Izet Šabotić Nermana Hodžić Selma Isić

KROZ ARHIVSKE FONDOVE I ZBIRKE ARHIVA TUZLANSKOG KANTONA

VODIČ

Tuzla, 2012.

Izdavač: JU Arhiv Tuzlanskog kantona Društvo arhivskih zaposlenika Tuzlanskog kantona Glavni i odgovorni urednik: Dr. Izet Šabotić Recenzenti: Dr. Miroslav Novak Dr. Azem Kožar Redaktorski odbor: Dr. Izet Šabotić (predsjednik), Nermana Hodžić, Selma Isić, Ešefa Begović, Omer Zulić, Nijaz Brbutović, Hatidža Fetahagić, Saneta Adrović, Esaf Lević i Adnan Tinjić Lektor: Hatidža Fetahagić Korektura: Nermana Hodžić Selma Isić Tehnička priprema i prevod na engleski: Adnan Tinjić Štampa: “OFF-SET” Tuzla Za štampariju: Sadika Murić, direktor Tiraž: 100
------------------------------------------------------------------CIP - Katalogizacija u publikaciji Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine, Sarajevo 930.255(497.6-24 Tuzla)(036) ŠABOTIĆ, Izet Vodič kroz arhivske fondove i zbirke Arhiva Tuzlanskog kantona / Izet Šabotić, Nermana Hodžić, Selma Isić. - Tuzla : Arhiv Tuzlanskog kantona : Društvo arhivskih zaposlenika Tuzlanskog kantona, 2012. - 427 str. : ilustr. ; 25 cm Bibliografija i bilješke uz tekst ISBN 978-9958-794-07-0 1. Hodžić, Nermana 2. Isić, Selma 3. Arhiv Tuzlanskog kantona (Tuzla) COBISS.BH-ID 19404294 -------------------------------------------------------------------

SADRŽAJ
Sadržaj Predgovor .............................................................................................................................................1 Razvoj arhivske djelatnosti na širem tuzlanskom području .............................................................. 5 Upotreba i dostupnost ........................................................................................................................ 31 Pravilnik o uslugama Javne ustanove Arhiv Tuzlanskog kantona ................................................... 33 Pregled arhivskih fondova i zbirki .................................................................................................... 45 Uprava i javne službe ......................................................................................................... 44 Pravosuđe ........................................................................................................................... 125 Obrazovanje, nauka i kultura ............................................................................................ 143 Privreda .............................................................................................................................. 192 Društveno-političke organizacije, društva i udruženja ..................................................... 287 Vjerske organizacije ........................................................................................................... 329 Zbirke ................................................................................................................................. 333 Lične i porodične zbirke ..................................................................................................... 363 Tabelarni pregled fondova i zbirki ................................................................................................. 379 Abecedni registar fondova i zbirki ................................................................................................. 395 Registar fondova i zbirki po oblastima ........................................................................................... 407 Korištene skraćenice ....................................................................................................................... 421 Izvodi iz recenzija .......................................................................................................................... 427

PREDGOVOR
Arhivi su ustanove u kojima se čuva arhivska građa kao vrijedno pisano kulturno naslijeđe društva, države i pojedinca. Kroz prošlost se mijenjala suština i struktura arhivske građe, počev od prvih pisanih tragova, preko zanimljivih srednjovjekovnih zapisa u vidu povelja, do savremenih zapisa nastalih na različitim nosačima. Bez razlike u kojem je vremenu i na kom nosaču nastala, arhivska građa ima nezamjenljivu vrijednost da svjedoči o događajima, procesima i pojavama iz prošlosti. No, kako bi tu svoju funkciju i imala, arhivsku građu je neophodno sačuvati. U ranijim periodima ovo važno pisano naslijeđe čuvalo se kod stvaratelja, bez jasno utvrđenog sistema brige o istoj. Tek od Francuske revolucije potkraj XVIII stoljeća započet će institucionalna briga o arhivskoj građi. Nažalost, u Bosni i Hercegovini prve arhivske ustanove osnovane su tek nakon Drugog svjetskog rata sa zadatkom da zaštite, prikupljaju, obrađuju, čuvaju i pripremaju za korištenje arhivsku građu u naučne, kulturne i druge svrhe. Osnivanjem arhivskih ustanova i donošenjem arhivskog zakonodavstva, briga o arhivskoj građi dobija obavezujući karakter. To je doprinijelo da se ista sačuva u većem obimu, te da njena funkcija za naučne, kulturne i upravne potrebe bude sve važnija. Međutim, i pored institucionalizacije arhivske djelatnosti značajne količine arhivske građe ostaće van nadležnosti arhivskih ustanova, i njena sudbina ovisit će, kako od samih stvaraoca tako i od pojedinaca. Osim toga, ubrzani tehnološki razvoj uslovit će nastanak arhivske građe u većem obimu i na različitim nosačima, što će nametnuti potrebu arhivskoj struci i društvu da traga za efikasnijim rješenjima kako bi se nastajući arhivski zapisi učinili izvjesnim i korisnijim. Zahvaljujući tome, danas su arhivi važne baze podataka i nezamjenljivi informacioni centri neophodni društvu i državi. No, da bi isti bili u potpunoj funkciji, pored zaštite arhivske građe, njene obrade, jednako je važno izraditi dobra naučno-obavještajna sredstva kao pomagala za jednostavnije njeno korištenje. Važno naučno-obavještajno sredstvo u arhivima su vodiči. Oni predstavljaju specifikaciju arhivskih fondova i zbirki arhiva sa najvažnijim podacima i karakteristikama o svakom fondu i zbirci ponaosob, s ciljem jednostavnijeg upoznavanja sa istim od strane korisnika. Iz tog razloga, arhivi drže iznimno važnim izradu vodiča arhivskih fondova i zbirki. Zbog dinamičnosti arhivske djelatnosti koja se odnosi na promjene stanja arhivskih fondova i zbirki, posao izrade vodiča u prosjeku se radi svakih deset godina. Arhiv Tuzlanskog kantona je u svojoj šezdesetogodišnjoj historiji u četiri navrata izdavao vodiče i pravio specifikaciju svojih fondova i zbirki. Prvi puta, davne 1979. godine, kada i nije imao značajan broj fondova i zbirki. Drugi puta u zajedničkom projektu 1981. godine Arhivski fondovi i zbirke u SFRJ – Arhivski fondovi i zbirke u arhivima i arhivskim odjeljenjima u Socijalističkoj Republici Bosni i Hercegovini. Treći po redu Vodič Regionalnog istorijskog arhiva u Tuzli, kao samostalna publikacija izašao je 1989. godine, u izdanju Regionalnog istorijskog arhiva Tuzla, čiji je autor mr. Azem Kožar. I na posljetku, četvrti po redu popis arhivskih fondova i zbirki Arhiva Tuzlanskog kantona urađen je 2005. godine, u sklopu Monografije Pedeset godina Arhiva u Tuzli 1954-2004, čiji su autori Nermana Hodžić i mr. Izet Šabotić. Kako je od posljednjeg popisivanja arhivskog blaga Arhiva u Tuzli proteklo osam godina, a u međuvremenu Arhiv je preuzeo skoro dvije stotine novih arhivskih fondova i zbirki i značajne
1

količine arhivske građe, za koju je pokazan iznimno veliki interes od strane korisnika, smatrali smo važnim uraditi novi Vodič kroz fondove i zbirke Arhiva Tuzlanskog kantona. Takvu odgovornost na sebe je preuzela grupa autora, arhivskih stručnjaka koji su na navedenom poslu zajedno sa drugim saradnicima kontinuirano radili više od dvije godine. Tako da je pred nama peti po redu Vodič arhivskih fondova i zbirki Arhiva Tuzlanskog kantona. Možemo kazati da on u neku ruku predstavlja značajnu nadgradnju ranijih vodiča, sa velikim brojem novih podataka, jer sadrži kako nove fondove i zbirke, tako i dodatne podatke za već ranije opisivane fondove i zbirke u prethodnim vodičima. Ono što čini posebno važnim ovako pripremljen Vodič jeste to da su elementi opisa najvažnijih karakteristika fondova i zbirki urađeni jednoobrazno, na standardiziran način, prema utvrđenoj metodologiji, služeći se iskustvima kolega arhivista iz okruženja. Vodič je urađen s presjekom stanja arhivskih fondova i zbirki sa 31.12.2011. godine i tretira oko 350 opisanih arhivskih fondova i zbirki, predstavljenih po oblastima, na koje se odnose. Fondovi i zbirke su arhivistički jasno označeni, sa svojom jasnom legitimacijom. Kao važan dodatak urađeno je uputstvo o korištenju Vodiča, te abecedni registar fondova i zbirki kako bi se jednostavnije predstavilo ovo pisano kulturno blago Arhiva budućim čitateljima i korisnicima. Sve je to urađeno s ciljem da se ovim Vodičem dobije jedno pregledno štivo o pisanoj kulturnoj baštini Arhiva Tuzlanskog kantona. Trudili smo se da sve ono što je napisano u Vodiču bude prilagodljivo, razumljivo i prihvatljivo za širi krug korisnika Arhiva, ali i da po svojoj strukturi i sadržaju Vodič zadovolji kriterije publikacije ove vrste. Stoga se nadamo da će Vodič opravdati svoju namjenu.

Dr. sc. Izet Šabotić, doc.

2

INTRODUCTION
Archives are institutions that preserve archival material as valuable written cultural heritage of society, government and individuals. Throughout history the essence and structure of archival material has changed, starting with the first written evidence, through interesting medieval records in the form of charters, and contemporary records created on different carriers. Without differences in the time frame and on which the carrier of information is created, archival material has an irreplaceable value to testify about the events, processes and phenomena of the past. However, in order for it to fulfill its function, archival material must be preserved. In earlier periods this important written legacy was cared for by the creator, without a clearly defined system of care. Only since the French Revolution in the late 18. Century the institutional care for archival materials began. Unfortunately, in Bosnia and Herzegovina, the first archival institution will be established after the Second World War with a mission to protect, collect, process, preserve and prepare for the use of archival material in scientific, cultural and other purposes. With the establishment of archival institutions and the adoption of archival legislation, care about archival material received a binding character. This has contributed to preserving archival material on a larger scale, as its function for scientific, cultural and administrative work proved to be increasingly important. However, despite the institutionalization of archives significant amounts of archival material remained outside the jurisdiction of archival institutions and its fate depended on their creators as well as from individuals. In addition, rapid technological development of the condition and formation of archival material in a larger scale and on different carriers of information, imposed the need for archival profession and society to seek effective solutions to make emerging archival records more certain and more useful. As a result, today’s archives are important databases and irreplaceable information centers necessary for a state and society. But that the same were in full operation, in addition to protecting archives, it’s processing, it is equally important to develop good scientific tools and guides for its easier use. Important scientific informational tools in the archives are guides. They represent a specification of funds and archive collections with the most important data and characteristics of each fund and the collection, with the aim of getting acquainted with the same ease by the user. For this reason, the archives hold an extremely important development guide of archival collections. Due to the dynamics of archival activities, relating to changes of the funds and collections, developing usually takes an average of ten years. Archives of Tuzla Canton in its sixty years old history on four occasions published guides and made the specification of our collections. First time it was done in 1979. when it did not have a significant number of collections. The second time it was a joint project during 1981. as part of listing the funds and collections in Yugoslavia - funds and collections in archives and archival departments in the Socialist Republic of Bosnia and Herzegovina. The third guide was published by the Regional Archives in Tuzla, as a standalone publication released in 1989., written by mr. Azem Kožar. Fourth list of funds and collections of the Archive of Tuzla Canton was made in 2005., to mark fifty years of the Archive in Tuzla (1954-2004), written by Nermana Hodžić and mr. Izet Šabotić.
3

which were carried out uniformly. with a large number of new data. We can say that on the one hand it represents a significant upgrade of the previous guides.12. What makes it especially important to the prepared guide elements are the most important funds and collections. So that is before us. which has shown great interest by the users. but also strived to ensure the structure and content of the Guide meet the criteria for the publication of this kind. according to the established methodology. and meanwhile Archives has taken nearly two hundred new archival funds and collections that are significant amounts of archives. Funds and archival collections are clearly marked with a clear legitimacy. We have tried to make this Guide flexible.As of last inventory of the archival heritage of Tuzla Archive expiration of eight years. using the experiences of fellow archivists from surrounding countries. We therefore hope that the Guide will be put to good use and thus justify its publication. the fifth Guide to funds and collections of the Archives of the Tuzla Canton. who work on this together with other colleagues continuously for more than two years. for both new and old collections. archival experts. and for those who were described in previous publications. The goal we want to achieve with this publication is to get a clear reading of the written cultural heritage in the Archives. Important addition has been done on the instructions of this Guide in a form of an alphabetical register of funds and collections in order to simplify the presentation of the written cultural heritage for future readers and users. Such responsibility was taken up by a group of authors.2011. doc. represented by area to which they relate. and treats about 350 described funds and collections. sc. Izet Šabotić. Dr. understandable and acceptable to a wider circle of users. Guide has been designed with a cross-section of archival funds and collections up to 31. in a standardized way. 4 . we considered it important to create a new guide funds and collections of the Archive of Tuzla Canton.

a veoma brzo će se nadležnost Arhiva. Orašje. Bratunac. broj: 3768/53 od 24. a potom i na područje sreza. godine. Grupa autora. na kojem je Arhiv Tuzlanskog kantona u najvećem dijelu svoga rada imao nadležnost. str. Tako je od 1968.2. Pedeset godina Arhiva u Tuzli 1954-2004. Lukavac. Modriča. 5 . Derventa. a riječ je o 19 gore navedenih općina. godine. Gradačac. Šekovići. Tešanj.3 Na taj način područje nadležnosti Arhiva u Tuzli bit će prošireno na ukupno 28 općina. koju je od 1962. a u skladu sa preporukom Izvršnog vijeća Narodne Republike Bosne i Hercegovine (NR BiH). Zvornik i Živinice. godine. str. godine činilo 18. Tuzla 2005. Đorđe Lazarević. Riječ je o području regije sjeveroistočne Bosne. Arhiv u Tuzli je osnovan Odlukom o osnivanju donijetom od strane Gradskog narodnog odbora u Tuzli 1. postao dotadašnji Arhiv u Doboju. 91-97. koja se u nekoliko navrata prilagođavala političkoadministrativnom ustrojstvu Bosne i Hercegovine. Azem Kožar. Bijeljina. Kalesija. godine sastavnim dijelom Arhiva u Tuzli. br. Odžak. Bosanski Brod. (dalje: Grupa autora: Pedeset godina Arhiva u Tuzli). Brčko. Gračanica. Srebrenik. Glasnik arhiva i Društva arhivskih radnika Bosne i Hercegovine. Dokument je iz fonda Arhiva Tuzlanskog kantona (dalje: ATK). Integracija tuzlanskog i dobojskog arhiva. Teritorijalna nadležnost Arhiva u Tuzli vezana je za koncepciju razvoja arhivske službe u Bosni Rješenje o osnivanju Arhiva grada Tuzle. Vlasenica. jula 1954. i to: Banovići. kojim Državni arhiv Bosne i Hercegovine Sarajevo obavještava Arhiv grada Tuzla da je od Izvršnog vijeća NR Bosne i Hercegovine dobijena saglasnost za osnivanje Gradskog arhiva u Tuzli.4 Ovakvo integraciono djelovanje Arhiva nije 1 2 3 4 Pod širim tuzlanskim područjem smatra se područje sjeveroistočne Bosne. Sarajevo 1968/69.. Doboj. odnosno 19 općina. Tuzla. Bosanski Šamac. godine.1954. Regionalna nadležnost Arhiva bila je na snazi do 1992. Lopare. Ugljevik. Ovakava integracija je bila više rezultat političkih razloga. nego stručnih potreba ovih dvaju arhivskih ustanova. Kladanj.2 Arhiv u Tuzli osnovan je kao Arhiv grada Tuzle. 131/54 od 5. godine. proširiti na prostor općine Tuzla.RAZVOJ ARHIVSKE DJELATNOSTI NA ŠIREM TUZLANSKOM PODRUČJU 1 Osnivanje Arhiva i uspostavljanje arhivske djelatnosti na širem tuzlanskom području izvršeno je tek nakon Drugog svjetskog rata. br. Maglaj. Srebrenica. godine. kada je prekinuta usljed ratnih okolnosti. Iz evidencija Arhiva Tuzlanskog kantona. kao njegov arhivski sabirni centar. januara 1954.(autorski tekst uradio dr.. Teslić. a zvanično ta nadležnost je prestala 1995.8 i 9. godine i Hercegovini.13-75). nakon ukidanja grada kao administrativno-političke jedinice 1955. iz 1954.

do 1994. na nešto suženom prostoru sjeveroistočne Bosne. Orašje. “nužnom prostoru”. Kalesija. Od 1977.5 Po osnovu odredaba ovog Zakona Arhiv je 2002. Gračanica. posebno kada je riječ o rješavanju važnih pitanja kakva su finasiranje. pod brojem: U/I-861/02. to jest. Arhiv je dobio novi naziv. godine o registraciji JU Arhiv Tuzlanskog kantona Tuzla (lijevo) Za razvoj i djelovanje Arhiva u Tuzli u vremenu nakon rata. a time i nadležnost nad stvaraocima i imaocima registraturne građe na ovom prostoru. Ugljevik. rezultat su širih društvenih kretanja. obezbjeđenje prostora i opreme i dr. od 28.. nakon potpisivanja Dejtonskog sporazuma. pod kojim i danas egzistira. Od tada. kadrovska problematika. od velike je važnosti donošenje Zakona o arhivskoj djelatnosti Tuzlanskog kantona iz 2000. Lopare. posebno promjene teritorijalno-administrativne prirode. na Arhiv su se u organizacionom smislu. godine doći do dezintegracije Arhiva u Tuzli na dvije zasebne arhivske ustanove: Arhiv u Tuzli i Arhiv u Doboju. str. Takav status nije davao najbolje pretpostavke za razvoj Arhiva. godine. Tuzla.dalo očekivane rezultate. Historijski arhiv Okruga Tuzla. Najveći period rada Arhiv je radio u neuslovnim arhivskim prostorima. Vlasenica. U stvari. od osnivanja do danas. kojem je do 1999. Pedeset godina Arhiva u Tuzli. Kladanj. godine pripadao i dio općine Brčko.7 U svom radu.06. Usljed ratnih okolnosti i osnivanja Okruga Tuzla. 19. 15/2000.2002. Rješenje o upisu JU Arhiv Tuzlanskog kantona u sudski registar.6 Naznačene organizacione promjene kroz koje je prolazio Arhiv u svom radu. pa će već 1973.br. i to: Banovići. Bijeljina. Arhiv je imao status javne ustanove u oblasti kulture. Bratunac. Brčko. godine Arhiv u Tuzli je egzistirao kao Regionalni istorijski arhiv Tuzla. godine Arhiv u Tuzli je imao nadležnost nad 19 općina sjeveroistočne Bosne. Šekovići. te i kroz sam naziv u potpunosti reflektirale sve administrativno-teritorijalne promjene na prostoru sjeveroistočne Bosne. 5 6 7 6 . Srebrenik. tj. godine. pa sve do1992. Po okončanju rata i nakon potpisivanja Dejtonskog sporazuma Arhiv u Tuzli je imao nadležnost nad stvaraocima i imaocima na području 13 općina Tuzlansko-podrinjskog kantona. Grupa autora. Zvornik i Živinice. Srebrenica. čime je značajno reducirana teritorijalna nadležnost Arhiva. gdje se radni proces veoma teško Zakon je objavljen u „Službenim novinama Tuzlanskog kantona“. Za nepunih šezdeset godina rada Arhiv nije na adekvatan način riješio pitanje obezbjeđenja adekvatnog arhivskog prostora. Rješenje iz 2002. godine preregistriran u Arhiv Tuzlanskog kantona. Lukavac. Gradačac. Veoma često radilo se o tzv. koji je bio pod kontrolom Armije Bosne i Hercegovine.

27. za arhivsku djelatnost..8 No. godine. str. sve do preseljenja u adaptirani objekat u ulici Franje Ledera br.9 Što se pak tiče opreme. Pedeset godina Arhiva u Tuzli. ali sa aspekta klimatskih. godine obezbijedio dodatnih 1. 1. Tek 1990. tehničku zaštitu i smještaj arhivske građe. Trenutno je u navedenim prostorijama smješteno oko 5. lokacije i stanja objekta. Navedene prostorije su sa aspekta površine nedovoljne za potrebe današnje funkcije Arhiva u Tuzli. Objekat također. ipak su se stvorili daleko povoljniji prostorni uslovi od dotadašnjih. U okviru ovoga objekta obezbijeđeno je nekoliko. biblioteku i čitaonicu. korisnike i zaposlenike. prostorija za prijem. značila je krupan napredak i zaokret u stvaranju optimalnih uvjeta za rad ove ustanove. Iako se radi o nevelikom objektu. mijenjajući često mjesto i prostor djelovanja i boravka radnika. pa je neophodno bilo tražiti nova rješenja na tom planu. Riječ je o privremenom rješenju. u površini od 763. udaljenoj oko 10 km od Tuzle. Iako postoje evidentne manjkavosti. Arhiv je posjedovao veoma oskudnu arhivsku opremu.4 m2.500 metara dužnih arhivske građe. Namjenski izvršena adaptacija (rekonstrukcija i dogradnja) objekta ”Starog Grafičara” za Arhiv Tuzla. Arhiv je od «TIM-a» nabavio arhivsku opremu (arhivske i bibliotečke police) u vrijednosti od cca 400. I u prizemlju kao i na spratu objekta Arhiva nalaze se depoi za smještaj arhivske građe. Radi se o objektu čija korisna površina iznosi 763. te prostoriju za obradu i sređivanje arhivske građe kao i priručni depo.1 u Tuzli. godine u rekonstruirani i dograđeni objekat u ulici Franje Ledera br. neosporna je činjenica da je ovom adaptacijom Arhiv dobio znatno uslovniji prostor. godine nabavljena je prva arhivska oprema zahvaljujući sredstvima obezbijeđenim kroz proces preuzimanja sazrele arhivske građe od strane imalaca iste. neophodnih i funkcionalnih prostorija: neveliki izložbeni prostor. Arhiv je sopstvenim sredstvima adaptirao i prilagodio za smještaj arhivske građe.odvijao. 24. Pedeset godina Arhiva u Tuzli. Grupa autora. Navedeni prostor. posjeduje prostorije za opću službu. jer su objekti dati Arhivu na korištenje na period od 10 godina. veći nekoliko puta od prethodnog. a pored toga i znatno bezbjedniji za arhivsku građu. koje se tiču kvaliteta radova. 7 . godine došlo u posljednjih desetak godina postojeći objekat Arhiva u ulici Franje Ledera je zbog manjka prostora postao nefunkcionalan. Nešto povoljniji uslovi za rad Arhiva stvoreni su preseljenjem 1990.000 dinara. godine. zbog povećanog obima poslova Objekat Arhiva u Tuzli u kojem je Arhiv smješten od u svim segmentima rada do kojeg je 1990. počev od 2007. prostorije za fotolaboratoriju i mikrofilmiranje. bioloških i tehničko-tehnoloških uslova one su solidne i prihvatljive su za obavljanje arhivske djelatnosti.000 m² smještajnog prostora u nekadašnjoj kasarni “Dubrave”.4 m².10 Nešto značajniju količinu opreme Arhiv je nabavio tek nakon okončanja rata 8 9 10 Grupa autora. U 1990. Stoga je menadžment Arhiva u saradnji s nadležnim Ministarstvom 2007. str. Iz evidencija Arhiva Tuzlanskog kantona.

dvije vodo i vatrootporne kase za smještaj nekonvencionalne građe. Računovodstveno-knjigovodstvena evidencija Arhiva Tuzlanskog kantona na dan 31. Prema knjigovodstvenim podacima riječ je o opremi vrijednoj blizu 1 miliona KM. Nikada. šest klima uređaja. dva video rekordera.14 11 12 13 14 Iz evidencija Arhiva Tuzlanskog kantona. četiri tv prijemnika. I pored navedenog. a zahvaljujući međuarhivskoj i međunarodnoj saradnji. opremu za konzervaciju i restauraciju arhivske građe.000 većih i oko 20. str. 30. Kadrovska problematika je konstantan problem Arhiva. Arhiv je od 2002. godine priključen na internet i održava svoju web stranicu. Dio opreme je nabavljen i putem angažovanja stručnih radnika Arhiva na pružanju pomoći registraturama na sređivanju njihove arhivske građe.000 KM.). Značajnu donaciju (digitalna kamera. jedan mikročitač. Naime.) Arhiv je dobio 2004. godine od Univerziteta Bolonja i Provincije Bolonja iz Italije u vrijednosti od 7. koja je procijenjena na vrijednost od 18. Osnivanjem 1954. isušivač zraka (tri komada). od kojih 5 (47 %) sa visokom stručnom spremom. godine.12. skener. dva digitalna fotoaparata. pa sve do danas Arhiv u Tuzli nije imao dovoljan broj stručnih kadrova.-1995. najznačajnija oprema obezbijeđena je u posljednjih nekoliko godine. računar.500 metara dužnih.) Arhiv je dobio još jednu vrijednu donaciju u informatičkoj opremi (pet kompjutera) od strane Ambasade Njemačke u Bosni i Hercegovini. automobil Škoda fabiu (2009).11 No. 5 (47 %) sa srednjom i 2 (16 %) sa nižom stručnom spremom. godine dosegao broj od ukupno 12 zaposlenika. mašinu za oprašivanje arhivske građe. Također. dva skenera. 8 . godine. usljed različitih uzroka došlo je do smanjenja broja arhivskih zaposlenika. tako da je u tom periodu u Arhivu radilo svega 6 zaposlenika. Za svaku djelatnost. od strane Zemaljskog arhiva Štajerske iz Graca darivana je arhivska oprema (arhivske police) cca 1. Iz evidencija Arhiva Tuzlanskog kantona. U ovom periodu (1998.13 U toku četvorogodišnjeg ratnog perioda (1992. jedan projektor. Treba istaći da je oprema uglavnom nabavljena vlastitim sredstvima. jedan arhivista i pomoćni radnik).u Bosni i Hercegovini. pet specijalnih limenih sanduka. pa sve do danas. više od 10. treba istaći da Arhivu nedostaje određena oprema neophodna za normalno funkcionisanje ustanove. mada je njihov broj bio u stalnom porastu sve do 1991. 12 kompjutera. Sve je to urađeno vlastitim sredstvima Arhiva. od osnivanja.000 KM. od velike važnosti je postojanje odgovarajućih kadrova. Pedeset godina Arhiva u Tuzli. urađen je video nadzor na tri objekta u kasarni “Dubrave”. informatičke programe za obradu informatičkih podataka i obrazovanje jedinstvenih arhivskih informacionih sistema. digitalni fotoaparat i dr.500 metra dužnih econom opreme. Vremenom taj se broj povećavao pa je 1991. obezbijeđenim putem redovne procedure obezbjeđivanja sredstava za nabavku arhivske opreme od strane predavalaca arhivske građe Arhivu.2011. dva laptopa.12 Na planu fizičke zaštite urađeni su zaštitni giteri na 12 prizemnih prozora na centralnom objektu i 16 gitera na vratima i prozorima objekata u nekadašnjoj kasarni “Dubrave”. Posebno je vrijedno istaći da je Arhiv na ovaj način obezbijedio sredstva te kupio slijedeću opremu i sredstva za rad: više od 5. Grupa autora. pa i arhivsku. Arhivski kadrovi su kroz cjelokupan period razvoja Arhiva bili njegov limitirajući faktor. godine Arhiv će započeti svoj rad sa svega tri zaposlenika (upravnik. od kojih je bilo 9 stručnih zaposlenika (75 %). U ovisnosti od osposobljenosti kadrovske strukture zavisi i uspješnost djelatnosti. opremu za knjigovezačke poslove i dr.000 manjih arhivskih kutija. počev od samog osnivanja. Ovdje se prije svega misli na opremu za mikrofilmiranje.

Azema Kožara i dr. Naime. Do 2002. odakle se njima rukuje u skladu sa metodologijom arhivskog poslovanja. godine Arhiv je imao ukupno 7 zaposlenika od čega 4 (57. u procesu nastajanja registraturna građa prolazi kroz dvije faze: kancelarijsko (uredsko) i arhivsko poslovanje. godine. sa višom 4. Među zaposlenicima Arhiva radila su i dva doktora nauka.23 %) zaposlenika sa visokom stručnom spremom. 15 16 17 18 Iz evidencija Arhiva Tuzlanskog kantona. do kraja 2011. koji je jako povoljan. prije svega Zakona o arhivskoj djelatnosti. kada je u Arhivu Tuzlanskog kantona radilo ukupno 13 zaposlenika. Arhiv u Tuzli ovom poslu je od tada pa sve do danas posvećivao veliku pažnju. Derviša Sušića. a koji su rezultat dinamičnog razvoja arhivske struke. Nešto intezivnije kadrovsko jačanje zabilježeno je u vremenu od 2002. što je u biti i najveći broj zaposlenih od njegovog osnivanja. 2 (15. ICARUS.17 Potrebno je istaći da su u Arhivu radili.Po okončanju rata kao i u drugim oblastima postepeno je došlo do zapošljavanja novog arhivskog kadra. Stoga je od velikog značaja pravilan odnos samih stvaralaca i imalaca prema registraturnoj građi. Pedeset godina Arhiva u Tuzl. Đorđa Lazarevića. Između ostalog. Pozitivna stvar u svemu tome odnosi se na stepen stručnosti arhivskih zaposlenika. Treba istaći da je u proteklih skoro šest decenija rada u Arhivu radio ukupno 61 zaposlenik.16 Sve je to doprinijelo da se stručni rad Arhiva podigne na kvalitetniji i stručniji. poput: Šabana Hodžića. što ovu ustanovu svrstava u red respektabilnih arhivskih ustanova u Regionu. Prema tome. ali i drugih podzakonskih akata. Opće je poznato da bez adekvatne zaštite registraturne građe u nastajanju nema ni cjelovitih arhivskih fondova i zbirki u arhivu. U prvoj fazi spisi imaju apsolutno operativnu funkciju. koji na žalost u prošlosti nije bio uvijek zadovoljavajući. Sulejmana Ramića. kako bi se odgovorilo svim problemima koji stoje pred Arhivom. str. krajem 2011. 9 . Nizare Mušović-Tadić. godine. Iz evidencija Arhiva Tuzlanskog kantona. koji je na zavidnoj razini. Od toga je sa visokom spremom 25. te na brojnim drugim stručnim skupovima u zemlji i inozemstvu. Međunarodni inštitut arhivističkih znanosti Trst-Maribor. 33.38 %) sa srednjom i 1 (7. a izuzetno važnih zadataka svake arhivske ustanove. a najviše 13 istovremeno. znatno viši nivo.69 %) sa višom stručnom spremom. 1 (7. U drugoj fazi akti se nalaze odloženi u arhivskom spremištu. Dr.14 %) sa visokom stručnom spremom. Stručni zaposlenici Arhiva su u proteklih 10 godina sudjelovali u brojnim edukacionim sadržajima u zemlji i inozemstvu stičući tako neophodna arhivska znanja koja primjenjuju u praksi. te bili na njegovom čelu istaknuti naučni. Grupa autora.69 %) sa nižom stručnom spremom.18 Bosanskohercegovački arhivi su se zaštitom arhivske građe u nastajanju organizirano počeli baviti tek od 1962. Svi su oni dali ogroman doprinos u razvoju ove ustanove. Mehmeda Salihspahića. pa i Arhiva u Tuzli jeste zaštita arhivske građe u nastajanju. godine u Arhivu radi 9 (69. stručni zaposlenici Arhiva sudjelovali su projektima koje su organizirali ICA. Jedan od mnogobrojnih. kao i nivo njihove stručne osposobljenosti. a što se anologno primjenjuje i kod drugih stvaralaca arhivske građe. kulturni i javni radnici.15 Iako je u ovom periodu došlo do povećanja broja zaposlenika. Ovi poslovi se za državne organe obavljaju u skladu sa Uredbom o kancelarijskom poslovanju. sa srednjom 23 i sa nižom školskom spremom 9 zaposlenika. a posredstvom posebnog sektora rada (službe) koja se naziva vanjskom ili spoljnom službom. što je zahtijevalo dodatni napor stručnih zaposlenika Arhiva. kako bi se registraturna građa u nastajanju učinila izvjesnijom. Pokrajinski arhiv Maribor. treba istaći da isti nije dovoljan i znatno je ispod utvrđenih standarda i normi. Pravni osnov za zaštitu arhivske građe u nastajanju čine odredbe arhivskog zakonodavstva. te znatno ispod stvarnih potreba Arhiva.

Sistematskim radom na planu zaštite registraturne građe u nastajanju. na planu zaštite arhivske građe u nastajanju prisutni su brojni problemi. str. njenom propisnom evidentiranju. Najveći dio arhivske građe u nastajanju prve i druge kategorije stavljen je pod stručnu kontrolu Arhiva. provodeći niz stručnih mjera i postupaka poput: davanja saglasnosti na Listu kategorija registraturne građe sa rokovima čuvanja. Stručni zaposlenici Arhiva godišnje ostvare više stotina stručnih postupaka. te prostornim i drugim mogućnostima. U Drugu kategoriju spadaju imaoci i stvaraoci koji posjeduju arhivsku građu nešto manjeg značaja i Arhiv vrši povremeni stručni nadzor nad arhivskom građom ovih stvaralaca. Ovaj stručni posao pravno je uređen odredbama Zakona o arhivskoj djelatnosti i odredbama podzakonskog akta. neophodno je odrediti prioritete djelovanja na tom planu. davanja sugestija i instrukcija na planu sređivanja arhivske građe i pripreme iste za predaju Arhivu. Sve je to doprinijelo da su značajne količine arhivske građe adekvatno sređene i zaštićene. 10 . Riječ je o Pravilniku o primopredaji arhivske građe između Arhiva i imalaca i stvaralaca arhivske građe („Sl. br. U Treću kategoriju spadaju imaoci i stvaraoci arhivske građe neznatnog historijskog i kulturnog značaja i Arhiv vrši stručni nadzor nad ovom vrstom građe kroz neki frontalni oblik djelovanja ili putem kontrole uzorkom odabranog stvaraoca. Arhiv je poduzimao niz raznovrsnih aktivnosti.Kako bi zaštita bila adekvatna i potpuna. te da je zahvaljujući tome više od 350 fondova i zbirki već preuzeto i pohranjeno u depoima Arhiva. Značajan broj ovih imalaca i stvaralaca arhivske građe izvršava zakonom utvrđene obaveze. provođenja mjera stručnog osposobljavnja i edukacije arhivskih kadrova u registraturama. Jedan od najvažnijih stručnih poslova koje obavlja Arhiv jeste preuzimanje arhivske građe od strane stvaralaca i imalaca iste. što je posebno došlo do izražaja u vremenu tranzicije. godišnji obavezni stručni nadzor Arhiva. do pokretanja prekršajnih postupaka protiv neodgovornih imalaca i stvaralaca arhivske građe. Arhiv u Tuzli kontinuirano postiže zavidne rezultate. što je u konačnici rezultiralo boljoj sređenosti arhivske građe. Zahvaljujući tome u posljednjih nekoliko godina znatno je intenzivniji proces preuzimanja sazrele arhivske građe u Arhiv. s ciljem podizanja nivoa znanja istih. Za što potpuniju zaštitu arhivske građe stručni zaposlenici Arhiva provode redovne i instruktivne preglede stanja arhivske građe prema jasno utvrđenim prioritetima. novine Tuzlanskog kantona“. praćenja procesa odabiranja arhivske građe i izlučivanja bezvrijednog registraturskog materijala. Pedeset godina Arhiva u Tuzli. 9/03). 33.20 U skladu sa zakonskim obavezama.19 Sve to je dalo određene rezultate i pomake na planu poboljšanja stanja registraturne građe u nastajanju. što bitno utiče na zaštitu arhivske građe u nastajanju. No i pored toga. upoznavanju stvaralaca i imalaca sa zakonskim obavezama. poput sačinjavanja izvještaja o stanju građe i dostavljanju istih nadležnom Ministarstvu. Arhiv je rukovodeći se dugoročnim i kratkoročnim planovima 19 20 Grupa autora. te nalože isto toliko mjera u cilju poboljšanja zaštite arhivske građe u nastajanju. radnji i komunikacija sa predstavnicima registratura. permanentnom educiranju arhivskih kadrova u registraturama. te pripremi iste za predaju Arhivu. i to na tri skupine: Prvoj kategoriji pripadaju imaoci i stvaraoci koji posjeduju arhivsku građu od velike važnosti i ovoj kategoriji imalaca neophodan je stalni. Kako bi se otklonile prisutne manjkavosti na zaštiti arhivske građe. Stoga arhivski zaposlenici pristupaju postupku kategorizacije imalaca registraturne građe. Oni su rezultat neizvršavanja zakonskih obaveza od strane stvaralaca i imalaca arhivske građe u smislu da isti ne posvećuju potrebnu pažnju sopstvenoj arhivskoj građi.

berati. tj. str. Iz evidencija Arhiva Tuzlanskog kantona. godine raspolagao sa 97 arhivskih fondova i 22 zbirke. godine. privredne i kulturne provenijencije.rada pristupao preuzimanju sazrelih arhivskih fondova i zbirki.) i riječ je o arhivskoj građi organa 21 22 23 24 25 Grupa autora. a najstariji potiče iz sredine 16. godine. stoljeća. do prelaska u novi adaptirani prostor u Arhivu bilo preuzeto svega 57 arhivskih fondova i 14 zbirki.21 Tek nakon završetka rata 1995.23 No. pisanih na bosanskom i njemačkom jeziku. Arhiv je u tom smislu obezbijedio u nekadašnjoj kasarni “Dubrave” dodatni smještajni prostor. dobro je očuvana. vakufname. pravosudne. Arhiv je preuzeo oko 200 arhivskih fondova i zbirki ili oko 6. a do 2002. Grupa autora. djelimično je arhivistički obrađena i pripremljena za korištenje.-1990. kao i nekoliko vrijednih fondova međuratnog perioda i vremena Drugog svjetskog rata. sidžili. do 2011. koji je vlastitim sredstvima i angažmanom radnika Arhiva adaptirao i učinio uslovnim. Treba istaći da najstarija arhivska građa u Arhivu potiče iz vremena osmanske uprave u Bosni i Hercegovini. Arhiv je u ovom periodu značajno pojačao aktivnosti sređivanja i pripreme sazrele arhivske građe za preuzimanje iste u Arhiv. što je iznosilo oko 1. tačnije iz prve polovine 17.). Ono što karakteriše ove fondove i zbirke jeste da su isti arhivistički sređeni. tapije.25 Osim toga. Najbrojniji i najkompletniji arhivski fondovi i zbirke potiču iz socijalističke izgradnje (1945.-1918.22 U ovom periodu preuzimanje arhiske građe se odvijalo po planu. fonda i 21 arhivska zbirka.000 metara dužnih. U početku su rezultati na tom planu bili zanemarljivi. privrede. sudstva. bujruldije. tako da je Arhiv krajem 1994. sređena su i arhivistički obrađena 94. na planu obezbjeđenja dodatnog smještajnog prostora i nabavke značajnih količina arhivske adekvatne opreme. godine Arhiv Tuzlanskog kantona posjedovao oko 350 arhivskih fondova i zbirki i oko 12. Tako da možemo kazati da je u ovom periodu preuzet veoma značajan broj vrijednih arhivskih fondova i zbirki upravne. Orijentalna zbirka sadrži vrijedne dokumente pisane na osmansko-turskom i arapskom jeziku. značajno dinamičniji poslovi preuzimanja arhivskih fondova odvijali su se u vremenu od 2002. 40.500 metara dužnih. pisma.000 metara dužnih. Pedeset godina Arhiva u Tuzli. U tom periodu. Pedeset godina Arhiva u Tuzli. školstva i kulture.24 Tako da je do kraja 2011. a dijelom dobijanjem opreme od strane Arhiva Štajerske iz Graca. 11 . stoljeća. čime je arhivski fundus Arhiva znatno raznovrsniji i bogatiji. 40. Osim Orijentalne zbirke Arhiv posjeduje desetine vrijednih arhivskih fondova i zbirki iz perioda austrougarske uprave (1878. vlastitim sredstvima Arhiv je u ovom periodu nabavio adekvatnu arhivsku econom opremu u količini od 5.800 metara dužnih arhivske građe. u ukupnoj količini od oko 5. Isto tako. tako je do 1990. str.. koji se odnose na rad organa uprave. Riječ je o slijedećim vrstama dokumenata: fermani. Dijelom kupovinom opreme od «TIM» Maribor. Ista je svrstana u Orijentalnoj zbirci. Od tog broja. godine Arhiv je raspolagao sa 175 arhivskih fondova i 29 arhivskih zbirki. tapije. godine započeto je intenzivnije preuzimanje arhivskih fondova i zbirki u Arhiv.000 metara dužnih arhivske građe. U sastavu Orijentalne zbirke nalazi se jedan broj vrijednih rukopisa. iz razloga što su se poboljšale smještajne mogućnosti Arhiva. rješenja šerijatskih sudova. brošure i dr. Nakon dobijanja dodatnih smještajnih prostora posao preuzimanja arhivskih fondova i zbirki je znatno intenziviran. pa se u nekoliko narednih godina preuzelo više značajnih fondova i zbirki. obrađeni i pripremljeni za korištenje. Takav uspjeh je prije svega rezultat jednog sistematskog i planskog djelovanja Arhiva.

Pedeset godina Arhiva u Tuzli.000 fotografija.29 Po prijemu u Arhiv. tako i zbog potrebe uvođenja novog arhivističkog rada u spisima fonda.26 Arhiv je preuzeo arhivsku građu koja se odnosi na period agresije na Bosnu i Hercegovinu. Tako da se i na ovaj način svakodnevno zanavlja i obogaćuje ukupni fundus Arhiva. U ovisnosti od registraturne sređenosti arhivskog fonda ovisi postupak i tok sređivanja. Arhiv je u tri navrata pristupio mikrofilmiranju i digitalizaciji arhivski fondova i zbirki proglašenih nacionalnim spomenikom kulture Bosne i Hercegovine. i pored svih poteškoća. decembra 2009. logoraša i drugih stradalnika sa prostora Podrinja i Posavine. Po tom pitanju. Bosne i Hercegovine Da se ovakva praksa Arhiva pokazala dobrom najbolje pokazuje broj korisnika koji se iz dana u dan povećava. 26 27 28 29 Grupa autora. pri čemu su postignuti značajni rezultati. Arhiv je uspio arhivistički obraditi i srediti značajan broj preuzetih fondova i zbirki.27 Veoma vrijedna je i Fotografska zbirka koja broji više od 60.vlasti. Dosada je mikrofilmirano i digitalizirano oko deset miliona dokumenata. pristupa se arhivističkom sređivanju i obradi preuzetih arhivskih fondova i zbirki. Pedeset godina Arhiva u Tuzli. određeni problemi na ovom planu su evidentni. 42. ratnih predsjedništava općina koje su egzistirale na području Tuzlanskog okruga u ovom periodu. Arhiv već duži niz godina vodi aktivnosti na zanavljanju istih. Međutim. str. No. obrazovnih i kulturnih ustanova. Oni koji nisu prošli fazu obrade i Obavještenje o odluci proglašenja fondova i zbirki Arhiva TK nacionalnim spomenicima sređivanja učinjeni su pristupačnim za korištenje. Usljed malog broja arhivskih zaposlenika ovi poslovi su često u zaostatku u odnosu na potrebe Arhiva. Grupa autora. 12 . Isto je urađeno u skladu sa međunarodnim standardima i normama. kao i broj pozitivno riješenih njihovih zahtjeva. što je u dobroj mjeri imalo uticaja na njegovu korisničku funkciju. Jedan broj ovih fondova je zaštićen na način da je izvršeno njihovo mikrofilmiranje i digitalizacija. te građa društveno-političkih organizacija koje su egzistirale u ovom periodu. 42. Fotografije datiraju s kraja osmanske uprave u Bosni pa sve do današnjih dana. Važno je istaći da su 34 fonda i zbirke i 173 stare reliktne knjige Arhiva Tuzlanskog kantona proglašene nacionalnim spomenikom kulture u Bosni i Hercegovini28. Državna komisija za nacionalne spomenike Bosne i Hercegovine je na sjednici od 7. tako da je njihova obrada bila vrlo složena. Ranije preuzeti fondovi uglavnom su bili nesređeni. ista se svakodnevno dopunjuje. a posebno oni koji se odnose na necjelovitost arhivskih fondova i zbirki. str. a vezana je za rad organa vlasti. nekih nevladinih organizacija itd. te 173 raritetna rukopisa i knjige Arhiva Tuzlanskog kantona nacionalnim spomenicima Bosne i Hercegovine. kako sa aspekta utroška vremena. Od posebnog značaja je Zbirka memoarske građe prognanika. godine proglasila 34 fonda i zbirke. građa privrednih subjekata.

Arhiv također. Srebrenici. 13 . vidnu pažnju poklanja i pitanju tehničko-tehnološke zaštite arhivske građe. godine Arhiv se intenzivnije bavi priređivanjem izložbi. Tako da se u tom periodu priredilo nekoliko zanimljivih i sadržajnih izložbi vezanih za važne događaje iz naše prošlosti. te njihovo medijsko predstavljanje. Arhiv u Tuzli na ovom planu sarađivao je sa Zemaljskim arhivom Štajerske iz Graca (Republika Austrija).Ono što je opća karakteristika arhivskih fondova i zbirki Arhiva jeste da u njihovim strukturama dominira arhivska građa javnog karaktera. dok je znatno manje zastupljena arhivska građa privatnog karaktera i građa vjerskih institucija. Stoga se smatra da demokratizacija društvenih odnosa nije moguća bez otvaranja arhiva prema javnosti. 48. pa se sve do 1995. No. svakako najvažniji posao na planu tehničko-tehnološke zaštite je već pomenuto mikrofilmiranje i digitalizacija arhivskih fondova i zbirki. a putem predstavljanja arhivskih sadržaja i arhivske građe. Arhiv je posvetio značajnu pažnju i u vremenu nakon okončanja rata (1995. već i u drugim dijelovima Bosne i Hercegovine. arhivi su postali dinamični kulturni centri. Mostaru. te održavanja zakonom propisane temperature i vlažnosti u arhivskim prostorijama. Ono što je novina jeste da su izložbe kao vrijedni kulturni sadržaji Arhiva priređivane ne samo na području Tuzlanskog kantona. Pedeset godina Arhiva u Tuzli. godine priređena je izložba Srebrenica da se ne zaboravi. godine. Arhiv u Tuzli je posebno značajne rezultate postigao u segmentu kulturno-obrazovne djelatnosti. obično u povodu obilježavanja značajnijih datuma iz naše prošlosti. U posljednje vrijeme učinjeni su određeni pomaci na poboljšanju ovakvog stanja. što je pored bolje zaštite doprinijelo i efikasnijem korištenju arhivske građe u naučne. a u saradnji sa Bošnjačkim klubom iz Inzbruka (Austrija) 2009.godine izložba Holokaust-genocid. Arhiv je izložbu Srebrenica da se ne zaboravi predstavio u dvadesetak bosanskohercegovačkih gradova. a u posljednjih desetak godina ovi sadržaji su bili sve prisutniji u godišnjim planovima i programima rada Arhiva. Državnim arhivom iz Osijeka (Republika Hrvatska) i Zgodovinskim arhivom iz Ptuja (Republika Slovenija). Osim redovne deratizacije provode se i druge zaštitne mjere poput svakodnevnog provjetravanja arhivskih depoa.32 Jedan broj ovakvih vrsta kulturnih sadržaja Arhiv je priređivao i u saradnji sa arhivima u Bosni i Hercegovini33 i inozemstvu. kao sastavni dio informacionih sistema radi pružanja usluga širem krugu korisnika u ostvarivanju njihovih ljudskih i građanskih prava. godine priređivala po jedna izložba godišnje. a između ostalih i u Sarajevu. Osim ove izložbe u Goraždu je predstavljena i izložba Karte i grbovi kao potvrda bosankohercegovačke državotvornosti i opstojnosti. str.30 Ovom vidu kulturnog sadržaja. Zahvaljujući uticaju informacijskih tehnologija na razvoj arhivistike.34 Ono što posebno karakteriše sve izložbe koje je realizovao Arhiv u posljednjih desetak godina jeste iskazan veliki interes šire kulturne javnosti za iste. a tome su između ostalog doprinijele odredbe arhivskog zakonodavstva donijetog nakon okončanja rata koje je na snazi na području Tuzlanskog kantona. Izložbe su uglavnom pratili prigodni katalozi i plakati. 30 31 32 33 34 Grupa autora. Velikoj Kladuši i drugim gradovima. Arhiv u Tuzli se rano počeo baviti postavkama arhivskih izložbi. Otvaranje prema korisnicima i društvu u cjelini u posljednje vrijeme pokazalo se kao neizbježan i nužan čin. U okviru dugogodišnje uspješne saradnje sa Zgodovinskim arhivom Celje i Arhivom iz Ptuja u saradnji sa Historijskim arhivom Sarajevo priređena je 2010. što potvrđuje izuzetno dobra posjećenost istih. decembra 2010. stavljanja u funkciju mašine za oprašivanje arhivske građe i isušivača zraka. na način da su se priređivale dvije ili tri izložbe godišnje. Zajedničku izložbu na temu: Arhivsko blago arhiva u Bosni i Hercegovini priredili su arhivi Bosne i Hercegovine. Isto tako u nekoliko navrata Arhiv u Tuzli priređivao je zajedničke izložbe sa Historijskim arhivom u Sarajevu i Arhivom Unsko-sanskog kantona.) u Bosni i Hercegovini. U prvim godinama rada ustanove izložbe su se priređivale povremeno. a u povodu Dana arhiva i arhivske službe Bosne i Hercegovine 12. Od 1984.31 pa i inozemstva. kulturne i upravne svrhe. te uspostavljanja uskih uzajamnih odnosa sa konzumatorima kulturno-obrazovnih sadržaja. te onih vezanih za predstavljanje vrijednosti arhivskih fondova i zbirki Arhiva.

Tako su stručni zaposlenici Arhiva uzeli učešća u izradi edicija. kao što su: Hod vjekova. u tome vidio mogućnost da prezentuje arhivsku građu. a s ciljem da se široj javnosti ukaže na značaj arhivske građe kao nezamjenljivog pisanog kulturnohistorijskog naslijeđa. te zbornici građe. Sa medijima je ostvarena dobra saradnja i u povodu održavanja značajnih sadržaja Arhiva. Putokaz. Poseban doprinos stručnih zaposlenika Arhiva ogleda se u pripremi arhivske građe za potrebe historijske nauke. Tuzla u osmansko doba (autor: Džemal Ćilimković).. Vrijedna pažnje također. Sa izložbe u Arhivu Tuzlanskog kantona Arhiv je ostvario i dobru saradnju sa medijima. U svom dugogodišnjem radu Arhiv je značajnu pažnju poklanjao naučno-istraživačkom radu. Arhiv je. Od Kulina bana do današnjih dana. str. 14 . kako elektronskim tako i printanim. doprinoseći tako boljem spoznavanju značaja Arhiva i arhivske djelatnosti za društvo i državu. kao i konferencije za štampu posvećene istim. Posebna pažnja posvećena je jednom broju stručno-arhivističkih i naučno-istraživačkih sadržaja. koji dio praktične nastave iz predmeta Arhivistika i Arhivska praksa obavljaju u Arhivu. Arhiv je učestvovao u pripremi i izdavanju zanimljivih historiografskih i arhivističkih publikacija.Značajnu pažnju u svom radu. Mediji su najčešće u Arhivu tražili izvore za svoje serijske sadržaje: novinski feljtoni. uvažavajuči pri tome plan i potrebe i Arhiva i medija. pak. Tuzla 1996. Zahvaljujući tim aktivnostima nastali su zanimljivi pregledi izvora. Saga o gradu. pri čemu se isti uz prigodno predavanje bliže upoznaju sa Arhivom i vrijednostima koje Arhiv posjeduje. radio i TV emisije. uzimajući učešća u brojnim okruglim stolovima. a u smislu da su mediji pratili ove sadržaje. U posljednjih nekoliko godina Arhiv je intenzivirao saradnju sa osnovnim i srednjim školama. godine. Ovi poslovi su intenzivirani u periodu nakon 1995. od kada je publikovano više desetina publikacija. monografija i drugih publikacija. Između ostalog u izdanju Arhiva pripremljene su slijedeće publikacije: Arhivistika u teoriji i praksi (autor: Azem Kožar). U realizaciji ovih sadržaja učestvovali su skoro svi stručni zaposlenici Arhiva. Arhiv je poklanjao prigodnim predavanjima organiziranim za širu društvenu javnost. simpozijumima.. Kulturni mozaik i dr. savjetovanjima i sl.36 Naučno-istraživački 35 36 Grupa autora. Godišnje se upriliči tridesetak ovakvih posjeta. Tuzla 1997.. Tuzla 1995.56. te u rasvjetljavanju naučne istine o važnim događajima iz prošlosti šireg tuzlanskog područja. Izvori za historiju srednjovjekovne bosanke države (autor: Salih Jalimam). a na način da se posjetiocima ispriča zanimljiv sadržaj o važnom historijskom događaju na osnovu arhivskih dokumenata. U saradnji sa saradnicima i korisnicima arhivske građe. Pedeset godina Arhiva u Tuzli. koja je uglavnom pohranjena u fondovima i zbirkama Arhiva. iako za to veoma često nisu postojali optimalni uslovi. Ovi sadržaji priređivani su u povodu važnih datuma iz naše prošlosti. je i saradnja sa studentima Odsjeka historije Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli. Narodna uzdanica u društvenom i kulturnom životu muslimana Bosne i Hercegovine (autor: Ismail Hađžiahmetović).35 Na ovaj način realizovan je značajan broj radio i TV emisija.

posebno u posljednjih petnaestak godina. (autor: Izet Šabotić). što najbolje pokazuje nekoliko stotina objavljenih stručnih i naučnih radova u referentnim domaćim i stranim časopisima. koje je dalo doprinosa razvoju arhivistike i historijske nauke ne samo na širem tuzlanskom području i području Bosne i Hercegovine. Tuzla 2003...000 broj 14. (autor: mr.. Naučno-istraživačka komponenta arhivske djelatnosti . Tuzla 2010.. savjetovanja).2007.. Bosna i Hercegovina.. Arhivistika u teoriji i praksi.. (autor: Azem Kožar). 39 Tuzla 1998.. Tuzla 2007.Ogranak Tuzla. Grac. Mađarska. Salih Safvet Bašić . Tapu zabit defter Gradačac-Defter nekretnina Gradačac iz 1875. kako po sadržajima. po broju i strukturi.. Arhiv u Tuzli i Društvo arhivskih radnika Bosne i Hercegovine . Tuzla 2010. nego i šireg okruženja. Arhivistika u teoriji i praksi.. Pedest godina Arhiva u Tuzli. Ovaj projekt Arhiva je međunarodnog karaktera. Radovi objavljeni u časopisu. U povodu desetog jubilarnog broja časopisa urađena je publikacija Deset godina časopisa „Arhivska praksa“ archival practice (1998. godine projekt pod nazivom Arhivska praksa. Stari nišani u Vukovijama (autor: Sejfulah Imamović)...rad predstavljao je važan segment rada Arhiva u Tuzli. Grupa autora. str. jer skoro polovinu stručnih radova čine radovi kolega iz inozemstva. stoljeću. Tuzla 2005. Pomoćne historijske nauke i arhivistika (autori: Azem Kožar. 37 38 39 15 . Kemal Nurkić). Deset godina časopisa Arhivska praksa 1998. Pedeset godina Arhiva u Tuzli 1954. 3 (autor: Azem Kožar). Šefkija Mutevelić). Ivan Balta). koji su objavljeni u časopisu.38 Na planu realizacije zacrtanih ciljeva. knj. Sarajevo. Albanija. predstavljaju veoma vrijedno i sadržajno arhivističko. simpoziji. (autor: Tufan Günduz).37 Veoma zapaženo učešće zaposlenici Arhiva su imali na brojnim stručnim arhivskim skupovima u zemlji i inozemstvu (kongresi. Nemiri mira (autor: Zlatko Dukić). Tuzla 2005. Slovenija i Turska. Tuzla 2007. Uviđajući potrebe za bržim razvojem i unapređenjem arhivske struke i nauke u Bosni i Hercegovini.-2004. Bosna i Hercegovina u 19. i 20. Tuzla 2005. tako i po uređivačkoj i redaktorskoj politici. Mogu li se još spasiti? Konzervacija i restauracija pisanog blaga (grupa autora).iskustvo Arhiva Tuzlanskog kantona. Kosovo. Maribor 2010. Genc Osman Genčer). mulkovna dobra. godine održano je ukupno 14 savjetovanja Korica časopisa i objavljeno isto toliko brojeva časopisa Arhivska praksa. stranica teksta. Oblasni narodni odbor Tuzla (OBNOT). sa kojeg se prilozi štampaju u istoimenom časopisu.. 2 (autor: Azem Kožar). Tuzla: sjećanja na bisere stare gradske jezgre (autori: Nihad i Suad Buljugić).-2007. čiji je autor Izet Šabotić.. Ivan Balta). gdje su prigodnim saopćenjima dali značajan doprinos. Zbornik 9 Tehnični in vsebinski problemi klasičnega in elektronskega arhiviranja. pokrenuli su 1998... Hrvatska. Tuzla 2006. Tuzlanske historijske minijature. Tuzla 2009. (grupa autora). historiografsko i informatičko štivo. koji se realizuje kao arhivsko savjetovanje s međunarodnim učešćem. Crna Gora. Tuzla 2011. objavljeno je oko 600 članaka od strane nekoliko stotina autora iz više evropskih država: Austrija... Italija. (autor: mr. Makedonija.. Tuzla 2005. Projekt je oblikovan kao međunarodni skup. str. Tuzla 2010. knj. u periodu od 1998.. Tuzla 2009. Tuzla 2008. Pomoćne historijske nauke (autori: Azem Kožar. Tuzla 2004. Srbija. Vidjeti Izet Šabotič. do 2011.). Tuzla 2011. “Arhivska praksa” U navedenih četrnaest brojeva časopisa na više od 5. okrugli stolovi. (autori: Kemal Nurkić i Izet Šabotić). 165-173. bijeljinski i srebrenički sidžil 1641-1833. Tuzla 2011.jedan osmanski intelektualac u Bosni i Hercegovini (autor: dr. 60. Tuzlanski. 1949-1952: sumarno analitički iventar (autor: Nermana Hodžić). Popis bijeljinskog kadiluka..

Vjesnik povijesnog arhiva Rijeka.U sklopu Arhiva od samog početka njegovoga rada egzistira specijalizirana biblioteka. Sana. i Knjige historijskog karaktera potiču iz različitih 7. Dana. Naše starine.) kulturnoprosvjetnih društava (Gajret. Arhiv posjeduje veoma vrijedne listove i druga periodična izdanja (kalendare i sl. Biblioteka Arhiva je bogata i periodikom. Arhivski vjesnik. Ono što posebno čini vrijednim bibliotečki fond jesu rijetke vrijedne knjige. listova. Interes za bibliotečkim fondom Arhiva pokazan je od samog osnivanja biblioteke. Arhivski zapisi. Radovi Filozofskog fakulteta Sarajevo. a posebno je taj interes intenziviran u posljednjih desetak godina. Jedan broj ovih publikacija ima posebnu vrijednost poput: Glasnika Zemaljskog muzeja Sarajevo. Tehnični in vsebinski problemi klasičnega in elektronskega arhiviranja. Riječ je o vrijednoj literaturi poput: enciklopedija. ali i iz drugih naučnih disciplina. studija i monografija štampanih na više svjetskih jezika. Fronta slobode. Glasnik arhiva Slavonije i Baranje. Slobodne Bosne. Privredni pregled. Atlanti. Bibliotečki fond Arhiva je za ovu vrstu biblioteka veoma značajan i iznosi više od 18. poput časopisa. rječnika. pa sve do danas. Jugoslovenski istorijski časopis. a potom i na oblasti pomoćnih historijskih nauka. Od arhivističkih časopisa Arhiv posjeduje: Arhivist. Prosvjeta. Vjeter. 24. Prilozi instituta za historiju Sarajevo. Savjetovanje “Arhivska praksa 2011. Godišnjak Društva historičara Bosne i Hercegovine. Ista je od izuzetne važnosti za permanentno educiranje arhivskih kadrova. kada biblioteku godišnje posjećuje nekoliko hiljada korisnika. stoljeća. Historijski vjesnik i dr. Svakako vrijedno je istaći i dnevne i periodične listove poput: Oslobođenja. Borbe. te službenih glasila raznih nivoa vlasti. Pregled.000 bibliotečkih jedinica. Riječ je o prevashodno stručnoj literature (knjige i periodika) iz oblasti arhivistike i historije. Najveći broj knjiga odnosi se na oblast historije i arhivistike. leksikona. Zmaja od Bosne. nego domaćeg. Radovi Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine Sarajevo. Glasnik arhiva i Društva arhivskih radnika Bosne i Hercegovine. Tuzlanskog lista 16 . Komunista. oktobra 2011. a njih 173 je proglašeno nacionalnim spomenikom kulture Bosne i Hercegovine. Dnevnog avaza. Ovdje se radi o iznimno važnoj stručnoj literaturi. Narodna uzdanica i dr. više stranog porijekla. Odjeka. Raspolaže sa više od 220 naslova historijske i arhivističke strukture. godine u Tuzli vremenskih perioda. kako u arhivu tako i van njega i razvoj arhivske struke. Posebna vrijednost odnosi se na štampu koja datira počev od druge polovine 19. a dominiraju knjige iz novijih historijskih perioda. zatvorenoga tipa u kojoj se knjige mogu koristiti samo u okviru arhivske čitaonice. Ljiljana. Historijski zapisi. Viri.). Napredak.” održano 6. Značajan dio bibliotečkog fonda odnosi se na publikacije arhivističke provenijencije. zbornika radova. statističkih godišnjaka. Politike. Sodobni arhivi.

40 41 42 43 Grupa autora. sekretari i članovi Redakcije. godine. kada će biti preimenovano u Arhivističko udruženje Bosne i Hercegovine. U ranijim periodima nešto intenzivnija saradnja bila je ostvarena sa Arhivom iz Banjaluke. U svom dugogodišnjem radu Arhiv je značajnu pažnju poklanjao saradnji s brojnim arhivima. seminara i drugih stručnih sadržaja. Glasnik arhiva i Društva arhivskih radnika Bosne i Hercegovine izlazi od 1961. Zaposlenici Arhiva u Tuzli na tom planu su dali nesebičan doprinos u organizaciji brojnih stručnih savjetovanja. kao godišnjak. arhivskim asocijacijama i drugim kulturnim ustanovama u Bosni i Hercegovini i širem okruženju. I pored ne baš najboljih uslova arhivska biblioteka je veoma funkcionalna i istu permanentno koriste brojni istraživači iz zemlje i inozemstva. godine izašlo je ukupno 41 broj časopisa.i dr. do 1976. dok je isti imao status matične ustanove. doktoranata i drugih korisnika. Arhivski savjet Bosne i Hercegovine egzistirao je od 1959. a u novije vrijeme sa Historijskim arhivom iz Sarajeva. godine. septembra 1996. Društvo arhivskih radnika Bosne i Hercegovine osnovano je 1954. Do kraja 2011. godine i pod tim nazivom egzistiraće sve do 2003. urednici. zaštićen i daje se na upotrebu korisnicima biblioteke. Također. i 6.41 te posebno preko Društva arhivskih radnika Bosne i Hercegovine. imao je značajne nadležnosti i ulogu u kreiranju poslova zaštite arhivske građe i uspostave valjane mreže arhivskih ustanova. stručni radnici Arhiva dali su veliki doprinos u objavljivanju Glasnika. te organizacija zajedničkih savjetovanja. maja 2009. godine veoma uspješna saradnja ostvarivala se sa Arhivom Bosne i Hercegovine. sa određenim prekidima. Isto tako. prilikom čega je realizovano nekoliko značajnih stručnih projekata. Zahvaljujući takvoj saradnji realiziran je značajan broj stručnih i naučnih projekata. Dugo vremena. veliki broj univerzitetskih profesora. 64. a vrijedno je posebno istaći dva poslijeratna savjetovanja. postdiplomaca. te u publikovanju Glasnika arhiva i Društva arhivskih radnika Bosne i Hercegovine. kao autori radova. i 8. Na poseban način ostvarivana je saradnja preko zajedničkih tijela i asocijacija poput Arhivskog savjeta Bosne i Hercegovine. prvo održano na Zlači 5.43 Društvo i Glasnik su imali posebnog uticaja na ukupan razvoj arhivske struke u Bosni i Hercegovini. kao stručni organ. a posebno do 1992.)40 Najveći dio ovih listova je propisno ukoričen. Arhivski fondovi i zbirke. 17 . te studenata. i sa drugim arhivima saradnja na stručnom planu bila je jako izražena.godine. godine na jezeru Modrac kod Lukavca. Pedeset godina Arhiva u Tuzli. str. godine i drugo održano 7. Arhiv u Tuzli je u nekoliko navrata bio domaćin savjetovanja arhivskih radnika Bosne i Hercegovine. poput pripreme izdanja: Izvori za istoriju KPJ/SKJ.42 Redakcije časopisa Posjeta učenika osnovne škole biblioteci Arhiva Glasnik arhiva i Društva arhivskih radnika Bosne i Hercegovine.

Arhiv je 1987. Arhivom Tuzlanskog kantona.). stručne manifestacije: Otvorena vrata arhiva (Tuzla 2009. 2010. sa Arhivom u Trstu (Italija).Odjeljenjem Kotor. Arhivom “Ras” iz Novog Pazara. Arhivističkim udruženjem Bosne i Hercegovine i niz drugih stručnih i kulturnih sadržaja. (Tuzla 2011. Državnim arhivom Osijek. Nakon prestanka rata 1995. a od 2002.). Izložbi: Fotografijom protiv zaborava (Tuzla 2008.).. Zemaljskim 30. a posebno sa Pokrajinskim arhivom Maribor. Nuraga Softić-Put umjetnika. .46 44 45 46 Do kraja 2011. godišnjice realizacije projekta “Sodobni arhivom iz Beča. sa Bundes arhivom u Koblencu. Narodna i univerzitetska biblioteka “Derviš Sušić”.).).). posebno kroz projekt Arhivska praksa. Fotografska građa-historiografska i umjetnička vrijednost (Tuzla 2009. 18 . Arhivom Republike Slovenije. Arhivom Priznanje Pokrajinskog arhiva Maribor dato Arhivu Tuzlanskog kantona u povodu Kosova.45 Međunarodna međuarhivska saradnja imala je posebnu važnost u radu Arhiva u proteklom periodu. Saradnja se manifestovala putem organiziranja zajedničkih stručnih i kulturnih sadržaja. sa Katalonskim arhivom iz Španije. Zavod za zaštitu prirodnog i kulturnog naslijeđa Tuzlanskog g kantona. te sa kulturnim m društvima Preporod. te sa Osmanskim arhivom iz Republike Turske.. godine. Zahvaljujući tome. godine.). što je svakako bilo priznanje Arhivu u Tuzli. Arhivom Novi Sad. te izložbe «Tuzla kroz vijekove» (2003. Arhiv i DAZ TK zajednički artikulišu sva važna pitanja vezana za arhivsku teoriju i praksu.) u saradnji sa ICARUS (Beč). sa Arhivom Štajerske iz Graca. radionica „Informatizacija arhiva“ (Tuzla 2011. godine bio domaćin saveznog savjetovanja arhivskih radnika. godine. kao samostalna stručna asocijacija. Arhiv je intenzivnu saradnju ostvarivao sa Arhivom”Srem” iz Sremske Mitrovice i Arhivom Slavonije iz Osijeka. prvo kao Ogranak Društva arhivskih radnika Bosne i Hercegovine. koje egzistira od 1998. Napredak i Prosvjeta. godine Arhiv TK i DAZ TK su realizovali nekoliko značajnih kulturnih i stručnih sadržaja.). Državnim arhivom Dubrovnik.). Industrijsko naslijeđe – treba li nam ? (Tuzla 2008. Ptuju i Kopru. Zaštita industrijskog naslijeđa ( Tuzla 2008.). Arhiv intenzivno sarađuje sa brojnim inostranim arhivima. Ta saradnja se uglavnom realizovala putem Društva arhivskih radnika Bosne i Hercegovine. Državnim arhivom Crne Gore . Posebno plodna saradnja ostvarivana je sa kulturnim m i naučnim ustanovama iz Tuzle kao što su: Muzej istočne e Bosne. Istorijskim arhivom Užice. poput: okruglih stolova: Dostupnost informacija: zakonski okvir i stvarna praksa – ljudska i građansa prava (Tuzla 2007. sa Istorijskim arhivom Subotica.44 Saradnja je ostvarivana i sa arhivima bivše Jugoslavije. regionalnim arhivima u: Celju. Zaštita i značaj porodičnih i ličnih arhivskih fondova i zbirki ( Tuzla 2011. arhivi” Arhivom u Nirnbergu (Njemačka). Bosanski kulturni centar Tuzla.Vidna saradnja ostvarena je i sa Društvom arhivskih zaposlenika Tuzlanskog kantona (DAZ TK).). Državnim arhivom Zagreb.). «Zaštita bibliotečke građe» (1997. Arhivom iz Pečuha (Mađarska). Između ostalih vrijedno je pomenuti stručne i kulturne sadržaje poput skupova «Rat i kultura» (1993. Zajednički se dosada realizovalo nekoliko zanimljivih stručnih i kulturnih sadržaja. godine. Izložba starih razglednica „Pozdrav iz Doljnje Tuzle (Tuzla 2011. te Pokrajinskim arhivom iz Maribora. 2011. sa Hrvatskim državnim arhivom. Do 1992.) Naučno i stručno djelo Šabana Hodžića (Tuzla 2010. Iz evidencija Arhiva Tuzlanskog kantona Tuzla.

i broj arhivskih fondova je višestruko u Tuzli 30. za koju hoćemo da vjerujemo da će biti izvjesna i svijetla. i 31. To je doprinijelo da se iz dana u dan povećava broj korisnika. čiji predstavnici u kontinuitetu uzimaju aktivno učešće u sadržajima koje organizira ova institucija.). organizaciono i tehničko jačanje ove ustanove i izrastanje iste u stabilnu i funkcionalnu ustanovu spremnu da odgovori širokom spektru složenih stručnih i naučnih zahtjeva. te učlanjenje Arhiva 2010. 5. povećan. zatim 22. 19 . i 3. godine. koji su rezultat dinamičnosti u oblasti arhivistike. međunarodnom kongresu arhivista (Beč 2004.). tako da je u posljednjih desetak godina publikovano tridesetak publikacija. 15. mađarskog arhivskog dana. Dostignuti stepen razvoja u Arhivu. Stručni zaposlenici Arhiva su uzeli učešća u brojnim stručnim i naučnim skupovima u više evropskih i drugih zemalja. njemačkog arhivskog dana.Arhiv je ostvario izuzetno plodnu saradnju i sa Međunarodnim institutom arhivskih znanosti Trst-Maribor. godine u “C” kategoriju ICA-e (Međunarodno arhivsko vijeće sa sjedištem u Parizu) i ICARUS (sa sjedištem u Beču). Stoga možemo kazati da Arhiv Tuzlanskog kantona danas predstavlja pravu riznicu pisanog Sa radionice “Infromatizacija arhiva” kulturnog naslijeđa. te na više međunarodnih arhivskih skupova organiziranih u organizaciji Međunarodnog instituta arhivskih znanosti Trst . 2. austrijskog arhivskog dana. Sve je veći broj obrađenih i za korisnike pripremljenih arhivskih fondova i zbirki. 16. Svoje aktivnosti na međunarodnoj razini Arhiv je znatno intenzivirao u posljednjih nekoliko godina.Maribor. Samo u posljednjih održane u organizaciji Arhiva. Arhiv uspješno realizira program edukacije arhivskog kadra i promovira arhivsku struku putem projekta Arhivska praksa. daje mogućnost za dalje stručno. Na planu zaštite urađeni su dodatni napori te je nekoliko fondova i zbirki proglašenih nacionalnim spomenikom kulture Bosne i Hercegovine mikrofilmirano i digitalizirano. i 74. U ovisnosti od pružene podrške društvene zajednice ovisiće i dalja budućnost ove ustanove. tako i od šire društvene zajednice. To potvrđuju brojna domaća i međunarodna priznanja. međunarodnom kongresu arhivista (Kuala Lumpur 2008. ICARUS-a (Međunarodnog centra desetak godina količina arhivske građe za arhivska istraživanja) i Hrvatskog državnog arhiva. Sve je to dalo dodatni impuls u razvoju Arhiva i stasavanju istog u respektabilnu arhivsku ustanovu u Regionu. poput: 71. Hrvatskoj. 2011. Vojvodini i dr. na više stručnih skupova u Republici Sloveniji. Pojačane su aktivnosti na planu publikovanja. što pokazuju brojne konkretne aktivnosti stručnih zaposlenika Arhiva. Kongresu arhivista Hrvatske. 29. Rezultati Arhiva u Tuzli zapaženi su kako od strane struke. uz adekvatniju podršku šire društvene sredine. Na tom planu ostvarena je izuzetno široka i plodna saradnja sa brojnim arhivskim ustanovama i institucijama na međunarodnoj razini.

Modrica. By virtue of the provisions of the Archives Act in 2002. Srebrenik. Orasje. in line with the recommendation of the Executive Council of the People’s Republic of Bosnia and Herzegovina (NRBiH) No. Bijeljina. including: Banovići. Derventa. and then the entire district area. Gradacac. Tuzla County Historical Archives. and thus the responsibility of the creators and holders of current records in this area. This integration of the archive did not give the expected results. Sekovici. 3768/53 from 24. Bratunac. Orasje. Kalesija. Odzak. Vlasenica. January 1954. Sekovici. especially changes of an administrative nature. the integral part of the Archives of Tuzla. Archives of Tuzla was founded as a archives for town of Tuzla but very soon the jurisdiction will extend beyond the area of Tuzla. Archives in Tuzla had responsibility for the creators and owners of 13 municipalities in the Tuzla-Podrinje Canton. Thus. that is. included 18 or 19 municipalities. Lukavac. the Archives has received a new name. Since then. Bosanski Brod. Srebrenica. Brcko. after the signing of the Dayton agreement. up to 1992. the Archives will continue to exist in Tuzla as a Regional Historical Archives of Tuzla. Zvornik and Zivinice. This is an area of the Northeast Bosnia. Srebrenik. Teslic. which was significantly reduced area of supervision for the Archives. in year 1968. After the war ended after the signing of the Dayton Agreement. which has since 1962. the name under which it exists today. Brcko. Since 1977. Gracanica. Lopare. Ugljevik. Doboj. became the former Archives of Doboj. Lopare. and through the name completely reflected all the administrative changes in the area of northeast Bosnia. Regional Archive’s jurisdiction was in force until 1992. Gradacac. Kladanj. as its archival collection center. and during 1973. included municipality of Brcko. Such integration has been more the result of political reasons then the professional needs of these two archival institutions. the great importance is the adoption of name The Archives of Tuzla Canton in 2000. of July 1954. Tesanj. Outlined organizational changes through which it passed are a result of wider social trends. Ugljevik.. when the war interrupted its activities and that jurisdiction officially ended in 1995. In fact. In this way the area of jurisdiction Archive in Tuzla will be expanded to a total of 28 municipalities. Due to the circumstances of war and formation of County of Tuzla. Bosanski Samac. Zvornik and Zivinice. Vlasenica. the Archives changed a lot in the organizational sense. Maglaj. Tuzla. including: Banovići. Lukavac. Kladanj. which adjusted on several occasions to political-administrative organization of Bosnia and Herzegovina. The territorial jurisdiction of Archives of Tuzla is related to the concept of development archival services in Bosnia and Herzegovina. Kalesija. to 1994. . that until 1999. the area of northeastern Bosnia. Gracanica. it was re-registered in the Archives of Tuzla Canton. Bijeljina. 20 .ARCHIVAL DEVELOPMENT ACTIVITY IN THE WIDER TUZLA Archive establishment and the establishment of archival activities in the wider area of Tuzla was conducted just after the Second World War. The Archive of Tuzla was established by the Decision on the establishment passed by the City People’s Committee in Tuzla on 1. which was controlled by the Army of Bosnia and Herzegovina . the Archives of Tuzla will have jurisdiction over 19 municipalities in northeastern Bosnia. Bratunac. the disintegration of the Archives created two separate archival institution: Archives of Tuzla and the Archives in Doboj. Tuzla. For the development and operation of Archives of Tuzla in the period after the war. Srebrenica.

“necessary space”. The building also has rooms for general office. the National Archives of Styria from Graz gave us as an archival equipment (archive shelves) approximately 1. This is a temporary solution. but in terms of climate. The adaptation (reconstruction and extension) of the old object “Grafičar” for the Archives of Tuzla. necessary and functional rooms: small exhibition space. However. Although there are obvious deficiencies. These accomodatons were by own means adapted and customized to accommodate the archival material. customers and employees.500 meters in length. this space is solid and acceptable for archival services. the Archives has had the status of public institution in culture.000 KM. Currently. is an indisputable fact that this adaptation gained the Archives several times larger space than the previous accomodations. However. however. in reconstituted and reconstructed building in street Franje Ledera 1. etc. As for the equipment to move the converted building the Archives possessed very few archival equipment. and thanks to international cooperation. providing space and equipment. Such status has not given the best conditions for the development of archives. most equipment was provided for n the past few years. library and reading room and a room for processing and sorting of archive material as well as handy storage. especially when it comes to addressing important issues as the financing. and it is much safer for archival materials. so it was necessary to seek new solutions in this area. Namely. often being forced to move archival material to gain space. For almost sixty years the Archives did not adequately address the issue ensure a proper archival space. Archives has received another valuable donation of computer equipment (five computers) from the Embassy of Germany in Bosnia and Herzegovina. A significant donation (digital camera. starting from 2007. in year 2007. for archival activities. Something significant amount of equipment Archive will acquire only after completion of the war in Bosnia and Herzegovina. due to the increased volume of business in all segments which occurred in the last ten years the existing building is becoming dysfunctional due to lack of space. the purchased equipment was purchased. Somewhat more favorable conditions for the transfer of archives were created in 1990.4 square meters.500 linear feet of archival material. in Tuzla. in an area of 763. a reception.In its work. because the facilities given to to the Archives for 10 years. rooms for microfilming and photo laboratory. the specified premises have situated about 5. biological and technical-technological conditions. These areas are however insufficient for the purposes of today’s Archives function in Tuzla. Within this facility we secured several. located about 10 km from Tuzla. where the workflow is very difficult to place. accommodation and technical protection of archival material. from its inception until today. staffing. meant a huge progress in creating the optimal conditions for the operation of these facilities.) the Archive gained in 2004. And on the ground floor and upstairs there are depots for the accommodation of archival material. with funds secured through process of taking over matured archival material from their owners. computer. the management of Archives in collaboration with local Ministry. it created a far better physical conditions than previous ones. etc. It is a useful object whose size is 763.000 KM.4 m2. affecting the quality of work. which is estimated to be worth 18. Therefore. location and condition of the building. gained 1000 m² of additional accommodation space in a former military barracks “Dubrava”. scanner. During this period (1998). For a long period the Archive worked in poor conditions. Although this is a rather small object. Very often it was the so-called. Only 1990. provided through the regular procedures 21 . from the University of Bologna and the Province of Bologna in Italy in the amount of 7. It should be noted that the equipment is usually purchased by our own funds.

Something more intense strengthening of human resources will be recorded in the period since 2002. Staffing is a constant issue Archive. which will be the largest number of employees since its founding. two digital cameras. as in other areas. and the level of their qualification. The Archives is from 2002. 22 . it should be noted that the archives lacks certain equipment necessary for the normal functioning of institutions. connected to the Internet and maintains its own website. of whom 5 (47%) with a university degree. it reached a total of 12 employees. During the four-year war period due to different causes there was a reduction in the number of archive workers. Over time. equipment for the conservation and restoration of archive materials. This is all done their own funds Archive. as this institution into a group of respected archival institutions in the region. the Archives had 9 (69. six air conditioners. Despite this.000 small archival boxes.000 major and about 20. of which 4 (57. 2 (15. and well below the actual needs of archives. According to the data the equipment the Archive possesses is valued at close to 1 million KM.14%) with university degrees. The positive thing in all that relates to the degree of expertise archival staff. All this has contributed to the professional work of the Archive up better and more professional. After the war. Also. to address all the problems facing the Archive.23%) of employees with university degrees. For each activity. one microfilm reader. it will gradually come to a new employment of archival staff. 12 computers.69%) with a college degree. including an archive of great importance is the existence of appropriate personnel. up to date the Archive of Tuzla did not have a sufficient number of qualified staff. Part of the equipment was purchased through the engagement of professionals in the Archive offices to assist in managing of registry offices and their archives. it should be noted that it is not sufficient and is significantly below the established standards and norms.500 meters in length of econom equipment. the Archives began its work with just three employees (manager. much higher level. one projector. although their number was increasing until 1991. Establishment of the 1954. the video surveillance was done at three facilities in the barracks “Dubrava”. Never. air driers (three pieces). Archival staff throughout the entire period of development of its archives were a limiting factor. Although in this period there was a significant increase in the number of employees. to the end of 2011. from its inception through to today. in late 2011. 1 (7. machines for cleaning of building. so that in this period in the archives had only 6 employees.69%) with lower education . since the foundation. assistant archivist and one worker). when the Archives operate with a total of 13 employees. the Archives will have a total of 7 employees. for equipment bookbinding business. four TV sets. car Skoda Fabia (2009. and the resulting dynamic development of the archival profession. This primarily refers to the microfilming equipment. two laptops.for providing funds for the purchase of archival equipment by owners of archival material to the Archives.38%) with middle and 1 (7. which is very favorable. two water and fireproof safes for the accommodation of unconventional materials. Depending on the qualification of personnel depends on the structure and performance activities. which is at an enviable level. year. over 10. etc. Up to 2002. so will 1991. five special metal crates. 5 (47%) with moderate and 2 (16%) with primary education. Accordingly. this number will increase. computer programs for data processing and information technology training unique archival information systems. In the area of physical protection of trademarks were done at 12 giteri ground windows in the central building and 16 gitera on doors and windows of buildings in the former barracks “Dubrava”. two scanners. It is especially worthwhile to point out that the Archive in this way provided funds and purchased the following equipment and resources to work with: more than 5.). two video recorders. of which nine were professionals (75%).

Professional employees annually Archive realize hundreds of professional practices. primarily the Law on archives. One of the many and very important tasks of any archival institution. as it required extra effort of professional staff to ensure records are made certain. which apply for other creators of archival materials as well. In the second stage acts are deposited in the archive store. cultural and public workers. including the Archives of Tuzla is the protection of archival material in the making. Bosnian archives were organized to deal with the protection of archives in emerging only since 1962. it is necessary to determine the priorities for action in this regard. Dervis Susic. which unfortunately in the past was not always satisfactory. It is common knowledge that without adequate protection of current records in the making no whole fonds and collections will come to the Archives. actions and communication with the registry. the implementation of measures of training and vocational education of archival staff in agencies. and through a special sector of work (services) which is called outer or external service. which substantially affects the protection of archives in the making. It is therefore of great importance to form proper relationship between us and creators and holders of the material. It should be noted that the archives employed and was lead by prominent scientific. 23 . and this category requires a holder of a permanent. In the first phase documents have absolutely operational function. such as: Saban Hodzic. Therefore. Since this is a high degree 25. The second category includes holders who possess the archival materials of a lower significance Archives and made occasional supervision of archives of the creators. Azem Kozar. Mehmed Salihspahić. paying close attention to it. Dr.It should be noted that in the past nearly six decades of work in the Archives worked a total of 61 employees and a maximum of 13 simultaneously. carrying out a series of technical measures and procedures such as giving consent to a records schedule with periods of storage. They all made a huge contribution to the development of this institution. in the process of making records are passing through two phases: records office (registry) and archive operations. Specifically. The third category includes holders of archive material of doubtful historical and cultural significance and Archives performs supervision over this kind of material through some form of front operations or through control of the selected pattern creator. To ensure fullest protection of archival material professionals conduct regular and instructive review of archival materials to clearly defined priorities. Archives of Tuzla preforms this business since then until today. with higher 4. Sulejman Ramic.. where they are handled in accordance with the methodology of archival operations. and implement as many actions to improve the protection of archival material in the making. These tasks are performed by organs of state in accordance with the Decree of office operations. Among the workers are two doctors of sciences. Nizara Musovic-Tadic. monitoring the process of selecting archives and worthless excretion of Registry material. workers accessing archival procedure categorization holders current records. In order protection to be adequate and complete. with the aim of raising levels of knowledge thereof. distribute them in three groups: to the first category belong holders who possess the archival materials of great importance. giving suggestions and instructions on the plan of arrangement of archival materials and the same preparation for the submission of the Archives. with mean 23 and a lower school diploma 9 employees. The legal basis for the protection of archival material in archival terms are emerging legislation. annual mandatory supervision by Archive.

economic and cultural provenance. judicial. taken a very significant number of valuable archive holdings and collections of administrative. significantly more dynamic takeover of archives will be conducted in the period since 2002. Thanks to this in recent years have taken significant amounts of archival material in the Archives. which amounted to about 1. The largest part of creating the first and second category is placed under official supervision Archive.800 linear meters of archives. or around 6. and spatial and other abilities.In systematic work of protecting the emerging current records. What characterizes these funds and collections is that they are archival sorted. the Archives of Tuzla continuously achieved remarkable results. and thanks to that more than 350 funds and collections are already stored in depots of the Archive. had 97 and 22 collections. During this period. But despite that. which is the archival holdings of the archives much more diverse and richer. which ultimately resulted in a better arrangement of archival materials. introducing creators and holders of statutory obligations. so it until 1990. They are the result of failure to fulfill legal obligations by the creators and owners in the sense that they can not devote the necessary attention to their own archival material. the Archives undertook a range of activities. so that the archive by the end of 1994. the Archives has in this period significantly increased the activity of arranging and preparing for the matured archives download it in the archive. A significant number of these holders and creators of archival materials perform statutory duties. and until 2002. So the end of 2011. in terms of providing additional accommodation space and the acquisition of significant amounts of archival adequate equipment. years. However. In order to eliminate the present shortcomings in the protection of archival material. At first the results in this area were negligible. by 2011. During this period taking the material will take place as planned. It should be noted that the oldest archival material in the Archive dates from the time of Ottoman 24 . the Archives will take about 200 archival fonds and collections. All this has contributed to significant amounts of archival material structured and adequately protected. for the protection of archival material in making there are many problems. to initiate misdemeanor proceedings against irresponsible holders and creators of archival materials. The Archives of Canton owned about 350 archival fonds and collections. In addition. the Archive will gain 175 archival fonds and 29 archival collections. After obtaining additional accommodation space for fonds and collections is considerably increased. In this period. Of that number.000 meters in length.000 feet in length. This technical work is legally regulated by provisions of the archives and bylaw provisions. the Archives is guided by long-term and short-term work plans. In accordance with statutory obligations. and approximately 12. This success is primarily the result of a systematic and planned activities Archives. Only after the war in 1995. with the total amount of around 5. permanent archival education of staff in agencies. their proper recording and preparing the same for the submission of the Archives. One of the most important technical work that is done is taking over the material from creators and holders of the same. processed and prepared for use. and will in the next few years take over significant funds and collections. All this has given some results and progress in the improvement of current records in the making. such as the reports on the status of materials and delivering them to the competent ministry. archival 94 funds and 21 archival collection were arranged and processed. until moving to the new converted premises in the Archives were taken only 57 funds and 14 archival collections. taking over of archival fonds and collections in the Archives will increase because of improved accommodation options at the Archives.000 linear feet.

brochures. Earlier funds were generally erratic. some non-governmental organizations. bujruldije. inmates and other victims of the Drina valley and the area of Posavina attrocities. These are the following types of documents: firmans. despite all the difficulties. economy. endowment. The same is placed in the Oriental collection. Archive took over archival material relatied to the period of the aggression on Bosnia and Herzegovina. the Archives was able to handle archival and fix a significant number of commitments izbirki funds. So that in this way we every day replenish and enrich the overall holdings of archives. the judiciary . that constantly increases. as well as several valuable funds interwar period and World War Two. and holdings of socio-political organization that existed in this period. The most numerous and most complete collections of archival holdings and encourage the building of socialism (1945-1990) and is the archives of government. etc. putting into operation machines for pollination of archive material 25 . which is largely affected to the function of the user. Berati. both in terms of time consumption. It is important to note that 34 funds and collections were declared a national monument of culture in Bosnia and Herzegovina. access to archival arrangement and treatment of acquired archival funds and collections. structure of business entities. and the number of positively resolved their claims. To archive this practice has shown a good number of users the best shows that from day to day. partly archival processed and prepared for use. is well preserved. namely the first half of the 17th century. Those who have not passed the stage of processing and sorting have been made affordable to use. deed. which is related to the work of administrative bodies. Within the Oriental collection is a number of valuable manuscripts.000 photographs. the oldest dates from the mid 16th century. educational and cultural institutions. Depending on the arrangement of archival holdings registraurne dependent process and the flow arrangement. certain problems in this area are evident. written in Bosnian and German. The Archive also gives attention to the issue of the technical protection of archives. Photographs date from the end of Ottoman rule in Bosnia until the present day. especially those related to the incompleteness of the fonds and collections. education and culture. letters. However. On this issue. Of particular importance is the collection of refugees testimonies. while much less frequent archives of private character and structure of religious institutions. war presidencies of municipalities that have existed in the Tuzla region in this period. Due to the small number of archival staff these jobs are often at a disadvantage in relation to the needs of archives. the Archives has for many years led the renewal of the same activities. Recently. so that their treatment was very complex. However. with significant results were achieved. and how they contributed among other provisions of the new archival legislation in force in the area of Tuzla Canton. some progress has been made to improve this situation. Oriental collection contains valuable documents written in Ottoman Turkish and Arabic. and because of the need to introduce new archival documents of the fund. What is the general characteristic of archives and collections of archives is that their structure is dominated by archival records of public character. In addition to regular pest control is carried out and other protective measures such as everyday ventilation archival depots. Besides the Oriental collections of the Archives has one tenth of valuable archive holdings and collections from the period of their rule (1878-1918). etc. which numbers more than 60. deed. A number of these funds is protected in a form of microfilming and digitization. Very valuable is the photographic collection. Upon receipt of the archive. solutions sharia courts. and is related to the work of government. sicils.rule in Bosnia and Herzegovina.

Considerable attention in his work. the Archives has payed occasional lectures organized for the wider public. radio and TV shows. But certainly the most important job in the field of technical and technological protection already mentioned microfilming and digitization of archives and collections. part of practical training in the subject Archival Archival practice and perform in Ahivu. which confirms the very good attendance of the same. and their media presentation. to organize one exhibition per year. This form of cultural content. where the same with the occasional lecture closer acquainted with the Archives and the Archives has values. University of Tuzla. In this 26 . which is contributed by the protection and efficient use of archives in scientific.and air dehumidifiers. In the early years of the institution of the exhibition were organized from time to time. as an integral part of information systems to provide a wider range of service users in exercising their human and civil rights. Also noteworthy is the cooperation with the students the history of the Department of Philosophy. and maintaining statutory temperature and humidity in the archive room. cultural and other purposes. but in other parts of the country and even abroad. Exhibitions are generally followed the appropriate catalogs and posters. aiming to show the public the importance of archives as nezamjenljivog written cultural heritage. and those related to the present value of archives and archive collections. and how to tell visitors interesting content about important historical events on the basis of archival documents. Thanks to the influence of information technology on the development of archival. when it will be until 1995. The media are usually in the archives looking for the sources of their standard features: feuilltons newspaper. these facilities will be increasingly present in the annual plans and programs of the archives. A number of these kinds of cultural events staged Archives in collaboration with archives in Bosnia and Herzegovina and abroad. Archives will be intensified to deal with organizing exhibitions since 1984. usually to mark significant dates in our history. Annually we organize thirty of these visits. It is therefore considered that the democratization of social relations is not possible without opening the archives to the public. Open to users and society as a whole in recent years proved to be an inevitable and necessary action is required. So at that time prepared a number of interesting exhibits and content related to important events in our past. even after the end of the war (1995) in Bosnia and Herzegovina in the last ten years. archives have become a dynamic cultural centers. What especially characterizes all the exhibitions organized in the Archives of the last ten years. taking into consideration the needs and plan and Archives and the media. the Archives has intensified cooperation with elementary and secondary schools. These facilities were prepared to mark the important dates in our history. both electronic and printed. and to establish a mutual relationship with the narrow konzumatorima cultural and educational content. Archives of Tuzla began early exhibitions of archival settings. have shown great interest in the broader public for the same. The Archive has achieved good cooperation with the media. year. so that they staged two or three exhibitions a year. the Archives will devote considerable attention. that saw the opportunity to present archival materials. What is new is that the exhibition as a valuable cultural content archives also arranged not only in Canton. and by presenting archival content and archives. Archives of Tuzla has particularly significant results achieved in the area of cultural and educational activities. Archives. thus contributing to better knowing the importance of archives and archival service to society and country. In recent years. however.

Papers published in the journal. historiographic and data reading. symposia. such as stroke and ever. Roadmap. launched in 1998. to which contributions are printed in the same journal. which were published in the journal. Interest in the library fund Archive is shown from the very 27 . conferences). the number and structure. The Saga of the city.Tuzla branch. where the occasional saopćenjima made significant contributions to numerous professional conferences. Albania. conferences.” The project was designed as an international event. The implementation plan goals in the period since 1998. implemented a significant number of radio and TV shows. With a history of the Archives of attention payed to scientific research. which shows hundreds of published technical and scientific papers in reference to domestic and foreign magazines.way.000 library units. etc. These activities have created interesting views sources. and in uncovering the truth about important scientific events of the past a wider area of Tuzla. Kosovo. The archives from the very beginning of his work exists specialized library. which is mainly stored in the archive funds and collections. monographs and other publications. The realization of these facilities participated in almost all professional employees Archive. a closed type in which the books can be used only in the archives reading room. not only in the wider area of Tuzla in Bosnia and Herzegovina. Special attention is given to a number of professional archival and scientific research facilities. The special contribution of professional employees Archive is reflected in the preparation of archival materials for historical science. Macedonia. symposia. are very valuable and content archival. In collaboration with colleagues and users of archives Archives participated in the preparation and issuance of interesting historigrafskih and archival publications. Italy. which gave a contribution to the development of archival and historical science. Slovenia and Turkey). The project archive is international in character. but also the wider environment.m. as the contents. These activities have been intensified in the period after 1995. etc. since when have been published dozens of publications. because almost half of the papers are works of colleagues from abroad. roundtables. Bosnia and Herzegovina. the professional staff Archives took part in the preparation of editions. the project entitled “Archival Practice. although it often did not exist in an optimal conditions. Recognizing the need for faster development and advancement of science and the archival profession in Bosnia and Herzegovina. In these two p. issues of the magazine at more than 5. Archive is a library fund for this type library is very significant and amounts to more than 22. Croatia. Montenegro. taking part in numerous panel discussions.000 pages of text. from Kulin to the present day. Scientificresearch work represented an important segment of the labor archives in Tuzla. With the media has had good cooperation in the occasion of the significant content of archives. and collections of material. as well as the press conference dedicated to the same. A very notable participation of the workers had the archives of numerous archival papers in the country and abroad (congresses. These are mainly professional literature (books and periodicals) in the field of archival science and history.. in the sense that the media covered these facilities. Tuzla in the Archives and Archivists of Bosnia and Herzegovina . Serbia. there were a total of 14 conferences and published as many issues of the journal Archives practice. cultural mosaic. published about 400 articles by the hundreds of authors from several European countries: Austria. and the editorial and redaktorskoj politics. but also from other scientific disciplines. Hungary. Thus. by 2011. especially in the last fifteen years. which is implemented as an archival consulting with international participation.

such as magazines. the Society Annual historians of Bosnia and Herzegovina. when visiting a library of several thousand users. archival associations. and 157 of them declared a national monument of culture of Bosnia and Herzegovina. Journal of Historical Archives River. Our Heritage.foundation of the Library. It has more than 220 titles of historical and archival structures. historical records. People’s Hope. studies and monographs printed in several languages. Certainly it is worthwhile to point out the daily and periodical newspapers like Liberation. Education. Historical Journal. Book Review. etc. the Dragon of Bosnia. Stylish archives. Papers of the Academy of Sciences and Arts of Bosnia and Herzegovina Sarajevo. especially by 1992. the echo. Thanks to this cooperation was realized a significant number of professional and scientific projects. such as the preparation of editions: Sources for the History of the KPJ / SKJ. and especially is this interest intensified in the last ten years. newspapers. For a long time. postgraduates. many of foreign origin. Economic Review. It is a valuable literature. In a special way 28 . Journal of the Society Archives and Archivists of Bosnia and Herzegovina. Books of historical characters from different time periods. cultural and educational associations (Gajret.). politics. Contributions of Institute of History. fighting. Also. statistical yearbooks and official bulletins of various levels of government. Tuzla list. and the organization of joint conferences. The largest number of books related to the field of history and archival. Special value refers to the press that dates starting from the second half of the 19th century until today. archival fonds and collections. A number of these publications has a special value such as the Herald of the National Museum in Sarajevo. doctoral students and other users. review. The very successful collaboration was realized in the Archives of Bosnia and Herzegovina. during which he realized several significant research projects. etc. A significant part of the library fund relates to the publication archival provenance. With a history of the Archives of attention payed cooperation with a number of archives. In earlier periods of more intensive cooperation was realized with the Archives of Banja Luka. seminars and other professional content. dictionaries. Faculty of Philosophy. and is dominated by books from the socialist period. pulpwood in vsebinski klasičnega elektronskega problems in archiving. Here it is extremely important to the literature. a large number of university students. Messenger archive of Slavonia and Baranja. Atlanta. archival records. Ljiljana. such as encyclopedias. while the same had the status of the parent institution. Archives holds very valuable worksheets and other periodical publications (calendars. Sana. Dana. and more recently the Historical Archive of Sarajevo. proceedings. kept their promise. The same is of utmost importance to continually educate the archive personnel and development of the archival profession. lexicons.) Most of these papers is properly jacketed. Dnevni Avaz. From the Archives holds archival journal: Archivist. Sarajevo. etc. Freedom Front. protected and given to the use of library users. and then from the field of auxiliary historical sciences. Process. Journal of History.). Viri. cooperation with other archives at the professional level was very pronounced. Despite not exactly the best conditions for archival library is very functional and continuously used the same number of researchers from home and abroad. Sarajevo. and other cultural institutions in Bosnia and Herzegovina and the wider environment. Library Archive is a rich in periodicals. etc. What makes it especially valuable library fund are rare valuable books. Free Bosnia. rather than domestic. Communists.

with the Croatian State Archives. Especially fruitful cooperation was realized with the cultural and scientific institutions in Tuzla as well as the Museum of Eastern Bosnia. and publication of the Herald of Archives and Archivists of Bosnia and Herzegovina. and is especially valuable to point out two post-conference. 29 Austrian archival date. hosted a conference archive of BosniaHerzegovina. secretaries and members of the Editorial Board. the Archives in 1987. years as an independent professional association. Osijek. After cessation of war in 1995. regional archives in Celje. particularly through the project “Archival Practice. then the 22nd Hungarian archival days. and the second event on 7 and 8 May 2010. Archive generated very fruitful cooperation with the International Institute of archival science Trieste Maribor. The Archives intensively cooperates with many foreign archives. Archives of TK and DAZ jointly articulate all the issues related to archival theory and practice. Uzice Historical Archive. Archives of Tuzla on several occasions. with the Archives of Trieste (Italy). editors. Novi Sad Archive. the State Archive in Vienna. whose representatives continuously taken an active part in organizing the contents of this institution. which was certainly recognition of the Archives of Tuzla. To 1992. and the Provincial Archives of Maribor. first held on the 5th Zlača and 6 September 1996. The cooperation is manifested by the common organization of professional and cultural events. especially with the Provincial Archives of Maribor. Expert Archives staff took part in numerous professional and scientific conferences in several European and other countries. with Catalan archives from Spain. International cooperation međuarhivska had special significance in the work of the Archive of the previous period. Bosnian Cultural Center. Institute for the Protection of the natural and cultural heritage. Ptuj. National and University Library “Dervis Susic”. Koper and. The Archives has realized an intensive cooperation with the Archive “Srem” in Sremska Mitrovica and archives from Slavonia. He was the host of federal advisory archive workers. Collaboration is accomplished with the archives of the former Yugoslavia. progress and education . Osijek National Archives.” Common is so far completed several interesting technical and cultural events. 29 . National Archives of Dubrovnik. 2 and 3 Croatian Congress of Archivists. Archive Staff in Tuzla in this area have given selfless contribution to the organization of numerous professional conferences. first as a branch of the Archivists of Bosnia and Herzegovina. the Bundesbank archives in Koblenz. State Archive of Montenegro. Also. As a result. years. professionals and Archives will provide a major contribution in the publication of the Gazette. archives at Nuremberg ( Germany). and especially over the Archivists of Bosnia and Herzegovina. Archive “Ras” from Novi Pazar. Society and the Journal had a special impact on the overall development of the archival profession in Bosnia and Herzegovina. as authors. Kosovo Archive.was realized through the joint cooperation bodies and associations such as the Archival Council of Bosnia and Herzegovina. the Historical Archives Subotica. and the revival of cultural societies. and the Ottoman Archives of the Republic of Turkey. Editorial Board Journal of Archives and Archivists of Bosnia and Herzegovina. which exists since 1998. Department of Kotor. since 2002. This cooperation is mainly realized through the Archivists of Bosnia and Herzegovina. at Lake Modrac at Lukavac. Visual collaboration was with the Company and the archival staff of the Tuzla Canton (TK DAZ). Archive of Pécs (Hungary). Slovenia Archives. National Archives Zagreb. such as: 71 and 74 German archival date. Archive of Styria from Graz.

organizational and technical strengthening of these institutions and the emergence of the same stable and functional institution ready to respond to a wide range of complex technical and scientific applications. etc. based in Paris) and Icarus (with headquarters in Vienna). All this gave a further impetus to the development of archives and archival maturation into a respected institution in the region. Only in the last ten years. with adequate support to the wider social environment. The achieved level of development in the Archives. The activities at the international level.15 International Congress of Archivists (Vienna 2004). Results Archive in Tuzla were noted by both the profession and the wider community. 16 International Congress of Archivists (Kuala Lumpur 2008). This is confirmed by numerous national and international awards. Have increased their activities in the field of publishing. This contributed to the day increases the number of users. so that in the last decade. and membership Archive 2010th in “C” category of ICA (International Council on Archives. Croatia. the opportunity for further professional. Vojvodina.” On this plan was very broad and fruitful cooperation with a number of archival institutions and institutions at the international level. at professional conferences in the Republic of Slovenia. The plan of care made the extra effort and a few funds and collections declared a national monument of culture of Bosnia and Herzegovina mikrofilmirano and digitized. which we believe to be certain. which are the result of the dynamism in the field archival. An increasing number of processed and prepared for users of archives and collections. and at several international conferences organized archive organized by the International Scientific Institute Trieste . 30 . Depending on their support of the community and further will depend the future of this institution. the Archive has intensified significantly in recent few years. the amount of archival material and the number of archives has increased manifold. Therefore we can say that the Archives Canton today is a veritable treasury of written cultural heritage. as indicated by the numerous activities of professional staff records. Archive successfully implemented a program of education and archival staff promotes archival profession through the project “Archival Practice. pub thirty publications.Maribor.

pismo u građi.grupe u kojima je arhivska građa razvrstana.ATKT OBNOT). jezik u građi. Serije fonda se odnose na posebne oblasti – područja . vremenski raspon građe. Oblasni narodni odbor Tuzla – BiH . Valorizacija podrazumijeva cjelovitost i sačuvanost fonda. a negdje su vrlo oskudni. Naziv arhivskog fonda/zbirke je posljednji naziv koji je stvaralac fonda imao ili ime pod kojim je najduže djelovao. njemački. godine). a ista je razvrstana po oblastima: I Uprava i javna služba. obrađivana i pripremana za korištenje od osnivanja Arhiva 1954. kao i kratko uputstvo o korištenju. stepen sređenosti. te o tome na što se isti odnose. valorizacija fonda. te historijsku vrijednost arhivske građe. arhivska građa fondova i zbirki. arhiva i naziva fonda (primjer: Bosna i Hercegovina. turski). Podaci o radu stvaraoca su negdje opširni i detaljni. historijat stvaraoca fonda. sređivana. arhivistička i informatička sredstva. a koja je prikupljana. Opisani fondovi i zbirke sadrže slijedeće osnovne podatke: naziv fonda. VII Zbirke i VIII Lične i porodične zbirke. Količina arhivske građe u Vodiču je izražena dvojako i to u arhivskim jedinicama (kutija. Dostupnost – ukazuje da li se građa može koristiti bez ograničenja ili sa ograničenjem. Jezik označava vrstu jezika koji se odnosi na dokumentaciju (npr: bosanski. Historijat stvaraoca fonda odnosi se na kratak historijski presjek djelovanja stvaraoca fonda. hrvatski. kultura. godine do kraja 2011. Radi jednostavnijeg korištenja arhivskih fondova i zbirki dat je abecedni popis fondova. knjiga i dr. Pismo se odnosi na vrstu pisma kojima su pisani dokumenti (npr. srpski. što je u velikoj mjeri zavisilo od stepena sačuvanosti arhivske građe i stepena sređenosti fondova i zbirki. Signatura fonda/zbirke je skraćeni naziv fonda. Stepen sređenosti pokazuje da li je arhivska građa arhivistički sređena ili je nesređena. dat velikim štampanim slovima koja označavaju početna slova riječi države. sumarni inventar (SI)). serija fonda. te registar fondova i zbirki po oblastima. Vremenski raspon građe sadrži godine od prve do posljednje u kojima je nastajala arhivska građa. U uvodnom dijelu Vodiča kroz arhivske fondove i zbirke Arhiva Tuzlanskog kantona dat je kratak historijat rada Arhiva u Tuzli od njegovog osnivanja 1954. dostupnost. pa sve do danas (2011. monografske i druge publikacije. vremenski raspon djelovanja stvaralaca fonda/zbirke. latinica. količina građe. Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda ukazuje na vrijeme djelovanja stvaraoca. U sadržaju fonda dati su osnovni podaci o vrstama dokumenata koji se nalaze u fondu. 31 . signatura fonda. godine. te u metrima dužnim. IV Privreda.UPUTA KORISNICIMA (UPOTREBA I DOSTUPNOST) U publikaciji Vodič kroz arhivske fondove i zbirke Arhiva Tuzlanskog kantona predstavljena je arhivska građa kaja se nalazi u posjedu Arhiva Tuzlanskog kantona. mogućnost njegovog korištenja. V Društveno političke organizacije. Arhivistička informativna pomagala pokazuju nam da li i koja naučno-obavještajna pomagala posjeduje fond (analitički inventar (AI). VI Vjerske organizacije.). nauka. godine. II Pravosuđe. odnosno pod kojim je najpoznatiji. Arhiv Tuzlanskog kantona Tuzla. Za historijat stvaraoca fonda korišteni su službeni listovi. kao utvrđenoj arhivskoj mjeri. ćirilica). III Obrazovanje. sadržaj fonda. društva i udruženja. Arhivska građa je podjeljena na fondove i zbirke.

Osim korištenja arhivske građe u arhivu Arhiv čini sve kako bi u dogledno vrijeme stvorio uslove za korištenje arhivske građe elektronskim putem. Franje Ledera 1.com. za pripremu i održavanje stručnih. fotografisanje i skeniranje arhivskih dokumenata. koja se izdaje korisnicima na njihov zahtjev za razne potrebe. Potencijalni korisnici arhivske građe istu mogu koristiti za slijedeće potrebe: za izradu arhivskih radova i prezentaciju određene arhivske građe. e-mailom i poštom na za to utvrđenom obrascu. za izradu publikacija. Kontakt podaci: Ul. Zahtjev za korištenje arhivske građe korisnici mogu podnijeti pisanim putem u Arhivu.1. i do Arhiva je moguće jednostavno doći iz više pravaca. Franje Ledera br. . zasnovanih prije svega na arhivskim izvorima. prije korištenja obavezan je upoznati se sa Pravilnikom o korištenju arhivske građe.za naučno-istraživačke potrebe u arhivskoj čitaonici opremljenoj mikrofilmskim čitačem. Sjedište Arhiva Tuzlanskog kantona nalazi se u starom dijelu Tuzle u ul. za odgojno-vaspitnu djelatnost učenika i studenata i drugih korisnika.tk@bih. prijepisi dokumenata i ovjerene kopije dokumenata. Kako bi se arhivska građa nesmetano koristila. skretanjem kod “Kipova” od kojih se Arhiv nalazi udaljen 300 metara. kopir aparatom i računarom namijenjenim za ove namjene. pravnih i edukacionih sadržaja za lica zadužena za arhivsku građu u registraturama. putem telefona. Izrada kopija većeg formata uz pratnju radnika Arhiva moguća je u neposrednoj blizini Arhiva. Ovjerene kopije dokumenata Arhiva su pravno validne u skladu sa Zakonom o upravnom postupku. Arhiv raspolaže fotokopirnim aparatom i skenerom do formata A3. 75000 Tuzla Telefon :+ 387(0)35 252 620 Telefax: + 387 (0)35 252 620 E-pošta: arhiv. Arhiv korisnicima nudi fotokopiranje. Korisnici pored arhivske građe mogu u čitaonici Arhiva koristiti i bibliotečki fond specijalističke biblioteke u skladu sa Pravilnikom o korištenju knjižnog fonda. Arhivsku građu korisnik može naručiti telefonski i putem e-maila.ba Web: www. Kopiranje arhivske građe za korisnike je dozvoljeno po Pravilniku o korištenju arhivske građe prema utvrđenoj cijeni.za potrebe pravnih i fizičkih lica izrađuju se potvrde. a posebno iz pravca južne magistrale. kao i digitalnim aparatom.ba Radno vrijeme: od ponedeljka do petka od 9-15 sati 32 .net. korisnik je dužan prethodno istu naručiti. Arhiv izdaje potvrde ili ovjerene kopije originala arhivske građe.U Arhivu Tuzlanskog kantona omogućeno je korištenje arhivskog gradiva na dva načina: .arhivtk. Korisnici imaju pravo besplatnog uvida u arhivsku građu uz prethodnu urednu najavu.

Registratursko sređivanje arhivske građe i registraturskog materijala. VRSTE USLUGA KOJE PRUŽA ARHIV Vrste usluga koje pruža Arhiv u smislu prethodnog člana. su sljedeće: 1. donosi: PRAVILNIK O USLUGAMA JAVNE USTANOVE ARHIV TUZLANSKOG KANTONA I Član 1. stručnog održavanja. 17. Zakona o arhivskoj djelatnosti (“SI. 15. Preuzimanje arhivske građe i registraturskog materijala od imalaca arhivske građe. ako se odnose na zaštitu arhivske građe i registraturskog materijala (vršenje stručnog nadzora.Na osnovu člana 62. čuvanja. te čl.bezvrijednog registraturskog materijala iz arhivske građe i si. 2. Izdavanje uvjerenja i prepisa za potrebe korisnika. 15/00). Godišnja naknada za korištenje knjižnog fonda. te poslovi iz naučno-istraživačke i izdavačke djelatnosti. izlučivanja nepotrebnog . Način izvršavanja usluga Pružanje stručne pomoći registraturama. 6. Uslugama u smislu ovog Pravilnika smatraju se i drugi poslovi koje Arhiv vrši izvan godišnjeg plana rada. 33 . novine TK”. Pravite JU Arhiv Tuzlanskog kantona Upravni odbor Arhiva na sjednici J održanoj dana 28. OPĆE ODREDBE II Član 2. 4. Zakona o arhivskoj djelatnosti Tuzlanskog kantona (u daljem tekstu: Zakon). Istraživanje podataka u Arhivu i van njega za potrebe korisnika. Uslugama u smislu ovog Pravilnika smatraju se i poslovi utvrđeni čl. Ovim Pravilnikom reguliraju se način i uvjeti pružanja usluga koje Javna ustanova Arhiv Tuzlanskog kantona (u daljem tekstu: Arhiv) pruža pravnim i fizičkim licima na području Tuzlanskog kantona (u daljem tekstu: korisnci usluga).2001. br.12. 3. Član 3. a po zahtjevu korisnika usluga.). 5.

monografija. biografija. Arhiv može preuzeti pod uvjetom da za obavljanje ovih poslova dobije ugovorenu naknadu troškova prevoza. vođenje potrebnih evidencija (arhivska knjiga i si. izlučivanje (škartiranje) nepotrebnog registraturskog materijala za 34 . Cijenu bruto sata zaposlenika Arhiva iz stava 1. tada je imalac. koje prevazilaze obaveze Arhiva utvrđene Zakonom i godišnjim planom rada Arhiva. kao i registraturski materijal pravnih i fizičkih lica. Registratursko sređivanje arhivske građe i registraturskog materijala. Prema postojećim propisima Arhiv je obavezan preuzeti sređenu i popisanu arhivsku građu. izradu Lista kategorija. Arhiv može organizirati izradu tih radova uz pomoć vanjskih suradnika ili bez njih i preuzimati poslove i zadatke izdavača ili organizatora. te smještaja građe. ovog člana utvrđuje Upravni odbor Arhiva. izdvajanje bezvrijednog registraturskog materijala (škartiranje). sređivanja i pakovanja građe u arhivske kutije. Član 7.Član 4. izradu raznih postavki i slično. arhivskog manipulanta i drugih). pripremu arhivske građe za primopredaju. Kad imalac arhivske građe i registraturskog materijala zahtijeva od Arhiva pružanje usluga arhivskih stručnih lica. III CJENOVNIK USLUGA Pružanje stručne pomoći registraturama Član 8. kao i druge slične usluge za korisnike (koje prevazilaze obaveze Arhiva utvrđene godišnjim planom rada i Zakonom). Za potrebe korisnika. Član 5. a podrazumijevaju dodatno angažovanje zaposlenika. arhivskog tehničara. kao korisnik usluga obavezan platiti izvršenu uslugu. izdvajanje arhivske građe iz registraturskog materijala. nepopisanu i nepripremljenu arhivsku građu za primopredaju. Član 9. ne smije dovoditi u pitanje blagovremeno obavljanje osnovne djelatnosti Arhiva. Član 6. Vršenje usluga koje proizilaze iz ugovora sklopljenih između Arhiva i korisnika usluga. Arhiv može vršiti istraživanja i prikupljanje arhivske građe i podataka iz svojih fondova i zbirki. Međutim. Za pružanje stručne pomoći i davanje uputstva za sređivanje arhivske građe i registraturskog materijala.). kao i iz drugih arhiva za pisanje hronika. naplaćuju se prema cijeni bruto sata zaposlenika Arhiva (arhiviste.

Preuzimanje arhivske građe i registraturskog materijala Član 10. Za korištenje arhivske građe koja se iznosi iz Arhiva na kopiranje (karte. u ovisnosti od količine materijala i stupnja sređenosti. muzejskih postavki i sl. i to po dužinskom metru u novčanom iznosu od 200 KM do 400 KM. ovisno od uvjeta smještaja. Član 13. u novčanom iznosu od 5 KM do 50 KM plus obračun po bruto satu zaposlenog koji je bio uz građu. za jedan dokument. Istraživanje podataka . projekte i si. 35 . očuvanosti građe i slično. Arhivsku građu mogu koristiti bez ograničenja stvaraoci. Za korištenje knjižnog fonda biblioteke Arhiva korisnik plaća članarinu u iznosu od 10 KM godišnje. Za istraživanje podataka po zahtjevu korisnika i izradu odgovarajućih uvjerenja Arhiv će naplaćivati po jednom izdatom uvjerenju u novčanom iznosu od 20 KM. Istraživanje podataka za izradu hronika. čijim je. stupnja sređenosti.izdavanje uvjerenja Član 11. Poštanske usluge će se naplaćivati po važećim PTT tarifama. u svrhe radi kojih je nastala.uništenje i sličnih poslova.) naplatit će se usluga korištenja građe u zavisnosti od obima. Arhiv naplaćuje troškove arhivske opreme za smještaj arhivske građe. Uvid u podatke pohranjene u arhivskim fondovima i zbirkama od strane nadležnih državnih organa neće se naplaćivati. Sredstva koja budu uplaćena na blagajni bit će prenešena na žiro račun Arhiva. radom ona nastala. Za preuzimanje arhivske građe i registraturskog materijala imalaca i stvaralaca. uz izdavanje potvrde korisniku o visini naplaćenog iznosa. Sredstva dobijena po ovom osnovu obavezno će se koristiti za zanavljanje knjižnog fonda biblioteke. odnosno kojima je služila. monografija. Član 12. Arhiv naplaćuje usluge po jednom dužinskom metru u novčanom iznosu od 50 KM do 100 KM. a za svaki naredni po 5 KM. Za istraživanje podataka i izdavanje dokaza o imovinsko-pravnim odnosima iznosi u novčanom iznosu 20 KM. Za istraživače pohranjene arhivske građe plaća se naknada: za korištenje jednog fonda (zbirke) 50 KM. Uplata se vrši na žiro račun Arhiva ili na blagajni Arhiva. za korištenje više fondova (zbirki) od 50 do 100 KM.

Za tumačenje odredaba ovog Pravilnika nadležan je Upravni odbor Arhiva. Za potrebe korisnika. III ZAVRŠNE ODREDBE Član 18. Arhiv može vršiti usluge pisanja i izdavanja hronika.Član 14.20 KM A-5 format po 0. Kopiranje dokumenata Član 15. stručnih i publicističkih radova. odnosno ugovoru. fotomonografija. Član 17. Usluge koje nisu obuhvaćene ovim Pravilnikom naplaćivaće se prema posebnom sporazumu. Prihodi ostvareni pružanjem usluga Arhiva evidentiraju se i koriste na način utvrđen Zakonom o izvršenju budžeta Tuzlanskog kantona. 36 . Za kopiranje jedne stranice dokumenta utvrđuje se naknada kako slijedi: A-3 format po 0. muzejskih i drugih postavki uz naknadu troškova koji se reguliraju posebnim ugovorom. životopisa.10 KM Član 16. zaključenom između davaoca i korisnika usluga. Za pomoć u istraživanju koje pruža arhivista naplatit će se bruto obračun po satu zaposlenika (arhiviste) koji je obavio te poslove.50 KM A-4 format po 0. monografija. Ova odredba se ne odnosi na lica koja samostalno istražuju u cilju pisanja naučnih.

For purposes of scientific research in the archives reading room equipped with a microfilm reader. time range of activities the fund creators / collection.NOTE TO USERS (USE AND AVAILABILITY) The publication Guide to the archival funds and collections of the Archives of the Tuzla canton presents the archival material held by Archives of Tuzla Canton. Availability . and historical value of archives..g. and a brief instruction on use. or under what is known. books. In the introductory part of the Guide to the archival funds and collections Archive Canton gives a brief history of archives in Tuzla since its founding 1954. language structure. The letter refers to the type of letters that are written documents (e.indicates whether the timber can be used without restriction or limitation. Language indicates the type of language that refers to the documentation (e. The time span includes the material from first to last it was produced in archives. Latin. Series Fund relating to specific areas . Background creator fund refers to a brief historical overview of action of the creator of the fund. which means the initial letters of the word state archives and the fund name (example: Bosnia and Herzegovina. Time range of action points to the creator of the fund during the action of the creator. which is collected and prepared for use by the Archive from 1954. In the Archives of Canton enabled the use of archival material in two ways: . and due. Name of Fund archival / collection of the last name that he is the creator of the fund or the name under which it is no longer operated.areas . Judiciary II. Bosnian. in meters. time range of material. German. III Education. the possibility of its usage. until today (2011. The amount of archival material in the Guide is twofold and is expressed in the archival units (boxes. Cyrillic). For the history of the creator fund used are official papers. V Sociopolitical organizations. and Turkish). and the same is categorized by area: both management and public service.). a letter in the fabric. Archival information means that you have shown us that science and intelligence has helped fund (an analytical inventory of AI. Science. District Board Tuzla . The degree of arrangement indicates whether the archival material arranged or is unclear. which is largely depended on the degree of preservation of archival materials and the degree of arrangement of funds and collections. The contents of the fund to provide basic information about the types of documents contained in the fund and on what they relate. the degree of arrangement. and archival information resources. Tuzla Canton Archive. societies and associations. 37 . history of the creator of the fund. synthetic inventory SI). religious organizations VI and VII Collections. and sometime they are very scarce.ATKT OBNOT). availability. Described funds and collections contain the following basic information: name of the fund. etc. archives and collections of funds. fund valuation. Valuation involves the integrity of the conservation fund. Information on the work of a creator somewhere extensive and detailed. The archive material is divided into funds and collections. quantity of material. copier and computer dedicated for this purpose. Signature Fund / Collection Fund is a short name. Economy IV. as determined by archival measure.where the group is classified archives. For ease of use of archives and collections is given an alphabetical list of funds.).Bosnia . Croatian.g. a series fund. year. until the end of 2011. the fund signatures. Serbian. Culture. the content of the fund. given in capitals. monographs and other publications.

The users can order the phone and via e-mail. turning at the “Statues” bridge from which the Archive is located 300 meters away. Copying of archives for the users is allowed by the Regulations on the use of archives established price. as well as a digital camera. the user is obliged to the same order. Potential users of the same archival materials can be used for the following purposes: to make archive of papers and presentation of certain archival materials for the production of publications. Archive of Tuzla Canton headquarters are located in the old part of Tuzla in street Franje Ledera 1. Users are entitled to free access to the archives with the previous regular appointment. To the archives freely used. legal and educational facilities for persons in charge of archives in archival institutions.. which is issued to users on their request for various purposes. Making copies of a larger format. 38 . Archives have photocopying machine and a scanner to A3. accompanied by workers’ Archive is possible near the Archive. Request for use of archives users can submit in writing to the Archives. before using the optional familiar with the Regulations on the use of archival material. Archives of certificates issued or certified copies of original archive material. Certified copies of archive documents are legally valid in accordance with the Law on Administrative Procedure. Users in addition to archival materials can be used in the Archives reading room and library holdings of specialist libraries in accordance with the Regulations on the use of library holdings. e-mail and post it on the specified form. Besides the use of archival material. copies of documents and certified copies of documents.an educational activity of students and other users to prepare and maintain professional. the Archives strive to create the conditions for the use of archival material electronically.For legal entities and individuals made the certificate. scanning photographs and archival documents. Archive provides users with photocopying. based primarily on archival sources for education . especially from the direction of the southern highway. by telephone. and can be easily reached from several directions.

Registry arranging of the material. Services under this Ordinance shall be considered and other activities conducted outside the Archives of the annual plan of work. Article 3. 3. Issuance of certificates and transcripts for users. Processing arhival material in the archive and for users. as the customer is obliged to pay the service.worthless Registry Materials from archival materials and the like) and activities of scientific research and publishing activities. When the holder of archives and Registry Materials requires Archive service professionals who go beyond the obligations set forth Archive Act and Archive of the annual work plan. 15. 5.Taking over of arhival material from their creators and owners. then the holder. The annual fee for use of library holdings. are the following: 1. 39 . Method of execution services Article 4.REGULATION ON SERVICES OF PUBLIC INSTITUTION ARCHIVES OF TUZLA CANTON I GENERAL PROVISIONS Article 1. 4. Providing technical assistance for registry agencies. Types of services provided by the Archives in the preceding Article. preservation. This Ordinance shall regulate the manner and conditions of service provision by Public Institution Archives Canton (hereinafter Archive) provides legal and physical entities in the Tuzla Canton (hereinafter user services). and upon request of service users. Act on archival activity Canton (hereinafter the Act). elimination of unnecessary . if they relate to the protection of archives and Registry Materials (exercise professional supervision. 2. 6. II TYPES OF SERVICES PROVIDED BY THE ARCHIVES Article 2. professional maintenance. Services under this Ordinance shall be determined and jobs art.

depending on the conditions of accommodation. and further implies engagement of employees shall not prejudice the timely performance of core business the Archive preforms. Taking over of archival material 40 . excretion (destruction of) unnecessary registry materials for destruction and related jobs. biographies. Article 7. Cost of employee gross hours of Archive paragraph 1 This article establishes the Steering Committee Archive. and other archival handler). and collect a fee for storing materials. Article 9. However. separation of archives from the registry materials. Supply of services arising from agreements concluded between the Archive and service users. the Archives can do the research and collection of archives and records from its holdings and collections. preparation of archival materials for the takeover. as well as from other archives to write a chronicle. For the needs of users. unscheduled and unprepared for the takeover of archival materials. the separation of Registry worthless material (destruction of) making list of the categories.Article 5. archival technicians. Arranging of archival and registry materials. the Archives can take the responsibility provided that these jobs get contracted and reimbursed for transportation. To provide technical assistance and guidance for arranging archives and Registry Materials. sorting and packing materials in archival boxes. and supplies of registry material for legal and natural persons. III PRICE LIST Providing technical assistance registry offices Article 8. And other similar services for users (beyond that of liabilities set forth the annual work plan and the Act).). monographs. Archive service charges per meter of length in the amount of 50 KM to 100 KM. the price charged by the employee gross hours (video archivist. keeping the necessary records (archival books and the like. preservation of materials and the like. Archives can organize the production of these papers with the help of foreign collaborators or without them and assume the duties and responsibilities of publishers and organizers. According to existing regulations Archives is required to take systematised and archives listed. degree of arrangement. making various settings and the like. Article 6.

Funds obtained on this basis must be used for renewing a library book fund. The use of archival material that is extracted from the archive copy (maps. Article 12.Article 10 The Archives charge the cost of equipment to accommodate archival materials. whose is the work she created for the purposes for which it was created. The researchers stored archival material fee is paid: . Archives can be used without restrictions creators. etc. Access to data stored in archives and collections of the competent state authorities will not be charged. or where it was used. museum displays. in the amount of 5 KM to 50 KM per bill plus gross hourly employee who has been with the material .To use a fund (collection) 50 KM . at a meter in length the amount of 200 KM to 400 KM. the Archives can make writing and publishing a chronicle. To use the library book fund Archive user pays fee of 10 KM per year. Survey data .) Will be charged for services using materials depending on the volume. Postal services will be charged at current postal rates. etc. Article 14 For the needs of users. Survey data to create Chronicle. museums and other settings to the reimbursement of expenses that are regulated by special agreement. For research data on the user’s request and appropriate certificates Archives will charge for a certificate in the amount of 20 KM. monograph.To use more funds (collections) from 50 to 100 KM. projects. Payment is made on Archive’s account or in cash.issuing certificates Article 11. Funds are paid at the cash will be transferred to the archive account. with the issuance of certificates to the amount of the amount collected. Article 13. The research data and evidence on the issue of property-legal relations is in cash is 20 KM. and for each additional document price is 5 KM. for a document. 41 . To assist in research that provides archivists will be charged to the calculation of gross hourly employees (archivist) who performed these tasks. monograph.. monographs. biographies. depending on the amount of material and degree of arrangement.

Copying of documents Article 15 To copy a single page document establishes the fees as follows: A-3 format for 0.This provision does not apply to persons who independently investigated with the aim of writing a scientific.50 KM A-4 format at KM 0. III FINAL PROVISIONS Article 18 Management Board of the Archives is responsibile for the interpretation of the provisions of this Ordinance. professional and other works.20 A-5 format of 0. 42 . Article 17 Income generated by providing services Archive recorded and used in the manner prescribed by the Law on budget execution of the Tuzla Canton.10 KM Article 16 Services not covered by this Ordinance naplaćivaće by special agreement or contract concluded between providers and service users.

Pregled arhivskih fondova i zbirki .

.

platni spiskovi službenika. zapisnike i zaključke sa sjednica sreskih. putara i referenata raznih odjeljenja sreskih narodnih odbora (i dosijea ). škola. U fondu se nalaze i zapisnici i izvještaji o radu na narodnom prosvjećivanju. podaci o građevinskim preduzećima. kretanju zaraznih bolesti u Okrugu. pčelarskim zadrugama. nadničara i drugih zaposlenika nekih odjeljenja sreskih narodnih odbora kao i preduzeća na teritoriji OKNOT-a. popisi trgovačkih radnji. 8.I. pregled površina zasijanog zemljišta. o zdravstvenom prosvjećivanju stanovništva i organizovanju zdravstvene službe. Opšte odjeljenje – Sekretarijat Odjeljenje za radne odnose Odjeljenje za poljoprivredu. konstituisanju narodnih odbora. premještaju i prestanku rada učitelja. služitelja. bolnica. mostova. izvještaji o stanju poljoprivrede. Planske komisije i Državnog arbitražnog vijeća. nesretnim slučajevima i povredama na radu. Serije u fondu: 1. 2. poslovanju komisija za oduzimanje ratne dobiti. 81 kut.5 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži dokumentaciju o formiranju sreskih komisija za ratnu štetu. nasipa. Količina građe: 32 knj. o radu analfabetskih tečajeva. rješenja o nastupu na dužnost. 3. zanatskih radionica. 9.. zidare. postavljanje sudija. (23. uslovima rada u pojedinim preduzećima. mjesnih i gradskih narodnih odbora. dokumentaciju o formiranju matičnih područja sreskih narodnih odbora. dokumentacija za rad na obnovi naselja. 4. 5. tesare. odluke o osnivanju okružnih građevinskih preduzeća. sprovođenju izbora u selima. odobrenja za građevinske radove. o stanju školskih zgrada. o stanju rudnika i industrijskih preduzeća. UPRAVA I JAVNE SLUŽBE Okružna i oblasna uprava Okružni narodni odbor Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/OKNOT Vremenski raspon građe: 1944. 7. suzbijanju pjegavca. 6. putara. spisi Tehničke baze. zanatstvo i rudarstvo Odjeljenje za građevinarstvo i saobraćaj 45 . – 1947. . stočarstvo i šumarstvo Odjeljenje za finansije Personalno odjeljenje Odjeljenje za prosvjetu Odjeljenje za narodno zdravlje i socijalno staranje Odjeljenje za industriju. podaci o mlinovima. organizovanju kurseva za administrativne službenike.

a najviše je došla do izražaja aktivnost odsjeka za ishranu. hrvatski Pismo u građi: latinica.10. Okružni narodnooslobodilački odbor Tuzla svoju aktivnost razvija tek nakon konačnog oslobođenja Tuzle. donesena 3. zanatstva. formiran je. ali i za rješavanje ličnih prava. godine Vlada NR Bosne i Hercegovine donosi Uredbu o dopuni uredbe o prenosu poslova koje su vršili okružni narodni odbori na druge državne 46 . 11. građevinarstva. Historijat stvaraoca fonda: Okružni narodni odbor Tuzla. godine. stanja i razvoja svih privrednih grana (industrije. godine. Građa sadrži vrijedne podatke za razne istraživačke teme. oktobra mjeseca 1943. pod nazivom Inicijativni Okružni narodnooslobodilački odbor Tuzla. Ovom podjelom Tuzlanski okrug obuhvata 12 srezova. obnove i izgradnje porušenih naselja. nadzor nad srednjoškolskom nastavom itd. Narodna skupština FNRJ je donijela Opšti zakon o narodnim odborima kojim se učvršćuju narodni odbori i njihov aparat. raspodjeli i podizanju službeničkih kadrova. Jezik u građi: bosanski.. rukovođenje i kontrola nad industrijom. godine. Odjeljenje za trgovinu i snabdijevanje Tehnička baza Planska komisija Državno arbitražno vijeće pri OKNOT Knjige Valorizacija fonda: 2 Fond nije cjelovit. srpski. jer je rukovodio cjelokupnim snabdijevanjem vojnih jedinica na području istočne Bosne kao i snabdijevanjem pasivnih i opljačkanih srezova. Maja mjeseca 1946. nakon oslobođenja Tuzle. kada su već postojali propisi za područje Bosne i Hercegovine o djelovanju svih organa nove vlasti (Odluka Predsjedništva ZAVNOBiH-a o stvaranju organa javne uprave. staranje o pravilnoj upotrebi. a decembra mjeseca 1947. po kome se ista dijeli na sedam okruga koji se dijele na srezove. Nadležnost okruga obuhvata staranje i nadzor nad sprovođenjem opštih zadataka državne uprave i politike Savezne vlade i vlade Republike. kulturnog života. saobraćaja). jer postaju u pravnom pogledu rukovodeći državni organi na svojoj teritoriji. 12. Tako je ovaj odbor djelovao preko šest odsjeka. 13. dobro je sačuvan i pruža mogućnosti za proučavanje izgradnje aparata državne vlasti u BiH kao i konstituisanja narodnih odbora na teritoriji Okruga Tuzla. Godine 1945. 14. a rad se odvija u preko deset odjeljenja. trgovinom i radnim odnosima. ostvarenje plana. sprovođenje i nadzor nad izborima. S obzirom na razvoj vojne situacije i ponovnog zauzimanja Tuzle od strane okupatorskih i kvislinških jedinica. septembra 1944. narodnog prosvjećivanja. Predsjedništvo Narodne skupštine Bosne i Hercegovine donosi Zakon o teritorijalnoj podjeli Federalne Bosne i Hercegovine na okruge. podizanje opšte kulture. septembra 1944. – 1947. šumarstvom. građevinarstvom. srezove i područja mjesnih narodnih odbora. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AI Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1943. godine). te može poslužiti za proučavanje razvoja uprave.

Jezik u građi: bosanski. 2. Okružna uprava narodnih dobara Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/OUNDT Vremenski raspon građe: 1945. hrvatski Pismo u građi: latinica. Količina građe: 13 kut.godine u Beogradu. 5. 3.građanskih prava. donesena je Odluka o prelazu neprijateljske imovine u državnu svojinu. – 1947. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SAP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1944. Sreska uprava narodnih dobara Tuzla Sreska uprava narodnih dobara Brčko Sreska uprava narodnih dobara Zvornik Sreska uprava narodnih dobara Srebrenica Sreska uprava narodnih dobara Zavidovići Sreska uprava narodnih dobara Gradačac Referat narodnih dobara Bosanski Šamac Valorizacija fonda: 2 Fond nije cjelovit.novembra 1944. preduzećima. Serije u fondu: 1. 6. – 1947.organe. a može poslužiti kao pomoćni izvor za istraživanja o prelasku u državno vlasništvo neprijateljske imovine i imovine koju su neprijateljske vlasti otuđile. ali i za rješavanje ličnih .2 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži dokumentaciju o pokretnim i nepokretnim dobrima i pravima. stranih i domaćih državljana. po kojoj se svi poslovi prenose na sreske i gradske narodne odbore. osim onih koji su se vršili u funkciji višeg državnog organa. Historijat stvaraoca fonda: Na Trećem zasijedanju AVNOJ-a. o državnoj upravi nad imovinom neprisutnih lica i o sekvestru nad imovinom koju su okupatorske vlasti prisilno otuđile. srpski. pravima industrijske svojine i drugim pravima okupatora i njihovih saradnika. U smislu ove 47 . (3. zemljišnim posjedima. 21. jer se prenose u nadležnost odgovarajućih ministarstava prema granama državne uprave kojima rukovode. 7. 4.

društva. prava uživanja. Zavidovići (Žepče). Zvorniku i Bosanskom Šamcu). prava industrijske svojine i druga imovinska prava. Oblasni NOO za istočnu Bosnu je izdao raspis da se kod okružnih NOO. šume. pri okružnim narodnooslobodilačkim odborima. godine donesen je Pravilnik o organizaciji Državne uprave narodnih dobara (“Sl. list FNRJ” broj 63/46). Prezidijum narodne skupštine FNRJ donio je: Zakon o prelazu u državnu svojinu neprijateljske imovine i o sekvestraciji nad imovinom odsutnih lica (“Sl. akcije.konfiskacije. Iako ovakve. pokazalo se korisnim posebno u srezovima u kojima je bilo mnogo imovine koja je trebala preći u državnu svojinu (u Brčkom. Okružna uprava narodnih dobara Tuzla sadrži građu Sreske uprave narodnih dobara Tuzla. augusta 1945. 183 kut. Bosanski Šamac. dragocjenosti. udjeli. Srebrenica. autorska prava. list FNRJ” broj 64/46) i Zakon o zaštiti opštenarodne imovine i imovine pod upravom države (“Sl. Oblasni narodni odbor Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/OBNOT Vremenski raspon građe: 1949. list FNRJ” broj 86/46). udruženja svake vrste. sreskih i opštinskih odbora osnuje poseban organ narodne vlasti pod nazivom Uprava narodnih dobara. Cilj postavljanja sve podržavljene ili sekvestirane imovine pod udar i nadzor Državne uprave narodnih dobara jeste maksimalno iskorištavanje te imovine za plansku proizvodnju radi bržeg i uspješnijeg dobijanja pobjede u narodnooslobodilačkom ratu i za stvaranje uslova za uspješnu ekonomsku obnovu i izgradnju Jugoslavije kao cjeline i svih njenih federalnih jedinica. To je podrazumijevalo da Okružni odbori. zemljišni posjedi.. uprave narodnih dobara nisu bile predviđene uputama koje su kasnije date. Zvornik i Uprave narodnom imovinom pri Okružnom narodnom odboru Sarajevo – Sreski narodni odbor Žepče . namještaji. (48 d/m) 48 . Gradačac. sarađuju sa sreskim i mjesnim narodnooslobodilačkim odborima. učestvovanja u radnjama i preduzećima. okružne uprave narodnih dobara koje bi bile osnovne jedinice i glavni nosioci u konkretnom sprovođenju opštih uputa i planova centralne zemaljske Državne uprave narodnih dobara.Odluke smatraju se pokretna i nepokretna dobra i prava. Povjereništvo za industriju NKOJ u Beogradu je proslijedilo raspis Državne uprave narodnih dobara (“Privremena uputa federalnih jedinica za organizovanje Državnih uprava narodnih dobara na njihovom području”) u kojem se kaže da bi trebalo organizovati. Brčko. fondovi. potraživanja. koji su dužni pružiti punu potporu u vršenju zadataka. Godine 1946. – 1952. sreske ili opštinske. Sva ova imovina se stavlja pod upravu i nadzor Državne uprave narodnih dobara pri Povjereništvu za trgovinu i industriju. svakovrsna platežna sredstva. Količina građe: 35 knj. preduzeća sa svim postrojenjima i zalihama. a sve to u cilju da se što više i bolje sačuva imovina koja prelazi u državnu svojinu ili pod državnu upravu. rudarska prava. list DFJ” broj 63/45) po kojem će Državna uprava svoje zadatke vršiti preko zemaljskih uprava narodnih dobara čija će se organizacija u pojedinim federalnim jedinicama dovesti u sklad sa odredbama ovog Pravilnika. prema prilikama i potrebama. Bijeljini. Međutim. Na osnovu ove Odluke 18. Zakon o postupanju sa imovinom koju su sopstvenici morali napustiti u toku okupacije i imovinom koja im je oduzeta od strane okupatora i njihovih pomagača (“Sl. prije nego što su doneseni propisi i upute. hartije od vrijednosti. kuće.

kao i nadležnosti OBNOT-a (rješavanje u drugom stepenu po žalbama protiv rješenja sreskih i gradskih narodnih odbora). snabdijevanje i državne nabavke Povjereništvo za turizam i ugostiteljstvo Povjereništvo za prosvjetu i kulturu Povjereništvo za narodno zdravlje i socijalno staranje Povjereništvo za finansije Personalno odjeljenje Oblasna kontrolna komisija Oblasna planska komisija Knjige Valorizacija fonda: 2 Fond nije cjelovit. planovi investicija ipoljoprivredne proizvodnje. sreskih i gradskih narodnih odbora na teritoriji OBNOT-a. konferencija. hrvatski Pismo u građi: latinica. rekapitulacija planova. rješenja o eksproprijaciji i arondaciji zemljišta. obnova naselja. Serije u fondu: 1. 7. 6. 13. lokalnu privredu. izbora. uređaja u zadružnom i privatnom sektoru. organizacioni i politički problemi u seljačkim radnim zadrugama. kadrova. zapisnici i izvještaji inspekcije rada. radne snage. popisi mašina.» i «str. industriju i zanatstvo Povjereništvo za građevinarstvo Povjereništvo za saobraćaj Povjereništvo za trgovinu. 3. planovi i izvještaji povjerenika pojedinih odjeljenja. sprovođenja odluka i zadataka Vlade i drugih viših organa. 8. U građi ima dokumenata koji su označeni kao «pov. Građa u ovom fondu sadrži vrijedne podatke za razne istraživačke teme. 2. 5. 4. politička i privredna djelatnost oblasti kao upravno-teritorijalne jedinice te može poslužiti za proučavanje razvoja narodne vlasti. 14.planovi proizvodnje.» . srpski. rješenja o osnivanju preduzeća i škola i prenosu nadležnosti. U nadležnosti ovoga Odbora i njegovih upravnih tijela bila je cjelokupna društvena. 9. Opšte odjeljenje – Sekretarijat Povjereništvo rada Povjereništvo za poljoprivredu i šumarstvo Povjereništvo za komunalne poslove. 12. evidencije članova mjesnih. nesreće na poslu. spiskovi preduzeća saveznog. Jezik u građi: bosanski. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AI Stepen sređenosti: arhivistički sređen 49 . republičkog i lokalnog značaja. 10. pov. 15. spiskovi građevinskih objekata i radova po sektorima vlasništva. rješenja o sistematizaciji službeničkih mjesta u OBNOT. ali je dobro sačuvan. sjednica. 11. izgradnja kolonističkih kuća.Sadržaj fonda: Fond sadrži: zapisnike sa savjetovanja.

kako bi se ujedinilo više srezova (“Sl. treba da donesu propise o njihovom ukidanju i o prestanku rada oblasnih narodnih odbora (“Sl. šumarstvo. list FNRJ” broj 51/51). ovim novim Zakonom.. narodne republike. list NR BiH” broj 16/49).godine na osnovu Zakona o ukidanju oblasti (“Sl. trgovinu i snabdijevanje. Ukazom o prestanku važnosti ukaza o obrazovanju oblasti kao administrativno-teritorijalnih jedinica i privremenih narodnih odbora oblasti. lokalni saobraćaj.. socijalno staranje. industriju. Zakonom o administrativno-teritorijalnoj podjeli NR BiH na oblasti donesenim 19. Količina građe: 14 knj. – 1994. godine donijela Rješenje o obrazovanju komisije za formiranje oblasnih narodnih odbora i sekretarijata za organizovanje oblasnih narodnih odbora. obrazuje se Tuzlanska oblast sa sjedištem Oblasnog narodnog odbora u Tuzli i obuhvata 18 srezova. na osnovu koga se u Tuzli obrazuje Sekretarijat Vlade sa zadatkom da izvrši sve potrebne predradnje oko osnivanja i organizovanja Oblasnog narodnog odbora. građevine. a pojedine opštine su bile i gradske opštine. marta 1949. podijeljena na srezove. (17. Koordinacioni i Izvršni odbor) Signatura fonda: BiH-ATKT/OT (SPKI) Vremenski raspon građe: 1992.Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1949. obezbjeđivao primjenu i ostvarenje opštih propisa i smjernica najviših organa državne vlasti i uprave. list NR BiH” broj 16/49). Ovaj Odbor je u početku radio kao Privremeni oblasni narodni odbor Oblasti tuzlanske i djelovao shodno Opštem zakonu o narodnim odborima preko Izvršnog odbora koji ima sekretarijat kao svoj aparat za vršenje zadataka opšte uprave i koordinacije rada (Zakon o izboru i radu privremenih oblasnih narodnih odbora i o načinu prenosa nadležnosti na oblasne narodne odbore. koji je donio Prezidijum narodne skupštine FNRJ. kulturni i privredni razvoj oblasti. U okviru Oblasnog odbora postoje povjereništava: za poljoprivredu. a odbornike će birati na svojim zasijedanjima sreski i gradski narodni odbori sa područja oblasti. list NR BiH” broj 11/52 od 05. Oblasni narodni odbor Tuzla je prestao sa radom 1952. aprila 1949. komunalne poslove. narodno zdravlje. usklađivao rad svih odbora na području oblasti u poslovima opšteg i lokalnog značaja itd. u kojima postoje oblasti. Obavljao je upravne i izvršne poslove. godine od strane Narodne skupštine NR BiH (“Sl.5 d/m) 50 . Historijat stvaraoca fonda: Pošto su se funkcije i zadaci postojećih lokalnih organa državne vlasti i uprave (mjesni. list FNRJ” broj 26/1945). – 1952. Prezidijum Narodne skupštine FNRJ je donio Ukaz o obrazovanju oblasti kao administrativno-teritorijalnih jedinica i privremenih narodnih odbora oblasti na teritoriji narodnih republika.. 130 reg. te planska komisija i kontrolna komisija. 2 pov. gradove i opštine. Predsjedništvo. maja) i Zakona o sprovođenju reorganizacije narodnih odbora jer je teritorija NR Bosne i Hercegovine. finansije. Okrug Tuzla (Skupština. prosvjetu i kulturu. Vlada NR Bosne i Hercegovine je 25. ugostiteljstvo i turizam. “Sl. gradski i sreski narodni odbori) uvećali i razgranali u uslovima izgradnje socijalizma. 12 fasc. rad. osim u Crnoj Gori.

zaključaka. Brčko. Prava i dužnosti Okruga su: mobilizacija svih raspoloživih ljudskih snaga i materijalnih sredstava i mogućnosti radi stalnog jačanja oružane borbe na području Okruga i uspješnog funkcionisanja političkog i ekonomskog sistema. službom osmatranja i obavještavanja. Inspekcije. odluka. ali predstavlja vrijedan izvor za proučavanje djelovanja i rada organa Tuzlanskog Okruga u ratnom periodu 1992. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: ograničena Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1992. Orašje. Bijeljina. dopisi). Gračanica. 4. 1/93. Sekretarijat društvenih djelatnosti i radnih odnosa.12. Kladanj. Kalesija. Predsjedništvo. zahtjevi. Koordinacioni odbor. Na osnovu člana 9. Historijat stvaraoca fonda: Uredbom sa zakonskom snagom o obrazovanju i radu okruga (“Sl. Bratunac. Sekretarijat za privredu i finansije. Lopare. Jezik u građi: bosanski. Gradačac. Srebrenik. godine (“Sl. Šekovići. izvještaja. Zvornik i Živinice. 2. kao i efikasno i neprekidno funkcionisanje političkog sistema. – 1994. uputstava. godine. Vlasenica. 1992. ITC TV Okruga. pomenute Uredbe donesen je Statut Okruga na sjednici Skupštine održane 27. potvrde. zadovoljavanje osnovnih materijalnih i drugih potreba oružanih snaga i stanovništva. Lukavac. Tuzla.Sadržaj fonda: Fond se sastoji se od zapisnika sa sjednica. Izvršni odbor. informacija nastalih u radu organa Tuzlanskog okruga – Skupština. Serije u fondu: 1. upotreba i rukovođenje civilnom zaštitom. Odjeljenje zajedničkih službi. a radi ostvarivanja poslova i zadataka od značaja za organizovanje i pripremanje građana za otpor agresoru i rukovođenje tim otporom. dopisa. a sjedište Okruga je u Tuzli. 51 . srpski. 3. Okrug na svom području obezbjeđuje društveno organizovanje i povezivanje građana.). Ugljevik. list R BiH’’ br. organizovanje. – 1994. vezama rukovođenja i kriptozaštitom i drugim oblicima organizovanog otpora. 12/92. glasnik Okruga Tuzla’’ br. Srebrenica. preduzeća i drugih pravnih lica. Akta Skupštine Okruga Predsjedništvo Okruga Izvršni odbor Okruga Koordinacioni odbor Okruga Valorizacija fonda: 2 Fond nije cjelovit.) obrazovan je Okrug Tuzla za područje opština: Banovići. Sekretarijat za pravosuđe i upravu i Opština Srebrenik (saglasnosti. Civilna zaštita.

Predsjednik Izvršnog odbora. stručnih i drugih poslova iz okvira prava i dužnosti Okruga obrazuju se okružni sekretarijati kao inokosni organi uprave. Okružni sekretarijat društvenih djelatnosti i radnih odnosa. utvrđivanje organizacije i rada okružnih organa uprave i drugih okružnih organa i stvaranje uslova za njihov uspješan rad. sekretar Okružnog sekretarijata za obnovu i razvoj i načelnik Okružnog štaba civilne zaštite su po položaju članovi Izvršnog odbora. 3. 4. 2. a sačinjavaju ga predsjednik. Okružni sekretarijat za privredu i finansije. sekretar Okružnog sekretarijata za društvene djelatnosti i radne odnose. dva dopredsjednika ( koji se biraju iz reda odbornika Skupštine Okruga) i sekretara (koga imenuje Skupština). a sačinjavaju je po 2 odbornika iz reda odbornika u skupštinama opština i 3 odbornika iz reda odbornika Skupštine opštine Tuzla). sekretar Okružnog sekretarijata odbrane. Rad Skupštine Okruga. preduzimanje mjera zaštite i spasavanja. 52 . Predsjedništvo Okruga obrazuje Skupština Okruga i sastoji od predsjednika i određenog broja članova. Izvršni odbor Okruga je izvršni organ Okruga i ima 11 članova. a naročito zbrinjavanja stanovništva i angažovanje jedinica i drugih snaga civilne zaštite na saniranju posljedica izazvanih ratnim dejstvima na izrazito nastradalim područjima. Poslove i zadatke iz okvira prava i dužnosti Okruga vrše: 1. Okružni sekretarijat za obnovu i razvoj. načelnik Centra službi bezbijednosti iz sjedišta Okruga i komandant Okružnog štaba civilne zaštite. Predsjednik Skupštine Okruga je po položaju predsjednik Predsjedništva. Okružni organi uprave su: Okružni sekretarijat odbrane. Poslove za potrebe Predsjedništva vrši sekretar Skupštine. ugroženosti i težini ratom izazvanih posljedica na pojedinim područjima Okruga. organizovanje najšireg otpora agresoru na području Okruga i rukovođenje tim otporom. Sekretar Okružnog sekretarijata odbrane. Posebni okružni organi su: Okružni štab odbrane. Izvršni odbor ima dva dopredsjednika koji se biraju iz reda članova Izvršnog odbora i sekretara koga imenuje Izvršni odbor. osim iz oblasti unutarnjih poslova. sekretar Okružnog sekretarijata za privredu i finansije. Skupština Okruga – najviši organ vlasti (ima 39 odbornika. Skupština ima: predsjednika. sekretar Okružnog sekretarijata za pravosuđe i upravu. Okružni sekretarijat za pravosuđe i upravu. Za vršenje upravnih. Okružni štab civilne zaštite. organizovanje i vršenje poslova i zadataka koji se Uredbom i drugim propisima stave u nadležnost Okruga. njena unutrašnja organizacija i način ostvarivanja prava i dužnosti utvrđuju se poslovnikom. članovi po funkciji i određeni broj članova koje bira Skupština Okruga. Ostale članove bira Skupština Okruga na prijedlog Komisije za izbor i imenovanja. Članovi predsjedništva su: dopredsjednici Skupštine. Okružni centar za obavještavanje i Okružna jedinica veze. Posebni okružni organi se obrazuju za vršenje poslova i zadataka iz okvira prava i dužnosti Okruga u oblasti vojne i civilne odbrane. 5. povezivanje snaga odbrane i usmjeravanje ljudstva i materijalnih sredstava opština prema stepenu važnosti zadataka i mjera.- usmjeravanje rada preduzeća i drugih pravnih lica radi zadovoljavanja materijalnih i drugih potreba od posebnog značaja za organizovanje i vođenje oružanog otpora. Okružni organi uprave koje obrazuje Skupština Okruga na prijedlog Izvršnog odbora.

a posljednji naziv je Državna komisija za prikupljanje činjenica o ratnim zločinima. 4. 5. Viši sud za prekršaje. Kazneno-popravne organizacije. 25 kov. novinski članci. – 2001.. registraturski sređen i može poslužiti kao izvor za istraživanje ratnih događaja na području sjeveroistočne Bosne u periodu 1992... godine i sadrži raznovrsnu dokumentaciju svjedočenja o događajima i ratnim zločinima na području sjeveroistočne Bosne za period 1992. 53 . 6 kut. – 2001. godine (zapisnici svjedočenja o ratnim zločinima. 2. 3. Više javno tužilaštvo. – 1995. snimci i audiokasete). ćirilica Arhivistička informativna pomagala: PrP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: ograničena Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1992. Historijat stvaraoca fonda: Komisija je osnovana 1992. hrvatski Pismo u građi: latinica. 96 fasc.. Količina građe: 11 knj. srpski. 3 reg. fotografije. godine.6. Serije u fondu: 1. godine Odlukom Općinskog vijeća Tuzla. 9 audiokaseta (26 d/m) Sadržaj fonda Fond sadrži građu koja je nastala radom Komisije za period 1992.-2001. Svjedočenja – izjave svjedoka Dosijea za osnovano osumnjičene osobe (po opštinama) Spiskovi evidentiranih logoraša u raznim logorima Video i audio kasete – spiskovi Protokoli Valorizacija fonda: 2 Fond je cjelovit. Jezik u građi: bosanski. Poslove i zadatke iz oblasti pravosuđa i izvršenja krivičnih i prekršajnih sankcija u Okrugu vrše: Viši sud. 6 VHS kaseta. Kasnije je prerasla u Okružnu komisiju za prikupljanje činjenica o ratnim zločinima na području Tuzlansko-podrinjskog kantona. – 1995. Komisija za savremenu građu Tuzlanskog kantona Signatura fonda: BiH-ATKT/KZSGTK Vremenski raspon građe: 1992. Drugi okružni organi čija se organizacija i djelokrug organa utvrđuju se posebnom Uredbom sa zakonskom snagom..

obavještenja. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SAP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: ograničena Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1988.godine i dostavna knjiga za mjesto za period 1993.. (4. odluke.5 d/m) Sadržaj fonda: Fond se sastoji od dokumentacije koja se odnosi na djelovanje i rad Sekretarijata odbrane Tuzla (segment civilne zaštite) i Okružnog štaba civilne zaštite Tuzla i to: opće dokumentacije – planovi. manja količina finansijske dokumentacije – uglavnom platne liste i spiskovi ličnih dohodaka. te knjiga izlaznih faktura. operativni planovi. hrvatski Pismo u građi: latinica. Količina građe: 9 knj. Finansijska dokumentacija 3. sklonišna mjesta. 2. Serije u fondu: 1. rasposedi. dostavna knjiga za mjesto.. Jezik u građi: bosanski. Opšta dokumentacija 2. srpski. 2 sv.Kantonalni štab civilne zaštite Tuzla Signatura: BiH – ATK/KŠCZ Vremanski raspon građe: 1988. naredbe itd. – Promjene naziva stvaraoca fonda: 1. – 1999. 4. fond je registraturski sređen te može poslužiti u proučavanju rada i djelovanja Kantonalnog štaba civilne zaštite na području Kantona u navedenom periodu. Knjige Valorizacija fonda: 3 Iako necjelovit. Preuzete su i osnovne i pomoćne evidencije i akta: djelovodnici. Napomena: preuzeta je i knjiga o procjeni ugroženosti iz 1987. izvještaji. procjene. 38 reg. 3. interna dostavna knjiga. – 1995. Okružni štab civilne zaštite Tuzla Kantonalni štab civilne zaštite Tuzlansko-podrinjskog kantona Štab civilne zaštite Tuzlansko-podrinjskog kantona Kantonalni štab civilne zaštite Tuzlansko-podrinjskog kantona 54 .

. elementarnih nepogoda. zahtjeve za pomoć. odluke o dodjeli pomoći itd. kao poseban okružni organ formiran Okružni štab civilne zaštite Tuzla s ciljem vršenja poslova i zadataka iz okvira prava i dužnosti Okruga u oblasti civilne zaštite. Knjige Valorizacija fonda: 3 Iako necjelovit fond je registraturski sređen. Finansijska dokumentacija 3. – 2004. Po osnivanju. 55 .1997. a na projedlog Vlade kantona. tehničkotehnoloških i drugih nesreća i opasnosti.). račune. (10 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži arhivu protokola (obavijesti. Okružnom štabu civilne zaštite Tuzla je pripala građa koja se odnosi na rad i djelovanje Sekretarijata odbrane Tuzla – segment civilne zaštite od 1988. dopise. Osnovan je radi obavljanja stručno-operativnih i drugih poslova u oblasti civilne zaštite na području Tuzlansko-podrinjskog kantona. godine.12. zahtjeve. 12/92) Skupština Okruga Tuzla na sjednici 27. U aprilu mjesecu iste godine Odlukom o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Kantonalnog štaba civilne zaštite naziv Kantonalnog štaba je promjenjen u Štab civilne zaštite Tuzlansko-podrinjskog kantona. finansijsku dokumentaciju (otpremnice. 01-011-93-3/97. donijela je Skupština Tuzlansko-podrinjskog kantona.Historijat stvaraoca fonda: Na osnovu člana 9. Ured za povratak prognanih Tuzlanskog kantona Signatura: BiH – ATKT/UZPPTK Vremanski raspon građe: 1994. narudžbenice. Arhiva protokola 2. na području Kantona. te može poslužiti u proučavanju rada i djelovanja Ureda za povratak na području Tuzlanskog kantona u navedenom periodu. knjige – djelovodni protokoli i knjiga pošte koji se odnose na djelovanje i rad Ureda za povratak.). godine je donijela Statut Okruga.12. priprema i sprovodi sistem zaštite i spasavanja ljudi i materijalnih. čijim je članom 33. list Republike Bosne i Hercegovine“ br. 81 reg. kulturnih i drugih dobara od ratnih razaranja. Odluku o osnivanju Kantonalnog štaba civilne zaštite br. ulaz-izlaz robe. informacije. da bi Skupština kantona na svojoj sjednici 29. Uredbe sa zakonskom snagom o obrazovanju i radu okruga („Sl.1992. Serije u fondu: 1. u miru i u ratu. Količina građe: 3 knj. Njegov zadatak je bio da organizuje. godine donijela odluku o ponovnom vraćanju naziva Kantonalni štab civilne zaštite. pozive i sl.

. 2/94.. godine Vlada Tuzlansko-podrinjskog kantona je donijela Odluku br.08. Koordinacioni odbor za sprovedbu programa povratka prognanika 2. 2 pov. i 4/95. Zakona o Vladi Tuzlansko-podrinjskog kantona („Sl. novine TPK“ br. 6 fasc. („Sl. godine).1997. izbjeglice i povratnike u čijem sastavu je djelovao Ured za povratak prognanih Tuzla. 02/1-111-6098/96 od 16. hrvatski.03.. 4 kut. novine TK” br. izbjeglice i povratnike je prestalo sa radom. filmske. i 33. Ured za povratak raseljenih lica – prognanika i izbjeglica Vlade Tuzlansko-podrinjskog kantona 3. Ured za povratak prognanih Tuzla Historijat stvaraoca fonda: Uredbom br. novinske i ostalo) vezane za proces povratka raseljenih lica i izbjeglica. 204 reg.) obrazovan je Ured za povratak raseljenih lica – prognanika i izbjeglica Vlade Tuzlansko-podrinjskog kantona.. srpski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SAP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: ograničena Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1994. razvoj i povratak. Ured je vršio poslove koji se odnose na koordinaciju aktivnosti na sprovođenju programa povratka raseljenih lica – prognanika i izbjeglica na područja sa kojih su protjerani.1996. Količina građe: 19 knj.5 d/m) 56 . kao i za organiziranje i vođenje medijskih aktivnosti i kampanje na sprovedbi programa povratka.. Krajem iste godine članovima 32. 17/00. godine formirano je Ministarstva za raseljena lica. da Ured za povratak raseljenih lica – prognanika i izbjeglica nastavlja sa radom kao Organizaciona jedinica u sastavu Ministarstva za rad.Jezik u građi: bosanski.2004. 02/1-120-5425/97. 30. Promjene naziva stvaraoca fonda: 1. Zadužen je i za vođenje arhivsko-dokumentacionog centra za prikupljanje i čuvanje dokumentarne građe (foto. i 25. 02/1-6781/96. 8/96). Tokom 2000. Dana 27. a prestala je važiti Odluka o obrazovanju i sastavu Koordinacionog odbora za sprovedbu programa povratka prognanika (br. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlanskog kantona (“Sl. Predsjednik Tuzlanskog kantona Signatura: BiH – ATKT/PTK Vremanski raspon građe: 1992. stava 1.) Ministarstvo za raseljena lica. a na osnovu čl. – 2003. (25. a njegove poslove preuzelo je Ministarstvo za obnovu. socijalnu politiku i izbjeglice Tuzlansko-podrinjskog kantona. novine TPK“ br.

srpski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SAP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: ograničena Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1992. – 1999. radni odnosi. dopisi. 4. Uredbom. Nakon transformacije Okruga u Tuzlanskopodrinjski kanton. odluke. 01-011-3/94. Jezik u građi: bosanski. te vrši druge poslove utvrđene Zakonom. djelovodni protokoli. Predsjednik Skupštine Okruga 1992. pozivnice. a čine je: nacrti zakona. Historijat stvaraoca fonda: Statutom Okruga donesenim na sjednici 27.2003. sudski predmeti. 2. informacije. kao izvršnog organa vlasti Kantona. Skupština ima predsjednika koji predstavlja istu. 57 . fotografije. posjete delegacija. stara se o izvršavanju odluka i drugih propisa. Ustavnim zakonom Tuzlansko-podrinjskog kantona br. čestitke. plakete..12. godine određeno je da je Skupština Okruga najviši organ vlasti u okviru prava i dužnosti okruga. Serije u fondu: 1. materijali sa sjednica. 5. ugovori.Sadržaj fonda: Fond se sastoji od dokumentacije koja se odnosi na rad i djelovanje Predsjednika Tuzlanskog kantona. hrvatski. zahvalnice. priprema i saziva sjednice Skupštine Okruga.1992. Statutom i drugim propisima koje mu povjeri Skupština Okruga. 3. 3. – 1994. zahtjevi za pomoć. saglasnosti. ispričnice. interne dostavne knjige. obavještenja. – 2003. 2. priznanja. Predsjednik Tuzlanskog kantona 1999. Predsjednik Tuzlansko-podrinjskog kantona 1994. sporazumi. od 22. Promjene naziva stvaraoca fonda: 1. kapitalna ulaganja. bilteni. i opštih akata Skupštine. imenovanja. zahtjevi itd. zaključci. Opći i pravni poslovi Finansijska dokumentacija Dokumentacija organa upravljanja Radni odnosi Knjige Valorizacija fonda: 2 Građa fonda je vrijedna jer može poslužiti u istraživanju i proučavanju rada Predsjednika.

popisi ratne štete. Predsjednik kantona je nadležan za: imenovanje Vlade kantona. informacije. odluke. br.augusta 1994. koju potvrđuje Skupština. godine ukinut. godine donesen Amandman na Ustav Tuzlanskog kantona (“Sl. novine TPK’’ br. godine (“Sl.) naziv Kantona je promjenjen u Tuzlanski kanton. te je 2004. pripremanje budžeta Skupštini. godine (“Sl. odnosno kao organ uprave prestao da egzistira (“Sl. potpisivanje odluka Skupštine nakon njihovog donošenja.16/02). 3/99. davanje pomilovanja za djela utvrđena kantonalnim zakonima. 04. Amandmanom I. a koji se odnose na rad Vlade TPK. od 19. godine. rješenja. podnošenje zahtjeva Ustavnom sudu radi utvrđivanja da li je Ustav Kantona ili Ustavni zakon i amandman na Ustav ili Ustavni zakon. 1/94. Količina građe: 40 reg. predložen zakon ili zakon koji je usvojila Skupština u skladu sa Ustavom Federacije. urgencije. potpisivanje i ratificiranje međunarodnih sporazuma u ime Kantona. 2002. raspuštanje Skupštine kad ona ne uspije donijeti budžet Kantona prije početka budžetske godine. mišljenja. 58 .). (4. novine TPK’’ br. dopise i sl. provođenje politike i izvršavanja kantonalnih propisa uključujući osiguranje izvršavanja odluka kantonalnih i federalnih sudova. predlaganje i davanje preporuka iz oblasti kantonalnog zakonodavstva. Kao stvaralac građe Predsjednik Tuzlanskog kantona je djelovao do 2002. 6/04. finansijske planove.) uređeno je da izvršnu vlast vrši Predsjednik sa Kantonalnom Vladom. kada je Odlukom Visokog predstavnika za BiH. novine TK’’ br.. predlaganje sudija kantonalnih sudova. pa je tako i funkcija Predsjednika promjenila naziv u Predsjednik Tuzlanskog kantona. izvještaje. devizne izvode banke. staranje o ostvarivanju saradnje sa organima Federacije i rukovođenje radom Vlade. uz saglasnost zakonodavnog tijela Federacije. na Ustav Tuzlansko-podrinjskog kantona donesenog 26.149/02. ugovore. razmatranje izvještaja ombudsmena i osiguravanje uslova za njihov rad. koje odobrava Skupština. podnošenje zahtjeva Ustavnom sudu radi utvrđivanja dali je predloženi ili usvojeni propis koji donosi organ kantonalne ili općinske vlasti u skladu sa Ustavom Federacije. novine F BiH’’ br. izvršavanje i drugih poslova koje mu povjeri Skupština. 1999. Vlada Tuzlansko-podrinjskog kantona Signatura: BiH-ATKT/VTPK Vremanski raspon građe: 1993.5 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži zapisnike sa sjednica. u skladu sa Ustavom Federacije. – 1995. 2. žalbe.

vršenje drugih nadležnosti utvrđenih Ustavnim zakonom i dr. hrvatski. građa fonda je važna jer sadrži podatke i informacije vezane za rad Vlade Kantona u periodu 1993. utvrđeno je da izvršnu vlast na Kantonu izvršava Predsjednik kantona i Vlada kantona. 4. – 1995. s tim da nacionalna struktura policije svake općine mora odražavati nacionalnu strukturu stanovništva te općine. izvršavanje odluka svakog kantonalnog ili federalnog suda i vršenje svake druge nadležnosti povjerene Kantonu od federalne vlasti. propisima. srpski Pismo u građi: latinica. od 15. predlaganje i izvršavanje kantonalnih zakona i dr. nadzor nad istragom i krivičnim gonjenjem u vezi sa kršenjem kantonalnih zakona. koji rukovode ministarstvima. osiguranje saradnje između Vlade Kantona i ombudsmena. donesenim 22. 2. godine. - 59 .avgusta 1994. Arhivistička informativna pomagala: SAP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: ograničena Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1993. Serije u fondu: 1. Predsjedništvo Okruga Sjednice Vlade Rješenja i Odluke Finansijska dokumentacija Valorizacija fonda: 2 Iako fragmentarno sačuvana. godine. Vlada kantona je nadležna za: provođenje kantonalne politike. pripremu prijedloga budžeta. koja se sastoji od ministara čiji se broj utvrđuje Zakonom o vladi. Historijat stvaraoca fonda: Ustavnim zakonom Tuzlansko-podrinjskog kantona. godine. godine. kao i nadzor nad kantonalnom policijom. Zakonom o Vladi Tuzlansko-podrinjskog kantona.-1995.Napomena: U građi fonda nalazi se i dio dokumentacije Predsjedništva Okruga iz 1993. osiguranje da nacionalna struktura policije odražava nacionalnu strukturu stanovništva kantona. septembra 1994. utvrđeno je da se ista sastoji od 13 resornih ministara. Jezik u građi: bosanski. 3. propisa.

donesenim na sjednici održanoj 15. utvrđeno je da se Vlada Kantona sastoji od 13 resornih ministarstava. energetiku i rudarstvo (izuzev prehrambene i industrije duhana). Dokumentacija koja se odnosi na rudarstvo 3. energetiku i rudarstvo u periodu 1994. 1994. Dokumentacija koja se odnosi na energetiku Valorizacija fonda: 2 Iako fragmentarno sačuvana. –1995. Količina građe: 1knj.godine. hrvatski. Historijat stvaraoca fonda: Zakonom o Vladi Tuzlansko-podrinjskog kantona.-1995. godine. a odnosi se na rad Ministarstva za industriju. potvrde. zahtjeve. mišljenja. energetiku i rudarstvo čiji je osnovni zadatak da vrši upravne i druge stručne poslove koji se odnose na: industriju..Ministarstvo za industriju. pravilnike. (0. Dokumentacija koja se odnosi na industriju 2. Jedno od njih je i Ministarstvo za industriju.1 reg. građa fonda je važna jer sadrži podatke i informacije vezane za rad navedenog Ministarstva u ratnom periodu 1994. Jezik u građi: bosanski. korišćenje prirodnih bogatstava u skladu sa zakonom Federacije i Kantona. praćenje proizvodnje i poduzimanje odgovarajućih mjera za njeno ostvarivanje i unapređenje. iskorištavanje mineralnih sirovina i organiziranje proizvodnje u skladu sa politikom Federacije i Kantona u okviru zakona i drugih propisa i tehničkih normativa i standarda iz ove oblasti. 60 . Arhivistička informativna pomagala: SAP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: ograničena Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1994. godine. informacije i obavještenja. utvrđivanje i praćenje ostvarivanja energetskog bilansa.09. 01-011-21/94. zapisnike o inspekcijskim pregledima. rješenja. Serije u fondu: 1.-1995. saglasnosti. energetiku i rudarstvo Tuzlansko-podrinjskog kantona Signatura: BiH-ATKT/MIER TPK Vremanski raspon građe: 1994. br.2 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži izvještaje o radu. srpski Pismo u građi: latinica.

ulaganja stranih lica u domaća preduzeća u ovim oblastima u skladu sa propisima Federacije i Kantona. razvoj i poduzetništvo. u skladu sa zakonom iz svoje nadležnosti. srpski 61 .) i finansijsku dokumentaciju koja se odnosi na djelovanje i rad Ministarstva za poljoprivredu.. (1 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži izvještaje i ugovore o otkupu viškova poljoprivrednih proizvoda. obrazovanja kadrova iz resornih oblasti i slično (zajedno sa resornim ministarstvom). Serije u fondu: 1. inspekcijski nadzor u svim oblastima iz svoje nadležnosti. saglasnosti. u saradnji sa Ministarstvom za obnovu. naučnih istraživanja. Finansijska dokumentacija 3. 1 fasc. raspodjelu i distribuciju energije i energenata. dopise. hrvatski. pripremanje nacrta zakona i drugih propisa iz svoje oblasti. Jezik u građi: bosanski. Arhiva protokola 2. plan žetve i otkupa pšenice.godine. – 1995. 7 reg.-1995. Količina građe: 1 knj. pripremanje odluka u okviru ekonomske politike za postizanje privrednog i društvenog razvoja Kantona. pripremanje odluka u okviru ekonomske politike za poticanje privrednog i društvenog razvoja Kantona. šumarstvo i vodoprivredu.- utvrđivanje bilansa proizvodnje uglja i drugih industrijskih mineralnih sirovina.. građa fonda je važna jer sadrži podatke i informacije vezane za rad navedenog Ministarstva u ratnom periodu 1994. utvrđivanje programa geoloških istraživanja (zajedno sa resornim ministarstvom). Knjige Valorizacija fonda: 2 Iako fragmentarno sačuvana. mišljenja. pozive i sl. urvrđivanje koncepta prostornog uređenja zaštite životne okoline. šumarstvo i vodoprivredu Tuzlansko-podrinjskog kantona Signatura: BiH-ATKT/MPŠV TPK Vremanski raspon građe: 1994. arhivu protokola (obavijesti. zahtjeve. informacije. vršenje i drugih poslova iz ovih oblasti. Ministarstvo za poljoprivredu. pripremanje propisa o lokalnim postrojenjima za proizvodnju energije i osiguranje njihove dostupnosti.

.korišćenje voda u energetske i rekreativne svrhe.pripremanje nacrta zakona i drugih propisa iz svoje nadležnosti. Jedno od njih je i Ministarstvo za poljoprivredu. promet u toj oblasti i promet namirnica životinjskog porijekla. šumarstvo i vodoprivredu koje vrši upravne i druge stručne poslove koji se odnose: udruživanje zemljoradnika.davanje veterinarskih saglasnosti za izgradnju objekata za uzgoj stoke. lovstvo.uzgoj.organizaciju i rad veterinarskih ustanova i zdravstvenu zaštitu životinja. izrada i praćenjeistraživačkih projekata u ovim oblastima. . . . unapređenje. .proizvodnju i promet lijekova koji se upotrebljavaju u veterinarstvu. štetočina i korova. . koji su djelovali kao posebna pravna lica.inspekcijski nadzor u svim oblastima iz svoje nadležnosti. zaštitu poljoprivrednog bilja i proizvoda od uzročnika bolesti.Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SAP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: ograničena Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1994. zaštitu voda i štetnog dejstva voda. Historijat stvaraoca fonda: Zakonom o Vladi Tuzlansko-podrinjskog kantona. hidromelioraciju.proizvodnju i promet ljekovitog bilja.uređivanje režima vode.ulaganje stranih lica u domaća preduzeća u ovim oblastima u skladu sa propisima Federacije i Kantona.pošumljavanje degradiranjih šuma.organizaciju.uzgoj i unapređivanje stočarstva. godine br. 01-011-21/94. prehrambenu industriju. . .09. 1994. šumskih plodova i puževa. . . u skladu sa zakonom iz svoje nadležnosti. doradu i promet sjemena poljoprivrednog bilja. - 62 . utvrđeno je da se Vlada kantona sastoji od 13 resornih ministarstava. .vodosnabdijevanje stanovništva i industrijsku vodu. . . donesenim na sjednici održanoj 15. eksploataciju šuma. Veterinarski zavod i Zavod za vode.zaštitu od erozije.šumske komunikacije. . proizvodnju alkoholnih i bezalkoholnih pića. zaštitu i unapređenje šuma. . . U sastavu ovog Ministarstva su: Poljoprivredni zavod. voćaka.vršenje i drugih poslova iz ovih oblasti.planiranje vodoprivrednih aktivnosti u oblasti upotrebe i zaštite voda na području Kantona. proizvodnju ipromet sadnog materijala. vinove loze i ukrasnog bilja. . krša i goleti. pčelarstva i ribarstva. proizvodnju. stočne hrane. . zaštitu i korišćenje poljoprivrednog zemljišta. proizvodnju i preradu duhana. unapređenje poljoprivredne proizvodnje. bujica i elementarnih nepogoda.

01-011-21/94. po čl.09. srpski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SAP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: ograničena Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1994. 1994. informacije. godine. obavještenja.Ministarstvo za trgovinu i turizam Tuzlansko-podrinjskog kantona Signatura: BiH-ATKT/MTT TPK Vremanski raspon građe: 1994. utvrđeno je da se Vlada kantona sastoji od 13 resornih ministarstava.-1995.5 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži izvještaje upućene Vladi TPK. Arhiva protokola 2. osim carinskog sistema i kreditnih odnosa sa inostranstvom. zaduženo da vrši upravne i druge stručne poslove koje se odnose na: unutrašnju trgovinu u Kantonu i ekonomske odnose sa drugim kantonima u Federaciji. br. Količina građe: 1 knj. Serije u fondu: 1. bilansiranje i praćenje snabdjevenosti Kantona. saglasnosti. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlansko-podrinjskog kantona. godine. – 1995.9. zapisnike. Finansijska dokumentacija 3. 63 . Knjige Valorizacija fonda: 2 Iako fragmentarno sačuvana. promet roba i usluga unutar Kantona. hrvatski. zahtjeve i molbe koji se odnose na djelovanje i rad Ministarstva za trgovinu i turizam u periodu 1994. rješenja. 4 reg. donesenim na sjednici održanoj 15. Jezik u građi: bosanski.godine.Historijat stvaraoca fonda: Zakonom o Vladi Tuzlansko-podrinjskog kantona.-1995. provođenje zakona i propisa. pravilnike. ugovore. (0.. građa fonda je važna jer sadrži podatke i informacije vezane za rad navedenog Ministarstva u ratnom periodu 1994. izvoz i uvoz. odluke. Jedno od njih je i Ministarstvo za trgovinu i turizam koje je.

godine. turističko-propagandnu djelatnost. donošenje odluke o visini turističke takse. Serije u fondu: 1. rješenja. jer sadrži podatke i informacije vezane za rad navedenog Ministarstva u ratnom periodu 1994. dopise i sl. zapisnike. vršenje nadzora u oblasti trgovine i turizma. 64 . u skladu sa zakonom. (0. godine. vršenje i drugih poslova iz ovih oblasti. prijedloge. Količina građe: 1 knj. Knjige Valorizacija fonda: 2 Iako fragmentarno sačuvana.6 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži izvještaje. praćenje i izvršavanje ekonomskih sporazuma Kantona sa drugim kantonima Federacije. stvaranje i primjenu politike Kantonalnog turizma. saglasnosti. informacije. rehabilitacionih i drugih centara u koordinaciji sa Ministarstvom zdravlja i Ministarstvom za boračka pitanja. Ministarstvo za pravdu Tuzlansko-podrinjskog kantona Signatura: BiH-ATKT/MP TPK Vremanski raspon građe: 1994. učešće u kreiranju politike uvoza i izvoza u cilju zaštite proizvodnje unutar Kantona (odobravanje uvoznih i izvoznih kontigenata za određene proizvode u koordinaciji sa Ministarstvom trgovine Federacije). odgovore. Arhiva protokola 2. mišljenja. razvoj turističkih resursa. pripremanje nacrta zakona i drugih propisa iz svoje nadležnosti. vršenje nadzora nad radom općinskih i tržišnih inspektora. zahtjeve. građa fonda je važna. – 1995. kreiranje politike i razvoja rekreativnih. 5 reg. praćenje i analiziranje izvoza i uvoza roba i usluka na području Kantona. obavještenja. Finansijska dokumentacija 3. kontrola cijena proizvoda i usluga u skladu sa Zakonom o kontroli cijena. koji se odnose na djelovanje i rad Ministarstva za pravdu u ratnom periodu 1994. koji ne spadaju u djelokrug i nadležnosti drugog organa uprave Kantona. zaključivanje.- praćenje i analiziranje izvoza i uvoza roba i usluga na području Kantona. ugostiteljstvo.. – 1995.-1995.

u skladu sa zakonom iz svoje nadležnosti. radnim odnosima radnika u organima uprave i drugim državnim organima Kantona i općina. sudova za prekršaje i službi pravne pomoći. provođenju propisa u općem upravnom postupku. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlansko-podrinjskog kantona br. organiziranje i način rada organa uprave u Kantonu.12 1994. kazneno-popravnih ustanova. pripreme nacrta zakona i drugih propisa iz svoje nadležnosti. stručne poslove u vezi sa pomilovanjem osuđenih osoba za djela utvrđena kantonalnim zakonima. Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine i Ustavnim zakonom Tuzlansko-podrinjskog kantona.. naročito u oblasti ratnog i humanitarnog prava. hrvatski.09.10. donesenim na sjednici održanoj 15. 1994. primjenu jedinstvenih osnova za udruživanje u političke organizacije i udruženja građana. Količina građe: 1 knj.Historijat stvaraoca fonda: Zakonom o Vladi Tuzlansko-podrinjskog kantona. kancelarijsko poslovanje. upravni postupak.01-011-176/94 od 28. (5. osiguranje najviših standarda ljudskih prava i sloboda utvrđenih međunarodnim aktima. inspekcijski nadzor nad radom kantonalnih i općinskih organa uprave u ostvarivanju sistema državne uprave. uvjete za rad kantonalnih pravosudnih institucija. utvrđeno je da se Vlada kantona sastoji od 13 resornih ministarstava. srpski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SAP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: ograničena Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1994. - - Ministarstvo za finansije Tuzlansko-podrinjskog kantona Signatura: BiH-ATKT/MF TPK Vremanski raspon građe: 1994. Jedno od njih je i Ministarstvo za pravdu koje je. nadzor nad izvršenjem propisa iz oblasti krivičnih i prekršajnih sankcija i odluka kantonalnih i federalnih sudova. br. godine.2 d/m) 65 .01-011-21/94. prava i dužnosti organa uprave Kantona i korištenje i raspolaganje sredstvima u vlasništvu Kantona. vršenje i drugih poslova iz ovih oblasti. godine. kadrove.Jezik u građi: bosanski. zaduženo da vrši upravne i druge stručne poslove koji se odnose na: organiziranje. 43 reg. – 1995. nadzor nad vršenjem poslova pravosudne uprave kantonalnih pravosudnih institucija. po čl. posebnim upravnim postupcima i propisima o kancelarijskom poslovanju. sistem državne uprave.

praćenje finansijskih i kreditnih odnosa sa inozemstvom u okviru ovlaštenja Kantona.12 1994. finansiranje funkcija Kantona – izradu i izvršenje budžeta Kantona i godišnje obračune budžeta Kantona. saglasnosti.Historijat stvaraoca fonda: Zakonom o Vladi Tuzlansko-podrinjskog kantona. obavijesti. trebovanja. zaduženo da vrši upravne i druge stručne poslove koji se odnose na: poreski sistem i poresku politiku Kantona. Jedno od njih je i Ministarstvo za finansije koje je. 66 . praćenje carinskog sistema i to samo u dijelu koji reguliše nadležost Kantona u vezi sa radom carinarnice na njegovom području u skladu sa propisima carinske službe Federacije. srpski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SAP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: ograničena Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1994. godine. po čl. a koji se odnose na djelovanje i rad Ministarstva za finansije u ratnom periodu. godine.. građa fonda je važna jer sadrži podatke i informacije u vezi sa radom navedenog Ministarstva u ratnom periodu 1994. deviznu blagajnu. a u skladu sa federalnim zakonom. zahtjeve. izvještaje.11. sistem taksi i sistem regulacije igara na sreću iz nadležnosti Kantona. dopise i sl. donesenim na sjednici održanoj 15.-1995.01-011-21/94.01-011-176/94 od 28. analitičke kartice sitnog inventara. pomoć za Srebrenicu i izbjeglice. hrvatski. ovlaštenja. Jezik u građi: bosanski. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlansko-podrinjskog kantona br. a po poslovima privrednih subjekata sa svog područja. praćenje novčanog i bankarskog sistema u dijelu koji reguliše nadležnost Kantona. godine. 1994. Arhiva protokola 2.Sadržaj fonda: Fond sadrži odluke. mišljenja. Knjige Valorizacija fonda: 2 Iako fragmentarno sačuvana. ugovore. Finansijska dokumentacija 3. Serije u fondu: 1. ulaz i izlaz robe. utvrđeno je da se Vlada kantona sastoji od 13 resornih ministarstava. sistem finansiranja i formiranja razvojnih i drugih fondova na nivou Kantona.09. br.

Količina građe: 1 knj. godine. koncentraciju finansijskih sredstava. koji djeluju kao posebna pravna lica. praćenja i planiranja nedostajućih sredstava. naredbe. U sastavu Ministarstva za finansije su: Poreska uprava – uprava prihoda i Inspekcijske službe Kantona. – 1995. 4 reg. godine. u skladu sa zakonom. obavještenja.5 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži rješenja. socijalnu politiku i izbjeglice tokom 1994. Finansijska dokumentacija 3. (0. Ministarstvo za rad. sistem finansiranja općih i društvenih potreba. vršenje i drugih poslova iz ovih oblasti. hrvatski.-1995. koji se odnose na djelovanje i rad Ministarstva za rad. pripremanje zakona i drugih propisa iz svoje nadležnosti. Knjige Valorizacija fonda: 2 Iako fragmentarno sačuvana. računovodstvene dokumente. Serije u fondu: 1. socijalnu politiku i izbjeglice Tuzlansko-podrinjskog kantona Signatura: BiH-ATKT/MZRSPI TPK Vremanski raspon građe: 1994. građa fonda je važna. inspekcijski nadzor u svim obastima iz svoje nadležnosti. sistem fondova Kantona. Arhiva protokola 2. srpski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SAP Stepen sređenosti: registraturski sređen 67 . jer sadrži podatke i informacije vezane za rad navedenog Ministarstva u ratnom periodu 1994. Jezik u građi: bosanski.-1995. zahtjeve i slično.. osiguranje finansijskih tržišta i poboljšanje finansijskog sistema na prostoru Kantona. koji ne spadaju u djelokrug i nadležnosti drugog organa uprave Kantona. ekonomsko-finansijske poslove u vezi sa imovinom Kantona. utvrđivanje dinamike. potvrde.- praćenje sistema funkcioniranja službe za platni promet u okviru nadležnosti Kantona.

Agencija za zaštitu civilnih žrtava rata i njihovih porodica - 68 . . izbjeglim i raseljenim licima i humanitarnu pomoć. . donesenim na sjednici održanoj 15. 1994. u nadležnosti koja se utvrdi zakonom Federacije i Kantona.zaštitu na radu. izbjeglim i raseljenim licima i ostvarivanje uvjeta za njihov povratak u mjesto stanovanja.01-011-21/94. Federaciji i inozemstvu.vršenje i drugih poslova iz ovih oblasti.09. Uprava – Agencija za zapošljavanje. . . radnika zaposlenih kod građana koji samostalno obavljaju djelatnost ličnim radom i nezaposlenih lica. . u skladu sa zakonom iz svoje nadležnosti.01-011-176/94 od 28. socijalnu politiku i izbjeglice koje je. izbjeglicama i raseljenim licima. zaduženo da vrši upravne i druge stručne poslove koji se odnose na: zapošljavanje. . Jedno od njih je i Ministarstvo za rad.inspekcijski nadzor u svim oblastima svoje nadležnosti. po čl. Uprava – Agencija za prikupljanje podataka o prognanim.penzijsko-invalidsko osiguranje i druga prava radnika kojima se jamči osiguranje i socijalna sigurnost.12 1994.saradnju sa organima i organizacijama Kantona i Federacije Bosne i Hercegovine koji se brinu o prognanima. utvrđeno je da se Vlada kantona sastoji od 13 resornih ministarstava. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlansko-podrinjskog kantona br.socijalno staranje o nezbrinutim licima. . godine. Pri ovom Ministarstvu mogu se osnovati: Uprava – Agencija za penzijsko invalidsko osiguranje. .prikupljanje i obradu podataka o prognanim.15. br. njihov povratak i njihovo zapošljavanje u zemlji. .Historijat stvaraoca fonda: Zakonom o Vladi Tuzlansko-podrinjskog kantona. .saradnju sa danatorima u Kantonu.politiku raspodjele sredstava za plaće.zaštitu civilnih žrtava rata i njihovih porodica.planiranje osnovnih i drugih potreba stanovništva za humanitarnom pomoći. . radne odnose i prava radnika u preduzećima i drugim pravnim licima.politiku privremenog zapošljavanja radnika u inozemstvu.pripremanje nacrta zakona i drugih propisa iz svoje nadležnosti. .Dostupnost: ograničena Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1994. . godine.

podatke o stručnim ispitima. po čl. Serije u fondu: 1. godine. kulturu i sport u periodu 1994. 01-011-21/94.13. jer sadrži podatke i informacije vezane kako za rad tako i za naučnu. saglasnosti. izvještaje.09. kulturu i sport Tuzlansko-podrinjskog kantona Signatura: BiH-ATKT/MZONKS TPK Vremanski raspon građe: 1994. preporuke. godine. obrazovnu. godine. devizne i dinarske izvode banke i deviznu blagajnu. građa fonda je važna. nauku. br.8 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži odluke.-1995. Knjige Valorizacija fonda: 2 Iako fragmentarno sačuvana. srpski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SAP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: ograničena Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1994. kulturnu i sportsku djelatnost navedenog Ministarstva u ratnom periodu 1994. zahtjeve. 1994. uputstva. prijedloge. molbe i dopise koji se odnose na djelovanje i rad Ministarstva za obrazovanje. hrvatski. Količina građe: 1 knj.Ministarstvo za obrazovanje. nauku. osnovno. visoko i specijalno obrazovanje. Jedno od njih je i Ministarstvo za obrazovanje.-1995. obavještenja. Jezik u građi: bosanski. rješenja. zaduženo da vrši upravne i druge stručne poslove koji se odnose na: predškolsko. kulturu i sport koje je. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlansko-podrinjskog kantona br. planove. nauku. godine. 69 . Arhiva protokola 2. 12. Finansijska dokumentacija 3. 01-011-176/94 od 28. srednje. 7 reg. – 1995. (0. djece izbjeglica.. djece palih boraca. 1994. raseljenih lica i građana sa područja Kantona u inozemstvu. informacije. donesenim na sjednici održanoj 15.Historijat stvaraoca fonda: Zakonom o Vladi Tuzlansko-podrinjskog kantona. utvrđeno je da se Vlada kantona sastoji od 13 resornih ministarstava. zaštitu djece žrtava rata.

planiranje i podsticanje stručnog obrazovanja i usavršavanje nastavnika i saradnika na svim nivoima obrazovanja. vršenje poslova i zadataka koji se odnose na razvoj naučno-istraživačke djelatnosti naučnotehnoloških informacija i komunikacija na području Kantona. praćenje i podržavanje sportista i sportskih udruženja od interesa za Kanton.- - davanje saglasnosti za donošenje nastavnih planova i programa i organiziranje dopunske nastave za djecu izbjeglica i raseljenih lica i građana Kantona u inozemstvu. utvrđivanje politike u vezi sa osiguranjem radija i televizije i pripremu propisa koji reguliraju sistem informiranja. izgradnju. planiranje. razvoj i funkcionisanje sistema informisanja. a koje donosi Federacija. srednje i visoko obrazovanje i odgoj. likovna. vođenje baze podataka obrazovno-odgojnih. sporta i informisanja. opreme i nastavnih sredstava za predškolsko. koordiniranje naučno-istraživačke aktivnosti na području Kantona učešće i pružanje stručne pomoći u međunarodnim projektima. sređivanje analitičko-informacionih materijala iz svoje nadležnosti. normativa. nauke. srednjeg i visokog obrazovanja. pozorišna. davanje saglasnosti na nastavne planove i programe ustanova visokoškolskog obrazovanja uz učešće Ministarstva za obrazovanje. osnivanje i brisanje iz evidencije odgojno-obrazovne ustanove osnovnog. propisivanje uslova. utvrđivanje standarda. evidentiranje i brisanje iz evidencije javnih glasila. arhivska. praćenje stanja u oblasti obrazovanja. filmska i estradna djela). za osnovnu i srednju školu. kulturnih. praćenje stanja i odnosa djelatnosti tehničke kulture. praćenje i podsticanje usavršavanja mladih talenata. davanje saglasnosti za osnivanje. pripremanje nacrta zakona i drugih propisa iz svoje nadležnosti. djelatnosti u oblasti kulture. odobravanje školskih udžbenika za osnovne i srednje škole. djelatnost društvenih organizacija i udruženja građana u nadležnosti Kantona. sportskih i informativnih ustanova i organizacija na području Kantona. vođenje registara. osnovno. pripremanje programa međukantonalne saradnje iz nadležnosti Ministarstva. vršenje inspekcijskog nadzora nad zakonitošću rada ustanova i drugih institucija čija je djelatnost u nadležnosti Ministarstva. kulture. evidencije i planiranje. bibliotečka. donošenje nastavnih planova i programa ustanova predškolskog odgojno-obrazovnog rada. osnivanje i brisanje iz evidencije ustanova i institucija iz oblasti kulture. međunarodnoj obrazovnoj. informacionoj i naučno-tehničkoj saradnji. muzička. praćenje. zaštitu i korišćenje kulturno-historijskog nasljeđa (muzejska. kulturu i sport Federacije. osnivanje i zabranjivanje rada ustanova u oblasti kulture. nauku. naučno-istraživačkih. pedagoške standarde i normative prostora. 70 . upravnih organizacija i agencija iz oblasti ovog Ministarstva. izdavačka. davanje saglasnosti i predlaganje osnivanja ustanova. kulturnoj. vođenje registra. informiranje građana na privremenom radu u inostranstvu. vođenje brige o đačkom i studentskom standardu.

- Ministarstvo za promet i komunikacije Tuzlansko-podrinjskog kantona Signatura: BiH-ATKT/MZPK TPK Vremanski raspon građe: 1994. zašto može formirati posebne fondove. operativne planove. godine. građa fonda je važna jer sadrži podatke i informacije vezane za rad navedenog Ministarstva u ratnom periodu 1994. računovodstvene dokumente.-1995. . izvještaje.. u skladu sa zakonom iz svoje nadležnosti. 5 reg. U sastavu Ministarstva je Prosvjetno-pedagoški zavod kao upravna organizacija koja obavlja stručne prosvjetno-pedagoške poslove iz nadležnosti Ministarstva. praćenje rada i zabranjivanje dopisništva i drugih dijelova medija informiranja drugih kantona. Knjige Valorizacija fonda: 2 Iako fragmentarno sačuvana. Arhiva protokola 2. obavijesti. .vršenje nadzora.davanje saglasnosti za osnivanje. odjeljenja i drugih formi uprave na području općina nadležnih za poslove Ministarstva. – 1995. zahtjeve..- 71 . Arhivistička informativna pomagala: SAP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: ograničena Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1994. propisivanje okvira rada i nadležnosti organa službi. srpski Pismo u građi: latinica. hrvatski. Serije u fondu: 1.vršenje i drugih poslova iz ovih oblasti.utvrđivanje normativa i kriterija za finansiranje institucija čija je djelatnost u nadležnosti Ministarstva. . dopise i sl. a koji se odnose na djelovanje i rad Ministarstva za promet i komunikacije u periodu 1994. obavještenja. Količina građe: 1 knj. informacije.-1995. Jezik u građi: bosanski.6 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži rješenja. godine. Finansijska dokumentacija 3. (0.

koje djeluju kao samostalna pravna lica. donesenim na sjednici održanoj 15. izradu prometne osnove Kantona u skladu sa prometnom osnovom Federacije. željezničkog i prometa na vodama. pripremanje nacrta zakona i drugih propisa iz svoje nadležnosti. unapređenje sigurnosti prometa i kategorizacija puteva na području Kantona. dopise i sl. po čl.01-011-21/94. ugovore.-1995. željeznički i plovidbeni promet u okviru Kantona. – 1995. godine. inspekcijski nadzor u oblastima javnih puteva.. infrastrukture i informacijskog sistema na području Kantona. sigurnost svih vidova prometa unutar Kantona. registraciju i usklađivanje linija. vršenje i drugih poslova iz ovih oblasti. U sastavu Ministarstva za promet i komunikacije su: Direkcija za puteve i Direkcija za telekomunikacije. saradnja sa ministarstvima za promet i komunikacije drugih kantona u Federaciji. inspekcijski nadzor u svim oblastima iz svoje nadležnosti. 7 reg. poštanskog prometa. protokole. 72 . br.09.7 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži izvještaje. devizne izvode i blagajnu.12 1994. te federalnim organizacijama iz oblasti prometa i komunikacija. kantonalni poštanski promet. finansiranje i praćenje razvoja telekomunikacionih sistema i sredstava veze posredstvom nadležnih institucija u Kantonu. cjevovodni i integralni transport. određivanje naknada za korištenje kantonalnih puteva. (0. utvrđeno je da se Vlada kantona sastoji od 13 resornih ministarstava. rješenja.Historijat stvaraoca fonda: Zakonom o Vladi Tuzlansko-podrinjskog kantona. godine. u skladu sa zakonom iz svoje nadležnosti. iniciranje. koji se odnose na djelovanje i rad Ministarstva za urbanizam.01-011-176/94 od 28. cjevovodnog transporta. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlansko-podrinjskog kantona br. prostorno uređenje i zaštitu okoliša Tuzlansko-podrinjskog kantona Signatura: BiH-ATKT/MZUPUZO TPK Vremanski raspon građe: 1994. 1994. Količina građe: 1 knj. stvaranje uslova za nastup u inozemstvu privrednih subjekata iz oblasti prometa sa područja Kantona. Jedno od njih je i Ministarstvo za promet i komunikacije koje je.14. Ministarstvo za urbanizam. te redova vožnje za kantonalne linije. informacije. cestovnog. zaduženo da vrši upravne i druge stručne poslove koji se odnose na: cestovni. prostorno uređenje i zaštitu okoliša u periodu 1994. godine.

provođenje i primjenu prostornog plana Kantona. planiranju. hrvatski. uključujući i donošenje propisa - 73 . Knjige Valorizacija fonda: 2 Iako fragmentarno sačuvana. 01-011-21/94. poljoprivrednog zemljišta i sl. izradu urbanističkih planova i urbanističkih redova Kantona. godine. šuma.Historijat stvaraoca fonda: Zakonom o Vladi Tuzlansko-podrinjskog kantona. usaglašenost prostornih planova općina sa prostornim planom Kantona i planova posebnih područja od interesa za Kanton. Jezik u građi: bosanski.-1995. građa fonda je važna jer sadrži podatke i informacije vezane za rad navedenog Ministarstva u ratnom periodu 1994. Arhiva protokola 2.) zaštitu prirodne okolice i koordinaciju aktivnosti na istraživanju. te predlaže propisivanje sankcija za povredu odredaba za provođenje navedenih dokumenata. 1994.09. regulacionih planova i druge urbanističko-planske dokumentacije kojom se uređuju uslovi i način za plansko korištenje prostora. izgradnju naselja i objekata od interesa za Kanton. iskorišćavanje prirodnih bogatstava (voda. finansiranju i praćenju stanja i kontrolu okolice i obnovu ratom uništenog graditeljskog nasljeđa. pripremanje propisa u vezi sa utvrđivanjem stambene politike. zaduženo da vrši upravne i druge stručne poslove koji se odnose na: planiranje. ruda i minerala. donesenim na sjednici održanoj 15. srpski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SAP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: ograničena Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1994.Serije u fondu: 1. pripremu. prostorno uređenje i zaštitu okoliša koje je. zaštitu i unapređenje okolice.16. Jedno od njih je i Ministarstvo za urbanizam. na području Kantona. po čl. godine. 01-011-176/94 od 28. godine. br.12 1994. određuju organe za njihovo provođenjei utvrđuju urbanističko-građevinske mjere zaštite stanovništva i materijalnih dobara od elementarnih nepogoda i ratnih dejstava. koncipiranje programa naučno-istraživačkog rada od značaja za prostorni i društveni razvoju skladu sa strategijom razvoja Federacije Bosne i Hercegovine i Kantona. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlansko-podrinjskog kantona br. utvrđeno je da se Vlada kantona sastoji od 13 resornih ministarstava. izgradnju i uređenje zemljišta na kantonalnom nivou. Finansijska dokumentacija 3.

godine. – 1995.- 74 . pravilnike. Serije u fondu: 1. molbe. uredbe. Količina građe: 1 knj. održavanje stambenih zgrada i stanova na kojima pravo raspolaganja ima Kanton. saglasnosti. godina. 1 fasc. Finansijska dokumentacija 3. dopise. informacije. zapisnike. prostorno uređenje i zaštitu okolice su: Zavod za urbanizam i prostorno planiranje Uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove Ministarstvo za zdravlje Tuzlansko-podrinjskog kantona Signatura: BiH-ATKT/MZ TPK Vremanski raspon građe: 1993. pripremanje nacrta propisa o korišćenju lokalnog zemljišta uključujući zoniranje. 14 reg.5 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži rješenja. (1. pripremanje nacrta zakona i drugih propisa iz svoje nadležnosti. potvrde i uvjerenja.. zahtjeve.-1995. Arhiva protokola 2. prijedloge. računovodstvene dokumente. inspekcijski nadzor u svim oblastima iz svoje nadležnosti. hrvatski. građa fonda je važna jer sadrži podatke i informacije vezane za rad navedenog Ministarstva u ratnom periodu 1993. srpski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SAP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: ograničena Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1993. U sastavu Ministarstva za urbanizam. vršenje i drugih poslova iz ovih oblasti. koji se odnose na djelovanje i rad Ministarstva za zdravstvo u periodu 1993..- koji se odnose na uređenje i izgradnju stambenih objekata. Jezik u građi: bosanski. u skladu sa zakonom iz svoje nadležnosti. obavijesti. odluke. Knjige Valorizacija fonda: 2 Iako fragmentarno sačuvana.-1995. izvještaje.

br. godine. godine. zapisnike. buke. – 1995. zaduženo da vrši upravne i druge stručne poslove koji se odnose na: razvoj i unapređenje zdravstvene zaštite i zdravstvenog osiguranja u jedinstvenom sistemu zdravstvene djelatnosti putem mreže zdravstvenih ustanova.09. sistem finansiranja zdravstvene zaštite na području Kantona. pripremanje nacrta zakona iz svoje nadležnosti i druge poslove utvrđene zakonom. godine. rješenja. a koji se odnose na djelovanje i rad Ministarstva za obnovu.Historijat stvaraoca fonda: Zakonom o Vladi Tuzlansko-podrinjskog kantona. saglasnosti. suzbijanje i liječenje oboljenja endemske nefropatije. stručno obrazovanje svih profila i nivoa stručnosti. 6 reg. koordiniranje stručno-medicinskog nadzora nad radom ustanova i zdravstvenih radnika. 75 . inspekcijski nadzor u svim oblastima iz svoje nadležnosti.-1995. naredbe. projekte. odnosno nejonizirajućih zračenja. te osnivanje zdravstvenih ustanova. promet i uvoz lijekova.17. osim mjera koje su stavljene u nadležnost drugog ministarstva. vibracija. izvršenje mjera sigurnosti i zaštitnih mjera. osiguranje sredstava za izgradnju i opremanje. Količina građe: 1 knj. razvoj i poduzetništvo Tuzlansko-podrinjskog kantona Signatura: BiH-ATKT/MZORIP TPK Vremanski raspon građe: 1994. zahtjeve. (0. zakone. donesenim na sjednici održanoj 15. Jedno od njih je i Ministarstvo za zdravlje koje je. izvještaje. zdravstveno-statističku djelatnost.12 1994. obavještenja. razvoj i poduzetništvo u periodu 1994. 01-011-176/94 od 28. zaštitu od štetnih djelovanja jonizirajućih. otrova i opojnih droga. sprečavanje. utvrđeno je da se Vlada kantona sastoji od 13 resornih ministarstava.. sprečavanje i suzbijanje zaraznih bolesti. 1994. sanitarni nadzor. davanje sanitarno-preventivne saglasnosti za izgradnju i upotrebu zdravstvenih objekata. nepovoljnog uticaja okoline i drugih štetnih činilaca. vršenje i drugih poslova iz ovih oblasti. u skladu sa zakonom iz svoje nadležnosti. organiziranje i kontrolu liječenja oboljelih i ranjenih izvan Kantona. zdravstveno vaspitanje i unapređenje zdravstvene kulture. po čl. razvoj naučno-istraživačkih djelatnosti u oblasti zdravlja.7 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži odluke. računovodstvene dokumente. informacije. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlansko-podrinjskog kantona br. Ministarstvo za obnovu. 01-011-21/94. programe.

donesenim na sjednici održanoj 15. sudjelovanje u utvrđivanju globalne strategije razvoja Federacije Bosne i Hercegovine i Kantona. godine. poduzetništvo. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlansko-podrinjskog kantona br. davanje saglasnosti i praćenje realizacije projekata obnove i razvoja koje realizuju međunarodne organizacije. pripremanje odluka u okviru ekonomske politike za poticanje privrednog i društvenog razvoja Kantona.12. Finansijska dokumentacija 3. po čl.1994. koordinaciju i pomoć općinama u izradi programa obnove i razvoja. u skladu sa zakonom iz svoje nadležnosti. 76 . utvrđeno je da se Vlada kantona sastoji od 13 resornih ministarstava. koordinaciju rada sa resornim ministarstvima u Vladi Kantona i humanitarnim organizacijama čija se djelatnost odnosi na obnovu ratom porušenih objekata i izgradnju infrastrukturnih sistema. pripremanje nacrta zakona i drugih propisa iz svoje nadležnosti.Historijat stvaraoca fonda: Zakonom o Vladi Tuzlansko-podrinjskog kantona. 01-011-21/94. srpski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SAP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: ograničena Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1994.09. zaduženo da vrši upravne i druge stručne poslove koji se odnose na: koordiniranje rada u resornim ministarstvima u Vladi Kantona na izradi i utvrđivaju koncepta i programa obnove i razvoja. 01-011-176/94 od 28.1994. razvoj i poduzetništvo koje je.Serije u fondu: 1. godine. Arhiva protokola 2. inspekcijski nadzor u svim oblastima iz svoje nadležnosti. u saradnji sa resornim ministarstvima Vlade Kantona. godine. Knjige Valorizacija fonda: 2 Iako fragmentarno sačuvana. 18. br. hrvatski. jer sadrži podatke i informacije vezane za rad navedenog Ministarstva u ratnom periodu 1994. građa fonda je važna. vršenje i drugih poslova iz ovih oblasti.-1995. Jedno od njih je i Ministarstvo za obnovu. Jezik u građi: bosanski.

7 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži izvještaje. 1994.U sastavu Ministarstva obnove. godine. utvrđeno je da se Vlada kantona sastoji od 13 resornih ministarstava.-1995. građa fonda je važna. odobrenja. br. razvoja i poduzetništva se nalaze: Fond za obnovu i razvoj koji radi u skladu sa propisima o njegovom osnivanju. obavijesti. Arhiva protokola 2. naredbe. Serije u fondu: 1. Arhivistička informativna pomagala: SAP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: ograničena Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1994. razvoja i poduzetništva radi usklađivanja sa propisima iz oblasti investicija i strategijom globalnog razvoja Federacije Bosne i Hercegovine i Kantona. Finansijska dokumentacija 3.. Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlansko-podrinjskog kantona Signatura: BiH-ATKT/MZBP TPK Vremanski raspon građe: 1994. rješenja. 19. uredbe. –1995. zahtjeve. zaključke. hrvatski. (0. Zakona o ministarstvima i 77 . 01-011-21/94. Resorna ministarstva će projekte iz svoje oblasti dostavljati Ministarstvu obnove. prijedloge. jer sadrži podatke i informacije vezane za rad navedenog Ministarstva u ratnom periodu 1994. Knjige Valorizacija fonda: 2 Iako fragmentarno sačuvana.-1995. Količina građe: 1 knj. Jezik u građi: bosanski. po čl.Historijat stvaraoca fonda: Zakonom o Vladi Tuzlansko-podrinjskog kantona. donesenim na sjednici održanoj 15. godine. srpski Pismo u građi: latinica. odluke. a odnose se na djelovanje i rad Ministarstva za boračka pitanja u periodu 1994. 6 reg.09. godine. Jedno od njih je i Ministarstvo za boračka pitanja koje je. informacije.

obrazovanje i rad ljekarskih komisija za utvrđivanje procenta vojnog invaliditeta zajedno sa Ministarstvom zdravlja Kantona. dopunskim i drugim pravima boraca.12. na području Kantona. grobalja boraca i stratišta nevinih žrtava rata. 78 . pripadnika oružanih snaga Republika Bosne i Hercegovine i Federacije. vršenje i drugih poslova iz ovih oblasti u skladu sa zakonom iz svoje nadležnosti.. saradnju i koordinaciju rada sa Ministarstvom zdravlja i drugim ministarstvima u vršenju poslova iz svoje nadležnosti.drugim organima uprave Tuzlansko-podrinjskog kantona br. kao i umrlih ratnih i mirnodopskih invalida. ratnih vojnih invalida. vođenje propisanih evidencija iz svoje nadležnosti. djelovanje društvene organizacije – udruženje građana boraca. informacije.1994. utvrđivanje politike i donošenje zakona i drugih propisa. zaduženo da vrši upravne i druge stručne poslove koji se odnose na: zaštitu boraca. – 2001. pozive. (2. izgradnju. koji se odnose na djelovanje i rad Ministarstva bez portfelja u periodu 1994. odlučivanje u drugostepenom upravnom postupku po žalbama i postupku revizije prvostepenih upravnih organa kojima se odlučuje o osnovnim. provođenje jedinstvene politike i sistemskih zakona Republike Bosne i Hercegovine i Federacije iz oblasti invalidsko-boračke zaštite. godine. godine. članova obitelji poginulih. članova porodica poslije njihove smrti i članova porodica poginulih i umrlih boraca. 19 reg. koordinaciju i usklađivanje rada općinskih organa uprave iz ovih oblasti. nestalih i umrlih ratnih boraca.-2001. kojima se propisuju uslovi za ostvarivanje dopunskih prava boraca. pripremu nacrta zakona i drugih propisa iz svoje nadležnosti. molbe. saglasnosti. osiguranje sredstava i drugih oblika pomoći borcima. 01-011-176/94 od 28. inspekcijski nadzor iz oblasti svoje nadležnosti.5 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži izvještaje. ostvarivanje prava na izuzetnu invalidsku i izuzetnu porodičnu penziju i druge vidove socijalne zaštite. zahtjeve. - Ministarstvo bez portfelja Tuzlanskog kantona Signatura: BiH-ATKT/MBP TK Vremanski raspon građe: 1994. uređenje i održavanje spomen-obilježja. zaštitu ratnih i mirnodopskih vojnih invalida. ratnih vojnih invalida i članova porodica poginulih boraca. obavještenja. osiguranje i kontrolu namjenskog trošenja sredstava. potvrde. Količina građe: 4 knj.

Ministarstvo bez portfelja TPK 2. - 79 . srpski Pismo u građi: latinica. Finansijska dokumentacija 3. 01-011-21/94. jer sadrži podatke i informacije vezane za rad navedenog Ministarstva u periodu 1994. u saradnji sa nadležnim ministarstvom. Promjene naziva stvaraoca fonda: 1. Arhivistička informativna pomagala: SAP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: ograničena Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1994. praćenje priliva humanitarne pomoći na području Kantona i učestvovanje u distribuciji i raspodjeli humanitarne pomoći. građa fonda je važna.1995. 1/95. donesenim na sjednici održanoj 15. Uredbom o osnivanju Kabineta ministara bez portfelja u Vladi Tuzlansko-podrinjskog kantona (“Sl. Knjige Valorizacija fonda: 2 Iako fragmentarno sačuvana.09. Arhiva protokola 2.2001.. 01. br. godine. Ovaj Kabinet bio je zadužen za stručne i druge poslove koji se odnose na: kontakte sa predstavnicima vlada i nevladinih organizacija. Ministarstvo bez portfelja TK Historijat stvaraoca fonda: Zakonom o Vladi Tuzlansko-podrinjskog kantona. Jezik u građi: bosanski.) donesenoj 28. izradu ugovora.Serije u fondu: 1. godine. humanitarnim organizacijama iz tih zemalja i Islamskom vjerskom zajednicom. osnovan je: Kabinet ministra bez portfelja u Vladi Tuzlanskog kantona zaduženog za kontakte i saradnju sa arapskim zemljama. Sredstva za rad Ministarstva obezbjeđuju se budžetom Kantona. utvrđeno je da se Vlada kantona sastoji od 13 resornih ministarstava i dva ministarstva bez portfelja. novine TPK’’.1994. hrvatski. sporazuma i drugih akata koji se odnose na humanitarne aktivnosti. godine. saradnju sa domaćim i međunarodnim humanitarnim organizacijama i vjerskim institucijama.-2001. br.

Ovo Ministarstvo djelovalo je i stvaralo građu do 2001. 01-011-21/94.. godine. srpski Pismo u građi: latinica. Serije u fondu: 1. 80 . Uredbom o osnivanju Kabineta ministara bez portfelja u Vladi Tuzlansko-podrinjskog kantona (“Sl. iako je Zakonom o Ministarstvima i drugim organima uprave TK (“Sl.-2001.2001. utvrđeno je da se Vlada kantona sastoji od 13 resornih ministarstava i dva ministarstva bez portfelja (lisnice). hrvatski.17/00 od 18. Ministarstvo bez lisnice Tuzlanskog kantona Signatura: BiH-ATKT/MBL TK Vremanski raspon građe: 1995. 1/95. Finansijska dokumentacija 3. novine TPK’’. donesenim na sjednici održanoj 15. građa fonda je važna.. osnovan je: Kabinet ministra bez lisnice u Vladi Tuzlanskog kantona zaduženog za kontakte i saradnju sa zapadnim zemljama. Arhivistička informativna pomagala: SAP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: ograničena Vremenski raspon stvaraoca fonda: 1994. Arhiva protokola 2.01. 4 reg.09.-2001. Količina građe: 4 knj.11. – 2001. humanitarnim organizacijama iz tih zemalja i katoličkom crkvom. godine. zaključci. Historijat stvaraoca fonda: Zakonom o Vladi Tuzlansko-podrinjskog kantona. 4 fasc. br. novine TK” br. br.1995. molbe.. Jezik u građi: bosanski. godine. koji se odnose na djelovanje i rad Ministarstva bez lisnice u periodu 1995. godine. godine. Knjige Valorizacija fonda: 2 Iako fragmentarno sačuvana.1994. aktivnosti.) donesenoj 28. (1 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži izvještaji. jer sadrži podatke i informacije vezane za rad navedenog Ministarstva u periodu 1994.2000. godine) ukinuto.

5 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži zapisnike sa sjednica. nacionalizaciju i arondaciji zemljišta.2000. stambenih zgrada itd. spiskovi djece palih boraca ili žrtava fašističkog terora. materijali iz oblasti prosvjete. stručnih ispita (administrativna struka za zvanje kancelarijskog službenika. TE. Ugostiteljsko preduzeće Kiseljak. Sredstva za rad ministarstva obezbjeđuju se budžetom Kantona. saradnju sa domaćim i međunarodnim humanitarnim organizacijama i vjerskim institucijama. održavanje šuma. hemijska struka . Rudnik. računski režiseri. elektrotehničke. godine.) mostova. izvještaje o žetvi. opšte spise.Ovaj Kabinet bio je zadužen za stručne i druge poslove koji se odnose na: kontakte sa predstavnicima vlada i nevladinih organizacija. podaci o maloljetnoj djeci bez jednog ili oba roditelja. a ukinuto je Zakonom o Ministarstvima i drugim organima uprave TK (“Sl. izvještaji o pregledu rada u školama. metalske. Količina građe: 5 knj. - Sreska uprava Sreski narodni odbor Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/SNOT Vremenski raspon građe: 1945. zabranjena lovišta. evidencije o stavljanju pod starateljstvo. Serije u fondu: 1. predmete agrarne reforme i odluke i rješenja Agrarne komisije. odluke o nasljedstvu. podaci o učeničkim zadrugama. razne spise o zanatskim privatnim radnjama. građevinske i rudarske struke. Sekretarijat za unutrašnje poslove 2. Brana “Modrac”. u saradnji sa nadležnim ministarstvom. – 1966. investicione programe i projekte objekata na teritoriji SNOT-a (Koksara. Azotara. novine TK” br. sporazuma i drugih akata koji se odnose na humanitarne aktivnosti. zapisnike sa polaganja ispita za KV i VK radnike (za kopače uglja. ispita za vozače motornih vozila. 177 kut. most preko Jale i Soline. pomoćnik kancelarijskog referenta. Osim toga u fondu se nalaze materijali Stručne škole u industriji i zanatstvu Tuzla (majstorski ispiti). praćenje priliva humanitarne pomoći na području Kantona i učestvovanje u distribuciji i raspodjeli humanitarne pomoći. vodovod. drumski saobraćaj. Sekretarijat za opštu upravu 81 . stambene zgrade. analize. za knjigovođe. Ministarstvo bez lisnice egzistiralo je do 2001. (44. prodavače i konobare. popravku mostova. putevi i sl. rješenja komisije za eksproprijaciju. hemijska.17/00 od 18.. Fabrika sode Lukavac. Gradski stadion. daktilografa).proizvođači anorganskih soli i čistih hemikalija. podatke o zemljišnom fondu. izradu ugovora. odluke. godine).11. izvještaje. Ciglana Sočkovac. drvoprerađivačka). lokacije za građevinske objekte. izgradnju stambenih i upravnih zgrada.

Od 1948. Tojšićima. gradskim i opštinskim odborima. Dobrnji. dobro je sačuvan i predstavlja važan izvor za proučavanje političke. Skupština SR Bosne i Hercegovine proglasila je Zakon o sprovođenju Ustavnog zakona o ukidanju srezova (“Sl. Slavinovićima.3. juna 1966. godine. godine. do 1962. 4. a sačuvani su i projekti za izgradnju privrednih i drugih objekata. 30. Zakonima o teritorijalnoj podjeli NR Bosne i Hercegovine. agrarna reforma). Građa također može poslužiti u svrhu ostvarivanja ličnih prava građana (eksproprijacija. srezove i područja mjesnih narodnih odbora i Uredbe o određivanju područja narodnih odbora i ustanovljenju sjedišta mjesnih narodnih odbora. 9. prestao sa radom Narodni odbor sreza Tuzla. Morančanima. kao i sreske skupštine i njihovi organi. srpski. 11. Gračanici-Selu. 8. Kikačima. 5. Tuzli Gornjoj. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SAP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1945. Višći Donjoj. Bukinju. Zukićima. Jezik u građi: bosanski. Sekretarijat za finansije Sekretarijat za privredu Sekretarijat za privredu i rad Sekretarijat za privredu i komunalne poslove Sekretarijat za poljoprivredu i šumarstvo Sekretarijat za prosvjetu i kulturu Sekretarijat za narodno zdravlje i socijalno staranje Planska komisija Projektna dokumentacija Knjige Valorizacija fonda: 2 Fond nije cjelovit. 7. 6. hrvatski Pismo u građi: latinica. Solini. Breškama. Dubravama Donjim. godine. a poslovi su preneseni u nadležnost opštinskih skupština i njihovih organa. socijalne. srez Tuzla je doživljavao promjene u nadležnostima nad mjesnim. – 1966. Breziku. Godine 1966. Podorašju. list SR BiH” broj 14/66) na osnovu kojeg je. Historijat stvaraoca fonda: Na osnovu Zakona o teritorijalnoj podjeli Bosne i Hercegovine na okruge. Požarnici. donesenih od strane Narodne vlade NR Bosne i Hercegovine augusta mjeseca 1945. 82 . 12. nacionalizacija. Lipnici Srednjoj. Zahirovićima. Tuzlanski srez je obuhvatao 21 mjesni narodni odbor sa sjedištima u: Bašigovcima. 10. Živinicama i Đurđeviku. ekonomske i kulturne istorije na području Sreskog narodnog odbora Tuzla jer sadrži vrijedne podatke za razne istraživačke teme.

Bulatovci. Divić. te može poslužiti u proučavanju rada i djelovanja ovoga Odbora. zapisnici sa polaganja majstorskih ispita. godine. Jasenica. Tuzlanski okrug je obuhvatao Zvornički srez sa sjedištem u Zvorniku. trgovinskih i ugostiteljskih komora. Čolopek. 4. savjeta. zapisnici sa sjednica vijeća. Sekretarijat za opštu upravu Biro sekretara Sekretarijat za privredu i komunalne poslove Projekti Knjige Valorizacija fonda: 3 Fond je necjelovit i dobro sačuvan. registri odluka i naredbi. materijali Komisije za odlikovanja. Dubnica. 2. -1962. srezove i područja mjesnih narodnih odbora i Uredbe o određivanju područja narodnih odbora i ustanovljenju sjedišta mjesnih narodnih odbora. perspektivni planovi i akcioni programi razvoja poljoprivrede u opštinama koje obuhvata ovaj Odbor. augusta mjeseca 1945. 5. – 1960. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1945. rješenja o osnivanju sreskih komora.Sreski narodni odbor Zvornik Signatura fonda: BiH-ATKT/SNOZ Vremenski raspon građe: 1949. hrvatski Pismo u građi: latinica. privrednih i drugih objekata na području sreza Zvornik. Kalesija Srpska. Serije u fondu: 1. Historijat stvaraoca fonda: Na osnovu Zakona o teritorijalnoj podjeli Bosne i Hercegovine na okruge. rješenja o odorenjima pravilnika institucija i preduzeća na području sreza. (3. Drinjača. rješenja o osnivanju zanatskih.. Glumina. 83 . Količina građe: 2 knj.2 d/m) Sadržaj fonda: U fondu se nalaze: prijedlozi budžeta i društvenih planova. 12 kut. donesenih od strane Narodne vlade NR Bosne i Hercegovine. Kamenica Srpska. idejni i glavni projekti puteva. kao i za rješavanje ličnih prava. Grbavci. srpski. Zvornički srez je obuhvatao 22 mjesna narodna odbora čija su sjedišta bili: Baljkovići. mostova. investicioni programi. 3. Jezik u građi: bosanski.

socijalna politika i sl. Srebrenica. Šetići Srpski. 6. Kamenica. Kusonje. Nezuk Muslimanski. Sreski narodni odbor Gračanica Signatura fonda: BiH-ATKT/SNOG Vremenski raspon građe: 1945. a čine je djelovodni protokoli. Petkovci. Međaši. Ročević i Pilica. Petkovci. Memići. 8. Osmaci. Sapna. 9. lokalna industrija. 2. (46 d/m) Sadržaj fonda: Fond se odnosi na različite oblasti djelovanja kao što su komunalni poslovi. gradskih reona. zadrugarstvo.. dok se veći dio fonda nalazi u Skupštini opštine Zvornik. imenski registri. inspekcije. list NR BiH” broj 47/62) sve do stupanja na snagu Zakona o sprovođenju Ustavnog zakona o ukidanju srezova. Snagovo Gornje. Sapna. zanatstvo. Caparde. list NR BiH” broj 15/48). Memići. Kalesija. jer je preuzet samo manji dio od Narodnog odbora sreza Tuzla. registri Ugovora o učenju i dr. upisnici kazni. Drinjača. Čelopek.Kozluk. Na osnovu Odluke o određivanju granica gradova. Osmaci. imovinski poslovi. 7. Nova Kasaba. a Zvornik kao opština sa naseljenim mjestima u svom sastavu pripada Tuzlanskom srezu (“Sl. Kozluk. list SR BiH” broj 14/66). Zakonom o području srezova i opština u NR Bosni i Hercegovini (“Sl. 10.. Vlasenica i Zvornik. srez Zvornički čine mjesni narodni odbori: Zvornik. Snagovo. 164 kut. Zakon o područjima srezova i opština u NR Bosni i Hercegovini doživljava promjene tako da 1962. Količina građe : 60 knj. godine u NR Bosni i Hercegovini postoji 6 srezova sa opštinama i naseljenim mjestima u sastavu opština. Fakovići. koju je donijelo Predsjedništvo Prezidijuma Narodne skupštine NR Bosne i Hercegovine (“Sl. 4. Sekretarijat Unutrašnji poslovi Rad i radni odnosi Privreda Finansije – imovinsko-pravni odnosi Državne nabavke Planska komisija Kontrolna komisija Prosvjeta i kultura Narodno zdravlje i socijalna politika 84 . Skelani. trgovina. Sapna.1955. . Fond nije cjelovit. 3. 5. Ročevići. list NRBiH” broj 17/55) srez Zvornik čine opštine sa naseljenim mjestima u svom sastavu: Bratunac. kada se svi poslovi iz nadležnosti sreskih skupština i njihovih organa prenose u nadležnost opštinskih skupština i njihovih organa (“Sl. gradskih naselja i područja mjesnih narodnih odbora. Kozluk. Vitinca Srpska i Zvornik. Grbavci. Han Pijesak. Serije u fondu: 1.

Stjepan Polje. za ostvarivanje mjera socijalnog staranja kao i kontrolu pravilne primjene zakona. srpski. Malešići. Tada su Sreski narodni odbor Gračanica činili slijedeći mjesni narodni odbori: Bosansko Petrovo Selo. Lukavica i Orahovica.1955. 85 . Historijat stvaraoca fonda: Sreski narodni odbor Gračanica započeo je sa radom 1945. lokalne industrije. gradove i opštine iz 1952. Sladna. gradska naselja i područja mjesnih narodnih odbora Sreski narodni odbor Gračanica ulazi u sastav Tuzlanske oblasti. Donja Orahovica. list NR BiH“. a veći dio njegovog područja pripaja srezu Tuzla. agrarna reforma). Građa.. list NR BiH“ br. godine i bio nadležan za plansko rukovođenje poljoprivredom u srezu. 11/45. list NR BiH“ br. Sreski narodni odbor Gračanica obuhvatao je područja slijedećih mjesnih narodnih odbora: Boljanić. popisa i politike viših organa državne vlasti. i opštine: Bosansko Petrovo Selo. Skipovac. Gornji Moranjci. Doborovci. Doborovci. Brijesnica Velika. U tom sastavu srez Gračanica je djelovao do 1955. godine („Sl. također. srezove i područja mjesnih narodnih odbora iz 1945. može poslužiti u svrhu ostvarivanja ličnih prava građana (eksproprijacija. Novim Zakonom o podjeli teritorije NR Bosne i Hercegovine na srezove. br. Škipovac. nacionalizacija. godine).11/52) u sastav Sreza Gračanica ušla je Gradska opština Gračanica sa sjedištem Narodnog odbora gradske opštine u Gračanici u koju ulaze Donja Lohinja. Karanovac. Sočkovac. Karanovac. ali je dobro sačuvan i predstavlja važan izvor za proučavanje društvenih i privrednih kretanja na području Sreskog narodnog odbora Gračanica kao lokalnog organa vlasti. list NR BiH“. kada ulazi u sastav Okružnog narodnog odbora Tuzla.11. Brijesnica. Petrovo Selo. srezove. pripadao je Okružnom narodnom odboru Doboj do januara 1947. br. Orahovica Gornja. Zakonom o teritorijalnoj podjeli Federalne Bosne i Hercegovine na okruge. Katastar 12. Sladna i Soko. hrvatski Pismo u građi: latinica. Gornja Orahovica. od 18. kada je teritorija Bosne i Hercegovine podijeljena na oblasti. zanatsva i trgovine. godine („Sl. avgusta 1945. 10/50). Rapatnica. za podizanje i razvijanje zadrugarstva. Orahovica Donja. reone. Jezik u građi: bosanski. Narodna odbrana Valorizacija fonda: 2 Fond nije cjelovit. Malešići. Soko. godine.17/55) ukida Sreski narodni odbor Gračanica. godine. gradove. Doborovci. Nakon administrativnoteritorijalne podjele NR Bosne i Hercegovine („Sl. Lukavica. Brijesnica Velika. za ukazivanje pomoći mjesnim narodnim odborima u izvršavanju njihovih komunalnih poslova. ćirilica Arhvističko informativna pomagala: SAP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1945. Gornja Lohinja i Gračanica. Gračanica. kada se Zakonom o području srezova i opština u NR Bosni i Hercegovini („Sl. Lukavica.

ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SAP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1945. rješenja o postavljenju i premještaju službenika. razna uputstva. konfiskacija imovine. 5. dobro je sačuvan i može poslužiti u proučavanju upravnog. stambena pitanja. Sekretarijat – Izvršni odbor Odjeljenje za radne odnose Povjereništvo za komunalne poslove (industrija i zanatstvo) Povjereništvo za finansije (Odsjek za privredu) Povjereništvo za narodno zdravlje i socijalnu politiku Povjereništvo za komunalne poslove i lokalnu privredu Povjereništvo za građevine Povjereništvo za poljoprivredu Povjereništvo za trgovinu i snabdijevanje Povjereništvo za prosvjetu i kulturu Knjige Valorizacija fonda: 2 Fond nije cjelovit. tečajevi za opismenjavanje. investicioni programi. razvoj lokalne privrede. 86 . rješenja o eksproprijaciji zemljišta. – 1955. 57 kut. kursevi i tečajevi za prosvjećivanje žena. a može poslužiti i u svrhu rješavanja ličnih prava (eksproprijacija. hrvatski Pismo u građi: latinica. pravila ustanova koja su pri GNO-u. privrednog i kulturnog života područja na kojem je djelovao ovaj Odbor. majstorski ispiti i kursevi pri SRZ. 2. Jezik u građi: bosanski. – 1955. Serije u fondu: 1. polaganje stručnih ispita za KV radnike. srpski. 7. rješenja za rad zanatskih radnji. 4..Gradska uprava Gradski narodni odbor Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/GNOT Vremenski raspon građe: 1946. agrarna reforma). 10. jer sadrži vrijedne podatke za razne istraživačke teme. 11. Količina građe: 23 knj. 9. nacionalizacija. (18 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži zapisnike sa sjednica Izvršnog odbora. planove i izvještaje o radu povjereništava. 3. 8. 6.

Doboj i Derventa kao i gradska naselja u gradu Tuzli: Slavinovići i Bukinje. Puračić. Živinice. čije su odredbe važile do 31.. Lukavac. Slavinovići. Tinja. Ljepunice. aprila 1952.3 d/m) Sadržaj fonda: 87 . Svojat. srezove i područja mjesnih narodnih odbora i Uredbom o određivanju područja narodnih odbora i ustanovljenju sjedišta mjesnih narodnih odbora. Dobošnica). Brijesnica. Tuzlansku oblast čini 18 srezova i 5 gradova sa svojim područjima. Kreka. godine. a pripadaju mu 2 gradske opštine (Banovići. Dubrave. Husino (bez zaseoka Petrovice). Priluk. Vršani. do 1949. septembra 1955. na osnovu koje se u Izvršnom odboru. (0.-1952. umjesto dosadašnjih odjeljenja. kada Vlada NR Bosne i Hercegovine donosi Uredbu o reorganizaciji upravnog aparata gradskih narodnih odbora (“Sl. Narodna skupština NR Bosne i Hercegovine je 12. Marta mjeseca 1948. 2 kut. Tojšići. Rudnik Bukinje. gradskih naselja i područja mjesnih narodnih odbora (“Sl. Solina. Brđani. Smoluća. Lukavac) i 11 opština (Breške. godine usvojila Zakon o sprovođenju novog uređenja opština i srezova (“Sl. Rasovac. Predsjedništvo Prezidijuma Narodne skupštine NR Bosne i Hercegovine je donijelo Odluku o određivanju granica gradova. godine. gradskih reona. Podorašje. Simin Han. Vasiljevci. augusta 1945. Narodna skupština NR Bosne i Hercegovine. list NR BiH” broj 10/50) po kome se iz sastava odgovarajućih srezova izdvajaju gradovi i obrazuju posebne administrativno-teritorijalne jedinice kao područja gradskih narodnih odbora van sastava sreza. Bijeljina. Kiseljak. Hudeč. Brijesnica. Marta mjeseca 1950. godine. U područje grada Tuzle ulaze mjesta: Tuzla. Đurđevik. Banovići. Narodna skupština NR Bosne i Hercegovine donosi Zakon o administrativno-teritorijalnoj podjeli NR Bosne i Hercegovine (“Sl. Željeznička stanica Bukinje. gradovi su izdvojeni u samostalna područja narodne vlasti i zadržavaju svoja ranija područja sa nepromijenjenim granicama. a srez Tuzlanski čine 22 mjesna narodna odbora (Breške. godine. list NR BiH” broj 5/49). godine. Dobošnica. Količina građe: 3 knj. Poljana. Gornja Tuzla. augusta 1955. Puračić. donosi Zakon o podjeli teritorije NR BiH na srezove. Živinice). godine kada se ukida Zakon o narodnim odborima gradova i gradskih opština. list NR BiH” broj 11/52). Rudarska kolona Šićki Brod. Ljepunice. Ši Selo. Po ovom Zakonu. Gradski narodni odbor Gračanica Signatura fonda: BiH-ATKT/GNOG Vremenski raspon građe: 1950. Tojšići. Požarnica. 28. godine. jula 1955. Turija. gradove i opštine (“Sl. Banovići Rudnik. Dolovi. Gradski odbor je djelovao preko Izvršnog odbora. u čijem sastavu su bila odjeljenja ili odsjeci. Brezik. koje je donijelo Predsjedništvo Narodne skupštine BiH 16. list NR BiH” broj 15/48. Brčko. Srebrenik. osnivaju povjereništva za pojedine organe državne uprave. na osnovu kojeg je Tuzla grad sa sjedištem narodnog odbora grada u Tuzli. Odluka broj 1079/48) po kojoj se izdvajaju gradovi: Tuzla. list NR BiH” broj 16/55) po kojem narodni odbori novih opština i srezova treba da obrazuju svoje upravne organe i mjesne urede najkasnije do 1.Historijat stvaraoca fonda: Zakonom o teritorijalnoj podjeli Federalne Bosne i Hercegovine na okruge. Rudarska kolonija Bukinje.

-1952. 2. list NR BiH“ br. prosvjete i kulture. ali pruža mogućnost za izučavanje pojava i događaja koji se odnose na rad GNO Gračanica. 5. zaštite narodnog zdravlja i socijalnog staranja. Teritorijalnom podjelom NR Bosne i Hercegovine na srezove. list NR BiH“ br. upisi u matične knjige rođenih i umrlih. hrvatski Pismo u građi: latinica. Opšti poslovi Komunalni poslovi Finansijski poslovi Odjeljenje prosvjete i kulture Matična služba Valorizacija: 2 Fond nije cjelovit. 4. u oblasti lokalne privrede. godine („Sl. Jezik u građi: bosanski. srpski.10/50) ukinut je Mjesni narodni odbor Gračanica i formiran Gradski narodni odbor sa sjedištem u Gračanici koji je ulazio u sastav Sreskog narodnog odbora Gračanica. obrazovanja i kulture. Serije u fondu: 1.Fond sadrži građu nastalu u radu Gradskog narodnog odbora Gračanica koji je vršio poslove u oblasti plana. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SAP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1950. finansija i upravljanja opštenarodnom imovinom. zapisnici sa sastanaka. te zdravstva i socijalnog staranja. 88 .) umjesto Gradskog narodnog odbora Gračanica formira se Narodni odbor gradske opštine u Gračanici. Historijat stvaraoca fonda: Zakonom o adninistrativno-teritorijalnoj podjeli NR Bosne i Hercegovine („Sl. komunalne izgradnje. sadrži vrijedne podatke za istraživanje brojnih tema iz lokalne historije u oblasti privrede. 11/52. Fond čine dvije knjige i spisi (povjerljivi i obični spisi po djelovodnom protokolu). 3. finansije. gradove i opštine iz 1952. te zaštite prava građana i održavanje reda i mira. zahtjevi za sklapanje braka. Također. komunalne izgradnje i komunalnih poslova.

10 kut. 5. 17/55) formiran je Narodni odbor opštine Gračanica koji sa naseljenim mjestima u svom sastavu pripada srezu Tuzla.Narodni odbor gradske opštine Gračanica Signatura: BiH. završni računi. Donja Lohinja. srpski. rješenja o osnivanju preduzeća. 4. i pruža mogućnost proučavanja pojava i događaja iz raznih životnih sfera koje se odnose na područje Gradske opštine Gračanica za period 1952. godine („Sl. U sastav Gradske opštine ušli su: Gračanica. budžeti. 3. hrvatski Pismo u građi: latinica. 11/52) u srezu Gračanica formiran je Narodni odbor gradske opštine Gračanica umjesto dotadašnjeg Gradskog narodnog odbora Gračanica. Jezik u građi: bosanski. (2. Količina građe: 3 knj. zahtjevi za sklapanje braka. rješenja o dodjeli zemljišta. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SAP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1952. gradove i opštine iz 1952. Zakonom o području srezova i opština iz 1955.-1955. godine („Sl.5 d/m) Sadržaj fonda: Fond čine personalni spisi. komunalni. socijalni i kulturni razvitak opštine. U nadležnost Narodnog odbora gradske opštine spadali su poslovi od neposrednog interesa za privredni..ATKT/NOGOG Vremenski raspon građe: 1952. – 1955. list NR BiH“ br. Serije u fondu: 1. Opšti poslovi Personalno odjeljenje Imovinsko-pravni poslovi Finansijsko odjeljenje Matična služba Valorizacija: 2 Fond nije potpuno sačuvan ali sadrži značajne podatke i činjenice.-1955. list NR BiH“ br. Gornja Lohinja. 2. knjige. Historijat stvaraoca fonda: Zakonom o podjeli teritorije Bosne i Hecegovine na srezove. rješenja o upisu u matične knjige itd. 89 . godina. dosijea.

gradove i opštine. list NR BiH” broj 15/48. 5 kut. Živinicama i Đurđeviku. (1. Tuzlanski srez je obuhvatao 21 mjesni narodni odbor sa sjedištima u: Bašigovcima. Hudeč i Petrovice. Zukićima. Serije u fondu: 1. Kolona Bukinje. gradskih naselja i područja mjesnih narodnih odbora (“Sl. Slavinovićima. ali može poslužiti za istraživanja djelovanja stvaraoca na uskom području jedinice lokalne uprave. Opšti dio – raspisi. Dobrnji. uputstva i raspise pojedinih sekretarijata Sreskog narodnog odbora Tuzla. Bukinje postaje područje grada Tuzle i prestaje sa radom kao Mjesni narodni odbor.2 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži materijale iz rada ovoga Odbora i Komisije za utvrđivanje zločina okupatora i njihovih pomagača. Dubravama Donjim. Podorašju. Zahirovićima. Morančanima. Višći Donjoj. Bukinje postaje gradsko naselje u gradu Tuzli i obuhvata sela Husino. Požarnici. – 1952. Gračanici-Selu. 90 . Breškama. Mjesni narodni odbor Bukinje obuhvatao je sela: Bukinje. Odluka broj 1079/48). Donošenjem Zakona o podjeli teritorije NR Bosne i Hercegovine na srezove. Solini. gradskih reona. Pagovice. Lipnici Srednjoj. godine. Rapače. srpski. Kikačima. Pogorioc. Jezik u građi: bosanski. Bukinju. Količina građe: 1 knj. Tojšićima. uputstva 2. od strane Narodne skupštine NR BiH (“Sl. Hudeč. srezove i područja mjesnih narodnih odbora i Uredbe o određivanju područja narodnih odbora i ustanovljenju sjedišta mjesnih narodnih odbora. list NR BiH” broj 11/52). Cerik. Husino i Cerik.Mjesna uprava Mjesni narodni odbor Bukinje Signatura fonda: BiH-ATKT/MNOBu Vremenski raspon građe: 1945. Historijat stvaraoca fonda: Na osnovu Zakona o teritorijalnoj podjeli Bosne i Hercegovine na okruge. augusta mjeseca 1945. Bukinje. Odlukom o određivanju granica gradova. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon stvaraoca fonda: 1945. Komisija za utvrđivanje zločina okupatora i njihovih pomagača Valorizacija fonda: 4 Fond nije cjelovit. Breziku. donesenih od strane Predsjedništva NR Bosne i Hercegovine – Odjeljenja za izgradnju narodne vlasti. Vilušići. hrvatski Pismo u građi: latinica.. Tuzli Gornjoj. – 1952. Rapače i zaseoci Krtolije.

Količina građe: 1 kut. Solini. 91 . Dobrnji. gradskih naselja i područja mjesnih narodnih odbora (“Sl. Grabovica Muslimanska. zapisnike o eksproprijaciji zemljišta. Tojšićima. Serije u fondu: 1.Mjesni narodni odbor Slavinovići Signatura fonda: BiH-ATKT/MNOSl Vremenski raspon građe: 1946. Kolovrat. Jezik u građi: bosanski. augusta mjeseca 1945. Lipnici Srednjoj. list NR BiH” broj 15/48. Orašje. Breziku. – 1951. Dubravama Donjim. Dokumentacija imovinskih odnosa Valorizacija fonda: 4 Fond nije cjelovit. Zahirovićima. Morančanima. Vršane. Zukićima. Bukinju. odluke o dodjeli zemlje agrarnim interesentima. Živinicama i Đurđeviku. odluke na priznavanje prava na zemlju bivšim beglučarima. godine. planove otkupa žitarica. Gračanici-Selu. Čakloviće Muslimanske. Mjesni narodni odbor Slavinovići obuhvatao je sela: Slavinovići. srpski. – 1952. donesenih od strane Predsjedništva NR Bosne i Hercegovine – Odjeljenja za izgradnju narodne vlasti. Čakloviće Srpske i Simin-Han. Tuzli Gornjoj. ali i za istraživanje djelovanja stvaraoca na uskom području jedinice lokalne uprave. hrvatski Pismo u građi: latinica. Odlukom o određivanju granica gradova. Slavinovićima. Podorašju. tuzlanski srez je obuhvatao 21 mjesni narodni odbor sa sjedištima u: Bašigovcima. srezove i područja mjesnih narodnih odbora i Uredbe o određivanju područja narodnih odbora i ustanovljenju sjedišta mjesnih narodnih odbora. Pored građe o radu ovoga Odbora. Historijat stvaraoca fonda: Na osnovu Zakona o teritorijalnoj podjeli Bosne i Hercegovine na okruge. dobro je sačuvan i najviše može poslužiti za dokazivanje prava vlasništva pravnih i fizičkih lica. Križane. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1945. fond sadrži i personalne dokumente (ugovore o radu) radnika Trgovačkog preduzeća “Ogrev” Tuzla. (0. Višći Donjoj. Požarnici. Odluka broj 1079/48). Breškama. Grabovica katolička. Opšta dokumentacija 2. planove rada MNO Slavinovići itd. gradskih reona. Kikačima.3 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži: dozvole uknjižbe prava vlasništva na zemlju.

6 kut. srezove i područja mjesnih narodnih odbora 92 . trgovine i zanatstva.-1949. list NR BiH” broj 11/52) prestaju sa radom mjesni narodni odbori i Slavinovići ulaze u područje grada Tuzle sa sjedištem narodnog odbora grada u Tuzli. a posebno u oblasti poljoprivrede. Simin Han. (1. povjerljivi i obični spisi po djelovodnom protokolu). 4. Historijat stvaraoca fonda: Mjesni narodni odbor Gračanica počeo je sa radom 1945. Serije u fondu: 1. 2.. zahtjeve za sklapanje braka itd. Muslimansku Grabovicu i zaselak Sepetare. 3. ćirilica Arhivističko informativna pomagala: SAP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraovca fonda: 1945. zapisnike i izvještaje MNO. ali je veoma značajan za proučavanje prošlosti raznih životnih oblasti vezanih za prostor Mjesnog narodnog odbora Gračanica kao lokalnog organa vlasti. 5. upise u matične knjige rođenih i umrlih. Opšti poslovi Personalni spisi Finansijski poslovi Matična služba Djelovodni protokoli Valorizacija: 2 Fond nije potpuno sačuvan. te u oblasti obrazovanja i socijalnog staranja.5 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži knjige (djelovodni protokoli MNO Gračanica. finansijske i personalne spise.-1950. Zakonom o podjeli teritorije NR Bosne i Hercegovine na srezove. godine po Zakonu o teritorijalnoj podjeli Federalne Bosne i Hercegovine na okruge.Slavinovići postaju gradsko naselje u gradu Tuzli i obuhvataju sela Križane. gradove i opštine (“Sl. Mjesni narodni odbor Gračanica Signatura fonda: BiH-ATKT/MNOG Vremenski raspon: 1945. Jezik u građi: bosanski. djelovodni protokoli Matičnog područja Gračanica) i spise (strogo povjerljivi. hrvatski Pismo u građi: latinica. Količina građe: 8 knj. srpski. Kolovrat.

Građa obuhvata zanimljive podatke koji se odnose na značajan period poslijeratne izgradnje jer je Mjesni narodni odbor Boljanić. godine.iz 1945. građu o pitanjima unutrašnje kolonizacije. [1902. godinu) i spise (kućne liste. hvatski Pismo u fondu: latinica. list NR BiH“. br.imenik Matične knjige rođenih sela Boljanić za period 1902. finansija. 1 kut.-1906.. srpski. u čije područje ulazi Gračanica. vođenje matičnih knjiga i sklapanja brakova itd.. a formira se Gradski narodni odbor Gračanica. narodnog prosvećivanja.. a obuhvatalo je teritorij grada Gračanica. -1947. – 1906. komunalnog života. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SAP Stepen sređenosti: arhivistički sređen 93 . (0. spisak stanovnika sela Boljanić i Tekućica. trgovine i zanatstva. socijalnog staranja i narodnog zdravlja. godine („Sl. finansija. Jezik u građi: bosanski. – 1940. 10/50) u Srezu Gračanica ukida se Mjesni narodni odbor Gračanica. 3. komunalnog života. spisak poginulih boraca sahranjenih u Boljaniću. Sjedište Mjesnog narodnog odbora Gračanica je bilo u Gračanici. Pored obavljanja osnovnih zadataka Mjesni narodni odbor Gračanica vršio je poslove u oblasti plana. 1930. 4. br. Mjesni narodni odbor Boljanić Signatura fonda: BiH-ATK/MNOBo Vremenski raspon: 1945. Napomena: Fond sadrži i spise matične službe . Zakonom o administrativno-teritorijalnoj podjeli NR Bosne i Hercegovine („Sl. poljoprivrede. do 1947. trgovine i zanatstva. 2. 11/45). pored obavljanja osnovnih zadataka. godina i imenik Matične knjige vjenčanih za period 1930.5 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži jednu knjigu (djelovodni protokol za 1947. Opšta dokumentacija Finansijska dokumentacija Matična služba Knjige Valorizacija fonda: 3 Fond je fragmentarno sačuvan i pruža mogućnost proučavanja raznih životnih sfera na području Mjesnog narodnog odbora Boljanić u periodu od 1902. pripadao je Sreskom narodnom odboru Gračanica. narodnog zdravlja i socijalnog staranja i matičnih poslova. narodnog prosvjećivanja. finansijsku dokumentaciju). vršio i poslove iz oblasti poljoprivrede.] Količina građe: 3 knj.-1940. list NR BiH“. Serije u fondu: 1.

29/47) ukida se MNO Boljanić a područje se pripaja MNO Karanovac.Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1945. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SAP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja 94 . Historijat stvaraoca fonda: Zakonom o teritorijalnoj podjeli Federalne Bosne i Hercegovine na okruge. list Federalne BiH“ br. presuda o razvodu braka). Opšti spisi Zapisnici i izvještaji Matični spisi Knjige Valorizacija fonda: 3 Iako fond fragmentarno sačuvan daje mogućnost istraživanja i proučavanja privrednih i društvenih kretanja na području Mjesnog narodnog odbora Sočkovac. (0. Količina građe: 5 knj.djelovodni protokoli i spise (korespondencija sa višim organima vlasti.rješenja o upisu u matične knjige. Fond posjeduje određene kumulativne podatke iz oblasti poljoprivrede. 1 kut. godine („Sl. srezove i područja mjesnih narodnih dbora („Sl. o kolonizaciji. Zakonom o administrativno-teritorijalnoj podjeli Bosne i Hercegovine iz 1947.-1947.. hrvatski Pismo u građi: latinica. MNO Boljanić obuhvatao je sela Boljanić i Tekućicu. 11/45) formiran je Mjesni narodni odbor Boljanić sa sjedištem u Boljaniću. izvještaji o sklapanju braka. br. rada MNO Sočkovac. Serije u fondu: 1. list NR BiH“. Jezik u građi: bosanski. poslovi matične službe . 2. Tu su i drugi spisi različite provenijencije koji mogu poslužiti za rekonstrukciju događaja i pojava iz ovog perioda rada MNO Sočkovac. srpski. konfiskacijama. te provođenja određenih procesa poput kolonizacije. zapisnici sa sastanaka MNO i izvještaji o radu. a pripadao je Sreskom narodnom odboru Gračanica. 4. konfiskacije i sl. Mjesni narodni odbor Sočkovac Signatura fonda: BiH-ATKT/MNOSo Vremenski raspon građe: 1945. 3.-1947.6 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži knjige .

Opšti spisi Personalni spisi Rješenja i presude Matične knjige Valorizacija fonda: 3 Fond je fragmentarno sačuvan.-1947. (1. trgovine i zanatstva. godine („Sl. upisi u matične knjige rođenih. Količina građe: 3 knj. zapisnici o sklapanju braka i dr. 11/45). statistički podaci o naseljenim mjestima. odluke Sreskog suda u Gračanici o uknjižbi prava vlasništva na nekretnine. raspodjela sjemena za sjetvu. podaci o koloniziranim porodicama u Vojvodinu.2 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži tri knjige i veći broj spisa (uputstva. Karanovac i Kakmuž. Posebno je značajna građa koja se odnosi na poljoprivredne prilike i obrazovno-socijalno stanje na području ovoga Odbora. rješenja o proglašenju mrtvim nestalih osoba. presude o razvodu.-1951.. 2. zaključci Sreskog suda u Gračanici o konfiskaciji nekretnina. platne liste službenika. o popisu stanovništva. 3. srezove i područja mjesnih narodnih odbora („Sl. Pored obavljanja osnovnih zadataka Mjesni narodni odbor Sočkovac vršio je poslove iz oblasti poljoprivrede. 29/47) ukida se Mjesni narodni odbor Sočkovac i ovo područje se pripaja novoformiranom Mjesnom narodnom odboru Karanovac. uključivanje nepismenih osoba u tečajeve za opismenjavanje. formiran je Mjesni narodni odbor Sočkovac sa sjedištem u Sočkovcu koji je pripadao Sreskom narodnom odboru Gračanica. kupoprodajni ugovori. Historijat stvaraoca fonda: Zakonom o teritorijalnoj podjeli Federalne Bosne i Hercegovine na okruge. zapisnici sjednica MNO Karanovac. list NR BiH’’ br. podaci o zanatskim radnjama. ali pruža mogućnost proučavanja različitih zanimljivosti iz brojnih životnih sfera na području Mjesnog narodnog odbora Karanovac. otkupu stoke i stočnih proizvoda. komunalnog života. narodnog zdravlja i socijalnog staranja. te matičnih poslova. 4 kut. Novim Zakonom o administrativno-teritorijalnoj podjeli Bosne i Hercegovine iz 1947. 4. Mjesni narodni odbor Sočkovac obuhvatao je sela: Sočkovac. personalni spisi. finansija.Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1945. 95 . list Federalne BiH“ br. narodnog prosvjećivanja. Serije u fondu: 1.). Mjesni narodni odbor Karanovac Signatura fonda: BiH-ATKT/MNOKar Vremenski raspon građe: 1947. planovi i analize o otkupu poljoprivrednih proizvoda.

a formira se Mjesni naroni odbor Karanovac u koji su ušla sela: Karanovac. list NR BiH“ br. finansija. 15/55) ukida se MNO Karanovac i formira Narodni odbor opštine Karanovac u koji ulaze: Boljanić. 5. prijave o nestalim u ratu. Historijat stvaraoca fonda: Zakonom o administrativno-teritorijalnoj podjeli NR Bosne i Hercegovine iz 1947.. Količina građe: 41 knj. zapisnike o sklapanju braka. 2. 4. narodnog prosvjećivanja.-1955. Boljanić i Tekućica. list NR BiH“ br. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SAP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1947. hrvatski. Zakonom o podjeli teritorije NR Bosne i Hercegovine na srezove. MNO Karanovac je vršio poslove iz oblasti poljoprivrede. te matičnih poslova. narodnog zdravlja i socijalnog staranja. (28 d/m) Sadržaj fonda: Fond nije kompletan i sadrži dio opšte i povjerljive pošte. gradove i opštine („Sl. Serije u fondu: 1. 97 fasc. Opštinska uprava Narodni odbor opštine Kiseljak Signatura fonda : BiH – ATKT/NOOKi Vremenski raspon građe: 1945. Sjedište Mjesnog narodnog odbora bilo je u Karanovcu. Karanovac. Sočkovac. trgovine i zanatstva. 29/47) ukidaju se mjesni narodni odbori Sočkovac i Boljanić. 96 . Pismo u građi: latinica.Jezik u građi: bosanski. Sočkovac i Tekućica. zapisnike NOO. djelovodne protokole. godine („Sl. eksproprijacije. komunalnog života. 3. – 1958. Opšta dokumentacija Zapisnici NOO-e Imovinski predmeti – eksproprijacije Povjerljiva dokumentacija Knjige Valorizacija fonda: 4 Fond po svom sadržaju i sačuvanosti nije velike vrijednosti te može poslužiti za istraživanje prilika u vrijeme djelovanja stvaraoca na uskom području jedinice lokalne uprave. srpski.

Bistarac Donji. Moranjčani. Ševar.Jezik u građi: bosanski. prodavnica i ugostiteljskih objekata. Promjene naziva stvaraoca fonda: 1. Godine 1952. Šići. Zakonom o podjeli teritorije NR Bosne i Hercegovine na srezove. Serije u fondu: 1. Narodni odbor opštine Bosansko Petrovo Selo Signatura fonda: BiH-ATKT/NOOBPS Vremenski raspon građe: 1952. Bistarac Gornji. sa selima Kiseljak. Poljice. Narodni odbor opštine Kiseljak Historijat stvaraoca fonda: Na osnovu Uredbe o određivanju područja narodnih odbora i ustanovljenju sjedišta mjesnih narodnih odbora. Mjesni narodni odbor Kiseljak je. Poljana Hrvatska. Savjet za plan i finansije 97 . protokole itd. a pripada srezu Tuzla i tako ostaje do 1966. do 1962. godine Kiseljak je naseljeno mjesto u sastavu opštine Tuzla. rješenja o osnivanju zanatskih radnji. Priluk. spiskove djece palih boraca. odluke. – 1962. Savjet za opštu upravu 2. – 1958. žrtava fašističkog terora i djece bez roditelja. zapisnike sa sjednica savjeta. Kiseljak. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: PrP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1945. Bokavići. Breza. Mihatovići. Od 1955. i 1950. Mjesni narodni odbor Kiseljak 2. (19 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži zapisnike sa sjednica mjesnih odbora. 1945. godine kada srezovi prestaju sa radom. Poljana (Kiseljak). Breze i Brgule. list NR BiH” broj 11/52). građevinske dozvole. Šiće. Plane. gradove i opštine (“Sl. Poljana Muslimanska. Pirkovac. rješenja o eksproprijaciji i uzurpaciji. Delevari. Ševar i Hasanbašići. Mihatovići. Plane. godine. pripadao Lukavačkom srezu Tuzlanskog okruga. Ševar. hrvatski Pismo u građi: latinica. godine sjedište Mjesnog narodnog odbora bila je Poljana u čiji sastav su ulazile: Bistarac Donji. srezu Tuzla pripada opština Kiseljak sa sjedištem narodnog odbora opštine u Kiseljaku u čiji sastav ulaze: Bokavići. Ljubače. Količina građe: 71 fasc. a 1947. zapisnike sa sjednica vijeća. Šerići. Poljana. srpski. Bokavići. Petrovice (zaselak sela Husino) i Cerik. rješenja. Bučik Donji.

3. Jezik u građi: bosanski. Krtova i Porječina. list NR BiH’’ br. ali i za rješavanje imovinskopravnih odnosa fizičkih i pravnih lica. Porječina. Savjet za privredu i komunalne poslove Savjet za školstvo Savjet za kulturu i narodno prosvjećivanje Savjet za zdravlje i socijalnu zaštitu Valorizacija: 3 Fond po svom sadržaju i sačuvanosti može poslužiti za istraživanje prilika u vrijeme djelovanja stvaraoca na uskom području jedinice lokalne uprave. Dobošnica. Historijat stvaraoca fonda: Zakonom o podjeli teritorije NR Bosne i Hercegovine na srezove. – 1995. godine (“Sl.549 fasc. a 1962. pripalo Gračaničkom srezu. – 1962. srpski.) Bosansko Petrovo Selo je kao opština u koju ulaze: Bosansko Petrovo Selo. hrvatski Pismo u građi: latinica. 1992. Skupština opštine Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/SOT Vremenski raspon građe: 1955. Bosansko Petrovo Selo. 11/52. 53 kut. 2.. Orahovica Gornja. Količina građe: 111 knj. Orahovica Donja. list NR BiH’’ br. gradove i opštine 1952.. – 1980. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SAP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1952. godine Bosansko Petrovo Selo je kao naseljeno mjesto pripalo opštini Gračanica u Tuzlanskom srezu. Kakmuž. Ražljeva i Sižje (bez zaselaka Borice i Komar) pripalo je Tuzlanskom srezu. godine (“Sl. 17/55. 5.) samo se mijenja broj naseljenih mjesta u sastavu opštine Bosansko Petrovo Selo. Kakmuž. 6.. 4. Kruševica. 2 omota (579. 2.187 pov.. godine (“Sl. Bosansko Petrovo Selo. Sjedište Narodnog odbora opštine je bilo u Bosanskom Petrovom Selu – Lužani. Krtova.21 d/m) 98 .Lužani. Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o području srezova i opština u NR Bosni i Hercegovini 1958. Zakonom o području srezova i opština u NR Bosni i Hercegovini 1955. Miričina. list NR BiH’’ br. 23/58.. Gnojnica.) Bosansko Petrovo Selo kao opština sa naseljenim mjestima u svom sastavu (Berkovica.Brđani.

Sadržaj fonda: Fond sadrži zapisnike sa sjednica, rješenja o dodjeli nacionalizovanog zemljišta, eksproprijacije zemljišta, urbanističke saglasnosti i građevinske dozvole za objekte, upotrebne dozvole, dodjele zemljišta, polaganje ispita, otvaranje trgovinskih radnji i drugih objekata, dokumente Službe za budžet i finansije, projekte itd. Serije u fondu: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Sekretar Odjeljenje za opštu upravu i unutrašnje poslove Odjeljenje za društvene službe Odjeljenje za finansije Odjeljenje za privredu, rad i radne odnose Odjeljenje narodne odbrane Odjeljenje za komunalne poslove Građa ratne produkcije

Valorizacija fonda: 2 Fond se može koristiti za istraživanja razvoja i djelatnosti opštine Tuzla (privredne, stambene i komunalne izgradnje, kulturne i prosvjetne djelatnosti, socijalne politike), ali i za rješavanje imovinsko-pravnih odnosa fizičkih i pravnih lica (građevinske dozvole, dodjele zemljišta, nacionalizacije, eksproprijacije itd.). Jezik u građi: bosanski, srpski, hrvatski Pismo u građi: latinica, ćirilica Arhivistička informativna pomagala: PrP (registri, upisnici, protokoli) Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1955. – Promjene naziva stvaraoca fonda: 1. Narodni odbor opštine Tuzla (od 1955. do 1964.godine) 2. Skupština opštine Tuzla (od 1964. do 1974. godine) 3. Skupština opštine Tuzla (od 1974. do 1990. godine) Historijat stvaraoca fonda: Prezidijum Narodne skupštine NR Bosne i Hercegovine je 28. aprila 1952. godine objavio Zakon o podjeli teritorije NR Bosne i Hercegovine na srezove, gradove i opštine (“Sl. list NR BiH’’ broj 11/52), a Tuzla je gradska opština u čije područje ulaze mjesta: Tuzla, Kreka, Rudarska kolonija Bukinje, Željeznička stanica Bukinje, Rudnik Bukinje, Rudarska kolona Šićki Brod, Ši Selo, Rasovac, Solina, Brđani, Dolovi, Vršani, Slavinovići, Hudeč, Husino (bez zaseoka Petrovice).
99

Narodna skupština NR Bosne i Hercegovine je 12. jula 1955. godine usvojila Zakon o sprovođenju novog uređenja opština i srezova (“Sl. list NR BiH” broj 16/55) po kojem narodni odbori opština i novih srezova treba da obrazuju svoje upravne organe i mjesne urede najkasnije do 01. septembra 1955. godine kada će se ukinuti Zakon o narodnim odborima gradova i gradskih opština, čije su odredbe važile do 31. augusta 1955. godine. Zakonom o području srezova i opština u NR Bosni i Hercegovini (“Sl. list NR BiH’’ broj 17/55) Tuzla je opština sa sjedištem Narodnog odbora opštine u Tuzli u čijem sastavu su naseljena mjesta: Breze, Brđani, Bukinje, Cerik, Crno Blato, Čaklovići Donji, Čanići, Dobrnja, Dokanj, Dolovi, Grabovica Donja, Hudeč, Husino, Kiseljak, Kolovrat, Kreka, Križani, Krtolije, Lipnica, Lipnica Donja, Lipnica Gornja, Lipnica Srednja, Ljepunice, Ljubače, Marina Glava, Mihatovići, Milešići, Moračani, Mramor, Orašje, Par Selo Gornje, Pasci Donji, Pasci Gornji, Petrovice Donje, Plane, Pogorioci, Poljana, Rapače, Rasovac, Simin Han, Slavinovići, Snoz, Solina, Svojtina, Ševar, Šići, Šićki Brod, Ši Selo, Tisovac, Trstje, Tuzla, Vršani.

Skupština opštine Lukavac
Signatura fonda: BiH-ATKT/SOLu Vremenski raspon građe: 1948. – 1980. ; 1992. – 1995. ; 1993 – 2001. Količina građe: 5 knj., 17 kut., 1218 pov., 173 reg., 7 fasc. (244 d/m) 19 kut., 363 reg., 120 pov. ; 201 reg., 4 pov. Sadržaj fonda: Fond sadrži građu koja se odnosi na rad Opštine i njenih organa, katastar zemljišta i zgrada, eksproprijacije, arondacije, nacionalizacije, uzurpacije, građevinske dozvole, lokacije, tehničke preglede objekata, radne odnose, inspekcije, zaštitu i prava boraca i invalida, zdravstvo, starateljstva, projekte, protokole itd. Građa nastala u ratnom periodu 1992. – 1995. godine sastoji se od dokumentacije nastale u radu općinskih organa i službi – kartoteka, zakonodavna djelatnost, odbrana, statistika, inspekcijski poslovi, urbanističke saglasnosti, dodjela građevinskog zemljišta, eksproprijacije, promet zemljišta i zgrada, sjednice SO, sjednice Ratnog predsjedništva, Krizni štab Općine, porezi, rješenja o odobrenju izgradnje, odluke, zdrvstvo, obrazovanje, komunalni poslovi, zanatstvo, finansijska i knjigovodstvena dokumentacija, uplate za Armiju RBiH, Općinsko vijeće – materijali itd. U okviru ovoga fonda nalazi se i građa Logističkog centra za period 1993. – 2001. godina, jer ga je Općina formirala za potrebe snabdijevanja stanovništva i Armije sa hranom i odjećom. Fond sadrži pretežno finansijsko-računovodstvenu dokumentaciju, nešto opće, pravne dokumentacije, spisak stanovništva Lukavca, ulaz i izlaz humanitarne robe, komercijalne robe, spiskovi dostavljene robe, knjige evidencije akata itd. Serije u fondu: 1. Zapisnici sa sjednica 2. Odjeljenje za opšte poslove 3. Odjeljenje za privredu
100

4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Odjeljenje za finansije Odjeljenje za urbanizam i stambeno-komunalne poslove Odjeljenje za narodno zdravlje i socijalno staranje Odjeljenje za prosvjetu i kulturu Projekti Ratna dokumentacija Logistički centar

Valorizacija fonda: 2 Fond može poslužiti za proučavanje privrednog i kulturnog razvoja, komunalne i stambene izgradnje, socijalne politike i prosvjetne djelatnosti na području lokalne uprave. Osim toga, može poslužiti i za rješavanje imovinsko-pravnih odnosa pravnih i fizičkih lica (dodjela zemljišta, građevinske dozvole, rješenja o eksproprijaciji, nacionalizaciji i uzurpaciji i sl.). Jezik u građi: bosanski, srpski, hrvatski Pismo u građi: latinica, ćirilica Arhivistička informativna pomagala: PrP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: ograničena Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1948. – Promjene naziva stvaraoca fonda: 1. 2. 3. 4. Mjesni narodni odbor Lukavac Narodni odbor gradske opštine Lukavac Narodni odbor opštine Lukavac Skupština opštine Lukavac

Historijat stvaraoca fonda: Na osnovu Zakona o teritorijalnoj podjeli Bosne i Hercegovine na okruge, srezove i područja mjesnih narodnih odbora i Uredbe o određivanju područja narodnih odbora i ustanovljenju sjedišta mjesnih narodnih odbora (“Sl. list Federalne Bosne i Hercegovine” br. 11/45), donesenih od strane Narodne vlade NR Bosne i Hercegovine augusta mjeseca 1945. godine, Tuzlanskom okrugu je pripadao Lukavački srez koji je obuhvatao 21 mjesni narodni odbor sa sjedištem u: Banovićima, Bistarcu, Brijesnici Donjoj, Devetaku, Dobošnici, Gnojnici, Kiseljaku, Lukavcu Muslimanskom, Miričini, Orahovici Muslimanskoj, Poljicu, Priluku, Podgorju, Puračiću, Seoni, Smolućoj, Treštenici Srpskoj, Turiji, Tulovićima, Tumarama i Vasiljevcima. Zakonom o administrativno-teritorijalnoj podjeli NR Bosne i Hercegovine 1947. godine na srezove, gradove, gradske reone, gradska naselja i područja mjesnih narodnih odbora (“Sl. list NR BiH” br. 29/47) Lukavac je kao mjesni narodni odbor sa sjedištem u Lukavcu Muslimanskom pripadao Tuzlanskom srezu. U sastavu područja MNO-a Lukavac bila su sela, zaseoci, naselja i manji gradovi: Lukavac Muslimanski, Lukavac Tvornica, Modrac, Crveno Brdo, Huskići i Zagorje. Narodna skupština NR Bosne i Hercegovine 28. aprila 1952. godine donijela je i proglasila Zakon
101

o podjeli teritorije NR Bosne i Hercegovine na srezove, gradove i opštine (“Sl. list NR BiH” br. 11/52) po kojem Tuzlanskom srezu pripada gradska opština Lukavac sa sjedištem Narodnog odbora gradske opštine u Lukavcu, u koju ulaze: Smoluća, Šikulje, Lukavac Srpski, Lukavac Muslimanski, Lukavac Fabrika, Naselje Koksara, Modrac, Crveno Brdo, Huskići, Zagorje, Bistarac Gornji, Kalajevo i Brgule. Godine 1955. Zakonom o području srezova i opština u NR Bosni i Hercegovini (“Sl. list NR BiH” br. 17/55) Tuzlanskom srezu pripada opština Lukavac sa sjedištem Narodnog odbora opštine u Lukavcu i naseljenim mjestima u svom sastavu: Bistarac Donji (sa zaseokom Delevari), Bistarac Gornji, Bokavići (sa zaseokom Pirkovac), Brgule, Crveno Brdo, Huskići, Kalajevo, Lukavac, Lukavac Gornji, Modrac, Prline, Puračić, Smoluća, Šikulje, Tabaci i Zagorje. U periodu od 1958. do 1962. godine izmjenama i dopunama Zakona o područjima srezova i opština u NR Bosni i Hercegovini mijenjao se i broj naseljenih mjesta u sastavu opštine, pa je Lukavac 1962. godine (“Sl. list NR BiH” br. 47/62) u svom sastvu imao naseljena mjesta: Babice Donje, Babice Gornje, Berkovica, Bikodže, Bistarac Donji, Bistarac Gornji, Bokavići, Borice, Brijesnica Donja, Brijesnica Gornja, Caparde, Cerik, Crveno Brdo, Devetak, Dobošnica, Gnojnica, Huskići, Jaruške Donje, Jaruške Gornje, Kalajevo, Komar, Krtova, Kruševica, Lukavac, Lukavac Gornji, Mičijevići, Milino Selo, Modrac, Orahovica, Poljice, Prline, Prokosovići, Puračić, Semići, Sižje, Smoluća Donja, Smoluća Gornja, Stupari, Šikulje, Tabaci, Tumare, Turija, Vasiljevci, Vijenac i Zagorje.

Skupština opštine Banovići
Signatura fonda: BiH-ATKT/SOBa Vremenski raspon građe: 1946. – 1977. Količina građe: 1190 fasc. (203 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži zapisnike sa sjednica, dokumente iz oblasti opšte uprave, obrazovanja, kulture, zdravstva, finansija, građevinarstva i poljoprivrede, dozvole i rješenja za prijavu i odjavu zanatskih radnji, urbanističke, građevinske i upotrebne dozvole, rješenja o eksproprijaciji, nacionalizaciji i dodjeli zemljišta. Serije u fondu: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sekretarijat – Odjeljenje za opštu upravu Sekretarijat – Odjeljenje za rad i radne odnose Odjeljenje za finansije Odjeljenje za privredu i komunalne poslove Odjeljenje za narodno zdravlje i socijalno staranje Odjeljenje za prosvjetu i kulturu Projekti

102

Valorizacija fonda: 2 Fond može poslužiti za proučavanje privrednog razvoja, komunalne i stambene izgradnje, socijalne politike kao i kulturne i prosvjetne djelatnosti opštine, ali i za rješavanje imovinskopravnih odnosa fizičkih i pravnih lica (građevinske dozvole, dodjele zemljišta itd.). Jezik u građi: bosanski, srpski, hrvatski Pismo u građi: latinica, ćirilica Arhivistička informativna pomagala: PrP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1946. – Promjene naziva stvaraoca fonda: 1. 2. 3. 4. Mjesni narodni odbor Banovići Narodni odbor gradske opštine u Litvi Narodni odbor opštine Litva Skupština opštine Banovići

Historijat stvaraoca fonda: Na osnovu Zakona o teritorijalnoj podjeli Federalne Bosne i Hercegovine na okruge, srezove i područja mjesnih narodnih odbora (“Sl. list Federalne Bosne i Hercegovine” br. 11/45) 1945. godine Banovići kao mjesni narodni odbor sa selima Banovići, Pribitkovići i Milići pripada Lukavačkom srezu Tuzlanskog okruga. Godine 1947. (“Sl. list NR BiH” br. 29/47) Mjesni narodni odbor Banovići sa selima, zaseocima i naseljima u svom sastavu: Banovići, Pribitkovići, Milići, Tulovići, IvovićGrivice, Treštenica Srpska, Treštenica Muslimanska, Podgorje, Repnik i Bučik Gornji pripada Tuzlanskom srezu, a 1950. godine (“Sl. list NR BiH” br. 10/50) Banovići imaju dva mjesna narodna odbora sa sjedištem u Banovićima (u koji ulaze: Banovići, Pribitkovići, Milići, Tulovići, Ivović Grivice, Treštenica Muslimanska, Podgorje, Repnik, Bučik Gornji, Željova i Treštenica Srpska) i Banovićima Rudnik (u koji ulazi Banovići Rudnik). Zakonom o podjeli teritorije NR Bosne i Hercegovine na srezove, gradove i opštine (“Sl. list NR BiH” br. 11/52) 1952. godine Tuzlanskom srezu pripadaju Banovići kao gradska opština sa sjedištem narodnog odbora gradske opštine u Litvi, u koju ulaze: Jaruške Gornje, Pribitkovići, Milići, Treštenica Srpska, Treštenica Muslimanska, Bučik Gornji, Banovići, Tulovići, Grivice, Omazići, Repnik, Podgorje, Litva naselje i Željava. Godine 1955. Zakonom o području srezova i opština u NR Bosni i Hercegovini (“Sl. list NR BiH” br. 17/55) Tuzlanskom srezu pripada opština Litva sa sjedištem narodnog odbora opštine u Litvi i naseljenim mjestima u svom sastavu: Banovići, Bučik Gornji, Grivice, Litva, Milići, Omazići, Podgorje, Pribitkovići, Repnik, Treštenica Donja, Treštenica Gornja, Tulovići i Željeva. Godine 1958. i 1962. (“Sl. list NR BiH” br. 23/58. i 47/62) Banovići kao opština, sa sjedištem Narodnog odbora opštine u Banovićima, i naseljenim mjestima u svom sastavu (Banovići, Banovići Selo, Borovac, Ćatići, Gornji Bučik, Grivice, Lozna, Milići, Mrgan, Omazići, Oskova, Podgorje, Pribitkovići, Repnik, Seona, Treštenica Donja, Treštenica Gornja, Tulovići, Željeva) pripadaju Tuzlanskom srezu.
103

Skupština opštine Srebrenik
Signatura fonda: BiH-ATKT/SOS Vremenski raspon građe 1947. – 1978., 1992. – 1995. Količina građe: 83 reg., 677 fasc., 106 ukor. knj., 207 VHS kaseta i 200 DVD-a (168 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži građu koja se odnosi na rad opštinskih organa i službi, skupštine, opštu upravu, matičnu službu, društvene službe, finansije, imovinsko-pravne poslove, katastar zemljišta i zgrada, urbanizam i stambeno-komunalne poslove, privredu, građanska stanja, obrazovanje, saobraćaj, komunikacije, zaštitu prava boraca i dr. Napomena: Fond također, sadrži i dokumentaciju ratnog perioda 1992. – 1995. godine (VHS kasete i DVD snimke koje je sačinila lokalna TV Srebrenik). Serije u fondu: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Zapisnici sa sjednica Odjeljenje za opšte poslove Odjeljenje za finansije Odjeljenje za imovinsko-pravne poslove Odjeljenje za privredu i stambeno-komunalne poslove Odjeljenje matične službe Ratna dokumentacija 1992. – 1995.

Valorizacija fonda: 2 Fond može poslužiti za proučavanje privrednog i kulturnog razvoja, komunalne i stambene izgradnje, socijalne politike i prosvjetne djelatnosti na području lokalne uprave. Osim toga, može poslužiti i za rješavanje vlasničkih odnosa pravnih i fizičkih lica (građevinske dozvole, rješenja o osnivanju i prestanku sa radom privatnih i zanatskih radnji, eksproprijacija, građanska stanja i sl.). Jezik u građi: bosanski, srpski, hrvatski Pismo u građi: latinica, ćirilica Arhivistička informativna pomagala: PrP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: ograničena Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1947. – Promjene naziva stvaraoca fonda: 1. Mjesni narodni odbor Srebrenik
104

2. Narodni odbor opštine Srebrenik 3. Skupština opštine Srebrenik Historijat stvaraoca fonda: Na osnovu Zakona o teritorijalnoj podjeli Federalne Bosne i Hercegovine na okruge, srezove i područja mjesnih narodnih odbora 1945. godine Srebrenik kao mjesni narodni odbor čije je sjedište u Srebreniku Donjem, sa selima Srebrenik Donji, Srebrenik Gornji i Ćehaje pripada Gradačačkom srezu Tuzlanskog okruga. Ovakva podjela ostaje do 1952. godine kada Srebrenik kao opština sa sjedištem Narodnog odbora opštine u Donjem Srebreniku (Željeznička Stanica), u koju ulaze: Donji Srebrenik, Gornji Srebrenik, Moranjci Donji (Čifluk), Seona, Cage, Uroža, Rapotnica, Brnjičani, Ljenobud Gornji i Ljenobud Donji, pripada Tuzlanskom srezu (Zakon o podjeli teritorije NR Bosne i Hercegovine na srezove, gradove i opštine “Sl. list NR BiH’’ broj 11/52.). U periodu od 1955. do 1962. godine Zakonom i izmjenama i dopunama Zakona o područjima srezova i opština u NR Bosni i Hercegovini mijenjao se i broj naseljenih mjesta u sastavu opštine, pa je Srebrenik 1962. godine u svom sastavu imao naseljena mjesta: Babanovići, Brezik, Brnjičani, Cage, Cerik, Crveno Brdo, Čekanići, Ćehaje, Donji Moranjci, Donji Srebrenik, Drapnići, Falešići, Gornji Hrgovi,Gornji Moranjci, Gornji Srebrenik, Jasenica, Kuge, Like, Lisovići, Ljenobud, Maoča Tuzlanska, Podorašje, Podpeć, Rapatnica, Seona, Sladna, Straža, Špionica Donja, Špionica Gornja, Špionica Srednja, Tinja Donja, Tinja Gornja, Tutnjevac, Uroža i Zahirovići.

Skupština opštine Kalesija
Signatura fonda: BiH-ATKT/SOKa Vremenski raspon građe: 1901. – 1975., 1992. – 1995. Količina građe: 166 pov., 26 reg. (21 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži građu koja se odnosi na rad opštinskih službi i opštinskih organa, građevinske dozvole, uzurpaciju zemljišta, eksproprijaciju, dodjelu zemljišta, obrazovanje, školstvo, zdravstvenu zaštitu i druge oblasti. Napomena: Dio građe odnosi se na projektnu dokumentaciju (neki objekti za period od 1901. do 1925. godine). Preuzeta je i građa Općine Kalesija – ratni period (1992. – 1995.), nije kompletna i sastoji se od dokumentacije koja se odnosi na Ratno predsjedništvo, Izvršni odbor, Općinsko vijeće, Općinskog načelnika, matičnu službu, poslove privrede i društvene djelatnosti, budžet, civilnu zaštitu itd. Serije u fondu: 1. Odjeljenje za opšte poslove 2. Odjeljenje za privredu i finansije
105

3. Odjeljenje za stambeno-komunalne poslove 4. Projekti 5. Ratna dokumentacija 1992. – 1995. Valorizacija fonda: 2 Fond po svome sadržaju i sačuvanosti može poslužiti u svrhu dokazivanja vlasništva pravnih i fizičkih lica (projekti, građevinske dozvole, uzurpacije, dodjela zemljišta, eksproprijacije, invalidnine itd.), a građa ratnog perioda može poslužiti kao izvor za proučavanje ratnih događaja, djelovanja i rada općine na području lokalne uprave. Jezik u građi: bosanski, srpski, hrvatski Pismo u građi: latinica, ćirilica Arhivistička informativna pomagala: PrP, SAP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: ograničena Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1959. – Promjene naziva stvaraoca fonda: 1. 2. 3. 4. Mjesni narodni odbor Kalesija Narodni odbor opštine Memići Narodni odbor opštine Kalesija Skupština opštine Kalesija

Historijat stvaraoca fonda: Na osnovu Zakona o teritorijalnoj podjeli Federalne Bosne i Hercegovine na okruge, srezove i područja mjesnih narodnih odbora 1945. godine, Kalesija kao mjesni narodni odbor čije je sjedište u Kalesiji Srpskoj, sa selima Kalesija Srpska i Kalesija Muslimanska pripada Zvorničkom srezu Tuzlanskog okruga. Od 1947. do 1950. godine naziv mjesnog narodnog odbora je Kalesija u čije područje ulaze: Kalesija, Prnjavor i Dubnica. Zakonom o podjeli teritorije NR Bosne i Hercegovine na srezove, gradove i opštine (“Sl. list NR BiH” br. 11/52) 1952. godine Zvorničkom srezu pripadaju Memići sa sjedištem Narodnog odbora opštine u Memićima, u koju ulaze: Caparde, Hajvazi, Kusonje, Kosovača, Memići, Bulatovci, Brezik, Mahala, Zukići, Baljkovica, Potočani, Kalesija, Prnjavor i Dubnica, a 1955. godine Zakonom o području srezova i opština u NR Bosni i Hercegovini Memići kao Narodni odbor opštine imaju više naseljenih mjesta u svom sastavu. U periodu 1958.1962. godine Zakonom i izmjenama i dopunama Zakona o područjima srezova i opština u NR Bosni i Hercegovini Kalesija sa sjedištem narodnog odbora opštine u Kalesiji pripada Tuzlanskom srezu, a mijenjao se i broj naseljenih mjesta u sastavu opštine, pa je Kalesija 1962. godine u svom sastavu imala naseljena mjesta: Borogovo, Brezik, Bulatovci, Caparde, Dubnica, Gojčin, Hajvazi, Hrasno Donje, Hrasno Gornje, Jeginov Lug, Jelovo Brdo, Kalesija, Kikači, Kulina, Kusonje, Lipovice, Mahala, Matkovac, Memići, Miljanovci, Osmaci, Petrovice Gornje, Prnjavor, Rainci Donji, Rainci

106

Gornji. Viličevići. 1854 pov. 4. kao i one koja se odnosi na eksproprijaciju. (220 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži građu koja se odnosi na rad skupštinskih organa i službi. Osim toga. Količina građe: 9 knj. Tojšići. – Promjene naziva stvaraoca fonda: 1. Zelina i Zolje.hrvatski Pismo u građi: latinica. a sastoji se od opšte. Sajtovići. Sarači. Skupština opštine Živinice 107 . Narodni odbor opštine Živinice 3. građevinske dozvole i sl. Šeher. Serije u fondu: 1. 7. Vukovije Donje. 2. socijalne politike i prosvjetne djelatnosti na području opštine Živinice. Rakino Brdo. uzurpaciju. Mjesni narodni odbor Živinice 2. komunalne i stambene izgradnje. pravne. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: PrP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1945. Skupština opštine Živinice Signatura fonda: BiH-ATKT/SOŽ Vremenski raspon građe: 1941. Zapisnici sa sjednica NOO-e Odjeljenje za opšte poslove Odjeljenje za privredu i rad Odjeljenje za finansije Odjeljenje za stambeno-komunalne poslove Odjeljenje za narodno zdravlje i socijalno staranje Projekti Valorizacija fonda: 2 Fond može poslužiti kao izvor za proučavanje privrednog i kulturnog razvoja. 5. personalne. Seljublje.. finansijsko-računovodstvene i projektne dokumentacije. Vukovije Gornje. – 1973. srpski. 6. dodjelu zemljišta. može poslužiti za rješavanje imovinsko-pravnih odnosa pravnih i fizičkih lica. Jezik u građi: bosanski. 3.

Suha i Omazići pripadaju Tuzlanskom srezu Tuzlanskog okruga. Živinice Muslimanske.Historijat stvaraoca fonda: Na osnovu Zakona o teritorijalnoj podjeli Federalne Bosne i Hercegovine na okruge. 2. Donje Živinice. ali će nakon obrade biti pripojena postojećim fondovima ili će od nje biti formirani novi. Djedina. Količina građe: 298 knj. Fabrika. godine Živinice kao mjesni narodni odbor sa selima Živinice Katoličke. 6. Gornje Živinice. 112 fasc. (225 d/m) Sadržaj fonda: Fond se sastoji od raznovrsne dokumentacije koja se odnosi na djelovanje i rad opštinskih organa i službi . zdravstvo. godine Živinice su opština u Tuzlanskom srezu sa sjedištem Narodnog odbora opštine u Živinicama. Gornja Višća.) nije kompletna što je dijelom posljedica ratnih dejstava. Dunojevići. Priluk. Kršići. 5. Skupština opštine Gradačac Signatura fonda: BiH-ATKT/SOGd Vremenski raspon građe: 1915. Serije u fondu: 1. Živinice Muslimanske. Donja Lukavica. Suha. Maline. Donja Višća. Vrnojevići.. Omazići. Par Selo Donje. U okviru fonda primljena je i građa starije provenijencije koja ne pripada ovome fondu. Napomena: Preuzeta građa ratne provenijencije (1992. i sl. Zapisnici sa sjednica Odjeljenje za opštu upravu Odjeljenje za budžet Odjeljenje za rad i radne odnose Odjeljenje imovinsko-pravnih poslova Odjeljenje za stambeno-komunalne poslove Odjeljenje za prosvjetu i kulturu Odjeljenje za narodno zdravlje i socijalno staranje 108 . Dubrave Donje. stambena izgradnja. personalna. 36 reg. Tupković Gornji.. a 1947. Brnjica Donja. saobraćaj. 1. Suha. matična služba. a Zakonom i izmjenama i dopunama Zakona o područjima srezova i opština u NR Bosni i Hercegovini mijenjao se broj naseljenih mjesta u sastavu opštine Živinice. pravna. Tupković Donji. Brnjica Gornja. urbanizam. i 1950. godine Mjesni narodni odbor Živinice sa sjedištem u Živinice-Tvornica u sastavu svog područja ima sela – naselja: Živinice Hrvatske.opšta. 1992. 3.267 pov. Kovači. Ljubače i Morančani. – 1995. Gornja Lukavica. finansijska. 4. Svojat. osnovne knjige evidencije. građevinske dozvole. 4 kut. Zelenika..–1995. Od 1952. godine ova Opština u svom sastavu imala naseljena mjesta: Bašigovci. Šerići. projekti. Kuljan. Živinice Tvornica.. 7. Gračanica. Đurđevik. pa je 1962. obrazovanje.. dokumentacija koja se odnosi na privredu. Zukići i Živinice. srezove i područja mjesnih narodnih odbora 1945. Dubrave Gornje. katastar. 8. – 1980.

Ustav iz 1910. u koju ulaze: Gradačac. godine gradska opština Gradačac sa sjedištem Narodnog odbora gradske opštine u Gradačcu. do 1958. ali i kao dokaz za rješavanje imovinsko-pravnih odnosa pravnih i fizičkih lica (građevinske dozvole. Lukavac Gornji. Zakonom o podjeli teritorije NR Bosne i Hercegovine na srezove. Jezik u građi: bosanski. Mjesni narodni odbor Gradačac Gradski narodni odbor Gradačac Narodni odbor gradske opštine Gradačac Narodni odbor opštine Gradačac Skupština opštine Gradačac Historijat stvaraoca fonda: Općina Gradačac je dostavila slijedeće podatke: “U periodu austrougarske okupacije na području Nahije Gradačac postojale su 32 seoske i 1 gradska općina. a od 1955. Ledenice Muslimanske. eksproprijacija. stambeno-komunalne izgradnje. godine Gradačac je grad u sastavu Gradačačkog sreza Tuzlanske oblasti sa sjedištem Gradskog narodnog odbora u Gradačcu. hrvatski Pismo u građi: latinica. u koji ulaze Gradačac i Šibovac. 3. godine Gradačac je ukinut kao srez i postaje opština Gradačac. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: PrP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: ograničena Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1945. pripada Gradačačkom srezu.’’ Na osnovu Zakona o teritorijalnoj podjeli Federalne Bosne i Hercegovine na okruge. – Promjene naziva stvaraoca fonda: 1.). Vida.Valorizacija fonda: 2 Fond može poslužiti kao izvor za proučavanje privrednog razvoja. 5. 4. godine i prateći zakoni uveli su u politički život zemlje Kotarsko vijeće kao neku vrstu izbornih samoupravnih organa. a 1950. Ledenice Katoličke. godine Zakonom o području srezova i opština u NR Bosni i Hercegovini Gradačac kao Narodni odbor opštine pripada Brčanskom srezu i ima više naseljenih mjesta u svom sastavu. 109 . Do kraja austrougarske vladavine bivši Gradačački srez je imao 33 općine. a od 1956. 2. a ranije opštine na tom području postaju mjesni uredi. godine Gradačačkom srezu Tuzlanskog okruga pripada grad Gradačac sa sjedištem mjesnog narodnog odbora u Gradačcu. godine vršene su određene promjene organizacije srezova i opština. srpski. dodjela zemljišta. Od 1955. Godine 1962. Mionica Gornja. gradove i opštine 1952. kulturne i prosvjetne djelatnosti i socijalne politike opštine Gradačac. uzurpacija itd. srezove i područja mjesnih narodnih odbora 1945.

Briježnica.. Količina građe: 149 knj. Srnice Donje. Sibovac. radne odnose. 5. matičnu službu. Mionica. – 1995. Hrgovi Donji. Serije u fondu: 1. Donji Lukavac. Samarevac. Zapisnici sa sjednica Opšta uprava Rad i radni odnosi Prosvjeta i kultura Finansije Komunalni poslovi Narodno zdravlje i socijalno staranje Matična služba Projekti Knjige Valorizacija fonda: 2 Fond može poslužiti za pregled i proučavanje privrednog razvoja. Vučkovci. Donje Ledenice. Gornja Tramošnica. regulisana je organizacija i djelokrug organa uprave Opštine na osnovu koje su organizovani sekretarijati (za upravne i inspekcijske poslove. Srednja Slatina. 750 pov. Zelinja Donja. 7. Donja Međeđa. Donje Krečane.godine Zakonom o područjima srezova i opština u NR BiH Dobojskom srezu pripada Gradačac sa sjedištem Narodnog odbora opštine u Gradačcu i naseljenim mjestima u svom sastavu: Avramovina. Gornji Lukavac. 4. 8. Srnice Gornje. Donji Skugrić. Rajska. Skupština opštine Kladanj Signatura: BIH-ATKT/SOKl Vremanski raspon građe: 1945. finansijsku dokumentaciju. Tolisa. 9. 1/70. Gradačac. 102 reg. Turić. Biberovo Polje. Novalići. Gornja Međeđa. za narodnu odbranu i za unutrašnje poslove). komunalne i stambene 110 . . Gornje Ledenice. Zelinja Gornja. 2. Jasenica. 6. Vida. Orlovo Polje. dokumentaciju vezanu za obrazovanje. Kerep. 1992. građevinske dozvole. Gornji Žabar. Nakon ukidanja srezova Gradačac se regionalno više povezuje sa Tuzlom. 3. projekte i dr. Donja Tramošnica. Gornje Krečane. za opštu upravu i društvene službe.. za prihode. Jelovče Selo. 10. imovinsko-pravnu službu. Zelinja Srednja. Blaževac. (145 d/m) Sadržaj fonda: Fond se sastoji od dokumentacije koja se odnosi na rad organa upravljanja. Odlukom o Opštinskoj upravi objavljenoj u Službenom glasniku Opštine Gradačac br. – 1976. Porebrice.

Olovci. Konjevići. Plaše. dokumenti važni za rješavanje imovinsko pravnih odnosa). Kula i Karaula. godine.) 1952. Tuholj. Goletići. Tuholj. Prijevor. Konjevići. srpski. Kladanj. Karaula Han. Lupoglavo. je pripadao Tuzlanskom srezu. Kladanj. Butkovići. Vučinići). ćirilica Arhivistička informativna pomagala: PrP. Pauč. Crijevčići. Kovačići. Godine 1955. Vranovići. Ljeskova Ravan i Suljići. Kovačići. Brateljevići. 11/52. SAP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: ograničena Vremenski raspon stvaraoca fonda: 1945. od 16. a 1949. Rujići. hrvatski Pismo u građi: latinica. Suljići. Obrčevac. Ravne. Majdan. Zakonom o području srezova i opština u NR Bosni i Hercegovini Narodni odbor opštine Kladanj sa sjedištem u Kladnju i naseljenim mjestima u svom sastavu (Brateljević (sa zaseokom Zagrađe). gradove i opštine (“Sl. Velika Kula. Mladovo. Konjevići. Mala Kula. sa sjedištem narodnog odbora opštine u Kladnju. Donji Dopasci.izgradnje. Gornji Dopasci. godine Tuzlanskoj oblasti. Brdijeli. godine kada je Zakonom o ukidanju srezova Ukinut Tuzlanski srez kojem je Opština Kladanj pripadala. Mjesni narodni odbor Kladanj pripadao je Kladanjskom srezu i Tuzlanskom okrugu. Gojsalići. 111 . augusta 1945. Starić. Pored toga građa se može koristiti prilikom rješavanja vlasničkih odnosa između pravnih i fizičkih lica (građevinsle dozvole. Gojsalići. Kovačići. te uopšteno kulturne i prosvjetne djelatnosti opštine Kladanj. kupoprodajni ugovori i dr. socijalne politike. Brlošci. godine Kladanjskom srezu je pripadao Kladanj kao opština. Dole. sve do 1966. Suha. Nočajevići. Starić. Vučićinići. Ravne. Jezik u građi: bosanski. u koji je ulazio: Plahovići. Ova podjela pretrpjela je neznatne promjene dopunama ovoga Zakona. srezove i područja mjesnih narodnih odbora. Buševo. Gojakovići. Prijevor. Mjesni narodni odbor Kladanj 2. Goletići. Gojakovići. Brgule. Lukići (Jošje). Plahovići. Omačevići. formiran je Mjesni narodni odbor Kladanj sa sjedištem u Kladnju a činili su ga mjesto Kladanj sa zaseocima: Buševo. Narodni odbor opštine Kladanj 3. – Promjene naziva stvaraoca fonda: 1. Jelačići. Tarevo. Pauč. Mladovo. Krivajevići. Stupari (sa zaseokom Trnovača). Obrčevac. Ljekova Ravan i Plaše). Karaula Han. Plahovići. Vučinići. Zakonom o podjeli teritorije NR Bosne i Hercegovine na srezove. Dole. Matijevići (sa zaseokom Erkići). Hotani. Buševo. Prijanovići. Skupština opštine Kladanj Historijat stvaraoca fonda: Zakonom o teritorijalnoj podjeli Federacije Bosne i Hercegovine na okruge. Gornji Dopasci. Vrnovići (sa zaseocima Butkovići. list NR BiH” br.

Gornja Lohinja. službe za geodetske i građevinske poslove (građevinske i urbanističke dozvole. građevinske dozvole. dodjela zemljišta. 112 . 5. Količina građe: 101 knj. 2. eksproprijacije). 486 pov. 3. – 1995. Karanovac. 7. uzurpacije. 2154 fasc. djelovanja i rada Općine na području lokalne uprave. zdravstvo i druge oblasti.). 17/55. – 1995. eksproprijacije. Gračanica. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP (SAP) Stepen sređenosti: registraturski sređen (u toku arhivistička obrada) Dostupnost: ograničena Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1955.. Donja Lohinja. – Historijat stvaraoca fonda: Na osnovu Zakona o području srezova i opština u NR Bosne i Hercegovine (“Sl. – 1995. 1992. (292 d/m) Sadržaj fonda: Fond se sastoji od dokumentacije koja se odnosi na rad opštinskih organa i službi: za opštu upravu. 6. Jezik u građi: bosanski. kadrovske poslove. Odjeljenje za opštu upravu Odjeljenje za finansije Odjeljenje za poljoprivredu i šumarstvo Odjeljenje za komunalne poslove Odjeljenje za građevinarstvo Odjeljenje za kulturu i obrazovanje Ratna dokumentacija 1992.) Narodni odbor opštine Gračanica sa naseljenim mjestima u svom sastavu (Babići. građevinsko zemljište. službe za školstvo. godine. Valorizacija: 2 Fond po svome sadržaju i sačuvanosti može poslužiti u svrhu dokazivanja vlasništva pravnih i fizičkih lica (projekti.Skupština opštine Gračanica Signatura fonda: BiH-ATKT/SOG Vremenski raspon građe: 1955.. a građa ratnog perioda može poslužiti kao izvor za proučavanje ratnih događaja. – 1980. Napomena: Preuzeta je i građa koja se odnosi na rad Općine Gračanica u ratnom periodu 1992. list NR BiH’’ br. Piskavica.. ugostiteljstvo. srpski. hrvatski Pismo u građi: latinica. Malešići. službe za inspekcijske poslove. Serije u fondu: 1. Lendići. 4. Doborovci. uzurpacije. šumarstvo i poljoprivredu. invalidnine itd.

6 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži dokumentaciju koja se odnosi na Ratno predsjedništvo. 5.Sočkovac. Doborovci. Skipovac Donji.Klokotnica Signatura fonda: BiH-ATKT/ODI -Klo Vremenski raspon građe: 1992. društvene djelatnosti. Soko. Godine 1962. Lukavica (dio osim zaseoka Rijeka). Škahovica i Vranovići. Piskavica. – 1995. djelovanja i rada Općine u ratnom periodu 1992. Serije u fondu: 1. Stjepan Polje. list NR BiH’’ br. Skahovica.) Narodni odbor opštine Gračanica ostao je u sastavu Tuzlanskog sreza ali se povećao broj naseljenih mjesta u njegovom sastavu: Babići. Karanovac. Općinskog načelnika. Rašljeva. Općina Doboj Istok . Orahovica Gornja. Malešići. Boljanić. Civilna zaštita Valorizacija fonda: 2 Fond može poslužiti kao izvor za proučavanje ratnih događaja. 4. Miričina. Trnovci (zaselak Džakula) i Vranovići). Džakule. Gornja Lohinja. Jezik u građi: bosanski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SAP Stepen sređenosti: registraturski sređen 113 . društvene djelatnosti. Porječina. Orahovica Donja. boračko-invalidsku zaštitu. Soko. je pripadao Tuzlanskom srezu. Količina građe: 7 pov. godine na području lokalne uprave. Donja Lohinja. Sekretarijat za boračko-invalidsku zaštitu 7. – 1995. prostorno uređenje i stambenokomunalne poslove 6. Skipovac Gornji. Bosansko Petrovo Selo. Stjepan Polje. Lendići. Ratno povjereništvo. civilnu zaštitu itd. 2. 3. Sočkovac. poslove uprave. Gračanica. Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o područjima srezova i opština u NR Bosni i Hercegovini (“Sl. Ratno predsjedništvo Ratno povjereništvo Izvršni odbor Općinski načelnik Sekretarijat za poslove uprave. 47/62. Izvršni odbor. prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove. (1. Kakmuž.

godine konstituisana je Općina Doboj – Istok koju čine naseljena mjesta: Brijesnica Mala. Klokotnica. Sekretarijata za BIZ. Na osnovu Zakona o konstituisanju novih općina u Federaciji BiH i izmjeni područja općina podijeljenih međuentitetskom i međukantonalnom crtom 1998. hrvatski 114 . Općina Doboj Istok Historijat stvaraoca fonda: Pojavom ratnih dejstava 1992. CZ Ugljevik – Teočak. Sjenina Rijeka. Općinskog vijeća Teočak – Ugljevik. načelnika. Lukavica Rijeka.. – 1995. Sjenina i Grapska. srpski. a ideja o današnjem nazivu općine nastala je u decembru iste godine.5 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži dokumentaciju koja se odnosi na rad Ratnog predsjedništva. Sekretarijata za privredu.Dostupnost: ograničena Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1992. godine na području lokalne uprave. godine konstituisano je Predsjedništvo SO-e Doboj u egzilu sa privremenim sjedištem u Tešnju. Tokom mjeseca maja 1992. Općina Teočak Signatura fonda: BiH-ATKT/O Te Vremenski raspon građe: 1992. predstavljali i izražavali interesi mjesnih zajednica. Svijetleća.Istok. (2. djelovanja i rada Općine u ratnom periodu 1992. 24 reg. Brijesnica Mala. Sjedište Općine Doboj – Istok je u naseljenom mjestu Klokotnica. Klokotnica i dijelovi naseljenih mjesta Lukavica Rijeka i Stanić Rijeka koja su do potpisivanja Mirovnog sporazuma o BiH bila u sastavu Općine Doboj. godine bili prostori današnje Općine Doboj . Službe finansija. Količina građe: 1 sv. – 1995. 5 pov. Valorizacija fonda: 2 Fond može poslužiti kao izvor za proučavanje ratnih događaja. – Promjene naziva stvaraoca fonda: 1. godine došlo je do prekida veza sa dotadašnjim sjedištem Skupštine opštine Doboj u čijem sastavu su od 1962. koji je vršio ulogu najvišeg predstavničko-političkog tijela u kome su se inicirali.. Izvršnog odbora SO Ugljevik. Suho Polje. Stanić Rijeka. Jezik u građi: bosanski. Istovremeno je konstituisan Koordinacioni odbor mjesnih zajednica Brijesnica Velika. Brijesnica Velika. Predsjedništvo SO-e Doboj u egzilu 2.

informacije. Teočak – Krstac. Sniježnica i dijelovi naselja mjesta Brijest. 10. Jesenje. rješenja. saglasnosti.Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: PrP. Serije u fondu: 1..15 kut.. 11. izvještaje. 8. Ratno predsjedništvo Izvršni odbor Načelnik općine Matični ured Povjereništvo u Zagrebu Sekretarijat za privredu Sekretarijat za poljoprivredu Sekretarijat za izbjegla i raseljena lica Općinsko vijeće Boračko invalidska zaštita Komisija za razmjenu ratnih zarobljenika 115 . – 1995. ugovore.. 4. Jasikovac i Tursunovo Brdo koja su do potpisivanja Mirovnog sporazuma o BiH bila u sastavu Općine Ugljevik. 13 pov. godine na osnovu Zakona o konstituisanju novih općina u Federaciji BiH i izmjeni područja općina podijeljenih međuentitetskom i međukantonalnom crtom konstituisana je Općina Teočak sa sjedištem u naseljenom mjestu Teočak. Bilalići. uvjerenja. finansijsku dokumentaciju i knjige djelovodnog protokola. Dokumentacija je nastala u radu Općine Zvornik sa privremenim sjedištem u Tuzli i Sapni u ratnom periodu 1992. – 1995. godine a na osnovu Odluke o izboru predsjednika i članova Ratnog predsjedništva funkcionisala je SO Ugljevik na području slobodnog dijela Opštine. odluke. obavijesti. – Historijat stvaraoca fonda: Agresijom na Bosnu i Hercegovinu 1992.Sa Vremenski raspon građe: 1992. 3. 7. 1 fasc. 6. 9. Područje Općine Teočak čine naseljena mjesta: Stari Teočak. 2. 5. Količina građe: 6 knj. (36 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži zahtjeve.. Od 1998. godine.Sapna Signatura fonda: BiH-ATKT/OZ . Općina Zvornik . programe. AP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: ograničena Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1992. 330 reg. potvrde. Gornja Krčina.

Međeđa. – 1995. Rastošnica. izvještaje o završenoj raspodjeli za socijalno ugroženo stanovništvo. kartice. srpski. – 1995. Jezik u građi: bosanski. srpski. Finansijska dokumentacija 13. Sjedište Općine Sapna je u naseljenom mjestu Sapna. Valorizacija fonda: 2 Fond nije kompletan. Nezuk. odluke i ugovore o pomoći. 11 pov. spiskove o raspodjeli humanitarne pomoći. ali može poslužiti za proučavanje načina rada ovoga Centra. Rožanj. godine radila je Općina Zvornik sa privremenim sjedištem u Tuzli i Sapni. (5 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži ulazne i izlazne račune magacina. – Historijat stvaraoca fonda: U ratnom periodu 1992. naloge za isplatu i naplatu. Jezik u građi: bosanski.. Količina građe: 2 knj. Sapna i dijelovi naseljenih mjesta Baljkovica. Kiseljak.. hrvatski Pismo u građi: latinica 116 . Kraljevići. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: PrP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: ograničena Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1992. Na osnovu Zakona o konstituisanju novih općina u Federaciji BiH i izmjeni područja općina podijeljenih međuentitetskom i međukantonalnom crtom konstituisana je Općina Sapna koju čine naseljena mjesta: Goduš. djelovanja i rada Općine na području lokalne uprave. Logistički centar Valorizacija fonda: 2 Fond može poslužiti kao izvor za proučavanje ratnih događaja.12. 35 reg. Vitinica i Zaseok koja su do potpisivanja Mirovnog sporazuma o BiH bila u sastavu Općine Zvornik. Opštinski logistički centar za pomoć narodima BiH Kladanj Signatura: BiH-ATKT/OLC Kl Vremanski raspon građe: 1993. blagajnu.

primljene i poslate dopise. (11.. 24 sv. godine. a njegovu funkciju vršio je Izvršni odbor Opštine sve do 29. registar nestalih lica i finansijsku dokumentaciju (blagajna.).. Sadržaj fonda: Fond sadrži: rješenja za priznavanje prava na porodičnu invalidninu.. 100 reg. kada je Predsjedništvo Skupštine opštine Kladanj donijelo Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Logističkog centra za pomoć narodima RBiH (“Službeni glasnik Opštine Kladanj’’ broj 3/93. spiskove RVI opštine Srebrenica. godine donijelo Prijedlog za pokretanje redovne likvidacije Logističkog centra Kladanj (“Službeni glasnik Općine Kladanj” broj 1/98. 2 pov. prijedloge za priznavanje prava na izuzetno materijalno obezbjeđenje. spiskove korisnika sa ostvarenim pravima na porodičnu invalidninu. koji se odnose na djelovanje i rad Službe BIZ-a Opštine Srebrenica. završni računi). a poslovao je kao javno preduzeće u državnoj svojini i obavljao sve poslove koji se odnose na obezbjeđenje racionalnog snabdijevanja stanovništva. dokumentaciju prvostepene stambene komisije.6 d/m) 117 .Arhivistička informativna pomagala: PrP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: ograničena Vremenski raspon stvaraoca fonda: 1993.) kojom je utvrđeno da su organi upravljanja i rukovođenja javnog preduzeća direktor i upravni odbor čije članove imenuje osnivač. Opštinska služba za boračko-invalidsku zaštitu Srebrenica Signatura: BiH-ATKT/OSBIZ Sb Vremanski raspon građe: 1994.). potvrde o statusu boračke populacije. prihvat i podjelu humanitarne pomoći. U skladu sa Odlukom o proglašenju preduzeća i finansijskih institucija od posebnog značaja za opštinu u ratnim uslovima Upravni odbor nije imenovan. Historijat stvaraoca fonda: Predsjedništvo Skupštine opštine Kladanj je na sjednici održanoj 03.. 10. 2 kut. 1993. godine donijelo Odluku o osnivanju logističkog centra čiji je puni naziv glasio: “Opštinski logistički centar za pomoć narodima BiH Kladanj’’ (“Službeni glasnik Opštine Kladanj’’ broj 2/93. – 1998. 1998. izvodi. generalne spiskove obračuna porodične invalidnine. prikupljanje. Općinsko vijeće Kladanj je na sjednici održanoj 27. Organ rukovođenja bio je direktor kojeg imenuje i razrješava Izvršni odbor Opštine na prijedlog povjerenika Logističkog centra uz saglasnost Koordinacionog odbora humanitarnih organizacija Kladanj. 06. – 2001.01. stvaranje robnih rezervi i obezbjeđenje repromaterijala za potrebe privrede. Količina građe: 18 knj. odjavljene predmete korisnika izuzetnog materijalnog obezbjeđenja. Sjedište Centra je bilo u Kladnju. zahtjeve za isplatu novčanih prinadležnosti. 1993. likvidacione liste.

Sekretarijat za BIZ Bratunac 2. Knjige Valorizacija fonda: 2 Fond nije cjelovit. blagajne. Serije u fondu: 1. ali je važan jer može poslužiti kao osnova za istraživanje djelovanja i rada ove Službe u periodu 1994. ( 21. Knjige 5..2001. Arhiva protokola 2. registar ranjenih boraca. 102 reg. fakture i sl. 23 sv. djelovodni protokoli. Napomena: U okviru ovog fonda preuzet je i jedan registrator sa građom BIZ-a Vlasenica. Opštinska služba za boračko-invalidsku zaštitu Bratunac sa sjedištem u Tuzli Signatura: BiH-ATKT/OSBIZ Br Vremanski raspon građe: 1993. – 2001. – 2001. Jezik u građi: bosanski.. uvjerenja. evidencije popunjenih matičnih kartona šehida. godine.Serije u fondu: 1.. godine. hrvatski. sveska sa podacima o poginulim. arhiva protokola. Količina građe: 26 knj. srpski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: ograničena Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1994. a odnosi se na izjave i spiskove iz 1993.. 85 pov. registar nestalih boraca. Finansijska dokumentacija 3. BIZ Vlasenica 118 .6 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži dokumentaciju koja se odnosi na djelovanje i rad Službe za boračko invalidsku zaštitu Bratunac: arhiva komisije Sekreterijata za BIZ Bratunac. privremena rješenja. Arhiva protokola 3. Finansijska dokumentacija 4.

Dokumentacija operativnog karaktera predata je Agenciji za finansije. 137 reg. 7 paketa. 4. godine preuzela građu Bratunca za koje je izvršeno preseljenje spisa u druge Službe prema mjestu prebivališta. Jezik u građi: bosanski. – 2002. 2. ali je važan jer može poslužiti kao osnova za istraživanje djelovanja i rada ove Službe u periodu 1993. 5. hrvatski.Valorizacija fonda: 2 Fond nije cjelovit. 3. – 2001. Podružnica Orašje Odjeljenje za opšte poslove Odjeljenje za finansije (platne liste.. M4 obrasci. srpski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: ograničena Vremenski raspon stvaraoca fonda: 1993. pa je Služba za boračko-invalidsku zaštitu Općine Tuzla 2001. a jedan dio Poreznoj ispostavi Tuzla i drugim poreznim ispostavama na području Tuzlanskog kantona.. informatičke i posredničke usluge Sarajevo – Poslovnica Tuzla. završni računi) Lični kartoni Dosijei radnika Evidencije stanova 119 . godine.. pristupačan za korištenje. 183 kut.. registraturski sređen...2001. Serije u fondu: 1. 49 fasc. Historijat stvaraoca fonda: Služba za boračko-invalidsku zaštitu Općine Bratunac je u ratnom i poslijeratnom periodu imala sjedište u Tuzli. Zavod za platni promet Federacije Bosne i Hercegovine – Filijala Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/ZPPFBiH-FTZ Vremenski raspon građe: 1953. 1 omot (180 d/m) Sadržaj fonda: Fond je necjelovit. 6. 143 pov. Količina građe: 2 knj.

a od 1997. 1953. 2. – 1997.. Promjene naziva stvaraoca fonda: 1. pravne. 89 reg. jer je nakon preuzimanja u Arhiv utvrđeno da nedostaju pravilnici. Finansijska služba 120 . Zavod za platni promet Federacije Bosne i Hercegovine – Podružnica Orašje Signatura fonda: BiH-ATKT/ZPPFBiH-PO Vremenski raspon građe: 1987. djelovodni protokoli. sadrži samo dio dokumentacije iz oblasti opšte. ugovori. matična knjiga radnika... 30 kut. kartoni LD-a. Jezik u građi: bosanski. radio je pod nazivom Služba društvenog knjigovodstva Tuzla. Zavod za platni promet Federacije Bosne i Hercegovine-Filijala Tuzla.Valorizacija fonda: 4 Fond je zbog sačuvanosti i sadržaja male vrijednosti i može poslužiti kao pomoćni izvor za istraživanje raznih knjigovodstvenih propisa i promjena na uskom području jedinice lokalne uprave. – 2002.2002.5 d/m) Sadržaj fonda: Fond je fragmentaran. osnovna sredstva i sl. Služba društvenog knjigovodstva Tuzla. 1 sv. – 2005. 77 pov. godine) radi pod nazivom Zavod za platni promet Federacije Bosne i Hercegovine – Filijala Tuzla. U početku 1953. može poslužiti zaposlenicima čiji se dosijei nalaze u ovom fondu. M4 obrasci. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: PrP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: ograničena Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1953. (29. 4 bloka. kadrovske i finansijske službe. 20 fasc. Također. Historijat stvaraoca fonda: Zavod za platni promet – Filijala Tuzla radi od 1953. Serije u fondu: 1..04. Opšta i pravna služba 2. U svom radu imao je više transformacija i statusnih promjena. godine do ukidanja (30. – 2002. Količina građe: 6 knj. srpski. hrvatski Pismo u građi: latinica.. 1997. Kadrovska služba 3. pravni akti. godine. platne liste.

srpski. Samoupravna interesna zajednica zdravstvene zaštite Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/SIZZZT Vremenski raspon građe: 1961. ali može poslužiti kao pomoćni izvor za istraživanje raznih knjigovodstvenih propisa i promjena na uskom području jedinice lokalne uprave. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: PrP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: ograničena Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1987. te za ostvarenje ličnih prava zaposlenika. U Zakonu o prestanku važenja Zakona o unutrašnjem platnom prometu iz 2004. Zapisnici i materijali sa sjednica – Radnički savjet. a nakon rata 1997. – 2005. Upravni odbor. hrvatski Pismo u građi: latinica. Ekspozitura Orašje 2. Skupština Komunalne zajednice 121 .. godine kao Zavod za platni promet Federacije Bosne i Hercegovine Sarajevo – Podružnica Orašje. godine (informacije i izvještaji) kao Služba društvenog knjigovodstva SR Bosne i Hercegovine – Filijala Brčko . Jezik u građi: bosanski. Izvršni odbor 2. godine (djelovodni protokol) i 1988. Upravnog odbora. – 1990. Zavod za platni promet FBiH – Podružnica Orašje Historijat stvaraoca fonda: Na osnovu preuzete građe može se konstatovati da je stvaralac djelovao 1987. te tzv. godine navedeno je da će Vlada imenovati likvidatora da okonča poslove likvidacije. Zbora radnika.Valorizacija fonda: 4 Fond je zbog sačuvanosti i sadržaja male vrijednosti. 566 pov.Ekspozitura Orašje. Služba društvenog knjigovodstva SR BiH – Filijala Brčko./89.“ Serije u fondu: 1. Skupštine Komunalne zajednice (zapisnici i materijali). (90 d/m) Sadržaj fonda: Fond je nepotpun i sastoji se od raznovrsne dokumentacije koja se odnosi na rad Radničkog savjeta. Promjene naziva stvaraoca fonda: 1. Količina građe: 10 reg. Skupštine Samoupravne interesne zajednice. „regresna arhiva.

Jezik u građi: bosanski. 19 pov. a može poslužiti za proučavanje djelovanja i rada ove Samoupravne interesne zajednice.3. bilansi stanja. platne liste. Jezik u građi: bosanski. – 1992. dnevnici knjiženja i sl. Regresna arhiva Valorizacija fonda: 4 Vrijednost fonda je umanjena zbog nepotpunosti. srpski. Sreski zavod za socijalno osiguranje Tuzla Komunalni zavod za socijalno osiguranje Tuzla Zajednica zdravstvenog osiguranja radnika Tuzla Samoupravna interesna zajednica zdravstvene zaštite Tuzla Samoupravna interesna zajednica fizičke kulture Lukavac Signatura fonda: BiH-ATKT/SIZFK Lu Vremenski raspon građe: 1979. opšte akte. ( 3 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži izvještaje.. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: PrP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: ograničena Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1961. planove. hrvatski Pismo u građi: latinica. Valorizacija fonda: 4 Vrijednost fonda je umanjena zbog nepotpunosti. Količina građe: 20 reg. hrvatski Pismo u građi: latinica. 3. srpski. a može poslužiti za proučavanje djelovanja i rada ove Samoupravne interesne zajednice. Skupština Samoupravne interesne zajednice 4. 4. odluke. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: PrP 122 . finansijske kartice. – Promjene naziva stvaraoca fonda: 1. 2.

5 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži: Statute. poslovnike. društvene dogovore. Jezik u građi: bosanski. Historijat stvaraoca fonda: Udruživanjem opština: Banovići.. Srebrenik i Tuzla 1977. godine. Živinice.Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: ograničena Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1979. godine je osnovana Regionalna zajednica opština sa sjedištem u Tuzli. Kalesija. a prestala je sa radom 1992. godine od strane Skupštine opštine Lukavac. M4 obrasce. ovoj 123 . Opšti spisi 2. Lukavac. ali može poslužiti za proučavanje djelovanja i rada ove vrste interesne zajednice. odluke. djelovodni protokol. Količina građe: 9 knj. Historijat stvaraoca fonda: Samoupravna interesna zajednica fizičke kulture osnovana je 1979. Regionalna zajednica opština sa sjedištem u Tuzli Signatura fonda: BiH-ATKT/RZO T Vremenski raspon građe: 1978. Finansijsko-računovodstveni spisi Valorizacija fonda: 4 Fond nije potpun. srpski. hrvatski Pismo u građi: latinica. Godine 1978. (0. Kladanj. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: PrP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1977. dostavnu knjigu za poštu. godišnji obračun itd.. – 1990. 1 pov. Serije u fondu: 1. pravilnike. – 1992. – 1990. 4 fasc.

godine radio je pod nazivom Fond socijalne i dječije zaštite. Fond socijalne i dječije zaštite Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/FSIDZ T Vremenski raspon građe: 1977. Promjene naziva stvaraoca fonda: 1. periodičnih obračuna. 1993. srpski. zapisnika sa Zborova RZ. godine konstituisana je Samoupravna interesna zajednica socijalne i dječije zaštite (SIZ). godine na sjednici Koordinacionog odbora Skupštine Regionalne zajednice opština. normativnih akata. završnih računa. 124 . Valorizacija fonda: 4 Fond nije potpun. 1990. 41 reg. Od 1986. Regionalna zajednica opština je ugašena 06. Fond socijalne i dječije zaštite Historijat stvaraoca fonda: Na osnovu Samoupravnog sporazuma usvojenog od strane radnih ljudi u organizacijama udruženog rada 27.. – 1993. Ovaj Fond je prestao sa radom na osnovu Uredbe sa zakonskom snagom o prestanku rada fondova i zavoda (“Sl. 12. platnih lista. hrvatski Pismo u građi: latinica. a poslovi su u toku 1994. Količina građe: 16 pov. a 1986. 27/93) 31.Zajednici se pridružila opština Lopare. programa. Jezik u građi: bosanski. godine opština Gračanica. list RBiH’’ br. godine. kartoteke dobavljača. Samoupravna interesna zajednica socijalne i dječije zaštite 2. ali može poslužiti za proučavanje djelovanja i rada ove vrste zajednice. odluke sa Zborova RZ. marta 1975. godine preneseni na Sekretarijat za društvene djelatnosti. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: PrP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1975. (7 d/m) Sadržaj fonda: Fond se sastoji od glavne knjige. 12. izvještaja itd. – 1994.

srpski. Jezik u građi: bosanski. 3 sv. Promjene naziva stvaraoca fonda: 1. 4. Građanski predmeti Ovrhe Krivični predmeti Ostavinske rasprave Valorizacija fonda: 3 Sačuvana građa može poslužiti kao izvor djelovanja suda na području Tuzle ilustrujući zaštitu prava građana. Kotarski uredi su vršili upravne. osniva kotarske urede i okružne oblasti. Zemaljska vlada. godine. finansijske i pravosudne poslove. pa su imali zvanje kotarskih sudova. a svi * Fondovi i zbirke označeni zvjezdicom proglašeni su Nacionalnim spomenikom kulture u Bosni i Hercegovini. starateljske. 125 . Kotarski ured je bio podređen okružnoj oblasti. – 1943. Kotarski ured 2. (26 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži sudske spise koji se odnose na građanske. Količina građe: 2 knj.. Kotarski sud Historijat stvaraoca fonda: Naredbom o ustrojstvu i djelokrugu kotarskih ureda i okružnih oblasti u Bosni i Hercegovini. hrvatski i njemački Pismo u građi: latinica. ostavinske i krivične parnice i ovrhe..II PRAVOSUĐE Kotarski sud Tuzla* Signatura fonda: BiH-ATKT/KST Vremenski raspon građe: 1884. 1882. Serije u fondu: 1. 2. Na čelu ureda bio je kotarski predstojnik ili njegov zamjenik. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: nesređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1882. 3. – 1943. 103 kut.

oni su vodili i nadgledali ukupno poslovanje ureda i za to bili neposredno odgovorni nadležnoj oblasti. okružni i apelacioni sud dobijaju nazive kotarski sud. Kotarski šerijatski sud Tuzla* Signatura fonda: BiH-ATKT/KŠST Vremenski raspon građe: 1894. 126 .drugi službenici su im bili podređeni. spise o bračnim odnosima. kotarski sudovi se pretvaraju u sreske sudove zadržavajući dotadašnju teritorijalnu nadležnost.. Količina građe: 1 knj. Sudski spisi (R) Spisi u bračnim odnosima (P) Ostavinski spisi – smrtovnice(Os. hrvatski. Na osnovu Zakonske odredbe Ministarstva pravosuđa NDH o izricanju sudova i sudaca i upotrebi čistog hrvatskog jezika kod sudova. osim šerijatskih. Neposredni službeni nadzor nad kotarskim sudovima vršili su okružni sudovi i njihovi predsjednici. umjesto kotarskih ureda. ostavinske rasprave. 15 kut. sudbeni stol i banski stol. rješenja. od 1906. kao sudova (za poslove pravosuđa) i kotarskih ureda kao gruntovničkih oblasti. sreski. do tada redovni sudovi. (5 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži sudske spise. koji je vršio sve poslove. Godine 1929. godine. 4. Osim toga što su bili na čelu. – 1943. Jezik u građi: bosanski. nastaju samostalni kotarski sudovi. 3. Naredbom Zemaljske vlade Bosne i Hercegovine. usmeno i pismeno. akte Kotarskog ureda kao suda i razne spise na arapskom jeziku. njemački i arapski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1882. na osnovu Zakona o uređenju redovnih sudova u Kraljevini SHS. Po ovoj zakonskoj odredbi. godine. – 1943. svi suci i stranke. od 18. O) Razni spisi na arapskom jeziku Valorizacija fonda: 3 Sačuvana građa može poslužiti kao izvor djelovanja suda na području Tuzle ilustrujući zaštitu prava građana. moraju upotrebljavati “čisti” hrvatski jezik. Kotarskim sudom upravljao je kotarski sudac.IV 1941. srpski. Serije u fondu: 1. 2.

zatim o tužbama koje se tiču zapisa. odredila je okolnosti u kojima šerijatski sudovi moraju sprovoditi ostavinsku raspravu:  Ako među nasljednicima ima maloljetnih. pojedinim osobama). (što se testamentom ostavlja za dobrotvorne svrhe. godina 1906.Promjene naziva stvaraoca fonda: 1. Po ovoj Naredbi. sudio je šerijatski sudac kao inokosni sudac. koji se odnose na muhamedansko ženidbeno pravo. Naredbom o ustrojstvu i djelokrugu šerijatskih sudova (Zbornik Zakona i naredaba za Bosnu i Hercegovinu. ili drugih odredaba učinjenih za slučaj smrti. za koje se drži da će im na temelju ugovora. u okviru kotarskih ureda kao sudova. godine postoji i kotarski ured kao šerijatski sud čiji su poslovi bili vezani za šerijatsko pravo.. koje se broje kao vrst mulka [milč]). Sarajevo) počinje. Sarajevo) koja je šerijatskim 127 . njihova djelatnost. te Zemaljska vlada.  ako je od onih.  raspravljanje ostavštine muhamedanaca i dijeljenje ostavštine. Vrhovni sud. da li se radi o imovinsko-pravnim ili drugim poslovima. 1882. što su određeni za stranke. Odluke donosi po činu najstariji šerijatski sudac. u nadležnost šerijatskih sudova spadali su:  Poslovi. obavlja odjeljenje kotarskog suda pod nazivom Kotarski šerijatski sud. naredbe posljednje volje ili Zakona nasljedstvo pripasti. koji je dužan i potpisivati otpravke šerijatskog suda. umobolnih ili uopće takvih osoba koje spadaju pod tutorstvo ili kuratelu. i to bez razlike. Godine 1906. Iste godine donesena je Naredba o ovlaštenju šerijatskih sudova. a službeni nadzor nad njima vrše okružni sudovi. Sarajevo). jedan ili drugi odsutan. Naredba kojom se proširuje nadležnost šerijatskih sudova u muhamedanskim ostavinskim poslovima (Zbornik Zakona i naredaba za Bosnu i Hercegovinu. da mogu ovjeravati potpise stranaka islamske vjere (Zbornik Zakona i naredaba za Bosnu i Hercegovinu. koje se odnose na vrstu ostavštine. godina 1885.. ako su i muž i žena muhamedanskog vjerozakona. koji se tiču prava i dužnosti između muhamedanskih roditelja i djece. Ovom Naredbom kotarski sudovi izlaze iz nadležnosti kotarskih i okružnih predstojnika. Kod šerijatskih sudova. godina 1906. godina 1883. Kotarski ured kao šerijatski sud 2.  raspravljanje i rješavanje o svim tužbama glede ostavštine i u ime dijeljenja ostavštine. Sarajevo) kojom poslove kotarskog ureda. kao šerijatskog suda.. pod predsjedništvom predsjednika Vrhovnog suda (Šerijatski vrhovni sud).. Kotarski šerijatski sud Historijat stvaraoca fonda: Osnivanjem kotarskih ureda. kao sudova. ukoliko se ova sastoji od mulk-imetka (pokretni imetak i nepokretnine.  u isto tolikom opsegu raspravljanje i rješavanje u svim poslovima. a u drugoj molbi odlučivalo je vijeće četvorice sudija.  ako su nasljednici sudu nepoznati ili ako nasljednika nema. u prvoj molbi. Zemaljska vlada za Bosnu i Hercegovinu donijela je Naredbu o ustrojenju (organizaciji) kotarskih sudova u Bosni i Hercegovini (Zbornik Zakona i naredaba za Bosnu i Hercegovinu.  ako se nasljedstvo sastoji iz nepokretnih dobara.

Ministarstvo će svojom naredbom odrediti kojim kotarskim šerijatskim sudovima će ta područja pripadati. 1929. godine (Zbornik zakona i naredaba Nezavisne Države Hrvatske. br. godine Zakon o ukidanju šerijatskih sudova na području NR Bosne i Hercegovine kojim su ukinuti svi sreski šerijatski sudovi i Vrhovni šerijatski sud pri Vrhovnom sudu Bosne i Hercegovine. da ovjeravaju potpise muslimanskih lica. koji su 128 . tako što će o svim predmetima. ukoliko su po srijedi pitanja prava naslijeđa i valjanosti odredbe učinjene za slučaj smrti. br.. ožujka 1929.  svi sporovi koji se odnose na prava i dužnosti.) na osnovu kojeg su kotarski sudovi promijenili naziv u sreske sudove. svezak I. I–LXII.  tužbe. U periodu Kraljevine Srba. koje se tiču zaostavština. Donesen je i Zakon o uređenju šerijatskih sudova i o šerijatskim sudijama (Službene novine Kraljevine Srba. za to ukaže potreba. sudbeni stol i banski stol”. broj 1. a u njihovu nadležnost spadali su slijedeći predmeti:  predmeti bračnog prava. prvo polugođe. i to bez razlike da li se tiču imovinsko-pravnih ili drugih pitanja iz bračnog odnosa. ako su muž i žena islamske vjere ili ako je brak sklopljen pred šerijatskim sudom odnosno pred licem ovlašćenim od šerijatskog suda. svezak I. što se osnivaju na vakufskom svojstvu jednog imanja.–XII. da li je po šerijatsko-pravnim propisima naredbom posljednje volje ili pravnim poslom među živima zasnovan vakuf. Hrvata i Slovenaca. o nazivima sudova i sudaca i o upotrebi čistog hrvatskog jezika kod sudova (Zbornik zakona i naredaba Nezavisne Države Hrvatske. prvo polugođe. Hrvata i Slovenaca (Službene novine Kraljevine Srba. a tuđice svugdje izbjegavati i gdje god je to moguće zamijeniti hrvatskim narodnim izrazima. osniva kotarski šerijatski sud kao posebno odjeljenje kotarskog suda. I–LXII. s obzirom na broj muslimana.–XII. kod svakog kotarskog suda. Predsjedništvo NR Bosne i Hercegovine donijelo je 1946.  raspravljanje i dioba zaostavština muslimana. godina. te je Kotarski šerijatski sud postao odjeljenje Sreskog suda i dobio naziv Sreski šerijatski sud. 1941. Na prijedlog Ministarstva pravosuđa i bogoštovlja proglašena je Zakonska odredba o izmjeni Zakona o uređenju šerijatskih sudova i o šerijatskim sucima od 31.  u istom opsegu svi predmeti. svi suci i stranke moraju usmeno i u svojim pismenim sastavcima upotrebljavati čisti hrvatski jezik. Za područja kod kojih ovo posebno odjeljenje ne bude osnovano.). koji se odnose na prava i dužnosti između roditelja i djece (ovdje se broje i sporovi o tome da li je dete rođeno u zakonitom braku. Sreski šerijatski sudovi ovlašćeni su i na to. – 1258. okružni i apelacioni sud” mijenjaju se i glase: “kotarski sud. Hrvata i Slovenaca. koliko nije vakufsko svojstvo samo sporno.  postavljanje staratelja maloljetnim muslimanima i stavljanje punoljetnih muslimana pod starateljstvo kao i ukidanje starateljstva i proglašavanje maloljetnih muslimana punoljetnim. godina.sudovima dala mogućnost ovjeravanja potpisa i muhurova muslimana na svim ispravama svake vrste. Donošenjem Zakonske odredbe o izricanju osuda.godine donesen je Zakon o uređenju redovnih sudova za Kraljevinu Srba. – 1258. kao i sporovi o tome..  proglašavanje muslimanskih lica umrlim. 1929. Hrvata i Slovenaca 1929. broj 1. godište I) po kojoj ovo Ministarstvo svojom naredbom. kod koga se. 1941. bez obzira na zakonske stručne izraze. godište I) dotadašnji nazivi redovnih sudova “sreski.

spadali u nadležnost šerijatskih sudova.godine). novine Kraljevine SHS” br. Ovrhe Građanski predmeti Krivični predmeti Ostavinske i starateljske rasprave Valorizacija fonda: 3 Sačuvana građa može poslužiti kao izvor proučavanja djelovanja suda na području Tuzle ilustrujući zaštitu prava građana. Protiv 129 . a sudsku vlast je vršio sudija pojedinac. srpski. Sreski sud Tuzla* Signatura fonda: BiH-ATKT/SST Vremenski raspon građe: 1920. raspravljati narodni sudovi (ukoliko za to nisu nadležni drugi organi narodne vlasti). s tim da će sidžile i vjerske knjige predati Ministarstvu pravosuđa NR Bosne i Hercegovine (“Sl. Jezik u građi: bosanski. godine. 20-X od 25. ostavinske i starateljske parnice. ovrhe. list NR BiH” broj 10/46 i 12/46). spise. Kotarski sud je dobio naziv Sreski sud. januara 1929. krivične. Serije u fondu: 1. inventare i kancelarijski pribor sreskih šerijatskih sudova preuzeće sreski sudovi. arhivu. 4. 2. arhivu i upisnike Vrhovnog šerijatskog suda preuzeće Vrhovni sud Bosne i Hercegovine. – 1941. vanparničnim predmetima i predmetima izvršenja. Sve spise. a nadležnosti. 74 kut. vodi zemljišne (baštinske. trgovačkim i mjeničnim predmetima. hipotekarne) knjige i rješava pitanje zemljišnih stvari. upisnike.. (20 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži građanske. zadržavajući dotadašnju teritorijalnu nadležnost (“Sl. – 1941. Historijat stvaraoca fonda: Na osnovu Zakona o uređenju redovnih sudova u Kraljevini SHS od 1929. naplate poreza i sudska osiguranja. Ovaj sud je vršio sudsku vlast u prvom stepenu: građanskim parnicama. Količina građe: 4 knj. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: nesređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1920. Sreskim sudom je upravljao starješina suda. 3.

Bihaću. (5 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži ostavinske parnice i popis spisa urudžbenog zapisnika. u drugom stepenu. sudbeni stol i banski stol. na osnovu ove zakonske odredbe. – 1945. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: nesređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1920. Serije u fondu: 1. Mjesna nadležnost Vrhovnog šerijatskog suda u Sarajevu obuhvatala je područja okružnih sudova u Banjaluci. Tako je u Tuzli počeo sa radom Sreski šerijatski sud Tuzla. kao i u predmetima islamskih vakufa. Tako je Sreski sud u Tuzli. vrše posebna odjeljenja sreskih sudova koji nose naslov “Sreski šerijatski sud”. Ostavinske rasprave 2. srpski. novine Kraljevine SHS” br. sudsku vlast. Zakonskom odredbom Ministarstva pravosuđa NDH o izricanju sudova i sudaca i upotrebi čistog hrvatskog jezika kod sudova od 18. godine). IV 1941. Travniku i Tuzli. dotadašnji nazivi sreski. 73-XXIX od 28.odluke Sreskog suda. Popis spisa urudžbenog zapisnika Valorizacija fonda: 3 Iako je građa u fondu nepotpuna može poslužiti za proučavanje djelovanja ovoga Suda na području Tuzle ilustrujući zaštitu prava građana. a u trećem stepenu Kasacioni sud. u porodičnim i nasljednim predmetima muslimana. Pomenutim Zakonom. marta 1929. postaviće 130 . posebna odjeljenja apelacionih sudova koji nose naslov “Vrhovni šerijatski sud (“Sl. Mostaru. Količina građe: 2 knj. Sreski šerijatski sud Tuzla* Signatura fonda: BiH-ATKT/SŠST Vremenski raspon građe: 1920. 20 kut. okružni i apelacioni sud se mijenjaju i dobijaju nazive: kotarski sud. – 1946. prestao sa radom. a u drugom i posljednjem stepenu. Historijat stvaraoca fonda: Na osnovu Zakona o uređenju šerijatskih sudova i o šerijatskim sudijama u Kraljevini SHS. u prvom stepenu. posebno odjeljenje. kao sreski šerijatski sud. godine.. Sarajevu. odlučuje Okružni sud. Jezik u građi: bosanski.

spise. Interesantno je da je starješina Sreskog suda mogao ovom odjeljenju narediti obavljanje poslova koji nisu u nadležnosti Sreskog šerijatskog suda. – 1964. koji su spadali u nadležnost šerijatskih sudova. nazivima sudova i sudaca i upotrebi čistog hrvatskog jezika kod sudova iz 1941. 2. arhivu i upisnike Vrhovnog šerijatskog suda preuzeće Vrhovni sud Bosne i Hercegovine. inventare i kancelarijski pribor sreskih šerijatskih sudova preuzeće sreski sudovi. krivične i vanparnične predmete. nazivi. pored vođenja prepiske u administrativnim predmetima za Sreski šerijatski sud. (10 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži građanske parnice. sudbeni stol i banski stol. list NR BiH” broj 10/46 i 12/46). 22 pov. Kod porodičnih i nasljednih predmeta muslimana. upisnike. godine Zakon o ukidanju šerijatskih sudova na području NR Bosne i Hercegovine kojim su ukinuti svi sreski šerijatski sudovi i Vrhovni šerijatski sud pri Vrhovnom sudu Bosne i Hercegovine. s tim da će sidžile i vjerske knjige predati Ministarstvu pravosuđa NR Bosne i Hercegovine (“Sl.se kod svakog sreskog suda na čijem području živi najmanje 5000 muslimana. 3. 4. tako što će o svim predmetima. Građanski predmeti Parnični i vanparnični predmeti Predmeti istrage Predmeti pomilovanja Knjige Valorizacija fonda: 3 Građa fonda uz ilustraciju sudskog poretka na prostoru Banovića može poslužiti za rješavanje određenih pravnih interesa građana i pravnih subjekata. Sve spise. 131 . Predsjedništvo NR Bosne i Hercegovine donijelo je 1946. a u drugom i posljednjem stepenu. raspravljati narodni sudovi (ukoliko za to nisu nadležni drugi organi narodne vlasti). a nadležnosti. zamolnice. Sreski sud Banovići Signatura fonda: BiH-ATKT/SSBa Vremenski raspon građe: 1956. godine. Starješina Sreskog suda je. kao i predmeta islamskog vakufa. sreski.. Proglašenjem Zakonske odredbe o izricanju osuda. do tada redovnih sudova. Količina građe: 14 knj. sudsku vlast u prvom stepenu je vršilo posebno odjeljenje sreskog suda pod nazivom Sreski šerijatski sud. Sudsku vlast u Sreskom šerijatskom sudu vršio je šerijatski sudac pojedinac. arhivu. 5. Serije u fondu: 1. upisnike i imenike. okružni i apelacioni sud se mijenjaju u nazive kotarski sud. predmete istrage i pomilovanja. vodio i nadzor nad cjelokupnim radom i osobljem ovog posebnog odjeljenja. sudsku vlast su vršila posebna odjeljenja apelacionih sudova pod nazivom Vrhovni šerijatski sud čija je mjesna nadležnost obuhvatala područje okružnih sudova.

sudski protokol. 10 pov. Glasnike zakona i naredaba. na sjednici Republičkog vijeća održanoj 20. Sreski sud Gradačac* Signatura fonda: BiH-ATKT/SSGd Vremenski raspon građe: 1883. 43/58. godine donijela je Odluku o osnivanju Sreskog suda u Litvi (Odluka o osnivanju. sjedištu i teritorijalnoj nadležnosti sreskih i okružnih sudova na području NR Bosne i Hercegovine – “Sl. list SR BiH’’ br. godine dobija naziv Sreski sud u Banovićima za područje opštine Banovići (“Sl. dnevnike i registre za gruntovnice. Količina građe: 92 knj.decembra 1955. Serije u fondu: 1. Sreski sud u Litvi 2. ( 8 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži knjige zemljišne evidencije (tapije. 2. Godine 1964. gruntovnice). hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: PrP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1955. 6/64) dobija naziv Opštinski sud u Banovićima. 132 . srpski.Jezik u građi: bosanski. (“Sl. 4.).. 28/55. za područje opština: Litva. a može koristiti i za rješavanje vlasničkih odnosa i određenih pravnih interesa fizičkih i pravnih lica. Turija i Vozuća. Dnevnici Registri Protokoli Upisnici Valorizacija fonda: 3 Na osnovu građe može se pratiti stanje zemljišnog fonda od perioda Osmanske uprave do perioda Socijalističke Jugoslavije. ukidanju. upisnik parnica. koji 1958. list NR BiH’’ br. Sreski sud u Banovićima Historijat stvaraoca fonda: Narodna skupština NR Bosne i Hercegovine.). – 1962. Promjene naziva stvaraoca fonda: 1. list NR BiH’’ br. potvrde. 3. – 1964.

kotarski pisari. godine za područje opštine Gradačac (“Sl. politički pristav I razreda. kada je zvanično počela sa radom Gruntovnica u Gradačačkom kotaru.. ( 17 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži ostavinske spise. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: PrP Stepen sređenosti: registraturski sređen 133 . 98 pov. sreski liječnik I razreda. Ađ. porezni oficijal II razreda. geometar. 24 pov. Serije u fondu: 1.). porezni vježbenik. sudski pristav. a 1958. formiran je Sreski sud u Gradačcu za područje opština Gradačac i Srnice (“Sl. list NR BiH’’ br.] Količina građe: 6 knj. poreznik II razreda. Godine 1955. njemački Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: PrP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1955. – 1964. Historijat stvaraoca fonda: Podaci dobijeni od strane Općine Gradačac (kao izvor korištena Monografija “112 godina Gradačačkog suda’’) govore slijedeće: “Godine 1887. šumski vježbenik. – 1964. gruntovničar. načelnik i zastupnici’’. a nastalu u radu katastra (tapije). upisnike i imenike ostavinskih predmeta. hrvatski.. auskutant. [1889.28/55). 43/58. srpski. zapisano je da je Kotarski ured u Gradačcu činio: kotarski predstojnik. Upisnici i imenici ostavinskih predmeta Valorizacija fonda: 3 Građa fonda uz ilustraciju sudskog poretka na prostoru Tuzle može poslužiti za rješavanje određenih pravnih interesa građana i pravnih subjekata.Jezik u građi: bosanski. list NR BiH’’ br. članovi kotarskog medžlisa. Sreski sud Gračanica* Signatura fonda: BiH-ATKT/SSG Vremenski raspon građe: 1943. Jezik u građi: bosanski. šerijatski sudija. Ostavinski spisi 2. – 1893. cestar. srpski. Napomena: Fond sadrži građu iz austrougarskog perioda.

Ostavinski predmeti Parnični predmeti Upisnici i imenici parničnih predmeta Upisnici i imenici krivičnih predmeta Upisnici ovjera Valorizacija fonda: 3 Građa fonda uz ilustraciju sudskog poretka na prostoru Tuzle može poslužiti za rješavanje određenih pravnih interesa građana i pravnih subjekata. zakona i opštih akata. Količina građe: 132 knj. Opštinski sud Tuzla Historijat stvaraoca fonda: Redovni sudovi su organi državne vlasti koji u jedinstvenom sistemu vlasti vrše sudsku funkciju u granicama svoje nadležnosti utvrđene Ustavom i Zakonom. – 1964. Serije u fondu: 3. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: PrP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1932.Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1943. (60 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži ostavinske i parnične predmete i upisnike i imenike krivičnih referata. 5. srpski. 7.. – 1992. Sreski sud Tuzla 2. Opštinski sud Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/OST Vremenski raspon građe: 1932. U vršenju svoje funkcije sudovi su nezavisni i sude na osnovu ustava. – Promjene naziva stvaraoca fonda: 1. 278 pov. 6. Jezik u građi: bosanski. Skupština SR Bosne i Hercegovine 134 . 4.

5. vanparnične predmete. Opštinski sud se osniva za područje jedne ili više opština. Kalesija. Šekovići.). okružni privredni. zapisnike sa uviđaja. 53 pov. rukopisa i prepisa. list NR BiH’’ br. (12. Podorašje. a 1958. Građanski predmeti Vanparnični predmeti Predmeti istrage Predmeti pomilovanja Krivice Knjige (upisnici i imenici) 135 . Opštinski sud u Tuzli za područja opština: Banovići. 6. Do 1964. formiran je Sreski sud u Tuzli za područje opština: Gornja Tuzla. Opštinski sud Banovići Signatura fonda: BiH-ATKT/OSBa Vremenski raspon građe: 1964. Tuzla i Živinice u kojima ima i odjeljenja. tako imamo: opštinski.43/58. 31/74). Godine 1955. Kalesija. Upravni sud Bosne i Hercegovine i Vrhovni sud Bosne i Hercegovine. Opštinski sud u Lukavcu za područje opštine Lukavac 2. list SR BiH’’ br. Lopare. godine dobija naziv Osnovni sud Tuzla.je na sjednici Društveno-političkog vijeća. list NR BiH’’ br. donijela Zakon o redovnim sudovima (“Sl. godine. Serije u fondu: 1. Odjeljenje opštinskog suda osniva se za područja jedne ili više opštinskih sudova. Viši privredni sud u Sarajevu. U odjeljenju opštinskog suda obavljaju se svi poslovi iz nadležnosti opštinskog suda za koja je nadležan sudija pojedinac u skladu sa propisima o mjesnoj nadležnosti kao i zemljišno-knjižni poslovi i poslovi ovjere potpisa. zamolnice. Količina građe: 41 knj. godine radi kao Sreski sud kada mijenja naziv u Opštinski sud (“Sl. 2. 27. Lukavac. list SR BiH’’ br. 6/64).. a može imati jedno ili više odjeljenja izvan sjedišta suda. 28/55. upisnike i imenike. Srebrenik.decembra 1974. izvršenja krivičnih sankcija. 4. a jula mjeseca 1989. godine Sreski sud u Tuzli ima nadležnost na području opština: Tuzla. krivice. kao svoju samostalnu organizacionu jedinicu koja vrši poslove u okviru nadležnosti utvrđenih Zakonom. Srebrenik. Tuzla i Živinice (“Sl.5 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži građanske parnice. Opštinski sudovi i odjeljenja opštinskih sudova su: 1. Tojšići. – 1977. Srebrenik i Živinice (“Sl. Kladanj. predmete istrage i pomilovanja. 3.).

(“Sl. Parnični predmeti Vanparnični predmeti Krivični predmeti Ostavinski predmeti Upisnici i imenici Valorizacija fonda: 3 Građa fonda uz ilustraciju sudskog poretka na prostoru Lukavca može poslužiti za rješavanje određenih pravnih interesa građana i pravnih subjekata. vanparničnih. 340 pov. 5. 31/74) Sud u Banovićima postaje Odjeljenje Opštinskog suda u Tuzli. list SR BiH’’ br. Jezik u građi: bosanski. (50 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži serije parničnih. 2. godine (“Sl. – 1978. hrvatski Pismo u građi: latinica.. kao i upisnike i imenike ( i upisnik MAL 1972. Opštinski sud Lukavac Signatura fonda: BiH-ATKT/OSLu Vremenski raspon građe: 1959. srpski. 3. krivičnih i ostavinskih predmeta. Količina građe: 49 knj.Valorizacija fonda: 3 Građa fonda uz ilustraciju sudskog poretka na prostoru Banovića može poslužiti za rješavanje određenih pravnih interesa građana i pravnih subjekata. – 1989. – Historijat stvaraoca fonda: Godine 1964. list SR BiH’’ br. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: PrP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1964. 6/64) Sreski sud dobija naziv Opštinski sud u Banovićima. Serije u fondu: 1. 136 . 4.). a Zakonom o redovnim sudovima 1974.

po kojoj isti počinje sa radom 01. 5. – Promjene naziva stvaraoca fonda: 1. Opštinski sud Kladanj Signatura fonda: BiH-ATKT/OS Kl Vremenski raspon građe: 1945. a naredbu o sprovođenju ove Odluke treba da donese Državni sekretarijat za pravosudnu upravu NR Bosne i Hercegovine. godine Opštinski sud u Lukavcu je teritorijalno nadležan za područje opštine Lukavac (“Sl.Jezik u građi: bosanski.). SAP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1959. upisnike i imenike. krivične i ostavinske predmete. godine ovaj Sud dobija naziv Opštinski sud (“Sl. 31/74). juna 1959. a Zakonom o redovnim sudovima 1974. godine donijela je Odluku o osnivanju Sreskog suda u Lukavcu za područje opštine Lukavac (Odluka o osnivanju. list SR BiH’’ br. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: PrP. Sreski sud Lukavac 2. Opštinski sud Lukavac Historijat stvaraoca fonda: Lukavac je kao područje opštine pripadao formiranom Sreskom sudu u Tuzli (“Sl. Količina građe: 62 knj. 3. na sjednici Republičkog vijeća održanoj 24. 10. (38 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži vanparnične. list NRBiH’’ br. 6/64). sjedištu i teritorijalnoj nadležnosti sreskih i okružnih sudova na području NR Bosne i Hercegovine – “Sl. ukidanju. list SR BiH’’ br. 1958. godine. list NR BiH’’ br. parnične. godine Izvršno vijeće NR Bosne i Hercegovine je donijelo Odluku o početku rada Sreskog suda u Lukavcu. Vanparnični predmeti Parnični predmeti Krivični predmeti Ostavinski predmeti Upisnici i imenici 137 .. Maja mjeseca 1959.). 148 pov. srpski. 28/55. Serije u fondu: 1. 43/58. 4. Od 1964. Narodna skupština NR Bosne i Hercegovine. – 1977. 2.

godine ovaj Sud dobija naziv Opštinski sud (“Sl.). 43/58). ćirilica Arhivistička informativna pomagala: PrP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1945. godine određena je teritorijalna nadležnost i sjedište Sreskog suda u Kladnju za područje opština Kladanj i Olovo (“Sl. imenike O predmeta. sjedištu i teritorijalnoj nadležnosti sreskih i okružnih sudova na području NR Bosne i Hercegovine 1955. srpski. upisnike P predmeta i imenike P predmeta. 28/55. Parnični spisi 3. Serije u fondu: 1. 31/74). Opštinski sud Kladanj Historijat stvaraoca fonda: Na osnovu Odluke o osnivanju. (13 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži ostavinske i parnične spise. Sreski sud Kladanj 2. Jezik u građi: bosanski.Valorizacija fonda: 3 Građa fonda uz ilustraciju sudskog poretka na prostoru Kladnja može poslužiti za rješavanje određenih pravnih interesa građana i pravnih subjekata. – 1978. Opštinski sud Gračanica Signatura fonda: BiH-ATKT/OSG Vremenski raspon građe: 1965. list NR BiH’’ br. godine Sud u Kladnju postaje Odjeljenje Opštinskog suda u Tuzli (“Sl. upisnike O predmeta. Upisnici i imenici P i O predmeta 138 . list NR BiH’’ br. a Zakonom o redovnim sudovima 1974. hrvatski Pismo u građi: latinica. list SR BiH’’ br. godine samo za područje opštine Kladanj (“Sl. Količina građe: 13 knj. 100 pov. 6/64). Od 1964. ukidanju. Ostavinski spisi 2.. – Promjene naziva stvaraoca fonda: 1. a 1958. list SR BiH’’ br.

28/55. Jezik u građi: bosanski.Valorizacija fonda: 4 Iako građa u fondu nije potpuna može pružiti podatke o radu ovoga Suda. 139 . godine imao nadležnost na području opštine Živinice (“Sl. (3 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži imenike. kao i za ostvarenje ličnih prava. upisnike i djelovodnik koji se odnose na prekršaje. srpski. godine pripadale formiranom Sreskom sudu u Tuzli. Serije u fondu: 1. 1980. Prekršajni imenici Valorizacija fonda: 4 Iako je građa u fondu nepotpuna i pretežno se sastoji od knjiga. Historijat stvaraoca fonda: Živinice su kao područje opštine 1955. – Opštinski sud za prekršaje Živinice Signatura fonda: BiH-ATKT/OSPŽ Vremenski raspon građe: 1957. list NR BiH’’ br. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: PrP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1965. / 1975. – 1980. koji je i 1958. Prekršajni upisnici 2. srpski. hrvatski Pismo u građi: latinica. Jezik u građi: bosanski. hrvatski Pismo u građi: latinica. Količina građe: 37 knj. može pružiti podatke o radu ovoga Suda. i 43/58). ćirilica Arhivistička informativna pomagala: PrP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1957..

Osnovni sud udruženog rada Tuzla
Signatura fonda: BiH-ATKT/OSURT Vremenski raspon građe: 1975. – 1992. Količina građe: 425 pov. (85 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži predmete RS «R», RS «S», ST, «RS»-Š, «RS»-R i Odluke nastale u radu ovoga Suda. Serije u fondu: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Sudski predmeti RS-R Sudski predmeti RS-S Sudski predmeti ST Sudski predmeti RS-Š Sudski predmeti RS-R Odluke Sudski predmeti RS-S Odluke

Valorizacija fonda: 4 Građa fonda predstavlja svjedočanstvo o postojanju suda prilagođenog socijalističkom društvenom uređenju, radničkom samoupravljanju, udruženom radu i njihovim specifičnostima. Jezik u građi: bosanski, srpski, hrvatski Pismo u građi: latinica, ćirilica Arhivistička informativna pomagala: PrP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1975. – 1992. Historijat stvaraoca fonda: Sudovi su nezavisni u vršenju sudske funkcije a odlučuju na osnovu ustava, zakona i samoupravnih opštih akata. Zakonom o osnivanju, nadležnosti i sastavu sudova udruženog rada (“Sl. list SR BiH” broj 31/74) koji je donijela Skupština SR Bosne i Hercegovine na sjednici Vijeća udruženog rada 27. decembra 1974. godine, osnovan je Sud udruženog rada u Tuzli za područja opština: Banovići, Bijeljina, Bratunac, Brčko, Gračanica, Gradačac, Kalesija, Kladanj, Lopare, Lukavac, Orašje, Srebrenica, Srebrenik, Šekovići, Tuzla, Ugljevik, Vlasenica, Zvornik i Živinice, a za teritoriju SR Bosne i Hercegovine osnovan je Sud udruženog rada Bosne i Hercegovine sa sjedištem u Sarajevu. Sudovi osnovani ovim Zakonom počeli su sa radom 01. maja 1975. godine. Do donošenja pravila o unutrašnjem poslovanju sudovi će primjenjivati pravila o unutrašnjem poslovanju redovnih sudova prema uputstvu koje će donijeti republički sekretar za pravosuđe i organizaciju uprave. Osnovni sud udruženog rada Tuzla prestao je sa radom 30. 06. 1992. godine na osnovu Zakona o prestanku važenja Zakona o sudovima udruženog rada (“Sl. list SR BiH’’ br. 4/92.).
140

Sud udruženog rada je osnovan s ciljem zaštite samoupravljanja, praćenja društvenih odnosa, pojava, ukazivanja na potrebu donošenja ili izmjena propisa, predlaganje mjera za ostvarivanje radničkih i samoupravnih prava i zaštitu društvenog vlasništva. Sudovi udruženog rada odlučuju u prvom stepenu o postojanju uslova za organizovanje osnovnih organizacija udruženog rada i radnih zajednica, o zahtjevima za zaštitu prava rada društvenim sredstvima i drugih samoupravnih prava i društvene svojine, i rješavaju sporove o organizovanju i izdvajanju osnovnih organizacija udruženog rada, o spajanju, pripajanju i podjeli organizacija udruženog rada, o zaključenju i sprovođenju samoupravnih sporazuma o udruživanju i međusobnim odnosima u udruženom radu itd. Sudovi u prvom stepenu rješavaju i sporove o sticanju i prestanku svojstva radnika u udruženom radu, kao i sporove o drugim samoupravnim pravima i obavezama radnika iz međusobnih odnosa u udruženom radu u organizacijama udruženog rada, radnim zajednicama državnih organa, društveno-političkih organizacija i udruženja i drugih radnih zajednica koje nisu organizovane kao organizacije udruženog rada, kao i u drugim društvenim i građanskim pravnim licima, i radne sporove koji nastaju iz ugovora o zapošljavanju i sl. Sud udruženog rada, kao sud prvog stepena, odlučuje u vijeću koje je sastavljeno od stalnog sudije kao predsjednika vijeća i dvojice povremenih sudija kao članova vijeća. Sukob o nadležnosti između sudova udruženog rada kao prvostepenih sudova rješava Sud udruženog rada Bosne i Hercegovine, a sukob o nadležnosti između suda udruženog rada i redovnog suda rješava Vrhovni sud Bosne i Hercegovine.

Garnizonski sud Tuzla
Signatura fonda: BiH-ATKT/GST Vremenski raspon građe: 1909. – 1917. Količina građe: 11 knj., 67 fasc. (16 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži kaznene predmete nastale u radu ovoga Suda, protokole, registre, “ausvajse’’ i popise aktivnih vojnika u periodu 1905.- 1914. godine. Valorizacija fonda: 3 Iako je građa u fondu nepotpuna, nastala je u austrougarskom periodu i predstavlja svjedočanstvo o postojanju ovoga Suda i njegovim specifičnostima. Jezik u građi: njemački Pismo u građi: Arhivistička informativna pomagala: PrP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: ograničena Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1909. – 1917.

141

Naslovnica kalendara “Gajreta” iz 1928 . godine

142

III

OBRAZOVANJE, NAUKA, KULTURA
Osnovne škole

ODGOJ I OBRAZOVANJE Narodna osnovna škola Kreka*
Signatura fonda: BiH-ATKT/NOŠKr Vremenski raspon građe: 1897. – 1958. Količina građe: 39 knj., 6 kut. (1,5 d/m) Sadržaj fonda: Fond je djelimično sačuvan i sadrži mali dio opštih spisa, razrednice, razredne imenike, dnevnike rada i glavni imenik. Serije u fondu: 1. Opšti spisi 2. Pedagoška dokumentacija Valorizacija fonda: 3 Fond nije cjelovit, ali može poslužiti kao izvor za istraživanje historije školstva na području Tuzle. Jezik u građi: bosanski, srpski, hrvatski, njemački Pismo u građi: latinica, ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SI Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1897. – Promjene naziva stvaraoca fonda: 1. 2. 3. 4. 5. Osnovna škola Kreka Mješovita narodna osnovna škola u Tuzli – Kreka Treća narodna osnovna škola Kreka i Treća realna gimnazija u Kreki Peta osmogodišnja škola u Kreki Osmogodišnja škola “Franjo Rezač’’

143

Historijat stvaraoca fonda: Osnovna škola u Kreki osnovana je 1897. godine. Nastava je u školi realizirana na srpskohrvatskom i njemačkom jeziku. Postojala su posebna odjeljenja za djevojčice i za dječake. Nastavu na njemačkom jeziku, uglavnom, su pohađala djeca doseljenika iz monarhije kojima je to i bio maternji jezik. Kasnije su se ta djeca monarhije prebacivala u tvz. bosanska odjeljenja da bi što bolje savladala srpskohrvatski jezik, radi daljeg školovanja u trgovačkoj školi ili u gimnaziji. Narodno vijeće Kraljevine SHS je, Odredbom broj 13.680 od 29.XII 1918. godine, ukinulo dvojezičnu nastavu u cijeloj zemlji, tako da je u ovoj školi prestalo izvođenje nastave na njemačkom jeziku. Narodna osnovna škola u Kreki 1922. godine dobija naziv Mješovita narodna osnovna škola u Tuzli – Kreka, u kojoj su se školovala i muška i ženska djeca svih konfesija. U toku rata, nastava je povremeno prekidana zbog popravki oštećene zgrade, raznih epidemija kao i zauzeća zgrade radi smještaja neprijateljske vojske. U poslijeratnom periodu ova škola je postigla značajne rezultate na opismenjavanju stanovništva. U osmogodišnju školu izrasla je 1954. godine kada su, reorganizacijom, od jednog školskog kolektiva nastala dva i to: Treća niža realna gimnazija u Kreki i Treća narodna osnovna škola Kreka. Od školske 1956/57. godine ove škole ponovo rade kao jedinstvena Peta osmogodišnja škola u Kreki sve do 1959. godine kada ova škola dobija naziv Osmogodišnja škola “Franjo Rezač’’.

JU osnovna škola “Hasan Kikić’’ Gračanica*
Signatura fonda: BiH-ATKT/OŠ’’HK’’ G Vremenski raspon građe: 1886. – 1978. Količina građe: 123 knj., 56 reg., 54 pov., 22 fasc., 19 sv. Sadržaj fonda: Fond sadrži matične knjige učenika, registre matičnih knjiga, razredne knjige, upisnice, dosijea učenika, zapisnike organa upravljanja, normativna akta, finansijsko-računovodstvenu dokumentaciju, djelovodne protokole itd. Serije u fondu 1. 2. 3. 4. Zapisnici organa upravljanja Normativna akta Finansijsko-računovodstvena dokumentacija Knjige

(10 d/m)

Valorizacija fonda: 4 Fond nije cjelovit, ali može poslužiti kao izvor za proučavanje razvoja i djelovanja škole na području regije Tuzla.

144

Jezik u građi: bosanski, srpski, hrvatski Pismo u građi: latinica, ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1886. – Promjene naziva stvaraoca fonda: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Narodna osnovna škola Dječačka i Djevojačka osnovna škola Mješovita narodna osnovna škola Državna osnovna škola Narodna osnovna škola Druga osnovna škola OŠ “Hasan Kikić’’

Historijat stvaraoca fonda: U Gračanici je 1886. godine osnovana osnovna škola i nosila naziv Narodna osnovna škola Gračanica. U toku svoga rada i djelovanja imala je više statusnih promjena, te je od 1918./19. godine radila kao Dječačka osnovna škola za mušku i Djevojačka osnovna škola za žensku djecu, a od 1927./28. godine kao Mješovita narodna osnovna škola. Školske 1928. godine dobila je naziv Državna osnovna škola, a od 1944./45. godine radi kao Narodna osnovna škola, te 1957./58. školske godine dobija naziv Druga osnovna škola. Na sjednici Školskog odbora održanoj dana 16. 12. 1959. godine donesena je Odluka da Druga osnovna škola dobije naziv OŠ “Hasan Kikić’’ Gračanica, kojoj su u decembru 1961. godine pripojene četverorazredne osnovne škole u Malešićima i Lohinji Gornjoj. Od 1992. godine dobija naziv Prva osnovna škola da bi joj 2002. godine ponovo vraćen naziv OŠ “Hasan Kikić’’. Kada je početkom 1964. godine izvršena reorganizacija osnovnih škola, Osnovnoj školi “Hasan Kikić’’ pripojene su četverorazredne osnovne škole Piskavica, Soko, Prijeko Brdo, Škahovica i Babići, a škola u Lohinji Gornjoj pripojena je Osnovnoj školi “Mitar Trifunović – Učo’’.

Narodna osnovna škola Boljanić
Signatura fonda: BiH-ATKT/NOŠBo Vremenski raspon građe: 1896. – 1938. Količina građe: 1 kut. (0,3 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži građu o korespondenciji sa Kotarskim uredom u Gračanici, obavještenja i izvještaje o nastupu na dužnosti i premještaju učitelja, izvještaje o zaraznim bolestima u školi,

145

izvještaje o stanju škole i upisu đaka, spiskove roditelja čija djeca ne pohađaju redovno školu, podatke o školi, biblioteci, nastavnicima, kaznama itd. Serije u fondu: 1. 2. Korespondencija Izvještaji

Valorizacija fonda: 4 Fond je fragmentaran, ali može poslužiti kao izvor za proučavanje razvoja i djelovanja škole na području regije Tuzla. Jezik u građi: bosanski, srpski, hrvatski Pismo u građi: latinica, ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1896. – 1938. ?

Prva osnovna škola “Pazar” u Tuzli*
Signatura fonda: BiH-ATKT/POŠT Vremenski raspon građe: 1887. – 1948. Količina građe: 29 knj. (1 d/m) Valorizacija fonda: 4 Fond čine samo knjige, te zbog količine sačuvanosti može poslužiti kao dokaz za djelovanje ove škole na području Tuzle. Jezik u građi: bosanski, srpski, hrvatski Pismo u građi: latinica, ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1887. – 1948. ?

Njemačka privatna škola Donja Tuzla
Signatura fonda: BiH-ATKT/NJPŠDT Vremenski raspon građe: 1883. – 1919. Količina građe: 8 knj. (0,4 d/m)
146

Valorizacija fonda: 4 Fond čine samo knjige, te zbog količine sačuvanosti može poslužiti kao dokaz za djelovanje ove škole na području Tuzle. Jezik u građi: bosanski, srpski, hrvatski Pismo u građi: latinica, ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1883. – 1919. ?

Djevojačka narodna osnovna škola u Tuzli
Signatura fonda: BiH-ATKT/DNOŠT Vremenski raspon građe: 1908. – 1935., 1940. – 1941. Količina građe: 14 knj. (1,4 d/m) Valorizacija fonda: 4 Fond čine samo knjige, te zbog količine sačuvanosti može poslužiti kao dokaz za djelovanje ove škole na području Tuzle. Jezik u građi: bosanski, srpski, hrvatski Pismo u građi: latinica, ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1908. – 1935., 1940. – 1941.?

Prva dječačka osnovna škola Tuzla
Signatura fonda: BiH-ATKT/PDOŠT Vremenski raspon građe: 1905. – 1931. Količina građe: 6 knj. (0,5 d/m) Valorizacija fonda: 4 Fond čine samo knjige, te zbog količine sačuvanosti može poslužiti kao dokaz za djelovanje ove škole na području Tuzle. Jezik u građi: bosanski, srpski, hrvatski Pismo u građi: latinica, ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP
147

Pedagoška dokumentacija 3. Jezik u građi: bosanski. 148 .Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1905. – 1887.1 d/m) Valorizacija fonda: 4 Fond čini samo jedna knjiga. Finansijska dokumentacija 2. – 1977. – 1887. Količina građe: 1 knj. te zbog količine sačuvanosti može poslužiti kao dokaz za djelovanje ove škole na području Tuzle. ? Narodna osnovna škola Kiseljak Signatura fonda: BiH-ATKT/NOŠKi Vremenski raspon građe: 1945. (0. Količina građe: 66 knj. završni računi. kartoni LDa. Serije u fondu: 1. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1882. Matična knjiga službenika Valorizacija fonda: 4 Fond nije cjelovit. 24 omota (3 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži finansijsko-materijalnu dokumentaciju (platne liste. hrvatski Pismo u građi: latinica.. knjige nepokretne imovine). srpski. ? Opća dječačka pučka škola u Donjoj Tuzli Signatura fonda: BiH-ATKT/ODPŠDT Vremenski raspon građe: 1882. matične knjiga službenika i matičnih i razrednih imenika. – 1931. ali može poslužiti kao pomoćni izvor za proučavanje razvoja i djelovanja škole na području Tuzle.

– 1947. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1913. te zbog količine sačuvanosti može poslužiti kao dokaz za djelovanje ove škole na području Tuzle. srpski. (2. .Jezik u građi: bosanski. Jezik u građi: bosanski.6 d/m) Valorizacija fonda: 4 Fond čine samo knjige. 1936. hrvatski 149 . ? Promjene naziva stvaraoca fonda: 1. Narodna osnovna škola Kiseljak 2. JU Osnovna škola Kiseljak Narodna osnovna škola Breške Signatura fonda: BiH-ATKT/NOŠBre Vremenski raspon građe: 1913. Količina građe: 5 knj. – 1959.. – 1977.6 d/m) Valorizacija fonda: 4 Fond čine samo knjige. srpski. (2. – 1947. hrvatski Pismo u građi: latinica.? Rimokatolička osnovna škola Breške Signatura fonda: BiH-ATKT/ROŠBre Vremenski raspon građe: 1898. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1945. hrvatski Pismo u građi: latinica. Količina građe: 26 knj.. Jezik u građi: bosanski. te zbog količine sačuvanosti može poslužiti kao dokaz za djelovanje ove škole na području Tuzle. – 1920. srpski. 1944.

? Posebnička mješovita pučka škola Breške Signatura fonda: BiH-ATKT/PMPŠBre Vremenski raspon građe: 1942. (0. – 1945. – 1947. hrvatski Pismo u građi: latinica. Količina građe: 3 knj.Pismo u građi: latinica. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1941. te zbog količine sačuvanosti može poslužiti kao dokaz za djelovanje ove škole na području Tuzle. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1942. Jezik u građi: bosanski. srpski. – 1945. srpski.5 d/m) Valorizacija fonda: 4 Fond čine knjige. Jezik u građi: bosanski. te zbog količine sačuvanosti može poslužiti kao dokaz za djelovanje ove škole na području Tuzle. ? Privatna mješovita pučka škola Breške Signatura fonda: BiH-ATKT/PMPŠBre Vremenski raspon građe: 1941. – 1942. (0. Količina građe: 1 knj. hrvatski Pismo u građi: latinica.1 d/m) Valorizacija fonda: 4 Fond čini jedna knjiga. ? 150 . – 1942. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1898.

Jezik u građi: bosanski. – 1946. ? Narodna osnovna škola Ljepunice Signatura fonda: BiH-ATKT/NOŠLJe Vremenski raspon građe: 1910. Količina građe: 2 knj. (1 d/m) Valorizacija fonda: 4 Fond čine samo knjige. Količina građe: 23 knj. hrvatski Pismo u građi: latinica. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1910. Količina građe: 71 knj. srpski. srpski. hrvatski Pismo u građi: latinica. te zbog količine sačuvanosti može poslužiti kao dokaz za djelovanje ove škole na području Tuzle. – 1940. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1944.2 d/m) Valorizacija fonda: 4 Fond čine dvije knjige. – 1946. – 1940.Narodna osnovna škola Ljubače Signatura fonda: BiH-ATKT/NOŠLJu Vremenski raspon građe: 1944. – 1964. (3 d/m) 151 . ? Osnovna škola “Čelić’’ Čelić Signatura fonda: BiH-ATKT/OŠ’’Č’’Č Vremenski raspon građe: 1944. te zbog količine sačuvanosti može poslužiti kao dokaz za djelovanje ove škole na području Tuzle. (0. Jezik u građi: bosanski.

godine škola je dobila naziv Osnovana škola „Ahmed Kobić”. – 1946.08.Sadržaj fonda: Fond sadrži razrednice. godine i radila je u prostorijama dotadašnje opštine. (0. Jezik u građi: bosanski. godine formirano je samo jedno kombinovano odjeljenje sa četri razreda. – 1946. Školske 1886/87. hrvatski Pismo u građi: latinica. – Historijat stvaraoca fonda: Po dostupnim informacijama ova škola je osnovana 1886. srpski. Školske 1930/31. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1944. Druga narodna osnovna škola Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/DNOŠT Vremenski raspon građe: 1944. te zbog količine sačuvanosti može poslužiti kao dokaz za djelovanje ove škole na području Tuzle. ? 152 . djelovodne protokole i knjigu nabavke.4 d/m) Valorizacija fonda: 4 Fond čine samo knjige. a od 1980. Valorizacija fonda: 4 Fond čine samo knjige. Jezik u građi: bosanski. Količina građe: 4 knj. srpski. godine (podaci dobiveni od OŠ Čelić). te kako zbog svog sadržaja tako i zbog količine sačuvanosti može poslužiti kao dokaz za djelovanje ove škole na području Tuzle. Pod sadašnjim nazivom Javna ustanova Osnovna škola Čelić registrovana je od 23. Tokom svog rada i djelovanja škola je imala više promjena. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: PrP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1944. godine registrovana je kao RO Osnovnog obrazovanja i vaspitanja Čelić – Lopare.1993.

hrvatski Pismo u građi: latinica. Jezik u građi: bosanski.? Privatna osnovna škola – sa pravom javnosti . (0. – 1934.Druga dječačka narodna osnovna škola Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/DDNOŠT Vremenski raspon građe: 1907. te zbog količine sačuvanosti može poslužiti kao dokaz za djelovanje ove škole na području Tuzle. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1906. Količina građe: 1 knj. – 1913.Zavoda Kraljice svete Krunice u Tuzli Signatura fonda: BiH-ATKT/POŠZKSKT Vremenski raspon građe: 1914. (0. hrvatski Pismo u građi: latinica. te zbog količine sačuvanosti može poslužiti kao dokaz za djelovanje ove škole na području Tuzle. Količina građe: 6 knj. srpski. (0. – 1934.6 d/m) Valorizacija fonda: 4 Fond čine samo knjige. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1907.1 d/m) Valorizacija fonda: 4 Fond čini samo jedna knjiga. Jezik u građi: bosanski. – 1941. – 1913. srpski. Količina građe: 4 knj.4 d/m) 153 . ? Katolička osnovna škola u Donjoj Tuzli Signatura fonda: BiH-ATKT/KOŠDT Vremenski raspon građe: 1906.

2 d/m) Valorizacija fonda: 4 Fond čine samo dvije knjige.Valorizacija fonda: 4 Fond čine samo knjige.1 d/m) Valorizacija fonda: 4 Fond čini samo jedna knjiga.? Njemačka škola u Tuzli Signatura fonda: BiH-ATKT/NJŠT Vremenski raspon građe: 1896. te zbog količine sačuvanosti može poslužiti kao dokaz za djelovanje ove škole na području Tuzle. te zbog količine sačuvanosti može poslužiti kao dokaz za djelovanje ove škole na području Tuzle. Jezik u građi: bosanski. srpski. hrvatski Pismo u građi: latinica. srpski. hrvatski Pismo u građi: latinica. te zbog količine sačuvanosti može poslužiti kao dokaz za djelovanje ove škole na području Tuzle. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1914. Količina građe: 1 knj. hrvatski Pismo u građi: latinica. Količina građe: 2 knj. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1896. (0.? Srpska narodna osnovna škola u Donjoj Tuzli Signatura fonda: BiH-ATKT/SNOŠDT Vremenski raspon građe: 1902. – 1941. Jezik u građi: bosanski. Jezik u građi: bosanski. (0. srpski. – 1912. ćirilica 154 . – 1912.

Jezik u građi: bosanski. hrvatski Pismo u građi: latinica. hrvatski Pismo u građi: latinica. – 1943. ? Prva državna pučka škola u Tuzli Signatura fonda: BiH-ATKT/PDPŠT Vremenski raspon građe: 1942. Količina građe: 1 knj.1 d/m) Valorizacija fonda: 4 Fond čini samo jedna knjiga. te zbog količine sačuvanosti može poslužiti kao dokaz za djelovanje ove škole na području Tuzle. (0. – 1943. (0. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1940. srpski. – 1941.? Državna mješovita pučka škola Kiseljak Signatura fonda: BiH-ATKT/DMPŠKi Vremenski raspon građe: 1940. – 1941.1 d/m) Valorizacija fonda: 4 Fond čini samo jedna knjiga.Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1902. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1842.? 155 . srpski. Jezik u građi: bosanski. Količina građe: 1 knj. te zbog količine sačuvanosti može poslužiti kao dokaz za djelovanje ove škole na području Tuzle.

– 1907. – 1945. – 1907.1 d/m) Valorizacija fonda: 4 Fond čini samo jedna knjiga. hrvatski Pismo u građi: latinica. srpski.Državna druga mješovita pučka škola Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/DDMPŠT Vremenski raspon građe: 1941. (0. (0. te zbog količine sačuvanosti može poslužiti kao dokaz za djelovanje ove škole na području Tuzle. Količina građe: 1 knj. – 1942.1 d/m) Valorizacija fonda: 4 Fond čini samo jedna knjiga. – 1942. ? Narodna osnovna škola Bukinje Signatura fonda: BiH-ATKT/NOŠBu Vremenski raspon građe: 1944. te zbog količine sačuvanosti može poslužiti kao dokaz za djelovanje ove škole na području Tuzle. Količina građe: 1 knj. Količina građe: 1 knj. (0. Jezik u građi: bosanski. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1941. srpski.? Ruždija u Donjoj Tuzli Signatura fonda: BiH-ATKT/RDT Vremenski raspon građe: 1892. Jezik u građi: bosanski. hrvatski Pismo u građi: latinica.1 d/m) 156 . ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1892.

hrvatski Pismo u građi: latinica. srpski. – 1945. hrvatski Pismo u građi: latinica. (1 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži matične knjige učenika. ? Osnovna škola “Džemal Mandžić’’ Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/OŠ “DžM” T Vremenski raspon građe: 1958. Količina građe: 15 knj. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1944. te zbog količine sačuvanosti može poslužiti kao dokaz za djelovanje ove škole na području Tuzle. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1958. – 1977. srpski. - 157 . ali može poslužiti kao dokaz za djelovanje ove škole na području Tuzle. upisnicu privatnih ispita i matičnu knjigu za lica koja su vanredno položila razred. Jezik u građi: bosanski.Valorizacija fonda: 4 Fond čini samo jedna knjiga. Jezik u građi: bosanski. Valorizacija fonda: 4 Fond čine samo knjige.

Sadržaj fonda: Fond sadrži opšte spise. Zbora i Savjeta. razrednih. 5. Realna gimnazija Tuzla 3. zbora i savjeta Personalna arhiva (dosijei osoblja) Finansijska arhiva Pedagoška dokumentacija . djelovodne protokole. 6. Serije u fondu: 1. ali može poslužiti kao izvor za istraživanje historije školstva na području Tuzle. gotica Arhivistička informativna pomagala: SI Stepen sređenosti: arhivistički obrađen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1899. 4. godišnje izvještaje Gimnazije. 67 kut. matičnu knjigu radnika. – ? Promjene naziva stvaraoca fonda: 1. dosijea osoblja. 1 fasc. platne liste. dopunskih.. upisnice Djelovodni protokoli Matična knjiga radnika ( 20 d/m) Valorizacija fonda: 3 Fond nije cjelovit. listove ocjenjivanja osoblja.ispitni materijali. njemački Pismo u građi: latinica.Srednje škole Državna realna gimnazija Tuzla* Signatura fonda: BiH-ATKT/DRGT Vremenski raspon građe: 1899. zapisnike privatnih. oglasne knjige za učenike itd. Državna realna gimnazija Tuzla 158 . Jezik u građi: bosanski. Velika gimnazija Tuzla 2. 2. zapisnike sa sjednica Nastavničkog vijeća. Količina građe: 178 knj. 7.. upisnice. popravnih. srpski. zapisnike tečajnih ispita. – 1968. ćirilica. 3. prijemnih i završnih ispita. hrvatski. Opšti spisi Zapisnici sa sjednica Nastavničkog vijeća. sjedničke kataloge.

ali ipak daje određenu informaciju o ovoj vrsti vjerske škole. zapisnike sa sjednica Nastavničkog zbora. vjeronauke i maternjeg jezika. Gimnazija je imala svih osam odjeljenja. nastavnom programu. a već školske 1906/07. Prema Uputstvima Ministarstva prosvjete. godine otvorena je Velika gimnazija. 3. kada je. uz obavezno polaganje prijemnog ispita iz matematike.godina). hrvatski. 4. Prve školske godine otvorena su dva odjeljenja prvog razreda. Maglaj i Tešanj za razrede kojih nema u Derventi (“Službeni glasnik Ministarstva nastave NDH” 1941. Tuzla i Vlasenica i općine koje ne pripadaju području sarajevskih gimnazija: Zvornik.Historijat stvaraoca fonda: Na inicijativu Gradskog vijeća u Tuzli. arapski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SI Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1921. odnosno predmetima koji su se izučavali. (1. U toku svoga postojanja. Gimnazija je imala prekide u radu zbog ratnih prilika i sve manjeg broja učenika. Godine 1941. Realnoj gimnaziji u Tuzli (osam razreda) pripadaju Gračanica. godine. godine organizovana su dva gimnazijska tečaja za generacije koje se zbog ratnih prilika nisu mogle redovno školovati. 1899. godine. Količina građe: 5 knj.3 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži opšte spise. srpski. 4 kut. – 1949. te može poslužiti kao izvor za istraživanje historije školstva na području Tuzle. 1945. Opšti spisi Zapisnici sa sjednica Pedagoška dokumentacija Djelovodni protokol Valorizacija fonda: 3 Fond je fragmentaran. Pohađali su je učenici koji su završili četiri razreda osnovne škole. prijemu učenika. Jezik u građi: bosanski. Kladanj. Serije u fondu: 1. 2. Behrambegova medresa Tuzla* Signatura fonda: BiH-ATKT/BMT Vremenski raspon građe: 1921. zapisnike sa sjednica. 159 . razrednice. djelovodni protokol.. do 1944. počela sa radom kao Državna realna gimnazija Tuzla. – 1948. uprkos mnogobrojnim teškoćama. Doboj.

djelovodne protokole. ali može poslužiti kao izvor za istraživanje historije školstva na području Tuzle. odnosno poučavanje u vjeri. godine sazidana nova. nereformisane medrese i sve medrese na pređašnjoj teritoriji Bosne i Hercegovine. zapisnike ispitne komisije i o polaganju ispita. Uredbom o rangu stručnih škola prema srednjoj školi i fakultetima (“Sl.. Imala je karakter srednje stručne vjerske škole (za stanovništvo islamske vjeroispovijesti) koja svojim učenicima. 3. jer su se i u njoj počeli izučavati opšteobrazovni predmeti. Industrijska škola Tuzla* Signatura fonda: BiH-ATKT/IŠT Vremenski raspon građe: 1926. Nakon završetka rata. Reformom nastave. školske izvještaje. U toku rata. Od 1914. daje obrazovanje u duhu islama i priprema ih za eventualni poziv imama. pored opšte naobrazbe. 160 . ali je 1896. Količina građe: 90 knj. do 1921. Medresa nije radila. godine. 21 kut. a propise o prijemu učenika. isti je vršio postavljanje upravitelja i svih ostalih nastavnika. Medresa je ukinuta rješenjem Gradskog narodnog odbora Tuzla 1949. Opšti spisi Finansijska arhiva – platne liste Pedagoška dokumentacija – podaci o ispitima. godine. Izdržavana je od Vakufa Behrambegove džamije. jer je u njenim prostorijama bila smještena njemačka vojska. Pošto je Medresa bila pod starateljstvom Ulema–medžlisa u Sarajevu. osim 1941/42. hatiba. Serije u fondu: 1. zapisnici Djelovodni protokoli Valorizacija fonda: 3 Fond nije cjelovit.Historijat stvaraoca fonda: Još u 17. mualima. Zgrada Medrese je 1871. a 1933. godine. 2. nastavnom programu i sl. Medresa je nastavila sa radom u prostorijama Jalskog mekteba. razrednice. ( 8 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži opštu arhivu. – 1956. novine Kraljevine Jugoslavije” broj 104-XXX/33). godine. vremenu učenja. odgovaraju spremi od dva razreda srednje škole. platne liste. godine Medresa je izgubila karakter čisto vjerske škole. 4. vijeku pominje se Medresa u Tuzli pod nazivom Behrambegova medresa. Majstorske ispite. godine izgorjela u požaru. dnevnike rada. donosio je u sporazumu sa Vakufsko-mearifskim saborom. 1929.

Pravilnikom o nastavnim zavodima i stručnim školama. U školi se osposobljavao kvalifikovani zanatski kadar koji je bio potreban industrijskom tuzlanskom bazenu. hrvatski Pismo u građi: latinica. 5. radila je Stručna produžna (šegrtska) škola. te Državna industrijska škola za preradu i obradu metala. odlukom Ministarstva trgovine i industrije Kraljevine SHS. godine. osnovana Stručna zanatska škola pri Srednjoj tehničkoj školi. godine. 2. a školu su mogli pohađati učenici mlađi od 14 godina sa dva razreda gimnazije ili građanske škole. Muška zanatska škola.Jezik u građi: bosanski. Stručna zanatska škola Stručna produžna (šegrtska) škola Državna stručno-zanatska škola Državna muška obrtna škola Muška zanatska škola Državna industrijska škola za preradu i obradu metala Škola sa praktičnom obukom Historijat stvaraoca fonda: U Tuzli je 1926. Od 1932. automehaničarski odsjek i odsjek precizne mehanike. list NR BiH” broj 40/50). čija svjedočanstva daju pogodnosti o dokazivanju stručne spreme za zanatske radnje (“Sl. 3. tokarski. kovačkoj i mehaničarskoj radionici pod rukovodstvom stručnih zanatskih učitelja. kada Vlada NR Bosne i Hercegovine donosi rješenje o prenosu industrijskih i tehničkih škola i industrijskih tehničkih tehnikuma u Srajevu. pod neposredno rukovodstvo Ministarstva prosvjete sa cjelokupnim osobljem. Godine 1934. – 1978. Praktična nastava se odvijala u bravarskoj. 7. 6. pri ovoj školi i pod njenim rukovodstvom. Školovanje je trajalo četiri godine. – ? Promjene naziva stvaraoca fonda: 1. srpski. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1926. 161 . Škole ovoga tipa su bile pod neposrednim rukovodstvom Ministarstva industrije NRBiH do 1950. novine Kraljevine Jugoslavije” broj 111-XXVIII /34). pominje se i Državna stručno-zanatska škola u Tuzli. 4. Škola sa praktičnom obukom i za učenike u privredi Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/ŠPO (ŠUP)T Vremenski raspon građe: 1908. U ovoj školi je otvoren elektromehaničarski. Ova škola je radila pod raznim nazivima: Državna muška obrtna škola. godine. Banja Luci i Tuzli. imovinom i budžetskim kreditima (“Sl.

Količina građe: 459 knj. Sadržaj fonda:

(8 d/m)

Fond nije potpun i sastoji se od matičnih knjiga, razrednih knjiga, dnevnika rada, zapisnika završnih ispita, knjiga završnih ispita, knjiga djelovodnog protokola i knjiga zapisnika sa sjednica Nastavničkih vijeća. Serije u fondu: 1. 2. 3. 4. Zapisnici sa sjednica Nastavničkog vijeća Zapisnici i knjige završnih ispita Matične i razredne knjige i dnevnici rada Djelovodni protokoli

Valorizacija fonda: 3 Fond se sastoji samo od knjiga, ali može poslužiti kao izvor za istraživanje razvoja i djelovanja mješovite škole na širem području Tuzle, kao i za ostvarivanje ličnih prava. Jezik u građi: bosanski, srpski, hrvatski Pismo u građi: latinica, ćirilica Arhivistička informativna pomagala: PrP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1908. – ? Promjene naziva stvaraoca fonda: 1. Škola sa praktičnom obukom (ŠPO) Tuzla 2. Škola učenika u privredi Tuzla Historijat stvaraoca fonda: Škola je radila od 1908. godine kao Šegrtski zanatski tečaj u Tuzli. U toku I svjetskog rata škola nije radila a stvaranjem jedinstvene Jugoslovenske države nastavlja raditi kao Šegrtska škola u saklopu koje je 1920. godine otvorena Šegrtska škola u Kreki. Tada su bile dvije šegrtske škole: Večernji šegrtski tečaj u Tuzli i Večernji šegrtski tečaj u Kreki. U periodu od 1945. do 1948. godine radila je u okviru Industrijske škole od koje se odvaja 1949. godine i nosi naziv Škola učenika u privredi. Godine 1961. u Školu se uvodi periodična nastava, te ista mijenja naziv u Periodična škola

162

učenika u privredi. Učenici su se osposobljavali za građevinsku, metalsku, elektrotehničku struku i sitno zanatstvo, a školske 1969./70. godine na osnovu Odluke SO Tuzla o organizovanju mreže škola II stepena odlučeno je da se Građevinski odsjek izdvoji i priključi Građevinskoj školi, elektro odsjek izdvoji i priključi Elektrotehničkoj školi, mašinski odsjek izdvoji i priključi Mašinskoj školi, a da u Periodičnoj školi učenika u privredi ostanu učenici drvoprerađivačke struke, učenici uslužnih zanata i lične usluge. Godine 1974. Periodična škola učenika u privredi se integriše sa Hemijskom školom i nastaje Tehnološki školski centar, koji 1977. godine ima 2 OOUR-a (Hemijska tehnološka tehnička škola i Škola s praktičnom obukom i za učenike u privredi) i radnu zajednicu zajedničkih službi.

Učiteljska škola Tuzla i Učiteljski tečajevi
Signatura fonda: BiH-ATKT/UŠT i UTT Vremenski raspon građe: 1941. – 1972. Količina građe: 120 knj., 35 kut., 1 fasc. (10 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži godišnje programe rada škole, izvještaje o upisu u školu, razna obavještenja, zapisnike sa polaganja stručnih i popravnih ispita, platne spiskove radnika, zapisnike sa sjednica Školskog odbora i Savjeta škole, dosijea zaposlenih, upisnice, knjige zapisnika sa polaganja diplomskih, stručnih i vanrednih ispita, zapisnike i upisnice učiteljskih tečajeva. Serije u fondu: 1. Državna mješovita učiteljska škola u Tuzli 2. Učiteljski tečajevi 3. Pedagoška dokumentacija Valorizacija fonda: 3 Fond je djelimično sačuvan ali može poslužiti kao izvor za istraživanje historije školstva na području Tuzle, kao i za ostvarenje ličnih prava. Jezik u građi: bosanski, srpski, hrvatski Pismo u građi: latinica, ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SAI Stepen sređenosti: arhivistički obrađen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1941. – 1972.

163

Promjene naziva stvaraoca fonda: 1. Državna mješovita učiteljska škola Tuzla 2. Učiteljska škola Tuzla Historijat stvaraoca fonda: Na temelju Zakona o učiteljskim školama, od 27. rujna 1929. godine Poglavnik NDH, 2. kolovoza 1941. godine izdaje Odredbu o otvorenju Državne mješovite učiteljske škole u Tuzli tako da prvi razred počinje rad školske 1941/42. godine, a ostali razredi će se otvarati po redu svake slijedeće školske godine, s tim da se provođenje ove odredbe povjerava Ministarstvu nastave (“Službeni glasnik Ministarstva nastave NDH” broj 5/41). U prvi razred su upisani učenici i učenice koji su završili najmanje četiri razreda srednjih i njima ravnih škola (klasična gimnazija, realna gimnazija, niža medresa i građanska škola). Nakon oslobođenja Tuzle, 1944. godine, pri Učiteljskoj školi su organizovani učiteljski tečajevi (pripremni i niži) za potrebe narodnog prosvjećivanja u novoj državi, a 1945. godine, Ministar prosvjete Federalne Bosne i Hercegovine donosi Uredbu o učiteljskim tečajevima koje su mogli pohađati kandidati koji su završili najmanje četiri razreda srednje škole. Tečajeve su organizovali i provodili Okružni narodni odbori po odobrenju ovog Ministarstva, a cilj im je da se slušaoci osposobe za poziv učitelja narodne osnovne škole. Iste godine, Ministar prosvjete, na prijedlog Okružnog narodnog odbora Tuzla, donosi Rješenje da se početkom školske 1945/46. godine otvori i počne sa radom Državna mješovita učiteljska škola u Tuzli sa jednim odjeljenjem (“Sl. list Federalne BiH” broj 26/45). Na osnovu Zakona o pedagoškim akademijama, sa radom prestaje i Učiteljska škola u Tuzli, i to najkasnije do 31. augusta 1972. godine, s tim da od školske 1969/70. godine neće upisivati učenike u prvi razred (“Sl. list SR BiH” broj 14/69).

Niža stručna domaćička škola Tuzla
Signatura fonda: BiH-ATKT/NSDŠT Vremenski raspon građe: 1951. – 1959. Količina građe: 9 knj., 2 kut. (0,8 d/m) Sadržaj fonda: Fond se sastoji samo od glavnog imenika, zapisnika o polaganju popravnih i završnih ispita, nastavnih planova i programa, upisnika za PK i KV kuhare, zapisnika sa sjednica Nastavničkog vijeća i Školskog odbora, djelovodnog protokola i završnih diplomskih ispita.

164

Serije u fondu: 1. Pedagoška dokumentacija 2. Zapisnici sa sjednica Nastavničkog vijeća i Školskog odbora 3. Djelovodni protokol Valorizacija fonda: 3 Fond nije cjelovit - djelimično je sačuvan (bez opšte arhive), ali može poslužiti kao izvor za istraživanje istorije školstva na području Tuzle. Jezik u građi: bosanski, srpski, hrvatski Pismo u građi: latinica, ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SAI Stepen sređenosti: arhivistički obrađen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1951. – 1959. Historijat stvaraoca fonda: Niža stručna domaćička škola u Tuzli osnovana je 1951. godine i radila je u prostorijama Škole učenika u privredi. Imala je svoj nastavni kadar, a školovanje je trajalo četiri godine. Ovakve škole omogućavale su zapošljavanje u kuhinjama, zadrugama, bolnicama, dječijim domovima itd. Škola je ukinuta 1955. godine, ali je radila do 1959. godine – do završetka školovanja posljednje upisane generacije.

Učiteljska stručna domaćička škola Tuzla
Signatura fonda: BiH-ATKT/USDŠT Vremenski raspon građe: 1952. – 1962. Količina građe: 10 knj., 1 kut. (0,5 d/m) Sadržaj fonda: Fond je djelimično sačuvan i sastoji se od godišnjeg izvještaja, nastavnog plana i programa, zapisnika o polaganju diplomskih i stručnih ispita, upisnica, djelovodnih protokola. Serije u fondu: 1. 2. 3. 4. Nastavni plan i program Pedagoška dokumentacija Matična knjiga zaposlenih Djelovodni protokol
165

Valorizacija fonda: 3 Fond nije cjelovit, ali može poslužiti kao izvor za istraživanje historije školstva na području Tuzle. Jezik u građi: bosanski, srpski, hrvatski Pismo u građi: latinica, ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SAI Stepen sređenosti: arhivistički obrađen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1952. – 1962. Historijat stvaraoca fonda: Učiteljska stručna domaćička škola osnovana je u Bosni i Hercegovini 1952. godine u Doboju i Mostaru kako bi se školovao nastavni kadar za rad u nižim stručnim domaćičkim školama. Nakon dvije godine rada u Doboju, ova škola je preseljena 1954. godine u Tuzlu. Školovanje je trajalo četiri godine, a polaznici su, nakon položenog stručnog učiteljskog ispita, dobijali zvanje stručnog učitelja. Stručni učiteljski ispit se polagao pri Mješovitoj učiteljskoj školi u Tuzli. Ovakav stručni profil se zapošljavao u nižim stručnim domaćičkim školama, ali je predavao i domaćinstvo u osnovnim školama. Pošto je zapošljavanje bilo slabo, ova škola je prestala sa radom 1959. godine, s tim da su učenici posljednje upisane generacije prešli u Učiteljsku školu jer su bile veće potrebe za učiteljima u osnovnim školama.

Učiteljska škola Bijeljina
Signatura fonda: BiH-ATKT/UŠBi Vremenski raspon građe: 1951. – 1973. Količina građe: 52 knj., 38 kut. (5,5 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži opštu arhivu, normativna akta, nastavne planove, platne liste, obavještenja i kartone ličnih dohodaka, budžetske knjige, personalnu dokumentaciju i matičnu knjigu zaposlenih radnika, ispitne materijale popravnih, završnih i stručnih ispita, knjige zapisnika sa sjednica Radne zajednice, Nastavničkog vijeća, Upravnog odbora i djelovodne protokole. Serije u fondu: 1. Opšta arhiva 2. Finansijska dokumentacija 3. Personalna dokumentacija
166

4. Pedagoška dokumentacija 5. Matična knjiga osoblja 6. Djelovodni protokoli Valorizacija fonda: 3 Fond nije cjelovit, ali može poslužiti kao izvor za istraživanje historije školstva na području regije Tuzla kao i za ostvarivanje ličnih prava. Jezik u građi: bosanski, srpski, hrvatski Pismo u građi: latinica, ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SAI Stepen sređenosti: arhivistički obrađen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1951. – 1973. Historijat stvaraoca fonda: Učiteljska škola u Bijeljini osnovana je septembra mjeseca 1950. godine Rješenjem Savjeta za prosvjetu i kulturu NR Bosne i Hercegovine Sarajevo, a od 1951. godine radila je u sastavu Gimnazije “Filip Višnjić” u Bijeljini. Na prijedlog predsjednika Savjeta za prosvjetu, nauku i kulturu, Vlada NR Bosne i Hercegovine je 10. decembra 1951. godine donijela Rješenje o prenosu republičkih srednjih škola, na osnovu kojeg je Učiteljska škola prešla u nadležnost Gradskog narodnog odbora Bijeljina. Zadatak ove škole bio je da obrazuje nastavni kadar za rad u razrednoj nastavi osnovne škole. Ova ustanova je upisana u registar Okružnog suda u Tuzli 1966. godine i imala 38 zaposlenih radnika. Školom, kao samostalnom ustanovom, upravljala je Radna zajednica u širem i užem sastavu, Upravni odbor i direktor škole. Glavni dio sredstava škola je dobijala od Republičkog fonda za obrazovanje, a ostvarivala je sredstva za usluge koje je vršila osnovnim školama za polaganje stručnih ispita za zvanje učitelja i vanrednih razrednih i diplomskih ispita pojedinaca. Godine 1972. formirana je likvidaciona komisija za sprovođenje redovne likvidacije, a Skupština opštine Bijeljina je iste godine izdala Rješenje o prestanku rada Učiteljske škole u Bijeljini.

Srpska pravoslavna crkveno-školska opština Donja Tuzla*
Signatura fonda: BiH-ATKT/SPCŠODT Vremenski raspon građe: 1874. – 1895. Količina građe: 4 kut. (0,8 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži dokumente o unutrašnjoj organizaciji opštine, njenom djelovanju i finansiranju, kulturnom i prosvjetnom životu srpskog naroda u Donjoj Tuzli, zapisnike sa sjednica, spiskove građana, molbe, ugovore i sl.
167

Serije u fondu: 1. Zapisnici sa sjednica 2. Molbe, priznanice, ugovori, pisma, telegrami 3. Spiskovi građana Valorizacija fonda: 3 Fond nije cjelovit, ali može poslužiti kao izvor za istraživanje historije školstva na području Tuzle, a mnogo govori i o političkom, kulturnom, duhovnom i ekonomskom životu srpskog stanovništva u Tuzli u periodu 1874. – 1895. godine. Jezik u građi: bosanski, srpski, hrvatski Pismo u građi: latinica, ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1874. – 1895. Historijat stvaraoca fonda: Crkveno-školske opštine, kao centri okupljanja srpskog naroda, postoje još od turskog perioda, a bile su strogo ograničene na vjersko djelovanje među svojim opštinarima. Za vrijeme Austro-Ugarske vladavine pretvorile su se u jak politički činilac, ali su, ipak, vlasti vršile imenovanja učitelja i kontrolu udžbenika. Na sjednicama crkveno-školske opštine obavezno je prisustvovao predstavnik vlasti koji je imao pravo veta na pojedine odluke. Borba za crkveno-školsku autonomiju, inicirana iz Sarajeva i Mostara, prihvaćena je od svih crkveno-školskih opština u Bosni i Hercegovini. Pored Sarajeva, Mostara i Banja Luke i predstavnici Crkveno-školske opštine Donja Tuzla aktivno su učestvovali u svim pokrenutim akcijama za crkveno-školsku autonomiju.

Srednja poljoprivredna škola Tuzla (Bijeljina)
Signatura fonda: BiH-ATKT/SPŠT (Bi) Vremenski raspon građe: 1947. – 1969. Količina građe: 5 knj., 1 kut. (0,5 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži opšte spise, finansijsku i personalnu dokumentaciju, zapisnike sa sjednica Nastavničkog vijeća, matičnu knjigu i djelovodne protokole. Serije u fondu: 1. Opšti spisi
168

2. Finansijska arhiva 3. Personalna arhiva 4. Protokoli Valorizacija fonda: 3 Fond nije cjelovit, ali može poslužiti kao izvor za istraživanje historije školstva, ali i razvoja i djelovanja stručne škole na širem području Tuzle. Jezik u građi: bosanski, srpski, hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: arhivistički obrađen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1947. – 1969. Promjene naziva stvaraoca fonda: 1. Srednja poljoprivredna škola opšteg tipa Tuzla 2. Poljoprivredni praktikum Historijat stvaraoca fonda: Na prijedlog Ministra poljoprivrede NR Bosne i Hercegovine, Vlada NR Bosne i Hercegovine je, 30. oktobra 1947. godine donijela Uredbu o osnivanju Srednje poljoprivredne škole opšteg tipa sa sjedištem u Tuzli (Vl. br. 1067, “Sl.list NR BiH” broj 49/47). Zadatak škole je bio da obrazuje srednji stručni kadar za poslove poljoprivredne struke. Poljoprivredna škola je imala stepen potpune srednje škole, školovanje je trajalo tri godine i, po završetku školovanja, polagao se završni ispit. Ovu školu su mogla upisati lica koja su završila nižu gimnaziju sa položenim nižim tečajnim ispitom i lica koja su završila drugu, njoj ravnu, školu sa položenim završnim ispitom. Također su se mogla upisati i lica koja su završila najmanje nižu dvogodišnju poljoprivrednu školu i položila dopunski ispit ravan tečajnom ispitu. Škola je bila pod ingerencijom Ministarstva poljoprivrede NR Bosne i Hercegovine koje je nad njom vršilo neposredni nadzor i bila je internatski uređena. Septembra mjeseca 1950. godine, na prijedlog Ministra poljoprivrede, Vlada NR Bosne i Hercegovine je donijela Uredbu (“Sl. list NR BiH” broj 31/50) na osnovu koje se sjedište Srednje poljoprivredne škole opšteg tipa u Tuzli prenosi iz Tuzle u Bijeljinu gdje su, na zemljištu Gradske ekonomije, podignute barake za smještaj škole i internata. Sve dijelove pokretne imovine, i nepokretnu imovinu koja ostane nakon preseljenja škole, rasporedit će Ministar, a prenos ove imovine na druge organe izvršit će Komisija koju određuje Ministar poljoprivrede. Od školske 1950/51. godine ova škola nosi naziv Poljoprivredni praktikum i pod rukovodstvom je Ministarstva poljoprivrede republičkog značaja.

169

Uprava poljoprivrednih kurseva je 1950/51. livadarstvo i pašnjaštvo–1950/51). – 1951. godine. Količina građe: 15 knj. Srpca. Upisnice Državne niže poljoprivredne škole Bijeljina (1946. Travnika. radi Državna niža poljoprivredna škola i Uprava poljoprivrednih kurseva. Nevesinja i drugih mjesta. – 1951. Modriče. godine.). na osnovu građe se može reći da je škola prestala sa radom 1951.Državna niža poljoprivredna škola Tuzla . Jezik u građi: bosanski. U Banjaluci je radila Državna niža poljoprivredna škola ratarskog tipa do 1949. Gackog. Historijat stvaraoca fonda: Državna niža poljoprivredna škola osnovana je 1946. Djelovodni protokoli Valorizacija fonda: 3 Fonda nije cjelovit (samo fragmentarn) i sastoji se samo od upisnica i djelovodnika. Djelovodnike Tuzle.Bijeljina Signatura fonda: BiH-ATKT/DNPŠT-Bi Vremenski raspon građe: 1946. stočarski i govedarski kurs za zaposlenike državnih poljoprivrednih dobara iz Banja Luke. srpski. – 1949. Rogatice. Upisnice Uprave poljoprivrednih kurseva Bijeljina (ratarstvo. Bijeljine. Banjaluke i Novog Sela. Serije u fondu: 1. godine organizovala ratarski. govedarstvo.6 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži: Upisnice Niže poljoprivredne škole ratarskog tipa Banjaluka (1946. Prnjavora. S obzirom da se u Arhivu nalazi dio ovoga fonda. Pedagoška dokumentacija 2. godine. godine u Tuzli i bila je pod rukovodstvom Okružnog narodnog odbora Tuzla do 1948. Bosanske Krupe. Bosanskog Broda. – 1949. Foče. Brčkog.). ali može poslužiti kao izvor za istraživanje razvoja i djelovanja stručne škole u Bosni i Hercegovini i na širem području Tuzle. Livna. Sarajeva. hrvatski Pismo u građi: latinica. 170 . (0. u periodu 1946 – 1951. a u Bijeljini. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1946. Orašja. godine. Glamoča.

godine. Voćarska škola u Tuzli 2. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SAP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1954. Nastava je izvođena praktično sa stručnjacima Voćarske stanice. molbe polaznika i spisak upisanih učenika u prvi razred školske 1958/59. Serije u fondu: 1. – 1966. Škola sa praktičnom obukom za voćare u Tuzli Historijat stvaraoca fonda: Voćarska škola u Tuzli osnovana je 1954. te je zbog količine sačuvanosti male vrijednosti. 171 .Voćarska škola Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/VŠT Vremenski raspon građe: 1954. hrvatski Pismo u građi: latinica. godine škola radi pod nazivom Škola sa praktičnom obukom za voćare u Tuzli. ali može poslužiti kao dokaz za djelovanje ove škole na području Tuzle.godine. Količina građe: 1 kut. Knjiga zapisnika završnih ispita 2. Od 1964.3 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži knjige zapisnika završnih ispita. godine kao dvogodišnja škola i smještena je u Slavinovićima. a sa radom je prestala 1966. Jezik u građi: bosanski. – 1966. Promjene naziva stvaraoca fonda: 1. Spiskovi upisanih učenika i molbe polaznika Valorizacija fonda: 3 Fond čini samo jedna knjiga. (0. srpski.

ćirilica Arhivistička informativna pomagala: PrP. Opšta dokumentacija Dokumentacija organa upravljanja Pedagoška dokumentacija Finansijsko-računovodstvena dokumentacija Valorizacija fonda: 3 Fond može poslužiti kao pomoćni izvor za istraživanje razvoja i djelovanja školstva na području Tuzle. 2. godine. SAP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1961. ali i za ostvarenje ličnih prava. 4. te pedagoške i finansijsko-računovodstvene dokumentacije.Javna ustanova Upravna i birotehnička škola Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/UBŠT Vremenski raspon građe: 1961..01. obavljale su se preko Savjeta za stručno obrazovanje NR Bosne i Hercegovine Sarajevo. donio odluku o osnivanju Upravne škole u Tuzli za odrasle. Te školske 1961. – 1998.02-56/1 o početku rada Upravne škole za odrasle u Tuzli. hrvatski Pismo u građi: latinica.1962. Količina građe: 155 knj. Sve aktivnosti koje su prethodile donošenju ovog rješenja. Osnovana je 1961. Serije u fondu: 1. godine.09. – 1998. po programu da se za jednu školsku godinu završava dva razreda. 172 . Uporedo sa ovim vođene su aktivnosti na osnivanju potpune srednje škole za redovno školovanje učenika srednjoškolskog uzrasta. kada je Upravni odbor Centra za obrazovanje službeničkih kadrova u Tuzli. 3.396/61 od 22. kao i one nakon toga o odobravanju početka rada. Jezik u građi: bosanski. rješenjem br. godine upisana su dva odjeljenja. srpski.1961. dokumentacije organa upravljanja. godine donio rješenje br./62. koji je 11. (30 d/m) Sadržaj fonda: Fond nije potpun i sastoji se od opšte dokumentacije. Na osnovu rješenja o osnivanju Upravne škole u Tuzli. Historijat stvaraoca fonda: Upravna i birotehnička škola u Tuzli je kao srednjoškolska ustanova u toku četiri i po decenije postojanja imala i brojne statusne i organizacione transformacije. 58 kut.

1962. već se preorjentisala za dopisno školovanje odraslih učenika. 01/1-023-1630). Gračanica itd. nauke. a OOUR br. U/I-133/93 od 27. 315/64 od 29. godine škola je ukinuta.1970. dok je OOUR br. s tim što četvrtu godinu učenici provode na praksi pod nadzorom škole. U tom periodu finansiranje Škole je vršeno iz sredstava koja je dodeljivao Srez (4/8) kao i Opština Tuzla (3/8) i jednim dijelom (1/8) Centar za stručno obrazovanje kadrova u Tuzli.2. Ministarstvo za obrazovanje nauku. Odlukom Ministarstva obrazovanja. Brčko. OOUR br.237/78 od 27. Škola više nije upisivala odrasle učenike putem odjeljenja za odrasle. OOUR-a br. Škola je bila smještena u zgradi OŠ „Jusuf Jakupović“. 1994. Pored redovnih učenika u Upravnoj školi postojali su i vanredni učenici.03-176/3 od 27.4.03. Septembra 1970. Količina građe: 12 knj.godine. 134 od 26. decembra 1992. Ugostiteljska škola. Doboj. kulturu i sport Tuzlansko-podrinjskog kantona donosi Rješenje o verifikaciji škole za školsku 1996. 1965.Upravna škola.OOUR-a br. godine i da je tada odvojena i postala samostalna ustanova. upisuje se u sudski registar kao JU Upravna i birotehnička škola (br.) o početku rada Upravne škole pri Centru za obrazovanje službeničkih kadrova u Tuzli. pa Upravna i birotehnička škola postaju OOUR sa svojstvom pravnog lica u sastavu RO EUŠC-a. školske 1962. Trgovinska škola. Zavidovići. Od tada je Upravna škola u Tuzli postala jedinstvena. Upravna i birotehnička škola.201/62 od 16.1964. godine RO EUŠC Tuzla./97. Upravna i birotehnička škola. godine upisuje se u sudski registar konstituisanje RO EUŠC .10. Rješenjem Višeg suda u Tuzli br. godine Upravna škola ulazi u sastav Ekonomsko-upravnog školskog centra zajedno sa Ekonomskom školom i Trgovinsko-ugostiteljskim školskim centrom (Zapisnik sa sjednice Upravnog odbora br. 08.1963. – 1951.4. a od 20.). 03. godine dolazi do organizacionih transformacija Ekonomsko-upravnog školskog centra u skladu sa odredbama ZUR-a. godine prvi puta su upisana dva odjeljenja redovnih učenika i dva odjeljenja učenika koji su radili po trogodišnjem programu. uloška 4-171). maja 1977. Tako 1978. kulture i sporta br: 03-611-3873/94 od 11. kada je Predsjedništvo opštine Tuzla na sjednici održanoj 19.10. koristeći sale OŠ „Muharem Medžić“ u Tuzli. godine se vidi da je Upravna škola Tuzla bila u sastavu Centra za stručno obrazovanje Tuzla do 1.donijetog od strane Upravnog odbora Centra za stručno obrazovanje kadrova u Tuzli (br. Savjet Centra donio je odluku 12. Iz dokumenta br. donijelo odluku o preuzimanju prava osnivača prema OOUR-a br. jer se u ovu školu uklopila i škola za odrasle tj. (1 d/m) 173 . Reg. 06. 4. Srednja medicinska škola Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/SMŠT Vremenski raspon građe: 1947. U tom sastavu Upravna i birotehnička škola ostaje sve do 1992.3. god.1.1978. a školu pohađaju učenici III i IV razreda. Rješenjem Okružnog Privrednog suda Tuzla br. koja se transformiše u Javnu ustanovu (JU) pod nazivom Upravna i birotehnička škola (Odluka br. Ispiti vanrednih kandidata su se obavljali pri Radničkim univerzirtima Maglaj. godinu. godine) i nosi naziv EUŠC . godine da se proširi djelatnost Upravne škole osnivanjem i Birotehničke škole./63. maja 1993. Foča. Ekonomska škola. U/I.1962. Upravna i birotehnička škola.06. Savjet za prosvjetu NR Bosne i Hercegovine donio je rješenje (br.12. godine prelazi u zgradu Medicinskog školskog centra u Tuzli.

srpski. – 1941. ? Kraljevska državna mješovita građanska škola Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/KDMGŠT Vremenski raspon građe: 1937. (?) Privatna građanska škola trgovačkog smjera u Zavodu Kraljice svete Krunice Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/PGŠTSZKSKT Vremenski raspon građe: 1940. Jezik u građi: bosanski. te zbog količine sačuvanosti može poslužiti kao dokaz za djelovanje ove škole na području Tuzle. te zbog količine sačuvanosti može poslužiti kao dokaz za djelovanje ove škole na području Tuzle. (0. hrvatski Pismo u građi: latinica. Količina građe: 1 knj. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1947. hrvatski 174 .1 d/m) Valorizacija fonda: 4 Fond čini samo jedna knjiga. te zbog količine sačuvanosti može poslužiti kao dokaz za djelovanje ove škole na području Tuzle. Količina građe: 3 knj. – 1951. Jezik u građi: bosanski. hrvatski Pismo u građi: latinica. (0. Jezik u građi: bosanski.3 d/m) Valorizacija fonda: 4 Fond čine samo knjige. – 1941. srpski.Valorizacija fonda: 4 Fond čine samo knjige. – 1940. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1940. srpski.

Količina građe: 1 knj. – 1937. srpski. – 1944. te zbog količine sačuvanosti može poslužiti kao dokaz za djelovanje ove škole na području Tuzle. te zbog količine sačuvanosti može poslužiti kao dokaz za djelovanje ove škole na području Tuzle. – 1940. ? Državna građanska škola trgovačkog smjera Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/DGŠTST Vremenski raspon građe: 1933. hrvatski Pismo u građi: latinica. Jezik u građi: bosanski.1 d/m) Valorizacija fonda: 4 Fond čini samo jedna knjiga. ? 175 . – 1937. Jezik u građi: bosanski. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1943. Količina građe: 4 knj. srpski. (0. ? Državna opća niža srednja škola Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/DONSŠT Vremenski raspon građe: 1943. hrvatski Pismo u građi: latinica.Pismo u građi: latinica. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1933.4 d/m) Valorizacija fonda: 4 Fond čine samo knjige. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1937. – 1944. (0.

Državna mješovita građanska škola Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/DMGŠT Vremenski raspon građe: 1942. – 1931. Količina građe: 13 knj. srpski. (1 d/m) 176 . (0. – 1926.1 d/m) Valorizacija fonda: 4 Fond čini samo jedna knjiga. – 1931. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1930. hrvatski Pismo u građi: latinica. srpski. te zbog količine sačuvanosti može poslužiti kao dokaz za djelovanje ove škole na području Tuzle. – 1943. te zbog količine sačuvanosti može poslužiti kao dokaz za djelovanje ove škole na području Tuzle.2 d/m) Valorizacija fonda: 4 Fond čine samo dvije knjige. ? Mješovita građanska škola trgovačkog smjera Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/MGŠTST Vremenski raspon građe: 1930. Količina građe: 2 knj. Jezik u građi: bosanski. ? Trgovačka škola Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/TŠT Vremenski raspon građe: 1884. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1942. Jezik u građi: bosanski. (0. Količina građe: 1 knj. – 1943. hrvatski Pismo u građi: latinica.

te zbog količine sačuvanosti može poslužiti kao dokaz za djelovanje ove škole na području Tuzle. srpski. Državne pučke škole u Kotaru Doboj – Osječani. Državna opća niža srednja škola Tuzla. Posebnička ženska opća niža srednja škola Sestara milosrdnica sv.) (1. hrvatski Pismo u građi: latinica. srpski. Josipa Sarajevo. Količina građe: 3 kut. – 1926. ? Nezavisna država Hrvatska Ministarstvo nastave u Zagrebu – Odjel za pučku nastavu Kotar Tuzla – Velika Župa Usore i Soli Signatura fonda: BiH-ATKT/NDHZ –OPNKT VŽUS Vremenski raspon građe: 1941. Privatna ženska učiteljska škola sa pravom javnosti u Zavodu sv. hrvatski Pismo u građi: latinica. Jezik u građi: bosanski. premještaja učitelja. Državna opća srednja škola Gradačac. odluka. Donja Grabska i Kožuhe). Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1941. Valorizacija fonda: 4 Fond je fragmentaran. – 1944. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1884.Valorizacija fonda: 4 Fond čine samo knjige. a može poslužiti kao dokaz o djelovanju navedenih škola na području regije Tuzla. – 1944.2 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži fotokopije zbirnih izvještaja upravitelja. zapisnika o pregledu škola. ? 177 . dok. Jezik u građi: bosanski. (109 fotokop. Državna mješovita građanska škola Tuzla. Vinka Brčko. Državna mješovita pučka škola Zvornik. za škole na području Velike župe Usore i Soli (Opća pučka mješovita škola Kotar Gračanica. iskaza o stanju škola. naredbi. čine ga fotokopije dokumenata.. rasporeda predmeta itd.

godine. osnovanu 1960. dokumentaciju ONO i DSZ-a. i djelovodne protokole. Razredna nastava. Količina građe: 47 knj. godine. finansijske kartice. a prva viša nastavnička škola za obrazovanje nastavnika. Srpsko-Hrvatski jezik i književnost južnoslovenskih naroda. (38 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži opštu arhivu. Zbor radnika). matične knjige studenata (redovnih. izvještaje. a na prijedlog društveno-političkih faktora Opštine i Sreza Tuzla. godini otvorene su studijske grupe: Srpskohrvatski jezik – ruski jezik. personalna dosijea i dosijea studenata po odsjecima (Matematika-fizika..28/60). U prvoj školskoj 1960. finansijsku dokumentaciju (završne račune. Elektrotehnika i mašinstvo. hrvatski Pismo u građi: latinica. zapisnike o polaganju stručnih i diplomskih ispita. 91 reg. 178 . zapisnike Naučno-nastavnog vijeća. Valorizacija fonda: 3 Fond može poslužiti kao izvor za istraživanje razvoja i djelovanja visokog školstva na području Tuzle. Viša pedagoška škola postala treća visokoškolska ustanova na području regije (prije nje osnovani su Rudarski i Tehnološki fakultet).Visoke škole Pedagoška akademija Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/PAT Vremenski raspon građe: 1960. 1960. Matematika – hemija. za potrebe osnovnih i stručnih škola širom Bosne i Hercegovine. . vanrednih.. projektnu dokumentaciju. Arhivistička informativna pomagala: PrP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1960.? Historijat stvaraoca fonda: Pedagoška akademija u Tuzli osnovana je 1969./61. LD kartone.. platne liste. diplomiranih). M 4 obrasce. zapisnike i odluke organa upravljanja (Savjet. list NR BiH”br. Jezik u građi: bosanski. Tehničko obrazovanje i Fizičko vaspitanje). obračune plata). nastavne planove i programe. 244 fasc. Zakonom o višoj pedagoškoj školi (“Sl. Time je. srpski. godine i zamijenila je Višu pedagošku školu. – 2000. Biologija-hemija. Srpskohrvatski jezik – engleski jezik. Odmah po osnivanju na sebe je preuzela odgovorne zadatke – pripremanja nastavnika različitih profila. ali i za ostvarenje ličnih prava. 1 pov.

– 1981. Transformacijom Više pedagoške škole u Pedagošku akademiju 1969. Opšti spisi Finansijska dokumentacija Zapisnici sa polaganja ispita redovnih kandidata Zapisnici sa polaganja ispita vanrednih kandidata Registri i djelovodni protokoli Valorizacija fonda: 3 Fond nije cjelovit. 13 kut. Biologija sa hemijom i Odsjek razredne nastave. Tehničko obrazovanje. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: PrP 179 . Maglaju i Malom Zvorniku (redovni i vanredni kandidati Škole i Kursa za zvanje daktilografa). hrvatski Pismo u građi: latinica.. ali može poslužiti kao izvor za istraživanje razvoja i djelovanja ustanova za stručno obrazovanje kadrova na području regije Tuzla.Tehničko obrazovanje –fizika. Količina građe: 124 knj. Fizičko vaspitanje. (52 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži opšte spise.. ona postaje jedna od najvećih pedagoških akademija u SR BiH. zapisnike sa polaganja ispita za zvanje stenodaktilografa i daktilografa u Tuzli. te Elektro i Mašinstvo. Srebreniku. Obrazovanje i kultura Međuopštinski zavod za osposobljavanje kadrova i organizaciju rada Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/MZOKIORT Vremenski raspon građe: 1959. Serije u fondu: 1. a ubrzo zatim konstituisane su i studijske grupe: Matematika – fizika i Biologija – hemija. 5. 3. Promjenama u metodama rada i reformisanim stručno-pedagoškim i cjelokupnim nastavnim radom Pedagoška akademija u Tuzli započinje svoj rad sa novim studijskim grupama: Srpskohrvatski – Hrvatskosrpski jezik i književnost jugoslovenskih naroda. godine kao jedinstvenu nastavničku instituciju. Jezik u građi: bosanski. Matematika sa fizikom. 381reg. srpski. 2. zapisnike sa polaganja stručnih ispita radnika organa uprave. 4.

izvještaje o radu. Ovaj Zavod je svoje programske zadatke izvršavao uspješno angažovanjem vlastitih radnika (16) i. II. 145 pov. pravilnike. samoupravne sporazume i odluke. statute. Centar za stručno obrazovanje kadrova Tuzla 2. završne račune. 180 . normativno-izdavačkoj djelatnosti koja je strogo vezana za osposobljavanje kadrova u primjeni i izradi samoupravnih opštih akata organizujući povremene seminare.godine prestao je sa radom. plakate. U njegovom sastavu je postojala Srednja upravna škola. godine kada je dobio naziv Međuopštinski zavod za osposobljavanje kadrova i organizaciju rada čiji su osnivači 18 opština sjeveroistočne Bosne o čemu je zaključen Sporazum. pravilnike. Ib i Ia klase).. automatskoj obradi podataka koja se odnosi na izradu rješenja i razreza poreza i doprinosa za potrebe opštinskih organa uprave prihoda (opštine osnivači). informacije. U skladu sa odlukama osnivača. matičnu knjigu radnika. – 1981. biltene. 24 kut.. izvještaje o poslovanju škola. referate. popisne liste). koja je kasnije prešla u sastav Srednjoškolskog upravno-ekonomskog centra u Tuzli. Količina građe: 26 knj. završni računi. Do transformacije Centra došlo je 1973. Promjene naziva stvaraoca fonda: 1. djelatnost Zavoda se odvijala na: osposobljavanju kadrova za administrativne i druge stručne poslove u organima uprave (sa težištem na poslove daktilografije i stenografije). a 1981. kartoni LD. M4 obrasci. zapisnike sa sjednica KPZ. spoljnih saradnika (9). Savjet radne zajednice Centra je donio Pravilnik o ispitima za klasu daktilografa (III.. – 1988. ugovore o kupovini stanova. godišnje programe rada škola i podatke o kapacitetima na području Udruženja SIZ-a. 201 reg. knjigovodstveno-računovodstvenu dokumentaciju (isplatne liste LD. deponovane potpise. Godine 1969. povremeno. Međuopštinski zavod za osposobljavanje kadrova i organizaciju rada Tuzla Historijat stvaraoca fonda: Narodni odbor sreza Tuzla je 1959. programe i planove rada. ( 63 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži zapisnike sa sjednica Skupština i Izvršnog odbora zajednica osnovnog obrazovanja i vaspitanja. Udruženje samoupravnih interesnih zajednica osnovnog obrazovanja i vaspitanja Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/USIZOOIVT Vremenski raspon građe: 1970. protokole. U ovome fondu je pronađena građa Kulturno-prosvjetne zajednice Tuzla (2 kutije) koja sadrži spiskove Predsjedništva KPZ i delegata Konferencije. odluke. statute. godine osnovao Centar za stručno obrazovanje kadrova. zapisnike sa sjednica Zbora radnika Radne zajednice Stručne službe.Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1959.

Jezik u građi: bosanski. utvrđuje kriterije za vrednovanje vaspitno-obrazovnog rada i drugih djelatnosti koje finansira i sl. Kalesija. mjesnih zajednica i organizacija udruženog rada za osnovno obrazovanje tih opština (predškolske ustanove i osnovne škole).Serije u fondu: 1. usklađivanja djelatnosti organizacija za osnovno obrazovanje sa potrebama i interesima radnih ljudi i građana. Zapisnici i materijali sa Skupštine. planira i usmjerava razvoj predškolskog i osnovnog obrazovanja. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: PrP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1973. udruženom radu. Lopare. potpuno ostvarivanje osnovnog obrazovanja . planira i usmjerava razvoj predškolskog i osnovnog obrazovanja. 3. 2. 181 . 5. srpski. Srebrenik i Živinice. Zajednica za osnovno obrazovanje Tuzla 2. Udruženje samoupravnih interesnih zajednica osnovnog obrazovanja i vaspitanja Tuzla Historijat stvaraoca fonda: Godine 1974. Osnovana je u cilju unapređenja i razvijanja društveno-ekonomskih odnosa na načelima samoupravljanja i raspodjele prema radu.utvrđuje politiku. Banovići. Lukavac. radničkom samoupravljanju. Izvršnog odbora i Radne zajednice Finansijska dokumentacija Personalna dokumentacija (matična knjiga radnika) Djelovodni protokoli Dokumentacija Kulturno-prosvjetne zajednice Tuzla Valorizacija fonda: 4 Fond predstavlja svjedočanstvo o postojanju samoupravnih interesnih zajednica u socijalističkom društvenom uređenju. te može poslužiti kao izvor za proučavanje uloge ove interesne zajednice na području regije Tuzla. Međuopštinska samoupravna interesna zajednica osnovnog obrazovanja i vaspitanja Tuzla 3. registrovana je Zajednica za osnovno obrazovanje sa sjedištem u Tuzli. hrvatski Pismo u građi: latinica. – 1988. Registracija je izvršena na osnovu potpisivanja Samoupravnog sporazuma od strane opština Tuzla. Promjene naziva stvaraoca fonda: 1. 4. Kladanj.). sa svim svojim specifičnostima (usklađivanje djelatnosti organizacija za osnovno obrazovanje sa potrebama i interesima radnih ljudi i građana. utvrđuje kriterije za vrednovanje vaspitno-obrazovnog rada. kao i radi potpunog ostvarivanja osnovnog obrazovanja (utvrđuje politiku.

god. 182 . Zapisnici sa sjednica Skupštine. društvene dogovore. godine na osnovu zaključenog samoupravnog sporazuma sa osnovnim zajednicama osnovnog obrazovanja i vaspitanja 8 opština i to: Tuzla. Samoupravni i izvršni organi Zajednice bili su Izvršni odbor i komisije čije je članove birala Skupština. planove i rezultate upisa u prve razrede škola po strukama.02.. a zastupao je i predstavljao predsjednik Skupštine. godine. statute. izvještaji o uspjehu učenika.Zajednice za osnovno obrazovanje navedenih opština su se udružile i nastavile rad pod nazivom Zajednica za osnovno obrazovanje Tuzla koja je imala svojstvo pravnog lica. pregled realizacije nastavnog fonda časova po školama. – 1990. Stručne i druge poslove obavljala je stručna služba Zajednice čijim je poslovima rukovodio direktor (“Službeni glasnik Opštine Tuzla’’ vanredni broj 2 od 15.1976. podaci. informacije i izvještaji koji se odnose na opštenarodnu odbranu i društvenu samozaštitu. samoupravne sporazume.1974. Serije u fondu: 1. Kalesija. Lukavac i Srebrenik.. Izvršnog odbora. 140 fasc. Radne zajednice i drugih organa i tijela SIZ-a. Izvršnog odbora. opštu i računovodstveno-finansijsku dokumentaciju (osim one koja je data Fondu u Sarajevo radi operativne upotrebe). 81 reg. Kladanj.). (29 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži materijale i zapisnike sa sjednica Skupštine. radničkom samoupravljanju. udruženom radu. prijedlozi mjera i mišljenja za unapređenje vaspitno-obrazovnog rada. Godine 1980. Samoupravna interesna zajednica usmjerenog obrazovanja i vaspitanja Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/SIZUOIVT Vremenski raspon građe: 1967. Banovići. Živinice.11. informacije o prijemu učenika.. prestaje sa radom Međuopštinska samoupravna interesna zajednica osnovnog obrazovanja i vaspitanja Tuzla usljed osnivanja Udruženja samoupravnih interesnih zajednica osnovnog obrazovanja i vaspitanja Tuzla koje je radilo do 1988. planovi. Međuopštinska samoupravna interesna zajednica osnovnog obrazovanja i vaspitanja Tuzla upisana je u sudski registar Okružnog privrednog suda u Tuzli 03. te može poslužiti kao izvor za proučavanje uloge ove interesne zajednice na području regije Tuzla. Opšti spisi 3. 38 kut. Lopare. sa svim svojim specifičnostima. Količina građe: 11 knj. Radne zajednice 2. Računovodstveno-finansijska dokumentacija Valorizacija fonda: 4 Fond predstavlja svjedočanstvo o postojanju samoupravnih interesnih zajednica u socijalističkom društvenom uređenju. pravilnike.

Bratunac. Orašje.Jezik u građi:bosanski. list SR BiH’’ broj 36/90). Promjene naziva stvaraoca fonda: 1. Osnovna zajednica obrazovanja Tuzla 2.1991. Lukavac. Kalesija. 272 pov. godine osnovana je Osnovna zajednica obrazovanja Tuzla. Šekovići. 69 fasc.03. a direktor rukovodi i zastupa Zajednicu i Stručnu službu. Samoupravna interesna zajednica usmjerenog obrazovanja i vaspitanja Tuzla Historijat stvaraoca fonda: Rješenjem Skupštine opštine Tuzla. Kladanj.. Vlasenica. Tuzla. Količina građe: 13 knj. Regionalna zajednica za srednje obrazovanje Tuzla 3. Lukavac. Lopare. traka (27 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži zapisnike i materijale sa sjednica Skupštine. – 1991. 1975. Kladanj. Samoupravne radničke kontrole. a sva prava i obaveze preuzeo je Republički javni fond za srednje obrazovanje i vaspitanje Sarajevo. djeluje kao Regionalna zajednica za srednje obrazovanje Tuzla u čiji sastav ulaze organizacije udruženog rada za srednje obrazovanje i druge osnovne organizacije udruženog rada sa područja opština Banovići. Skupštinu su činili delegati Vijeća korisnika i Vijeća nosilaca obrazovno-vaspitne djelatnosti.. a na osnovu Sporazuma sa skupštinama opština Banovići. Tuzla i Živinice. Srebrenica. Gradačac. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: PrP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1967. Srebrenik. srpski. Bijeljina. godine promijenjen je naziv u Samoupravnu interesnu zajednicu usmjerenog obrazovanja i vaspitanja Tuzla (registrovana kao Zajednica usmjerenog obrazovanja i vaspitanja Tuzla) koja je prestala sa radom 30. Gračanica. statut. Organi upravljanja Zajednice su: Skupština. Osnovna zajednica kulture Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/OZKT Vremenski raspon građe: 1972. 183 . godine. Ugljevik. hrvatski Pismo u građi: latinica. novembra 1990. izvještaje o radu i programe rada.. list SR BiH’’ broj 7/75 i 7/76). Zvornik i Živinice. Brčko. Lopare. Na osnovu Zakona o SIZ-u obrazovanja i vaspitanja i Zakona o upisu istih u Registar (“Sl. 36 magnetof. Kalesija. 97 reg. pravilnike i druga opšta akta. Izvršnog odbora.. – 1990. Godine 1973. 1967. Srebrenik. godine na osnovu Zakona o ukidanju SIZ-a (“Sl. Iz registra Osnovnog suda udruženog rada Tuzla ova Zajednica je brisana 15. Izvršni odbor i komisije.

4. godine kada dolazi do transformacije u Osnovnu zajednicu kulture Tuzla. radničkom samoupravljanju. Preuzeta građa čini cjelinu. pov. djelovodne protokole. Osnovna zajednica je opsluživala opštine Tuzla.srednjoročne planove. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: PrP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1972. pošta ONO i DSZ Valorizacija fonda: 4 Fond predstavlja svjedočanstvo o postojanju samoupravnih interesnih zajednica u socijalističkom društvenom uređenju. odluke. platne liste. Gračanica. dodjelu i izgradnju stanova. Srebrenik i Živinice. Jezik u građi: bosanski. Kladanj. godine. finansije – LD. 6. Kalesija Lopare. Izvršnog odbora. 3. Opšta arhiva Zapisnici sa sjednica Skupštine.-1991. kupovinu i dodjelu stanova Djelovodni protokoli Obična.12. a prestala je sa radom 31. finansijsku dokumentaciju (završni računi. te može poslužiti kao izvor za proučavanje uloge ove interesne zajednice na području regije Tuzla.) predat Fondu za kulturu SR BiH Sarajevo. Samoupravne radničke kontrole Finansijska dokumentacija Personalna dokumentacija Dokumentacija vezana za izgradnju. sa svim svojim specifičnostima. Osnovna zajednica kulture Tuzla Historijat stvaraoca fonda: Zajednica kulture Tuzla osnovana je za područje opštine Tuzla 1972. 184 . dokumentaciju vezanu za kupovinu. Godine 1976. 7. i Str. povjerljivu i strogo pov. godine. ali nije kompletna jer je dio iz 1989. poštu ONO i DSZ. Banovići. kartoni LD-a i sl. 5. dosijea radnika. godine (personalna arhiva. oformljena je Samoupravna interesna zajednica kulture Tuzla koja je pod tim imenom djelovala do 1988. 2. Promjene naziva stvaraoca fonda: 1. hrvatski Pismo u građi: latinica. Samoupravna interesna zajednica kulture Tuzla 3. Serije u fondu: 1. srpski. Pov. udruženom radu. kartoni LD-a). – 1991.1990. Zajednica kulture Tuzla 2. običnu. finansijske kartice. obavještenja.

izvještaje o radu i programe rada. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: PrP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1973. Normativna akta Rješena pošta – opšta arhiva Materijali i zapisnici sa sastanaka Skupštine i Izvršnog odbora Završni računi Djelovodni protokoli ( 9 d/m) Valorizacija fonda: 4 Fond predstavlja svjedočanstvo o postojanju samoupravnih interesnih zajednica u socijalističkom društvenom uređenju. – 1990. Sadržaj fonda: Fond sadrži samoupravne sporazume. 3. rješenja. 38 pov. glavna knjiga. materijale i zapisnike sa sastanaka Skupštine i Izvršnog odbora. 185 . (20 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži zapisnike i materijale Skupštine i Izvršnog odbora. 34 fasc.Osnovna zajednica kulture Zvornik Signatura fonda: BiH-ATKT/OZKZ Vremenski raspon građe: 1973. normativna akta. djelovodni protokol. 61 reg. 29 reg.. 2. 4 sv. sa svim svojim specifičnostima. Količina građe: 2 knj.. zaključke. 5. 4. završne račune. srpski. platne liste. riješenu poštu. hrvatski Pismo u građi: latinica.. – 1988. udruženom radu.. djelovodne protokole.. odluke. radničkom samoupravljanju. 61 fasc.. ? Osnovna zajednica kulture i informisanja Bijeljina Signatura fonda: BiH-ATKT/OZKIBi Vremenski raspon građe: 1973.. 3 sv.. Količina građe: 3 knj. 4 pov. završne račune. Jezik u građi: bosanski. – 1990. Serije u fondu: 1. 33 kov. normativna akta.. te može poslužiti kao izvor za proučavanje uloge ove interesne zajednice na području regije Tuzla. odluke.

Količina građe: 8 reg. 3. Opšti spisi 2. 4. sa svim svojim specifičnostima. Materijali sa sastanaka Skupštine i Izvršnog odbora 3. Serije u fondu: 1. radničkom samoupravljanju. udruženom radu.. – 1988. radničkom 186 . ? Radna zajednica SIZ fizičke kulture i Osnovna zajednica kulture i informisanja Lukavac Signatura fonda: BiH-ATKT/RZFKiOZKILu Vremenski raspon građe: 1984. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: PrP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1973. 2 fasc. finansijske planove. završne račune. srpski. Normativna akta Zapisnici i materijali sa sjednica Skupštine i Izvršnog odbora Računovodstvena dokumentacija Djelovodni protokoli Valorizacija fonda: 4 Fond je fragmentaran i predstavlja svjedočanstvo o postojanju samoupravnih interesnih zajednica u socijalističkom društvenom uređenju. hrvatski Pismo u građi: latinica. Finansijska dokumentacija Valorizacija fonda: 4 Fond nije cjelovit – samo fragmentaran. – 1987. (1.2 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži opšte spise.Serije u fondu: 1. 2. Jezik u građi: bosanski. materijale sa sastanaka Skupštine i Izvršnog odbora. te može poslužiti kao izvor za proučavanje uloge ove interesne zajednice na području regije Tuzla. ali predstavlja svjedočanstvo o postojanju samoupravnih interesnih zajednica u socijalističkom društvenom uređenju.

– 1987. srpski. Jezik u građi: bosanski. sadrži veoma malo građe (opšte arhive. udruženom radu. finansijske.5 d/m) Sadržaj fonda: Fond je fragmentaran. 4. – 1990. 3. hrvatski Pismo u građi: latinica. 10. 11. Opšta arhiva Organi upravljanja Radni odnosi Finansije Stambena dokumentacija Projektna dokumentacija Osnovna organizacija Saveza komunista Osnovna organizacija Saveza sindikata Obrazovna dokumentacija i kultura Narodni univerzitet Centar za ekonomiku domaćinstva Valorizacija fonda: 3 Iako je samo fragmentarno sačuvan fond je važan i predstavlja svjedočanstvo o postojanju ovakvih institucija u socijalističkom društvenom uređenju. (12. i može poslužiti kao izvor za proučavanje uloge ove institucije na području regije Tuzla. te može poslužiti kao izvor za proučavanje uloge interesne zajednice na području regije Tuzla. udruženom radu. godine.-1990. 6. 8. 5. sa svim svojim specifičnostima (obrazovanje odraslih-zaposlenih osoba). Serije u fondu: 1. Količina građe: 111 knj. 9. ? Radnički univerzitet Tuzla Signatura: BiH-ATKT/RUT Vremanski raspon građe: 1953.. a rjeđe za ostvarivanje ličnih prava. 80 kut. radničkom samoupravljanju. sa svim svojim specifičnostima. projekte) koja može poslužiti za istraživanje djelovanja i rada Radničkog univerziteta Tuzla u periodu 1953. 7. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: PrP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1984. evidencije raznih kurseva. 2.samoupravljanju. 187 .

ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SAI Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon stvaraoca fonda: 1953. Narodni odbor opštine Tuzla je do formiranja samoupravnih interesnih zajednica (SIZ-ova) učestvovao i u sufinansiranju djelatnosti Radničkog univerziteta Tuzla.1978. a što je bilo uređeno Statutom. građana. Osnovna djelatnost Radničkog univerziteta Tuzla bila je kulturno – obrazovnog karaktera. decembra 1962. Od samog osnivanja djelatnost Radničkog univerziteta Tuzla bila je zasnovana na radu katedri. 01-27230 od 25. Radnički univerzitet Tuzla 2. godine pravo osnivača preuzeo Narodni odbor opštine Tuzla rješenjem br. Radnički univerzitet Tuzla je imao organe upravljana (skupština. Radnički univerzitet “Mitar Trifunović – Učo” Tuzla Historijat stvaraoca fonda: Radnički univerzitet Tuzla je osnovan Odlukom Sreskog sindikalnog vijeća u Tuzli br. 319 od 23.1. godine.) koji su pod raznim nazivima egzistirali u određenom periodu rada Ustanove.1. godine Radnički univerzitet Tuzla je upisan u registar ustanova sa samostalnim finansiranjem (“Sl. opšteg.1963. rješenjem U/I-6/78 od 17. radnički savjet. srpski. opšteg i kulturnog uzdizanja radnih ljudi. Okružni privredni sud Tuzla. hrvatski Pismo u građi: latinica. aprila 1953. kulturnog i stručnog obrazovanja. formiraju se centri kao nove forme rada. Godine 1958. društveno-ekonomskog. pružanja mogućnosti za obrazovanje uz rad i individualno učenje.list SR BiH’’ br. 837. radna zajednica. izvršni odbor. a od 1974. koja je ostvarivana preko organizovanja ideološko-političkog. godine. kolegijum predavača. upisao je u sudski registar. godine Radnički univerzitet Tuzla je konstituisan kao organizacija udruženog rada (“Sl. od 4. Radnički univerzitet Tuzla se organizuje kao radna organizacija (RO). nadzorni odbor. godine. na registarskom ulošku br. Od 1960. – 1990. Nakon prestanka rada srezova statusno pitanje Radničkog univerziteta Tuzla je riješeno tako što je 1962. upravni odbor. te pomoći oko unapređenja samoupravnih odnosa u društvu.Jezik u građi: bosanski. zbor radnika i dr. omladine. Rješenjem Narodnog odbora opštine Tuzla br.list SFRJ’’ br. zbor radnih ljudi. godine Radnički univerzitet nosi ime narodnog heroja Mitra Trifunovića-Uče. organizovanje i konstituisanje RO Radnički univerzitet “Mitar Trifunović-Učo’’ u Tuzli – nastale spajanjem dviju radnih organizacija: Radničkog univerziteta 188 . 2/63). 02/1-27082/1 – 1962. 56/74) koja je svoju djelatnost ostvarivala preko:  Centara za ideološko-političko i društveno-ekonomsko obrazovanje sa katedrama  Centara za kulturu i opšte obrazovanje  Centara za stručno obrazovanje sa katedrama Krajem 1977. (?) Promjene naziva stvaraoca fonda: 1.

izložbe. stručno osposobljava radnike iz rada i za rad putem organozovanja kurseva. estradni orkestar.“Mitar Trifunović-Učo’’ u Tuzli i Centra za ekonomiku domaćinstva Tuzla. vrši informisanje radnih ljudi i građana o pitanjima iz oblasti društveno-političkog. konobare i ugostitelje. Tokom 1962. kursevi stručnog obrazovanja: higijenski minimum. književne večeri. Viša ekonomsko-komercijalna škola. Neki od tih oblika kulturne i obrazovne djelatnosti su: političke škole (omladinske. odijevanja. godine nagrađen Ordenom zasluga za narod sa srebrnim zracima povodom 25 godina rada. odobrene su odluke Savjeta Narodnog univrerziteta i Savjeta Radničkog univerziteta te je Narodni univerzitet pripojen Radničkom univerzitetu “Mitar Trifunović-Učo’’ u Tuzli. Od osnivanja pa do prestanka sa radom Radnički univerzitet Tuzla je raznim oblicima obrazovanja i kulturnim programima omogućio sticanje znanja i zvanja onima koji to nisu mogli učiniti redovnim školovanjem. 19/78). te je on svoj rad nastavio do kraja 80-tih. Dakle došlo je do integracije 189 . priređuje izložbe u cilju kulturno-prosvjetnog i ideološko-političkog obrazovanja. Za cjelokupan rad i ostvarene rezultate Radnički univerzitet Tuzla je 1978. Ekonomska škola.. teatar poezije. škole za KV i VKV radnike elektrometalske i građevinske struke. vrši organizovanje i prikazivanje filmskih predstava. Upravno-administrativna škola. Centra za društveno-ekonomsko obrazovanje Titovih rudnika.godine (CED). rukovaoce zapaljivim tečnostima. Osnovna djelatnost organizacije je da: istražuje potrebe radnih ljudi i građana za opštim i stručnim obrazovanjem u oblasti kulture. ekonomike domaćinstva. Srednja tehnička škola elektro i metalske struke. društveno-politička tribina “Aktuelnosti”. Viša upravna škola. radi na unapređenju i organizaciji djelatnosti iz oblasti ishrane. Doma omladine i dr. Uz pomoć organa vlasti izvršena je transformacija Radničkog univerziteta Tuzla. protupožarne zaštite.godine (NU) i Centar za ekonomiku domaćinstva 1978. njemački). na osnovu Odluke Sreskog sindikalnog vijeća Tuzla br. privrednog. Radničkom univerzitetu Tuzla su tokom godina pripojene dvije institucije: Narodni univerzitet Tuzla 1962. Škola za inovatore. Viša građevinska škola. Međuopštinskog zavoda za obrazovanje kadrova. Srednja građevinska škola. Festival dječije pjesme “Majski cvijet”.list SFRJ’’ br. stanovanja. Viša tehnička škola. godine ušao u red jugoslovenskih filmskih manifestacija). programira osnovno obrazovanje odraslih i realizuje te programe. Na principima Zakona o udruženom radu (ZUR-a) i Statutom Radničkog univerziteta Tuzla utvrđeno je konstituisanje RO sa tri radne jedinice i to:  RJ za obrazovanje uz rad i samoupravljanje  RJ za kulturu i opšte obrazovanje  Rj za ekonomiku domaćinstva Osamdesetih godina dvadesetog stoljeća Radnički univerzitet Tuzla zapada u krizu. tribina “Film na selu”. kursevi stranih jezika (engleski. škole samoupravljanja). ne samo smanjen broj odjeljenja i polaznika. 720/62. a formiranjem novih institucija (Marksističkog centra. omladinska tribina “Četvrtkom u sedam”. seminara i drugih oblika osposobljavanja radnika u zemlji i inostranstvu (“Sl. koncerti ozbiljne muzike. putem referenduma. kursevi i seminari društveno-ekonomskog i ideološko-političkog obrazovanja. nego je dovelo u pitanje obezbjeđenje osnovnih sredstava za egzistenciju Univerziteta. godine. tribina “Filmski utorak”. vrši obrazovanje radnika za samoupravljanje i iz oblasti društvene samozaštite.) smanjena je osnovna djelatnosti Radničkog univerziteta Tuzla. To je značilo. sindikalne. Festival nagrađenih dokumentarnih i kratkometražnih filmova (koji je 1977. kulturnog i sportskog života. kursevi za ložače.

predavanja sa diskusijama.godine – “Sl. razrednih knjiga. Od vremena pripajanja Centar za ekonomiku domaćinstva nastavlja svoj rad kao radna jedinica (RJ) za ekonomiku domaćinstva RU Tuzla i kao takva je djelovala do 1982. Opšta dokumentacija 2. Godine 1967. konkretnih akcija i filmskih predstava. (rješenjem br. 1974. glavnih knjiga i zapisnika o polaganju završnih ispita za razna zanatska zanimanja. pravo osnivača preuzela je Skupština opštine Tuzla. godine osnovan je Centar za unapređenje domaćinstva kao ustanova čiji je zadatak bio obrazovanje odraslih ali u smislu stvaranja boljih uvjeta za život u porodici i domaćinstvu kroz edukaciju o pravilnoj ishrani i odraslih i djece. 3/67). 30/66). 2. Iako je radio uporedo sa Radničkim univerzitetom Tuzla područje djelovanja Narodnog univerziteta bilo je usmjereno na selo i prigradska naselja za razliku od Radničkog univerziteta Tuzla čije je djelovanje bilo usmjereno na grad i radne organizacije. razrednih i završnih ispita vanrednih i redovnih kandidata Valorizacija fonda: 3 Fond nije cjelovit i predstavlja svjedočanstvo o postojanju ovakvih institucija u socijalističkom društvenom uređenju. seminare.list SR BiH“ br. 01-6050 od 26.“Sl. Narodni univerzitet je osnovan 23.. Pod tim nazivom je 22. marta 1966. (21 d/m) Sadržaj fonda: Fond se sastoji od opšte arhive.list SFRJ’’ br.glasnik opštine Tuzla’’ br. Razredne. 69 reg. kulturi stanovanja. aprila 1967.. godine na Osnivačkoj skupštini od strane Opštinskog odbora Socijalističkog saveza radnog naroda Tuzle i djelovao kao samostalna institucija.Radničkog univerziteta Tuzla i Narodnog univerziteta. Zapisnici o polaganju popravnih. Svoje djelovanje je najčešće organizovao putem seminara. unapređenju higijene. Iste godine upisana je u sudski registar Okružnog privrednog suda Tuzla kao radna organizacija udruženog rada.. Serije u fondu: 1. izložbe i sl. Ovi zadaci su sprovođeni kroz razna predavanja. glavne i matične knjige KV i VKV zanatskih zanimanja 3. 3 pov. sa svim svojim specifičnostima 190 . godine. Radnički univerzitet Lukavac Signatura fonda: BiH-ATKT/RULu Vremenski raspon građe: 1961.. kurseve. decembra 1955. radničkom samoupravljanju. Količina građe: 465 knj. udruženom radu. 1109/59 od 14. 12/74). Sredinom 60-tih godina dvadesetog stoljeća ova institucija mijenja naziv u Centar za ekonomiku domaćinstva. Početkom 1978. 32 fasc. – 1987. (rješenjem br. godine i upisana u registar ustanova kod Okružnog privrednog suda u Tuzli (“Sl. rukovanju i održavanju aparata u domaćinstvu i drugih sličnih pitanja. Rješenjem Narodnog odbora sreza Tuzla br. maja 1959. 365/74 od 4. godine Radničkom univerzitetu Tuzla pripojen je i Centar za ekonomiku domaćinstva koji je do te godine djelovao kao samostalna institucija.

ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen 191 . (15 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži opštu dokumentaciju. dokumentaciju organa upravljanja. 2. Javna ustanova Arhiv Tuzlanskog kantona Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/ATK Vremenski raspon građe: 1954. Jezik u građi: bosanski. Opšta arhiva Personalna dokumentacija Dokumentacija organa upravljanja Finansijsko-računovodstvena dokumentacija Valorizacija fonda: 1 Fond može poslužiti kao izvor za proučavanje razvoja i djelatnosti ove vrste institucije. Količina građe: 46 knj. Jezik u građi: bosanski. hrvatski Pismo u građi: latinica.. 294 reg. godine i radio je do 1987. godine. – 1987. ali i za ostvarenje ličnih prava pravnih i fizičkih lica. srpski. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: PrP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1961. platne liste.. Historijat stvaraoca fonda: Radnički univerzitet Lukavac je osnovan 1961. Serije u fondu: 1. 4. ali i za ostvarivanje ličnih prava. obavještenja i M-4. dosijea zaposlenika. hrvatski Pismo u građi: latinica. i može poslužiti kao izvor za proučavanje uloge ove institucije na području regije Tuzla.. planove i programe rada. srpski. – 2011. 34 fasc.(obrazovanje odraslih-zaposlenih osoba). periodične i završne račune. Osnovna djelatnost Radničkog univerziteta bila je obrazovanje odraslih za razne zanatske profile. 3.

pa do danas. godine.godine. temeljna arhivistička obrada arhivskih fondova i zbirki. 6. 3. naučno-istraživački i izdavački poslovi. U toku svog rada Arhiv je imao nekoliko statusnih promjena. Od samog osnivanja. raznovrsni kulturno-obrazovni sadržaji. 5. te pružanje usluga korisnicima. U sadašnjem statusnom obliku radi od sredine 2002. Danas Arhiv ima nadležnost na području 13 općina Tuzlanskog kantona. Brojna su stručna pitanja kojima se u okviru društvenog statusa djelatnosti bavio Arhiv: evidentiranje i zaštita registraturne građe u nastajanju.Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1954. Kasnije se nadležnost Arhiva proširila na područje Tuzlanskog sreza. 2. Arhiv grada Tuzle Arhiv sjeveroistočne Bosne Tuzla Istorijski arhiv Tuzla Regionalni istorijski arhiv Tuzla JU Historijski arhiv Okruga Tuzla Arhiv Tuzlanskog kantona Tuzla Historijat stvaraoca fonda: Odluku o osnivanju Arhiva u Tuzli donio je Gradski narodni odbor Tuzla 1. – Promjene naziva stvaraoca fonda: 1. 4. 192 . jula 1954. Arhiv je obavljao djelatnost u skladu sa utvrđenim arhivskim zakonodavstvom. a potom i na područje 19 općina regije sjeveroistočne Bosne.

o. popisi osoblja i službenika. – 193 . 21 fasc. Dobrnja. Serije u fondu: 1. 4276 listova (41 d/m) Sadržaj fonda: Fond je fragmentaran i sastoji se od raznovrsne dokumentacije i to: razni dopisi u vezi sa primanjem i otpuštanjem radnika. rudarske štete. Bilten Rudnika. iako je fragmentarna. matična knjiga zaposlenih. srpski. u Tuzli* Signatura fonda: BiH-ATKT/RU’’K’’T Vremenski raspon građe: 1860. PRIVREDA Industrija i rudarstvo Rudnici uglja “Kreka” d.. ćirilica. Miladije. hrvatski. rješenja o korištenju stanova..IV. 3. knjige obračuna uglja za kopove Kreka. Krojčica. Bukinje i Puračić. gotica Arhivistička informativna pomagala: SP. molbe za premještaj i unapređenja. PrP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1860. skice. – 1962. službenički listovi. iskazi i povišice radničkih zarada. Količina građe: 41 knj. Jezik u građi: bosanski. projekti. stručno obrazovanje. operativni planovi. 4. može poslužiti kao vrijedan izvor podataka za proučavanje rada i razvoja rudnika u Bosni i Hercegovini. Opšti spisi Zapisnici Finansijska dokumentacija Knjige Valorizacija fonda: 3 S obzirom da je građa fonda nastala u doba austrougarske vladavine. Lipnica. otkupi zemljišta. 18 kut. nenamjensko trošenje obrtnih sredstava. 2. rudarski pravilnik. Lukavac. planovi investicija.o. cijene uglja. njemački Pismo u građi: latinica..

Kasnije.o. sudski predmeti. godine. a 1907. a proizvodnja modernizovala. 18 fasc. Serije u fondu: 1. U Sarajevu je osnovana Glavna direkcija državnih rudarskih preduzeća pod čijom upravom je bio i Rudnik Kreka. dokumentacija vezana za stambena pitanja. 206 pov. u Đurđeviku: platne liste. liste nadnica. godine. U toku svog rada Rudnik je prošao kroz različite samoupravne transformacije. matične knjige radnika. uslijed sve većeg interesa i potreba. kontrolne liste nadnica. Rudnik nije bitnije prekidao rad u vrijeme ratova.Historijat stvaraoca fonda: Rudnik uglja “Kreka’’ u Tuzli počeo je sa radom 1885.. Javno preduzeće Rudnik mrkog uglja „ĐURĐEVIK“ d. srpski. hrvatski. otvarali su se novi kopovi i eksploatacija uglja se povećavala. u Đurđeviku Signatura fonda: BiH – ATKT/RMU “Đ’’ Đ Vremenski raspon građe: 1946. – 1978. 44 reg. Radio je za potrebe Solane u Tuzli i Fabrike sode u Lukavcu.o. Prvo rudarsko okno „Vilma“ otvoreno je 1905. djelovodni protokoli. (30. Jezik u građi: bosanski. pasivna dosijea radnika. popisne liste osnovnih sredstava. a intenzivno je radio u doba Kraljevine. samoupravna opšta akta itd. Količina građe: 47 knj. Personalna dokumentacija 3. Sve do 1895.5 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži dio dokumentacije koja se odnosi na rad i djelovanje JP RMU „Đurđevik“ d. indeks matičnih knjiga. Finansijska dokumentacija Valorizacija fonda: 3 Građa fonda može poslužiti kao vrijedan izvor podataka za proučavanje rada i razvoja rudnika u Bosni i Hercegovini kao i za ostvarenje ličnih prava. godine radio je kao pogon Solane kada se izdvaja i djeluje kao zasebno preduzeće. i okno „Posavina“..o. kada je donesen proglas kojim su prirodna bogatstva i sva preduzeća na području Bosne i Hercegovine proglašena državnom imovinom.. arhiva protokola. Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen 194 . Opšta dokumentacija 2. Modernizaciju proizvodnje i proširenje kapaciteta Rudnik je doživio u novoj Jugoslaviji.o.

godine radi u sklopu „Rudnici mrkog uglja Tuzla“ u Tuzli – doo RMU „Đurđevik“ u Đurđeviku da bi 2001. i to samo dio finansijske dokumentacije. Opšta služba Kadrovska služba Disciplinska komisija Bilteni Preduzeća 195 .o. sporazume). godine promijenio naziv u JP RMU „Đurđevik“ d. (100 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži dokumentaciju organa upravljanja. 4. zaključke i odluke). Sarajevo – Zavisno društvo RMU “Đurđevik’’ d.d. DP RMU “Đurđevik’’ u Đurđeviku “Rudnici mrkog uglja Tuzla’’ – doo RMU “Đurđevik’’ u Đurđeviku JP RMU “Đurđevik’’ d.d. rješenja.d. predmete o stipendistima. Historijat stvaraoca fonda: Na lokalitetu Rudnika „Đurđevik“ eksploatacija uglja je započela 1936. materijale komisije za radne odnose.o. Od 1994. 2. (zapisnike.o. Sarajevo – Zavisno društvo RMU “Đurđevik’’ d. Količina građe: 1002 reg. 3. već tek od 1946.o. Đurđevik (Rješenje broj 032-0-Reg-09001475 od 17. godine promijenio je naziv i u Sudski registar Općinskog suda u Tuzli upisan je kao JP Elektroprivreda BiH.o. tako da je do 1994. Banovići Signatura fonda: BiH-ATKT/RMU “B’’ Ba Vremenski raspon građe: 1928. u Đurđeviku. ali imalac ne posjeduje dokumentaciju iz navedenog perioda. – 1990. d. d.o. predmete disciplinske komisije). 2009. godine radio i stvarao građu u statusnom obliku DP RMU „Đurđevik“ u Đurđeviku. U toku svoga rada Rudnik je imao više statusnih promjena. Serije u fondu: 1.o. biltene Preduzeća itd. u Đurđeviku JP Elektroprivreda BiH. 3. godine) Rudnici mrkog uglja “Banovići’’ d.o. – Promjene naziva stvaraoca fonda: 1. Krajem 2009. godine. 2. normativna akta (pravilnike. godine.Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1946. 4. dokumentaciju kadrovske službe (pasivna dosijea. 11.

Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1945.d. “Termoenergetskom sistemu’’ (TES). oplemenjivanje (prerada) i prodaja uglja. 1 koverta. Jezik u građi: bosanski.7%. 3. hrvatski. 2.. Tvornica sode “SOLVAY” Lukavac* Signatura fonda: BiH-ATKT/TS’’S’’ Lu Vremenski raspon građe: 1893.. a 1998. 4. Banovići.d. godine održana je Prva Skupština dioničara na kojoj je donesena Odluka o organizacionoj transformaciji u Dioničko društvo pod nazivom Rudnici mrkog uglja “Banovići’’ d. godine izvršena je integracija Rudnika uglja “Tito’’ Banovići i Rudnika lignita “Kreka’’ u Tuzli u jedinstveno preduzeće pod nazivom Titovi rudnici “Kreka-Banovići’’ u Tuzli. godine pod nazivom RMU “Tito’’ Banovići.. 473 fasc. godine izdvajaju se iz RU “Tuzla’’ i posluju pod nazivom RMU “Banovići’’. 1 skica (100 d/m) 196 .. 15 sv. te građa može poslužiti kao vrijedan izvor podataka za proučavanje rada i razvoja rudnika u Bosni i Hercegovini kao i za ostvarenje ličnih prava.. 69 reg. – Promjene naziva stvaraoca fonda: 1. U svom sastavu Rudnik ima šest organizacionih jedinica.. novembra mjeseca 1946. srpski. U ratnom periodu Rudnici Banovići su radili u sastavu RU “Tuzla’’ po tzv. Krajem maja 2004. Krajem 1968. u kojem Država postaje vlasnik 69. U toku svoga rada Rudnik je prošao kroz više statusnih promjena. 366 kut. Banovići Historijat stvaraoca fonda: Rudnici u Banovićima osnovani su nakon završetka Omladinske pruge “Brčko-Banovići’’. 105 pov. – 1990.3% kapitala a radnici 30. Količina građe: 478 knj.Valorizacija fonda: 3 Osnovna djelatnost ovoga Preduzeća je eksploatacija. RMU “Tito’’ Banovići Titovi rudnici “Kreka – Banovići’’ u Tuzli RU “Tuzla’’ RMU “Banovići’’ d.

dosijea radnika. 4. Serije u fondu: 1. matične knjige radnika. da bi od 1945. mljevenog živog kreča i praha za gašenje požara. kinoteka (filmske trake). kalcinirane i kaustične sode. Od 1974. normativna akta. Fabrika sode Lukavac. Fabrika nije prekidala proizvodnju tokom Prvog svjetskog rata. pošta. zapisnike organa upravljanja. U periodu od 1963. 3. a osnovana je kao Dioničko društvo. blagajnu. do 1974. narudžbe. izvještaji. a u cilju povećanja proizvodnje. djelovodnike. godine. Tokom tritesetih godina djelovala je pod nazivom „Jugoslovenska tvornica d. 1989. godine poslovala je u okviru Rudarskohemijskog kombinata Tuzla./46.b. do 1971. srpski. planove i projekte. od 1964.Sadržaj fonda: Fond nije potpun. kalkulacije.d. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: ograničena Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1893. izgrađena je i puštena u rad Fabrika amonijačne sode u Lukavcu. Planinarsko društvo Svatovac (zapisnici. do 1964. do 1977. Lukavac“. Opšta akta Kadrovska služba Dosijea radnika Projekti. izvještaje. – Historijat stvaraoca fonda: Godine 1893.o. skice. bikarbonata. godine kao Dioničko društvo u mješovitoj svojini p. fabriku preuzima koncern „Solvay-Werke“m. 197 . 2. programi i pravila). skice i planovi Valorizacija fonda: 2 Iako građa fonda nije potpuna može poslužiti kao pomoćni izvor za istraživanje razvoja ove Fabrike i industrije na području Regije.H. njemački Pismo u građi: latinica. godine radila kao Fabrika sode Lukavac. Jezik u građi: bosanski. Godine 1900. Wien. a u okviru Sono-Hemijskog kombinata Tuzla od 1971. godine radila je kao OOUR Fabrika sode Lukavac u okviru SOUR “SODASO’’ Tuzla. Stečajni postupak je pokrenut 2008. godine. koji je preuređuje na istoimeni „Solvay“ sistem i dolazi do njene modernizacije. godine ponovo kao Fabrika sode Lukavac. investicije. godine kao Društveno preduzeće Fabrika sode Lukavac. a u postratnom periodu dolazi do proširenja njenih kapaciteta. hrvatski. a od 1991. a sadrži: proračune. registraturski je sređen i dobro je sačuvan. Osnovna djelatnost je proizvodnja sode.

Koksara “Boris Kidrič’’ u Lukavcu.. Jezik u građi: bosanski. 1/58. materijale o formiranju Poslovnog udruženja. Plan Kombinata za 1963/64. godine. list FNRJ’’ br. biltene sa zaključcima i odlukama Radničkog savjeta i Upravnog odbora. Kombinat je upisan u registar privrednih organizacija kod Okružnog privrednog suda u Tuzli pod brojem FI 1122/62.). odnosno ovoga Kombinata na području regije Tuzla. a Pravila o organizaciji i radu Udruženja usvojena su 22. a na osnovu odluka radničkih savjeta Rudnika lignita “Kreka”. Historijat stvaraoca fonda: Na osnovu Zakona o udruživanju u privredi (“Sl. Rudnik uglja “Tito’’ u Banovićima i Solana “Kreka’’ u Tuzli su zaključili Ugovor o osnivanju poslovnog udruženja pod nazivom “Poslovno udruženje za razvoj i unapređenje rudarskohemijske industrije’’ sa sjedištem u Tuzli. Opšta dokumentacija 2. godinu. 1962. (1. Fabrike sode Lukavac i Rudnika i solana Tuzla (pogon Špiritane). Fabrika sode u Lukavcu. Koksno-hemijskog kombinata Lukavac. godine rješenjem NOO Tuzla broj 01-26015/1. 6 fasc. od 31. 12. hrvatski Pismo u građi: latinica. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1959. – 1964. augusta 1959.Rudarsko-hemijski kombinat Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/RHKT Vremenski raspon građe: 1959. Serije u fondu: 1. – 1964. materijali o dezintegraciji i odluka o podjeli Kombinata. Kombinat se 198 . Količina građe: 9 knj. zapisnike sa sjednica kolegija Generalnog direktora. radnički savjeti preduzeća: Rudnik lignita “Kreka’’ u Tuzli. zapisnike sa sjednica Radničkog savjeta i Upravnog odbora Kombinata. Dokumentacija organa upravljanja Valorizacija fonda: 4 S obzirom da je fond fragmentaran.6 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži materijale o pripremama za integraciju. srpski. može poslužiti kao izvor podataka za proučavanje rada i razvoja rudarsko-hemijske industrije. 1962. godine pod nazivom “Rudarsko-hemijski kombinat’’ Tuzla. Rudarsko-hemijski kombinat Tuzla osnovan je 08. 12. izvještaje o radu Sektora direkcije Kombinata.

hrvatski.. 17 poveza (14 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži dokumentaciju koja se odnosi na rad organa upravljanja i samoupravljanja. 90 reg.Holding u stečaju Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/“SSH’’ T Vremenski raspon građe: 1969. pravna i kadrovska služba 2. Autosaobraćaj u Tuzli. revizije i finansijskoračunovodstvenu dokumentaciju. Na sjednici Radničkog savjeta Kombinata održanoj 21. sporazume. radnički savjeti rudnika. Upravni odbor Kombinata. Rudnik Bukinje “Kreka’’ u Tuzli. Azotara Lukavac. – 2008. Rudnik Lukavac “Kreka’’ u Lukavcu.. Društvena ishrana u Tuzli i Pogon za rudarsko-geološke istražne radove u Tuzli. Količina građe: 58 knj. opća. upravni odbori rudnika. Rudnik Lipnica “Kreka’’ u Tuzli. srpski. Fabrika sode Lukavac i Industrija vrenja u Tuzli. juna 1964. Organi upravljanja u Kombinatu su bili: Radnički savjet Kombinata. Fabrika sode Lukavac sa samostalnim pogonom Elektrolizom u Lukavcu. Raspodjela imovine na samostalna preduzeća koja nastaju podjelom Kombinata i primopredajni bilans treba da se završe do 30. godine. pravna i kadrovska pitanja. Rudnik Dobrnja “Kreka’’ u Mramoru. Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: PrP Stepen sređenosti: registraturski sređen 199 . Opšta. Finansijsko-računovodstvena služba Valorizacija fonda: 3 Iako nije kompletna građa predstavlja vrijedan je izvor za proučavanje rada i djelovanja ovog preduzeća. ugovore o saradnji. fabrika. a u svom sastavu je imao slijedeće organizacione jedinice: Rudnik Moluhe “Kreka’’ u Tuzli. projekte. Jezik u građi: bosanski. fabrika i samostalnih pogona. fabrika i samostalnih pogona i generalni direktor Kombinata. Fabrika organskih i sintetskih proizvoda u Tuzli. samostalnih pogona i generalne direkcije. Koksnohemijski kombinat “Boris Kidrič’’ u Lukavcu. Organi upravljanja 3. maja 1964. Koksara “Boris Kidrič’’ u Lukavcu.sastojao od rudnika. godine donesena je Odluka o podjeli preduzeća na slijedeće samostalne organizacije: Rudnici lignita “Kreka’’ u Tuzli. Serije u fondu: 1. DD “SODASO” .

U periodu 1972. – 1942. “Bosna-azbest’’ Bosansko Petrovo Selo. RZ Istraživanje i razvoj. te je kod stečajnog upravnika zadržan dio dokumentacije neophodan za okončanje ovog postupka. godine u sastav ovog Kombinata ušle su slijedeće radne organizacije: “Barit’’ Kreševo. godine. RZ Marketing. Zajednički poslovi Kombinata. Kao “SODASO’’ Holding dd radi od 1990. Projekti vezani za izgradnju novih objekata u Tvornici 2. Od strane Općinskog suda u Tuzli 02. “Nemetal’’ Visoko. “Ingram’’ Srebrenik. Fabrika ukrasnog kamena Šekovići. “Kaolin’’ Bratunac. “Hemoprodukt’’ Doboj – Grapska i “Union. 200 . Skice postrojenja u Tvornici i katastarske skice područja Kreke Valorizacija fonda: 3 S obzirom da građa predstavlja samo dio fonda. do 1975. a počeo djelovati 01. Serije u fondu: 1. Projekti vezani za rekonstrukciju i adaptaciju postojećih objekata u Tvornici 3. Količina građe: 2 kut. Dispanzer za zdravstvenu zaštitu radnika Kombinata. Historijat stvaraoca fonda: U toku svoga postojanja (na osnovu preuzete građe) Preduzeće je imalo više statusnih promjena. “Vijenac’’ Lukavac. koje su djelovale kao OOUR-a. “Polirond’’ Orašje na Savi. Fabrika cementa Lukavac. (0. godine. skice i nacrte za pojedine pogone tvorničkih zgrada i postrojenja. 1970.5 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži elaborate. 01. 11. projekte za rekonstrukciju oštećenih objekata ili adaptaciju postojećih. – 2008. godine integracijom Rudnika soli i solane Tuzla i Fabrike sode Lukavac. vrijedan je izvor za proučavanje rada i djelovanja ovakve vrste tvornice na području Tuzle i Bosne i Hercegovine. Sono-hemijski kombinat “SODASO’’ je formiran 1969. “Progres’’ Kladanj. Tvornica špirita Kreka Signatura fonda: BiH-ATKT/TŠKr Vremenski raspon građe: 1902.Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1969.impex’’ Sarajevo. Društveni standard radnika Kombinata. godine uveden je stečajni postupak. kao i izgradnju novih objekata u Tvornici. “Labud’’ Zagreb. 2009.

– 1979.. dokumentacija organa upravljanja.o. srpski. Kasnije je u ovoj tvornici obnovljen prostor za vrenje ugljične kiseline i izgrađena tvornica tištenog (presovanog) kvasca. njemački Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1901.. 21 reg. 201 . srpski. 148 fasc.(?) Historijat stvaraoca fonda: U Kreki je 1887.Jezik u građi: bosanski. Dokumentacija organa upravljanja 3. 46 biltena.. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1884. te finansijsko-računovodstvena dokumentacija). 36 pov. Fischal i sinovi”. Od 1901. godine ova fabrika posluje pod nazivom Prva bosanska fabrika špirita i rafinerija “M. Količina građe: 41 knj. Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/’’P’’T Vremenski raspon građe: 1925./88. Finansijsko-računovodstvena dokumentacija Valorizacija fonda: 4 Fond može poslužiti kao pomoćni izvor za istraživanje rada i razvoja industrije na regiji Tuzla. hrvatski. Opšta dokumentacija 2. – 1942. “Pivara’’Diničarsko društvo u mješovitoj svojini sa p. Jezik u građi: bosanski. Serije u fondu: 1. 12 audiokaseta (25 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži građu nastalu u radu službi i organa upravljanja DD “Pivara’’ Tuzla (opšta arhiva. godine izgrađena “Prva bosanska fabrika špirita i rafinerija Alios Grauaug”..

hrvatski. uputstva. srpski.Historijat stvaraoca fonda: DD “Pivara’’ Tuzla osnovana je 1884.. prevode tehničke dokumentacije itd. ista je više puta rekonstruisana i modernizovana čime je znatno povećan kapacitet proizvodnje. Serije u fondu: 1. idejne i osnovne projekte. Zapisnici i zaključci Radničkog savjeta 2. poljski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1946. godine poslovala je kao pogon Sarajevske akcionarske pivare. Jezik u građi: bosanski. godine. industrijske karte. Do danas. ateste. elaborate. investicione projekte. . njemački. 148 pov. Tehnička dokumentacija 3... (80 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži dokumentaciju koja se odnosi na djelovanje i rad Rudnika soli “Tušanj’’ u Tuzli i to: projektnu i tehničku dokumentaciju. 1926 fasc. laboratorijska ispitivanja. a osnovna njena djelatnost je proizvodnja piva i bezalkoholnih pića. programe investicione izgradnje.. kvalitet i asortiman proizvoda. Projektna dokumentacija Valorizacija fonda: 4 S obzirom da građa predstavlja samo dio fonda – projektnu dokumentaciju.. studije proizvodnje i upotrebe soli. godine. 57 reg. Rudnik soli “Tušanj’’ Dioničko društvo Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/RS “T’’ T Vremenski raspon građe: 1934. Od 1893. projekte na njemačkom i poljskom jeziku. građevinske dnevnike. glavne. statističke proračune. može poslužiti kao pomoćni izvor za proučavanje rada i razvoja rudnika na području Tuzle i Bosne i Hercegovine. 161 sv.? 202 . 93 kut. – 1979. uputstva i metode otkopavanja soli. i u svom radu je imala više statusnih promjena. geološke izvještaje. Količina građe: 505 knj. zapisnike Radničkog savjeta. situacione planove. Kao DD radi od 1991.

01. normativna akta. disciplinska odgovornost). Rješenjem Predsjedništva Vlade NRBiH broj 326 osnovano je Preduzeće pod nazivom RUDNIK KAMENE SOLI “TUŠANJ’’ TUZLA pod privrednim rukovodstvom Narodnog odbora grada Tuzla. a 1962. društvenog standarda (otkup stanova. Po završetku dubljenja izvoznog okna završena je i prva faza otvaranja Rudnika soli Tušanj. materijali i ugovori o školovanju radnika). (50 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži građu organa upravljanja (zapisnici. opreme kao i prodaje vlastitih nus proizvoda i usluga kao pomoćna i projektovanje geoloških istražnih i rudarski građevinskih radova trećim licima i prevoz robe motornim vozilima u javnom drumskom saobraćaju za potrebe trećih lica kao sporedna djelatnost. 188 pov. 4. 3. gasa i soli kao osnovna. izgradnja poslovnih prostorija. odluke). ugovori o individualnoj stambenoj izgradnji). Godine 1952. Po završetku II svjetskog rata 1946.Historijat stvaraoca fonda: U 1937.d. koja je trajala od 1949. godine. kartice obustava). 5. godini izrađen je projekat otvaranja rudnika soli.. do 1967. reprodukcionog materijala. kartoni LD-a. Javno preduzeće “Elektroprivreda’’ BiH d. ugovori i rješenja za stanove. godine su izvršena dubinska bušenja na mjestu izvoznog okna.. 2. računovodstva i finansija (glavne knjige. godine mijenja naziv u Rudnici soli “Tuzla’’ sa sjedištem u Tuzli. Sarajevo – Podružnica “Termoelektrana Tuzla’’ Tuzla Signatura fonda: BiH – ATKT/’’E’’ BiHS – P“T’’T Vremenski raspon građe: 1959. kamene soli i istraživanje nafte. Serije u fondu: 1. godine integrisao sa Fabrikom sode Lukavac i formirao Kombinat pod nazivom Sono-hemijski kombinat “SODASO’’ Tuzla. zaključci. Predmet poslovanja je proizvodnja slane vode. materijali. ali isti nije realizovan. godine. 70 reg. isplatne liste. koji je počeo djelovati 01. do 1952. – 1998. pravne službe (samoupravna opća akta. godine u sastavu Solane Tuzla djelovao je Rudnik kamene soli Tušanj u izgradnji. nabavka potrebnih sirovina. godine donesena je odluka da se na ležištu u Tušnju otvori Rudnik soli Tušanj i 1948. 6. privredni sporovi. 1970. U toku svoga rada Preduzeće je imalo više statusnih promjena – 1959. U periodu od 1951. stambenih objekata i proizvodnja građevinskih materijala za svoje potrebe. kadrovskih poslova (ugovori o stipendiranju učenika i studenata. Zapisnici i materijali organa upravljanja Pravna služba Društveni standard Služba za kadrovske poslove Služba finansija Služba računovodstva 203 . Rudnik soli i solane Tuzla se 1969. godine mu se pripaja Solane “Kreka’’ i dobija naziv Rudnici soli i solana “Tuzla’’ u Tuzli. Količina građe: 214 knj.

) RO Termoelektrana “Tuzla’’ u Tuzli (1977. a 1947. Količina građe: 1 kut. Sarajevo – Podružnica “Termoelektrana’’ Tuzla (1994. godine Preduzeće dobija naziv “Termoelektrana Tuzla’’. godine na novoj lokaciji u Bukinju. a 1961. godine kada je izgrađena Termoelektrana snage 2.) Termoelektrana “Tuzla’’ u Tuzli (1964. Jezik u građi: bosanski.7 MW u Kreki isključivo za potrebe Rudnika lignita Kreka i Solane Kreka. srpski.3 d/m) 204 . Osnovna djelatnost je proizvodnja električne energije. može poslužiti kao pomoćni izvor za proučavanje rada i razvoja rudnika na području Tuzle i Bosne i Hercegovine.) Historijat stvaraoca fonda: Proizvodnja električne energije u Tuzlanskoj regiji datira od 1905. 5.) OOUR Termoelektrana “Tuzla’’ u sastavu RO “Elektroprivreda BiH’’ Sarajevo (1974. Tvornica kože Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/TKT Vremenski raspon građe: 1949.d. Ideja o razvoju većih energetskih kapaciteta u Tuzlanskom bazenu datira od 1946. 2. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1959.Valorizacija fonda: 3 S obzirom da građa predstavlja samo dio fonda (građa općih poslova. Termoelektrana u izgradnji “Lukavac’’sasjedištem u Tuzli (1959. 4. 3. godine kada je planirana izgradnja TE Lukavac. d. – Promjene naziva stvaraoca fonda: 1. Rješenje o osnivanju Termoelektrane “Lukavac’’ u izgradnji sa sjedištem u Tuzli doneseno je 1959. tehnološke pare i toplinske energije za potrebe grijanja Tuzle i Lukavca. (0. godine započela je izgradnja kondenzacionog bloka i dva protutlačna bloka za tehnološku paru za Fabriku sode u Lukavcu i ostalu industriju.) JP Elektroprivreda BiH. tehnička i projektna dokumentacija. godine i izgradnja počela 1960. završni računi i M4 obrasci su ostali kod imaoca zbog operativnosti).

na poziv jednog od suvlasnika. U toku rata bila je otežana nabavka kože i materijala za preradu. Historijat stvaraoca fonda: Radionica za preradu kože u Tuzli prerasla je u Tvornicu kože 1924. došao iz Praga majstor Arnošt Landa.. Državnog preduzeća za kožu.5 d/m) 205 . 1 fasc. Količina građe: 48 knj. Jezik u građi: bosanski. Tvornica kože je prestala sa radom 1949. Personalna arhiva Valorizacija fonda: 3 S obzirom da građa predstavlja samo dio fonda. Opšta arhiva 2. . godine osnovano je Preduzeće “Kožar”. 1949. postavljanje i otpuštanje radnika i njihove obaveze. zakonske propise. obrazovanje. godine kada je. Serije u fondu: 1. Gradskog narodnog odbora Tuzla i obućar Tošo Mihajlović. Posljednji vlasnik Tvornice kože Arnošt Landa je dobio mnoga priznanja za svoj rad.Sadržaj fonda: Fond sadrži dopise Glavne direkcije kože i obuće Ministarstva industrije i rudarstva NR Bosne i Hercegovine Sarajevo kojima je regulisan kompletan rad preduzeća. Do 1941. Likvidaciju je izvršila Komisija u čijem sastavu su bili članovi Ministarstva narodne odbrane. srpski. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1924. ali se uz velika zalaganja obezbjeđivala najnužnija količina prerađene kože tuzlanskim obućarima radi izrade cipela i čizama za potrebe NOVJ. (1.1949. godine. godine u Tvornici je unaprijeđena proizvodnja i radila je uspješno. vrijedan je izvor za proučavanje rada i djelovanja ove Tvornice na području Tuzle. a na temeljima ove Tvornice. Preduzeće drvne industrije “Krivaja’’ Zavidovići Signatura fonda: BiH-ATKT/PDI’’K’’ Za Vremenski raspon građe: 1955. popise materijala potrebnog za rad Tvornice i iznose dodijeljenih kredita od Ministarstva industrije i rudarstva NR Bosne i Hercegovine.

1. Serije u fondu: 1. projektnu dokumentaciju. Finansijska dokumentacija 206 . Vlasenica. Bijeljina. projekte. planova drvarenja i prodaje drvne mase iz 1923. Bosanski Šamac. Derventa. kompenzacije itd. Teslić. Projekti za gradnju “Kamionske ceste’’ 2. ? Javno preduzeće “Elektroprivreda’’ BiH dd Sarajevo – Podružnica “Elektrodistribucija’’ Tuzla Signatura fonda: BiH – ATKT/’’E’’ BiHS – P’’ED’’ T Vremenski raspon građe: 1946. njemački Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1955. dokumentaciju o radu organa upravljanja (Radnički savjet. vrijedan je izvor za proučavanje rada i djelovanja ovoga Preduzeća. platne liste. Modriča. i dokumentaciju Tehničke službe Distributivnih područja: Brčko. Bosanski Brod. (270 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži: finansijsku dokumentaciju (završni računi. 469 omota. Zavidovići. Knjige opisa površina i šuma Valorizacija: 3 S obzirom da građa predstavlja samo dio fonda. Bratunac. Olovo. Srebrenica.175 reg. Tešanj. Količina građe: 7. 10 kut. – 1995. Dokumentacija organa upravljanja 2. Prnjavor.. godine a odnosi se na izvode platnog prometa. srpski. Žepče.Sadržaj fonda: Fond sadrži perspektivni plan razvoja Preduzeća. zaštitne i privatne). Odžak. Maglaj. Zvornik. Također je preuzet registraturski materijal iz perioda 1992. 33 fasc. Jezik u građi: bosanski. Ugljevik. M-4 obrasci). hrvatski. dokumentaciju iz sektora pravnih poslova. Lopare. Han Pijesak. Šekovići. opisa šuma (servitutne. Orašje. lokaciju i dozvolu za gradnju “Kamionske ceste Bijesnica – Milan planina’’.. Serije u fondu: 1. blagajne.. Doboj. U fondu se nalaze i knjige iskaza površina.725 knj. – 1995. Upravni odbor).

12.12. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: PrP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1946. godine osnovana je organizacija od do tada postojećih preduzeća: Elektroprivrednog-distributivnog preduzeća “Vlasenica’’ u Vlasenici i Termoelektrane na Oskovi u Banovićima. Tako je na osnovu odluka radnika na zborovima radnika osnovana Zajednica osnovnih organizacija udruženog rada “Zajednica 207 .1945. godine. godine do 31. nastalo je Združeno elektrodistributivno preduzeće “Elektrodistribucija BiH’’ Sarajevo u čiji je sastav ušlo svih pet preduzeća kao Organizacije u sastavu.1947. 508 od 22. Elektroprivredno-distributivno preduzeće “Elektro-Hercegovina’’ Mostar i Elektroprivredno – distributivno preduzeće “Elektro-Tuzla’’ Tuzla. Elektroprivredno distributivno preduzeće “Vladimir Perić Valter’’ Sarajevo.12. Na osnovu referenduma od 10. Dosijei radnika 5. godine osnovano je Elektroprivredno preduzeće “Elektrodistribucija BiH’’ Sarajevo. 1973. pod nazivom Elektroprivrednodistributivno preduzeće “Elektro-Tuzla’’ u Tuzli (registrovano kod Okružnog privrednog suda u Tuzli rješenjem Fi br. kada je rješenjem Vlade NR Bosne i Hercegovine br.1945. godine i Samoupravnog sporazuma o udruživanju u Radnu organizaciju od 29. srpski. godine bila u sklopu Elektrobih.07. hrvatski.3. Takav status Termoelektrana je zadržala sve do 31. 34368 od 24. Združeno elektrodistributivno preduzeće “Elektrodistribucija BiH’’ Sarajevo sa organizacijama u sastavu je postojalo od 1.1973. u koje su se udružila 22 OOUR-a iz SR Bosne i Hercegovine i 3 zajednice OOUR-a Banja Luka. i 28. godine). aprila 1947. godine osnovano Električno preduzeće Tuzla sa sjedištem u Kreki i kao takvo registrovano rješenjem Ministarstva industrije i rudarstva NR Bosne i Hercegovine br. godine.1963. godine. jula 1970. Jezik u građi: bosanski.04. Tehničke službe 4. Knjige Valorizacija fonda: 3 Fond može poslužiti kao izvor za proučavanje djelovanja i rada ove privredne grane.08. iako je 1905. Na osnovu odluka radnika na zborovima od 27. aprila 1947. 12. godine i ugovora o osnivanju od 30. Elektroprivredno-distributivno preduzeće “Slapovi na Uni’’ Bihać. a zatim je do 31.862/63 od 22. Rješenjem Izvršnog vijeća SR Bosne i Hercegovine IV-2 br.1970. Mostar i Tuzla. godine sklopljenog između: Elektroprivredno-distributivno preduzeće “Elektro-Banja Luka’’ Banja Luka. Pismo u građi: latinica. januara 1971.1963. – Historijat stvaraoca fonda: Na osnovu informacija iz Radne organizacije za distribuciju električne energije “ElektroTuzla’’ Tuzla sa neograničenom solidarnom odgovornošću evidentirano je: Danom osnivanja preduzeća smatra se 31. decembra 1973. godine izgrađena Termoelektrana u Kreki za isključive potrebe Rudnika lignita Kreka i Solane Kreka. godine.167/63 od 18 07.

Elektro-Tuzla’’ Tuzla u koju su se udružili OOUR-i: “Elektro-Brčko’’ Brčko. 12. Sarajevo.. srpski.d. ugovore o kupoprodaji. M-4 obrasce. godine do 31. “Elektro-Tuzla’’ Tuzla.. “Elektro-Doboj’’ Doboj. 3. JP “Elektroprivreda BiH’’ d. potpisanog 2. 17 pov. “Elektro-Vlasenica’’ Vlasenica. Kod stvaraoca i imaoca je ostala dokumentacija koja je još uvijek operativna. 1973. Jezik u građi: bosanski. 4.. Produžnica “Elektodistribucija’’ Tuzla djeluje od 1995. godine sa OOUR-a. a sadrži statute. 197 reg. 2.03. lične kartone radnika. akta o statusnim promjenama. rješenja o rasporedu na radna mjesta. Količina građe: 46 knj. Serije u fondu: 1. pravilnike. popisne liste. godišnje planove. godine. platne liste. godine.1977. a u njen sastav ulaze poslovnice sa prostora Tuzlanskog kantona. 13 fasc. Ova Zajednica je postojala od 31. 2 rolne priznanja (25 d/m) Sadržaj fonda: Fond je necjelovit. došlo do formiranja Složene organizacije udruženog rada za proizvodnju. Opšta i pravna dokumentacija Personalna dokumentacija Finansijsko-računovodstvena dokumentacija Osnovne knjige evidencije Valorizacija fonda: 4 Fond može poslužiti kao pomoćni izvor za proučavanje rada i razvoja industrije obuće na regiji Tuzla. U sadašnjem statusnom obliku. kada je na osnovu referenduma i Samoupravnog sporazuma o udruživanju radnih organizacija. – 2000. matičnu knjigu radnika. sporazume. u čiji sastav je ušlo 13 radnih organizacija.. personalna dosijea. marta iste godine i kao takva postoji od 1. DD “Union’’ u stečaju Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/’’U’’T Vremenski raspon građe: 1977. prenos i distribuciju električne energije “Elektroprivreda Bosne i Hercegovine’’ Sarajevo. hrvatski Pismo u građi: latinica 208 . godine. računovodstveno-knjigovodstvenu dokumentaciju. “Elektro-Izgradnja’’ Tuzla. februara 1977. a odnosi se na Podružnicu Tuzla i Poslovnice sa prostora Tuzlanskog kantona koje djeluju u sastavu “Elektrodistribucije” Tuzla. Radna organizacija za distribuciju električne energije “Elektro-Tuzla’’ Tuzla nastala je udruživanjem OOUR-a po osnovu Sporazuma o udruživanju zaključenog 28. aprila 1977.

161 reg. i knjiga osnovnih evidencija. Građa je 2000.. Serije u fondu: 1. 5. 4. godine “Union’’ je radio kao SOUR. Jezik u građi: bosanski. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja 209 . kartoni LD-a. godine.. dokumentacije rada organa upravljanja (Radnički savjet. – 2000. nalozi).Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1977. Količina građe: 101 knj. srpski. godine preuzeta u Arhiv. 28 pov. dosijea radnika. Skupština). 19 fasc.. Historijat stvaraoca fonda: Na osnovu uvida u preuzetu građu vidljivo je da je osnovna djelatnost ove Fabrike bila proizvodnja obuće. Upravni odbor. Arhiva protokola Organi upravljanja Finansijska dokumentacija Dosijei radnika Knjige Valorizacija fonda: 3 Fond može poslužiti kao izvor za proučavanje djelovanja i rada ove privredne grane. Od 1978. 792 dosijea (38 d/m) Sadržaj fonda: Fond se sastoji od: finansijske dokumentacije (završni računi.. 2. blagajne. izvodi. platne liste. – 2007. DD “BOSANKA’’ u stečaju KLADANJ Signatura fonda: BiH – ATKT/“B’’Kl Vremenski raspon građe: 1960. dokumentacije koja se odnosi na arhivu protokola. 3. a dio koji se odnosi na stečaj ostao je kod stečajnog upravnika i po završetku postupka predaće se nadležnom sudu. a kao DD od 1991.

Osnovna djelatnost preduzeća je proizvodnja sportske opreme. srpski. kartone LD-a. godine otvoren je stečajni postupak. DD “Proleter’’ Tuzla 2. U maju mjesecu 2004. – 2007. Historijat stvaraoca fonda: “Bosanka’’ Kladanj radi i stvara građu od 1960. Dokumentacija organa upravljanja i komisija 2. DOO “ZINA’’ Tuzla 210 . Matične knjige radnika Valorizacija fonda: 4 Fond može poslužiti kao izvor za proučavanje djelovanja i rada ove privredne grane. – 2006. nalozi za knjiženje. komisija. realizacije. U toku svog rada “Bosanka’’ je imala više statusnih promjena. kalkulacije. sindikata.. Dio dokumentacije koja je neophodna za vođenje stečajnog postupka ostao je kod imaoca. 161 reg. od 30. 275 fasc. Finansijska dokumentacija 3. ugovore sa poslovnim partnerima. Fabrika konfekcije “ZINA’’ DOO u stečaju Tuzla Signatura fonda: BiH – ATKT/FK “Z’’ T Vremenski raspon građe: 1978. finansijske kartice.1991. ulazne i izlazne fakture. U statusnom obliku Dioničko društvo djeluje od 1991. – 2007. DOO “Tuzko’’ Tuzla 3. Količina građe: 5 knj. Promjene naziva stvaraoca fonda: 1. Serije u fondu: 1. stručnog kolegija. Jezik u građi: bosanski. (16 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži: dokumentaciju organa upravljanja.Vremenski raspon stvaraoca fonda: 1960. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1978. godine.07. godine kada je izvršen upis u sudski registar Rješenjem br. U/I1637/91. godišnje popise. dosijea radnika i matične knjige. blagajnu. M4 obrasce.. godine.

. radne odnose (rješenja o sistematizaciji radnih mjesta. a Rješenjem Općinskog suda u Tuzli od 10.. naredbe. 4. zatim DOO “Tuzko’’ (1988. prestanku radnog odnosa. upravni odbor). rad organa upravljanja (sjednice savjeta.). srpski. Jezik u građi: bosanski. isplate. kartoni LD-a. analitika LD-a.). nalozi). 27 fasc. i knjige osnovnih evidencija. 3..) i na kraju kao DOO “ZINA’’ (2002. – 1987. – 2004. 01. 1 kesa. 3 kut. Opća i pravna dokumentacija Organi upravljanja Radni odnosi Finansijska dokumentacija Knjige Valorizacija fonda: 4 Fond može poslužiti kao izvor za proučavanje djelovanja i rada ove privredne grane. finansijske poslove (završni računi. 11 blok.. Količina građe: 1 knj. Serije u fondu: 1.. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1985. odluke. blagajnički izvještaji. godine otvoren je stečajni postupak. 2. – 2002. Doboj Istok Signatura fonda: BIH – ATKT/“K’’Klo DI Vremenski raspon građe: 1985. DOO za proizvodnju i promet konfekcije “KLOTEX’’ u stečaju Klokotnica. Prvo je radila kao DD “Proleter’’ (1978. 2007. narudžbenice. 17 kov. (24 d/m) Sadržaj fonda: Fond se sastoji od dokumentacije koja se odnosi na: opće i pravne poslove.dosijei radnika i radne knjižice). ? 211 . – 2006.Historijat stvaraoca fonda: Fabrika je u toku svoga postojanja imala više statusnih promjena i promjena naziva. 99 reg.. 5. finansijski dnevnici. – 2004.

izgradnje. kartice stambenih kredita. Historijat stvaraoca fonda: Osnovna djelatnost je geološko-istražno bušenje. – 2005. 212 ..“GEOBUŠENJE’’ dd u stečaju Tuzla Specijalizovano za geološka bušenja Signatura fonda: BiH – ATKT/”G’’T Vremenski raspon građe: 1972. godine radi kao MP “GEOBUŠENJE’’ dd.. 3. ćirilica Arhivistička infotmativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon stvaraoca fonda: 1972. hrvatski Pismo u građi: latinica. godišnje kartice obračuna LD-a. godine radi kao OOUR “Bušenje i odvodnjavanje’’. Jezik u građi: bosanski. Skupština dioničkog društva. 5. 2. blagajna. M-4 obrasci).. izvršena je privatizacija. dosijea sa kompletnom dokumentacijom radnika. Količina građe: 67 knj.. Od 1991. 3 fasc.). liste LD-a. bruto-bilansi. godine. ali i za rješavanje ličnih prava. 4. srpski. KIF-KUF. dopise iz sektora opštih i tehničkih poslova. godine prerasta u samostalnu RO “GEOBUŠENJE’’. Od 1977. 109 reg. Godine 2001. a 1986. dokumentaciju o radu organa upravljanja (Radnički savjet. Serije u fondu: 1. elaborate o izvršenim bušenjima. a stečaj 2004. Sektor opštih i pravnih poslova Sektor organa upravljanja Finansijska dokumentacija Stambena dokumantacija Knjige Valorizacija fonda: 4 Fond može poslužiti kao izvor za proučavanje geoloških istraživanja. projekte i programe geološkog istraživanja. djelovodne protokole. glavna knjiga.(?) – 2005. Upravni odbor. 16 sv. 38 pov. (20 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži finansijsku dokumentaciju (završni računi. istraživanja rudnih polja i bušenja.

Pismo u građi: latinica. 4.02. ugovori i dokumentacija koja se donosi na stambenu oblast). 5. do 24. 605 dosijea (50 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži dokumentaciju koja se odnosi na: opće poslove (pravilnici.1955.1958. dokumentacija iz oblasti radnih odnosa).1947.1947. fakture itd). – 2005.. arhiva protokola. LD kartoni.. 151 pov. Od 25.02.).. blagajne. itd. 5 fasc.03. a od 09. Količina građe: 101 knj. godine kao Sresko privredno preduzeće.– 2005..03. Serije u fondu: 1. 3. Historijat stvaraoca fonda: Na osnovu dostupnih podataka stvaralac je imao više statusnih promjena i transformacija u toku svog rada i djelovanja. Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1946. srpski. hrvatski. 213 . Ipak. arhiva Radničkog savjeta.12. knjige protokola). do 31. završni računi. 209 reg. najveći dio građe odnosi se na finansijsku dokumentaciju (platne liste. rad organa upravljanja (zapisnici organa upravljanja. izvodi. 2. Jezik u građi: bosanski. Sektor opštih i pravnih poslova Sektor organa upravljanja Kadrovski sektor Finansijski sektor Knjige Valorizacija fonda: 3 Fond može poslužiti kao izvor za proučavanje djelovanja i rada ove privredne grane.1955. godine kao Drvno industrijsko preduzeće “Pilana’’. U osnovnom kartonu naznačeno je da je stvaralac građe djelovao od 1946. M-4 obrasci. kadrovske poslove (personalna dosijea.“DRINJAČA’’ DD u stečaju Kladanj Preduzeće za primarnu i finalnu obradu drveta Signatura fonda: BiH – ATKT/“D’’Kl Vremenski raspon građe: 1947. godine do 08. pravne poslove (sudski sporovi.

“Sokolinatrans’’ d. a na osnovu saglasnosti Ministarstva poljoprivrede.1998.d. “Sokolina’’ Kladanj na četiri samostalna pravna subjekta-dionička društva i to: Šumarsvo “Miljevica’’ d. 2. Kladanj. Rješenjem Kantonalnog suda U Tuzli br.d. finansijsko–računovodstvene i personalne dokumentacije. Pogon mehaničke prerade Kladanj. 07. šumarstva i vodoprivrede TPK br. od 18.09. a od 1959. godine U julu 2002. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1949. 214 . pokrenut je stečajni postupak. U/I-1876/91 od 18. Jezik u građi: bosanski.1991. Opšta dokumentacija Organi upravljanja Radni odnosi Finansijsko-računovodstvena dokumentacija Dokumentacija opštenarodne odbrane Valorizacija fonda: 4 Fond zbog svog sadržaja i sačuvanosti može poslužiti za istraživanje prilika u razdoblju djelovanja stvaraoca. – 2004. srpski. U/I-1839/98 od 16. (25 d/m) Sadržaj fonda: Fond se sastoji od opće-pravne. 14 fasc.godine stvaralac djeluje kao Drvno industrijsko preduzeće “Drinjača’’.18/01 od 17. godine izvršen je upis osnivanja Preduzeća za mehaničku preradu drveta “Drinjača’’ d. 1998. godine izvršen je upis organizovanja Preduzeća za preradu i finalnu obradu drveta “Drinjača’’ d. 04/1-038/98. godine kao Preduzeće drvne industrije “Konjuh’’.d. 34 pov. ali i za rješavanje ličnih prava. Kladanj. godine. 5. a nastalog transformacijom DP “Sokolina’’ Kladanj. Serije u fondu: 1.d. u sastavu “Sokolina’’ Kladanj. 4... Količina građe: 39 knj. 2002. godine.10. 6 sv. osnovnih knjiga evidencije. – 2002. Kladanj i “TMN Starić’’ d.. Kladanj.St. “Drinjača’’ d.05. knjiga zapisnika i dokumentacije opštenarodne odbrane. Šipad DOO “Partizan’’ u stečaju Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/Š’’P’’T Vremenski raspon građe: 1949. Rješenjem Kantonalnog suda u Tuzli br.d. Kladanj nastalog podjelom Šipad d.d.. 192 reg.d. 3. Rješenjem br.

215 . 86 dosijea (20 d/m) Sadržaj fonda: Fond se sastoji od opće. egzistira od 1949. Šumarstvo “Miljevica’’ dd. te dokumentacije organa upravljanja i rukovođenja. 253 fasc. TMN “Starić’’ dd Kladanj. – 2002. a kod stvaraoca je ostao dio dokumentacije koja se odnosi na stečajni postupak. 14 pov. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: PrP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1977. Jezik u građi: bosanski. “Šumarstvo’’ dd Kladanj i “Drinjača’’ Kladanj. – 2002. do 1989. 2 sv. Arhivska građa je preuzeta od Stečajne uprave 2004. “Sokolinatrans’’ dd Kladanj. ? Historijat stvaraoca fonda: Na osnovu dostupnih podataka može se konstatovati slijedeće: Imalac djeluje od 1979. godine izvršen je upis osnivanja “Starić’’ DD Preduzeće za proizvodnju masivnog namještaja i galanterije Kladanj.. Godine 1998.. izvršen je upis brisanja “ŠIPAD’’ dd “Sokolina’’ Kladanj uslijed podjele na 4 preduzeća i to: dd TMN “Starić’’. godine kao RJ TMN “Starić’’ u sastavu “Drinjača’’ Kladanj.. Starić u sastavu “Sokolina’’ Holding Kladanj nastalog transformacijom DP “Sokolina’’ Kladanj.. Godine 1996. “Sokolinatrans’’ dd i “Drinjača’’ te je izvršen upis Preduzeća za finalnu i primarnu preradu drveta dd TMN “Starić’’ Kladanj. Količina građe: 87 knj. Valorizacija fonda: 4 Fond zbog svog sadržaja i sačuvanosti može poslužiti za istraživanje prilika u razdoblju djelovanja stvaraoca. pravne. 1 kov. Od 1981. “STARIĆ’’ DD u stečaju Kladanj Tvornica masivnog namještaja Signatura fonda: BiH-ATKT/TMN’’S’’ Kl Vremenski raspon građe: 1977.Historijat stvaraoca fonda: Šipad DOO “Partizan’’.. ali i za rješavanje ličnih prava. srpski. izvršen je upis organizovanja “ŠIPAD’’ DD “Sokolina’’ Kladanj nastalog spajanjem društava: “Sokolina’’ Holding dd Kladanj. finansijske i personalne dokumentacije. godine djeluje u sastavu RO “Konjuh’’ Živinice. godine. a 1991. godine.. 121 reg. kadrovske. uz više statusnih promjena.

Vlada NRBiH je donijela Uredbu o osnivanju Glavne direkcije poljoprivrednih dobara “Posavina’’ sa sjedištem 216 . premještaja i unapređenja radnika i slično. Opšta dokumentacija 2. – 1950. Personalna dokumentacija Valorizacija fonda: 4 Fond može poslužiti kao pomoćni izvor za istraživanje rada i razvoja poljoprivrednih dobara i Glavne direkcije poljoprivrednih dobara koja je osnovana od strane Ministarstva poljoprivrede Vlade NR Bosne i Hercegovine. godine osnovano je Državno poljoprivredno dobro Novo Selo u Bijeljinskom srezu.Poljoprivreda. (1. popise nedostataka na poljoprivrednim dobrima kao i dogradnje istih. srpski. Serije u fondu: 1. popise uginuća i tova pojedine stoke. Količina građe: 6 kut. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1946. a 5. hrvatski Pismo u građi: latinica. godine. ? Historijat stvaraoca fonda: Septembra mjeseca 1946. novembra 1949. na prijedlog Ministra poljoprivrede.Glavna direkcija poljoprivrednih dobara Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/GDPD’’P’’T Vremenski raspon građe: 1946. otpisa. Jezik u građi: bosanski. izvještaje pojedinih dobara i preduzeća o utrošku hrane za stoku. spiskova potrebne i postojeće radne snage. – 1950. količinu sjemena za pojedine kulture.2 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži naređenja Ministarstva poljoprivrednih dobara BiH Sarajevo. vodoprivreda i šumarstvo “Posavina’’ . površine pojedinih dobara.

– 2005. (1 d/m) Sadržaj fonda: Pošto fond nije obrađen i primljen je u potpuno nesređenom stanju. i osnovne knjige evidencije.. Jezik u građi: bosanski. srpski. sjeme za sijanje i sl. Prnjavor.. fakture). odluke Skupštine dioničara. zahvalnice.. Modriča. 30 fasc.. 474 dosijea (58 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži finansijsku dokumentaciju (završni računi. Kupres. Upravni odbor. uvidom u građu istog utvrđeno je da se sastoji od razne dokumentacije koja se odnosi na rad Državnog preduzeća “Jadar’’ i Uprave prasilišta koje su djelovale u okviru njega (Vlasenica.. Državno preduzeće za priplod i uzgoj svinja “Jadar” Vlasenica Signatura fonda: BiH – ATKT/DPPUS’’J’’ V Vremenski raspon građe: 1948. U okviru ove Direkcije radili su: 1) Državna poljoprivredna dobra: “Rodoljub Čolaković’’ Bijeljina. 3 kut. izvodi. 56 pov. Direkcija je za poljoprivredna dobra nabavljala opremu. 2) Preduzeće za uzgoj svinja “Sava’’ Brčko. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: nesređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon stvaraoca fonda: (?) “SPREČA’’ D. dokumentaciju koja se odnosi na organe upravljanja (Radnički savjet. “Čelaruša’’ Derventa i “Butmir’’ Ilidža. Na čelu Direkcije je bio glavni direktor koji je sa rukovodiocima osnovnih organizacionih jedinica sačinjavao kolegij Glavne direkcije i rukovodio njegovim radom. dokumentaciju iz sektora opštih. platne liste. pravnih i kadrovskih poslova. odluke Stručnog odbora). “Jadar’’ Vlasenica i “Grmeč’’ Banjaluka. Dragosevac i Paklenik).D. Propise o organizaciji i radu Direkcije donosio je Ministar poljoprivrede. odluke Nadzornog odbora. Livno. 217 . “Cerik’’ Brčko. Kravica. Pismo u građi: latinica..u Tuzli. hranu za stoku. 3) Državno ribarsko preduzeće “Sanićani’’ Banjaluka. kartoni LD-a. blagajne. “Krajina’’ Bosanska Krupa. Količina građe: 6 knj. u stečaju Donje Vukovije – Kalesija Signatura fonda: BiH – ATKT/“S’’ DV Ka Vremenski raspon građe: 1959. 407 reg. “Motajica’’ Srbac. hrvatski. Količina građe: 78 knj. – 1949. a izvještaje sa poljoprivrednih dobara proslijeđivala je Ministarstvu poljoprivrede Sarajevo.

Na osnovu gore navedenog može se konstatovati da je “Spreča’’ tokom svog rada i postojanja imala nekoliko statusnih promjena i transformacija. Na Zapisniku iz 1995. godine javlja se naziv SOUR PTK Poljoprivredno preduzeće “Spreča’’ Kalesija. opća arhiva. Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon stvaraoca fonda: 1959. srpski. Historijat stvaraoca fonda: Na osnovu uvida u Zapisnike Vanjske službe Arhiva TK o pregledu i stanju registraturne građe vidljivo je da “Spreča’’ radi od 1959. investicije. 3. godine djeluje u sastavu PTK Tuzla. platne liste. knjige djelovodnog protokola. ugovori i odluke o dodjeli. a u junu 2005. Opći i pravni poslovi Organi upravljanja Kadrovska dokumentacija Finansije Knjige Valorizacija fonda: 3 Fond može poslužiti kao izvor za proučavanje djelovanja i rada ove privredne grane. Količina građe: 78 knj. završni računi. hrvatski. 2. godine. 27 sveski. 4. – 2005. zapisnici i odluke organa upravljanja. 5. Jezik u građi: bosanski. 244 reg... Sadržaj fonda: Fond se sastoji od dokumentacije koja se odnosi na rad i djelovanje Vodoprivrednog preduzeća “Spreča’’ dd Tuzla. Javno preduzeće za vodoprivrednu djelatnost “Spreča” DD Tuzla Signatura fonda: BiH – ATKT/VD’’S’’T Vremenski raspon građe: 1952. (38 d/m) 218 . – 2005. 67 fasc. građu koja se odnosi na dnevnike motrenja Meteorološke stanice Modrac. Pismo u građi: latinica. U sastavu PTK radi kao RO pod nazivom Poljoprivredno dobro “Spreča’’ Kalesija. godine otvoren je stečajni potupak. glavne zbirne knjige i knjige osnovnih sredstava. a od 1971. 7 kut. a čine je: normativna akta. kupovini i otkupu stanova..Serije u fondu: 1.

upisano kao JP za vodoprivrednu djelatnost “Spreča’’ d.1989. Nove promjene u statusu preduzeća desile su se 11. Tuzla osnovano je na Osnivačkoj skupštini 04.02. Fl.Serije u fondu: 1. godine kao Vodna zajednica Spreča. U registar Vodnih zajednica kod Uprave za vodoprivredu NR Bosne i Hercegovine upisana je 21. Pod tim nazivom djelovalo je svega dvije godine. Nova promjena izvršena je 02.sub.09.1954.1974. hrvatski. Nova preregistracija izvršena je 28. upisana “Spreča’’ kao OOUR za vodoprivredne djelatnosti Tuzla u okviru SOUR-a “Vodoprivreda Bosne i Hercegovine’’ Sarajevo – RO za izgradnju i održavanje vodoprivrednih i hidrograđevinskih objekata “Hidrorad’’ sa osnovnim organizacijama o. godine kada je rješenjem Osnovnog suda udruženog rada Tuzla br. Sarajevo. Kao takvo djelovalo je do 30. U/I-418/89 u registar ustanova upisana kao DP VP “Spreča’’ Tuzla. Fl. 155/74. srpski. U/I-695/77 kao RO “Vodoprivreda Bosne i Hercegovine’’ sa ograničenom supsidijarnom odgovornošću sa osnovnim organizacijama udruženog rada Sarajevo – “Spreča’’ OOUR za vodoprivredne djelatnosti Tuzla. godine kada je rješenjem br. godine izvršen novi upis kod istog suda (rješenje br. Godine 1965. godine kada je kod Okružnog privrednog suda u Tuzli pod br. godine. rješenjem br. Tuzla. jer je već 1991.2005.1987.d. godine kada je kod Općinskog suda Tuzla. 3.06. U/I-1439/05. Promjena u registraciji zabilježena je 1966. Historijat stvaraoca fonda: Javno preduzeće za vodoprivrednu djelatnost “Spreča’’ d. 38/66 upisana kod Okružnog suda u Tuzli kao Vodoprivredno preduzeće “Spreča’’ Tuzla sa skraćenim nazivom “Vodo-Spreča’’. upisano Vodoprivredno preduzeće Spreča sa potpunom odgovornošću Tuzla. spominje se kao Vodna zajednica tuzlanskog bazena “Spreča’’. kod Osnovnog suda udruženog rada Sarajevo pod br.09. Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon stvaraoca fonda: 1954. godine kada je upisana kod Okružnog privrednog suda Sarajevo pod br. Jezik u građi: bosanski. Posljednja zabilježena promjena izvršena je 27. Pismo u građi: latinica. 4.o. godine kada je. Opća i pravna služba Služba organa upravljanja Kadrovska služba Finansije Knjige Valorizacija fonda: 3 Fond može poslužiti kao izvor za proučavanje djelovanja i rada ove privredne grane.08.U/I-1532/91) kojim je preduzeću promijenjen naziv u MVP “Spreča’’ d.d. 2.07.1954. Tuzla 219 .09. 5. U/I-778/87.d.1977.

od 23. Kraljevska šumska uprava u Kladnju radila je od 1926. ? Historijat stvaraoca fonda: Na osnovu Zakona o šumama. Musići. Krajšići. godine (“Sl. novine Kraljevine Jugoslavije’’ br. Kovačići. a upravljanje državnim šumama će se od šumarskih referenata 220 . Gojsalići. Šumska uprava Olovo sa katastarskim opštinama: Olovo. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1926. 99-XXI/36). (5. Serije u fondu: 1.Šumska uprava Kladanj* Signatura fonda: BiH-ATKT/ŠUKl Vremenski raspon građe: 1926. Šumska uprava Kladanj sa katastarskim opštinama: Kladanj. godine prestali su da važe ranije doneseni zakoni vezani za ovu oblast (“Sl. – 1941.. Prijanovići i Bijelo Polje Valorizacija fonda: 3 Fond je necjelovit. aprila 1936. osnovana je Direkcija šuma u Tuzli. Ravne. Na osnovu ove Uredbe dat je rok za provedbu nove teritorijalne raspodjele svih direkcija šuma prema šumskoprivrednim i saobraćajnim prilikama. Mladovo-Olovci. novine Kraljevine Jugoslavije’’ br. Brateljevići. Gojakovići.5 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži molbe i rješenja o dodjeli uzurpiranog državnog zemljišta. decembra 1929. Berisalići. Kruševo. 307-CXXXI/29). Drecelj. Dole. Gurdići. – 1941. a može poslužiti za istraživanje zemljišnog fonda po katastarskim opštinama i za rješavanje imovinskih prava pravnih i fizičkih lica. Tuholj. godine kao organ Kraljevske direkcije šuma u Sarajevu. Brloške. Jezik u građi: bosanski. Tarevo. Uredbom o organizaciji Ministarstva šuma i rudnika i područnih ustanova i o upravi državnim šumama i državnim rudarskim preduzećima. Vranovići. srpski. Slivne. hrvatski Pismo u građi: latinica. Petrovići. Kriva Rijeka i Ponijerka 2. a odložene su po katastarskim opštinama. od 21. Stupari. Količina građe: 4 knj. Noćajevići. 23 kut.

Vranovići. Vozući. Derventi i Gračanici (“Sl. Olovu. Tuzli.. Ministarski savjet je usvojio i odobrio prijedlog Ministra šuma i rudnika da u sastav Direkcije šuma u Tuzli uđu šumske uprave u Brčkom. Tesliću. Rainci. Kozluk. Miljanovci.. Sarači. Slivne. Tarevo. Kriva Rijeka i Ponijerka i Šumska uprava Kladanj sa katastarskim opštinama Kladanj. Bijeljini. Mladovo-Olovci. Prnjavor (interesna sfera Dubnica. razne dopise i prepiske nižih i viših organa vlasti i sl. – 1941. Kruševo. Zvorniku. a odloženi su po katastarskim opštinama. 174XLII/36). Noćajevići.5 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži molbe i rješenja o dodjeli državnog zemljišta. Gurdići. Petrovići. Kladnju. Godine 1939. Brloške. Ministarski savjet je. Krajšići. novine Kraljevine Jugoslavije’’ br. usvojio i odobrio rješenje Ministra šuma i rudnika o razgraničenju između Direkcije šuma u Sarajevu i Tuzli (“Sl. Dole.sreskih načelstava prenijeti na šumske uprave koje će se postepeno osnivati. Berisalići. Brateljevići. Upravi šumskih dobara Kladanj pripadala je Šumska uprava Olovo sa katastarskim opštinama Olovo. Ravne. Jezik u građi: bosanski. 127-XLIII/39). a može poslužiti za istraživanje zemljišnog fonda po katastarskim opštinama i za rješavanje imovinskih prava pravnih i fizičkih lica. Vlasenici. 17 kut. Serije u fondu: . Sprečanska opština sa katastarskim opštinama: Skočići. Kovačići. ? 221 . na osnovu Uredbe o organizaciji Ministarstva šuma i rudnika. Kalesija i 2. novine Kraljevine Jugoslavije’’ br. Zavidovićima. (4. – 1941. Upravna opština Zvornik. Šetići Tabaci. Sapna. hrvatski Pismo u građi: latinica. Gojsalići. Šumska uprava Zvornik Signatura fonda: BiH-ATKT/ŠUZ Vremenski raspon građe: 1935. Kozluk. Musići. Tuholj. Prijanovići i Bijelo Polje. Han-Pijesku. srpski.Šumska uprava Zvornik koju čine: 1. Drecelj. Količina građe: 8 knj. Stupari. Srebrenici. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1935. Kalesija i Prnjavor) Valorizacija fonda: 3 Fond je necjelovit. Gojakovići.

Sapna. Han-Pijesku. Tesliću. Srebrenici. Do tada su državnim šumama upravljali šumarski referenti sreskih načelstava. a ovom odlukom upravljenje se prenosi na šumske uprave koje će se postepeno osnivati i predstavljati osnovne upravne i finansijske jedinice za ekonomisanje državnim šumama. Bijeljina i Živinice. novine Kraljevine Jugoslavije’’ br. a može poslužiti za istraživanje rada i djelovanja stvaraoca. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SA Stepen sređenosti: nesređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: (?) Historijat stvaraoca fonda: Predmet poslovanja je bio upravljanje. platne liste i račune šumskih manipulacija Brčko. ali i za rješavanje ličnih prava. kao i objekata vezanih za šumu. Sarači. nije obrađen. Kladnju. podizanje. 174-XLII/36). Kalesija i Sprečanska opština sa katastarskim opštinama: Skočići. Miljanovci. Zvornik. prepisku. ali uvidom u građu utvrđeno je da se isti sastoji od dokumentacije koja se odnosi na dopise. potrajno iskorištavanje glavnih i sporednih šumskih proizvoda. Ministarski savjet je usvojio i odobrio prijedlog Ministra šuma i rudnika da u sastav Direkcije šuma u Tuzli uđu šumske uprave u Brčkom. prodaja šumskih i šumsko-industrijskih proizvoda i sva privredna djelatnost u cilju racionalnog iskorištavanja šuma. – 1951. melioracija i zaštita šuma i šumskih zemljišta. lovna i ribolovna privreda. Šumska uprava u Zvorniku je radila u sastavu Direkcije šuma Tuzla. Kozluk. Zavidovićima. raspise. Jezik u građi: bosanski. Šetići Tabaci. Prnjavor (interesna sfera Dubnica. Derventi i Gračanici (“Sl. Količina građe: 10 kut. Rainci.8 d/m) Sadržaj fonda: Fond je primljen u Arhiv u potpuno nesređenom stanju. hrvatski Pismo u građi: latinica. Vlasenici. Državno šumsko gazdinstvo Živinice Signatura fonda: BiH-ATKT/DŠG Ž Vremenski raspon građe: 1945. Zvorniku. Valorizacija fonda: 4 Fond je fragmentaran. Tuzli. (3.Historijat stvaraoca fonda: Godine 1936. Kalesija i Prnjavor). Vozući. Olovu. Bijeljini. Šumsku upravu Zvornik činile su Upravne opštine Zvornik. Kozluk. srpski. 222 .

Trgovačkih preduzeća ONO-a Tuzla (Bijeljina. hrvatski Pismo u građi: latinica. (2. Opšti spisi 2. Olovo.“Poljoprivredni magazin’’-Zemaljsko preduzeće za snabdijevanje poljoprivrede proizvodnim sredstvima . “ZE-MA” i “Bosnaplod. – 1952. opštu arhivu.5 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži platne liste.” Serije u fondu: 1. (0. Količina građe: 3 knj.4 d/m) Jezik u građi: bosanski.Filijala Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/“PM’’ FT Vremenski raspon građe: 1947. arbitraže i sl. 6 kut. Ugljevik. Orašje. i djelovodne protokole Trgovačkog preduzeća “Izvor”. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: nesređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: (?) Trgovina i Zanatstvo Trgovačko preduzeće Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/TPT Vremenski raspon građe: 1945. Finansijska dokumentacija 3.. Bosanski Šamac. mjesečne planove. Količina građe: 1 kut. srpski. Knjige Valorizacija fonda: 4 223 . “Uzor”. Gradačac i Gračanica).

12 fasc. Opšta dokumentacija 2.Fond zbog svog sadržaja i sačuvanosti može poslužiti za istraživanje prilika u razdoblju djelovanja stvaraoca. srpski. hrvatski Pismo u građi: latinica. ali i za rješavanje ličnih prava. Finansijska dokumentacija 3.(?)– 1952. Brčko. Kladanj.5 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži opštu dokumentaciju Direkcije Tuzla i platne liste kupoprodajnih stovarišta (Bijeljina. Jezik u građi: bosanski. Jezik u građi: bosanski. srpski. Serije u fondu: 1. ali i za rješavanje ličnih prava. (?) “Duvan’’ Preduzeće za promet duvanom. Knjige Valorizacija fonda: 4 Fond je fragmentaran. ? Historijat stvaraoca fonda: Savez RVI Jugoslavije – Centralni odbor osnovao je 26. Bratunac i Tuzla). godine preduzeće pod nazivom: “Duvan’’ Preduzeće za promet duvanom. šibicama i vrijednosnicama na teritoriji Oblasti 224 . Gradačac. – 1953. a može poslužiti za istraživanje rada i djelovanja stvaraoca. Modriča. (2. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: nesređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1949. Zvornik. šibicama i vrijednosnicama Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/“D’’ PPDŠV T Vremenski raspon građe: 1947. maja 1949.. – 1953. Bosanski Šamac. Količina građe: 4 knj. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: nesređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1945.

godine. “Omermax’’ DJL sa p. Bosanski Brod. a nalazilo se pod upravom Glavne uprave za privredu Saveza RVI za BiH. Bratunac. Maglaj. Kladanj. (0. 1951. poštanskim i drugim vrijednosnicama. Odžak. kao i drugom papirnatom robom. Tuzla i Zvornik) i 57 maloprodavnica.o. Modriča. Preduzeće je. 225 . hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1997. taksenim. Količina građe: 1 reg. Jezik u građi: bosanski. na osnovu rješenja Saveza RVI Jugoslavije – Centralni odbor od 27. srpski. 02. Opšti spisi Valorizacija fonda: 4 Fond zbog svog sadržaja i sačuvanosti može poslužiti kao pokazatelj djelovanja ovoga Društva i načina vođenja stečajnog postupka. predato Glavnom odboru Saveza RVI za Bosnu i Hercegovinu. Gračanica. Predmet poslovanja Preduzeća bila je trgovina duvanom. juna 1949. srećkama državne lutrije. Preduzeće je u svom sastavu imalo 18 stovarišta (Bijeljina. u stečaju Srebrenik Signatura fonda: BiH-ATKT/DJL’’O’’S Vremenski raspon građe: 1997. šibicama. – 2004. Bosanski Šamac. cigar-papirom. – 2004.2 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži dokumentaciju koja se odnosi na osnivanje Društva (rješenje o upisu u sudski registar) i dokumentaciju koja je nastala u toku predstečajnog i stečajnog postupka. Tešanj. Osnivanje je odobrio Ministar trgovine i snabdijevanja FNRJ 13. Lopare.tuzlanske sa sjedištem u Tuzli. Brčko. “Salkić-prom’’ DOO Gračanica Signatura fonda: BiH-ATKT/’’SP’’G Vremenski raspon građe: 1993. Teslić. godine. Doboj. odnosno prestanka rada ovakve vrste Društva. – 2002. Serije u fondu: 1.

odluke. Jezik u građi: bosanski. “Inspire’’ DOO Tuzla . ugovore i finsijsko–računovodstvenu dokumentaciju (periodične obračune. godišnji izvještaj o poslovanju). izvještaje..godine. blagajna. pravnu i kadrovsku dokumentaciju (dokumente o osnivanju. dosijea radnika).5 d/m) Sadržaj fonda: Fond nije potpun i preuzet je od stečajne uprave 2002.. a djelokrug rada je trgovina na veliko i malo. rješenja. Količina građe: 2 knj. glavna knjiga.za proizvodnju. 2. 226 . a sadrži dio opšte dokumentacije. opću. srpski. Opšta dokumentacija Kadrovska dokumentacija Finansijska dokumentacija Knjige Valorizacija fonda: 4 Fond može poslužiti kao izvor za proučavanje rada i djelovanja ovoga Društva. 3. registraciji i preregistraciji. periodični izvještaji. Serije u fondu: 1. 10 fasc. dosijea radnika.. blagajnu. do 2002. Historijat stvaraoca fonda: DOO “Salkić-prom” je radio od 1993.Količina građe: 3 knj. (8. djelovodni protokol. 69 reg. 4. godine. završne račune. – 2002. – 2010. naloge i sl. nalozi za knjiženje. promet i usluge Signatura fonda: BiH-ATKT/PPU “I’’ T Vremenski raspon građe: 2006. izvodi. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1993. kalkulacije.). (11 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži finansijsku dokumentaciju (ulazne i izlazne fakture. ugovori o radu i djelu. carinska dokumentacija. 97 reg. M4.

finansijsko-računovodstvenu i projekat. godine.Serije u fondu: 1. 2010.o. godine osnovana je firma “Inspire’’ d. “SUD-MULL’’ DOO Tuzla . Opća i pravna dokumentacija 2. Kadrovska dokumentacija 3. – 2010. a 13.o. 227 . 06. Valorizacija fonda: 4 Fond može poslužiti kao izvor za proučavanje rada i djelovanja ove vrste djelatnosti. srpski. – 2005. (9 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži opštu arhivu. Historijat stvaraoca fonda: Osnovna djelatnost je dizajn software-a i hardware-a za ručne EEG uređaje i primjena ovog dizajna u prototipe. podnio Općinskom sudu Tuzla zahtjev za likvidaciju. Sudskim rješenjem broj 032-0-Reg-06-000949 od 12. godine i Poslovna jedinica Srebrenica – 2007. godine Sud je donio pravosnažno rješenje. Jezik u građi: bosanski. Inspire je 29. Tuzla od strane američke firme Inspire LLC. 2006.2010. Finansijska dokumentacija Valorizacija fonda: 4 Fond može poslužiti kao izvor za proučavanje rada i djelovanja ove vrste djelatnosti.06. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 2006. Količina građe: 76 reg. U okviru firme osnovane su dvije poslovne jedinice i to: Poslovna jedinica Sarajevo – 2006. 08. a dio građe je ostao kod imaoca do okončanja likvidacionog postupka.za zbrinjavanje komunalnih i industrijskih otpadaka Signatura fonda: BiH-ATKT/ZKIO “SM’’T Vremenski raspon građe: 1997.

srpski. ali može poslužiti za proučavanje djelovanja i rada ove ustanove kao i za rješavanje ličnih prava. 194 reg.. Napomena: Veći dio dokumentacije nakon stečajnog postupka preuzela je novoformirana Općinska služba za stambene poslove (radi daljeg obavljanja poslova stambene problematike u Općini Tuzla). knjige stanarina.o. matične knjige zaposlenih. 4. 14 pov. 2. inženjering i usluge Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/“T-S’’ T Vremenski raspon građe: 1967. završni računi. blagajna) itd. evidencije zaposlenog osoblja. godine došlo do promjene vlasništva. stanova i poslovnih prostora. 3. kartoni LD-a. Serije u fondu: 1. planove. Historijat stvaraoca fonda: Društvo se bavilo zbrinjavanjem industrijskih i komunalnih otpadaka. 228 . “TUZLA – STAN’’ d. otkupom PET ambalaže i svih vrsta plastike i papira. Opća i pravna dokumentacija Personalna dokumentacija Finansijsko-računovodstvena dokumentacija Knjige Valorizacija fonda: 4 Vrijednost fonda je umanjena zbog nepotpunosti.o.Jezik u građi: bosanski. finansijsku dokumentaciju (platne liste. – 2005. izvodi banke. M-4 obrasci. Tuzla u stečaju Stambeno preduzeće za investiciono i tekuće održavanje zajedničkih dijelova zgrada. (19 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži dosijea radnika. Količina građe: 18 knj. – 2008.. Za vrijeme svoga rada Društvo je imalo jednu statusnu promjenu – kada je u toku 2005. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1997. odluke Upravnog odbora. izvještaje.

pravne. 6.. “Agroprom’’ DD u stečaju Zvornik – Sapna Signatura fonda: BiH-ATKT/”A’’Z-Sa Vremenski raspon građe: 1994. 3... hrvatski Pismo u građi: latinica. –2009. 229 .o. Količina građe: 25 knj. Od 1976. Od 2003. a 1991. godine kada mijenja naziv u Javno stambeno preduzeće Tuzla. – 2001. 16 fasc.o. godine pod nazivom JP Zavod za izgradnju i uređenje grada Tuzle. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: PrP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1966. Kao JP Direkcija za obnovu i izgradnju radi od 1994. godine radi kao SIZ stanovanja Tuzla kada mijenja naziv u Opštinski zavod za izgradnju Tuzla. godine radi kao Stambeno preduzeće “Tuzla-stan’’ d. (9.. Stambeno preduzeće Radna zajednica SIZ-e stanovanja SIZ stanovanja Tuzla Opštinski zavod za izgradnju Tuzla JP Zavod za izgradnju i uređenje grada Tuzle JP Direkcija za obnovu i izgradnju Tuzla Javno stambeno preduzeće Tuzla Stambeno preduzeće “Tuzla-stan’’ d. 8.o. 7. 2. 4. do 1973. Od 1966. do 1981.5 d/m) Sadržaj fonda: Fond nije potpun i sastoji se od opšte. 1 kov.o. kao samostalno preduzeće. godine.Jezik u građi: bosanski. 69 reg. Promjene naziva stvaraoca fonda: 1. finansijsko-računovodstvene i personalne dokumentacije. godine postoji i radi kao Stambeno preduzeće kada postaje Radna zajednica u okviru SIZ-e stanovanja Tuzla. a stečajni postupak je otvoren Rješenjem Općinskog suda u Tuzli 2009. srpski. 5. do 1998. građevinskih knjiga i osnovnih knjiga evidencije. Tuzla Historijat stvaraoca fonda: Na osnovu uvida u Primopredajni zapisnik vidljivo je da je “Tuzla-stan’’ u toku svoga rada i djelovanja imao više statusnih promjena.

Ovo Preduzeće se bavilo trgovinom ulja za motorna vozila. otkupom i prodajom poljoprivrednih proizvoda i izvođenjem građevinskih radova.Serije u fondu: 1. Jezik u građi: bosanski. (2. – 2001. ? Historijat stvaraoca fonda: DD “Agroprom’’ je prije ratnih zbivanja 1992. Količina građe: 2 knj. “Optima Lubricants’’ Doo Tuzla Signatura fonda: BiH – ATKT/“OL’’T Vremenski raspon građe: 2000. Finansijska dokumentacija 3. Knjige Valorizacija fonda: 4 Fond može poslužiti kao izvor za proučavanje rada i djelovanja ovoga Društva. ali i za rješavanje ličnih prava. godine je registrovan i radio samostalno. Opća i pravna dokumentacija 2. 18 reg. Bavio se trgovinom. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1997. Građa je 2003.. ali je dokumentacija koja se odnosi na likvidacioni postupak ostala kod stvaraoca (blagajna.godine preuzeta u Arhiv od Stečajne uprave DD”Agroprom”. godine radio u okviru RO “UPI’’. Serije u fondu: 1.3 d/m) Sadržaj fonda: Fond se sastoji od finansijsko-račuvodstvene i dokumentacije iz sektora opće-pravnih poslova. Opšta dokumentacija 2. Finansijsko-računovodstvena dokumentacija 3. a od 1997. – 1995. Knjige 230 . zemljišno-knjižna dokumentacija). ugovori. srpski.2002. a odnosi se na rad i djelovanje Doo “Optima Lubricants’’ Tuzla. obračuni radnika i povjerilaca. . sudski sporovi.

. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja 231 . na radne odnose i personalnu dokumentaciju. 1801 dosije. projekte. Serije u fondu: 1. 2 diskete (128 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži dokumentaciju koja se odnosi na opće i pravne poslove. knjige osnovnih sredstava itd. hrvatski Pismo u građi: latinica. 113 fasc. 689 reg. platne liste.. Jezik u građi: bosanski.. indeksi. Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 2000. Radnički savjet.. – 2004. Jezik u građi: bosanski. direktor). Opća i pravna dokumentacija Organi upravljanja i rukovođenja Radni odnosi Finansijska dokumentacija Knjige Valorizacija fonda: 3 Fond može poslužiti kao izvor za proučavanje djelovanja i rada ove privredne grane. 22 omota. 3. hrvatski. finansijske kartice.. pečate i osnovne i pomoćne knjige evidencija (djelovodni protokoli. 166 pov. 4. finansijske poslove (završni računi. 5 paketa. izvodi). matične knjige radnika. kartoni LD-a. “ŽIVINICEPROMET’’ DD u stečaju Živinice Signatura fonda: BiH – ATKT/“ŽP’’ Ž Vremenski raspon građe: 1948. štambilje. 2.). srpski.– 2002. 11 kut. srpski.. Količina građe: 118 knj. narudžbenice. na rad organa upravljanja i rukovođenja (Upravni odbor.Valorizacija fonda: 4 Fond može poslužiti kao izvor za proučavanje djelovanja i rada ove privredne grane. blagajne. 10 kov. elaborate. Zbor radnika. 16 sv. 5..

nalozi). U toku svoga rada preduzeće je doživjelo više transformacija i promjena naziva. zatim kao DTP “Živinicepromet’’ u sastavu PTK Tuzla. 266 reg. Tako je u periodu 1962. Robna kuća i RZZP. odluke organa upravljanja). i osnovne i pomoćne knjige evidencija. 1 kov. srpski. finansijske poslove (završni računi. Serije u fondu: 1. 2. Opća i pravna dokumentacija Organi upravljanja Radni odnosi Finansijska dokumentacija Knjige Valorizacija fonda: 3 Fond može poslužiti kao izvor za proučavanje rada i djelovanja ove privredne grane. (38 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži dokumentaciju koja se odnosi na opće i pravne poslove. te DD “Živinicepromet’’ kao pravni sljednik TZK “Trgozad’’ Živinice. 3. Zbor radnika. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: (?) – 2002. radne odnose (rješenja. 5.. Transport.Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: (?) Historijat stvaraoca fonda: “Živinicepromet’’ je mješovito trgovačko preduzeće čija je osnovna djelatnost bila trgovina roba široke potrošnje na veliko i malo. kartoni LD-a. godine ovo preduzeće poslovalo u sastavu SOUR-a PTK Tuzla kao RO “Živinicepromet’’ sa OOUR-ima: Malprom. do 1991.. Gramog. Velpos. analitičke kartice. “DISTRIBUTIVNI CENTAR’’ DD u stečaju Gračanica Signatura fonda: BiH – ATKT/«DC»G Vremenski raspon građe: 1976.. blagajnički izvještaji. dosijei radnika). PIO prijave i odjave radnika. 232 .. kartoni i podaci o radnicima. finansijski dnevnici. Količina građe: 33 knj. 14 fasc.. – 2002. 4. narudžbenice. 23 sv. 80 pov. isplate. Jezik u građi: bosanski. rad organa upravljanja (Radnički savjet.

. 51 blok (65 d/m) 233 .Historijat stvaraoca fonda: Rješenjem Kantonalnog suda Tuzla br. male vrijednosti i može poslužiti kao pokazatelj o radu i postojanju ovoga preduzeća.d. registraturski je sređen i dobro sačuvan. Opšta i finansijska dokumentacija Valorizacija fonda: 4 Fond je. Serije u fondu: 1. (1 d/m) Sadržaj fonda: Fond nije potpun. 203 pov. godine otvara se stečajni postupak nad Trgovinskim preduzećem za spoljnu i unutrašnju trgovinu na veliko i malo d. Jezik u građi: bosanski. Količina građe: 1 kut.. srpski. – 2003. 4 fasc. Gračanica. St. “Distributivni Centar’’ p. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: nesređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: (?) “Gradnja’’ DOO Preduzeće za izvođenje radova u građevinarstvu Srebrenik u stečaju Signatura fonda: BiH – ATKT/“G’’ S Vremenski raspon građe: 1968. 5 pov.12.Trgovina poljoprivrednim proizvodima Sarajevo – Predstavništvo Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/“ZP’’TPPS ..PT Vremenski raspon građe: 1952. 301 reg. – 1958. 7 sveski. tako i zbog sačuvanosti.. Sadrži platne liste i rješenja o postavljenju službenika.. 15/02 od 16.o. “Zemaljski proizvod’’ .2002. kako zbog svog sadržaja. Količina građe: 12 knj.

dijela dokumentacije organa upravljanja – zapisnici Radničkog savjeta.Sadržaj fonda: Fond sadrži dokumentaciju koja se odnosi na rad i djelovanje firme “Gradnja’’ Srebrenik. 5.. u stečaju Tuzla Signatura fonda: BiH – ATKT/“I’’T Vremenski raspon građe: 1977. matične knjige radnika. ugovori. Jezik u građi: bosanski. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon stvaraoca fonda: (?) “IZOLACIJA’’ d. Upravnog odbora. srpski. upis u sudski registar. blagajne). projekti i građevinski dnevnici. dijela finansijske dokumentacije (LD kartoni. platne liste. Pismo u građi: latinica. 2. završni računi. obračunske liste. Sektor opštih i pravnih poslova Sektor organa upravljanja Finansijska dokumentacija Projekti Knjige Valorizacija fonda: 4 Fond može poslužiti kao izvor za proučavanje djelovanja i rada ove privredne grane.o. 242 dosijea (8 d/m) Sadržaj fonda: Fond se sastoji od: dijela opće i pravne dokumentacije.. a sastoji se od: dijela opće i pravne dokumentacije – arhiva protokola. – 2009. Količina građe: 17 knj.o. osnovne i pomoćne knjige evidencije. Osnovna djelatnost Društva bila je izvođenje radova u građevinarstvu. blagajne. Zbora radnika. 3.. pravilnici. analitičke kartice. dijela dokumentacije Izvršnog odbora personalnih dosijea radnika i dokumentacije vezane za stečaj. finansijske dokumentacije – LD kartoni. 4. 5 pov. Serije u fondu: 1. hrvatski. 36 reg. 234 .

. Jezik u građi: bosanski. blagajne. 15 fasc. srpski. “CENTRAL’’ dd u stečaju Tuzla Signatura fonda: BiH – ATKT/“C’’ T Vremenski raspon građe: 1966. izvodi.. Količina građe: 75 knj. 4. fakture). Osnovna djelatnost Društva bila je termo i hidro-izolacija objekata. matične knjige radnika i personalna dosijea. 3. 272 dosijea (13 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži finansijsku dokumentaciju (završni računi. godine i u toku svoga rada imalo više transformacija. 2. platne liste. Sektor opštih i pravnih poslova Sektor organa upravljanja Finansijska dokumentacija Dosijei radnika Valorizacija fonda: 3 Fond može poslužiti kao izvor za proučavanje djelovanja i rada ove privredne grane. godine. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: (?) Historijat stvaraoca fonda: Preduzeće je radilo od 1972. – 2004. kartoni LD-a. Knjige 235 . 46 reg. Serije u fondu: 1.Serije u fondu: 1. M-4 obrasci. Dosijea radnika 3. U statusnom obliku kao DOO “Izolacija’’ radilo je od 1995. hrvatski Pismo u građi: latinica. Finansijska dokumentacija 2. dokumentaciju i knjige o dioničarima..

odluke. Tokom svog rada i postojanja stvaralac je imao više statusnih promjena i transformacija. (4 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži normativna akta. a u sastav istog ulazili su OOUR “Građevinar’’. ugovore i odluke o dodjeli kredita. Količina građe: 3 knj. godine pod nazivom RO Zanatsko preduzeće “Central’’ Tuzla. dosijea radnika. Osnovna djelatnost su zanatski radovi u građevinarastvu i to: zidarski. Jezik u građi: bosanski. tehničku dokumentaciju (projekti. 5. 3. – 2005. – 1987. a u martu 2005. Normativna akta Materijali sa sjednica Finansijska dokumentacija Tehnička dokumentacija Knjige Valorizacija fonda: 4 Fond može poslužiti kao izvor za proučavanje razvoja i djelovanja Zadruge. limarski i dimnjačarski. 4. godine otvoren je stečajni potupak. molerski.. dopisi i zapisnici o građevinskim radovima. građevinski dnevnici. hrvatski Pismo u građi: latinica. srpski. Serije u fondu: 1. M-4 obrasce. zaključke i druge materijale sa sjednica Zadružnog savjeta i Zbora radnika.. stolarski. 2.Zanatska proizvodno-uslužna zadruga Signatura fonda: BiH-ATKT/ZPUZ’’P’’T Vremenski raspon građe: 1980. 24 reg. kartone LD-a. 236 .Valorizacija fonda: 3 Fond može poslužiti kao izvor za proučavanje djelovanja i rada ove privredne grane. Ugovore o poslovnoj saradnji. adaptacija stambene zgrade u poslovnu). knjige itd. 12 pov. “Progres’’ Tuzla . OOUR “Održavanje’’ i OOUR “Metalskih radnika’’. Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon stvaraoca fonda: 1960. Historijat stvaraoca fonda: Preduzeće je osnovano 1960. bravarski.

Sadržaj fonda: Fond se sastoji od dokumentacije koja se odnosi na opće.(?) – 2008. proizvodnja vijčane robe. molerskofarbarski. bravarski. kadrovske i finansijskoračunovodstvene poslove.. Količina građe: 41 knj. montaža i održavanje rashladnih uređaja. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: PrP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1956. 333 reg. 77 pov. popravak radio i TV aparata. Jezik u građi: bosanski. srpski. limarski. “2. prerada i obrada metala i sl. OKTOBAR’’ dd u stečaju Tuzla Signatura fonda: BiH-ATK/“2.. instalacija centralnog grijanja. Serije u fondu: 1. OK’’ T Vremenski raspon građe: 1956. ugovore sa poslovnim partnerima. 237 . – 2009. i na poslove ONO i DSZ. hrvatski Pismo u građi: latinica. parketarski. projekte. 4. 3.Jezik u građi: bosanski. 2. srpski. 5. pravne. stolarski. Opći i pravni poslovi Kadrovski poslovi Finansijsko-računovodstveni poslovi Projekti Poslovi ONO i DSZ (40 d/m) Valorizacija fonda: 3 Fond može poslužiti kao izvor za proučavanje razvoja i djelovanja ove privredne grane. tesarski. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: (?) Historijat stvaraoca fonda: Djelatnost ove Zadruge obuhvatala je radove: zidarsko-fasaderski. hrvatski Pismo u građi: latinica.

Oktobar’’. 31 kov. Tuzla. knjige djelovodnog protokola. Količina građe: 22 knj.d. završni računi. normativna akta.. arhiva protokola. Rješenjem Općinskog suda u Tuzli 09. strategija odbrane. 91 fasc. 5.Historijat stvaraoca fonda: U toku svog rada stvaralac je imao više statusnih promjena – od 1960. LD kartoni. nalozi za knjiženje. te kasnije kao RO Niskogradnja sa dva OOUR-a i RZZS i to: OOUR za niskogradnju.. dokumentacija organa upravljanja. Opća i pravna služba Služba organa upravljanja Kadrovska služba Finansije Knjige Valorizacija fonda: 4 Fond može poslužiti kao izvor za proučavanje ove privredne grane. matične knjige radnika i zahvalnica. blagajna. 1 blok. Serije u fondu: 1. godine dobija naziv “2. transport i remont u Bukinju i RZZS. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja 238 . godini je došlo do reorganizacije pa je RO poslovala bez OOUR-a i RZZS. planovi. godine nosi naziv DP za niskogradnju “2. 125 reg. 2 radne knjižice. Oktobar’’ dd u mješovitoj svojini. pravilnici. finansijska dokumentacija platne liste. Tuzla Signatura fonda: BiH – ATKT/“F’’ T Vremenski raspon građe: 1947. 2. 2 diskete (22 d/m) Sadržaj fonda: Fond se sastoji od dokumentacije koja se odnosi na rad i djelovanje „Frizer“ d. 2008. OOUR za proizvodnju asfalta. 74 pov. srpski. personalni dosijei. a čine je: dokumentacija o registraciji firme. hrvatski Pismo u građi: latinica. 89 omot. Oktobar’’.. Jezik u građi: bosanski. 01. godine uveden je stečajni postupak. a od 1991. a od 1988. Stvaralac je zadržao dio dokumentacije koji će biti predat Arhivu po okončanju stečajnog postupka. do 1990. godine radi kao Preduzeće za puteve “2. Od 1974. godine udruženo je u SOUR “Tehnograd’’ Tuzla. 4. M-4 obrasci. “FRIZER’’ d. 3. a u 1984...d. – 2004. izvodi.. 11 sveski.

sadrži bilanse preduzeća. Tuzla utvrđen je prestanak poslovanja po službenoj dužnosti. Tuzla. Jezik u građi: bosanski. Rješenjem Kantonalnog suda Tuzla br. “Frizer’’ d. Od 1990. U toku svog rada i postojanja imao je više statusnih promjena. male vrijednosti i može poslužiti kao pokazatelj o radu i postojanju ovoga preduzeća. godine za “Frizer’’ d. (0. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1948. Tuzla djeluje i stvara građu od 1946. zbog svog sadržaja i sačuvanosti.Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1946.d. Serije u fondu: 1. 2005. od 20.d. godine. 04. a od 1992. a zbog neusklađivanja statusa istog sa odredbama Zakona o privrednim društvima. godine djeluje u statusnom obliku “Frizer’’ d. srpski.4 d/m) Sadržaj fonda: Fond nije potpun. U/I605/05. – 2005. – ? 239 . Finansijska dokumentacija Valorizacija fonda: 4 Fond je.Ugostiteljsko preduzeće Signatura fonda: BiH-ATKT/UP’’U’’T Vremenski raspon građe: 1954. Historijat stvaraoca fonda: Osnovna djelatnost je pružanje brijačko-frizerskih usluga i spoljnotrgovinski promet. godine radio je pod nazivom DP “Frizer’’ Tuzla.d. Količina građe: 1 kut. Ugostiteljstvo i Turizam “Ugostitelj’’ Tuzla .

a predmet poslovanja bio je vršenje ugostiteljskih usluga. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1948. prepiska i računi). – 1949. – 1949. Historijat stvaraoca fonda: Rješenjem Zemaljskog odbora ratnih vojnih invalida Bosne i Hercegovine od 09. 01.). godine donio Rješenje o likvidaciji ovog Ugostiteljskog preduzeća. a po odobrenju Ministarstva trgovine i snabdijevanja NR Bosne i Hercegovine. (0. Količina građe: 1 kut. godine (“Sl.Historijat stvaraoca fonda: Ugostiteljsko preduzeće “Ugostitelj’’ osnovano je rješenjem br. Serije u fondu: 1. Opšta dokumentacija Valorizacija fonda: 4 Fond može poslužiti kao izvor za proučavanje djelovanja i rada ove privredne grane. te dio opšte i finansijske dokumentacije (dopisi. Invalidsko ugostiteljsko preduzeće u Tuzli Signatura fonda: BiH-ATKT/IUP T Vremenski raspon građe: 1948. Glavni odbor Saveza ratnih vojnih invalida je 1949. 1948. nabavljanje alkoholnih i bezalkoholnih pića i prehrambenih artikala za svoje poslovne i pogonske jedinice. alkoholnih i bezalkoholnih pića. 21909/48. od strane Gradskog narodnog odbora Tuzla 1948. osnovano je Invalidsko ugostiteljsko preduzeće u Tuzli čija je osnovna djelatnost bila obavljanje svih vrsta radnji ugostiteljske struke (hotela. osnivanje i vođenje radionica za preradu mesa. restorana).4 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži rješenje o osnivanju i ukidanju preduzeća. 22/55. Ovo preduzeće je poslovalo pod administrativno-operativnim rukovodstvom Zemaljskog odbora ratnih vojnih invalida BiH. godine. list NR BiH’’ br. srpski. Jezik u građi: bosanski. 240 .

. dok je dio registraturne građe koja se odnosi na provođenje stečajnog postupka ostao kod predavaoca. U svome radu imao je više statusnih promjena. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1960. a djelatnost mu je bila uslužna . 1 fascikla 241 (31 d/m) . 265 reg.najvećim dijelom ugostiteljstvo.Preduzeće u mješovitoj svojini za ugostiteljstvo i trgovinu Signatura fonda: BiH – ATKT/“Sl’’T Vremenski raspon građe: 1970. godine. Serije u fondu: 1. Količina građe: 7 knj. – 2004. ? Historijat stvaraoca fonda: “Salines’’ je radio od 1960. godine. 42 pov.“Salines’’ DD u stečaju Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/’’S’’T Vremenski raspon građe: 1960. Jezik u građi: bosanski. 31 pov. 233 reg. (30 d/m) Sadržaj fonda: Fond se sastoji od opšte finansijske dokumentacije i osnovnih knjiga evidencija.. – 2001. Finansijska dokumentacija 3. Količina građe: 23 knj. Građa fonda nije cjelovita i preuzeta je u Arhiv od Stečajne uprave 2004. srpski.. Opšta dokumentacija 2. Knjige evidencija Valorizacija fonda: 4 Fond može poslužiti kao pomoćni izvor za proučavanje djelovanja i rada ovakve vrste preduzeća.. – 2001.. “SLOBODA’’ dd u stečaju Tuzla .

M-4 obrasci. finansijske poslove (završni računi. 4. 2. Jezik u građi: bosanski. ? Promjene naziva stvaraoca fonda: 1. isplate. a od 11. i knjige osnovnih i pomoćnih evidencija. 2. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja tvaraoca fonda: 1962. 3. finansijski dnevnici. izvodi. kartoni LDa. – 2004. stambene poslove. Serije u fondu: 1. 6. platne liste. Opća i pravna dokumentacija Organi upravljanja Radni odnosi Stambena dokumentacija Finansijska dokumentacija Knjige Valorizacija fonda: 3 Fond može poslužiti kao izvor za proučavanje djelovanja i rada ove privredne grane. godine djeluje pod sadašnjim nazivom. 11. 5. srpski.OOUR “Sloboda’’ DD “Sloboda’’ Historijat stvaraoca fonda: Osnovna djelatnost je ugostiteljstvo i trgovina. blagajne. kao i stečajna dokumentacija). 3.Sadržaj fonda: Fond sadrži dokumentaciju koja se odnosi na opće i pravne poslove. Zbor radnika). 5. nalozi. Osnovano je 1962. godine. 1991. dobavljači. rad organa upravljanja (Radnički savjet. 242 . 4. RSD Poslovna jedinica “Sloboda’’ RO “Sloboda’’ DP “Sloboda’’ PTK Tuzla – Salines .

godine otvoreni su Bifei “Toplica’’. Količina građe: 82 knj. materijalno-finansijske poslove i knjige stranih i domaćih gostiju kao i boravišne knjige. godine Gostiona “Bašta’’ Živinice. Bife “Zdravljak’’ i Bife “Dom kulture’’ Živinice. “Centar’’ i “Dom kulture’’ Živinice.. Gostionu “Konjuh’’. a 1972. a 1969. U 1971. 298 reg. 3. godine kada je došlo do udruživanja ugostiteljskih objekata u RO pod nazivom HUTRO “Salines’’ Tuzla. (25 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži građu koja se odnosi na opće. godine počeo sa radom ugostiteljski objekat “Romanija’’. Nova satusna promjena desila se 1996. Bife “Toplice’’. 5. 5 sveski. a 2002.. Historijat stvaraoca fonda: U Živinicama je 1952. rad organa upravljanja. – 2011. Jezik u građi: bosanski. Hotel “Konjuh’’ je otvoren 1974. Bife “Odmor’’. Serije u fondu: 1. Bife “Romanija’’. dolazi do preregistracije (OOUR prelazi u DP) i dobija naziv DP “Ugostiteljstvo-Konjuh’’ Živinice. pravne i kadrovske poslove.“Ugostiteljstvo – Konjuh’’ dd u stečaju Živinice Signatura fonda: BiH – ATKT/“U-K’’ Ž Vremenski raspon građe: 1952. godine kada iz DP prelazi u DOO.. – 2011. srpski. godini otvoren je Bife “Jezero’’ Šerići. Godine 1990. U Živinicama je registrovan HUTRO “Salines’’ Tuzla OOUR Živinice koji je obuhvatao objekte: Hotel “Konjuh’’. 2 kut. Bife “Spreča’’. Bife “Jezero’’. 32 pov.. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: PrP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja tvaraoca fonda: 1952. Stečajni postupak je otvoren 243 . 4. 2. Opći i pravni poslovi Kadrovski poslovi Organi upravljanja Finansijski poslovi Knjige Valorizacija fonda: 3 Fond može poslužiti kao izvor za proučavanje djelovanja i rada ove privredne grane. godine iz DOO prelazi u DD i posluje pod nazivom “Ugostiteljstvo-Konjuh’’ DD Živinice. 13 fasc.

(3 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži opću. sudsku. finansijsku i projektnu dokumentaciju (projekti i skice zemljišta). 6 fasc. 244 . Količina građe: 2 knj. srpski. Historijat stvaraoca fonda: Osnovna djelatnost je turizam.. Serije u fondu: 1. a građa je (od otvaranja ovog postupka pa do 2011. Javno preduzeće “Plaže Jezera’’ Modrac u stečaju Lukavac Signatura fonda: BiH – ATKT/“PJ’’ MLu Vremenski raspon građe: 1995. Opća i pravna dokumentacija Finansijska dokumentacija Projektna dokumentacija Knjige Valorizacija fonda: 4 Fond može poslužiti kao izvor za proučavanje djelovanja i rada ove privredne grane. kao i djelovodne protokole i evidencije radnika. 3.2004. pravnu. – 2004. ugostiteljstvo. godine. 20 reg. 4. godine kao i matična knjiga radnika) ostala kod stvaraoca i po okončanju istog bit će predata Arhivu.. Jezik u građi: bosanski. sport i ribolov. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička obavijesna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon stvaraoca fonda: 1995. – 2004. 2.

projekte mostova. – Promjene naziva stvaraoca fonda: 1.. finansijske kartice. fakture).. blagajna. servis Direkcija za puteve Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/DZPT Vremenski raspon građe: 1979. godinu. 42 reg. Količina građe: 2 knj. 44 fasc. Tako je do 1991. situacije. Putni fond Okruga Tuzla 3. a od 1994. Direkcija za puteve Tuzla Historijat stvaraoca fonda: Osnovna djelatnost Preduzeća je održavanje puteva. u skladu sa izmjenama i dopunama Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave TK Direkcija umjesto ustanove postaje upravna organizacija. ugovore o građenju. Do 2003. godine djeluje u okviru Ministarstva prometa i komunikacija pod nazivom Direkcija za puteve Tuzla. a od tada radi pod nazivom Direkcija cesta TK Tuzla. 245 . ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1979. U toku svoga rada Direkcija je imala više statusnih promjena. – 1995. SIZ za regionalne puteve Tuzla 2.. hrvatski Pismo u građi: latinica. godine imala je status samostalne upravne ustanove. godine pod nazivom Putni fond Okruga Tuzla.Saobraćaj. kao upravna ustanova u sastavu Ministarstva Trgovine. godine radila kao SIZ za regionalne puteve Tuzla. (6 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži finansijsku dokumentaciju (izvodi. Godine 2005. prevoz robe i putnika. turizma i saobraćaja TK. srpski. kopiju djelovodnog protokola Ministarstva za promet i komunikacije TPK – Direkcije za puteve Tuzla za 1995. Jezik u građi: bosanski. od 1992. Valorizacija fonda: 4 Fond nije kompletan ali može poslužiti kao pomoćni izvor za proučavanje djelovanja i rada ovakve vrste preduzeća.

Opšta dokumentacija (prepiske. – 1957. rješenja. Serije u fondu: 1. rješenja) Valorizacija fonda: 4 Fond nije cjelovit i loše je sačuvan. srpski. Količina građe: 2 knj. – 2002..3 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži raznu prepisku. Osnovna djelatnost ovog preduzeća bila je prevoz putnika u naseljena mjesta sjeveroistočne Bosne i veće centre širom zemlje. (4 d/m) 246 . Brčkom. Količina građe: 1 kut.. ali može poslužiti kao pomoćni izvor za proučavanje razvoja i djelovanja prevoznih preduzeća na regiji Tuzle. “Autoprevoz’’ se dosta sporo razvijao. nešto dokumentacije opšteg sektora. iz “Autoprevoza’’ je izdvojen pogon za saobraćaj (prevoz robe i putnika) i osnovano Gradsko saobraćajno preduzeće Tuzla. te su mu se. godine kao Autosaobraćajna sekcija Državnog autosaobraćajnog preduzeća Sarajevo. – 1951. hrvatski Pismo u građi: latinica. Javno preduzeće “Gazela’’ u stečaju Gradačac Signatura fonda: BiH – ATKT/’’G’’Gd Vremenski raspon građe: 1994. a imao je svoje punktove u Bijeljini. pripojili prevoznički kapaciteti Kombinata “Boris Kidrič’’ Lukavac i Fabrike sode iz Lukavca. ? Historijat stvaraoca fonda: Autosaobraćajno preduzeće “Autoprevoz’’ Tuzla osnovano je 1947. nakon nekog vremena. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1947. Zvorniku i Živinicama. Godine 1957. Banovićim a. 36 reg. Jezik u građi: bosanski. (0.Autosaobraćajno preduzeće “Autoprevoz’’ Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/AUP”A”T Vremenski raspon građe: 1948. 6 sv.

Jezik u građi: bosanski. 3. 20 fasc. finansijsku i personalnu dokumentaciju. Osnovna djelatnost bila je prevoz robe i putnika. tehnički pregled vozila i popravak putničkih i teretnih vozila. srpski. 2. Serije u fondu: 1.Sadržaj fonda Fond sadrži osnovne knjige evidencije. dokumentaciju organa upravljanja. dokumentaciju iz sektora opštih i pravnih poslova.. – 2002. dokumentaciju o radu organa upravljanja – zapisnike. dosijea radnika i djelovodne protokole. blagajne. ? Historijat stvaraoca fonda: JP “Gazela’’ je počela sa radom 1991. 274 dosijea (23 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži finansijsku dokumentaciju (završni računi i godišnji obračuni. 4. Količina građe: 42 knj. zaključke. “AUTOREMONT’’ DD u mješovitoj svojini prodajno-servisni centar u stečaju Banovići Signatura fonda: BiH – ATKT/“A’’Ba Vremenski raspon građe: 1979. platne liste. Upravni odbor. obračuni LD-a. Radnički Savjet. a koja se odnosi na rad i upravljanje JP “Gazela’’. 17 pov. M-4 obrasci. godine kada je izdvojena iz DP “GRAPS’’.. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1991. 247 .. – 2007. računi). 177 reg.. stambenu dokumantaciju. Izvršni odbor. Organi upravljanja Personalna dokumentacija Finansijska dokumentacija Knjige Valorizacija fonda: 4 Fond može poslužiti kao pomoćni izvor za proučavanje razvoja i djelovanja prevoznih preduzeća na regiji Tuzle.

platne liste. arhiva iz oblasti radnih odnosa). kadrovsku dokumentaciju (personalni dosijei. 239 reg. LD kartoni. 01. godine Društvo se nalazi u stečaju. Kada je izdvojen iz RO “Litvatrans’’ Banovići 01. Od 06. 1990. 3. Do 31. 3 sveske. dokumentaciju o radu organa upravljanja (zapisnici Upravnog odbora. ugovori i dokumentacija koja se odnosi na stambena pitanja).. Sektor opštih i pravnih poslova Sektor organa upravljanja Finansijska dokumentacija Stambena dokumentacija Knjige Valorizacija fonda: 3 Fond može poslužiti kao pomoćni izvor za proučavanje razvoja i djelovanja prevoznih preduzeća na regiji Tuzle. periodični obračuni.. Nadzornog odbora. godine preduzeće je poslovalo kao RO “Litvatrans’’ Banovići – OOUR “Autoremont i servis’’. Količina građe: 24 knj. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: (?) Historijat stvaraoca fonda: Osnovna djelatnost je servis i remont drumskih motornih vozila. 13 fasc. finansijsku dokumentaciju (završni računi. glavne knjige itd). pravnu dokumentaciju (sudski sporovi. 59 pov. godine. 12. 248 . M-4 obrasci. srpski.Serije u fondu: 1. arhiva Radničkog savjeta). zapisnici Skupštine dioničara. 4. arhiva protokola). pomoćne knjige evidencija. 2003. radi samostalno pod nazivom Preduzeće u društvenoj svojini – Prodajno servisni centar (DPPSC) “Autoremont’’ Banovići. “SOKOLINATRANS’’ Preduzeće za prevoz robe i servis dd u stečaju Kladanj Signatura fonda: BiH – ATKT/“S’’ Kl Vremenski raspon građe: 1965. 1989. 140 dosijea (37 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži: opću dokumentaciju (normativna akta.. 2. 03. knjige protokola. Jezik u građi: bosanski. 5. – 2008.. hrvatski Pismo u građi: latinica.

09.12. godine.1998. U junu 2003. godine radio je pod nazivom DD “Sokolina’’. a djelovao je u sastavu RO “Konjuh’’ Živinice (SOUR “Šipad’’ Sarajevo). srpski.DT Vremenski raspon građe: 1917.2000.09. U svome radu imao je više statusnih promjena i transformacija. a od tada pa do 30. St. 5. – 1993. Do 16. 249 . Količina građe: 23 knj.1999 kao “Miljevica’’ Kladanj.06. 3.-1993.Serije u fondu: 1. U/I-1838/98 od 16. 4. Historijat stvaraoca fonda: Na osnovu dostupnih podataka može se konstatovati da je stvaralac DD “Sokolinatrans’’ radio pod nazivom OOUR “Transservis’’ Kladanj. Osnovna djelatnost bila je prevoz robe (drveta i finalnih proizvoda) i servis njegovih vozila.2003. godine. Znači da kao poseban pravni subjekt radi od 1998. Sektor opštih i pravnih poslova Sektor organa upravljanja Kadrovska dokumentacija Finansijska dokumentacija Knjige Valorizacija fonda: 4 Fond može poslužiti kao pomoćni izvor za proučavanje razvoja i djelovanja prevoznih preduzeća na regiji Tuzle. – 2008. 2. hrvatski.03. (2 d/m) Sadržaj fonda: Fond se odnosi na rad i obavljanje poštanskog saobraćaja u periodu 1917. a nastao je podjelom Šipad DD “Sokolina’’ kada je upisan u sudski registar rješenjem br. godine otvoren je stečajni postupak rješenjem Kantonalnog suda u Tuzli br. što je utvrđeno Zapisnikom o pregledu građe br. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon stvaraoca fonda: 1965. Pismo u građi: latinica. Jezik u građi: bosanski.1998. PTT Sarajevo – Direkcija Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/PTTS . 04-2a-71/00 od 14. godine. godine. 5/03 od 23.

srpski. sastoji se samo od knjiga. Serije u fondu: 1. 256 reg.. Jezik u građi: bosanski.. ali može poslužiti kao pomoćni izvor za istraživanje rada poštanskog saobraćaja na području regije Tuzla. finansijskoračunovodstvena i personalna dokumentacija. 30 pov. 4.Valorizacija fonda: 4 Fond je necjelovit.. 2 kut. srpski. Količina građe: 19 knj. Opšta – pravna dokumentacija Finansijsko-računovodstvena dokumentacija Personalna dokumentacija Tehnička dokumentacija (projekti) Valorizacija fonda: 4 Fond može poslužiti kao pomoćni izvor za istraživanje rada i razvoja ove vrste institucije na području regije Tuzla. Jezik u građi: bosanski. – 2005. (33 d/m) Sadržaj fonda: Fond je nepotpun i odnosi se na rad i djelovanje Društva (opća-pravna akta. 126 fasc. te tehnička dokumentacija i osnovne knjige evidencije). 2. hrvatski Pismo u građi: latinica 250 .. 3. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: (?) Grafička i izdavačka djelatnost “Grafičar’’ DOO u stečaju Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/”G’’T Vremenski raspon građe: 1973.

“Front slobode’’ DOO za novinsko-izdavačku djelatnost. hrvatski Pismo u građi: latinica. knjige osnovnih i pomoćnih evidencija. 4. 52 pov. – 2006. 3. a od 02. Količina građe: 25 knj. Upravni odbor. godine. 134 foto-albuma (25 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži dokumentaciju koja se odnosi na rad i djelovanje “Fronta slobode’’. Bavio se grafičkom.. promet i usluge Tuzla u likvidaciji Signatura fonda: BiH – ATKT/“FS’’ T Vremenski raspon građe: 1960. – 2005. 110 reg. 5. blagajnu. 2. 20. uz više transformacija i statusnih promjena.. srpski. LD kartone. 122 fasc. dokumentaciju arhive protokola. Serije u fondu: 1... i to: finansijsku dokumentaciju – završne račune. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP 251 .Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1946. platne liste. fotografije.. 12. Historijat stvaraoca fonda: DOO “Grafičar’’ Tuzla. Jezik u građi: bosanski.. 2003. 6 kov. 9 kut. 1 kesa. blok. postoji od 1946. Arhiva protokola Sektor organa upravljanja Finansijska dokumentacija Fotografije Knjige Valorizacija fonda: 3 Fond može poslužiti kao izvor za proučavanje djelovanja i rada ove institucije. personalna dosijea radnika.. M-4 obrasce. izvode. štamparskom i izdavačkom djelatnošću. godine započet je stečajni postupak. dokumentaciju o radu organa upravljanja – Zbor radnika. foto-filmove (negative) i ukoričena izdanja “Fronta slobode’’.

– 2001. 68 fasc. Finansijsko-računovodstvena dokumentacija 3. (10 d/m) Sadržaj fonda: Fond je nepotpun i odnosi se na rad i djelovanje Društva (opšta. finansijsko-računovodstvena i personalna dokumentacija). Serije u fondu: 1. ? “Grafocoop’’ DOO u stečaju Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/“G-coop’’ T Vremenski raspon građe: 1991. – 2006.. Građa fonda je fragmentarno sačuvana i preuzeta u Arhiv 2001. godine od Stečajne uprave DOO “Grafocoop’’ Tuzla. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: (?) Historijat stvaraoca fonda: Osnovna djelatnost kojom se “Grafocoop’’ bavio je grafički inženjering. a ona građa koja je potrebna za okončanje stečajnog postupka biće predata nadležnom sudu. Opšta dokumentacija 2.. Količina građe: 25 knj.Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1943. 3 pov.. srpski. Personalna dokumentacija Valorizacija fonda: 4 Fond može poslužiti kao pomoćni izvor za istraživanje razvoja i rada ovakve vrste institucije na području regije Tuzla. 252 . Jezik u građi: bosanski. 94 reg.

Klinike za zarazne bolesti. a odnosi se na rad i djelovanje DOO “Medifarm’’ Tuzla. Klinike za bolesti uha. Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: (?) JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Signatura fonda: BiH – ATKT/UKC T Vremenski raspon građe: 1946. 31 reg. Klinike za interne bolesti. 32 fasc. grla i nosa. 253 . – 1976. Količina građe: 8 knj. cerviko i maksilofacijalnu hirurgiju. Radni odnosi 3. Finansijska dokumentacija 4. Klinike za psihijatriju. srpski.Zdravstvo “Medifarm’’ DOO u stečaju Tuzla Signatura fonda: BiH – ATKT/’’M’’T Vremenski raspon građe: 1994... finansijsko-račuvodstvene i personalne dokumentacije i osnovnih knjiga evidencije. Opća i pravna dokumentacija 2. hrvatski. Klinike za dječije bolesti. (175 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži dokumentaciju koja se uglavnom odnosi na historije bolesti: Klinike za hirurgiju. Jezik u građi: bosanski. – 2003. pravne. (5 d/m) Sadržaj fonda Fond se sastoji od opće. Količina građe: 1606 pov. Knjige Valorizacija fonda: 4 Fond može poslužiti kao izvor za proučavanje ove grane djelatnosti. Serije u fondu: 1.

). godine koju je započeo dr. Klinika za plućne bolesti (osnovana 1953. grla i nosa. prvi ljekar u Tuzli. Danas je UKC u Tuzli najveća ustanova ovog tipa na području sjeveroistočne Bosne. interno.).-1874. Klinika za očne bolesti (1954. hrvatski Pismo u građi: latinica. srpski. Ginekološko-akušerska klinika (1929.). cerviko i maksilofacijalnu hirurgiju Valorizacija fonda: 3 Fond može poslužiti kao izvor za proučavanje ove grane djelatnosti. Hastahana je svečano otvorena 17. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1886. Od 1993. bolnica u Slavinovićima i drugi. Jedno vrijeme je radilo kao Klinička bolnica Tuzla.) i Neurološka klinika (1964.) Psihijatrijska klinika (1964. Osnovna djelatnost Preduzeća je pružanje zdravstvenih usluga i bolničko liječenje. Dječija bolnica. Klinika za otorinolaringologiju i maksilofacijalnu hirurgiju (1954. godine u Tuzli se osniva Opšta državna bolnica u okviru koje su formirana odjeljenja: hirurško. 3. Hirurška klinika (1922.). Ovo Preduzeće je u svome radu imalo više statusnih promjena. godine. Mehmed Šerbić. Jezik u građi: bosanski. Ortopedsko-traumatološka klinika (1956.). dermato-venerološko i zarazno. kuhinju i sobu za dva bolničara. Godine 1957. godine izgrađena je bolnica kapaciteta 40 bolesničkih kreveta nazvana Opštinska bolnica u Donjoj Tuzli.Serije u fondu: 1. 6. godine radi kao Javna zdravstvena ustanova “Univerzitetski klinički centar’’ Tuzla (JZU UKC Tuzla). u čiji sastav ulazi 13 klinika: Klinika za dječije bolesti (osnovana 1952.). U početku bolnica je imala desetak bolničkih kreveta. tek poslije Prvog svjetskog rata 1919. 2.) 254 . ordinaciju. prijemnu ambulantu. Klinika za fizikalnu medicinu i medicinsku rehabilitaciju (1959. Klinika za hirurgiju Klinika za dječije bolesti Klinika za interne bolesti Klinika za zarazne bolesti Klinika za psihijatriju Klinika za bolesti uha. 5.). a od 1982. Odjeljenje za zarazne bolesti. – Historijat stvaraoca fonda: Prvi početci organizovanja zdravstvene službe u Tuzli bila je gradnja Hastahane (bolnice) tokom 1873.) Klinika za zarazne bolesti (1880.). godine kao RO Klinički medicinski centar Tuzla. Po dolasku austrougarske vlasti 1886. Interna klinika (osnovana 1919. 4. oktobra 1874. Međutim. počela je izgradnje bolničkih kapaciteta na Gradini: prvi hirurški blok.) Klinika za kožne i spolne bolesti (1919.

OOUR Lječilište “Slana banja’’ Tuzla u sastavu PTK Tuzla datira od 25. 11 pov. 6.. normativna akta). blagajne.1976. 596 reg. 120 dos. godine. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1914. godine. Jedno vrijeme je pripadalo Hotelu “Bristol’’ Tuzla koji je počeo raditi 1960. Zbora radnika).10. Hotel “Bristol’’ Tuzla je registrovan 27. Serije u fondu: 1. a registracija RO Lječilište “Slana banja’’ Tuzla u sastavu SOUR PTK Tuzla izvršena je 28. Udruživanje RO Lječilišta “Slana banja’’ sa RO HUTRO “Salines’’ Tuzla i ulaženjem u sastav 255 . godine kao OOUR u sastavu HUTP “Salines’’ Tuzla. 2.02.. nalozi za knjiženje). srpski. 23 kov.. godine (zvanično 1961. 5.. Količina građe: 7 knj. projektne dokumentacije. godine. (74 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži dio opće i pravne dokumentacije (arhiva protokola. Jezik u građi: bosanski. godine. finansijske dokumentacije (kartoni LD-a. Na osnovu dostupnih podataka ovo Lječilište je imalo više statusnih promjena. Sektor opštih i pravnih poslova Sektor organa upravljanja Kadrovska dokumentacija Finansijska dokumentacija Projektna dokumentacija Knjige Valorizacija fonda: 3 Fond može poslužiti kao izvor za proučavanje ove grane djelatnosti. godine). 3. izvodi.1973.12. HUTRO “Salines’’ Tuzla OOUR “Bristol’’ Tuzla je registrovan 04.1978. obračunske liste. 5 video kas.08.“Slana banja’’ DD .1981. 4.. – 2008. dio dokumentacije organa upravljanja (zapisnici Radničkog savjeta. personalna dosijea radnika.Lječilište u likvidaciji Tuzla Signatura fonda: BiH – ATKT/“SB’’ LJ T Vremenski raspon građe: 1957. platne liste. 118 fasc. Historijat stvaraoca fonda: Lječilište “Slana banja’’ otvoren je kao Balneološki centar 1914. – 2007..

finansijsku dokumentaciju (platne liste. Historijat stvaraoca fonda: Osnovna djelatnost je zdravstvena zaštita stoke i zaštita ljudi od bolesti zajedničkih za ljude i životinje. stočne hrane i sjemena za vještačko osjemenjavanje. specifičnu dokumentaciju (planovi. kvartalni izvještaji. ugovori o privremenim i povremenim poslovima. izvještaji o dijagnostici zaraznih bolesti. uzgoj. kao i manji broj dokumenata koji se odnose na Stočarsko veterinarsku stanicu Tuzla. Jezik u građi: bosanski. Kasnijom privatizacijom izvršena je nova preregistracija u DD Lječilište “Slana banja’’ Tuzla 24.03.2008. kadrovsku i pravnu dokumentaciju (arhiva protokola. tovnog i rasplodnog materijala.1996. – 1992. predlaže i preduzima mjere za sprečavanje.1984. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: PrP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon stvaraoca fonda: 1974.2008..03. izvozni certifikati.12. suzbijanje 256 . završni računi. lijekova. sudska rješenja o registracijama OOUR-a koji su ulazili u sasatav Udružene veterinarske stanice. godine Općinski sud Tuzla donio je rješenje o pokretanju likvidacije. planovi prihoda i rashoda).1985.04. knjiga osnovnih sredstava. dokumentaciju organa upravljanja. normativna akta. – 1992. godine.2003. personalna dosijea). narodne odbrane. Dana 05. djelovodni protokoli. Nešto kasnije 19. periodični obračuni.05. godine registrovana je promjena u nazivu: OOUR Lječilište “Slana banja’’ Tuzla u sastavu HUTRO “Salines’’ Tuzla.OOUR-a “Bristol’’ Tuzla registrovan je 07. 21 reg. srpski.01. prati zdravstveno stanje stoke. godine. Količina građe: 4 knj. Valorizacija fonda: 3 Fond može poslužiti kao izvor za proučavanje ove grane djelatnosti. Udružena veterinarska stanica “Zvonko Cerić’’ Tuzla Signatura fonda: BiH – ATKT/UVS “ZC’’ T Vremenski raspon građe: 1960. godine. ishrana. 40 pov. držanje i promet stoke i stočnih proizvoda. (8 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži opću. Promjena registracje u DOO Lječilište “Slana banja’’ Tuzla izvršena je 11.. cjenovnici). unapređenje stočarske proizvodnje. Sudska registracija u DD Lječilište “Slana banja’’ Tuzla u likvidaciji izvršena je 15. godine.

U/I-330/74. Šekovići. Rješenjem Okružnog privrednog suda u Tuzli broj: U/I-102/74. Samoupravnim sporazumom 1990. 257 . (3 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži dokumentaciju koja se odnosi na rad i djelovanje Posavske banke d. Zvornik i Živinice. 1974. 2 pov. osiguranja Posavska banka d. Orašje u likvidaciji Signatura fonda: BiH – ATKT/PB O Vremenski raspon građe: 1994. dijela finansijske dokumentacije – dokumentacije PIO-MIO (M-4 obrasci). 24 reg. godine o transformiranju Udružene veterinarske stanice “Zvonko Cerić’’ Tuzla dogovoreno je da se OOUR-i koji su bili u sastavu ove Stanice. Sektor općih poslova Sektor organa upravljanja Finansijski sektor Kadrovski sektor Knjige Valorizacija fonda: 3 Fond može poslužiti kao izvor za proučavanje ove grane djelatnosti. Vlasenica. 2. Udružena veterinarska stanica “Zvonko Cerić’’ Tuzla postoji od 1974. obavlja liječenje oboljele stoke itd. a sastoji se od: dokumentacije organa upravljanja – materijali Upravnog odbora. Orašje u likvidaciji. samostalno konstituišu kao pravni subjekti. Količina građe: 3 knj. godine izvršen je upis konstituisanja RO koja u svom sastavu ima OOUR-e. od 26. parazitnih i uzgojnih bolesti. Rješenjem Suda br. popisnih listi.i iskorjenjivanje stočnih zaraznih. Priboj. Bankarstvo. 4. 5. 1974. obavlja dijagnostičke postupke na stoci u cilju otkrivanja stočne zaraze. godine. Lukavac. Tuzla. brokerske kuće. Brčko. Serije u fondu: 1.. 08. Kladanj. opće dokumentacije – arhive protokola. Orašje.d. 3. Kalesija. – 2009. Bijeljina. knjiga djelovodnog protokola. 04. Srebrenik. Skupštine banke. od 30. godine izvršen je upis osnivanja RO nastale spajanjem veterinarskih stanica: Banovići.. Srebrenica. u skladu sa Zakonom o preduzećima i ustanovama. da se Udružena veterinarska stanica “Zvonko Cerić’’ briše iz Registra i da svoje obaveze prenese na novoformirana javna preduzeća ili druge oblike organizovanja.d.

godine kada je izvršen upis u sudski registar Rješenjem br.1994. srpski. a bavila se bankarskim aktivnim i pasivnim poslovima.. Arhiva protokola 2. Historijat stvaraoca fonda: Posavska banka Orašje osnovana je 04. dnevnike transakcija. godine pokreće se postupak likvidacije.05. naloge za kupovinu.05. 113 reg. a 21. Količina građe: 9 knj. Dokumentacija vrijednosnih papira 3. Serije u fondu: 1.2006. Osnovna djelatnost stvaraoca 258 .Jezik u građi: bosanski. knjige naloga. Historijat stvaraoca fonda: “Premium broker’’ d. U junu 2009.o. “Premium broker’’ d. Tuzla Signatura fonda: BiH – ATKT/“PB’’ T Vremenski raspon građe: 2006. arhivu protokola. Knjige Valorizacija fonda: 4 Fond može poslužiti kao izvor za proučavanje ove grane djelatnosti. godine dolazi do uvođenja Privremene uprave. 032-0-Reg-06-000309 od 27. izvode depozitara. naloge za prijenos. srpski. – 2009.1999.03. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon stvaraoca fonda: 2006.05. (12 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži ugovore o posredovanju. – 2009. godine izvršeno je brisanje iz sudskog registra. Tuzla osnovan je 2006. Dana 19. – 2009. godine.2001. godine. Jezik u građi: bosanski. obračune.o.o. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon stvaraoca fonda: 1994.o. djelovodne protokole.

kopije ličnih karata). opću arhivu (ulazno-izlazna pošta). U septembru mjesecu 2006. Količina građe: 8 knj. srpski. godine Općinskom sudu u Tuzli – Privredno odjeljenje podnesen je prijedlog za pokretanje likvidacionog postupka. Finansijska dokumentacija 3. S obzirom na situaciju na tržištu 2009. (12 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži finansijsku dokumentaciju. Serije u fondu: 1. za šta je pokrenut postupak pred nadležnim sudom. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon stvaraoca fonda: 2001. Društvo će i dalje poslovati. 2001. od 09. ali će se baviti drugom djelatnošću koja nije vezana za postojeću.o. Opći spisi 2. “DIONICA’’ d. Historijat stvaraoca fonda: Upisom u Sudski registar Rješenjem broj: U/I-1282/01. djelovodne protokole i dr. Jezik u građi: bosanski. Knjige Valorizacija fonda: 4 Fond može poslužiti kao izvor za proučavanje ove grane djelatnosti. – 2006.je posredovanje u prometu vrijednosnih papira. Brokerska kuća u likvidaciji Tuzla Signatura fonda: BiH – ATKT/“D’’ BK T Vremenski raspon građe: 2002. godine. – 2006. čija je osnovna djelatnost bila posredovanje u prometu vrijednosnih papira. 259 .. 126 reg. osnivač je donio odluku o prestanku obavljanja navedene djelatnosti.o. 07. godine počela je sa radom Brokerska kuća “Dionica’’ doo Tuzla. dokumentaciju nastalu u radu sa komitentima (ugovori.

“BOSANSKO . Historijat stvaraoca fonda: Osnovna djelatnost je osiguranje imovine. Količina građe: 1684 reg. – 2006.NJEMAČKO OSIGURANJE’’ (“BD’’ O) DD u likvidaciji Tuzla Signatura fonda: BiH – ATKT/“BNJO’’ (“BDO’’) T Vremenski raspon građe: 1998. dokumentaciju o međunarodnim štetama. hrvatski Pismo u građi: latinica. putnozdravstveno osiguranje i dr. polise osiguranja za: lica. Opća i pravna dokumentacija 2. srpski. imovinu. Jezik u građi: bosanski. kasko. Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1998. – 2006. djelatnosti. naloge. putno-zdravstveno. djelatnosti. lica. Finansijska dokumentacija 3. 260 . kasko-osiguranje. Polise osiguranja Valorizacija fonda: 4 Fond može poslužiti kao izvor za proučavanje ove grane djelatnosti. (166 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži opću i pravnu dokumentaciju. blagajnu. finansijsku dokumentaciju – zapisnike o neplaćenim premijama i kontroli preuzimača. KIF. Serije u fondu: 1. štete na osnovu odgovornosti i sudsku dokumentaciju. obračune provizije.

Rješenjem Ministarstva za rad i socijalnu politiku TK br. finansijsku dokumentaciju (godišnje i periodične obračune. Finansijska dokumentacija Valorizacija fonda: 4 Fond može poslužiti kao izvor za proučavanje ove vrste Organizacije na području Tuzle. – 2002. ugovore. Historijat stvaraoca fonda: Humanitarna organizacija “LJUDI ZA LJUDE’’ Tuzla osnovana je na Osnivačkoj skupštini udruženih građana 01. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1996. 2003. 22 reg. Jezik u građi: bosanski. izvode. a od osnovnih evidencija preuzeta je knjiga djelovodnog protokola koja se odnosi na vremenski period 1996. godine Humanitarna organizacija “LJUDI ZA LJUDE’’ Tuzla je brisana iz registra.Udruženja Humanitarne organizacije Humanitarna organizacija “LJUDI ZA LJUDE’’ Tuzla Signatura fonda: BiH – ATKT/HO “LJZLJ’’T Vremenski raspon građe: 1996. blagajnu itd.03. godine.).1996. od 20. a registrovana je kod Višeg suda u Tuzli Rješenjem br. Osnovni programski ciljevi Organizacije bili su prikupljanje i pružanje pomoći stanovništvu u stanju socijalne potrebe u svim društvenim segmentima. srpski. 261 .08. – 2003.. Dokumentacija organa upravljanja 3. (2 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži dokumentaciju organa upravljanja.05. od 07. Količina građe: 1 knj. R-II41/96. platne liste. zapisnike.1996. Prema Statutu organi upravljanja su bili Skupština i Upravni odbor. godine. 09/4-34-8849/03. akta o osnivanju. Opća i pravna dokumentacija 2. godina. pravilnike. Serije u fondu: 1. godine donijela Odluku o prestanku sa radom. programe. Uslijed finansijskih teškoća Skupština je 2002. – 2004.

a prema dostupnim podacima nije vršeno brisanje organizacije iz registra.. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: PrP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1992. Historijat stvaraoca fonda: Općinska organizacija “Crveni Polumjesec’’ Tuzla djelovala je i radila od 1992. Količina građe: 2 knj.. Ista je prestala sa radom 2002. Opća arhiva 2. – 2002. godine. 262 . Finansijska dokumentacija Valorizacija fonda: 4 Fond može poslužiti kao izvor za proučavanje ove vrste Organizacije na području Tuzle. Jezik u građi: bosanski. godine kada su osnovna sredstva imaoca predata RO “Merhamet’’ Tuzla..Humanitarna organizacija “Crveni polumjesec’’ Općine Tuzla Signatura fonda: BiH – ATKT/HO’’CP’’OT Vremenski raspon građe: 1992. Serije u fondu: 1. – 2001. 1 sveska (3 d/m) Sadržaj fonda: Fond se sastoji od opće i finansijske dokumentacije koja se odnosi na rad i djelovanje Humanitarne organizacije “Crvani polumjesec’’ Općine Tuzla. 17 reg. a osnovna djelatnost bila je pružanje svih oblika humanitarne pomoći stanovništvu. srpski. 42 fasc. te prevashodno snabdijevanje hranom narodnih kuhinja.

Osnovna privredna komora Tuzla 2.Zadruge Sreski savezi ZZ-a Privredna komora Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/PKT Vremenski raspon građe: 1939. 4. Sreske zanatske komore Sreske trgovinske komore Sreske ugostiteljske komore Sreski zadružni savezi Zemljoradničke zadruge Seljačke radne zadruge Valorizacija fonda: 4 Fond može poslužiti kao pomoćni izvor za proučavanje rada i djelovanja Komore na području regije Tuzla. dokumentaciju organa upravljanja. sreskih trgovinskih i privrednih komora. 2. 5. pored građe Osnovne privredne komore Tuzla riječ je o arhivskoj građi više fondova: sreskih zanatskih komora. (90 d/m) Sadržaj fonda: Fond Privredne komore Tuzla sadrži građu koja se odnosi na opštu i finansijsku dokumentaciju. – Promjene naziva stvaraoca fonda: 1. zemljoradničkih i seljačkih radnih zadruga. Kantonalna privredna komora Tuzla 263 . Privredna komora regije Tuzla 3. Jezik u građi: bosanski. knjige osnovnih evidencija nastale u radu više stvaralaca. Serije u fondu: 1. sreskih zadružnih saveza. Naime.. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1962. srpski.. hrvatski Pismo u građi: latinica. 3. 112 kut. 6. 952 reg. – 1970. Količina građe: 632 knj.

matičnu knjigu podružnice. 8 kut. Predsjedništva. izvještaje o radu.1946. ali zbog svog sadržaja i sačuvanosti može poslužiti za istraživanje prilika u razdoblju djelovanja stvaraoca. Upravnog odbora i komisija zadruga. Serije u fondu: 1. Sreski savez zemljoradničkih zadruga Brčko Signatura fonda: BiH-ATKT/SSZZBč Vremenski raspon građe: 1946. Tuzla i Zvornik. Fond sadrži: zapisnike. Bratunac i Bijeljina.03. Trgovinsko-ugostiteljska komora Tuzla i Poljoprivrednošumarska komora Tuzla). podatke o darivanju zemlje. – ? Historijat stvaraoca fonda: U Brčkom je 03. Zvornik. Tuzla. Zapisnici i izvještaji Predsjedništva 2. godine kao opšte udruženje ili asocijacija privrednih asocijacija sa ciljem unapređenja privrede. podatke o zaposlenom osoblju. robnog prometa i dr. Fond Osnovne privredne komore Tuzla sadrži više fondova koji su necjeloviti i nesređeni (sreski zadružni savezi Brčko. udruženja zanatlija Brčko. (2 d/m) Sadržaj fonda: Fond se sastoji od raznovrsne dokumentacije 121 zadruge s područja sreza Brčko. Srebrenica. izvještaje Skupština. srpski. o konfiskaciji i eksproprijaciji. Bijeljina. 264 . ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1946. Količina građe: 3 knj. – 1962. finansijsku dokumentaciju i dr. Jezik u građi: bosanski. Vlasenica. Knjige Valorizacija fonda: 4 Fond nije cjelovit. spisak zadrugara..Historijat stvaraoca fonda: Privredna komora Tuzla radi od 1962. godine osnovan Sreski zadružni savez pod nazivom “Majevica z. Sreska trgovinska komora Tuzla i Brčko. Zapisnici upravnih obora 3. hrvatski Pismo u građi: latinica. koje su egzistirale pri Savezu.

godine. o. 39 zadruga proizvođačkog karaktera i 1 pčelarska zadruga. Rješenjem Gradskog narodnog odbora BrčkoPovjereništvo za finansije od 04. Brčko sa sjedištem zadruge u Brčkom. Zapisnici Saveza 2. o. Količina građe: 14 knj. a obuhvatao je teritoriju sreza Brčko. djelovodnih protokola.08. – 1962.5 d/m) Sadržaj fonda: Fond se sastoji od matičnih knjiga.. srpski. j. zapisnika upravnih odbora rada Saveza. koji je formiran na osnovu odluke Skupštine SSZZ Brčko 26.06.1949. 1955. godine prestali su sa radom sreski zadružni savezi u Bosanskom Šamcu. Dokumentacija seljačkih radnih zaruga 3. te dokumentacije koja se odnosi na seljačke radne zadruge (SRZ) sa područja Tuzlanskog sreza. (3. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1946. 265 . Bijeljini i pripojeni novom Sreskom zadružnom savezu Brčko. Gradačcu. Sreski savez zemljoradničkih zadruga Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/SSZZT Vremenski raspon građe: 1946. Na osnovu odluke Plenuma Glavnog zadružnog saveza NR Bosne i Hercegovine o prestanku rada dotadašnjih sreskih saveza i formiranju novih. U novoosnovani Savez ušla je 121 zadruga od čega: 81 zemljoradnička zadruga opšteg tipa. prilagođenih novoj teritorijalnoj podjeli u NR Bosni i Hercegovini.08. godine postao je član Glavnog saveza zemljoradničkih zadruga Sarajevo i uveden u spisak zadruga pod rednim brojem 15. j. 12 kut. Knjige Valorizacija fonda: 4 Fond može poslužiti kao izvor za proučavanje razvoja i djelovanja ovoga Saveza. godine mijenja naziv u Sreski savez zemljoradničkih zadruga z. s.1955.1947. – 1962. Od 17. Serije u fondu: 1.s. Jezik u građi: bosanski. Djelokrug rada Sreskog saveza bio je pružanje pomoći zemljoradničkim zadrugama u svim djelatnostima kojima su se bavile.’’.

godine i radio je do 1962. – 1955. Jezik u građi: bosanski. 1955.4 d/m) Sadržaj fonda: Fond se sastoji od opšte arhive.Historijat stvaraoca fonda: Sreski savez zemljoradničkih zadruga Tuzla osnovan je 1946. Historijat stvaraoca fonda: Na osnovu odluke Plenuma Glavnog zadružnog saveza NR Bosne i Hercegovine o prestanku rada dotadašnjih sreskih saveza i formiranju novih. godine prestao je sa radom Sreski zadružni savez u Bijeljini i pripojen novom Sreskom zadružnom savezu Brčko koji je formiran na osnovu odluke Skupštine SSZZ Brčko 26. Količina građe: 1 fasc. Zapisnici 3. te platnih lista. srpski. Sreski savez zemljoradničkih zadruga Bijeljina Signatura fonda: BiH-ATKT/SSZZBi Vremenski raspon građe: 1952. 266 . (0. prilagođenih novoj teritorijalnoj podjeli u NR Bosni i Hercegovini. ali može poslužiti kao pomoćni izvor za proučavanje razvoja i djelovanja ovoga Saveza. godine. zapisnika sa godišnjih skupština. 1955. zapisnika zadružnih savjeta. Opšta dokumentacija 2. Finansijska dokumentacija Valorizacija fonda: 4 Fond je fragmentaran. godine. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: (?) – 1955. 08. Serije u fondu: 1.

1 kut.4 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži opštu dokumentaciju i zapisnike o pregledu završnih računa.. (0. srpski. – 1962. (0. Jezik u građi: bosanski. Količina građe: 3 knj. – 1960. Količina građe: 1 knj. Serije u fondu: 1. 1 kut.5 d/m) Sadržaj fonda: Fond se sastoji od zapisnika o polaganju ispita ugostiteljskih radnika.Sreski savez zemljoradničkih zadruga Zvornik Signatura fonda: BiH-ATKT/SSZZZ Vremenski raspon građe: 1956. knjigu zapisnika sa sjednica Upravnog odbora itd. 267 . Opšta dokumentacija 2. izvještaje o finansijskoj reviziji zemljoradničkih zadruga. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: (?) Komore Ugostiteljske komore Sreska ugostiteljska komora Brčko Signatura fonda: BiH-ATKT/SUKBč Vremenski raspon građe: 1956. ali može poslužiti kao izvor za proučavanje razvoja i djelovanja ovoga Saveza. knjiga primljenih prijava i dr.. registra izdatih uvjerenja. Knjiga Valorizacija fonda: 4 Fond je fragmentaran.

– 1958. godine. od 18. 1955. srpski. Zapisnici 2. 09.Serije u fondu: 1.08. Sreska ugostiteljska komora Zvornik Signatura fonda: BiH-ATKT/SUKZ Vremenski raspon građe: 1957.4 d/m) Sadržaj fonda: Fond se sastoji od zapisnika o polaganju ispita za zvanje ugostiteljskih radnika. Jezik u građi: bosanski. a Osnivačka skupština Komore održana je 21.1955. (0. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1955. Količina građe: 1 kut. Jezik u građi: bosanski. – ? Historijat stvaraoca fonda: Sreska ugostiteljska komora Brčko osnovana je Rješenjam Narodnog odbora sreza Brčko broj 36/55. godine. Knjige Valorizacija fonda: 4 Fond je fragmentaran. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: (?) 268 . Valorizacija fonda: 4 Fond je fragmentaran. ali može poslužiti kao izvor za proučavanje razvoja i djelovanja Komore kao i za rješavanje ličnih prava. srpski. ali može poslužiti kao izvor za proučavanje razvoja i djelovanja Komore kao i za rješavanje ličnih prava.

(0. Jezik u građi: bosanski. Serije u fondu: 1.4 d/m) 269 . (0. Zapisnici 3. ali može poslužiti kao izvor za proučavanje razvoja i djelovanja Komore kao i za rješavanje ličnih prava. Opšti spisi 2. – 1962. zapisnike o polaganju ispita za zvanje ugostiteljskog radnika i završne račune. – 1955. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: (?) Trgovinsko-ugostiteljske komore Sreska trgovinsko-ugostiteljska komora Bijeljina Signatura fonda: BiH-ATK/STUKBi Vremenski raspon građe: 1952. srpski.8 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži prijave za učlanjenje u Sresku ugostiteljsku komoru. Završni računi Valorizacija fonda: 4 Fond je fragmentaran. Količina građe: 2 kut. Količina građe: 1 kut.Sreska ugostiteljska komora Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/SUKT Vremenski raspon građe: 1955.

270 .4 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži dokumentaciju koja se odnosi na rad Večernje trgovačke škole u Gračanici. Izvještaji Valorizacija fonda: 4 Fond je fragmentaran. postavljenje nastavnika. Količina građe: 1 kut. zapisnike sa sjednica Nastavničkog vijeća itd. izvještaje o radu večernje trgovačke škole. Dokumentacija koja se odnosi na Večernju trgovačku školu Valorizacija fonda: 4 Fond je fragmentaran. srpski. Serije u fondu: 1.Sadržaj fonda: Fond sadrži uputstva o organizaciji večernjih trgovačkih škola. Jezik u građi: bosanski. uputstva. rješenja o postavljenju nastavnika. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: (?) Sreska trgovinsko-ugostiteljska komora Gračanica Signatura fonda: BiH-ATKT/STUKG Vremenski raspon građe: 1952. spiskove polaznika. ali može poslužiti kao izvor za proučavanje razvoja i djelovanja Komore kao i za rješavanje ličnih prava. nastavne programe. Opšti spisi 2. spiskove polaznika škole i dr. – 1955. izvještaje o radu. Serije u fondu: 1. ali može poslužiti kao izvor za proučavanje razvoja i djelovanja Komore. (0.

Serije u fondu: 1. Registri Valorizacija fonda: 4 Fond je fragmentaran.Jezik u građi: bosanski. – ? 271 . ali može poslužiti kao izvor za proučavanje razvoja i djelovanja Komore kao i za rješavanje ličnih prava. – 1958. zapisnika sa godišnjih skupština i rješenja o utvrđivanju stručne spreme radnika i dr. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: (?) Trgovinske komore Sreska trgovinska komora Zvornik Signatura fonda: BiH-ATKT/STKZ Vremenski raspon građe: 1955. Količina građe: 1 knj. (0. 1 kut. Jezik u građi: bosanski.. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1955. zapisnika Osnivačke skupštine.4 d/m) Sadržaj fonda: Fond se sastoji od registra izdatih rješenja. Zapisnici 3. Opšti spisi 2. srpski. rješenja o osnivanju STK-Zvornik. srpski.

hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: (?) 272 . Serije u fondu: 1. 4. rješenja o stručnoj spremi radnika i dr.Historijat stvaraoca fonda: Sreska trgovinska komora Zvornik je osnovana Rješenjem Narodnog odbora sreza Zvornik br. (2. da radi na jačanju odgovornosti trgovinskih privrednih organizacija prema društvu. godine i počela je sa radom 1. personalnu dokumentaciju. srpski.08.1955.. Sreska trgovinska komora Brčko Signatura fonda: BiH-ATKT/STKBč Vremenski raspon građe: 1955. septembra 1955. godine. 9 kut. finansijsku dokumentaciju. 3. knjigu zapisnika sa sjednica raznih komisija. Zadatak Komore je bio da radi na unapređenju robnog prometa i da se stara o učvršćivanju i razvijanju dobrih poslovnih odnosa. Jezik u građi: bosanski. 3/55. Opšti spisi Personalna dokumentacija Finansijska dokumentacija Knjiga zapisnika Valorizacija fonda: 4 Fond može poslužiti kao izvor za proučavanje razvoja i djelovanja Komore kao i za rješavanje ličnih prava. – 1962. od 27. Količina građe: 6 knj. 2.6 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži opštu arhivu.

– (?) Historijat stvaraoca fonda: Sreska poljoprivredno–šumarska komora Brčko počela je sa radom 01. 273 . Personalni spisi 3. 11. te dio personalne i finansijske dokumentacije. rješenja o osnivanju.. Knjige Valorizacija fonda: 4 Fond je necjelovit. izvještaje o stanju kadrova. – 1962. Količina građe: 1 knj. Opšti spisi 2. godine. (0. Jezik u građi: bosanski. 1 kut. Serije u fondu: 1. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1960. srpski.4 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži matične knjige službenika. ali može poslužiti kao izvor za proučavanje razvoja i djelovanja Komore kao i rješavanje ličnih prava.Poljoprivredno-šumarske komore Sreska poljoprivredno-šumarska komora Brčko Signatura fonda: BiH-ATKT/SPŠKBč Vremenski raspon građe: 1960. 1960.

2. knjiga članova udruženja zanatlija. spiska zanatskih radnji i dr. Zanatsko udruženje u Tuzli Obrtna komora – Izpostava za Veliku župu Usora i Soli Tuzla Udruženje zanatlija Tuzla Sreska zanatska komora Tuzla 274 . (1. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1931. 3. evidencija dozvola za rad. registri. – 1963. Promjene naziva stvaraoca fonda: 1. – 1963. 4. ali može poslužiti kao izvor za proučavanje razvoja i djelovanja Komore kao i za rješavanje ličnih prava. srpski. Jezik u građi: bosanski. Djelovodni protokoli. indeksi Valorizacija fonda: 4 Fond nije cjelovit. 2 kut.. registara zanatskih radnji.5 d/m) Sadržaj fonda: Fond se sastoji od djelovodnih protokola.Zanatske komore Sreska zanatska komora Tuzla (Udruženje zanatlijaTuzla) Signatura fonda: BiH-ATKT/SZKT (UZT) Vremenski raspon građe: 1909. indexa registra obrtnika. zapisnika o polaganju pomoćnih ispita. registra ugovora o učenju. Serije u fondu: 1. Količina građe: 23 knj. Zapisnici 2.

srpski. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1932. – 1963. godine ovo Udruženje radilo pod nazivom Udruženje zanatlija Tuzla. – ? 275 . Predsjedništva. djelovodnih protokola. odobrenje za rad i rješenje o prestanku djelatnosti. finansijske dokumentacije i dr. zapisnika o polaganju pomoćnih ispita. godine. kada i mijenja naziv u Sreska zanatska komora Tuzla. 2. Sreska zanatska komora Brčko Signatura fonda: BiH-ATKT/SZKBč Vremenski raspon građe: 1932. godine djeluje u okviru Privredne komore Tuzla kao Sekcija za zanatstvo. Količina građe: 26 knj. spiskovi zaposlenog osoblja.7 d/m) Sadržaj fonda: Fond se sastoji od opšte dokumentacije (zapisnici sa sjednica Upravnog odbora. Serije u fondu: 1. 4. ali može poslužiti kao izvor za proučavanje razvoja i djelovanja Komore kao i za rješavanje ličnih prava. knjiga ugovora.Historijat stvaraoca fonda: Zanatsko udruženje u Tuzli formirano je 1931. 2 kut.. Jezik u građi: bosanski. Na osnovu dostupne dokumentacije vidljivo je da je do polovine 1950. Opšta dokumentacija Zapisnici Finansijska dokumentacija Knjige Valorizacija fonda: 4 Fond nije cjelovit. registra privatnih radnji. (1. Tuzla. a za vrijeme NDH nosilo je naziv Obrtna komora – Izpostava za Veliku župu Usora i Soli. 3. obavijesti o formiranju kurseva). izvještaji o radu. Od 1963. evidencije položenih majstorskih ispita. registra izdatih zanatskih dozvola.

. na osnovu Uredbe o udruživanju privrednih organizacija i Rješenja NOS-a Brčko br. godine. na Osnivačkoj skupštini osnovana Sreska zanatska komora Brčko 03. Opšta dokumentacija 2. spiskove članova zanatske komore.1932.1955.5 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži registar zanatskih radnji. Na osnovu raspoložive dokumentacije vidljivo je da je. Jezik u građi: bosanski. (0. Sreska zanatska komora Tuzla – Ispostava Gračanica Signatura fonda: BiH-ATKT/SZKT .09.Promjene naziva stvaraoca fonda: 1. godine.IG Vremenski raspon građe: 1956. srpski. – 1959. Sreska zanatska komora Brčko Historijat stvaraoca fonda: Prva sjednica Odbora Udruženja zanatlija održana je 20. Serije u fondu: 1. 06. 1 kut. odobrenja za rad. 36/55. Udruženje zanatlija 2. Količina građe: 2 knj. Komora je imala Ispostave u Bijeljini i Bosanskom Šamcu i Povjereništvo u Gradačcu. od 18. ali može poslužiti kao izvor za proučavanje razvoja i djelovanja Komore kao i za rješavanje ličnih prava. prijave za uključenje u članstvo zanatske komore. 1956. Knjige Valorizacija fonda: 4 Fond je fragmentaran.08. periodične obračune i djelovodne protokole. godine. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1956.(?) – ? 276 .

Serije u fondu: 1. Jezik u građi: bosanski. ugovore o radu između poslodavaca i radnika.. Količina građe: 13 knj. – 1963. registar uplata članarine.. Sreska zanatska komora Zvornik (Udruženje zanatlija Zvornik) Signatura fonda: BiH-ATKT/SZKZ (UZZ) Vremenski raspon građe: 1918.5 d/m) 277 . Opšta dokumentacija 2. ali može poslužiti kao izvor za proučavanje razvoja i djelovanja Komore kao i za rješavanje ličnih prava.(?) – ? Historijat stvaraoca fonda: Krajem 1956. registar sklopljenih ugovora. Količina građe: 17 knj. razne statističke podatke i dr. (1 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži registre zanatskih radnji. – 1962.Sreska zanatska komora Bijeljina (Udruženje zanatlija Bijeljina) Signatura fonda: BiH-ATKT/SZKBi(UZBi) Vremenski raspon građe: 1922. 2 kut. Registri i indeksi Valorizacija fonda: 4 Fond nije cjelovit. preglede prijavljenih i odjavljenih dozvola. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1956. evidenciju pomoćnika. 1 kut. srpski. indeks zanatlija. godine osnovana je kao Sreska zanatska komora Brčko – Ispostava Bijeljina. (1.

Sadržaj fonda: Fond sadrži djelovodni protokol. Opšta dokumentacija 2. Finansijska dokumentacija 3. Knjige 278 .5 d/m) Sadržaj fonda: Fond se sastoji od zapisnika sjednica Upravnog odbora. Serije u fondu: 1. dozvole za rad. srpski. indeksa zanatlija. podatke o prometu zanatlija. indeks zanatskih dozvola. Jezik u građi: bosanski. djelovodnog protokola. evidencija zanatlija.. finansijske dokumentacije i dr. Serije u fondu: 1. registar zanatskih radnji. registar članova komore. – 1958. Knjige Valorizacija fonda: 4 Fond nije cjelovit. Zapisnici 2. zapisnike sa sjednica Upravnog odbora. zapisnike o polaganju pomoćničkih i majstorskih ispita i dr. ali može poslužiti kao izvor za proučavanje razvoja i djelovanja Komore kao i za rješavanje ličnih prava. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: (?) Sreska zanatska komora Kladanj (Udruženje zanatlija Kladanj) Signatura fonda: BiH-ATKT/SZKKl (UZKl) Vremenski raspon građe: 1946. zapisnika sa sastanka Skupštine komore. evidenciju učenika – zanatlija. (0. spiskove zanatskih radnji. Zapisnici 3. 1 kut. Količina građe: 4 knj.

(?) – ? Promjene naziva stvaraoca fonda: 1. (7. izvještaja o stanju u zadrugama.Valorizacija fonda: 4 Fond je fragmentaran. godine ova Komora djeluje kao Ispostava Sreske zanatske komore Tuzla. Količina građe: 125 knj. Seljačke radne zadruge Seljačke radne zadruge sreza Brčko Signatura fonda: BiH-ATK/SRZSBč Vremenski raspon građe: 1945. srpski. Sreska zanatka komora Kladanj 3. – 1953.. 19 kut. Jezik u građi: bosanski. Od juna mjeseca 1956. izvještaja o radu zadruga. Serije u fondu: 279 . godine kada mijenja naziv u Sreska zanatska komora Kladanj.5 d/m) Sadržaj fonda: Fond se sastoji od personalne dokumentacije. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1946. Sreska zanatska komora Tuzla – Ispostava Kladanj Historijat stvaraoca fonda: Na osnovu raspoložive dokumentacije vidljivo je da je u Kladnju djelovalo Udruženje zanatlija do 1954. ali može poslužiti kao izvor za proučavanje razvoja i djelovanja Komore kao i za rješavanje ličnih prava. Udruženje zanatlija 2. radu zadružnih organa upravljanja i dr.

(2 d/m) Sadržaj fonda: Fond se odnosi na rad seljačkih radnih zadruga.godine i egzistiraju do 1953. popisa imovine osnivača zadruga. rješenja o upisu u zadružni registar.. završnih računa. ali može poslužiti kao izvor za proučavanje razvoja i djelovanja zadruga. a sastoji se od spisa sa osnivačkih skupština. – 1953. Seljačke radne zadruge Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/SRZT Vremenski raspon građe: 1948. Opšta dokumentacija Zapisnici Finansijska dokumentacija Proizvodni planovi Valorizacija fonda: 4 Fond nije cjelovit. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1945. 280 . Historijat stvaraoca fonda: Prve Seljačke radne zadruge na području sreza Brčko osnivaju se već 1945. 4. Serije u fondu: 1. Izvještaji Valorizacija fonda: 4 Fond može poslužiti za istraživanje prilika u razdoblju djelovanja Zadruge. pristupnih izjava članova zadruga. 2. srpski. Jezik u građi: bosanski. proizvodnih planova i dr. Količina građe: 96 knj. 5 kut. opšte arhive. rješenja o rasporedu.1. zapisnika sa održanih skupština. – 1953.godine. zapisnika sa sjednica Upravnog odbora. Personalna dokumentacija 2. 3.

Količina građe: 9 knj.6 d/m) Sadržaj fonda: Fond se sastoji od djelovodnih protokola. – 1953. godine.. zapisnika sa sastanka Upravnog odbora seljačkih radnih zadruga. ali može poslužiti kao izvor za proučavanje razvoja i djelovanja zadruga. – 1952. Opšta dokumentacija 2. Seljačke radne zadruge sreza Zvornik Signatura fonda: BiH-ATKT/ SRZSZ Vremenski raspon građe: 1949. Historijat stvaraoca fonda: Seljačke radne zadruge na području Tuzlanskog sreza počinju da se osnivaju krajem 1948. Historijat stvaraoca fonda: Građa fonda se odnosi na rad više seljačkih radnih zadruga (SRZ) sa područja sreza Zvornik koje su egzistirale u periodu 1949. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1949. knjiga potraživanja zadrugara. knjiga radnih dana. Zapisnici 3.-1952. godine i egzistiraju do 1953. SRZ “Bratstvo’’ 281 . Jezik u građi: bosanski. srpski.Jezik u građi: bosanski. – 1952. 1 kut. opšte arhive i dr. knjiga zapisnika. srpski. (0. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1948. Knjige Valorizacija fonda: 4 Fond nije cjelovit. knjiga članova zadrugara. Serije u fondu: 1. godine i to: SRZ “Podrinje’’ Čelopek.

Zemljoradničke zadruge Zemljoradničke zadruge Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/ZZT Vremenski raspon građe: 1945. zapisnika i izvještaja o radu upravnih odbora. Jezik u građi: bosanski. SRZ “Sloga’’ Tršić. SRZ “Drina’’ Šepak. Količina građe: 7 kut. zapisnika sa sjednica zadružnog savjeta. SRZ “27. (2. izvještaja o materijalno-finansijskom poslovanju. evidencije članova zemljoradničkih zadruga. – ? Historijat stvaraoca fonda: Fond “Zemljoradničke zadruge Tuzla’’ sadrži arhivsku građu koja se odnosi na zemljoradničke zadruge sa područja sreza Tuzla. pravila zadruga i dr. Serije u fondu: 1. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1945.Donji Rainci. – 1961. 282 . SRZ “Razvitak’’ Ročevići. juli’’ Gornji Rainci. srpski. Izvještaji Valorizacija fonda: 4 Fond nije cjelovit. ali može poslužiti kao izvor za proučavanje razvoja i djelovanja zadruga.8 d/m) Sadržaj fonda: Fond se sastoji od izvještaja godišnjih skupština. SRZ “Bratstvo-Jedinstvo’’ Kozluk. Zapisnici 2. SRZ “Napredak’’ Drinjača i SRZ “Crvena Zvezda’’ Tabavci.

3. KUF.o. 20 reg. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: (?) Historijat stvaraoca fonda: Osnovna djelatnost Zadruge bila je proizvodnja hrane i prerada mesa. blagajna. (8 d/m) Sadržaj fonda Fond sadrži finansijsko-račuvodstvenu dokumentaciju (platne liste. Serije u fondu: 1. u stečaju Lukavac Signatura fonda: BiH – ATKT/ZZ’’P’’Lu Vremenski raspon građe: 1988. završni računi.). a koja se odnosi na rad i djelovanje ZZ “Puračić’’ u stečaju Lukavac. KIF i sl.. (2 d/m) 283 . 48 reg. Zemljoradnička zadruga “Peradarstvo’’ u likvidaciji Gradačac Signatura fonda: BiH-ATKT/ZZ’’P’’Gd Vremenski raspon građe: 1986. 103 fasc.Zemljoradnička zadruga “PURAČIĆ’’ sa p. 4. Količina građe: 1 knj. personalnu dokumentaciju i dokumentaciju iz sektora općih i pravnih poslova. Opća i pravna dokumentacija Radni odnosi Finansijska dokumentacija Knjige Valorizacija fonda: 4 Fond može poslužiti kao izvor za proučavanje razvoja i djelovanja ove Zadruge. hrvatski Pismo u građi: latinica. Jezik u građi: bosanski. Količina građe: 1 fasc.. 2. srpski.. – 2004. – 2001. izvodi banke.

Jezik u građi: bosanski. ali može poslužiti kao pomoćni izvor za istraživanje rada i razvoja privrede na području regije Tuzla. Serije u fondu: 1. otpremnice. finansijski planovi. primke. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: (?) Zemljoradničke zadruge Brčko Signatura fonda: BiH-ATKT/ZZBč Vremenski raspon građe: 1946. Finansijski planovi 3. KIF. periodične obračune i završne račune. – 1961. Ugovori sa udruženim zemljoradnicima 2. planovi sjetve. planove.Sadržaj fonda: Fond sadrži ugovore sa udruženim zemljoradnicima. ugovore sa kupcima. rješenja o postavljenju upravnika. srpski. blagajnu. Finansijska dokumentacija Valorizacija fonda: 4 Fond nije cjelovit. (2 d/m) Sadržaj fonda: Fond se sastoji od raznovrsne dokumentacije iz djelokruga rada zadruga: obavještenja o otkupu i raspodjeli sjemena. Količina građe: 5 kut. trebovanje sjemena. informacije. podaci o zaposlenom osoblju i dr. KUF. izvode. Opšta dokumentacija 2. Planovi sjetve 284 . Ugovori sa kupcima 3. račune. Serije u fondu: 1. dopise.

(15. 240 fasc. Količina građe: 11 knj. Serije u fondu: 1. Jezik u građi: bosanski. matična knjiga radnika. sveske zapisnika sa sjednica Savjeta. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: (?) 285 . Jezik u građi: bosanski. platne liste. cjenovnike ugostiteljskih objekata po opštinama (za društveni sektor i samostalne objekte i zapisnike o kategoriji objekata). hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1946. završne račune. 2. interna dostavna knjiga). 3. srpski. personalna dosijea i knjige (djelovodni protokol.5 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži normativna akta. – ? Međuopštinska zajednica za poslove cijena Tuzla Signatura fonda: BiH-ATK/MZZPCT Vremenski raspon građe: 1980.Valorizacija fonda: 4 Fond nije cjelovit. odluke RZ. finansijske kartice. OOSK i komisija. srpski. Normativna akta Zapisnici sa sjednica Finansijska dokumentacija Knjige Valorizacija fonda: 4 Fond nije cjelovit. 4. ali može poslužiti kao izvor za proučavanje razvoja i djelovanja zadruga kao i za rješavanje ličnih prava. rješenja i naredbe o formiranju cijena proizvoda i usluga. Zbora radnika.. ali može poslužiti kao izvor za proučavanje razvoja i djelovanja ove Zajednice na području regije Tuzla. – 1990.

Hor KPD “Gajret”. 1939. godina (Fotografska zbirka Arhiva Tuzlanskog kantona) 286 .

Kadrovska dokumentacija 2. partijske izbore kao i izvještaje nižih komiteta. 2 knj. Bosanski 287 .V DRUŠTVENO-POLITIČKE ORGANIZACIJE. – 1947. Historijat stvaraoca fonda: Okružni komiteti Partije osnivani su još u toku rata. Serije u fondu: 1. Dokumentacija rada komisija 3. (4 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži dokumente koji se odnose na kadrovska pitanja. – 1947. srpski. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1943. Jezik u građi: bosanski. Količina građe: 16 kut. Okružni komitet KPJ Tuzla obuhvatao je područja deset sreskih komiteta i to: Bijeljina. rad komisija unutar Komiteta. a u Tuzli je osnovan 1943.. godine. Izvještaji Valorizacija fonda: 3 S obzirom da je ovaj fond preuzet od Centralnog komiteta SK Bosne i Hercegovine Sarajevo. može poslužiti za istraživanje partijskog djelovanja OK KP Bosne i Hercegovine Tuzla. DRUŠTVA I UDRUŽENJA Komunistička partija – Savez komunista (KPBiH/SKBiH) Okružni i oblasni komiteti Okružni komitet Komunističke partije Bosne i Hercegovine Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/OK KPBiHT Vremenski raspon građe: 1945. hrvatski Pismo u građi: latinica.

partijskih odjeljenja.. uzdizanju kadra i osamostaljenju u radu sreskih komiteta. godine ukidaju se oblasti i prestaje sa radom Oblasni komitet (“Sl. brčanski. list NR BiH’’ br.3 d/m) Sadržaj fonda: Fond se sastoji od zapisnika sreskih. teslićki. Kursevi Valorizacija fonda: 3 Fond može poslužiti za proučavanje partijske aktivnosti na području Tuzlanske oblasti. loparski. gradskih i mjesnih komiteta 2. zvornički i gradove: Bijeljinu. Brčko. gradačački. Zapisnici sreskih. Teritorijalnom podjelom NR Bosne i Hercegovine na srezove. Brčko. 11/52). gradskih i mjesnih komiteta. kladanjski. gradove i opštine. Vlasenica i Zvornik. stvaranju i proširivanju partijskih organizacija. odžački. analiza rada kurseva itd. odjeljenja Oblasnog komiteta. odigrali su krupnu ulogu u učvršćivanju i izgradnji narodne vlasti na svojoj teritoriji. list NR BiH’’ br. bosanskošamački. Lopare. Doboj i Tuzlu. dobojski. 288 . 16/49) Tuzlanska oblast je obuhvatala srezove: bijeljinski. bosanskobrodski.Šamac. hrvatski Pismo u građi: latinica. Derventu. Gračanica. gračanički. Prestao je sa radom 1947. Tuzla. maglajski. tešanjski. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1949. tuzlanski. derventski. Količina građe: 13 knj. – 1952. Historijat stvaraoca fonda: Zakonom o administrativno-teritorijalnoj podjeli NR Bosne i Hercegovine na oblasti (“Sl. Planovi rada 3. Okružni komiteti uopšte. – 1955. godine ukidanjem okruga kao administrativno-teritorijalnih jedinica. Srebrenica. (1. modrički. Kladanj. Serije u fondu: 1. 1952. Jezik u građi: bosanski. srpski. planova rada odjeljenja. srebrenički. zapisnika konferencija. Oblasni komitet Saveza komunista Bosne i Hercegovine Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/ObK KPBiHT Vremenski raspon građe: 1949. 5 kut.

Količina građe: 50 kut.Međuopštinska konferencija Saveza komunista Bosne i Hercegovine Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/MOK SKBiHT Vremenski raspon građe: 1968. dopise i uputstva CK SKBiH i CK SKJ. Potreba za konstituisanjem ovakve konferencije proistekla je iz interesa i potreba za zajedničkom idejnopolitičkom akcijom Saveza komunista. Jezik u građi: bosanski. konstituisana je Međuopštinska konferencija saveza komunista za opštine: Lukavac. Kadrovske komisije i Statutarne komisije. Serije u fondu: 1. 4. Srebrenik. srpski. hrvatski Pismo u građi: latinica. Banovići. zaključke. analize. odluke o raspuštanju nekih osnovnih organizacija. Kalesija i Tuzla. a po svom položaju predstavlja 289 . odluke. materijale Komisije za međunarodne odnose. 2. – 1990. Opšta dokumentacija Kadrovska komisija AGIT-PROP Komisija za međunarodne odnose Statutarna komisija Valorizacija fonda: 3 Fond može poslužiti za proučavanje partijske aktivnosti na području Tuzlanske oblasti. izvještaje. 5. Historijat stvaraoca fonda: Odlukom o organizovanju i radu međuopštinske konferencije Saveza komunista. stenografske bilješke. koja je donesena jula mjeseca 1968. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1968. materijale o pripremama kongresa. zapisnike i materijale sa sjednica Predsjedništva. godine. Živinice. rezimee rasprava. (12 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži opšte spise. 3. s obzirom da ovo područje čini društveno-ekonomsku cjelinu sa zajedničkim problemima i tendencijama u daljem razvitku. Kladanj. programe. Lopare. – 1990. itd.

materijale opštinskih komiteta nadležnog područja upućenih MOK SK Bijeljina. Dio dokumentacije. kada je MOK SK Bosne i Hercegovine Tuzla prestao sa radom. zapisnike i materijale sa sjednica Predsjedništva. (6 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži opštu prepisku. Programom i zaključcima CK SKJ. srpski. zahtijevala veće koordiniranje akcija i povezivanje putem integracije i drugih oblika saradnje. Međuopštinska konferencija. Serije u fondu: 1. godine. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: PrP Stepen sređenosti: arhivistički sređen 290 . hrvatski Pismo u građi: latinica. Tome su doprinijela cjelokupna društvena kretanja podstaknuta reformom. a posebno kada se radi o pokretanju zajedničkih pitanja i akcija koje traže udruženo djelovanje opština i pomoć drugih društveno-političkih faktora. zapisnike tematskih sjednica i sjednica radnih grupa. predata Arhivu.). Historijat fonda je sačinjen na osnovu građe koja je 1990. Opšta dokumentacija 2. predstavlja mjesto i oblik preko kojeg treba inicirati i razmatrati šire i značajnije probleme ovog područja. ostala je pri Opštinskom komitetu SK Bosne i Hercegovine Tuzla koji je bio predavalac građe ovoga fonda. Zapisnici i materijali sa sjednica 3. koja je. Statistički izvještaji Valorizacija fonda: 3 Fond može poslužiti za proučavanje partijske aktivnosti na području regije Bijeljina. sa stanovišta organizovanosti SK-a.geografsku cjelinu. kako u privredi tako i u drugim društvenim djelatnostima. koja se odnosi na finansije i knjigovodstvo (platne liste. Opštinske konferencije SK-a u opštinama za koje se konstituiše međuopštinska konferencija zadržavaju u svemu i u cijelosti svoju samostalnost i djeluju u skladu sa Statutom. Međuopštinska konferencija Saveza komunista Bosne i Hercegovine Bijeljina Signatura fonda: BiH-ATKT/MOK SKBiHBi Vremenski raspon građe: 1985. Količina građe: 26 kut. statističke izvještaje i sl. Jezik u građi: bosanski. bilo je neophodno obezbijediti jače povezivanje i izgrađivanje jedinstvenih stavova SK-a na širem području. kartoni idr. Ovu konferenciju činili su članovi koje su birale opštinske konferencije SK-a iz svojih redova i iz redova članova SK-a na području opštine. Odlukom CK SKBiH kao i svojom odlukom i programima rada. – 1990.

Historijat fonda je sačinjen na osnovu građe predate u Arhiv primopredajnim zapisnikom od MOK SK Bijeljina 1990. Članovi Međuopštinske konferencije su po funkciji predsjednici opštinskih komiteta SK-a. godine kada je isti prestao sa radom. anketne listove službenika. donijeli su Odluku o organizovanju Međuopštinske konferencije Saveza komunista Bosne i Hercegovine sa sjedištem u Bijeljini. zdravstvu itd. nastavljati započete idejnopolitičke aktivnosti na pitanjima zajedničkim za opštinske organizacije SK-a nadležnog područja (o srednjem obrazovanju i vaspitanju. matičnu knjigu službenika. 58 kut. Količina građe: 18 knj. materijale nastale u radu konferencija i komisija. uputstva i direktive viših organa. Orašje i Ugljevik. informacije.. uz saglasnost Predsjedništva CK SK Bosne i Hercegovine. 2. 4. – 1990. 3. maja mjeseca 1985.Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1985. Historijat stvaraoca fonda: Na osnovu Statuta Saveza komunista Bosne i Hercegovine. godine. – 1966.). (14 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži zapisnike sa sastanaka. Opšta dokumentacija Zapisnici Uputstva Knjige Valorizacija fonda: 3 Fond može poslužiti za proučavanje partijske aktivnosti na području Tuzlanskog sreza. Sreski i opštinski komiteti Sreski komitet Saveza komunista Bosne i Hercegovine Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/SK SKBiHT Vremenski raspon građe: 1945. Opštinski komiteti Bijeljina. djelovodne protokole itd. Ovaj organ će provoditi jedinstvenu politiku za kadrove od interesa za međuopštinsko područje. odbrambeno-zaštitne pripreme. Brčko. Serije u fondu: 1. 291 .

Tinja. Ljepunice. Zakonom o području srezova i opština. spiskove isključenih članova SK-a. – 1966.’’. 11/52). Ugljevik. statističke izvještaje o članovima u osnovnim organizacijama. kao i njegovim izmjenama 1958. Brčko. Lopare. izvještaji. godine 23 mjesna odbora sa teritorijalnom pripadnošću Tuzlanskoj oblasti. Bratunac. anketne listove. hrvatski Pismo u građi: latinica. Vlasenica. Srebrenik. a 1950. Tojšići i Živinice (“Sl. Orašje. 1952. izvještaje. pa 16. Kladanj. Simin Han. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1945. Kalesija. Lukavac. Srebrenik. 3. list SR BiH” br.. mišljenja za dodjelu “Spomenice 1941. list NR BiH” br. Brijesnica. godine kada su ukinuti srezovi. a opštine u sastavu sreza su: Breške. zaključke i zapisnike sa sastanaka i konferencija. Bijeljina. Količina građe: 19 knj. 4. podatke o borcima i njihovo držanje u zatvorima i zarobljeništvu. 47/62). godine i teritorijalno je pripadao Tuzlanskom okrugu. godine. srez Tuzla je obuhvatao 21 mjesni narodni odbor. Sreski komitet Saveza komunista Bosne i Hercegovine Bijeljina Signatura fonda: BiH-ATKT/SK SKBiHBi Vremenski raspon građe: 1945. godine. srez Tuzla je brojao 17. kada su osnovani i srezovi. Na osnovu ove teritorijalne podjele. Zapisnici. Šekovići. a njihova nadležnost prenesena na opštinske skupštine i njihove organe (“Sl. Teritorijalnom podjelom NR Bosne i Hercegovine na srezove. 14/66). Srebrenica. – 1955. Tuzla. zaključci Spiskovi boraca Uputstva Statistički izvještaji 292 . Historijat stvaraoca fonda: Sreski komitet Saveza komunista Bosne i Hercegovine Tuzla osnovan je. Sreski komitet SK Bosne i Hercegovine Tuzla radi pod tim nazivom do 1966. Serije u fondu: 1. 29 kut. 1945. godine obuhvatao 18 opština sa naseljima u njihovom sastavu: Banovići.Jezik u građi: bosanski. Dobošnica. srpski. srez Tuzla čine opštine Banovići i Lukavac. Od 1955. da bi 1962. ocjene o radu kadrova u školama. prijedloge za odlikovanja. (8 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži referate. Zvornik i Živinice (“Sl. godine. 2. gradove i opštine. Kiseljak. list NR BiH” br. Gračanica. Puračić.

Suho Polje. godine usvojen Zakon o području srezova i opština u NR Bosni i Hercegovini (“Sl. Trnova. Patkovača. Janja. kada se teritorija BiH dijeli na srezove. Međaši. Popovi. srpski. kartoni evidencije članova.. Bijeljinski srez čini gradska opština Bijeljina u koju ulaze: Bijeljina. materijale rada Kadrovske i Kontrolne komisije itd. Bijeljinski srez je pripadao Tuzlanskom okrugu sve do 1949/50. 1945. analize. Dvorovi. informacije. Batković. Glavičice. Brodac.5 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži zapisnike sa sjednica. 16/49 i 10/50) i sastoji se od 23 područja mjesnih narodnih odbora i to: Banjica. Korenita. Kada je 1955. Zabrđe i Zagoni. Gojsovac i Novo Naselje i opštine Batković. Vršani. Dragaljevac. programi proslava. Ugljevik. 293 . Sreski komitet Saveza komunista Bosne i Hercegovine Zvornik Signatura fonda: BiH-ATKT/SK SKBiHZ Vremenski raspon građe: 1945. Jezik u građi: bosanski. hrvatski Pismo u građi: latinica. podaci o održanim sastancima i stanju u organizacijama. 11/52). Građu čine zapisnici: Sreskog komiteta. Crnjelovo. informacije o sprovedenim izborima. list NR BiH” br.Valorizacija fonda: 3 Fond može poslužiti za proučavanje partijske aktivnosti na području Bijeljinskog sreza i Opštine Bijeljina. Historijat stvaraoca fonda: Teritorijalnom podjelom Federalne Bosne i Hercegovine. Dragaljevac. – 1955. Novo Selo. pripada Tuzlanskoj oblasti (“Sl. godine kada. Godine 1952. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1945. list NR BiH” br. statistički izvještaji itd. teritorijalnom podjelom. referate. planove programe. Mjesnih komiteta i osnovnih partijskih organizacija. (1. Zabrđe i Ugljevik (“Sl. Obarska. 17/55) prestaje sa radom Sreski komitet Bijeljina i kao opština pripada srezu Brčko (pa samim tim i Sreskom komitetu Brčko) djelujući pod nazivom Opštinski komitet Bijeljina. 6 kut. Bosanska Rača. Trnova. list NR BiH” br. Modran. Čađavica. Janja. anketne listove članstva. Količina građe: 8 knj. Crnjelovo. izvještaje. – 1958. gradove i opštine. Bijeljina sela. Brodac. godine formiran je Sreski komitet Bijeljina.

formiran je Zvornički srez koji je pripadao Tuzlanskoj oblasti. – 1966. 28 kut. 1968. Zapisnici Informacije. list NR BiH” br. dopise i uputstva viših organa. Historijat stvaraoca fonda: Teritorijalnom podjelom Federalne Bosne i Hercegovine. Jezik u građi: bosanski.godine. Zvornik kao opština sa naseljenim mjestima u svom sastavu pripada Tuzlanskom srezu (“Sl. godine. 10/50). Memići. Srebrenica. Kalesija.. Kamenica. Kozluk. Vlasenica i Zvornik (“Sl. Čelopek. Sapna. informacije. 2.23/58) tako da te godine počinje sa radom i Opštinski komitet Zvornik. (6. planove i programe rada.Serije u fondu: 1. srezu Zvornik pripada 11 opština sa naseljenim mjestima u svom sastavu i to: Bratunac. izvještaji. list NR BiH” br. Pilica. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1945. Kozluk. 1945. anketne listove članstva. Roćević. Osmaci. Administrativno-teritorijalnom podjelom. Petkovci. Međaš. Memići. Godine 1955. referate. Sapna i Snagovo (“Sl. godine. – 1958. Tako je počeo sa radom i Sreski komitet Zvornik. godine) itd. Količina građe: 17 knj. 3. Zakonom o područjima srezova i opština u NR BiH. Drinjača. a 1958. 294 . srpski. Sreski komitet Saveza komunista Bosne i Hercegovine Brčko Signatura fonda: BiH-ATKT/SK SKBiHBč Vremenski raspon građe: 1945. 1950. Nova Kasaba. Skelani. upitnike za delegate V kongresa SKBiH (1968. Han Pijesak.5 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži zapisnike sa sastanaka. analize Kadrovska komisija Kontrolna komisija Valorizacija fonda: 3 Fond može poslužiti za proučavanje partijske aktivnosti na području Zvorničkog sreza. u sastav sreza Zvornik ulazi grad Zvornik i 15 mjesnih odbora: Caparde. Fakovići. hrvatski Pismo u građi: latinica. Grbavci. 17/55).. 4. list NR BiH” br. analize.

srez Brčko je pripadao Tuzlanskoj oblasti i u svom sastavu brojao 20 mjesnih narodnih odbora (“Sl. – 1962. Žabar Gornji. Shodno Zakonima o teritorijalnoj podjeli Bosne i Hercegovine (“Sl. list NR BiH” br. pripada srezu Tuzla (“Sl. Lončari. Bukvik. 2 kut. srpski. kada je teritorija Bosne i Hercegovine podijeljena na srezove. 3. 10/50). godine. godine. list NR BiH” br.3 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži zapisnike. godine kada Brčko. pripada Tuzlanskom okrugu. Sreski komitet Saveza komunista Bosne i Hercegovine Kladanj Signatura fonda: BiH-ATKT/SK SKBiHKl Vremenski raspon građe: 1945. Zakonom o teritorijalnoj podjeli Bosne i Hercegovine iz 1950. kao opština sa naseljenim mjestima. osnovnih partijskih organizacija. list NR BiH” br. Historijat stvaraoca fonda: Teritorijalnom podjelom iz 1945. 2. (0. Zapisnici Informacije i analize Uputstva Evidencije članstva Valorizacija fonda: 3 Fond može poslužiti za proučavanje partijske aktivnosti na području sreza Brčko. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1945. Količina građe: 5 knj. srez Brčko čini gradska opština Brčko i 6 opština sa naseljenim mjestima: Brezovo Polje. Potočari. Od 1952. gradove i opštine. zaključke i izvještaje sa sastanaka Sreskog i mjesnih komiteta. izbornih konferencija. Tada je počeo sa radom i Sreski komitet Saveza komunista Brčko. 47/62). 4. hrvatski Pismo u građi: latinica. srez Brčko. godine. 295 . Jezik u građi: bosanski. Rahić Gornji. sa 19 mjesnih narodnih odbora.Serije u fondu: 1.. Opštinskog komiteta. mijenjala se i teritorijalna nadležnost Sreskog komiteta Brčko sve do 1962. 17/55 i 23/58). izvještaje o radu itd. – 1966.

Solun. Kladanj. godine kada su ukinuti srezovi. Historijat stvaraoca fonda: Teritorijalnom podjelom Federalne Bosne i Hercegovine. 17/55). Kladanj. uputstva. Zapisnici i izvještaji 2. referate. kada je proglašen Zakon o području srezova i opština u NR Bosne i Hercegovine (“Sl. Olovske Luke. Ćude. a prestao je sa radom 1966. Stupari i Tuholj. Olovske Luke. 11/52). zapisnike sa sastanaka sekretarijata i godišnjih konferencija. Jelaške. srpski. Dugandžići. kao opština sa naseljenim mjestima u svom sastavu. prepiske sa drugim komitetima. list NR BiH” br. godine. Zakonom o teritorijalnoj podjeli NR Bosne i Hercegovine na srezove. izvještaje. 10/50) da bi. preporuke i dopise CK SKBiH i Okružnog komiteta SK Tuzla.Serije u fondu: 1. Čuda. srezu Kladanj pripadale opštine Kladanj. list NR BiH” br. (3 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži zapisnike sa sastanaka Sreskog. analize. Kamensko. statističke podatke o broju članstva. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1945. Olovo i Stupari sa pripadajućim naseljenim mjestima. Olovo. mjesnih i Opštinskog komiteta kao i osnovnih partijskih organizacija. – 1954. 1945. obavještenja itd. teritorijalno pripada srezu Tuzla. Olovo. godine formiran je srez Kladanj koji je pripadao Tuzlanskom okrugu i imao 13 mjesnih narodnih odbora i to: Brloške. godine. Solun. uputstva o radu. 1952. gradove i opštine (“Sl. Godine 1950. Zaključci Valorizacija fonda: 3 Fond može poslužiti za proučavanje partijske aktivnosti na području Sreza Kladanj. Jošija. Stupari i Tuholj (“Sl. Kladanj. Starić.. hrvatski Pismo u građi: latinica. Jezik u građi: bosanski. Sreski komitet Saveza komunista Bosne i Hercegovine Bosanski Šamac Signatura fonda: BiH-ATKT/SK SKBiHBŠ Vremenski raspon građe: 1945. srez Kladanj pripada Tuzlanskoj oblasti i broji 9 mjesnih narodnih odbora: Dugandžići. 6 kut. – 1966. Od 1955. Starić. 296 . Količina građe: 19 knj. list NR BiH” br.

. Orašje. izvještaje. – 1955. Dokumentacija komisija 297 . godine teritorijalno pripadao Tuzlanskom okrugu i imao je 14 mjesnih narodnih odbora i to: Batkuša. analize. hrvatski Pismo u građi: latinica. 4. 2. list NR BiH” br. Količina građe: 6 knj. Hasić Gornji. dokumentacije Organizaciono-instruktorske komisije. Bosanski Šamac. Informacije i analize 3. godine pripadao Tuzlanskoj oblasti sa Bosanskim Šamcem kao gradom u sastavu sreza i obuhvatao područje od 12 mjesnih narodnih odbora. Zapisnici 2. – 1955. Slatina Gornja. Historijat stvaraoca fonda: Srez Bosanski Šamac je 1945. Serije u fondu: 1. Bok. 8 kut. Grebnica. zapisnike sa sastanaka Komisije za selo. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1945. Matići. da bi 1950. gradove i opštine (“Sl. informacije. ovaj srez čini gradska opština Bosanski Šamac i opštine: Crkvina. (2. srpski.5 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži zapisnike sa sjednica Agit-prop komisije. potvrde o radnom stažu. 3. Tišina i Tolisa. Zakonom o podjeli teritorije NR Bosne i Hercegovine na srezove. Obudovac. Domaljevac. Crkvina. Mahala Donja. pisma. Domaljevac. upitnike i anketne listove itd. žalbe. Sreski komitet Saveza komunista Bosne i Hercegovine Gračanica Signatura fonda: BiH-ATKT/SK SKBiHG Vremenski raspon građe: 1945. Zapisnici sa sastanaka Zapisnici sa konferencija Preporuke i uputstva viših organa Prepiske sa drugim komitetima Valorizacija fonda: 3 Fond može poslužiti za proučavanje partijske aktivnosti na području Sreza Bosanski Šamac. Donja Slatina i Orašje. izjave. Jezik u građi: bosanski. 11/52).Serije u fondu: 1. Donja Dubica. referate.

17/55). hrvatski Pismo u građi: latinica. Brijesnica Velika. Petrovo Selo. Rapatnica. Lukavica i Orahovica).. a 1952. 1945. Doborovci. Jezik u građi: bosanski. Gornji Moranjci. srez Gračanica je pripadao Dobojskom okrugu i imao 16 mjesnih narodnih odbora i to: Boljanić. godine. Orahovica Donja. list NR BiH” br. kao opština sa naseljenim mjestima u svom sastavu. Orahovica Gornja. karakteristike. godine. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1945. Malešići. Karanovac. Gornja Orahovica. gradove i opštine (“Sl. Skipovac. Sladna.Valorizacija fonda: 3 Fond može poslužiti za proučavanje partijske aktivnosti na području Sreza Gračanica. Brijesnica. 1955. Karanovac. Godine 1950. srez Gračanica pripada Tuzlanskoj oblasti i u svom sastavu ima grad Gračanicu i područja mjesnih odbora Bosansko Petrovo Selo. Soko i Stjepan Polje. Lukavica. 298 . 10/50). izjave o boravku u zarobljeništvu. Sladna i Soko (“Sl. Gračanica. 11/52). list NR BiH” br. (1 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži zapisnike sa sastanaka Biroa. Količina građe: 7 knj. Lukavica. Sreski komitet Saveza komunista Bosne i Hercegovine Lopare Signatura fonda: BiH-ATKT/SK SKBiHLo Vremenski raspon građe: 1946. zapisnike sa sastanaka AGIT-PROP. Čeliću. Koraju. Sočkovac. Teočaku. Malešići. Donja Orahovica. teritorijalno pripada srezu Tuzla (“Sl. Zakonom o podjeli teritorije NR Bosne i Hercegovine na srezove. Brijesnica Velika. Loparama. srezove i područja mjesnih narodnih odbora. spiskove članova itd. zapisnike i izvještaje o radu mjesnih partijskih organizacija u Tobutu. list NR BiH” br. godine Gračanica. Zakonom o područjima srezova i opština u NR Bosni i Hercegovini. – 1955. izvještaje o radu Sreskog komiteta. Doborovci. Historijat stvaraoca fonda: Teritorijalnom podjelom Federalne Bosne i Hercegovine na okruge. srpski. Doborovci. Škipovac. srez Gračanica ima gradsku opštinu Gračanica i 6 opština (Bosansko Petrovo Selo. 2 kut. Plenuma i Sreskog aktiva. – 1954.

list NR BiH” br. Sreski komitet Saveza komunista Bosne i Hercegovine Srebrenica Signatura fonda: BiH-ATKT/SK SKBiHSb Vremenski raspon građe: 1946. i 1954. Rastošnica. Količina građe: 5 knj. srez Lopare čine opštine Čelić. kada Sreski komitet Lopare prestaje sa radom. Zakonom o administrativno-teritorijalnoj podjeli NR Bosne i Hercegovine. Lopare. list NR BiH” br. godine. – 1952. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1945.Serije u fondu: 1. a čini ga 10 područja mjesnih narodnih odbora i to: Čelić. 3. Ovakvo stanje ostaje do 1955. Priboj. Priboj. zapisnike sa sastanaka Sreskog komiteta. srez Lopare pripada Tuzlanskoj oblasti. Teočak i Tutnjevac (“Sl.. 10/50). Jezik u građi: bosanski. – 1955. (1 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži: opšte spise. 2 kut. Koraj. partijskih ćelija itd. godinu pojavljuje se samo naziv SK SKBiH Bratunac pa je i odvojen kao poseban fond. gradove i opštine – “Sl. kao opština sa naseljenim mjestima u svom sastavu. Kadrovske komisije. a za 1953. Biroa. teritorijalno pripada Tuzlanskom okrugu. Mačkovac. Godine 1952. 299 . Plenuma AGIT-PROP Valorizacija fonda: 3 Fond može poslužiti za proučavanje partijske aktivnosti na području Sreza Lopare. Historijat stvaraoca fonda: Od 1945. Koraj. godine srez Lopare. srpski. 11/52). Piperi. teritorijalno pripada srezu Tuzla (“Sl. 2. Napomena: Na osnovu građe u fondu od 1952. 4. Konferencije. Šibošnica i Teočak (Zakon o podjeli teritorije NR Bosne i Hercegovine na srezove. Plenuma. list NR BiH” br. Šibošnica. a Lopare. hrvatski Pismo u građi: latinica. 17/55). Zapisnici i izvještaji Sreskog komiteta Zapisnici i izvještaji mjesnih partijskih jedinica Zapisnici Biroa. Lopare. sa 14 mjesnih narodnih odbora. godine ovaj Komitet je nosio naziv Sreski komitet SKBiH Srebrenica – Bratunac.

ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1945. list NR BiH” br. 300 . srez Srebrenica teritorijalno pripada Tuzlanskoj oblasti i obuhvata 16 područja mjesnih narodnih odbora (“Sl. Hranča. a obuhvata gradsku opštinu Srebrenica i opštine Bratunac. Karina. Šiljkovići. list NR BiH” br. Fakovići. Osatica i Skelani. Zakonom o podjeli teritorije NR Bosne i Hercegovine na srezove. – 1955. srez Srebrenica je pripadao Tuzlanskom okrugu i obuhvatao 21 mjesni narodni odbor i to: Blažijevići. Krnjići. Tako je. Historijat stvaraoca fonda: Teritorijalnom podjelom Federalne Bosne i Hercegovine na okruge. Jezik u građi: bosanski. godine. Zapisnici 3. godine pripadao je Tuzlanskom srezu. godine nailazi na naziv Sreski komitet Srebrenica – Bratunac. Polom. Žlijebac. 10/50). list NR BiH” br. Sućeska. Sikirić. Žabokvice i Toplica. godine (“Sl. Fakovići. a od 1958. Bratunac. Srebrenica. kao opštine sa naseljenim mjestima u svom sastavu. gradove i opštine (“Sl. Opšta građa 2. prestankom rada Sreskog komiteta saveza komunista Srebrenica. Kravica. S obzirom da je sjedište NOS-a Srebrenica bilo u Bratuncu u građi se od 1951. Knjige Valorizacija fonda: 3 Fond nije kompletan. Osatica. srpski. pripadaju srezu Zvornik. ali može poslužiti za proučavanje partijske aktivnosti na području Sreza Srebrenica. Konjevići. Ratkovići. Brežani. Sase. srezove i područja mjesnih narodnih odbora. 17/55) Bratunac. Zakonom o području srezova i opština u NR Bosni i Hercegovini 1955. Luka. Kostolomci. 11/52) sjedište narodnog odbora sreza Srebrenica je u Bratuncu. Godine 1950. godine počeo sa radom Opštinski komitet SK Srebrenica koji je teritorijalno pripadao srezu Zvornik.Serije u fondu: 1. hrvatski Pismo u građi: latinica. Crvice. Fakovići i Skelani. 1945. Srebrenica. 1955.

srez Srebrenica teritorijalno pripada Tuzlanskoj oblasti i obuhvata 16 područja mjesnih narodnih odbora (“Sl. hrvatski Pismo u građi: latinica. Na osnovu građe u fondu evidentno je da se građa SK KPBiH Bratunac nalazi u građi SK KPBiH Srebrenica jer je od 1952. a za 1953. godine nosio naziv Sreski komitet KPBiH Srebrenica – Bratunac. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1953. Osatica i Skelani..Sreski komitet Saveza komunista Bosne i Hercegovine Bratunac Signatura fonda: BiH-ATKT/SK SKBiHBr Vremenski raspon građe: 1953. ali može poslužiti za proučavanje partijske aktivnosti na području Sreza Bratunac. Količina građe: 3 knj. Zakonom o podjeli teritorije NR Bosne i Hercegovine na srezove. opštinskih komiteta i osnovnih partijskih organizacija na području Sreza. godinu pojavljuje se samo naziv SK SKBiH Bratunac. – ? Historijat stvaraoca fonda: Godine 1950. srpski. Napomena: Na osnovu građe u fondu evidentno je da se građa SK KPBiH Bratunac nalazi u građi SK KPBiH Srebrenica jer je ovaj Komitet od 1952. 10/50). list NR BiH” br. i 1954. 1 kut. Krnjići. 301 . – 1954. a obuhvata gradsku opštinu Srebrenica i opštine Bratunac. Jezik u građi: bosanski. a za 1953. Kravica. list NR BiH” br. (1 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži zapisnike sa sastanaka Sreskog komiteta. i 1954. godinu pojavljuje se samo naziv SK SKBiH Bratunac pa je i odvojen kao poseban fond. 11/52) sjedište Narodnog odbora sreza Srebrenica je u Bratuncu. Fakovići. gradove i opštine (“Sl. godine nosio naziv Sreski komitet KPBiH Srebrenica – Bratunac. Valorizacija fonda: 3 Fond nije kompletan.

5 d/m) 302 . – 1955. godine. Knjige Valorizacija fonda: 3 Fond može poslužiti za proučavanje partijske aktivnosti na području Sreza Vlasenica. Sarajevskoj oblasti. hrvatski Pismo u građi: latinica.. 18 kut. godine. srez Vlasenica pripada Tuzlanskom okrugu. 1 kut. godine kada se u SR Bosni i Hercegovini ukidaju srezovi. Ovakvo stanje ostaje do 1966. Milići i Šekovići (“Sl. Količina građe: 2 knj. Opštinski komitet Saveza komunista Bosne i Hercegovine Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/OK SKBiHT Vremenski raspon građe: 1956. a zatim srezu Tuzla. – 1955. Zapisnici 2. Od 1955. Vlasenica kao opština sa naseljenim mjestima u svom sastavu teritorijalno pripada srezu Zvornik. Derventa. 11/52). Jezik u građi: bosanski. Serije u fondu: 1. list NR BiH” br.Sreski komitet Saveza komunista Bosne i Hercegovine Vlasenica Signatura fonda: BiH-ATKT/SK SKBiHV Vremenski raspon građe: 1945. – 1966. srezu Vlasenica pripada gradska opština Vlasenica i opštine Cikote. Han Pijesak. (0. Godine 1952. izjave. zapisnike sa sastanaka mjesnih i opštinskih komiteta. Nova Kasaba. Historijat stvaraoca fonda: Teritorijalnom podjelom Federalne Bosne i Hercegovine 1945. srpski. (4. zapisnike OOSK-a itd.3 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži zapisnike sa sastanaka Plenuma Sreskog komiteta.. Količina građe: 8 knj. do 1958. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1945. a 1950. biografije članova.

uputstava Okružnog komiteta. izvještaja AGIT-PROP o radu i suzbijanju nepismenosti. Evidencije Valorizacija fonda: 3 Fond može poslužiti za proučavanje partijske aktivnosti na području Tuzlanske opštine. odluke i sl. Serije u fondu: 1. Formirani su i ostali opštinski komiteti koji postaju osnovna organizaciona forma jer se u život istovremeno uvodio i novi sistem samoupravljanja. Opštinski komitet Saveza komunista Bosne i Hercegovine Banovići Signatura fonda: BiH-ATKT/OK SKBiHBa Vremenski raspon građe: 1945. hrvatski Pismo u građi: latinica. srpski. evidencije članova. od 12. godine. partijskih ćelija i odjeljenja (Rudnik uglja “Tito”. 303 . Jama Mušići. ZGP “Litva”. programe i planove rada. zapisnici zajedničkih sastanaka Opštinskog i Rudničkog komiteta i odbora sindikata itd. Zapisnici 2. izvještaja i zadataka osnovnih organizacija.Sadržaj fonda: Fond sadrži zapisnike sa sastanaka Komiteta. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1955. uvodna izlaganja. – 1962. Predsjedništva i raznih komisija. jula 1955. planskih zadataka Rudnika. 17/55). Direkcija rudnika. list NR BiH” br. Količina građe: 2 kut. Jezik u građi: bosanski. – ? Historijat stvaraoca fonda: Zakonom o području srezova i opština u NR Bosni i Hercegovini (“Sl. (0.5 d/m) Sadržaj fonda: Fond se sastoji od zapisnika sa sastanaka Rejonskog i Mjesnog komiteta.). Strojni promet Banovići. Nova separacija. DK Banovići Selo. zapisnika sa izbornih konferencija i plenuma. Programi i planovi rada 3. počinje sa radom Opštinski komitet Saveza komunista Tuzla koji je teritorijalno pripadao srezu Tuzla. Stanica narodne milicije i dr. izvještaje.

izvještaji. 1945. 16/49 i 10/50). spiskove. kada se na teritoriji Bosne i Hercegovine formiraju oblasti. Količina građe: 35 kut. odluke o kažnjavanju i isključenju članova SKJ. Serije u fondu: 1.1975. godine.Serije u fondu: 1. planove. Aktiva. srpski. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1945. AGIT-PROP Valorizacija fonda: 3 Fond može poslužiti za proučavanje partijske aktivnosti na području Opštine Banovići. (4 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži zapisnike sa izbornih sastanaka. kao gradska opština. godine Lukavačkom srezu Tuzlanskog okruga pripadali su Banovići na čijem području je radio Rejonski komitet. – ? Historijat stvaraoca fonda: Zakonom o teritorijalnoj podjeli Federalne Bosne i Hercegovine. godine kada su ukinuti srezovi. Zapisnici 2. Takvo stanje se ne mijenja do 1966. Jezik u građi: bosanski. prijedloge. informacije 304 . osnovnih organizacija. pripadaju Tuzlanskom srezu (“Sl. izvještaje. zapisnike i zaključke sa sastanaka OK SKBiH. list NR BiH’’ br. u Banovićima radi Mjesni komitet koji pripada Tuzlanskom srezu Tuzlanske oblasti (“Sl. godine Banovići. hrvatski Pismo u građi: latinica. Analize. godišnje statističke izvještaje o članovima SK-a za osnovne organizacije. analize.11/52). Opštinski komitet Saveza komunista Bosne i Hercegovine Bijeljina Signatura fonda: BiH-ATKT/OK SKBiHBi Vremenski raspon građe: 1955. list NR BiH’’ br. Uputstva 3. i 1950. informacije. uputstva. anketne listove i upitnike za članove SK-a itd. . referate. Zapisnici osnovnih organizacija i odjeljenja 2. Od 1949. Sekretarijata. a 1952.

3. teritorijalno pripadaju srezu Tuzla. Količina građe: 11 kut. list NR BiH” br. pa tako i Opštinski komitet SK Bijeljina. godine (“Sl. 47/62). Anketni listovi i upitnici Jezik u građi: bosanski. a sa radom počinje Opštinski komitet Bijeljina. hrvatski Pismo u građi: latinica. planove rada. – 1965. referate. Planovi rada 3. informacije. anketne listove članova i sl. Serije u fondu: 1. Bijeljina i Brčko. 17/55) prestaje sa radom Sreski komitet Bijeljina. srpski. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1955. izvještaje o radu. Zakonom o područjima srezova i opština (“Sl. prijedloge za odlikovanja. sve do 1966. list NR BiH” br. 305 . Statistički izvještaji 4. Zapisnici i izvještaji 2. godine kada se ukidaju srezovi. (3 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži zapisnike i materijale sa sastanaka opštinskih konferencija i sekretarijata. kao opštine. – ? Historijat stvaraoca fonda: Usvajanjem Zakona o području srezova i opština u NR Bosni i Hercegovini 1955. Opštinski komitet Saveza komunista Bosne i Hercegovine Zvornik Signatura fonda: BiH-ATKT/OK SKBiHZ Vremenski raspon građe: 1959. te kao opština pripada srezu Brčko. Anketni listovi Valorizacija fonda: 3 Fond može poslužiti za proučavanje partijske aktivnosti na području Opštine Zvornik.

srpski. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1958.23/58). hrvatski Pismo u građi: latinica. Opštinski komitet Saveza komunista Bosne i Hercegovine Kladanj Signatura fonda: BiH-ATKT/OK SKBiHKl Vremenski raspon građe: 1955. Količina građe: 5 kut. srpski. anketnih listova članova i sl. Serije u fondu: 1. Jezik u građi: bosanski. konferencija i proširenih sastanaka. – ? Historijat stvaraoca fonda: Zakonom o područjima srezova i opština u NR Bosni i Hercegovini. pripada Tuzlanskom srezu (“Sl. godine. kao opština sa naseljenim mjestima u svom sastavu. list NR BiH” br. hrvatski Pismo u građi: latinica. Anketni listovi Valorizacija fonda: 3 Fond može poslužiti za proučavanje partijske aktivnosti na području Opštine Kladanj. izvještaja o radu. – 306 . Materijali i zapisnici sa sastanaka 2. Zvornik. – 1966. 1958. Izvještaji 3. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1955.Jezik u građi: bosanski.2 d/m) Sadržaj fonda: Fond se sastoji od zapisnika i materijala sa sastanaka sekretarijata. (1.

referati. Zakonom o području srezova i opština NR Bosne i Hercegovine. list SR BiH” br. kao opština sa naseljenim mjestima u svom sastavu. obavještenja.5 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži zapisnike sa izbornih sastanaka OK SK. list NR BiH” br. konferencija. 307 . 14/66). godine kada je. osnovnih organizacija. izvještaji 3. informacije. Bosanski Šamac pripao srezu Doboj (“Sl. list NR BiH br. – ? Historijat stvaraoca fonda: Od 1955. godine kada je Ustavnim Zakonom o ukidanju srezova u SR Bosni i Hercegovini ukinut i srez Tuzla (“Sl. Tako je ostalo sve do 1966. statističke podatke. teritorijalno pripadao srezu Tuzla.Historijat stvaraoca fonda: Kada je proglašen Zakon o području srezova i opština u NR Bosni i Hercegovini (Sl. Statistički podaci Valorizacija fonda: 3 Fond može poslužiti za proučavanje partijske aktivnosti na području Opštine Bosanski Šamac. Opštinski komitet Saveza komunista Bosne i Hercegovine Bosanski Šamac Signatura fonda: BiH-ATKT/OK SKBiHBŠ Vremenski raspon građe: 1955. 47/62). 7 kut. Količina građe: 1 knj. teritorijalno pripada srezu Brčko. Zapisnici sa sastanaka 2. – 1966. srpski. kao opština sa naseljenim mjestima u svom sastavu. hrvatski Pismo u građi: latinica. referate.1 7/55). Serije u fondu: 1. (3. Tako ostaje sve do 1962. godine Bosanski Šamac. Informacije.. Kladanj je. izvještaje itd. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1955. Jezik u građi: bosanski.

kao opština sa naseljenim mjestima u svom sastavu. informacije. Zakonom o područjima srezova i opština u NR Bosni i Hercegovini. – 1966. – 1971. upitnike. godine kada je. Jezik u građi: bosanski. analize. (2. Izvještaji. – ? Historijat stvaraoca fonda: Opštinski komitet SK Gračanica radi pod ovim nazivom od 1955. Količina građe: 9 kut. Opšti spisi 2. teritorijalno pripala srezu Tuzla (“Sl.Opštinski komitet Saveza komunista Bosne i Hercegovine Gračanica Signatura fonda: BiH-ATKT/OK SKBiHG Vremenski raspon građe: 1955. analize Valorizacija fonda: 3 Fond može poslužiti za proučavanje partijske aktivnosti na području Opštine Gračanica.3 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži zapisnike sa sastanaka Opštinskog komiteta. dokumentaciju Kadrovske komisije.3 d/m) 308 . Gračanica. 17/55). izvještaje. srpski. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1955. OOSSRN. Serije u fondu: 1. hrvatski Pismo u građi: latinica. informacije. Zapisnici 3. (1. opšte spise. program ideološko-političkog obrazovanja članova itd. Opštinski komitet Saveza komunista Bosne i Hercegovine Lopare Signatura fonda: BiH-ATKT/OK SKBiHLo Vremenski raspon građe: 1955. osnovnih partijskih organizacija. OSV. Količina građe: 11 kut. list NR BiH” br. podatke.

izvještaja. (0.Sadržaj fonda: Fond se sastoji od zapisnika sa sastanaka OK. godine počinje sa radom Opštinski komitet SK Bosne i Hercegovine Lopare. savjetovanja. Sekretarijata. srpski. Zapisnici 2. – 1966. Informacije. izborne konferencije. Serije u fondu: 1. Konferencije i Sekretarijata. zaključaka. Informacije. – Historijat stvaraoca fonda: Od 1955. analize 3. izvještaji.5 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži zapisnike sa sjednica Opštinskog komiteta. ukidanjem srezova. Količina građe: 2 kut. Zapisnici 2. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1955. informacija. a teritorijalno pripada srezu Tuzla. hrvatski Pismo u građi: latinica. Anketni listovi Valorizacija fonda: 3 Fond može poslužiti za proučavanje partijske aktivnosti na području Opštine Lopare. Opštinski komitet Saveza komunista Bosne i Hercegovine Srebrenica Signatura fonda: BiH-ATKT/OK SKBiHSb Vremenski raspon građe: 1958. izvještaje. analize. analiza. izvještaji 309 . analize. anketnih listova članova i sl. godine kada je. Jezik u građi: bosanski. prestao sa radom srez Tuzla i Sreski komitet SK Tuzla. Serije u fondu: 1. Ovakvo stanje ostaje do 1966. biltene itd.

Izvještaji Valorizacija fonda: 3 Fond može poslužiti za proučavanje partijske aktivnosti na području Opštine Bosansko Petrovo Selo. srpski.3 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži zapisnike sa sastanaka Opštinskog komiteta. prestao sa radom i srez Tuzla. – 1962. list NR BiH” br. zapisnike i materijale sa izbornih konferencija osnovnih partijskih organizacija i Aktiva Saveza komunista. Od 1958. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1955.Valorizacija fonda: 3 Fond može poslužiti za proučavanje partijske aktivnosti na području Opštine Srebrenica. hrvatski 310 . Opštinski komitet Saveza komunista Bosne i Hercegovine Bosansko Petrovo Selo Signatura fonda: BiH-ATKT/OK SKBiHBPS Vremenski raspon građe: 1955. kada je ukidanjem srezova. Jezik u građi: bosanski. Količina građe: 2 kut. (0. – Historijat stvaraoca fonda: Od 1955. pripala srezu Tuzla (“Sl. godine. srpski. Serije u fondu: 1. hrvatski Pismo u građi: latinica. godine kao opština sa naseljenim mjestima u svom sastavu pripao srezu Tuzla. izvještaje o radu Komiteta itd. Jezik u građi: bosanski. 23/58) i tako je ostalo do 1966. godine opština Srebrenica je sa naseljenim mjestima u svom sastavu. Zapisnici 2. godine Srebrenica kao opština sa naseljenim mjestima u svom sastavu teritorijalno pripada srezu Zvornik koji je od 1958.

– 1962. revizione komisije. pripada srezu Gračanica.5 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži zapisnike sa sastanaka Sekretarijata Opštinskog komiteta. a 1955. godine kada Bosansko Petrovo Selo. hrvatski Pismo u građi: latinica. srpski. zapisnike sa zajedničkih sastanaka OK Bratunac i Srebrenica. (0. – 1966. godine. kao naseljeno mjesto. srezove i područja mjesnih narodnih odbora. godine Petrovo Selo.. Jezik u građi: bosanski. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja 311 . ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1955. zapisnike sa konferencija. Zapisnici OK Bratunac 2. godine. pripalo je srezu Gračanica Dobojskog okruga. Serije u fondu: 1. Godine 1950. 2 kut. kao mjesni odbor. Zapisnici OK Srebrenica Valorizacija fonda: 3 Fond može poslužiti za proučavanje partijske aktivnosti na području Opštine Bratunac.Pismo u građi: latinica. pripada Opštini Gračanica sreza Tuzla. 1945. Ovakvo stanje ostaje do 1962. Mjesni odbor Bosansko Petrovo Selo teritorijalno pripada srezu Gračanica Tuzlanske oblasti. Historijat stvaraoca fonda: Teritorijalnom podjelom federalne Bosne i Hercegovine na okruge. kao opština sa naseljenim mjestima u svom sastavu. pripada srezu Tuzla. Teritorijalnom podjelom BiH 1952. kao opština. sastanaka sa sekretarima osnovnih organizacija i sl. Opštinski komitet Saveza komunista Bosne i Hercegovine Bratunac Signatura fonda: BiH-ATKT/OK SKBiHBr Vremenski raspon građe: 1950. Količina građe: 3 knj.

zapisnike sa sastanaka osnovnih partijskih organizacija (OPO) na području ovog Komiteta. – 1966. (1. referate. 312 . Zapisnici MK MNO Lukavac 2. srpski. Serije u fondu: 1. Zapisnici MK MNO Puračić 3. Opštinski komitet Saveza komunista Bosne i Hercegovine Lukavac Signatura fonda: BiH-ATKT/OK SKBiHLu Vremenski raspon građe: 1948. zapisnike Opštinskog komiteta. godine srezu Tuzla. 10/50). – 1966. Količina građe: 4 kut. a 1958. Brijesnici Donjoj. anketne listove članova SK itd. hrvatski Pismo u građi: latinica.Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1950. Jezik u građi: bosanski. Bratunac kao opština sa naseljenim mjestima u svom sastavu teritorijalno pripada srezu Zvornik. godine kada su ukinuti srezovi. izvještaje. godine. Bistarcu. Historijat stvaraoca fonda: Zakonom o administrativno-teritorijalnoj podjeli NR Bosne i Hercegovine 1950. 1945. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1948. Zapisnici OK Lukavac Valorizacija fonda: 3 Fond može poslužiti za proučavanje partijske aktivnosti na području Opštine Lukavac. Godine 1955.2 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži zapisnike sa sastanaka Mjesnog komiteta i Mjesnog narodnog odbora Lukavac i Puračić. formiran je Srez Lukavac koji je pripadao Tuzlanskom okrugu i obuhvatao 21 mjesni odbor sa sjedištima u Banovićima. – ? Historijat stvaraoca fonda: Nakon oslobođenja. list NR BiH” br. Ovakvo stanje teritorijalne pripadnosti ostaje do 1966. programe. godine Tuzlanskoj oblasti je pripadao srez Srebrenica a sjedište Sreskog narodnog odbora bilo je u Bratuncu kao mjesnom odboru (“Sl.

Smolućoj. analize 3. izvještaji. analize. Konferencije i Plenuma. Puračiću. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1955. Dobošnici. kao opština sa naseljenim mjestima u svom sastavu. hrvatski Pismo u građi: latinica. Opštinski komitet Saveza komunista Bosne i Hercegovine Živinice Signatura fonda: BiH-ATK/OK SKBiHŽ Vremenski raspon građe: 1946. Gnojnici. Zakonom o podjeli teritorije NR Bosne i Hercegovine na srezove. Od 1948. godine. Sekretrijata. godine Lukavac. Poljicu. Lukavac Srpski. Naselje koksara. formiranjem oblasti. srezu Tuzla pripada gradska opština Lukavac sa sjedištem narodnog odbora gradske opštine u Lukavcu u koju ulaze Smoluća. pripada srezu Tuzla Tuzlanske oblasti. Crveno Brdo. Informacije. gradove i opštine. Serije u fondu: 1. kao Mjesni narodni odbor. Količina građe: 2 knj.Devetaku. Lukavac. list NR BiH” br. Šikulje. Seoni. Miričini. godine. zapisnike sa sastanaka osnovnih organizacija SK-a itd. Tumarama i Vasiljevcima. Jezik u građi: bosanski.5 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži zapisnike sa sastanaka Opštinskog komiteta. 2 kut. 1952. Priluku. Zapisnici 2. a 1949. – 1966.. Kontrolne komisije (karakteristike i izvode iz evidencije članova). pripada srezu Tuzla od 1955. Bistarac Gornji. pripada srezu Tuzla. (0. Huskići. izvještaje. Lukavac fabrika. Knjige Valorizacija fonda: 3 Fond može poslužiti za proučavanje partijske aktivnosti na području Opštine Živinice. – ? 313 . Orahovici Muslimanskoj. godine kada su ukinuti srezovi. Treštenici Srpskoj. do 1966. Tulovićima. Lukavcu Muslimanskom. Modrac. 11/52). informacije. Kiseljaku. srpski. Podgorju. Zagorje. Turiji. Lukavac Muslimanski. Kalajevo i Brgule (“Sl.

hrvatski Pismo u građi: latinica. godine.3 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži zapisnike sa sastanaka Opštinskog komiteta. pripada srezu Tuzla (“Sl. srezove i područja mjesnih narodnih odbora. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1952. Opštinski komitet Saveza komunista Bosne i Hercegovine Srebrenik Signatura fonda: BiH-ATKT/OK SKBiHS Vremenski raspon građe: 1954. informacije i sl. 1952. 11/52). 1945. Jezik u građi: bosanski. i takvo stanje ostaje sve do 1966. analize. pripadaju srezu Tuzla Tuzlanskog okruga. Srebrenik. list NR BiH” br. – ? Historijat stvaraoca fonda: Zakonom o podjeli teritorije NR Bosne i Hercegovine na srezove. Živinice. referate. Serije u fondu: 1. 17/55). (0. informacije. a od 1950. Živinice. izvještaji Valorizacija fonda: 3 Fond može poslužiti za proučavanje partijske aktivnosti na području Opštine Srebrenik. materijale.Historijat stvaraoca fonda: Zakonom o teritorijalnoj podjeli Federalne Bosne i Hercegovine na okruge. Zapisnici 2. gradove i opštine. Količina građe: 1 kut. kao opština. – 1964. planove. Ovakva teritorijalna pripadnost ostaje nepromijenjena sve do 1966. pripadaju srezu Tuzla. sa tuzlanskim srezom. Zakonom o području srezova i opština u NR Bosni i Hercegovini (“Sl. kao mjesni odbor. pripadaju Tuzlanskoj oblasti. godine kada su ukinuti srezovi. godine. srpski. list NR BiH” br. godine kada su ukinuti srezovi. godine. kao opština sa naseljenim mjestima u svom sastavu. Informacije. 314 .

– 1966. godine kada su ukinuti srezovi. godine srezu Brčko. 1950.3 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži zapisnike i djelovodne protokole Mjesnog i Opštinskog komiteta Orašje. 1 kut.. Serije u fondu: 1. – ? Historijat stvaraoca fonda: Teritorijalnom podjelom NR Bosne i Hercegovine. Jezik u građi: bosanski. godine postaje opština sreza Tuzla i tako ostaje do 1966. Mjesni komitet Orašje pripada Bosanskošamačkom srezu Tuzlanske oblasti. 315 . a 1962. Količina građe: 2 knj. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1952. godine. Teritorijalnim podjelama mijenjala se i pripadnost ovog Komiteta tako da je 1952. Konferencije i osnovnih partijskih organizacija.Opštinski komitet Saveza komunista Bosne i Hercegovine Orašje Signatura fonda: BiH-ATKT/OK SKBiHO Vremenski raspon građe: 1950. godine Orašje. Planovi rada 3. (0. 1955. srpski. hrvatski Pismo u građi: latinica. Zapisnici MK i OK 2. planove rada itd. Knjige Valorizacija fonda: 3 Fond može poslužiti za proučavanje partijske aktivnosti na području Opštine Orašje. opšte spise. kao opština. zapisnike. pripadalo srezu Bosanski Šamac.

Šekovići. informacije 3. spise Kadrovske komisije. (0. 17/55). 1945. Serije u fondu: 1. srez Vlasenica – Tuzlanski okrug. izvještaje. teritorijalno pripada Sarajevskoj oblasti. kao selo. 316 . 1950. godine kada su ukinuti srezovi. srpski. djelovodni protokol Mjesnog i Opštinskog komiteta itd. Zakonom o području srezova i opština u NR Bosni i Hercegovini. referate. izvještaj. godine pripadaju srezu Vlasenica kao Mjesni odbor (“Sl. Ovakvo stanje ostaje do 1966. kao opština sa naseljenim mjestima u svom sastavu. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1955. hrvatski Pismo u građi: latinica. pripadaju srezu Tuzla (“Sl. opšte spise. Godine 1955. godine. Zapisnici Mjesnog i Opštinskog komiteta 2. Zaključci. Protokol Valorizacija fonda: 3 Fond može poslužiti za proučavanje aktivnosti ovoga Udruženja radnika na području Opštine Šekovići. godine. list NR BiH” br. informacije. Šekovići. Jezik u građi: bosanski. zaključke. srezove i područja mjesnih narodnih odbora.3 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži zapisnike sa sastanaka Mjesnog i Opštinskog komiteta Šekovići. a 1948.Opštinski komitet Saveza komunista Bosne i Hercegovine Šekovići Signatura fonda: BiH-ATKT/OK SKBiHŠ Vremenski raspon građe: 1948. 15/48). pripadaju Mjesnom narodnom odboru sa sjedištem u Podžiocima. Srez Vlasenica. – ? Historijat stvaraoca fonda: Zakonom o teritorijalnoj podjeli Federalne Bosne i Hercegovine na okruge. Količina građe: 1 kut. – 1966. zapažanja. list NR BiH” br.

Mezgraja. Serije u fondu: 1. Rudničke konferencije i Rudničkog komiteta itd. godine kada su ukinuti srezovi (“Sl. Sekretarijata i osnovnih partijskih organizacija.Opštinski komitet Saveza komunista Bosne i Hercegovine Ugljevik Signatura fonda: BiH-ATKT/OK SKBiHU Vremenski raspon građe: 1963. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1955. gradove i opštine. Zapisnici OK i Političkog aktiva 2. Političkog aktiva. Ravno Polje. što ostaje do 1966. Formiranjem oblasti. Zakonom o područjima srezova i opština u NR Bosni i Hercegovini. list NR BiH” br. Godine 1962. (0. pripada srezu Tuzla. srpski. od 1955. Ugljevik ostaje u srezu Bijeljina. Mezgraja-rudnik. Atmačići. 47/62). Glinje i Bogutovo Selo (“Sl. Ugljevik. – ? Historijat stvaraoca fonda: Teritorijalnom podjelom Federalne Bosne i Hercegovine. – 1966. kao Mjesni odbor.3 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži zapisnike sa sastanaka Opštinskog komiteta. kao opština. 17/55 i 23/58). Ugljevik. 317 . 1949. Jezik u građi: bosanski. Mjesni odbor Ugljevik pripada srezu Bijeljina u Tuzlanskoj oblasti. godine. pripada srezu Brčko (“Sl. godine. Teritorijalnom podjelom NR Bosne i Hercegovine. hrvatski Pismo u građi: latinica. list NR BiH” br. Ugljevik. Količina građe: 1 kut. zapisnike sa sastanaka kadrovske komisije. Janjari. 1945. ali kao opština u koju ulaze Ugljevik. godine. pripada srezu Ugljevik u Tuzlanskom okrugu. do 1962. kao opština sa naseljenim mjestima u svom sastavu. 11/52). Zapisnici Rudničke konferencije i Rudničkog komiteta Valorizacija fonda: 3 Fond može poslužiti za proučavanje partijske aktivnosti na području Opštine Ugljevik. 1952. list NR BiH” br. godine. Zakonom o podjeli teritorije NR Bosne i Hercegovine na srezove.

Zaključci. Jezik u građi: bosanski. informacije. godine.1962. programe rada itd. ukidanjem sreza Zvornik. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1958. (0. a 1958. – 1966. programi rada Valorizacija fonda: 3 Fond može poslužiti za proučavanje partijske aktivnosti na području Opštine Vlasenica. pripada srezu Zvornik (“Sl. list NR BiH” br. kao opština sa naseljenim mjestima u svom sastavu. 17/55). Serije u fondu: 1. Sekretarijata. Opštinski komitet Saveza komunista Bosne i Hercegovine Kalesija Signatura fonda: BiH-ATKT/OK SKBiHKa Vremenski raspon građe: 1958. . hrvatski Pismo u građi: latinica. godine.Opštinski komitet Saveza komunista Bosne i Hercegovine Vlasenica Signatura fonda: BiH-ATKT/OK SKBiHV Vremenski raspon građe: 1958. list NR BiH” br.3 d/m) 318 . Količina građe: 1 kut. teritorijalno pripada srezu Tuzla (“Sl. Zapisnici OK i Sekretarijata 2. 23/58) sve do 1966. Količina građe: 1 kut. kada srezovi prestaju sa radom. srpski. godine. – ? Historijat stvaraoca fonda: Teritorijalnom podjelom NR Bosne i Hercegovine 1955. Vlasenica.3 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži zapisnike sa sastanaka Opštinskog komiteta. zaključke. informacije. (0.

ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1958. 23/58) i takvo stanje ostaje do 1966. 17 kut. Kalesija.Sadržaj fonda: Fond predstavlja samo fragment .5 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži zapisnike sa sjednica opštinskih vijeća i godišnjih skupština. fond može poslužiti za proučavanje partijske aktivnosti na području Opštine Kalesija. 11/52). Godine 1958. – 1966. – ? Historijat stvaraoca fonda: Od 1945.Sindikati Savez sindikata Jugoslavije . 319 .Konferencije i Sekretarijata. pripada srezu Tuzla (“Sl. list NR BiH” br. materijale OVSS Tuzla i sindikalnih organizacija. Količina građe: 12 knj. gradove i opštine. 1952. (4. Valorizacija fonda: 4 Iako je fragmentaran. Društva – Udruženja ..Sresko vijeće Tuzla (Sresko sindikalno vijeće Tuzla i Opštinsko sindikalno vijeće Tuzla) Signatura fonda: BiH-ATKT/SSJ-SVT (SSVT i OSVT) Vremenski raspon građe: 1948. Teritorijalnom podjelom NR Bosne i Hercegovine na srezove. pripadaju srezu Zvornik u Tuzlanskom okrugu. godine kada se ukidaju srezovi. kao mjesni odbori. kao opština sa naseljenim mjestima u svom sastavu. list NR BiH” br. Jezik u građi: bosanski. materijale i uputstva SS Bosne i Hercegovine i SS Jugoslavije. srpski.nekoliko zapisnika Opštinskog komiteta. Kalesija je naseljeno mjesto u opštini Memići koja pripada srezu Zvornik (“Sl. hrvatski Pismo u građi: latinica. godine Kalesija Srpska i Kalesija Muslimanska. godine.

ovaj organ dobija naziv Sresko sindikalno vijeće Saveza sindikata Bosne i Hercegovine. na osnovu Odluke prvog kongresa JSRNJ. 86/45). odobrava se osnivanje i rad Jedinstvenih sindikata radnika i namještenika Jugoslavije (JSRNJ) sa pravom djelatnosti na području DFJ (“Sl. godine. jedinstvena i dobrovoljna organizacija radničke klase Jugoslavije koja objedinjuje manuelne i intelektualne radnike. Kongres je donio Statut prema kome je Savez sindikata Jugoslavije klasna. Mostaru Sarajevu i Tuzli prestaju sa radom do kraja juna mjeseca 1966. srpski. jedne ili više srodnih grana privrede i društvenih službi. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1948. 2. 3. Također. Nakon donošenja Zakona o ukidanju srezova. masovna. Zapisnici i materijali sa sjednica Opšta dokumentacija Uputstva Finansijska dokumentacija Valorizacija fonda: 3 Fond može poslužiti za proučavanje aktivnosti ovoga Udruženja radnika na području Tuzlanskog sreza. 4. Jezik u građi: bosanski. završne račune. 1966. a da se postojeća arhiva preda opštinskim sindikalnim vijećima u sjedištu srezova ili Gradskom sindikalnom vijeću Sarajevo.statističke izvještaje. Historijat stvaraoca fonda: Na osnovu Rješenja o odobrenju osnivanja Jedinstvenih sindikata radnika i namještenika. dok je Sreski odbor JSRNJ u Tuzli formiran krajem 1945. – 1966. koje je donio Ministar unutrašnjih poslova 1945. Bihaću. a na sindikalnoj konferenciji u Sarajevu izabran je Zemaljski odbor Jedinstvenih sindikata radnika i namještenika. a ove se udružuju u Savez sindikata. normativna akta i odluke. organizuju u sindikalne organizacije. a konstituisan je u Beogradu na Prvoj opšte-zemaljskoj konferenciji radnika i namještenika Jugoslavije. je utvrđeno da se radnici i službenici. list DFJ” br. hrvatski Pismo u građi: latinica. Doboju. Akcioni odbori su formirani i u Tuzlanskom bazenu. godine. Serije u fondu: 1. 320 . Godine 1948. godine. Republičko vijeće Saveza sindikata za Bosnu i Hercegovinu je na Petoj plenarnoj sjednici donijelo Odluku da sreska sindikalna vijeća i nadzorni odbori u Banjaluci. godine. platne liste i dosijea zaposlenog osoblja itd.

godine radi pod nazivom Savez sindikata Jugoslavije . hrvatski Pismo u građi: latinica. analize kadrova u sindikalnim organizacijama. srpski. Opšta dokumentacija 2. zaključke sa sjednica. Količina građe: 3 knj. (0. koja je preuzeta u Arhiv Tuzla.Savez sindikata Jugoslavije . pripreme i sprovođenje izbora itd. teritorijalno pripao srezu Tuzla (“Sl. izvještaje o zaposlenom osoblju u ustanovama. 2 kut. neposredne zadatke sindikalnih organizacija. Od 1956.Sresko vijeće Brčko (Sresko sindikalno vijeće Brčko) Signatura fonda: BiH-ATKT/SSJ-SVBč (SSVBč) Vremenski raspon građe: 1956. godine ukinut je srez Brčko i. – 1963. kao opština sa naseljenim mjestima u svom sastavu. list NR BiH” br. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: PrP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1956. Jezik u građi: bosanski. 1962. 321 . Raspisi. pa i građa. uputstva Valorizacija fonda: 3 Fond može poslužiti za proučavanje aktivnosti ovoga Udruženja radnika na području Sreza Brčko.Sresko vijeće Brčko. raspise Republičkog vijeća SS Sarajevo.5 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži redovnu poštu. datira od te godine jer je preuzeta od Sreskog sindikalnog vijeća Tuzla. Zakonom o područjima srezova i opština u NR Bosni i Hercegovini. godine kada su formirani srezovi i to pod nazivom Sreski odbor sindikata službenika državnih organa i društvenih službi Brčko.. Zaključci i izvještaji 3. – 1963. Historijat stvaraoca fonda: Sresko sindikalno vijeće Brčko je radilo od 1945. Serije u fondu: 1. 47/62).

3 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži 3 knjige zapisnika. hrvatski Pismo u građi: latinica.Sresko učiteljsko društvo u Tuzli* Signatura fonda: BiH-ATK/SUDT Vremenski raspon građe: 1905. pojavljuje se naziv Jugoslovensko učiteljsko udruženje Sreskog društva u Tuzli. druženju i ostalom što je bilo zajedničko pozivu učitelja i narodnog prosvjetitelja. izvještaj Nadzornog odbora o pregledu društvene blagajne. Knjige Valorizacija fonda: 2 Fond može poslužiti kao vrijedan izvor u proučavanju djelovanja i rada ovoga Društva na području Tuzlanskog sreza. 1 fasc. životu. godine i izabralo Privremeni odbor koji je na svojoj sjednici sastavio Pravilnik i sa potpisima prijavljenih članova poslao ga Zemaljskoj vladi na odobrenje. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1905. (0. – ? Historijat stvaraoca fonda: Na osnovu građe koja čini ovaj fond evidentno je slijedeće: Uvidjevši potrebu za osnivanjem učiteljskog društva. – 1935. aprila 1905. U zapisnicima sa sastanaka održanih 1922. Serije u fondu: 1. Društvo je preko delegata učestvovalo na Glavnoj skupštini Jugoslovenskog učiteljskog udruženja Beograd. a od 1923. 322 . srpski. Godine 1931. Tako je osnovano Učiteljsko društvo okružja Dolnjotuzlanskog koje je djelovalo preko Skupštine. poziv za sjednicu i skupštinu itd.. učiteljstvo grada Dolnje Tuzle se okupilo 28. godine Sresko učiteljsko društvo u Tuzli. Udruženje (Društvo) je organizovano radilo na pitanjima stručnog rada i usavršavanja položaja u društvu. Dopisi 2. Jezik u građi: bosanski. prijedlog budžeta. godine stoji naziv Učiteljsko društvo sreza Tuzlanskog. Upravnog odbora i Nadzornog odbora. Količina građe: 3 knj. a sarađivalo je i sa svim društvima i bilo u toku opštih zbivanja. rezoluciju Upravnog odbora.

Stvaranjem NDH. Dobrovoljno vatrogasno društvo Tuzla* Signatura fonda: BiH-ATKT/DVDT Vremenski raspon građe: 1883. godine. spiskove članova. Društvo je imalo i dramsku sekciju. Imalo je kraće prekide u radu zbog ratnih zbivanja ili nedostatka kadra i materijalnih sredstava. hrvatski Pismo u građi: latinica. aprila 1941. Najveći dio sačuvanih dokumenata odnosi se na 1937. – 1983. (0. Historijat stvaraoca fonda: Srpsko pjevačko društvo “Njeguš’’ osnovala je Srpska pravoslavna crkvenoškolska opština u Donjoj Tuzli 1886. godine pod nazivom “Donjotuzlansko pjevačko društvo’’. Jezik u građi: bosanski. – 1941. 10. Količina građe: 2 knj. – 1941. godinu kada je Društvo slavilo 50-godišnjicu postojanja. To je bilo prvo pjevačko društvo u Bosni i Hercegovini. a njegova imovina konfiskovana. Društvo je uspješno radilo na njegovanju umjetničkog izvođenja crkvenih i svjetovnih pjesama. Količina građe: 12 knj. Pored muzičke.5 d/m) 323 . Građa je preuzeta od advokata Steve Milčića koji je bio član Društva... (2. srpski. 2 kut. Valorizacija fonda: 2 Fond može poslužiti za proučavanje rada i aktivnosti ovoga Društva na području Tuzle.3 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži zapisnike sa sastanaka Odbora Donjotuzlanskog srpskog crkvenog pjevačkog društva. programe proslava. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1886. 10 kut. fotografije i sl.Srpsko pjevačko društvo “Njeguš’’ u Donjoj Tuzli* Signatura fonda: BiH-ATKT/SPD’’NJ’’DT Vremenski raspon građe: 1886. rad Društva “Njeguš’’ je zabranjen. U toku svog rada.

organizovanje vatrogasnih vježbi. izvještaje itd. Jezik u građi: bosanski. organizovanje vatrogasnih tečajeva. pismene pohvale. 3. godine. U određenim vremenskim periodima. Kreke. marta 1883. molbe za dodjelu materijalne pomoći Društvu. a zvanična godina osnivanja i potvrda Statuta Društva je 1883. Pravila Dobrovoljne vatrogasne čete u Tuzli iz 1933. a shodno političkim i administrativnim prilikama. na Prvoj glavnoj skupštini. kada je Visoka zemaljska vlada donijela rješenje (br. 324 . molbe za prijem u članstvo. srpski. saradnja sa drugim društvima širom zemlje. godine). njemački Pismo u građi: latinica. raspise. U sastavu Društva radile su i vatrogasne čete i industrijska vatrogasna društva (Fabrike sode. godine u Brčkom. statut. godine. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1883.). godine. 4.Sadržaj fonda: Fond sadrži Pravila iz 1883. 4554/I od 13. DVD je u svim Historijskim periodima bilo aktivno. Historijat stvaraoca fonda: Inicijativa i pripreme za osnivanje vatrogasnog društva u Tuzli potiču od 1879. Solane itd. Društvo je mijenjalo svoju strukturu. spiskove članova. godine. planove rada. zabava i proslave Dana vatrogastva. program proslave prilikom otvaranja Sokolskog doma. Serije u fondu: 1. Opšta dokumentacija Zapisnici sa sjednica i skupština Spiskovi članstva Knjige Valorizacija fonda: 2 Fond može poslužiti za proučavanje rada i aktivnosti ovoga Društva na području Tuzle. hrvatski. Zahvaljujući svojoj ulozi. Prvi Vatrogasni savez Bosne i Hercegovine osnovan je 1926. – 1983. pa čak i za vrijeme ratova nije prekidalo rad. 2. zapisnike sa sjednica. za sjedište Saveza određena je Tuzla. a 1927.

dodjelu medalja. prilozima i doprinosom od strane članova DVD. 325 . poslovnik o radu. zapisnike sa osnivačkih skupština DVD-a i sreskih saveza (osnivanje pri fabrikama. – 1979. Finansiran je iz budžeta Skupštine opštine Tuzla. hrvatski Pismo u građi: latinica. zapisnike sa sjednica Odbora i Skupštine. – 1979.. Područje je bilo pokriveno mrežom sreskih vatrogasnih saveza. godine. Od 1956. Uslijed reorganizacije organa vlasti. Raspisi i uputstva viših organa 3. godine. Količina građe: 1 knj. a upisan u registar 1969. godine. raspise. podatke o požarima. Jezik u građi: bosanski. i Oblasni vatrogasni savez. a 1959. planove rada. referate. dopise o takmičenjima vatrogasaca. pa samim tim. Opštinski vatrogasni savez Tuzla formiran je 1965. prijedloge za odlikovanja. u pojedinim mjestima). Finansiran je dotacijama od strane Oblasnog narodnog odbora. Historijat stvaraoca fonda: Oblasni savez DVD za Tuzlansku oblast formiran je 1950. Opšta dokumentacija 2. organizovanje seminara i polaganja ispita za zvanje vatrogasca itd. godine pokrenuta je inicijativa za formiranjem opštinskih vatrogasnih saveza. obavještenja.Opštinski vatrogasni savez Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/OVST Vremenski raspon građe: 1946. Serije u fondu: 1. godine. 17 kut. (4 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži izvještaje o radu. ukinut je Oblasni narodni odbor. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SAP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1950. statut. Zapisnici Valorizacija fonda: 3 Fond može poslužiti za proučavanje rada i aktivnosti ovoga Udruženja na području Tuzle. godine djeluje kao Savez DVD sreza Tuzla. a Prva redovna skupština Sreskog vatrogasnog saveza Tuzla održana je februara mjeseca 1952. srpski. informacije i izvještaje o saradnji sa drugim savezima širom zemlje.

3 kut.. hrvatski Pismo u građi: latinica. Društvo je radilo i na očuvanju i izgrađivanju tekovina NOB-e. (1 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži zapisnike sa skupština i sjednica. a za potpredsjednika Mehmedbeg Zaimović. obavještenja o zabrani lova pojedine divljači. Osim sporta. Kasnije je dobilo naziv Sresko lovačko društvo “Konjuh” u Tuzli. 326 . ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1945. prihvaćena je inicijativa za obnavljanje Lovačkog udruženja čija je imovina stradala u ratnom vihoru i usvojen je naziv društva i to: Lovačko društvo “Konjuh” u Tuzli.1945. 2. Jezik u građi: bosanski. – 1955. Na Skupštini je za predsjednika izabran Teufik Selimović. dopise vezane za razgraničenja državnih rezervatnih lovišta sa sreskim lovištima. a sarađivalo je i sa Jugoslovenskim društvom lovaca u Beogradu. uputstva Razgraničenje lovišta Spiskovi članstva Valorizacija fonda: 3 Fond može poslužiti za proučavanje rada i aktivnosti ovoga Društva na području Tuzle. Količina građe: 5 knj. Ovo Društvo je radilo pod upravom Okružnog fiskulturnog odbora. godine. Historijat stvaraoca fonda: Na Prvoj lovačkoj skupštini za grad i srez Tuzlu. Zapisnici Obavještenja. koji je bio glavna svrha. 3. spiskove članova Društva i sl.07. 4. koja je održana 08. srpski. Sresko lovačko društvo je bilo član Saveza lovačkih udruženja na području Bosne i Hercegovine sa sjedištem u Sarajevu. Serije u fondu: 1. lovačke karte i dozvole za lov. Društvo je također izabralo 8 članova užeg i 17 članova šireg Upravng odbora i 4 člana Nadzornog odbora. – 1955.Sresko lovačko društvo “Konjuh” u Tuzli Signatura fonda: BiH-ATKT/SLD’’K’’T Vremenski raspon građe: 1945.

. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: PrP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1992.. Historijat stvaraoca fonda: Udruženje je osnovano početkom agresije na Bosnu i Hercegovinu 1992. Količina građe: 21 knj. osnovne knjige evidencija. Knjige Valorizacija fonda: 3 Fond može poslužiti za proučavanje rada i aktivnosti ovoga Udruženja. (10 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži dokumentaciju koja se odnosi na osnivanje “Udruženja’’ i carinsku i finansijsku dokumentaciju. Serije u fondu: 1. Finansijska dokumentacija 3. 22 fasc. hrvatski Pismo u građi: latinica. 6 blok. godine i egzistiralo je do 2004. – 2004.. godine. Jezik u građi: bosanski. 70 reg.. Opšta dokumentacija 2. knjigu osnovnih sredstava i uposlenih radnika. Hamdija Čemerlić’’ Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/UPJ’’HČ’’T Vremenski raspon građe: 1992. – 2004. srpski. 327 .Udruženje prijatelja Janje “Dr. 2 kut.

sig. OZ 17 (Orijentalna zbirka Arhiva Tuzlanskog kantona) 328 .Rukopis vjerskog moralnog djela sa historijskim bilješkama.

Jezik u građi: bosanski. 7 kut. 329 . statističke izvještaje. Serije u fondu: 1.VI VJERSKE ORGANIZACIJE Odbor islamske vjerske zajednice Bijeljina* Signatura fonda: BiH-ATKT/OIVZBi Vremenski raspon građe: 1864. vjeroučitelja i imama . podatke o izvršenim vakcinacijama stanovništva. smrtovnice. prijave o rođenjima i smrti. vjenčane listove. – 1962. srpski. Opšta dokumentacija 2. godine preuzeta je veća količina građe kojoj je prijetila opasnost od uništenja. platne liste vakufskih službenika. hrvatski Pismo u građi: latinica. odobrenja za ženidbu i udaju. Količina građe: 235 knj. Finansijska dokumentacija 3. (4 d/m) Sadržaj fonda: Građa fonda sadrži rodne listove. Knjige Valorizacija fonda: 3 Građa je nepotpuna (fragmentarna) i predstavlja samo dio poslova kojima se bavio ovaj Odbor. utvrđeno je da je to samo jedan dio građe koji je nastao u radu ovoga Odbora. ostavinske rasprave. Prilikom sređivanja i obrade.matičara u Bijeljini itd. popise mladića za regrutovanje.. popise djece za upise u mektebi iptidaije u Bijeljini i Janji. budžete i završne račune vakufa. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: (?) Historijat stvaraoca fonda: Od Odbora islamske vjerske zajednice Bijeljina 1981.

Vakufsko-mearifsko povjerenstvo Tuzla* Signatura fonda: BiH-ATKT/VMPT Vremenski raspon građe: 1909. augusta 1894. Protokoli Valorizacija fonda: 3 Građa fonda može poslužiti kao izvor za izučavanje djelovanja i rada ove vrste institucije na području Tuzle. učestvuje pri izdavanju vakufskih zgrada pod zakup i da vrši nadzor nad vakufskim upraviteljima i ostalim vakufskim službenicima. 1884. vrši nadzor nad svim džamijama i vakufskim zgradama. godine Zemaljska vlada za BiH izdaje Naredbu o vakufskoj upravi u BiH (“Glasnik zakona i naredaba za BiH” od 1. Jezik u građi: bosanski. – 1949. Opšta dokumentacija 2. okružnice. zapisnike sa sjednica. 37 kut. protokole i sl. Medžlis je imao zadatak da istražuje i vodi evidencije cijelog vakufskog imanja u kotaru. Uzimajući u obzir molbe i želje muhamedanskoga pučanstva. Historijat stvaraoca fonda: Na osnovu Naredbe Zemaljske vlade za BiH o postavljenju privremenih vakufskih komisija u kotarima. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: nesređen Dostupnost: ograničena Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1909. 330 . statistiku mekteba. statističke izvještaje. Medžlisi su. kao vijećajuća i zaključujuća oblast. Serije u fondu: 1. srpski. (7 d/m) Sadržaj fonda: Građa fonda sadrži opštu arhivu. kao organi za informacije i posredovanja za upravu muhamedanskih vakufskih dobara. godine.godine) na osnovu koje. postoji Zemaljsko vakufsko povjerenstvo u Sarajevu. – 1949. Količina građe: 15 knj.. 1894. postavljen je kotarski vakufski medžlis pod predsjedništvom kadije. u svakom okružnom i kotarskom mjestu. za nadzor pojedinih vakufa u BiH i za upravu bosanskohercegovačke zemaljske vakufske zaklade. buždete džamija. potčinjeni Vakufskoj komisiji u Sarajevu. urudžbene zapisnike. Zapisnici sa sjednica 3.

ali je potvrđena struktura. kao organi za pojedine kotare. Franjo Josip I. propisani su Ustavom IVZ koji je objavljen 05. jednoga muderisa ili hodže jedne škole kotarskoga mjesta. godine). marta 1936. a u vakufsko-imovinskom pogledu Vakufsko-mearifski sabor sa svojim Saborskim odborom i Vakufskom direkcijom. Količina građe: 12 knj. Imamat džemata Tuzla* Signatura fonda: BiH-ATKT/IDžT Vremenski raspon građe: 1911. mijenjan je nekoliko puta. dvojice sudija Vrhovnog šerijatskog suda i po dvojice muhamedanskih odličnika iz svakog od šest okružja zemlje. kao upravitelji pojedinih vakufa. sresko vakufskomearifsko povjerenstvo. Ulema medžlis u Sarajevu i Skoplju. novine Kraljevine Jugoslavije” br. saborskim odborima i vakufskim direkcijama i Reis-ul-ulema u Sarajevu sa svojim užim i širim Savjetom (“Sl. i mutevelije. kao i njihov djelokrug i nadležnost. postoje kotarska vakufska povjerenstva koja se sastoje od šerijatskog sudije. U vjerskom i vjersko-prosvjetnom pogledu. sabor i saborski odbor. nazivi organa i hijerarhija Ustava iz 1936. Glavni i Džematski imam. džematski medžlisi. tajnika. novim Ustavom se objedinjuju kompetencije ustanova u jednu – Starješinstvo IVZ na području jedne republike. Godine 1930. Ulemamedžlis. kotarska povjerenstva. novembra 1936. četvorice članova medžlis uleme. Sastav ovih organa. a svi moraju boraviti u Sarajevu.. 2 kut. kao predsjednika.godine). Zakonom o Islamskoj vjerskoj zajednici Kraljevine Jugoslavije navode se organi zajednice i to: džematski medžlis. Godine 1936. i četiri člana. Vakufsko-mearifski sabor u Sarajevu i Skoplju sa svojim organima. i dvojice muhamedanskih odličnika kotara kao članova. novine Kraljevine Jugoslavije” br. godine. godine (“Sl. kralj Aleksandar I je proglasio Zakon o Islamskoj vjerskoj zajednici na osnovu kojega svi muslimani u Kraljevini Jugoslaviji sačinjavaju jednu samostalnu islamsku vjersku zajednicu pod Reis-ul-ulemom kao vrhovnim vjerskim starješinom (“Službene novine Kraljevine Jugoslavije” januara mjeseca 1930. prijave za prelazak na Islam. 331 . osim u Sarajevu.8 d/m) Sadržaj fonda: Građa fonda sadrži opštu arhivu. godine izdaje previšnje rješenje o Statutu za autonomnu upravu islamskih vjerskih. imama jedne tamošnje džamije. – 1943. a naročita izborna tijela su kotarske skupštine i okružni izborni odbori. godine. protokole i urudžbene zapisnike. Sresko vakufsko-mearifsko povjerenstvo sa područnim mutevelijama i Džematski medžlis. (0. Ustav IVZ. 1909. Najviši organ uprave je Ulema-medžlis koji se sastoji od reis-ul-uleme. U svim kotarskim mjestima. vakufskoga nadzornika. Godine 1959. kao predsjednika. donesen 1947. IVZ su predstavljali: Reis-ul-ulema. kao izvršujuća oblast. vakufskih i mearifskih poslova u BiH na osnovu kojeg organi vakufsko-mearifske uprave su: džematske skupštine. 256LXIV).i Zemaljsko vakufsko ravnateljstvo u Sarajevu. Zemaljsko vakufsko povjerenstvo sastojalo se od predsjednika. 74-XVI od 31. Njima su potčinjena kotarska vakufska povjerenstva.

Na osnovu Zakona o Islamskoj vjerskoj zajednici. Također. jadarski i osječki. loznički. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: nesređen Dostupnost: ograničena Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1911.godine). džematski medžlisi. U Tuzli su sa Imamatom u službenom poslovanju bili usko vezani rudnici Kreka i Solina i Bušotina za naftu u Simin Hanu. kojeg je 1930. bihaćki i travnički. kladanjski. i četiri člana. kao predsjednika. vakufskih i mearifskih poslova u BiH na osnovu kojeg organi vakufsko-mearifske uprave su: džematske skupštine. gračanički. 256-LXIV od 05. maglajski. Ustavom IVZ Kraljevine Jugoslavije regulisan je djelokrug rada i organi IVZ (Sl. zvornički. svi muslimani u Kraljevini Jugoslaviji sačinjavaju jednu samostalnu Islamsku vjersku zajednicu pod Reis-ul-ulemom kao vrhovnim vjerskim starješinom (“Službene novine Kraljevine Jugoslavije” januara mjeseca 1930. godine na osnovu rješenja Gradskog narodnog odbora Tuzla. 1909. mostarski. Ulema-medžlis imenuje glavnog imama koji vrši neposredni nadzor nad džematskim imamima za područje jednog ili više džemata (broj glavnih imama i njihovo područje djelovanja određuje Ulema-medžlis u sporazumu sa Vakufsko-mearifskim saborom). vlasenički. a svi moraju boraviti u Sarajevu. srebrenički. gradačački. kotarska povjerenstva. tuzlanski. Opšta dokumentacija 2. Jezik u građi: bosanski. novine Kraljevine Jugoslavije br. srpski. Historijat stvaraoca fonda: Franjo Josip I. bijeljinski. – 1949. Područje Ulema-medžlisa u Sarajevu je imala 6 izbornih okruga i to: sarajevski. Najviši organ uprave je Ulema-medžlis koji se sastoji od reis-ul-uleme. a naročita izborna tijela su kotarske skupštine i okružni izborni odbori. gdje je bila potreba.Serije u fondu: 1. Za svaki džemat. godine proglasio kralj Aleksandar I. Ulema-medžlis je postavljao po jednog džematskog imama (u većim džematima. novembra 1936. brčanski. Knjige Valorizacija fonda: 3 Građa fonda može poslužiti kao izvor za izučavanje djelovanja i rada ove vrste institucije na području Tuzle. podrinski. jer je u istima bilo zaposleno oko 2/3 radnika islamske vjeroispovijesti. banjalučki. 332 . postavljao mu se još jedan ili više pomoćnika) koji je vršio sve vjerske funkcije u džematu. sabor i saborski odbor. godine izdaje previšnje rješenje o Statutu za autonomnu upravu islamskih vjerskih. Tuzlanski izborni okrug obuhvatao je srezove (povjerenstva): tuzlanski. godine). Imamat džemata u Tuzli prestao je sa radom 1949.

godine. sidžile. – 1936. zbirka je sređena prema vrsti dokumenata tako da postoji 8 333 . deftere. Jezik u građi: osmanski Pismo u građi: arapsko Arhivistička informativna pomagala: AI Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Historijat stvaraoca zbirke: Orijentalna zbirka je nastala otkupom dokumenata. 7. koji su sakupljani i obrađeni u Arhivu. Berati.) (2 d/m) Sadržaj zbirke: Zbirka sadrži berate. fermane. 3. fermani.. Količina građe: 8 knj. uglavnom. čifčijski i kupoprodajni ugovori. do 1972. potvrde. 8. 8 fasc. poklonima i fotokopiranjem originala iz Orijentalnog instituta Sarajevo i Jugoslovenske akademije znanosti i umjetnosti Zagreb. (390 inv. jed. Najstariji rukopis datira iz 1578. pisma. 9. Mnogi dokumenti su obrađeni i prezentirani u stručnim časopisima zahvaljujući arhivisti-orijentalisti Šabanu Hodžiću. čifčijski i kupoprodajni ugovori Rukopisi Pisma Štampane knjige Defteri Valorizacija zbirke: 1 Dokumenti ove Zbirke odnose se na šire Tuzlansko područje. te mogu poslužiti kao vrijedan izvor u proučavanju historije ovoga kraja. potiču iz vremena Osmanske uprave. a dokumenat iz 1645. Godine 1980. arzuhale. 2.. tapije. u periodu od 1954.VII ZBIRKE Orijentalna zbirka* Signatura zbirke: BiH-ATKT/OZ Vremenski raspon građe: 1578. Serije u zbirci: 1.. godine. arzuhali Sidžili Rješenja šerijatskih sudova Fotokopije dokumenata Tapije. 6. i odnose se na područje sjeveroistočne Bosne. štampane knjige i fotokopije raznih dokumenata. 5. rješenja šerijatskih sudova. godine. bujruldije. 4. 6 kut.

bujruldije. 49 sv. pisma. Radnički pokret KPJ Omladinski pokret Sudovi NDH Ustaška nadzorna služba Valorizacija zbirke: 3 Dokumenti ove Zbirke odnose se na područje sjeveroistočne Bosne i mogu poslužiti kao vrijedan izvor u proučavanju historije ovoga kraja. vakufname. Količina građe: 71 kut.1945. sreske društveno-političke organizacije su. pozivi. fotokopije i štampane knjige i brošure. Radnički pokret i narodnooslobodilačka borba u sjeveroistočnoj Bosni* Signatura zbirke: BiH-ATKT/RPiNOBSB Z Vremenski raspon građe: 1920. kupoprodajni ugovori. (8417 dok. hrvatski Pismo u građi: latinica. Sreska komisija za hronike je veliki dio istraživačkog rada povjerila tuzlanskom 334 . razni rukopisi. sidžili.inventarnih knjiga i to: rješenja šerijatskih sudova.3 d/m) Sadržaj zbirke: Zbirka sadrži originalne dokumente i fotokopije koji se odnose na rad i razvoj radničkog pokreta na prostoru sjeveroistočne Bosne.) (11. fermani. – 1945.. Serije u zbirci: 1. tapije. preko komisija za hronike. Jezik u građi: bosanski. godine. 4. berati. sadrži i materijale koje je Opštinski odbor Tuzla koristio u izradi Hronologije radničkog pokreta. Također. prikupljale građu iz perioda 1878. 5. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AI Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Historijat stvaraoca zbirke: U želji da se što cjelovitije obradi historija radničkog pokreta Tuzlanskog bazena. srpski. Dokumenti ove Zbirke su mikrofilmovani i digitalizovani. 3. čestitke. 2.

Arhiv grada Tuzle je istu preuzeo od Komisije za hronike. 11. KPJ. 15. Gradsko poglavarstvo Tuzla. 6. Muzeju istočne Bosne Tuzla itd. Arhivu CK SKBiH Sarajevo. narodnooslobodilačke odbore. Ustašku nadzornu službu (UNS). 13. njemačke jedinice i slično. prepisa i kseroks-kopija dokumenata koji su se nalazili u Arhivu CK SKJ Beograd. prilozi Fotografije 335 . Arhivu BiH Sarajevo. Institutu za radnički pokret Sarajevo. 14. ustašku i četničku štampu. 5. Muzeju revolucije Sarajevo. vojne formacije NOVJ. pisma. 12. Serije u zbirci: 1. Također je čine i materijali koje je Opštinski odbor koristio za pisanje historije SKOJ-a. spiskovi skojevaca. sjećanja. masovne društvene organizacije.) (1. (499 dok. 3.. anketni upitnici članova SKOJ-a. četničke formacije. Količina građe: 7 kut. Građa ove Zbirke je zavedena u analitički inventar. leci. Tako je zbirka nastala prikupljanjem originala. SKOJ Tuzle i sjeveroistočne Bosne Signatura zbirke: BiH-ATK/SKOJTiSB Z Vremenski raspon građe: 1941. proglase. a rad na daljem prikupljanju ove građe predstavlja jedan od važnih zadataka ove ustanove. 7. 4.revolucionaru i publicisti Milanu Gavriću. 8. spiskovi skojevaca poginulih u NOR-u. letke. – 1948. razvrstana na organizacione jedinice i sadrži dokumente koji se odnose na radnički pokret. Centralni komitet SKOJ-a Pokrajinski komitet SKOJ-a za BiH Oblasni komitet SKOJ-a za istočnu Bosnu Okružni komitet SKOJ-a za Tuzlu Okružni komitet SKOJ-a za Birač Okružni komitet SKOJ-a za Majevicu Okružni komitet SKOJ-a za Trebavu i Posavinu Sreski komitet SKOJ-a Mjesni komitet SKOJ-a Tuzla Aktivi SKOJ-a Brigadni komiteti SKOJ-a Okružni odbor USAOBiH za Okrug Tuzlanski Memoarska građa Brošure. fotografije itd.5 d/m) Sadržaj zbirke: Zbirku čine originali i kopije dokumenata koji govore o razvoju i djelovanju SKOJ-a u Tuzli i okolini. 9. referati. sudove NDH. izvještaji. / 1972. koji je prikupio. potjernice.. Godine 1963. 2. Dokumenti su mikrofilmovani i digitalizovani. ustaške formacije. zatvore i logore. omladinski pokret. Vojnoistorijskom institutu Beograd. pisma. 10. sjećanja. sredio i razgraničio građu u 19 ukoričenih svezaka.

1972. Trebavu i Posavinu. istočnu Bosnu. godine nastala je Zbirka građe SKOJ-a Tuzle i sjeveroistočne Bosne. Serije u zbirci: 1. (1. Aktivi SKOJ-a. pomoć narodu u hrani i sjemenu. Oblasni narodnooslobodilački odbor za istočnu Bosnu Signatura zbirke: BiH-ATKT/OBNOOIB Z Vremenski raspon građe: 1943. srpski. leci.2 d/m) Sadržaj zbirke: Zbirka sadrži dokumentaciju koja se odnosi na Odsjek poljoprivrede. spiskovi skojevaca. obavještenja 2. a čine je originali i kopije dokumenata koji govore o razvoju i djelovanju SKOJ-a u Tuzli i okolini. referati. Napomena: Građa je digitalizovana. i zavedena kao posebna organizaciona jedinica (43) u inventarnu knjigu “Radnički pokret i NOB’’. politička i privredna zbivanja u pojedinim srezovima. PK SKOJ-a za BiH. industriju i zanatstvo 336 . izvještaji.Valorizacija zbirke: 3 Dokumenti ove Zbirke odnose se na područje sjeveroistočne Bosne i mogu poslužiti kao vrijedan izvor u proučavanju historije ovoga kraja. Odjeljenje za trgovinu. fotografije itd. Memoarska građa. brošure. hrvatski Pismo u građi: latinica. Jezik u građi: bosanski. Majevicu. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Historijat stvaraoca zbirke: Na inicijativu Odbora za pisanje historije SKOJ-a. Građa je razvrstana na 15 jedinica: CK SKOJ-a. pri Komisiji za historiju Sreskog komiteta SK BiH Tuzla. Birač. Sreski i Mjesni komitet SKOJ-a Tuzla. Uputstva. oblasni i okružni komiteti SKOJ-a za Tuzlu. Količina građe: 3 fasc. – 1946. Odjeljenje za narodno zdravlje i socijalno staranje 3. osnivanje i rad Poljoprivredne škole u Slavinovićima. izvještaji.

(0. Foča. – 1944. organizacijom i djelovanjem sudstva. Oblasni NOO za istočnu Bosnu imao je pod svojom upravom dva okruga: sarajevski i tuzlanski. Količina građe: 2 fasc. Kladanj.1944. – 1949. Doboj. Oblasni NOO za istočnu Bosnu prestao je sa radom u aprilu mjesecu 1949. ali i na teritoriji Tuzlanske oblasti. Visoko i Višegrad. Srebrenica. Maglaj. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AI Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca zbirke: 1944. Bavio se svim vidovima organizacije i funkcionisanja vlasti na svojoj teritoriji a naročito: snabdijevanjem stanovništva i vojske namirnicama. gradski i seoski narodnooslobodilački odbori. Građa sadrži vrijedne podatke za razne istraživačke teme. Valorizacija zbirke: 3 337 . Gradačac. Pod jurisdikcijom Oblasnog NOO nalazili su se okružni. Gradsko poglavarstvo Tuzla* Signatura zbirke: BiH-ATKT/GPT Z Vremenski raspon građe: 1941. obnovom privrede. Brčko. poljoprivrede itd. Žepče. Tuzla.09. Fojnica.Valorizacija zbirke: 2 Zbirka nije cjelovita. školstva. godine kao najviši organ vlasti na oslobođenoj teritoriji istočne Bosne. uspostavljanju saobraćajnih veza. dobro je sačuvana i pruža mogućnosti za proučavanje izgradnje aparata državne vlasti u Bosne i Hercegovine. sreski. Sarajevo. zaštiti stanovništva. hrvatski Pismo u građi: latinica.6 d/m) Sadržaj zbirke: Zbirka sadrži dokumente koji se odnose na rad Povjerenstva za “ponovu’’ koje se bavilo pitanjima konfiskacije jevrejske i srpske imovine. Sarajevski su činili rsezovi: Čajniče. Vlasenica i Zvornik. a Tuzlanski: Bijeljina. Rogatica. Jezik u građi: bosanski. godine na osnovu Zakona o administrativno-teritorijalnoj podjeli NR Bosne i Hercegovine i Zakona o izboru i radu privrednih oblasnih narodnih odbora i o načinu prenosa nadležnosti na NOO. Zenica. Gračanica. srpski. Historijat stvaraoca zbirke: Oblasni NOO za istočnu Bosnu formiran je 03.

personalnu upravu. kao i postupak sa imovinom jevrejskih porodica odvedenih u logor. Ova Zbirka je uvedena kao posebna jedinica (serija) u inventarnu knjigu Radnički pokret i NOB (jedinica 75. Serije u zbirci: 1. 3.Dokumenti ove Zbirke mogu poslužiti kao vrijedan izvor u proučavanju djelovanja i rada ovog Poglavarstva. godine. Dokumentacija iz perioda austrougarske uprave (7 dok. popise imovine. stvaranjem NDH. od broja 6395 – 6640). zapisnike sa sjednica članova Općinske uprave. Gradsko poglavarstvo u Tuzli je prestalo sa radom oslobođenjem Tuzle od strane jedinica NOVJ 1944. Gradsko poglavarstvo Brčko* Signatura zbirke: BiH-ATKT/GPBč Z Vremenski raspon građe: 1878. projekat škole u Goricama. (2 d/m) Sadržaj zbirke: Zbirku čine dokumenti koji se odnose na polise osiguranja. završne račune itd. Dokumenti se odnose na rad “Povjerenstva za ponovu” koje se bavilo pitanjima konfiskacija jevrejske i srpske imovine. razne račune.) Dokumentacija iz perioda NOR-a (6 dok. hrvatski Pismo u građi: latinica.) 338 . srpski. ali i historije ovoga kraja. Djelovalo je u sastavu organa Velike Župe “Usora i Soli”. – 1945.) Dokumentacija iz perioda Kraljevine Jugoslavije (132 dok. u svom djelokrugu rada imalo sve upravne poslove na teritoriji Tuzle. jer se kroz dokumente može pratiti rad i postupak ovog resora sa imovinom jevrejskih porodica iz Tuzle koje su tokom rata odvedene u logor. Količina građe: 5 kut. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Historijat stvaraoca zbirke: Gradsko poglavarstvo u Tuzli je od 1941. Jezik u građi: bosanski.) Dokumentacija iz perioda Kraljevine SHS (89 dok. 4. dozvole za otvaranje privatnih radnji. godine. prijedloge planiranja budžeta. cjenovnike. Za svoj rad ovo Povjerenstvo je bilo odgovorno Glavnoj riznici u Zagrebu. molbe za unapređenja i dodjelu penzije. poreske prijave. 2.

sve kompetencije Opštinskog poglavarstva preuzima Opštinski narodni odbor Brčko. ćirilica 339 . Valorizacija zbirke: 3 Po svom sadržaju ova Zbirka može poslužiti kao vrijedan izvor u proučavanju zemljišnog fonda. a Gradsko poglavarstvo Brčko je zadržalo ranije kompetencije. Nastankom Kraljevine SHS ostala je ista teritorijalno-upravna podjela samo sa novim nazivima. 1878. Opštinsko poglavarstvo Historijat stvaraoca zbirke: Austrougarskom okupacijom Bosne i Hercegovine. Direktno su bila podređena kotarskim nadstojnicima. Ista je sređena i pristupačna za korištenje. (tapije) (0. Jezik u građi: bosanski.3 d/m) Sadržaj zbirke: Zbirka se sastoji od 200 tapija iz 1886. gradska poglavarstva su bila vrhovna upravna vlast u gradovima i bavila su se svim sferama političkog i društvenog života. srpski. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Promjene naziva stvaraoca zbirke: 1. hrvatski Pismo u građi: latinica.Valorizacija zbirke: 3 Dokumenti ove Zbirke mogu poslužiti kao vrijedan izvor u proučavanju historije ovoga kraja. Gradsko poglavarstvo 2. godine. formiranjem nove vlasti. ali pod novim nazivom Opštinsko poglavarstvo Brčko. Kotarski ured Gradačac Signatura zbirke: BiH-ATKT/KUGd Z Vremenski raspon građe: 1886. Ovakvo stanje se nije promijenilo sve do kraja narodnooslobodilačkog rata kada. Količina građe: 1 knj. Jezik u građi: bosanski. godine izdatih fizičkim licima na zemljište sa područja Gradačca. srpski. hrvatski Pismo u građi: latinica.

Vijesnik naredaba itd. može poslužiti kao pomoćni izvor u proučavanju rada ovoga Vijeća na uskom području lokalne uprave.Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Narodno vijeće Tuzla Signatura zbirke: BiH-ATKT/NVT Z Vremenski raspon građe: 1917. Pravila “Društva za pomoć sirotinje i porodica siromašnih vojnika u Tuzli’’. – 1919. rad Narodne kuhinje i Društva za pomoć sirotinji i porodicama siromašnih vojnika u Tuzli. – 1908. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Historijat stvaraoca zbirke: U periodu od 1917. telegrame i dopise upućene Gradskom kotarskom uredu za Kotarsko Narodno vijeće.” Tuzla Signatura zbirke: BIH – ATKT/Z”PIPAOO” T Vremenski raspon građe: 1879.4 d/m) Sadržaj zbirke: Zbirka sadrži spiskove izdate hrane u narodnim kuhinjama I i II u Tuzli. račune. Količina građe: 1 kut. Valorizacija zbirke: 3 Iako građa Zbirke nije potpuna. novčanu knjigu Vojnog oblasnog skladišta. – 1908. dopise Okružnog odbora Narodnog vijeća. spise koji se odnose na spor u materijalnim stvarima.3 d/m) 340 . srpski.. do 1919. Jezik u građi: bosanski. (0. Sačuvani su samo dijelovi građe koju čine opšta arhiva. oglase i proglase izdate za vrijeme rada Narodnog vijeća. godine u Tuzli je radilo Okružno i Kotarsko narodno vijeće. hrvatski Pismo u građi: latinica. Zbirka prevoda “Ispisa iz povjerljivih arhiva Okružne oblasti u Tuzli 1879. Količina građe: 1 fasc. (0.

Sadržaj zbirke: Zbirka sadrži jednu knjigu (400 stranica) ali samo u digitalnom obliku. srpski. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: CD Stepen sređenosti: sređen Dostupnost: ograničena Ljetopis Katoličkog samostana Tuzla Signatura zbirke: BIH – ATKT/LJKST Z Vremenski raspon građe: 1809. Jezik u građi: bosanski. hrvatski Pismo u građi: latinica. Količina građe: 1 knj. Sadržaj zbirke: Zbirka sadrži jednu knjigu pisanu na latinskom jeziku. Prevode ispisa sa njemačkog jezika uradio je Vojislav Bogičević. – 1871. hrvatski Pismo u građi: latinica. – 1931. Količina građe: 1 knj. srpski. U knjizi su upisani podaci o rođenju i smrti mještana. Jezik u građi: latinski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: sređen Dostupnost: bez ograničenja 341 . Jezik u građi: bosanski.Sadržaj zbirke: Zbirka sadrži prevode ispisa dokumenata izdvojenih iz Prezidijalne arhive Okružne oblasti u Tuzli. prof. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: sređen Dostupnost: bez ograničenja Domovnica Imamata džemata Bašigovci Signatura zbirke: BIH – ATKT/DIDžBš Z Vremenski raspon građe: 1930.

Količina građe: 2 knj. Količina građe: 17 mikrofilm.2 d/m) Sadržaj zbirke: Zbirka sadrži fotokopije dokumenata koji se odnose na rad Uprave Gajretovog konvikta Tuzla i Glavnog odbora “Gajreta” Sarajevo. – 1945. hrvatski Pismo u građi: ćirilica. Jezik u građi: bosanski. Jezik u građi: bosanski. hrvatski Pismo u građi: latinica. Količina građe: 9 kut. – 1932. iz zaplijenjene četničke arhive. – 2006. ali samo u digitalnom obliku. kao i zapisnike odborskih sjednica.Ljetopis Javne ustanove Osnovna muzička škola Tuzla Signatura zbirke: BIH – ATKT /LJOMŠT Z Vremenski raspon građe: 1994. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: CD Stepen sređenosti: sređen Dostupnost: ograničena Kulturno-prosvjetno društvo “Gajret” u Tuzli Signatura zbirke: BIH – ATKT/KPD”G”T Z Vremenski raspon građe: 1907. 342 . arhive ustaške nadzorne službe. izvještaje. Sadržaj zbirke: Zbirka sadrži dvije knjige. letke. povlačenja jedinica. srpski.. latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: nesređen Dostupnost: ograničena Mikroteka* Signatura zbirke: BiH-ATKT/MT Z Vremenski raspon građe: 1941. naređenja. (3. (1233 mikrosnimka) Sadržaj zbirke: Zbirka sadrži mikrosnimke dokumenata koji se odnose na vojne operacije. proglase i sl. raznih jedinica NOVJ itd. srpski.

Trebavski odred (22 mikrosnimka). Drinski korpus (47 mikrosnimaka). Fotografije* Signatura zbirke: BiH-ATKT/FTG Z Vremenski raspon građe: 1873. Sadržaj zbirke: Zbirka sadrži fotografije na kojima je predstavljen razvoj Tuzlanskog bazena. Ozrenski korpus (27 mikrosnimaka).Valorizacija zbirke: 3 Dokumenti ove Zbirke odnose se na šire Tuzlansko područje i mogu poslužiti kao vrijedan izvor u proučavanju historije ovoga kraja. a odnose se na: Četnička arhiva (95 mikrosnimaka). Mikrosnimci su uvedeni u knjigu analitičkog inventara “Radnički pokret i NOB”. To su mikrofilmovi dokumenata: Trećeg korpusa NOVJ. građevinarstvo. raznih jedinica NOVJ. 2. Srbijanski korpus (39 mikrosnimaka). zaplijenjene četničke arhive i ustaške nadzorne službe (UNS). Istaknuti dio Vrhovne komande (86 mikrosnimaka) Ustaška nadzorna služba (764 mikrosnimka). 636 ratni per. Količina građe: 3665 fotogr. Majevički korpus (62 mikrosnimka). te tako imamo fotografije koje prikazuju političke manifestacije. 4. Crnu Goru i Bosnu i Hercegovinu (32 mikrosnimka). Istaknuti dio štaba Vrhovne komande Jugoslovenske vojske u otadžbini za Sandžak. Mikrofilmovi četničke arhive sadrže 1233 mikrosnimka. radničku i društvenu samoupravu. zanatstvo. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: ograničena upotreba Historijat stvaraoca zbirke: Mikroteka Arhiva predstavlja dio građe Radničkog pokreta i NOB-a. Stara Tuzla Radnička samouprava Industrija Poljoprivreda 343 . – 1995. a čine je mikrofilmovi dokumenata Vojnoistorijskog instituta Beograd koji se odnose na teritoriju Tuzle i okoline iz vremena Drugog svjetskog rata. srpski.. 3. industriju. kulturu. prirodne ljepote. borce NOR-a itd. Serije u zbirci: 1. Vrhovna komanda (59 mikrosnimaka). Jezik u građi: bosanski. školstvo i narodno prosvjećivanje. poljoprivredu. hrvatski Pismo u građi: latinica.

presnimavanjem. 8. 17. 15. uglavnom. (1.2 d/m) 344 . Količina građe: 3 kut. 12. 23. 7. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Historijat stvaraoca zbirke: Zbirka fotografija je nastala. – 1983. – 1995. hrvatski Pismo u građi: latinica.5. godina’’ za koje je pored analitičkog popisa urađen imenski i tematski registar. izdvajanjem iz preuzetih fondova i slično. ali i pojedinih ličnosti. srpski. 10. otkupom. 20. Kultura Školstvo i narodno prosvjećivanje Građevinarstvo Zanatstvo Prirodne ljepote i turizam Ugostiteljstvo Sport Stara Tuzla . Posebnu seriju ove Zbirke čini 636 fotografija pod nazivom “Ratna 1992.slijeganje terena Nova Tuzla Revolucionarni radnički pokret Narodnooslobodilačka borba Ratni zločini Političke organizacije Fotografije mjesta u okolini Tuzle Portreti Narodno pozorište Tuzla Pionirsko pozorište Tuzla Fotografije boraca “16. muslimanske brigade’’ Ostalo Valorizacija zbirke: 3 Fotografije ove Zbirke odnose se na područje sjeveroistočne Bosne i mogu poslužiti kao vrijedan izvor u proučavanju historije ovoga kraja. 16. 18. Plakati* Signatura zbirke: BiH-ATKT/SŠP Z Vremenski raspon građe: 1912. 6. 21. 13. 14. Stara štampa. 11. poklonima. Razvrstana je tematski na serije. Jezik u građi: bosanski. 22. 19. 9.

proglasa i letaka koji se odnose na II svjetski rat. srpski. hrvatski Pismo u građi: latinica. Jezik u građi: bosanski. obveznice i police osiguranja.Sadržaj zbirke: Zbirka sadrži raznu štampu. Valorizacija zbirke: 3 Po svom sadržaju ova Zbirka može poslužiti kao vrijedan izvor u proučavanju historije ovoga kraja.4 d/m) Sadržaj zbirke: Zbirka sadrži dionice. plakata. parole i proglase. nalazi se u analitičkoj knjizi inventara Zbirke “Radnički pokret i NOB’’. Dionice. plakate. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja 345 . – 1954. srpski. te otkupom i poklonima tako da se i dalje dopunjuje. hrvatski Pismo u građi: latinica. Valorizacija zbirke: 3 Po svom sadržaju ova Zbirka može poslužiti kao vrijedan izvor u proučavanju historije ovoga kraja. Jezik u građi: bosanski. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Historijat stvaraoca zbirke: Zbirka je nastala 1986. (0. prilikom njihove obrade. obveznice i police osiguranja Signatura zbirke: BiH-ATKT/DOiPO Z Vremenski raspon građe: 1908. Napomena: Dio štampe. godine izdvajanjem građe iz raznih fondova. Količina građe: 1 kut.

Generalni štrajk rudara Bosne i Hercegovine i Husinska buna 1920. Arhiva Vojnoistorijskog instituta Beograd. – 1923. Zemaljska vlada Bosne i Hercegovine . štrajka rudara i Husinske bune. Ljubljani i Zagrebu.2 d/m) Sadržaj zbirke: Zbirku čine prepisi i fotokopije dokumenata urađene u Arhivu BiH Sarajevo. Sarajevu. Arhivu CKSKJ Beograd. Dionice i obveznice su izdate u Bijeljini. Muzeju revolucije Sarajevo. Količina građe: 3 fasc. Sarajevu. godine radi izdavanja Zbornika dokumenata. hrvatski. Tuzli i Beogradu. 346 . Valorizacija zbirke: 3 Dokumenti ove Zbirke mogu poslužiti kao vrijedan izvor u proučavanju historije Bosne i Hercegovine. a potiču iz Arhiva Bosne i Hercegovine. Zenice kao i na Husinsku bunu. te otkupom i poklonima tako da se i dalje dopunjuje. Arhiva CKSKJ Beograd. Brčkom. prilikom njihove obrade. godine sa ciljem da se prikupi građa o generalnom štrajku rudara BiH i Husinskoj buni 1920. a police osiguranja u Beogradu. srpski. Institutu za istoriju Sarajevo. Arhivu Vojnoistorijskog instituta Beograd. (1. Prikupljenu građu čine fotokopije.Historijat stvaraoca zbirke: Zbirka je nastala 1986. Arhivu TK i Muzeja istočne Bosne a odnose se na štrajk rudara Breze. Instituta za istoriju Sarajevo. francuski. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Historijat stvaraoca zbirke: Zbirka je nastala 1979. prepisi i fotografije. Arhiva TK i Muzeja istočne Bosne. Muzeja revolucije Sarajevo. Jezik u građi: bosanski. ruski Pismo u građi: latinica. Kaknja. godine izdvajanjem građe iz raznih fondova. godine -* Signatura zbirke: BiH-ATKT/ZVBiH –GŠRBiHiHB Z Vremenski raspon građe: 1919.

srpski.6 d/m) 347 . godine. komandira i zamjenika po sekcijama i smjenama. Jezik u građi: bosanski. Veći dio građe nalazi se u Arhivu BiH Sarajevo i Arhivu Jugoslavije Beograd. i 103 fotogr. učešće stranih brigada itd. Radovima je rukovodio Odbor za građenje. a završeni u decembru 1946. dok je organizaciju rada vodio Glavni štab omladinskih radnih brigada (ORB). Valorizacija zbirke: 3 Po svom sadržaju ova Zbirka može poslužiti kao vrijedan izvor u proučavanju organizovanja i rada omladinskih radnih akcija. – 1988. štaba. dokumente partijskog rukovodstva sekcija. hrvatski Pismo u građi: latinica. (1. Rapatnici. Lukavcu i Donjoj Višći.6 d/m) Odbor za izradu Monografije “Tuzlanski partizanski odred” Tuzla Signatura zbirke: BiH-ATKT/OZIM’’TPO’’ Z Vremenski raspon građe: 1985. Formirano je i partijsko rukovodstvo u Brčkom sa sekcijama u Bijeloj. spiskove članova KPJ. (1. Količina građe: 4 kut. Banoviće i Brčko. a kasnije Uprava za izgradnju. kadrovsko odjeljenje. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Historijat stvaraoca zbirke: Privredni savjet Vlade FNRJ je odobrio kredit za izgradnju pruge koja ima industrijski i putnički značaj za sjeveroistočnu Bosnu jer je povezala centar rudničkog bazena sa riječnom lukom na Savi tj.Omladinska pruga “Brčko – Banovići” Signatura zbirke: BiH-ATKT/OP’’BB’’ Z Vremenski raspon građe: 1946.) Sadržaj zbirke: Zbirka sadrži dio arhive Uprave gradilišta. Količina građe: 4 kut. Prihvaćen je prijedlog Centralnog odbora USAOJ-a da Prugu gradi Omladina Jugoslavije. SKOJ-a. Radovi na pruzi su započeli u maju mjesecu. (1151 dok.

” Ovaj Odbor je sakupljao građu. registri i spiskovi boraca. Odbor je prestao sa radom 1988. godine kada je izdata Monografija. godine konstituisala Odbor za izdavanje Monografije “Tuzlanski partizanski odred. sjećanja boraca. upitnici ličnih podataka boraca. Lukavac i Srebrenik. – 1979. Jezik u građi: bosanski. koncepte i radne verzije tekstova za knjigu. knjige evidencije boraca i upitnike za opštine Tuzla. Valorizacija zbirke: 3 Po svom sadržaju ova Zbirka može poslužiti kao vrijedan izvor u proučavanju djelovanja ovoga Odreda. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: PrP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Historijat stvaraoca zbirke: Opštinska konferencija SSRN Tuzla – Koordinacioni odbor za obilježavanje značajnih događaja i ličnosti iz istorije naroda i narodnosti SR BiH je 1985.2 d/m) Sadržaj zbirke: Zbirku čine zapisnici sa sjednica Odbora. hrvatski Pismo u građi: latinica. spisak boraca Odreda. finansiranjem i troškovima.MNOUB’’ Z Vremenski raspon građe: 1973. kao i isplati autorskih honorara. (1. Količina građe: 3 kut. Dopisi u vezi finansiranja i troškova 348 . Serije u zbirci: 1. Odbor za izdavanje Zbornika sjećanja “15. izvode iz dokumenata IRP BiH. fotografije i drugi materijal koji je korišten za izradu Monografije. recenzije na knjigu. Zapisnici sa sjednica Odbora 2. srpski. spisak članova Odbora. majevička NOU brigada” Tuzla Signatura zbirke: BiH-ATKT/OZIZ “15. dopisi u vezi sa promocijom knjige.Sadržaj zbirke: Zbirka sadrži zapisnike sa sjednica Odbora.

godine Inicijativni odbor za izdavanje Zbornika. Jezik u građi: bosanski. srpski.3. 20 kut. Jezik u građi: bosanski. godine kada je izdat Zbornik. Radilo se na prikupljanju evidencije boraca. fotografije. izabran je 1973. Količina građe: 2 knj. hrvatski 349 . Upitnici ličnih podataka boraca Valorizacija zbirke: 3 Po svom sadržaju ova Zbirka može poslužiti kao vrijedan izvor u proučavanju djelovanja ove Brigade. fotokopije upitnika i spiskove boraca upotrijebljene za izradu Monografije. pisanju tekstova i priloga.MNOUB’’ Z Vremenski raspon građe: 1974. Odbor je prestao sa radom 1979. godine. Odbor za izdavanje Edicije “16.. muslimanska NOU brigada” Tuzla Signatura zbirke: BiH-ATKT/OZIE “16. sjećanja boraca. Fotografije boraca su zavedene u inventarnu knjigu fototeke (FB – 1241 – 1350). Registri i spiskovi boraca 4. – 1978. (5 d/m) Sadržaj zbirke: Zbirka sadrži materijale Odbora. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: PrP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Historijat stvaraoca zbirke: Pri Opštinskom odboru SUBNOR-a Tuzla – Sekcija boraca 15. Valorizacija zbirke: 3 Po svom sadržaju ova Zbirka može poslužiti kao vrijedan izvor u proučavanju djelovanja ove Brigade. majevičke brigade. srpski. a građa je predata Arhivu 1981. Pokroviteljstvo nad Odborom preuzela je Skupština opštine Tuzla.

godine predao Arhivu TK građu koja mu je služila u izradi Monografije. hrvatska NOU brigada –38. godine. tako i onih koji su pristupili Brigadi poslije njenog formiranja. kako onih koji su bili na formiranju iste 1943. godine prihvatila prijedlog i formirala Koordinacioni odbor. tekstovi i recenzije.Pismo u građi: latinica.NOUD’’ Z Vremenski raspon građe: 1991. muslimanske NOU brigade 1974. Opštinski odbor za izdavanje Monografije “18. Ostali 350 . hrvatski Pismo u građi: latinica. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Historijat stvaraoca zbirke: Opštinski odbor za izradu Monografije “18. hrvatska brigada” u Tuzli je 1991. Količina građe: 16 kut. U prikupljanju i kseroksiranju potrebnih dokumenata učestvovali su opštinski odbori SUBNOR-a širom Jugoslavije. Međuopštinska konferencija SSRN Tuzla je 1975. sjećanja boraca. Jezik u građi: bosanski. 1975. Tada je predat samo dio dokumentacije (dosijea) koji se odnosi na podatke o borcima i rukovodiocima Brigade. Vojnoistorijski institut u Beogradu. Konstituirajuća sjednica Odbora za Ediciju je održana 17. Arhiv SR Bosne i Hercegovine Sarajevo i dr. anketni listovi.HNOUB – 38. Valorizacija zbirke: 3 Po svom sadržaju ova Zbirka može poslužiti kao vrijedan izvor u proučavanju djelovanja ove Brigade. NOU divizija” Tuzla Signatura zbirke: BiH-ATKT/OOZIM “18. (4 d/m) Sadržaj zbirke: Zbirka nije potpuna i čine je prikupljeni materijali . godine. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: PrP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Historijat stvaraoca zbirke: Na inicijativu Odbora za proslavu 30 godina 16. srpski. godine.10.(dosijea) koji se odnosi na podatke o borcima i rukovodiocima Brigade.

srpski.) trebalo je da se preda Arhivu kada Monografija izađe iz štampe i Odbor prestane sa radom. hrvatski Pismo u građi: latinica. sjećanja i upitnike za izdanje Prve knjige. Količina građe: 1 CD-R Sadržaj zbirke: Zbirka sadrži fotokopije (i 72 dokumenta u elektronskom obliku) elaborate.6 d/m) Sadržaj zbirke: Zbirka sadrži tekstove. (1. saslušanja. Zbirka Dokumenata “Cazinska buna” Signatura zbirke: BiH – ATKT/D”CB” Z Vremenski raspon građe: 1950. Signatura zbirke: BiH-ATKT/OE “TRPiR’’ Z Vremenski raspon građe: 1978. dok materijali o radu Odbora nisu predati ni poslije promocije Knjige. evidencije. odlikovanja. Valorizacija zbirke: 4 Po svom sadržaju ova Zbirka može poslužiti kao pomoćni izvor u proučavanju djelovanja i učešća radnika i omladine u narodnoj revoluciji. opšta arhiva i sl. Odbor za izdavanje Edicije “Tuzla u radničkom pokretu i revoluciji’’ Knjiga 1. fotografije.dio dokumentacije (materijali. Jezik u građi: bosanski. S obzirom da preostali dio građe nikada nije predat Arhivu. ova Zbirka predstavlja samo jedan fragment. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: PrP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Historijat stvaraoca zbirke: Opštinski odbor je formiran sa namjerom da prikupi i objavi tekstove i dokumente koji su urađeni za prvo izdanje Edicije. spiskove osoba upućenih na izdržavanje administrativno prinudne mjere društveno 351 . Arhivu su predati samo tekstovi za Knjigu. Količina građe: 4 kut.

učesnika u pobuni. Jezik u građi: bosanski. 352 . Valorizacija zbirke: 3 Dokumenti ove Zbirke odnose se na područje Srebrenice i okolnih sela. dok.3 d/m) Sadržaj zbirke: Zbirku čine sudski spisi Trećeg zbornog područja NDH u Sarajevu nastali povodom istrage o izvršenom zločinu u Srebrenici i okolnim selima nad srpskim stanovništvom od strane ustaškog poručnika Kurelac Josipa i njegove jedinice. – 1947. pregleda uhapšenih. izvještaje koji se odnose na dešavanja tokom Cazinske bune. godine je uvedena kao posebna jedinica (serija) u inventarnu knjigu Radnički pokret i NOB (serija 65. i mogu poslužiti kao vrijedan izvor u proučavanju historije ovoga kraja.korisnog rada. Napomena: Dokumenti o Cazinskoj buni preuzeti su pod nazivom “Cazinski ispad” nakon skidanja embarga sa UDB-inog arhiva. Jezik u građi: bosanski. od broja 6178 – 6299).) (0. godine* Signatura zbirke: BiH-ATKT/ZUS Z Vremenski raspon građe: 1943. (1 mikrofilm -121 fotokop. kao i lica osuđenih na smrt. srpski. Ovu zbirku čine fotokopije (i mikrosnimci). ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: ograničena upotreba Historijat stvaraoca zbirke: Zbirka dokumenata o zločinu u Srebrenici 1943. hrvatski Pismo u građi: latinica. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Zločin u Srebrenici 1943. srpski. jer se originalna građa o ovom zločinu nalazi u Arhivu Bosne i Hercegovine Sarajevo (u okviru fonda Zemaljske komisije za utvrđivanje ratnih zločina okupatora i njegovih pomagača). osuđenih na vremenske kazne. informacije. Izdavač CD-R je Arhiv Unsko-sanskog kantona. Količina građe: 1 fasc. Manji broj dokumenata odnosi se na istragu Gradske komisije Srebrenica za utvrđivanje ratnih zločina okupatora i njegovih pomagača poslije rata. deportovanih porodica.

Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: ograničena “Tuzlanska kapija” Signatura zbirke: BiH – ATKT/“TK” Z Vremenski raspon građe: 1995. Količina građe: 280 fotografija Sadržaj zbirke: Zbirka sadrži fotografije koje se odnose na događaje koji su se desili na Tuzlanskoj kapiji 25. godine. Količina građe: 1 kut. 353 . kasete TV Lukavac i sl. srpski. Jezik u građi: bosanski. Jezik u građi: bosanski. 134 kasete. dokumenti o ličnim primanjima radnika. hrvatski. saopštenja.. ratni bilten. dokumenti TV Lukavac. računovodstvena dokumentacija. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Press centar Lukavac Signatura zbirke: BiH-ATKT/PCLu Z Vremenski raspon građe: 1992. reklame i obavještenja. srpski.“Masovne grobnice na prostoru sjeveroistočne Bosne” Signatura zbirke: BiH – ATKT/“MGNPSB” Z Vremenski raspon građe: Količina građe: 5245 fotografija Sadržaj zbirke: Zbirka sadrži fotografije snimljene prilikom otkrivanja masovnih grobnica na prostoru sjeveroistočne Bosne. odluke i naredbe. 1-112 Bilten “BOL’’ (2 d/m) Sadržaj zbirke: Zbirku čine: opšta dokumentacija. maja 1995.

– 1964. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: PrP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Historijat stvaraoca zbirke: Press centar Opštine Lukavac je 1992. Jezik u građi: bosanski. Radnički dom Litva. Ciglana Sočkovac. Parni mlin Semberija-Bijeljina. Parketarnica Živinice. srpski. hrvatski Pismo u građi: latinica. Arhivu Tuzlanskog kantona. Dom kulture i Hotel Banovići. Stambena zgrada Vlasenica. Direkcija lignita Kreka. godine. srpski. Stambene zgrade u Kreki. Srednjoškolski đački dom Tuzla. predao građu stvaranu u svome radu. Upravna zgrada Tušanj. Količina građe: 130 projekata Sadržaj zbirke: Zbirka sadrži projekte rađene od strane Projektnog preduzeća “Projekt’’ i Projektnog zavoda Bosne i Hercegovine Sarajevo za objekte koji su građeni na području sjeveroistočne Bosne – Tvornica stočne hrane Brčko. Zbirka projekata Signatura zbirke: BiH-ATKT/ZP Vremenski raspon građe: 1946. Radnička kuća S-5 i S-6. Upravna zgrada Koksare itd. Valorizacija zbirke: 3 Po svom sadržaju ova Zbirka može poslužiti kao pomoćni izvor u proučavanju izgradnje kako industrijskih tako i stambenih objekata.Valorizacija zbirke: 3 Po svom sadržaju ova Zbirka može poslužiti kao vrijedan izvor u proučavanju početka ratnih dejstava na području Lukavačke opštine. Gimnazija u Zvorniku. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: PrP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja 354 . hrvatski Pismo u građi: latinica. Jezik u građi: bosanski.

Zbirka građe banaka Signatura zbirke: BiH-ATKT/Z GB Vremenski raspon građe: 1896. – 1911. 3 kut. zgrada i drugih nekretnina. nije potpuna i predstavlja samo jedan dio rada Banke. – 1911. 2.. 1896. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Historijat stvaraoca zbirke: Ova zbirka sadrži građu Privilegirte Landesbank Tuzla. srpski. Količina građe: 6 kut. Hipotekarna banka Tuzla. Poljoprivredna agrarna banka Beograd – Filijala Tuzla. Serije u zbirci: 1.Historijat stvaraoca zbirke: Zbirka sadrži projekte objekata koji su rađeni za područje sjeveroistočne Bosne u periodu od 1946. (1. Valorizacija zbirke: 3 Po svom sadržaju ova Zbirka predstavlja značajan izvor u proučavanju historije bankarstva. godine. Projekti su naknadno evidentirani – ima ih 130. 1924.. 1930. 2 kut. Poljoprivredne agrarne banke Beograd – Filijala Tuzla i Hipotekarne banke Tuzla. hrvatski Pismo u građi: latinica. 355 . Jezik u građi: bosanski.. a preuzeta je od Arhiva Bosne i Hercegovine Sarajevo. Privilegirte Landesbank Tuzla. 1 kut. 3.. 1924. godine. nekompletni dosijei službenika do 1956. Projekti su rađeni od strane Projektnog preduzeća “Projekt” Sarajevo i Projektnog zavoda Bosne i Hercegovine Sarajevo. – 1956. – 1956. – 1964. godine i platne liste službenika 1953.5 d/m) Sadržaj zbirke: Zbirku čine predmeti lica kojima su odobreni krediti sa zalogom poljoprivrednih imanja.

Količina građe: 1 kut. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja “Katalozi” . hrvatski Pismo u građi: latinica. srpski. (2 d/m) 356 . Količina građe: 1 kut.ATKT/“K” Z Vremenski raspon građe: 1973.“Čestitke” .4 d/m) Sadržaj zbirke: Zbirku čine razni kalendari (16 komada) prikupljeni od strane uposlenika Arhiva Tuzlanskog kantona. Kalendari su hronološki složeni. (0. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja “Kalendari” . popisani i odloženi u označenu arhivsku kutiju. – 2007. popisane i odložene u označenu arhivsku kutiju. srpski.Zbirka Signatura zbirke: BiH – ATKT/“Č” Z Vremenski raspon građe: 1991. Količina građe: 5 kut. Jezik u građi: bosanski. – 2007.Zbirka Signatura zbirke: BiH. Čestitke su hronološki složene. Jezik u građi: bosanski. (0.4 d/m) Sadržaj zbirke: Zbirku čine čestitke (181 komad) upućene kolektivu Arhiva Tuzlanskog kantona. – 2007.Zbirka Signatura zbirke: BiH – ATKT/“KAL” Z Vremenski raspon građe: 1995.

4 d/m) Sadržaj zbirke: Zbirku čine plakati koji obilježavaju različita kulturno-društvena zbivanja. a odnosi se na Nedjelju arhiva u Jugoslaviji. a nastala je kao rezultat dugogodišnje djelatnosti Arhiva na kulturnom planu i saradnji sa drugim institucijama. 357 .Sadržaj zbirke: Zbirka je prilično obimna. hrvatski Pismo u građi: latinica.) (0. (767 kom.4 d/m) Sadržaj zbirke: Ovo je jedna od najbrojnijih zbirki i najbolje pokazuje svu širinu saradnje koju je Arhiv Tuzlanskog kantona uspostavio sa srodnim institucijama kulture u Bosni i Hercegovini i inostranstvu. srpski.Zbirka Signatura zbirke: BiH – ATKT/“PO” Z Vremenski raspon građe: 1973. – 2007. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja “Pozivnice” . – 1995. Problem sa ovom zbirkom je nemogućnost tačnog datiranja svih jedinica. Najstariji plakat potiče iz 1987. Jezik u građi: bosanski. Jezik u građi: bosanski. popisani i odloženi u odgovarajuće arhivske kutije. Plakati su hronološki složeni. jer su mnoge od njih izlazile u periodu agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu 1992. – 2007. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja “Plakati” . Količina građe: 1 kut. (0. srpski. Količina građe: 1 kut. Katalozi su popisani i hronološki odloženi u arhivske kutije (282 komada). godine.Zbirka Signatura zbirke: BiH – ATKT/“PL” Z Vremenski raspon građe: 1987.

a odnosi se na obilježavanje 90. a najstariji potiče iz 1981.4 d/m) 358 . Zbirka je hronološki složena.4 d/m) Sadržaj zbirke: Zbirka sadrži 83 programa.) (0. godine. popisana i odložena u označenu arhivsku kutiju. Jezik u građi: bosanski. godine i odnosi se na „Oktobarska poetska drugovanja ‘81. srpski. osnovnih i srednjih škola. – 2007.“ Zbirka je hronološki složena. Najstarija pozivnica datira iz 1973.Pošiljaoci su najvećim dijelom saradnici iz oblasti arhivske djelatnosti. popisana i odložena u označenu arhivsku kutiju. (36 kom.Zbirka Signatura zbirke: BiH – ATKT/“P” Z Vremenski raspon građe: 1981. Valorizacija zbirke: 3 Sadržaj može poslužiti kao osnova za praćenje razvoja kulturne djelatnosti Arhiva i drugih institucija kao i njihovo učešće u projektima kulture u Bosni i Hercegovini i inostranstvu. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja “Razglednice” . srpski. Količina građe: 1 kut. Količina građe: 1 kut. (83 kom. ali je veliki broj došao iz nadležnih ministarstava. fakulteta. Jezik u građi: bosanski. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja “Programi” . hrvatski Pismo u građi: latinica. domova kulture. – 2009. pozorišta.Zbirka Signatura zbirke: BiH – ATKT/“RA” Z Vremenski raspon građe: 1973. hrvatski Pismo u građi: latinica. stranih predstavništava u Bosni i Hercegovini itd.) (0. godišnjice Dobrovoljnog vatrogasnog društva Tuzla.

srpski. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja “Mališa” List učenika osnovnih škola Tuzlanske opštine Signatura zbirke: BiH – ATKT/L”Ma” Z Vremenski raspon građe: 1981.Zbirka Signatura zbirke: BiH – ATKT/“M” Z Vremenski raspon građe: ? Količina građe: 1 kut.godinu. – 1991. (0. hrvatski Pismo u građi: latinica. Jezik u građi: bosanski. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja “Memorandumi” . Pismo u građi: latinica. pozive za manifestacije povodom 100 godina učiteljstva u Bosni i Hercegovini i 200.1985. razglednicu na kojoj je rodna kuća Vuka Karadžića u Tršiću. godine. godišnjice 359 .4 d/m) Sadržaj zbirke: Zbirka sadrži prepisku glavnog i odgovornog urednika lista “Mališa” sa školama širom Jugoslavije kao i mnogim pojedincima i institucijama (1981-1991). Jezik u građi: bosanski. a naročito iz vremena austrougarske okupacije i uprave.1991. (0. Količina građe: 1 kut. srpski. hrvatski.4 d/m) Sadržaj zbirke: Zbirka sadrži memorandume pravnih lica sa područja sjeveroistočne Bosne.Sadržaj zbirke: Zbirka je po obimu manja i sadrži 36 razglednica koje su popisane i hronološki odložene u arhivske kutije.1987. Veći broj razglednica je iz perioda prije 1992. Male kalendare za 1982.

Ivan Balta je Arhivu TK predao fotokopije dokumenata i prevode (izvještaji bosanskohercegovačkih dopisnika) koji se odnose na prostor Bosne i Hercegovine i šire Tuzlansko područje iz vremena austrougarske uprave (1910. zahvalnice. Valorizacija zbirke: 3 Po svom sadržaju ova Zbirka može poslužiti kao pomoćni izvor u proučavanju djelovanja i rada ovoga Lista. dr. kao glavni i odgovorni urednik ovog Lista. mikrofilmove i 2 CD iz perioda austrougarske uprave. 360 . “Mališa” list učenika osnovnih škola Tuzlanske opštine (ukoričeno 1980-1991. Pored dokumenata predata su 2 CD i mikrofilm u kutiji. Dokumentaciju “Mališa” je Lazar Manojlović. – 1916. Količina građe: 1 kut. (0.rođenja Vuka Karadžića. srpski. medalje i diplome za učešća na mnogim manifestacijama i izložbama kao i regionalnim i republičkim smotrama. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja “Boszniai Hirek’’ Signatura zbirke: BiH-ATKT/“BH” Z Vremenski raspon građe: 1910. pozivnice.3 d/m) Sadržaj zbirke: Zbirka sadrži fotokopije dokumenata. priznanja. Jezik u građi: bosanski. – 1916. ali i zainteresovanosti i učešću učenika osnovnih škola. i 1986-1991). godine). Jezik u građi: mađarski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Historijat stvaraoca zbirke: Prof. predao Arhivu. hrvatski Pismo u građi: latinica.

Srpski. obavijesti. dopise i dr. te odluke Zbora radnika i rješenja. kao i dva primjerka knjige Stari dobri radio-autora Bore Slepčevića i publikaciju “Monografija Radio – Tuzle 1953. Količina građe: 1 kut. planove. dokumentaciju koja se odnosi na mjere bezbijednosti. 223 papirne novčanice) različitog porijekla: Osmanski. Ruski. Jezik u građi: bosanski. – 2001. procjene. aktivnosti društvene samozaštite.-1998. uputstva. (0. Kraljevine Jugoslavije. srpski.“Radio-Tuzla’’ Signatura zbirke: BiH-ATKT/“RT” Z Vremenski raspon građe: 1970.1 d/m) Sadržaj zbirke: Zbirka sadrži programe. (0. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Numizmatička zbirka Signatura zbirke: BiH – ATKT/NZ Vremenski raspon građe: Količina građe: 1 fasc.godine”. Jezik u građi: Pismo u građi: Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja 361 . Njemački. izvode. Austrougarski. funkcionisanja Radne organizacije Radio-Tuzla u Tuzli.3 d/m) Sadržaj zbirke: Zbirka sadrži papirni i metalni novac (419 novčića. Crnogorski itd.

Novčanica iz osmanskog perioda (Numizmatička zbirka Arhiva Tuzlanskog kantona) 362 .

ćirilica 363 . Egzistirala je u 19. a iz nje potiče i poznati trgovac Nikola Pavlović. srpski. i 29. hrvatski Pismo u građi: latinica.VIII LIČNE I PORODIČNE ZBIRKE Trgovačka kuća Nikole Pavlovića Brčko* Signatura zbirke: BiH-ATKT/TK “NP” Z Vremenski raspon građe: 1840. a u njoj se nalaze zanimljivi podaci o poslovanju i dobavljanju robe sa nekim karakteristikama o pojedinim kupcima. – 1865. vijeku. Obranička osuda Kotarskog ureda kao suda u Tuzli 1892.3 d/m) Sadržaj zbirke: Zbirku čini: Knjiga – Memorijal Trgovačke tvrtke Jovan R. dvije dostavnice o prijemu Obraničke osude od 17.) (0. Arhivu Tuzla je predata jedna knjiga pisana mastilom i rukom. Količina građe: 1 fasc. Jezik u građi: bosanski. Đukić. Zapis na Obranički sud – razrješenje suvlasništva zajedničkih nekretnina (Obranički ugovor odobrava Kotarski ured kao sud u Dolnjoj Tuzli. godine (dva primjerka). (2 knj. godine radi razrješenja suvlasništva. srpski. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Historijat stvaraoca zbirke: Trgovačka kuća Pavlovića je jedna od najstarijih u sjeveroistočnoj Bosni. – 1892. Sadržaj zbirke: Zbirku čini jedna knjiga koja sadrži podatke o poslovanju i dobavljanju robe. hrvatski Pismo u građi: latinica. Računi i procjena nepokretnog imanja. Đukić Dolnja Tuzla* Signatura zbirke: BiH-ATKT/“JRĐ” Z Vremenski raspon građe: 1890. Knjiga – Indeks u kome su upisana lica i stranice na kojima su njihova dugovanja upisana u Memorijalu. Količina građe: 1 knj. Jovan R. septembra 1892. Jezik u građi: bosanski.

fotografije. 14 dok. razglednice. Porodica Vučkovački* Signatura zbirke: BiH-ATKT/“PV” Z Vremenski raspon građe: 1916. razglednice. albume. kulturni i prosvjetni radnici. Porodica Zaimović Signatura zbirke: BiH – ATKT/“PZ” Z Vremenski raspon građe: 1909.6 d/m) Sadržaj zbirke: Zbirka sadrži ličnu dokumentaciju. Količina građe: 36 knj. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: PrP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Historijat stvaraoca zbirke: Zlata i Dušan Vučkovački. isječke iz novina i knjige. trgovac. po odobrenju Crvenog križa. Arhiv Tuzla je. Nakon uvida u građu. hrvatski Pismo u građi: latinica. (1. zbog kulturne dimenzije njihove djelatnosti. Količina građe: 1 kut. živjeli su jedno vrijeme u Tuzli. – 1952... fotografije. potiče iz poznate Tuzlanske trgovačke porodice. a potom su se preselili u Zagreb gdje su i umrli. svu zaostavštinu je preuzeo Crveni križ iz Zagreba. Ovaj ugledni trgovac živio je u drugoj polovini 19. Jezik u građi: bosanski. 1986. (302 fotografije) (0. – 1955. isječke iz novina i knjige.4 d/m) 364 . vijeka. 97 fotogr. S obzirom da nisu imali pravnog nasljednika. godine preuzeo jedan dio koji sadrži ličnu dokumentaciju.Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Historijat stvaraoca zbirke: Jovan Đukić. 3 isječka iz novina. albume. 1 razglednica.. srpski. i početkom 20.

4 d/m) Sadržaj zbirke: Zbirku čini Album ratnih fotografija (48 fotografija XVI /šesnaeste/ Muslimanske NOU brigade). godine u Tuzli prilikom proslave godišnjice Brigade). godine predao. građana i omladine Tuzle. Zbirku čini i Pozivnica za promociju knjige “Borbeni put 16. godine u Tuzli prilikom proslave godišnjice brigade. Jezik u građi: bosanski. hrvatski Pismo u građi: latinica. srpski. Ismail Hadžiahmetović. Zbirka sadrži i jednu svesku u kojoj su objašnjene neke od fotografija. 09. Na fotografijama se. nalazi i Britanska misija pri III Korpusu NOV i neki članovi Korpusa. kao poklon. Arhivu Tuzlanskog kantona 2004. Zbirku je. koji je bio u posjedu porodice Zaimović. Građu je Arhivu na čuvanje i upotrebu poklonila Dana Begić.Sadržaj zbirke: Zbirka sadrži fotografije koje se odnose na život i rad Muradbega Zaimovića i drugih članova porodice Zaimović iz Tuzle. – 1971. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja 365 . ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Porodica Begić Signatura zbirke: BiH – ATKT/“PB” Z Vremenski raspon građe: 1945. kao i dva lična pisma (jedno upućeno iz Varšave prijatelju Asimu i jedno primljeno). supruga Mugdima Begića. (album fotografija. Pored albuma fotografija (48 fotografija “16. 1944. u ime porodice Zaimović. uvaženi prof. srpski. napravljene 21. pozivnica i 2 pisma) (0. dr. Količina građe: 1 kut. Jezik u građi: bosanski. septembra 1944. osim boraca. muslimanske NOU brigade”. Muslimanske NOU brigade” snimljenih 21. Na fotografijama se nalaze i objekti Rudnika Begov Potok Banovići – Jama Omazići).

ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Historijat stvaraoca zbirke: Zbirka predstavlja dio privatne arhive poznatog i uvaženog advokata dr. hrvatski Pismo u građi: latinica. Količina građe: 1518 knj. značke. zabilješke. albume sa fotografijama i razne fotografije.” Uživao je visoki ugled zastupajući razne predmete počev od najlakših do vrlo delikatnih i teških slučajeva (od brakorazvodnih parnica do smrtnih presuda). ruski. prijatelja. 366 . 87 fotogr. sudije iz Tuzle. 32 kut. Steve Milčića iz Tuzle. sjećanja revolucionara o ratnom periodu. a u Arhiv je preuzeta od Petra Jovanovića. lična i porodična pisma. Milčić je bio član i predsjednik Srpskog pjevačkog društva “Njeguš”. a zastupao je klijente iz raznih gradova.. diskusije i referate. povelje. Jezik u građi: bosanski. Dio predmeta se odnosi na zloupotrebu narodne imovine. telegrame. vršile ili naređivale izvršenje ubistava. isječke iz novina. diplome. te ličnu biblioteku koja se sastoji od domaćih knjiga i knjiga na stranim jezicima (engleski.. posebno kada su bili u pitanju predmeti vezani za sud u Tuzli. albumi Sadržaj zbirke: Zbirka sadrži: lične dokumente. fotokopije nekih dokumenata. plakete. Količina građe: 2 kut. – 1947. pljačke i druga nedjela.. mjesnim narodnim odborima i sl. Cvijetin Mijatović – Majo Signatura zbirke: BiH-ATKT/“CM-M” Z Vremenski raspon građe: 1931. govore. sarađivale sa neprijateljskom vojskom za vrijeme i poslije rata i sl. informacije. talijanski). Stevo Milčić Signatura zbirke: BiH-ATKT/“DrSM” Z Vremenski raspon građe: 1945. dnevnike. Dr. mučenja. razne materijale i stavove sa sjednica. – 1988. pronevjere u zemljoradničkim zadrugama. (1. Sarađivao je sa mnogim poznatim advokatima u zemlji. sjećanja. srpski. a poslije rata predsjednik RKUD “Mitar Trifunović – Učo. i to u najtežim poslijeratnim vremenima.6 d/m) Sadržaj zbirke: Zbirka sadrži predmete koji se odnose na osobe koje su prišle četničkom ili ustaškom pokretu. 28 diploma. pisma građana.Dr. javne istupe. odlikovanja. čestitke. francuski. paljevine.

Kalesija. a politički je bio aktivan kako u ratu tako i u Socijalističkoj Jugoslaviji. Živinice. godine na području BiH (Sarajevo. Količina građe: 9 video-kaseta Sadržaj zbirke: Zbirka sadrži 9 video-kaseta snimljenih 1992./93. Jusuf Kaletović Signatura zbirke: BiH-ATKT/“JK” Z Vremenski raspon građe: 1992. Gradačac itd). – 1993. hrvatski Pismo u građi: latinica.3 d/m) 367 . Godine 1991.3 d/m) Fikret Ibrić Signatura zbirke: BiH-ATKT/“FIb” Z Vremenski raspon građe: 1932. Lukavac. Za svoj rad dobio je mnoga odlikovanja i priznanja. odlučio je da Ugovorom o poklonu preda Arhivu dio lične zaostavštine.Jezik u građi: bosanski. godine od Jusufa Kaletovića. ali su popisane prema upisanim naslovima. Kupres. borca-invalida ovoga rata (otkupljeno je 9 video-kaseta). Brčko. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: PrP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Historijat stvaraoca zbirke: Ova zbirka je nastala otkupom dokumentacije vezane za ratna zbivanja 1992. srpski. (6 dok. Zvornik. /93. (0. kasete nisu pregledane niti se pouzdano zna njihov sadržaj. Jezik u građi: bosanski. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Historijat stvaraoca zbirke: Cvijetin Mijatović je revolucionar i poznata politička ličnost u poslijeratnoj Jugoslaviji. srpski. Komunističkom pokretu je pristupio kao gimnazijalac. S obzirom da Arhiv nije posjedovao tehniku. Količina građe: 1 fasc.) (0. Tuzla. Banovići. – 1946.

plaketa i zahvalnica. Novi behar. Godine 1980. Slobodna Bosna). pisma. dobitnik je mnogih odlikovanja. srpski. poziv na III kongres Narodne omladine Jugoslavije i punomoć za prisustvovanje tom Kongresu. hrvatski Pismo u građi: latinica. (1. časopisi i bilteni na stranim jezicima. Ilustrovani islamski svijet. tekstove i članke kako iz dnevnih i sedmičnih listova (Ljiljan. Zbirka sadrži i određena izdanja knjiga i časopisa. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Ismail Hadžiahmetović Signatura zbirke: BiH – ATKT/“IH” Z Vremenski raspon građe: 368 . tako i one iz raznih časopisa (Muslimanska svijest. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Historijat stvaraoca zbirke: Fikret Ibrić. Most. godine i omladinskih akcija. Sadik Šehić Signatura zbirke: BiH – ATKT/“SŠ” Z Vremenski raspon građe: Količina građe: 4 kut. spomenica. kopije. nastanjen u Sarajevu. Jezik u građi: bosanski. pisma. BiH – ekskluziv Split. Nalaze se i neki originalni dokumenti. učesnik rata 1941.3. poklonio je Arhivu Tuzla 6 dokumenata.Sadržaj zbirke: Zbirka sadrži pisma sa odgovorima. Novi vidik) u kojima je i Sadik Šehić autor. brošuru II kongresa Antifašističke omladine Jugoslavije i časopis Književna Krajina br. – 1945. srpski. Oslobođenje. Jezik u građi: bosanski.6 d/m) Sadržaj zbirke: Zbirka sadrži fotografije.

programa RUT-a (kino-program i tribine “Filmski utorak”).3 d/m) 369 . Obveznice Državne rente za ratnu štetu Kraljevine Jugoslavije. (124 fotografije) Sadržaj zbirke: (0./1981. Jugoslavija. Jezik u građi: bosanski. (0. kino i fudbalskih ulaznica (iz vremena Kraljevine Jugoslavije i socijalističkog perioda). dr. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Zejnil Bešlagić Signatura zbirke: BiH – ATKT/“ZB” Z Vremenski raspon građe: 1918. Također. Jež).4 d/m) Zbirka se sastoji od 124 fotografije koje se odnose na rad ovoga poznatog ljekara. Hadžiahmetović (Eseji. srpski. kao i na zdravstvo i zdravstvene radnike uopšte. Historiografija. 1934/1992. srpski. Historija medicine i Univerzitetski klinički centar u Tuzli historijski pregled). osnove društvenog plana za 1957. (0. filmskih programa.. Količina građe: 1 kut. predate su dvije knjige čiji je autor prof. hrvatski Pismo u građi: latinica. Jezik u građi: bosanski. Tehnika narodu.4 d/m) Sadržaj zbirke: Zbirka se sastoji od: izvještaja i svjedočanstava Državne mješovite građanske škole. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Novica Stevanović Signatura zbirke: BiH – ATKT/“NS” Z Vremenski raspon građe: 1970. Količina građe: 1 fasc. godinu. te sedmičnih i mjesečnih listova (Borba.Količina građe: 1 kut. programa “Fiskulturne akademije” Gimnastičkog društva Tuzla i Kreka.

rješenja.. 1944. Količina građe: 1 kut. crtao A. Lagekarte der Steinbruche Bach – und gruben schotter stellen in Bezirke Bjeljina. Levčuk. razm. penzionisanje i žalbe na odluke kako disciplinske komisije tako i sudova Jezik u građi: bosanski. (0. crtao A. latinica Arhivistička informativna pomagala: PrP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Salih Kulenović iz Tuzle Signatura zbirke: BiH – ATKT/“SK” Z Vremenski raspon građe: 1892. 1941. novembra 1926. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Zejnil Latifović iz Sapne Signatura zbirke: BiH – ATKT/“ZL” Z Vremenski raspon građe: ? Količina građe: 1 kut.000. Jezik u građi: osmanski... 1942.Sadržaj zbirke: Zbirka se sastoji uglavnom od pravne dokumentacije: odluke. 1930..000. (4 poveza) (0. Nacrta jahaćih puteva Sreza Zvornik.000.4 d/m) Sadržaj zbirke: Zejnil Latifović iz Sapne je 2001. perzijskom i engleskom jeziku. 1926. decembra 1926. hrvatski.9. razmjera 1:75.3 d/m) Sadržaj zbirke: Zbirka sadrži gruntovne listove koji se odnose na Ozren – Brijesnica i slijedeće karte: Karta Bijeljine sačinjena 20. Tuzla... 1945. Tuzla. Pismo u građi: latinica. 1:200. Karta Građevinske sekcije u Tuzli Suvozemnih puteva Sreza Belinskog i Zvorničkog. 370 . pisma koja se odnose na disciplinski postupak. zapisnici. srpski. Levčuk.1892. Situacija reka i potoka Tehničkog odeljka Bijelina. perzijski i engleski Pismo u građi: arapsko... mart 1930.. godine poklonio Arhivu Tuzlanskog kantona fotokopije dokumenata istorijske tematike pisane na osmanskom. (Reineg – Distanzenzeiger Bezirk Bjelina). M 1:200. 1934..

hrvatski.000. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja 371 . Pregledna karta puteva i mostova na teritoriji Tehničkog odeljka u Bijeljini (Srez Bijeljinski i dio drž.000. Karta Bijeljine. kat.. godine i odnose se na situaciju vezanu za puteve. – 1996.1944. Bijeljina. Zbirka je uglavnom prikupljena tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu i sastoji se od štampe koja je izlazila u Evropi na više evropskih jezika (razne novine i članci iz raznih godina).. 1:200. Bijeljina 1941. hrvatski. rijeke. njemački Pismo u građi: latinica..11. Br.000 (međuratni period). godinu. Raspored čišćenja snijega u 1944-45. srpski. crtao Bor. Karta Zvornika i okoline.000 (međuratni period). informatički i drugi razni časopisi i knjige. Puteva do Zvronika). Bijeljina. avgusta 1934. Gavrić. razmjer 1:200. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Faruk Ibrahimović iz Tuzle Signatura zbirke: BiH-ATKT/“FI” Z Vremenski raspon građe: 1978.000.000. Bijeljina 194?. sasravio K. M. srpski. Gavrić. potoke.6. (četrdesetih godina 20. Količina građe: 6 kut.000. Karta Zvornika i okoline. Aleksejev.). – 1984. Kopija plana Sreza Ugljevik 1: 100. Karta cesta i mostova u kotarevima: Bijeljina-Zvornik-Vlasenica-Srebrenica. geometar. 1:200. Karte su uglavnom nastale tokom rada Tehničkog odjeljka u Bijeljini od 1892. časopisi i članci o Titu. izradio Bor. Tehničkog odjeljka Bijeljina. novine i isječke članaka iz perioda 80-tih i 90-tih godina i iz perioda agresije na BiH (novine su uglavnom na stranim jezicima). engleski i francuski Pismo u građi: latinica. razne časopise.. 1:100. izradio Vasilić Veljko. – 1945.000. geometer.pom. Jezik u građi: bosanski. 22. Karta Kotara Bijeljinskog M. 1992.000. ceste i mostove.. Karta Sreza Bijeljinskog 1:200. Karta područja tehničkog odjeljka u Bijeljini. Karta Sreza Zvorničkog M 1:100. Karta Sreza Bijeljinskog. (2 d/m) Sadržaj zbirke: Zbirka sadrži knjige. Stanje mostova na dan 24. Tehnički odjeljak Bijeljina.Karta puteva Sreza bijeljinskoga 1:75.. Bijeljina 1941.). Bijeljina 1941. Pregledna skica kotara Bijeljinskog. st.1945. raspored čišćenja snijega.. Karta područja Tehničkog odjeljka u Bijeljini sa oznakom melioracionih radova predviđenih za 1942. 1:200. 221/45 (2 kom. k..000. Tehnički odjeljak. oznake meliorizacije i sl. 1:200. Jezik u građi: bosanski.

). Jezik u građi: bosanski.3 d/m) Sadržaj zbirke: Zbirka sadrži skenirane dokumente nastale na prostoru koji je pokrivala Općina Vukovije (iskaznice. srpski. – 2007. Količina građe: 23 CD (2941 fotografija). 4 sveske 372 (0. Količina građe: 1 kut.4 d/m) . – 1963. porodične fotografije. (0. obavijesti i sl. knjižice. (0. kupoprodajni ugovori. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Atah Mahić iz Brčkog Signatura zbirke: BiH-ATKT/“AM” Z Vremenski raspon građe: 1884. Stanice JB Kalesija i Sektora Službe DB Tuzla i isječke novinskih članaka. Količina građe: 1 kut.Ibrahim Mušić iz Kalesije Signatura zbirke: BiH-ATKT/“IM” Z Vremenski raspon građe: 1992. Također. Jezik u građi: bosanski. srpski. – 1994. odlazak na Hadž ljudi iz Vukovija i likovna kolonija “Džafići’’. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Sejfulah Imamović Signatura zbirke: BiH-ATKT/“SI” Z Vremenski raspon građe: 1912.3 d/m) Sadržaj zbirke: Zbirka sadrži dokumente nastale u radu CSJB Tuzla. predato je 5 CD na kojima je: promocija knjige “Vukovije’’.

šešir. 373 . (1 d/m) Sadržaj zbirke: Zbirka sadrži lične stvari Derviša Sušića: pisaća mašina. pali borci NOR-a iz Brčkog. fotografije Tvornice obuće “Izbor”. – 1995. godine. godine). fotografije vezane za arhitekturu (idejne skice i nacrti. – 1997. saz. 4 sveske radne verzije knjige “Brčkom su ubijali dušu” autora Admira Posavljaka. fotografije na CD-u: Brčaci zatočeni u logorima 1992. rukopisi.). – 1987. fotografije vezane za TK “Interplet” Brčko (1951. fotosi obnove “Azizije” u Brezovom Polju. Bosanskog Broda. stare fotografije Bosanskog Šamca. fotografije vezane za dobrotvorno i prosvjetno Društvo Islahijjet u Brčkom (do 1945. Jezik u građi: bosanski. zbirka fotografija naslovljena kao IZ Medžlis Brčko. fotografije Bijeljine. zbirka fotografija “Zločini u Brčkom 1992. Količina građe: 3 kut. zbirka fotografija “Masovne grobnice”. gramofonske ploče i dr. priznanja i odlikovanja. Gradaščevića kula u Bosanskoj Bijeloj. zbirka fotografija “Vatrogasci”.). godine. srpski. – 2002. fotografije sa radnih akcija (1946. Orašja. godine. fotografije sa kolektivnih dženaza Brčaka poginulih 1992. Gradačca. interijer i eksterijer). hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Hamdija Sivčević. – 1986.Sadržaj zbirke: Zbirka sadrži novinske članke. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: ograničena upotreba Derviš Sušić Signatura zbirke: BiH-ATKT/“DS” Z Vremenski raspon građe: 1959. srpski. Omladinska pruga “Brčko-Banovići”. zbirka fotografija “Predaja četnika na Majevici”. -1997. iz Tuzle Signatura zbirke: BiH-ATKT/“HS” Z Vremenski raspon građe: Količina građe: 1 knj. Zvornika i Doboja. Jezik u građi: bosanski. prof. Čelića. kolektivna dženaza ubijenih Brčaka. razglednice Tuzle i okolnih mjesta.

“Oslobođenje”).Sadržaj zbirke: Hamdija Sivčević je Arhivu TK u Tuzli predao 1 knjigu u kojoj je sakupio i obradio članke i dokumente iz personalnog dosijea Hfz. srpski. hrvatski. dr. hrvatski 374 . te dio memoarske građe – Sjećanja iz Drugog svjetskog rata. Jezik u građi: bosanski.3 d/m) Sadržaj zbirke: Zbirka sadrži knjigu na osmanskom jeziku – “Šerihul lekaje” 1800.Vršanin Signatura zbirke: BiH-ATKT/“FJ-V” Z Vremenski raspon građe: Količina građe: 1 kut. Salih eff. (0. “Slobodna Bosna”. srpski. potvrde. srpski. članke i tekstove i uvjerenja. godine.3 d/m) Sadržaj zbirke: Zbirka sadrži fotografije. arapsko Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Fikret Jahić . Sivčevića od 1895. Jezik u građi: bosanski. (0. hrvatski. Jezik u građi: bosanski. pozive i rješenja na ime Hasiba Džinde. arapski Pismo u građi: latinica. – 1850. – 1942. nekoliko listova dnevne štampe (“Politika”. godine i materijal Likovne kolonije “Vršani”. arapski Arhivistička informativna pomagala: PrP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Hasib Džindo iz Tuzle Signatura zbirke: BiH-ATKT/“HDž” Z Vremenski raspon građe: Količina građe: 1 kut.

iznosom i povećanjem plate. rješenje Narodnog odbora opštine Tuzla o postavljenju na dužnost u IV osmogodišnjoj školi u Tuzli u zvanju nastavnika XVI platnog razreda. rješenje NOO-e Tuzla o prijemu za stalnog honorarnog službenika – stručnog učitelja crtanja u IV osmogodišnju školu u Tuzli i mjesečni iznos honorara. prepis apsolutorija od Državne umjetničke akademije Zagreb da je Franjo Leder polazio kao redovan đak kiparski dio i završio propisanih osam semestara. nešto manji broj je u boji. Jezik u građi: bosanski. uglavnom su u crno-bijeloj tehnici. uvjerenje da je regulisao vojnu obavezu. hrvatski Arhivistička informativna pomagala: PrP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: ograničena Franjo Leder iz Tuzle Signatura zbirke: BiH-ATKT/“FL” Z Vremenski raspon građe: Količina građe: 1 dosije Sadržaj zbirke: Prilikom prijema građe od strane Općine Tuzla primljen je i dosije Franje Ledera. Nuraga Softić se počeo baviti fotografijom 1951. Tokom svog 60-godišnjeg bavljenja umjetničkom fotografijom dobio je mnogobrojne nagrade i priznanja jer je punih 30 godina bio redovan izlagač na domaćim i međunarodnim izložbama. te je zaveden kao lična zbirka.Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: PrP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Nuraga Softić iz Banovića Signatura zbirke: BiH-ATKT/“NS” Z Vremenski raspon građe: Količina građe: 1 kut. 150 originalnih fotografija i 79 novinskih članaka u digitalnom obliku. (0.3 d/m) Sadržaj zbirke: Zbirka sadrži 1258 fotografija u digitalnom obliku. godine. uvjerenje da je uveden u stalni birački spisak grada Tuzle. uvjerenje SUP-a Tuzla da je stalno nastanjen u Tuzli i da nije osuđivan. srpski. Dosije sadrži: izvod iz matične knjige rođenih. uvjerenje o državljanstvu. rješenje NOO-e Tuzla 375 . Fotografije nose različitu tematiku.

fotografije (sa susreta PD “Pobeda’’ i PD “Konjuh’’) i sa raznih pohoda. 27 VHS kaseta Sadržaj zbirke: Zbirka sadrži građu koja se odnosi na rad i stvaralaštvo pozntog novinara i publiciste iz Tuzle: feljtone. godine. „Komunist“. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: PrP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Zlatko Dukić iz Tuzle Signatura zbirke: BiH-ATKT/“ZD” Z Vremenski raspon građe: Količina građe: 3 kut. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Fadil Čokić iz Tuzle Signatura zbirke: BiH-ATKT/“FČ” Z Vremenski raspon građe: Količina građe: 1 kut. „Riječ radnika“.o povećanju mjesečnog honorara. godine. „Glas“. srpski. arhivska dokumenta PD “Konjuh’’ Tuzla iz 1974. Jezik u građi: bosanski. snimljenih za lokalne televizije. te novinske priloge i članke drugih autora koje je istoimeni sakupljao. srpski. (0. VIII 1957. rukopise romana – „Ženska voda“. „Male novine“. „Metalurg“. lična i kolektivna prepiska sa planinarskim društvima: Hrvatska (“Strahinjčica’’ Krapina. U zbirku su uvršteni i VHS kasete televizijskih priloga autora Zlatka Dukića. i 1975. godine sa otkaznim rokom od mjesec dana. „Velika afera u selu M“. “Runolist’’ Zagreb i Općinski planinarski savez Rijeka). Beograd (PD “Pobeda’’ Beograd)..3 d/m) Sadržaj zbirke: Zbirka sadrži građu koja se odnosi na planinarstvo: dvije Monografije i to Krapina i Hrvatsko Zagorje. razglednice (planinarski motivi Jugoslavije i svijeta – adresant Čokić Fadil)./71.„Front Slobode“. Časopis “Naše planine’’ (izdavač Planinski savez Hrvatske) – nekompletni brojevi 1974. rješenje NOO-e Tuzla kojim se Franji Lederu otkazuje služba 1. članke i romene iz štampe objavljivane u listovima . godine – Tuzlanska planinarska transverzala začeta 1970. Jezik u građi: bosanski. 376 (2 d/m) .

lične fotografije.Jezik u građi: bosanski. a sadrži: fotografije o obilježavanju 100 godina OŠ Đurđevik. a sadrži biografiju Sajde Morankić – Čamdžić i Mehe Čamdžića. svjedočanstva i drugu ličnu dokumentaciju. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: PrP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja 377 . Sadržaj zbirke: Zbirka se sastoji od kopija dokumenata i digitaliziranih originala. dopise. srpski. dokumenta lične prirode (diplome mekteba. uvjerenja. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: PrP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: neograničena Jasmin Divanefendić iz Tuzle Signatura zbirke: BiH-ATKT/“JD” Z Vremenski raspon građe: Količina građe: 1 fasc i 39 fotografija Sadržaj zbirke: Zbirka se sastoji od digitaliziranih originala i kopija dokumenata. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: PrP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: ograničena Hafiza Sajda Morankić . srpski.Čamdžić iz Puračića Signatura zbirke: BiH-ATKT/“HSM-Č” Z Vremenski raspon građe: Količina građe: 1 facs. novinske članke. odluke i zapisnike o prodaji konfiskovane imovine. Jezik u građi: bosanski. lične karte). Jezik u građi: bosanski. srpski.

Hrvata i Slovenaca. (Zbirka dionica.Obveznica iz perioda Kraljevine Srba. obveznica i polica osiguranja Arhiva Tuzlanskog kantona) 378 .

Tabelarni pregled fondova i zbirki .

.

Okružna uprava narodnih dobara Tuzla 1945.-1995.-1995. Gradski narodni odbor Tuzla 1946.br.-1947.-1995. Ministarstvo za industriju. Gradski narodni odbor Gra anica 1950.-1995.-1995.194 130 3 38 81 4 6 2 204 40 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4 5 2 60 23 3 1 1 7 4 5 43 4 7 5 7 14 6 6 19 4 1 4 177 12 164 57 2 12. prostorno ure enje i zaštitu okoliša TPK 1994.-1952. kulturu i sport TPK 1994. socijalnu politiku i izbjeglice TPK 1994.1995.-1994.-1995.-1995. energetiku i rudarstvo TPK 1994.-2004. Ministarstvo za poljoprivredu. Ministarstvo za bora ka pitanja TPK 1994. Sreski narodni odbor Zvornik 1949.-2001.-1955. Ministarstvo za obnovu. Ministarstvo za pravdu TPK 1994. Koordinacioni i Izvršni odbor) 1992. Ministarstvo bez lisnice TK 1995.-1960. Ministarstvo za obrazovanje. Ured za povratak prognanih Tuzlanskog kantona 1994. šumarstvo i vodoprivredu TPK 1994. Oblasni narodni odbor Tuzla 1949.1995. Ministarstvo za trgovinu i turizam TPK 1994. Predsjedništvo. Ministarstvo za urbanizam. Sreski narodni odbor Gra anica 1945.-1955.-2003.FONDOVI I UPRAVA I JAVNE SLUŽBE KOLI INA GRA E registrator dokument kutija fascikla R.-1947. Sreski narodni odbor Tuzla 1945. Komisija za savremenu gra u Tuzlanskog okruga 1992. Ministarstvo za finansije TPK 1994.-1952. razvoj i poduzetništvo TPK 1994. nauku. Ministarstvo bez portfelja TK 1994. Ministarstvo za rad.-1966. Ministarstvo za zdravlje TPK 1993.-2001. ostalo 25 koverti 6 VHS i 9 audio kaseta 2 sveske knjiga povez 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 NAZIV FONDA Okružni narodni odbor Tuzla 1944.-1995.363 381 .-1995. Vlada Tuzlansko-podrinjskog kantona 1993. Predsjednik Tuzlanskog kantona 1992. Okrug Tuzla (Skupština. 32 81 13 183 12 6 96 35 14 11 9 3 19 11.-1995.-2001. Kantonalni štab civilne zaštite Tuzla 1988.-1995.-1995. Ministarstvo za promet i komunikacije TPK 1994.

7 paketa 1 omot 1 sv.. Skupština opštine Gra anica 1955-1980.-1995. 1930.1995.29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 Narodni odbor gradske opštine Gra anica 1952. Skupština opštine Srebrenik 1947.148 1.-2001.549 7 1. 4 bloka 183 30 49 20 143 77 566 19 9 4 1 16 41 2.-1995. Skupština opštine Grada ac 1915. Zavod za platni promet BiH – Produžnica Orašje 1987.-1940.-1947.050 7. Narodni odbor opštine Kiseljak 1945. Narodni odbor opštine Bosansko Petrovo Selo 1952..001 382 . Zavod za platni promet BiH .-1980. Mjesni narodni odbor Karanovac 1947.-1992. Skupština opštine Banovi i 1946. 1992-1995. Mjesni narodni odbor Bukinje 1945. Opštinska služba za bora ko-invalidsku zaštitu Bratunac 1993..-1947. Mjesni narodni odbor Slavinovi i 1946. 1992.854 26 207 VHS kaseta. 1992..-1949. 23 sv.-1995.-1958.. Skupština opštine Kalesija 1901.500 1.-1952.-1952.895 9.-1994.-1973.-1955. Opštinski logisti ki centar za pomo narodima BiH Kladanj 1993. Regionalna zajednica opština sa sjedištem u Tuzli 1978.. Op ina Teo ak 1992-1995.-1978.267 750 486 7 5 13 11 36 102 6 2 18 26 2 6 15 1 24 330 35 100 102 137 89 10 20 1 sveska 2 2 85 24 sv. Op ina Doboj Istok – Klokotnica 1992-1995.-1980..154 4 112 1. 1992.-1990. Samoupravna interesna zajednica fizi ke kulture Lukavac 1979. Mjesni narodni odbor Boljani 1945.190 677 2.-1990. 1992. Samoupravna interesna zajednica zdravstvene zaštite Tuzla 1961. Op ina Zvornik-Sapna 1992-1995.-2002.-1962.-1980.-2005. Skupština opštine Živinice 1941.342 737 2 omota 106 83 166 1. 1992.] Mjesni narodni odbor So kovac 1945.. Mjesni narodni odbor Gra anica 1945. Opštinska služba za bora ko-invalidsku zaštitu Srebrenica 1994.187 1.. 1992-1995.2001.Filijala Tuzla 1953. 200 DVD-a 9 298 149 101 2.-1906.051 23. UKUPNO 3 1 10 5 1 201 8 3 5 3 41 6 1 1 4 97 71 111 5 53 36 2. Skupština opštine Lukavac 1948.-1977. Fond socijalne i dje ije zaštite Tuzla 1977.-1975.-2001. [1902.-1995.-1951.. Skupština opštine Kladanj 1945-1976. Skupština opštine Tuzla 1955.

Kotarski šerijatski sud Tuzla 1894.-1992.1920.. 1940. 39 123 6 22 1 29 8 14 6 1 66 5 26 3 383 . Sreski šerijatski sud Tuzla 1920. Opštinski sud Tuzla 1932.-1919. 1936. KULTURA KOLI INA GRA E registrator 56 dokument kutija fascikla R.-1941. Narodna osnovna škola Breške 1913. Opštinski sud Kladanj 1945..-1978.-1945.-1962.-1887.br.-1917. Osnovni sud udruženog rada Tuzla 1975.-1959. Opštinski sud Banovi i 1946. Opštinski sud za prekršaje Živinice 1957. Rimokatoli ka osnovna škola Breške 1898-1947.1977.-1977. ostalo 3 sveske 19 sveski 24 omota ostalo knjiga povez 22 10 122 278 53 340 148 100 425 11 466 212 67 67 1498 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 NAZIV FONDA Kotarski sud Tuzla 1884. Prva osnovna škola u Tuzli 1887. Posebni ka mješovita pu ka škola Breške 1942. Sreski sud Grada ac 1883. Sreski sud Banovi i 1956. UKUPNO: 2 1 4 2 14 92 6 132 41 49 62 13 37 103 15 74 20 III OBRAZOVANJE.. Op a dje a ka pu ka škola Donja Tuzla 1882.br. knjiga povez 54 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 NAZIV FONDA Narodna osnovna škola Kreka 1897.-1992.-1935. JU OŠ „Hasan Kiki “ Gra anica 1886. Sreski sud Tuzla 1920.-1978.-1958.-1964. Garnizonski sud Tuzla 1909.-1945.-1977. Prva dje a ka osnovna škola Tuzla 1905. Sreski sud Gra anica 1889.-1948.-1943.1938.-1931. Opštinski sud Lukavac 1959. Narodna osnovna škola Kiseljak 1945. Njema ka privatna škola Donja Tuzla 1883.-1980.-1978. NAUKA.-1943. Opštinski sud Gra anica 1965. Djevoja ka narodna osnovna škola u Tuzli 1908.-1964.II PRAVOSU E KOLI INA GRA E registrator kutija dokument fascikla R.-1941. Narodna osnovna škola Boljani 1896.

-1966.-1978.-1977. Srpska pravoslavna crkveno-školska opština Donja Tuzla 1874. Behrambegova medresa Tuzla 1921.-1951. U iteljska škola Bijeljina 1951. Njema ka škola Tuzla 1896. U iteljska stru na doma i ka škola Tuzla 1952. Privatna gra anska škola trgova kog smjera u Zavodu Kraljice svete Krunice Tuzla 1940. Srpska narodna osnovna škola Donja Tuzla 1902.-1969.-1934. Narodna osnovna škola Bukinje 1944.-1941.-1940.-1895.-1912.-1945.-1907. Vo arska škola u Tuzli 1954. Industrijska škola Tuzla 1926.-1956. Druga narodna osnovna škola Tuzla 1944.-1951.-1962.1946. 1 2 23 71 4 6 1 4 2 1 1 1 1 1 1 15 178 5 90 459 120 9 10 52 35 2 1 38 4 5 15 1 155 12 1 58 1 (804) 1 67 4 21 1 384 .-1998. Državna mješovita pu ka škola Kiseljak 1940.-1941.-1942. U iteljska škola Tuzla i U iteljski te ajevi 1941. Katoli ka osnovna škola Donja Tuzla 1906.-1959. Ruždija u Donjoj Tuzli 1892.-1948. Niža stru na doma i ka škola Tuzla 1951. Državna niža poljoprivredna škola TuzlaBijeljina 1946.-1941.-1942.-1972. Osnovna škola „Džemal Mandži “ Tuzla 1958.-1964.-1946. Državna realna gimnazija Tuzla 1899. Srednja poljoprivredna škola Tuzla (Bijeljina) 1947.-1913. Narodna osnovna škola Ljuba e 1944. Osnovan škola „ eli “ 1944.1943.Zavoda Kraljice svete Krunice Tuzla 1914. JU Upravna i birotehni ka škola Tuzla 1961.13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 Privatna mješovita pu ka škola Breške 1941. Škola sa prakti nom obukom i za u enike u privredi Tuzla 1908.-1968. Prva državna pu ka škola u Tuzli 1942. Druga dje a ka narodna osnovna škola Tuzla 1907.-1973. Srednja medicinska škola Tuzla 1947. Državna druga mješovita pu ka škola Tuzla 1941. Privatna osnovna škola -sa pravom javnosti . Narodna osnovna škola Ljepunice 1910.

Pedagoška akademija Tuzla 1960. 15 sv.276 listova 206 44 1002 69 1 koverta.br. Tvornica sode „SOLVAY“ Lukavac 1893. Državna mješovita gra anska škola Tuzla 1942.traka 33 koverte i 3 sveske 4 sveske IV PRIVREDA KOLI INA GRA E registrator fascikla dokument kutija R.-2009. Državna gra anska škola trgova kog smjera Tuzla 1933.-1981.. NDH Ministarstvo nastave Zagreb .1978. UKUPNO: 3 1 4 2 1 13 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 3 47 124 26 11 13 2 3 13 24 38 140 69 34 61 2 111 465 46 2.438 397 80 32 34 640 517 3 69 294 1.-1943. Osnovna zajednica kulture Tuzla 1972.-1988. Samoupravna interesmna zajednica usmjerenog obrazovanja i vaspitanja Tuzla 1967.-1990. Radna zajednica SIZ-a fizi ke kulture i OZ kulture i informisanja Lukavac 1984.-1944. Radni ki univerzitet Lukavac 1961.-1937. Ostalo 4.-1940.-1990.368 272 4 38 145 244 1 91 381 201 81 97 29 61 8 (109 fotokopija) 36 mag.-1926. RMU „Banovi i“ u Banovi ima 1928. JU Arhiv Tuzlanskog kantona 1954.-1990. Me uopštinski zavod za osposobljavanje kadrova i organizaciju rada Tuzla 1959. Osnovna zajednica kulture Zvornik 1973.-1990.-2000.-1987.-1987. Državna op a niža srednja škola Tuzla 1943.-1944.-1991. Trgova ka škola Tuzla 1884.-1931.44 45 46 47 48 49 Kraljevska državna mješovita gra anska škola Tuzla 1937. 41 47 18 21 18 478 366 473 385 . JP RMU „ ur evik“ u ur eviku 1946.-1962. Radni ki univerzitet Tuzla 1953. Udruženje samoupravnih interesnih zajednica osnovnog obrazovanja i vaspitanja Tuzla 1970. Osnovna zajednica kulture i nformisanja Bijeljina 1973. 1 skica knjiga povez 105 1 2 3 4 NAZIV FONDA Rudnik uglja "Kreka" Tuzla 1860. Mješovita gra anska škola trgova kog smjera Tuzla 1930.Velika Župa Usore i Soli 1941.Odjel za pu ku nastavu Kotar Tuzla .-1990.-1988.

Tuzla 1902.1953.-1955.-1942. „SODASO“-Holding DD Tuzla 1969.o. "Salki -prom" DOO Gra anica 1993.-2010. Šumska uprava Zvornik 1935. "Posavina" Glavna direkcija poljoprivrednih dobara Tuzla 1946. Tuzla 1925.-2002.-1979. JP „Elektroprivreda“ BiH dd Sarajevo – Produžnica „Elektrodistribucija“ Tuzla 1946.5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Rudarsko-hemijski kombinat Tuzla 1959..-1949. JP „Elektroprivreda“ – Produžnica „Termoelektrana“ Tuzla 1959.-1941.-2005. „Drinja a“ DD Preduze e za primarnu i finalnu obradu drveta u ste aju Kladanj 1947. Tvornica kože Tuzla 1949.-1964. Preduze e drvne industrije 1923.-2005. „Spre a“ Javno preduze e za vodoprivrednu djelatnost d. Tuzla 1952. „Poljoprivredni magazin“ .-2002.-1952.175 197 161 161 99 109 209 192 121 17 koverti 11 blokova 1 kesa 16 sveski 605 dosijea 6 sveski 2 sv. Doboj Istok 1985.-2004. „Krivaja“ Zavidovi i.-2006.-2008. „Geobušenje“ dd Specijalizovano za geološka bušenja u ste aju Tuzla 1975.-2000.D. Rudnik soli „Tušanj“ DD Tuzla 1934. Šipad DOO „Partizan“ u se aju Tuzla 1949.o.725 46 101 5 1 67 101 39 87 6 78 78 4 8 7 23 17 10 6 3 3 10 6 17 90 46 biltena 12 audiokaseta 161 sveska 93 148 1926 36 148 188 21 57 70 1 33 13 19 275 27 3 5 14 253 38 151 34 14 1. "Omermax" DJL sa p. "Pivara" DD u mješovitoj svojini sa p.-1950. "Union" DD u ste aju Tuzla 1977. Tvornica špirita Kreka .2007. „Stari “ DD Tvornica masivnog namještaja Kladanj 1977. „Duvan“ Preduze e za promet duvanom. „Spre a“D. „Klotex“ DOO za proizvodnju i promet konfekcije u ste aju Klokotnica.-1979.-2002.-1941. „Bosanka“ DD u ste aju Kladanj 1960. „Jadar“ Državno preduze e za priplod i uzgoj svinja Vlasenica 1948. Državno šumsko gazdinstvo Živinice 1945.2005. „Zina“ Fabrika konfekcije DOO u ste aju Tuzla 1978.-1951. 1 koverta 86 dosijea 469 omota 2 rolne 792 dosijea 17 28 30 67 56 407 244 474 dosijea 27 sveski 1 3 4 6 12 1 3 2 10 69 97 386 . u ste aju Srebrenik 1997.d. u ste aju Donje Vukovije – Kalesija 1959. Trgova ko preduze e Tuzla 1945. „Inspire“ DOO za proizvodnju.Zemaljsko preduze e za snabdijevanje poljoprivrede proizvodnim sredstvima – Filijala Tuzla 1947.-1998. šibicama i vrijednosnicama Tuzla 1947. promet i usluge Tuzla 2006.-2005 Šumska uprava Kladanj 1926.-2004. 9 58 2 41 505 214 1 48 7.-1995.

JZU UKC Tuzla 1946. "Progres" Zanatska proizvodno-uslužna zadruga Tuzla 1980.-2009.-1958.-2008..-2004.-2003. 2 disk. "Grafi ar" DOO u ste aju Tuzla 1973. „Sloboda“ dd Preduze e u mješovitoj svojini za ugostiteljstvo i trgovinu u ste aju Tuzla 1970.2 diskete 166 80 5 203 5 689 266 23 sveske. „Gradnja“ DOO Preduze e za izvo enje radova u gra evinarstvu Srebrenik u ste aju 1968.-1951.Sapna 1994.-2005. „Plaže Jezera“ Modrac .-2006. 31 42 32 233 265 298 20 42 36 6 sveski 274 dosijea 3 sveske 140 dosijea 5 sveski 17 59 30 52 3 177 239 256 110 94 31 20 blokova. „Central“ dd u ste aju Tuzla 1966-2004.-2001.1801 dos.. 6 kov. 1 kesa. "Autoprevoz" Autosaobra ajno preduze e Tuzla 1948.-2009. "Salines" DD u ste aju Tuzla 1960. 134 foto albuma 1606 387 ..servisni centar u ste aju Banovi i 1979.-2002. Invalidsko ugostiteljsko preduze e u Tuzli 1948. promet i usluge Tuzla u likvidaciji 1960. 10 kov. u ste aju Tuzla 1977. oktobar“ dd u ste aju Tuzla 1956. "Agroprom" DD u ste aju Zvornik . „Živinicepromet“ DD u ste aju Živinice 1948.-2004. „Tuzla-stan“ doo Tuzla 1967.-2004. „Distributivni centar“ DD u ste aju Gra anica 1976. „Optima Lubricants“ doo Tuzla 2000.-2007.Direkcija Tuzla 1917.. PTT Sarajevo . DOO "Grafocoop" Tuzla 1991. "Ugostitelj" Ugostiteljsko preduze e Tuzla 1954.1 blok.-1949.-1987.-1993. 89 omota. Direkcija za puteve Tuzla 1979.-2002. „Medifarm“ DOO u ste aju Tuzla 1994-2003.-1995..-2008.. „Sokolinatrans“ Preduze e za prevoz robe i servis dd u ste aju Kladanj 1965.-2001. JP „Gazela“ u ste aju Grada ac 1994-2002. „Izolacija“ d.Javno preduze e u ste aju Lukavac 1995. 2 rad.o.-2004. 5 paketa. „2. „Ugostiteljstvo-Konjuh“ dd u ste aju Živinice 1952. 1 koverta 301 36 46 7 sveski 51 blok 242 dosijea 272 dosijea 12 77 74 24 333 125 11 sv. 31 kov.-2011. „Zemaljski proizvod“ trgovina poljoprivrednim proizvodima SarajevoPredstavništvo Tuzla 1952.-2001. 18 25 2 118 33 1 12 17 75 3 41 22 1 1 23 7 82 2 2 1 2 42 24 23 19 25 25 8 2 9 126 122 68 32 20 13 2 1 13 6 44 91 15 4 11 113 14 16 14 76 194 69 18 1 koverta 16 sv. „Autoremont“ DD u mješovitoj svojini prodajno .. „Front Slobode“ DOO za novinskoizdava ku djelatnost.22 omota. knjiž. „Frizer“ dd Tuzla 1947.35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 „SUD-MUL“ DOO za zbrinjavanje komunalnih i industrijskih otpadaka Tuzla 1997.o.-2002.-1976.

-2009. Sreska trgovinska komora Zvornik 1955.-1992.-1958. „Premium broker“ d.-1955. Sreski savez zemljoradni kih zadruga Bijeljina 1952.-1960.d.-1958. Tuzla 2006. Selja ke radne zadruge sreza Zvornik 1949.65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 Lje ilište „Slana Banja“ DD u likvidaciji Tuzla 1957. Sreska zanatska komora Tuzla-Ispostava Gra anica 1956. „Bosansko-Njema ko osiguranje“ DD u likvidaciji Tuzla 1998.-1955.-1963.-2007. Sreska trgovinska komora Br ko 1955-1962.-1962. Sreska zanatska komora Kladanj (Udruženje zanatlija Kladanj) 1946.-2009.-1955. Selja ke radne zadruge sreza Br ko 1945. „Zvonko Ceri “ Udružena veterinarska stanica Tuzla 1960.-1952. Sreska ugostiteljska komora Tuzla 1955. 5 video kaseta 1 2 632 3 14 112 8 12 1 1 3 1 1 1 2 1 1 1 6 1 23 26 2 17 13 4 125 96 9 1 9 1 2 2 1 1 2 1 19 5 1 7 42 22 17 952 1 sveska 388 . „Crveni polumjesec“ Humanitarna organizacija Op ine Tuzla 1992.-1953.o.-1959.. Posavska banka d. „Ljudi za ljude“ Humanitarna organizacija Tuzla 1996.. Selja ke radne zadruge Tuzla 1948. Sreska zanatska komora Bijeljina (Udruženje zanatlija Bijeljina) 1922.-1970. Sreska ugostiteljska komora Zvornik 1957. 120 dosi.-1953.-2006. Sreski savez zemljoradni kih zadruga Br ko 1946.-1961. Sreski savez zemljoradni kih zadruga Tuzla 1946. Sreska poljoprivredno-šumarska komora Br ko 1960. Sreska trgovinsko-ugostiteljska komora Bijeljina 1952. Sreska zanatska komora Br ko 1932. Sreska ugostiteljska komora Br ko 1956. „Dionica“ d.o.-1962.-1962.-1962.-1963.-1963.-2002.-1958.o. Sreski savez zemljoradni kih zadruga Zvornik 1956. 7 4 3 9 8 118 11 40 2 596 21 24 113 126 1684 23 kov. Sreska trgovinsko-ugostiteljska komora Gra anica 1952.-1962. Zemljoradni ke zadruge Tuzla 1945.o.-1962. Orašje u likvidaciji 1994.-2006. Privredna komora Tuzla 1939. Sreska zanatska komora Zvornik (Udruženje zanatlija Zvornik) 1918.-2001. Sreska zanatska komora Tuzla (Udruženje zanatlija Tuzla) 1909. Brokerska ku a u likvidaciji Tuzla 2002.

Sreski komitet SK BiH Vlasenica 1945.1952. Me uopštinska konferencija SK BiH Bijeljina 1985.-1958.-1966.1955. Opštinski komitet SK BiH Bosanski Šamac 1955. Zemljoradni ke zadruge Br ko 1946. Sreski komitet SK BiH Srebrenica 1946.-1962.471 790 240 4.-1990. Opštinski komitet SK BiH Bijeljina 1955. Sreski komitet SK BiH Tuzla 1945.-1966. UKUPNO 1 103 1 5 48 20 11 11. Zemljoradni ka zadruga "Peradarstvo" u likvidaciji Grada ac 1986. 2 13 16 5 50 26 58 29 6 28 2 6 8 2 2 1 1 18 2 35 11 5 18 19 8 17 5 19 6 7 5 3 2 8 1 7 11 389 . Sreski i opštinski komitet SK BiH Bosanski Šamac 1945.-1968. Ostalo knjiga povez 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 NAZIV FONDA Okružni komitet Komunisti ke partije Tuzla 1945.br.1955.196 V DRUŠTVENO-POLITI KE ORGANIZACIJE.-1965. Sreski komitet SK BiH Bratunac 1953. Opštinski komitet SK BiH Gra anica 1955. Me uopštinska zajednica za poslove cijena Tuzla 1980.-1947.-1966.-1954. DRUŠTVA I UDRUŽENJA KOLI INA GRA E registrator fascikla kutija dokument R.-1961. Oblasni komitet SK BiH Tuzla 1949.-1954. Opštinski komitet SK BiH Tuzla 1956.-1990. Sreski komitet SK BiH Lopare 1946.555 3599 12.-1955. Sreski komitet SK BiH Br ko 1945. Sreski komitet SK BiH Zvornik 1945. Opštinski komitet SK BiH Kladanj 1955.-1975.-1954. Sreski komitet SK BiH Gra anica 1945.-1971. Sreski komitet SK BiH Bijeljina 1945.-1990. Me uopštinska konferencija SK Tuzla 1968.-2004.-1966. Sreski komitet SK BiH Kladanj 1945.-1966.o.96 97 98 99 Zemljoradni ka zadruga „Pura i “ sa p. Opštinski komitet Saveza komunista BiH Banovi i 1945. u ste aju Lukavac 1988. Opštinski komitet SK BiH Zvornik 1959.-2001.-1955.

-2004.1964. Opštinski komitet SK BiH Srebrenica 1958. Sresko u iteljsko društvo u Tuzli 1905.1966. Sresko sindikalno vije e Tuzla 1948. Opštinski komitet SK BiH Šekovi i 1948.1966. Opštinski komitet SK BiH Živinice 1946. Udruženje prijatelja Janje „Dr. Opštinski komitet SK BiH Orašje 1950-1966. Opštinski komitet SK BiH Bratunac 1950. UKUPNO 9 2 2 3 2 4 2 2 1 2 1 1 1 1 1 12 3 3 2 12 1 5 21 212 2 10 17 3 2 411 22 23 70 70 6 blokova 17 2 1 108 fotografija VI VJERSKE ORGANIZACIJE KOLI INA GRA E registrator fascikla kutija dokument R. Imamat džemata Tuzla 1911-1943.1966.-1966. Srpsko pjeva ko društvo "Njeguš" u Donjoj Tuzli 1886. Sresko sindikalno vije e Br ko 1956. Opštinski komitet SK BiH Lukavac 1948. Opštinski vatrogasni savez Tuzla 1946.1966.1966. Ostalo knjiga povez NAZIV FONDA 1 2 3 Odbor Islamske vjerske zajednice Bijeljina 1864-1962. Opštinski komitet SK BiH Ugljevik 1963. Hamdija emerli “ Tuzla 1992. Sresko lova ko društvo „Konjuh“ u Tuzli 1945-1955. Opštinski komitet SK BiH Bosansko Petrovo Selo 1955.-1941.-1962. Vakufsko-mearifsko povjerenstvo Tuzla 1909-1949.-1935.-1983.-1963. Opštinski komitet SK BiH Kalesija 1958.br.1966. UKUPNO: 235 15 12 262 7 37 2 46 390 . Dobrovoljno vatrogasno društvo Tuzla 1883.-1966.-1979. Opštinski komitet Sk BiH Vlasenica 1958. Opštinski komitet SK BiH Srebrenik 1954.1962.23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 Opštinski komitet SK BiH Lopare 1955.1966.

VII ZBIRKE KOLI INA GRA E registrator fascikla dokument R. Odbor za izdavanje Edicije „Tuzla u radni kom pokretu i revoluciji“.151) (103 fotografije) 130 projekata 391 . Stara štampa.-1945.-1931.-1948.301 fotografija 3 1 3 4 4 3 2 20 16 4 1 121 1 CD-R 1. Odbor za izdavanje Monografije.mikrofilmova i 1233 mikrosnimka knjiga NAZIV FONDA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Orijentalna zbirka 1578. Odbor za izdavanje edicije „16.-1908.-1871."18. SKOJ Tuzle i sjeveroisto ne Bosne 1941. Ljetopis Katoli kog samostana Tuzla 1809. Press centar Lukavac 1992. plakati 1912. Zbirka dokumenata „Cazinska buna“ 1950.-1954.-1936. Zemaljska vlada BiH – Generalni štrajk rudara BiH i Husinska buna 1919. obveznice i police osiguranja 1908.-1978.-1919. Odbor za izradu Monografije "Tuzlanski partizanski odred" 1985.-1988. Gradsko poglavarstvo Tuzla 1941. Zbirka projekata 1946.-1945. knj. Radni ki pokret i narodnooslobodila ka borba u sjeveroisto noj Bosni 1920.mikrofilm 5245 fotografija 280 fotografija 1 112 biltena „Bol“ 134 video kasete (1.-1932 Mikroteka 1941.muslimanska NOU brigada“1974. Narodno vije e Tuzla 1917. „Masovne grobnice na prostoru sjeveroisto ne Bosne“ „Tuzlanska kapija“ 1995.1 1978.417) 499 3 2 5 1 1 1 1knj.-1983. Zlo in u Srebrenici 1943.-1944. „Ispisi iz povjerljivih arhiva Okružne oblasti u Tuzli 1879. Ljetopis JU Osnovna muzi ka škola Tuzla „Gajret“ Kulturno-prosvjetno društvo u Tuzli 1907. Ostalo 390 inventarnih jedinica (8.-1979. Gradsko poglavarstvo Br ko 1878. Dionice. Fotografije 1873. u digitalnoj formi 9 17. majevi ka NOU brigada“ 1973.-1947.-1946. hrvatska NUB -38 NOU divizija“ 1991. 1972. Oblasni NOO za isto nu Bosnu 1943.-1923.br.-1945.“ – zbirka prevoda Domovnica Imamata džemata Bašigovci 1930.-1995. Kotarski ured Grada ac 1886. Omladinska pruga „Br ko-Banovi i“ 1946..-1964. Odbor za izdavanje Zbornika sje anja „ 15. u digitalnoj formi 1 2knj. 8 6 71 7 8 povez kutija 49 sveski 200 4.

-1956. Porodica Begi 1945.-2007 1518 1 2 36 1 1 2 32 1 4 1 1 1 1 1 6 1 1 knjiga 14 povez 9 video kaseta (124 fotografije) 23 CD-a.-2001. „Programi“ – zbirka 1981.-1996... uki 1890. „Memorandumi“.-1911.Stevo Mil i iz Tuzle 1945.1934/1992 Novica Stevanovi 1970/1981 Zejnil Latifovi iz Sapne Salih Kulenovi iz Tuzle 1892. Atah Mahi iz Br kog 1884.-2007. 4 sveske 392 . 28 diploma..-2007.. 1924. Numizmati ka zbirka UKUPNO: 11 6 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 177 19 10. Faruk Ibrahimovi iz Tuzle 1978.-1993.388 (767 kom) (83 kom) (36 kom) VIII LI NE I PORODI NE ZBIRKE KOLI INA GRA E registrator kutija fascikla dokument R. „Katalozi“ – zbirka 1973.-1865.zbirka „Mališa“ list u enika osnovnih škola Tuzlanske opštine 1981.br. Jovan R.. 1992. Bosznai Hirek 1910. Sadik Šehi Ismail Hadžiahmetovi Zejnil Bešlagi 1918.-1971.-2007.. 1941-1945. Cvijetin Mijatovi .-1891.-1952.-1916. 1930.-2007. Sejfulah Imamovi 1912. dr. albumi NAZIV FONDA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Trgova ka ku a Nikole Pavlovi a Br ko 1840.-1984.31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 Zbirka gra e banaka 1826..-1955.-1991.-1994. Porodica Vu kova ki 1916. Porodica Zaimovi 1909. „Razglednice“ – zbirka 1973. „Plakati“ – zbirka 1987. Zbirka Radio-Tuzle 1970. 1926. zna ke.-1946. Ibrahim Muši iz Kalesije 1992.-2007.-2007. Kaletovi Jusuf 1992. Ibri Fikret 1932. Ostalo 97 fotografija 1 razglednica i 3 isje ka i novina (302 fotografija) 87 fotografija.-1947.-2009.-1963. „ estitke“ – zbirka 1991. „Kalendari“ – zbirka 1995.-1988.Majo 1931. 1934. „Pozivnice“ – zbirka 1973. plakete.

amdži iz Pura i a Jasmin Divanefendi 3 1 1 1 1 1 1 3 1 1 27 VHS kaseta 39 fotografija UKUPNO 1. Hamdija Siv evi Fikret Jahi – Vršanin Hasib Džindo iz Tuzle Nuraga Softi iz Banovi a Franjo Leder Fadil oki iz Tuzle Zlatko Duki iz Tuzle Hafiza Sajda Moranki .558 62 5 14 393 .20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Derviš Suši 1959.-2002.

Iz Numizmatičke zbirke Arhiva Tuzlanskog kantona 394 .

Abecedni registar fondova i zbirki .

.

za prim. obradu drveta u stečaju Kladanj Druga narodna osnovna škola Tuzla Druga dječačka narodna osnovna škola Tuzla “2.o.o. autosaobraćajno preduzeće Tuzla “AUTOREMONT’’ DD u mješovitoj svojini prodajno-servisni centar u stečaju Banovići B Banke Begić porodica Behrambegova medresa Tuzla Bešlagić Zejnil “BOSANKA’’ u stečaju KLADANJ “BOSANSKO .d.NJEMAČKO OSIGURANJE’’ DD u likvidaciji Tuzla “Boszniai Hirek” C “Cazinska buna” zbirka dokumenata Službe državne bezbijednosti “CENTRAL’’ dd u stečaju Tuzla “Crveni polumjesec’’ Humanitarna organizacija Općine Tuzla Č Čestitke Čokić Fadil D Dionice. obveznice i police osiguranja “DIONICA’’ d. oktobar” d. i fin. u stečaju Tuzla Državna mješovita pučka škola Kiseljak Državna druga mješovita pučka škola Tuzla 397 .A “Agroprom” DD u stečaju Zvornik –Sapna Arhiv Tuzlanskog kantona Tuzla “Autoprevoz”. Brokerska kuća u likvidaciji Tuzla Direkcija za puteve Tuzla “DISTRIBUTIVNI CENTAR” DD u stečaju Gračanica Divanefendić Jasmin Djevojačka narodna osnovna škola u Tuzli Dobrovoljno vatrogasno društvo Tuzla Domovnica Imamata džemata Bašigovci “DRINJAČA’’ DD Pred.

Jovan Dolnja Tuzla E “Elektroprivreda” – Podružnica “Termoelektrana” Tuzla “Elektroprivreda’’ Javno preduzeće BiH dd Sarajevo – Podružnica “ELEKTRODISTRIBUCIJA’’ Tuzla F Fond socijalne i dječije zaštite Tuzla Fotografije “FRIZER” d.Državna realna gimnazija Tuzla Državna niža poljoprivredna škola Tuzla – Bijeljina Državna opća niža srednja škola Tuzla Državna građanska škola trgovačkog smjera Tuzla Državna mješovita građanska škola Tuzla Državno šumsko gazdinstvo Živinice “Duvan’’ Pred. Tuzla “Front slobode’’ DOO za novinsko-izdavačku djelatnost.d. šibicama i vrijednosnicama Tuzla Dukić Zlatko Dž Džindo Hasib iz Tuzle Đ Đukić R. promet i usluge Tuzla u likvidaciji G “Gajret” Kulturno-prosvjetno društvo u Tuzli Garnizonski sud Tuzla “Gazela’’ JP u stečaju Gradačac “GEOBUŠENJE’’ dd Specijalizovano za geološka bušenja u stečaju Tuzla Gradski narodni odbor Tuzla “Gradnja’’ DOO Preduzeće za izvođenje radova u građevinarstvu Srebrenik u stečaju Gradski narodni odbor Gračanica Gradsko poglavarstvo Tuzla Gradsko poglavarstvo Brčko “Grafičar” DOO u stečaju Tuzla “Grafocoop” DOO u stečaju Tuzla 398 . za promet duvanom.

ljetopis “KLOTEX’’ DOO za proizvodnju i promet konfekcije u stečaju Klokotnica. u stečaju Tuzla J “Jadar” Državno preduzeće za priplod i uzgoj svinja Vlasenica Jahić Fikret .” (zbirka prevoda) “IZOLACIJA’’ d.H Hadžiahmetović Ismail I Ibrahimović Faruk Ibrić Fikret Imamat džemata Tuzla Imamović Sejfulah Industrijska škola Tuzla “Inspire” DOO za proizvodnju.o. – 1908.o. promet i usluge Tuzla Invalidsko ugostiteljsko preduzeće u Tuzli “Ispisi iz povjerljivih arhiva Okružne oblasti u Tuzli 1879.Vršanin K Kalendari Kaletović Jusuf Kantonalni štab civilne zaštite Tuzla Katalozi Katolička osnovna škola u Donjoj Tuzli Katolički samostan Tuzla . Doboj Istok Komisija za savremenu građu Tuzlanskog Kantona Kotarski sud Tuzla Kotarski šerijatski sud Tuzla Kotarski ured Gradačac Kraljevska državna mješovita građanska škola Tuzla “Krivaja’’ Preduzeće drvne industrije Zavidovići Kulenović Salih L Latifović Zejnil Leder Franjo 399 .

LJ Lječilište “Slana banja’’ DD u likvidaciji Tuzla “Ljudi za ljude” Tuzla . razvoj i poduzetništvo Tuzlansko-podrinjskog kantona Ministarstvo za obrazovanje. energetiku i rudarstvo Tuzlansko-podrinjskog kantona Ministarstvo za obnovu. prostorno uređenje i zaštitu okoliša Tuzlansko-podrinjskog kantona Ministarstvo za zdravlje Tuzlansko-podrinjskog kantona Mjesni narodni odbor Boljanić Mjesni narodni odbor Bukinje Mjesni narodni odbor Gračanica Mjesni narodni odbor Karanovac Mjesni narodni odbor Slavinovići Mjesni narodni odbor Sočkovac Mješovita građanska škola trgovačkog smjera Tuzla Morankić . kulturu i sport Tuzlansko-podrinjskog kantona Ministarstvo za poljoprivredu.Humanitarna organizacija M Mahić Atah “Mališa” List učenika osnovnih škola Tuzlanske opštine “Masovne grobnice na prostoru sjeveroistočne Bosne” “Medifarm’’ DOO u stečaju Tuzla Međuopštinska konferencija SK BiH Bijeljina Međuopštinska konferencija SK BiH Tuzla Međuopštinski zavod za osposobljavanje kadrova i organizaciju rada Tuzla Međuopštinska zajednica za poslove cijena Tuzla “Memorandumi” Mijatović Cvijetin – Majo Mikroteka Milčić dr.Čamdžić hf. socijalnu politiku i izbjeglice Tuzlansko-podrinjskog kantona Ministarstvo za trgovinu i turizam Tuzlansko-podrinjskog kantona Ministarstvo za urbanizam. nauku. Sajda Mušić Ibrahim 400 . Stevo Ministarstvo bez lisnice Tuzlanskog kantona Ministarstvo bez portfelja Tuzlanskog kantona Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlansko-podrinjskog kantona Ministarstvo za finansije Tuzlansko-podrinjskog kantona Ministarstvo za industriju. šumarstvo i vodoprivredu Tuzlansko-podrinjskog kantona Ministarstvo za pravdu Tuzlansko-podrinjskog kantona Ministarstvo za promet i komunikacije Tuzlansko-podrinjskog kantona Ministarstvo za rad.

Koordinacioni i Izvršni odbor) “Omermax” DJL sa p. Predsjedništvo.N Narodna osnovna škola Boljanić Narodna osnovna škola Breške Narodna osnovna škola Bukinje Narodna osnovna škola Kiseljak Narodna osnovna škola Kreka Narodna osnovna škola Ljubače Narodna osnovna škola Ljepunice Narodni odbor gradske opštine Gračanica Narodni odbor opštine Kiseljak Narodni odbor opštine Bosansko Petrovo Selo Narodno vijeće Tuzla NDH Ministarstvo nastave u Zagrebu – Odjel za pučku nastavu Kotar Tuzla – Velika Župa Usore i Soli Niža stručna domaćička škola Tuzla Numizmatička zbirka NJ Njemačka privatna škola Donja Tuzla Njemačka škola u Tuzli O Oblasni komitet SKBiH Tuzla Oblasni narodni odbor Tuzla Oblasni NOO za istočnu Bosnu Odbor islamske vjerske zajednice Bijeljina Odbor za izdavanje Edicije “16. muslimanska NOU brigada” Odbor za izdavanje Edicije “Tuzla u radničkom pokretu i revoluciji’’ Knjiga 1 Odbor za izdavanje Zbornika sjećanja “15. majevička NOU brigada” Odbor za izradu Monografije “Tuzlanski partizanski odred” Okružni komitet KPBiH Tuzla Okružni narodni odbor Tuzla Okružna uprava narodnih dobara Tuzla Okrug Tuzla (Skupština. u stečaju Srebrenik Omladinska pruga “Brčko – Banovići” Opća dječačka pučka škola u Donjoj Tuzli Općina Doboj Istok – Klokotnica Općina Zvornik – Sapna Općina Teočak Opštinska služba za boračko-invalidsku zaštitu Bratunac Opštinska služba za boračko-invalidsku zaštitu Srebrenica 401 .o.

NOU divizija” Opštinski sud Banovići Opštinski sud Gračanica Opštinski sud Kladanj Opštinski sud Lukavac Opštinski sud Tuzla Opštinski sud za prekršaje Živinice Opštinski vatrogasni savez Tuzla “Optima Lubricants’’ Doo Tuzla Orijentalna zbirka Osnovna muzička škola Tuzla . Zemljoradnička zadruga u likvidaciji Gradačac “Pivara’’ Diničarsko društvo u mješovitoj svojini sa p.Opštinski komitet SKBiH Tuzla Opštinski komitet SKBiH Banovići Opštinski komitet SKBiH Bijeljina Opštinski komitet SKBiH Zvornik Opštinski komitet SKBiH Kladanj Opštinski komitet SKBiH Bosanski Šamac Opštinski komitet SKBiH Gračanica Opštinski komitet SKBiH Lopare Opštinski komitet SKBiH Srebrenica Opštinski komitet SKBiH Bosansko Petrovo Selo Opštinski komitet SKBiH Bratunac Opštinski komitet SKBiH Lukavac Opštinski komitet SKBiH Živinice Opštinski komitet SKBiH Srebrenik Opštinski komitet SKBiH Orašje Opštinski komitet SKBiH Šekovići Opštinski komitet SKBiH Ugljevik Opštinski komitet SKBiH Vlasenica Opštinski komitet SKBiH Kalesija Opštinski odbor za izdavanje Monografije “18.ljetopis Osnovna škola “Hasan Kikić” Gračanica Osnovna škola “Čelić’’ Čelić Osnovna škola “Džemal Mandžić’’ Tuzla Osnovna zajednica kulture Tuzla Osnovna zajednica kulture Zvornik Osnovna zajednica kulture i informisanja Bijeljina Osnovni sud udruženog rada Tuzla P Pavlović Nikola Pedagoška akademija Tuzla “Peradarstvo”.o. Tuzla Plakati 402 . hrvatska NOU brigada –38.

Filijala Tuzla Posebnička mješovita pučka škola Breške “Posavina” Glavna direkcija poljoprivrednih dobara Tuzla Posavska banka d.Zemaljsko preduzeće za snabdijevanje poljoprivrede proizvodnim sredstvima . u Tuzli Rudnik mrkog uglja “Banovići” dd Banovići Rudnik mrkog uglja “Đurđevik” doo u Đurđeviku Rudnik soli “Tušanj” DD Tuzla Ruždija u Donjoj Tuzli S Samoupravna interesna zajednica fizičke kulture Lukavac Samoupravna interesna zajednica zdravstvene zaštite Tuzla Skupština opštine Tuzla 403 .o. u stečaju Lukavac R Radio-Tuzla Radnički pokret i narodnooslobodilačka borba u sjeveroistočnoj Bosni Radna zajednica SIZ fizičke kulture i Osnovna zajednica kulture i informisanja Lukavac Radnički univerzitet Lukavac Radnički univerzitet Tuzla Razglednice Regionalna zajednica opština sa sjedištem u Tuzli Rimokatolička osnovna škola Breške Rudarsko-hemijski kombinat Tuzla Rudnici uglja “Kreka” d.o. Tuzla Press centar Lukavac Privatna mješovita pučka škola Breške Privatna osnovna škola – sa pravom javnosti . Orašje u likvidaciji Pozivnice Predsjednik Tuzlanskog kantona “Premium broker’’ d.o.o.“Plaže Jezera’’ Javno preduzeće Modrac u stečaju Lukavac “Poljoprivredni magazin’’.o.Zavoda Kraljice svete Krunice u Tuzli Privatna građanska škola trgovačkog smjera u Zavodu Kraljice svete Krunice Tuzla Privredna komora Tuzla Programi “Progres” Zanatska proizvodno-uslužna zadruga Tuzla Projekti Prva osnovna škola u Tuzli Prva dječačka osnovna škola Tuzla Prva državna pučka škola u Tuzli PTT Sarajevo – Direkcija Tuzla “PURAČIĆ” Zemljoradnička zadruga sa p.d.

D.Skupština opštine Lukavac Skupština opštine Banovići Skupština opštine Srebrenik Skupština opštine Kalesija Skupština opštine Živinice Skupština opštine Gradačac Skupština opštine Kladanj Skupština opštine Gračanica Sreski narodni odbor Tuzla Sreski narodni odbor Zvornik Sreski narodni odbor Gračanica Sreski sud Tuzla Sreski šerijatski sud Tuzla Sreski sud Banovići Sreski sud Gradačac Sreski sud Gračanica Srpska narodna osnovna škola u Donjoj Tuzli Srpska pravoslavna crkveno-školska opština Donja Tuzla Srednja poljoprivredna škola Tuzla (Bijeljina) Srednja medicinska škola Tuzla Samoupravna interesna zajednica usmjerenog obrazovanja i vaspitanja Tuzla “SOLVAY” Tvornica sode Lukavac “SODASO”. preduzeće za prevoz robe i servis dd u stečaju Kladanj Sreski savez zemljoradničkih zadruga Brčko Sreski savez zemljoradničkih zadruga Tuzla Sreski savez zemljoradničkih zadruga Bijeljina Sreski savez zemljoradničkih zadruga Zvornik Sreska ugostiteljska komora Brčko Sreska ugostiteljska komora Zvornik Sreska ugostiteljska komora Tuzla Sreska trgovinsko-ugostiteljska komora Bijeljina Sreska trgovinsko-ugostiteljska komora Gračanica Sreska trgovinska komora Zvornik Sreska trgovinska komora Brčko Sreska poljoprivredno-šumarska komora Brčko Sreska zanatska komora Tuzla (Udruženje zanatlijaTuzla) Sreska zanatska komora Brčko 404 .Holding DD u stečaju Tuzla “Starić” DD Tvornica masivnog namještaja Kladanj “SPREČA’’ D. Tuzla “Salkić-prom” DOO Gračanica “SUD-MULL” DOO za zbrinjavanje komunalnih i industrijskih otpadaka Tuzla “Salines” DD u stečaju Tuzla “SLOBODA’’ dd Preduzeće u mješovitoj svojini za ugostiteljstvo i trgovinu u stečaju Tuzla “SOKOLINATRANS’’. u stečaju Donje Vukovije – Kalesija “Spreča” Javno preduzeće za vodoprivrednu djelatnost d.d.

Stevanović Novica Sušić Derviš Sivčević Hamdija Softić Nuraga iz Banovića Š Šipad DOO “Partizan’’ u stečaju Tuzla Škola sa praktičnom obukom i za učenike u privredi Tuzla Šumska uprava Kladanj Šumska uprava Zvornik Šehić Sadik T Trgovačka škola Tuzla Tvornica špirita Kreka Tvornica kože Tuzla Trgovačko preduzeće Tuzla “Tuzlanska kapija” 405 .Sreska zanatska komora Tuzla – Ispostava Gračanica Sreska zanatska komora Bijeljina (Udruženje zanatlija) Sreska zanatska komora Zvornik(Udruženje zanatlija ) Sreska zanatska komora Kladanj (Udruženje zanatlija ) Seljačke radne zadruge sreza Brčko Seljačke radne zadruge Tuzla Seljačke radne zadruge sreza Zvornik Sreski komitet SKBiH Tuzla Sreski komitet SKBiH Bijeljina Sreski komitet SKBiH Zvornik Sreski komitet SKBiH Brčko Sreski komitet SKBiH Kladanj Sreski komitet SKBiH Bosanski Šamac Sreski komitet SKBiH Gračanica Sreski komitet SKBiH Lopare Sreski komitet SKBiH Srebrenica Sreski komitet SKBiH Bratunac Sreski komitet SKBiH Vlasenica Sresko sindikalno vijeće Tuzla Sresko sindikalno vijeće Brčko Sresko učiteljsko društvo u Tuzli Srpsko pjevačko društvo “Njeguš” u Donjoj Tuzli Sresko lovačko društvo “Konjuh” u Tuzli SKOJ Tuzle i sjeveroistočne Bosne Stara štampa. Plakati.

Konjuh” dd u stečaju Živinice Univerzitetski klinički centar (UKC) Tuzla Udruženje prijatelja Janje “Dr. Hamdija Čemerlić” V Vlada Tuzlansko-podrinjskog kantona Vakufsko-mearifsko povjerenstvo Tuzla Voćarska škola Tuzla Veterinarska stanica “Zvonko Cerić” Vučkovački porodica Z Zavod za platni promet Federacije Bosne i Hercegovine – Filijala Tuzla Zavod za platni promet Federacije Bosne i Hercegovine – Podružnica Orašje “ZINA” Fabrika konfekcije DOO u stečaju Tuzla “Zemaljski proizvod’’ trgovina poljoprivrednim proizvodima Sarajevo – Predstavništvo Tuzla Zemljoradničke zadruge Tuzla Zemljoradničke zadruge Brčko Zločin u Srebrenici 1943. godine Zemaljska vlada Bosne i Hercegovine .Generalni štrajk rudara Bosne i Hercegovine i Husinska buna 1920. godine – Zaimović porodica Ž “ŽIVINICEPROMET’’ DD u stečaju Živinice 406 .U Ured za povratak prognanih Tuzlanskog kantona Učiteljska škola Tuzla i Učiteljski tečajevi Učiteljska stručna domaćička škola Tuzla Učiteljska škola Bijeljina Upravna i birotehnička škola Tuzla Udruženje samoupravnih interesnih zajednica osnovnog obrazovanja i vaspitanja Tuzla “Union’’ DD u stečaju Tuzla “Ugostitelj” Ugostiteljsko preduzeće Tuzla “Ugostiteljstvo .

Registar fondova i zbirki po oblastima .

.

Predsjedništvo. socijalnu politiku i izbjeglice Tuzlansko-podrinjskog kantona Ministarstvo za obrazovanje. 7. Gradski narodni odbor Gračanica 29. 8. 9. 11. 13. 23. 16. šumarstvo i vodoprivredu TPK Ministarstvo za trgovinu i turizam Tuzlansko-podrinjskog kantona Ministarstvo za pravdu Tuzlansko-podrinjskog kantona Ministarstvo za finansije Tuzlansko-podrinjskog kantona Ministarstvo za rad. 22. 20. 3. 4. 6. razvoj i poduzetništvo Tuzlansko-podrinjskog kantona Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlansko-podrinjskog kantona Ministarstvo bez portfelja Tuzlanskog kantona Ministarstvo bez lisnice Tuzlanskog kantona Sreska uprava 24. 19. 5. 18. 10.I U P R A V A I J AVNE S L U Ž B E Okružna i oblasna uprava 1. 17. 14. Narodni odbor gradske opštine Gračanica 409 . 15. energetiku i rudarstvo Tuzlansko-podrinjskog kantona Ministarstvo za poljoprivredu. Sreski narodni odbor Zvornik 26. Koordinacioni i Izvršni odbor) Komisija za savremenu građu Tuzlanskog Kantona Kantonalni štab civilne zaštite Tuzla Ured za povratak prognanih Tuzlanskog kantona Predsjednik Tuzlanskog kantona Vlada Tuzlansko-podrinjskog kantona Ministarstvo za industriju. Gradski narodni odbor Tuzla 28. Okružni narodni odbor Tuzla Okružna uprava narodnih dobara Tuzla Oblasni narodni odbor Tuzla Okrug Tuzla (Skupština. 12. prostorno uređenje i zaštitu okoliša TPK Ministarstvo za zdravlje Tuzlansko-podrinjskog kantona Ministarstvo za obnovu. kulturu i sport Tuzlansko-podrinjskog kantona Ministarstvo za promet i komunikacije Tuzlansko-podrinjskog kantona Ministarstvo za urbanizam. 21. Sreski narodni odbor Gračanica Gradska uprava 27. 2. nauku. Sreski narodni odbor Tuzla 25.

34. 31. Mjesni narodni odbor Bukinje Mjesni narodni odbor Slavinovići Mjesni narodni odbor Gračanica Mjesni narodni odbor Boljanić Mjesni narodni odbor Sočkovac Mjesni narodni odbor Karanovac Opštinska uprava 36. 42. 41. 43. 61. 45. 50. 56.Klokotnica Općina Teočak Općina Zvornik – Sapna Opštinski logistički centar za pomoć narodima BiH Kladanj Opštinska služba za boračko-invalidsku zaštitu Srebrenica Opštinska služba za boračko-invalidsku zaštitu Bratunac Zavod za platni promet Federacije Bosne i Hercegovine – Filijala Tuzla Zavod za platni promet Federacije Bosne i Hercegovine – Podružnica Orašje Samoupravna interesna zajednica zdravstvene zaštite Tuzla Samoupravna interesna zajednica fizičke kulture Lukavac Regionalna zajednica opština sa sjedištem u Tuzli Fond socijalne i dječije zaštite Tuzla II P R A V O S U Đ E 59. Kotarski sud Tuzla Kotarski šerijatski sud Tuzla Sreski sud Tuzla Sreski šerijatski sud Tuzla 410 . 53. 49. 44. 32. 58. 52. 60.Mjesna uprava 30. Narodni odbor opštine Kiseljak Narodni odbor opštine Bosansko Petrovo Selo Skupština opštine Tuzla Skupština opštine Lukavac Skupština opštine Banovići Skupština opštine Srebrenik Skupština opštine Kalesija Skupština opštine Živinice Skupština opštine Gradačac Skupština opštine Kladanj Skupština opštine Gračanica Općina Doboj Istok . 37. 47. 35. 57. 55. 33. 51. 62. 38. 46. 40. 54. 48. 39.

Njemačka škola u Tuzli 95. Druga narodna osnovna škola Tuzla 91. 67. Sreski sud Banovići Sreski sud Gradačac Sreski sud Gračanica Opštinski sud Tuzla Opštinski sud Banovići Opštinski sud Lukavac Opštinski sud Kladanj Opštinski sud Gračanica Opštinski sud za prekršaje Živinice Osnovni sud udruženog rada Tuzla Garnizonski sud Tuzla III O B R A Z O V A NJ E. Prva osnovna škola u Tuzli 78. Državna mješovita pučka škola Kiseljak 98. Druga dječačka narodna osnovna škola Tuzla 92. Narodna osnovna škola Ljepunice 89. Ruždija u Donjoj Tuzli 100. Srpska narodna osnovna škola u Donjoj Tuzli 96. Osnovna škola “Čelić’’ Čelić 90. Posebnička mješovita pučka škola Breške 86. 71. Narodna osnovna škola Bukinje 101. Osnovna škola “Džemal Mandžić’’ Tuzla 411 . K U L T U R A Osnovne škole 74. Djevojačka narodna osnovna škola u Tuzli 80. Narodna osnovna škola Kreka 75. Privatna mješovita pučka škola Breške 87. 66. Privatna osnovna škola – sa pravom javnosti . Krunice u Tuzli 94. JU OŠ “Hasan Kikić’’ Gračanica 76. 64. Narodna osnovna škola Breške 84. Državna druga mješovita pučka škola Tuzla 99. Narodna osnovna škola Boljanić 77. Rimokatolička osnovna škola Breške 85.63. 70.Zavoda Kraljice sv. Narodna osnovna škola Kiseljak 83. Prva dječačka osnovna škola Tuzla 81. 72. 69. 68. Narodna osnovna škola Ljubače 88. 65. N A U K A. Katolička osnovna škola u Donjoj Tuzli 93. Opća dječačka pučka škola u Donjoj Tuzli 82. 73. Prva državna pučka škola u Tuzli 97. Njemačka privatna škola Donja Tuzla 79.

Župa Usore i Soli Visoke škole 124. 118. 113. Tuzla Samoupravna interesna zajednica usmjerenog obrazovanja i vaspitanja Tuzla Osnovna zajednica kulture Tuzla Osnovna zajednica kulture Zvornik Osnovna zajednica kulture i informisanja Bijeljina Radna zajednica SIZ-e fizičke kulture i OZ kulture i informisanja Lukavac Radnički univerzitet Tuzla Radnički univerzitet Lukavac Javna ustanova Arhiv Tuzlanskog kantona Tuzla 412 . 112. 115. 107. 103. 104. Državna realna gimnazija Tuzla Behrambegova medresa Tuzla Industrijska škola Tuzla Škola sa praktičnom obukom i za učenike u privredi Tuzla Učiteljska škola Tuzla i Učiteljski tečajevi Niža stručna domaćička škola Tuzla Učiteljska stručna domaćička škola Tuzla Učiteljska škola Bijeljina Srpska pravoslavna crkveno-školska opština Donja Tuzla Srednja poljoprivredna škola Tuzla (Bijeljina) Državna niža poljoprivredna škola Tuzla – Bijeljina Voćarska škola Tuzla Javna ustanova Upravna i birotehnička škola Tuzla Srednja medicinska škola Tuzla Privatna građanska škola trgovačkog smjera u Zavodu Kraljice svete Krunice Tuzla Kraljevska državna mješovita građanska škola Tuzla Državna opća niža srednja škola Tuzla Državna građanska škola trgovačkog smjera Tuzla Državna mješovita građanska škola Tuzla Mješovita građanska škola trgovačkog smjera Tuzla Trgovačka škola Tuzla NDH Ministarstvo nastave u Zagrebu – Odjel za pučku nastavu Kotar Tuzla – Vel. i vasp. 114. 110. 116. Međuopštinski zavod za osposobljavanje kadrova i organizaciju rada Tuzla Udruženje samoupravnih interesnih zajednica osn. 126. 121. 122. 109. 119. 106. 108. 131.Srednje škole 102. 132. 127. 134. 117. 130. 133. 120. 105. Pedagoška akademija Tuzla Obrazovanje i kultura 125. 128. 123. 129. 111. obrazov.

IV P R I V R E D A
Industrija i rudarstvo
135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. Rudnici uglja “Kreka” d.o.o. u Tuzli Javno preduzeće RMU „ĐURĐEVIK“ d.o.o. u Đurđeviku RMU “Banovići’’ “SOLVAY” Tvornica sode Lukavac Rudarsko-hemijski kombinat Tuzla “SODASO” – Holding DD u stečaju Tuzla Tvornica špirita Kreka “Pivara’’ Diničarsko društvo u mješovitoj svojini sa p.o. Tuzla Rudnik soli “Tušanj” DD Tuzla JP “Elektroprivreda” – Podružnica “Termoelektrana” Tuzla Tvornica kože Tuzla “Krivaja’’ Zavidovići Preduzeće drvne industrije Javno preduzeće “Elektroprivreda’’ BiH dd Sarajevo – Podružnica “Elektrodistribucija’’ Tuzla “Union’’DD u stečaju Tuzla “BOSANKA’’ DD u stečaju KLADANJ “ZINA” Fabrika konfekcije DOO u stečaju Tuzla “KLOTEX’’ DOO za proizv. i promet konfekcije u stečaju Klokotnica, Doboj Istok “GEOBUŠENJE’’dd Specijalizovano za geološka bušenja u stečaju Tuzla “DRINJAČA’’ DD Preduzeće za primarnu i finalnu obradu drveta u stečaju Kladanj Šipad DOO “Partizan’’ u stečaju Tuzla “Starić” DD Tvornica masivnog namještaja Kladanj

Poljoprivreda, vodoprivreda i šumarstvo
156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. “Posavina” Glavna direkcija poljoprivrednih dobaraTuzla “Jadar” Državno preduzeće za priplod i uzgoj svinja Vlasenica “SPREČA’’ D.D. u stečaju Donje Vukovije – Kalesija “Spreča” Javno pred. za vodoprivrednu djelatnost d.d. Tuzla Šumska uprava Kladanj Šumska uprava Zvornik Državno šumsko gazdinstvo Živinice “Poljoprivredni magazin’’-Zemaljsko pred. za snabd. poljoprivrede proizvodnim sredstvima- Filijala Tuzla

Trgovina i Zanatstvo
164. 165. Trgovačko preduzeće Tuzla “Duvan’’ Preduzeće za promet duvanom, šibicama i vrijednosnicama Tuzla
413

166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181.

„Omermax“ DJL sa p.o. u stečaju Srebrenik ”Salkić-prom” DOO Gračanica “Inspire” DOO za proizvodnju, promet i usluge Tuzla “SUD-MULL” DOO za zbrinjavanje komunalnih i industrijskih otpadaka Tuzla “Tuzla-stan” doo Tuzla “Agroprom” DD u stečaju Zvornik –Sapna “Optima Lubricants’’ Doo Tuzla “ŽIVINICEPROMET’’ DD u stečaju Živinice DD «DISTRIBUTIVNI CENTAR» u stečaju Gračanica “Zemaljski proizvod’’ trgovina poljoprivrednim proizvodima Sarajevo – Predstavništvo Tuzla “Gradnja’’DOO Preduzeće za izvođenje radova u građevinarstvu Srebrenik u stečaju “IZOLACIJA’’ d.o.o. u stečaju Tuzla “CENTRAL’’ dd u stečaju Tuzla “Progres” Zanatska proizvodno-uslužna zadruga Tuzla “2. OKTOBAR” dd u stečaju Tuzla „FRIZER“ d.d. Tuzla

Ugostiteljstvo i Turizam
182. 183. 184. 185. 186. 187. “Ugostitelj” Ugostiteljsko preduzeće Tuzla Invalidsko ugostiteljsko preduzeće u Tuzli „Salines“ DD u stečaju Tuzla “SLOBODA’’ dd Preduzeće u mješovitoj svojini za ugostit. i trgovinu u stečaju Tuzla “Ugostiteljstvo – Konjuh” dd u stečaju Živinice “Plaže Jezera’’ Modrac Javno preduzeće u stečaju Lukavac

Saobraćaj, prevoz robe i putnika, servis
188. 189. 190. 191. 192. 193. Direkcija za puteve Tuzla “Autoprevoz” Autosaobraćajno preduzeće Tuzla JP “Gazela’’ u stečaju Gradačac “AUTOREMONT’’DD u mješovitoj svojini prodajno-servisni centar u stečaju Banovići “SOKOLINATRANS’’Preduzeće za prevoz robe i servis dd u stečaju Kladanj PTT Sarajevo – Direkcija Tuzla

Grafička i izdavačka djelatnost
194. 195. 196. “Grafičar” DOO u stečaju Tuzla “Front slobode’’ DOO za novinsko-izdavačku djelatnost, promet i usluge Tuzla u likvidaciji “Grafocoop” DOO u stečaju Tuzla

414

Zdravstvo
197. 198. 199. 200. “Medifarm’’DOO u stečaju Tuzla JZU UKC Tuzla DD Lječilište “Slana banja’’ u likvidaciji Tuzla “Zvonko Cerić” Udružena veterinarska stanica Tuzla

Bankarstvo, brokerske kuće, osiguranja
201. 202. 203. 204. Posavska banka d.d. Orašje u likvidaciji “Premium broker’’ d.o.o. Tuzla “DIONICA’’d.o.o. Brokerska kuća u likvidaciji Tuzla DD “BOSANSKO - NJEMAČKO OSIGURANJE’’ u likvidaciji Tuzla

Udruženja Humanitarne organizacije
205. 206. “LJUDI ZA LJUDE’’ Humanitarna organizacija Tuzla “Crveni polumjesec’’ Humanitarna organizacija Općine Tuzla

Zadruge Sreski savezi ZZ-a
207. 208. 209. 210. 211. Privredna komora Tuzla Sreski savez zemljoradničkih zadruga Brčko Sreski savez zemljoradničkih zadruga Tuzla Sreski savez zemljoradničkih zadruga Bijeljina Sreski savez zemljoradničkih zadruga Zvornik

Komore Ugostiteljske komore
212. 213. 214. Sreska ugostiteljska komora Brčko Sreska ugostiteljska komora Zvornik Sreska ugostiteljska komora Tuzla

Trgovinsko-ugostiteljske komore
215. 216. Sreska trgovinsko-ugostiteljska komora Bijeljina Sreska trgovinsko-ugostiteljska komora Gračanica
415

Trgovinske komore
217. 218. Sreska trgovinska komora Zvornik Sreska trgovinska komora Brčko

Poljoprivredno-šumarske komore
219. Sreska poljoprivredno-šumarska komora Brčko

Zanatske komore
220. 221. 222. 223. 224. 225. Sreska zanatska komora Tuzla (Udruženje zanatlijaTuzla) Sreska zanatska komora Brčko Sreska zanatska komora Tuzla – Ispostava Gračanica Sreska zanatska komora Bijeljina (Udruženje zanatlija ) Sreska zanatska komora Zvornik (Udruženje zanatlija ) Sreska zanatska komora Kladanj (Udruženje zanatlija)

Seljačke radne zadruge
226. 227. 228. Seljačke radne zadruge sreza Brčko Seljačke radne zadruge Tuzla Seljačke radne zadruge sreza Zvornik

Zemljoradničke zadruge
229. 230. 231. 232. 233. Zemljoradničke zadruge Tuzla “PURAČIĆ’’Zemljoradnička zadruga sa p.o. u stečaju Lukavac “Peradarstvo” Zemljoradnička zadruga u likvidaciji Gradačac Zemljoradničke zadruge Brčko Međuopštinska zajednica za poslove cijena Tuzla

V D R U Š T V E N O – P O L I T I Č K E O R G A N I Z A C I J E, D R U Š T V A I U D R U Ž E NJ A
Okružni i oblasni komiteti
234. 235. 236. 237. Okružni komitet Komunističke partije Bosne i Hercegovine Tuzla Oblasni komitet Saveza komunista Bosne i Hercegovine Tuzla Međuopštinska konferencija Saveza komunista BiH Tuzla Međuopštinska konferencija Saveza komunista BiH Bijeljina

416

Sreski i opštinski komiteti
238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. Sreski komitet Saveza komunista BiH Tuzla Sreski komitet Saveza komunista BiH Bijeljina Sreski komitet Saveza komunista BiH Zvornik Sreski komitet Saveza komunista BiH Brčko Sreski komitet Saveza komunista BiH Kladanj Sreski komitet Saveza komunista BiH Bosanski Šamac Sreski komitet Saveza komunista BiH Gračanica Sreski komitet Saveza komunista BiH Lopare Sreski komitet Saveza komunista BiH Srebrenica Sreski komitet Saveza komunista BiH Bratunac Sreski komitet Saveza komunista BiH Vlasenica Opštinski komitet Saveza komunista BiH Tuzla Opštinski komitet Saveza komunista BiH Banovići Opštinski komitet Saveza komunista BiH Bijeljina Opštinski komitet Saveza komunista BiH Zvornik Opštinski komitet Saveza komunista BiH Kladanj Opštinski komitet Saveza komunista BiH Bosanski Šamac Opštinski komitet Saveza komunista BiH Gračanica Opštinski komitet Saveza komunista BiH Lopare Opštinski komitet Saveza komunista BiH Srebrenica Opštinski komitet Saveza komunista BiH Bosansko Petrovo Selo Opštinski komitet Saveza komunista BiH Bratunac Opštinski komitet Saveza komunista BiH Lukavac Opštinski komitet Saveza komunista BiH Živinice Opštinski komitet Saveza komunista BiH Srebrenik Opštinski komitet Saveza komunista BiH Orašje Opštinski komitet Saveza komunista BiH Šekovići Opštinski komitet Saveza komunista BiH Ugljevik Opštinski komitet Saveza komunista BiH Vlasenica Opštinski komitet Saveza komunista BiH Kalesija

Društva - Udruženja Sindikati
268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. Saveza sindikata Jugoslavije - Sresko vijeće Tuzla (Sresko sindikalno vijeće Tuzla) Saveza sindikata Jugoslavije - Sresko vijeće Brčko (Sresko sindikalno vijeće Brčko) Sresko učiteljsko društvo u Tuzli Srpsko pjevačko društvo “Njeguš” u Donjoj Tuzli Dobrovoljno vatrogasno društvo Tuzla Opštinski vatrogasni savez Tuzla Sresko lovačko društvo “Konjuh” u Tuzli Udruženje prijatelja Janje “Dr. Hamdija Čemerlić” Tuzla
417

VI V J E R S K E O R G A N I Z A CI J E
276. 277. 278. Odbor islamske vjerske zajednice Bijeljina Vakufsko-mearifsko povjerenstvo Tuzla Imamat džemata Tuzla

VII Z B I R K E
279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. Orijentalna zbirka Radnički pokret i narodnooslobodilačka borba u sjeveroistočnoj Bosni SKOJ Tuzle i sjeveroistočne Bosne Oblasni NOO za istočnu Bosnu Gradsko poglavarstvo Tuzla Gradsko poglavarstvo Brčko Kotarski ured Gradačac Narodno vijeće Tuzla “Ispisa iz povjerljivih arhiva Okružne oblasti u Tuzli 1879. – 1908. “Zbirka prevoda Domovnica Imamata džemata Bašigovci Ljetopis Katoličkog samostana Tuzla Ljetopis Javne ustanove Osnovna muzička škola Tuzla “Gajret” Kulturno-prosvjetno društvo u Tuzli Mikroteka Fotografije Stara štampa, Plakati Dionice, obveznice i police osiguranja Zemaljska vlada Bosne i Hercegovine - Generalni štrajk rudara Bosne i Hercegovine i Husinska buna 1920. godine. Omladinska pruga “Brčko – Banovići” Odbor za izradu Monografije “Tuzlanski partizanski odred” Odbor za izdavanje Zbornika sjećanja “15. majevička NOU brigada” Odbor za izdavanje Edicije “16. muslimanska NOU brigada” Opštinski odbor za izdavanje Monografije “18. hrvatska NOU brigada –38. NOU divizija” Odbor za izdavanje Edicije “Tuzla u radničkom pokretu i revoluciji’’ Knjiga 1 Zbirka “Dokumenti Službe Državne bezbjednosti – Cazinska buna” Zločin u Srebrenici 1943. godine “Masovne grobnice na prostoru sjeveroistočne Bosne” “Tuzlanska kapija” Press centar Lukavac Zbirka projekata Zbirka građe banaka “Čestitke”
418

311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321.

“Kalendari” “Katalozi” “Plakati” “Pozivnice” “Programi” “Razglednice” “Memorandumi” “Mališa” list učenika osnovnih škola Tuzlanske opštine Boszniai Hirek Radio-Tuzla Numizmatička zbirka

VIII L I ČN E I P O R O D I Č N E Z B I R K E
322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. Trgovačka kuća Nikole Pavlovića Brčko Jovan R. Đukić Dolnja Tuzla Porodica Vučkovački Porodica Zaimović Porodica Begić Dr. Stevo Milčić Cijetin Mijatović - Mijo Jusuf Kaletović Fikret Ibrić Sadik Šehić Ismail Hadžiahmetović Zejnil Bešlagić Novica Stevanović Zejnil Latifović iz Sapne Salih Kulenović iz Tuzle Faruk Ibrahimović iz Tuzle Ibrahim Mušić iz Kalesije Sejfulah Imamović Atah Mahić iz Brčkog Derviš Sušić Hamdija Sivčević Fikret Jahić – Vršanin Hasib Džindo iz Tuzle Nuraga Softić iz Banovića Franjo Leder Fadil Čokić iz Tuzle Zlatko Dukić iz Tuzle Hf. Morankić - Čamdžić Sajda Divanefendić Jasmin

419

Okno rudnika Vilme (austrougarski period), (Fotografska zbirka Arhiva Tuzlanskog kantona)

420

Korištene skraćenice .

.

Antifašističko vijeće narodnog oslobođenja Jugoslavije BIZ – Boračko invalidska zaštita CK SK – Centralni komitet Saveza komunista CK SKOJ – Centralni komitet Saveza komunista omladine Jugoslavije CSJB – Centar službi javne bezbijednosti CZ – Civilna zaštita DB – Državna bezbijednost DFJ – Demokratska Federativna Jugoslavija DSZ – Društvena samozaštita DVD – Dobrovoljno vatrogasno društvo DD – Dioničko društvo DP – Društveno preduzeće DPPSC – Društveno preduzeće – Prodajno servisni centar DOO – Društvo sa ograničenom odgovornošću DP VP – Društveno preduzeće za vodoprivredu EUŠC – Ekonomsko – upravni školski centar F BiH – Federacija Bosne i Hercegovine FNRJ .Mješovito vodoprivredno preduzeće MOK SK – Međuopštinski komitet Saveza komunista NOB – Narodnooslobodilačka borba NOR – Narodnooslobodilački rat NOS – Narodni odbor sreza 423 .Federativna Narodna Republika Jugoslavija GNOT – Gradski narodni odbor Tuzla ITC TV – Informativno-tehnički centar televizije IVZ – Islamska vjerska zajednica JU – Javna ustanova JP – Javno preduzeće JP VP – Javno preduzeće za vodoprivredu JSRNJ – Jedinstveni sindikat radnika i namjesnika Jugoslavije JZU UKC – Javna zdravstvena ustanova Univerzitetski klinički centar KJ – Kraljevina Jugoslavija KPZ – Kulturno prosvjetna zajednica KPJ – Komunistička partija Jugoslavije KSHS – Kraljevina Srba Hrvata i Slovenaca KV – Kvalifikovani LD – Lični dohodak MNO – Mjesni narodni odbor MK – Mjesni komitet MP – Mješovito preduzeće MVP .Korištene skraćenice AI – Analitički inventar AP – Analitički popis AVNOJ .

Sreski narodni odbor SR BiH – Socijalistička Republika Bosna i Hercegovina SS – Savez sindikata SSZZ – Sreski savez zemljoradničkih zadruga STK – Sreska trgovinska komora SOUR – Složena organizacija udruženog rada SK SKBiH – Sreski komitet Saveza komunista 424 .Opštinsko sindikalno vijeće OOSK – Osnovna organizacija Saveza komunista ORB – Omladinska radna brigada OŠ – Osnovna škola PIO – Penzijsko invalidsko osiguranje PK – Polukvalifikovani PK SKOJ – Pokrajinski komitet Saveza komunista omladine Jugoslavije PrP – Primopredajni popis PTK – Proizvodno-trgovinski kombinat RBiH – Republika Bosna i Hercegovina RMU – Rudnici mrkog uglja RJ – Radna jedinica RKUD – Radničko kulturno-umjetničko društvo RO – Radna organizacija RUL – Radnički univerzitet Lukavac RUT – Radnički univerzitet Tuzla RVI – Ratni vojni invalidi RZZP .Oblasni narodni odbor Tuzla OK – Opštinski komitet OK SKBiH – Opštinski komitet Saveza komunista Bosne i Hercegovine OK KP – Opštinski komitet Komunističke partije OKNO(T) .Narodni odbor opštine NOU brigada – Narodnooslobodilačka udarna brigada NOVJ – Narodnooslobodilačka vojska Jugoslavije NR BiH Narodna Republika Bosna i Hercegovina OBNO(T) .Radna zajednica zajednički poslovi RZZS .Radna zajednica zajedničke službe RZ – Radna zajednica SNO .NDH – Nezavisna država Hrvatska NKOJ – Nacionalni komitet oslobođenja Jugoslavije NOO .Narodnooslobodilački odbor NOO-e .Okružni narodni odbor Tuzla ONO – Opštenarodna odbrana OOSSRN – Opštinski odbor Socijalističkog saveza radnog naroda OPO – Osnovna partijska organizacija OVSS – Opštinsko vijeće Saveza sindikata OOUR – Osnovna organizacija udruženog rada OSV .

SK KPBiH – Sreski komitet Komunističke partije Bosne i Hercegovine SIZ – Samoupravna interesna zajednica SKOJ – Savez komunističke omladine Jugoslavije SO – Skupština opštine SP – Sumarni popis SRZ .Ujedinjeni Savez antifašističke omladine BiH UDBA – Uprava državne bezbijednosti VKV – visokokvalifikovani ZAVNOBiH .Zemaljsko antifašističko vijeće narodnog oslobođenja Bosne i Hercegovine ZUR – Zakon udruženog rada ZZ – Zemljoradnička zadruga 425 .Seljačka radna zadruga SAP .Tuzlanski kanton TMN – Tvornica masivnog namještaja TPK -Tuzlansko-podrinjski kanton USAOBiH .Sumarno-analitički popis SUBNOR – Savez udruženja boraca narodnooslobodilačkog rata SUP – Sekretarijat unutrašnjih poslova TE .Termoelektrana TES – Termoenergetski sistem TK .

.

Vremenski raspon građe. Arhivistička i informativna pomagala. Količina građe. ki so izvedeni na podlagi znanstvenoraziskovalnih metod. njenog profesionalnog rejtinga. Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda. Tuzle i tuzlanske oblasti.godine Prof. jasno vidi da je profesionalizam konstantno pratio i krasio ovu ustanovu i njene zaposlenike u cjelokupnom životnom hodu od skoro 60 godina. Izdavači: JU Arhiv Tuzlanskog kantona i Društvo arhivskih zaposlenika Tuzlanskog kantona "Pregled arhivskih fondova i zbirki je pravilno struktuiran po oblastima djelatnosti. dužan svake pažnje i poštovanja kulturne i šire javnosti Tuzle i cijele Bosne i Hercegovine. To na drugi strani pomeni. To je primjer svoje vrste. 2012 427 Doc. Ono što je od posebnog značaja za ovaj glavni dio sadržaja Vodiča je činjenica da su o svim fondovima dati istovjetni podaci i to: Signatura fonda. arhivski svetnik .2. koja zbog toga sa svim svojim zaposlenicima ima razloga biti ozarena punim zadovoljstvom. Miroslav Novak. Avtorjem Vodnika po fondih in zbirkah Arhiva Tuzelskega kantona predlagam. dr. 22. Prekaša tradicionalno razumevanje arhivskega informativnega pomagala. založniki začnejo s postopkom izdelave publikacije. Zaradi jasne podatkovne strukture in njene dosledne implementacije tako tudi ni pričakovati problemov ob uvozih bodisi v relacijske ali besedilne podatkovne zbirke. da preverijo predloge recenzenta in jih v skladu z usmeritvami pri pripravi publikacije upoštevajo. razvoja i stasavanja Arhiva kao javne ustanove. 2. Pismo u građi. Rukopis Vodiča predstavlja značajan arhivistički. s tim da posljednja dva naslova čine podaci o arhivskim zbirkama (podnaslovi VII i VIII).2012.15. autora: Izeta Šabotića. Ovo je zaista široka lepeza pitanja koja omogućavaju korisniku da na osnovu ovog Vodiča stekne uvid u stanje svakog arhivskog fonda." Maribor. Zbog svega naprijed naznačenog rukopis Vodiča kroz arhivske fondove i zbirke Arhiva Tuzlanskog kantona sa velikim zadovoljstvom preporučujem za objavljivanje. Hkrati predlagam.IZVODI IZ RECENZIJA RUKOPISA „VODIČ KROZ ARHIVSKE FONDOVE I ZBIRKE ARHIVA TUZLANSKOG KANTONA“. saj je vsebina pripravljena za objavo. Serije u fondu. da zbrane formalizirane in sistemizirane vsebine arhivskih fondov in zbirk predstavljajo odlično osnovo njihovih predstavitev v virtualnem okolju. Stepen sređenosti. Z obsežnimi opisi vsebin arhivskih fondov in zbirk ter historiatov ustvarjalcev. Historijat fonda. Valorizacija fonda. Nermane Hodžić i Selme Isić. moremo predlagano delo opredeliti kot znanstveno raziskovalno arhivsko informativno pomagalo. Sadržaj fonda. kulturni i uopće društveni doprinos razvoju ove sredine. dr. Azem Kožar "Vodnik po fondih in zbirkah Tuzelskega kantona je odlično pripravljeno strokovno delo s področja arhivske teorije in prakse. kako opredeljujemo izvedeno delo. da uredništvo oz. Glede na način predstavitev posameznih popisnih entitet pa delo lahko sodi na področje enciklopedičnih obravnav družboslovnih vsebin. moremo ugotoviti. Ne glede na to. i svojevrstan je dokaz značaja. Posebno su opširni i važni podaci o sadržaju i historijatu fondova. Dostupnost. da pri prenosu omenjenih vsebin iz papirnega v virtualno okolje ni za pričakovati omembe vrednih težav." U Tuzli. Jezik u građi. Ovo tim prije što se iz ove svojevrsne lične karte Arhiva.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful