Izet Šabotić Nermana Hodžić Selma Isić

KROZ ARHIVSKE FONDOVE I ZBIRKE ARHIVA TUZLANSKOG KANTONA

VODIČ

Tuzla, 2012.

Izdavač: JU Arhiv Tuzlanskog kantona Društvo arhivskih zaposlenika Tuzlanskog kantona Glavni i odgovorni urednik: Dr. Izet Šabotić Recenzenti: Dr. Miroslav Novak Dr. Azem Kožar Redaktorski odbor: Dr. Izet Šabotić (predsjednik), Nermana Hodžić, Selma Isić, Ešefa Begović, Omer Zulić, Nijaz Brbutović, Hatidža Fetahagić, Saneta Adrović, Esaf Lević i Adnan Tinjić Lektor: Hatidža Fetahagić Korektura: Nermana Hodžić Selma Isić Tehnička priprema i prevod na engleski: Adnan Tinjić Štampa: “OFF-SET” Tuzla Za štampariju: Sadika Murić, direktor Tiraž: 100
------------------------------------------------------------------CIP - Katalogizacija u publikaciji Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine, Sarajevo 930.255(497.6-24 Tuzla)(036) ŠABOTIĆ, Izet Vodič kroz arhivske fondove i zbirke Arhiva Tuzlanskog kantona / Izet Šabotić, Nermana Hodžić, Selma Isić. - Tuzla : Arhiv Tuzlanskog kantona : Društvo arhivskih zaposlenika Tuzlanskog kantona, 2012. - 427 str. : ilustr. ; 25 cm Bibliografija i bilješke uz tekst ISBN 978-9958-794-07-0 1. Hodžić, Nermana 2. Isić, Selma 3. Arhiv Tuzlanskog kantona (Tuzla) COBISS.BH-ID 19404294 -------------------------------------------------------------------

SADRŽAJ
Sadržaj Predgovor .............................................................................................................................................1 Razvoj arhivske djelatnosti na širem tuzlanskom području .............................................................. 5 Upotreba i dostupnost ........................................................................................................................ 31 Pravilnik o uslugama Javne ustanove Arhiv Tuzlanskog kantona ................................................... 33 Pregled arhivskih fondova i zbirki .................................................................................................... 45 Uprava i javne službe ......................................................................................................... 44 Pravosuđe ........................................................................................................................... 125 Obrazovanje, nauka i kultura ............................................................................................ 143 Privreda .............................................................................................................................. 192 Društveno-političke organizacije, društva i udruženja ..................................................... 287 Vjerske organizacije ........................................................................................................... 329 Zbirke ................................................................................................................................. 333 Lične i porodične zbirke ..................................................................................................... 363 Tabelarni pregled fondova i zbirki ................................................................................................. 379 Abecedni registar fondova i zbirki ................................................................................................. 395 Registar fondova i zbirki po oblastima ........................................................................................... 407 Korištene skraćenice ....................................................................................................................... 421 Izvodi iz recenzija .......................................................................................................................... 427

PREDGOVOR
Arhivi su ustanove u kojima se čuva arhivska građa kao vrijedno pisano kulturno naslijeđe društva, države i pojedinca. Kroz prošlost se mijenjala suština i struktura arhivske građe, počev od prvih pisanih tragova, preko zanimljivih srednjovjekovnih zapisa u vidu povelja, do savremenih zapisa nastalih na različitim nosačima. Bez razlike u kojem je vremenu i na kom nosaču nastala, arhivska građa ima nezamjenljivu vrijednost da svjedoči o događajima, procesima i pojavama iz prošlosti. No, kako bi tu svoju funkciju i imala, arhivsku građu je neophodno sačuvati. U ranijim periodima ovo važno pisano naslijeđe čuvalo se kod stvaratelja, bez jasno utvrđenog sistema brige o istoj. Tek od Francuske revolucije potkraj XVIII stoljeća započet će institucionalna briga o arhivskoj građi. Nažalost, u Bosni i Hercegovini prve arhivske ustanove osnovane su tek nakon Drugog svjetskog rata sa zadatkom da zaštite, prikupljaju, obrađuju, čuvaju i pripremaju za korištenje arhivsku građu u naučne, kulturne i druge svrhe. Osnivanjem arhivskih ustanova i donošenjem arhivskog zakonodavstva, briga o arhivskoj građi dobija obavezujući karakter. To je doprinijelo da se ista sačuva u većem obimu, te da njena funkcija za naučne, kulturne i upravne potrebe bude sve važnija. Međutim, i pored institucionalizacije arhivske djelatnosti značajne količine arhivske građe ostaće van nadležnosti arhivskih ustanova, i njena sudbina ovisit će, kako od samih stvaraoca tako i od pojedinaca. Osim toga, ubrzani tehnološki razvoj uslovit će nastanak arhivske građe u većem obimu i na različitim nosačima, što će nametnuti potrebu arhivskoj struci i društvu da traga za efikasnijim rješenjima kako bi se nastajući arhivski zapisi učinili izvjesnim i korisnijim. Zahvaljujući tome, danas su arhivi važne baze podataka i nezamjenljivi informacioni centri neophodni društvu i državi. No, da bi isti bili u potpunoj funkciji, pored zaštite arhivske građe, njene obrade, jednako je važno izraditi dobra naučno-obavještajna sredstva kao pomagala za jednostavnije njeno korištenje. Važno naučno-obavještajno sredstvo u arhivima su vodiči. Oni predstavljaju specifikaciju arhivskih fondova i zbirki arhiva sa najvažnijim podacima i karakteristikama o svakom fondu i zbirci ponaosob, s ciljem jednostavnijeg upoznavanja sa istim od strane korisnika. Iz tog razloga, arhivi drže iznimno važnim izradu vodiča arhivskih fondova i zbirki. Zbog dinamičnosti arhivske djelatnosti koja se odnosi na promjene stanja arhivskih fondova i zbirki, posao izrade vodiča u prosjeku se radi svakih deset godina. Arhiv Tuzlanskog kantona je u svojoj šezdesetogodišnjoj historiji u četiri navrata izdavao vodiče i pravio specifikaciju svojih fondova i zbirki. Prvi puta, davne 1979. godine, kada i nije imao značajan broj fondova i zbirki. Drugi puta u zajedničkom projektu 1981. godine Arhivski fondovi i zbirke u SFRJ – Arhivski fondovi i zbirke u arhivima i arhivskim odjeljenjima u Socijalističkoj Republici Bosni i Hercegovini. Treći po redu Vodič Regionalnog istorijskog arhiva u Tuzli, kao samostalna publikacija izašao je 1989. godine, u izdanju Regionalnog istorijskog arhiva Tuzla, čiji je autor mr. Azem Kožar. I na posljetku, četvrti po redu popis arhivskih fondova i zbirki Arhiva Tuzlanskog kantona urađen je 2005. godine, u sklopu Monografije Pedeset godina Arhiva u Tuzli 1954-2004, čiji su autori Nermana Hodžić i mr. Izet Šabotić. Kako je od posljednjeg popisivanja arhivskog blaga Arhiva u Tuzli proteklo osam godina, a u međuvremenu Arhiv je preuzeo skoro dvije stotine novih arhivskih fondova i zbirki i značajne
1

količine arhivske građe, za koju je pokazan iznimno veliki interes od strane korisnika, smatrali smo važnim uraditi novi Vodič kroz fondove i zbirke Arhiva Tuzlanskog kantona. Takvu odgovornost na sebe je preuzela grupa autora, arhivskih stručnjaka koji su na navedenom poslu zajedno sa drugim saradnicima kontinuirano radili više od dvije godine. Tako da je pred nama peti po redu Vodič arhivskih fondova i zbirki Arhiva Tuzlanskog kantona. Možemo kazati da on u neku ruku predstavlja značajnu nadgradnju ranijih vodiča, sa velikim brojem novih podataka, jer sadrži kako nove fondove i zbirke, tako i dodatne podatke za već ranije opisivane fondove i zbirke u prethodnim vodičima. Ono što čini posebno važnim ovako pripremljen Vodič jeste to da su elementi opisa najvažnijih karakteristika fondova i zbirki urađeni jednoobrazno, na standardiziran način, prema utvrđenoj metodologiji, služeći se iskustvima kolega arhivista iz okruženja. Vodič je urađen s presjekom stanja arhivskih fondova i zbirki sa 31.12.2011. godine i tretira oko 350 opisanih arhivskih fondova i zbirki, predstavljenih po oblastima, na koje se odnose. Fondovi i zbirke su arhivistički jasno označeni, sa svojom jasnom legitimacijom. Kao važan dodatak urađeno je uputstvo o korištenju Vodiča, te abecedni registar fondova i zbirki kako bi se jednostavnije predstavilo ovo pisano kulturno blago Arhiva budućim čitateljima i korisnicima. Sve je to urađeno s ciljem da se ovim Vodičem dobije jedno pregledno štivo o pisanoj kulturnoj baštini Arhiva Tuzlanskog kantona. Trudili smo se da sve ono što je napisano u Vodiču bude prilagodljivo, razumljivo i prihvatljivo za širi krug korisnika Arhiva, ali i da po svojoj strukturi i sadržaju Vodič zadovolji kriterije publikacije ove vrste. Stoga se nadamo da će Vodič opravdati svoju namjenu.

Dr. sc. Izet Šabotić, doc.

2

INTRODUCTION
Archives are institutions that preserve archival material as valuable written cultural heritage of society, government and individuals. Throughout history the essence and structure of archival material has changed, starting with the first written evidence, through interesting medieval records in the form of charters, and contemporary records created on different carriers. Without differences in the time frame and on which the carrier of information is created, archival material has an irreplaceable value to testify about the events, processes and phenomena of the past. However, in order for it to fulfill its function, archival material must be preserved. In earlier periods this important written legacy was cared for by the creator, without a clearly defined system of care. Only since the French Revolution in the late 18. Century the institutional care for archival materials began. Unfortunately, in Bosnia and Herzegovina, the first archival institution will be established after the Second World War with a mission to protect, collect, process, preserve and prepare for the use of archival material in scientific, cultural and other purposes. With the establishment of archival institutions and the adoption of archival legislation, care about archival material received a binding character. This has contributed to preserving archival material on a larger scale, as its function for scientific, cultural and administrative work proved to be increasingly important. However, despite the institutionalization of archives significant amounts of archival material remained outside the jurisdiction of archival institutions and its fate depended on their creators as well as from individuals. In addition, rapid technological development of the condition and formation of archival material in a larger scale and on different carriers of information, imposed the need for archival profession and society to seek effective solutions to make emerging archival records more certain and more useful. As a result, today’s archives are important databases and irreplaceable information centers necessary for a state and society. But that the same were in full operation, in addition to protecting archives, it’s processing, it is equally important to develop good scientific tools and guides for its easier use. Important scientific informational tools in the archives are guides. They represent a specification of funds and archive collections with the most important data and characteristics of each fund and the collection, with the aim of getting acquainted with the same ease by the user. For this reason, the archives hold an extremely important development guide of archival collections. Due to the dynamics of archival activities, relating to changes of the funds and collections, developing usually takes an average of ten years. Archives of Tuzla Canton in its sixty years old history on four occasions published guides and made the specification of our collections. First time it was done in 1979. when it did not have a significant number of collections. The second time it was a joint project during 1981. as part of listing the funds and collections in Yugoslavia - funds and collections in archives and archival departments in the Socialist Republic of Bosnia and Herzegovina. The third guide was published by the Regional Archives in Tuzla, as a standalone publication released in 1989., written by mr. Azem Kožar. Fourth list of funds and collections of the Archive of Tuzla Canton was made in 2005., to mark fifty years of the Archive in Tuzla (1954-2004), written by Nermana Hodžić and mr. Izet Šabotić.
3

Izet Šabotić. We have tried to make this Guide flexible. using the experiences of fellow archivists from surrounding countries. doc.2011. sc. represented by area to which they relate. which has shown great interest by the users. which were carried out uniformly.As of last inventory of the archival heritage of Tuzla Archive expiration of eight years. understandable and acceptable to a wider circle of users. We therefore hope that the Guide will be put to good use and thus justify its publication. for both new and old collections. in a standardized way. and for those who were described in previous publications. The goal we want to achieve with this publication is to get a clear reading of the written cultural heritage in the Archives. and treats about 350 described funds and collections. Important addition has been done on the instructions of this Guide in a form of an alphabetical register of funds and collections in order to simplify the presentation of the written cultural heritage for future readers and users. the fifth Guide to funds and collections of the Archives of the Tuzla Canton. Such responsibility was taken up by a group of authors. We can say that on the one hand it represents a significant upgrade of the previous guides. but also strived to ensure the structure and content of the Guide meet the criteria for the publication of this kind. archival experts. 4 . with a large number of new data. Guide has been designed with a cross-section of archival funds and collections up to 31. What makes it especially important to the prepared guide elements are the most important funds and collections. according to the established methodology. and meanwhile Archives has taken nearly two hundred new archival funds and collections that are significant amounts of archives. Funds and archival collections are clearly marked with a clear legitimacy. who work on this together with other colleagues continuously for more than two years. So that is before us.12. we considered it important to create a new guide funds and collections of the Archive of Tuzla Canton. Dr.

Ugljevik. Teslić. koja se u nekoliko navrata prilagođavala političkoadministrativnom ustrojstvu Bosne i Hercegovine. kada je prekinuta usljed ratnih okolnosti. Gradačac. na kojem je Arhiv Tuzlanskog kantona u najvećem dijelu svoga rada imao nadležnost. Doboj. 5 . Tuzla. Integracija tuzlanskog i dobojskog arhiva. Bratunac. godine. Orašje. jula 1954. godine i Hercegovini.13-75). (dalje: Grupa autora: Pedeset godina Arhiva u Tuzli). nego stručnih potreba ovih dvaju arhivskih ustanova. Vlasenica.8 i 9.RAZVOJ ARHIVSKE DJELATNOSTI NA ŠIREM TUZLANSKOM PODRUČJU 1 Osnivanje Arhiva i uspostavljanje arhivske djelatnosti na širem tuzlanskom području izvršeno je tek nakon Drugog svjetskog rata. Odžak. proširiti na prostor općine Tuzla. Kladanj. Lopare. Tuzla 2005. Sarajevo 1968/69. godine. a riječ je o 19 gore navedenih općina. 131/54 od 5. a u skladu sa preporukom Izvršnog vijeća Narodne Republike Bosne i Hercegovine (NR BiH). Šekovići. Tešanj. kojim Državni arhiv Bosne i Hercegovine Sarajevo obavještava Arhiv grada Tuzla da je od Izvršnog vijeća NR Bosne i Hercegovine dobijena saglasnost za osnivanje Gradskog arhiva u Tuzli.2 Arhiv u Tuzli osnovan je kao Arhiv grada Tuzle. odnosno 19 općina. Bijeljina. godine. Derventa. postao dotadašnji Arhiv u Doboju. a potom i na područje sreza.3 Na taj način područje nadležnosti Arhiva u Tuzli bit će prošireno na ukupno 28 općina. Bosanski Šamac.2. i to: Banovići. Iz evidencija Arhiva Tuzlanskog kantona. Maglaj. br.4 Ovakvo integraciono djelovanje Arhiva nije 1 2 3 4 Pod širim tuzlanskim područjem smatra se područje sjeveroistočne Bosne. Gračanica. iz 1954. Lukavac. Arhiv u Tuzli je osnovan Odlukom o osnivanju donijetom od strane Gradskog narodnog odbora u Tuzli 1. kao njegov arhivski sabirni centar. Bosanski Brod. broj: 3768/53 od 24. Regionalna nadležnost Arhiva bila je na snazi do 1992. str. Azem Kožar. godine. a veoma brzo će se nadležnost Arhiva. godine. Ovakava integracija je bila više rezultat političkih razloga. godine sastavnim dijelom Arhiva u Tuzli. Kalesija. koju je od 1962.. str. Teritorijalna nadležnost Arhiva u Tuzli vezana je za koncepciju razvoja arhivske službe u Bosni Rješenje o osnivanju Arhiva grada Tuzle. nakon ukidanja grada kao administrativno-političke jedinice 1955. Dokument je iz fonda Arhiva Tuzlanskog kantona (dalje: ATK).1954. Riječ je o području regije sjeveroistočne Bosne.. Zvornik i Živinice. Srebrenik. Đorđe Lazarević.(autorski tekst uradio dr. godine. Modriča. januara 1954. godine činilo 18. a zvanično ta nadležnost je prestala 1995. Brčko. Grupa autora. Pedeset godina Arhiva u Tuzli 1954-2004. 91-97. Tako je od 1968. Glasnik arhiva i Društva arhivskih radnika Bosne i Hercegovine. Srebrenica. br.

godine.5 Po osnovu odredaba ovog Zakona Arhiv je 2002. Lopare. Od 1977.06. rezultat su širih društvenih kretanja. Historijski arhiv Okruga Tuzla. Srebrenica. posebno kada je riječ o rješavanju važnih pitanja kakva su finasiranje. Gradačac. te i kroz sam naziv u potpunosti reflektirale sve administrativno-teritorijalne promjene na prostoru sjeveroistočne Bosne. Bratunac. Rješenje iz 2002. Takav status nije davao najbolje pretpostavke za razvoj Arhiva. i to: Banovići. obezbjeđenje prostora i opreme i dr. Veoma često radilo se o tzv. godine doći do dezintegracije Arhiva u Tuzli na dvije zasebne arhivske ustanove: Arhiv u Tuzli i Arhiv u Doboju. Bijeljina. od 28. pa će već 1973. Za nepunih šezdeset godina rada Arhiv nije na adekvatan način riješio pitanje obezbjeđenja adekvatnog arhivskog prostora. nakon potpisivanja Dejtonskog sporazuma. pod kojim i danas egzistira. Tuzla. Arhiv je dobio novi naziv. Najveći period rada Arhiv je radio u neuslovnim arhivskim prostorima. Lukavac. Arhiv je imao status javne ustanove u oblasti kulture. na nešto suženom prostoru sjeveroistočne Bosne.br.dalo očekivane rezultate. pa sve do1992. kojem je do 1999.6 Naznačene organizacione promjene kroz koje je prolazio Arhiv u svom radu. godine Arhiv u Tuzli je imao nadležnost nad 19 općina sjeveroistočne Bosne. Po okončanju rata i nakon potpisivanja Dejtonskog sporazuma Arhiv u Tuzli je imao nadležnost nad stvaraocima i imaocima na području 13 općina Tuzlansko-podrinjskog kantona. Rješenje o upisu JU Arhiv Tuzlanskog kantona u sudski registar. 15/2000. Ugljevik. “nužnom prostoru”. a time i nadležnost nad stvaraocima i imaocima registraturne građe na ovom prostoru. Zvornik i Živinice. Kladanj. posebno promjene teritorijalno-administrativne prirode. tj.7 U svom radu. od osnivanja do danas.. čime je značajno reducirana teritorijalna nadležnost Arhiva.2002. Usljed ratnih okolnosti i osnivanja Okruga Tuzla. pod brojem: U/I-861/02. to jest. godine Arhiv u Tuzli je egzistirao kao Regionalni istorijski arhiv Tuzla. U stvari. Srebrenik. godine preregistriran u Arhiv Tuzlanskog kantona. godine o registraciji JU Arhiv Tuzlanskog kantona Tuzla (lijevo) Za razvoj i djelovanje Arhiva u Tuzli u vremenu nakon rata. 19. Grupa autora. Brčko. Orašje. Kalesija. koji je bio pod kontrolom Armije Bosne i Hercegovine. 5 6 7 6 . od velike je važnosti donošenje Zakona o arhivskoj djelatnosti Tuzlanskog kantona iz 2000. do 1994. godine. Pedeset godina Arhiva u Tuzli. str. godine pripadao i dio općine Brčko. Od tada. kadrovska problematika. Šekovići. Vlasenica. gdje se radni proces veoma teško Zakon je objavljen u „Službenim novinama Tuzlanskog kantona“. na Arhiv su se u organizacionom smislu. Gračanica.

značila je krupan napredak i zaokret u stvaranju optimalnih uvjeta za rad ove ustanove. Nešto povoljniji uslovi za rad Arhiva stvoreni su preseljenjem 1990. korisnike i zaposlenike. zbog povećanog obima poslova Objekat Arhiva u Tuzli u kojem je Arhiv smješten od u svim segmentima rada do kojeg je 1990.odvijao. Arhiv je sopstvenim sredstvima adaptirao i prilagodio za smještaj arhivske građe. jer su objekti dati Arhivu na korištenje na period od 10 godina. Iz evidencija Arhiva Tuzlanskog kantona. Pedeset godina Arhiva u Tuzli. sve do preseljenja u adaptirani objekat u ulici Franje Ledera br. Navedene prostorije su sa aspekta površine nedovoljne za potrebe današnje funkcije Arhiva u Tuzli.. Arhiv je od «TIM-a» nabavio arhivsku opremu (arhivske i bibliotečke police) u vrijednosti od cca 400. Arhiv je posjedovao veoma oskudnu arhivsku opremu. Stoga je menadžment Arhiva u saradnji s nadležnim Ministarstvom 2007. Iako se radi o nevelikom objektu. Trenutno je u navedenim prostorijama smješteno oko 5. godine nabavljena je prva arhivska oprema zahvaljujući sredstvima obezbijeđenim kroz proces preuzimanja sazrele arhivske građe od strane imalaca iste. tehničku zaštitu i smještaj arhivske građe. pa je neophodno bilo tražiti nova rješenja na tom planu.8 No. u površini od 763. 24. Riječ je o privremenom rješenju. lokacije i stanja objekta. Navedeni prostor. 1. Objekat također. godine obezbijedio dodatnih 1. str. biblioteku i čitaonicu.500 metara dužnih arhivske građe. Radi se o objektu čija korisna površina iznosi 763. posjeduje prostorije za opću službu. Namjenski izvršena adaptacija (rekonstrukcija i dogradnja) objekta ”Starog Grafičara” za Arhiv Tuzla. neophodnih i funkcionalnih prostorija: neveliki izložbeni prostor. veći nekoliko puta od prethodnog. prostorije za fotolaboratoriju i mikrofilmiranje. I u prizemlju kao i na spratu objekta Arhiva nalaze se depoi za smještaj arhivske građe. koje se tiču kvaliteta radova. str. Grupa autora.4 m². udaljenoj oko 10 km od Tuzle.10 Nešto značajniju količinu opreme Arhiv je nabavio tek nakon okončanja rata 8 9 10 Grupa autora. 27. Tek 1990. za arhivsku djelatnost. 7 . godine.000 m² smještajnog prostora u nekadašnjoj kasarni “Dubrave”. Pedeset godina Arhiva u Tuzli. godine došlo u posljednjih desetak godina postojeći objekat Arhiva u ulici Franje Ledera je zbog manjka prostora postao nefunkcionalan. godine u rekonstruirani i dograđeni objekat u ulici Franje Ledera br. U okviru ovoga objekta obezbijeđeno je nekoliko. te prostoriju za obradu i sređivanje arhivske građe kao i priručni depo. a pored toga i znatno bezbjedniji za arhivsku građu. prostorija za prijem.1 u Tuzli. neosporna je činjenica da je ovom adaptacijom Arhiv dobio znatno uslovniji prostor.9 Što se pak tiče opreme. ali sa aspekta klimatskih. U 1990. ipak su se stvorili daleko povoljniji prostorni uslovi od dotadašnjih. godine.4 m2.000 dinara. bioloških i tehničko-tehnoloških uslova one su solidne i prihvatljive su za obavljanje arhivske djelatnosti. počev od 2007. mijenjajući često mjesto i prostor djelovanja i boravka radnika. Iako postoje evidentne manjkavosti.

godine. a zahvaljujući međuarhivskoj i međunarodnoj saradnji. koja je procijenjena na vrijednost od 18. 12 kompjutera.000 KM. Računovodstveno-knjigovodstvena evidencija Arhiva Tuzlanskog kantona na dan 31. treba istaći da Arhivu nedostaje određena oprema neophodna za normalno funkcionisanje ustanove. godine dosegao broj od ukupno 12 zaposlenika. više od 10. mada je njihov broj bio u stalnom porastu sve do 1991. str. Iz evidencija Arhiva Tuzlanskog kantona. najznačajnija oprema obezbijeđena je u posljednjih nekoliko godine.) Arhiv je dobio još jednu vrijednu donaciju u informatičkoj opremi (pet kompjutera) od strane Ambasade Njemačke u Bosni i Hercegovini. usljed različitih uzroka došlo je do smanjenja broja arhivskih zaposlenika. počev od samog osnivanja. Značajnu donaciju (digitalna kamera. računar. od kojih je bilo 9 stručnih zaposlenika (75 %). Arhiv je od 2002. tako da je u tom periodu u Arhivu radilo svega 6 zaposlenika. dva video rekordera. Dio opreme je nabavljen i putem angažovanja stručnih radnika Arhiva na pružanju pomoći registraturama na sređivanju njihove arhivske građe. U ovom periodu (1998. pa sve do danas Arhiv u Tuzli nije imao dovoljan broj stručnih kadrova. Kadrovska problematika je konstantan problem Arhiva. isušivač zraka (tri komada).2011.13 U toku četvorogodišnjeg ratnog perioda (1992. Arhivski kadrovi su kroz cjelokupan period razvoja Arhiva bili njegov limitirajući faktor. godine priključen na internet i održava svoju web stranicu. 5 (47 %) sa srednjom i 2 (16 %) sa nižom stručnom spremom. I pored navedenog.14 11 12 13 14 Iz evidencija Arhiva Tuzlanskog kantona. pa i arhivsku. Također. opremu za konzervaciju i restauraciju arhivske građe. Vremenom taj se broj povećavao pa je 1991.) Arhiv je dobio 2004. jedan arhivista i pomoćni radnik).12 Na planu fizičke zaštite urađeni su zaštitni giteri na 12 prizemnih prozora na centralnom objektu i 16 gitera na vratima i prozorima objekata u nekadašnjoj kasarni “Dubrave”. godine od Univerziteta Bolonja i Provincije Bolonja iz Italije u vrijednosti od 7. obezbijeđenim putem redovne procedure obezbjeđivanja sredstava za nabavku arhivske opreme od strane predavalaca arhivske građe Arhivu. četiri tv prijemnika. jedan projektor. dvije vodo i vatrootporne kase za smještaj nekonvencionalne građe. pa sve do danas. digitalni fotoaparat i dr. mašinu za oprašivanje arhivske građe. godine. Posebno je vrijedno istaći da je Arhiv na ovaj način obezbijedio sredstva te kupio slijedeću opremu i sredstva za rad: više od 5. dva digitalna fotoaparata.500 metra dužnih econom opreme. skener. 30. opremu za knjigovezačke poslove i dr. od osnivanja. Osnivanjem 1954. automobil Škoda fabiu (2009). pet specijalnih limenih sanduka.-1995. dva skenera. od strane Zemaljskog arhiva Štajerske iz Graca darivana je arhivska oprema (arhivske police) cca 1. od velike važnosti je postojanje odgovarajućih kadrova. Grupa autora.12. godine Arhiv će započeti svoj rad sa svega tri zaposlenika (upravnik. Nikada.).000 KM.000 manjih arhivskih kutija. dva laptopa.000 većih i oko 20.11 No. urađen je video nadzor na tri objekta u kasarni “Dubrave”. Sve je to urađeno vlastitim sredstvima Arhiva.u Bosni i Hercegovini. informatičke programe za obradu informatičkih podataka i obrazovanje jedinstvenih arhivskih informacionih sistema. U ovisnosti od osposobljenosti kadrovske strukture zavisi i uspješnost djelatnosti. šest klima uređaja. 8 .500 metara dužnih. jedan mikročitač. Naime. Za svaku djelatnost. Ovdje se prije svega misli na opremu za mikrofilmiranje. Pedeset godina Arhiva u Tuzli. Prema knjigovodstvenim podacima riječ je o opremi vrijednoj blizu 1 miliona KM. od kojih 5 (47 %) sa visokom stručnom spremom. Treba istaći da je oprema uglavnom nabavljena vlastitim sredstvima.

prije svega Zakona o arhivskoj djelatnosti. Između ostalog. 15 16 17 18 Iz evidencija Arhiva Tuzlanskog kantona. str. Pozitivna stvar u svemu tome odnosi se na stepen stručnosti arhivskih zaposlenika. godine. Azema Kožara i dr. te na brojnim drugim stručnim skupovima u zemlji i inozemstvu. Sulejmana Ramića. a izuzetno važnih zadataka svake arhivske ustanove. kako bi se odgovorilo svim problemima koji stoje pred Arhivom.14 %) sa visokom stručnom spremom. Do 2002.18 Bosanskohercegovački arhivi su se zaštitom arhivske građe u nastajanju organizirano počeli baviti tek od 1962. 33. Stoga je od velikog značaja pravilan odnos samih stvaralaca i imalaca prema registraturnoj građi.16 Sve je to doprinijelo da se stručni rad Arhiva podigne na kvalitetniji i stručniji. a koji su rezultat dinamičnog razvoja arhivske struke. odakle se njima rukuje u skladu sa metodologijom arhivskog poslovanja. Nizare Mušović-Tadić.38 %) sa srednjom i 1 (7. sa višom 4. Derviša Sušića. Iz evidencija Arhiva Tuzlanskog kantona.17 Potrebno je istaći da su u Arhivu radili. ICARUS.69 %) sa nižom stručnom spremom. godine u Arhivu radi 9 (69. U prvoj fazi spisi imaju apsolutno operativnu funkciju. poput: Šabana Hodžića. pa i Arhiva u Tuzli jeste zaštita arhivske građe u nastajanju. Mehmeda Salihspahića. do kraja 2011.69 %) sa višom stručnom spremom. koji na žalost u prošlosti nije bio uvijek zadovoljavajući. znatno viši nivo. te znatno ispod stvarnih potreba Arhiva. što ovu ustanovu svrstava u red respektabilnih arhivskih ustanova u Regionu.Po okončanju rata kao i u drugim oblastima postepeno je došlo do zapošljavanja novog arhivskog kadra. a što se anologno primjenjuje i kod drugih stvaralaca arhivske građe. Naime. Prema tome. treba istaći da isti nije dovoljan i znatno je ispod utvrđenih standarda i normi. a najviše 13 istovremeno. Jedan od mnogobrojnih. 9 . Đorđa Lazarevića. stručni zaposlenici Arhiva sudjelovali su projektima koje su organizirali ICA. Dr. kada je u Arhivu Tuzlanskog kantona radilo ukupno 13 zaposlenika. Pravni osnov za zaštitu arhivske građe u nastajanju čine odredbe arhivskog zakonodavstva. godine.23 %) zaposlenika sa visokom stručnom spremom. te bili na njegovom čelu istaknuti naučni. Pedeset godina Arhiva u Tuzl. 2 (15. godine Arhiv je imao ukupno 7 zaposlenika od čega 4 (57. a posredstvom posebnog sektora rada (službe) koja se naziva vanjskom ili spoljnom službom. kako bi se registraturna građa u nastajanju učinila izvjesnijom. sa srednjom 23 i sa nižom školskom spremom 9 zaposlenika. Međunarodni inštitut arhivističkih znanosti Trst-Maribor. koji je jako povoljan. Arhiv u Tuzli ovom poslu je od tada pa sve do danas posvećivao veliku pažnju. Ovi poslovi se za državne organe obavljaju u skladu sa Uredbom o kancelarijskom poslovanju. Nešto intezivnije kadrovsko jačanje zabilježeno je u vremenu od 2002. koji je na zavidnoj razini. Grupa autora. u procesu nastajanja registraturna građa prolazi kroz dvije faze: kancelarijsko (uredsko) i arhivsko poslovanje. U drugoj fazi akti se nalaze odloženi u arhivskom spremištu. Opće je poznato da bez adekvatne zaštite registraturne građe u nastajanju nema ni cjelovitih arhivskih fondova i zbirki u arhivu. što je zahtijevalo dodatni napor stručnih zaposlenika Arhiva. Pokrajinski arhiv Maribor. Svi su oni dali ogroman doprinos u razvoju ove ustanove. Među zaposlenicima Arhiva radila su i dva doktora nauka. Stručni zaposlenici Arhiva su u proteklih 10 godina sudjelovali u brojnim edukacionim sadržajima u zemlji i inozemstvu stičući tako neophodna arhivska znanja koja primjenjuju u praksi. što je u biti i najveći broj zaposlenih od njegovog osnivanja.15 Iako je u ovom periodu došlo do povećanja broja zaposlenika. kulturni i javni radnici. 1 (7. ali i drugih podzakonskih akata. kao i nivo njihove stručne osposobljenosti. krajem 2011. Od toga je sa visokom spremom 25. Treba istaći da je u proteklih skoro šest decenija rada u Arhivu radio ukupno 61 zaposlenik.

Stručni zaposlenici Arhiva godišnje ostvare više stotina stručnih postupaka. Za što potpuniju zaštitu arhivske građe stručni zaposlenici Arhiva provode redovne i instruktivne preglede stanja arhivske građe prema jasno utvrđenim prioritetima. te da je zahvaljujući tome više od 350 fondova i zbirki već preuzeto i pohranjeno u depoima Arhiva. s ciljem podizanja nivoa znanja istih. provođenja mjera stručnog osposobljavnja i edukacije arhivskih kadrova u registraturama. davanja sugestija i instrukcija na planu sređivanja arhivske građe i pripreme iste za predaju Arhivu. što je posebno došlo do izražaja u vremenu tranzicije. upoznavanju stvaralaca i imalaca sa zakonskim obavezama. te prostornim i drugim mogućnostima. te pripremi iste za predaju Arhivu. radnji i komunikacija sa predstavnicima registratura.19 Sve to je dalo određene rezultate i pomake na planu poboljšanja stanja registraturne građe u nastajanju. Značajan broj ovih imalaca i stvaralaca arhivske građe izvršava zakonom utvrđene obaveze. Jedan od najvažnijih stručnih poslova koje obavlja Arhiv jeste preuzimanje arhivske građe od strane stvaralaca i imalaca iste. Ovaj stručni posao pravno je uređen odredbama Zakona o arhivskoj djelatnosti i odredbama podzakonskog akta. U Drugu kategoriju spadaju imaoci i stvaraoci koji posjeduju arhivsku građu nešto manjeg značaja i Arhiv vrši povremeni stručni nadzor nad arhivskom građom ovih stvaralaca. poput sačinjavanja izvještaja o stanju građe i dostavljanju istih nadležnom Ministarstvu. i to na tri skupine: Prvoj kategoriji pripadaju imaoci i stvaraoci koji posjeduju arhivsku građu od velike važnosti i ovoj kategoriji imalaca neophodan je stalni. njenom propisnom evidentiranju. br. do pokretanja prekršajnih postupaka protiv neodgovornih imalaca i stvaralaca arhivske građe. Sve je to doprinijelo da su značajne količine arhivske građe adekvatno sređene i zaštićene. Zahvaljujući tome u posljednjih nekoliko godina znatno je intenzivniji proces preuzimanja sazrele arhivske građe u Arhiv. Najveći dio arhivske građe u nastajanju prve i druge kategorije stavljen je pod stručnu kontrolu Arhiva.Kako bi zaštita bila adekvatna i potpuna. na planu zaštite arhivske građe u nastajanju prisutni su brojni problemi. Kako bi se otklonile prisutne manjkavosti na zaštiti arhivske građe. U Treću kategoriju spadaju imaoci i stvaraoci arhivske građe neznatnog historijskog i kulturnog značaja i Arhiv vrši stručni nadzor nad ovom vrstom građe kroz neki frontalni oblik djelovanja ili putem kontrole uzorkom odabranog stvaraoca. Riječ je o Pravilniku o primopredaji arhivske građe između Arhiva i imalaca i stvaralaca arhivske građe („Sl. Sistematskim radom na planu zaštite registraturne građe u nastajanju. Pedeset godina Arhiva u Tuzli. Oni su rezultat neizvršavanja zakonskih obaveza od strane stvaralaca i imalaca arhivske građe u smislu da isti ne posvećuju potrebnu pažnju sopstvenoj arhivskoj građi. novine Tuzlanskog kantona“. 33. 9/03). Arhiv je poduzimao niz raznovrsnih aktivnosti. provodeći niz stručnih mjera i postupaka poput: davanja saglasnosti na Listu kategorija registraturne građe sa rokovima čuvanja. Arhiv je rukovodeći se dugoročnim i kratkoročnim planovima 19 20 Grupa autora. Arhiv u Tuzli kontinuirano postiže zavidne rezultate. te nalože isto toliko mjera u cilju poboljšanja zaštite arhivske građe u nastajanju. No i pored toga. 10 . neophodno je odrediti prioritete djelovanja na tom planu. što bitno utiče na zaštitu arhivske građe u nastajanju. str.20 U skladu sa zakonskim obavezama. Stoga arhivski zaposlenici pristupaju postupku kategorizacije imalaca registraturne građe. praćenja procesa odabiranja arhivske građe i izlučivanja bezvrijednog registraturskog materijala. permanentnom educiranju arhivskih kadrova u registraturama. što je u konačnici rezultiralo boljoj sređenosti arhivske građe. godišnji obavezni stručni nadzor Arhiva.

-1918. Grupa autora. čime je arhivski fundus Arhiva znatno raznovrsniji i bogatiji. rješenja šerijatskih sudova. pisanih na bosanskom i njemačkom jeziku. vlastitim sredstvima Arhiv je u ovom periodu nabavio adekvatnu arhivsku econom opremu u količini od 5. pravosudne. pisma. pa se u nekoliko narednih godina preuzelo više značajnih fondova i zbirki. do 2011. fonda i 21 arhivska zbirka. a do 2002. str. na planu obezbjeđenja dodatnog smještajnog prostora i nabavke značajnih količina arhivske adekvatne opreme.22 U ovom periodu preuzimanje arhiske građe se odvijalo po planu. Takav uspjeh je prije svega rezultat jednog sistematskog i planskog djelovanja Arhiva.. Orijentalna zbirka sadrži vrijedne dokumente pisane na osmansko-turskom i arapskom jeziku. do prelaska u novi adaptirani prostor u Arhivu bilo preuzeto svega 57 arhivskih fondova i 14 zbirki. berati. a najstariji potiče iz sredine 16. tačnije iz prve polovine 17.). djelimično je arhivistički obrađena i pripremljena za korištenje. U tom periodu. U početku su rezultati na tom planu bili zanemarljivi. str. godine započeto je intenzivnije preuzimanje arhivskih fondova i zbirki u Arhiv. tapije. tapije. Osim Orijentalne zbirke Arhiv posjeduje desetine vrijednih arhivskih fondova i zbirki iz perioda austrougarske uprave (1878. Arhiv je preuzeo oko 200 arhivskih fondova i zbirki ili oko 6. stoljeća.000 metara dužnih arhivske građe. Od tog broja. brošure i dr. značajno dinamičniji poslovi preuzimanja arhivskih fondova odvijali su se u vremenu od 2002. sudstva. godine Arhiv Tuzlanskog kantona posjedovao oko 350 arhivskih fondova i zbirki i oko 12. Najbrojniji i najkompletniji arhivski fondovi i zbirke potiču iz socijalističke izgradnje (1945.24 Tako da je do kraja 2011. Tako da možemo kazati da je u ovom periodu preuzet veoma značajan broj vrijednih arhivskih fondova i zbirki upravne. koji se odnose na rad organa uprave. Isto tako. što je iznosilo oko 1. tako da je Arhiv krajem 1994. Ono što karakteriše ove fondove i zbirke jeste da su isti arhivistički sređeni. obrađeni i pripremljeni za korištenje. 40. privredne i kulturne provenijencije.25 Osim toga. godine. u ukupnoj količini od oko 5. stoljeća. iz razloga što su se poboljšale smještajne mogućnosti Arhiva. Iz evidencija Arhiva Tuzlanskog kantona. vakufname. Pedeset godina Arhiva u Tuzli. sidžili. koji je vlastitim sredstvima i angažmanom radnika Arhiva adaptirao i učinio uslovnim. Treba istaći da najstarija arhivska građa u Arhivu potiče iz vremena osmanske uprave u Bosni i Hercegovini. Riječ je o slijedećim vrstama dokumenata: fermani. 11 . Arhiv je u tom smislu obezbijedio u nekadašnjoj kasarni “Dubrave” dodatni smještajni prostor. Pedeset godina Arhiva u Tuzli. tako je do 1990. godine.23 No.800 metara dužnih arhivske građe. a dijelom dobijanjem opreme od strane Arhiva Štajerske iz Graca. godine Arhiv je raspolagao sa 175 arhivskih fondova i 29 arhivskih zbirki.000 metara dužnih.500 metara dužnih. Ista je svrstana u Orijentalnoj zbirci. bujruldije. U sastavu Orijentalne zbirke nalazi se jedan broj vrijednih rukopisa.-1990. Nakon dobijanja dodatnih smještajnih prostora posao preuzimanja arhivskih fondova i zbirki je znatno intenziviran. 40.21 Tek nakon završetka rata 1995. školstva i kulture. Arhiv je u ovom periodu značajno pojačao aktivnosti sređivanja i pripreme sazrele arhivske građe za preuzimanje iste u Arhiv. kao i nekoliko vrijednih fondova međuratnog perioda i vremena Drugog svjetskog rata.) i riječ je o arhivskoj građi organa 21 22 23 24 25 Grupa autora. privrede. godine raspolagao sa 97 arhivskih fondova i 22 zbirke.rada pristupao preuzimanju sazrelih arhivskih fondova i zbirki. sređena su i arhivistički obrađena 94.000 metara dužnih. tj. dobro je očuvana. Dijelom kupovinom opreme od «TIM» Maribor.

Arhiv već duži niz godina vodi aktivnosti na zanavljanju istih. obrazovnih i kulturnih ustanova. te građa društveno-političkih organizacija koje su egzistirale u ovom periodu. Po tom pitanju. ratnih predsjedništava općina koje su egzistirale na području Tuzlanskog okruga u ovom periodu. Od posebnog značaja je Zbirka memoarske građe prognanika. Važno je istaći da su 34 fonda i zbirke i 173 stare reliktne knjige Arhiva Tuzlanskog kantona proglašene nacionalnim spomenikom kulture u Bosni i Hercegovini28. 42. pristupa se arhivističkom sređivanju i obradi preuzetih arhivskih fondova i zbirki. što je u dobroj mjeri imalo uticaja na njegovu korisničku funkciju. 26 27 28 29 Grupa autora. pri čemu su postignuti značajni rezultati. Državna komisija za nacionalne spomenike Bosne i Hercegovine je na sjednici od 7. U ovisnosti od registraturne sređenosti arhivskog fonda ovisi postupak i tok sređivanja. Tako da se i na ovaj način svakodnevno zanavlja i obogaćuje ukupni fundus Arhiva. a vezana je za rad organa vlasti. decembra 2009. godine proglasila 34 fonda i zbirke. Bosne i Hercegovine Da se ovakva praksa Arhiva pokazala dobrom najbolje pokazuje broj korisnika koji se iz dana u dan povećava. Arhiv je u tri navrata pristupio mikrofilmiranju i digitalizaciji arhivski fondova i zbirki proglašenih nacionalnim spomenikom kulture Bosne i Hercegovine. Arhiv je uspio arhivistički obraditi i srediti značajan broj preuzetih fondova i zbirki. a posebno oni koji se odnose na necjelovitost arhivskih fondova i zbirki.000 fotografija.29 Po prijemu u Arhiv. i pored svih poteškoća. Usljed malog broja arhivskih zaposlenika ovi poslovi su često u zaostatku u odnosu na potrebe Arhiva. Međutim. 12 . Oni koji nisu prošli fazu obrade i Obavještenje o odluci proglašenja fondova i zbirki Arhiva TK nacionalnim spomenicima sređivanja učinjeni su pristupačnim za korištenje. Grupa autora. nekih nevladinih organizacija itd. određeni problemi na ovom planu su evidentni. Jedan broj ovih fondova je zaštićen na način da je izvršeno njihovo mikrofilmiranje i digitalizacija. tako da je njihova obrada bila vrlo složena. logoraša i drugih stradalnika sa prostora Podrinja i Posavine. kao i broj pozitivno riješenih njihovih zahtjeva.vlasti. te 173 raritetna rukopisa i knjige Arhiva Tuzlanskog kantona nacionalnim spomenicima Bosne i Hercegovine. ista se svakodnevno dopunjuje. Ranije preuzeti fondovi uglavnom su bili nesređeni. No. Pedeset godina Arhiva u Tuzli.27 Veoma vrijedna je i Fotografska zbirka koja broji više od 60. građa privrednih subjekata. Dosada je mikrofilmirano i digitalizirano oko deset miliona dokumenata. Isto je urađeno u skladu sa međunarodnim standardima i normama. tako i zbog potrebe uvođenja novog arhivističkog rada u spisima fonda.26 Arhiv je preuzeo arhivsku građu koja se odnosi na period agresije na Bosnu i Hercegovinu. Pedeset godina Arhiva u Tuzli. str. kako sa aspekta utroška vremena. str. Fotografije datiraju s kraja osmanske uprave u Bosni pa sve do današnjih dana. 42.

Izložbe su uglavnom pratili prigodni katalozi i plakati. kulturne i upravne svrhe.godine izložba Holokaust-genocid.31 pa i inozemstva. Zahvaljujući uticaju informacijskih tehnologija na razvoj arhivistike. te održavanja zakonom propisane temperature i vlažnosti u arhivskim prostorijama. Arhiv u Tuzli je posebno značajne rezultate postigao u segmentu kulturno-obrazovne djelatnosti. godine priređivala po jedna izložba godišnje. Ono što je novina jeste da su izložbe kao vrijedni kulturni sadržaji Arhiva priređivane ne samo na području Tuzlanskog kantona. Arhiv u Tuzli se rano počeo baviti postavkama arhivskih izložbi. a tome su između ostalog doprinijele odredbe arhivskog zakonodavstva donijetog nakon okončanja rata koje je na snazi na području Tuzlanskog kantona. Arhiv također.34 Ono što posebno karakteriše sve izložbe koje je realizovao Arhiv u posljednjih desetak godina jeste iskazan veliki interes šire kulturne javnosti za iste. svakako najvažniji posao na planu tehničko-tehnološke zaštite je već pomenuto mikrofilmiranje i digitalizacija arhivskih fondova i zbirki. Otvaranje prema korisnicima i društvu u cjelini u posljednje vrijeme pokazalo se kao neizbježan i nužan čin. vidnu pažnju poklanja i pitanju tehničko-tehnološke zaštite arhivske građe. Stoga se smatra da demokratizacija društvenih odnosa nije moguća bez otvaranja arhiva prema javnosti. Isto tako u nekoliko navrata Arhiv u Tuzli priređivao je zajedničke izložbe sa Historijskim arhivom u Sarajevu i Arhivom Unsko-sanskog kantona.Ono što je opća karakteristika arhivskih fondova i zbirki Arhiva jeste da u njihovim strukturama dominira arhivska građa javnog karaktera. Osim ove izložbe u Goraždu je predstavljena i izložba Karte i grbovi kao potvrda bosankohercegovačke državotvornosti i opstojnosti. te uspostavljanja uskih uzajamnih odnosa sa konzumatorima kulturno-obrazovnih sadržaja. a u posljednjih desetak godina ovi sadržaji su bili sve prisutniji u godišnjim planovima i programima rada Arhiva. a između ostalih i u Sarajevu. Arhiv je posvetio značajnu pažnju i u vremenu nakon okončanja rata (1995. pa se sve do 1995. Pedeset godina Arhiva u Tuzli. te onih vezanih za predstavljanje vrijednosti arhivskih fondova i zbirki Arhiva. U okviru dugogodišnje uspješne saradnje sa Zgodovinskim arhivom Celje i Arhivom iz Ptuja u saradnji sa Historijskim arhivom Sarajevo priređena je 2010. decembra 2010. No. Zajedničku izložbu na temu: Arhivsko blago arhiva u Bosni i Hercegovini priredili su arhivi Bosne i Hercegovine. U posljednje vrijeme učinjeni su određeni pomaci na poboljšanju ovakvog stanja.30 Ovom vidu kulturnog sadržaja. dok je znatno manje zastupljena arhivska građa privatnog karaktera i građa vjerskih institucija. na način da su se priređivale dvije ili tri izložbe godišnje. a u saradnji sa Bošnjačkim klubom iz Inzbruka (Austrija) 2009. Arhiv je izložbu Srebrenica da se ne zaboravi predstavio u dvadesetak bosanskohercegovačkih gradova. Mostaru. 13 . kao sastavni dio informacionih sistema radi pružanja usluga širem krugu korisnika u ostvarivanju njihovih ljudskih i građanskih prava. Velikoj Kladuši i drugim gradovima. Državnim arhivom iz Osijeka (Republika Hrvatska) i Zgodovinskim arhivom iz Ptuja (Republika Slovenija). 30 31 32 33 34 Grupa autora. godine priređena je izložba Srebrenica da se ne zaboravi. a u povodu Dana arhiva i arhivske službe Bosne i Hercegovine 12. Osim redovne deratizacije provode se i druge zaštitne mjere poput svakodnevnog provjetravanja arhivskih depoa. arhivi su postali dinamični kulturni centri. Tako da se u tom periodu priredilo nekoliko zanimljivih i sadržajnih izložbi vezanih za važne događaje iz naše prošlosti. U prvim godinama rada ustanove izložbe su se priređivale povremeno. obično u povodu obilježavanja značajnijih datuma iz naše prošlosti. str. Arhiv u Tuzli na ovom planu sarađivao je sa Zemaljskim arhivom Štajerske iz Graca (Republika Austrija). te njihovo medijsko predstavljanje. godine. Srebrenici. 48. što je pored bolje zaštite doprinijelo i efikasnijem korištenju arhivske građe u naučne. stavljanja u funkciju mašine za oprašivanje arhivske građe i isušivača zraka. godine Arhiv se intenzivnije bavi priređivanjem izložbi.) u Bosni i Hercegovini.32 Jedan broj ovakvih vrsta kulturnih sadržaja Arhiv je priređivao i u saradnji sa arhivima u Bosni i Hercegovini33 i inozemstvu. Od 1984. što potvrđuje izuzetno dobra posjećenost istih. već i u drugim dijelovima Bosne i Hercegovine. a putem predstavljanja arhivskih sadržaja i arhivske građe.

Ovi sadržaji priređivani su u povodu važnih datuma iz naše prošlosti. U realizaciji ovih sadržaja učestvovali su skoro svi stručni zaposlenici Arhiva. Tuzla 1997. uzimajući učešća u brojnim okruglim stolovima.35 Na ovaj način realizovan je značajan broj radio i TV emisija. Tuzla u osmansko doba (autor: Džemal Ćilimković).. te u rasvjetljavanju naučne istine o važnim događajima iz prošlosti šireg tuzlanskog područja. koji dio praktične nastave iz predmeta Arhivistika i Arhivska praksa obavljaju u Arhivu. Ovi poslovi su intenzivirani u periodu nakon 1995. Tuzla 1996. pri čemu se isti uz prigodno predavanje bliže upoznaju sa Arhivom i vrijednostima koje Arhiv posjeduje. iako za to veoma često nisu postojali optimalni uslovi. Između ostalog u izdanju Arhiva pripremljene su slijedeće publikacije: Arhivistika u teoriji i praksi (autor: Azem Kožar). radio i TV emisije. Arhiv je.. Sa izložbe u Arhivu Tuzlanskog kantona Arhiv je ostvario i dobru saradnju sa medijima. Zahvaljujući tim aktivnostima nastali su zanimljivi pregledi izvora. Narodna uzdanica u društvenom i kulturnom životu muslimana Bosne i Hercegovine (autor: Ismail Hađžiahmetović). Izvori za historiju srednjovjekovne bosanke države (autor: Salih Jalimam). kao i konferencije za štampu posvećene istim. uvažavajuči pri tome plan i potrebe i Arhiva i medija. Od Kulina bana do današnjih dana. Poseban doprinos stručnih zaposlenika Arhiva ogleda se u pripremi arhivske građe za potrebe historijske nauke. pak.. U svom dugogodišnjem radu Arhiv je značajnu pažnju poklanjao naučno-istraživačkom radu. Tako su stručni zaposlenici Arhiva uzeli učešća u izradi edicija. a s ciljem da se široj javnosti ukaže na značaj arhivske građe kao nezamjenljivog pisanog kulturnohistorijskog naslijeđa. kako elektronskim tako i printanim.36 Naučno-istraživački 35 36 Grupa autora.Značajnu pažnju u svom radu. te zbornici građe. Tuzla 1995. Arhiv je učestvovao u pripremi i izdavanju zanimljivih historiografskih i arhivističkih publikacija. Putokaz. 14 . Kulturni mozaik i dr. simpozijumima. Godišnje se upriliči tridesetak ovakvih posjeta. kao što su: Hod vjekova. str. doprinoseći tako boljem spoznavanju značaja Arhiva i arhivske djelatnosti za društvo i državu. U posljednjih nekoliko godina Arhiv je intenzivirao saradnju sa osnovnim i srednjim školama. Pedeset godina Arhiva u Tuzli. od kada je publikovano više desetina publikacija. u tome vidio mogućnost da prezentuje arhivsku građu. a u smislu da su mediji pratili ove sadržaje. Vrijedna pažnje također. godine. savjetovanjima i sl.56. monografija i drugih publikacija. Sa medijima je ostvarena dobra saradnja i u povodu održavanja značajnih sadržaja Arhiva. Mediji su najčešće u Arhivu tražili izvore za svoje serijske sadržaje: novinski feljtoni. Arhiv je poklanjao prigodnim predavanjima organiziranim za širu društvenu javnost. Saga o gradu. koja je uglavnom pohranjena u fondovima i zbirkama Arhiva. je i saradnja sa studentima Odsjeka historije Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli. a na način da se posjetiocima ispriča zanimljiv sadržaj o važnom historijskom događaju na osnovu arhivskih dokumenata. U saradnji sa saradnicima i korisnicima arhivske građe. Posebna pažnja posvećena je jednom broju stručno-arhivističkih i naučno-istraživačkih sadržaja.

37 Veoma zapaženo učešće zaposlenici Arhiva su imali na brojnim stručnim arhivskim skupovima u zemlji i inozemstvu (kongresi. u periodu od 1998. Crna Gora. Tuzla 2011. str. 165-173. Tuzlanski. nego i šireg okruženja. (grupa autora)..jedan osmanski intelektualac u Bosni i Hercegovini (autor: dr.-2004. Tuzla 2005. sa kojeg se prilozi štampaju u istoimenom časopisu. Grac.. (autori: Kemal Nurkić i Izet Šabotić).. (autor: mr. Tuzla 2005.. Grupa autora. Pedeset godina Arhiva u Tuzli 1954.000 broj 14. Tapu zabit defter Gradačac-Defter nekretnina Gradačac iz 1875. Mađarska. Tuzla 2010. Tuzla 2010. Maribor 2010. Arhivistika u teoriji i praksi. 60. Salih Safvet Bašić .. Tuzla 2008. 1949-1952: sumarno analitički iventar (autor: Nermana Hodžić). Popis bijeljinskog kadiluka. knj. koji se realizuje kao arhivsko savjetovanje s međunarodnim učešćem.. Deset godina časopisa Arhivska praksa 1998. Albanija. predstavljaju veoma vrijedno i sadržajno arhivističko. knj. Tuzla 2003. Mogu li se još spasiti? Konzervacija i restauracija pisanog blaga (grupa autora). 2 (autor: Azem Kožar).. kako po sadržajima.. Pomoćne historijske nauke i arhivistika (autori: Azem Kožar. Bosna i Hercegovina u 19. Vidjeti Izet Šabotič. pokrenuli su 1998. mulkovna dobra.Ogranak Tuzla. Tuzla 2004. Tuzla 2007. Naučno-istraživačka komponenta arhivske djelatnosti . Šefkija Mutevelić). U povodu desetog jubilarnog broja časopisa urađena je publikacija Deset godina časopisa „Arhivska praksa“ archival practice (1998. objavljeno je oko 600 članaka od strane nekoliko stotina autora iz više evropskih država: Austrija.. Pomoćne historijske nauke (autori: Azem Kožar. Makedonija. Tuzla 2011. i 20.. bijeljinski i srebrenički sidžil 1641-1833. po broju i strukturi. “Arhivska praksa” U navedenih četrnaest brojeva časopisa na više od 5.).38 Na planu realizacije zacrtanih ciljeva. Kemal Nurkić). Zbornik 9 Tehnični in vsebinski problemi klasičnega in elektronskega arhiviranja. Tuzla 2009. jer skoro polovinu stručnih radova čine radovi kolega iz inozemstva. godine održano je ukupno 14 savjetovanja Korica časopisa i objavljeno isto toliko brojeva časopisa Arhivska praksa. godine projekt pod nazivom Arhivska praksa. Bosna i Hercegovina. (autor: Azem Kožar). Tuzla 2005. Slovenija i Turska. koji su objavljeni u časopisu. posebno u posljednjih petnaestak godina. Ivan Balta). Hrvatska. simpoziji. Tuzla: sjećanja na bisere stare gradske jezgre (autori: Nihad i Suad Buljugić). 3 (autor: Azem Kožar). gdje su prigodnim saopćenjima dali značajan doprinos.. Tuzla 2011.. Radovi objavljeni u časopisu. Tuzla 2010. Arhivistika u teoriji i praksi.. Genc Osman Genčer). Tuzla 2007. 37 38 39 15 ..2007. Arhiv u Tuzli i Društvo arhivskih radnika Bosne i Hercegovine . Ivan Balta). 39 Tuzla 1998. što najbolje pokazuje nekoliko stotina objavljenih stručnih i naučnih radova u referentnim domaćim i stranim časopisima.. okrugli stolovi. str. Italija. (autor: Izet Šabotić).rad predstavljao je važan segment rada Arhiva u Tuzli. Nemiri mira (autor: Zlatko Dukić).iskustvo Arhiva Tuzlanskog kantona. Tuzla 2006. stoljeću. Ovaj projekt Arhiva je međunarodnog karaktera. Pedest godina Arhiva u Tuzli.. Uviđajući potrebe za bržim razvojem i unapređenjem arhivske struke i nauke u Bosni i Hercegovini. Stari nišani u Vukovijama (autor: Sejfulah Imamović).. Projekt je oblikovan kao međunarodni skup. (autor: Tufan Günduz). Kosovo. stranica teksta. savjetovanja).. čiji je autor Izet Šabotić. tako i po uređivačkoj i redaktorskoj politici. Srbija. koje je dalo doprinosa razvoju arhivistike i historijske nauke ne samo na širem tuzlanskom području i području Bosne i Hercegovine. Sarajevo. Tuzlanske historijske minijature. do 2011.. Tuzla 2005. (autor: mr.. historiografsko i informatičko štivo.. Oblasni narodni odbor Tuzla (OBNOT).-2007. Tuzla 2009.

Fronta slobode. zatvorenoga tipa u kojoj se knjige mogu koristiti samo u okviru arhivske čitaonice. Posebna vrijednost odnosi se na štampu koja datira počev od druge polovine 19. Značajan dio bibliotečkog fonda odnosi se na publikacije arhivističke provenijencije. Komunista. Jedan broj ovih publikacija ima posebnu vrijednost poput: Glasnika Zemaljskog muzeja Sarajevo. Savjetovanje “Arhivska praksa 2011. više stranog porijekla. Napredak. Naše starine. Historijski zapisi. nego domaćeg.000 bibliotečkih jedinica. Bibliotečki fond Arhiva je za ovu vrstu biblioteka veoma značajan i iznosi više od 18. Sodobni arhivi. rječnika. Ljiljana. Privredni pregled. Godišnjak Društva historičara Bosne i Hercegovine. zbornika radova.). Glasnik arhiva Slavonije i Baranje.U sklopu Arhiva od samog početka njegovoga rada egzistira specijalizirana biblioteka. oktobra 2011. listova. Tehnični in vsebinski problemi klasičnega in elektronskega arhiviranja. Raspolaže sa više od 220 naslova historijske i arhivističke strukture.) kulturnoprosvjetnih društava (Gajret. Biblioteka Arhiva je bogata i periodikom. Ovdje se radi o iznimno važnoj stručnoj literaturi. a dominiraju knjige iz novijih historijskih perioda. 24. Ista je od izuzetne važnosti za permanentno educiranje arhivskih kadrova. Prosvjeta. Glasnik arhiva i Društva arhivskih radnika Bosne i Hercegovine. Tuzlanskog lista 16 . Atlanti. Odjeka. godine u Tuzli vremenskih perioda. Slobodne Bosne. Jugoslovenski istorijski časopis. i Knjige historijskog karaktera potiču iz različitih 7. Ono što posebno čini vrijednim bibliotečki fond jesu rijetke vrijedne knjige. poput časopisa. a potom i na oblasti pomoćnih historijskih nauka. ali i iz drugih naučnih disciplina. a posebno je taj interes intenziviran u posljednjih desetak godina. Prilozi instituta za historiju Sarajevo. Pregled. Vjeter. Vjesnik povijesnog arhiva Rijeka. Sana. Historijski vjesnik i dr. Od arhivističkih časopisa Arhiv posjeduje: Arhivist. Riječ je o vrijednoj literaturi poput: enciklopedija. statističkih godišnjaka. Najveći broj knjiga odnosi se na oblast historije i arhivistike. Viri. Interes za bibliotečkim fondom Arhiva pokazan je od samog osnivanja biblioteke. kako u arhivu tako i van njega i razvoj arhivske struke. Arhivski zapisi. Radovi Filozofskog fakulteta Sarajevo. Zmaja od Bosne. pa sve do danas. Politike. Svakako vrijedno je istaći i dnevne i periodične listove poput: Oslobođenja. Radovi Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine Sarajevo. Dana.” održano 6. a njih 173 je proglašeno nacionalnim spomenikom kulture Bosne i Hercegovine. studija i monografija štampanih na više svjetskih jezika. leksikona. kada biblioteku godišnje posjećuje nekoliko hiljada korisnika. Narodna uzdanica i dr. Borbe. Dnevnog avaza. te službenih glasila raznih nivoa vlasti. stoljeća. Riječ je o prevashodno stručnoj literature (knjige i periodika) iz oblasti arhivistike i historije. Arhiv posjeduje veoma vrijedne listove i druga periodična izdanja (kalendare i sl. Arhivski vjesnik.

42 Redakcije časopisa Posjeta učenika osnovne škole biblioteci Arhiva Glasnik arhiva i Društva arhivskih radnika Bosne i Hercegovine. Dugo vremena. kada će biti preimenovano u Arhivističko udruženje Bosne i Hercegovine. Do kraja 2011. Zaposlenici Arhiva u Tuzli na tom planu su dali nesebičan doprinos u organizaciji brojnih stručnih savjetovanja. a vrijedno je posebno istaći dva poslijeratna savjetovanja. doktoranata i drugih korisnika. godine veoma uspješna saradnja ostvarivala se sa Arhivom Bosne i Hercegovine. te organizacija zajedničkih savjetovanja. a u novije vrijeme sa Historijskim arhivom iz Sarajeva. 17 . postdiplomaca. arhivskim asocijacijama i drugim kulturnim ustanovama u Bosni i Hercegovini i širem okruženju. Također. do 1976. Glasnik arhiva i Društva arhivskih radnika Bosne i Hercegovine izlazi od 1961. U ranijim periodima nešto intenzivnija saradnja bila je ostvarena sa Arhivom iz Banjaluke. U svom dugogodišnjem radu Arhiv je značajnu pažnju poklanjao saradnji s brojnim arhivima. I pored ne baš najboljih uslova arhivska biblioteka je veoma funkcionalna i istu permanentno koriste brojni istraživači iz zemlje i inozemstva. godine i drugo održano 7. prvo održano na Zlači 5. i 6. stručni radnici Arhiva dali su veliki doprinos u objavljivanju Glasnika. godine izašlo je ukupno 41 broj časopisa. sekretari i članovi Redakcije. sa određenim prekidima. kao godišnjak. kao autori radova. i sa drugim arhivima saradnja na stručnom planu bila je jako izražena. poput pripreme izdanja: Izvori za istoriju KPJ/SKJ. dok je isti imao status matične ustanove. imao je značajne nadležnosti i ulogu u kreiranju poslova zaštite arhivske građe i uspostave valjane mreže arhivskih ustanova. urednici. godine i pod tim nazivom egzistiraće sve do 2003. te studenata.)40 Najveći dio ovih listova je propisno ukoričen. Pedeset godina Arhiva u Tuzli. Arhiv u Tuzli je u nekoliko navrata bio domaćin savjetovanja arhivskih radnika Bosne i Hercegovine. godine na jezeru Modrac kod Lukavca.41 te posebno preko Društva arhivskih radnika Bosne i Hercegovine.i dr. Isto tako. Na poseban način ostvarivana je saradnja preko zajedničkih tijela i asocijacija poput Arhivskog savjeta Bosne i Hercegovine. 40 41 42 43 Grupa autora. Društvo arhivskih radnika Bosne i Hercegovine osnovano je 1954. a posebno do 1992. Arhivski fondovi i zbirke.godine. 64. i 8. maja 2009. te u publikovanju Glasnika arhiva i Društva arhivskih radnika Bosne i Hercegovine. godine. veliki broj univerzitetskih profesora. septembra 1996. kao stručni organ. seminara i drugih stručnih sadržaja. str. Zahvaljujući takvoj saradnji realiziran je značajan broj stručnih i naučnih projekata. prilikom čega je realizovano nekoliko značajnih stručnih projekata.43 Društvo i Glasnik su imali posebnog uticaja na ukupan razvoj arhivske struke u Bosni i Hercegovini. godine. Arhivski savjet Bosne i Hercegovine egzistirao je od 1959. zaštićen i daje se na upotrebu korisnicima biblioteke.

prvo kao Ogranak Društva arhivskih radnika Bosne i Hercegovine..45 Međunarodna međuarhivska saradnja imala je posebnu važnost u radu Arhiva u proteklom periodu.). Zaštita i značaj porodičnih i ličnih arhivskih fondova i zbirki ( Tuzla 2011. a od 2002. Arhivističkim udruženjem Bosne i Hercegovine i niz drugih stručnih i kulturnih sadržaja. Zajednički se dosada realizovalo nekoliko zanimljivih stručnih i kulturnih sadržaja. sa Istorijskim arhivom Subotica. 18 .).46 44 45 46 Do kraja 2011. Zahvaljujući tome. godine bio domaćin saveznog savjetovanja arhivskih radnika. te sa Osmanskim arhivom iz Republike Turske. godine. Državnim arhivom Dubrovnik. Arhivom iz Pečuha (Mađarska). Ptuju i Kopru. (Tuzla 2011. stručne manifestacije: Otvorena vrata arhiva (Tuzla 2009. sa Arhivom u Trstu (Italija). Bosanski kulturni centar Tuzla. Nuraga Softić-Put umjetnika. godine. Državnim arhivom Zagreb. Industrijsko naslijeđe – treba li nam ? (Tuzla 2008.). «Zaštita bibliotečke građe» (1997. Istorijskim arhivom Užice. godišnjice realizacije projekta “Sodobni arhivom iz Beča. arhivi” Arhivom u Nirnbergu (Njemačka).). Državnim arhivom Crne Gore . 2011. Arhiv intenzivno sarađuje sa brojnim inostranim arhivima. regionalnim arhivima u: Celju.) Naučno i stručno djelo Šabana Hodžića (Tuzla 2010.Vidna saradnja ostvarena je i sa Društvom arhivskih zaposlenika Tuzlanskog kantona (DAZ TK). godine. sa Bundes arhivom u Koblencu. Do 1992. posebno kroz projekt Arhivska praksa. Arhivom Novi Sad.). Arhivom Priznanje Pokrajinskog arhiva Maribor dato Arhivu Tuzlanskog kantona u povodu Kosova. godine.). Arhiv je 1987.44 Saradnja je ostvarivana i sa arhivima bivše Jugoslavije.). Arhivom Tuzlanskog kantona. Arhiv je intenzivnu saradnju ostvarivao sa Arhivom”Srem” iz Sremske Mitrovice i Arhivom Slavonije iz Osijeka. te Pokrajinskim arhivom iz Maribora. te sa kulturnim m društvima Preporod. kao samostalna stručna asocijacija. radionica „Informatizacija arhiva“ (Tuzla 2011. Narodna i univerzitetska biblioteka “Derviš Sušić”. Arhiv i DAZ TK zajednički artikulišu sva važna pitanja vezana za arhivsku teoriju i praksu. Zaštita industrijskog naslijeđa ( Tuzla 2008.). što je svakako bilo priznanje Arhivu u Tuzli.). Nakon prestanka rata 1995. godine Arhiv TK i DAZ TK su realizovali nekoliko značajnih kulturnih i stručnih sadržaja..Odjeljenjem Kotor. Arhivom “Ras” iz Novog Pazara. 2010. Državnim arhivom Osijek. Posebno plodna saradnja ostvarivana je sa kulturnim m i naučnim ustanovama iz Tuzle kao što su: Muzej istočne e Bosne. Arhivom Republike Slovenije.). Ta saradnja se uglavnom realizovala putem Društva arhivskih radnika Bosne i Hercegovine.). a posebno sa Pokrajinskim arhivom Maribor. sa Hrvatskim državnim arhivom. Zemaljskim 30. Između ostalih vrijedno je pomenuti stručne i kulturne sadržaje poput skupova «Rat i kultura» (1993. Napredak i Prosvjeta. Saradnja se manifestovala putem organiziranja zajedničkih stručnih i kulturnih sadržaja.). Iz evidencija Arhiva Tuzlanskog kantona Tuzla. Izložba starih razglednica „Pozdrav iz Doljnje Tuzle (Tuzla 2011. poput: okruglih stolova: Dostupnost informacija: zakonski okvir i stvarna praksa – ljudska i građansa prava (Tuzla 2007.) u saradnji sa ICARUS (Beč). sa Katalonskim arhivom iz Španije. Izložbi: Fotografijom protiv zaborava (Tuzla 2008. sa Arhivom Štajerske iz Graca. te izložbe «Tuzla kroz vijekove» (2003. . Fotografska građa-historiografska i umjetnička vrijednost (Tuzla 2009. koje egzistira od 1998. Zavod za zaštitu prirodnog i kulturnog naslijeđa Tuzlanskog g kantona.

te na više međunarodnih arhivskih skupova organiziranih u organizaciji Međunarodnog instituta arhivskih znanosti Trst . Dostignuti stepen razvoja u Arhivu. tako i od šire društvene zajednice. međunarodnom kongresu arhivista (Kuala Lumpur 2008. godine u “C” kategoriju ICA-e (Međunarodno arhivsko vijeće sa sjedištem u Parizu) i ICARUS (sa sjedištem u Beču). Samo u posljednjih održane u organizaciji Arhiva. i 31. uz adekvatniju podršku šire društvene sredine. 2. ICARUS-a (Međunarodnog centra desetak godina količina arhivske građe za arhivska istraživanja) i Hrvatskog državnog arhiva. za koju hoćemo da vjerujemo da će biti izvjesna i svijetla. Hrvatskoj. 19 . što pokazuju brojne konkretne aktivnosti stručnih zaposlenika Arhiva. na više stručnih skupova u Republici Sloveniji. i broj arhivskih fondova je višestruko u Tuzli 30. Rezultati Arhiva u Tuzli zapaženi su kako od strane struke. Sve je veći broj obrađenih i za korisnike pripremljenih arhivskih fondova i zbirki. i 74. godine. njemačkog arhivskog dana. poput: 71. Arhiv uspješno realizira program edukacije arhivskog kadra i promovira arhivsku struku putem projekta Arhivska praksa. austrijskog arhivskog dana. 29. međunarodnom kongresu arhivista (Beč 2004. zatim 22. mađarskog arhivskog dana. Na tom planu ostvarena je izuzetno široka i plodna saradnja sa brojnim arhivskim ustanovama i institucijama na međunarodnoj razini. To je doprinijelo da se iz dana u dan povećava broj korisnika. Kongresu arhivista Hrvatske. 5. 15. organizaciono i tehničko jačanje ove ustanove i izrastanje iste u stabilnu i funkcionalnu ustanovu spremnu da odgovori širokom spektru složenih stručnih i naučnih zahtjeva. U ovisnosti od pružene podrške društvene zajednice ovisiće i dalja budućnost ove ustanove. čiji predstavnici u kontinuitetu uzimaju aktivno učešće u sadržajima koje organizira ova institucija.). koji su rezultat dinamičnosti u oblasti arhivistike. Vojvodini i dr. tako da je u posljednjih desetak godina publikovano tridesetak publikacija. Svoje aktivnosti na međunarodnoj razini Arhiv je znatno intenzivirao u posljednjih nekoliko godina. Stoga možemo kazati da Arhiv Tuzlanskog kantona danas predstavlja pravu riznicu pisanog Sa radionice “Infromatizacija arhiva” kulturnog naslijeđa.).Arhiv je ostvario izuzetno plodnu saradnju i sa Međunarodnim institutom arhivskih znanosti Trst-Maribor. 16. Na planu zaštite urađeni su dodatni napori te je nekoliko fondova i zbirki proglašenih nacionalnim spomenikom kulture Bosne i Hercegovine mikrofilmirano i digitalizirano. i 3. Stručni zaposlenici Arhiva su uzeli učešća u brojnim stručnim i naučnim skupovima u više evropskih i drugih zemalja.Maribor. daje mogućnost za dalje stručno. povećan. To potvrđuju brojna domaća i međunarodna priznanja. 2011. te učlanjenje Arhiva 2010. Pojačane su aktivnosti na planu publikovanja. Sve je to dalo dodatni impuls u razvoju Arhiva i stasavanju istog u respektabilnu arhivsku ustanovu u Regionu.

Since then. Derventa. This integration of the archive did not give the expected results. Orasje. in year 1968. Ugljevik. Brcko. up to 1992. the area of northeastern Bosnia. included municipality of Brcko. Regional Archive’s jurisdiction was in force until 1992. Bijeljina. Ugljevik. Bratunac. and thus the responsibility of the creators and holders of current records in this area. Srebrenik. Gracanica. Maglaj. which has since 1962. Bijeljina. January 1954. Orasje. which was significantly reduced area of supervision for the Archives. Tuzla County Historical Archives. Kladanj. which adjusted on several occasions to political-administrative organization of Bosnia and Herzegovina. became the former Archives of Doboj. Bosanski Samac. Modrica. as its archival collection center. Tuzla. By virtue of the provisions of the Archives Act in 2002. Sekovici. Tesanj. Kladanj. the great importance is the adoption of name The Archives of Tuzla Canton in 2000. when the war interrupted its activities and that jurisdiction officially ended in 1995. including: Banovići. Archives in Tuzla had responsibility for the creators and owners of 13 municipalities in the Tuzla-Podrinje Canton. For the development and operation of Archives of Tuzla in the period after the war. Doboj. Outlined organizational changes through which it passed are a result of wider social trends. the Archives changed a lot in the organizational sense. Kalesija. in line with the recommendation of the Executive Council of the People’s Republic of Bosnia and Herzegovina (NRBiH) No. Due to the circumstances of war and formation of County of Tuzla. Bratunac. the Archives will continue to exist in Tuzla as a Regional Historical Archives of Tuzla. Zvornik and Zivinice. Bosanski Brod. Lopare. Gradacac. and through the name completely reflected all the administrative changes in the area of northeast Bosnia. to 1994. Tuzla. Lukavac. after the signing of the Dayton agreement. the name under which it exists today. 3768/53 from 24. Lukavac. Zvornik and Zivinice. included 18 or 19 municipalities. Vlasenica. The Archive of Tuzla was established by the Decision on the establishment passed by the City People’s Committee in Tuzla on 1. Kalesija. Thus. . Srebrenica. it was re-registered in the Archives of Tuzla Canton. Vlasenica.. and during 1973. Since 1977. the disintegration of the Archives created two separate archival institution: Archives of Tuzla and the Archives in Doboj. the Archives has received a new name. Gracanica. In fact. Lopare. which was controlled by the Army of Bosnia and Herzegovina . Sekovici. including: Banovići. Srebrenik. Gradacac. Srebrenica. the integral part of the Archives of Tuzla. and then the entire district area. Archives of Tuzla was founded as a archives for town of Tuzla but very soon the jurisdiction will extend beyond the area of Tuzla. that until 1999. 20 . The territorial jurisdiction of Archives of Tuzla is related to the concept of development archival services in Bosnia and Herzegovina.ARCHIVAL DEVELOPMENT ACTIVITY IN THE WIDER TUZLA Archive establishment and the establishment of archival activities in the wider area of Tuzla was conducted just after the Second World War. Brcko. In this way the area of jurisdiction Archive in Tuzla will be expanded to a total of 28 municipalities. the Archives of Tuzla will have jurisdiction over 19 municipalities in northeastern Bosnia. that is. of July 1954. After the war ended after the signing of the Dayton Agreement. Such integration has been more the result of political reasons then the professional needs of these two archival institutions. Odzak. especially changes of an administrative nature. This is an area of the Northeast Bosnia. Teslic.

etc. For a long period the Archive worked in poor conditions. Archives has received another valuable donation of computer equipment (five computers) from the Embassy of Germany in Bosnia and Herzegovina. It is a useful object whose size is 763. due to the increased volume of business in all segments which occurred in the last ten years the existing building is becoming dysfunctional due to lack of space. This is a temporary solution. the Archives has had the status of public institution in culture. starting from 2007. and it is much safer for archival materials.4 square meters. etc. These areas are however insufficient for the purposes of today’s Archives function in Tuzla. this space is solid and acceptable for archival services. with funds secured through process of taking over matured archival material from their owners. meant a huge progress in creating the optimal conditions for the operation of these facilities. in year 2007. providing space and equipment. Currently. in Tuzla. often being forced to move archival material to gain space. a reception. Very often it was the so-called. During this period (1998).In its work. Such status has not given the best conditions for the development of archives. rooms for microfilming and photo laboratory. computer. For almost sixty years the Archives did not adequately address the issue ensure a proper archival space. biological and technical-technological conditions. accommodation and technical protection of archival material. but in terms of climate.000 KM.000 KM. The adaptation (reconstruction and extension) of the old object “Grafičar” for the Archives of Tuzla. However. These accomodatons were by own means adapted and customized to accommodate the archival material. the specified premises have situated about 5. Only 1990.) the Archive gained in 2004. And on the ground floor and upstairs there are depots for the accommodation of archival material. location and condition of the building. especially when it comes to addressing important issues as the financing. However. is an indisputable fact that this adaptation gained the Archives several times larger space than the previous accomodations. The building also has rooms for general office.500 linear feet of archival material. because the facilities given to to the Archives for 10 years. necessary and functional rooms: small exhibition space. and thanks to international cooperation. for archival activities. scanner. Although there are obvious deficiencies. the purchased equipment was purchased. the National Archives of Styria from Graz gave us as an archival equipment (archive shelves) approximately 1. Although this is a rather small object. where the workflow is very difficult to place. the management of Archives in collaboration with local Ministry. Within this facility we secured several. it created a far better physical conditions than previous ones.4 m2. most equipment was provided for n the past few years. located about 10 km from Tuzla. in an area of 763. customers and employees. “necessary space”. from its inception until today. however. library and reading room and a room for processing and sorting of archive material as well as handy storage. Therefore.500 meters in length. A significant donation (digital camera. Namely. affecting the quality of work. Something significant amount of equipment Archive will acquire only after completion of the war in Bosnia and Herzegovina. in reconstituted and reconstructed building in street Franje Ledera 1. As for the equipment to move the converted building the Archives possessed very few archival equipment. which is estimated to be worth 18. It should be noted that the equipment is usually purchased by our own funds. provided through the regular procedures 21 . gained 1000 m² of additional accommodation space in a former military barracks “Dubrava”. from the University of Bologna and the Province of Bologna in Italy in the amount of 7. Somewhat more favorable conditions for the transfer of archives were created in 1990. staffing. so it was necessary to seek new solutions in this area.

1 (7. two video recorders. six air conditioners. in late 2011. year.for providing funds for the purchase of archival equipment by owners of archival material to the Archives. During the four-year war period due to different causes there was a reduction in the number of archive workers. The positive thing in all that relates to the degree of expertise archival staff.69%) with a college degree. it will gradually come to a new employment of archival staff. which is at an enviable level. this number will increase. since the foundation. the video surveillance was done at three facilities in the barracks “Dubrava”. computer programs for data processing and information technology training unique archival information systems. Despite this.500 meters in length of econom equipment. the Archives began its work with just three employees (manager. Accordingly. two scanners.000 major and about 20. two water and fireproof safes for the accommodation of unconventional materials. up to date the Archive of Tuzla did not have a sufficient number of qualified staff. the Archives had 9 (69. of whom 5 (47%) with a university degree. According to the data the equipment the Archive possesses is valued at close to 1 million KM. one projector. This is all done their own funds Archive. 12 computers. although their number was increasing until 1991. the Archives will have a total of 7 employees. Although in this period there was a significant increase in the number of employees. air driers (three pieces). which is very favorable. and the level of their qualification. etc. Part of the equipment was purchased through the engagement of professionals in the Archive offices to assist in managing of registry offices and their archives. Never. assistant archivist and one worker).38%) with middle and 1 (7. one microfilm reader. so will 1991. over 10. two digital cameras. so that in this period in the archives had only 6 employees. machines for cleaning of building. This primarily refers to the microfilming equipment. as in other areas. it should be noted that the archives lacks certain equipment necessary for the normal functioning of institutions. and the resulting dynamic development of the archival profession. Establishment of the 1954. as this institution into a group of respected archival institutions in the region. which will be the largest number of employees since its founding. Archival staff throughout the entire period of development of its archives were a limiting factor. to address all the problems facing the Archive. All this has contributed to the professional work of the Archive up better and more professional. Staffing is a constant issue Archive.). equipment for the conservation and restoration of archive materials. to the end of 2011. In the area of physical protection of trademarks were done at 12 giteri ground windows in the central building and 16 gitera on doors and windows of buildings in the former barracks “Dubrava”.69%) with lower education . It is especially worthwhile to point out that the Archive in this way provided funds and purchased the following equipment and resources to work with: more than 5. car Skoda Fabia (2009. for equipment bookbinding business. much higher level. two laptops. 2 (15.000 small archival boxes. it should be noted that it is not sufficient and is significantly below the established standards and norms. Depending on the qualification of personnel depends on the structure and performance activities. when the Archives operate with a total of 13 employees. Over time. four TV sets. connected to the Internet and maintains its own website. and well below the actual needs of archives. Up to 2002. it reached a total of 12 employees. After the war. For each activity. including an archive of great importance is the existence of appropriate personnel.14%) with university degrees. 5 (47%) with moderate and 2 (16%) with primary education. Also. of which nine were professionals (75%). The Archives is from 2002.23%) of employees with university degrees. 22 . five special metal crates. Something more intense strengthening of human resources will be recorded in the period since 2002. from its inception through to today. of which 4 (57.

with higher 4. primarily the Law on archives. including the Archives of Tuzla is the protection of archival material in the making. It is therefore of great importance to form proper relationship between us and creators and holders of the material. Bosnian archives were organized to deal with the protection of archives in emerging only since 1962. Azem Kozar. with mean 23 and a lower school diploma 9 employees. Therefore. annual mandatory supervision by Archive. It is common knowledge that without adequate protection of current records in the making no whole fonds and collections will come to the Archives. They all made a huge contribution to the development of this institution. and through a special sector of work (services) which is called outer or external service. Archives of Tuzla preforms this business since then until today. paying close attention to it. which apply for other creators of archival materials as well. The second category includes holders who possess the archival materials of a lower significance Archives and made occasional supervision of archives of the creators. These tasks are performed by organs of state in accordance with the Decree of office operations. which unfortunately in the past was not always satisfactory. Sulejman Ramic. and this category requires a holder of a permanent. distribute them in three groups: to the first category belong holders who possess the archival materials of great importance. The legal basis for the protection of archival material in archival terms are emerging legislation. Mehmed Salihspahić. monitoring the process of selecting archives and worthless excretion of Registry material. with the aim of raising levels of knowledge thereof. In order protection to be adequate and complete. Professional employees annually Archive realize hundreds of professional practices. Specifically. One of the many and very important tasks of any archival institution. workers accessing archival procedure categorization holders current records. It should be noted that the archives employed and was lead by prominent scientific. actions and communication with the registry. in the process of making records are passing through two phases: records office (registry) and archive operations. In the first phase documents have absolutely operational function.It should be noted that in the past nearly six decades of work in the Archives worked a total of 61 employees and a maximum of 13 simultaneously. and implement as many actions to improve the protection of archival material in the making. Dervis Susic. it is necessary to determine the priorities for action in this regard. such as: Saban Hodzic.. Nizara Musovic-Tadic. The third category includes holders of archive material of doubtful historical and cultural significance and Archives performs supervision over this kind of material through some form of front operations or through control of the selected pattern creator. as it required extra effort of professional staff to ensure records are made certain. 23 . Since this is a high degree 25. where they are handled in accordance with the methodology of archival operations. In the second stage acts are deposited in the archive store. the implementation of measures of training and vocational education of archival staff in agencies. giving suggestions and instructions on the plan of arrangement of archival materials and the same preparation for the submission of the Archives. Among the workers are two doctors of sciences. Dr. carrying out a series of technical measures and procedures such as giving consent to a records schedule with periods of storage. To ensure fullest protection of archival material professionals conduct regular and instructive review of archival materials to clearly defined priorities. which substantially affects the protection of archives in the making. cultural and public workers.

Only after the war in 1995. In this period. archival 94 funds and 21 archival collection were arranged and processed. This technical work is legally regulated by provisions of the archives and bylaw provisions. for the protection of archival material in making there are many problems. At first the results in this area were negligible. which ultimately resulted in a better arrangement of archival materials. All this has contributed to significant amounts of archival material structured and adequately protected. years. However. In order to eliminate the present shortcomings in the protection of archival material. In addition. which is the archival holdings of the archives much more diverse and richer. and thanks to that more than 350 funds and collections are already stored in depots of the Archive. taken a very significant number of valuable archive holdings and collections of administrative. so it until 1990. They are the result of failure to fulfill legal obligations by the creators and owners in the sense that they can not devote the necessary attention to their own archival material. significantly more dynamic takeover of archives will be conducted in the period since 2002. One of the most important technical work that is done is taking over the material from creators and holders of the same. to initiate misdemeanor proceedings against irresponsible holders and creators of archival materials. Thanks to this in recent years have taken significant amounts of archival material in the Archives. introducing creators and holders of statutory obligations. by 2011. What characterizes these funds and collections is that they are archival sorted.In systematic work of protecting the emerging current records.000 linear feet. such as the reports on the status of materials and delivering them to the competent ministry. permanent archival education of staff in agencies. All this has given some results and progress in the improvement of current records in the making. the Archives has in this period significantly increased the activity of arranging and preparing for the matured archives download it in the archive.000 feet in length. the Archives is guided by long-term and short-term work plans. or around 6. Of that number. judicial. The largest part of creating the first and second category is placed under official supervision Archive. economic and cultural provenance. processed and prepared for use. and until 2002. But despite that. During this period taking the material will take place as planned. It should be noted that the oldest archival material in the Archive dates from the time of Ottoman 24 . the Archives will take about 200 archival fonds and collections. This success is primarily the result of a systematic and planned activities Archives. the Archives undertook a range of activities. So the end of 2011. which amounted to about 1. A significant number of these holders and creators of archival materials perform statutory duties. their proper recording and preparing the same for the submission of the Archives. so that the archive by the end of 1994. and approximately 12. had 97 and 22 collections. and will in the next few years take over significant funds and collections. In accordance with statutory obligations. The Archives of Canton owned about 350 archival fonds and collections. in terms of providing additional accommodation space and the acquisition of significant amounts of archival adequate equipment.000 meters in length. taking over of archival fonds and collections in the Archives will increase because of improved accommodation options at the Archives. the Archives of Tuzla continuously achieved remarkable results. the Archive will gain 175 archival fonds and 29 archival collections. until moving to the new converted premises in the Archives were taken only 57 funds and 14 archival collections. with the total amount of around 5.800 linear meters of archives. During this period. After obtaining additional accommodation space for fonds and collections is considerably increased. and spatial and other abilities.

partly archival processed and prepared for use. the oldest dates from the mid 16th century. Recently. and the number of positively resolved their claims. Those who have not passed the stage of processing and sorting have been made affordable to use. structure of business entities. Berati.000 photographs. However. However. etc. To archive this practice has shown a good number of users the best shows that from day to day. Very valuable is the photographic collection. What is the general characteristic of archives and collections of archives is that their structure is dominated by archival records of public character. The most numerous and most complete collections of archival holdings and encourage the building of socialism (1945-1990) and is the archives of government. war presidencies of municipalities that have existed in the Tuzla region in this period. which is related to the work of administrative bodies. economy. letters. as well as several valuable funds interwar period and World War Two. some non-governmental organizations. and how they contributed among other provisions of the new archival legislation in force in the area of Tuzla Canton. Oriental collection contains valuable documents written in Ottoman Turkish and Arabic. Due to the small number of archival staff these jobs are often at a disadvantage in relation to the needs of archives. A number of these funds is protected in a form of microfilming and digitization. endowment. while much less frequent archives of private character and structure of religious institutions. Archive took over archival material relatied to the period of the aggression on Bosnia and Herzegovina.rule in Bosnia and Herzegovina. is well preserved. sicils. the judiciary . education and culture. the Archives has for many years led the renewal of the same activities. both in terms of time consumption. certain problems in this area are evident. especially those related to the incompleteness of the fonds and collections. bujruldije. with significant results were achieved. etc. Earlier funds were generally erratic. and is related to the work of government. some progress has been made to improve this situation. namely the first half of the 17th century. The Archive also gives attention to the issue of the technical protection of archives. Photographs date from the end of Ottoman rule in Bosnia until the present day. It is important to note that 34 funds and collections were declared a national monument of culture in Bosnia and Herzegovina. On this issue. Within the Oriental collection is a number of valuable manuscripts. which numbers more than 60. So that in this way we every day replenish and enrich the overall holdings of archives. solutions sharia courts. brochures. and because of the need to introduce new archival documents of the fund. Besides the Oriental collections of the Archives has one tenth of valuable archive holdings and collections from the period of their rule (1878-1918). that constantly increases. The same is placed in the Oriental collection. These are the following types of documents: firmans. access to archival arrangement and treatment of acquired archival funds and collections. despite all the difficulties. inmates and other victims of the Drina valley and the area of Posavina attrocities. so that their treatment was very complex. the Archives was able to handle archival and fix a significant number of commitments izbirki funds. deed. which is largely affected to the function of the user. putting into operation machines for pollination of archive material 25 . Upon receipt of the archive. Depending on the arrangement of archival holdings registraurne dependent process and the flow arrangement. educational and cultural institutions. written in Bosnian and German. In addition to regular pest control is carried out and other protective measures such as everyday ventilation archival depots. deed. Of particular importance is the collection of refugees testimonies. and holdings of socio-political organization that existed in this period.

when it will be until 1995. This form of cultural content. Archives will be intensified to deal with organizing exhibitions since 1984. usually to mark significant dates in our history. It is therefore considered that the democratization of social relations is not possible without opening the archives to the public. Archives of Tuzla began early exhibitions of archival settings. both electronic and printed. Exhibitions are generally followed the appropriate catalogs and posters. so that they staged two or three exhibitions a year. and maintaining statutory temperature and humidity in the archive room.and air dehumidifiers. But certainly the most important job in the field of technical and technological protection already mentioned microfilming and digitization of archives and collections. Also noteworthy is the cooperation with the students the history of the Department of Philosophy. as an integral part of information systems to provide a wider range of service users in exercising their human and civil rights. and those related to the present value of archives and archive collections. however. In recent years. the Archives has payed occasional lectures organized for the wider public. The Archive has achieved good cooperation with the media. which confirms the very good attendance of the same. Annually we organize thirty of these visits. and to establish a mutual relationship with the narrow konzumatorima cultural and educational content. In the early years of the institution of the exhibition were organized from time to time. What especially characterizes all the exhibitions organized in the Archives of the last ten years. the Archives has intensified cooperation with elementary and secondary schools. thus contributing to better knowing the importance of archives and archival service to society and country. the Archives will devote considerable attention. part of practical training in the subject Archival Archival practice and perform in Ahivu. that saw the opportunity to present archival materials. Archives of Tuzla has particularly significant results achieved in the area of cultural and educational activities. cultural and other purposes. and how to tell visitors interesting content about important historical events on the basis of archival documents. which is contributed by the protection and efficient use of archives in scientific. aiming to show the public the importance of archives as nezamjenljivog written cultural heritage. Archives. University of Tuzla. have shown great interest in the broader public for the same. these facilities will be increasingly present in the annual plans and programs of the archives. So at that time prepared a number of interesting exhibits and content related to important events in our past. to organize one exhibition per year. and their media presentation. Open to users and society as a whole in recent years proved to be an inevitable and necessary action is required. archives have become a dynamic cultural centers. What is new is that the exhibition as a valuable cultural content archives also arranged not only in Canton. Thanks to the influence of information technology on the development of archival. even after the end of the war (1995) in Bosnia and Herzegovina in the last ten years. year. but in other parts of the country and even abroad. A number of these kinds of cultural events staged Archives in collaboration with archives in Bosnia and Herzegovina and abroad. where the same with the occasional lecture closer acquainted with the Archives and the Archives has values. radio and TV shows. Considerable attention in his work. and by presenting archival content and archives. The media are usually in the archives looking for the sources of their standard features: feuilltons newspaper. These facilities were prepared to mark the important dates in our history. In this 26 . taking into consideration the needs and plan and Archives and the media.

The realization of these facilities participated in almost all professional employees Archive. The archives from the very beginning of his work exists specialized library. the project entitled “Archival Practice. A very notable participation of the workers had the archives of numerous archival papers in the country and abroad (congresses. Recognizing the need for faster development and advancement of science and the archival profession in Bosnia and Herzegovina. Albania. since when have been published dozens of publications. and collections of material. Bosnia and Herzegovina. and the editorial and redaktorskoj politics.m. Croatia. where the occasional saopćenjima made significant contributions to numerous professional conferences. Tuzla in the Archives and Archivists of Bosnia and Herzegovina . as well as the press conference dedicated to the same. conferences). not only in the wider area of Tuzla in Bosnia and Herzegovina. These activities have been intensified in the period after 1995. With the media has had good cooperation in the occasion of the significant content of archives. symposia. Roadmap. The implementation plan goals in the period since 1998. In these two p. especially in the last fifteen years.000 pages of text. which shows hundreds of published technical and scientific papers in reference to domestic and foreign magazines. which were published in the journal. to which contributions are printed in the same journal. taking part in numerous panel discussions. etc. monographs and other publications. the professional staff Archives took part in the preparation of editions. launched in 1998. Papers published in the journal. from Kulin to the present day. which is mainly stored in the archive funds and collections. Thus.000 library units. conferences. in the sense that the media covered these facilities.” The project was designed as an international event. the number and structure. These are mainly professional literature (books and periodicals) in the field of archival science and history. because almost half of the papers are works of colleagues from abroad. Slovenia and Turkey). Special attention is given to a number of professional archival and scientific research facilities. Hungary. These activities have created interesting views sources. cultural mosaic. but also from other scientific disciplines.way. etc. which is implemented as an archival consulting with international participation. issues of the magazine at more than 5. as the contents. Macedonia. symposia. published about 400 articles by the hundreds of authors from several European countries: Austria. by 2011. implemented a significant number of radio and TV shows. The Saga of the city. Scientificresearch work represented an important segment of the labor archives in Tuzla. although it often did not exist in an optimal conditions. Montenegro. a closed type in which the books can be used only in the archives reading room. Kosovo. Archive is a library fund for this type library is very significant and amounts to more than 22. are very valuable and content archival. which gave a contribution to the development of archival and historical science. In collaboration with colleagues and users of archives Archives participated in the preparation and issuance of interesting historigrafskih and archival publications. With a history of the Archives of attention payed to scientific research. Interest in the library fund Archive is shown from the very 27 . there were a total of 14 conferences and published as many issues of the journal Archives practice. The project archive is international in character. and in uncovering the truth about important scientific events of the past a wider area of Tuzla. The special contribution of professional employees Archive is reflected in the preparation of archival materials for historical science. such as stroke and ever. roundtables. Italy.Tuzla branch. but also the wider environment. Serbia. historiographic and data reading..

etc. archival records.). Sana. Education. Journal of the Society Archives and Archivists of Bosnia and Herzegovina. seminars and other professional content. and the organization of joint conferences. etc. a large number of university students. Communists. Library Archive is a rich in periodicals. Economic Review. protected and given to the use of library users. It is a valuable literature. etc. Messenger archive of Slavonia and Baranja. and especially is this interest intensified in the last ten years. studies and monographs printed in several languages. such as encyclopedias. and other cultural institutions in Bosnia and Herzegovina and the wider environment. Contributions of Institute of History. Papers of the Academy of Sciences and Arts of Bosnia and Herzegovina Sarajevo. Journal of Historical Archives River.foundation of the Library. Freedom Front. Books of historical characters from different time periods. Our Heritage. Historical Journal. the Society Annual historians of Bosnia and Herzegovina. Here it is extremely important to the literature. pulpwood in vsebinski klasičnega elektronskega problems in archiving. Faculty of Philosophy. when visiting a library of several thousand users. and then from the field of auxiliary historical sciences. A significant part of the library fund relates to the publication archival provenance. For a long time. Thanks to this cooperation was realized a significant number of professional and scientific projects. such as magazines. Sarajevo. the Dragon of Bosnia. The largest number of books related to the field of history and archival. The same is of utmost importance to continually educate the archive personnel and development of the archival profession. cultural and educational associations (Gajret. postgraduates. rather than domestic. and is dominated by books from the socialist period. Dana. archival fonds and collections. Stylish archives. Process. Atlanta. From the Archives holds archival journal: Archivist. proceedings. Free Bosnia. etc. Special value refers to the press that dates starting from the second half of the 19th century until today. The very successful collaboration was realized in the Archives of Bosnia and Herzegovina. In earlier periods of more intensive cooperation was realized with the Archives of Banja Luka. In a special way 28 . Also. and more recently the Historical Archive of Sarajevo. newspapers. politics. What makes it especially valuable library fund are rare valuable books. kept their promise. Sarajevo. Archives holds very valuable worksheets and other periodical publications (calendars. Book Review. cooperation with other archives at the professional level was very pronounced. while the same had the status of the parent institution. the echo. lexicons. fighting. statistical yearbooks and official bulletins of various levels of government.) Most of these papers is properly jacketed. especially by 1992. and 157 of them declared a national monument of culture of Bosnia and Herzegovina. With a history of the Archives of attention payed cooperation with a number of archives. review. Certainly it is worthwhile to point out the daily and periodical newspapers like Liberation. historical records.). People’s Hope. such as the preparation of editions: Sources for the History of the KPJ / SKJ. Tuzla list. many of foreign origin. Viri. Dnevni Avaz. Journal of History. It has more than 220 titles of historical and archival structures. doctoral students and other users. Ljiljana. during which he realized several significant research projects. Despite not exactly the best conditions for archival library is very functional and continuously used the same number of researchers from home and abroad. dictionaries. archival associations. A number of these publications has a special value such as the Herald of the National Museum in Sarajevo.

secretaries and members of the Editorial Board. since 2002. Collaboration is accomplished with the archives of the former Yugoslavia. Editorial Board Journal of Archives and Archivists of Bosnia and Herzegovina. Visual collaboration was with the Company and the archival staff of the Tuzla Canton (TK DAZ). years. regional archives in Celje. Expert Archives staff took part in numerous professional and scientific conferences in several European and other countries. whose representatives continuously taken an active part in organizing the contents of this institution. Institute for the Protection of the natural and cultural heritage. Koper and. State Archive of Montenegro. as authors. with the Croatian State Archives. such as: 71 and 74 German archival date. 2 and 3 Croatian Congress of Archivists. first as a branch of the Archivists of Bosnia and Herzegovina. He was the host of federal advisory archive workers. particularly through the project “Archival Practice. at Lake Modrac at Lukavac.was realized through the joint cooperation bodies and associations such as the Archival Council of Bosnia and Herzegovina. and the Provincial Archives of Maribor. National Archives of Dubrovnik. and is especially valuable to point out two post-conference. the State Archive in Vienna. Osijek National Archives. especially with the Provincial Archives of Maribor. Archive “Ras” from Novi Pazar. Society and the Journal had a special impact on the overall development of the archival profession in Bosnia and Herzegovina. The Archives has realized an intensive cooperation with the Archive “Srem” in Sremska Mitrovica and archives from Slavonia. professionals and Archives will provide a major contribution in the publication of the Gazette. Archives of TK and DAZ jointly articulate all the issues related to archival theory and practice. National and University Library “Dervis Susic”. The Archives intensively cooperates with many foreign archives. Archives of Tuzla on several occasions. which was certainly recognition of the Archives of Tuzla. and the second event on 7 and 8 May 2010. progress and education . Archive Staff in Tuzla in this area have given selfless contribution to the organization of numerous professional conferences. Uzice Historical Archive. which exists since 1998. Bosnian Cultural Center. International cooperation međuarhivska had special significance in the work of the Archive of the previous period. and publication of the Herald of Archives and Archivists of Bosnia and Herzegovina. first held on the 5th Zlača and 6 September 1996. To 1992. the Bundesbank archives in Koblenz. 29 . Archive of Styria from Graz. 29 Austrian archival date. then the 22nd Hungarian archival days. editors. This cooperation is mainly realized through the Archivists of Bosnia and Herzegovina. with the Archives of Trieste (Italy). Also. years as an independent professional association.” Common is so far completed several interesting technical and cultural events. and the revival of cultural societies. Archive generated very fruitful cooperation with the International Institute of archival science Trieste Maribor. Especially fruitful cooperation was realized with the cultural and scientific institutions in Tuzla as well as the Museum of Eastern Bosnia. Kosovo Archive. Novi Sad Archive. and especially over the Archivists of Bosnia and Herzegovina. After cessation of war in 1995. the Historical Archives Subotica. Slovenia Archives. archives at Nuremberg ( Germany). and the Ottoman Archives of the Republic of Turkey. Department of Kotor. Ptuj. As a result. Osijek. Archive of Pécs (Hungary). with Catalan archives from Spain. hosted a conference archive of BosniaHerzegovina. the Archives in 1987. The cooperation is manifested by the common organization of professional and cultural events. National Archives Zagreb.

Archive successfully implemented a program of education and archival staff promotes archival profession through the project “Archival Practice. organizational and technical strengthening of these institutions and the emergence of the same stable and functional institution ready to respond to a wide range of complex technical and scientific applications. etc. Depending on their support of the community and further will depend the future of this institution. so that in the last decade. at professional conferences in the Republic of Slovenia. the amount of archival material and the number of archives has increased manifold. and at several international conferences organized archive organized by the International Scientific Institute Trieste . Therefore we can say that the Archives Canton today is a veritable treasury of written cultural heritage. Croatia. Vojvodina. which are the result of the dynamism in the field archival.” On this plan was very broad and fruitful cooperation with a number of archival institutions and institutions at the international level. All this gave a further impetus to the development of archives and archival maturation into a respected institution in the region. pub thirty publications. Only in the last ten years.Maribor. and membership Archive 2010th in “C” category of ICA (International Council on Archives. Results Archive in Tuzla were noted by both the profession and the wider community. which we believe to be certain. This is confirmed by numerous national and international awards. based in Paris) and Icarus (with headquarters in Vienna).15 International Congress of Archivists (Vienna 2004). The plan of care made the extra effort and a few funds and collections declared a national monument of culture of Bosnia and Herzegovina mikrofilmirano and digitized. This contributed to the day increases the number of users. Have increased their activities in the field of publishing. the opportunity for further professional. 16 International Congress of Archivists (Kuala Lumpur 2008). the Archive has intensified significantly in recent few years. The achieved level of development in the Archives. An increasing number of processed and prepared for users of archives and collections. 30 . as indicated by the numerous activities of professional staff records. with adequate support to the wider social environment. The activities at the international level.

kao utvrđenoj arhivskoj mjeri. mogućnost njegovog korištenja. VII Zbirke i VIII Lične i porodične zbirke. serija fonda. latinica. 31 . Radi jednostavnijeg korištenja arhivskih fondova i zbirki dat je abecedni popis fondova. hrvatski. kao i kratko uputstvo o korištenju. valorizacija fonda. Podaci o radu stvaraoca su negdje opširni i detaljni. srpski. Opisani fondovi i zbirke sadrže slijedeće osnovne podatke: naziv fonda. II Pravosuđe. Naziv arhivskog fonda/zbirke je posljednji naziv koji je stvaralac fonda imao ili ime pod kojim je najduže djelovao. godine. a negdje su vrlo oskudni.). V Društveno političke organizacije. jezik u građi. dat velikim štampanim slovima koja označavaju početna slova riječi države. Stepen sređenosti pokazuje da li je arhivska građa arhivistički sređena ili je nesređena. nauka. sređivana. VI Vjerske organizacije. sumarni inventar (SI)). Serije fonda se odnose na posebne oblasti – područja . knjiga i dr. Arhivska građa je podjeljena na fondove i zbirke. te u metrima dužnim. dostupnost. te historijsku vrijednost arhivske građe. Oblasni narodni odbor Tuzla – BiH . Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda ukazuje na vrijeme djelovanja stvaraoca. Arhiv Tuzlanskog kantona Tuzla. sadržaj fonda. Arhivistička informativna pomagala pokazuju nam da li i koja naučno-obavještajna pomagala posjeduje fond (analitički inventar (AI). kultura. te o tome na što se isti odnose. turski). Vremenski raspon građe sadrži godine od prve do posljednje u kojima je nastajala arhivska građa. društva i udruženja. Valorizacija podrazumijeva cjelovitost i sačuvanost fonda. odnosno pod kojim je najpoznatiji. stepen sređenosti. te registar fondova i zbirki po oblastima. obrađivana i pripremana za korištenje od osnivanja Arhiva 1954. a ista je razvrstana po oblastima: I Uprava i javna služba.UPUTA KORISNICIMA (UPOTREBA I DOSTUPNOST) U publikaciji Vodič kroz arhivske fondove i zbirke Arhiva Tuzlanskog kantona predstavljena je arhivska građa kaja se nalazi u posjedu Arhiva Tuzlanskog kantona. a koja je prikupljana. arhivistička i informatička sredstva. U uvodnom dijelu Vodiča kroz arhivske fondove i zbirke Arhiva Tuzlanskog kantona dat je kratak historijat rada Arhiva u Tuzli od njegovog osnivanja 1954. Historijat stvaraoca fonda odnosi se na kratak historijski presjek djelovanja stvaraoca fonda. godine). godine do kraja 2011. Signatura fonda/zbirke je skraćeni naziv fonda. godine. njemački. historijat stvaraoca fonda. Jezik označava vrstu jezika koji se odnosi na dokumentaciju (npr: bosanski. monografske i druge publikacije. pa sve do danas (2011. vremenski raspon djelovanja stvaralaca fonda/zbirke. ćirilica). III Obrazovanje. IV Privreda. što je u velikoj mjeri zavisilo od stepena sačuvanosti arhivske građe i stepena sređenosti fondova i zbirki. Dostupnost – ukazuje da li se građa može koristiti bez ograničenja ili sa ograničenjem. količina građe. Količina arhivske građe u Vodiču je izražena dvojako i to u arhivskim jedinicama (kutija. vremenski raspon građe. U sadržaju fonda dati su osnovni podaci o vrstama dokumenata koji se nalaze u fondu.grupe u kojima je arhivska građa razvrstana. Pismo se odnosi na vrstu pisma kojima su pisani dokumenti (npr. arhiva i naziva fonda (primjer: Bosna i Hercegovina. Za historijat stvaraoca fonda korišteni su službeni listovi. signatura fonda.ATKT OBNOT). pismo u građi. arhivska građa fondova i zbirki.

com. Franje Ledera br.tk@bih. Ovjerene kopije dokumenata Arhiva su pravno validne u skladu sa Zakonom o upravnom postupku. Korisnici imaju pravo besplatnog uvida u arhivsku građu uz prethodnu urednu najavu. Kontakt podaci: Ul.net.ba Radno vrijeme: od ponedeljka do petka od 9-15 sati 32 .za potrebe pravnih i fizičkih lica izrađuju se potvrde. Potencijalni korisnici arhivske građe istu mogu koristiti za slijedeće potrebe: za izradu arhivskih radova i prezentaciju određene arhivske građe. pravnih i edukacionih sadržaja za lica zadužena za arhivsku građu u registraturama. Kako bi se arhivska građa nesmetano koristila. Arhiv korisnicima nudi fotokopiranje.ba Web: www. i do Arhiva je moguće jednostavno doći iz više pravaca. Kopiranje arhivske građe za korisnike je dozvoljeno po Pravilniku o korištenju arhivske građe prema utvrđenoj cijeni. Arhiv raspolaže fotokopirnim aparatom i skenerom do formata A3. putem telefona. e-mailom i poštom na za to utvrđenom obrascu. Osim korištenja arhivske građe u arhivu Arhiv čini sve kako bi u dogledno vrijeme stvorio uslove za korištenje arhivske građe elektronskim putem.arhivtk. korisnik je dužan prethodno istu naručiti. kao i digitalnim aparatom. prije korištenja obavezan je upoznati se sa Pravilnikom o korištenju arhivske građe. koja se izdaje korisnicima na njihov zahtjev za razne potrebe. . 75000 Tuzla Telefon :+ 387(0)35 252 620 Telefax: + 387 (0)35 252 620 E-pošta: arhiv.U Arhivu Tuzlanskog kantona omogućeno je korištenje arhivskog gradiva na dva načina: . skretanjem kod “Kipova” od kojih se Arhiv nalazi udaljen 300 metara. fotografisanje i skeniranje arhivskih dokumenata. za pripremu i održavanje stručnih. Korisnici pored arhivske građe mogu u čitaonici Arhiva koristiti i bibliotečki fond specijalističke biblioteke u skladu sa Pravilnikom o korištenju knjižnog fonda. Izrada kopija većeg formata uz pratnju radnika Arhiva moguća je u neposrednoj blizini Arhiva. prijepisi dokumenata i ovjerene kopije dokumenata. Arhiv izdaje potvrde ili ovjerene kopije originala arhivske građe. kopir aparatom i računarom namijenjenim za ove namjene. Zahtjev za korištenje arhivske građe korisnici mogu podnijeti pisanim putem u Arhivu. Franje Ledera 1. Sjedište Arhiva Tuzlanskog kantona nalazi se u starom dijelu Tuzle u ul. zasnovanih prije svega na arhivskim izvorima. a posebno iz pravca južne magistrale.za naučno-istraživačke potrebe u arhivskoj čitaonici opremljenoj mikrofilmskim čitačem. za izradu publikacija. Arhivsku građu korisnik može naručiti telefonski i putem e-maila. za odgojno-vaspitnu djelatnost učenika i studenata i drugih korisnika.1.

bezvrijednog registraturskog materijala iz arhivske građe i si.). Izdavanje uvjerenja i prepisa za potrebe korisnika. 33 . 17. 15. Zakona o arhivskoj djelatnosti (“SI.2001. Pravite JU Arhiv Tuzlanskog kantona Upravni odbor Arhiva na sjednici J održanoj dana 28. donosi: PRAVILNIK O USLUGAMA JAVNE USTANOVE ARHIV TUZLANSKOG KANTONA I Član 1. te čl. OPĆE ODREDBE II Član 2. 2. Uslugama u smislu ovog Pravilnika smatraju se i drugi poslovi koje Arhiv vrši izvan godišnjeg plana rada. VRSTE USLUGA KOJE PRUŽA ARHIV Vrste usluga koje pruža Arhiv u smislu prethodnog člana. Istraživanje podataka u Arhivu i van njega za potrebe korisnika. Način izvršavanja usluga Pružanje stručne pomoći registraturama. 5. 4. Član 3.12. Registratursko sređivanje arhivske građe i registraturskog materijala. 3. Zakona o arhivskoj djelatnosti Tuzlanskog kantona (u daljem tekstu: Zakon). ako se odnose na zaštitu arhivske građe i registraturskog materijala (vršenje stručnog nadzora. stručnog održavanja. čuvanja. a po zahtjevu korisnika usluga. Uslugama u smislu ovog Pravilnika smatraju se i poslovi utvrđeni čl. te poslovi iz naučno-istraživačke i izdavačke djelatnosti.Na osnovu člana 62. su sljedeće: 1. br. novine TK”. 6. 15/00). Godišnja naknada za korištenje knjižnog fonda. izlučivanja nepotrebnog . Preuzimanje arhivske građe i registraturskog materijala od imalaca arhivske građe. Ovim Pravilnikom reguliraju se način i uvjeti pružanja usluga koje Javna ustanova Arhiv Tuzlanskog kantona (u daljem tekstu: Arhiv) pruža pravnim i fizičkim licima na području Tuzlanskog kantona (u daljem tekstu: korisnci usluga).

ne smije dovoditi u pitanje blagovremeno obavljanje osnovne djelatnosti Arhiva. biografija. Vršenje usluga koje proizilaze iz ugovora sklopljenih između Arhiva i korisnika usluga. izdvajanje arhivske građe iz registraturskog materijala. Član 6. monografija. Kad imalac arhivske građe i registraturskog materijala zahtijeva od Arhiva pružanje usluga arhivskih stručnih lica. Član 9. kao i registraturski materijal pravnih i fizičkih lica. te smještaja građe. Arhiv može organizirati izradu tih radova uz pomoć vanjskih suradnika ili bez njih i preuzimati poslove i zadatke izdavača ili organizatora. ovog člana utvrđuje Upravni odbor Arhiva. sređivanja i pakovanja građe u arhivske kutije. izlučivanje (škartiranje) nepotrebnog registraturskog materijala za 34 . Član 5. arhivskog tehničara. Arhiv može vršiti istraživanja i prikupljanje arhivske građe i podataka iz svojih fondova i zbirki. Cijenu bruto sata zaposlenika Arhiva iz stava 1. Arhiv može preuzeti pod uvjetom da za obavljanje ovih poslova dobije ugovorenu naknadu troškova prevoza. kao i iz drugih arhiva za pisanje hronika. izdvajanje bezvrijednog registraturskog materijala (škartiranje). Član 7. Međutim. Za potrebe korisnika. izradu Lista kategorija. pripremu arhivske građe za primopredaju. Prema postojećim propisima Arhiv je obavezan preuzeti sređenu i popisanu arhivsku građu. III CJENOVNIK USLUGA Pružanje stručne pomoći registraturama Član 8. vođenje potrebnih evidencija (arhivska knjiga i si. a podrazumijevaju dodatno angažovanje zaposlenika. kao korisnik usluga obavezan platiti izvršenu uslugu. Za pružanje stručne pomoći i davanje uputstva za sređivanje arhivske građe i registraturskog materijala.). izradu raznih postavki i slično. tada je imalac. koje prevazilaze obaveze Arhiva utvrđene Zakonom i godišnjim planom rada Arhiva. naplaćuju se prema cijeni bruto sata zaposlenika Arhiva (arhiviste.Član 4. arhivskog manipulanta i drugih). kao i druge slične usluge za korisnike (koje prevazilaze obaveze Arhiva utvrđene godišnjim planom rada i Zakonom). Registratursko sređivanje arhivske građe i registraturskog materijala. nepopisanu i nepripremljenu arhivsku građu za primopredaju.

Arhiv naplaćuje troškove arhivske opreme za smještaj arhivske građe. Za preuzimanje arhivske građe i registraturskog materijala imalaca i stvaralaca.) naplatit će se usluga korištenja građe u zavisnosti od obima. muzejskih postavki i sl. čijim je. Uvid u podatke pohranjene u arhivskim fondovima i zbirkama od strane nadležnih državnih organa neće se naplaćivati. Arhivsku građu mogu koristiti bez ograničenja stvaraoci. u svrhe radi kojih je nastala. a za svaki naredni po 5 KM. 35 . Član 12. očuvanosti građe i slično. i to po dužinskom metru u novčanom iznosu od 200 KM do 400 KM. Istraživanje podataka za izradu hronika. radom ona nastala. Za istraživanje podataka po zahtjevu korisnika i izradu odgovarajućih uvjerenja Arhiv će naplaćivati po jednom izdatom uvjerenju u novčanom iznosu od 20 KM. u ovisnosti od količine materijala i stupnja sređenosti. Za istraživanje podataka i izdavanje dokaza o imovinsko-pravnim odnosima iznosi u novčanom iznosu 20 KM. Sredstva koja budu uplaćena na blagajni bit će prenešena na žiro račun Arhiva. u novčanom iznosu od 5 KM do 50 KM plus obračun po bruto satu zaposlenog koji je bio uz građu. Preuzimanje arhivske građe i registraturskog materijala Član 10. projekte i si. Član 13. Za istraživače pohranjene arhivske građe plaća se naknada: za korištenje jednog fonda (zbirke) 50 KM. za korištenje više fondova (zbirki) od 50 do 100 KM. Istraživanje podataka . Uplata se vrši na žiro račun Arhiva ili na blagajni Arhiva. Sredstva dobijena po ovom osnovu obavezno će se koristiti za zanavljanje knjižnog fonda biblioteke. odnosno kojima je služila.uništenje i sličnih poslova. monografija. ovisno od uvjeta smještaja. Za korištenje knjižnog fonda biblioteke Arhiva korisnik plaća članarinu u iznosu od 10 KM godišnje. Za korištenje arhivske građe koja se iznosi iz Arhiva na kopiranje (karte. Poštanske usluge će se naplaćivati po važećim PTT tarifama. za jedan dokument.izdavanje uvjerenja Član 11. stupnja sređenosti. uz izdavanje potvrde korisniku o visini naplaćenog iznosa. Arhiv naplaćuje usluge po jednom dužinskom metru u novčanom iznosu od 50 KM do 100 KM.

fotomonografija. Kopiranje dokumenata Član 15. Za kopiranje jedne stranice dokumenta utvrđuje se naknada kako slijedi: A-3 format po 0. zaključenom između davaoca i korisnika usluga. stručnih i publicističkih radova.Član 14.50 KM A-4 format po 0. III ZAVRŠNE ODREDBE Član 18. Usluge koje nisu obuhvaćene ovim Pravilnikom naplaćivaće se prema posebnom sporazumu. Za potrebe korisnika. Arhiv može vršiti usluge pisanja i izdavanja hronika. monografija. Ova odredba se ne odnosi na lica koja samostalno istražuju u cilju pisanja naučnih. Prihodi ostvareni pružanjem usluga Arhiva evidentiraju se i koriste na način utvrđen Zakonom o izvršenju budžeta Tuzlanskog kantona. odnosno ugovoru. 36 .20 KM A-5 format po 0. muzejskih i drugih postavki uz naknadu troškova koji se reguliraju posebnim ugovorom.10 KM Član 16. životopisa. Za pomoć u istraživanju koje pruža arhivista naplatit će se bruto obračun po satu zaposlenika (arhiviste) koji je obavio te poslove. Član 17. Za tumačenje odredaba ovog Pravilnika nadležan je Upravni odbor Arhiva.

V Sociopolitical organizations. the degree of arrangement. Bosnian. fund valuation. quantity of material. societies and associations. Serbian. Background creator fund refers to a brief historical overview of action of the creator of the fund.g. and due. Economy IV. the possibility of its usage. availability. a letter in the fabric.NOTE TO USERS (USE AND AVAILABILITY) The publication Guide to the archival funds and collections of the Archives of the Tuzla canton presents the archival material held by Archives of Tuzla Canton. The archive material is divided into funds and collections. Series Fund relating to specific areas .Bosnia . religious organizations VI and VII Collections. The time span includes the material from first to last it was produced in archives. year.For purposes of scientific research in the archives reading room equipped with a microfilm reader. and sometime they are very scarce.). and the same is categorized by area: both management and public service. In the Archives of Canton enabled the use of archival material in two ways: . Time range of action points to the creator of the fund during the action of the creator. For ease of use of archives and collections is given an alphabetical list of funds. Valuation involves the integrity of the conservation fund. District Board Tuzla . The degree of arrangement indicates whether the archival material arranged or is unclear.g. as determined by archival measure. time range of activities the fund creators / collection. in meters. Language indicates the type of language that refers to the documentation (e. Croatian. Judiciary II. In the introductory part of the Guide to the archival funds and collections Archive Canton gives a brief history of archives in Tuzla since its founding 1954. and Turkish). which is largely depended on the degree of preservation of archival materials and the degree of arrangement of funds and collections.ATKT OBNOT). Described funds and collections contain the following basic information: name of the fund. language structure. 37 . Latin. Information on the work of a creator somewhere extensive and detailed. The contents of the fund to provide basic information about the types of documents contained in the fund and on what they relate. time range of material.areas . a series fund. Name of Fund archival / collection of the last name that he is the creator of the fund or the name under which it is no longer operated. archives and collections of funds. and a brief instruction on use. Cyrillic). Science. For the history of the creator fund used are official papers. books. German. Availability . Signature Fund / Collection Fund is a short name. etc. which means the initial letters of the word state archives and the fund name (example: Bosnia and Herzegovina. monographs and other publications. until today (2011. III Education. history of the creator of the fund. Culture. the content of the fund. and archival information resources. given in capitals.indicates whether the timber can be used without restriction or limitation.). The letter refers to the type of letters that are written documents (e. Archival information means that you have shown us that science and intelligence has helped fund (an analytical inventory of AI.. the fund signatures. synthetic inventory SI).where the group is classified archives. Tuzla Canton Archive. The amount of archival material in the Guide is twofold and is expressed in the archival units (boxes. copier and computer dedicated for this purpose. and historical value of archives. until the end of 2011. or under what is known. which is collected and prepared for use by the Archive from 1954.

Making copies of a larger format. Archives have photocopying machine and a scanner to A3. Certified copies of archive documents are legally valid in accordance with the Law on Administrative Procedure. Besides the use of archival material. e-mail and post it on the specified form. and can be easily reached from several directions. which is issued to users on their request for various purposes. scanning photographs and archival documents. Request for use of archives users can submit in writing to the Archives. The users can order the phone and via e-mail. legal and educational facilities for persons in charge of archives in archival institutions. 38 . Archives of certificates issued or certified copies of original archive material.. by telephone. Archive provides users with photocopying.an educational activity of students and other users to prepare and maintain professional. Potential users of the same archival materials can be used for the following purposes: to make archive of papers and presentation of certain archival materials for the production of publications. Copying of archives for the users is allowed by the Regulations on the use of archives established price. Users are entitled to free access to the archives with the previous regular appointment. To the archives freely used. the Archives strive to create the conditions for the use of archival material electronically. based primarily on archival sources for education . accompanied by workers’ Archive is possible near the Archive. as well as a digital camera. Users in addition to archival materials can be used in the Archives reading room and library holdings of specialist libraries in accordance with the Regulations on the use of library holdings. especially from the direction of the southern highway.For legal entities and individuals made the certificate. before using the optional familiar with the Regulations on the use of archival material. the user is obliged to the same order. Archive of Tuzla Canton headquarters are located in the old part of Tuzla in street Franje Ledera 1. copies of documents and certified copies of documents. turning at the “Statues” bridge from which the Archive is located 300 meters away.

Processing arhival material in the archive and for users. Method of execution services Article 4. Services under this Ordinance shall be considered and other activities conducted outside the Archives of the annual plan of work. professional maintenance. elimination of unnecessary .Taking over of arhival material from their creators and owners. Article 3. II TYPES OF SERVICES PROVIDED BY THE ARCHIVES Article 2. Types of services provided by the Archives in the preceding Article.worthless Registry Materials from archival materials and the like) and activities of scientific research and publishing activities. as the customer is obliged to pay the service. then the holder. Act on archival activity Canton (hereinafter the Act). Services under this Ordinance shall be determined and jobs art.REGULATION ON SERVICES OF PUBLIC INSTITUTION ARCHIVES OF TUZLA CANTON I GENERAL PROVISIONS Article 1. 6. 5. preservation. are the following: 1. and upon request of service users. 2. 15. 4. This Ordinance shall regulate the manner and conditions of service provision by Public Institution Archives Canton (hereinafter Archive) provides legal and physical entities in the Tuzla Canton (hereinafter user services). 3. Registry arranging of the material. Issuance of certificates and transcripts for users. The annual fee for use of library holdings. 39 . When the holder of archives and Registry Materials requires Archive service professionals who go beyond the obligations set forth Archive Act and Archive of the annual work plan. Providing technical assistance for registry agencies. if they relate to the protection of archives and Registry Materials (exercise professional supervision.

excretion (destruction of) unnecessary registry materials for destruction and related jobs. and collect a fee for storing materials. separation of archives from the registry materials. monographs. preparation of archival materials for the takeover. and other archival handler). depending on the conditions of accommodation. Article 9. Supply of services arising from agreements concluded between the Archive and service users. Article 6. And other similar services for users (beyond that of liabilities set forth the annual work plan and the Act). unscheduled and unprepared for the takeover of archival materials. To provide technical assistance and guidance for arranging archives and Registry Materials. the Archives can do the research and collection of archives and records from its holdings and collections. the price charged by the employee gross hours (video archivist. However. biographies. Archive service charges per meter of length in the amount of 50 KM to 100 KM. degree of arrangement. archival technicians. and further implies engagement of employees shall not prejudice the timely performance of core business the Archive preforms. Article 7. the separation of Registry worthless material (destruction of) making list of the categories.Article 5. Cost of employee gross hours of Archive paragraph 1 This article establishes the Steering Committee Archive.). making various settings and the like. and supplies of registry material for legal and natural persons. keeping the necessary records (archival books and the like. sorting and packing materials in archival boxes. According to existing regulations Archives is required to take systematised and archives listed. For the needs of users. preservation of materials and the like. as well as from other archives to write a chronicle. the Archives can take the responsibility provided that these jobs get contracted and reimbursed for transportation. Taking over of archival material 40 . Arranging of archival and registry materials. Archives can organize the production of these papers with the help of foreign collaborators or without them and assume the duties and responsibilities of publishers and organizers. III PRICE LIST Providing technical assistance registry offices Article 8.

and for each additional document price is 5 KM. To assist in research that provides archivists will be charged to the calculation of gross hourly employees (archivist) who performed these tasks.To use a fund (collection) 50 KM . monograph.) Will be charged for services using materials depending on the volume. Archives can be used without restrictions creators. Payment is made on Archive’s account or in cash. projects. museums and other settings to the reimbursement of expenses that are regulated by special agreement. The use of archival material that is extracted from the archive copy (maps. whose is the work she created for the purposes for which it was created. monograph. Funds are paid at the cash will be transferred to the archive account. monographs. Article 13. biographies. Article 12. Article 14 For the needs of users. etc. Survey data . at a meter in length the amount of 200 KM to 400 KM. with the issuance of certificates to the amount of the amount collected. etc.Article 10 The Archives charge the cost of equipment to accommodate archival materials. Funds obtained on this basis must be used for renewing a library book fund. Access to data stored in archives and collections of the competent state authorities will not be charged. the Archives can make writing and publishing a chronicle. for a document. depending on the amount of material and degree of arrangement.issuing certificates Article 11. 41 . or where it was used. To use the library book fund Archive user pays fee of 10 KM per year. Postal services will be charged at current postal rates. The researchers stored archival material fee is paid: . For research data on the user’s request and appropriate certificates Archives will charge for a certificate in the amount of 20 KM. Survey data to create Chronicle. museum displays.To use more funds (collections) from 50 to 100 KM. The research data and evidence on the issue of property-legal relations is in cash is 20 KM. in the amount of 5 KM to 50 KM per bill plus gross hourly employee who has been with the material ..

20 A-5 format of 0.50 KM A-4 format at KM 0.This provision does not apply to persons who independently investigated with the aim of writing a scientific. Copying of documents Article 15 To copy a single page document establishes the fees as follows: A-3 format for 0.10 KM Article 16 Services not covered by this Ordinance naplaćivaće by special agreement or contract concluded between providers and service users. Article 17 Income generated by providing services Archive recorded and used in the manner prescribed by the Law on budget execution of the Tuzla Canton. professional and other works. III FINAL PROVISIONS Article 18 Management Board of the Archives is responsibile for the interpretation of the provisions of this Ordinance. 42 .

Pregled arhivskih fondova i zbirki .

.

o stanju rudnika i industrijskih preduzeća. Opšte odjeljenje – Sekretarijat Odjeljenje za radne odnose Odjeljenje za poljoprivredu. 9. zidare. podaci o mlinovima. mostova. bolnica. 5. odobrenja za građevinske radove. 7. Serije u fondu: 1. popisi trgovačkih radnji. mjesnih i gradskih narodnih odbora. putara.5 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži dokumentaciju o formiranju sreskih komisija za ratnu štetu. o radu analfabetskih tečajeva. 81 kut.. zanatstvo i rudarstvo Odjeljenje za građevinarstvo i saobraćaj 45 . poslovanju komisija za oduzimanje ratne dobiti. – 1947. postavljanje sudija. dokumentaciju o formiranju matičnih područja sreskih narodnih odbora. nadničara i drugih zaposlenika nekih odjeljenja sreskih narodnih odbora kao i preduzeća na teritoriji OKNOT-a. rješenja o nastupu na dužnost. organizovanju kurseva za administrativne službenike. zanatskih radionica. 4. podaci o građevinskim preduzećima. spisi Tehničke baze. (23. pregled površina zasijanog zemljišta. o stanju školskih zgrada. škola. 8. pčelarskim zadrugama. Planske komisije i Državnog arbitražnog vijeća. izvještaji o stanju poljoprivrede. UPRAVA I JAVNE SLUŽBE Okružna i oblasna uprava Okružni narodni odbor Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/OKNOT Vremenski raspon građe: 1944. 3. stočarstvo i šumarstvo Odjeljenje za finansije Personalno odjeljenje Odjeljenje za prosvjetu Odjeljenje za narodno zdravlje i socijalno staranje Odjeljenje za industriju. Količina građe: 32 knj. odluke o osnivanju okružnih građevinskih preduzeća.I. platni spiskovi službenika. U fondu se nalaze i zapisnici i izvještaji o radu na narodnom prosvjećivanju. konstituisanju narodnih odbora. 6. suzbijanju pjegavca. tesare. o zdravstvenom prosvjećivanju stanovništva i organizovanju zdravstvene službe. 2. dokumentacija za rad na obnovi naselja. putara i referenata raznih odjeljenja sreskih narodnih odbora (i dosijea ). . nesretnim slučajevima i povredama na radu. zapisnike i zaključke sa sjednica sreskih. sprovođenju izbora u selima. kretanju zaraznih bolesti u Okrugu. nasipa. uslovima rada u pojedinim preduzećima. služitelja. premještaju i prestanku rada učitelja.

raspodjeli i podizanju službeničkih kadrova. a najviše je došla do izražaja aktivnost odsjeka za ishranu. po kome se ista dijeli na sedam okruga koji se dijele na srezove. nadzor nad srednjoškolskom nastavom itd. oktobra mjeseca 1943. nakon oslobođenja Tuzle. Predsjedništvo Narodne skupštine Bosne i Hercegovine donosi Zakon o teritorijalnoj podjeli Federalne Bosne i Hercegovine na okruge. narodnog prosvjećivanja. godine). Tako je ovaj odbor djelovao preko šest odsjeka. trgovinom i radnim odnosima. stanja i razvoja svih privrednih grana (industrije. sprovođenje i nadzor nad izborima. zanatstva. a decembra mjeseca 1947. obnove i izgradnje porušenih naselja. ostvarenje plana. hrvatski Pismo u građi: latinica. Odjeljenje za trgovinu i snabdijevanje Tehnička baza Planska komisija Državno arbitražno vijeće pri OKNOT Knjige Valorizacija fonda: 2 Fond nije cjelovit. srpski. Maja mjeseca 1946. podizanje opšte kulture. kulturnog života. staranje o pravilnoj upotrebi. godine Vlada NR Bosne i Hercegovine donosi Uredbu o dopuni uredbe o prenosu poslova koje su vršili okružni narodni odbori na druge državne 46 . godine. jer postaju u pravnom pogledu rukovodeći državni organi na svojoj teritoriji. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AI Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1943. srezove i područja mjesnih narodnih odbora. rukovođenje i kontrola nad industrijom. građevinarstva. Okružni narodnooslobodilački odbor Tuzla svoju aktivnost razvija tek nakon konačnog oslobođenja Tuzle.. 14. formiran je. Narodna skupština FNRJ je donijela Opšti zakon o narodnim odborima kojim se učvršćuju narodni odbori i njihov aparat. Ovom podjelom Tuzlanski okrug obuhvata 12 srezova. donesena 3. pod nazivom Inicijativni Okružni narodnooslobodilački odbor Tuzla. kada su već postojali propisi za područje Bosne i Hercegovine o djelovanju svih organa nove vlasti (Odluka Predsjedništva ZAVNOBiH-a o stvaranju organa javne uprave. šumarstvom. godine. septembra 1944. godine. saobraćaja). Jezik u građi: bosanski. – 1947. Nadležnost okruga obuhvata staranje i nadzor nad sprovođenjem opštih zadataka državne uprave i politike Savezne vlade i vlade Republike. Građa sadrži vrijedne podatke za razne istraživačke teme. S obzirom na razvoj vojne situacije i ponovnog zauzimanja Tuzle od strane okupatorskih i kvislinških jedinica. ali i za rješavanje ličnih prava.10. 12. 11. te može poslužiti za proučavanje razvoja uprave. građevinarstvom. a rad se odvija u preko deset odjeljenja. Godine 1945. Historijat stvaraoca fonda: Okružni narodni odbor Tuzla. jer je rukovodio cjelokupnim snabdijevanjem vojnih jedinica na području istočne Bosne kao i snabdijevanjem pasivnih i opljačkanih srezova. dobro je sačuvan i pruža mogućnosti za proučavanje izgradnje aparata državne vlasti u BiH kao i konstituisanja narodnih odbora na teritoriji Okruga Tuzla. septembra 1944. 13.

novembra 1944. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SAP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1944.organe. – 1947. 21.2 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži dokumentaciju o pokretnim i nepokretnim dobrima i pravima. preduzećima. o državnoj upravi nad imovinom neprisutnih lica i o sekvestru nad imovinom koju su okupatorske vlasti prisilno otuđile. pravima industrijske svojine i drugim pravima okupatora i njihovih saradnika. stranih i domaćih državljana. Količina građe: 13 kut. Historijat stvaraoca fonda: Na Trećem zasijedanju AVNOJ-a. jer se prenose u nadležnost odgovarajućih ministarstava prema granama državne uprave kojima rukovode.godine u Beogradu. ali i za rješavanje ličnih . hrvatski Pismo u građi: latinica. 5. Sreska uprava narodnih dobara Tuzla Sreska uprava narodnih dobara Brčko Sreska uprava narodnih dobara Zvornik Sreska uprava narodnih dobara Srebrenica Sreska uprava narodnih dobara Zavidovići Sreska uprava narodnih dobara Gradačac Referat narodnih dobara Bosanski Šamac Valorizacija fonda: 2 Fond nije cjelovit. 6. – 1947. Okružna uprava narodnih dobara Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/OUNDT Vremenski raspon građe: 1945. (3. a može poslužiti kao pomoćni izvor za istraživanja o prelasku u državno vlasništvo neprijateljske imovine i imovine koju su neprijateljske vlasti otuđile. Jezik u građi: bosanski. po kojoj se svi poslovi prenose na sreske i gradske narodne odbore. U smislu ove 47 . 2. 7. srpski. 3. donesena je Odluka o prelazu neprijateljske imovine u državnu svojinu. zemljišnim posjedima. Serije u fondu: 1. 4. osim onih koji su se vršili u funkciji višeg državnog organa.građanskih prava.

prije nego što su doneseni propisi i upute. Povjereništvo za industriju NKOJ u Beogradu je proslijedilo raspis Državne uprave narodnih dobara (“Privremena uputa federalnih jedinica za organizovanje Državnih uprava narodnih dobara na njihovom području”) u kojem se kaže da bi trebalo organizovati. list FNRJ” broj 64/46) i Zakon o zaštiti opštenarodne imovine i imovine pod upravom države (“Sl. To je podrazumijevalo da Okružni odbori. pokazalo se korisnim posebno u srezovima u kojima je bilo mnogo imovine koja je trebala preći u državnu svojinu (u Brčkom. Gradačac. pri okružnim narodnooslobodilačkim odborima. uprave narodnih dobara nisu bile predviđene uputama koje su kasnije date. sarađuju sa sreskim i mjesnim narodnooslobodilačkim odborima. koji su dužni pružiti punu potporu u vršenju zadataka. Zavidovići (Žepče).konfiskacije. Međutim. okružne uprave narodnih dobara koje bi bile osnovne jedinice i glavni nosioci u konkretnom sprovođenju opštih uputa i planova centralne zemaljske Državne uprave narodnih dobara. list FNRJ” broj 63/46). akcije. list DFJ” broj 63/45) po kojem će Državna uprava svoje zadatke vršiti preko zemaljskih uprava narodnih dobara čija će se organizacija u pojedinim federalnim jedinicama dovesti u sklad sa odredbama ovog Pravilnika. Prezidijum narodne skupštine FNRJ donio je: Zakon o prelazu u državnu svojinu neprijateljske imovine i o sekvestraciji nad imovinom odsutnih lica (“Sl. autorska prava. rudarska prava. Bosanski Šamac. Srebrenica. preduzeća sa svim postrojenjima i zalihama. Godine 1946. dragocjenosti. Iako ovakve. sreskih i opštinskih odbora osnuje poseban organ narodne vlasti pod nazivom Uprava narodnih dobara. svakovrsna platežna sredstva. Oblasni narodni odbor Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/OBNOT Vremenski raspon građe: 1949. kuće. Zvornik i Uprave narodnom imovinom pri Okružnom narodnom odboru Sarajevo – Sreski narodni odbor Žepče . 183 kut. godine donesen je Pravilnik o organizaciji Državne uprave narodnih dobara (“Sl. Okružna uprava narodnih dobara Tuzla sadrži građu Sreske uprave narodnih dobara Tuzla. Brčko. Oblasni NOO za istočnu Bosnu je izdao raspis da se kod okružnih NOO. hartije od vrijednosti. Bijeljini. udjeli. Zakon o postupanju sa imovinom koju su sopstvenici morali napustiti u toku okupacije i imovinom koja im je oduzeta od strane okupatora i njihovih pomagača (“Sl. list FNRJ” broj 86/46). – 1952. Cilj postavljanja sve podržavljene ili sekvestirane imovine pod udar i nadzor Državne uprave narodnih dobara jeste maksimalno iskorištavanje te imovine za plansku proizvodnju radi bržeg i uspješnijeg dobijanja pobjede u narodnooslobodilačkom ratu i za stvaranje uslova za uspješnu ekonomsku obnovu i izgradnju Jugoslavije kao cjeline i svih njenih federalnih jedinica. (48 d/m) 48 . Količina građe: 35 knj. Zvorniku i Bosanskom Šamcu). augusta 1945. šume. a sve to u cilju da se što više i bolje sačuva imovina koja prelazi u državnu svojinu ili pod državnu upravu. prema prilikama i potrebama. sreske ili opštinske. društva. Na osnovu ove Odluke 18. Sva ova imovina se stavlja pod upravu i nadzor Državne uprave narodnih dobara pri Povjereništvu za trgovinu i industriju.Odluke smatraju se pokretna i nepokretna dobra i prava. prava uživanja. zemljišni posjedi. učestvovanja u radnjama i preduzećima. potraživanja. fondovi. namještaji.. udruženja svake vrste. prava industrijske svojine i druga imovinska prava.

nesreće na poslu. industriju i zanatstvo Povjereništvo za građevinarstvo Povjereništvo za saobraćaj Povjereništvo za trgovinu. U nadležnosti ovoga Odbora i njegovih upravnih tijela bila je cjelokupna društvena. radne snage.Sadržaj fonda: Fond sadrži: zapisnike sa savjetovanja.planovi proizvodnje. spiskovi građevinskih objekata i radova po sektorima vlasništva. izgradnja kolonističkih kuća. 13. planovi i izvještaji povjerenika pojedinih odjeljenja. obnova naselja. 6. Jezik u građi: bosanski. kao i nadležnosti OBNOT-a (rješavanje u drugom stepenu po žalbama protiv rješenja sreskih i gradskih narodnih odbora). Serije u fondu: 1. hrvatski Pismo u građi: latinica. srpski. uređaja u zadružnom i privatnom sektoru. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AI Stepen sređenosti: arhivistički sređen 49 . pov. 5. planovi investicija ipoljoprivredne proizvodnje. 8. politička i privredna djelatnost oblasti kao upravno-teritorijalne jedinice te može poslužiti za proučavanje razvoja narodne vlasti. Građa u ovom fondu sadrži vrijedne podatke za razne istraživačke teme. sjednica. 11. ali je dobro sačuvan. U građi ima dokumenata koji su označeni kao «pov. republičkog i lokalnog značaja. Opšte odjeljenje – Sekretarijat Povjereništvo rada Povjereništvo za poljoprivredu i šumarstvo Povjereništvo za komunalne poslove. sprovođenja odluka i zadataka Vlade i drugih viših organa. popisi mašina. snabdijevanje i državne nabavke Povjereništvo za turizam i ugostiteljstvo Povjereništvo za prosvjetu i kulturu Povjereništvo za narodno zdravlje i socijalno staranje Povjereništvo za finansije Personalno odjeljenje Oblasna kontrolna komisija Oblasna planska komisija Knjige Valorizacija fonda: 2 Fond nije cjelovit. zapisnici i izvještaji inspekcije rada.» i «str. 2. konferencija. 15. 7. spiskovi preduzeća saveznog. 9. 4.» . evidencije članova mjesnih. sreskih i gradskih narodnih odbora na teritoriji OBNOT-a. lokalnu privredu. 10. izbora. organizacioni i politički problemi u seljačkim radnim zadrugama. rješenja o sistematizaciji službeničkih mjesta u OBNOT. rekapitulacija planova. 3. rješenja o osnivanju preduzeća i škola i prenosu nadležnosti. 14. kadrova. 12. rješenja o eksproprijaciji i arondaciji zemljišta.

osim u Crnoj Gori.Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1949. list FNRJ” broj 51/51). građevine. Prezidijum Narodne skupštine FNRJ je donio Ukaz o obrazovanju oblasti kao administrativno-teritorijalnih jedinica i privremenih narodnih odbora oblasti na teritoriji narodnih republika. koji je donio Prezidijum narodne skupštine FNRJ. Koordinacioni i Izvršni odbor) Signatura fonda: BiH-ATKT/OT (SPKI) Vremenski raspon građe: 1992. godine donijela Rješenje o obrazovanju komisije za formiranje oblasnih narodnih odbora i sekretarijata za organizovanje oblasnih narodnih odbora. šumarstvo. ovim novim Zakonom.5 d/m) 50 . Obavljao je upravne i izvršne poslove. Historijat stvaraoca fonda: Pošto su se funkcije i zadaci postojećih lokalnih organa državne vlasti i uprave (mjesni. Ukazom o prestanku važnosti ukaza o obrazovanju oblasti kao administrativno-teritorijalnih jedinica i privremenih narodnih odbora oblasti. ugostiteljstvo i turizam. u kojima postoje oblasti. list FNRJ” broj 26/1945). a pojedine opštine su bile i gradske opštine.godine na osnovu Zakona o ukidanju oblasti (“Sl. podijeljena na srezove. a odbornike će birati na svojim zasijedanjima sreski i gradski narodni odbori sa područja oblasti. trgovinu i snabdijevanje.. 2 pov. marta 1949. narodno zdravlje. list NR BiH” broj 16/49). lokalni saobraćaj. Okrug Tuzla (Skupština. socijalno staranje. obrazuje se Tuzlanska oblast sa sjedištem Oblasnog narodnog odbora u Tuzli i obuhvata 18 srezova. rad. treba da donesu propise o njihovom ukidanju i o prestanku rada oblasnih narodnih odbora (“Sl. kako bi se ujedinilo više srezova (“Sl. gradove i opštine. finansije. Ovaj Odbor je u početku radio kao Privremeni oblasni narodni odbor Oblasti tuzlanske i djelovao shodno Opštem zakonu o narodnim odborima preko Izvršnog odbora koji ima sekretarijat kao svoj aparat za vršenje zadataka opšte uprave i koordinacije rada (Zakon o izboru i radu privremenih oblasnih narodnih odbora i o načinu prenosa nadležnosti na oblasne narodne odbore. gradski i sreski narodni odbori) uvećali i razgranali u uslovima izgradnje socijalizma. (17. – 1994. Predsjedništvo. Količina građe: 14 knj. list NR BiH” broj 11/52 od 05. godine od strane Narodne skupštine NR BiH (“Sl. Oblasni narodni odbor Tuzla je prestao sa radom 1952. 130 reg. U okviru Oblasnog odbora postoje povjereništava: za poljoprivredu. industriju. komunalne poslove. “Sl. Vlada NR Bosne i Hercegovine je 25. obezbjeđivao primjenu i ostvarenje opštih propisa i smjernica najviših organa državne vlasti i uprave. – 1952. maja) i Zakona o sprovođenju reorganizacije narodnih odbora jer je teritorija NR Bosne i Hercegovine. 12 fasc. te planska komisija i kontrolna komisija.. usklađivao rad svih odbora na području oblasti u poslovima opšteg i lokalnog značaja itd. na osnovu koga se u Tuzli obrazuje Sekretarijat Vlade sa zadatkom da izvrši sve potrebne predradnje oko osnivanja i organizovanja Oblasnog narodnog odbora. list NR BiH” broj 16/49). Zakonom o administrativno-teritorijalnoj podjeli NR BiH na oblasti donesenim 19.. prosvjetu i kulturu. kulturni i privredni razvoj oblasti. narodne republike. aprila 1949.

Sekretarijat za pravosuđe i upravu i Opština Srebrenik (saglasnosti. Kalesija. 12/92. Lopare. 51 . Bijeljina. pomenute Uredbe donesen je Statut Okruga na sjednici Skupštine održane 27. Predsjedništvo. Sekretarijat za privredu i finansije. Gradačac. Inspekcije. zadovoljavanje osnovnih materijalnih i drugih potreba oružanih snaga i stanovništva. – 1994. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: ograničena Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1992. Srebrenica.) obrazovan je Okrug Tuzla za područje opština: Banovići. 3. Izvršni odbor. 2. kao i efikasno i neprekidno funkcionisanje političkog sistema. zaključaka. ITC TV Okruga. glasnik Okruga Tuzla’’ br. Kladanj. Okrug na svom području obezbjeđuje društveno organizovanje i povezivanje građana. uputstava. 4. ali predstavlja vrijedan izvor za proučavanje djelovanja i rada organa Tuzlanskog Okruga u ratnom periodu 1992. Gračanica. vezama rukovođenja i kriptozaštitom i drugim oblicima organizovanog otpora. Jezik u građi: bosanski. preduzeća i drugih pravnih lica.12. Bratunac. dopisi). 1/93. dopisa. Srebrenik. organizovanje. odluka.). Prava i dužnosti Okruga su: mobilizacija svih raspoloživih ljudskih snaga i materijalnih sredstava i mogućnosti radi stalnog jačanja oružane borbe na području Okruga i uspješnog funkcionisanja političkog i ekonomskog sistema. 1992. – 1994. a radi ostvarivanja poslova i zadataka od značaja za organizovanje i pripremanje građana za otpor agresoru i rukovođenje tim otporom. Vlasenica. Odjeljenje zajedničkih službi. godine. potvrde. Historijat stvaraoca fonda: Uredbom sa zakonskom snagom o obrazovanju i radu okruga (“Sl. Ugljevik. Zvornik i Živinice. Koordinacioni odbor. Šekovići. Na osnovu člana 9. Akta Skupštine Okruga Predsjedništvo Okruga Izvršni odbor Okruga Koordinacioni odbor Okruga Valorizacija fonda: 2 Fond nije cjelovit. izvještaja. Serije u fondu: 1. službom osmatranja i obavještavanja. srpski. Lukavac.Sadržaj fonda: Fond se sastoji se od zapisnika sa sjednica. godine (“Sl. upotreba i rukovođenje civilnom zaštitom. Orašje. Brčko. a sjedište Okruga je u Tuzli. informacija nastalih u radu organa Tuzlanskog okruga – Skupština. Tuzla. Sekretarijat društvenih djelatnosti i radnih odnosa. zahtjevi. list R BiH’’ br. Civilna zaštita.

povezivanje snaga odbrane i usmjeravanje ljudstva i materijalnih sredstava opština prema stepenu važnosti zadataka i mjera. sekretar Okružnog sekretarijata za privredu i finansije. stručnih i drugih poslova iz okvira prava i dužnosti Okruga obrazuju se okružni sekretarijati kao inokosni organi uprave. Okružni sekretarijat za pravosuđe i upravu. Okružni centar za obavještavanje i Okružna jedinica veze. njena unutrašnja organizacija i način ostvarivanja prava i dužnosti utvrđuju se poslovnikom. 52 . Okružni sekretarijat za obnovu i razvoj. 4. utvrđivanje organizacije i rada okružnih organa uprave i drugih okružnih organa i stvaranje uslova za njihov uspješan rad. Posebni okružni organi se obrazuju za vršenje poslova i zadataka iz okvira prava i dužnosti Okruga u oblasti vojne i civilne odbrane. članovi po funkciji i određeni broj članova koje bira Skupština Okruga. dva dopredsjednika ( koji se biraju iz reda odbornika Skupštine Okruga) i sekretara (koga imenuje Skupština). 3.- usmjeravanje rada preduzeća i drugih pravnih lica radi zadovoljavanja materijalnih i drugih potreba od posebnog značaja za organizovanje i vođenje oružanog otpora. Okružni sekretarijat društvenih djelatnosti i radnih odnosa. sekretar Okružnog sekretarijata odbrane. osim iz oblasti unutarnjih poslova. Predsjednik Skupštine Okruga je po položaju predsjednik Predsjedništva. a sačinjavaju je po 2 odbornika iz reda odbornika u skupštinama opština i 3 odbornika iz reda odbornika Skupštine opštine Tuzla). Ostale članove bira Skupština Okruga na prijedlog Komisije za izbor i imenovanja. organizovanje najšireg otpora agresoru na području Okruga i rukovođenje tim otporom. sekretar Okružnog sekretarijata za pravosuđe i upravu. Za vršenje upravnih. Rad Skupštine Okruga. Izvršni odbor ima dva dopredsjednika koji se biraju iz reda članova Izvršnog odbora i sekretara koga imenuje Izvršni odbor. a sačinjavaju ga predsjednik. Okružni organi uprave su: Okružni sekretarijat odbrane. Izvršni odbor Okruga je izvršni organ Okruga i ima 11 članova. a naročito zbrinjavanja stanovništva i angažovanje jedinica i drugih snaga civilne zaštite na saniranju posljedica izazvanih ratnim dejstvima na izrazito nastradalim područjima. Okružni štab civilne zaštite. Okružni sekretarijat za privredu i finansije. sekretar Okružnog sekretarijata za društvene djelatnosti i radne odnose. Poslove za potrebe Predsjedništva vrši sekretar Skupštine. ugroženosti i težini ratom izazvanih posljedica na pojedinim područjima Okruga. 2. organizovanje i vršenje poslova i zadataka koji se Uredbom i drugim propisima stave u nadležnost Okruga. načelnik Centra službi bezbijednosti iz sjedišta Okruga i komandant Okružnog štaba civilne zaštite. 5. Predsjednik Izvršnog odbora. Okružni organi uprave koje obrazuje Skupština Okruga na prijedlog Izvršnog odbora. Skupština ima: predsjednika. Poslove i zadatke iz okvira prava i dužnosti Okruga vrše: 1. sekretar Okružnog sekretarijata za obnovu i razvoj i načelnik Okružnog štaba civilne zaštite su po položaju članovi Izvršnog odbora. Predsjedništvo Okruga obrazuje Skupština Okruga i sastoji od predsjednika i određenog broja članova. Sekretar Okružnog sekretarijata odbrane. preduzimanje mjera zaštite i spasavanja. Skupština Okruga – najviši organ vlasti (ima 39 odbornika. Posebni okružni organi su: Okružni štab odbrane. Članovi predsjedništva su: dopredsjednici Skupštine.

5. novinski članci. 25 kov. 6 kut. – 1995. Historijat stvaraoca fonda: Komisija je osnovana 1992. godine i sadrži raznovrsnu dokumentaciju svjedočenja o događajima i ratnim zločinima na području sjeveroistočne Bosne za period 1992.. 53 .... fotografije. godine.-2001. Svjedočenja – izjave svjedoka Dosijea za osnovano osumnjičene osobe (po opštinama) Spiskovi evidentiranih logoraša u raznim logorima Video i audio kasete – spiskovi Protokoli Valorizacija fonda: 2 Fond je cjelovit. 4. a posljednji naziv je Državna komisija za prikupljanje činjenica o ratnim zločinima. Jezik u građi: bosanski. Serije u fondu: 1. registraturski sređen i može poslužiti kao izvor za istraživanje ratnih događaja na području sjeveroistočne Bosne u periodu 1992. 9 audiokaseta (26 d/m) Sadržaj fonda Fond sadrži građu koja je nastala radom Komisije za period 1992. – 2001. Komisija za savremenu građu Tuzlanskog kantona Signatura fonda: BiH-ATKT/KZSGTK Vremenski raspon građe: 1992. – 2001. snimci i audiokasete). – 1995.6. srpski. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: PrP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: ograničena Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1992. 2. Viši sud za prekršaje. Više javno tužilaštvo. 3. godine Odlukom Općinskog vijeća Tuzla. 6 VHS kaseta. Kasnije je prerasla u Okružnu komisiju za prikupljanje činjenica o ratnim zločinima na području Tuzlansko-podrinjskog kantona. 3 reg. Količina građe: 11 knj. 96 fasc. godine (zapisnici svjedočenja o ratnim zločinima.. Poslove i zadatke iz oblasti pravosuđa i izvršenja krivičnih i prekršajnih sankcija u Okrugu vrše: Viši sud. Kazneno-popravne organizacije. Drugi okružni organi čija se organizacija i djelokrug organa utvrđuju se posebnom Uredbom sa zakonskom snagom. hrvatski Pismo u građi: latinica.

obavještenja. srpski. Okružni štab civilne zaštite Tuzla Kantonalni štab civilne zaštite Tuzlansko-podrinjskog kantona Štab civilne zaštite Tuzlansko-podrinjskog kantona Kantonalni štab civilne zaštite Tuzlansko-podrinjskog kantona 54 . Jezik u građi: bosanski. 4. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SAP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: ograničena Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1988. 3. – 1999. te knjiga izlaznih faktura. Napomena: preuzeta je i knjiga o procjeni ugroženosti iz 1987.godine i dostavna knjiga za mjesto za period 1993. naredbe itd. rasposedi. – 1995. izvještaji. Knjige Valorizacija fonda: 3 Iako necjelovit. Serije u fondu: 1. 2. operativni planovi. interna dostavna knjiga. Preuzete su i osnovne i pomoćne evidencije i akta: djelovodnici. sklonišna mjesta.5 d/m) Sadržaj fonda: Fond se sastoji od dokumentacije koja se odnosi na djelovanje i rad Sekretarijata odbrane Tuzla (segment civilne zaštite) i Okružnog štaba civilne zaštite Tuzla i to: opće dokumentacije – planovi. Opšta dokumentacija 2. hrvatski Pismo u građi: latinica.. fond je registraturski sređen te može poslužiti u proučavanju rada i djelovanja Kantonalnog štaba civilne zaštite na području Kantona u navedenom periodu.. Količina građe: 9 knj. odluke. 38 reg. (4. – Promjene naziva stvaraoca fonda: 1. 2 sv. manja količina finansijske dokumentacije – uglavnom platne liste i spiskovi ličnih dohodaka. procjene. Finansijska dokumentacija 3. dostavna knjiga za mjesto.Kantonalni štab civilne zaštite Tuzla Signatura: BiH – ATK/KŠCZ Vremanski raspon građe: 1988.

U aprilu mjesecu iste godine Odlukom o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Kantonalnog štaba civilne zaštite naziv Kantonalnog štaba je promjenjen u Štab civilne zaštite Tuzlansko-podrinjskog kantona.1992. 01-011-93-3/97. Njegov zadatak je bio da organizuje. ulaz-izlaz robe. čijim je članom 33.1997.Historijat stvaraoca fonda: Na osnovu člana 9. godine donijela odluku o ponovnom vraćanju naziva Kantonalni štab civilne zaštite. (10 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži arhivu protokola (obavijesti. Serije u fondu: 1. a na projedlog Vlade kantona. narudžbenice. informacije. – 2004. zahtjeve. Okružnom štabu civilne zaštite Tuzla je pripala građa koja se odnosi na rad i djelovanje Sekretarijata odbrane Tuzla – segment civilne zaštite od 1988. u miru i u ratu. Uredbe sa zakonskom snagom o obrazovanju i radu okruga („Sl. Količina građe: 3 knj. račune. 12/92) Skupština Okruga Tuzla na sjednici 27.12. te može poslužiti u proučavanju rada i djelovanja Ureda za povratak na području Tuzlanskog kantona u navedenom periodu.. donijela je Skupština Tuzlansko-podrinjskog kantona. kulturnih i drugih dobara od ratnih razaranja.). Ured za povratak prognanih Tuzlanskog kantona Signatura: BiH – ATKT/UZPPTK Vremanski raspon građe: 1994. godine je donijela Statut Okruga.12. dopise. odluke o dodjeli pomoći itd. Odluku o osnivanju Kantonalnog štaba civilne zaštite br. finansijsku dokumentaciju (otpremnice. knjige – djelovodni protokoli i knjiga pošte koji se odnose na djelovanje i rad Ureda za povratak. list Republike Bosne i Hercegovine“ br. elementarnih nepogoda.). pozive i sl. kao poseban okružni organ formiran Okružni štab civilne zaštite Tuzla s ciljem vršenja poslova i zadataka iz okvira prava i dužnosti Okruga u oblasti civilne zaštite. Po osnivanju. Finansijska dokumentacija 3. godine. Osnovan je radi obavljanja stručno-operativnih i drugih poslova u oblasti civilne zaštite na području Tuzlansko-podrinjskog kantona. 55 . Arhiva protokola 2. priprema i sprovodi sistem zaštite i spasavanja ljudi i materijalnih. zahtjeve za pomoć. na području Kantona. Knjige Valorizacija fonda: 3 Iako necjelovit fond je registraturski sređen. tehničkotehnoloških i drugih nesreća i opasnosti. 81 reg. da bi Skupština kantona na svojoj sjednici 29.

godine formirano je Ministarstva za raseljena lica. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlanskog kantona (“Sl..) Ministarstvo za raseljena lica. 02/1-6781/96. 02/1-111-6098/96 od 16. izbjeglice i povratnike u čijem sastavu je djelovao Ured za povratak prognanih Tuzla.2004. 2/94.1997. kao i za organiziranje i vođenje medijskih aktivnosti i kampanje na sprovedbi programa povratka. da Ured za povratak raseljenih lica – prognanika i izbjeglica nastavlja sa radom kao Organizaciona jedinica u sastavu Ministarstva za rad. a prestala je važiti Odluka o obrazovanju i sastavu Koordinacionog odbora za sprovedbu programa povratka prognanika (br. Promjene naziva stvaraoca fonda: 1. stava 1. Tokom 2000. hrvatski. 2 pov. („Sl. izbjeglice i povratnike je prestalo sa radom. socijalnu politiku i izbjeglice Tuzlansko-podrinjskog kantona. i 4/95. Ured za povratak raseljenih lica – prognanika i izbjeglica Vlade Tuzlansko-podrinjskog kantona 3. 204 reg. a njegove poslove preuzelo je Ministarstvo za obnovu..1996. 17/00. Količina građe: 19 knj.. godine). Predsjednik Tuzlanskog kantona Signatura: BiH – ATKT/PTK Vremanski raspon građe: 1992. novinske i ostalo) vezane za proces povratka raseljenih lica i izbjeglica. i 25. godine Vlada Tuzlansko-podrinjskog kantona je donijela Odluku br. 8/96). srpski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SAP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: ograničena Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1994. Ured je vršio poslove koji se odnose na koordinaciju aktivnosti na sprovođenju programa povratka raseljenih lica – prognanika i izbjeglica na područja sa kojih su protjerani. 4 kut.. Koordinacioni odbor za sprovedbu programa povratka prognanika 2. Zadužen je i za vođenje arhivsko-dokumentacionog centra za prikupljanje i čuvanje dokumentarne građe (foto.5 d/m) 56 . i 33. Zakona o Vladi Tuzlansko-podrinjskog kantona („Sl. – 2003.) obrazovan je Ured za povratak raseljenih lica – prognanika i izbjeglica Vlade Tuzlansko-podrinjskog kantona. novine TPK“ br. novine TK” br.. 6 fasc. razvoj i povratak. 02/1-120-5425/97. filmske. (25. a na osnovu čl. Krajem iste godine članovima 32. Ured za povratak prognanih Tuzla Historijat stvaraoca fonda: Uredbom br.08. 30. novine TPK“ br.03. Dana 27.Jezik u građi: bosanski.

Serije u fondu: 1. 2. odluke. 4. 57 . zahtjevi itd. radni odnosi. imenovanja.Sadržaj fonda: Fond se sastoji od dokumentacije koja se odnosi na rad i djelovanje Predsjednika Tuzlanskog kantona. sudski predmeti. zahvalnice. zaključci. dopisi. čestitke. 2. kao izvršnog organa vlasti Kantona. Uredbom. posjete delegacija. hrvatski. Statutom i drugim propisima koje mu povjeri Skupština Okruga. obavještenja. sporazumi. – 2003. a čine je: nacrti zakona. Skupština ima predsjednika koji predstavlja istu. od 22. bilteni. 3. Predsjednik Tuzlansko-podrinjskog kantona 1994. materijali sa sjednica. Nakon transformacije Okruga u Tuzlanskopodrinjski kanton. 3. kapitalna ulaganja. fotografije. djelovodni protokoli. zahtjevi za pomoć. te vrši druge poslove utvrđene Zakonom. Predsjednik Tuzlanskog kantona 1999. Ustavnim zakonom Tuzlansko-podrinjskog kantona br. Jezik u građi: bosanski. Opći i pravni poslovi Finansijska dokumentacija Dokumentacija organa upravljanja Radni odnosi Knjige Valorizacija fonda: 2 Građa fonda je vrijedna jer može poslužiti u istraživanju i proučavanju rada Predsjednika. ispričnice. – 1994. plakete. saglasnosti. pozivnice. – 1999. Predsjednik Skupštine Okruga 1992. priprema i saziva sjednice Skupštine Okruga.12. stara se o izvršavanju odluka i drugih propisa.2003. 01-011-3/94.. 5. godine određeno je da je Skupština Okruga najviši organ vlasti u okviru prava i dužnosti okruga. Historijat stvaraoca fonda: Statutom Okruga donesenim na sjednici 27. ugovori. informacije.1992. interne dostavne knjige. Promjene naziva stvaraoca fonda: 1. i opštih akata Skupštine. srpski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SAP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: ograničena Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1992. priznanja.

predlaganje i davanje preporuka iz oblasti kantonalnog zakonodavstva. razmatranje izvještaja ombudsmena i osiguravanje uslova za njihov rad. izvršavanje i drugih poslova koje mu povjeri Skupština. kada je Odlukom Visokog predstavnika za BiH. Amandmanom I. 3/99. informacije. Kao stvaralac građe Predsjednik Tuzlanskog kantona je djelovao do 2002. pa je tako i funkcija Predsjednika promjenila naziv u Predsjednik Tuzlanskog kantona. raspuštanje Skupštine kad ona ne uspije donijeti budžet Kantona prije početka budžetske godine.5 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži zapisnike sa sjednica. popisi ratne štete. godine donesen Amandman na Ustav Tuzlanskog kantona (“Sl. godine (“Sl. 2. potpisivanje odluka Skupštine nakon njihovog donošenja. devizne izvode banke. koju potvrđuje Skupština. davanje pomilovanja za djela utvrđena kantonalnim zakonima.) naziv Kantona je promjenjen u Tuzlanski kanton. uz saglasnost zakonodavnog tijela Federacije. 2002. odnosno kao organ uprave prestao da egzistira (“Sl.augusta 1994. u skladu sa Ustavom Federacije. rješenja. podnošenje zahtjeva Ustavnom sudu radi utvrđivanja dali je predloženi ili usvojeni propis koji donosi organ kantonalne ili općinske vlasti u skladu sa Ustavom Federacije. odluke. ugovore.). podnošenje zahtjeva Ustavnom sudu radi utvrđivanja da li je Ustav Kantona ili Ustavni zakon i amandman na Ustav ili Ustavni zakon. te je 2004. na Ustav Tuzlansko-podrinjskog kantona donesenog 26. mišljenja. dopise i sl. 58 . Predsjednik kantona je nadležan za: imenovanje Vlade kantona. žalbe. predložen zakon ili zakon koji je usvojila Skupština u skladu sa Ustavom Federacije. 04.149/02. – 1995. 1/94. godine. godine ukinut.16/02). novine TPK’’ br. a koji se odnose na rad Vlade TPK. staranje o ostvarivanju saradnje sa organima Federacije i rukovođenje radom Vlade. koje odobrava Skupština. 1999. finansijske planove. novine TK’’ br. od 19. provođenje politike i izvršavanja kantonalnih propisa uključujući osiguranje izvršavanja odluka kantonalnih i federalnih sudova. Količina građe: 40 reg.. Vlada Tuzlansko-podrinjskog kantona Signatura: BiH-ATKT/VTPK Vremanski raspon građe: 1993. izvještaje. urgencije. potpisivanje i ratificiranje međunarodnih sporazuma u ime Kantona. godine (“Sl. novine F BiH’’ br. (4. 6/04. pripremanje budžeta Skupštini.) uređeno je da izvršnu vlast vrši Predsjednik sa Kantonalnom Vladom. predlaganje sudija kantonalnih sudova. novine TPK’’ br. br.

srpski Pismo u građi: latinica. osiguranje da nacionalna struktura policije odražava nacionalnu strukturu stanovništva kantona. Jezik u građi: bosanski. utvrđeno je da izvršnu vlast na Kantonu izvršava Predsjednik kantona i Vlada kantona. godine. propisa. izvršavanje odluka svakog kantonalnog ili federalnog suda i vršenje svake druge nadležnosti povjerene Kantonu od federalne vlasti. Arhivistička informativna pomagala: SAP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: ograničena Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1993. s tim da nacionalna struktura policije svake općine mora odražavati nacionalnu strukturu stanovništva te općine. – 1995.-1995. od 15. utvrđeno je da se ista sastoji od 13 resornih ministara. osiguranje saradnje između Vlade Kantona i ombudsmena. propisima. koji rukovode ministarstvima.Napomena: U građi fonda nalazi se i dio dokumentacije Predsjedništva Okruga iz 1993. vršenje drugih nadležnosti utvrđenih Ustavnim zakonom i dr. predlaganje i izvršavanje kantonalnih zakona i dr. kao i nadzor nad kantonalnom policijom. Vlada kantona je nadležna za: provođenje kantonalne politike. 2. koja se sastoji od ministara čiji se broj utvrđuje Zakonom o vladi. građa fonda je važna jer sadrži podatke i informacije vezane za rad Vlade Kantona u periodu 1993. Serije u fondu: 1.avgusta 1994. Historijat stvaraoca fonda: Ustavnim zakonom Tuzlansko-podrinjskog kantona. godine. pripremu prijedloga budžeta. - 59 . donesenim 22. hrvatski. septembra 1994. godine. godine. Zakonom o Vladi Tuzlansko-podrinjskog kantona. Predsjedništvo Okruga Sjednice Vlade Rješenja i Odluke Finansijska dokumentacija Valorizacija fonda: 2 Iako fragmentarno sačuvana. nadzor nad istragom i krivičnim gonjenjem u vezi sa kršenjem kantonalnih zakona. 3. 4.

Arhivistička informativna pomagala: SAP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: ograničena Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1994. iskorištavanje mineralnih sirovina i organiziranje proizvodnje u skladu sa politikom Federacije i Kantona u okviru zakona i drugih propisa i tehničkih normativa i standarda iz ove oblasti. potvrde. –1995. (0. a odnosi se na rad Ministarstva za industriju. Serije u fondu: 1. 1994. zapisnike o inspekcijskim pregledima. 01-011-21/94. godine. Količina građe: 1knj. energetiku i rudarstvo Tuzlansko-podrinjskog kantona Signatura: BiH-ATKT/MIER TPK Vremanski raspon građe: 1994. zahtjeve.1 reg. saglasnosti. Jezik u građi: bosanski.. energetiku i rudarstvo u periodu 1994. energetiku i rudarstvo čiji je osnovni zadatak da vrši upravne i druge stručne poslove koji se odnose na: industriju. br. građa fonda je važna jer sadrži podatke i informacije vezane za rad navedenog Ministarstva u ratnom periodu 1994. korišćenje prirodnih bogatstava u skladu sa zakonom Federacije i Kantona. godine.-1995. mišljenja.2 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži izvještaje o radu. utvrđivanje i praćenje ostvarivanja energetskog bilansa.Ministarstvo za industriju.09.godine. 60 . srpski Pismo u građi: latinica. hrvatski. pravilnike. Jedno od njih je i Ministarstvo za industriju. praćenje proizvodnje i poduzimanje odgovarajućih mjera za njeno ostvarivanje i unapređenje. Historijat stvaraoca fonda: Zakonom o Vladi Tuzlansko-podrinjskog kantona. Dokumentacija koja se odnosi na rudarstvo 3. utvrđeno je da se Vlada Kantona sastoji od 13 resornih ministarstava.-1995. informacije i obavještenja. rješenja. energetiku i rudarstvo (izuzev prehrambene i industrije duhana). donesenim na sjednici održanoj 15. Dokumentacija koja se odnosi na industriju 2. Dokumentacija koja se odnosi na energetiku Valorizacija fonda: 2 Iako fragmentarno sačuvana.

– 1995. ulaganja stranih lica u domaća preduzeća u ovim oblastima u skladu sa propisima Federacije i Kantona. saglasnosti.. Jezik u građi: bosanski. (1 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži izvještaje i ugovore o otkupu viškova poljoprivrednih proizvoda. pripremanje odluka u okviru ekonomske politike za postizanje privrednog i društvenog razvoja Kantona. Arhiva protokola 2. pripremanje propisa o lokalnim postrojenjima za proizvodnju energije i osiguranje njihove dostupnosti. Finansijska dokumentacija 3. vršenje i drugih poslova iz ovih oblasti. urvrđivanje koncepta prostornog uređenja zaštite životne okoline. arhivu protokola (obavijesti.) i finansijsku dokumentaciju koja se odnosi na djelovanje i rad Ministarstva za poljoprivredu. Knjige Valorizacija fonda: 2 Iako fragmentarno sačuvana. obrazovanja kadrova iz resornih oblasti i slično (zajedno sa resornim ministarstvom). u saradnji sa Ministarstvom za obnovu. dopise. razvoj i poduzetništvo. u skladu sa zakonom iz svoje nadležnosti. pozive i sl.-1995. informacije. Količina građe: 1 knj. 1 fasc. šumarstvo i vodoprivredu Tuzlansko-podrinjskog kantona Signatura: BiH-ATKT/MPŠV TPK Vremanski raspon građe: 1994. mišljenja. građa fonda je važna jer sadrži podatke i informacije vezane za rad navedenog Ministarstva u ratnom periodu 1994. Ministarstvo za poljoprivredu. plan žetve i otkupa pšenice. zahtjeve. utvrđivanje programa geoloških istraživanja (zajedno sa resornim ministarstvom). inspekcijski nadzor u svim oblastima iz svoje nadležnosti. šumarstvo i vodoprivredu. pripremanje nacrta zakona i drugih propisa iz svoje oblasti..- utvrđivanje bilansa proizvodnje uglja i drugih industrijskih mineralnih sirovina. srpski 61 . 7 reg. raspodjelu i distribuciju energije i energenata. naučnih istraživanja. hrvatski. pripremanje odluka u okviru ekonomske politike za poticanje privrednog i društvenog razvoja Kantona. Serije u fondu: 1.godine.

bujica i elementarnih nepogoda. vinove loze i ukrasnog bilja. šumskih plodova i puževa. zaštitu i korišćenje poljoprivrednog zemljišta. izrada i praćenjeistraživačkih projekata u ovim oblastima. . proizvodnju.proizvodnju i promet lijekova koji se upotrebljavaju u veterinarstvu.inspekcijski nadzor u svim oblastima iz svoje nadležnosti.Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SAP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: ograničena Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1994.korišćenje voda u energetske i rekreativne svrhe. . U sastavu ovog Ministarstva su: Poljoprivredni zavod. . lovstvo. voćaka. proizvodnju i preradu duhana. - 62 . Jedno od njih je i Ministarstvo za poljoprivredu. . .pošumljavanje degradiranjih šuma.vodosnabdijevanje stanovništva i industrijsku vodu.zaštitu od erozije.planiranje vodoprivrednih aktivnosti u oblasti upotrebe i zaštite voda na području Kantona.09.organizaciju.šumske komunikacije. . krša i goleti. šumarstvo i vodoprivredu koje vrši upravne i druge stručne poslove koji se odnose: udruživanje zemljoradnika. koji su djelovali kao posebna pravna lica. godine br. Historijat stvaraoca fonda: Zakonom o Vladi Tuzlansko-podrinjskog kantona. zaštitu i unapređenje šuma.organizaciju i rad veterinarskih ustanova i zdravstvenu zaštitu životinja. stočne hrane. unapređenje.davanje veterinarskih saglasnosti za izgradnju objekata za uzgoj stoke. . u skladu sa zakonom iz svoje nadležnosti. Veterinarski zavod i Zavod za vode. prehrambenu industriju. hidromelioraciju.pripremanje nacrta zakona i drugih propisa iz svoje nadležnosti.uređivanje režima vode.vršenje i drugih poslova iz ovih oblasti. .ulaganje stranih lica u domaća preduzeća u ovim oblastima u skladu sa propisima Federacije i Kantona. .uzgoj i unapređivanje stočarstva. . .uzgoj. zaštitu voda i štetnog dejstva voda. proizvodnju ipromet sadnog materijala. unapređenje poljoprivredne proizvodnje. doradu i promet sjemena poljoprivrednog bilja. 01-011-21/94. štetočina i korova. . . zaštitu poljoprivrednog bilja i proizvoda od uzročnika bolesti. 1994. . . . donesenim na sjednici održanoj 15. promet u toj oblasti i promet namirnica životinjskog porijekla. utvrđeno je da se Vlada kantona sastoji od 13 resornih ministarstava. . . eksploataciju šuma.proizvodnju i promet ljekovitog bilja. proizvodnju alkoholnih i bezalkoholnih pića. pčelarstva i ribarstva.

godine. osim carinskog sistema i kreditnih odnosa sa inostranstvom. Jezik u građi: bosanski. 4 reg. hrvatski. Serije u fondu: 1. godine.Historijat stvaraoca fonda: Zakonom o Vladi Tuzlansko-podrinjskog kantona. bilansiranje i praćenje snabdjevenosti Kantona. saglasnosti. zaduženo da vrši upravne i druge stručne poslove koje se odnose na: unutrašnju trgovinu u Kantonu i ekonomske odnose sa drugim kantonima u Federaciji.-1995. – 1995. pravilnike. odluke.5 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži izvještaje upućene Vladi TPK. informacije. zahtjeve i molbe koji se odnose na djelovanje i rad Ministarstva za trgovinu i turizam u periodu 1994. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlansko-podrinjskog kantona.09. po čl. br. promet roba i usluga unutar Kantona. Količina građe: 1 knj. 1994. obavještenja. godine. utvrđeno je da se Vlada kantona sastoji od 13 resornih ministarstava..9. provođenje zakona i propisa. Knjige Valorizacija fonda: 2 Iako fragmentarno sačuvana. građa fonda je važna jer sadrži podatke i informacije vezane za rad navedenog Ministarstva u ratnom periodu 1994. zapisnike. srpski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SAP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: ograničena Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1994. Jedno od njih je i Ministarstvo za trgovinu i turizam koje je. Arhiva protokola 2. donesenim na sjednici održanoj 15. Finansijska dokumentacija 3. 63 .Ministarstvo za trgovinu i turizam Tuzlansko-podrinjskog kantona Signatura: BiH-ATKT/MTT TPK Vremanski raspon građe: 1994.01-011-21/94. (0. rješenja. izvoz i uvoz.-1995. ugovore.

informacije. Finansijska dokumentacija 3. stvaranje i primjenu politike Kantonalnog turizma. vršenje nadzora u oblasti trgovine i turizma. vršenje i drugih poslova iz ovih oblasti. vršenje nadzora nad radom općinskih i tržišnih inspektora. saglasnosti. praćenje i izvršavanje ekonomskih sporazuma Kantona sa drugim kantonima Federacije. rehabilitacionih i drugih centara u koordinaciji sa Ministarstvom zdravlja i Ministarstvom za boračka pitanja. građa fonda je važna. koji se odnose na djelovanje i rad Ministarstva za pravdu u ratnom periodu 1994. jer sadrži podatke i informacije vezane za rad navedenog Ministarstva u ratnom periodu 1994. u skladu sa zakonom. ugostiteljstvo. zaključivanje.-1995. pripremanje nacrta zakona i drugih propisa iz svoje nadležnosti. dopise i sl. odgovore. praćenje i analiziranje izvoza i uvoza roba i usluka na području Kantona. kreiranje politike i razvoja rekreativnih.6 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži izvještaje. rješenja. godine. godine. donošenje odluke o visini turističke takse. razvoj turističkih resursa. Ministarstvo za pravdu Tuzlansko-podrinjskog kantona Signatura: BiH-ATKT/MP TPK Vremanski raspon građe: 1994. – 1995. Arhiva protokola 2. 64 . prijedloge. učešće u kreiranju politike uvoza i izvoza u cilju zaštite proizvodnje unutar Kantona (odobravanje uvoznih i izvoznih kontigenata za određene proizvode u koordinaciji sa Ministarstvom trgovine Federacije). (0. kontrola cijena proizvoda i usluga u skladu sa Zakonom o kontroli cijena. Količina građe: 1 knj.- praćenje i analiziranje izvoza i uvoza roba i usluga na području Kantona. koji ne spadaju u djelokrug i nadležnosti drugog organa uprave Kantona. Knjige Valorizacija fonda: 2 Iako fragmentarno sačuvana. zapisnike. obavještenja. – 1995. turističko-propagandnu djelatnost. mišljenja. 5 reg.. Serije u fondu: 1. zahtjeve.

naročito u oblasti ratnog i humanitarnog prava.01-011-21/94..Historijat stvaraoca fonda: Zakonom o Vladi Tuzlansko-podrinjskog kantona. kancelarijsko poslovanje. u skladu sa zakonom iz svoje nadležnosti. br. osiguranje najviših standarda ljudskih prava i sloboda utvrđenih međunarodnim aktima. – 1995. primjenu jedinstvenih osnova za udruživanje u političke organizacije i udruženja građana. godine. uvjete za rad kantonalnih pravosudnih institucija. kazneno-popravnih ustanova. provođenju propisa u općem upravnom postupku. Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine i Ustavnim zakonom Tuzlansko-podrinjskog kantona. godine.2 d/m) 65 . po čl.Jezik u građi: bosanski. (5. nadzor nad izvršenjem propisa iz oblasti krivičnih i prekršajnih sankcija i odluka kantonalnih i federalnih sudova. donesenim na sjednici održanoj 15. sistem državne uprave. 1994. inspekcijski nadzor nad radom kantonalnih i općinskih organa uprave u ostvarivanju sistema državne uprave. prava i dužnosti organa uprave Kantona i korištenje i raspolaganje sredstvima u vlasništvu Kantona. vršenje i drugih poslova iz ovih oblasti. utvrđeno je da se Vlada kantona sastoji od 13 resornih ministarstava. nadzor nad vršenjem poslova pravosudne uprave kantonalnih pravosudnih institucija. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlansko-podrinjskog kantona br. radnim odnosima radnika u organima uprave i drugim državnim organima Kantona i općina. sudova za prekršaje i službi pravne pomoći. zaduženo da vrši upravne i druge stručne poslove koji se odnose na: organiziranje.09. srpski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SAP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: ograničena Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1994. - - Ministarstvo za finansije Tuzlansko-podrinjskog kantona Signatura: BiH-ATKT/MF TPK Vremanski raspon građe: 1994. pripreme nacrta zakona i drugih propisa iz svoje nadležnosti.12 1994. stručne poslove u vezi sa pomilovanjem osuđenih osoba za djela utvrđena kantonalnim zakonima. posebnim upravnim postupcima i propisima o kancelarijskom poslovanju. upravni postupak. kadrove. hrvatski. 43 reg. Količina građe: 1 knj. organiziranje i način rada organa uprave u Kantonu.01-011-176/94 od 28. Jedno od njih je i Ministarstvo za pravdu koje je.10.

09. zaduženo da vrši upravne i druge stručne poslove koji se odnose na: poreski sistem i poresku politiku Kantona. sistem taksi i sistem regulacije igara na sreću iz nadležnosti Kantona. građa fonda je važna jer sadrži podatke i informacije u vezi sa radom navedenog Ministarstva u ratnom periodu 1994. godine. donesenim na sjednici održanoj 15. Arhiva protokola 2. Serije u fondu: 1.Sadržaj fonda: Fond sadrži odluke.01-011-21/94. obavijesti. ovlaštenja. trebovanja. izvještaje. Jedno od njih je i Ministarstvo za finansije koje je. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlansko-podrinjskog kantona br. pomoć za Srebrenicu i izbjeglice. praćenje novčanog i bankarskog sistema u dijelu koji reguliše nadležnost Kantona. br. hrvatski. deviznu blagajnu. a po poslovima privrednih subjekata sa svog područja. 66 .11. zahtjeve.01-011-176/94 od 28. dopise i sl. srpski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SAP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: ograničena Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1994.. sistem finansiranja i formiranja razvojnih i drugih fondova na nivou Kantona. ugovore. saglasnosti. Jezik u građi: bosanski. analitičke kartice sitnog inventara.Historijat stvaraoca fonda: Zakonom o Vladi Tuzlansko-podrinjskog kantona.12 1994. utvrđeno je da se Vlada kantona sastoji od 13 resornih ministarstava. mišljenja. ulaz i izlaz robe. Finansijska dokumentacija 3. Knjige Valorizacija fonda: 2 Iako fragmentarno sačuvana. godine. po čl. 1994. a koji se odnose na djelovanje i rad Ministarstva za finansije u ratnom periodu. finansiranje funkcija Kantona – izradu i izvršenje budžeta Kantona i godišnje obračune budžeta Kantona. a u skladu sa federalnim zakonom. praćenje carinskog sistema i to samo u dijelu koji reguliše nadležost Kantona u vezi sa radom carinarnice na njegovom području u skladu sa propisima carinske službe Federacije.-1995. godine. praćenje finansijskih i kreditnih odnosa sa inozemstvom u okviru ovlaštenja Kantona.

vršenje i drugih poslova iz ovih oblasti. Knjige Valorizacija fonda: 2 Iako fragmentarno sačuvana. koji se odnose na djelovanje i rad Ministarstva za rad. praćenja i planiranja nedostajućih sredstava. građa fonda je važna. sistem fondova Kantona.-1995. Jezik u građi: bosanski. potvrde. 4 reg. inspekcijski nadzor u svim obastima iz svoje nadležnosti. obavještenja. koji djeluju kao posebna pravna lica. ekonomsko-finansijske poslove u vezi sa imovinom Kantona. Serije u fondu: 1. godine. jer sadrži podatke i informacije vezane za rad navedenog Ministarstva u ratnom periodu 1994.. godine. zahtjeve i slično.- praćenje sistema funkcioniranja službe za platni promet u okviru nadležnosti Kantona. srpski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SAP Stepen sređenosti: registraturski sređen 67 . računovodstvene dokumente. koncentraciju finansijskih sredstava. – 1995. hrvatski.-1995. socijalnu politiku i izbjeglice tokom 1994. pripremanje zakona i drugih propisa iz svoje nadležnosti. osiguranje finansijskih tržišta i poboljšanje finansijskog sistema na prostoru Kantona. (0. u skladu sa zakonom. sistem finansiranja općih i društvenih potreba. socijalnu politiku i izbjeglice Tuzlansko-podrinjskog kantona Signatura: BiH-ATKT/MZRSPI TPK Vremanski raspon građe: 1994. naredbe. Ministarstvo za rad. Količina građe: 1 knj. Finansijska dokumentacija 3. koji ne spadaju u djelokrug i nadležnosti drugog organa uprave Kantona. utvrđivanje dinamike.5 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži rješenja. Arhiva protokola 2. U sastavu Ministarstva za finansije su: Poreska uprava – uprava prihoda i Inspekcijske službe Kantona.

izbjeglim i raseljenim licima i ostvarivanje uvjeta za njihov povratak u mjesto stanovanja. u skladu sa zakonom iz svoje nadležnosti. . radnika zaposlenih kod građana koji samostalno obavljaju djelatnost ličnim radom i nezaposlenih lica.Dostupnost: ograničena Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1994.15.12 1994. donesenim na sjednici održanoj 15. . . . radne odnose i prava radnika u preduzećima i drugim pravnim licima. . . . . godine.prikupljanje i obradu podataka o prognanim. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlansko-podrinjskog kantona br.Historijat stvaraoca fonda: Zakonom o Vladi Tuzlansko-podrinjskog kantona.penzijsko-invalidsko osiguranje i druga prava radnika kojima se jamči osiguranje i socijalna sigurnost. . zaduženo da vrši upravne i druge stručne poslove koji se odnose na: zapošljavanje.politiku raspodjele sredstava za plaće. izbjeglim i raseljenim licima i humanitarnu pomoć. Uprava – Agencija za prikupljanje podataka o prognanim.socijalno staranje o nezbrinutim licima.pripremanje nacrta zakona i drugih propisa iz svoje nadležnosti.01-011-21/94.politiku privremenog zapošljavanja radnika u inozemstvu. Jedno od njih je i Ministarstvo za rad.planiranje osnovnih i drugih potreba stanovništva za humanitarnom pomoći. izbjeglicama i raseljenim licima. u nadležnosti koja se utvrdi zakonom Federacije i Kantona.zaštitu civilnih žrtava rata i njihovih porodica. po čl. 1994. Federaciji i inozemstvu. Uprava – Agencija za zapošljavanje.zaštitu na radu. br.saradnju sa danatorima u Kantonu. socijalnu politiku i izbjeglice koje je.01-011-176/94 od 28. .vršenje i drugih poslova iz ovih oblasti. . .inspekcijski nadzor u svim oblastima svoje nadležnosti. . njihov povratak i njihovo zapošljavanje u zemlji.saradnju sa organima i organizacijama Kantona i Federacije Bosne i Hercegovine koji se brinu o prognanima. Pri ovom Ministarstvu mogu se osnovati: Uprava – Agencija za penzijsko invalidsko osiguranje. godine.09. utvrđeno je da se Vlada kantona sastoji od 13 resornih ministarstava. Agencija za zaštitu civilnih žrtava rata i njihovih porodica - 68 .

izvještaje. zahtjeve. molbe i dopise koji se odnose na djelovanje i rad Ministarstva za obrazovanje. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlansko-podrinjskog kantona br.-1995. nauku. nauku. djece izbjeglica. Arhiva protokola 2. po čl. preporuke. kulturu i sport koje je. (0. obrazovnu. 1994. građa fonda je važna. godine. 7 reg. godine.09. planove. donesenim na sjednici održanoj 15.-1995. kulturu i sport Tuzlansko-podrinjskog kantona Signatura: BiH-ATKT/MZONKS TPK Vremanski raspon građe: 1994. saglasnosti. raseljenih lica i građana sa područja Kantona u inozemstvu. Knjige Valorizacija fonda: 2 Iako fragmentarno sačuvana. Finansijska dokumentacija 3. godine. Jezik u građi: bosanski. informacije. hrvatski. Količina građe: 1 knj.Ministarstvo za obrazovanje. 69 . jer sadrži podatke i informacije vezane kako za rad tako i za naučnu. osnovno. kulturu i sport u periodu 1994.13. Serije u fondu: 1. visoko i specijalno obrazovanje. rješenja. 1994. devizne i dinarske izvode banke i deviznu blagajnu. nauku. prijedloge. djece palih boraca.. 01-011-176/94 od 28. kulturnu i sportsku djelatnost navedenog Ministarstva u ratnom periodu 1994. zaduženo da vrši upravne i druge stručne poslove koji se odnose na: predškolsko. uputstva. Jedno od njih je i Ministarstvo za obrazovanje. srpski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SAP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: ograničena Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1994. srednje. 01-011-21/94. obavještenja. godine.8 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži odluke.Historijat stvaraoca fonda: Zakonom o Vladi Tuzlansko-podrinjskog kantona. 12. – 1995. br. podatke o stručnim ispitima. utvrđeno je da se Vlada kantona sastoji od 13 resornih ministarstava. zaštitu djece žrtava rata.

kulturu i sport Federacije. nauku. informacionoj i naučno-tehničkoj saradnji. osnivanje i zabranjivanje rada ustanova u oblasti kulture. zaštitu i korišćenje kulturno-historijskog nasljeđa (muzejska. praćenje. informiranje građana na privremenom radu u inostranstvu. vođenje brige o đačkom i studentskom standardu. donošenje nastavnih planova i programa ustanova predškolskog odgojno-obrazovnog rada. vođenje registara. sređivanje analitičko-informacionih materijala iz svoje nadležnosti. evidentiranje i brisanje iz evidencije javnih glasila. propisivanje uslova. normativa. praćenje stanja u oblasti obrazovanja. kulture. sportskih i informativnih ustanova i organizacija na području Kantona. vođenje baze podataka obrazovno-odgojnih. planiranje i podsticanje stručnog obrazovanja i usavršavanje nastavnika i saradnika na svim nivoima obrazovanja. praćenje stanja i odnosa djelatnosti tehničke kulture. razvoj i funkcionisanje sistema informisanja. izgradnju. vršenje inspekcijskog nadzora nad zakonitošću rada ustanova i drugih institucija čija je djelatnost u nadležnosti Ministarstva. muzička. djelatnosti u oblasti kulture. praćenje i podsticanje usavršavanja mladih talenata. osnovno.- - davanje saglasnosti za donošenje nastavnih planova i programa i organiziranje dopunske nastave za djecu izbjeglica i raseljenih lica i građana Kantona u inozemstvu. upravnih organizacija i agencija iz oblasti ovog Ministarstva. arhivska. davanje saglasnosti i predlaganje osnivanja ustanova. filmska i estradna djela). pedagoške standarde i normative prostora. planiranje. davanje saglasnosti na nastavne planove i programe ustanova visokoškolskog obrazovanja uz učešće Ministarstva za obrazovanje. vršenje poslova i zadataka koji se odnose na razvoj naučno-istraživačke djelatnosti naučnotehnoloških informacija i komunikacija na području Kantona. kulturnoj. odobravanje školskih udžbenika za osnovne i srednje škole. osnivanje i brisanje iz evidencije odgojno-obrazovne ustanove osnovnog. srednje i visoko obrazovanje i odgoj. naučno-istraživačkih. osnivanje i brisanje iz evidencije ustanova i institucija iz oblasti kulture. pozorišna. utvrđivanje politike u vezi sa osiguranjem radija i televizije i pripremu propisa koji reguliraju sistem informiranja. kulturnih. utvrđivanje standarda. za osnovnu i srednju školu. vođenje registra. a koje donosi Federacija. djelatnost društvenih organizacija i udruženja građana u nadležnosti Kantona. opreme i nastavnih sredstava za predškolsko. evidencije i planiranje. izdavačka. sporta i informisanja. pripremanje nacrta zakona i drugih propisa iz svoje nadležnosti. pripremanje programa međukantonalne saradnje iz nadležnosti Ministarstva. likovna. međunarodnoj obrazovnoj. nauke. praćenje i podržavanje sportista i sportskih udruženja od interesa za Kanton. 70 . davanje saglasnosti za osnivanje. srednjeg i visokog obrazovanja. koordiniranje naučno-istraživačke aktivnosti na području Kantona učešće i pružanje stručne pomoći u međunarodnim projektima. bibliotečka.

izvještaje. – 1995. Arhivistička informativna pomagala: SAP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: ograničena Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1994. 5 reg. obavijesti. dopise i sl. Serije u fondu: 1. obavještenja. Jezik u građi: bosanski. propisivanje okvira rada i nadležnosti organa službi. zahtjeve.vršenje i drugih poslova iz ovih oblasti.- 71 . .. godine. odjeljenja i drugih formi uprave na području općina nadležnih za poslove Ministarstva. U sastavu Ministarstva je Prosvjetno-pedagoški zavod kao upravna organizacija koja obavlja stručne prosvjetno-pedagoške poslove iz nadležnosti Ministarstva.-1995.davanje saglasnosti za osnivanje. a koji se odnose na djelovanje i rad Ministarstva za promet i komunikacije u periodu 1994.6 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži rješenja. Arhiva protokola 2.-1995. računovodstvene dokumente.utvrđivanje normativa i kriterija za finansiranje institucija čija je djelatnost u nadležnosti Ministarstva. Knjige Valorizacija fonda: 2 Iako fragmentarno sačuvana. godine. . u skladu sa zakonom iz svoje nadležnosti. hrvatski. Finansijska dokumentacija 3. informacije.vršenje nadzora. (0.. . građa fonda je važna jer sadrži podatke i informacije vezane za rad navedenog Ministarstva u ratnom periodu 1994. Količina građe: 1 knj. - Ministarstvo za promet i komunikacije Tuzlansko-podrinjskog kantona Signatura: BiH-ATKT/MZPK TPK Vremanski raspon građe: 1994. zašto može formirati posebne fondove. srpski Pismo u građi: latinica. praćenje rada i zabranjivanje dopisništva i drugih dijelova medija informiranja drugih kantona. operativne planove.

1994. godine. finansiranje i praćenje razvoja telekomunikacionih sistema i sredstava veze posredstvom nadležnih institucija u Kantonu. željeznički i plovidbeni promet u okviru Kantona. koji se odnose na djelovanje i rad Ministarstva za urbanizam. cjevovodni i integralni transport.7 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži izvještaje. registraciju i usklađivanje linija.12 1994. cestovnog.14. Jedno od njih je i Ministarstvo za promet i komunikacije koje je.. te redova vožnje za kantonalne linije.Historijat stvaraoca fonda: Zakonom o Vladi Tuzlansko-podrinjskog kantona. stvaranje uslova za nastup u inozemstvu privrednih subjekata iz oblasti prometa sa područja Kantona. željezničkog i prometa na vodama. rješenja. donesenim na sjednici održanoj 15. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlansko-podrinjskog kantona br. inspekcijski nadzor u svim oblastima iz svoje nadležnosti. Količina građe: 1 knj. u skladu sa zakonom iz svoje nadležnosti. poštanskog prometa.01-011-176/94 od 28.-1995. cjevovodnog transporta. inspekcijski nadzor u oblastima javnih puteva. infrastrukture i informacijskog sistema na području Kantona.01-011-21/94. (0. protokole. godine. pripremanje nacrta zakona i drugih propisa iz svoje nadležnosti. koje djeluju kao samostalna pravna lica. – 1995. prostorno uređenje i zaštitu okoliša u periodu 1994. br. Ministarstvo za urbanizam. vršenje i drugih poslova iz ovih oblasti. devizne izvode i blagajnu. iniciranje.09. saradnja sa ministarstvima za promet i komunikacije drugih kantona u Federaciji. informacije. ugovore. sigurnost svih vidova prometa unutar Kantona. 72 . zaduženo da vrši upravne i druge stručne poslove koji se odnose na: cestovni. izradu prometne osnove Kantona u skladu sa prometnom osnovom Federacije. 7 reg. unapređenje sigurnosti prometa i kategorizacija puteva na području Kantona. godine. utvrđeno je da se Vlada kantona sastoji od 13 resornih ministarstava. prostorno uređenje i zaštitu okoliša Tuzlansko-podrinjskog kantona Signatura: BiH-ATKT/MZUPUZO TPK Vremanski raspon građe: 1994. dopise i sl. kantonalni poštanski promet. određivanje naknada za korištenje kantonalnih puteva. po čl. te federalnim organizacijama iz oblasti prometa i komunikacija. U sastavu Ministarstva za promet i komunikacije su: Direkcija za puteve i Direkcija za telekomunikacije.

zaštitu i unapređenje okolice. prostorno uređenje i zaštitu okoliša koje je. pripremanje propisa u vezi sa utvrđivanjem stambene politike. 1994. građa fonda je važna jer sadrži podatke i informacije vezane za rad navedenog Ministarstva u ratnom periodu 1994. iskorišćavanje prirodnih bogatstava (voda. šuma. provođenje i primjenu prostornog plana Kantona. regulacionih planova i druge urbanističko-planske dokumentacije kojom se uređuju uslovi i način za plansko korištenje prostora. 01-011-176/94 od 28. planiranju. donesenim na sjednici održanoj 15.Serije u fondu: 1. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlansko-podrinjskog kantona br.-1995. izgradnju naselja i objekata od interesa za Kanton. ruda i minerala. godine. br. srpski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SAP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: ograničena Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1994. zaduženo da vrši upravne i druge stručne poslove koji se odnose na: planiranje. godine. poljoprivrednog zemljišta i sl. hrvatski.09. usaglašenost prostornih planova općina sa prostornim planom Kantona i planova posebnih područja od interesa za Kanton. 01-011-21/94. Knjige Valorizacija fonda: 2 Iako fragmentarno sačuvana. utvrđeno je da se Vlada kantona sastoji od 13 resornih ministarstava.) zaštitu prirodne okolice i koordinaciju aktivnosti na istraživanju. pripremu. godine. te predlaže propisivanje sankcija za povredu odredaba za provođenje navedenih dokumenata. po čl.12 1994.16. na području Kantona. uključujući i donošenje propisa - 73 . Arhiva protokola 2. određuju organe za njihovo provođenjei utvrđuju urbanističko-građevinske mjere zaštite stanovništva i materijalnih dobara od elementarnih nepogoda i ratnih dejstava. koncipiranje programa naučno-istraživačkog rada od značaja za prostorni i društveni razvoju skladu sa strategijom razvoja Federacije Bosne i Hercegovine i Kantona. Jezik u građi: bosanski.Historijat stvaraoca fonda: Zakonom o Vladi Tuzlansko-podrinjskog kantona. izradu urbanističkih planova i urbanističkih redova Kantona. Jedno od njih je i Ministarstvo za urbanizam. izgradnju i uređenje zemljišta na kantonalnom nivou. finansiranju i praćenju stanja i kontrolu okolice i obnovu ratom uništenog graditeljskog nasljeđa. Finansijska dokumentacija 3.

Količina građe: 1 knj.-1995. godina. potvrde i uvjerenja..5 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži rješenja. uredbe..- koji se odnose na uređenje i izgradnju stambenih objekata. računovodstvene dokumente. Jezik u građi: bosanski. odluke.-1995. informacije. održavanje stambenih zgrada i stanova na kojima pravo raspolaganja ima Kanton. godine. Finansijska dokumentacija 3. U sastavu Ministarstva za urbanizam. pripremanje nacrta zakona i drugih propisa iz svoje nadležnosti. zahtjeve. obavijesti. vršenje i drugih poslova iz ovih oblasti. prijedloge. izvještaje. saglasnosti. Serije u fondu: 1. Knjige Valorizacija fonda: 2 Iako fragmentarno sačuvana. u skladu sa zakonom iz svoje nadležnosti. 1 fasc. koji se odnose na djelovanje i rad Ministarstva za zdravstvo u periodu 1993.- 74 . prostorno uređenje i zaštitu okolice su: Zavod za urbanizam i prostorno planiranje Uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove Ministarstvo za zdravlje Tuzlansko-podrinjskog kantona Signatura: BiH-ATKT/MZ TPK Vremanski raspon građe: 1993. – 1995. zapisnike. Arhiva protokola 2. (1. 14 reg. srpski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SAP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: ograničena Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1993. hrvatski. dopise. pravilnike. inspekcijski nadzor u svim oblastima iz svoje nadležnosti. molbe. pripremanje nacrta propisa o korišćenju lokalnog zemljišta uključujući zoniranje. građa fonda je važna jer sadrži podatke i informacije vezane za rad navedenog Ministarstva u ratnom periodu 1993.

1994. promet i uvoz lijekova. nepovoljnog uticaja okoline i drugih štetnih činilaca. informacije. razvoj i poduzetništvo u periodu 1994. rješenja. osim mjera koje su stavljene u nadležnost drugog ministarstva. zaduženo da vrši upravne i druge stručne poslove koji se odnose na: razvoj i unapređenje zdravstvene zaštite i zdravstvenog osiguranja u jedinstvenom sistemu zdravstvene djelatnosti putem mreže zdravstvenih ustanova. odnosno nejonizirajućih zračenja. Ministarstvo za obnovu. vibracija. zdravstveno-statističku djelatnost. zapisnike. zakone. računovodstvene dokumente. godine. osiguranje sredstava za izgradnju i opremanje. 01-011-176/94 od 28. naredbe.09. godine. 6 reg. Količina građe: 1 knj.12 1994. utvrđeno je da se Vlada kantona sastoji od 13 resornih ministarstava.7 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži odluke.Historijat stvaraoca fonda: Zakonom o Vladi Tuzlansko-podrinjskog kantona. pripremanje nacrta zakona iz svoje nadležnosti i druge poslove utvrđene zakonom. godine. projekte. stručno obrazovanje svih profila i nivoa stručnosti. izvještaje. vršenje i drugih poslova iz ovih oblasti. donesenim na sjednici održanoj 15. davanje sanitarno-preventivne saglasnosti za izgradnju i upotrebu zdravstvenih objekata. suzbijanje i liječenje oboljenja endemske nefropatije. br.17.. inspekcijski nadzor u svim oblastima iz svoje nadležnosti. obavještenja. organiziranje i kontrolu liječenja oboljelih i ranjenih izvan Kantona. buke. 01-011-21/94. izvršenje mjera sigurnosti i zaštitnih mjera. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlansko-podrinjskog kantona br. sistem finansiranja zdravstvene zaštite na području Kantona. zaštitu od štetnih djelovanja jonizirajućih. (0.-1995. po čl. Jedno od njih je i Ministarstvo za zdravlje koje je. u skladu sa zakonom iz svoje nadležnosti. te osnivanje zdravstvenih ustanova. saglasnosti. zahtjeve. razvoj i poduzetništvo Tuzlansko-podrinjskog kantona Signatura: BiH-ATKT/MZORIP TPK Vremanski raspon građe: 1994. sprečavanje. sprečavanje i suzbijanje zaraznih bolesti. razvoj naučno-istraživačkih djelatnosti u oblasti zdravlja. koordiniranje stručno-medicinskog nadzora nad radom ustanova i zdravstvenih radnika. a koji se odnose na djelovanje i rad Ministarstva za obnovu. 75 . programe. – 1995. zdravstveno vaspitanje i unapređenje zdravstvene kulture. sanitarni nadzor. otrova i opojnih droga.

pripremanje odluka u okviru ekonomske politike za poticanje privrednog i društvenog razvoja Kantona. koordinaciju rada sa resornim ministarstvima u Vladi Kantona i humanitarnim organizacijama čija se djelatnost odnosi na obnovu ratom porušenih objekata i izgradnju infrastrukturnih sistema. 01-011-176/94 od 28. pripremanje nacrta zakona i drugih propisa iz svoje nadležnosti.Serije u fondu: 1. po čl. godine. Jezik u građi: bosanski. utvrđeno je da se Vlada kantona sastoji od 13 resornih ministarstava. Arhiva protokola 2. 01-011-21/94. jer sadrži podatke i informacije vezane za rad navedenog Ministarstva u ratnom periodu 1994. 18. hrvatski. donesenim na sjednici održanoj 15. u skladu sa zakonom iz svoje nadležnosti. srpski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SAP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: ograničena Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1994. razvoj i poduzetništvo koje je. koordinaciju i pomoć općinama u izradi programa obnove i razvoja. br. Knjige Valorizacija fonda: 2 Iako fragmentarno sačuvana. građa fonda je važna.12. vršenje i drugih poslova iz ovih oblasti. inspekcijski nadzor u svim oblastima iz svoje nadležnosti. Finansijska dokumentacija 3. Jedno od njih je i Ministarstvo za obnovu.1994.Historijat stvaraoca fonda: Zakonom o Vladi Tuzlansko-podrinjskog kantona. sudjelovanje u utvrđivanju globalne strategije razvoja Federacije Bosne i Hercegovine i Kantona. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlansko-podrinjskog kantona br.1994. godine. u saradnji sa resornim ministarstvima Vlade Kantona.-1995. davanje saglasnosti i praćenje realizacije projekata obnove i razvoja koje realizuju međunarodne organizacije. poduzetništvo.09. godine. zaduženo da vrši upravne i druge stručne poslove koji se odnose na: koordiniranje rada u resornim ministarstvima u Vladi Kantona na izradi i utvrđivaju koncepta i programa obnove i razvoja. 76 .

Količina građe: 1 knj. Jezik u građi: bosanski.-1995. prijedloge. razvoja i poduzetništva radi usklađivanja sa propisima iz oblasti investicija i strategijom globalnog razvoja Federacije Bosne i Hercegovine i Kantona. zaključke. 1994. odluke. –1995. razvoja i poduzetništva se nalaze: Fond za obnovu i razvoj koji radi u skladu sa propisima o njegovom osnivanju. Resorna ministarstva će projekte iz svoje oblasti dostavljati Ministarstvu obnove.09. donesenim na sjednici održanoj 15.U sastavu Ministarstva obnove. Zakona o ministarstvima i 77 . po čl. hrvatski. 6 reg. građa fonda je važna. (0. Arhivistička informativna pomagala: SAP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: ograničena Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1994. zahtjeve.-1995. informacije.7 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži izvještaje. 19.. 01-011-21/94. Jedno od njih je i Ministarstvo za boračka pitanja koje je.Historijat stvaraoca fonda: Zakonom o Vladi Tuzlansko-podrinjskog kantona. godine. Knjige Valorizacija fonda: 2 Iako fragmentarno sačuvana. Serije u fondu: 1. utvrđeno je da se Vlada kantona sastoji od 13 resornih ministarstava. Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlansko-podrinjskog kantona Signatura: BiH-ATKT/MZBP TPK Vremanski raspon građe: 1994. uredbe. godine. obavijesti. godine. jer sadrži podatke i informacije vezane za rad navedenog Ministarstva u ratnom periodu 1994. srpski Pismo u građi: latinica. a odnose se na djelovanje i rad Ministarstva za boračka pitanja u periodu 1994. br. Arhiva protokola 2. rješenja. odobrenja. Finansijska dokumentacija 3. naredbe.

utvrđivanje politike i donošenje zakona i drugih propisa.5 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži izvještaje. pripremu nacrta zakona i drugih propisa iz svoje nadležnosti. vršenje i drugih poslova iz ovih oblasti u skladu sa zakonom iz svoje nadležnosti. koji se odnose na djelovanje i rad Ministarstva bez portfelja u periodu 1994. kao i umrlih ratnih i mirnodopskih invalida. molbe. obrazovanje i rad ljekarskih komisija za utvrđivanje procenta vojnog invaliditeta zajedno sa Ministarstvom zdravlja Kantona. 78 . koordinaciju i usklađivanje rada općinskih organa uprave iz ovih oblasti. grobalja boraca i stratišta nevinih žrtava rata. izgradnju. pripadnika oružanih snaga Republika Bosne i Hercegovine i Federacije. uređenje i održavanje spomen-obilježja. saradnju i koordinaciju rada sa Ministarstvom zdravlja i drugim ministarstvima u vršenju poslova iz svoje nadležnosti.. ratnih vojnih invalida. 19 reg. zaduženo da vrši upravne i druge stručne poslove koji se odnose na: zaštitu boraca. djelovanje društvene organizacije – udruženje građana boraca. osiguranje sredstava i drugih oblika pomoći borcima. (2. Količina građe: 4 knj. kojima se propisuju uslovi za ostvarivanje dopunskih prava boraca. – 2001. članova obitelji poginulih. - Ministarstvo bez portfelja Tuzlanskog kantona Signatura: BiH-ATKT/MBP TK Vremanski raspon građe: 1994. obavještenja. zaštitu ratnih i mirnodopskih vojnih invalida. 01-011-176/94 od 28. informacije.1994. vođenje propisanih evidencija iz svoje nadležnosti. pozive. potvrde. zahtjeve.drugim organima uprave Tuzlansko-podrinjskog kantona br. članova porodica poslije njihove smrti i članova porodica poginulih i umrlih boraca. dopunskim i drugim pravima boraca. godine. nestalih i umrlih ratnih boraca. ratnih vojnih invalida i članova porodica poginulih boraca. provođenje jedinstvene politike i sistemskih zakona Republike Bosne i Hercegovine i Federacije iz oblasti invalidsko-boračke zaštite. na području Kantona. saglasnosti.12. ostvarivanje prava na izuzetnu invalidsku i izuzetnu porodičnu penziju i druge vidove socijalne zaštite.-2001. inspekcijski nadzor iz oblasti svoje nadležnosti. godine. osiguranje i kontrolu namjenskog trošenja sredstava. odlučivanje u drugostepenom upravnom postupku po žalbama i postupku revizije prvostepenih upravnih organa kojima se odlučuje o osnovnim.

br. Ovaj Kabinet bio je zadužen za stručne i druge poslove koji se odnose na: kontakte sa predstavnicima vlada i nevladinih organizacija. Sredstva za rad Ministarstva obezbjeđuju se budžetom Kantona. sporazuma i drugih akata koji se odnose na humanitarne aktivnosti. jer sadrži podatke i informacije vezane za rad navedenog Ministarstva u periodu 1994. 01. Jezik u građi: bosanski. građa fonda je važna. br. Knjige Valorizacija fonda: 2 Iako fragmentarno sačuvana. srpski Pismo u građi: latinica.2001.1995.Serije u fondu: 1. - 79 . Ministarstvo bez portfelja TK Historijat stvaraoca fonda: Zakonom o Vladi Tuzlansko-podrinjskog kantona. godine. donesenim na sjednici održanoj 15. Arhiva protokola 2. godine. saradnju sa domaćim i međunarodnim humanitarnim organizacijama i vjerskim institucijama. praćenje priliva humanitarne pomoći na području Kantona i učestvovanje u distribuciji i raspodjeli humanitarne pomoći. humanitarnim organizacijama iz tih zemalja i Islamskom vjerskom zajednicom. Arhivistička informativna pomagala: SAP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: ograničena Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1994. Ministarstvo bez portfelja TPK 2.1994. godine.. 01-011-21/94.-2001. novine TPK’’. 1/95.09. hrvatski. Finansijska dokumentacija 3. u saradnji sa nadležnim ministarstvom. osnovan je: Kabinet ministra bez portfelja u Vladi Tuzlanskog kantona zaduženog za kontakte i saradnju sa arapskim zemljama.) donesenoj 28. Uredbom o osnivanju Kabineta ministara bez portfelja u Vladi Tuzlansko-podrinjskog kantona (“Sl. Promjene naziva stvaraoca fonda: 1. utvrđeno je da se Vlada kantona sastoji od 13 resornih ministarstava i dva ministarstva bez portfelja. izradu ugovora.

Ministarstvo bez lisnice Tuzlanskog kantona Signatura: BiH-ATKT/MBL TK Vremanski raspon građe: 1995.-2001. koji se odnose na djelovanje i rad Ministarstva bez lisnice u periodu 1995. Knjige Valorizacija fonda: 2 Iako fragmentarno sačuvana. br. 4 reg. Uredbom o osnivanju Kabineta ministara bez portfelja u Vladi Tuzlansko-podrinjskog kantona (“Sl. humanitarnim organizacijama iz tih zemalja i katoličkom crkvom.09. br. aktivnosti.2001. Serije u fondu: 1.01. molbe. građa fonda je važna. 01-011-21/94. – 2001.2000.11. godine.) donesenoj 28. srpski Pismo u građi: latinica. Jezik u građi: bosanski.1995. Arhivistička informativna pomagala: SAP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: ograničena Vremenski raspon stvaraoca fonda: 1994. Količina građe: 4 knj.Ovo Ministarstvo djelovalo je i stvaralo građu do 2001. zaključci. iako je Zakonom o Ministarstvima i drugim organima uprave TK (“Sl. Finansijska dokumentacija 3. godine) ukinuto. novine TK” br. godine. Arhiva protokola 2.17/00 od 18. Historijat stvaraoca fonda: Zakonom o Vladi Tuzlansko-podrinjskog kantona..1994. utvrđeno je da se Vlada kantona sastoji od 13 resornih ministarstava i dva ministarstva bez portfelja (lisnice).-2001. 80 . osnovan je: Kabinet ministra bez lisnice u Vladi Tuzlanskog kantona zaduženog za kontakte i saradnju sa zapadnim zemljama. 4 fasc. novine TPK’’. 1/95. donesenim na sjednici održanoj 15. godine. godine. godine. hrvatski.. (1 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži izvještaji.. jer sadrži podatke i informacije vezane za rad navedenog Ministarstva u periodu 1994.

analize. saradnju sa domaćim i međunarodnim humanitarnim organizacijama i vjerskim institucijama.11. drumski saobraćaj. opšte spise.proizvođači anorganskih soli i čistih hemikalija. zapisnike sa polaganja ispita za KV i VK radnike (za kopače uglja.2000. materijali iz oblasti prosvjete. vodovod.) mostova. (44. daktilografa). Gradski stadion. hemijska. godine). podatke o zemljišnom fondu. prodavače i konobare. sporazuma i drugih akata koji se odnose na humanitarne aktivnosti. građevinske i rudarske struke. zabranjena lovišta. popravku mostova. lokacije za građevinske objekte. izgradnju stambenih i upravnih zgrada. Azotara. pomoćnik kancelarijskog referenta. Ciglana Sočkovac. odluke. metalske. TE.17/00 od 18. Sekretarijat za unutrašnje poslove 2. Količina građe: 5 knj. – 1966. Ministarstvo bez lisnice egzistiralo je do 2001. Sredstva za rad ministarstva obezbjeđuju se budžetom Kantona. spiskovi djece palih boraca ili žrtava fašističkog terora. izradu ugovora. evidencije o stavljanju pod starateljstvo. izvještaje. Brana “Modrac”.Ovaj Kabinet bio je zadužen za stručne i druge poslove koji se odnose na: kontakte sa predstavnicima vlada i nevladinih organizacija. Ugostiteljsko preduzeće Kiseljak. u saradnji sa nadležnim ministarstvom. rješenja komisije za eksproprijaciju. 177 kut. održavanje šuma. podaci o maloljetnoj djeci bez jednog ili oba roditelja. hemijska struka . razne spise o zanatskim privatnim radnjama. odluke o nasljedstvu. podaci o učeničkim zadrugama. novine TK” br. računski režiseri. putevi i sl. a ukinuto je Zakonom o Ministarstvima i drugim organima uprave TK (“Sl. ispita za vozače motornih vozila. elektrotehničke. Sekretarijat za opštu upravu 81 . Serije u fondu: 1. most preko Jale i Soline. stambene zgrade. izvještaji o pregledu rada u školama.5 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži zapisnike sa sjednica. praćenje priliva humanitarne pomoći na području Kantona i učestvovanje u distribuciji i raspodjeli humanitarne pomoći. stambenih zgrada itd. Osim toga u fondu se nalaze materijali Stručne škole u industriji i zanatstvu Tuzla (majstorski ispiti). Fabrika sode Lukavac. - Sreska uprava Sreski narodni odbor Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/SNOT Vremenski raspon građe: 1945. nacionalizaciju i arondaciji zemljišta.. za knjigovođe. predmete agrarne reforme i odluke i rješenja Agrarne komisije. stručnih ispita (administrativna struka za zvanje kancelarijskog službenika. godine. izvještaje o žetvi. investicione programe i projekte objekata na teritoriji SNOT-a (Koksara. drvoprerađivačka). Rudnik.

Breškama. 30. do 1962. agrarna reforma). Sekretarijat za finansije Sekretarijat za privredu Sekretarijat za privredu i rad Sekretarijat za privredu i komunalne poslove Sekretarijat za poljoprivredu i šumarstvo Sekretarijat za prosvjetu i kulturu Sekretarijat za narodno zdravlje i socijalno staranje Planska komisija Projektna dokumentacija Knjige Valorizacija fonda: 2 Fond nije cjelovit. srezove i područja mjesnih narodnih odbora i Uredbe o određivanju područja narodnih odbora i ustanovljenju sjedišta mjesnih narodnih odbora. 9. srpski. Zahirovićima.3. Solini. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SAP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1945. 12. 7. Građa također može poslužiti u svrhu ostvarivanja ličnih prava građana (eksproprijacija. Dubravama Donjim. Slavinovićima. – 1966. gradskim i opštinskim odborima. Jezik u građi: bosanski. Tojšićima. godine. Bukinju. dobro je sačuvan i predstavlja važan izvor za proučavanje političke. Živinicama i Đurđeviku. Morančanima. 8. 6. prestao sa radom Narodni odbor sreza Tuzla. Tuzli Gornjoj. Skupština SR Bosne i Hercegovine proglasila je Zakon o sprovođenju Ustavnog zakona o ukidanju srezova (“Sl. godine. Lipnici Srednjoj. Dobrnji. Požarnici. hrvatski Pismo u građi: latinica. juna 1966. 10. a poslovi su preneseni u nadležnost opštinskih skupština i njihovih organa. Zukićima. Kikačima. Breziku. Višći Donjoj. nacionalizacija. Od 1948. 82 . 5. list SR BiH” broj 14/66) na osnovu kojeg je. Zakonima o teritorijalnoj podjeli NR Bosne i Hercegovine. srez Tuzla je doživljavao promjene u nadležnostima nad mjesnim. Tuzlanski srez je obuhvatao 21 mjesni narodni odbor sa sjedištima u: Bašigovcima. 4. ekonomske i kulturne istorije na području Sreskog narodnog odbora Tuzla jer sadrži vrijedne podatke za razne istraživačke teme. Godine 1966. Gračanici-Selu. godine. socijalne. Podorašju. kao i sreske skupštine i njihovi organi. donesenih od strane Narodne vlade NR Bosne i Hercegovine augusta mjeseca 1945. a sačuvani su i projekti za izgradnju privrednih i drugih objekata. Historijat stvaraoca fonda: Na osnovu Zakona o teritorijalnoj podjeli Bosne i Hercegovine na okruge. 11.

Čolopek. trgovinskih i ugostiteljskih komora. Kamenica Srpska. privrednih i drugih objekata na području sreza Zvornik. registri odluka i naredbi. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1945. Historijat stvaraoca fonda: Na osnovu Zakona o teritorijalnoj podjeli Bosne i Hercegovine na okruge. Bulatovci. 2. 5.. Glumina. rješenja o osnivanju zanatskih. Sekretarijat za opštu upravu Biro sekretara Sekretarijat za privredu i komunalne poslove Projekti Knjige Valorizacija fonda: 3 Fond je necjelovit i dobro sačuvan. 3.2 d/m) Sadržaj fonda: U fondu se nalaze: prijedlozi budžeta i društvenih planova. 83 . kao i za rješavanje ličnih prava. srezove i područja mjesnih narodnih odbora i Uredbe o određivanju područja narodnih odbora i ustanovljenju sjedišta mjesnih narodnih odbora. savjeta. Zvornički srez je obuhvatao 22 mjesna narodna odbora čija su sjedišta bili: Baljkovići. – 1960. mostova. investicioni programi. zapisnici sa polaganja majstorskih ispita. idejni i glavni projekti puteva. srpski. godine. 4. te može poslužiti u proučavanju rada i djelovanja ovoga Odbora. (3. Dubnica. augusta mjeseca 1945.Sreski narodni odbor Zvornik Signatura fonda: BiH-ATKT/SNOZ Vremenski raspon građe: 1949. zapisnici sa sjednica vijeća. Količina građe: 2 knj. rješenja o odorenjima pravilnika institucija i preduzeća na području sreza. materijali Komisije za odlikovanja. Jezik u građi: bosanski. Serije u fondu: 1. hrvatski Pismo u građi: latinica. Divić. -1962. Tuzlanski okrug je obuhvatao Zvornički srez sa sjedištem u Zvorniku. 12 kut. Drinjača. Grbavci. rješenja o osnivanju sreskih komora. donesenih od strane Narodne vlade NR Bosne i Hercegovine. Jasenica. perspektivni planovi i akcioni programi razvoja poljoprivrede u opštinama koje obuhvata ovaj Odbor. Kalesija Srpska.

kada se svi poslovi iz nadležnosti sreskih skupština i njihovih organa prenose u nadležnost opštinskih skupština i njihovih organa (“Sl. 6. Petkovci. Drinjača. Zakon o područjima srezova i opština u NR Bosni i Hercegovini doživljava promjene tako da 1962. 5. zadrugarstvo. godine u NR Bosni i Hercegovini postoji 6 srezova sa opštinama i naseljenim mjestima u sastavu opština. Sapna. Sapna. Memići. trgovina. Osmaci. a čine je djelovodni protokoli. Memići. Kozluk. Šetići Srpski. Snagovo Gornje. Ročević i Pilica. dok se veći dio fonda nalazi u Skupštini opštine Zvornik. Caparde. a Zvornik kao opština sa naseljenim mjestima u svom sastavu pripada Tuzlanskom srezu (“Sl. Snagovo. 4. gradskih naselja i područja mjesnih narodnih odbora. Na osnovu Odluke o određivanju granica gradova. upisnici kazni. gradskih reona. Količina građe : 60 knj. inspekcije. 3. Međaši. list NR BiH” broj 47/62) sve do stupanja na snagu Zakona o sprovođenju Ustavnog zakona o ukidanju srezova. Vitinca Srpska i Zvornik. Vlasenica i Zvornik. list SR BiH” broj 14/66). lokalna industrija. (46 d/m) Sadržaj fonda: Fond se odnosi na različite oblasti djelovanja kao što su komunalni poslovi. Sreski narodni odbor Gračanica Signatura fonda: BiH-ATKT/SNOG Vremenski raspon građe: 1945. 8. imenski registri. 7. Srebrenica. Skelani. imovinski poslovi. Nezuk Muslimanski. Kalesija. 164 kut. Nova Kasaba. Fond nije cjelovit. Kusonje. Sekretarijat Unutrašnji poslovi Rad i radni odnosi Privreda Finansije – imovinsko-pravni odnosi Državne nabavke Planska komisija Kontrolna komisija Prosvjeta i kultura Narodno zdravlje i socijalna politika 84 .1955. list NRBiH” broj 17/55) srez Zvornik čine opštine sa naseljenim mjestima u svom sastavu: Bratunac. Ročevići. koju je donijelo Predsjedništvo Prezidijuma Narodne skupštine NR Bosne i Hercegovine (“Sl... Petkovci. Osmaci.Kozluk. Fakovići. Serije u fondu: 1. Kamenica. srez Zvornički čine mjesni narodni odbori: Zvornik. Kozluk. 10. 2. . Sapna. list NR BiH” broj 15/48). socijalna politika i sl. Grbavci. registri Ugovora o učenju i dr. zanatstvo. Čelopek. Han Pijesak. jer je preuzet samo manji dio od Narodnog odbora sreza Tuzla. Zakonom o području srezova i opština u NR Bosni i Hercegovini (“Sl. 9.

Skipovac.. Zakonom o teritorijalnoj podjeli Federalne Bosne i Hercegovine na okruge. godine i bio nadležan za plansko rukovođenje poljoprivredom u srezu. i opštine: Bosansko Petrovo Selo. br. Sladna. Donja Orahovica. list NR BiH“. Doborovci. a veći dio njegovog područja pripaja srezu Tuzla. Katastar 12. godine („Sl. Brijesnica Velika. Narodna odbrana Valorizacija fonda: 2 Fond nije cjelovit. Karanovac. list NR BiH“ br. Lukavica i Orahovica. kada se Zakonom o području srezova i opština u NR Bosni i Hercegovini („Sl. U tom sastavu srez Gračanica je djelovao do 1955. godine. može poslužiti u svrhu ostvarivanja ličnih prava građana (eksproprijacija. također. Rapatnica. Malešići. Historijat stvaraoca fonda: Sreski narodni odbor Gračanica započeo je sa radom 1945. avgusta 1945. srezove i područja mjesnih narodnih odbora iz 1945. Malešići. Brijesnica Velika. kada je teritorija Bosne i Hercegovine podijeljena na oblasti. Lukavica. Doborovci.11. kada ulazi u sastav Okružnog narodnog odbora Tuzla. Tada su Sreski narodni odbor Gračanica činili slijedeći mjesni narodni odbori: Bosansko Petrovo Selo. Soko. Sreski narodni odbor Gračanica obuhvatao je područja slijedećih mjesnih narodnih odbora: Boljanić. Gračanica. gradove. Stjepan Polje. list NR BiH“. 85 . Doborovci. nacionalizacija.17/55) ukida Sreski narodni odbor Gračanica. Sladna i Soko. zanatsva i trgovine. godine. popisa i politike viših organa državne vlasti.1955. za ostvarivanje mjera socijalnog staranja kao i kontrolu pravilne primjene zakona. Građa. godine („Sl. za ukazivanje pomoći mjesnim narodnim odborima u izvršavanju njihovih komunalnih poslova. godine). Novim Zakonom o podjeli teritorije NR Bosne i Hercegovine na srezove. agrarna reforma). Gornji Moranjci. srpski. lokalne industrije. reone. 10/50). Gornja Lohinja i Gračanica. Sočkovac. Brijesnica. Škipovac. Petrovo Selo. za podizanje i razvijanje zadrugarstva. Lukavica. br. Gornja Orahovica. Nakon administrativnoteritorijalne podjele NR Bosne i Hercegovine („Sl. Orahovica Gornja. pripadao je Okružnom narodnom odboru Doboj do januara 1947. Orahovica Donja. hrvatski Pismo u građi: latinica. 11/45. ćirilica Arhvističko informativna pomagala: SAP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1945. od 18. gradove i opštine iz 1952. Karanovac. Jezik u građi: bosanski.11/52) u sastav Sreza Gračanica ušla je Gradska opština Gračanica sa sjedištem Narodnog odbora gradske opštine u Gračanici u koju ulaze Donja Lohinja. ali je dobro sačuvan i predstavlja važan izvor za proučavanje društvenih i privrednih kretanja na području Sreskog narodnog odbora Gračanica kao lokalnog organa vlasti. gradska naselja i područja mjesnih narodnih odbora Sreski narodni odbor Gračanica ulazi u sastav Tuzlanske oblasti. srezove. list NR BiH“ br.

agrarna reforma). kursevi i tečajevi za prosvjećivanje žena. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SAP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1945. nacionalizacija. polaganje stručnih ispita za KV radnike. pravila ustanova koja su pri GNO-u. 3. Sekretarijat – Izvršni odbor Odjeljenje za radne odnose Povjereništvo za komunalne poslove (industrija i zanatstvo) Povjereništvo za finansije (Odsjek za privredu) Povjereništvo za narodno zdravlje i socijalnu politiku Povjereništvo za komunalne poslove i lokalnu privredu Povjereništvo za građevine Povjereništvo za poljoprivredu Povjereništvo za trgovinu i snabdijevanje Povjereništvo za prosvjetu i kulturu Knjige Valorizacija fonda: 2 Fond nije cjelovit.. investicioni programi. Količina građe: 23 knj. – 1955. 8. a može poslužiti i u svrhu rješavanja ličnih prava (eksproprijacija. konfiskacija imovine.Gradska uprava Gradski narodni odbor Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/GNOT Vremenski raspon građe: 1946. jer sadrži vrijedne podatke za razne istraživačke teme. (18 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži zapisnike sa sjednica Izvršnog odbora. 10. 5. privrednog i kulturnog života područja na kojem je djelovao ovaj Odbor. majstorski ispiti i kursevi pri SRZ. 2. rješenja o postavljenju i premještaju službenika. 4. 11. razvoj lokalne privrede. rješenja o eksproprijaciji zemljišta. dobro je sačuvan i može poslužiti u proučavanju upravnog. – 1955. 6. razna uputstva. planove i izvještaje o radu povjereništava. hrvatski Pismo u građi: latinica. 7. 57 kut. stambena pitanja. tečajevi za opismenjavanje. Serije u fondu: 1. 86 . 9. srpski. rješenja za rad zanatskih radnji. Jezik u građi: bosanski.

list NR BiH” broj 5/49). Živinice). Željeznička stanica Bukinje. gradove i opštine (“Sl. Puračić. Ljepunice. augusta 1955. U područje grada Tuzle ulaze mjesta: Tuzla. Srebrenik. Marta mjeseca 1948. Husino (bez zaseoka Petrovice). Tinja. Banovići Rudnik. na osnovu koje se u Izvršnom odboru. Živinice. aprila 1952. Rasovac.-1952. godine usvojila Zakon o sprovođenju novog uređenja opština i srezova (“Sl. Dobošnica. na osnovu kojeg je Tuzla grad sa sjedištem narodnog odbora grada u Tuzli. 2 kut. augusta 1945. srezove i područja mjesnih narodnih odbora i Uredbom o određivanju područja narodnih odbora i ustanovljenju sjedišta mjesnih narodnih odbora. Hudeč. Predsjedništvo Prezidijuma Narodne skupštine NR Bosne i Hercegovine je donijelo Odluku o određivanju granica gradova. Narodna skupština NR Bosne i Hercegovine je 12. Marta mjeseca 1950. Brijesnica. jula 1955.Historijat stvaraoca fonda: Zakonom o teritorijalnoj podjeli Federalne Bosne i Hercegovine na okruge. Dubrave. Gornja Tuzla. Kreka. donosi Zakon o podjeli teritorije NR BiH na srezove. Vasiljevci. Smoluća. do 1949. Banovići. Rudnik Bukinje. gradskih reona. koje je donijelo Predsjedništvo Narodne skupštine BiH 16. Simin Han.3 d/m) Sadržaj fonda: 87 . Vršani. Narodna skupština NR Bosne i Hercegovine. godine kada se ukida Zakon o narodnim odborima gradova i gradskih opština. Ši Selo. Puračić. Turija. Ljepunice. Gradski odbor je djelovao preko Izvršnog odbora. Lukavac. Rudarska kolona Šićki Brod. Gradski narodni odbor Gračanica Signatura fonda: BiH-ATKT/GNOG Vremenski raspon građe: 1950. Tojšići. Narodna skupština NR Bosne i Hercegovine donosi Zakon o administrativno-teritorijalnoj podjeli NR Bosne i Hercegovine (“Sl. Svojat. a pripadaju mu 2 gradske opštine (Banovići. godine. septembra 1955. list NR BiH” broj 10/50) po kome se iz sastava odgovarajućih srezova izdvajaju gradovi i obrazuju posebne administrativno-teritorijalne jedinice kao područja gradskih narodnih odbora van sastava sreza. u čijem sastavu su bila odjeljenja ili odsjeci. gradskih naselja i područja mjesnih narodnih odbora (“Sl. čije su odredbe važile do 31. Po ovom Zakonu. Slavinovići. list NR BiH” broj 16/55) po kojem narodni odbori novih opština i srezova treba da obrazuju svoje upravne organe i mjesne urede najkasnije do 1. kada Vlada NR Bosne i Hercegovine donosi Uredbu o reorganizaciji upravnog aparata gradskih narodnih odbora (“Sl. (0. umjesto dosadašnjih odjeljenja. Brđani. Brčko. Odluka broj 1079/48) po kojoj se izdvajaju gradovi: Tuzla. osnivaju povjereništva za pojedine organe državne uprave. Podorašje. Brezik. 28. Tojšići. Doboj i Derventa kao i gradska naselja u gradu Tuzli: Slavinovići i Bukinje. godine. Priluk. Bijeljina. gradovi su izdvojeni u samostalna područja narodne vlasti i zadržavaju svoja ranija područja sa nepromijenjenim granicama. godine. godine. Brijesnica. Količina građe: 3 knj.. Dobošnica). list NR BiH” broj 15/48. Kiseljak. Dolovi. Tuzlansku oblast čini 18 srezova i 5 gradova sa svojim područjima. godine. Solina. Poljana. Lukavac) i 11 opština (Breške. godine. list NR BiH” broj 11/52). Rudarska kolonija Bukinje. a srez Tuzlanski čine 22 mjesna narodna odbora (Breške. Požarnica. Đurđevik.

Fond čine dvije knjige i spisi (povjerljivi i obični spisi po djelovodnom protokolu). upisi u matične knjige rođenih i umrlih. hrvatski Pismo u građi: latinica.-1952. 11/52. Historijat stvaraoca fonda: Zakonom o adninistrativno-teritorijalnoj podjeli NR Bosne i Hercegovine („Sl. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SAP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1950. list NR BiH“ br. te zaštite prava građana i održavanje reda i mira. sadrži vrijedne podatke za istraživanje brojnih tema iz lokalne historije u oblasti privrede. u oblasti lokalne privrede.) umjesto Gradskog narodnog odbora Gračanica formira se Narodni odbor gradske opštine u Gračanici. Teritorijalnom podjelom NR Bosne i Hercegovine na srezove. te zdravstva i socijalnog staranja. Jezik u građi: bosanski. finansije. finansija i upravljanja opštenarodnom imovinom.Fond sadrži građu nastalu u radu Gradskog narodnog odbora Gračanica koji je vršio poslove u oblasti plana. zaštite narodnog zdravlja i socijalnog staranja. srpski. godine („Sl. komunalne izgradnje i komunalnih poslova. list NR BiH“ br. zapisnici sa sastanaka. prosvjete i kulture. 2. Serije u fondu: 1. 3. 4. 5. zahtjevi za sklapanje braka. ali pruža mogućnost za izučavanje pojava i događaja koji se odnose na rad GNO Gračanica. Opšti poslovi Komunalni poslovi Finansijski poslovi Odjeljenje prosvjete i kulture Matična služba Valorizacija: 2 Fond nije cjelovit. obrazovanja i kulture. Također. gradove i opštine iz 1952. 88 . komunalne izgradnje.10/50) ukinut je Mjesni narodni odbor Gračanica i formiran Gradski narodni odbor sa sjedištem u Gračanici koji je ulazio u sastav Sreskog narodnog odbora Gračanica.

U sastav Gradske opštine ušli su: Gračanica. komunalni. dosijea.ATKT/NOGOG Vremenski raspon građe: 1952. srpski. Opšti poslovi Personalno odjeljenje Imovinsko-pravni poslovi Finansijsko odjeljenje Matična služba Valorizacija: 2 Fond nije potpuno sačuvan ali sadrži značajne podatke i činjenice. i pruža mogućnost proučavanja pojava i događaja iz raznih životnih sfera koje se odnose na područje Gradske opštine Gračanica za period 1952.-1955. Historijat stvaraoca fonda: Zakonom o podjeli teritorije Bosne i Hecegovine na srezove. knjige. Količina građe: 3 knj. Serije u fondu: 1.5 d/m) Sadržaj fonda: Fond čine personalni spisi. godine („Sl. 2. U nadležnost Narodnog odbora gradske opštine spadali su poslovi od neposrednog interesa za privredni. Zakonom o području srezova i opština iz 1955. 11/52) u srezu Gračanica formiran je Narodni odbor gradske opštine Gračanica umjesto dotadašnjeg Gradskog narodnog odbora Gračanica. Gornja Lohinja..-1955. 3. godina. završni računi. 4. 17/55) formiran je Narodni odbor opštine Gračanica koji sa naseljenim mjestima u svom sastavu pripada srezu Tuzla.Narodni odbor gradske opštine Gračanica Signatura: BiH. gradove i opštine iz 1952. hrvatski Pismo u građi: latinica. 5. Donja Lohinja. budžeti. zahtjevi za sklapanje braka. rješenja o osnivanju preduzeća. godine („Sl. (2. list NR BiH“ br. list NR BiH“ br. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SAP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1952. 89 . socijalni i kulturni razvitak opštine. – 1955. rješenja o dodjeli zemljišta. Jezik u građi: bosanski. rješenja o upisu u matične knjige itd. 10 kut.

Vilušići. Zukićima. Mjesni narodni odbor Bukinje obuhvatao je sela: Bukinje. Bukinje postaje gradsko naselje u gradu Tuzli i obuhvata sela Husino. – 1952. Donošenjem Zakona o podjeli teritorije NR Bosne i Hercegovine na srezove. od strane Narodne skupštine NR BiH (“Sl. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon stvaraoca fonda: 1945. Husino i Cerik. Bukinju. Kikačima. srezove i područja mjesnih narodnih odbora i Uredbe o određivanju područja narodnih odbora i ustanovljenju sjedišta mjesnih narodnih odbora. Tojšićima. uputstva i raspise pojedinih sekretarijata Sreskog narodnog odbora Tuzla. Dubravama Donjim. Cerik. Hudeč i Petrovice. list NR BiH” broj 11/52). hrvatski Pismo u građi: latinica. Gračanici-Selu. Bukinje postaje područje grada Tuzle i prestaje sa radom kao Mjesni narodni odbor. Hudeč. gradove i opštine.2 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži materijale iz rada ovoga Odbora i Komisije za utvrđivanje zločina okupatora i njihovih pomagača. Opšti dio – raspisi. – 1952. 5 kut. Breziku. ali može poslužiti za istraživanja djelovanja stvaraoca na uskom području jedinice lokalne uprave. donesenih od strane Predsjedništva NR Bosne i Hercegovine – Odjeljenja za izgradnju narodne vlasti. Solini.. Kolona Bukinje. gradskih reona.Mjesna uprava Mjesni narodni odbor Bukinje Signatura fonda: BiH-ATKT/MNOBu Vremenski raspon građe: 1945. Pagovice. Živinicama i Đurđeviku. Komisija za utvrđivanje zločina okupatora i njihovih pomagača Valorizacija fonda: 4 Fond nije cjelovit. Morančanima. godine. Pogorioc. Tuzlanski srez je obuhvatao 21 mjesni narodni odbor sa sjedištima u: Bašigovcima. Višći Donjoj. Podorašju. Serije u fondu: 1. Dobrnji. Rapače i zaseoci Krtolije. Količina građe: 1 knj. Historijat stvaraoca fonda: Na osnovu Zakona o teritorijalnoj podjeli Bosne i Hercegovine na okruge. Slavinovićima. Tuzli Gornjoj. Zahirovićima. list NR BiH” broj 15/48. (1. 90 . augusta mjeseca 1945. Jezik u građi: bosanski. Požarnici. Lipnici Srednjoj. Odluka broj 1079/48). Breškama. srpski. Bukinje. Rapače. gradskih naselja i područja mjesnih narodnih odbora (“Sl. Odlukom o određivanju granica gradova. uputstva 2.

Historijat stvaraoca fonda: Na osnovu Zakona o teritorijalnoj podjeli Bosne i Hercegovine na okruge. Dokumentacija imovinskih odnosa Valorizacija fonda: 4 Fond nije cjelovit. Mjesni narodni odbor Slavinovići obuhvatao je sela: Slavinovići. Lipnici Srednjoj. Odluka broj 1079/48). Bukinju. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1945. tuzlanski srez je obuhvatao 21 mjesni narodni odbor sa sjedištima u: Bašigovcima. (0. Breškama. Gračanici-Selu. srezove i područja mjesnih narodnih odbora i Uredbe o određivanju područja narodnih odbora i ustanovljenju sjedišta mjesnih narodnih odbora. Dobrnji. Odlukom o određivanju granica gradova. gradskih naselja i područja mjesnih narodnih odbora (“Sl. Breziku. Tuzli Gornjoj. Živinicama i Đurđeviku. srpski. augusta mjeseca 1945. gradskih reona. Pored građe o radu ovoga Odbora. Grabovica katolička. zapisnike o eksproprijaciji zemljišta. Serije u fondu: 1. Čakloviće Muslimanske. – 1951. Višći Donjoj. Zahirovićima. godine. list NR BiH” broj 15/48. Grabovica Muslimanska. Morančanima. Kikačima. Kolovrat. ali i za istraživanje djelovanja stvaraoca na uskom području jedinice lokalne uprave. hrvatski Pismo u građi: latinica. Dubravama Donjim. Požarnici. planove rada MNO Slavinovići itd. odluke na priznavanje prava na zemlju bivšim beglučarima. fond sadrži i personalne dokumente (ugovore o radu) radnika Trgovačkog preduzeća “Ogrev” Tuzla. Podorašju. Jezik u građi: bosanski.Mjesni narodni odbor Slavinovići Signatura fonda: BiH-ATKT/MNOSl Vremenski raspon građe: 1946. dobro je sačuvan i najviše može poslužiti za dokazivanje prava vlasništva pravnih i fizičkih lica. Čakloviće Srpske i Simin-Han. Križane. Tojšićima. Opšta dokumentacija 2. Slavinovićima. Orašje. donesenih od strane Predsjedništva NR Bosne i Hercegovine – Odjeljenja za izgradnju narodne vlasti. odluke o dodjeli zemlje agrarnim interesentima. Zukićima. Količina građe: 1 kut. Solini.3 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži: dozvole uknjižbe prava vlasništva na zemlju. planove otkupa žitarica. – 1952. Vršane. 91 .

(1. trgovine i zanatstva. 6 kut. povjerljivi i obični spisi po djelovodnom protokolu). a posebno u oblasti poljoprivrede. Jezik u građi: bosanski.Slavinovići postaju gradsko naselje u gradu Tuzli i obuhvataju sela Križane. 5. Količina građe: 8 knj. Historijat stvaraoca fonda: Mjesni narodni odbor Gračanica počeo je sa radom 1945. finansijske i personalne spise. zapisnike i izvještaje MNO. srezove i područja mjesnih narodnih odbora 92 . zahtjeve za sklapanje braka itd. srpski. Zakonom o podjeli teritorije NR Bosne i Hercegovine na srezove. godine po Zakonu o teritorijalnoj podjeli Federalne Bosne i Hercegovine na okruge. 2. Serije u fondu: 1. Kolovrat.-1949. Simin Han. Mjesni narodni odbor Gračanica Signatura fonda: BiH-ATKT/MNOG Vremenski raspon: 1945. gradove i opštine (“Sl.-1950. Opšti poslovi Personalni spisi Finansijski poslovi Matična služba Djelovodni protokoli Valorizacija: 2 Fond nije potpuno sačuvan. Muslimansku Grabovicu i zaselak Sepetare. upise u matične knjige rođenih i umrlih. 4. ćirilica Arhivističko informativna pomagala: SAP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraovca fonda: 1945. djelovodni protokoli Matičnog područja Gračanica) i spise (strogo povjerljivi. te u oblasti obrazovanja i socijalnog staranja. ali je veoma značajan za proučavanje prošlosti raznih životnih oblasti vezanih za prostor Mjesnog narodnog odbora Gračanica kao lokalnog organa vlasti..5 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži knjige (djelovodni protokoli MNO Gračanica. 3. hrvatski Pismo u građi: latinica. list NR BiH” broj 11/52) prestaju sa radom mjesni narodni odbori i Slavinovići ulaze u područje grada Tuzle sa sjedištem narodnog odbora grada u Tuzli.

pripadao je Sreskom narodnom odboru Gračanica. finansijsku dokumentaciju). a formira se Gradski narodni odbor Gračanica..-1940. Građa obuhvata zanimljive podatke koji se odnose na značajan period poslijeratne izgradnje jer je Mjesni narodni odbor Boljanić. Zakonom o administrativno-teritorijalnoj podjeli NR Bosne i Hercegovine („Sl. – 1940. vođenje matičnih knjiga i sklapanja brakova itd. 4. socijalnog staranja i narodnog zdravlja. br. Serije u fondu: 1. finansija. 10/50) u Srezu Gračanica ukida se Mjesni narodni odbor Gračanica. list NR BiH“.iz 1945.. narodnog prosvjećivanja. spisak poginulih boraca sahranjenih u Boljaniću. (0. Sjedište Mjesnog narodnog odbora Gračanica je bilo u Gračanici. godine („Sl. komunalnog života.. godine. godinu) i spise (kućne liste. komunalnog života. 1 kut.] Količina građe: 3 knj. trgovine i zanatstva. 2.5 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži jednu knjigu (djelovodni protokol za 1947. narodnog zdravlja i socijalnog staranja i matičnih poslova. godina i imenik Matične knjige vjenčanih za period 1930. u čije područje ulazi Gračanica. hvatski Pismo u fondu: latinica. građu o pitanjima unutrašnje kolonizacije. Mjesni narodni odbor Boljanić Signatura fonda: BiH-ATK/MNOBo Vremenski raspon: 1945. Napomena: Fond sadrži i spise matične službe . – 1906. a obuhvatalo je teritorij grada Gračanica. 1930. 3. finansija. Pored obavljanja osnovnih zadataka Mjesni narodni odbor Gračanica vršio je poslove u oblasti plana. Jezik u građi: bosanski. trgovine i zanatstva. srpski.imenik Matične knjige rođenih sela Boljanić za period 1902. do 1947. vršio i poslove iz oblasti poljoprivrede. [1902. narodnog prosvećivanja. spisak stanovnika sela Boljanić i Tekućica. br. Opšta dokumentacija Finansijska dokumentacija Matična služba Knjige Valorizacija fonda: 3 Fond je fragmentarno sačuvan i pruža mogućnost proučavanja raznih životnih sfera na području Mjesnog narodnog odbora Boljanić u periodu od 1902. -1947.-1906. 11/45). list NR BiH“. pored obavljanja osnovnih zadataka. poljoprivrede. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SAP Stepen sređenosti: arhivistički sređen 93 .

presuda o razvodu braka). rada MNO Sočkovac. 4. MNO Boljanić obuhvatao je sela Boljanić i Tekućicu. izvještaji o sklapanju braka. 2. br. Serije u fondu: 1. Količina građe: 5 knj. o kolonizaciji. list NR BiH“.djelovodni protokoli i spise (korespondencija sa višim organima vlasti. (0. konfiskacije i sl. zapisnici sa sastanaka MNO i izvještaji o radu. te provođenja određenih procesa poput kolonizacije.Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1945. srezove i područja mjesnih narodnih dbora („Sl. a pripadao je Sreskom narodnom odboru Gračanica. 29/47) ukida se MNO Boljanić a područje se pripaja MNO Karanovac. poslovi matične službe .-1947. Tu su i drugi spisi različite provenijencije koji mogu poslužiti za rekonstrukciju događaja i pojava iz ovog perioda rada MNO Sočkovac.6 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži knjige . Historijat stvaraoca fonda: Zakonom o teritorijalnoj podjeli Federalne Bosne i Hercegovine na okruge. Mjesni narodni odbor Sočkovac Signatura fonda: BiH-ATKT/MNOSo Vremenski raspon građe: 1945.. konfiskacijama. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SAP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja 94 . Opšti spisi Zapisnici i izvještaji Matični spisi Knjige Valorizacija fonda: 3 Iako fond fragmentarno sačuvan daje mogućnost istraživanja i proučavanja privrednih i društvenih kretanja na području Mjesnog narodnog odbora Sočkovac. godine („Sl.rješenja o upisu u matične knjige. srpski. hrvatski Pismo u građi: latinica. Jezik u građi: bosanski. list Federalne BiH“ br. Zakonom o administrativno-teritorijalnoj podjeli Bosne i Hercegovine iz 1947. Fond posjeduje određene kumulativne podatke iz oblasti poljoprivrede. 1 kut. 11/45) formiran je Mjesni narodni odbor Boljanić sa sjedištem u Boljaniću. 3.-1947.

zapisnici sjednica MNO Karanovac. te matičnih poslova. 29/47) ukida se Mjesni narodni odbor Sočkovac i ovo područje se pripaja novoformiranom Mjesnom narodnom odboru Karanovac. 11/45). zapisnici o sklapanju braka i dr. planovi i analize o otkupu poljoprivrednih proizvoda.. Posebno je značajna građa koja se odnosi na poljoprivredne prilike i obrazovno-socijalno stanje na području ovoga Odbora. 4. zaključci Sreskog suda u Gračanici o konfiskaciji nekretnina.-1951. godine („Sl.). 3. formiran je Mjesni narodni odbor Sočkovac sa sjedištem u Sočkovcu koji je pripadao Sreskom narodnom odboru Gračanica. Mjesni narodni odbor Karanovac Signatura fonda: BiH-ATKT/MNOKar Vremenski raspon građe: 1947. finansija. Količina građe: 3 knj. Pored obavljanja osnovnih zadataka Mjesni narodni odbor Sočkovac vršio je poslove iz oblasti poljoprivrede. Historijat stvaraoca fonda: Zakonom o teritorijalnoj podjeli Federalne Bosne i Hercegovine na okruge. podaci o koloniziranim porodicama u Vojvodinu. odluke Sreskog suda u Gračanici o uknjižbi prava vlasništva na nekretnine. platne liste službenika. presude o razvodu. Mjesni narodni odbor Sočkovac obuhvatao je sela: Sočkovac. 2. narodnog prosvjećivanja. list Federalne BiH“ br. srezove i područja mjesnih narodnih odbora („Sl. personalni spisi. Serije u fondu: 1. 4 kut. narodnog zdravlja i socijalnog staranja. raspodjela sjemena za sjetvu. Novim Zakonom o administrativno-teritorijalnoj podjeli Bosne i Hercegovine iz 1947. uključivanje nepismenih osoba u tečajeve za opismenjavanje. upisi u matične knjige rođenih. otkupu stoke i stočnih proizvoda.-1947. trgovine i zanatstva. komunalnog života. o popisu stanovništva. Opšti spisi Personalni spisi Rješenja i presude Matične knjige Valorizacija fonda: 3 Fond je fragmentarno sačuvan. statistički podaci o naseljenim mjestima.Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1945. 95 . kupoprodajni ugovori. rješenja o proglašenju mrtvim nestalih osoba. ali pruža mogućnost proučavanja različitih zanimljivosti iz brojnih životnih sfera na području Mjesnog narodnog odbora Karanovac. podaci o zanatskim radnjama.2 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži tri knjige i veći broj spisa (uputstva. list NR BiH’’ br. Karanovac i Kakmuž. (1.

godine („Sl. Sočkovac. 96 . srpski. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SAP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1947. Opštinska uprava Narodni odbor opštine Kiseljak Signatura fonda : BiH – ATKT/NOOKi Vremenski raspon građe: 1945. MNO Karanovac je vršio poslove iz oblasti poljoprivrede. Historijat stvaraoca fonda: Zakonom o administrativno-teritorijalnoj podjeli NR Bosne i Hercegovine iz 1947. zapisnike o sklapanju braka. narodnog zdravlja i socijalnog staranja. gradove i opštine („Sl.-1955. a formira se Mjesni naroni odbor Karanovac u koji su ušla sela: Karanovac. 15/55) ukida se MNO Karanovac i formira Narodni odbor opštine Karanovac u koji ulaze: Boljanić. Sočkovac i Tekućica. Količina građe: 41 knj. Pismo u građi: latinica. 3. komunalnog života. Zakonom o podjeli teritorije NR Bosne i Hercegovine na srezove. (28 d/m) Sadržaj fonda: Fond nije kompletan i sadrži dio opšte i povjerljive pošte. trgovine i zanatstva. – 1958. list NR BiH“ br. hrvatski. Opšta dokumentacija Zapisnici NOO-e Imovinski predmeti – eksproprijacije Povjerljiva dokumentacija Knjige Valorizacija fonda: 4 Fond po svom sadržaju i sačuvanosti nije velike vrijednosti te može poslužiti za istraživanje prilika u vrijeme djelovanja stvaraoca na uskom području jedinice lokalne uprave. Karanovac. Serije u fondu: 1. Boljanić i Tekućica. djelovodne protokole. eksproprijacije. zapisnike NOO. 29/47) ukidaju se mjesni narodni odbori Sočkovac i Boljanić. 2. 5. narodnog prosvjećivanja. 4. 97 fasc. prijave o nestalim u ratu. Sjedište Mjesnog narodnog odbora bilo je u Karanovcu. list NR BiH“ br. finansija..Jezik u građi: bosanski. te matičnih poslova.

Ševar. Kiseljak. Bokavići. gradove i opštine (“Sl. Breza. Plane. Bistarac Donji. Mihatovići. Poljana. Savjet za opštu upravu 2. (19 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži zapisnike sa sjednica mjesnih odbora. građevinske dozvole. Bistarac Gornji. Bučik Donji. godine Kiseljak je naseljeno mjesto u sastavu opštine Tuzla. Pirkovac. Poljana Hrvatska. Poljice. Breze i Brgule. odluke. Mihatovići. Ljubače. Od 1955. srezu Tuzla pripada opština Kiseljak sa sjedištem narodnog odbora opštine u Kiseljaku u čiji sastav ulaze: Bokavići. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: PrP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1945. – 1958. a 1947. 1945. Mjesni narodni odbor Kiseljak je. i 1950. Serije u fondu: 1. Ševar i Hasanbašići. pripadao Lukavačkom srezu Tuzlanskog okruga. Zakonom o podjeli teritorije NR Bosne i Hercegovine na srezove. protokole itd. a pripada srezu Tuzla i tako ostaje do 1966. rješenja o osnivanju zanatskih radnji. rješenja. rješenja o eksproprijaciji i uzurpaciji. list NR BiH” broj 11/52). Narodni odbor opštine Bosansko Petrovo Selo Signatura fonda: BiH-ATKT/NOOBPS Vremenski raspon građe: 1952. Ševar. Delevari. do 1962. godine. Promjene naziva stvaraoca fonda: 1. spiskove djece palih boraca. Plane. Narodni odbor opštine Kiseljak Historijat stvaraoca fonda: Na osnovu Uredbe o određivanju područja narodnih odbora i ustanovljenju sjedišta mjesnih narodnih odbora. žrtava fašističkog terora i djece bez roditelja. Mjesni narodni odbor Kiseljak 2. Poljana (Kiseljak). prodavnica i ugostiteljskih objekata. – 1962. srpski. Šiće. Petrovice (zaselak sela Husino) i Cerik. Bokavići. Poljana Muslimanska. godine kada srezovi prestaju sa radom.Jezik u građi: bosanski. Šići. zapisnike sa sjednica savjeta. Savjet za plan i finansije 97 . godine sjedište Mjesnog narodnog odbora bila je Poljana u čiji sastav su ulazile: Bistarac Donji. sa selima Kiseljak. Priluk. zapisnike sa sjednica vijeća. Godine 1952. hrvatski Pismo u građi: latinica. Šerići. Moranjčani. Količina građe: 71 fasc.

a 1962.21 d/m) 98 . srpski. Skupština opštine Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/SOT Vremenski raspon građe: 1955. list NR BiH’’ br. Zakonom o području srezova i opština u NR Bosni i Hercegovini 1955. – 1995. list NR BiH’’ br. godine (“Sl. Orahovica Donja. hrvatski Pismo u građi: latinica. godine (“Sl.187 pov. Porječina.) Bosansko Petrovo Selo je kao opština u koju ulaze: Bosansko Petrovo Selo.Lužani.. Savjet za privredu i komunalne poslove Savjet za školstvo Savjet za kulturu i narodno prosvjećivanje Savjet za zdravlje i socijalnu zaštitu Valorizacija: 3 Fond po svom sadržaju i sačuvanosti može poslužiti za istraživanje prilika u vrijeme djelovanja stvaraoca na uskom području jedinice lokalne uprave. 2. Ražljeva i Sižje (bez zaselaka Borice i Komar) pripalo je Tuzlanskom srezu. Krtova i Porječina. Kruševica. Jezik u građi: bosanski. godine (“Sl. Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o području srezova i opština u NR Bosni i Hercegovini 1958. – 1980. Kakmuž. Historijat stvaraoca fonda: Zakonom o podjeli teritorije NR Bosne i Hercegovine na srezove. Bosansko Petrovo Selo.Brđani. Bosansko Petrovo Selo. Gnojnica.. 53 kut. list NR BiH’’ br.549 fasc.. 2. pripalo Gračaničkom srezu. 4. 6. Krtova. – 1962. 11/52... ali i za rješavanje imovinskopravnih odnosa fizičkih i pravnih lica. Orahovica Gornja. gradove i opštine 1952.3.) samo se mijenja broj naseljenih mjesta u sastavu opštine Bosansko Petrovo Selo. 17/55. Sjedište Narodnog odbora opštine je bilo u Bosanskom Petrovom Selu – Lužani. Dobošnica. 1992. 23/58. Kakmuž. 2 omota (579. 5. Miričina. Količina građe: 111 knj. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SAP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1952.) Bosansko Petrovo Selo kao opština sa naseljenim mjestima u svom sastavu (Berkovica. godine Bosansko Petrovo Selo je kao naseljeno mjesto pripalo opštini Gračanica u Tuzlanskom srezu.

Sadržaj fonda: Fond sadrži zapisnike sa sjednica, rješenja o dodjeli nacionalizovanog zemljišta, eksproprijacije zemljišta, urbanističke saglasnosti i građevinske dozvole za objekte, upotrebne dozvole, dodjele zemljišta, polaganje ispita, otvaranje trgovinskih radnji i drugih objekata, dokumente Službe za budžet i finansije, projekte itd. Serije u fondu: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Sekretar Odjeljenje za opštu upravu i unutrašnje poslove Odjeljenje za društvene službe Odjeljenje za finansije Odjeljenje za privredu, rad i radne odnose Odjeljenje narodne odbrane Odjeljenje za komunalne poslove Građa ratne produkcije

Valorizacija fonda: 2 Fond se može koristiti za istraživanja razvoja i djelatnosti opštine Tuzla (privredne, stambene i komunalne izgradnje, kulturne i prosvjetne djelatnosti, socijalne politike), ali i za rješavanje imovinsko-pravnih odnosa fizičkih i pravnih lica (građevinske dozvole, dodjele zemljišta, nacionalizacije, eksproprijacije itd.). Jezik u građi: bosanski, srpski, hrvatski Pismo u građi: latinica, ćirilica Arhivistička informativna pomagala: PrP (registri, upisnici, protokoli) Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1955. – Promjene naziva stvaraoca fonda: 1. Narodni odbor opštine Tuzla (od 1955. do 1964.godine) 2. Skupština opštine Tuzla (od 1964. do 1974. godine) 3. Skupština opštine Tuzla (od 1974. do 1990. godine) Historijat stvaraoca fonda: Prezidijum Narodne skupštine NR Bosne i Hercegovine je 28. aprila 1952. godine objavio Zakon o podjeli teritorije NR Bosne i Hercegovine na srezove, gradove i opštine (“Sl. list NR BiH’’ broj 11/52), a Tuzla je gradska opština u čije područje ulaze mjesta: Tuzla, Kreka, Rudarska kolonija Bukinje, Željeznička stanica Bukinje, Rudnik Bukinje, Rudarska kolona Šićki Brod, Ši Selo, Rasovac, Solina, Brđani, Dolovi, Vršani, Slavinovići, Hudeč, Husino (bez zaseoka Petrovice).
99

Narodna skupština NR Bosne i Hercegovine je 12. jula 1955. godine usvojila Zakon o sprovođenju novog uređenja opština i srezova (“Sl. list NR BiH” broj 16/55) po kojem narodni odbori opština i novih srezova treba da obrazuju svoje upravne organe i mjesne urede najkasnije do 01. septembra 1955. godine kada će se ukinuti Zakon o narodnim odborima gradova i gradskih opština, čije su odredbe važile do 31. augusta 1955. godine. Zakonom o području srezova i opština u NR Bosni i Hercegovini (“Sl. list NR BiH’’ broj 17/55) Tuzla je opština sa sjedištem Narodnog odbora opštine u Tuzli u čijem sastavu su naseljena mjesta: Breze, Brđani, Bukinje, Cerik, Crno Blato, Čaklovići Donji, Čanići, Dobrnja, Dokanj, Dolovi, Grabovica Donja, Hudeč, Husino, Kiseljak, Kolovrat, Kreka, Križani, Krtolije, Lipnica, Lipnica Donja, Lipnica Gornja, Lipnica Srednja, Ljepunice, Ljubače, Marina Glava, Mihatovići, Milešići, Moračani, Mramor, Orašje, Par Selo Gornje, Pasci Donji, Pasci Gornji, Petrovice Donje, Plane, Pogorioci, Poljana, Rapače, Rasovac, Simin Han, Slavinovići, Snoz, Solina, Svojtina, Ševar, Šići, Šićki Brod, Ši Selo, Tisovac, Trstje, Tuzla, Vršani.

Skupština opštine Lukavac
Signatura fonda: BiH-ATKT/SOLu Vremenski raspon građe: 1948. – 1980. ; 1992. – 1995. ; 1993 – 2001. Količina građe: 5 knj., 17 kut., 1218 pov., 173 reg., 7 fasc. (244 d/m) 19 kut., 363 reg., 120 pov. ; 201 reg., 4 pov. Sadržaj fonda: Fond sadrži građu koja se odnosi na rad Opštine i njenih organa, katastar zemljišta i zgrada, eksproprijacije, arondacije, nacionalizacije, uzurpacije, građevinske dozvole, lokacije, tehničke preglede objekata, radne odnose, inspekcije, zaštitu i prava boraca i invalida, zdravstvo, starateljstva, projekte, protokole itd. Građa nastala u ratnom periodu 1992. – 1995. godine sastoji se od dokumentacije nastale u radu općinskih organa i službi – kartoteka, zakonodavna djelatnost, odbrana, statistika, inspekcijski poslovi, urbanističke saglasnosti, dodjela građevinskog zemljišta, eksproprijacije, promet zemljišta i zgrada, sjednice SO, sjednice Ratnog predsjedništva, Krizni štab Općine, porezi, rješenja o odobrenju izgradnje, odluke, zdrvstvo, obrazovanje, komunalni poslovi, zanatstvo, finansijska i knjigovodstvena dokumentacija, uplate za Armiju RBiH, Općinsko vijeće – materijali itd. U okviru ovoga fonda nalazi se i građa Logističkog centra za period 1993. – 2001. godina, jer ga je Općina formirala za potrebe snabdijevanja stanovništva i Armije sa hranom i odjećom. Fond sadrži pretežno finansijsko-računovodstvenu dokumentaciju, nešto opće, pravne dokumentacije, spisak stanovništva Lukavca, ulaz i izlaz humanitarne robe, komercijalne robe, spiskovi dostavljene robe, knjige evidencije akata itd. Serije u fondu: 1. Zapisnici sa sjednica 2. Odjeljenje za opšte poslove 3. Odjeljenje za privredu
100

4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Odjeljenje za finansije Odjeljenje za urbanizam i stambeno-komunalne poslove Odjeljenje za narodno zdravlje i socijalno staranje Odjeljenje za prosvjetu i kulturu Projekti Ratna dokumentacija Logistički centar

Valorizacija fonda: 2 Fond može poslužiti za proučavanje privrednog i kulturnog razvoja, komunalne i stambene izgradnje, socijalne politike i prosvjetne djelatnosti na području lokalne uprave. Osim toga, može poslužiti i za rješavanje imovinsko-pravnih odnosa pravnih i fizičkih lica (dodjela zemljišta, građevinske dozvole, rješenja o eksproprijaciji, nacionalizaciji i uzurpaciji i sl.). Jezik u građi: bosanski, srpski, hrvatski Pismo u građi: latinica, ćirilica Arhivistička informativna pomagala: PrP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: ograničena Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1948. – Promjene naziva stvaraoca fonda: 1. 2. 3. 4. Mjesni narodni odbor Lukavac Narodni odbor gradske opštine Lukavac Narodni odbor opštine Lukavac Skupština opštine Lukavac

Historijat stvaraoca fonda: Na osnovu Zakona o teritorijalnoj podjeli Bosne i Hercegovine na okruge, srezove i područja mjesnih narodnih odbora i Uredbe o određivanju područja narodnih odbora i ustanovljenju sjedišta mjesnih narodnih odbora (“Sl. list Federalne Bosne i Hercegovine” br. 11/45), donesenih od strane Narodne vlade NR Bosne i Hercegovine augusta mjeseca 1945. godine, Tuzlanskom okrugu je pripadao Lukavački srez koji je obuhvatao 21 mjesni narodni odbor sa sjedištem u: Banovićima, Bistarcu, Brijesnici Donjoj, Devetaku, Dobošnici, Gnojnici, Kiseljaku, Lukavcu Muslimanskom, Miričini, Orahovici Muslimanskoj, Poljicu, Priluku, Podgorju, Puračiću, Seoni, Smolućoj, Treštenici Srpskoj, Turiji, Tulovićima, Tumarama i Vasiljevcima. Zakonom o administrativno-teritorijalnoj podjeli NR Bosne i Hercegovine 1947. godine na srezove, gradove, gradske reone, gradska naselja i područja mjesnih narodnih odbora (“Sl. list NR BiH” br. 29/47) Lukavac je kao mjesni narodni odbor sa sjedištem u Lukavcu Muslimanskom pripadao Tuzlanskom srezu. U sastavu područja MNO-a Lukavac bila su sela, zaseoci, naselja i manji gradovi: Lukavac Muslimanski, Lukavac Tvornica, Modrac, Crveno Brdo, Huskići i Zagorje. Narodna skupština NR Bosne i Hercegovine 28. aprila 1952. godine donijela je i proglasila Zakon
101

o podjeli teritorije NR Bosne i Hercegovine na srezove, gradove i opštine (“Sl. list NR BiH” br. 11/52) po kojem Tuzlanskom srezu pripada gradska opština Lukavac sa sjedištem Narodnog odbora gradske opštine u Lukavcu, u koju ulaze: Smoluća, Šikulje, Lukavac Srpski, Lukavac Muslimanski, Lukavac Fabrika, Naselje Koksara, Modrac, Crveno Brdo, Huskići, Zagorje, Bistarac Gornji, Kalajevo i Brgule. Godine 1955. Zakonom o području srezova i opština u NR Bosni i Hercegovini (“Sl. list NR BiH” br. 17/55) Tuzlanskom srezu pripada opština Lukavac sa sjedištem Narodnog odbora opštine u Lukavcu i naseljenim mjestima u svom sastavu: Bistarac Donji (sa zaseokom Delevari), Bistarac Gornji, Bokavići (sa zaseokom Pirkovac), Brgule, Crveno Brdo, Huskići, Kalajevo, Lukavac, Lukavac Gornji, Modrac, Prline, Puračić, Smoluća, Šikulje, Tabaci i Zagorje. U periodu od 1958. do 1962. godine izmjenama i dopunama Zakona o područjima srezova i opština u NR Bosni i Hercegovini mijenjao se i broj naseljenih mjesta u sastavu opštine, pa je Lukavac 1962. godine (“Sl. list NR BiH” br. 47/62) u svom sastvu imao naseljena mjesta: Babice Donje, Babice Gornje, Berkovica, Bikodže, Bistarac Donji, Bistarac Gornji, Bokavići, Borice, Brijesnica Donja, Brijesnica Gornja, Caparde, Cerik, Crveno Brdo, Devetak, Dobošnica, Gnojnica, Huskići, Jaruške Donje, Jaruške Gornje, Kalajevo, Komar, Krtova, Kruševica, Lukavac, Lukavac Gornji, Mičijevići, Milino Selo, Modrac, Orahovica, Poljice, Prline, Prokosovići, Puračić, Semići, Sižje, Smoluća Donja, Smoluća Gornja, Stupari, Šikulje, Tabaci, Tumare, Turija, Vasiljevci, Vijenac i Zagorje.

Skupština opštine Banovići
Signatura fonda: BiH-ATKT/SOBa Vremenski raspon građe: 1946. – 1977. Količina građe: 1190 fasc. (203 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži zapisnike sa sjednica, dokumente iz oblasti opšte uprave, obrazovanja, kulture, zdravstva, finansija, građevinarstva i poljoprivrede, dozvole i rješenja za prijavu i odjavu zanatskih radnji, urbanističke, građevinske i upotrebne dozvole, rješenja o eksproprijaciji, nacionalizaciji i dodjeli zemljišta. Serije u fondu: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sekretarijat – Odjeljenje za opštu upravu Sekretarijat – Odjeljenje za rad i radne odnose Odjeljenje za finansije Odjeljenje za privredu i komunalne poslove Odjeljenje za narodno zdravlje i socijalno staranje Odjeljenje za prosvjetu i kulturu Projekti

102

Valorizacija fonda: 2 Fond može poslužiti za proučavanje privrednog razvoja, komunalne i stambene izgradnje, socijalne politike kao i kulturne i prosvjetne djelatnosti opštine, ali i za rješavanje imovinskopravnih odnosa fizičkih i pravnih lica (građevinske dozvole, dodjele zemljišta itd.). Jezik u građi: bosanski, srpski, hrvatski Pismo u građi: latinica, ćirilica Arhivistička informativna pomagala: PrP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1946. – Promjene naziva stvaraoca fonda: 1. 2. 3. 4. Mjesni narodni odbor Banovići Narodni odbor gradske opštine u Litvi Narodni odbor opštine Litva Skupština opštine Banovići

Historijat stvaraoca fonda: Na osnovu Zakona o teritorijalnoj podjeli Federalne Bosne i Hercegovine na okruge, srezove i područja mjesnih narodnih odbora (“Sl. list Federalne Bosne i Hercegovine” br. 11/45) 1945. godine Banovići kao mjesni narodni odbor sa selima Banovići, Pribitkovići i Milići pripada Lukavačkom srezu Tuzlanskog okruga. Godine 1947. (“Sl. list NR BiH” br. 29/47) Mjesni narodni odbor Banovići sa selima, zaseocima i naseljima u svom sastavu: Banovići, Pribitkovići, Milići, Tulovići, IvovićGrivice, Treštenica Srpska, Treštenica Muslimanska, Podgorje, Repnik i Bučik Gornji pripada Tuzlanskom srezu, a 1950. godine (“Sl. list NR BiH” br. 10/50) Banovići imaju dva mjesna narodna odbora sa sjedištem u Banovićima (u koji ulaze: Banovići, Pribitkovići, Milići, Tulovići, Ivović Grivice, Treštenica Muslimanska, Podgorje, Repnik, Bučik Gornji, Željova i Treštenica Srpska) i Banovićima Rudnik (u koji ulazi Banovići Rudnik). Zakonom o podjeli teritorije NR Bosne i Hercegovine na srezove, gradove i opštine (“Sl. list NR BiH” br. 11/52) 1952. godine Tuzlanskom srezu pripadaju Banovići kao gradska opština sa sjedištem narodnog odbora gradske opštine u Litvi, u koju ulaze: Jaruške Gornje, Pribitkovići, Milići, Treštenica Srpska, Treštenica Muslimanska, Bučik Gornji, Banovići, Tulovići, Grivice, Omazići, Repnik, Podgorje, Litva naselje i Željava. Godine 1955. Zakonom o području srezova i opština u NR Bosni i Hercegovini (“Sl. list NR BiH” br. 17/55) Tuzlanskom srezu pripada opština Litva sa sjedištem narodnog odbora opštine u Litvi i naseljenim mjestima u svom sastavu: Banovići, Bučik Gornji, Grivice, Litva, Milići, Omazići, Podgorje, Pribitkovići, Repnik, Treštenica Donja, Treštenica Gornja, Tulovići i Željeva. Godine 1958. i 1962. (“Sl. list NR BiH” br. 23/58. i 47/62) Banovići kao opština, sa sjedištem Narodnog odbora opštine u Banovićima, i naseljenim mjestima u svom sastavu (Banovići, Banovići Selo, Borovac, Ćatići, Gornji Bučik, Grivice, Lozna, Milići, Mrgan, Omazići, Oskova, Podgorje, Pribitkovići, Repnik, Seona, Treštenica Donja, Treštenica Gornja, Tulovići, Željeva) pripadaju Tuzlanskom srezu.
103

Skupština opštine Srebrenik
Signatura fonda: BiH-ATKT/SOS Vremenski raspon građe 1947. – 1978., 1992. – 1995. Količina građe: 83 reg., 677 fasc., 106 ukor. knj., 207 VHS kaseta i 200 DVD-a (168 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži građu koja se odnosi na rad opštinskih organa i službi, skupštine, opštu upravu, matičnu službu, društvene službe, finansije, imovinsko-pravne poslove, katastar zemljišta i zgrada, urbanizam i stambeno-komunalne poslove, privredu, građanska stanja, obrazovanje, saobraćaj, komunikacije, zaštitu prava boraca i dr. Napomena: Fond također, sadrži i dokumentaciju ratnog perioda 1992. – 1995. godine (VHS kasete i DVD snimke koje je sačinila lokalna TV Srebrenik). Serije u fondu: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Zapisnici sa sjednica Odjeljenje za opšte poslove Odjeljenje za finansije Odjeljenje za imovinsko-pravne poslove Odjeljenje za privredu i stambeno-komunalne poslove Odjeljenje matične službe Ratna dokumentacija 1992. – 1995.

Valorizacija fonda: 2 Fond može poslužiti za proučavanje privrednog i kulturnog razvoja, komunalne i stambene izgradnje, socijalne politike i prosvjetne djelatnosti na području lokalne uprave. Osim toga, može poslužiti i za rješavanje vlasničkih odnosa pravnih i fizičkih lica (građevinske dozvole, rješenja o osnivanju i prestanku sa radom privatnih i zanatskih radnji, eksproprijacija, građanska stanja i sl.). Jezik u građi: bosanski, srpski, hrvatski Pismo u građi: latinica, ćirilica Arhivistička informativna pomagala: PrP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: ograničena Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1947. – Promjene naziva stvaraoca fonda: 1. Mjesni narodni odbor Srebrenik
104

2. Narodni odbor opštine Srebrenik 3. Skupština opštine Srebrenik Historijat stvaraoca fonda: Na osnovu Zakona o teritorijalnoj podjeli Federalne Bosne i Hercegovine na okruge, srezove i područja mjesnih narodnih odbora 1945. godine Srebrenik kao mjesni narodni odbor čije je sjedište u Srebreniku Donjem, sa selima Srebrenik Donji, Srebrenik Gornji i Ćehaje pripada Gradačačkom srezu Tuzlanskog okruga. Ovakva podjela ostaje do 1952. godine kada Srebrenik kao opština sa sjedištem Narodnog odbora opštine u Donjem Srebreniku (Željeznička Stanica), u koju ulaze: Donji Srebrenik, Gornji Srebrenik, Moranjci Donji (Čifluk), Seona, Cage, Uroža, Rapotnica, Brnjičani, Ljenobud Gornji i Ljenobud Donji, pripada Tuzlanskom srezu (Zakon o podjeli teritorije NR Bosne i Hercegovine na srezove, gradove i opštine “Sl. list NR BiH’’ broj 11/52.). U periodu od 1955. do 1962. godine Zakonom i izmjenama i dopunama Zakona o područjima srezova i opština u NR Bosni i Hercegovini mijenjao se i broj naseljenih mjesta u sastavu opštine, pa je Srebrenik 1962. godine u svom sastavu imao naseljena mjesta: Babanovići, Brezik, Brnjičani, Cage, Cerik, Crveno Brdo, Čekanići, Ćehaje, Donji Moranjci, Donji Srebrenik, Drapnići, Falešići, Gornji Hrgovi,Gornji Moranjci, Gornji Srebrenik, Jasenica, Kuge, Like, Lisovići, Ljenobud, Maoča Tuzlanska, Podorašje, Podpeć, Rapatnica, Seona, Sladna, Straža, Špionica Donja, Špionica Gornja, Špionica Srednja, Tinja Donja, Tinja Gornja, Tutnjevac, Uroža i Zahirovići.

Skupština opštine Kalesija
Signatura fonda: BiH-ATKT/SOKa Vremenski raspon građe: 1901. – 1975., 1992. – 1995. Količina građe: 166 pov., 26 reg. (21 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži građu koja se odnosi na rad opštinskih službi i opštinskih organa, građevinske dozvole, uzurpaciju zemljišta, eksproprijaciju, dodjelu zemljišta, obrazovanje, školstvo, zdravstvenu zaštitu i druge oblasti. Napomena: Dio građe odnosi se na projektnu dokumentaciju (neki objekti za period od 1901. do 1925. godine). Preuzeta je i građa Općine Kalesija – ratni period (1992. – 1995.), nije kompletna i sastoji se od dokumentacije koja se odnosi na Ratno predsjedništvo, Izvršni odbor, Općinsko vijeće, Općinskog načelnika, matičnu službu, poslove privrede i društvene djelatnosti, budžet, civilnu zaštitu itd. Serije u fondu: 1. Odjeljenje za opšte poslove 2. Odjeljenje za privredu i finansije
105

3. Odjeljenje za stambeno-komunalne poslove 4. Projekti 5. Ratna dokumentacija 1992. – 1995. Valorizacija fonda: 2 Fond po svome sadržaju i sačuvanosti može poslužiti u svrhu dokazivanja vlasništva pravnih i fizičkih lica (projekti, građevinske dozvole, uzurpacije, dodjela zemljišta, eksproprijacije, invalidnine itd.), a građa ratnog perioda može poslužiti kao izvor za proučavanje ratnih događaja, djelovanja i rada općine na području lokalne uprave. Jezik u građi: bosanski, srpski, hrvatski Pismo u građi: latinica, ćirilica Arhivistička informativna pomagala: PrP, SAP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: ograničena Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1959. – Promjene naziva stvaraoca fonda: 1. 2. 3. 4. Mjesni narodni odbor Kalesija Narodni odbor opštine Memići Narodni odbor opštine Kalesija Skupština opštine Kalesija

Historijat stvaraoca fonda: Na osnovu Zakona o teritorijalnoj podjeli Federalne Bosne i Hercegovine na okruge, srezove i područja mjesnih narodnih odbora 1945. godine, Kalesija kao mjesni narodni odbor čije je sjedište u Kalesiji Srpskoj, sa selima Kalesija Srpska i Kalesija Muslimanska pripada Zvorničkom srezu Tuzlanskog okruga. Od 1947. do 1950. godine naziv mjesnog narodnog odbora je Kalesija u čije područje ulaze: Kalesija, Prnjavor i Dubnica. Zakonom o podjeli teritorije NR Bosne i Hercegovine na srezove, gradove i opštine (“Sl. list NR BiH” br. 11/52) 1952. godine Zvorničkom srezu pripadaju Memići sa sjedištem Narodnog odbora opštine u Memićima, u koju ulaze: Caparde, Hajvazi, Kusonje, Kosovača, Memići, Bulatovci, Brezik, Mahala, Zukići, Baljkovica, Potočani, Kalesija, Prnjavor i Dubnica, a 1955. godine Zakonom o području srezova i opština u NR Bosni i Hercegovini Memići kao Narodni odbor opštine imaju više naseljenih mjesta u svom sastavu. U periodu 1958.1962. godine Zakonom i izmjenama i dopunama Zakona o područjima srezova i opština u NR Bosni i Hercegovini Kalesija sa sjedištem narodnog odbora opštine u Kalesiji pripada Tuzlanskom srezu, a mijenjao se i broj naseljenih mjesta u sastavu opštine, pa je Kalesija 1962. godine u svom sastavu imala naseljena mjesta: Borogovo, Brezik, Bulatovci, Caparde, Dubnica, Gojčin, Hajvazi, Hrasno Donje, Hrasno Gornje, Jeginov Lug, Jelovo Brdo, Kalesija, Kikači, Kulina, Kusonje, Lipovice, Mahala, Matkovac, Memići, Miljanovci, Osmaci, Petrovice Gornje, Prnjavor, Rainci Donji, Rainci

106

Šeher. Jezik u građi: bosanski. Vukovije Gornje. Viličevići. Serije u fondu: 1. Vukovije Donje. Skupština opštine Živinice 107 .hrvatski Pismo u građi: latinica. socijalne politike i prosvjetne djelatnosti na području opštine Živinice. – 1973. dodjelu zemljišta.Gornji. uzurpaciju. 4. – Promjene naziva stvaraoca fonda: 1. Rakino Brdo. 6. Tojšići. 5. a sastoji se od opšte. 7. Mjesni narodni odbor Živinice 2. Sajtovići. pravne. Seljublje. građevinske dozvole i sl. personalne. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: PrP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1945. srpski. 2. kao i one koja se odnosi na eksproprijaciju. Zapisnici sa sjednica NOO-e Odjeljenje za opšte poslove Odjeljenje za privredu i rad Odjeljenje za finansije Odjeljenje za stambeno-komunalne poslove Odjeljenje za narodno zdravlje i socijalno staranje Projekti Valorizacija fonda: 2 Fond može poslužiti kao izvor za proučavanje privrednog i kulturnog razvoja. Skupština opštine Živinice Signatura fonda: BiH-ATKT/SOŽ Vremenski raspon građe: 1941. Osim toga. Sarači. Narodni odbor opštine Živinice 3.. 1854 pov. komunalne i stambene izgradnje. (220 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži građu koja se odnosi na rad skupštinskih organa i službi. 3. finansijsko-računovodstvene i projektne dokumentacije. Zelina i Zolje. može poslužiti za rješavanje imovinsko-pravnih odnosa pravnih i fizičkih lica. Količina građe: 9 knj.

Dunojevići. 4 kut. Maline. Priluk. 3. Zukići i Živinice. Šerići. – 1980. i 1950. Dubrave Donje. a 1947. 8. 5. 2. pa je 1962.. Od 1952. Suha.. srezove i područja mjesnih narodnih odbora 1945.) nije kompletna što je dijelom posljedica ratnih dejstava. projekti. Vrnojevići. Dubrave Gornje. Količina građe: 298 knj. 4.Historijat stvaraoca fonda: Na osnovu Zakona o teritorijalnoj podjeli Federalne Bosne i Hercegovine na okruge. Živinice Muslimanske. godine ova Opština u svom sastavu imala naseljena mjesta: Bašigovci. Napomena: Preuzeta građa ratne provenijencije (1992. dokumentacija koja se odnosi na privredu. Suha. matična služba. 1992. zdravstvo. Skupština opštine Gradačac Signatura fonda: BiH-ATKT/SOGd Vremenski raspon građe: 1915. Brnjica Gornja. stambena izgradnja. Kršići. Donja Višća. Đurđevik. Tupković Gornji. Brnjica Donja. godine Živinice su opština u Tuzlanskom srezu sa sjedištem Narodnog odbora opštine u Živinicama. Živinice Muslimanske. Gračanica. 36 reg. Donja Lukavica. Živinice Tvornica. (225 d/m) Sadržaj fonda: Fond se sastoji od raznovrsne dokumentacije koja se odnosi na djelovanje i rad opštinskih organa i službi . i sl.opšta. a Zakonom i izmjenama i dopunama Zakona o područjima srezova i opština u NR Bosni i Hercegovini mijenjao se broj naseljenih mjesta u sastavu opštine Živinice. godine Živinice kao mjesni narodni odbor sa selima Živinice Katoličke. Fabrika. obrazovanje. Gornja Višća. Serije u fondu: 1. godine Mjesni narodni odbor Živinice sa sjedištem u Živinice-Tvornica u sastavu svog područja ima sela – naselja: Živinice Hrvatske. – 1995. Djedina. Svojat. 6. katastar.. Zapisnici sa sjednica Odjeljenje za opštu upravu Odjeljenje za budžet Odjeljenje za rad i radne odnose Odjeljenje imovinsko-pravnih poslova Odjeljenje za stambeno-komunalne poslove Odjeljenje za prosvjetu i kulturu Odjeljenje za narodno zdravlje i socijalno staranje 108 .. osnovne knjige evidencije. personalna. Tupković Donji. finansijska. pravna. Gornje Živinice. urbanizam. 7. građevinske dozvole. 112 fasc. Ljubače i Morančani. Gornja Lukavica. saobraćaj. Kuljan. 1.. Kovači. Suha i Omazići pripadaju Tuzlanskom srezu Tuzlanskog okruga.–1995. Par Selo Donje. Donje Živinice.267 pov. ali će nakon obrade biti pripojena postojećim fondovima ili će od nje biti formirani novi. Zelenika. U okviru fonda primljena je i građa starije provenijencije koja ne pripada ovome fondu. Omazići.

’’ Na osnovu Zakona o teritorijalnoj podjeli Federalne Bosne i Hercegovine na okruge. Zakonom o podjeli teritorije NR Bosne i Hercegovine na srezove. do 1958. stambeno-komunalne izgradnje. eksproprijacija. gradove i opštine 1952. pripada Gradačačkom srezu. godine gradska opština Gradačac sa sjedištem Narodnog odbora gradske opštine u Gradačcu. godine Zakonom o području srezova i opština u NR Bosni i Hercegovini Gradačac kao Narodni odbor opštine pripada Brčanskom srezu i ima više naseljenih mjesta u svom sastavu. u koji ulaze Gradačac i Šibovac. kulturne i prosvjetne djelatnosti i socijalne politike opštine Gradačac. godine Gradačac je ukinut kao srez i postaje opština Gradačac. 5. godine Gradačac je grad u sastavu Gradačačkog sreza Tuzlanske oblasti sa sjedištem Gradskog narodnog odbora u Gradačcu. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: PrP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: ograničena Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1945. 2. Ustav iz 1910. godine vršene su određene promjene organizacije srezova i opština. a ranije opštine na tom području postaju mjesni uredi. 3. srpski. a 1950. Do kraja austrougarske vladavine bivši Gradačački srez je imao 33 općine. ali i kao dokaz za rješavanje imovinsko-pravnih odnosa pravnih i fizičkih lica (građevinske dozvole. Jezik u građi: bosanski. godine Gradačačkom srezu Tuzlanskog okruga pripada grad Gradačac sa sjedištem mjesnog narodnog odbora u Gradačcu. uzurpacija itd. Od 1955. a od 1955.). godine i prateći zakoni uveli su u politički život zemlje Kotarsko vijeće kao neku vrstu izbornih samoupravnih organa. 109 . dodjela zemljišta. a od 1956. hrvatski Pismo u građi: latinica. Godine 1962. – Promjene naziva stvaraoca fonda: 1. Ledenice Katoličke. Lukavac Gornji. srezove i područja mjesnih narodnih odbora 1945. Vida. 4. Ledenice Muslimanske. u koju ulaze: Gradačac.Valorizacija fonda: 2 Fond može poslužiti kao izvor za proučavanje privrednog razvoja. Mjesni narodni odbor Gradačac Gradski narodni odbor Gradačac Narodni odbor gradske opštine Gradačac Narodni odbor opštine Gradačac Skupština opštine Gradačac Historijat stvaraoca fonda: Općina Gradačac je dostavila slijedeće podatke: “U periodu austrougarske okupacije na području Nahije Gradačac postojale su 32 seoske i 1 gradska općina. Mionica Gornja.

(145 d/m) Sadržaj fonda: Fond se sastoji od dokumentacije koja se odnosi na rad organa upravljanja. 7. 1992. Srednja Slatina. projekte i dr. Biberovo Polje. – 1995. Zapisnici sa sjednica Opšta uprava Rad i radni odnosi Prosvjeta i kultura Finansije Komunalni poslovi Narodno zdravlje i socijalno staranje Matična služba Projekti Knjige Valorizacija fonda: 2 Fond može poslužiti za pregled i proučavanje privrednog razvoja. 1/70. Donji Lukavac. Odlukom o Opštinskoj upravi objavljenoj u Službenom glasniku Opštine Gradačac br. 3. . 6. Gornja Tramošnica. Vida. Donje Krečane. Orlovo Polje. 5. 2. regulisana je organizacija i djelokrug organa uprave Opštine na osnovu koje su organizovani sekretarijati (za upravne i inspekcijske poslove. Gornje Krečane. – 1976. Skupština opštine Kladanj Signatura: BIH-ATKT/SOKl Vremanski raspon građe: 1945. Gradačac. Donji Skugrić. dokumentaciju vezanu za obrazovanje. Donje Ledenice. Tolisa. za prihode.. radne odnose. Serije u fondu: 1. 9. Hrgovi Donji. matičnu službu. imovinsko-pravnu službu. finansijsku dokumentaciju. komunalne i stambene 110 . Nakon ukidanja srezova Gradačac se regionalno više povezuje sa Tuzlom. 4. Jasenica. Samarevac. Blaževac. Srnice Gornje. Zelinja Donja. Vučkovci. Donja Tramošnica.. Donja Međeđa. Gornje Ledenice. Novalići.godine Zakonom o područjima srezova i opština u NR BiH Dobojskom srezu pripada Gradačac sa sjedištem Narodnog odbora opštine u Gradačcu i naseljenim mjestima u svom sastavu: Avramovina. Gornja Međeđa. Rajska. Zelinja Srednja. 750 pov. Briježnica. Srnice Donje. Zelinja Gornja. Jelovče Selo. za narodnu odbranu i za unutrašnje poslove). Gornji Lukavac. Sibovac. 8. Turić. 10. Porebrice. Mionica. Gornji Žabar. građevinske dozvole. za opštu upravu i društvene službe. Kerep. Količina građe: 149 knj. 102 reg.

Stupari (sa zaseokom Trnovača). srpski. Brgule. Olovci. Suha. Vučinići). Gojsalići. srezove i područja mjesnih narodnih odbora. Gornji Dopasci. hrvatski Pismo u građi: latinica. Starić. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: PrP. Velika Kula. Nočajevići. Jezik u građi: bosanski. Tuholj. formiran je Mjesni narodni odbor Kladanj sa sjedištem u Kladnju a činili su ga mjesto Kladanj sa zaseocima: Buševo. Crijevčići. Brlošci. Karaula Han. Obrčevac. Vrnovići (sa zaseocima Butkovići. Mladovo. 111 . – Promjene naziva stvaraoca fonda: 1. dokumenti važni za rješavanje imovinsko pravnih odnosa). Ova podjela pretrpjela je neznatne promjene dopunama ovoga Zakona. Gornji Dopasci. Donji Dopasci. Gojakovići. Pauč. Starić. Ljekova Ravan i Plaše). Lupoglavo. Matijevići (sa zaseokom Erkići). Karaula Han. Jelačići. Vranovići. Kula i Karaula. Ravne. godine Kladanjskom srezu je pripadao Kladanj kao opština. Krivajevići. Zakonom o podjeli teritorije NR Bosne i Hercegovine na srezove. Rujići. Mjesni narodni odbor Kladanj 2. Gojsalići. socijalne politike. Brdijeli. Buševo. augusta 1945. Dole. Kovačići. Konjevići. godine. SAP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: ograničena Vremenski raspon stvaraoca fonda: 1945. Ravne. Plaše. Goletići. Suljići. Kladanj. Godine 1955. Tuholj. Tarevo. a 1949. Narodni odbor opštine Kladanj 3. te uopšteno kulturne i prosvjetne djelatnosti opštine Kladanj. Zakonom o području srezova i opština u NR Bosni i Hercegovini Narodni odbor opštine Kladanj sa sjedištem u Kladnju i naseljenim mjestima u svom sastavu (Brateljević (sa zaseokom Zagrađe). Ljeskova Ravan i Suljići.) 1952. Buševo. Skupština opštine Kladanj Historijat stvaraoca fonda: Zakonom o teritorijalnoj podjeli Federacije Bosne i Hercegovine na okruge. Dole. godine kada je Zakonom o ukidanju srezova Ukinut Tuzlanski srez kojem je Opština Kladanj pripadala. Vučinići. sve do 1966. sa sjedištem narodnog odbora opštine u Kladnju. Prijevor. list NR BiH” br. Majdan. Konjevići. Goletići. od 16. Hotani. Prijanovići. Kovačići. Pored toga građa se može koristiti prilikom rješavanja vlasničkih odnosa između pravnih i fizičkih lica (građevinsle dozvole. Kladanj. Gojakovići. godine Tuzlanskoj oblasti. u koji je ulazio: Plahovići. Mladovo. Prijevor. Pauč. Mala Kula. Plahovići. je pripadao Tuzlanskom srezu. Vučićinići. Omačevići.izgradnje. 11/52. kupoprodajni ugovori i dr. Obrčevac. Kovačići. Brateljevići. Butkovići. Konjevići. Plahovići. Mjesni narodni odbor Kladanj pripadao je Kladanjskom srezu i Tuzlanskom okrugu. Lukići (Jošje). gradove i opštine (“Sl.

). Donja Lohinja. 7. uzurpacije. hrvatski Pismo u građi: latinica. eksproprijacije. 2. – 1980. Piskavica. Valorizacija: 2 Fond po svome sadržaju i sačuvanosti može poslužiti u svrhu dokazivanja vlasništva pravnih i fizičkih lica (projekti. Doborovci. srpski. 5. 6. šumarstvo i poljoprivredu. Gornja Lohinja. Gračanica. službe za školstvo. Napomena: Preuzeta je i građa koja se odnosi na rad Općine Gračanica u ratnom periodu 1992. – Historijat stvaraoca fonda: Na osnovu Zakona o području srezova i opština u NR Bosne i Hercegovine (“Sl. dodjela zemljišta. Malešići. – 1995. djelovanja i rada Općine na području lokalne uprave. – 1995. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP (SAP) Stepen sređenosti: registraturski sređen (u toku arhivistička obrada) Dostupnost: ograničena Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1955.Skupština opštine Gračanica Signatura fonda: BiH-ATKT/SOG Vremenski raspon građe: 1955. godine. Serije u fondu: 1.. – 1995. eksproprijacije). kadrovske poslove. službe za geodetske i građevinske poslove (građevinske i urbanističke dozvole. 1992. ugostiteljstvo. Jezik u građi: bosanski.) Narodni odbor opštine Gračanica sa naseljenim mjestima u svom sastavu (Babići. 3. 4. 17/55. Karanovac. a građa ratnog perioda može poslužiti kao izvor za proučavanje ratnih događaja. 486 pov. građevinske dozvole. Količina građe: 101 knj. Odjeljenje za opštu upravu Odjeljenje za finansije Odjeljenje za poljoprivredu i šumarstvo Odjeljenje za komunalne poslove Odjeljenje za građevinarstvo Odjeljenje za kulturu i obrazovanje Ratna dokumentacija 1992. Lendići. 112 . (292 d/m) Sadržaj fonda: Fond se sastoji od dokumentacije koja se odnosi na rad opštinskih organa i službi: za opštu upravu. službe za inspekcijske poslove.. zdravstvo i druge oblasti. invalidnine itd. građevinsko zemljište. uzurpacije.. 2154 fasc. list NR BiH’’ br.

Boljanić. – 1995.) Narodni odbor opštine Gračanica ostao je u sastavu Tuzlanskog sreza ali se povećao broj naseljenih mjesta u njegovom sastavu: Babići. Ratno povjereništvo. 5. Skipovac Donji. Sekretarijat za boračko-invalidsku zaštitu 7. Piskavica. Soko. Skipovac Gornji. Stjepan Polje. poslove uprave. boračko-invalidsku zaštitu. Jezik u građi: bosanski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SAP Stepen sređenosti: registraturski sređen 113 . Ratno predsjedništvo Ratno povjereništvo Izvršni odbor Općinski načelnik Sekretarijat za poslove uprave. Skahovica. djelovanja i rada Općine u ratnom periodu 1992. Malešići. Kakmuž. Gračanica. 2. Miričina. list NR BiH’’ br. Lukavica (dio osim zaseoka Rijeka). prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove. Soko. prostorno uređenje i stambenokomunalne poslove 6. Gornja Lohinja. društvene djelatnosti.Klokotnica Signatura fonda: BiH-ATKT/ODI -Klo Vremenski raspon građe: 1992. je pripadao Tuzlanskom srezu. Količina građe: 7 pov. 3. Orahovica Gornja. Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o područjima srezova i opština u NR Bosni i Hercegovini (“Sl.Sočkovac. Stjepan Polje. 4. Lendići. – 1995. Donja Lohinja. Općinskog načelnika. Karanovac. društvene djelatnosti. Serije u fondu: 1. Sočkovac. (1. Izvršni odbor. Škahovica i Vranovići. 47/62. Orahovica Donja. godine na području lokalne uprave. Džakule. Trnovci (zaselak Džakula) i Vranovići). Rašljeva. Općina Doboj Istok . civilnu zaštitu itd. Porječina. Doborovci. Bosansko Petrovo Selo. Godine 1962.6 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži dokumentaciju koja se odnosi na Ratno predsjedništvo. Civilna zaštita Valorizacija fonda: 2 Fond može poslužiti kao izvor za proučavanje ratnih događaja.

Klokotnica. – 1995. Na osnovu Zakona o konstituisanju novih općina u Federaciji BiH i izmjeni područja općina podijeljenih međuentitetskom i međukantonalnom crtom 1998. Općina Doboj Istok Historijat stvaraoca fonda: Pojavom ratnih dejstava 1992. Klokotnica i dijelovi naseljenih mjesta Lukavica Rijeka i Stanić Rijeka koja su do potpisivanja Mirovnog sporazuma o BiH bila u sastavu Općine Doboj.. koji je vršio ulogu najvišeg predstavničko-političkog tijela u kome su se inicirali. predstavljali i izražavali interesi mjesnih zajednica. godine bili prostori današnje Općine Doboj . CZ Ugljevik – Teočak. hrvatski 114 .Istok. Općinskog vijeća Teočak – Ugljevik. (2. Predsjedništvo SO-e Doboj u egzilu 2. Sjedište Općine Doboj – Istok je u naseljenom mjestu Klokotnica. načelnika. 5 pov. Svijetleća. Sjenina Rijeka. – 1995. Sekretarijata za privredu. a ideja o današnjem nazivu općine nastala je u decembru iste godine. Brijesnica Velika.Dostupnost: ograničena Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1992. Valorizacija fonda: 2 Fond može poslužiti kao izvor za proučavanje ratnih događaja. Sekretarijata za BIZ. Službe finansija. Tokom mjeseca maja 1992. Izvršnog odbora SO Ugljevik. godine konstituisano je Predsjedništvo SO-e Doboj u egzilu sa privremenim sjedištem u Tešnju. Jezik u građi: bosanski. godine došlo je do prekida veza sa dotadašnjim sjedištem Skupštine opštine Doboj u čijem sastavu su od 1962. Suho Polje. Općina Teočak Signatura fonda: BiH-ATKT/O Te Vremenski raspon građe: 1992.5 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži dokumentaciju koja se odnosi na rad Ratnog predsjedništva. godine na području lokalne uprave. Istovremeno je konstituisan Koordinacioni odbor mjesnih zajednica Brijesnica Velika. Brijesnica Mala. Količina građe: 1 sv. – Promjene naziva stvaraoca fonda: 1. Lukavica Rijeka. djelovanja i rada Općine u ratnom periodu 1992. Sjenina i Grapska. Stanić Rijeka. 24 reg.. godine konstituisana je Općina Doboj – Istok koju čine naseljena mjesta: Brijesnica Mala. srpski.

– Historijat stvaraoca fonda: Agresijom na Bosnu i Hercegovinu 1992.15 kut. Sniježnica i dijelovi naselja mjesta Brijest. rješenja. 5. ugovore. Gornja Krčina. 2. odluke. AP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: ograničena Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1992. 1 fasc. 4. 6.. informacije. 330 reg. saglasnosti. programe. obavijesti. izvještaje. 9. Općina Zvornik .Sapna Signatura fonda: BiH-ATKT/OZ .Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: PrP. Količina građe: 6 knj. Jasikovac i Tursunovo Brdo koja su do potpisivanja Mirovnog sporazuma o BiH bila u sastavu Općine Ugljevik. (36 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži zahtjeve.. Serije u fondu: 1. Od 1998..Sa Vremenski raspon građe: 1992. – 1995. potvrde. 7. Područje Općine Teočak čine naseljena mjesta: Stari Teočak. Teočak – Krstac. Bilalići. Ratno predsjedništvo Izvršni odbor Načelnik općine Matični ured Povjereništvo u Zagrebu Sekretarijat za privredu Sekretarijat za poljoprivredu Sekretarijat za izbjegla i raseljena lica Općinsko vijeće Boračko invalidska zaštita Komisija za razmjenu ratnih zarobljenika 115 . finansijsku dokumentaciju i knjige djelovodnog protokola. Jesenje. – 1995. Dokumentacija je nastala u radu Općine Zvornik sa privremenim sjedištem u Tuzli i Sapni u ratnom periodu 1992. uvjerenja. 11. godine na osnovu Zakona o konstituisanju novih općina u Federaciji BiH i izmjeni područja općina podijeljenih međuentitetskom i međukantonalnom crtom konstituisana je Općina Teočak sa sjedištem u naseljenom mjestu Teočak. 10. godine a na osnovu Odluke o izboru predsjednika i članova Ratnog predsjedništva funkcionisala je SO Ugljevik na području slobodnog dijela Opštine. 13 pov. godine. 3. 8..

Sapna i dijelovi naseljenih mjesta Baljkovica. hrvatski Pismo u građi: latinica 116 . 35 reg. srpski. kartice. – 1995. Količina građe: 2 knj. godine radila je Općina Zvornik sa privremenim sjedištem u Tuzli i Sapni. – Historijat stvaraoca fonda: U ratnom periodu 1992. (5 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži ulazne i izlazne račune magacina. Vitinica i Zaseok koja su do potpisivanja Mirovnog sporazuma o BiH bila u sastavu Općine Zvornik. – 1995.12. ali može poslužiti za proučavanje načina rada ovoga Centra. Opštinski logistički centar za pomoć narodima BiH Kladanj Signatura: BiH-ATKT/OLC Kl Vremanski raspon građe: 1993. Logistički centar Valorizacija fonda: 2 Fond može poslužiti kao izvor za proučavanje ratnih događaja.. blagajnu. srpski. Finansijska dokumentacija 13. Rožanj. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: PrP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: ograničena Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1992. Jezik u građi: bosanski. Sjedište Općine Sapna je u naseljenom mjestu Sapna. spiskove o raspodjeli humanitarne pomoći. naloge za isplatu i naplatu. Valorizacija fonda: 2 Fond nije kompletan. djelovanja i rada Općine na području lokalne uprave. Međeđa. Rastošnica. odluke i ugovore o pomoći. Kiseljak. Kraljevići. Na osnovu Zakona o konstituisanju novih općina u Federaciji BiH i izmjeni područja općina podijeljenih međuentitetskom i međukantonalnom crtom konstituisana je Općina Sapna koju čine naseljena mjesta: Goduš. Nezuk.. 11 pov. Jezik u građi: bosanski. izvještaje o završenoj raspodjeli za socijalno ugroženo stanovništvo.

6 d/m) 117 . – 1998. Opštinska služba za boračko-invalidsku zaštitu Srebrenica Signatura: BiH-ATKT/OSBIZ Sb Vremanski raspon građe: 1994. primljene i poslate dopise. Historijat stvaraoca fonda: Predsjedništvo Skupštine opštine Kladanj je na sjednici održanoj 03. koji se odnose na djelovanje i rad Službe BIZ-a Opštine Srebrenica. prikupljanje. Organ rukovođenja bio je direktor kojeg imenuje i razrješava Izvršni odbor Opštine na prijedlog povjerenika Logističkog centra uz saglasnost Koordinacionog odbora humanitarnih organizacija Kladanj. dokumentaciju prvostepene stambene komisije. prihvat i podjelu humanitarne pomoći.. 1998.). spiskove RVI opštine Srebrenica. U skladu sa Odlukom o proglašenju preduzeća i finansijskih institucija od posebnog značaja za opštinu u ratnim uslovima Upravni odbor nije imenovan. odjavljene predmete korisnika izuzetnog materijalnog obezbjeđenja.. 1993. likvidacione liste. Općinsko vijeće Kladanj je na sjednici održanoj 27. 06.. prijedloge za priznavanje prava na izuzetno materijalno obezbjeđenje. Količina građe: 18 knj. završni računi). potvrde o statusu boračke populacije. Sjedište Centra je bilo u Kladnju. Sadržaj fonda: Fond sadrži: rješenja za priznavanje prava na porodičnu invalidninu. registar nestalih lica i finansijsku dokumentaciju (blagajna. spiskove korisnika sa ostvarenim pravima na porodičnu invalidninu. 10.). 100 reg. 2 pov. 2 kut. kada je Predsjedništvo Skupštine opštine Kladanj donijelo Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Logističkog centra za pomoć narodima RBiH (“Službeni glasnik Opštine Kladanj’’ broj 3/93.01. godine donijelo Odluku o osnivanju logističkog centra čiji je puni naziv glasio: “Opštinski logistički centar za pomoć narodima BiH Kladanj’’ (“Službeni glasnik Opštine Kladanj’’ broj 2/93. stvaranje robnih rezervi i obezbjeđenje repromaterijala za potrebe privrede.. 24 sv. a njegovu funkciju vršio je Izvršni odbor Opštine sve do 29. godine. (11. godine donijelo Prijedlog za pokretanje redovne likvidacije Logističkog centra Kladanj (“Službeni glasnik Općine Kladanj” broj 1/98. zahtjeve za isplatu novčanih prinadležnosti.Arhivistička informativna pomagala: PrP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: ograničena Vremenski raspon stvaraoca fonda: 1993. izvodi. – 2001. generalne spiskove obračuna porodične invalidnine. 1993.) kojom je utvrđeno da su organi upravljanja i rukovođenja javnog preduzeća direktor i upravni odbor čije članove imenuje osnivač. a poslovao je kao javno preduzeće u državnoj svojini i obavljao sve poslove koji se odnose na obezbjeđenje racionalnog snabdijevanja stanovništva.

Knjige Valorizacija fonda: 2 Fond nije cjelovit. 85 pov. registar nestalih boraca. uvjerenja. Serije u fondu: 1. djelovodni protokoli. Jezik u građi: bosanski.. ( 21. 102 reg. Finansijska dokumentacija 3. sveska sa podacima o poginulim. hrvatski. registar ranjenih boraca. Sekretarijat za BIZ Bratunac 2. Napomena: U okviru ovog fonda preuzet je i jedan registrator sa građom BIZ-a Vlasenica. Količina građe: 26 knj.. Knjige 5.2001.. – 2001. ali je važan jer može poslužiti kao osnova za istraživanje djelovanja i rada ove Službe u periodu 1994. evidencije popunjenih matičnih kartona šehida. godine. privremena rješenja. – 2001.. a odnosi se na izjave i spiskove iz 1993. arhiva protokola. fakture i sl. 23 sv. Finansijska dokumentacija 4. Opštinska služba za boračko-invalidsku zaštitu Bratunac sa sjedištem u Tuzli Signatura: BiH-ATKT/OSBIZ Br Vremanski raspon građe: 1993. blagajne. Arhiva protokola 3. Arhiva protokola 2.Serije u fondu: 1.6 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži dokumentaciju koja se odnosi na djelovanje i rad Službe za boračko invalidsku zaštitu Bratunac: arhiva komisije Sekreterijata za BIZ Bratunac. srpski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: ograničena Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1994. godine. BIZ Vlasenica 118 .

M4 obrasci. 5. ali je važan jer može poslužiti kao osnova za istraživanje djelovanja i rada ove Službe u periodu 1993. pristupačan za korištenje. Zavod za platni promet Federacije Bosne i Hercegovine – Filijala Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/ZPPFBiH-FTZ Vremenski raspon građe: 1953. godine preuzela građu Bratunca za koje je izvršeno preseljenje spisa u druge Službe prema mjestu prebivališta.. 3. 7 paketa.2001. – 2001. registraturski sređen. 183 kut.. a jedan dio Poreznoj ispostavi Tuzla i drugim poreznim ispostavama na području Tuzlanskog kantona. Jezik u građi: bosanski.. 143 pov. 6. završni računi) Lični kartoni Dosijei radnika Evidencije stanova 119 . 1 omot (180 d/m) Sadržaj fonda: Fond je necjelovit. godine. hrvatski. – 2002. 2. informatičke i posredničke usluge Sarajevo – Poslovnica Tuzla.Valorizacija fonda: 2 Fond nije cjelovit. 137 reg. srpski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: ograničena Vremenski raspon stvaraoca fonda: 1993. Količina građe: 2 knj. Podružnica Orašje Odjeljenje za opšte poslove Odjeljenje za finansije (platne liste.. Dokumentacija operativnog karaktera predata je Agenciji za finansije. 4. pa je Služba za boračko-invalidsku zaštitu Općine Tuzla 2001. Historijat stvaraoca fonda: Služba za boračko-invalidsku zaštitu Općine Bratunac je u ratnom i poslijeratnom periodu imala sjedište u Tuzli.. 49 fasc.. Serije u fondu: 1.

. djelovodni protokoli. matična knjiga radnika. 89 reg. – 2002. U svom radu imao je više transformacija i statusnih promjena. 4 bloka. 1953.Valorizacija fonda: 4 Fond je zbog sačuvanosti i sadržaja male vrijednosti i može poslužiti kao pomoćni izvor za istraživanje raznih knjigovodstvenih propisa i promjena na uskom području jedinice lokalne uprave.04. hrvatski Pismo u građi: latinica. pravne. može poslužiti zaposlenicima čiji se dosijei nalaze u ovom fondu. Jezik u građi: bosanski. – 2002. osnovna sredstva i sl. Služba društvenog knjigovodstva Tuzla. Količina građe: 6 knj. kartoni LD-a.. sadrži samo dio dokumentacije iz oblasti opšte. 20 fasc. Zavod za platni promet Federacije Bosne i Hercegovine-Filijala Tuzla. 1 sv. U početku 1953. Promjene naziva stvaraoca fonda: 1. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: PrP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: ograničena Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1953. Također. ugovori..5 d/m) Sadržaj fonda: Fond je fragmentaran. godine.. – 1997. godine do ukidanja (30. Historijat stvaraoca fonda: Zavod za platni promet – Filijala Tuzla radi od 1953. pravni akti. 77 pov. srpski. 1997. (29. kadrovske i finansijske službe. 30 kut. jer je nakon preuzimanja u Arhiv utvrđeno da nedostaju pravilnici.. – 2005. 2. radio je pod nazivom Služba društvenog knjigovodstva Tuzla. platne liste. Kadrovska služba 3. Finansijska služba 120 .2002. Zavod za platni promet Federacije Bosne i Hercegovine – Podružnica Orašje Signatura fonda: BiH-ATKT/ZPPFBiH-PO Vremenski raspon građe: 1987. M4 obrasci. godine) radi pod nazivom Zavod za platni promet Federacije Bosne i Hercegovine – Filijala Tuzla. Serije u fondu: 1. Opšta i pravna služba 2. a od 1997.

Zavod za platni promet FBiH – Podružnica Orašje Historijat stvaraoca fonda: Na osnovu preuzete građe može se konstatovati da je stvaralac djelovao 1987. 566 pov. godine kao Zavod za platni promet Federacije Bosne i Hercegovine Sarajevo – Podružnica Orašje. – 1990.Valorizacija fonda: 4 Fond je zbog sačuvanosti i sadržaja male vrijednosti. Promjene naziva stvaraoca fonda: 1. srpski. Služba društvenog knjigovodstva SR BiH – Filijala Brčko. hrvatski Pismo u građi: latinica. – 2005. a nakon rata 1997. godine (djelovodni protokol) i 1988. ali može poslužiti kao pomoćni izvor za istraživanje raznih knjigovodstvenih propisa i promjena na uskom području jedinice lokalne uprave. Jezik u građi: bosanski. U Zakonu o prestanku važenja Zakona o unutrašnjem platnom prometu iz 2004. Izvršni odbor 2. godine (informacije i izvještaji) kao Služba društvenog knjigovodstva SR Bosne i Hercegovine – Filijala Brčko . Skupštine Samoupravne interesne zajednice. Upravni odbor. Zapisnici i materijali sa sjednica – Radnički savjet. (90 d/m) Sadržaj fonda: Fond je nepotpun i sastoji se od raznovrsne dokumentacije koja se odnosi na rad Radničkog savjeta. godine navedeno je da će Vlada imenovati likvidatora da okonča poslove likvidacije. Zbora radnika. Ekspozitura Orašje 2. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: PrP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: ograničena Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1987. te za ostvarenje ličnih prava zaposlenika../89. te tzv. Samoupravna interesna zajednica zdravstvene zaštite Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/SIZZZT Vremenski raspon građe: 1961. Upravnog odbora.“ Serije u fondu: 1. Skupštine Komunalne zajednice (zapisnici i materijali). Skupština Komunalne zajednice 121 .Ekspozitura Orašje. „regresna arhiva. Količina građe: 10 reg.

3. Jezik u građi: bosanski. dnevnici knjiženja i sl. – 1992. finansijske kartice. – Promjene naziva stvaraoca fonda: 1. 2. bilansi stanja. Skupština Samoupravne interesne zajednice 4. a može poslužiti za proučavanje djelovanja i rada ove Samoupravne interesne zajednice. ( 3 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži izvještaje. Jezik u građi: bosanski. 19 pov. a može poslužiti za proučavanje djelovanja i rada ove Samoupravne interesne zajednice. platne liste. opšte akte. 4. hrvatski Pismo u građi: latinica. Sreski zavod za socijalno osiguranje Tuzla Komunalni zavod za socijalno osiguranje Tuzla Zajednica zdravstvenog osiguranja radnika Tuzla Samoupravna interesna zajednica zdravstvene zaštite Tuzla Samoupravna interesna zajednica fizičke kulture Lukavac Signatura fonda: BiH-ATKT/SIZFK Lu Vremenski raspon građe: 1979. planove. hrvatski Pismo u građi: latinica. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: PrP 122 .. Regresna arhiva Valorizacija fonda: 4 Vrijednost fonda je umanjena zbog nepotpunosti. srpski. srpski. Valorizacija fonda: 4 Vrijednost fonda je umanjena zbog nepotpunosti. odluke.3. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: PrP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: ograničena Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1961. Količina građe: 20 reg.

1 pov. Lukavac. Jezik u građi: bosanski. godine od strane Skupštine opštine Lukavac. – 1990. dostavnu knjigu za poštu. – 1990. pravilnike. godine. djelovodni protokol. srpski. – 1992. Količina građe: 9 knj. Kalesija. Živinice. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: PrP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1977.5 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži: Statute. Opšti spisi 2. Serije u fondu: 1. Godine 1978. M4 obrasce. Srebrenik i Tuzla 1977..Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: ograničena Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1979. Historijat stvaraoca fonda: Samoupravna interesna zajednica fizičke kulture osnovana je 1979. poslovnike. 4 fasc. godišnji obračun itd. (0. društvene dogovore. Regionalna zajednica opština sa sjedištem u Tuzli Signatura fonda: BiH-ATKT/RZO T Vremenski raspon građe: 1978. Finansijsko-računovodstveni spisi Valorizacija fonda: 4 Fond nije potpun. odluke. hrvatski Pismo u građi: latinica. godine je osnovana Regionalna zajednica opština sa sjedištem u Tuzli. Historijat stvaraoca fonda: Udruživanjem opština: Banovići. ali može poslužiti za proučavanje djelovanja i rada ove vrste interesne zajednice. Kladanj.. ovoj 123 . a prestala je sa radom 1992.

ćirilica Arhivistička informativna pomagala: PrP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1975. periodičnih obračuna. a 1986. 12. 27/93) 31. Jezik u građi: bosanski. platnih lista. Regionalna zajednica opština je ugašena 06. – 1994. marta 1975. Valorizacija fonda: 4 Fond nije potpun. Od 1986. Promjene naziva stvaraoca fonda: 1. 12. godine preneseni na Sekretarijat za društvene djelatnosti. a poslovi su u toku 1994. zapisnika sa Zborova RZ. normativnih akata. Fond socijalne i dječije zaštite Historijat stvaraoca fonda: Na osnovu Samoupravnog sporazuma usvojenog od strane radnih ljudi u organizacijama udruženog rada 27. – 1993. Samoupravna interesna zajednica socijalne i dječije zaštite 2. kartoteke dobavljača. 124 . hrvatski Pismo u građi: latinica. srpski. godine konstituisana je Samoupravna interesna zajednica socijalne i dječije zaštite (SIZ). odluke sa Zborova RZ. 1990.. programa. godine opština Gračanica. list RBiH’’ br. Ovaj Fond je prestao sa radom na osnovu Uredbe sa zakonskom snagom o prestanku rada fondova i zavoda (“Sl. godine na sjednici Koordinacionog odbora Skupštine Regionalne zajednice opština. (7 d/m) Sadržaj fonda: Fond se sastoji od glavne knjige. Količina građe: 16 pov. izvještaja itd. završnih računa. godine radio je pod nazivom Fond socijalne i dječije zaštite. godine. ali može poslužiti za proučavanje djelovanja i rada ove vrste zajednice. 1993. 41 reg.Zajednici se pridružila opština Lopare. Fond socijalne i dječije zaštite Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/FSIDZ T Vremenski raspon građe: 1977.

103 kut. Kotarski ured je bio podređen okružnoj oblasti. Promjene naziva stvaraoca fonda: 1. ostavinske i krivične parnice i ovrhe. starateljske. – 1943. srpski. Zemaljska vlada.II PRAVOSUĐE Kotarski sud Tuzla* Signatura fonda: BiH-ATKT/KST Vremenski raspon građe: 1884. 2. a svi * Fondovi i zbirke označeni zvjezdicom proglašeni su Nacionalnim spomenikom kulture u Bosni i Hercegovini. Jezik u građi: bosanski. Na čelu ureda bio je kotarski predstojnik ili njegov zamjenik. Serije u fondu: 1. 3 sv. Kotarski ured 2.. Kotarski sud Historijat stvaraoca fonda: Naredbom o ustrojstvu i djelokrugu kotarskih ureda i okružnih oblasti u Bosni i Hercegovini. Kotarski uredi su vršili upravne. 125 . osniva kotarske urede i okružne oblasti. (26 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži sudske spise koji se odnose na građanske. 1882. Količina građe: 2 knj. 4. godine. – 1943. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: nesređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1882. 3. pa su imali zvanje kotarskih sudova. finansijske i pravosudne poslove. hrvatski i njemački Pismo u građi: latinica.. Građanski predmeti Ovrhe Krivični predmeti Ostavinske rasprave Valorizacija fonda: 3 Sačuvana građa može poslužiti kao izvor djelovanja suda na području Tuzle ilustrujući zaštitu prava građana.

4. Osim toga što su bili na čelu. osim šerijatskih. Po ovoj zakonskoj odredbi. Kotarski šerijatski sud Tuzla* Signatura fonda: BiH-ATKT/KŠST Vremenski raspon građe: 1894. Na osnovu Zakonske odredbe Ministarstva pravosuđa NDH o izricanju sudova i sudaca i upotrebi čistog hrvatskog jezika kod sudova. moraju upotrebljavati “čisti” hrvatski jezik. koji je vršio sve poslove. svi suci i stranke. srpski. 2. akte Kotarskog ureda kao suda i razne spise na arapskom jeziku. oni su vodili i nadgledali ukupno poslovanje ureda i za to bili neposredno odgovorni nadležnoj oblasti. 3. spise o bračnim odnosima.IV 1941. (5 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži sudske spise. Jezik u građi: bosanski. usmeno i pismeno.drugi službenici su im bili podređeni. sreski. – 1943. Količina građe: 1 knj. hrvatski. kao sudova (za poslove pravosuđa) i kotarskih ureda kao gruntovničkih oblasti. do tada redovni sudovi. Sudski spisi (R) Spisi u bračnim odnosima (P) Ostavinski spisi – smrtovnice(Os. 15 kut. ostavinske rasprave. od 1906.. Neposredni službeni nadzor nad kotarskim sudovima vršili su okružni sudovi i njihovi predsjednici. Kotarskim sudom upravljao je kotarski sudac. umjesto kotarskih ureda. nastaju samostalni kotarski sudovi. Naredbom Zemaljske vlade Bosne i Hercegovine. kotarski sudovi se pretvaraju u sreske sudove zadržavajući dotadašnju teritorijalnu nadležnost. sudbeni stol i banski stol. na osnovu Zakona o uređenju redovnih sudova u Kraljevini SHS. – 1943. okružni i apelacioni sud dobijaju nazive kotarski sud. 126 . od 18. godine. godine. Serije u fondu: 1. O) Razni spisi na arapskom jeziku Valorizacija fonda: 3 Sačuvana građa može poslužiti kao izvor djelovanja suda na području Tuzle ilustrujući zaštitu prava građana. njemački i arapski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1882. Godine 1929. rješenja.

koji se tiču prava i dužnosti između muhamedanskih roditelja i djece. Naredba kojom se proširuje nadležnost šerijatskih sudova u muhamedanskim ostavinskim poslovima (Zbornik Zakona i naredaba za Bosnu i Hercegovinu. godina 1883. koje se odnose na vrstu ostavštine. naredbe posljednje volje ili Zakona nasljedstvo pripasti. ukoliko se ova sastoji od mulk-imetka (pokretni imetak i nepokretnine. Sarajevo). kao šerijatskog suda. Iste godine donesena je Naredba o ovlaštenju šerijatskih sudova. njihova djelatnost. koji se odnose na muhamedansko ženidbeno pravo. Ovom Naredbom kotarski sudovi izlaze iz nadležnosti kotarskih i okružnih predstojnika. (što se testamentom ostavlja za dobrotvorne svrhe. Naredbom o ustrojstvu i djelokrugu šerijatskih sudova (Zbornik Zakona i naredaba za Bosnu i Hercegovinu.  ako se nasljedstvo sastoji iz nepokretnih dobara. u nadležnost šerijatskih sudova spadali su:  Poslovi. zatim o tužbama koje se tiču zapisa.  ako je od onih.  raspravljanje i rješavanje o svim tužbama glede ostavštine i u ime dijeljenja ostavštine. ako su i muž i žena muhamedanskog vjerozakona.. koje se broje kao vrst mulka [milč]).. godina 1906. pojedinim osobama).. godina 1885. umobolnih ili uopće takvih osoba koje spadaju pod tutorstvo ili kuratelu. godine postoji i kotarski ured kao šerijatski sud čiji su poslovi bili vezani za šerijatsko pravo. što su određeni za stranke. Odluke donosi po činu najstariji šerijatski sudac.Promjene naziva stvaraoca fonda: 1..  u isto tolikom opsegu raspravljanje i rješavanje u svim poslovima. 1882. pod predsjedništvom predsjednika Vrhovnog suda (Šerijatski vrhovni sud). u prvoj molbi. Kod šerijatskih sudova. Godine 1906. a u drugoj molbi odlučivalo je vijeće četvorice sudija. obavlja odjeljenje kotarskog suda pod nazivom Kotarski šerijatski sud. Sarajevo) koja je šerijatskim 127 . Sarajevo) kojom poslove kotarskog ureda. i to bez razlike. Kotarski ured kao šerijatski sud 2. koji je dužan i potpisivati otpravke šerijatskog suda. te Zemaljska vlada. kao sudova.  raspravljanje ostavštine muhamedanaca i dijeljenje ostavštine. da li se radi o imovinsko-pravnim ili drugim poslovima. godina 1906. da mogu ovjeravati potpise stranaka islamske vjere (Zbornik Zakona i naredaba za Bosnu i Hercegovinu. u okviru kotarskih ureda kao sudova.  ako su nasljednici sudu nepoznati ili ako nasljednika nema. ili drugih odredaba učinjenih za slučaj smrti. a službeni nadzor nad njima vrše okružni sudovi. odredila je okolnosti u kojima šerijatski sudovi moraju sprovoditi ostavinsku raspravu:  Ako među nasljednicima ima maloljetnih. sudio je šerijatski sudac kao inokosni sudac. Zemaljska vlada za Bosnu i Hercegovinu donijela je Naredbu o ustrojenju (organizaciji) kotarskih sudova u Bosni i Hercegovini (Zbornik Zakona i naredaba za Bosnu i Hercegovinu. Kotarski šerijatski sud Historijat stvaraoca fonda: Osnivanjem kotarskih ureda. Po ovoj Naredbi. Sarajevo) počinje. Vrhovni sud. jedan ili drugi odsutan. za koje se drži da će im na temelju ugovora.

I–LXII. za to ukaže potreba.  tužbe. – 1258. 1929. Hrvata i Slovenaca 1929. sudbeni stol i banski stol”. prvo polugođe. kao i sporovi o tome. Ministarstvo će svojom naredbom odrediti kojim kotarskim šerijatskim sudovima će ta područja pripadati. koji se odnose na prava i dužnosti između roditelja i djece (ovdje se broje i sporovi o tome da li je dete rođeno u zakonitom braku. Predsjedništvo NR Bosne i Hercegovine donijelo je 1946. što se osnivaju na vakufskom svojstvu jednog imanja. svi suci i stranke moraju usmeno i u svojim pismenim sastavcima upotrebljavati čisti hrvatski jezik.  svi sporovi koji se odnose na prava i dužnosti. kod koga se. a u njihovu nadležnost spadali su slijedeći predmeti:  predmeti bračnog prava. Za područja kod kojih ovo posebno odjeljenje ne bude osnovano. Na prijedlog Ministarstva pravosuđa i bogoštovlja proglašena je Zakonska odredba o izmjeni Zakona o uređenju šerijatskih sudova i o šerijatskim sucima od 31. godine (Zbornik zakona i naredaba Nezavisne Države Hrvatske. i to bez razlike da li se tiču imovinsko-pravnih ili drugih pitanja iz bračnog odnosa. da li je po šerijatsko-pravnim propisima naredbom posljednje volje ili pravnim poslom među živima zasnovan vakuf. te je Kotarski šerijatski sud postao odjeljenje Sreskog suda i dobio naziv Sreski šerijatski sud. Donošenjem Zakonske odredbe o izricanju osuda. U periodu Kraljevine Srba. ukoliko su po srijedi pitanja prava naslijeđa i valjanosti odredbe učinjene za slučaj smrti. koje se tiču zaostavština. br. ako su muž i žena islamske vjere ili ako je brak sklopljen pred šerijatskim sudom odnosno pred licem ovlašćenim od šerijatskog suda. s obzirom na broj muslimana. kod svakog kotarskog suda. godina.sudovima dala mogućnost ovjeravanja potpisa i muhurova muslimana na svim ispravama svake vrste.). koliko nije vakufsko svojstvo samo sporno.  u istom opsegu svi predmeti. o nazivima sudova i sudaca i o upotrebi čistog hrvatskog jezika kod sudova (Zbornik zakona i naredaba Nezavisne Države Hrvatske. Hrvata i Slovenaca.–XII. bez obzira na zakonske stručne izraze. godine Zakon o ukidanju šerijatskih sudova na području NR Bosne i Hercegovine kojim su ukinuti svi sreski šerijatski sudovi i Vrhovni šerijatski sud pri Vrhovnom sudu Bosne i Hercegovine. prvo polugođe. Donesen je i Zakon o uređenju šerijatskih sudova i o šerijatskim sudijama (Službene novine Kraljevine Srba.–XII. broj 1. godište I) dotadašnji nazivi redovnih sudova “sreski.godine donesen je Zakon o uređenju redovnih sudova za Kraljevinu Srba. Hrvata i Slovenaca. koji su 128 .. – 1258.  raspravljanje i dioba zaostavština muslimana. a tuđice svugdje izbjegavati i gdje god je to moguće zamijeniti hrvatskim narodnim izrazima. godište I) po kojoj ovo Ministarstvo svojom naredbom. godina. osniva kotarski šerijatski sud kao posebno odjeljenje kotarskog suda. 1941. 1929. svezak I. broj 1. I–LXII. ožujka 1929. br.. tako što će o svim predmetima. Sreski šerijatski sudovi ovlašćeni su i na to. 1941. svezak I.  proglašavanje muslimanskih lica umrlim. da ovjeravaju potpise muslimanskih lica.  postavljanje staratelja maloljetnim muslimanima i stavljanje punoljetnih muslimana pod starateljstvo kao i ukidanje starateljstva i proglašavanje maloljetnih muslimana punoljetnim. okružni i apelacioni sud” mijenjaju se i glase: “kotarski sud. Hrvata i Slovenaca (Službene novine Kraljevine Srba.) na osnovu kojeg su kotarski sudovi promijenili naziv u sreske sudove.

vanparničnim predmetima i predmetima izvršenja. 4. raspravljati narodni sudovi (ukoliko za to nisu nadležni drugi organi narodne vlasti). Jezik u građi: bosanski. krivične. Ovaj sud je vršio sudsku vlast u prvom stepenu: građanskim parnicama. godine.godine). arhivu. 20-X od 25. novine Kraljevine SHS” br. ovrhe. zadržavajući dotadašnju teritorijalnu nadležnost (“Sl. Serije u fondu: 1. Sve spise. – 1941. Kotarski sud je dobio naziv Sreski sud. s tim da će sidžile i vjerske knjige predati Ministarstvu pravosuđa NR Bosne i Hercegovine (“Sl. 3. Ovrhe Građanski predmeti Krivični predmeti Ostavinske i starateljske rasprave Valorizacija fonda: 3 Sačuvana građa može poslužiti kao izvor proučavanja djelovanja suda na području Tuzle ilustrujući zaštitu prava građana. Količina građe: 4 knj. Sreskim sudom je upravljao starješina suda. srpski. inventare i kancelarijski pribor sreskih šerijatskih sudova preuzeće sreski sudovi. trgovačkim i mjeničnim predmetima. upisnike. – 1941. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: nesređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1920. januara 1929. Protiv 129 . spise. Sreski sud Tuzla* Signatura fonda: BiH-ATKT/SST Vremenski raspon građe: 1920..spadali u nadležnost šerijatskih sudova. naplate poreza i sudska osiguranja. vodi zemljišne (baštinske. list NR BiH” broj 10/46 i 12/46). a sudsku vlast je vršio sudija pojedinac. Historijat stvaraoca fonda: Na osnovu Zakona o uređenju redovnih sudova u Kraljevini SHS od 1929. hipotekarne) knjige i rješava pitanje zemljišnih stvari. ostavinske i starateljske parnice. (20 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži građanske. 2. 74 kut. a nadležnosti. arhivu i upisnike Vrhovnog šerijatskog suda preuzeće Vrhovni sud Bosne i Hercegovine.

postaviće 130 . prestao sa radom. godine. sudbeni stol i banski stol. marta 1929. 20 kut. Zakonskom odredbom Ministarstva pravosuđa NDH o izricanju sudova i sudaca i upotrebi čistog hrvatskog jezika kod sudova od 18. vrše posebna odjeljenja sreskih sudova koji nose naslov “Sreski šerijatski sud”. a u drugom i posljednjem stepenu. Količina građe: 2 knj. a u trećem stepenu Kasacioni sud. Tako je u Tuzli počeo sa radom Sreski šerijatski sud Tuzla. u prvom stepenu. okružni i apelacioni sud se mijenjaju i dobijaju nazive: kotarski sud. dotadašnji nazivi sreski. kao i u predmetima islamskih vakufa. Mostaru. godine). (5 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži ostavinske parnice i popis spisa urudžbenog zapisnika. Bihaću. Travniku i Tuzli. Historijat stvaraoca fonda: Na osnovu Zakona o uređenju šerijatskih sudova i o šerijatskim sudijama u Kraljevini SHS.. Pomenutim Zakonom. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: nesređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1920. odlučuje Okružni sud. posebna odjeljenja apelacionih sudova koji nose naslov “Vrhovni šerijatski sud (“Sl. u porodičnim i nasljednim predmetima muslimana. sudsku vlast. Tako je Sreski sud u Tuzli. 73-XXIX od 28. kao sreski šerijatski sud. Jezik u građi: bosanski. – 1946. – 1945. na osnovu ove zakonske odredbe. Serije u fondu: 1. Mjesna nadležnost Vrhovnog šerijatskog suda u Sarajevu obuhvatala je područja okružnih sudova u Banjaluci. u drugom stepenu. posebno odjeljenje. novine Kraljevine SHS” br. Sreski šerijatski sud Tuzla* Signatura fonda: BiH-ATKT/SŠST Vremenski raspon građe: 1920. IV 1941. Popis spisa urudžbenog zapisnika Valorizacija fonda: 3 Iako je građa u fondu nepotpuna može poslužiti za proučavanje djelovanja ovoga Suda na području Tuzle ilustrujući zaštitu prava građana. Sarajevu.odluke Sreskog suda. Ostavinske rasprave 2. srpski.

godine. Količina građe: 14 knj. 2. arhivu. zamolnice. a u drugom i posljednjem stepenu. Starješina Sreskog suda je. s tim da će sidžile i vjerske knjige predati Ministarstvu pravosuđa NR Bosne i Hercegovine (“Sl. kao i predmeta islamskog vakufa. 4. sreski. Serije u fondu: 1. list NR BiH” broj 10/46 i 12/46). upisnike. 131 . koji su spadali u nadležnost šerijatskih sudova. nazivima sudova i sudaca i upotrebi čistog hrvatskog jezika kod sudova iz 1941. predmete istrage i pomilovanja. Proglašenjem Zakonske odredbe o izricanju osuda. – 1964. pored vođenja prepiske u administrativnim predmetima za Sreski šerijatski sud. inventare i kancelarijski pribor sreskih šerijatskih sudova preuzeće sreski sudovi. 3. Sve spise. 5. nazivi. godine Zakon o ukidanju šerijatskih sudova na području NR Bosne i Hercegovine kojim su ukinuti svi sreski šerijatski sudovi i Vrhovni šerijatski sud pri Vrhovnom sudu Bosne i Hercegovine. sudsku vlast u prvom stepenu je vršilo posebno odjeljenje sreskog suda pod nazivom Sreski šerijatski sud. okružni i apelacioni sud se mijenjaju u nazive kotarski sud. do tada redovnih sudova. Sreski sud Banovići Signatura fonda: BiH-ATKT/SSBa Vremenski raspon građe: 1956. (10 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži građanske parnice. raspravljati narodni sudovi (ukoliko za to nisu nadležni drugi organi narodne vlasti). krivične i vanparnične predmete. Kod porodičnih i nasljednih predmeta muslimana. upisnike i imenike. spise. Sudsku vlast u Sreskom šerijatskom sudu vršio je šerijatski sudac pojedinac. 22 pov. a nadležnosti. arhivu i upisnike Vrhovnog šerijatskog suda preuzeće Vrhovni sud Bosne i Hercegovine.. sudbeni stol i banski stol.se kod svakog sreskog suda na čijem području živi najmanje 5000 muslimana. vodio i nadzor nad cjelokupnim radom i osobljem ovog posebnog odjeljenja. sudsku vlast su vršila posebna odjeljenja apelacionih sudova pod nazivom Vrhovni šerijatski sud čija je mjesna nadležnost obuhvatala područje okružnih sudova. Građanski predmeti Parnični i vanparnični predmeti Predmeti istrage Predmeti pomilovanja Knjige Valorizacija fonda: 3 Građa fonda uz ilustraciju sudskog poretka na prostoru Banovića može poslužiti za rješavanje određenih pravnih interesa građana i pravnih subjekata. tako što će o svim predmetima. Interesantno je da je starješina Sreskog suda mogao ovom odjeljenju narediti obavljanje poslova koji nisu u nadležnosti Sreskog šerijatskog suda. Predsjedništvo NR Bosne i Hercegovine donijelo je 1946.

koji 1958. Serije u fondu: 1. dnevnike i registre za gruntovnice. godine donijela je Odluku o osnivanju Sreskog suda u Litvi (Odluka o osnivanju.). Sreski sud u Banovićima Historijat stvaraoca fonda: Narodna skupština NR Bosne i Hercegovine. 10 pov. sjedištu i teritorijalnoj nadležnosti sreskih i okružnih sudova na području NR Bosne i Hercegovine – “Sl. potvrde. Glasnike zakona i naredaba. na sjednici Republičkog vijeća održanoj 20. Godine 1964. 2. 28/55. 132 . godine dobija naziv Sreski sud u Banovićima za područje opštine Banovići (“Sl. ukidanju. list NR BiH’’ br. list NR BiH’’ br.decembra 1955. Sreski sud Gradačac* Signatura fonda: BiH-ATKT/SSGd Vremenski raspon građe: 1883. list SR BiH’’ br. 6/64) dobija naziv Opštinski sud u Banovićima. Sreski sud u Litvi 2. srpski. gruntovnice). a može koristiti i za rješavanje vlasničkih odnosa i određenih pravnih interesa fizičkih i pravnih lica. ( 8 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži knjige zemljišne evidencije (tapije.). sudski protokol. Promjene naziva stvaraoca fonda: 1. 4.Jezik u građi: bosanski.. 43/58. za područje opština: Litva. upisnik parnica. (“Sl. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: PrP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1955. – 1962. – 1964. Turija i Vozuća. Količina građe: 92 knj. 3. Dnevnici Registri Protokoli Upisnici Valorizacija fonda: 3 Na osnovu građe može se pratiti stanje zemljišnog fonda od perioda Osmanske uprave do perioda Socijalističke Jugoslavije.

Jezik u građi: bosanski. sreski liječnik I razreda. Ađ. porezni oficijal II razreda. ( 17 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži ostavinske spise. Serije u fondu: 1.28/55). srpski.] Količina građe: 6 knj. a nastalu u radu katastra (tapije). kada je zvanično počela sa radom Gruntovnica u Gradačačkom kotaru. zapisano je da je Kotarski ured u Gradačcu činio: kotarski predstojnik. njemački Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: PrP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1955. Historijat stvaraoca fonda: Podaci dobijeni od strane Općine Gradačac (kao izvor korištena Monografija “112 godina Gradačačkog suda’’) govore slijedeće: “Godine 1887. godine za područje opštine Gradačac (“Sl. srpski. šumski vježbenik. porezni vježbenik. članovi kotarskog medžlisa.. 24 pov. – 1964. kotarski pisari. Ostavinski spisi 2. poreznik II razreda. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: PrP Stepen sređenosti: registraturski sređen 133 . – 1893. načelnik i zastupnici’’. Napomena: Fond sadrži građu iz austrougarskog perioda. politički pristav I razreda. Godine 1955.Jezik u građi: bosanski. sudski pristav. list NR BiH’’ br. šerijatski sudija. cestar. a 1958. geometar. [1889. Sreski sud Gračanica* Signatura fonda: BiH-ATKT/SSG Vremenski raspon građe: 1943. list NR BiH’’ br. 98 pov. Upisnici i imenici ostavinskih predmeta Valorizacija fonda: 3 Građa fonda uz ilustraciju sudskog poretka na prostoru Tuzle može poslužiti za rješavanje određenih pravnih interesa građana i pravnih subjekata. upisnike i imenike ostavinskih predmeta. formiran je Sreski sud u Gradačcu za područje opština Gradačac i Srnice (“Sl. auskutant..). gruntovničar. 43/58. hrvatski. – 1964.

278 pov..Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1943. zakona i opštih akata. Skupština SR Bosne i Hercegovine 134 . (60 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži ostavinske i parnične predmete i upisnike i imenike krivičnih referata. – Promjene naziva stvaraoca fonda: 1. – 1964. Količina građe: 132 knj. 6. Opštinski sud Tuzla Historijat stvaraoca fonda: Redovni sudovi su organi državne vlasti koji u jedinstvenom sistemu vlasti vrše sudsku funkciju u granicama svoje nadležnosti utvrđene Ustavom i Zakonom. srpski. Serije u fondu: 3. 5. – 1992. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: PrP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1932. U vršenju svoje funkcije sudovi su nezavisni i sude na osnovu ustava. 7. Sreski sud Tuzla 2. Opštinski sud Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/OST Vremenski raspon građe: 1932. Ostavinski predmeti Parnični predmeti Upisnici i imenici parničnih predmeta Upisnici i imenici krivičnih predmeta Upisnici ovjera Valorizacija fonda: 3 Građa fonda uz ilustraciju sudskog poretka na prostoru Tuzle može poslužiti za rješavanje određenih pravnih interesa građana i pravnih subjekata. 4. Jezik u građi: bosanski.

Tojšići. Kalesija.je na sjednici Društveno-političkog vijeća. godine Sreski sud u Tuzli ima nadležnost na području opština: Tuzla. Lukavac. Srebrenik. Količina građe: 41 knj.43/58. U odjeljenju opštinskog suda obavljaju se svi poslovi iz nadležnosti opštinskog suda za koja je nadležan sudija pojedinac u skladu sa propisima o mjesnoj nadležnosti kao i zemljišno-knjižni poslovi i poslovi ovjere potpisa. zamolnice. zapisnike sa uviđaja. vanparnične predmete. list SR BiH’’ br. 31/74)..5 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži građanske parnice. 27. 53 pov. godine dobija naziv Osnovni sud Tuzla. izvršenja krivičnih sankcija. list SR BiH’’ br. kao svoju samostalnu organizacionu jedinicu koja vrši poslove u okviru nadležnosti utvrđenih Zakonom. a 1958. godine radi kao Sreski sud kada mijenja naziv u Opštinski sud (“Sl.decembra 1974. Šekovići. 3. 28/55. Kalesija. Tuzla i Živinice u kojima ima i odjeljenja. Opštinski sud u Lukavcu za područje opštine Lukavac 2. Viši privredni sud u Sarajevu. 5. 6. rukopisa i prepisa.). Građanski predmeti Vanparnični predmeti Predmeti istrage Predmeti pomilovanja Krivice Knjige (upisnici i imenici) 135 . Do 1964. upisnike i imenike.). formiran je Sreski sud u Tuzli za područje opština: Gornja Tuzla. Srebrenik i Živinice (“Sl. donijela Zakon o redovnim sudovima (“Sl. Opštinski sud u Tuzli za područja opština: Banovići. tako imamo: opštinski. list NR BiH’’ br. Godine 1955. okružni privredni. Opštinski sud Banovići Signatura fonda: BiH-ATKT/OSBa Vremenski raspon građe: 1964. krivice. a jula mjeseca 1989. predmete istrage i pomilovanja. 4. godine. Opštinski sudovi i odjeljenja opštinskih sudova su: 1. Tuzla i Živinice (“Sl. – 1977. Opštinski sud se osniva za područje jedne ili više opština. Srebrenik. Kladanj. Odjeljenje opštinskog suda osniva se za područja jedne ili više opštinskih sudova. 6/64). Podorašje. Serije u fondu: 1. a može imati jedno ili više odjeljenja izvan sjedišta suda. Upravni sud Bosne i Hercegovine i Vrhovni sud Bosne i Hercegovine. Lopare. list NR BiH’’ br. (12. 2.

31/74) Sud u Banovićima postaje Odjeljenje Opštinskog suda u Tuzli.. vanparničnih. Količina građe: 49 knj. 3. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: PrP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1964. kao i upisnike i imenike ( i upisnik MAL 1972. Jezik u građi: bosanski. 340 pov. 136 . Serije u fondu: 1.Valorizacija fonda: 3 Građa fonda uz ilustraciju sudskog poretka na prostoru Banovića može poslužiti za rješavanje određenih pravnih interesa građana i pravnih subjekata. a Zakonom o redovnim sudovima 1974. godine (“Sl. 2. Opštinski sud Lukavac Signatura fonda: BiH-ATKT/OSLu Vremenski raspon građe: 1959. – 1978. Parnični predmeti Vanparnični predmeti Krivični predmeti Ostavinski predmeti Upisnici i imenici Valorizacija fonda: 3 Građa fonda uz ilustraciju sudskog poretka na prostoru Lukavca može poslužiti za rješavanje određenih pravnih interesa građana i pravnih subjekata. (50 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži serije parničnih. – 1989. list SR BiH’’ br. 4. 5. (“Sl. – Historijat stvaraoca fonda: Godine 1964. 6/64) Sreski sud dobija naziv Opštinski sud u Banovićima.). krivičnih i ostavinskih predmeta. srpski. list SR BiH’’ br. hrvatski Pismo u građi: latinica.

31/74). 4. 5. godine donijela je Odluku o osnivanju Sreskog suda u Lukavcu za područje opštine Lukavac (Odluka o osnivanju. SAP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1959. Opštinski sud Lukavac Historijat stvaraoca fonda: Lukavac je kao područje opštine pripadao formiranom Sreskom sudu u Tuzli (“Sl. Opštinski sud Kladanj Signatura fonda: BiH-ATKT/OS Kl Vremenski raspon građe: 1945. – Promjene naziva stvaraoca fonda: 1. Količina građe: 62 knj. 28/55. 10. godine ovaj Sud dobija naziv Opštinski sud (“Sl. sjedištu i teritorijalnoj nadležnosti sreskih i okružnih sudova na području NR Bosne i Hercegovine – “Sl. ukidanju. godine. Vanparnični predmeti Parnični predmeti Krivični predmeti Ostavinski predmeti Upisnici i imenici 137 . 6/64). Narodna skupština NR Bosne i Hercegovine.. juna 1959. Od 1964. (38 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži vanparnične. godine Opštinski sud u Lukavcu je teritorijalno nadležan za područje opštine Lukavac (“Sl. godine Izvršno vijeće NR Bosne i Hercegovine je donijelo Odluku o početku rada Sreskog suda u Lukavcu.Jezik u građi: bosanski. 3. na sjednici Republičkog vijeća održanoj 24. 2. Serije u fondu: 1. po kojoj isti počinje sa radom 01. Sreski sud Lukavac 2. parnične. – 1977. krivične i ostavinske predmete. 148 pov.). Maja mjeseca 1959. srpski. a naredbu o sprovođenju ove Odluke treba da donese Državni sekretarijat za pravosudnu upravu NR Bosne i Hercegovine. list NR BiH’’ br. list NRBiH’’ br. a Zakonom o redovnim sudovima 1974. 43/58. list SR BiH’’ br. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: PrP. 1958. list SR BiH’’ br.). upisnike i imenike.

a 1958. Količina građe: 13 knj. Opštinski sud Gračanica Signatura fonda: BiH-ATKT/OSG Vremenski raspon građe: 1965. list NR BiH’’ br. hrvatski Pismo u građi: latinica. – Promjene naziva stvaraoca fonda: 1. – 1978. Od 1964. upisnike P predmeta i imenike P predmeta. Parnični spisi 3. list SR BiH’’ br.Valorizacija fonda: 3 Građa fonda uz ilustraciju sudskog poretka na prostoru Kladnja može poslužiti za rješavanje određenih pravnih interesa građana i pravnih subjekata. godine ovaj Sud dobija naziv Opštinski sud (“Sl. sjedištu i teritorijalnoj nadležnosti sreskih i okružnih sudova na području NR Bosne i Hercegovine 1955. 28/55. 43/58). ukidanju. Sreski sud Kladanj 2. 31/74). godine određena je teritorijalna nadležnost i sjedište Sreskog suda u Kladnju za područje opština Kladanj i Olovo (“Sl. upisnike O predmeta. godine samo za područje opštine Kladanj (“Sl. list NR BiH’’ br. 6/64). Upisnici i imenici P i O predmeta 138 . ćirilica Arhivistička informativna pomagala: PrP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1945.). 100 pov. Serije u fondu: 1. list SR BiH’’ br. imenike O predmeta. godine Sud u Kladnju postaje Odjeljenje Opštinskog suda u Tuzli (“Sl. srpski. Jezik u građi: bosanski.. (13 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži ostavinske i parnične spise. a Zakonom o redovnim sudovima 1974. Ostavinski spisi 2. Opštinski sud Kladanj Historijat stvaraoca fonda: Na osnovu Odluke o osnivanju.

– 1980. Prekršajni imenici Valorizacija fonda: 4 Iako je građa u fondu nepotpuna i pretežno se sastoji od knjiga. Prekršajni upisnici 2. 28/55. (3 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži imenike. 139 . / 1975.. godine pripadale formiranom Sreskom sudu u Tuzli.Valorizacija fonda: 4 Iako građa u fondu nije potpuna može pružiti podatke o radu ovoga Suda. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: PrP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1965. 1980. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: PrP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1957. koji je i 1958. može pružiti podatke o radu ovoga Suda. Količina građe: 37 knj. Serije u fondu: 1. – Opštinski sud za prekršaje Živinice Signatura fonda: BiH-ATKT/OSPŽ Vremenski raspon građe: 1957. kao i za ostvarenje ličnih prava. list NR BiH’’ br. srpski. Jezik u građi: bosanski. i 43/58). hrvatski Pismo u građi: latinica. godine imao nadležnost na području opštine Živinice (“Sl. Historijat stvaraoca fonda: Živinice su kao područje opštine 1955. Jezik u građi: bosanski. srpski. upisnike i djelovodnik koji se odnose na prekršaje. hrvatski Pismo u građi: latinica.

Osnovni sud udruženog rada Tuzla
Signatura fonda: BiH-ATKT/OSURT Vremenski raspon građe: 1975. – 1992. Količina građe: 425 pov. (85 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži predmete RS «R», RS «S», ST, «RS»-Š, «RS»-R i Odluke nastale u radu ovoga Suda. Serije u fondu: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Sudski predmeti RS-R Sudski predmeti RS-S Sudski predmeti ST Sudski predmeti RS-Š Sudski predmeti RS-R Odluke Sudski predmeti RS-S Odluke

Valorizacija fonda: 4 Građa fonda predstavlja svjedočanstvo o postojanju suda prilagođenog socijalističkom društvenom uređenju, radničkom samoupravljanju, udruženom radu i njihovim specifičnostima. Jezik u građi: bosanski, srpski, hrvatski Pismo u građi: latinica, ćirilica Arhivistička informativna pomagala: PrP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1975. – 1992. Historijat stvaraoca fonda: Sudovi su nezavisni u vršenju sudske funkcije a odlučuju na osnovu ustava, zakona i samoupravnih opštih akata. Zakonom o osnivanju, nadležnosti i sastavu sudova udruženog rada (“Sl. list SR BiH” broj 31/74) koji je donijela Skupština SR Bosne i Hercegovine na sjednici Vijeća udruženog rada 27. decembra 1974. godine, osnovan je Sud udruženog rada u Tuzli za područja opština: Banovići, Bijeljina, Bratunac, Brčko, Gračanica, Gradačac, Kalesija, Kladanj, Lopare, Lukavac, Orašje, Srebrenica, Srebrenik, Šekovići, Tuzla, Ugljevik, Vlasenica, Zvornik i Živinice, a za teritoriju SR Bosne i Hercegovine osnovan je Sud udruženog rada Bosne i Hercegovine sa sjedištem u Sarajevu. Sudovi osnovani ovim Zakonom počeli su sa radom 01. maja 1975. godine. Do donošenja pravila o unutrašnjem poslovanju sudovi će primjenjivati pravila o unutrašnjem poslovanju redovnih sudova prema uputstvu koje će donijeti republički sekretar za pravosuđe i organizaciju uprave. Osnovni sud udruženog rada Tuzla prestao je sa radom 30. 06. 1992. godine na osnovu Zakona o prestanku važenja Zakona o sudovima udruženog rada (“Sl. list SR BiH’’ br. 4/92.).
140

Sud udruženog rada je osnovan s ciljem zaštite samoupravljanja, praćenja društvenih odnosa, pojava, ukazivanja na potrebu donošenja ili izmjena propisa, predlaganje mjera za ostvarivanje radničkih i samoupravnih prava i zaštitu društvenog vlasništva. Sudovi udruženog rada odlučuju u prvom stepenu o postojanju uslova za organizovanje osnovnih organizacija udruženog rada i radnih zajednica, o zahtjevima za zaštitu prava rada društvenim sredstvima i drugih samoupravnih prava i društvene svojine, i rješavaju sporove o organizovanju i izdvajanju osnovnih organizacija udruženog rada, o spajanju, pripajanju i podjeli organizacija udruženog rada, o zaključenju i sprovođenju samoupravnih sporazuma o udruživanju i međusobnim odnosima u udruženom radu itd. Sudovi u prvom stepenu rješavaju i sporove o sticanju i prestanku svojstva radnika u udruženom radu, kao i sporove o drugim samoupravnim pravima i obavezama radnika iz međusobnih odnosa u udruženom radu u organizacijama udruženog rada, radnim zajednicama državnih organa, društveno-političkih organizacija i udruženja i drugih radnih zajednica koje nisu organizovane kao organizacije udruženog rada, kao i u drugim društvenim i građanskim pravnim licima, i radne sporove koji nastaju iz ugovora o zapošljavanju i sl. Sud udruženog rada, kao sud prvog stepena, odlučuje u vijeću koje je sastavljeno od stalnog sudije kao predsjednika vijeća i dvojice povremenih sudija kao članova vijeća. Sukob o nadležnosti između sudova udruženog rada kao prvostepenih sudova rješava Sud udruženog rada Bosne i Hercegovine, a sukob o nadležnosti između suda udruženog rada i redovnog suda rješava Vrhovni sud Bosne i Hercegovine.

Garnizonski sud Tuzla
Signatura fonda: BiH-ATKT/GST Vremenski raspon građe: 1909. – 1917. Količina građe: 11 knj., 67 fasc. (16 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži kaznene predmete nastale u radu ovoga Suda, protokole, registre, “ausvajse’’ i popise aktivnih vojnika u periodu 1905.- 1914. godine. Valorizacija fonda: 3 Iako je građa u fondu nepotpuna, nastala je u austrougarskom periodu i predstavlja svjedočanstvo o postojanju ovoga Suda i njegovim specifičnostima. Jezik u građi: njemački Pismo u građi: Arhivistička informativna pomagala: PrP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: ograničena Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1909. – 1917.

141

Naslovnica kalendara “Gajreta” iz 1928 . godine

142

III

OBRAZOVANJE, NAUKA, KULTURA
Osnovne škole

ODGOJ I OBRAZOVANJE Narodna osnovna škola Kreka*
Signatura fonda: BiH-ATKT/NOŠKr Vremenski raspon građe: 1897. – 1958. Količina građe: 39 knj., 6 kut. (1,5 d/m) Sadržaj fonda: Fond je djelimično sačuvan i sadrži mali dio opštih spisa, razrednice, razredne imenike, dnevnike rada i glavni imenik. Serije u fondu: 1. Opšti spisi 2. Pedagoška dokumentacija Valorizacija fonda: 3 Fond nije cjelovit, ali može poslužiti kao izvor za istraživanje historije školstva na području Tuzle. Jezik u građi: bosanski, srpski, hrvatski, njemački Pismo u građi: latinica, ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SI Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1897. – Promjene naziva stvaraoca fonda: 1. 2. 3. 4. 5. Osnovna škola Kreka Mješovita narodna osnovna škola u Tuzli – Kreka Treća narodna osnovna škola Kreka i Treća realna gimnazija u Kreki Peta osmogodišnja škola u Kreki Osmogodišnja škola “Franjo Rezač’’

143

Historijat stvaraoca fonda: Osnovna škola u Kreki osnovana je 1897. godine. Nastava je u školi realizirana na srpskohrvatskom i njemačkom jeziku. Postojala su posebna odjeljenja za djevojčice i za dječake. Nastavu na njemačkom jeziku, uglavnom, su pohađala djeca doseljenika iz monarhije kojima je to i bio maternji jezik. Kasnije su se ta djeca monarhije prebacivala u tvz. bosanska odjeljenja da bi što bolje savladala srpskohrvatski jezik, radi daljeg školovanja u trgovačkoj školi ili u gimnaziji. Narodno vijeće Kraljevine SHS je, Odredbom broj 13.680 od 29.XII 1918. godine, ukinulo dvojezičnu nastavu u cijeloj zemlji, tako da je u ovoj školi prestalo izvođenje nastave na njemačkom jeziku. Narodna osnovna škola u Kreki 1922. godine dobija naziv Mješovita narodna osnovna škola u Tuzli – Kreka, u kojoj su se školovala i muška i ženska djeca svih konfesija. U toku rata, nastava je povremeno prekidana zbog popravki oštećene zgrade, raznih epidemija kao i zauzeća zgrade radi smještaja neprijateljske vojske. U poslijeratnom periodu ova škola je postigla značajne rezultate na opismenjavanju stanovništva. U osmogodišnju školu izrasla je 1954. godine kada su, reorganizacijom, od jednog školskog kolektiva nastala dva i to: Treća niža realna gimnazija u Kreki i Treća narodna osnovna škola Kreka. Od školske 1956/57. godine ove škole ponovo rade kao jedinstvena Peta osmogodišnja škola u Kreki sve do 1959. godine kada ova škola dobija naziv Osmogodišnja škola “Franjo Rezač’’.

JU osnovna škola “Hasan Kikić’’ Gračanica*
Signatura fonda: BiH-ATKT/OŠ’’HK’’ G Vremenski raspon građe: 1886. – 1978. Količina građe: 123 knj., 56 reg., 54 pov., 22 fasc., 19 sv. Sadržaj fonda: Fond sadrži matične knjige učenika, registre matičnih knjiga, razredne knjige, upisnice, dosijea učenika, zapisnike organa upravljanja, normativna akta, finansijsko-računovodstvenu dokumentaciju, djelovodne protokole itd. Serije u fondu 1. 2. 3. 4. Zapisnici organa upravljanja Normativna akta Finansijsko-računovodstvena dokumentacija Knjige

(10 d/m)

Valorizacija fonda: 4 Fond nije cjelovit, ali može poslužiti kao izvor za proučavanje razvoja i djelovanja škole na području regije Tuzla.

144

Jezik u građi: bosanski, srpski, hrvatski Pismo u građi: latinica, ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1886. – Promjene naziva stvaraoca fonda: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Narodna osnovna škola Dječačka i Djevojačka osnovna škola Mješovita narodna osnovna škola Državna osnovna škola Narodna osnovna škola Druga osnovna škola OŠ “Hasan Kikić’’

Historijat stvaraoca fonda: U Gračanici je 1886. godine osnovana osnovna škola i nosila naziv Narodna osnovna škola Gračanica. U toku svoga rada i djelovanja imala je više statusnih promjena, te je od 1918./19. godine radila kao Dječačka osnovna škola za mušku i Djevojačka osnovna škola za žensku djecu, a od 1927./28. godine kao Mješovita narodna osnovna škola. Školske 1928. godine dobila je naziv Državna osnovna škola, a od 1944./45. godine radi kao Narodna osnovna škola, te 1957./58. školske godine dobija naziv Druga osnovna škola. Na sjednici Školskog odbora održanoj dana 16. 12. 1959. godine donesena je Odluka da Druga osnovna škola dobije naziv OŠ “Hasan Kikić’’ Gračanica, kojoj su u decembru 1961. godine pripojene četverorazredne osnovne škole u Malešićima i Lohinji Gornjoj. Od 1992. godine dobija naziv Prva osnovna škola da bi joj 2002. godine ponovo vraćen naziv OŠ “Hasan Kikić’’. Kada je početkom 1964. godine izvršena reorganizacija osnovnih škola, Osnovnoj školi “Hasan Kikić’’ pripojene su četverorazredne osnovne škole Piskavica, Soko, Prijeko Brdo, Škahovica i Babići, a škola u Lohinji Gornjoj pripojena je Osnovnoj školi “Mitar Trifunović – Učo’’.

Narodna osnovna škola Boljanić
Signatura fonda: BiH-ATKT/NOŠBo Vremenski raspon građe: 1896. – 1938. Količina građe: 1 kut. (0,3 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži građu o korespondenciji sa Kotarskim uredom u Gračanici, obavještenja i izvještaje o nastupu na dužnosti i premještaju učitelja, izvještaje o zaraznim bolestima u školi,

145

izvještaje o stanju škole i upisu đaka, spiskove roditelja čija djeca ne pohađaju redovno školu, podatke o školi, biblioteci, nastavnicima, kaznama itd. Serije u fondu: 1. 2. Korespondencija Izvještaji

Valorizacija fonda: 4 Fond je fragmentaran, ali može poslužiti kao izvor za proučavanje razvoja i djelovanja škole na području regije Tuzla. Jezik u građi: bosanski, srpski, hrvatski Pismo u građi: latinica, ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1896. – 1938. ?

Prva osnovna škola “Pazar” u Tuzli*
Signatura fonda: BiH-ATKT/POŠT Vremenski raspon građe: 1887. – 1948. Količina građe: 29 knj. (1 d/m) Valorizacija fonda: 4 Fond čine samo knjige, te zbog količine sačuvanosti može poslužiti kao dokaz za djelovanje ove škole na području Tuzle. Jezik u građi: bosanski, srpski, hrvatski Pismo u građi: latinica, ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1887. – 1948. ?

Njemačka privatna škola Donja Tuzla
Signatura fonda: BiH-ATKT/NJPŠDT Vremenski raspon građe: 1883. – 1919. Količina građe: 8 knj. (0,4 d/m)
146

Valorizacija fonda: 4 Fond čine samo knjige, te zbog količine sačuvanosti može poslužiti kao dokaz za djelovanje ove škole na području Tuzle. Jezik u građi: bosanski, srpski, hrvatski Pismo u građi: latinica, ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1883. – 1919. ?

Djevojačka narodna osnovna škola u Tuzli
Signatura fonda: BiH-ATKT/DNOŠT Vremenski raspon građe: 1908. – 1935., 1940. – 1941. Količina građe: 14 knj. (1,4 d/m) Valorizacija fonda: 4 Fond čine samo knjige, te zbog količine sačuvanosti može poslužiti kao dokaz za djelovanje ove škole na području Tuzle. Jezik u građi: bosanski, srpski, hrvatski Pismo u građi: latinica, ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1908. – 1935., 1940. – 1941.?

Prva dječačka osnovna škola Tuzla
Signatura fonda: BiH-ATKT/PDOŠT Vremenski raspon građe: 1905. – 1931. Količina građe: 6 knj. (0,5 d/m) Valorizacija fonda: 4 Fond čine samo knjige, te zbog količine sačuvanosti može poslužiti kao dokaz za djelovanje ove škole na području Tuzle. Jezik u građi: bosanski, srpski, hrvatski Pismo u građi: latinica, ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP
147

Količina građe: 66 knj. ali može poslužiti kao pomoćni izvor za proučavanje razvoja i djelovanja škole na području Tuzle. te zbog količine sačuvanosti može poslužiti kao dokaz za djelovanje ove škole na području Tuzle. – 1931. – 1887. matične knjiga službenika i matičnih i razrednih imenika. 24 omota (3 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži finansijsko-materijalnu dokumentaciju (platne liste. srpski. – 1887. Serije u fondu: 1. Količina građe: 1 knj. završni računi. Pedagoška dokumentacija 3. – 1977. knjige nepokretne imovine). ? Narodna osnovna škola Kiseljak Signatura fonda: BiH-ATKT/NOŠKi Vremenski raspon građe: 1945. ? Opća dječačka pučka škola u Donjoj Tuzli Signatura fonda: BiH-ATKT/ODPŠDT Vremenski raspon građe: 1882. 148 . Finansijska dokumentacija 2. Jezik u građi: bosanski. (0. kartoni LDa.. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1882. hrvatski Pismo u građi: latinica.1 d/m) Valorizacija fonda: 4 Fond čini samo jedna knjiga. Matična knjiga službenika Valorizacija fonda: 4 Fond nije cjelovit.Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1905.

? Rimokatolička osnovna škola Breške Signatura fonda: BiH-ATKT/ROŠBre Vremenski raspon građe: 1898. Količina građe: 26 knj. – 1959. srpski. – 1947. srpski. – 1920. srpski. 1936.Jezik u građi: bosanski. JU Osnovna škola Kiseljak Narodna osnovna škola Breške Signatura fonda: BiH-ATKT/NOŠBre Vremenski raspon građe: 1913. (2. hrvatski Pismo u građi: latinica.6 d/m) Valorizacija fonda: 4 Fond čine samo knjige. hrvatski Pismo u građi: latinica. 1944. Jezik u građi: bosanski. – 1977. Količina građe: 5 knj.. ? Promjene naziva stvaraoca fonda: 1. Jezik u građi: bosanski. hrvatski 149 . te zbog količine sačuvanosti može poslužiti kao dokaz za djelovanje ove škole na području Tuzle. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1913.6 d/m) Valorizacija fonda: 4 Fond čine samo knjige. .. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1945. (2. – 1947. te zbog količine sačuvanosti može poslužiti kao dokaz za djelovanje ove škole na području Tuzle. Narodna osnovna škola Kiseljak 2.

– 1942. (0. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1942. – 1945. te zbog količine sačuvanosti može poslužiti kao dokaz za djelovanje ove škole na području Tuzle. Jezik u građi: bosanski.? Posebnička mješovita pučka škola Breške Signatura fonda: BiH-ATKT/PMPŠBre Vremenski raspon građe: 1942. hrvatski Pismo u građi: latinica. – 1942. – 1947. hrvatski Pismo u građi: latinica. ? 150 . te zbog količine sačuvanosti može poslužiti kao dokaz za djelovanje ove škole na području Tuzle. (0.1 d/m) Valorizacija fonda: 4 Fond čini jedna knjiga. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1898. srpski. – 1945. Količina građe: 1 knj. Jezik u građi: bosanski. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1941. srpski.5 d/m) Valorizacija fonda: 4 Fond čine knjige. Količina građe: 3 knj.Pismo u građi: latinica. ? Privatna mješovita pučka škola Breške Signatura fonda: BiH-ATKT/PMPŠBre Vremenski raspon građe: 1941.

(1 d/m) Valorizacija fonda: 4 Fond čine samo knjige. te zbog količine sačuvanosti može poslužiti kao dokaz za djelovanje ove škole na području Tuzle.2 d/m) Valorizacija fonda: 4 Fond čine dvije knjige. (3 d/m) 151 . Količina građe: 2 knj. – 1940. ? Narodna osnovna škola Ljepunice Signatura fonda: BiH-ATKT/NOŠLJe Vremenski raspon građe: 1910. hrvatski Pismo u građi: latinica. Količina građe: 23 knj. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1910. srpski. – 1946. srpski. ? Osnovna škola “Čelić’’ Čelić Signatura fonda: BiH-ATKT/OŠ’’Č’’Č Vremenski raspon građe: 1944. – 1940. – 1964. – 1946. te zbog količine sačuvanosti može poslužiti kao dokaz za djelovanje ove škole na području Tuzle. Jezik u građi: bosanski. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1944. (0. Jezik u građi: bosanski.Narodna osnovna škola Ljubače Signatura fonda: BiH-ATKT/NOŠLJu Vremenski raspon građe: 1944. Količina građe: 71 knj. hrvatski Pismo u građi: latinica.

Sadržaj fonda: Fond sadrži razrednice. Školske 1930/31. Druga narodna osnovna škola Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/DNOŠT Vremenski raspon građe: 1944. Valorizacija fonda: 4 Fond čine samo knjige. – 1946. Pod sadašnjim nazivom Javna ustanova Osnovna škola Čelić registrovana je od 23. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: PrP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1944. Količina građe: 4 knj. – Historijat stvaraoca fonda: Po dostupnim informacijama ova škola je osnovana 1886. te kako zbog svog sadržaja tako i zbog količine sačuvanosti može poslužiti kao dokaz za djelovanje ove škole na području Tuzle. godine registrovana je kao RO Osnovnog obrazovanja i vaspitanja Čelić – Lopare.1993. Jezik u građi: bosanski.08. Školske 1886/87. a od 1980.4 d/m) Valorizacija fonda: 4 Fond čine samo knjige. godine (podaci dobiveni od OŠ Čelić). – 1946. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1944. Tokom svog rada i djelovanja škola je imala više promjena. srpski. djelovodne protokole i knjigu nabavke. Jezik u građi: bosanski. godine formirano je samo jedno kombinovano odjeljenje sa četri razreda. (0. te zbog količine sačuvanosti može poslužiti kao dokaz za djelovanje ove škole na području Tuzle. srpski. godine i radila je u prostorijama dotadašnje opštine. godine škola je dobila naziv Osnovana škola „Ahmed Kobić”. ? 152 . hrvatski Pismo u građi: latinica.

– 1913.Zavoda Kraljice svete Krunice u Tuzli Signatura fonda: BiH-ATKT/POŠZKSKT Vremenski raspon građe: 1914. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1906. srpski.Druga dječačka narodna osnovna škola Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/DDNOŠT Vremenski raspon građe: 1907. Količina građe: 1 knj. – 1913. – 1934. hrvatski Pismo u građi: latinica.? Privatna osnovna škola – sa pravom javnosti . Jezik u građi: bosanski. (0. Količina građe: 6 knj. te zbog količine sačuvanosti može poslužiti kao dokaz za djelovanje ove škole na području Tuzle. hrvatski Pismo u građi: latinica. (0.4 d/m) 153 .6 d/m) Valorizacija fonda: 4 Fond čine samo knjige. – 1934.1 d/m) Valorizacija fonda: 4 Fond čini samo jedna knjiga. Količina građe: 4 knj. – 1941. srpski. te zbog količine sačuvanosti može poslužiti kao dokaz za djelovanje ove škole na području Tuzle. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1907. Jezik u građi: bosanski. (0. ? Katolička osnovna škola u Donjoj Tuzli Signatura fonda: BiH-ATKT/KOŠDT Vremenski raspon građe: 1906.

(0. – 1912.2 d/m) Valorizacija fonda: 4 Fond čine samo dvije knjige. Jezik u građi: bosanski.Valorizacija fonda: 4 Fond čine samo knjige.? Srpska narodna osnovna škola u Donjoj Tuzli Signatura fonda: BiH-ATKT/SNOŠDT Vremenski raspon građe: 1902. ćirilica 154 .1 d/m) Valorizacija fonda: 4 Fond čini samo jedna knjiga. hrvatski Pismo u građi: latinica. srpski. – 1912. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1914. Količina građe: 1 knj. Jezik u građi: bosanski. te zbog količine sačuvanosti može poslužiti kao dokaz za djelovanje ove škole na području Tuzle. te zbog količine sačuvanosti može poslužiti kao dokaz za djelovanje ove škole na području Tuzle. hrvatski Pismo u građi: latinica. te zbog količine sačuvanosti može poslužiti kao dokaz za djelovanje ove škole na području Tuzle. srpski.? Njemačka škola u Tuzli Signatura fonda: BiH-ATKT/NJŠT Vremenski raspon građe: 1896. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1896. Količina građe: 2 knj. – 1941. Jezik u građi: bosanski. (0. srpski. hrvatski Pismo u građi: latinica.

srpski.? Državna mješovita pučka škola Kiseljak Signatura fonda: BiH-ATKT/DMPŠKi Vremenski raspon građe: 1940. srpski. – 1943. Jezik u građi: bosanski. Jezik u građi: bosanski. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1940. Količina građe: 1 knj. hrvatski Pismo u građi: latinica.? 155 . te zbog količine sačuvanosti može poslužiti kao dokaz za djelovanje ove škole na području Tuzle. – 1941. te zbog količine sačuvanosti može poslužiti kao dokaz za djelovanje ove škole na području Tuzle.Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1902. ? Prva državna pučka škola u Tuzli Signatura fonda: BiH-ATKT/PDPŠT Vremenski raspon građe: 1942. hrvatski Pismo u građi: latinica. (0. Količina građe: 1 knj. – 1941. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1842. – 1943.1 d/m) Valorizacija fonda: 4 Fond čini samo jedna knjiga. (0.1 d/m) Valorizacija fonda: 4 Fond čini samo jedna knjiga.

Jezik u građi: bosanski. – 1945. (0. Jezik u građi: bosanski. srpski. Količina građe: 1 knj. Količina građe: 1 knj. te zbog količine sačuvanosti može poslužiti kao dokaz za djelovanje ove škole na području Tuzle. (0. te zbog količine sačuvanosti može poslužiti kao dokaz za djelovanje ove škole na području Tuzle.? Ruždija u Donjoj Tuzli Signatura fonda: BiH-ATKT/RDT Vremenski raspon građe: 1892.1 d/m) 156 . – 1942. hrvatski Pismo u građi: latinica.Državna druga mješovita pučka škola Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/DDMPŠT Vremenski raspon građe: 1941. hrvatski Pismo u građi: latinica.1 d/m) Valorizacija fonda: 4 Fond čini samo jedna knjiga. (0. – 1942. Količina građe: 1 knj. – 1907. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1941.1 d/m) Valorizacija fonda: 4 Fond čini samo jedna knjiga. – 1907. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1892. ? Narodna osnovna škola Bukinje Signatura fonda: BiH-ATKT/NOŠBu Vremenski raspon građe: 1944. srpski.

Jezik u građi: bosanski. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1944. srpski. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1958. (1 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži matične knjige učenika. Jezik u građi: bosanski. upisnicu privatnih ispita i matičnu knjigu za lica koja su vanredno položila razred. ali može poslužiti kao dokaz za djelovanje ove škole na području Tuzle.Valorizacija fonda: 4 Fond čini samo jedna knjiga. – 1977. - 157 . – 1945. hrvatski Pismo u građi: latinica. Količina građe: 15 knj. hrvatski Pismo u građi: latinica. Valorizacija fonda: 4 Fond čine samo knjige. te zbog količine sačuvanosti može poslužiti kao dokaz za djelovanje ove škole na području Tuzle. ? Osnovna škola “Džemal Mandžić’’ Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/OŠ “DžM” T Vremenski raspon građe: 1958. srpski.

zbora i savjeta Personalna arhiva (dosijei osoblja) Finansijska arhiva Pedagoška dokumentacija . prijemnih i završnih ispita.Srednje škole Državna realna gimnazija Tuzla* Signatura fonda: BiH-ATKT/DRGT Vremenski raspon građe: 1899. 7. oglasne knjige za učenike itd. matičnu knjigu radnika. – ? Promjene naziva stvaraoca fonda: 1. 2. Jezik u građi: bosanski. Državna realna gimnazija Tuzla 158 . listove ocjenjivanja osoblja. 4. – 1968. ćirilica. 67 kut.. upisnice Djelovodni protokoli Matična knjiga radnika ( 20 d/m) Valorizacija fonda: 3 Fond nije cjelovit. platne liste. njemački Pismo u građi: latinica. dosijea osoblja. djelovodne protokole. hrvatski. Velika gimnazija Tuzla 2. razrednih. Serije u fondu: 1. Količina građe: 178 knj. godišnje izvještaje Gimnazije. zapisnike sa sjednica Nastavničkog vijeća. Realna gimnazija Tuzla 3.. srpski. dopunskih. popravnih. gotica Arhivistička informativna pomagala: SI Stepen sređenosti: arhivistički obrađen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1899. 3. Zbora i Savjeta. zapisnike privatnih.ispitni materijali. 1 fasc. 5. upisnice. ali može poslužiti kao izvor za istraživanje historije školstva na području Tuzle. 6. sjedničke kataloge. Opšti spisi Zapisnici sa sjednica Nastavničkog vijeća. Sadržaj fonda: Fond sadrži opšte spise. zapisnike tečajnih ispita.

ali ipak daje određenu informaciju o ovoj vrsti vjerske škole. 1899.. 1945. – 1949. razrednice. 159 . godine otvorena je Velika gimnazija. zapisnike sa sjednica. Tuzla i Vlasenica i općine koje ne pripadaju području sarajevskih gimnazija: Zvornik.godina). Behrambegova medresa Tuzla* Signatura fonda: BiH-ATKT/BMT Vremenski raspon građe: 1921. vjeronauke i maternjeg jezika. uz obavezno polaganje prijemnog ispita iz matematike. (1. Serije u fondu: 1. 4. uprkos mnogobrojnim teškoćama. Količina građe: 5 knj. U toku svoga postojanja. Prema Uputstvima Ministarstva prosvjete. Jezik u građi: bosanski. godine. Pohađali su je učenici koji su završili četiri razreda osnovne škole. Opšti spisi Zapisnici sa sjednica Pedagoška dokumentacija Djelovodni protokol Valorizacija fonda: 3 Fond je fragmentaran.Historijat stvaraoca fonda: Na inicijativu Gradskog vijeća u Tuzli. Kladanj. Maglaj i Tešanj za razrede kojih nema u Derventi (“Službeni glasnik Ministarstva nastave NDH” 1941. – 1948. srpski. prijemu učenika. Prve školske godine otvorena su dva odjeljenja prvog razreda. te može poslužiti kao izvor za istraživanje historije školstva na području Tuzle. godine organizovana su dva gimnazijska tečaja za generacije koje se zbog ratnih prilika nisu mogle redovno školovati. Godine 1941. a već školske 1906/07. djelovodni protokol. do 1944. odnosno predmetima koji su se izučavali. kada je. 2.3 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži opšte spise. godine. Gimnazija je imala prekide u radu zbog ratnih prilika i sve manjeg broja učenika. nastavnom programu. zapisnike sa sjednica Nastavničkog zbora. Doboj. arapski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SI Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1921. hrvatski. Gimnazija je imala svih osam odjeljenja. 3. Realnoj gimnaziji u Tuzli (osam razreda) pripadaju Gračanica. 4 kut. počela sa radom kao Državna realna gimnazija Tuzla.

ali može poslužiti kao izvor za istraživanje historije školstva na području Tuzle. Nakon završetka rata. nastavnom programu i sl. daje obrazovanje u duhu islama i priprema ih za eventualni poziv imama. Majstorske ispite. Uredbom o rangu stručnih škola prema srednjoj školi i fakultetima (“Sl. 1929. Pošto je Medresa bila pod starateljstvom Ulema–medžlisa u Sarajevu. Reformom nastave. mualima. dnevnike rada. godine. jer su se i u njoj počeli izučavati opšteobrazovni predmeti. – 1956. pored opšte naobrazbe. godine. a propise o prijemu učenika. Zgrada Medrese je 1871. djelovodne protokole. platne liste. 4. Imala je karakter srednje stručne vjerske škole (za stanovništvo islamske vjeroispovijesti) koja svojim učenicima. 2. Količina građe: 90 knj. vijeku pominje se Medresa u Tuzli pod nazivom Behrambegova medresa. isti je vršio postavljanje upravitelja i svih ostalih nastavnika. Medresa je ukinuta rješenjem Gradskog narodnog odbora Tuzla 1949. godine izgorjela u požaru. Opšti spisi Finansijska arhiva – platne liste Pedagoška dokumentacija – podaci o ispitima. ( 8 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži opštu arhivu. Medresa je nastavila sa radom u prostorijama Jalskog mekteba. do 1921. školske izvještaje. godine Medresa je izgubila karakter čisto vjerske škole. a 1933. 21 kut. jer je u njenim prostorijama bila smještena njemačka vojska. osim 1941/42. zapisnici Djelovodni protokoli Valorizacija fonda: 3 Fond nije cjelovit. razrednice. 3. 160 . Industrijska škola Tuzla* Signatura fonda: BiH-ATKT/IŠT Vremenski raspon građe: 1926.Historijat stvaraoca fonda: Još u 17. Izdržavana je od Vakufa Behrambegove džamije. godine. Serije u fondu: 1. nereformisane medrese i sve medrese na pređašnjoj teritoriji Bosne i Hercegovine. odgovaraju spremi od dva razreda srednje škole. Od 1914.. odnosno poučavanje u vjeri. Medresa nije radila. vremenu učenja. hatiba. ali je 1896. godine. donosio je u sporazumu sa Vakufsko-mearifskim saborom. novine Kraljevine Jugoslavije” broj 104-XXX/33). zapisnike ispitne komisije i o polaganju ispita. U toku rata. godine sazidana nova.

Pravilnikom o nastavnim zavodima i stručnim školama. 2. Banja Luci i Tuzli. Školovanje je trajalo četiri godine. godine. list NR BiH” broj 40/50). 5. – 1978. U školi se osposobljavao kvalifikovani zanatski kadar koji je bio potreban industrijskom tuzlanskom bazenu. imovinom i budžetskim kreditima (“Sl. 7. Ova škola je radila pod raznim nazivima: Državna muška obrtna škola. U ovoj školi je otvoren elektromehaničarski.Jezik u građi: bosanski. te Državna industrijska škola za preradu i obradu metala. kovačkoj i mehaničarskoj radionici pod rukovodstvom stručnih zanatskih učitelja. Godine 1934. pri ovoj školi i pod njenim rukovodstvom. kada Vlada NR Bosne i Hercegovine donosi rješenje o prenosu industrijskih i tehničkih škola i industrijskih tehničkih tehnikuma u Srajevu. novine Kraljevine Jugoslavije” broj 111-XXVIII /34). automehaničarski odsjek i odsjek precizne mehanike. 4. pominje se i Državna stručno-zanatska škola u Tuzli. osnovana Stručna zanatska škola pri Srednjoj tehničkoj školi. a školu su mogli pohađati učenici mlađi od 14 godina sa dva razreda gimnazije ili građanske škole. čija svjedočanstva daju pogodnosti o dokazivanju stručne spreme za zanatske radnje (“Sl. srpski. Škola sa praktičnom obukom i za učenike u privredi Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/ŠPO (ŠUP)T Vremenski raspon građe: 1908. godine. – ? Promjene naziva stvaraoca fonda: 1. Muška zanatska škola. odlukom Ministarstva trgovine i industrije Kraljevine SHS. tokarski. Praktična nastava se odvijala u bravarskoj. 6. 3. hrvatski Pismo u građi: latinica. godine. Od 1932. pod neposredno rukovodstvo Ministarstva prosvjete sa cjelokupnim osobljem. Škole ovoga tipa su bile pod neposrednim rukovodstvom Ministarstva industrije NRBiH do 1950. radila je Stručna produžna (šegrtska) škola. 161 . ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1926. Stručna zanatska škola Stručna produžna (šegrtska) škola Državna stručno-zanatska škola Državna muška obrtna škola Muška zanatska škola Državna industrijska škola za preradu i obradu metala Škola sa praktičnom obukom Historijat stvaraoca fonda: U Tuzli je 1926.

Količina građe: 459 knj. Sadržaj fonda:

(8 d/m)

Fond nije potpun i sastoji se od matičnih knjiga, razrednih knjiga, dnevnika rada, zapisnika završnih ispita, knjiga završnih ispita, knjiga djelovodnog protokola i knjiga zapisnika sa sjednica Nastavničkih vijeća. Serije u fondu: 1. 2. 3. 4. Zapisnici sa sjednica Nastavničkog vijeća Zapisnici i knjige završnih ispita Matične i razredne knjige i dnevnici rada Djelovodni protokoli

Valorizacija fonda: 3 Fond se sastoji samo od knjiga, ali može poslužiti kao izvor za istraživanje razvoja i djelovanja mješovite škole na širem području Tuzle, kao i za ostvarivanje ličnih prava. Jezik u građi: bosanski, srpski, hrvatski Pismo u građi: latinica, ćirilica Arhivistička informativna pomagala: PrP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1908. – ? Promjene naziva stvaraoca fonda: 1. Škola sa praktičnom obukom (ŠPO) Tuzla 2. Škola učenika u privredi Tuzla Historijat stvaraoca fonda: Škola je radila od 1908. godine kao Šegrtski zanatski tečaj u Tuzli. U toku I svjetskog rata škola nije radila a stvaranjem jedinstvene Jugoslovenske države nastavlja raditi kao Šegrtska škola u saklopu koje je 1920. godine otvorena Šegrtska škola u Kreki. Tada su bile dvije šegrtske škole: Večernji šegrtski tečaj u Tuzli i Večernji šegrtski tečaj u Kreki. U periodu od 1945. do 1948. godine radila je u okviru Industrijske škole od koje se odvaja 1949. godine i nosi naziv Škola učenika u privredi. Godine 1961. u Školu se uvodi periodična nastava, te ista mijenja naziv u Periodična škola

162

učenika u privredi. Učenici su se osposobljavali za građevinsku, metalsku, elektrotehničku struku i sitno zanatstvo, a školske 1969./70. godine na osnovu Odluke SO Tuzla o organizovanju mreže škola II stepena odlučeno je da se Građevinski odsjek izdvoji i priključi Građevinskoj školi, elektro odsjek izdvoji i priključi Elektrotehničkoj školi, mašinski odsjek izdvoji i priključi Mašinskoj školi, a da u Periodičnoj školi učenika u privredi ostanu učenici drvoprerađivačke struke, učenici uslužnih zanata i lične usluge. Godine 1974. Periodična škola učenika u privredi se integriše sa Hemijskom školom i nastaje Tehnološki školski centar, koji 1977. godine ima 2 OOUR-a (Hemijska tehnološka tehnička škola i Škola s praktičnom obukom i za učenike u privredi) i radnu zajednicu zajedničkih službi.

Učiteljska škola Tuzla i Učiteljski tečajevi
Signatura fonda: BiH-ATKT/UŠT i UTT Vremenski raspon građe: 1941. – 1972. Količina građe: 120 knj., 35 kut., 1 fasc. (10 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži godišnje programe rada škole, izvještaje o upisu u školu, razna obavještenja, zapisnike sa polaganja stručnih i popravnih ispita, platne spiskove radnika, zapisnike sa sjednica Školskog odbora i Savjeta škole, dosijea zaposlenih, upisnice, knjige zapisnika sa polaganja diplomskih, stručnih i vanrednih ispita, zapisnike i upisnice učiteljskih tečajeva. Serije u fondu: 1. Državna mješovita učiteljska škola u Tuzli 2. Učiteljski tečajevi 3. Pedagoška dokumentacija Valorizacija fonda: 3 Fond je djelimično sačuvan ali može poslužiti kao izvor za istraživanje historije školstva na području Tuzle, kao i za ostvarenje ličnih prava. Jezik u građi: bosanski, srpski, hrvatski Pismo u građi: latinica, ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SAI Stepen sređenosti: arhivistički obrađen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1941. – 1972.

163

Promjene naziva stvaraoca fonda: 1. Državna mješovita učiteljska škola Tuzla 2. Učiteljska škola Tuzla Historijat stvaraoca fonda: Na temelju Zakona o učiteljskim školama, od 27. rujna 1929. godine Poglavnik NDH, 2. kolovoza 1941. godine izdaje Odredbu o otvorenju Državne mješovite učiteljske škole u Tuzli tako da prvi razred počinje rad školske 1941/42. godine, a ostali razredi će se otvarati po redu svake slijedeće školske godine, s tim da se provođenje ove odredbe povjerava Ministarstvu nastave (“Službeni glasnik Ministarstva nastave NDH” broj 5/41). U prvi razred su upisani učenici i učenice koji su završili najmanje četiri razreda srednjih i njima ravnih škola (klasična gimnazija, realna gimnazija, niža medresa i građanska škola). Nakon oslobođenja Tuzle, 1944. godine, pri Učiteljskoj školi su organizovani učiteljski tečajevi (pripremni i niži) za potrebe narodnog prosvjećivanja u novoj državi, a 1945. godine, Ministar prosvjete Federalne Bosne i Hercegovine donosi Uredbu o učiteljskim tečajevima koje su mogli pohađati kandidati koji su završili najmanje četiri razreda srednje škole. Tečajeve su organizovali i provodili Okružni narodni odbori po odobrenju ovog Ministarstva, a cilj im je da se slušaoci osposobe za poziv učitelja narodne osnovne škole. Iste godine, Ministar prosvjete, na prijedlog Okružnog narodnog odbora Tuzla, donosi Rješenje da se početkom školske 1945/46. godine otvori i počne sa radom Državna mješovita učiteljska škola u Tuzli sa jednim odjeljenjem (“Sl. list Federalne BiH” broj 26/45). Na osnovu Zakona o pedagoškim akademijama, sa radom prestaje i Učiteljska škola u Tuzli, i to najkasnije do 31. augusta 1972. godine, s tim da od školske 1969/70. godine neće upisivati učenike u prvi razred (“Sl. list SR BiH” broj 14/69).

Niža stručna domaćička škola Tuzla
Signatura fonda: BiH-ATKT/NSDŠT Vremenski raspon građe: 1951. – 1959. Količina građe: 9 knj., 2 kut. (0,8 d/m) Sadržaj fonda: Fond se sastoji samo od glavnog imenika, zapisnika o polaganju popravnih i završnih ispita, nastavnih planova i programa, upisnika za PK i KV kuhare, zapisnika sa sjednica Nastavničkog vijeća i Školskog odbora, djelovodnog protokola i završnih diplomskih ispita.

164

Serije u fondu: 1. Pedagoška dokumentacija 2. Zapisnici sa sjednica Nastavničkog vijeća i Školskog odbora 3. Djelovodni protokol Valorizacija fonda: 3 Fond nije cjelovit - djelimično je sačuvan (bez opšte arhive), ali može poslužiti kao izvor za istraživanje istorije školstva na području Tuzle. Jezik u građi: bosanski, srpski, hrvatski Pismo u građi: latinica, ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SAI Stepen sređenosti: arhivistički obrađen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1951. – 1959. Historijat stvaraoca fonda: Niža stručna domaćička škola u Tuzli osnovana je 1951. godine i radila je u prostorijama Škole učenika u privredi. Imala je svoj nastavni kadar, a školovanje je trajalo četiri godine. Ovakve škole omogućavale su zapošljavanje u kuhinjama, zadrugama, bolnicama, dječijim domovima itd. Škola je ukinuta 1955. godine, ali je radila do 1959. godine – do završetka školovanja posljednje upisane generacije.

Učiteljska stručna domaćička škola Tuzla
Signatura fonda: BiH-ATKT/USDŠT Vremenski raspon građe: 1952. – 1962. Količina građe: 10 knj., 1 kut. (0,5 d/m) Sadržaj fonda: Fond je djelimično sačuvan i sastoji se od godišnjeg izvještaja, nastavnog plana i programa, zapisnika o polaganju diplomskih i stručnih ispita, upisnica, djelovodnih protokola. Serije u fondu: 1. 2. 3. 4. Nastavni plan i program Pedagoška dokumentacija Matična knjiga zaposlenih Djelovodni protokol
165

Valorizacija fonda: 3 Fond nije cjelovit, ali može poslužiti kao izvor za istraživanje historije školstva na području Tuzle. Jezik u građi: bosanski, srpski, hrvatski Pismo u građi: latinica, ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SAI Stepen sređenosti: arhivistički obrađen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1952. – 1962. Historijat stvaraoca fonda: Učiteljska stručna domaćička škola osnovana je u Bosni i Hercegovini 1952. godine u Doboju i Mostaru kako bi se školovao nastavni kadar za rad u nižim stručnim domaćičkim školama. Nakon dvije godine rada u Doboju, ova škola je preseljena 1954. godine u Tuzlu. Školovanje je trajalo četiri godine, a polaznici su, nakon položenog stručnog učiteljskog ispita, dobijali zvanje stručnog učitelja. Stručni učiteljski ispit se polagao pri Mješovitoj učiteljskoj školi u Tuzli. Ovakav stručni profil se zapošljavao u nižim stručnim domaćičkim školama, ali je predavao i domaćinstvo u osnovnim školama. Pošto je zapošljavanje bilo slabo, ova škola je prestala sa radom 1959. godine, s tim da su učenici posljednje upisane generacije prešli u Učiteljsku školu jer su bile veće potrebe za učiteljima u osnovnim školama.

Učiteljska škola Bijeljina
Signatura fonda: BiH-ATKT/UŠBi Vremenski raspon građe: 1951. – 1973. Količina građe: 52 knj., 38 kut. (5,5 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži opštu arhivu, normativna akta, nastavne planove, platne liste, obavještenja i kartone ličnih dohodaka, budžetske knjige, personalnu dokumentaciju i matičnu knjigu zaposlenih radnika, ispitne materijale popravnih, završnih i stručnih ispita, knjige zapisnika sa sjednica Radne zajednice, Nastavničkog vijeća, Upravnog odbora i djelovodne protokole. Serije u fondu: 1. Opšta arhiva 2. Finansijska dokumentacija 3. Personalna dokumentacija
166

4. Pedagoška dokumentacija 5. Matična knjiga osoblja 6. Djelovodni protokoli Valorizacija fonda: 3 Fond nije cjelovit, ali može poslužiti kao izvor za istraživanje historije školstva na području regije Tuzla kao i za ostvarivanje ličnih prava. Jezik u građi: bosanski, srpski, hrvatski Pismo u građi: latinica, ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SAI Stepen sređenosti: arhivistički obrađen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1951. – 1973. Historijat stvaraoca fonda: Učiteljska škola u Bijeljini osnovana je septembra mjeseca 1950. godine Rješenjem Savjeta za prosvjetu i kulturu NR Bosne i Hercegovine Sarajevo, a od 1951. godine radila je u sastavu Gimnazije “Filip Višnjić” u Bijeljini. Na prijedlog predsjednika Savjeta za prosvjetu, nauku i kulturu, Vlada NR Bosne i Hercegovine je 10. decembra 1951. godine donijela Rješenje o prenosu republičkih srednjih škola, na osnovu kojeg je Učiteljska škola prešla u nadležnost Gradskog narodnog odbora Bijeljina. Zadatak ove škole bio je da obrazuje nastavni kadar za rad u razrednoj nastavi osnovne škole. Ova ustanova je upisana u registar Okružnog suda u Tuzli 1966. godine i imala 38 zaposlenih radnika. Školom, kao samostalnom ustanovom, upravljala je Radna zajednica u širem i užem sastavu, Upravni odbor i direktor škole. Glavni dio sredstava škola je dobijala od Republičkog fonda za obrazovanje, a ostvarivala je sredstva za usluge koje je vršila osnovnim školama za polaganje stručnih ispita za zvanje učitelja i vanrednih razrednih i diplomskih ispita pojedinaca. Godine 1972. formirana je likvidaciona komisija za sprovođenje redovne likvidacije, a Skupština opštine Bijeljina je iste godine izdala Rješenje o prestanku rada Učiteljske škole u Bijeljini.

Srpska pravoslavna crkveno-školska opština Donja Tuzla*
Signatura fonda: BiH-ATKT/SPCŠODT Vremenski raspon građe: 1874. – 1895. Količina građe: 4 kut. (0,8 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži dokumente o unutrašnjoj organizaciji opštine, njenom djelovanju i finansiranju, kulturnom i prosvjetnom životu srpskog naroda u Donjoj Tuzli, zapisnike sa sjednica, spiskove građana, molbe, ugovore i sl.
167

Serije u fondu: 1. Zapisnici sa sjednica 2. Molbe, priznanice, ugovori, pisma, telegrami 3. Spiskovi građana Valorizacija fonda: 3 Fond nije cjelovit, ali može poslužiti kao izvor za istraživanje historije školstva na području Tuzle, a mnogo govori i o političkom, kulturnom, duhovnom i ekonomskom životu srpskog stanovništva u Tuzli u periodu 1874. – 1895. godine. Jezik u građi: bosanski, srpski, hrvatski Pismo u građi: latinica, ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1874. – 1895. Historijat stvaraoca fonda: Crkveno-školske opštine, kao centri okupljanja srpskog naroda, postoje još od turskog perioda, a bile su strogo ograničene na vjersko djelovanje među svojim opštinarima. Za vrijeme Austro-Ugarske vladavine pretvorile su se u jak politički činilac, ali su, ipak, vlasti vršile imenovanja učitelja i kontrolu udžbenika. Na sjednicama crkveno-školske opštine obavezno je prisustvovao predstavnik vlasti koji je imao pravo veta na pojedine odluke. Borba za crkveno-školsku autonomiju, inicirana iz Sarajeva i Mostara, prihvaćena je od svih crkveno-školskih opština u Bosni i Hercegovini. Pored Sarajeva, Mostara i Banja Luke i predstavnici Crkveno-školske opštine Donja Tuzla aktivno su učestvovali u svim pokrenutim akcijama za crkveno-školsku autonomiju.

Srednja poljoprivredna škola Tuzla (Bijeljina)
Signatura fonda: BiH-ATKT/SPŠT (Bi) Vremenski raspon građe: 1947. – 1969. Količina građe: 5 knj., 1 kut. (0,5 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži opšte spise, finansijsku i personalnu dokumentaciju, zapisnike sa sjednica Nastavničkog vijeća, matičnu knjigu i djelovodne protokole. Serije u fondu: 1. Opšti spisi
168

2. Finansijska arhiva 3. Personalna arhiva 4. Protokoli Valorizacija fonda: 3 Fond nije cjelovit, ali može poslužiti kao izvor za istraživanje historije školstva, ali i razvoja i djelovanja stručne škole na širem području Tuzle. Jezik u građi: bosanski, srpski, hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: arhivistički obrađen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1947. – 1969. Promjene naziva stvaraoca fonda: 1. Srednja poljoprivredna škola opšteg tipa Tuzla 2. Poljoprivredni praktikum Historijat stvaraoca fonda: Na prijedlog Ministra poljoprivrede NR Bosne i Hercegovine, Vlada NR Bosne i Hercegovine je, 30. oktobra 1947. godine donijela Uredbu o osnivanju Srednje poljoprivredne škole opšteg tipa sa sjedištem u Tuzli (Vl. br. 1067, “Sl.list NR BiH” broj 49/47). Zadatak škole je bio da obrazuje srednji stručni kadar za poslove poljoprivredne struke. Poljoprivredna škola je imala stepen potpune srednje škole, školovanje je trajalo tri godine i, po završetku školovanja, polagao se završni ispit. Ovu školu su mogla upisati lica koja su završila nižu gimnaziju sa položenim nižim tečajnim ispitom i lica koja su završila drugu, njoj ravnu, školu sa položenim završnim ispitom. Također su se mogla upisati i lica koja su završila najmanje nižu dvogodišnju poljoprivrednu školu i položila dopunski ispit ravan tečajnom ispitu. Škola je bila pod ingerencijom Ministarstva poljoprivrede NR Bosne i Hercegovine koje je nad njom vršilo neposredni nadzor i bila je internatski uređena. Septembra mjeseca 1950. godine, na prijedlog Ministra poljoprivrede, Vlada NR Bosne i Hercegovine je donijela Uredbu (“Sl. list NR BiH” broj 31/50) na osnovu koje se sjedište Srednje poljoprivredne škole opšteg tipa u Tuzli prenosi iz Tuzle u Bijeljinu gdje su, na zemljištu Gradske ekonomije, podignute barake za smještaj škole i internata. Sve dijelove pokretne imovine, i nepokretnu imovinu koja ostane nakon preseljenja škole, rasporedit će Ministar, a prenos ove imovine na druge organe izvršit će Komisija koju određuje Ministar poljoprivrede. Od školske 1950/51. godine ova škola nosi naziv Poljoprivredni praktikum i pod rukovodstvom je Ministarstva poljoprivrede republičkog značaja.

169

a u Bijeljini. godine u Tuzli i bila je pod rukovodstvom Okružnog narodnog odbora Tuzla do 1948. livadarstvo i pašnjaštvo–1950/51). Sarajeva. – 1951. Livna.). Djelovodnike Tuzle. Bosanskog Broda. Foče. Orašja.6 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži: Upisnice Niže poljoprivredne škole ratarskog tipa Banjaluka (1946. ali može poslužiti kao izvor za istraživanje razvoja i djelovanja stručne škole u Bosni i Hercegovini i na širem području Tuzle. Modriče. – 1949. Glamoča. S obzirom da se u Arhivu nalazi dio ovoga fonda. srpski. Djelovodni protokoli Valorizacija fonda: 3 Fonda nije cjelovit (samo fragmentarn) i sastoji se samo od upisnica i djelovodnika. Serije u fondu: 1. Količina građe: 15 knj. govedarstvo. Prnjavora. godine. Rogatice. u periodu 1946 – 1951. – 1949. Historijat stvaraoca fonda: Državna niža poljoprivredna škola osnovana je 1946. Brčkog. godine organizovala ratarski. stočarski i govedarski kurs za zaposlenike državnih poljoprivrednih dobara iz Banja Luke. godine. Pedagoška dokumentacija 2. na osnovu građe se može reći da je škola prestala sa radom 1951. Gackog. Srpca. hrvatski Pismo u građi: latinica. Jezik u građi: bosanski. 170 . U Banjaluci je radila Državna niža poljoprivredna škola ratarskog tipa do 1949.Državna niža poljoprivredna škola Tuzla . – 1951. radi Državna niža poljoprivredna škola i Uprava poljoprivrednih kurseva. Nevesinja i drugih mjesta. Bosanske Krupe. Upisnice Uprave poljoprivrednih kurseva Bijeljina (ratarstvo. Uprava poljoprivrednih kurseva je 1950/51.).Bijeljina Signatura fonda: BiH-ATKT/DNPŠT-Bi Vremenski raspon građe: 1946. Banjaluke i Novog Sela. godine. godine. Bijeljine. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1946. (0. Travnika. Upisnice Državne niže poljoprivredne škole Bijeljina (1946.

– 1966. 171 . godine. Knjiga zapisnika završnih ispita 2. Količina građe: 1 kut.3 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži knjige zapisnika završnih ispita. a sa radom je prestala 1966. hrvatski Pismo u građi: latinica. Škola sa praktičnom obukom za voćare u Tuzli Historijat stvaraoca fonda: Voćarska škola u Tuzli osnovana je 1954. godine škola radi pod nazivom Škola sa praktičnom obukom za voćare u Tuzli. Voćarska škola u Tuzli 2. godine kao dvogodišnja škola i smještena je u Slavinovićima.Voćarska škola Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/VŠT Vremenski raspon građe: 1954. molbe polaznika i spisak upisanih učenika u prvi razred školske 1958/59.godine. (0. Od 1964. te je zbog količine sačuvanosti male vrijednosti. Promjene naziva stvaraoca fonda: 1. Serije u fondu: 1. ali može poslužiti kao dokaz za djelovanje ove škole na području Tuzle. Nastava je izvođena praktično sa stručnjacima Voćarske stanice. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SAP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1954. Jezik u građi: bosanski. srpski. Spiskovi upisanih učenika i molbe polaznika Valorizacija fonda: 3 Fond čini samo jedna knjiga. – 1966.

koji je 11. Serije u fondu: 1. godine donio rješenje br.01. 58 kut.1962. 3. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: PrP. Osnovana je 1961. godine upisana su dva odjeljenja. te pedagoške i finansijsko-računovodstvene dokumentacije.Javna ustanova Upravna i birotehnička škola Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/UBŠT Vremenski raspon građe: 1961.1961. Uporedo sa ovim vođene su aktivnosti na osnivanju potpune srednje škole za redovno školovanje učenika srednjoškolskog uzrasta. Opšta dokumentacija Dokumentacija organa upravljanja Pedagoška dokumentacija Finansijsko-računovodstvena dokumentacija Valorizacija fonda: 3 Fond može poslužiti kao pomoćni izvor za istraživanje razvoja i djelovanja školstva na području Tuzle. 4. Na osnovu rješenja o osnivanju Upravne škole u Tuzli.396/61 od 22.. godine. Sve aktivnosti koje su prethodile donošenju ovog rješenja. rješenjem br. po programu da se za jednu školsku godinu završava dva razreda. obavljale su se preko Savjeta za stručno obrazovanje NR Bosne i Hercegovine Sarajevo. 172 . – 1998.02-56/1 o početku rada Upravne škole za odrasle u Tuzli. Količina građe: 155 knj. godine. 2. (30 d/m) Sadržaj fonda: Fond nije potpun i sastoji se od opšte dokumentacije. donio odluku o osnivanju Upravne škole u Tuzli za odrasle.09. kada je Upravni odbor Centra za obrazovanje službeničkih kadrova u Tuzli. – 1998. hrvatski Pismo u građi: latinica. ali i za ostvarenje ličnih prava. Jezik u građi: bosanski. dokumentacije organa upravljanja. kao i one nakon toga o odobravanju početka rada. SAP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1961. Historijat stvaraoca fonda: Upravna i birotehnička škola u Tuzli je kao srednjoškolska ustanova u toku četiri i po decenije postojanja imala i brojne statusne i organizacione transformacije. Te školske 1961./62. srpski.

Foča. 06. upisuje se u sudski registar kao JU Upravna i birotehnička škola (br. Tako 1978. Srednja medicinska škola Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/SMŠT Vremenski raspon građe: 1947. Količina građe: 12 knj.1962.1. 01/1-023-1630). kulture i sporta br: 03-611-3873/94 od 11.) o početku rada Upravne škole pri Centru za obrazovanje službeničkih kadrova u Tuzli.3. nauke. godine prelazi u zgradu Medicinskog školskog centra u Tuzli. Ministarstvo za obrazovanje nauku. Od tada je Upravna škola u Tuzli postala jedinstvena. Ugostiteljska škola. Brčko. godine škola je ukinuta. 03.1963.06. godine dolazi do organizacionih transformacija Ekonomsko-upravnog školskog centra u skladu sa odredbama ZUR-a. Upravna i birotehnička škola. kada je Predsjedništvo opštine Tuzla na sjednici održanoj 19. Savjet za prosvjetu NR Bosne i Hercegovine donio je rješenje (br. jer se u ovu školu uklopila i škola za odrasle tj. školske 1962. Rješenjem Višeg suda u Tuzli br. 1965. godine da se proširi djelatnost Upravne škole osnivanjem i Birotehničke škole. Septembra 1970.OOUR-a br. a od 20. 315/64 od 29./97. U/I-133/93 od 27. godine RO EUŠC Tuzla. Doboj. godinu. dok je OOUR br. godine se vidi da je Upravna škola Tuzla bila u sastavu Centra za stručno obrazovanje Tuzla do 1. Rješenjem Okružnog Privrednog suda Tuzla br.4. a OOUR br.03-176/3 od 27. godine Upravna škola ulazi u sastav Ekonomsko-upravnog školskog centra zajedno sa Ekonomskom školom i Trgovinsko-ugostiteljskim školskim centrom (Zapisnik sa sjednice Upravnog odbora br. Škola je bila smještena u zgradi OŠ „Jusuf Jakupović“. godine) i nosi naziv EUŠC . Trgovinska škola. donijelo odluku o preuzimanju prava osnivača prema OOUR-a br. maja 1993. Upravna i birotehnička škola. OOUR-a br. Iz dokumenta br. maja 1977. OOUR br.donijetog od strane Upravnog odbora Centra za stručno obrazovanje kadrova u Tuzli (br. već se preorjentisala za dopisno školovanje odraslih učenika. (1 d/m) 173 . s tim što četvrtu godinu učenici provode na praksi pod nadzorom škole. Ispiti vanrednih kandidata su se obavljali pri Radničkim univerzirtima Maglaj.godine.1962. godine upisuje se u sudski registar konstituisanje RO EUŠC . godine i da je tada odvojena i postala samostalna ustanova. Škola više nije upisivala odrasle učenike putem odjeljenja za odrasle.1970. pa Upravna i birotehnička škola postaju OOUR sa svojstvom pravnog lica u sastavu RO EUŠC-a. U tom periodu finansiranje Škole je vršeno iz sredstava koja je dodeljivao Srez (4/8) kao i Opština Tuzla (3/8) i jednim dijelom (1/8) Centar za stručno obrazovanje kadrova u Tuzli. koja se transformiše u Javnu ustanovu (JU) pod nazivom Upravna i birotehnička škola (Odluka br.Upravna škola. koristeći sale OŠ „Muharem Medžić“ u Tuzli. Odlukom Ministarstva obrazovanja. Savjet Centra donio je odluku 12.2. 4.1978. uloška 4-171). U/I. U tom sastavu Upravna i birotehnička škola ostaje sve do 1992. 08. a školu pohađaju učenici III i IV razreda. godine prvi puta su upisana dva odjeljenja redovnih učenika i dva odjeljenja učenika koji su radili po trogodišnjem programu.03.10.1964. Pored redovnih učenika u Upravnoj školi postojali su i vanredni učenici.)./63.201/62 od 16.237/78 od 27. 134 od 26.12. – 1951. kulturu i sport Tuzlansko-podrinjskog kantona donosi Rješenje o verifikaciji škole za školsku 1996. Zavidovići.10. Upravna i birotehnička škola.4. Reg. Ekonomska škola. 1994. Gračanica itd. decembra 1992. god.

– 1941. (?) Privatna građanska škola trgovačkog smjera u Zavodu Kraljice svete Krunice Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/PGŠTSZKSKT Vremenski raspon građe: 1940. te zbog količine sačuvanosti može poslužiti kao dokaz za djelovanje ove škole na području Tuzle. Jezik u građi: bosanski. te zbog količine sačuvanosti može poslužiti kao dokaz za djelovanje ove škole na području Tuzle. Količina građe: 3 knj. srpski. srpski. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1940.Valorizacija fonda: 4 Fond čine samo knjige. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1947. – 1940. te zbog količine sačuvanosti može poslužiti kao dokaz za djelovanje ove škole na području Tuzle. Jezik u građi: bosanski.3 d/m) Valorizacija fonda: 4 Fond čine samo knjige. srpski. hrvatski 174 . Količina građe: 1 knj.1 d/m) Valorizacija fonda: 4 Fond čini samo jedna knjiga. (0. – 1941. hrvatski Pismo u građi: latinica. (0. hrvatski Pismo u građi: latinica. – 1951. ? Kraljevska državna mješovita građanska škola Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/KDMGŠT Vremenski raspon građe: 1937. Jezik u građi: bosanski.

(0. ? Državna građanska škola trgovačkog smjera Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/DGŠTST Vremenski raspon građe: 1933. Količina građe: 4 knj.1 d/m) Valorizacija fonda: 4 Fond čini samo jedna knjiga. (0. – 1937. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1933. – 1940.4 d/m) Valorizacija fonda: 4 Fond čine samo knjige. te zbog količine sačuvanosti može poslužiti kao dokaz za djelovanje ove škole na području Tuzle. hrvatski Pismo u građi: latinica. hrvatski Pismo u građi: latinica. – 1944. te zbog količine sačuvanosti može poslužiti kao dokaz za djelovanje ove škole na području Tuzle. ? 175 .Pismo u građi: latinica. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1937. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1943. ? Državna opća niža srednja škola Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/DONSŠT Vremenski raspon građe: 1943. Jezik u građi: bosanski. Jezik u građi: bosanski. – 1944. Količina građe: 1 knj. srpski. – 1937. srpski.

1 d/m) Valorizacija fonda: 4 Fond čini samo jedna knjiga. te zbog količine sačuvanosti može poslužiti kao dokaz za djelovanje ove škole na području Tuzle. hrvatski Pismo u građi: latinica. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1930. Količina građe: 1 knj.Državna mješovita građanska škola Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/DMGŠT Vremenski raspon građe: 1942. (0. Jezik u građi: bosanski. te zbog količine sačuvanosti može poslužiti kao dokaz za djelovanje ove škole na području Tuzle.2 d/m) Valorizacija fonda: 4 Fond čine samo dvije knjige. ? Trgovačka škola Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/TŠT Vremenski raspon građe: 1884. hrvatski Pismo u građi: latinica. – 1943. srpski. (1 d/m) 176 . ? Mješovita građanska škola trgovačkog smjera Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/MGŠTST Vremenski raspon građe: 1930. Količina građe: 2 knj. – 1926. Količina građe: 13 knj. srpski. (0. – 1943. – 1931. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1942. – 1931. Jezik u građi: bosanski.

Državna mješovita pučka škola Zvornik. naredbi. Jezik u građi: bosanski. za škole na području Velike župe Usore i Soli (Opća pučka mješovita škola Kotar Gračanica. Vinka Brčko. dok. te zbog količine sačuvanosti može poslužiti kao dokaz za djelovanje ove škole na području Tuzle. Valorizacija fonda: 4 Fond je fragmentaran. iskaza o stanju škola. Državna mješovita građanska škola Tuzla. a može poslužiti kao dokaz o djelovanju navedenih škola na području regije Tuzla. Državna opća srednja škola Gradačac. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1884. Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1941. (109 fotokop. premještaja učitelja. zapisnika o pregledu škola. Donja Grabska i Kožuhe). Državne pučke škole u Kotaru Doboj – Osječani. čine ga fotokopije dokumenata. Jezik u građi: bosanski. Državna opća niža srednja škola Tuzla. ? Nezavisna država Hrvatska Ministarstvo nastave u Zagrebu – Odjel za pučku nastavu Kotar Tuzla – Velika Župa Usore i Soli Signatura fonda: BiH-ATKT/NDHZ –OPNKT VŽUS Vremenski raspon građe: 1941.) (1. Posebnička ženska opća niža srednja škola Sestara milosrdnica sv. Količina građe: 3 kut. srpski. – 1944. hrvatski Pismo u građi: latinica.2 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži fotokopije zbirnih izvještaja upravitelja. odluka. ? 177 .Valorizacija fonda: 4 Fond čine samo knjige. – 1944. Privatna ženska učiteljska škola sa pravom javnosti u Zavodu sv. hrvatski Pismo u građi: latinica. srpski. rasporeda predmeta itd. Josipa Sarajevo.. – 1926.

Elektrotehnika i mašinstvo. list NR BiH”br. i djelovodne protokole. srpski. 178 . Zakonom o višoj pedagoškoj školi (“Sl. Time je. personalna dosijea i dosijea studenata po odsjecima (Matematika-fizika. zapisnike o polaganju stručnih i diplomskih ispita. osnovanu 1960. Valorizacija fonda: 3 Fond može poslužiti kao izvor za istraživanje razvoja i djelovanja visokog školstva na području Tuzle. . 244 fasc. godini otvorene su studijske grupe: Srpskohrvatski jezik – ruski jezik.. LD kartone. Jezik u građi: bosanski. izvještaje. finansijske kartice. projektnu dokumentaciju. Biologija-hemija. Zbor radnika). M 4 obrasce. godine. finansijsku dokumentaciju (završne račune. hrvatski Pismo u građi: latinica. Matematika – hemija. a na prijedlog društveno-političkih faktora Opštine i Sreza Tuzla. ali i za ostvarenje ličnih prava. godine i zamijenila je Višu pedagošku školu. U prvoj školskoj 1960.. (38 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži opštu arhivu.28/60). Arhivistička informativna pomagala: PrP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1960./61. dokumentaciju ONO i DSZ-a. zapisnike i odluke organa upravljanja (Savjet. obračune plata).? Historijat stvaraoca fonda: Pedagoška akademija u Tuzli osnovana je 1969. za potrebe osnovnih i stručnih škola širom Bosne i Hercegovine. vanrednih. a prva viša nastavnička škola za obrazovanje nastavnika. platne liste. zapisnike Naučno-nastavnog vijeća. matične knjige studenata (redovnih. Tehničko obrazovanje i Fizičko vaspitanje). Količina građe: 47 knj.. Viša pedagoška škola postala treća visokoškolska ustanova na području regije (prije nje osnovani su Rudarski i Tehnološki fakultet). 1960. Srpskohrvatski jezik – engleski jezik. 91 reg. Razredna nastava. 1 pov. diplomiranih). Srpsko-Hrvatski jezik i književnost južnoslovenskih naroda. Odmah po osnivanju na sebe je preuzela odgovorne zadatke – pripremanja nastavnika različitih profila. godine. – 2000.Visoke škole Pedagoška akademija Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/PAT Vremenski raspon građe: 1960. nastavne planove i programe.

4. 2. Količina građe: 124 knj. Transformacijom Više pedagoške škole u Pedagošku akademiju 1969.. a ubrzo zatim konstituisane su i studijske grupe: Matematika – fizika i Biologija – hemija. Biologija sa hemijom i Odsjek razredne nastave. (52 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži opšte spise. Promjenama u metodama rada i reformisanim stručno-pedagoškim i cjelokupnim nastavnim radom Pedagoška akademija u Tuzli započinje svoj rad sa novim studijskim grupama: Srpskohrvatski – Hrvatskosrpski jezik i književnost jugoslovenskih naroda. Obrazovanje i kultura Međuopštinski zavod za osposobljavanje kadrova i organizaciju rada Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/MZOKIORT Vremenski raspon građe: 1959. Jezik u građi: bosanski. Serije u fondu: 1. Maglaju i Malom Zvorniku (redovni i vanredni kandidati Škole i Kursa za zvanje daktilografa). Opšti spisi Finansijska dokumentacija Zapisnici sa polaganja ispita redovnih kandidata Zapisnici sa polaganja ispita vanrednih kandidata Registri i djelovodni protokoli Valorizacija fonda: 3 Fond nije cjelovit. Srebreniku. 3. srpski. Matematika sa fizikom. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: PrP 179 . godine kao jedinstvenu nastavničku instituciju. te Elektro i Mašinstvo. zapisnike sa polaganja ispita za zvanje stenodaktilografa i daktilografa u Tuzli.. zapisnike sa polaganja stručnih ispita radnika organa uprave. 5. 13 kut. Tehničko obrazovanje. – 1981. 381reg.Tehničko obrazovanje –fizika. Fizičko vaspitanje. hrvatski Pismo u građi: latinica. ali može poslužiti kao izvor za istraživanje razvoja i djelovanja ustanova za stručno obrazovanje kadrova na području regije Tuzla. ona postaje jedna od najvećih pedagoških akademija u SR BiH.

završne račune. referate. izvještaje o poslovanju škola. knjigovodstveno-računovodstvenu dokumentaciju (isplatne liste LD. U njegovom sastavu je postojala Srednja upravna škola. Ib i Ia klase).. Količina građe: 26 knj. odluke. matičnu knjigu radnika. Ovaj Zavod je svoje programske zadatke izvršavao uspješno angažovanjem vlastitih radnika (16) i. Centar za stručno obrazovanje kadrova Tuzla 2. Savjet radne zajednice Centra je donio Pravilnik o ispitima za klasu daktilografa (III. kartoni LD. programe i planove rada. ( 63 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži zapisnike sa sjednica Skupština i Izvršnog odbora zajednica osnovnog obrazovanja i vaspitanja. II. godine osnovao Centar za stručno obrazovanje kadrova. statute. Godine 1969. Međuopštinski zavod za osposobljavanje kadrova i organizaciju rada Tuzla Historijat stvaraoca fonda: Narodni odbor sreza Tuzla je 1959. izvještaje o radu.godine prestao je sa radom. normativno-izdavačkoj djelatnosti koja je strogo vezana za osposobljavanje kadrova u primjeni i izradi samoupravnih opštih akata organizujući povremene seminare. povremeno. koja je kasnije prešla u sastav Srednjoškolskog upravno-ekonomskog centra u Tuzli. U skladu sa odlukama osnivača. Udruženje samoupravnih interesnih zajednica osnovnog obrazovanja i vaspitanja Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/USIZOOIVT Vremenski raspon građe: 1970.Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1959. 24 kut. pravilnike. Promjene naziva stvaraoca fonda: 1. zapisnike sa sjednica KPZ. plakate. Do transformacije Centra došlo je 1973. djelatnost Zavoda se odvijala na: osposobljavanju kadrova za administrativne i druge stručne poslove u organima uprave (sa težištem na poslove daktilografije i stenografije). statute. pravilnike. 145 pov. – 1981. deponovane potpise.. popisne liste). završni računi. automatskoj obradi podataka koja se odnosi na izradu rješenja i razreza poreza i doprinosa za potrebe opštinskih organa uprave prihoda (opštine osnivači). spoljnih saradnika (9). ugovore o kupovini stanova. godine kada je dobio naziv Međuopštinski zavod za osposobljavanje kadrova i organizaciju rada čiji su osnivači 18 opština sjeveroistočne Bosne o čemu je zaključen Sporazum. samoupravne sporazume i odluke. godišnje programe rada škola i podatke o kapacitetima na području Udruženja SIZ-a. protokole. U ovome fondu je pronađena građa Kulturno-prosvjetne zajednice Tuzla (2 kutije) koja sadrži spiskove Predsjedništva KPZ i delegata Konferencije.. zapisnike sa sjednica Zbora radnika Radne zajednice Stručne službe. 180 . a 1981. M4 obrasci. informacije. 201 reg. biltene. – 1988.

Lukavac. kao i radi potpunog ostvarivanja osnovnog obrazovanja (utvrđuje politiku. sa svim svojim specifičnostima (usklađivanje djelatnosti organizacija za osnovno obrazovanje sa potrebama i interesima radnih ljudi i građana. registrovana je Zajednica za osnovno obrazovanje sa sjedištem u Tuzli. srpski. Kalesija. planira i usmjerava razvoj predškolskog i osnovnog obrazovanja. utvrđuje kriterije za vrednovanje vaspitno-obrazovnog rada. Osnovana je u cilju unapređenja i razvijanja društveno-ekonomskih odnosa na načelima samoupravljanja i raspodjele prema radu. udruženom radu. Jezik u građi: bosanski. planira i usmjerava razvoj predškolskog i osnovnog obrazovanja. Zapisnici i materijali sa Skupštine. radničkom samoupravljanju.). mjesnih zajednica i organizacija udruženog rada za osnovno obrazovanje tih opština (predškolske ustanove i osnovne škole). Udruženje samoupravnih interesnih zajednica osnovnog obrazovanja i vaspitanja Tuzla Historijat stvaraoca fonda: Godine 1974.utvrđuje politiku. Međuopštinska samoupravna interesna zajednica osnovnog obrazovanja i vaspitanja Tuzla 3. Promjene naziva stvaraoca fonda: 1. te može poslužiti kao izvor za proučavanje uloge ove interesne zajednice na području regije Tuzla. Kladanj. Registracija je izvršena na osnovu potpisivanja Samoupravnog sporazuma od strane opština Tuzla. – 1988. 3. 2. usklađivanja djelatnosti organizacija za osnovno obrazovanje sa potrebama i interesima radnih ljudi i građana. hrvatski Pismo u građi: latinica. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: PrP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1973. Srebrenik i Živinice. 4. 181 . Lopare. potpuno ostvarivanje osnovnog obrazovanja .Serije u fondu: 1. Izvršnog odbora i Radne zajednice Finansijska dokumentacija Personalna dokumentacija (matična knjiga radnika) Djelovodni protokoli Dokumentacija Kulturno-prosvjetne zajednice Tuzla Valorizacija fonda: 4 Fond predstavlja svjedočanstvo o postojanju samoupravnih interesnih zajednica u socijalističkom društvenom uređenju. utvrđuje kriterije za vrednovanje vaspitno-obrazovnog rada i drugih djelatnosti koje finansira i sl. 5. Banovići. Zajednica za osnovno obrazovanje Tuzla 2.

godine. statute. radničkom samoupravljanju. prestaje sa radom Međuopštinska samoupravna interesna zajednica osnovnog obrazovanja i vaspitanja Tuzla usljed osnivanja Udruženja samoupravnih interesnih zajednica osnovnog obrazovanja i vaspitanja Tuzla koje je radilo do 1988.). Količina građe: 11 knj. Izvršnog odbora.. 81 reg. 182 . Kalesija. društvene dogovore. prijedlozi mjera i mišljenja za unapređenje vaspitno-obrazovnog rada. opštu i računovodstveno-finansijsku dokumentaciju (osim one koja je data Fondu u Sarajevo radi operativne upotrebe). informacije i izvještaji koji se odnose na opštenarodnu odbranu i društvenu samozaštitu. Lopare.god. sa svim svojim specifičnostima. pravilnike. Stručne i druge poslove obavljala je stručna služba Zajednice čijim je poslovima rukovodio direktor (“Službeni glasnik Opštine Tuzla’’ vanredni broj 2 od 15..02. 140 fasc.1976. Godine 1980. Kladanj. Opšti spisi 3.. podaci. – 1990. Lukavac i Srebrenik. Izvršnog odbora. Zapisnici sa sjednica Skupštine. Međuopštinska samoupravna interesna zajednica osnovnog obrazovanja i vaspitanja Tuzla upisana je u sudski registar Okružnog privrednog suda u Tuzli 03. (29 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži materijale i zapisnike sa sjednica Skupštine. Samoupravna interesna zajednica usmjerenog obrazovanja i vaspitanja Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/SIZUOIVT Vremenski raspon građe: 1967.11. Samoupravni i izvršni organi Zajednice bili su Izvršni odbor i komisije čije je članove birala Skupština. te može poslužiti kao izvor za proučavanje uloge ove interesne zajednice na području regije Tuzla. godine na osnovu zaključenog samoupravnog sporazuma sa osnovnim zajednicama osnovnog obrazovanja i vaspitanja 8 opština i to: Tuzla.1974. Radne zajednice 2. Banovići. planovi. Živinice. 38 kut. planove i rezultate upisa u prve razrede škola po strukama. samoupravne sporazume. a zastupao je i predstavljao predsjednik Skupštine. Serije u fondu: 1. udruženom radu. informacije o prijemu učenika. Radne zajednice i drugih organa i tijela SIZ-a. izvještaji o uspjehu učenika.Zajednice za osnovno obrazovanje navedenih opština su se udružile i nastavile rad pod nazivom Zajednica za osnovno obrazovanje Tuzla koja je imala svojstvo pravnog lica. Računovodstveno-finansijska dokumentacija Valorizacija fonda: 4 Fond predstavlja svjedočanstvo o postojanju samoupravnih interesnih zajednica u socijalističkom društvenom uređenju. pregled realizacije nastavnog fonda časova po školama.

69 fasc. Osnovna zajednica kulture Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/OZKT Vremenski raspon građe: 1972. Organi upravljanja Zajednice su: Skupština.. godine promijenjen je naziv u Samoupravnu interesnu zajednicu usmjerenog obrazovanja i vaspitanja Tuzla (registrovana kao Zajednica usmjerenog obrazovanja i vaspitanja Tuzla) koja je prestala sa radom 30. Bratunac. djeluje kao Regionalna zajednica za srednje obrazovanje Tuzla u čiji sastav ulaze organizacije udruženog rada za srednje obrazovanje i druge osnovne organizacije udruženog rada sa područja opština Banovići. Zvornik i Živinice. godine na osnovu Zakona o ukidanju SIZ-a (“Sl. traka (27 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži zapisnike i materijale sa sjednica Skupštine. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: PrP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1967. 183 .Jezik u građi:bosanski. – 1990.. Samoupravne radničke kontrole. Tuzla i Živinice. Kalesija. Bijeljina. Orašje. a na osnovu Sporazuma sa skupštinama opština Banovići. Srebrenik. Vlasenica. Samoupravna interesna zajednica usmjerenog obrazovanja i vaspitanja Tuzla Historijat stvaraoca fonda: Rješenjem Skupštine opštine Tuzla. Izvršnog odbora. 36 magnetof. Izvršni odbor i komisije. 1975. pravilnike i druga opšta akta. Kladanj.. Regionalna zajednica za srednje obrazovanje Tuzla 3. godine. Gračanica. statut. Tuzla. – 1991. godine osnovana je Osnovna zajednica obrazovanja Tuzla. Promjene naziva stvaraoca fonda: 1. Gradačac. Ugljevik. a sva prava i obaveze preuzeo je Republički javni fond za srednje obrazovanje i vaspitanje Sarajevo. novembra 1990. Iz registra Osnovnog suda udruženog rada Tuzla ova Zajednica je brisana 15. Brčko. Količina građe: 13 knj. Srebrenica. list SR BiH’’ broj 7/75 i 7/76). 1967. a direktor rukovodi i zastupa Zajednicu i Stručnu službu. Srebrenik. Godine 1973. 272 pov. Kladanj. izvještaje o radu i programe rada.03. Skupštinu su činili delegati Vijeća korisnika i Vijeća nosilaca obrazovno-vaspitne djelatnosti. Lopare. Šekovići. Lukavac. Osnovna zajednica obrazovanja Tuzla 2. Na osnovu Zakona o SIZ-u obrazovanja i vaspitanja i Zakona o upisu istih u Registar (“Sl. Lukavac. Kalesija. srpski. Lopare. list SR BiH’’ broj 36/90). hrvatski Pismo u građi: latinica. 97 reg..1991.

7. hrvatski Pismo u građi: latinica. Samoupravna interesna zajednica kulture Tuzla 3. sa svim svojim specifičnostima. radničkom samoupravljanju. finansijske kartice. finansije – LD. godine.-1991. srpski. a prestala je sa radom 31. 2. 3. Serije u fondu: 1. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: PrP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1972. pov. dosijea radnika. dodjelu i izgradnju stanova. Kalesija Lopare. Jezik u građi: bosanski. godine (personalna arhiva. Opšta arhiva Zapisnici sa sjednica Skupštine. poštu ONO i DSZ. Gračanica. kartoni LD-a). Srebrenik i Živinice. finansijsku dokumentaciju (završni računi. ali nije kompletna jer je dio iz 1989. Osnovna zajednica kulture Tuzla Historijat stvaraoca fonda: Zajednica kulture Tuzla osnovana je za područje opštine Tuzla 1972. Osnovna zajednica je opsluživala opštine Tuzla. kartoni LD-a i sl. godine. povjerljivu i strogo pov. godine kada dolazi do transformacije u Osnovnu zajednicu kulture Tuzla. dokumentaciju vezanu za kupovinu.1990. Godine 1976. odluke. i Str. oformljena je Samoupravna interesna zajednica kulture Tuzla koja je pod tim imenom djelovala do 1988. obavještenja. 5. – 1991. Izvršnog odbora. kupovinu i dodjelu stanova Djelovodni protokoli Obična. platne liste. 6. 184 . Zajednica kulture Tuzla 2.12. Banovići. Kladanj. pošta ONO i DSZ Valorizacija fonda: 4 Fond predstavlja svjedočanstvo o postojanju samoupravnih interesnih zajednica u socijalističkom društvenom uređenju. Samoupravne radničke kontrole Finansijska dokumentacija Personalna dokumentacija Dokumentacija vezana za izgradnju.srednjoročne planove. Preuzeta građa čini cjelinu. te može poslužiti kao izvor za proučavanje uloge ove interesne zajednice na području regije Tuzla. običnu. Pov. 4.) predat Fondu za kulturu SR BiH Sarajevo. djelovodne protokole. Promjene naziva stvaraoca fonda: 1. udruženom radu.

rješenja. odluke. hrvatski Pismo u građi: latinica. Količina građe: 2 knj. izvještaje o radu i programe rada. završne račune. normativna akta. – 1990. 4 sv.. (20 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži zapisnike i materijale Skupštine i Izvršnog odbora.. 61 fasc. 4 pov.. riješenu poštu. udruženom radu. radničkom samoupravljanju. zaključke. sa svim svojim specifičnostima. Sadržaj fonda: Fond sadrži samoupravne sporazume... ? Osnovna zajednica kulture i informisanja Bijeljina Signatura fonda: BiH-ATKT/OZKIBi Vremenski raspon građe: 1973. 3 sv. 5. završne račune. – 1988. glavna knjiga. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: PrP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1973. 185 . 29 reg. Količina građe: 3 knj.. djelovodni protokol. – 1990. 38 pov. platne liste. Jezik u građi: bosanski. djelovodne protokole. Serije u fondu: 1. 2. te može poslužiti kao izvor za proučavanje uloge ove interesne zajednice na području regije Tuzla. normativna akta.Osnovna zajednica kulture Zvornik Signatura fonda: BiH-ATKT/OZKZ Vremenski raspon građe: 1973.. Normativna akta Rješena pošta – opšta arhiva Materijali i zapisnici sa sastanaka Skupštine i Izvršnog odbora Završni računi Djelovodni protokoli ( 9 d/m) Valorizacija fonda: 4 Fond predstavlja svjedočanstvo o postojanju samoupravnih interesnih zajednica u socijalističkom društvenom uređenju. 61 reg. 34 fasc. odluke. materijale i zapisnike sa sastanaka Skupštine i Izvršnog odbora. 3.. 33 kov.. srpski. 4.

srpski. 2 fasc. 2. radničkom samoupravljanju. 4.2 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži opšte spise. ? Radna zajednica SIZ fizičke kulture i Osnovna zajednica kulture i informisanja Lukavac Signatura fonda: BiH-ATKT/RZFKiOZKILu Vremenski raspon građe: 1984. te može poslužiti kao izvor za proučavanje uloge ove interesne zajednice na području regije Tuzla. sa svim svojim specifičnostima. Jezik u građi: bosanski. hrvatski Pismo u građi: latinica. Normativna akta Zapisnici i materijali sa sjednica Skupštine i Izvršnog odbora Računovodstvena dokumentacija Djelovodni protokoli Valorizacija fonda: 4 Fond je fragmentaran i predstavlja svjedočanstvo o postojanju samoupravnih interesnih zajednica u socijalističkom društvenom uređenju. Serije u fondu: 1. Finansijska dokumentacija Valorizacija fonda: 4 Fond nije cjelovit – samo fragmentaran. udruženom radu. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: PrP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1973.Serije u fondu: 1. (1. Materijali sa sastanaka Skupštine i Izvršnog odbora 3. ali predstavlja svjedočanstvo o postojanju samoupravnih interesnih zajednica u socijalističkom društvenom uređenju. materijale sa sastanaka Skupštine i Izvršnog odbora. – 1988. Količina građe: 8 reg. završne račune.. – 1987. 3. finansijske planove. Opšti spisi 2. radničkom 186 .

finansijske.5 d/m) Sadržaj fonda: Fond je fragmentaran. godine. 3. i može poslužiti kao izvor za proučavanje uloge ove institucije na području regije Tuzla. evidencije raznih kurseva. udruženom radu. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: PrP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1984. 8. 4. 7. – 1990. 5. te može poslužiti kao izvor za proučavanje uloge interesne zajednice na području regije Tuzla. sadrži veoma malo građe (opšte arhive. radničkom samoupravljanju. Opšta arhiva Organi upravljanja Radni odnosi Finansije Stambena dokumentacija Projektna dokumentacija Osnovna organizacija Saveza komunista Osnovna organizacija Saveza sindikata Obrazovna dokumentacija i kultura Narodni univerzitet Centar za ekonomiku domaćinstva Valorizacija fonda: 3 Iako je samo fragmentarno sačuvan fond je važan i predstavlja svjedočanstvo o postojanju ovakvih institucija u socijalističkom društvenom uređenju. ? Radnički univerzitet Tuzla Signatura: BiH-ATKT/RUT Vremanski raspon građe: 1953. Jezik u građi: bosanski.-1990. 9. udruženom radu.. Količina građe: 111 knj. Serije u fondu: 1. 80 kut. projekte) koja može poslužiti za istraživanje djelovanja i rada Radničkog univerziteta Tuzla u periodu 1953. 2. srpski. 187 . sa svim svojim specifičnostima (obrazovanje odraslih-zaposlenih osoba). a rjeđe za ostvarivanje ličnih prava. sa svim svojim specifičnostima. 6. 11. (12. hrvatski Pismo u građi: latinica. 10.samoupravljanju. – 1987.

ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SAI Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon stvaraoca fonda: 1953. opšteg i kulturnog uzdizanja radnih ljudi. Rješenjem Narodnog odbora opštine Tuzla br.) koji su pod raznim nazivima egzistirali u određenom periodu rada Ustanove. hrvatski Pismo u građi: latinica. upravni odbor. godine Radnički univerzitet nosi ime narodnog heroja Mitra Trifunovića-Uče. građana. zbor radnih ljudi. 837. Radnički univerzitet Tuzla se organizuje kao radna organizacija (RO). godine Radnički univerzitet Tuzla je upisan u registar ustanova sa samostalnim finansiranjem (“Sl. radnički savjet. omladine. Od samog osnivanja djelatnost Radničkog univerziteta Tuzla bila je zasnovana na radu katedri. godine. rješenjem U/I-6/78 od 17. 02/1-27082/1 – 1962. 01-27230 od 25. aprila 1953. a što je bilo uređeno Statutom.1963. te pomoći oko unapređenja samoupravnih odnosa u društvu.1. formiraju se centri kao nove forme rada. zbor radnika i dr. – 1990. Radnički univerzitet “Mitar Trifunović – Učo” Tuzla Historijat stvaraoca fonda: Radnički univerzitet Tuzla je osnovan Odlukom Sreskog sindikalnog vijeća u Tuzli br. Radnički univerzitet Tuzla je imao organe upravljana (skupština. kulturnog i stručnog obrazovanja. na registarskom ulošku br. a od 1974. upisao je u sudski registar. koja je ostvarivana preko organizovanja ideološko-političkog. godine. Godine 1958.Jezik u građi: bosanski. nadzorni odbor. 2/63). godine. radna zajednica. izvršni odbor. 319 od 23. godine Radnički univerzitet Tuzla je konstituisan kao organizacija udruženog rada (“Sl. 56/74) koja je svoju djelatnost ostvarivala preko:  Centara za ideološko-političko i društveno-ekonomsko obrazovanje sa katedrama  Centara za kulturu i opšte obrazovanje  Centara za stručno obrazovanje sa katedrama Krajem 1977. Narodni odbor opštine Tuzla je do formiranja samoupravnih interesnih zajednica (SIZ-ova) učestvovao i u sufinansiranju djelatnosti Radničkog univerziteta Tuzla. decembra 1962.list SR BiH’’ br. (?) Promjene naziva stvaraoca fonda: 1. Nakon prestanka rada srezova statusno pitanje Radničkog univerziteta Tuzla je riješeno tako što je 1962.1. opšteg. kolegijum predavača. pružanja mogućnosti za obrazovanje uz rad i individualno učenje.1978. društveno-ekonomskog. Osnovna djelatnost Radničkog univerziteta Tuzla bila je kulturno – obrazovnog karaktera. organizovanje i konstituisanje RO Radnički univerzitet “Mitar Trifunović-Učo’’ u Tuzli – nastale spajanjem dviju radnih organizacija: Radničkog univerziteta 188 . godine pravo osnivača preuzeo Narodni odbor opštine Tuzla rješenjem br. Radnički univerzitet Tuzla 2. srpski. Okružni privredni sud Tuzla. od 4. Od 1960.list SFRJ’’ br.

720/62. Viša građevinska škola. Festival dječije pjesme “Majski cvijet”. stanovanja. 19/78). Upravno-administrativna škola. Dakle došlo je do integracije 189 . tribina “Filmski utorak”. izložbe. estradni orkestar. priređuje izložbe u cilju kulturno-prosvjetnog i ideološko-političkog obrazovanja. radi na unapređenju i organizaciji djelatnosti iz oblasti ishrane. kursevi stranih jezika (engleski. Centra za društveno-ekonomsko obrazovanje Titovih rudnika. To je značilo. Za cjelokupan rad i ostvarene rezultate Radnički univerzitet Tuzla je 1978.“Mitar Trifunović-Učo’’ u Tuzli i Centra za ekonomiku domaćinstva Tuzla. omladinska tribina “Četvrtkom u sedam”. konobare i ugostitelje. a formiranjem novih institucija (Marksističkog centra. Uz pomoć organa vlasti izvršena je transformacija Radničkog univerziteta Tuzla. programira osnovno obrazovanje odraslih i realizuje te programe. Ekonomska škola. književne večeri. Neki od tih oblika kulturne i obrazovne djelatnosti su: političke škole (omladinske. Tokom 1962. vrši informisanje radnih ljudi i građana o pitanjima iz oblasti društveno-političkog. seminara i drugih oblika osposobljavanja radnika u zemlji i inostranstvu (“Sl. teatar poezije. Na principima Zakona o udruženom radu (ZUR-a) i Statutom Radničkog univerziteta Tuzla utvrđeno je konstituisanje RO sa tri radne jedinice i to:  RJ za obrazovanje uz rad i samoupravljanje  RJ za kulturu i opšte obrazovanje  Rj za ekonomiku domaćinstva Osamdesetih godina dvadesetog stoljeća Radnički univerzitet Tuzla zapada u krizu. putem referenduma. tribina “Film na selu”. Viša upravna škola. te je on svoj rad nastavio do kraja 80-tih. ekonomike domaćinstva. Radničkom univerzitetu Tuzla su tokom godina pripojene dvije institucije: Narodni univerzitet Tuzla 1962. kursevi i seminari društveno-ekonomskog i ideološko-političkog obrazovanja. kursevi za ložače. kursevi stručnog obrazovanja: higijenski minimum. vrši organizovanje i prikazivanje filmskih predstava. Festival nagrađenih dokumentarnih i kratkometražnih filmova (koji je 1977. godine nagrađen Ordenom zasluga za narod sa srebrnim zracima povodom 25 godina rada. škole samoupravljanja). Od osnivanja pa do prestanka sa radom Radnički univerzitet Tuzla je raznim oblicima obrazovanja i kulturnim programima omogućio sticanje znanja i zvanja onima koji to nisu mogli učiniti redovnim školovanjem. odobrene su odluke Savjeta Narodnog univrerziteta i Savjeta Radničkog univerziteta te je Narodni univerzitet pripojen Radničkom univerzitetu “Mitar Trifunović-Učo’’ u Tuzli. Doma omladine i dr. Viša ekonomsko-komercijalna škola. ne samo smanjen broj odjeljenja i polaznika. sindikalne. škole za KV i VKV radnike elektrometalske i građevinske struke. koncerti ozbiljne muzike. Škola za inovatore.godine (NU) i Centar za ekonomiku domaćinstva 1978..) smanjena je osnovna djelatnosti Radničkog univerziteta Tuzla. godine. Srednja građevinska škola. odijevanja. Viša tehnička škola. privrednog. na osnovu Odluke Sreskog sindikalnog vijeća Tuzla br. Srednja tehnička škola elektro i metalske struke. nego je dovelo u pitanje obezbjeđenje osnovnih sredstava za egzistenciju Univerziteta.list SFRJ’’ br. društveno-politička tribina “Aktuelnosti”. Međuopštinskog zavoda za obrazovanje kadrova. Osnovna djelatnost organizacije je da: istražuje potrebe radnih ljudi i građana za opštim i stručnim obrazovanjem u oblasti kulture. kulturnog i sportskog života. stručno osposobljava radnike iz rada i za rad putem organozovanja kurseva. godine ušao u red jugoslovenskih filmskih manifestacija).godine (CED). vrši obrazovanje radnika za samoupravljanje i iz oblasti društvene samozaštite. protupožarne zaštite. rukovaoce zapaljivim tečnostima. njemački).

– 1987. 3/67). 69 reg. Sredinom 60-tih godina dvadesetog stoljeća ova institucija mijenja naziv u Centar za ekonomiku domaćinstva. godine Radničkom univerzitetu Tuzla pripojen je i Centar za ekonomiku domaćinstva koji je do te godine djelovao kao samostalna institucija. Iste godine upisana je u sudski registar Okružnog privrednog suda Tuzla kao radna organizacija udruženog rada. godine osnovan je Centar za unapređenje domaćinstva kao ustanova čiji je zadatak bio obrazovanje odraslih ali u smislu stvaranja boljih uvjeta za život u porodici i domaćinstvu kroz edukaciju o pravilnoj ishrani i odraslih i djece. Godine 1967. 365/74 od 4. konkretnih akcija i filmskih predstava. izložbe i sl.. glavne i matične knjige KV i VKV zanatskih zanimanja 3. Radnički univerzitet Lukavac Signatura fonda: BiH-ATKT/RULu Vremenski raspon građe: 1961. (rješenjem br.Radničkog univerziteta Tuzla i Narodnog univerziteta. rukovanju i održavanju aparata u domaćinstvu i drugih sličnih pitanja. maja 1959. Serije u fondu: 1. kurseve. 1974.. Svoje djelovanje je najčešće organizovao putem seminara. godine na Osnivačkoj skupštini od strane Opštinskog odbora Socijalističkog saveza radnog naroda Tuzle i djelovao kao samostalna institucija. Početkom 1978. godine. Razredne. 1109/59 od 14. Od vremena pripajanja Centar za ekonomiku domaćinstva nastavlja svoj rad kao radna jedinica (RJ) za ekonomiku domaćinstva RU Tuzla i kao takva je djelovala do 1982. Količina građe: 465 knj.. kulturi stanovanja. Narodni univerzitet je osnovan 23. glavnih knjiga i zapisnika o polaganju završnih ispita za razna zanatska zanimanja. 30/66).. radničkom samoupravljanju. 3 pov. pravo osnivača preuzela je Skupština opštine Tuzla. predavanja sa diskusijama. Iako je radio uporedo sa Radničkim univerzitetom Tuzla područje djelovanja Narodnog univerziteta bilo je usmjereno na selo i prigradska naselja za razliku od Radničkog univerziteta Tuzla čije je djelovanje bilo usmjereno na grad i radne organizacije. Opšta dokumentacija 2. udruženom radu. razrednih knjiga.list SFRJ’’ br. seminare. Pod tim nazivom je 22. aprila 1967.glasnik opštine Tuzla’’ br. razrednih i završnih ispita vanrednih i redovnih kandidata Valorizacija fonda: 3 Fond nije cjelovit i predstavlja svjedočanstvo o postojanju ovakvih institucija u socijalističkom društvenom uređenju.“Sl. sa svim svojim specifičnostima 190 . Ovi zadaci su sprovođeni kroz razna predavanja. 01-6050 od 26. Zapisnici o polaganju popravnih. (rješenjem br. 32 fasc. Rješenjem Narodnog odbora sreza Tuzla br. godine i upisana u registar ustanova kod Okružnog privrednog suda u Tuzli (“Sl.list SR BiH“ br. (21 d/m) Sadržaj fonda: Fond se sastoji od opšte arhive. 2. unapređenju higijene. decembra 1955. marta 1966. 12/74).godine – “Sl.

planove i programe rada. 4. 294 reg. Serije u fondu: 1. (15 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži opštu dokumentaciju. ali i za ostvarivanje ličnih prava. Jezik u građi: bosanski. Osnovna djelatnost Radničkog univerziteta bila je obrazovanje odraslih za razne zanatske profile. obavještenja i M-4. – 1987. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: PrP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1961. hrvatski Pismo u građi: latinica. i može poslužiti kao izvor za proučavanje uloge ove institucije na području regije Tuzla. periodične i završne račune. Opšta arhiva Personalna dokumentacija Dokumentacija organa upravljanja Finansijsko-računovodstvena dokumentacija Valorizacija fonda: 1 Fond može poslužiti kao izvor za proučavanje razvoja i djelatnosti ove vrste institucije.(obrazovanje odraslih-zaposlenih osoba).. srpski. dokumentaciju organa upravljanja. godine.. Historijat stvaraoca fonda: Radnički univerzitet Lukavac je osnovan 1961. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen 191 . – 2011. ali i za ostvarenje ličnih prava pravnih i fizičkih lica. 2.. dosijea zaposlenika. 34 fasc. Javna ustanova Arhiv Tuzlanskog kantona Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/ATK Vremenski raspon građe: 1954. Jezik u građi: bosanski. Količina građe: 46 knj. srpski. hrvatski Pismo u građi: latinica. 3. godine i radio je do 1987. platne liste.

6. 192 . te pružanje usluga korisnicima. 3.godine. a potom i na područje 19 općina regije sjeveroistočne Bosne. godine. naučno-istraživački i izdavački poslovi. U toku svog rada Arhiv je imao nekoliko statusnih promjena. Od samog osnivanja. temeljna arhivistička obrada arhivskih fondova i zbirki.Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1954. jula 1954. 4. Arhiv grada Tuzle Arhiv sjeveroistočne Bosne Tuzla Istorijski arhiv Tuzla Regionalni istorijski arhiv Tuzla JU Historijski arhiv Okruga Tuzla Arhiv Tuzlanskog kantona Tuzla Historijat stvaraoca fonda: Odluku o osnivanju Arhiva u Tuzli donio je Gradski narodni odbor Tuzla 1. Kasnije se nadležnost Arhiva proširila na područje Tuzlanskog sreza. U sadašnjem statusnom obliku radi od sredine 2002. 2. pa do danas. Arhiv je obavljao djelatnost u skladu sa utvrđenim arhivskim zakonodavstvom. 5. Danas Arhiv ima nadležnost na području 13 općina Tuzlanskog kantona. Brojna su stručna pitanja kojima se u okviru društvenog statusa djelatnosti bavio Arhiv: evidentiranje i zaštita registraturne građe u nastajanju. raznovrsni kulturno-obrazovni sadržaji. – Promjene naziva stvaraoca fonda: 1.

Jezik u građi: bosanski. matična knjiga zaposlenih. službenički listovi. 21 fasc. nenamjensko trošenje obrtnih sredstava. Lukavac. 4276 listova (41 d/m) Sadržaj fonda: Fond je fragmentaran i sastoji se od raznovrsne dokumentacije i to: razni dopisi u vezi sa primanjem i otpuštanjem radnika. projekti. otkupi zemljišta.. u Tuzli* Signatura fonda: BiH-ATKT/RU’’K’’T Vremenski raspon građe: 1860. 2. Lipnica.. knjige obračuna uglja za kopove Kreka. – 1962. – 193 . stručno obrazovanje. srpski. iako je fragmentarna.o. Bukinje i Puračić. Bilten Rudnika. ćirilica. skice. Opšti spisi Zapisnici Finansijska dokumentacija Knjige Valorizacija fonda: 3 S obzirom da je građa fonda nastala u doba austrougarske vladavine. popisi osoblja i službenika. 3. Dobrnja. Krojčica. planovi investicija. Serije u fondu: 1. rješenja o korištenju stanova.o. molbe za premještaj i unapređenja. 18 kut.IV.. iskazi i povišice radničkih zarada. njemački Pismo u građi: latinica. rudarske štete. Miladije. PrP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1860. može poslužiti kao vrijedan izvor podataka za proučavanje rada i razvoja rudnika u Bosni i Hercegovini. PRIVREDA Industrija i rudarstvo Rudnici uglja “Kreka” d. cijene uglja. Količina građe: 41 knj. rudarski pravilnik. operativni planovi. gotica Arhivistička informativna pomagala: SP. 4. hrvatski.

srpski. dokumentacija vezana za stambena pitanja.Historijat stvaraoca fonda: Rudnik uglja “Kreka’’ u Tuzli počeo je sa radom 1885.o. godine. a 1907. pasivna dosijea radnika. godine.o. – 1978. 206 pov. a intenzivno je radio u doba Kraljevine. Jezik u građi: bosanski. Serije u fondu: 1. djelovodni protokoli. i okno „Posavina“.o. Kasnije. kontrolne liste nadnica. liste nadnica. Količina građe: 47 knj. U toku svog rada Rudnik je prošao kroz različite samoupravne transformacije. sudski predmeti. Modernizaciju proizvodnje i proširenje kapaciteta Rudnik je doživio u novoj Jugoslaviji. Finansijska dokumentacija Valorizacija fonda: 3 Građa fonda može poslužiti kao vrijedan izvor podataka za proučavanje rada i razvoja rudnika u Bosni i Hercegovini kao i za ostvarenje ličnih prava. Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen 194 . Opšta dokumentacija 2. Radio je za potrebe Solane u Tuzli i Fabrike sode u Lukavcu. samoupravna opšta akta itd. popisne liste osnovnih sredstava. Prvo rudarsko okno „Vilma“ otvoreno je 1905. 18 fasc. a proizvodnja modernizovala. godine radio je kao pogon Solane kada se izdvaja i djeluje kao zasebno preduzeće. arhiva protokola. Personalna dokumentacija 3. uslijed sve većeg interesa i potreba. hrvatski. U Sarajevu je osnovana Glavna direkcija državnih rudarskih preduzeća pod čijom upravom je bio i Rudnik Kreka... kada je donesen proglas kojim su prirodna bogatstva i sva preduzeća na području Bosne i Hercegovine proglašena državnom imovinom.5 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži dio dokumentacije koja se odnosi na rad i djelovanje JP RMU „Đurđevik“ d. Sve do 1895. Rudnik nije bitnije prekidao rad u vrijeme ratova. indeks matičnih knjiga. otvarali su se novi kopovi i eksploatacija uglja se povećavala. u Đurđeviku: platne liste. u Đurđeviku Signatura fonda: BiH – ATKT/RMU “Đ’’ Đ Vremenski raspon građe: 1946. 44 reg..o. matične knjige radnika. Javno preduzeće Rudnik mrkog uglja „ĐURĐEVIK“ d. (30.

– Promjene naziva stvaraoca fonda: 1. predmete o stipendistima. Serije u fondu: 1.Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1946. (100 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži dokumentaciju organa upravljanja. godine. 3.o. d. u Đurđeviku JP Elektroprivreda BiH. predmete disciplinske komisije). i to samo dio finansijske dokumentacije. biltene Preduzeća itd. dokumentaciju kadrovske službe (pasivna dosijea. godine radio i stvarao građu u statusnom obliku DP RMU „Đurđevik“ u Đurđeviku. Od 1994. zaključke i odluke).o. 3. godine promijenio naziv u JP RMU „Đurđevik“ d. materijale komisije za radne odnose. Opšta služba Kadrovska služba Disciplinska komisija Bilteni Preduzeća 195 . 4. 2009.o. DP RMU “Đurđevik’’ u Đurđeviku “Rudnici mrkog uglja Tuzla’’ – doo RMU “Đurđevik’’ u Đurđeviku JP RMU “Đurđevik’’ d. Đurđevik (Rješenje broj 032-0-Reg-09001475 od 17. d.d. – 1990.o.o. godine promijenio je naziv i u Sudski registar Općinskog suda u Tuzli upisan je kao JP Elektroprivreda BiH. Krajem 2009.d. tako da je do 1994. 2. 2. Historijat stvaraoca fonda: Na lokalitetu Rudnika „Đurđevik“ eksploatacija uglja je započela 1936. 11. Banovići Signatura fonda: BiH-ATKT/RMU “B’’ Ba Vremenski raspon građe: 1928. 4.d. godine) Rudnici mrkog uglja “Banovići’’ d. (zapisnike.o. Sarajevo – Zavisno društvo RMU “Đurđevik’’ d.o. ali imalac ne posjeduje dokumentaciju iz navedenog perioda.o. Količina građe: 1002 reg. U toku svoga rada Rudnik je imao više statusnih promjena. godine radi u sklopu „Rudnici mrkog uglja Tuzla“ u Tuzli – doo RMU „Đurđevik“ u Đurđeviku da bi 2001. normativna akta (pravilnike. rješenja. Sarajevo – Zavisno društvo RMU “Đurđevik’’ d. u Đurđeviku. već tek od 1946. godine. sporazume).

.Valorizacija fonda: 3 Osnovna djelatnost ovoga Preduzeća je eksploatacija. U toku svoga rada Rudnik je prošao kroz više statusnih promjena.7%. 3.3% kapitala a radnici 30. 15 sv. 4. 69 reg. 2. a 1998.. Tvornica sode “SOLVAY” Lukavac* Signatura fonda: BiH-ATKT/TS’’S’’ Lu Vremenski raspon građe: 1893.. hrvatski. 1 skica (100 d/m) 196 . 473 fasc.d. Jezik u građi: bosanski. srpski. Krajem maja 2004. 1 koverta. “Termoenergetskom sistemu’’ (TES). Banovići Historijat stvaraoca fonda: Rudnici u Banovićima osnovani su nakon završetka Omladinske pruge “Brčko-Banovići’’. u kojem Država postaje vlasnik 69. Količina građe: 478 knj. te građa može poslužiti kao vrijedan izvor podataka za proučavanje rada i razvoja rudnika u Bosni i Hercegovini kao i za ostvarenje ličnih prava. Banovići. godine održana je Prva Skupština dioničara na kojoj je donesena Odluka o organizacionoj transformaciji u Dioničko društvo pod nazivom Rudnici mrkog uglja “Banovići’’ d.. 366 kut. U svom sastavu Rudnik ima šest organizacionih jedinica. novembra mjeseca 1946. 105 pov. oplemenjivanje (prerada) i prodaja uglja.. godine izdvajaju se iz RU “Tuzla’’ i posluju pod nazivom RMU “Banovići’’. godine pod nazivom RMU “Tito’’ Banovići. Krajem 1968.d. U ratnom periodu Rudnici Banovići su radili u sastavu RU “Tuzla’’ po tzv.. Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1945. – 1990. godine izvršena je integracija Rudnika uglja “Tito’’ Banovići i Rudnika lignita “Kreka’’ u Tuzli u jedinstveno preduzeće pod nazivom Titovi rudnici “Kreka-Banovići’’ u Tuzli. – Promjene naziva stvaraoca fonda: 1. RMU “Tito’’ Banovići Titovi rudnici “Kreka – Banovići’’ u Tuzli RU “Tuzla’’ RMU “Banovići’’ d.

Opšta akta Kadrovska služba Dosijea radnika Projekti.o. a sadrži: proračune. godine radila kao Fabrika sode Lukavac. blagajnu. hrvatski. Fabrika sode Lukavac. 1989. izvještaje. mljevenog živog kreča i praha za gašenje požara. kinoteka (filmske trake). 3. U periodu od 1963. do 1977. godine kao Društveno preduzeće Fabrika sode Lukavac. matične knjige radnika. a od 1991. srpski. programi i pravila). registraturski je sređen i dobro je sačuvan. Serije u fondu: 1. bikarbonata./46. zapisnike organa upravljanja. a u cilju povećanja proizvodnje. Osnovna djelatnost je proizvodnja sode.H.d. Tokom tritesetih godina djelovala je pod nazivom „Jugoslovenska tvornica d. Stečajni postupak je pokrenut 2008. investicije. a u okviru Sono-Hemijskog kombinata Tuzla od 1971. djelovodnike. Jezik u građi: bosanski. Godine 1900. normativna akta. pošta. izvještaji. fabriku preuzima koncern „Solvay-Werke“m.b. 4. njemački Pismo u građi: latinica. izgrađena je i puštena u rad Fabrika amonijačne sode u Lukavcu. a u postratnom periodu dolazi do proširenja njenih kapaciteta. do 1971. 197 . do 1974. skice. koji je preuređuje na istoimeni „Solvay“ sistem i dolazi do njene modernizacije. planove i projekte. Fabrika nije prekidala proizvodnju tokom Prvog svjetskog rata.Sadržaj fonda: Fond nije potpun. 2. dosijea radnika. – Historijat stvaraoca fonda: Godine 1893. godine. kalkulacije. Lukavac“. do 1964. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: ograničena Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1893. godine. Planinarsko društvo Svatovac (zapisnici. Wien. skice i planovi Valorizacija fonda: 2 Iako građa fonda nije potpuna može poslužiti kao pomoćni izvor za istraživanje razvoja ove Fabrike i industrije na području Regije. od 1964. narudžbe. kalcinirane i kaustične sode. da bi od 1945. godine poslovala je u okviru Rudarskohemijskog kombinata Tuzla. godine ponovo kao Fabrika sode Lukavac. Od 1974. godine kao Dioničko društvo u mješovitoj svojini p. a osnovana je kao Dioničko društvo. godine radila je kao OOUR Fabrika sode Lukavac u okviru SOUR “SODASO’’ Tuzla.

Rudnik uglja “Tito’’ u Banovićima i Solana “Kreka’’ u Tuzli su zaključili Ugovor o osnivanju poslovnog udruženja pod nazivom “Poslovno udruženje za razvoj i unapređenje rudarskohemijske industrije’’ sa sjedištem u Tuzli. Kombinat je upisan u registar privrednih organizacija kod Okružnog privrednog suda u Tuzli pod brojem FI 1122/62. srpski. 12. materijale o formiranju Poslovnog udruženja. 1962. Plan Kombinata za 1963/64. godine pod nazivom “Rudarsko-hemijski kombinat’’ Tuzla. Serije u fondu: 1. Dokumentacija organa upravljanja Valorizacija fonda: 4 S obzirom da je fond fragmentaran. Koksara “Boris Kidrič’’ u Lukavcu. zapisnike sa sjednica Radničkog savjeta i Upravnog odbora Kombinata. godine rješenjem NOO Tuzla broj 01-26015/1. biltene sa zaključcima i odlukama Radničkog savjeta i Upravnog odbora. Opšta dokumentacija 2. 1962. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1959. materijali o dezintegraciji i odluka o podjeli Kombinata. izvještaje o radu Sektora direkcije Kombinata. a na osnovu odluka radničkih savjeta Rudnika lignita “Kreka”. hrvatski Pismo u građi: latinica. Fabrike sode Lukavac i Rudnika i solana Tuzla (pogon Špiritane). 12. odnosno ovoga Kombinata na području regije Tuzla. Kombinat se 198 ..Rudarsko-hemijski kombinat Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/RHKT Vremenski raspon građe: 1959. Historijat stvaraoca fonda: Na osnovu Zakona o udruživanju u privredi (“Sl. list FNRJ’’ br. godinu. zapisnike sa sjednica kolegija Generalnog direktora. Fabrika sode u Lukavcu. augusta 1959. godine. – 1964. Količina građe: 9 knj. 6 fasc. može poslužiti kao izvor podataka za proučavanje rada i razvoja rudarsko-hemijske industrije.6 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži materijale o pripremama za integraciju. 1/58.). (1. Koksno-hemijskog kombinata Lukavac. Jezik u građi: bosanski. – 1964. Rudarsko-hemijski kombinat Tuzla osnovan je 08. radnički savjeti preduzeća: Rudnik lignita “Kreka’’ u Tuzli. a Pravila o organizaciji i radu Udruženja usvojena su 22. od 31.

Koksara “Boris Kidrič’’ u Lukavcu. fabrika. juna 1964. Društvena ishrana u Tuzli i Pogon za rudarsko-geološke istražne radove u Tuzli. Rudnik Lukavac “Kreka’’ u Lukavcu. Jezik u građi: bosanski. a u svom sastavu je imao slijedeće organizacione jedinice: Rudnik Moluhe “Kreka’’ u Tuzli. Upravni odbor Kombinata. Koksnohemijski kombinat “Boris Kidrič’’ u Lukavcu. revizije i finansijskoračunovodstvenu dokumentaciju. Fabrika sode Lukavac sa samostalnim pogonom Elektrolizom u Lukavcu.. 17 poveza (14 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži dokumentaciju koja se odnosi na rad organa upravljanja i samoupravljanja. hrvatski. Autosaobraćaj u Tuzli. Fabrika sode Lukavac i Industrija vrenja u Tuzli. godine donesena je Odluka o podjeli preduzeća na slijedeće samostalne organizacije: Rudnici lignita “Kreka’’ u Tuzli. godine. Opšta. – 2008. projekte. Serije u fondu: 1.sastojao od rudnika. radnički savjeti rudnika. Količina građe: 58 knj.Holding u stečaju Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/“SSH’’ T Vremenski raspon građe: 1969. Rudnik Bukinje “Kreka’’ u Tuzli. Finansijsko-računovodstvena služba Valorizacija fonda: 3 Iako nije kompletna građa predstavlja vrijedan je izvor za proučavanje rada i djelovanja ovog preduzeća. Na sjednici Radničkog savjeta Kombinata održanoj 21. sporazume. Raspodjela imovine na samostalna preduzeća koja nastaju podjelom Kombinata i primopredajni bilans treba da se završe do 30. upravni odbori rudnika. samostalnih pogona i generalne direkcije. opća. maja 1964. Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: PrP Stepen sređenosti: registraturski sređen 199 . Organi upravljanja 3. fabrika i samostalnih pogona i generalni direktor Kombinata. pravna i kadrovska služba 2. pravna i kadrovska pitanja. DD “SODASO” . 90 reg.. fabrika i samostalnih pogona. ugovore o saradnji. Organi upravljanja u Kombinatu su bili: Radnički savjet Kombinata. Fabrika organskih i sintetskih proizvoda u Tuzli. Rudnik Dobrnja “Kreka’’ u Mramoru. srpski. Rudnik Lipnica “Kreka’’ u Tuzli. Azotara Lukavac.

Količina građe: 2 kut. 1970. “Hemoprodukt’’ Doboj – Grapska i “Union. “Bosna-azbest’’ Bosansko Petrovo Selo. godine integracijom Rudnika soli i solane Tuzla i Fabrike sode Lukavac. Fabrika ukrasnog kamena Šekovići.5 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži elaborate. “Labud’’ Zagreb. Historijat stvaraoca fonda: U toku svoga postojanja (na osnovu preuzete građe) Preduzeće je imalo više statusnih promjena. Od strane Općinskog suda u Tuzli 02. – 1942. – 2008. do 1975. godine. U periodu 1972. Sono-hemijski kombinat “SODASO’’ je formiran 1969. Tvornica špirita Kreka Signatura fonda: BiH-ATKT/TŠKr Vremenski raspon građe: 1902. kao i izgradnju novih objekata u Tvornici. Serije u fondu: 1. (0. vrijedan je izvor za proučavanje rada i djelovanja ovakve vrste tvornice na području Tuzle i Bosne i Hercegovine. projekte za rekonstrukciju oštećenih objekata ili adaptaciju postojećih.Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1969. Skice postrojenja u Tvornici i katastarske skice područja Kreke Valorizacija fonda: 3 S obzirom da građa predstavlja samo dio fonda. “Progres’’ Kladanj. godine uveden je stečajni postupak. “Kaolin’’ Bratunac. Zajednički poslovi Kombinata. Fabrika cementa Lukavac. te je kod stečajnog upravnika zadržan dio dokumentacije neophodan za okončanje ovog postupka. koje su djelovale kao OOUR-a. a počeo djelovati 01. 11. “Polirond’’ Orašje na Savi. Dispanzer za zdravstvenu zaštitu radnika Kombinata. 01. skice i nacrte za pojedine pogone tvorničkih zgrada i postrojenja. RZ Istraživanje i razvoj. “Nemetal’’ Visoko. 2009. Projekti vezani za izgradnju novih objekata u Tvornici 2. “Vijenac’’ Lukavac.impex’’ Sarajevo. Društveni standard radnika Kombinata. RZ Marketing. “Ingram’’ Srebrenik. godine u sastav ovog Kombinata ušle su slijedeće radne organizacije: “Barit’’ Kreševo. godine. Kao “SODASO’’ Holding dd radi od 1990. 200 . Projekti vezani za rekonstrukciju i adaptaciju postojećih objekata u Tvornici 3.

“Pivara’’Diničarsko društvo u mješovitoj svojini sa p. Od 1901. 12 audiokaseta (25 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži građu nastalu u radu službi i organa upravljanja DD “Pivara’’ Tuzla (opšta arhiva. 148 fasc. – 1979. Serije u fondu: 1. Kasnije je u ovoj tvornici obnovljen prostor za vrenje ugljične kiseline i izgrađena tvornica tištenog (presovanog) kvasca. Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/’’P’’T Vremenski raspon građe: 1925. Količina građe: 41 knj. Fischal i sinovi”. Dokumentacija organa upravljanja 3. hrvatski. 46 biltena. srpski. dokumentacija organa upravljanja.Jezik u građi: bosanski.o. godine ova fabrika posluje pod nazivom Prva bosanska fabrika špirita i rafinerija “M. Opšta dokumentacija 2. 21 reg. 201 . – 1942. te finansijsko-računovodstvena dokumentacija). 36 pov.. godine izgrađena “Prva bosanska fabrika špirita i rafinerija Alios Grauaug”. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1884. srpski. Finansijsko-računovodstvena dokumentacija Valorizacija fonda: 4 Fond može poslužiti kao pomoćni izvor za istraživanje rada i razvoja industrije na regiji Tuzla../88..(?) Historijat stvaraoca fonda: U Kreki je 1887. Jezik u građi: bosanski.. njemački Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1901.

prevode tehničke dokumentacije itd. zapisnike Radničkog savjeta. srpski. . investicione projekte. studije proizvodnje i upotrebe soli. 161 sv. Do danas. građevinske dnevnike. godine. godine. Zapisnici i zaključci Radničkog savjeta 2.? 202 . (80 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži dokumentaciju koja se odnosi na djelovanje i rad Rudnika soli “Tušanj’’ u Tuzli i to: projektnu i tehničku dokumentaciju. a osnovna njena djelatnost je proizvodnja piva i bezalkoholnih pića. kvalitet i asortiman proizvoda. hrvatski.Historijat stvaraoca fonda: DD “Pivara’’ Tuzla osnovana je 1884. – 1979. ateste. 93 kut. njemački. elaborate. Rudnik soli “Tušanj’’ Dioničko društvo Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/RS “T’’ T Vremenski raspon građe: 1934. Količina građe: 505 knj. glavne. uputstva i metode otkopavanja soli. Jezik u građi: bosanski. može poslužiti kao pomoćni izvor za proučavanje rada i razvoja rudnika na području Tuzle i Bosne i Hercegovine. Od 1893. Projektna dokumentacija Valorizacija fonda: 4 S obzirom da građa predstavlja samo dio fonda – projektnu dokumentaciju. Serije u fondu: 1. ista je više puta rekonstruisana i modernizovana čime je znatno povećan kapacitet proizvodnje. Tehnička dokumentacija 3. Kao DD radi od 1991. industrijske karte. 1926 fasc.. geološke izvještaje.. projekte na njemačkom i poljskom jeziku... laboratorijska ispitivanja. godine poslovala je kao pogon Sarajevske akcionarske pivare. programe investicione izgradnje.. idejne i osnovne projekte. situacione planove. 148 pov. uputstva. statističke proračune. 57 reg. poljski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1946. i u svom radu je imala više statusnih promjena.

Predmet poslovanja je proizvodnja slane vode. privredni sporovi. godini izrađen je projekat otvaranja rudnika soli. društvenog standarda (otkup stanova. nabavka potrebnih sirovina. stambenih objekata i proizvodnja građevinskih materijala za svoje potrebe.. godine. 2. a 1962. Javno preduzeće “Elektroprivreda’’ BiH d.d. materijali. 6. gasa i soli kao osnovna. pravne službe (samoupravna opća akta. disciplinska odgovornost). kamene soli i istraživanje nafte. koji je počeo djelovati 01.. Po završetku dubljenja izvoznog okna završena je i prva faza otvaranja Rudnika soli Tušanj. 188 pov. U periodu od 1951. normativna akta. U toku svoga rada Preduzeće je imalo više statusnih promjena – 1959. Rješenjem Predsjedništva Vlade NRBiH broj 326 osnovano je Preduzeće pod nazivom RUDNIK KAMENE SOLI “TUŠANJ’’ TUZLA pod privrednim rukovodstvom Narodnog odbora grada Tuzla. godine mu se pripaja Solane “Kreka’’ i dobija naziv Rudnici soli i solana “Tuzla’’ u Tuzli. Rudnik soli i solane Tuzla se 1969. kartoni LD-a. 70 reg. Zapisnici i materijali organa upravljanja Pravna služba Društveni standard Služba za kadrovske poslove Služba finansija Služba računovodstva 203 . godine su izvršena dubinska bušenja na mjestu izvoznog okna. odluke). 5. ugovori o individualnoj stambenoj izgradnji). isplatne liste. Po završetku II svjetskog rata 1946. godine. 3. do 1952. ugovori i rješenja za stanove. 01. Količina građe: 214 knj. – 1998. ali isti nije realizovan. godine integrisao sa Fabrikom sode Lukavac i formirao Kombinat pod nazivom Sono-hemijski kombinat “SODASO’’ Tuzla. Sarajevo – Podružnica “Termoelektrana Tuzla’’ Tuzla Signatura fonda: BiH – ATKT/’’E’’ BiHS – P“T’’T Vremenski raspon građe: 1959. Godine 1952. izgradnja poslovnih prostorija. zaključci. kartice obustava). godine u sastavu Solane Tuzla djelovao je Rudnik kamene soli Tušanj u izgradnji. materijali i ugovori o školovanju radnika). 1970. do 1967. (50 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži građu organa upravljanja (zapisnici. koja je trajala od 1949. Serije u fondu: 1. godine donesena je odluka da se na ležištu u Tušnju otvori Rudnik soli Tušanj i 1948.Historijat stvaraoca fonda: U 1937. 4. računovodstva i finansija (glavne knjige. godine mijenja naziv u Rudnici soli “Tuzla’’ sa sjedištem u Tuzli. reprodukcionog materijala. opreme kao i prodaje vlastitih nus proizvoda i usluga kao pomoćna i projektovanje geoloških istražnih i rudarski građevinskih radova trećim licima i prevoz robe motornim vozilima u javnom drumskom saobraćaju za potrebe trećih lica kao sporedna djelatnost. kadrovskih poslova (ugovori o stipendiranju učenika i studenata.

a 1947. 5.3 d/m) 204 . godine započela je izgradnja kondenzacionog bloka i dva protutlačna bloka za tehnološku paru za Fabriku sode u Lukavcu i ostalu industriju. Sarajevo – Podružnica “Termoelektrana’’ Tuzla (1994. a 1961. godine na novoj lokaciji u Bukinju. – Promjene naziva stvaraoca fonda: 1.) JP Elektroprivreda BiH. može poslužiti kao pomoćni izvor za proučavanje rada i razvoja rudnika na području Tuzle i Bosne i Hercegovine.Valorizacija fonda: 3 S obzirom da građa predstavlja samo dio fonda (građa općih poslova. srpski. 4. Rješenje o osnivanju Termoelektrane “Lukavac’’ u izgradnji sa sjedištem u Tuzli doneseno je 1959. godine Preduzeće dobija naziv “Termoelektrana Tuzla’’.7 MW u Kreki isključivo za potrebe Rudnika lignita Kreka i Solane Kreka. godine kada je planirana izgradnja TE Lukavac. 3. d. (0.) RO Termoelektrana “Tuzla’’ u Tuzli (1977.) Historijat stvaraoca fonda: Proizvodnja električne energije u Tuzlanskoj regiji datira od 1905. godine kada je izgrađena Termoelektrana snage 2.) Termoelektrana “Tuzla’’ u Tuzli (1964.) OOUR Termoelektrana “Tuzla’’ u sastavu RO “Elektroprivreda BiH’’ Sarajevo (1974. 2. Termoelektrana u izgradnji “Lukavac’’sasjedištem u Tuzli (1959. Tvornica kože Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/TKT Vremenski raspon građe: 1949. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1959. Jezik u građi: bosanski. tehnološke pare i toplinske energije za potrebe grijanja Tuzle i Lukavca. završni računi i M4 obrasci su ostali kod imaoca zbog operativnosti). tehnička i projektna dokumentacija.d. Ideja o razvoju većih energetskih kapaciteta u Tuzlanskom bazenu datira od 1946. Količina građe: 1 kut. Osnovna djelatnost je proizvodnja električne energije. godine i izgradnja počela 1960.

Gradskog narodnog odbora Tuzla i obućar Tošo Mihajlović. godine. Preduzeće drvne industrije “Krivaja’’ Zavidovići Signatura fonda: BiH-ATKT/PDI’’K’’ Za Vremenski raspon građe: 1955. godine u Tvornici je unaprijeđena proizvodnja i radila je uspješno. 1 fasc. godine osnovano je Preduzeće “Kožar”. Historijat stvaraoca fonda: Radionica za preradu kože u Tuzli prerasla je u Tvornicu kože 1924. zakonske propise. Do 1941. Državnog preduzeća za kožu. Personalna arhiva Valorizacija fonda: 3 S obzirom da građa predstavlja samo dio fonda. na poziv jednog od suvlasnika. ali se uz velika zalaganja obezbjeđivala najnužnija količina prerađene kože tuzlanskim obućarima radi izrade cipela i čizama za potrebe NOVJ. Količina građe: 48 knj. vrijedan je izvor za proučavanje rada i djelovanja ove Tvornice na području Tuzle. . popise materijala potrebnog za rad Tvornice i iznose dodijeljenih kredita od Ministarstva industrije i rudarstva NR Bosne i Hercegovine. obrazovanje. (1.. 1949. godine kada je. srpski.1949. Jezik u građi: bosanski. postavljanje i otpuštanje radnika i njihove obaveze. Posljednji vlasnik Tvornice kože Arnošt Landa je dobio mnoga priznanja za svoj rad. Opšta arhiva 2. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1924. U toku rata bila je otežana nabavka kože i materijala za preradu. Tvornica kože je prestala sa radom 1949. a na temeljima ove Tvornice. Likvidaciju je izvršila Komisija u čijem sastavu su bili članovi Ministarstva narodne odbrane. Serije u fondu: 1. došao iz Praga majstor Arnošt Landa.Sadržaj fonda: Fond sadrži dopise Glavne direkcije kože i obuće Ministarstva industrije i rudarstva NR Bosne i Hercegovine Sarajevo kojima je regulisan kompletan rad preduzeća.5 d/m) 205 .

zaštitne i privatne). Ugljevik. kompenzacije itd. Bosanski Brod.. 469 omota. Serije u fondu: 1. ? Javno preduzeće “Elektroprivreda’’ BiH dd Sarajevo – Podružnica “Elektrodistribucija’’ Tuzla Signatura fonda: BiH – ATKT/’’E’’ BiHS – P’’ED’’ T Vremenski raspon građe: 1946.Sadržaj fonda: Fond sadrži perspektivni plan razvoja Preduzeća. godine a odnosi se na izvode platnog prometa. hrvatski. 33 fasc. Bosanski Šamac. blagajne. – 1995. Modriča. Odžak. Han Pijesak. lokaciju i dozvolu za gradnju “Kamionske ceste Bijesnica – Milan planina’’. i dokumentaciju Tehničke službe Distributivnih područja: Brčko. Također je preuzet registraturski materijal iz perioda 1992. (270 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži: finansijsku dokumentaciju (završni računi. Orašje. Serije u fondu: 1. platne liste. Finansijska dokumentacija 206 . projekte. Zvornik. – 1995. Doboj. Šekovići. njemački Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1955. Prnjavor.. Knjige opisa površina i šuma Valorizacija: 3 S obzirom da građa predstavlja samo dio fonda. Bratunac. dokumentaciju o radu organa upravljanja (Radnički savjet.725 knj. Vlasenica. Maglaj. Bijeljina. Količina građe: 7. Tešanj. srpski. opisa šuma (servitutne. 10 kut. 1. vrijedan je izvor za proučavanje rada i djelovanja ovoga Preduzeća. Upravni odbor). U fondu se nalaze i knjige iskaza površina. projektnu dokumentaciju. Žepče. dokumentaciju iz sektora pravnih poslova. Teslić. M-4 obrasci). Lopare. planova drvarenja i prodaje drvne mase iz 1923.. Projekti za gradnju “Kamionske ceste’’ 2. Jezik u građi: bosanski. Zavidovići. Srebrenica. Dokumentacija organa upravljanja 2.175 reg. Derventa. Olovo.

godine.08. godine bila u sklopu Elektrobih. godine). Rješenjem Izvršnog vijeća SR Bosne i Hercegovine IV-2 br. Tehničke službe 4.12.1963.1970.12. Pismo u građi: latinica.167/63 od 18 07. godine osnovano Električno preduzeće Tuzla sa sjedištem u Kreki i kao takvo registrovano rješenjem Ministarstva industrije i rudarstva NR Bosne i Hercegovine br. godine osnovano je Elektroprivredno preduzeće “Elektrodistribucija BiH’’ Sarajevo. januara 1971. Takav status Termoelektrana je zadržala sve do 31. Tako je na osnovu odluka radnika na zborovima radnika osnovana Zajednica osnovnih organizacija udruženog rada “Zajednica 207 . hrvatski. 12. iako je 1905.1947. 34368 od 24. – Historijat stvaraoca fonda: Na osnovu informacija iz Radne organizacije za distribuciju električne energije “ElektroTuzla’’ Tuzla sa neograničenom solidarnom odgovornošću evidentirano je: Danom osnivanja preduzeća smatra se 31. Mostar i Tuzla. godine osnovana je organizacija od do tada postojećih preduzeća: Elektroprivrednog-distributivnog preduzeća “Vlasenica’’ u Vlasenici i Termoelektrane na Oskovi u Banovićima. godine do 31. nastalo je Združeno elektrodistributivno preduzeće “Elektrodistribucija BiH’’ Sarajevo u čiji je sastav ušlo svih pet preduzeća kao Organizacije u sastavu.1945. a zatim je do 31. Združeno elektrodistributivno preduzeće “Elektrodistribucija BiH’’ Sarajevo sa organizacijama u sastavu je postojalo od 1. aprila 1947. pod nazivom Elektroprivrednodistributivno preduzeće “Elektro-Tuzla’’ u Tuzli (registrovano kod Okružnog privrednog suda u Tuzli rješenjem Fi br. Elektroprivredno-distributivno preduzeće “Elektro-Hercegovina’’ Mostar i Elektroprivredno – distributivno preduzeće “Elektro-Tuzla’’ Tuzla.862/63 od 22. Elektroprivredno distributivno preduzeće “Vladimir Perić Valter’’ Sarajevo. godine i Samoupravnog sporazuma o udruživanju u Radnu organizaciju od 29. i 28.1973. Na osnovu odluka radnika na zborovima od 27. srpski.1945. jula 1970. godine.04. godine izgrađena Termoelektrana u Kreki za isključive potrebe Rudnika lignita Kreka i Solane Kreka. kada je rješenjem Vlade NR Bosne i Hercegovine br. godine i ugovora o osnivanju od 30. godine. u koje su se udružila 22 OOUR-a iz SR Bosne i Hercegovine i 3 zajednice OOUR-a Banja Luka.12. Elektroprivredno-distributivno preduzeće “Slapovi na Uni’’ Bihać. godine. godine sklopljenog između: Elektroprivredno-distributivno preduzeće “Elektro-Banja Luka’’ Banja Luka. 1973.3. 508 od 22. Dosijei radnika 5.1963. Knjige Valorizacija fonda: 3 Fond može poslužiti kao izvor za proučavanje djelovanja i rada ove privredne grane.07. decembra 1973. aprila 1947. Na osnovu referenduma od 10. Jezik u građi: bosanski. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: PrP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1946.

Radna organizacija za distribuciju električne energije “Elektro-Tuzla’’ Tuzla nastala je udruživanjem OOUR-a po osnovu Sporazuma o udruživanju zaključenog 28. Kod stvaraoca i imaoca je ostala dokumentacija koja je još uvijek operativna. “Elektro-Vlasenica’’ Vlasenica. M-4 obrasce. godine. Količina građe: 46 knj. DD “Union’’ u stečaju Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/’’U’’T Vremenski raspon građe: 1977. pravilnike. 17 pov.. prenos i distribuciju električne energije “Elektroprivreda Bosne i Hercegovine’’ Sarajevo. u čiji sastav je ušlo 13 radnih organizacija. 4.. godine sa OOUR-a. a odnosi se na Podružnicu Tuzla i Poslovnice sa prostora Tuzlanskog kantona koje djeluju u sastavu “Elektrodistribucije” Tuzla. a sadrži statute. 1973. sporazume. platne liste. 2 rolne priznanja (25 d/m) Sadržaj fonda: Fond je necjelovit.Elektro-Tuzla’’ Tuzla u koju su se udružili OOUR-i: “Elektro-Brčko’’ Brčko. lične kartone radnika. ugovore o kupoprodaji. Sarajevo. aprila 1977. srpski. Serije u fondu: 1. rješenja o rasporedu na radna mjesta. akta o statusnim promjenama. Jezik u građi: bosanski. personalna dosijea. februara 1977. “Elektro-Izgradnja’’ Tuzla. računovodstveno-knjigovodstvenu dokumentaciju. potpisanog 2. godišnje planove. Opšta i pravna dokumentacija Personalna dokumentacija Finansijsko-računovodstvena dokumentacija Osnovne knjige evidencije Valorizacija fonda: 4 Fond može poslužiti kao pomoćni izvor za proučavanje rada i razvoja industrije obuće na regiji Tuzla. 3.. kada je na osnovu referenduma i Samoupravnog sporazuma o udruživanju radnih organizacija. došlo do formiranja Složene organizacije udruženog rada za proizvodnju. godine. matičnu knjigu radnika. Produžnica “Elektodistribucija’’ Tuzla djeluje od 1995. “Elektro-Tuzla’’ Tuzla.d. godine. – 2000. 2. hrvatski Pismo u građi: latinica 208 . 12.03. popisne liste. godine do 31.1977. U sadašnjem statusnom obliku. a u njen sastav ulaze poslovnice sa prostora Tuzlanskog kantona. Ova Zajednica je postojala od 31. “Elektro-Doboj’’ Doboj. marta iste godine i kao takva postoji od 1. 197 reg.. 13 fasc. JP “Elektroprivreda BiH’’ d.

izvodi. Serije u fondu: 1. – 2007. Količina građe: 101 knj. 4. dokumentacije rada organa upravljanja (Radnički savjet.. platne liste. Građa je 2000. godine preuzeta u Arhiv. DD “BOSANKA’’ u stečaju KLADANJ Signatura fonda: BiH – ATKT/“B’’Kl Vremenski raspon građe: 1960. a kao DD od 1991. 5. blagajne.Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1977. 28 pov. Arhiva protokola Organi upravljanja Finansijska dokumentacija Dosijei radnika Knjige Valorizacija fonda: 3 Fond može poslužiti kao izvor za proučavanje djelovanja i rada ove privredne grane. dosijea radnika. Historijat stvaraoca fonda: Na osnovu uvida u preuzetu građu vidljivo je da je osnovna djelatnost ove Fabrike bila proizvodnja obuće. godine “Union’’ je radio kao SOUR. 161 reg. Od 1978. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja 209 . 792 dosijea (38 d/m) Sadržaj fonda: Fond se sastoji od: finansijske dokumentacije (završni računi.. godine. i knjiga osnovnih evidencija. nalozi).. a dio koji se odnosi na stečaj ostao je kod stečajnog upravnika i po završetku postupka predaće se nadležnom sudu. kartoni LD-a. 3. – 2000. 2. Skupština). Upravni odbor.. dokumentacije koja se odnosi na arhivu protokola. Jezik u građi: bosanski. 19 fasc. srpski.

.1991. blagajnu. M4 obrasce. Osnovna djelatnost preduzeća je proizvodnja sportske opreme. godišnje popise. godine. 161 reg. finansijske kartice. realizacije. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1978. U maju mjesecu 2004. Dio dokumentacije koja je neophodna za vođenje stečajnog postupka ostao je kod imaoca. stručnog kolegija. Historijat stvaraoca fonda: “Bosanka’’ Kladanj radi i stvara građu od 1960. nalozi za knjiženje. Promjene naziva stvaraoca fonda: 1. U toku svog rada “Bosanka’’ je imala više statusnih promjena. Količina građe: 5 knj. sindikata. DD “Proleter’’ Tuzla 2. Finansijska dokumentacija 3.07. godine otvoren je stečajni postupak. DOO “ZINA’’ Tuzla 210 . Serije u fondu: 1.. ulazne i izlazne fakture. DOO “Tuzko’’ Tuzla 3. kalkulacije. Matične knjige radnika Valorizacija fonda: 4 Fond može poslužiti kao izvor za proučavanje djelovanja i rada ove privredne grane. od 30. komisija. – 2006. 275 fasc. kartone LD-a. – 2007. ugovore sa poslovnim partnerima. godine kada je izvršen upis u sudski registar Rješenjem br. Fabrika konfekcije “ZINA’’ DOO u stečaju Tuzla Signatura fonda: BiH – ATKT/FK “Z’’ T Vremenski raspon građe: 1978. U/I1637/91. U statusnom obliku Dioničko društvo djeluje od 1991. dosijea radnika i matične knjige.Vremenski raspon stvaraoca fonda: 1960. Dokumentacija organa upravljanja i komisija 2. – 2007. (16 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži: dokumentaciju organa upravljanja. Jezik u građi: bosanski. godine. srpski.

99 reg. a Rješenjem Općinskog suda u Tuzli od 10. 01. nalozi). 1 kesa.. 2007. 17 kov. srpski. radne odnose (rješenja o sistematizaciji radnih mjesta. Jezik u građi: bosanski. 2. – 2004. 4. – 2006. Doboj Istok Signatura fonda: BIH – ATKT/“K’’Klo DI Vremenski raspon građe: 1985. (24 d/m) Sadržaj fonda: Fond se sastoji od dokumentacije koja se odnosi na: opće i pravne poslove. 3.. analitika LD-a.) i na kraju kao DOO “ZINA’’ (2002. 5. finansijske poslove (završni računi. godine otvoren je stečajni postupak. narudžbenice. prestanku radnog odnosa. rad organa upravljanja (sjednice savjeta. – 2002. ? 211 . hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1985. 11 blok. DOO za proizvodnju i promet konfekcije “KLOTEX’’ u stečaju Klokotnica.dosijei radnika i radne knjižice). naredbe. isplate. kartoni LD-a. 27 fasc. Količina građe: 1 knj.). – 2004. upravni odbor). Opća i pravna dokumentacija Organi upravljanja Radni odnosi Finansijska dokumentacija Knjige Valorizacija fonda: 4 Fond može poslužiti kao izvor za proučavanje djelovanja i rada ove privredne grane. zatim DOO “Tuzko’’ (1988. i knjige osnovnih evidencija..Historijat stvaraoca fonda: Fabrika je u toku svoga postojanja imala više statusnih promjena i promjena naziva. blagajnički izvještaji. Prvo je radila kao DD “Proleter’’ (1978.. odluke.). finansijski dnevnici.. – 1987.. 3 kut. Serije u fondu: 1.

Jezik u građi: bosanski. godine radi kao OOUR “Bušenje i odvodnjavanje’’. 212 . 3 fasc. 3. 4. Upravni odbor. liste LD-a. a stečaj 2004. blagajna. 109 reg. KIF-KUF. istraživanja rudnih polja i bušenja..“GEOBUŠENJE’’ dd u stečaju Tuzla Specijalizovano za geološka bušenja Signatura fonda: BiH – ATKT/”G’’T Vremenski raspon građe: 1972. dokumentaciju o radu organa upravljanja (Radnički savjet. (20 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži finansijsku dokumentaciju (završni računi. hrvatski Pismo u građi: latinica. a 1986. 16 sv. Serije u fondu: 1. Količina građe: 67 knj. Skupština dioničkog društva. godine radi kao MP “GEOBUŠENJE’’ dd. Godine 2001. dopise iz sektora opštih i tehničkih poslova. Od 1977. Historijat stvaraoca fonda: Osnovna djelatnost je geološko-istražno bušenje. elaborate o izvršenim bušenjima. srpski. bruto-bilansi.). Od 1991. projekte i programe geološkog istraživanja.. izgradnje. godine. M-4 obrasci). godine prerasta u samostalnu RO “GEOBUŠENJE’’.(?) – 2005. kartice stambenih kredita. 5.. – 2005. ćirilica Arhivistička infotmativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon stvaraoca fonda: 1972. dosijea sa kompletnom dokumentacijom radnika. 2. godišnje kartice obračuna LD-a. glavna knjiga. djelovodne protokole. ali i za rješavanje ličnih prava. izvršena je privatizacija. 38 pov.. Sektor opštih i pravnih poslova Sektor organa upravljanja Finansijska dokumentacija Stambena dokumantacija Knjige Valorizacija fonda: 4 Fond može poslužiti kao izvor za proučavanje geoloških istraživanja.

srpski. Historijat stvaraoca fonda: Na osnovu dostupnih podataka stvaralac je imao više statusnih promjena i transformacija u toku svog rada i djelovanja.1947. godine kao Sresko privredno preduzeće. – 2005. hrvatski. Sektor opštih i pravnih poslova Sektor organa upravljanja Kadrovski sektor Finansijski sektor Knjige Valorizacija fonda: 3 Fond može poslužiti kao izvor za proučavanje djelovanja i rada ove privredne grane. 4.1955. M-4 obrasci. rad organa upravljanja (zapisnici organa upravljanja. knjige protokola). 5. itd. kadrovske poslove (personalna dosijea.02. LD kartoni. Ipak. do 31. 5 fasc. do 24.03. arhiva protokola.). izvodi. U osnovnom kartonu naznačeno je da je stvaralac građe djelovao od 1946.1958. dokumentacija iz oblasti radnih odnosa).02.– 2005.. ugovori i dokumentacija koja se donosi na stambenu oblast). Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1946. godine do 08. 2. 209 reg.12.1955. Količina građe: 101 knj. arhiva Radničkog savjeta. 605 dosijea (50 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži dokumentaciju koja se odnosi na: opće poslove (pravilnici. 213 . blagajne... fakture itd).1947. 151 pov. najveći dio građe odnosi se na finansijsku dokumentaciju (platne liste. 3. a od 09. Od 25. Jezik u građi: bosanski. godine kao Drvno industrijsko preduzeće “Pilana’’. Serije u fondu: 1.. završni računi.“DRINJAČA’’ DD u stečaju Kladanj Preduzeće za primarnu i finalnu obradu drveta Signatura fonda: BiH – ATKT/“D’’Kl Vremenski raspon građe: 1947. Pismo u građi: latinica.03. pravne poslove (sudski sporovi.

192 reg. od 18. “Sokolinatrans’’ d. (25 d/m) Sadržaj fonda: Fond se sastoji od opće-pravne. Kladanj. U/I-1839/98 od 16. Kladanj.d.d. 07.d. šumarstva i vodoprivrede TPK br. 214 .d. 5. godine. srpski. knjiga zapisnika i dokumentacije opštenarodne odbrane.1998. Količina građe: 39 knj. 04/1-038/98. 14 fasc.1991. “Sokolina’’ Kladanj na četiri samostalna pravna subjekta-dionička društva i to: Šumarsvo “Miljevica’’ d. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1949. Rješenjem Kantonalnog suda U Tuzli br.godine stvaralac djeluje kao Drvno industrijsko preduzeće “Drinjača’’. 34 pov. 4. godine izvršen je upis osnivanja Preduzeća za mehaničku preradu drveta “Drinjača’’ d. u sastavu “Sokolina’’ Kladanj. godine U julu 2002.St. “Drinjača’’ d. godine..d. – 2002. Kladanj nastalog podjelom Šipad d. Rješenjem br.. – 2004. Kladanj i “TMN Starić’’ d.d. a od 1959.09. 2. U/I-1876/91 od 18. Kladanj.18/01 od 17. Šipad DOO “Partizan’’ u stečaju Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/Š’’P’’T Vremenski raspon građe: 1949.10. Jezik u građi: bosanski. Pogon mehaničke prerade Kladanj.05. a nastalog transformacijom DP “Sokolina’’ Kladanj. Opšta dokumentacija Organi upravljanja Radni odnosi Finansijsko-računovodstvena dokumentacija Dokumentacija opštenarodne odbrane Valorizacija fonda: 4 Fond zbog svog sadržaja i sačuvanosti može poslužiti za istraživanje prilika u razdoblju djelovanja stvaraoca. a na osnovu saglasnosti Ministarstva poljoprivrede. 6 sv. pokrenut je stečajni postupak.. godine kao Preduzeće drvne industrije “Konjuh’’.. godine izvršen je upis organizovanja Preduzeća za preradu i finalnu obradu drveta “Drinjača’’ d. finansijsko–računovodstvene i personalne dokumentacije.d. 3. Rješenjem Kantonalnog suda u Tuzli br. 1998. ali i za rješavanje ličnih prava. Serije u fondu: 1. 2002. osnovnih knjiga evidencije.

Godine 1998. finansijske i personalne dokumentacije.. Količina građe: 87 knj.. “Šumarstvo’’ dd Kladanj i “Drinjača’’ Kladanj.. 1 kov.Historijat stvaraoca fonda: Šipad DOO “Partizan’’. Od 1981. Jezik u građi: bosanski. “Sokolinatrans’’ dd i “Drinjača’’ te je izvršen upis Preduzeća za finalnu i primarnu preradu drveta dd TMN “Starić’’ Kladanj. izvršen je upis organizovanja “ŠIPAD’’ DD “Sokolina’’ Kladanj nastalog spajanjem društava: “Sokolina’’ Holding dd Kladanj. godine. godine kao RJ TMN “Starić’’ u sastavu “Drinjača’’ Kladanj. Arhivska građa je preuzeta od Stečajne uprave 2004. godine izvršen je upis osnivanja “Starić’’ DD Preduzeće za proizvodnju masivnog namještaja i galanterije Kladanj. godine djeluje u sastavu RO “Konjuh’’ Živinice. Starić u sastavu “Sokolina’’ Holding Kladanj nastalog transformacijom DP “Sokolina’’ Kladanj. pravne. izvršen je upis brisanja “ŠIPAD’’ dd “Sokolina’’ Kladanj uslijed podjele na 4 preduzeća i to: dd TMN “Starić’’. 253 fasc.. – 2002. a 1991. “Sokolinatrans’’ dd Kladanj. te dokumentacije organa upravljanja i rukovođenja. egzistira od 1949.. uz više statusnih promjena. Valorizacija fonda: 4 Fond zbog svog sadržaja i sačuvanosti može poslužiti za istraživanje prilika u razdoblju djelovanja stvaraoca. a kod stvaraoca je ostao dio dokumentacije koja se odnosi na stečajni postupak. do 1989.. ali i za rješavanje ličnih prava. ? Historijat stvaraoca fonda: Na osnovu dostupnih podataka može se konstatovati slijedeće: Imalac djeluje od 1979. – 2002. 121 reg. 2 sv. Šumarstvo “Miljevica’’ dd. 14 pov. godine. “STARIĆ’’ DD u stečaju Kladanj Tvornica masivnog namještaja Signatura fonda: BiH-ATKT/TMN’’S’’ Kl Vremenski raspon građe: 1977. 215 . TMN “Starić’’ dd Kladanj. Godine 1996. 86 dosijea (20 d/m) Sadržaj fonda: Fond se sastoji od opće. srpski. kadrovske. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: PrP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1977.

Količina građe: 6 kut. srpski. otpisa. premještaja i unapređenja radnika i slično. novembra 1949. ? Historijat stvaraoca fonda: Septembra mjeseca 1946. hrvatski Pismo u građi: latinica. godine. (1. na prijedlog Ministra poljoprivrede. – 1950. Personalna dokumentacija Valorizacija fonda: 4 Fond može poslužiti kao pomoćni izvor za istraživanje rada i razvoja poljoprivrednih dobara i Glavne direkcije poljoprivrednih dobara koja je osnovana od strane Ministarstva poljoprivrede Vlade NR Bosne i Hercegovine. Serije u fondu: 1.2 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži naređenja Ministarstva poljoprivrednih dobara BiH Sarajevo. spiskova potrebne i postojeće radne snage. Vlada NRBiH je donijela Uredbu o osnivanju Glavne direkcije poljoprivrednih dobara “Posavina’’ sa sjedištem 216 . – 1950. popise nedostataka na poljoprivrednim dobrima kao i dogradnje istih. izvještaje pojedinih dobara i preduzeća o utrošku hrane za stoku. površine pojedinih dobara. popise uginuća i tova pojedine stoke.Poljoprivreda. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1946. a 5. količinu sjemena za pojedine kulture.Glavna direkcija poljoprivrednih dobara Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/GDPD’’P’’T Vremenski raspon građe: 1946. vodoprivreda i šumarstvo “Posavina’’ . godine osnovano je Državno poljoprivredno dobro Novo Selo u Bijeljinskom srezu. Opšta dokumentacija 2. Jezik u građi: bosanski.

2) Preduzeće za uzgoj svinja “Sava’’ Brčko. (1 d/m) Sadržaj fonda: Pošto fond nije obrađen i primljen je u potpuno nesređenom stanju. u stečaju Donje Vukovije – Kalesija Signatura fonda: BiH – ATKT/“S’’ DV Ka Vremenski raspon građe: 1959. srpski. “Cerik’’ Brčko. 217 . 474 dosijea (58 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži finansijsku dokumentaciju (završni računi.. Količina građe: 6 knj. “Motajica’’ Srbac. fakture). hrvatski.. – 1949. “Čelaruša’’ Derventa i “Butmir’’ Ilidža. U okviru ove Direkcije radili su: 1) Državna poljoprivredna dobra: “Rodoljub Čolaković’’ Bijeljina. Livno. Jezik u građi: bosanski. kartoni LD-a. 30 fasc. Državno preduzeće za priplod i uzgoj svinja “Jadar” Vlasenica Signatura fonda: BiH – ATKT/DPPUS’’J’’ V Vremenski raspon građe: 1948. Direkcija je za poljoprivredna dobra nabavljala opremu. platne liste. zahvalnice. Prnjavor. odluke Skupštine dioničara. dokumentaciju koja se odnosi na organe upravljanja (Radnički savjet. uvidom u građu istog utvrđeno je da se sastoji od razne dokumentacije koja se odnosi na rad Državnog preduzeća “Jadar’’ i Uprave prasilišta koje su djelovale u okviru njega (Vlasenica. odluke Stručnog odbora). Pismo u građi: latinica.. a izvještaje sa poljoprivrednih dobara proslijeđivala je Ministarstvu poljoprivrede Sarajevo. Dragosevac i Paklenik). Modriča.D. dokumentaciju iz sektora opštih. “Jadar’’ Vlasenica i “Grmeč’’ Banjaluka. sjeme za sijanje i sl. Količina građe: 78 knj. hranu za stoku. Upravni odbor.u Tuzli. 3 kut. odluke Nadzornog odbora. Na čelu Direkcije je bio glavni direktor koji je sa rukovodiocima osnovnih organizacionih jedinica sačinjavao kolegij Glavne direkcije i rukovodio njegovim radom. 407 reg. blagajne. pravnih i kadrovskih poslova.. Kravica.. “Krajina’’ Bosanska Krupa. 56 pov. izvodi. – 2005. Kupres. 3) Državno ribarsko preduzeće “Sanićani’’ Banjaluka. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: nesređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon stvaraoca fonda: (?) “SPREČA’’ D. Propise o organizaciji i radu Direkcije donosio je Ministar poljoprivrede.. i osnovne knjige evidencije.

platne liste. a čine je: normativna akta. (38 d/m) 218 . 7 kut. 2. završni računi. godine otvoren je stečajni potupak.. srpski.. hrvatski. 5. građu koja se odnosi na dnevnike motrenja Meteorološke stanice Modrac. Historijat stvaraoca fonda: Na osnovu uvida u Zapisnike Vanjske službe Arhiva TK o pregledu i stanju registraturne građe vidljivo je da “Spreča’’ radi od 1959. – 2005. Količina građe: 78 knj. glavne zbirne knjige i knjige osnovnih sredstava.. 3. Jezik u građi: bosanski. Javno preduzeće za vodoprivrednu djelatnost “Spreča” DD Tuzla Signatura fonda: BiH – ATKT/VD’’S’’T Vremenski raspon građe: 1952. a u junu 2005. knjige djelovodnog protokola. godine. godine djeluje u sastavu PTK Tuzla. opća arhiva. 244 reg. 27 sveski. Opći i pravni poslovi Organi upravljanja Kadrovska dokumentacija Finansije Knjige Valorizacija fonda: 3 Fond može poslužiti kao izvor za proučavanje djelovanja i rada ove privredne grane. Pismo u građi: latinica. 67 fasc. investicije.Serije u fondu: 1. Na Zapisniku iz 1995. Na osnovu gore navedenog može se konstatovati da je “Spreča’’ tokom svog rada i postojanja imala nekoliko statusnih promjena i transformacija. zapisnici i odluke organa upravljanja. Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon stvaraoca fonda: 1959. – 2005. 4. a od 1971. godine javlja se naziv SOUR PTK Poljoprivredno preduzeće “Spreča’’ Kalesija. U sastavu PTK radi kao RO pod nazivom Poljoprivredno dobro “Spreča’’ Kalesija. ugovori i odluke o dodjeli. kupovini i otkupu stanova. Sadržaj fonda: Fond se sastoji od dokumentacije koja se odnosi na rad i djelovanje Vodoprivrednog preduzeća “Spreča’’ dd Tuzla.

4.d. 155/74. 3. Godine 1965.U/I-1532/91) kojim je preduzeću promijenjen naziv u MVP “Spreča’’ d. 38/66 upisana kod Okružnog suda u Tuzli kao Vodoprivredno preduzeće “Spreča’’ Tuzla sa skraćenim nazivom “Vodo-Spreča’’. Nova preregistracija izvršena je 28.d. godine kada je. upisano Vodoprivredno preduzeće Spreča sa potpunom odgovornošću Tuzla.Serije u fondu: 1. godine.08.1954.07.o. Pod tim nazivom djelovalo je svega dvije godine. Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon stvaraoca fonda: 1954. U registar Vodnih zajednica kod Uprave za vodoprivredu NR Bosne i Hercegovine upisana je 21. godine izvršen novi upis kod istog suda (rješenje br. Kao takvo djelovalo je do 30.1989. Tuzla 219 . 5.1954. Nove promjene u statusu preduzeća desile su se 11. kod Osnovnog suda udruženog rada Sarajevo pod br. Historijat stvaraoca fonda: Javno preduzeće za vodoprivrednu djelatnost “Spreča’’ d. U/I-418/89 u registar ustanova upisana kao DP VP “Spreča’’ Tuzla. U/I-1439/05. godine kada je kod Općinskog suda Tuzla. Nova promjena izvršena je 02. jer je već 1991. godine kao Vodna zajednica Spreča. upisano kao JP za vodoprivrednu djelatnost “Spreča’’ d. Pismo u građi: latinica. godine kada je kod Okružnog privrednog suda u Tuzli pod br.09. godine kada je upisana kod Okružnog privrednog suda Sarajevo pod br.02. hrvatski.1977. Tuzla osnovano je na Osnivačkoj skupštini 04.1974. spominje se kao Vodna zajednica tuzlanskog bazena “Spreča’’. Tuzla.1987.06.09.sub. Sarajevo.2005. godine kada je rješenjem Osnovnog suda udruženog rada Tuzla br. U/I-778/87. rješenjem br. Jezik u građi: bosanski. 2. U/I-695/77 kao RO “Vodoprivreda Bosne i Hercegovine’’ sa ograničenom supsidijarnom odgovornošću sa osnovnim organizacijama udruženog rada Sarajevo – “Spreča’’ OOUR za vodoprivredne djelatnosti Tuzla. Fl. upisana “Spreča’’ kao OOUR za vodoprivredne djelatnosti Tuzla u okviru SOUR-a “Vodoprivreda Bosne i Hercegovine’’ Sarajevo – RO za izgradnju i održavanje vodoprivrednih i hidrograđevinskih objekata “Hidrorad’’ sa osnovnim organizacijama o. srpski. Promjena u registraciji zabilježena je 1966. Opća i pravna služba Služba organa upravljanja Kadrovska služba Finansije Knjige Valorizacija fonda: 3 Fond može poslužiti kao izvor za proučavanje djelovanja i rada ove privredne grane. godine kada je rješenjem br.d. Posljednja zabilježena promjena izvršena je 27. Fl.09.

Brateljevići. Berisalići. Kraljevska šumska uprava u Kladnju radila je od 1926. godine prestali su da važe ranije doneseni zakoni vezani za ovu oblast (“Sl. Drecelj. godine kao organ Kraljevske direkcije šuma u Sarajevu. 307-CXXXI/29). aprila 1936. Šumska uprava Kladanj sa katastarskim opštinama: Kladanj. decembra 1929. Dole. – 1941. (5. od 21. Jezik u građi: bosanski. Količina građe: 4 knj. Petrovići.. Šumska uprava Olovo sa katastarskim opštinama: Olovo. Vranovići. Gojsalići. Tarevo. Kovačići. Na osnovu ove Uredbe dat je rok za provedbu nove teritorijalne raspodjele svih direkcija šuma prema šumskoprivrednim i saobraćajnim prilikama. a može poslužiti za istraživanje zemljišnog fonda po katastarskim opštinama i za rješavanje imovinskih prava pravnih i fizičkih lica. Uredbom o organizaciji Ministarstva šuma i rudnika i područnih ustanova i o upravi državnim šumama i državnim rudarskim preduzećima. godine (“Sl. Stupari. ? Historijat stvaraoca fonda: Na osnovu Zakona o šumama. srpski. od 23. Kriva Rijeka i Ponijerka 2. Brloške. novine Kraljevine Jugoslavije’’ br. novine Kraljevine Jugoslavije’’ br. a odložene su po katastarskim opštinama. Tuholj. a upravljanje državnim šumama će se od šumarskih referenata 220 . Noćajevići. Krajšići. Ravne.5 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži molbe i rješenja o dodjeli uzurpiranog državnog zemljišta. – 1941. Musići. Prijanovići i Bijelo Polje Valorizacija fonda: 3 Fond je necjelovit. Serije u fondu: 1. Mladovo-Olovci.Šumska uprava Kladanj* Signatura fonda: BiH-ATKT/ŠUKl Vremenski raspon građe: 1926. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1926. Slivne. Gurdići. Gojakovići. osnovana je Direkcija šuma u Tuzli. Kruševo. 23 kut. hrvatski Pismo u građi: latinica. 99-XXI/36).

Sarači. Dole. hrvatski Pismo u građi: latinica. Vozući. Gojakovići. Gojsalići. Kozluk. novine Kraljevine Jugoslavije’’ br. ? 221 . Tuzli. Upravi šumskih dobara Kladanj pripadala je Šumska uprava Olovo sa katastarskim opštinama Olovo. Berisalići.sreskih načelstava prenijeti na šumske uprave koje će se postepeno osnivati. 17 kut. Stupari. Bijeljini. Brloške. Drecelj. Količina građe: 8 knj. Noćajevići. na osnovu Uredbe o organizaciji Ministarstva šuma i rudnika. Ravne. Upravna opština Zvornik. Kovačići. Kladnju. Kruševo. Kozluk. Gurdići.. Tarevo. Brateljevići. Kalesija i 2. Rainci. (4. Šetići Tabaci. 127-XLIII/39). Olovu. Slivne. Šumska uprava Zvornik Signatura fonda: BiH-ATKT/ŠUZ Vremenski raspon građe: 1935. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1935. razne dopise i prepiske nižih i viših organa vlasti i sl. a odloženi su po katastarskim opštinama. Mladovo-Olovci.5 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži molbe i rješenja o dodjeli državnog zemljišta. Zavidovićima. Petrovići. Prijanovići i Bijelo Polje.. novine Kraljevine Jugoslavije’’ br. Prnjavor (interesna sfera Dubnica. Kalesija i Prnjavor) Valorizacija fonda: 3 Fond je necjelovit. Serije u fondu: . Krajšići. Godine 1939. usvojio i odobrio rješenje Ministra šuma i rudnika o razgraničenju između Direkcije šuma u Sarajevu i Tuzli (“Sl. Zvorniku. – 1941. Tesliću.Šumska uprava Zvornik koju čine: 1. Derventi i Gračanici (“Sl. srpski. Tuholj. Jezik u građi: bosanski. Kriva Rijeka i Ponijerka i Šumska uprava Kladanj sa katastarskim opštinama Kladanj. Musići. 174XLII/36). Vlasenici. a može poslužiti za istraživanje zemljišnog fonda po katastarskim opštinama i za rješavanje imovinskih prava pravnih i fizičkih lica. – 1941. Sprečanska opština sa katastarskim opštinama: Skočići. Sapna. Miljanovci. Srebrenici. Ministarski savjet je usvojio i odobrio prijedlog Ministra šuma i rudnika da u sastav Direkcije šuma u Tuzli uđu šumske uprave u Brčkom. Han-Pijesku. Vranovići. Ministarski savjet je.

srpski. Šetići Tabaci. kao i objekata vezanih za šumu. Tuzli. Srebrenici. Bijeljini.Historijat stvaraoca fonda: Godine 1936. Bijeljina i Živinice. Državno šumsko gazdinstvo Živinice Signatura fonda: BiH-ATKT/DŠG Ž Vremenski raspon građe: 1945. Jezik u građi: bosanski. nije obrađen. prepisku. Zvornik. Tesliću. a ovom odlukom upravljenje se prenosi na šumske uprave koje će se postepeno osnivati i predstavljati osnovne upravne i finansijske jedinice za ekonomisanje državnim šumama. Olovu. Han-Pijesku. novine Kraljevine Jugoslavije’’ br. Prnjavor (interesna sfera Dubnica. Miljanovci. raspise. ali i za rješavanje ličnih prava. (3. Valorizacija fonda: 4 Fond je fragmentaran. Derventi i Gračanici (“Sl. 174-XLII/36). Ministarski savjet je usvojio i odobrio prijedlog Ministra šuma i rudnika da u sastav Direkcije šuma u Tuzli uđu šumske uprave u Brčkom. Sarači. Šumsku upravu Zvornik činile su Upravne opštine Zvornik.8 d/m) Sadržaj fonda: Fond je primljen u Arhiv u potpuno nesređenom stanju. Vlasenici. Vozući. Kozluk. – 1951. podizanje. Kalesija i Prnjavor). potrajno iskorištavanje glavnih i sporednih šumskih proizvoda. Kalesija i Sprečanska opština sa katastarskim opštinama: Skočići. 222 . ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SA Stepen sređenosti: nesređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: (?) Historijat stvaraoca fonda: Predmet poslovanja je bio upravljanje. Sapna. a može poslužiti za istraživanje rada i djelovanja stvaraoca. Do tada su državnim šumama upravljali šumarski referenti sreskih načelstava. platne liste i račune šumskih manipulacija Brčko. Zavidovićima. prodaja šumskih i šumsko-industrijskih proizvoda i sva privredna djelatnost u cilju racionalnog iskorištavanja šuma. Kladnju. Rainci. Kozluk. Šumska uprava u Zvorniku je radila u sastavu Direkcije šuma Tuzla. lovna i ribolovna privreda. hrvatski Pismo u građi: latinica. Količina građe: 10 kut. melioracija i zaštita šuma i šumskih zemljišta. Zvorniku. ali uvidom u građu utvrđeno je da se isti sastoji od dokumentacije koja se odnosi na dopise.

. opštu arhivu.5 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži platne liste. Orašje. Količina građe: 1 kut. (2. Bosanski Šamac. – 1952. Finansijska dokumentacija 3. Gradačac i Gračanica). Količina građe: 3 knj. “Uzor”. 6 kut. Opšti spisi 2. Olovo.Filijala Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/“PM’’ FT Vremenski raspon građe: 1947. Trgovačkih preduzeća ONO-a Tuzla (Bijeljina.4 d/m) Jezik u građi: bosanski.” Serije u fondu: 1. arbitraže i sl. mjesečne planove. Knjige Valorizacija fonda: 4 223 . Ugljevik. (0. hrvatski Pismo u građi: latinica. i djelovodne protokole Trgovačkog preduzeća “Izvor”. srpski.“Poljoprivredni magazin’’-Zemaljsko preduzeće za snabdijevanje poljoprivrede proizvodnim sredstvima . ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: nesređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: (?) Trgovina i Zanatstvo Trgovačko preduzeće Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/TPT Vremenski raspon građe: 1945. “ZE-MA” i “Bosnaplod.

Jezik u građi: bosanski. godine preduzeće pod nazivom: “Duvan’’ Preduzeće za promet duvanom. šibicama i vrijednosnicama Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/“D’’ PPDŠV T Vremenski raspon građe: 1947. Kladanj. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: nesređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1949. srpski.. – 1953. (?) “Duvan’’ Preduzeće za promet duvanom. Zvornik. Finansijska dokumentacija 3. 12 fasc. Bosanski Šamac. – 1953. Jezik u građi: bosanski.Fond zbog svog sadržaja i sačuvanosti može poslužiti za istraživanje prilika u razdoblju djelovanja stvaraoca. šibicama i vrijednosnicama na teritoriji Oblasti 224 . a može poslužiti za istraživanje rada i djelovanja stvaraoca. Serije u fondu: 1. Gradačac. ali i za rješavanje ličnih prava. maja 1949.(?)– 1952. hrvatski Pismo u građi: latinica. (2. Brčko.5 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži opštu dokumentaciju Direkcije Tuzla i platne liste kupoprodajnih stovarišta (Bijeljina. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: nesređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1945. Količina građe: 4 knj. Modriča. ali i za rješavanje ličnih prava. Knjige Valorizacija fonda: 4 Fond je fragmentaran. Opšta dokumentacija 2. ? Historijat stvaraoca fonda: Savez RVI Jugoslavije – Centralni odbor osnovao je 26. Bratunac i Tuzla). srpski.

na osnovu rješenja Saveza RVI Jugoslavije – Centralni odbor od 27. srećkama državne lutrije. Teslić. Preduzeće je.o. godine. Doboj. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1997. Odžak. Lopare. Predmet poslovanja Preduzeća bila je trgovina duvanom. kao i drugom papirnatom robom. poštanskim i drugim vrijednosnicama. (0. Kladanj. cigar-papirom. predato Glavnom odboru Saveza RVI za Bosnu i Hercegovinu. godine. Serije u fondu: 1. Gračanica. 225 . – 2004. Preduzeće je u svom sastavu imalo 18 stovarišta (Bijeljina. taksenim. srpski. Osnivanje je odobrio Ministar trgovine i snabdijevanja FNRJ 13. Maglaj. Bratunac. Modriča. Brčko. u stečaju Srebrenik Signatura fonda: BiH-ATKT/DJL’’O’’S Vremenski raspon građe: 1997. juna 1949.tuzlanske sa sjedištem u Tuzli. Tešanj. Bosanski Brod. “Salkić-prom’’ DOO Gračanica Signatura fonda: BiH-ATKT/’’SP’’G Vremenski raspon građe: 1993.2 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži dokumentaciju koja se odnosi na osnivanje Društva (rješenje o upisu u sudski registar) i dokumentaciju koja je nastala u toku predstečajnog i stečajnog postupka. odnosno prestanka rada ovakve vrste Društva. 1951. Količina građe: 1 reg. Jezik u građi: bosanski. 02. šibicama. Opšti spisi Valorizacija fonda: 4 Fond zbog svog sadržaja i sačuvanosti može poslužiti kao pokazatelj djelovanja ovoga Društva i načina vođenja stečajnog postupka. Bosanski Šamac. a nalazilo se pod upravom Glavne uprave za privredu Saveza RVI za BiH. – 2002. Tuzla i Zvornik) i 57 maloprodavnica. “Omermax’’ DJL sa p. – 2004.

godine. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1993. Jezik u građi: bosanski. periodični izvještaji. – 2002. završne račune. dosijea radnika). dosijea radnika. odluke. a djelokrug rada je trgovina na veliko i malo. pravnu i kadrovsku dokumentaciju (dokumente o osnivanju.5 d/m) Sadržaj fonda: Fond nije potpun i preuzet je od stečajne uprave 2002. 226 .za proizvodnju. “Inspire’’ DOO Tuzla . promet i usluge Signatura fonda: BiH-ATKT/PPU “I’’ T Vremenski raspon građe: 2006. naloge i sl. 10 fasc. a sadrži dio opšte dokumentacije. srpski.Količina građe: 3 knj. kalkulacije.. M4. opću.. Historijat stvaraoca fonda: DOO “Salkić-prom” je radio od 1993. ugovore i finsijsko–računovodstvenu dokumentaciju (periodične obračune. 4. do 2002. 69 reg.. Serije u fondu: 1. (8. rješenja. nalozi za knjiženje. 3. carinska dokumentacija. 2. – 2010. godišnji izvještaj o poslovanju). djelovodni protokol. blagajnu. Opšta dokumentacija Kadrovska dokumentacija Finansijska dokumentacija Knjige Valorizacija fonda: 4 Fond može poslužiti kao izvor za proučavanje rada i djelovanja ovoga Društva. blagajna. Količina građe: 2 knj. 97 reg. (11 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži finansijsku dokumentaciju (ulazne i izlazne fakture. izvještaje. registraciji i preregistraciji. izvodi.). glavna knjiga. godine. ugovori o radu i djelu.

a dio građe je ostao kod imaoca do okončanja likvidacionog postupka.o. Jezik u građi: bosanski. Tuzla od strane američke firme Inspire LLC. srpski. Inspire je 29. podnio Općinskom sudu Tuzla zahtjev za likvidaciju. Finansijska dokumentacija Valorizacija fonda: 4 Fond može poslužiti kao izvor za proučavanje rada i djelovanja ove vrste djelatnosti.o. Količina građe: 76 reg. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 2006. Kadrovska dokumentacija 3. – 2010. U okviru firme osnovane su dvije poslovne jedinice i to: Poslovna jedinica Sarajevo – 2006.2010. godine. 2010. a 13. 08. – 2005. Sudskim rješenjem broj 032-0-Reg-06-000949 od 12. finansijsko-računovodstvenu i projekat.za zbrinjavanje komunalnih i industrijskih otpadaka Signatura fonda: BiH-ATKT/ZKIO “SM’’T Vremenski raspon građe: 1997. 227 . “SUD-MULL’’ DOO Tuzla .06. godine Sud je donio pravosnažno rješenje. Valorizacija fonda: 4 Fond može poslužiti kao izvor za proučavanje rada i djelovanja ove vrste djelatnosti. 06. godine osnovana je firma “Inspire’’ d. 2006. godine i Poslovna jedinica Srebrenica – 2007. (9 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži opštu arhivu. Opća i pravna dokumentacija 2.Serije u fondu: 1. Historijat stvaraoca fonda: Osnovna djelatnost je dizajn software-a i hardware-a za ručne EEG uređaje i primjena ovog dizajna u prototipe.

Za vrijeme svoga rada Društvo je imalo jednu statusnu promjenu – kada je u toku 2005. – 2008. blagajna) itd. 2. Napomena: Veći dio dokumentacije nakon stečajnog postupka preuzela je novoformirana Općinska služba za stambene poslove (radi daljeg obavljanja poslova stambene problematike u Općini Tuzla).o. (19 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži dosijea radnika.Jezik u građi: bosanski. Količina građe: 18 knj. knjige stanarina. godine došlo do promjene vlasništva. 194 reg. Historijat stvaraoca fonda: Društvo se bavilo zbrinjavanjem industrijskih i komunalnih otpadaka. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1997. finansijsku dokumentaciju (platne liste.. 3. izvještaje. 228 . planove.. otkupom PET ambalaže i svih vrsta plastike i papira. M-4 obrasci. matične knjige zaposlenih. 14 pov. inženjering i usluge Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/“T-S’’ T Vremenski raspon građe: 1967. kartoni LD-a. odluke Upravnog odbora. 4.o. Tuzla u stečaju Stambeno preduzeće za investiciono i tekuće održavanje zajedničkih dijelova zgrada. srpski. evidencije zaposlenog osoblja. “TUZLA – STAN’’ d. ali može poslužiti za proučavanje djelovanja i rada ove ustanove kao i za rješavanje ličnih prava. stanova i poslovnih prostora. – 2005. izvodi banke. završni računi. Serije u fondu: 1. Opća i pravna dokumentacija Personalna dokumentacija Finansijsko-računovodstvena dokumentacija Knjige Valorizacija fonda: 4 Vrijednost fonda je umanjena zbog nepotpunosti.

229 . 5. Od 1966. Tuzla Historijat stvaraoca fonda: Na osnovu uvida u Primopredajni zapisnik vidljivo je da je “Tuzla-stan’’ u toku svoga rada i djelovanja imao više statusnih promjena. – 2001. kao samostalno preduzeće..o. Kao JP Direkcija za obnovu i izgradnju radi od 1994. a stečajni postupak je otvoren Rješenjem Općinskog suda u Tuzli 2009. finansijsko-računovodstvene i personalne dokumentacije. 7. Stambeno preduzeće Radna zajednica SIZ-e stanovanja SIZ stanovanja Tuzla Opštinski zavod za izgradnju Tuzla JP Zavod za izgradnju i uređenje grada Tuzle JP Direkcija za obnovu i izgradnju Tuzla Javno stambeno preduzeće Tuzla Stambeno preduzeće “Tuzla-stan’’ d.Jezik u građi: bosanski. Promjene naziva stvaraoca fonda: 1. 2. 3. 69 reg. do 1981. a 1991.. 4. 16 fasc.. do 1973.o. hrvatski Pismo u građi: latinica.o. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: PrP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1966. 1 kov. –2009. srpski.5 d/m) Sadržaj fonda: Fond nije potpun i sastoji se od opšte. godine kada mijenja naziv u Javno stambeno preduzeće Tuzla. godine pod nazivom JP Zavod za izgradnju i uređenje grada Tuzle. pravne. Od 1976.o. građevinskih knjiga i osnovnih knjiga evidencije. godine. Od 2003. Količina građe: 25 knj. godine radi kao SIZ stanovanja Tuzla kada mijenja naziv u Opštinski zavod za izgradnju Tuzla. godine radi kao Stambeno preduzeće “Tuzla-stan’’ d. “Agroprom’’ DD u stečaju Zvornik – Sapna Signatura fonda: BiH-ATKT/”A’’Z-Sa Vremenski raspon građe: 1994. godine postoji i radi kao Stambeno preduzeće kada postaje Radna zajednica u okviru SIZ-e stanovanja Tuzla. (9. 8. 6. do 1998..

Ovo Preduzeće se bavilo trgovinom ulja za motorna vozila. Građa je 2003. “Optima Lubricants’’ Doo Tuzla Signatura fonda: BiH – ATKT/“OL’’T Vremenski raspon građe: 2000. Serije u fondu: 1. sudski sporovi. Količina građe: 2 knj.Serije u fondu: 1. Finansijsko-računovodstvena dokumentacija 3.2002. ali je dokumentacija koja se odnosi na likvidacioni postupak ostala kod stvaraoca (blagajna. srpski. godine je registrovan i radio samostalno. zemljišno-knjižna dokumentacija). Knjige Valorizacija fonda: 4 Fond može poslužiti kao izvor za proučavanje rada i djelovanja ovoga Društva. godine radio u okviru RO “UPI’’. ? Historijat stvaraoca fonda: DD “Agroprom’’ je prije ratnih zbivanja 1992. otkupom i prodajom poljoprivrednih proizvoda i izvođenjem građevinskih radova. 18 reg. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1997. a od 1997. ali i za rješavanje ličnih prava. Knjige 230 . Finansijska dokumentacija 3. Opšta dokumentacija 2. Opća i pravna dokumentacija 2. .3 d/m) Sadržaj fonda: Fond se sastoji od finansijsko-račuvodstvene i dokumentacije iz sektora opće-pravnih poslova. a odnosi se na rad i djelovanje Doo “Optima Lubricants’’ Tuzla. – 2001. (2. ugovori. Bavio se trgovinom..godine preuzeta u Arhiv od Stečajne uprave DD”Agroprom”. obračuni radnika i povjerilaca. Jezik u građi: bosanski. – 1995.

pečate i osnovne i pomoćne knjige evidencija (djelovodni protokoli. Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 2000. – 2004. 3. finansijske poslove (završni računi.. elaborate.. 16 sv... Radnički savjet. kartoni LD-a. “ŽIVINICEPROMET’’ DD u stečaju Živinice Signatura fonda: BiH – ATKT/“ŽP’’ Ž Vremenski raspon građe: 1948. matične knjige radnika.. knjige osnovnih sredstava itd. hrvatski Pismo u građi: latinica. na radne odnose i personalnu dokumentaciju. finansijske kartice. 1801 dosije. 166 pov. Serije u fondu: 1. 113 fasc. direktor). Jezik u građi: bosanski. platne liste. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja 231 . srpski. 11 kut. blagajne. narudžbenice. Jezik u građi: bosanski. projekte. izvodi). štambilje. Količina građe: 118 knj. 5 paketa. srpski.Valorizacija fonda: 4 Fond može poslužiti kao izvor za proučavanje djelovanja i rada ove privredne grane. 10 kov. hrvatski. 2. 2 diskete (128 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži dokumentaciju koja se odnosi na opće i pravne poslove.). indeksi. 5. 689 reg. Opća i pravna dokumentacija Organi upravljanja i rukovođenja Radni odnosi Finansijska dokumentacija Knjige Valorizacija fonda: 3 Fond može poslužiti kao izvor za proučavanje djelovanja i rada ove privredne grane. Zbor radnika. na rad organa upravljanja i rukovođenja (Upravni odbor. 4. 22 omota.– 2002...

hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: (?) – 2002. 80 pov. analitičke kartice. 23 sv. Tako je u periodu 1962. kartoni LD-a. Jezik u građi: bosanski. Zbor radnika.. radne odnose (rješenja. narudžbenice. nalozi). Transport. – 2002. U toku svoga rada preduzeće je doživjelo više transformacija i promjena naziva. (38 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži dokumentaciju koja se odnosi na opće i pravne poslove. PIO prijave i odjave radnika. i osnovne i pomoćne knjige evidencija. Velpos. 1 kov. Robna kuća i RZZP. 4. Opća i pravna dokumentacija Organi upravljanja Radni odnosi Finansijska dokumentacija Knjige Valorizacija fonda: 3 Fond može poslužiti kao izvor za proučavanje rada i djelovanja ove privredne grane... blagajnički izvještaji. 3. finansijski dnevnici. godine ovo preduzeće poslovalo u sastavu SOUR-a PTK Tuzla kao RO “Živinicepromet’’ sa OOUR-ima: Malprom. kartoni i podaci o radnicima. isplate. Količina građe: 33 knj. odluke organa upravljanja). 2.. dosijei radnika). 266 reg. te DD “Živinicepromet’’ kao pravni sljednik TZK “Trgozad’’ Živinice. Gramog.. zatim kao DTP “Živinicepromet’’ u sastavu PTK Tuzla. rad organa upravljanja (Radnički savjet. srpski. “DISTRIBUTIVNI CENTAR’’ DD u stečaju Gračanica Signatura fonda: BiH – ATKT/«DC»G Vremenski raspon građe: 1976. 5. 232 . 14 fasc.Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: (?) Historijat stvaraoca fonda: “Živinicepromet’’ je mješovito trgovačko preduzeće čija je osnovna djelatnost bila trgovina roba široke potrošnje na veliko i malo. do 1991. Serije u fondu: 1. finansijske poslove (završni računi.

Gračanica. – 1958. Serije u fondu: 1. Opšta i finansijska dokumentacija Valorizacija fonda: 4 Fond je.. (1 d/m) Sadržaj fonda: Fond nije potpun. Količina građe: 12 knj. godine otvara se stečajni postupak nad Trgovinskim preduzećem za spoljnu i unutrašnju trgovinu na veliko i malo d... “Distributivni Centar’’ p.Historijat stvaraoca fonda: Rješenjem Kantonalnog suda Tuzla br.12. srpski. Jezik u građi: bosanski. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: nesređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: (?) “Gradnja’’ DOO Preduzeće za izvođenje radova u građevinarstvu Srebrenik u stečaju Signatura fonda: BiH – ATKT/“G’’ S Vremenski raspon građe: 1968. kako zbog svog sadržaja. 7 sveski.o. 51 blok (65 d/m) 233 . Količina građe: 1 kut. 4 fasc.2002. 203 pov. male vrijednosti i može poslužiti kao pokazatelj o radu i postojanju ovoga preduzeća.d. 301 reg. St.. registraturski je sređen i dobro sačuvan. 15/02 od 16. Sadrži platne liste i rješenja o postavljenju službenika. “Zemaljski proizvod’’ .Trgovina poljoprivrednim proizvodima Sarajevo – Predstavništvo Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/“ZP’’TPPS .. tako i zbog sačuvanosti. – 2003. 5 pov.PT Vremenski raspon građe: 1952.

platne liste.o. Serije u fondu: 1. 5. Pismo u građi: latinica. 5 pov. a sastoji se od: dijela opće i pravne dokumentacije – arhiva protokola.. Jezik u građi: bosanski. ugovori. – 2009. srpski. 4. blagajne). Osnovna djelatnost Društva bila je izvođenje radova u građevinarstvu. Sektor opštih i pravnih poslova Sektor organa upravljanja Finansijska dokumentacija Projekti Knjige Valorizacija fonda: 4 Fond može poslužiti kao izvor za proučavanje djelovanja i rada ove privredne grane. dijela finansijske dokumentacije (LD kartoni.Sadržaj fonda: Fond sadrži dokumentaciju koja se odnosi na rad i djelovanje firme “Gradnja’’ Srebrenik. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon stvaraoca fonda: (?) “IZOLACIJA’’ d. pravilnici. projekti i građevinski dnevnici. osnovne i pomoćne knjige evidencije. 242 dosijea (8 d/m) Sadržaj fonda: Fond se sastoji od: dijela opće i pravne dokumentacije. finansijske dokumentacije – LD kartoni. hrvatski. Količina građe: 17 knj.. u stečaju Tuzla Signatura fonda: BiH – ATKT/“I’’T Vremenski raspon građe: 1977. dijela dokumentacije organa upravljanja – zapisnici Radničkog savjeta. dijela dokumentacije Izvršnog odbora personalnih dosijea radnika i dokumentacije vezane za stečaj. matične knjige radnika. Zbora radnika.o. analitičke kartice. blagajne. 234 . upis u sudski registar. 36 reg. Upravnog odbora. obračunske liste. 2. 3.. završni računi.

kartoni LD-a. dokumentaciju i knjige o dioničarima. godine i u toku svoga rada imalo više transformacija. fakture).. U statusnom obliku kao DOO “Izolacija’’ radilo je od 1995. 272 dosijea (13 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži finansijsku dokumentaciju (završni računi.. Količina građe: 75 knj. Dosijea radnika 3. srpski. platne liste. Sektor opštih i pravnih poslova Sektor organa upravljanja Finansijska dokumentacija Dosijei radnika Valorizacija fonda: 3 Fond može poslužiti kao izvor za proučavanje djelovanja i rada ove privredne grane. Jezik u građi: bosanski. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: (?) Historijat stvaraoca fonda: Preduzeće je radilo od 1972. Osnovna djelatnost Društva bila je termo i hidro-izolacija objekata. 2. blagajne.Serije u fondu: 1. 46 reg. M-4 obrasci. 4. “CENTRAL’’ dd u stečaju Tuzla Signatura fonda: BiH – ATKT/“C’’ T Vremenski raspon građe: 1966. Knjige 235 . Serije u fondu: 1. 3. – 2004. 15 fasc. godine. matične knjige radnika i personalna dosijea. izvodi. Finansijska dokumentacija 2. hrvatski Pismo u građi: latinica..

kartone LD-a.. stolarski. Jezik u građi: bosanski. Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon stvaraoca fonda: 1960. – 1987. OOUR “Održavanje’’ i OOUR “Metalskih radnika’’. 4. Serije u fondu: 1. tehničku dokumentaciju (projekti. 12 pov. dosijea radnika. zaključke i druge materijale sa sjednica Zadružnog savjeta i Zbora radnika. a u martu 2005.. dopisi i zapisnici o građevinskim radovima. “Progres’’ Tuzla . – 2005. Historijat stvaraoca fonda: Preduzeće je osnovano 1960. 2. limarski i dimnjačarski.Zanatska proizvodno-uslužna zadruga Signatura fonda: BiH-ATKT/ZPUZ’’P’’T Vremenski raspon građe: 1980. građevinski dnevnici. Količina građe: 3 knj.Valorizacija fonda: 3 Fond može poslužiti kao izvor za proučavanje djelovanja i rada ove privredne grane. 236 . (4 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži normativna akta. bravarski. godine otvoren je stečajni potupak. a u sastav istog ulazili su OOUR “Građevinar’’. godine pod nazivom RO Zanatsko preduzeće “Central’’ Tuzla. ugovore i odluke o dodjeli kredita. odluke. Ugovore o poslovnoj saradnji. 3. srpski. Normativna akta Materijali sa sjednica Finansijska dokumentacija Tehnička dokumentacija Knjige Valorizacija fonda: 4 Fond može poslužiti kao izvor za proučavanje razvoja i djelovanja Zadruge. 5. molerski. knjige itd. adaptacija stambene zgrade u poslovnu). hrvatski Pismo u građi: latinica. Osnovna djelatnost su zanatski radovi u građevinarastvu i to: zidarski. 24 reg. M-4 obrasce. Tokom svog rada i postojanja stvaralac je imao više statusnih promjena i transformacija.

237 . bravarski. Sadržaj fonda: Fond se sastoji od dokumentacije koja se odnosi na opće. 5. instalacija centralnog grijanja. ugovore sa poslovnim partnerima. pravne. 77 pov. 2. Količina građe: 41 knj. limarski. hrvatski Pismo u građi: latinica. Serije u fondu: 1.. projekte. 4. – 2009. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: PrP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1956. srpski. tesarski. OKTOBAR’’ dd u stečaju Tuzla Signatura fonda: BiH-ATK/“2. stolarski. proizvodnja vijčane robe. “2. OK’’ T Vremenski raspon građe: 1956. i na poslove ONO i DSZ.(?) – 2008. Opći i pravni poslovi Kadrovski poslovi Finansijsko-računovodstveni poslovi Projekti Poslovi ONO i DSZ (40 d/m) Valorizacija fonda: 3 Fond može poslužiti kao izvor za proučavanje razvoja i djelovanja ove privredne grane.. 3. kadrovske i finansijskoračunovodstvene poslove. prerada i obrada metala i sl. srpski. molerskofarbarski. popravak radio i TV aparata. Jezik u građi: bosanski. parketarski. montaža i održavanje rashladnih uređaja. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: (?) Historijat stvaraoca fonda: Djelatnost ove Zadruge obuhvatala je radove: zidarsko-fasaderski. 333 reg. hrvatski Pismo u građi: latinica.Jezik u građi: bosanski.

5.d. 01. Oktobar’’. godine uveden je stečajni postupak.d... a u 1984. nalozi za knjiženje. Tuzla Signatura fonda: BiH – ATKT/“F’’ T Vremenski raspon građe: 1947. a od 1988. finansijska dokumentacija platne liste. Tuzla. arhiva protokola. 89 omot. Jezik u građi: bosanski. 11 sveski. dokumentacija organa upravljanja. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja 238 . 1 blok.. Serije u fondu: 1. Oktobar’’ dd u mješovitoj svojini. hrvatski Pismo u građi: latinica. a od 1991. a čine je: dokumentacija o registraciji firme. transport i remont u Bukinju i RZZS. Količina građe: 22 knj. 2 radne knjižice. 2. knjige djelovodnog protokola. godine nosi naziv DP za niskogradnju “2. godine radi kao Preduzeće za puteve “2. 3. matične knjige radnika i zahvalnica. LD kartoni. Oktobar’’. do 1990. blagajna. godini je došlo do reorganizacije pa je RO poslovala bez OOUR-a i RZZS. Rješenjem Općinskog suda u Tuzli 09. 91 fasc. 31 kov. planovi. te kasnije kao RO Niskogradnja sa dva OOUR-a i RZZS i to: OOUR za niskogradnju. 125 reg. – 2004.. 2008. OOUR za proizvodnju asfalta. izvodi. 74 pov. završni računi. M-4 obrasci.. Od 1974. normativna akta. godine dobija naziv “2. “FRIZER’’ d. 2 diskete (22 d/m) Sadržaj fonda: Fond se sastoji od dokumentacije koja se odnosi na rad i djelovanje „Frizer“ d. Opća i pravna služba Služba organa upravljanja Kadrovska služba Finansije Knjige Valorizacija fonda: 4 Fond može poslužiti kao izvor za proučavanje ove privredne grane. strategija odbrane. pravilnici. godine udruženo je u SOUR “Tehnograd’’ Tuzla. Stvaralac je zadržao dio dokumentacije koji će biti predat Arhivu po okončanju stečajnog postupka. 4.Historijat stvaraoca fonda: U toku svog rada stvaralac je imao više statusnih promjena – od 1960.. personalni dosijei. srpski.

Historijat stvaraoca fonda: Osnovna djelatnost je pružanje brijačko-frizerskih usluga i spoljnotrgovinski promet. godine. “Frizer’’ d. godine djeluje u statusnom obliku “Frizer’’ d. U/I605/05. Serije u fondu: 1. Količina građe: 1 kut. a od 1992.Ugostiteljsko preduzeće Signatura fonda: BiH-ATKT/UP’’U’’T Vremenski raspon građe: 1954. 2005. a zbog neusklađivanja statusa istog sa odredbama Zakona o privrednim društvima. srpski. zbog svog sadržaja i sačuvanosti. Finansijska dokumentacija Valorizacija fonda: 4 Fond je. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1948. Ugostiteljstvo i Turizam “Ugostitelj’’ Tuzla . U toku svog rada i postojanja imao je više statusnih promjena.d. (0. Jezik u građi: bosanski.d. Tuzla. Rješenjem Kantonalnog suda Tuzla br. 04. Od 1990. sadrži bilanse preduzeća. godine radio je pod nazivom DP “Frizer’’ Tuzla.4 d/m) Sadržaj fonda: Fond nije potpun. godine za “Frizer’’ d. Tuzla djeluje i stvara građu od 1946. od 20. – ? 239 . Tuzla utvrđen je prestanak poslovanja po službenoj dužnosti.d. male vrijednosti i može poslužiti kao pokazatelj o radu i postojanju ovoga preduzeća. – 2005.Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1946.

(0. godine (“Sl. 22/55. Opšta dokumentacija Valorizacija fonda: 4 Fond može poslužiti kao izvor za proučavanje djelovanja i rada ove privredne grane. 1948.Historijat stvaraoca fonda: Ugostiteljsko preduzeće “Ugostitelj’’ osnovano je rješenjem br. te dio opšte i finansijske dokumentacije (dopisi. a predmet poslovanja bio je vršenje ugostiteljskih usluga. Invalidsko ugostiteljsko preduzeće u Tuzli Signatura fonda: BiH-ATKT/IUP T Vremenski raspon građe: 1948. Količina građe: 1 kut. Serije u fondu: 1. godine donio Rješenje o likvidaciji ovog Ugostiteljskog preduzeća. od strane Gradskog narodnog odbora Tuzla 1948. restorana). 21909/48.). srpski. list NR BiH’’ br. godine. osnivanje i vođenje radionica za preradu mesa. 240 . 01. Historijat stvaraoca fonda: Rješenjem Zemaljskog odbora ratnih vojnih invalida Bosne i Hercegovine od 09. osnovano je Invalidsko ugostiteljsko preduzeće u Tuzli čija je osnovna djelatnost bila obavljanje svih vrsta radnji ugostiteljske struke (hotela. Glavni odbor Saveza ratnih vojnih invalida je 1949. prepiska i računi). – 1949. nabavljanje alkoholnih i bezalkoholnih pića i prehrambenih artikala za svoje poslovne i pogonske jedinice. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1948. alkoholnih i bezalkoholnih pića. Ovo preduzeće je poslovalo pod administrativno-operativnim rukovodstvom Zemaljskog odbora ratnih vojnih invalida BiH. – 1949. a po odobrenju Ministarstva trgovine i snabdijevanja NR Bosne i Hercegovine.4 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži rješenje o osnivanju i ukidanju preduzeća. Jezik u građi: bosanski.

Količina građe: 23 knj. Količina građe: 7 knj. godine. Serije u fondu: 1. srpski. “SLOBODA’’ dd u stečaju Tuzla .Preduzeće u mješovitoj svojini za ugostiteljstvo i trgovinu Signatura fonda: BiH – ATKT/“Sl’’T Vremenski raspon građe: 1970.“Salines’’ DD u stečaju Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/’’S’’T Vremenski raspon građe: 1960. godine. dok je dio registraturne građe koja se odnosi na provođenje stečajnog postupka ostao kod predavaoca. Jezik u građi: bosanski. 265 reg. 42 pov.. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1960. Finansijska dokumentacija 3. Knjige evidencija Valorizacija fonda: 4 Fond može poslužiti kao pomoćni izvor za proučavanje djelovanja i rada ovakve vrste preduzeća.najvećim dijelom ugostiteljstvo.. a djelatnost mu je bila uslužna . (30 d/m) Sadržaj fonda: Fond se sastoji od opšte finansijske dokumentacije i osnovnih knjiga evidencija. Opšta dokumentacija 2. – 2001. 1 fascikla 241 (31 d/m) .. – 2001. Građa fonda nije cjelovita i preuzeta je u Arhiv od Stečajne uprave 2004.. U svome radu imao je više statusnih promjena. 31 pov.. – 2004. ? Historijat stvaraoca fonda: “Salines’’ je radio od 1960. 233 reg.

11. i knjige osnovnih i pomoćnih evidencija. – 2004. Opća i pravna dokumentacija Organi upravljanja Radni odnosi Stambena dokumentacija Finansijska dokumentacija Knjige Valorizacija fonda: 3 Fond može poslužiti kao izvor za proučavanje djelovanja i rada ove privredne grane. ? Promjene naziva stvaraoca fonda: 1. dobavljači. a od 11. 3. godine djeluje pod sadašnjim nazivom. isplate. stambene poslove. 5. Jezik u građi: bosanski. Zbor radnika). 242 .Sadržaj fonda: Fond sadrži dokumentaciju koja se odnosi na opće i pravne poslove. finansijske poslove (završni računi. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja tvaraoca fonda: 1962. 2. blagajne. kartoni LDa. 6. RSD Poslovna jedinica “Sloboda’’ RO “Sloboda’’ DP “Sloboda’’ PTK Tuzla – Salines . 5. nalozi. finansijski dnevnici. Serije u fondu: 1. platne liste. 4. Osnovano je 1962. M-4 obrasci. kao i stečajna dokumentacija). srpski. 1991. 3. rad organa upravljanja (Radnički savjet. 2. 4. godine. izvodi.OOUR “Sloboda’’ DD “Sloboda’’ Historijat stvaraoca fonda: Osnovna djelatnost je ugostiteljstvo i trgovina.

godine kada iz DP prelazi u DOO. dolazi do preregistracije (OOUR prelazi u DP) i dobija naziv DP “Ugostiteljstvo-Konjuh’’ Živinice.. Hotel “Konjuh’’ je otvoren 1974. Bife “Jezero’’. U 1971. Bife “Spreča’’. (25 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži građu koja se odnosi na opće. Nova satusna promjena desila se 1996. 32 pov. – 2011. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: PrP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja tvaraoca fonda: 1952. Bife “Romanija’’. rad organa upravljanja. Serije u fondu: 1. Bife “Zdravljak’’ i Bife “Dom kulture’’ Živinice. 2 kut.. 298 reg. 5. – 2011.. Količina građe: 82 knj. godine Gostiona “Bašta’’ Živinice. 5 sveski. materijalno-finansijske poslove i knjige stranih i domaćih gostiju kao i boravišne knjige. godini otvoren je Bife “Jezero’’ Šerići. 3. godine iz DOO prelazi u DD i posluje pod nazivom “Ugostiteljstvo-Konjuh’’ DD Živinice. Bife “Odmor’’. godine kada je došlo do udruživanja ugostiteljskih objekata u RO pod nazivom HUTRO “Salines’’ Tuzla. Bife “Toplice’’. Jezik u građi: bosanski. pravne i kadrovske poslove. 4.. Historijat stvaraoca fonda: U Živinicama je 1952. srpski. Godine 1990. godine otvoreni su Bifei “Toplica’’. Stečajni postupak je otvoren 243 . godine počeo sa radom ugostiteljski objekat “Romanija’’. U Živinicama je registrovan HUTRO “Salines’’ Tuzla OOUR Živinice koji je obuhvatao objekte: Hotel “Konjuh’’. Opći i pravni poslovi Kadrovski poslovi Organi upravljanja Finansijski poslovi Knjige Valorizacija fonda: 3 Fond može poslužiti kao izvor za proučavanje djelovanja i rada ove privredne grane. a 1969. a 1972. “Centar’’ i “Dom kulture’’ Živinice. a 2002. 2. 13 fasc. Gostionu “Konjuh’’.“Ugostiteljstvo – Konjuh’’ dd u stečaju Živinice Signatura fonda: BiH – ATKT/“U-K’’ Ž Vremenski raspon građe: 1952.

2. Jezik u građi: bosanski. 4. 6 fasc. Serije u fondu: 1. a građa je (od otvaranja ovog postupka pa do 2011. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička obavijesna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon stvaraoca fonda: 1995..2004. sport i ribolov. srpski. – 2004. ugostiteljstvo. finansijsku i projektnu dokumentaciju (projekti i skice zemljišta). kao i djelovodne protokole i evidencije radnika. godine. godine kao i matična knjiga radnika) ostala kod stvaraoca i po okončanju istog bit će predata Arhivu. sudsku.. Javno preduzeće “Plaže Jezera’’ Modrac u stečaju Lukavac Signatura fonda: BiH – ATKT/“PJ’’ MLu Vremenski raspon građe: 1995. Historijat stvaraoca fonda: Osnovna djelatnost je turizam. 3. Opća i pravna dokumentacija Finansijska dokumentacija Projektna dokumentacija Knjige Valorizacija fonda: 4 Fond može poslužiti kao izvor za proučavanje djelovanja i rada ove privredne grane. – 2004. pravnu. 244 . 20 reg. (3 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži opću. Količina građe: 2 knj.

Tako je do 1991. a od tada radi pod nazivom Direkcija cesta TK Tuzla. blagajna. 42 reg. godine djeluje u okviru Ministarstva prometa i komunikacija pod nazivom Direkcija za puteve Tuzla. godine imala je status samostalne upravne ustanove.. ugovore o građenju. Valorizacija fonda: 4 Fond nije kompletan ali može poslužiti kao pomoćni izvor za proučavanje djelovanja i rada ovakve vrste preduzeća.. fakture). Putni fond Okruga Tuzla 3. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1979. U toku svoga rada Direkcija je imala više statusnih promjena. godine pod nazivom Putni fond Okruga Tuzla. kao upravna ustanova u sastavu Ministarstva Trgovine. kopiju djelovodnog protokola Ministarstva za promet i komunikacije TPK – Direkcije za puteve Tuzla za 1995.Saobraćaj. servis Direkcija za puteve Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/DZPT Vremenski raspon građe: 1979. SIZ za regionalne puteve Tuzla 2. 44 fasc. – Promjene naziva stvaraoca fonda: 1. prevoz robe i putnika.. (6 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži finansijsku dokumentaciju (izvodi. srpski. – 1995. u skladu sa izmjenama i dopunama Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave TK Direkcija umjesto ustanove postaje upravna organizacija. turizma i saobraćaja TK. projekte mostova. situacije. Direkcija za puteve Tuzla Historijat stvaraoca fonda: Osnovna djelatnost Preduzeća je održavanje puteva. 245 . hrvatski Pismo u građi: latinica. a od 1994. godinu. godine radila kao SIZ za regionalne puteve Tuzla. Jezik u građi: bosanski. od 1992. Godine 2005. finansijske kartice. Količina građe: 2 knj. Do 2003.

Zvorniku i Živinicama. 6 sv. rješenja) Valorizacija fonda: 4 Fond nije cjelovit i loše je sačuvan. a imao je svoje punktove u Bijeljini. Serije u fondu: 1. rješenja. ? Historijat stvaraoca fonda: Autosaobraćajno preduzeće “Autoprevoz’’ Tuzla osnovano je 1947. – 1957..3 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži raznu prepisku.. “Autoprevoz’’ se dosta sporo razvijao. nakon nekog vremena. hrvatski Pismo u građi: latinica. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1947.Autosaobraćajno preduzeće “Autoprevoz’’ Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/AUP”A”T Vremenski raspon građe: 1948. Jezik u građi: bosanski. pripojili prevoznički kapaciteti Kombinata “Boris Kidrič’’ Lukavac i Fabrike sode iz Lukavca. iz “Autoprevoza’’ je izdvojen pogon za saobraćaj (prevoz robe i putnika) i osnovano Gradsko saobraćajno preduzeće Tuzla. godine kao Autosaobraćajna sekcija Državnog autosaobraćajnog preduzeća Sarajevo. Javno preduzeće “Gazela’’ u stečaju Gradačac Signatura fonda: BiH – ATKT/’’G’’Gd Vremenski raspon građe: 1994. Banovićim a. Osnovna djelatnost ovog preduzeća bila je prevoz putnika u naseljena mjesta sjeveroistočne Bosne i veće centre širom zemlje. – 1951. Količina građe: 1 kut. Brčkom. 36 reg. ali može poslužiti kao pomoćni izvor za proučavanje razvoja i djelovanja prevoznih preduzeća na regiji Tuzle. Godine 1957. – 2002. te su mu se. Opšta dokumentacija (prepiske. (4 d/m) 246 . srpski. Količina građe: 2 knj. (0. nešto dokumentacije opšteg sektora.

247 . a koja se odnosi na rad i upravljanje JP “Gazela’’.. 3. finansijsku i personalnu dokumentaciju. Radnički Savjet.. platne liste. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1991. Jezik u građi: bosanski. 20 fasc. M-4 obrasci. tehnički pregled vozila i popravak putničkih i teretnih vozila.. Izvršni odbor. dokumentaciju o radu organa upravljanja – zapisnike. ? Historijat stvaraoca fonda: JP “Gazela’’ je počela sa radom 1991. računi). stambenu dokumantaciju. Serije u fondu: 1. 274 dosijea (23 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži finansijsku dokumentaciju (završni računi i godišnji obračuni. Količina građe: 42 knj. 17 pov. Upravni odbor. dokumentaciju organa upravljanja.Sadržaj fonda Fond sadrži osnovne knjige evidencije. Osnovna djelatnost bila je prevoz robe i putnika. srpski. – 2007. 4. 2. zaključke. obračuni LD-a. godine kada je izdvojena iz DP “GRAPS’’. dosijea radnika i djelovodne protokole. 177 reg. dokumentaciju iz sektora opštih i pravnih poslova.. blagajne. “AUTOREMONT’’ DD u mješovitoj svojini prodajno-servisni centar u stečaju Banovići Signatura fonda: BiH – ATKT/“A’’Ba Vremenski raspon građe: 1979. – 2002. Organi upravljanja Personalna dokumentacija Finansijska dokumentacija Knjige Valorizacija fonda: 4 Fond može poslužiti kao pomoćni izvor za proučavanje razvoja i djelovanja prevoznih preduzeća na regiji Tuzle.

zapisnici Skupštine dioničara. 01. godine Društvo se nalazi u stečaju. 03. 1990. periodični obračuni. 3. ugovori i dokumentacija koja se odnosi na stambena pitanja). finansijsku dokumentaciju (završni računi. arhiva Radničkog savjeta).. knjige protokola.. Do 31. 2. 5.. hrvatski Pismo u građi: latinica. 1989. Nadzornog odbora. 140 dosijea (37 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži: opću dokumentaciju (normativna akta. radi samostalno pod nazivom Preduzeće u društvenoj svojini – Prodajno servisni centar (DPPSC) “Autoremont’’ Banovići. arhiva protokola). glavne knjige itd). godine preduzeće je poslovalo kao RO “Litvatrans’’ Banovići – OOUR “Autoremont i servis’’. “SOKOLINATRANS’’ Preduzeće za prevoz robe i servis dd u stečaju Kladanj Signatura fonda: BiH – ATKT/“S’’ Kl Vremenski raspon građe: 1965.. platne liste. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: (?) Historijat stvaraoca fonda: Osnovna djelatnost je servis i remont drumskih motornih vozila. Jezik u građi: bosanski. dokumentaciju o radu organa upravljanja (zapisnici Upravnog odbora. Sektor opštih i pravnih poslova Sektor organa upravljanja Finansijska dokumentacija Stambena dokumentacija Knjige Valorizacija fonda: 3 Fond može poslužiti kao pomoćni izvor za proučavanje razvoja i djelovanja prevoznih preduzeća na regiji Tuzle. Količina građe: 24 knj. pomoćne knjige evidencija. 59 pov. – 2008. kadrovsku dokumentaciju (personalni dosijei. LD kartoni. 248 . 2003. Od 06. Kada je izdvojen iz RO “Litvatrans’’ Banovići 01. srpski. 13 fasc. M-4 obrasci. 3 sveske.Serije u fondu: 1. 239 reg. pravnu dokumentaciju (sudski sporovi. arhiva iz oblasti radnih odnosa). godine. 4. 12.

godine radio je pod nazivom DD “Sokolina’’. godine.2000.1999 kao “Miljevica’’ Kladanj.03. hrvatski. Do 16. a djelovao je u sastavu RO “Konjuh’’ Živinice (SOUR “Šipad’’ Sarajevo).06. U junu 2003. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon stvaraoca fonda: 1965. St. godine. U/I-1838/98 od 16. 4. godine otvoren je stečajni postupak rješenjem Kantonalnog suda u Tuzli br. 2.DT Vremenski raspon građe: 1917. U svome radu imao je više statusnih promjena i transformacija. – 1993.1998.2003. Sektor opštih i pravnih poslova Sektor organa upravljanja Kadrovska dokumentacija Finansijska dokumentacija Knjige Valorizacija fonda: 4 Fond može poslužiti kao pomoćni izvor za proučavanje razvoja i djelovanja prevoznih preduzeća na regiji Tuzle.1998. godine.Serije u fondu: 1. Znači da kao poseban pravni subjekt radi od 1998. 249 . 04-2a-71/00 od 14. godine. 3. 5/03 od 23. – 2008. srpski. a od tada pa do 30. Količina građe: 23 knj. Pismo u građi: latinica. što je utvrđeno Zapisnikom o pregledu građe br. PTT Sarajevo – Direkcija Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/PTTS . Historijat stvaraoca fonda: Na osnovu dostupnih podataka može se konstatovati da je stvaralac DD “Sokolinatrans’’ radio pod nazivom OOUR “Transservis’’ Kladanj. a nastao je podjelom Šipad DD “Sokolina’’ kada je upisan u sudski registar rješenjem br.09. (2 d/m) Sadržaj fonda: Fond se odnosi na rad i obavljanje poštanskog saobraćaja u periodu 1917.12.09. Jezik u građi: bosanski.-1993. 5. Osnovna djelatnost bila je prevoz robe (drveta i finalnih proizvoda) i servis njegovih vozila.

Serije u fondu: 1. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: (?) Grafička i izdavačka djelatnost “Grafičar’’ DOO u stečaju Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/”G’’T Vremenski raspon građe: 1973. (33 d/m) Sadržaj fonda: Fond je nepotpun i odnosi se na rad i djelovanje Društva (opća-pravna akta. ali može poslužiti kao pomoćni izvor za istraživanje rada poštanskog saobraćaja na području regije Tuzla. 2. te tehnička dokumentacija i osnovne knjige evidencije).. 126 fasc.. 2 kut. srpski. Opšta – pravna dokumentacija Finansijsko-računovodstvena dokumentacija Personalna dokumentacija Tehnička dokumentacija (projekti) Valorizacija fonda: 4 Fond može poslužiti kao pomoćni izvor za istraživanje rada i razvoja ove vrste institucije na području regije Tuzla. Jezik u građi: bosanski.. – 2005. hrvatski Pismo u građi: latinica 250 . 3.. Jezik u građi: bosanski. 4. Količina građe: 19 knj. 256 reg. srpski. 30 pov. sastoji se samo od knjiga. finansijskoračunovodstvena i personalna dokumentacija.Valorizacija fonda: 4 Fond je necjelovit.

godine. 3. Količina građe: 25 knj. 20. blok.. 2003. 1 kesa. fotografije. – 2005... – 2006. izvode. Jezik u građi: bosanski. srpski. uz više transformacija i statusnih promjena. personalna dosijea radnika.. Upravni odbor. foto-filmove (negative) i ukoričena izdanja “Fronta slobode’’. platne liste. 6 kov. hrvatski Pismo u građi: latinica. 122 fasc. štamparskom i izdavačkom djelatnošću. godine započet je stečajni postupak.Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1946. 9 kut. a od 02. Historijat stvaraoca fonda: DOO “Grafičar’’ Tuzla. dokumentaciju o radu organa upravljanja – Zbor radnika. postoji od 1946. blagajnu. Bavio se grafičkom. 5. 52 pov.. “Front slobode’’ DOO za novinsko-izdavačku djelatnost. LD kartone. 134 foto-albuma (25 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži dokumentaciju koja se odnosi na rad i djelovanje “Fronta slobode’’.. 2. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP 251 . dokumentaciju arhive protokola. 12. 110 reg. promet i usluge Tuzla u likvidaciji Signatura fonda: BiH – ATKT/“FS’’ T Vremenski raspon građe: 1960. M-4 obrasce.. i to: finansijsku dokumentaciju – završne račune. 4. Serije u fondu: 1. Arhiva protokola Sektor organa upravljanja Finansijska dokumentacija Fotografije Knjige Valorizacija fonda: 3 Fond može poslužiti kao izvor za proučavanje djelovanja i rada ove institucije. knjige osnovnih i pomoćnih evidencija.

3 pov. Finansijsko-računovodstvena dokumentacija 3. finansijsko-računovodstvena i personalna dokumentacija). Građa fonda je fragmentarno sačuvana i preuzeta u Arhiv 2001. 68 fasc. ? “Grafocoop’’ DOO u stečaju Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/“G-coop’’ T Vremenski raspon građe: 1991. – 2006. (10 d/m) Sadržaj fonda: Fond je nepotpun i odnosi se na rad i djelovanje Društva (opšta. – 2001.. Serije u fondu: 1. srpski. a ona građa koja je potrebna za okončanje stečajnog postupka biće predata nadležnom sudu. 94 reg.. Količina građe: 25 knj. Personalna dokumentacija Valorizacija fonda: 4 Fond može poslužiti kao pomoćni izvor za istraživanje razvoja i rada ovakve vrste institucije na području regije Tuzla. 252 .Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1943. Jezik u građi: bosanski. Opšta dokumentacija 2. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: (?) Historijat stvaraoca fonda: Osnovna djelatnost kojom se “Grafocoop’’ bavio je grafički inženjering. godine od Stečajne uprave DOO “Grafocoop’’ Tuzla..

Opća i pravna dokumentacija 2. (5 d/m) Sadržaj fonda Fond se sastoji od opće. finansijsko-račuvodstvene i personalne dokumentacije i osnovnih knjiga evidencije. Klinike za bolesti uha. Jezik u građi: bosanski. pravne. 253 . Radni odnosi 3. cerviko i maksilofacijalnu hirurgiju.. 32 fasc. Finansijska dokumentacija 4. – 1976. 31 reg. (175 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži dokumentaciju koja se uglavnom odnosi na historije bolesti: Klinike za hirurgiju. a odnosi se na rad i djelovanje DOO “Medifarm’’ Tuzla. Klinike za psihijatriju. Količina građe: 8 knj. Klinike za zarazne bolesti. grla i nosa. srpski. hrvatski. Knjige Valorizacija fonda: 4 Fond može poslužiti kao izvor za proučavanje ove grane djelatnosti. – 2003..Zdravstvo “Medifarm’’ DOO u stečaju Tuzla Signatura fonda: BiH – ATKT/’’M’’T Vremenski raspon građe: 1994. Klinike za interne bolesti. Serije u fondu: 1. Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: (?) JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Signatura fonda: BiH – ATKT/UKC T Vremenski raspon građe: 1946. Količina građe: 1606 pov. Klinike za dječije bolesti.

Hastahana je svečano otvorena 17.). godine. srpski. interno.-1874.). Klinika za hirurgiju Klinika za dječije bolesti Klinika za interne bolesti Klinika za zarazne bolesti Klinika za psihijatriju Klinika za bolesti uha. ordinaciju. Klinika za otorinolaringologiju i maksilofacijalnu hirurgiju (1954.) Psihijatrijska klinika (1964.) 254 . godine izgrađena je bolnica kapaciteta 40 bolesničkih kreveta nazvana Opštinska bolnica u Donjoj Tuzli.). Danas je UKC u Tuzli najveća ustanova ovog tipa na području sjeveroistočne Bosne. Jezik u građi: bosanski.) Klinika za zarazne bolesti (1880. počela je izgradnje bolničkih kapaciteta na Gradini: prvi hirurški blok. 3. bolnica u Slavinovićima i drugi. godine radi kao Javna zdravstvena ustanova “Univerzitetski klinički centar’’ Tuzla (JZU UKC Tuzla). Hirurška klinika (1922. prijemnu ambulantu. Po dolasku austrougarske vlasti 1886. Osnovna djelatnost Preduzeća je pružanje zdravstvenih usluga i bolničko liječenje. Klinika za očne bolesti (1954. grla i nosa. Klinika za plućne bolesti (osnovana 1953. cerviko i maksilofacijalnu hirurgiju Valorizacija fonda: 3 Fond može poslužiti kao izvor za proučavanje ove grane djelatnosti. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1886. godine koju je započeo dr. 4.). Ovo Preduzeće je u svome radu imalo više statusnih promjena. prvi ljekar u Tuzli.). Interna klinika (osnovana 1919. kuhinju i sobu za dva bolničara. a od 1982. hrvatski Pismo u građi: latinica.). Jedno vrijeme je radilo kao Klinička bolnica Tuzla. godine u Tuzli se osniva Opšta državna bolnica u okviru koje su formirana odjeljenja: hirurško. Klinika za fizikalnu medicinu i medicinsku rehabilitaciju (1959. 5. Mehmed Šerbić. 2. Ginekološko-akušerska klinika (1929. Godine 1957. – Historijat stvaraoca fonda: Prvi početci organizovanja zdravstvene službe u Tuzli bila je gradnja Hastahane (bolnice) tokom 1873.) Klinika za kožne i spolne bolesti (1919. Dječija bolnica. Ortopedsko-traumatološka klinika (1956. Odjeljenje za zarazne bolesti. U početku bolnica je imala desetak bolničkih kreveta. tek poslije Prvog svjetskog rata 1919.Serije u fondu: 1. godine kao RO Klinički medicinski centar Tuzla.). u čiji sastav ulazi 13 klinika: Klinika za dječije bolesti (osnovana 1952. oktobra 1874. Međutim. dermato-venerološko i zarazno.). 6.) i Neurološka klinika (1964. Od 1993.

1981. Jedno vrijeme je pripadalo Hotelu “Bristol’’ Tuzla koji je počeo raditi 1960. 5.1976.. – 2008. finansijske dokumentacije (kartoni LD-a. godine). obračunske liste.12. projektne dokumentacije. 2. blagajne. godine kao OOUR u sastavu HUTP “Salines’’ Tuzla. Na osnovu dostupnih podataka ovo Lječilište je imalo više statusnih promjena. 6.10. HUTRO “Salines’’ Tuzla OOUR “Bristol’’ Tuzla je registrovan 04.Lječilište u likvidaciji Tuzla Signatura fonda: BiH – ATKT/“SB’’ LJ T Vremenski raspon građe: 1957. OOUR Lječilište “Slana banja’’ Tuzla u sastavu PTK Tuzla datira od 25. godine. Jezik u građi: bosanski. Zbora radnika). Udruživanje RO Lječilišta “Slana banja’’ sa RO HUTRO “Salines’’ Tuzla i ulaženjem u sastav 255 . godine.1973. nalozi za knjiženje).“Slana banja’’ DD . godine (zvanično 1961. 118 fasc. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1914. – 2007.. 4. srpski. izvodi. normativna akta). 120 dos. a registracija RO Lječilište “Slana banja’’ Tuzla u sastavu SOUR PTK Tuzla izvršena je 28. godine. Hotel “Bristol’’ Tuzla je registrovan 27. dio dokumentacije organa upravljanja (zapisnici Radničkog savjeta.. Količina građe: 7 knj.1978. godine. Serije u fondu: 1. Sektor opštih i pravnih poslova Sektor organa upravljanja Kadrovska dokumentacija Finansijska dokumentacija Projektna dokumentacija Knjige Valorizacija fonda: 3 Fond može poslužiti kao izvor za proučavanje ove grane djelatnosti. (74 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži dio opće i pravne dokumentacije (arhiva protokola. Historijat stvaraoca fonda: Lječilište “Slana banja’’ otvoren je kao Balneološki centar 1914. 11 pov.02. platne liste. 3... personalna dosijea radnika. 5 video kas..08. 596 reg. 23 kov.

normativna akta. izvještaji o dijagnostici zaraznih bolesti..1984. dokumentaciju organa upravljanja. periodični obračuni. knjiga osnovnih sredstava.01. Dana 05. Kasnijom privatizacijom izvršena je nova preregistracija u DD Lječilište “Slana banja’’ Tuzla 24. srpski. sudska rješenja o registracijama OOUR-a koji su ulazili u sasatav Udružene veterinarske stanice. godine. specifičnu dokumentaciju (planovi. cjenovnici). hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: PrP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon stvaraoca fonda: 1974. lijekova. godine. finansijsku dokumentaciju (platne liste. narodne odbrane. ishrana.OOUR-a “Bristol’’ Tuzla registrovan je 07. Nešto kasnije 19.2003.1996. kvartalni izvještaji. izvozni certifikati. godine. – 1992. godine.12. planovi prihoda i rashoda). kadrovsku i pravnu dokumentaciju (arhiva protokola. 21 reg. personalna dosijea).03.2008. Promjena registracje u DOO Lječilište “Slana banja’’ Tuzla izvršena je 11. tovnog i rasplodnog materijala. kao i manji broj dokumenata koji se odnose na Stočarsko veterinarsku stanicu Tuzla.05. Valorizacija fonda: 3 Fond može poslužiti kao izvor za proučavanje ove grane djelatnosti.1985. Sudska registracija u DD Lječilište “Slana banja’’ Tuzla u likvidaciji izvršena je 15. godine registrovana je promjena u nazivu: OOUR Lječilište “Slana banja’’ Tuzla u sastavu HUTRO “Salines’’ Tuzla. djelovodni protokoli. suzbijanje 256 . (8 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži opću. Jezik u građi: bosanski.2008. završni računi.04. stočne hrane i sjemena za vještačko osjemenjavanje.. Količina građe: 4 knj. godine Općinski sud Tuzla donio je rješenje o pokretanju likvidacije. Udružena veterinarska stanica “Zvonko Cerić’’ Tuzla Signatura fonda: BiH – ATKT/UVS “ZC’’ T Vremenski raspon građe: 1960. unapređenje stočarske proizvodnje. – 1992. držanje i promet stoke i stočnih proizvoda. predlaže i preduzima mjere za sprečavanje.03. Historijat stvaraoca fonda: Osnovna djelatnost je zdravstvena zaštita stoke i zaštita ljudi od bolesti zajedničkih za ljude i životinje. uzgoj. 40 pov. prati zdravstveno stanje stoke. ugovori o privremenim i povremenim poslovima.

2 pov. Rješenjem Suda br. 04. obavlja liječenje oboljele stoke itd. brokerske kuće. Rješenjem Okružnog privrednog suda u Tuzli broj: U/I-102/74. godine o transformiranju Udružene veterinarske stanice “Zvonko Cerić’’ Tuzla dogovoreno je da se OOUR-i koji su bili u sastavu ove Stanice. godine. – 2009. Bijeljina. knjiga djelovodnog protokola. parazitnih i uzgojnih bolesti. 4. u skladu sa Zakonom o preduzećima i ustanovama. Srebrenica. (3 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži dokumentaciju koja se odnosi na rad i djelovanje Posavske banke d. godine izvršen je upis konstituisanja RO koja u svom sastavu ima OOUR-e.. 24 reg. od 26. Orašje u likvidaciji. Količina građe: 3 knj. Kladanj. godine izvršen je upis osnivanja RO nastale spajanjem veterinarskih stanica: Banovići. a sastoji se od: dokumentacije organa upravljanja – materijali Upravnog odbora. Skupštine banke. 3. Brčko.. U/I-330/74. 5. osiguranja Posavska banka d. od 30. 257 . 2. Zvornik i Živinice. 1974. samostalno konstituišu kao pravni subjekti. Sektor općih poslova Sektor organa upravljanja Finansijski sektor Kadrovski sektor Knjige Valorizacija fonda: 3 Fond može poslužiti kao izvor za proučavanje ove grane djelatnosti. Priboj. Bankarstvo. obavlja dijagnostičke postupke na stoci u cilju otkrivanja stočne zaraze. Orašje u likvidaciji Signatura fonda: BiH – ATKT/PB O Vremenski raspon građe: 1994. Serije u fondu: 1. Tuzla. popisnih listi. Lukavac.d. 1974. Orašje. Vlasenica. Srebrenik. Udružena veterinarska stanica “Zvonko Cerić’’ Tuzla postoji od 1974. Samoupravnim sporazumom 1990. 08. da se Udružena veterinarska stanica “Zvonko Cerić’’ briše iz Registra i da svoje obaveze prenese na novoformirana javna preduzeća ili druge oblike organizovanja. opće dokumentacije – arhive protokola.d. Šekovići. Kalesija.i iskorjenjivanje stočnih zaraznih. dijela finansijske dokumentacije – dokumentacije PIO-MIO (M-4 obrasci).

05. godine pokreće se postupak likvidacije.03. godine dolazi do uvođenja Privremene uprave. godine izvršeno je brisanje iz sudskog registra. Jezik u građi: bosanski.o. djelovodne protokole. – 2009. 032-0-Reg-06-000309 od 27. srpski. Količina građe: 9 knj. arhivu protokola.. (12 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži ugovore o posredovanju. – 2009. dnevnike transakcija. a bavila se bankarskim aktivnim i pasivnim poslovima. knjige naloga. Tuzla osnovan je 2006.Jezik u građi: bosanski. 113 reg. naloge za kupovinu. U junu 2009. Knjige Valorizacija fonda: 4 Fond može poslužiti kao izvor za proučavanje ove grane djelatnosti. Historijat stvaraoca fonda: “Premium broker’’ d. a 21. naloge za prijenos.o.o. Tuzla Signatura fonda: BiH – ATKT/“PB’’ T Vremenski raspon građe: 2006. obračune. godine. “Premium broker’’ d. – 2009.o. srpski. Dana 19.1999. Dokumentacija vrijednosnih papira 3. izvode depozitara. Serije u fondu: 1.05. Arhiva protokola 2. godine kada je izvršen upis u sudski registar Rješenjem br. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon stvaraoca fonda: 2006.2001.2006. Osnovna djelatnost stvaraoca 258 .05. godine.1994. Historijat stvaraoca fonda: Posavska banka Orašje osnovana je 04. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon stvaraoca fonda: 1994.

Brokerska kuća u likvidaciji Tuzla Signatura fonda: BiH – ATKT/“D’’ BK T Vremenski raspon građe: 2002. Finansijska dokumentacija 3. Jezik u građi: bosanski.o. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon stvaraoca fonda: 2001. Opći spisi 2. U septembru mjesecu 2006. Društvo će i dalje poslovati. godine. – 2006. Količina građe: 8 knj. godine počela je sa radom Brokerska kuća “Dionica’’ doo Tuzla. kopije ličnih karata). 2001. opću arhivu (ulazno-izlazna pošta). od 09. 07. čija je osnovna djelatnost bila posredovanje u prometu vrijednosnih papira.. “DIONICA’’ d. Serije u fondu: 1. Historijat stvaraoca fonda: Upisom u Sudski registar Rješenjem broj: U/I-1282/01. dokumentaciju nastalu u radu sa komitentima (ugovori. ali će se baviti drugom djelatnošću koja nije vezana za postojeću. za šta je pokrenut postupak pred nadležnim sudom. godine Općinskom sudu u Tuzli – Privredno odjeljenje podnesen je prijedlog za pokretanje likvidacionog postupka. Knjige Valorizacija fonda: 4 Fond može poslužiti kao izvor za proučavanje ove grane djelatnosti.o. 126 reg.je posredovanje u prometu vrijednosnih papira. djelovodne protokole i dr. (12 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži finansijsku dokumentaciju. osnivač je donio odluku o prestanku obavljanja navedene djelatnosti. – 2006. srpski. S obzirom na situaciju na tržištu 2009. 259 .

kasko. Polise osiguranja Valorizacija fonda: 4 Fond može poslužiti kao izvor za proučavanje ove grane djelatnosti. srpski. finansijsku dokumentaciju – zapisnike o neplaćenim premijama i kontroli preuzimača. djelatnosti. kasko-osiguranje. djelatnosti.NJEMAČKO OSIGURANJE’’ (“BD’’ O) DD u likvidaciji Tuzla Signatura fonda: BiH – ATKT/“BNJO’’ (“BDO’’) T Vremenski raspon građe: 1998. Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1998. Opća i pravna dokumentacija 2. obračune provizije.“BOSANSKO . (166 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži opću i pravnu dokumentaciju. hrvatski Pismo u građi: latinica. Finansijska dokumentacija 3. – 2006. Serije u fondu: 1. polise osiguranja za: lica. naloge. putnozdravstveno osiguranje i dr. Jezik u građi: bosanski. 260 . putno-zdravstveno. Historijat stvaraoca fonda: Osnovna djelatnost je osiguranje imovine. imovinu. štete na osnovu odgovornosti i sudsku dokumentaciju. lica. – 2006. blagajnu. Količina građe: 1684 reg. KIF. dokumentaciju o međunarodnim štetama.

261 . Dokumentacija organa upravljanja 3. 22 reg. – 2004. godine. (2 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži dokumentaciju organa upravljanja.). godine donijela Odluku o prestanku sa radom.03.1996. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1996. akta o osnivanju. izvode.05. ugovore. a registrovana je kod Višeg suda u Tuzli Rješenjem br. Osnovni programski ciljevi Organizacije bili su prikupljanje i pružanje pomoći stanovništvu u stanju socijalne potrebe u svim društvenim segmentima.08. Serije u fondu: 1. godine Humanitarna organizacija “LJUDI ZA LJUDE’’ Tuzla je brisana iz registra. programe.1996. finansijsku dokumentaciju (godišnje i periodične obračune. pravilnike. Količina građe: 1 knj.Udruženja Humanitarne organizacije Humanitarna organizacija “LJUDI ZA LJUDE’’ Tuzla Signatura fonda: BiH – ATKT/HO “LJZLJ’’T Vremenski raspon građe: 1996. a od osnovnih evidencija preuzeta je knjiga djelovodnog protokola koja se odnosi na vremenski period 1996. platne liste. godina. Rješenjem Ministarstva za rad i socijalnu politiku TK br. 2003. 09/4-34-8849/03. od 20. godine. – 2002. zapisnike. Uslijed finansijskih teškoća Skupština je 2002. R-II41/96. Opća i pravna dokumentacija 2. Historijat stvaraoca fonda: Humanitarna organizacija “LJUDI ZA LJUDE’’ Tuzla osnovana je na Osnivačkoj skupštini udruženih građana 01. – 2003. Jezik u građi: bosanski. Finansijska dokumentacija Valorizacija fonda: 4 Fond može poslužiti kao izvor za proučavanje ove vrste Organizacije na području Tuzle. Prema Statutu organi upravljanja su bili Skupština i Upravni odbor. od 07. blagajnu itd.. srpski.

42 fasc. – 2002. 1 sveska (3 d/m) Sadržaj fonda: Fond se sastoji od opće i finansijske dokumentacije koja se odnosi na rad i djelovanje Humanitarne organizacije “Crvani polumjesec’’ Općine Tuzla. srpski. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: PrP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1992.. Serije u fondu: 1. godine kada su osnovna sredstva imaoca predata RO “Merhamet’’ Tuzla. a prema dostupnim podacima nije vršeno brisanje organizacije iz registra. 262 .Humanitarna organizacija “Crveni polumjesec’’ Općine Tuzla Signatura fonda: BiH – ATKT/HO’’CP’’OT Vremenski raspon građe: 1992. te prevashodno snabdijevanje hranom narodnih kuhinja.. Opća arhiva 2.. Ista je prestala sa radom 2002. Historijat stvaraoca fonda: Općinska organizacija “Crveni Polumjesec’’ Tuzla djelovala je i radila od 1992. – 2001. Količina građe: 2 knj. a osnovna djelatnost bila je pružanje svih oblika humanitarne pomoći stanovništvu. Finansijska dokumentacija Valorizacija fonda: 4 Fond može poslužiti kao izvor za proučavanje ove vrste Organizacije na području Tuzle. godine. 17 reg. Jezik u građi: bosanski.

– Promjene naziva stvaraoca fonda: 1. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1962. hrvatski Pismo u građi: latinica. 6. 3. 5. srpski. 112 kut. Privredna komora regije Tuzla 3.Zadruge Sreski savezi ZZ-a Privredna komora Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/PKT Vremenski raspon građe: 1939. Serije u fondu: 1. Osnovna privredna komora Tuzla 2. Kantonalna privredna komora Tuzla 263 . (90 d/m) Sadržaj fonda: Fond Privredne komore Tuzla sadrži građu koja se odnosi na opštu i finansijsku dokumentaciju.. – 1970. Naime. 4. pored građe Osnovne privredne komore Tuzla riječ je o arhivskoj građi više fondova: sreskih zanatskih komora. Jezik u građi: bosanski. 952 reg. sreskih trgovinskih i privrednih komora. dokumentaciju organa upravljanja. knjige osnovnih evidencija nastale u radu više stvaralaca. zemljoradničkih i seljačkih radnih zadruga. sreskih zadružnih saveza. Sreske zanatske komore Sreske trgovinske komore Sreske ugostiteljske komore Sreski zadružni savezi Zemljoradničke zadruge Seljačke radne zadruge Valorizacija fonda: 4 Fond može poslužiti kao pomoćni izvor za proučavanje rada i djelovanja Komore na području regije Tuzla. 2. Količina građe: 632 knj..

o konfiskaciji i eksproprijaciji. (2 d/m) Sadržaj fonda: Fond se sastoji od raznovrsne dokumentacije 121 zadruge s područja sreza Brčko. Jezik u građi: bosanski. koje su egzistirale pri Savezu. Količina građe: 3 knj. Predsjedništva. Sreska trgovinska komora Tuzla i Brčko. Tuzla. Zvornik.. udruženja zanatlija Brčko. 264 . ali zbog svog sadržaja i sačuvanosti može poslužiti za istraživanje prilika u razdoblju djelovanja stvaraoca. Bratunac i Bijeljina. Trgovinsko-ugostiteljska komora Tuzla i Poljoprivrednošumarska komora Tuzla). Srebrenica. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1946. godine kao opšte udruženje ili asocijacija privrednih asocijacija sa ciljem unapređenja privrede. finansijsku dokumentaciju i dr. izvještaje o radu. Fond sadrži: zapisnike. matičnu knjigu podružnice. Sreski savez zemljoradničkih zadruga Brčko Signatura fonda: BiH-ATKT/SSZZBč Vremenski raspon građe: 1946. Vlasenica. podatke o zaposlenom osoblju. Knjige Valorizacija fonda: 4 Fond nije cjelovit. Zapisnici upravnih obora 3. podatke o darivanju zemlje.Historijat stvaraoca fonda: Privredna komora Tuzla radi od 1962. – 1962. hrvatski Pismo u građi: latinica. izvještaje Skupština. Fond Osnovne privredne komore Tuzla sadrži više fondova koji su necjeloviti i nesređeni (sreski zadružni savezi Brčko. Serije u fondu: 1. Tuzla i Zvornik. spisak zadrugara.1946. Zapisnici i izvještaji Predsjedništva 2. 8 kut. srpski. – ? Historijat stvaraoca fonda: U Brčkom je 03.03. Bijeljina. Upravnog odbora i komisija zadruga. robnog prometa i dr. godine osnovan Sreski zadružni savez pod nazivom “Majevica z.

koji je formiran na osnovu odluke Skupštine SSZZ Brčko 26. godine. U novoosnovani Savez ušla je 121 zadruga od čega: 81 zemljoradnička zadruga opšteg tipa. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1946. zapisnika upravnih odbora rada Saveza. Od 17. – 1962. Količina građe: 14 knj. Jezik u građi: bosanski. Na osnovu odluke Plenuma Glavnog zadružnog saveza NR Bosne i Hercegovine o prestanku rada dotadašnjih sreskih saveza i formiranju novih. prilagođenih novoj teritorijalnoj podjeli u NR Bosni i Hercegovini. Bijeljini i pripojeni novom Sreskom zadružnom savezu Brčko. j. Brčko sa sjedištem zadruge u Brčkom. Knjige Valorizacija fonda: 4 Fond može poslužiti kao izvor za proučavanje razvoja i djelovanja ovoga Saveza. o. Djelokrug rada Sreskog saveza bio je pružanje pomoći zemljoradničkim zadrugama u svim djelatnostima kojima su se bavile.’’.5 d/m) Sadržaj fonda: Fond se sastoji od matičnih knjiga. s. 12 kut.06.08. j. djelovodnih protokola. Serije u fondu: 1. te dokumentacije koja se odnosi na seljačke radne zadruge (SRZ) sa područja Tuzlanskog sreza. a obuhvatao je teritoriju sreza Brčko. 1955.1947. 39 zadruga proizvođačkog karaktera i 1 pčelarska zadruga. godine prestali su sa radom sreski zadružni savezi u Bosanskom Šamcu. godine mijenja naziv u Sreski savez zemljoradničkih zadruga z. o. Rješenjem Gradskog narodnog odbora BrčkoPovjereništvo za finansije od 04. Sreski savez zemljoradničkih zadruga Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/SSZZT Vremenski raspon građe: 1946.s.1955. Gradačcu.08. (3. – 1962. Dokumentacija seljačkih radnih zaruga 3.1949. godine postao je član Glavnog saveza zemljoradničkih zadruga Sarajevo i uveden u spisak zadruga pod rednim brojem 15. Zapisnici Saveza 2. srpski.. 265 .

Historijat stvaraoca fonda: Sreski savez zemljoradničkih zadruga Tuzla osnovan je 1946. 1955. Sreski savez zemljoradničkih zadruga Bijeljina Signatura fonda: BiH-ATKT/SSZZBi Vremenski raspon građe: 1952. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: (?) – 1955. prilagođenih novoj teritorijalnoj podjeli u NR Bosni i Hercegovini. (0.4 d/m) Sadržaj fonda: Fond se sastoji od opšte arhive. Količina građe: 1 fasc. Zapisnici 3. godine i radio je do 1962. Serije u fondu: 1. Opšta dokumentacija 2. godine prestao je sa radom Sreski zadružni savez u Bijeljini i pripojen novom Sreskom zadružnom savezu Brčko koji je formiran na osnovu odluke Skupštine SSZZ Brčko 26. ali može poslužiti kao pomoćni izvor za proučavanje razvoja i djelovanja ovoga Saveza. 266 . zapisnika zadružnih savjeta. godine. – 1955. 08. zapisnika sa godišnjih skupština. Jezik u građi: bosanski. Historijat stvaraoca fonda: Na osnovu odluke Plenuma Glavnog zadružnog saveza NR Bosne i Hercegovine o prestanku rada dotadašnjih sreskih saveza i formiranju novih. te platnih lista. godine. Finansijska dokumentacija Valorizacija fonda: 4 Fond je fragmentaran. srpski. 1955.

Serije u fondu: 1. Opšta dokumentacija 2.5 d/m) Sadržaj fonda: Fond se sastoji od zapisnika o polaganju ispita ugostiteljskih radnika. Jezik u građi: bosanski. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: (?) Komore Ugostiteljske komore Sreska ugostiteljska komora Brčko Signatura fonda: BiH-ATKT/SUKBč Vremenski raspon građe: 1956. 1 kut. 267 . ali može poslužiti kao izvor za proučavanje razvoja i djelovanja ovoga Saveza.Sreski savez zemljoradničkih zadruga Zvornik Signatura fonda: BiH-ATKT/SSZZZ Vremenski raspon građe: 1956. srpski. izvještaje o finansijskoj reviziji zemljoradničkih zadruga.. knjiga primljenih prijava i dr. – 1960. registra izdatih uvjerenja. knjigu zapisnika sa sjednica Upravnog odbora itd. Količina građe: 1 knj. (0. Količina građe: 3 knj.4 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži opštu dokumentaciju i zapisnike o pregledu završnih računa.. 1 kut. (0. Knjiga Valorizacija fonda: 4 Fond je fragmentaran. – 1962.

1955. srpski. (0. Količina građe: 1 kut. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1955. Jezik u građi: bosanski. od 18. 09. srpski. Jezik u građi: bosanski. ali može poslužiti kao izvor za proučavanje razvoja i djelovanja Komore kao i za rješavanje ličnih prava. Valorizacija fonda: 4 Fond je fragmentaran. Sreska ugostiteljska komora Zvornik Signatura fonda: BiH-ATKT/SUKZ Vremenski raspon građe: 1957. Knjige Valorizacija fonda: 4 Fond je fragmentaran. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: (?) 268 . godine. a Osnivačka skupština Komore održana je 21.08. ali može poslužiti kao izvor za proučavanje razvoja i djelovanja Komore kao i za rješavanje ličnih prava. – ? Historijat stvaraoca fonda: Sreska ugostiteljska komora Brčko osnovana je Rješenjam Narodnog odbora sreza Brčko broj 36/55. Zapisnici 2. – 1958. godine.Serije u fondu: 1.4 d/m) Sadržaj fonda: Fond se sastoji od zapisnika o polaganju ispita za zvanje ugostiteljskih radnika. 1955.

zapisnike o polaganju ispita za zvanje ugostiteljskog radnika i završne račune.4 d/m) 269 .8 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži prijave za učlanjenje u Sresku ugostiteljsku komoru. – 1955. Zapisnici 3. Količina građe: 2 kut.Sreska ugostiteljska komora Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/SUKT Vremenski raspon građe: 1955. ali može poslužiti kao izvor za proučavanje razvoja i djelovanja Komore kao i za rješavanje ličnih prava. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: (?) Trgovinsko-ugostiteljske komore Sreska trgovinsko-ugostiteljska komora Bijeljina Signatura fonda: BiH-ATK/STUKBi Vremenski raspon građe: 1952. – 1962. Završni računi Valorizacija fonda: 4 Fond je fragmentaran. srpski. (0. (0. Jezik u građi: bosanski. Opšti spisi 2. Serije u fondu: 1. Količina građe: 1 kut.

Jezik u građi: bosanski. postavljenje nastavnika. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: (?) Sreska trgovinsko-ugostiteljska komora Gračanica Signatura fonda: BiH-ATKT/STUKG Vremenski raspon građe: 1952. Dokumentacija koja se odnosi na Večernju trgovačku školu Valorizacija fonda: 4 Fond je fragmentaran. Količina građe: 1 kut. Serije u fondu: 1. 270 . spiskove polaznika škole i dr. nastavne programe. (0.4 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži dokumentaciju koja se odnosi na rad Večernje trgovačke škole u Gračanici. Izvještaji Valorizacija fonda: 4 Fond je fragmentaran. Opšti spisi 2. uputstva. srpski. izvještaje o radu večernje trgovačke škole. rješenja o postavljenju nastavnika. ali može poslužiti kao izvor za proučavanje razvoja i djelovanja Komore kao i za rješavanje ličnih prava. izvještaje o radu. ali može poslužiti kao izvor za proučavanje razvoja i djelovanja Komore. – 1955. Serije u fondu: 1. zapisnike sa sjednica Nastavničkog vijeća itd.Sadržaj fonda: Fond sadrži uputstva o organizaciji večernjih trgovačkih škola. spiskove polaznika.

– ? 271 . hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: (?) Trgovinske komore Sreska trgovinska komora Zvornik Signatura fonda: BiH-ATKT/STKZ Vremenski raspon građe: 1955. 1 kut. Zapisnici 3. Registri Valorizacija fonda: 4 Fond je fragmentaran. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1955. Količina građe: 1 knj. Opšti spisi 2. srpski. rješenja o osnivanju STK-Zvornik. ali može poslužiti kao izvor za proučavanje razvoja i djelovanja Komore kao i za rješavanje ličnih prava.4 d/m) Sadržaj fonda: Fond se sastoji od registra izdatih rješenja. zapisnika Osnivačke skupštine. (0. srpski. Jezik u građi: bosanski.. Serije u fondu: 1.Jezik u građi: bosanski. zapisnika sa godišnjih skupština i rješenja o utvrđivanju stručne spreme radnika i dr. – 1958.

1955.08. (2. 4. godine i počela je sa radom 1. Serije u fondu: 1. da radi na jačanju odgovornosti trgovinskih privrednih organizacija prema društvu. Sreska trgovinska komora Brčko Signatura fonda: BiH-ATKT/STKBč Vremenski raspon građe: 1955. finansijsku dokumentaciju. Zadatak Komore je bio da radi na unapređenju robnog prometa i da se stara o učvršćivanju i razvijanju dobrih poslovnih odnosa. – 1962. knjigu zapisnika sa sjednica raznih komisija. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: (?) 272 . Jezik u građi: bosanski.6 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži opštu arhivu. 3. personalnu dokumentaciju.. 3/55. srpski. rješenja o stručnoj spremi radnika i dr.Historijat stvaraoca fonda: Sreska trgovinska komora Zvornik je osnovana Rješenjem Narodnog odbora sreza Zvornik br. Opšti spisi Personalna dokumentacija Finansijska dokumentacija Knjiga zapisnika Valorizacija fonda: 4 Fond može poslužiti kao izvor za proučavanje razvoja i djelovanja Komore kao i za rješavanje ličnih prava. od 27. Količina građe: 6 knj. 2. septembra 1955. 9 kut. godine.

Poljoprivredno-šumarske komore Sreska poljoprivredno-šumarska komora Brčko Signatura fonda: BiH-ATKT/SPŠKBč Vremenski raspon građe: 1960. Knjige Valorizacija fonda: 4 Fond je necjelovit. (0. izvještaje o stanju kadrova. Serije u fondu: 1. godine. Jezik u građi: bosanski. ali može poslužiti kao izvor za proučavanje razvoja i djelovanja Komore kao i rješavanje ličnih prava.4 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži matične knjige službenika. rješenja o osnivanju. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1960. 1960. srpski. 273 .. te dio personalne i finansijske dokumentacije. 11. Personalni spisi 3. – 1962. Opšti spisi 2. Količina građe: 1 knj. – (?) Historijat stvaraoca fonda: Sreska poljoprivredno–šumarska komora Brčko počela je sa radom 01. 1 kut.

spiska zanatskih radnji i dr. Količina građe: 23 knj. registra ugovora o učenju. ali može poslužiti kao izvor za proučavanje razvoja i djelovanja Komore kao i za rješavanje ličnih prava. (1. knjiga članova udruženja zanatlija. registri. 2 kut. 2. – 1963.. – 1963. indeksi Valorizacija fonda: 4 Fond nije cjelovit. Jezik u građi: bosanski. registara zanatskih radnji. Djelovodni protokoli. Zanatsko udruženje u Tuzli Obrtna komora – Izpostava za Veliku župu Usora i Soli Tuzla Udruženje zanatlija Tuzla Sreska zanatska komora Tuzla 274 . 4. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1931.5 d/m) Sadržaj fonda: Fond se sastoji od djelovodnih protokola. Promjene naziva stvaraoca fonda: 1. evidencija dozvola za rad. indexa registra obrtnika. srpski. Serije u fondu: 1. zapisnika o polaganju pomoćnih ispita. 3.Zanatske komore Sreska zanatska komora Tuzla (Udruženje zanatlijaTuzla) Signatura fonda: BiH-ATKT/SZKT (UZT) Vremenski raspon građe: 1909. Zapisnici 2.

zapisnika o polaganju pomoćnih ispita. registra izdatih zanatskih dozvola. registra privatnih radnji. izvještaji o radu. ali može poslužiti kao izvor za proučavanje razvoja i djelovanja Komore kao i za rješavanje ličnih prava. 2 kut. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1932. Sreska zanatska komora Brčko Signatura fonda: BiH-ATKT/SZKBč Vremenski raspon građe: 1932.Historijat stvaraoca fonda: Zanatsko udruženje u Tuzli formirano je 1931.. – 1963. Količina građe: 26 knj. finansijske dokumentacije i dr. (1. obavijesti o formiranju kurseva). Od 1963. Na osnovu dostupne dokumentacije vidljivo je da je do polovine 1950. knjiga ugovora.7 d/m) Sadržaj fonda: Fond se sastoji od opšte dokumentacije (zapisnici sa sjednica Upravnog odbora. 4. kada i mijenja naziv u Sreska zanatska komora Tuzla. 2. Tuzla. srpski. djelovodnih protokola. Jezik u građi: bosanski. godine. Serije u fondu: 1. evidencije položenih majstorskih ispita. – ? 275 . a za vrijeme NDH nosilo je naziv Obrtna komora – Izpostava za Veliku župu Usora i Soli. godine djeluje u okviru Privredne komore Tuzla kao Sekcija za zanatstvo. Opšta dokumentacija Zapisnici Finansijska dokumentacija Knjige Valorizacija fonda: 4 Fond nije cjelovit. spiskovi zaposlenog osoblja. odobrenje za rad i rješenje o prestanku djelatnosti. godine ovo Udruženje radilo pod nazivom Udruženje zanatlija Tuzla. Predsjedništva. 3.

1955. prijave za uključenje u članstvo zanatske komore. spiskove članova zanatske komore. 1 kut. godine. 36/55. 06. Na osnovu raspoložive dokumentacije vidljivo je da je. Udruženje zanatlija 2. odobrenja za rad. 1956. Količina građe: 2 knj. godine. na Osnivačkoj skupštini osnovana Sreska zanatska komora Brčko 03.09. od 18. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1956. na osnovu Uredbe o udruživanju privrednih organizacija i Rješenja NOS-a Brčko br. Sreska zanatska komora Tuzla – Ispostava Gračanica Signatura fonda: BiH-ATKT/SZKT . Serije u fondu: 1. srpski. Opšta dokumentacija 2. Jezik u građi: bosanski.(?) – ? 276 . Komora je imala Ispostave u Bijeljini i Bosanskom Šamcu i Povjereništvo u Gradačcu. (0. Sreska zanatska komora Brčko Historijat stvaraoca fonda: Prva sjednica Odbora Udruženja zanatlija održana je 20. Knjige Valorizacija fonda: 4 Fond je fragmentaran. – 1959. periodične obračune i djelovodne protokole.1932.Promjene naziva stvaraoca fonda: 1.IG Vremenski raspon građe: 1956. godine.08. ali može poslužiti kao izvor za proučavanje razvoja i djelovanja Komore kao i za rješavanje ličnih prava..5 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži registar zanatskih radnji.

indeks zanatlija. 2 kut. srpski. razne statističke podatke i dr. 1 kut. ali može poslužiti kao izvor za proučavanje razvoja i djelovanja Komore kao i za rješavanje ličnih prava. registar sklopljenih ugovora. registar uplata članarine. evidenciju pomoćnika.. Količina građe: 17 knj. Serije u fondu: 1. Opšta dokumentacija 2. Količina građe: 13 knj.Sreska zanatska komora Bijeljina (Udruženje zanatlija Bijeljina) Signatura fonda: BiH-ATKT/SZKBi(UZBi) Vremenski raspon građe: 1922. Registri i indeksi Valorizacija fonda: 4 Fond nije cjelovit. – 1963. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1956.. Jezik u građi: bosanski. preglede prijavljenih i odjavljenih dozvola. godine osnovana je kao Sreska zanatska komora Brčko – Ispostava Bijeljina.(?) – ? Historijat stvaraoca fonda: Krajem 1956. – 1962. ugovore o radu između poslodavaca i radnika. (1.5 d/m) 277 . Sreska zanatska komora Zvornik (Udruženje zanatlija Zvornik) Signatura fonda: BiH-ATKT/SZKZ (UZZ) Vremenski raspon građe: 1918. (1 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži registre zanatskih radnji.

Količina građe: 4 knj. dozvole za rad. registar zanatskih radnji. zapisnike o polaganju pomoćničkih i majstorskih ispita i dr. zapisnika sa sastanka Skupštine komore. Serije u fondu: 1. Finansijska dokumentacija 3. evidencija zanatlija. ali može poslužiti kao izvor za proučavanje razvoja i djelovanja Komore kao i za rješavanje ličnih prava. Zapisnici 3. indeks zanatskih dozvola. djelovodnog protokola. Knjige 278 . hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: (?) Sreska zanatska komora Kladanj (Udruženje zanatlija Kladanj) Signatura fonda: BiH-ATKT/SZKKl (UZKl) Vremenski raspon građe: 1946. spiskove zanatskih radnji. (0. evidenciju učenika – zanatlija. – 1958.5 d/m) Sadržaj fonda: Fond se sastoji od zapisnika sjednica Upravnog odbora. Jezik u građi: bosanski. finansijske dokumentacije i dr.Sadržaj fonda: Fond sadrži djelovodni protokol. podatke o prometu zanatlija. srpski. Knjige Valorizacija fonda: 4 Fond nije cjelovit. Serije u fondu: 1. indeksa zanatlija. Opšta dokumentacija 2. 1 kut. zapisnike sa sjednica Upravnog odbora. Zapisnici 2.. registar članova komore.

Od juna mjeseca 1956. Jezik u građi: bosanski. izvještaja o radu zadruga. Seljačke radne zadruge Seljačke radne zadruge sreza Brčko Signatura fonda: BiH-ATK/SRZSBč Vremenski raspon građe: 1945. – 1953. (7. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1946. radu zadružnih organa upravljanja i dr.. Količina građe: 125 knj.Valorizacija fonda: 4 Fond je fragmentaran. 19 kut. godine kada mijenja naziv u Sreska zanatska komora Kladanj. ali može poslužiti kao izvor za proučavanje razvoja i djelovanja Komore kao i za rješavanje ličnih prava.(?) – ? Promjene naziva stvaraoca fonda: 1. Udruženje zanatlija 2. izvještaja o stanju u zadrugama. godine ova Komora djeluje kao Ispostava Sreske zanatske komore Tuzla. Serije u fondu: 279 . Sreska zanatka komora Kladanj 3.5 d/m) Sadržaj fonda: Fond se sastoji od personalne dokumentacije. srpski. Sreska zanatska komora Tuzla – Ispostava Kladanj Historijat stvaraoca fonda: Na osnovu raspoložive dokumentacije vidljivo je da je u Kladnju djelovalo Udruženje zanatlija do 1954.

1. proizvodnih planova i dr. srpski. rješenja o rasporedu. 3. a sastoji se od spisa sa osnivačkih skupština.. – 1953. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1945. zapisnika sa sjednica Upravnog odbora. ali može poslužiti kao izvor za proučavanje razvoja i djelovanja zadruga. (2 d/m) Sadržaj fonda: Fond se odnosi na rad seljačkih radnih zadruga. Historijat stvaraoca fonda: Prve Seljačke radne zadruge na području sreza Brčko osnivaju se već 1945. 5 kut. Seljačke radne zadruge Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/SRZT Vremenski raspon građe: 1948. Jezik u građi: bosanski. Serije u fondu: 1. Izvještaji Valorizacija fonda: 4 Fond može poslužiti za istraživanje prilika u razdoblju djelovanja Zadruge. Personalna dokumentacija 2. završnih računa. Opšta dokumentacija Zapisnici Finansijska dokumentacija Proizvodni planovi Valorizacija fonda: 4 Fond nije cjelovit.godine i egzistiraju do 1953. rješenja o upisu u zadružni registar. 280 . pristupnih izjava članova zadruga. zapisnika sa održanih skupština. 2. – 1953. 4.godine. popisa imovine osnivača zadruga. Količina građe: 96 knj. opšte arhive.

ali može poslužiti kao izvor za proučavanje razvoja i djelovanja zadruga. godine. knjiga članova zadrugara. Zapisnici 3. SRZ “Bratstvo’’ 281 . (0. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1949. opšte arhive i dr. zapisnika sa sastanka Upravnog odbora seljačkih radnih zadruga. Historijat stvaraoca fonda: Seljačke radne zadruge na području Tuzlanskog sreza počinju da se osnivaju krajem 1948. godine i to: SRZ “Podrinje’’ Čelopek. 1 kut. – 1952.. godine i egzistiraju do 1953. srpski. knjiga radnih dana. knjiga zapisnika.6 d/m) Sadržaj fonda: Fond se sastoji od djelovodnih protokola.Jezik u građi: bosanski. Serije u fondu: 1. knjiga potraživanja zadrugara. Knjige Valorizacija fonda: 4 Fond nije cjelovit. Seljačke radne zadruge sreza Zvornik Signatura fonda: BiH-ATKT/ SRZSZ Vremenski raspon građe: 1949. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1948. Količina građe: 9 knj. srpski. Historijat stvaraoca fonda: Građa fonda se odnosi na rad više seljačkih radnih zadruga (SRZ) sa područja sreza Zvornik koje su egzistirale u periodu 1949. Jezik u građi: bosanski.-1952. Opšta dokumentacija 2. – 1952. – 1953.

Količina građe: 7 kut. zapisnika i izvještaja o radu upravnih odbora. Zapisnici 2. Jezik u građi: bosanski. pravila zadruga i dr. evidencije članova zemljoradničkih zadruga. SRZ “27. SRZ “Bratstvo-Jedinstvo’’ Kozluk. zapisnika sa sjednica zadružnog savjeta. SRZ “Drina’’ Šepak. Zemljoradničke zadruge Zemljoradničke zadruge Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/ZZT Vremenski raspon građe: 1945. (2. Serije u fondu: 1. izvještaja o materijalno-finansijskom poslovanju. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1945. juli’’ Gornji Rainci. SRZ “Sloga’’ Tršić. – ? Historijat stvaraoca fonda: Fond “Zemljoradničke zadruge Tuzla’’ sadrži arhivsku građu koja se odnosi na zemljoradničke zadruge sa područja sreza Tuzla.8 d/m) Sadržaj fonda: Fond se sastoji od izvještaja godišnjih skupština. SRZ “Razvitak’’ Ročevići. Izvještaji Valorizacija fonda: 4 Fond nije cjelovit.Donji Rainci. – 1961. SRZ “Napredak’’ Drinjača i SRZ “Crvena Zvezda’’ Tabavci. srpski. ali može poslužiti kao izvor za proučavanje razvoja i djelovanja zadruga. 282 .

3. Jezik u građi: bosanski. 2. srpski. Količina građe: 1 fasc. Opća i pravna dokumentacija Radni odnosi Finansijska dokumentacija Knjige Valorizacija fonda: 4 Fond može poslužiti kao izvor za proučavanje razvoja i djelovanja ove Zadruge. 20 reg. (8 d/m) Sadržaj fonda Fond sadrži finansijsko-račuvodstvenu dokumentaciju (platne liste.. blagajna. personalnu dokumentaciju i dokumentaciju iz sektora općih i pravnih poslova. 103 fasc. 48 reg. – 2004. KUF.Zemljoradnička zadruga “PURAČIĆ’’ sa p. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: (?) Historijat stvaraoca fonda: Osnovna djelatnost Zadruge bila je proizvodnja hrane i prerada mesa. hrvatski Pismo u građi: latinica. izvodi banke. Serije u fondu: 1. (2 d/m) 283 . KIF i sl. Količina građe: 1 knj. – 2001. 4. u stečaju Lukavac Signatura fonda: BiH – ATKT/ZZ’’P’’Lu Vremenski raspon građe: 1988. a koja se odnosi na rad i djelovanje ZZ “Puračić’’ u stečaju Lukavac... Zemljoradnička zadruga “Peradarstvo’’ u likvidaciji Gradačac Signatura fonda: BiH-ATKT/ZZ’’P’’Gd Vremenski raspon građe: 1986.o. završni računi.).

dopise. blagajnu. trebovanje sjemena. KUF. račune. planovi sjetve. ali može poslužiti kao pomoćni izvor za istraživanje rada i razvoja privrede na području regije Tuzla. Količina građe: 5 kut. Jezik u građi: bosanski. Serije u fondu: 1. srpski. Finansijski planovi 3. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: (?) Zemljoradničke zadruge Brčko Signatura fonda: BiH-ATKT/ZZBč Vremenski raspon građe: 1946. Ugovori sa kupcima 3. Serije u fondu: 1. ugovore sa kupcima.Sadržaj fonda: Fond sadrži ugovore sa udruženim zemljoradnicima. Finansijska dokumentacija Valorizacija fonda: 4 Fond nije cjelovit. informacije. rješenja o postavljenju upravnika. planove. KIF. – 1961. finansijski planovi. primke. otpremnice. podaci o zaposlenom osoblju i dr. Planovi sjetve 284 . (2 d/m) Sadržaj fonda: Fond se sastoji od raznovrsne dokumentacije iz djelokruga rada zadruga: obavještenja o otkupu i raspodjeli sjemena. periodične obračune i završne račune. Ugovori sa udruženim zemljoradnicima 2. izvode. Opšta dokumentacija 2.

Jezik u građi: bosanski. – ? Međuopštinska zajednica za poslove cijena Tuzla Signatura fonda: BiH-ATK/MZZPCT Vremenski raspon građe: 1980. srpski.5 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži normativna akta. matična knjiga radnika. Količina građe: 11 knj. odluke RZ. 3. sveske zapisnika sa sjednica Savjeta. Jezik u građi: bosanski. ali može poslužiti kao izvor za proučavanje razvoja i djelovanja zadruga kao i za rješavanje ličnih prava. 240 fasc. ali može poslužiti kao izvor za proučavanje razvoja i djelovanja ove Zajednice na području regije Tuzla. srpski. finansijske kartice. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1946. Zbora radnika. cjenovnike ugostiteljskih objekata po opštinama (za društveni sektor i samostalne objekte i zapisnike o kategoriji objekata). Normativna akta Zapisnici sa sjednica Finansijska dokumentacija Knjige Valorizacija fonda: 4 Fond nije cjelovit. – 1990. (15. rješenja i naredbe o formiranju cijena proizvoda i usluga.Valorizacija fonda: 4 Fond nije cjelovit. Serije u fondu: 1. OOSK i komisija.. personalna dosijea i knjige (djelovodni protokol. platne liste. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: (?) 285 . interna dostavna knjiga). 4. završne račune. 2.

1939.Hor KPD “Gajret”. godina (Fotografska zbirka Arhiva Tuzlanskog kantona) 286 .

Jezik u građi: bosanski. rad komisija unutar Komiteta. Količina građe: 16 kut. Dokumentacija rada komisija 3. a u Tuzli je osnovan 1943.V DRUŠTVENO-POLITIČKE ORGANIZACIJE. partijske izbore kao i izvještaje nižih komiteta. (4 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži dokumente koji se odnose na kadrovska pitanja. Okružni komitet KPJ Tuzla obuhvatao je područja deset sreskih komiteta i to: Bijeljina. 2 knj. srpski. Izvještaji Valorizacija fonda: 3 S obzirom da je ovaj fond preuzet od Centralnog komiteta SK Bosne i Hercegovine Sarajevo. – 1947. hrvatski Pismo u građi: latinica. DRUŠTVA I UDRUŽENJA Komunistička partija – Savez komunista (KPBiH/SKBiH) Okružni i oblasni komiteti Okružni komitet Komunističke partije Bosne i Hercegovine Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/OK KPBiHT Vremenski raspon građe: 1945. Serije u fondu: 1. Bosanski 287 . može poslužiti za istraživanje partijskog djelovanja OK KP Bosne i Hercegovine Tuzla. – 1947. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1943. godine. Historijat stvaraoca fonda: Okružni komiteti Partije osnivani su još u toku rata. Kadrovska dokumentacija 2..

Teritorijalnom podjelom NR Bosne i Hercegovine na srezove. derventski. (1. hrvatski Pismo u građi: latinica. Vlasenica i Zvornik. Zapisnici sreskih. dobojski. Doboj i Tuzlu. gradačački. Kladanj. Jezik u građi: bosanski. gradove i opštine. Brčko. – 1952. brčanski.3 d/m) Sadržaj fonda: Fond se sastoji od zapisnika sreskih. loparski. kladanjski. bosanskobrodski. gračanički. godine ukidaju se oblasti i prestaje sa radom Oblasni komitet (“Sl. 11/52). 16/49) Tuzlanska oblast je obuhvatala srezove: bijeljinski. Oblasni komitet Saveza komunista Bosne i Hercegovine Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/ObK KPBiHT Vremenski raspon građe: 1949.. 5 kut. gradskih i mjesnih komiteta. uzdizanju kadra i osamostaljenju u radu sreskih komiteta. odjeljenja Oblasnog komiteta. maglajski. partijskih odjeljenja. srebrenički. Kursevi Valorizacija fonda: 3 Fond može poslužiti za proučavanje partijske aktivnosti na području Tuzlanske oblasti. Gračanica. srpski. odžački. tuzlanski. Okružni komiteti uopšte. Prestao je sa radom 1947. bosanskošamački. Brčko. teslićki. gradskih i mjesnih komiteta 2. godine ukidanjem okruga kao administrativno-teritorijalnih jedinica. zvornički i gradove: Bijeljinu. Količina građe: 13 knj. analiza rada kurseva itd. stvaranju i proširivanju partijskih organizacija. odigrali su krupnu ulogu u učvršćivanju i izgradnji narodne vlasti na svojoj teritoriji. modrički. Tuzla.Šamac. list NR BiH’’ br. Serije u fondu: 1. Derventu. tešanjski. Historijat stvaraoca fonda: Zakonom o administrativno-teritorijalnoj podjeli NR Bosne i Hercegovine na oblasti (“Sl. Planovi rada 3. Srebrenica. list NR BiH’’ br. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1949. 288 . – 1955. planova rada odjeljenja. Lopare. 1952. zapisnika konferencija.

Opšta dokumentacija Kadrovska komisija AGIT-PROP Komisija za međunarodne odnose Statutarna komisija Valorizacija fonda: 3 Fond može poslužiti za proučavanje partijske aktivnosti na području Tuzlanske oblasti. materijale Komisije za međunarodne odnose. izvještaje. Serije u fondu: 1. zapisnike i materijale sa sjednica Predsjedništva. Lopare.Međuopštinska konferencija Saveza komunista Bosne i Hercegovine Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/MOK SKBiHT Vremenski raspon građe: 1968. 2. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1968. Srebrenik. 5. Kladanj. programe. koja je donesena jula mjeseca 1968. stenografske bilješke. a po svom položaju predstavlja 289 . dopise i uputstva CK SKBiH i CK SKJ. materijale o pripremama kongresa. odluke o raspuštanju nekih osnovnih organizacija. – 1990. 4. – 1990. Živinice. 3. godine. s obzirom da ovo područje čini društveno-ekonomsku cjelinu sa zajedničkim problemima i tendencijama u daljem razvitku. Potreba za konstituisanjem ovakve konferencije proistekla je iz interesa i potreba za zajedničkom idejnopolitičkom akcijom Saveza komunista. Količina građe: 50 kut. itd. hrvatski Pismo u građi: latinica. Banovići. Historijat stvaraoca fonda: Odlukom o organizovanju i radu međuopštinske konferencije Saveza komunista. srpski. zaključke. Kadrovske komisije i Statutarne komisije. (12 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži opšte spise. rezimee rasprava. analize. odluke. Kalesija i Tuzla. konstituisana je Međuopštinska konferencija saveza komunista za opštine: Lukavac. Jezik u građi: bosanski.

Opštinske konferencije SK-a u opštinama za koje se konstituiše međuopštinska konferencija zadržavaju u svemu i u cijelosti svoju samostalnost i djeluju u skladu sa Statutom. Statistički izvještaji Valorizacija fonda: 3 Fond može poslužiti za proučavanje partijske aktivnosti na području regije Bijeljina. predstavlja mjesto i oblik preko kojeg treba inicirati i razmatrati šire i značajnije probleme ovog područja. Količina građe: 26 kut. koja se odnosi na finansije i knjigovodstvo (platne liste. Historijat fonda je sačinjen na osnovu građe koja je 1990. godine.geografsku cjelinu. Dio dokumentacije. Programom i zaključcima CK SKJ. ostala je pri Opštinskom komitetu SK Bosne i Hercegovine Tuzla koji je bio predavalac građe ovoga fonda. Jezik u građi: bosanski. Zapisnici i materijali sa sjednica 3. koja je. predata Arhivu. kada je MOK SK Bosne i Hercegovine Tuzla prestao sa radom. a posebno kada se radi o pokretanju zajedničkih pitanja i akcija koje traže udruženo djelovanje opština i pomoć drugih društveno-političkih faktora. zapisnike i materijale sa sjednica Predsjedništva. Odlukom CK SKBiH kao i svojom odlukom i programima rada. Tome su doprinijela cjelokupna društvena kretanja podstaknuta reformom. srpski.). hrvatski Pismo u građi: latinica. bilo je neophodno obezbijediti jače povezivanje i izgrađivanje jedinstvenih stavova SK-a na širem području. Opšta dokumentacija 2. (6 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži opštu prepisku. kartoni idr. Ovu konferenciju činili su članovi koje su birale opštinske konferencije SK-a iz svojih redova i iz redova članova SK-a na području opštine. Serije u fondu: 1. materijale opštinskih komiteta nadležnog područja upućenih MOK SK Bijeljina. zahtijevala veće koordiniranje akcija i povezivanje putem integracije i drugih oblika saradnje. – 1990. kako u privredi tako i u drugim društvenim djelatnostima. statističke izvještaje i sl. zapisnike tematskih sjednica i sjednica radnih grupa. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: PrP Stepen sređenosti: arhivistički sređen 290 . Međuopštinska konferencija. Međuopštinska konferencija Saveza komunista Bosne i Hercegovine Bijeljina Signatura fonda: BiH-ATKT/MOK SKBiHBi Vremenski raspon građe: 1985. sa stanovišta organizovanosti SK-a.

Sreski i opštinski komiteti Sreski komitet Saveza komunista Bosne i Hercegovine Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/SK SKBiHT Vremenski raspon građe: 1945.. godine kada je isti prestao sa radom. Članovi Međuopštinske konferencije su po funkciji predsjednici opštinskih komiteta SK-a. (14 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži zapisnike sa sastanaka. 58 kut. 4. – 1966. godine. Brčko. Orašje i Ugljevik. 291 . Historijat fonda je sačinjen na osnovu građe predate u Arhiv primopredajnim zapisnikom od MOK SK Bijeljina 1990. – 1990. Opštinski komiteti Bijeljina. uz saglasnost Predsjedništva CK SK Bosne i Hercegovine. 2. uputstva i direktive viših organa. odbrambeno-zaštitne pripreme. zdravstvu itd. anketne listove službenika. informacije. maja mjeseca 1985. Opšta dokumentacija Zapisnici Uputstva Knjige Valorizacija fonda: 3 Fond može poslužiti za proučavanje partijske aktivnosti na području Tuzlanskog sreza. materijale nastale u radu konferencija i komisija. Ovaj organ će provoditi jedinstvenu politiku za kadrove od interesa za međuopštinsko područje. nastavljati započete idejnopolitičke aktivnosti na pitanjima zajedničkim za opštinske organizacije SK-a nadležnog područja (o srednjem obrazovanju i vaspitanju.). Količina građe: 18 knj.Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1985. Serije u fondu: 1. donijeli su Odluku o organizovanju Međuopštinske konferencije Saveza komunista Bosne i Hercegovine sa sjedištem u Bijeljini. 3. matičnu knjigu službenika. djelovodne protokole itd. Historijat stvaraoca fonda: Na osnovu Statuta Saveza komunista Bosne i Hercegovine.

Kalesija.Jezik u građi: bosanski. godine. Bratunac. zaključci Spiskovi boraca Uputstva Statistički izvještaji 292 . a 1950. – 1955. kada su osnovani i srezovi. 4. da bi 1962. Zapisnici. srez Tuzla je obuhvatao 21 mjesni narodni odbor. Teritorijalnom podjelom NR Bosne i Hercegovine na srezove. izvještaje. Tojšići i Živinice (“Sl. Brčko. Zvornik i Živinice (“Sl. 2. Srebrenik. Orašje.’’. godine obuhvatao 18 opština sa naseljima u njihovom sastavu: Banovići. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1945. 1945. Ljepunice. 29 kut. Zakonom o području srezova i opština. anketne listove. gradove i opštine.. godine kada su ukinuti srezovi. izvještaji. Od 1955. Šekovići. godine. 14/66). 3. Količina građe: 19 knj. ocjene o radu kadrova u školama. a njihova nadležnost prenesena na opštinske skupštine i njihove organe (“Sl. list NR BiH” br. 11/52). Tinja. Gračanica. statističke izvještaje o članovima u osnovnim organizacijama. Serije u fondu: 1. Simin Han. Srebrenica. podatke o borcima i njihovo držanje u zatvorima i zarobljeništvu. 47/62). a opštine u sastavu sreza su: Breške. srez Tuzla je brojao 17. Dobošnica. zaključke i zapisnike sa sastanaka i konferencija. srpski. spiskove isključenih članova SK-a. Srebrenik. Puračić. godine. prijedloge za odlikovanja. Vlasenica. Na osnovu ove teritorijalne podjele. Sreski komitet SK Bosne i Hercegovine Tuzla radi pod tim nazivom do 1966. Kiseljak. Kladanj. mišljenja za dodjelu “Spomenice 1941. Brijesnica. (8 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži referate. Bijeljina. godine 23 mjesna odbora sa teritorijalnom pripadnošću Tuzlanskoj oblasti. Historijat stvaraoca fonda: Sreski komitet Saveza komunista Bosne i Hercegovine Tuzla osnovan je. godine i teritorijalno je pripadao Tuzlanskom okrugu. kao i njegovim izmjenama 1958. list NR BiH” br. list SR BiH” br. Lukavac. Ugljevik. srez Tuzla čine opštine Banovići i Lukavac. – 1966. hrvatski Pismo u građi: latinica. Tuzla. 1952. pa 16. Sreski komitet Saveza komunista Bosne i Hercegovine Bijeljina Signatura fonda: BiH-ATKT/SK SKBiHBi Vremenski raspon građe: 1945. Lopare.

Kada je 1955. materijale rada Kadrovske i Kontrolne komisije itd. Količina građe: 8 knj. 17/55) prestaje sa radom Sreski komitet Bijeljina i kao opština pripada srezu Brčko (pa samim tim i Sreskom komitetu Brčko) djelujući pod nazivom Opštinski komitet Bijeljina. anketne listove članstva. Batković. Bosanska Rača.. informacije o sprovedenim izborima. srpski. 6 kut. Janja. Dragaljevac. Patkovača. Popovi. Bijeljinski srez čini gradska opština Bijeljina u koju ulaze: Bijeljina. Zabrđe i Zagoni. Novo Selo. Trnova. Modran. Vršani. Korenita. teritorijalnom podjelom. planove programe. – 1958. podaci o održanim sastancima i stanju u organizacijama. Janja. Zabrđe i Ugljevik (“Sl. kartoni evidencije članova. Historijat stvaraoca fonda: Teritorijalnom podjelom Federalne Bosne i Hercegovine. Bijeljina sela. list NR BiH” br. list NR BiH” br. Jezik u građi: bosanski. Bijeljinski srez je pripadao Tuzlanskom okrugu sve do 1949/50. Dragaljevac. gradove i opštine. godine formiran je Sreski komitet Bijeljina. pripada Tuzlanskoj oblasti (“Sl. Crnjelovo. Godine 1952. 293 . 16/49 i 10/50) i sastoji se od 23 područja mjesnih narodnih odbora i to: Banjica. Mjesnih komiteta i osnovnih partijskih organizacija. 1945. list NR BiH” br. Međaši. Građu čine zapisnici: Sreskog komiteta. statistički izvještaji itd. Čađavica. Brodac. Sreski komitet Saveza komunista Bosne i Hercegovine Zvornik Signatura fonda: BiH-ATKT/SK SKBiHZ Vremenski raspon građe: 1945. informacije. godine usvojen Zakon o području srezova i opština u NR Bosni i Hercegovini (“Sl. – 1955. Obarska.Valorizacija fonda: 3 Fond može poslužiti za proučavanje partijske aktivnosti na području Bijeljinskog sreza i Opštine Bijeljina. hrvatski Pismo u građi: latinica. kada se teritorija BiH dijeli na srezove. programi proslava. Dvorovi. Brodac. (1. izvještaje. Trnova. Suho Polje. Ugljevik.5 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži zapisnike sa sjednica. referate. Glavičice. Crnjelovo. 11/52). ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1945. godine kada. analize. Gojsovac i Novo Naselje i opštine Batković.

10/50). 4. godine. Fakovići. list NR BiH” br. Skelani. Sapna. 28 kut. formiran je Zvornički srez koji je pripadao Tuzlanskoj oblasti. Međaš. Kalesija.23/58) tako da te godine počinje sa radom i Opštinski komitet Zvornik. list NR BiH” br. Memići.godine. Jezik u građi: bosanski. Vlasenica i Zvornik (“Sl. Sreski komitet Saveza komunista Bosne i Hercegovine Brčko Signatura fonda: BiH-ATKT/SK SKBiHBč Vremenski raspon građe: 1945. Nova Kasaba. Administrativno-teritorijalnom podjelom. list NR BiH” br. izvještaji. – 1966. Roćević. dopise i uputstva viših organa. Tako je počeo sa radom i Sreski komitet Zvornik. 1950. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1945. Kamenica. planove i programe rada. 2. Petkovci. 294 . Srebrenica. Historijat stvaraoca fonda: Teritorijalnom podjelom Federalne Bosne i Hercegovine. Količina građe: 17 knj. 3. srpski. Memići. Osmaci. Drinjača. Kozluk. hrvatski Pismo u građi: latinica. anketne listove članstva. Zapisnici Informacije. 17/55). Sapna i Snagovo (“Sl. Kozluk. godine. referate. Čelopek.. upitnike za delegate V kongresa SKBiH (1968. Grbavci. 1968. Pilica..5 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži zapisnike sa sastanaka. – 1958. a 1958. (6. Zvornik kao opština sa naseljenim mjestima u svom sastavu pripada Tuzlanskom srezu (“Sl. godine) itd. 1945. analize Kadrovska komisija Kontrolna komisija Valorizacija fonda: 3 Fond može poslužiti za proučavanje partijske aktivnosti na području Zvorničkog sreza. informacije. Han Pijesak.Serije u fondu: 1. Godine 1955. u sastav sreza Zvornik ulazi grad Zvornik i 15 mjesnih odbora: Caparde. analize. Zakonom o područjima srezova i opština u NR BiH. srezu Zvornik pripada 11 opština sa naseljenim mjestima u svom sastavu i to: Bratunac.

Opštinskog komiteta. 2 kut. Žabar Gornji. Shodno Zakonima o teritorijalnoj podjeli Bosne i Hercegovine (“Sl. list NR BiH” br. Sreski komitet Saveza komunista Bosne i Hercegovine Kladanj Signatura fonda: BiH-ATKT/SK SKBiHKl Vremenski raspon građe: 1945.3 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži zapisnike. – 1966. pripada srezu Tuzla (“Sl. godine. Rahić Gornji. 17/55 i 23/58). Zakonom o teritorijalnoj podjeli Bosne i Hercegovine iz 1950. Historijat stvaraoca fonda: Teritorijalnom podjelom iz 1945. Količina građe: 5 knj. srez Brčko čini gradska opština Brčko i 6 opština sa naseljenim mjestima: Brezovo Polje. Od 1952. list NR BiH” br. 295 . godine. 3. (0. Jezik u građi: bosanski. Lončari. zaključke i izvještaje sa sastanaka Sreskog i mjesnih komiteta. kao opština sa naseljenim mjestima. srez Brčko je pripadao Tuzlanskoj oblasti i u svom sastavu brojao 20 mjesnih narodnih odbora (“Sl. srez Brčko. 4. godine kada Brčko. mijenjala se i teritorijalna nadležnost Sreskog komiteta Brčko sve do 1962.Serije u fondu: 1. gradove i opštine. 10/50). izbornih konferencija.. izvještaje o radu itd. Zapisnici Informacije i analize Uputstva Evidencije članstva Valorizacija fonda: 3 Fond može poslužiti za proučavanje partijske aktivnosti na području sreza Brčko. pripada Tuzlanskom okrugu. 47/62). ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1945. Tada je počeo sa radom i Sreski komitet Saveza komunista Brčko. list NR BiH” br. kada je teritorija Bosne i Hercegovine podijeljena na srezove. – 1962. Potočari. osnovnih partijskih organizacija. godine. hrvatski Pismo u građi: latinica. Bukvik. sa 19 mjesnih narodnih odbora. srpski. 2.

Starić. izvještaje. Olovske Luke. Jezik u građi: bosanski. uputstva. Zapisnici i izvještaji 2.. prepiske sa drugim komitetima. Solun. kada je proglašen Zakon o području srezova i opština u NR Bosne i Hercegovine (“Sl. list NR BiH” br. – 1954. Dugandžići. godine. preporuke i dopise CK SKBiH i Okružnog komiteta SK Tuzla. Ćude. uputstva o radu. Čuda. analize. teritorijalno pripada srezu Tuzla. zapisnike sa sastanaka sekretarijata i godišnjih konferencija. 10/50) da bi. Kamensko. Kladanj. Stupari i Tuholj. gradove i opštine (“Sl. Kladanj. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1945. obavještenja itd. Sreski komitet Saveza komunista Bosne i Hercegovine Bosanski Šamac Signatura fonda: BiH-ATKT/SK SKBiHBŠ Vremenski raspon građe: 1945. hrvatski Pismo u građi: latinica. list NR BiH” br. Olovske Luke. Količina građe: 19 knj. Solun. statističke podatke o broju članstva. referate. Kladanj. a prestao je sa radom 1966. srezu Kladanj pripadale opštine Kladanj. kao opština sa naseljenim mjestima u svom sastavu. 1945. srez Kladanj pripada Tuzlanskoj oblasti i broji 9 mjesnih narodnih odbora: Dugandžići. Stupari i Tuholj (“Sl. srpski. Zakonom o teritorijalnoj podjeli NR Bosne i Hercegovine na srezove. Jelaške. 17/55). Jošija. Olovo.Serije u fondu: 1. Godine 1950. Historijat stvaraoca fonda: Teritorijalnom podjelom Federalne Bosne i Hercegovine. mjesnih i Opštinskog komiteta kao i osnovnih partijskih organizacija. Olovo. Zaključci Valorizacija fonda: 3 Fond može poslužiti za proučavanje partijske aktivnosti na području Sreza Kladanj. (3 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži zapisnike sa sastanaka Sreskog. godine kada su ukinuti srezovi. godine. godine formiran je srez Kladanj koji je pripadao Tuzlanskom okrugu i imao 13 mjesnih narodnih odbora i to: Brloške. 6 kut. 296 . Od 1955. Starić. 1952. Olovo i Stupari sa pripadajućim naseljenim mjestima. 11/52). – 1966. list NR BiH” br.

pisma. hrvatski Pismo u građi: latinica. Informacije i analize 3. list NR BiH” br. Bok. Tišina i Tolisa. ovaj srez čini gradska opština Bosanski Šamac i opštine: Crkvina. Hasić Gornji. Zapisnici 2. srpski. – 1955. zapisnike sa sastanaka Komisije za selo. Zakonom o podjeli teritorije NR Bosne i Hercegovine na srezove. Zapisnici sa sastanaka Zapisnici sa konferencija Preporuke i uputstva viših organa Prepiske sa drugim komitetima Valorizacija fonda: 3 Fond može poslužiti za proučavanje partijske aktivnosti na području Sreza Bosanski Šamac. gradove i opštine (“Sl. Serije u fondu: 1. Crkvina. 11/52). dokumentacije Organizaciono-instruktorske komisije.. Donja Dubica. Slatina Gornja. – 1955. (2. Donja Slatina i Orašje. referate.Serije u fondu: 1. Dokumentacija komisija 297 . 3. Historijat stvaraoca fonda: Srez Bosanski Šamac je 1945. 8 kut. informacije. Matići. Mahala Donja. Obudovac. Orašje. Grebnica.5 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži zapisnike sa sjednica Agit-prop komisije. Količina građe: 6 knj. žalbe. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1945. upitnike i anketne listove itd. Bosanski Šamac. godine teritorijalno pripadao Tuzlanskom okrugu i imao je 14 mjesnih narodnih odbora i to: Batkuša. potvrde o radnom stažu. da bi 1950. izjave. analize. 4. Domaljevac. 2. Jezik u građi: bosanski. izvještaje. Sreski komitet Saveza komunista Bosne i Hercegovine Gračanica Signatura fonda: BiH-ATKT/SK SKBiHG Vremenski raspon građe: 1945. Domaljevac. godine pripadao Tuzlanskoj oblasti sa Bosanskim Šamcem kao gradom u sastavu sreza i obuhvatao područje od 12 mjesnih narodnih odbora.

hrvatski Pismo u građi: latinica. Rapatnica. Koraju.. srpski. Orahovica Gornja. Brijesnica Velika. zapisnike sa sastanaka AGIT-PROP. izvještaje o radu Sreskog komiteta. Sočkovac. Gornji Moranjci. Malešići. Gračanica.Valorizacija fonda: 3 Fond može poslužiti za proučavanje partijske aktivnosti na području Sreza Gračanica. karakteristike. Količina građe: 7 knj. Gornja Orahovica. srez Gračanica ima gradsku opštinu Gračanica i 6 opština (Bosansko Petrovo Selo. Donja Orahovica. Lukavica i Orahovica). Sreski komitet Saveza komunista Bosne i Hercegovine Lopare Signatura fonda: BiH-ATKT/SK SKBiHLo Vremenski raspon građe: 1946. Doborovci. srezove i područja mjesnih narodnih odbora. (1 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži zapisnike sa sastanaka Biroa. Karanovac. Karanovac. Malešići. a 1952. Doborovci. kao opština sa naseljenim mjestima u svom sastavu. godine. godine. – 1955. Godine 1950. Soko i Stjepan Polje. 298 . Zakonom o područjima srezova i opština u NR Bosni i Hercegovini. Škipovac. Doborovci. list NR BiH” br. Teočaku. Jezik u građi: bosanski. Skipovac. godine Gračanica. Loparama. Orahovica Donja. – 1954. Plenuma i Sreskog aktiva. list NR BiH” br. spiskove članova itd. Lukavica. srez Gračanica pripada Tuzlanskoj oblasti i u svom sastavu ima grad Gračanicu i područja mjesnih odbora Bosansko Petrovo Selo. srez Gračanica je pripadao Dobojskom okrugu i imao 16 mjesnih narodnih odbora i to: Boljanić. zapisnike i izvještaje o radu mjesnih partijskih organizacija u Tobutu. 1945. 10/50). 17/55). gradove i opštine (“Sl. Historijat stvaraoca fonda: Teritorijalnom podjelom Federalne Bosne i Hercegovine na okruge. Petrovo Selo. izjave o boravku u zarobljeništvu. Lukavica. Zakonom o podjeli teritorije NR Bosne i Hercegovine na srezove. 1955. teritorijalno pripada srezu Tuzla (“Sl. Brijesnica Velika. Čeliću. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1945. Sladna. 11/52). Brijesnica. Sladna i Soko (“Sl. list NR BiH” br. 2 kut.

11/52).. teritorijalno pripada Tuzlanskom okrugu. 3. – 1955. Lopare. godine. i 1954. Rastošnica. Mačkovac. list NR BiH” br. teritorijalno pripada srezu Tuzla (“Sl. gradove i opštine – “Sl. Kadrovske komisije. godine srez Lopare. a Lopare. Ovakvo stanje ostaje do 1955. Plenuma. 4. a čini ga 10 područja mjesnih narodnih odbora i to: Čelić. srez Lopare pripada Tuzlanskoj oblasti. Plenuma AGIT-PROP Valorizacija fonda: 3 Fond može poslužiti za proučavanje partijske aktivnosti na području Sreza Lopare. Zakonom o administrativno-teritorijalnoj podjeli NR Bosne i Hercegovine. Šibošnica i Teočak (Zakon o podjeli teritorije NR Bosne i Hercegovine na srezove. sa 14 mjesnih narodnih odbora. Šibošnica. Zapisnici i izvještaji Sreskog komiteta Zapisnici i izvještaji mjesnih partijskih jedinica Zapisnici Biroa. srez Lopare čine opštine Čelić. Lopare. godine ovaj Komitet je nosio naziv Sreski komitet SKBiH Srebrenica – Bratunac. Priboj. Jezik u građi: bosanski. Sreski komitet Saveza komunista Bosne i Hercegovine Srebrenica Signatura fonda: BiH-ATKT/SK SKBiHSb Vremenski raspon građe: 1946. Godine 1952. Koraj. 17/55). 2. kao opština sa naseljenim mjestima u svom sastavu. a za 1953. hrvatski Pismo u građi: latinica. 299 . list NR BiH” br. list NR BiH” br. zapisnike sa sastanaka Sreskog komiteta. Teočak i Tutnjevac (“Sl. Priboj. Količina građe: 5 knj. – 1952. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1945. Konferencije.Serije u fondu: 1. Piperi. 10/50). Biroa. Historijat stvaraoca fonda: Od 1945. Napomena: Na osnovu građe u fondu od 1952. partijskih ćelija itd. Koraj. (1 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži: opšte spise. godinu pojavljuje se samo naziv SK SKBiH Bratunac pa je i odvojen kao poseban fond. kada Sreski komitet Lopare prestaje sa radom. 2 kut. srpski.

Hranča. Žlijebac. Kostolomci. list NR BiH” br. Osatica. srez Srebrenica je pripadao Tuzlanskom okrugu i obuhvatao 21 mjesni narodni odbor i to: Blažijevići. godine nailazi na naziv Sreski komitet Srebrenica – Bratunac. godine. srpski. Šiljkovići. Zapisnici 3. gradove i opštine (“Sl. Tako je. 11/52) sjedište narodnog odbora sreza Srebrenica je u Bratuncu. Srebrenica. hrvatski Pismo u građi: latinica. godine pripadao je Tuzlanskom srezu. 300 . Kravica. Opšta građa 2. Krnjići. – 1955. 1945. Zakonom o području srezova i opština u NR Bosni i Hercegovini 1955. Polom. S obzirom da je sjedište NOS-a Srebrenica bilo u Bratuncu u građi se od 1951. Sućeska. Sikirić. list NR BiH” br. Zakonom o podjeli teritorije NR Bosne i Hercegovine na srezove. srez Srebrenica teritorijalno pripada Tuzlanskoj oblasti i obuhvata 16 područja mjesnih narodnih odbora (“Sl. godine počeo sa radom Opštinski komitet SK Srebrenica koji je teritorijalno pripadao srezu Zvornik. 10/50). Srebrenica. Bratunac. a obuhvata gradsku opštinu Srebrenica i opštine Bratunac. Crvice. ali može poslužiti za proučavanje partijske aktivnosti na području Sreza Srebrenica. 1955. Jezik u građi: bosanski. kao opštine sa naseljenim mjestima u svom sastavu. Ratkovići. Fakovići. prestankom rada Sreskog komiteta saveza komunista Srebrenica. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1945. list NR BiH” br. Knjige Valorizacija fonda: 3 Fond nije kompletan. Brežani. godine (“Sl. pripadaju srezu Zvornik. a od 1958. Godine 1950. Fakovići. Historijat stvaraoca fonda: Teritorijalnom podjelom Federalne Bosne i Hercegovine na okruge. Luka. Sase. Fakovići i Skelani. Žabokvice i Toplica. Konjevići.Serije u fondu: 1. srezove i područja mjesnih narodnih odbora. 17/55) Bratunac. Karina. Osatica i Skelani.

Sreski komitet Saveza komunista Bosne i Hercegovine Bratunac Signatura fonda: BiH-ATKT/SK SKBiHBr Vremenski raspon građe: 1953. Jezik u građi: bosanski. Količina građe: 3 knj. godine nosio naziv Sreski komitet KPBiH Srebrenica – Bratunac. a obuhvata gradsku opštinu Srebrenica i opštine Bratunac. Na osnovu građe u fondu evidentno je da se građa SK KPBiH Bratunac nalazi u građi SK KPBiH Srebrenica jer je od 1952. hrvatski Pismo u građi: latinica. Napomena: Na osnovu građe u fondu evidentno je da se građa SK KPBiH Bratunac nalazi u građi SK KPBiH Srebrenica jer je ovaj Komitet od 1952. Zakonom o podjeli teritorije NR Bosne i Hercegovine na srezove. godinu pojavljuje se samo naziv SK SKBiH Bratunac. a za 1953. opštinskih komiteta i osnovnih partijskih organizacija na području Sreza. Kravica. Valorizacija fonda: 3 Fond nije kompletan. i 1954. 10/50). i 1954. list NR BiH” br. – 1954. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1953. (1 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži zapisnike sa sastanaka Sreskog komiteta. godinu pojavljuje se samo naziv SK SKBiH Bratunac pa je i odvojen kao poseban fond. Krnjići. srpski. ali može poslužiti za proučavanje partijske aktivnosti na području Sreza Bratunac. gradove i opštine (“Sl. srez Srebrenica teritorijalno pripada Tuzlanskoj oblasti i obuhvata 16 područja mjesnih narodnih odbora (“Sl. – ? Historijat stvaraoca fonda: Godine 1950.. Fakovići. Osatica i Skelani. 301 . a za 1953. 1 kut. godine nosio naziv Sreski komitet KPBiH Srebrenica – Bratunac. 11/52) sjedište Narodnog odbora sreza Srebrenica je u Bratuncu. list NR BiH” br.

a 1950. srez Vlasenica pripada Tuzlanskom okrugu. – 1955. izjave. 18 kut.3 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži zapisnike sa sastanaka Plenuma Sreskog komiteta. zapisnike OOSK-a itd. Zapisnici 2. Serije u fondu: 1. 1 kut. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1945. godine. Milići i Šekovići (“Sl. Derventa. 11/52). Han Pijesak. Količina građe: 2 knj. a zatim srezu Tuzla. Knjige Valorizacija fonda: 3 Fond može poslužiti za proučavanje partijske aktivnosti na području Sreza Vlasenica. Sarajevskoj oblasti. Od 1955. godine kada se u SR Bosni i Hercegovini ukidaju srezovi. biografije članova.5 d/m) 302 . list NR BiH” br. Opštinski komitet Saveza komunista Bosne i Hercegovine Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/OK SKBiHT Vremenski raspon građe: 1956... (0. Historijat stvaraoca fonda: Teritorijalnom podjelom Federalne Bosne i Hercegovine 1945. Jezik u građi: bosanski. srezu Vlasenica pripada gradska opština Vlasenica i opštine Cikote. Vlasenica kao opština sa naseljenim mjestima u svom sastavu teritorijalno pripada srezu Zvornik. Godine 1952. Nova Kasaba. – 1955. Ovakvo stanje ostaje do 1966. (4. zapisnike sa sastanaka mjesnih i opštinskih komiteta. godine.Sreski komitet Saveza komunista Bosne i Hercegovine Vlasenica Signatura fonda: BiH-ATKT/SK SKBiHV Vremenski raspon građe: 1945. Količina građe: 8 knj. hrvatski Pismo u građi: latinica. srpski. do 1958. – 1966.

). Strojni promet Banovići. planskih zadataka Rudnika. uvodna izlaganja. 17/55). Nova separacija. Opštinski komitet Saveza komunista Bosne i Hercegovine Banovići Signatura fonda: BiH-ATKT/OK SKBiHBa Vremenski raspon građe: 1945.5 d/m) Sadržaj fonda: Fond se sastoji od zapisnika sa sastanaka Rejonskog i Mjesnog komiteta. Programi i planovi rada 3. Zapisnici 2. uputstava Okružnog komiteta. izvještaja i zadataka osnovnih organizacija. – ? Historijat stvaraoca fonda: Zakonom o području srezova i opština u NR Bosni i Hercegovini (“Sl. Jama Mušići. Serije u fondu: 1. Stanica narodne milicije i dr. zapisnika sa izbornih konferencija i plenuma. Direkcija rudnika. Evidencije Valorizacija fonda: 3 Fond može poslužiti za proučavanje partijske aktivnosti na području Tuzlanske opštine. programe i planove rada. srpski. Formirani su i ostali opštinski komiteti koji postaju osnovna organizaciona forma jer se u život istovremeno uvodio i novi sistem samoupravljanja. (0. jula 1955. od 12. izvještaja AGIT-PROP o radu i suzbijanju nepismenosti. godine. 303 . Predsjedništva i raznih komisija. list NR BiH” br. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1955. DK Banovići Selo. partijskih ćelija i odjeljenja (Rudnik uglja “Tito”. – 1962. Količina građe: 2 kut. izvještaje. ZGP “Litva”. evidencije članova.Sadržaj fonda: Fond sadrži zapisnike sa sastanaka Komiteta. počinje sa radom Opštinski komitet Saveza komunista Tuzla koji je teritorijalno pripadao srezu Tuzla. odluke i sl. Jezik u građi: bosanski. zapisnici zajedničkih sastanaka Opštinskog i Rudničkog komiteta i odbora sindikata itd. hrvatski Pismo u građi: latinica.

uputstva. Serije u fondu: 1. anketne listove i upitnike za članove SK-a itd. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1945. Zapisnici osnovnih organizacija i odjeljenja 2. kao gradska opština. . prijedloge. referate. izvještaji. 1945. 16/49 i 10/50). (4 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži zapisnike sa izbornih sastanaka. a 1952. godine Lukavačkom srezu Tuzlanskog okruga pripadali su Banovići na čijem području je radio Rejonski komitet. Jezik u građi: bosanski. Analize. pripadaju Tuzlanskom srezu (“Sl. u Banovićima radi Mjesni komitet koji pripada Tuzlanskom srezu Tuzlanske oblasti (“Sl. Zapisnici 2. list NR BiH’’ br. izvještaje. srpski. hrvatski Pismo u građi: latinica. kada se na teritoriji Bosne i Hercegovine formiraju oblasti. AGIT-PROP Valorizacija fonda: 3 Fond može poslužiti za proučavanje partijske aktivnosti na području Opštine Banovići. i 1950.1975. informacije 304 . list NR BiH’’ br. informacije.Serije u fondu: 1. godine kada su ukinuti srezovi. analize. spiskove. Aktiva. godine Banovići.11/52). godišnje statističke izvještaje o članovima SK-a za osnovne organizacije. planove. Opštinski komitet Saveza komunista Bosne i Hercegovine Bijeljina Signatura fonda: BiH-ATKT/OK SKBiHBi Vremenski raspon građe: 1955. Od 1949. odluke o kažnjavanju i isključenju članova SKJ. zapisnike i zaključke sa sastanaka OK SKBiH. Sekretarijata. osnovnih organizacija. Takvo stanje se ne mijenja do 1966. Uputstva 3. Količina građe: 35 kut. godine. – ? Historijat stvaraoca fonda: Zakonom o teritorijalnoj podjeli Federalne Bosne i Hercegovine.

Planovi rada 3. Statistički izvještaji 4. Opštinski komitet Saveza komunista Bosne i Hercegovine Zvornik Signatura fonda: BiH-ATKT/OK SKBiHZ Vremenski raspon građe: 1959. Zakonom o područjima srezova i opština (“Sl. (3 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži zapisnike i materijale sa sastanaka opštinskih konferencija i sekretarijata. izvještaje o radu. hrvatski Pismo u građi: latinica.3. prijedloge za odlikovanja. list NR BiH” br. kao opštine. Anketni listovi Valorizacija fonda: 3 Fond može poslužiti za proučavanje partijske aktivnosti na području Opštine Zvornik. Anketni listovi i upitnici Jezik u građi: bosanski. pa tako i Opštinski komitet SK Bijeljina. sve do 1966. – ? Historijat stvaraoca fonda: Usvajanjem Zakona o području srezova i opština u NR Bosni i Hercegovini 1955. a sa radom počinje Opštinski komitet Bijeljina. informacije. 17/55) prestaje sa radom Sreski komitet Bijeljina. srpski. te kao opština pripada srezu Brčko. godine (“Sl. – 1965. Zapisnici i izvještaji 2. Bijeljina i Brčko. Količina građe: 11 kut. anketne listove članova i sl. referate. list NR BiH” br. 305 . teritorijalno pripadaju srezu Tuzla. godine kada se ukidaju srezovi. 47/62). Serije u fondu: 1. planove rada. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1955.

– 1966. Izvještaji 3. izvještaja o radu. anketnih listova članova i sl. pripada Tuzlanskom srezu (“Sl. godine.2 d/m) Sadržaj fonda: Fond se sastoji od zapisnika i materijala sa sastanaka sekretarijata. srpski. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1958. kao opština sa naseljenim mjestima u svom sastavu.Jezik u građi: bosanski. Količina građe: 5 kut. Zvornik. Jezik u građi: bosanski. konferencija i proširenih sastanaka. srpski. Opštinski komitet Saveza komunista Bosne i Hercegovine Kladanj Signatura fonda: BiH-ATKT/OK SKBiHKl Vremenski raspon građe: 1955.23/58). ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1955. Anketni listovi Valorizacija fonda: 3 Fond može poslužiti za proučavanje partijske aktivnosti na području Opštine Kladanj. Materijali i zapisnici sa sastanaka 2. Serije u fondu: 1. list NR BiH” br. hrvatski Pismo u građi: latinica. – 306 . 1958. – ? Historijat stvaraoca fonda: Zakonom o područjima srezova i opština u NR Bosni i Hercegovini. (1. hrvatski Pismo u građi: latinica.

Bosanski Šamac pripao srezu Doboj (“Sl. godine kada je Ustavnim Zakonom o ukidanju srezova u SR Bosni i Hercegovini ukinut i srez Tuzla (“Sl. Tako ostaje sve do 1962. kao opština sa naseljenim mjestima u svom sastavu.5 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži zapisnike sa izbornih sastanaka OK SK. Opštinski komitet Saveza komunista Bosne i Hercegovine Bosanski Šamac Signatura fonda: BiH-ATKT/OK SKBiHBŠ Vremenski raspon građe: 1955. srpski. izvještaje itd. konferencija. Kladanj je. referate. Jezik u građi: bosanski. 7 kut. izvještaji 3. Zakonom o području srezova i opština NR Bosne i Hercegovine. obavještenja. Serije u fondu: 1. hrvatski Pismo u građi: latinica. list SR BiH” br. godine Bosanski Šamac. Količina građe: 1 knj. 307 . (3. Statistički podaci Valorizacija fonda: 3 Fond može poslužiti za proučavanje partijske aktivnosti na području Opštine Bosanski Šamac. 14/66).1 7/55). – ? Historijat stvaraoca fonda: Od 1955. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1955. statističke podatke. list NR BiH” br. Zapisnici sa sastanaka 2. – 1966. referati. informacije. Informacije. teritorijalno pripada srezu Brčko. osnovnih organizacija. teritorijalno pripadao srezu Tuzla. kao opština sa naseljenim mjestima u svom sastavu. 47/62).Historijat stvaraoca fonda: Kada je proglašen Zakon o području srezova i opština u NR Bosni i Hercegovini (Sl. Tako je ostalo sve do 1966.. list NR BiH br. godine kada je.

Jezik u građi: bosanski. osnovnih partijskih organizacija. Količina građe: 11 kut. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1955. Opštinski komitet Saveza komunista Bosne i Hercegovine Lopare Signatura fonda: BiH-ATKT/OK SKBiHLo Vremenski raspon građe: 1955. (2. Zapisnici 3. analize Valorizacija fonda: 3 Fond može poslužiti za proučavanje partijske aktivnosti na području Opštine Gračanica. upitnike. (1. dokumentaciju Kadrovske komisije. list NR BiH” br. Gračanica. analize. podatke. Zakonom o područjima srezova i opština u NR Bosni i Hercegovini. Serije u fondu: 1. Izvještaji. – 1971.3 d/m) 308 .Opštinski komitet Saveza komunista Bosne i Hercegovine Gračanica Signatura fonda: BiH-ATKT/OK SKBiHG Vremenski raspon građe: 1955. godine kada je. srpski. OSV. Količina građe: 9 kut. Opšti spisi 2. hrvatski Pismo u građi: latinica. informacije. – ? Historijat stvaraoca fonda: Opštinski komitet SK Gračanica radi pod ovim nazivom od 1955. izvještaje. opšte spise. program ideološko-političkog obrazovanja članova itd. 17/55). – 1966. informacije. kao opština sa naseljenim mjestima u svom sastavu. teritorijalno pripala srezu Tuzla (“Sl. OOSSRN.3 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži zapisnike sa sastanaka Opštinskog komiteta.

biltene itd. analize 3. (0. ukidanjem srezova. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1955. – Historijat stvaraoca fonda: Od 1955. Informacije. godine kada je. prestao sa radom srez Tuzla i Sreski komitet SK Tuzla. izborne konferencije. informacija. Serije u fondu: 1. savjetovanja. srpski. hrvatski Pismo u građi: latinica. a teritorijalno pripada srezu Tuzla. izvještaji. Količina građe: 2 kut. Zapisnici 2. – 1966. analize. analiza. Ovakvo stanje ostaje do 1966. izvještaji 309 . analize.Sadržaj fonda: Fond se sastoji od zapisnika sa sastanaka OK. izvještaja. Serije u fondu: 1. izvještaje. Jezik u građi: bosanski. godine počinje sa radom Opštinski komitet SK Bosne i Hercegovine Lopare. Informacije. Anketni listovi Valorizacija fonda: 3 Fond može poslužiti za proučavanje partijske aktivnosti na području Opštine Lopare. Opštinski komitet Saveza komunista Bosne i Hercegovine Srebrenica Signatura fonda: BiH-ATKT/OK SKBiHSb Vremenski raspon građe: 1958. Konferencije i Sekretarijata. Zapisnici 2.5 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži zapisnike sa sjednica Opštinskog komiteta. anketnih listova članova i sl. Sekretarijata. zaključaka.

– 1962. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1955. Izvještaji Valorizacija fonda: 3 Fond može poslužiti za proučavanje partijske aktivnosti na području Opštine Bosansko Petrovo Selo. srpski. hrvatski Pismo u građi: latinica. kada je ukidanjem srezova. Zapisnici 2. prestao sa radom i srez Tuzla. hrvatski 310 . godine opština Srebrenica je sa naseljenim mjestima u svom sastavu. zapisnike i materijale sa izbornih konferencija osnovnih partijskih organizacija i Aktiva Saveza komunista. Jezik u građi: bosanski. godine kao opština sa naseljenim mjestima u svom sastavu pripao srezu Tuzla. Serije u fondu: 1. pripala srezu Tuzla (“Sl. 23/58) i tako je ostalo do 1966. Količina građe: 2 kut. Opštinski komitet Saveza komunista Bosne i Hercegovine Bosansko Petrovo Selo Signatura fonda: BiH-ATKT/OK SKBiHBPS Vremenski raspon građe: 1955. (0. godine Srebrenica kao opština sa naseljenim mjestima u svom sastavu teritorijalno pripada srezu Zvornik koji je od 1958. – Historijat stvaraoca fonda: Od 1955. list NR BiH” br.3 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži zapisnike sa sastanaka Opštinskog komiteta. Od 1958. srpski. godine. izvještaje o radu Komiteta itd.Valorizacija fonda: 3 Fond može poslužiti za proučavanje partijske aktivnosti na području Opštine Srebrenica. Jezik u građi: bosanski.

srpski. godine. Historijat stvaraoca fonda: Teritorijalnom podjelom federalne Bosne i Hercegovine na okruge. pripada Opštini Gračanica sreza Tuzla. kao mjesni odbor. Godine 1950.5 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži zapisnike sa sastanaka Sekretarijata Opštinskog komiteta. kao opština. kao naseljeno mjesto.Pismo u građi: latinica. hrvatski Pismo u građi: latinica. godine Petrovo Selo. godine. – 1962. revizione komisije. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1955. a 1955. pripada srezu Tuzla. srezove i područja mjesnih narodnih odbora. kao opština sa naseljenim mjestima u svom sastavu. Opštinski komitet Saveza komunista Bosne i Hercegovine Bratunac Signatura fonda: BiH-ATKT/OK SKBiHBr Vremenski raspon građe: 1950. sastanaka sa sekretarima osnovnih organizacija i sl. godine kada Bosansko Petrovo Selo. zapisnike sa konferencija.. Mjesni odbor Bosansko Petrovo Selo teritorijalno pripada srezu Gračanica Tuzlanske oblasti. Zapisnici OK Bratunac 2. pripalo je srezu Gračanica Dobojskog okruga. Količina građe: 3 knj. (0. zapisnike sa zajedničkih sastanaka OK Bratunac i Srebrenica. 1945. Serije u fondu: 1. pripada srezu Gračanica. Ovakvo stanje ostaje do 1962. Jezik u građi: bosanski. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja 311 . 2 kut. – 1966. Teritorijalnom podjelom BiH 1952. Zapisnici OK Srebrenica Valorizacija fonda: 3 Fond može poslužiti za proučavanje partijske aktivnosti na području Opštine Bratunac.

Opštinski komitet Saveza komunista Bosne i Hercegovine Lukavac Signatura fonda: BiH-ATKT/OK SKBiHLu Vremenski raspon građe: 1948. formiran je Srez Lukavac koji je pripadao Tuzlanskom okrugu i obuhvatao 21 mjesni odbor sa sjedištima u Banovićima. anketne listove članova SK itd.2 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži zapisnike sa sastanaka Mjesnog komiteta i Mjesnog narodnog odbora Lukavac i Puračić. a 1958. izvještaje. Historijat stvaraoca fonda: Zakonom o administrativno-teritorijalnoj podjeli NR Bosne i Hercegovine 1950. Zapisnici MK MNO Lukavac 2. Zapisnici OK Lukavac Valorizacija fonda: 3 Fond može poslužiti za proučavanje partijske aktivnosti na području Opštine Lukavac. Ovakvo stanje teritorijalne pripadnosti ostaje do 1966. srpski. zapisnike sa sastanaka osnovnih partijskih organizacija (OPO) na području ovog Komiteta. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1948. godine. Brijesnici Donjoj. hrvatski Pismo u građi: latinica. Bratunac kao opština sa naseljenim mjestima u svom sastavu teritorijalno pripada srezu Zvornik. – 1966. Količina građe: 4 kut. Bistarcu. – 1966. godine srezu Tuzla. – ? Historijat stvaraoca fonda: Nakon oslobođenja. 10/50). (1. Jezik u građi: bosanski. Godine 1955. Serije u fondu: 1. zapisnike Opštinskog komiteta. godine kada su ukinuti srezovi. godine Tuzlanskoj oblasti je pripadao srez Srebrenica a sjedište Sreskog narodnog odbora bilo je u Bratuncu kao mjesnom odboru (“Sl. programe. Zapisnici MK MNO Puračić 3. 1945.Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1950. list NR BiH” br. referate. 312 .

godine. 2 kut. Od 1948. pripada srezu Tuzla. Serije u fondu: 1. Dobošnici. (0. Bistarac Gornji. Lukavcu Muslimanskom. Smolućoj. formiranjem oblasti. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1955. analize. list NR BiH” br. srpski. gradove i opštine. Kalajevo i Brgule (“Sl. Zakonom o podjeli teritorije NR Bosne i Hercegovine na srezove. godine Lukavac. hrvatski Pismo u građi: latinica. izvještaji. pripada srezu Tuzla od 1955. Priluku. informacije. Knjige Valorizacija fonda: 3 Fond može poslužiti za proučavanje partijske aktivnosti na području Opštine Živinice. Modrac. Lukavac Srpski. kao Mjesni narodni odbor.. Količina građe: 2 knj. Kiseljaku. Lukavac fabrika. srezu Tuzla pripada gradska opština Lukavac sa sjedištem narodnog odbora gradske opštine u Lukavcu u koju ulaze Smoluća. a 1949. Seoni. do 1966. Turiji. kao opština sa naseljenim mjestima u svom sastavu. Informacije. Zapisnici 2. Konferencije i Plenuma. Sekretrijata. izvještaje. Šikulje. Puračiću. Tulovićima. – ? 313 . pripada srezu Tuzla Tuzlanske oblasti. godine.Devetaku. Tumarama i Vasiljevcima. godine kada su ukinuti srezovi. Kontrolne komisije (karakteristike i izvode iz evidencije članova). – 1966. Podgorju. Treštenici Srpskoj. Opštinski komitet Saveza komunista Bosne i Hercegovine Živinice Signatura fonda: BiH-ATK/OK SKBiHŽ Vremenski raspon građe: 1946. Huskići. analize 3. Orahovici Muslimanskoj.5 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži zapisnike sa sastanaka Opštinskog komiteta. Naselje koksara. Poljicu. Miričini. Lukavac Muslimanski. Gnojnici. zapisnike sa sastanaka osnovnih organizacija SK-a itd. 11/52). Crveno Brdo. 1952. Zagorje. Jezik u građi: bosanski. Lukavac.

Količina građe: 1 kut. list NR BiH” br. godine. hrvatski Pismo u građi: latinica. Zapisnici 2. referate. pripadaju Tuzlanskoj oblasti. Ovakva teritorijalna pripadnost ostaje nepromijenjena sve do 1966. godine kada su ukinuti srezovi. 1952. gradove i opštine. planove. Živinice. pripadaju srezu Tuzla Tuzlanskog okruga. materijale. a od 1950. Serije u fondu: 1. (0. pripada srezu Tuzla (“Sl. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1952. srezove i područja mjesnih narodnih odbora. godine. analize. sa tuzlanskim srezom. 11/52). 314 . kao opština sa naseljenim mjestima u svom sastavu. godine. Živinice. – 1964. – ? Historijat stvaraoca fonda: Zakonom o podjeli teritorije NR Bosne i Hercegovine na srezove. kao opština. kao mjesni odbor. Srebrenik. Informacije. list NR BiH” br. srpski. i takvo stanje ostaje sve do 1966. 17/55). informacije. informacije i sl. Jezik u građi: bosanski. godine kada su ukinuti srezovi. 1945. pripadaju srezu Tuzla.Historijat stvaraoca fonda: Zakonom o teritorijalnoj podjeli Federalne Bosne i Hercegovine na okruge.3 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži zapisnike sa sastanaka Opštinskog komiteta. Opštinski komitet Saveza komunista Bosne i Hercegovine Srebrenik Signatura fonda: BiH-ATKT/OK SKBiHS Vremenski raspon građe: 1954. izvještaji Valorizacija fonda: 3 Fond može poslužiti za proučavanje partijske aktivnosti na području Opštine Srebrenik. Zakonom o području srezova i opština u NR Bosni i Hercegovini (“Sl.

srpski. godine kada su ukinuti srezovi. Konferencije i osnovnih partijskih organizacija. planove rada itd. Mjesni komitet Orašje pripada Bosanskošamačkom srezu Tuzlanske oblasti. Količina građe: 2 knj. opšte spise. (0.3 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži zapisnike i djelovodne protokole Mjesnog i Opštinskog komiteta Orašje.Opštinski komitet Saveza komunista Bosne i Hercegovine Orašje Signatura fonda: BiH-ATKT/OK SKBiHO Vremenski raspon građe: 1950. 315 . Serije u fondu: 1. 1955. hrvatski Pismo u građi: latinica. godine. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1952. zapisnike. godine srezu Brčko. Knjige Valorizacija fonda: 3 Fond može poslužiti za proučavanje partijske aktivnosti na području Opštine Orašje. – 1966. 1 kut. 1950. a 1962. Jezik u građi: bosanski. kao opština. Zapisnici MK i OK 2.. godine postaje opština sreza Tuzla i tako ostaje do 1966. Teritorijalnim podjelama mijenjala se i pripadnost ovog Komiteta tako da je 1952. – ? Historijat stvaraoca fonda: Teritorijalnom podjelom NR Bosne i Hercegovine. Planovi rada 3. godine Orašje. pripadalo srezu Bosanski Šamac.

hrvatski Pismo u građi: latinica. Zakonom o području srezova i opština u NR Bosni i Hercegovini. Ovakvo stanje ostaje do 1966. opšte spise. pripadaju Mjesnom narodnom odboru sa sjedištem u Podžiocima. Zaključci. list NR BiH” br. izvještaj. Protokol Valorizacija fonda: 3 Fond može poslužiti za proučavanje aktivnosti ovoga Udruženja radnika na području Opštine Šekovići. Zapisnici Mjesnog i Opštinskog komiteta 2. Šekovići. list NR BiH” br. (0. srez Vlasenica – Tuzlanski okrug. godine. teritorijalno pripada Sarajevskoj oblasti. Godine 1955. izvještaje. godine pripadaju srezu Vlasenica kao Mjesni odbor (“Sl. 15/48). 17/55). djelovodni protokol Mjesnog i Opštinskog komiteta itd. srpski.3 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži zapisnike sa sastanaka Mjesnog i Opštinskog komiteta Šekovići. godine. Srez Vlasenica. kao selo. Serije u fondu: 1. srezove i područja mjesnih narodnih odbora. kao opština sa naseljenim mjestima u svom sastavu. godine kada su ukinuti srezovi. – 1966.Opštinski komitet Saveza komunista Bosne i Hercegovine Šekovići Signatura fonda: BiH-ATKT/OK SKBiHŠ Vremenski raspon građe: 1948. referate. Jezik u građi: bosanski. 1950. a 1948. Količina građe: 1 kut. Šekovići. zaključke. 316 . spise Kadrovske komisije. 1945. informacije 3. zapažanja. pripadaju srezu Tuzla (“Sl. informacije. – ? Historijat stvaraoca fonda: Zakonom o teritorijalnoj podjeli Federalne Bosne i Hercegovine na okruge. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1955.

1952. Godine 1962. gradove i opštine. Mezgraja. Atmačići. Jezik u građi: bosanski. Ravno Polje. godine. Janjari. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1955. kao Mjesni odbor. 1949. Serije u fondu: 1. list NR BiH” br. (0. – 1966. Zapisnici Rudničke konferencije i Rudničkog komiteta Valorizacija fonda: 3 Fond može poslužiti za proučavanje partijske aktivnosti na području Opštine Ugljevik. što ostaje do 1966. Ugljevik. Formiranjem oblasti. hrvatski Pismo u građi: latinica. Mezgraja-rudnik. Zakonom o područjima srezova i opština u NR Bosni i Hercegovini. Glinje i Bogutovo Selo (“Sl. kao opština sa naseljenim mjestima u svom sastavu. zapisnike sa sastanaka kadrovske komisije. pripada srezu Tuzla. list NR BiH” br. Zakonom o podjeli teritorije NR Bosne i Hercegovine na srezove. godine. 317 . – ? Historijat stvaraoca fonda: Teritorijalnom podjelom Federalne Bosne i Hercegovine. Političkog aktiva. Zapisnici OK i Političkog aktiva 2. do 1962. list NR BiH” br. pripada srezu Ugljevik u Tuzlanskom okrugu. 1945. Rudničke konferencije i Rudničkog komiteta itd. Ugljevik. Količina građe: 1 kut. godine. godine kada su ukinuti srezovi (“Sl. kao opština. Ugljevik. 11/52). Mjesni odbor Ugljevik pripada srezu Bijeljina u Tuzlanskoj oblasti. Ugljevik ostaje u srezu Bijeljina. Sekretarijata i osnovnih partijskih organizacija. ali kao opština u koju ulaze Ugljevik. Teritorijalnom podjelom NR Bosne i Hercegovine. 47/62). od 1955. 17/55 i 23/58). srpski.Opštinski komitet Saveza komunista Bosne i Hercegovine Ugljevik Signatura fonda: BiH-ATKT/OK SKBiHU Vremenski raspon građe: 1963.3 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži zapisnike sa sastanaka Opštinskog komiteta. pripada srezu Brčko (“Sl. godine.

– 1966. list NR BiH” br. (0. 23/58) sve do 1966. Zaključci.3 d/m) 318 . ukidanjem sreza Zvornik. (0. srpski. . Sekretarijata. Serije u fondu: 1. programi rada Valorizacija fonda: 3 Fond može poslužiti za proučavanje partijske aktivnosti na području Opštine Vlasenica. hrvatski Pismo u građi: latinica. informacije. godine. Vlasenica. – ? Historijat stvaraoca fonda: Teritorijalnom podjelom NR Bosne i Hercegovine 1955.1962. Zapisnici OK i Sekretarijata 2. Jezik u građi: bosanski. zaključke. godine. programe rada itd. Količina građe: 1 kut. kada srezovi prestaju sa radom. godine.Opštinski komitet Saveza komunista Bosne i Hercegovine Vlasenica Signatura fonda: BiH-ATKT/OK SKBiHV Vremenski raspon građe: 1958. Opštinski komitet Saveza komunista Bosne i Hercegovine Kalesija Signatura fonda: BiH-ATKT/OK SKBiHKa Vremenski raspon građe: 1958. informacije.3 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži zapisnike sa sastanaka Opštinskog komiteta. Količina građe: 1 kut. teritorijalno pripada srezu Tuzla (“Sl. a 1958. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1958. 17/55). pripada srezu Zvornik (“Sl. list NR BiH” br. kao opština sa naseljenim mjestima u svom sastavu.

23/58) i takvo stanje ostaje do 1966. materijale i uputstva SS Bosne i Hercegovine i SS Jugoslavije.Sindikati Savez sindikata Jugoslavije . kao mjesni odbori. materijale OVSS Tuzla i sindikalnih organizacija. fond može poslužiti za proučavanje partijske aktivnosti na području Opštine Kalesija. Valorizacija fonda: 4 Iako je fragmentaran. hrvatski Pismo u građi: latinica. godine. 17 kut. list NR BiH” br.Konferencije i Sekretarijata. Društva – Udruženja . 319 . Količina građe: 12 knj. Jezik u građi: bosanski. Kalesija je naseljeno mjesto u opštini Memići koja pripada srezu Zvornik (“Sl.Sadržaj fonda: Fond predstavlja samo fragment . ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1958. godine Kalesija Srpska i Kalesija Muslimanska.nekoliko zapisnika Opštinskog komiteta. Kalesija. – ? Historijat stvaraoca fonda: Od 1945. – 1966. pripadaju srezu Zvornik u Tuzlanskom okrugu. godine kada se ukidaju srezovi. (4. Godine 1958.. 1952. list NR BiH” br. pripada srezu Tuzla (“Sl. kao opština sa naseljenim mjestima u svom sastavu.Sresko vijeće Tuzla (Sresko sindikalno vijeće Tuzla i Opštinsko sindikalno vijeće Tuzla) Signatura fonda: BiH-ATKT/SSJ-SVT (SSVT i OSVT) Vremenski raspon građe: 1948. 11/52).5 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži zapisnike sa sjednica opštinskih vijeća i godišnjih skupština. gradove i opštine. Teritorijalnom podjelom NR Bosne i Hercegovine na srezove. srpski.

2. Mostaru Sarajevu i Tuzli prestaju sa radom do kraja juna mjeseca 1966. godine. list DFJ” br. – 1966. srpski. platne liste i dosijea zaposlenog osoblja itd. a da se postojeća arhiva preda opštinskim sindikalnim vijećima u sjedištu srezova ili Gradskom sindikalnom vijeću Sarajevo. Doboju. Republičko vijeće Saveza sindikata za Bosnu i Hercegovinu je na Petoj plenarnoj sjednici donijelo Odluku da sreska sindikalna vijeća i nadzorni odbori u Banjaluci. normativna akta i odluke. odobrava se osnivanje i rad Jedinstvenih sindikata radnika i namještenika Jugoslavije (JSRNJ) sa pravom djelatnosti na području DFJ (“Sl. hrvatski Pismo u građi: latinica. Akcioni odbori su formirani i u Tuzlanskom bazenu. Historijat stvaraoca fonda: Na osnovu Rješenja o odobrenju osnivanja Jedinstvenih sindikata radnika i namještenika. Serije u fondu: 1. jedne ili više srodnih grana privrede i društvenih službi. Jezik u građi: bosanski. godine. a konstituisan je u Beogradu na Prvoj opšte-zemaljskoj konferenciji radnika i namještenika Jugoslavije. godine. ovaj organ dobija naziv Sresko sindikalno vijeće Saveza sindikata Bosne i Hercegovine. 320 . ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1948. Zapisnici i materijali sa sjednica Opšta dokumentacija Uputstva Finansijska dokumentacija Valorizacija fonda: 3 Fond može poslužiti za proučavanje aktivnosti ovoga Udruženja radnika na području Tuzlanskog sreza. Bihaću. koje je donio Ministar unutrašnjih poslova 1945. 4. 1966. godine. 86/45). dok je Sreski odbor JSRNJ u Tuzli formiran krajem 1945. organizuju u sindikalne organizacije. završne račune. jedinstvena i dobrovoljna organizacija radničke klase Jugoslavije koja objedinjuje manuelne i intelektualne radnike. Nakon donošenja Zakona o ukidanju srezova. na osnovu Odluke prvog kongresa JSRNJ. Godine 1948. 3. a na sindikalnoj konferenciji u Sarajevu izabran je Zemaljski odbor Jedinstvenih sindikata radnika i namještenika.statističke izvještaje. Također. a ove se udružuju u Savez sindikata. masovna. je utvrđeno da se radnici i službenici. Kongres je donio Statut prema kome je Savez sindikata Jugoslavije klasna.

analize kadrova u sindikalnim organizacijama. raspise Republičkog vijeća SS Sarajevo.Sresko vijeće Brčko (Sresko sindikalno vijeće Brčko) Signatura fonda: BiH-ATKT/SSJ-SVBč (SSVBč) Vremenski raspon građe: 1956. list NR BiH” br. 1962. teritorijalno pripao srezu Tuzla (“Sl. neposredne zadatke sindikalnih organizacija.Sresko vijeće Brčko. Zakonom o područjima srezova i opština u NR Bosni i Hercegovini. – 1963.5 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži redovnu poštu. koja je preuzeta u Arhiv Tuzla. godine kada su formirani srezovi i to pod nazivom Sreski odbor sindikata službenika državnih organa i društvenih službi Brčko.Savez sindikata Jugoslavije . pa i građa. Serije u fondu: 1.. Od 1956. godine ukinut je srez Brčko i. 2 kut. datira od te godine jer je preuzeta od Sreskog sindikalnog vijeća Tuzla. 47/62). Zaključci i izvještaji 3. Opšta dokumentacija 2. Historijat stvaraoca fonda: Sresko sindikalno vijeće Brčko je radilo od 1945. izvještaje o zaposlenom osoblju u ustanovama. – 1963. Količina građe: 3 knj. uputstva Valorizacija fonda: 3 Fond može poslužiti za proučavanje aktivnosti ovoga Udruženja radnika na području Sreza Brčko. srpski. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: PrP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1956. zaključke sa sjednica. 321 . (0. pripreme i sprovođenje izbora itd. Jezik u građi: bosanski. Raspisi. hrvatski Pismo u građi: latinica. kao opština sa naseljenim mjestima u svom sastavu. godine radi pod nazivom Savez sindikata Jugoslavije .

Godine 1931. srpski. životu. Udruženje (Društvo) je organizovano radilo na pitanjima stručnog rada i usavršavanja položaja u društvu. godine stoji naziv Učiteljsko društvo sreza Tuzlanskog. Tako je osnovano Učiteljsko društvo okružja Dolnjotuzlanskog koje je djelovalo preko Skupštine. aprila 1905. hrvatski Pismo u građi: latinica. izvještaj Nadzornog odbora o pregledu društvene blagajne. rezoluciju Upravnog odbora. Dopisi 2. U zapisnicima sa sastanaka održanih 1922. prijedlog budžeta. godine i izabralo Privremeni odbor koji je na svojoj sjednici sastavio Pravilnik i sa potpisima prijavljenih članova poslao ga Zemaljskoj vladi na odobrenje. Količina građe: 3 knj.Sresko učiteljsko društvo u Tuzli* Signatura fonda: BiH-ATK/SUDT Vremenski raspon građe: 1905. druženju i ostalom što je bilo zajedničko pozivu učitelja i narodnog prosvjetitelja. Društvo je preko delegata učestvovalo na Glavnoj skupštini Jugoslovenskog učiteljskog udruženja Beograd. Knjige Valorizacija fonda: 2 Fond može poslužiti kao vrijedan izvor u proučavanju djelovanja i rada ovoga Društva na području Tuzlanskog sreza. učiteljstvo grada Dolnje Tuzle se okupilo 28. a sarađivalo je i sa svim društvima i bilo u toku opštih zbivanja. – ? Historijat stvaraoca fonda: Na osnovu građe koja čini ovaj fond evidentno je slijedeće: Uvidjevši potrebu za osnivanjem učiteljskog društva. Jezik u građi: bosanski. – 1935. (0. 322 . ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1905.3 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži 3 knjige zapisnika. godine Sresko učiteljsko društvo u Tuzli. Upravnog odbora i Nadzornog odbora. pojavljuje se naziv Jugoslovensko učiteljsko udruženje Sreskog društva u Tuzli. 1 fasc. a od 1923.. poziv za sjednicu i skupštinu itd. Serije u fondu: 1.

– 1941. (2. U toku svog rada.5 d/m) 323 . Valorizacija fonda: 2 Fond može poslužiti za proučavanje rada i aktivnosti ovoga Društva na području Tuzle. Dobrovoljno vatrogasno društvo Tuzla* Signatura fonda: BiH-ATKT/DVDT Vremenski raspon građe: 1883. Pored muzičke. 10. Količina građe: 12 knj. rad Društva “Njeguš’’ je zabranjen. Jezik u građi: bosanski. fotografije i sl. 10 kut.Srpsko pjevačko društvo “Njeguš’’ u Donjoj Tuzli* Signatura fonda: BiH-ATKT/SPD’’NJ’’DT Vremenski raspon građe: 1886. spiskove članova. 2 kut.3 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži zapisnike sa sastanaka Odbora Donjotuzlanskog srpskog crkvenog pjevačkog društva. godine pod nazivom “Donjotuzlansko pjevačko društvo’’. Građa je preuzeta od advokata Steve Milčića koji je bio član Društva. (0. srpski. programe proslava. hrvatski Pismo u građi: latinica. aprila 1941. Stvaranjem NDH. – 1941.. Društvo je uspješno radilo na njegovanju umjetničkog izvođenja crkvenih i svjetovnih pjesama. godine. Najveći dio sačuvanih dokumenata odnosi se na 1937. – 1983.. Društvo je imalo i dramsku sekciju. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1886. godinu kada je Društvo slavilo 50-godišnjicu postojanja. Količina građe: 2 knj. To je bilo prvo pjevačko društvo u Bosni i Hercegovini. a njegova imovina konfiskovana. Historijat stvaraoca fonda: Srpsko pjevačko društvo “Njeguš’’ osnovala je Srpska pravoslavna crkvenoškolska opština u Donjoj Tuzli 1886. Imalo je kraće prekide u radu zbog ratnih zbivanja ili nedostatka kadra i materijalnih sredstava.

Jezik u građi: bosanski. godine. Historijat stvaraoca fonda: Inicijativa i pripreme za osnivanje vatrogasnog društva u Tuzli potiču od 1879. godine). pismene pohvale. Opšta dokumentacija Zapisnici sa sjednica i skupština Spiskovi članstva Knjige Valorizacija fonda: 2 Fond može poslužiti za proučavanje rada i aktivnosti ovoga Društva na području Tuzle.). raspise. Pravila Dobrovoljne vatrogasne čete u Tuzli iz 1933. molbe za dodjelu materijalne pomoći Društvu. U određenim vremenskim periodima. srpski. planove rada. organizovanje vatrogasnih tečajeva. 3. 2. kada je Visoka zemaljska vlada donijela rješenje (br. njemački Pismo u građi: latinica. Kreke. Prvi Vatrogasni savez Bosne i Hercegovine osnovan je 1926. molbe za prijem u članstvo. organizovanje vatrogasnih vježbi. pa čak i za vrijeme ratova nije prekidalo rad. U sastavu Društva radile su i vatrogasne čete i industrijska vatrogasna društva (Fabrike sode. godine. Solane itd. godine u Brčkom. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1883.Sadržaj fonda: Fond sadrži Pravila iz 1883. zapisnike sa sjednica. DVD je u svim Historijskim periodima bilo aktivno. za sjedište Saveza određena je Tuzla. godine. 4. – 1983. a zvanična godina osnivanja i potvrda Statuta Društva je 1883. Zahvaljujući svojoj ulozi. 324 . spiskove članova. hrvatski. godine. program proslave prilikom otvaranja Sokolskog doma. Serije u fondu: 1. statut. zabava i proslave Dana vatrogastva. saradnja sa drugim društvima širom zemlje. izvještaje itd. Društvo je mijenjalo svoju strukturu. 4554/I od 13. a 1927. na Prvoj glavnoj skupštini. a shodno političkim i administrativnim prilikama. marta 1883.

statut. Zapisnici Valorizacija fonda: 3 Fond može poslužiti za proučavanje rada i aktivnosti ovoga Udruženja na području Tuzle. i Oblasni vatrogasni savez. Uslijed reorganizacije organa vlasti. informacije i izvještaje o saradnji sa drugim savezima širom zemlje. planove rada. podatke o požarima. Finansiran je iz budžeta Skupštine opštine Tuzla. godine.. godine. zapisnike sa sjednica Odbora i Skupštine. (4 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži izvještaje o radu. pa samim tim. prilozima i doprinosom od strane članova DVD. ukinut je Oblasni narodni odbor. Serije u fondu: 1. a 1959. dodjelu medalja. prijedloge za odlikovanja. 325 . raspise. poslovnik o radu. a Prva redovna skupština Sreskog vatrogasnog saveza Tuzla održana je februara mjeseca 1952. Raspisi i uputstva viših organa 3. Jezik u građi: bosanski. – 1979. obavještenja. godine djeluje kao Savez DVD sreza Tuzla. Od 1956. a upisan u registar 1969. godine. zapisnike sa osnivačkih skupština DVD-a i sreskih saveza (osnivanje pri fabrikama. Količina građe: 1 knj. Finansiran je dotacijama od strane Oblasnog narodnog odbora. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SAP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1950. Opšta dokumentacija 2. Historijat stvaraoca fonda: Oblasni savez DVD za Tuzlansku oblast formiran je 1950. dopise o takmičenjima vatrogasaca. – 1979. u pojedinim mjestima). organizovanje seminara i polaganja ispita za zvanje vatrogasca itd.Opštinski vatrogasni savez Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/OVST Vremenski raspon građe: 1946. Područje je bilo pokriveno mrežom sreskih vatrogasnih saveza. 17 kut. srpski. godine. hrvatski Pismo u građi: latinica. godine pokrenuta je inicijativa za formiranjem opštinskih vatrogasnih saveza. Opštinski vatrogasni savez Tuzla formiran je 1965. referate.

1945. a sarađivalo je i sa Jugoslovenskim društvom lovaca u Beogradu. 4. a za potpredsjednika Mehmedbeg Zaimović. Zapisnici Obavještenja.Sresko lovačko društvo “Konjuh” u Tuzli Signatura fonda: BiH-ATKT/SLD’’K’’T Vremenski raspon građe: 1945. (1 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži zapisnike sa skupština i sjednica. 3 kut. Jezik u građi: bosanski. Društvo je radilo i na očuvanju i izgrađivanju tekovina NOB-e. uputstva Razgraničenje lovišta Spiskovi članstva Valorizacija fonda: 3 Fond može poslužiti za proučavanje rada i aktivnosti ovoga Društva na području Tuzle.07. lovačke karte i dozvole za lov. obavještenja o zabrani lova pojedine divljači. Sresko lovačko društvo je bilo član Saveza lovačkih udruženja na području Bosne i Hercegovine sa sjedištem u Sarajevu. – 1955.. 2. Količina građe: 5 knj. godine. Društvo je također izabralo 8 članova užeg i 17 članova šireg Upravng odbora i 4 člana Nadzornog odbora. dopise vezane za razgraničenja državnih rezervatnih lovišta sa sreskim lovištima. 3. Na Skupštini je za predsjednika izabran Teufik Selimović. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1945. Kasnije je dobilo naziv Sresko lovačko društvo “Konjuh” u Tuzli. koji je bio glavna svrha. spiskove članova Društva i sl. Osim sporta. prihvaćena je inicijativa za obnavljanje Lovačkog udruženja čija je imovina stradala u ratnom vihoru i usvojen je naziv društva i to: Lovačko društvo “Konjuh” u Tuzli. Historijat stvaraoca fonda: Na Prvoj lovačkoj skupštini za grad i srez Tuzlu. Ovo Društvo je radilo pod upravom Okružnog fiskulturnog odbora. Serije u fondu: 1. srpski. koja je održana 08. hrvatski Pismo u građi: latinica. 326 . – 1955.

(10 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži dokumentaciju koja se odnosi na osnivanje “Udruženja’’ i carinsku i finansijsku dokumentaciju. Hamdija Čemerlić’’ Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/UPJ’’HČ’’T Vremenski raspon građe: 1992. godine. godine i egzistiralo je do 2004. knjigu osnovnih sredstava i uposlenih radnika.. Opšta dokumentacija 2. Finansijska dokumentacija 3.. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: PrP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1992. hrvatski Pismo u građi: latinica. Historijat stvaraoca fonda: Udruženje je osnovano početkom agresije na Bosnu i Hercegovinu 1992. 327 . Serije u fondu: 1. Količina građe: 21 knj. 2 kut. srpski. osnovne knjige evidencija.. – 2004. 22 fasc. Knjige Valorizacija fonda: 3 Fond može poslužiti za proučavanje rada i aktivnosti ovoga Udruženja. – 2004. 70 reg.Udruženje prijatelja Janje “Dr.. 6 blok. Jezik u građi: bosanski.

Rukopis vjerskog moralnog djela sa historijskim bilješkama. OZ 17 (Orijentalna zbirka Arhiva Tuzlanskog kantona) 328 . sig.

ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: (?) Historijat stvaraoca fonda: Od Odbora islamske vjerske zajednice Bijeljina 1981. popise djece za upise u mektebi iptidaije u Bijeljini i Janji. godine preuzeta je veća količina građe kojoj je prijetila opasnost od uništenja. Knjige Valorizacija fonda: 3 Građa je nepotpuna (fragmentarna) i predstavlja samo dio poslova kojima se bavio ovaj Odbor. Serije u fondu: 1. budžete i završne račune vakufa. odobrenja za ženidbu i udaju. (4 d/m) Sadržaj fonda: Građa fonda sadrži rodne listove. utvrđeno je da je to samo jedan dio građe koji je nastao u radu ovoga Odbora. popise mladića za regrutovanje. – 1962. platne liste vakufskih službenika. srpski. smrtovnice. 7 kut.matičara u Bijeljini itd. Jezik u građi: bosanski.VI VJERSKE ORGANIZACIJE Odbor islamske vjerske zajednice Bijeljina* Signatura fonda: BiH-ATKT/OIVZBi Vremenski raspon građe: 1864. Količina građe: 235 knj. Prilikom sređivanja i obrade. vjenčane listove. hrvatski Pismo u građi: latinica. ostavinske rasprave. Opšta dokumentacija 2. prijave o rođenjima i smrti. statističke izvještaje. vjeroučitelja i imama . Finansijska dokumentacija 3.. 329 . podatke o izvršenim vakcinacijama stanovništva.

330 . potčinjeni Vakufskoj komisiji u Sarajevu. augusta 1894. Opšta dokumentacija 2. – 1949. kao vijećajuća i zaključujuća oblast. statističke izvještaje. Medžlis je imao zadatak da istražuje i vodi evidencije cijelog vakufskog imanja u kotaru. urudžbene zapisnike. Protokoli Valorizacija fonda: 3 Građa fonda može poslužiti kao izvor za izučavanje djelovanja i rada ove vrste institucije na području Tuzle. Uzimajući u obzir molbe i želje muhamedanskoga pučanstva. učestvuje pri izdavanju vakufskih zgrada pod zakup i da vrši nadzor nad vakufskim upraviteljima i ostalim vakufskim službenicima. vrši nadzor nad svim džamijama i vakufskim zgradama. Količina građe: 15 knj. statistiku mekteba. – 1949. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: nesređen Dostupnost: ograničena Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1909. kao organi za informacije i posredovanja za upravu muhamedanskih vakufskih dobara.. 1884. zapisnike sa sjednica. Medžlisi su. okružnice. postoji Zemaljsko vakufsko povjerenstvo u Sarajevu. za nadzor pojedinih vakufa u BiH i za upravu bosanskohercegovačke zemaljske vakufske zaklade. Jezik u građi: bosanski. buždete džamija. u svakom okružnom i kotarskom mjestu. srpski. Historijat stvaraoca fonda: Na osnovu Naredbe Zemaljske vlade za BiH o postavljenju privremenih vakufskih komisija u kotarima. protokole i sl. 1894.Vakufsko-mearifsko povjerenstvo Tuzla* Signatura fonda: BiH-ATKT/VMPT Vremenski raspon građe: 1909. godine Zemaljska vlada za BiH izdaje Naredbu o vakufskoj upravi u BiH (“Glasnik zakona i naredaba za BiH” od 1. 37 kut. godine. (7 d/m) Sadržaj fonda: Građa fonda sadrži opštu arhivu. Zapisnici sa sjednica 3.godine) na osnovu koje. postavljen je kotarski vakufski medžlis pod predsjedništvom kadije. Serije u fondu: 1.

kao predsjednika. 74-XVI od 31. 331 . kao i njihov djelokrug i nadležnost. i mutevelije. novine Kraljevine Jugoslavije” br. Sastav ovih organa. godine izdaje previšnje rješenje o Statutu za autonomnu upravu islamskih vjerskih. vakufskih i mearifskih poslova u BiH na osnovu kojeg organi vakufsko-mearifske uprave su: džematske skupštine. Zakonom o Islamskoj vjerskoj zajednici Kraljevine Jugoslavije navode se organi zajednice i to: džematski medžlis. Zemaljsko vakufsko povjerenstvo sastojalo se od predsjednika. 1909. Godine 1930. Ulema medžlis u Sarajevu i Skoplju. i četiri člana. donesen 1947. četvorice članova medžlis uleme. kao upravitelji pojedinih vakufa. džematski medžlisi. marta 1936. tajnika. (0. novine Kraljevine Jugoslavije” br. Godine 1959. a u vakufsko-imovinskom pogledu Vakufsko-mearifski sabor sa svojim Saborskim odborom i Vakufskom direkcijom. nazivi organa i hijerarhija Ustava iz 1936. godine (“Sl. Godine 1936. jednoga muderisa ili hodže jedne škole kotarskoga mjesta. postoje kotarska vakufska povjerenstva koja se sastoje od šerijatskog sudije.i Zemaljsko vakufsko ravnateljstvo u Sarajevu. kotarska povjerenstva. protokole i urudžbene zapisnike. i dvojice muhamedanskih odličnika kotara kao članova. kao izvršujuća oblast. mijenjan je nekoliko puta. a naročita izborna tijela su kotarske skupštine i okružni izborni odbori. kralj Aleksandar I je proglasio Zakon o Islamskoj vjerskoj zajednici na osnovu kojega svi muslimani u Kraljevini Jugoslaviji sačinjavaju jednu samostalnu islamsku vjersku zajednicu pod Reis-ul-ulemom kao vrhovnim vjerskim starješinom (“Službene novine Kraljevine Jugoslavije” januara mjeseca 1930. kao predsjednika. Ulemamedžlis. Imamat džemata Tuzla* Signatura fonda: BiH-ATKT/IDžT Vremenski raspon građe: 1911. vakufskoga nadzornika. godine. sabor i saborski odbor. 2 kut. ali je potvrđena struktura. Glavni i Džematski imam. novembra 1936.. U svim kotarskim mjestima. – 1943.8 d/m) Sadržaj fonda: Građa fonda sadrži opštu arhivu. Njima su potčinjena kotarska vakufska povjerenstva. U vjerskom i vjersko-prosvjetnom pogledu. IVZ su predstavljali: Reis-ul-ulema. godine. imama jedne tamošnje džamije. godine). saborskim odborima i vakufskim direkcijama i Reis-ul-ulema u Sarajevu sa svojim užim i širim Savjetom (“Sl. Najviši organ uprave je Ulema-medžlis koji se sastoji od reis-ul-uleme. Količina građe: 12 knj. propisani su Ustavom IVZ koji je objavljen 05. Vakufsko-mearifski sabor u Sarajevu i Skoplju sa svojim organima. Ustav IVZ. a svi moraju boraviti u Sarajevu. kao organi za pojedine kotare. novim Ustavom se objedinjuju kompetencije ustanova u jednu – Starješinstvo IVZ na području jedne republike. 256LXIV). prijave za prelazak na Islam. osim u Sarajevu. Franjo Josip I.godine). dvojice sudija Vrhovnog šerijatskog suda i po dvojice muhamedanskih odličnika iz svakog od šest okružja zemlje. sresko vakufskomearifsko povjerenstvo. Sresko vakufsko-mearifsko povjerenstvo sa područnim mutevelijama i Džematski medžlis.

332 . mostarski. kotarska povjerenstva. Ustavom IVZ Kraljevine Jugoslavije regulisan je djelokrug rada i organi IVZ (Sl. banjalučki. Opšta dokumentacija 2. Tuzlanski izborni okrug obuhvatao je srezove (povjerenstva): tuzlanski. srebrenički. Za svaki džemat. kao predsjednika. tuzlanski. podrinski. Područje Ulema-medžlisa u Sarajevu je imala 6 izbornih okruga i to: sarajevski. vakufskih i mearifskih poslova u BiH na osnovu kojeg organi vakufsko-mearifske uprave su: džematske skupštine. kladanjski. Knjige Valorizacija fonda: 3 Građa fonda može poslužiti kao izvor za izučavanje djelovanja i rada ove vrste institucije na području Tuzle. godine na osnovu rješenja Gradskog narodnog odbora Tuzla.Serije u fondu: 1. gračanički. zvornički. brčanski. godine izdaje previšnje rješenje o Statutu za autonomnu upravu islamskih vjerskih. Najviši organ uprave je Ulema-medžlis koji se sastoji od reis-ul-uleme. kojeg je 1930. 1909. – 1949. Imamat džemata u Tuzli prestao je sa radom 1949. novine Kraljevine Jugoslavije br. godine proglasio kralj Aleksandar I. novembra 1936. gradačački. godine). Ulema-medžlis je postavljao po jednog džematskog imama (u većim džematima. loznički. vlasenički.godine). U Tuzli su sa Imamatom u službenom poslovanju bili usko vezani rudnici Kreka i Solina i Bušotina za naftu u Simin Hanu. jer je u istima bilo zaposleno oko 2/3 radnika islamske vjeroispovijesti. i četiri člana. srpski. a naročita izborna tijela su kotarske skupštine i okružni izborni odbori. Ulema-medžlis imenuje glavnog imama koji vrši neposredni nadzor nad džematskim imamima za područje jednog ili više džemata (broj glavnih imama i njihovo područje djelovanja određuje Ulema-medžlis u sporazumu sa Vakufsko-mearifskim saborom). bijeljinski. gdje je bila potreba. postavljao mu se još jedan ili više pomoćnika) koji je vršio sve vjerske funkcije u džematu. Na osnovu Zakona o Islamskoj vjerskoj zajednici. bihaćki i travnički. džematski medžlisi. Također. jadarski i osječki. 256-LXIV od 05. maglajski. Jezik u građi: bosanski. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: nesređen Dostupnost: ograničena Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1911. svi muslimani u Kraljevini Jugoslaviji sačinjavaju jednu samostalnu Islamsku vjersku zajednicu pod Reis-ul-ulemom kao vrhovnim vjerskim starješinom (“Službene novine Kraljevine Jugoslavije” januara mjeseca 1930. Historijat stvaraoca fonda: Franjo Josip I. sabor i saborski odbor. a svi moraju boraviti u Sarajevu.

VII ZBIRKE Orijentalna zbirka* Signatura zbirke: BiH-ATKT/OZ Vremenski raspon građe: 1578. 6 kut. 4. potiču iz vremena Osmanske uprave. čifčijski i kupoprodajni ugovori Rukopisi Pisma Štampane knjige Defteri Valorizacija zbirke: 1 Dokumenti ove Zbirke odnose se na šire Tuzlansko područje. 9. arzuhale. deftere. 3. bujruldije.. Berati. Količina građe: 8 knj. godine. uglavnom. 7. jed.. te mogu poslužiti kao vrijedan izvor u proučavanju historije ovoga kraja. zbirka je sređena prema vrsti dokumenata tako da postoji 8 333 . Serije u zbirci: 1. čifčijski i kupoprodajni ugovori. (390 inv. u periodu od 1954. fermane.) (2 d/m) Sadržaj zbirke: Zbirka sadrži berate. pisma. do 1972. poklonima i fotokopiranjem originala iz Orijentalnog instituta Sarajevo i Jugoslovenske akademije znanosti i umjetnosti Zagreb. koji su sakupljani i obrađeni u Arhivu. 8. 6. štampane knjige i fotokopije raznih dokumenata. tapije. Godine 1980. arzuhali Sidžili Rješenja šerijatskih sudova Fotokopije dokumenata Tapije. 8 fasc. i odnose se na područje sjeveroistočne Bosne. Jezik u građi: osmanski Pismo u građi: arapsko Arhivistička informativna pomagala: AI Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Historijat stvaraoca zbirke: Orijentalna zbirka je nastala otkupom dokumenata. a dokumenat iz 1645. godine.. Najstariji rukopis datira iz 1578. rješenja šerijatskih sudova. fermani. godine. 2. potvrde. 5. – 1936. sidžile. Mnogi dokumenti su obrađeni i prezentirani u stručnim časopisima zahvaljujući arhivisti-orijentalisti Šabanu Hodžiću.

Količina građe: 71 kut. bujruldije. tapije. Sreska komisija za hronike je veliki dio istraživačkog rada povjerila tuzlanskom 334 . sadrži i materijale koje je Opštinski odbor Tuzla koristio u izradi Hronologije radničkog pokreta. fermani. 2. Jezik u građi: bosanski. kupoprodajni ugovori.3 d/m) Sadržaj zbirke: Zbirka sadrži originalne dokumente i fotokopije koji se odnose na rad i razvoj radničkog pokreta na prostoru sjeveroistočne Bosne. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AI Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Historijat stvaraoca zbirke: U želji da se što cjelovitije obradi historija radničkog pokreta Tuzlanskog bazena. 5. čestitke. 4. 3. godine. Također. razni rukopisi. sreske društveno-političke organizacije su.. Serije u zbirci: 1. Radnički pokret KPJ Omladinski pokret Sudovi NDH Ustaška nadzorna služba Valorizacija zbirke: 3 Dokumenti ove Zbirke odnose se na područje sjeveroistočne Bosne i mogu poslužiti kao vrijedan izvor u proučavanju historije ovoga kraja. prikupljale građu iz perioda 1878. Radnički pokret i narodnooslobodilačka borba u sjeveroistočnoj Bosni* Signatura zbirke: BiH-ATKT/RPiNOBSB Z Vremenski raspon građe: 1920. pisma.1945. srpski. vakufname. berati. 49 sv. sidžili. hrvatski Pismo u građi: latinica. pozivi. preko komisija za hronike. (8417 dok. fotokopije i štampane knjige i brošure.) (11. Dokumenti ove Zbirke su mikrofilmovani i digitalizovani.inventarnih knjiga i to: rješenja šerijatskih sudova. – 1945.

sredio i razgraničio građu u 19 ukoričenih svezaka. 12. spiskovi skojevaca. – 1948. pisma. izvještaji. Ustašku nadzornu službu (UNS). Institutu za radnički pokret Sarajevo. pisma. SKOJ Tuzle i sjeveroistočne Bosne Signatura zbirke: BiH-ATK/SKOJTiSB Z Vremenski raspon građe: 1941. Serije u zbirci: 1. Centralni komitet SKOJ-a Pokrajinski komitet SKOJ-a za BiH Oblasni komitet SKOJ-a za istočnu Bosnu Okružni komitet SKOJ-a za Tuzlu Okružni komitet SKOJ-a za Birač Okružni komitet SKOJ-a za Majevicu Okružni komitet SKOJ-a za Trebavu i Posavinu Sreski komitet SKOJ-a Mjesni komitet SKOJ-a Tuzla Aktivi SKOJ-a Brigadni komiteti SKOJ-a Okružni odbor USAOBiH za Okrug Tuzlanski Memoarska građa Brošure. narodnooslobodilačke odbore. (499 dok. potjernice. leci. a rad na daljem prikupljanju ove građe predstavlja jedan od važnih zadataka ove ustanove. 11. omladinski pokret. prilozi Fotografije 335 . Vojnoistorijskom institutu Beograd. letke. referati. 15. Muzeju revolucije Sarajevo. sudove NDH. prepisa i kseroks-kopija dokumenata koji su se nalazili u Arhivu CK SKJ Beograd. Dokumenti su mikrofilmovani i digitalizovani. razvrstana na organizacione jedinice i sadrži dokumente koji se odnose na radnički pokret. koji je prikupio. njemačke jedinice i slično. 10. proglase. 4. 14. Količina građe: 7 kut. Muzeju istočne Bosne Tuzla itd.revolucionaru i publicisti Milanu Gavriću. Tako je zbirka nastala prikupljanjem originala. sjećanja.. četničke formacije. ustaške formacije. / 1972. 5. 6. 9. Arhivu BiH Sarajevo. anketni upitnici članova SKOJ-a.. sjećanja.5 d/m) Sadržaj zbirke: Zbirku čine originali i kopije dokumenata koji govore o razvoju i djelovanju SKOJ-a u Tuzli i okolini. 3. 7. fotografije itd. 8.) (1. spiskovi skojevaca poginulih u NOR-u. Godine 1963. masovne društvene organizacije. Arhiv grada Tuzle je istu preuzeo od Komisije za hronike. KPJ. vojne formacije NOVJ. ustašku i četničku štampu. 13. Gradsko poglavarstvo Tuzla. 2. Također je čine i materijali koje je Opštinski odbor koristio za pisanje historije SKOJ-a. zatvore i logore. Građa ove Zbirke je zavedena u analitički inventar. Arhivu CK SKBiH Sarajevo.

Serije u zbirci: 1. i zavedena kao posebna organizaciona jedinica (43) u inventarnu knjigu “Radnički pokret i NOB’’. 1972. hrvatski Pismo u građi: latinica. srpski. izvještaji. Aktivi SKOJ-a. Napomena: Građa je digitalizovana. Memoarska građa. Jezik u građi: bosanski. pomoć narodu u hrani i sjemenu. izvještaji. PK SKOJ-a za BiH. Odjeljenje za trgovinu. fotografije itd.Valorizacija zbirke: 3 Dokumenti ove Zbirke odnose se na područje sjeveroistočne Bosne i mogu poslužiti kao vrijedan izvor u proučavanju historije ovoga kraja. Oblasni narodnooslobodilački odbor za istočnu Bosnu Signatura zbirke: BiH-ATKT/OBNOOIB Z Vremenski raspon građe: 1943. obavještenja 2. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Historijat stvaraoca zbirke: Na inicijativu Odbora za pisanje historije SKOJ-a. Majevicu. – 1946. pri Komisiji za historiju Sreskog komiteta SK BiH Tuzla. a čine je originali i kopije dokumenata koji govore o razvoju i djelovanju SKOJ-a u Tuzli i okolini. Količina građe: 3 fasc. referati. industriju i zanatstvo 336 . Odjeljenje za narodno zdravlje i socijalno staranje 3. Građa je razvrstana na 15 jedinica: CK SKOJ-a. osnivanje i rad Poljoprivredne škole u Slavinovićima. leci. Birač. godine nastala je Zbirka građe SKOJ-a Tuzle i sjeveroistočne Bosne. Trebavu i Posavinu. oblasni i okružni komiteti SKOJ-a za Tuzlu. politička i privredna zbivanja u pojedinim srezovima. istočnu Bosnu. Sreski i Mjesni komitet SKOJ-a Tuzla. spiskovi skojevaca.2 d/m) Sadržaj zbirke: Zbirka sadrži dokumentaciju koja se odnosi na Odsjek poljoprivrede. (1. Uputstva. brošure.

školstva. Brčko. a Tuzlanski: Bijeljina. hrvatski Pismo u građi: latinica. – 1944. zaštiti stanovništva. Sarajevo. godine kao najviši organ vlasti na oslobođenoj teritoriji istočne Bosne. Gračanica.6 d/m) Sadržaj zbirke: Zbirka sadrži dokumente koji se odnose na rad Povjerenstva za “ponovu’’ koje se bavilo pitanjima konfiskacije jevrejske i srpske imovine. Sarajevski su činili rsezovi: Čajniče. Historijat stvaraoca zbirke: Oblasni NOO za istočnu Bosnu formiran je 03. organizacijom i djelovanjem sudstva.09.Valorizacija zbirke: 2 Zbirka nije cjelovita. Rogatica. Zenica. poljoprivrede itd. Oblasni NOO za istočnu Bosnu imao je pod svojom upravom dva okruga: sarajevski i tuzlanski. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AI Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca zbirke: 1944. ali i na teritoriji Tuzlanske oblasti. Fojnica. uspostavljanju saobraćajnih veza. (0. dobro je sačuvana i pruža mogućnosti za proučavanje izgradnje aparata državne vlasti u Bosne i Hercegovine. Valorizacija zbirke: 3 337 . Vlasenica i Zvornik. Srebrenica. Pod jurisdikcijom Oblasnog NOO nalazili su se okružni.1944. Tuzla. Gradačac. Visoko i Višegrad. Bavio se svim vidovima organizacije i funkcionisanja vlasti na svojoj teritoriji a naročito: snabdijevanjem stanovništva i vojske namirnicama. godine na osnovu Zakona o administrativno-teritorijalnoj podjeli NR Bosne i Hercegovine i Zakona o izboru i radu privrednih oblasnih narodnih odbora i o načinu prenosa nadležnosti na NOO. Foča. Gradsko poglavarstvo Tuzla* Signatura zbirke: BiH-ATKT/GPT Z Vremenski raspon građe: 1941. Oblasni NOO za istočnu Bosnu prestao je sa radom u aprilu mjesecu 1949. Građa sadrži vrijedne podatke za razne istraživačke teme. Doboj. gradski i seoski narodnooslobodilački odbori. sreski. Maglaj. Jezik u građi: bosanski. Kladanj. Količina građe: 2 fasc. srpski. – 1949. obnovom privrede. Žepče.

Jezik u građi: bosanski. projekat škole u Goricama.) Dokumentacija iz perioda Kraljevine SHS (89 dok. srpski. popise imovine. godine. 4. u svom djelokrugu rada imalo sve upravne poslove na teritoriji Tuzle. Serije u zbirci: 1. ali i historije ovoga kraja. Gradsko poglavarstvo u Tuzli je prestalo sa radom oslobođenjem Tuzle od strane jedinica NOVJ 1944.) Dokumentacija iz perioda Kraljevine Jugoslavije (132 dok. Gradsko poglavarstvo Brčko* Signatura zbirke: BiH-ATKT/GPBč Z Vremenski raspon građe: 1878. jer se kroz dokumente može pratiti rad i postupak ovog resora sa imovinom jevrejskih porodica iz Tuzle koje su tokom rata odvedene u logor. Djelovalo je u sastavu organa Velike Župe “Usora i Soli”.) 338 . poreske prijave. zapisnike sa sjednica članova Općinske uprave. prijedloge planiranja budžeta.Dokumenti ove Zbirke mogu poslužiti kao vrijedan izvor u proučavanju djelovanja i rada ovog Poglavarstva. Za svoj rad ovo Povjerenstvo je bilo odgovorno Glavnoj riznici u Zagrebu. razne račune. personalnu upravu.) Dokumentacija iz perioda NOR-a (6 dok. završne račune itd. dozvole za otvaranje privatnih radnji. od broja 6395 – 6640). stvaranjem NDH. 3. Dokumentacija iz perioda austrougarske uprave (7 dok. molbe za unapređenja i dodjelu penzije. kao i postupak sa imovinom jevrejskih porodica odvedenih u logor. cjenovnike. hrvatski Pismo u građi: latinica. (2 d/m) Sadržaj zbirke: Zbirku čine dokumenti koji se odnose na polise osiguranja. 2. Dokumenti se odnose na rad “Povjerenstva za ponovu” koje se bavilo pitanjima konfiskacija jevrejske i srpske imovine. Ova Zbirka je uvedena kao posebna jedinica (serija) u inventarnu knjigu Radnički pokret i NOB (jedinica 75. Količina građe: 5 kut. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Historijat stvaraoca zbirke: Gradsko poglavarstvo u Tuzli je od 1941. godine. – 1945.

Ista je sređena i pristupačna za korištenje. Valorizacija zbirke: 3 Po svom sadržaju ova Zbirka može poslužiti kao vrijedan izvor u proučavanju zemljišnog fonda. ali pod novim nazivom Opštinsko poglavarstvo Brčko. Ovakvo stanje se nije promijenilo sve do kraja narodnooslobodilačkog rata kada.3 d/m) Sadržaj zbirke: Zbirka se sastoji od 200 tapija iz 1886. Jezik u građi: bosanski. a Gradsko poglavarstvo Brčko je zadržalo ranije kompetencije.Valorizacija zbirke: 3 Dokumenti ove Zbirke mogu poslužiti kao vrijedan izvor u proučavanju historije ovoga kraja. godine. Gradsko poglavarstvo 2. Količina građe: 1 knj. Opštinsko poglavarstvo Historijat stvaraoca zbirke: Austrougarskom okupacijom Bosne i Hercegovine. sve kompetencije Opštinskog poglavarstva preuzima Opštinski narodni odbor Brčko. Jezik u građi: bosanski. (tapije) (0. gradska poglavarstva su bila vrhovna upravna vlast u gradovima i bavila su se svim sferama političkog i društvenog života. Direktno su bila podređena kotarskim nadstojnicima. formiranjem nove vlasti. ćirilica 339 . srpski. godine izdatih fizičkim licima na zemljište sa područja Gradačca. Kotarski ured Gradačac Signatura zbirke: BiH-ATKT/KUGd Z Vremenski raspon građe: 1886. hrvatski Pismo u građi: latinica. hrvatski Pismo u građi: latinica. srpski. Nastankom Kraljevine SHS ostala je ista teritorijalno-upravna podjela samo sa novim nazivima. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Promjene naziva stvaraoca zbirke: 1. 1878.

(0. Količina građe: 1 kut. srpski. spise koji se odnose na spor u materijalnim stvarima. – 1919. godine u Tuzli je radilo Okružno i Kotarsko narodno vijeće. (0. hrvatski Pismo u građi: latinica. Količina građe: 1 fasc. oglase i proglase izdate za vrijeme rada Narodnog vijeća. Jezik u građi: bosanski. račune.Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Narodno vijeće Tuzla Signatura zbirke: BiH-ATKT/NVT Z Vremenski raspon građe: 1917. Valorizacija zbirke: 3 Iako građa Zbirke nije potpuna. telegrame i dopise upućene Gradskom kotarskom uredu za Kotarsko Narodno vijeće. Vijesnik naredaba itd.3 d/m) 340 . Sačuvani su samo dijelovi građe koju čine opšta arhiva. – 1908. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Historijat stvaraoca zbirke: U periodu od 1917.” Tuzla Signatura zbirke: BIH – ATKT/Z”PIPAOO” T Vremenski raspon građe: 1879. do 1919. može poslužiti kao pomoćni izvor u proučavanju rada ovoga Vijeća na uskom području lokalne uprave. Zbirka prevoda “Ispisa iz povjerljivih arhiva Okružne oblasti u Tuzli 1879. rad Narodne kuhinje i Društva za pomoć sirotinji i porodicama siromašnih vojnika u Tuzli.4 d/m) Sadržaj zbirke: Zbirka sadrži spiskove izdate hrane u narodnim kuhinjama I i II u Tuzli.. dopise Okružnog odbora Narodnog vijeća. – 1908. novčanu knjigu Vojnog oblasnog skladišta. Pravila “Društva za pomoć sirotinje i porodica siromašnih vojnika u Tuzli’’.

Sadržaj zbirke: Zbirka sadrži prevode ispisa dokumenata izdvojenih iz Prezidijalne arhive Okružne oblasti u Tuzli. srpski. Jezik u građi: latinski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: sređen Dostupnost: bez ograničenja 341 . srpski. hrvatski Pismo u građi: latinica. hrvatski Pismo u građi: latinica. – 1871. Jezik u građi: bosanski. Jezik u građi: bosanski. prof. Sadržaj zbirke: Zbirka sadrži jednu knjigu (400 stranica) ali samo u digitalnom obliku. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: sređen Dostupnost: bez ograničenja Domovnica Imamata džemata Bašigovci Signatura zbirke: BIH – ATKT/DIDžBš Z Vremenski raspon građe: 1930. Sadržaj zbirke: Zbirka sadrži jednu knjigu pisanu na latinskom jeziku. – 1931. U knjizi su upisani podaci o rođenju i smrti mještana. Prevode ispisa sa njemačkog jezika uradio je Vojislav Bogičević. Količina građe: 1 knj. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: CD Stepen sređenosti: sređen Dostupnost: ograničena Ljetopis Katoličkog samostana Tuzla Signatura zbirke: BIH – ATKT/LJKST Z Vremenski raspon građe: 1809. Količina građe: 1 knj.

iz zaplijenjene četničke arhive. srpski. povlačenja jedinica. Jezik u građi: bosanski. 342 . ali samo u digitalnom obliku. Količina građe: 2 knj. – 1945. – 2006. arhive ustaške nadzorne službe. raznih jedinica NOVJ itd. latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: nesređen Dostupnost: ograničena Mikroteka* Signatura zbirke: BiH-ATKT/MT Z Vremenski raspon građe: 1941. kao i zapisnike odborskih sjednica.2 d/m) Sadržaj zbirke: Zbirka sadrži fotokopije dokumenata koji se odnose na rad Uprave Gajretovog konvikta Tuzla i Glavnog odbora “Gajreta” Sarajevo. Količina građe: 17 mikrofilm. srpski. letke. (1233 mikrosnimka) Sadržaj zbirke: Zbirka sadrži mikrosnimke dokumenata koji se odnose na vojne operacije. – 1932. hrvatski Pismo u građi: latinica.Ljetopis Javne ustanove Osnovna muzička škola Tuzla Signatura zbirke: BIH – ATKT /LJOMŠT Z Vremenski raspon građe: 1994. Sadržaj zbirke: Zbirka sadrži dvije knjige. izvještaje. proglase i sl. (3. Količina građe: 9 kut.. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: CD Stepen sređenosti: sređen Dostupnost: ograničena Kulturno-prosvjetno društvo “Gajret” u Tuzli Signatura zbirke: BIH – ATKT/KPD”G”T Z Vremenski raspon građe: 1907. naređenja. Jezik u građi: bosanski. hrvatski Pismo u građi: ćirilica.

a čine je mikrofilmovi dokumenata Vojnoistorijskog instituta Beograd koji se odnose na teritoriju Tuzle i okoline iz vremena Drugog svjetskog rata. Drinski korpus (47 mikrosnimaka). zanatstvo.Valorizacija zbirke: 3 Dokumenti ove Zbirke odnose se na šire Tuzlansko područje i mogu poslužiti kao vrijedan izvor u proučavanju historije ovoga kraja. Serije u zbirci: 1. Srbijanski korpus (39 mikrosnimaka). te tako imamo fotografije koje prikazuju političke manifestacije. Majevički korpus (62 mikrosnimka). radničku i društvenu samoupravu. Istaknuti dio Vrhovne komande (86 mikrosnimaka) Ustaška nadzorna služba (764 mikrosnimka). Trebavski odred (22 mikrosnimka). hrvatski Pismo u građi: latinica. srpski. 636 ratni per. – 1995. industriju. Vrhovna komanda (59 mikrosnimaka). To su mikrofilmovi dokumenata: Trećeg korpusa NOVJ.. školstvo i narodno prosvjećivanje. Stara Tuzla Radnička samouprava Industrija Poljoprivreda 343 . Istaknuti dio štaba Vrhovne komande Jugoslovenske vojske u otadžbini za Sandžak. Fotografije* Signatura zbirke: BiH-ATKT/FTG Z Vremenski raspon građe: 1873. a odnose se na: Četnička arhiva (95 mikrosnimaka). Mikrosnimci su uvedeni u knjigu analitičkog inventara “Radnički pokret i NOB”. Mikrofilmovi četničke arhive sadrže 1233 mikrosnimka. Jezik u građi: bosanski. prirodne ljepote. borce NOR-a itd. 4. Sadržaj zbirke: Zbirka sadrži fotografije na kojima je predstavljen razvoj Tuzlanskog bazena. 3. građevinarstvo. 2. raznih jedinica NOVJ. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: ograničena upotreba Historijat stvaraoca zbirke: Mikroteka Arhiva predstavlja dio građe Radničkog pokreta i NOB-a. poljoprivredu. kulturu. Količina građe: 3665 fotogr. Crnu Goru i Bosnu i Hercegovinu (32 mikrosnimka). Ozrenski korpus (27 mikrosnimaka). zaplijenjene četničke arhive i ustaške nadzorne službe (UNS).

Razvrstana je tematski na serije. 23. 16. Stara štampa. 19. 15. 14. 17. 7. 11. Jezik u građi: bosanski. – 1983. 6. 21. 22. uglavnom.5. Količina građe: 3 kut. 13. hrvatski Pismo u građi: latinica.slijeganje terena Nova Tuzla Revolucionarni radnički pokret Narodnooslobodilačka borba Ratni zločini Političke organizacije Fotografije mjesta u okolini Tuzle Portreti Narodno pozorište Tuzla Pionirsko pozorište Tuzla Fotografije boraca “16. srpski. (1. 9. ali i pojedinih ličnosti. 20. 10. poklonima. 18. muslimanske brigade’’ Ostalo Valorizacija zbirke: 3 Fotografije ove Zbirke odnose se na područje sjeveroistočne Bosne i mogu poslužiti kao vrijedan izvor u proučavanju historije ovoga kraja. izdvajanjem iz preuzetih fondova i slično. 12. Posebnu seriju ove Zbirke čini 636 fotografija pod nazivom “Ratna 1992. Plakati* Signatura zbirke: BiH-ATKT/SŠP Z Vremenski raspon građe: 1912. otkupom. – 1995.2 d/m) 344 . godina’’ za koje je pored analitičkog popisa urađen imenski i tematski registar. presnimavanjem. 8. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Historijat stvaraoca zbirke: Zbirka fotografija je nastala. Kultura Školstvo i narodno prosvjećivanje Građevinarstvo Zanatstvo Prirodne ljepote i turizam Ugostiteljstvo Sport Stara Tuzla .

srpski. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja 345 . Napomena: Dio štampe. Količina građe: 1 kut. (0. srpski. parole i proglase. Valorizacija zbirke: 3 Po svom sadržaju ova Zbirka može poslužiti kao vrijedan izvor u proučavanju historije ovoga kraja. Dionice. nalazi se u analitičkoj knjizi inventara Zbirke “Radnički pokret i NOB’’. proglasa i letaka koji se odnose na II svjetski rat. Valorizacija zbirke: 3 Po svom sadržaju ova Zbirka može poslužiti kao vrijedan izvor u proučavanju historije ovoga kraja.4 d/m) Sadržaj zbirke: Zbirka sadrži dionice. Jezik u građi: bosanski. hrvatski Pismo u građi: latinica. obveznice i police osiguranja Signatura zbirke: BiH-ATKT/DOiPO Z Vremenski raspon građe: 1908.Sadržaj zbirke: Zbirka sadrži raznu štampu. – 1954. hrvatski Pismo u građi: latinica. plakata. plakate. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Historijat stvaraoca zbirke: Zbirka je nastala 1986. godine izdvajanjem građe iz raznih fondova. prilikom njihove obrade. obveznice i police osiguranja. te otkupom i poklonima tako da se i dalje dopunjuje. Jezik u građi: bosanski.

prepisi i fotografije. Prikupljenu građu čine fotokopije. Instituta za istoriju Sarajevo. godine izdvajanjem građe iz raznih fondova. Količina građe: 3 fasc. godine sa ciljem da se prikupi građa o generalnom štrajku rudara BiH i Husinskoj buni 1920. godine radi izdavanja Zbornika dokumenata. 346 . a potiču iz Arhiva Bosne i Hercegovine. Institutu za istoriju Sarajevo. Arhiva Vojnoistorijskog instituta Beograd. (1.2 d/m) Sadržaj zbirke: Zbirku čine prepisi i fotokopije dokumenata urađene u Arhivu BiH Sarajevo. prilikom njihove obrade. Arhiva CKSKJ Beograd. Ljubljani i Zagrebu. francuski. Muzeja revolucije Sarajevo.Historijat stvaraoca zbirke: Zbirka je nastala 1986. Sarajevu. Valorizacija zbirke: 3 Dokumenti ove Zbirke mogu poslužiti kao vrijedan izvor u proučavanju historije Bosne i Hercegovine. Arhivu CKSKJ Beograd. srpski. Jezik u građi: bosanski. Brčkom. godine -* Signatura zbirke: BiH-ATKT/ZVBiH –GŠRBiHiHB Z Vremenski raspon građe: 1919. štrajka rudara i Husinske bune. Sarajevu. Tuzli i Beogradu. ruski Pismo u građi: latinica. te otkupom i poklonima tako da se i dalje dopunjuje. a police osiguranja u Beogradu. Arhivu TK i Muzeja istočne Bosne a odnose se na štrajk rudara Breze. Arhiva TK i Muzeja istočne Bosne. Arhivu Vojnoistorijskog instituta Beograd. hrvatski. Dionice i obveznice su izdate u Bijeljini.Generalni štrajk rudara Bosne i Hercegovine i Husinska buna 1920. Zenice kao i na Husinsku bunu. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Historijat stvaraoca zbirke: Zbirka je nastala 1979. Muzeju revolucije Sarajevo. – 1923. Zemaljska vlada Bosne i Hercegovine . Kaknja.

Valorizacija zbirke: 3 Po svom sadržaju ova Zbirka može poslužiti kao vrijedan izvor u proučavanju organizovanja i rada omladinskih radnih akcija. (1151 dok. SKOJ-a. Rapatnici.Omladinska pruga “Brčko – Banovići” Signatura zbirke: BiH-ATKT/OP’’BB’’ Z Vremenski raspon građe: 1946. godine.6 d/m) 347 . Banoviće i Brčko. Veći dio građe nalazi se u Arhivu BiH Sarajevo i Arhivu Jugoslavije Beograd. srpski. Radovima je rukovodio Odbor za građenje. Količina građe: 4 kut. učešće stranih brigada itd. komandira i zamjenika po sekcijama i smjenama. Količina građe: 4 kut. Formirano je i partijsko rukovodstvo u Brčkom sa sekcijama u Bijeloj. štaba. dokumente partijskog rukovodstva sekcija. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Historijat stvaraoca zbirke: Privredni savjet Vlade FNRJ je odobrio kredit za izgradnju pruge koja ima industrijski i putnički značaj za sjeveroistočnu Bosnu jer je povezala centar rudničkog bazena sa riječnom lukom na Savi tj. – 1988. i 103 fotogr. a kasnije Uprava za izgradnju. hrvatski Pismo u građi: latinica. spiskove članova KPJ. (1.) Sadržaj zbirke: Zbirka sadrži dio arhive Uprave gradilišta. Prihvaćen je prijedlog Centralnog odbora USAOJ-a da Prugu gradi Omladina Jugoslavije. Jezik u građi: bosanski. (1. Radovi na pruzi su započeli u maju mjesecu. dok je organizaciju rada vodio Glavni štab omladinskih radnih brigada (ORB). kadrovsko odjeljenje. Lukavcu i Donjoj Višći.6 d/m) Odbor za izradu Monografije “Tuzlanski partizanski odred” Tuzla Signatura zbirke: BiH-ATKT/OZIM’’TPO’’ Z Vremenski raspon građe: 1985. a završeni u decembru 1946.

” Ovaj Odbor je sakupljao građu. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: PrP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Historijat stvaraoca zbirke: Opštinska konferencija SSRN Tuzla – Koordinacioni odbor za obilježavanje značajnih događaja i ličnosti iz istorije naroda i narodnosti SR BiH je 1985.Sadržaj zbirke: Zbirka sadrži zapisnike sa sjednica Odbora. spisak članova Odbora. registri i spiskovi boraca. majevička NOU brigada” Tuzla Signatura zbirke: BiH-ATKT/OZIZ “15. – 1979. Odbor je prestao sa radom 1988. Količina građe: 3 kut. Dopisi u vezi finansiranja i troškova 348 . godine konstituisala Odbor za izdavanje Monografije “Tuzlanski partizanski odred. (1. knjige evidencije boraca i upitnike za opštine Tuzla. spisak boraca Odreda. sjećanja boraca. Zapisnici sa sjednica Odbora 2. izvode iz dokumenata IRP BiH. finansiranjem i troškovima. Lukavac i Srebrenik. godine kada je izdata Monografija. upitnici ličnih podataka boraca. hrvatski Pismo u građi: latinica. kao i isplati autorskih honorara. Odbor za izdavanje Zbornika sjećanja “15. srpski. recenzije na knjigu. fotografije i drugi materijal koji je korišten za izradu Monografije. koncepte i radne verzije tekstova za knjigu. Valorizacija zbirke: 3 Po svom sadržaju ova Zbirka može poslužiti kao vrijedan izvor u proučavanju djelovanja ovoga Odreda. Jezik u građi: bosanski. dopisi u vezi sa promocijom knjige.MNOUB’’ Z Vremenski raspon građe: 1973. Serije u zbirci: 1.2 d/m) Sadržaj zbirke: Zbirku čine zapisnici sa sjednica Odbora.

Jezik u građi: bosanski. a građa je predata Arhivu 1981. Fotografije boraca su zavedene u inventarnu knjigu fototeke (FB – 1241 – 1350). srpski. sjećanja boraca. hrvatski 349 . hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: PrP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Historijat stvaraoca zbirke: Pri Opštinskom odboru SUBNOR-a Tuzla – Sekcija boraca 15. godine kada je izdat Zbornik. Pokroviteljstvo nad Odborom preuzela je Skupština opštine Tuzla.. Registri i spiskovi boraca 4.MNOUB’’ Z Vremenski raspon građe: 1974. Jezik u građi: bosanski. pisanju tekstova i priloga. Upitnici ličnih podataka boraca Valorizacija zbirke: 3 Po svom sadržaju ova Zbirka može poslužiti kao vrijedan izvor u proučavanju djelovanja ove Brigade. Radilo se na prikupljanju evidencije boraca. fotografije. godine Inicijativni odbor za izdavanje Zbornika.3. Odbor je prestao sa radom 1979. Valorizacija zbirke: 3 Po svom sadržaju ova Zbirka može poslužiti kao vrijedan izvor u proučavanju djelovanja ove Brigade. (5 d/m) Sadržaj zbirke: Zbirka sadrži materijale Odbora. srpski. majevičke brigade. fotokopije upitnika i spiskove boraca upotrijebljene za izradu Monografije. muslimanska NOU brigada” Tuzla Signatura zbirke: BiH-ATKT/OZIE “16. godine. Odbor za izdavanje Edicije “16. Količina građe: 2 knj. 20 kut. izabran je 1973. – 1978.

kako onih koji su bili na formiranju iste 1943. Valorizacija zbirke: 3 Po svom sadržaju ova Zbirka može poslužiti kao vrijedan izvor u proučavanju djelovanja ove Brigade. sjećanja boraca.HNOUB – 38. Ostali 350 . godine. Tada je predat samo dio dokumentacije (dosijea) koji se odnosi na podatke o borcima i rukovodiocima Brigade.NOUD’’ Z Vremenski raspon građe: 1991. tako i onih koji su pristupili Brigadi poslije njenog formiranja. hrvatska brigada” u Tuzli je 1991. tekstovi i recenzije. Arhiv SR Bosne i Hercegovine Sarajevo i dr. Konstituirajuća sjednica Odbora za Ediciju je održana 17. (4 d/m) Sadržaj zbirke: Zbirka nije potpuna i čine je prikupljeni materijali . U prikupljanju i kseroksiranju potrebnih dokumenata učestvovali su opštinski odbori SUBNOR-a širom Jugoslavije. Opštinski odbor za izdavanje Monografije “18.Pismo u građi: latinica. hrvatski Pismo u građi: latinica. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Historijat stvaraoca zbirke: Opštinski odbor za izradu Monografije “18. Količina građe: 16 kut. 1975. godine predao Arhivu TK građu koja mu je služila u izradi Monografije. Međuopštinska konferencija SSRN Tuzla je 1975. muslimanske NOU brigade 1974. Vojnoistorijski institut u Beogradu. hrvatska NOU brigada –38. NOU divizija” Tuzla Signatura zbirke: BiH-ATKT/OOZIM “18. godine prihvatila prijedlog i formirala Koordinacioni odbor. godine. anketni listovi. srpski.10. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: PrP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Historijat stvaraoca zbirke: Na inicijativu Odbora za proslavu 30 godina 16. Jezik u građi: bosanski.(dosijea) koji se odnosi na podatke o borcima i rukovodiocima Brigade. godine.

Valorizacija zbirke: 4 Po svom sadržaju ova Zbirka može poslužiti kao pomoćni izvor u proučavanju djelovanja i učešća radnika i omladine u narodnoj revoluciji. Zbirka Dokumenata “Cazinska buna” Signatura zbirke: BiH – ATKT/D”CB” Z Vremenski raspon građe: 1950. spiskove osoba upućenih na izdržavanje administrativno prinudne mjere društveno 351 .6 d/m) Sadržaj zbirke: Zbirka sadrži tekstove. S obzirom da preostali dio građe nikada nije predat Arhivu. odlikovanja. Jezik u građi: bosanski. Količina građe: 1 CD-R Sadržaj zbirke: Zbirka sadrži fotokopije (i 72 dokumenta u elektronskom obliku) elaborate. srpski. saslušanja. Količina građe: 4 kut.dio dokumentacije (materijali. ova Zbirka predstavlja samo jedan fragment. Signatura zbirke: BiH-ATKT/OE “TRPiR’’ Z Vremenski raspon građe: 1978. (1. dok materijali o radu Odbora nisu predati ni poslije promocije Knjige. Odbor za izdavanje Edicije “Tuzla u radničkom pokretu i revoluciji’’ Knjiga 1. evidencije. hrvatski Pismo u građi: latinica. Arhivu su predati samo tekstovi za Knjigu. sjećanja i upitnike za izdanje Prve knjige.) trebalo je da se preda Arhivu kada Monografija izađe iz štampe i Odbor prestane sa radom. fotografije. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: PrP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Historijat stvaraoca zbirke: Opštinski odbor je formiran sa namjerom da prikupi i objavi tekstove i dokumente koji su urađeni za prvo izdanje Edicije. opšta arhiva i sl.

352 . ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: ograničena upotreba Historijat stvaraoca zbirke: Zbirka dokumenata o zločinu u Srebrenici 1943. jer se originalna građa o ovom zločinu nalazi u Arhivu Bosne i Hercegovine Sarajevo (u okviru fonda Zemaljske komisije za utvrđivanje ratnih zločina okupatora i njegovih pomagača). hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Zločin u Srebrenici 1943. hrvatski Pismo u građi: latinica. Ovu zbirku čine fotokopije (i mikrosnimci). Napomena: Dokumenti o Cazinskoj buni preuzeti su pod nazivom “Cazinski ispad” nakon skidanja embarga sa UDB-inog arhiva. kao i lica osuđenih na smrt. deportovanih porodica. učesnika u pobuni. informacije. Jezik u građi: bosanski. od broja 6178 – 6299). srpski.korisnog rada. godine je uvedena kao posebna jedinica (serija) u inventarnu knjigu Radnički pokret i NOB (serija 65. – 1947. Količina građe: 1 fasc. Valorizacija zbirke: 3 Dokumenti ove Zbirke odnose se na područje Srebrenice i okolnih sela.) (0. izvještaje koji se odnose na dešavanja tokom Cazinske bune. (1 mikrofilm -121 fotokop. srpski.3 d/m) Sadržaj zbirke: Zbirku čine sudski spisi Trećeg zbornog područja NDH u Sarajevu nastali povodom istrage o izvršenom zločinu u Srebrenici i okolnim selima nad srpskim stanovništvom od strane ustaškog poručnika Kurelac Josipa i njegove jedinice. osuđenih na vremenske kazne. i mogu poslužiti kao vrijedan izvor u proučavanju historije ovoga kraja. Manji broj dokumenata odnosi se na istragu Gradske komisije Srebrenica za utvrđivanje ratnih zločina okupatora i njegovih pomagača poslije rata. dok. pregleda uhapšenih. godine* Signatura zbirke: BiH-ATKT/ZUS Z Vremenski raspon građe: 1943. Jezik u građi: bosanski. Izdavač CD-R je Arhiv Unsko-sanskog kantona.

353 . dokumenti o ličnim primanjima radnika. srpski.. 134 kasete. godine. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Press centar Lukavac Signatura zbirke: BiH-ATKT/PCLu Z Vremenski raspon građe: 1992. dokumenti TV Lukavac. Količina građe: 1 kut. reklame i obavještenja. odluke i naredbe. Količina građe: 280 fotografija Sadržaj zbirke: Zbirka sadrži fotografije koje se odnose na događaje koji su se desili na Tuzlanskoj kapiji 25. kasete TV Lukavac i sl.“Masovne grobnice na prostoru sjeveroistočne Bosne” Signatura zbirke: BiH – ATKT/“MGNPSB” Z Vremenski raspon građe: Količina građe: 5245 fotografija Sadržaj zbirke: Zbirka sadrži fotografije snimljene prilikom otkrivanja masovnih grobnica na prostoru sjeveroistočne Bosne. saopštenja. 1-112 Bilten “BOL’’ (2 d/m) Sadržaj zbirke: Zbirku čine: opšta dokumentacija. Jezik u građi: bosanski. Jezik u građi: bosanski. srpski. računovodstvena dokumentacija. ratni bilten. maja 1995. hrvatski. Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: ograničena “Tuzlanska kapija” Signatura zbirke: BiH – ATKT/“TK” Z Vremenski raspon građe: 1995.

Arhivu Tuzlanskog kantona. – 1964. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: PrP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja 354 . predao građu stvaranu u svome radu. Parketarnica Živinice. Jezik u građi: bosanski. Ciglana Sočkovac. Parni mlin Semberija-Bijeljina. srpski. srpski. Direkcija lignita Kreka. Gimnazija u Zvorniku.Valorizacija zbirke: 3 Po svom sadržaju ova Zbirka može poslužiti kao vrijedan izvor u proučavanju početka ratnih dejstava na području Lukavačke opštine. Upravna zgrada Koksare itd. Valorizacija zbirke: 3 Po svom sadržaju ova Zbirka može poslužiti kao pomoćni izvor u proučavanju izgradnje kako industrijskih tako i stambenih objekata. Zbirka projekata Signatura zbirke: BiH-ATKT/ZP Vremenski raspon građe: 1946. hrvatski Pismo u građi: latinica. Srednjoškolski đački dom Tuzla. Dom kulture i Hotel Banovići. Jezik u građi: bosanski. Upravna zgrada Tušanj. Količina građe: 130 projekata Sadržaj zbirke: Zbirka sadrži projekte rađene od strane Projektnog preduzeća “Projekt’’ i Projektnog zavoda Bosne i Hercegovine Sarajevo za objekte koji su građeni na području sjeveroistočne Bosne – Tvornica stočne hrane Brčko. Stambene zgrade u Kreki. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: PrP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Historijat stvaraoca zbirke: Press centar Opštine Lukavac je 1992. Radnička kuća S-5 i S-6. hrvatski Pismo u građi: latinica. Radnički dom Litva. Stambena zgrada Vlasenica. godine.

– 1956. nije potpuna i predstavlja samo jedan dio rada Banke. Količina građe: 6 kut. (1.5 d/m) Sadržaj zbirke: Zbirku čine predmeti lica kojima su odobreni krediti sa zalogom poljoprivrednih imanja. Hipotekarna banka Tuzla. 1 kut. Privilegirte Landesbank Tuzla. zgrada i drugih nekretnina. godine. Valorizacija zbirke: 3 Po svom sadržaju ova Zbirka predstavlja značajan izvor u proučavanju historije bankarstva..Historijat stvaraoca zbirke: Zbirka sadrži projekte objekata koji su rađeni za područje sjeveroistočne Bosne u periodu od 1946. 1924. – 1964. Projekti su naknadno evidentirani – ima ih 130. nekompletni dosijei službenika do 1956. 1924.. godine.. 2. Zbirka građe banaka Signatura zbirke: BiH-ATKT/Z GB Vremenski raspon građe: 1896. – 1956. 3. Poljoprivredna agrarna banka Beograd – Filijala Tuzla. 1930. 1896. 2 kut. – 1911. Jezik u građi: bosanski. hrvatski Pismo u građi: latinica. Serije u zbirci: 1. a preuzeta je od Arhiva Bosne i Hercegovine Sarajevo. srpski. 3 kut. godine i platne liste službenika 1953. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Historijat stvaraoca zbirke: Ova zbirka sadrži građu Privilegirte Landesbank Tuzla. Poljoprivredne agrarne banke Beograd – Filijala Tuzla i Hipotekarne banke Tuzla. Projekti su rađeni od strane Projektnog preduzeća “Projekt” Sarajevo i Projektnog zavoda Bosne i Hercegovine Sarajevo. 355 .. – 1911.

srpski. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja “Kalendari” .“Čestitke” . Količina građe: 1 kut.ATKT/“K” Z Vremenski raspon građe: 1973. (0. Količina građe: 5 kut. (0.Zbirka Signatura zbirke: BiH – ATKT/“KAL” Z Vremenski raspon građe: 1995.4 d/m) Sadržaj zbirke: Zbirku čine razni kalendari (16 komada) prikupljeni od strane uposlenika Arhiva Tuzlanskog kantona. srpski. – 2007.Zbirka Signatura zbirke: BiH – ATKT/“Č” Z Vremenski raspon građe: 1991. Količina građe: 1 kut. Jezik u građi: bosanski. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja “Katalozi” . – 2007.4 d/m) Sadržaj zbirke: Zbirku čine čestitke (181 komad) upućene kolektivu Arhiva Tuzlanskog kantona. popisane i odložene u označenu arhivsku kutiju.Zbirka Signatura zbirke: BiH. hrvatski Pismo u građi: latinica. Čestitke su hronološki složene. Jezik u građi: bosanski. Kalendari su hronološki složeni. (2 d/m) 356 . popisani i odloženi u označenu arhivsku kutiju. – 2007.

hrvatski Pismo u građi: latinica. jer su mnoge od njih izlazile u periodu agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu 1992. godine. popisani i odloženi u odgovarajuće arhivske kutije. Količina građe: 1 kut.4 d/m) Sadržaj zbirke: Ovo je jedna od najbrojnijih zbirki i najbolje pokazuje svu širinu saradnje koju je Arhiv Tuzlanskog kantona uspostavio sa srodnim institucijama kulture u Bosni i Hercegovini i inostranstvu. Katalozi su popisani i hronološki odloženi u arhivske kutije (282 komada). Plakati su hronološki složeni. – 2007. srpski. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja “Plakati” . Najstariji plakat potiče iz 1987. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja “Pozivnice” . – 2007. 357 .Sadržaj zbirke: Zbirka je prilično obimna. srpski. a odnosi se na Nedjelju arhiva u Jugoslaviji. a nastala je kao rezultat dugogodišnje djelatnosti Arhiva na kulturnom planu i saradnji sa drugim institucijama.4 d/m) Sadržaj zbirke: Zbirku čine plakati koji obilježavaju različita kulturno-društvena zbivanja.Zbirka Signatura zbirke: BiH – ATKT/“PL” Z Vremenski raspon građe: 1987. (0. – 1995. Jezik u građi: bosanski. (767 kom. Količina građe: 1 kut. Problem sa ovom zbirkom je nemogućnost tačnog datiranja svih jedinica.Zbirka Signatura zbirke: BiH – ATKT/“PO” Z Vremenski raspon građe: 1973. Jezik u građi: bosanski.) (0.

– 2007. Jezik u građi: bosanski.) (0. hrvatski Pismo u građi: latinica. godine i odnosi se na „Oktobarska poetska drugovanja ‘81. Količina građe: 1 kut.Pošiljaoci su najvećim dijelom saradnici iz oblasti arhivske djelatnosti. srpski. hrvatski Pismo u građi: latinica. Jezik u građi: bosanski.Zbirka Signatura zbirke: BiH – ATKT/“RA” Z Vremenski raspon građe: 1973. – 2009. godišnjice Dobrovoljnog vatrogasnog društva Tuzla. fakulteta. domova kulture. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja “Programi” . a najstariji potiče iz 1981. Količina građe: 1 kut. osnovnih i srednjih škola. Valorizacija zbirke: 3 Sadržaj može poslužiti kao osnova za praćenje razvoja kulturne djelatnosti Arhiva i drugih institucija kao i njihovo učešće u projektima kulture u Bosni i Hercegovini i inostranstvu.4 d/m) Sadržaj zbirke: Zbirka sadrži 83 programa. pozorišta.Zbirka Signatura zbirke: BiH – ATKT/“P” Z Vremenski raspon građe: 1981. godine. (36 kom.) (0. Zbirka je hronološki složena. popisana i odložena u označenu arhivsku kutiju. ali je veliki broj došao iz nadležnih ministarstava. a odnosi se na obilježavanje 90. (83 kom. stranih predstavništava u Bosni i Hercegovini itd. srpski. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja “Razglednice” .4 d/m) 358 . Najstarija pozivnica datira iz 1973. popisana i odložena u označenu arhivsku kutiju.“ Zbirka je hronološki složena.

1985. Jezik u građi: bosanski. hrvatski Pismo u građi: latinica.1991.4 d/m) Sadržaj zbirke: Zbirka sadrži memorandume pravnih lica sa područja sjeveroistočne Bosne. Jezik u građi: bosanski. razglednicu na kojoj je rodna kuća Vuka Karadžića u Tršiću. hrvatski. godine. pozive za manifestacije povodom 100 godina učiteljstva u Bosni i Hercegovini i 200.Zbirka Signatura zbirke: BiH – ATKT/“M” Z Vremenski raspon građe: ? Količina građe: 1 kut. srpski. (0. Male kalendare za 1982. – 1991. (0. Pismo u građi: latinica. Veći broj razglednica je iz perioda prije 1992. godišnjice 359 .godinu. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja “Mališa” List učenika osnovnih škola Tuzlanske opštine Signatura zbirke: BiH – ATKT/L”Ma” Z Vremenski raspon građe: 1981. srpski. a naročito iz vremena austrougarske okupacije i uprave. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja “Memorandumi” .1987. Količina građe: 1 kut.4 d/m) Sadržaj zbirke: Zbirka sadrži prepisku glavnog i odgovornog urednika lista “Mališa” sa školama širom Jugoslavije kao i mnogim pojedincima i institucijama (1981-1991).Sadržaj zbirke: Zbirka je po obimu manja i sadrži 36 razglednica koje su popisane i hronološki odložene u arhivske kutije.

Pored dokumenata predata su 2 CD i mikrofilm u kutiji.3 d/m) Sadržaj zbirke: Zbirka sadrži fotokopije dokumenata. – 1916. “Mališa” list učenika osnovnih škola Tuzlanske opštine (ukoričeno 1980-1991. Dokumentaciju “Mališa” je Lazar Manojlović. (0. dr. ali i zainteresovanosti i učešću učenika osnovnih škola. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja “Boszniai Hirek’’ Signatura zbirke: BiH-ATKT/“BH” Z Vremenski raspon građe: 1910.rođenja Vuka Karadžića. srpski. – 1916. i 1986-1991). hrvatski Pismo u građi: latinica. medalje i diplome za učešća na mnogim manifestacijama i izložbama kao i regionalnim i republičkim smotrama. zahvalnice. kao glavni i odgovorni urednik ovog Lista. Jezik u građi: mađarski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Historijat stvaraoca zbirke: Prof. predao Arhivu. godine). Valorizacija zbirke: 3 Po svom sadržaju ova Zbirka može poslužiti kao pomoćni izvor u proučavanju djelovanja i rada ovoga Lista. priznanja. Količina građe: 1 kut. Ivan Balta je Arhivu TK predao fotokopije dokumenata i prevode (izvještaji bosanskohercegovačkih dopisnika) koji se odnose na prostor Bosne i Hercegovine i šire Tuzlansko područje iz vremena austrougarske uprave (1910. pozivnice. mikrofilmove i 2 CD iz perioda austrougarske uprave. Jezik u građi: bosanski. 360 .

aktivnosti društvene samozaštite. (0. obavijesti. Jezik u građi: Pismo u građi: Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja 361 .“Radio-Tuzla’’ Signatura zbirke: BiH-ATKT/“RT” Z Vremenski raspon građe: 1970. planove. dopise i dr. Kraljevine Jugoslavije. Austrougarski. kao i dva primjerka knjige Stari dobri radio-autora Bore Slepčevića i publikaciju “Monografija Radio – Tuzle 1953. procjene.-1998. Njemački. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Numizmatička zbirka Signatura zbirke: BiH – ATKT/NZ Vremenski raspon građe: Količina građe: 1 fasc. te odluke Zbora radnika i rješenja. 223 papirne novčanice) različitog porijekla: Osmanski. izvode. Količina građe: 1 kut. Srpski.godine”.3 d/m) Sadržaj zbirke: Zbirka sadrži papirni i metalni novac (419 novčića. uputstva. dokumentaciju koja se odnosi na mjere bezbijednosti. – 2001. funkcionisanja Radne organizacije Radio-Tuzla u Tuzli. Jezik u građi: bosanski. Crnogorski itd. (0. Ruski. srpski.1 d/m) Sadržaj zbirke: Zbirka sadrži programe.

Novčanica iz osmanskog perioda (Numizmatička zbirka Arhiva Tuzlanskog kantona) 362 .

Jezik u građi: bosanski. godine (dva primjerka). Količina građe: 1 fasc. – 1892. ćirilica 363 . Egzistirala je u 19. septembra 1892. dvije dostavnice o prijemu Obraničke osude od 17. Knjiga – Indeks u kome su upisana lica i stranice na kojima su njihova dugovanja upisana u Memorijalu.VIII LIČNE I PORODIČNE ZBIRKE Trgovačka kuća Nikole Pavlovića Brčko* Signatura zbirke: BiH-ATKT/TK “NP” Z Vremenski raspon građe: 1840. vijeku. Računi i procjena nepokretnog imanja. Jezik u građi: bosanski. srpski. hrvatski Pismo u građi: latinica. Đukić Dolnja Tuzla* Signatura zbirke: BiH-ATKT/“JRĐ” Z Vremenski raspon građe: 1890. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Historijat stvaraoca zbirke: Trgovačka kuća Pavlovića je jedna od najstarijih u sjeveroistočnoj Bosni. a iz nje potiče i poznati trgovac Nikola Pavlović. Količina građe: 1 knj. hrvatski Pismo u građi: latinica. – 1865.3 d/m) Sadržaj zbirke: Zbirku čini: Knjiga – Memorijal Trgovačke tvrtke Jovan R. Đukić. Sadržaj zbirke: Zbirku čini jedna knjiga koja sadrži podatke o poslovanju i dobavljanju robe. Obranička osuda Kotarskog ureda kao suda u Tuzli 1892. Zapis na Obranički sud – razrješenje suvlasništva zajedničkih nekretnina (Obranički ugovor odobrava Kotarski ured kao sud u Dolnjoj Tuzli. (2 knj. godine radi razrješenja suvlasništva.) (0. i 29. Jovan R. Arhivu Tuzla je predata jedna knjiga pisana mastilom i rukom. a u njoj se nalaze zanimljivi podaci o poslovanju i dobavljanju robe sa nekim karakteristikama o pojedinim kupcima. srpski.

razglednice. godine preuzeo jedan dio koji sadrži ličnu dokumentaciju. (302 fotografije) (0. potiče iz poznate Tuzlanske trgovačke porodice. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: PrP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Historijat stvaraoca zbirke: Zlata i Dušan Vučkovački. kulturni i prosvjetni radnici. albume. Količina građe: 1 kut. isječke iz novina i knjige. Porodica Vučkovački* Signatura zbirke: BiH-ATKT/“PV” Z Vremenski raspon građe: 1916. fotografije. trgovac. isječke iz novina i knjige. Jezik u građi: bosanski. vijeka. i početkom 20. hrvatski Pismo u građi: latinica. Arhiv Tuzla je. Ovaj ugledni trgovac živio je u drugoj polovini 19. srpski. živjeli su jedno vrijeme u Tuzli. a potom su se preselili u Zagreb gdje su i umrli. (1. 14 dok. 97 fotogr. 3 isječka iz novina. Količina građe: 36 knj. svu zaostavštinu je preuzeo Crveni križ iz Zagreba.6 d/m) Sadržaj zbirke: Zbirka sadrži ličnu dokumentaciju. S obzirom da nisu imali pravnog nasljednika. – 1955. – 1952. Porodica Zaimović Signatura zbirke: BiH – ATKT/“PZ” Z Vremenski raspon građe: 1909. po odobrenju Crvenog križa. 1 razglednica..Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Historijat stvaraoca zbirke: Jovan Đukić.. 1986. Nakon uvida u građu..4 d/m) 364 . albume. zbog kulturne dimenzije njihove djelatnosti. fotografije. razglednice.

Zbirka sadrži i jednu svesku u kojoj su objašnjene neke od fotografija. srpski. Na fotografijama se nalaze i objekti Rudnika Begov Potok Banovići – Jama Omazići). (album fotografija. koji je bio u posjedu porodice Zaimović. godine u Tuzli prilikom proslave godišnjice Brigade). Na fotografijama se. dr. godine u Tuzli prilikom proslave godišnjice brigade. Zbirku je. nalazi i Britanska misija pri III Korpusu NOV i neki članovi Korpusa. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Porodica Begić Signatura zbirke: BiH – ATKT/“PB” Z Vremenski raspon građe: 1945. Količina građe: 1 kut. napravljene 21. 09. 1944. supruga Mugdima Begića. kao i dva lična pisma (jedno upućeno iz Varšave prijatelju Asimu i jedno primljeno).4 d/m) Sadržaj zbirke: Zbirku čini Album ratnih fotografija (48 fotografija XVI /šesnaeste/ Muslimanske NOU brigade). Muslimanske NOU brigade” snimljenih 21. septembra 1944. Ismail Hadžiahmetović. uvaženi prof. Arhivu Tuzlanskog kantona 2004. pozivnica i 2 pisma) (0. Građu je Arhivu na čuvanje i upotrebu poklonila Dana Begić. – 1971.Sadržaj zbirke: Zbirka sadrži fotografije koje se odnose na život i rad Muradbega Zaimovića i drugih članova porodice Zaimović iz Tuzle. Pored albuma fotografija (48 fotografija “16. godine predao. kao poklon. Jezik u građi: bosanski. osim boraca. muslimanske NOU brigade”. hrvatski Pismo u građi: latinica. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja 365 . Zbirku čini i Pozivnica za promociju knjige “Borbeni put 16. srpski. Jezik u građi: bosanski. građana i omladine Tuzle. u ime porodice Zaimović.

diplome. 32 kut. Stevo Milčić Signatura zbirke: BiH-ATKT/“DrSM” Z Vremenski raspon građe: 1945. srpski.6 d/m) Sadržaj zbirke: Zbirka sadrži predmete koji se odnose na osobe koje su prišle četničkom ili ustaškom pokretu. lična i porodična pisma. Jezik u građi: bosanski. odlikovanja. a zastupao je klijente iz raznih gradova. Steve Milčića iz Tuzle. Cvijetin Mijatović – Majo Signatura zbirke: BiH-ATKT/“CM-M” Z Vremenski raspon građe: 1931. sjećanja. informacije. – 1947. mučenja. 366 . sjećanja revolucionara o ratnom periodu. albumi Sadržaj zbirke: Zbirka sadrži: lične dokumente. govore.Dr. 28 diploma. Količina građe: 2 kut. – 1988. hrvatski Pismo u građi: latinica. francuski. Dr. zabilješke. Dio predmeta se odnosi na zloupotrebu narodne imovine. albume sa fotografijama i razne fotografije. čestitke.” Uživao je visoki ugled zastupajući razne predmete počev od najlakših do vrlo delikatnih i teških slučajeva (od brakorazvodnih parnica do smrtnih presuda). razne materijale i stavove sa sjednica. diskusije i referate. dnevnike. talijanski). paljevine. pisma građana. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Historijat stvaraoca zbirke: Zbirka predstavlja dio privatne arhive poznatog i uvaženog advokata dr.. ruski.. telegrame. 87 fotogr. (1. a poslije rata predsjednik RKUD “Mitar Trifunović – Učo. sarađivale sa neprijateljskom vojskom za vrijeme i poslije rata i sl. pljačke i druga nedjela. isječke iz novina. pronevjere u zemljoradničkim zadrugama. Milčić je bio član i predsjednik Srpskog pjevačkog društva “Njeguš”. sudije iz Tuzle. značke. javne istupe. mjesnim narodnim odborima i sl. prijatelja. fotokopije nekih dokumenata. Količina građe: 1518 knj. povelje. a u Arhiv je preuzeta od Petra Jovanovića. i to u najtežim poslijeratnim vremenima. vršile ili naređivale izvršenje ubistava.. Sarađivao je sa mnogim poznatim advokatima u zemlji. te ličnu biblioteku koja se sastoji od domaćih knjiga i knjiga na stranim jezicima (engleski. plakete. posebno kada su bili u pitanju predmeti vezani za sud u Tuzli.

srpski.) (0. Jusuf Kaletović Signatura zbirke: BiH-ATKT/“JK” Z Vremenski raspon građe: 1992. (0./93. Živinice. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: PrP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Historijat stvaraoca zbirke: Ova zbirka je nastala otkupom dokumentacije vezane za ratna zbivanja 1992. srpski. – 1946. S obzirom da Arhiv nije posjedovao tehniku.3 d/m) Fikret Ibrić Signatura zbirke: BiH-ATKT/“FIb” Z Vremenski raspon građe: 1932. /93. godine od Jusufa Kaletovića. Kupres. Godine 1991. ali su popisane prema upisanim naslovima. hrvatski Pismo u građi: latinica. borca-invalida ovoga rata (otkupljeno je 9 video-kaseta). ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Historijat stvaraoca zbirke: Cvijetin Mijatović je revolucionar i poznata politička ličnost u poslijeratnoj Jugoslaviji. Tuzla. a politički je bio aktivan kako u ratu tako i u Socijalističkoj Jugoslaviji. Za svoj rad dobio je mnoga odlikovanja i priznanja. – 1993. Brčko.Jezik u građi: bosanski. Lukavac. Komunističkom pokretu je pristupio kao gimnazijalac. Gradačac itd). Količina građe: 9 video-kaseta Sadržaj zbirke: Zbirka sadrži 9 video-kaseta snimljenih 1992. Jezik u građi: bosanski. Banovići. godine na području BiH (Sarajevo. Zvornik. kasete nisu pregledane niti se pouzdano zna njihov sadržaj. Količina građe: 1 fasc. odlučio je da Ugovorom o poklonu preda Arhivu dio lične zaostavštine. Kalesija. (6 dok.3 d/m) 367 .

Jezik u građi: bosanski. (1. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Historijat stvaraoca zbirke: Fikret Ibrić. pisma. Novi behar. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Ismail Hadžiahmetović Signatura zbirke: BiH – ATKT/“IH” Z Vremenski raspon građe: 368 . Most. srpski. Oslobođenje. pisma. srpski. Sadik Šehić Signatura zbirke: BiH – ATKT/“SŠ” Z Vremenski raspon građe: Količina građe: 4 kut. spomenica. tako i one iz raznih časopisa (Muslimanska svijest. Godine 1980. učesnik rata 1941. tekstove i članke kako iz dnevnih i sedmičnih listova (Ljiljan. nastanjen u Sarajevu.6 d/m) Sadržaj zbirke: Zbirka sadrži fotografije. godine i omladinskih akcija. Ilustrovani islamski svijet. Nalaze se i neki originalni dokumenti. hrvatski Pismo u građi: latinica. Slobodna Bosna). časopisi i bilteni na stranim jezicima. Novi vidik) u kojima je i Sadik Šehić autor.Sadržaj zbirke: Zbirka sadrži pisma sa odgovorima. BiH – ekskluziv Split. kopije. – 1945. dobitnik je mnogih odlikovanja. poziv na III kongres Narodne omladine Jugoslavije i punomoć za prisustvovanje tom Kongresu.3. poklonio je Arhivu Tuzla 6 dokumenata. Zbirka sadrži i određena izdanja knjiga i časopisa. Jezik u građi: bosanski. brošuru II kongresa Antifašističke omladine Jugoslavije i časopis Književna Krajina br. plaketa i zahvalnica.

Količina građe: 1 kut. Jezik u građi: bosanski. srpski. (0.4 d/m) Zbirka se sastoji od 124 fotografije koje se odnose na rad ovoga poznatog ljekara. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Zejnil Bešlagić Signatura zbirke: BiH – ATKT/“ZB” Z Vremenski raspon građe: 1918. Jugoslavija. Hadžiahmetović (Eseji. Također. kao i na zdravstvo i zdravstvene radnike uopšte. programa “Fiskulturne akademije” Gimnastičkog društva Tuzla i Kreka. 1934/1992. osnove društvenog plana za 1957. Količina građe: 1 fasc. predate su dvije knjige čiji je autor prof. te sedmičnih i mjesečnih listova (Borba. Tehnika narodu. srpski.3 d/m) 369 . Historiografija.. kino i fudbalskih ulaznica (iz vremena Kraljevine Jugoslavije i socijalističkog perioda). hrvatski Pismo u građi: latinica. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Novica Stevanović Signatura zbirke: BiH – ATKT/“NS” Z Vremenski raspon građe: 1970. (124 fotografije) Sadržaj zbirke: (0. Historija medicine i Univerzitetski klinički centar u Tuzli historijski pregled). Jezik u građi: bosanski. Količina građe: 1 kut. programa RUT-a (kino-program i tribine “Filmski utorak”). godinu. filmskih programa.4 d/m) Sadržaj zbirke: Zbirka se sastoji od: izvještaja i svjedočanstava Državne mješovite građanske škole./1981. Jež). (0. Obveznice Državne rente za ratnu štetu Kraljevine Jugoslavije. dr.

Situacija reka i potoka Tehničkog odeljka Bijelina. Lagekarte der Steinbruche Bach – und gruben schotter stellen in Bezirke Bjeljina. perzijskom i engleskom jeziku. crtao A. Levčuk.000. 1934. srpski. 1942. 1926. decembra 1926..000. mart 1930. Nacrta jahaćih puteva Sreza Zvornik. crtao A. perzijski i engleski Pismo u građi: arapsko. Količina građe: 1 kut..9...3 d/m) Sadržaj zbirke: Zbirka sadrži gruntovne listove koji se odnose na Ozren – Brijesnica i slijedeće karte: Karta Bijeljine sačinjena 20. 1944. 370 . razm.. M 1:200.. (0. 1:200. razmjera 1:75. penzionisanje i žalbe na odluke kako disciplinske komisije tako i sudova Jezik u građi: bosanski.1892. Karta Građevinske sekcije u Tuzli Suvozemnih puteva Sreza Belinskog i Zvorničkog.Sadržaj zbirke: Zbirka se sastoji uglavnom od pravne dokumentacije: odluke. godine poklonio Arhivu Tuzlanskog kantona fotokopije dokumenata istorijske tematike pisane na osmanskom. novembra 1926. (4 poveza) (0. Tuzla. Tuzla. 1930.. pisma koja se odnose na disciplinski postupak..4 d/m) Sadržaj zbirke: Zejnil Latifović iz Sapne je 2001. Levčuk. Pismo u građi: latinica. 1945... hrvatski. zapisnici. latinica Arhivistička informativna pomagala: PrP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Salih Kulenović iz Tuzle Signatura zbirke: BiH – ATKT/“SK” Z Vremenski raspon građe: 1892. 1941.000. rješenja. (Reineg – Distanzenzeiger Bezirk Bjelina). Jezik u građi: osmanski. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Zejnil Latifović iz Sapne Signatura zbirke: BiH – ATKT/“ZL” Z Vremenski raspon građe: ? Količina građe: 1 kut.

Aleksejev. srpski. – 1984. Količina građe: 6 kut.. Raspored čišćenja snijega u 1944-45. hrvatski. Karta područja Tehničkog odjeljka u Bijeljini sa oznakom melioracionih radova predviđenih za 1942. engleski i francuski Pismo u građi: latinica. Zbirka je uglavnom prikupljena tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu i sastoji se od štampe koja je izlazila u Evropi na više evropskih jezika (razne novine i članci iz raznih godina). geometer.. Gavrić.000 (međuratni period). godine i odnose se na situaciju vezanu za puteve.000. Tehnički odjeljak. Tehnički odjeljak Bijeljina. crtao Bor. rijeke. 1:200. geometar. novine i isječke članaka iz perioda 80-tih i 90-tih godina i iz perioda agresije na BiH (novine su uglavnom na stranim jezicima). Karta područja tehničkog odjeljka u Bijeljini. k. Bijeljina 1941. Bijeljina 1941. – 1996. 1:200. Karta cesta i mostova u kotarevima: Bijeljina-Zvornik-Vlasenica-Srebrenica.6. Stanje mostova na dan 24. Pregledna karta puteva i mostova na teritoriji Tehničkog odeljka u Bijeljini (Srez Bijeljinski i dio drž.000. kat. M. Karte su uglavnom nastale tokom rada Tehničkog odjeljka u Bijeljini od 1892. godinu. ceste i mostove. 22..000. Tehničkog odjeljka Bijeljina..11. st. Karta Bijeljine. Bijeljina 1941. Pregledna skica kotara Bijeljinskog. Karta Kotara Bijeljinskog M.). razmjer 1:200.. informatički i drugi razni časopisi i knjige.000. Karta Sreza Zvorničkog M 1:100. (četrdesetih godina 20. Br. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja 371 . – 1945. izradio Vasilić Veljko.).000 (međuratni period). 1:200. njemački Pismo u građi: latinica. 221/45 (2 kom.000.Karta puteva Sreza bijeljinskoga 1:75.1944. Bijeljina.000. Bijeljina. oznake meliorizacije i sl. 1:100..pom. sasravio K. Karta Sreza Bijeljinskog.. hrvatski. razne časopise. Gavrić.000. Jezik u građi: bosanski.1945. izradio Bor. srpski. Karta Zvornika i okoline. 1:200. časopisi i članci o Titu. Puteva do Zvronika). 1992. Karta Zvornika i okoline. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Faruk Ibrahimović iz Tuzle Signatura zbirke: BiH-ATKT/“FI” Z Vremenski raspon građe: 1978. Jezik u građi: bosanski. Karta Sreza Bijeljinskog 1:200. raspored čišćenja snijega. Kopija plana Sreza Ugljevik 1: 100. (2 d/m) Sadržaj zbirke: Zbirka sadrži knjige. Bijeljina 194?. avgusta 1934. potoke.000..

Količina građe: 1 kut.3 d/m) Sadržaj zbirke: Zbirka sadrži dokumente nastale u radu CSJB Tuzla. kupoprodajni ugovori. knjižice. Jezik u građi: bosanski. (0. (0.4 d/m) . srpski. Jezik u građi: bosanski. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Atah Mahić iz Brčkog Signatura zbirke: BiH-ATKT/“AM” Z Vremenski raspon građe: 1884. – 2007. 4 sveske 372 (0. – 1963. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Sejfulah Imamović Signatura zbirke: BiH-ATKT/“SI” Z Vremenski raspon građe: 1912. Količina građe: 1 kut. Također. – 1994.Ibrahim Mušić iz Kalesije Signatura zbirke: BiH-ATKT/“IM” Z Vremenski raspon građe: 1992. odlazak na Hadž ljudi iz Vukovija i likovna kolonija “Džafići’’. srpski. Količina građe: 23 CD (2941 fotografija).). Stanice JB Kalesija i Sektora Službe DB Tuzla i isječke novinskih članaka. obavijesti i sl.3 d/m) Sadržaj zbirke: Zbirka sadrži skenirane dokumente nastale na prostoru koji je pokrivala Općina Vukovije (iskaznice. predato je 5 CD na kojima je: promocija knjige “Vukovije’’. porodične fotografije.

fotografije sa kolektivnih dženaza Brčaka poginulih 1992. Jezik u građi: bosanski. zbirka fotografija “Zločini u Brčkom 1992. – 1987. saz. Omladinska pruga “Brčko-Banovići”. razglednice Tuzle i okolnih mjesta. stare fotografije Bosanskog Šamca. fotografije vezane za TK “Interplet” Brčko (1951. Zvornika i Doboja. rukopisi. fotografije vezane za dobrotvorno i prosvjetno Društvo Islahijjet u Brčkom (do 1945. -1997. Gradaščevića kula u Bosanskoj Bijeloj. prof. – 1986. srpski. srpski. godine. gramofonske ploče i dr. (1 d/m) Sadržaj zbirke: Zbirka sadrži lične stvari Derviša Sušića: pisaća mašina.Sadržaj zbirke: Zbirka sadrži novinske članke. fotografije vezane za arhitekturu (idejne skice i nacrti. fotografije na CD-u: Brčaci zatočeni u logorima 1992. fotografije sa radnih akcija (1946. Gradačca. godine. zbirka fotografija “Predaja četnika na Majevici”. Bosanskog Broda. Čelića. – 1997. – 1995. šešir.). godine. priznanja i odlikovanja. Količina građe: 3 kut. zbirka fotografija “Vatrogasci”. fotografije Tvornice obuće “Izbor”. fotografije Bijeljine. kolektivna dženaza ubijenih Brčaka. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Hamdija Sivčević. fotosi obnove “Azizije” u Brezovom Polju. 4 sveske radne verzije knjige “Brčkom su ubijali dušu” autora Admira Posavljaka. zbirka fotografija “Masovne grobnice”. godine). iz Tuzle Signatura zbirke: BiH-ATKT/“HS” Z Vremenski raspon građe: Količina građe: 1 knj. zbirka fotografija naslovljena kao IZ Medžlis Brčko.). 373 . interijer i eksterijer). Orašja. pali borci NOR-a iz Brčkog. Jezik u građi: bosanski. – 2002. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: ograničena upotreba Derviš Sušić Signatura zbirke: BiH-ATKT/“DS” Z Vremenski raspon građe: 1959.

Sadržaj zbirke: Hamdija Sivčević je Arhivu TK u Tuzli predao 1 knjigu u kojoj je sakupio i obradio članke i dokumente iz personalnog dosijea Hfz. hrvatski 374 . članke i tekstove i uvjerenja.Vršanin Signatura zbirke: BiH-ATKT/“FJ-V” Z Vremenski raspon građe: Količina građe: 1 kut. – 1942. Salih eff. “Oslobođenje”). arapski Arhivistička informativna pomagala: PrP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Hasib Džindo iz Tuzle Signatura zbirke: BiH-ATKT/“HDž” Z Vremenski raspon građe: Količina građe: 1 kut.3 d/m) Sadržaj zbirke: Zbirka sadrži fotografije. godine. potvrde. srpski. “Slobodna Bosna”. Jezik u građi: bosanski. hrvatski. pozive i rješenja na ime Hasiba Džinde. arapsko Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Fikret Jahić .3 d/m) Sadržaj zbirke: Zbirka sadrži knjigu na osmanskom jeziku – “Šerihul lekaje” 1800. dr. hrvatski. godine i materijal Likovne kolonije “Vršani”. Jezik u građi: bosanski. – 1850. arapski Pismo u građi: latinica. srpski. te dio memoarske građe – Sjećanja iz Drugog svjetskog rata. (0. srpski. Jezik u građi: bosanski. Sivčevića od 1895. (0. nekoliko listova dnevne štampe (“Politika”.

Fotografije nose različitu tematiku. godine. Dosije sadrži: izvod iz matične knjige rođenih. iznosom i povećanjem plate. 150 originalnih fotografija i 79 novinskih članaka u digitalnom obliku. rješenje NOO-e Tuzla o prijemu za stalnog honorarnog službenika – stručnog učitelja crtanja u IV osmogodišnju školu u Tuzli i mjesečni iznos honorara. prepis apsolutorija od Državne umjetničke akademije Zagreb da je Franjo Leder polazio kao redovan đak kiparski dio i završio propisanih osam semestara. Tokom svog 60-godišnjeg bavljenja umjetničkom fotografijom dobio je mnogobrojne nagrade i priznanja jer je punih 30 godina bio redovan izlagač na domaćim i međunarodnim izložbama.3 d/m) Sadržaj zbirke: Zbirka sadrži 1258 fotografija u digitalnom obliku. rješenje NOO-e Tuzla 375 . te je zaveden kao lična zbirka. hrvatski Arhivistička informativna pomagala: PrP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: ograničena Franjo Leder iz Tuzle Signatura zbirke: BiH-ATKT/“FL” Z Vremenski raspon građe: Količina građe: 1 dosije Sadržaj zbirke: Prilikom prijema građe od strane Općine Tuzla primljen je i dosije Franje Ledera. uvjerenje SUP-a Tuzla da je stalno nastanjen u Tuzli i da nije osuđivan. uvjerenje da je uveden u stalni birački spisak grada Tuzle. uglavnom su u crno-bijeloj tehnici.Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: PrP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Nuraga Softić iz Banovića Signatura zbirke: BiH-ATKT/“NS” Z Vremenski raspon građe: Količina građe: 1 kut. uvjerenje o državljanstvu. srpski. (0. uvjerenje da je regulisao vojnu obavezu. Jezik u građi: bosanski. Nuraga Softić se počeo baviti fotografijom 1951. nešto manji broj je u boji. rješenje Narodnog odbora opštine Tuzla o postavljenju na dužnost u IV osmogodišnjoj školi u Tuzli u zvanju nastavnika XVI platnog razreda.

te novinske priloge i članke drugih autora koje je istoimeni sakupljao. “Runolist’’ Zagreb i Općinski planinarski savez Rijeka). članke i romene iz štampe objavljivane u listovima .. srpski.„Front Slobode“. „Riječ radnika“. fotografije (sa susreta PD “Pobeda’’ i PD “Konjuh’’) i sa raznih pohoda. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: PrP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Zlatko Dukić iz Tuzle Signatura zbirke: BiH-ATKT/“ZD” Z Vremenski raspon građe: Količina građe: 3 kut. „Male novine“. lična i kolektivna prepiska sa planinarskim društvima: Hrvatska (“Strahinjčica’’ Krapina. Časopis “Naše planine’’ (izdavač Planinski savez Hrvatske) – nekompletni brojevi 1974. rukopise romana – „Ženska voda“. Jezik u građi: bosanski. srpski. Jezik u građi: bosanski. snimljenih za lokalne televizije. „Velika afera u selu M“.o povećanju mjesečnog honorara.3 d/m) Sadržaj zbirke: Zbirka sadrži građu koja se odnosi na planinarstvo: dvije Monografije i to Krapina i Hrvatsko Zagorje. godine sa otkaznim rokom od mjesec dana. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Fadil Čokić iz Tuzle Signatura zbirke: BiH-ATKT/“FČ” Z Vremenski raspon građe: Količina građe: 1 kut. godine. „Metalurg“. arhivska dokumenta PD “Konjuh’’ Tuzla iz 1974. 27 VHS kaseta Sadržaj zbirke: Zbirka sadrži građu koja se odnosi na rad i stvaralaštvo pozntog novinara i publiciste iz Tuzle: feljtone. rješenje NOO-e Tuzla kojim se Franji Lederu otkazuje služba 1. i 1975. VIII 1957. razglednice (planinarski motivi Jugoslavije i svijeta – adresant Čokić Fadil). 376 (2 d/m) . godine. „Glas“./71. Beograd (PD “Pobeda’’ Beograd). (0. U zbirku su uvršteni i VHS kasete televizijskih priloga autora Zlatka Dukića. godine – Tuzlanska planinarska transverzala začeta 1970. „Komunist“.

lične karte). a sadrži biografiju Sajde Morankić – Čamdžić i Mehe Čamdžića. srpski. dopise. a sadrži: fotografije o obilježavanju 100 godina OŠ Đurđevik. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: PrP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: ograničena Hafiza Sajda Morankić . lične fotografije. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: PrP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: neograničena Jasmin Divanefendić iz Tuzle Signatura zbirke: BiH-ATKT/“JD” Z Vremenski raspon građe: Količina građe: 1 fasc i 39 fotografija Sadržaj zbirke: Zbirka se sastoji od digitaliziranih originala i kopija dokumenata. srpski. Jezik u građi: bosanski. dokumenta lične prirode (diplome mekteba. novinske članke.Čamdžić iz Puračića Signatura zbirke: BiH-ATKT/“HSM-Č” Z Vremenski raspon građe: Količina građe: 1 facs. Sadržaj zbirke: Zbirka se sastoji od kopija dokumenata i digitaliziranih originala. srpski.Jezik u građi: bosanski. svjedočanstva i drugu ličnu dokumentaciju. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: PrP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja 377 . uvjerenja. odluke i zapisnike o prodaji konfiskovane imovine. Jezik u građi: bosanski.

Hrvata i Slovenaca.Obveznica iz perioda Kraljevine Srba. (Zbirka dionica. obveznica i polica osiguranja Arhiva Tuzlanskog kantona) 378 .

Tabelarni pregled fondova i zbirki .

.

-1947. Predsjedništvo. Sreski narodni odbor Gra anica 1945. Gradski narodni odbor Gra anica 1950. energetiku i rudarstvo TPK 1994.1995.1995. socijalnu politiku i izbjeglice TPK 1994. Ministarstvo za finansije TPK 1994. Okružna uprava narodnih dobara Tuzla 1945.-1995. Ministarstvo za obrazovanje. Ministarstvo za poljoprivredu.-1995.-2001.-1995. Oblasni narodni odbor Tuzla 1949. Ministarstvo bez portfelja TK 1994.-1947. Sreski narodni odbor Tuzla 1945.-1955. Okrug Tuzla (Skupština. Predsjednik Tuzlanskog kantona 1992. Ministarstvo za urbanizam.-1966. Gradski narodni odbor Tuzla 1946.-1960. nauku.-1995. Ministarstvo za promet i komunikacije TPK 1994.-1995.-1952. Sreski narodni odbor Zvornik 1949.-1995.FONDOVI I UPRAVA I JAVNE SLUŽBE KOLI INA GRA E registrator dokument kutija fascikla R.-1995.br. Komisija za savremenu gra u Tuzlanskog okruga 1992. Ministarstvo za rad.-1995.194 130 3 38 81 4 6 2 204 40 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4 5 2 60 23 3 1 1 7 4 5 43 4 7 5 7 14 6 6 19 4 1 4 177 12 164 57 2 12. Kantonalni štab civilne zaštite Tuzla 1988. Ministarstvo za pravdu TPK 1994.-1995. razvoj i poduzetništvo TPK 1994. Ministarstvo za trgovinu i turizam TPK 1994.-1995. Koordinacioni i Izvršni odbor) 1992. prostorno ure enje i zaštitu okoliša TPK 1994.363 381 . Ministarstvo bez lisnice TK 1995. Ministarstvo za obnovu. Ministarstvo za bora ka pitanja TPK 1994.-1994. šumarstvo i vodoprivredu TPK 1994. Ured za povratak prognanih Tuzlanskog kantona 1994.-1952.-2001. Vlada Tuzlansko-podrinjskog kantona 1993.-1995.-2004. Ministarstvo za industriju. 32 81 13 183 12 6 96 35 14 11 9 3 19 11. kulturu i sport TPK 1994.-2001.-2003.-1995. Ministarstvo za zdravlje TPK 1993.-1955. ostalo 25 koverti 6 VHS i 9 audio kaseta 2 sveske knjiga povez 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 NAZIV FONDA Okružni narodni odbor Tuzla 1944.

Mjesni narodni odbor Gra anica 1945. Narodni odbor opštine Kiseljak 1945.342 737 2 omota 106 83 166 1.148 1..050 7.-1975.-1906.267 750 486 7 5 13 11 36 102 6 2 18 26 2 6 15 1 24 330 35 100 102 137 89 10 20 1 sveska 2 2 85 24 sv.1995. Samoupravna interesna zajednica zdravstvene zaštite Tuzla 1961. 1930.-1940..] Mjesni narodni odbor So kovac 1945.-1955. Op ina Doboj Istok – Klokotnica 1992-1995. Samoupravna interesna zajednica fizi ke kulture Lukavac 1979. UKUPNO 3 1 10 5 1 201 8 3 5 3 41 6 1 1 4 97 71 111 5 53 36 2.500 1.-1952. 200 DVD-a 9 298 149 101 2.-1994. Skupština opštine Kalesija 1901..-2001. Opštinska služba za bora ko-invalidsku zaštitu Srebrenica 1994.-1947. Op ina Zvornik-Sapna 1992-1995. 1992.-2002.187 1.-1995. 1992. Skupština opštine Grada ac 1915. Op ina Teo ak 1992-1995.-1951.-2001..-1952.. Skupština opštine Kladanj 1945-1976.. 1992.-1995.190 677 2..-1980.-1958. 1992-1995.. Skupština opštine Lukavac 1948. Skupština opštine Gra anica 1955-1980. Skupština opštine Živinice 1941. 7 paketa 1 omot 1 sv.-1992. Skupština opštine Banovi i 1946.-1990. Mjesni narodni odbor Slavinovi i 1946. Skupština opštine Srebrenik 1947.-1977.-1995.-1980.2001.-1949.001 382 . Regionalna zajednica opština sa sjedištem u Tuzli 1978.. 1992.895 9. 4 bloka 183 30 49 20 143 77 566 19 9 4 1 16 41 2. Mjesni narodni odbor Karanovac 1947.Filijala Tuzla 1953. 1992-1995.-1995.-1990. Zavod za platni promet BiH .051 23.-1973.. Mjesni narodni odbor Boljani 1945.-1978. Zavod za platni promet BiH – Produžnica Orašje 1987.854 26 207 VHS kaseta. 23 sv.-1947. Opštinska služba za bora ko-invalidsku zaštitu Bratunac 1993. Skupština opštine Tuzla 1955.-2005. 1992.549 7 1. Narodni odbor opštine Bosansko Petrovo Selo 1952.29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 Narodni odbor gradske opštine Gra anica 1952. [1902.-1962. Fond socijalne i dje ije zaštite Tuzla 1977. Opštinski logisti ki centar za pomo narodima BiH Kladanj 1993.-1980.154 4 112 1. Mjesni narodni odbor Bukinje 1945.

Garnizonski sud Tuzla 1909. Sreski sud Tuzla 1920. 1936.-1948.-1992. KULTURA KOLI INA GRA E registrator 56 dokument kutija fascikla R. Sreski sud Grada ac 1883.-1964. Osnovni sud udruženog rada Tuzla 1975.-1964.-1945.-1917. NAUKA. 39 123 6 22 1 29 8 14 6 1 66 5 26 3 383 ..-1919.II PRAVOSU E KOLI INA GRA E registrator kutija dokument fascikla R. Sreski sud Gra anica 1889.-1992. Sreski sud Banovi i 1956.1938.-1941.-1977. Opštinski sud za prekršaje Živinice 1957. Op a dje a ka pu ka škola Donja Tuzla 1882.-1958. Opštinski sud Gra anica 1965.-1978. Opštinski sud Kladanj 1945. Kotarski šerijatski sud Tuzla 1894. Sreski šerijatski sud Tuzla 1920.1977.-1943. Prva dje a ka osnovna škola Tuzla 1905.-1945. Djevoja ka narodna osnovna škola u Tuzli 1908.br. JU OŠ „Hasan Kiki “ Gra anica 1886..-1978.-1887.-1959. Narodna osnovna škola Kiseljak 1945. Opštinski sud Banovi i 1946.1920. Opštinski sud Lukavac 1959. Njema ka privatna škola Donja Tuzla 1883. Prva osnovna škola u Tuzli 1887. knjiga povez 54 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 NAZIV FONDA Narodna osnovna škola Kreka 1897. UKUPNO: 2 1 4 2 14 92 6 132 41 49 62 13 37 103 15 74 20 III OBRAZOVANJE. Narodna osnovna škola Boljani 1896. Narodna osnovna škola Breške 1913.-1931.-1977.-1962.-1980.-1935.-1943..-1941. Posebni ka mješovita pu ka škola Breške 1942. Opštinski sud Tuzla 1932. 1940. Rimokatoli ka osnovna škola Breške 1898-1947.-1978. ostalo 3 sveske 19 sveski 24 omota ostalo knjiga povez 22 10 122 278 53 340 148 100 425 11 466 212 67 67 1498 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 NAZIV FONDA Kotarski sud Tuzla 1884.br.

Osnovan škola „ eli “ 1944. Katoli ka osnovna škola Donja Tuzla 1906.-1951.-1895. Državna realna gimnazija Tuzla 1899.13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 Privatna mješovita pu ka škola Breške 1941. Privatna osnovna škola -sa pravom javnosti .-1948.-1977.-1942. Vo arska škola u Tuzli 1954.-1998. Srpska pravoslavna crkveno-školska opština Donja Tuzla 1874. Državna druga mješovita pu ka škola Tuzla 1941.-1968. U iteljska stru na doma i ka škola Tuzla 1952.-1969. Narodna osnovna škola Bukinje 1944.-1951.-1966.-1978.-1973. Državna niža poljoprivredna škola TuzlaBijeljina 1946.-1941.-1934. Prva državna pu ka škola u Tuzli 1942.Zavoda Kraljice svete Krunice Tuzla 1914.-1941. Industrijska škola Tuzla 1926.-1959.-1941.-1940.-1942. Druga dje a ka narodna osnovna škola Tuzla 1907. 1 2 23 71 4 6 1 4 2 1 1 1 1 1 1 15 178 5 90 459 120 9 10 52 35 2 1 38 4 5 15 1 155 12 1 58 1 (804) 1 67 4 21 1 384 .-1907. Privatna gra anska škola trgova kog smjera u Zavodu Kraljice svete Krunice Tuzla 1940.-1956.-1913. U iteljska škola Tuzla i U iteljski te ajevi 1941.1943.-1962. Narodna osnovna škola Ljepunice 1910.-1946. Druga narodna osnovna škola Tuzla 1944. Behrambegova medresa Tuzla 1921. Državna mješovita pu ka škola Kiseljak 1940. JU Upravna i birotehni ka škola Tuzla 1961.1946. U iteljska škola Bijeljina 1951.-1964. Njema ka škola Tuzla 1896. Ruždija u Donjoj Tuzli 1892. Srpska narodna osnovna škola Donja Tuzla 1902. Narodna osnovna škola Ljuba e 1944. Niža stru na doma i ka škola Tuzla 1951.-1972.-1945. Osnovna škola „Džemal Mandži “ Tuzla 1958. Škola sa prakti nom obukom i za u enike u privredi Tuzla 1908.-1912. Srednja medicinska škola Tuzla 1947. Srednja poljoprivredna škola Tuzla (Bijeljina) 1947.

-1987.-1944.-1926. UKUPNO: 3 1 4 2 1 13 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 3 47 124 26 11 13 2 3 13 24 38 140 69 34 61 2 111 465 46 2.-1990.. Tvornica sode „SOLVAY“ Lukavac 1893. JP RMU „ ur evik“ u ur eviku 1946.-1990. Samoupravna interesmna zajednica usmjerenog obrazovanja i vaspitanja Tuzla 1967.-1931.-1988.traka 33 koverte i 3 sveske 4 sveske IV PRIVREDA KOLI INA GRA E registrator fascikla dokument kutija R. Ostalo 4.-2009.br.-1943.-1990.1978. Državna mješovita gra anska škola Tuzla 1942. Udruženje samoupravnih interesnih zajednica osnovnog obrazovanja i vaspitanja Tuzla 1970. RMU „Banovi i“ u Banovi ima 1928.368 272 4 38 145 244 1 91 381 201 81 97 29 61 8 (109 fotokopija) 36 mag.438 397 80 32 34 640 517 3 69 294 1. Radni ki univerzitet Tuzla 1953. JU Arhiv Tuzlanskog kantona 1954.-2000. Osnovna zajednica kulture Zvornik 1973.-1981.-1991.-1988.276 listova 206 44 1002 69 1 koverta.-1962. Me uopštinski zavod za osposobljavanje kadrova i organizaciju rada Tuzla 1959. Pedagoška akademija Tuzla 1960.-1987. Trgova ka škola Tuzla 1884.Velika Župa Usore i Soli 1941.-1940.-1944. Državna gra anska škola trgova kog smjera Tuzla 1933. Osnovna zajednica kulture Tuzla 1972.Odjel za pu ku nastavu Kotar Tuzla .44 45 46 47 48 49 Kraljevska državna mješovita gra anska škola Tuzla 1937. Državna op a niža srednja škola Tuzla 1943. Radni ki univerzitet Lukavac 1961. Mješovita gra anska škola trgova kog smjera Tuzla 1930. 41 47 18 21 18 478 366 473 385 .-1990. 1 skica knjiga povez 105 1 2 3 4 NAZIV FONDA Rudnik uglja "Kreka" Tuzla 1860. NDH Ministarstvo nastave Zagreb . Osnovna zajednica kulture i nformisanja Bijeljina 1973.-1990.-1937. 15 sv. Radna zajednica SIZ-a fizi ke kulture i OZ kulture i informisanja Lukavac 1984.

-2004. „Drinja a“ DD Preduze e za primarnu i finalnu obradu drveta u ste aju Kladanj 1947.-1949.o. promet i usluge Tuzla 2006. JP „Elektroprivreda“ BiH dd Sarajevo – Produžnica „Elektrodistribucija“ Tuzla 1946.-1964.-2005. Tuzla 1925.-1995.5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Rudarsko-hemijski kombinat Tuzla 1959. Tvornica špirita Kreka . „Klotex“ DOO za proizvodnju i promet konfekcije u ste aju Klokotnica. Tuzla 1952.2005.-2006.-2002. Doboj Istok 1985. u ste aju Donje Vukovije – Kalesija 1959. "Salki -prom" DOO Gra anica 1993.-2002.175 197 161 161 99 109 209 192 121 17 koverti 11 blokova 1 kesa 16 sveski 605 dosijea 6 sveski 2 sv. "Omermax" DJL sa p. JP „Elektroprivreda“ – Produžnica „Termoelektrana“ Tuzla 1959. Šipad DOO „Partizan“ u se aju Tuzla 1949. „Stari “ DD Tvornica masivnog namještaja Kladanj 1977. „Geobušenje“ dd Specijalizovano za geološka bušenja u ste aju Tuzla 1975.D.d. „Jadar“ Državno preduze e za priplod i uzgoj svinja Vlasenica 1948..-1950.-1979. Tvornica kože Tuzla 1949. Preduze e drvne industrije 1923. „Inspire“ DOO za proizvodnju.Zemaljsko preduze e za snabdijevanje poljoprivrede proizvodnim sredstvima – Filijala Tuzla 1947.-1941.-2008.-1941.-2005 Šumska uprava Kladanj 1926.-1942. "Union" DD u ste aju Tuzla 1977. 9 58 2 41 505 214 1 48 7. „Spre a“ Javno preduze e za vodoprivrednu djelatnost d.1953. u ste aju Srebrenik 1997. „Poljoprivredni magazin“ .725 46 101 5 1 67 101 39 87 6 78 78 4 8 7 23 17 10 6 3 3 10 6 17 90 46 biltena 12 audiokaseta 161 sveska 93 148 1926 36 148 188 21 57 70 1 33 13 19 275 27 3 5 14 253 38 151 34 14 1. šibicama i vrijednosnicama Tuzla 1947.-2004.-2002. Trgova ko preduze e Tuzla 1945.-2000.-1952. „Bosanka“ DD u ste aju Kladanj 1960. "Pivara" DD u mješovitoj svojini sa p.o. „Spre a“D. Rudnik soli „Tušanj“ DD Tuzla 1934. 1 koverta 86 dosijea 469 omota 2 rolne 792 dosijea 17 28 30 67 56 407 244 474 dosijea 27 sveski 1 3 4 6 12 1 3 2 10 69 97 386 . Državno šumsko gazdinstvo Živinice 1945.-2010.-1951. „SODASO“-Holding DD Tuzla 1969.-1979.-1955. Šumska uprava Zvornik 1935.-1998. „Zina“ Fabrika konfekcije DOO u ste aju Tuzla 1978.-2005.Tuzla 1902. "Posavina" Glavna direkcija poljoprivrednih dobara Tuzla 1946. „Duvan“ Preduze e za promet duvanom.2007. „Krivaja“ Zavidovi i.

-2008.Javno preduze e u ste aju Lukavac 1995.-2009.-2002. 5 paketa. 31 42 32 233 265 298 20 42 36 6 sveski 274 dosijea 3 sveske 140 dosijea 5 sveski 17 59 30 52 3 177 239 256 110 94 31 20 blokova.Direkcija Tuzla 1917. „Ugostiteljstvo-Konjuh“ dd u ste aju Živinice 1952.. 6 kov.22 omota. "Agroprom" DD u ste aju Zvornik . "Autoprevoz" Autosaobra ajno preduze e Tuzla 1948.-2011. "Ugostitelj" Ugostiteljsko preduze e Tuzla 1954. „Front Slobode“ DOO za novinskoizdava ku djelatnost.servisni centar u ste aju Banovi i 1979..-2006. „Tuzla-stan“ doo Tuzla 1967. „Autoremont“ DD u mješovitoj svojini prodajno . „Distributivni centar“ DD u ste aju Gra anica 1976.-2002. "Grafi ar" DOO u ste aju Tuzla 1973. 18 25 2 118 33 1 12 17 75 3 41 22 1 1 23 7 82 2 2 1 2 42 24 23 19 25 25 8 2 9 126 122 68 32 20 13 2 1 13 6 44 91 15 4 11 113 14 16 14 76 194 69 18 1 koverta 16 sv. JZU UKC Tuzla 1946..1 blok.-2002. 1 kesa.-1949. „2. promet i usluge Tuzla u likvidaciji 1960.-1958.-2009.-1993.-2001.-2004.Sapna 1994.-1995.o. 10 kov. "Salines" DD u ste aju Tuzla 1960...-2008.-2004.1801 dos. 2 rad. „Medifarm“ DOO u ste aju Tuzla 1994-2003.o. „Zemaljski proizvod“ trgovina poljoprivrednim proizvodima SarajevoPredstavništvo Tuzla 1952. „Gradnja“ DOO Preduze e za izvo enje radova u gra evinarstvu Srebrenik u ste aju 1968. DOO "Grafocoop" Tuzla 1991. „Central“ dd u ste aju Tuzla 1966-2004.-2005.-2001. Direkcija za puteve Tuzla 1979. 134 foto albuma 1606 387 .. „Sloboda“ dd Preduze e u mješovitoj svojini za ugostiteljstvo i trgovinu u ste aju Tuzla 1970.-2004. "Progres" Zanatska proizvodno-uslužna zadruga Tuzla 1980.-2007. „Živinicepromet“ DD u ste aju Živinice 1948. „Optima Lubricants“ doo Tuzla 2000. 1 koverta 301 36 46 7 sveski 51 blok 242 dosijea 272 dosijea 12 77 74 24 333 125 11 sv.35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 „SUD-MUL“ DOO za zbrinjavanje komunalnih i industrijskih otpadaka Tuzla 1997. u ste aju Tuzla 1977. oktobar“ dd u ste aju Tuzla 1956. 31 kov. PTT Sarajevo .-2004.-2003. „Frizer“ dd Tuzla 1947. „Sokolinatrans“ Preduze e za prevoz robe i servis dd u ste aju Kladanj 1965.2 diskete 166 80 5 203 5 689 266 23 sveske. knjiž.-1976. Invalidsko ugostiteljsko preduze e u Tuzli 1948.-2001. „Plaže Jezera“ Modrac . 89 omota..-1987. 2 disk. „Izolacija“ d. JP „Gazela“ u ste aju Grada ac 1994-2002.-1951.

Sreska zanatska komora Bijeljina (Udruženje zanatlija Bijeljina) 1922.-1955.-1958. Posavska banka d. „Ljudi za ljude“ Humanitarna organizacija Tuzla 1996.-1953. Sreska ugostiteljska komora Br ko 1956. Sreska zanatska komora Tuzla (Udruženje zanatlija Tuzla) 1909. Orašje u likvidaciji 1994.-1961.-1960.-2006. Sreski savez zemljoradni kih zadruga Bijeljina 1952.-1962.-1958. 7 4 3 9 8 118 11 40 2 596 21 24 113 126 1684 23 kov.-1970.-2002.-2009. Selja ke radne zadruge sreza Br ko 1945. Sreska zanatska komora Kladanj (Udruženje zanatlija Kladanj) 1946. Sreska ugostiteljska komora Tuzla 1955. „Bosansko-Njema ko osiguranje“ DD u likvidaciji Tuzla 1998. Zemljoradni ke zadruge Tuzla 1945. Sreski savez zemljoradni kih zadruga Br ko 1946. „Crveni polumjesec“ Humanitarna organizacija Op ine Tuzla 1992. Sreska zanatska komora Br ko 1932.-1962.-1959..-1962. Sreski savez zemljoradni kih zadruga Zvornik 1956. Sreska trgovinska komora Br ko 1955-1962. 120 dosi. „Dionica“ d. Brokerska ku a u likvidaciji Tuzla 2002.-1955. Selja ke radne zadruge sreza Zvornik 1949.-1962.-2009. „Premium broker“ d. Sreska zanatska komora Tuzla-Ispostava Gra anica 1956.-1958. 5 video kaseta 1 2 632 3 14 112 8 12 1 1 3 1 1 1 2 1 1 1 6 1 23 26 2 17 13 4 125 96 9 1 9 1 2 2 1 1 2 1 19 5 1 7 42 22 17 952 1 sveska 388 . Sreska poljoprivredno-šumarska komora Br ko 1960. Sreska trgovinsko-ugostiteljska komora Bijeljina 1952.-2007.-1953.o.o.-1952. Sreski savez zemljoradni kih zadruga Tuzla 1946.-1992.-1963. Sreska trgovinsko-ugostiteljska komora Gra anica 1952. „Zvonko Ceri “ Udružena veterinarska stanica Tuzla 1960.-1962. Sreska ugostiteljska komora Zvornik 1957. Privredna komora Tuzla 1939. Sreska zanatska komora Zvornik (Udruženje zanatlija Zvornik) 1918.o.-1963.-2001.-1963.-1962. Sreska trgovinska komora Zvornik 1955.-1955. Selja ke radne zadruge Tuzla 1948.65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 Lje ilište „Slana Banja“ DD u likvidaciji Tuzla 1957.o..d. Tuzla 2006.-2006.

-1965. Opštinski komitet SK BiH Kladanj 1955.-1961.-1990. UKUPNO 1 103 1 5 48 20 11 11. Sreski komitet SK BiH Br ko 1945. Sreski komitet SK BiH Bijeljina 1945.1955.1952.-1990. Opštinski komitet SK BiH Tuzla 1956. Zemljoradni ke zadruge Br ko 1946.-1955. Zemljoradni ka zadruga "Peradarstvo" u likvidaciji Grada ac 1986. Sreski komitet SK BiH Kladanj 1945. Sreski komitet SK BiH Lopare 1946.-1975.-1968. Opštinski komitet SK BiH Bosanski Šamac 1955. Me uopštinska konferencija SK Tuzla 1968.-2001. Opštinski komitet Saveza komunista BiH Banovi i 1945.-1966.-1955.-1954.-1962. u ste aju Lukavac 1988.-1971. Ostalo knjiga povez 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 NAZIV FONDA Okružni komitet Komunisti ke partije Tuzla 1945.-1954. Sreski komitet SK BiH Gra anica 1945. Opštinski komitet SK BiH Zvornik 1959.96 97 98 99 Zemljoradni ka zadruga „Pura i “ sa p. Sreski komitet SK BiH Vlasenica 1945. Sreski komitet SK BiH Zvornik 1945. DRUŠTVA I UDRUŽENJA KOLI INA GRA E registrator fascikla kutija dokument R.1955.-1966. Sreski komitet SK BiH Tuzla 1945.o.-2004. Me uopštinska konferencija SK BiH Bijeljina 1985.br. Sreski komitet SK BiH Bratunac 1953.-1966.-1990. 2 13 16 5 50 26 58 29 6 28 2 6 8 2 2 1 1 18 2 35 11 5 18 19 8 17 5 19 6 7 5 3 2 8 1 7 11 389 .-1958. Sreski komitet SK BiH Srebrenica 1946. Opštinski komitet SK BiH Bijeljina 1955. Sreski i opštinski komitet SK BiH Bosanski Šamac 1945. Me uopštinska zajednica za poslove cijena Tuzla 1980.-1954. Oblasni komitet SK BiH Tuzla 1949.-1947.196 V DRUŠTVENO-POLITI KE ORGANIZACIJE.-1966. Opštinski komitet SK BiH Gra anica 1955.555 3599 12.-1966.471 790 240 4.

-1941. Hamdija emerli “ Tuzla 1992. Sresko u iteljsko društvo u Tuzli 1905.-1963.1966. Opštinski komitet Sk BiH Vlasenica 1958.-1962.-2004. Opštinski komitet SK BiH Šekovi i 1948.1966.br. Opštinski komitet SK BiH Srebrenica 1958. Opštinski komitet SK BiH Bratunac 1950. Dobrovoljno vatrogasno društvo Tuzla 1883. Sresko lova ko društvo „Konjuh“ u Tuzli 1945-1955. UKUPNO 9 2 2 3 2 4 2 2 1 2 1 1 1 1 1 12 3 3 2 12 1 5 21 212 2 10 17 3 2 411 22 23 70 70 6 blokova 17 2 1 108 fotografija VI VJERSKE ORGANIZACIJE KOLI INA GRA E registrator fascikla kutija dokument R.1964. Opštinski komitet SK BiH Živinice 1946. Ostalo knjiga povez NAZIV FONDA 1 2 3 Odbor Islamske vjerske zajednice Bijeljina 1864-1962.1962. Opštinski komitet SK BiH Srebrenik 1954. Imamat džemata Tuzla 1911-1943.23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 Opštinski komitet SK BiH Lopare 1955.1966. Opštinski komitet SK BiH Ugljevik 1963.-1983. Vakufsko-mearifsko povjerenstvo Tuzla 1909-1949.1966.-1966. Sresko sindikalno vije e Br ko 1956. Opštinski komitet SK BiH Orašje 1950-1966. Opštinski komitet SK BiH Lukavac 1948. Opštinski komitet SK BiH Bosansko Petrovo Selo 1955.-1966.-1935. Udruženje prijatelja Janje „Dr. Opštinski vatrogasni savez Tuzla 1946. Sresko sindikalno vije e Tuzla 1948.-1979. UKUPNO: 235 15 12 262 7 37 2 46 390 .1966. Opštinski komitet SK BiH Kalesija 1958.1966. Srpsko pjeva ko društvo "Njeguš" u Donjoj Tuzli 1886.1966.

„Masovne grobnice na prostoru sjeveroisto ne Bosne“ „Tuzlanska kapija“ 1995. Dionice.mikrofilmova i 1233 mikrosnimka knjiga NAZIV FONDA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Orijentalna zbirka 1578. knj. Odbor za izradu Monografije "Tuzlanski partizanski odred" 1985. plakati 1912.-1945. Radni ki pokret i narodnooslobodila ka borba u sjeveroisto noj Bosni 1920. Omladinska pruga „Br ko-Banovi i“ 1946.mikrofilm 5245 fotografija 280 fotografija 1 112 biltena „Bol“ 134 video kasete (1.-1931. Oblasni NOO za isto nu Bosnu 1943. Ostalo 390 inventarnih jedinica (8.br. majevi ka NOU brigada“ 1973. „Ispisi iz povjerljivih arhiva Okružne oblasti u Tuzli 1879.-1932 Mikroteka 1941. u digitalnoj formi 1 2knj. Press centar Lukavac 1992. SKOJ Tuzle i sjeveroisto ne Bosne 1941. Ljetopis Katoli kog samostana Tuzla 1809. Ljetopis JU Osnovna muzi ka škola Tuzla „Gajret“ Kulturno-prosvjetno društvo u Tuzli 1907.-1954. Odbor za izdavanje Zbornika sje anja „ 15.-1923. Stara štampa.“ – zbirka prevoda Domovnica Imamata džemata Bašigovci 1930.-1944. Zbirka dokumenata „Cazinska buna“ 1950. u digitalnoj formi 9 17.-1964. 1972.-1919.-1946.VII ZBIRKE KOLI INA GRA E registrator fascikla dokument R.-1945. Zemaljska vlada BiH – Generalni štrajk rudara BiH i Husinska buna 1919. Fotografije 1873.-1871. Odbor za izdavanje Monografije.. 8 6 71 7 8 povez kutija 49 sveski 200 4.-1936. Odbor za izdavanje Edicije „Tuzla u radni kom pokretu i revoluciji“. Zbirka projekata 1946.-1988.-1979. obveznice i police osiguranja 1908.1 1978. hrvatska NUB -38 NOU divizija“ 1991. Zlo in u Srebrenici 1943. Kotarski ured Grada ac 1886.-1978.muslimanska NOU brigada“1974.-1945.-1995. Narodno vije e Tuzla 1917.301 fotografija 3 1 3 4 4 3 2 20 16 4 1 121 1 CD-R 1. Odbor za izdavanje edicije „16.-1947.417) 499 3 2 5 1 1 1 1knj.-1983."18.151) (103 fotografije) 130 projekata 391 .-1908.-1948. Gradsko poglavarstvo Br ko 1878. Gradsko poglavarstvo Tuzla 1941.

Faruk Ibrahimovi iz Tuzle 1978.-1891. Atah Mahi iz Br kog 1884. albumi NAZIV FONDA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Trgova ka ku a Nikole Pavlovi a Br ko 1840..-1955. Porodica Begi 1945.Stevo Mil i iz Tuzle 1945. Ostalo 97 fotografija 1 razglednica i 3 isje ka i novina (302 fotografija) 87 fotografija.. Zbirka Radio-Tuzle 1970.-1963. 28 diploma..388 (767 kom) (83 kom) (36 kom) VIII LI NE I PORODI NE ZBIRKE KOLI INA GRA E registrator kutija fascikla dokument R..-1996. „ estitke“ – zbirka 1991.-1991.-2007. 4 sveske 392 .-1956..zbirka „Mališa“ list u enika osnovnih škola Tuzlanske opštine 1981. 1941-1945. Porodica Vu kova ki 1916. „Katalozi“ – zbirka 1973. Sadik Šehi Ismail Hadžiahmetovi Zejnil Bešlagi 1918. Numizmati ka zbirka UKUPNO: 11 6 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 177 19 10.-2009. uki 1890. „Programi“ – zbirka 1981.31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 Zbirka gra e banaka 1826. „Memorandumi“. „Kalendari“ – zbirka 1995. 1934.-1865.-1994.-1971. „Razglednice“ – zbirka 1973..-2007.. 1924. 1930.Majo 1931. dr.-1952.-2007. Porodica Zaimovi 1909.-2007 1518 1 2 36 1 1 2 32 1 4 1 1 1 1 1 6 1 1 knjiga 14 povez 9 video kaseta (124 fotografije) 23 CD-a. Kaletovi Jusuf 1992. Cvijetin Mijatovi .-1947. 1992. Ibri Fikret 1932.-2001.1934/1992 Novica Stevanovi 1970/1981 Zejnil Latifovi iz Sapne Salih Kulenovi iz Tuzle 1892. Bosznai Hirek 1910. 1926.-1984.-1916.-1911. plakete. Ibrahim Muši iz Kalesije 1992. „Pozivnice“ – zbirka 1973.-2007.-1988.-2007.br. Sejfulah Imamovi 1912. Jovan R.-1993. zna ke.-2007. „Plakati“ – zbirka 1987.-1946.

558 62 5 14 393 .amdži iz Pura i a Jasmin Divanefendi 3 1 1 1 1 1 1 3 1 1 27 VHS kaseta 39 fotografija UKUPNO 1.20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Derviš Suši 1959. Hamdija Siv evi Fikret Jahi – Vršanin Hasib Džindo iz Tuzle Nuraga Softi iz Banovi a Franjo Leder Fadil oki iz Tuzle Zlatko Duki iz Tuzle Hafiza Sajda Moranki .-2002.

Iz Numizmatičke zbirke Arhiva Tuzlanskog kantona 394 .

Abecedni registar fondova i zbirki .

.

d. obradu drveta u stečaju Kladanj Druga narodna osnovna škola Tuzla Druga dječačka narodna osnovna škola Tuzla “2. oktobar” d.A “Agroprom” DD u stečaju Zvornik –Sapna Arhiv Tuzlanskog kantona Tuzla “Autoprevoz”. autosaobraćajno preduzeće Tuzla “AUTOREMONT’’ DD u mješovitoj svojini prodajno-servisni centar u stečaju Banovići B Banke Begić porodica Behrambegova medresa Tuzla Bešlagić Zejnil “BOSANKA’’ u stečaju KLADANJ “BOSANSKO .o.o. za prim. Brokerska kuća u likvidaciji Tuzla Direkcija za puteve Tuzla “DISTRIBUTIVNI CENTAR” DD u stečaju Gračanica Divanefendić Jasmin Djevojačka narodna osnovna škola u Tuzli Dobrovoljno vatrogasno društvo Tuzla Domovnica Imamata džemata Bašigovci “DRINJAČA’’ DD Pred. obveznice i police osiguranja “DIONICA’’ d. u stečaju Tuzla Državna mješovita pučka škola Kiseljak Državna druga mješovita pučka škola Tuzla 397 . i fin.NJEMAČKO OSIGURANJE’’ DD u likvidaciji Tuzla “Boszniai Hirek” C “Cazinska buna” zbirka dokumenata Službe državne bezbijednosti “CENTRAL’’ dd u stečaju Tuzla “Crveni polumjesec’’ Humanitarna organizacija Općine Tuzla Č Čestitke Čokić Fadil D Dionice.

Jovan Dolnja Tuzla E “Elektroprivreda” – Podružnica “Termoelektrana” Tuzla “Elektroprivreda’’ Javno preduzeće BiH dd Sarajevo – Podružnica “ELEKTRODISTRIBUCIJA’’ Tuzla F Fond socijalne i dječije zaštite Tuzla Fotografije “FRIZER” d.d. šibicama i vrijednosnicama Tuzla Dukić Zlatko Dž Džindo Hasib iz Tuzle Đ Đukić R. za promet duvanom.Državna realna gimnazija Tuzla Državna niža poljoprivredna škola Tuzla – Bijeljina Državna opća niža srednja škola Tuzla Državna građanska škola trgovačkog smjera Tuzla Državna mješovita građanska škola Tuzla Državno šumsko gazdinstvo Živinice “Duvan’’ Pred. promet i usluge Tuzla u likvidaciji G “Gajret” Kulturno-prosvjetno društvo u Tuzli Garnizonski sud Tuzla “Gazela’’ JP u stečaju Gradačac “GEOBUŠENJE’’ dd Specijalizovano za geološka bušenja u stečaju Tuzla Gradski narodni odbor Tuzla “Gradnja’’ DOO Preduzeće za izvođenje radova u građevinarstvu Srebrenik u stečaju Gradski narodni odbor Gračanica Gradsko poglavarstvo Tuzla Gradsko poglavarstvo Brčko “Grafičar” DOO u stečaju Tuzla “Grafocoop” DOO u stečaju Tuzla 398 . Tuzla “Front slobode’’ DOO za novinsko-izdavačku djelatnost.

promet i usluge Tuzla Invalidsko ugostiteljsko preduzeće u Tuzli “Ispisi iz povjerljivih arhiva Okružne oblasti u Tuzli 1879. – 1908. Doboj Istok Komisija za savremenu građu Tuzlanskog Kantona Kotarski sud Tuzla Kotarski šerijatski sud Tuzla Kotarski ured Gradačac Kraljevska državna mješovita građanska škola Tuzla “Krivaja’’ Preduzeće drvne industrije Zavidovići Kulenović Salih L Latifović Zejnil Leder Franjo 399 .Vršanin K Kalendari Kaletović Jusuf Kantonalni štab civilne zaštite Tuzla Katalozi Katolička osnovna škola u Donjoj Tuzli Katolički samostan Tuzla .H Hadžiahmetović Ismail I Ibrahimović Faruk Ibrić Fikret Imamat džemata Tuzla Imamović Sejfulah Industrijska škola Tuzla “Inspire” DOO za proizvodnju.o.” (zbirka prevoda) “IZOLACIJA’’ d.ljetopis “KLOTEX’’ DOO za proizvodnju i promet konfekcije u stečaju Klokotnica. u stečaju Tuzla J “Jadar” Državno preduzeće za priplod i uzgoj svinja Vlasenica Jahić Fikret .o.

šumarstvo i vodoprivredu Tuzlansko-podrinjskog kantona Ministarstvo za pravdu Tuzlansko-podrinjskog kantona Ministarstvo za promet i komunikacije Tuzlansko-podrinjskog kantona Ministarstvo za rad. razvoj i poduzetništvo Tuzlansko-podrinjskog kantona Ministarstvo za obrazovanje. Stevo Ministarstvo bez lisnice Tuzlanskog kantona Ministarstvo bez portfelja Tuzlanskog kantona Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlansko-podrinjskog kantona Ministarstvo za finansije Tuzlansko-podrinjskog kantona Ministarstvo za industriju. Sajda Mušić Ibrahim 400 . socijalnu politiku i izbjeglice Tuzlansko-podrinjskog kantona Ministarstvo za trgovinu i turizam Tuzlansko-podrinjskog kantona Ministarstvo za urbanizam. energetiku i rudarstvo Tuzlansko-podrinjskog kantona Ministarstvo za obnovu.Čamdžić hf. prostorno uređenje i zaštitu okoliša Tuzlansko-podrinjskog kantona Ministarstvo za zdravlje Tuzlansko-podrinjskog kantona Mjesni narodni odbor Boljanić Mjesni narodni odbor Bukinje Mjesni narodni odbor Gračanica Mjesni narodni odbor Karanovac Mjesni narodni odbor Slavinovići Mjesni narodni odbor Sočkovac Mješovita građanska škola trgovačkog smjera Tuzla Morankić .Humanitarna organizacija M Mahić Atah “Mališa” List učenika osnovnih škola Tuzlanske opštine “Masovne grobnice na prostoru sjeveroistočne Bosne” “Medifarm’’ DOO u stečaju Tuzla Međuopštinska konferencija SK BiH Bijeljina Međuopštinska konferencija SK BiH Tuzla Međuopštinski zavod za osposobljavanje kadrova i organizaciju rada Tuzla Međuopštinska zajednica za poslove cijena Tuzla “Memorandumi” Mijatović Cvijetin – Majo Mikroteka Milčić dr.LJ Lječilište “Slana banja’’ DD u likvidaciji Tuzla “Ljudi za ljude” Tuzla . nauku. kulturu i sport Tuzlansko-podrinjskog kantona Ministarstvo za poljoprivredu.

Koordinacioni i Izvršni odbor) “Omermax” DJL sa p. muslimanska NOU brigada” Odbor za izdavanje Edicije “Tuzla u radničkom pokretu i revoluciji’’ Knjiga 1 Odbor za izdavanje Zbornika sjećanja “15. majevička NOU brigada” Odbor za izradu Monografije “Tuzlanski partizanski odred” Okružni komitet KPBiH Tuzla Okružni narodni odbor Tuzla Okružna uprava narodnih dobara Tuzla Okrug Tuzla (Skupština. u stečaju Srebrenik Omladinska pruga “Brčko – Banovići” Opća dječačka pučka škola u Donjoj Tuzli Općina Doboj Istok – Klokotnica Općina Zvornik – Sapna Općina Teočak Opštinska služba za boračko-invalidsku zaštitu Bratunac Opštinska služba za boračko-invalidsku zaštitu Srebrenica 401 .N Narodna osnovna škola Boljanić Narodna osnovna škola Breške Narodna osnovna škola Bukinje Narodna osnovna škola Kiseljak Narodna osnovna škola Kreka Narodna osnovna škola Ljubače Narodna osnovna škola Ljepunice Narodni odbor gradske opštine Gračanica Narodni odbor opštine Kiseljak Narodni odbor opštine Bosansko Petrovo Selo Narodno vijeće Tuzla NDH Ministarstvo nastave u Zagrebu – Odjel za pučku nastavu Kotar Tuzla – Velika Župa Usore i Soli Niža stručna domaćička škola Tuzla Numizmatička zbirka NJ Njemačka privatna škola Donja Tuzla Njemačka škola u Tuzli O Oblasni komitet SKBiH Tuzla Oblasni narodni odbor Tuzla Oblasni NOO za istočnu Bosnu Odbor islamske vjerske zajednice Bijeljina Odbor za izdavanje Edicije “16.o. Predsjedništvo.

NOU divizija” Opštinski sud Banovići Opštinski sud Gračanica Opštinski sud Kladanj Opštinski sud Lukavac Opštinski sud Tuzla Opštinski sud za prekršaje Živinice Opštinski vatrogasni savez Tuzla “Optima Lubricants’’ Doo Tuzla Orijentalna zbirka Osnovna muzička škola Tuzla . Tuzla Plakati 402 . hrvatska NOU brigada –38.Opštinski komitet SKBiH Tuzla Opštinski komitet SKBiH Banovići Opštinski komitet SKBiH Bijeljina Opštinski komitet SKBiH Zvornik Opštinski komitet SKBiH Kladanj Opštinski komitet SKBiH Bosanski Šamac Opštinski komitet SKBiH Gračanica Opštinski komitet SKBiH Lopare Opštinski komitet SKBiH Srebrenica Opštinski komitet SKBiH Bosansko Petrovo Selo Opštinski komitet SKBiH Bratunac Opštinski komitet SKBiH Lukavac Opštinski komitet SKBiH Živinice Opštinski komitet SKBiH Srebrenik Opštinski komitet SKBiH Orašje Opštinski komitet SKBiH Šekovići Opštinski komitet SKBiH Ugljevik Opštinski komitet SKBiH Vlasenica Opštinski komitet SKBiH Kalesija Opštinski odbor za izdavanje Monografije “18. Zemljoradnička zadruga u likvidaciji Gradačac “Pivara’’ Diničarsko društvo u mješovitoj svojini sa p.ljetopis Osnovna škola “Hasan Kikić” Gračanica Osnovna škola “Čelić’’ Čelić Osnovna škola “Džemal Mandžić’’ Tuzla Osnovna zajednica kulture Tuzla Osnovna zajednica kulture Zvornik Osnovna zajednica kulture i informisanja Bijeljina Osnovni sud udruženog rada Tuzla P Pavlović Nikola Pedagoška akademija Tuzla “Peradarstvo”.o.

Zavoda Kraljice svete Krunice u Tuzli Privatna građanska škola trgovačkog smjera u Zavodu Kraljice svete Krunice Tuzla Privredna komora Tuzla Programi “Progres” Zanatska proizvodno-uslužna zadruga Tuzla Projekti Prva osnovna škola u Tuzli Prva dječačka osnovna škola Tuzla Prva državna pučka škola u Tuzli PTT Sarajevo – Direkcija Tuzla “PURAČIĆ” Zemljoradnička zadruga sa p.o. u stečaju Lukavac R Radio-Tuzla Radnički pokret i narodnooslobodilačka borba u sjeveroistočnoj Bosni Radna zajednica SIZ fizičke kulture i Osnovna zajednica kulture i informisanja Lukavac Radnički univerzitet Lukavac Radnički univerzitet Tuzla Razglednice Regionalna zajednica opština sa sjedištem u Tuzli Rimokatolička osnovna škola Breške Rudarsko-hemijski kombinat Tuzla Rudnici uglja “Kreka” d.“Plaže Jezera’’ Javno preduzeće Modrac u stečaju Lukavac “Poljoprivredni magazin’’. Orašje u likvidaciji Pozivnice Predsjednik Tuzlanskog kantona “Premium broker’’ d.o. u Tuzli Rudnik mrkog uglja “Banovići” dd Banovići Rudnik mrkog uglja “Đurđevik” doo u Đurđeviku Rudnik soli “Tušanj” DD Tuzla Ruždija u Donjoj Tuzli S Samoupravna interesna zajednica fizičke kulture Lukavac Samoupravna interesna zajednica zdravstvene zaštite Tuzla Skupština opštine Tuzla 403 .d.o.o. Tuzla Press centar Lukavac Privatna mješovita pučka škola Breške Privatna osnovna škola – sa pravom javnosti .Zemaljsko preduzeće za snabdijevanje poljoprivrede proizvodnim sredstvima .Filijala Tuzla Posebnička mješovita pučka škola Breške “Posavina” Glavna direkcija poljoprivrednih dobara Tuzla Posavska banka d.o.

Skupština opštine Lukavac Skupština opštine Banovići Skupština opštine Srebrenik Skupština opštine Kalesija Skupština opštine Živinice Skupština opštine Gradačac Skupština opštine Kladanj Skupština opštine Gračanica Sreski narodni odbor Tuzla Sreski narodni odbor Zvornik Sreski narodni odbor Gračanica Sreski sud Tuzla Sreski šerijatski sud Tuzla Sreski sud Banovići Sreski sud Gradačac Sreski sud Gračanica Srpska narodna osnovna škola u Donjoj Tuzli Srpska pravoslavna crkveno-školska opština Donja Tuzla Srednja poljoprivredna škola Tuzla (Bijeljina) Srednja medicinska škola Tuzla Samoupravna interesna zajednica usmjerenog obrazovanja i vaspitanja Tuzla “SOLVAY” Tvornica sode Lukavac “SODASO”. u stečaju Donje Vukovije – Kalesija “Spreča” Javno preduzeće za vodoprivrednu djelatnost d. preduzeće za prevoz robe i servis dd u stečaju Kladanj Sreski savez zemljoradničkih zadruga Brčko Sreski savez zemljoradničkih zadruga Tuzla Sreski savez zemljoradničkih zadruga Bijeljina Sreski savez zemljoradničkih zadruga Zvornik Sreska ugostiteljska komora Brčko Sreska ugostiteljska komora Zvornik Sreska ugostiteljska komora Tuzla Sreska trgovinsko-ugostiteljska komora Bijeljina Sreska trgovinsko-ugostiteljska komora Gračanica Sreska trgovinska komora Zvornik Sreska trgovinska komora Brčko Sreska poljoprivredno-šumarska komora Brčko Sreska zanatska komora Tuzla (Udruženje zanatlijaTuzla) Sreska zanatska komora Brčko 404 . Tuzla “Salkić-prom” DOO Gračanica “SUD-MULL” DOO za zbrinjavanje komunalnih i industrijskih otpadaka Tuzla “Salines” DD u stečaju Tuzla “SLOBODA’’ dd Preduzeće u mješovitoj svojini za ugostiteljstvo i trgovinu u stečaju Tuzla “SOKOLINATRANS’’.D.Holding DD u stečaju Tuzla “Starić” DD Tvornica masivnog namještaja Kladanj “SPREČA’’ D.d.

Sreska zanatska komora Tuzla – Ispostava Gračanica Sreska zanatska komora Bijeljina (Udruženje zanatlija) Sreska zanatska komora Zvornik(Udruženje zanatlija ) Sreska zanatska komora Kladanj (Udruženje zanatlija ) Seljačke radne zadruge sreza Brčko Seljačke radne zadruge Tuzla Seljačke radne zadruge sreza Zvornik Sreski komitet SKBiH Tuzla Sreski komitet SKBiH Bijeljina Sreski komitet SKBiH Zvornik Sreski komitet SKBiH Brčko Sreski komitet SKBiH Kladanj Sreski komitet SKBiH Bosanski Šamac Sreski komitet SKBiH Gračanica Sreski komitet SKBiH Lopare Sreski komitet SKBiH Srebrenica Sreski komitet SKBiH Bratunac Sreski komitet SKBiH Vlasenica Sresko sindikalno vijeće Tuzla Sresko sindikalno vijeće Brčko Sresko učiteljsko društvo u Tuzli Srpsko pjevačko društvo “Njeguš” u Donjoj Tuzli Sresko lovačko društvo “Konjuh” u Tuzli SKOJ Tuzle i sjeveroistočne Bosne Stara štampa. Plakati. Stevanović Novica Sušić Derviš Sivčević Hamdija Softić Nuraga iz Banovića Š Šipad DOO “Partizan’’ u stečaju Tuzla Škola sa praktičnom obukom i za učenike u privredi Tuzla Šumska uprava Kladanj Šumska uprava Zvornik Šehić Sadik T Trgovačka škola Tuzla Tvornica špirita Kreka Tvornica kože Tuzla Trgovačko preduzeće Tuzla “Tuzlanska kapija” 405 .

U Ured za povratak prognanih Tuzlanskog kantona Učiteljska škola Tuzla i Učiteljski tečajevi Učiteljska stručna domaćička škola Tuzla Učiteljska škola Bijeljina Upravna i birotehnička škola Tuzla Udruženje samoupravnih interesnih zajednica osnovnog obrazovanja i vaspitanja Tuzla “Union’’ DD u stečaju Tuzla “Ugostitelj” Ugostiteljsko preduzeće Tuzla “Ugostiteljstvo .Generalni štrajk rudara Bosne i Hercegovine i Husinska buna 1920.Konjuh” dd u stečaju Živinice Univerzitetski klinički centar (UKC) Tuzla Udruženje prijatelja Janje “Dr. godine Zemaljska vlada Bosne i Hercegovine . Hamdija Čemerlić” V Vlada Tuzlansko-podrinjskog kantona Vakufsko-mearifsko povjerenstvo Tuzla Voćarska škola Tuzla Veterinarska stanica “Zvonko Cerić” Vučkovački porodica Z Zavod za platni promet Federacije Bosne i Hercegovine – Filijala Tuzla Zavod za platni promet Federacije Bosne i Hercegovine – Podružnica Orašje “ZINA” Fabrika konfekcije DOO u stečaju Tuzla “Zemaljski proizvod’’ trgovina poljoprivrednim proizvodima Sarajevo – Predstavništvo Tuzla Zemljoradničke zadruge Tuzla Zemljoradničke zadruge Brčko Zločin u Srebrenici 1943. godine – Zaimović porodica Ž “ŽIVINICEPROMET’’ DD u stečaju Živinice 406 .

Registar fondova i zbirki po oblastima .

.

5. 11. Sreski narodni odbor Zvornik 26. 7. socijalnu politiku i izbjeglice Tuzlansko-podrinjskog kantona Ministarstvo za obrazovanje. 20. nauku. 23. 2. 21. 16. Gradski narodni odbor Tuzla 28. Koordinacioni i Izvršni odbor) Komisija za savremenu građu Tuzlanskog Kantona Kantonalni štab civilne zaštite Tuzla Ured za povratak prognanih Tuzlanskog kantona Predsjednik Tuzlanskog kantona Vlada Tuzlansko-podrinjskog kantona Ministarstvo za industriju. Okružni narodni odbor Tuzla Okružna uprava narodnih dobara Tuzla Oblasni narodni odbor Tuzla Okrug Tuzla (Skupština. 13. 4. Gradski narodni odbor Gračanica 29.I U P R A V A I J AVNE S L U Ž B E Okružna i oblasna uprava 1. šumarstvo i vodoprivredu TPK Ministarstvo za trgovinu i turizam Tuzlansko-podrinjskog kantona Ministarstvo za pravdu Tuzlansko-podrinjskog kantona Ministarstvo za finansije Tuzlansko-podrinjskog kantona Ministarstvo za rad. 17. 9. 19. 8. 6. 18. 12. kulturu i sport Tuzlansko-podrinjskog kantona Ministarstvo za promet i komunikacije Tuzlansko-podrinjskog kantona Ministarstvo za urbanizam. 15. Predsjedništvo. energetiku i rudarstvo Tuzlansko-podrinjskog kantona Ministarstvo za poljoprivredu. 10. Sreski narodni odbor Tuzla 25. 22. prostorno uređenje i zaštitu okoliša TPK Ministarstvo za zdravlje Tuzlansko-podrinjskog kantona Ministarstvo za obnovu. Sreski narodni odbor Gračanica Gradska uprava 27. razvoj i poduzetništvo Tuzlansko-podrinjskog kantona Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlansko-podrinjskog kantona Ministarstvo bez portfelja Tuzlanskog kantona Ministarstvo bez lisnice Tuzlanskog kantona Sreska uprava 24. 14. 3. Narodni odbor gradske opštine Gračanica 409 .

Narodni odbor opštine Kiseljak Narodni odbor opštine Bosansko Petrovo Selo Skupština opštine Tuzla Skupština opštine Lukavac Skupština opštine Banovići Skupština opštine Srebrenik Skupština opštine Kalesija Skupština opštine Živinice Skupština opštine Gradačac Skupština opštine Kladanj Skupština opštine Gračanica Općina Doboj Istok . 52.Mjesna uprava 30. 58. 43. 45. 50. 46. 31. 49. 39. 51. 53. 48. 62. 40. 55. 32. 34. 57. 38. 56. Mjesni narodni odbor Bukinje Mjesni narodni odbor Slavinovići Mjesni narodni odbor Gračanica Mjesni narodni odbor Boljanić Mjesni narodni odbor Sočkovac Mjesni narodni odbor Karanovac Opštinska uprava 36. 61. 37. 35. 42. 60. 41. 47.Klokotnica Općina Teočak Općina Zvornik – Sapna Opštinski logistički centar za pomoć narodima BiH Kladanj Opštinska služba za boračko-invalidsku zaštitu Srebrenica Opštinska služba za boračko-invalidsku zaštitu Bratunac Zavod za platni promet Federacije Bosne i Hercegovine – Filijala Tuzla Zavod za platni promet Federacije Bosne i Hercegovine – Podružnica Orašje Samoupravna interesna zajednica zdravstvene zaštite Tuzla Samoupravna interesna zajednica fizičke kulture Lukavac Regionalna zajednica opština sa sjedištem u Tuzli Fond socijalne i dječije zaštite Tuzla II P R A V O S U Đ E 59. 44. 33. 54. Kotarski sud Tuzla Kotarski šerijatski sud Tuzla Sreski sud Tuzla Sreski šerijatski sud Tuzla 410 .

64. Narodna osnovna škola Ljubače 88. Katolička osnovna škola u Donjoj Tuzli 93. Njemačka škola u Tuzli 95. Privatna mješovita pučka škola Breške 87. JU OŠ “Hasan Kikić’’ Gračanica 76. Opća dječačka pučka škola u Donjoj Tuzli 82. Državna mješovita pučka škola Kiseljak 98. Sreski sud Banovići Sreski sud Gradačac Sreski sud Gračanica Opštinski sud Tuzla Opštinski sud Banovići Opštinski sud Lukavac Opštinski sud Kladanj Opštinski sud Gračanica Opštinski sud za prekršaje Živinice Osnovni sud udruženog rada Tuzla Garnizonski sud Tuzla III O B R A Z O V A NJ E. Rimokatolička osnovna škola Breške 85. Krunice u Tuzli 94. Narodna osnovna škola Ljepunice 89. 65. Narodna osnovna škola Bukinje 101. Narodna osnovna škola Kreka 75. N A U K A. Ruždija u Donjoj Tuzli 100. Prva dječačka osnovna škola Tuzla 81. Srpska narodna osnovna škola u Donjoj Tuzli 96. Državna druga mješovita pučka škola Tuzla 99. Osnovna škola “Džemal Mandžić’’ Tuzla 411 . Osnovna škola “Čelić’’ Čelić 90. Prva državna pučka škola u Tuzli 97. 73.63. Narodna osnovna škola Breške 84. Narodna osnovna škola Boljanić 77.Zavoda Kraljice sv. Posebnička mješovita pučka škola Breške 86. Prva osnovna škola u Tuzli 78. 71. 67. 69. Privatna osnovna škola – sa pravom javnosti . 68. K U L T U R A Osnovne škole 74. Druga dječačka narodna osnovna škola Tuzla 92. Narodna osnovna škola Kiseljak 83. 66. Druga narodna osnovna škola Tuzla 91. 72. Njemačka privatna škola Donja Tuzla 79. Djevojačka narodna osnovna škola u Tuzli 80. 70.

131. 134. 111. 126. 129. 106. 133. 121. Međuopštinski zavod za osposobljavanje kadrova i organizaciju rada Tuzla Udruženje samoupravnih interesnih zajednica osn. 130. 109. 128. Tuzla Samoupravna interesna zajednica usmjerenog obrazovanja i vaspitanja Tuzla Osnovna zajednica kulture Tuzla Osnovna zajednica kulture Zvornik Osnovna zajednica kulture i informisanja Bijeljina Radna zajednica SIZ-e fizičke kulture i OZ kulture i informisanja Lukavac Radnički univerzitet Tuzla Radnički univerzitet Lukavac Javna ustanova Arhiv Tuzlanskog kantona Tuzla 412 . Državna realna gimnazija Tuzla Behrambegova medresa Tuzla Industrijska škola Tuzla Škola sa praktičnom obukom i za učenike u privredi Tuzla Učiteljska škola Tuzla i Učiteljski tečajevi Niža stručna domaćička škola Tuzla Učiteljska stručna domaćička škola Tuzla Učiteljska škola Bijeljina Srpska pravoslavna crkveno-školska opština Donja Tuzla Srednja poljoprivredna škola Tuzla (Bijeljina) Državna niža poljoprivredna škola Tuzla – Bijeljina Voćarska škola Tuzla Javna ustanova Upravna i birotehnička škola Tuzla Srednja medicinska škola Tuzla Privatna građanska škola trgovačkog smjera u Zavodu Kraljice svete Krunice Tuzla Kraljevska državna mješovita građanska škola Tuzla Državna opća niža srednja škola Tuzla Državna građanska škola trgovačkog smjera Tuzla Državna mješovita građanska škola Tuzla Mješovita građanska škola trgovačkog smjera Tuzla Trgovačka škola Tuzla NDH Ministarstvo nastave u Zagrebu – Odjel za pučku nastavu Kotar Tuzla – Vel. 110. 115. 114. 117. 116. Župa Usore i Soli Visoke škole 124. 105. 108. 123. 127. 112. 120. 103. 104. 118. 132.Srednje škole 102. 113. Pedagoška akademija Tuzla Obrazovanje i kultura 125. 119. 107. obrazov. 122. i vasp.

IV P R I V R E D A
Industrija i rudarstvo
135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. Rudnici uglja “Kreka” d.o.o. u Tuzli Javno preduzeće RMU „ĐURĐEVIK“ d.o.o. u Đurđeviku RMU “Banovići’’ “SOLVAY” Tvornica sode Lukavac Rudarsko-hemijski kombinat Tuzla “SODASO” – Holding DD u stečaju Tuzla Tvornica špirita Kreka “Pivara’’ Diničarsko društvo u mješovitoj svojini sa p.o. Tuzla Rudnik soli “Tušanj” DD Tuzla JP “Elektroprivreda” – Podružnica “Termoelektrana” Tuzla Tvornica kože Tuzla “Krivaja’’ Zavidovići Preduzeće drvne industrije Javno preduzeće “Elektroprivreda’’ BiH dd Sarajevo – Podružnica “Elektrodistribucija’’ Tuzla “Union’’DD u stečaju Tuzla “BOSANKA’’ DD u stečaju KLADANJ “ZINA” Fabrika konfekcije DOO u stečaju Tuzla “KLOTEX’’ DOO za proizv. i promet konfekcije u stečaju Klokotnica, Doboj Istok “GEOBUŠENJE’’dd Specijalizovano za geološka bušenja u stečaju Tuzla “DRINJAČA’’ DD Preduzeće za primarnu i finalnu obradu drveta u stečaju Kladanj Šipad DOO “Partizan’’ u stečaju Tuzla “Starić” DD Tvornica masivnog namještaja Kladanj

Poljoprivreda, vodoprivreda i šumarstvo
156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. “Posavina” Glavna direkcija poljoprivrednih dobaraTuzla “Jadar” Državno preduzeće za priplod i uzgoj svinja Vlasenica “SPREČA’’ D.D. u stečaju Donje Vukovije – Kalesija “Spreča” Javno pred. za vodoprivrednu djelatnost d.d. Tuzla Šumska uprava Kladanj Šumska uprava Zvornik Državno šumsko gazdinstvo Živinice “Poljoprivredni magazin’’-Zemaljsko pred. za snabd. poljoprivrede proizvodnim sredstvima- Filijala Tuzla

Trgovina i Zanatstvo
164. 165. Trgovačko preduzeće Tuzla “Duvan’’ Preduzeće za promet duvanom, šibicama i vrijednosnicama Tuzla
413

166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181.

„Omermax“ DJL sa p.o. u stečaju Srebrenik ”Salkić-prom” DOO Gračanica “Inspire” DOO za proizvodnju, promet i usluge Tuzla “SUD-MULL” DOO za zbrinjavanje komunalnih i industrijskih otpadaka Tuzla “Tuzla-stan” doo Tuzla “Agroprom” DD u stečaju Zvornik –Sapna “Optima Lubricants’’ Doo Tuzla “ŽIVINICEPROMET’’ DD u stečaju Živinice DD «DISTRIBUTIVNI CENTAR» u stečaju Gračanica “Zemaljski proizvod’’ trgovina poljoprivrednim proizvodima Sarajevo – Predstavništvo Tuzla “Gradnja’’DOO Preduzeće za izvođenje radova u građevinarstvu Srebrenik u stečaju “IZOLACIJA’’ d.o.o. u stečaju Tuzla “CENTRAL’’ dd u stečaju Tuzla “Progres” Zanatska proizvodno-uslužna zadruga Tuzla “2. OKTOBAR” dd u stečaju Tuzla „FRIZER“ d.d. Tuzla

Ugostiteljstvo i Turizam
182. 183. 184. 185. 186. 187. “Ugostitelj” Ugostiteljsko preduzeće Tuzla Invalidsko ugostiteljsko preduzeće u Tuzli „Salines“ DD u stečaju Tuzla “SLOBODA’’ dd Preduzeće u mješovitoj svojini za ugostit. i trgovinu u stečaju Tuzla “Ugostiteljstvo – Konjuh” dd u stečaju Živinice “Plaže Jezera’’ Modrac Javno preduzeće u stečaju Lukavac

Saobraćaj, prevoz robe i putnika, servis
188. 189. 190. 191. 192. 193. Direkcija za puteve Tuzla “Autoprevoz” Autosaobraćajno preduzeće Tuzla JP “Gazela’’ u stečaju Gradačac “AUTOREMONT’’DD u mješovitoj svojini prodajno-servisni centar u stečaju Banovići “SOKOLINATRANS’’Preduzeće za prevoz robe i servis dd u stečaju Kladanj PTT Sarajevo – Direkcija Tuzla

Grafička i izdavačka djelatnost
194. 195. 196. “Grafičar” DOO u stečaju Tuzla “Front slobode’’ DOO za novinsko-izdavačku djelatnost, promet i usluge Tuzla u likvidaciji “Grafocoop” DOO u stečaju Tuzla

414

Zdravstvo
197. 198. 199. 200. “Medifarm’’DOO u stečaju Tuzla JZU UKC Tuzla DD Lječilište “Slana banja’’ u likvidaciji Tuzla “Zvonko Cerić” Udružena veterinarska stanica Tuzla

Bankarstvo, brokerske kuće, osiguranja
201. 202. 203. 204. Posavska banka d.d. Orašje u likvidaciji “Premium broker’’ d.o.o. Tuzla “DIONICA’’d.o.o. Brokerska kuća u likvidaciji Tuzla DD “BOSANSKO - NJEMAČKO OSIGURANJE’’ u likvidaciji Tuzla

Udruženja Humanitarne organizacije
205. 206. “LJUDI ZA LJUDE’’ Humanitarna organizacija Tuzla “Crveni polumjesec’’ Humanitarna organizacija Općine Tuzla

Zadruge Sreski savezi ZZ-a
207. 208. 209. 210. 211. Privredna komora Tuzla Sreski savez zemljoradničkih zadruga Brčko Sreski savez zemljoradničkih zadruga Tuzla Sreski savez zemljoradničkih zadruga Bijeljina Sreski savez zemljoradničkih zadruga Zvornik

Komore Ugostiteljske komore
212. 213. 214. Sreska ugostiteljska komora Brčko Sreska ugostiteljska komora Zvornik Sreska ugostiteljska komora Tuzla

Trgovinsko-ugostiteljske komore
215. 216. Sreska trgovinsko-ugostiteljska komora Bijeljina Sreska trgovinsko-ugostiteljska komora Gračanica
415

Trgovinske komore
217. 218. Sreska trgovinska komora Zvornik Sreska trgovinska komora Brčko

Poljoprivredno-šumarske komore
219. Sreska poljoprivredno-šumarska komora Brčko

Zanatske komore
220. 221. 222. 223. 224. 225. Sreska zanatska komora Tuzla (Udruženje zanatlijaTuzla) Sreska zanatska komora Brčko Sreska zanatska komora Tuzla – Ispostava Gračanica Sreska zanatska komora Bijeljina (Udruženje zanatlija ) Sreska zanatska komora Zvornik (Udruženje zanatlija ) Sreska zanatska komora Kladanj (Udruženje zanatlija)

Seljačke radne zadruge
226. 227. 228. Seljačke radne zadruge sreza Brčko Seljačke radne zadruge Tuzla Seljačke radne zadruge sreza Zvornik

Zemljoradničke zadruge
229. 230. 231. 232. 233. Zemljoradničke zadruge Tuzla “PURAČIĆ’’Zemljoradnička zadruga sa p.o. u stečaju Lukavac “Peradarstvo” Zemljoradnička zadruga u likvidaciji Gradačac Zemljoradničke zadruge Brčko Međuopštinska zajednica za poslove cijena Tuzla

V D R U Š T V E N O – P O L I T I Č K E O R G A N I Z A C I J E, D R U Š T V A I U D R U Ž E NJ A
Okružni i oblasni komiteti
234. 235. 236. 237. Okružni komitet Komunističke partije Bosne i Hercegovine Tuzla Oblasni komitet Saveza komunista Bosne i Hercegovine Tuzla Međuopštinska konferencija Saveza komunista BiH Tuzla Međuopštinska konferencija Saveza komunista BiH Bijeljina

416

Sreski i opštinski komiteti
238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. Sreski komitet Saveza komunista BiH Tuzla Sreski komitet Saveza komunista BiH Bijeljina Sreski komitet Saveza komunista BiH Zvornik Sreski komitet Saveza komunista BiH Brčko Sreski komitet Saveza komunista BiH Kladanj Sreski komitet Saveza komunista BiH Bosanski Šamac Sreski komitet Saveza komunista BiH Gračanica Sreski komitet Saveza komunista BiH Lopare Sreski komitet Saveza komunista BiH Srebrenica Sreski komitet Saveza komunista BiH Bratunac Sreski komitet Saveza komunista BiH Vlasenica Opštinski komitet Saveza komunista BiH Tuzla Opštinski komitet Saveza komunista BiH Banovići Opštinski komitet Saveza komunista BiH Bijeljina Opštinski komitet Saveza komunista BiH Zvornik Opštinski komitet Saveza komunista BiH Kladanj Opštinski komitet Saveza komunista BiH Bosanski Šamac Opštinski komitet Saveza komunista BiH Gračanica Opštinski komitet Saveza komunista BiH Lopare Opštinski komitet Saveza komunista BiH Srebrenica Opštinski komitet Saveza komunista BiH Bosansko Petrovo Selo Opštinski komitet Saveza komunista BiH Bratunac Opštinski komitet Saveza komunista BiH Lukavac Opštinski komitet Saveza komunista BiH Živinice Opštinski komitet Saveza komunista BiH Srebrenik Opštinski komitet Saveza komunista BiH Orašje Opštinski komitet Saveza komunista BiH Šekovići Opštinski komitet Saveza komunista BiH Ugljevik Opštinski komitet Saveza komunista BiH Vlasenica Opštinski komitet Saveza komunista BiH Kalesija

Društva - Udruženja Sindikati
268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. Saveza sindikata Jugoslavije - Sresko vijeće Tuzla (Sresko sindikalno vijeće Tuzla) Saveza sindikata Jugoslavije - Sresko vijeće Brčko (Sresko sindikalno vijeće Brčko) Sresko učiteljsko društvo u Tuzli Srpsko pjevačko društvo “Njeguš” u Donjoj Tuzli Dobrovoljno vatrogasno društvo Tuzla Opštinski vatrogasni savez Tuzla Sresko lovačko društvo “Konjuh” u Tuzli Udruženje prijatelja Janje “Dr. Hamdija Čemerlić” Tuzla
417

VI V J E R S K E O R G A N I Z A CI J E
276. 277. 278. Odbor islamske vjerske zajednice Bijeljina Vakufsko-mearifsko povjerenstvo Tuzla Imamat džemata Tuzla

VII Z B I R K E
279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. Orijentalna zbirka Radnički pokret i narodnooslobodilačka borba u sjeveroistočnoj Bosni SKOJ Tuzle i sjeveroistočne Bosne Oblasni NOO za istočnu Bosnu Gradsko poglavarstvo Tuzla Gradsko poglavarstvo Brčko Kotarski ured Gradačac Narodno vijeće Tuzla “Ispisa iz povjerljivih arhiva Okružne oblasti u Tuzli 1879. – 1908. “Zbirka prevoda Domovnica Imamata džemata Bašigovci Ljetopis Katoličkog samostana Tuzla Ljetopis Javne ustanove Osnovna muzička škola Tuzla “Gajret” Kulturno-prosvjetno društvo u Tuzli Mikroteka Fotografije Stara štampa, Plakati Dionice, obveznice i police osiguranja Zemaljska vlada Bosne i Hercegovine - Generalni štrajk rudara Bosne i Hercegovine i Husinska buna 1920. godine. Omladinska pruga “Brčko – Banovići” Odbor za izradu Monografije “Tuzlanski partizanski odred” Odbor za izdavanje Zbornika sjećanja “15. majevička NOU brigada” Odbor za izdavanje Edicije “16. muslimanska NOU brigada” Opštinski odbor za izdavanje Monografije “18. hrvatska NOU brigada –38. NOU divizija” Odbor za izdavanje Edicije “Tuzla u radničkom pokretu i revoluciji’’ Knjiga 1 Zbirka “Dokumenti Službe Državne bezbjednosti – Cazinska buna” Zločin u Srebrenici 1943. godine “Masovne grobnice na prostoru sjeveroistočne Bosne” “Tuzlanska kapija” Press centar Lukavac Zbirka projekata Zbirka građe banaka “Čestitke”
418

311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321.

“Kalendari” “Katalozi” “Plakati” “Pozivnice” “Programi” “Razglednice” “Memorandumi” “Mališa” list učenika osnovnih škola Tuzlanske opštine Boszniai Hirek Radio-Tuzla Numizmatička zbirka

VIII L I ČN E I P O R O D I Č N E Z B I R K E
322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. Trgovačka kuća Nikole Pavlovića Brčko Jovan R. Đukić Dolnja Tuzla Porodica Vučkovački Porodica Zaimović Porodica Begić Dr. Stevo Milčić Cijetin Mijatović - Mijo Jusuf Kaletović Fikret Ibrić Sadik Šehić Ismail Hadžiahmetović Zejnil Bešlagić Novica Stevanović Zejnil Latifović iz Sapne Salih Kulenović iz Tuzle Faruk Ibrahimović iz Tuzle Ibrahim Mušić iz Kalesije Sejfulah Imamović Atah Mahić iz Brčkog Derviš Sušić Hamdija Sivčević Fikret Jahić – Vršanin Hasib Džindo iz Tuzle Nuraga Softić iz Banovića Franjo Leder Fadil Čokić iz Tuzle Zlatko Dukić iz Tuzle Hf. Morankić - Čamdžić Sajda Divanefendić Jasmin

419

Okno rudnika Vilme (austrougarski period), (Fotografska zbirka Arhiva Tuzlanskog kantona)

420

Korištene skraćenice .

.

Antifašističko vijeće narodnog oslobođenja Jugoslavije BIZ – Boračko invalidska zaštita CK SK – Centralni komitet Saveza komunista CK SKOJ – Centralni komitet Saveza komunista omladine Jugoslavije CSJB – Centar službi javne bezbijednosti CZ – Civilna zaštita DB – Državna bezbijednost DFJ – Demokratska Federativna Jugoslavija DSZ – Društvena samozaštita DVD – Dobrovoljno vatrogasno društvo DD – Dioničko društvo DP – Društveno preduzeće DPPSC – Društveno preduzeće – Prodajno servisni centar DOO – Društvo sa ograničenom odgovornošću DP VP – Društveno preduzeće za vodoprivredu EUŠC – Ekonomsko – upravni školski centar F BiH – Federacija Bosne i Hercegovine FNRJ .Mješovito vodoprivredno preduzeće MOK SK – Međuopštinski komitet Saveza komunista NOB – Narodnooslobodilačka borba NOR – Narodnooslobodilački rat NOS – Narodni odbor sreza 423 .Federativna Narodna Republika Jugoslavija GNOT – Gradski narodni odbor Tuzla ITC TV – Informativno-tehnički centar televizije IVZ – Islamska vjerska zajednica JU – Javna ustanova JP – Javno preduzeće JP VP – Javno preduzeće za vodoprivredu JSRNJ – Jedinstveni sindikat radnika i namjesnika Jugoslavije JZU UKC – Javna zdravstvena ustanova Univerzitetski klinički centar KJ – Kraljevina Jugoslavija KPZ – Kulturno prosvjetna zajednica KPJ – Komunistička partija Jugoslavije KSHS – Kraljevina Srba Hrvata i Slovenaca KV – Kvalifikovani LD – Lični dohodak MNO – Mjesni narodni odbor MK – Mjesni komitet MP – Mješovito preduzeće MVP .Korištene skraćenice AI – Analitički inventar AP – Analitički popis AVNOJ .

Oblasni narodni odbor Tuzla OK – Opštinski komitet OK SKBiH – Opštinski komitet Saveza komunista Bosne i Hercegovine OK KP – Opštinski komitet Komunističke partije OKNO(T) .Narodnooslobodilački odbor NOO-e .Narodni odbor opštine NOU brigada – Narodnooslobodilačka udarna brigada NOVJ – Narodnooslobodilačka vojska Jugoslavije NR BiH Narodna Republika Bosna i Hercegovina OBNO(T) .Sreski narodni odbor SR BiH – Socijalistička Republika Bosna i Hercegovina SS – Savez sindikata SSZZ – Sreski savez zemljoradničkih zadruga STK – Sreska trgovinska komora SOUR – Složena organizacija udruženog rada SK SKBiH – Sreski komitet Saveza komunista 424 .Radna zajednica zajedničke službe RZ – Radna zajednica SNO .Radna zajednica zajednički poslovi RZZS .NDH – Nezavisna država Hrvatska NKOJ – Nacionalni komitet oslobođenja Jugoslavije NOO .Opštinsko sindikalno vijeće OOSK – Osnovna organizacija Saveza komunista ORB – Omladinska radna brigada OŠ – Osnovna škola PIO – Penzijsko invalidsko osiguranje PK – Polukvalifikovani PK SKOJ – Pokrajinski komitet Saveza komunista omladine Jugoslavije PrP – Primopredajni popis PTK – Proizvodno-trgovinski kombinat RBiH – Republika Bosna i Hercegovina RMU – Rudnici mrkog uglja RJ – Radna jedinica RKUD – Radničko kulturno-umjetničko društvo RO – Radna organizacija RUL – Radnički univerzitet Lukavac RUT – Radnički univerzitet Tuzla RVI – Ratni vojni invalidi RZZP .Okružni narodni odbor Tuzla ONO – Opštenarodna odbrana OOSSRN – Opštinski odbor Socijalističkog saveza radnog naroda OPO – Osnovna partijska organizacija OVSS – Opštinsko vijeće Saveza sindikata OOUR – Osnovna organizacija udruženog rada OSV .

Zemaljsko antifašističko vijeće narodnog oslobođenja Bosne i Hercegovine ZUR – Zakon udruženog rada ZZ – Zemljoradnička zadruga 425 .Ujedinjeni Savez antifašističke omladine BiH UDBA – Uprava državne bezbijednosti VKV – visokokvalifikovani ZAVNOBiH .Seljačka radna zadruga SAP .Tuzlanski kanton TMN – Tvornica masivnog namještaja TPK -Tuzlansko-podrinjski kanton USAOBiH .Termoelektrana TES – Termoenergetski sistem TK .SK KPBiH – Sreski komitet Komunističke partije Bosne i Hercegovine SIZ – Samoupravna interesna zajednica SKOJ – Savez komunističke omladine Jugoslavije SO – Skupština opštine SP – Sumarni popis SRZ .Sumarno-analitički popis SUBNOR – Savez udruženja boraca narodnooslobodilačkog rata SUP – Sekretarijat unutrašnjih poslova TE .

.

moremo predlagano delo opredeliti kot znanstveno raziskovalno arhivsko informativno pomagalo. Ovo je zaista široka lepeza pitanja koja omogućavaju korisniku da na osnovu ovog Vodiča stekne uvid u stanje svakog arhivskog fonda. Pismo u građi. 22. da preverijo predloge recenzenta in jih v skladu z usmeritvami pri pripravi publikacije upoštevajo. Serije u fondu. razvoja i stasavanja Arhiva kao javne ustanove." Maribor. Azem Kožar "Vodnik po fondih in zbirkah Tuzelskega kantona je odlično pripravljeno strokovno delo s področja arhivske teorije in prakse. s tim da posljednja dva naslova čine podaci o arhivskim zbirkama (podnaslovi VII i VIII). Arhivistička i informativna pomagala. saj je vsebina pripravljena za objavo. Zaradi jasne podatkovne strukture in njene dosledne implementacije tako tudi ni pričakovati problemov ob uvozih bodisi v relacijske ali besedilne podatkovne zbirke.IZVODI IZ RECENZIJA RUKOPISA „VODIČ KROZ ARHIVSKE FONDOVE I ZBIRKE ARHIVA TUZLANSKOG KANTONA“. Ono što je od posebnog značaja za ovaj glavni dio sadržaja Vodiča je činjenica da su o svim fondovima dati istovjetni podaci i to: Signatura fonda. dužan svake pažnje i poštovanja kulturne i šire javnosti Tuzle i cijele Bosne i Hercegovine. Zbog svega naprijed naznačenog rukopis Vodiča kroz arhivske fondove i zbirke Arhiva Tuzlanskog kantona sa velikim zadovoljstvom preporučujem za objavljivanje. da uredništvo oz. ki so izvedeni na podlagi znanstvenoraziskovalnih metod. autora: Izeta Šabotića. Rukopis Vodiča predstavlja značajan arhivistički. i svojevrstan je dokaz značaja. Avtorjem Vodnika po fondih in zbirkah Arhiva Tuzelskega kantona predlagam. njenog profesionalnog rejtinga. jasno vidi da je profesionalizam konstantno pratio i krasio ovu ustanovu i njene zaposlenike u cjelokupnom životnom hodu od skoro 60 godina." U Tuzli.Vremenski raspon građe. Jezik u građi. Dostupnost. koja zbog toga sa svim svojim zaposlenicima ima razloga biti ozarena punim zadovoljstvom. Hkrati predlagam. moremo ugotoviti. arhivski svetnik . 2. 2012 427 Doc. Valorizacija fonda. kako opredeljujemo izvedeno delo. Posebno su opširni i važni podaci o sadržaju i historijatu fondova. Količina građe. da zbrane formalizirane in sistemizirane vsebine arhivskih fondov in zbirk predstavljajo odlično osnovo njihovih predstavitev v virtualnem okolju. dr. Tuzle i tuzlanske oblasti.2012.15. kulturni i uopće društveni doprinos razvoju ove sredine. Ovo tim prije što se iz ove svojevrsne lične karte Arhiva. To je primjer svoje vrste. založniki začnejo s postopkom izdelave publikacije. Miroslav Novak. da pri prenosu omenjenih vsebin iz papirnega v virtualno okolje ni za pričakovati omembe vrednih težav. Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda. Sadržaj fonda. Nermane Hodžić i Selme Isić.2. Historijat fonda. To na drugi strani pomeni. dr.godine Prof. Z obsežnimi opisi vsebin arhivskih fondov in zbirk ter historiatov ustvarjalcev. Ne glede na to. Prekaša tradicionalno razumevanje arhivskega informativnega pomagala. Stepen sređenosti. Izdavači: JU Arhiv Tuzlanskog kantona i Društvo arhivskih zaposlenika Tuzlanskog kantona "Pregled arhivskih fondova i zbirki je pravilno struktuiran po oblastima djelatnosti. Glede na način predstavitev posameznih popisnih entitet pa delo lahko sodi na področje enciklopedičnih obravnav družboslovnih vsebin.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful