Izet Šabotić Nermana Hodžić Selma Isić

KROZ ARHIVSKE FONDOVE I ZBIRKE ARHIVA TUZLANSKOG KANTONA

VODIČ

Tuzla, 2012.

Izdavač: JU Arhiv Tuzlanskog kantona Društvo arhivskih zaposlenika Tuzlanskog kantona Glavni i odgovorni urednik: Dr. Izet Šabotić Recenzenti: Dr. Miroslav Novak Dr. Azem Kožar Redaktorski odbor: Dr. Izet Šabotić (predsjednik), Nermana Hodžić, Selma Isić, Ešefa Begović, Omer Zulić, Nijaz Brbutović, Hatidža Fetahagić, Saneta Adrović, Esaf Lević i Adnan Tinjić Lektor: Hatidža Fetahagić Korektura: Nermana Hodžić Selma Isić Tehnička priprema i prevod na engleski: Adnan Tinjić Štampa: “OFF-SET” Tuzla Za štampariju: Sadika Murić, direktor Tiraž: 100
------------------------------------------------------------------CIP - Katalogizacija u publikaciji Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine, Sarajevo 930.255(497.6-24 Tuzla)(036) ŠABOTIĆ, Izet Vodič kroz arhivske fondove i zbirke Arhiva Tuzlanskog kantona / Izet Šabotić, Nermana Hodžić, Selma Isić. - Tuzla : Arhiv Tuzlanskog kantona : Društvo arhivskih zaposlenika Tuzlanskog kantona, 2012. - 427 str. : ilustr. ; 25 cm Bibliografija i bilješke uz tekst ISBN 978-9958-794-07-0 1. Hodžić, Nermana 2. Isić, Selma 3. Arhiv Tuzlanskog kantona (Tuzla) COBISS.BH-ID 19404294 -------------------------------------------------------------------

SADRŽAJ
Sadržaj Predgovor .............................................................................................................................................1 Razvoj arhivske djelatnosti na širem tuzlanskom području .............................................................. 5 Upotreba i dostupnost ........................................................................................................................ 31 Pravilnik o uslugama Javne ustanove Arhiv Tuzlanskog kantona ................................................... 33 Pregled arhivskih fondova i zbirki .................................................................................................... 45 Uprava i javne službe ......................................................................................................... 44 Pravosuđe ........................................................................................................................... 125 Obrazovanje, nauka i kultura ............................................................................................ 143 Privreda .............................................................................................................................. 192 Društveno-političke organizacije, društva i udruženja ..................................................... 287 Vjerske organizacije ........................................................................................................... 329 Zbirke ................................................................................................................................. 333 Lične i porodične zbirke ..................................................................................................... 363 Tabelarni pregled fondova i zbirki ................................................................................................. 379 Abecedni registar fondova i zbirki ................................................................................................. 395 Registar fondova i zbirki po oblastima ........................................................................................... 407 Korištene skraćenice ....................................................................................................................... 421 Izvodi iz recenzija .......................................................................................................................... 427

PREDGOVOR
Arhivi su ustanove u kojima se čuva arhivska građa kao vrijedno pisano kulturno naslijeđe društva, države i pojedinca. Kroz prošlost se mijenjala suština i struktura arhivske građe, počev od prvih pisanih tragova, preko zanimljivih srednjovjekovnih zapisa u vidu povelja, do savremenih zapisa nastalih na različitim nosačima. Bez razlike u kojem je vremenu i na kom nosaču nastala, arhivska građa ima nezamjenljivu vrijednost da svjedoči o događajima, procesima i pojavama iz prošlosti. No, kako bi tu svoju funkciju i imala, arhivsku građu je neophodno sačuvati. U ranijim periodima ovo važno pisano naslijeđe čuvalo se kod stvaratelja, bez jasno utvrđenog sistema brige o istoj. Tek od Francuske revolucije potkraj XVIII stoljeća započet će institucionalna briga o arhivskoj građi. Nažalost, u Bosni i Hercegovini prve arhivske ustanove osnovane su tek nakon Drugog svjetskog rata sa zadatkom da zaštite, prikupljaju, obrađuju, čuvaju i pripremaju za korištenje arhivsku građu u naučne, kulturne i druge svrhe. Osnivanjem arhivskih ustanova i donošenjem arhivskog zakonodavstva, briga o arhivskoj građi dobija obavezujući karakter. To je doprinijelo da se ista sačuva u većem obimu, te da njena funkcija za naučne, kulturne i upravne potrebe bude sve važnija. Međutim, i pored institucionalizacije arhivske djelatnosti značajne količine arhivske građe ostaće van nadležnosti arhivskih ustanova, i njena sudbina ovisit će, kako od samih stvaraoca tako i od pojedinaca. Osim toga, ubrzani tehnološki razvoj uslovit će nastanak arhivske građe u većem obimu i na različitim nosačima, što će nametnuti potrebu arhivskoj struci i društvu da traga za efikasnijim rješenjima kako bi se nastajući arhivski zapisi učinili izvjesnim i korisnijim. Zahvaljujući tome, danas su arhivi važne baze podataka i nezamjenljivi informacioni centri neophodni društvu i državi. No, da bi isti bili u potpunoj funkciji, pored zaštite arhivske građe, njene obrade, jednako je važno izraditi dobra naučno-obavještajna sredstva kao pomagala za jednostavnije njeno korištenje. Važno naučno-obavještajno sredstvo u arhivima su vodiči. Oni predstavljaju specifikaciju arhivskih fondova i zbirki arhiva sa najvažnijim podacima i karakteristikama o svakom fondu i zbirci ponaosob, s ciljem jednostavnijeg upoznavanja sa istim od strane korisnika. Iz tog razloga, arhivi drže iznimno važnim izradu vodiča arhivskih fondova i zbirki. Zbog dinamičnosti arhivske djelatnosti koja se odnosi na promjene stanja arhivskih fondova i zbirki, posao izrade vodiča u prosjeku se radi svakih deset godina. Arhiv Tuzlanskog kantona je u svojoj šezdesetogodišnjoj historiji u četiri navrata izdavao vodiče i pravio specifikaciju svojih fondova i zbirki. Prvi puta, davne 1979. godine, kada i nije imao značajan broj fondova i zbirki. Drugi puta u zajedničkom projektu 1981. godine Arhivski fondovi i zbirke u SFRJ – Arhivski fondovi i zbirke u arhivima i arhivskim odjeljenjima u Socijalističkoj Republici Bosni i Hercegovini. Treći po redu Vodič Regionalnog istorijskog arhiva u Tuzli, kao samostalna publikacija izašao je 1989. godine, u izdanju Regionalnog istorijskog arhiva Tuzla, čiji je autor mr. Azem Kožar. I na posljetku, četvrti po redu popis arhivskih fondova i zbirki Arhiva Tuzlanskog kantona urađen je 2005. godine, u sklopu Monografije Pedeset godina Arhiva u Tuzli 1954-2004, čiji su autori Nermana Hodžić i mr. Izet Šabotić. Kako je od posljednjeg popisivanja arhivskog blaga Arhiva u Tuzli proteklo osam godina, a u međuvremenu Arhiv je preuzeo skoro dvije stotine novih arhivskih fondova i zbirki i značajne
1

količine arhivske građe, za koju je pokazan iznimno veliki interes od strane korisnika, smatrali smo važnim uraditi novi Vodič kroz fondove i zbirke Arhiva Tuzlanskog kantona. Takvu odgovornost na sebe je preuzela grupa autora, arhivskih stručnjaka koji su na navedenom poslu zajedno sa drugim saradnicima kontinuirano radili više od dvije godine. Tako da je pred nama peti po redu Vodič arhivskih fondova i zbirki Arhiva Tuzlanskog kantona. Možemo kazati da on u neku ruku predstavlja značajnu nadgradnju ranijih vodiča, sa velikim brojem novih podataka, jer sadrži kako nove fondove i zbirke, tako i dodatne podatke za već ranije opisivane fondove i zbirke u prethodnim vodičima. Ono što čini posebno važnim ovako pripremljen Vodič jeste to da su elementi opisa najvažnijih karakteristika fondova i zbirki urađeni jednoobrazno, na standardiziran način, prema utvrđenoj metodologiji, služeći se iskustvima kolega arhivista iz okruženja. Vodič je urađen s presjekom stanja arhivskih fondova i zbirki sa 31.12.2011. godine i tretira oko 350 opisanih arhivskih fondova i zbirki, predstavljenih po oblastima, na koje se odnose. Fondovi i zbirke su arhivistički jasno označeni, sa svojom jasnom legitimacijom. Kao važan dodatak urađeno je uputstvo o korištenju Vodiča, te abecedni registar fondova i zbirki kako bi se jednostavnije predstavilo ovo pisano kulturno blago Arhiva budućim čitateljima i korisnicima. Sve je to urađeno s ciljem da se ovim Vodičem dobije jedno pregledno štivo o pisanoj kulturnoj baštini Arhiva Tuzlanskog kantona. Trudili smo se da sve ono što je napisano u Vodiču bude prilagodljivo, razumljivo i prihvatljivo za širi krug korisnika Arhiva, ali i da po svojoj strukturi i sadržaju Vodič zadovolji kriterije publikacije ove vrste. Stoga se nadamo da će Vodič opravdati svoju namjenu.

Dr. sc. Izet Šabotić, doc.

2

INTRODUCTION
Archives are institutions that preserve archival material as valuable written cultural heritage of society, government and individuals. Throughout history the essence and structure of archival material has changed, starting with the first written evidence, through interesting medieval records in the form of charters, and contemporary records created on different carriers. Without differences in the time frame and on which the carrier of information is created, archival material has an irreplaceable value to testify about the events, processes and phenomena of the past. However, in order for it to fulfill its function, archival material must be preserved. In earlier periods this important written legacy was cared for by the creator, without a clearly defined system of care. Only since the French Revolution in the late 18. Century the institutional care for archival materials began. Unfortunately, in Bosnia and Herzegovina, the first archival institution will be established after the Second World War with a mission to protect, collect, process, preserve and prepare for the use of archival material in scientific, cultural and other purposes. With the establishment of archival institutions and the adoption of archival legislation, care about archival material received a binding character. This has contributed to preserving archival material on a larger scale, as its function for scientific, cultural and administrative work proved to be increasingly important. However, despite the institutionalization of archives significant amounts of archival material remained outside the jurisdiction of archival institutions and its fate depended on their creators as well as from individuals. In addition, rapid technological development of the condition and formation of archival material in a larger scale and on different carriers of information, imposed the need for archival profession and society to seek effective solutions to make emerging archival records more certain and more useful. As a result, today’s archives are important databases and irreplaceable information centers necessary for a state and society. But that the same were in full operation, in addition to protecting archives, it’s processing, it is equally important to develop good scientific tools and guides for its easier use. Important scientific informational tools in the archives are guides. They represent a specification of funds and archive collections with the most important data and characteristics of each fund and the collection, with the aim of getting acquainted with the same ease by the user. For this reason, the archives hold an extremely important development guide of archival collections. Due to the dynamics of archival activities, relating to changes of the funds and collections, developing usually takes an average of ten years. Archives of Tuzla Canton in its sixty years old history on four occasions published guides and made the specification of our collections. First time it was done in 1979. when it did not have a significant number of collections. The second time it was a joint project during 1981. as part of listing the funds and collections in Yugoslavia - funds and collections in archives and archival departments in the Socialist Republic of Bosnia and Herzegovina. The third guide was published by the Regional Archives in Tuzla, as a standalone publication released in 1989., written by mr. Azem Kožar. Fourth list of funds and collections of the Archive of Tuzla Canton was made in 2005., to mark fifty years of the Archive in Tuzla (1954-2004), written by Nermana Hodžić and mr. Izet Šabotić.
3

we considered it important to create a new guide funds and collections of the Archive of Tuzla Canton. and treats about 350 described funds and collections.2011. So that is before us.12. 4 . We therefore hope that the Guide will be put to good use and thus justify its publication. but also strived to ensure the structure and content of the Guide meet the criteria for the publication of this kind. Important addition has been done on the instructions of this Guide in a form of an alphabetical register of funds and collections in order to simplify the presentation of the written cultural heritage for future readers and users. What makes it especially important to the prepared guide elements are the most important funds and collections. and for those who were described in previous publications. according to the established methodology. and meanwhile Archives has taken nearly two hundred new archival funds and collections that are significant amounts of archives. Funds and archival collections are clearly marked with a clear legitimacy. which has shown great interest by the users. We can say that on the one hand it represents a significant upgrade of the previous guides. Izet Šabotić. We have tried to make this Guide flexible. Such responsibility was taken up by a group of authors. Dr. which were carried out uniformly. the fifth Guide to funds and collections of the Archives of the Tuzla Canton. with a large number of new data. represented by area to which they relate. doc. sc. who work on this together with other colleagues continuously for more than two years. in a standardized way. understandable and acceptable to a wider circle of users. archival experts.As of last inventory of the archival heritage of Tuzla Archive expiration of eight years. Guide has been designed with a cross-section of archival funds and collections up to 31. for both new and old collections. The goal we want to achieve with this publication is to get a clear reading of the written cultural heritage in the Archives. using the experiences of fellow archivists from surrounding countries.

Ovakava integracija je bila više rezultat političkih razloga.4 Ovakvo integraciono djelovanje Arhiva nije 1 2 3 4 Pod širim tuzlanskim područjem smatra se područje sjeveroistočne Bosne. Orašje. Teritorijalna nadležnost Arhiva u Tuzli vezana je za koncepciju razvoja arhivske službe u Bosni Rješenje o osnivanju Arhiva grada Tuzle. januara 1954. Tešanj. 91-97. (dalje: Grupa autora: Pedeset godina Arhiva u Tuzli). koja se u nekoliko navrata prilagođavala političkoadministrativnom ustrojstvu Bosne i Hercegovine. Regionalna nadležnost Arhiva bila je na snazi do 1992. Dokument je iz fonda Arhiva Tuzlanskog kantona (dalje: ATK). a riječ je o 19 gore navedenih općina. 5 . Tuzla. Đorđe Lazarević. nego stručnih potreba ovih dvaju arhivskih ustanova. Lukavac.8 i 9. Srebrenik. str.3 Na taj način područje nadležnosti Arhiva u Tuzli bit će prošireno na ukupno 28 općina. Maglaj. Derventa. godine. koju je od 1962. br. iz 1954. Kalesija. Odžak. Ugljevik. Arhiv u Tuzli je osnovan Odlukom o osnivanju donijetom od strane Gradskog narodnog odbora u Tuzli 1. godine. Teslić. Azem Kožar. a u skladu sa preporukom Izvršnog vijeća Narodne Republike Bosne i Hercegovine (NR BiH). str. Bosanski Šamac. Gračanica. Iz evidencija Arhiva Tuzlanskog kantona. postao dotadašnji Arhiv u Doboju. Lopare. godine činilo 18. Brčko. proširiti na prostor općine Tuzla. a potom i na područje sreza.RAZVOJ ARHIVSKE DJELATNOSTI NA ŠIREM TUZLANSKOM PODRUČJU 1 Osnivanje Arhiva i uspostavljanje arhivske djelatnosti na širem tuzlanskom području izvršeno je tek nakon Drugog svjetskog rata. br.13-75). Riječ je o području regije sjeveroistočne Bosne. kojim Državni arhiv Bosne i Hercegovine Sarajevo obavještava Arhiv grada Tuzla da je od Izvršnog vijeća NR Bosne i Hercegovine dobijena saglasnost za osnivanje Gradskog arhiva u Tuzli.(autorski tekst uradio dr. Gradačac.1954. Doboj. jula 1954. Tako je od 1968. godine. 131/54 od 5. kada je prekinuta usljed ratnih okolnosti. Šekovići. kao njegov arhivski sabirni centar. Bijeljina. godine. Bratunac. Kladanj. Glasnik arhiva i Društva arhivskih radnika Bosne i Hercegovine. nakon ukidanja grada kao administrativno-političke jedinice 1955. Vlasenica. godine. i to: Banovići..2 Arhiv u Tuzli osnovan je kao Arhiv grada Tuzle. Zvornik i Živinice. godine i Hercegovini. godine.2. Sarajevo 1968/69. a zvanično ta nadležnost je prestala 1995. Pedeset godina Arhiva u Tuzli 1954-2004. Srebrenica. Tuzla 2005. na kojem je Arhiv Tuzlanskog kantona u najvećem dijelu svoga rada imao nadležnost. broj: 3768/53 od 24. Modriča. Integracija tuzlanskog i dobojskog arhiva. odnosno 19 općina. Grupa autora. godine sastavnim dijelom Arhiva u Tuzli.. Bosanski Brod. a veoma brzo će se nadležnost Arhiva.

godine preregistriran u Arhiv Tuzlanskog kantona. Lukavac. te i kroz sam naziv u potpunosti reflektirale sve administrativno-teritorijalne promjene na prostoru sjeveroistočne Bosne. Brčko. Usljed ratnih okolnosti i osnivanja Okruga Tuzla. godine Arhiv u Tuzli je egzistirao kao Regionalni istorijski arhiv Tuzla. Za nepunih šezdeset godina rada Arhiv nije na adekvatan način riješio pitanje obezbjeđenja adekvatnog arhivskog prostora.6 Naznačene organizacione promjene kroz koje je prolazio Arhiv u svom radu. pod kojim i danas egzistira. Kladanj. Od tada. čime je značajno reducirana teritorijalna nadležnost Arhiva. Tuzla. od osnivanja do danas. 5 6 7 6 . “nužnom prostoru”.7 U svom radu. rezultat su širih društvenih kretanja. Od 1977.06. Lopare. str.. gdje se radni proces veoma teško Zakon je objavljen u „Službenim novinama Tuzlanskog kantona“. pod brojem: U/I-861/02. 19. Rješenje iz 2002. godine doći do dezintegracije Arhiva u Tuzli na dvije zasebne arhivske ustanove: Arhiv u Tuzli i Arhiv u Doboju. Najveći period rada Arhiv je radio u neuslovnim arhivskim prostorima. Po okončanju rata i nakon potpisivanja Dejtonskog sporazuma Arhiv u Tuzli je imao nadležnost nad stvaraocima i imaocima na području 13 općina Tuzlansko-podrinjskog kantona. godine Arhiv u Tuzli je imao nadležnost nad 19 općina sjeveroistočne Bosne. posebno kada je riječ o rješavanju važnih pitanja kakva su finasiranje. Pedeset godina Arhiva u Tuzli. na nešto suženom prostoru sjeveroistočne Bosne. Bratunac. Srebrenik. nakon potpisivanja Dejtonskog sporazuma. Historijski arhiv Okruga Tuzla. od 28. posebno promjene teritorijalno-administrativne prirode. Vlasenica. pa sve do1992. Arhiv je imao status javne ustanove u oblasti kulture.br. i to: Banovići. od velike je važnosti donošenje Zakona o arhivskoj djelatnosti Tuzlanskog kantona iz 2000. godine. 15/2000. na Arhiv su se u organizacionom smislu. koji je bio pod kontrolom Armije Bosne i Hercegovine. Gračanica. U stvari. Orašje. Takav status nije davao najbolje pretpostavke za razvoj Arhiva. Rješenje o upisu JU Arhiv Tuzlanskog kantona u sudski registar. obezbjeđenje prostora i opreme i dr. Srebrenica. Kalesija.2002. Zvornik i Živinice. Šekovići.dalo očekivane rezultate. godine. a time i nadležnost nad stvaraocima i imaocima registraturne građe na ovom prostoru. kojem je do 1999. godine pripadao i dio općine Brčko. kadrovska problematika. tj. to jest. godine o registraciji JU Arhiv Tuzlanskog kantona Tuzla (lijevo) Za razvoj i djelovanje Arhiva u Tuzli u vremenu nakon rata. Grupa autora. Ugljevik. Bijeljina. Gradačac. do 1994.5 Po osnovu odredaba ovog Zakona Arhiv je 2002. Arhiv je dobio novi naziv. pa će već 1973. Veoma često radilo se o tzv.

1. godine nabavljena je prva arhivska oprema zahvaljujući sredstvima obezbijeđenim kroz proces preuzimanja sazrele arhivske građe od strane imalaca iste. biblioteku i čitaonicu. Pedeset godina Arhiva u Tuzli. 27. sve do preseljenja u adaptirani objekat u ulici Franje Ledera br.500 metara dužnih arhivske građe. godine. tehničku zaštitu i smještaj arhivske građe. Pedeset godina Arhiva u Tuzli. godine došlo u posljednjih desetak godina postojeći objekat Arhiva u ulici Franje Ledera je zbog manjka prostora postao nefunkcionalan. počev od 2007. Radi se o objektu čija korisna površina iznosi 763. a pored toga i znatno bezbjedniji za arhivsku građu.8 No. prostorije za fotolaboratoriju i mikrofilmiranje. Tek 1990. zbog povećanog obima poslova Objekat Arhiva u Tuzli u kojem je Arhiv smješten od u svim segmentima rada do kojeg je 1990. 7 . Objekat također.9 Što se pak tiče opreme. ipak su se stvorili daleko povoljniji prostorni uslovi od dotadašnjih. Arhiv je posjedovao veoma oskudnu arhivsku opremu.odvijao.000 m² smještajnog prostora u nekadašnjoj kasarni “Dubrave”.000 dinara. Namjenski izvršena adaptacija (rekonstrukcija i dogradnja) objekta ”Starog Grafičara” za Arhiv Tuzla. značila je krupan napredak i zaokret u stvaranju optimalnih uvjeta za rad ove ustanove. godine. Iz evidencija Arhiva Tuzlanskog kantona. neosporna je činjenica da je ovom adaptacijom Arhiv dobio znatno uslovniji prostor. neophodnih i funkcionalnih prostorija: neveliki izložbeni prostor. U 1990. bioloških i tehničko-tehnoloških uslova one su solidne i prihvatljive su za obavljanje arhivske djelatnosti. korisnike i zaposlenike. pa je neophodno bilo tražiti nova rješenja na tom planu. Grupa autora.4 m².. posjeduje prostorije za opću službu.4 m2. Arhiv je od «TIM-a» nabavio arhivsku opremu (arhivske i bibliotečke police) u vrijednosti od cca 400. str. te prostoriju za obradu i sređivanje arhivske građe kao i priručni depo.10 Nešto značajniju količinu opreme Arhiv je nabavio tek nakon okončanja rata 8 9 10 Grupa autora. koje se tiču kvaliteta radova. U okviru ovoga objekta obezbijeđeno je nekoliko. Navedeni prostor. Riječ je o privremenom rješenju. u površini od 763. Stoga je menadžment Arhiva u saradnji s nadležnim Ministarstvom 2007. Iako postoje evidentne manjkavosti. za arhivsku djelatnost. Navedene prostorije su sa aspekta površine nedovoljne za potrebe današnje funkcije Arhiva u Tuzli. str. udaljenoj oko 10 km od Tuzle. Nešto povoljniji uslovi za rad Arhiva stvoreni su preseljenjem 1990. I u prizemlju kao i na spratu objekta Arhiva nalaze se depoi za smještaj arhivske građe.1 u Tuzli. Trenutno je u navedenim prostorijama smješteno oko 5. godine obezbijedio dodatnih 1. veći nekoliko puta od prethodnog. jer su objekti dati Arhivu na korištenje na period od 10 godina. Arhiv je sopstvenim sredstvima adaptirao i prilagodio za smještaj arhivske građe. prostorija za prijem. ali sa aspekta klimatskih. Iako se radi o nevelikom objektu. 24. lokacije i stanja objekta. godine u rekonstruirani i dograđeni objekat u ulici Franje Ledera br. mijenjajući često mjesto i prostor djelovanja i boravka radnika.

isušivač zraka (tri komada). počev od samog osnivanja. dva skenera. Treba istaći da je oprema uglavnom nabavljena vlastitim sredstvima. od strane Zemaljskog arhiva Štajerske iz Graca darivana je arhivska oprema (arhivske police) cca 1. Računovodstveno-knjigovodstvena evidencija Arhiva Tuzlanskog kantona na dan 31. Prema knjigovodstvenim podacima riječ je o opremi vrijednoj blizu 1 miliona KM. od kojih 5 (47 %) sa visokom stručnom spremom. informatičke programe za obradu informatičkih podataka i obrazovanje jedinstvenih arhivskih informacionih sistema. 30.000 većih i oko 20. najznačajnija oprema obezbijeđena je u posljednjih nekoliko godine. dva video rekordera. godine priključen na internet i održava svoju web stranicu.500 metra dužnih econom opreme. Kadrovska problematika je konstantan problem Arhiva. Ovdje se prije svega misli na opremu za mikrofilmiranje. računar. Iz evidencija Arhiva Tuzlanskog kantona. pet specijalnih limenih sanduka. jedan arhivista i pomoćni radnik). U ovisnosti od osposobljenosti kadrovske strukture zavisi i uspješnost djelatnosti. dva digitalna fotoaparata.2011. 12 kompjutera. pa i arhivsku. Sve je to urađeno vlastitim sredstvima Arhiva. digitalni fotoaparat i dr.000 manjih arhivskih kutija. Nikada. šest klima uređaja. od osnivanja. usljed različitih uzroka došlo je do smanjenja broja arhivskih zaposlenika. Dio opreme je nabavljen i putem angažovanja stručnih radnika Arhiva na pružanju pomoći registraturama na sređivanju njihove arhivske građe. jedan mikročitač.500 metara dužnih.-1995.000 KM. Značajnu donaciju (digitalna kamera.) Arhiv je dobio još jednu vrijednu donaciju u informatičkoj opremi (pet kompjutera) od strane Ambasade Njemačke u Bosni i Hercegovini. godine od Univerziteta Bolonja i Provincije Bolonja iz Italije u vrijednosti od 7. od kojih je bilo 9 stručnih zaposlenika (75 %). urađen je video nadzor na tri objekta u kasarni “Dubrave”. Osnivanjem 1954. automobil Škoda fabiu (2009). 5 (47 %) sa srednjom i 2 (16 %) sa nižom stručnom spremom. Grupa autora.) Arhiv je dobio 2004. jedan projektor. Za svaku djelatnost. Arhiv je od 2002. Vremenom taj se broj povećavao pa je 1991.).13 U toku četvorogodišnjeg ratnog perioda (1992. skener. Pedeset godina Arhiva u Tuzli. dva laptopa.11 No. četiri tv prijemnika. obezbijeđenim putem redovne procedure obezbjeđivanja sredstava za nabavku arhivske opreme od strane predavalaca arhivske građe Arhivu. mada je njihov broj bio u stalnom porastu sve do 1991. pa sve do danas Arhiv u Tuzli nije imao dovoljan broj stručnih kadrova. Naime. koja je procijenjena na vrijednost od 18. Posebno je vrijedno istaći da je Arhiv na ovaj način obezbijedio sredstva te kupio slijedeću opremu i sredstva za rad: više od 5. godine.14 11 12 13 14 Iz evidencija Arhiva Tuzlanskog kantona. opremu za konzervaciju i restauraciju arhivske građe. U ovom periodu (1998. Također. godine. treba istaći da Arhivu nedostaje određena oprema neophodna za normalno funkcionisanje ustanove. I pored navedenog. od velike važnosti je postojanje odgovarajućih kadrova. tako da je u tom periodu u Arhivu radilo svega 6 zaposlenika. str.12.u Bosni i Hercegovini. opremu za knjigovezačke poslove i dr. godine Arhiv će započeti svoj rad sa svega tri zaposlenika (upravnik. mašinu za oprašivanje arhivske građe. godine dosegao broj od ukupno 12 zaposlenika.12 Na planu fizičke zaštite urađeni su zaštitni giteri na 12 prizemnih prozora na centralnom objektu i 16 gitera na vratima i prozorima objekata u nekadašnjoj kasarni “Dubrave”. a zahvaljujući međuarhivskoj i međunarodnoj saradnji. pa sve do danas. dvije vodo i vatrootporne kase za smještaj nekonvencionalne građe.000 KM. više od 10. Arhivski kadrovi su kroz cjelokupan period razvoja Arhiva bili njegov limitirajući faktor. 8 .

2 (15. Ovi poslovi se za državne organe obavljaju u skladu sa Uredbom o kancelarijskom poslovanju. do kraja 2011.69 %) sa višom stručnom spremom. a najviše 13 istovremeno. Stručni zaposlenici Arhiva su u proteklih 10 godina sudjelovali u brojnim edukacionim sadržajima u zemlji i inozemstvu stičući tako neophodna arhivska znanja koja primjenjuju u praksi. treba istaći da isti nije dovoljan i znatno je ispod utvrđenih standarda i normi. kulturni i javni radnici. Pokrajinski arhiv Maribor. 15 16 17 18 Iz evidencija Arhiva Tuzlanskog kantona. koji je jako povoljan. kako bi se odgovorilo svim problemima koji stoje pred Arhivom. Opće je poznato da bez adekvatne zaštite registraturne građe u nastajanju nema ni cjelovitih arhivskih fondova i zbirki u arhivu. a posredstvom posebnog sektora rada (službe) koja se naziva vanjskom ili spoljnom službom. U drugoj fazi akti se nalaze odloženi u arhivskom spremištu. Arhiv u Tuzli ovom poslu je od tada pa sve do danas posvećivao veliku pažnju. stručni zaposlenici Arhiva sudjelovali su projektima koje su organizirali ICA. a koji su rezultat dinamičnog razvoja arhivske struke. godine Arhiv je imao ukupno 7 zaposlenika od čega 4 (57. kao i nivo njihove stručne osposobljenosti. Sulejmana Ramića. koji je na zavidnoj razini. a što se anologno primjenjuje i kod drugih stvaralaca arhivske građe. što ovu ustanovu svrstava u red respektabilnih arhivskih ustanova u Regionu. kada je u Arhivu Tuzlanskog kantona radilo ukupno 13 zaposlenika. ICARUS. Derviša Sušića. Grupa autora. Dr. Stoga je od velikog značaja pravilan odnos samih stvaralaca i imalaca prema registraturnoj građi. U prvoj fazi spisi imaju apsolutno operativnu funkciju. godine u Arhivu radi 9 (69. godine. Svi su oni dali ogroman doprinos u razvoju ove ustanove.23 %) zaposlenika sa visokom stručnom spremom. godine. Đorđa Lazarevića. Između ostalog. ali i drugih podzakonskih akata. koji na žalost u prošlosti nije bio uvijek zadovoljavajući. te na brojnim drugim stručnim skupovima u zemlji i inozemstvu.18 Bosanskohercegovački arhivi su se zaštitom arhivske građe u nastajanju organizirano počeli baviti tek od 1962. Iz evidencija Arhiva Tuzlanskog kantona. sa višom 4. pa i Arhiva u Tuzli jeste zaštita arhivske građe u nastajanju. Pozitivna stvar u svemu tome odnosi se na stepen stručnosti arhivskih zaposlenika. Azema Kožara i dr. Naime. 1 (7. Do 2002. te znatno ispod stvarnih potreba Arhiva. što je zahtijevalo dodatni napor stručnih zaposlenika Arhiva. znatno viši nivo. str. odakle se njima rukuje u skladu sa metodologijom arhivskog poslovanja. Prema tome. sa srednjom 23 i sa nižom školskom spremom 9 zaposlenika. Pravni osnov za zaštitu arhivske građe u nastajanju čine odredbe arhivskog zakonodavstva. što je u biti i najveći broj zaposlenih od njegovog osnivanja. krajem 2011.17 Potrebno je istaći da su u Arhivu radili. Treba istaći da je u proteklih skoro šest decenija rada u Arhivu radio ukupno 61 zaposlenik.69 %) sa nižom stručnom spremom.38 %) sa srednjom i 1 (7. Jedan od mnogobrojnih. Nizare Mušović-Tadić.14 %) sa visokom stručnom spremom. u procesu nastajanja registraturna građa prolazi kroz dvije faze: kancelarijsko (uredsko) i arhivsko poslovanje. Među zaposlenicima Arhiva radila su i dva doktora nauka. kako bi se registraturna građa u nastajanju učinila izvjesnijom.16 Sve je to doprinijelo da se stručni rad Arhiva podigne na kvalitetniji i stručniji. Od toga je sa visokom spremom 25. Nešto intezivnije kadrovsko jačanje zabilježeno je u vremenu od 2002. prije svega Zakona o arhivskoj djelatnosti. te bili na njegovom čelu istaknuti naučni. 33.15 Iako je u ovom periodu došlo do povećanja broja zaposlenika. a izuzetno važnih zadataka svake arhivske ustanove.Po okončanju rata kao i u drugim oblastima postepeno je došlo do zapošljavanja novog arhivskog kadra. poput: Šabana Hodžića. Međunarodni inštitut arhivističkih znanosti Trst-Maribor. Pedeset godina Arhiva u Tuzl. Mehmeda Salihspahića. 9 .

U Drugu kategoriju spadaju imaoci i stvaraoci koji posjeduju arhivsku građu nešto manjeg značaja i Arhiv vrši povremeni stručni nadzor nad arhivskom građom ovih stvaralaca. Arhiv je poduzimao niz raznovrsnih aktivnosti. radnji i komunikacija sa predstavnicima registratura. Stoga arhivski zaposlenici pristupaju postupku kategorizacije imalaca registraturne građe. provođenja mjera stručnog osposobljavnja i edukacije arhivskih kadrova u registraturama. Oni su rezultat neizvršavanja zakonskih obaveza od strane stvaralaca i imalaca arhivske građe u smislu da isti ne posvećuju potrebnu pažnju sopstvenoj arhivskoj građi. Arhiv u Tuzli kontinuirano postiže zavidne rezultate.Kako bi zaštita bila adekvatna i potpuna. što je posebno došlo do izražaja u vremenu tranzicije. 9/03).20 U skladu sa zakonskim obavezama. Sistematskim radom na planu zaštite registraturne građe u nastajanju. te pripremi iste za predaju Arhivu. poput sačinjavanja izvještaja o stanju građe i dostavljanju istih nadležnom Ministarstvu. njenom propisnom evidentiranju. Značajan broj ovih imalaca i stvaralaca arhivske građe izvršava zakonom utvrđene obaveze. Sve je to doprinijelo da su značajne količine arhivske građe adekvatno sređene i zaštićene. Zahvaljujući tome u posljednjih nekoliko godina znatno je intenzivniji proces preuzimanja sazrele arhivske građe u Arhiv. Riječ je o Pravilniku o primopredaji arhivske građe između Arhiva i imalaca i stvaralaca arhivske građe („Sl. te da je zahvaljujući tome više od 350 fondova i zbirki već preuzeto i pohranjeno u depoima Arhiva. što bitno utiče na zaštitu arhivske građe u nastajanju. upoznavanju stvaralaca i imalaca sa zakonskim obavezama. novine Tuzlanskog kantona“. Arhiv je rukovodeći se dugoročnim i kratkoročnim planovima 19 20 Grupa autora. 33. s ciljem podizanja nivoa znanja istih. Pedeset godina Arhiva u Tuzli. godišnji obavezni stručni nadzor Arhiva. što je u konačnici rezultiralo boljoj sređenosti arhivske građe. No i pored toga.19 Sve to je dalo određene rezultate i pomake na planu poboljšanja stanja registraturne građe u nastajanju. Za što potpuniju zaštitu arhivske građe stručni zaposlenici Arhiva provode redovne i instruktivne preglede stanja arhivske građe prema jasno utvrđenim prioritetima. neophodno je odrediti prioritete djelovanja na tom planu. do pokretanja prekršajnih postupaka protiv neodgovornih imalaca i stvaralaca arhivske građe. 10 . Najveći dio arhivske građe u nastajanju prve i druge kategorije stavljen je pod stručnu kontrolu Arhiva. provodeći niz stručnih mjera i postupaka poput: davanja saglasnosti na Listu kategorija registraturne građe sa rokovima čuvanja. praćenja procesa odabiranja arhivske građe i izlučivanja bezvrijednog registraturskog materijala. Jedan od najvažnijih stručnih poslova koje obavlja Arhiv jeste preuzimanje arhivske građe od strane stvaralaca i imalaca iste. davanja sugestija i instrukcija na planu sređivanja arhivske građe i pripreme iste za predaju Arhivu. te prostornim i drugim mogućnostima. U Treću kategoriju spadaju imaoci i stvaraoci arhivske građe neznatnog historijskog i kulturnog značaja i Arhiv vrši stručni nadzor nad ovom vrstom građe kroz neki frontalni oblik djelovanja ili putem kontrole uzorkom odabranog stvaraoca. permanentnom educiranju arhivskih kadrova u registraturama. br. Kako bi se otklonile prisutne manjkavosti na zaštiti arhivske građe. te nalože isto toliko mjera u cilju poboljšanja zaštite arhivske građe u nastajanju. Ovaj stručni posao pravno je uređen odredbama Zakona o arhivskoj djelatnosti i odredbama podzakonskog akta. str. i to na tri skupine: Prvoj kategoriji pripadaju imaoci i stvaraoci koji posjeduju arhivsku građu od velike važnosti i ovoj kategoriji imalaca neophodan je stalni. na planu zaštite arhivske građe u nastajanju prisutni su brojni problemi. Stručni zaposlenici Arhiva godišnje ostvare više stotina stručnih postupaka.

sudstva.). tačnije iz prve polovine 17. privrede. Pedeset godina Arhiva u Tuzli.25 Osim toga. Riječ je o slijedećim vrstama dokumenata: fermani.-1918. sidžili. Ono što karakteriše ove fondove i zbirke jeste da su isti arhivistički sređeni.24 Tako da je do kraja 2011. Treba istaći da najstarija arhivska građa u Arhivu potiče iz vremena osmanske uprave u Bosni i Hercegovini. 40. pravosudne. dobro je očuvana.21 Tek nakon završetka rata 1995. Takav uspjeh je prije svega rezultat jednog sistematskog i planskog djelovanja Arhiva. U sastavu Orijentalne zbirke nalazi se jedan broj vrijednih rukopisa. tj. a dijelom dobijanjem opreme od strane Arhiva Štajerske iz Graca. Tako da možemo kazati da je u ovom periodu preuzet veoma značajan broj vrijednih arhivskih fondova i zbirki upravne. godine Arhiv Tuzlanskog kantona posjedovao oko 350 arhivskih fondova i zbirki i oko 12. pa se u nekoliko narednih godina preuzelo više značajnih fondova i zbirki. stoljeća.rada pristupao preuzimanju sazrelih arhivskih fondova i zbirki. Iz evidencija Arhiva Tuzlanskog kantona. str. U početku su rezultati na tom planu bili zanemarljivi. brošure i dr.000 metara dužnih arhivske građe. tapije. pisanih na bosanskom i njemačkom jeziku. 40. Arhiv je u tom smislu obezbijedio u nekadašnjoj kasarni “Dubrave” dodatni smještajni prostor. Ista je svrstana u Orijentalnoj zbirci. godine Arhiv je raspolagao sa 175 arhivskih fondova i 29 arhivskih zbirki. Orijentalna zbirka sadrži vrijedne dokumente pisane na osmansko-turskom i arapskom jeziku. čime je arhivski fundus Arhiva znatno raznovrsniji i bogatiji. do 2011. vlastitim sredstvima Arhiv je u ovom periodu nabavio adekvatnu arhivsku econom opremu u količini od 5. Najbrojniji i najkompletniji arhivski fondovi i zbirke potiču iz socijalističke izgradnje (1945.22 U ovom periodu preuzimanje arhiske građe se odvijalo po planu. godine. na planu obezbjeđenja dodatnog smještajnog prostora i nabavke značajnih količina arhivske adekvatne opreme. iz razloga što su se poboljšale smještajne mogućnosti Arhiva.23 No. tako da je Arhiv krajem 1994. koji je vlastitim sredstvima i angažmanom radnika Arhiva adaptirao i učinio uslovnim. tapije. U tom periodu. berati. Dijelom kupovinom opreme od «TIM» Maribor. a do 2002. a najstariji potiče iz sredine 16. godine. bujruldije. pisma. Isto tako. sređena su i arhivistički obrađena 94. kao i nekoliko vrijednih fondova međuratnog perioda i vremena Drugog svjetskog rata. školstva i kulture. obrađeni i pripremljeni za korištenje. godine započeto je intenzivnije preuzimanje arhivskih fondova i zbirki u Arhiv. stoljeća. što je iznosilo oko 1.000 metara dužnih. vakufname.) i riječ je o arhivskoj građi organa 21 22 23 24 25 Grupa autora. značajno dinamičniji poslovi preuzimanja arhivskih fondova odvijali su se u vremenu od 2002.500 metara dužnih. godine raspolagao sa 97 arhivskih fondova i 22 zbirke. Pedeset godina Arhiva u Tuzli. koji se odnose na rad organa uprave. Nakon dobijanja dodatnih smještajnih prostora posao preuzimanja arhivskih fondova i zbirki je znatno intenziviran. Osim Orijentalne zbirke Arhiv posjeduje desetine vrijednih arhivskih fondova i zbirki iz perioda austrougarske uprave (1878. privredne i kulturne provenijencije. str. Arhiv je u ovom periodu značajno pojačao aktivnosti sređivanja i pripreme sazrele arhivske građe za preuzimanje iste u Arhiv. Od tog broja.-1990. rješenja šerijatskih sudova. 11 . do prelaska u novi adaptirani prostor u Arhivu bilo preuzeto svega 57 arhivskih fondova i 14 zbirki. Grupa autora. u ukupnoj količini od oko 5. fonda i 21 arhivska zbirka.000 metara dužnih. Arhiv je preuzeo oko 200 arhivskih fondova i zbirki ili oko 6.800 metara dužnih arhivske građe. tako je do 1990.. djelimično je arhivistički obrađena i pripremljena za korištenje.

obrazovnih i kulturnih ustanova. str. Arhiv već duži niz godina vodi aktivnosti na zanavljanju istih. određeni problemi na ovom planu su evidentni. građa privrednih subjekata. nekih nevladinih organizacija itd.29 Po prijemu u Arhiv. Međutim. Ranije preuzeti fondovi uglavnom su bili nesređeni.26 Arhiv je preuzeo arhivsku građu koja se odnosi na period agresije na Bosnu i Hercegovinu. logoraša i drugih stradalnika sa prostora Podrinja i Posavine. te građa društveno-političkih organizacija koje su egzistirale u ovom periodu. Arhiv je uspio arhivistički obraditi i srediti značajan broj preuzetih fondova i zbirki. Grupa autora. U ovisnosti od registraturne sređenosti arhivskog fonda ovisi postupak i tok sređivanja. 12 . kao i broj pozitivno riješenih njihovih zahtjeva. 42. Državna komisija za nacionalne spomenike Bosne i Hercegovine je na sjednici od 7. Važno je istaći da su 34 fonda i zbirke i 173 stare reliktne knjige Arhiva Tuzlanskog kantona proglašene nacionalnim spomenikom kulture u Bosni i Hercegovini28. No. str. Bosne i Hercegovine Da se ovakva praksa Arhiva pokazala dobrom najbolje pokazuje broj korisnika koji se iz dana u dan povećava. pri čemu su postignuti značajni rezultati. Po tom pitanju. Dosada je mikrofilmirano i digitalizirano oko deset miliona dokumenata. ratnih predsjedništava općina koje su egzistirale na području Tuzlanskog okruga u ovom periodu. i pored svih poteškoća. tako da je njihova obrada bila vrlo složena.vlasti. Oni koji nisu prošli fazu obrade i Obavještenje o odluci proglašenja fondova i zbirki Arhiva TK nacionalnim spomenicima sređivanja učinjeni su pristupačnim za korištenje. te 173 raritetna rukopisa i knjige Arhiva Tuzlanskog kantona nacionalnim spomenicima Bosne i Hercegovine. a posebno oni koji se odnose na necjelovitost arhivskih fondova i zbirki. kako sa aspekta utroška vremena. 42. Isto je urađeno u skladu sa međunarodnim standardima i normama. Usljed malog broja arhivskih zaposlenika ovi poslovi su često u zaostatku u odnosu na potrebe Arhiva. pristupa se arhivističkom sređivanju i obradi preuzetih arhivskih fondova i zbirki. ista se svakodnevno dopunjuje. Od posebnog značaja je Zbirka memoarske građe prognanika. Jedan broj ovih fondova je zaštićen na način da je izvršeno njihovo mikrofilmiranje i digitalizacija. Tako da se i na ovaj način svakodnevno zanavlja i obogaćuje ukupni fundus Arhiva.000 fotografija. Pedeset godina Arhiva u Tuzli. godine proglasila 34 fonda i zbirke. 26 27 28 29 Grupa autora. Fotografije datiraju s kraja osmanske uprave u Bosni pa sve do današnjih dana. decembra 2009. što je u dobroj mjeri imalo uticaja na njegovu korisničku funkciju. tako i zbog potrebe uvođenja novog arhivističkog rada u spisima fonda.27 Veoma vrijedna je i Fotografska zbirka koja broji više od 60. a vezana je za rad organa vlasti. Pedeset godina Arhiva u Tuzli. Arhiv je u tri navrata pristupio mikrofilmiranju i digitalizaciji arhivski fondova i zbirki proglašenih nacionalnim spomenikom kulture Bosne i Hercegovine.

godine Arhiv se intenzivnije bavi priređivanjem izložbi. Srebrenici. te onih vezanih za predstavljanje vrijednosti arhivskih fondova i zbirki Arhiva.31 pa i inozemstva. U prvim godinama rada ustanove izložbe su se priređivale povremeno. Mostaru. No.30 Ovom vidu kulturnog sadržaja. a između ostalih i u Sarajevu. Pedeset godina Arhiva u Tuzli. vidnu pažnju poklanja i pitanju tehničko-tehnološke zaštite arhivske građe. Državnim arhivom iz Osijeka (Republika Hrvatska) i Zgodovinskim arhivom iz Ptuja (Republika Slovenija). što potvrđuje izuzetno dobra posjećenost istih. godine priređena je izložba Srebrenica da se ne zaboravi. te održavanja zakonom propisane temperature i vlažnosti u arhivskim prostorijama. Velikoj Kladuši i drugim gradovima. a putem predstavljanja arhivskih sadržaja i arhivske građe. Zajedničku izložbu na temu: Arhivsko blago arhiva u Bosni i Hercegovini priredili su arhivi Bosne i Hercegovine. U posljednje vrijeme učinjeni su određeni pomaci na poboljšanju ovakvog stanja. Otvaranje prema korisnicima i društvu u cjelini u posljednje vrijeme pokazalo se kao neizbježan i nužan čin.) u Bosni i Hercegovini. što je pored bolje zaštite doprinijelo i efikasnijem korištenju arhivske građe u naučne. 30 31 32 33 34 Grupa autora. decembra 2010. 48. 13 . svakako najvažniji posao na planu tehničko-tehnološke zaštite je već pomenuto mikrofilmiranje i digitalizacija arhivskih fondova i zbirki. godine priređivala po jedna izložba godišnje. godine.godine izložba Holokaust-genocid. obično u povodu obilježavanja značajnijih datuma iz naše prošlosti. već i u drugim dijelovima Bosne i Hercegovine. Ono što je novina jeste da su izložbe kao vrijedni kulturni sadržaji Arhiva priređivane ne samo na području Tuzlanskog kantona. Arhiv u Tuzli na ovom planu sarađivao je sa Zemaljskim arhivom Štajerske iz Graca (Republika Austrija). Tako da se u tom periodu priredilo nekoliko zanimljivih i sadržajnih izložbi vezanih za važne događaje iz naše prošlosti. arhivi su postali dinamični kulturni centri. kulturne i upravne svrhe. Izložbe su uglavnom pratili prigodni katalozi i plakati. Isto tako u nekoliko navrata Arhiv u Tuzli priređivao je zajedničke izložbe sa Historijskim arhivom u Sarajevu i Arhivom Unsko-sanskog kantona. Arhiv je izložbu Srebrenica da se ne zaboravi predstavio u dvadesetak bosanskohercegovačkih gradova. kao sastavni dio informacionih sistema radi pružanja usluga širem krugu korisnika u ostvarivanju njihovih ljudskih i građanskih prava. Arhiv također. pa se sve do 1995. stavljanja u funkciju mašine za oprašivanje arhivske građe i isušivača zraka. na način da su se priređivale dvije ili tri izložbe godišnje. Arhiv je posvetio značajnu pažnju i u vremenu nakon okončanja rata (1995.34 Ono što posebno karakteriše sve izložbe koje je realizovao Arhiv u posljednjih desetak godina jeste iskazan veliki interes šire kulturne javnosti za iste. a u povodu Dana arhiva i arhivske službe Bosne i Hercegovine 12. a u saradnji sa Bošnjačkim klubom iz Inzbruka (Austrija) 2009. Od 1984. Arhiv u Tuzli se rano počeo baviti postavkama arhivskih izložbi. Osim redovne deratizacije provode se i druge zaštitne mjere poput svakodnevnog provjetravanja arhivskih depoa. Stoga se smatra da demokratizacija društvenih odnosa nije moguća bez otvaranja arhiva prema javnosti. U okviru dugogodišnje uspješne saradnje sa Zgodovinskim arhivom Celje i Arhivom iz Ptuja u saradnji sa Historijskim arhivom Sarajevo priređena je 2010. Zahvaljujući uticaju informacijskih tehnologija na razvoj arhivistike. te njihovo medijsko predstavljanje. Osim ove izložbe u Goraždu je predstavljena i izložba Karte i grbovi kao potvrda bosankohercegovačke državotvornosti i opstojnosti. Arhiv u Tuzli je posebno značajne rezultate postigao u segmentu kulturno-obrazovne djelatnosti. a u posljednjih desetak godina ovi sadržaji su bili sve prisutniji u godišnjim planovima i programima rada Arhiva. dok je znatno manje zastupljena arhivska građa privatnog karaktera i građa vjerskih institucija. te uspostavljanja uskih uzajamnih odnosa sa konzumatorima kulturno-obrazovnih sadržaja. str.32 Jedan broj ovakvih vrsta kulturnih sadržaja Arhiv je priređivao i u saradnji sa arhivima u Bosni i Hercegovini33 i inozemstvu. a tome su između ostalog doprinijele odredbe arhivskog zakonodavstva donijetog nakon okončanja rata koje je na snazi na području Tuzlanskog kantona.Ono što je opća karakteristika arhivskih fondova i zbirki Arhiva jeste da u njihovim strukturama dominira arhivska građa javnog karaktera.

U saradnji sa saradnicima i korisnicima arhivske građe. a na način da se posjetiocima ispriča zanimljiv sadržaj o važnom historijskom događaju na osnovu arhivskih dokumenata. a s ciljem da se široj javnosti ukaže na značaj arhivske građe kao nezamjenljivog pisanog kulturnohistorijskog naslijeđa. Mediji su najčešće u Arhivu tražili izvore za svoje serijske sadržaje: novinski feljtoni. uvažavajuči pri tome plan i potrebe i Arhiva i medija. U posljednjih nekoliko godina Arhiv je intenzivirao saradnju sa osnovnim i srednjim školama. Izvori za historiju srednjovjekovne bosanke države (autor: Salih Jalimam). Poseban doprinos stručnih zaposlenika Arhiva ogleda se u pripremi arhivske građe za potrebe historijske nauke. Zahvaljujući tim aktivnostima nastali su zanimljivi pregledi izvora. Vrijedna pažnje također. doprinoseći tako boljem spoznavanju značaja Arhiva i arhivske djelatnosti za društvo i državu.. Sa izložbe u Arhivu Tuzlanskog kantona Arhiv je ostvario i dobru saradnju sa medijima.Značajnu pažnju u svom radu. U realizaciji ovih sadržaja učestvovali su skoro svi stručni zaposlenici Arhiva. Kulturni mozaik i dr. Arhiv je učestvovao u pripremi i izdavanju zanimljivih historiografskih i arhivističkih publikacija. te zbornici građe. Tako su stručni zaposlenici Arhiva uzeli učešća u izradi edicija. uzimajući učešća u brojnim okruglim stolovima. Tuzla 1995. Ovi sadržaji priređivani su u povodu važnih datuma iz naše prošlosti. a u smislu da su mediji pratili ove sadržaje. Narodna uzdanica u društvenom i kulturnom životu muslimana Bosne i Hercegovine (autor: Ismail Hađžiahmetović). Sa medijima je ostvarena dobra saradnja i u povodu održavanja značajnih sadržaja Arhiva. kako elektronskim tako i printanim. simpozijumima. pri čemu se isti uz prigodno predavanje bliže upoznaju sa Arhivom i vrijednostima koje Arhiv posjeduje. Saga o gradu. u tome vidio mogućnost da prezentuje arhivsku građu. Ovi poslovi su intenzivirani u periodu nakon 1995. Putokaz. Tuzla 1997. U svom dugogodišnjem radu Arhiv je značajnu pažnju poklanjao naučno-istraživačkom radu. Tuzla u osmansko doba (autor: Džemal Ćilimković). koja je uglavnom pohranjena u fondovima i zbirkama Arhiva. Arhiv je. iako za to veoma često nisu postojali optimalni uslovi.35 Na ovaj način realizovan je značajan broj radio i TV emisija. 14 . koji dio praktične nastave iz predmeta Arhivistika i Arhivska praksa obavljaju u Arhivu. Između ostalog u izdanju Arhiva pripremljene su slijedeće publikacije: Arhivistika u teoriji i praksi (autor: Azem Kožar). od kada je publikovano više desetina publikacija.36 Naučno-istraživački 35 36 Grupa autora. Pedeset godina Arhiva u Tuzli.. kao što su: Hod vjekova. godine..56. str. pak. kao i konferencije za štampu posvećene istim. Od Kulina bana do današnjih dana. monografija i drugih publikacija. Godišnje se upriliči tridesetak ovakvih posjeta. Arhiv je poklanjao prigodnim predavanjima organiziranim za širu društvenu javnost. te u rasvjetljavanju naučne istine o važnim događajima iz prošlosti šireg tuzlanskog područja. savjetovanjima i sl. Posebna pažnja posvećena je jednom broju stručno-arhivističkih i naučno-istraživačkih sadržaja. Tuzla 1996. je i saradnja sa studentima Odsjeka historije Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli. radio i TV emisije.

Zbornik 9 Tehnični in vsebinski problemi klasičnega in elektronskega arhiviranja. Tuzla 2007.. bijeljinski i srebrenički sidžil 1641-1833. i 20.. u periodu od 1998. 60.. predstavljaju veoma vrijedno i sadržajno arhivističko. gdje su prigodnim saopćenjima dali značajan doprinos. Arhiv u Tuzli i Društvo arhivskih radnika Bosne i Hercegovine . Mogu li se još spasiti? Konzervacija i restauracija pisanog blaga (grupa autora). Nemiri mira (autor: Zlatko Dukić). kako po sadržajima.38 Na planu realizacije zacrtanih ciljeva.. Tapu zabit defter Gradačac-Defter nekretnina Gradačac iz 1875. godine projekt pod nazivom Arhivska praksa.. Grupa autora. Tuzla 2010. Tuzla 2011. Srbija.37 Veoma zapaženo učešće zaposlenici Arhiva su imali na brojnim stručnim arhivskim skupovima u zemlji i inozemstvu (kongresi. 39 Tuzla 1998.2007.. Tuzla 2005. Arhivistika u teoriji i praksi. sa kojeg se prilozi štampaju u istoimenom časopisu.-2004. (autor: Tufan Günduz). Grac. Sarajevo. Stari nišani u Vukovijama (autor: Sejfulah Imamović). Bosna i Hercegovina.. koje je dalo doprinosa razvoju arhivistike i historijske nauke ne samo na širem tuzlanskom području i području Bosne i Hercegovine. 165-173.. stranica teksta.jedan osmanski intelektualac u Bosni i Hercegovini (autor: dr. Radovi objavljeni u časopisu. Italija. Naučno-istraživačka komponenta arhivske djelatnosti . Oblasni narodni odbor Tuzla (OBNOT). Tuzla 2007.Ogranak Tuzla. Deset godina časopisa Arhivska praksa 1998. Arhivistika u teoriji i praksi.. savjetovanja). Kosovo.. po broju i strukturi..iskustvo Arhiva Tuzlanskog kantona. Tuzla 2011.000 broj 14. (autori: Kemal Nurkić i Izet Šabotić). Salih Safvet Bašić . čiji je autor Izet Šabotić. Projekt je oblikovan kao međunarodni skup. Tuzla 2003. Pomoćne historijske nauke (autori: Azem Kožar. historiografsko i informatičko štivo. što najbolje pokazuje nekoliko stotina objavljenih stručnih i naučnih radova u referentnim domaćim i stranim časopisima. Crna Gora. str. pokrenuli su 1998. knj. Tuzlanske historijske minijature.. Ovaj projekt Arhiva je međunarodnog karaktera. mulkovna dobra. stoljeću. Hrvatska. Šefkija Mutevelić). Maribor 2010. (autor: Izet Šabotić). Tuzla 2005. Makedonija... Pedeset godina Arhiva u Tuzli 1954. 37 38 39 15 . Mađarska.. koji su objavljeni u časopisu. knj. Vidjeti Izet Šabotič. Genc Osman Genčer). Ivan Balta). Tuzla 2005. Uviđajući potrebe za bržim razvojem i unapređenjem arhivske struke i nauke u Bosni i Hercegovini. 2 (autor: Azem Kožar).rad predstavljao je važan segment rada Arhiva u Tuzli. koji se realizuje kao arhivsko savjetovanje s međunarodnim učešćem.. Bosna i Hercegovina u 19. Tuzla 2010. Tuzla 2010. 3 (autor: Azem Kožar). Tuzla 2009.-2007. Ivan Balta). okrugli stolovi. “Arhivska praksa” U navedenih četrnaest brojeva časopisa na više od 5. Kemal Nurkić). posebno u posljednjih petnaestak godina. Tuzla 2005.. Tuzla: sjećanja na bisere stare gradske jezgre (autori: Nihad i Suad Buljugić).).. U povodu desetog jubilarnog broja časopisa urađena je publikacija Deset godina časopisa „Arhivska praksa“ archival practice (1998. Tuzla 2004. Pomoćne historijske nauke i arhivistika (autori: Azem Kožar. Popis bijeljinskog kadiluka. simpoziji. objavljeno je oko 600 članaka od strane nekoliko stotina autora iz više evropskih država: Austrija. (autor: mr. Tuzla 2008.. (autor: Azem Kožar). str. godine održano je ukupno 14 savjetovanja Korica časopisa i objavljeno isto toliko brojeva časopisa Arhivska praksa. 1949-1952: sumarno analitički iventar (autor: Nermana Hodžić). (autor: mr. Albanija. nego i šireg okruženja. Tuzlanski. Tuzla 2009. Pedest godina Arhiva u Tuzli... (grupa autora). Tuzla 2006. Slovenija i Turska. Tuzla 2011. do 2011. tako i po uređivačkoj i redaktorskoj politici. jer skoro polovinu stručnih radova čine radovi kolega iz inozemstva.

nego domaćeg. Najveći broj knjiga odnosi se na oblast historije i arhivistike. Arhivski zapisi. listova. Sodobni arhivi. te službenih glasila raznih nivoa vlasti. Ista je od izuzetne važnosti za permanentno educiranje arhivskih kadrova. Privredni pregled. Posebna vrijednost odnosi se na štampu koja datira počev od druge polovine 19. Atlanti. a dominiraju knjige iz novijih historijskih perioda. kako u arhivu tako i van njega i razvoj arhivske struke.000 bibliotečkih jedinica. kada biblioteku godišnje posjećuje nekoliko hiljada korisnika. Viri. leksikona.U sklopu Arhiva od samog početka njegovoga rada egzistira specijalizirana biblioteka. Napredak. oktobra 2011. zbornika radova. Arhiv posjeduje veoma vrijedne listove i druga periodična izdanja (kalendare i sl. Borbe. Tuzlanskog lista 16 .” održano 6. 24. Riječ je o prevashodno stručnoj literature (knjige i periodika) iz oblasti arhivistike i historije. Jugoslovenski istorijski časopis. Historijski zapisi. Glasnik arhiva Slavonije i Baranje. a njih 173 je proglašeno nacionalnim spomenikom kulture Bosne i Hercegovine. Vjeter. ali i iz drugih naučnih disciplina. Pregled. Biblioteka Arhiva je bogata i periodikom. Zmaja od Bosne. i Knjige historijskog karaktera potiču iz različitih 7. Dnevnog avaza. pa sve do danas. Bibliotečki fond Arhiva je za ovu vrstu biblioteka veoma značajan i iznosi više od 18. rječnika. Značajan dio bibliotečkog fonda odnosi se na publikacije arhivističke provenijencije. Jedan broj ovih publikacija ima posebnu vrijednost poput: Glasnika Zemaljskog muzeja Sarajevo. a posebno je taj interes intenziviran u posljednjih desetak godina. Prilozi instituta za historiju Sarajevo. a potom i na oblasti pomoćnih historijskih nauka. Riječ je o vrijednoj literaturi poput: enciklopedija. studija i monografija štampanih na više svjetskih jezika. Svakako vrijedno je istaći i dnevne i periodične listove poput: Oslobođenja. Raspolaže sa više od 220 naslova historijske i arhivističke strukture. Tehnični in vsebinski problemi klasičnega in elektronskega arhiviranja.). poput časopisa. više stranog porijekla. Naše starine. Godišnjak Društva historičara Bosne i Hercegovine. Radovi Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine Sarajevo. Sana. Od arhivističkih časopisa Arhiv posjeduje: Arhivist. Ljiljana. Historijski vjesnik i dr. Politike. Interes za bibliotečkim fondom Arhiva pokazan je od samog osnivanja biblioteke. statističkih godišnjaka. Arhivski vjesnik. stoljeća. Ono što posebno čini vrijednim bibliotečki fond jesu rijetke vrijedne knjige. Komunista. Slobodne Bosne. Fronta slobode. Ovdje se radi o iznimno važnoj stručnoj literaturi. Radovi Filozofskog fakulteta Sarajevo. godine u Tuzli vremenskih perioda. Narodna uzdanica i dr. Vjesnik povijesnog arhiva Rijeka. Odjeka.) kulturnoprosvjetnih društava (Gajret. Prosvjeta. Dana. Glasnik arhiva i Društva arhivskih radnika Bosne i Hercegovine. zatvorenoga tipa u kojoj se knjige mogu koristiti samo u okviru arhivske čitaonice. Savjetovanje “Arhivska praksa 2011.

godine. maja 2009. stručni radnici Arhiva dali su veliki doprinos u objavljivanju Glasnika. te organizacija zajedničkih savjetovanja. str. Do kraja 2011. postdiplomaca. sa određenim prekidima. urednici. kada će biti preimenovano u Arhivističko udruženje Bosne i Hercegovine. arhivskim asocijacijama i drugim kulturnim ustanovama u Bosni i Hercegovini i širem okruženju. kao godišnjak. i 6.43 Društvo i Glasnik su imali posebnog uticaja na ukupan razvoj arhivske struke u Bosni i Hercegovini. prilikom čega je realizovano nekoliko značajnih stručnih projekata. Društvo arhivskih radnika Bosne i Hercegovine osnovano je 1954. i sa drugim arhivima saradnja na stručnom planu bila je jako izražena. septembra 1996. Na poseban način ostvarivana je saradnja preko zajedničkih tijela i asocijacija poput Arhivskog savjeta Bosne i Hercegovine. godine i drugo održano 7. Pedeset godina Arhiva u Tuzli. Arhivski fondovi i zbirke. a vrijedno je posebno istaći dva poslijeratna savjetovanja. doktoranata i drugih korisnika. te u publikovanju Glasnika arhiva i Društva arhivskih radnika Bosne i Hercegovine. Zaposlenici Arhiva u Tuzli na tom planu su dali nesebičan doprinos u organizaciji brojnih stručnih savjetovanja. Zahvaljujući takvoj saradnji realiziran je značajan broj stručnih i naučnih projekata. kao autori radova. U svom dugogodišnjem radu Arhiv je značajnu pažnju poklanjao saradnji s brojnim arhivima. 17 . godine izašlo je ukupno 41 broj časopisa. Arhivski savjet Bosne i Hercegovine egzistirao je od 1959. godine. Dugo vremena. poput pripreme izdanja: Izvori za istoriju KPJ/SKJ. 64. kao stručni organ. seminara i drugih stručnih sadržaja. godine veoma uspješna saradnja ostvarivala se sa Arhivom Bosne i Hercegovine. godine na jezeru Modrac kod Lukavca. veliki broj univerzitetskih profesora.i dr. a u novije vrijeme sa Historijskim arhivom iz Sarajeva. godine i pod tim nazivom egzistiraće sve do 2003. Također. zaštićen i daje se na upotrebu korisnicima biblioteke. U ranijim periodima nešto intenzivnija saradnja bila je ostvarena sa Arhivom iz Banjaluke. Glasnik arhiva i Društva arhivskih radnika Bosne i Hercegovine izlazi od 1961. imao je značajne nadležnosti i ulogu u kreiranju poslova zaštite arhivske građe i uspostave valjane mreže arhivskih ustanova. Arhiv u Tuzli je u nekoliko navrata bio domaćin savjetovanja arhivskih radnika Bosne i Hercegovine. do 1976. te studenata.41 te posebno preko Društva arhivskih radnika Bosne i Hercegovine. 40 41 42 43 Grupa autora. sekretari i članovi Redakcije. Isto tako. i 8. dok je isti imao status matične ustanove. I pored ne baš najboljih uslova arhivska biblioteka je veoma funkcionalna i istu permanentno koriste brojni istraživači iz zemlje i inozemstva.42 Redakcije časopisa Posjeta učenika osnovne škole biblioteci Arhiva Glasnik arhiva i Društva arhivskih radnika Bosne i Hercegovine. a posebno do 1992. prvo održano na Zlači 5.godine.)40 Najveći dio ovih listova je propisno ukoričen.

godine Arhiv TK i DAZ TK su realizovali nekoliko značajnih kulturnih i stručnih sadržaja. koje egzistira od 1998. sa Hrvatskim državnim arhivom. sa Bundes arhivom u Koblencu. Nuraga Softić-Put umjetnika. Državnim arhivom Dubrovnik. Istorijskim arhivom Užice. te sa kulturnim m društvima Preporod. godine.). Arhivom iz Pečuha (Mađarska). posebno kroz projekt Arhivska praksa.44 Saradnja je ostvarivana i sa arhivima bivše Jugoslavije. Zavod za zaštitu prirodnog i kulturnog naslijeđa Tuzlanskog g kantona. Državnim arhivom Crne Gore . Zemaljskim 30. sa Arhivom Štajerske iz Graca. te sa Osmanskim arhivom iz Republike Turske.). Fotografska građa-historiografska i umjetnička vrijednost (Tuzla 2009. poput: okruglih stolova: Dostupnost informacija: zakonski okvir i stvarna praksa – ljudska i građansa prava (Tuzla 2007.). Arhiv i DAZ TK zajednički artikulišu sva važna pitanja vezana za arhivsku teoriju i praksu. sa Istorijskim arhivom Subotica. Ptuju i Kopru. Nakon prestanka rata 1995. sa Arhivom u Trstu (Italija). Zaštita i značaj porodičnih i ličnih arhivskih fondova i zbirki ( Tuzla 2011. godine bio domaćin saveznog savjetovanja arhivskih radnika.45 Međunarodna međuarhivska saradnja imala je posebnu važnost u radu Arhiva u proteklom periodu. Izložbi: Fotografijom protiv zaborava (Tuzla 2008. godine. Arhivom “Ras” iz Novog Pazara. sa Katalonskim arhivom iz Španije. Napredak i Prosvjeta. a od 2002.) u saradnji sa ICARUS (Beč).). kao samostalna stručna asocijacija. prvo kao Ogranak Društva arhivskih radnika Bosne i Hercegovine.).. Državnim arhivom Osijek. što je svakako bilo priznanje Arhivu u Tuzli.).). Arhiv je intenzivnu saradnju ostvarivao sa Arhivom”Srem” iz Sremske Mitrovice i Arhivom Slavonije iz Osijeka.). 2010. Izložba starih razglednica „Pozdrav iz Doljnje Tuzle (Tuzla 2011. Ta saradnja se uglavnom realizovala putem Društva arhivskih radnika Bosne i Hercegovine. a posebno sa Pokrajinskim arhivom Maribor. Arhivom Tuzlanskog kantona.Odjeljenjem Kotor.).Vidna saradnja ostvarena je i sa Društvom arhivskih zaposlenika Tuzlanskog kantona (DAZ TK). Arhivističkim udruženjem Bosne i Hercegovine i niz drugih stručnih i kulturnih sadržaja. regionalnim arhivima u: Celju. Do 1992.46 44 45 46 Do kraja 2011. Između ostalih vrijedno je pomenuti stručne i kulturne sadržaje poput skupova «Rat i kultura» (1993. 18 . arhivi” Arhivom u Nirnbergu (Njemačka). Zahvaljujući tome. 2011. godine. «Zaštita bibliotečke građe» (1997. stručne manifestacije: Otvorena vrata arhiva (Tuzla 2009. te Pokrajinskim arhivom iz Maribora. te izložbe «Tuzla kroz vijekove» (2003. Posebno plodna saradnja ostvarivana je sa kulturnim m i naučnim ustanovama iz Tuzle kao što su: Muzej istočne e Bosne.) Naučno i stručno djelo Šabana Hodžića (Tuzla 2010. godine. radionica „Informatizacija arhiva“ (Tuzla 2011. Narodna i univerzitetska biblioteka “Derviš Sušić”. Državnim arhivom Zagreb. Industrijsko naslijeđe – treba li nam ? (Tuzla 2008. Arhivom Priznanje Pokrajinskog arhiva Maribor dato Arhivu Tuzlanskog kantona u povodu Kosova.). Zajednički se dosada realizovalo nekoliko zanimljivih stručnih i kulturnih sadržaja. Zaštita industrijskog naslijeđa ( Tuzla 2008. .).).. godišnjice realizacije projekta “Sodobni arhivom iz Beča. Saradnja se manifestovala putem organiziranja zajedničkih stručnih i kulturnih sadržaja. (Tuzla 2011. Arhivom Novi Sad. Arhiv intenzivno sarađuje sa brojnim inostranim arhivima. Arhiv je 1987. Bosanski kulturni centar Tuzla. Iz evidencija Arhiva Tuzlanskog kantona Tuzla. Arhivom Republike Slovenije.

mađarskog arhivskog dana. ICARUS-a (Međunarodnog centra desetak godina količina arhivske građe za arhivska istraživanja) i Hrvatskog državnog arhiva. Sve je to dalo dodatni impuls u razvoju Arhiva i stasavanju istog u respektabilnu arhivsku ustanovu u Regionu. daje mogućnost za dalje stručno.). Dostignuti stepen razvoja u Arhivu. To je doprinijelo da se iz dana u dan povećava broj korisnika. 19 . na više stručnih skupova u Republici Sloveniji. Sve je veći broj obrađenih i za korisnike pripremljenih arhivskih fondova i zbirki. što pokazuju brojne konkretne aktivnosti stručnih zaposlenika Arhiva. međunarodnom kongresu arhivista (Kuala Lumpur 2008. te učlanjenje Arhiva 2010. za koju hoćemo da vjerujemo da će biti izvjesna i svijetla. 2.). tako i od šire društvene zajednice. i broj arhivskih fondova je višestruko u Tuzli 30. Hrvatskoj.Maribor. uz adekvatniju podršku šire društvene sredine. 2011. 29. Arhiv uspješno realizira program edukacije arhivskog kadra i promovira arhivsku struku putem projekta Arhivska praksa. i 3. Kongresu arhivista Hrvatske. zatim 22. i 31. Pojačane su aktivnosti na planu publikovanja.Arhiv je ostvario izuzetno plodnu saradnju i sa Međunarodnim institutom arhivskih znanosti Trst-Maribor. međunarodnom kongresu arhivista (Beč 2004. čiji predstavnici u kontinuitetu uzimaju aktivno učešće u sadržajima koje organizira ova institucija. povećan. i 74. te na više međunarodnih arhivskih skupova organiziranih u organizaciji Međunarodnog instituta arhivskih znanosti Trst . Na tom planu ostvarena je izuzetno široka i plodna saradnja sa brojnim arhivskim ustanovama i institucijama na međunarodnoj razini. 16. poput: 71. Vojvodini i dr. organizaciono i tehničko jačanje ove ustanove i izrastanje iste u stabilnu i funkcionalnu ustanovu spremnu da odgovori širokom spektru složenih stručnih i naučnih zahtjeva. Rezultati Arhiva u Tuzli zapaženi su kako od strane struke. njemačkog arhivskog dana. godine. koji su rezultat dinamičnosti u oblasti arhivistike. austrijskog arhivskog dana. U ovisnosti od pružene podrške društvene zajednice ovisiće i dalja budućnost ove ustanove. tako da je u posljednjih desetak godina publikovano tridesetak publikacija. 15. Stoga možemo kazati da Arhiv Tuzlanskog kantona danas predstavlja pravu riznicu pisanog Sa radionice “Infromatizacija arhiva” kulturnog naslijeđa. Na planu zaštite urađeni su dodatni napori te je nekoliko fondova i zbirki proglašenih nacionalnim spomenikom kulture Bosne i Hercegovine mikrofilmirano i digitalizirano. Svoje aktivnosti na međunarodnoj razini Arhiv je znatno intenzivirao u posljednjih nekoliko godina. To potvrđuju brojna domaća i međunarodna priznanja. Samo u posljednjih održane u organizaciji Arhiva. Stručni zaposlenici Arhiva su uzeli učešća u brojnim stručnim i naučnim skupovima u više evropskih i drugih zemalja. 5. godine u “C” kategoriju ICA-e (Međunarodno arhivsko vijeće sa sjedištem u Parizu) i ICARUS (sa sjedištem u Beču).

which has since 1962. including: Banovići. Brcko.. the name under which it exists today. and during 1973. after the signing of the Dayton agreement. which was controlled by the Army of Bosnia and Herzegovina . Bosanski Brod. Bratunac. Modrica. Kladanj. Archives of Tuzla was founded as a archives for town of Tuzla but very soon the jurisdiction will extend beyond the area of Tuzla. up to 1992. Orasje. Brcko. Bijeljina. Doboj. of July 1954. This is an area of the Northeast Bosnia. Tuzla. the integral part of the Archives of Tuzla. Maglaj. the Archives has received a new name. Vlasenica. The Archive of Tuzla was established by the Decision on the establishment passed by the City People’s Committee in Tuzla on 1. Bijeljina. that until 1999. January 1954. This integration of the archive did not give the expected results. Archives in Tuzla had responsibility for the creators and owners of 13 municipalities in the Tuzla-Podrinje Canton. Srebrenica. Ugljevik. Tesanj. Odzak. Gradacac. In fact. . the Archives of Tuzla will have jurisdiction over 19 municipalities in northeastern Bosnia. Lukavac. in line with the recommendation of the Executive Council of the People’s Republic of Bosnia and Herzegovina (NRBiH) No. included 18 or 19 municipalities. Sekovici. By virtue of the provisions of the Archives Act in 2002. became the former Archives of Doboj. Tuzla. Ugljevik. the Archives will continue to exist in Tuzla as a Regional Historical Archives of Tuzla. Due to the circumstances of war and formation of County of Tuzla. Zvornik and Zivinice. the Archives changed a lot in the organizational sense. which adjusted on several occasions to political-administrative organization of Bosnia and Herzegovina. Orasje. that is. Gradacac. the area of northeastern Bosnia. when the war interrupted its activities and that jurisdiction officially ended in 1995. Kladanj. which was significantly reduced area of supervision for the Archives. Thus. Since then. Srebrenik. Lopare. Teslic. Gracanica. Bratunac. Kalesija. and then the entire district area. Such integration has been more the result of political reasons then the professional needs of these two archival institutions. Srebrenica. Outlined organizational changes through which it passed are a result of wider social trends. and thus the responsibility of the creators and holders of current records in this area. especially changes of an administrative nature. Regional Archive’s jurisdiction was in force until 1992. For the development and operation of Archives of Tuzla in the period after the war. Srebrenik. Lukavac. Vlasenica. in year 1968. Lopare. Kalesija. 3768/53 from 24. Zvornik and Zivinice. to 1994. the great importance is the adoption of name The Archives of Tuzla Canton in 2000. Bosanski Samac. The territorial jurisdiction of Archives of Tuzla is related to the concept of development archival services in Bosnia and Herzegovina. 20 . including: Banovići. Derventa. Gracanica. as its archival collection center. Since 1977. included municipality of Brcko. After the war ended after the signing of the Dayton Agreement. it was re-registered in the Archives of Tuzla Canton. Sekovici. Tuzla County Historical Archives. and through the name completely reflected all the administrative changes in the area of northeast Bosnia.ARCHIVAL DEVELOPMENT ACTIVITY IN THE WIDER TUZLA Archive establishment and the establishment of archival activities in the wider area of Tuzla was conducted just after the Second World War. the disintegration of the Archives created two separate archival institution: Archives of Tuzla and the Archives in Doboj. In this way the area of jurisdiction Archive in Tuzla will be expanded to a total of 28 municipalities.

due to the increased volume of business in all segments which occurred in the last ten years the existing building is becoming dysfunctional due to lack of space.000 KM. This is a temporary solution. These areas are however insufficient for the purposes of today’s Archives function in Tuzla. However. Archives has received another valuable donation of computer equipment (five computers) from the Embassy of Germany in Bosnia and Herzegovina. because the facilities given to to the Archives for 10 years. a reception. The building also has rooms for general office.4 m2. most equipment was provided for n the past few years. in year 2007. located about 10 km from Tuzla. rooms for microfilming and photo laboratory. providing space and equipment. the management of Archives in collaboration with local Ministry. however. in reconstituted and reconstructed building in street Franje Ledera 1. the purchased equipment was purchased. Within this facility we secured several. staffing. affecting the quality of work.4 square meters. from the University of Bologna and the Province of Bologna in Italy in the amount of 7. A significant donation (digital camera. Namely. library and reading room and a room for processing and sorting of archive material as well as handy storage. often being forced to move archival material to gain space. in an area of 763. for archival activities.500 linear feet of archival material. Although this is a rather small object. scanner. These accomodatons were by own means adapted and customized to accommodate the archival material. but in terms of climate. computer. especially when it comes to addressing important issues as the financing. and thanks to international cooperation. Therefore. meant a huge progress in creating the optimal conditions for the operation of these facilities. Currently. Something significant amount of equipment Archive will acquire only after completion of the war in Bosnia and Herzegovina.In its work. “necessary space”. the specified premises have situated about 5. provided through the regular procedures 21 . Somewhat more favorable conditions for the transfer of archives were created in 1990. Such status has not given the best conditions for the development of archives. and it is much safer for archival materials. so it was necessary to seek new solutions in this area.) the Archive gained in 2004. is an indisputable fact that this adaptation gained the Archives several times larger space than the previous accomodations. etc. It should be noted that the equipment is usually purchased by our own funds. where the workflow is very difficult to place. During this period (1998). the Archives has had the status of public institution in culture. It is a useful object whose size is 763. gained 1000 m² of additional accommodation space in a former military barracks “Dubrava”. The adaptation (reconstruction and extension) of the old object “Grafičar” for the Archives of Tuzla. which is estimated to be worth 18.000 KM. For a long period the Archive worked in poor conditions. starting from 2007. And on the ground floor and upstairs there are depots for the accommodation of archival material. etc. necessary and functional rooms: small exhibition space. Although there are obvious deficiencies. with funds secured through process of taking over matured archival material from their owners. from its inception until today. the National Archives of Styria from Graz gave us as an archival equipment (archive shelves) approximately 1. in Tuzla. However. Only 1990. location and condition of the building. it created a far better physical conditions than previous ones. biological and technical-technological conditions. accommodation and technical protection of archival material. this space is solid and acceptable for archival services. For almost sixty years the Archives did not adequately address the issue ensure a proper archival space. Very often it was the so-called.500 meters in length. customers and employees. As for the equipment to move the converted building the Archives possessed very few archival equipment.

12 computers. car Skoda Fabia (2009. Accordingly. to the end of 2011. as in other areas. in late 2011. Something more intense strengthening of human resources will be recorded in the period since 2002.). two video recorders. one projector. the video surveillance was done at three facilities in the barracks “Dubrava”. and well below the actual needs of archives. Establishment of the 1954. the Archives had 9 (69. much higher level. This primarily refers to the microfilming equipment. two laptops. since the foundation. including an archive of great importance is the existence of appropriate personnel. etc. Despite this.000 major and about 20. it reached a total of 12 employees.500 meters in length of econom equipment. Archival staff throughout the entire period of development of its archives were a limiting factor.for providing funds for the purchase of archival equipment by owners of archival material to the Archives. four TV sets. up to date the Archive of Tuzla did not have a sufficient number of qualified staff. Also. Over time. computer programs for data processing and information technology training unique archival information systems. Up to 2002. the Archives will have a total of 7 employees. of whom 5 (47%) with a university degree. as this institution into a group of respected archival institutions in the region. year. All this has contributed to the professional work of the Archive up better and more professional. two digital cameras. 22 . and the level of their qualification. The Archives is from 2002.38%) with middle and 1 (7. two scanners. two water and fireproof safes for the accommodation of unconventional materials. of which nine were professionals (75%). The positive thing in all that relates to the degree of expertise archival staff. this number will increase. it should be noted that it is not sufficient and is significantly below the established standards and norms. for equipment bookbinding business. 5 (47%) with moderate and 2 (16%) with primary education. Part of the equipment was purchased through the engagement of professionals in the Archive offices to assist in managing of registry offices and their archives. air driers (three pieces). so will 1991. when the Archives operate with a total of 13 employees. During the four-year war period due to different causes there was a reduction in the number of archive workers. This is all done their own funds Archive. the Archives began its work with just three employees (manager. For each activity. so that in this period in the archives had only 6 employees. and the resulting dynamic development of the archival profession. six air conditioners. it should be noted that the archives lacks certain equipment necessary for the normal functioning of institutions. five special metal crates. Never. connected to the Internet and maintains its own website. one microfilm reader.000 small archival boxes. it will gradually come to a new employment of archival staff. Staffing is a constant issue Archive. After the war. which is very favorable.14%) with university degrees.69%) with a college degree. to address all the problems facing the Archive. According to the data the equipment the Archive possesses is valued at close to 1 million KM. although their number was increasing until 1991. 2 (15. assistant archivist and one worker). over 10. of which 4 (57. Although in this period there was a significant increase in the number of employees. from its inception through to today. It is especially worthwhile to point out that the Archive in this way provided funds and purchased the following equipment and resources to work with: more than 5. which is at an enviable level. equipment for the conservation and restoration of archive materials. Depending on the qualification of personnel depends on the structure and performance activities. which will be the largest number of employees since its founding.69%) with lower education . machines for cleaning of building. In the area of physical protection of trademarks were done at 12 giteri ground windows in the central building and 16 gitera on doors and windows of buildings in the former barracks “Dubrava”. 1 (7.23%) of employees with university degrees.

with mean 23 and a lower school diploma 9 employees. in the process of making records are passing through two phases: records office (registry) and archive operations. cultural and public workers. which unfortunately in the past was not always satisfactory. In the second stage acts are deposited in the archive store. Among the workers are two doctors of sciences. Archives of Tuzla preforms this business since then until today. carrying out a series of technical measures and procedures such as giving consent to a records schedule with periods of storage. In order protection to be adequate and complete. with the aim of raising levels of knowledge thereof. Specifically. giving suggestions and instructions on the plan of arrangement of archival materials and the same preparation for the submission of the Archives. Dervis Susic. These tasks are performed by organs of state in accordance with the Decree of office operations. Therefore. which apply for other creators of archival materials as well. with higher 4. paying close attention to it. Dr. To ensure fullest protection of archival material professionals conduct regular and instructive review of archival materials to clearly defined priorities. as it required extra effort of professional staff to ensure records are made certain. It is common knowledge that without adequate protection of current records in the making no whole fonds and collections will come to the Archives. Nizara Musovic-Tadic.It should be noted that in the past nearly six decades of work in the Archives worked a total of 61 employees and a maximum of 13 simultaneously. distribute them in three groups: to the first category belong holders who possess the archival materials of great importance. workers accessing archival procedure categorization holders current records.. Professional employees annually Archive realize hundreds of professional practices. Azem Kozar. and implement as many actions to improve the protection of archival material in the making. Bosnian archives were organized to deal with the protection of archives in emerging only since 1962. They all made a huge contribution to the development of this institution. Since this is a high degree 25. actions and communication with the registry. 23 . primarily the Law on archives. it is necessary to determine the priorities for action in this regard. the implementation of measures of training and vocational education of archival staff in agencies. The legal basis for the protection of archival material in archival terms are emerging legislation. Mehmed Salihspahić. In the first phase documents have absolutely operational function. monitoring the process of selecting archives and worthless excretion of Registry material. The third category includes holders of archive material of doubtful historical and cultural significance and Archives performs supervision over this kind of material through some form of front operations or through control of the selected pattern creator. where they are handled in accordance with the methodology of archival operations. and this category requires a holder of a permanent. including the Archives of Tuzla is the protection of archival material in the making. annual mandatory supervision by Archive. such as: Saban Hodzic. One of the many and very important tasks of any archival institution. and through a special sector of work (services) which is called outer or external service. Sulejman Ramic. It is therefore of great importance to form proper relationship between us and creators and holders of the material. It should be noted that the archives employed and was lead by prominent scientific. The second category includes holders who possess the archival materials of a lower significance Archives and made occasional supervision of archives of the creators. which substantially affects the protection of archives in the making.

taken a very significant number of valuable archive holdings and collections of administrative.000 feet in length. the Archive will gain 175 archival fonds and 29 archival collections. in terms of providing additional accommodation space and the acquisition of significant amounts of archival adequate equipment. the Archives of Tuzla continuously achieved remarkable results. But despite that. Thanks to this in recent years have taken significant amounts of archival material in the Archives. and will in the next few years take over significant funds and collections. the Archives will take about 200 archival fonds and collections. The largest part of creating the first and second category is placed under official supervision Archive. So the end of 2011. the Archives undertook a range of activities. so that the archive by the end of 1994. introducing creators and holders of statutory obligations. All this has contributed to significant amounts of archival material structured and adequately protected. and approximately 12.800 linear meters of archives. and until 2002. until moving to the new converted premises in the Archives were taken only 57 funds and 14 archival collections. the Archives has in this period significantly increased the activity of arranging and preparing for the matured archives download it in the archive. All this has given some results and progress in the improvement of current records in the making. This technical work is legally regulated by provisions of the archives and bylaw provisions. A significant number of these holders and creators of archival materials perform statutory duties. During this period taking the material will take place as planned. They are the result of failure to fulfill legal obligations by the creators and owners in the sense that they can not devote the necessary attention to their own archival material. the Archives is guided by long-term and short-term work plans. permanent archival education of staff in agencies. for the protection of archival material in making there are many problems. In accordance with statutory obligations.In systematic work of protecting the emerging current records. archival 94 funds and 21 archival collection were arranged and processed. by 2011. processed and prepared for use. and thanks to that more than 350 funds and collections are already stored in depots of the Archive. had 97 and 22 collections. taking over of archival fonds and collections in the Archives will increase because of improved accommodation options at the Archives. economic and cultural provenance.000 linear feet.000 meters in length. In this period. After obtaining additional accommodation space for fonds and collections is considerably increased. so it until 1990. years. This success is primarily the result of a systematic and planned activities Archives. which ultimately resulted in a better arrangement of archival materials. which is the archival holdings of the archives much more diverse and richer. During this period. It should be noted that the oldest archival material in the Archive dates from the time of Ottoman 24 . However. In addition. such as the reports on the status of materials and delivering them to the competent ministry. The Archives of Canton owned about 350 archival fonds and collections. or around 6. and spatial and other abilities. In order to eliminate the present shortcomings in the protection of archival material. What characterizes these funds and collections is that they are archival sorted. to initiate misdemeanor proceedings against irresponsible holders and creators of archival materials. One of the most important technical work that is done is taking over the material from creators and holders of the same. Only after the war in 1995. significantly more dynamic takeover of archives will be conducted in the period since 2002. judicial. which amounted to about 1. with the total amount of around 5. their proper recording and preparing the same for the submission of the Archives. Of that number. At first the results in this area were negligible.

The most numerous and most complete collections of archival holdings and encourage the building of socialism (1945-1990) and is the archives of government. Very valuable is the photographic collection. Within the Oriental collection is a number of valuable manuscripts. deed. etc. educational and cultural institutions. Due to the small number of archival staff these jobs are often at a disadvantage in relation to the needs of archives. Depending on the arrangement of archival holdings registraurne dependent process and the flow arrangement. brochures. access to archival arrangement and treatment of acquired archival funds and collections. economy. However. deed. Of particular importance is the collection of refugees testimonies. So that in this way we every day replenish and enrich the overall holdings of archives. which is largely affected to the function of the user. What is the general characteristic of archives and collections of archives is that their structure is dominated by archival records of public character. the judiciary . written in Bosnian and German. the Archives has for many years led the renewal of the same activities. namely the first half of the 17th century. etc. and is related to the work of government. On this issue. These are the following types of documents: firmans. The Archive also gives attention to the issue of the technical protection of archives. which is related to the work of administrative bodies. endowment. Photographs date from the end of Ottoman rule in Bosnia until the present day. sicils. However. In addition to regular pest control is carried out and other protective measures such as everyday ventilation archival depots. Besides the Oriental collections of the Archives has one tenth of valuable archive holdings and collections from the period of their rule (1878-1918). The same is placed in the Oriental collection.rule in Bosnia and Herzegovina. that constantly increases. putting into operation machines for pollination of archive material 25 . the oldest dates from the mid 16th century. as well as several valuable funds interwar period and World War Two. Recently. certain problems in this area are evident. some progress has been made to improve this situation. Archive took over archival material relatied to the period of the aggression on Bosnia and Herzegovina. education and culture. and the number of positively resolved their claims. the Archives was able to handle archival and fix a significant number of commitments izbirki funds. Those who have not passed the stage of processing and sorting have been made affordable to use. It is important to note that 34 funds and collections were declared a national monument of culture in Bosnia and Herzegovina. both in terms of time consumption. partly archival processed and prepared for use. letters. and because of the need to introduce new archival documents of the fund. Earlier funds were generally erratic. structure of business entities. and holdings of socio-political organization that existed in this period. bujruldije. while much less frequent archives of private character and structure of religious institutions. with significant results were achieved. war presidencies of municipalities that have existed in the Tuzla region in this period. so that their treatment was very complex. Upon receipt of the archive. Berati. inmates and other victims of the Drina valley and the area of Posavina attrocities.000 photographs. To archive this practice has shown a good number of users the best shows that from day to day. some non-governmental organizations. which numbers more than 60. A number of these funds is protected in a form of microfilming and digitization. Oriental collection contains valuable documents written in Ottoman Turkish and Arabic. is well preserved. despite all the difficulties. solutions sharia courts. especially those related to the incompleteness of the fonds and collections. and how they contributed among other provisions of the new archival legislation in force in the area of Tuzla Canton.

Thanks to the influence of information technology on the development of archival. both electronic and printed. year. This form of cultural content. The media are usually in the archives looking for the sources of their standard features: feuilltons newspaper. the Archives will devote considerable attention. and those related to the present value of archives and archive collections. What especially characterizes all the exhibitions organized in the Archives of the last ten years. The Archive has achieved good cooperation with the media. when it will be until 1995.and air dehumidifiers. to organize one exhibition per year. the Archives has payed occasional lectures organized for the wider public. even after the end of the war (1995) in Bosnia and Herzegovina in the last ten years. radio and TV shows. but in other parts of the country and even abroad. part of practical training in the subject Archival Archival practice and perform in Ahivu. Archives will be intensified to deal with organizing exhibitions since 1984. as an integral part of information systems to provide a wider range of service users in exercising their human and civil rights. It is therefore considered that the democratization of social relations is not possible without opening the archives to the public. A number of these kinds of cultural events staged Archives in collaboration with archives in Bosnia and Herzegovina and abroad. and maintaining statutory temperature and humidity in the archive room. where the same with the occasional lecture closer acquainted with the Archives and the Archives has values. so that they staged two or three exhibitions a year. University of Tuzla. Archives. the Archives has intensified cooperation with elementary and secondary schools. that saw the opportunity to present archival materials. which is contributed by the protection and efficient use of archives in scientific. But certainly the most important job in the field of technical and technological protection already mentioned microfilming and digitization of archives and collections. In recent years. Considerable attention in his work. and to establish a mutual relationship with the narrow konzumatorima cultural and educational content. Archives of Tuzla has particularly significant results achieved in the area of cultural and educational activities. these facilities will be increasingly present in the annual plans and programs of the archives. Exhibitions are generally followed the appropriate catalogs and posters. These facilities were prepared to mark the important dates in our history. cultural and other purposes. aiming to show the public the importance of archives as nezamjenljivog written cultural heritage. have shown great interest in the broader public for the same. So at that time prepared a number of interesting exhibits and content related to important events in our past. archives have become a dynamic cultural centers. In this 26 . Annually we organize thirty of these visits. and their media presentation. What is new is that the exhibition as a valuable cultural content archives also arranged not only in Canton. however. Open to users and society as a whole in recent years proved to be an inevitable and necessary action is required. and by presenting archival content and archives. usually to mark significant dates in our history. which confirms the very good attendance of the same. and how to tell visitors interesting content about important historical events on the basis of archival documents. Archives of Tuzla began early exhibitions of archival settings. In the early years of the institution of the exhibition were organized from time to time. Also noteworthy is the cooperation with the students the history of the Department of Philosophy. taking into consideration the needs and plan and Archives and the media. thus contributing to better knowing the importance of archives and archival service to society and country.

Slovenia and Turkey). Bosnia and Herzegovina. The realization of these facilities participated in almost all professional employees Archive. as the contents. With a history of the Archives of attention payed to scientific research. The special contribution of professional employees Archive is reflected in the preparation of archival materials for historical science. which shows hundreds of published technical and scientific papers in reference to domestic and foreign magazines. in the sense that the media covered these facilities. Italy. Croatia. Albania. Montenegro. monographs and other publications. cultural mosaic. Papers published in the journal. These are mainly professional literature (books and periodicals) in the field of archival science and history. because almost half of the papers are works of colleagues from abroad. implemented a significant number of radio and TV shows.way. symposia. Thus. issues of the magazine at more than 5.000 pages of text. but also from other scientific disciplines. which gave a contribution to the development of archival and historical science. A very notable participation of the workers had the archives of numerous archival papers in the country and abroad (congresses. The project archive is international in character. not only in the wider area of Tuzla in Bosnia and Herzegovina. there were a total of 14 conferences and published as many issues of the journal Archives practice. are very valuable and content archival. Tuzla in the Archives and Archivists of Bosnia and Herzegovina . Kosovo. taking part in numerous panel discussions. a closed type in which the books can be used only in the archives reading room. conferences). Serbia. from Kulin to the present day. roundtables. In these two p. since when have been published dozens of publications. The archives from the very beginning of his work exists specialized library. which is mainly stored in the archive funds and collections. launched in 1998.” The project was designed as an international event. but also the wider environment. Interest in the library fund Archive is shown from the very 27 . which were published in the journal.000 library units. symposia. With the media has had good cooperation in the occasion of the significant content of archives. Recognizing the need for faster development and advancement of science and the archival profession in Bosnia and Herzegovina. to which contributions are printed in the same journal. where the occasional saopćenjima made significant contributions to numerous professional conferences. although it often did not exist in an optimal conditions. Roadmap. These activities have created interesting views sources. Macedonia. published about 400 articles by the hundreds of authors from several European countries: Austria. and in uncovering the truth about important scientific events of the past a wider area of Tuzla. The Saga of the city. etc. Archive is a library fund for this type library is very significant and amounts to more than 22. the project entitled “Archival Practice. especially in the last fifteen years. conferences.Tuzla branch. These activities have been intensified in the period after 1995. Special attention is given to a number of professional archival and scientific research facilities. In collaboration with colleagues and users of archives Archives participated in the preparation and issuance of interesting historigrafskih and archival publications. etc. the professional staff Archives took part in the preparation of editions. The implementation plan goals in the period since 1998. historiographic and data reading. and collections of material. and the editorial and redaktorskoj politics. Hungary. the number and structure..m. by 2011. as well as the press conference dedicated to the same. Scientificresearch work represented an important segment of the labor archives in Tuzla. which is implemented as an archival consulting with international participation. such as stroke and ever.

cooperation with other archives at the professional level was very pronounced. Our Heritage. Library Archive is a rich in periodicals. Sarajevo. pulpwood in vsebinski klasičnega elektronskega problems in archiving. etc. etc. Despite not exactly the best conditions for archival library is very functional and continuously used the same number of researchers from home and abroad. What makes it especially valuable library fund are rare valuable books. A significant part of the library fund relates to the publication archival provenance. a large number of university students. and 157 of them declared a national monument of culture of Bosnia and Herzegovina. and the organization of joint conferences. and other cultural institutions in Bosnia and Herzegovina and the wider environment. the echo. archival associations. Economic Review. during which he realized several significant research projects. dictionaries. Dana. The very successful collaboration was realized in the Archives of Bosnia and Herzegovina. rather than domestic. Stylish archives. It is a valuable literature. doctoral students and other users. cultural and educational associations (Gajret. Messenger archive of Slavonia and Baranja. etc. Dnevni Avaz. Ljiljana. and especially is this interest intensified in the last ten years. With a history of the Archives of attention payed cooperation with a number of archives. Historical Journal. and more recently the Historical Archive of Sarajevo.). Journal of Historical Archives River. such as the preparation of editions: Sources for the History of the KPJ / SKJ. Sarajevo. Papers of the Academy of Sciences and Arts of Bosnia and Herzegovina Sarajevo. Process. Faculty of Philosophy. archival records. Education. Contributions of Institute of History. In a special way 28 . protected and given to the use of library users.foundation of the Library. Free Bosnia. Freedom Front. studies and monographs printed in several languages. Special value refers to the press that dates starting from the second half of the 19th century until today. Books of historical characters from different time periods. the Dragon of Bosnia. Archives holds very valuable worksheets and other periodical publications (calendars. Atlanta. A number of these publications has a special value such as the Herald of the National Museum in Sarajevo. archival fonds and collections. and then from the field of auxiliary historical sciences. while the same had the status of the parent institution.). proceedings. many of foreign origin. Thanks to this cooperation was realized a significant number of professional and scientific projects. lexicons. Also. postgraduates. Viri. It has more than 220 titles of historical and archival structures. For a long time. The same is of utmost importance to continually educate the archive personnel and development of the archival profession. when visiting a library of several thousand users. the Society Annual historians of Bosnia and Herzegovina. The largest number of books related to the field of history and archival. People’s Hope. review.) Most of these papers is properly jacketed. Tuzla list. etc. Communists. newspapers. and is dominated by books from the socialist period. kept their promise. Journal of History. Journal of the Society Archives and Archivists of Bosnia and Herzegovina. historical records. seminars and other professional content. Here it is extremely important to the literature. From the Archives holds archival journal: Archivist. In earlier periods of more intensive cooperation was realized with the Archives of Banja Luka. statistical yearbooks and official bulletins of various levels of government. such as magazines. politics. Book Review. especially by 1992. Certainly it is worthwhile to point out the daily and periodical newspapers like Liberation. such as encyclopedias. Sana. fighting.

” Common is so far completed several interesting technical and cultural events. as authors. with the Croatian State Archives. such as: 71 and 74 German archival date. archives at Nuremberg ( Germany). Slovenia Archives. Visual collaboration was with the Company and the archival staff of the Tuzla Canton (TK DAZ). since 2002. secretaries and members of the Editorial Board.was realized through the joint cooperation bodies and associations such as the Archival Council of Bosnia and Herzegovina. 2 and 3 Croatian Congress of Archivists. Kosovo Archive. This cooperation is mainly realized through the Archivists of Bosnia and Herzegovina. years. Koper and. professionals and Archives will provide a major contribution in the publication of the Gazette. the Bundesbank archives in Koblenz. Archive of Pécs (Hungary). Uzice Historical Archive. and the revival of cultural societies. regional archives in Celje. the State Archive in Vienna. Archive of Styria from Graz. Osijek National Archives. especially with the Provincial Archives of Maribor. Archive generated very fruitful cooperation with the International Institute of archival science Trieste Maribor. and especially over the Archivists of Bosnia and Herzegovina. International cooperation međuarhivska had special significance in the work of the Archive of the previous period. whose representatives continuously taken an active part in organizing the contents of this institution. progress and education . National Archives Zagreb. The Archives has realized an intensive cooperation with the Archive “Srem” in Sremska Mitrovica and archives from Slavonia. Also. first held on the 5th Zlača and 6 September 1996. 29 Austrian archival date. Editorial Board Journal of Archives and Archivists of Bosnia and Herzegovina. which was certainly recognition of the Archives of Tuzla. Especially fruitful cooperation was realized with the cultural and scientific institutions in Tuzla as well as the Museum of Eastern Bosnia. and the second event on 7 and 8 May 2010. 29 . first as a branch of the Archivists of Bosnia and Herzegovina. National Archives of Dubrovnik. Institute for the Protection of the natural and cultural heritage. Society and the Journal had a special impact on the overall development of the archival profession in Bosnia and Herzegovina. Osijek. To 1992. Bosnian Cultural Center. and the Ottoman Archives of the Republic of Turkey. and publication of the Herald of Archives and Archivists of Bosnia and Herzegovina. with the Archives of Trieste (Italy). Expert Archives staff took part in numerous professional and scientific conferences in several European and other countries. particularly through the project “Archival Practice. years as an independent professional association. with Catalan archives from Spain. then the 22nd Hungarian archival days. Archives of Tuzla on several occasions. The Archives intensively cooperates with many foreign archives. and the Provincial Archives of Maribor. Archives of TK and DAZ jointly articulate all the issues related to archival theory and practice. As a result. at Lake Modrac at Lukavac. Ptuj. National and University Library “Dervis Susic”. State Archive of Montenegro. and is especially valuable to point out two post-conference. editors. Novi Sad Archive. After cessation of war in 1995. hosted a conference archive of BosniaHerzegovina. He was the host of federal advisory archive workers. which exists since 1998. Department of Kotor. Archive “Ras” from Novi Pazar. the Archives in 1987. Collaboration is accomplished with the archives of the former Yugoslavia. the Historical Archives Subotica. The cooperation is manifested by the common organization of professional and cultural events. Archive Staff in Tuzla in this area have given selfless contribution to the organization of numerous professional conferences.

which we believe to be certain. An increasing number of processed and prepared for users of archives and collections. organizational and technical strengthening of these institutions and the emergence of the same stable and functional institution ready to respond to a wide range of complex technical and scientific applications. This is confirmed by numerous national and international awards. with adequate support to the wider social environment. 16 International Congress of Archivists (Kuala Lumpur 2008). The activities at the international level. Only in the last ten years. the Archive has intensified significantly in recent few years. etc. based in Paris) and Icarus (with headquarters in Vienna).15 International Congress of Archivists (Vienna 2004). Depending on their support of the community and further will depend the future of this institution. and at several international conferences organized archive organized by the International Scientific Institute Trieste . as indicated by the numerous activities of professional staff records. the opportunity for further professional. All this gave a further impetus to the development of archives and archival maturation into a respected institution in the region. Croatia. and membership Archive 2010th in “C” category of ICA (International Council on Archives. so that in the last decade. The plan of care made the extra effort and a few funds and collections declared a national monument of culture of Bosnia and Herzegovina mikrofilmirano and digitized. which are the result of the dynamism in the field archival. Therefore we can say that the Archives Canton today is a veritable treasury of written cultural heritage. The achieved level of development in the Archives. Vojvodina.Maribor. Have increased their activities in the field of publishing. Results Archive in Tuzla were noted by both the profession and the wider community.” On this plan was very broad and fruitful cooperation with a number of archival institutions and institutions at the international level. pub thirty publications. Archive successfully implemented a program of education and archival staff promotes archival profession through the project “Archival Practice. at professional conferences in the Republic of Slovenia. the amount of archival material and the number of archives has increased manifold. 30 . This contributed to the day increases the number of users.

Opisani fondovi i zbirke sadrže slijedeće osnovne podatke: naziv fonda. Za historijat stvaraoca fonda korišteni su službeni listovi. a negdje su vrlo oskudni. Serije fonda se odnose na posebne oblasti – područja . Radi jednostavnijeg korištenja arhivskih fondova i zbirki dat je abecedni popis fondova. kao i kratko uputstvo o korištenju. te o tome na što se isti odnose. nauka. te u metrima dužnim. ćirilica). obrađivana i pripremana za korištenje od osnivanja Arhiva 1954. serija fonda. godine. dostupnost. te historijsku vrijednost arhivske građe. pa sve do danas (2011. monografske i druge publikacije. Stepen sređenosti pokazuje da li je arhivska građa arhivistički sređena ili je nesređena. sređivana. sumarni inventar (SI)). a koja je prikupljana. Jezik označava vrstu jezika koji se odnosi na dokumentaciju (npr: bosanski.grupe u kojima je arhivska građa razvrstana. Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda ukazuje na vrijeme djelovanja stvaraoca. arhivistička i informatička sredstva. latinica. Dostupnost – ukazuje da li se građa može koristiti bez ograničenja ili sa ograničenjem. vremenski raspon djelovanja stvaralaca fonda/zbirke. Podaci o radu stvaraoca su negdje opširni i detaljni. V Društveno političke organizacije. Količina arhivske građe u Vodiču je izražena dvojako i to u arhivskim jedinicama (kutija.ATKT OBNOT). pismo u građi. signatura fonda. hrvatski. srpski. Arhivska građa je podjeljena na fondove i zbirke. Historijat stvaraoca fonda odnosi se na kratak historijski presjek djelovanja stvaraoca fonda. što je u velikoj mjeri zavisilo od stepena sačuvanosti arhivske građe i stepena sređenosti fondova i zbirki. jezik u građi. kao utvrđenoj arhivskoj mjeri. Arhivistička informativna pomagala pokazuju nam da li i koja naučno-obavještajna pomagala posjeduje fond (analitički inventar (AI). kultura. historijat stvaraoca fonda. odnosno pod kojim je najpoznatiji. mogućnost njegovog korištenja. VI Vjerske organizacije. Vremenski raspon građe sadrži godine od prve do posljednje u kojima je nastajala arhivska građa. sadržaj fonda. VII Zbirke i VIII Lične i porodične zbirke. Oblasni narodni odbor Tuzla – BiH . dat velikim štampanim slovima koja označavaju početna slova riječi države. Naziv arhivskog fonda/zbirke je posljednji naziv koji je stvaralac fonda imao ili ime pod kojim je najduže djelovao. njemački. Valorizacija podrazumijeva cjelovitost i sačuvanost fonda. U uvodnom dijelu Vodiča kroz arhivske fondove i zbirke Arhiva Tuzlanskog kantona dat je kratak historijat rada Arhiva u Tuzli od njegovog osnivanja 1954.UPUTA KORISNICIMA (UPOTREBA I DOSTUPNOST) U publikaciji Vodič kroz arhivske fondove i zbirke Arhiva Tuzlanskog kantona predstavljena je arhivska građa kaja se nalazi u posjedu Arhiva Tuzlanskog kantona. Signatura fonda/zbirke je skraćeni naziv fonda. arhiva i naziva fonda (primjer: Bosna i Hercegovina. vremenski raspon građe. IV Privreda. III Obrazovanje. arhivska građa fondova i zbirki. U sadržaju fonda dati su osnovni podaci o vrstama dokumenata koji se nalaze u fondu. Arhiv Tuzlanskog kantona Tuzla. 31 . godine). knjiga i dr. godine.). društva i udruženja. turski). II Pravosuđe. stepen sređenosti. godine do kraja 2011. količina građe. te registar fondova i zbirki po oblastima. valorizacija fonda. a ista je razvrstana po oblastima: I Uprava i javna služba. Pismo se odnosi na vrstu pisma kojima su pisani dokumenti (npr.

pravnih i edukacionih sadržaja za lica zadužena za arhivsku građu u registraturama.za potrebe pravnih i fizičkih lica izrađuju se potvrde. Arhiv raspolaže fotokopirnim aparatom i skenerom do formata A3. skretanjem kod “Kipova” od kojih se Arhiv nalazi udaljen 300 metara.U Arhivu Tuzlanskog kantona omogućeno je korištenje arhivskog gradiva na dva načina: . Kontakt podaci: Ul.za naučno-istraživačke potrebe u arhivskoj čitaonici opremljenoj mikrofilmskim čitačem.1. korisnik je dužan prethodno istu naručiti.tk@bih. putem telefona. Osim korištenja arhivske građe u arhivu Arhiv čini sve kako bi u dogledno vrijeme stvorio uslove za korištenje arhivske građe elektronskim putem. i do Arhiva je moguće jednostavno doći iz više pravaca. Arhiv korisnicima nudi fotokopiranje. Arhiv izdaje potvrde ili ovjerene kopije originala arhivske građe. Korisnici pored arhivske građe mogu u čitaonici Arhiva koristiti i bibliotečki fond specijalističke biblioteke u skladu sa Pravilnikom o korištenju knjižnog fonda. Potencijalni korisnici arhivske građe istu mogu koristiti za slijedeće potrebe: za izradu arhivskih radova i prezentaciju određene arhivske građe. Izrada kopija većeg formata uz pratnju radnika Arhiva moguća je u neposrednoj blizini Arhiva. prijepisi dokumenata i ovjerene kopije dokumenata. Korisnici imaju pravo besplatnog uvida u arhivsku građu uz prethodnu urednu najavu. Sjedište Arhiva Tuzlanskog kantona nalazi se u starom dijelu Tuzle u ul. 75000 Tuzla Telefon :+ 387(0)35 252 620 Telefax: + 387 (0)35 252 620 E-pošta: arhiv. za izradu publikacija. za pripremu i održavanje stručnih. Kako bi se arhivska građa nesmetano koristila. Kopiranje arhivske građe za korisnike je dozvoljeno po Pravilniku o korištenju arhivske građe prema utvrđenoj cijeni. e-mailom i poštom na za to utvrđenom obrascu. prije korištenja obavezan je upoznati se sa Pravilnikom o korištenju arhivske građe. . Ovjerene kopije dokumenata Arhiva su pravno validne u skladu sa Zakonom o upravnom postupku. kopir aparatom i računarom namijenjenim za ove namjene. Zahtjev za korištenje arhivske građe korisnici mogu podnijeti pisanim putem u Arhivu. Franje Ledera br.ba Radno vrijeme: od ponedeljka do petka od 9-15 sati 32 . Franje Ledera 1. za odgojno-vaspitnu djelatnost učenika i studenata i drugih korisnika.net. koja se izdaje korisnicima na njihov zahtjev za razne potrebe. fotografisanje i skeniranje arhivskih dokumenata. a posebno iz pravca južne magistrale.com. Arhivsku građu korisnik može naručiti telefonski i putem e-maila. kao i digitalnim aparatom.ba Web: www. zasnovanih prije svega na arhivskim izvorima.arhivtk.

Zakona o arhivskoj djelatnosti Tuzlanskog kantona (u daljem tekstu: Zakon). 6.Na osnovu člana 62. Zakona o arhivskoj djelatnosti (“SI. a po zahtjevu korisnika usluga.bezvrijednog registraturskog materijala iz arhivske građe i si. donosi: PRAVILNIK O USLUGAMA JAVNE USTANOVE ARHIV TUZLANSKOG KANTONA I Član 1. Pravite JU Arhiv Tuzlanskog kantona Upravni odbor Arhiva na sjednici J održanoj dana 28. novine TK”. Uslugama u smislu ovog Pravilnika smatraju se i drugi poslovi koje Arhiv vrši izvan godišnjeg plana rada. stručnog održavanja. 4. čuvanja. Član 3. su sljedeće: 1. Registratursko sređivanje arhivske građe i registraturskog materijala. 5. te poslovi iz naučno-istraživačke i izdavačke djelatnosti. 15. Godišnja naknada za korištenje knjižnog fonda. Uslugama u smislu ovog Pravilnika smatraju se i poslovi utvrđeni čl.). 33 . 17. Ovim Pravilnikom reguliraju se način i uvjeti pružanja usluga koje Javna ustanova Arhiv Tuzlanskog kantona (u daljem tekstu: Arhiv) pruža pravnim i fizičkim licima na području Tuzlanskog kantona (u daljem tekstu: korisnci usluga). Preuzimanje arhivske građe i registraturskog materijala od imalaca arhivske građe.12. 2. OPĆE ODREDBE II Član 2. Način izvršavanja usluga Pružanje stručne pomoći registraturama. ako se odnose na zaštitu arhivske građe i registraturskog materijala (vršenje stručnog nadzora. izlučivanja nepotrebnog .2001. 3. VRSTE USLUGA KOJE PRUŽA ARHIV Vrste usluga koje pruža Arhiv u smislu prethodnog člana. Izdavanje uvjerenja i prepisa za potrebe korisnika. 15/00). Istraživanje podataka u Arhivu i van njega za potrebe korisnika. te čl. br.

naplaćuju se prema cijeni bruto sata zaposlenika Arhiva (arhiviste. izdvajanje bezvrijednog registraturskog materijala (škartiranje). monografija. biografija. izlučivanje (škartiranje) nepotrebnog registraturskog materijala za 34 . Član 9. Cijenu bruto sata zaposlenika Arhiva iz stava 1. arhivskog tehničara. ne smije dovoditi u pitanje blagovremeno obavljanje osnovne djelatnosti Arhiva. III CJENOVNIK USLUGA Pružanje stručne pomoći registraturama Član 8. Međutim. Član 5. nepopisanu i nepripremljenu arhivsku građu za primopredaju.). arhivskog manipulanta i drugih). Vršenje usluga koje proizilaze iz ugovora sklopljenih između Arhiva i korisnika usluga. izradu Lista kategorija. Arhiv može preuzeti pod uvjetom da za obavljanje ovih poslova dobije ugovorenu naknadu troškova prevoza. Registratursko sređivanje arhivske građe i registraturskog materijala. kao i registraturski materijal pravnih i fizičkih lica. Arhiv može vršiti istraživanja i prikupljanje arhivske građe i podataka iz svojih fondova i zbirki.Član 4. a podrazumijevaju dodatno angažovanje zaposlenika. ovog člana utvrđuje Upravni odbor Arhiva. Arhiv može organizirati izradu tih radova uz pomoć vanjskih suradnika ili bez njih i preuzimati poslove i zadatke izdavača ili organizatora. pripremu arhivske građe za primopredaju. kao i druge slične usluge za korisnike (koje prevazilaze obaveze Arhiva utvrđene godišnjim planom rada i Zakonom). kao i iz drugih arhiva za pisanje hronika. Član 7. izdvajanje arhivske građe iz registraturskog materijala. kao korisnik usluga obavezan platiti izvršenu uslugu. Član 6. izradu raznih postavki i slično. Za pružanje stručne pomoći i davanje uputstva za sređivanje arhivske građe i registraturskog materijala. koje prevazilaze obaveze Arhiva utvrđene Zakonom i godišnjim planom rada Arhiva. Prema postojećim propisima Arhiv je obavezan preuzeti sređenu i popisanu arhivsku građu. te smještaja građe. sređivanja i pakovanja građe u arhivske kutije. tada je imalac. vođenje potrebnih evidencija (arhivska knjiga i si. Za potrebe korisnika. Kad imalac arhivske građe i registraturskog materijala zahtijeva od Arhiva pružanje usluga arhivskih stručnih lica.

i to po dužinskom metru u novčanom iznosu od 200 KM do 400 KM. uz izdavanje potvrde korisniku o visini naplaćenog iznosa. Za korištenje knjižnog fonda biblioteke Arhiva korisnik plaća članarinu u iznosu od 10 KM godišnje. muzejskih postavki i sl. Uvid u podatke pohranjene u arhivskim fondovima i zbirkama od strane nadležnih državnih organa neće se naplaćivati. u ovisnosti od količine materijala i stupnja sređenosti.) naplatit će se usluga korištenja građe u zavisnosti od obima. Za korištenje arhivske građe koja se iznosi iz Arhiva na kopiranje (karte. čijim je. Uplata se vrši na žiro račun Arhiva ili na blagajni Arhiva. Za istraživanje podataka i izdavanje dokaza o imovinsko-pravnim odnosima iznosi u novčanom iznosu 20 KM. Istraživanje podataka . Za istraživače pohranjene arhivske građe plaća se naknada: za korištenje jednog fonda (zbirke) 50 KM. Sredstva dobijena po ovom osnovu obavezno će se koristiti za zanavljanje knjižnog fonda biblioteke.uništenje i sličnih poslova. Član 13. u novčanom iznosu od 5 KM do 50 KM plus obračun po bruto satu zaposlenog koji je bio uz građu. monografija. Za istraživanje podataka po zahtjevu korisnika i izradu odgovarajućih uvjerenja Arhiv će naplaćivati po jednom izdatom uvjerenju u novčanom iznosu od 20 KM. Arhivsku građu mogu koristiti bez ograničenja stvaraoci. Sredstva koja budu uplaćena na blagajni bit će prenešena na žiro račun Arhiva. očuvanosti građe i slično. ovisno od uvjeta smještaja. za korištenje više fondova (zbirki) od 50 do 100 KM. Istraživanje podataka za izradu hronika. radom ona nastala. Poštanske usluge će se naplaćivati po važećim PTT tarifama. Preuzimanje arhivske građe i registraturskog materijala Član 10. Član 12. u svrhe radi kojih je nastala. Za preuzimanje arhivske građe i registraturskog materijala imalaca i stvaralaca. odnosno kojima je služila. projekte i si. za jedan dokument. Arhiv naplaćuje usluge po jednom dužinskom metru u novčanom iznosu od 50 KM do 100 KM.izdavanje uvjerenja Član 11. 35 . stupnja sređenosti. Arhiv naplaćuje troškove arhivske opreme za smještaj arhivske građe. a za svaki naredni po 5 KM.

Za pomoć u istraživanju koje pruža arhivista naplatit će se bruto obračun po satu zaposlenika (arhiviste) koji je obavio te poslove. Ova odredba se ne odnosi na lica koja samostalno istražuju u cilju pisanja naučnih. 36 . Za kopiranje jedne stranice dokumenta utvrđuje se naknada kako slijedi: A-3 format po 0.Član 14. muzejskih i drugih postavki uz naknadu troškova koji se reguliraju posebnim ugovorom. Prihodi ostvareni pružanjem usluga Arhiva evidentiraju se i koriste na način utvrđen Zakonom o izvršenju budžeta Tuzlanskog kantona. stručnih i publicističkih radova. odnosno ugovoru. Član 17. Usluge koje nisu obuhvaćene ovim Pravilnikom naplaćivaće se prema posebnom sporazumu.10 KM Član 16. fotomonografija.20 KM A-5 format po 0. III ZAVRŠNE ODREDBE Član 18. Za potrebe korisnika. zaključenom između davaoca i korisnika usluga. Za tumačenje odredaba ovog Pravilnika nadležan je Upravni odbor Arhiva. Kopiranje dokumenata Član 15. monografija. Arhiv može vršiti usluge pisanja i izdavanja hronika. životopisa.50 KM A-4 format po 0.

societies and associations. and the same is categorized by area: both management and public service. Economy IV. synthetic inventory SI). the fund signatures. monographs and other publications. Archival information means that you have shown us that science and intelligence has helped fund (an analytical inventory of AI. the content of the fund. language structure. Information on the work of a creator somewhere extensive and detailed. The archive material is divided into funds and collections. a letter in the fabric.ATKT OBNOT). Background creator fund refers to a brief historical overview of action of the creator of the fund.For purposes of scientific research in the archives reading room equipped with a microfilm reader. and due. fund valuation. Signature Fund / Collection Fund is a short name. Tuzla Canton Archive. copier and computer dedicated for this purpose. a series fund.indicates whether the timber can be used without restriction or limitation. year. which is largely depended on the degree of preservation of archival materials and the degree of arrangement of funds and collections. the degree of arrangement. 37 . in meters. The amount of archival material in the Guide is twofold and is expressed in the archival units (boxes. German. Cyrillic). Bosnian. The time span includes the material from first to last it was produced in archives. District Board Tuzla . Time range of action points to the creator of the fund during the action of the creator. as determined by archival measure. quantity of material. history of the creator of the fund.NOTE TO USERS (USE AND AVAILABILITY) The publication Guide to the archival funds and collections of the Archives of the Tuzla canton presents the archival material held by Archives of Tuzla Canton. time range of activities the fund creators / collection. For ease of use of archives and collections is given an alphabetical list of funds.areas . which is collected and prepared for use by the Archive from 1954. Language indicates the type of language that refers to the documentation (e.Bosnia . The letter refers to the type of letters that are written documents (e. and sometime they are very scarce.g. religious organizations VI and VII Collections. In the Archives of Canton enabled the use of archival material in two ways: . III Education. and archival information resources. or under what is known. until the end of 2011. Availability . Series Fund relating to specific areas . Croatian.). Latin. the possibility of its usage. For the history of the creator fund used are official papers. etc. and a brief instruction on use. Valuation involves the integrity of the conservation fund. and Turkish). given in capitals. V Sociopolitical organizations. books. The contents of the fund to provide basic information about the types of documents contained in the fund and on what they relate. Science. time range of material. Described funds and collections contain the following basic information: name of the fund.g. Serbian. Name of Fund archival / collection of the last name that he is the creator of the fund or the name under which it is no longer operated. which means the initial letters of the word state archives and the fund name (example: Bosnia and Herzegovina. In the introductory part of the Guide to the archival funds and collections Archive Canton gives a brief history of archives in Tuzla since its founding 1954. Culture.. and historical value of archives. availability. until today (2011. The degree of arrangement indicates whether the archival material arranged or is unclear. archives and collections of funds.). Judiciary II.where the group is classified archives.

Request for use of archives users can submit in writing to the Archives. To the archives freely used. the Archives strive to create the conditions for the use of archival material electronically. by telephone. Making copies of a larger format. scanning photographs and archival documents. Besides the use of archival material. Users are entitled to free access to the archives with the previous regular appointment.For legal entities and individuals made the certificate. Potential users of the same archival materials can be used for the following purposes: to make archive of papers and presentation of certain archival materials for the production of publications. turning at the “Statues” bridge from which the Archive is located 300 meters away. and can be easily reached from several directions. accompanied by workers’ Archive is possible near the Archive. Archives of certificates issued or certified copies of original archive material. The users can order the phone and via e-mail. Archives have photocopying machine and a scanner to A3. especially from the direction of the southern highway.. e-mail and post it on the specified form. Archive of Tuzla Canton headquarters are located in the old part of Tuzla in street Franje Ledera 1. 38 .an educational activity of students and other users to prepare and maintain professional. legal and educational facilities for persons in charge of archives in archival institutions. Copying of archives for the users is allowed by the Regulations on the use of archives established price. copies of documents and certified copies of documents. which is issued to users on their request for various purposes. Users in addition to archival materials can be used in the Archives reading room and library holdings of specialist libraries in accordance with the Regulations on the use of library holdings. Archive provides users with photocopying. based primarily on archival sources for education . the user is obliged to the same order. as well as a digital camera. Certified copies of archive documents are legally valid in accordance with the Law on Administrative Procedure. before using the optional familiar with the Regulations on the use of archival material.

II TYPES OF SERVICES PROVIDED BY THE ARCHIVES Article 2. Issuance of certificates and transcripts for users. are the following: 1. preservation.REGULATION ON SERVICES OF PUBLIC INSTITUTION ARCHIVES OF TUZLA CANTON I GENERAL PROVISIONS Article 1. Article 3. then the holder. Services under this Ordinance shall be determined and jobs art. professional maintenance. 2. if they relate to the protection of archives and Registry Materials (exercise professional supervision.worthless Registry Materials from archival materials and the like) and activities of scientific research and publishing activities. 39 . as the customer is obliged to pay the service. 3.Taking over of arhival material from their creators and owners. 6. The annual fee for use of library holdings. and upon request of service users. 5. Act on archival activity Canton (hereinafter the Act). Registry arranging of the material. elimination of unnecessary . 15. This Ordinance shall regulate the manner and conditions of service provision by Public Institution Archives Canton (hereinafter Archive) provides legal and physical entities in the Tuzla Canton (hereinafter user services). Processing arhival material in the archive and for users. When the holder of archives and Registry Materials requires Archive service professionals who go beyond the obligations set forth Archive Act and Archive of the annual work plan. 4. Services under this Ordinance shall be considered and other activities conducted outside the Archives of the annual plan of work. Providing technical assistance for registry agencies. Types of services provided by the Archives in the preceding Article. Method of execution services Article 4.

keeping the necessary records (archival books and the like. the price charged by the employee gross hours (video archivist. However. and supplies of registry material for legal and natural persons. monographs. For the needs of users. the Archives can take the responsibility provided that these jobs get contracted and reimbursed for transportation. as well as from other archives to write a chronicle. separation of archives from the registry materials. biographies. and further implies engagement of employees shall not prejudice the timely performance of core business the Archive preforms. depending on the conditions of accommodation. Article 7. Taking over of archival material 40 . Supply of services arising from agreements concluded between the Archive and service users.). Archive service charges per meter of length in the amount of 50 KM to 100 KM. Article 6. archival technicians. excretion (destruction of) unnecessary registry materials for destruction and related jobs. And other similar services for users (beyond that of liabilities set forth the annual work plan and the Act). Archives can organize the production of these papers with the help of foreign collaborators or without them and assume the duties and responsibilities of publishers and organizers. and collect a fee for storing materials.Article 5. and other archival handler). the separation of Registry worthless material (destruction of) making list of the categories. making various settings and the like. Arranging of archival and registry materials. preparation of archival materials for the takeover. the Archives can do the research and collection of archives and records from its holdings and collections. Cost of employee gross hours of Archive paragraph 1 This article establishes the Steering Committee Archive. degree of arrangement. sorting and packing materials in archival boxes. Article 9. According to existing regulations Archives is required to take systematised and archives listed. To provide technical assistance and guidance for arranging archives and Registry Materials. unscheduled and unprepared for the takeover of archival materials. III PRICE LIST Providing technical assistance registry offices Article 8. preservation of materials and the like.

) Will be charged for services using materials depending on the volume. Payment is made on Archive’s account or in cash. etc. Survey data . Postal services will be charged at current postal rates. biographies. the Archives can make writing and publishing a chronicle. The use of archival material that is extracted from the archive copy (maps. or where it was used. monographs. etc.To use a fund (collection) 50 KM . Article 14 For the needs of users. To assist in research that provides archivists will be charged to the calculation of gross hourly employees (archivist) who performed these tasks. projects. Funds obtained on this basis must be used for renewing a library book fund. Access to data stored in archives and collections of the competent state authorities will not be charged. Funds are paid at the cash will be transferred to the archive account.issuing certificates Article 11. and for each additional document price is 5 KM. For research data on the user’s request and appropriate certificates Archives will charge for a certificate in the amount of 20 KM. museums and other settings to the reimbursement of expenses that are regulated by special agreement. for a document.Article 10 The Archives charge the cost of equipment to accommodate archival materials. Survey data to create Chronicle. Article 13. museum displays.. Article 12. at a meter in length the amount of 200 KM to 400 KM. The researchers stored archival material fee is paid: .To use more funds (collections) from 50 to 100 KM. 41 . depending on the amount of material and degree of arrangement. Archives can be used without restrictions creators. with the issuance of certificates to the amount of the amount collected. To use the library book fund Archive user pays fee of 10 KM per year. whose is the work she created for the purposes for which it was created. monograph. in the amount of 5 KM to 50 KM per bill plus gross hourly employee who has been with the material . The research data and evidence on the issue of property-legal relations is in cash is 20 KM. monograph.

42 .This provision does not apply to persons who independently investigated with the aim of writing a scientific.50 KM A-4 format at KM 0. professional and other works. Article 17 Income generated by providing services Archive recorded and used in the manner prescribed by the Law on budget execution of the Tuzla Canton.10 KM Article 16 Services not covered by this Ordinance naplaćivaće by special agreement or contract concluded between providers and service users. III FINAL PROVISIONS Article 18 Management Board of the Archives is responsibile for the interpretation of the provisions of this Ordinance. Copying of documents Article 15 To copy a single page document establishes the fees as follows: A-3 format for 0.20 A-5 format of 0.

Pregled arhivskih fondova i zbirki .

.

81 kut. podaci o mlinovima. suzbijanju pjegavca. uslovima rada u pojedinim preduzećima. 4. zidare. premještaju i prestanku rada učitelja. izvještaji o stanju poljoprivrede. dokumentaciju o formiranju matičnih područja sreskih narodnih odbora. o radu analfabetskih tečajeva. stočarstvo i šumarstvo Odjeljenje za finansije Personalno odjeljenje Odjeljenje za prosvjetu Odjeljenje za narodno zdravlje i socijalno staranje Odjeljenje za industriju. postavljanje sudija. popisi trgovačkih radnji. o zdravstvenom prosvjećivanju stanovništva i organizovanju zdravstvene službe. 8. Opšte odjeljenje – Sekretarijat Odjeljenje za radne odnose Odjeljenje za poljoprivredu.5 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži dokumentaciju o formiranju sreskih komisija za ratnu štetu. putara. kretanju zaraznih bolesti u Okrugu. . poslovanju komisija za oduzimanje ratne dobiti. platni spiskovi službenika. bolnica. Serije u fondu: 1. mjesnih i gradskih narodnih odbora. Planske komisije i Državnog arbitražnog vijeća. (23. organizovanju kurseva za administrativne službenike. zanatskih radionica. škola. 9. rješenja o nastupu na dužnost. putara i referenata raznih odjeljenja sreskih narodnih odbora (i dosijea ). spisi Tehničke baze. U fondu se nalaze i zapisnici i izvještaji o radu na narodnom prosvjećivanju. UPRAVA I JAVNE SLUŽBE Okružna i oblasna uprava Okružni narodni odbor Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/OKNOT Vremenski raspon građe: 1944. – 1947. mostova.. o stanju školskih zgrada. odluke o osnivanju okružnih građevinskih preduzeća. konstituisanju narodnih odbora. o stanju rudnika i industrijskih preduzeća. Količina građe: 32 knj. 3. pregled površina zasijanog zemljišta. nesretnim slučajevima i povredama na radu. 7. 6. podaci o građevinskim preduzećima. zapisnike i zaključke sa sjednica sreskih. nadničara i drugih zaposlenika nekih odjeljenja sreskih narodnih odbora kao i preduzeća na teritoriji OKNOT-a. 2. 5. dokumentacija za rad na obnovi naselja. tesare. pčelarskim zadrugama. odobrenja za građevinske radove. nasipa. sprovođenju izbora u selima.I. služitelja. zanatstvo i rudarstvo Odjeljenje za građevinarstvo i saobraćaj 45 .

saobraćaja). 11. staranje o pravilnoj upotrebi. hrvatski Pismo u građi: latinica.. Ovom podjelom Tuzlanski okrug obuhvata 12 srezova. rukovođenje i kontrola nad industrijom. a najviše je došla do izražaja aktivnost odsjeka za ishranu. pod nazivom Inicijativni Okružni narodnooslobodilački odbor Tuzla. trgovinom i radnim odnosima. godine. kulturnog života. građevinarstvom. nadzor nad srednjoškolskom nastavom itd. narodnog prosvjećivanja. Okružni narodnooslobodilački odbor Tuzla svoju aktivnost razvija tek nakon konačnog oslobođenja Tuzle. nakon oslobođenja Tuzle. donesena 3. obnove i izgradnje porušenih naselja. a decembra mjeseca 1947. a rad se odvija u preko deset odjeljenja. godine. zanatstva. Maja mjeseca 1946. građevinarstva. stanja i razvoja svih privrednih grana (industrije. sprovođenje i nadzor nad izborima. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AI Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1943. godine. kada su već postojali propisi za područje Bosne i Hercegovine o djelovanju svih organa nove vlasti (Odluka Predsjedništva ZAVNOBiH-a o stvaranju organa javne uprave. septembra 1944. Jezik u građi: bosanski. Narodna skupština FNRJ je donijela Opšti zakon o narodnim odborima kojim se učvršćuju narodni odbori i njihov aparat.10. – 1947. Tako je ovaj odbor djelovao preko šest odsjeka. Godine 1945. Predsjedništvo Narodne skupštine Bosne i Hercegovine donosi Zakon o teritorijalnoj podjeli Federalne Bosne i Hercegovine na okruge. 12. ostvarenje plana. jer postaju u pravnom pogledu rukovodeći državni organi na svojoj teritoriji. po kome se ista dijeli na sedam okruga koji se dijele na srezove. Nadležnost okruga obuhvata staranje i nadzor nad sprovođenjem opštih zadataka državne uprave i politike Savezne vlade i vlade Republike. septembra 1944. Historijat stvaraoca fonda: Okružni narodni odbor Tuzla. formiran je. jer je rukovodio cjelokupnim snabdijevanjem vojnih jedinica na području istočne Bosne kao i snabdijevanjem pasivnih i opljačkanih srezova. podizanje opšte kulture. dobro je sačuvan i pruža mogućnosti za proučavanje izgradnje aparata državne vlasti u BiH kao i konstituisanja narodnih odbora na teritoriji Okruga Tuzla. oktobra mjeseca 1943. srpski. 14. godine). ali i za rješavanje ličnih prava. Građa sadrži vrijedne podatke za razne istraživačke teme. godine Vlada NR Bosne i Hercegovine donosi Uredbu o dopuni uredbe o prenosu poslova koje su vršili okružni narodni odbori na druge državne 46 . 13. šumarstvom. Odjeljenje za trgovinu i snabdijevanje Tehnička baza Planska komisija Državno arbitražno vijeće pri OKNOT Knjige Valorizacija fonda: 2 Fond nije cjelovit. raspodjeli i podizanju službeničkih kadrova. srezove i područja mjesnih narodnih odbora. S obzirom na razvoj vojne situacije i ponovnog zauzimanja Tuzle od strane okupatorskih i kvislinških jedinica. te može poslužiti za proučavanje razvoja uprave.

– 1947. donesena je Odluka o prelazu neprijateljske imovine u državnu svojinu.godine u Beogradu. 5.2 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži dokumentaciju o pokretnim i nepokretnim dobrima i pravima. 6. Količina građe: 13 kut. 4. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SAP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1944. Jezik u građi: bosanski. po kojoj se svi poslovi prenose na sreske i gradske narodne odbore. pravima industrijske svojine i drugim pravima okupatora i njihovih saradnika. ali i za rješavanje ličnih . – 1947. jer se prenose u nadležnost odgovarajućih ministarstava prema granama državne uprave kojima rukovode.organe.novembra 1944. 2. a može poslužiti kao pomoćni izvor za istraživanja o prelasku u državno vlasništvo neprijateljske imovine i imovine koju su neprijateljske vlasti otuđile. stranih i domaćih državljana. Okružna uprava narodnih dobara Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/OUNDT Vremenski raspon građe: 1945. 3. (3. 21. o državnoj upravi nad imovinom neprisutnih lica i o sekvestru nad imovinom koju su okupatorske vlasti prisilno otuđile. hrvatski Pismo u građi: latinica. U smislu ove 47 .građanskih prava. Sreska uprava narodnih dobara Tuzla Sreska uprava narodnih dobara Brčko Sreska uprava narodnih dobara Zvornik Sreska uprava narodnih dobara Srebrenica Sreska uprava narodnih dobara Zavidovići Sreska uprava narodnih dobara Gradačac Referat narodnih dobara Bosanski Šamac Valorizacija fonda: 2 Fond nije cjelovit. osim onih koji su se vršili u funkciji višeg državnog organa. zemljišnim posjedima. srpski. 7. Serije u fondu: 1. Historijat stvaraoca fonda: Na Trećem zasijedanju AVNOJ-a. preduzećima.

Prezidijum narodne skupštine FNRJ donio je: Zakon o prelazu u državnu svojinu neprijateljske imovine i o sekvestraciji nad imovinom odsutnih lica (“Sl. To je podrazumijevalo da Okružni odbori. prava industrijske svojine i druga imovinska prava. Zakon o postupanju sa imovinom koju su sopstvenici morali napustiti u toku okupacije i imovinom koja im je oduzeta od strane okupatora i njihovih pomagača (“Sl.Odluke smatraju se pokretna i nepokretna dobra i prava. Brčko. Cilj postavljanja sve podržavljene ili sekvestirane imovine pod udar i nadzor Državne uprave narodnih dobara jeste maksimalno iskorištavanje te imovine za plansku proizvodnju radi bržeg i uspješnijeg dobijanja pobjede u narodnooslobodilačkom ratu i za stvaranje uslova za uspješnu ekonomsku obnovu i izgradnju Jugoslavije kao cjeline i svih njenih federalnih jedinica. prema prilikama i potrebama. list FNRJ” broj 86/46). rudarska prava. hartije od vrijednosti.. augusta 1945. Na osnovu ove Odluke 18. sarađuju sa sreskim i mjesnim narodnooslobodilačkim odborima. koji su dužni pružiti punu potporu u vršenju zadataka. Iako ovakve. a sve to u cilju da se što više i bolje sačuva imovina koja prelazi u državnu svojinu ili pod državnu upravu. Povjereništvo za industriju NKOJ u Beogradu je proslijedilo raspis Državne uprave narodnih dobara (“Privremena uputa federalnih jedinica za organizovanje Državnih uprava narodnih dobara na njihovom području”) u kojem se kaže da bi trebalo organizovati. – 1952. list FNRJ” broj 63/46). fondovi. list FNRJ” broj 64/46) i Zakon o zaštiti opštenarodne imovine i imovine pod upravom države (“Sl. udjeli. Međutim. dragocjenosti. učestvovanja u radnjama i preduzećima. preduzeća sa svim postrojenjima i zalihama. Gradačac. zemljišni posjedi. Zvorniku i Bosanskom Šamcu). godine donesen je Pravilnik o organizaciji Državne uprave narodnih dobara (“Sl. sreske ili opštinske. list DFJ” broj 63/45) po kojem će Državna uprava svoje zadatke vršiti preko zemaljskih uprava narodnih dobara čija će se organizacija u pojedinim federalnim jedinicama dovesti u sklad sa odredbama ovog Pravilnika. prava uživanja. pri okružnim narodnooslobodilačkim odborima. pokazalo se korisnim posebno u srezovima u kojima je bilo mnogo imovine koja je trebala preći u državnu svojinu (u Brčkom. svakovrsna platežna sredstva. potraživanja. okružne uprave narodnih dobara koje bi bile osnovne jedinice i glavni nosioci u konkretnom sprovođenju opštih uputa i planova centralne zemaljske Državne uprave narodnih dobara. Bosanski Šamac. Bijeljini. namještaji. akcije. društva. Oblasni narodni odbor Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/OBNOT Vremenski raspon građe: 1949. Srebrenica. 183 kut. uprave narodnih dobara nisu bile predviđene uputama koje su kasnije date. Okružna uprava narodnih dobara Tuzla sadrži građu Sreske uprave narodnih dobara Tuzla. autorska prava. (48 d/m) 48 . Oblasni NOO za istočnu Bosnu je izdao raspis da se kod okružnih NOO. udruženja svake vrste. Zavidovići (Žepče). Godine 1946. šume.konfiskacije. sreskih i opštinskih odbora osnuje poseban organ narodne vlasti pod nazivom Uprava narodnih dobara. Sva ova imovina se stavlja pod upravu i nadzor Državne uprave narodnih dobara pri Povjereništvu za trgovinu i industriju. prije nego što su doneseni propisi i upute. kuće. Količina građe: 35 knj. Zvornik i Uprave narodnom imovinom pri Okružnom narodnom odboru Sarajevo – Sreski narodni odbor Žepče .

U građi ima dokumenata koji su označeni kao «pov. nesreće na poslu. Jezik u građi: bosanski. obnova naselja. srpski. 10. 2. spiskovi građevinskih objekata i radova po sektorima vlasništva. 4. sjednica. lokalnu privredu. radne snage. snabdijevanje i državne nabavke Povjereništvo za turizam i ugostiteljstvo Povjereništvo za prosvjetu i kulturu Povjereništvo za narodno zdravlje i socijalno staranje Povjereništvo za finansije Personalno odjeljenje Oblasna kontrolna komisija Oblasna planska komisija Knjige Valorizacija fonda: 2 Fond nije cjelovit.Sadržaj fonda: Fond sadrži: zapisnike sa savjetovanja. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AI Stepen sređenosti: arhivistički sređen 49 . kao i nadležnosti OBNOT-a (rješavanje u drugom stepenu po žalbama protiv rješenja sreskih i gradskih narodnih odbora). politička i privredna djelatnost oblasti kao upravno-teritorijalne jedinice te može poslužiti za proučavanje razvoja narodne vlasti.» . 8. 12.» i «str. rješenja o eksproprijaciji i arondaciji zemljišta. 3. sreskih i gradskih narodnih odbora na teritoriji OBNOT-a. rekapitulacija planova. 11. Građa u ovom fondu sadrži vrijedne podatke za razne istraživačke teme. 14. planovi i izvještaji povjerenika pojedinih odjeljenja. hrvatski Pismo u građi: latinica. planovi investicija ipoljoprivredne proizvodnje. organizacioni i politički problemi u seljačkim radnim zadrugama. 7. 13. spiskovi preduzeća saveznog. 6. izgradnja kolonističkih kuća. 9. evidencije članova mjesnih. 5. ali je dobro sačuvan. rješenja o sistematizaciji službeničkih mjesta u OBNOT. pov. kadrova. U nadležnosti ovoga Odbora i njegovih upravnih tijela bila je cjelokupna društvena. 15. industriju i zanatstvo Povjereništvo za građevinarstvo Povjereništvo za saobraćaj Povjereništvo za trgovinu. popisi mašina. sprovođenja odluka i zadataka Vlade i drugih viših organa.planovi proizvodnje. zapisnici i izvještaji inspekcije rada. Opšte odjeljenje – Sekretarijat Povjereništvo rada Povjereništvo za poljoprivredu i šumarstvo Povjereništvo za komunalne poslove. izbora. republičkog i lokalnog značaja. konferencija. rješenja o osnivanju preduzeća i škola i prenosu nadležnosti. Serije u fondu: 1. uređaja u zadružnom i privatnom sektoru.

prosvjetu i kulturu. podijeljena na srezove.. obezbjeđivao primjenu i ostvarenje opštih propisa i smjernica najviših organa državne vlasti i uprave. Okrug Tuzla (Skupština. 12 fasc. komunalne poslove. list FNRJ” broj 26/1945). 2 pov. Zakonom o administrativno-teritorijalnoj podjeli NR BiH na oblasti donesenim 19. (17. marta 1949. finansije. godine od strane Narodne skupštine NR BiH (“Sl. obrazuje se Tuzlanska oblast sa sjedištem Oblasnog narodnog odbora u Tuzli i obuhvata 18 srezova. list NR BiH” broj 16/49). narodno zdravlje. Historijat stvaraoca fonda: Pošto su se funkcije i zadaci postojećih lokalnih organa državne vlasti i uprave (mjesni. usklađivao rad svih odbora na području oblasti u poslovima opšteg i lokalnog značaja itd. list NR BiH” broj 16/49). “Sl. gradski i sreski narodni odbori) uvećali i razgranali u uslovima izgradnje socijalizma. kulturni i privredni razvoj oblasti. maja) i Zakona o sprovođenju reorganizacije narodnih odbora jer je teritorija NR Bosne i Hercegovine.5 d/m) 50 .godine na osnovu Zakona o ukidanju oblasti (“Sl. kako bi se ujedinilo više srezova (“Sl. lokalni saobraćaj. – 1952. Oblasni narodni odbor Tuzla je prestao sa radom 1952. koji je donio Prezidijum narodne skupštine FNRJ. te planska komisija i kontrolna komisija. Ovaj Odbor je u početku radio kao Privremeni oblasni narodni odbor Oblasti tuzlanske i djelovao shodno Opštem zakonu o narodnim odborima preko Izvršnog odbora koji ima sekretarijat kao svoj aparat za vršenje zadataka opšte uprave i koordinacije rada (Zakon o izboru i radu privremenih oblasnih narodnih odbora i o načinu prenosa nadležnosti na oblasne narodne odbore.. ovim novim Zakonom. Predsjedništvo. socijalno staranje.. a odbornike će birati na svojim zasijedanjima sreski i gradski narodni odbori sa područja oblasti. aprila 1949. industriju. u kojima postoje oblasti. Koordinacioni i Izvršni odbor) Signatura fonda: BiH-ATKT/OT (SPKI) Vremenski raspon građe: 1992. gradove i opštine. na osnovu koga se u Tuzli obrazuje Sekretarijat Vlade sa zadatkom da izvrši sve potrebne predradnje oko osnivanja i organizovanja Oblasnog narodnog odbora. šumarstvo. rad. osim u Crnoj Gori. građevine. Obavljao je upravne i izvršne poslove. Ukazom o prestanku važnosti ukaza o obrazovanju oblasti kao administrativno-teritorijalnih jedinica i privremenih narodnih odbora oblasti. U okviru Oblasnog odbora postoje povjereništava: za poljoprivredu. a pojedine opštine su bile i gradske opštine. treba da donesu propise o njihovom ukidanju i o prestanku rada oblasnih narodnih odbora (“Sl. – 1994. Količina građe: 14 knj. ugostiteljstvo i turizam. 130 reg.Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1949. Vlada NR Bosne i Hercegovine je 25. list FNRJ” broj 51/51). narodne republike. godine donijela Rješenje o obrazovanju komisije za formiranje oblasnih narodnih odbora i sekretarijata za organizovanje oblasnih narodnih odbora. Prezidijum Narodne skupštine FNRJ je donio Ukaz o obrazovanju oblasti kao administrativno-teritorijalnih jedinica i privremenih narodnih odbora oblasti na teritoriji narodnih republika. trgovinu i snabdijevanje. list NR BiH” broj 11/52 od 05.

dopisi). Bratunac. Sekretarijat društvenih djelatnosti i radnih odnosa. 1992. Kalesija. srpski. Lopare. Orašje.Sadržaj fonda: Fond se sastoji se od zapisnika sa sjednica. zahtjevi. Srebrenik. Zvornik i Živinice. 1/93. pomenute Uredbe donesen je Statut Okruga na sjednici Skupštine održane 27. potvrde. Kladanj. a radi ostvarivanja poslova i zadataka od značaja za organizovanje i pripremanje građana za otpor agresoru i rukovođenje tim otporom. a sjedište Okruga je u Tuzli. Historijat stvaraoca fonda: Uredbom sa zakonskom snagom o obrazovanju i radu okruga (“Sl. upotreba i rukovođenje civilnom zaštitom. Tuzla. glasnik Okruga Tuzla’’ br. 2.) obrazovan je Okrug Tuzla za područje opština: Banovići. odluka. Sekretarijat za privredu i finansije. Na osnovu člana 9. Vlasenica. Ugljevik. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: ograničena Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1992. Gračanica. Brčko. kao i efikasno i neprekidno funkcionisanje političkog sistema. Srebrenica. Koordinacioni odbor. 3. godine. ali predstavlja vrijedan izvor za proučavanje djelovanja i rada organa Tuzlanskog Okruga u ratnom periodu 1992. uputstava. Serije u fondu: 1. izvještaja. Okrug na svom području obezbjeđuje društveno organizovanje i povezivanje građana. Jezik u građi: bosanski. Gradačac. godine (“Sl. Predsjedništvo. Šekovići. Sekretarijat za pravosuđe i upravu i Opština Srebrenik (saglasnosti.). – 1994. – 1994. organizovanje. zadovoljavanje osnovnih materijalnih i drugih potreba oružanih snaga i stanovništva. preduzeća i drugih pravnih lica. informacija nastalih u radu organa Tuzlanskog okruga – Skupština. Lukavac.12. list R BiH’’ br. Inspekcije. Bijeljina. Odjeljenje zajedničkih službi. Prava i dužnosti Okruga su: mobilizacija svih raspoloživih ljudskih snaga i materijalnih sredstava i mogućnosti radi stalnog jačanja oružane borbe na području Okruga i uspješnog funkcionisanja političkog i ekonomskog sistema. dopisa. Izvršni odbor. Civilna zaštita. 12/92. zaključaka. ITC TV Okruga. vezama rukovođenja i kriptozaštitom i drugim oblicima organizovanog otpora. 51 . Akta Skupštine Okruga Predsjedništvo Okruga Izvršni odbor Okruga Koordinacioni odbor Okruga Valorizacija fonda: 2 Fond nije cjelovit. službom osmatranja i obavještavanja. 4.

sekretar Okružnog sekretarijata za obnovu i razvoj i načelnik Okružnog štaba civilne zaštite su po položaju članovi Izvršnog odbora. Izvršni odbor Okruga je izvršni organ Okruga i ima 11 članova. sekretar Okružnog sekretarijata za privredu i finansije. Ostale članove bira Skupština Okruga na prijedlog Komisije za izbor i imenovanja. preduzimanje mjera zaštite i spasavanja. Za vršenje upravnih. a naročito zbrinjavanja stanovništva i angažovanje jedinica i drugih snaga civilne zaštite na saniranju posljedica izazvanih ratnim dejstvima na izrazito nastradalim područjima. dva dopredsjednika ( koji se biraju iz reda odbornika Skupštine Okruga) i sekretara (koga imenuje Skupština). stručnih i drugih poslova iz okvira prava i dužnosti Okruga obrazuju se okružni sekretarijati kao inokosni organi uprave. 2. Predsjedništvo Okruga obrazuje Skupština Okruga i sastoji od predsjednika i određenog broja članova. osim iz oblasti unutarnjih poslova. Posebni okružni organi su: Okružni štab odbrane. Okružni organi uprave su: Okružni sekretarijat odbrane. Skupština Okruga – najviši organ vlasti (ima 39 odbornika. utvrđivanje organizacije i rada okružnih organa uprave i drugih okružnih organa i stvaranje uslova za njihov uspješan rad. sekretar Okružnog sekretarijata odbrane.- usmjeravanje rada preduzeća i drugih pravnih lica radi zadovoljavanja materijalnih i drugih potreba od posebnog značaja za organizovanje i vođenje oružanog otpora. Rad Skupštine Okruga. načelnik Centra službi bezbijednosti iz sjedišta Okruga i komandant Okružnog štaba civilne zaštite. Okružni sekretarijat za privredu i finansije. 5. Okružni sekretarijat za obnovu i razvoj. Predsjednik Skupštine Okruga je po položaju predsjednik Predsjedništva. Članovi predsjedništva su: dopredsjednici Skupštine. 4. Poslove za potrebe Predsjedništva vrši sekretar Skupštine. sekretar Okružnog sekretarijata za društvene djelatnosti i radne odnose. sekretar Okružnog sekretarijata za pravosuđe i upravu. Okružni organi uprave koje obrazuje Skupština Okruga na prijedlog Izvršnog odbora. organizovanje i vršenje poslova i zadataka koji se Uredbom i drugim propisima stave u nadležnost Okruga. 3. Okružni štab civilne zaštite. povezivanje snaga odbrane i usmjeravanje ljudstva i materijalnih sredstava opština prema stepenu važnosti zadataka i mjera. Poslove i zadatke iz okvira prava i dužnosti Okruga vrše: 1. njena unutrašnja organizacija i način ostvarivanja prava i dužnosti utvrđuju se poslovnikom. a sačinjavaju je po 2 odbornika iz reda odbornika u skupštinama opština i 3 odbornika iz reda odbornika Skupštine opštine Tuzla). Sekretar Okružnog sekretarijata odbrane. članovi po funkciji i određeni broj članova koje bira Skupština Okruga. Okružni sekretarijat za pravosuđe i upravu. Izvršni odbor ima dva dopredsjednika koji se biraju iz reda članova Izvršnog odbora i sekretara koga imenuje Izvršni odbor. Okružni sekretarijat društvenih djelatnosti i radnih odnosa. 52 . a sačinjavaju ga predsjednik. Skupština ima: predsjednika. Predsjednik Izvršnog odbora. Posebni okružni organi se obrazuju za vršenje poslova i zadataka iz okvira prava i dužnosti Okruga u oblasti vojne i civilne odbrane. ugroženosti i težini ratom izazvanih posljedica na pojedinim područjima Okruga. Okružni centar za obavještavanje i Okružna jedinica veze. organizovanje najšireg otpora agresoru na području Okruga i rukovođenje tim otporom.

53 . Historijat stvaraoca fonda: Komisija je osnovana 1992. srpski. novinski članci. Poslove i zadatke iz oblasti pravosuđa i izvršenja krivičnih i prekršajnih sankcija u Okrugu vrše: Viši sud. godine (zapisnici svjedočenja o ratnim zločinima. a posljednji naziv je Državna komisija za prikupljanje činjenica o ratnim zločinima.-2001. Komisija za savremenu građu Tuzlanskog kantona Signatura fonda: BiH-ATKT/KZSGTK Vremenski raspon građe: 1992.. 2. Jezik u građi: bosanski. Drugi okružni organi čija se organizacija i djelokrug organa utvrđuju se posebnom Uredbom sa zakonskom snagom. 3 reg.. hrvatski Pismo u građi: latinica.. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: PrP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: ograničena Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1992. – 2001. – 1995. Viši sud za prekršaje. 25 kov. godine Odlukom Općinskog vijeća Tuzla. registraturski sređen i može poslužiti kao izvor za istraživanje ratnih događaja na području sjeveroistočne Bosne u periodu 1992. 6 kut. fotografije. Serije u fondu: 1. Količina građe: 11 knj. 96 fasc. 9 audiokaseta (26 d/m) Sadržaj fonda Fond sadrži građu koja je nastala radom Komisije za period 1992. Više javno tužilaštvo. Kazneno-popravne organizacije. – 1995. snimci i audiokasete). godine i sadrži raznovrsnu dokumentaciju svjedočenja o događajima i ratnim zločinima na području sjeveroistočne Bosne za period 1992. 5. 4. godine. Svjedočenja – izjave svjedoka Dosijea za osnovano osumnjičene osobe (po opštinama) Spiskovi evidentiranih logoraša u raznim logorima Video i audio kasete – spiskovi Protokoli Valorizacija fonda: 2 Fond je cjelovit.6.. 6 VHS kaseta. – 2001. 3.. Kasnije je prerasla u Okružnu komisiju za prikupljanje činjenica o ratnim zločinima na području Tuzlansko-podrinjskog kantona.

Finansijska dokumentacija 3. dostavna knjiga za mjesto. izvještaji. Okružni štab civilne zaštite Tuzla Kantonalni štab civilne zaštite Tuzlansko-podrinjskog kantona Štab civilne zaštite Tuzlansko-podrinjskog kantona Kantonalni štab civilne zaštite Tuzlansko-podrinjskog kantona 54 . odluke.godine i dostavna knjiga za mjesto za period 1993.. Količina građe: 9 knj. Knjige Valorizacija fonda: 3 Iako necjelovit.5 d/m) Sadržaj fonda: Fond se sastoji od dokumentacije koja se odnosi na djelovanje i rad Sekretarijata odbrane Tuzla (segment civilne zaštite) i Okružnog štaba civilne zaštite Tuzla i to: opće dokumentacije – planovi. Preuzete su i osnovne i pomoćne evidencije i akta: djelovodnici. hrvatski Pismo u građi: latinica. – Promjene naziva stvaraoca fonda: 1. Serije u fondu: 1.Kantonalni štab civilne zaštite Tuzla Signatura: BiH – ATK/KŠCZ Vremanski raspon građe: 1988. Opšta dokumentacija 2. 38 reg. manja količina finansijske dokumentacije – uglavnom platne liste i spiskovi ličnih dohodaka. – 1995. – 1999. 3. 4. 2. naredbe itd. Napomena: preuzeta je i knjiga o procjeni ugroženosti iz 1987. (4. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SAP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: ograničena Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1988. fond je registraturski sređen te može poslužiti u proučavanju rada i djelovanja Kantonalnog štaba civilne zaštite na području Kantona u navedenom periodu. interna dostavna knjiga. te knjiga izlaznih faktura. 2 sv. obavještenja. srpski.. sklonišna mjesta. Jezik u građi: bosanski. rasposedi. operativni planovi. procjene.

a na projedlog Vlade kantona. godine je donijela Statut Okruga. Po osnivanju.Historijat stvaraoca fonda: Na osnovu člana 9. godine. Količina građe: 3 knj.).. Serije u fondu: 1. list Republike Bosne i Hercegovine“ br. račune. 55 . Odluku o osnivanju Kantonalnog štaba civilne zaštite br.12. pozive i sl. odluke o dodjeli pomoći itd. da bi Skupština kantona na svojoj sjednici 29. godine donijela odluku o ponovnom vraćanju naziva Kantonalni štab civilne zaštite. dopise. kao poseban okružni organ formiran Okružni štab civilne zaštite Tuzla s ciljem vršenja poslova i zadataka iz okvira prava i dužnosti Okruga u oblasti civilne zaštite.12.1992. priprema i sprovodi sistem zaštite i spasavanja ljudi i materijalnih. Knjige Valorizacija fonda: 3 Iako necjelovit fond je registraturski sređen. zahtjeve. 12/92) Skupština Okruga Tuzla na sjednici 27. U aprilu mjesecu iste godine Odlukom o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Kantonalnog štaba civilne zaštite naziv Kantonalnog štaba je promjenjen u Štab civilne zaštite Tuzlansko-podrinjskog kantona. Finansijska dokumentacija 3. finansijsku dokumentaciju (otpremnice. Ured za povratak prognanih Tuzlanskog kantona Signatura: BiH – ATKT/UZPPTK Vremanski raspon građe: 1994. kulturnih i drugih dobara od ratnih razaranja. na području Kantona. u miru i u ratu. Osnovan je radi obavljanja stručno-operativnih i drugih poslova u oblasti civilne zaštite na području Tuzlansko-podrinjskog kantona.1997. Njegov zadatak je bio da organizuje. knjige – djelovodni protokoli i knjiga pošte koji se odnose na djelovanje i rad Ureda za povratak. 81 reg. tehničkotehnoloških i drugih nesreća i opasnosti. elementarnih nepogoda. čijim je članom 33. narudžbenice. (10 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži arhivu protokola (obavijesti. Uredbe sa zakonskom snagom o obrazovanju i radu okruga („Sl. Okružnom štabu civilne zaštite Tuzla je pripala građa koja se odnosi na rad i djelovanje Sekretarijata odbrane Tuzla – segment civilne zaštite od 1988. te može poslužiti u proučavanju rada i djelovanja Ureda za povratak na području Tuzlanskog kantona u navedenom periodu. – 2004.). donijela je Skupština Tuzlansko-podrinjskog kantona. 01-011-93-3/97. ulaz-izlaz robe. zahtjeve za pomoć. Arhiva protokola 2. informacije.

i 4/95. filmske. 6 fasc. godine formirano je Ministarstva za raseljena lica.1996.03. i 33. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlanskog kantona (“Sl. Zakona o Vladi Tuzlansko-podrinjskog kantona („Sl. 2 pov. 02/1-111-6098/96 od 16. Dana 27.. da Ured za povratak raseljenih lica – prognanika i izbjeglica nastavlja sa radom kao Organizaciona jedinica u sastavu Ministarstva za rad.08. Ured je vršio poslove koji se odnose na koordinaciju aktivnosti na sprovođenju programa povratka raseljenih lica – prognanika i izbjeglica na područja sa kojih su protjerani.5 d/m) 56 . 204 reg. Krajem iste godine članovima 32. 02/1-120-5425/97. Koordinacioni odbor za sprovedbu programa povratka prognanika 2. godine)..Jezik u građi: bosanski. Ured za povratak prognanih Tuzla Historijat stvaraoca fonda: Uredbom br. Promjene naziva stvaraoca fonda: 1. Ured za povratak raseljenih lica – prognanika i izbjeglica Vlade Tuzlansko-podrinjskog kantona 3. 02/1-6781/96. socijalnu politiku i izbjeglice Tuzlansko-podrinjskog kantona. 17/00. novine TK” br. srpski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SAP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: ograničena Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1994. a njegove poslove preuzelo je Ministarstvo za obnovu. stava 1. („Sl. novinske i ostalo) vezane za proces povratka raseljenih lica i izbjeglica. hrvatski.1997. razvoj i povratak. – 2003. izbjeglice i povratnike je prestalo sa radom. izbjeglice i povratnike u čijem sastavu je djelovao Ured za povratak prognanih Tuzla.. (25. Količina građe: 19 knj. Tokom 2000. godine Vlada Tuzlansko-podrinjskog kantona je donijela Odluku br. i 25. 8/96).) obrazovan je Ured za povratak raseljenih lica – prognanika i izbjeglica Vlade Tuzlansko-podrinjskog kantona.. kao i za organiziranje i vođenje medijskih aktivnosti i kampanje na sprovedbi programa povratka. Predsjednik Tuzlanskog kantona Signatura: BiH – ATKT/PTK Vremanski raspon građe: 1992. Zadužen je i za vođenje arhivsko-dokumentacionog centra za prikupljanje i čuvanje dokumentarne građe (foto. novine TPK“ br. 30.2004.) Ministarstvo za raseljena lica. a prestala je važiti Odluka o obrazovanju i sastavu Koordinacionog odbora za sprovedbu programa povratka prognanika (br. 4 kut. 2/94. novine TPK“ br.. a na osnovu čl.

hrvatski. sporazumi. radni odnosi. i opštih akata Skupštine. a čine je: nacrti zakona. pozivnice. 57 . Predsjednik Tuzlanskog kantona 1999. Promjene naziva stvaraoca fonda: 1. zahtjevi itd. saglasnosti. Ustavnim zakonom Tuzlansko-podrinjskog kantona br. Predsjednik Skupštine Okruga 1992. obavještenja.Sadržaj fonda: Fond se sastoji od dokumentacije koja se odnosi na rad i djelovanje Predsjednika Tuzlanskog kantona. čestitke. odluke. zahvalnice. Uredbom. Statutom i drugim propisima koje mu povjeri Skupština Okruga. imenovanja.2003. ispričnice. 2. plakete. zaključci. Historijat stvaraoca fonda: Statutom Okruga donesenim na sjednici 27. dopisi. priznanja. Serije u fondu: 1. bilteni. – 1994. kao izvršnog organa vlasti Kantona. – 2003.1992. 3.12. posjete delegacija.. Predsjednik Tuzlansko-podrinjskog kantona 1994. 3. 4. te vrši druge poslove utvrđene Zakonom. fotografije. materijali sa sjednica. stara se o izvršavanju odluka i drugih propisa. djelovodni protokoli. Skupština ima predsjednika koji predstavlja istu. godine određeno je da je Skupština Okruga najviši organ vlasti u okviru prava i dužnosti okruga. srpski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SAP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: ograničena Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1992. Jezik u građi: bosanski. zahtjevi za pomoć. od 22. 5. priprema i saziva sjednice Skupštine Okruga. 01-011-3/94. informacije. interne dostavne knjige. Nakon transformacije Okruga u Tuzlanskopodrinjski kanton. – 1999. sudski predmeti. ugovori. kapitalna ulaganja. 2. Opći i pravni poslovi Finansijska dokumentacija Dokumentacija organa upravljanja Radni odnosi Knjige Valorizacija fonda: 2 Građa fonda je vrijedna jer može poslužiti u istraživanju i proučavanju rada Predsjednika.

2002. ugovore. urgencije. novine TK’’ br. 6/04. koje odobrava Skupština.augusta 1994. pa je tako i funkcija Predsjednika promjenila naziv u Predsjednik Tuzlanskog kantona. koju potvrđuje Skupština. predlaganje sudija kantonalnih sudova. odnosno kao organ uprave prestao da egzistira (“Sl. na Ustav Tuzlansko-podrinjskog kantona donesenog 26.149/02. 58 . 04.) uređeno je da izvršnu vlast vrši Predsjednik sa Kantonalnom Vladom. novine F BiH’’ br. – 1995. staranje o ostvarivanju saradnje sa organima Federacije i rukovođenje radom Vlade. pripremanje budžeta Skupštini.16/02). raspuštanje Skupštine kad ona ne uspije donijeti budžet Kantona prije početka budžetske godine. finansijske planove. dopise i sl. Količina građe: 40 reg. godine (“Sl. 1999. novine TPK’’ br. 3/99. Amandmanom I. devizne izvode banke. Kao stvaralac građe Predsjednik Tuzlanskog kantona je djelovao do 2002. godine. novine TPK’’ br. provođenje politike i izvršavanja kantonalnih propisa uključujući osiguranje izvršavanja odluka kantonalnih i federalnih sudova. podnošenje zahtjeva Ustavnom sudu radi utvrđivanja da li je Ustav Kantona ili Ustavni zakon i amandman na Ustav ili Ustavni zakon. Predsjednik kantona je nadležan za: imenovanje Vlade kantona. od 19. uz saglasnost zakonodavnog tijela Federacije. mišljenja. Vlada Tuzlansko-podrinjskog kantona Signatura: BiH-ATKT/VTPK Vremanski raspon građe: 1993.5 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži zapisnike sa sjednica. godine (“Sl. popisi ratne štete. kada je Odlukom Visokog predstavnika za BiH. a koji se odnose na rad Vlade TPK. (4.. izvještaje. u skladu sa Ustavom Federacije. informacije. godine donesen Amandman na Ustav Tuzlanskog kantona (“Sl. predložen zakon ili zakon koji je usvojila Skupština u skladu sa Ustavom Federacije. br. odluke. rješenja. davanje pomilovanja za djela utvrđena kantonalnim zakonima. 1/94. potpisivanje i ratificiranje međunarodnih sporazuma u ime Kantona. 2. potpisivanje odluka Skupštine nakon njihovog donošenja. predlaganje i davanje preporuka iz oblasti kantonalnog zakonodavstva. podnošenje zahtjeva Ustavnom sudu radi utvrđivanja dali je predloženi ili usvojeni propis koji donosi organ kantonalne ili općinske vlasti u skladu sa Ustavom Federacije. žalbe. razmatranje izvještaja ombudsmena i osiguravanje uslova za njihov rad.) naziv Kantona je promjenjen u Tuzlanski kanton. te je 2004.). izvršavanje i drugih poslova koje mu povjeri Skupština. godine ukinut.

Vlada kantona je nadležna za: provođenje kantonalne politike. Jezik u građi: bosanski. Predsjedništvo Okruga Sjednice Vlade Rješenja i Odluke Finansijska dokumentacija Valorizacija fonda: 2 Iako fragmentarno sačuvana. 2.-1995. Zakonom o Vladi Tuzlansko-podrinjskog kantona. Arhivistička informativna pomagala: SAP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: ograničena Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1993. – 1995. s tim da nacionalna struktura policije svake općine mora odražavati nacionalnu strukturu stanovništva te općine. godine. od 15. 3. nadzor nad istragom i krivičnim gonjenjem u vezi sa kršenjem kantonalnih zakona. kao i nadzor nad kantonalnom policijom. utvrđeno je da izvršnu vlast na Kantonu izvršava Predsjednik kantona i Vlada kantona. Historijat stvaraoca fonda: Ustavnim zakonom Tuzlansko-podrinjskog kantona. - 59 . vršenje drugih nadležnosti utvrđenih Ustavnim zakonom i dr. godine. građa fonda je važna jer sadrži podatke i informacije vezane za rad Vlade Kantona u periodu 1993. koja se sastoji od ministara čiji se broj utvrđuje Zakonom o vladi. osiguranje saradnje između Vlade Kantona i ombudsmena. izvršavanje odluka svakog kantonalnog ili federalnog suda i vršenje svake druge nadležnosti povjerene Kantonu od federalne vlasti.Napomena: U građi fonda nalazi se i dio dokumentacije Predsjedništva Okruga iz 1993. predlaganje i izvršavanje kantonalnih zakona i dr. srpski Pismo u građi: latinica. utvrđeno je da se ista sastoji od 13 resornih ministara. godine. hrvatski. osiguranje da nacionalna struktura policije odražava nacionalnu strukturu stanovništva kantona. propisa. propisima. koji rukovode ministarstvima. donesenim 22. godine.avgusta 1994. pripremu prijedloga budžeta. septembra 1994. Serije u fondu: 1. 4.

energetiku i rudarstvo (izuzev prehrambene i industrije duhana). energetiku i rudarstvo Tuzlansko-podrinjskog kantona Signatura: BiH-ATKT/MIER TPK Vremanski raspon građe: 1994.. praćenje proizvodnje i poduzimanje odgovarajućih mjera za njeno ostvarivanje i unapređenje. potvrde. Dokumentacija koja se odnosi na energetiku Valorizacija fonda: 2 Iako fragmentarno sačuvana. iskorištavanje mineralnih sirovina i organiziranje proizvodnje u skladu sa politikom Federacije i Kantona u okviru zakona i drugih propisa i tehničkih normativa i standarda iz ove oblasti. srpski Pismo u građi: latinica.-1995. saglasnosti. –1995. informacije i obavještenja. 01-011-21/94. zahtjeve.godine. 60 . br. energetiku i rudarstvo u periodu 1994. donesenim na sjednici održanoj 15. korišćenje prirodnih bogatstava u skladu sa zakonom Federacije i Kantona. hrvatski. rješenja. utvrđivanje i praćenje ostvarivanja energetskog bilansa. građa fonda je važna jer sadrži podatke i informacije vezane za rad navedenog Ministarstva u ratnom periodu 1994. zapisnike o inspekcijskim pregledima.09. Količina građe: 1knj. Arhivistička informativna pomagala: SAP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: ograničena Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1994. Serije u fondu: 1.2 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži izvještaje o radu. Jezik u građi: bosanski. pravilnike. Historijat stvaraoca fonda: Zakonom o Vladi Tuzlansko-podrinjskog kantona.1 reg.-1995. Jedno od njih je i Ministarstvo za industriju. Dokumentacija koja se odnosi na rudarstvo 3. 1994. utvrđeno je da se Vlada Kantona sastoji od 13 resornih ministarstava. energetiku i rudarstvo čiji je osnovni zadatak da vrši upravne i druge stručne poslove koji se odnose na: industriju. (0. godine.Ministarstvo za industriju. a odnosi se na rad Ministarstva za industriju. godine. Dokumentacija koja se odnosi na industriju 2. mišljenja.

urvrđivanje koncepta prostornog uređenja zaštite životne okoline. raspodjelu i distribuciju energije i energenata. u skladu sa zakonom iz svoje nadležnosti. inspekcijski nadzor u svim oblastima iz svoje nadležnosti.. šumarstvo i vodoprivredu. Finansijska dokumentacija 3. šumarstvo i vodoprivredu Tuzlansko-podrinjskog kantona Signatura: BiH-ATKT/MPŠV TPK Vremanski raspon građe: 1994.-1995.godine. u saradnji sa Ministarstvom za obnovu. 7 reg. utvrđivanje programa geoloških istraživanja (zajedno sa resornim ministarstvom). pripremanje propisa o lokalnim postrojenjima za proizvodnju energije i osiguranje njihove dostupnosti. razvoj i poduzetništvo. pozive i sl. (1 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži izvještaje i ugovore o otkupu viškova poljoprivrednih proizvoda. 1 fasc. saglasnosti. plan žetve i otkupa pšenice. Serije u fondu: 1. pripremanje nacrta zakona i drugih propisa iz svoje oblasti. Arhiva protokola 2. građa fonda je važna jer sadrži podatke i informacije vezane za rad navedenog Ministarstva u ratnom periodu 1994. Ministarstvo za poljoprivredu. srpski 61 . hrvatski. dopise. naučnih istraživanja.) i finansijsku dokumentaciju koja se odnosi na djelovanje i rad Ministarstva za poljoprivredu.- utvrđivanje bilansa proizvodnje uglja i drugih industrijskih mineralnih sirovina. obrazovanja kadrova iz resornih oblasti i slično (zajedno sa resornim ministarstvom). ulaganja stranih lica u domaća preduzeća u ovim oblastima u skladu sa propisima Federacije i Kantona. – 1995. arhivu protokola (obavijesti. mišljenja.. Količina građe: 1 knj. pripremanje odluka u okviru ekonomske politike za postizanje privrednog i društvenog razvoja Kantona. Jezik u građi: bosanski. informacije. vršenje i drugih poslova iz ovih oblasti. Knjige Valorizacija fonda: 2 Iako fragmentarno sačuvana. pripremanje odluka u okviru ekonomske politike za poticanje privrednog i društvenog razvoja Kantona. zahtjeve.

09. unapređenje.proizvodnju i promet ljekovitog bilja.zaštitu od erozije.davanje veterinarskih saglasnosti za izgradnju objekata za uzgoj stoke. koji su djelovali kao posebna pravna lica. . . utvrđeno je da se Vlada kantona sastoji od 13 resornih ministarstava. zaštitu i unapređenje šuma. 1994. .korišćenje voda u energetske i rekreativne svrhe.vodosnabdijevanje stanovništva i industrijsku vodu. proizvodnju ipromet sadnog materijala. Historijat stvaraoca fonda: Zakonom o Vladi Tuzlansko-podrinjskog kantona. . vinove loze i ukrasnog bilja. . proizvodnju alkoholnih i bezalkoholnih pića.organizaciju.uzgoj i unapređivanje stočarstva. unapređenje poljoprivredne proizvodnje. hidromelioraciju. . doradu i promet sjemena poljoprivrednog bilja. . - 62 . bujica i elementarnih nepogoda.proizvodnju i promet lijekova koji se upotrebljavaju u veterinarstvu. proizvodnju i preradu duhana. krša i goleti. zaštitu i korišćenje poljoprivrednog zemljišta.pošumljavanje degradiranjih šuma. . . šumskih plodova i puževa.organizaciju i rad veterinarskih ustanova i zdravstvenu zaštitu životinja. stočne hrane. eksploataciju šuma. promet u toj oblasti i promet namirnica životinjskog porijekla.inspekcijski nadzor u svim oblastima iz svoje nadležnosti. Veterinarski zavod i Zavod za vode.ulaganje stranih lica u domaća preduzeća u ovim oblastima u skladu sa propisima Federacije i Kantona. .Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SAP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: ograničena Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1994. prehrambenu industriju. godine br. . zaštitu poljoprivrednog bilja i proizvoda od uzročnika bolesti. proizvodnju. Jedno od njih je i Ministarstvo za poljoprivredu. zaštitu voda i štetnog dejstva voda.šumske komunikacije. . pčelarstva i ribarstva. . 01-011-21/94. donesenim na sjednici održanoj 15. .planiranje vodoprivrednih aktivnosti u oblasti upotrebe i zaštite voda na području Kantona. . . U sastavu ovog Ministarstva su: Poljoprivredni zavod. . . izrada i praćenjeistraživačkih projekata u ovim oblastima.uređivanje režima vode.pripremanje nacrta zakona i drugih propisa iz svoje nadležnosti. šumarstvo i vodoprivredu koje vrši upravne i druge stručne poslove koji se odnose: udruživanje zemljoradnika. lovstvo. u skladu sa zakonom iz svoje nadležnosti.uzgoj. štetočina i korova. voćaka.vršenje i drugih poslova iz ovih oblasti.

utvrđeno je da se Vlada kantona sastoji od 13 resornih ministarstava. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlansko-podrinjskog kantona.5 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži izvještaje upućene Vladi TPK. obavještenja. Količina građe: 1 knj. odluke. zaduženo da vrši upravne i druge stručne poslove koje se odnose na: unutrašnju trgovinu u Kantonu i ekonomske odnose sa drugim kantonima u Federaciji. zapisnike.Ministarstvo za trgovinu i turizam Tuzlansko-podrinjskog kantona Signatura: BiH-ATKT/MTT TPK Vremanski raspon građe: 1994. 63 . (0. donesenim na sjednici održanoj 15. pravilnike. Arhiva protokola 2. osim carinskog sistema i kreditnih odnosa sa inostranstvom.9. hrvatski. Jezik u građi: bosanski. zahtjeve i molbe koji se odnose na djelovanje i rad Ministarstva za trgovinu i turizam u periodu 1994. građa fonda je važna jer sadrži podatke i informacije vezane za rad navedenog Ministarstva u ratnom periodu 1994. izvoz i uvoz. saglasnosti. br. ugovore. Serije u fondu: 1.godine. Finansijska dokumentacija 3. po čl. informacije.09.. provođenje zakona i propisa. 4 reg. srpski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SAP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: ograničena Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1994. godine.Historijat stvaraoca fonda: Zakonom o Vladi Tuzlansko-podrinjskog kantona. bilansiranje i praćenje snabdjevenosti Kantona. Knjige Valorizacija fonda: 2 Iako fragmentarno sačuvana.01-011-21/94. – 1995.-1995.-1995. rješenja. godine. promet roba i usluga unutar Kantona. 1994. Jedno od njih je i Ministarstvo za trgovinu i turizam koje je.

učešće u kreiranju politike uvoza i izvoza u cilju zaštite proizvodnje unutar Kantona (odobravanje uvoznih i izvoznih kontigenata za određene proizvode u koordinaciji sa Ministarstvom trgovine Federacije). (0.-1995. donošenje odluke o visini turističke takse. kreiranje politike i razvoja rekreativnih. vršenje nadzora nad radom općinskih i tržišnih inspektora. godine. praćenje i izvršavanje ekonomskih sporazuma Kantona sa drugim kantonima Federacije. koji ne spadaju u djelokrug i nadležnosti drugog organa uprave Kantona. – 1995. Ministarstvo za pravdu Tuzlansko-podrinjskog kantona Signatura: BiH-ATKT/MP TPK Vremanski raspon građe: 1994. kontrola cijena proizvoda i usluga u skladu sa Zakonom o kontroli cijena. vršenje i drugih poslova iz ovih oblasti. rješenja. 64 . razvoj turističkih resursa. rehabilitacionih i drugih centara u koordinaciji sa Ministarstvom zdravlja i Ministarstvom za boračka pitanja. – 1995. praćenje i analiziranje izvoza i uvoza roba i usluka na području Kantona. Serije u fondu: 1. jer sadrži podatke i informacije vezane za rad navedenog Ministarstva u ratnom periodu 1994. pripremanje nacrta zakona i drugih propisa iz svoje nadležnosti. Knjige Valorizacija fonda: 2 Iako fragmentarno sačuvana. zahtjeve. Finansijska dokumentacija 3. dopise i sl. ugostiteljstvo. turističko-propagandnu djelatnost. Arhiva protokola 2. zapisnike.6 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži izvještaje. vršenje nadzora u oblasti trgovine i turizma. u skladu sa zakonom. zaključivanje. stvaranje i primjenu politike Kantonalnog turizma. mišljenja. prijedloge. obavještenja. saglasnosti. informacije. godine.- praćenje i analiziranje izvoza i uvoza roba i usluga na području Kantona. koji se odnose na djelovanje i rad Ministarstva za pravdu u ratnom periodu 1994. 5 reg.. građa fonda je važna. Količina građe: 1 knj. odgovore.

- - Ministarstvo za finansije Tuzlansko-podrinjskog kantona Signatura: BiH-ATKT/MF TPK Vremanski raspon građe: 1994. godine. Jedno od njih je i Ministarstvo za pravdu koje je. (5. uvjete za rad kantonalnih pravosudnih institucija. nadzor nad izvršenjem propisa iz oblasti krivičnih i prekršajnih sankcija i odluka kantonalnih i federalnih sudova. – 1995. osiguranje najviših standarda ljudskih prava i sloboda utvrđenih međunarodnim aktima. organiziranje i način rada organa uprave u Kantonu. primjenu jedinstvenih osnova za udruživanje u političke organizacije i udruženja građana. Količina građe: 1 knj. utvrđeno je da se Vlada kantona sastoji od 13 resornih ministarstava. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlansko-podrinjskog kantona br.Historijat stvaraoca fonda: Zakonom o Vladi Tuzlansko-podrinjskog kantona.2 d/m) 65 . posebnim upravnim postupcima i propisima o kancelarijskom poslovanju.. provođenju propisa u općem upravnom postupku. kazneno-popravnih ustanova.09. zaduženo da vrši upravne i druge stručne poslove koji se odnose na: organiziranje. nadzor nad vršenjem poslova pravosudne uprave kantonalnih pravosudnih institucija. po čl. inspekcijski nadzor nad radom kantonalnih i općinskih organa uprave u ostvarivanju sistema državne uprave. vršenje i drugih poslova iz ovih oblasti.Jezik u građi: bosanski. radnim odnosima radnika u organima uprave i drugim državnim organima Kantona i općina. sudova za prekršaje i službi pravne pomoći. u skladu sa zakonom iz svoje nadležnosti. godine.01-011-176/94 od 28. 1994. prava i dužnosti organa uprave Kantona i korištenje i raspolaganje sredstvima u vlasništvu Kantona. naročito u oblasti ratnog i humanitarnog prava. donesenim na sjednici održanoj 15.10. stručne poslove u vezi sa pomilovanjem osuđenih osoba za djela utvrđena kantonalnim zakonima. Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine i Ustavnim zakonom Tuzlansko-podrinjskog kantona. srpski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SAP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: ograničena Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1994. sistem državne uprave. br. kancelarijsko poslovanje.12 1994. upravni postupak. hrvatski. pripreme nacrta zakona i drugih propisa iz svoje nadležnosti. kadrove. 43 reg.01-011-21/94.

sistem taksi i sistem regulacije igara na sreću iz nadležnosti Kantona. sistem finansiranja i formiranja razvojnih i drugih fondova na nivou Kantona. finansiranje funkcija Kantona – izradu i izvršenje budžeta Kantona i godišnje obračune budžeta Kantona.Sadržaj fonda: Fond sadrži odluke. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlansko-podrinjskog kantona br. ugovore. zahtjeve.01-011-21/94.11. građa fonda je važna jer sadrži podatke i informacije u vezi sa radom navedenog Ministarstva u ratnom periodu 1994. analitičke kartice sitnog inventara.01-011-176/94 od 28. ovlaštenja. hrvatski.-1995. godine. Jedno od njih je i Ministarstvo za finansije koje je. pomoć za Srebrenicu i izbjeglice.Historijat stvaraoca fonda: Zakonom o Vladi Tuzlansko-podrinjskog kantona. Finansijska dokumentacija 3. 1994. a po poslovima privrednih subjekata sa svog područja. Knjige Valorizacija fonda: 2 Iako fragmentarno sačuvana. po čl. praćenje novčanog i bankarskog sistema u dijelu koji reguliše nadležnost Kantona.09. utvrđeno je da se Vlada kantona sastoji od 13 resornih ministarstava. zaduženo da vrši upravne i druge stručne poslove koji se odnose na: poreski sistem i poresku politiku Kantona. godine. ulaz i izlaz robe. a u skladu sa federalnim zakonom. br. praćenje finansijskih i kreditnih odnosa sa inozemstvom u okviru ovlaštenja Kantona. Jezik u građi: bosanski. srpski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SAP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: ograničena Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1994. a koji se odnose na djelovanje i rad Ministarstva za finansije u ratnom periodu. Arhiva protokola 2.12 1994. obavijesti. Serije u fondu: 1. praćenje carinskog sistema i to samo u dijelu koji reguliše nadležost Kantona u vezi sa radom carinarnice na njegovom području u skladu sa propisima carinske službe Federacije.. trebovanja. donesenim na sjednici održanoj 15. deviznu blagajnu. izvještaje. godine. dopise i sl. 66 . saglasnosti. mišljenja.

sistem finansiranja općih i društvenih potreba. naredbe. – 1995. sistem fondova Kantona. jer sadrži podatke i informacije vezane za rad navedenog Ministarstva u ratnom periodu 1994. zahtjeve i slično. osiguranje finansijskih tržišta i poboljšanje finansijskog sistema na prostoru Kantona. Arhiva protokola 2. obavještenja. Knjige Valorizacija fonda: 2 Iako fragmentarno sačuvana. Ministarstvo za rad.-1995. godine.5 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži rješenja. koji ne spadaju u djelokrug i nadležnosti drugog organa uprave Kantona. inspekcijski nadzor u svim obastima iz svoje nadležnosti. koji djeluju kao posebna pravna lica. (0. ekonomsko-finansijske poslove u vezi sa imovinom Kantona. hrvatski. Količina građe: 1 knj. u skladu sa zakonom. socijalnu politiku i izbjeglice tokom 1994. srpski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SAP Stepen sređenosti: registraturski sređen 67 .- praćenje sistema funkcioniranja službe za platni promet u okviru nadležnosti Kantona.. računovodstvene dokumente. Jezik u građi: bosanski. Serije u fondu: 1. građa fonda je važna. socijalnu politiku i izbjeglice Tuzlansko-podrinjskog kantona Signatura: BiH-ATKT/MZRSPI TPK Vremanski raspon građe: 1994. pripremanje zakona i drugih propisa iz svoje nadležnosti. potvrde. vršenje i drugih poslova iz ovih oblasti.-1995. U sastavu Ministarstva za finansije su: Poreska uprava – uprava prihoda i Inspekcijske službe Kantona. Finansijska dokumentacija 3. utvrđivanje dinamike. godine. praćenja i planiranja nedostajućih sredstava. 4 reg. koji se odnose na djelovanje i rad Ministarstva za rad. koncentraciju finansijskih sredstava.

socijalno staranje o nezbrinutim licima.politiku raspodjele sredstava za plaće.15. Uprava – Agencija za prikupljanje podataka o prognanim. socijalnu politiku i izbjeglice koje je.Historijat stvaraoca fonda: Zakonom o Vladi Tuzlansko-podrinjskog kantona. radnika zaposlenih kod građana koji samostalno obavljaju djelatnost ličnim radom i nezaposlenih lica. . Jedno od njih je i Ministarstvo za rad. godine. . . radne odnose i prava radnika u preduzećima i drugim pravnim licima. po čl.12 1994. .zaštitu na radu.penzijsko-invalidsko osiguranje i druga prava radnika kojima se jamči osiguranje i socijalna sigurnost. .saradnju sa organima i organizacijama Kantona i Federacije Bosne i Hercegovine koji se brinu o prognanima.Dostupnost: ograničena Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1994. utvrđeno je da se Vlada kantona sastoji od 13 resornih ministarstava. . . Uprava – Agencija za zapošljavanje. 1994. .prikupljanje i obradu podataka o prognanim.inspekcijski nadzor u svim oblastima svoje nadležnosti.pripremanje nacrta zakona i drugih propisa iz svoje nadležnosti. izbjeglim i raseljenim licima i humanitarnu pomoć. .vršenje i drugih poslova iz ovih oblasti.zaštitu civilnih žrtava rata i njihovih porodica. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlansko-podrinjskog kantona br. Pri ovom Ministarstvu mogu se osnovati: Uprava – Agencija za penzijsko invalidsko osiguranje. .politiku privremenog zapošljavanja radnika u inozemstvu. . zaduženo da vrši upravne i druge stručne poslove koji se odnose na: zapošljavanje. Agencija za zaštitu civilnih žrtava rata i njihovih porodica - 68 . u nadležnosti koja se utvrdi zakonom Federacije i Kantona. izbjeglicama i raseljenim licima. u skladu sa zakonom iz svoje nadležnosti. donesenim na sjednici održanoj 15.01-011-176/94 od 28. izbjeglim i raseljenim licima i ostvarivanje uvjeta za njihov povratak u mjesto stanovanja. njihov povratak i njihovo zapošljavanje u zemlji.saradnju sa danatorima u Kantonu. Federaciji i inozemstvu.09.01-011-21/94. br. . .planiranje osnovnih i drugih potreba stanovništva za humanitarnom pomoći. godine.

– 1995. kulturu i sport u periodu 1994. izvještaje. zaduženo da vrši upravne i druge stručne poslove koji se odnose na: predškolsko. 7 reg. nauku. djece izbjeglica. Količina građe: 1 knj. 69 . uputstva. Finansijska dokumentacija 3. obrazovnu. kulturnu i sportsku djelatnost navedenog Ministarstva u ratnom periodu 1994. godine. Serije u fondu: 1. planove. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlansko-podrinjskog kantona br. podatke o stručnim ispitima. kulturu i sport koje je. preporuke.Historijat stvaraoca fonda: Zakonom o Vladi Tuzlansko-podrinjskog kantona. obavještenja.13. raseljenih lica i građana sa područja Kantona u inozemstvu. utvrđeno je da se Vlada kantona sastoji od 13 resornih ministarstava. nauku. Jedno od njih je i Ministarstvo za obrazovanje. Knjige Valorizacija fonda: 2 Iako fragmentarno sačuvana. 01-011-176/94 od 28. jer sadrži podatke i informacije vezane kako za rad tako i za naučnu. nauku. donesenim na sjednici održanoj 15. informacije. Jezik u građi: bosanski. srednje.Ministarstvo za obrazovanje. (0.-1995. 1994. visoko i specijalno obrazovanje. kulturu i sport Tuzlansko-podrinjskog kantona Signatura: BiH-ATKT/MZONKS TPK Vremanski raspon građe: 1994. srpski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SAP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: ograničena Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1994. saglasnosti. hrvatski. rješenja.-1995. 1994. prijedloge. br.8 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži odluke. godine.09. zahtjeve. osnovno. djece palih boraca. devizne i dinarske izvode banke i deviznu blagajnu. godine. zaštitu djece žrtava rata. molbe i dopise koji se odnose na djelovanje i rad Ministarstva za obrazovanje. 12. 01-011-21/94.. građa fonda je važna. po čl. Arhiva protokola 2. godine.

međunarodnoj obrazovnoj. praćenje stanja u oblasti obrazovanja. srednjeg i visokog obrazovanja. praćenje. planiranje. vođenje brige o đačkom i studentskom standardu. vođenje baze podataka obrazovno-odgojnih. likovna. 70 . utvrđivanje standarda. praćenje stanja i odnosa djelatnosti tehničke kulture. bibliotečka. osnivanje i brisanje iz evidencije ustanova i institucija iz oblasti kulture.- - davanje saglasnosti za donošenje nastavnih planova i programa i organiziranje dopunske nastave za djecu izbjeglica i raseljenih lica i građana Kantona u inozemstvu. upravnih organizacija i agencija iz oblasti ovog Ministarstva. praćenje i podsticanje usavršavanja mladih talenata. opreme i nastavnih sredstava za predškolsko. vođenje registara. kulturnoj. davanje saglasnosti na nastavne planove i programe ustanova visokoškolskog obrazovanja uz učešće Ministarstva za obrazovanje. planiranje i podsticanje stručnog obrazovanja i usavršavanje nastavnika i saradnika na svim nivoima obrazovanja. za osnovnu i srednju školu. osnovno. osnivanje i brisanje iz evidencije odgojno-obrazovne ustanove osnovnog. sportskih i informativnih ustanova i organizacija na području Kantona. naučno-istraživačkih. pripremanje nacrta zakona i drugih propisa iz svoje nadležnosti. praćenje i podržavanje sportista i sportskih udruženja od interesa za Kanton. srednje i visoko obrazovanje i odgoj. davanje saglasnosti i predlaganje osnivanja ustanova. vođenje registra. propisivanje uslova. pedagoške standarde i normative prostora. pozorišna. nauku. izgradnju. informacionoj i naučno-tehničkoj saradnji. sređivanje analitičko-informacionih materijala iz svoje nadležnosti. nauke. a koje donosi Federacija. informiranje građana na privremenom radu u inostranstvu. osnivanje i zabranjivanje rada ustanova u oblasti kulture. kulturnih. razvoj i funkcionisanje sistema informisanja. odobravanje školskih udžbenika za osnovne i srednje škole. djelatnost društvenih organizacija i udruženja građana u nadležnosti Kantona. davanje saglasnosti za osnivanje. arhivska. koordiniranje naučno-istraživačke aktivnosti na području Kantona učešće i pružanje stručne pomoći u međunarodnim projektima. izdavačka. utvrđivanje politike u vezi sa osiguranjem radija i televizije i pripremu propisa koji reguliraju sistem informiranja. donošenje nastavnih planova i programa ustanova predškolskog odgojno-obrazovnog rada. sporta i informisanja. muzička. vršenje poslova i zadataka koji se odnose na razvoj naučno-istraživačke djelatnosti naučnotehnoloških informacija i komunikacija na području Kantona. normativa. djelatnosti u oblasti kulture. evidencije i planiranje. vršenje inspekcijskog nadzora nad zakonitošću rada ustanova i drugih institucija čija je djelatnost u nadležnosti Ministarstva. evidentiranje i brisanje iz evidencije javnih glasila. kulture. pripremanje programa međukantonalne saradnje iz nadležnosti Ministarstva. zaštitu i korišćenje kulturno-historijskog nasljeđa (muzejska. kulturu i sport Federacije. filmska i estradna djela).

računovodstvene dokumente. Knjige Valorizacija fonda: 2 Iako fragmentarno sačuvana.. (0. – 1995. U sastavu Ministarstva je Prosvjetno-pedagoški zavod kao upravna organizacija koja obavlja stručne prosvjetno-pedagoške poslove iz nadležnosti Ministarstva. zahtjeve.vršenje nadzora. srpski Pismo u građi: latinica. godine. hrvatski. propisivanje okvira rada i nadležnosti organa službi. zašto može formirati posebne fondove.davanje saglasnosti za osnivanje. odjeljenja i drugih formi uprave na području općina nadležnih za poslove Ministarstva. Arhivistička informativna pomagala: SAP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: ograničena Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1994.vršenje i drugih poslova iz ovih oblasti. . izvještaje.utvrđivanje normativa i kriterija za finansiranje institucija čija je djelatnost u nadležnosti Ministarstva. informacije. 5 reg. Serije u fondu: 1. Finansijska dokumentacija 3. Jezik u građi: bosanski. operativne planove. obavijesti. dopise i sl. Količina građe: 1 knj.-1995. a koji se odnose na djelovanje i rad Ministarstva za promet i komunikacije u periodu 1994. obavještenja. Arhiva protokola 2.6 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži rješenja. u skladu sa zakonom iz svoje nadležnosti.- 71 . . .-1995. godine.. praćenje rada i zabranjivanje dopisništva i drugih dijelova medija informiranja drugih kantona. - Ministarstvo za promet i komunikacije Tuzlansko-podrinjskog kantona Signatura: BiH-ATKT/MZPK TPK Vremanski raspon građe: 1994. građa fonda je važna jer sadrži podatke i informacije vezane za rad navedenog Ministarstva u ratnom periodu 1994.

koji se odnose na djelovanje i rad Ministarstva za urbanizam. cjevovodnog transporta. godine. željezničkog i prometa na vodama. godine.14. pripremanje nacrta zakona i drugih propisa iz svoje nadležnosti..-1995. Jedno od njih je i Ministarstvo za promet i komunikacije koje je. zaduženo da vrši upravne i druge stručne poslove koji se odnose na: cestovni. devizne izvode i blagajnu. registraciju i usklađivanje linija. prostorno uređenje i zaštitu okoliša Tuzlansko-podrinjskog kantona Signatura: BiH-ATKT/MZUPUZO TPK Vremanski raspon građe: 1994.01-011-21/94. inspekcijski nadzor u svim oblastima iz svoje nadležnosti. u skladu sa zakonom iz svoje nadležnosti. infrastrukture i informacijskog sistema na području Kantona. 7 reg. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlansko-podrinjskog kantona br. informacije. dopise i sl. sigurnost svih vidova prometa unutar Kantona. kantonalni poštanski promet. rješenja. finansiranje i praćenje razvoja telekomunikacionih sistema i sredstava veze posredstvom nadležnih institucija u Kantonu. protokole. (0. cestovnog. iniciranje. određivanje naknada za korištenje kantonalnih puteva. utvrđeno je da se Vlada kantona sastoji od 13 resornih ministarstava. godine.Historijat stvaraoca fonda: Zakonom o Vladi Tuzlansko-podrinjskog kantona. inspekcijski nadzor u oblastima javnih puteva.12 1994. koje djeluju kao samostalna pravna lica. poštanskog prometa. željeznički i plovidbeni promet u okviru Kantona. izradu prometne osnove Kantona u skladu sa prometnom osnovom Federacije. Količina građe: 1 knj. ugovore. te federalnim organizacijama iz oblasti prometa i komunikacija. unapređenje sigurnosti prometa i kategorizacija puteva na području Kantona. prostorno uređenje i zaštitu okoliša u periodu 1994. po čl. stvaranje uslova za nastup u inozemstvu privrednih subjekata iz oblasti prometa sa područja Kantona. saradnja sa ministarstvima za promet i komunikacije drugih kantona u Federaciji. U sastavu Ministarstva za promet i komunikacije su: Direkcija za puteve i Direkcija za telekomunikacije.7 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži izvještaje. br. 1994. cjevovodni i integralni transport. – 1995. te redova vožnje za kantonalne linije. 72 .01-011-176/94 od 28. Ministarstvo za urbanizam.09. vršenje i drugih poslova iz ovih oblasti. donesenim na sjednici održanoj 15.

godine. građa fonda je važna jer sadrži podatke i informacije vezane za rad navedenog Ministarstva u ratnom periodu 1994.12 1994. te predlaže propisivanje sankcija za povredu odredaba za provođenje navedenih dokumenata. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlansko-podrinjskog kantona br. regulacionih planova i druge urbanističko-planske dokumentacije kojom se uređuju uslovi i način za plansko korištenje prostora. hrvatski. Arhiva protokola 2. zaduženo da vrši upravne i druge stručne poslove koji se odnose na: planiranje. određuju organe za njihovo provođenjei utvrđuju urbanističko-građevinske mjere zaštite stanovništva i materijalnih dobara od elementarnih nepogoda i ratnih dejstava. koncipiranje programa naučno-istraživačkog rada od značaja za prostorni i društveni razvoju skladu sa strategijom razvoja Federacije Bosne i Hercegovine i Kantona. srpski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SAP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: ograničena Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1994. usaglašenost prostornih planova općina sa prostornim planom Kantona i planova posebnih područja od interesa za Kanton. 01-011-176/94 od 28. ruda i minerala. 01-011-21/94. pripremanje propisa u vezi sa utvrđivanjem stambene politike. 1994. prostorno uređenje i zaštitu okoliša koje je.16. utvrđeno je da se Vlada kantona sastoji od 13 resornih ministarstava.Historijat stvaraoca fonda: Zakonom o Vladi Tuzlansko-podrinjskog kantona.) zaštitu prirodne okolice i koordinaciju aktivnosti na istraživanju. zaštitu i unapređenje okolice. iskorišćavanje prirodnih bogatstava (voda. pripremu. Jedno od njih je i Ministarstvo za urbanizam. godine. poljoprivrednog zemljišta i sl. izgradnju i uređenje zemljišta na kantonalnom nivou. br. provođenje i primjenu prostornog plana Kantona. godine. donesenim na sjednici održanoj 15. planiranju. izgradnju naselja i objekata od interesa za Kanton.-1995. finansiranju i praćenju stanja i kontrolu okolice i obnovu ratom uništenog graditeljskog nasljeđa. Finansijska dokumentacija 3. po čl. Knjige Valorizacija fonda: 2 Iako fragmentarno sačuvana. šuma.Serije u fondu: 1. izradu urbanističkih planova i urbanističkih redova Kantona.09. uključujući i donošenje propisa - 73 . Jezik u građi: bosanski. na području Kantona.

informacije. u skladu sa zakonom iz svoje nadležnosti. molbe. odluke.. saglasnosti.. Finansijska dokumentacija 3. vršenje i drugih poslova iz ovih oblasti. (1.-1995. održavanje stambenih zgrada i stanova na kojima pravo raspolaganja ima Kanton. hrvatski. Količina građe: 1 knj. – 1995. dopise. računovodstvene dokumente. obavijesti. pripremanje nacrta zakona i drugih propisa iz svoje nadležnosti. godina. godine. U sastavu Ministarstva za urbanizam. Arhiva protokola 2. prijedloge. inspekcijski nadzor u svim oblastima iz svoje nadležnosti. 1 fasc.-1995. Jezik u građi: bosanski.5 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži rješenja. prostorno uređenje i zaštitu okolice su: Zavod za urbanizam i prostorno planiranje Uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove Ministarstvo za zdravlje Tuzlansko-podrinjskog kantona Signatura: BiH-ATKT/MZ TPK Vremanski raspon građe: 1993. Knjige Valorizacija fonda: 2 Iako fragmentarno sačuvana. građa fonda je važna jer sadrži podatke i informacije vezane za rad navedenog Ministarstva u ratnom periodu 1993. zahtjeve. pripremanje nacrta propisa o korišćenju lokalnog zemljišta uključujući zoniranje. Serije u fondu: 1.- 74 . potvrde i uvjerenja. uredbe. srpski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SAP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: ograničena Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1993. pravilnike.- koji se odnose na uređenje i izgradnju stambenih objekata. izvještaje. zapisnike. 14 reg. koji se odnose na djelovanje i rad Ministarstva za zdravstvo u periodu 1993.

Ministarstvo za obnovu. u skladu sa zakonom iz svoje nadležnosti.17. a koji se odnose na djelovanje i rad Ministarstva za obnovu.7 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži odluke. 01-011-176/94 od 28. stručno obrazovanje svih profila i nivoa stručnosti. inspekcijski nadzor u svim oblastima iz svoje nadležnosti. buke. vršenje i drugih poslova iz ovih oblasti. 01-011-21/94. po čl. godine. te osnivanje zdravstvenih ustanova. – 1995. osiguranje sredstava za izgradnju i opremanje. zahtjeve. Jedno od njih je i Ministarstvo za zdravlje koje je. osim mjera koje su stavljene u nadležnost drugog ministarstva. zdravstveno vaspitanje i unapređenje zdravstvene kulture. naredbe. davanje sanitarno-preventivne saglasnosti za izgradnju i upotrebu zdravstvenih objekata. 6 reg. (0. razvoj i poduzetništvo u periodu 1994. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlansko-podrinjskog kantona br. nepovoljnog uticaja okoline i drugih štetnih činilaca. programe. donesenim na sjednici održanoj 15.09. izvještaje. obavještenja. rješenja.12 1994. razvoj naučno-istraživačkih djelatnosti u oblasti zdravlja. zakone. zaduženo da vrši upravne i druge stručne poslove koji se odnose na: razvoj i unapređenje zdravstvene zaštite i zdravstvenog osiguranja u jedinstvenom sistemu zdravstvene djelatnosti putem mreže zdravstvenih ustanova. sprečavanje i suzbijanje zaraznih bolesti. godine. zaštitu od štetnih djelovanja jonizirajućih. Količina građe: 1 knj. promet i uvoz lijekova. otrova i opojnih droga. sanitarni nadzor.-1995. saglasnosti. projekte. utvrđeno je da se Vlada kantona sastoji od 13 resornih ministarstava. izvršenje mjera sigurnosti i zaštitnih mjera. zdravstveno-statističku djelatnost.Historijat stvaraoca fonda: Zakonom o Vladi Tuzlansko-podrinjskog kantona. 75 . koordiniranje stručno-medicinskog nadzora nad radom ustanova i zdravstvenih radnika. pripremanje nacrta zakona iz svoje nadležnosti i druge poslove utvrđene zakonom. br. suzbijanje i liječenje oboljenja endemske nefropatije. godine. razvoj i poduzetništvo Tuzlansko-podrinjskog kantona Signatura: BiH-ATKT/MZORIP TPK Vremanski raspon građe: 1994. vibracija. informacije. zapisnike. odnosno nejonizirajućih zračenja.. sistem finansiranja zdravstvene zaštite na području Kantona. organiziranje i kontrolu liječenja oboljelih i ranjenih izvan Kantona. računovodstvene dokumente. sprečavanje. 1994.

po čl. građa fonda je važna. Jezik u građi: bosanski. Knjige Valorizacija fonda: 2 Iako fragmentarno sačuvana. zaduženo da vrši upravne i druge stručne poslove koji se odnose na: koordiniranje rada u resornim ministarstvima u Vladi Kantona na izradi i utvrđivaju koncepta i programa obnove i razvoja. jer sadrži podatke i informacije vezane za rad navedenog Ministarstva u ratnom periodu 1994.Serije u fondu: 1.-1995. donesenim na sjednici održanoj 15. razvoj i poduzetništvo koje je. 76 .12. br. Finansijska dokumentacija 3. pripremanje nacrta zakona i drugih propisa iz svoje nadležnosti. godine. sudjelovanje u utvrđivanju globalne strategije razvoja Federacije Bosne i Hercegovine i Kantona.1994. u skladu sa zakonom iz svoje nadležnosti. koordinaciju i pomoć općinama u izradi programa obnove i razvoja. utvrđeno je da se Vlada kantona sastoji od 13 resornih ministarstava. poduzetništvo. davanje saglasnosti i praćenje realizacije projekata obnove i razvoja koje realizuju međunarodne organizacije. hrvatski. 01-011-21/94. u saradnji sa resornim ministarstvima Vlade Kantona.1994. 01-011-176/94 od 28. vršenje i drugih poslova iz ovih oblasti. koordinaciju rada sa resornim ministarstvima u Vladi Kantona i humanitarnim organizacijama čija se djelatnost odnosi na obnovu ratom porušenih objekata i izgradnju infrastrukturnih sistema. godine. inspekcijski nadzor u svim oblastima iz svoje nadležnosti.09.Historijat stvaraoca fonda: Zakonom o Vladi Tuzlansko-podrinjskog kantona. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlansko-podrinjskog kantona br. Jedno od njih je i Ministarstvo za obnovu. pripremanje odluka u okviru ekonomske politike za poticanje privrednog i društvenog razvoja Kantona. Arhiva protokola 2. 18. godine. srpski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SAP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: ograničena Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1994.

Arhivistička informativna pomagala: SAP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: ograničena Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1994.. Knjige Valorizacija fonda: 2 Iako fragmentarno sačuvana. informacije. Resorna ministarstva će projekte iz svoje oblasti dostavljati Ministarstvu obnove. hrvatski.Historijat stvaraoca fonda: Zakonom o Vladi Tuzlansko-podrinjskog kantona. obavijesti. razvoja i poduzetništva radi usklađivanja sa propisima iz oblasti investicija i strategijom globalnog razvoja Federacije Bosne i Hercegovine i Kantona. 1994. donesenim na sjednici održanoj 15. jer sadrži podatke i informacije vezane za rad navedenog Ministarstva u ratnom periodu 1994. Serije u fondu: 1.09. po čl. građa fonda je važna. uredbe. naredbe. 19. rješenja.7 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži izvještaje. godine. Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlansko-podrinjskog kantona Signatura: BiH-ATKT/MZBP TPK Vremanski raspon građe: 1994. prijedloge. srpski Pismo u građi: latinica. (0.U sastavu Ministarstva obnove. Zakona o ministarstvima i 77 . 01-011-21/94. Jedno od njih je i Ministarstvo za boračka pitanja koje je. odluke.-1995. Jezik u građi: bosanski. razvoja i poduzetništva se nalaze: Fond za obnovu i razvoj koji radi u skladu sa propisima o njegovom osnivanju. odobrenja. Arhiva protokola 2. –1995. br. a odnose se na djelovanje i rad Ministarstva za boračka pitanja u periodu 1994. 6 reg. Količina građe: 1 knj. utvrđeno je da se Vlada kantona sastoji od 13 resornih ministarstava. zaključke. godine. Finansijska dokumentacija 3.-1995. zahtjeve. godine.

djelovanje društvene organizacije – udruženje građana boraca. osiguranje i kontrolu namjenskog trošenja sredstava. uređenje i održavanje spomen-obilježja. potvrde. zaštitu ratnih i mirnodopskih vojnih invalida. informacije. ratnih vojnih invalida. inspekcijski nadzor iz oblasti svoje nadležnosti. izgradnju. obrazovanje i rad ljekarskih komisija za utvrđivanje procenta vojnog invaliditeta zajedno sa Ministarstvom zdravlja Kantona. godine. dopunskim i drugim pravima boraca. pripadnika oružanih snaga Republika Bosne i Hercegovine i Federacije. pozive. molbe. na području Kantona. – 2001. 78 . utvrđivanje politike i donošenje zakona i drugih propisa.1994. obavještenja.drugim organima uprave Tuzlansko-podrinjskog kantona br. Količina građe: 4 knj.-2001. saradnju i koordinaciju rada sa Ministarstvom zdravlja i drugim ministarstvima u vršenju poslova iz svoje nadležnosti. grobalja boraca i stratišta nevinih žrtava rata.. vođenje propisanih evidencija iz svoje nadležnosti. godine. kojima se propisuju uslovi za ostvarivanje dopunskih prava boraca. koordinaciju i usklađivanje rada općinskih organa uprave iz ovih oblasti. članova obitelji poginulih. nestalih i umrlih ratnih boraca. pripremu nacrta zakona i drugih propisa iz svoje nadležnosti. vršenje i drugih poslova iz ovih oblasti u skladu sa zakonom iz svoje nadležnosti. kao i umrlih ratnih i mirnodopskih invalida.5 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži izvještaje. saglasnosti. zahtjeve. odlučivanje u drugostepenom upravnom postupku po žalbama i postupku revizije prvostepenih upravnih organa kojima se odlučuje o osnovnim. ratnih vojnih invalida i članova porodica poginulih boraca. osiguranje sredstava i drugih oblika pomoći borcima. zaduženo da vrši upravne i druge stručne poslove koji se odnose na: zaštitu boraca. (2. 19 reg. članova porodica poslije njihove smrti i članova porodica poginulih i umrlih boraca. - Ministarstvo bez portfelja Tuzlanskog kantona Signatura: BiH-ATKT/MBP TK Vremanski raspon građe: 1994. koji se odnose na djelovanje i rad Ministarstva bez portfelja u periodu 1994. ostvarivanje prava na izuzetnu invalidsku i izuzetnu porodičnu penziju i druge vidove socijalne zaštite. 01-011-176/94 od 28.12. provođenje jedinstvene politike i sistemskih zakona Republike Bosne i Hercegovine i Federacije iz oblasti invalidsko-boračke zaštite.

saradnju sa domaćim i međunarodnim humanitarnim organizacijama i vjerskim institucijama. godine. novine TPK’’. Sredstva za rad Ministarstva obezbjeđuju se budžetom Kantona. utvrđeno je da se Vlada kantona sastoji od 13 resornih ministarstava i dva ministarstva bez portfelja.2001. donesenim na sjednici održanoj 15. Promjene naziva stvaraoca fonda: 1. hrvatski. Ministarstvo bez portfelja TPK 2. srpski Pismo u građi: latinica. u saradnji sa nadležnim ministarstvom. 1/95. 01. 01-011-21/94.. Uredbom o osnivanju Kabineta ministara bez portfelja u Vladi Tuzlansko-podrinjskog kantona (“Sl. praćenje priliva humanitarne pomoći na području Kantona i učestvovanje u distribuciji i raspodjeli humanitarne pomoći. br. godine. jer sadrži podatke i informacije vezane za rad navedenog Ministarstva u periodu 1994. osnovan je: Kabinet ministra bez portfelja u Vladi Tuzlanskog kantona zaduženog za kontakte i saradnju sa arapskim zemljama. Ovaj Kabinet bio je zadužen za stručne i druge poslove koji se odnose na: kontakte sa predstavnicima vlada i nevladinih organizacija. Jezik u građi: bosanski.Serije u fondu: 1. godine.1995. Arhiva protokola 2. sporazuma i drugih akata koji se odnose na humanitarne aktivnosti.-2001. humanitarnim organizacijama iz tih zemalja i Islamskom vjerskom zajednicom.) donesenoj 28. Arhivistička informativna pomagala: SAP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: ograničena Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1994. Knjige Valorizacija fonda: 2 Iako fragmentarno sačuvana. - 79 . Finansijska dokumentacija 3. br. Ministarstvo bez portfelja TK Historijat stvaraoca fonda: Zakonom o Vladi Tuzlansko-podrinjskog kantona.1994. izradu ugovora. građa fonda je važna.09.

godine.. br. Finansijska dokumentacija 3. Ministarstvo bez lisnice Tuzlanskog kantona Signatura: BiH-ATKT/MBL TK Vremanski raspon građe: 1995. Jezik u građi: bosanski. Količina građe: 4 knj.) donesenoj 28. novine TPK’’.. iako je Zakonom o Ministarstvima i drugim organima uprave TK (“Sl. godine. novine TK” br. (1 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži izvještaji.09.2001. jer sadrži podatke i informacije vezane za rad navedenog Ministarstva u periodu 1994. 1/95. molbe.Ovo Ministarstvo djelovalo je i stvaralo građu do 2001. br.1994. aktivnosti.. građa fonda je važna. Arhiva protokola 2. 4 fasc. osnovan je: Kabinet ministra bez lisnice u Vladi Tuzlanskog kantona zaduženog za kontakte i saradnju sa zapadnim zemljama.1995. Serije u fondu: 1. – 2001.2000. zaključci. Knjige Valorizacija fonda: 2 Iako fragmentarno sačuvana. Uredbom o osnivanju Kabineta ministara bez portfelja u Vladi Tuzlansko-podrinjskog kantona (“Sl.-2001. godine. humanitarnim organizacijama iz tih zemalja i katoličkom crkvom. Arhivistička informativna pomagala: SAP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: ograničena Vremenski raspon stvaraoca fonda: 1994. 80 .11.-2001. donesenim na sjednici održanoj 15. godine. 4 reg. 01-011-21/94.01. godine. Historijat stvaraoca fonda: Zakonom o Vladi Tuzlansko-podrinjskog kantona. koji se odnose na djelovanje i rad Ministarstva bez lisnice u periodu 1995. utvrđeno je da se Vlada kantona sastoji od 13 resornih ministarstava i dva ministarstva bez portfelja (lisnice).17/00 od 18. godine) ukinuto. hrvatski. srpski Pismo u građi: latinica.

Serije u fondu: 1. odluke. za knjigovođe. izvještaje.Ovaj Kabinet bio je zadužen za stručne i druge poslove koji se odnose na: kontakte sa predstavnicima vlada i nevladinih organizacija. investicione programe i projekte objekata na teritoriji SNOT-a (Koksara. elektrotehničke. Ciglana Sočkovac. rješenja komisije za eksproprijaciju. popravku mostova. most preko Jale i Soline. Rudnik. evidencije o stavljanju pod starateljstvo. Sredstva za rad ministarstva obezbjeđuju se budžetom Kantona. novine TK” br. stručnih ispita (administrativna struka za zvanje kancelarijskog službenika.5 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži zapisnike sa sjednica. drumski saobraćaj. spiskovi djece palih boraca ili žrtava fašističkog terora. predmete agrarne reforme i odluke i rješenja Agrarne komisije. izvještaje o žetvi. ispita za vozače motornih vozila. praćenje priliva humanitarne pomoći na području Kantona i učestvovanje u distribuciji i raspodjeli humanitarne pomoći. godine. razne spise o zanatskim privatnim radnjama. materijali iz oblasti prosvjete. stambenih zgrada itd. TE. pomoćnik kancelarijskog referenta. računski režiseri. vodovod. Količina građe: 5 knj. lokacije za građevinske objekte. hemijska struka . izgradnju stambenih i upravnih zgrada. građevinske i rudarske struke. - Sreska uprava Sreski narodni odbor Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/SNOT Vremenski raspon građe: 1945. godine). izvještaji o pregledu rada u školama. prodavače i konobare. održavanje šuma. – 1966. stambene zgrade. daktilografa). drvoprerađivačka). analize.11. Ugostiteljsko preduzeće Kiseljak. Sekretarijat za opštu upravu 81 .) mostova. Fabrika sode Lukavac. opšte spise. sporazuma i drugih akata koji se odnose na humanitarne aktivnosti. podaci o maloljetnoj djeci bez jednog ili oba roditelja. podatke o zemljišnom fondu. Sekretarijat za unutrašnje poslove 2. zabranjena lovišta. Osim toga u fondu se nalaze materijali Stručne škole u industriji i zanatstvu Tuzla (majstorski ispiti). u saradnji sa nadležnim ministarstvom.proizvođači anorganskih soli i čistih hemikalija.17/00 od 18. izradu ugovora. Brana “Modrac”.. a ukinuto je Zakonom o Ministarstvima i drugim organima uprave TK (“Sl. Azotara. zapisnike sa polaganja ispita za KV i VK radnike (za kopače uglja. odluke o nasljedstvu. putevi i sl. saradnju sa domaćim i međunarodnim humanitarnim organizacijama i vjerskim institucijama. Gradski stadion. hemijska. nacionalizaciju i arondaciji zemljišta. Ministarstvo bez lisnice egzistiralo je do 2001. (44.2000. podaci o učeničkim zadrugama. metalske. 177 kut.

a poslovi su preneseni u nadležnost opštinskih skupština i njihovih organa. Dobrnji. godine. Požarnici. srez Tuzla je doživljavao promjene u nadležnostima nad mjesnim. Zakonima o teritorijalnoj podjeli NR Bosne i Hercegovine. kao i sreske skupštine i njihovi organi. 11. Tuzli Gornjoj. Bukinju. Sekretarijat za finansije Sekretarijat za privredu Sekretarijat za privredu i rad Sekretarijat za privredu i komunalne poslove Sekretarijat za poljoprivredu i šumarstvo Sekretarijat za prosvjetu i kulturu Sekretarijat za narodno zdravlje i socijalno staranje Planska komisija Projektna dokumentacija Knjige Valorizacija fonda: 2 Fond nije cjelovit. agrarna reforma). ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SAP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1945. Lipnici Srednjoj. Solini. gradskim i opštinskim odborima. 8. Dubravama Donjim. ekonomske i kulturne istorije na području Sreskog narodnog odbora Tuzla jer sadrži vrijedne podatke za razne istraživačke teme. Breziku. 7. Tojšićima. nacionalizacija. Gračanici-Selu. do 1962. a sačuvani su i projekti za izgradnju privrednih i drugih objekata. 12. Podorašju. Skupština SR Bosne i Hercegovine proglasila je Zakon o sprovođenju Ustavnog zakona o ukidanju srezova (“Sl. 10. Višći Donjoj. Građa također može poslužiti u svrhu ostvarivanja ličnih prava građana (eksproprijacija. juna 1966. Zahirovićima. godine. srpski.3. Jezik u građi: bosanski. srezove i područja mjesnih narodnih odbora i Uredbe o određivanju područja narodnih odbora i ustanovljenju sjedišta mjesnih narodnih odbora. 4. Tuzlanski srez je obuhvatao 21 mjesni narodni odbor sa sjedištima u: Bašigovcima. 82 . Historijat stvaraoca fonda: Na osnovu Zakona o teritorijalnoj podjeli Bosne i Hercegovine na okruge. godine. Morančanima. Živinicama i Đurđeviku. Zukićima. 6. 5. Slavinovićima. 30. dobro je sačuvan i predstavlja važan izvor za proučavanje političke. Od 1948. socijalne. Kikačima. list SR BiH” broj 14/66) na osnovu kojeg je. Godine 1966. donesenih od strane Narodne vlade NR Bosne i Hercegovine augusta mjeseca 1945. 9. hrvatski Pismo u građi: latinica. prestao sa radom Narodni odbor sreza Tuzla. – 1966. Breškama.

mostova. Jezik u građi: bosanski. te može poslužiti u proučavanju rada i djelovanja ovoga Odbora. Grbavci. privrednih i drugih objekata na području sreza Zvornik. 83 . donesenih od strane Narodne vlade NR Bosne i Hercegovine.. hrvatski Pismo u građi: latinica. 2. srezove i područja mjesnih narodnih odbora i Uredbe o određivanju područja narodnih odbora i ustanovljenju sjedišta mjesnih narodnih odbora. Zvornički srez je obuhvatao 22 mjesna narodna odbora čija su sjedišta bili: Baljkovići. registri odluka i naredbi. savjeta. rješenja o odorenjima pravilnika institucija i preduzeća na području sreza. investicioni programi. Historijat stvaraoca fonda: Na osnovu Zakona o teritorijalnoj podjeli Bosne i Hercegovine na okruge. rješenja o osnivanju sreskih komora. augusta mjeseca 1945. srpski. Tuzlanski okrug je obuhvatao Zvornički srez sa sjedištem u Zvorniku. Dubnica. kao i za rješavanje ličnih prava. Glumina. rješenja o osnivanju zanatskih. Drinjača. -1962. 5. 4. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1945. materijali Komisije za odlikovanja. Divić. Kamenica Srpska. Kalesija Srpska. idejni i glavni projekti puteva. perspektivni planovi i akcioni programi razvoja poljoprivrede u opštinama koje obuhvata ovaj Odbor. Čolopek.Sreski narodni odbor Zvornik Signatura fonda: BiH-ATKT/SNOZ Vremenski raspon građe: 1949. Bulatovci. trgovinskih i ugostiteljskih komora. 3. zapisnici sa sjednica vijeća. (3. Serije u fondu: 1. Sekretarijat za opštu upravu Biro sekretara Sekretarijat za privredu i komunalne poslove Projekti Knjige Valorizacija fonda: 3 Fond je necjelovit i dobro sačuvan. Jasenica.2 d/m) Sadržaj fonda: U fondu se nalaze: prijedlozi budžeta i društvenih planova. godine. Količina građe: 2 knj. – 1960. 12 kut. zapisnici sa polaganja majstorskih ispita.

4. upisnici kazni. Sapna. 9. Grbavci. 10. Osmaci. kada se svi poslovi iz nadležnosti sreskih skupština i njihovih organa prenose u nadležnost opštinskih skupština i njihovih organa (“Sl.1955. Zakonom o području srezova i opština u NR Bosni i Hercegovini (“Sl. inspekcije. Serije u fondu: 1. godine u NR Bosni i Hercegovini postoji 6 srezova sa opštinama i naseljenim mjestima u sastavu opština.. Nezuk Muslimanski. Han Pijesak. srez Zvornički čine mjesni narodni odbori: Zvornik. Sapna. Memići. Čelopek. Kusonje. Međaši. 2. Sreski narodni odbor Gračanica Signatura fonda: BiH-ATKT/SNOG Vremenski raspon građe: 1945. Skelani. Kalesija. zadrugarstvo. registri Ugovora o učenju i dr. Nova Kasaba. 5. Memići. Kozluk. (46 d/m) Sadržaj fonda: Fond se odnosi na različite oblasti djelovanja kao što su komunalni poslovi. imenski registri. list NR BiH” broj 15/48). Snagovo Gornje. Snagovo. list NR BiH” broj 47/62) sve do stupanja na snagu Zakona o sprovođenju Ustavnog zakona o ukidanju srezova. a Zvornik kao opština sa naseljenim mjestima u svom sastavu pripada Tuzlanskom srezu (“Sl. Fakovići. jer je preuzet samo manji dio od Narodnog odbora sreza Tuzla. Ročevići. Osmaci. list NRBiH” broj 17/55) srez Zvornik čine opštine sa naseljenim mjestima u svom sastavu: Bratunac. Drinjača. lokalna industrija. list SR BiH” broj 14/66). Količina građe : 60 knj. 6. Petkovci. Zakon o područjima srezova i opština u NR Bosni i Hercegovini doživljava promjene tako da 1962.. Sekretarijat Unutrašnji poslovi Rad i radni odnosi Privreda Finansije – imovinsko-pravni odnosi Državne nabavke Planska komisija Kontrolna komisija Prosvjeta i kultura Narodno zdravlje i socijalna politika 84 . 3. Caparde. socijalna politika i sl. Srebrenica. trgovina. gradskih naselja i područja mjesnih narodnih odbora. Petkovci. a čine je djelovodni protokoli. gradskih reona. Ročević i Pilica. Šetići Srpski. Sapna. Fond nije cjelovit.Kozluk. imovinski poslovi. zanatstvo. Vitinca Srpska i Zvornik. 8. 7. koju je donijelo Predsjedništvo Prezidijuma Narodne skupštine NR Bosne i Hercegovine (“Sl. . dok se veći dio fonda nalazi u Skupštini opštine Zvornik. Vlasenica i Zvornik. 164 kut. Kamenica. Kozluk. Na osnovu Odluke o određivanju granica gradova.

Historijat stvaraoca fonda: Sreski narodni odbor Gračanica započeo je sa radom 1945. pripadao je Okružnom narodnom odboru Doboj do januara 1947. Orahovica Donja.17/55) ukida Sreski narodni odbor Gračanica. list NR BiH“. može poslužiti u svrhu ostvarivanja ličnih prava građana (eksproprijacija. 85 . ćirilica Arhvističko informativna pomagala: SAP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1945. Narodna odbrana Valorizacija fonda: 2 Fond nije cjelovit. Orahovica Gornja. Karanovac. kada ulazi u sastav Okružnog narodnog odbora Tuzla. list NR BiH“. Tada su Sreski narodni odbor Gračanica činili slijedeći mjesni narodni odbori: Bosansko Petrovo Selo.11. Gornja Lohinja i Gračanica. Skipovac.11/52) u sastav Sreza Gračanica ušla je Gradska opština Gračanica sa sjedištem Narodnog odbora gradske opštine u Gračanici u koju ulaze Donja Lohinja. Sočkovac. Gračanica. Novim Zakonom o podjeli teritorije NR Bosne i Hercegovine na srezove. gradove. avgusta 1945. Lukavica. reone. Lukavica i Orahovica. Građa. 10/50). Rapatnica. ali je dobro sačuvan i predstavlja važan izvor za proučavanje društvenih i privrednih kretanja na području Sreskog narodnog odbora Gračanica kao lokalnog organa vlasti. a veći dio njegovog područja pripaja srezu Tuzla. Karanovac. hrvatski Pismo u građi: latinica. Sladna i Soko. lokalne industrije. Škipovac. srezove i područja mjesnih narodnih odbora iz 1945. godine („Sl. i opštine: Bosansko Petrovo Selo. srezove. popisa i politike viših organa državne vlasti. kada je teritorija Bosne i Hercegovine podijeljena na oblasti. za ukazivanje pomoći mjesnim narodnim odborima u izvršavanju njihovih komunalnih poslova. godine. srpski. Gornja Orahovica. Donja Orahovica. Sreski narodni odbor Gračanica obuhvatao je područja slijedećih mjesnih narodnih odbora: Boljanić. Nakon administrativnoteritorijalne podjele NR Bosne i Hercegovine („Sl.1955. zanatsva i trgovine. godine i bio nadležan za plansko rukovođenje poljoprivredom u srezu. Sladna. od 18. br. nacionalizacija. godine. Petrovo Selo. Doborovci. Soko. kada se Zakonom o području srezova i opština u NR Bosni i Hercegovini („Sl. za podizanje i razvijanje zadrugarstva. list NR BiH“ br. Brijesnica. gradska naselja i područja mjesnih narodnih odbora Sreski narodni odbor Gračanica ulazi u sastav Tuzlanske oblasti. također. 11/45. Brijesnica Velika. Brijesnica Velika. Stjepan Polje. list NR BiH“ br. Doborovci. Malešići. Doborovci. Katastar 12.. U tom sastavu srez Gračanica je djelovao do 1955. agrarna reforma). za ostvarivanje mjera socijalnog staranja kao i kontrolu pravilne primjene zakona. br. Malešići. godine („Sl. Gornji Moranjci. Zakonom o teritorijalnoj podjeli Federalne Bosne i Hercegovine na okruge. godine). gradove i opštine iz 1952. Jezik u građi: bosanski. Lukavica.

rješenja o postavljenju i premještaju službenika. hrvatski Pismo u građi: latinica. – 1955. 8. polaganje stručnih ispita za KV radnike. investicioni programi. planove i izvještaje o radu povjereništava. pravila ustanova koja su pri GNO-u.Gradska uprava Gradski narodni odbor Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/GNOT Vremenski raspon građe: 1946. Količina građe: 23 knj. 57 kut. 9. Serije u fondu: 1. a može poslužiti i u svrhu rješavanja ličnih prava (eksproprijacija. (18 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži zapisnike sa sjednica Izvršnog odbora. 5. dobro je sačuvan i može poslužiti u proučavanju upravnog. privrednog i kulturnog života područja na kojem je djelovao ovaj Odbor. 86 . rješenja za rad zanatskih radnji. agrarna reforma). Sekretarijat – Izvršni odbor Odjeljenje za radne odnose Povjereništvo za komunalne poslove (industrija i zanatstvo) Povjereništvo za finansije (Odsjek za privredu) Povjereništvo za narodno zdravlje i socijalnu politiku Povjereništvo za komunalne poslove i lokalnu privredu Povjereništvo za građevine Povjereništvo za poljoprivredu Povjereništvo za trgovinu i snabdijevanje Povjereništvo za prosvjetu i kulturu Knjige Valorizacija fonda: 2 Fond nije cjelovit. stambena pitanja. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SAP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1945. konfiskacija imovine. rješenja o eksproprijaciji zemljišta. jer sadrži vrijedne podatke za razne istraživačke teme. kursevi i tečajevi za prosvjećivanje žena. razna uputstva. 10. 3. 4. Jezik u građi: bosanski. 6. – 1955. 7. nacionalizacija. srpski. 2. majstorski ispiti i kursevi pri SRZ.. tečajevi za opismenjavanje. 11. razvoj lokalne privrede.

Ši Selo. a pripadaju mu 2 gradske opštine (Banovići. na osnovu kojeg je Tuzla grad sa sjedištem narodnog odbora grada u Tuzli. Rasovac. gradskih naselja i područja mjesnih narodnih odbora (“Sl. Tojšići. Banovići Rudnik. Puračić. Vršani. Željeznička stanica Bukinje. osnivaju povjereništva za pojedine organe državne uprave. Brđani. Bijeljina. list NR BiH” broj 11/52). list NR BiH” broj 16/55) po kojem narodni odbori novih opština i srezova treba da obrazuju svoje upravne organe i mjesne urede najkasnije do 1. Tojšići. Brezik. (0. Kreka. godine. Narodna skupština NR Bosne i Hercegovine donosi Zakon o administrativno-teritorijalnoj podjeli NR Bosne i Hercegovine (“Sl. Priluk. Dubrave. Lukavac. donosi Zakon o podjeli teritorije NR BiH na srezove. Količina građe: 3 knj. 2 kut. Podorašje. godine. Marta mjeseca 1948. Ljepunice. koje je donijelo Predsjedništvo Narodne skupštine BiH 16. Gornja Tuzla. Brijesnica. Gradski odbor je djelovao preko Izvršnog odbora. godine. čije su odredbe važile do 31. Ljepunice. godine.-1952. godine. kada Vlada NR Bosne i Hercegovine donosi Uredbu o reorganizaciji upravnog aparata gradskih narodnih odbora (“Sl. godine usvojila Zakon o sprovođenju novog uređenja opština i srezova (“Sl. jula 1955. Srebrenik. Puračić. Predsjedništvo Prezidijuma Narodne skupštine NR Bosne i Hercegovine je donijelo Odluku o određivanju granica gradova. Po ovom Zakonu. augusta 1955. Marta mjeseca 1950. Odluka broj 1079/48) po kojoj se izdvajaju gradovi: Tuzla. godine. Dobošnica.Historijat stvaraoca fonda: Zakonom o teritorijalnoj podjeli Federalne Bosne i Hercegovine na okruge. Svojat. Slavinovići. Đurđevik. do 1949. augusta 1945. srezove i područja mjesnih narodnih odbora i Uredbom o određivanju područja narodnih odbora i ustanovljenju sjedišta mjesnih narodnih odbora. Smoluća. u čijem sastavu su bila odjeljenja ili odsjeci. list NR BiH” broj 5/49). Poljana. Narodna skupština NR Bosne i Hercegovine. Vasiljevci. list NR BiH” broj 15/48. Rudarska kolonija Bukinje. Dolovi. Brčko. Doboj i Derventa kao i gradska naselja u gradu Tuzli: Slavinovići i Bukinje. na osnovu koje se u Izvršnom odboru. Turija. list NR BiH” broj 10/50) po kome se iz sastava odgovarajućih srezova izdvajaju gradovi i obrazuju posebne administrativno-teritorijalne jedinice kao područja gradskih narodnih odbora van sastava sreza. Gradski narodni odbor Gračanica Signatura fonda: BiH-ATKT/GNOG Vremenski raspon građe: 1950. Tinja. Kiseljak. Dobošnica). Husino (bez zaseoka Petrovice). gradovi su izdvojeni u samostalna područja narodne vlasti i zadržavaju svoja ranija područja sa nepromijenjenim granicama. Rudnik Bukinje. Požarnica. Solina. septembra 1955. 28. Živinice). U područje grada Tuzle ulaze mjesta: Tuzla. Hudeč. gradove i opštine (“Sl. Živinice. Narodna skupština NR Bosne i Hercegovine je 12.3 d/m) Sadržaj fonda: 87 . Simin Han. Brijesnica. gradskih reona. a srez Tuzlanski čine 22 mjesna narodna odbora (Breške. umjesto dosadašnjih odjeljenja. Rudarska kolona Šićki Brod. Banovići. godine kada se ukida Zakon o narodnim odborima gradova i gradskih opština. aprila 1952. Tuzlansku oblast čini 18 srezova i 5 gradova sa svojim područjima.. Lukavac) i 11 opština (Breške.

obrazovanja i kulture. zahtjevi za sklapanje braka.) umjesto Gradskog narodnog odbora Gračanica formira se Narodni odbor gradske opštine u Gračanici. godine („Sl. ali pruža mogućnost za izučavanje pojava i događaja koji se odnose na rad GNO Gračanica. finansija i upravljanja opštenarodnom imovinom. list NR BiH“ br. komunalne izgradnje i komunalnih poslova. prosvjete i kulture. zapisnici sa sastanaka. gradove i opštine iz 1952. Historijat stvaraoca fonda: Zakonom o adninistrativno-teritorijalnoj podjeli NR Bosne i Hercegovine („Sl.-1952. zaštite narodnog zdravlja i socijalnog staranja. 3. te zaštite prava građana i održavanje reda i mira.10/50) ukinut je Mjesni narodni odbor Gračanica i formiran Gradski narodni odbor sa sjedištem u Gračanici koji je ulazio u sastav Sreskog narodnog odbora Gračanica. finansije. te zdravstva i socijalnog staranja. hrvatski Pismo u građi: latinica. list NR BiH“ br. Teritorijalnom podjelom NR Bosne i Hercegovine na srezove. srpski. komunalne izgradnje. u oblasti lokalne privrede. Opšti poslovi Komunalni poslovi Finansijski poslovi Odjeljenje prosvjete i kulture Matična služba Valorizacija: 2 Fond nije cjelovit. upisi u matične knjige rođenih i umrlih. 4. 88 . 11/52. sadrži vrijedne podatke za istraživanje brojnih tema iz lokalne historije u oblasti privrede. Fond čine dvije knjige i spisi (povjerljivi i obični spisi po djelovodnom protokolu). ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SAP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1950. Također.Fond sadrži građu nastalu u radu Gradskog narodnog odbora Gračanica koji je vršio poslove u oblasti plana. 5. 2. Serije u fondu: 1. Jezik u građi: bosanski.

-1955. gradove i opštine iz 1952. knjige. list NR BiH“ br. završni računi. rješenja o osnivanju preduzeća.ATKT/NOGOG Vremenski raspon građe: 1952. Zakonom o području srezova i opština iz 1955.-1955. budžeti. 11/52) u srezu Gračanica formiran je Narodni odbor gradske opštine Gračanica umjesto dotadašnjeg Gradskog narodnog odbora Gračanica. Historijat stvaraoca fonda: Zakonom o podjeli teritorije Bosne i Hecegovine na srezove. godine („Sl. socijalni i kulturni razvitak opštine. Opšti poslovi Personalno odjeljenje Imovinsko-pravni poslovi Finansijsko odjeljenje Matična služba Valorizacija: 2 Fond nije potpuno sačuvan ali sadrži značajne podatke i činjenice.Narodni odbor gradske opštine Gračanica Signatura: BiH. – 1955. rješenja o dodjeli zemljišta. Jezik u građi: bosanski. Gornja Lohinja. 5. U sastav Gradske opštine ušli su: Gračanica. U nadležnost Narodnog odbora gradske opštine spadali su poslovi od neposrednog interesa za privredni. Serije u fondu: 1. rješenja o upisu u matične knjige itd. list NR BiH“ br..5 d/m) Sadržaj fonda: Fond čine personalni spisi. srpski. 17/55) formiran je Narodni odbor opštine Gračanica koji sa naseljenim mjestima u svom sastavu pripada srezu Tuzla. 10 kut. 89 . godine („Sl. Količina građe: 3 knj. hrvatski Pismo u građi: latinica. komunalni. godina. 3. (2. i pruža mogućnost proučavanja pojava i događaja iz raznih životnih sfera koje se odnose na područje Gradske opštine Gračanica za period 1952. zahtjevi za sklapanje braka. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SAP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1952. 4. Donja Lohinja. 2. dosijea.

Gračanici-Selu. gradskih reona. Hudeč. Tuzli Gornjoj.Mjesna uprava Mjesni narodni odbor Bukinje Signatura fonda: BiH-ATKT/MNOBu Vremenski raspon građe: 1945. (1. list NR BiH” broj 15/48. ali može poslužiti za istraživanja djelovanja stvaraoca na uskom području jedinice lokalne uprave. – 1952. Vilušići. uputstva 2. srpski. 5 kut. Donošenjem Zakona o podjeli teritorije NR Bosne i Hercegovine na srezove. Odlukom o određivanju granica gradova. Požarnici. Pogorioc. Bukinju. Husino i Cerik. uputstva i raspise pojedinih sekretarijata Sreskog narodnog odbora Tuzla. donesenih od strane Predsjedništva NR Bosne i Hercegovine – Odjeljenja za izgradnju narodne vlasti. Rapače. Hudeč i Petrovice. hrvatski Pismo u građi: latinica. Solini. Zahirovićima. Dubravama Donjim. Pagovice. Kikačima. Količina građe: 1 knj. Dobrnji. gradskih naselja i područja mjesnih narodnih odbora (“Sl. Cerik. list NR BiH” broj 11/52). Lipnici Srednjoj. Breškama. Tuzlanski srez je obuhvatao 21 mjesni narodni odbor sa sjedištima u: Bašigovcima. srezove i područja mjesnih narodnih odbora i Uredbe o određivanju područja narodnih odbora i ustanovljenju sjedišta mjesnih narodnih odbora. Opšti dio – raspisi. Morančanima. Podorašju. Jezik u građi: bosanski. Višći Donjoj. Kolona Bukinje.2 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži materijale iz rada ovoga Odbora i Komisije za utvrđivanje zločina okupatora i njihovih pomagača. – 1952. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon stvaraoca fonda: 1945. Bukinje postaje područje grada Tuzle i prestaje sa radom kao Mjesni narodni odbor. Bukinje postaje gradsko naselje u gradu Tuzli i obuhvata sela Husino. Komisija za utvrđivanje zločina okupatora i njihovih pomagača Valorizacija fonda: 4 Fond nije cjelovit. gradove i opštine. Breziku. Slavinovićima. godine. Zukićima. Odluka broj 1079/48).. Tojšićima. od strane Narodne skupštine NR BiH (“Sl. Živinicama i Đurđeviku. Rapače i zaseoci Krtolije. augusta mjeseca 1945. 90 . Bukinje. Historijat stvaraoca fonda: Na osnovu Zakona o teritorijalnoj podjeli Bosne i Hercegovine na okruge. Serije u fondu: 1. Mjesni narodni odbor Bukinje obuhvatao je sela: Bukinje.

Odlukom o određivanju granica gradova. dobro je sačuvan i najviše može poslužiti za dokazivanje prava vlasništva pravnih i fizičkih lica. 91 . odluke na priznavanje prava na zemlju bivšim beglučarima. Živinicama i Đurđeviku. Dubravama Donjim. Lipnici Srednjoj. srpski. Orašje. Vršane. srezove i područja mjesnih narodnih odbora i Uredbe o određivanju područja narodnih odbora i ustanovljenju sjedišta mjesnih narodnih odbora. hrvatski Pismo u građi: latinica. Zukićima. Breziku. Pored građe o radu ovoga Odbora. Jezik u građi: bosanski. Dobrnji. Križane. Grabovica katolička. Grabovica Muslimanska.3 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži: dozvole uknjižbe prava vlasništva na zemlju. fond sadrži i personalne dokumente (ugovore o radu) radnika Trgovačkog preduzeća “Ogrev” Tuzla. Višći Donjoj. Kolovrat. Serije u fondu: 1. Morančanima. Odluka broj 1079/48). Bukinju. Solini. Slavinovićima. Tuzli Gornjoj. donesenih od strane Predsjedništva NR Bosne i Hercegovine – Odjeljenja za izgradnju narodne vlasti. planove rada MNO Slavinovići itd. planove otkupa žitarica. odluke o dodjeli zemlje agrarnim interesentima. Opšta dokumentacija 2. augusta mjeseca 1945. Tojšićima. gradskih naselja i područja mjesnih narodnih odbora (“Sl. Čakloviće Srpske i Simin-Han. Podorašju. Kikačima. list NR BiH” broj 15/48. tuzlanski srez je obuhvatao 21 mjesni narodni odbor sa sjedištima u: Bašigovcima. ali i za istraživanje djelovanja stvaraoca na uskom području jedinice lokalne uprave. Količina građe: 1 kut. zapisnike o eksproprijaciji zemljišta. – 1952. Zahirovićima. (0. Gračanici-Selu. gradskih reona. godine. Dokumentacija imovinskih odnosa Valorizacija fonda: 4 Fond nije cjelovit. Čakloviće Muslimanske.Mjesni narodni odbor Slavinovići Signatura fonda: BiH-ATKT/MNOSl Vremenski raspon građe: 1946. Historijat stvaraoca fonda: Na osnovu Zakona o teritorijalnoj podjeli Bosne i Hercegovine na okruge. Mjesni narodni odbor Slavinovići obuhvatao je sela: Slavinovići. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1945. Breškama. Požarnici. – 1951.

Simin Han.-1949. Opšti poslovi Personalni spisi Finansijski poslovi Matična služba Djelovodni protokoli Valorizacija: 2 Fond nije potpuno sačuvan. zahtjeve za sklapanje braka itd. Mjesni narodni odbor Gračanica Signatura fonda: BiH-ATKT/MNOG Vremenski raspon: 1945. povjerljivi i obični spisi po djelovodnom protokolu). Kolovrat. ali je veoma značajan za proučavanje prošlosti raznih životnih oblasti vezanih za prostor Mjesnog narodnog odbora Gračanica kao lokalnog organa vlasti. list NR BiH” broj 11/52) prestaju sa radom mjesni narodni odbori i Slavinovići ulaze u područje grada Tuzle sa sjedištem narodnog odbora grada u Tuzli. srezove i područja mjesnih narodnih odbora 92 .Slavinovići postaju gradsko naselje u gradu Tuzli i obuhvataju sela Križane. Jezik u građi: bosanski. trgovine i zanatstva. djelovodni protokoli Matičnog područja Gračanica) i spise (strogo povjerljivi. Muslimansku Grabovicu i zaselak Sepetare. 3.-1950. (1.. gradove i opštine (“Sl. Historijat stvaraoca fonda: Mjesni narodni odbor Gračanica počeo je sa radom 1945. upise u matične knjige rođenih i umrlih. finansijske i personalne spise. zapisnike i izvještaje MNO. Serije u fondu: 1. ćirilica Arhivističko informativna pomagala: SAP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraovca fonda: 1945. te u oblasti obrazovanja i socijalnog staranja. srpski.5 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži knjige (djelovodni protokoli MNO Gračanica. 2. 6 kut. a posebno u oblasti poljoprivrede. godine po Zakonu o teritorijalnoj podjeli Federalne Bosne i Hercegovine na okruge. Zakonom o podjeli teritorije NR Bosne i Hercegovine na srezove. 5. Količina građe: 8 knj. 4. hrvatski Pismo u građi: latinica.

građu o pitanjima unutrašnje kolonizacije. godinu) i spise (kućne liste. spisak stanovnika sela Boljanić i Tekućica. finansijsku dokumentaciju). br. Napomena: Fond sadrži i spise matične službe . Pored obavljanja osnovnih zadataka Mjesni narodni odbor Gračanica vršio je poslove u oblasti plana. narodnog zdravlja i socijalnog staranja i matičnih poslova. vođenje matičnih knjiga i sklapanja brakova itd. – 1940. list NR BiH“. Mjesni narodni odbor Boljanić Signatura fonda: BiH-ATK/MNOBo Vremenski raspon: 1945. [1902. Jezik u građi: bosanski. socijalnog staranja i narodnog zdravlja. godine. hvatski Pismo u fondu: latinica.iz 1945. pripadao je Sreskom narodnom odboru Gračanica. trgovine i zanatstva. narodnog prosvjećivanja. Serije u fondu: 1. trgovine i zanatstva. do 1947. 1930. a obuhvatalo je teritorij grada Gračanica. 2. Zakonom o administrativno-teritorijalnoj podjeli NR Bosne i Hercegovine („Sl. 4.] Količina građe: 3 knj. – 1906. poljoprivrede. finansija. 11/45). komunalnog života.. godine („Sl. -1947. godina i imenik Matične knjige vjenčanih za period 1930.. u čije područje ulazi Gračanica. spisak poginulih boraca sahranjenih u Boljaniću. 3. a formira se Gradski narodni odbor Gračanica. Građa obuhvata zanimljive podatke koji se odnose na značajan period poslijeratne izgradnje jer je Mjesni narodni odbor Boljanić.5 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži jednu knjigu (djelovodni protokol za 1947. srpski. komunalnog života. list NR BiH“. Opšta dokumentacija Finansijska dokumentacija Matična služba Knjige Valorizacija fonda: 3 Fond je fragmentarno sačuvan i pruža mogućnost proučavanja raznih životnih sfera na području Mjesnog narodnog odbora Boljanić u periodu od 1902. 10/50) u Srezu Gračanica ukida se Mjesni narodni odbor Gračanica.-1906.-1940.imenik Matične knjige rođenih sela Boljanić za period 1902. pored obavljanja osnovnih zadataka. Sjedište Mjesnog narodnog odbora Gračanica je bilo u Gračanici. 1 kut. br. finansija. (0. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SAP Stepen sređenosti: arhivistički sređen 93 . narodnog prosvećivanja. vršio i poslove iz oblasti poljoprivrede..

br. srezove i područja mjesnih narodnih dbora („Sl. Fond posjeduje određene kumulativne podatke iz oblasti poljoprivrede. Mjesni narodni odbor Sočkovac Signatura fonda: BiH-ATKT/MNOSo Vremenski raspon građe: 1945. poslovi matične službe . zapisnici sa sastanaka MNO i izvještaji o radu. Zakonom o administrativno-teritorijalnoj podjeli Bosne i Hercegovine iz 1947.djelovodni protokoli i spise (korespondencija sa višim organima vlasti. godine („Sl. a pripadao je Sreskom narodnom odboru Gračanica. te provođenja određenih procesa poput kolonizacije. list Federalne BiH“ br. Historijat stvaraoca fonda: Zakonom o teritorijalnoj podjeli Federalne Bosne i Hercegovine na okruge. Jezik u građi: bosanski. Količina građe: 5 knj. 2.-1947. izvještaji o sklapanju braka.. 4. rada MNO Sočkovac. presuda o razvodu braka). 11/45) formiran je Mjesni narodni odbor Boljanić sa sjedištem u Boljaniću. list NR BiH“.-1947. konfiskacijama. Tu su i drugi spisi različite provenijencije koji mogu poslužiti za rekonstrukciju događaja i pojava iz ovog perioda rada MNO Sočkovac. 29/47) ukida se MNO Boljanić a područje se pripaja MNO Karanovac. konfiskacije i sl. Opšti spisi Zapisnici i izvještaji Matični spisi Knjige Valorizacija fonda: 3 Iako fond fragmentarno sačuvan daje mogućnost istraživanja i proučavanja privrednih i društvenih kretanja na području Mjesnog narodnog odbora Sočkovac. 1 kut. hrvatski Pismo u građi: latinica. 3.rješenja o upisu u matične knjige. o kolonizaciji.Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1945. MNO Boljanić obuhvatao je sela Boljanić i Tekućicu. srpski. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SAP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja 94 . Serije u fondu: 1. (0.6 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži knjige .

narodnog prosvjećivanja. godine („Sl. Historijat stvaraoca fonda: Zakonom o teritorijalnoj podjeli Federalne Bosne i Hercegovine na okruge. (1. ali pruža mogućnost proučavanja različitih zanimljivosti iz brojnih životnih sfera na području Mjesnog narodnog odbora Karanovac. 11/45). 95 . platne liste službenika. planovi i analize o otkupu poljoprivrednih proizvoda. 4. trgovine i zanatstva. presude o razvodu. personalni spisi. finansija. list Federalne BiH“ br. Novim Zakonom o administrativno-teritorijalnoj podjeli Bosne i Hercegovine iz 1947. list NR BiH’’ br. Mjesni narodni odbor Karanovac Signatura fonda: BiH-ATKT/MNOKar Vremenski raspon građe: 1947. 3. zaključci Sreskog suda u Gračanici o konfiskaciji nekretnina. odluke Sreskog suda u Gračanici o uknjižbi prava vlasništva na nekretnine. te matičnih poslova. srezove i područja mjesnih narodnih odbora („Sl. podaci o koloniziranim porodicama u Vojvodinu. statistički podaci o naseljenim mjestima. komunalnog života.). zapisnici o sklapanju braka i dr. formiran je Mjesni narodni odbor Sočkovac sa sjedištem u Sočkovcu koji je pripadao Sreskom narodnom odboru Gračanica. Pored obavljanja osnovnih zadataka Mjesni narodni odbor Sočkovac vršio je poslove iz oblasti poljoprivrede. zapisnici sjednica MNO Karanovac. 2. raspodjela sjemena za sjetvu. podaci o zanatskim radnjama.Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1945. 4 kut.-1947.-1951. Količina građe: 3 knj. Opšti spisi Personalni spisi Rješenja i presude Matične knjige Valorizacija fonda: 3 Fond je fragmentarno sačuvan. Posebno je značajna građa koja se odnosi na poljoprivredne prilike i obrazovno-socijalno stanje na području ovoga Odbora. rješenja o proglašenju mrtvim nestalih osoba.2 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži tri knjige i veći broj spisa (uputstva. Serije u fondu: 1. uključivanje nepismenih osoba u tečajeve za opismenjavanje.. upisi u matične knjige rođenih. 29/47) ukida se Mjesni narodni odbor Sočkovac i ovo područje se pripaja novoformiranom Mjesnom narodnom odboru Karanovac. Mjesni narodni odbor Sočkovac obuhvatao je sela: Sočkovac. kupoprodajni ugovori. narodnog zdravlja i socijalnog staranja. otkupu stoke i stočnih proizvoda. o popisu stanovništva. Karanovac i Kakmuž.

ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SAP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1947. list NR BiH“ br. zapisnike NOO. Sjedište Mjesnog narodnog odbora bilo je u Karanovcu. 2. trgovine i zanatstva. prijave o nestalim u ratu. Pismo u građi: latinica. list NR BiH“ br. Serije u fondu: 1.Jezik u građi: bosanski. Opšta dokumentacija Zapisnici NOO-e Imovinski predmeti – eksproprijacije Povjerljiva dokumentacija Knjige Valorizacija fonda: 4 Fond po svom sadržaju i sačuvanosti nije velike vrijednosti te može poslužiti za istraživanje prilika u vrijeme djelovanja stvaraoca na uskom području jedinice lokalne uprave. zapisnike o sklapanju braka. Zakonom o podjeli teritorije NR Bosne i Hercegovine na srezove. 5.-1955. eksproprijacije. srpski. 4. gradove i opštine („Sl. narodnog zdravlja i socijalnog staranja. hrvatski. narodnog prosvjećivanja. Sočkovac. 15/55) ukida se MNO Karanovac i formira Narodni odbor opštine Karanovac u koji ulaze: Boljanić. 97 fasc. MNO Karanovac je vršio poslove iz oblasti poljoprivrede. Opštinska uprava Narodni odbor opštine Kiseljak Signatura fonda : BiH – ATKT/NOOKi Vremenski raspon građe: 1945. te matičnih poslova.. 96 . komunalnog života. (28 d/m) Sadržaj fonda: Fond nije kompletan i sadrži dio opšte i povjerljive pošte. a formira se Mjesni naroni odbor Karanovac u koji su ušla sela: Karanovac. Karanovac. djelovodne protokole. 3. godine („Sl. Sočkovac i Tekućica. Količina građe: 41 knj. – 1958. Historijat stvaraoca fonda: Zakonom o administrativno-teritorijalnoj podjeli NR Bosne i Hercegovine iz 1947. 29/47) ukidaju se mjesni narodni odbori Sočkovac i Boljanić. Boljanić i Tekućica. finansija.

Poljana. Godine 1952. Plane. Priluk. Moranjčani. Bistarac Donji. gradove i opštine (“Sl. i 1950. srezu Tuzla pripada opština Kiseljak sa sjedištem narodnog odbora opštine u Kiseljaku u čiji sastav ulaze: Bokavići. pripadao Lukavačkom srezu Tuzlanskog okruga. Narodni odbor opštine Bosansko Petrovo Selo Signatura fonda: BiH-ATKT/NOOBPS Vremenski raspon građe: 1952. Breza. Delevari. 1945. godine kada srezovi prestaju sa radom. Kiseljak. prodavnica i ugostiteljskih objekata. godine Kiseljak je naseljeno mjesto u sastavu opštine Tuzla. rješenja o osnivanju zanatskih radnji. Ševar i Hasanbašići. rješenja. Bistarac Gornji. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: PrP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1945. a pripada srezu Tuzla i tako ostaje do 1966. Narodni odbor opštine Kiseljak Historijat stvaraoca fonda: Na osnovu Uredbe o određivanju područja narodnih odbora i ustanovljenju sjedišta mjesnih narodnih odbora. sa selima Kiseljak. Bokavići. a 1947. srpski. Od 1955. Ševar. Šiće. Breze i Brgule. zapisnike sa sjednica vijeća. (19 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži zapisnike sa sjednica mjesnih odbora. godine sjedište Mjesnog narodnog odbora bila je Poljana u čiji sastav su ulazile: Bistarac Donji. Savjet za opštu upravu 2. Poljana (Kiseljak). Mihatovići. Promjene naziva stvaraoca fonda: 1. Bokavići. Količina građe: 71 fasc. spiskove djece palih boraca. Ševar. Šići. Pirkovac. Poljana Hrvatska. list NR BiH” broj 11/52). Poljice. hrvatski Pismo u građi: latinica. Bučik Donji. Zakonom o podjeli teritorije NR Bosne i Hercegovine na srezove. građevinske dozvole. zapisnike sa sjednica savjeta.Jezik u građi: bosanski. Poljana Muslimanska. Šerići. godine. Ljubače. do 1962. protokole itd. – 1958. Mjesni narodni odbor Kiseljak 2. Plane. Petrovice (zaselak sela Husino) i Cerik. Savjet za plan i finansije 97 . rješenja o eksproprijaciji i uzurpaciji. Mihatovići. – 1962. odluke. žrtava fašističkog terora i djece bez roditelja. Mjesni narodni odbor Kiseljak je. Serije u fondu: 1.

6. 17/55.549 fasc. Savjet za privredu i komunalne poslove Savjet za školstvo Savjet za kulturu i narodno prosvjećivanje Savjet za zdravlje i socijalnu zaštitu Valorizacija: 3 Fond po svom sadržaju i sačuvanosti može poslužiti za istraživanje prilika u vrijeme djelovanja stvaraoca na uskom području jedinice lokalne uprave. godine (“Sl. Kruševica.. Krtova i Porječina. – 1995. Porječina.. Ražljeva i Sižje (bez zaselaka Borice i Komar) pripalo je Tuzlanskom srezu. 23/58. – 1962.Brđani. godine (“Sl. a 1962. ali i za rješavanje imovinskopravnih odnosa fizičkih i pravnih lica. Sjedište Narodnog odbora opštine je bilo u Bosanskom Petrovom Selu – Lužani.. Zakonom o području srezova i opština u NR Bosni i Hercegovini 1955. 2.) Bosansko Petrovo Selo je kao opština u koju ulaze: Bosansko Petrovo Selo. gradove i opštine 1952. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SAP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1952.187 pov. srpski. Orahovica Gornja.. 2. Bosansko Petrovo Selo. godine Bosansko Petrovo Selo je kao naseljeno mjesto pripalo opštini Gračanica u Tuzlanskom srezu.21 d/m) 98 . Skupština opštine Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/SOT Vremenski raspon građe: 1955. hrvatski Pismo u građi: latinica. pripalo Gračaničkom srezu. 2 omota (579. Orahovica Donja. 1992. Historijat stvaraoca fonda: Zakonom o podjeli teritorije NR Bosne i Hercegovine na srezove. Miričina. 5.) Bosansko Petrovo Selo kao opština sa naseljenim mjestima u svom sastavu (Berkovica. list NR BiH’’ br.) samo se mijenja broj naseljenih mjesta u sastavu opštine Bosansko Petrovo Selo. Dobošnica.Lužani. Kakmuž. godine (“Sl. Bosansko Petrovo Selo. 11/52. list NR BiH’’ br. 53 kut. Krtova. – 1980. Jezik u građi: bosanski..3. list NR BiH’’ br. Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o području srezova i opština u NR Bosni i Hercegovini 1958. Kakmuž. Količina građe: 111 knj. 4. Gnojnica.

Sadržaj fonda: Fond sadrži zapisnike sa sjednica, rješenja o dodjeli nacionalizovanog zemljišta, eksproprijacije zemljišta, urbanističke saglasnosti i građevinske dozvole za objekte, upotrebne dozvole, dodjele zemljišta, polaganje ispita, otvaranje trgovinskih radnji i drugih objekata, dokumente Službe za budžet i finansije, projekte itd. Serije u fondu: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Sekretar Odjeljenje za opštu upravu i unutrašnje poslove Odjeljenje za društvene službe Odjeljenje za finansije Odjeljenje za privredu, rad i radne odnose Odjeljenje narodne odbrane Odjeljenje za komunalne poslove Građa ratne produkcije

Valorizacija fonda: 2 Fond se može koristiti za istraživanja razvoja i djelatnosti opštine Tuzla (privredne, stambene i komunalne izgradnje, kulturne i prosvjetne djelatnosti, socijalne politike), ali i za rješavanje imovinsko-pravnih odnosa fizičkih i pravnih lica (građevinske dozvole, dodjele zemljišta, nacionalizacije, eksproprijacije itd.). Jezik u građi: bosanski, srpski, hrvatski Pismo u građi: latinica, ćirilica Arhivistička informativna pomagala: PrP (registri, upisnici, protokoli) Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1955. – Promjene naziva stvaraoca fonda: 1. Narodni odbor opštine Tuzla (od 1955. do 1964.godine) 2. Skupština opštine Tuzla (od 1964. do 1974. godine) 3. Skupština opštine Tuzla (od 1974. do 1990. godine) Historijat stvaraoca fonda: Prezidijum Narodne skupštine NR Bosne i Hercegovine je 28. aprila 1952. godine objavio Zakon o podjeli teritorije NR Bosne i Hercegovine na srezove, gradove i opštine (“Sl. list NR BiH’’ broj 11/52), a Tuzla je gradska opština u čije područje ulaze mjesta: Tuzla, Kreka, Rudarska kolonija Bukinje, Željeznička stanica Bukinje, Rudnik Bukinje, Rudarska kolona Šićki Brod, Ši Selo, Rasovac, Solina, Brđani, Dolovi, Vršani, Slavinovići, Hudeč, Husino (bez zaseoka Petrovice).
99

Narodna skupština NR Bosne i Hercegovine je 12. jula 1955. godine usvojila Zakon o sprovođenju novog uređenja opština i srezova (“Sl. list NR BiH” broj 16/55) po kojem narodni odbori opština i novih srezova treba da obrazuju svoje upravne organe i mjesne urede najkasnije do 01. septembra 1955. godine kada će se ukinuti Zakon o narodnim odborima gradova i gradskih opština, čije su odredbe važile do 31. augusta 1955. godine. Zakonom o području srezova i opština u NR Bosni i Hercegovini (“Sl. list NR BiH’’ broj 17/55) Tuzla je opština sa sjedištem Narodnog odbora opštine u Tuzli u čijem sastavu su naseljena mjesta: Breze, Brđani, Bukinje, Cerik, Crno Blato, Čaklovići Donji, Čanići, Dobrnja, Dokanj, Dolovi, Grabovica Donja, Hudeč, Husino, Kiseljak, Kolovrat, Kreka, Križani, Krtolije, Lipnica, Lipnica Donja, Lipnica Gornja, Lipnica Srednja, Ljepunice, Ljubače, Marina Glava, Mihatovići, Milešići, Moračani, Mramor, Orašje, Par Selo Gornje, Pasci Donji, Pasci Gornji, Petrovice Donje, Plane, Pogorioci, Poljana, Rapače, Rasovac, Simin Han, Slavinovići, Snoz, Solina, Svojtina, Ševar, Šići, Šićki Brod, Ši Selo, Tisovac, Trstje, Tuzla, Vršani.

Skupština opštine Lukavac
Signatura fonda: BiH-ATKT/SOLu Vremenski raspon građe: 1948. – 1980. ; 1992. – 1995. ; 1993 – 2001. Količina građe: 5 knj., 17 kut., 1218 pov., 173 reg., 7 fasc. (244 d/m) 19 kut., 363 reg., 120 pov. ; 201 reg., 4 pov. Sadržaj fonda: Fond sadrži građu koja se odnosi na rad Opštine i njenih organa, katastar zemljišta i zgrada, eksproprijacije, arondacije, nacionalizacije, uzurpacije, građevinske dozvole, lokacije, tehničke preglede objekata, radne odnose, inspekcije, zaštitu i prava boraca i invalida, zdravstvo, starateljstva, projekte, protokole itd. Građa nastala u ratnom periodu 1992. – 1995. godine sastoji se od dokumentacije nastale u radu općinskih organa i službi – kartoteka, zakonodavna djelatnost, odbrana, statistika, inspekcijski poslovi, urbanističke saglasnosti, dodjela građevinskog zemljišta, eksproprijacije, promet zemljišta i zgrada, sjednice SO, sjednice Ratnog predsjedništva, Krizni štab Općine, porezi, rješenja o odobrenju izgradnje, odluke, zdrvstvo, obrazovanje, komunalni poslovi, zanatstvo, finansijska i knjigovodstvena dokumentacija, uplate za Armiju RBiH, Općinsko vijeće – materijali itd. U okviru ovoga fonda nalazi se i građa Logističkog centra za period 1993. – 2001. godina, jer ga je Općina formirala za potrebe snabdijevanja stanovništva i Armije sa hranom i odjećom. Fond sadrži pretežno finansijsko-računovodstvenu dokumentaciju, nešto opće, pravne dokumentacije, spisak stanovništva Lukavca, ulaz i izlaz humanitarne robe, komercijalne robe, spiskovi dostavljene robe, knjige evidencije akata itd. Serije u fondu: 1. Zapisnici sa sjednica 2. Odjeljenje za opšte poslove 3. Odjeljenje za privredu
100

4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Odjeljenje za finansije Odjeljenje za urbanizam i stambeno-komunalne poslove Odjeljenje za narodno zdravlje i socijalno staranje Odjeljenje za prosvjetu i kulturu Projekti Ratna dokumentacija Logistički centar

Valorizacija fonda: 2 Fond može poslužiti za proučavanje privrednog i kulturnog razvoja, komunalne i stambene izgradnje, socijalne politike i prosvjetne djelatnosti na području lokalne uprave. Osim toga, može poslužiti i za rješavanje imovinsko-pravnih odnosa pravnih i fizičkih lica (dodjela zemljišta, građevinske dozvole, rješenja o eksproprijaciji, nacionalizaciji i uzurpaciji i sl.). Jezik u građi: bosanski, srpski, hrvatski Pismo u građi: latinica, ćirilica Arhivistička informativna pomagala: PrP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: ograničena Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1948. – Promjene naziva stvaraoca fonda: 1. 2. 3. 4. Mjesni narodni odbor Lukavac Narodni odbor gradske opštine Lukavac Narodni odbor opštine Lukavac Skupština opštine Lukavac

Historijat stvaraoca fonda: Na osnovu Zakona o teritorijalnoj podjeli Bosne i Hercegovine na okruge, srezove i područja mjesnih narodnih odbora i Uredbe o određivanju područja narodnih odbora i ustanovljenju sjedišta mjesnih narodnih odbora (“Sl. list Federalne Bosne i Hercegovine” br. 11/45), donesenih od strane Narodne vlade NR Bosne i Hercegovine augusta mjeseca 1945. godine, Tuzlanskom okrugu je pripadao Lukavački srez koji je obuhvatao 21 mjesni narodni odbor sa sjedištem u: Banovićima, Bistarcu, Brijesnici Donjoj, Devetaku, Dobošnici, Gnojnici, Kiseljaku, Lukavcu Muslimanskom, Miričini, Orahovici Muslimanskoj, Poljicu, Priluku, Podgorju, Puračiću, Seoni, Smolućoj, Treštenici Srpskoj, Turiji, Tulovićima, Tumarama i Vasiljevcima. Zakonom o administrativno-teritorijalnoj podjeli NR Bosne i Hercegovine 1947. godine na srezove, gradove, gradske reone, gradska naselja i područja mjesnih narodnih odbora (“Sl. list NR BiH” br. 29/47) Lukavac je kao mjesni narodni odbor sa sjedištem u Lukavcu Muslimanskom pripadao Tuzlanskom srezu. U sastavu područja MNO-a Lukavac bila su sela, zaseoci, naselja i manji gradovi: Lukavac Muslimanski, Lukavac Tvornica, Modrac, Crveno Brdo, Huskići i Zagorje. Narodna skupština NR Bosne i Hercegovine 28. aprila 1952. godine donijela je i proglasila Zakon
101

o podjeli teritorije NR Bosne i Hercegovine na srezove, gradove i opštine (“Sl. list NR BiH” br. 11/52) po kojem Tuzlanskom srezu pripada gradska opština Lukavac sa sjedištem Narodnog odbora gradske opštine u Lukavcu, u koju ulaze: Smoluća, Šikulje, Lukavac Srpski, Lukavac Muslimanski, Lukavac Fabrika, Naselje Koksara, Modrac, Crveno Brdo, Huskići, Zagorje, Bistarac Gornji, Kalajevo i Brgule. Godine 1955. Zakonom o području srezova i opština u NR Bosni i Hercegovini (“Sl. list NR BiH” br. 17/55) Tuzlanskom srezu pripada opština Lukavac sa sjedištem Narodnog odbora opštine u Lukavcu i naseljenim mjestima u svom sastavu: Bistarac Donji (sa zaseokom Delevari), Bistarac Gornji, Bokavići (sa zaseokom Pirkovac), Brgule, Crveno Brdo, Huskići, Kalajevo, Lukavac, Lukavac Gornji, Modrac, Prline, Puračić, Smoluća, Šikulje, Tabaci i Zagorje. U periodu od 1958. do 1962. godine izmjenama i dopunama Zakona o područjima srezova i opština u NR Bosni i Hercegovini mijenjao se i broj naseljenih mjesta u sastavu opštine, pa je Lukavac 1962. godine (“Sl. list NR BiH” br. 47/62) u svom sastvu imao naseljena mjesta: Babice Donje, Babice Gornje, Berkovica, Bikodže, Bistarac Donji, Bistarac Gornji, Bokavići, Borice, Brijesnica Donja, Brijesnica Gornja, Caparde, Cerik, Crveno Brdo, Devetak, Dobošnica, Gnojnica, Huskići, Jaruške Donje, Jaruške Gornje, Kalajevo, Komar, Krtova, Kruševica, Lukavac, Lukavac Gornji, Mičijevići, Milino Selo, Modrac, Orahovica, Poljice, Prline, Prokosovići, Puračić, Semići, Sižje, Smoluća Donja, Smoluća Gornja, Stupari, Šikulje, Tabaci, Tumare, Turija, Vasiljevci, Vijenac i Zagorje.

Skupština opštine Banovići
Signatura fonda: BiH-ATKT/SOBa Vremenski raspon građe: 1946. – 1977. Količina građe: 1190 fasc. (203 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži zapisnike sa sjednica, dokumente iz oblasti opšte uprave, obrazovanja, kulture, zdravstva, finansija, građevinarstva i poljoprivrede, dozvole i rješenja za prijavu i odjavu zanatskih radnji, urbanističke, građevinske i upotrebne dozvole, rješenja o eksproprijaciji, nacionalizaciji i dodjeli zemljišta. Serije u fondu: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sekretarijat – Odjeljenje za opštu upravu Sekretarijat – Odjeljenje za rad i radne odnose Odjeljenje za finansije Odjeljenje za privredu i komunalne poslove Odjeljenje za narodno zdravlje i socijalno staranje Odjeljenje za prosvjetu i kulturu Projekti

102

Valorizacija fonda: 2 Fond može poslužiti za proučavanje privrednog razvoja, komunalne i stambene izgradnje, socijalne politike kao i kulturne i prosvjetne djelatnosti opštine, ali i za rješavanje imovinskopravnih odnosa fizičkih i pravnih lica (građevinske dozvole, dodjele zemljišta itd.). Jezik u građi: bosanski, srpski, hrvatski Pismo u građi: latinica, ćirilica Arhivistička informativna pomagala: PrP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1946. – Promjene naziva stvaraoca fonda: 1. 2. 3. 4. Mjesni narodni odbor Banovići Narodni odbor gradske opštine u Litvi Narodni odbor opštine Litva Skupština opštine Banovići

Historijat stvaraoca fonda: Na osnovu Zakona o teritorijalnoj podjeli Federalne Bosne i Hercegovine na okruge, srezove i područja mjesnih narodnih odbora (“Sl. list Federalne Bosne i Hercegovine” br. 11/45) 1945. godine Banovići kao mjesni narodni odbor sa selima Banovići, Pribitkovići i Milići pripada Lukavačkom srezu Tuzlanskog okruga. Godine 1947. (“Sl. list NR BiH” br. 29/47) Mjesni narodni odbor Banovići sa selima, zaseocima i naseljima u svom sastavu: Banovići, Pribitkovići, Milići, Tulovići, IvovićGrivice, Treštenica Srpska, Treštenica Muslimanska, Podgorje, Repnik i Bučik Gornji pripada Tuzlanskom srezu, a 1950. godine (“Sl. list NR BiH” br. 10/50) Banovići imaju dva mjesna narodna odbora sa sjedištem u Banovićima (u koji ulaze: Banovići, Pribitkovići, Milići, Tulovići, Ivović Grivice, Treštenica Muslimanska, Podgorje, Repnik, Bučik Gornji, Željova i Treštenica Srpska) i Banovićima Rudnik (u koji ulazi Banovići Rudnik). Zakonom o podjeli teritorije NR Bosne i Hercegovine na srezove, gradove i opštine (“Sl. list NR BiH” br. 11/52) 1952. godine Tuzlanskom srezu pripadaju Banovići kao gradska opština sa sjedištem narodnog odbora gradske opštine u Litvi, u koju ulaze: Jaruške Gornje, Pribitkovići, Milići, Treštenica Srpska, Treštenica Muslimanska, Bučik Gornji, Banovići, Tulovići, Grivice, Omazići, Repnik, Podgorje, Litva naselje i Željava. Godine 1955. Zakonom o području srezova i opština u NR Bosni i Hercegovini (“Sl. list NR BiH” br. 17/55) Tuzlanskom srezu pripada opština Litva sa sjedištem narodnog odbora opštine u Litvi i naseljenim mjestima u svom sastavu: Banovići, Bučik Gornji, Grivice, Litva, Milići, Omazići, Podgorje, Pribitkovići, Repnik, Treštenica Donja, Treštenica Gornja, Tulovići i Željeva. Godine 1958. i 1962. (“Sl. list NR BiH” br. 23/58. i 47/62) Banovići kao opština, sa sjedištem Narodnog odbora opštine u Banovićima, i naseljenim mjestima u svom sastavu (Banovići, Banovići Selo, Borovac, Ćatići, Gornji Bučik, Grivice, Lozna, Milići, Mrgan, Omazići, Oskova, Podgorje, Pribitkovići, Repnik, Seona, Treštenica Donja, Treštenica Gornja, Tulovići, Željeva) pripadaju Tuzlanskom srezu.
103

Skupština opštine Srebrenik
Signatura fonda: BiH-ATKT/SOS Vremenski raspon građe 1947. – 1978., 1992. – 1995. Količina građe: 83 reg., 677 fasc., 106 ukor. knj., 207 VHS kaseta i 200 DVD-a (168 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži građu koja se odnosi na rad opštinskih organa i službi, skupštine, opštu upravu, matičnu službu, društvene službe, finansije, imovinsko-pravne poslove, katastar zemljišta i zgrada, urbanizam i stambeno-komunalne poslove, privredu, građanska stanja, obrazovanje, saobraćaj, komunikacije, zaštitu prava boraca i dr. Napomena: Fond također, sadrži i dokumentaciju ratnog perioda 1992. – 1995. godine (VHS kasete i DVD snimke koje je sačinila lokalna TV Srebrenik). Serije u fondu: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Zapisnici sa sjednica Odjeljenje za opšte poslove Odjeljenje za finansije Odjeljenje za imovinsko-pravne poslove Odjeljenje za privredu i stambeno-komunalne poslove Odjeljenje matične službe Ratna dokumentacija 1992. – 1995.

Valorizacija fonda: 2 Fond može poslužiti za proučavanje privrednog i kulturnog razvoja, komunalne i stambene izgradnje, socijalne politike i prosvjetne djelatnosti na području lokalne uprave. Osim toga, može poslužiti i za rješavanje vlasničkih odnosa pravnih i fizičkih lica (građevinske dozvole, rješenja o osnivanju i prestanku sa radom privatnih i zanatskih radnji, eksproprijacija, građanska stanja i sl.). Jezik u građi: bosanski, srpski, hrvatski Pismo u građi: latinica, ćirilica Arhivistička informativna pomagala: PrP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: ograničena Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1947. – Promjene naziva stvaraoca fonda: 1. Mjesni narodni odbor Srebrenik
104

2. Narodni odbor opštine Srebrenik 3. Skupština opštine Srebrenik Historijat stvaraoca fonda: Na osnovu Zakona o teritorijalnoj podjeli Federalne Bosne i Hercegovine na okruge, srezove i područja mjesnih narodnih odbora 1945. godine Srebrenik kao mjesni narodni odbor čije je sjedište u Srebreniku Donjem, sa selima Srebrenik Donji, Srebrenik Gornji i Ćehaje pripada Gradačačkom srezu Tuzlanskog okruga. Ovakva podjela ostaje do 1952. godine kada Srebrenik kao opština sa sjedištem Narodnog odbora opštine u Donjem Srebreniku (Željeznička Stanica), u koju ulaze: Donji Srebrenik, Gornji Srebrenik, Moranjci Donji (Čifluk), Seona, Cage, Uroža, Rapotnica, Brnjičani, Ljenobud Gornji i Ljenobud Donji, pripada Tuzlanskom srezu (Zakon o podjeli teritorije NR Bosne i Hercegovine na srezove, gradove i opštine “Sl. list NR BiH’’ broj 11/52.). U periodu od 1955. do 1962. godine Zakonom i izmjenama i dopunama Zakona o područjima srezova i opština u NR Bosni i Hercegovini mijenjao se i broj naseljenih mjesta u sastavu opštine, pa je Srebrenik 1962. godine u svom sastavu imao naseljena mjesta: Babanovići, Brezik, Brnjičani, Cage, Cerik, Crveno Brdo, Čekanići, Ćehaje, Donji Moranjci, Donji Srebrenik, Drapnići, Falešići, Gornji Hrgovi,Gornji Moranjci, Gornji Srebrenik, Jasenica, Kuge, Like, Lisovići, Ljenobud, Maoča Tuzlanska, Podorašje, Podpeć, Rapatnica, Seona, Sladna, Straža, Špionica Donja, Špionica Gornja, Špionica Srednja, Tinja Donja, Tinja Gornja, Tutnjevac, Uroža i Zahirovići.

Skupština opštine Kalesija
Signatura fonda: BiH-ATKT/SOKa Vremenski raspon građe: 1901. – 1975., 1992. – 1995. Količina građe: 166 pov., 26 reg. (21 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži građu koja se odnosi na rad opštinskih službi i opštinskih organa, građevinske dozvole, uzurpaciju zemljišta, eksproprijaciju, dodjelu zemljišta, obrazovanje, školstvo, zdravstvenu zaštitu i druge oblasti. Napomena: Dio građe odnosi se na projektnu dokumentaciju (neki objekti za period od 1901. do 1925. godine). Preuzeta je i građa Općine Kalesija – ratni period (1992. – 1995.), nije kompletna i sastoji se od dokumentacije koja se odnosi na Ratno predsjedništvo, Izvršni odbor, Općinsko vijeće, Općinskog načelnika, matičnu službu, poslove privrede i društvene djelatnosti, budžet, civilnu zaštitu itd. Serije u fondu: 1. Odjeljenje za opšte poslove 2. Odjeljenje za privredu i finansije
105

3. Odjeljenje za stambeno-komunalne poslove 4. Projekti 5. Ratna dokumentacija 1992. – 1995. Valorizacija fonda: 2 Fond po svome sadržaju i sačuvanosti može poslužiti u svrhu dokazivanja vlasništva pravnih i fizičkih lica (projekti, građevinske dozvole, uzurpacije, dodjela zemljišta, eksproprijacije, invalidnine itd.), a građa ratnog perioda može poslužiti kao izvor za proučavanje ratnih događaja, djelovanja i rada općine na području lokalne uprave. Jezik u građi: bosanski, srpski, hrvatski Pismo u građi: latinica, ćirilica Arhivistička informativna pomagala: PrP, SAP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: ograničena Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1959. – Promjene naziva stvaraoca fonda: 1. 2. 3. 4. Mjesni narodni odbor Kalesija Narodni odbor opštine Memići Narodni odbor opštine Kalesija Skupština opštine Kalesija

Historijat stvaraoca fonda: Na osnovu Zakona o teritorijalnoj podjeli Federalne Bosne i Hercegovine na okruge, srezove i područja mjesnih narodnih odbora 1945. godine, Kalesija kao mjesni narodni odbor čije je sjedište u Kalesiji Srpskoj, sa selima Kalesija Srpska i Kalesija Muslimanska pripada Zvorničkom srezu Tuzlanskog okruga. Od 1947. do 1950. godine naziv mjesnog narodnog odbora je Kalesija u čije područje ulaze: Kalesija, Prnjavor i Dubnica. Zakonom o podjeli teritorije NR Bosne i Hercegovine na srezove, gradove i opštine (“Sl. list NR BiH” br. 11/52) 1952. godine Zvorničkom srezu pripadaju Memići sa sjedištem Narodnog odbora opštine u Memićima, u koju ulaze: Caparde, Hajvazi, Kusonje, Kosovača, Memići, Bulatovci, Brezik, Mahala, Zukići, Baljkovica, Potočani, Kalesija, Prnjavor i Dubnica, a 1955. godine Zakonom o području srezova i opština u NR Bosni i Hercegovini Memići kao Narodni odbor opštine imaju više naseljenih mjesta u svom sastavu. U periodu 1958.1962. godine Zakonom i izmjenama i dopunama Zakona o područjima srezova i opština u NR Bosni i Hercegovini Kalesija sa sjedištem narodnog odbora opštine u Kalesiji pripada Tuzlanskom srezu, a mijenjao se i broj naseljenih mjesta u sastavu opštine, pa je Kalesija 1962. godine u svom sastavu imala naseljena mjesta: Borogovo, Brezik, Bulatovci, Caparde, Dubnica, Gojčin, Hajvazi, Hrasno Donje, Hrasno Gornje, Jeginov Lug, Jelovo Brdo, Kalesija, Kikači, Kulina, Kusonje, Lipovice, Mahala, Matkovac, Memići, Miljanovci, Osmaci, Petrovice Gornje, Prnjavor, Rainci Donji, Rainci

106

ćirilica Arhivistička informativna pomagala: PrP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1945. Viličevići. Količina građe: 9 knj. građevinske dozvole i sl. Sarači. Skupština opštine Živinice 107 . kao i one koja se odnosi na eksproprijaciju. – 1973. (220 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži građu koja se odnosi na rad skupštinskih organa i službi. Skupština opštine Živinice Signatura fonda: BiH-ATKT/SOŽ Vremenski raspon građe: 1941. socijalne politike i prosvjetne djelatnosti na području opštine Živinice. Jezik u građi: bosanski. komunalne i stambene izgradnje. a sastoji se od opšte. 6. – Promjene naziva stvaraoca fonda: 1. 7. Zelina i Zolje. 2. Narodni odbor opštine Živinice 3. pravne. 5. Seljublje. Rakino Brdo. Serije u fondu: 1. uzurpaciju. dodjelu zemljišta. Vukovije Donje.. Šeher.Gornji. personalne. 4. Osim toga. 1854 pov.hrvatski Pismo u građi: latinica. srpski. Vukovije Gornje. Tojšići. Zapisnici sa sjednica NOO-e Odjeljenje za opšte poslove Odjeljenje za privredu i rad Odjeljenje za finansije Odjeljenje za stambeno-komunalne poslove Odjeljenje za narodno zdravlje i socijalno staranje Projekti Valorizacija fonda: 2 Fond može poslužiti kao izvor za proučavanje privrednog i kulturnog razvoja. Sajtovići. Mjesni narodni odbor Živinice 2. 3. finansijsko-računovodstvene i projektne dokumentacije. može poslužiti za rješavanje imovinsko-pravnih odnosa pravnih i fizičkih lica.

7. finansijska.267 pov. Količina građe: 298 knj. Serije u fondu: 1. Gračanica. Fabrika. Šerići. Dubrave Gornje. dokumentacija koja se odnosi na privredu. godine Mjesni narodni odbor Živinice sa sjedištem u Živinice-Tvornica u sastavu svog područja ima sela – naselja: Živinice Hrvatske. 1.. Brnjica Donja. Suha. Đurđevik. Tupković Gornji.. Priluk. Ljubače i Morančani.Historijat stvaraoca fonda: Na osnovu Zakona o teritorijalnoj podjeli Federalne Bosne i Hercegovine na okruge. Dubrave Donje. Dunojevići. građevinske dozvole. – 1980. – 1995. Gornja Lukavica. Par Selo Donje. Donja Lukavica. i sl.. i 1950. Suha i Omazići pripadaju Tuzlanskom srezu Tuzlanskog okruga. Djedina. 2. projekti.. pa je 1962. Živinice Tvornica. Kovači. Donja Višća. godine Živinice kao mjesni narodni odbor sa selima Živinice Katoličke. Maline. Suha. Gornje Živinice. stambena izgradnja. 3. a 1947. 4 kut. ali će nakon obrade biti pripojena postojećim fondovima ili će od nje biti formirani novi.) nije kompletna što je dijelom posljedica ratnih dejstava. Tupković Donji. 4. Omazići. Zukići i Živinice. Svojat. 8. Kuljan. 5. godine Živinice su opština u Tuzlanskom srezu sa sjedištem Narodnog odbora opštine u Živinicama. 112 fasc. zdravstvo. saobraćaj. Brnjica Gornja.opšta. Donje Živinice. katastar. Zelenika. Vrnojevići.. srezove i područja mjesnih narodnih odbora 1945. personalna. urbanizam. Zapisnici sa sjednica Odjeljenje za opštu upravu Odjeljenje za budžet Odjeljenje za rad i radne odnose Odjeljenje imovinsko-pravnih poslova Odjeljenje za stambeno-komunalne poslove Odjeljenje za prosvjetu i kulturu Odjeljenje za narodno zdravlje i socijalno staranje 108 . Kršići. osnovne knjige evidencije. 1992. 36 reg. Skupština opštine Gradačac Signatura fonda: BiH-ATKT/SOGd Vremenski raspon građe: 1915. (225 d/m) Sadržaj fonda: Fond se sastoji od raznovrsne dokumentacije koja se odnosi na djelovanje i rad opštinskih organa i službi . pravna. obrazovanje. Gornja Višća. U okviru fonda primljena je i građa starije provenijencije koja ne pripada ovome fondu. godine ova Opština u svom sastavu imala naseljena mjesta: Bašigovci. Živinice Muslimanske. a Zakonom i izmjenama i dopunama Zakona o područjima srezova i opština u NR Bosni i Hercegovini mijenjao se broj naseljenih mjesta u sastavu opštine Živinice. 6. Od 1952.–1995. matična služba. Živinice Muslimanske. Napomena: Preuzeta građa ratne provenijencije (1992.

gradove i opštine 1952. Godine 1962. stambeno-komunalne izgradnje. Do kraja austrougarske vladavine bivši Gradačački srez je imao 33 općine. hrvatski Pismo u građi: latinica. Mionica Gornja. uzurpacija itd. Ledenice Katoličke. dodjela zemljišta. – Promjene naziva stvaraoca fonda: 1. ali i kao dokaz za rješavanje imovinsko-pravnih odnosa pravnih i fizičkih lica (građevinske dozvole. u koju ulaze: Gradačac. a 1950. srezove i područja mjesnih narodnih odbora 1945.). Lukavac Gornji. 3. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: PrP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: ograničena Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1945. Mjesni narodni odbor Gradačac Gradski narodni odbor Gradačac Narodni odbor gradske opštine Gradačac Narodni odbor opštine Gradačac Skupština opštine Gradačac Historijat stvaraoca fonda: Općina Gradačac je dostavila slijedeće podatke: “U periodu austrougarske okupacije na području Nahije Gradačac postojale su 32 seoske i 1 gradska općina. Zakonom o podjeli teritorije NR Bosne i Hercegovine na srezove. Vida. godine Zakonom o području srezova i opština u NR Bosni i Hercegovini Gradačac kao Narodni odbor opštine pripada Brčanskom srezu i ima više naseljenih mjesta u svom sastavu. pripada Gradačačkom srezu. a od 1955. 2. u koji ulaze Gradačac i Šibovac. Ledenice Muslimanske. godine Gradačac je ukinut kao srez i postaje opština Gradačac. Ustav iz 1910. 4. godine vršene su određene promjene organizacije srezova i opština. 5. a ranije opštine na tom području postaju mjesni uredi. do 1958. Od 1955. godine gradska opština Gradačac sa sjedištem Narodnog odbora gradske opštine u Gradačcu.Valorizacija fonda: 2 Fond može poslužiti kao izvor za proučavanje privrednog razvoja. kulturne i prosvjetne djelatnosti i socijalne politike opštine Gradačac. a od 1956.’’ Na osnovu Zakona o teritorijalnoj podjeli Federalne Bosne i Hercegovine na okruge. godine i prateći zakoni uveli su u politički život zemlje Kotarsko vijeće kao neku vrstu izbornih samoupravnih organa. godine Gradačac je grad u sastavu Gradačačkog sreza Tuzlanske oblasti sa sjedištem Gradskog narodnog odbora u Gradačcu. Jezik u građi: bosanski. 109 . srpski. eksproprijacija. godine Gradačačkom srezu Tuzlanskog okruga pripada grad Gradačac sa sjedištem mjesnog narodnog odbora u Gradačcu.

9. Jelovče Selo. 1/70. (145 d/m) Sadržaj fonda: Fond se sastoji od dokumentacije koja se odnosi na rad organa upravljanja. Gradačac. Odlukom o Opštinskoj upravi objavljenoj u Službenom glasniku Opštine Gradačac br. Porebrice. Gornji Žabar. 7. projekte i dr. Gornji Lukavac. finansijsku dokumentaciju. za narodnu odbranu i za unutrašnje poslove). radne odnose. Zapisnici sa sjednica Opšta uprava Rad i radni odnosi Prosvjeta i kultura Finansije Komunalni poslovi Narodno zdravlje i socijalno staranje Matična služba Projekti Knjige Valorizacija fonda: 2 Fond može poslužiti za pregled i proučavanje privrednog razvoja. . Kerep.godine Zakonom o područjima srezova i opština u NR BiH Dobojskom srezu pripada Gradačac sa sjedištem Narodnog odbora opštine u Gradačcu i naseljenim mjestima u svom sastavu: Avramovina. Srnice Donje. Novalići. Vida. Vučkovci. Blaževac. Hrgovi Donji. Donja Tramošnica. Donja Međeđa. 6. Količina građe: 149 knj. – 1995. 5. dokumentaciju vezanu za obrazovanje. 1992. Samarevac. građevinske dozvole. – 1976. Rajska. 102 reg. za opštu upravu i društvene službe. 4. Zelinja Donja. Biberovo Polje. Gornje Krečane. Zelinja Srednja. Skupština opštine Kladanj Signatura: BIH-ATKT/SOKl Vremanski raspon građe: 1945. Zelinja Gornja. Gornje Ledenice. 3. 10. Sibovac. Jasenica. 2. Serije u fondu: 1. Gornja Tramošnica. Orlovo Polje. imovinsko-pravnu službu. Nakon ukidanja srezova Gradačac se regionalno više povezuje sa Tuzlom. matičnu službu. Srednja Slatina. Mionica. 750 pov. Donje Ledenice. Donje Krečane. 8. Donji Skugrić. Gornja Međeđa. regulisana je organizacija i djelokrug organa uprave Opštine na osnovu koje su organizovani sekretarijati (za upravne i inspekcijske poslove. Tolisa. komunalne i stambene 110 . za prihode. Donji Lukavac. Briježnica.. Srnice Gornje. Turić..

gradove i opštine (“Sl. Zakonom o području srezova i opština u NR Bosni i Hercegovini Narodni odbor opštine Kladanj sa sjedištem u Kladnju i naseljenim mjestima u svom sastavu (Brateljević (sa zaseokom Zagrađe). Konjevići. Gojakovići. od 16. Suha. Karaula Han. Goletići. Gornji Dopasci. Crijevčići. Goletići. Kladanj. Pauč. Mladovo. Plahovići. Buševo. Ljekova Ravan i Plaše). Kladanj. dokumenti važni za rješavanje imovinsko pravnih odnosa). Vranovići. Nočajevići. Kovačići. Prijevor. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: PrP. Pored toga građa se može koristiti prilikom rješavanja vlasničkih odnosa između pravnih i fizičkih lica (građevinsle dozvole. Ravne. Ljeskova Ravan i Suljići. Buševo. Plaše. Skupština opštine Kladanj Historijat stvaraoca fonda: Zakonom o teritorijalnoj podjeli Federacije Bosne i Hercegovine na okruge. Velika Kula. Omačevići. Zakonom o podjeli teritorije NR Bosne i Hercegovine na srezove. Jezik u građi: bosanski. je pripadao Tuzlanskom srezu. Gojakovići. Matijevići (sa zaseokom Erkići). Gojsalići. Konjevići. Starić. godine kada je Zakonom o ukidanju srezova Ukinut Tuzlanski srez kojem je Opština Kladanj pripadala. – Promjene naziva stvaraoca fonda: 1. Vučićinići. Hotani. Vučinići. Vučinići). Kovačići. Brgule. Prijevor. Kovačići. Tuholj. Ova podjela pretrpjela je neznatne promjene dopunama ovoga Zakona. Narodni odbor opštine Kladanj 3. Donji Dopasci. Vrnovići (sa zaseocima Butkovići. Rujići. SAP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: ograničena Vremenski raspon stvaraoca fonda: 1945. Plahovići. Starić. Gojsalići. Lupoglavo.izgradnje. Stupari (sa zaseokom Trnovača). u koji je ulazio: Plahovići. Brlošci. Kula i Karaula. a 1949. Mala Kula. formiran je Mjesni narodni odbor Kladanj sa sjedištem u Kladnju a činili su ga mjesto Kladanj sa zaseocima: Buševo. Godine 1955. Konjevići. te uopšteno kulturne i prosvjetne djelatnosti opštine Kladanj. Brateljevići. Brdijeli. Prijanovići. godine Kladanjskom srezu je pripadao Kladanj kao opština. Ravne. Karaula Han. Olovci. kupoprodajni ugovori i dr. 111 . Mjesni narodni odbor Kladanj 2. Jelačići. Dole. Mjesni narodni odbor Kladanj pripadao je Kladanjskom srezu i Tuzlanskom okrugu. Majdan. sa sjedištem narodnog odbora opštine u Kladnju. sve do 1966. socijalne politike. Tuholj. Butkovići. srpski. godine Tuzlanskoj oblasti. hrvatski Pismo u građi: latinica. Mladovo.) 1952. Suljići. Obrčevac. Krivajevići. augusta 1945. list NR BiH” br. Lukići (Jošje). godine. Dole. Tarevo. Gornji Dopasci. Obrčevac. Pauč. srezove i područja mjesnih narodnih odbora. 11/52.

. građevinsko zemljište. srpski. Jezik u građi: bosanski. Odjeljenje za opštu upravu Odjeljenje za finansije Odjeljenje za poljoprivredu i šumarstvo Odjeljenje za komunalne poslove Odjeljenje za građevinarstvo Odjeljenje za kulturu i obrazovanje Ratna dokumentacija 1992. Doborovci. građevinske dozvole. 17/55. uzurpacije.) Narodni odbor opštine Gračanica sa naseljenim mjestima u svom sastavu (Babići. kadrovske poslove. 7.Skupština opštine Gračanica Signatura fonda: BiH-ATKT/SOG Vremenski raspon građe: 1955. Malešići. 2154 fasc. Valorizacija: 2 Fond po svome sadržaju i sačuvanosti može poslužiti u svrhu dokazivanja vlasništva pravnih i fizičkih lica (projekti. 5. ugostiteljstvo.). eksproprijacije. 112 . 4. – 1995. službe za školstvo. eksproprijacije). invalidnine itd. Karanovac. list NR BiH’’ br. uzurpacije. Piskavica. (292 d/m) Sadržaj fonda: Fond se sastoji od dokumentacije koja se odnosi na rad opštinskih organa i službi: za opštu upravu. – 1995. Lendići. – 1980. šumarstvo i poljoprivredu. 1992. službe za inspekcijske poslove. zdravstvo i druge oblasti. 486 pov. 2. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP (SAP) Stepen sređenosti: registraturski sređen (u toku arhivistička obrada) Dostupnost: ograničena Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1955. Donja Lohinja. a građa ratnog perioda može poslužiti kao izvor za proučavanje ratnih događaja. – Historijat stvaraoca fonda: Na osnovu Zakona o području srezova i opština u NR Bosne i Hercegovine (“Sl. 6. Serije u fondu: 1. dodjela zemljišta. Gračanica. djelovanja i rada Općine na području lokalne uprave... službe za geodetske i građevinske poslove (građevinske i urbanističke dozvole. Gornja Lohinja. Količina građe: 101 knj. – 1995. 3. hrvatski Pismo u građi: latinica. godine. Napomena: Preuzeta je i građa koja se odnosi na rad Općine Gračanica u ratnom periodu 1992.

Gračanica. Škahovica i Vranovići. Ratno predsjedništvo Ratno povjereništvo Izvršni odbor Općinski načelnik Sekretarijat za poslove uprave. Trnovci (zaselak Džakula) i Vranovići). Miričina. društvene djelatnosti. Izvršni odbor. godine na području lokalne uprave. društvene djelatnosti. Orahovica Gornja. Džakule. Boljanić. Količina građe: 7 pov. prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove. 5. je pripadao Tuzlanskom srezu. Općinskog načelnika. Lukavica (dio osim zaseoka Rijeka). prostorno uređenje i stambenokomunalne poslove 6. Malešići. Orahovica Donja. 2. Bosansko Petrovo Selo. (1.) Narodni odbor opštine Gračanica ostao je u sastavu Tuzlanskog sreza ali se povećao broj naseljenih mjesta u njegovom sastavu: Babići. civilnu zaštitu itd. Stjepan Polje. Civilna zaštita Valorizacija fonda: 2 Fond može poslužiti kao izvor za proučavanje ratnih događaja. Jezik u građi: bosanski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SAP Stepen sređenosti: registraturski sređen 113 . 4. boračko-invalidsku zaštitu. Serije u fondu: 1. Karanovac. Skahovica. Skipovac Donji. djelovanja i rada Općine u ratnom periodu 1992. Kakmuž. Doborovci. 47/62. Sočkovac.Klokotnica Signatura fonda: BiH-ATKT/ODI -Klo Vremenski raspon građe: 1992. Donja Lohinja. – 1995. Skipovac Gornji. Gornja Lohinja. 3. poslove uprave. Piskavica. Soko.Sočkovac. Ratno povjereništvo.6 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži dokumentaciju koja se odnosi na Ratno predsjedništvo. Lendići. Stjepan Polje. list NR BiH’’ br. Soko. Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o područjima srezova i opština u NR Bosni i Hercegovini (“Sl. Porječina. Godine 1962. – 1995. Sekretarijat za boračko-invalidsku zaštitu 7. Općina Doboj Istok . Rašljeva.

Sjedište Općine Doboj – Istok je u naseljenom mjestu Klokotnica.5 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži dokumentaciju koja se odnosi na rad Ratnog predsjedništva. Brijesnica Mala. djelovanja i rada Općine u ratnom periodu 1992. načelnika. (2.Dostupnost: ograničena Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1992. Jezik u građi: bosanski. CZ Ugljevik – Teočak.. godine bili prostori današnje Općine Doboj . Sjenina Rijeka. Općinskog vijeća Teočak – Ugljevik. 5 pov. – Promjene naziva stvaraoca fonda: 1. hrvatski 114 . 24 reg. Klokotnica. koji je vršio ulogu najvišeg predstavničko-političkog tijela u kome su se inicirali. – 1995. Suho Polje.. godine došlo je do prekida veza sa dotadašnjim sjedištem Skupštine opštine Doboj u čijem sastavu su od 1962. Klokotnica i dijelovi naseljenih mjesta Lukavica Rijeka i Stanić Rijeka koja su do potpisivanja Mirovnog sporazuma o BiH bila u sastavu Općine Doboj. srpski. Općina Doboj Istok Historijat stvaraoca fonda: Pojavom ratnih dejstava 1992. Općina Teočak Signatura fonda: BiH-ATKT/O Te Vremenski raspon građe: 1992. Sekretarijata za BIZ. Tokom mjeseca maja 1992. Izvršnog odbora SO Ugljevik.Istok. godine na području lokalne uprave. Količina građe: 1 sv. Istovremeno je konstituisan Koordinacioni odbor mjesnih zajednica Brijesnica Velika. Službe finansija. Predsjedništvo SO-e Doboj u egzilu 2. – 1995. Brijesnica Velika. Sekretarijata za privredu. Lukavica Rijeka. a ideja o današnjem nazivu općine nastala je u decembru iste godine. godine konstituisano je Predsjedništvo SO-e Doboj u egzilu sa privremenim sjedištem u Tešnju. Valorizacija fonda: 2 Fond može poslužiti kao izvor za proučavanje ratnih događaja. Sjenina i Grapska. Svijetleća. godine konstituisana je Općina Doboj – Istok koju čine naseljena mjesta: Brijesnica Mala. Stanić Rijeka. Na osnovu Zakona o konstituisanju novih općina u Federaciji BiH i izmjeni područja općina podijeljenih međuentitetskom i međukantonalnom crtom 1998. predstavljali i izražavali interesi mjesnih zajednica.

– 1995. potvrde. 9. programe. – 1995. uvjerenja.Sapna Signatura fonda: BiH-ATKT/OZ . finansijsku dokumentaciju i knjige djelovodnog protokola.15 kut. Bilalići. rješenja.Sa Vremenski raspon građe: 1992. (36 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži zahtjeve. 8. 1 fasc. Serije u fondu: 1. Od 1998. 7. 4. 6. 5.. Općina Zvornik . ugovore. obavijesti. Gornja Krčina. – Historijat stvaraoca fonda: Agresijom na Bosnu i Hercegovinu 1992. informacije. 3. saglasnosti. AP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: ograničena Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1992. 330 reg. Područje Općine Teočak čine naseljena mjesta: Stari Teočak. Teočak – Krstac. godine. Jasikovac i Tursunovo Brdo koja su do potpisivanja Mirovnog sporazuma o BiH bila u sastavu Općine Ugljevik. 11. godine a na osnovu Odluke o izboru predsjednika i članova Ratnog predsjedništva funkcionisala je SO Ugljevik na području slobodnog dijela Opštine. Količina građe: 6 knj. 10. godine na osnovu Zakona o konstituisanju novih općina u Federaciji BiH i izmjeni područja općina podijeljenih međuentitetskom i međukantonalnom crtom konstituisana je Općina Teočak sa sjedištem u naseljenom mjestu Teočak. Sniježnica i dijelovi naselja mjesta Brijest. 13 pov.Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: PrP. Ratno predsjedništvo Izvršni odbor Načelnik općine Matični ured Povjereništvo u Zagrebu Sekretarijat za privredu Sekretarijat za poljoprivredu Sekretarijat za izbjegla i raseljena lica Općinsko vijeće Boračko invalidska zaštita Komisija za razmjenu ratnih zarobljenika 115 . 2. izvještaje. Jesenje.. odluke. Dokumentacija je nastala u radu Općine Zvornik sa privremenim sjedištem u Tuzli i Sapni u ratnom periodu 1992...

Sjedište Općine Sapna je u naseljenom mjestu Sapna. djelovanja i rada Općine na području lokalne uprave. hrvatski Pismo u građi: latinica 116 . Vitinica i Zaseok koja su do potpisivanja Mirovnog sporazuma o BiH bila u sastavu Općine Zvornik. naloge za isplatu i naplatu. srpski. odluke i ugovore o pomoći. (5 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži ulazne i izlazne račune magacina. spiskove o raspodjeli humanitarne pomoći.12. Logistički centar Valorizacija fonda: 2 Fond može poslužiti kao izvor za proučavanje ratnih događaja. – Historijat stvaraoca fonda: U ratnom periodu 1992.. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: PrP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: ograničena Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1992. kartice. Rastošnica. Finansijska dokumentacija 13. Količina građe: 2 knj. Na osnovu Zakona o konstituisanju novih općina u Federaciji BiH i izmjeni područja općina podijeljenih međuentitetskom i međukantonalnom crtom konstituisana je Općina Sapna koju čine naseljena mjesta: Goduš. Opštinski logistički centar za pomoć narodima BiH Kladanj Signatura: BiH-ATKT/OLC Kl Vremanski raspon građe: 1993. – 1995.. Rožanj. Međeđa. Sapna i dijelovi naseljenih mjesta Baljkovica. Nezuk. srpski. Kraljevići. ali može poslužiti za proučavanje načina rada ovoga Centra. – 1995. Kiseljak. 11 pov. godine radila je Općina Zvornik sa privremenim sjedištem u Tuzli i Sapni. 35 reg. Jezik u građi: bosanski. izvještaje o završenoj raspodjeli za socijalno ugroženo stanovništvo. Valorizacija fonda: 2 Fond nije kompletan. blagajnu. Jezik u građi: bosanski.

likvidacione liste. odjavljene predmete korisnika izuzetnog materijalnog obezbjeđenja. stvaranje robnih rezervi i obezbjeđenje repromaterijala za potrebe privrede. 24 sv. 2 kut.Arhivistička informativna pomagala: PrP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: ograničena Vremenski raspon stvaraoca fonda: 1993. 100 reg. 06. 1993. Organ rukovođenja bio je direktor kojeg imenuje i razrješava Izvršni odbor Opštine na prijedlog povjerenika Logističkog centra uz saglasnost Koordinacionog odbora humanitarnih organizacija Kladanj.. Opštinska služba za boračko-invalidsku zaštitu Srebrenica Signatura: BiH-ATKT/OSBIZ Sb Vremanski raspon građe: 1994. godine. (11. koji se odnose na djelovanje i rad Službe BIZ-a Opštine Srebrenica. godine donijelo Prijedlog za pokretanje redovne likvidacije Logističkog centra Kladanj (“Službeni glasnik Općine Kladanj” broj 1/98. prijedloge za priznavanje prava na izuzetno materijalno obezbjeđenje.). prikupljanje.) kojom je utvrđeno da su organi upravljanja i rukovođenja javnog preduzeća direktor i upravni odbor čije članove imenuje osnivač.. – 1998. – 2001. Sjedište Centra je bilo u Kladnju. dokumentaciju prvostepene stambene komisije. prihvat i podjelu humanitarne pomoći. kada je Predsjedništvo Skupštine opštine Kladanj donijelo Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Logističkog centra za pomoć narodima RBiH (“Službeni glasnik Opštine Kladanj’’ broj 3/93. 1998. 2 pov.. spiskove RVI opštine Srebrenica.01. potvrde o statusu boračke populacije.). Općinsko vijeće Kladanj je na sjednici održanoj 27. registar nestalih lica i finansijsku dokumentaciju (blagajna. 10. a poslovao je kao javno preduzeće u državnoj svojini i obavljao sve poslove koji se odnose na obezbjeđenje racionalnog snabdijevanja stanovništva. a njegovu funkciju vršio je Izvršni odbor Opštine sve do 29. primljene i poslate dopise. Količina građe: 18 knj. zahtjeve za isplatu novčanih prinadležnosti. 1993. godine donijelo Odluku o osnivanju logističkog centra čiji je puni naziv glasio: “Opštinski logistički centar za pomoć narodima BiH Kladanj’’ (“Službeni glasnik Opštine Kladanj’’ broj 2/93.. spiskove korisnika sa ostvarenim pravima na porodičnu invalidninu. završni računi). Historijat stvaraoca fonda: Predsjedništvo Skupštine opštine Kladanj je na sjednici održanoj 03.6 d/m) 117 . Sadržaj fonda: Fond sadrži: rješenja za priznavanje prava na porodičnu invalidninu. izvodi. generalne spiskove obračuna porodične invalidnine. U skladu sa Odlukom o proglašenju preduzeća i finansijskih institucija od posebnog značaja za opštinu u ratnim uslovima Upravni odbor nije imenovan.

BIZ Vlasenica 118 . a odnosi se na izjave i spiskove iz 1993. 23 sv. Finansijska dokumentacija 3. – 2001. Količina građe: 26 knj. godine. Arhiva protokola 3. Knjige Valorizacija fonda: 2 Fond nije cjelovit.. sveska sa podacima o poginulim.2001. 102 reg.6 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži dokumentaciju koja se odnosi na djelovanje i rad Službe za boračko invalidsku zaštitu Bratunac: arhiva komisije Sekreterijata za BIZ Bratunac. Opštinska služba za boračko-invalidsku zaštitu Bratunac sa sjedištem u Tuzli Signatura: BiH-ATKT/OSBIZ Br Vremanski raspon građe: 1993. Sekretarijat za BIZ Bratunac 2. registar ranjenih boraca. blagajne.Serije u fondu: 1. hrvatski.. Finansijska dokumentacija 4. Jezik u građi: bosanski. godine. 85 pov.. djelovodni protokoli. privremena rješenja. evidencije popunjenih matičnih kartona šehida. ( 21. arhiva protokola. Knjige 5. Arhiva protokola 2. fakture i sl. ali je važan jer može poslužiti kao osnova za istraživanje djelovanja i rada ove Službe u periodu 1994. Serije u fondu: 1.. srpski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: ograničena Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1994. uvjerenja. – 2001. Napomena: U okviru ovog fonda preuzet je i jedan registrator sa građom BIZ-a Vlasenica. registar nestalih boraca.

završni računi) Lični kartoni Dosijei radnika Evidencije stanova 119 . – 2002. Dokumentacija operativnog karaktera predata je Agenciji za finansije. registraturski sređen.. godine. 2. M4 obrasci. 143 pov.. Količina građe: 2 knj..Valorizacija fonda: 2 Fond nije cjelovit. godine preuzela građu Bratunca za koje je izvršeno preseljenje spisa u druge Službe prema mjestu prebivališta. 4. ali je važan jer može poslužiti kao osnova za istraživanje djelovanja i rada ove Službe u periodu 1993. pa je Služba za boračko-invalidsku zaštitu Općine Tuzla 2001.2001. a jedan dio Poreznoj ispostavi Tuzla i drugim poreznim ispostavama na području Tuzlanskog kantona. – 2001. Jezik u građi: bosanski. 5. Podružnica Orašje Odjeljenje za opšte poslove Odjeljenje za finansije (platne liste. 3. hrvatski. pristupačan za korištenje... Zavod za platni promet Federacije Bosne i Hercegovine – Filijala Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/ZPPFBiH-FTZ Vremenski raspon građe: 1953. srpski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: ograničena Vremenski raspon stvaraoca fonda: 1993. Serije u fondu: 1. 1 omot (180 d/m) Sadržaj fonda: Fond je necjelovit. 137 reg. 49 fasc. Historijat stvaraoca fonda: Služba za boračko-invalidsku zaštitu Općine Bratunac je u ratnom i poslijeratnom periodu imala sjedište u Tuzli. 7 paketa. 183 kut. informatičke i posredničke usluge Sarajevo – Poslovnica Tuzla. 6..

1 sv. Promjene naziva stvaraoca fonda: 1. (29.. a od 1997. radio je pod nazivom Služba društvenog knjigovodstva Tuzla. Zavod za platni promet Federacije Bosne i Hercegovine-Filijala Tuzla. – 2002.04. U početku 1953. 77 pov. 1953. Finansijska služba 120 .. Kadrovska služba 3. U svom radu imao je više transformacija i statusnih promjena. Služba društvenog knjigovodstva Tuzla. godine) radi pod nazivom Zavod za platni promet Federacije Bosne i Hercegovine – Filijala Tuzla. kadrovske i finansijske službe. može poslužiti zaposlenicima čiji se dosijei nalaze u ovom fondu. 4 bloka. 89 reg. Količina građe: 6 knj. pravni akti. matična knjiga radnika.5 d/m) Sadržaj fonda: Fond je fragmentaran. godine.. hrvatski Pismo u građi: latinica. Jezik u građi: bosanski. godine do ukidanja (30. – 2002. 1997. jer je nakon preuzimanja u Arhiv utvrđeno da nedostaju pravilnici. Zavod za platni promet Federacije Bosne i Hercegovine – Podružnica Orašje Signatura fonda: BiH-ATKT/ZPPFBiH-PO Vremenski raspon građe: 1987. 20 fasc. – 2005. 2. osnovna sredstva i sl. pravne. M4 obrasci. – 1997. sadrži samo dio dokumentacije iz oblasti opšte.. srpski. Također. djelovodni protokoli. 30 kut.Valorizacija fonda: 4 Fond je zbog sačuvanosti i sadržaja male vrijednosti i može poslužiti kao pomoćni izvor za istraživanje raznih knjigovodstvenih propisa i promjena na uskom području jedinice lokalne uprave. Historijat stvaraoca fonda: Zavod za platni promet – Filijala Tuzla radi od 1953. platne liste. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: PrP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: ograničena Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1953. ugovori. kartoni LD-a.2002. Serije u fondu: 1.. Opšta i pravna služba 2.

/89. a nakon rata 1997. Upravni odbor. te za ostvarenje ličnih prava zaposlenika. – 1990. Služba društvenog knjigovodstva SR BiH – Filijala Brčko. godine navedeno je da će Vlada imenovati likvidatora da okonča poslove likvidacije. Skupština Komunalne zajednice 121 .Ekspozitura Orašje. godine (informacije i izvještaji) kao Služba društvenog knjigovodstva SR Bosne i Hercegovine – Filijala Brčko . „regresna arhiva. hrvatski Pismo u građi: latinica.“ Serije u fondu: 1. godine (djelovodni protokol) i 1988. Skupštine Komunalne zajednice (zapisnici i materijali). U Zakonu o prestanku važenja Zakona o unutrašnjem platnom prometu iz 2004. godine kao Zavod za platni promet Federacije Bosne i Hercegovine Sarajevo – Podružnica Orašje. Samoupravna interesna zajednica zdravstvene zaštite Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/SIZZZT Vremenski raspon građe: 1961. – 2005. Jezik u građi: bosanski. Upravnog odbora. te tzv.Valorizacija fonda: 4 Fond je zbog sačuvanosti i sadržaja male vrijednosti.. ali može poslužiti kao pomoćni izvor za istraživanje raznih knjigovodstvenih propisa i promjena na uskom području jedinice lokalne uprave. Zbora radnika. (90 d/m) Sadržaj fonda: Fond je nepotpun i sastoji se od raznovrsne dokumentacije koja se odnosi na rad Radničkog savjeta. Količina građe: 10 reg. 566 pov. Promjene naziva stvaraoca fonda: 1. Izvršni odbor 2. Ekspozitura Orašje 2. Zapisnici i materijali sa sjednica – Radnički savjet. Skupštine Samoupravne interesne zajednice. srpski. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: PrP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: ograničena Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1987. Zavod za platni promet FBiH – Podružnica Orašje Historijat stvaraoca fonda: Na osnovu preuzete građe može se konstatovati da je stvaralac djelovao 1987.

hrvatski Pismo u građi: latinica. hrvatski Pismo u građi: latinica. 3. Valorizacija fonda: 4 Vrijednost fonda je umanjena zbog nepotpunosti. – 1992. Sreski zavod za socijalno osiguranje Tuzla Komunalni zavod za socijalno osiguranje Tuzla Zajednica zdravstvenog osiguranja radnika Tuzla Samoupravna interesna zajednica zdravstvene zaštite Tuzla Samoupravna interesna zajednica fizičke kulture Lukavac Signatura fonda: BiH-ATKT/SIZFK Lu Vremenski raspon građe: 1979. odluke. a može poslužiti za proučavanje djelovanja i rada ove Samoupravne interesne zajednice. planove.3. finansijske kartice. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: PrP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: ograničena Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1961. Regresna arhiva Valorizacija fonda: 4 Vrijednost fonda je umanjena zbog nepotpunosti. opšte akte. platne liste. srpski. Količina građe: 20 reg. Jezik u građi: bosanski. dnevnici knjiženja i sl.. 4. srpski. ( 3 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži izvještaje. Skupština Samoupravne interesne zajednice 4. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: PrP 122 . 2. – Promjene naziva stvaraoca fonda: 1. bilansi stanja. a može poslužiti za proučavanje djelovanja i rada ove Samoupravne interesne zajednice. 19 pov. Jezik u građi: bosanski.

Serije u fondu: 1. godišnji obračun itd. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: PrP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1977. Lukavac. društvene dogovore. ali može poslužiti za proučavanje djelovanja i rada ove vrste interesne zajednice. hrvatski Pismo u građi: latinica. Opšti spisi 2. godine. Kladanj. odluke. Količina građe: 9 knj. poslovnike. Godine 1978. Regionalna zajednica opština sa sjedištem u Tuzli Signatura fonda: BiH-ATKT/RZO T Vremenski raspon građe: 1978.. 4 fasc. Historijat stvaraoca fonda: Samoupravna interesna zajednica fizičke kulture osnovana je 1979. srpski.5 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži: Statute. (0. Jezik u građi: bosanski. ovoj 123 . Živinice. godine je osnovana Regionalna zajednica opština sa sjedištem u Tuzli. Kalesija. Finansijsko-računovodstveni spisi Valorizacija fonda: 4 Fond nije potpun. Srebrenik i Tuzla 1977. pravilnike. – 1990..Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: ograničena Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1979. godine od strane Skupštine opštine Lukavac. – 1990. – 1992. dostavnu knjigu za poštu. 1 pov. M4 obrasce. a prestala je sa radom 1992. djelovodni protokol. Historijat stvaraoca fonda: Udruživanjem opština: Banovići.

kartoteke dobavljača. Količina građe: 16 pov. godine radio je pod nazivom Fond socijalne i dječije zaštite. zapisnika sa Zborova RZ. završnih računa. 41 reg. 124 . godine. Od 1986. a 1986. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: PrP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1975. Fond socijalne i dječije zaštite Historijat stvaraoca fonda: Na osnovu Samoupravnog sporazuma usvojenog od strane radnih ljudi u organizacijama udruženog rada 27. Jezik u građi: bosanski. izvještaja itd. godine na sjednici Koordinacionog odbora Skupštine Regionalne zajednice opština. – 1994. programa. 12. Valorizacija fonda: 4 Fond nije potpun. ali može poslužiti za proučavanje djelovanja i rada ove vrste zajednice. periodičnih obračuna. 1993. Regionalna zajednica opština je ugašena 06. hrvatski Pismo u građi: latinica. 12. Samoupravna interesna zajednica socijalne i dječije zaštite 2. normativnih akata. marta 1975. godine preneseni na Sekretarijat za društvene djelatnosti. 27/93) 31. Fond socijalne i dječije zaštite Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/FSIDZ T Vremenski raspon građe: 1977. a poslovi su u toku 1994. (7 d/m) Sadržaj fonda: Fond se sastoji od glavne knjige. srpski. godine konstituisana je Samoupravna interesna zajednica socijalne i dječije zaštite (SIZ). godine opština Gračanica.Zajednici se pridružila opština Lopare. list RBiH’’ br. – 1993.. odluke sa Zborova RZ. 1990. Ovaj Fond je prestao sa radom na osnovu Uredbe sa zakonskom snagom o prestanku rada fondova i zavoda (“Sl. Promjene naziva stvaraoca fonda: 1. platnih lista.

a svi * Fondovi i zbirke označeni zvjezdicom proglašeni su Nacionalnim spomenikom kulture u Bosni i Hercegovini. finansijske i pravosudne poslove. – 1943. Kotarski sud Historijat stvaraoca fonda: Naredbom o ustrojstvu i djelokrugu kotarskih ureda i okružnih oblasti u Bosni i Hercegovini. Građanski predmeti Ovrhe Krivični predmeti Ostavinske rasprave Valorizacija fonda: 3 Sačuvana građa može poslužiti kao izvor djelovanja suda na području Tuzle ilustrujući zaštitu prava građana. 2. godine. srpski. Zemaljska vlada. pa su imali zvanje kotarskih sudova. 103 kut. Kotarski ured 2. starateljske. Količina građe: 2 knj. 3 sv. 4.II PRAVOSUĐE Kotarski sud Tuzla* Signatura fonda: BiH-ATKT/KST Vremenski raspon građe: 1884. hrvatski i njemački Pismo u građi: latinica. 125 . 1882. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: nesređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1882. ostavinske i krivične parnice i ovrhe. – 1943.. Kotarski uredi su vršili upravne. (26 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži sudske spise koji se odnose na građanske. Promjene naziva stvaraoca fonda: 1.. Serije u fondu: 1. osniva kotarske urede i okružne oblasti. Na čelu ureda bio je kotarski predstojnik ili njegov zamjenik. Jezik u građi: bosanski. Kotarski ured je bio podređen okružnoj oblasti. 3.

Osim toga što su bili na čelu. 3. sudbeni stol i banski stol. Količina građe: 1 knj. od 18.IV 1941. nastaju samostalni kotarski sudovi. Kotarski šerijatski sud Tuzla* Signatura fonda: BiH-ATKT/KŠST Vremenski raspon građe: 1894. 2. Kotarskim sudom upravljao je kotarski sudac. okružni i apelacioni sud dobijaju nazive kotarski sud. Sudski spisi (R) Spisi u bračnim odnosima (P) Ostavinski spisi – smrtovnice(Os. kao sudova (za poslove pravosuđa) i kotarskih ureda kao gruntovničkih oblasti. godine. moraju upotrebljavati “čisti” hrvatski jezik. Neposredni službeni nadzor nad kotarskim sudovima vršili su okružni sudovi i njihovi predsjednici. do tada redovni sudovi. (5 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži sudske spise. godine. Po ovoj zakonskoj odredbi. hrvatski. 126 . 15 kut. O) Razni spisi na arapskom jeziku Valorizacija fonda: 3 Sačuvana građa može poslužiti kao izvor djelovanja suda na području Tuzle ilustrujući zaštitu prava građana. rješenja. sreski. srpski. od 1906. Jezik u građi: bosanski. kotarski sudovi se pretvaraju u sreske sudove zadržavajući dotadašnju teritorijalnu nadležnost. Na osnovu Zakonske odredbe Ministarstva pravosuđa NDH o izricanju sudova i sudaca i upotrebi čistog hrvatskog jezika kod sudova. umjesto kotarskih ureda. oni su vodili i nadgledali ukupno poslovanje ureda i za to bili neposredno odgovorni nadležnoj oblasti. njemački i arapski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1882. Godine 1929. 4. osim šerijatskih. spise o bračnim odnosima. akte Kotarskog ureda kao suda i razne spise na arapskom jeziku.drugi službenici su im bili podređeni. koji je vršio sve poslove. – 1943. na osnovu Zakona o uređenju redovnih sudova u Kraljevini SHS. Naredbom Zemaljske vlade Bosne i Hercegovine. ostavinske rasprave. Serije u fondu: 1. svi suci i stranke.. usmeno i pismeno. – 1943.

a službeni nadzor nad njima vrše okružni sudovi. što su određeni za stranke. u nadležnost šerijatskih sudova spadali su:  Poslovi. Zemaljska vlada za Bosnu i Hercegovinu donijela je Naredbu o ustrojenju (organizaciji) kotarskih sudova u Bosni i Hercegovini (Zbornik Zakona i naredaba za Bosnu i Hercegovinu.Promjene naziva stvaraoca fonda: 1.. Kotarski ured kao šerijatski sud 2. koji je dužan i potpisivati otpravke šerijatskog suda. Kotarski šerijatski sud Historijat stvaraoca fonda: Osnivanjem kotarskih ureda. godina 1906.  raspravljanje i rješavanje o svim tužbama glede ostavštine i u ime dijeljenja ostavštine. Ovom Naredbom kotarski sudovi izlaze iz nadležnosti kotarskih i okružnih predstojnika. Po ovoj Naredbi. godina 1885. godine postoji i kotarski ured kao šerijatski sud čiji su poslovi bili vezani za šerijatsko pravo. (što se testamentom ostavlja za dobrotvorne svrhe. ukoliko se ova sastoji od mulk-imetka (pokretni imetak i nepokretnine. koji se tiču prava i dužnosti između muhamedanskih roditelja i djece. koje se broje kao vrst mulka [milč]).  ako su nasljednici sudu nepoznati ili ako nasljednika nema. kao sudova. da li se radi o imovinsko-pravnim ili drugim poslovima. Naredbom o ustrojstvu i djelokrugu šerijatskih sudova (Zbornik Zakona i naredaba za Bosnu i Hercegovinu. u okviru kotarskih ureda kao sudova. Sarajevo) kojom poslove kotarskog ureda. Godine 1906. pojedinim osobama). za koje se drži da će im na temelju ugovora. koje se odnose na vrstu ostavštine. ili drugih odredaba učinjenih za slučaj smrti.  raspravljanje ostavštine muhamedanaca i dijeljenje ostavštine. njihova djelatnost..  ako je od onih. Sarajevo) koja je šerijatskim 127 . 1882. te Zemaljska vlada.  ako se nasljedstvo sastoji iz nepokretnih dobara. naredbe posljednje volje ili Zakona nasljedstvo pripasti. zatim o tužbama koje se tiču zapisa. u prvoj molbi. godina 1906. ako su i muž i žena muhamedanskog vjerozakona. koji se odnose na muhamedansko ženidbeno pravo. Odluke donosi po činu najstariji šerijatski sudac. obavlja odjeljenje kotarskog suda pod nazivom Kotarski šerijatski sud. odredila je okolnosti u kojima šerijatski sudovi moraju sprovoditi ostavinsku raspravu:  Ako među nasljednicima ima maloljetnih.. Sarajevo). Sarajevo) počinje. Naredba kojom se proširuje nadležnost šerijatskih sudova u muhamedanskim ostavinskim poslovima (Zbornik Zakona i naredaba za Bosnu i Hercegovinu. Kod šerijatskih sudova. Iste godine donesena je Naredba o ovlaštenju šerijatskih sudova. pod predsjedništvom predsjednika Vrhovnog suda (Šerijatski vrhovni sud). a u drugoj molbi odlučivalo je vijeće četvorice sudija. da mogu ovjeravati potpise stranaka islamske vjere (Zbornik Zakona i naredaba za Bosnu i Hercegovinu. sudio je šerijatski sudac kao inokosni sudac. Vrhovni sud.  u isto tolikom opsegu raspravljanje i rješavanje u svim poslovima. godina 1883.. jedan ili drugi odsutan. kao šerijatskog suda. umobolnih ili uopće takvih osoba koje spadaju pod tutorstvo ili kuratelu. i to bez razlike.

bez obzira na zakonske stručne izraze.–XII. za to ukaže potreba. kod svakog kotarskog suda. godine Zakon o ukidanju šerijatskih sudova na području NR Bosne i Hercegovine kojim su ukinuti svi sreski šerijatski sudovi i Vrhovni šerijatski sud pri Vrhovnom sudu Bosne i Hercegovine.–XII. I–LXII. o nazivima sudova i sudaca i o upotrebi čistog hrvatskog jezika kod sudova (Zbornik zakona i naredaba Nezavisne Države Hrvatske.godine donesen je Zakon o uređenju redovnih sudova za Kraljevinu Srba.. svezak I. s obzirom na broj muslimana. Hrvata i Slovenaca (Službene novine Kraljevine Srba.  svi sporovi koji se odnose na prava i dužnosti. broj 1. ožujka 1929. 1929. 1929.  u istom opsegu svi predmeti.  raspravljanje i dioba zaostavština muslimana. I–LXII. što se osnivaju na vakufskom svojstvu jednog imanja. godište I) po kojoj ovo Ministarstvo svojom naredbom. i to bez razlike da li se tiču imovinsko-pravnih ili drugih pitanja iz bračnog odnosa.  proglašavanje muslimanskih lica umrlim. godište I) dotadašnji nazivi redovnih sudova “sreski. 1941. kao i sporovi o tome. Na prijedlog Ministarstva pravosuđa i bogoštovlja proglašena je Zakonska odredba o izmjeni Zakona o uređenju šerijatskih sudova i o šerijatskim sucima od 31. svi suci i stranke moraju usmeno i u svojim pismenim sastavcima upotrebljavati čisti hrvatski jezik. broj 1. br. Za područja kod kojih ovo posebno odjeljenje ne bude osnovano. ukoliko su po srijedi pitanja prava naslijeđa i valjanosti odredbe učinjene za slučaj smrti. koliko nije vakufsko svojstvo samo sporno. da li je po šerijatsko-pravnim propisima naredbom posljednje volje ili pravnim poslom među živima zasnovan vakuf. ako su muž i žena islamske vjere ili ako je brak sklopljen pred šerijatskim sudom odnosno pred licem ovlašćenim od šerijatskog suda. – 1258. godine (Zbornik zakona i naredaba Nezavisne Države Hrvatske.. prvo polugođe. br. a u njihovu nadležnost spadali su slijedeći predmeti:  predmeti bračnog prava. godina. koje se tiču zaostavština. da ovjeravaju potpise muslimanskih lica. godina. Predsjedništvo NR Bosne i Hercegovine donijelo je 1946. kod koga se. okružni i apelacioni sud” mijenjaju se i glase: “kotarski sud. Donesen je i Zakon o uređenju šerijatskih sudova i o šerijatskim sudijama (Službene novine Kraljevine Srba.). a tuđice svugdje izbjegavati i gdje god je to moguće zamijeniti hrvatskim narodnim izrazima. Sreski šerijatski sudovi ovlašćeni su i na to. Hrvata i Slovenaca. Hrvata i Slovenaca 1929. Hrvata i Slovenaca. sudbeni stol i banski stol”.) na osnovu kojeg su kotarski sudovi promijenili naziv u sreske sudove. koji su 128 . 1941.  tužbe. te je Kotarski šerijatski sud postao odjeljenje Sreskog suda i dobio naziv Sreski šerijatski sud. Donošenjem Zakonske odredbe o izricanju osuda. tako što će o svim predmetima. osniva kotarski šerijatski sud kao posebno odjeljenje kotarskog suda.  postavljanje staratelja maloljetnim muslimanima i stavljanje punoljetnih muslimana pod starateljstvo kao i ukidanje starateljstva i proglašavanje maloljetnih muslimana punoljetnim. Ministarstvo će svojom naredbom odrediti kojim kotarskim šerijatskim sudovima će ta područja pripadati. svezak I. prvo polugođe.sudovima dala mogućnost ovjeravanja potpisa i muhurova muslimana na svim ispravama svake vrste. – 1258. U periodu Kraljevine Srba. koji se odnose na prava i dužnosti između roditelja i djece (ovdje se broje i sporovi o tome da li je dete rođeno u zakonitom braku.

ovrhe.spadali u nadležnost šerijatskih sudova. 74 kut. Jezik u građi: bosanski. 2. Ovrhe Građanski predmeti Krivični predmeti Ostavinske i starateljske rasprave Valorizacija fonda: 3 Sačuvana građa može poslužiti kao izvor proučavanja djelovanja suda na području Tuzle ilustrujući zaštitu prava građana. arhivu. naplate poreza i sudska osiguranja. spise. Serije u fondu: 1. Sve spise. raspravljati narodni sudovi (ukoliko za to nisu nadležni drugi organi narodne vlasti). Historijat stvaraoca fonda: Na osnovu Zakona o uređenju redovnih sudova u Kraljevini SHS od 1929. – 1941. januara 1929. a sudsku vlast je vršio sudija pojedinac. (20 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži građanske. godine. – 1941. Protiv 129 . novine Kraljevine SHS” br. s tim da će sidžile i vjerske knjige predati Ministarstvu pravosuđa NR Bosne i Hercegovine (“Sl. 4. arhivu i upisnike Vrhovnog šerijatskog suda preuzeće Vrhovni sud Bosne i Hercegovine. list NR BiH” broj 10/46 i 12/46). 20-X od 25. vanparničnim predmetima i predmetima izvršenja. inventare i kancelarijski pribor sreskih šerijatskih sudova preuzeće sreski sudovi. Kotarski sud je dobio naziv Sreski sud.godine). Ovaj sud je vršio sudsku vlast u prvom stepenu: građanskim parnicama.. Sreski sud Tuzla* Signatura fonda: BiH-ATKT/SST Vremenski raspon građe: 1920. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: nesređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1920. srpski. upisnike. zadržavajući dotadašnju teritorijalnu nadležnost (“Sl. krivične. Količina građe: 4 knj. Sreskim sudom je upravljao starješina suda. a nadležnosti. trgovačkim i mjeničnim predmetima. ostavinske i starateljske parnice. 3. hipotekarne) knjige i rješava pitanje zemljišnih stvari. vodi zemljišne (baštinske.

a u drugom i posljednjem stepenu. u drugom stepenu. marta 1929. dotadašnji nazivi sreski. kao sreski šerijatski sud. Bihaću. novine Kraljevine SHS” br. sudsku vlast. Pomenutim Zakonom. okružni i apelacioni sud se mijenjaju i dobijaju nazive: kotarski sud. srpski. Sarajevu. Popis spisa urudžbenog zapisnika Valorizacija fonda: 3 Iako je građa u fondu nepotpuna može poslužiti za proučavanje djelovanja ovoga Suda na području Tuzle ilustrujući zaštitu prava građana. Zakonskom odredbom Ministarstva pravosuđa NDH o izricanju sudova i sudaca i upotrebi čistog hrvatskog jezika kod sudova od 18. sudbeni stol i banski stol. u prvom stepenu. Historijat stvaraoca fonda: Na osnovu Zakona o uređenju šerijatskih sudova i o šerijatskim sudijama u Kraljevini SHS. Tako je Sreski sud u Tuzli. Sreski šerijatski sud Tuzla* Signatura fonda: BiH-ATKT/SŠST Vremenski raspon građe: 1920. 73-XXIX od 28. Mostaru. prestao sa radom. godine). kao i u predmetima islamskih vakufa. vrše posebna odjeljenja sreskih sudova koji nose naslov “Sreski šerijatski sud”. Travniku i Tuzli. Mjesna nadležnost Vrhovnog šerijatskog suda u Sarajevu obuhvatala je područja okružnih sudova u Banjaluci.odluke Sreskog suda. postaviće 130 . – 1945. Ostavinske rasprave 2. a u trećem stepenu Kasacioni sud. – 1946. 20 kut. odlučuje Okružni sud. Količina građe: 2 knj. (5 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži ostavinske parnice i popis spisa urudžbenog zapisnika. u porodičnim i nasljednim predmetima muslimana. Jezik u građi: bosanski. posebna odjeljenja apelacionih sudova koji nose naslov “Vrhovni šerijatski sud (“Sl. posebno odjeljenje. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: nesređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1920. Tako je u Tuzli počeo sa radom Sreski šerijatski sud Tuzla. na osnovu ove zakonske odredbe.. IV 1941. Serije u fondu: 1. godine.

Predsjedništvo NR Bosne i Hercegovine donijelo je 1946. koji su spadali u nadležnost šerijatskih sudova. Interesantno je da je starješina Sreskog suda mogao ovom odjeljenju narediti obavljanje poslova koji nisu u nadležnosti Sreskog šerijatskog suda.se kod svakog sreskog suda na čijem području živi najmanje 5000 muslimana. krivične i vanparnične predmete. Sve spise. sudbeni stol i banski stol. upisnike i imenike. Kod porodičnih i nasljednih predmeta muslimana. godine. nazivima sudova i sudaca i upotrebi čistog hrvatskog jezika kod sudova iz 1941. Sreski sud Banovići Signatura fonda: BiH-ATKT/SSBa Vremenski raspon građe: 1956. 131 . a u drugom i posljednjem stepenu. Sudsku vlast u Sreskom šerijatskom sudu vršio je šerijatski sudac pojedinac. sudsku vlast su vršila posebna odjeljenja apelacionih sudova pod nazivom Vrhovni šerijatski sud čija je mjesna nadležnost obuhvatala područje okružnih sudova.. raspravljati narodni sudovi (ukoliko za to nisu nadležni drugi organi narodne vlasti). – 1964. upisnike. a nadležnosti. Proglašenjem Zakonske odredbe o izricanju osuda. inventare i kancelarijski pribor sreskih šerijatskih sudova preuzeće sreski sudovi. arhivu i upisnike Vrhovnog šerijatskog suda preuzeće Vrhovni sud Bosne i Hercegovine. Građanski predmeti Parnični i vanparnični predmeti Predmeti istrage Predmeti pomilovanja Knjige Valorizacija fonda: 3 Građa fonda uz ilustraciju sudskog poretka na prostoru Banovića može poslužiti za rješavanje određenih pravnih interesa građana i pravnih subjekata. (10 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži građanske parnice. Starješina Sreskog suda je. tako što će o svim predmetima. 2. kao i predmeta islamskog vakufa. s tim da će sidžile i vjerske knjige predati Ministarstvu pravosuđa NR Bosne i Hercegovine (“Sl. predmete istrage i pomilovanja. arhivu. pored vođenja prepiske u administrativnim predmetima za Sreski šerijatski sud. Serije u fondu: 1. 22 pov. Količina građe: 14 knj. spise. 5. godine Zakon o ukidanju šerijatskih sudova na području NR Bosne i Hercegovine kojim su ukinuti svi sreski šerijatski sudovi i Vrhovni šerijatski sud pri Vrhovnom sudu Bosne i Hercegovine. list NR BiH” broj 10/46 i 12/46). sreski. 3. vodio i nadzor nad cjelokupnim radom i osobljem ovog posebnog odjeljenja. zamolnice. okružni i apelacioni sud se mijenjaju u nazive kotarski sud. nazivi. 4. do tada redovnih sudova. sudsku vlast u prvom stepenu je vršilo posebno odjeljenje sreskog suda pod nazivom Sreski šerijatski sud.

sudski protokol. ukidanju. Turija i Vozuća. ( 8 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži knjige zemljišne evidencije (tapije. 3.).decembra 1955. koji 1958. Glasnike zakona i naredaba. Sreski sud Gradačac* Signatura fonda: BiH-ATKT/SSGd Vremenski raspon građe: 1883. Količina građe: 92 knj. – 1962. – 1964. 28/55. za područje opština: Litva.). 43/58. 10 pov. dnevnike i registre za gruntovnice. Sreski sud u Banovićima Historijat stvaraoca fonda: Narodna skupština NR Bosne i Hercegovine. Godine 1964. list NR BiH’’ br. gruntovnice). a može koristiti i za rješavanje vlasničkih odnosa i određenih pravnih interesa fizičkih i pravnih lica. 6/64) dobija naziv Opštinski sud u Banovićima. Promjene naziva stvaraoca fonda: 1. (“Sl. srpski. list SR BiH’’ br. Serije u fondu: 1. godine donijela je Odluku o osnivanju Sreskog suda u Litvi (Odluka o osnivanju. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: PrP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1955.Jezik u građi: bosanski. Sreski sud u Litvi 2. 2. godine dobija naziv Sreski sud u Banovićima za područje opštine Banovići (“Sl. na sjednici Republičkog vijeća održanoj 20. 132 . list NR BiH’’ br. sjedištu i teritorijalnoj nadležnosti sreskih i okružnih sudova na području NR Bosne i Hercegovine – “Sl. potvrde.. Dnevnici Registri Protokoli Upisnici Valorizacija fonda: 3 Na osnovu građe može se pratiti stanje zemljišnog fonda od perioda Osmanske uprave do perioda Socijalističke Jugoslavije. 4. upisnik parnica.

Jezik u građi: bosanski. auskutant. 24 pov. [1889. list NR BiH’’ br.] Količina građe: 6 knj.). a nastalu u radu katastra (tapije). hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: PrP Stepen sređenosti: registraturski sređen 133 . kotarski pisari. cestar.. Sreski sud Gračanica* Signatura fonda: BiH-ATKT/SSG Vremenski raspon građe: 1943. njemački Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: PrP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1955.. članovi kotarskog medžlisa. šumski vježbenik. kada je zvanično počela sa radom Gruntovnica u Gradačačkom kotaru. politički pristav I razreda. sudski pristav. porezni vježbenik. poreznik II razreda. Napomena: Fond sadrži građu iz austrougarskog perioda. Ađ. srpski. Serije u fondu: 1. srpski. godine za područje opštine Gradačac (“Sl.Jezik u građi: bosanski. načelnik i zastupnici’’. – 1893. Godine 1955. zapisano je da je Kotarski ured u Gradačcu činio: kotarski predstojnik. – 1964. sreski liječnik I razreda. hrvatski. Ostavinski spisi 2. a 1958. Historijat stvaraoca fonda: Podaci dobijeni od strane Općine Gradačac (kao izvor korištena Monografija “112 godina Gradačačkog suda’’) govore slijedeće: “Godine 1887. gruntovničar. ( 17 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži ostavinske spise. geometar. – 1964. 98 pov. list NR BiH’’ br. porezni oficijal II razreda. upisnike i imenike ostavinskih predmeta. šerijatski sudija. 43/58. Upisnici i imenici ostavinskih predmeta Valorizacija fonda: 3 Građa fonda uz ilustraciju sudskog poretka na prostoru Tuzle može poslužiti za rješavanje određenih pravnih interesa građana i pravnih subjekata. formiran je Sreski sud u Gradačcu za područje opština Gradačac i Srnice (“Sl.28/55).

Serije u fondu: 3. Skupština SR Bosne i Hercegovine 134 . zakona i opštih akata. (60 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži ostavinske i parnične predmete i upisnike i imenike krivičnih referata. Ostavinski predmeti Parnični predmeti Upisnici i imenici parničnih predmeta Upisnici i imenici krivičnih predmeta Upisnici ovjera Valorizacija fonda: 3 Građa fonda uz ilustraciju sudskog poretka na prostoru Tuzle može poslužiti za rješavanje određenih pravnih interesa građana i pravnih subjekata. srpski. Opštinski sud Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/OST Vremenski raspon građe: 1932. U vršenju svoje funkcije sudovi su nezavisni i sude na osnovu ustava. – Promjene naziva stvaraoca fonda: 1. 6. 7. – 1992. Količina građe: 132 knj. 278 pov. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: PrP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1932.Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1943. – 1964.. Jezik u građi: bosanski. Sreski sud Tuzla 2. 4. 5. Opštinski sud Tuzla Historijat stvaraoca fonda: Redovni sudovi su organi državne vlasti koji u jedinstvenom sistemu vlasti vrše sudsku funkciju u granicama svoje nadležnosti utvrđene Ustavom i Zakonom.

Odjeljenje opštinskog suda osniva se za područja jedne ili više opštinskih sudova. 28/55. zapisnike sa uviđaja. Šekovići. rukopisa i prepisa. list SR BiH’’ br. kao svoju samostalnu organizacionu jedinicu koja vrši poslove u okviru nadležnosti utvrđenih Zakonom.). izvršenja krivičnih sankcija. Tuzla i Živinice u kojima ima i odjeljenja. Godine 1955. Kalesija.decembra 1974. Do 1964. 53 pov. 31/74). a 1958. Srebrenik. 4. Srebrenik. godine.je na sjednici Društveno-političkog vijeća. tako imamo: opštinski. list SR BiH’’ br. Opštinski sud u Lukavcu za područje opštine Lukavac 2. godine radi kao Sreski sud kada mijenja naziv u Opštinski sud (“Sl. Opštinski sud u Tuzli za područja opština: Banovići. 3.. list NR BiH’’ br. predmete istrage i pomilovanja. – 1977. U odjeljenju opštinskog suda obavljaju se svi poslovi iz nadležnosti opštinskog suda za koja je nadležan sudija pojedinac u skladu sa propisima o mjesnoj nadležnosti kao i zemljišno-knjižni poslovi i poslovi ovjere potpisa. Lopare. Opštinski sud se osniva za područje jedne ili više opština.). (12. upisnike i imenike. a jula mjeseca 1989. Opštinski sudovi i odjeljenja opštinskih sudova su: 1. godine dobija naziv Osnovni sud Tuzla. Tuzla i Živinice (“Sl. a može imati jedno ili više odjeljenja izvan sjedišta suda. Podorašje. Upravni sud Bosne i Hercegovine i Vrhovni sud Bosne i Hercegovine. Kalesija. Lukavac. Građanski predmeti Vanparnični predmeti Predmeti istrage Predmeti pomilovanja Krivice Knjige (upisnici i imenici) 135 . zamolnice. 5. okružni privredni. krivice. Viši privredni sud u Sarajevu.5 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži građanske parnice. donijela Zakon o redovnim sudovima (“Sl. godine Sreski sud u Tuzli ima nadležnost na području opština: Tuzla. list NR BiH’’ br. Količina građe: 41 knj. 6.43/58. vanparnične predmete. Opštinski sud Banovići Signatura fonda: BiH-ATKT/OSBa Vremenski raspon građe: 1964. 27. 2. Kladanj. Tojšići. 6/64). Srebrenik i Živinice (“Sl. Serije u fondu: 1. formiran je Sreski sud u Tuzli za područje opština: Gornja Tuzla.

. 4. 5. (50 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži serije parničnih. kao i upisnike i imenike ( i upisnik MAL 1972. godine (“Sl. 31/74) Sud u Banovićima postaje Odjeljenje Opštinskog suda u Tuzli. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: PrP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1964. (“Sl. 3. 2. hrvatski Pismo u građi: latinica. – 1989. Parnični predmeti Vanparnični predmeti Krivični predmeti Ostavinski predmeti Upisnici i imenici Valorizacija fonda: 3 Građa fonda uz ilustraciju sudskog poretka na prostoru Lukavca može poslužiti za rješavanje određenih pravnih interesa građana i pravnih subjekata. vanparničnih. 340 pov. srpski. a Zakonom o redovnim sudovima 1974. Količina građe: 49 knj. list SR BiH’’ br. Opštinski sud Lukavac Signatura fonda: BiH-ATKT/OSLu Vremenski raspon građe: 1959. Serije u fondu: 1. – Historijat stvaraoca fonda: Godine 1964. list SR BiH’’ br. krivičnih i ostavinskih predmeta. – 1978.Valorizacija fonda: 3 Građa fonda uz ilustraciju sudskog poretka na prostoru Banovića može poslužiti za rješavanje određenih pravnih interesa građana i pravnih subjekata. Jezik u građi: bosanski. 6/64) Sreski sud dobija naziv Opštinski sud u Banovićima.). 136 .

srpski. Opštinski sud Lukavac Historijat stvaraoca fonda: Lukavac je kao područje opštine pripadao formiranom Sreskom sudu u Tuzli (“Sl. godine Izvršno vijeće NR Bosne i Hercegovine je donijelo Odluku o početku rada Sreskog suda u Lukavcu. a Zakonom o redovnim sudovima 1974. – Promjene naziva stvaraoca fonda: 1. sjedištu i teritorijalnoj nadležnosti sreskih i okružnih sudova na području NR Bosne i Hercegovine – “Sl. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: PrP. Maja mjeseca 1959. 31/74). 43/58. na sjednici Republičkog vijeća održanoj 24. SAP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1959.). – 1977. a naredbu o sprovođenju ove Odluke treba da donese Državni sekretarijat za pravosudnu upravu NR Bosne i Hercegovine.Jezik u građi: bosanski. 28/55. Serije u fondu: 1. Vanparnični predmeti Parnični predmeti Krivični predmeti Ostavinski predmeti Upisnici i imenici 137 . list NRBiH’’ br. Narodna skupština NR Bosne i Hercegovine. 3. list SR BiH’’ br.. parnične. upisnike i imenike. (38 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži vanparnične. krivične i ostavinske predmete. godine ovaj Sud dobija naziv Opštinski sud (“Sl.). Sreski sud Lukavac 2. Opštinski sud Kladanj Signatura fonda: BiH-ATKT/OS Kl Vremenski raspon građe: 1945. Od 1964. 4. list NR BiH’’ br. godine Opštinski sud u Lukavcu je teritorijalno nadležan za područje opštine Lukavac (“Sl. godine. Količina građe: 62 knj. list SR BiH’’ br. 10. juna 1959. ukidanju. 148 pov. 1958. godine donijela je Odluku o osnivanju Sreskog suda u Lukavcu za područje opštine Lukavac (Odluka o osnivanju. 5. po kojoj isti počinje sa radom 01. 6/64). 2.

). sjedištu i teritorijalnoj nadležnosti sreskih i okružnih sudova na području NR Bosne i Hercegovine 1955. – Promjene naziva stvaraoca fonda: 1. Od 1964. 6/64). Serije u fondu: 1. – 1978. Upisnici i imenici P i O predmeta 138 . godine određena je teritorijalna nadležnost i sjedište Sreskog suda u Kladnju za područje opština Kladanj i Olovo (“Sl. 100 pov. a Zakonom o redovnim sudovima 1974. Opštinski sud Gračanica Signatura fonda: BiH-ATKT/OSG Vremenski raspon građe: 1965. Jezik u građi: bosanski. list NR BiH’’ br. godine Sud u Kladnju postaje Odjeljenje Opštinskog suda u Tuzli (“Sl. srpski. Ostavinski spisi 2. godine samo za područje opštine Kladanj (“Sl. 28/55. (13 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži ostavinske i parnične spise. Opštinski sud Kladanj Historijat stvaraoca fonda: Na osnovu Odluke o osnivanju. 31/74). upisnike P predmeta i imenike P predmeta. hrvatski Pismo u građi: latinica. ukidanju.. a 1958. list SR BiH’’ br. 43/58). upisnike O predmeta. Parnični spisi 3.Valorizacija fonda: 3 Građa fonda uz ilustraciju sudskog poretka na prostoru Kladnja može poslužiti za rješavanje određenih pravnih interesa građana i pravnih subjekata. list NR BiH’’ br. Količina građe: 13 knj. godine ovaj Sud dobija naziv Opštinski sud (“Sl. Sreski sud Kladanj 2. imenike O predmeta. list SR BiH’’ br. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: PrP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1945.

Prekršajni imenici Valorizacija fonda: 4 Iako je građa u fondu nepotpuna i pretežno se sastoji od knjiga. (3 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži imenike. godine imao nadležnost na području opštine Živinice (“Sl. Jezik u građi: bosanski. kao i za ostvarenje ličnih prava. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: PrP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1965. – Opštinski sud za prekršaje Živinice Signatura fonda: BiH-ATKT/OSPŽ Vremenski raspon građe: 1957. upisnike i djelovodnik koji se odnose na prekršaje. Količina građe: 37 knj. – 1980. 1980. srpski.Valorizacija fonda: 4 Iako građa u fondu nije potpuna može pružiti podatke o radu ovoga Suda. i 43/58). godine pripadale formiranom Sreskom sudu u Tuzli. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: PrP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1957. može pružiti podatke o radu ovoga Suda. Serije u fondu: 1. Historijat stvaraoca fonda: Živinice su kao područje opštine 1955. 139 . koji je i 1958. hrvatski Pismo u građi: latinica. 28/55. hrvatski Pismo u građi: latinica.. srpski. list NR BiH’’ br. Jezik u građi: bosanski. Prekršajni upisnici 2. / 1975.

Osnovni sud udruženog rada Tuzla
Signatura fonda: BiH-ATKT/OSURT Vremenski raspon građe: 1975. – 1992. Količina građe: 425 pov. (85 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži predmete RS «R», RS «S», ST, «RS»-Š, «RS»-R i Odluke nastale u radu ovoga Suda. Serije u fondu: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Sudski predmeti RS-R Sudski predmeti RS-S Sudski predmeti ST Sudski predmeti RS-Š Sudski predmeti RS-R Odluke Sudski predmeti RS-S Odluke

Valorizacija fonda: 4 Građa fonda predstavlja svjedočanstvo o postojanju suda prilagođenog socijalističkom društvenom uređenju, radničkom samoupravljanju, udruženom radu i njihovim specifičnostima. Jezik u građi: bosanski, srpski, hrvatski Pismo u građi: latinica, ćirilica Arhivistička informativna pomagala: PrP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1975. – 1992. Historijat stvaraoca fonda: Sudovi su nezavisni u vršenju sudske funkcije a odlučuju na osnovu ustava, zakona i samoupravnih opštih akata. Zakonom o osnivanju, nadležnosti i sastavu sudova udruženog rada (“Sl. list SR BiH” broj 31/74) koji je donijela Skupština SR Bosne i Hercegovine na sjednici Vijeća udruženog rada 27. decembra 1974. godine, osnovan je Sud udruženog rada u Tuzli za područja opština: Banovići, Bijeljina, Bratunac, Brčko, Gračanica, Gradačac, Kalesija, Kladanj, Lopare, Lukavac, Orašje, Srebrenica, Srebrenik, Šekovići, Tuzla, Ugljevik, Vlasenica, Zvornik i Živinice, a za teritoriju SR Bosne i Hercegovine osnovan je Sud udruženog rada Bosne i Hercegovine sa sjedištem u Sarajevu. Sudovi osnovani ovim Zakonom počeli su sa radom 01. maja 1975. godine. Do donošenja pravila o unutrašnjem poslovanju sudovi će primjenjivati pravila o unutrašnjem poslovanju redovnih sudova prema uputstvu koje će donijeti republički sekretar za pravosuđe i organizaciju uprave. Osnovni sud udruženog rada Tuzla prestao je sa radom 30. 06. 1992. godine na osnovu Zakona o prestanku važenja Zakona o sudovima udruženog rada (“Sl. list SR BiH’’ br. 4/92.).
140

Sud udruženog rada je osnovan s ciljem zaštite samoupravljanja, praćenja društvenih odnosa, pojava, ukazivanja na potrebu donošenja ili izmjena propisa, predlaganje mjera za ostvarivanje radničkih i samoupravnih prava i zaštitu društvenog vlasništva. Sudovi udruženog rada odlučuju u prvom stepenu o postojanju uslova za organizovanje osnovnih organizacija udruženog rada i radnih zajednica, o zahtjevima za zaštitu prava rada društvenim sredstvima i drugih samoupravnih prava i društvene svojine, i rješavaju sporove o organizovanju i izdvajanju osnovnih organizacija udruženog rada, o spajanju, pripajanju i podjeli organizacija udruženog rada, o zaključenju i sprovođenju samoupravnih sporazuma o udruživanju i međusobnim odnosima u udruženom radu itd. Sudovi u prvom stepenu rješavaju i sporove o sticanju i prestanku svojstva radnika u udruženom radu, kao i sporove o drugim samoupravnim pravima i obavezama radnika iz međusobnih odnosa u udruženom radu u organizacijama udruženog rada, radnim zajednicama državnih organa, društveno-političkih organizacija i udruženja i drugih radnih zajednica koje nisu organizovane kao organizacije udruženog rada, kao i u drugim društvenim i građanskim pravnim licima, i radne sporove koji nastaju iz ugovora o zapošljavanju i sl. Sud udruženog rada, kao sud prvog stepena, odlučuje u vijeću koje je sastavljeno od stalnog sudije kao predsjednika vijeća i dvojice povremenih sudija kao članova vijeća. Sukob o nadležnosti između sudova udruženog rada kao prvostepenih sudova rješava Sud udruženog rada Bosne i Hercegovine, a sukob o nadležnosti između suda udruženog rada i redovnog suda rješava Vrhovni sud Bosne i Hercegovine.

Garnizonski sud Tuzla
Signatura fonda: BiH-ATKT/GST Vremenski raspon građe: 1909. – 1917. Količina građe: 11 knj., 67 fasc. (16 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži kaznene predmete nastale u radu ovoga Suda, protokole, registre, “ausvajse’’ i popise aktivnih vojnika u periodu 1905.- 1914. godine. Valorizacija fonda: 3 Iako je građa u fondu nepotpuna, nastala je u austrougarskom periodu i predstavlja svjedočanstvo o postojanju ovoga Suda i njegovim specifičnostima. Jezik u građi: njemački Pismo u građi: Arhivistička informativna pomagala: PrP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: ograničena Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1909. – 1917.

141

Naslovnica kalendara “Gajreta” iz 1928 . godine

142

III

OBRAZOVANJE, NAUKA, KULTURA
Osnovne škole

ODGOJ I OBRAZOVANJE Narodna osnovna škola Kreka*
Signatura fonda: BiH-ATKT/NOŠKr Vremenski raspon građe: 1897. – 1958. Količina građe: 39 knj., 6 kut. (1,5 d/m) Sadržaj fonda: Fond je djelimično sačuvan i sadrži mali dio opštih spisa, razrednice, razredne imenike, dnevnike rada i glavni imenik. Serije u fondu: 1. Opšti spisi 2. Pedagoška dokumentacija Valorizacija fonda: 3 Fond nije cjelovit, ali može poslužiti kao izvor za istraživanje historije školstva na području Tuzle. Jezik u građi: bosanski, srpski, hrvatski, njemački Pismo u građi: latinica, ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SI Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1897. – Promjene naziva stvaraoca fonda: 1. 2. 3. 4. 5. Osnovna škola Kreka Mješovita narodna osnovna škola u Tuzli – Kreka Treća narodna osnovna škola Kreka i Treća realna gimnazija u Kreki Peta osmogodišnja škola u Kreki Osmogodišnja škola “Franjo Rezač’’

143

Historijat stvaraoca fonda: Osnovna škola u Kreki osnovana je 1897. godine. Nastava je u školi realizirana na srpskohrvatskom i njemačkom jeziku. Postojala su posebna odjeljenja za djevojčice i za dječake. Nastavu na njemačkom jeziku, uglavnom, su pohađala djeca doseljenika iz monarhije kojima je to i bio maternji jezik. Kasnije su se ta djeca monarhije prebacivala u tvz. bosanska odjeljenja da bi što bolje savladala srpskohrvatski jezik, radi daljeg školovanja u trgovačkoj školi ili u gimnaziji. Narodno vijeće Kraljevine SHS je, Odredbom broj 13.680 od 29.XII 1918. godine, ukinulo dvojezičnu nastavu u cijeloj zemlji, tako da je u ovoj školi prestalo izvođenje nastave na njemačkom jeziku. Narodna osnovna škola u Kreki 1922. godine dobija naziv Mješovita narodna osnovna škola u Tuzli – Kreka, u kojoj su se školovala i muška i ženska djeca svih konfesija. U toku rata, nastava je povremeno prekidana zbog popravki oštećene zgrade, raznih epidemija kao i zauzeća zgrade radi smještaja neprijateljske vojske. U poslijeratnom periodu ova škola je postigla značajne rezultate na opismenjavanju stanovništva. U osmogodišnju školu izrasla je 1954. godine kada su, reorganizacijom, od jednog školskog kolektiva nastala dva i to: Treća niža realna gimnazija u Kreki i Treća narodna osnovna škola Kreka. Od školske 1956/57. godine ove škole ponovo rade kao jedinstvena Peta osmogodišnja škola u Kreki sve do 1959. godine kada ova škola dobija naziv Osmogodišnja škola “Franjo Rezač’’.

JU osnovna škola “Hasan Kikić’’ Gračanica*
Signatura fonda: BiH-ATKT/OŠ’’HK’’ G Vremenski raspon građe: 1886. – 1978. Količina građe: 123 knj., 56 reg., 54 pov., 22 fasc., 19 sv. Sadržaj fonda: Fond sadrži matične knjige učenika, registre matičnih knjiga, razredne knjige, upisnice, dosijea učenika, zapisnike organa upravljanja, normativna akta, finansijsko-računovodstvenu dokumentaciju, djelovodne protokole itd. Serije u fondu 1. 2. 3. 4. Zapisnici organa upravljanja Normativna akta Finansijsko-računovodstvena dokumentacija Knjige

(10 d/m)

Valorizacija fonda: 4 Fond nije cjelovit, ali može poslužiti kao izvor za proučavanje razvoja i djelovanja škole na području regije Tuzla.

144

Jezik u građi: bosanski, srpski, hrvatski Pismo u građi: latinica, ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1886. – Promjene naziva stvaraoca fonda: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Narodna osnovna škola Dječačka i Djevojačka osnovna škola Mješovita narodna osnovna škola Državna osnovna škola Narodna osnovna škola Druga osnovna škola OŠ “Hasan Kikić’’

Historijat stvaraoca fonda: U Gračanici je 1886. godine osnovana osnovna škola i nosila naziv Narodna osnovna škola Gračanica. U toku svoga rada i djelovanja imala je više statusnih promjena, te je od 1918./19. godine radila kao Dječačka osnovna škola za mušku i Djevojačka osnovna škola za žensku djecu, a od 1927./28. godine kao Mješovita narodna osnovna škola. Školske 1928. godine dobila je naziv Državna osnovna škola, a od 1944./45. godine radi kao Narodna osnovna škola, te 1957./58. školske godine dobija naziv Druga osnovna škola. Na sjednici Školskog odbora održanoj dana 16. 12. 1959. godine donesena je Odluka da Druga osnovna škola dobije naziv OŠ “Hasan Kikić’’ Gračanica, kojoj su u decembru 1961. godine pripojene četverorazredne osnovne škole u Malešićima i Lohinji Gornjoj. Od 1992. godine dobija naziv Prva osnovna škola da bi joj 2002. godine ponovo vraćen naziv OŠ “Hasan Kikić’’. Kada je početkom 1964. godine izvršena reorganizacija osnovnih škola, Osnovnoj školi “Hasan Kikić’’ pripojene su četverorazredne osnovne škole Piskavica, Soko, Prijeko Brdo, Škahovica i Babići, a škola u Lohinji Gornjoj pripojena je Osnovnoj školi “Mitar Trifunović – Učo’’.

Narodna osnovna škola Boljanić
Signatura fonda: BiH-ATKT/NOŠBo Vremenski raspon građe: 1896. – 1938. Količina građe: 1 kut. (0,3 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži građu o korespondenciji sa Kotarskim uredom u Gračanici, obavještenja i izvještaje o nastupu na dužnosti i premještaju učitelja, izvještaje o zaraznim bolestima u školi,

145

izvještaje o stanju škole i upisu đaka, spiskove roditelja čija djeca ne pohađaju redovno školu, podatke o školi, biblioteci, nastavnicima, kaznama itd. Serije u fondu: 1. 2. Korespondencija Izvještaji

Valorizacija fonda: 4 Fond je fragmentaran, ali može poslužiti kao izvor za proučavanje razvoja i djelovanja škole na području regije Tuzla. Jezik u građi: bosanski, srpski, hrvatski Pismo u građi: latinica, ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1896. – 1938. ?

Prva osnovna škola “Pazar” u Tuzli*
Signatura fonda: BiH-ATKT/POŠT Vremenski raspon građe: 1887. – 1948. Količina građe: 29 knj. (1 d/m) Valorizacija fonda: 4 Fond čine samo knjige, te zbog količine sačuvanosti može poslužiti kao dokaz za djelovanje ove škole na području Tuzle. Jezik u građi: bosanski, srpski, hrvatski Pismo u građi: latinica, ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1887. – 1948. ?

Njemačka privatna škola Donja Tuzla
Signatura fonda: BiH-ATKT/NJPŠDT Vremenski raspon građe: 1883. – 1919. Količina građe: 8 knj. (0,4 d/m)
146

Valorizacija fonda: 4 Fond čine samo knjige, te zbog količine sačuvanosti može poslužiti kao dokaz za djelovanje ove škole na području Tuzle. Jezik u građi: bosanski, srpski, hrvatski Pismo u građi: latinica, ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1883. – 1919. ?

Djevojačka narodna osnovna škola u Tuzli
Signatura fonda: BiH-ATKT/DNOŠT Vremenski raspon građe: 1908. – 1935., 1940. – 1941. Količina građe: 14 knj. (1,4 d/m) Valorizacija fonda: 4 Fond čine samo knjige, te zbog količine sačuvanosti može poslužiti kao dokaz za djelovanje ove škole na području Tuzle. Jezik u građi: bosanski, srpski, hrvatski Pismo u građi: latinica, ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1908. – 1935., 1940. – 1941.?

Prva dječačka osnovna škola Tuzla
Signatura fonda: BiH-ATKT/PDOŠT Vremenski raspon građe: 1905. – 1931. Količina građe: 6 knj. (0,5 d/m) Valorizacija fonda: 4 Fond čine samo knjige, te zbog količine sačuvanosti može poslužiti kao dokaz za djelovanje ove škole na području Tuzle. Jezik u građi: bosanski, srpski, hrvatski Pismo u građi: latinica, ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP
147

ali može poslužiti kao pomoćni izvor za proučavanje razvoja i djelovanja škole na području Tuzle. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1882. srpski. ? Opća dječačka pučka škola u Donjoj Tuzli Signatura fonda: BiH-ATKT/ODPŠDT Vremenski raspon građe: 1882. Finansijska dokumentacija 2. (0. – 1887. kartoni LDa. 148 . te zbog količine sačuvanosti može poslužiti kao dokaz za djelovanje ove škole na području Tuzle. Količina građe: 66 knj. Matična knjiga službenika Valorizacija fonda: 4 Fond nije cjelovit. završni računi. matične knjiga službenika i matičnih i razrednih imenika..1 d/m) Valorizacija fonda: 4 Fond čini samo jedna knjiga. – 1887.Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1905. Količina građe: 1 knj. knjige nepokretne imovine). 24 omota (3 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži finansijsko-materijalnu dokumentaciju (platne liste. Serije u fondu: 1. hrvatski Pismo u građi: latinica. ? Narodna osnovna škola Kiseljak Signatura fonda: BiH-ATKT/NOŠKi Vremenski raspon građe: 1945. Pedagoška dokumentacija 3. – 1931. Jezik u građi: bosanski. – 1977.

. hrvatski Pismo u građi: latinica. 1944. (2. Jezik u građi: bosanski. hrvatski 149 .? Rimokatolička osnovna škola Breške Signatura fonda: BiH-ATKT/ROŠBre Vremenski raspon građe: 1898. hrvatski Pismo u građi: latinica. – 1977. – 1959. Količina građe: 5 knj. te zbog količine sačuvanosti može poslužiti kao dokaz za djelovanje ove škole na području Tuzle.. Količina građe: 26 knj. – 1947. ? Promjene naziva stvaraoca fonda: 1. . ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1945. srpski. JU Osnovna škola Kiseljak Narodna osnovna škola Breške Signatura fonda: BiH-ATKT/NOŠBre Vremenski raspon građe: 1913. te zbog količine sačuvanosti može poslužiti kao dokaz za djelovanje ove škole na području Tuzle. – 1947. 1936. (2.6 d/m) Valorizacija fonda: 4 Fond čine samo knjige.6 d/m) Valorizacija fonda: 4 Fond čine samo knjige. Narodna osnovna škola Kiseljak 2. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1913. srpski.Jezik u građi: bosanski. – 1920. srpski. Jezik u građi: bosanski.

– 1942. (0.5 d/m) Valorizacija fonda: 4 Fond čine knjige. – 1947. Jezik u građi: bosanski. ? 150 .? Posebnička mješovita pučka škola Breške Signatura fonda: BiH-ATKT/PMPŠBre Vremenski raspon građe: 1942. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1898. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1941.Pismo u građi: latinica. ? Privatna mješovita pučka škola Breške Signatura fonda: BiH-ATKT/PMPŠBre Vremenski raspon građe: 1941. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1942. – 1942. srpski. Količina građe: 1 knj. te zbog količine sačuvanosti može poslužiti kao dokaz za djelovanje ove škole na području Tuzle. – 1945. Količina građe: 3 knj. srpski. Jezik u građi: bosanski. te zbog količine sačuvanosti može poslužiti kao dokaz za djelovanje ove škole na području Tuzle. hrvatski Pismo u građi: latinica. (0. – 1945. hrvatski Pismo u građi: latinica.1 d/m) Valorizacija fonda: 4 Fond čini jedna knjiga.

srpski. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1910. Jezik u građi: bosanski.2 d/m) Valorizacija fonda: 4 Fond čine dvije knjige. – 1964. – 1940. hrvatski Pismo u građi: latinica.Narodna osnovna škola Ljubače Signatura fonda: BiH-ATKT/NOŠLJu Vremenski raspon građe: 1944. Količina građe: 2 knj. ? Osnovna škola “Čelić’’ Čelić Signatura fonda: BiH-ATKT/OŠ’’Č’’Č Vremenski raspon građe: 1944. hrvatski Pismo u građi: latinica. – 1940. (1 d/m) Valorizacija fonda: 4 Fond čine samo knjige. srpski. Količina građe: 23 knj. – 1946. – 1946. (3 d/m) 151 . te zbog količine sačuvanosti može poslužiti kao dokaz za djelovanje ove škole na području Tuzle. ? Narodna osnovna škola Ljepunice Signatura fonda: BiH-ATKT/NOŠLJe Vremenski raspon građe: 1910. Količina građe: 71 knj. (0. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1944. te zbog količine sačuvanosti može poslužiti kao dokaz za djelovanje ove škole na području Tuzle. Jezik u građi: bosanski.

srpski. a od 1980.4 d/m) Valorizacija fonda: 4 Fond čine samo knjige. te kako zbog svog sadržaja tako i zbog količine sačuvanosti može poslužiti kao dokaz za djelovanje ove škole na području Tuzle. Školske 1886/87. godine škola je dobila naziv Osnovana škola „Ahmed Kobić”. Tokom svog rada i djelovanja škola je imala više promjena. godine registrovana je kao RO Osnovnog obrazovanja i vaspitanja Čelić – Lopare. djelovodne protokole i knjigu nabavke. Jezik u građi: bosanski. – 1946. – 1946. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: PrP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1944. godine formirano je samo jedno kombinovano odjeljenje sa četri razreda. Valorizacija fonda: 4 Fond čine samo knjige. Pod sadašnjim nazivom Javna ustanova Osnovna škola Čelić registrovana je od 23. te zbog količine sačuvanosti može poslužiti kao dokaz za djelovanje ove škole na području Tuzle. Školske 1930/31.1993. Druga narodna osnovna škola Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/DNOŠT Vremenski raspon građe: 1944.08.Sadržaj fonda: Fond sadrži razrednice. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1944. Količina građe: 4 knj. ? 152 . srpski. (0. godine i radila je u prostorijama dotadašnje opštine. hrvatski Pismo u građi: latinica. – Historijat stvaraoca fonda: Po dostupnim informacijama ova škola je osnovana 1886. Jezik u građi: bosanski. godine (podaci dobiveni od OŠ Čelić).

– 1913. srpski. Količina građe: 1 knj.1 d/m) Valorizacija fonda: 4 Fond čini samo jedna knjiga. (0.Zavoda Kraljice svete Krunice u Tuzli Signatura fonda: BiH-ATKT/POŠZKSKT Vremenski raspon građe: 1914. hrvatski Pismo u građi: latinica. – 1934. (0. Količina građe: 6 knj.6 d/m) Valorizacija fonda: 4 Fond čine samo knjige. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1906.4 d/m) 153 . Količina građe: 4 knj. – 1934.? Privatna osnovna škola – sa pravom javnosti . srpski. Jezik u građi: bosanski. hrvatski Pismo u građi: latinica.Druga dječačka narodna osnovna škola Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/DDNOŠT Vremenski raspon građe: 1907. – 1913. Jezik u građi: bosanski. te zbog količine sačuvanosti može poslužiti kao dokaz za djelovanje ove škole na području Tuzle. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1907. – 1941. te zbog količine sačuvanosti može poslužiti kao dokaz za djelovanje ove škole na području Tuzle. ? Katolička osnovna škola u Donjoj Tuzli Signatura fonda: BiH-ATKT/KOŠDT Vremenski raspon građe: 1906. (0.

Količina građe: 2 knj. – 1941. srpski. Jezik u građi: bosanski.? Njemačka škola u Tuzli Signatura fonda: BiH-ATKT/NJŠT Vremenski raspon građe: 1896. ćirilica 154 .1 d/m) Valorizacija fonda: 4 Fond čini samo jedna knjiga. hrvatski Pismo u građi: latinica. hrvatski Pismo u građi: latinica. srpski. – 1912. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1914.? Srpska narodna osnovna škola u Donjoj Tuzli Signatura fonda: BiH-ATKT/SNOŠDT Vremenski raspon građe: 1902. te zbog količine sačuvanosti može poslužiti kao dokaz za djelovanje ove škole na području Tuzle. te zbog količine sačuvanosti može poslužiti kao dokaz za djelovanje ove škole na području Tuzle. (0. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1896. srpski. Količina građe: 1 knj.2 d/m) Valorizacija fonda: 4 Fond čine samo dvije knjige. Jezik u građi: bosanski. – 1912. Jezik u građi: bosanski. hrvatski Pismo u građi: latinica.Valorizacija fonda: 4 Fond čine samo knjige. (0. te zbog količine sačuvanosti može poslužiti kao dokaz za djelovanje ove škole na području Tuzle.

Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1902. – 1943. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1940. Jezik u građi: bosanski. – 1941. ? Prva državna pučka škola u Tuzli Signatura fonda: BiH-ATKT/PDPŠT Vremenski raspon građe: 1942.? 155 . Količina građe: 1 knj. hrvatski Pismo u građi: latinica. Jezik u građi: bosanski. srpski. (0. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1842. te zbog količine sačuvanosti može poslužiti kao dokaz za djelovanje ove škole na području Tuzle.? Državna mješovita pučka škola Kiseljak Signatura fonda: BiH-ATKT/DMPŠKi Vremenski raspon građe: 1940. srpski.1 d/m) Valorizacija fonda: 4 Fond čini samo jedna knjiga.1 d/m) Valorizacija fonda: 4 Fond čini samo jedna knjiga. te zbog količine sačuvanosti može poslužiti kao dokaz za djelovanje ove škole na području Tuzle. hrvatski Pismo u građi: latinica. (0. Količina građe: 1 knj. – 1941. – 1943.

– 1942. te zbog količine sačuvanosti može poslužiti kao dokaz za djelovanje ove škole na području Tuzle. ? Narodna osnovna škola Bukinje Signatura fonda: BiH-ATKT/NOŠBu Vremenski raspon građe: 1944. te zbog količine sačuvanosti može poslužiti kao dokaz za djelovanje ove škole na području Tuzle.Državna druga mješovita pučka škola Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/DDMPŠT Vremenski raspon građe: 1941.? Ruždija u Donjoj Tuzli Signatura fonda: BiH-ATKT/RDT Vremenski raspon građe: 1892. srpski.1 d/m) 156 . (0. Jezik u građi: bosanski. Količina građe: 1 knj. – 1907. Količina građe: 1 knj. (0. hrvatski Pismo u građi: latinica. (0. – 1945. Jezik u građi: bosanski.1 d/m) Valorizacija fonda: 4 Fond čini samo jedna knjiga. srpski. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1892. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1941. – 1942. – 1907. hrvatski Pismo u građi: latinica. Količina građe: 1 knj.1 d/m) Valorizacija fonda: 4 Fond čini samo jedna knjiga.

upisnicu privatnih ispita i matičnu knjigu za lica koja su vanredno položila razred. – 1977. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1958. ali može poslužiti kao dokaz za djelovanje ove škole na području Tuzle. srpski.Valorizacija fonda: 4 Fond čini samo jedna knjiga. - 157 . Količina građe: 15 knj. srpski. (1 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži matične knjige učenika. hrvatski Pismo u građi: latinica. Jezik u građi: bosanski. – 1945. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1944. ? Osnovna škola “Džemal Mandžić’’ Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/OŠ “DžM” T Vremenski raspon građe: 1958. Valorizacija fonda: 4 Fond čine samo knjige. hrvatski Pismo u građi: latinica. Jezik u građi: bosanski. te zbog količine sačuvanosti može poslužiti kao dokaz za djelovanje ove škole na području Tuzle.

razrednih. 1 fasc. – ? Promjene naziva stvaraoca fonda: 1. 6. Serije u fondu: 1. zapisnike sa sjednica Nastavničkog vijeća. Količina građe: 178 knj. Državna realna gimnazija Tuzla 158 . hrvatski.Srednje škole Državna realna gimnazija Tuzla* Signatura fonda: BiH-ATKT/DRGT Vremenski raspon građe: 1899. Zbora i Savjeta. prijemnih i završnih ispita. ćirilica. godišnje izvještaje Gimnazije. dosijea osoblja. 3. 4. srpski. zapisnike tečajnih ispita. zapisnike privatnih.. njemački Pismo u građi: latinica. 7. gotica Arhivistička informativna pomagala: SI Stepen sređenosti: arhivistički obrađen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1899. platne liste. sjedničke kataloge. matičnu knjigu radnika. upisnice. – 1968. Opšti spisi Zapisnici sa sjednica Nastavničkog vijeća. Jezik u građi: bosanski. Velika gimnazija Tuzla 2. dopunskih. 5. Sadržaj fonda: Fond sadrži opšte spise. zbora i savjeta Personalna arhiva (dosijei osoblja) Finansijska arhiva Pedagoška dokumentacija . oglasne knjige za učenike itd. listove ocjenjivanja osoblja. 67 kut.. popravnih. 2.ispitni materijali. Realna gimnazija Tuzla 3. upisnice Djelovodni protokoli Matična knjiga radnika ( 20 d/m) Valorizacija fonda: 3 Fond nije cjelovit. ali može poslužiti kao izvor za istraživanje historije školstva na području Tuzle. djelovodne protokole.

Realnoj gimnaziji u Tuzli (osam razreda) pripadaju Gračanica. srpski. godine otvorena je Velika gimnazija. Pohađali su je učenici koji su završili četiri razreda osnovne škole. 1945. Behrambegova medresa Tuzla* Signatura fonda: BiH-ATKT/BMT Vremenski raspon građe: 1921. prijemu učenika. uz obavezno polaganje prijemnog ispita iz matematike. te može poslužiti kao izvor za istraživanje historije školstva na području Tuzle. Opšti spisi Zapisnici sa sjednica Pedagoška dokumentacija Djelovodni protokol Valorizacija fonda: 3 Fond je fragmentaran. 159 . vjeronauke i maternjeg jezika. 4. Kladanj. Tuzla i Vlasenica i općine koje ne pripadaju području sarajevskih gimnazija: Zvornik.3 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži opšte spise. do 1944. djelovodni protokol.Historijat stvaraoca fonda: Na inicijativu Gradskog vijeća u Tuzli. Prema Uputstvima Ministarstva prosvjete. – 1949. hrvatski. 2. nastavnom programu. a već školske 1906/07.. kada je. arapski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SI Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1921. (1. U toku svoga postojanja.godina). godine. Godine 1941. Maglaj i Tešanj za razrede kojih nema u Derventi (“Službeni glasnik Ministarstva nastave NDH” 1941. godine. počela sa radom kao Državna realna gimnazija Tuzla. zapisnike sa sjednica. Prve školske godine otvorena su dva odjeljenja prvog razreda. godine organizovana su dva gimnazijska tečaja za generacije koje se zbog ratnih prilika nisu mogle redovno školovati. 4 kut. Doboj. 1899. razrednice. Količina građe: 5 knj. Gimnazija je imala prekide u radu zbog ratnih prilika i sve manjeg broja učenika. – 1948. Jezik u građi: bosanski. zapisnike sa sjednica Nastavničkog zbora. uprkos mnogobrojnim teškoćama. ali ipak daje određenu informaciju o ovoj vrsti vjerske škole. 3. odnosno predmetima koji su se izučavali. Gimnazija je imala svih osam odjeljenja. Serije u fondu: 1.

godine sazidana nova. Serije u fondu: 1. školske izvještaje. zapisnici Djelovodni protokoli Valorizacija fonda: 3 Fond nije cjelovit. Industrijska škola Tuzla* Signatura fonda: BiH-ATKT/IŠT Vremenski raspon građe: 1926. Medresa je nastavila sa radom u prostorijama Jalskog mekteba. U toku rata.Historijat stvaraoca fonda: Još u 17. Imala je karakter srednje stručne vjerske škole (za stanovništvo islamske vjeroispovijesti) koja svojim učenicima. godine. 3. godine izgorjela u požaru. odgovaraju spremi od dva razreda srednje škole. Od 1914. godine. 1929. godine. Količina građe: 90 knj. godine. nastavnom programu i sl. vremenu učenja. razrednice. vijeku pominje se Medresa u Tuzli pod nazivom Behrambegova medresa. osim 1941/42. isti je vršio postavljanje upravitelja i svih ostalih nastavnika. odnosno poučavanje u vjeri. Medresa nije radila. dnevnike rada. zapisnike ispitne komisije i o polaganju ispita. Majstorske ispite. 4. a propise o prijemu učenika. 160 . djelovodne protokole. 2. Reformom nastave. Izdržavana je od Vakufa Behrambegove džamije. Pošto je Medresa bila pod starateljstvom Ulema–medžlisa u Sarajevu. Opšti spisi Finansijska arhiva – platne liste Pedagoška dokumentacija – podaci o ispitima. Nakon završetka rata. jer je u njenim prostorijama bila smještena njemačka vojska. daje obrazovanje u duhu islama i priprema ih za eventualni poziv imama. Zgrada Medrese je 1871. ali je 1896. nereformisane medrese i sve medrese na pređašnjoj teritoriji Bosne i Hercegovine. 21 kut. jer su se i u njoj počeli izučavati opšteobrazovni predmeti. – 1956. ali može poslužiti kao izvor za istraživanje historije školstva na području Tuzle. novine Kraljevine Jugoslavije” broj 104-XXX/33). mualima. godine Medresa je izgubila karakter čisto vjerske škole. platne liste. Medresa je ukinuta rješenjem Gradskog narodnog odbora Tuzla 1949. ( 8 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži opštu arhivu. Uredbom o rangu stručnih škola prema srednjoj školi i fakultetima (“Sl. hatiba. pored opšte naobrazbe. a 1933. donosio je u sporazumu sa Vakufsko-mearifskim saborom.. do 1921.

godine. Muška zanatska škola. kada Vlada NR Bosne i Hercegovine donosi rješenje o prenosu industrijskih i tehničkih škola i industrijskih tehničkih tehnikuma u Srajevu. Škola sa praktičnom obukom i za učenike u privredi Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/ŠPO (ŠUP)T Vremenski raspon građe: 1908. a školu su mogli pohađati učenici mlađi od 14 godina sa dva razreda gimnazije ili građanske škole. novine Kraljevine Jugoslavije” broj 111-XXVIII /34). 4. čija svjedočanstva daju pogodnosti o dokazivanju stručne spreme za zanatske radnje (“Sl. Od 1932. odlukom Ministarstva trgovine i industrije Kraljevine SHS. Pravilnikom o nastavnim zavodima i stručnim školama. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1926. osnovana Stručna zanatska škola pri Srednjoj tehničkoj školi. Praktična nastava se odvijala u bravarskoj. srpski. Banja Luci i Tuzli. – ? Promjene naziva stvaraoca fonda: 1. kovačkoj i mehaničarskoj radionici pod rukovodstvom stručnih zanatskih učitelja. U školi se osposobljavao kvalifikovani zanatski kadar koji je bio potreban industrijskom tuzlanskom bazenu. U ovoj školi je otvoren elektromehaničarski. list NR BiH” broj 40/50). 3. imovinom i budžetskim kreditima (“Sl. 7. 6. pod neposredno rukovodstvo Ministarstva prosvjete sa cjelokupnim osobljem. Škole ovoga tipa su bile pod neposrednim rukovodstvom Ministarstva industrije NRBiH do 1950. automehaničarski odsjek i odsjek precizne mehanike. Godine 1934. hrvatski Pismo u građi: latinica. pominje se i Državna stručno-zanatska škola u Tuzli. godine.Jezik u građi: bosanski. 2. Školovanje je trajalo četiri godine. 161 . 5. radila je Stručna produžna (šegrtska) škola. te Državna industrijska škola za preradu i obradu metala. Stručna zanatska škola Stručna produžna (šegrtska) škola Državna stručno-zanatska škola Državna muška obrtna škola Muška zanatska škola Državna industrijska škola za preradu i obradu metala Škola sa praktičnom obukom Historijat stvaraoca fonda: U Tuzli je 1926. tokarski. Ova škola je radila pod raznim nazivima: Državna muška obrtna škola. – 1978. pri ovoj školi i pod njenim rukovodstvom. godine.

Količina građe: 459 knj. Sadržaj fonda:

(8 d/m)

Fond nije potpun i sastoji se od matičnih knjiga, razrednih knjiga, dnevnika rada, zapisnika završnih ispita, knjiga završnih ispita, knjiga djelovodnog protokola i knjiga zapisnika sa sjednica Nastavničkih vijeća. Serije u fondu: 1. 2. 3. 4. Zapisnici sa sjednica Nastavničkog vijeća Zapisnici i knjige završnih ispita Matične i razredne knjige i dnevnici rada Djelovodni protokoli

Valorizacija fonda: 3 Fond se sastoji samo od knjiga, ali može poslužiti kao izvor za istraživanje razvoja i djelovanja mješovite škole na širem području Tuzle, kao i za ostvarivanje ličnih prava. Jezik u građi: bosanski, srpski, hrvatski Pismo u građi: latinica, ćirilica Arhivistička informativna pomagala: PrP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1908. – ? Promjene naziva stvaraoca fonda: 1. Škola sa praktičnom obukom (ŠPO) Tuzla 2. Škola učenika u privredi Tuzla Historijat stvaraoca fonda: Škola je radila od 1908. godine kao Šegrtski zanatski tečaj u Tuzli. U toku I svjetskog rata škola nije radila a stvaranjem jedinstvene Jugoslovenske države nastavlja raditi kao Šegrtska škola u saklopu koje je 1920. godine otvorena Šegrtska škola u Kreki. Tada su bile dvije šegrtske škole: Večernji šegrtski tečaj u Tuzli i Večernji šegrtski tečaj u Kreki. U periodu od 1945. do 1948. godine radila je u okviru Industrijske škole od koje se odvaja 1949. godine i nosi naziv Škola učenika u privredi. Godine 1961. u Školu se uvodi periodična nastava, te ista mijenja naziv u Periodična škola

162

učenika u privredi. Učenici su se osposobljavali za građevinsku, metalsku, elektrotehničku struku i sitno zanatstvo, a školske 1969./70. godine na osnovu Odluke SO Tuzla o organizovanju mreže škola II stepena odlučeno je da se Građevinski odsjek izdvoji i priključi Građevinskoj školi, elektro odsjek izdvoji i priključi Elektrotehničkoj školi, mašinski odsjek izdvoji i priključi Mašinskoj školi, a da u Periodičnoj školi učenika u privredi ostanu učenici drvoprerađivačke struke, učenici uslužnih zanata i lične usluge. Godine 1974. Periodična škola učenika u privredi se integriše sa Hemijskom školom i nastaje Tehnološki školski centar, koji 1977. godine ima 2 OOUR-a (Hemijska tehnološka tehnička škola i Škola s praktičnom obukom i za učenike u privredi) i radnu zajednicu zajedničkih službi.

Učiteljska škola Tuzla i Učiteljski tečajevi
Signatura fonda: BiH-ATKT/UŠT i UTT Vremenski raspon građe: 1941. – 1972. Količina građe: 120 knj., 35 kut., 1 fasc. (10 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži godišnje programe rada škole, izvještaje o upisu u školu, razna obavještenja, zapisnike sa polaganja stručnih i popravnih ispita, platne spiskove radnika, zapisnike sa sjednica Školskog odbora i Savjeta škole, dosijea zaposlenih, upisnice, knjige zapisnika sa polaganja diplomskih, stručnih i vanrednih ispita, zapisnike i upisnice učiteljskih tečajeva. Serije u fondu: 1. Državna mješovita učiteljska škola u Tuzli 2. Učiteljski tečajevi 3. Pedagoška dokumentacija Valorizacija fonda: 3 Fond je djelimično sačuvan ali može poslužiti kao izvor za istraživanje historije školstva na području Tuzle, kao i za ostvarenje ličnih prava. Jezik u građi: bosanski, srpski, hrvatski Pismo u građi: latinica, ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SAI Stepen sređenosti: arhivistički obrađen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1941. – 1972.

163

Promjene naziva stvaraoca fonda: 1. Državna mješovita učiteljska škola Tuzla 2. Učiteljska škola Tuzla Historijat stvaraoca fonda: Na temelju Zakona o učiteljskim školama, od 27. rujna 1929. godine Poglavnik NDH, 2. kolovoza 1941. godine izdaje Odredbu o otvorenju Državne mješovite učiteljske škole u Tuzli tako da prvi razred počinje rad školske 1941/42. godine, a ostali razredi će se otvarati po redu svake slijedeće školske godine, s tim da se provođenje ove odredbe povjerava Ministarstvu nastave (“Službeni glasnik Ministarstva nastave NDH” broj 5/41). U prvi razred su upisani učenici i učenice koji su završili najmanje četiri razreda srednjih i njima ravnih škola (klasična gimnazija, realna gimnazija, niža medresa i građanska škola). Nakon oslobođenja Tuzle, 1944. godine, pri Učiteljskoj školi su organizovani učiteljski tečajevi (pripremni i niži) za potrebe narodnog prosvjećivanja u novoj državi, a 1945. godine, Ministar prosvjete Federalne Bosne i Hercegovine donosi Uredbu o učiteljskim tečajevima koje su mogli pohađati kandidati koji su završili najmanje četiri razreda srednje škole. Tečajeve su organizovali i provodili Okružni narodni odbori po odobrenju ovog Ministarstva, a cilj im je da se slušaoci osposobe za poziv učitelja narodne osnovne škole. Iste godine, Ministar prosvjete, na prijedlog Okružnog narodnog odbora Tuzla, donosi Rješenje da se početkom školske 1945/46. godine otvori i počne sa radom Državna mješovita učiteljska škola u Tuzli sa jednim odjeljenjem (“Sl. list Federalne BiH” broj 26/45). Na osnovu Zakona o pedagoškim akademijama, sa radom prestaje i Učiteljska škola u Tuzli, i to najkasnije do 31. augusta 1972. godine, s tim da od školske 1969/70. godine neće upisivati učenike u prvi razred (“Sl. list SR BiH” broj 14/69).

Niža stručna domaćička škola Tuzla
Signatura fonda: BiH-ATKT/NSDŠT Vremenski raspon građe: 1951. – 1959. Količina građe: 9 knj., 2 kut. (0,8 d/m) Sadržaj fonda: Fond se sastoji samo od glavnog imenika, zapisnika o polaganju popravnih i završnih ispita, nastavnih planova i programa, upisnika za PK i KV kuhare, zapisnika sa sjednica Nastavničkog vijeća i Školskog odbora, djelovodnog protokola i završnih diplomskih ispita.

164

Serije u fondu: 1. Pedagoška dokumentacija 2. Zapisnici sa sjednica Nastavničkog vijeća i Školskog odbora 3. Djelovodni protokol Valorizacija fonda: 3 Fond nije cjelovit - djelimično je sačuvan (bez opšte arhive), ali može poslužiti kao izvor za istraživanje istorije školstva na području Tuzle. Jezik u građi: bosanski, srpski, hrvatski Pismo u građi: latinica, ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SAI Stepen sređenosti: arhivistički obrađen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1951. – 1959. Historijat stvaraoca fonda: Niža stručna domaćička škola u Tuzli osnovana je 1951. godine i radila je u prostorijama Škole učenika u privredi. Imala je svoj nastavni kadar, a školovanje je trajalo četiri godine. Ovakve škole omogućavale su zapošljavanje u kuhinjama, zadrugama, bolnicama, dječijim domovima itd. Škola je ukinuta 1955. godine, ali je radila do 1959. godine – do završetka školovanja posljednje upisane generacije.

Učiteljska stručna domaćička škola Tuzla
Signatura fonda: BiH-ATKT/USDŠT Vremenski raspon građe: 1952. – 1962. Količina građe: 10 knj., 1 kut. (0,5 d/m) Sadržaj fonda: Fond je djelimično sačuvan i sastoji se od godišnjeg izvještaja, nastavnog plana i programa, zapisnika o polaganju diplomskih i stručnih ispita, upisnica, djelovodnih protokola. Serije u fondu: 1. 2. 3. 4. Nastavni plan i program Pedagoška dokumentacija Matična knjiga zaposlenih Djelovodni protokol
165

Valorizacija fonda: 3 Fond nije cjelovit, ali može poslužiti kao izvor za istraživanje historije školstva na području Tuzle. Jezik u građi: bosanski, srpski, hrvatski Pismo u građi: latinica, ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SAI Stepen sređenosti: arhivistički obrađen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1952. – 1962. Historijat stvaraoca fonda: Učiteljska stručna domaćička škola osnovana je u Bosni i Hercegovini 1952. godine u Doboju i Mostaru kako bi se školovao nastavni kadar za rad u nižim stručnim domaćičkim školama. Nakon dvije godine rada u Doboju, ova škola je preseljena 1954. godine u Tuzlu. Školovanje je trajalo četiri godine, a polaznici su, nakon položenog stručnog učiteljskog ispita, dobijali zvanje stručnog učitelja. Stručni učiteljski ispit se polagao pri Mješovitoj učiteljskoj školi u Tuzli. Ovakav stručni profil se zapošljavao u nižim stručnim domaćičkim školama, ali je predavao i domaćinstvo u osnovnim školama. Pošto je zapošljavanje bilo slabo, ova škola je prestala sa radom 1959. godine, s tim da su učenici posljednje upisane generacije prešli u Učiteljsku školu jer su bile veće potrebe za učiteljima u osnovnim školama.

Učiteljska škola Bijeljina
Signatura fonda: BiH-ATKT/UŠBi Vremenski raspon građe: 1951. – 1973. Količina građe: 52 knj., 38 kut. (5,5 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži opštu arhivu, normativna akta, nastavne planove, platne liste, obavještenja i kartone ličnih dohodaka, budžetske knjige, personalnu dokumentaciju i matičnu knjigu zaposlenih radnika, ispitne materijale popravnih, završnih i stručnih ispita, knjige zapisnika sa sjednica Radne zajednice, Nastavničkog vijeća, Upravnog odbora i djelovodne protokole. Serije u fondu: 1. Opšta arhiva 2. Finansijska dokumentacija 3. Personalna dokumentacija
166

4. Pedagoška dokumentacija 5. Matična knjiga osoblja 6. Djelovodni protokoli Valorizacija fonda: 3 Fond nije cjelovit, ali može poslužiti kao izvor za istraživanje historije školstva na području regije Tuzla kao i za ostvarivanje ličnih prava. Jezik u građi: bosanski, srpski, hrvatski Pismo u građi: latinica, ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SAI Stepen sređenosti: arhivistički obrađen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1951. – 1973. Historijat stvaraoca fonda: Učiteljska škola u Bijeljini osnovana je septembra mjeseca 1950. godine Rješenjem Savjeta za prosvjetu i kulturu NR Bosne i Hercegovine Sarajevo, a od 1951. godine radila je u sastavu Gimnazije “Filip Višnjić” u Bijeljini. Na prijedlog predsjednika Savjeta za prosvjetu, nauku i kulturu, Vlada NR Bosne i Hercegovine je 10. decembra 1951. godine donijela Rješenje o prenosu republičkih srednjih škola, na osnovu kojeg je Učiteljska škola prešla u nadležnost Gradskog narodnog odbora Bijeljina. Zadatak ove škole bio je da obrazuje nastavni kadar za rad u razrednoj nastavi osnovne škole. Ova ustanova je upisana u registar Okružnog suda u Tuzli 1966. godine i imala 38 zaposlenih radnika. Školom, kao samostalnom ustanovom, upravljala je Radna zajednica u širem i užem sastavu, Upravni odbor i direktor škole. Glavni dio sredstava škola je dobijala od Republičkog fonda za obrazovanje, a ostvarivala je sredstva za usluge koje je vršila osnovnim školama za polaganje stručnih ispita za zvanje učitelja i vanrednih razrednih i diplomskih ispita pojedinaca. Godine 1972. formirana je likvidaciona komisija za sprovođenje redovne likvidacije, a Skupština opštine Bijeljina je iste godine izdala Rješenje o prestanku rada Učiteljske škole u Bijeljini.

Srpska pravoslavna crkveno-školska opština Donja Tuzla*
Signatura fonda: BiH-ATKT/SPCŠODT Vremenski raspon građe: 1874. – 1895. Količina građe: 4 kut. (0,8 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži dokumente o unutrašnjoj organizaciji opštine, njenom djelovanju i finansiranju, kulturnom i prosvjetnom životu srpskog naroda u Donjoj Tuzli, zapisnike sa sjednica, spiskove građana, molbe, ugovore i sl.
167

Serije u fondu: 1. Zapisnici sa sjednica 2. Molbe, priznanice, ugovori, pisma, telegrami 3. Spiskovi građana Valorizacija fonda: 3 Fond nije cjelovit, ali može poslužiti kao izvor za istraživanje historije školstva na području Tuzle, a mnogo govori i o političkom, kulturnom, duhovnom i ekonomskom životu srpskog stanovništva u Tuzli u periodu 1874. – 1895. godine. Jezik u građi: bosanski, srpski, hrvatski Pismo u građi: latinica, ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1874. – 1895. Historijat stvaraoca fonda: Crkveno-školske opštine, kao centri okupljanja srpskog naroda, postoje još od turskog perioda, a bile su strogo ograničene na vjersko djelovanje među svojim opštinarima. Za vrijeme Austro-Ugarske vladavine pretvorile su se u jak politički činilac, ali su, ipak, vlasti vršile imenovanja učitelja i kontrolu udžbenika. Na sjednicama crkveno-školske opštine obavezno je prisustvovao predstavnik vlasti koji je imao pravo veta na pojedine odluke. Borba za crkveno-školsku autonomiju, inicirana iz Sarajeva i Mostara, prihvaćena je od svih crkveno-školskih opština u Bosni i Hercegovini. Pored Sarajeva, Mostara i Banja Luke i predstavnici Crkveno-školske opštine Donja Tuzla aktivno su učestvovali u svim pokrenutim akcijama za crkveno-školsku autonomiju.

Srednja poljoprivredna škola Tuzla (Bijeljina)
Signatura fonda: BiH-ATKT/SPŠT (Bi) Vremenski raspon građe: 1947. – 1969. Količina građe: 5 knj., 1 kut. (0,5 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži opšte spise, finansijsku i personalnu dokumentaciju, zapisnike sa sjednica Nastavničkog vijeća, matičnu knjigu i djelovodne protokole. Serije u fondu: 1. Opšti spisi
168

2. Finansijska arhiva 3. Personalna arhiva 4. Protokoli Valorizacija fonda: 3 Fond nije cjelovit, ali može poslužiti kao izvor za istraživanje historije školstva, ali i razvoja i djelovanja stručne škole na širem području Tuzle. Jezik u građi: bosanski, srpski, hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: arhivistički obrađen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1947. – 1969. Promjene naziva stvaraoca fonda: 1. Srednja poljoprivredna škola opšteg tipa Tuzla 2. Poljoprivredni praktikum Historijat stvaraoca fonda: Na prijedlog Ministra poljoprivrede NR Bosne i Hercegovine, Vlada NR Bosne i Hercegovine je, 30. oktobra 1947. godine donijela Uredbu o osnivanju Srednje poljoprivredne škole opšteg tipa sa sjedištem u Tuzli (Vl. br. 1067, “Sl.list NR BiH” broj 49/47). Zadatak škole je bio da obrazuje srednji stručni kadar za poslove poljoprivredne struke. Poljoprivredna škola je imala stepen potpune srednje škole, školovanje je trajalo tri godine i, po završetku školovanja, polagao se završni ispit. Ovu školu su mogla upisati lica koja su završila nižu gimnaziju sa položenim nižim tečajnim ispitom i lica koja su završila drugu, njoj ravnu, školu sa položenim završnim ispitom. Također su se mogla upisati i lica koja su završila najmanje nižu dvogodišnju poljoprivrednu školu i položila dopunski ispit ravan tečajnom ispitu. Škola je bila pod ingerencijom Ministarstva poljoprivrede NR Bosne i Hercegovine koje je nad njom vršilo neposredni nadzor i bila je internatski uređena. Septembra mjeseca 1950. godine, na prijedlog Ministra poljoprivrede, Vlada NR Bosne i Hercegovine je donijela Uredbu (“Sl. list NR BiH” broj 31/50) na osnovu koje se sjedište Srednje poljoprivredne škole opšteg tipa u Tuzli prenosi iz Tuzle u Bijeljinu gdje su, na zemljištu Gradske ekonomije, podignute barake za smještaj škole i internata. Sve dijelove pokretne imovine, i nepokretnu imovinu koja ostane nakon preseljenja škole, rasporedit će Ministar, a prenos ove imovine na druge organe izvršit će Komisija koju određuje Ministar poljoprivrede. Od školske 1950/51. godine ova škola nosi naziv Poljoprivredni praktikum i pod rukovodstvom je Ministarstva poljoprivrede republičkog značaja.

169

S obzirom da se u Arhivu nalazi dio ovoga fonda. a u Bijeljini. Sarajeva. Upisnice Državne niže poljoprivredne škole Bijeljina (1946. Orašja. (0. Modriče. na osnovu građe se može reći da je škola prestala sa radom 1951. godine organizovala ratarski. Serije u fondu: 1. Banjaluke i Novog Sela. Srpca. – 1949. Livna. Gackog. hrvatski Pismo u građi: latinica. livadarstvo i pašnjaštvo–1950/51). – 1951. godine.Državna niža poljoprivredna škola Tuzla . Glamoča. Količina građe: 15 knj. – 1949. Rogatice. Bosanskog Broda. U Banjaluci je radila Državna niža poljoprivredna škola ratarskog tipa do 1949. godine. Bijeljine.). Brčkog. ali može poslužiti kao izvor za istraživanje razvoja i djelovanja stručne škole u Bosni i Hercegovini i na širem području Tuzle.Bijeljina Signatura fonda: BiH-ATKT/DNPŠT-Bi Vremenski raspon građe: 1946. Travnika. Foče. u periodu 1946 – 1951. Jezik u građi: bosanski. godine. srpski. – 1951. Pedagoška dokumentacija 2. Prnjavora.6 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži: Upisnice Niže poljoprivredne škole ratarskog tipa Banjaluka (1946. godine u Tuzli i bila je pod rukovodstvom Okružnog narodnog odbora Tuzla do 1948. Djelovodni protokoli Valorizacija fonda: 3 Fonda nije cjelovit (samo fragmentarn) i sastoji se samo od upisnica i djelovodnika. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1946. govedarstvo. Nevesinja i drugih mjesta. Upisnice Uprave poljoprivrednih kurseva Bijeljina (ratarstvo.). 170 . radi Državna niža poljoprivredna škola i Uprava poljoprivrednih kurseva. godine. Bosanske Krupe. Djelovodnike Tuzle. Historijat stvaraoca fonda: Državna niža poljoprivredna škola osnovana je 1946. stočarski i govedarski kurs za zaposlenike državnih poljoprivrednih dobara iz Banja Luke. Uprava poljoprivrednih kurseva je 1950/51.

srpski. Jezik u građi: bosanski. 171 . te je zbog količine sačuvanosti male vrijednosti. Nastava je izvođena praktično sa stručnjacima Voćarske stanice. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SAP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1954.Voćarska škola Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/VŠT Vremenski raspon građe: 1954. Količina građe: 1 kut. Promjene naziva stvaraoca fonda: 1. (0.3 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži knjige zapisnika završnih ispita. godine škola radi pod nazivom Škola sa praktičnom obukom za voćare u Tuzli. hrvatski Pismo u građi: latinica. ali može poslužiti kao dokaz za djelovanje ove škole na području Tuzle. Spiskovi upisanih učenika i molbe polaznika Valorizacija fonda: 3 Fond čini samo jedna knjiga. Knjiga zapisnika završnih ispita 2. molbe polaznika i spisak upisanih učenika u prvi razred školske 1958/59. godine.godine. Serije u fondu: 1. godine kao dvogodišnja škola i smještena je u Slavinovićima. Od 1964. Škola sa praktičnom obukom za voćare u Tuzli Historijat stvaraoca fonda: Voćarska škola u Tuzli osnovana je 1954. – 1966. Voćarska škola u Tuzli 2. a sa radom je prestala 1966. – 1966.

dokumentacije organa upravljanja. srpski./62. – 1998. – 1998. 4.02-56/1 o početku rada Upravne škole za odrasle u Tuzli. SAP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1961. Serije u fondu: 1.Javna ustanova Upravna i birotehnička škola Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/UBŠT Vremenski raspon građe: 1961.09. Na osnovu rješenja o osnivanju Upravne škole u Tuzli. 3. kao i one nakon toga o odobravanju početka rada.01. koji je 11. (30 d/m) Sadržaj fonda: Fond nije potpun i sastoji se od opšte dokumentacije. ali i za ostvarenje ličnih prava. Opšta dokumentacija Dokumentacija organa upravljanja Pedagoška dokumentacija Finansijsko-računovodstvena dokumentacija Valorizacija fonda: 3 Fond može poslužiti kao pomoćni izvor za istraživanje razvoja i djelovanja školstva na području Tuzle. kada je Upravni odbor Centra za obrazovanje službeničkih kadrova u Tuzli. te pedagoške i finansijsko-računovodstvene dokumentacije. godine upisana su dva odjeljenja. godine.396/61 od 22.1961. 2.. po programu da se za jednu školsku godinu završava dva razreda. Količina građe: 155 knj. obavljale su se preko Savjeta za stručno obrazovanje NR Bosne i Hercegovine Sarajevo. hrvatski Pismo u građi: latinica. Sve aktivnosti koje su prethodile donošenju ovog rješenja. Te školske 1961. 58 kut. donio odluku o osnivanju Upravne škole u Tuzli za odrasle. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: PrP. godine donio rješenje br. Jezik u građi: bosanski. Historijat stvaraoca fonda: Upravna i birotehnička škola u Tuzli je kao srednjoškolska ustanova u toku četiri i po decenije postojanja imala i brojne statusne i organizacione transformacije. rješenjem br. godine. Uporedo sa ovim vođene su aktivnosti na osnivanju potpune srednje škole za redovno školovanje učenika srednjoškolskog uzrasta. Osnovana je 1961.1962. 172 .

godine škola je ukinuta. OOUR-a br. U tom periodu finansiranje Škole je vršeno iz sredstava koja je dodeljivao Srez (4/8) kao i Opština Tuzla (3/8) i jednim dijelom (1/8) Centar za stručno obrazovanje kadrova u Tuzli. kulture i sporta br: 03-611-3873/94 od 11. godine prelazi u zgradu Medicinskog školskog centra u Tuzli. godine se vidi da je Upravna škola Tuzla bila u sastavu Centra za stručno obrazovanje Tuzla do 1. a OOUR br.1. jer se u ovu školu uklopila i škola za odrasle tj.Upravna škola. Savjet Centra donio je odluku 12.10. godine RO EUŠC Tuzla. koristeći sale OŠ „Muharem Medžić“ u Tuzli. godinu. Ugostiteljska škola. Od tada je Upravna škola u Tuzli postala jedinstvena. godine) i nosi naziv EUŠC . 03. Upravna i birotehnička škola. maja 1977. Septembra 1970. Gračanica itd.3. U/I-133/93 od 27.2. Trgovinska škola. 01/1-023-1630).4. Savjet za prosvjetu NR Bosne i Hercegovine donio je rješenje (br. Rješenjem Okružnog Privrednog suda Tuzla br. koja se transformiše u Javnu ustanovu (JU) pod nazivom Upravna i birotehnička škola (Odluka br. god. Ministarstvo za obrazovanje nauku. Ekonomska škola.4. – 1951. Škola više nije upisivala odrasle učenike putem odjeljenja za odrasle. a od 20.06. OOUR br. Škola je bila smještena u zgradi OŠ „Jusuf Jakupović“. maja 1993./97. Rješenjem Višeg suda u Tuzli br.1970.03.10. Iz dokumenta br. nauke.1978. kada je Predsjedništvo opštine Tuzla na sjednici održanoj 19. Zavidovići. Brčko.OOUR-a br. 06. 1994. Tako 1978. već se preorjentisala za dopisno školovanje odraslih učenika. 1965. dok je OOUR br. Reg.1963. Doboj. upisuje se u sudski registar kao JU Upravna i birotehnička škola (br. 08.1962. Odlukom Ministarstva obrazovanja. decembra 1992. Količina građe: 12 knj.donijetog od strane Upravnog odbora Centra za stručno obrazovanje kadrova u Tuzli (br.1962. 134 od 26.12.).) o početku rada Upravne škole pri Centru za obrazovanje službeničkih kadrova u Tuzli.201/62 od 16. donijelo odluku o preuzimanju prava osnivača prema OOUR-a br. Upravna i birotehnička škola. godine prvi puta su upisana dva odjeljenja redovnih učenika i dva odjeljenja učenika koji su radili po trogodišnjem programu. (1 d/m) 173 . 4. Upravna i birotehnička škola. a školu pohađaju učenici III i IV razreda. godine upisuje se u sudski registar konstituisanje RO EUŠC . pa Upravna i birotehnička škola postaju OOUR sa svojstvom pravnog lica u sastavu RO EUŠC-a. Foča. kulturu i sport Tuzlansko-podrinjskog kantona donosi Rješenje o verifikaciji škole za školsku 1996. Srednja medicinska škola Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/SMŠT Vremenski raspon građe: 1947. U tom sastavu Upravna i birotehnička škola ostaje sve do 1992.237/78 od 27.03-176/3 od 27.godine. školske 1962. godine da se proširi djelatnost Upravne škole osnivanjem i Birotehničke škole. uloška 4-171). godine Upravna škola ulazi u sastav Ekonomsko-upravnog školskog centra zajedno sa Ekonomskom školom i Trgovinsko-ugostiteljskim školskim centrom (Zapisnik sa sjednice Upravnog odbora br./63.1964. Ispiti vanrednih kandidata su se obavljali pri Radničkim univerzirtima Maglaj. 315/64 od 29. Pored redovnih učenika u Upravnoj školi postojali su i vanredni učenici. s tim što četvrtu godinu učenici provode na praksi pod nadzorom škole. godine i da je tada odvojena i postala samostalna ustanova. godine dolazi do organizacionih transformacija Ekonomsko-upravnog školskog centra u skladu sa odredbama ZUR-a. U/I.

Jezik u građi: bosanski. Jezik u građi: bosanski. Količina građe: 3 knj. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1940.Valorizacija fonda: 4 Fond čine samo knjige. hrvatski 174 . (0. Jezik u građi: bosanski. te zbog količine sačuvanosti može poslužiti kao dokaz za djelovanje ove škole na području Tuzle. (0. – 1941.1 d/m) Valorizacija fonda: 4 Fond čini samo jedna knjiga. srpski. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1947. srpski. te zbog količine sačuvanosti može poslužiti kao dokaz za djelovanje ove škole na području Tuzle.3 d/m) Valorizacija fonda: 4 Fond čine samo knjige. ? Kraljevska državna mješovita građanska škola Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/KDMGŠT Vremenski raspon građe: 1937. – 1951. hrvatski Pismo u građi: latinica. – 1940. hrvatski Pismo u građi: latinica. srpski. (?) Privatna građanska škola trgovačkog smjera u Zavodu Kraljice svete Krunice Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/PGŠTSZKSKT Vremenski raspon građe: 1940. te zbog količine sačuvanosti može poslužiti kao dokaz za djelovanje ove škole na području Tuzle. Količina građe: 1 knj. – 1941.

1 d/m) Valorizacija fonda: 4 Fond čini samo jedna knjiga. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1943. Jezik u građi: bosanski. (0. hrvatski Pismo u građi: latinica. ? Državna opća niža srednja škola Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/DONSŠT Vremenski raspon građe: 1943. te zbog količine sačuvanosti može poslužiti kao dokaz za djelovanje ove škole na području Tuzle. (0. srpski. Količina građe: 4 knj. srpski. Količina građe: 1 knj. – 1944.4 d/m) Valorizacija fonda: 4 Fond čine samo knjige. ? 175 . ? Državna građanska škola trgovačkog smjera Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/DGŠTST Vremenski raspon građe: 1933. – 1940. te zbog količine sačuvanosti može poslužiti kao dokaz za djelovanje ove škole na području Tuzle.Pismo u građi: latinica. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1937. – 1937. hrvatski Pismo u građi: latinica. Jezik u građi: bosanski. – 1937. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1933. – 1944.

(1 d/m) 176 . Količina građe: 13 knj.2 d/m) Valorizacija fonda: 4 Fond čine samo dvije knjige. – 1926. te zbog količine sačuvanosti može poslužiti kao dokaz za djelovanje ove škole na području Tuzle. (0. hrvatski Pismo u građi: latinica. – 1931. ? Trgovačka škola Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/TŠT Vremenski raspon građe: 1884. Količina građe: 1 knj.1 d/m) Valorizacija fonda: 4 Fond čini samo jedna knjiga. Jezik u građi: bosanski. (0. – 1931. Količina građe: 2 knj. Jezik u građi: bosanski. – 1943. – 1943. ? Mješovita građanska škola trgovačkog smjera Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/MGŠTST Vremenski raspon građe: 1930. srpski.Državna mješovita građanska škola Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/DMGŠT Vremenski raspon građe: 1942. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1930. te zbog količine sačuvanosti može poslužiti kao dokaz za djelovanje ove škole na području Tuzle. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1942. hrvatski Pismo u građi: latinica. srpski.

Vinka Brčko. Valorizacija fonda: 4 Fond je fragmentaran. srpski. čine ga fotokopije dokumenata. Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1941. ? 177 .Valorizacija fonda: 4 Fond čine samo knjige. premještaja učitelja. rasporeda predmeta itd. Državna mješovita građanska škola Tuzla. Josipa Sarajevo.) (1. srpski. zapisnika o pregledu škola. (109 fotokop. odluka. – 1944. Jezik u građi: bosanski. hrvatski Pismo u građi: latinica. Posebnička ženska opća niža srednja škola Sestara milosrdnica sv. za škole na području Velike župe Usore i Soli (Opća pučka mješovita škola Kotar Gračanica. – 1944. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1884. Državna opća srednja škola Gradačac. Državna opća niža srednja škola Tuzla. te zbog količine sačuvanosti može poslužiti kao dokaz za djelovanje ove škole na području Tuzle. Donja Grabska i Kožuhe). naredbi. Količina građe: 3 kut. Privatna ženska učiteljska škola sa pravom javnosti u Zavodu sv.. Državne pučke škole u Kotaru Doboj – Osječani. ? Nezavisna država Hrvatska Ministarstvo nastave u Zagrebu – Odjel za pučku nastavu Kotar Tuzla – Velika Župa Usore i Soli Signatura fonda: BiH-ATKT/NDHZ –OPNKT VŽUS Vremenski raspon građe: 1941. a može poslužiti kao dokaz o djelovanju navedenih škola na području regije Tuzla. dok. Jezik u građi: bosanski. – 1926.2 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži fotokopije zbirnih izvještaja upravitelja. hrvatski Pismo u građi: latinica. iskaza o stanju škola. Državna mješovita pučka škola Zvornik.

91 reg. projektnu dokumentaciju. vanrednih. izvještaje. hrvatski Pismo u građi: latinica. 1 pov. personalna dosijea i dosijea studenata po odsjecima (Matematika-fizika. (38 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži opštu arhivu. zapisnike i odluke organa upravljanja (Savjet. 1960. . Tehničko obrazovanje i Fizičko vaspitanje). Valorizacija fonda: 3 Fond može poslužiti kao izvor za istraživanje razvoja i djelovanja visokog školstva na području Tuzle. Viša pedagoška škola postala treća visokoškolska ustanova na području regije (prije nje osnovani su Rudarski i Tehnološki fakultet). Razredna nastava. – 2000. ali i za ostvarenje ličnih prava. M 4 obrasce. obračune plata). Jezik u građi: bosanski. U prvoj školskoj 1960.28/60). zapisnike o polaganju stručnih i diplomskih ispita. Srpskohrvatski jezik – engleski jezik. Zbor radnika). diplomiranih).. nastavne planove i programe. za potrebe osnovnih i stručnih škola širom Bosne i Hercegovine. 178 . platne liste. Biologija-hemija. a prva viša nastavnička škola za obrazovanje nastavnika. godine. srpski.? Historijat stvaraoca fonda: Pedagoška akademija u Tuzli osnovana je 1969.Visoke škole Pedagoška akademija Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/PAT Vremenski raspon građe: 1960. godine i zamijenila je Višu pedagošku školu. Matematika – hemija. finansijske kartice. Arhivistička informativna pomagala: PrP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1960. Količina građe: 47 knj. Srpsko-Hrvatski jezik i književnost južnoslovenskih naroda. godine../61. Zakonom o višoj pedagoškoj školi (“Sl. Time je. a na prijedlog društveno-političkih faktora Opštine i Sreza Tuzla. dokumentaciju ONO i DSZ-a.. LD kartone. 244 fasc. matične knjige studenata (redovnih. zapisnike Naučno-nastavnog vijeća. osnovanu 1960. godini otvorene su studijske grupe: Srpskohrvatski jezik – ruski jezik. Elektrotehnika i mašinstvo. list NR BiH”br. finansijsku dokumentaciju (završne račune. Odmah po osnivanju na sebe je preuzela odgovorne zadatke – pripremanja nastavnika različitih profila. i djelovodne protokole.

3. Matematika sa fizikom. Promjenama u metodama rada i reformisanim stručno-pedagoškim i cjelokupnim nastavnim radom Pedagoška akademija u Tuzli započinje svoj rad sa novim studijskim grupama: Srpskohrvatski – Hrvatskosrpski jezik i književnost jugoslovenskih naroda. godine kao jedinstvenu nastavničku instituciju. Tehničko obrazovanje. Obrazovanje i kultura Međuopštinski zavod za osposobljavanje kadrova i organizaciju rada Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/MZOKIORT Vremenski raspon građe: 1959. ona postaje jedna od najvećih pedagoških akademija u SR BiH. hrvatski Pismo u građi: latinica. Serije u fondu: 1. Biologija sa hemijom i Odsjek razredne nastave. 2. Količina građe: 124 knj. (52 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži opšte spise.Tehničko obrazovanje –fizika. Transformacijom Više pedagoške škole u Pedagošku akademiju 1969. zapisnike sa polaganja stručnih ispita radnika organa uprave. Maglaju i Malom Zvorniku (redovni i vanredni kandidati Škole i Kursa za zvanje daktilografa). 381reg. zapisnike sa polaganja ispita za zvanje stenodaktilografa i daktilografa u Tuzli. Srebreniku. 13 kut. Opšti spisi Finansijska dokumentacija Zapisnici sa polaganja ispita redovnih kandidata Zapisnici sa polaganja ispita vanrednih kandidata Registri i djelovodni protokoli Valorizacija fonda: 3 Fond nije cjelovit. ali može poslužiti kao izvor za istraživanje razvoja i djelovanja ustanova za stručno obrazovanje kadrova na području regije Tuzla. a ubrzo zatim konstituisane su i studijske grupe: Matematika – fizika i Biologija – hemija. te Elektro i Mašinstvo. – 1981. 4. 5... srpski. Jezik u građi: bosanski. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: PrP 179 . Fizičko vaspitanje.

povremeno. biltene. Do transformacije Centra došlo je 1973. ugovore o kupovini stanova. U skladu sa odlukama osnivača. Savjet radne zajednice Centra je donio Pravilnik o ispitima za klasu daktilografa (III. zapisnike sa sjednica Zbora radnika Radne zajednice Stručne službe. Promjene naziva stvaraoca fonda: 1. – 1981. knjigovodstveno-računovodstvenu dokumentaciju (isplatne liste LD. normativno-izdavačkoj djelatnosti koja je strogo vezana za osposobljavanje kadrova u primjeni i izradi samoupravnih opštih akata organizujući povremene seminare. Ovaj Zavod je svoje programske zadatke izvršavao uspješno angažovanjem vlastitih radnika (16) i. M4 obrasci. Udruženje samoupravnih interesnih zajednica osnovnog obrazovanja i vaspitanja Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/USIZOOIVT Vremenski raspon građe: 1970. – 1988. spoljnih saradnika (9). programe i planove rada. matičnu knjigu radnika. koja je kasnije prešla u sastav Srednjoškolskog upravno-ekonomskog centra u Tuzli. Količina građe: 26 knj. ( 63 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži zapisnike sa sjednica Skupština i Izvršnog odbora zajednica osnovnog obrazovanja i vaspitanja.. popisne liste). 201 reg. samoupravne sporazume i odluke. godine kada je dobio naziv Međuopštinski zavod za osposobljavanje kadrova i organizaciju rada čiji su osnivači 18 opština sjeveroistočne Bosne o čemu je zaključen Sporazum. završni računi. godine osnovao Centar za stručno obrazovanje kadrova. zapisnike sa sjednica KPZ. pravilnike. završne račune. U njegovom sastavu je postojala Srednja upravna škola. referate. deponovane potpise. statute. 180 . kartoni LD. protokole. izvještaje o radu. 145 pov. Međuopštinski zavod za osposobljavanje kadrova i organizaciju rada Tuzla Historijat stvaraoca fonda: Narodni odbor sreza Tuzla je 1959. odluke. Godine 1969. izvještaje o poslovanju škola. Centar za stručno obrazovanje kadrova Tuzla 2. pravilnike. djelatnost Zavoda se odvijala na: osposobljavanju kadrova za administrativne i druge stručne poslove u organima uprave (sa težištem na poslove daktilografije i stenografije). automatskoj obradi podataka koja se odnosi na izradu rješenja i razreza poreza i doprinosa za potrebe opštinskih organa uprave prihoda (opštine osnivači).Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1959. 24 kut. godišnje programe rada škola i podatke o kapacitetima na području Udruženja SIZ-a.. U ovome fondu je pronađena građa Kulturno-prosvjetne zajednice Tuzla (2 kutije) koja sadrži spiskove Predsjedništva KPZ i delegata Konferencije. Ib i Ia klase). informacije. a 1981.. statute. plakate. II.godine prestao je sa radom.

Lukavac.). planira i usmjerava razvoj predškolskog i osnovnog obrazovanja. mjesnih zajednica i organizacija udruženog rada za osnovno obrazovanje tih opština (predškolske ustanove i osnovne škole). udruženom radu. Kladanj. Udruženje samoupravnih interesnih zajednica osnovnog obrazovanja i vaspitanja Tuzla Historijat stvaraoca fonda: Godine 1974. registrovana je Zajednica za osnovno obrazovanje sa sjedištem u Tuzli. sa svim svojim specifičnostima (usklađivanje djelatnosti organizacija za osnovno obrazovanje sa potrebama i interesima radnih ljudi i građana. Kalesija.Serije u fondu: 1. utvrđuje kriterije za vrednovanje vaspitno-obrazovnog rada i drugih djelatnosti koje finansira i sl. te može poslužiti kao izvor za proučavanje uloge ove interesne zajednice na području regije Tuzla. 181 . Osnovana je u cilju unapređenja i razvijanja društveno-ekonomskih odnosa na načelima samoupravljanja i raspodjele prema radu. radničkom samoupravljanju. Zajednica za osnovno obrazovanje Tuzla 2. hrvatski Pismo u građi: latinica. 5. Lopare. planira i usmjerava razvoj predškolskog i osnovnog obrazovanja. Srebrenik i Živinice. Registracija je izvršena na osnovu potpisivanja Samoupravnog sporazuma od strane opština Tuzla. utvrđuje kriterije za vrednovanje vaspitno-obrazovnog rada. Banovići.utvrđuje politiku. 3. 4. usklađivanja djelatnosti organizacija za osnovno obrazovanje sa potrebama i interesima radnih ljudi i građana. – 1988. Zapisnici i materijali sa Skupštine. kao i radi potpunog ostvarivanja osnovnog obrazovanja (utvrđuje politiku. potpuno ostvarivanje osnovnog obrazovanja . Promjene naziva stvaraoca fonda: 1. Međuopštinska samoupravna interesna zajednica osnovnog obrazovanja i vaspitanja Tuzla 3. 2. Izvršnog odbora i Radne zajednice Finansijska dokumentacija Personalna dokumentacija (matična knjiga radnika) Djelovodni protokoli Dokumentacija Kulturno-prosvjetne zajednice Tuzla Valorizacija fonda: 4 Fond predstavlja svjedočanstvo o postojanju samoupravnih interesnih zajednica u socijalističkom društvenom uređenju. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: PrP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1973. Jezik u građi: bosanski. srpski.

140 fasc. Računovodstveno-finansijska dokumentacija Valorizacija fonda: 4 Fond predstavlja svjedočanstvo o postojanju samoupravnih interesnih zajednica u socijalističkom društvenom uređenju. 38 kut. Radne zajednice i drugih organa i tijela SIZ-a. Izvršnog odbora. a zastupao je i predstavljao predsjednik Skupštine. društvene dogovore. Zapisnici sa sjednica Skupštine. Serije u fondu: 1. Samoupravna interesna zajednica usmjerenog obrazovanja i vaspitanja Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/SIZUOIVT Vremenski raspon građe: 1967.02. statute. Stručne i druge poslove obavljala je stručna služba Zajednice čijim je poslovima rukovodio direktor (“Službeni glasnik Opštine Tuzla’’ vanredni broj 2 od 15. prijedlozi mjera i mišljenja za unapređenje vaspitno-obrazovnog rada. samoupravne sporazume.11.. Opšti spisi 3.. planove i rezultate upisa u prve razrede škola po strukama. te može poslužiti kao izvor za proučavanje uloge ove interesne zajednice na području regije Tuzla. godine na osnovu zaključenog samoupravnog sporazuma sa osnovnim zajednicama osnovnog obrazovanja i vaspitanja 8 opština i to: Tuzla. Izvršnog odbora. Kalesija. Samoupravni i izvršni organi Zajednice bili su Izvršni odbor i komisije čije je članove birala Skupština.. 182 . sa svim svojim specifičnostima. planovi. Količina građe: 11 knj.Zajednice za osnovno obrazovanje navedenih opština su se udružile i nastavile rad pod nazivom Zajednica za osnovno obrazovanje Tuzla koja je imala svojstvo pravnog lica. Lukavac i Srebrenik. opštu i računovodstveno-finansijsku dokumentaciju (osim one koja je data Fondu u Sarajevo radi operativne upotrebe). Kladanj. radničkom samoupravljanju. pravilnike. Međuopštinska samoupravna interesna zajednica osnovnog obrazovanja i vaspitanja Tuzla upisana je u sudski registar Okružnog privrednog suda u Tuzli 03. Živinice. Lopare. pregled realizacije nastavnog fonda časova po školama.1976. – 1990.1974. podaci. Godine 1980.).god. informacije i izvještaji koji se odnose na opštenarodnu odbranu i društvenu samozaštitu. izvještaji o uspjehu učenika. udruženom radu. (29 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži materijale i zapisnike sa sjednica Skupštine. Radne zajednice 2. godine. informacije o prijemu učenika. Banovići. 81 reg. prestaje sa radom Međuopštinska samoupravna interesna zajednica osnovnog obrazovanja i vaspitanja Tuzla usljed osnivanja Udruženja samoupravnih interesnih zajednica osnovnog obrazovanja i vaspitanja Tuzla koje je radilo do 1988.

traka (27 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži zapisnike i materijale sa sjednica Skupštine. Samoupravne radničke kontrole. Izvršni odbor i komisije. Vlasenica. Brčko. Kalesija. Skupštinu su činili delegati Vijeća korisnika i Vijeća nosilaca obrazovno-vaspitne djelatnosti. – 1991.1991. Samoupravna interesna zajednica usmjerenog obrazovanja i vaspitanja Tuzla Historijat stvaraoca fonda: Rješenjem Skupštine opštine Tuzla. Iz registra Osnovnog suda udruženog rada Tuzla ova Zajednica je brisana 15. Bijeljina. list SR BiH’’ broj 7/75 i 7/76). Bratunac. Lukavac. godine osnovana je Osnovna zajednica obrazovanja Tuzla. Gradačac. 97 reg.. Tuzla i Živinice. Na osnovu Zakona o SIZ-u obrazovanja i vaspitanja i Zakona o upisu istih u Registar (“Sl. a direktor rukovodi i zastupa Zajednicu i Stručnu službu. 183 . Orašje. Kalesija. Lukavac. hrvatski Pismo u građi: latinica. godine. 69 fasc. Gračanica. Kladanj. – 1990. 36 magnetof. a na osnovu Sporazuma sa skupštinama opština Banovići. izvještaje o radu i programe rada. pravilnike i druga opšta akta. godine na osnovu Zakona o ukidanju SIZ-a (“Sl. Organi upravljanja Zajednice su: Skupština.. Promjene naziva stvaraoca fonda: 1. Srebrenica. a sva prava i obaveze preuzeo je Republički javni fond za srednje obrazovanje i vaspitanje Sarajevo. Osnovna zajednica kulture Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/OZKT Vremenski raspon građe: 1972. Regionalna zajednica za srednje obrazovanje Tuzla 3. list SR BiH’’ broj 36/90). Srebrenik.03. djeluje kao Regionalna zajednica za srednje obrazovanje Tuzla u čiji sastav ulaze organizacije udruženog rada za srednje obrazovanje i druge osnovne organizacije udruženog rada sa područja opština Banovići. 272 pov. srpski. Ugljevik. Srebrenik. statut. Šekovići. Izvršnog odbora.. godine promijenjen je naziv u Samoupravnu interesnu zajednicu usmjerenog obrazovanja i vaspitanja Tuzla (registrovana kao Zajednica usmjerenog obrazovanja i vaspitanja Tuzla) koja je prestala sa radom 30. Kladanj. Zvornik i Živinice.. Lopare. 1975. Osnovna zajednica obrazovanja Tuzla 2. Tuzla. Godine 1973. Lopare.Jezik u građi:bosanski. novembra 1990. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: PrP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1967. 1967. Količina građe: 13 knj.

Banovići. a prestala je sa radom 31. dodjelu i izgradnju stanova.srednjoročne planove.1990. Osnovna zajednica kulture Tuzla Historijat stvaraoca fonda: Zajednica kulture Tuzla osnovana je za područje opštine Tuzla 1972. obavještenja. godine (personalna arhiva. povjerljivu i strogo pov. ali nije kompletna jer je dio iz 1989.12. 2. godine. pov. finansijske kartice. – 1991. godine. 184 . 7. Promjene naziva stvaraoca fonda: 1. finansijsku dokumentaciju (završni računi. 5. platne liste. godine kada dolazi do transformacije u Osnovnu zajednicu kulture Tuzla. Godine 1976. Osnovna zajednica je opsluživala opštine Tuzla. srpski. kupovinu i dodjelu stanova Djelovodni protokoli Obična. Jezik u građi: bosanski. dosijea radnika. odluke. Preuzeta građa čini cjelinu. sa svim svojim specifičnostima. Pov. Kladanj. dokumentaciju vezanu za kupovinu. 6. i Str.-1991. kartoni LD-a i sl. oformljena je Samoupravna interesna zajednica kulture Tuzla koja je pod tim imenom djelovala do 1988. 4. finansije – LD. kartoni LD-a). ćirilica Arhivistička informativna pomagala: PrP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1972. hrvatski Pismo u građi: latinica. poštu ONO i DSZ. Opšta arhiva Zapisnici sa sjednica Skupštine. radničkom samoupravljanju. Gračanica. djelovodne protokole. Kalesija Lopare. udruženom radu. te može poslužiti kao izvor za proučavanje uloge ove interesne zajednice na području regije Tuzla. Izvršnog odbora. običnu. Serije u fondu: 1. pošta ONO i DSZ Valorizacija fonda: 4 Fond predstavlja svjedočanstvo o postojanju samoupravnih interesnih zajednica u socijalističkom društvenom uređenju. Samoupravna interesna zajednica kulture Tuzla 3. Samoupravne radničke kontrole Finansijska dokumentacija Personalna dokumentacija Dokumentacija vezana za izgradnju. 3.) predat Fondu za kulturu SR BiH Sarajevo. Zajednica kulture Tuzla 2. Srebrenik i Živinice.

. 5. Serije u fondu: 1. 34 fasc.. ? Osnovna zajednica kulture i informisanja Bijeljina Signatura fonda: BiH-ATKT/OZKIBi Vremenski raspon građe: 1973. 61 fasc. rješenja. Količina građe: 2 knj. normativna akta.. 38 pov. završne račune. završne račune. 29 reg. djelovodni protokol. normativna akta. – 1990.. 4.. odluke. – 1990. 3. materijale i zapisnike sa sastanaka Skupštine i Izvršnog odbora. (20 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži zapisnike i materijale Skupštine i Izvršnog odbora. 4 pov.. sa svim svojim specifičnostima. 4 sv. Jezik u građi: bosanski. – 1988. hrvatski Pismo u građi: latinica. 61 reg. srpski. Sadržaj fonda: Fond sadrži samoupravne sporazume. 2. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: PrP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1973.. Količina građe: 3 knj. 3 sv. zaključke. glavna knjiga.. te može poslužiti kao izvor za proučavanje uloge ove interesne zajednice na području regije Tuzla. radničkom samoupravljanju. udruženom radu. 185 . riješenu poštu. platne liste. odluke. Normativna akta Rješena pošta – opšta arhiva Materijali i zapisnici sa sastanaka Skupštine i Izvršnog odbora Završni računi Djelovodni protokoli ( 9 d/m) Valorizacija fonda: 4 Fond predstavlja svjedočanstvo o postojanju samoupravnih interesnih zajednica u socijalističkom društvenom uređenju.. 33 kov. djelovodne protokole.Osnovna zajednica kulture Zvornik Signatura fonda: BiH-ATKT/OZKZ Vremenski raspon građe: 1973. izvještaje o radu i programe rada.

3.Serije u fondu: 1. te može poslužiti kao izvor za proučavanje uloge ove interesne zajednice na području regije Tuzla. – 1987. Opšti spisi 2. materijale sa sastanaka Skupštine i Izvršnog odbora. Jezik u građi: bosanski. Finansijska dokumentacija Valorizacija fonda: 4 Fond nije cjelovit – samo fragmentaran. – 1988. finansijske planove. radničkom 186 .2 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži opšte spise. sa svim svojim specifičnostima. 2 fasc. 4. (1. Normativna akta Zapisnici i materijali sa sjednica Skupštine i Izvršnog odbora Računovodstvena dokumentacija Djelovodni protokoli Valorizacija fonda: 4 Fond je fragmentaran i predstavlja svjedočanstvo o postojanju samoupravnih interesnih zajednica u socijalističkom društvenom uređenju. 2. hrvatski Pismo u građi: latinica. ? Radna zajednica SIZ fizičke kulture i Osnovna zajednica kulture i informisanja Lukavac Signatura fonda: BiH-ATKT/RZFKiOZKILu Vremenski raspon građe: 1984. udruženom radu. srpski. Serije u fondu: 1. ali predstavlja svjedočanstvo o postojanju samoupravnih interesnih zajednica u socijalističkom društvenom uređenju. Količina građe: 8 reg. radničkom samoupravljanju. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: PrP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1973. završne račune.. Materijali sa sastanaka Skupštine i Izvršnog odbora 3.

2.5 d/m) Sadržaj fonda: Fond je fragmentaran. 8. godine. sadrži veoma malo građe (opšte arhive. sa svim svojim specifičnostima (obrazovanje odraslih-zaposlenih osoba). 6. udruženom radu. evidencije raznih kurseva. Opšta arhiva Organi upravljanja Radni odnosi Finansije Stambena dokumentacija Projektna dokumentacija Osnovna organizacija Saveza komunista Osnovna organizacija Saveza sindikata Obrazovna dokumentacija i kultura Narodni univerzitet Centar za ekonomiku domaćinstva Valorizacija fonda: 3 Iako je samo fragmentarno sačuvan fond je važan i predstavlja svjedočanstvo o postojanju ovakvih institucija u socijalističkom društvenom uređenju. 11. te može poslužiti kao izvor za proučavanje uloge interesne zajednice na području regije Tuzla. – 1987. 4. Jezik u građi: bosanski. 7. – 1990. 5. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: PrP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1984. ? Radnički univerzitet Tuzla Signatura: BiH-ATKT/RUT Vremanski raspon građe: 1953. 80 kut. 3.-1990. a rjeđe za ostvarivanje ličnih prava. Količina građe: 111 knj.samoupravljanju. i može poslužiti kao izvor za proučavanje uloge ove institucije na području regije Tuzla.. 10. projekte) koja može poslužiti za istraživanje djelovanja i rada Radničkog univerziteta Tuzla u periodu 1953. finansijske. udruženom radu. hrvatski Pismo u građi: latinica. sa svim svojim specifičnostima. 187 . srpski. (12. Serije u fondu: 1. 9. radničkom samoupravljanju.

Od 1960. zbor radnih ljudi. radna zajednica. Narodni odbor opštine Tuzla je do formiranja samoupravnih interesnih zajednica (SIZ-ova) učestvovao i u sufinansiranju djelatnosti Radničkog univerziteta Tuzla. formiraju se centri kao nove forme rada. koja je ostvarivana preko organizovanja ideološko-političkog. srpski. 56/74) koja je svoju djelatnost ostvarivala preko:  Centara za ideološko-političko i društveno-ekonomsko obrazovanje sa katedrama  Centara za kulturu i opšte obrazovanje  Centara za stručno obrazovanje sa katedrama Krajem 1977. građana.Jezik u građi: bosanski. zbor radnika i dr. kolegijum predavača.list SR BiH’’ br. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SAI Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon stvaraoca fonda: 1953. od 4. kulturnog i stručnog obrazovanja.1. 2/63).list SFRJ’’ br.1963. upisao je u sudski registar. Osnovna djelatnost Radničkog univerziteta Tuzla bila je kulturno – obrazovnog karaktera. društveno-ekonomskog. omladine. a od 1974. te pomoći oko unapređenja samoupravnih odnosa u društvu. godine. na registarskom ulošku br. godine. 01-27230 od 25. hrvatski Pismo u građi: latinica. Od samog osnivanja djelatnost Radničkog univerziteta Tuzla bila je zasnovana na radu katedri. pružanja mogućnosti za obrazovanje uz rad i individualno učenje. organizovanje i konstituisanje RO Radnički univerzitet “Mitar Trifunović-Učo’’ u Tuzli – nastale spajanjem dviju radnih organizacija: Radničkog univerziteta 188 . (?) Promjene naziva stvaraoca fonda: 1.1. Radnički univerzitet Tuzla je imao organe upravljana (skupština. 319 od 23. Godine 1958. godine. upravni odbor.1978. nadzorni odbor. Radnički univerzitet Tuzla se organizuje kao radna organizacija (RO). rješenjem U/I-6/78 od 17. – 1990. godine pravo osnivača preuzeo Narodni odbor opštine Tuzla rješenjem br. godine Radnički univerzitet Tuzla je konstituisan kao organizacija udruženog rada (“Sl. 02/1-27082/1 – 1962. Radnički univerzitet Tuzla 2. godine Radnički univerzitet Tuzla je upisan u registar ustanova sa samostalnim finansiranjem (“Sl. godine Radnički univerzitet nosi ime narodnog heroja Mitra Trifunovića-Uče.) koji su pod raznim nazivima egzistirali u određenom periodu rada Ustanove. Okružni privredni sud Tuzla. Rješenjem Narodnog odbora opštine Tuzla br. opšteg i kulturnog uzdizanja radnih ljudi. 837. izvršni odbor. Radnički univerzitet “Mitar Trifunović – Učo” Tuzla Historijat stvaraoca fonda: Radnički univerzitet Tuzla je osnovan Odlukom Sreskog sindikalnog vijeća u Tuzli br. Nakon prestanka rada srezova statusno pitanje Radničkog univerziteta Tuzla je riješeno tako što je 1962. decembra 1962. radnički savjet. aprila 1953. opšteg. a što je bilo uređeno Statutom.

Viša građevinska škola. društveno-politička tribina “Aktuelnosti”. Festival dječije pjesme “Majski cvijet”. Međuopštinskog zavoda za obrazovanje kadrova. rukovaoce zapaljivim tečnostima. estradni orkestar. škole samoupravljanja). konobare i ugostitelje. Od osnivanja pa do prestanka sa radom Radnički univerzitet Tuzla je raznim oblicima obrazovanja i kulturnim programima omogućio sticanje znanja i zvanja onima koji to nisu mogli učiniti redovnim školovanjem. škole za KV i VKV radnike elektrometalske i građevinske struke. Doma omladine i dr. stanovanja. njemački). ne samo smanjen broj odjeljenja i polaznika.. vrši informisanje radnih ljudi i građana o pitanjima iz oblasti društveno-političkog. kulturnog i sportskog života. a formiranjem novih institucija (Marksističkog centra. godine nagrađen Ordenom zasluga za narod sa srebrnim zracima povodom 25 godina rada. teatar poezije. programira osnovno obrazovanje odraslih i realizuje te programe. putem referenduma. Srednja tehnička škola elektro i metalske struke. izložbe. Ekonomska škola. Srednja građevinska škola. odijevanja. godine. Škola za inovatore. kursevi stručnog obrazovanja: higijenski minimum.“Mitar Trifunović-Učo’’ u Tuzli i Centra za ekonomiku domaćinstva Tuzla. vrši organizovanje i prikazivanje filmskih predstava. Viša tehnička škola. Osnovna djelatnost organizacije je da: istražuje potrebe radnih ljudi i građana za opštim i stručnim obrazovanjem u oblasti kulture. 19/78). omladinska tribina “Četvrtkom u sedam”. kursevi za ložače. Na principima Zakona o udruženom radu (ZUR-a) i Statutom Radničkog univerziteta Tuzla utvrđeno je konstituisanje RO sa tri radne jedinice i to:  RJ za obrazovanje uz rad i samoupravljanje  RJ za kulturu i opšte obrazovanje  Rj za ekonomiku domaćinstva Osamdesetih godina dvadesetog stoljeća Radnički univerzitet Tuzla zapada u krizu. kursevi stranih jezika (engleski. Upravno-administrativna škola. sindikalne. Neki od tih oblika kulturne i obrazovne djelatnosti su: političke škole (omladinske. Festival nagrađenih dokumentarnih i kratkometražnih filmova (koji je 1977. To je značilo. Uz pomoć organa vlasti izvršena je transformacija Radničkog univerziteta Tuzla. stručno osposobljava radnike iz rada i za rad putem organozovanja kurseva. seminara i drugih oblika osposobljavanja radnika u zemlji i inostranstvu (“Sl. Centra za društveno-ekonomsko obrazovanje Titovih rudnika. Viša ekonomsko-komercijalna škola. protupožarne zaštite. vrši obrazovanje radnika za samoupravljanje i iz oblasti društvene samozaštite.godine (CED).list SFRJ’’ br. Tokom 1962. književne večeri. kursevi i seminari društveno-ekonomskog i ideološko-političkog obrazovanja. Viša upravna škola. te je on svoj rad nastavio do kraja 80-tih. koncerti ozbiljne muzike. Za cjelokupan rad i ostvarene rezultate Radnički univerzitet Tuzla je 1978.godine (NU) i Centar za ekonomiku domaćinstva 1978. radi na unapređenju i organizaciji djelatnosti iz oblasti ishrane.) smanjena je osnovna djelatnosti Radničkog univerziteta Tuzla. tribina “Filmski utorak”. 720/62. tribina “Film na selu”. nego je dovelo u pitanje obezbjeđenje osnovnih sredstava za egzistenciju Univerziteta. odobrene su odluke Savjeta Narodnog univrerziteta i Savjeta Radničkog univerziteta te je Narodni univerzitet pripojen Radničkom univerzitetu “Mitar Trifunović-Učo’’ u Tuzli. Dakle došlo je do integracije 189 . ekonomike domaćinstva. na osnovu Odluke Sreskog sindikalnog vijeća Tuzla br. Radničkom univerzitetu Tuzla su tokom godina pripojene dvije institucije: Narodni univerzitet Tuzla 1962. privrednog. godine ušao u red jugoslovenskih filmskih manifestacija). priređuje izložbe u cilju kulturno-prosvjetnog i ideološko-političkog obrazovanja.

maja 1959. razrednih i završnih ispita vanrednih i redovnih kandidata Valorizacija fonda: 3 Fond nije cjelovit i predstavlja svjedočanstvo o postojanju ovakvih institucija u socijalističkom društvenom uređenju. Narodni univerzitet je osnovan 23. 69 reg. (rješenjem br. Godine 1967. 2.Radničkog univerziteta Tuzla i Narodnog univerziteta. godine Radničkom univerzitetu Tuzla pripojen je i Centar za ekonomiku domaćinstva koji je do te godine djelovao kao samostalna institucija. 1109/59 od 14. Opšta dokumentacija 2.glasnik opštine Tuzla’’ br.“Sl. aprila 1967. Rješenjem Narodnog odbora sreza Tuzla br. 32 fasc. Radnički univerzitet Lukavac Signatura fonda: BiH-ATKT/RULu Vremenski raspon građe: 1961. 3 pov. izložbe i sl. (rješenjem br. konkretnih akcija i filmskih predstava.. Početkom 1978. Ovi zadaci su sprovođeni kroz razna predavanja. godine osnovan je Centar za unapređenje domaćinstva kao ustanova čiji je zadatak bio obrazovanje odraslih ali u smislu stvaranja boljih uvjeta za život u porodici i domaćinstvu kroz edukaciju o pravilnoj ishrani i odraslih i djece.godine – “Sl. rukovanju i održavanju aparata u domaćinstvu i drugih sličnih pitanja. godine i upisana u registar ustanova kod Okružnog privrednog suda u Tuzli (“Sl. glavne i matične knjige KV i VKV zanatskih zanimanja 3. Serije u fondu: 1. Od vremena pripajanja Centar za ekonomiku domaćinstva nastavlja svoj rad kao radna jedinica (RJ) za ekonomiku domaćinstva RU Tuzla i kao takva je djelovala do 1982. udruženom radu.. decembra 1955. Pod tim nazivom je 22. Zapisnici o polaganju popravnih. 30/66). radničkom samoupravljanju. – 1987. Sredinom 60-tih godina dvadesetog stoljeća ova institucija mijenja naziv u Centar za ekonomiku domaćinstva. pravo osnivača preuzela je Skupština opštine Tuzla. seminare. kulturi stanovanja. 1974. Svoje djelovanje je najčešće organizovao putem seminara.. (21 d/m) Sadržaj fonda: Fond se sastoji od opšte arhive. Razredne. 365/74 od 4.list SR BiH“ br. kurseve. unapređenju higijene. sa svim svojim specifičnostima 190 .list SFRJ’’ br. predavanja sa diskusijama. marta 1966. 3/67). Iste godine upisana je u sudski registar Okružnog privrednog suda Tuzla kao radna organizacija udruženog rada. Količina građe: 465 knj. godine. 01-6050 od 26. glavnih knjiga i zapisnika o polaganju završnih ispita za razna zanatska zanimanja. 12/74). godine na Osnivačkoj skupštini od strane Opštinskog odbora Socijalističkog saveza radnog naroda Tuzle i djelovao kao samostalna institucija. Iako je radio uporedo sa Radničkim univerzitetom Tuzla područje djelovanja Narodnog univerziteta bilo je usmjereno na selo i prigradska naselja za razliku od Radničkog univerziteta Tuzla čije je djelovanje bilo usmjereno na grad i radne organizacije. razrednih knjiga..

Jezik u građi: bosanski.. 2. hrvatski Pismo u građi: latinica. dokumentaciju organa upravljanja. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen 191 . (15 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži opštu dokumentaciju. Serije u fondu: 1. ali i za ostvarenje ličnih prava pravnih i fizičkih lica. platne liste.(obrazovanje odraslih-zaposlenih osoba). – 2011. Jezik u građi: bosanski. hrvatski Pismo u građi: latinica. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: PrP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1961. Javna ustanova Arhiv Tuzlanskog kantona Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/ATK Vremenski raspon građe: 1954.. Osnovna djelatnost Radničkog univerziteta bila je obrazovanje odraslih za razne zanatske profile. Količina građe: 46 knj. ali i za ostvarivanje ličnih prava. Historijat stvaraoca fonda: Radnički univerzitet Lukavac je osnovan 1961. 4. godine. 34 fasc. srpski. 3. srpski. planove i programe rada. obavještenja i M-4. dosijea zaposlenika.. 294 reg. i može poslužiti kao izvor za proučavanje uloge ove institucije na području regije Tuzla. godine i radio je do 1987. periodične i završne račune. – 1987. Opšta arhiva Personalna dokumentacija Dokumentacija organa upravljanja Finansijsko-računovodstvena dokumentacija Valorizacija fonda: 1 Fond može poslužiti kao izvor za proučavanje razvoja i djelatnosti ove vrste institucije.

3. a potom i na područje 19 općina regije sjeveroistočne Bosne. Arhiv je obavljao djelatnost u skladu sa utvrđenim arhivskim zakonodavstvom. temeljna arhivistička obrada arhivskih fondova i zbirki. Brojna su stručna pitanja kojima se u okviru društvenog statusa djelatnosti bavio Arhiv: evidentiranje i zaštita registraturne građe u nastajanju. raznovrsni kulturno-obrazovni sadržaji. Od samog osnivanja. naučno-istraživački i izdavački poslovi.godine. te pružanje usluga korisnicima. godine. U toku svog rada Arhiv je imao nekoliko statusnih promjena. jula 1954. Danas Arhiv ima nadležnost na području 13 općina Tuzlanskog kantona. Kasnije se nadležnost Arhiva proširila na područje Tuzlanskog sreza. 192 . 4. 2.Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1954. 5. U sadašnjem statusnom obliku radi od sredine 2002. – Promjene naziva stvaraoca fonda: 1. pa do danas. 6. Arhiv grada Tuzle Arhiv sjeveroistočne Bosne Tuzla Istorijski arhiv Tuzla Regionalni istorijski arhiv Tuzla JU Historijski arhiv Okruga Tuzla Arhiv Tuzlanskog kantona Tuzla Historijat stvaraoca fonda: Odluku o osnivanju Arhiva u Tuzli donio je Gradski narodni odbor Tuzla 1.

Dobrnja. 18 kut. matična knjiga zaposlenih. PRIVREDA Industrija i rudarstvo Rudnici uglja “Kreka” d. Jezik u građi: bosanski. 4276 listova (41 d/m) Sadržaj fonda: Fond je fragmentaran i sastoji se od raznovrsne dokumentacije i to: razni dopisi u vezi sa primanjem i otpuštanjem radnika. knjige obračuna uglja za kopove Kreka. rješenja o korištenju stanova.. cijene uglja. iako je fragmentarna. Opšti spisi Zapisnici Finansijska dokumentacija Knjige Valorizacija fonda: 3 S obzirom da je građa fonda nastala u doba austrougarske vladavine. – 1962. – 193 .. ćirilica.. srpski. Miladije. njemački Pismo u građi: latinica. 2. Bukinje i Puračić. iskazi i povišice radničkih zarada. operativni planovi. stručno obrazovanje. skice. 3. otkupi zemljišta. popisi osoblja i službenika.IV.o. gotica Arhivistička informativna pomagala: SP. hrvatski. Lukavac. planovi investicija. rudarske štete. molbe za premještaj i unapređenja. službenički listovi. Količina građe: 41 knj. u Tuzli* Signatura fonda: BiH-ATKT/RU’’K’’T Vremenski raspon građe: 1860. Lipnica. Serije u fondu: 1. PrP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1860. projekti. nenamjensko trošenje obrtnih sredstava. može poslužiti kao vrijedan izvor podataka za proučavanje rada i razvoja rudnika u Bosni i Hercegovini.o. 21 fasc. Krojčica. 4. rudarski pravilnik. Bilten Rudnika.

a proizvodnja modernizovala. (30.5 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži dio dokumentacije koja se odnosi na rad i djelovanje JP RMU „Đurđevik“ d. godine. godine radio je kao pogon Solane kada se izdvaja i djeluje kao zasebno preduzeće. Personalna dokumentacija 3. Radio je za potrebe Solane u Tuzli i Fabrike sode u Lukavcu. Količina građe: 47 knj. Finansijska dokumentacija Valorizacija fonda: 3 Građa fonda može poslužiti kao vrijedan izvor podataka za proučavanje rada i razvoja rudnika u Bosni i Hercegovini kao i za ostvarenje ličnih prava. Javno preduzeće Rudnik mrkog uglja „ĐURĐEVIK“ d. hrvatski. u Đurđeviku: platne liste. u Đurđeviku Signatura fonda: BiH – ATKT/RMU “Đ’’ Đ Vremenski raspon građe: 1946. djelovodni protokoli. Jezik u građi: bosanski. Kasnije. matične knjige radnika. U toku svog rada Rudnik je prošao kroz različite samoupravne transformacije. 206 pov. – 1978. Rudnik nije bitnije prekidao rad u vrijeme ratova.. Modernizaciju proizvodnje i proširenje kapaciteta Rudnik je doživio u novoj Jugoslaviji. otvarali su se novi kopovi i eksploatacija uglja se povećavala. srpski.o. arhiva protokola. godine. U Sarajevu je osnovana Glavna direkcija državnih rudarskih preduzeća pod čijom upravom je bio i Rudnik Kreka. uslijed sve većeg interesa i potreba.o. kada je donesen proglas kojim su prirodna bogatstva i sva preduzeća na području Bosne i Hercegovine proglašena državnom imovinom..o. dokumentacija vezana za stambena pitanja. Serije u fondu: 1.. Prvo rudarsko okno „Vilma“ otvoreno je 1905. kontrolne liste nadnica. i okno „Posavina“. 44 reg.o. a intenzivno je radio u doba Kraljevine.Historijat stvaraoca fonda: Rudnik uglja “Kreka’’ u Tuzli počeo je sa radom 1885. popisne liste osnovnih sredstava. 18 fasc. Sve do 1895. indeks matičnih knjiga. Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen 194 . Opšta dokumentacija 2. pasivna dosijea radnika. samoupravna opšta akta itd. a 1907. sudski predmeti. liste nadnica.

materijale komisije za radne odnose.o. d.d. 2. godine. normativna akta (pravilnike. sporazume). biltene Preduzeća itd. Sarajevo – Zavisno društvo RMU “Đurđevik’’ d. i to samo dio finansijske dokumentacije. u Đurđeviku. U toku svoga rada Rudnik je imao više statusnih promjena. Krajem 2009. tako da je do 1994. rješenja. godine promijenio naziv u JP RMU „Đurđevik“ d. već tek od 1946. ali imalac ne posjeduje dokumentaciju iz navedenog perioda.o.d. 4. Opšta služba Kadrovska služba Disciplinska komisija Bilteni Preduzeća 195 . godine promijenio je naziv i u Sudski registar Općinskog suda u Tuzli upisan je kao JP Elektroprivreda BiH. dokumentaciju kadrovske službe (pasivna dosijea. godine radio i stvarao građu u statusnom obliku DP RMU „Đurđevik“ u Đurđeviku.o. 3.o. d. Količina građe: 1002 reg. Serije u fondu: 1. predmete o stipendistima. – 1990.o. Đurđevik (Rješenje broj 032-0-Reg-09001475 od 17. u Đurđeviku JP Elektroprivreda BiH. (zapisnike. Historijat stvaraoca fonda: Na lokalitetu Rudnika „Đurđevik“ eksploatacija uglja je započela 1936.d.o. 4. godine radi u sklopu „Rudnici mrkog uglja Tuzla“ u Tuzli – doo RMU „Đurđevik“ u Đurđeviku da bi 2001. (100 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži dokumentaciju organa upravljanja. 2009.Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1946. – Promjene naziva stvaraoca fonda: 1.o. zaključke i odluke). DP RMU “Đurđevik’’ u Đurđeviku “Rudnici mrkog uglja Tuzla’’ – doo RMU “Đurđevik’’ u Đurđeviku JP RMU “Đurđevik’’ d. godine. predmete disciplinske komisije). Banovići Signatura fonda: BiH-ATKT/RMU “B’’ Ba Vremenski raspon građe: 1928. Sarajevo – Zavisno društvo RMU “Đurđevik’’ d.o. 11. Od 1994. 3. 2. godine) Rudnici mrkog uglja “Banovići’’ d.

te građa može poslužiti kao vrijedan izvor podataka za proučavanje rada i razvoja rudnika u Bosni i Hercegovini kao i za ostvarenje ličnih prava. U svom sastavu Rudnik ima šest organizacionih jedinica. Količina građe: 478 knj. 3. U toku svoga rada Rudnik je prošao kroz više statusnih promjena..3% kapitala a radnici 30. – Promjene naziva stvaraoca fonda: 1.d. 4. godine pod nazivom RMU “Tito’’ Banovići. 1 skica (100 d/m) 196 .. Jezik u građi: bosanski.. “Termoenergetskom sistemu’’ (TES). srpski. Tvornica sode “SOLVAY” Lukavac* Signatura fonda: BiH-ATKT/TS’’S’’ Lu Vremenski raspon građe: 1893.Valorizacija fonda: 3 Osnovna djelatnost ovoga Preduzeća je eksploatacija. a 1998. hrvatski. 2. u kojem Država postaje vlasnik 69.7%. Krajem 1968.. oplemenjivanje (prerada) i prodaja uglja. 105 pov.d. 69 reg. Banovići Historijat stvaraoca fonda: Rudnici u Banovićima osnovani su nakon završetka Omladinske pruge “Brčko-Banovići’’. – 1990. 1 koverta. novembra mjeseca 1946.. 15 sv. Krajem maja 2004. godine izvršena je integracija Rudnika uglja “Tito’’ Banovići i Rudnika lignita “Kreka’’ u Tuzli u jedinstveno preduzeće pod nazivom Titovi rudnici “Kreka-Banovići’’ u Tuzli. U ratnom periodu Rudnici Banovići su radili u sastavu RU “Tuzla’’ po tzv. 366 kut. godine održana je Prva Skupština dioničara na kojoj je donesena Odluka o organizacionoj transformaciji u Dioničko društvo pod nazivom Rudnici mrkog uglja “Banovići’’ d. 473 fasc. Banovići.. godine izdvajaju se iz RU “Tuzla’’ i posluju pod nazivom RMU “Banovići’’. Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1945. RMU “Tito’’ Banovići Titovi rudnici “Kreka – Banovići’’ u Tuzli RU “Tuzla’’ RMU “Banovići’’ d.

programi i pravila). do 1974. izgrađena je i puštena u rad Fabrika amonijačne sode u Lukavcu.d. Planinarsko društvo Svatovac (zapisnici. – Historijat stvaraoca fonda: Godine 1893. skice. do 1964. Lukavac“. izvještaji.b. blagajnu. Stečajni postupak je pokrenut 2008. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: ograničena Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1893. a od 1991. Tokom tritesetih godina djelovala je pod nazivom „Jugoslovenska tvornica d. Godine 1900. godine kao Društveno preduzeće Fabrika sode Lukavac.o. zapisnike organa upravljanja. izvještaje. 4. hrvatski. godine. 1989. dosijea radnika. od 1964. a osnovana je kao Dioničko društvo. srpski. pošta. registraturski je sređen i dobro je sačuvan. Fabrika sode Lukavac. fabriku preuzima koncern „Solvay-Werke“m. a u okviru Sono-Hemijskog kombinata Tuzla od 1971./46. a u postratnom periodu dolazi do proširenja njenih kapaciteta. Serije u fondu: 1. Jezik u građi: bosanski.Sadržaj fonda: Fond nije potpun. mljevenog živog kreča i praha za gašenje požara. godine ponovo kao Fabrika sode Lukavac. investicije. a sadrži: proračune. godine kao Dioničko društvo u mješovitoj svojini p. 3. do 1977. a u cilju povećanja proizvodnje. da bi od 1945. normativna akta. kinoteka (filmske trake). 197 . matične knjige radnika. Od 1974.H. godine radila kao Fabrika sode Lukavac. godine radila je kao OOUR Fabrika sode Lukavac u okviru SOUR “SODASO’’ Tuzla. njemački Pismo u građi: latinica. Wien. do 1971. kalkulacije. U periodu od 1963. djelovodnike. kalcinirane i kaustične sode. narudžbe. koji je preuređuje na istoimeni „Solvay“ sistem i dolazi do njene modernizacije. godine poslovala je u okviru Rudarskohemijskog kombinata Tuzla. Fabrika nije prekidala proizvodnju tokom Prvog svjetskog rata. Opšta akta Kadrovska služba Dosijea radnika Projekti. skice i planovi Valorizacija fonda: 2 Iako građa fonda nije potpuna može poslužiti kao pomoćni izvor za istraživanje razvoja ove Fabrike i industrije na području Regije. bikarbonata. godine. planove i projekte. Osnovna djelatnost je proizvodnja sode. 2.

– 1964. godine pod nazivom “Rudarsko-hemijski kombinat’’ Tuzla. Koksara “Boris Kidrič’’ u Lukavcu. materijali o dezintegraciji i odluka o podjeli Kombinata. Jezik u građi: bosanski. materijale o formiranju Poslovnog udruženja. godine. godinu. zapisnike sa sjednica Radničkog savjeta i Upravnog odbora Kombinata. biltene sa zaključcima i odlukama Radničkog savjeta i Upravnog odbora. – 1964. Kombinat je upisan u registar privrednih organizacija kod Okružnog privrednog suda u Tuzli pod brojem FI 1122/62.). 1962. Rudnik uglja “Tito’’ u Banovićima i Solana “Kreka’’ u Tuzli su zaključili Ugovor o osnivanju poslovnog udruženja pod nazivom “Poslovno udruženje za razvoj i unapređenje rudarskohemijske industrije’’ sa sjedištem u Tuzli. Serije u fondu: 1. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1959. srpski. Koksno-hemijskog kombinata Lukavac. Opšta dokumentacija 2. zapisnike sa sjednica kolegija Generalnog direktora. 12. radnički savjeti preduzeća: Rudnik lignita “Kreka’’ u Tuzli. Dokumentacija organa upravljanja Valorizacija fonda: 4 S obzirom da je fond fragmentaran. Plan Kombinata za 1963/64.Rudarsko-hemijski kombinat Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/RHKT Vremenski raspon građe: 1959. (1. odnosno ovoga Kombinata na području regije Tuzla. hrvatski Pismo u građi: latinica. 1/58. izvještaje o radu Sektora direkcije Kombinata. 12. Fabrike sode Lukavac i Rudnika i solana Tuzla (pogon Špiritane). Fabrika sode u Lukavcu. Historijat stvaraoca fonda: Na osnovu Zakona o udruživanju u privredi (“Sl.6 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži materijale o pripremama za integraciju. 1962. Kombinat se 198 . Rudarsko-hemijski kombinat Tuzla osnovan je 08. od 31. a na osnovu odluka radničkih savjeta Rudnika lignita “Kreka”. može poslužiti kao izvor podataka za proučavanje rada i razvoja rudarsko-hemijske industrije.. augusta 1959. list FNRJ’’ br. godine rješenjem NOO Tuzla broj 01-26015/1. a Pravila o organizaciji i radu Udruženja usvojena su 22. Količina građe: 9 knj. 6 fasc.

godine.Holding u stečaju Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/“SSH’’ T Vremenski raspon građe: 1969. Koksnohemijski kombinat “Boris Kidrič’’ u Lukavcu. DD “SODASO” . upravni odbori rudnika. 90 reg. opća. radnički savjeti rudnika. Rudnik Dobrnja “Kreka’’ u Mramoru. projekte. Fabrika organskih i sintetskih proizvoda u Tuzli. Društvena ishrana u Tuzli i Pogon za rudarsko-geološke istražne radove u Tuzli. godine donesena je Odluka o podjeli preduzeća na slijedeće samostalne organizacije: Rudnici lignita “Kreka’’ u Tuzli. Organi upravljanja u Kombinatu su bili: Radnički savjet Kombinata. samostalnih pogona i generalne direkcije. Jezik u građi: bosanski.. hrvatski. Fabrika sode Lukavac i Industrija vrenja u Tuzli. sporazume. ugovore o saradnji. Azotara Lukavac. Serije u fondu: 1. a u svom sastavu je imao slijedeće organizacione jedinice: Rudnik Moluhe “Kreka’’ u Tuzli. revizije i finansijskoračunovodstvenu dokumentaciju. Rudnik Bukinje “Kreka’’ u Tuzli. Koksara “Boris Kidrič’’ u Lukavcu.. Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: PrP Stepen sređenosti: registraturski sređen 199 . Autosaobraćaj u Tuzli. – 2008. srpski. Raspodjela imovine na samostalna preduzeća koja nastaju podjelom Kombinata i primopredajni bilans treba da se završe do 30. Na sjednici Radničkog savjeta Kombinata održanoj 21. Rudnik Lukavac “Kreka’’ u Lukavcu. Upravni odbor Kombinata. fabrika i samostalnih pogona i generalni direktor Kombinata. fabrika. Organi upravljanja 3.sastojao od rudnika. juna 1964. 17 poveza (14 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži dokumentaciju koja se odnosi na rad organa upravljanja i samoupravljanja. pravna i kadrovska služba 2. pravna i kadrovska pitanja. Finansijsko-računovodstvena služba Valorizacija fonda: 3 Iako nije kompletna građa predstavlja vrijedan je izvor za proučavanje rada i djelovanja ovog preduzeća. Opšta. Rudnik Lipnica “Kreka’’ u Tuzli. maja 1964. Fabrika sode Lukavac sa samostalnim pogonom Elektrolizom u Lukavcu. Količina građe: 58 knj. fabrika i samostalnih pogona.

Historijat stvaraoca fonda: U toku svoga postojanja (na osnovu preuzete građe) Preduzeće je imalo više statusnih promjena. – 2008. Od strane Općinskog suda u Tuzli 02. – 1942. “Nemetal’’ Visoko. skice i nacrte za pojedine pogone tvorničkih zgrada i postrojenja. “Bosna-azbest’’ Bosansko Petrovo Selo. Sono-hemijski kombinat “SODASO’’ je formiran 1969. godine. Fabrika cementa Lukavac. Zajednički poslovi Kombinata. koje su djelovale kao OOUR-a. godine. “Kaolin’’ Bratunac. Projekti vezani za izgradnju novih objekata u Tvornici 2. vrijedan je izvor za proučavanje rada i djelovanja ovakve vrste tvornice na području Tuzle i Bosne i Hercegovine.5 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži elaborate. RZ Istraživanje i razvoj.impex’’ Sarajevo. godine uveden je stečajni postupak. Društveni standard radnika Kombinata. 11. godine u sastav ovog Kombinata ušle su slijedeće radne organizacije: “Barit’’ Kreševo. Fabrika ukrasnog kamena Šekovići. “Progres’’ Kladanj. Serije u fondu: 1. kao i izgradnju novih objekata u Tvornici. (0. “Polirond’’ Orašje na Savi. Količina građe: 2 kut. Kao “SODASO’’ Holding dd radi od 1990. Skice postrojenja u Tvornici i katastarske skice područja Kreke Valorizacija fonda: 3 S obzirom da građa predstavlja samo dio fonda. a počeo djelovati 01. 200 . Projekti vezani za rekonstrukciju i adaptaciju postojećih objekata u Tvornici 3. projekte za rekonstrukciju oštećenih objekata ili adaptaciju postojećih. do 1975. “Labud’’ Zagreb. U periodu 1972. te je kod stečajnog upravnika zadržan dio dokumentacije neophodan za okončanje ovog postupka. 2009. “Vijenac’’ Lukavac. RZ Marketing.Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1969. Dispanzer za zdravstvenu zaštitu radnika Kombinata. 01. godine integracijom Rudnika soli i solane Tuzla i Fabrike sode Lukavac. 1970. “Hemoprodukt’’ Doboj – Grapska i “Union. “Ingram’’ Srebrenik. Tvornica špirita Kreka Signatura fonda: BiH-ATKT/TŠKr Vremenski raspon građe: 1902.

148 fasc.. Dokumentacija organa upravljanja 3. Fischal i sinovi”. srpski. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1884. Opšta dokumentacija 2. 21 reg.(?) Historijat stvaraoca fonda: U Kreki je 1887. Količina građe: 41 knj. Jezik u građi: bosanski. dokumentacija organa upravljanja. 36 pov. 201 . Kasnije je u ovoj tvornici obnovljen prostor za vrenje ugljične kiseline i izgrađena tvornica tištenog (presovanog) kvasca. srpski. Serije u fondu: 1. te finansijsko-računovodstvena dokumentacija). – 1979.. njemački Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1901. godine ova fabrika posluje pod nazivom Prva bosanska fabrika špirita i rafinerija “M. godine izgrađena “Prva bosanska fabrika špirita i rafinerija Alios Grauaug”./88. 12 audiokaseta (25 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži građu nastalu u radu službi i organa upravljanja DD “Pivara’’ Tuzla (opšta arhiva. Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/’’P’’T Vremenski raspon građe: 1925.. “Pivara’’Diničarsko društvo u mješovitoj svojini sa p.Jezik u građi: bosanski. Od 1901. hrvatski. Finansijsko-računovodstvena dokumentacija Valorizacija fonda: 4 Fond može poslužiti kao pomoćni izvor za istraživanje rada i razvoja industrije na regiji Tuzla. 46 biltena.. – 1942.o.

godine. projekte na njemačkom i poljskom jeziku. Do danas... (80 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži dokumentaciju koja se odnosi na djelovanje i rad Rudnika soli “Tušanj’’ u Tuzli i to: projektnu i tehničku dokumentaciju. Tehnička dokumentacija 3. njemački. uputstva i metode otkopavanja soli. programe investicione izgradnje. zapisnike Radničkog savjeta. poljski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1946. ateste. 1926 fasc. uputstva.. kvalitet i asortiman proizvoda. godine poslovala je kao pogon Sarajevske akcionarske pivare. i u svom radu je imala više statusnih promjena. Serije u fondu: 1. Zapisnici i zaključci Radničkog savjeta 2. elaborate.. Projektna dokumentacija Valorizacija fonda: 4 S obzirom da građa predstavlja samo dio fonda – projektnu dokumentaciju. može poslužiti kao pomoćni izvor za proučavanje rada i razvoja rudnika na području Tuzle i Bosne i Hercegovine. industrijske karte. Od 1893. Rudnik soli “Tušanj’’ Dioničko društvo Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/RS “T’’ T Vremenski raspon građe: 1934.Historijat stvaraoca fonda: DD “Pivara’’ Tuzla osnovana je 1884. investicione projekte. ista je više puta rekonstruisana i modernizovana čime je znatno povećan kapacitet proizvodnje. Količina građe: 505 knj. . a osnovna njena djelatnost je proizvodnja piva i bezalkoholnih pića.? 202 . idejne i osnovne projekte. laboratorijska ispitivanja. 161 sv. – 1979. 93 kut. geološke izvještaje. prevode tehničke dokumentacije itd. građevinske dnevnike. 148 pov. srpski. studije proizvodnje i upotrebe soli. Kao DD radi od 1991. godine. hrvatski.. glavne. Jezik u građi: bosanski. 57 reg. statističke proračune. situacione planove.

društvenog standarda (otkup stanova. Predmet poslovanja je proizvodnja slane vode. računovodstva i finansija (glavne knjige.. do 1967. odluke). godine u sastavu Solane Tuzla djelovao je Rudnik kamene soli Tušanj u izgradnji. materijali. godine mijenja naziv u Rudnici soli “Tuzla’’ sa sjedištem u Tuzli. godine. koji je počeo djelovati 01. kadrovskih poslova (ugovori o stipendiranju učenika i studenata. disciplinska odgovornost). Po završetku dubljenja izvoznog okna završena je i prva faza otvaranja Rudnika soli Tušanj. gasa i soli kao osnovna. ugovori o individualnoj stambenoj izgradnji). Količina građe: 214 knj. Javno preduzeće “Elektroprivreda’’ BiH d. – 1998. 3. a 1962. Zapisnici i materijali organa upravljanja Pravna služba Društveni standard Služba za kadrovske poslove Služba finansija Služba računovodstva 203 . isplatne liste. materijali i ugovori o školovanju radnika). 1970. godine su izvršena dubinska bušenja na mjestu izvoznog okna. 5. Sarajevo – Podružnica “Termoelektrana Tuzla’’ Tuzla Signatura fonda: BiH – ATKT/’’E’’ BiHS – P“T’’T Vremenski raspon građe: 1959. kartoni LD-a. 01. 2. Serije u fondu: 1. nabavka potrebnih sirovina. kartice obustava). 6. godine integrisao sa Fabrikom sode Lukavac i formirao Kombinat pod nazivom Sono-hemijski kombinat “SODASO’’ Tuzla. Rješenjem Predsjedništva Vlade NRBiH broj 326 osnovano je Preduzeće pod nazivom RUDNIK KAMENE SOLI “TUŠANJ’’ TUZLA pod privrednim rukovodstvom Narodnog odbora grada Tuzla. opreme kao i prodaje vlastitih nus proizvoda i usluga kao pomoćna i projektovanje geoloških istražnih i rudarski građevinskih radova trećim licima i prevoz robe motornim vozilima u javnom drumskom saobraćaju za potrebe trećih lica kao sporedna djelatnost. Po završetku II svjetskog rata 1946. normativna akta. U toku svoga rada Preduzeće je imalo više statusnih promjena – 1959.Historijat stvaraoca fonda: U 1937.d. Godine 1952. zaključci. godine donesena je odluka da se na ležištu u Tušnju otvori Rudnik soli Tušanj i 1948. (50 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži građu organa upravljanja (zapisnici. ali isti nije realizovan. izgradnja poslovnih prostorija.. 4. ugovori i rješenja za stanove. stambenih objekata i proizvodnja građevinskih materijala za svoje potrebe. godine mu se pripaja Solane “Kreka’’ i dobija naziv Rudnici soli i solana “Tuzla’’ u Tuzli. do 1952. kamene soli i istraživanje nafte. 70 reg. Rudnik soli i solane Tuzla se 1969. privredni sporovi. reprodukcionog materijala. pravne službe (samoupravna opća akta. godine. U periodu od 1951. 188 pov. godini izrađen je projekat otvaranja rudnika soli. koja je trajala od 1949.

a 1961.7 MW u Kreki isključivo za potrebe Rudnika lignita Kreka i Solane Kreka. a 1947. Rješenje o osnivanju Termoelektrane “Lukavac’’ u izgradnji sa sjedištem u Tuzli doneseno je 1959. godine kada je planirana izgradnja TE Lukavac.) RO Termoelektrana “Tuzla’’ u Tuzli (1977. srpski. Jezik u građi: bosanski. 3. Količina građe: 1 kut. tehnološke pare i toplinske energije za potrebe grijanja Tuzle i Lukavca. 4. Osnovna djelatnost je proizvodnja električne energije.d. Termoelektrana u izgradnji “Lukavac’’sasjedištem u Tuzli (1959. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1959.Valorizacija fonda: 3 S obzirom da građa predstavlja samo dio fonda (građa općih poslova. godine Preduzeće dobija naziv “Termoelektrana Tuzla’’. – Promjene naziva stvaraoca fonda: 1. Sarajevo – Podružnica “Termoelektrana’’ Tuzla (1994.) Historijat stvaraoca fonda: Proizvodnja električne energije u Tuzlanskoj regiji datira od 1905. d. završni računi i M4 obrasci su ostali kod imaoca zbog operativnosti). Tvornica kože Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/TKT Vremenski raspon građe: 1949. godine započela je izgradnja kondenzacionog bloka i dva protutlačna bloka za tehnološku paru za Fabriku sode u Lukavcu i ostalu industriju.) Termoelektrana “Tuzla’’ u Tuzli (1964. godine na novoj lokaciji u Bukinju.) JP Elektroprivreda BiH. tehnička i projektna dokumentacija. može poslužiti kao pomoćni izvor za proučavanje rada i razvoja rudnika na području Tuzle i Bosne i Hercegovine. Ideja o razvoju većih energetskih kapaciteta u Tuzlanskom bazenu datira od 1946. godine kada je izgrađena Termoelektrana snage 2. godine i izgradnja počela 1960. 5.) OOUR Termoelektrana “Tuzla’’ u sastavu RO “Elektroprivreda BiH’’ Sarajevo (1974. (0.3 d/m) 204 . 2.

Historijat stvaraoca fonda: Radionica za preradu kože u Tuzli prerasla je u Tvornicu kože 1924. postavljanje i otpuštanje radnika i njihove obaveze. obrazovanje. Do 1941. Količina građe: 48 knj. Preduzeće drvne industrije “Krivaja’’ Zavidovići Signatura fonda: BiH-ATKT/PDI’’K’’ Za Vremenski raspon građe: 1955. Državnog preduzeća za kožu. ali se uz velika zalaganja obezbjeđivala najnužnija količina prerađene kože tuzlanskim obućarima radi izrade cipela i čizama za potrebe NOVJ. godine osnovano je Preduzeće “Kožar”.1949. vrijedan je izvor za proučavanje rada i djelovanja ove Tvornice na području Tuzle. Serije u fondu: 1. 1 fasc. Tvornica kože je prestala sa radom 1949.5 d/m) 205 . a na temeljima ove Tvornice. U toku rata bila je otežana nabavka kože i materijala za preradu. Gradskog narodnog odbora Tuzla i obućar Tošo Mihajlović. srpski. na poziv jednog od suvlasnika. (1. popise materijala potrebnog za rad Tvornice i iznose dodijeljenih kredita od Ministarstva industrije i rudarstva NR Bosne i Hercegovine. godine u Tvornici je unaprijeđena proizvodnja i radila je uspješno. 1949.. Opšta arhiva 2. zakonske propise. Jezik u građi: bosanski. došao iz Praga majstor Arnošt Landa. Posljednji vlasnik Tvornice kože Arnošt Landa je dobio mnoga priznanja za svoj rad. godine kada je. Likvidaciju je izvršila Komisija u čijem sastavu su bili članovi Ministarstva narodne odbrane. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1924.Sadržaj fonda: Fond sadrži dopise Glavne direkcije kože i obuće Ministarstva industrije i rudarstva NR Bosne i Hercegovine Sarajevo kojima je regulisan kompletan rad preduzeća. . godine. Personalna arhiva Valorizacija fonda: 3 S obzirom da građa predstavlja samo dio fonda.

Bosanski Brod. i dokumentaciju Tehničke službe Distributivnih područja: Brčko. lokaciju i dozvolu za gradnju “Kamionske ceste Bijesnica – Milan planina’’. blagajne. Knjige opisa površina i šuma Valorizacija: 3 S obzirom da građa predstavlja samo dio fonda. Doboj. Upravni odbor). njemački Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1955.. 469 omota. Maglaj. srpski. Također je preuzet registraturski materijal iz perioda 1992. Količina građe: 7. dokumentaciju iz sektora pravnih poslova. planova drvarenja i prodaje drvne mase iz 1923. 33 fasc. Šekovići. Bosanski Šamac. godine a odnosi se na izvode platnog prometa. Projekti za gradnju “Kamionske ceste’’ 2. ? Javno preduzeće “Elektroprivreda’’ BiH dd Sarajevo – Podružnica “Elektrodistribucija’’ Tuzla Signatura fonda: BiH – ATKT/’’E’’ BiHS – P’’ED’’ T Vremenski raspon građe: 1946. Lopare. Zavidovići. Teslić.725 knj.. Vlasenica. Serije u fondu: 1. Han Pijesak. projekte. hrvatski. – 1995. projektnu dokumentaciju. opisa šuma (servitutne. Ugljevik. (270 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži: finansijsku dokumentaciju (završni računi.175 reg. Tešanj. Zvornik. Prnjavor.. Jezik u građi: bosanski. platne liste. Olovo. dokumentaciju o radu organa upravljanja (Radnički savjet. zaštitne i privatne). Bijeljina. Modriča. kompenzacije itd. – 1995. Odžak. Serije u fondu: 1. Žepče. Finansijska dokumentacija 206 . vrijedan je izvor za proučavanje rada i djelovanja ovoga Preduzeća. 10 kut. Orašje. Srebrenica. Derventa. 1.Sadržaj fonda: Fond sadrži perspektivni plan razvoja Preduzeća. M-4 obrasci). U fondu se nalaze i knjige iskaza površina. Dokumentacija organa upravljanja 2. Bratunac.

12. 1973.1970. godine osnovano je Elektroprivredno preduzeće “Elektrodistribucija BiH’’ Sarajevo.1963. nastalo je Združeno elektrodistributivno preduzeće “Elektrodistribucija BiH’’ Sarajevo u čiji je sastav ušlo svih pet preduzeća kao Organizacije u sastavu. Elektroprivredno-distributivno preduzeće “Slapovi na Uni’’ Bihać. Rješenjem Izvršnog vijeća SR Bosne i Hercegovine IV-2 br. kada je rješenjem Vlade NR Bosne i Hercegovine br.862/63 od 22. srpski. Na osnovu odluka radnika na zborovima od 27. 508 od 22. decembra 1973. jula 1970. Takav status Termoelektrana je zadržala sve do 31. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: PrP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1946. a zatim je do 31. godine. – Historijat stvaraoca fonda: Na osnovu informacija iz Radne organizacije za distribuciju električne energije “ElektroTuzla’’ Tuzla sa neograničenom solidarnom odgovornošću evidentirano je: Danom osnivanja preduzeća smatra se 31.167/63 od 18 07. Na osnovu referenduma od 10.1945. godine bila u sklopu Elektrobih.1973. Mostar i Tuzla. godine. godine i ugovora o osnivanju od 30. iako je 1905. godine osnovana je organizacija od do tada postojećih preduzeća: Elektroprivrednog-distributivnog preduzeća “Vlasenica’’ u Vlasenici i Termoelektrane na Oskovi u Banovićima.08.12. Združeno elektrodistributivno preduzeće “Elektrodistribucija BiH’’ Sarajevo sa organizacijama u sastavu je postojalo od 1. godine izgrađena Termoelektrana u Kreki za isključive potrebe Rudnika lignita Kreka i Solane Kreka. 12. Pismo u građi: latinica. aprila 1947. hrvatski. Dosijei radnika 5. godine i Samoupravnog sporazuma o udruživanju u Radnu organizaciju od 29. Elektroprivredno-distributivno preduzeće “Elektro-Hercegovina’’ Mostar i Elektroprivredno – distributivno preduzeće “Elektro-Tuzla’’ Tuzla. pod nazivom Elektroprivrednodistributivno preduzeće “Elektro-Tuzla’’ u Tuzli (registrovano kod Okružnog privrednog suda u Tuzli rješenjem Fi br. Jezik u građi: bosanski. godine). aprila 1947.1947. Knjige Valorizacija fonda: 3 Fond može poslužiti kao izvor za proučavanje djelovanja i rada ove privredne grane.07. godine. 34368 od 24. godine. u koje su se udružila 22 OOUR-a iz SR Bosne i Hercegovine i 3 zajednice OOUR-a Banja Luka.04. Tako je na osnovu odluka radnika na zborovima radnika osnovana Zajednica osnovnih organizacija udruženog rada “Zajednica 207 . januara 1971. godine sklopljenog između: Elektroprivredno-distributivno preduzeće “Elektro-Banja Luka’’ Banja Luka. godine do 31.12. Elektroprivredno distributivno preduzeće “Vladimir Perić Valter’’ Sarajevo.1945. Tehničke službe 4.3. godine osnovano Električno preduzeće Tuzla sa sjedištem u Kreki i kao takvo registrovano rješenjem Ministarstva industrije i rudarstva NR Bosne i Hercegovine br.1963. i 28.

“Elektro-Izgradnja’’ Tuzla. potpisanog 2. akta o statusnim promjenama. 3. “Elektro-Tuzla’’ Tuzla. Sarajevo. godišnje planove. a odnosi se na Podružnicu Tuzla i Poslovnice sa prostora Tuzlanskog kantona koje djeluju u sastavu “Elektrodistribucije” Tuzla. februara 1977. 197 reg. aprila 1977.03. Serije u fondu: 1. pravilnike. popisne liste. 12. hrvatski Pismo u građi: latinica 208 . Radna organizacija za distribuciju električne energije “Elektro-Tuzla’’ Tuzla nastala je udruživanjem OOUR-a po osnovu Sporazuma o udruživanju zaključenog 28. Kod stvaraoca i imaoca je ostala dokumentacija koja je još uvijek operativna. Opšta i pravna dokumentacija Personalna dokumentacija Finansijsko-računovodstvena dokumentacija Osnovne knjige evidencije Valorizacija fonda: 4 Fond može poslužiti kao pomoćni izvor za proučavanje rada i razvoja industrije obuće na regiji Tuzla. godine. “Elektro-Doboj’’ Doboj. “Elektro-Vlasenica’’ Vlasenica. sporazume.1977. godine sa OOUR-a. 13 fasc. a sadrži statute.. godine. računovodstveno-knjigovodstvenu dokumentaciju.. 2. platne liste. Količina građe: 46 knj.Elektro-Tuzla’’ Tuzla u koju su se udružili OOUR-i: “Elektro-Brčko’’ Brčko. lične kartone radnika. U sadašnjem statusnom obliku. JP “Elektroprivreda BiH’’ d. došlo do formiranja Složene organizacije udruženog rada za proizvodnju. M-4 obrasce. godine.d. 1973. 2 rolne priznanja (25 d/m) Sadržaj fonda: Fond je necjelovit. marta iste godine i kao takva postoji od 1. rješenja o rasporedu na radna mjesta... a u njen sastav ulaze poslovnice sa prostora Tuzlanskog kantona. 4. Ova Zajednica je postojala od 31. srpski. Produžnica “Elektodistribucija’’ Tuzla djeluje od 1995. u čiji sastav je ušlo 13 radnih organizacija. kada je na osnovu referenduma i Samoupravnog sporazuma o udruživanju radnih organizacija. personalna dosijea. Jezik u građi: bosanski. 17 pov. matičnu knjigu radnika. ugovore o kupoprodaji. DD “Union’’ u stečaju Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/’’U’’T Vremenski raspon građe: 1977. prenos i distribuciju električne energije “Elektroprivreda Bosne i Hercegovine’’ Sarajevo. – 2000. godine do 31.

dokumentacije rada organa upravljanja (Radnički savjet. Arhiva protokola Organi upravljanja Finansijska dokumentacija Dosijei radnika Knjige Valorizacija fonda: 3 Fond može poslužiti kao izvor za proučavanje djelovanja i rada ove privredne grane. 28 pov. 792 dosijea (38 d/m) Sadržaj fonda: Fond se sastoji od: finansijske dokumentacije (završni računi. izvodi. dosijea radnika. Građa je 2000. 19 fasc.. godine preuzeta u Arhiv. – 2007.. blagajne. 5. a kao DD od 1991.. 161 reg. Jezik u građi: bosanski.Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1977. Količina građe: 101 knj. platne liste. Historijat stvaraoca fonda: Na osnovu uvida u preuzetu građu vidljivo je da je osnovna djelatnost ove Fabrike bila proizvodnja obuće. – 2000. godine “Union’’ je radio kao SOUR. nalozi). dokumentacije koja se odnosi na arhivu protokola. Od 1978. kartoni LD-a. a dio koji se odnosi na stečaj ostao je kod stečajnog upravnika i po završetku postupka predaće se nadležnom sudu. srpski. Serije u fondu: 1.. i knjiga osnovnih evidencija. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja 209 . 4. Skupština). Upravni odbor. godine. DD “BOSANKA’’ u stečaju KLADANJ Signatura fonda: BiH – ATKT/“B’’Kl Vremenski raspon građe: 1960. 3. 2.

godine. Osnovna djelatnost preduzeća je proizvodnja sportske opreme. kartone LD-a. – 2007.. Fabrika konfekcije “ZINA’’ DOO u stečaju Tuzla Signatura fonda: BiH – ATKT/FK “Z’’ T Vremenski raspon građe: 1978. godine otvoren je stečajni postupak. Serije u fondu: 1. M4 obrasce. 275 fasc. Dio dokumentacije koja je neophodna za vođenje stečajnog postupka ostao je kod imaoca.1991. stručnog kolegija. sindikata. DD “Proleter’’ Tuzla 2. Finansijska dokumentacija 3. 161 reg. realizacije. ugovore sa poslovnim partnerima. srpski. finansijske kartice. U statusnom obliku Dioničko društvo djeluje od 1991. godine. U toku svog rada “Bosanka’’ je imala više statusnih promjena. DOO “Tuzko’’ Tuzla 3. Matične knjige radnika Valorizacija fonda: 4 Fond može poslužiti kao izvor za proučavanje djelovanja i rada ove privredne grane. Količina građe: 5 knj. U/I1637/91. (16 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži: dokumentaciju organa upravljanja. godišnje popise. blagajnu. Promjene naziva stvaraoca fonda: 1. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1978. ulazne i izlazne fakture. DOO “ZINA’’ Tuzla 210 .. nalozi za knjiženje. Jezik u građi: bosanski. komisija. U maju mjesecu 2004.Vremenski raspon stvaraoca fonda: 1960. godine kada je izvršen upis u sudski registar Rješenjem br. dosijea radnika i matične knjige. – 2007. kalkulacije.07. Historijat stvaraoca fonda: “Bosanka’’ Kladanj radi i stvara građu od 1960. od 30. – 2006. Dokumentacija organa upravljanja i komisija 2.

99 reg..dosijei radnika i radne knjižice). naredbe. 2.. – 2006. Prvo je radila kao DD “Proleter’’ (1978. analitika LD-a. ? 211 . Opća i pravna dokumentacija Organi upravljanja Radni odnosi Finansijska dokumentacija Knjige Valorizacija fonda: 4 Fond može poslužiti kao izvor za proučavanje djelovanja i rada ove privredne grane. i knjige osnovnih evidencija. (24 d/m) Sadržaj fonda: Fond se sastoji od dokumentacije koja se odnosi na: opće i pravne poslove.) i na kraju kao DOO “ZINA’’ (2002. 1 kesa. prestanku radnog odnosa. – 2004. 17 kov. finansijski dnevnici.. DOO za proizvodnju i promet konfekcije “KLOTEX’’ u stečaju Klokotnica. zatim DOO “Tuzko’’ (1988.). odluke. 27 fasc. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1985.. kartoni LD-a.). nalozi). narudžbenice. Jezik u građi: bosanski.Historijat stvaraoca fonda: Fabrika je u toku svoga postojanja imala više statusnih promjena i promjena naziva. godine otvoren je stečajni postupak. radne odnose (rješenja o sistematizaciji radnih mjesta. Količina građe: 1 knj. a Rješenjem Općinskog suda u Tuzli od 10. 3. blagajnički izvještaji. 3 kut. Serije u fondu: 1. finansijske poslove (završni računi. Doboj Istok Signatura fonda: BIH – ATKT/“K’’Klo DI Vremenski raspon građe: 1985. srpski. – 2004. 5. rad organa upravljanja (sjednice savjeta. 01. isplate. – 1987. upravni odbor). – 2002.. 2007.. 4. 11 blok.

a stečaj 2004. Sektor opštih i pravnih poslova Sektor organa upravljanja Finansijska dokumentacija Stambena dokumantacija Knjige Valorizacija fonda: 4 Fond može poslužiti kao izvor za proučavanje geoloških istraživanja. Jezik u građi: bosanski. Od 1991. djelovodne protokole. godine. Od 1977. godine prerasta u samostalnu RO “GEOBUŠENJE’’. godine radi kao MP “GEOBUŠENJE’’ dd. 3. 109 reg. a 1986. blagajna. Količina građe: 67 knj. godišnje kartice obračuna LD-a. 3 fasc. liste LD-a. Upravni odbor.“GEOBUŠENJE’’ dd u stečaju Tuzla Specijalizovano za geološka bušenja Signatura fonda: BiH – ATKT/”G’’T Vremenski raspon građe: 1972. hrvatski Pismo u građi: latinica. izgradnje... godine radi kao OOUR “Bušenje i odvodnjavanje’’. elaborate o izvršenim bušenjima. 38 pov. Skupština dioničkog društva. projekte i programe geološkog istraživanja. 2.. (20 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži finansijsku dokumentaciju (završni računi. izvršena je privatizacija.). 5. kartice stambenih kredita. 16 sv. ćirilica Arhivistička infotmativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon stvaraoca fonda: 1972. Historijat stvaraoca fonda: Osnovna djelatnost je geološko-istražno bušenje.. srpski.(?) – 2005. bruto-bilansi. – 2005. 4. Serije u fondu: 1. dokumentaciju o radu organa upravljanja (Radnički savjet. glavna knjiga. KIF-KUF. ali i za rješavanje ličnih prava. Godine 2001. dosijea sa kompletnom dokumentacijom radnika. M-4 obrasci). istraživanja rudnih polja i bušenja. dopise iz sektora opštih i tehničkih poslova. 212 .

Serije u fondu: 1. Historijat stvaraoca fonda: Na osnovu dostupnih podataka stvaralac je imao više statusnih promjena i transformacija u toku svog rada i djelovanja. knjige protokola). itd. 605 dosijea (50 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži dokumentaciju koja se odnosi na: opće poslove (pravilnici. dokumentacija iz oblasti radnih odnosa). 2.). 213 .1947. Ipak. – 2005. arhiva protokola. M-4 obrasci.02. 209 reg. do 31.1947.03. ugovori i dokumentacija koja se donosi na stambenu oblast). rad organa upravljanja (zapisnici organa upravljanja. završni računi. 5 fasc. LD kartoni. 3. izvodi.12. U osnovnom kartonu naznačeno je da je stvaralac građe djelovao od 1946. godine kao Drvno industrijsko preduzeće “Pilana’’. Jezik u građi: bosanski. pravne poslove (sudski sporovi. kadrovske poslove (personalna dosijea. najveći dio građe odnosi se na finansijsku dokumentaciju (platne liste.1955. godine kao Sresko privredno preduzeće.. Sektor opštih i pravnih poslova Sektor organa upravljanja Kadrovski sektor Finansijski sektor Knjige Valorizacija fonda: 3 Fond može poslužiti kao izvor za proučavanje djelovanja i rada ove privredne grane.. godine do 08. blagajne. 4. do 24.02. 151 pov.“DRINJAČA’’ DD u stečaju Kladanj Preduzeće za primarnu i finalnu obradu drveta Signatura fonda: BiH – ATKT/“D’’Kl Vremenski raspon građe: 1947.– 2005. srpski. Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1946. Od 25. arhiva Radničkog savjeta. hrvatski. fakture itd). Količina građe: 101 knj. 5. a od 09.1958.03..1955. Pismo u građi: latinica..

d. Rješenjem Kantonalnog suda U Tuzli br. Rješenjem Kantonalnog suda u Tuzli br. Kladanj. pokrenut je stečajni postupak. godine. 3. “Drinjača’’ d.1991. Kladanj. srpski. godine U julu 2002. 14 fasc. Rješenjem br.d. godine. 5. šumarstva i vodoprivrede TPK br. godine izvršen je upis osnivanja Preduzeća za mehaničku preradu drveta “Drinjača’’ d. – 2002. a na osnovu saglasnosti Ministarstva poljoprivrede.godine stvaralac djeluje kao Drvno industrijsko preduzeće “Drinjača’’.d. Kladanj i “TMN Starić’’ d. godine izvršen je upis organizovanja Preduzeća za preradu i finalnu obradu drveta “Drinjača’’ d. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1949.d. Jezik u građi: bosanski.05. Opšta dokumentacija Organi upravljanja Radni odnosi Finansijsko-računovodstvena dokumentacija Dokumentacija opštenarodne odbrane Valorizacija fonda: 4 Fond zbog svog sadržaja i sačuvanosti može poslužiti za istraživanje prilika u razdoblju djelovanja stvaraoca. U/I-1876/91 od 18. 2. 2002..09.d.d... 34 pov. a nastalog transformacijom DP “Sokolina’’ Kladanj. Kladanj nastalog podjelom Šipad d. 6 sv. (25 d/m) Sadržaj fonda: Fond se sastoji od opće-pravne.18/01 od 17. 214 . 07. Količina građe: 39 knj. 4. a od 1959. 192 reg. Šipad DOO “Partizan’’ u stečaju Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/Š’’P’’T Vremenski raspon građe: 1949. od 18.St. godine kao Preduzeće drvne industrije “Konjuh’’.1998.10. Pogon mehaničke prerade Kladanj. finansijsko–računovodstvene i personalne dokumentacije. “Sokolinatrans’’ d. 04/1-038/98.. ali i za rješavanje ličnih prava. 1998. Kladanj. U/I-1839/98 od 16. Serije u fondu: 1. u sastavu “Sokolina’’ Kladanj.d. knjiga zapisnika i dokumentacije opštenarodne odbrane. “Sokolina’’ Kladanj na četiri samostalna pravna subjekta-dionička društva i to: Šumarsvo “Miljevica’’ d. – 2004. osnovnih knjiga evidencije.

egzistira od 1949. godine kao RJ TMN “Starić’’ u sastavu “Drinjača’’ Kladanj. a 1991. izvršen je upis organizovanja “ŠIPAD’’ DD “Sokolina’’ Kladanj nastalog spajanjem društava: “Sokolina’’ Holding dd Kladanj. Šumarstvo “Miljevica’’ dd. 14 pov. kadrovske. TMN “Starić’’ dd Kladanj. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: PrP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1977.. uz više statusnih promjena. Godine 1996. ali i za rješavanje ličnih prava. Starić u sastavu “Sokolina’’ Holding Kladanj nastalog transformacijom DP “Sokolina’’ Kladanj. 121 reg. “Šumarstvo’’ dd Kladanj i “Drinjača’’ Kladanj. te dokumentacije organa upravljanja i rukovođenja. izvršen je upis brisanja “ŠIPAD’’ dd “Sokolina’’ Kladanj uslijed podjele na 4 preduzeća i to: dd TMN “Starić’’. – 2002. 1 kov. “STARIĆ’’ DD u stečaju Kladanj Tvornica masivnog namještaja Signatura fonda: BiH-ATKT/TMN’’S’’ Kl Vremenski raspon građe: 1977. “Sokolinatrans’’ dd Kladanj. pravne. 215 . Godine 1998. godine djeluje u sastavu RO “Konjuh’’ Živinice. 2 sv. a kod stvaraoca je ostao dio dokumentacije koja se odnosi na stečajni postupak. ? Historijat stvaraoca fonda: Na osnovu dostupnih podataka može se konstatovati slijedeće: Imalac djeluje od 1979. 86 dosijea (20 d/m) Sadržaj fonda: Fond se sastoji od opće. 253 fasc. Od 1981.. godine izvršen je upis osnivanja “Starić’’ DD Preduzeće za proizvodnju masivnog namještaja i galanterije Kladanj. – 2002. godine.. Valorizacija fonda: 4 Fond zbog svog sadržaja i sačuvanosti može poslužiti za istraživanje prilika u razdoblju djelovanja stvaraoca.Historijat stvaraoca fonda: Šipad DOO “Partizan’’. do 1989.. finansijske i personalne dokumentacije.. Količina građe: 87 knj. “Sokolinatrans’’ dd i “Drinjača’’ te je izvršen upis Preduzeća za finalnu i primarnu preradu drveta dd TMN “Starić’’ Kladanj. Jezik u građi: bosanski.. srpski. godine. Arhivska građa je preuzeta od Stečajne uprave 2004.

popise uginuća i tova pojedine stoke. – 1950. novembra 1949. ? Historijat stvaraoca fonda: Septembra mjeseca 1946. srpski. otpisa. popise nedostataka na poljoprivrednim dobrima kao i dogradnje istih. na prijedlog Ministra poljoprivrede. (1. godine. hrvatski Pismo u građi: latinica. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1946.Glavna direkcija poljoprivrednih dobara Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/GDPD’’P’’T Vremenski raspon građe: 1946. a 5. – 1950. Količina građe: 6 kut. vodoprivreda i šumarstvo “Posavina’’ . Jezik u građi: bosanski. Serije u fondu: 1.Poljoprivreda.2 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži naređenja Ministarstva poljoprivrednih dobara BiH Sarajevo. količinu sjemena za pojedine kulture. Opšta dokumentacija 2. izvještaje pojedinih dobara i preduzeća o utrošku hrane za stoku. Personalna dokumentacija Valorizacija fonda: 4 Fond može poslužiti kao pomoćni izvor za istraživanje rada i razvoja poljoprivrednih dobara i Glavne direkcije poljoprivrednih dobara koja je osnovana od strane Ministarstva poljoprivrede Vlade NR Bosne i Hercegovine. spiskova potrebne i postojeće radne snage. Vlada NRBiH je donijela Uredbu o osnivanju Glavne direkcije poljoprivrednih dobara “Posavina’’ sa sjedištem 216 . površine pojedinih dobara. premještaja i unapređenja radnika i slično. godine osnovano je Državno poljoprivredno dobro Novo Selo u Bijeljinskom srezu.

dokumentaciju koja se odnosi na organe upravljanja (Radnički savjet. (1 d/m) Sadržaj fonda: Pošto fond nije obrađen i primljen je u potpuno nesređenom stanju. dokumentaciju iz sektora opštih. 3) Državno ribarsko preduzeće “Sanićani’’ Banjaluka. Jezik u građi: bosanski. odluke Skupštine dioničara. blagajne. hrvatski. izvodi. 30 fasc. odluke Stručnog odbora). “Motajica’’ Srbac. fakture). Na čelu Direkcije je bio glavni direktor koji je sa rukovodiocima osnovnih organizacionih jedinica sačinjavao kolegij Glavne direkcije i rukovodio njegovim radom..u Tuzli. “Čelaruša’’ Derventa i “Butmir’’ Ilidža. i osnovne knjige evidencije. “Jadar’’ Vlasenica i “Grmeč’’ Banjaluka. Modriča. Prnjavor.. kartoni LD-a. zahvalnice. Direkcija je za poljoprivredna dobra nabavljala opremu. Količina građe: 78 knj. 407 reg. a izvještaje sa poljoprivrednih dobara proslijeđivala je Ministarstvu poljoprivrede Sarajevo.. 474 dosijea (58 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži finansijsku dokumentaciju (završni računi. platne liste. – 1949.. hranu za stoku. Propise o organizaciji i radu Direkcije donosio je Ministar poljoprivrede. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: nesređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon stvaraoca fonda: (?) “SPREČA’’ D. Livno. srpski. pravnih i kadrovskih poslova. Državno preduzeće za priplod i uzgoj svinja “Jadar” Vlasenica Signatura fonda: BiH – ATKT/DPPUS’’J’’ V Vremenski raspon građe: 1948. “Cerik’’ Brčko. Dragosevac i Paklenik). Kravica. – 2005.. Kupres. “Krajina’’ Bosanska Krupa.D. U okviru ove Direkcije radili su: 1) Državna poljoprivredna dobra: “Rodoljub Čolaković’’ Bijeljina. u stečaju Donje Vukovije – Kalesija Signatura fonda: BiH – ATKT/“S’’ DV Ka Vremenski raspon građe: 1959. Upravni odbor. 217 . 2) Preduzeće za uzgoj svinja “Sava’’ Brčko. sjeme za sijanje i sl. uvidom u građu istog utvrđeno je da se sastoji od razne dokumentacije koja se odnosi na rad Državnog preduzeća “Jadar’’ i Uprave prasilišta koje su djelovale u okviru njega (Vlasenica. 56 pov. odluke Nadzornog odbora. Količina građe: 6 knj. Pismo u građi: latinica. 3 kut..

Na osnovu gore navedenog može se konstatovati da je “Spreča’’ tokom svog rada i postojanja imala nekoliko statusnih promjena i transformacija. – 2005. 27 sveski. glavne zbirne knjige i knjige osnovnih sredstava. godine. knjige djelovodnog protokola. Sadržaj fonda: Fond se sastoji od dokumentacije koja se odnosi na rad i djelovanje Vodoprivrednog preduzeća “Spreča’’ dd Tuzla.. godine djeluje u sastavu PTK Tuzla. završni računi. Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon stvaraoca fonda: 1959. a u junu 2005. 244 reg. hrvatski. opća arhiva. a od 1971. a čine je: normativna akta. Javno preduzeće za vodoprivrednu djelatnost “Spreča” DD Tuzla Signatura fonda: BiH – ATKT/VD’’S’’T Vremenski raspon građe: 1952. investicije. Historijat stvaraoca fonda: Na osnovu uvida u Zapisnike Vanjske službe Arhiva TK o pregledu i stanju registraturne građe vidljivo je da “Spreča’’ radi od 1959. (38 d/m) 218 . ugovori i odluke o dodjeli. godine otvoren je stečajni potupak. Količina građe: 78 knj. zapisnici i odluke organa upravljanja. 7 kut. Opći i pravni poslovi Organi upravljanja Kadrovska dokumentacija Finansije Knjige Valorizacija fonda: 3 Fond može poslužiti kao izvor za proučavanje djelovanja i rada ove privredne grane. U sastavu PTK radi kao RO pod nazivom Poljoprivredno dobro “Spreča’’ Kalesija. 5.. platne liste.Serije u fondu: 1.. Pismo u građi: latinica. kupovini i otkupu stanova. 67 fasc. 2. 4. srpski. godine javlja se naziv SOUR PTK Poljoprivredno preduzeće “Spreča’’ Kalesija. – 2005. Jezik u građi: bosanski. 3. Na Zapisniku iz 1995. građu koja se odnosi na dnevnike motrenja Meteorološke stanice Modrac.

Sarajevo. godine kada je kod Okružnog privrednog suda u Tuzli pod br. Nova promjena izvršena je 02. godine.o.1989.1954. hrvatski.1987. godine kao Vodna zajednica Spreča. godine kada je rješenjem br.1974. upisana “Spreča’’ kao OOUR za vodoprivredne djelatnosti Tuzla u okviru SOUR-a “Vodoprivreda Bosne i Hercegovine’’ Sarajevo – RO za izgradnju i održavanje vodoprivrednih i hidrograđevinskih objekata “Hidrorad’’ sa osnovnim organizacijama o. Pod tim nazivom djelovalo je svega dvije godine. upisano kao JP za vodoprivrednu djelatnost “Spreča’’ d. Posljednja zabilježena promjena izvršena je 27. U/I-778/87. 5.08.1977. 3. Jezik u građi: bosanski. 4.02.2005.d. Nova preregistracija izvršena je 28. Kao takvo djelovalo je do 30. Godine 1965. Nove promjene u statusu preduzeća desile su se 11. godine kada je kod Općinskog suda Tuzla. kod Osnovnog suda udruženog rada Sarajevo pod br. Fl. 155/74. U registar Vodnih zajednica kod Uprave za vodoprivredu NR Bosne i Hercegovine upisana je 21.d. U/I-418/89 u registar ustanova upisana kao DP VP “Spreča’’ Tuzla.Serije u fondu: 1.d. U/I-1439/05. Tuzla osnovano je na Osnivačkoj skupštini 04. godine izvršen novi upis kod istog suda (rješenje br. upisano Vodoprivredno preduzeće Spreča sa potpunom odgovornošću Tuzla. Pismo u građi: latinica. Historijat stvaraoca fonda: Javno preduzeće za vodoprivrednu djelatnost “Spreča’’ d. spominje se kao Vodna zajednica tuzlanskog bazena “Spreča’’.09. godine kada je.U/I-1532/91) kojim je preduzeću promijenjen naziv u MVP “Spreča’’ d. srpski. jer je već 1991.07. 2. 38/66 upisana kod Okružnog suda u Tuzli kao Vodoprivredno preduzeće “Spreča’’ Tuzla sa skraćenim nazivom “Vodo-Spreča’’. godine kada je rješenjem Osnovnog suda udruženog rada Tuzla br. Fl.09. Opća i pravna služba Služba organa upravljanja Kadrovska služba Finansije Knjige Valorizacija fonda: 3 Fond može poslužiti kao izvor za proučavanje djelovanja i rada ove privredne grane.06. rješenjem br. Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon stvaraoca fonda: 1954. Tuzla 219 . U/I-695/77 kao RO “Vodoprivreda Bosne i Hercegovine’’ sa ograničenom supsidijarnom odgovornošću sa osnovnim organizacijama udruženog rada Sarajevo – “Spreča’’ OOUR za vodoprivredne djelatnosti Tuzla. Tuzla. Promjena u registraciji zabilježena je 1966.sub.09.1954. godine kada je upisana kod Okružnog privrednog suda Sarajevo pod br.

Prijanovići i Bijelo Polje Valorizacija fonda: 3 Fond je necjelovit. 99-XXI/36). novine Kraljevine Jugoslavije’’ br. 23 kut. Kruševo. Na osnovu ove Uredbe dat je rok za provedbu nove teritorijalne raspodjele svih direkcija šuma prema šumskoprivrednim i saobraćajnim prilikama. Slivne.5 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži molbe i rješenja o dodjeli uzurpiranog državnog zemljišta. osnovana je Direkcija šuma u Tuzli. aprila 1936. Jezik u građi: bosanski. a odložene su po katastarskim opštinama. ? Historijat stvaraoca fonda: Na osnovu Zakona o šumama. Kovačići. Tuholj. Kriva Rijeka i Ponijerka 2. Šumska uprava Olovo sa katastarskim opštinama: Olovo. – 1941. hrvatski Pismo u građi: latinica. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1926. Petrovići. (5. Krajšići. a upravljanje državnim šumama će se od šumarskih referenata 220 . – 1941.Šumska uprava Kladanj* Signatura fonda: BiH-ATKT/ŠUKl Vremenski raspon građe: 1926. godine kao organ Kraljevske direkcije šuma u Sarajevu. decembra 1929. novine Kraljevine Jugoslavije’’ br. Berisalići. Šumska uprava Kladanj sa katastarskim opštinama: Kladanj. godine prestali su da važe ranije doneseni zakoni vezani za ovu oblast (“Sl. 307-CXXXI/29). Gojakovići. a može poslužiti za istraživanje zemljišnog fonda po katastarskim opštinama i za rješavanje imovinskih prava pravnih i fizičkih lica. Uredbom o organizaciji Ministarstva šuma i rudnika i područnih ustanova i o upravi državnim šumama i državnim rudarskim preduzećima. srpski. Noćajevići. Drecelj. od 21. Količina građe: 4 knj. Musići. Ravne. Gojsalići. Serije u fondu: 1. Kraljevska šumska uprava u Kladnju radila je od 1926. Stupari. Brateljevići. Tarevo. godine (“Sl. Vranovići.. Brloške. od 23. Dole. Mladovo-Olovci. Gurdići.

Srebrenici. Derventi i Gračanici (“Sl. Kovačići. Tuholj. a odloženi su po katastarskim opštinama. Prnjavor (interesna sfera Dubnica. razne dopise i prepiske nižih i viših organa vlasti i sl. Kozluk. srpski. Slivne. Vlasenici. Drecelj.sreskih načelstava prenijeti na šumske uprave koje će se postepeno osnivati. Olovu. Berisalići. Gojakovići. Kladnju. Kruševo. – 1941. Han-Pijesku. Zavidovićima. Mladovo-Olovci. Noćajevići. a može poslužiti za istraživanje zemljišnog fonda po katastarskim opštinama i za rješavanje imovinskih prava pravnih i fizičkih lica. Vranovići. Zvorniku. Godine 1939. novine Kraljevine Jugoslavije’’ br. Upravna opština Zvornik. Petrovići. Vozući. 174XLII/36). 127-XLIII/39). Količina građe: 8 knj. Rainci. Miljanovci. hrvatski Pismo u građi: latinica. Kriva Rijeka i Ponijerka i Šumska uprava Kladanj sa katastarskim opštinama Kladanj. Ministarski savjet je. Kalesija i Prnjavor) Valorizacija fonda: 3 Fond je necjelovit. Upravi šumskih dobara Kladanj pripadala je Šumska uprava Olovo sa katastarskim opštinama Olovo. Kozluk. Sapna. Krajšići. – 1941. Brateljevići. Šumska uprava Zvornik Signatura fonda: BiH-ATKT/ŠUZ Vremenski raspon građe: 1935.. Tarevo. Prijanovići i Bijelo Polje. (4. Dole. Sprečanska opština sa katastarskim opštinama: Skočići. Brloške. Tesliću. Bijeljini. ? 221 . Tuzli. Kalesija i 2. Ravne. Sarači. Musići. Gojsalići. Stupari. Šetići Tabaci. Serije u fondu: . novine Kraljevine Jugoslavije’’ br.. Gurdići. Ministarski savjet je usvojio i odobrio prijedlog Ministra šuma i rudnika da u sastav Direkcije šuma u Tuzli uđu šumske uprave u Brčkom. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1935.5 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži molbe i rješenja o dodjeli državnog zemljišta.Šumska uprava Zvornik koju čine: 1. 17 kut. na osnovu Uredbe o organizaciji Ministarstva šuma i rudnika. usvojio i odobrio rješenje Ministra šuma i rudnika o razgraničenju između Direkcije šuma u Sarajevu i Tuzli (“Sl. Jezik u građi: bosanski.

novine Kraljevine Jugoslavije’’ br. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SA Stepen sređenosti: nesređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: (?) Historijat stvaraoca fonda: Predmet poslovanja je bio upravljanje. Han-Pijesku. Jezik u građi: bosanski. ali uvidom u građu utvrđeno je da se isti sastoji od dokumentacije koja se odnosi na dopise. Do tada su državnim šumama upravljali šumarski referenti sreskih načelstava. Tuzli. prepisku. Bijeljini. Kalesija i Sprečanska opština sa katastarskim opštinama: Skočići. Zvornik. Kalesija i Prnjavor). Kladnju. ali i za rješavanje ličnih prava. Derventi i Gračanici (“Sl. – 1951. kao i objekata vezanih za šumu.8 d/m) Sadržaj fonda: Fond je primljen u Arhiv u potpuno nesređenom stanju. Rainci. Šumsku upravu Zvornik činile su Upravne opštine Zvornik. Kozluk. Olovu. 222 . melioracija i zaštita šuma i šumskih zemljišta. Vlasenici. nije obrađen. Srebrenici. (3. Valorizacija fonda: 4 Fond je fragmentaran. prodaja šumskih i šumsko-industrijskih proizvoda i sva privredna djelatnost u cilju racionalnog iskorištavanja šuma. Ministarski savjet je usvojio i odobrio prijedlog Ministra šuma i rudnika da u sastav Direkcije šuma u Tuzli uđu šumske uprave u Brčkom. hrvatski Pismo u građi: latinica. potrajno iskorištavanje glavnih i sporednih šumskih proizvoda. Kozluk. Zvorniku. Sapna. a ovom odlukom upravljenje se prenosi na šumske uprave koje će se postepeno osnivati i predstavljati osnovne upravne i finansijske jedinice za ekonomisanje državnim šumama. Šetići Tabaci. lovna i ribolovna privreda. Šumska uprava u Zvorniku je radila u sastavu Direkcije šuma Tuzla. podizanje. a može poslužiti za istraživanje rada i djelovanja stvaraoca. Državno šumsko gazdinstvo Živinice Signatura fonda: BiH-ATKT/DŠG Ž Vremenski raspon građe: 1945. srpski. Tesliću. Bijeljina i Živinice.Historijat stvaraoca fonda: Godine 1936. Zavidovićima. Prnjavor (interesna sfera Dubnica. Miljanovci. 174-XLII/36). platne liste i račune šumskih manipulacija Brčko. raspise. Sarači. Količina građe: 10 kut. Vozući.

“Poljoprivredni magazin’’-Zemaljsko preduzeće za snabdijevanje poljoprivrede proizvodnim sredstvima . ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: nesređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: (?) Trgovina i Zanatstvo Trgovačko preduzeće Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/TPT Vremenski raspon građe: 1945. – 1952. hrvatski Pismo u građi: latinica. Količina građe: 3 knj. Orašje. Trgovačkih preduzeća ONO-a Tuzla (Bijeljina.5 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži platne liste. mjesečne planove. Ugljevik.. Knjige Valorizacija fonda: 4 223 . Olovo. (2. opštu arhivu. Gradačac i Gračanica).4 d/m) Jezik u građi: bosanski.” Serije u fondu: 1. “ZE-MA” i “Bosnaplod. srpski. Finansijska dokumentacija 3. “Uzor”. (0. Količina građe: 1 kut. 6 kut. arbitraže i sl. Opšti spisi 2. Bosanski Šamac. i djelovodne protokole Trgovačkog preduzeća “Izvor”.Filijala Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/“PM’’ FT Vremenski raspon građe: 1947.

Modriča. ? Historijat stvaraoca fonda: Savez RVI Jugoslavije – Centralni odbor osnovao je 26. (?) “Duvan’’ Preduzeće za promet duvanom. šibicama i vrijednosnicama na teritoriji Oblasti 224 . Kladanj. Količina građe: 4 knj. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: nesređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1945. Zvornik. Jezik u građi: bosanski. Knjige Valorizacija fonda: 4 Fond je fragmentaran. srpski. maja 1949.5 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži opštu dokumentaciju Direkcije Tuzla i platne liste kupoprodajnih stovarišta (Bijeljina. (2. 12 fasc. a može poslužiti za istraživanje rada i djelovanja stvaraoca. Finansijska dokumentacija 3. Opšta dokumentacija 2. ali i za rješavanje ličnih prava.. Jezik u građi: bosanski. ali i za rješavanje ličnih prava. Brčko. Bratunac i Tuzla). Bosanski Šamac. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: nesređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1949.Fond zbog svog sadržaja i sačuvanosti može poslužiti za istraživanje prilika u razdoblju djelovanja stvaraoca. – 1953. Serije u fondu: 1. Gradačac. godine preduzeće pod nazivom: “Duvan’’ Preduzeće za promet duvanom.(?)– 1952. – 1953. šibicama i vrijednosnicama Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/“D’’ PPDŠV T Vremenski raspon građe: 1947. srpski. hrvatski Pismo u građi: latinica.

Tešanj. poštanskim i drugim vrijednosnicama. – 2004. Doboj. Osnivanje je odobrio Ministar trgovine i snabdijevanja FNRJ 13. Teslić. cigar-papirom. 1951.tuzlanske sa sjedištem u Tuzli. Preduzeće je. Opšti spisi Valorizacija fonda: 4 Fond zbog svog sadržaja i sačuvanosti može poslužiti kao pokazatelj djelovanja ovoga Društva i načina vođenja stečajnog postupka. 225 . u stečaju Srebrenik Signatura fonda: BiH-ATKT/DJL’’O’’S Vremenski raspon građe: 1997. Količina građe: 1 reg.o. Jezik u građi: bosanski. a nalazilo se pod upravom Glavne uprave za privredu Saveza RVI za BiH. Odžak. Lopare. Predmet poslovanja Preduzeća bila je trgovina duvanom. šibicama. odnosno prestanka rada ovakve vrste Društva. srpski. Bosanski Brod. Gračanica. “Salkić-prom’’ DOO Gračanica Signatura fonda: BiH-ATKT/’’SP’’G Vremenski raspon građe: 1993. “Omermax’’ DJL sa p. Modriča. kao i drugom papirnatom robom. na osnovu rješenja Saveza RVI Jugoslavije – Centralni odbor od 27. juna 1949. Tuzla i Zvornik) i 57 maloprodavnica. – 2004. Bosanski Šamac. godine. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1997.2 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži dokumentaciju koja se odnosi na osnivanje Društva (rješenje o upisu u sudski registar) i dokumentaciju koja je nastala u toku predstečajnog i stečajnog postupka. Bratunac. Brčko. predato Glavnom odboru Saveza RVI za Bosnu i Hercegovinu. 02. Maglaj. (0. – 2002. taksenim. srećkama državne lutrije. Preduzeće je u svom sastavu imalo 18 stovarišta (Bijeljina. Kladanj. Serije u fondu: 1. godine.

naloge i sl.godine.. 4.. ugovore i finsijsko–računovodstvenu dokumentaciju (periodične obračune. kalkulacije. ugovori o radu i djelu. blagajnu. periodični izvještaji. (8. Opšta dokumentacija Kadrovska dokumentacija Finansijska dokumentacija Knjige Valorizacija fonda: 4 Fond može poslužiti kao izvor za proučavanje rada i djelovanja ovoga Društva. odluke.. dosijea radnika. promet i usluge Signatura fonda: BiH-ATKT/PPU “I’’ T Vremenski raspon građe: 2006. do 2002.Količina građe: 3 knj. dosijea radnika). Serije u fondu: 1. djelovodni protokol. M4. 97 reg. (11 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži finansijsku dokumentaciju (ulazne i izlazne fakture. 2. glavna knjiga.). opću. 69 reg. “Inspire’’ DOO Tuzla . rješenja. završne račune. carinska dokumentacija. izvodi. nalozi za knjiženje. 3. registraciji i preregistraciji. – 2010. godine.za proizvodnju. Historijat stvaraoca fonda: DOO “Salkić-prom” je radio od 1993. izvještaje. – 2002. godišnji izvještaj o poslovanju). Jezik u građi: bosanski. 226 . blagajna. a sadrži dio opšte dokumentacije. pravnu i kadrovsku dokumentaciju (dokumente o osnivanju. Količina građe: 2 knj. a djelokrug rada je trgovina na veliko i malo. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1993. 10 fasc. srpski.5 d/m) Sadržaj fonda: Fond nije potpun i preuzet je od stečajne uprave 2002.

Količina građe: 76 reg. – 2005. – 2010.o. Tuzla od strane američke firme Inspire LLC. Historijat stvaraoca fonda: Osnovna djelatnost je dizajn software-a i hardware-a za ručne EEG uređaje i primjena ovog dizajna u prototipe. (9 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži opštu arhivu. godine Sud je donio pravosnažno rješenje.o. finansijsko-računovodstvenu i projekat.2010. Opća i pravna dokumentacija 2. “SUD-MULL’’ DOO Tuzla . Sudskim rješenjem broj 032-0-Reg-06-000949 od 12. Finansijska dokumentacija Valorizacija fonda: 4 Fond može poslužiti kao izvor za proučavanje rada i djelovanja ove vrste djelatnosti. 227 .za zbrinjavanje komunalnih i industrijskih otpadaka Signatura fonda: BiH-ATKT/ZKIO “SM’’T Vremenski raspon građe: 1997. 2006. godine i Poslovna jedinica Srebrenica – 2007. a dio građe je ostao kod imaoca do okončanja likvidacionog postupka. Jezik u građi: bosanski. srpski. 2010. godine. Kadrovska dokumentacija 3. Valorizacija fonda: 4 Fond može poslužiti kao izvor za proučavanje rada i djelovanja ove vrste djelatnosti.Serije u fondu: 1. Inspire je 29. godine osnovana je firma “Inspire’’ d. 08.06. a 13. U okviru firme osnovane su dvije poslovne jedinice i to: Poslovna jedinica Sarajevo – 2006. podnio Općinskom sudu Tuzla zahtjev za likvidaciju. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 2006. 06.

Opća i pravna dokumentacija Personalna dokumentacija Finansijsko-računovodstvena dokumentacija Knjige Valorizacija fonda: 4 Vrijednost fonda je umanjena zbog nepotpunosti. Historijat stvaraoca fonda: Društvo se bavilo zbrinjavanjem industrijskih i komunalnih otpadaka. srpski. M-4 obrasci. Za vrijeme svoga rada Društvo je imalo jednu statusnu promjenu – kada je u toku 2005. matične knjige zaposlenih. 14 pov. evidencije zaposlenog osoblja. planove. 194 reg.o. otkupom PET ambalaže i svih vrsta plastike i papira. kartoni LD-a. izvještaje. finansijsku dokumentaciju (platne liste. Napomena: Veći dio dokumentacije nakon stečajnog postupka preuzela je novoformirana Općinska služba za stambene poslove (radi daljeg obavljanja poslova stambene problematike u Općini Tuzla). knjige stanarina. “TUZLA – STAN’’ d. 228 . (19 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži dosijea radnika. izvodi banke. godine došlo do promjene vlasništva. inženjering i usluge Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/“T-S’’ T Vremenski raspon građe: 1967. Serije u fondu: 1. završni računi. 3. odluke Upravnog odbora.. ali može poslužiti za proučavanje djelovanja i rada ove ustanove kao i za rješavanje ličnih prava. – 2005.o. 4. 2.. blagajna) itd. Količina građe: 18 knj. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1997. – 2008. stanova i poslovnih prostora.Jezik u građi: bosanski. Tuzla u stečaju Stambeno preduzeće za investiciono i tekuće održavanje zajedničkih dijelova zgrada.

srpski.o. 6. 5. hrvatski Pismo u građi: latinica. do 1981. –2009. 2. godine radi kao SIZ stanovanja Tuzla kada mijenja naziv u Opštinski zavod za izgradnju Tuzla. 3. “Agroprom’’ DD u stečaju Zvornik – Sapna Signatura fonda: BiH-ATKT/”A’’Z-Sa Vremenski raspon građe: 1994. finansijsko-računovodstvene i personalne dokumentacije. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: PrP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1966. pravne.5 d/m) Sadržaj fonda: Fond nije potpun i sastoji se od opšte. Tuzla Historijat stvaraoca fonda: Na osnovu uvida u Primopredajni zapisnik vidljivo je da je “Tuzla-stan’’ u toku svoga rada i djelovanja imao više statusnih promjena. Količina građe: 25 knj. Od 1976. Od 2003. godine postoji i radi kao Stambeno preduzeće kada postaje Radna zajednica u okviru SIZ-e stanovanja Tuzla. Od 1966. građevinskih knjiga i osnovnih knjiga evidencije.. godine.o. 8. Kao JP Direkcija za obnovu i izgradnju radi od 1994. godine pod nazivom JP Zavod za izgradnju i uređenje grada Tuzle. Promjene naziva stvaraoca fonda: 1. Stambeno preduzeće Radna zajednica SIZ-e stanovanja SIZ stanovanja Tuzla Opštinski zavod za izgradnju Tuzla JP Zavod za izgradnju i uređenje grada Tuzle JP Direkcija za obnovu i izgradnju Tuzla Javno stambeno preduzeće Tuzla Stambeno preduzeće “Tuzla-stan’’ d. kao samostalno preduzeće. do 1998. (9. godine kada mijenja naziv u Javno stambeno preduzeće Tuzla. godine radi kao Stambeno preduzeće “Tuzla-stan’’ d. 7. do 1973.o. – 2001. 4..Jezik u građi: bosanski. 69 reg. 229 . 1 kov. a stečajni postupak je otvoren Rješenjem Općinskog suda u Tuzli 2009. a 1991.. 16 fasc..o.

Knjige Valorizacija fonda: 4 Fond može poslužiti kao izvor za proučavanje rada i djelovanja ovoga Društva. a od 1997.. ali je dokumentacija koja se odnosi na likvidacioni postupak ostala kod stvaraoca (blagajna.Serije u fondu: 1. ? Historijat stvaraoca fonda: DD “Agroprom’’ je prije ratnih zbivanja 1992. – 1995. ugovori.godine preuzeta u Arhiv od Stečajne uprave DD”Agroprom”. zemljišno-knjižna dokumentacija). hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1997. Knjige 230 . godine je registrovan i radio samostalno. Količina građe: 2 knj. Opća i pravna dokumentacija 2. Građa je 2003. 18 reg. . godine radio u okviru RO “UPI’’. otkupom i prodajom poljoprivrednih proizvoda i izvođenjem građevinskih radova. Bavio se trgovinom. Finansijsko-računovodstvena dokumentacija 3. sudski sporovi. (2. Finansijska dokumentacija 3. obračuni radnika i povjerilaca. Serije u fondu: 1. ali i za rješavanje ličnih prava. a odnosi se na rad i djelovanje Doo “Optima Lubricants’’ Tuzla. srpski. Ovo Preduzeće se bavilo trgovinom ulja za motorna vozila. Opšta dokumentacija 2.3 d/m) Sadržaj fonda: Fond se sastoji od finansijsko-račuvodstvene i dokumentacije iz sektora opće-pravnih poslova. – 2001.2002. Jezik u građi: bosanski. “Optima Lubricants’’ Doo Tuzla Signatura fonda: BiH – ATKT/“OL’’T Vremenski raspon građe: 2000.

Radnički savjet. Serije u fondu: 1.. srpski. 16 sv.. matične knjige radnika. 5 paketa. Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 2000. 689 reg.. narudžbenice. kartoni LD-a. izvodi). 4. 2 diskete (128 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži dokumentaciju koja se odnosi na opće i pravne poslove. 166 pov. hrvatski.Valorizacija fonda: 4 Fond može poslužiti kao izvor za proučavanje djelovanja i rada ove privredne grane.). hrvatski Pismo u građi: latinica. 10 kov.. 2. projekte. platne liste.– 2002. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja 231 . – 2004. finansijske poslove (završni računi. knjige osnovnih sredstava itd. 5. finansijske kartice. na radne odnose i personalnu dokumentaciju. štambilje. elaborate. Opća i pravna dokumentacija Organi upravljanja i rukovođenja Radni odnosi Finansijska dokumentacija Knjige Valorizacija fonda: 3 Fond može poslužiti kao izvor za proučavanje djelovanja i rada ove privredne grane. pečate i osnovne i pomoćne knjige evidencija (djelovodni protokoli. 11 kut. Zbor radnika. 1801 dosije. “ŽIVINICEPROMET’’ DD u stečaju Živinice Signatura fonda: BiH – ATKT/“ŽP’’ Ž Vremenski raspon građe: 1948. Jezik u građi: bosanski. 22 omota. indeksi. na rad organa upravljanja i rukovođenja (Upravni odbor. Količina građe: 118 knj. 3.. blagajne... 113 fasc. srpski. direktor). Jezik u građi: bosanski.

5. (38 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži dokumentaciju koja se odnosi na opće i pravne poslove. Serije u fondu: 1. godine ovo preduzeće poslovalo u sastavu SOUR-a PTK Tuzla kao RO “Živinicepromet’’ sa OOUR-ima: Malprom.Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: (?) Historijat stvaraoca fonda: “Živinicepromet’’ je mješovito trgovačko preduzeće čija je osnovna djelatnost bila trgovina roba široke potrošnje na veliko i malo. Velpos. zatim kao DTP “Živinicepromet’’ u sastavu PTK Tuzla. blagajnički izvještaji. analitičke kartice. – 2002. odluke organa upravljanja). hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: (?) – 2002.. kartoni i podaci o radnicima. narudžbenice. radne odnose (rješenja. Gramog. 4. 232 . Jezik u građi: bosanski. Tako je u periodu 1962. finansijski dnevnici. PIO prijave i odjave radnika. isplate.. Opća i pravna dokumentacija Organi upravljanja Radni odnosi Finansijska dokumentacija Knjige Valorizacija fonda: 3 Fond može poslužiti kao izvor za proučavanje rada i djelovanja ove privredne grane. Zbor radnika. Transport. 80 pov. 2. srpski. dosijei radnika).. finansijske poslove (završni računi. nalozi). 14 fasc. i osnovne i pomoćne knjige evidencija. kartoni LD-a.. 23 sv. U toku svoga rada preduzeće je doživjelo više transformacija i promjena naziva.. Količina građe: 33 knj. Robna kuća i RZZP. 3. “DISTRIBUTIVNI CENTAR’’ DD u stečaju Gračanica Signatura fonda: BiH – ATKT/«DC»G Vremenski raspon građe: 1976. do 1991. 1 kov. te DD “Živinicepromet’’ kao pravni sljednik TZK “Trgozad’’ Živinice. rad organa upravljanja (Radnički savjet. 266 reg.

d. Sadrži platne liste i rješenja o postavljenju službenika. godine otvara se stečajni postupak nad Trgovinskim preduzećem za spoljnu i unutrašnju trgovinu na veliko i malo d. Opšta i finansijska dokumentacija Valorizacija fonda: 4 Fond je. Količina građe: 12 knj. 4 fasc. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: nesređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: (?) “Gradnja’’ DOO Preduzeće za izvođenje radova u građevinarstvu Srebrenik u stečaju Signatura fonda: BiH – ATKT/“G’’ S Vremenski raspon građe: 1968. tako i zbog sačuvanosti. Količina građe: 1 kut. Jezik u građi: bosanski. registraturski je sređen i dobro sačuvan... kako zbog svog sadržaja. 5 pov. 7 sveski. 51 blok (65 d/m) 233 . “Zemaljski proizvod’’ . – 2003. male vrijednosti i može poslužiti kao pokazatelj o radu i postojanju ovoga preduzeća.o.12. – 1958. St. Gračanica. srpski.. 301 reg.Trgovina poljoprivrednim proizvodima Sarajevo – Predstavništvo Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/“ZP’’TPPS ... “Distributivni Centar’’ p. 15/02 od 16. Serije u fondu: 1.2002.PT Vremenski raspon građe: 1952. (1 d/m) Sadržaj fonda: Fond nije potpun.Historijat stvaraoca fonda: Rješenjem Kantonalnog suda Tuzla br. 203 pov.

projekti i građevinski dnevnici.. Osnovna djelatnost Društva bila je izvođenje radova u građevinarstvu.o. dijela dokumentacije organa upravljanja – zapisnici Radničkog savjeta. Serije u fondu: 1. blagajne). Pismo u građi: latinica. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon stvaraoca fonda: (?) “IZOLACIJA’’ d. 36 reg. Upravnog odbora. 3. dijela dokumentacije Izvršnog odbora personalnih dosijea radnika i dokumentacije vezane za stečaj. Količina građe: 17 knj. platne liste. hrvatski. ugovori. srpski. 5. Zbora radnika.Sadržaj fonda: Fond sadrži dokumentaciju koja se odnosi na rad i djelovanje firme “Gradnja’’ Srebrenik. upis u sudski registar. a sastoji se od: dijela opće i pravne dokumentacije – arhiva protokola. završni računi. Sektor opštih i pravnih poslova Sektor organa upravljanja Finansijska dokumentacija Projekti Knjige Valorizacija fonda: 4 Fond može poslužiti kao izvor za proučavanje djelovanja i rada ove privredne grane. u stečaju Tuzla Signatura fonda: BiH – ATKT/“I’’T Vremenski raspon građe: 1977. pravilnici.. 242 dosijea (8 d/m) Sadržaj fonda: Fond se sastoji od: dijela opće i pravne dokumentacije. dijela finansijske dokumentacije (LD kartoni. finansijske dokumentacije – LD kartoni.o.. analitičke kartice. 2. osnovne i pomoćne knjige evidencije. 4. 234 . matične knjige radnika. 5 pov. obračunske liste. Jezik u građi: bosanski. blagajne. – 2009.

Serije u fondu: 1. dokumentaciju i knjige o dioničarima. Dosijea radnika 3. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: (?) Historijat stvaraoca fonda: Preduzeće je radilo od 1972. platne liste. Jezik u građi: bosanski. matične knjige radnika i personalna dosijea. fakture). 46 reg. 3. – 2004. “CENTRAL’’ dd u stečaju Tuzla Signatura fonda: BiH – ATKT/“C’’ T Vremenski raspon građe: 1966. Sektor opštih i pravnih poslova Sektor organa upravljanja Finansijska dokumentacija Dosijei radnika Valorizacija fonda: 3 Fond može poslužiti kao izvor za proučavanje djelovanja i rada ove privredne grane. Finansijska dokumentacija 2. blagajne.. Knjige 235 . godine. 272 dosijea (13 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži finansijsku dokumentaciju (završni računi. M-4 obrasci. Količina građe: 75 knj.. srpski.. Osnovna djelatnost Društva bila je termo i hidro-izolacija objekata. U statusnom obliku kao DOO “Izolacija’’ radilo je od 1995. 15 fasc. godine i u toku svoga rada imalo više transformacija. izvodi. 4.Serije u fondu: 1. hrvatski Pismo u građi: latinica. kartoni LD-a. 2.

3. građevinski dnevnici. Jezik u građi: bosanski. 24 reg. (4 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži normativna akta. 5. Količina građe: 3 knj. 2. stolarski. Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon stvaraoca fonda: 1960. Normativna akta Materijali sa sjednica Finansijska dokumentacija Tehnička dokumentacija Knjige Valorizacija fonda: 4 Fond može poslužiti kao izvor za proučavanje razvoja i djelovanja Zadruge.Zanatska proizvodno-uslužna zadruga Signatura fonda: BiH-ATKT/ZPUZ’’P’’T Vremenski raspon građe: 1980. 4. Historijat stvaraoca fonda: Preduzeće je osnovano 1960. Tokom svog rada i postojanja stvaralac je imao više statusnih promjena i transformacija. limarski i dimnjačarski. a u sastav istog ulazili su OOUR “Građevinar’’. OOUR “Održavanje’’ i OOUR “Metalskih radnika’’. kartone LD-a. godine pod nazivom RO Zanatsko preduzeće “Central’’ Tuzla.. adaptacija stambene zgrade u poslovnu). odluke. zaključke i druge materijale sa sjednica Zadružnog savjeta i Zbora radnika. hrvatski Pismo u građi: latinica. godine otvoren je stečajni potupak. dopisi i zapisnici o građevinskim radovima. knjige itd. 236 . Serije u fondu: 1. 12 pov. Ugovore o poslovnoj saradnji. ugovore i odluke o dodjeli kredita. bravarski.. srpski. molerski. – 1987. – 2005. a u martu 2005. dosijea radnika. Osnovna djelatnost su zanatski radovi u građevinarastvu i to: zidarski. M-4 obrasce. “Progres’’ Tuzla .Valorizacija fonda: 3 Fond može poslužiti kao izvor za proučavanje djelovanja i rada ove privredne grane. tehničku dokumentaciju (projekti.

i na poslove ONO i DSZ. Količina građe: 41 knj. proizvodnja vijčane robe. popravak radio i TV aparata. molerskofarbarski. 5. Serije u fondu: 1.. 4. instalacija centralnog grijanja. prerada i obrada metala i sl. bravarski. – 2009. srpski. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: (?) Historijat stvaraoca fonda: Djelatnost ove Zadruge obuhvatala je radove: zidarsko-fasaderski. 77 pov. OKTOBAR’’ dd u stečaju Tuzla Signatura fonda: BiH-ATK/“2. limarski. parketarski. srpski. pravne. Jezik u građi: bosanski. 237 .(?) – 2008. montaža i održavanje rashladnih uređaja. 2. “2. stolarski. 333 reg.. OK’’ T Vremenski raspon građe: 1956. hrvatski Pismo u građi: latinica. ugovore sa poslovnim partnerima.Jezik u građi: bosanski. 3. Sadržaj fonda: Fond se sastoji od dokumentacije koja se odnosi na opće. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: PrP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1956. tesarski. hrvatski Pismo u građi: latinica. projekte. Opći i pravni poslovi Kadrovski poslovi Finansijsko-računovodstveni poslovi Projekti Poslovi ONO i DSZ (40 d/m) Valorizacija fonda: 3 Fond može poslužiti kao izvor za proučavanje razvoja i djelovanja ove privredne grane. kadrovske i finansijskoračunovodstvene poslove.

matične knjige radnika i zahvalnica. Količina građe: 22 knj. strategija odbrane. a od 1988. 4. 2 radne knjižice. završni računi. izvodi. Od 1974. 89 omot. OOUR za proizvodnju asfalta. blagajna. a od 1991. 2008. dokumentacija organa upravljanja.Historijat stvaraoca fonda: U toku svog rada stvaralac je imao više statusnih promjena – od 1960. godine dobija naziv “2.d. godine udruženo je u SOUR “Tehnograd’’ Tuzla. planovi.d. a čine je: dokumentacija o registraciji firme.. Jezik u građi: bosanski.. te kasnije kao RO Niskogradnja sa dva OOUR-a i RZZS i to: OOUR za niskogradnju. Oktobar’’. do 1990. Stvaralac je zadržao dio dokumentacije koji će biti predat Arhivu po okončanju stečajnog postupka. godine nosi naziv DP za niskogradnju “2. pravilnici. M-4 obrasci. Tuzla. knjige djelovodnog protokola. 1 blok. LD kartoni. Opća i pravna služba Služba organa upravljanja Kadrovska služba Finansije Knjige Valorizacija fonda: 4 Fond može poslužiti kao izvor za proučavanje ove privredne grane. 2. godine uveden je stečajni postupak. Tuzla Signatura fonda: BiH – ATKT/“F’’ T Vremenski raspon građe: 1947. arhiva protokola. a u 1984. 74 pov. godine radi kao Preduzeće za puteve “2. 125 reg.. finansijska dokumentacija platne liste. “FRIZER’’ d. Oktobar’’ dd u mješovitoj svojini. personalni dosijei. transport i remont u Bukinju i RZZS.. Serije u fondu: 1. 91 fasc. godini je došlo do reorganizacije pa je RO poslovala bez OOUR-a i RZZS. 3. 31 kov. 11 sveski.. 5.. srpski. – 2004. nalozi za knjiženje. Rješenjem Općinskog suda u Tuzli 09. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja 238 . 01. Oktobar’’. normativna akta. hrvatski Pismo u građi: latinica. 2 diskete (22 d/m) Sadržaj fonda: Fond se sastoji od dokumentacije koja se odnosi na rad i djelovanje „Frizer“ d.

zbog svog sadržaja i sačuvanosti. “Frizer’’ d. godine za “Frizer’’ d. Finansijska dokumentacija Valorizacija fonda: 4 Fond je. srpski. Ugostiteljstvo i Turizam “Ugostitelj’’ Tuzla .d. Tuzla djeluje i stvara građu od 1946. Serije u fondu: 1. od 20. U/I605/05. (0. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1948.d. Jezik u građi: bosanski. Historijat stvaraoca fonda: Osnovna djelatnost je pružanje brijačko-frizerskih usluga i spoljnotrgovinski promet. 2005. Rješenjem Kantonalnog suda Tuzla br. godine radio je pod nazivom DP “Frizer’’ Tuzla.4 d/m) Sadržaj fonda: Fond nije potpun.d. – ? 239 . godine. Tuzla. a od 1992.Ugostiteljsko preduzeće Signatura fonda: BiH-ATKT/UP’’U’’T Vremenski raspon građe: 1954. male vrijednosti i može poslužiti kao pokazatelj o radu i postojanju ovoga preduzeća. Količina građe: 1 kut. sadrži bilanse preduzeća. 04. U toku svog rada i postojanja imao je više statusnih promjena. – 2005. Tuzla utvrđen je prestanak poslovanja po službenoj dužnosti.Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1946. Od 1990. godine djeluje u statusnom obliku “Frizer’’ d. a zbog neusklađivanja statusa istog sa odredbama Zakona o privrednim društvima.

srpski. osnovano je Invalidsko ugostiteljsko preduzeće u Tuzli čija je osnovna djelatnost bila obavljanje svih vrsta radnji ugostiteljske struke (hotela. Glavni odbor Saveza ratnih vojnih invalida je 1949. osnivanje i vođenje radionica za preradu mesa. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1948. Invalidsko ugostiteljsko preduzeće u Tuzli Signatura fonda: BiH-ATKT/IUP T Vremenski raspon građe: 1948. (0. Jezik u građi: bosanski. Serije u fondu: 1.Historijat stvaraoca fonda: Ugostiteljsko preduzeće “Ugostitelj’’ osnovano je rješenjem br. – 1949. te dio opšte i finansijske dokumentacije (dopisi. alkoholnih i bezalkoholnih pića. 1948.). a predmet poslovanja bio je vršenje ugostiteljskih usluga. godine. Opšta dokumentacija Valorizacija fonda: 4 Fond može poslužiti kao izvor za proučavanje djelovanja i rada ove privredne grane. restorana). Ovo preduzeće je poslovalo pod administrativno-operativnim rukovodstvom Zemaljskog odbora ratnih vojnih invalida BiH. godine donio Rješenje o likvidaciji ovog Ugostiteljskog preduzeća. a po odobrenju Ministarstva trgovine i snabdijevanja NR Bosne i Hercegovine. godine (“Sl.4 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži rješenje o osnivanju i ukidanju preduzeća. prepiska i računi). 01. 240 . Količina građe: 1 kut. 21909/48. – 1949. 22/55. nabavljanje alkoholnih i bezalkoholnih pića i prehrambenih artikala za svoje poslovne i pogonske jedinice. list NR BiH’’ br. Historijat stvaraoca fonda: Rješenjem Zemaljskog odbora ratnih vojnih invalida Bosne i Hercegovine od 09. od strane Gradskog narodnog odbora Tuzla 1948.

. 42 pov... 31 pov. srpski.“Salines’’ DD u stečaju Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/’’S’’T Vremenski raspon građe: 1960. – 2004. Serije u fondu: 1. – 2001. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1960. dok je dio registraturne građe koja se odnosi na provođenje stečajnog postupka ostao kod predavaoca.. “SLOBODA’’ dd u stečaju Tuzla . – 2001. a djelatnost mu je bila uslužna . Građa fonda nije cjelovita i preuzeta je u Arhiv od Stečajne uprave 2004. ? Historijat stvaraoca fonda: “Salines’’ je radio od 1960. 1 fascikla 241 (31 d/m) . U svome radu imao je više statusnih promjena. godine. Jezik u građi: bosanski. Količina građe: 7 knj. Finansijska dokumentacija 3.najvećim dijelom ugostiteljstvo. 265 reg. Knjige evidencija Valorizacija fonda: 4 Fond može poslužiti kao pomoćni izvor za proučavanje djelovanja i rada ovakve vrste preduzeća. 233 reg. (30 d/m) Sadržaj fonda: Fond se sastoji od opšte finansijske dokumentacije i osnovnih knjiga evidencija.Preduzeće u mješovitoj svojini za ugostiteljstvo i trgovinu Signatura fonda: BiH – ATKT/“Sl’’T Vremenski raspon građe: 1970. godine.. Količina građe: 23 knj. Opšta dokumentacija 2.

Zbor radnika). 242 . i knjige osnovnih i pomoćnih evidencija. Osnovano je 1962. nalozi. stambene poslove. Serije u fondu: 1. M-4 obrasci. – 2004. 2. Jezik u građi: bosanski.Sadržaj fonda: Fond sadrži dokumentaciju koja se odnosi na opće i pravne poslove. 3. 3.OOUR “Sloboda’’ DD “Sloboda’’ Historijat stvaraoca fonda: Osnovna djelatnost je ugostiteljstvo i trgovina. srpski. rad organa upravljanja (Radnički savjet. finansijske poslove (završni računi. isplate. dobavljači. RSD Poslovna jedinica “Sloboda’’ RO “Sloboda’’ DP “Sloboda’’ PTK Tuzla – Salines . a od 11. izvodi. 1991. 5. 4. 5. 2. ? Promjene naziva stvaraoca fonda: 1. godine djeluje pod sadašnjim nazivom. 11. Opća i pravna dokumentacija Organi upravljanja Radni odnosi Stambena dokumentacija Finansijska dokumentacija Knjige Valorizacija fonda: 3 Fond može poslužiti kao izvor za proučavanje djelovanja i rada ove privredne grane. 4. 6. kao i stečajna dokumentacija). finansijski dnevnici. platne liste. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja tvaraoca fonda: 1962. kartoni LDa. blagajne. godine.

a 1969. Hotel “Konjuh’’ je otvoren 1974. Jezik u građi: bosanski.“Ugostiteljstvo – Konjuh’’ dd u stečaju Živinice Signatura fonda: BiH – ATKT/“U-K’’ Ž Vremenski raspon građe: 1952. dolazi do preregistracije (OOUR prelazi u DP) i dobija naziv DP “Ugostiteljstvo-Konjuh’’ Živinice. 3. a 2002. – 2011. 32 pov. Opći i pravni poslovi Kadrovski poslovi Organi upravljanja Finansijski poslovi Knjige Valorizacija fonda: 3 Fond može poslužiti kao izvor za proučavanje djelovanja i rada ove privredne grane... “Centar’’ i “Dom kulture’’ Živinice. Bife “Spreča’’. U Živinicama je registrovan HUTRO “Salines’’ Tuzla OOUR Živinice koji je obuhvatao objekte: Hotel “Konjuh’’. Bife “Jezero’’. a 1972. Historijat stvaraoca fonda: U Živinicama je 1952. godine iz DOO prelazi u DD i posluje pod nazivom “Ugostiteljstvo-Konjuh’’ DD Živinice. Bife “Zdravljak’’ i Bife “Dom kulture’’ Živinice.. Bife “Romanija’’. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: PrP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja tvaraoca fonda: 1952. pravne i kadrovske poslove. Količina građe: 82 knj. U 1971. Bife “Odmor’’. godine počeo sa radom ugostiteljski objekat “Romanija’’. godini otvoren je Bife “Jezero’’ Šerići. Stečajni postupak je otvoren 243 . 4. 2. – 2011. 13 fasc. Godine 1990. Gostionu “Konjuh’’. Nova satusna promjena desila se 1996. 5 sveski. srpski. godine kada je došlo do udruživanja ugostiteljskih objekata u RO pod nazivom HUTRO “Salines’’ Tuzla.. rad organa upravljanja. godine kada iz DP prelazi u DOO. 5. godine Gostiona “Bašta’’ Živinice. 2 kut. Bife “Toplice’’. Serije u fondu: 1. 298 reg. materijalno-finansijske poslove i knjige stranih i domaćih gostiju kao i boravišne knjige. (25 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži građu koja se odnosi na opće. godine otvoreni su Bifei “Toplica’’.

– 2004. Jezik u građi: bosanski. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička obavijesna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon stvaraoca fonda: 1995. 4. godine. 2. sudsku. 6 fasc. finansijsku i projektnu dokumentaciju (projekti i skice zemljišta). godine kao i matična knjiga radnika) ostala kod stvaraoca i po okončanju istog bit će predata Arhivu. ugostiteljstvo. Historijat stvaraoca fonda: Osnovna djelatnost je turizam. 20 reg. pravnu. 3. sport i ribolov. Serije u fondu: 1.. kao i djelovodne protokole i evidencije radnika. Opća i pravna dokumentacija Finansijska dokumentacija Projektna dokumentacija Knjige Valorizacija fonda: 4 Fond može poslužiti kao izvor za proučavanje djelovanja i rada ove privredne grane. Javno preduzeće “Plaže Jezera’’ Modrac u stečaju Lukavac Signatura fonda: BiH – ATKT/“PJ’’ MLu Vremenski raspon građe: 1995. – 2004. Količina građe: 2 knj.2004. a građa je (od otvaranja ovog postupka pa do 2011. 244 . srpski.. (3 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži opću.

. – Promjene naziva stvaraoca fonda: 1. situacije. godine djeluje u okviru Ministarstva prometa i komunikacija pod nazivom Direkcija za puteve Tuzla. Valorizacija fonda: 4 Fond nije kompletan ali može poslužiti kao pomoćni izvor za proučavanje djelovanja i rada ovakve vrste preduzeća. Jezik u građi: bosanski.. Količina građe: 2 knj. godine imala je status samostalne upravne ustanove. servis Direkcija za puteve Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/DZPT Vremenski raspon građe: 1979. a od 1994. srpski. kao upravna ustanova u sastavu Ministarstva Trgovine. 245 . fakture).Saobraćaj. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1979. 42 reg. Do 2003. U toku svoga rada Direkcija je imala više statusnih promjena.. a od tada radi pod nazivom Direkcija cesta TK Tuzla. Direkcija za puteve Tuzla Historijat stvaraoca fonda: Osnovna djelatnost Preduzeća je održavanje puteva. godinu. prevoz robe i putnika. blagajna. – 1995. SIZ za regionalne puteve Tuzla 2. 44 fasc. ugovore o građenju. hrvatski Pismo u građi: latinica. turizma i saobraćaja TK. Godine 2005. godine pod nazivom Putni fond Okruga Tuzla. Putni fond Okruga Tuzla 3. kopiju djelovodnog protokola Ministarstva za promet i komunikacije TPK – Direkcije za puteve Tuzla za 1995. u skladu sa izmjenama i dopunama Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave TK Direkcija umjesto ustanove postaje upravna organizacija. godine radila kao SIZ za regionalne puteve Tuzla. Tako je do 1991. finansijske kartice. od 1992. (6 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži finansijsku dokumentaciju (izvodi. projekte mostova.

Opšta dokumentacija (prepiske. – 1951. a imao je svoje punktove u Bijeljini.Autosaobraćajno preduzeće “Autoprevoz’’ Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/AUP”A”T Vremenski raspon građe: 1948.3 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži raznu prepisku. rješenja. – 2002. Banovićim a. hrvatski Pismo u građi: latinica. ali može poslužiti kao pomoćni izvor za proučavanje razvoja i djelovanja prevoznih preduzeća na regiji Tuzle. Jezik u građi: bosanski. “Autoprevoz’’ se dosta sporo razvijao. pripojili prevoznički kapaciteti Kombinata “Boris Kidrič’’ Lukavac i Fabrike sode iz Lukavca. Serije u fondu: 1. nešto dokumentacije opšteg sektora. srpski. nakon nekog vremena. Zvorniku i Živinicama. godine kao Autosaobraćajna sekcija Državnog autosaobraćajnog preduzeća Sarajevo. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1947. ? Historijat stvaraoca fonda: Autosaobraćajno preduzeće “Autoprevoz’’ Tuzla osnovano je 1947. (4 d/m) 246 . Osnovna djelatnost ovog preduzeća bila je prevoz putnika u naseljena mjesta sjeveroistočne Bosne i veće centre širom zemlje. iz “Autoprevoza’’ je izdvojen pogon za saobraćaj (prevoz robe i putnika) i osnovano Gradsko saobraćajno preduzeće Tuzla. Količina građe: 2 knj.. te su mu se. Godine 1957. Brčkom. 6 sv.. rješenja) Valorizacija fonda: 4 Fond nije cjelovit i loše je sačuvan. Javno preduzeće “Gazela’’ u stečaju Gradačac Signatura fonda: BiH – ATKT/’’G’’Gd Vremenski raspon građe: 1994. – 1957. Količina građe: 1 kut. (0. 36 reg.

blagajne.. tehnički pregled vozila i popravak putničkih i teretnih vozila. 20 fasc. 247 . dokumentaciju o radu organa upravljanja – zapisnike. Organi upravljanja Personalna dokumentacija Finansijska dokumentacija Knjige Valorizacija fonda: 4 Fond može poslužiti kao pomoćni izvor za proučavanje razvoja i djelovanja prevoznih preduzeća na regiji Tuzle. – 2002. 4. 2. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1991. 177 reg... Jezik u građi: bosanski. Osnovna djelatnost bila je prevoz robe i putnika. obračuni LD-a. a koja se odnosi na rad i upravljanje JP “Gazela’’. dokumentaciju organa upravljanja. stambenu dokumantaciju. ? Historijat stvaraoca fonda: JP “Gazela’’ je počela sa radom 1991. Upravni odbor. zaključke. platne liste. dosijea radnika i djelovodne protokole. dokumentaciju iz sektora opštih i pravnih poslova. računi). srpski. godine kada je izdvojena iz DP “GRAPS’’. Izvršni odbor.Sadržaj fonda Fond sadrži osnovne knjige evidencije. Količina građe: 42 knj.. Serije u fondu: 1. M-4 obrasci. finansijsku i personalnu dokumentaciju. – 2007. “AUTOREMONT’’ DD u mješovitoj svojini prodajno-servisni centar u stečaju Banovići Signatura fonda: BiH – ATKT/“A’’Ba Vremenski raspon građe: 1979. 17 pov. Radnički Savjet. 274 dosijea (23 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži finansijsku dokumentaciju (završni računi i godišnji obračuni. 3.

140 dosijea (37 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži: opću dokumentaciju (normativna akta. arhiva protokola). 3. kadrovsku dokumentaciju (personalni dosijei. pomoćne knjige evidencija. M-4 obrasci. arhiva iz oblasti radnih odnosa). 5. 1990. srpski. platne liste. zapisnici Skupštine dioničara. Sektor opštih i pravnih poslova Sektor organa upravljanja Finansijska dokumentacija Stambena dokumentacija Knjige Valorizacija fonda: 3 Fond može poslužiti kao pomoćni izvor za proučavanje razvoja i djelovanja prevoznih preduzeća na regiji Tuzle. 3 sveske. Količina građe: 24 knj. Nadzornog odbora. “SOKOLINATRANS’’ Preduzeće za prevoz robe i servis dd u stečaju Kladanj Signatura fonda: BiH – ATKT/“S’’ Kl Vremenski raspon građe: 1965. 03. 248 . 239 reg. arhiva Radničkog savjeta). hrvatski Pismo u građi: latinica. 59 pov. godine preduzeće je poslovalo kao RO “Litvatrans’’ Banovići – OOUR “Autoremont i servis’’. godine Društvo se nalazi u stečaju. 2003. 01. glavne knjige itd). 13 fasc. finansijsku dokumentaciju (završni računi. periodični obračuni. godine. pravnu dokumentaciju (sudski sporovi. dokumentaciju o radu organa upravljanja (zapisnici Upravnog odbora. ugovori i dokumentacija koja se odnosi na stambena pitanja). Od 06... 12. knjige protokola.Serije u fondu: 1. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: (?) Historijat stvaraoca fonda: Osnovna djelatnost je servis i remont drumskih motornih vozila. 2. Do 31.. – 2008.. Jezik u građi: bosanski. LD kartoni. radi samostalno pod nazivom Preduzeće u društvenoj svojini – Prodajno servisni centar (DPPSC) “Autoremont’’ Banovići. 1989. Kada je izdvojen iz RO “Litvatrans’’ Banovići 01. 4.

Pismo u građi: latinica. što je utvrđeno Zapisnikom o pregledu građe br. srpski. – 1993. 5. godine otvoren je stečajni postupak rješenjem Kantonalnog suda u Tuzli br.Serije u fondu: 1. godine radio je pod nazivom DD “Sokolina’’.DT Vremenski raspon građe: 1917. godine. 249 . godine. 5/03 od 23. Osnovna djelatnost bila je prevoz robe (drveta i finalnih proizvoda) i servis njegovih vozila. Do 16. 2. godine. (2 d/m) Sadržaj fonda: Fond se odnosi na rad i obavljanje poštanskog saobraćaja u periodu 1917. 3. a djelovao je u sastavu RO “Konjuh’’ Živinice (SOUR “Šipad’’ Sarajevo).03.06.1998.1999 kao “Miljevica’’ Kladanj. U junu 2003.12.09. hrvatski. Jezik u građi: bosanski. a od tada pa do 30. a nastao je podjelom Šipad DD “Sokolina’’ kada je upisan u sudski registar rješenjem br.2000. godine. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon stvaraoca fonda: 1965.1998.-1993. Količina građe: 23 knj. St. PTT Sarajevo – Direkcija Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/PTTS . Sektor opštih i pravnih poslova Sektor organa upravljanja Kadrovska dokumentacija Finansijska dokumentacija Knjige Valorizacija fonda: 4 Fond može poslužiti kao pomoćni izvor za proučavanje razvoja i djelovanja prevoznih preduzeća na regiji Tuzle.2003. Historijat stvaraoca fonda: Na osnovu dostupnih podataka može se konstatovati da je stvaralac DD “Sokolinatrans’’ radio pod nazivom OOUR “Transservis’’ Kladanj. Znači da kao poseban pravni subjekt radi od 1998. U/I-1838/98 od 16. – 2008. 04-2a-71/00 od 14.09. U svome radu imao je više statusnih promjena i transformacija. 4.

2.. srpski. srpski. 126 fasc. Opšta – pravna dokumentacija Finansijsko-računovodstvena dokumentacija Personalna dokumentacija Tehnička dokumentacija (projekti) Valorizacija fonda: 4 Fond može poslužiti kao pomoćni izvor za istraživanje rada i razvoja ove vrste institucije na području regije Tuzla. te tehnička dokumentacija i osnovne knjige evidencije). finansijskoračunovodstvena i personalna dokumentacija.Valorizacija fonda: 4 Fond je necjelovit. 4. 3. 30 pov. 2 kut.. Količina građe: 19 knj. 256 reg. Serije u fondu: 1. ali može poslužiti kao pomoćni izvor za istraživanje rada poštanskog saobraćaja na području regije Tuzla.. – 2005. Jezik u građi: bosanski. (33 d/m) Sadržaj fonda: Fond je nepotpun i odnosi se na rad i djelovanje Društva (opća-pravna akta. sastoji se samo od knjiga. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: (?) Grafička i izdavačka djelatnost “Grafičar’’ DOO u stečaju Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/”G’’T Vremenski raspon građe: 1973.. Jezik u građi: bosanski. hrvatski Pismo u građi: latinica 250 .

uz više transformacija i statusnih promjena. Količina građe: 25 knj. 2003. Upravni odbor. dokumentaciju o radu organa upravljanja – Zbor radnika.Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1946. Historijat stvaraoca fonda: DOO “Grafičar’’ Tuzla. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP 251 . 1 kesa. a od 02. 134 foto-albuma (25 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži dokumentaciju koja se odnosi na rad i djelovanje “Fronta slobode’’. 6 kov. fotografije.. štamparskom i izdavačkom djelatnošću.. 110 reg.. blagajnu. 5. 12.. blok. LD kartone. izvode.. knjige osnovnih i pomoćnih evidencija.. 122 fasc.. – 2006. godine započet je stečajni postupak. i to: finansijsku dokumentaciju – završne račune. 9 kut. 20. postoji od 1946. 2. godine. 52 pov. personalna dosijea radnika. M-4 obrasce. srpski. promet i usluge Tuzla u likvidaciji Signatura fonda: BiH – ATKT/“FS’’ T Vremenski raspon građe: 1960. Serije u fondu: 1. platne liste. Jezik u građi: bosanski. 4. 3. Bavio se grafičkom. – 2005. “Front slobode’’ DOO za novinsko-izdavačku djelatnost. hrvatski Pismo u građi: latinica. foto-filmove (negative) i ukoričena izdanja “Fronta slobode’’. dokumentaciju arhive protokola. Arhiva protokola Sektor organa upravljanja Finansijska dokumentacija Fotografije Knjige Valorizacija fonda: 3 Fond može poslužiti kao izvor za proučavanje djelovanja i rada ove institucije.

a ona građa koja je potrebna za okončanje stečajnog postupka biće predata nadležnom sudu. Opšta dokumentacija 2. finansijsko-računovodstvena i personalna dokumentacija). 252 . Jezik u građi: bosanski. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: (?) Historijat stvaraoca fonda: Osnovna djelatnost kojom se “Grafocoop’’ bavio je grafički inženjering. 3 pov. – 2006. 68 fasc. godine od Stečajne uprave DOO “Grafocoop’’ Tuzla. 94 reg..Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1943. Količina građe: 25 knj. Građa fonda je fragmentarno sačuvana i preuzeta u Arhiv 2001. Serije u fondu: 1.. Finansijsko-računovodstvena dokumentacija 3. Personalna dokumentacija Valorizacija fonda: 4 Fond može poslužiti kao pomoćni izvor za istraživanje razvoja i rada ovakve vrste institucije na području regije Tuzla. (10 d/m) Sadržaj fonda: Fond je nepotpun i odnosi se na rad i djelovanje Društva (opšta. ? “Grafocoop’’ DOO u stečaju Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/“G-coop’’ T Vremenski raspon građe: 1991. srpski. – 2001..

Količina građe: 1606 pov.. grla i nosa. 253 . 32 fasc. cerviko i maksilofacijalnu hirurgiju. Klinike za interne bolesti. srpski. Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: (?) JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Signatura fonda: BiH – ATKT/UKC T Vremenski raspon građe: 1946. Serije u fondu: 1. 31 reg. finansijsko-račuvodstvene i personalne dokumentacije i osnovnih knjiga evidencije. Opća i pravna dokumentacija 2.Zdravstvo “Medifarm’’ DOO u stečaju Tuzla Signatura fonda: BiH – ATKT/’’M’’T Vremenski raspon građe: 1994. (175 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži dokumentaciju koja se uglavnom odnosi na historije bolesti: Klinike za hirurgiju. Klinike za zarazne bolesti. Knjige Valorizacija fonda: 4 Fond može poslužiti kao izvor za proučavanje ove grane djelatnosti. Jezik u građi: bosanski. Klinike za dječije bolesti. Klinike za psihijatriju.. Finansijska dokumentacija 4. – 2003. Radni odnosi 3. – 1976. a odnosi se na rad i djelovanje DOO “Medifarm’’ Tuzla. hrvatski. pravne. Količina građe: 8 knj. Klinike za bolesti uha. (5 d/m) Sadržaj fonda Fond se sastoji od opće.

). Hirurška klinika (1922.). 4. u čiji sastav ulazi 13 klinika: Klinika za dječije bolesti (osnovana 1952. godine izgrađena je bolnica kapaciteta 40 bolesničkih kreveta nazvana Opštinska bolnica u Donjoj Tuzli. godine radi kao Javna zdravstvena ustanova “Univerzitetski klinički centar’’ Tuzla (JZU UKC Tuzla). kuhinju i sobu za dva bolničara. srpski. U početku bolnica je imala desetak bolničkih kreveta. a od 1982. počela je izgradnje bolničkih kapaciteta na Gradini: prvi hirurški blok. Jedno vrijeme je radilo kao Klinička bolnica Tuzla. Klinika za fizikalnu medicinu i medicinsku rehabilitaciju (1959. Ovo Preduzeće je u svome radu imalo više statusnih promjena. godine. prijemnu ambulantu. Godine 1957. 3. Ortopedsko-traumatološka klinika (1956. hrvatski Pismo u građi: latinica. Po dolasku austrougarske vlasti 1886. Osnovna djelatnost Preduzeća je pružanje zdravstvenih usluga i bolničko liječenje. Od 1993. godine kao RO Klinički medicinski centar Tuzla.). Mehmed Šerbić. Međutim. dermato-venerološko i zarazno. godine koju je započeo dr.). Hastahana je svečano otvorena 17. prvi ljekar u Tuzli. Klinika za očne bolesti (1954. cerviko i maksilofacijalnu hirurgiju Valorizacija fonda: 3 Fond može poslužiti kao izvor za proučavanje ove grane djelatnosti.). Danas je UKC u Tuzli najveća ustanova ovog tipa na području sjeveroistočne Bosne.). grla i nosa.-1874. Ginekološko-akušerska klinika (1929. Klinika za hirurgiju Klinika za dječije bolesti Klinika za interne bolesti Klinika za zarazne bolesti Klinika za psihijatriju Klinika za bolesti uha. tek poslije Prvog svjetskog rata 1919. Odjeljenje za zarazne bolesti.) Klinika za zarazne bolesti (1880. 5. oktobra 1874. 6. Klinika za otorinolaringologiju i maksilofacijalnu hirurgiju (1954. ordinaciju.). Dječija bolnica. Interna klinika (osnovana 1919. – Historijat stvaraoca fonda: Prvi početci organizovanja zdravstvene službe u Tuzli bila je gradnja Hastahane (bolnice) tokom 1873.) Psihijatrijska klinika (1964. Klinika za plućne bolesti (osnovana 1953. bolnica u Slavinovićima i drugi. 2.) Klinika za kožne i spolne bolesti (1919.) i Neurološka klinika (1964.) 254 . ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1886.).Serije u fondu: 1. interno. godine u Tuzli se osniva Opšta državna bolnica u okviru koje su formirana odjeljenja: hirurško. Jezik u građi: bosanski.

Jedno vrijeme je pripadalo Hotelu “Bristol’’ Tuzla koji je počeo raditi 1960. 11 pov.. obračunske liste. 5. godine (zvanično 1961. projektne dokumentacije.1973.12. godine. a registracija RO Lječilište “Slana banja’’ Tuzla u sastavu SOUR PTK Tuzla izvršena je 28. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1914. 4. HUTRO “Salines’’ Tuzla OOUR “Bristol’’ Tuzla je registrovan 04. Jezik u građi: bosanski. 23 kov. 120 dos. 596 reg. platne liste. Sektor opštih i pravnih poslova Sektor organa upravljanja Kadrovska dokumentacija Finansijska dokumentacija Projektna dokumentacija Knjige Valorizacija fonda: 3 Fond može poslužiti kao izvor za proučavanje ove grane djelatnosti. (74 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži dio opće i pravne dokumentacije (arhiva protokola. Udruživanje RO Lječilišta “Slana banja’’ sa RO HUTRO “Salines’’ Tuzla i ulaženjem u sastav 255 . godine). 118 fasc. OOUR Lječilište “Slana banja’’ Tuzla u sastavu PTK Tuzla datira od 25. srpski. 3.1981.08. godine. Historijat stvaraoca fonda: Lječilište “Slana banja’’ otvoren je kao Balneološki centar 1914. 2. izvodi. normativna akta). Količina građe: 7 knj. dio dokumentacije organa upravljanja (zapisnici Radničkog savjeta. blagajne.10.. Zbora radnika).Lječilište u likvidaciji Tuzla Signatura fonda: BiH – ATKT/“SB’’ LJ T Vremenski raspon građe: 1957...“Slana banja’’ DD . godine kao OOUR u sastavu HUTP “Salines’’ Tuzla.1978. – 2008. godine. – 2007. Serije u fondu: 1.. 6.1976. finansijske dokumentacije (kartoni LD-a. Na osnovu dostupnih podataka ovo Lječilište je imalo više statusnih promjena.02. Hotel “Bristol’’ Tuzla je registrovan 27. 5 video kas. personalna dosijea radnika.. godine. nalozi za knjiženje).

Historijat stvaraoca fonda: Osnovna djelatnost je zdravstvena zaštita stoke i zaštita ljudi od bolesti zajedničkih za ljude i životinje. godine registrovana je promjena u nazivu: OOUR Lječilište “Slana banja’’ Tuzla u sastavu HUTRO “Salines’’ Tuzla.1996.03. stočne hrane i sjemena za vještačko osjemenjavanje. Udružena veterinarska stanica “Zvonko Cerić’’ Tuzla Signatura fonda: BiH – ATKT/UVS “ZC’’ T Vremenski raspon građe: 1960.03. dokumentaciju organa upravljanja. – 1992. Sudska registracija u DD Lječilište “Slana banja’’ Tuzla u likvidaciji izvršena je 15. normativna akta..12. djelovodni protokoli. lijekova. uzgoj. cjenovnici).05. suzbijanje 256 . držanje i promet stoke i stočnih proizvoda. Nešto kasnije 19. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: PrP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon stvaraoca fonda: 1974.2008. godine. knjiga osnovnih sredstava. Kasnijom privatizacijom izvršena je nova preregistracija u DD Lječilište “Slana banja’’ Tuzla 24. personalna dosijea). godine. izvještaji o dijagnostici zaraznih bolesti. kvartalni izvještaji.2008. Jezik u građi: bosanski. završni računi. Promjena registracje u DOO Lječilište “Slana banja’’ Tuzla izvršena je 11.04. godine Općinski sud Tuzla donio je rješenje o pokretanju likvidacije. izvozni certifikati.OOUR-a “Bristol’’ Tuzla registrovan je 07. sudska rješenja o registracijama OOUR-a koji su ulazili u sasatav Udružene veterinarske stanice.. tovnog i rasplodnog materijala.01. godine.1984. narodne odbrane. Količina građe: 4 knj. ishrana. 40 pov. predlaže i preduzima mjere za sprečavanje.2003. (8 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži opću. specifičnu dokumentaciju (planovi. planovi prihoda i rashoda). – 1992. 21 reg. kadrovsku i pravnu dokumentaciju (arhiva protokola. kao i manji broj dokumenata koji se odnose na Stočarsko veterinarsku stanicu Tuzla. srpski. finansijsku dokumentaciju (platne liste. periodični obračuni. godine. prati zdravstveno stanje stoke. ugovori o privremenim i povremenim poslovima. Valorizacija fonda: 3 Fond može poslužiti kao izvor za proučavanje ove grane djelatnosti. unapređenje stočarske proizvodnje.1985. Dana 05.

obavlja dijagnostičke postupke na stoci u cilju otkrivanja stočne zaraze. Količina građe: 3 knj. 5. u skladu sa Zakonom o preduzećima i ustanovama.. Bijeljina. U/I-330/74. popisnih listi. Lukavac. Srebrenica. Sektor općih poslova Sektor organa upravljanja Finansijski sektor Kadrovski sektor Knjige Valorizacija fonda: 3 Fond može poslužiti kao izvor za proučavanje ove grane djelatnosti. 4. Orašje u likvidaciji Signatura fonda: BiH – ATKT/PB O Vremenski raspon građe: 1994. osiguranja Posavska banka d. knjiga djelovodnog protokola. od 26. 08. obavlja liječenje oboljele stoke itd. Rješenjem Suda br. Brčko. godine. da se Udružena veterinarska stanica “Zvonko Cerić’’ briše iz Registra i da svoje obaveze prenese na novoformirana javna preduzeća ili druge oblike organizovanja. 04. godine izvršen je upis konstituisanja RO koja u svom sastavu ima OOUR-e. od 30. Samoupravnim sporazumom 1990. samostalno konstituišu kao pravni subjekti. Kalesija. Orašje. Udružena veterinarska stanica “Zvonko Cerić’’ Tuzla postoji od 1974. Zvornik i Živinice. godine izvršen je upis osnivanja RO nastale spajanjem veterinarskih stanica: Banovići. 257 . Tuzla. Serije u fondu: 1. 2 pov. Vlasenica. opće dokumentacije – arhive protokola. brokerske kuće. Skupštine banke.. – 2009. Šekovići. Bankarstvo. Orašje u likvidaciji.d. parazitnih i uzgojnih bolesti. a sastoji se od: dokumentacije organa upravljanja – materijali Upravnog odbora. 1974. (3 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži dokumentaciju koja se odnosi na rad i djelovanje Posavske banke d. 2. Srebrenik. Priboj. Rješenjem Okružnog privrednog suda u Tuzli broj: U/I-102/74. Kladanj. godine o transformiranju Udružene veterinarske stanice “Zvonko Cerić’’ Tuzla dogovoreno je da se OOUR-i koji su bili u sastavu ove Stanice. 1974.i iskorjenjivanje stočnih zaraznih. dijela finansijske dokumentacije – dokumentacije PIO-MIO (M-4 obrasci). 24 reg. 3.d.

godine izvršeno je brisanje iz sudskog registra.05. srpski.2001. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon stvaraoca fonda: 2006.o. dnevnike transakcija. godine dolazi do uvođenja Privremene uprave. (12 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži ugovore o posredovanju. Količina građe: 9 knj. Arhiva protokola 2. – 2009. Serije u fondu: 1. Knjige Valorizacija fonda: 4 Fond može poslužiti kao izvor za proučavanje ove grane djelatnosti.05. knjige naloga.o.05. godine.1999. srpski.. “Premium broker’’ d. Historijat stvaraoca fonda: “Premium broker’’ d. arhivu protokola. 113 reg. 032-0-Reg-06-000309 od 27. naloge za kupovinu.o. Osnovna djelatnost stvaraoca 258 . – 2009.2006. godine kada je izvršen upis u sudski registar Rješenjem br. izvode depozitara. naloge za prijenos. – 2009.1994. Dana 19. obračune. Tuzla Signatura fonda: BiH – ATKT/“PB’’ T Vremenski raspon građe: 2006.o. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon stvaraoca fonda: 1994. a bavila se bankarskim aktivnim i pasivnim poslovima. Dokumentacija vrijednosnih papira 3. Jezik u građi: bosanski. godine.Jezik u građi: bosanski. Historijat stvaraoca fonda: Posavska banka Orašje osnovana je 04.03. godine pokreće se postupak likvidacije. a 21. Tuzla osnovan je 2006. U junu 2009. djelovodne protokole.

djelovodne protokole i dr. godine. srpski. Serije u fondu: 1. Brokerska kuća u likvidaciji Tuzla Signatura fonda: BiH – ATKT/“D’’ BK T Vremenski raspon građe: 2002. 259 . osnivač je donio odluku o prestanku obavljanja navedene djelatnosti. ali će se baviti drugom djelatnošću koja nije vezana za postojeću. godine počela je sa radom Brokerska kuća “Dionica’’ doo Tuzla. Opći spisi 2. Količina građe: 8 knj. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon stvaraoca fonda: 2001. opću arhivu (ulazno-izlazna pošta). od 09.o. za šta je pokrenut postupak pred nadležnim sudom. “DIONICA’’ d. – 2006.. godine Općinskom sudu u Tuzli – Privredno odjeljenje podnesen je prijedlog za pokretanje likvidacionog postupka. S obzirom na situaciju na tržištu 2009. Historijat stvaraoca fonda: Upisom u Sudski registar Rješenjem broj: U/I-1282/01.je posredovanje u prometu vrijednosnih papira. Društvo će i dalje poslovati. 07. 2001. dokumentaciju nastalu u radu sa komitentima (ugovori. (12 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži finansijsku dokumentaciju.o. Finansijska dokumentacija 3. – 2006. kopije ličnih karata). U septembru mjesecu 2006. Knjige Valorizacija fonda: 4 Fond može poslužiti kao izvor za proučavanje ove grane djelatnosti. Jezik u građi: bosanski. čija je osnovna djelatnost bila posredovanje u prometu vrijednosnih papira. 126 reg.

– 2006. srpski. Finansijska dokumentacija 3. djelatnosti. lica. djelatnosti. Polise osiguranja Valorizacija fonda: 4 Fond može poslužiti kao izvor za proučavanje ove grane djelatnosti.NJEMAČKO OSIGURANJE’’ (“BD’’ O) DD u likvidaciji Tuzla Signatura fonda: BiH – ATKT/“BNJO’’ (“BDO’’) T Vremenski raspon građe: 1998. naloge. Opća i pravna dokumentacija 2. hrvatski Pismo u građi: latinica. finansijsku dokumentaciju – zapisnike o neplaćenim premijama i kontroli preuzimača. putno-zdravstveno. Serije u fondu: 1. Jezik u građi: bosanski. imovinu. Količina građe: 1684 reg. Historijat stvaraoca fonda: Osnovna djelatnost je osiguranje imovine. 260 . obračune provizije. (166 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži opću i pravnu dokumentaciju. polise osiguranja za: lica. putnozdravstveno osiguranje i dr. dokumentaciju o međunarodnim štetama.“BOSANSKO . štete na osnovu odgovornosti i sudsku dokumentaciju. KIF. – 2006. kasko. kasko-osiguranje. Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1998. blagajnu.

izvode. od 07. godine. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1996. Dokumentacija organa upravljanja 3. akta o osnivanju. Serije u fondu: 1. finansijsku dokumentaciju (godišnje i periodične obračune. od 20. Jezik u građi: bosanski. Finansijska dokumentacija Valorizacija fonda: 4 Fond može poslužiti kao izvor za proučavanje ove vrste Organizacije na području Tuzle. Rješenjem Ministarstva za rad i socijalnu politiku TK br. 261 . programe. Količina građe: 1 knj. godine. 09/4-34-8849/03.. zapisnike. Osnovni programski ciljevi Organizacije bili su prikupljanje i pružanje pomoći stanovništvu u stanju socijalne potrebe u svim društvenim segmentima. blagajnu itd. a od osnovnih evidencija preuzeta je knjiga djelovodnog protokola koja se odnosi na vremenski period 1996.03. R-II41/96. pravilnike. – 2003. – 2002.Udruženja Humanitarne organizacije Humanitarna organizacija “LJUDI ZA LJUDE’’ Tuzla Signatura fonda: BiH – ATKT/HO “LJZLJ’’T Vremenski raspon građe: 1996. Opća i pravna dokumentacija 2.).08. – 2004. godine donijela Odluku o prestanku sa radom. Historijat stvaraoca fonda: Humanitarna organizacija “LJUDI ZA LJUDE’’ Tuzla osnovana je na Osnivačkoj skupštini udruženih građana 01. platne liste. godina. srpski. 2003. ugovore. 22 reg. Prema Statutu organi upravljanja su bili Skupština i Upravni odbor.1996.1996. a registrovana je kod Višeg suda u Tuzli Rješenjem br. Uslijed finansijskih teškoća Skupština je 2002. godine Humanitarna organizacija “LJUDI ZA LJUDE’’ Tuzla je brisana iz registra.05. (2 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži dokumentaciju organa upravljanja.

a osnovna djelatnost bila je pružanje svih oblika humanitarne pomoći stanovništvu. Količina građe: 2 knj. Serije u fondu: 1. – 2001. 262 . godine. 17 reg. te prevashodno snabdijevanje hranom narodnih kuhinja. a prema dostupnim podacima nije vršeno brisanje organizacije iz registra.Humanitarna organizacija “Crveni polumjesec’’ Općine Tuzla Signatura fonda: BiH – ATKT/HO’’CP’’OT Vremenski raspon građe: 1992. Ista je prestala sa radom 2002. srpski.. Jezik u građi: bosanski. Opća arhiva 2. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: PrP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1992. Finansijska dokumentacija Valorizacija fonda: 4 Fond može poslužiti kao izvor za proučavanje ove vrste Organizacije na području Tuzle. Historijat stvaraoca fonda: Općinska organizacija “Crveni Polumjesec’’ Tuzla djelovala je i radila od 1992. 42 fasc. 1 sveska (3 d/m) Sadržaj fonda: Fond se sastoji od opće i finansijske dokumentacije koja se odnosi na rad i djelovanje Humanitarne organizacije “Crvani polumjesec’’ Općine Tuzla... godine kada su osnovna sredstva imaoca predata RO “Merhamet’’ Tuzla. – 2002.

sreskih zadružnih saveza. Jezik u građi: bosanski. Osnovna privredna komora Tuzla 2. Kantonalna privredna komora Tuzla 263 .. sreskih trgovinskih i privrednih komora. knjige osnovnih evidencija nastale u radu više stvaralaca. 4. 2. Količina građe: 632 knj. 5. Serije u fondu: 1. pored građe Osnovne privredne komore Tuzla riječ je o arhivskoj građi više fondova: sreskih zanatskih komora. 112 kut. – Promjene naziva stvaraoca fonda: 1. Privredna komora regije Tuzla 3. (90 d/m) Sadržaj fonda: Fond Privredne komore Tuzla sadrži građu koja se odnosi na opštu i finansijsku dokumentaciju. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1962. dokumentaciju organa upravljanja. Sreske zanatske komore Sreske trgovinske komore Sreske ugostiteljske komore Sreski zadružni savezi Zemljoradničke zadruge Seljačke radne zadruge Valorizacija fonda: 4 Fond može poslužiti kao pomoćni izvor za proučavanje rada i djelovanja Komore na području regije Tuzla. srpski. Naime. 3. 6. zemljoradničkih i seljačkih radnih zadruga.. 952 reg. hrvatski Pismo u građi: latinica.Zadruge Sreski savezi ZZ-a Privredna komora Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/PKT Vremenski raspon građe: 1939. – 1970.

Bratunac i Bijeljina. Fond Osnovne privredne komore Tuzla sadrži više fondova koji su necjeloviti i nesređeni (sreski zadružni savezi Brčko.Historijat stvaraoca fonda: Privredna komora Tuzla radi od 1962. hrvatski Pismo u građi: latinica. Fond sadrži: zapisnike. Upravnog odbora i komisija zadruga. Zvornik. Zapisnici upravnih obora 3. matičnu knjigu podružnice. Zapisnici i izvještaji Predsjedništva 2. robnog prometa i dr. 264 . izvještaje Skupština. srpski. Predsjedništva. koje su egzistirale pri Savezu. godine osnovan Sreski zadružni savez pod nazivom “Majevica z. Tuzla. o konfiskaciji i eksproprijaciji. 8 kut. udruženja zanatlija Brčko.1946. Sreski savez zemljoradničkih zadruga Brčko Signatura fonda: BiH-ATKT/SSZZBč Vremenski raspon građe: 1946. godine kao opšte udruženje ili asocijacija privrednih asocijacija sa ciljem unapređenja privrede. Bijeljina. Tuzla i Zvornik.. ali zbog svog sadržaja i sačuvanosti može poslužiti za istraživanje prilika u razdoblju djelovanja stvaraoca. podatke o darivanju zemlje. finansijsku dokumentaciju i dr.03. – ? Historijat stvaraoca fonda: U Brčkom je 03. Količina građe: 3 knj. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1946. izvještaje o radu. Sreska trgovinska komora Tuzla i Brčko. – 1962. Knjige Valorizacija fonda: 4 Fond nije cjelovit. Jezik u građi: bosanski. spisak zadrugara. podatke o zaposlenom osoblju. Vlasenica. Serije u fondu: 1. Trgovinsko-ugostiteljska komora Tuzla i Poljoprivrednošumarska komora Tuzla). Srebrenica. (2 d/m) Sadržaj fonda: Fond se sastoji od raznovrsne dokumentacije 121 zadruge s područja sreza Brčko.

1949. srpski. Knjige Valorizacija fonda: 4 Fond može poslužiti kao izvor za proučavanje razvoja i djelovanja ovoga Saveza. j. godine mijenja naziv u Sreski savez zemljoradničkih zadruga z. 12 kut. (3. 265 . 1955. Od 17.1955. a obuhvatao je teritoriju sreza Brčko. – 1962.. djelovodnih protokola. 39 zadruga proizvođačkog karaktera i 1 pčelarska zadruga. koji je formiran na osnovu odluke Skupštine SSZZ Brčko 26. godine prestali su sa radom sreski zadružni savezi u Bosanskom Šamcu. prilagođenih novoj teritorijalnoj podjeli u NR Bosni i Hercegovini.’’. zapisnika upravnih odbora rada Saveza.08.08. Gradačcu. Jezik u građi: bosanski. Sreski savez zemljoradničkih zadruga Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/SSZZT Vremenski raspon građe: 1946. j. o.06. godine postao je član Glavnog saveza zemljoradničkih zadruga Sarajevo i uveden u spisak zadruga pod rednim brojem 15. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1946. Na osnovu odluke Plenuma Glavnog zadružnog saveza NR Bosne i Hercegovine o prestanku rada dotadašnjih sreskih saveza i formiranju novih. o. – 1962. U novoosnovani Savez ušla je 121 zadruga od čega: 81 zemljoradnička zadruga opšteg tipa. Zapisnici Saveza 2. Brčko sa sjedištem zadruge u Brčkom. Bijeljini i pripojeni novom Sreskom zadružnom savezu Brčko. te dokumentacije koja se odnosi na seljačke radne zadruge (SRZ) sa područja Tuzlanskog sreza.5 d/m) Sadržaj fonda: Fond se sastoji od matičnih knjiga. s.1947. Rješenjem Gradskog narodnog odbora BrčkoPovjereništvo za finansije od 04.s. godine. Količina građe: 14 knj. Dokumentacija seljačkih radnih zaruga 3. Serije u fondu: 1. Djelokrug rada Sreskog saveza bio je pružanje pomoći zemljoradničkim zadrugama u svim djelatnostima kojima su se bavile.

– 1955. 1955. (0. 08. godine. Serije u fondu: 1. srpski. zapisnika zadružnih savjeta. Količina građe: 1 fasc. te platnih lista. ali može poslužiti kao pomoćni izvor za proučavanje razvoja i djelovanja ovoga Saveza. Finansijska dokumentacija Valorizacija fonda: 4 Fond je fragmentaran.Historijat stvaraoca fonda: Sreski savez zemljoradničkih zadruga Tuzla osnovan je 1946.4 d/m) Sadržaj fonda: Fond se sastoji od opšte arhive. zapisnika sa godišnjih skupština. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: (?) – 1955. 1955. prilagođenih novoj teritorijalnoj podjeli u NR Bosni i Hercegovini. Zapisnici 3. 266 . Historijat stvaraoca fonda: Na osnovu odluke Plenuma Glavnog zadružnog saveza NR Bosne i Hercegovine o prestanku rada dotadašnjih sreskih saveza i formiranju novih. Opšta dokumentacija 2. godine i radio je do 1962. Jezik u građi: bosanski. godine. Sreski savez zemljoradničkih zadruga Bijeljina Signatura fonda: BiH-ATKT/SSZZBi Vremenski raspon građe: 1952. godine prestao je sa radom Sreski zadružni savez u Bijeljini i pripojen novom Sreskom zadružnom savezu Brčko koji je formiran na osnovu odluke Skupštine SSZZ Brčko 26.

267 .Sreski savez zemljoradničkih zadruga Zvornik Signatura fonda: BiH-ATKT/SSZZZ Vremenski raspon građe: 1956. Jezik u građi: bosanski. knjigu zapisnika sa sjednica Upravnog odbora itd. srpski. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: (?) Komore Ugostiteljske komore Sreska ugostiteljska komora Brčko Signatura fonda: BiH-ATKT/SUKBč Vremenski raspon građe: 1956.5 d/m) Sadržaj fonda: Fond se sastoji od zapisnika o polaganju ispita ugostiteljskih radnika.. registra izdatih uvjerenja.. Knjiga Valorizacija fonda: 4 Fond je fragmentaran. (0. Količina građe: 3 knj. Opšta dokumentacija 2. Serije u fondu: 1. Količina građe: 1 knj. 1 kut.4 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži opštu dokumentaciju i zapisnike o pregledu završnih računa. (0. knjiga primljenih prijava i dr. – 1960. – 1962. ali može poslužiti kao izvor za proučavanje razvoja i djelovanja ovoga Saveza. izvještaje o finansijskoj reviziji zemljoradničkih zadruga. 1 kut.

1955. Valorizacija fonda: 4 Fond je fragmentaran. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1955. godine. – 1958. a Osnivačka skupština Komore održana je 21.08. 1955. srpski. od 18.4 d/m) Sadržaj fonda: Fond se sastoji od zapisnika o polaganju ispita za zvanje ugostiteljskih radnika. (0. Jezik u građi: bosanski. Jezik u građi: bosanski. Sreska ugostiteljska komora Zvornik Signatura fonda: BiH-ATKT/SUKZ Vremenski raspon građe: 1957. Količina građe: 1 kut. srpski.Serije u fondu: 1. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: (?) 268 . 09. Knjige Valorizacija fonda: 4 Fond je fragmentaran. Zapisnici 2. ali može poslužiti kao izvor za proučavanje razvoja i djelovanja Komore kao i za rješavanje ličnih prava. godine. ali može poslužiti kao izvor za proučavanje razvoja i djelovanja Komore kao i za rješavanje ličnih prava. – ? Historijat stvaraoca fonda: Sreska ugostiteljska komora Brčko osnovana je Rješenjam Narodnog odbora sreza Brčko broj 36/55.

Opšti spisi 2. Serije u fondu: 1. ali može poslužiti kao izvor za proučavanje razvoja i djelovanja Komore kao i za rješavanje ličnih prava. Jezik u građi: bosanski.8 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži prijave za učlanjenje u Sresku ugostiteljsku komoru.Sreska ugostiteljska komora Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/SUKT Vremenski raspon građe: 1955. – 1962. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: (?) Trgovinsko-ugostiteljske komore Sreska trgovinsko-ugostiteljska komora Bijeljina Signatura fonda: BiH-ATK/STUKBi Vremenski raspon građe: 1952. (0. – 1955. Količina građe: 1 kut. srpski.4 d/m) 269 . Zapisnici 3. zapisnike o polaganju ispita za zvanje ugostiteljskog radnika i završne račune. Završni računi Valorizacija fonda: 4 Fond je fragmentaran. (0. Količina građe: 2 kut.

– 1955. srpski. Izvještaji Valorizacija fonda: 4 Fond je fragmentaran. postavljenje nastavnika. spiskove polaznika škole i dr. (0. rješenja o postavljenju nastavnika. 270 . izvještaje o radu večernje trgovačke škole. Dokumentacija koja se odnosi na Večernju trgovačku školu Valorizacija fonda: 4 Fond je fragmentaran. Jezik u građi: bosanski. ali može poslužiti kao izvor za proučavanje razvoja i djelovanja Komore. zapisnike sa sjednica Nastavničkog vijeća itd. izvještaje o radu. Količina građe: 1 kut.Sadržaj fonda: Fond sadrži uputstva o organizaciji večernjih trgovačkih škola. Serije u fondu: 1.4 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži dokumentaciju koja se odnosi na rad Večernje trgovačke škole u Gračanici. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: (?) Sreska trgovinsko-ugostiteljska komora Gračanica Signatura fonda: BiH-ATKT/STUKG Vremenski raspon građe: 1952. Opšti spisi 2. Serije u fondu: 1. ali može poslužiti kao izvor za proučavanje razvoja i djelovanja Komore kao i za rješavanje ličnih prava. uputstva. nastavne programe. spiskove polaznika.

Registri Valorizacija fonda: 4 Fond je fragmentaran. zapisnika Osnivačke skupštine. Opšti spisi 2. srpski. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: (?) Trgovinske komore Sreska trgovinska komora Zvornik Signatura fonda: BiH-ATKT/STKZ Vremenski raspon građe: 1955.. ali može poslužiti kao izvor za proučavanje razvoja i djelovanja Komore kao i za rješavanje ličnih prava. Količina građe: 1 knj.4 d/m) Sadržaj fonda: Fond se sastoji od registra izdatih rješenja. Zapisnici 3. Serije u fondu: 1. – 1958. rješenja o osnivanju STK-Zvornik. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1955. – ? 271 . zapisnika sa godišnjih skupština i rješenja o utvrđivanju stručne spreme radnika i dr.Jezik u građi: bosanski. 1 kut. srpski. (0. Jezik u građi: bosanski.

godine.1955. septembra 1955. da radi na jačanju odgovornosti trgovinskih privrednih organizacija prema društvu. finansijsku dokumentaciju.6 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži opštu arhivu. Sreska trgovinska komora Brčko Signatura fonda: BiH-ATKT/STKBč Vremenski raspon građe: 1955. srpski. Serije u fondu: 1. rješenja o stručnoj spremi radnika i dr. 4. godine i počela je sa radom 1.08.Historijat stvaraoca fonda: Sreska trgovinska komora Zvornik je osnovana Rješenjem Narodnog odbora sreza Zvornik br. personalnu dokumentaciju. 9 kut. – 1962. 3/55. 2. Količina građe: 6 knj. (2. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: (?) 272 . od 27.. Opšti spisi Personalna dokumentacija Finansijska dokumentacija Knjiga zapisnika Valorizacija fonda: 4 Fond može poslužiti kao izvor za proučavanje razvoja i djelovanja Komore kao i za rješavanje ličnih prava. 3. knjigu zapisnika sa sjednica raznih komisija. Zadatak Komore je bio da radi na unapređenju robnog prometa i da se stara o učvršćivanju i razvijanju dobrih poslovnih odnosa. Jezik u građi: bosanski.

Serije u fondu: 1. srpski. 1 kut. – 1962. te dio personalne i finansijske dokumentacije. Jezik u građi: bosanski. godine. 1960. 11. – (?) Historijat stvaraoca fonda: Sreska poljoprivredno–šumarska komora Brčko počela je sa radom 01. Opšti spisi 2. 273 . hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1960. izvještaje o stanju kadrova. ali može poslužiti kao izvor za proučavanje razvoja i djelovanja Komore kao i rješavanje ličnih prava.Poljoprivredno-šumarske komore Sreska poljoprivredno-šumarska komora Brčko Signatura fonda: BiH-ATKT/SPŠKBč Vremenski raspon građe: 1960. Količina građe: 1 knj.. (0. Personalni spisi 3.4 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži matične knjige službenika. rješenja o osnivanju. Knjige Valorizacija fonda: 4 Fond je necjelovit.

Zanatsko udruženje u Tuzli Obrtna komora – Izpostava za Veliku župu Usora i Soli Tuzla Udruženje zanatlija Tuzla Sreska zanatska komora Tuzla 274 . hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1931. 2. 3. Količina građe: 23 knj. registri.5 d/m) Sadržaj fonda: Fond se sastoji od djelovodnih protokola. registara zanatskih radnji. 4. Jezik u građi: bosanski. – 1963. spiska zanatskih radnji i dr. indeksi Valorizacija fonda: 4 Fond nije cjelovit. indexa registra obrtnika. Promjene naziva stvaraoca fonda: 1. 2 kut. ali može poslužiti kao izvor za proučavanje razvoja i djelovanja Komore kao i za rješavanje ličnih prava.Zanatske komore Sreska zanatska komora Tuzla (Udruženje zanatlijaTuzla) Signatura fonda: BiH-ATKT/SZKT (UZT) Vremenski raspon građe: 1909. knjiga članova udruženja zanatlija. registra ugovora o učenju.. Serije u fondu: 1. zapisnika o polaganju pomoćnih ispita. – 1963. srpski. Djelovodni protokoli. Zapisnici 2. (1. evidencija dozvola za rad.

– ? 275 . godine. srpski. Sreska zanatska komora Brčko Signatura fonda: BiH-ATKT/SZKBč Vremenski raspon građe: 1932. evidencije položenih majstorskih ispita. Na osnovu dostupne dokumentacije vidljivo je da je do polovine 1950. 3.. Opšta dokumentacija Zapisnici Finansijska dokumentacija Knjige Valorizacija fonda: 4 Fond nije cjelovit. izvještaji o radu. djelovodnih protokola. (1. kada i mijenja naziv u Sreska zanatska komora Tuzla. ali može poslužiti kao izvor za proučavanje razvoja i djelovanja Komore kao i za rješavanje ličnih prava. Količina građe: 26 knj. Od 1963. 2. registra izdatih zanatskih dozvola. Tuzla. obavijesti o formiranju kurseva). a za vrijeme NDH nosilo je naziv Obrtna komora – Izpostava za Veliku župu Usora i Soli.Historijat stvaraoca fonda: Zanatsko udruženje u Tuzli formirano je 1931. – 1963.7 d/m) Sadržaj fonda: Fond se sastoji od opšte dokumentacije (zapisnici sa sjednica Upravnog odbora. Jezik u građi: bosanski. 4. Predsjedništva. godine djeluje u okviru Privredne komore Tuzla kao Sekcija za zanatstvo. godine ovo Udruženje radilo pod nazivom Udruženje zanatlija Tuzla. zapisnika o polaganju pomoćnih ispita. 2 kut. knjiga ugovora. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1932. Serije u fondu: 1. finansijske dokumentacije i dr. spiskovi zaposlenog osoblja. odobrenje za rad i rješenje o prestanku djelatnosti. registra privatnih radnji.

periodične obračune i djelovodne protokole. srpski.08. godine. – 1959. na osnovu Uredbe o udruživanju privrednih organizacija i Rješenja NOS-a Brčko br. Komora je imala Ispostave u Bijeljini i Bosanskom Šamcu i Povjereništvo u Gradačcu. na Osnivačkoj skupštini osnovana Sreska zanatska komora Brčko 03.(?) – ? 276 . 1 kut. od 18. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1956. godine. Količina građe: 2 knj. ali može poslužiti kao izvor za proučavanje razvoja i djelovanja Komore kao i za rješavanje ličnih prava.IG Vremenski raspon građe: 1956.Promjene naziva stvaraoca fonda: 1.. Na osnovu raspoložive dokumentacije vidljivo je da je. 36/55.1955. 1956. prijave za uključenje u članstvo zanatske komore. Knjige Valorizacija fonda: 4 Fond je fragmentaran. odobrenja za rad.5 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži registar zanatskih radnji. Sreska zanatska komora Brčko Historijat stvaraoca fonda: Prva sjednica Odbora Udruženja zanatlija održana je 20. godine. Jezik u građi: bosanski. Opšta dokumentacija 2. spiskove članova zanatske komore. 06. Udruženje zanatlija 2. (0. Sreska zanatska komora Tuzla – Ispostava Gračanica Signatura fonda: BiH-ATKT/SZKT .1932. Serije u fondu: 1.09.

evidenciju pomoćnika. ali može poslužiti kao izvor za proučavanje razvoja i djelovanja Komore kao i za rješavanje ličnih prava. Količina građe: 13 knj. registar sklopljenih ugovora. (1. Količina građe: 17 knj. Registri i indeksi Valorizacija fonda: 4 Fond nije cjelovit. – 1963. razne statističke podatke i dr. indeks zanatlija.(?) – ? Historijat stvaraoca fonda: Krajem 1956.Sreska zanatska komora Bijeljina (Udruženje zanatlija Bijeljina) Signatura fonda: BiH-ATKT/SZKBi(UZBi) Vremenski raspon građe: 1922. srpski. 1 kut. Sreska zanatska komora Zvornik (Udruženje zanatlija Zvornik) Signatura fonda: BiH-ATKT/SZKZ (UZZ) Vremenski raspon građe: 1918.5 d/m) 277 . registar uplata članarine. ugovore o radu između poslodavaca i radnika. godine osnovana je kao Sreska zanatska komora Brčko – Ispostava Bijeljina. Serije u fondu: 1. Opšta dokumentacija 2.. Jezik u građi: bosanski. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1956.. preglede prijavljenih i odjavljenih dozvola. 2 kut. (1 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži registre zanatskih radnji. – 1962.

. Knjige Valorizacija fonda: 4 Fond nije cjelovit. zapisnike o polaganju pomoćničkih i majstorskih ispita i dr. zapisnika sa sastanka Skupštine komore. Količina građe: 4 knj. registar zanatskih radnji. evidenciju učenika – zanatlija. – 1958. ali može poslužiti kao izvor za proučavanje razvoja i djelovanja Komore kao i za rješavanje ličnih prava.5 d/m) Sadržaj fonda: Fond se sastoji od zapisnika sjednica Upravnog odbora. Opšta dokumentacija 2. Finansijska dokumentacija 3. Zapisnici 3. djelovodnog protokola. spiskove zanatskih radnji. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: (?) Sreska zanatska komora Kladanj (Udruženje zanatlija Kladanj) Signatura fonda: BiH-ATKT/SZKKl (UZKl) Vremenski raspon građe: 1946. finansijske dokumentacije i dr. dozvole za rad. registar članova komore. podatke o prometu zanatlija. Knjige 278 . srpski. indeks zanatskih dozvola. Serije u fondu: 1.Sadržaj fonda: Fond sadrži djelovodni protokol. evidencija zanatlija. Serije u fondu: 1. (0. 1 kut. Jezik u građi: bosanski. zapisnike sa sjednica Upravnog odbora. Zapisnici 2. indeksa zanatlija.

godine ova Komora djeluje kao Ispostava Sreske zanatske komore Tuzla. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1946. izvještaja o radu zadruga. ali može poslužiti kao izvor za proučavanje razvoja i djelovanja Komore kao i za rješavanje ličnih prava.Valorizacija fonda: 4 Fond je fragmentaran. Serije u fondu: 279 . Udruženje zanatlija 2. Seljačke radne zadruge Seljačke radne zadruge sreza Brčko Signatura fonda: BiH-ATK/SRZSBč Vremenski raspon građe: 1945.. godine kada mijenja naziv u Sreska zanatska komora Kladanj. Sreska zanatka komora Kladanj 3. (7. Količina građe: 125 knj. srpski. Jezik u građi: bosanski. radu zadružnih organa upravljanja i dr. 19 kut. – 1953.(?) – ? Promjene naziva stvaraoca fonda: 1.5 d/m) Sadržaj fonda: Fond se sastoji od personalne dokumentacije. izvještaja o stanju u zadrugama. Od juna mjeseca 1956. Sreska zanatska komora Tuzla – Ispostava Kladanj Historijat stvaraoca fonda: Na osnovu raspoložive dokumentacije vidljivo je da je u Kladnju djelovalo Udruženje zanatlija do 1954.

280 . 5 kut. 2. rješenja o rasporedu. završnih računa.1. popisa imovine osnivača zadruga. Personalna dokumentacija 2. proizvodnih planova i dr. (2 d/m) Sadržaj fonda: Fond se odnosi na rad seljačkih radnih zadruga. Izvještaji Valorizacija fonda: 4 Fond može poslužiti za istraživanje prilika u razdoblju djelovanja Zadruge.. – 1953. pristupnih izjava članova zadruga. a sastoji se od spisa sa osnivačkih skupština. 3. ali može poslužiti kao izvor za proučavanje razvoja i djelovanja zadruga. Opšta dokumentacija Zapisnici Finansijska dokumentacija Proizvodni planovi Valorizacija fonda: 4 Fond nije cjelovit. Seljačke radne zadruge Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/SRZT Vremenski raspon građe: 1948. zapisnika sa održanih skupština.godine i egzistiraju do 1953. Historijat stvaraoca fonda: Prve Seljačke radne zadruge na području sreza Brčko osnivaju se već 1945. srpski. rješenja o upisu u zadružni registar. Količina građe: 96 knj. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1945. Jezik u građi: bosanski. – 1953.godine. zapisnika sa sjednica Upravnog odbora. opšte arhive. 4. Serije u fondu: 1.

– 1952. (0. Količina građe: 9 knj. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1949. – 1952. SRZ “Bratstvo’’ 281 . zapisnika sa sastanka Upravnog odbora seljačkih radnih zadruga. Historijat stvaraoca fonda: Seljačke radne zadruge na području Tuzlanskog sreza počinju da se osnivaju krajem 1948. ali može poslužiti kao izvor za proučavanje razvoja i djelovanja zadruga. 1 kut. Zapisnici 3. godine. knjiga radnih dana. knjiga zapisnika. godine i to: SRZ “Podrinje’’ Čelopek. knjiga članova zadrugara. opšte arhive i dr. Historijat stvaraoca fonda: Građa fonda se odnosi na rad više seljačkih radnih zadruga (SRZ) sa područja sreza Zvornik koje su egzistirale u periodu 1949.-1952.6 d/m) Sadržaj fonda: Fond se sastoji od djelovodnih protokola. Opšta dokumentacija 2. srpski. godine i egzistiraju do 1953. Seljačke radne zadruge sreza Zvornik Signatura fonda: BiH-ATKT/ SRZSZ Vremenski raspon građe: 1949. srpski.Jezik u građi: bosanski. knjiga potraživanja zadrugara.. Serije u fondu: 1. Knjige Valorizacija fonda: 4 Fond nije cjelovit. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1948. Jezik u građi: bosanski. – 1953.

– 1961. juli’’ Gornji Rainci. pravila zadruga i dr. srpski. Izvještaji Valorizacija fonda: 4 Fond nije cjelovit. Zapisnici 2. SRZ “Sloga’’ Tršić. 282 . (2. Serije u fondu: 1. SRZ “Napredak’’ Drinjača i SRZ “Crvena Zvezda’’ Tabavci.8 d/m) Sadržaj fonda: Fond se sastoji od izvještaja godišnjih skupština. SRZ “27. evidencije članova zemljoradničkih zadruga. Zemljoradničke zadruge Zemljoradničke zadruge Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/ZZT Vremenski raspon građe: 1945. SRZ “Razvitak’’ Ročevići. Jezik u građi: bosanski. SRZ “Drina’’ Šepak. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1945. SRZ “Bratstvo-Jedinstvo’’ Kozluk. zapisnika i izvještaja o radu upravnih odbora. – ? Historijat stvaraoca fonda: Fond “Zemljoradničke zadruge Tuzla’’ sadrži arhivsku građu koja se odnosi na zemljoradničke zadruge sa područja sreza Tuzla. Količina građe: 7 kut. izvještaja o materijalno-finansijskom poslovanju.Donji Rainci. ali može poslužiti kao izvor za proučavanje razvoja i djelovanja zadruga. zapisnika sa sjednica zadružnog savjeta.

ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: (?) Historijat stvaraoca fonda: Osnovna djelatnost Zadruge bila je proizvodnja hrane i prerada mesa. Količina građe: 1 fasc. izvodi banke.. 2..o. Serije u fondu: 1. hrvatski Pismo u građi: latinica. (2 d/m) 283 . KIF i sl. Količina građe: 1 knj. u stečaju Lukavac Signatura fonda: BiH – ATKT/ZZ’’P’’Lu Vremenski raspon građe: 1988. a koja se odnosi na rad i djelovanje ZZ “Puračić’’ u stečaju Lukavac. 3. 20 reg. – 2001. 103 fasc. Zemljoradnička zadruga “Peradarstvo’’ u likvidaciji Gradačac Signatura fonda: BiH-ATKT/ZZ’’P’’Gd Vremenski raspon građe: 1986. – 2004.. personalnu dokumentaciju i dokumentaciju iz sektora općih i pravnih poslova. (8 d/m) Sadržaj fonda Fond sadrži finansijsko-račuvodstvenu dokumentaciju (platne liste. blagajna. srpski. Jezik u građi: bosanski. Opća i pravna dokumentacija Radni odnosi Finansijska dokumentacija Knjige Valorizacija fonda: 4 Fond može poslužiti kao izvor za proučavanje razvoja i djelovanja ove Zadruge. završni računi.Zemljoradnička zadruga “PURAČIĆ’’ sa p.). 48 reg. KUF. 4.

informacije. KUF. podaci o zaposlenom osoblju i dr. periodične obračune i završne račune. planove. srpski. ugovore sa kupcima. Serije u fondu: 1. izvode. ali može poslužiti kao pomoćni izvor za istraživanje rada i razvoja privrede na području regije Tuzla. rješenja o postavljenju upravnika. finansijski planovi. Jezik u građi: bosanski. otpremnice. Količina građe: 5 kut. račune. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: (?) Zemljoradničke zadruge Brčko Signatura fonda: BiH-ATKT/ZZBč Vremenski raspon građe: 1946. Planovi sjetve 284 . Finansijski planovi 3. – 1961. (2 d/m) Sadržaj fonda: Fond se sastoji od raznovrsne dokumentacije iz djelokruga rada zadruga: obavještenja o otkupu i raspodjeli sjemena. primke. KIF. Serije u fondu: 1. planovi sjetve. Ugovori sa kupcima 3. dopise. trebovanje sjemena. Opšta dokumentacija 2. Finansijska dokumentacija Valorizacija fonda: 4 Fond nije cjelovit.Sadržaj fonda: Fond sadrži ugovore sa udruženim zemljoradnicima. Ugovori sa udruženim zemljoradnicima 2. blagajnu.

završne račune. Jezik u građi: bosanski. 3. ali može poslužiti kao izvor za proučavanje razvoja i djelovanja ove Zajednice na području regije Tuzla.5 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži normativna akta. srpski. 2. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1946. – 1990. matična knjiga radnika. interna dostavna knjiga). odluke RZ. Serije u fondu: 1. Normativna akta Zapisnici sa sjednica Finansijska dokumentacija Knjige Valorizacija fonda: 4 Fond nije cjelovit. ali može poslužiti kao izvor za proučavanje razvoja i djelovanja zadruga kao i za rješavanje ličnih prava. personalna dosijea i knjige (djelovodni protokol. Zbora radnika.Valorizacija fonda: 4 Fond nije cjelovit. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: (?) 285 . rješenja i naredbe o formiranju cijena proizvoda i usluga. platne liste. finansijske kartice. sveske zapisnika sa sjednica Savjeta. srpski.. Jezik u građi: bosanski. Količina građe: 11 knj. (15. cjenovnike ugostiteljskih objekata po opštinama (za društveni sektor i samostalne objekte i zapisnike o kategoriji objekata). 240 fasc. OOSK i komisija. – ? Međuopštinska zajednica za poslove cijena Tuzla Signatura fonda: BiH-ATK/MZZPCT Vremenski raspon građe: 1980. 4.

godina (Fotografska zbirka Arhiva Tuzlanskog kantona) 286 .Hor KPD “Gajret”. 1939.

– 1947. Dokumentacija rada komisija 3. Izvještaji Valorizacija fonda: 3 S obzirom da je ovaj fond preuzet od Centralnog komiteta SK Bosne i Hercegovine Sarajevo. 2 knj. Serije u fondu: 1. srpski. – 1947. hrvatski Pismo u građi: latinica. DRUŠTVA I UDRUŽENJA Komunistička partija – Savez komunista (KPBiH/SKBiH) Okružni i oblasni komiteti Okružni komitet Komunističke partije Bosne i Hercegovine Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/OK KPBiHT Vremenski raspon građe: 1945. može poslužiti za istraživanje partijskog djelovanja OK KP Bosne i Hercegovine Tuzla. godine. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1943. Količina građe: 16 kut.V DRUŠTVENO-POLITIČKE ORGANIZACIJE. partijske izbore kao i izvještaje nižih komiteta. (4 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži dokumente koji se odnose na kadrovska pitanja.. rad komisija unutar Komiteta. Historijat stvaraoca fonda: Okružni komiteti Partije osnivani su još u toku rata. Kadrovska dokumentacija 2. Bosanski 287 . Jezik u građi: bosanski. a u Tuzli je osnovan 1943. Okružni komitet KPJ Tuzla obuhvatao je područja deset sreskih komiteta i to: Bijeljina.

Gračanica. Tuzla. dobojski. analiza rada kurseva itd. Historijat stvaraoca fonda: Zakonom o administrativno-teritorijalnoj podjeli NR Bosne i Hercegovine na oblasti (“Sl. odigrali su krupnu ulogu u učvršćivanju i izgradnji narodne vlasti na svojoj teritoriji. stvaranju i proširivanju partijskih organizacija. Doboj i Tuzlu. Jezik u građi: bosanski. list NR BiH’’ br. Teritorijalnom podjelom NR Bosne i Hercegovine na srezove. partijskih odjeljenja. Serije u fondu: 1. Derventu. 11/52). Kursevi Valorizacija fonda: 3 Fond može poslužiti za proučavanje partijske aktivnosti na području Tuzlanske oblasti. hrvatski Pismo u građi: latinica. list NR BiH’’ br. odjeljenja Oblasnog komiteta. godine ukidanjem okruga kao administrativno-teritorijalnih jedinica. Oblasni komitet Saveza komunista Bosne i Hercegovine Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/ObK KPBiHT Vremenski raspon građe: 1949. Vlasenica i Zvornik. 5 kut. – 1952. 288 . Srebrenica. gradačački. bosanskošamački.. srpski. uzdizanju kadra i osamostaljenju u radu sreskih komiteta. Zapisnici sreskih. 1952. gradskih i mjesnih komiteta 2. odžački. derventski. Prestao je sa radom 1947. (1.Šamac. godine ukidaju se oblasti i prestaje sa radom Oblasni komitet (“Sl. gračanički. srebrenički. Okružni komiteti uopšte. teslićki. maglajski. gradskih i mjesnih komiteta. Planovi rada 3. Kladanj. tešanjski. brčanski. – 1955. Lopare. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1949. zapisnika konferencija. kladanjski.3 d/m) Sadržaj fonda: Fond se sastoji od zapisnika sreskih. bosanskobrodski. loparski. gradove i opštine. Brčko. modrički. zvornički i gradove: Bijeljinu. 16/49) Tuzlanska oblast je obuhvatala srezove: bijeljinski. tuzlanski. planova rada odjeljenja. Količina građe: 13 knj. Brčko.

godine. stenografske bilješke. 5. programe. materijale Komisije za međunarodne odnose. Kladanj. Banovići. 3. zaključke. izvještaje. Serije u fondu: 1. Lopare. srpski. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1968. a po svom položaju predstavlja 289 . zapisnike i materijale sa sjednica Predsjedništva. – 1990. Historijat stvaraoca fonda: Odlukom o organizovanju i radu međuopštinske konferencije Saveza komunista. Jezik u građi: bosanski. odluke. rezimee rasprava.Međuopštinska konferencija Saveza komunista Bosne i Hercegovine Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/MOK SKBiHT Vremenski raspon građe: 1968. hrvatski Pismo u građi: latinica. 4. (12 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži opšte spise. Potreba za konstituisanjem ovakve konferencije proistekla je iz interesa i potreba za zajedničkom idejnopolitičkom akcijom Saveza komunista. Količina građe: 50 kut. konstituisana je Međuopštinska konferencija saveza komunista za opštine: Lukavac. s obzirom da ovo područje čini društveno-ekonomsku cjelinu sa zajedničkim problemima i tendencijama u daljem razvitku. analize. Kalesija i Tuzla. Srebrenik. odluke o raspuštanju nekih osnovnih organizacija. itd. koja je donesena jula mjeseca 1968. Živinice. materijale o pripremama kongresa. 2. Kadrovske komisije i Statutarne komisije. – 1990. Opšta dokumentacija Kadrovska komisija AGIT-PROP Komisija za međunarodne odnose Statutarna komisija Valorizacija fonda: 3 Fond može poslužiti za proučavanje partijske aktivnosti na području Tuzlanske oblasti. dopise i uputstva CK SKBiH i CK SKJ.

Jezik u građi: bosanski. zapisnike i materijale sa sjednica Predsjedništva. Serije u fondu: 1. Količina građe: 26 kut. predata Arhivu. sa stanovišta organizovanosti SK-a. Zapisnici i materijali sa sjednica 3.). Historijat fonda je sačinjen na osnovu građe koja je 1990. Statistički izvještaji Valorizacija fonda: 3 Fond može poslužiti za proučavanje partijske aktivnosti na području regije Bijeljina. kako u privredi tako i u drugim društvenim djelatnostima. Međuopštinska konferencija. predstavlja mjesto i oblik preko kojeg treba inicirati i razmatrati šire i značajnije probleme ovog područja. koja je.geografsku cjelinu. Tome su doprinijela cjelokupna društvena kretanja podstaknuta reformom. – 1990. bilo je neophodno obezbijediti jače povezivanje i izgrađivanje jedinstvenih stavova SK-a na širem području. Opšta dokumentacija 2. Ovu konferenciju činili su članovi koje su birale opštinske konferencije SK-a iz svojih redova i iz redova članova SK-a na području opštine. hrvatski Pismo u građi: latinica. statističke izvještaje i sl. Dio dokumentacije. ostala je pri Opštinskom komitetu SK Bosne i Hercegovine Tuzla koji je bio predavalac građe ovoga fonda. zahtijevala veće koordiniranje akcija i povezivanje putem integracije i drugih oblika saradnje. Odlukom CK SKBiH kao i svojom odlukom i programima rada. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: PrP Stepen sređenosti: arhivistički sređen 290 . kada je MOK SK Bosne i Hercegovine Tuzla prestao sa radom. Programom i zaključcima CK SKJ. Opštinske konferencije SK-a u opštinama za koje se konstituiše međuopštinska konferencija zadržavaju u svemu i u cijelosti svoju samostalnost i djeluju u skladu sa Statutom. srpski. kartoni idr. materijale opštinskih komiteta nadležnog područja upućenih MOK SK Bijeljina. Međuopštinska konferencija Saveza komunista Bosne i Hercegovine Bijeljina Signatura fonda: BiH-ATKT/MOK SKBiHBi Vremenski raspon građe: 1985. a posebno kada se radi o pokretanju zajedničkih pitanja i akcija koje traže udruženo djelovanje opština i pomoć drugih društveno-političkih faktora. godine. (6 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži opštu prepisku. koja se odnosi na finansije i knjigovodstvo (platne liste. zapisnike tematskih sjednica i sjednica radnih grupa.

Historijat stvaraoca fonda: Na osnovu Statuta Saveza komunista Bosne i Hercegovine. (14 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži zapisnike sa sastanaka. 58 kut. maja mjeseca 1985. zdravstvu itd. – 1966.). djelovodne protokole itd. godine kada je isti prestao sa radom.. Količina građe: 18 knj. uz saglasnost Predsjedništva CK SK Bosne i Hercegovine. anketne listove službenika. 4. godine. nastavljati započete idejnopolitičke aktivnosti na pitanjima zajedničkim za opštinske organizacije SK-a nadležnog područja (o srednjem obrazovanju i vaspitanju. Opšta dokumentacija Zapisnici Uputstva Knjige Valorizacija fonda: 3 Fond može poslužiti za proučavanje partijske aktivnosti na području Tuzlanskog sreza. Članovi Međuopštinske konferencije su po funkciji predsjednici opštinskih komiteta SK-a. odbrambeno-zaštitne pripreme. Opštinski komiteti Bijeljina. materijale nastale u radu konferencija i komisija. Brčko. 3. matičnu knjigu službenika. Orašje i Ugljevik. Ovaj organ će provoditi jedinstvenu politiku za kadrove od interesa za međuopštinsko područje. informacije. 291 . 2. Serije u fondu: 1. Historijat fonda je sačinjen na osnovu građe predate u Arhiv primopredajnim zapisnikom od MOK SK Bijeljina 1990. uputstva i direktive viših organa. donijeli su Odluku o organizovanju Međuopštinske konferencije Saveza komunista Bosne i Hercegovine sa sjedištem u Bijeljini. – 1990.Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1985. Sreski i opštinski komiteti Sreski komitet Saveza komunista Bosne i Hercegovine Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/SK SKBiHT Vremenski raspon građe: 1945.

Brčko. 1952. Dobošnica. Kalesija. Lopare. Srebrenik. Simin Han. list SR BiH” br. da bi 1962. podatke o borcima i njihovo držanje u zatvorima i zarobljeništvu. 1945. a 1950. zaključci Spiskovi boraca Uputstva Statistički izvještaji 292 . zaključke i zapisnike sa sastanaka i konferencija. Zapisnici. srez Tuzla čine opštine Banovići i Lukavac. izvještaji. anketne listove. list NR BiH” br. godine. pa 16. mišljenja za dodjelu “Spomenice 1941. hrvatski Pismo u građi: latinica. Historijat stvaraoca fonda: Sreski komitet Saveza komunista Bosne i Hercegovine Tuzla osnovan je. godine obuhvatao 18 opština sa naseljima u njihovom sastavu: Banovići. Vlasenica. Gračanica. Na osnovu ove teritorijalne podjele. prijedloge za odlikovanja. srez Tuzla je obuhvatao 21 mjesni narodni odbor. Ljepunice. Zvornik i Živinice (“Sl. Bijeljina. Tuzla. Srebrenik. srez Tuzla je brojao 17. Kladanj.. ocjene o radu kadrova u školama. srpski. izvještaje. Tinja. godine kada su ukinuti srezovi.’’. spiskove isključenih članova SK-a. Brijesnica. Lukavac. statističke izvještaje o članovima u osnovnim organizacijama. (8 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži referate. Bratunac. – 1966. a njihova nadležnost prenesena na opštinske skupštine i njihove organe (“Sl. gradove i opštine. list NR BiH” br. godine i teritorijalno je pripadao Tuzlanskom okrugu. Šekovići. a opštine u sastavu sreza su: Breške. 11/52). Ugljevik. kao i njegovim izmjenama 1958. 4. – 1955.Jezik u građi: bosanski. godine. Tojšići i Živinice (“Sl. 2. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1945. Od 1955. Količina građe: 19 knj. godine. Serije u fondu: 1. Zakonom o području srezova i opština. Kiseljak. Teritorijalnom podjelom NR Bosne i Hercegovine na srezove. Srebrenica. Orašje. Puračić. Sreski komitet SK Bosne i Hercegovine Tuzla radi pod tim nazivom do 1966. 29 kut. 47/62). Sreski komitet Saveza komunista Bosne i Hercegovine Bijeljina Signatura fonda: BiH-ATKT/SK SKBiHBi Vremenski raspon građe: 1945. kada su osnovani i srezovi. 14/66). 3. godine 23 mjesna odbora sa teritorijalnom pripadnošću Tuzlanskoj oblasti.

Janja. izvještaje. statistički izvještaji itd. Glavičice. Zabrđe i Zagoni. analize. 293 . referate.5 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži zapisnike sa sjednica.. Crnjelovo. Brodac. godine usvojen Zakon o području srezova i opština u NR Bosni i Hercegovini (“Sl. Bijeljina sela. Dragaljevac. Bijeljinski srez čini gradska opština Bijeljina u koju ulaze: Bijeljina. podaci o održanim sastancima i stanju u organizacijama. godine kada. Međaši. materijale rada Kadrovske i Kontrolne komisije itd. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1945. srpski. Trnova. list NR BiH” br. 16/49 i 10/50) i sastoji se od 23 područja mjesnih narodnih odbora i to: Banjica. Bijeljinski srez je pripadao Tuzlanskom okrugu sve do 1949/50. Janja. list NR BiH” br. Historijat stvaraoca fonda: Teritorijalnom podjelom Federalne Bosne i Hercegovine. Čađavica. – 1955. kartoni evidencije članova. Batković. Jezik u građi: bosanski. Patkovača. teritorijalnom podjelom. Građu čine zapisnici: Sreskog komiteta. Crnjelovo. Novo Selo. Kada je 1955. Godine 1952. Količina građe: 8 knj. Ugljevik. hrvatski Pismo u građi: latinica. gradove i opštine. 17/55) prestaje sa radom Sreski komitet Bijeljina i kao opština pripada srezu Brčko (pa samim tim i Sreskom komitetu Brčko) djelujući pod nazivom Opštinski komitet Bijeljina. Sreski komitet Saveza komunista Bosne i Hercegovine Zvornik Signatura fonda: BiH-ATKT/SK SKBiHZ Vremenski raspon građe: 1945. informacije. pripada Tuzlanskoj oblasti (“Sl. godine formiran je Sreski komitet Bijeljina. Korenita. 1945. 6 kut. programi proslava. Brodac. – 1958. planove programe. Modran. Bosanska Rača. anketne listove članstva. Zabrđe i Ugljevik (“Sl. Popovi. Dvorovi.Valorizacija fonda: 3 Fond može poslužiti za proučavanje partijske aktivnosti na području Bijeljinskog sreza i Opštine Bijeljina. informacije o sprovedenim izborima. Gojsovac i Novo Naselje i opštine Batković. Trnova. 11/52). Suho Polje. (1. Obarska. Dragaljevac. list NR BiH” br. Mjesnih komiteta i osnovnih partijskih organizacija. Vršani. kada se teritorija BiH dijeli na srezove.

list NR BiH” br. analize. list NR BiH” br. godine. dopise i uputstva viših organa. Sapna. Godine 1955. godine) itd. Drinjača. – 1958. – 1966.23/58) tako da te godine počinje sa radom i Opštinski komitet Zvornik. Jezik u građi: bosanski. 28 kut.. 2. srpski. srezu Zvornik pripada 11 opština sa naseljenim mjestima u svom sastavu i to: Bratunac. hrvatski Pismo u građi: latinica. a 1958. Kozluk. godine. Vlasenica i Zvornik (“Sl. Tako je počeo sa radom i Sreski komitet Zvornik. list NR BiH” br. Količina građe: 17 knj. Skelani. Kamenica. upitnike za delegate V kongresa SKBiH (1968. planove i programe rada. analize Kadrovska komisija Kontrolna komisija Valorizacija fonda: 3 Fond može poslužiti za proučavanje partijske aktivnosti na području Zvorničkog sreza.5 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži zapisnike sa sastanaka. Kozluk. 3. Fakovići. Sreski komitet Saveza komunista Bosne i Hercegovine Brčko Signatura fonda: BiH-ATKT/SK SKBiHBč Vremenski raspon građe: 1945. Petkovci. anketne listove članstva. Memići. 1968. Zvornik kao opština sa naseljenim mjestima u svom sastavu pripada Tuzlanskom srezu (“Sl. Sapna i Snagovo (“Sl. Historijat stvaraoca fonda: Teritorijalnom podjelom Federalne Bosne i Hercegovine. Zakonom o područjima srezova i opština u NR BiH. (6. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1945. izvještaji. u sastav sreza Zvornik ulazi grad Zvornik i 15 mjesnih odbora: Caparde. 10/50). Čelopek. informacije. 4. Grbavci. Srebrenica. Pilica. Administrativno-teritorijalnom podjelom. 1945. referate. Kalesija. Memići. Roćević.godine.Serije u fondu: 1. 17/55). formiran je Zvornički srez koji je pripadao Tuzlanskoj oblasti. Han Pijesak. 1950. Zapisnici Informacije. Međaš. 294 . Osmaci. Nova Kasaba..

srez Brčko čini gradska opština Brčko i 6 opština sa naseljenim mjestima: Brezovo Polje.Serije u fondu: 1. 17/55 i 23/58). (0. izvještaje o radu itd. list NR BiH” br. – 1962. Zapisnici Informacije i analize Uputstva Evidencije članstva Valorizacija fonda: 3 Fond može poslužiti za proučavanje partijske aktivnosti na području sreza Brčko. godine. Količina građe: 5 knj. kao opština sa naseljenim mjestima. osnovnih partijskih organizacija. Zakonom o teritorijalnoj podjeli Bosne i Hercegovine iz 1950. godine kada Brčko. gradove i opštine. srez Brčko. Žabar Gornji. Od 1952. pripada Tuzlanskom okrugu. list NR BiH” br. Rahić Gornji. Potočari. – 1966. hrvatski Pismo u građi: latinica.. Tada je počeo sa radom i Sreski komitet Saveza komunista Brčko. 4. 47/62). Jezik u građi: bosanski. Opštinskog komiteta. 2 kut. 10/50). Historijat stvaraoca fonda: Teritorijalnom podjelom iz 1945.3 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži zapisnike. srez Brčko je pripadao Tuzlanskoj oblasti i u svom sastavu brojao 20 mjesnih narodnih odbora (“Sl. Sreski komitet Saveza komunista Bosne i Hercegovine Kladanj Signatura fonda: BiH-ATKT/SK SKBiHKl Vremenski raspon građe: 1945. 3. godine. Bukvik. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1945. sa 19 mjesnih narodnih odbora. zaključke i izvještaje sa sastanaka Sreskog i mjesnih komiteta. list NR BiH” br. mijenjala se i teritorijalna nadležnost Sreskog komiteta Brčko sve do 1962. 295 . srpski. izbornih konferencija. godine. pripada srezu Tuzla (“Sl. Lončari. Shodno Zakonima o teritorijalnoj podjeli Bosne i Hercegovine (“Sl. 2. kada je teritorija Bosne i Hercegovine podijeljena na srezove.

prepiske sa drugim komitetima. uputstva o radu.Serije u fondu: 1. Čuda. Solun.. Ćude. preporuke i dopise CK SKBiH i Okružnog komiteta SK Tuzla. Godine 1950. – 1954. Olovske Luke. Starić. zapisnike sa sastanaka sekretarijata i godišnjih konferencija. Zakonom o teritorijalnoj podjeli NR Bosne i Hercegovine na srezove. list NR BiH” br. 296 . Dugandžići. godine. gradove i opštine (“Sl. srez Kladanj pripada Tuzlanskoj oblasti i broji 9 mjesnih narodnih odbora: Dugandžići. kao opština sa naseljenim mjestima u svom sastavu. Stupari i Tuholj. teritorijalno pripada srezu Tuzla. 10/50) da bi. srezu Kladanj pripadale opštine Kladanj. godine. referate. Solun. Kladanj. 11/52). Olovo i Stupari sa pripadajućim naseljenim mjestima. list NR BiH” br. Historijat stvaraoca fonda: Teritorijalnom podjelom Federalne Bosne i Hercegovine. (3 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži zapisnike sa sastanaka Sreskog. 17/55). 1945. 6 kut. mjesnih i Opštinskog komiteta kao i osnovnih partijskih organizacija. Olovo. srpski. Zaključci Valorizacija fonda: 3 Fond može poslužiti za proučavanje partijske aktivnosti na području Sreza Kladanj. – 1966. statističke podatke o broju članstva. Od 1955. a prestao je sa radom 1966. Starić. godine kada su ukinuti srezovi. Jelaške. uputstva. 1952. Jezik u građi: bosanski. hrvatski Pismo u građi: latinica. Jošija. Kladanj. Sreski komitet Saveza komunista Bosne i Hercegovine Bosanski Šamac Signatura fonda: BiH-ATKT/SK SKBiHBŠ Vremenski raspon građe: 1945. Olovske Luke. Stupari i Tuholj (“Sl. analize. Kamensko. Zapisnici i izvještaji 2. Kladanj. izvještaje. obavještenja itd. godine formiran je srez Kladanj koji je pripadao Tuzlanskom okrugu i imao 13 mjesnih narodnih odbora i to: Brloške. Količina građe: 19 knj. list NR BiH” br. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1945. kada je proglašen Zakon o području srezova i opština u NR Bosne i Hercegovine (“Sl. Olovo.

Zapisnici sa sastanaka Zapisnici sa konferencija Preporuke i uputstva viših organa Prepiske sa drugim komitetima Valorizacija fonda: 3 Fond može poslužiti za proučavanje partijske aktivnosti na području Sreza Bosanski Šamac. Zakonom o podjeli teritorije NR Bosne i Hercegovine na srezove. izjave. Orašje. Hasić Gornji. list NR BiH” br. Dokumentacija komisija 297 . potvrde o radnom stažu. gradove i opštine (“Sl. pisma. zapisnike sa sastanaka Komisije za selo. srpski. izvještaje. godine teritorijalno pripadao Tuzlanskom okrugu i imao je 14 mjesnih narodnih odbora i to: Batkuša. analize. Informacije i analize 3. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1945. – 1955. Historijat stvaraoca fonda: Srez Bosanski Šamac je 1945. Matići. Domaljevac. Donja Dubica. Bosanski Šamac. žalbe. Serije u fondu: 1. 3. informacije. Bok. Donja Slatina i Orašje. referate. 2. 11/52). Zapisnici 2. Crkvina. Slatina Gornja. (2. Jezik u građi: bosanski.. upitnike i anketne listove itd. da bi 1950. godine pripadao Tuzlanskoj oblasti sa Bosanskim Šamcem kao gradom u sastavu sreza i obuhvatao područje od 12 mjesnih narodnih odbora. 4. Tišina i Tolisa. Domaljevac. hrvatski Pismo u građi: latinica. Obudovac. Sreski komitet Saveza komunista Bosne i Hercegovine Gračanica Signatura fonda: BiH-ATKT/SK SKBiHG Vremenski raspon građe: 1945. Mahala Donja.5 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži zapisnike sa sjednica Agit-prop komisije. Količina građe: 6 knj. – 1955. ovaj srez čini gradska opština Bosanski Šamac i opštine: Crkvina. 8 kut. dokumentacije Organizaciono-instruktorske komisije.Serije u fondu: 1. Grebnica.

Teočaku. 11/52). Orahovica Gornja. Gornja Orahovica. list NR BiH” br. a 1952. izvještaje o radu Sreskog komiteta. Brijesnica. Doborovci. 10/50). Količina građe: 7 knj. godine Gračanica. kao opština sa naseljenim mjestima u svom sastavu. Brijesnica Velika. Plenuma i Sreskog aktiva. Loparama. Rapatnica. – 1954. 1955. godine. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1945.. gradove i opštine (“Sl. Gornji Moranjci. Čeliću. Zakonom o podjeli teritorije NR Bosne i Hercegovine na srezove. Orahovica Donja. 17/55). 1945. srezove i područja mjesnih narodnih odbora. Sladna. Škipovac. spiskove članova itd. karakteristike. Koraju. Godine 1950. hrvatski Pismo u građi: latinica. Malešići. godine. Lukavica. Karanovac. zapisnike sa sastanaka AGIT-PROP. teritorijalno pripada srezu Tuzla (“Sl. 2 kut. Sočkovac. Soko i Stjepan Polje. list NR BiH” br. srez Gračanica je pripadao Dobojskom okrugu i imao 16 mjesnih narodnih odbora i to: Boljanić. Historijat stvaraoca fonda: Teritorijalnom podjelom Federalne Bosne i Hercegovine na okruge. Doborovci. Sladna i Soko (“Sl.Valorizacija fonda: 3 Fond može poslužiti za proučavanje partijske aktivnosti na području Sreza Gračanica. Lukavica i Orahovica). – 1955. zapisnike i izvještaje o radu mjesnih partijskih organizacija u Tobutu. izjave o boravku u zarobljeništvu. list NR BiH” br. srez Gračanica ima gradsku opštinu Gračanica i 6 opština (Bosansko Petrovo Selo. 298 . Zakonom o područjima srezova i opština u NR Bosni i Hercegovini. srpski. Brijesnica Velika. Karanovac. Donja Orahovica. Sreski komitet Saveza komunista Bosne i Hercegovine Lopare Signatura fonda: BiH-ATKT/SK SKBiHLo Vremenski raspon građe: 1946. Lukavica. Petrovo Selo. Gračanica. Malešići. (1 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži zapisnike sa sastanaka Biroa. Doborovci. Jezik u građi: bosanski. srez Gračanica pripada Tuzlanskoj oblasti i u svom sastavu ima grad Gračanicu i područja mjesnih odbora Bosansko Petrovo Selo. Skipovac.

3. Zapisnici i izvještaji Sreskog komiteta Zapisnici i izvještaji mjesnih partijskih jedinica Zapisnici Biroa. Napomena: Na osnovu građe u fondu od 1952. – 1952. Historijat stvaraoca fonda: Od 1945. Lopare. Plenuma. teritorijalno pripada Tuzlanskom okrugu. srpski. Zakonom o administrativno-teritorijalnoj podjeli NR Bosne i Hercegovine. Sreski komitet Saveza komunista Bosne i Hercegovine Srebrenica Signatura fonda: BiH-ATKT/SK SKBiHSb Vremenski raspon građe: 1946. zapisnike sa sastanaka Sreskog komiteta. partijskih ćelija itd. godine srez Lopare. Konferencije. Priboj. Piperi. godinu pojavljuje se samo naziv SK SKBiH Bratunac pa je i odvojen kao poseban fond. kao opština sa naseljenim mjestima u svom sastavu. 2. Šibošnica i Teočak (Zakon o podjeli teritorije NR Bosne i Hercegovine na srezove. Teočak i Tutnjevac (“Sl. Priboj. Lopare. Ovakvo stanje ostaje do 1955. 4. a Lopare. 10/50). Plenuma AGIT-PROP Valorizacija fonda: 3 Fond može poslužiti za proučavanje partijske aktivnosti na području Sreza Lopare. a čini ga 10 područja mjesnih narodnih odbora i to: Čelić. 11/52). Koraj. hrvatski Pismo u građi: latinica. Šibošnica.. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1945. sa 14 mjesnih narodnih odbora. Koraj. – 1955. godine ovaj Komitet je nosio naziv Sreski komitet SKBiH Srebrenica – Bratunac. kada Sreski komitet Lopare prestaje sa radom. srez Lopare pripada Tuzlanskoj oblasti. (1 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži: opšte spise. list NR BiH” br. 299 . list NR BiH” br. Biroa. Kadrovske komisije. Količina građe: 5 knj. teritorijalno pripada srezu Tuzla (“Sl.Serije u fondu: 1. godine. a za 1953. Mačkovac. srez Lopare čine opštine Čelić. 2 kut. gradove i opštine – “Sl. list NR BiH” br. Godine 1952. Jezik u građi: bosanski. Rastošnica. 17/55). i 1954.

Sase. Sikirić. Opšta građa 2. – 1955. 1955. Brežani. ali može poslužiti za proučavanje partijske aktivnosti na području Sreza Srebrenica. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1945. pripadaju srezu Zvornik. 10/50). Karina. Zapisnici 3. Konjevići. srez Srebrenica teritorijalno pripada Tuzlanskoj oblasti i obuhvata 16 područja mjesnih narodnih odbora (“Sl. Šiljkovići.Serije u fondu: 1. Zakonom o području srezova i opština u NR Bosni i Hercegovini 1955. godine nailazi na naziv Sreski komitet Srebrenica – Bratunac. a obuhvata gradsku opštinu Srebrenica i opštine Bratunac. Kostolomci. Žabokvice i Toplica. Bratunac. kao opštine sa naseljenim mjestima u svom sastavu. Srebrenica. srezove i područja mjesnih narodnih odbora. Godine 1950. Tako je. Fakovići. 17/55) Bratunac. Luka. Žlijebac. Zakonom o podjeli teritorije NR Bosne i Hercegovine na srezove. godine pripadao je Tuzlanskom srezu. Hranča. srez Srebrenica je pripadao Tuzlanskom okrugu i obuhvatao 21 mjesni narodni odbor i to: Blažijevići. hrvatski Pismo u građi: latinica. godine (“Sl. 11/52) sjedište narodnog odbora sreza Srebrenica je u Bratuncu. godine počeo sa radom Opštinski komitet SK Srebrenica koji je teritorijalno pripadao srezu Zvornik. Fakovići. srpski. Jezik u građi: bosanski. list NR BiH” br. S obzirom da je sjedište NOS-a Srebrenica bilo u Bratuncu u građi se od 1951. a od 1958. Polom. Ratkovići. Crvice. 300 . Srebrenica. gradove i opštine (“Sl. 1945. Krnjići. Kravica. list NR BiH” br. godine. Sućeska. prestankom rada Sreskog komiteta saveza komunista Srebrenica. Osatica. list NR BiH” br. Osatica i Skelani. Fakovići i Skelani. Knjige Valorizacija fonda: 3 Fond nije kompletan. Historijat stvaraoca fonda: Teritorijalnom podjelom Federalne Bosne i Hercegovine na okruge.

ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1953. Na osnovu građe u fondu evidentno je da se građa SK KPBiH Bratunac nalazi u građi SK KPBiH Srebrenica jer je od 1952. – 1954. gradove i opštine (“Sl. i 1954. Napomena: Na osnovu građe u fondu evidentno je da se građa SK KPBiH Bratunac nalazi u građi SK KPBiH Srebrenica jer je ovaj Komitet od 1952. godine nosio naziv Sreski komitet KPBiH Srebrenica – Bratunac. opštinskih komiteta i osnovnih partijskih organizacija na području Sreza. – ? Historijat stvaraoca fonda: Godine 1950. 11/52) sjedište Narodnog odbora sreza Srebrenica je u Bratuncu. godine nosio naziv Sreski komitet KPBiH Srebrenica – Bratunac. Zakonom o podjeli teritorije NR Bosne i Hercegovine na srezove. a za 1953..Sreski komitet Saveza komunista Bosne i Hercegovine Bratunac Signatura fonda: BiH-ATKT/SK SKBiHBr Vremenski raspon građe: 1953. srez Srebrenica teritorijalno pripada Tuzlanskoj oblasti i obuhvata 16 područja mjesnih narodnih odbora (“Sl. a za 1953. ali može poslužiti za proučavanje partijske aktivnosti na području Sreza Bratunac. srpski. Osatica i Skelani. Valorizacija fonda: 3 Fond nije kompletan. Količina građe: 3 knj. 10/50). 1 kut. Krnjići. i 1954. Kravica. hrvatski Pismo u građi: latinica. list NR BiH” br. Fakovići. godinu pojavljuje se samo naziv SK SKBiH Bratunac pa je i odvojen kao poseban fond. (1 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži zapisnike sa sastanaka Sreskog komiteta. a obuhvata gradsku opštinu Srebrenica i opštine Bratunac. Jezik u građi: bosanski. list NR BiH” br. 301 . godinu pojavljuje se samo naziv SK SKBiH Bratunac.

srez Vlasenica pripada Tuzlanskom okrugu. srpski. Sarajevskoj oblasti. – 1955. list NR BiH” br. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1945. a zatim srezu Tuzla. (0.. Milići i Šekovići (“Sl. Opštinski komitet Saveza komunista Bosne i Hercegovine Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/OK SKBiHT Vremenski raspon građe: 1956. a 1950. zapisnike OOSK-a itd.Sreski komitet Saveza komunista Bosne i Hercegovine Vlasenica Signatura fonda: BiH-ATKT/SK SKBiHV Vremenski raspon građe: 1945. srezu Vlasenica pripada gradska opština Vlasenica i opštine Cikote. biografije članova. Nova Kasaba. 1 kut. (4. Han Pijesak. godine kada se u SR Bosni i Hercegovini ukidaju srezovi. godine. Od 1955. Količina građe: 8 knj. 18 kut. godine. hrvatski Pismo u građi: latinica. izjave. Historijat stvaraoca fonda: Teritorijalnom podjelom Federalne Bosne i Hercegovine 1945. Jezik u građi: bosanski. Vlasenica kao opština sa naseljenim mjestima u svom sastavu teritorijalno pripada srezu Zvornik. Zapisnici 2. do 1958. zapisnike sa sastanaka mjesnih i opštinskih komiteta. Derventa. – 1966.3 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži zapisnike sa sastanaka Plenuma Sreskog komiteta. Knjige Valorizacija fonda: 3 Fond može poslužiti za proučavanje partijske aktivnosti na području Sreza Vlasenica. Serije u fondu: 1.5 d/m) 302 . Ovakvo stanje ostaje do 1966. Godine 1952. Količina građe: 2 knj.. – 1955. 11/52).

Opštinski komitet Saveza komunista Bosne i Hercegovine Banovići Signatura fonda: BiH-ATKT/OK SKBiHBa Vremenski raspon građe: 1945. partijskih ćelija i odjeljenja (Rudnik uglja “Tito”. DK Banovići Selo. programe i planove rada. ZGP “Litva”. Stanica narodne milicije i dr. 303 . zapisnika sa izbornih konferencija i plenuma.5 d/m) Sadržaj fonda: Fond se sastoji od zapisnika sa sastanaka Rejonskog i Mjesnog komiteta. Serije u fondu: 1. srpski. izvještaja AGIT-PROP o radu i suzbijanju nepismenosti. Programi i planovi rada 3. izvještaje. zapisnici zajedničkih sastanaka Opštinskog i Rudničkog komiteta i odbora sindikata itd. uputstava Okružnog komiteta. jula 1955.). Zapisnici 2. uvodna izlaganja. Nova separacija. – ? Historijat stvaraoca fonda: Zakonom o području srezova i opština u NR Bosni i Hercegovini (“Sl. počinje sa radom Opštinski komitet Saveza komunista Tuzla koji je teritorijalno pripadao srezu Tuzla. evidencije članova. od 12. godine. hrvatski Pismo u građi: latinica. Jama Mušići. Strojni promet Banovići. Direkcija rudnika. Jezik u građi: bosanski. planskih zadataka Rudnika. (0. list NR BiH” br. odluke i sl. Evidencije Valorizacija fonda: 3 Fond može poslužiti za proučavanje partijske aktivnosti na području Tuzlanske opštine. izvještaja i zadataka osnovnih organizacija. 17/55). – 1962. Formirani su i ostali opštinski komiteti koji postaju osnovna organizaciona forma jer se u život istovremeno uvodio i novi sistem samoupravljanja.Sadržaj fonda: Fond sadrži zapisnike sa sastanaka Komiteta. Predsjedništva i raznih komisija. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1955. Količina građe: 2 kut.

. godine Lukavačkom srezu Tuzlanskog okruga pripadali su Banovići na čijem području je radio Rejonski komitet. uputstva. analize. list NR BiH’’ br. anketne listove i upitnike za članove SK-a itd. pripadaju Tuzlanskom srezu (“Sl. Količina građe: 35 kut. spiskove. kada se na teritoriji Bosne i Hercegovine formiraju oblasti. kao gradska opština. informacije. osnovnih organizacija. 16/49 i 10/50). i 1950. referate. planove. hrvatski Pismo u građi: latinica. u Banovićima radi Mjesni komitet koji pripada Tuzlanskom srezu Tuzlanske oblasti (“Sl. Sekretarijata. Opštinski komitet Saveza komunista Bosne i Hercegovine Bijeljina Signatura fonda: BiH-ATKT/OK SKBiHBi Vremenski raspon građe: 1955. godine kada su ukinuti srezovi. a 1952. AGIT-PROP Valorizacija fonda: 3 Fond može poslužiti za proučavanje partijske aktivnosti na području Opštine Banovići. godišnje statističke izvještaje o članovima SK-a za osnovne organizacije. list NR BiH’’ br. Serije u fondu: 1.1975. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1945.11/52). odluke o kažnjavanju i isključenju članova SKJ. 1945. Uputstva 3. godine Banovići. Analize. Zapisnici osnovnih organizacija i odjeljenja 2. Jezik u građi: bosanski. Aktiva. Zapisnici 2. zapisnike i zaključke sa sastanaka OK SKBiH. godine. informacije 304 . – ? Historijat stvaraoca fonda: Zakonom o teritorijalnoj podjeli Federalne Bosne i Hercegovine. prijedloge. Takvo stanje se ne mijenja do 1966. srpski.Serije u fondu: 1. Od 1949. (4 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži zapisnike sa izbornih sastanaka. izvještaje. izvještaji.

a sa radom počinje Opštinski komitet Bijeljina. 47/62). godine kada se ukidaju srezovi. planove rada. Anketni listovi Valorizacija fonda: 3 Fond može poslužiti za proučavanje partijske aktivnosti na području Opštine Zvornik. godine (“Sl. – ? Historijat stvaraoca fonda: Usvajanjem Zakona o području srezova i opština u NR Bosni i Hercegovini 1955. Opštinski komitet Saveza komunista Bosne i Hercegovine Zvornik Signatura fonda: BiH-ATKT/OK SKBiHZ Vremenski raspon građe: 1959. teritorijalno pripadaju srezu Tuzla. Bijeljina i Brčko. list NR BiH” br. list NR BiH” br. Anketni listovi i upitnici Jezik u građi: bosanski. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1955. 305 . kao opštine. prijedloge za odlikovanja. 17/55) prestaje sa radom Sreski komitet Bijeljina. Zakonom o područjima srezova i opština (“Sl. informacije. te kao opština pripada srezu Brčko. pa tako i Opštinski komitet SK Bijeljina. Statistički izvještaji 4. – 1965. Planovi rada 3. sve do 1966. referate. anketne listove članova i sl. (3 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži zapisnike i materijale sa sastanaka opštinskih konferencija i sekretarijata. Zapisnici i izvještaji 2. srpski. Količina građe: 11 kut.3. Serije u fondu: 1. izvještaje o radu. hrvatski Pismo u građi: latinica.

anketnih listova članova i sl. (1. 1958. izvještaja o radu.2 d/m) Sadržaj fonda: Fond se sastoji od zapisnika i materijala sa sastanaka sekretarijata. hrvatski Pismo u građi: latinica.23/58). Materijali i zapisnici sa sastanaka 2. Anketni listovi Valorizacija fonda: 3 Fond može poslužiti za proučavanje partijske aktivnosti na području Opštine Kladanj. – ? Historijat stvaraoca fonda: Zakonom o područjima srezova i opština u NR Bosni i Hercegovini. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1955. godine. – 1966. Opštinski komitet Saveza komunista Bosne i Hercegovine Kladanj Signatura fonda: BiH-ATKT/OK SKBiHKl Vremenski raspon građe: 1955. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1958. srpski. Jezik u građi: bosanski. kao opština sa naseljenim mjestima u svom sastavu. list NR BiH” br. Serije u fondu: 1. Izvještaji 3. pripada Tuzlanskom srezu (“Sl. srpski. Količina građe: 5 kut. Zvornik. – 306 .Jezik u građi: bosanski. konferencija i proširenih sastanaka. hrvatski Pismo u građi: latinica.

307 . 7 kut. Količina građe: 1 knj. – 1966. godine kada je Ustavnim Zakonom o ukidanju srezova u SR Bosni i Hercegovini ukinut i srez Tuzla (“Sl. izvještaji 3. godine kada je. 47/62). list NR BiH br.Historijat stvaraoca fonda: Kada je proglašen Zakon o području srezova i opština u NR Bosni i Hercegovini (Sl. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1955. referate. list SR BiH” br.1 7/55). srpski. list NR BiH” br. obavještenja. teritorijalno pripadao srezu Tuzla. (3. Bosanski Šamac pripao srezu Doboj (“Sl. statističke podatke.5 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži zapisnike sa izbornih sastanaka OK SK. izvještaje itd. Jezik u građi: bosanski. Zapisnici sa sastanaka 2. Informacije. kao opština sa naseljenim mjestima u svom sastavu. Statistički podaci Valorizacija fonda: 3 Fond može poslužiti za proučavanje partijske aktivnosti na području Opštine Bosanski Šamac. osnovnih organizacija. godine Bosanski Šamac. informacije. hrvatski Pismo u građi: latinica. Serije u fondu: 1. Kladanj je. konferencija. Zakonom o području srezova i opština NR Bosne i Hercegovine. 14/66). Tako je ostalo sve do 1966.. Tako ostaje sve do 1962. Opštinski komitet Saveza komunista Bosne i Hercegovine Bosanski Šamac Signatura fonda: BiH-ATKT/OK SKBiHBŠ Vremenski raspon građe: 1955. – ? Historijat stvaraoca fonda: Od 1955. referati. kao opština sa naseljenim mjestima u svom sastavu. teritorijalno pripada srezu Brčko.

Gračanica. informacije. Serije u fondu: 1. (1. hrvatski Pismo u građi: latinica. podatke. analize Valorizacija fonda: 3 Fond može poslužiti za proučavanje partijske aktivnosti na području Opštine Gračanica. Količina građe: 9 kut. upitnike. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1955. godine kada je. – 1971. analize.3 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži zapisnike sa sastanaka Opštinskog komiteta. (2. Zapisnici 3.Opštinski komitet Saveza komunista Bosne i Hercegovine Gračanica Signatura fonda: BiH-ATKT/OK SKBiHG Vremenski raspon građe: 1955. srpski. informacije. Opšti spisi 2. osnovnih partijskih organizacija. OOSSRN. list NR BiH” br. Opštinski komitet Saveza komunista Bosne i Hercegovine Lopare Signatura fonda: BiH-ATKT/OK SKBiHLo Vremenski raspon građe: 1955. teritorijalno pripala srezu Tuzla (“Sl. dokumentaciju Kadrovske komisije. izvještaje. – 1966. – ? Historijat stvaraoca fonda: Opštinski komitet SK Gračanica radi pod ovim nazivom od 1955.3 d/m) 308 . 17/55). Količina građe: 11 kut. Zakonom o područjima srezova i opština u NR Bosni i Hercegovini. program ideološko-političkog obrazovanja članova itd. opšte spise. Izvještaji. kao opština sa naseljenim mjestima u svom sastavu. Jezik u građi: bosanski. OSV.

Serije u fondu: 1. savjetovanja. izvještaji 309 .Sadržaj fonda: Fond se sastoji od zapisnika sa sastanaka OK. ukidanjem srezova. godine počinje sa radom Opštinski komitet SK Bosne i Hercegovine Lopare. analize. – Historijat stvaraoca fonda: Od 1955. Ovakvo stanje ostaje do 1966. a teritorijalno pripada srezu Tuzla. Zapisnici 2. godine kada je. (0. izvještaja. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1955. izvještaje. biltene itd. Zapisnici 2. hrvatski Pismo u građi: latinica. Informacije. Jezik u građi: bosanski. analize. informacija. zaključaka. – 1966. srpski. izborne konferencije. Informacije. Količina građe: 2 kut. Serije u fondu: 1. izvještaji. Anketni listovi Valorizacija fonda: 3 Fond može poslužiti za proučavanje partijske aktivnosti na području Opštine Lopare. analize 3. Sekretarijata. anketnih listova članova i sl. analiza.5 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži zapisnike sa sjednica Opštinskog komiteta. Konferencije i Sekretarijata. prestao sa radom srez Tuzla i Sreski komitet SK Tuzla. Opštinski komitet Saveza komunista Bosne i Hercegovine Srebrenica Signatura fonda: BiH-ATKT/OK SKBiHSb Vremenski raspon građe: 1958.

godine Srebrenica kao opština sa naseljenim mjestima u svom sastavu teritorijalno pripada srezu Zvornik koji je od 1958. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1955. Izvještaji Valorizacija fonda: 3 Fond može poslužiti za proučavanje partijske aktivnosti na području Opštine Bosansko Petrovo Selo. srpski. godine opština Srebrenica je sa naseljenim mjestima u svom sastavu. Serije u fondu: 1. Količina građe: 2 kut. Zapisnici 2. – 1962. zapisnike i materijale sa izbornih konferencija osnovnih partijskih organizacija i Aktiva Saveza komunista.3 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži zapisnike sa sastanaka Opštinskog komiteta. – Historijat stvaraoca fonda: Od 1955. Jezik u građi: bosanski. Opštinski komitet Saveza komunista Bosne i Hercegovine Bosansko Petrovo Selo Signatura fonda: BiH-ATKT/OK SKBiHBPS Vremenski raspon građe: 1955. srpski. godine. hrvatski 310 . godine kao opština sa naseljenim mjestima u svom sastavu pripao srezu Tuzla.Valorizacija fonda: 3 Fond može poslužiti za proučavanje partijske aktivnosti na području Opštine Srebrenica. Od 1958. (0. 23/58) i tako je ostalo do 1966. Jezik u građi: bosanski. kada je ukidanjem srezova. hrvatski Pismo u građi: latinica. prestao sa radom i srez Tuzla. izvještaje o radu Komiteta itd. pripala srezu Tuzla (“Sl. list NR BiH” br.

a 1955. Zapisnici OK Bratunac 2.. zapisnike sa zajedničkih sastanaka OK Bratunac i Srebrenica.Pismo u građi: latinica. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja 311 . kao naseljeno mjesto. kao mjesni odbor. Teritorijalnom podjelom BiH 1952. 1945. kao opština sa naseljenim mjestima u svom sastavu. hrvatski Pismo u građi: latinica. 2 kut. godine Petrovo Selo. revizione komisije. godine. kao opština. Historijat stvaraoca fonda: Teritorijalnom podjelom federalne Bosne i Hercegovine na okruge. Godine 1950. Ovakvo stanje ostaje do 1962. pripada Opštini Gračanica sreza Tuzla. godine kada Bosansko Petrovo Selo. Količina građe: 3 knj. Zapisnici OK Srebrenica Valorizacija fonda: 3 Fond može poslužiti za proučavanje partijske aktivnosti na području Opštine Bratunac. pripalo je srezu Gračanica Dobojskog okruga. pripada srezu Gračanica. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1955. srezove i područja mjesnih narodnih odbora. – 1962. godine. (0. – 1966. sastanaka sa sekretarima osnovnih organizacija i sl. Mjesni odbor Bosansko Petrovo Selo teritorijalno pripada srezu Gračanica Tuzlanske oblasti.5 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži zapisnike sa sastanaka Sekretarijata Opštinskog komiteta. zapisnike sa konferencija. pripada srezu Tuzla. srpski. Jezik u građi: bosanski. Serije u fondu: 1. Opštinski komitet Saveza komunista Bosne i Hercegovine Bratunac Signatura fonda: BiH-ATKT/OK SKBiHBr Vremenski raspon građe: 1950.

izvještaje. Bratunac kao opština sa naseljenim mjestima u svom sastavu teritorijalno pripada srezu Zvornik. godine kada su ukinuti srezovi. Zapisnici OK Lukavac Valorizacija fonda: 3 Fond može poslužiti za proučavanje partijske aktivnosti na području Opštine Lukavac. zapisnike sa sastanaka osnovnih partijskih organizacija (OPO) na području ovog Komiteta. Serije u fondu: 1. – 1966. Brijesnici Donjoj. anketne listove članova SK itd. (1. formiran je Srez Lukavac koji je pripadao Tuzlanskom okrugu i obuhvatao 21 mjesni odbor sa sjedištima u Banovićima. godine Tuzlanskoj oblasti je pripadao srez Srebrenica a sjedište Sreskog narodnog odbora bilo je u Bratuncu kao mjesnom odboru (“Sl. 312 . 10/50). Ovakvo stanje teritorijalne pripadnosti ostaje do 1966. zapisnike Opštinskog komiteta.2 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži zapisnike sa sastanaka Mjesnog komiteta i Mjesnog narodnog odbora Lukavac i Puračić. – 1966. Zapisnici MK MNO Puračić 3. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1948. list NR BiH” br. Historijat stvaraoca fonda: Zakonom o administrativno-teritorijalnoj podjeli NR Bosne i Hercegovine 1950. Količina građe: 4 kut.Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1950. Zapisnici MK MNO Lukavac 2. godine srezu Tuzla. a 1958. hrvatski Pismo u građi: latinica. Opštinski komitet Saveza komunista Bosne i Hercegovine Lukavac Signatura fonda: BiH-ATKT/OK SKBiHLu Vremenski raspon građe: 1948. Jezik u građi: bosanski. Godine 1955. – ? Historijat stvaraoca fonda: Nakon oslobođenja. Bistarcu. srpski. godine. referate. 1945. programe.

Informacije. Zapisnici 2. Opštinski komitet Saveza komunista Bosne i Hercegovine Živinice Signatura fonda: BiH-ATK/OK SKBiHŽ Vremenski raspon građe: 1946. formiranjem oblasti.Devetaku. 1952. godine. Serije u fondu: 1. Konferencije i Plenuma. Kalajevo i Brgule (“Sl. Turiji. izvještaji. Poljicu. Od 1948. Lukavac fabrika. 11/52).. godine Lukavac. Gnojnici. Puračiću. – ? 313 . Dobošnici. Crveno Brdo. Bistarac Gornji. kao Mjesni narodni odbor. Jezik u građi: bosanski. gradove i opštine. Orahovici Muslimanskoj. Tumarama i Vasiljevcima. Tulovićima. – 1966. Kiseljaku. Treštenici Srpskoj. Miričini. zapisnike sa sastanaka osnovnih organizacija SK-a itd. izvještaje. Količina građe: 2 knj. pripada srezu Tuzla od 1955. Naselje koksara. Sekretrijata. Priluku. pripada srezu Tuzla Tuzlanske oblasti. godine kada su ukinuti srezovi. Šikulje. 2 kut. kao opština sa naseljenim mjestima u svom sastavu. informacije. Lukavac Srpski. Zagorje. Smolućoj. Zakonom o podjeli teritorije NR Bosne i Hercegovine na srezove. Lukavac. analize.5 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži zapisnike sa sastanaka Opštinskog komiteta. hrvatski Pismo u građi: latinica. a 1949. Knjige Valorizacija fonda: 3 Fond može poslužiti za proučavanje partijske aktivnosti na području Opštine Živinice. analize 3. srpski. do 1966. Huskići. Podgorju. Modrac. Kontrolne komisije (karakteristike i izvode iz evidencije članova). Lukavcu Muslimanskom. Lukavac Muslimanski. (0. list NR BiH” br. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1955. srezu Tuzla pripada gradska opština Lukavac sa sjedištem narodnog odbora gradske opštine u Lukavcu u koju ulaze Smoluća. godine. Seoni. pripada srezu Tuzla.

analize. (0. izvještaji Valorizacija fonda: 3 Fond može poslužiti za proučavanje partijske aktivnosti na području Opštine Srebrenik. – 1964. srezove i područja mjesnih narodnih odbora.3 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži zapisnike sa sastanaka Opštinskog komiteta. referate. – ? Historijat stvaraoca fonda: Zakonom o podjeli teritorije NR Bosne i Hercegovine na srezove. sa tuzlanskim srezom.Historijat stvaraoca fonda: Zakonom o teritorijalnoj podjeli Federalne Bosne i Hercegovine na okruge. hrvatski Pismo u građi: latinica. Zapisnici 2. kao opština. kao opština sa naseljenim mjestima u svom sastavu. pripadaju srezu Tuzla Tuzlanskog okruga. Opštinski komitet Saveza komunista Bosne i Hercegovine Srebrenik Signatura fonda: BiH-ATKT/OK SKBiHS Vremenski raspon građe: 1954. Informacije. 1952. godine kada su ukinuti srezovi. Količina građe: 1 kut. godine. 11/52). 17/55). informacije. Serije u fondu: 1. informacije i sl. materijale. a od 1950. Živinice. Zakonom o području srezova i opština u NR Bosni i Hercegovini (“Sl. pripadaju srezu Tuzla. i takvo stanje ostaje sve do 1966. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1952. Živinice. list NR BiH” br. godine kada su ukinuti srezovi. pripadaju Tuzlanskoj oblasti. gradove i opštine. Ovakva teritorijalna pripadnost ostaje nepromijenjena sve do 1966. godine. 1945. 314 . godine. planove. srpski. pripada srezu Tuzla (“Sl. kao mjesni odbor. Srebrenik. list NR BiH” br. Jezik u građi: bosanski.

– 1966. Količina građe: 2 knj. Jezik u građi: bosanski. godine srezu Brčko. godine Orašje. godine. srpski. planove rada itd. Konferencije i osnovnih partijskih organizacija. Mjesni komitet Orašje pripada Bosanskošamačkom srezu Tuzlanske oblasti. zapisnike. Zapisnici MK i OK 2. (0. godine kada su ukinuti srezovi. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1952. – ? Historijat stvaraoca fonda: Teritorijalnom podjelom NR Bosne i Hercegovine. Serije u fondu: 1. a 1962. 1950. opšte spise. 1 kut. 315 .Opštinski komitet Saveza komunista Bosne i Hercegovine Orašje Signatura fonda: BiH-ATKT/OK SKBiHO Vremenski raspon građe: 1950. 1955. Planovi rada 3. Teritorijalnim podjelama mijenjala se i pripadnost ovog Komiteta tako da je 1952. godine postaje opština sreza Tuzla i tako ostaje do 1966. Knjige Valorizacija fonda: 3 Fond može poslužiti za proučavanje partijske aktivnosti na području Opštine Orašje. hrvatski Pismo u građi: latinica. kao opština. pripadalo srezu Bosanski Šamac.3 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži zapisnike i djelovodne protokole Mjesnog i Opštinskog komiteta Orašje..

– 1966. Ovakvo stanje ostaje do 1966. list NR BiH” br. Serije u fondu: 1. djelovodni protokol Mjesnog i Opštinskog komiteta itd. izvještaj. pripadaju Mjesnom narodnom odboru sa sjedištem u Podžiocima. zapažanja. Zakonom o području srezova i opština u NR Bosni i Hercegovini. Zapisnici Mjesnog i Opštinskog komiteta 2. pripadaju srezu Tuzla (“Sl. Količina građe: 1 kut. informacije. 1950. – ? Historijat stvaraoca fonda: Zakonom o teritorijalnoj podjeli Federalne Bosne i Hercegovine na okruge. hrvatski Pismo u građi: latinica. srez Vlasenica – Tuzlanski okrug. srpski. godine kada su ukinuti srezovi. Protokol Valorizacija fonda: 3 Fond može poslužiti za proučavanje aktivnosti ovoga Udruženja radnika na području Opštine Šekovići. izvještaje. list NR BiH” br. Godine 1955. 17/55). referate. Jezik u građi: bosanski. Šekovići. Šekovići. opšte spise. godine. 1945.3 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži zapisnike sa sastanaka Mjesnog i Opštinskog komiteta Šekovići. Srez Vlasenica. 316 . (0. godine. Zaključci. informacije 3. kao opština sa naseljenim mjestima u svom sastavu. godine pripadaju srezu Vlasenica kao Mjesni odbor (“Sl. 15/48). ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1955.Opštinski komitet Saveza komunista Bosne i Hercegovine Šekovići Signatura fonda: BiH-ATKT/OK SKBiHŠ Vremenski raspon građe: 1948. spise Kadrovske komisije. a 1948. zaključke. kao selo. teritorijalno pripada Sarajevskoj oblasti. srezove i područja mjesnih narodnih odbora.

Zakonom o podjeli teritorije NR Bosne i Hercegovine na srezove. Količina građe: 1 kut. Formiranjem oblasti. 1949. kao opština sa naseljenim mjestima u svom sastavu.3 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži zapisnike sa sastanaka Opštinskog komiteta. – ? Historijat stvaraoca fonda: Teritorijalnom podjelom Federalne Bosne i Hercegovine. od 1955. Zapisnici Rudničke konferencije i Rudničkog komiteta Valorizacija fonda: 3 Fond može poslužiti za proučavanje partijske aktivnosti na području Opštine Ugljevik. hrvatski Pismo u građi: latinica. – 1966. pripada srezu Brčko (“Sl. Teritorijalnom podjelom NR Bosne i Hercegovine. Ugljevik. Sekretarijata i osnovnih partijskih organizacija. godine. 11/52). Rudničke konferencije i Rudničkog komiteta itd. Godine 1962. godine kada su ukinuti srezovi (“Sl. 17/55 i 23/58). godine. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1955. godine. kao Mjesni odbor. (0. list NR BiH” br. Mjesni odbor Ugljevik pripada srezu Bijeljina u Tuzlanskoj oblasti. što ostaje do 1966. Političkog aktiva. Ugljevik. list NR BiH” br. 317 . Zakonom o područjima srezova i opština u NR Bosni i Hercegovini. Ugljevik. do 1962. Glinje i Bogutovo Selo (“Sl. Atmačići. zapisnike sa sastanaka kadrovske komisije. pripada srezu Ugljevik u Tuzlanskom okrugu. srpski. 1952. 1945. Serije u fondu: 1. Mezgraja-rudnik.Opštinski komitet Saveza komunista Bosne i Hercegovine Ugljevik Signatura fonda: BiH-ATKT/OK SKBiHU Vremenski raspon građe: 1963. Jezik u građi: bosanski. Zapisnici OK i Političkog aktiva 2. gradove i opštine. Mezgraja. list NR BiH” br. kao opština. 47/62). Ravno Polje. pripada srezu Tuzla. Ugljevik ostaje u srezu Bijeljina. godine. Janjari. ali kao opština u koju ulaze Ugljevik.

Jezik u građi: bosanski. Serije u fondu: 1. zaključke. hrvatski Pismo u građi: latinica. godine. Sekretarijata. – ? Historijat stvaraoca fonda: Teritorijalnom podjelom NR Bosne i Hercegovine 1955. Količina građe: 1 kut. pripada srezu Zvornik (“Sl. – 1966. 17/55). list NR BiH” br. ukidanjem sreza Zvornik. srpski.1962. list NR BiH” br. Opštinski komitet Saveza komunista Bosne i Hercegovine Kalesija Signatura fonda: BiH-ATKT/OK SKBiHKa Vremenski raspon građe: 1958. programe rada itd. programi rada Valorizacija fonda: 3 Fond može poslužiti za proučavanje partijske aktivnosti na području Opštine Vlasenica. informacije. godine. teritorijalno pripada srezu Tuzla (“Sl. Vlasenica. kao opština sa naseljenim mjestima u svom sastavu. Zapisnici OK i Sekretarijata 2.3 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži zapisnike sa sastanaka Opštinskog komiteta. a 1958. informacije.3 d/m) 318 . kada srezovi prestaju sa radom. . Zaključci. (0. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1958.Opštinski komitet Saveza komunista Bosne i Hercegovine Vlasenica Signatura fonda: BiH-ATKT/OK SKBiHV Vremenski raspon građe: 1958. (0. 23/58) sve do 1966. godine. Količina građe: 1 kut.

Količina građe: 12 knj. Kalesija je naseljeno mjesto u opštini Memići koja pripada srezu Zvornik (“Sl. fond može poslužiti za proučavanje partijske aktivnosti na području Opštine Kalesija.Konferencije i Sekretarijata. godine kada se ukidaju srezovi. pripada srezu Tuzla (“Sl. – 1966. 17 kut. Valorizacija fonda: 4 Iako je fragmentaran. 1952. hrvatski Pismo u građi: latinica. (4. 11/52).Sindikati Savez sindikata Jugoslavije . godine. Jezik u građi: bosanski. Kalesija.5 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži zapisnike sa sjednica opštinskih vijeća i godišnjih skupština.Sresko vijeće Tuzla (Sresko sindikalno vijeće Tuzla i Opštinsko sindikalno vijeće Tuzla) Signatura fonda: BiH-ATKT/SSJ-SVT (SSVT i OSVT) Vremenski raspon građe: 1948. Godine 1958.. Teritorijalnom podjelom NR Bosne i Hercegovine na srezove. list NR BiH” br. 319 . list NR BiH” br. gradove i opštine. 23/58) i takvo stanje ostaje do 1966. materijale OVSS Tuzla i sindikalnih organizacija. pripadaju srezu Zvornik u Tuzlanskom okrugu. kao mjesni odbori.nekoliko zapisnika Opštinskog komiteta. godine Kalesija Srpska i Kalesija Muslimanska. – ? Historijat stvaraoca fonda: Od 1945. Društva – Udruženja . kao opština sa naseljenim mjestima u svom sastavu.Sadržaj fonda: Fond predstavlja samo fragment . srpski. materijale i uputstva SS Bosne i Hercegovine i SS Jugoslavije. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1958.

ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1948. jedne ili više srodnih grana privrede i društvenih službi. Doboju. Kongres je donio Statut prema kome je Savez sindikata Jugoslavije klasna. godine. dok je Sreski odbor JSRNJ u Tuzli formiran krajem 1945. 1966. završne račune. godine. Akcioni odbori su formirani i u Tuzlanskom bazenu. Serije u fondu: 1. Bihaću. godine. hrvatski Pismo u građi: latinica. a konstituisan je u Beogradu na Prvoj opšte-zemaljskoj konferenciji radnika i namještenika Jugoslavije. na osnovu Odluke prvog kongresa JSRNJ. – 1966. Jezik u građi: bosanski.statističke izvještaje. a da se postojeća arhiva preda opštinskim sindikalnim vijećima u sjedištu srezova ili Gradskom sindikalnom vijeću Sarajevo. masovna. a na sindikalnoj konferenciji u Sarajevu izabran je Zemaljski odbor Jedinstvenih sindikata radnika i namještenika. 320 . jedinstvena i dobrovoljna organizacija radničke klase Jugoslavije koja objedinjuje manuelne i intelektualne radnike. Također. 4. Historijat stvaraoca fonda: Na osnovu Rješenja o odobrenju osnivanja Jedinstvenih sindikata radnika i namještenika. list DFJ” br. 2. Mostaru Sarajevu i Tuzli prestaju sa radom do kraja juna mjeseca 1966. Republičko vijeće Saveza sindikata za Bosnu i Hercegovinu je na Petoj plenarnoj sjednici donijelo Odluku da sreska sindikalna vijeća i nadzorni odbori u Banjaluci. srpski. 3. godine. Zapisnici i materijali sa sjednica Opšta dokumentacija Uputstva Finansijska dokumentacija Valorizacija fonda: 3 Fond može poslužiti za proučavanje aktivnosti ovoga Udruženja radnika na području Tuzlanskog sreza. platne liste i dosijea zaposlenog osoblja itd. koje je donio Ministar unutrašnjih poslova 1945. organizuju u sindikalne organizacije. odobrava se osnivanje i rad Jedinstvenih sindikata radnika i namještenika Jugoslavije (JSRNJ) sa pravom djelatnosti na području DFJ (“Sl. ovaj organ dobija naziv Sresko sindikalno vijeće Saveza sindikata Bosne i Hercegovine. Godine 1948. 86/45). Nakon donošenja Zakona o ukidanju srezova. a ove se udružuju u Savez sindikata. je utvrđeno da se radnici i službenici. normativna akta i odluke.

uputstva Valorizacija fonda: 3 Fond može poslužiti za proučavanje aktivnosti ovoga Udruženja radnika na području Sreza Brčko. Raspisi.Sresko vijeće Brčko.Savez sindikata Jugoslavije . raspise Republičkog vijeća SS Sarajevo.Sresko vijeće Brčko (Sresko sindikalno vijeće Brčko) Signatura fonda: BiH-ATKT/SSJ-SVBč (SSVBč) Vremenski raspon građe: 1956. 321 . 2 kut. izvještaje o zaposlenom osoblju u ustanovama. datira od te godine jer je preuzeta od Sreskog sindikalnog vijeća Tuzla. teritorijalno pripao srezu Tuzla (“Sl. srpski.. hrvatski Pismo u građi: latinica. pa i građa. godine radi pod nazivom Savez sindikata Jugoslavije . ćirilica Arhivistička informativna pomagala: PrP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1956. – 1963. zaključke sa sjednica. 47/62). Zakonom o područjima srezova i opština u NR Bosni i Hercegovini. godine ukinut je srez Brčko i. Od 1956. Opšta dokumentacija 2. analize kadrova u sindikalnim organizacijama.5 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži redovnu poštu. Jezik u građi: bosanski. Serije u fondu: 1. list NR BiH” br. – 1963. 1962. Historijat stvaraoca fonda: Sresko sindikalno vijeće Brčko je radilo od 1945. kao opština sa naseljenim mjestima u svom sastavu. Zaključci i izvještaji 3. Količina građe: 3 knj. koja je preuzeta u Arhiv Tuzla. godine kada su formirani srezovi i to pod nazivom Sreski odbor sindikata službenika državnih organa i društvenih službi Brčko. neposredne zadatke sindikalnih organizacija. (0. pripreme i sprovođenje izbora itd.

rezoluciju Upravnog odbora. učiteljstvo grada Dolnje Tuzle se okupilo 28. aprila 1905. srpski.Sresko učiteljsko društvo u Tuzli* Signatura fonda: BiH-ATK/SUDT Vremenski raspon građe: 1905. Serije u fondu: 1. hrvatski Pismo u građi: latinica. poziv za sjednicu i skupštinu itd. prijedlog budžeta. pojavljuje se naziv Jugoslovensko učiteljsko udruženje Sreskog društva u Tuzli.3 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži 3 knjige zapisnika. – 1935. Upravnog odbora i Nadzornog odbora. Društvo je preko delegata učestvovalo na Glavnoj skupštini Jugoslovenskog učiteljskog udruženja Beograd. izvještaj Nadzornog odbora o pregledu društvene blagajne. 322 . U zapisnicima sa sastanaka održanih 1922. Jezik u građi: bosanski. a sarađivalo je i sa svim društvima i bilo u toku opštih zbivanja. 1 fasc. a od 1923. godine i izabralo Privremeni odbor koji je na svojoj sjednici sastavio Pravilnik i sa potpisima prijavljenih članova poslao ga Zemaljskoj vladi na odobrenje. Dopisi 2. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1905. druženju i ostalom što je bilo zajedničko pozivu učitelja i narodnog prosvjetitelja. – ? Historijat stvaraoca fonda: Na osnovu građe koja čini ovaj fond evidentno je slijedeće: Uvidjevši potrebu za osnivanjem učiteljskog društva. životu. godine stoji naziv Učiteljsko društvo sreza Tuzlanskog. godine Sresko učiteljsko društvo u Tuzli. Udruženje (Društvo) je organizovano radilo na pitanjima stručnog rada i usavršavanja položaja u društvu.. Knjige Valorizacija fonda: 2 Fond može poslužiti kao vrijedan izvor u proučavanju djelovanja i rada ovoga Društva na području Tuzlanskog sreza. Tako je osnovano Učiteljsko društvo okružja Dolnjotuzlanskog koje je djelovalo preko Skupštine. (0. Količina građe: 3 knj. Godine 1931.

Društvo je imalo i dramsku sekciju. To je bilo prvo pjevačko društvo u Bosni i Hercegovini. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1886. U toku svog rada. 10. 2 kut. Jezik u građi: bosanski. – 1941. godinu kada je Društvo slavilo 50-godišnjicu postojanja. Historijat stvaraoca fonda: Srpsko pjevačko društvo “Njeguš’’ osnovala je Srpska pravoslavna crkvenoškolska opština u Donjoj Tuzli 1886.. Najveći dio sačuvanih dokumenata odnosi se na 1937. srpski. godine.3 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži zapisnike sa sastanaka Odbora Donjotuzlanskog srpskog crkvenog pjevačkog društva. hrvatski Pismo u građi: latinica. (2. Društvo je uspješno radilo na njegovanju umjetničkog izvođenja crkvenih i svjetovnih pjesama.. Količina građe: 12 knj. godine pod nazivom “Donjotuzlansko pjevačko društvo’’. – 1983. programe proslava.Srpsko pjevačko društvo “Njeguš’’ u Donjoj Tuzli* Signatura fonda: BiH-ATKT/SPD’’NJ’’DT Vremenski raspon građe: 1886. Dobrovoljno vatrogasno društvo Tuzla* Signatura fonda: BiH-ATKT/DVDT Vremenski raspon građe: 1883. Količina građe: 2 knj. Stvaranjem NDH. fotografije i sl.5 d/m) 323 . aprila 1941. 10 kut. rad Društva “Njeguš’’ je zabranjen. – 1941. a njegova imovina konfiskovana. Građa je preuzeta od advokata Steve Milčića koji je bio član Društva. (0. Imalo je kraće prekide u radu zbog ratnih zbivanja ili nedostatka kadra i materijalnih sredstava. Pored muzičke. spiskove članova. Valorizacija fonda: 2 Fond može poslužiti za proučavanje rada i aktivnosti ovoga Društva na području Tuzle.

organizovanje vatrogasnih tečajeva. pismene pohvale. program proslave prilikom otvaranja Sokolskog doma. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1883. 4.Sadržaj fonda: Fond sadrži Pravila iz 1883. DVD je u svim Historijskim periodima bilo aktivno. njemački Pismo u građi: latinica. 324 . zabava i proslave Dana vatrogastva. marta 1883. godine. 2. godine. saradnja sa drugim društvima širom zemlje. planove rada. godine. U sastavu Društva radile su i vatrogasne čete i industrijska vatrogasna društva (Fabrike sode. na Prvoj glavnoj skupštini. Pravila Dobrovoljne vatrogasne čete u Tuzli iz 1933. Kreke. 3. Društvo je mijenjalo svoju strukturu. 4554/I od 13. Zahvaljujući svojoj ulozi. Prvi Vatrogasni savez Bosne i Hercegovine osnovan je 1926. godine. a shodno političkim i administrativnim prilikama. Jezik u građi: bosanski. Opšta dokumentacija Zapisnici sa sjednica i skupština Spiskovi članstva Knjige Valorizacija fonda: 2 Fond može poslužiti za proučavanje rada i aktivnosti ovoga Društva na području Tuzle. godine u Brčkom.). zapisnike sa sjednica. organizovanje vatrogasnih vježbi. statut. a zvanična godina osnivanja i potvrda Statuta Društva je 1883. Historijat stvaraoca fonda: Inicijativa i pripreme za osnivanje vatrogasnog društva u Tuzli potiču od 1879. srpski. raspise. molbe za prijem u članstvo. molbe za dodjelu materijalne pomoći Društvu. hrvatski. kada je Visoka zemaljska vlada donijela rješenje (br. Solane itd. za sjedište Saveza određena je Tuzla. – 1983. a 1927. izvještaje itd. U određenim vremenskim periodima. pa čak i za vrijeme ratova nije prekidalo rad. godine). Serije u fondu: 1. spiskove članova.

pa samim tim. zapisnike sa sjednica Odbora i Skupštine. godine pokrenuta je inicijativa za formiranjem opštinskih vatrogasnih saveza. a Prva redovna skupština Sreskog vatrogasnog saveza Tuzla održana je februara mjeseca 1952. dopise o takmičenjima vatrogasaca. Jezik u građi: bosanski. Od 1956. u pojedinim mjestima). raspise. Finansiran je dotacijama od strane Oblasnog narodnog odbora. godine. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SAP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1950. hrvatski Pismo u građi: latinica. 17 kut. (4 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži izvještaje o radu. godine. dodjelu medalja. referate. Opštinski vatrogasni savez Tuzla formiran je 1965. Zapisnici Valorizacija fonda: 3 Fond može poslužiti za proučavanje rada i aktivnosti ovoga Udruženja na području Tuzle. – 1979. informacije i izvještaje o saradnji sa drugim savezima širom zemlje. Uslijed reorganizacije organa vlasti. i Oblasni vatrogasni savez. Finansiran je iz budžeta Skupštine opštine Tuzla. a 1959. prijedloge za odlikovanja. statut. godine. Količina građe: 1 knj. poslovnik o radu. Opšta dokumentacija 2. ukinut je Oblasni narodni odbor. planove rada.Opštinski vatrogasni savez Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/OVST Vremenski raspon građe: 1946. obavještenja. godine. srpski. podatke o požarima. Serije u fondu: 1. godine djeluje kao Savez DVD sreza Tuzla. zapisnike sa osnivačkih skupština DVD-a i sreskih saveza (osnivanje pri fabrikama. – 1979. Raspisi i uputstva viših organa 3. organizovanje seminara i polaganja ispita za zvanje vatrogasca itd.. prilozima i doprinosom od strane članova DVD. 325 . Područje je bilo pokriveno mrežom sreskih vatrogasnih saveza. a upisan u registar 1969. Historijat stvaraoca fonda: Oblasni savez DVD za Tuzlansku oblast formiran je 1950.

07. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1945. koja je održana 08. a za potpredsjednika Mehmedbeg Zaimović. Zapisnici Obavještenja. dopise vezane za razgraničenja državnih rezervatnih lovišta sa sreskim lovištima. Ovo Društvo je radilo pod upravom Okružnog fiskulturnog odbora. Sresko lovačko društvo je bilo član Saveza lovačkih udruženja na području Bosne i Hercegovine sa sjedištem u Sarajevu. Kasnije je dobilo naziv Sresko lovačko društvo “Konjuh” u Tuzli. (1 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži zapisnike sa skupština i sjednica. a sarađivalo je i sa Jugoslovenskim društvom lovaca u Beogradu. Društvo je također izabralo 8 članova užeg i 17 članova šireg Upravng odbora i 4 člana Nadzornog odbora. Osim sporta.1945. uputstva Razgraničenje lovišta Spiskovi članstva Valorizacija fonda: 3 Fond može poslužiti za proučavanje rada i aktivnosti ovoga Društva na području Tuzle. prihvaćena je inicijativa za obnavljanje Lovačkog udruženja čija je imovina stradala u ratnom vihoru i usvojen je naziv društva i to: Lovačko društvo “Konjuh” u Tuzli.. lovačke karte i dozvole za lov. Serije u fondu: 1. Historijat stvaraoca fonda: Na Prvoj lovačkoj skupštini za grad i srez Tuzlu. 2. Jezik u građi: bosanski. Količina građe: 5 knj.Sresko lovačko društvo “Konjuh” u Tuzli Signatura fonda: BiH-ATKT/SLD’’K’’T Vremenski raspon građe: 1945. Na Skupštini je za predsjednika izabran Teufik Selimović. spiskove članova Društva i sl. koji je bio glavna svrha. Društvo je radilo i na očuvanju i izgrađivanju tekovina NOB-e. 326 . 3. hrvatski Pismo u građi: latinica. obavještenja o zabrani lova pojedine divljači. – 1955. srpski. 3 kut. godine. 4. – 1955.

(10 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži dokumentaciju koja se odnosi na osnivanje “Udruženja’’ i carinsku i finansijsku dokumentaciju. Historijat stvaraoca fonda: Udruženje je osnovano početkom agresije na Bosnu i Hercegovinu 1992. Serije u fondu: 1. osnovne knjige evidencija. 327 . Knjige Valorizacija fonda: 3 Fond može poslužiti za proučavanje rada i aktivnosti ovoga Udruženja. – 2004. Hamdija Čemerlić’’ Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/UPJ’’HČ’’T Vremenski raspon građe: 1992. knjigu osnovnih sredstava i uposlenih radnika. godine.Udruženje prijatelja Janje “Dr. – 2004. srpski.. Finansijska dokumentacija 3. 6 blok. hrvatski Pismo u građi: latinica. Opšta dokumentacija 2.. Količina građe: 21 knj. godine i egzistiralo je do 2004. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: PrP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1992. 2 kut. Jezik u građi: bosanski. 22 fasc.. 70 reg..

OZ 17 (Orijentalna zbirka Arhiva Tuzlanskog kantona) 328 .Rukopis vjerskog moralnog djela sa historijskim bilješkama. sig.

vjenčane listove. Prilikom sređivanja i obrade. utvrđeno je da je to samo jedan dio građe koji je nastao u radu ovoga Odbora. Serije u fondu: 1. popise mladića za regrutovanje. hrvatski Pismo u građi: latinica. podatke o izvršenim vakcinacijama stanovništva. smrtovnice.. 7 kut.matičara u Bijeljini itd. vjeroučitelja i imama . budžete i završne račune vakufa. (4 d/m) Sadržaj fonda: Građa fonda sadrži rodne listove. – 1962. prijave o rođenjima i smrti. godine preuzeta je veća količina građe kojoj je prijetila opasnost od uništenja. srpski.VI VJERSKE ORGANIZACIJE Odbor islamske vjerske zajednice Bijeljina* Signatura fonda: BiH-ATKT/OIVZBi Vremenski raspon građe: 1864. popise djece za upise u mektebi iptidaije u Bijeljini i Janji. Jezik u građi: bosanski. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: (?) Historijat stvaraoca fonda: Od Odbora islamske vjerske zajednice Bijeljina 1981. Opšta dokumentacija 2. Količina građe: 235 knj. Finansijska dokumentacija 3. Knjige Valorizacija fonda: 3 Građa je nepotpuna (fragmentarna) i predstavlja samo dio poslova kojima se bavio ovaj Odbor. platne liste vakufskih službenika. 329 . ostavinske rasprave. odobrenja za ženidbu i udaju. statističke izvještaje.

Medžlis je imao zadatak da istražuje i vodi evidencije cijelog vakufskog imanja u kotaru. statističke izvještaje.godine) na osnovu koje. augusta 1894. protokole i sl. kao vijećajuća i zaključujuća oblast. urudžbene zapisnike. srpski. potčinjeni Vakufskoj komisiji u Sarajevu. Medžlisi su. Količina građe: 15 knj. (7 d/m) Sadržaj fonda: Građa fonda sadrži opštu arhivu.. za nadzor pojedinih vakufa u BiH i za upravu bosanskohercegovačke zemaljske vakufske zaklade. Opšta dokumentacija 2. kao organi za informacije i posredovanja za upravu muhamedanskih vakufskih dobara. statistiku mekteba. okružnice. postoji Zemaljsko vakufsko povjerenstvo u Sarajevu. zapisnike sa sjednica. 1884. u svakom okružnom i kotarskom mjestu. Zapisnici sa sjednica 3. – 1949. Historijat stvaraoca fonda: Na osnovu Naredbe Zemaljske vlade za BiH o postavljenju privremenih vakufskih komisija u kotarima. buždete džamija. 37 kut. 1894. Jezik u građi: bosanski.Vakufsko-mearifsko povjerenstvo Tuzla* Signatura fonda: BiH-ATKT/VMPT Vremenski raspon građe: 1909. 330 . vrši nadzor nad svim džamijama i vakufskim zgradama. postavljen je kotarski vakufski medžlis pod predsjedništvom kadije. Uzimajući u obzir molbe i želje muhamedanskoga pučanstva. godine. Protokoli Valorizacija fonda: 3 Građa fonda može poslužiti kao izvor za izučavanje djelovanja i rada ove vrste institucije na području Tuzle. godine Zemaljska vlada za BiH izdaje Naredbu o vakufskoj upravi u BiH (“Glasnik zakona i naredaba za BiH” od 1. Serije u fondu: 1. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: nesređen Dostupnost: ograničena Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1909. – 1949. učestvuje pri izdavanju vakufskih zgrada pod zakup i da vrši nadzor nad vakufskim upraviteljima i ostalim vakufskim službenicima.

nazivi organa i hijerarhija Ustava iz 1936. sresko vakufskomearifsko povjerenstvo. novine Kraljevine Jugoslavije” br. Sresko vakufsko-mearifsko povjerenstvo sa područnim mutevelijama i Džematski medžlis. a svi moraju boraviti u Sarajevu. 2 kut. osim u Sarajevu. novine Kraljevine Jugoslavije” br. U svim kotarskim mjestima. saborskim odborima i vakufskim direkcijama i Reis-ul-ulema u Sarajevu sa svojim užim i širim Savjetom (“Sl. mijenjan je nekoliko puta. a naročita izborna tijela su kotarske skupštine i okružni izborni odbori.. tajnika. i dvojice muhamedanskih odličnika kotara kao članova. Imamat džemata Tuzla* Signatura fonda: BiH-ATKT/IDžT Vremenski raspon građe: 1911. i četiri člana. Njima su potčinjena kotarska vakufska povjerenstva. Količina građe: 12 knj. Vakufsko-mearifski sabor u Sarajevu i Skoplju sa svojim organima. Najviši organ uprave je Ulema-medžlis koji se sastoji od reis-ul-uleme. džematski medžlisi. godine). 256LXIV). jednoga muderisa ili hodže jedne škole kotarskoga mjesta. godine izdaje previšnje rješenje o Statutu za autonomnu upravu islamskih vjerskih. kralj Aleksandar I je proglasio Zakon o Islamskoj vjerskoj zajednici na osnovu kojega svi muslimani u Kraljevini Jugoslaviji sačinjavaju jednu samostalnu islamsku vjersku zajednicu pod Reis-ul-ulemom kao vrhovnim vjerskim starješinom (“Službene novine Kraljevine Jugoslavije” januara mjeseca 1930. vakufskoga nadzornika. U vjerskom i vjersko-prosvjetnom pogledu. Ulemamedžlis. Godine 1959. i mutevelije. 1909.godine). Glavni i Džematski imam. četvorice članova medžlis uleme. Ulema medžlis u Sarajevu i Skoplju. novim Ustavom se objedinjuju kompetencije ustanova u jednu – Starješinstvo IVZ na području jedne republike. marta 1936. novembra 1936. 74-XVI od 31. godine. Zakonom o Islamskoj vjerskoj zajednici Kraljevine Jugoslavije navode se organi zajednice i to: džematski medžlis. godine. postoje kotarska vakufska povjerenstva koja se sastoje od šerijatskog sudije. Franjo Josip I. kao predsjednika. donesen 1947. ali je potvrđena struktura. a u vakufsko-imovinskom pogledu Vakufsko-mearifski sabor sa svojim Saborskim odborom i Vakufskom direkcijom. 331 . kotarska povjerenstva. Godine 1930. kao organi za pojedine kotare. Zemaljsko vakufsko povjerenstvo sastojalo se od predsjednika. kao i njihov djelokrug i nadležnost. godine (“Sl. propisani su Ustavom IVZ koji je objavljen 05. prijave za prelazak na Islam. (0. kao predsjednika. Godine 1936. dvojice sudija Vrhovnog šerijatskog suda i po dvojice muhamedanskih odličnika iz svakog od šest okružja zemlje. kao upravitelji pojedinih vakufa. kao izvršujuća oblast.i Zemaljsko vakufsko ravnateljstvo u Sarajevu. Ustav IVZ. imama jedne tamošnje džamije. – 1943.8 d/m) Sadržaj fonda: Građa fonda sadrži opštu arhivu. protokole i urudžbene zapisnike. IVZ su predstavljali: Reis-ul-ulema. Sastav ovih organa. vakufskih i mearifskih poslova u BiH na osnovu kojeg organi vakufsko-mearifske uprave su: džematske skupštine. sabor i saborski odbor.

Za svaki džemat. Jezik u građi: bosanski. vakufskih i mearifskih poslova u BiH na osnovu kojeg organi vakufsko-mearifske uprave su: džematske skupštine. gračanički. banjalučki. podrinski. kojeg je 1930. godine na osnovu rješenja Gradskog narodnog odbora Tuzla. 1909. Ulema-medžlis je postavljao po jednog džematskog imama (u većim džematima. novine Kraljevine Jugoslavije br. a svi moraju boraviti u Sarajevu. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: nesređen Dostupnost: ograničena Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1911. sabor i saborski odbor.Serije u fondu: 1. jadarski i osječki. kladanjski. 332 . gdje je bila potreba. tuzlanski. godine izdaje previšnje rješenje o Statutu za autonomnu upravu islamskih vjerskih. godine proglasio kralj Aleksandar I. Historijat stvaraoca fonda: Franjo Josip I. Ustavom IVZ Kraljevine Jugoslavije regulisan je djelokrug rada i organi IVZ (Sl. džematski medžlisi. i četiri člana. gradačački. vlasenički. Knjige Valorizacija fonda: 3 Građa fonda može poslužiti kao izvor za izučavanje djelovanja i rada ove vrste institucije na području Tuzle. – 1949. brčanski. srebrenički. loznički. svi muslimani u Kraljevini Jugoslaviji sačinjavaju jednu samostalnu Islamsku vjersku zajednicu pod Reis-ul-ulemom kao vrhovnim vjerskim starješinom (“Službene novine Kraljevine Jugoslavije” januara mjeseca 1930. bihaćki i travnički. Najviši organ uprave je Ulema-medžlis koji se sastoji od reis-ul-uleme. kao predsjednika. kotarska povjerenstva. zvornički. Opšta dokumentacija 2. mostarski. Ulema-medžlis imenuje glavnog imama koji vrši neposredni nadzor nad džematskim imamima za područje jednog ili više džemata (broj glavnih imama i njihovo područje djelovanja određuje Ulema-medžlis u sporazumu sa Vakufsko-mearifskim saborom). bijeljinski. 256-LXIV od 05. godine). maglajski. Tuzlanski izborni okrug obuhvatao je srezove (povjerenstva): tuzlanski. Također. novembra 1936. srpski.godine). postavljao mu se još jedan ili više pomoćnika) koji je vršio sve vjerske funkcije u džematu. Na osnovu Zakona o Islamskoj vjerskoj zajednici. jer je u istima bilo zaposleno oko 2/3 radnika islamske vjeroispovijesti. U Tuzli su sa Imamatom u službenom poslovanju bili usko vezani rudnici Kreka i Solina i Bušotina za naftu u Simin Hanu. Imamat džemata u Tuzli prestao je sa radom 1949. Područje Ulema-medžlisa u Sarajevu je imala 6 izbornih okruga i to: sarajevski. a naročita izborna tijela su kotarske skupštine i okružni izborni odbori.

godine. i odnose se na područje sjeveroistočne Bosne.. potvrde. koji su sakupljani i obrađeni u Arhivu. čifčijski i kupoprodajni ugovori Rukopisi Pisma Štampane knjige Defteri Valorizacija zbirke: 1 Dokumenti ove Zbirke odnose se na šire Tuzlansko područje. pisma. a dokumenat iz 1645. u periodu od 1954. godine. deftere. arzuhali Sidžili Rješenja šerijatskih sudova Fotokopije dokumenata Tapije. – 1936. 2. rješenja šerijatskih sudova. fermani. čifčijski i kupoprodajni ugovori. uglavnom. štampane knjige i fotokopije raznih dokumenata. 3. sidžile.VII ZBIRKE Orijentalna zbirka* Signatura zbirke: BiH-ATKT/OZ Vremenski raspon građe: 1578. 8 fasc. 6. tapije. poklonima i fotokopiranjem originala iz Orijentalnog instituta Sarajevo i Jugoslovenske akademije znanosti i umjetnosti Zagreb.. Mnogi dokumenti su obrađeni i prezentirani u stručnim časopisima zahvaljujući arhivisti-orijentalisti Šabanu Hodžiću. Berati. Godine 1980. 4. fermane. Serije u zbirci: 1. Količina građe: 8 knj.) (2 d/m) Sadržaj zbirke: Zbirka sadrži berate. 9. bujruldije. godine.. do 1972. potiču iz vremena Osmanske uprave. Jezik u građi: osmanski Pismo u građi: arapsko Arhivistička informativna pomagala: AI Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Historijat stvaraoca zbirke: Orijentalna zbirka je nastala otkupom dokumenata. jed. Najstariji rukopis datira iz 1578. (390 inv. te mogu poslužiti kao vrijedan izvor u proučavanju historije ovoga kraja. arzuhale. zbirka je sređena prema vrsti dokumenata tako da postoji 8 333 . 7. 6 kut. 5. 8.

čestitke.) (11. sidžili. hrvatski Pismo u građi: latinica. razni rukopisi. preko komisija za hronike. pozivi. sadrži i materijale koje je Opštinski odbor Tuzla koristio u izradi Hronologije radničkog pokreta. Serije u zbirci: 1. fermani.. godine. sreske društveno-političke organizacije su. 4. Sreska komisija za hronike je veliki dio istraživačkog rada povjerila tuzlanskom 334 . vakufname. (8417 dok. 3. – 1945. prikupljale građu iz perioda 1878. srpski. 49 sv. 5.inventarnih knjiga i to: rješenja šerijatskih sudova. pisma. bujruldije. Radnički pokret KPJ Omladinski pokret Sudovi NDH Ustaška nadzorna služba Valorizacija zbirke: 3 Dokumenti ove Zbirke odnose se na područje sjeveroistočne Bosne i mogu poslužiti kao vrijedan izvor u proučavanju historije ovoga kraja.1945. Dokumenti ove Zbirke su mikrofilmovani i digitalizovani. berati. Također. 2. fotokopije i štampane knjige i brošure. Jezik u građi: bosanski. Količina građe: 71 kut. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AI Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Historijat stvaraoca zbirke: U želji da se što cjelovitije obradi historija radničkog pokreta Tuzlanskog bazena. tapije.3 d/m) Sadržaj zbirke: Zbirka sadrži originalne dokumente i fotokopije koji se odnose na rad i razvoj radničkog pokreta na prostoru sjeveroistočne Bosne. kupoprodajni ugovori. Radnički pokret i narodnooslobodilačka borba u sjeveroistočnoj Bosni* Signatura zbirke: BiH-ATKT/RPiNOBSB Z Vremenski raspon građe: 1920.

12. 15. sredio i razgraničio građu u 19 ukoričenih svezaka. pisma. Također je čine i materijali koje je Opštinski odbor koristio za pisanje historije SKOJ-a. referati. zatvore i logore. Ustašku nadzornu službu (UNS). vojne formacije NOVJ.5 d/m) Sadržaj zbirke: Zbirku čine originali i kopije dokumenata koji govore o razvoju i djelovanju SKOJ-a u Tuzli i okolini. Vojnoistorijskom institutu Beograd. masovne društvene organizacije. prilozi Fotografije 335 . 6. sudove NDH. 9. SKOJ Tuzle i sjeveroistočne Bosne Signatura zbirke: BiH-ATK/SKOJTiSB Z Vremenski raspon građe: 1941. Institutu za radnički pokret Sarajevo. 5. 13. 3. 14. prepisa i kseroks-kopija dokumenata koji su se nalazili u Arhivu CK SKJ Beograd. Muzeju istočne Bosne Tuzla itd. Centralni komitet SKOJ-a Pokrajinski komitet SKOJ-a za BiH Oblasni komitet SKOJ-a za istočnu Bosnu Okružni komitet SKOJ-a za Tuzlu Okružni komitet SKOJ-a za Birač Okružni komitet SKOJ-a za Majevicu Okružni komitet SKOJ-a za Trebavu i Posavinu Sreski komitet SKOJ-a Mjesni komitet SKOJ-a Tuzla Aktivi SKOJ-a Brigadni komiteti SKOJ-a Okružni odbor USAOBiH za Okrug Tuzlanski Memoarska građa Brošure. 8. leci. pisma. Godine 1963. potjernice. 2. omladinski pokret. Dokumenti su mikrofilmovani i digitalizovani. Muzeju revolucije Sarajevo. 10. četničke formacije. proglase. Arhivu BiH Sarajevo. Arhivu CK SKBiH Sarajevo. 11. Tako je zbirka nastala prikupljanjem originala. letke. Gradsko poglavarstvo Tuzla. razvrstana na organizacione jedinice i sadrži dokumente koji se odnose na radnički pokret. spiskovi skojevaca poginulih u NOR-u. sjećanja. / 1972. fotografije itd. 4.) (1. Građa ove Zbirke je zavedena u analitički inventar. KPJ. – 1948. Arhiv grada Tuzle je istu preuzeo od Komisije za hronike.. Količina građe: 7 kut. sjećanja. 7. a rad na daljem prikupljanju ove građe predstavlja jedan od važnih zadataka ove ustanove. (499 dok.. Serije u zbirci: 1. narodnooslobodilačke odbore. njemačke jedinice i slično. spiskovi skojevaca. izvještaji. koji je prikupio. anketni upitnici članova SKOJ-a. ustašku i četničku štampu. ustaške formacije.revolucionaru i publicisti Milanu Gavriću.

pomoć narodu u hrani i sjemenu. Odjeljenje za narodno zdravlje i socijalno staranje 3. osnivanje i rad Poljoprivredne škole u Slavinovićima. izvještaji. oblasni i okružni komiteti SKOJ-a za Tuzlu. Memoarska građa. a čine je originali i kopije dokumenata koji govore o razvoju i djelovanju SKOJ-a u Tuzli i okolini. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Historijat stvaraoca zbirke: Na inicijativu Odbora za pisanje historije SKOJ-a. (1. fotografije itd. Jezik u građi: bosanski.Valorizacija zbirke: 3 Dokumenti ove Zbirke odnose se na područje sjeveroistočne Bosne i mogu poslužiti kao vrijedan izvor u proučavanju historije ovoga kraja. istočnu Bosnu. Uputstva. srpski. leci. izvještaji. 1972. Majevicu.2 d/m) Sadržaj zbirke: Zbirka sadrži dokumentaciju koja se odnosi na Odsjek poljoprivrede. Serije u zbirci: 1. industriju i zanatstvo 336 . Birač. – 1946. i zavedena kao posebna organizaciona jedinica (43) u inventarnu knjigu “Radnički pokret i NOB’’. Odjeljenje za trgovinu. pri Komisiji za historiju Sreskog komiteta SK BiH Tuzla. Oblasni narodnooslobodilački odbor za istočnu Bosnu Signatura zbirke: BiH-ATKT/OBNOOIB Z Vremenski raspon građe: 1943. hrvatski Pismo u građi: latinica. Aktivi SKOJ-a. politička i privredna zbivanja u pojedinim srezovima. Trebavu i Posavinu. godine nastala je Zbirka građe SKOJ-a Tuzle i sjeveroistočne Bosne. Sreski i Mjesni komitet SKOJ-a Tuzla. Napomena: Građa je digitalizovana. spiskovi skojevaca. PK SKOJ-a za BiH. Građa je razvrstana na 15 jedinica: CK SKOJ-a. Količina građe: 3 fasc. referati. brošure. obavještenja 2.

srpski.09. Bavio se svim vidovima organizacije i funkcionisanja vlasti na svojoj teritoriji a naročito: snabdijevanjem stanovništva i vojske namirnicama. Visoko i Višegrad. Gradačac.Valorizacija zbirke: 2 Zbirka nije cjelovita. godine na osnovu Zakona o administrativno-teritorijalnoj podjeli NR Bosne i Hercegovine i Zakona o izboru i radu privrednih oblasnih narodnih odbora i o načinu prenosa nadležnosti na NOO. Oblasni NOO za istočnu Bosnu imao je pod svojom upravom dva okruga: sarajevski i tuzlanski. školstva. Građa sadrži vrijedne podatke za razne istraživačke teme. Srebrenica. Vlasenica i Zvornik. Sarajevo. hrvatski Pismo u građi: latinica. dobro je sačuvana i pruža mogućnosti za proučavanje izgradnje aparata državne vlasti u Bosne i Hercegovine. Fojnica. Zenica. Valorizacija zbirke: 3 337 .6 d/m) Sadržaj zbirke: Zbirka sadrži dokumente koji se odnose na rad Povjerenstva za “ponovu’’ koje se bavilo pitanjima konfiskacije jevrejske i srpske imovine. godine kao najviši organ vlasti na oslobođenoj teritoriji istočne Bosne. Kladanj. – 1944. Gračanica. Jezik u građi: bosanski. Količina građe: 2 fasc. (0. Doboj.1944. ali i na teritoriji Tuzlanske oblasti. Tuzla. sreski. Žepče. Sarajevski su činili rsezovi: Čajniče. Pod jurisdikcijom Oblasnog NOO nalazili su se okružni. poljoprivrede itd. – 1949. Gradsko poglavarstvo Tuzla* Signatura zbirke: BiH-ATKT/GPT Z Vremenski raspon građe: 1941. Oblasni NOO za istočnu Bosnu prestao je sa radom u aprilu mjesecu 1949. gradski i seoski narodnooslobodilački odbori. Brčko. obnovom privrede. a Tuzlanski: Bijeljina. Foča. Maglaj. Rogatica. Historijat stvaraoca zbirke: Oblasni NOO za istočnu Bosnu formiran je 03. organizacijom i djelovanjem sudstva. zaštiti stanovništva. uspostavljanju saobraćajnih veza. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AI Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca zbirke: 1944.

) Dokumentacija iz perioda NOR-a (6 dok. godine. popise imovine. od broja 6395 – 6640). kao i postupak sa imovinom jevrejskih porodica odvedenih u logor. Količina građe: 5 kut. 4. molbe za unapređenja i dodjelu penzije. personalnu upravu.Dokumenti ove Zbirke mogu poslužiti kao vrijedan izvor u proučavanju djelovanja i rada ovog Poglavarstva. (2 d/m) Sadržaj zbirke: Zbirku čine dokumenti koji se odnose na polise osiguranja. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Historijat stvaraoca zbirke: Gradsko poglavarstvo u Tuzli je od 1941. Gradsko poglavarstvo Brčko* Signatura zbirke: BiH-ATKT/GPBč Z Vremenski raspon građe: 1878. stvaranjem NDH. projekat škole u Goricama.) Dokumentacija iz perioda Kraljevine SHS (89 dok. – 1945. dozvole za otvaranje privatnih radnji. završne račune itd.) 338 . ali i historije ovoga kraja. Serije u zbirci: 1. hrvatski Pismo u građi: latinica. Za svoj rad ovo Povjerenstvo je bilo odgovorno Glavnoj riznici u Zagrebu. srpski. u svom djelokrugu rada imalo sve upravne poslove na teritoriji Tuzle. Dokumenti se odnose na rad “Povjerenstva za ponovu” koje se bavilo pitanjima konfiskacija jevrejske i srpske imovine. poreske prijave. godine.) Dokumentacija iz perioda Kraljevine Jugoslavije (132 dok. jer se kroz dokumente može pratiti rad i postupak ovog resora sa imovinom jevrejskih porodica iz Tuzle koje su tokom rata odvedene u logor. Jezik u građi: bosanski. prijedloge planiranja budžeta. Dokumentacija iz perioda austrougarske uprave (7 dok. Djelovalo je u sastavu organa Velike Župe “Usora i Soli”. razne račune. 2. Ova Zbirka je uvedena kao posebna jedinica (serija) u inventarnu knjigu Radnički pokret i NOB (jedinica 75. cjenovnike. 3. zapisnike sa sjednica članova Općinske uprave. Gradsko poglavarstvo u Tuzli je prestalo sa radom oslobođenjem Tuzle od strane jedinica NOVJ 1944.

Gradsko poglavarstvo 2. Ista je sređena i pristupačna za korištenje.Valorizacija zbirke: 3 Dokumenti ove Zbirke mogu poslužiti kao vrijedan izvor u proučavanju historije ovoga kraja. srpski. godine izdatih fizičkim licima na zemljište sa područja Gradačca. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Promjene naziva stvaraoca zbirke: 1. Valorizacija zbirke: 3 Po svom sadržaju ova Zbirka može poslužiti kao vrijedan izvor u proučavanju zemljišnog fonda. ali pod novim nazivom Opštinsko poglavarstvo Brčko. hrvatski Pismo u građi: latinica. ćirilica 339 . Ovakvo stanje se nije promijenilo sve do kraja narodnooslobodilačkog rata kada. (tapije) (0. srpski. Direktno su bila podređena kotarskim nadstojnicima. Kotarski ured Gradačac Signatura zbirke: BiH-ATKT/KUGd Z Vremenski raspon građe: 1886. godine. hrvatski Pismo u građi: latinica. Jezik u građi: bosanski. 1878. Količina građe: 1 knj. sve kompetencije Opštinskog poglavarstva preuzima Opštinski narodni odbor Brčko. Opštinsko poglavarstvo Historijat stvaraoca zbirke: Austrougarskom okupacijom Bosne i Hercegovine. Jezik u građi: bosanski. Nastankom Kraljevine SHS ostala je ista teritorijalno-upravna podjela samo sa novim nazivima. gradska poglavarstva su bila vrhovna upravna vlast u gradovima i bavila su se svim sferama političkog i društvenog života. formiranjem nove vlasti. a Gradsko poglavarstvo Brčko je zadržalo ranije kompetencije.3 d/m) Sadržaj zbirke: Zbirka se sastoji od 200 tapija iz 1886.

ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Historijat stvaraoca zbirke: U periodu od 1917.. – 1919. novčanu knjigu Vojnog oblasnog skladišta.” Tuzla Signatura zbirke: BIH – ATKT/Z”PIPAOO” T Vremenski raspon građe: 1879. Količina građe: 1 kut. (0. srpski.3 d/m) 340 . Pravila “Društva za pomoć sirotinje i porodica siromašnih vojnika u Tuzli’’. dopise Okružnog odbora Narodnog vijeća. godine u Tuzli je radilo Okružno i Kotarsko narodno vijeće. do 1919. (0. Zbirka prevoda “Ispisa iz povjerljivih arhiva Okružne oblasti u Tuzli 1879. telegrame i dopise upućene Gradskom kotarskom uredu za Kotarsko Narodno vijeće. – 1908. oglase i proglase izdate za vrijeme rada Narodnog vijeća.Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Narodno vijeće Tuzla Signatura zbirke: BiH-ATKT/NVT Z Vremenski raspon građe: 1917. Sačuvani su samo dijelovi građe koju čine opšta arhiva. spise koji se odnose na spor u materijalnim stvarima.4 d/m) Sadržaj zbirke: Zbirka sadrži spiskove izdate hrane u narodnim kuhinjama I i II u Tuzli. Valorizacija zbirke: 3 Iako građa Zbirke nije potpuna. rad Narodne kuhinje i Društva za pomoć sirotinji i porodicama siromašnih vojnika u Tuzli. Količina građe: 1 fasc. Vijesnik naredaba itd. hrvatski Pismo u građi: latinica. račune. – 1908. Jezik u građi: bosanski. može poslužiti kao pomoćni izvor u proučavanju rada ovoga Vijeća na uskom području lokalne uprave.

Prevode ispisa sa njemačkog jezika uradio je Vojislav Bogičević. Količina građe: 1 knj. – 1931. Sadržaj zbirke: Zbirka sadrži jednu knjigu (400 stranica) ali samo u digitalnom obliku. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: sređen Dostupnost: bez ograničenja Domovnica Imamata džemata Bašigovci Signatura zbirke: BIH – ATKT/DIDžBš Z Vremenski raspon građe: 1930. Jezik u građi: bosanski. srpski. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: CD Stepen sređenosti: sređen Dostupnost: ograničena Ljetopis Katoličkog samostana Tuzla Signatura zbirke: BIH – ATKT/LJKST Z Vremenski raspon građe: 1809. Jezik u građi: latinski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: sređen Dostupnost: bez ograničenja 341 .Sadržaj zbirke: Zbirka sadrži prevode ispisa dokumenata izdvojenih iz Prezidijalne arhive Okružne oblasti u Tuzli. – 1871. Sadržaj zbirke: Zbirka sadrži jednu knjigu pisanu na latinskom jeziku. hrvatski Pismo u građi: latinica. Količina građe: 1 knj. prof. hrvatski Pismo u građi: latinica. U knjizi su upisani podaci o rođenju i smrti mještana. srpski. Jezik u građi: bosanski.

arhive ustaške nadzorne službe. povlačenja jedinica. izvještaje. (1233 mikrosnimka) Sadržaj zbirke: Zbirka sadrži mikrosnimke dokumenata koji se odnose na vojne operacije. raznih jedinica NOVJ itd. latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: nesređen Dostupnost: ograničena Mikroteka* Signatura zbirke: BiH-ATKT/MT Z Vremenski raspon građe: 1941. proglase i sl. hrvatski Pismo u građi: ćirilica.Ljetopis Javne ustanove Osnovna muzička škola Tuzla Signatura zbirke: BIH – ATKT /LJOMŠT Z Vremenski raspon građe: 1994. letke. naređenja. Sadržaj zbirke: Zbirka sadrži dvije knjige. 342 .2 d/m) Sadržaj zbirke: Zbirka sadrži fotokopije dokumenata koji se odnose na rad Uprave Gajretovog konvikta Tuzla i Glavnog odbora “Gajreta” Sarajevo. Jezik u građi: bosanski. ali samo u digitalnom obliku. kao i zapisnike odborskih sjednica. – 1932. (3. – 1945. Količina građe: 17 mikrofilm. Količina građe: 9 kut. Jezik u građi: bosanski. Količina građe: 2 knj. srpski.. – 2006. hrvatski Pismo u građi: latinica. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: CD Stepen sređenosti: sređen Dostupnost: ograničena Kulturno-prosvjetno društvo “Gajret” u Tuzli Signatura zbirke: BIH – ATKT/KPD”G”T Z Vremenski raspon građe: 1907. iz zaplijenjene četničke arhive. srpski.

636 ratni per. građevinarstvo. Ozrenski korpus (27 mikrosnimaka). Količina građe: 3665 fotogr. Stara Tuzla Radnička samouprava Industrija Poljoprivreda 343 . 2. kulturu. Mikrosnimci su uvedeni u knjigu analitičkog inventara “Radnički pokret i NOB”. Sadržaj zbirke: Zbirka sadrži fotografije na kojima je predstavljen razvoj Tuzlanskog bazena. To su mikrofilmovi dokumenata: Trećeg korpusa NOVJ. a odnose se na: Četnička arhiva (95 mikrosnimaka).. Crnu Goru i Bosnu i Hercegovinu (32 mikrosnimka). Vrhovna komanda (59 mikrosnimaka). industriju. te tako imamo fotografije koje prikazuju političke manifestacije. hrvatski Pismo u građi: latinica. Drinski korpus (47 mikrosnimaka). a čine je mikrofilmovi dokumenata Vojnoistorijskog instituta Beograd koji se odnose na teritoriju Tuzle i okoline iz vremena Drugog svjetskog rata. 4.Valorizacija zbirke: 3 Dokumenti ove Zbirke odnose se na šire Tuzlansko područje i mogu poslužiti kao vrijedan izvor u proučavanju historije ovoga kraja. Trebavski odred (22 mikrosnimka). Majevički korpus (62 mikrosnimka). zanatstvo. poljoprivredu. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: ograničena upotreba Historijat stvaraoca zbirke: Mikroteka Arhiva predstavlja dio građe Radničkog pokreta i NOB-a. školstvo i narodno prosvjećivanje. – 1995. Serije u zbirci: 1. prirodne ljepote. Fotografije* Signatura zbirke: BiH-ATKT/FTG Z Vremenski raspon građe: 1873. radničku i društvenu samoupravu. srpski. Istaknuti dio štaba Vrhovne komande Jugoslovenske vojske u otadžbini za Sandžak. Jezik u građi: bosanski. Mikrofilmovi četničke arhive sadrže 1233 mikrosnimka. borce NOR-a itd. 3. Srbijanski korpus (39 mikrosnimaka). raznih jedinica NOVJ. Istaknuti dio Vrhovne komande (86 mikrosnimaka) Ustaška nadzorna služba (764 mikrosnimka). zaplijenjene četničke arhive i ustaške nadzorne službe (UNS).

18.slijeganje terena Nova Tuzla Revolucionarni radnički pokret Narodnooslobodilačka borba Ratni zločini Političke organizacije Fotografije mjesta u okolini Tuzle Portreti Narodno pozorište Tuzla Pionirsko pozorište Tuzla Fotografije boraca “16. 7. 14. 19. Kultura Školstvo i narodno prosvjećivanje Građevinarstvo Zanatstvo Prirodne ljepote i turizam Ugostiteljstvo Sport Stara Tuzla . 23. srpski. (1. Količina građe: 3 kut. Stara štampa. 17. Razvrstana je tematski na serije. 21. godina’’ za koje je pored analitičkog popisa urađen imenski i tematski registar. 11. 12. ali i pojedinih ličnosti. 16. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Historijat stvaraoca zbirke: Zbirka fotografija je nastala.5. 22. 6. uglavnom. izdvajanjem iz preuzetih fondova i slično. muslimanske brigade’’ Ostalo Valorizacija zbirke: 3 Fotografije ove Zbirke odnose se na područje sjeveroistočne Bosne i mogu poslužiti kao vrijedan izvor u proučavanju historije ovoga kraja. – 1995. poklonima. – 1983. Jezik u građi: bosanski. hrvatski Pismo u građi: latinica. 8. 10.2 d/m) 344 . 9. Posebnu seriju ove Zbirke čini 636 fotografija pod nazivom “Ratna 1992. otkupom. 13. Plakati* Signatura zbirke: BiH-ATKT/SŠP Z Vremenski raspon građe: 1912. presnimavanjem. 15. 20.

proglasa i letaka koji se odnose na II svjetski rat. godine izdvajanjem građe iz raznih fondova. obveznice i police osiguranja. – 1954. hrvatski Pismo u građi: latinica. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Historijat stvaraoca zbirke: Zbirka je nastala 1986. srpski.Sadržaj zbirke: Zbirka sadrži raznu štampu. Jezik u građi: bosanski.4 d/m) Sadržaj zbirke: Zbirka sadrži dionice. prilikom njihove obrade. Valorizacija zbirke: 3 Po svom sadržaju ova Zbirka može poslužiti kao vrijedan izvor u proučavanju historije ovoga kraja. obveznice i police osiguranja Signatura zbirke: BiH-ATKT/DOiPO Z Vremenski raspon građe: 1908. Dionice. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja 345 . Napomena: Dio štampe. plakata. hrvatski Pismo u građi: latinica. srpski. Valorizacija zbirke: 3 Po svom sadržaju ova Zbirka može poslužiti kao vrijedan izvor u proučavanju historije ovoga kraja. plakate. nalazi se u analitičkoj knjizi inventara Zbirke “Radnički pokret i NOB’’. te otkupom i poklonima tako da se i dalje dopunjuje. Jezik u građi: bosanski. parole i proglase. (0. Količina građe: 1 kut.

te otkupom i poklonima tako da se i dalje dopunjuje. Arhivu Vojnoistorijskog instituta Beograd. Instituta za istoriju Sarajevo. francuski. Sarajevu. Brčkom. a potiču iz Arhiva Bosne i Hercegovine. Arhiva TK i Muzeja istočne Bosne. (1. Arhiva CKSKJ Beograd. Muzeja revolucije Sarajevo. godine -* Signatura zbirke: BiH-ATKT/ZVBiH –GŠRBiHiHB Z Vremenski raspon građe: 1919. štrajka rudara i Husinske bune. godine sa ciljem da se prikupi građa o generalnom štrajku rudara BiH i Husinskoj buni 1920. godine izdvajanjem građe iz raznih fondova. Sarajevu. ruski Pismo u građi: latinica. Zemaljska vlada Bosne i Hercegovine . godine radi izdavanja Zbornika dokumenata. hrvatski. Institutu za istoriju Sarajevo. prepisi i fotografije. 346 . Arhivu CKSKJ Beograd. Količina građe: 3 fasc. Tuzli i Beogradu. Dionice i obveznice su izdate u Bijeljini. Arhiva Vojnoistorijskog instituta Beograd. Kaknja.Historijat stvaraoca zbirke: Zbirka je nastala 1986. Zenice kao i na Husinsku bunu. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Historijat stvaraoca zbirke: Zbirka je nastala 1979. Ljubljani i Zagrebu. Valorizacija zbirke: 3 Dokumenti ove Zbirke mogu poslužiti kao vrijedan izvor u proučavanju historije Bosne i Hercegovine.Generalni štrajk rudara Bosne i Hercegovine i Husinska buna 1920. Prikupljenu građu čine fotokopije. Arhivu TK i Muzeja istočne Bosne a odnose se na štrajk rudara Breze. a police osiguranja u Beogradu. prilikom njihove obrade. Jezik u građi: bosanski.2 d/m) Sadržaj zbirke: Zbirku čine prepisi i fotokopije dokumenata urađene u Arhivu BiH Sarajevo. – 1923. srpski. Muzeju revolucije Sarajevo.

godine. učešće stranih brigada itd. – 1988. Banoviće i Brčko. (1151 dok. i 103 fotogr. (1. Količina građe: 4 kut.6 d/m) Odbor za izradu Monografije “Tuzlanski partizanski odred” Tuzla Signatura zbirke: BiH-ATKT/OZIM’’TPO’’ Z Vremenski raspon građe: 1985. kadrovsko odjeljenje. Lukavcu i Donjoj Višći.6 d/m) 347 . Jezik u građi: bosanski. dok je organizaciju rada vodio Glavni štab omladinskih radnih brigada (ORB). Valorizacija zbirke: 3 Po svom sadržaju ova Zbirka može poslužiti kao vrijedan izvor u proučavanju organizovanja i rada omladinskih radnih akcija. Veći dio građe nalazi se u Arhivu BiH Sarajevo i Arhivu Jugoslavije Beograd. Radovi na pruzi su započeli u maju mjesecu. štaba. spiskove članova KPJ.) Sadržaj zbirke: Zbirka sadrži dio arhive Uprave gradilišta.Omladinska pruga “Brčko – Banovići” Signatura zbirke: BiH-ATKT/OP’’BB’’ Z Vremenski raspon građe: 1946. Rapatnici. Prihvaćen je prijedlog Centralnog odbora USAOJ-a da Prugu gradi Omladina Jugoslavije. a završeni u decembru 1946. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Historijat stvaraoca zbirke: Privredni savjet Vlade FNRJ je odobrio kredit za izgradnju pruge koja ima industrijski i putnički značaj za sjeveroistočnu Bosnu jer je povezala centar rudničkog bazena sa riječnom lukom na Savi tj. hrvatski Pismo u građi: latinica. srpski. a kasnije Uprava za izgradnju. dokumente partijskog rukovodstva sekcija. Radovima je rukovodio Odbor za građenje. komandira i zamjenika po sekcijama i smjenama. Količina građe: 4 kut. Formirano je i partijsko rukovodstvo u Brčkom sa sekcijama u Bijeloj. (1. SKOJ-a.

Odbor je prestao sa radom 1988. spisak boraca Odreda. registri i spiskovi boraca. Količina građe: 3 kut. fotografije i drugi materijal koji je korišten za izradu Monografije. Lukavac i Srebrenik. – 1979. Dopisi u vezi finansiranja i troškova 348 . upitnici ličnih podataka boraca. srpski. koncepte i radne verzije tekstova za knjigu. izvode iz dokumenata IRP BiH. Valorizacija zbirke: 3 Po svom sadržaju ova Zbirka može poslužiti kao vrijedan izvor u proučavanju djelovanja ovoga Odreda. Zapisnici sa sjednica Odbora 2. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: PrP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Historijat stvaraoca zbirke: Opštinska konferencija SSRN Tuzla – Koordinacioni odbor za obilježavanje značajnih događaja i ličnosti iz istorije naroda i narodnosti SR BiH je 1985.” Ovaj Odbor je sakupljao građu.2 d/m) Sadržaj zbirke: Zbirku čine zapisnici sa sjednica Odbora. Serije u zbirci: 1. dopisi u vezi sa promocijom knjige. Odbor za izdavanje Zbornika sjećanja “15. knjige evidencije boraca i upitnike za opštine Tuzla. godine kada je izdata Monografija. sjećanja boraca. spisak članova Odbora. Jezik u građi: bosanski. (1. godine konstituisala Odbor za izdavanje Monografije “Tuzlanski partizanski odred. majevička NOU brigada” Tuzla Signatura zbirke: BiH-ATKT/OZIZ “15. recenzije na knjigu. kao i isplati autorskih honorara.MNOUB’’ Z Vremenski raspon građe: 1973.Sadržaj zbirke: Zbirka sadrži zapisnike sa sjednica Odbora. finansiranjem i troškovima. hrvatski Pismo u građi: latinica.

Odbor je prestao sa radom 1979. muslimanska NOU brigada” Tuzla Signatura zbirke: BiH-ATKT/OZIE “16. godine Inicijativni odbor za izdavanje Zbornika.3. (5 d/m) Sadržaj zbirke: Zbirka sadrži materijale Odbora. izabran je 1973. Jezik u građi: bosanski. Registri i spiskovi boraca 4. Radilo se na prikupljanju evidencije boraca. – 1978. godine. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: PrP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Historijat stvaraoca zbirke: Pri Opštinskom odboru SUBNOR-a Tuzla – Sekcija boraca 15. fotokopije upitnika i spiskove boraca upotrijebljene za izradu Monografije. sjećanja boraca. srpski.. pisanju tekstova i priloga. fotografije. a građa je predata Arhivu 1981. srpski. Odbor za izdavanje Edicije “16. majevičke brigade. Pokroviteljstvo nad Odborom preuzela je Skupština opštine Tuzla. Upitnici ličnih podataka boraca Valorizacija zbirke: 3 Po svom sadržaju ova Zbirka može poslužiti kao vrijedan izvor u proučavanju djelovanja ove Brigade. godine kada je izdat Zbornik. Jezik u građi: bosanski. Valorizacija zbirke: 3 Po svom sadržaju ova Zbirka može poslužiti kao vrijedan izvor u proučavanju djelovanja ove Brigade. 20 kut. hrvatski 349 . Količina građe: 2 knj.MNOUB’’ Z Vremenski raspon građe: 1974. Fotografije boraca su zavedene u inventarnu knjigu fototeke (FB – 1241 – 1350).

hrvatski Pismo u građi: latinica. Količina građe: 16 kut.NOUD’’ Z Vremenski raspon građe: 1991. kako onih koji su bili na formiranju iste 1943. anketni listovi. Arhiv SR Bosne i Hercegovine Sarajevo i dr. U prikupljanju i kseroksiranju potrebnih dokumenata učestvovali su opštinski odbori SUBNOR-a širom Jugoslavije. (4 d/m) Sadržaj zbirke: Zbirka nije potpuna i čine je prikupljeni materijali .(dosijea) koji se odnosi na podatke o borcima i rukovodiocima Brigade.HNOUB – 38. godine predao Arhivu TK građu koja mu je služila u izradi Monografije. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: PrP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Historijat stvaraoca zbirke: Na inicijativu Odbora za proslavu 30 godina 16. godine. Jezik u građi: bosanski. godine. sjećanja boraca. NOU divizija” Tuzla Signatura zbirke: BiH-ATKT/OOZIM “18. muslimanske NOU brigade 1974. tako i onih koji su pristupili Brigadi poslije njenog formiranja.10. tekstovi i recenzije. Konstituirajuća sjednica Odbora za Ediciju je održana 17. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Historijat stvaraoca zbirke: Opštinski odbor za izradu Monografije “18. 1975. Valorizacija zbirke: 3 Po svom sadržaju ova Zbirka može poslužiti kao vrijedan izvor u proučavanju djelovanja ove Brigade. Opštinski odbor za izdavanje Monografije “18. hrvatska brigada” u Tuzli je 1991. Vojnoistorijski institut u Beogradu. hrvatska NOU brigada –38. Međuopštinska konferencija SSRN Tuzla je 1975. godine prihvatila prijedlog i formirala Koordinacioni odbor. Tada je predat samo dio dokumentacije (dosijea) koji se odnosi na podatke o borcima i rukovodiocima Brigade. Ostali 350 .Pismo u građi: latinica. srpski. godine.

saslušanja. Odbor za izdavanje Edicije “Tuzla u radničkom pokretu i revoluciji’’ Knjiga 1. Valorizacija zbirke: 4 Po svom sadržaju ova Zbirka može poslužiti kao pomoćni izvor u proučavanju djelovanja i učešća radnika i omladine u narodnoj revoluciji. odlikovanja. S obzirom da preostali dio građe nikada nije predat Arhivu. Arhivu su predati samo tekstovi za Knjigu. Količina građe: 4 kut. Zbirka Dokumenata “Cazinska buna” Signatura zbirke: BiH – ATKT/D”CB” Z Vremenski raspon građe: 1950. Jezik u građi: bosanski. fotografije. hrvatski Pismo u građi: latinica. ova Zbirka predstavlja samo jedan fragment. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: PrP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Historijat stvaraoca zbirke: Opštinski odbor je formiran sa namjerom da prikupi i objavi tekstove i dokumente koji su urađeni za prvo izdanje Edicije. Količina građe: 1 CD-R Sadržaj zbirke: Zbirka sadrži fotokopije (i 72 dokumenta u elektronskom obliku) elaborate. (1. spiskove osoba upućenih na izdržavanje administrativno prinudne mjere društveno 351 . srpski.6 d/m) Sadržaj zbirke: Zbirka sadrži tekstove. Signatura zbirke: BiH-ATKT/OE “TRPiR’’ Z Vremenski raspon građe: 1978.dio dokumentacije (materijali. sjećanja i upitnike za izdanje Prve knjige.) trebalo je da se preda Arhivu kada Monografija izađe iz štampe i Odbor prestane sa radom. dok materijali o radu Odbora nisu predati ni poslije promocije Knjige. opšta arhiva i sl. evidencije.

godine* Signatura zbirke: BiH-ATKT/ZUS Z Vremenski raspon građe: 1943. pregleda uhapšenih. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Zločin u Srebrenici 1943. od broja 6178 – 6299).3 d/m) Sadržaj zbirke: Zbirku čine sudski spisi Trećeg zbornog područja NDH u Sarajevu nastali povodom istrage o izvršenom zločinu u Srebrenici i okolnim selima nad srpskim stanovništvom od strane ustaškog poručnika Kurelac Josipa i njegove jedinice. izvještaje koji se odnose na dešavanja tokom Cazinske bune. Ovu zbirku čine fotokopije (i mikrosnimci). kao i lica osuđenih na smrt. – 1947. osuđenih na vremenske kazne. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: ograničena upotreba Historijat stvaraoca zbirke: Zbirka dokumenata o zločinu u Srebrenici 1943. godine je uvedena kao posebna jedinica (serija) u inventarnu knjigu Radnički pokret i NOB (serija 65. Količina građe: 1 fasc. Jezik u građi: bosanski. srpski.korisnog rada. dok. Napomena: Dokumenti o Cazinskoj buni preuzeti su pod nazivom “Cazinski ispad” nakon skidanja embarga sa UDB-inog arhiva. učesnika u pobuni. Valorizacija zbirke: 3 Dokumenti ove Zbirke odnose se na područje Srebrenice i okolnih sela. hrvatski Pismo u građi: latinica. informacije. jer se originalna građa o ovom zločinu nalazi u Arhivu Bosne i Hercegovine Sarajevo (u okviru fonda Zemaljske komisije za utvrđivanje ratnih zločina okupatora i njegovih pomagača). (1 mikrofilm -121 fotokop. i mogu poslužiti kao vrijedan izvor u proučavanju historije ovoga kraja. 352 . deportovanih porodica. Manji broj dokumenata odnosi se na istragu Gradske komisije Srebrenica za utvrđivanje ratnih zločina okupatora i njegovih pomagača poslije rata. Izdavač CD-R je Arhiv Unsko-sanskog kantona. Jezik u građi: bosanski. srpski.) (0.

dokumenti TV Lukavac. maja 1995. dokumenti o ličnim primanjima radnika. 1-112 Bilten “BOL’’ (2 d/m) Sadržaj zbirke: Zbirku čine: opšta dokumentacija. reklame i obavještenja. računovodstvena dokumentacija.“Masovne grobnice na prostoru sjeveroistočne Bosne” Signatura zbirke: BiH – ATKT/“MGNPSB” Z Vremenski raspon građe: Količina građe: 5245 fotografija Sadržaj zbirke: Zbirka sadrži fotografije snimljene prilikom otkrivanja masovnih grobnica na prostoru sjeveroistočne Bosne. 353 . Jezik u građi: bosanski. saopštenja. Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: ograničena “Tuzlanska kapija” Signatura zbirke: BiH – ATKT/“TK” Z Vremenski raspon građe: 1995. hrvatski. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Press centar Lukavac Signatura zbirke: BiH-ATKT/PCLu Z Vremenski raspon građe: 1992. srpski. Količina građe: 280 fotografija Sadržaj zbirke: Zbirka sadrži fotografije koje se odnose na događaje koji su se desili na Tuzlanskoj kapiji 25.. Jezik u građi: bosanski. 134 kasete. srpski. ratni bilten. Količina građe: 1 kut. odluke i naredbe. kasete TV Lukavac i sl. godine.

– 1964. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: PrP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Historijat stvaraoca zbirke: Press centar Opštine Lukavac je 1992. srpski. Valorizacija zbirke: 3 Po svom sadržaju ova Zbirka može poslužiti kao pomoćni izvor u proučavanju izgradnje kako industrijskih tako i stambenih objekata. predao građu stvaranu u svome radu. srpski. Parni mlin Semberija-Bijeljina. Jezik u građi: bosanski. Dom kulture i Hotel Banovići. hrvatski Pismo u građi: latinica. Jezik u građi: bosanski. Gimnazija u Zvorniku. Stambene zgrade u Kreki. Parketarnica Živinice. Zbirka projekata Signatura zbirke: BiH-ATKT/ZP Vremenski raspon građe: 1946. hrvatski Pismo u građi: latinica. Radnička kuća S-5 i S-6. godine. Ciglana Sočkovac. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: PrP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja 354 . Stambena zgrada Vlasenica.Valorizacija zbirke: 3 Po svom sadržaju ova Zbirka može poslužiti kao vrijedan izvor u proučavanju početka ratnih dejstava na području Lukavačke opštine. Radnički dom Litva. Srednjoškolski đački dom Tuzla. Upravna zgrada Koksare itd. Količina građe: 130 projekata Sadržaj zbirke: Zbirka sadrži projekte rađene od strane Projektnog preduzeća “Projekt’’ i Projektnog zavoda Bosne i Hercegovine Sarajevo za objekte koji su građeni na području sjeveroistočne Bosne – Tvornica stočne hrane Brčko. Upravna zgrada Tušanj. Direkcija lignita Kreka. Arhivu Tuzlanskog kantona.

355 . srpski. nekompletni dosijei službenika do 1956. Jezik u građi: bosanski. 1 kut. a preuzeta je od Arhiva Bosne i Hercegovine Sarajevo. Projekti su rađeni od strane Projektnog preduzeća “Projekt” Sarajevo i Projektnog zavoda Bosne i Hercegovine Sarajevo. – 1956. 3. godine i platne liste službenika 1953. – 1911.5 d/m) Sadržaj zbirke: Zbirku čine predmeti lica kojima su odobreni krediti sa zalogom poljoprivrednih imanja. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Historijat stvaraoca zbirke: Ova zbirka sadrži građu Privilegirte Landesbank Tuzla.. 1930. 1924.. hrvatski Pismo u građi: latinica.Historijat stvaraoca zbirke: Zbirka sadrži projekte objekata koji su rađeni za područje sjeveroistočne Bosne u periodu od 1946. – 1964. Projekti su naknadno evidentirani – ima ih 130. godine. 1896. Privilegirte Landesbank Tuzla. 1924. Valorizacija zbirke: 3 Po svom sadržaju ova Zbirka predstavlja značajan izvor u proučavanju historije bankarstva. Serije u zbirci: 1. 3 kut. Hipotekarna banka Tuzla. Količina građe: 6 kut. 2 kut. – 1956. godine. Zbirka građe banaka Signatura zbirke: BiH-ATKT/Z GB Vremenski raspon građe: 1896.. zgrada i drugih nekretnina. – 1911. 2. nije potpuna i predstavlja samo jedan dio rada Banke. Poljoprivredna agrarna banka Beograd – Filijala Tuzla.. (1. Poljoprivredne agrarne banke Beograd – Filijala Tuzla i Hipotekarne banke Tuzla.

Količina građe: 1 kut. srpski. popisane i odložene u označenu arhivsku kutiju. popisani i odloženi u označenu arhivsku kutiju.Zbirka Signatura zbirke: BiH – ATKT/“KAL” Z Vremenski raspon građe: 1995. Jezik u građi: bosanski. (2 d/m) 356 .“Čestitke” . hrvatski Pismo u građi: latinica. (0. – 2007.Zbirka Signatura zbirke: BiH – ATKT/“Č” Z Vremenski raspon građe: 1991. Količina građe: 5 kut. Čestitke su hronološki složene. Količina građe: 1 kut. (0. – 2007. Jezik u građi: bosanski.ATKT/“K” Z Vremenski raspon građe: 1973. – 2007.4 d/m) Sadržaj zbirke: Zbirku čine razni kalendari (16 komada) prikupljeni od strane uposlenika Arhiva Tuzlanskog kantona.4 d/m) Sadržaj zbirke: Zbirku čine čestitke (181 komad) upućene kolektivu Arhiva Tuzlanskog kantona. srpski.Zbirka Signatura zbirke: BiH. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja “Kalendari” . hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja “Katalozi” . Kalendari su hronološki složeni.

a odnosi se na Nedjelju arhiva u Jugoslaviji. (0.) (0. Plakati su hronološki složeni. Problem sa ovom zbirkom je nemogućnost tačnog datiranja svih jedinica.4 d/m) Sadržaj zbirke: Ovo je jedna od najbrojnijih zbirki i najbolje pokazuje svu širinu saradnje koju je Arhiv Tuzlanskog kantona uspostavio sa srodnim institucijama kulture u Bosni i Hercegovini i inostranstvu. Količina građe: 1 kut.4 d/m) Sadržaj zbirke: Zbirku čine plakati koji obilježavaju različita kulturno-društvena zbivanja. (767 kom. 357 .Zbirka Signatura zbirke: BiH – ATKT/“PO” Z Vremenski raspon građe: 1973. a nastala je kao rezultat dugogodišnje djelatnosti Arhiva na kulturnom planu i saradnji sa drugim institucijama. Najstariji plakat potiče iz 1987. Katalozi su popisani i hronološki odloženi u arhivske kutije (282 komada). hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja “Plakati” . Jezik u građi: bosanski. jer su mnoge od njih izlazile u periodu agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu 1992. – 2007. godine. srpski.Sadržaj zbirke: Zbirka je prilično obimna. srpski. Količina građe: 1 kut. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja “Pozivnice” . hrvatski Pismo u građi: latinica.Zbirka Signatura zbirke: BiH – ATKT/“PL” Z Vremenski raspon građe: 1987. Jezik u građi: bosanski. – 2007. – 1995. popisani i odloženi u odgovarajuće arhivske kutije.

) (0. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja “Programi” . godine. popisana i odložena u označenu arhivsku kutiju. Najstarija pozivnica datira iz 1973. a najstariji potiče iz 1981. fakulteta. Količina građe: 1 kut. osnovnih i srednjih škola. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja “Razglednice” .) (0. ali je veliki broj došao iz nadležnih ministarstava. srpski.“ Zbirka je hronološki složena.Zbirka Signatura zbirke: BiH – ATKT/“P” Z Vremenski raspon građe: 1981. (36 kom. (83 kom.4 d/m) Sadržaj zbirke: Zbirka sadrži 83 programa. Jezik u građi: bosanski. – 2007.Pošiljaoci su najvećim dijelom saradnici iz oblasti arhivske djelatnosti. hrvatski Pismo u građi: latinica. srpski. popisana i odložena u označenu arhivsku kutiju. Količina građe: 1 kut.4 d/m) 358 . pozorišta. Jezik u građi: bosanski. – 2009. a odnosi se na obilježavanje 90. domova kulture. Valorizacija zbirke: 3 Sadržaj može poslužiti kao osnova za praćenje razvoja kulturne djelatnosti Arhiva i drugih institucija kao i njihovo učešće u projektima kulture u Bosni i Hercegovini i inostranstvu.Zbirka Signatura zbirke: BiH – ATKT/“RA” Z Vremenski raspon građe: 1973. godine i odnosi se na „Oktobarska poetska drugovanja ‘81. hrvatski Pismo u građi: latinica. godišnjice Dobrovoljnog vatrogasnog društva Tuzla. stranih predstavništava u Bosni i Hercegovini itd. Zbirka je hronološki složena.

1985.godinu. (0. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja “Mališa” List učenika osnovnih škola Tuzlanske opštine Signatura zbirke: BiH – ATKT/L”Ma” Z Vremenski raspon građe: 1981. (0. a naročito iz vremena austrougarske okupacije i uprave. srpski. Pismo u građi: latinica. hrvatski Pismo u građi: latinica. Jezik u građi: bosanski. razglednicu na kojoj je rodna kuća Vuka Karadžića u Tršiću. – 1991. hrvatski. godišnjice 359 . Jezik u građi: bosanski.1987. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja “Memorandumi” .Zbirka Signatura zbirke: BiH – ATKT/“M” Z Vremenski raspon građe: ? Količina građe: 1 kut.Sadržaj zbirke: Zbirka je po obimu manja i sadrži 36 razglednica koje su popisane i hronološki odložene u arhivske kutije. godine.1991. Količina građe: 1 kut. Veći broj razglednica je iz perioda prije 1992. srpski. pozive za manifestacije povodom 100 godina učiteljstva u Bosni i Hercegovini i 200.4 d/m) Sadržaj zbirke: Zbirka sadrži prepisku glavnog i odgovornog urednika lista “Mališa” sa školama širom Jugoslavije kao i mnogim pojedincima i institucijama (1981-1991).4 d/m) Sadržaj zbirke: Zbirka sadrži memorandume pravnih lica sa područja sjeveroistočne Bosne. Male kalendare za 1982.

pozivnice. – 1916. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja “Boszniai Hirek’’ Signatura zbirke: BiH-ATKT/“BH” Z Vremenski raspon građe: 1910. mikrofilmove i 2 CD iz perioda austrougarske uprave. ali i zainteresovanosti i učešću učenika osnovnih škola. godine). (0. Pored dokumenata predata su 2 CD i mikrofilm u kutiji. Ivan Balta je Arhivu TK predao fotokopije dokumenata i prevode (izvještaji bosanskohercegovačkih dopisnika) koji se odnose na prostor Bosne i Hercegovine i šire Tuzlansko područje iz vremena austrougarske uprave (1910. srpski. “Mališa” list učenika osnovnih škola Tuzlanske opštine (ukoričeno 1980-1991. zahvalnice. Jezik u građi: mađarski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Historijat stvaraoca zbirke: Prof.3 d/m) Sadržaj zbirke: Zbirka sadrži fotokopije dokumenata. dr. Količina građe: 1 kut.rođenja Vuka Karadžića. medalje i diplome za učešća na mnogim manifestacijama i izložbama kao i regionalnim i republičkim smotrama. kao glavni i odgovorni urednik ovog Lista. Valorizacija zbirke: 3 Po svom sadržaju ova Zbirka može poslužiti kao pomoćni izvor u proučavanju djelovanja i rada ovoga Lista. i 1986-1991). predao Arhivu. hrvatski Pismo u građi: latinica. Jezik u građi: bosanski. Dokumentaciju “Mališa” je Lazar Manojlović. priznanja. – 1916. 360 .

(0. Kraljevine Jugoslavije.3 d/m) Sadržaj zbirke: Zbirka sadrži papirni i metalni novac (419 novčića. Njemački. procjene. Crnogorski itd. Srpski. obavijesti. srpski. (0. Ruski. Količina građe: 1 kut. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Numizmatička zbirka Signatura zbirke: BiH – ATKT/NZ Vremenski raspon građe: Količina građe: 1 fasc. Jezik u građi: bosanski. kao i dva primjerka knjige Stari dobri radio-autora Bore Slepčevića i publikaciju “Monografija Radio – Tuzle 1953. izvode. uputstva.“Radio-Tuzla’’ Signatura zbirke: BiH-ATKT/“RT” Z Vremenski raspon građe: 1970. dopise i dr. aktivnosti društvene samozaštite.1 d/m) Sadržaj zbirke: Zbirka sadrži programe. Jezik u građi: Pismo u građi: Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja 361 . dokumentaciju koja se odnosi na mjere bezbijednosti. – 2001. planove.-1998. Austrougarski.godine”. te odluke Zbora radnika i rješenja. 223 papirne novčanice) različitog porijekla: Osmanski. funkcionisanja Radne organizacije Radio-Tuzla u Tuzli.

Novčanica iz osmanskog perioda (Numizmatička zbirka Arhiva Tuzlanskog kantona) 362 .

srpski. ćirilica 363 . i 29. dvije dostavnice o prijemu Obraničke osude od 17. godine (dva primjerka). vijeku. Knjiga – Indeks u kome su upisana lica i stranice na kojima su njihova dugovanja upisana u Memorijalu. Količina građe: 1 fasc. Sadržaj zbirke: Zbirku čini jedna knjiga koja sadrži podatke o poslovanju i dobavljanju robe.) (0. godine radi razrješenja suvlasništva.3 d/m) Sadržaj zbirke: Zbirku čini: Knjiga – Memorijal Trgovačke tvrtke Jovan R. Zapis na Obranički sud – razrješenje suvlasništva zajedničkih nekretnina (Obranički ugovor odobrava Kotarski ured kao sud u Dolnjoj Tuzli. hrvatski Pismo u građi: latinica. a iz nje potiče i poznati trgovac Nikola Pavlović.VIII LIČNE I PORODIČNE ZBIRKE Trgovačka kuća Nikole Pavlovića Brčko* Signatura zbirke: BiH-ATKT/TK “NP” Z Vremenski raspon građe: 1840. Obranička osuda Kotarskog ureda kao suda u Tuzli 1892. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Historijat stvaraoca zbirke: Trgovačka kuća Pavlovića je jedna od najstarijih u sjeveroistočnoj Bosni. Količina građe: 1 knj. a u njoj se nalaze zanimljivi podaci o poslovanju i dobavljanju robe sa nekim karakteristikama o pojedinim kupcima. Jezik u građi: bosanski. Đukić Dolnja Tuzla* Signatura zbirke: BiH-ATKT/“JRĐ” Z Vremenski raspon građe: 1890. septembra 1892. hrvatski Pismo u građi: latinica. Egzistirala je u 19. – 1892. Računi i procjena nepokretnog imanja. Đukić. Arhivu Tuzla je predata jedna knjiga pisana mastilom i rukom. Jezik u građi: bosanski. srpski. – 1865. Jovan R. (2 knj.

hrvatski Pismo u građi: latinica. 1 razglednica.6 d/m) Sadržaj zbirke: Zbirka sadrži ličnu dokumentaciju. isječke iz novina i knjige. Porodica Zaimović Signatura zbirke: BiH – ATKT/“PZ” Z Vremenski raspon građe: 1909.4 d/m) 364 . 97 fotogr. živjeli su jedno vrijeme u Tuzli. Arhiv Tuzla je. albume. 1986. fotografije. Jezik u građi: bosanski. albume. Porodica Vučkovački* Signatura zbirke: BiH-ATKT/“PV” Z Vremenski raspon građe: 1916. 14 dok.. vijeka.. (302 fotografije) (0. potiče iz poznate Tuzlanske trgovačke porodice. S obzirom da nisu imali pravnog nasljednika.. po odobrenju Crvenog križa. Količina građe: 1 kut. srpski. svu zaostavštinu je preuzeo Crveni križ iz Zagreba. zbog kulturne dimenzije njihove djelatnosti. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: PrP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Historijat stvaraoca zbirke: Zlata i Dušan Vučkovački. fotografije. kulturni i prosvjetni radnici. Nakon uvida u građu. godine preuzeo jedan dio koji sadrži ličnu dokumentaciju. – 1955. isječke iz novina i knjige. a potom su se preselili u Zagreb gdje su i umrli. razglednice. – 1952. razglednice. 3 isječka iz novina. Ovaj ugledni trgovac živio je u drugoj polovini 19.Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Historijat stvaraoca zbirke: Jovan Đukić. trgovac. i početkom 20. Količina građe: 36 knj. (1.

godine predao. Zbirku čini i Pozivnica za promociju knjige “Borbeni put 16. napravljene 21. uvaženi prof. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja 365 . godine u Tuzli prilikom proslave godišnjice Brigade). pozivnica i 2 pisma) (0. Na fotografijama se nalaze i objekti Rudnika Begov Potok Banovići – Jama Omazići). muslimanske NOU brigade”. kao poklon. osim boraca. Muslimanske NOU brigade” snimljenih 21. Građu je Arhivu na čuvanje i upotrebu poklonila Dana Begić. 1944. srpski. koji je bio u posjedu porodice Zaimović. srpski. kao i dva lična pisma (jedno upućeno iz Varšave prijatelju Asimu i jedno primljeno). građana i omladine Tuzle. Jezik u građi: bosanski. u ime porodice Zaimović. supruga Mugdima Begića.4 d/m) Sadržaj zbirke: Zbirku čini Album ratnih fotografija (48 fotografija XVI /šesnaeste/ Muslimanske NOU brigade). septembra 1944. Na fotografijama se. 09. Zbirku je. Pored albuma fotografija (48 fotografija “16. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Porodica Begić Signatura zbirke: BiH – ATKT/“PB” Z Vremenski raspon građe: 1945. Ismail Hadžiahmetović. Količina građe: 1 kut. Arhivu Tuzlanskog kantona 2004. godine u Tuzli prilikom proslave godišnjice brigade. hrvatski Pismo u građi: latinica. Zbirka sadrži i jednu svesku u kojoj su objašnjene neke od fotografija. dr. – 1971. nalazi i Britanska misija pri III Korpusu NOV i neki članovi Korpusa.Sadržaj zbirke: Zbirka sadrži fotografije koje se odnose na život i rad Muradbega Zaimovića i drugih članova porodice Zaimović iz Tuzle. Jezik u građi: bosanski. (album fotografija.

albume sa fotografijama i razne fotografije. pisma građana. 366 . Jezik u građi: bosanski. hrvatski Pismo u građi: latinica. a u Arhiv je preuzeta od Petra Jovanovića. (1. talijanski). Stevo Milčić Signatura zbirke: BiH-ATKT/“DrSM” Z Vremenski raspon građe: 1945. razne materijale i stavove sa sjednica. odlikovanja. Dr.” Uživao je visoki ugled zastupajući razne predmete počev od najlakših do vrlo delikatnih i teških slučajeva (od brakorazvodnih parnica do smrtnih presuda). ruski. javne istupe. sarađivale sa neprijateljskom vojskom za vrijeme i poslije rata i sl. – 1988.. Dio predmeta se odnosi na zloupotrebu narodne imovine. mučenja. čestitke. dnevnike. sudije iz Tuzle.. Steve Milčića iz Tuzle. fotokopije nekih dokumenata. povelje. Milčić je bio član i predsjednik Srpskog pjevačkog društva “Njeguš”. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Historijat stvaraoca zbirke: Zbirka predstavlja dio privatne arhive poznatog i uvaženog advokata dr. Količina građe: 1518 knj. zabilješke. te ličnu biblioteku koja se sastoji od domaćih knjiga i knjiga na stranim jezicima (engleski. a zastupao je klijente iz raznih gradova. značke. Sarađivao je sa mnogim poznatim advokatima u zemlji. prijatelja. vršile ili naređivale izvršenje ubistava. srpski. pljačke i druga nedjela. lična i porodična pisma. posebno kada su bili u pitanju predmeti vezani za sud u Tuzli. telegrame. i to u najtežim poslijeratnim vremenima. diplome. francuski. informacije. a poslije rata predsjednik RKUD “Mitar Trifunović – Učo. govore. 87 fotogr. paljevine. diskusije i referate. isječke iz novina.Dr. 28 diploma. Količina građe: 2 kut. albumi Sadržaj zbirke: Zbirka sadrži: lične dokumente.6 d/m) Sadržaj zbirke: Zbirka sadrži predmete koji se odnose na osobe koje su prišle četničkom ili ustaškom pokretu. pronevjere u zemljoradničkim zadrugama. 32 kut. mjesnim narodnim odborima i sl. plakete. Cvijetin Mijatović – Majo Signatura zbirke: BiH-ATKT/“CM-M” Z Vremenski raspon građe: 1931. sjećanja revolucionara o ratnom periodu. sjećanja. – 1947..

odlučio je da Ugovorom o poklonu preda Arhivu dio lične zaostavštine.3 d/m) 367 . Količina građe: 9 video-kaseta Sadržaj zbirke: Zbirka sadrži 9 video-kaseta snimljenih 1992. Lukavac. kasete nisu pregledane niti se pouzdano zna njihov sadržaj. Kupres. Za svoj rad dobio je mnoga odlikovanja i priznanja. Količina građe: 1 fasc. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Historijat stvaraoca zbirke: Cvijetin Mijatović je revolucionar i poznata politička ličnost u poslijeratnoj Jugoslaviji. srpski. srpski. godine od Jusufa Kaletovića. ali su popisane prema upisanim naslovima. Živinice. godine na području BiH (Sarajevo. – 1993.Jezik u građi: bosanski. a politički je bio aktivan kako u ratu tako i u Socijalističkoj Jugoslaviji. Gradačac itd). hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: PrP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Historijat stvaraoca zbirke: Ova zbirka je nastala otkupom dokumentacije vezane za ratna zbivanja 1992. Godine 1991. Jezik u građi: bosanski. Komunističkom pokretu je pristupio kao gimnazijalac. Kalesija./93. – 1946. Zvornik. (0. Banovići. S obzirom da Arhiv nije posjedovao tehniku. Brčko. /93. Jusuf Kaletović Signatura zbirke: BiH-ATKT/“JK” Z Vremenski raspon građe: 1992. Tuzla. borca-invalida ovoga rata (otkupljeno je 9 video-kaseta).3 d/m) Fikret Ibrić Signatura zbirke: BiH-ATKT/“FIb” Z Vremenski raspon građe: 1932. hrvatski Pismo u građi: latinica.) (0. (6 dok.

plaketa i zahvalnica. Novi behar. Godine 1980. nastanjen u Sarajevu. Sadik Šehić Signatura zbirke: BiH – ATKT/“SŠ” Z Vremenski raspon građe: Količina građe: 4 kut. poziv na III kongres Narodne omladine Jugoslavije i punomoć za prisustvovanje tom Kongresu. kopije. Slobodna Bosna). BiH – ekskluziv Split. – 1945. tekstove i članke kako iz dnevnih i sedmičnih listova (Ljiljan. Jezik u građi: bosanski. Zbirka sadrži i određena izdanja knjiga i časopisa. srpski. Novi vidik) u kojima je i Sadik Šehić autor. (1. pisma. Oslobođenje. časopisi i bilteni na stranim jezicima. godine i omladinskih akcija. tako i one iz raznih časopisa (Muslimanska svijest. Nalaze se i neki originalni dokumenti. pisma. dobitnik je mnogih odlikovanja.Sadržaj zbirke: Zbirka sadrži pisma sa odgovorima. brošuru II kongresa Antifašističke omladine Jugoslavije i časopis Književna Krajina br. srpski. Most. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Ismail Hadžiahmetović Signatura zbirke: BiH – ATKT/“IH” Z Vremenski raspon građe: 368 . ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Historijat stvaraoca zbirke: Fikret Ibrić. spomenica. poklonio je Arhivu Tuzla 6 dokumenata.3. Jezik u građi: bosanski. hrvatski Pismo u građi: latinica. učesnik rata 1941. Ilustrovani islamski svijet.6 d/m) Sadržaj zbirke: Zbirka sadrži fotografije.

Također.Količina građe: 1 kut. Tehnika narodu. Historiografija. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Novica Stevanović Signatura zbirke: BiH – ATKT/“NS” Z Vremenski raspon građe: 1970. Količina građe: 1 kut. Jugoslavija./1981. dr. Jež). srpski. Količina građe: 1 fasc. Historija medicine i Univerzitetski klinički centar u Tuzli historijski pregled). Jezik u građi: bosanski. programa “Fiskulturne akademije” Gimnastičkog društva Tuzla i Kreka. Hadžiahmetović (Eseji.. (0. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Zejnil Bešlagić Signatura zbirke: BiH – ATKT/“ZB” Z Vremenski raspon građe: 1918. Obveznice Državne rente za ratnu štetu Kraljevine Jugoslavije.3 d/m) 369 . Jezik u građi: bosanski. osnove društvenog plana za 1957. hrvatski Pismo u građi: latinica. (124 fotografije) Sadržaj zbirke: (0. predate su dvije knjige čiji je autor prof.4 d/m) Zbirka se sastoji od 124 fotografije koje se odnose na rad ovoga poznatog ljekara. filmskih programa. srpski. te sedmičnih i mjesečnih listova (Borba. kino i fudbalskih ulaznica (iz vremena Kraljevine Jugoslavije i socijalističkog perioda). (0. godinu. 1934/1992.4 d/m) Sadržaj zbirke: Zbirka se sastoji od: izvještaja i svjedočanstava Državne mješovite građanske škole. programa RUT-a (kino-program i tribine “Filmski utorak”). kao i na zdravstvo i zdravstvene radnike uopšte.

Nacrta jahaćih puteva Sreza Zvornik. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Zejnil Latifović iz Sapne Signatura zbirke: BiH – ATKT/“ZL” Z Vremenski raspon građe: ? Količina građe: 1 kut. 1930. decembra 1926.. godine poklonio Arhivu Tuzlanskog kantona fotokopije dokumenata istorijske tematike pisane na osmanskom. razmjera 1:75. Situacija reka i potoka Tehničkog odeljka Bijelina. Tuzla.000. M 1:200. rješenja. razm. Karta Građevinske sekcije u Tuzli Suvozemnih puteva Sreza Belinskog i Zvorničkog. perzijskom i engleskom jeziku. crtao A.. Lagekarte der Steinbruche Bach – und gruben schotter stellen in Bezirke Bjeljina. Levčuk. latinica Arhivistička informativna pomagala: PrP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Salih Kulenović iz Tuzle Signatura zbirke: BiH – ATKT/“SK” Z Vremenski raspon građe: 1892. Pismo u građi: latinica.000.. mart 1930. 1944. 1942. Količina građe: 1 kut.Sadržaj zbirke: Zbirka se sastoji uglavnom od pravne dokumentacije: odluke. 1:200. novembra 1926. (Reineg – Distanzenzeiger Bezirk Bjelina). Jezik u građi: osmanski. Levčuk...9.000. 1945. 1926.3 d/m) Sadržaj zbirke: Zbirka sadrži gruntovne listove koji se odnose na Ozren – Brijesnica i slijedeće karte: Karta Bijeljine sačinjena 20.1892. zapisnici.4 d/m) Sadržaj zbirke: Zejnil Latifović iz Sapne je 2001... penzionisanje i žalbe na odluke kako disciplinske komisije tako i sudova Jezik u građi: bosanski. (0. (4 poveza) (0. Tuzla. 370 . hrvatski. pisma koja se odnose na disciplinski postupak.. srpski. 1941. crtao A.. perzijski i engleski Pismo u građi: arapsko.. 1934.

hrvatski. 1:200.).. Bijeljina 194?. Kopija plana Sreza Ugljevik 1: 100. godinu. raspored čišćenja snijega. (četrdesetih godina 20.1944.6. Puteva do Zvronika).000.).000. Karta Zvornika i okoline. (2 d/m) Sadržaj zbirke: Zbirka sadrži knjige. Karta područja Tehničkog odjeljka u Bijeljini sa oznakom melioracionih radova predviđenih za 1942. Karta Zvornika i okoline. Karta cesta i mostova u kotarevima: Bijeljina-Zvornik-Vlasenica-Srebrenica. engleski i francuski Pismo u građi: latinica. M. ceste i mostove. avgusta 1934. kat.. izradio Bor.. 1992. Bijeljina. srpski.000. časopisi i članci o Titu. rijeke. Karta Sreza Zvorničkog M 1:100. Karta Sreza Bijeljinskog. Raspored čišćenja snijega u 1944-45.000. 1:200. Pregledna karta puteva i mostova na teritoriji Tehničkog odeljka u Bijeljini (Srez Bijeljinski i dio drž.000. – 1984. 22. k. Pregledna skica kotara Bijeljinskog. crtao Bor. Jezik u građi: bosanski. Karte su uglavnom nastale tokom rada Tehničkog odjeljka u Bijeljini od 1892.Karta puteva Sreza bijeljinskoga 1:75.. st. Tehničkog odjeljka Bijeljina. Karta Bijeljine. izradio Vasilić Veljko. Bijeljina 1941. godine i odnose se na situaciju vezanu za puteve. Karta područja tehničkog odjeljka u Bijeljini. Bijeljina 1941. 1:100. geometar. srpski. Gavrić. Bijeljina 1941. Aleksejev.. 221/45 (2 kom. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja 371 .000 (međuratni period)..pom. Količina građe: 6 kut. Tehnički odjeljak Bijeljina. razmjer 1:200. Bijeljina. sasravio K. 1:200. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Faruk Ibrahimović iz Tuzle Signatura zbirke: BiH-ATKT/“FI” Z Vremenski raspon građe: 1978. – 1945.000.. Karta Sreza Bijeljinskog 1:200.. – 1996. 1:200.11.000 (međuratni period). novine i isječke članaka iz perioda 80-tih i 90-tih godina i iz perioda agresije na BiH (novine su uglavnom na stranim jezicima).1945. Tehnički odjeljak.000. njemački Pismo u građi: latinica. geometer.000. hrvatski. Zbirka je uglavnom prikupljena tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu i sastoji se od štampe koja je izlazila u Evropi na više evropskih jezika (razne novine i članci iz raznih godina). Br. Jezik u građi: bosanski. potoke. Gavrić. Stanje mostova na dan 24. oznake meliorizacije i sl. razne časopise. Karta Kotara Bijeljinskog M. informatički i drugi razni časopisi i knjige.

Također. srpski. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Atah Mahić iz Brčkog Signatura zbirke: BiH-ATKT/“AM” Z Vremenski raspon građe: 1884.3 d/m) Sadržaj zbirke: Zbirka sadrži skenirane dokumente nastale na prostoru koji je pokrivala Općina Vukovije (iskaznice. kupoprodajni ugovori. knjižice. Količina građe: 23 CD (2941 fotografija).3 d/m) Sadržaj zbirke: Zbirka sadrži dokumente nastale u radu CSJB Tuzla. Jezik u građi: bosanski. porodične fotografije. – 1963.4 d/m) . Stanice JB Kalesija i Sektora Službe DB Tuzla i isječke novinskih članaka. (0. Količina građe: 1 kut. Jezik u građi: bosanski. predato je 5 CD na kojima je: promocija knjige “Vukovije’’. 4 sveske 372 (0. (0. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Sejfulah Imamović Signatura zbirke: BiH-ATKT/“SI” Z Vremenski raspon građe: 1912. obavijesti i sl.Ibrahim Mušić iz Kalesije Signatura zbirke: BiH-ATKT/“IM” Z Vremenski raspon građe: 1992. Količina građe: 1 kut.). srpski. odlazak na Hadž ljudi iz Vukovija i likovna kolonija “Džafići’’. – 1994. – 2007.

priznanja i odlikovanja.Sadržaj zbirke: Zbirka sadrži novinske članke. saz. Orašja. zbirka fotografija naslovljena kao IZ Medžlis Brčko. 373 . – 1986. prof. Gradaščevića kula u Bosanskoj Bijeloj. Količina građe: 3 kut. godine. Omladinska pruga “Brčko-Banovići”. srpski. -1997. stare fotografije Bosanskog Šamca. Jezik u građi: bosanski. interijer i eksterijer). fotografije vezane za TK “Interplet” Brčko (1951. gramofonske ploče i dr. zbirka fotografija “Masovne grobnice”. fotosi obnove “Azizije” u Brezovom Polju. zbirka fotografija “Vatrogasci”. pali borci NOR-a iz Brčkog. godine. zbirka fotografija “Predaja četnika na Majevici”. rukopisi. – 1987.). fotografije sa radnih akcija (1946. (1 d/m) Sadržaj zbirke: Zbirka sadrži lične stvari Derviša Sušića: pisaća mašina. fotografije vezane za dobrotvorno i prosvjetno Društvo Islahijjet u Brčkom (do 1945. razglednice Tuzle i okolnih mjesta. – 1995. Bosanskog Broda. godine. godine). – 1997. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Hamdija Sivčević. šešir. srpski. Zvornika i Doboja. zbirka fotografija “Zločini u Brčkom 1992. kolektivna dženaza ubijenih Brčaka. 4 sveske radne verzije knjige “Brčkom su ubijali dušu” autora Admira Posavljaka. fotografije Tvornice obuće “Izbor”. fotografije vezane za arhitekturu (idejne skice i nacrti. fotografije na CD-u: Brčaci zatočeni u logorima 1992. – 2002. iz Tuzle Signatura zbirke: BiH-ATKT/“HS” Z Vremenski raspon građe: Količina građe: 1 knj.). hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: ograničena upotreba Derviš Sušić Signatura zbirke: BiH-ATKT/“DS” Z Vremenski raspon građe: 1959. fotografije sa kolektivnih dženaza Brčaka poginulih 1992. fotografije Bijeljine. Jezik u građi: bosanski. Gradačca. Čelića.

Vršanin Signatura zbirke: BiH-ATKT/“FJ-V” Z Vremenski raspon građe: Količina građe: 1 kut. nekoliko listova dnevne štampe (“Politika”. godine i materijal Likovne kolonije “Vršani”. – 1850. članke i tekstove i uvjerenja. (0.3 d/m) Sadržaj zbirke: Zbirka sadrži knjigu na osmanskom jeziku – “Šerihul lekaje” 1800. Salih eff. srpski. “Slobodna Bosna”. Jezik u građi: bosanski.3 d/m) Sadržaj zbirke: Zbirka sadrži fotografije. arapski Pismo u građi: latinica. dr. hrvatski. hrvatski. potvrde. – 1942. “Oslobođenje”). srpski. Jezik u građi: bosanski. Sivčevića od 1895. te dio memoarske građe – Sjećanja iz Drugog svjetskog rata.Sadržaj zbirke: Hamdija Sivčević je Arhivu TK u Tuzli predao 1 knjigu u kojoj je sakupio i obradio članke i dokumente iz personalnog dosijea Hfz. arapski Arhivistička informativna pomagala: PrP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Hasib Džindo iz Tuzle Signatura zbirke: BiH-ATKT/“HDž” Z Vremenski raspon građe: Količina građe: 1 kut. Jezik u građi: bosanski. srpski. (0. arapsko Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Fikret Jahić . hrvatski 374 . godine. pozive i rješenja na ime Hasiba Džinde.

Fotografije nose različitu tematiku. 150 originalnih fotografija i 79 novinskih članaka u digitalnom obliku. (0. uvjerenje o državljanstvu. rješenje NOO-e Tuzla 375 . godine.3 d/m) Sadržaj zbirke: Zbirka sadrži 1258 fotografija u digitalnom obliku. uvjerenje SUP-a Tuzla da je stalno nastanjen u Tuzli i da nije osuđivan. Nuraga Softić se počeo baviti fotografijom 1951. uvjerenje da je regulisao vojnu obavezu. prepis apsolutorija od Državne umjetničke akademije Zagreb da je Franjo Leder polazio kao redovan đak kiparski dio i završio propisanih osam semestara. rješenje NOO-e Tuzla o prijemu za stalnog honorarnog službenika – stručnog učitelja crtanja u IV osmogodišnju školu u Tuzli i mjesečni iznos honorara. rješenje Narodnog odbora opštine Tuzla o postavljenju na dužnost u IV osmogodišnjoj školi u Tuzli u zvanju nastavnika XVI platnog razreda. Dosije sadrži: izvod iz matične knjige rođenih. Jezik u građi: bosanski. Tokom svog 60-godišnjeg bavljenja umjetničkom fotografijom dobio je mnogobrojne nagrade i priznanja jer je punih 30 godina bio redovan izlagač na domaćim i međunarodnim izložbama. hrvatski Arhivistička informativna pomagala: PrP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: ograničena Franjo Leder iz Tuzle Signatura zbirke: BiH-ATKT/“FL” Z Vremenski raspon građe: Količina građe: 1 dosije Sadržaj zbirke: Prilikom prijema građe od strane Općine Tuzla primljen je i dosije Franje Ledera. uvjerenje da je uveden u stalni birački spisak grada Tuzle. nešto manji broj je u boji. srpski. uglavnom su u crno-bijeloj tehnici.Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: PrP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Nuraga Softić iz Banovića Signatura zbirke: BiH-ATKT/“NS” Z Vremenski raspon građe: Količina građe: 1 kut. te je zaveden kao lična zbirka. iznosom i povećanjem plate.

hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: PrP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Zlatko Dukić iz Tuzle Signatura zbirke: BiH-ATKT/“ZD” Z Vremenski raspon građe: Količina građe: 3 kut./71. „Velika afera u selu M“.. Jezik u građi: bosanski. lična i kolektivna prepiska sa planinarskim društvima: Hrvatska (“Strahinjčica’’ Krapina. rješenje NOO-e Tuzla kojim se Franji Lederu otkazuje služba 1.3 d/m) Sadržaj zbirke: Zbirka sadrži građu koja se odnosi na planinarstvo: dvije Monografije i to Krapina i Hrvatsko Zagorje. arhivska dokumenta PD “Konjuh’’ Tuzla iz 1974. Časopis “Naše planine’’ (izdavač Planinski savez Hrvatske) – nekompletni brojevi 1974. U zbirku su uvršteni i VHS kasete televizijskih priloga autora Zlatka Dukića. rukopise romana – „Ženska voda“. srpski. VIII 1957. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Fadil Čokić iz Tuzle Signatura zbirke: BiH-ATKT/“FČ” Z Vremenski raspon građe: Količina građe: 1 kut. godine sa otkaznim rokom od mjesec dana. „Glas“. 27 VHS kaseta Sadržaj zbirke: Zbirka sadrži građu koja se odnosi na rad i stvaralaštvo pozntog novinara i publiciste iz Tuzle: feljtone. snimljenih za lokalne televizije.„Front Slobode“. godine – Tuzlanska planinarska transverzala začeta 1970. Jezik u građi: bosanski. godine. „Metalurg“. godine. „Komunist“.o povećanju mjesečnog honorara. “Runolist’’ Zagreb i Općinski planinarski savez Rijeka). Beograd (PD “Pobeda’’ Beograd). (0. i 1975. 376 (2 d/m) . članke i romene iz štampe objavljivane u listovima . „Riječ radnika“. razglednice (planinarski motivi Jugoslavije i svijeta – adresant Čokić Fadil). te novinske priloge i članke drugih autora koje je istoimeni sakupljao. srpski. „Male novine“. fotografije (sa susreta PD “Pobeda’’ i PD “Konjuh’’) i sa raznih pohoda.

hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: PrP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: neograničena Jasmin Divanefendić iz Tuzle Signatura zbirke: BiH-ATKT/“JD” Z Vremenski raspon građe: Količina građe: 1 fasc i 39 fotografija Sadržaj zbirke: Zbirka se sastoji od digitaliziranih originala i kopija dokumenata. a sadrži biografiju Sajde Morankić – Čamdžić i Mehe Čamdžića. Jezik u građi: bosanski. srpski. Sadržaj zbirke: Zbirka se sastoji od kopija dokumenata i digitaliziranih originala. Jezik u građi: bosanski. a sadrži: fotografije o obilježavanju 100 godina OŠ Đurđevik. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: PrP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja 377 . novinske članke. dopise.Čamdžić iz Puračića Signatura zbirke: BiH-ATKT/“HSM-Č” Z Vremenski raspon građe: Količina građe: 1 facs. svjedočanstva i drugu ličnu dokumentaciju. lične karte). lične fotografije.Jezik u građi: bosanski. odluke i zapisnike o prodaji konfiskovane imovine. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: PrP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: ograničena Hafiza Sajda Morankić . srpski. dokumenta lične prirode (diplome mekteba. uvjerenja. srpski.

Hrvata i Slovenaca. (Zbirka dionica.Obveznica iz perioda Kraljevine Srba. obveznica i polica osiguranja Arhiva Tuzlanskog kantona) 378 .

Tabelarni pregled fondova i zbirki .

.

Predsjedništvo.-1952. Gradski narodni odbor Gra anica 1950.-1960. Ministarstvo bez portfelja TK 1994. nauku. Ministarstvo za pravdu TPK 1994. Kantonalni štab civilne zaštite Tuzla 1988.-2004.-1995.-1952.-1955.-1966. Sreski narodni odbor Gra anica 1945. Ministarstvo za obrazovanje.-1995. Sreski narodni odbor Tuzla 1945. šumarstvo i vodoprivredu TPK 1994. Ministarstvo bez lisnice TK 1995.1995. Ministarstvo za urbanizam. Ministarstvo za finansije TPK 1994.-2003. Ministarstvo za obnovu. Vlada Tuzlansko-podrinjskog kantona 1993. Okružna uprava narodnih dobara Tuzla 1945.-1995. socijalnu politiku i izbjeglice TPK 1994.-1995. Oblasni narodni odbor Tuzla 1949. prostorno ure enje i zaštitu okoliša TPK 1994. Ministarstvo za rad.-2001. Ministarstvo za poljoprivredu. Sreski narodni odbor Zvornik 1949.-1995. ostalo 25 koverti 6 VHS i 9 audio kaseta 2 sveske knjiga povez 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 NAZIV FONDA Okružni narodni odbor Tuzla 1944. energetiku i rudarstvo TPK 1994.FONDOVI I UPRAVA I JAVNE SLUŽBE KOLI INA GRA E registrator dokument kutija fascikla R.-1995.363 381 . Ured za povratak prognanih Tuzlanskog kantona 1994.-1955. Koordinacioni i Izvršni odbor) 1992.-1995.-1994.-1995.-1995.-1947. razvoj i poduzetništvo TPK 1994.194 130 3 38 81 4 6 2 204 40 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4 5 2 60 23 3 1 1 7 4 5 43 4 7 5 7 14 6 6 19 4 1 4 177 12 164 57 2 12.-1947.-1995.-2001. Ministarstvo za industriju. Gradski narodni odbor Tuzla 1946. Ministarstvo za trgovinu i turizam TPK 1994.br.1995. Ministarstvo za zdravlje TPK 1993.-1995. Predsjednik Tuzlanskog kantona 1992. Okrug Tuzla (Skupština. Komisija za savremenu gra u Tuzlanskog okruga 1992.-1995. Ministarstvo za bora ka pitanja TPK 1994.-2001. kulturu i sport TPK 1994. Ministarstvo za promet i komunikacije TPK 1994. 32 81 13 183 12 6 96 35 14 11 9 3 19 11.

Opštinska služba za bora ko-invalidsku zaštitu Bratunac 1993. Zavod za platni promet BiH – Produžnica Orašje 1987. 1930.500 1. Op ina Zvornik-Sapna 1992-1995. Op ina Teo ak 1992-1995.. Opštinski logisti ki centar za pomo narodima BiH Kladanj 1993.2001.-1995.-1947. 1992.-1951.342 737 2 omota 106 83 166 1.-1977.29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 Narodni odbor gradske opštine Gra anica 1952.-1958.. Regionalna zajednica opština sa sjedištem u Tuzli 1978..-2001.-1995.-1906.-1980.. 1992.-1995.-1962. Mjesni narodni odbor Bukinje 1945.051 23.-1994.-1973.1995. Mjesni narodni odbor Gra anica 1945.-2005. Skupština opštine Živinice 1941. Opštinska služba za bora ko-invalidsku zaštitu Srebrenica 1994. Narodni odbor opštine Kiseljak 1945.-1978. UKUPNO 3 1 10 5 1 201 8 3 5 3 41 6 1 1 4 97 71 111 5 53 36 2. 4 bloka 183 30 49 20 143 77 566 19 9 4 1 16 41 2. 1992. Skupština opštine Lukavac 1948.-2001. 1992-1995.267 750 486 7 5 13 11 36 102 6 2 18 26 2 6 15 1 24 330 35 100 102 137 89 10 20 1 sveska 2 2 85 24 sv.154 4 112 1.] Mjesni narodni odbor So kovac 1945. Skupština opštine Tuzla 1955. Skupština opštine Srebrenik 1947.-1949.-1947.895 9. 1992.001 382 .-1975.-1940. Skupština opštine Banovi i 1946.-1952.148 1. [1902.. 1992-1995.. Zavod za platni promet BiH . Fond socijalne i dje ije zaštite Tuzla 1977. 200 DVD-a 9 298 149 101 2.-1980. Samoupravna interesna zajednica fizi ke kulture Lukavac 1979. Narodni odbor opštine Bosansko Petrovo Selo 1952. 1992.-1952..-1995. Skupština opštine Grada ac 1915. Skupština opštine Gra anica 1955-1980.-2002.-1980. Mjesni narodni odbor Slavinovi i 1946. 7 paketa 1 omot 1 sv. Op ina Doboj Istok – Klokotnica 1992-1995.-1990.-1955.Filijala Tuzla 1953. Samoupravna interesna zajednica zdravstvene zaštite Tuzla 1961.190 677 2.-1992.050 7. Mjesni narodni odbor Karanovac 1947..-1990.. Skupština opštine Kalesija 1901. 23 sv.549 7 1.187 1. Skupština opštine Kladanj 1945-1976..854 26 207 VHS kaseta. Mjesni narodni odbor Boljani 1945.

Djevoja ka narodna osnovna škola u Tuzli 1908.-1945. Sreski sud Gra anica 1889. NAUKA. Sreski sud Grada ac 1883.-1941.-1978. 39 123 6 22 1 29 8 14 6 1 66 5 26 3 383 . Prva dje a ka osnovna škola Tuzla 1905.-1977. Opštinski sud Banovi i 1946. Sreski sud Tuzla 1920. Prva osnovna škola u Tuzli 1887. Sreski šerijatski sud Tuzla 1920. Narodna osnovna škola Breške 1913. Posebni ka mješovita pu ka škola Breške 1942..-1919..-1978.1920.II PRAVOSU E KOLI INA GRA E registrator kutija dokument fascikla R.-1964.-1943. Opštinski sud Lukavac 1959. Op a dje a ka pu ka škola Donja Tuzla 1882.-1980. KULTURA KOLI INA GRA E registrator 56 dokument kutija fascikla R.br.-1948.-1887. 1940.-1945.1938.-1935. JU OŠ „Hasan Kiki “ Gra anica 1886.-1958. Opštinski sud Tuzla 1932. Narodna osnovna škola Kiseljak 1945.-1917.-1978.-1977.-1931. Osnovni sud udruženog rada Tuzla 1975.-1941. Opštinski sud Kladanj 1945. 1936. ostalo 3 sveske 19 sveski 24 omota ostalo knjiga povez 22 10 122 278 53 340 148 100 425 11 466 212 67 67 1498 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 NAZIV FONDA Kotarski sud Tuzla 1884.-1962.-1992. Garnizonski sud Tuzla 1909. knjiga povez 54 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 NAZIV FONDA Narodna osnovna škola Kreka 1897. Sreski sud Banovi i 1956.-1992.br. UKUPNO: 2 1 4 2 14 92 6 132 41 49 62 13 37 103 15 74 20 III OBRAZOVANJE. Njema ka privatna škola Donja Tuzla 1883. Opštinski sud Gra anica 1965.-1964.-1959. Kotarski šerijatski sud Tuzla 1894. Opštinski sud za prekršaje Živinice 1957.1977. Rimokatoli ka osnovna škola Breške 1898-1947. Narodna osnovna škola Boljani 1896..-1943.

-1941.-1966.-1964. Druga narodna osnovna škola Tuzla 1944. Državna mješovita pu ka škola Kiseljak 1940. Privatna gra anska škola trgova kog smjera u Zavodu Kraljice svete Krunice Tuzla 1940.-1946. Narodna osnovna škola Ljuba e 1944.-1945. Industrijska škola Tuzla 1926. Državna realna gimnazija Tuzla 1899. Srednja medicinska škola Tuzla 1947.-1956. JU Upravna i birotehni ka škola Tuzla 1961.-1973. Škola sa prakti nom obukom i za u enike u privredi Tuzla 1908.1946. Niža stru na doma i ka škola Tuzla 1951.-1907. Srpska narodna osnovna škola Donja Tuzla 1902.-1895. Narodna osnovna škola Bukinje 1944. U iteljska škola Tuzla i U iteljski te ajevi 1941. Privatna osnovna škola -sa pravom javnosti . U iteljska stru na doma i ka škola Tuzla 1952. Državna niža poljoprivredna škola TuzlaBijeljina 1946. Srpska pravoslavna crkveno-školska opština Donja Tuzla 1874. Prva državna pu ka škola u Tuzli 1942. Njema ka škola Tuzla 1896. Ruždija u Donjoj Tuzli 1892. Srednja poljoprivredna škola Tuzla (Bijeljina) 1947.13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 Privatna mješovita pu ka škola Breške 1941. Osnovan škola „ eli “ 1944.-1941. Druga dje a ka narodna osnovna škola Tuzla 1907.-1934.-1951.-1959.-1942. Behrambegova medresa Tuzla 1921.-1912.-1969. U iteljska škola Bijeljina 1951. Vo arska škola u Tuzli 1954.-1972.-1962.-1940. Katoli ka osnovna škola Donja Tuzla 1906. Narodna osnovna škola Ljepunice 1910.-1913.-1968.-1998.-1948.-1978. Osnovna škola „Džemal Mandži “ Tuzla 1958.-1977.1943. Državna druga mješovita pu ka škola Tuzla 1941. 1 2 23 71 4 6 1 4 2 1 1 1 1 1 1 15 178 5 90 459 120 9 10 52 35 2 1 38 4 5 15 1 155 12 1 58 1 (804) 1 67 4 21 1 384 .-1941.-1951.-1942.Zavoda Kraljice svete Krunice Tuzla 1914.

br. Tvornica sode „SOLVAY“ Lukavac 1893. RMU „Banovi i“ u Banovi ima 1928.-1987. Radna zajednica SIZ-a fizi ke kulture i OZ kulture i informisanja Lukavac 1984.. Osnovna zajednica kulture i nformisanja Bijeljina 1973. Osnovna zajednica kulture Tuzla 1972.-1944. Državna op a niža srednja škola Tuzla 1943.Odjel za pu ku nastavu Kotar Tuzla .-1990. Ostalo 4.Velika Župa Usore i Soli 1941. Udruženje samoupravnih interesnih zajednica osnovnog obrazovanja i vaspitanja Tuzla 1970.traka 33 koverte i 3 sveske 4 sveske IV PRIVREDA KOLI INA GRA E registrator fascikla dokument kutija R. Radni ki univerzitet Tuzla 1953. JP RMU „ ur evik“ u ur eviku 1946. Pedagoška akademija Tuzla 1960. Radni ki univerzitet Lukavac 1961. UKUPNO: 3 1 4 2 1 13 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 3 47 124 26 11 13 2 3 13 24 38 140 69 34 61 2 111 465 46 2.-1988.-1988.-1962.-1940. Osnovna zajednica kulture Zvornik 1973. Me uopštinski zavod za osposobljavanje kadrova i organizaciju rada Tuzla 1959.276 listova 206 44 1002 69 1 koverta.-1990.-1990. Trgova ka škola Tuzla 1884. 41 47 18 21 18 478 366 473 385 .-1944.-1931. Državna gra anska škola trgova kog smjera Tuzla 1933. NDH Ministarstvo nastave Zagreb . Samoupravna interesmna zajednica usmjerenog obrazovanja i vaspitanja Tuzla 1967.-1987.-2000.-1990.368 272 4 38 145 244 1 91 381 201 81 97 29 61 8 (109 fotokopija) 36 mag.-2009. 15 sv.44 45 46 47 48 49 Kraljevska državna mješovita gra anska škola Tuzla 1937.1978.-1990. Državna mješovita gra anska škola Tuzla 1942.438 397 80 32 34 640 517 3 69 294 1. Mješovita gra anska škola trgova kog smjera Tuzla 1930.-1937.-1981.-1943. 1 skica knjiga povez 105 1 2 3 4 NAZIV FONDA Rudnik uglja "Kreka" Tuzla 1860.-1926.-1991. JU Arhiv Tuzlanskog kantona 1954.

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Rudarsko-hemijski kombinat Tuzla 1959. Tuzla 1952.-2005 Šumska uprava Kladanj 1926.-2004.o.D.-1949. Preduze e drvne industrije 1923.2005. Šipad DOO „Partizan“ u se aju Tuzla 1949. "Omermax" DJL sa p.-1941. „Spre a“D. u ste aju Srebrenik 1997.-1979. „Drinja a“ DD Preduze e za primarnu i finalnu obradu drveta u ste aju Kladanj 1947.Tuzla 1902. JP „Elektroprivreda“ – Produžnica „Termoelektrana“ Tuzla 1959.-2006. Tuzla 1925.-2005.-1950. u ste aju Donje Vukovije – Kalesija 1959.-2002. Tvornica špirita Kreka .-1942. Rudnik soli „Tušanj“ DD Tuzla 1934.-1979.-1998. "Posavina" Glavna direkcija poljoprivrednih dobara Tuzla 1946.-2002. „Zina“ Fabrika konfekcije DOO u ste aju Tuzla 1978.-2005. „Duvan“ Preduze e za promet duvanom.-1951. „Poljoprivredni magazin“ .-1941. šibicama i vrijednosnicama Tuzla 1947. "Union" DD u ste aju Tuzla 1977.175 197 161 161 99 109 209 192 121 17 koverti 11 blokova 1 kesa 16 sveski 605 dosijea 6 sveski 2 sv.-2008.-2000. „Spre a“ Javno preduze e za vodoprivrednu djelatnost d. 9 58 2 41 505 214 1 48 7.1953. „Geobušenje“ dd Specijalizovano za geološka bušenja u ste aju Tuzla 1975.-2002. „Inspire“ DOO za proizvodnju. promet i usluge Tuzla 2006.o. „Stari “ DD Tvornica masivnog namještaja Kladanj 1977.Zemaljsko preduze e za snabdijevanje poljoprivrede proizvodnim sredstvima – Filijala Tuzla 1947.725 46 101 5 1 67 101 39 87 6 78 78 4 8 7 23 17 10 6 3 3 10 6 17 90 46 biltena 12 audiokaseta 161 sveska 93 148 1926 36 148 188 21 57 70 1 33 13 19 275 27 3 5 14 253 38 151 34 14 1. „Klotex“ DOO za proizvodnju i promet konfekcije u ste aju Klokotnica.2007. Doboj Istok 1985.-2010.-1955. "Pivara" DD u mješovitoj svojini sa p.-1964. Šumska uprava Zvornik 1935. Državno šumsko gazdinstvo Živinice 1945. „Jadar“ Državno preduze e za priplod i uzgoj svinja Vlasenica 1948.. Tvornica kože Tuzla 1949.-1952.d.-2004. JP „Elektroprivreda“ BiH dd Sarajevo – Produžnica „Elektrodistribucija“ Tuzla 1946. 1 koverta 86 dosijea 469 omota 2 rolne 792 dosijea 17 28 30 67 56 407 244 474 dosijea 27 sveski 1 3 4 6 12 1 3 2 10 69 97 386 . „SODASO“-Holding DD Tuzla 1969. „Krivaja“ Zavidovi i. „Bosanka“ DD u ste aju Kladanj 1960.-1995. Trgova ko preduze e Tuzla 1945. "Salki -prom" DOO Gra anica 1993.

Javno preduze e u ste aju Lukavac 1995. JP „Gazela“ u ste aju Grada ac 1994-2002.-1987.-2002. Invalidsko ugostiteljsko preduze e u Tuzli 1948.-2008.-2009.o.o. "Autoprevoz" Autosaobra ajno preduze e Tuzla 1948.-1976. „Autoremont“ DD u mješovitoj svojini prodajno . 5 paketa. „Frizer“ dd Tuzla 1947.-2001.-2004.. „Front Slobode“ DOO za novinskoizdava ku djelatnost. „Medifarm“ DOO u ste aju Tuzla 1994-2003. u ste aju Tuzla 1977. 6 kov.-1951. promet i usluge Tuzla u likvidaciji 1960. 31 42 32 233 265 298 20 42 36 6 sveski 274 dosijea 3 sveske 140 dosijea 5 sveski 17 59 30 52 3 177 239 256 110 94 31 20 blokova. 10 kov. 31 kov. "Ugostitelj" Ugostiteljsko preduze e Tuzla 1954. „Sloboda“ dd Preduze e u mješovitoj svojini za ugostiteljstvo i trgovinu u ste aju Tuzla 1970.-2004. "Grafi ar" DOO u ste aju Tuzla 1973.. „Izolacija“ d. 2 rad. „2.servisni centar u ste aju Banovi i 1979. „Distributivni centar“ DD u ste aju Gra anica 1976.-2006. 18 25 2 118 33 1 12 17 75 3 41 22 1 1 23 7 82 2 2 1 2 42 24 23 19 25 25 8 2 9 126 122 68 32 20 13 2 1 13 6 44 91 15 4 11 113 14 16 14 76 194 69 18 1 koverta 16 sv.-2003.-2004. „Gradnja“ DOO Preduze e za izvo enje radova u gra evinarstvu Srebrenik u ste aju 1968.-2009. PTT Sarajevo .-1949.-1995. "Agroprom" DD u ste aju Zvornik . „Živinicepromet“ DD u ste aju Živinice 1948.Direkcija Tuzla 1917.-2007.35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 „SUD-MUL“ DOO za zbrinjavanje komunalnih i industrijskih otpadaka Tuzla 1997.. "Progres" Zanatska proizvodno-uslužna zadruga Tuzla 1980.-2004.. knjiž.-2001..1 blok.. „Plaže Jezera“ Modrac . „Zemaljski proizvod“ trgovina poljoprivrednim proizvodima SarajevoPredstavništvo Tuzla 1952. „Central“ dd u ste aju Tuzla 1966-2004.-2008.-2005.-2011.2 diskete 166 80 5 203 5 689 266 23 sveske. Direkcija za puteve Tuzla 1979. JZU UKC Tuzla 1946.-1993. „Sokolinatrans“ Preduze e za prevoz robe i servis dd u ste aju Kladanj 1965.-1958. „Ugostiteljstvo-Konjuh“ dd u ste aju Živinice 1952. 2 disk.. DOO "Grafocoop" Tuzla 1991. "Salines" DD u ste aju Tuzla 1960.22 omota.1801 dos. oktobar“ dd u ste aju Tuzla 1956.-2002. 1 kesa.Sapna 1994. „Tuzla-stan“ doo Tuzla 1967.-2002. 134 foto albuma 1606 387 . 89 omota. 1 koverta 301 36 46 7 sveski 51 blok 242 dosijea 272 dosijea 12 77 74 24 333 125 11 sv.-2001. „Optima Lubricants“ doo Tuzla 2000.

-2002. Zemljoradni ke zadruge Tuzla 1945.-1963. Sreska zanatska komora Kladanj (Udruženje zanatlija Kladanj) 1946.-1962. Selja ke radne zadruge sreza Br ko 1945.-1962. Brokerska ku a u likvidaciji Tuzla 2002.-1962.-1960. Selja ke radne zadruge Tuzla 1948. Posavska banka d. Sreska zanatska komora Bijeljina (Udruženje zanatlija Bijeljina) 1922.-1953.-2007. Sreska zanatska komora Tuzla-Ispostava Gra anica 1956. Sreska ugostiteljska komora Br ko 1956. „Premium broker“ d.o.d. Sreska trgovinska komora Zvornik 1955.65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 Lje ilište „Slana Banja“ DD u likvidaciji Tuzla 1957.-1963.-2006.o.-1970. Sreska trgovinsko-ugostiteljska komora Gra anica 1952.-2001. Privredna komora Tuzla 1939. Sreski savez zemljoradni kih zadruga Zvornik 1956. Sreska trgovinska komora Br ko 1955-1962. „Zvonko Ceri “ Udružena veterinarska stanica Tuzla 1960. „Ljudi za ljude“ Humanitarna organizacija Tuzla 1996.o. Sreska poljoprivredno-šumarska komora Br ko 1960.-1952. Sreska trgovinsko-ugostiteljska komora Bijeljina 1952. Sreska ugostiteljska komora Zvornik 1957. Sreski savez zemljoradni kih zadruga Bijeljina 1952.-1958. Sreski savez zemljoradni kih zadruga Br ko 1946.-2006. „Bosansko-Njema ko osiguranje“ DD u likvidaciji Tuzla 1998. Sreski savez zemljoradni kih zadruga Tuzla 1946.-1958.-1963. Selja ke radne zadruge sreza Zvornik 1949.-1992.o. 120 dosi. „Dionica“ d.. Sreska ugostiteljska komora Tuzla 1955.-2009. Sreska zanatska komora Zvornik (Udruženje zanatlija Zvornik) 1918. 7 4 3 9 8 118 11 40 2 596 21 24 113 126 1684 23 kov.-1962.-1962. Sreska zanatska komora Br ko 1932.-2009.-1953.-1959. „Crveni polumjesec“ Humanitarna organizacija Op ine Tuzla 1992. Tuzla 2006.-1961.-1958. 5 video kaseta 1 2 632 3 14 112 8 12 1 1 3 1 1 1 2 1 1 1 6 1 23 26 2 17 13 4 125 96 9 1 9 1 2 2 1 1 2 1 19 5 1 7 42 22 17 952 1 sveska 388 .-1955. Orašje u likvidaciji 1994.-1955..-1962. Sreska zanatska komora Tuzla (Udruženje zanatlija Tuzla) 1909.-1955.

br.196 V DRUŠTVENO-POLITI KE ORGANIZACIJE. Sreski komitet SK BiH Tuzla 1945. Zemljoradni ka zadruga "Peradarstvo" u likvidaciji Grada ac 1986. Sreski komitet SK BiH Zvornik 1945. Sreski komitet SK BiH Br ko 1945. UKUPNO 1 103 1 5 48 20 11 11. Opštinski komitet Saveza komunista BiH Banovi i 1945. Opštinski komitet SK BiH Bijeljina 1955.-1954.-1990. DRUŠTVA I UDRUŽENJA KOLI INA GRA E registrator fascikla kutija dokument R. 2 13 16 5 50 26 58 29 6 28 2 6 8 2 2 1 1 18 2 35 11 5 18 19 8 17 5 19 6 7 5 3 2 8 1 7 11 389 . Sreski komitet SK BiH Kladanj 1945. Sreski komitet SK BiH Vlasenica 1945. Opštinski komitet SK BiH Kladanj 1955.1955.-1966.-1966. Sreski komitet SK BiH Lopare 1946.-1965.471 790 240 4.-1966.-1966.-1947.-2001. Sreski komitet SK BiH Gra anica 1945. Oblasni komitet SK BiH Tuzla 1949.1952.-1966.-1971.-1955.1955. Me uopštinska konferencija SK BiH Bijeljina 1985.-1955. Opštinski komitet SK BiH Zvornik 1959.555 3599 12.-1962.-1975.-2004. Sreski i opštinski komitet SK BiH Bosanski Šamac 1945. Opštinski komitet SK BiH Gra anica 1955.96 97 98 99 Zemljoradni ka zadruga „Pura i “ sa p. Me uopštinska zajednica za poslove cijena Tuzla 1980.-1961.-1954. Ostalo knjiga povez 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 NAZIV FONDA Okružni komitet Komunisti ke partije Tuzla 1945.-1954. Me uopštinska konferencija SK Tuzla 1968.-1990. Zemljoradni ke zadruge Br ko 1946.-1990. Sreski komitet SK BiH Bijeljina 1945.o.-1958. Sreski komitet SK BiH Srebrenica 1946. Sreski komitet SK BiH Bratunac 1953. Opštinski komitet SK BiH Tuzla 1956. Opštinski komitet SK BiH Bosanski Šamac 1955. u ste aju Lukavac 1988.-1968.

Udruženje prijatelja Janje „Dr. Imamat džemata Tuzla 1911-1943. Opštinski komitet SK BiH Šekovi i 1948. Opštinski komitet SK BiH Ugljevik 1963. Sresko u iteljsko društvo u Tuzli 1905.1966. Opštinski komitet SK BiH Živinice 1946. UKUPNO 9 2 2 3 2 4 2 2 1 2 1 1 1 1 1 12 3 3 2 12 1 5 21 212 2 10 17 3 2 411 22 23 70 70 6 blokova 17 2 1 108 fotografija VI VJERSKE ORGANIZACIJE KOLI INA GRA E registrator fascikla kutija dokument R. UKUPNO: 235 15 12 262 7 37 2 46 390 . Hamdija emerli “ Tuzla 1992. Sresko lova ko društvo „Konjuh“ u Tuzli 1945-1955.-1935.1966.-1979. Opštinski komitet SK BiH Lukavac 1948.1966.-1966. Srpsko pjeva ko društvo "Njeguš" u Donjoj Tuzli 1886. Opštinski komitet Sk BiH Vlasenica 1958. Opštinski komitet SK BiH Orašje 1950-1966. Vakufsko-mearifsko povjerenstvo Tuzla 1909-1949. Opštinski komitet SK BiH Srebrenik 1954.-1983.-1941. Opštinski komitet SK BiH Srebrenica 1958.br.1964.-1962. Dobrovoljno vatrogasno društvo Tuzla 1883.1966.1962. Opštinski komitet SK BiH Bratunac 1950.-1963.-2004. Opštinski komitet SK BiH Kalesija 1958. Ostalo knjiga povez NAZIV FONDA 1 2 3 Odbor Islamske vjerske zajednice Bijeljina 1864-1962.23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 Opštinski komitet SK BiH Lopare 1955. Sresko sindikalno vije e Br ko 1956.1966.1966. Sresko sindikalno vije e Tuzla 1948. Opštinski komitet SK BiH Bosansko Petrovo Selo 1955.-1966.1966. Opštinski vatrogasni savez Tuzla 1946.

“ – zbirka prevoda Domovnica Imamata džemata Bašigovci 1930.1 1978. Odbor za izdavanje edicije „16. hrvatska NUB -38 NOU divizija“ 1991. Dionice.-1945.VII ZBIRKE KOLI INA GRA E registrator fascikla dokument R.301 fotografija 3 1 3 4 4 3 2 20 16 4 1 121 1 CD-R 1. u digitalnoj formi 1 2knj..mikrofilm 5245 fotografija 280 fotografija 1 112 biltena „Bol“ 134 video kasete (1. Zbirka projekata 1946. Odbor za izdavanje Edicije „Tuzla u radni kom pokretu i revoluciji“.muslimanska NOU brigada“1974. Gradsko poglavarstvo Br ko 1878.-1983. Omladinska pruga „Br ko-Banovi i“ 1946. „Masovne grobnice na prostoru sjeveroisto ne Bosne“ „Tuzlanska kapija“ 1995. Zlo in u Srebrenici 1943.-1923. Odbor za izdavanje Monografije. u digitalnoj formi 9 17. 1972.-1945.417) 499 3 2 5 1 1 1 1knj.-1945.-1988. Radni ki pokret i narodnooslobodila ka borba u sjeveroisto noj Bosni 1920.-1936. 8 6 71 7 8 povez kutija 49 sveski 200 4.-1979.-1919. Odbor za izdavanje Zbornika sje anja „ 15. „Ispisi iz povjerljivih arhiva Okružne oblasti u Tuzli 1879. Zbirka dokumenata „Cazinska buna“ 1950. Gradsko poglavarstvo Tuzla 1941.-1964. Zemaljska vlada BiH – Generalni štrajk rudara BiH i Husinska buna 1919. Fotografije 1873. Narodno vije e Tuzla 1917.-1932 Mikroteka 1941. Ljetopis JU Osnovna muzi ka škola Tuzla „Gajret“ Kulturno-prosvjetno društvo u Tuzli 1907. majevi ka NOU brigada“ 1973. plakati 1912. Press centar Lukavac 1992.-1948.-1931. Stara štampa. Odbor za izradu Monografije "Tuzlanski partizanski odred" 1985. obveznice i police osiguranja 1908.-1995.br.151) (103 fotografije) 130 projekata 391 . knj."18.-1978.-1946.-1954. Kotarski ured Grada ac 1886.mikrofilmova i 1233 mikrosnimka knjiga NAZIV FONDA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Orijentalna zbirka 1578.-1947.-1871. Oblasni NOO za isto nu Bosnu 1943.-1908. Ostalo 390 inventarnih jedinica (8. Ljetopis Katoli kog samostana Tuzla 1809.-1944. SKOJ Tuzle i sjeveroisto ne Bosne 1941.

-1994.-1963.-1946.-2007 1518 1 2 36 1 1 2 32 1 4 1 1 1 1 1 6 1 1 knjiga 14 povez 9 video kaseta (124 fotografije) 23 CD-a. Numizmati ka zbirka UKUPNO: 11 6 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 177 19 10. „Programi“ – zbirka 1981. Sejfulah Imamovi 1912. Faruk Ibrahimovi iz Tuzle 1978.-2007. Jovan R. uki 1890.Majo 1931.-1996.-1956.-1916.-2007.-1865. Porodica Begi 1945. Bosznai Hirek 1910. 1930.zbirka „Mališa“ list u enika osnovnih škola Tuzlanske opštine 1981. albumi NAZIV FONDA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Trgova ka ku a Nikole Pavlovi a Br ko 1840.-1991.Stevo Mil i iz Tuzle 1945. Ostalo 97 fotografija 1 razglednica i 3 isje ka i novina (302 fotografija) 87 fotografija.-1952. Ibri Fikret 1932. „Pozivnice“ – zbirka 1973. Porodica Zaimovi 1909.-1891. „Razglednice“ – zbirka 1973. „Plakati“ – zbirka 1987. Sadik Šehi Ismail Hadžiahmetovi Zejnil Bešlagi 1918. Porodica Vu kova ki 1916. zna ke.-1984.. Atah Mahi iz Br kog 1884. 1926...-1947. 28 diploma. Zbirka Radio-Tuzle 1970.-2007.-2001.-1993.br. dr.-1988. „Memorandumi“.-2007.. 1992.-2007.-2009. „Kalendari“ – zbirka 1995. 4 sveske 392 . Cvijetin Mijatovi . „Katalozi“ – zbirka 1973.-2007. 1941-1945..388 (767 kom) (83 kom) (36 kom) VIII LI NE I PORODI NE ZBIRKE KOLI INA GRA E registrator kutija fascikla dokument R. „ estitke“ – zbirka 1991.-1955.. plakete.-1971. 1934. Ibrahim Muši iz Kalesije 1992.-1911. Kaletovi Jusuf 1992..1934/1992 Novica Stevanovi 1970/1981 Zejnil Latifovi iz Sapne Salih Kulenovi iz Tuzle 1892. 1924.31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 Zbirka gra e banaka 1826.

558 62 5 14 393 . Hamdija Siv evi Fikret Jahi – Vršanin Hasib Džindo iz Tuzle Nuraga Softi iz Banovi a Franjo Leder Fadil oki iz Tuzle Zlatko Duki iz Tuzle Hafiza Sajda Moranki .20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Derviš Suši 1959.-2002.amdži iz Pura i a Jasmin Divanefendi 3 1 1 1 1 1 1 3 1 1 27 VHS kaseta 39 fotografija UKUPNO 1.

Iz Numizmatičke zbirke Arhiva Tuzlanskog kantona 394 .

Abecedni registar fondova i zbirki .

.

autosaobraćajno preduzeće Tuzla “AUTOREMONT’’ DD u mješovitoj svojini prodajno-servisni centar u stečaju Banovići B Banke Begić porodica Behrambegova medresa Tuzla Bešlagić Zejnil “BOSANKA’’ u stečaju KLADANJ “BOSANSKO . i fin.NJEMAČKO OSIGURANJE’’ DD u likvidaciji Tuzla “Boszniai Hirek” C “Cazinska buna” zbirka dokumenata Službe državne bezbijednosti “CENTRAL’’ dd u stečaju Tuzla “Crveni polumjesec’’ Humanitarna organizacija Općine Tuzla Č Čestitke Čokić Fadil D Dionice. za prim. obradu drveta u stečaju Kladanj Druga narodna osnovna škola Tuzla Druga dječačka narodna osnovna škola Tuzla “2. Brokerska kuća u likvidaciji Tuzla Direkcija za puteve Tuzla “DISTRIBUTIVNI CENTAR” DD u stečaju Gračanica Divanefendić Jasmin Djevojačka narodna osnovna škola u Tuzli Dobrovoljno vatrogasno društvo Tuzla Domovnica Imamata džemata Bašigovci “DRINJAČA’’ DD Pred.o.o.A “Agroprom” DD u stečaju Zvornik –Sapna Arhiv Tuzlanskog kantona Tuzla “Autoprevoz”. u stečaju Tuzla Državna mješovita pučka škola Kiseljak Državna druga mješovita pučka škola Tuzla 397 . obveznice i police osiguranja “DIONICA’’ d.d. oktobar” d.

Državna realna gimnazija Tuzla Državna niža poljoprivredna škola Tuzla – Bijeljina Državna opća niža srednja škola Tuzla Državna građanska škola trgovačkog smjera Tuzla Državna mješovita građanska škola Tuzla Državno šumsko gazdinstvo Živinice “Duvan’’ Pred.d. za promet duvanom. promet i usluge Tuzla u likvidaciji G “Gajret” Kulturno-prosvjetno društvo u Tuzli Garnizonski sud Tuzla “Gazela’’ JP u stečaju Gradačac “GEOBUŠENJE’’ dd Specijalizovano za geološka bušenja u stečaju Tuzla Gradski narodni odbor Tuzla “Gradnja’’ DOO Preduzeće za izvođenje radova u građevinarstvu Srebrenik u stečaju Gradski narodni odbor Gračanica Gradsko poglavarstvo Tuzla Gradsko poglavarstvo Brčko “Grafičar” DOO u stečaju Tuzla “Grafocoop” DOO u stečaju Tuzla 398 . Jovan Dolnja Tuzla E “Elektroprivreda” – Podružnica “Termoelektrana” Tuzla “Elektroprivreda’’ Javno preduzeće BiH dd Sarajevo – Podružnica “ELEKTRODISTRIBUCIJA’’ Tuzla F Fond socijalne i dječije zaštite Tuzla Fotografije “FRIZER” d. Tuzla “Front slobode’’ DOO za novinsko-izdavačku djelatnost. šibicama i vrijednosnicama Tuzla Dukić Zlatko Dž Džindo Hasib iz Tuzle Đ Đukić R.

promet i usluge Tuzla Invalidsko ugostiteljsko preduzeće u Tuzli “Ispisi iz povjerljivih arhiva Okružne oblasti u Tuzli 1879. Doboj Istok Komisija za savremenu građu Tuzlanskog Kantona Kotarski sud Tuzla Kotarski šerijatski sud Tuzla Kotarski ured Gradačac Kraljevska državna mješovita građanska škola Tuzla “Krivaja’’ Preduzeće drvne industrije Zavidovići Kulenović Salih L Latifović Zejnil Leder Franjo 399 . – 1908.o. u stečaju Tuzla J “Jadar” Državno preduzeće za priplod i uzgoj svinja Vlasenica Jahić Fikret .” (zbirka prevoda) “IZOLACIJA’’ d.Vršanin K Kalendari Kaletović Jusuf Kantonalni štab civilne zaštite Tuzla Katalozi Katolička osnovna škola u Donjoj Tuzli Katolički samostan Tuzla .o.H Hadžiahmetović Ismail I Ibrahimović Faruk Ibrić Fikret Imamat džemata Tuzla Imamović Sejfulah Industrijska škola Tuzla “Inspire” DOO za proizvodnju.ljetopis “KLOTEX’’ DOO za proizvodnju i promet konfekcije u stečaju Klokotnica.

prostorno uređenje i zaštitu okoliša Tuzlansko-podrinjskog kantona Ministarstvo za zdravlje Tuzlansko-podrinjskog kantona Mjesni narodni odbor Boljanić Mjesni narodni odbor Bukinje Mjesni narodni odbor Gračanica Mjesni narodni odbor Karanovac Mjesni narodni odbor Slavinovići Mjesni narodni odbor Sočkovac Mješovita građanska škola trgovačkog smjera Tuzla Morankić .LJ Lječilište “Slana banja’’ DD u likvidaciji Tuzla “Ljudi za ljude” Tuzla . socijalnu politiku i izbjeglice Tuzlansko-podrinjskog kantona Ministarstvo za trgovinu i turizam Tuzlansko-podrinjskog kantona Ministarstvo za urbanizam. šumarstvo i vodoprivredu Tuzlansko-podrinjskog kantona Ministarstvo za pravdu Tuzlansko-podrinjskog kantona Ministarstvo za promet i komunikacije Tuzlansko-podrinjskog kantona Ministarstvo za rad. energetiku i rudarstvo Tuzlansko-podrinjskog kantona Ministarstvo za obnovu.Čamdžić hf. Sajda Mušić Ibrahim 400 . kulturu i sport Tuzlansko-podrinjskog kantona Ministarstvo za poljoprivredu. Stevo Ministarstvo bez lisnice Tuzlanskog kantona Ministarstvo bez portfelja Tuzlanskog kantona Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlansko-podrinjskog kantona Ministarstvo za finansije Tuzlansko-podrinjskog kantona Ministarstvo za industriju.Humanitarna organizacija M Mahić Atah “Mališa” List učenika osnovnih škola Tuzlanske opštine “Masovne grobnice na prostoru sjeveroistočne Bosne” “Medifarm’’ DOO u stečaju Tuzla Međuopštinska konferencija SK BiH Bijeljina Međuopštinska konferencija SK BiH Tuzla Međuopštinski zavod za osposobljavanje kadrova i organizaciju rada Tuzla Međuopštinska zajednica za poslove cijena Tuzla “Memorandumi” Mijatović Cvijetin – Majo Mikroteka Milčić dr. razvoj i poduzetništvo Tuzlansko-podrinjskog kantona Ministarstvo za obrazovanje. nauku.

N Narodna osnovna škola Boljanić Narodna osnovna škola Breške Narodna osnovna škola Bukinje Narodna osnovna škola Kiseljak Narodna osnovna škola Kreka Narodna osnovna škola Ljubače Narodna osnovna škola Ljepunice Narodni odbor gradske opštine Gračanica Narodni odbor opštine Kiseljak Narodni odbor opštine Bosansko Petrovo Selo Narodno vijeće Tuzla NDH Ministarstvo nastave u Zagrebu – Odjel za pučku nastavu Kotar Tuzla – Velika Župa Usore i Soli Niža stručna domaćička škola Tuzla Numizmatička zbirka NJ Njemačka privatna škola Donja Tuzla Njemačka škola u Tuzli O Oblasni komitet SKBiH Tuzla Oblasni narodni odbor Tuzla Oblasni NOO za istočnu Bosnu Odbor islamske vjerske zajednice Bijeljina Odbor za izdavanje Edicije “16. u stečaju Srebrenik Omladinska pruga “Brčko – Banovići” Opća dječačka pučka škola u Donjoj Tuzli Općina Doboj Istok – Klokotnica Općina Zvornik – Sapna Općina Teočak Opštinska služba za boračko-invalidsku zaštitu Bratunac Opštinska služba za boračko-invalidsku zaštitu Srebrenica 401 . Predsjedništvo. majevička NOU brigada” Odbor za izradu Monografije “Tuzlanski partizanski odred” Okružni komitet KPBiH Tuzla Okružni narodni odbor Tuzla Okružna uprava narodnih dobara Tuzla Okrug Tuzla (Skupština. muslimanska NOU brigada” Odbor za izdavanje Edicije “Tuzla u radničkom pokretu i revoluciji’’ Knjiga 1 Odbor za izdavanje Zbornika sjećanja “15.o. Koordinacioni i Izvršni odbor) “Omermax” DJL sa p.

Opštinski komitet SKBiH Tuzla Opštinski komitet SKBiH Banovići Opštinski komitet SKBiH Bijeljina Opštinski komitet SKBiH Zvornik Opštinski komitet SKBiH Kladanj Opštinski komitet SKBiH Bosanski Šamac Opštinski komitet SKBiH Gračanica Opštinski komitet SKBiH Lopare Opštinski komitet SKBiH Srebrenica Opštinski komitet SKBiH Bosansko Petrovo Selo Opštinski komitet SKBiH Bratunac Opštinski komitet SKBiH Lukavac Opštinski komitet SKBiH Živinice Opštinski komitet SKBiH Srebrenik Opštinski komitet SKBiH Orašje Opštinski komitet SKBiH Šekovići Opštinski komitet SKBiH Ugljevik Opštinski komitet SKBiH Vlasenica Opštinski komitet SKBiH Kalesija Opštinski odbor za izdavanje Monografije “18. NOU divizija” Opštinski sud Banovići Opštinski sud Gračanica Opštinski sud Kladanj Opštinski sud Lukavac Opštinski sud Tuzla Opštinski sud za prekršaje Živinice Opštinski vatrogasni savez Tuzla “Optima Lubricants’’ Doo Tuzla Orijentalna zbirka Osnovna muzička škola Tuzla . Zemljoradnička zadruga u likvidaciji Gradačac “Pivara’’ Diničarsko društvo u mješovitoj svojini sa p. Tuzla Plakati 402 .o.ljetopis Osnovna škola “Hasan Kikić” Gračanica Osnovna škola “Čelić’’ Čelić Osnovna škola “Džemal Mandžić’’ Tuzla Osnovna zajednica kulture Tuzla Osnovna zajednica kulture Zvornik Osnovna zajednica kulture i informisanja Bijeljina Osnovni sud udruženog rada Tuzla P Pavlović Nikola Pedagoška akademija Tuzla “Peradarstvo”. hrvatska NOU brigada –38.

u Tuzli Rudnik mrkog uglja “Banovići” dd Banovići Rudnik mrkog uglja “Đurđevik” doo u Đurđeviku Rudnik soli “Tušanj” DD Tuzla Ruždija u Donjoj Tuzli S Samoupravna interesna zajednica fizičke kulture Lukavac Samoupravna interesna zajednica zdravstvene zaštite Tuzla Skupština opštine Tuzla 403 .o.o. u stečaju Lukavac R Radio-Tuzla Radnički pokret i narodnooslobodilačka borba u sjeveroistočnoj Bosni Radna zajednica SIZ fizičke kulture i Osnovna zajednica kulture i informisanja Lukavac Radnički univerzitet Lukavac Radnički univerzitet Tuzla Razglednice Regionalna zajednica opština sa sjedištem u Tuzli Rimokatolička osnovna škola Breške Rudarsko-hemijski kombinat Tuzla Rudnici uglja “Kreka” d.d.Zavoda Kraljice svete Krunice u Tuzli Privatna građanska škola trgovačkog smjera u Zavodu Kraljice svete Krunice Tuzla Privredna komora Tuzla Programi “Progres” Zanatska proizvodno-uslužna zadruga Tuzla Projekti Prva osnovna škola u Tuzli Prva dječačka osnovna škola Tuzla Prva državna pučka škola u Tuzli PTT Sarajevo – Direkcija Tuzla “PURAČIĆ” Zemljoradnička zadruga sa p.Filijala Tuzla Posebnička mješovita pučka škola Breške “Posavina” Glavna direkcija poljoprivrednih dobara Tuzla Posavska banka d.o.o. Orašje u likvidaciji Pozivnice Predsjednik Tuzlanskog kantona “Premium broker’’ d.o. Tuzla Press centar Lukavac Privatna mješovita pučka škola Breške Privatna osnovna škola – sa pravom javnosti .Zemaljsko preduzeće za snabdijevanje poljoprivrede proizvodnim sredstvima .“Plaže Jezera’’ Javno preduzeće Modrac u stečaju Lukavac “Poljoprivredni magazin’’.

Holding DD u stečaju Tuzla “Starić” DD Tvornica masivnog namještaja Kladanj “SPREČA’’ D. u stečaju Donje Vukovije – Kalesija “Spreča” Javno preduzeće za vodoprivrednu djelatnost d. Tuzla “Salkić-prom” DOO Gračanica “SUD-MULL” DOO za zbrinjavanje komunalnih i industrijskih otpadaka Tuzla “Salines” DD u stečaju Tuzla “SLOBODA’’ dd Preduzeće u mješovitoj svojini za ugostiteljstvo i trgovinu u stečaju Tuzla “SOKOLINATRANS’’.Skupština opštine Lukavac Skupština opštine Banovići Skupština opštine Srebrenik Skupština opštine Kalesija Skupština opštine Živinice Skupština opštine Gradačac Skupština opštine Kladanj Skupština opštine Gračanica Sreski narodni odbor Tuzla Sreski narodni odbor Zvornik Sreski narodni odbor Gračanica Sreski sud Tuzla Sreski šerijatski sud Tuzla Sreski sud Banovići Sreski sud Gradačac Sreski sud Gračanica Srpska narodna osnovna škola u Donjoj Tuzli Srpska pravoslavna crkveno-školska opština Donja Tuzla Srednja poljoprivredna škola Tuzla (Bijeljina) Srednja medicinska škola Tuzla Samoupravna interesna zajednica usmjerenog obrazovanja i vaspitanja Tuzla “SOLVAY” Tvornica sode Lukavac “SODASO”.D.d. preduzeće za prevoz robe i servis dd u stečaju Kladanj Sreski savez zemljoradničkih zadruga Brčko Sreski savez zemljoradničkih zadruga Tuzla Sreski savez zemljoradničkih zadruga Bijeljina Sreski savez zemljoradničkih zadruga Zvornik Sreska ugostiteljska komora Brčko Sreska ugostiteljska komora Zvornik Sreska ugostiteljska komora Tuzla Sreska trgovinsko-ugostiteljska komora Bijeljina Sreska trgovinsko-ugostiteljska komora Gračanica Sreska trgovinska komora Zvornik Sreska trgovinska komora Brčko Sreska poljoprivredno-šumarska komora Brčko Sreska zanatska komora Tuzla (Udruženje zanatlijaTuzla) Sreska zanatska komora Brčko 404 .

Sreska zanatska komora Tuzla – Ispostava Gračanica Sreska zanatska komora Bijeljina (Udruženje zanatlija) Sreska zanatska komora Zvornik(Udruženje zanatlija ) Sreska zanatska komora Kladanj (Udruženje zanatlija ) Seljačke radne zadruge sreza Brčko Seljačke radne zadruge Tuzla Seljačke radne zadruge sreza Zvornik Sreski komitet SKBiH Tuzla Sreski komitet SKBiH Bijeljina Sreski komitet SKBiH Zvornik Sreski komitet SKBiH Brčko Sreski komitet SKBiH Kladanj Sreski komitet SKBiH Bosanski Šamac Sreski komitet SKBiH Gračanica Sreski komitet SKBiH Lopare Sreski komitet SKBiH Srebrenica Sreski komitet SKBiH Bratunac Sreski komitet SKBiH Vlasenica Sresko sindikalno vijeće Tuzla Sresko sindikalno vijeće Brčko Sresko učiteljsko društvo u Tuzli Srpsko pjevačko društvo “Njeguš” u Donjoj Tuzli Sresko lovačko društvo “Konjuh” u Tuzli SKOJ Tuzle i sjeveroistočne Bosne Stara štampa. Stevanović Novica Sušić Derviš Sivčević Hamdija Softić Nuraga iz Banovića Š Šipad DOO “Partizan’’ u stečaju Tuzla Škola sa praktičnom obukom i za učenike u privredi Tuzla Šumska uprava Kladanj Šumska uprava Zvornik Šehić Sadik T Trgovačka škola Tuzla Tvornica špirita Kreka Tvornica kože Tuzla Trgovačko preduzeće Tuzla “Tuzlanska kapija” 405 . Plakati.

Konjuh” dd u stečaju Živinice Univerzitetski klinički centar (UKC) Tuzla Udruženje prijatelja Janje “Dr. godine Zemaljska vlada Bosne i Hercegovine . Hamdija Čemerlić” V Vlada Tuzlansko-podrinjskog kantona Vakufsko-mearifsko povjerenstvo Tuzla Voćarska škola Tuzla Veterinarska stanica “Zvonko Cerić” Vučkovački porodica Z Zavod za platni promet Federacije Bosne i Hercegovine – Filijala Tuzla Zavod za platni promet Federacije Bosne i Hercegovine – Podružnica Orašje “ZINA” Fabrika konfekcije DOO u stečaju Tuzla “Zemaljski proizvod’’ trgovina poljoprivrednim proizvodima Sarajevo – Predstavništvo Tuzla Zemljoradničke zadruge Tuzla Zemljoradničke zadruge Brčko Zločin u Srebrenici 1943.Generalni štrajk rudara Bosne i Hercegovine i Husinska buna 1920. godine – Zaimović porodica Ž “ŽIVINICEPROMET’’ DD u stečaju Živinice 406 .U Ured za povratak prognanih Tuzlanskog kantona Učiteljska škola Tuzla i Učiteljski tečajevi Učiteljska stručna domaćička škola Tuzla Učiteljska škola Bijeljina Upravna i birotehnička škola Tuzla Udruženje samoupravnih interesnih zajednica osnovnog obrazovanja i vaspitanja Tuzla “Union’’ DD u stečaju Tuzla “Ugostitelj” Ugostiteljsko preduzeće Tuzla “Ugostiteljstvo .

Registar fondova i zbirki po oblastima .

.

18. Gradski narodni odbor Tuzla 28. 13. Narodni odbor gradske opštine Gračanica 409 . Koordinacioni i Izvršni odbor) Komisija za savremenu građu Tuzlanskog Kantona Kantonalni štab civilne zaštite Tuzla Ured za povratak prognanih Tuzlanskog kantona Predsjednik Tuzlanskog kantona Vlada Tuzlansko-podrinjskog kantona Ministarstvo za industriju. 22. 16. Gradski narodni odbor Gračanica 29. 10. 11. 5. 23. šumarstvo i vodoprivredu TPK Ministarstvo za trgovinu i turizam Tuzlansko-podrinjskog kantona Ministarstvo za pravdu Tuzlansko-podrinjskog kantona Ministarstvo za finansije Tuzlansko-podrinjskog kantona Ministarstvo za rad. 21. Sreski narodni odbor Tuzla 25. prostorno uređenje i zaštitu okoliša TPK Ministarstvo za zdravlje Tuzlansko-podrinjskog kantona Ministarstvo za obnovu. Okružni narodni odbor Tuzla Okružna uprava narodnih dobara Tuzla Oblasni narodni odbor Tuzla Okrug Tuzla (Skupština. razvoj i poduzetništvo Tuzlansko-podrinjskog kantona Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlansko-podrinjskog kantona Ministarstvo bez portfelja Tuzlanskog kantona Ministarstvo bez lisnice Tuzlanskog kantona Sreska uprava 24. energetiku i rudarstvo Tuzlansko-podrinjskog kantona Ministarstvo za poljoprivredu. 17. Sreski narodni odbor Zvornik 26. 7. 20. socijalnu politiku i izbjeglice Tuzlansko-podrinjskog kantona Ministarstvo za obrazovanje. 12. 14. Sreski narodni odbor Gračanica Gradska uprava 27. 19. 6. Predsjedništvo. 4. nauku.I U P R A V A I J AVNE S L U Ž B E Okružna i oblasna uprava 1. 15. 9. kulturu i sport Tuzlansko-podrinjskog kantona Ministarstvo za promet i komunikacije Tuzlansko-podrinjskog kantona Ministarstvo za urbanizam. 3. 2. 8.

62. 41. 44. Kotarski sud Tuzla Kotarski šerijatski sud Tuzla Sreski sud Tuzla Sreski šerijatski sud Tuzla 410 . 37. 50. 45. 54. 58. 52. 47. 31. 32. 46. 33.Klokotnica Općina Teočak Općina Zvornik – Sapna Opštinski logistički centar za pomoć narodima BiH Kladanj Opštinska služba za boračko-invalidsku zaštitu Srebrenica Opštinska služba za boračko-invalidsku zaštitu Bratunac Zavod za platni promet Federacije Bosne i Hercegovine – Filijala Tuzla Zavod za platni promet Federacije Bosne i Hercegovine – Podružnica Orašje Samoupravna interesna zajednica zdravstvene zaštite Tuzla Samoupravna interesna zajednica fizičke kulture Lukavac Regionalna zajednica opština sa sjedištem u Tuzli Fond socijalne i dječije zaštite Tuzla II P R A V O S U Đ E 59. 35. 49. 38. 53. 60. 34. 51. Mjesni narodni odbor Bukinje Mjesni narodni odbor Slavinovići Mjesni narodni odbor Gračanica Mjesni narodni odbor Boljanić Mjesni narodni odbor Sočkovac Mjesni narodni odbor Karanovac Opštinska uprava 36. 40. 55. 56. 39. 61. 43. 57. Narodni odbor opštine Kiseljak Narodni odbor opštine Bosansko Petrovo Selo Skupština opštine Tuzla Skupština opštine Lukavac Skupština opštine Banovići Skupština opštine Srebrenik Skupština opštine Kalesija Skupština opštine Živinice Skupština opštine Gradačac Skupština opštine Kladanj Skupština opštine Gračanica Općina Doboj Istok . 48.Mjesna uprava 30. 42.

Privatna mješovita pučka škola Breške 87. Narodna osnovna škola Breške 84. Narodna osnovna škola Ljepunice 89. Narodna osnovna škola Kiseljak 83. Krunice u Tuzli 94. 68. Privatna osnovna škola – sa pravom javnosti . Narodna osnovna škola Kreka 75. Državna druga mješovita pučka škola Tuzla 99.Zavoda Kraljice sv. 64. Rimokatolička osnovna škola Breške 85. 69. 65. K U L T U R A Osnovne škole 74. JU OŠ “Hasan Kikić’’ Gračanica 76. Narodna osnovna škola Bukinje 101. Narodna osnovna škola Boljanić 77. Srpska narodna osnovna škola u Donjoj Tuzli 96. 71. Narodna osnovna škola Ljubače 88. Prva dječačka osnovna škola Tuzla 81. 70. Druga narodna osnovna škola Tuzla 91. Osnovna škola “Čelić’’ Čelić 90. Prva državna pučka škola u Tuzli 97. Opća dječačka pučka škola u Donjoj Tuzli 82. 67. Osnovna škola “Džemal Mandžić’’ Tuzla 411 . Prva osnovna škola u Tuzli 78. Državna mješovita pučka škola Kiseljak 98. Katolička osnovna škola u Donjoj Tuzli 93. N A U K A. Druga dječačka narodna osnovna škola Tuzla 92. 72. Ruždija u Donjoj Tuzli 100. 66. Njemačka škola u Tuzli 95. Sreski sud Banovići Sreski sud Gradačac Sreski sud Gračanica Opštinski sud Tuzla Opštinski sud Banovići Opštinski sud Lukavac Opštinski sud Kladanj Opštinski sud Gračanica Opštinski sud za prekršaje Živinice Osnovni sud udruženog rada Tuzla Garnizonski sud Tuzla III O B R A Z O V A NJ E. Djevojačka narodna osnovna škola u Tuzli 80. Njemačka privatna škola Donja Tuzla 79.63. Posebnička mješovita pučka škola Breške 86. 73.

109. 128. 130. 105. Župa Usore i Soli Visoke škole 124. 118. 126. 116. 131. 132. 107. Međuopštinski zavod za osposobljavanje kadrova i organizaciju rada Tuzla Udruženje samoupravnih interesnih zajednica osn. 134. obrazov. 106. 103. 112. Državna realna gimnazija Tuzla Behrambegova medresa Tuzla Industrijska škola Tuzla Škola sa praktičnom obukom i za učenike u privredi Tuzla Učiteljska škola Tuzla i Učiteljski tečajevi Niža stručna domaćička škola Tuzla Učiteljska stručna domaćička škola Tuzla Učiteljska škola Bijeljina Srpska pravoslavna crkveno-školska opština Donja Tuzla Srednja poljoprivredna škola Tuzla (Bijeljina) Državna niža poljoprivredna škola Tuzla – Bijeljina Voćarska škola Tuzla Javna ustanova Upravna i birotehnička škola Tuzla Srednja medicinska škola Tuzla Privatna građanska škola trgovačkog smjera u Zavodu Kraljice svete Krunice Tuzla Kraljevska državna mješovita građanska škola Tuzla Državna opća niža srednja škola Tuzla Državna građanska škola trgovačkog smjera Tuzla Državna mješovita građanska škola Tuzla Mješovita građanska škola trgovačkog smjera Tuzla Trgovačka škola Tuzla NDH Ministarstvo nastave u Zagrebu – Odjel za pučku nastavu Kotar Tuzla – Vel. 110. 127. Tuzla Samoupravna interesna zajednica usmjerenog obrazovanja i vaspitanja Tuzla Osnovna zajednica kulture Tuzla Osnovna zajednica kulture Zvornik Osnovna zajednica kulture i informisanja Bijeljina Radna zajednica SIZ-e fizičke kulture i OZ kulture i informisanja Lukavac Radnički univerzitet Tuzla Radnički univerzitet Lukavac Javna ustanova Arhiv Tuzlanskog kantona Tuzla 412 . i vasp. 133. 113. 123. 119. 108. 129. 104. 117. 115. 122. Pedagoška akademija Tuzla Obrazovanje i kultura 125.Srednje škole 102. 121. 114. 120. 111.

IV P R I V R E D A
Industrija i rudarstvo
135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. Rudnici uglja “Kreka” d.o.o. u Tuzli Javno preduzeće RMU „ĐURĐEVIK“ d.o.o. u Đurđeviku RMU “Banovići’’ “SOLVAY” Tvornica sode Lukavac Rudarsko-hemijski kombinat Tuzla “SODASO” – Holding DD u stečaju Tuzla Tvornica špirita Kreka “Pivara’’ Diničarsko društvo u mješovitoj svojini sa p.o. Tuzla Rudnik soli “Tušanj” DD Tuzla JP “Elektroprivreda” – Podružnica “Termoelektrana” Tuzla Tvornica kože Tuzla “Krivaja’’ Zavidovići Preduzeće drvne industrije Javno preduzeće “Elektroprivreda’’ BiH dd Sarajevo – Podružnica “Elektrodistribucija’’ Tuzla “Union’’DD u stečaju Tuzla “BOSANKA’’ DD u stečaju KLADANJ “ZINA” Fabrika konfekcije DOO u stečaju Tuzla “KLOTEX’’ DOO za proizv. i promet konfekcije u stečaju Klokotnica, Doboj Istok “GEOBUŠENJE’’dd Specijalizovano za geološka bušenja u stečaju Tuzla “DRINJAČA’’ DD Preduzeće za primarnu i finalnu obradu drveta u stečaju Kladanj Šipad DOO “Partizan’’ u stečaju Tuzla “Starić” DD Tvornica masivnog namještaja Kladanj

Poljoprivreda, vodoprivreda i šumarstvo
156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. “Posavina” Glavna direkcija poljoprivrednih dobaraTuzla “Jadar” Državno preduzeće za priplod i uzgoj svinja Vlasenica “SPREČA’’ D.D. u stečaju Donje Vukovije – Kalesija “Spreča” Javno pred. za vodoprivrednu djelatnost d.d. Tuzla Šumska uprava Kladanj Šumska uprava Zvornik Državno šumsko gazdinstvo Živinice “Poljoprivredni magazin’’-Zemaljsko pred. za snabd. poljoprivrede proizvodnim sredstvima- Filijala Tuzla

Trgovina i Zanatstvo
164. 165. Trgovačko preduzeće Tuzla “Duvan’’ Preduzeće za promet duvanom, šibicama i vrijednosnicama Tuzla
413

166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181.

„Omermax“ DJL sa p.o. u stečaju Srebrenik ”Salkić-prom” DOO Gračanica “Inspire” DOO za proizvodnju, promet i usluge Tuzla “SUD-MULL” DOO za zbrinjavanje komunalnih i industrijskih otpadaka Tuzla “Tuzla-stan” doo Tuzla “Agroprom” DD u stečaju Zvornik –Sapna “Optima Lubricants’’ Doo Tuzla “ŽIVINICEPROMET’’ DD u stečaju Živinice DD «DISTRIBUTIVNI CENTAR» u stečaju Gračanica “Zemaljski proizvod’’ trgovina poljoprivrednim proizvodima Sarajevo – Predstavništvo Tuzla “Gradnja’’DOO Preduzeće za izvođenje radova u građevinarstvu Srebrenik u stečaju “IZOLACIJA’’ d.o.o. u stečaju Tuzla “CENTRAL’’ dd u stečaju Tuzla “Progres” Zanatska proizvodno-uslužna zadruga Tuzla “2. OKTOBAR” dd u stečaju Tuzla „FRIZER“ d.d. Tuzla

Ugostiteljstvo i Turizam
182. 183. 184. 185. 186. 187. “Ugostitelj” Ugostiteljsko preduzeće Tuzla Invalidsko ugostiteljsko preduzeće u Tuzli „Salines“ DD u stečaju Tuzla “SLOBODA’’ dd Preduzeće u mješovitoj svojini za ugostit. i trgovinu u stečaju Tuzla “Ugostiteljstvo – Konjuh” dd u stečaju Živinice “Plaže Jezera’’ Modrac Javno preduzeće u stečaju Lukavac

Saobraćaj, prevoz robe i putnika, servis
188. 189. 190. 191. 192. 193. Direkcija za puteve Tuzla “Autoprevoz” Autosaobraćajno preduzeće Tuzla JP “Gazela’’ u stečaju Gradačac “AUTOREMONT’’DD u mješovitoj svojini prodajno-servisni centar u stečaju Banovići “SOKOLINATRANS’’Preduzeće za prevoz robe i servis dd u stečaju Kladanj PTT Sarajevo – Direkcija Tuzla

Grafička i izdavačka djelatnost
194. 195. 196. “Grafičar” DOO u stečaju Tuzla “Front slobode’’ DOO za novinsko-izdavačku djelatnost, promet i usluge Tuzla u likvidaciji “Grafocoop” DOO u stečaju Tuzla

414

Zdravstvo
197. 198. 199. 200. “Medifarm’’DOO u stečaju Tuzla JZU UKC Tuzla DD Lječilište “Slana banja’’ u likvidaciji Tuzla “Zvonko Cerić” Udružena veterinarska stanica Tuzla

Bankarstvo, brokerske kuće, osiguranja
201. 202. 203. 204. Posavska banka d.d. Orašje u likvidaciji “Premium broker’’ d.o.o. Tuzla “DIONICA’’d.o.o. Brokerska kuća u likvidaciji Tuzla DD “BOSANSKO - NJEMAČKO OSIGURANJE’’ u likvidaciji Tuzla

Udruženja Humanitarne organizacije
205. 206. “LJUDI ZA LJUDE’’ Humanitarna organizacija Tuzla “Crveni polumjesec’’ Humanitarna organizacija Općine Tuzla

Zadruge Sreski savezi ZZ-a
207. 208. 209. 210. 211. Privredna komora Tuzla Sreski savez zemljoradničkih zadruga Brčko Sreski savez zemljoradničkih zadruga Tuzla Sreski savez zemljoradničkih zadruga Bijeljina Sreski savez zemljoradničkih zadruga Zvornik

Komore Ugostiteljske komore
212. 213. 214. Sreska ugostiteljska komora Brčko Sreska ugostiteljska komora Zvornik Sreska ugostiteljska komora Tuzla

Trgovinsko-ugostiteljske komore
215. 216. Sreska trgovinsko-ugostiteljska komora Bijeljina Sreska trgovinsko-ugostiteljska komora Gračanica
415

Trgovinske komore
217. 218. Sreska trgovinska komora Zvornik Sreska trgovinska komora Brčko

Poljoprivredno-šumarske komore
219. Sreska poljoprivredno-šumarska komora Brčko

Zanatske komore
220. 221. 222. 223. 224. 225. Sreska zanatska komora Tuzla (Udruženje zanatlijaTuzla) Sreska zanatska komora Brčko Sreska zanatska komora Tuzla – Ispostava Gračanica Sreska zanatska komora Bijeljina (Udruženje zanatlija ) Sreska zanatska komora Zvornik (Udruženje zanatlija ) Sreska zanatska komora Kladanj (Udruženje zanatlija)

Seljačke radne zadruge
226. 227. 228. Seljačke radne zadruge sreza Brčko Seljačke radne zadruge Tuzla Seljačke radne zadruge sreza Zvornik

Zemljoradničke zadruge
229. 230. 231. 232. 233. Zemljoradničke zadruge Tuzla “PURAČIĆ’’Zemljoradnička zadruga sa p.o. u stečaju Lukavac “Peradarstvo” Zemljoradnička zadruga u likvidaciji Gradačac Zemljoradničke zadruge Brčko Međuopštinska zajednica za poslove cijena Tuzla

V D R U Š T V E N O – P O L I T I Č K E O R G A N I Z A C I J E, D R U Š T V A I U D R U Ž E NJ A
Okružni i oblasni komiteti
234. 235. 236. 237. Okružni komitet Komunističke partije Bosne i Hercegovine Tuzla Oblasni komitet Saveza komunista Bosne i Hercegovine Tuzla Međuopštinska konferencija Saveza komunista BiH Tuzla Međuopštinska konferencija Saveza komunista BiH Bijeljina

416

Sreski i opštinski komiteti
238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. Sreski komitet Saveza komunista BiH Tuzla Sreski komitet Saveza komunista BiH Bijeljina Sreski komitet Saveza komunista BiH Zvornik Sreski komitet Saveza komunista BiH Brčko Sreski komitet Saveza komunista BiH Kladanj Sreski komitet Saveza komunista BiH Bosanski Šamac Sreski komitet Saveza komunista BiH Gračanica Sreski komitet Saveza komunista BiH Lopare Sreski komitet Saveza komunista BiH Srebrenica Sreski komitet Saveza komunista BiH Bratunac Sreski komitet Saveza komunista BiH Vlasenica Opštinski komitet Saveza komunista BiH Tuzla Opštinski komitet Saveza komunista BiH Banovići Opštinski komitet Saveza komunista BiH Bijeljina Opštinski komitet Saveza komunista BiH Zvornik Opštinski komitet Saveza komunista BiH Kladanj Opštinski komitet Saveza komunista BiH Bosanski Šamac Opštinski komitet Saveza komunista BiH Gračanica Opštinski komitet Saveza komunista BiH Lopare Opštinski komitet Saveza komunista BiH Srebrenica Opštinski komitet Saveza komunista BiH Bosansko Petrovo Selo Opštinski komitet Saveza komunista BiH Bratunac Opštinski komitet Saveza komunista BiH Lukavac Opštinski komitet Saveza komunista BiH Živinice Opštinski komitet Saveza komunista BiH Srebrenik Opštinski komitet Saveza komunista BiH Orašje Opštinski komitet Saveza komunista BiH Šekovići Opštinski komitet Saveza komunista BiH Ugljevik Opštinski komitet Saveza komunista BiH Vlasenica Opštinski komitet Saveza komunista BiH Kalesija

Društva - Udruženja Sindikati
268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. Saveza sindikata Jugoslavije - Sresko vijeće Tuzla (Sresko sindikalno vijeće Tuzla) Saveza sindikata Jugoslavije - Sresko vijeće Brčko (Sresko sindikalno vijeće Brčko) Sresko učiteljsko društvo u Tuzli Srpsko pjevačko društvo “Njeguš” u Donjoj Tuzli Dobrovoljno vatrogasno društvo Tuzla Opštinski vatrogasni savez Tuzla Sresko lovačko društvo “Konjuh” u Tuzli Udruženje prijatelja Janje “Dr. Hamdija Čemerlić” Tuzla
417

VI V J E R S K E O R G A N I Z A CI J E
276. 277. 278. Odbor islamske vjerske zajednice Bijeljina Vakufsko-mearifsko povjerenstvo Tuzla Imamat džemata Tuzla

VII Z B I R K E
279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. Orijentalna zbirka Radnički pokret i narodnooslobodilačka borba u sjeveroistočnoj Bosni SKOJ Tuzle i sjeveroistočne Bosne Oblasni NOO za istočnu Bosnu Gradsko poglavarstvo Tuzla Gradsko poglavarstvo Brčko Kotarski ured Gradačac Narodno vijeće Tuzla “Ispisa iz povjerljivih arhiva Okružne oblasti u Tuzli 1879. – 1908. “Zbirka prevoda Domovnica Imamata džemata Bašigovci Ljetopis Katoličkog samostana Tuzla Ljetopis Javne ustanove Osnovna muzička škola Tuzla “Gajret” Kulturno-prosvjetno društvo u Tuzli Mikroteka Fotografije Stara štampa, Plakati Dionice, obveznice i police osiguranja Zemaljska vlada Bosne i Hercegovine - Generalni štrajk rudara Bosne i Hercegovine i Husinska buna 1920. godine. Omladinska pruga “Brčko – Banovići” Odbor za izradu Monografije “Tuzlanski partizanski odred” Odbor za izdavanje Zbornika sjećanja “15. majevička NOU brigada” Odbor za izdavanje Edicije “16. muslimanska NOU brigada” Opštinski odbor za izdavanje Monografije “18. hrvatska NOU brigada –38. NOU divizija” Odbor za izdavanje Edicije “Tuzla u radničkom pokretu i revoluciji’’ Knjiga 1 Zbirka “Dokumenti Službe Državne bezbjednosti – Cazinska buna” Zločin u Srebrenici 1943. godine “Masovne grobnice na prostoru sjeveroistočne Bosne” “Tuzlanska kapija” Press centar Lukavac Zbirka projekata Zbirka građe banaka “Čestitke”
418

311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321.

“Kalendari” “Katalozi” “Plakati” “Pozivnice” “Programi” “Razglednice” “Memorandumi” “Mališa” list učenika osnovnih škola Tuzlanske opštine Boszniai Hirek Radio-Tuzla Numizmatička zbirka

VIII L I ČN E I P O R O D I Č N E Z B I R K E
322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. Trgovačka kuća Nikole Pavlovića Brčko Jovan R. Đukić Dolnja Tuzla Porodica Vučkovački Porodica Zaimović Porodica Begić Dr. Stevo Milčić Cijetin Mijatović - Mijo Jusuf Kaletović Fikret Ibrić Sadik Šehić Ismail Hadžiahmetović Zejnil Bešlagić Novica Stevanović Zejnil Latifović iz Sapne Salih Kulenović iz Tuzle Faruk Ibrahimović iz Tuzle Ibrahim Mušić iz Kalesije Sejfulah Imamović Atah Mahić iz Brčkog Derviš Sušić Hamdija Sivčević Fikret Jahić – Vršanin Hasib Džindo iz Tuzle Nuraga Softić iz Banovića Franjo Leder Fadil Čokić iz Tuzle Zlatko Dukić iz Tuzle Hf. Morankić - Čamdžić Sajda Divanefendić Jasmin

419

Okno rudnika Vilme (austrougarski period), (Fotografska zbirka Arhiva Tuzlanskog kantona)

420

Korištene skraćenice .

.

Federativna Narodna Republika Jugoslavija GNOT – Gradski narodni odbor Tuzla ITC TV – Informativno-tehnički centar televizije IVZ – Islamska vjerska zajednica JU – Javna ustanova JP – Javno preduzeće JP VP – Javno preduzeće za vodoprivredu JSRNJ – Jedinstveni sindikat radnika i namjesnika Jugoslavije JZU UKC – Javna zdravstvena ustanova Univerzitetski klinički centar KJ – Kraljevina Jugoslavija KPZ – Kulturno prosvjetna zajednica KPJ – Komunistička partija Jugoslavije KSHS – Kraljevina Srba Hrvata i Slovenaca KV – Kvalifikovani LD – Lični dohodak MNO – Mjesni narodni odbor MK – Mjesni komitet MP – Mješovito preduzeće MVP .Korištene skraćenice AI – Analitički inventar AP – Analitički popis AVNOJ .Antifašističko vijeće narodnog oslobođenja Jugoslavije BIZ – Boračko invalidska zaštita CK SK – Centralni komitet Saveza komunista CK SKOJ – Centralni komitet Saveza komunista omladine Jugoslavije CSJB – Centar službi javne bezbijednosti CZ – Civilna zaštita DB – Državna bezbijednost DFJ – Demokratska Federativna Jugoslavija DSZ – Društvena samozaštita DVD – Dobrovoljno vatrogasno društvo DD – Dioničko društvo DP – Društveno preduzeće DPPSC – Društveno preduzeće – Prodajno servisni centar DOO – Društvo sa ograničenom odgovornošću DP VP – Društveno preduzeće za vodoprivredu EUŠC – Ekonomsko – upravni školski centar F BiH – Federacija Bosne i Hercegovine FNRJ .Mješovito vodoprivredno preduzeće MOK SK – Međuopštinski komitet Saveza komunista NOB – Narodnooslobodilačka borba NOR – Narodnooslobodilački rat NOS – Narodni odbor sreza 423 .

Radna zajednica zajedničke službe RZ – Radna zajednica SNO .Oblasni narodni odbor Tuzla OK – Opštinski komitet OK SKBiH – Opštinski komitet Saveza komunista Bosne i Hercegovine OK KP – Opštinski komitet Komunističke partije OKNO(T) .Opštinsko sindikalno vijeće OOSK – Osnovna organizacija Saveza komunista ORB – Omladinska radna brigada OŠ – Osnovna škola PIO – Penzijsko invalidsko osiguranje PK – Polukvalifikovani PK SKOJ – Pokrajinski komitet Saveza komunista omladine Jugoslavije PrP – Primopredajni popis PTK – Proizvodno-trgovinski kombinat RBiH – Republika Bosna i Hercegovina RMU – Rudnici mrkog uglja RJ – Radna jedinica RKUD – Radničko kulturno-umjetničko društvo RO – Radna organizacija RUL – Radnički univerzitet Lukavac RUT – Radnički univerzitet Tuzla RVI – Ratni vojni invalidi RZZP .Okružni narodni odbor Tuzla ONO – Opštenarodna odbrana OOSSRN – Opštinski odbor Socijalističkog saveza radnog naroda OPO – Osnovna partijska organizacija OVSS – Opštinsko vijeće Saveza sindikata OOUR – Osnovna organizacija udruženog rada OSV .Narodnooslobodilački odbor NOO-e .Sreski narodni odbor SR BiH – Socijalistička Republika Bosna i Hercegovina SS – Savez sindikata SSZZ – Sreski savez zemljoradničkih zadruga STK – Sreska trgovinska komora SOUR – Složena organizacija udruženog rada SK SKBiH – Sreski komitet Saveza komunista 424 .Radna zajednica zajednički poslovi RZZS .NDH – Nezavisna država Hrvatska NKOJ – Nacionalni komitet oslobođenja Jugoslavije NOO .Narodni odbor opštine NOU brigada – Narodnooslobodilačka udarna brigada NOVJ – Narodnooslobodilačka vojska Jugoslavije NR BiH Narodna Republika Bosna i Hercegovina OBNO(T) .

Sumarno-analitički popis SUBNOR – Savez udruženja boraca narodnooslobodilačkog rata SUP – Sekretarijat unutrašnjih poslova TE .Seljačka radna zadruga SAP .Zemaljsko antifašističko vijeće narodnog oslobođenja Bosne i Hercegovine ZUR – Zakon udruženog rada ZZ – Zemljoradnička zadruga 425 .Tuzlanski kanton TMN – Tvornica masivnog namještaja TPK -Tuzlansko-podrinjski kanton USAOBiH .SK KPBiH – Sreski komitet Komunističke partije Bosne i Hercegovine SIZ – Samoupravna interesna zajednica SKOJ – Savez komunističke omladine Jugoslavije SO – Skupština opštine SP – Sumarni popis SRZ .Ujedinjeni Savez antifašističke omladine BiH UDBA – Uprava državne bezbijednosti VKV – visokokvalifikovani ZAVNOBiH .Termoelektrana TES – Termoenergetski sistem TK .

.

kulturni i uopće društveni doprinos razvoju ove sredine.Vremenski raspon građe. dr. Količina građe. dužan svake pažnje i poštovanja kulturne i šire javnosti Tuzle i cijele Bosne i Hercegovine. ki so izvedeni na podlagi znanstvenoraziskovalnih metod. To je primjer svoje vrste." Maribor. Glede na način predstavitev posameznih popisnih entitet pa delo lahko sodi na področje enciklopedičnih obravnav družboslovnih vsebin. Arhivistička i informativna pomagala. 2012 427 Doc. Prekaša tradicionalno razumevanje arhivskega informativnega pomagala. da pri prenosu omenjenih vsebin iz papirnega v virtualno okolje ni za pričakovati omembe vrednih težav. moremo ugotoviti. arhivski svetnik . Zaradi jasne podatkovne strukture in njene dosledne implementacije tako tudi ni pričakovati problemov ob uvozih bodisi v relacijske ali besedilne podatkovne zbirke. njenog profesionalnog rejtinga.IZVODI IZ RECENZIJA RUKOPISA „VODIČ KROZ ARHIVSKE FONDOVE I ZBIRKE ARHIVA TUZLANSKOG KANTONA“. saj je vsebina pripravljena za objavo. To na drugi strani pomeni. Hkrati predlagam. založniki začnejo s postopkom izdelave publikacije. da uredništvo oz. dr. Nermane Hodžić i Selme Isić. Ne glede na to. da zbrane formalizirane in sistemizirane vsebine arhivskih fondov in zbirk predstavljajo odlično osnovo njihovih predstavitev v virtualnem okolju. Historijat fonda. Valorizacija fonda. moremo predlagano delo opredeliti kot znanstveno raziskovalno arhivsko informativno pomagalo. Rukopis Vodiča predstavlja značajan arhivistički. 22. Stepen sređenosti. kako opredeljujemo izvedeno delo. Tuzle i tuzlanske oblasti.15. Miroslav Novak. Posebno su opširni i važni podaci o sadržaju i historijatu fondova. Zbog svega naprijed naznačenog rukopis Vodiča kroz arhivske fondove i zbirke Arhiva Tuzlanskog kantona sa velikim zadovoljstvom preporučujem za objavljivanje. Ovo tim prije što se iz ove svojevrsne lične karte Arhiva. da preverijo predloge recenzenta in jih v skladu z usmeritvami pri pripravi publikacije upoštevajo. 2. autora: Izeta Šabotića. Pismo u građi. koja zbog toga sa svim svojim zaposlenicima ima razloga biti ozarena punim zadovoljstvom.2.2012. Dostupnost. Sadržaj fonda.godine Prof. jasno vidi da je profesionalizam konstantno pratio i krasio ovu ustanovu i njene zaposlenike u cjelokupnom životnom hodu od skoro 60 godina. Azem Kožar "Vodnik po fondih in zbirkah Tuzelskega kantona je odlično pripravljeno strokovno delo s področja arhivske teorije in prakse. razvoja i stasavanja Arhiva kao javne ustanove. i svojevrstan je dokaz značaja. s tim da posljednja dva naslova čine podaci o arhivskim zbirkama (podnaslovi VII i VIII). Ono što je od posebnog značaja za ovaj glavni dio sadržaja Vodiča je činjenica da su o svim fondovima dati istovjetni podaci i to: Signatura fonda. Serije u fondu. Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda." U Tuzli. Ovo je zaista široka lepeza pitanja koja omogućavaju korisniku da na osnovu ovog Vodiča stekne uvid u stanje svakog arhivskog fonda. Jezik u građi. Avtorjem Vodnika po fondih in zbirkah Arhiva Tuzelskega kantona predlagam. Izdavači: JU Arhiv Tuzlanskog kantona i Društvo arhivskih zaposlenika Tuzlanskog kantona "Pregled arhivskih fondova i zbirki je pravilno struktuiran po oblastima djelatnosti. Z obsežnimi opisi vsebin arhivskih fondov in zbirk ter historiatov ustvarjalcev.