Izet Šabotić Nermana Hodžić Selma Isić

KROZ ARHIVSKE FONDOVE I ZBIRKE ARHIVA TUZLANSKOG KANTONA

VODIČ

Tuzla, 2012.

Izdavač: JU Arhiv Tuzlanskog kantona Društvo arhivskih zaposlenika Tuzlanskog kantona Glavni i odgovorni urednik: Dr. Izet Šabotić Recenzenti: Dr. Miroslav Novak Dr. Azem Kožar Redaktorski odbor: Dr. Izet Šabotić (predsjednik), Nermana Hodžić, Selma Isić, Ešefa Begović, Omer Zulić, Nijaz Brbutović, Hatidža Fetahagić, Saneta Adrović, Esaf Lević i Adnan Tinjić Lektor: Hatidža Fetahagić Korektura: Nermana Hodžić Selma Isić Tehnička priprema i prevod na engleski: Adnan Tinjić Štampa: “OFF-SET” Tuzla Za štampariju: Sadika Murić, direktor Tiraž: 100
------------------------------------------------------------------CIP - Katalogizacija u publikaciji Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine, Sarajevo 930.255(497.6-24 Tuzla)(036) ŠABOTIĆ, Izet Vodič kroz arhivske fondove i zbirke Arhiva Tuzlanskog kantona / Izet Šabotić, Nermana Hodžić, Selma Isić. - Tuzla : Arhiv Tuzlanskog kantona : Društvo arhivskih zaposlenika Tuzlanskog kantona, 2012. - 427 str. : ilustr. ; 25 cm Bibliografija i bilješke uz tekst ISBN 978-9958-794-07-0 1. Hodžić, Nermana 2. Isić, Selma 3. Arhiv Tuzlanskog kantona (Tuzla) COBISS.BH-ID 19404294 -------------------------------------------------------------------

SADRŽAJ
Sadržaj Predgovor .............................................................................................................................................1 Razvoj arhivske djelatnosti na širem tuzlanskom području .............................................................. 5 Upotreba i dostupnost ........................................................................................................................ 31 Pravilnik o uslugama Javne ustanove Arhiv Tuzlanskog kantona ................................................... 33 Pregled arhivskih fondova i zbirki .................................................................................................... 45 Uprava i javne službe ......................................................................................................... 44 Pravosuđe ........................................................................................................................... 125 Obrazovanje, nauka i kultura ............................................................................................ 143 Privreda .............................................................................................................................. 192 Društveno-političke organizacije, društva i udruženja ..................................................... 287 Vjerske organizacije ........................................................................................................... 329 Zbirke ................................................................................................................................. 333 Lične i porodične zbirke ..................................................................................................... 363 Tabelarni pregled fondova i zbirki ................................................................................................. 379 Abecedni registar fondova i zbirki ................................................................................................. 395 Registar fondova i zbirki po oblastima ........................................................................................... 407 Korištene skraćenice ....................................................................................................................... 421 Izvodi iz recenzija .......................................................................................................................... 427

PREDGOVOR
Arhivi su ustanove u kojima se čuva arhivska građa kao vrijedno pisano kulturno naslijeđe društva, države i pojedinca. Kroz prošlost se mijenjala suština i struktura arhivske građe, počev od prvih pisanih tragova, preko zanimljivih srednjovjekovnih zapisa u vidu povelja, do savremenih zapisa nastalih na različitim nosačima. Bez razlike u kojem je vremenu i na kom nosaču nastala, arhivska građa ima nezamjenljivu vrijednost da svjedoči o događajima, procesima i pojavama iz prošlosti. No, kako bi tu svoju funkciju i imala, arhivsku građu je neophodno sačuvati. U ranijim periodima ovo važno pisano naslijeđe čuvalo se kod stvaratelja, bez jasno utvrđenog sistema brige o istoj. Tek od Francuske revolucije potkraj XVIII stoljeća započet će institucionalna briga o arhivskoj građi. Nažalost, u Bosni i Hercegovini prve arhivske ustanove osnovane su tek nakon Drugog svjetskog rata sa zadatkom da zaštite, prikupljaju, obrađuju, čuvaju i pripremaju za korištenje arhivsku građu u naučne, kulturne i druge svrhe. Osnivanjem arhivskih ustanova i donošenjem arhivskog zakonodavstva, briga o arhivskoj građi dobija obavezujući karakter. To je doprinijelo da se ista sačuva u većem obimu, te da njena funkcija za naučne, kulturne i upravne potrebe bude sve važnija. Međutim, i pored institucionalizacije arhivske djelatnosti značajne količine arhivske građe ostaće van nadležnosti arhivskih ustanova, i njena sudbina ovisit će, kako od samih stvaraoca tako i od pojedinaca. Osim toga, ubrzani tehnološki razvoj uslovit će nastanak arhivske građe u većem obimu i na različitim nosačima, što će nametnuti potrebu arhivskoj struci i društvu da traga za efikasnijim rješenjima kako bi se nastajući arhivski zapisi učinili izvjesnim i korisnijim. Zahvaljujući tome, danas su arhivi važne baze podataka i nezamjenljivi informacioni centri neophodni društvu i državi. No, da bi isti bili u potpunoj funkciji, pored zaštite arhivske građe, njene obrade, jednako je važno izraditi dobra naučno-obavještajna sredstva kao pomagala za jednostavnije njeno korištenje. Važno naučno-obavještajno sredstvo u arhivima su vodiči. Oni predstavljaju specifikaciju arhivskih fondova i zbirki arhiva sa najvažnijim podacima i karakteristikama o svakom fondu i zbirci ponaosob, s ciljem jednostavnijeg upoznavanja sa istim od strane korisnika. Iz tog razloga, arhivi drže iznimno važnim izradu vodiča arhivskih fondova i zbirki. Zbog dinamičnosti arhivske djelatnosti koja se odnosi na promjene stanja arhivskih fondova i zbirki, posao izrade vodiča u prosjeku se radi svakih deset godina. Arhiv Tuzlanskog kantona je u svojoj šezdesetogodišnjoj historiji u četiri navrata izdavao vodiče i pravio specifikaciju svojih fondova i zbirki. Prvi puta, davne 1979. godine, kada i nije imao značajan broj fondova i zbirki. Drugi puta u zajedničkom projektu 1981. godine Arhivski fondovi i zbirke u SFRJ – Arhivski fondovi i zbirke u arhivima i arhivskim odjeljenjima u Socijalističkoj Republici Bosni i Hercegovini. Treći po redu Vodič Regionalnog istorijskog arhiva u Tuzli, kao samostalna publikacija izašao je 1989. godine, u izdanju Regionalnog istorijskog arhiva Tuzla, čiji je autor mr. Azem Kožar. I na posljetku, četvrti po redu popis arhivskih fondova i zbirki Arhiva Tuzlanskog kantona urađen je 2005. godine, u sklopu Monografije Pedeset godina Arhiva u Tuzli 1954-2004, čiji su autori Nermana Hodžić i mr. Izet Šabotić. Kako je od posljednjeg popisivanja arhivskog blaga Arhiva u Tuzli proteklo osam godina, a u međuvremenu Arhiv je preuzeo skoro dvije stotine novih arhivskih fondova i zbirki i značajne
1

količine arhivske građe, za koju je pokazan iznimno veliki interes od strane korisnika, smatrali smo važnim uraditi novi Vodič kroz fondove i zbirke Arhiva Tuzlanskog kantona. Takvu odgovornost na sebe je preuzela grupa autora, arhivskih stručnjaka koji su na navedenom poslu zajedno sa drugim saradnicima kontinuirano radili više od dvije godine. Tako da je pred nama peti po redu Vodič arhivskih fondova i zbirki Arhiva Tuzlanskog kantona. Možemo kazati da on u neku ruku predstavlja značajnu nadgradnju ranijih vodiča, sa velikim brojem novih podataka, jer sadrži kako nove fondove i zbirke, tako i dodatne podatke za već ranije opisivane fondove i zbirke u prethodnim vodičima. Ono što čini posebno važnim ovako pripremljen Vodič jeste to da su elementi opisa najvažnijih karakteristika fondova i zbirki urađeni jednoobrazno, na standardiziran način, prema utvrđenoj metodologiji, služeći se iskustvima kolega arhivista iz okruženja. Vodič je urađen s presjekom stanja arhivskih fondova i zbirki sa 31.12.2011. godine i tretira oko 350 opisanih arhivskih fondova i zbirki, predstavljenih po oblastima, na koje se odnose. Fondovi i zbirke su arhivistički jasno označeni, sa svojom jasnom legitimacijom. Kao važan dodatak urađeno je uputstvo o korištenju Vodiča, te abecedni registar fondova i zbirki kako bi se jednostavnije predstavilo ovo pisano kulturno blago Arhiva budućim čitateljima i korisnicima. Sve je to urađeno s ciljem da se ovim Vodičem dobije jedno pregledno štivo o pisanoj kulturnoj baštini Arhiva Tuzlanskog kantona. Trudili smo se da sve ono što je napisano u Vodiču bude prilagodljivo, razumljivo i prihvatljivo za širi krug korisnika Arhiva, ali i da po svojoj strukturi i sadržaju Vodič zadovolji kriterije publikacije ove vrste. Stoga se nadamo da će Vodič opravdati svoju namjenu.

Dr. sc. Izet Šabotić, doc.

2

INTRODUCTION
Archives are institutions that preserve archival material as valuable written cultural heritage of society, government and individuals. Throughout history the essence and structure of archival material has changed, starting with the first written evidence, through interesting medieval records in the form of charters, and contemporary records created on different carriers. Without differences in the time frame and on which the carrier of information is created, archival material has an irreplaceable value to testify about the events, processes and phenomena of the past. However, in order for it to fulfill its function, archival material must be preserved. In earlier periods this important written legacy was cared for by the creator, without a clearly defined system of care. Only since the French Revolution in the late 18. Century the institutional care for archival materials began. Unfortunately, in Bosnia and Herzegovina, the first archival institution will be established after the Second World War with a mission to protect, collect, process, preserve and prepare for the use of archival material in scientific, cultural and other purposes. With the establishment of archival institutions and the adoption of archival legislation, care about archival material received a binding character. This has contributed to preserving archival material on a larger scale, as its function for scientific, cultural and administrative work proved to be increasingly important. However, despite the institutionalization of archives significant amounts of archival material remained outside the jurisdiction of archival institutions and its fate depended on their creators as well as from individuals. In addition, rapid technological development of the condition and formation of archival material in a larger scale and on different carriers of information, imposed the need for archival profession and society to seek effective solutions to make emerging archival records more certain and more useful. As a result, today’s archives are important databases and irreplaceable information centers necessary for a state and society. But that the same were in full operation, in addition to protecting archives, it’s processing, it is equally important to develop good scientific tools and guides for its easier use. Important scientific informational tools in the archives are guides. They represent a specification of funds and archive collections with the most important data and characteristics of each fund and the collection, with the aim of getting acquainted with the same ease by the user. For this reason, the archives hold an extremely important development guide of archival collections. Due to the dynamics of archival activities, relating to changes of the funds and collections, developing usually takes an average of ten years. Archives of Tuzla Canton in its sixty years old history on four occasions published guides and made the specification of our collections. First time it was done in 1979. when it did not have a significant number of collections. The second time it was a joint project during 1981. as part of listing the funds and collections in Yugoslavia - funds and collections in archives and archival departments in the Socialist Republic of Bosnia and Herzegovina. The third guide was published by the Regional Archives in Tuzla, as a standalone publication released in 1989., written by mr. Azem Kožar. Fourth list of funds and collections of the Archive of Tuzla Canton was made in 2005., to mark fifty years of the Archive in Tuzla (1954-2004), written by Nermana Hodžić and mr. Izet Šabotić.
3

who work on this together with other colleagues continuously for more than two years. but also strived to ensure the structure and content of the Guide meet the criteria for the publication of this kind. for both new and old collections. understandable and acceptable to a wider circle of users. Guide has been designed with a cross-section of archival funds and collections up to 31. The goal we want to achieve with this publication is to get a clear reading of the written cultural heritage in the Archives. with a large number of new data. and treats about 350 described funds and collections. We can say that on the one hand it represents a significant upgrade of the previous guides. the fifth Guide to funds and collections of the Archives of the Tuzla Canton. which has shown great interest by the users. we considered it important to create a new guide funds and collections of the Archive of Tuzla Canton. So that is before us. Such responsibility was taken up by a group of authors. Dr. doc. Funds and archival collections are clearly marked with a clear legitimacy. using the experiences of fellow archivists from surrounding countries. represented by area to which they relate. Important addition has been done on the instructions of this Guide in a form of an alphabetical register of funds and collections in order to simplify the presentation of the written cultural heritage for future readers and users. which were carried out uniformly. 4 . What makes it especially important to the prepared guide elements are the most important funds and collections. according to the established methodology. We therefore hope that the Guide will be put to good use and thus justify its publication. Izet Šabotić. and meanwhile Archives has taken nearly two hundred new archival funds and collections that are significant amounts of archives.12.As of last inventory of the archival heritage of Tuzla Archive expiration of eight years. sc. in a standardized way. archival experts.2011. and for those who were described in previous publications. We have tried to make this Guide flexible.

str. Teslić.. Brčko. Lopare. godine sastavnim dijelom Arhiva u Tuzli. koju je od 1962. Ugljevik.2 Arhiv u Tuzli osnovan je kao Arhiv grada Tuzle. a potom i na područje sreza. Srebrenik. iz 1954. Glasnik arhiva i Društva arhivskih radnika Bosne i Hercegovine. Maglaj. godine. godine i Hercegovini.3 Na taj način područje nadležnosti Arhiva u Tuzli bit će prošireno na ukupno 28 općina. Kladanj. broj: 3768/53 od 24. Pedeset godina Arhiva u Tuzli 1954-2004. odnosno 19 općina. (dalje: Grupa autora: Pedeset godina Arhiva u Tuzli). Šekovići.13-75). Vlasenica. Zvornik i Živinice. godine. Dokument je iz fonda Arhiva Tuzlanskog kantona (dalje: ATK). Grupa autora.. Gračanica. godine. kao njegov arhivski sabirni centar. a u skladu sa preporukom Izvršnog vijeća Narodne Republike Bosne i Hercegovine (NR BiH). Đorđe Lazarević. Ovakava integracija je bila više rezultat političkih razloga. Iz evidencija Arhiva Tuzlanskog kantona. jula 1954. kada je prekinuta usljed ratnih okolnosti. Gradačac. a riječ je o 19 gore navedenih općina.(autorski tekst uradio dr. Bosanski Šamac. godine. br. Odžak. 91-97. Kalesija. Riječ je o području regije sjeveroistočne Bosne. proširiti na prostor općine Tuzla. Orašje. Sarajevo 1968/69. 5 . nakon ukidanja grada kao administrativno-političke jedinice 1955. Lukavac. Tako je od 1968.8 i 9. a veoma brzo će se nadležnost Arhiva. godine. januara 1954.4 Ovakvo integraciono djelovanje Arhiva nije 1 2 3 4 Pod širim tuzlanskim područjem smatra se područje sjeveroistočne Bosne.2. na kojem je Arhiv Tuzlanskog kantona u najvećem dijelu svoga rada imao nadležnost.RAZVOJ ARHIVSKE DJELATNOSTI NA ŠIREM TUZLANSKOM PODRUČJU 1 Osnivanje Arhiva i uspostavljanje arhivske djelatnosti na širem tuzlanskom području izvršeno je tek nakon Drugog svjetskog rata. Integracija tuzlanskog i dobojskog arhiva. koja se u nekoliko navrata prilagođavala političkoadministrativnom ustrojstvu Bosne i Hercegovine. br. Tuzla. kojim Državni arhiv Bosne i Hercegovine Sarajevo obavještava Arhiv grada Tuzla da je od Izvršnog vijeća NR Bosne i Hercegovine dobijena saglasnost za osnivanje Gradskog arhiva u Tuzli. Bosanski Brod. Derventa. Modriča. i to: Banovići. Teritorijalna nadležnost Arhiva u Tuzli vezana je za koncepciju razvoja arhivske službe u Bosni Rješenje o osnivanju Arhiva grada Tuzle. Tuzla 2005. Arhiv u Tuzli je osnovan Odlukom o osnivanju donijetom od strane Gradskog narodnog odbora u Tuzli 1. Bratunac. 131/54 od 5. godine činilo 18. nego stručnih potreba ovih dvaju arhivskih ustanova. a zvanično ta nadležnost je prestala 1995. Azem Kožar. str. Regionalna nadležnost Arhiva bila je na snazi do 1992. postao dotadašnji Arhiv u Doboju. Srebrenica.1954. Tešanj. godine. Bijeljina. Doboj.

posebno kada je riječ o rješavanju važnih pitanja kakva su finasiranje. Srebrenik. do 1994.2002. Bratunac. str. Arhiv je dobio novi naziv. Vlasenica. Orašje.7 U svom radu. Brčko. Bijeljina. pa će već 1973. godine preregistriran u Arhiv Tuzlanskog kantona. pod brojem: U/I-861/02. kadrovska problematika. a time i nadležnost nad stvaraocima i imaocima registraturne građe na ovom prostoru. kojem je do 1999. Grupa autora.6 Naznačene organizacione promjene kroz koje je prolazio Arhiv u svom radu. Veoma često radilo se o tzv. na Arhiv su se u organizacionom smislu. od osnivanja do danas. godine. to jest. pa sve do1992.. Srebrenica. pod kojim i danas egzistira. 15/2000. Gradačac. Od 1977. na nešto suženom prostoru sjeveroistočne Bosne. Lukavac. Lopare.06. U stvari. Tuzla. rezultat su širih društvenih kretanja. 5 6 7 6 . Usljed ratnih okolnosti i osnivanja Okruga Tuzla. Ugljevik. tj. Za nepunih šezdeset godina rada Arhiv nije na adekvatan način riješio pitanje obezbjeđenja adekvatnog arhivskog prostora. Pedeset godina Arhiva u Tuzli. Takav status nije davao najbolje pretpostavke za razvoj Arhiva. nakon potpisivanja Dejtonskog sporazuma. godine Arhiv u Tuzli je egzistirao kao Regionalni istorijski arhiv Tuzla.dalo očekivane rezultate. Zvornik i Živinice. 19. Kladanj. godine Arhiv u Tuzli je imao nadležnost nad 19 općina sjeveroistočne Bosne. godine doći do dezintegracije Arhiva u Tuzli na dvije zasebne arhivske ustanove: Arhiv u Tuzli i Arhiv u Doboju. čime je značajno reducirana teritorijalna nadležnost Arhiva.br. Najveći period rada Arhiv je radio u neuslovnim arhivskim prostorima.5 Po osnovu odredaba ovog Zakona Arhiv je 2002. Gračanica. Šekovići. Rješenje iz 2002. Po okončanju rata i nakon potpisivanja Dejtonskog sporazuma Arhiv u Tuzli je imao nadležnost nad stvaraocima i imaocima na području 13 općina Tuzlansko-podrinjskog kantona. Kalesija. gdje se radni proces veoma teško Zakon je objavljen u „Službenim novinama Tuzlanskog kantona“. godine o registraciji JU Arhiv Tuzlanskog kantona Tuzla (lijevo) Za razvoj i djelovanje Arhiva u Tuzli u vremenu nakon rata. od velike je važnosti donošenje Zakona o arhivskoj djelatnosti Tuzlanskog kantona iz 2000. posebno promjene teritorijalno-administrativne prirode. te i kroz sam naziv u potpunosti reflektirale sve administrativno-teritorijalne promjene na prostoru sjeveroistočne Bosne. i to: Banovići. od 28. Arhiv je imao status javne ustanove u oblasti kulture. Od tada. Rješenje o upisu JU Arhiv Tuzlanskog kantona u sudski registar. “nužnom prostoru”. koji je bio pod kontrolom Armije Bosne i Hercegovine. obezbjeđenje prostora i opreme i dr. godine pripadao i dio općine Brčko. Historijski arhiv Okruga Tuzla. godine.

Arhiv je posjedovao veoma oskudnu arhivsku opremu. Iako se radi o nevelikom objektu. lokacije i stanja objekta. str. ali sa aspekta klimatskih. za arhivsku djelatnost. Objekat također. mijenjajući često mjesto i prostor djelovanja i boravka radnika. godine nabavljena je prva arhivska oprema zahvaljujući sredstvima obezbijeđenim kroz proces preuzimanja sazrele arhivske građe od strane imalaca iste. posjeduje prostorije za opću službu. Radi se o objektu čija korisna površina iznosi 763. Arhiv je sopstvenim sredstvima adaptirao i prilagodio za smještaj arhivske građe. korisnike i zaposlenike. godine obezbijedio dodatnih 1.. veći nekoliko puta od prethodnog. te prostoriju za obradu i sređivanje arhivske građe kao i priručni depo. godine. sve do preseljenja u adaptirani objekat u ulici Franje Ledera br. u površini od 763. prostorija za prijem. I u prizemlju kao i na spratu objekta Arhiva nalaze se depoi za smještaj arhivske građe. 27. Nešto povoljniji uslovi za rad Arhiva stvoreni su preseljenjem 1990. godine u rekonstruirani i dograđeni objekat u ulici Franje Ledera br. Navedeni prostor. udaljenoj oko 10 km od Tuzle. bioloških i tehničko-tehnoloških uslova one su solidne i prihvatljive su za obavljanje arhivske djelatnosti. neophodnih i funkcionalnih prostorija: neveliki izložbeni prostor. U 1990. zbog povećanog obima poslova Objekat Arhiva u Tuzli u kojem je Arhiv smješten od u svim segmentima rada do kojeg je 1990. koje se tiču kvaliteta radova. Arhiv je od «TIM-a» nabavio arhivsku opremu (arhivske i bibliotečke police) u vrijednosti od cca 400. tehničku zaštitu i smještaj arhivske građe. 24.500 metara dužnih arhivske građe.10 Nešto značajniju količinu opreme Arhiv je nabavio tek nakon okončanja rata 8 9 10 Grupa autora.1 u Tuzli.000 m² smještajnog prostora u nekadašnjoj kasarni “Dubrave”. U okviru ovoga objekta obezbijeđeno je nekoliko. Iako postoje evidentne manjkavosti.8 No. ipak su se stvorili daleko povoljniji prostorni uslovi od dotadašnjih. počev od 2007. pa je neophodno bilo tražiti nova rješenja na tom planu. Namjenski izvršena adaptacija (rekonstrukcija i dogradnja) objekta ”Starog Grafičara” za Arhiv Tuzla.4 m2. Tek 1990. Iz evidencija Arhiva Tuzlanskog kantona.000 dinara. prostorije za fotolaboratoriju i mikrofilmiranje. str.odvijao. 1. Navedene prostorije su sa aspekta površine nedovoljne za potrebe današnje funkcije Arhiva u Tuzli. godine. 7 . biblioteku i čitaonicu. Pedeset godina Arhiva u Tuzli. Trenutno je u navedenim prostorijama smješteno oko 5. Pedeset godina Arhiva u Tuzli. godine došlo u posljednjih desetak godina postojeći objekat Arhiva u ulici Franje Ledera je zbog manjka prostora postao nefunkcionalan. neosporna je činjenica da je ovom adaptacijom Arhiv dobio znatno uslovniji prostor. značila je krupan napredak i zaokret u stvaranju optimalnih uvjeta za rad ove ustanove. Grupa autora. a pored toga i znatno bezbjedniji za arhivsku građu.9 Što se pak tiče opreme. jer su objekti dati Arhivu na korištenje na period od 10 godina. Riječ je o privremenom rješenju.4 m². Stoga je menadžment Arhiva u saradnji s nadležnim Ministarstvom 2007.

od kojih je bilo 9 stručnih zaposlenika (75 %). 5 (47 %) sa srednjom i 2 (16 %) sa nižom stručnom spremom. od osnivanja. 12 kompjutera. pa sve do danas. najznačajnija oprema obezbijeđena je u posljednjih nekoliko godine. Također. koja je procijenjena na vrijednost od 18. automobil Škoda fabiu (2009). dvije vodo i vatrootporne kase za smještaj nekonvencionalne građe.u Bosni i Hercegovini. Računovodstveno-knjigovodstvena evidencija Arhiva Tuzlanskog kantona na dan 31. Prema knjigovodstvenim podacima riječ je o opremi vrijednoj blizu 1 miliona KM.) Arhiv je dobio još jednu vrijednu donaciju u informatičkoj opremi (pet kompjutera) od strane Ambasade Njemačke u Bosni i Hercegovini. opremu za knjigovezačke poslove i dr. digitalni fotoaparat i dr.000 manjih arhivskih kutija. skener. godine. I pored navedenog. Iz evidencija Arhiva Tuzlanskog kantona.11 No. Dio opreme je nabavljen i putem angažovanja stručnih radnika Arhiva na pružanju pomoći registraturama na sređivanju njihove arhivske građe. Značajnu donaciju (digitalna kamera. Nikada. Posebno je vrijedno istaći da je Arhiv na ovaj način obezbijedio sredstva te kupio slijedeću opremu i sredstva za rad: više od 5. Kadrovska problematika je konstantan problem Arhiva. obezbijeđenim putem redovne procedure obezbjeđivanja sredstava za nabavku arhivske opreme od strane predavalaca arhivske građe Arhivu.-1995.12 Na planu fizičke zaštite urađeni su zaštitni giteri na 12 prizemnih prozora na centralnom objektu i 16 gitera na vratima i prozorima objekata u nekadašnjoj kasarni “Dubrave”. Vremenom taj se broj povećavao pa je 1991. Naime.000 KM. mada je njihov broj bio u stalnom porastu sve do 1991. počev od samog osnivanja.000 većih i oko 20. a zahvaljujući međuarhivskoj i međunarodnoj saradnji. Za svaku djelatnost. U ovisnosti od osposobljenosti kadrovske strukture zavisi i uspješnost djelatnosti. jedan arhivista i pomoćni radnik). Arhivski kadrovi su kroz cjelokupan period razvoja Arhiva bili njegov limitirajući faktor. usljed različitih uzroka došlo je do smanjenja broja arhivskih zaposlenika. Osnivanjem 1954. od kojih 5 (47 %) sa visokom stručnom spremom. više od 10. godine Arhiv će započeti svoj rad sa svega tri zaposlenika (upravnik. 30. 8 .500 metara dužnih. pet specijalnih limenih sanduka. jedan projektor. str.2011. godine od Univerziteta Bolonja i Provincije Bolonja iz Italije u vrijednosti od 7. dva laptopa. pa sve do danas Arhiv u Tuzli nije imao dovoljan broj stručnih kadrova. Grupa autora. Sve je to urađeno vlastitim sredstvima Arhiva. dva digitalna fotoaparata. jedan mikročitač. šest klima uređaja.). četiri tv prijemnika. godine priključen na internet i održava svoju web stranicu. Pedeset godina Arhiva u Tuzli. Ovdje se prije svega misli na opremu za mikrofilmiranje. isušivač zraka (tri komada). opremu za konzervaciju i restauraciju arhivske građe. od strane Zemaljskog arhiva Štajerske iz Graca darivana je arhivska oprema (arhivske police) cca 1. dva video rekordera. pa i arhivsku. dva skenera.000 KM. tako da je u tom periodu u Arhivu radilo svega 6 zaposlenika.500 metra dužnih econom opreme. treba istaći da Arhivu nedostaje određena oprema neophodna za normalno funkcionisanje ustanove.13 U toku četvorogodišnjeg ratnog perioda (1992.12. mašinu za oprašivanje arhivske građe. godine dosegao broj od ukupno 12 zaposlenika. Treba istaći da je oprema uglavnom nabavljena vlastitim sredstvima. Arhiv je od 2002.14 11 12 13 14 Iz evidencija Arhiva Tuzlanskog kantona. urađen je video nadzor na tri objekta u kasarni “Dubrave”. od velike važnosti je postojanje odgovarajućih kadrova. računar.) Arhiv je dobio 2004. informatičke programe za obradu informatičkih podataka i obrazovanje jedinstvenih arhivskih informacionih sistema. U ovom periodu (1998. godine.

Nešto intezivnije kadrovsko jačanje zabilježeno je u vremenu od 2002. Pozitivna stvar u svemu tome odnosi se na stepen stručnosti arhivskih zaposlenika. kulturni i javni radnici. U drugoj fazi akti se nalaze odloženi u arhivskom spremištu. sa srednjom 23 i sa nižom školskom spremom 9 zaposlenika. 1 (7. godine. koji na žalost u prošlosti nije bio uvijek zadovoljavajući. poput: Šabana Hodžića. kako bi se registraturna građa u nastajanju učinila izvjesnijom. što je zahtijevalo dodatni napor stručnih zaposlenika Arhiva. Nizare Mušović-Tadić. krajem 2011. Sulejmana Ramića. str. 15 16 17 18 Iz evidencija Arhiva Tuzlanskog kantona. a izuzetno važnih zadataka svake arhivske ustanove. Do 2002. Svi su oni dali ogroman doprinos u razvoju ove ustanove. ICARUS. što ovu ustanovu svrstava u red respektabilnih arhivskih ustanova u Regionu. Između ostalog. godine Arhiv je imao ukupno 7 zaposlenika od čega 4 (57.16 Sve je to doprinijelo da se stručni rad Arhiva podigne na kvalitetniji i stručniji.15 Iako je u ovom periodu došlo do povećanja broja zaposlenika. Mehmeda Salihspahića. Među zaposlenicima Arhiva radila su i dva doktora nauka. Stručni zaposlenici Arhiva su u proteklih 10 godina sudjelovali u brojnim edukacionim sadržajima u zemlji i inozemstvu stičući tako neophodna arhivska znanja koja primjenjuju u praksi. Dr.Po okončanju rata kao i u drugim oblastima postepeno je došlo do zapošljavanja novog arhivskog kadra. odakle se njima rukuje u skladu sa metodologijom arhivskog poslovanja. a posredstvom posebnog sektora rada (službe) koja se naziva vanjskom ili spoljnom službom. u procesu nastajanja registraturna građa prolazi kroz dvije faze: kancelarijsko (uredsko) i arhivsko poslovanje. te na brojnim drugim stručnim skupovima u zemlji i inozemstvu. koji je na zavidnoj razini.38 %) sa srednjom i 1 (7. Ovi poslovi se za državne organe obavljaju u skladu sa Uredbom o kancelarijskom poslovanju. Stoga je od velikog značaja pravilan odnos samih stvaralaca i imalaca prema registraturnoj građi. godine. Opće je poznato da bez adekvatne zaštite registraturne građe u nastajanju nema ni cjelovitih arhivskih fondova i zbirki u arhivu. kada je u Arhivu Tuzlanskog kantona radilo ukupno 13 zaposlenika. Međunarodni inštitut arhivističkih znanosti Trst-Maribor. koji je jako povoljan. Iz evidencija Arhiva Tuzlanskog kantona. ali i drugih podzakonskih akata. znatno viši nivo. Pravni osnov za zaštitu arhivske građe u nastajanju čine odredbe arhivskog zakonodavstva. godine u Arhivu radi 9 (69. Đorđa Lazarevića.23 %) zaposlenika sa visokom stručnom spremom. Derviša Sušića. pa i Arhiva u Tuzli jeste zaštita arhivske građe u nastajanju. kako bi se odgovorilo svim problemima koji stoje pred Arhivom. Treba istaći da je u proteklih skoro šest decenija rada u Arhivu radio ukupno 61 zaposlenik. a koji su rezultat dinamičnog razvoja arhivske struke.14 %) sa visokom stručnom spremom. Pokrajinski arhiv Maribor. treba istaći da isti nije dovoljan i znatno je ispod utvrđenih standarda i normi. Od toga je sa visokom spremom 25.69 %) sa višom stručnom spremom. U prvoj fazi spisi imaju apsolutno operativnu funkciju. 33. a što se anologno primjenjuje i kod drugih stvaralaca arhivske građe. prije svega Zakona o arhivskoj djelatnosti. stručni zaposlenici Arhiva sudjelovali su projektima koje su organizirali ICA. kao i nivo njihove stručne osposobljenosti. sa višom 4. Azema Kožara i dr. što je u biti i najveći broj zaposlenih od njegovog osnivanja.69 %) sa nižom stručnom spremom. a najviše 13 istovremeno. do kraja 2011. Pedeset godina Arhiva u Tuzl. Naime.18 Bosanskohercegovački arhivi su se zaštitom arhivske građe u nastajanju organizirano počeli baviti tek od 1962. Jedan od mnogobrojnih. Prema tome. Arhiv u Tuzli ovom poslu je od tada pa sve do danas posvećivao veliku pažnju. te znatno ispod stvarnih potreba Arhiva. te bili na njegovom čelu istaknuti naučni. Grupa autora. 9 .17 Potrebno je istaći da su u Arhivu radili. 2 (15.

Oni su rezultat neizvršavanja zakonskih obaveza od strane stvaralaca i imalaca arhivske građe u smislu da isti ne posvećuju potrebnu pažnju sopstvenoj arhivskoj građi. poput sačinjavanja izvještaja o stanju građe i dostavljanju istih nadležnom Ministarstvu. Arhiv je poduzimao niz raznovrsnih aktivnosti. te prostornim i drugim mogućnostima. br. provodeći niz stručnih mjera i postupaka poput: davanja saglasnosti na Listu kategorija registraturne građe sa rokovima čuvanja. njenom propisnom evidentiranju. Pedeset godina Arhiva u Tuzli. Stručni zaposlenici Arhiva godišnje ostvare više stotina stručnih postupaka. Jedan od najvažnijih stručnih poslova koje obavlja Arhiv jeste preuzimanje arhivske građe od strane stvaralaca i imalaca iste. 10 . Zahvaljujući tome u posljednjih nekoliko godina znatno je intenzivniji proces preuzimanja sazrele arhivske građe u Arhiv. do pokretanja prekršajnih postupaka protiv neodgovornih imalaca i stvaralaca arhivske građe. Ovaj stručni posao pravno je uređen odredbama Zakona o arhivskoj djelatnosti i odredbama podzakonskog akta. praćenja procesa odabiranja arhivske građe i izlučivanja bezvrijednog registraturskog materijala. te da je zahvaljujući tome više od 350 fondova i zbirki već preuzeto i pohranjeno u depoima Arhiva. No i pored toga. Najveći dio arhivske građe u nastajanju prve i druge kategorije stavljen je pod stručnu kontrolu Arhiva. Arhiv je rukovodeći se dugoročnim i kratkoročnim planovima 19 20 Grupa autora. na planu zaštite arhivske građe u nastajanju prisutni su brojni problemi. permanentnom educiranju arhivskih kadrova u registraturama. novine Tuzlanskog kantona“. što bitno utiče na zaštitu arhivske građe u nastajanju. Stoga arhivski zaposlenici pristupaju postupku kategorizacije imalaca registraturne građe. Značajan broj ovih imalaca i stvaralaca arhivske građe izvršava zakonom utvrđene obaveze. U Treću kategoriju spadaju imaoci i stvaraoci arhivske građe neznatnog historijskog i kulturnog značaja i Arhiv vrši stručni nadzor nad ovom vrstom građe kroz neki frontalni oblik djelovanja ili putem kontrole uzorkom odabranog stvaraoca. str. neophodno je odrediti prioritete djelovanja na tom planu. Sve je to doprinijelo da su značajne količine arhivske građe adekvatno sređene i zaštićene. godišnji obavezni stručni nadzor Arhiva. Arhiv u Tuzli kontinuirano postiže zavidne rezultate. Sistematskim radom na planu zaštite registraturne građe u nastajanju. U Drugu kategoriju spadaju imaoci i stvaraoci koji posjeduju arhivsku građu nešto manjeg značaja i Arhiv vrši povremeni stručni nadzor nad arhivskom građom ovih stvaralaca.19 Sve to je dalo određene rezultate i pomake na planu poboljšanja stanja registraturne građe u nastajanju. radnji i komunikacija sa predstavnicima registratura. Za što potpuniju zaštitu arhivske građe stručni zaposlenici Arhiva provode redovne i instruktivne preglede stanja arhivske građe prema jasno utvrđenim prioritetima.20 U skladu sa zakonskim obavezama. što je u konačnici rezultiralo boljoj sređenosti arhivske građe. upoznavanju stvaralaca i imalaca sa zakonskim obavezama. provođenja mjera stručnog osposobljavnja i edukacije arhivskih kadrova u registraturama. što je posebno došlo do izražaja u vremenu tranzicije. i to na tri skupine: Prvoj kategoriji pripadaju imaoci i stvaraoci koji posjeduju arhivsku građu od velike važnosti i ovoj kategoriji imalaca neophodan je stalni. Kako bi se otklonile prisutne manjkavosti na zaštiti arhivske građe. 9/03). s ciljem podizanja nivoa znanja istih.Kako bi zaštita bila adekvatna i potpuna. te nalože isto toliko mjera u cilju poboljšanja zaštite arhivske građe u nastajanju. davanja sugestija i instrukcija na planu sređivanja arhivske građe i pripreme iste za predaju Arhivu. te pripremi iste za predaju Arhivu. Riječ je o Pravilniku o primopredaji arhivske građe između Arhiva i imalaca i stvaralaca arhivske građe („Sl. 33.

tapije.rada pristupao preuzimanju sazrelih arhivskih fondova i zbirki. Riječ je o slijedećim vrstama dokumenata: fermani. godine. školstva i kulture. Treba istaći da najstarija arhivska građa u Arhivu potiče iz vremena osmanske uprave u Bosni i Hercegovini.21 Tek nakon završetka rata 1995. 11 . tako je do 1990. 40. Dijelom kupovinom opreme od «TIM» Maribor. godine.500 metara dužnih. godine Arhiv Tuzlanskog kantona posjedovao oko 350 arhivskih fondova i zbirki i oko 12. berati. do prelaska u novi adaptirani prostor u Arhivu bilo preuzeto svega 57 arhivskih fondova i 14 zbirki. U početku su rezultati na tom planu bili zanemarljivi. koji je vlastitim sredstvima i angažmanom radnika Arhiva adaptirao i učinio uslovnim. str. značajno dinamičniji poslovi preuzimanja arhivskih fondova odvijali su se u vremenu od 2002.000 metara dužnih. stoljeća. tako da je Arhiv krajem 1994. rješenja šerijatskih sudova. Nakon dobijanja dodatnih smještajnih prostora posao preuzimanja arhivskih fondova i zbirki je znatno intenziviran. čime je arhivski fundus Arhiva znatno raznovrsniji i bogatiji. a dijelom dobijanjem opreme od strane Arhiva Štajerske iz Graca. str. Grupa autora. Iz evidencija Arhiva Tuzlanskog kantona. Arhiv je preuzeo oko 200 arhivskih fondova i zbirki ili oko 6. Arhiv je u ovom periodu značajno pojačao aktivnosti sređivanja i pripreme sazrele arhivske građe za preuzimanje iste u Arhiv. Takav uspjeh je prije svega rezultat jednog sistematskog i planskog djelovanja Arhiva. sidžili. brošure i dr. pisma.800 metara dužnih arhivske građe. U tom periodu. Najbrojniji i najkompletniji arhivski fondovi i zbirke potiču iz socijalističke izgradnje (1945. djelimično je arhivistički obrađena i pripremljena za korištenje. sređena su i arhivistički obrađena 94. a do 2002. 40. godine Arhiv je raspolagao sa 175 arhivskih fondova i 29 arhivskih zbirki. Arhiv je u tom smislu obezbijedio u nekadašnjoj kasarni “Dubrave” dodatni smještajni prostor.-1990.000 metara dužnih arhivske građe. stoljeća. Ista je svrstana u Orijentalnoj zbirci. do 2011.22 U ovom periodu preuzimanje arhiske građe se odvijalo po planu. što je iznosilo oko 1. Ono što karakteriše ove fondove i zbirke jeste da su isti arhivistički sređeni. sudstva. vlastitim sredstvima Arhiv je u ovom periodu nabavio adekvatnu arhivsku econom opremu u količini od 5.). pravosudne.) i riječ je o arhivskoj građi organa 21 22 23 24 25 Grupa autora. a najstariji potiče iz sredine 16. bujruldije. na planu obezbjeđenja dodatnog smještajnog prostora i nabavke značajnih količina arhivske adekvatne opreme. Osim Orijentalne zbirke Arhiv posjeduje desetine vrijednih arhivskih fondova i zbirki iz perioda austrougarske uprave (1878. Tako da možemo kazati da je u ovom periodu preuzet veoma značajan broj vrijednih arhivskih fondova i zbirki upravne. obrađeni i pripremljeni za korištenje. tačnije iz prve polovine 17. privrede. pa se u nekoliko narednih godina preuzelo više značajnih fondova i zbirki. Pedeset godina Arhiva u Tuzli. tj. fonda i 21 arhivska zbirka. Od tog broja.24 Tako da je do kraja 2011.. godine započeto je intenzivnije preuzimanje arhivskih fondova i zbirki u Arhiv. Isto tako. vakufname. privredne i kulturne provenijencije. kao i nekoliko vrijednih fondova međuratnog perioda i vremena Drugog svjetskog rata.23 No. iz razloga što su se poboljšale smještajne mogućnosti Arhiva.25 Osim toga.000 metara dužnih. koji se odnose na rad organa uprave. tapije. Pedeset godina Arhiva u Tuzli. godine raspolagao sa 97 arhivskih fondova i 22 zbirke. dobro je očuvana.-1918. u ukupnoj količini od oko 5. Orijentalna zbirka sadrži vrijedne dokumente pisane na osmansko-turskom i arapskom jeziku. U sastavu Orijentalne zbirke nalazi se jedan broj vrijednih rukopisa. pisanih na bosanskom i njemačkom jeziku.

te građa društveno-političkih organizacija koje su egzistirale u ovom periodu. Bosne i Hercegovine Da se ovakva praksa Arhiva pokazala dobrom najbolje pokazuje broj korisnika koji se iz dana u dan povećava. Isto je urađeno u skladu sa međunarodnim standardima i normama. Oni koji nisu prošli fazu obrade i Obavještenje o odluci proglašenja fondova i zbirki Arhiva TK nacionalnim spomenicima sređivanja učinjeni su pristupačnim za korištenje.26 Arhiv je preuzeo arhivsku građu koja se odnosi na period agresije na Bosnu i Hercegovinu. Pedeset godina Arhiva u Tuzli. tako i zbog potrebe uvođenja novog arhivističkog rada u spisima fonda. tako da je njihova obrada bila vrlo složena. Tako da se i na ovaj način svakodnevno zanavlja i obogaćuje ukupni fundus Arhiva. što je u dobroj mjeri imalo uticaja na njegovu korisničku funkciju. Jedan broj ovih fondova je zaštićen na način da je izvršeno njihovo mikrofilmiranje i digitalizacija. kao i broj pozitivno riješenih njihovih zahtjeva. Fotografije datiraju s kraja osmanske uprave u Bosni pa sve do današnjih dana. kako sa aspekta utroška vremena. pristupa se arhivističkom sređivanju i obradi preuzetih arhivskih fondova i zbirki. 42. decembra 2009. Međutim. Dosada je mikrofilmirano i digitalizirano oko deset miliona dokumenata. str. Državna komisija za nacionalne spomenike Bosne i Hercegovine je na sjednici od 7.vlasti. obrazovnih i kulturnih ustanova. ratnih predsjedništava općina koje su egzistirale na području Tuzlanskog okruga u ovom periodu. određeni problemi na ovom planu su evidentni. str. i pored svih poteškoća. 26 27 28 29 Grupa autora. te 173 raritetna rukopisa i knjige Arhiva Tuzlanskog kantona nacionalnim spomenicima Bosne i Hercegovine. Grupa autora. ista se svakodnevno dopunjuje. građa privrednih subjekata. No. Po tom pitanju. Usljed malog broja arhivskih zaposlenika ovi poslovi su često u zaostatku u odnosu na potrebe Arhiva.29 Po prijemu u Arhiv. 12 . logoraša i drugih stradalnika sa prostora Podrinja i Posavine. U ovisnosti od registraturne sređenosti arhivskog fonda ovisi postupak i tok sređivanja. a posebno oni koji se odnose na necjelovitost arhivskih fondova i zbirki.27 Veoma vrijedna je i Fotografska zbirka koja broji više od 60. Arhiv već duži niz godina vodi aktivnosti na zanavljanju istih. 42. Arhiv je uspio arhivistički obraditi i srediti značajan broj preuzetih fondova i zbirki. Ranije preuzeti fondovi uglavnom su bili nesređeni. Pedeset godina Arhiva u Tuzli. nekih nevladinih organizacija itd. Od posebnog značaja je Zbirka memoarske građe prognanika.000 fotografija. pri čemu su postignuti značajni rezultati. Arhiv je u tri navrata pristupio mikrofilmiranju i digitalizaciji arhivski fondova i zbirki proglašenih nacionalnim spomenikom kulture Bosne i Hercegovine. godine proglasila 34 fonda i zbirke. a vezana je za rad organa vlasti. Važno je istaći da su 34 fonda i zbirke i 173 stare reliktne knjige Arhiva Tuzlanskog kantona proglašene nacionalnim spomenikom kulture u Bosni i Hercegovini28.

na način da su se priređivale dvije ili tri izložbe godišnje. godine. te uspostavljanja uskih uzajamnih odnosa sa konzumatorima kulturno-obrazovnih sadržaja. U okviru dugogodišnje uspješne saradnje sa Zgodovinskim arhivom Celje i Arhivom iz Ptuja u saradnji sa Historijskim arhivom Sarajevo priređena je 2010. Pedeset godina Arhiva u Tuzli. a u saradnji sa Bošnjačkim klubom iz Inzbruka (Austrija) 2009. Isto tako u nekoliko navrata Arhiv u Tuzli priređivao je zajedničke izložbe sa Historijskim arhivom u Sarajevu i Arhivom Unsko-sanskog kantona. što je pored bolje zaštite doprinijelo i efikasnijem korištenju arhivske građe u naučne. decembra 2010. godine priređena je izložba Srebrenica da se ne zaboravi. pa se sve do 1995. Arhiv je posvetio značajnu pažnju i u vremenu nakon okončanja rata (1995. svakako najvažniji posao na planu tehničko-tehnološke zaštite je već pomenuto mikrofilmiranje i digitalizacija arhivskih fondova i zbirki. Osim redovne deratizacije provode se i druge zaštitne mjere poput svakodnevnog provjetravanja arhivskih depoa. a u povodu Dana arhiva i arhivske službe Bosne i Hercegovine 12. 13 . Zahvaljujući uticaju informacijskih tehnologija na razvoj arhivistike.) u Bosni i Hercegovini. Arhiv u Tuzli se rano počeo baviti postavkama arhivskih izložbi. Zajedničku izložbu na temu: Arhivsko blago arhiva u Bosni i Hercegovini priredili su arhivi Bosne i Hercegovine. te održavanja zakonom propisane temperature i vlažnosti u arhivskim prostorijama. godine Arhiv se intenzivnije bavi priređivanjem izložbi. te njihovo medijsko predstavljanje. godine priređivala po jedna izložba godišnje. a u posljednjih desetak godina ovi sadržaji su bili sve prisutniji u godišnjim planovima i programima rada Arhiva. U posljednje vrijeme učinjeni su određeni pomaci na poboljšanju ovakvog stanja.godine izložba Holokaust-genocid. te onih vezanih za predstavljanje vrijednosti arhivskih fondova i zbirki Arhiva. kulturne i upravne svrhe. stavljanja u funkciju mašine za oprašivanje arhivske građe i isušivača zraka.Ono što je opća karakteristika arhivskih fondova i zbirki Arhiva jeste da u njihovim strukturama dominira arhivska građa javnog karaktera. Stoga se smatra da demokratizacija društvenih odnosa nije moguća bez otvaranja arhiva prema javnosti. Arhiv također.32 Jedan broj ovakvih vrsta kulturnih sadržaja Arhiv je priređivao i u saradnji sa arhivima u Bosni i Hercegovini33 i inozemstvu. Osim ove izložbe u Goraždu je predstavljena i izložba Karte i grbovi kao potvrda bosankohercegovačke državotvornosti i opstojnosti. kao sastavni dio informacionih sistema radi pružanja usluga širem krugu korisnika u ostvarivanju njihovih ljudskih i građanskih prava. 48. 30 31 32 33 34 Grupa autora. dok je znatno manje zastupljena arhivska građa privatnog karaktera i građa vjerskih institucija.30 Ovom vidu kulturnog sadržaja. Otvaranje prema korisnicima i društvu u cjelini u posljednje vrijeme pokazalo se kao neizbježan i nužan čin.34 Ono što posebno karakteriše sve izložbe koje je realizovao Arhiv u posljednjih desetak godina jeste iskazan veliki interes šire kulturne javnosti za iste. Arhiv je izložbu Srebrenica da se ne zaboravi predstavio u dvadesetak bosanskohercegovačkih gradova. Arhiv u Tuzli je posebno značajne rezultate postigao u segmentu kulturno-obrazovne djelatnosti. Mostaru. a između ostalih i u Sarajevu. No. što potvrđuje izuzetno dobra posjećenost istih. Ono što je novina jeste da su izložbe kao vrijedni kulturni sadržaji Arhiva priređivane ne samo na području Tuzlanskog kantona. U prvim godinama rada ustanove izložbe su se priređivale povremeno. obično u povodu obilježavanja značajnijih datuma iz naše prošlosti.31 pa i inozemstva. a putem predstavljanja arhivskih sadržaja i arhivske građe. vidnu pažnju poklanja i pitanju tehničko-tehnološke zaštite arhivske građe. Od 1984. već i u drugim dijelovima Bosne i Hercegovine. str. Izložbe su uglavnom pratili prigodni katalozi i plakati. a tome su između ostalog doprinijele odredbe arhivskog zakonodavstva donijetog nakon okončanja rata koje je na snazi na području Tuzlanskog kantona. Tako da se u tom periodu priredilo nekoliko zanimljivih i sadržajnih izložbi vezanih za važne događaje iz naše prošlosti. Državnim arhivom iz Osijeka (Republika Hrvatska) i Zgodovinskim arhivom iz Ptuja (Republika Slovenija). arhivi su postali dinamični kulturni centri. Srebrenici. Velikoj Kladuši i drugim gradovima. Arhiv u Tuzli na ovom planu sarađivao je sa Zemaljskim arhivom Štajerske iz Graca (Republika Austrija).

Pedeset godina Arhiva u Tuzli. kako elektronskim tako i printanim.. u tome vidio mogućnost da prezentuje arhivsku građu. uzimajući učešća u brojnim okruglim stolovima. Putokaz. je i saradnja sa studentima Odsjeka historije Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli. Saga o gradu. Ovi poslovi su intenzivirani u periodu nakon 1995. pak. Tuzla u osmansko doba (autor: Džemal Ćilimković). te u rasvjetljavanju naučne istine o važnim događajima iz prošlosti šireg tuzlanskog područja. U realizaciji ovih sadržaja učestvovali su skoro svi stručni zaposlenici Arhiva. a na način da se posjetiocima ispriča zanimljiv sadržaj o važnom historijskom događaju na osnovu arhivskih dokumenata. Sa medijima je ostvarena dobra saradnja i u povodu održavanja značajnih sadržaja Arhiva. koja je uglavnom pohranjena u fondovima i zbirkama Arhiva. Godišnje se upriliči tridesetak ovakvih posjeta. Tuzla 1997. savjetovanjima i sl. iako za to veoma često nisu postojali optimalni uslovi. 14 . Od Kulina bana do današnjih dana. U posljednjih nekoliko godina Arhiv je intenzivirao saradnju sa osnovnim i srednjim školama. Između ostalog u izdanju Arhiva pripremljene su slijedeće publikacije: Arhivistika u teoriji i praksi (autor: Azem Kožar).Značajnu pažnju u svom radu. Tuzla 1996. Posebna pažnja posvećena je jednom broju stručno-arhivističkih i naučno-istraživačkih sadržaja. Narodna uzdanica u društvenom i kulturnom životu muslimana Bosne i Hercegovine (autor: Ismail Hađžiahmetović). Arhiv je poklanjao prigodnim predavanjima organiziranim za širu društvenu javnost.56. Arhiv je. Poseban doprinos stručnih zaposlenika Arhiva ogleda se u pripremi arhivske građe za potrebe historijske nauke.35 Na ovaj način realizovan je značajan broj radio i TV emisija. uvažavajuči pri tome plan i potrebe i Arhiva i medija. U svom dugogodišnjem radu Arhiv je značajnu pažnju poklanjao naučno-istraživačkom radu. simpozijumima. U saradnji sa saradnicima i korisnicima arhivske građe. kao što su: Hod vjekova. pri čemu se isti uz prigodno predavanje bliže upoznaju sa Arhivom i vrijednostima koje Arhiv posjeduje. a u smislu da su mediji pratili ove sadržaje.36 Naučno-istraživački 35 36 Grupa autora. Tako su stručni zaposlenici Arhiva uzeli učešća u izradi edicija. Izvori za historiju srednjovjekovne bosanke države (autor: Salih Jalimam). Kulturni mozaik i dr. te zbornici građe. doprinoseći tako boljem spoznavanju značaja Arhiva i arhivske djelatnosti za društvo i državu. Ovi sadržaji priređivani su u povodu važnih datuma iz naše prošlosti. Tuzla 1995. koji dio praktične nastave iz predmeta Arhivistika i Arhivska praksa obavljaju u Arhivu. Sa izložbe u Arhivu Tuzlanskog kantona Arhiv je ostvario i dobru saradnju sa medijima. str. radio i TV emisije.. od kada je publikovano više desetina publikacija.. a s ciljem da se široj javnosti ukaže na značaj arhivske građe kao nezamjenljivog pisanog kulturnohistorijskog naslijeđa. kao i konferencije za štampu posvećene istim. Vrijedna pažnje također. Zahvaljujući tim aktivnostima nastali su zanimljivi pregledi izvora. Arhiv je učestvovao u pripremi i izdavanju zanimljivih historiografskih i arhivističkih publikacija. godine. Mediji su najčešće u Arhivu tražili izvore za svoje serijske sadržaje: novinski feljtoni. monografija i drugih publikacija.

simpoziji. Grac. što najbolje pokazuje nekoliko stotina objavljenih stručnih i naučnih radova u referentnim domaćim i stranim časopisima. Tuzla 2010...-2004. Radovi objavljeni u časopisu. Tuzlanske historijske minijature. Tapu zabit defter Gradačac-Defter nekretnina Gradačac iz 1875. kako po sadržajima. “Arhivska praksa” U navedenih četrnaest brojeva časopisa na više od 5.38 Na planu realizacije zacrtanih ciljeva. u periodu od 1998.000 broj 14. koji su objavljeni u časopisu. savjetovanja). Uviđajući potrebe za bržim razvojem i unapređenjem arhivske struke i nauke u Bosni i Hercegovini. Tuzla 2007. knj. Hrvatska. 165-173.. godine održano je ukupno 14 savjetovanja Korica časopisa i objavljeno isto toliko brojeva časopisa Arhivska praksa. Oblasni narodni odbor Tuzla (OBNOT).. 1949-1952: sumarno analitički iventar (autor: Nermana Hodžić). Pomoćne historijske nauke i arhivistika (autori: Azem Kožar.. Tuzla 2010. Kemal Nurkić). Šefkija Mutevelić). knj.. Popis bijeljinskog kadiluka. tako i po uređivačkoj i redaktorskoj politici. Grupa autora. str. Slovenija i Turska. koje je dalo doprinosa razvoju arhivistike i historijske nauke ne samo na širem tuzlanskom području i području Bosne i Hercegovine.-2007. Bosna i Hercegovina u 19. Makedonija. bijeljinski i srebrenički sidžil 1641-1833.rad predstavljao je važan segment rada Arhiva u Tuzli. U povodu desetog jubilarnog broja časopisa urađena je publikacija Deset godina časopisa „Arhivska praksa“ archival practice (1998. Salih Safvet Bašić . okrugli stolovi. Ivan Balta). Tuzla 2004. Tuzla 2008. (autor: Izet Šabotić). str.. (autor: Tufan Günduz).. Projekt je oblikovan kao međunarodni skup.. Pedeset godina Arhiva u Tuzli 1954... Tuzla: sjećanja na bisere stare gradske jezgre (autori: Nihad i Suad Buljugić)...2007. (autor: mr. po broju i strukturi. posebno u posljednjih petnaestak godina. Naučno-istraživačka komponenta arhivske djelatnosti .. Sarajevo. Tuzla 2009. mulkovna dobra. 3 (autor: Azem Kožar). Vidjeti Izet Šabotič. Tuzla 2011. Italija.. Tuzla 2005. Tuzla 2009. historiografsko i informatičko štivo. Tuzla 2007. Mogu li se još spasiti? Konzervacija i restauracija pisanog blaga (grupa autora). stoljeću. Mađarska. Arhivistika u teoriji i praksi. jer skoro polovinu stručnih radova čine radovi kolega iz inozemstva.. 2 (autor: Azem Kožar).). Genc Osman Genčer). Nemiri mira (autor: Zlatko Dukić).iskustvo Arhiva Tuzlanskog kantona. 60. Ovaj projekt Arhiva je međunarodnog karaktera. Tuzla 2005. objavljeno je oko 600 članaka od strane nekoliko stotina autora iz više evropskih država: Austrija. 39 Tuzla 1998. Arhiv u Tuzli i Društvo arhivskih radnika Bosne i Hercegovine . nego i šireg okruženja. Pomoćne historijske nauke (autori: Azem Kožar. Tuzla 2010. do 2011. Maribor 2010. i 20. Tuzlanski. Tuzla 2011. stranica teksta. Bosna i Hercegovina. Arhivistika u teoriji i praksi. (autor: mr.. (grupa autora). pokrenuli su 1998. Tuzla 2006.. Crna Gora.37 Veoma zapaženo učešće zaposlenici Arhiva su imali na brojnim stručnim arhivskim skupovima u zemlji i inozemstvu (kongresi. Deset godina časopisa Arhivska praksa 1998. Tuzla 2011. čiji je autor Izet Šabotić. Tuzla 2005. 37 38 39 15 .Ogranak Tuzla. Tuzla 2005. Kosovo. Stari nišani u Vukovijama (autor: Sejfulah Imamović).. gdje su prigodnim saopćenjima dali značajan doprinos. (autor: Azem Kožar).. Srbija. (autori: Kemal Nurkić i Izet Šabotić). Pedest godina Arhiva u Tuzli.. Ivan Balta). Tuzla 2003. Zbornik 9 Tehnični in vsebinski problemi klasičnega in elektronskega arhiviranja. koji se realizuje kao arhivsko savjetovanje s međunarodnim učešćem. Albanija. predstavljaju veoma vrijedno i sadržajno arhivističko.jedan osmanski intelektualac u Bosni i Hercegovini (autor: dr. godine projekt pod nazivom Arhivska praksa. sa kojeg se prilozi štampaju u istoimenom časopisu.

rječnika. Borbe.) kulturnoprosvjetnih društava (Gajret. Ljiljana. nego domaćeg. Politike. kako u arhivu tako i van njega i razvoj arhivske struke. godine u Tuzli vremenskih perioda. Historijski zapisi. kada biblioteku godišnje posjećuje nekoliko hiljada korisnika. Vjesnik povijesnog arhiva Rijeka. Prilozi instituta za historiju Sarajevo. i Knjige historijskog karaktera potiču iz različitih 7. Pregled. statističkih godišnjaka. Arhiv posjeduje veoma vrijedne listove i druga periodična izdanja (kalendare i sl. 24. Glasnik arhiva i Društva arhivskih radnika Bosne i Hercegovine. više stranog porijekla. Odjeka. Komunista. Dnevnog avaza. Naše starine. Posebna vrijednost odnosi se na štampu koja datira počev od druge polovine 19. Arhivski vjesnik. Arhivski zapisi. stoljeća. a njih 173 je proglašeno nacionalnim spomenikom kulture Bosne i Hercegovine.” održano 6. listova. Historijski vjesnik i dr. pa sve do danas. Atlanti. Riječ je o prevashodno stručnoj literature (knjige i periodika) iz oblasti arhivistike i historije. a potom i na oblasti pomoćnih historijskih nauka. leksikona. Radovi Filozofskog fakulteta Sarajevo. Napredak. ali i iz drugih naučnih disciplina. Privredni pregled. Najveći broj knjiga odnosi se na oblast historije i arhivistike.000 bibliotečkih jedinica. Jedan broj ovih publikacija ima posebnu vrijednost poput: Glasnika Zemaljskog muzeja Sarajevo. Fronta slobode. Interes za bibliotečkim fondom Arhiva pokazan je od samog osnivanja biblioteke. Ono što posebno čini vrijednim bibliotečki fond jesu rijetke vrijedne knjige. studija i monografija štampanih na više svjetskih jezika. Vjeter. Radovi Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine Sarajevo. Dana. Jugoslovenski istorijski časopis. Viri. poput časopisa. Slobodne Bosne. Od arhivističkih časopisa Arhiv posjeduje: Arhivist. Godišnjak Društva historičara Bosne i Hercegovine. Zmaja od Bosne. a dominiraju knjige iz novijih historijskih perioda. Značajan dio bibliotečkog fonda odnosi se na publikacije arhivističke provenijencije. Bibliotečki fond Arhiva je za ovu vrstu biblioteka veoma značajan i iznosi više od 18. Narodna uzdanica i dr. Ista je od izuzetne važnosti za permanentno educiranje arhivskih kadrova. Sana. Ovdje se radi o iznimno važnoj stručnoj literaturi. Biblioteka Arhiva je bogata i periodikom. zbornika radova. Prosvjeta. Glasnik arhiva Slavonije i Baranje. zatvorenoga tipa u kojoj se knjige mogu koristiti samo u okviru arhivske čitaonice. Riječ je o vrijednoj literaturi poput: enciklopedija. Svakako vrijedno je istaći i dnevne i periodične listove poput: Oslobođenja.). Tuzlanskog lista 16 . oktobra 2011. Raspolaže sa više od 220 naslova historijske i arhivističke strukture. Tehnični in vsebinski problemi klasičnega in elektronskega arhiviranja. te službenih glasila raznih nivoa vlasti. Savjetovanje “Arhivska praksa 2011.U sklopu Arhiva od samog početka njegovoga rada egzistira specijalizirana biblioteka. a posebno je taj interes intenziviran u posljednjih desetak godina. Sodobni arhivi.

septembra 1996. godine. prilikom čega je realizovano nekoliko značajnih stručnih projekata. stručni radnici Arhiva dali su veliki doprinos u objavljivanju Glasnika. te u publikovanju Glasnika arhiva i Društva arhivskih radnika Bosne i Hercegovine.41 te posebno preko Društva arhivskih radnika Bosne i Hercegovine. i 6. i 8. maja 2009. kada će biti preimenovano u Arhivističko udruženje Bosne i Hercegovine. godine veoma uspješna saradnja ostvarivala se sa Arhivom Bosne i Hercegovine. Također. dok je isti imao status matične ustanove. kao godišnjak.)40 Najveći dio ovih listova je propisno ukoričen.godine. U ranijim periodima nešto intenzivnija saradnja bila je ostvarena sa Arhivom iz Banjaluke.42 Redakcije časopisa Posjeta učenika osnovne škole biblioteci Arhiva Glasnik arhiva i Društva arhivskih radnika Bosne i Hercegovine. zaštićen i daje se na upotrebu korisnicima biblioteke. Do kraja 2011. postdiplomaca. sekretari i članovi Redakcije. godine na jezeru Modrac kod Lukavca. Arhivski fondovi i zbirke. Arhivski savjet Bosne i Hercegovine egzistirao je od 1959. godine i drugo održano 7. 40 41 42 43 Grupa autora. kao stručni organ.43 Društvo i Glasnik su imali posebnog uticaja na ukupan razvoj arhivske struke u Bosni i Hercegovini. urednici. 64. te organizacija zajedničkih savjetovanja. Na poseban način ostvarivana je saradnja preko zajedničkih tijela i asocijacija poput Arhivskog savjeta Bosne i Hercegovine. Isto tako. i sa drugim arhivima saradnja na stručnom planu bila je jako izražena. godine i pod tim nazivom egzistiraće sve do 2003. str. imao je značajne nadležnosti i ulogu u kreiranju poslova zaštite arhivske građe i uspostave valjane mreže arhivskih ustanova. Društvo arhivskih radnika Bosne i Hercegovine osnovano je 1954. Glasnik arhiva i Društva arhivskih radnika Bosne i Hercegovine izlazi od 1961. do 1976. prvo održano na Zlači 5. Zaposlenici Arhiva u Tuzli na tom planu su dali nesebičan doprinos u organizaciji brojnih stručnih savjetovanja. godine izašlo je ukupno 41 broj časopisa. poput pripreme izdanja: Izvori za istoriju KPJ/SKJ. a u novije vrijeme sa Historijskim arhivom iz Sarajeva.i dr. sa određenim prekidima. a posebno do 1992. godine. I pored ne baš najboljih uslova arhivska biblioteka je veoma funkcionalna i istu permanentno koriste brojni istraživači iz zemlje i inozemstva. Dugo vremena. te studenata. Pedeset godina Arhiva u Tuzli. Arhiv u Tuzli je u nekoliko navrata bio domaćin savjetovanja arhivskih radnika Bosne i Hercegovine. seminara i drugih stručnih sadržaja. 17 . a vrijedno je posebno istaći dva poslijeratna savjetovanja. arhivskim asocijacijama i drugim kulturnim ustanovama u Bosni i Hercegovini i širem okruženju. veliki broj univerzitetskih profesora. doktoranata i drugih korisnika. Zahvaljujući takvoj saradnji realiziran je značajan broj stručnih i naučnih projekata. kao autori radova. U svom dugogodišnjem radu Arhiv je značajnu pažnju poklanjao saradnji s brojnim arhivima.

Državnim arhivom Dubrovnik.45 Međunarodna međuarhivska saradnja imala je posebnu važnost u radu Arhiva u proteklom periodu. Izložba starih razglednica „Pozdrav iz Doljnje Tuzle (Tuzla 2011.). godine..). sa Bundes arhivom u Koblencu.). sa Arhivom Štajerske iz Graca. Nakon prestanka rata 1995. Arhivom “Ras” iz Novog Pazara. poput: okruglih stolova: Dostupnost informacija: zakonski okvir i stvarna praksa – ljudska i građansa prava (Tuzla 2007. te izložbe «Tuzla kroz vijekove» (2003. a posebno sa Pokrajinskim arhivom Maribor. Zaštita industrijskog naslijeđa ( Tuzla 2008. Posebno plodna saradnja ostvarivana je sa kulturnim m i naučnim ustanovama iz Tuzle kao što su: Muzej istočne e Bosne.) Naučno i stručno djelo Šabana Hodžića (Tuzla 2010.).). te sa Osmanskim arhivom iz Republike Turske. Arhivom Priznanje Pokrajinskog arhiva Maribor dato Arhivu Tuzlanskog kantona u povodu Kosova. Ptuju i Kopru. arhivi” Arhivom u Nirnbergu (Njemačka). Arhivom Novi Sad. 18 . posebno kroz projekt Arhivska praksa. godišnjice realizacije projekta “Sodobni arhivom iz Beča.) u saradnji sa ICARUS (Beč). koje egzistira od 1998. Arhivom Tuzlanskog kantona. godine. Državnim arhivom Zagreb. godine bio domaćin saveznog savjetovanja arhivskih radnika.). Nuraga Softić-Put umjetnika. Arhiv i DAZ TK zajednički artikulišu sva važna pitanja vezana za arhivsku teoriju i praksu.46 44 45 46 Do kraja 2011. Zajednički se dosada realizovalo nekoliko zanimljivih stručnih i kulturnih sadržaja. Narodna i univerzitetska biblioteka “Derviš Sušić”. Industrijsko naslijeđe – treba li nam ? (Tuzla 2008. Arhivom iz Pečuha (Mađarska). Zavod za zaštitu prirodnog i kulturnog naslijeđa Tuzlanskog g kantona.Odjeljenjem Kotor. godine Arhiv TK i DAZ TK su realizovali nekoliko značajnih kulturnih i stručnih sadržaja. Saradnja se manifestovala putem organiziranja zajedničkih stručnih i kulturnih sadržaja.).. što je svakako bilo priznanje Arhivu u Tuzli. Između ostalih vrijedno je pomenuti stručne i kulturne sadržaje poput skupova «Rat i kultura» (1993.). sa Istorijskim arhivom Subotica. Arhivističkim udruženjem Bosne i Hercegovine i niz drugih stručnih i kulturnih sadržaja. Do 1992. te sa kulturnim m društvima Preporod. godine. Državnim arhivom Osijek. 2010. 2011. Iz evidencija Arhiva Tuzlanskog kantona Tuzla. Arhiv je intenzivnu saradnju ostvarivao sa Arhivom”Srem” iz Sremske Mitrovice i Arhivom Slavonije iz Osijeka. sa Hrvatskim državnim arhivom. Zahvaljujući tome.Vidna saradnja ostvarena je i sa Društvom arhivskih zaposlenika Tuzlanskog kantona (DAZ TK). Fotografska građa-historiografska i umjetnička vrijednost (Tuzla 2009. Arhivom Republike Slovenije. godine.).44 Saradnja je ostvarivana i sa arhivima bivše Jugoslavije.). Arhiv intenzivno sarađuje sa brojnim inostranim arhivima. regionalnim arhivima u: Celju. te Pokrajinskim arhivom iz Maribora. radionica „Informatizacija arhiva“ (Tuzla 2011. kao samostalna stručna asocijacija.). prvo kao Ogranak Društva arhivskih radnika Bosne i Hercegovine. «Zaštita bibliotečke građe» (1997. Bosanski kulturni centar Tuzla. sa Arhivom u Trstu (Italija). Ta saradnja se uglavnom realizovala putem Društva arhivskih radnika Bosne i Hercegovine. (Tuzla 2011. . Arhiv je 1987. Napredak i Prosvjeta. Državnim arhivom Crne Gore . stručne manifestacije: Otvorena vrata arhiva (Tuzla 2009. Izložbi: Fotografijom protiv zaborava (Tuzla 2008. a od 2002. Istorijskim arhivom Užice. sa Katalonskim arhivom iz Španije. Zaštita i značaj porodičnih i ličnih arhivskih fondova i zbirki ( Tuzla 2011.). Zemaljskim 30.

Pojačane su aktivnosti na planu publikovanja. austrijskog arhivskog dana. povećan. 2011. Stručni zaposlenici Arhiva su uzeli učešća u brojnim stručnim i naučnim skupovima u više evropskih i drugih zemalja. koji su rezultat dinamičnosti u oblasti arhivistike.). 5. poput: 71. godine u “C” kategoriju ICA-e (Međunarodno arhivsko vijeće sa sjedištem u Parizu) i ICARUS (sa sjedištem u Beču). U ovisnosti od pružene podrške društvene zajednice ovisiće i dalja budućnost ove ustanove. na više stručnih skupova u Republici Sloveniji. što pokazuju brojne konkretne aktivnosti stručnih zaposlenika Arhiva. njemačkog arhivskog dana. i 31. 2. To je doprinijelo da se iz dana u dan povećava broj korisnika. Samo u posljednjih održane u organizaciji Arhiva. Arhiv uspješno realizira program edukacije arhivskog kadra i promovira arhivsku struku putem projekta Arhivska praksa.). organizaciono i tehničko jačanje ove ustanove i izrastanje iste u stabilnu i funkcionalnu ustanovu spremnu da odgovori širokom spektru složenih stručnih i naučnih zahtjeva. Dostignuti stepen razvoja u Arhivu. tako i od šire društvene zajednice. te na više međunarodnih arhivskih skupova organiziranih u organizaciji Međunarodnog instituta arhivskih znanosti Trst . To potvrđuju brojna domaća i međunarodna priznanja. za koju hoćemo da vjerujemo da će biti izvjesna i svijetla. Hrvatskoj. čiji predstavnici u kontinuitetu uzimaju aktivno učešće u sadržajima koje organizira ova institucija. međunarodnom kongresu arhivista (Kuala Lumpur 2008. 16. Na planu zaštite urađeni su dodatni napori te je nekoliko fondova i zbirki proglašenih nacionalnim spomenikom kulture Bosne i Hercegovine mikrofilmirano i digitalizirano. mađarskog arhivskog dana. Sve je veći broj obrađenih i za korisnike pripremljenih arhivskih fondova i zbirki. godine. 29. daje mogućnost za dalje stručno.Arhiv je ostvario izuzetno plodnu saradnju i sa Međunarodnim institutom arhivskih znanosti Trst-Maribor. međunarodnom kongresu arhivista (Beč 2004. Kongresu arhivista Hrvatske. Sve je to dalo dodatni impuls u razvoju Arhiva i stasavanju istog u respektabilnu arhivsku ustanovu u Regionu. uz adekvatniju podršku šire društvene sredine.Maribor. Na tom planu ostvarena je izuzetno široka i plodna saradnja sa brojnim arhivskim ustanovama i institucijama na međunarodnoj razini. i 3. i broj arhivskih fondova je višestruko u Tuzli 30. Svoje aktivnosti na međunarodnoj razini Arhiv je znatno intenzivirao u posljednjih nekoliko godina. ICARUS-a (Međunarodnog centra desetak godina količina arhivske građe za arhivska istraživanja) i Hrvatskog državnog arhiva. 19 . i 74. te učlanjenje Arhiva 2010. 15. tako da je u posljednjih desetak godina publikovano tridesetak publikacija. zatim 22. Rezultati Arhiva u Tuzli zapaženi su kako od strane struke. Stoga možemo kazati da Arhiv Tuzlanskog kantona danas predstavlja pravu riznicu pisanog Sa radionice “Infromatizacija arhiva” kulturnog naslijeđa. Vojvodini i dr.

and then the entire district area. Sekovici. Since 1977. Vlasenica. that is. Doboj. which has since 1962. Kalesija. Bratunac. including: Banovići. Sekovici. For the development and operation of Archives of Tuzla in the period after the war. Brcko. Tuzla. Bosanski Samac. Srebrenica. Gradacac. which adjusted on several occasions to political-administrative organization of Bosnia and Herzegovina. Archives in Tuzla had responsibility for the creators and owners of 13 municipalities in the Tuzla-Podrinje Canton. This integration of the archive did not give the expected results. Tuzla County Historical Archives. This is an area of the Northeast Bosnia. in line with the recommendation of the Executive Council of the People’s Republic of Bosnia and Herzegovina (NRBiH) No. Tuzla. as its archival collection center. Due to the circumstances of war and formation of County of Tuzla. of July 1954. Zvornik and Zivinice. Srebrenik. Maglaj. Modrica. included municipality of Brcko. 3768/53 from 24. Odzak. Kladanj. the great importance is the adoption of name The Archives of Tuzla Canton in 2000. Archives of Tuzla was founded as a archives for town of Tuzla but very soon the jurisdiction will extend beyond the area of Tuzla. the Archives has received a new name. In this way the area of jurisdiction Archive in Tuzla will be expanded to a total of 28 municipalities. Ugljevik. the Archives changed a lot in the organizational sense. which was controlled by the Army of Bosnia and Herzegovina . Lopare. when the war interrupted its activities and that jurisdiction officially ended in 1995. Lukavac. became the former Archives of Doboj. January 1954. included 18 or 19 municipalities. in year 1968. Srebrenik. Orasje. including: Banovići. Lopare.ARCHIVAL DEVELOPMENT ACTIVITY IN THE WIDER TUZLA Archive establishment and the establishment of archival activities in the wider area of Tuzla was conducted just after the Second World War. and through the name completely reflected all the administrative changes in the area of northeast Bosnia. Gracanica. the disintegration of the Archives created two separate archival institution: Archives of Tuzla and the Archives in Doboj. the Archives of Tuzla will have jurisdiction over 19 municipalities in northeastern Bosnia. Kladanj. to 1994. Gradacac. Teslic. the integral part of the Archives of Tuzla. Bijeljina. Such integration has been more the result of political reasons then the professional needs of these two archival institutions. the Archives will continue to exist in Tuzla as a Regional Historical Archives of Tuzla. it was re-registered in the Archives of Tuzla Canton. Zvornik and Zivinice. The territorial jurisdiction of Archives of Tuzla is related to the concept of development archival services in Bosnia and Herzegovina. Since then. . Derventa. By virtue of the provisions of the Archives Act in 2002. Kalesija. Outlined organizational changes through which it passed are a result of wider social trends. and thus the responsibility of the creators and holders of current records in this area. Srebrenica. Regional Archive’s jurisdiction was in force until 1992. Brcko. after the signing of the Dayton agreement. especially changes of an administrative nature. that until 1999. which was significantly reduced area of supervision for the Archives.. the area of northeastern Bosnia. Bijeljina. Thus. Tesanj. Orasje. Bratunac. In fact. the name under which it exists today. Ugljevik. Lukavac. After the war ended after the signing of the Dayton Agreement. The Archive of Tuzla was established by the Decision on the establishment passed by the City People’s Committee in Tuzla on 1. up to 1992. 20 . and during 1973. Vlasenica. Bosanski Brod. Gracanica.

however. It should be noted that the equipment is usually purchased by our own funds.500 linear feet of archival material. It is a useful object whose size is 763. and thanks to international cooperation. Therefore. rooms for microfilming and photo laboratory. providing space and equipment. etc.500 meters in length. so it was necessary to seek new solutions in this area. The adaptation (reconstruction and extension) of the old object “Grafičar” for the Archives of Tuzla. biological and technical-technological conditions. the specified premises have situated about 5. from the University of Bologna and the Province of Bologna in Italy in the amount of 7. Archives has received another valuable donation of computer equipment (five computers) from the Embassy of Germany in Bosnia and Herzegovina. it created a far better physical conditions than previous ones. location and condition of the building. often being forced to move archival material to gain space. Such status has not given the best conditions for the development of archives. in year 2007. most equipment was provided for n the past few years. in an area of 763. a reception. which is estimated to be worth 18. Very often it was the so-called. affecting the quality of work. the National Archives of Styria from Graz gave us as an archival equipment (archive shelves) approximately 1.4 m2. but in terms of climate. where the workflow is very difficult to place. located about 10 km from Tuzla. due to the increased volume of business in all segments which occurred in the last ten years the existing building is becoming dysfunctional due to lack of space. the Archives has had the status of public institution in culture. And on the ground floor and upstairs there are depots for the accommodation of archival material. However. library and reading room and a room for processing and sorting of archive material as well as handy storage. As for the equipment to move the converted building the Archives possessed very few archival equipment. for archival activities. necessary and functional rooms: small exhibition space. Although there are obvious deficiencies. Although this is a rather small object. Namely. Only 1990. Something significant amount of equipment Archive will acquire only after completion of the war in Bosnia and Herzegovina.4 square meters. For almost sixty years the Archives did not adequately address the issue ensure a proper archival space. This is a temporary solution. meant a huge progress in creating the optimal conditions for the operation of these facilities.000 KM. These accomodatons were by own means adapted and customized to accommodate the archival material. the management of Archives in collaboration with local Ministry. etc. customers and employees. in reconstituted and reconstructed building in street Franje Ledera 1. These areas are however insufficient for the purposes of today’s Archives function in Tuzla. because the facilities given to to the Archives for 10 years. During this period (1998). staffing. provided through the regular procedures 21 . scanner.000 KM. from its inception until today. the purchased equipment was purchased. starting from 2007. in Tuzla. is an indisputable fact that this adaptation gained the Archives several times larger space than the previous accomodations. Somewhat more favorable conditions for the transfer of archives were created in 1990. Currently. especially when it comes to addressing important issues as the financing. with funds secured through process of taking over matured archival material from their owners. However. For a long period the Archive worked in poor conditions. and it is much safer for archival materials.) the Archive gained in 2004.In its work. accommodation and technical protection of archival material. Within this facility we secured several. The building also has rooms for general office. gained 1000 m² of additional accommodation space in a former military barracks “Dubrava”. computer. “necessary space”. A significant donation (digital camera. this space is solid and acceptable for archival services.

which is at an enviable level. car Skoda Fabia (2009. although their number was increasing until 1991. Up to 2002.). which will be the largest number of employees since its founding. of which nine were professionals (75%). so that in this period in the archives had only 6 employees.500 meters in length of econom equipment. equipment for the conservation and restoration of archive materials. and the resulting dynamic development of the archival profession.69%) with lower education . The Archives is from 2002. so will 1991. connected to the Internet and maintains its own website. from its inception through to today. four TV sets. it should be noted that the archives lacks certain equipment necessary for the normal functioning of institutions. etc. Archival staff throughout the entire period of development of its archives were a limiting factor. two scanners. it should be noted that it is not sufficient and is significantly below the established standards and norms. According to the data the equipment the Archive possesses is valued at close to 1 million KM. Part of the equipment was purchased through the engagement of professionals in the Archive offices to assist in managing of registry offices and their archives. For each activity. it will gradually come to a new employment of archival staff. Despite this. 22 . as this institution into a group of respected archival institutions in the region. Staffing is a constant issue Archive. one projector. and the level of their qualification. In the area of physical protection of trademarks were done at 12 giteri ground windows in the central building and 16 gitera on doors and windows of buildings in the former barracks “Dubrava”. since the foundation. when the Archives operate with a total of 13 employees. it reached a total of 12 employees. Although in this period there was a significant increase in the number of employees. the Archives began its work with just three employees (manager. This is all done their own funds Archive. year. the video surveillance was done at three facilities in the barracks “Dubrava”. During the four-year war period due to different causes there was a reduction in the number of archive workers. two water and fireproof safes for the accommodation of unconventional materials. machines for cleaning of building. 2 (15. Also. Never. to the end of 2011. Something more intense strengthening of human resources will be recorded in the period since 2002. which is very favorable. The positive thing in all that relates to the degree of expertise archival staff. much higher level. 1 (7. six air conditioners.69%) with a college degree. and well below the actual needs of archives. as in other areas. over 10.for providing funds for the purchase of archival equipment by owners of archival material to the Archives. Depending on the qualification of personnel depends on the structure and performance activities. Over time.14%) with university degrees.38%) with middle and 1 (7. of which 4 (57. to address all the problems facing the Archive. After the war. two digital cameras. one microfilm reader. All this has contributed to the professional work of the Archive up better and more professional.000 small archival boxes. Establishment of the 1954. up to date the Archive of Tuzla did not have a sufficient number of qualified staff. This primarily refers to the microfilming equipment. this number will increase. computer programs for data processing and information technology training unique archival information systems. Accordingly. two video recorders. of whom 5 (47%) with a university degree. the Archives will have a total of 7 employees.000 major and about 20. assistant archivist and one worker). in late 2011. two laptops. 5 (47%) with moderate and 2 (16%) with primary education. air driers (three pieces).23%) of employees with university degrees. for equipment bookbinding business. 12 computers. including an archive of great importance is the existence of appropriate personnel. the Archives had 9 (69. It is especially worthwhile to point out that the Archive in this way provided funds and purchased the following equipment and resources to work with: more than 5. five special metal crates.

One of the many and very important tasks of any archival institution. primarily the Law on archives. which unfortunately in the past was not always satisfactory. and implement as many actions to improve the protection of archival material in the making.. In the first phase documents have absolutely operational function. Dervis Susic. monitoring the process of selecting archives and worthless excretion of Registry material. as it required extra effort of professional staff to ensure records are made certain. giving suggestions and instructions on the plan of arrangement of archival materials and the same preparation for the submission of the Archives. the implementation of measures of training and vocational education of archival staff in agencies. Archives of Tuzla preforms this business since then until today. 23 . Nizara Musovic-Tadic. and this category requires a holder of a permanent. Professional employees annually Archive realize hundreds of professional practices. which apply for other creators of archival materials as well. It is common knowledge that without adequate protection of current records in the making no whole fonds and collections will come to the Archives. These tasks are performed by organs of state in accordance with the Decree of office operations. carrying out a series of technical measures and procedures such as giving consent to a records schedule with periods of storage. Among the workers are two doctors of sciences. In the second stage acts are deposited in the archive store. In order protection to be adequate and complete.It should be noted that in the past nearly six decades of work in the Archives worked a total of 61 employees and a maximum of 13 simultaneously. Therefore. with higher 4. Azem Kozar. where they are handled in accordance with the methodology of archival operations. They all made a huge contribution to the development of this institution. To ensure fullest protection of archival material professionals conduct regular and instructive review of archival materials to clearly defined priorities. distribute them in three groups: to the first category belong holders who possess the archival materials of great importance. The second category includes holders who possess the archival materials of a lower significance Archives and made occasional supervision of archives of the creators. It should be noted that the archives employed and was lead by prominent scientific. such as: Saban Hodzic. and through a special sector of work (services) which is called outer or external service. actions and communication with the registry. It is therefore of great importance to form proper relationship between us and creators and holders of the material. Bosnian archives were organized to deal with the protection of archives in emerging only since 1962. cultural and public workers. workers accessing archival procedure categorization holders current records. Sulejman Ramic. including the Archives of Tuzla is the protection of archival material in the making. paying close attention to it. Since this is a high degree 25. which substantially affects the protection of archives in the making. with mean 23 and a lower school diploma 9 employees. it is necessary to determine the priorities for action in this regard. in the process of making records are passing through two phases: records office (registry) and archive operations. Mehmed Salihspahić. Dr. The legal basis for the protection of archival material in archival terms are emerging legislation. The third category includes holders of archive material of doubtful historical and cultural significance and Archives performs supervision over this kind of material through some form of front operations or through control of the selected pattern creator. with the aim of raising levels of knowledge thereof. Specifically. annual mandatory supervision by Archive.

In this period. and spatial and other abilities.000 feet in length. for the protection of archival material in making there are many problems. with the total amount of around 5. During this period taking the material will take place as planned.000 linear feet. processed and prepared for use. At first the results in this area were negligible. Thanks to this in recent years have taken significant amounts of archival material in the Archives. such as the reports on the status of materials and delivering them to the competent ministry. This technical work is legally regulated by provisions of the archives and bylaw provisions. by 2011. to initiate misdemeanor proceedings against irresponsible holders and creators of archival materials. so it until 1990. until moving to the new converted premises in the Archives were taken only 57 funds and 14 archival collections. However. and thanks to that more than 350 funds and collections are already stored in depots of the Archive. so that the archive by the end of 1994. and approximately 12. All this has contributed to significant amounts of archival material structured and adequately protected. In order to eliminate the present shortcomings in the protection of archival material. permanent archival education of staff in agencies. In accordance with statutory obligations. taken a very significant number of valuable archive holdings and collections of administrative. the Archive will gain 175 archival fonds and 29 archival collections.000 meters in length. and will in the next few years take over significant funds and collections. Only after the war in 1995. introducing creators and holders of statutory obligations. During this period. significantly more dynamic takeover of archives will be conducted in the period since 2002. taking over of archival fonds and collections in the Archives will increase because of improved accommodation options at the Archives. But despite that. In addition. Of that number. their proper recording and preparing the same for the submission of the Archives. years. judicial.In systematic work of protecting the emerging current records.800 linear meters of archives. What characterizes these funds and collections is that they are archival sorted. A significant number of these holders and creators of archival materials perform statutory duties. It should be noted that the oldest archival material in the Archive dates from the time of Ottoman 24 . One of the most important technical work that is done is taking over the material from creators and holders of the same. in terms of providing additional accommodation space and the acquisition of significant amounts of archival adequate equipment. So the end of 2011. and until 2002. which ultimately resulted in a better arrangement of archival materials. The Archives of Canton owned about 350 archival fonds and collections. the Archives is guided by long-term and short-term work plans. They are the result of failure to fulfill legal obligations by the creators and owners in the sense that they can not devote the necessary attention to their own archival material. After obtaining additional accommodation space for fonds and collections is considerably increased. had 97 and 22 collections. The largest part of creating the first and second category is placed under official supervision Archive. the Archives will take about 200 archival fonds and collections. economic and cultural provenance. the Archives has in this period significantly increased the activity of arranging and preparing for the matured archives download it in the archive. archival 94 funds and 21 archival collection were arranged and processed. or around 6. the Archives undertook a range of activities. the Archives of Tuzla continuously achieved remarkable results. This success is primarily the result of a systematic and planned activities Archives. which amounted to about 1. All this has given some results and progress in the improvement of current records in the making. which is the archival holdings of the archives much more diverse and richer.

both in terms of time consumption. the Archives has for many years led the renewal of the same activities. To archive this practice has shown a good number of users the best shows that from day to day. with significant results were achieved. The same is placed in the Oriental collection. brochures. certain problems in this area are evident. In addition to regular pest control is carried out and other protective measures such as everyday ventilation archival depots. as well as several valuable funds interwar period and World War Two. On this issue.rule in Bosnia and Herzegovina. some non-governmental organizations. Depending on the arrangement of archival holdings registraurne dependent process and the flow arrangement. Berati. Besides the Oriental collections of the Archives has one tenth of valuable archive holdings and collections from the period of their rule (1878-1918). Photographs date from the end of Ottoman rule in Bosnia until the present day. written in Bosnian and German. especially those related to the incompleteness of the fonds and collections. etc. These are the following types of documents: firmans. However. and how they contributed among other provisions of the new archival legislation in force in the area of Tuzla Canton. Within the Oriental collection is a number of valuable manuscripts. Due to the small number of archival staff these jobs are often at a disadvantage in relation to the needs of archives. Archive took over archival material relatied to the period of the aggression on Bosnia and Herzegovina. inmates and other victims of the Drina valley and the area of Posavina attrocities. Recently. and the number of positively resolved their claims. while much less frequent archives of private character and structure of religious institutions. so that their treatment was very complex. which is largely affected to the function of the user. Very valuable is the photographic collection. and because of the need to introduce new archival documents of the fund. endowment. which is related to the work of administrative bodies. which numbers more than 60. bujruldije. educational and cultural institutions. Of particular importance is the collection of refugees testimonies. Earlier funds were generally erratic. that constantly increases. partly archival processed and prepared for use. So that in this way we every day replenish and enrich the overall holdings of archives.000 photographs. However. sicils. deed. The Archive also gives attention to the issue of the technical protection of archives. deed. Those who have not passed the stage of processing and sorting have been made affordable to use. education and culture. structure of business entities. It is important to note that 34 funds and collections were declared a national monument of culture in Bosnia and Herzegovina. and holdings of socio-political organization that existed in this period. A number of these funds is protected in a form of microfilming and digitization. putting into operation machines for pollination of archive material 25 . etc. the oldest dates from the mid 16th century. The most numerous and most complete collections of archival holdings and encourage the building of socialism (1945-1990) and is the archives of government. Oriental collection contains valuable documents written in Ottoman Turkish and Arabic. solutions sharia courts. the Archives was able to handle archival and fix a significant number of commitments izbirki funds. access to archival arrangement and treatment of acquired archival funds and collections. war presidencies of municipalities that have existed in the Tuzla region in this period. the judiciary . some progress has been made to improve this situation. letters. namely the first half of the 17th century. Upon receipt of the archive. despite all the difficulties. and is related to the work of government. What is the general characteristic of archives and collections of archives is that their structure is dominated by archival records of public character. is well preserved. economy.

that saw the opportunity to present archival materials. however. It is therefore considered that the democratization of social relations is not possible without opening the archives to the public. archives have become a dynamic cultural centers. Thanks to the influence of information technology on the development of archival. have shown great interest in the broader public for the same. These facilities were prepared to mark the important dates in our history. part of practical training in the subject Archival Archival practice and perform in Ahivu. Considerable attention in his work. and to establish a mutual relationship with the narrow konzumatorima cultural and educational content. Archives. thus contributing to better knowing the importance of archives and archival service to society and country. the Archives will devote considerable attention. and their media presentation. where the same with the occasional lecture closer acquainted with the Archives and the Archives has values. as an integral part of information systems to provide a wider range of service users in exercising their human and civil rights. Archives of Tuzla began early exhibitions of archival settings. and those related to the present value of archives and archive collections.and air dehumidifiers. and by presenting archival content and archives. cultural and other purposes. The Archive has achieved good cooperation with the media. the Archives has intensified cooperation with elementary and secondary schools. the Archives has payed occasional lectures organized for the wider public. year. The media are usually in the archives looking for the sources of their standard features: feuilltons newspaper. In this 26 . Archives will be intensified to deal with organizing exhibitions since 1984. Archives of Tuzla has particularly significant results achieved in the area of cultural and educational activities. when it will be until 1995. Open to users and society as a whole in recent years proved to be an inevitable and necessary action is required. to organize one exhibition per year. But certainly the most important job in the field of technical and technological protection already mentioned microfilming and digitization of archives and collections. Exhibitions are generally followed the appropriate catalogs and posters. aiming to show the public the importance of archives as nezamjenljivog written cultural heritage. In the early years of the institution of the exhibition were organized from time to time. Annually we organize thirty of these visits. and maintaining statutory temperature and humidity in the archive room. which confirms the very good attendance of the same. and how to tell visitors interesting content about important historical events on the basis of archival documents. so that they staged two or three exhibitions a year. radio and TV shows. even after the end of the war (1995) in Bosnia and Herzegovina in the last ten years. What is new is that the exhibition as a valuable cultural content archives also arranged not only in Canton. This form of cultural content. both electronic and printed. A number of these kinds of cultural events staged Archives in collaboration with archives in Bosnia and Herzegovina and abroad. University of Tuzla. these facilities will be increasingly present in the annual plans and programs of the archives. So at that time prepared a number of interesting exhibits and content related to important events in our past. What especially characterizes all the exhibitions organized in the Archives of the last ten years. In recent years. but in other parts of the country and even abroad. taking into consideration the needs and plan and Archives and the media. Also noteworthy is the cooperation with the students the history of the Department of Philosophy. usually to mark significant dates in our history. which is contributed by the protection and efficient use of archives in scientific.

taking part in numerous panel discussions. but also the wider environment. Slovenia and Turkey). implemented a significant number of radio and TV shows. monographs and other publications.000 pages of text. from Kulin to the present day. which were published in the journal. The realization of these facilities participated in almost all professional employees Archive. roundtables. These are mainly professional literature (books and periodicals) in the field of archival science and history. which shows hundreds of published technical and scientific papers in reference to domestic and foreign magazines. which gave a contribution to the development of archival and historical science. since when have been published dozens of publications. The special contribution of professional employees Archive is reflected in the preparation of archival materials for historical science. Kosovo.000 library units. etc. published about 400 articles by the hundreds of authors from several European countries: Austria. Italy. The archives from the very beginning of his work exists specialized library. a closed type in which the books can be used only in the archives reading room. Croatia. where the occasional saopćenjima made significant contributions to numerous professional conferences. which is implemented as an archival consulting with international participation. Albania.Tuzla branch. cultural mosaic. The Saga of the city. are very valuable and content archival. These activities have been intensified in the period after 1995. symposia. Bosnia and Herzegovina. Recognizing the need for faster development and advancement of science and the archival profession in Bosnia and Herzegovina. the project entitled “Archival Practice. which is mainly stored in the archive funds and collections. With the media has had good cooperation in the occasion of the significant content of archives.” The project was designed as an international event. Scientificresearch work represented an important segment of the labor archives in Tuzla. the professional staff Archives took part in the preparation of editions. symposia. in the sense that the media covered these facilities. A very notable participation of the workers had the archives of numerous archival papers in the country and abroad (congresses. conferences). The implementation plan goals in the period since 1998. conferences. the number and structure. Papers published in the journal. Hungary. because almost half of the papers are works of colleagues from abroad. In collaboration with colleagues and users of archives Archives participated in the preparation and issuance of interesting historigrafskih and archival publications. there were a total of 14 conferences and published as many issues of the journal Archives practice. Archive is a library fund for this type library is very significant and amounts to more than 22. issues of the magazine at more than 5. With a history of the Archives of attention payed to scientific research. Thus. especially in the last fifteen years. although it often did not exist in an optimal conditions. but also from other scientific disciplines. Serbia. and collections of material. Special attention is given to a number of professional archival and scientific research facilities. and in uncovering the truth about important scientific events of the past a wider area of Tuzla. such as stroke and ever. by 2011. Montenegro. Roadmap.way. The project archive is international in character. as the contents. launched in 1998. and the editorial and redaktorskoj politics. etc. to which contributions are printed in the same journal. not only in the wider area of Tuzla in Bosnia and Herzegovina.m. These activities have created interesting views sources. In these two p. Tuzla in the Archives and Archivists of Bosnia and Herzegovina . as well as the press conference dedicated to the same. historiographic and data reading.. Interest in the library fund Archive is shown from the very 27 . Macedonia.

newspapers. Faculty of Philosophy. and more recently the Historical Archive of Sarajevo. Dana. etc.). pulpwood in vsebinski klasičnega elektronskega problems in archiving. dictionaries. People’s Hope. Thanks to this cooperation was realized a significant number of professional and scientific projects. archival records. a large number of university students. Stylish archives. Free Bosnia. etc. Sarajevo. and 157 of them declared a national monument of culture of Bosnia and Herzegovina.foundation of the Library. historical records. and then from the field of auxiliary historical sciences. such as encyclopedias. The largest number of books related to the field of history and archival. and is dominated by books from the socialist period. A significant part of the library fund relates to the publication archival provenance. statistical yearbooks and official bulletins of various levels of government. studies and monographs printed in several languages. proceedings. etc. Here it is extremely important to the literature. Process. Archives holds very valuable worksheets and other periodical publications (calendars. Papers of the Academy of Sciences and Arts of Bosnia and Herzegovina Sarajevo.) Most of these papers is properly jacketed. Dnevni Avaz. postgraduates. Historical Journal. Journal of History. cooperation with other archives at the professional level was very pronounced. Viri. many of foreign origin.). A number of these publications has a special value such as the Herald of the National Museum in Sarajevo. doctoral students and other users. Sana. review. Sarajevo. seminars and other professional content. What makes it especially valuable library fund are rare valuable books. Despite not exactly the best conditions for archival library is very functional and continuously used the same number of researchers from home and abroad. such as magazines. In earlier periods of more intensive cooperation was realized with the Archives of Banja Luka. archival associations. It is a valuable literature. The same is of utmost importance to continually educate the archive personnel and development of the archival profession. From the Archives holds archival journal: Archivist. rather than domestic. Book Review. Journal of Historical Archives River. and the organization of joint conferences. The very successful collaboration was realized in the Archives of Bosnia and Herzegovina. fighting. especially by 1992. Education. Contributions of Institute of History. Books of historical characters from different time periods. Library Archive is a rich in periodicals. etc. and especially is this interest intensified in the last ten years. Tuzla list. In a special way 28 . It has more than 220 titles of historical and archival structures. protected and given to the use of library users. Certainly it is worthwhile to point out the daily and periodical newspapers like Liberation. Our Heritage. Freedom Front. Messenger archive of Slavonia and Baranja. when visiting a library of several thousand users. Economic Review. cultural and educational associations (Gajret. politics. Ljiljana. For a long time. such as the preparation of editions: Sources for the History of the KPJ / SKJ. Communists. archival fonds and collections. while the same had the status of the parent institution. Atlanta. Also. With a history of the Archives of attention payed cooperation with a number of archives. lexicons. Journal of the Society Archives and Archivists of Bosnia and Herzegovina. and other cultural institutions in Bosnia and Herzegovina and the wider environment. during which he realized several significant research projects. the Society Annual historians of Bosnia and Herzegovina. kept their promise. the echo. the Dragon of Bosnia. Special value refers to the press that dates starting from the second half of the 19th century until today.

Also. first as a branch of the Archivists of Bosnia and Herzegovina. Archives of Tuzla on several occasions. which was certainly recognition of the Archives of Tuzla. International cooperation međuarhivska had special significance in the work of the Archive of the previous period. 29 . 2 and 3 Croatian Congress of Archivists. Visual collaboration was with the Company and the archival staff of the Tuzla Canton (TK DAZ). Kosovo Archive. the Archives in 1987. with the Croatian State Archives. Archives of TK and DAZ jointly articulate all the issues related to archival theory and practice. and the Provincial Archives of Maribor.” Common is so far completed several interesting technical and cultural events. Archive of Pécs (Hungary). the Bundesbank archives in Koblenz. and especially over the Archivists of Bosnia and Herzegovina. Institute for the Protection of the natural and cultural heritage. Osijek. especially with the Provincial Archives of Maribor. Ptuj. After cessation of war in 1995. archives at Nuremberg ( Germany). Editorial Board Journal of Archives and Archivists of Bosnia and Herzegovina. Archive “Ras” from Novi Pazar. The Archives intensively cooperates with many foreign archives. since 2002. Expert Archives staff took part in numerous professional and scientific conferences in several European and other countries. secretaries and members of the Editorial Board. professionals and Archives will provide a major contribution in the publication of the Gazette. years. 29 Austrian archival date. Society and the Journal had a special impact on the overall development of the archival profession in Bosnia and Herzegovina. Collaboration is accomplished with the archives of the former Yugoslavia. Archive generated very fruitful cooperation with the International Institute of archival science Trieste Maribor. National Archives Zagreb. Koper and. National Archives of Dubrovnik. and is especially valuable to point out two post-conference. the Historical Archives Subotica. then the 22nd Hungarian archival days. Novi Sad Archive. Bosnian Cultural Center. State Archive of Montenegro. first held on the 5th Zlača and 6 September 1996. This cooperation is mainly realized through the Archivists of Bosnia and Herzegovina. Uzice Historical Archive. and the second event on 7 and 8 May 2010. Especially fruitful cooperation was realized with the cultural and scientific institutions in Tuzla as well as the Museum of Eastern Bosnia. regional archives in Celje. Department of Kotor. particularly through the project “Archival Practice. and publication of the Herald of Archives and Archivists of Bosnia and Herzegovina. Archive Staff in Tuzla in this area have given selfless contribution to the organization of numerous professional conferences. He was the host of federal advisory archive workers. As a result. as authors.was realized through the joint cooperation bodies and associations such as the Archival Council of Bosnia and Herzegovina. To 1992. and the Ottoman Archives of the Republic of Turkey. editors. The cooperation is manifested by the common organization of professional and cultural events. Slovenia Archives. Osijek National Archives. years as an independent professional association. such as: 71 and 74 German archival date. with Catalan archives from Spain. The Archives has realized an intensive cooperation with the Archive “Srem” in Sremska Mitrovica and archives from Slavonia. whose representatives continuously taken an active part in organizing the contents of this institution. progress and education . which exists since 1998. Archive of Styria from Graz. at Lake Modrac at Lukavac. hosted a conference archive of BosniaHerzegovina. with the Archives of Trieste (Italy). the State Archive in Vienna. National and University Library “Dervis Susic”. and the revival of cultural societies.

Maribor. This contributed to the day increases the number of users. 30 . Therefore we can say that the Archives Canton today is a veritable treasury of written cultural heritage. and membership Archive 2010th in “C” category of ICA (International Council on Archives. the amount of archival material and the number of archives has increased manifold. with adequate support to the wider social environment. This is confirmed by numerous national and international awards. organizational and technical strengthening of these institutions and the emergence of the same stable and functional institution ready to respond to a wide range of complex technical and scientific applications. The plan of care made the extra effort and a few funds and collections declared a national monument of culture of Bosnia and Herzegovina mikrofilmirano and digitized. All this gave a further impetus to the development of archives and archival maturation into a respected institution in the region. pub thirty publications. based in Paris) and Icarus (with headquarters in Vienna). the Archive has intensified significantly in recent few years. Results Archive in Tuzla were noted by both the profession and the wider community. Croatia. Vojvodina. The activities at the international level. at professional conferences in the Republic of Slovenia. as indicated by the numerous activities of professional staff records. Archive successfully implemented a program of education and archival staff promotes archival profession through the project “Archival Practice. which are the result of the dynamism in the field archival. Depending on their support of the community and further will depend the future of this institution. the opportunity for further professional.15 International Congress of Archivists (Vienna 2004). Only in the last ten years.” On this plan was very broad and fruitful cooperation with a number of archival institutions and institutions at the international level. 16 International Congress of Archivists (Kuala Lumpur 2008). which we believe to be certain. so that in the last decade. etc. and at several international conferences organized archive organized by the International Scientific Institute Trieste . Have increased their activities in the field of publishing. The achieved level of development in the Archives. An increasing number of processed and prepared for users of archives and collections.

Oblasni narodni odbor Tuzla – BiH . dostupnost. njemački. vremenski raspon građe. Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda ukazuje na vrijeme djelovanja stvaraoca. U uvodnom dijelu Vodiča kroz arhivske fondove i zbirke Arhiva Tuzlanskog kantona dat je kratak historijat rada Arhiva u Tuzli od njegovog osnivanja 1954. pa sve do danas (2011. Historijat stvaraoca fonda odnosi se na kratak historijski presjek djelovanja stvaraoca fonda. Arhivistička informativna pomagala pokazuju nam da li i koja naučno-obavještajna pomagala posjeduje fond (analitički inventar (AI). godine. sređivana. arhivska građa fondova i zbirki. dat velikim štampanim slovima koja označavaju početna slova riječi države. nauka. VII Zbirke i VIII Lične i porodične zbirke. V Društveno političke organizacije. serija fonda. Vremenski raspon građe sadrži godine od prve do posljednje u kojima je nastajala arhivska građa. stepen sređenosti. što je u velikoj mjeri zavisilo od stepena sačuvanosti arhivske građe i stepena sređenosti fondova i zbirki. a ista je razvrstana po oblastima: I Uprava i javna služba. kultura. 31 . arhiva i naziva fonda (primjer: Bosna i Hercegovina. Jezik označava vrstu jezika koji se odnosi na dokumentaciju (npr: bosanski. Arhiv Tuzlanskog kantona Tuzla. Serije fonda se odnose na posebne oblasti – područja .ATKT OBNOT). godine. a negdje su vrlo oskudni. hrvatski. turski). ćirilica).UPUTA KORISNICIMA (UPOTREBA I DOSTUPNOST) U publikaciji Vodič kroz arhivske fondove i zbirke Arhiva Tuzlanskog kantona predstavljena je arhivska građa kaja se nalazi u posjedu Arhiva Tuzlanskog kantona.grupe u kojima je arhivska građa razvrstana. knjiga i dr. količina građe. U sadržaju fonda dati su osnovni podaci o vrstama dokumenata koji se nalaze u fondu. VI Vjerske organizacije.). Signatura fonda/zbirke je skraćeni naziv fonda. sadržaj fonda. IV Privreda. Pismo se odnosi na vrstu pisma kojima su pisani dokumenti (npr. Podaci o radu stvaraoca su negdje opširni i detaljni. valorizacija fonda. godine do kraja 2011. te historijsku vrijednost arhivske građe. odnosno pod kojim je najpoznatiji. monografske i druge publikacije. srpski. godine). Količina arhivske građe u Vodiču je izražena dvojako i to u arhivskim jedinicama (kutija. Dostupnost – ukazuje da li se građa može koristiti bez ograničenja ili sa ograničenjem. te u metrima dužnim. Opisani fondovi i zbirke sadrže slijedeće osnovne podatke: naziv fonda. arhivistička i informatička sredstva. društva i udruženja. te o tome na što se isti odnose. te registar fondova i zbirki po oblastima. Stepen sređenosti pokazuje da li je arhivska građa arhivistički sređena ili je nesređena. Za historijat stvaraoca fonda korišteni su službeni listovi. sumarni inventar (SI)). obrađivana i pripremana za korištenje od osnivanja Arhiva 1954. III Obrazovanje. latinica. Radi jednostavnijeg korištenja arhivskih fondova i zbirki dat je abecedni popis fondova. mogućnost njegovog korištenja. Arhivska građa je podjeljena na fondove i zbirke. a koja je prikupljana. signatura fonda. Valorizacija podrazumijeva cjelovitost i sačuvanost fonda. vremenski raspon djelovanja stvaralaca fonda/zbirke. pismo u građi. jezik u građi. II Pravosuđe. kao utvrđenoj arhivskoj mjeri. Naziv arhivskog fonda/zbirke je posljednji naziv koji je stvaralac fonda imao ili ime pod kojim je najduže djelovao. historijat stvaraoca fonda. kao i kratko uputstvo o korištenju.

za naučno-istraživačke potrebe u arhivskoj čitaonici opremljenoj mikrofilmskim čitačem. za odgojno-vaspitnu djelatnost učenika i studenata i drugih korisnika. Ovjerene kopije dokumenata Arhiva su pravno validne u skladu sa Zakonom o upravnom postupku. za pripremu i održavanje stručnih.arhivtk.ba Web: www. koja se izdaje korisnicima na njihov zahtjev za razne potrebe. Arhiv izdaje potvrde ili ovjerene kopije originala arhivske građe. fotografisanje i skeniranje arhivskih dokumenata. Zahtjev za korištenje arhivske građe korisnici mogu podnijeti pisanim putem u Arhivu. e-mailom i poštom na za to utvrđenom obrascu. Potencijalni korisnici arhivske građe istu mogu koristiti za slijedeće potrebe: za izradu arhivskih radova i prezentaciju određene arhivske građe. .tk@bih. pravnih i edukacionih sadržaja za lica zadužena za arhivsku građu u registraturama.za potrebe pravnih i fizičkih lica izrađuju se potvrde. 75000 Tuzla Telefon :+ 387(0)35 252 620 Telefax: + 387 (0)35 252 620 E-pošta: arhiv.1. Osim korištenja arhivske građe u arhivu Arhiv čini sve kako bi u dogledno vrijeme stvorio uslove za korištenje arhivske građe elektronskim putem. prije korištenja obavezan je upoznati se sa Pravilnikom o korištenju arhivske građe. Arhiv raspolaže fotokopirnim aparatom i skenerom do formata A3. Izrada kopija većeg formata uz pratnju radnika Arhiva moguća je u neposrednoj blizini Arhiva. Kontakt podaci: Ul. Arhivsku građu korisnik može naručiti telefonski i putem e-maila.U Arhivu Tuzlanskog kantona omogućeno je korištenje arhivskog gradiva na dva načina: . Kopiranje arhivske građe za korisnike je dozvoljeno po Pravilniku o korištenju arhivske građe prema utvrđenoj cijeni. kopir aparatom i računarom namijenjenim za ove namjene. Franje Ledera br. a posebno iz pravca južne magistrale. Sjedište Arhiva Tuzlanskog kantona nalazi se u starom dijelu Tuzle u ul. korisnik je dužan prethodno istu naručiti. Korisnici pored arhivske građe mogu u čitaonici Arhiva koristiti i bibliotečki fond specijalističke biblioteke u skladu sa Pravilnikom o korištenju knjižnog fonda. prijepisi dokumenata i ovjerene kopije dokumenata.net. Kako bi se arhivska građa nesmetano koristila. za izradu publikacija. putem telefona.ba Radno vrijeme: od ponedeljka do petka od 9-15 sati 32 . skretanjem kod “Kipova” od kojih se Arhiv nalazi udaljen 300 metara. i do Arhiva je moguće jednostavno doći iz više pravaca. zasnovanih prije svega na arhivskim izvorima. Arhiv korisnicima nudi fotokopiranje.com. Franje Ledera 1. Korisnici imaju pravo besplatnog uvida u arhivsku građu uz prethodnu urednu najavu. kao i digitalnim aparatom.

su sljedeće: 1. Pravite JU Arhiv Tuzlanskog kantona Upravni odbor Arhiva na sjednici J održanoj dana 28. izlučivanja nepotrebnog . 33 . Godišnja naknada za korištenje knjižnog fonda.bezvrijednog registraturskog materijala iz arhivske građe i si. čuvanja. Uslugama u smislu ovog Pravilnika smatraju se i drugi poslovi koje Arhiv vrši izvan godišnjeg plana rada. Član 3. Ovim Pravilnikom reguliraju se način i uvjeti pružanja usluga koje Javna ustanova Arhiv Tuzlanskog kantona (u daljem tekstu: Arhiv) pruža pravnim i fizičkim licima na području Tuzlanskog kantona (u daljem tekstu: korisnci usluga).Na osnovu člana 62. novine TK”. a po zahtjevu korisnika usluga. donosi: PRAVILNIK O USLUGAMA JAVNE USTANOVE ARHIV TUZLANSKOG KANTONA I Član 1. br. 15/00). Način izvršavanja usluga Pružanje stručne pomoći registraturama. 2. Uslugama u smislu ovog Pravilnika smatraju se i poslovi utvrđeni čl. Zakona o arhivskoj djelatnosti Tuzlanskog kantona (u daljem tekstu: Zakon). stručnog održavanja. 15. VRSTE USLUGA KOJE PRUŽA ARHIV Vrste usluga koje pruža Arhiv u smislu prethodnog člana. Registratursko sređivanje arhivske građe i registraturskog materijala. 5. 3.12. 4. 17. te poslovi iz naučno-istraživačke i izdavačke djelatnosti. OPĆE ODREDBE II Član 2. 6.2001. Preuzimanje arhivske građe i registraturskog materijala od imalaca arhivske građe. te čl. Zakona o arhivskoj djelatnosti (“SI. Izdavanje uvjerenja i prepisa za potrebe korisnika. Istraživanje podataka u Arhivu i van njega za potrebe korisnika.). ako se odnose na zaštitu arhivske građe i registraturskog materijala (vršenje stručnog nadzora.

koje prevazilaze obaveze Arhiva utvrđene Zakonom i godišnjim planom rada Arhiva. ovog člana utvrđuje Upravni odbor Arhiva. III CJENOVNIK USLUGA Pružanje stručne pomoći registraturama Član 8. naplaćuju se prema cijeni bruto sata zaposlenika Arhiva (arhiviste. arhivskog manipulanta i drugih). vođenje potrebnih evidencija (arhivska knjiga i si. arhivskog tehničara. kao i druge slične usluge za korisnike (koje prevazilaze obaveze Arhiva utvrđene godišnjim planom rada i Zakonom). Arhiv može vršiti istraživanja i prikupljanje arhivske građe i podataka iz svojih fondova i zbirki. tada je imalac. Arhiv može preuzeti pod uvjetom da za obavljanje ovih poslova dobije ugovorenu naknadu troškova prevoza. Član 7. ne smije dovoditi u pitanje blagovremeno obavljanje osnovne djelatnosti Arhiva. Za potrebe korisnika. kao i registraturski materijal pravnih i fizičkih lica. Član 6. Kad imalac arhivske građe i registraturskog materijala zahtijeva od Arhiva pružanje usluga arhivskih stručnih lica. Cijenu bruto sata zaposlenika Arhiva iz stava 1. izlučivanje (škartiranje) nepotrebnog registraturskog materijala za 34 . izdvajanje bezvrijednog registraturskog materijala (škartiranje). Vršenje usluga koje proizilaze iz ugovora sklopljenih između Arhiva i korisnika usluga. Za pružanje stručne pomoći i davanje uputstva za sređivanje arhivske građe i registraturskog materijala. te smještaja građe. nepopisanu i nepripremljenu arhivsku građu za primopredaju. izradu raznih postavki i slično. Registratursko sređivanje arhivske građe i registraturskog materijala. izdvajanje arhivske građe iz registraturskog materijala. monografija. Međutim.Član 4. pripremu arhivske građe za primopredaju. Prema postojećim propisima Arhiv je obavezan preuzeti sređenu i popisanu arhivsku građu. Član 5. sređivanja i pakovanja građe u arhivske kutije. biografija. a podrazumijevaju dodatno angažovanje zaposlenika. kao i iz drugih arhiva za pisanje hronika. Arhiv može organizirati izradu tih radova uz pomoć vanjskih suradnika ili bez njih i preuzimati poslove i zadatke izdavača ili organizatora. Član 9. izradu Lista kategorija.). kao korisnik usluga obavezan platiti izvršenu uslugu.

) naplatit će se usluga korištenja građe u zavisnosti od obima. Istraživanje podataka za izradu hronika. a za svaki naredni po 5 KM. Uplata se vrši na žiro račun Arhiva ili na blagajni Arhiva. očuvanosti građe i slično. Član 13.izdavanje uvjerenja Član 11. projekte i si. odnosno kojima je služila. u novčanom iznosu od 5 KM do 50 KM plus obračun po bruto satu zaposlenog koji je bio uz građu. Sredstva dobijena po ovom osnovu obavezno će se koristiti za zanavljanje knjižnog fonda biblioteke. 35 . Za istraživanje podataka i izdavanje dokaza o imovinsko-pravnim odnosima iznosi u novčanom iznosu 20 KM. muzejskih postavki i sl. Poštanske usluge će se naplaćivati po važećim PTT tarifama. ovisno od uvjeta smještaja. čijim je. Za korištenje arhivske građe koja se iznosi iz Arhiva na kopiranje (karte. Za istraživače pohranjene arhivske građe plaća se naknada: za korištenje jednog fonda (zbirke) 50 KM. za korištenje više fondova (zbirki) od 50 do 100 KM. Sredstva koja budu uplaćena na blagajni bit će prenešena na žiro račun Arhiva. Arhiv naplaćuje usluge po jednom dužinskom metru u novčanom iznosu od 50 KM do 100 KM. i to po dužinskom metru u novčanom iznosu od 200 KM do 400 KM. Član 12. Za preuzimanje arhivske građe i registraturskog materijala imalaca i stvaralaca. Istraživanje podataka . Uvid u podatke pohranjene u arhivskim fondovima i zbirkama od strane nadležnih državnih organa neće se naplaćivati. uz izdavanje potvrde korisniku o visini naplaćenog iznosa. Arhivsku građu mogu koristiti bez ograničenja stvaraoci. u ovisnosti od količine materijala i stupnja sređenosti. monografija. za jedan dokument.uništenje i sličnih poslova. Za korištenje knjižnog fonda biblioteke Arhiva korisnik plaća članarinu u iznosu od 10 KM godišnje. Za istraživanje podataka po zahtjevu korisnika i izradu odgovarajućih uvjerenja Arhiv će naplaćivati po jednom izdatom uvjerenju u novčanom iznosu od 20 KM. Arhiv naplaćuje troškove arhivske opreme za smještaj arhivske građe. u svrhe radi kojih je nastala. Preuzimanje arhivske građe i registraturskog materijala Član 10. stupnja sređenosti. radom ona nastala.

stručnih i publicističkih radova. Arhiv može vršiti usluge pisanja i izdavanja hronika.10 KM Član 16. Za potrebe korisnika. fotomonografija. životopisa. Prihodi ostvareni pružanjem usluga Arhiva evidentiraju se i koriste na način utvrđen Zakonom o izvršenju budžeta Tuzlanskog kantona. Kopiranje dokumenata Član 15. Ova odredba se ne odnosi na lica koja samostalno istražuju u cilju pisanja naučnih. muzejskih i drugih postavki uz naknadu troškova koji se reguliraju posebnim ugovorom. Usluge koje nisu obuhvaćene ovim Pravilnikom naplaćivaće se prema posebnom sporazumu. odnosno ugovoru.50 KM A-4 format po 0.20 KM A-5 format po 0. Za tumačenje odredaba ovog Pravilnika nadležan je Upravni odbor Arhiva. Član 17. 36 . monografija. zaključenom između davaoca i korisnika usluga. Za kopiranje jedne stranice dokumenta utvrđuje se naknada kako slijedi: A-3 format po 0.Član 14. III ZAVRŠNE ODREDBE Član 18. Za pomoć u istraživanju koje pruža arhivista naplatit će se bruto obračun po satu zaposlenika (arhiviste) koji je obavio te poslove.

until today (2011. The degree of arrangement indicates whether the archival material arranged or is unclear. etc. District Board Tuzla . For ease of use of archives and collections is given an alphabetical list of funds. fund valuation. archives and collections of funds. the content of the fund. availability. In the Archives of Canton enabled the use of archival material in two ways: . Archival information means that you have shown us that science and intelligence has helped fund (an analytical inventory of AI.where the group is classified archives. Signature Fund / Collection Fund is a short name. year. monographs and other publications. a letter in the fabric. For the history of the creator fund used are official papers. III Education.Bosnia . which means the initial letters of the word state archives and the fund name (example: Bosnia and Herzegovina. and due. history of the creator of the fund. time range of activities the fund creators / collection. The amount of archival material in the Guide is twofold and is expressed in the archival units (boxes. Latin. and sometime they are very scarce. which is collected and prepared for use by the Archive from 1954. In the introductory part of the Guide to the archival funds and collections Archive Canton gives a brief history of archives in Tuzla since its founding 1954. given in capitals.For purposes of scientific research in the archives reading room equipped with a microfilm reader. time range of material. V Sociopolitical organizations. Name of Fund archival / collection of the last name that he is the creator of the fund or the name under which it is no longer operated. Economy IV. and Turkish). and archival information resources.areas . Information on the work of a creator somewhere extensive and detailed.NOTE TO USERS (USE AND AVAILABILITY) The publication Guide to the archival funds and collections of the Archives of the Tuzla canton presents the archival material held by Archives of Tuzla Canton. Time range of action points to the creator of the fund during the action of the creator. Series Fund relating to specific areas .. books. Bosnian. The time span includes the material from first to last it was produced in archives. Culture.). Science. German. quantity of material. Serbian. Availability . Croatian. Background creator fund refers to a brief historical overview of action of the creator of the fund. the degree of arrangement. 37 . the fund signatures. The archive material is divided into funds and collections. synthetic inventory SI). religious organizations VI and VII Collections.).g. Judiciary II. Tuzla Canton Archive. a series fund. or under what is known. Described funds and collections contain the following basic information: name of the fund. and the same is categorized by area: both management and public service. The contents of the fund to provide basic information about the types of documents contained in the fund and on what they relate. as determined by archival measure.g. in meters. which is largely depended on the degree of preservation of archival materials and the degree of arrangement of funds and collections.indicates whether the timber can be used without restriction or limitation. Language indicates the type of language that refers to the documentation (e. and a brief instruction on use. the possibility of its usage.ATKT OBNOT). until the end of 2011. and historical value of archives. copier and computer dedicated for this purpose. language structure. societies and associations. Valuation involves the integrity of the conservation fund. Cyrillic). The letter refers to the type of letters that are written documents (e.

38 . Archives of certificates issued or certified copies of original archive material. based primarily on archival sources for education . Users in addition to archival materials can be used in the Archives reading room and library holdings of specialist libraries in accordance with the Regulations on the use of library holdings. Archives have photocopying machine and a scanner to A3. Archive of Tuzla Canton headquarters are located in the old part of Tuzla in street Franje Ledera 1. turning at the “Statues” bridge from which the Archive is located 300 meters away. and can be easily reached from several directions.. legal and educational facilities for persons in charge of archives in archival institutions. Besides the use of archival material. Making copies of a larger format. Certified copies of archive documents are legally valid in accordance with the Law on Administrative Procedure. copies of documents and certified copies of documents. by telephone. which is issued to users on their request for various purposes. especially from the direction of the southern highway. before using the optional familiar with the Regulations on the use of archival material.For legal entities and individuals made the certificate.an educational activity of students and other users to prepare and maintain professional. To the archives freely used. e-mail and post it on the specified form. accompanied by workers’ Archive is possible near the Archive. the user is obliged to the same order. scanning photographs and archival documents. as well as a digital camera. Potential users of the same archival materials can be used for the following purposes: to make archive of papers and presentation of certain archival materials for the production of publications. the Archives strive to create the conditions for the use of archival material electronically. The users can order the phone and via e-mail. Archive provides users with photocopying. Request for use of archives users can submit in writing to the Archives. Users are entitled to free access to the archives with the previous regular appointment. Copying of archives for the users is allowed by the Regulations on the use of archives established price.

2. 4. Services under this Ordinance shall be considered and other activities conducted outside the Archives of the annual plan of work. are the following: 1. Processing arhival material in the archive and for users. as the customer is obliged to pay the service. 15. 6. Article 3. Method of execution services Article 4. 3.worthless Registry Materials from archival materials and the like) and activities of scientific research and publishing activities. II TYPES OF SERVICES PROVIDED BY THE ARCHIVES Article 2. preservation. if they relate to the protection of archives and Registry Materials (exercise professional supervision. Services under this Ordinance shall be determined and jobs art. The annual fee for use of library holdings. Providing technical assistance for registry agencies.Taking over of arhival material from their creators and owners. professional maintenance. Registry arranging of the material.REGULATION ON SERVICES OF PUBLIC INSTITUTION ARCHIVES OF TUZLA CANTON I GENERAL PROVISIONS Article 1. Act on archival activity Canton (hereinafter the Act). 39 . Types of services provided by the Archives in the preceding Article. This Ordinance shall regulate the manner and conditions of service provision by Public Institution Archives Canton (hereinafter Archive) provides legal and physical entities in the Tuzla Canton (hereinafter user services). 5. When the holder of archives and Registry Materials requires Archive service professionals who go beyond the obligations set forth Archive Act and Archive of the annual work plan. Issuance of certificates and transcripts for users. elimination of unnecessary . and upon request of service users. then the holder.

III PRICE LIST Providing technical assistance registry offices Article 8. separation of archives from the registry materials. and supplies of registry material for legal and natural persons. Supply of services arising from agreements concluded between the Archive and service users. making various settings and the like. preservation of materials and the like. degree of arrangement. the Archives can take the responsibility provided that these jobs get contracted and reimbursed for transportation. keeping the necessary records (archival books and the like. the separation of Registry worthless material (destruction of) making list of the categories. unscheduled and unprepared for the takeover of archival materials. and other archival handler).Article 5. Taking over of archival material 40 . To provide technical assistance and guidance for arranging archives and Registry Materials. Article 6. the price charged by the employee gross hours (video archivist. archival technicians. And other similar services for users (beyond that of liabilities set forth the annual work plan and the Act).). Arranging of archival and registry materials. According to existing regulations Archives is required to take systematised and archives listed. and further implies engagement of employees shall not prejudice the timely performance of core business the Archive preforms. sorting and packing materials in archival boxes. and collect a fee for storing materials. Article 9. preparation of archival materials for the takeover. biographies. Cost of employee gross hours of Archive paragraph 1 This article establishes the Steering Committee Archive. the Archives can do the research and collection of archives and records from its holdings and collections. For the needs of users. Article 7. monographs. Archive service charges per meter of length in the amount of 50 KM to 100 KM. depending on the conditions of accommodation. Archives can organize the production of these papers with the help of foreign collaborators or without them and assume the duties and responsibilities of publishers and organizers. excretion (destruction of) unnecessary registry materials for destruction and related jobs. as well as from other archives to write a chronicle. However.

To assist in research that provides archivists will be charged to the calculation of gross hourly employees (archivist) who performed these tasks. or where it was used. Payment is made on Archive’s account or in cash. the Archives can make writing and publishing a chronicle. Survey data to create Chronicle.Article 10 The Archives charge the cost of equipment to accommodate archival materials. The researchers stored archival material fee is paid: . For research data on the user’s request and appropriate certificates Archives will charge for a certificate in the amount of 20 KM. at a meter in length the amount of 200 KM to 400 KM.issuing certificates Article 11. monographs. Funds are paid at the cash will be transferred to the archive account. Access to data stored in archives and collections of the competent state authorities will not be charged. Article 14 For the needs of users. Article 12. whose is the work she created for the purposes for which it was created. for a document. 41 . The use of archival material that is extracted from the archive copy (maps. The research data and evidence on the issue of property-legal relations is in cash is 20 KM. biographies. etc.To use a fund (collection) 50 KM .To use more funds (collections) from 50 to 100 KM.) Will be charged for services using materials depending on the volume. Postal services will be charged at current postal rates. museums and other settings to the reimbursement of expenses that are regulated by special agreement. etc. depending on the amount of material and degree of arrangement. monograph.. Article 13. Funds obtained on this basis must be used for renewing a library book fund. projects. Survey data . Archives can be used without restrictions creators. monograph. museum displays. with the issuance of certificates to the amount of the amount collected. in the amount of 5 KM to 50 KM per bill plus gross hourly employee who has been with the material . To use the library book fund Archive user pays fee of 10 KM per year. and for each additional document price is 5 KM.

Copying of documents Article 15 To copy a single page document establishes the fees as follows: A-3 format for 0. professional and other works.20 A-5 format of 0.This provision does not apply to persons who independently investigated with the aim of writing a scientific.50 KM A-4 format at KM 0.10 KM Article 16 Services not covered by this Ordinance naplaćivaće by special agreement or contract concluded between providers and service users. III FINAL PROVISIONS Article 18 Management Board of the Archives is responsibile for the interpretation of the provisions of this Ordinance. Article 17 Income generated by providing services Archive recorded and used in the manner prescribed by the Law on budget execution of the Tuzla Canton. 42 .

Pregled arhivskih fondova i zbirki .

.

popisi trgovačkih radnji. o stanju rudnika i industrijskih preduzeća.5 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži dokumentaciju o formiranju sreskih komisija za ratnu štetu. mjesnih i gradskih narodnih odbora. putara. Serije u fondu: 1. U fondu se nalaze i zapisnici i izvještaji o radu na narodnom prosvjećivanju. podaci o građevinskim preduzećima. spisi Tehničke baze. 7. Opšte odjeljenje – Sekretarijat Odjeljenje za radne odnose Odjeljenje za poljoprivredu. dokumentaciju o formiranju matičnih područja sreskih narodnih odbora. zanatstvo i rudarstvo Odjeljenje za građevinarstvo i saobraćaj 45 . nasipa. 4. tesare. odluke o osnivanju okružnih građevinskih preduzeća. podaci o mlinovima. 5. stočarstvo i šumarstvo Odjeljenje za finansije Personalno odjeljenje Odjeljenje za prosvjetu Odjeljenje za narodno zdravlje i socijalno staranje Odjeljenje za industriju. o radu analfabetskih tečajeva. bolnica. suzbijanju pjegavca. rješenja o nastupu na dužnost. pregled površina zasijanog zemljišta. zapisnike i zaključke sa sjednica sreskih. dokumentacija za rad na obnovi naselja. . organizovanju kurseva za administrativne službenike. postavljanje sudija. Planske komisije i Državnog arbitražnog vijeća. izvještaji o stanju poljoprivrede. nesretnim slučajevima i povredama na radu.I. premještaju i prestanku rada učitelja. 6. nadničara i drugih zaposlenika nekih odjeljenja sreskih narodnih odbora kao i preduzeća na teritoriji OKNOT-a. kretanju zaraznih bolesti u Okrugu.. putara i referenata raznih odjeljenja sreskih narodnih odbora (i dosijea ). 81 kut. o stanju školskih zgrada. zidare. pčelarskim zadrugama. UPRAVA I JAVNE SLUŽBE Okružna i oblasna uprava Okružni narodni odbor Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/OKNOT Vremenski raspon građe: 1944. poslovanju komisija za oduzimanje ratne dobiti. 2. uslovima rada u pojedinim preduzećima. (23. odobrenja za građevinske radove. o zdravstvenom prosvjećivanju stanovništva i organizovanju zdravstvene službe. služitelja. – 1947. sprovođenju izbora u selima. 3. Količina građe: 32 knj. konstituisanju narodnih odbora. 8. mostova. platni spiskovi službenika. škola. 9. zanatskih radionica.

Tako je ovaj odbor djelovao preko šest odsjeka. Godine 1945. Nadležnost okruga obuhvata staranje i nadzor nad sprovođenjem opštih zadataka državne uprave i politike Savezne vlade i vlade Republike. stanja i razvoja svih privrednih grana (industrije. Ovom podjelom Tuzlanski okrug obuhvata 12 srezova. srezove i područja mjesnih narodnih odbora. nadzor nad srednjoškolskom nastavom itd. zanatstva. rukovođenje i kontrola nad industrijom.10. šumarstvom. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AI Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1943. kulturnog života. formiran je. kada su već postojali propisi za područje Bosne i Hercegovine o djelovanju svih organa nove vlasti (Odluka Predsjedništva ZAVNOBiH-a o stvaranju organa javne uprave. saobraćaja). Jezik u građi: bosanski. ostvarenje plana. Odjeljenje za trgovinu i snabdijevanje Tehnička baza Planska komisija Državno arbitražno vijeće pri OKNOT Knjige Valorizacija fonda: 2 Fond nije cjelovit. jer je rukovodio cjelokupnim snabdijevanjem vojnih jedinica na području istočne Bosne kao i snabdijevanjem pasivnih i opljačkanih srezova. 13. Narodna skupština FNRJ je donijela Opšti zakon o narodnim odborima kojim se učvršćuju narodni odbori i njihov aparat. obnove i izgradnje porušenih naselja. a najviše je došla do izražaja aktivnost odsjeka za ishranu. ali i za rješavanje ličnih prava. te može poslužiti za proučavanje razvoja uprave. godine). godine. sprovođenje i nadzor nad izborima. a decembra mjeseca 1947. godine. donesena 3. narodnog prosvjećivanja. po kome se ista dijeli na sedam okruga koji se dijele na srezove. 12. staranje o pravilnoj upotrebi. 14. – 1947. jer postaju u pravnom pogledu rukovodeći državni organi na svojoj teritoriji. trgovinom i radnim odnosima. raspodjeli i podizanju službeničkih kadrova. S obzirom na razvoj vojne situacije i ponovnog zauzimanja Tuzle od strane okupatorskih i kvislinških jedinica. dobro je sačuvan i pruža mogućnosti za proučavanje izgradnje aparata državne vlasti u BiH kao i konstituisanja narodnih odbora na teritoriji Okruga Tuzla. Okružni narodnooslobodilački odbor Tuzla svoju aktivnost razvija tek nakon konačnog oslobođenja Tuzle. Maja mjeseca 1946. a rad se odvija u preko deset odjeljenja. oktobra mjeseca 1943. Predsjedništvo Narodne skupštine Bosne i Hercegovine donosi Zakon o teritorijalnoj podjeli Federalne Bosne i Hercegovine na okruge. hrvatski Pismo u građi: latinica. septembra 1944. građevinarstva. godine Vlada NR Bosne i Hercegovine donosi Uredbu o dopuni uredbe o prenosu poslova koje su vršili okružni narodni odbori na druge državne 46 . 11. septembra 1944. građevinarstvom. nakon oslobođenja Tuzle. srpski. pod nazivom Inicijativni Okružni narodnooslobodilački odbor Tuzla. Građa sadrži vrijedne podatke za razne istraživačke teme. podizanje opšte kulture. godine.. Historijat stvaraoca fonda: Okružni narodni odbor Tuzla.

4.2 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži dokumentaciju o pokretnim i nepokretnim dobrima i pravima. osim onih koji su se vršili u funkciji višeg državnog organa.organe. – 1947. 2. po kojoj se svi poslovi prenose na sreske i gradske narodne odbore. (3. 21. o državnoj upravi nad imovinom neprisutnih lica i o sekvestru nad imovinom koju su okupatorske vlasti prisilno otuđile. Količina građe: 13 kut. 7. srpski. donesena je Odluka o prelazu neprijateljske imovine u državnu svojinu. hrvatski Pismo u građi: latinica. Serije u fondu: 1. Sreska uprava narodnih dobara Tuzla Sreska uprava narodnih dobara Brčko Sreska uprava narodnih dobara Zvornik Sreska uprava narodnih dobara Srebrenica Sreska uprava narodnih dobara Zavidovići Sreska uprava narodnih dobara Gradačac Referat narodnih dobara Bosanski Šamac Valorizacija fonda: 2 Fond nije cjelovit. 5.građanskih prava. stranih i domaćih državljana. 6. Jezik u građi: bosanski. U smislu ove 47 . 3. Okružna uprava narodnih dobara Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/OUNDT Vremenski raspon građe: 1945.novembra 1944. pravima industrijske svojine i drugim pravima okupatora i njihovih saradnika. ali i za rješavanje ličnih . zemljišnim posjedima. a može poslužiti kao pomoćni izvor za istraživanja o prelasku u državno vlasništvo neprijateljske imovine i imovine koju su neprijateljske vlasti otuđile.godine u Beogradu. jer se prenose u nadležnost odgovarajućih ministarstava prema granama državne uprave kojima rukovode. – 1947. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SAP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1944. Historijat stvaraoca fonda: Na Trećem zasijedanju AVNOJ-a. preduzećima.

Na osnovu ove Odluke 18. Bijeljini. Iako ovakve. Godine 1946. augusta 1945. učestvovanja u radnjama i preduzećima. Oblasni narodni odbor Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/OBNOT Vremenski raspon građe: 1949. list FNRJ” broj 63/46). namještaji. Povjereništvo za industriju NKOJ u Beogradu je proslijedilo raspis Državne uprave narodnih dobara (“Privremena uputa federalnih jedinica za organizovanje Državnih uprava narodnih dobara na njihovom području”) u kojem se kaže da bi trebalo organizovati. list FNRJ” broj 64/46) i Zakon o zaštiti opštenarodne imovine i imovine pod upravom države (“Sl. Zakon o postupanju sa imovinom koju su sopstvenici morali napustiti u toku okupacije i imovinom koja im je oduzeta od strane okupatora i njihovih pomagača (“Sl. Zavidovići (Žepče).. šume. pri okružnim narodnooslobodilačkim odborima. 183 kut. – 1952. Srebrenica. zemljišni posjedi. a sve to u cilju da se što više i bolje sačuva imovina koja prelazi u državnu svojinu ili pod državnu upravu. kuće. prava uživanja. sreske ili opštinske. list FNRJ” broj 86/46). društva. list DFJ” broj 63/45) po kojem će Državna uprava svoje zadatke vršiti preko zemaljskih uprava narodnih dobara čija će se organizacija u pojedinim federalnim jedinicama dovesti u sklad sa odredbama ovog Pravilnika. sarađuju sa sreskim i mjesnim narodnooslobodilačkim odborima. sreskih i opštinskih odbora osnuje poseban organ narodne vlasti pod nazivom Uprava narodnih dobara. prava industrijske svojine i druga imovinska prava. Okružna uprava narodnih dobara Tuzla sadrži građu Sreske uprave narodnih dobara Tuzla. prije nego što su doneseni propisi i upute. Cilj postavljanja sve podržavljene ili sekvestirane imovine pod udar i nadzor Državne uprave narodnih dobara jeste maksimalno iskorištavanje te imovine za plansku proizvodnju radi bržeg i uspješnijeg dobijanja pobjede u narodnooslobodilačkom ratu i za stvaranje uslova za uspješnu ekonomsku obnovu i izgradnju Jugoslavije kao cjeline i svih njenih federalnih jedinica. Bosanski Šamac. prema prilikama i potrebama. udruženja svake vrste.Odluke smatraju se pokretna i nepokretna dobra i prava. preduzeća sa svim postrojenjima i zalihama. potraživanja. Međutim. Prezidijum narodne skupštine FNRJ donio je: Zakon o prelazu u državnu svojinu neprijateljske imovine i o sekvestraciji nad imovinom odsutnih lica (“Sl. Zvorniku i Bosanskom Šamcu).konfiskacije. Gradačac. akcije. godine donesen je Pravilnik o organizaciji Državne uprave narodnih dobara (“Sl. Sva ova imovina se stavlja pod upravu i nadzor Državne uprave narodnih dobara pri Povjereništvu za trgovinu i industriju. rudarska prava. Brčko. autorska prava. (48 d/m) 48 . pokazalo se korisnim posebno u srezovima u kojima je bilo mnogo imovine koja je trebala preći u državnu svojinu (u Brčkom. uprave narodnih dobara nisu bile predviđene uputama koje su kasnije date. udjeli. Oblasni NOO za istočnu Bosnu je izdao raspis da se kod okružnih NOO. dragocjenosti. Zvornik i Uprave narodnom imovinom pri Okružnom narodnom odboru Sarajevo – Sreski narodni odbor Žepče . koji su dužni pružiti punu potporu u vršenju zadataka. hartije od vrijednosti. svakovrsna platežna sredstva. fondovi. okružne uprave narodnih dobara koje bi bile osnovne jedinice i glavni nosioci u konkretnom sprovođenju opštih uputa i planova centralne zemaljske Državne uprave narodnih dobara. Količina građe: 35 knj. To je podrazumijevalo da Okružni odbori.

industriju i zanatstvo Povjereništvo za građevinarstvo Povjereništvo za saobraćaj Povjereništvo za trgovinu. spiskovi preduzeća saveznog. srpski. rješenja o osnivanju preduzeća i škola i prenosu nadležnosti.» . Jezik u građi: bosanski.Sadržaj fonda: Fond sadrži: zapisnike sa savjetovanja. 14. radne snage. planovi i izvještaji povjerenika pojedinih odjeljenja. sprovođenja odluka i zadataka Vlade i drugih viših organa. U nadležnosti ovoga Odbora i njegovih upravnih tijela bila je cjelokupna društvena. 15. 5. 10. Opšte odjeljenje – Sekretarijat Povjereništvo rada Povjereništvo za poljoprivredu i šumarstvo Povjereništvo za komunalne poslove. kadrova. sjednica. spiskovi građevinskih objekata i radova po sektorima vlasništva. obnova naselja. sreskih i gradskih narodnih odbora na teritoriji OBNOT-a. planovi investicija ipoljoprivredne proizvodnje. Serije u fondu: 1. 13. republičkog i lokalnog značaja. rekapitulacija planova. 9. 8. 7. popisi mašina. U građi ima dokumenata koji su označeni kao «pov. ali je dobro sačuvan.» i «str.planovi proizvodnje. zapisnici i izvještaji inspekcije rada. 2. nesreće na poslu. rješenja o sistematizaciji službeničkih mjesta u OBNOT. politička i privredna djelatnost oblasti kao upravno-teritorijalne jedinice te može poslužiti za proučavanje razvoja narodne vlasti. rješenja o eksproprijaciji i arondaciji zemljišta. 12. evidencije članova mjesnih. organizacioni i politički problemi u seljačkim radnim zadrugama. uređaja u zadružnom i privatnom sektoru. 6. 11. 3. lokalnu privredu. Građa u ovom fondu sadrži vrijedne podatke za razne istraživačke teme. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AI Stepen sređenosti: arhivistički sređen 49 . 4. izgradnja kolonističkih kuća. kao i nadležnosti OBNOT-a (rješavanje u drugom stepenu po žalbama protiv rješenja sreskih i gradskih narodnih odbora). hrvatski Pismo u građi: latinica. konferencija. snabdijevanje i državne nabavke Povjereništvo za turizam i ugostiteljstvo Povjereništvo za prosvjetu i kulturu Povjereništvo za narodno zdravlje i socijalno staranje Povjereništvo za finansije Personalno odjeljenje Oblasna kontrolna komisija Oblasna planska komisija Knjige Valorizacija fonda: 2 Fond nije cjelovit. izbora. pov.

130 reg. Zakonom o administrativno-teritorijalnoj podjeli NR BiH na oblasti donesenim 19. gradski i sreski narodni odbori) uvećali i razgranali u uslovima izgradnje socijalizma. Ovaj Odbor je u početku radio kao Privremeni oblasni narodni odbor Oblasti tuzlanske i djelovao shodno Opštem zakonu o narodnim odborima preko Izvršnog odbora koji ima sekretarijat kao svoj aparat za vršenje zadataka opšte uprave i koordinacije rada (Zakon o izboru i radu privremenih oblasnih narodnih odbora i o načinu prenosa nadležnosti na oblasne narodne odbore. Prezidijum Narodne skupštine FNRJ je donio Ukaz o obrazovanju oblasti kao administrativno-teritorijalnih jedinica i privremenih narodnih odbora oblasti na teritoriji narodnih republika. Predsjedništvo. u kojima postoje oblasti. podijeljena na srezove. “Sl. rad. – 1994. list FNRJ” broj 51/51). 12 fasc. marta 1949. obezbjeđivao primjenu i ostvarenje opštih propisa i smjernica najviših organa državne vlasti i uprave. Historijat stvaraoca fonda: Pošto su se funkcije i zadaci postojećih lokalnih organa državne vlasti i uprave (mjesni. industriju.Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1949. list NR BiH” broj 16/49). komunalne poslove.godine na osnovu Zakona o ukidanju oblasti (“Sl. te planska komisija i kontrolna komisija. (17. Ukazom o prestanku važnosti ukaza o obrazovanju oblasti kao administrativno-teritorijalnih jedinica i privremenih narodnih odbora oblasti. godine od strane Narodne skupštine NR BiH (“Sl. narodne republike. usklađivao rad svih odbora na području oblasti u poslovima opšteg i lokalnog značaja itd. prosvjetu i kulturu. obrazuje se Tuzlanska oblast sa sjedištem Oblasnog narodnog odbora u Tuzli i obuhvata 18 srezova. 2 pov. lokalni saobraćaj. Okrug Tuzla (Skupština.. gradove i opštine. Oblasni narodni odbor Tuzla je prestao sa radom 1952. Koordinacioni i Izvršni odbor) Signatura fonda: BiH-ATKT/OT (SPKI) Vremenski raspon građe: 1992. ugostiteljstvo i turizam. aprila 1949. ovim novim Zakonom. građevine. Vlada NR Bosne i Hercegovine je 25.. list NR BiH” broj 16/49). kako bi se ujedinilo više srezova (“Sl. narodno zdravlje.. a pojedine opštine su bile i gradske opštine. godine donijela Rješenje o obrazovanju komisije za formiranje oblasnih narodnih odbora i sekretarijata za organizovanje oblasnih narodnih odbora. na osnovu koga se u Tuzli obrazuje Sekretarijat Vlade sa zadatkom da izvrši sve potrebne predradnje oko osnivanja i organizovanja Oblasnog narodnog odbora. kulturni i privredni razvoj oblasti. U okviru Oblasnog odbora postoje povjereništava: za poljoprivredu.5 d/m) 50 . šumarstvo. osim u Crnoj Gori. Količina građe: 14 knj. finansije. Obavljao je upravne i izvršne poslove. trgovinu i snabdijevanje. koji je donio Prezidijum narodne skupštine FNRJ. list FNRJ” broj 26/1945). treba da donesu propise o njihovom ukidanju i o prestanku rada oblasnih narodnih odbora (“Sl. list NR BiH” broj 11/52 od 05. a odbornike će birati na svojim zasijedanjima sreski i gradski narodni odbori sa područja oblasti. socijalno staranje. maja) i Zakona o sprovođenju reorganizacije narodnih odbora jer je teritorija NR Bosne i Hercegovine. – 1952.

uputstava. kao i efikasno i neprekidno funkcionisanje političkog sistema. dopisa. a radi ostvarivanja poslova i zadataka od značaja za organizovanje i pripremanje građana za otpor agresoru i rukovođenje tim otporom. Predsjedništvo. 1/93. glasnik Okruga Tuzla’’ br. vezama rukovođenja i kriptozaštitom i drugim oblicima organizovanog otpora. informacija nastalih u radu organa Tuzlanskog okruga – Skupština. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: ograničena Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1992. Lukavac. Vlasenica. izvještaja. dopisi). odluka. Na osnovu člana 9. Srebrenica. zaključaka. srpski. zahtjevi. Koordinacioni odbor. potvrde. – 1994. Lopare. 4. Srebrenik. Jezik u građi: bosanski. Orašje. list R BiH’’ br. Kladanj. preduzeća i drugih pravnih lica. Civilna zaštita. Serije u fondu: 1. ITC TV Okruga.). Akta Skupštine Okruga Predsjedništvo Okruga Izvršni odbor Okruga Koordinacioni odbor Okruga Valorizacija fonda: 2 Fond nije cjelovit. zadovoljavanje osnovnih materijalnih i drugih potreba oružanih snaga i stanovništva.) obrazovan je Okrug Tuzla za područje opština: Banovići. službom osmatranja i obavještavanja. organizovanje. – 1994. 2. 3. Tuzla. Zvornik i Živinice. Kalesija. Ugljevik. Okrug na svom području obezbjeđuje društveno organizovanje i povezivanje građana. Sekretarijat društvenih djelatnosti i radnih odnosa. Brčko. Šekovići. Gračanica. Odjeljenje zajedničkih službi. Sekretarijat za pravosuđe i upravu i Opština Srebrenik (saglasnosti. 51 . upotreba i rukovođenje civilnom zaštitom. Historijat stvaraoca fonda: Uredbom sa zakonskom snagom o obrazovanju i radu okruga (“Sl. Gradačac. a sjedište Okruga je u Tuzli. Bratunac. godine. pomenute Uredbe donesen je Statut Okruga na sjednici Skupštine održane 27. Sekretarijat za privredu i finansije. Bijeljina. 1992. 12/92. Izvršni odbor.Sadržaj fonda: Fond se sastoji se od zapisnika sa sjednica. ali predstavlja vrijedan izvor za proučavanje djelovanja i rada organa Tuzlanskog Okruga u ratnom periodu 1992. godine (“Sl. Inspekcije.12. Prava i dužnosti Okruga su: mobilizacija svih raspoloživih ljudskih snaga i materijalnih sredstava i mogućnosti radi stalnog jačanja oružane borbe na području Okruga i uspješnog funkcionisanja političkog i ekonomskog sistema.

Poslove za potrebe Predsjedništva vrši sekretar Skupštine. Okružni organi uprave su: Okružni sekretarijat odbrane. 4. preduzimanje mjera zaštite i spasavanja. načelnik Centra službi bezbijednosti iz sjedišta Okruga i komandant Okružnog štaba civilne zaštite. Okružni centar za obavještavanje i Okružna jedinica veze. Okružni sekretarijat za obnovu i razvoj.- usmjeravanje rada preduzeća i drugih pravnih lica radi zadovoljavanja materijalnih i drugih potreba od posebnog značaja za organizovanje i vođenje oružanog otpora. njena unutrašnja organizacija i način ostvarivanja prava i dužnosti utvrđuju se poslovnikom. Okružni sekretarijat društvenih djelatnosti i radnih odnosa. Izvršni odbor ima dva dopredsjednika koji se biraju iz reda članova Izvršnog odbora i sekretara koga imenuje Izvršni odbor. sekretar Okružnog sekretarijata odbrane. a naročito zbrinjavanja stanovništva i angažovanje jedinica i drugih snaga civilne zaštite na saniranju posljedica izazvanih ratnim dejstvima na izrazito nastradalim područjima. osim iz oblasti unutarnjih poslova. povezivanje snaga odbrane i usmjeravanje ljudstva i materijalnih sredstava opština prema stepenu važnosti zadataka i mjera. organizovanje najšireg otpora agresoru na području Okruga i rukovođenje tim otporom. Okružni organi uprave koje obrazuje Skupština Okruga na prijedlog Izvršnog odbora. organizovanje i vršenje poslova i zadataka koji se Uredbom i drugim propisima stave u nadležnost Okruga. sekretar Okružnog sekretarijata za društvene djelatnosti i radne odnose. sekretar Okružnog sekretarijata za obnovu i razvoj i načelnik Okružnog štaba civilne zaštite su po položaju članovi Izvršnog odbora. Okružni sekretarijat za privredu i finansije. Izvršni odbor Okruga je izvršni organ Okruga i ima 11 članova. sekretar Okružnog sekretarijata za pravosuđe i upravu. Posebni okružni organi su: Okružni štab odbrane. 52 . 5. Rad Skupštine Okruga. a sačinjavaju je po 2 odbornika iz reda odbornika u skupštinama opština i 3 odbornika iz reda odbornika Skupštine opštine Tuzla). Predsjednik Izvršnog odbora. Za vršenje upravnih. Ostale članove bira Skupština Okruga na prijedlog Komisije za izbor i imenovanja. Skupština Okruga – najviši organ vlasti (ima 39 odbornika. stručnih i drugih poslova iz okvira prava i dužnosti Okruga obrazuju se okružni sekretarijati kao inokosni organi uprave. Članovi predsjedništva su: dopredsjednici Skupštine. sekretar Okružnog sekretarijata za privredu i finansije. Okružni štab civilne zaštite. ugroženosti i težini ratom izazvanih posljedica na pojedinim područjima Okruga. 2. 3. Okružni sekretarijat za pravosuđe i upravu. članovi po funkciji i određeni broj članova koje bira Skupština Okruga. Predsjedništvo Okruga obrazuje Skupština Okruga i sastoji od predsjednika i određenog broja članova. Predsjednik Skupštine Okruga je po položaju predsjednik Predsjedništva. Sekretar Okružnog sekretarijata odbrane. dva dopredsjednika ( koji se biraju iz reda odbornika Skupštine Okruga) i sekretara (koga imenuje Skupština). Poslove i zadatke iz okvira prava i dužnosti Okruga vrše: 1. Posebni okružni organi se obrazuju za vršenje poslova i zadataka iz okvira prava i dužnosti Okruga u oblasti vojne i civilne odbrane. Skupština ima: predsjednika. utvrđivanje organizacije i rada okružnih organa uprave i drugih okružnih organa i stvaranje uslova za njihov uspješan rad. a sačinjavaju ga predsjednik.

3 reg. – 2001.. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: PrP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: ograničena Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1992.6. 96 fasc. fotografije. 9 audiokaseta (26 d/m) Sadržaj fonda Fond sadrži građu koja je nastala radom Komisije za period 1992. Serije u fondu: 1. – 1995. 5. Drugi okružni organi čija se organizacija i djelokrug organa utvrđuju se posebnom Uredbom sa zakonskom snagom. srpski. Poslove i zadatke iz oblasti pravosuđa i izvršenja krivičnih i prekršajnih sankcija u Okrugu vrše: Viši sud.. 3. 2. godine Odlukom Općinskog vijeća Tuzla.. – 2001. Jezik u građi: bosanski. Viši sud za prekršaje. novinski članci. Historijat stvaraoca fonda: Komisija je osnovana 1992. 53 . a posljednji naziv je Državna komisija za prikupljanje činjenica o ratnim zločinima. Količina građe: 11 knj. Svjedočenja – izjave svjedoka Dosijea za osnovano osumnjičene osobe (po opštinama) Spiskovi evidentiranih logoraša u raznim logorima Video i audio kasete – spiskovi Protokoli Valorizacija fonda: 2 Fond je cjelovit. Kazneno-popravne organizacije. Kasnije je prerasla u Okružnu komisiju za prikupljanje činjenica o ratnim zločinima na području Tuzlansko-podrinjskog kantona. 4. 6 VHS kaseta. – 1995.. registraturski sređen i može poslužiti kao izvor za istraživanje ratnih događaja na području sjeveroistočne Bosne u periodu 1992.. hrvatski Pismo u građi: latinica. 6 kut.-2001. snimci i audiokasete). Više javno tužilaštvo. Komisija za savremenu građu Tuzlanskog kantona Signatura fonda: BiH-ATKT/KZSGTK Vremenski raspon građe: 1992. godine. godine (zapisnici svjedočenja o ratnim zločinima. 25 kov. godine i sadrži raznovrsnu dokumentaciju svjedočenja o događajima i ratnim zločinima na području sjeveroistočne Bosne za period 1992.

godine i dostavna knjiga za mjesto za period 1993. te knjiga izlaznih faktura.Kantonalni štab civilne zaštite Tuzla Signatura: BiH – ATK/KŠCZ Vremanski raspon građe: 1988. procjene. – 1999.5 d/m) Sadržaj fonda: Fond se sastoji od dokumentacije koja se odnosi na djelovanje i rad Sekretarijata odbrane Tuzla (segment civilne zaštite) i Okružnog štaba civilne zaštite Tuzla i to: opće dokumentacije – planovi. – 1995. Okružni štab civilne zaštite Tuzla Kantonalni štab civilne zaštite Tuzlansko-podrinjskog kantona Štab civilne zaštite Tuzlansko-podrinjskog kantona Kantonalni štab civilne zaštite Tuzlansko-podrinjskog kantona 54 . 4. 2 sv. Jezik u građi: bosanski. Knjige Valorizacija fonda: 3 Iako necjelovit. 2. Napomena: preuzeta je i knjiga o procjeni ugroženosti iz 1987. 38 reg. Serije u fondu: 1. fond je registraturski sređen te može poslužiti u proučavanju rada i djelovanja Kantonalnog štaba civilne zaštite na području Kantona u navedenom periodu. Opšta dokumentacija 2.. obavještenja. (4. dostavna knjiga za mjesto. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SAP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: ograničena Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1988. Preuzete su i osnovne i pomoćne evidencije i akta: djelovodnici. manja količina finansijske dokumentacije – uglavnom platne liste i spiskovi ličnih dohodaka. – Promjene naziva stvaraoca fonda: 1. Količina građe: 9 knj. operativni planovi. izvještaji. odluke. srpski. Finansijska dokumentacija 3. sklonišna mjesta. 3. rasposedi. naredbe itd. hrvatski Pismo u građi: latinica.. interna dostavna knjiga.

(10 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži arhivu protokola (obavijesti.12. u miru i u ratu. Serije u fondu: 1. a na projedlog Vlade kantona. odluke o dodjeli pomoći itd. 81 reg. 55 . godine. te može poslužiti u proučavanju rada i djelovanja Ureda za povratak na području Tuzlanskog kantona u navedenom periodu. narudžbenice. informacije. zahtjeve.Historijat stvaraoca fonda: Na osnovu člana 9. zahtjeve za pomoć. list Republike Bosne i Hercegovine“ br. Finansijska dokumentacija 3. elementarnih nepogoda. čijim je članom 33. Osnovan je radi obavljanja stručno-operativnih i drugih poslova u oblasti civilne zaštite na području Tuzlansko-podrinjskog kantona. priprema i sprovodi sistem zaštite i spasavanja ljudi i materijalnih. račune.).1992. 01-011-93-3/97.. 12/92) Skupština Okruga Tuzla na sjednici 27. da bi Skupština kantona na svojoj sjednici 29. Knjige Valorizacija fonda: 3 Iako necjelovit fond je registraturski sređen. – 2004. pozive i sl. U aprilu mjesecu iste godine Odlukom o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Kantonalnog štaba civilne zaštite naziv Kantonalnog štaba je promjenjen u Štab civilne zaštite Tuzlansko-podrinjskog kantona. Ured za povratak prognanih Tuzlanskog kantona Signatura: BiH – ATKT/UZPPTK Vremanski raspon građe: 1994. Arhiva protokola 2.). kulturnih i drugih dobara od ratnih razaranja. finansijsku dokumentaciju (otpremnice. knjige – djelovodni protokoli i knjiga pošte koji se odnose na djelovanje i rad Ureda za povratak. godine je donijela Statut Okruga. kao poseban okružni organ formiran Okružni štab civilne zaštite Tuzla s ciljem vršenja poslova i zadataka iz okvira prava i dužnosti Okruga u oblasti civilne zaštite. na području Kantona. Po osnivanju. Uredbe sa zakonskom snagom o obrazovanju i radu okruga („Sl.1997. Odluku o osnivanju Kantonalnog štaba civilne zaštite br. ulaz-izlaz robe. tehničkotehnoloških i drugih nesreća i opasnosti. donijela je Skupština Tuzlansko-podrinjskog kantona. Količina građe: 3 knj. dopise. godine donijela odluku o ponovnom vraćanju naziva Kantonalni štab civilne zaštite. Njegov zadatak je bio da organizuje. Okružnom štabu civilne zaštite Tuzla je pripala građa koja se odnosi na rad i djelovanje Sekretarijata odbrane Tuzla – segment civilne zaštite od 1988.12.

Tokom 2000.) obrazovan je Ured za povratak raseljenih lica – prognanika i izbjeglica Vlade Tuzlansko-podrinjskog kantona. socijalnu politiku i izbjeglice Tuzlansko-podrinjskog kantona.. godine). 6 fasc. Ured za povratak prognanih Tuzla Historijat stvaraoca fonda: Uredbom br. Zadužen je i za vođenje arhivsko-dokumentacionog centra za prikupljanje i čuvanje dokumentarne građe (foto. Zakona o Vladi Tuzlansko-podrinjskog kantona („Sl.Jezik u građi: bosanski. kao i za organiziranje i vođenje medijskih aktivnosti i kampanje na sprovedbi programa povratka. Ured za povratak raseljenih lica – prognanika i izbjeglica Vlade Tuzlansko-podrinjskog kantona 3. a prestala je važiti Odluka o obrazovanju i sastavu Koordinacionog odbora za sprovedbu programa povratka prognanika (br. Ured je vršio poslove koji se odnose na koordinaciju aktivnosti na sprovođenju programa povratka raseljenih lica – prognanika i izbjeglica na područja sa kojih su protjerani. Predsjednik Tuzlanskog kantona Signatura: BiH – ATKT/PTK Vremanski raspon građe: 1992. stava 1. novine TPK“ br. godine Vlada Tuzlansko-podrinjskog kantona je donijela Odluku br.08. 2 pov. 204 reg.1997. Krajem iste godine članovima 32. novine TK” br. (25. a njegove poslove preuzelo je Ministarstvo za obnovu.2004. – 2003. i 25. 02/1-111-6098/96 od 16. izbjeglice i povratnike je prestalo sa radom.5 d/m) 56 . Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlanskog kantona (“Sl. 17/00. i 4/95. novinske i ostalo) vezane za proces povratka raseljenih lica i izbjeglica. 30. a na osnovu čl. i 33. 2/94.. 02/1-120-5425/97.. filmske. novine TPK“ br. Količina građe: 19 knj..1996. srpski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SAP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: ograničena Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1994. Dana 27. Promjene naziva stvaraoca fonda: 1. Koordinacioni odbor za sprovedbu programa povratka prognanika 2.03. izbjeglice i povratnike u čijem sastavu je djelovao Ured za povratak prognanih Tuzla. godine formirano je Ministarstva za raseljena lica. da Ured za povratak raseljenih lica – prognanika i izbjeglica nastavlja sa radom kao Organizaciona jedinica u sastavu Ministarstva za rad.) Ministarstvo za raseljena lica. razvoj i povratak. 8/96).. hrvatski. („Sl. 02/1-6781/96. 4 kut.

radni odnosi. plakete.1992. Serije u fondu: 1. zahvalnice. 01-011-3/94. 4. a čine je: nacrti zakona. srpski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SAP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: ograničena Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1992. imenovanja. djelovodni protokoli. ispričnice. Nakon transformacije Okruga u Tuzlanskopodrinjski kanton. sporazumi. Jezik u građi: bosanski. te vrši druge poslove utvrđene Zakonom. materijali sa sjednica.12. zahtjevi za pomoć. bilteni. 3. Predsjednik Skupštine Okruga 1992. ugovori. Opći i pravni poslovi Finansijska dokumentacija Dokumentacija organa upravljanja Radni odnosi Knjige Valorizacija fonda: 2 Građa fonda je vrijedna jer može poslužiti u istraživanju i proučavanju rada Predsjednika. saglasnosti. odluke. pozivnice. sudski predmeti. Statutom i drugim propisima koje mu povjeri Skupština Okruga. 3. Promjene naziva stvaraoca fonda: 1. 2. hrvatski. stara se o izvršavanju odluka i drugih propisa. fotografije. kao izvršnog organa vlasti Kantona. Predsjednik Tuzlansko-podrinjskog kantona 1994. godine određeno je da je Skupština Okruga najviši organ vlasti u okviru prava i dužnosti okruga. dopisi. posjete delegacija. 57 . kapitalna ulaganja. 5.2003. interne dostavne knjige. – 1999. priprema i saziva sjednice Skupštine Okruga. Uredbom. Historijat stvaraoca fonda: Statutom Okruga donesenim na sjednici 27. Ustavnim zakonom Tuzlansko-podrinjskog kantona br. zahtjevi itd. i opštih akata Skupštine. obavještenja. zaključci. Predsjednik Tuzlanskog kantona 1999. – 1994.Sadržaj fonda: Fond se sastoji od dokumentacije koja se odnosi na rad i djelovanje Predsjednika Tuzlanskog kantona. Skupština ima predsjednika koji predstavlja istu.. informacije. od 22. priznanja. čestitke. 2. – 2003.

godine (“Sl. rješenja. 2. podnošenje zahtjeva Ustavnom sudu radi utvrđivanja da li je Ustav Kantona ili Ustavni zakon i amandman na Ustav ili Ustavni zakon.) uređeno je da izvršnu vlast vrši Predsjednik sa Kantonalnom Vladom. godine ukinut. Predsjednik kantona je nadležan za: imenovanje Vlade kantona. godine (“Sl. mišljenja. 04. dopise i sl. 58 . odluke. 2002. informacije. na Ustav Tuzlansko-podrinjskog kantona donesenog 26. od 19. predložen zakon ili zakon koji je usvojila Skupština u skladu sa Ustavom Federacije. izvještaje. 6/04.augusta 1994. davanje pomilovanja za djela utvrđena kantonalnim zakonima. 1/94.) naziv Kantona je promjenjen u Tuzlanski kanton. potpisivanje odluka Skupštine nakon njihovog donošenja. novine F BiH’’ br. godine. finansijske planove. urgencije. novine TK’’ br. predlaganje sudija kantonalnih sudova. 1999. staranje o ostvarivanju saradnje sa organima Federacije i rukovođenje radom Vlade. provođenje politike i izvršavanja kantonalnih propisa uključujući osiguranje izvršavanja odluka kantonalnih i federalnih sudova. kada je Odlukom Visokog predstavnika za BiH. – 1995. devizne izvode banke.). potpisivanje i ratificiranje međunarodnih sporazuma u ime Kantona. popisi ratne štete. Količina građe: 40 reg. novine TPK’’ br.. žalbe. a koji se odnose na rad Vlade TPK. pa je tako i funkcija Predsjednika promjenila naziv u Predsjednik Tuzlanskog kantona.16/02). podnošenje zahtjeva Ustavnom sudu radi utvrđivanja dali je predloženi ili usvojeni propis koji donosi organ kantonalne ili općinske vlasti u skladu sa Ustavom Federacije. Amandmanom I. razmatranje izvještaja ombudsmena i osiguravanje uslova za njihov rad. u skladu sa Ustavom Federacije.5 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži zapisnike sa sjednica. Vlada Tuzlansko-podrinjskog kantona Signatura: BiH-ATKT/VTPK Vremanski raspon građe: 1993. predlaganje i davanje preporuka iz oblasti kantonalnog zakonodavstva. Kao stvaralac građe Predsjednik Tuzlanskog kantona je djelovao do 2002. raspuštanje Skupštine kad ona ne uspije donijeti budžet Kantona prije početka budžetske godine. koje odobrava Skupština. godine donesen Amandman na Ustav Tuzlanskog kantona (“Sl. ugovore. novine TPK’’ br. izvršavanje i drugih poslova koje mu povjeri Skupština. uz saglasnost zakonodavnog tijela Federacije. pripremanje budžeta Skupštini.149/02. te je 2004. 3/99. odnosno kao organ uprave prestao da egzistira (“Sl. br. (4. koju potvrđuje Skupština.

- 59 . donesenim 22. – 1995. godine. 4.avgusta 1994. Historijat stvaraoca fonda: Ustavnim zakonom Tuzlansko-podrinjskog kantona. osiguranje saradnje između Vlade Kantona i ombudsmena. srpski Pismo u građi: latinica. godine. godine. pripremu prijedloga budžeta.-1995. Vlada kantona je nadležna za: provođenje kantonalne politike. 2. Arhivistička informativna pomagala: SAP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: ograničena Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1993. koja se sastoji od ministara čiji se broj utvrđuje Zakonom o vladi. nadzor nad istragom i krivičnim gonjenjem u vezi sa kršenjem kantonalnih zakona. propisa. Zakonom o Vladi Tuzlansko-podrinjskog kantona. propisima. utvrđeno je da izvršnu vlast na Kantonu izvršava Predsjednik kantona i Vlada kantona. septembra 1994. Predsjedništvo Okruga Sjednice Vlade Rješenja i Odluke Finansijska dokumentacija Valorizacija fonda: 2 Iako fragmentarno sačuvana.Napomena: U građi fonda nalazi se i dio dokumentacije Predsjedništva Okruga iz 1993. od 15. osiguranje da nacionalna struktura policije odražava nacionalnu strukturu stanovništva kantona. godine. građa fonda je važna jer sadrži podatke i informacije vezane za rad Vlade Kantona u periodu 1993. izvršavanje odluka svakog kantonalnog ili federalnog suda i vršenje svake druge nadležnosti povjerene Kantonu od federalne vlasti. utvrđeno je da se ista sastoji od 13 resornih ministara. predlaganje i izvršavanje kantonalnih zakona i dr. 3. Jezik u građi: bosanski. vršenje drugih nadležnosti utvrđenih Ustavnim zakonom i dr. Serije u fondu: 1. s tim da nacionalna struktura policije svake općine mora odražavati nacionalnu strukturu stanovništva te općine. hrvatski. koji rukovode ministarstvima. kao i nadzor nad kantonalnom policijom.

pravilnike. 01-011-21/94. energetiku i rudarstvo (izuzev prehrambene i industrije duhana). energetiku i rudarstvo Tuzlansko-podrinjskog kantona Signatura: BiH-ATKT/MIER TPK Vremanski raspon građe: 1994. –1995. iskorištavanje mineralnih sirovina i organiziranje proizvodnje u skladu sa politikom Federacije i Kantona u okviru zakona i drugih propisa i tehničkih normativa i standarda iz ove oblasti.1 reg.. Serije u fondu: 1. mišljenja. Količina građe: 1knj.2 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži izvještaje o radu. Jedno od njih je i Ministarstvo za industriju. 1994. utvrđeno je da se Vlada Kantona sastoji od 13 resornih ministarstava.Ministarstvo za industriju. Dokumentacija koja se odnosi na energetiku Valorizacija fonda: 2 Iako fragmentarno sačuvana. potvrde. Dokumentacija koja se odnosi na rudarstvo 3. Jezik u građi: bosanski. saglasnosti. Arhivistička informativna pomagala: SAP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: ograničena Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1994. energetiku i rudarstvo čiji je osnovni zadatak da vrši upravne i druge stručne poslove koji se odnose na: industriju. Historijat stvaraoca fonda: Zakonom o Vladi Tuzlansko-podrinjskog kantona. korišćenje prirodnih bogatstava u skladu sa zakonom Federacije i Kantona. donesenim na sjednici održanoj 15. a odnosi se na rad Ministarstva za industriju. (0. srpski Pismo u građi: latinica.-1995. Dokumentacija koja se odnosi na industriju 2. praćenje proizvodnje i poduzimanje odgovarajućih mjera za njeno ostvarivanje i unapređenje. energetiku i rudarstvo u periodu 1994. zahtjeve. 60 . godine.09.-1995. utvrđivanje i praćenje ostvarivanja energetskog bilansa. rješenja. br. godine. hrvatski. zapisnike o inspekcijskim pregledima. informacije i obavještenja. građa fonda je važna jer sadrži podatke i informacije vezane za rad navedenog Ministarstva u ratnom periodu 1994.godine.

arhivu protokola (obavijesti. građa fonda je važna jer sadrži podatke i informacije vezane za rad navedenog Ministarstva u ratnom periodu 1994. pripremanje odluka u okviru ekonomske politike za poticanje privrednog i društvenog razvoja Kantona.) i finansijsku dokumentaciju koja se odnosi na djelovanje i rad Ministarstva za poljoprivredu. Ministarstvo za poljoprivredu. pozive i sl. utvrđivanje programa geoloških istraživanja (zajedno sa resornim ministarstvom). u saradnji sa Ministarstvom za obnovu. informacije. ulaganja stranih lica u domaća preduzeća u ovim oblastima u skladu sa propisima Federacije i Kantona. Arhiva protokola 2. inspekcijski nadzor u svim oblastima iz svoje nadležnosti.-1995. obrazovanja kadrova iz resornih oblasti i slično (zajedno sa resornim ministarstvom). saglasnosti. pripremanje odluka u okviru ekonomske politike za postizanje privrednog i društvenog razvoja Kantona. mišljenja. Količina građe: 1 knj..godine. hrvatski. Serije u fondu: 1. urvrđivanje koncepta prostornog uređenja zaštite životne okoline. šumarstvo i vodoprivredu Tuzlansko-podrinjskog kantona Signatura: BiH-ATKT/MPŠV TPK Vremanski raspon građe: 1994. naučnih istraživanja. u skladu sa zakonom iz svoje nadležnosti. srpski 61 . Knjige Valorizacija fonda: 2 Iako fragmentarno sačuvana. dopise. razvoj i poduzetništvo. zahtjeve. pripremanje propisa o lokalnim postrojenjima za proizvodnju energije i osiguranje njihove dostupnosti. 7 reg. 1 fasc. Finansijska dokumentacija 3. šumarstvo i vodoprivredu. (1 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži izvještaje i ugovore o otkupu viškova poljoprivrednih proizvoda. raspodjelu i distribuciju energije i energenata.- utvrđivanje bilansa proizvodnje uglja i drugih industrijskih mineralnih sirovina.. Jezik u građi: bosanski. plan žetve i otkupa pšenice. pripremanje nacrta zakona i drugih propisa iz svoje oblasti. – 1995. vršenje i drugih poslova iz ovih oblasti.

pošumljavanje degradiranjih šuma. donesenim na sjednici održanoj 15. . . šumarstvo i vodoprivredu koje vrši upravne i druge stručne poslove koji se odnose: udruživanje zemljoradnika. - 62 . promet u toj oblasti i promet namirnica životinjskog porijekla. . Historijat stvaraoca fonda: Zakonom o Vladi Tuzlansko-podrinjskog kantona.Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SAP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: ograničena Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1994.uzgoj i unapređivanje stočarstva. pčelarstva i ribarstva. .organizaciju. . hidromelioraciju. šumskih plodova i puževa. eksploataciju šuma.šumske komunikacije. .korišćenje voda u energetske i rekreativne svrhe.vodosnabdijevanje stanovništva i industrijsku vodu. doradu i promet sjemena poljoprivrednog bilja. proizvodnju ipromet sadnog materijala. .planiranje vodoprivrednih aktivnosti u oblasti upotrebe i zaštite voda na području Kantona.pripremanje nacrta zakona i drugih propisa iz svoje nadležnosti. . .organizaciju i rad veterinarskih ustanova i zdravstvenu zaštitu životinja.vršenje i drugih poslova iz ovih oblasti. proizvodnju i preradu duhana. U sastavu ovog Ministarstva su: Poljoprivredni zavod. vinove loze i ukrasnog bilja. utvrđeno je da se Vlada kantona sastoji od 13 resornih ministarstava. proizvodnju. 1994. 01-011-21/94. zaštitu i korišćenje poljoprivrednog zemljišta. .uređivanje režima vode. . štetočina i korova.zaštitu od erozije. Jedno od njih je i Ministarstvo za poljoprivredu. izrada i praćenjeistraživačkih projekata u ovim oblastima. . zaštitu poljoprivrednog bilja i proizvoda od uzročnika bolesti.proizvodnju i promet lijekova koji se upotrebljavaju u veterinarstvu. stočne hrane. . godine br. .inspekcijski nadzor u svim oblastima iz svoje nadležnosti. bujica i elementarnih nepogoda. lovstvo. voćaka. unapređenje poljoprivredne proizvodnje.ulaganje stranih lica u domaća preduzeća u ovim oblastima u skladu sa propisima Federacije i Kantona. unapređenje. proizvodnju alkoholnih i bezalkoholnih pića. .davanje veterinarskih saglasnosti za izgradnju objekata za uzgoj stoke. u skladu sa zakonom iz svoje nadležnosti. krša i goleti.proizvodnju i promet ljekovitog bilja. Veterinarski zavod i Zavod za vode. zaštitu i unapređenje šuma. .uzgoj. .09. . zaštitu voda i štetnog dejstva voda. prehrambenu industriju. koji su djelovali kao posebna pravna lica.

po čl. Arhiva protokola 2.. obavještenja. zaduženo da vrši upravne i druge stručne poslove koje se odnose na: unutrašnju trgovinu u Kantonu i ekonomske odnose sa drugim kantonima u Federaciji. Jezik u građi: bosanski. odluke. saglasnosti. zapisnike. ugovore. (0. informacije. Jedno od njih je i Ministarstvo za trgovinu i turizam koje je. Serije u fondu: 1. hrvatski. bilansiranje i praćenje snabdjevenosti Kantona.Ministarstvo za trgovinu i turizam Tuzlansko-podrinjskog kantona Signatura: BiH-ATKT/MTT TPK Vremanski raspon građe: 1994. srpski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SAP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: ograničena Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1994. izvoz i uvoz.godine. Knjige Valorizacija fonda: 2 Iako fragmentarno sačuvana. – 1995. 4 reg. osim carinskog sistema i kreditnih odnosa sa inostranstvom. promet roba i usluga unutar Kantona. donesenim na sjednici održanoj 15.09.-1995. provođenje zakona i propisa. 1994. godine. rješenja. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlansko-podrinjskog kantona. utvrđeno je da se Vlada kantona sastoji od 13 resornih ministarstava.5 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži izvještaje upućene Vladi TPK. pravilnike. Količina građe: 1 knj. godine.01-011-21/94. 63 . zahtjeve i molbe koji se odnose na djelovanje i rad Ministarstva za trgovinu i turizam u periodu 1994. Finansijska dokumentacija 3. br.Historijat stvaraoca fonda: Zakonom o Vladi Tuzlansko-podrinjskog kantona.-1995.9. građa fonda je važna jer sadrži podatke i informacije vezane za rad navedenog Ministarstva u ratnom periodu 1994.

učešće u kreiranju politike uvoza i izvoza u cilju zaštite proizvodnje unutar Kantona (odobravanje uvoznih i izvoznih kontigenata za određene proizvode u koordinaciji sa Ministarstvom trgovine Federacije). mišljenja. Arhiva protokola 2. saglasnosti. Količina građe: 1 knj. vršenje nadzora u oblasti trgovine i turizma. praćenje i analiziranje izvoza i uvoza roba i usluka na području Kantona. pripremanje nacrta zakona i drugih propisa iz svoje nadležnosti.6 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži izvještaje. donošenje odluke o visini turističke takse. kreiranje politike i razvoja rekreativnih. vršenje nadzora nad radom općinskih i tržišnih inspektora. obavještenja. 64 . ugostiteljstvo. prijedloge. Ministarstvo za pravdu Tuzlansko-podrinjskog kantona Signatura: BiH-ATKT/MP TPK Vremanski raspon građe: 1994. dopise i sl. zaključivanje. u skladu sa zakonom. stvaranje i primjenu politike Kantonalnog turizma. odgovore. informacije. zapisnike. godine. kontrola cijena proizvoda i usluga u skladu sa Zakonom o kontroli cijena. praćenje i izvršavanje ekonomskih sporazuma Kantona sa drugim kantonima Federacije. Finansijska dokumentacija 3. koji se odnose na djelovanje i rad Ministarstva za pravdu u ratnom periodu 1994. 5 reg. Knjige Valorizacija fonda: 2 Iako fragmentarno sačuvana. koji ne spadaju u djelokrug i nadležnosti drugog organa uprave Kantona. vršenje i drugih poslova iz ovih oblasti. građa fonda je važna. jer sadrži podatke i informacije vezane za rad navedenog Ministarstva u ratnom periodu 1994. rehabilitacionih i drugih centara u koordinaciji sa Ministarstvom zdravlja i Ministarstvom za boračka pitanja. rješenja. godine. – 1995. Serije u fondu: 1. (0. – 1995.-1995. zahtjeve. turističko-propagandnu djelatnost. razvoj turističkih resursa.- praćenje i analiziranje izvoza i uvoza roba i usluga na području Kantona..

sistem državne uprave. Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine i Ustavnim zakonom Tuzlansko-podrinjskog kantona.10. naročito u oblasti ratnog i humanitarnog prava. vršenje i drugih poslova iz ovih oblasti. 43 reg. po čl.12 1994. prava i dužnosti organa uprave Kantona i korištenje i raspolaganje sredstvima u vlasništvu Kantona. uvjete za rad kantonalnih pravosudnih institucija. radnim odnosima radnika u organima uprave i drugim državnim organima Kantona i općina. provođenju propisa u općem upravnom postupku.2 d/m) 65 . u skladu sa zakonom iz svoje nadležnosti.Jezik u građi: bosanski.Historijat stvaraoca fonda: Zakonom o Vladi Tuzlansko-podrinjskog kantona. br.. 1994.01-011-176/94 od 28. stručne poslove u vezi sa pomilovanjem osuđenih osoba za djela utvrđena kantonalnim zakonima. - - Ministarstvo za finansije Tuzlansko-podrinjskog kantona Signatura: BiH-ATKT/MF TPK Vremanski raspon građe: 1994. sudova za prekršaje i službi pravne pomoći. nadzor nad vršenjem poslova pravosudne uprave kantonalnih pravosudnih institucija.09. primjenu jedinstvenih osnova za udruživanje u političke organizacije i udruženja građana. donesenim na sjednici održanoj 15.01-011-21/94. upravni postupak. (5. osiguranje najviših standarda ljudskih prava i sloboda utvrđenih međunarodnim aktima. nadzor nad izvršenjem propisa iz oblasti krivičnih i prekršajnih sankcija i odluka kantonalnih i federalnih sudova. hrvatski. pripreme nacrta zakona i drugih propisa iz svoje nadležnosti. kancelarijsko poslovanje. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlansko-podrinjskog kantona br. Količina građe: 1 knj. inspekcijski nadzor nad radom kantonalnih i općinskih organa uprave u ostvarivanju sistema državne uprave. godine. posebnim upravnim postupcima i propisima o kancelarijskom poslovanju. Jedno od njih je i Ministarstvo za pravdu koje je. kadrove. kazneno-popravnih ustanova. srpski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SAP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: ograničena Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1994. godine. zaduženo da vrši upravne i druge stručne poslove koji se odnose na: organiziranje. organiziranje i način rada organa uprave u Kantonu. utvrđeno je da se Vlada kantona sastoji od 13 resornih ministarstava. – 1995.

Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlansko-podrinjskog kantona br.01-011-21/94. pomoć za Srebrenicu i izbjeglice. deviznu blagajnu. mišljenja. građa fonda je važna jer sadrži podatke i informacije u vezi sa radom navedenog Ministarstva u ratnom periodu 1994. utvrđeno je da se Vlada kantona sastoji od 13 resornih ministarstava. Jedno od njih je i Ministarstvo za finansije koje je. 66 . ugovore. br. izvještaje. sistem finansiranja i formiranja razvojnih i drugih fondova na nivou Kantona. Serije u fondu: 1. a u skladu sa federalnim zakonom. Jezik u građi: bosanski. a koji se odnose na djelovanje i rad Ministarstva za finansije u ratnom periodu.11. ovlaštenja. praćenje carinskog sistema i to samo u dijelu koji reguliše nadležost Kantona u vezi sa radom carinarnice na njegovom području u skladu sa propisima carinske službe Federacije. praćenje novčanog i bankarskog sistema u dijelu koji reguliše nadležnost Kantona. analitičke kartice sitnog inventara. po čl. Knjige Valorizacija fonda: 2 Iako fragmentarno sačuvana. praćenje finansijskih i kreditnih odnosa sa inozemstvom u okviru ovlaštenja Kantona.12 1994.09.Historijat stvaraoca fonda: Zakonom o Vladi Tuzlansko-podrinjskog kantona. hrvatski. Arhiva protokola 2. zaduženo da vrši upravne i druge stručne poslove koji se odnose na: poreski sistem i poresku politiku Kantona. godine. trebovanja. saglasnosti. a po poslovima privrednih subjekata sa svog područja. obavijesti. ulaz i izlaz robe. sistem taksi i sistem regulacije igara na sreću iz nadležnosti Kantona. dopise i sl. Finansijska dokumentacija 3. finansiranje funkcija Kantona – izradu i izvršenje budžeta Kantona i godišnje obračune budžeta Kantona.-1995. godine.. srpski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SAP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: ograničena Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1994. godine. 1994.Sadržaj fonda: Fond sadrži odluke. zahtjeve.01-011-176/94 od 28. donesenim na sjednici održanoj 15.

4 reg. zahtjeve i slično. utvrđivanje dinamike. Ministarstvo za rad.-1995. Količina građe: 1 knj.-1995. hrvatski. sistem finansiranja općih i društvenih potreba. jer sadrži podatke i informacije vezane za rad navedenog Ministarstva u ratnom periodu 1994. Jezik u građi: bosanski. ekonomsko-finansijske poslove u vezi sa imovinom Kantona.5 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži rješenja. osiguranje finansijskih tržišta i poboljšanje finansijskog sistema na prostoru Kantona. u skladu sa zakonom. koji ne spadaju u djelokrug i nadležnosti drugog organa uprave Kantona. Arhiva protokola 2. inspekcijski nadzor u svim obastima iz svoje nadležnosti. Knjige Valorizacija fonda: 2 Iako fragmentarno sačuvana. pripremanje zakona i drugih propisa iz svoje nadležnosti. (0. socijalnu politiku i izbjeglice tokom 1994. – 1995. računovodstvene dokumente. koji se odnose na djelovanje i rad Ministarstva za rad. socijalnu politiku i izbjeglice Tuzlansko-podrinjskog kantona Signatura: BiH-ATKT/MZRSPI TPK Vremanski raspon građe: 1994. praćenja i planiranja nedostajućih sredstava. građa fonda je važna. vršenje i drugih poslova iz ovih oblasti. godine. naredbe. koji djeluju kao posebna pravna lica.. potvrde. srpski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SAP Stepen sređenosti: registraturski sređen 67 . sistem fondova Kantona. Finansijska dokumentacija 3. Serije u fondu: 1. U sastavu Ministarstva za finansije su: Poreska uprava – uprava prihoda i Inspekcijske službe Kantona. koncentraciju finansijskih sredstava. obavještenja.- praćenje sistema funkcioniranja službe za platni promet u okviru nadležnosti Kantona. godine.

po čl.01-011-21/94. 1994. zaduženo da vrši upravne i druge stručne poslove koji se odnose na: zapošljavanje. . izbjeglim i raseljenim licima i humanitarnu pomoć. donesenim na sjednici održanoj 15. .09.penzijsko-invalidsko osiguranje i druga prava radnika kojima se jamči osiguranje i socijalna sigurnost. Agencija za zaštitu civilnih žrtava rata i njihovih porodica - 68 .pripremanje nacrta zakona i drugih propisa iz svoje nadležnosti. socijalnu politiku i izbjeglice koje je. Jedno od njih je i Ministarstvo za rad. godine. .saradnju sa organima i organizacijama Kantona i Federacije Bosne i Hercegovine koji se brinu o prognanima. . radnika zaposlenih kod građana koji samostalno obavljaju djelatnost ličnim radom i nezaposlenih lica.15. izbjeglim i raseljenim licima i ostvarivanje uvjeta za njihov povratak u mjesto stanovanja.vršenje i drugih poslova iz ovih oblasti. br. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlansko-podrinjskog kantona br. Pri ovom Ministarstvu mogu se osnovati: Uprava – Agencija za penzijsko invalidsko osiguranje. Federaciji i inozemstvu.politiku raspodjele sredstava za plaće.Historijat stvaraoca fonda: Zakonom o Vladi Tuzlansko-podrinjskog kantona. .zaštitu na radu.planiranje osnovnih i drugih potreba stanovništva za humanitarnom pomoći.prikupljanje i obradu podataka o prognanim.01-011-176/94 od 28. . .inspekcijski nadzor u svim oblastima svoje nadležnosti. . . u skladu sa zakonom iz svoje nadležnosti.saradnju sa danatorima u Kantonu. . utvrđeno je da se Vlada kantona sastoji od 13 resornih ministarstava. njihov povratak i njihovo zapošljavanje u zemlji. Uprava – Agencija za prikupljanje podataka o prognanim.socijalno staranje o nezbrinutim licima.politiku privremenog zapošljavanja radnika u inozemstvu. Uprava – Agencija za zapošljavanje. izbjeglicama i raseljenim licima. radne odnose i prava radnika u preduzećima i drugim pravnim licima. . godine.Dostupnost: ograničena Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1994. .12 1994. .zaštitu civilnih žrtava rata i njihovih porodica. u nadležnosti koja se utvrdi zakonom Federacije i Kantona.

utvrđeno je da se Vlada kantona sastoji od 13 resornih ministarstava.8 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži odluke. Količina građe: 1 knj. kulturu i sport koje je. građa fonda je važna. po čl. 7 reg. zaštitu djece žrtava rata. zahtjeve. obrazovnu. obavještenja. srednje. podatke o stručnim ispitima.Ministarstvo za obrazovanje. 01-011-21/94.Historijat stvaraoca fonda: Zakonom o Vladi Tuzlansko-podrinjskog kantona. zaduženo da vrši upravne i druge stručne poslove koji se odnose na: predškolsko. nauku. visoko i specijalno obrazovanje. 69 . srpski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SAP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: ograničena Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1994. prijedloge. saglasnosti.. (0. Jezik u građi: bosanski. 12.-1995. rješenja. osnovno. izvještaje. preporuke. hrvatski. raseljenih lica i građana sa područja Kantona u inozemstvu. Arhiva protokola 2. nauku. nauku. godine. donesenim na sjednici održanoj 15. djece izbjeglica. 1994. 01-011-176/94 od 28. Finansijska dokumentacija 3. jer sadrži podatke i informacije vezane kako za rad tako i za naučnu. godine. kulturu i sport u periodu 1994. Serije u fondu: 1. kulturnu i sportsku djelatnost navedenog Ministarstva u ratnom periodu 1994. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlansko-podrinjskog kantona br. Jedno od njih je i Ministarstvo za obrazovanje. – 1995.-1995. uputstva. godine. djece palih boraca. br. planove. godine. informacije. 1994.13. kulturu i sport Tuzlansko-podrinjskog kantona Signatura: BiH-ATKT/MZONKS TPK Vremanski raspon građe: 1994.09. molbe i dopise koji se odnose na djelovanje i rad Ministarstva za obrazovanje. Knjige Valorizacija fonda: 2 Iako fragmentarno sačuvana. devizne i dinarske izvode banke i deviznu blagajnu.

normativa. pripremanje programa međukantonalne saradnje iz nadležnosti Ministarstva. informacionoj i naučno-tehničkoj saradnji. kulturnoj. vođenje registara. informiranje građana na privremenom radu u inostranstvu. evidentiranje i brisanje iz evidencije javnih glasila. osnivanje i zabranjivanje rada ustanova u oblasti kulture. propisivanje uslova. koordiniranje naučno-istraživačke aktivnosti na području Kantona učešće i pružanje stručne pomoći u međunarodnim projektima. sportskih i informativnih ustanova i organizacija na području Kantona. donošenje nastavnih planova i programa ustanova predškolskog odgojno-obrazovnog rada. sređivanje analitičko-informacionih materijala iz svoje nadležnosti. praćenje. djelatnosti u oblasti kulture. nauku. srednje i visoko obrazovanje i odgoj. djelatnost društvenih organizacija i udruženja građana u nadležnosti Kantona. srednjeg i visokog obrazovanja. pozorišna. nauke. vođenje brige o đačkom i studentskom standardu. planiranje. pedagoške standarde i normative prostora. vršenje inspekcijskog nadzora nad zakonitošću rada ustanova i drugih institucija čija je djelatnost u nadležnosti Ministarstva. evidencije i planiranje. kulturnih. praćenje stanja u oblasti obrazovanja. praćenje stanja i odnosa djelatnosti tehničke kulture. osnivanje i brisanje iz evidencije ustanova i institucija iz oblasti kulture. a koje donosi Federacija. osnivanje i brisanje iz evidencije odgojno-obrazovne ustanove osnovnog. izgradnju. utvrđivanje standarda. pripremanje nacrta zakona i drugih propisa iz svoje nadležnosti. vršenje poslova i zadataka koji se odnose na razvoj naučno-istraživačke djelatnosti naučnotehnoloških informacija i komunikacija na području Kantona. opreme i nastavnih sredstava za predškolsko. filmska i estradna djela). izdavačka. naučno-istraživačkih. sporta i informisanja. bibliotečka. za osnovnu i srednju školu. muzička. kulturu i sport Federacije. praćenje i podržavanje sportista i sportskih udruženja od interesa za Kanton. planiranje i podsticanje stručnog obrazovanja i usavršavanje nastavnika i saradnika na svim nivoima obrazovanja. osnovno. vođenje baze podataka obrazovno-odgojnih. utvrđivanje politike u vezi sa osiguranjem radija i televizije i pripremu propisa koji reguliraju sistem informiranja. 70 . arhivska. vođenje registra.- - davanje saglasnosti za donošenje nastavnih planova i programa i organiziranje dopunske nastave za djecu izbjeglica i raseljenih lica i građana Kantona u inozemstvu. zaštitu i korišćenje kulturno-historijskog nasljeđa (muzejska. kulture. odobravanje školskih udžbenika za osnovne i srednje škole. međunarodnoj obrazovnoj. davanje saglasnosti na nastavne planove i programe ustanova visokoškolskog obrazovanja uz učešće Ministarstva za obrazovanje. upravnih organizacija i agencija iz oblasti ovog Ministarstva. likovna. razvoj i funkcionisanje sistema informisanja. praćenje i podsticanje usavršavanja mladih talenata. davanje saglasnosti za osnivanje. davanje saglasnosti i predlaganje osnivanja ustanova.

građa fonda je važna jer sadrži podatke i informacije vezane za rad navedenog Ministarstva u ratnom periodu 1994. godine. Serije u fondu: 1. - Ministarstvo za promet i komunikacije Tuzlansko-podrinjskog kantona Signatura: BiH-ATKT/MZPK TPK Vremanski raspon građe: 1994. obavijesti. hrvatski. Jezik u građi: bosanski. zašto može formirati posebne fondove. .vršenje i drugih poslova iz ovih oblasti. informacije. Finansijska dokumentacija 3. 5 reg.6 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži rješenja. . propisivanje okvira rada i nadležnosti organa službi.-1995.davanje saglasnosti za osnivanje.utvrđivanje normativa i kriterija za finansiranje institucija čija je djelatnost u nadležnosti Ministarstva. (0. Arhivistička informativna pomagala: SAP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: ograničena Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1994. obavještenja. Količina građe: 1 knj. .. izvještaje. operativne planove. odjeljenja i drugih formi uprave na području općina nadležnih za poslove Ministarstva..vršenje nadzora.-1995. praćenje rada i zabranjivanje dopisništva i drugih dijelova medija informiranja drugih kantona. u skladu sa zakonom iz svoje nadležnosti. srpski Pismo u građi: latinica. Knjige Valorizacija fonda: 2 Iako fragmentarno sačuvana. zahtjeve. računovodstvene dokumente. – 1995.- 71 . U sastavu Ministarstva je Prosvjetno-pedagoški zavod kao upravna organizacija koja obavlja stručne prosvjetno-pedagoške poslove iz nadležnosti Ministarstva. godine. Arhiva protokola 2. a koji se odnose na djelovanje i rad Ministarstva za promet i komunikacije u periodu 1994. dopise i sl.

ugovore. koji se odnose na djelovanje i rad Ministarstva za urbanizam. cjevovodni i integralni transport. vršenje i drugih poslova iz ovih oblasti. utvrđeno je da se Vlada kantona sastoji od 13 resornih ministarstava.12 1994. 7 reg. godine. registraciju i usklađivanje linija.-1995.14. 72 . cjevovodnog transporta. protokole. Jedno od njih je i Ministarstvo za promet i komunikacije koje je.01-011-21/94. te federalnim organizacijama iz oblasti prometa i komunikacija. prostorno uređenje i zaštitu okoliša u periodu 1994. (0. U sastavu Ministarstva za promet i komunikacije su: Direkcija za puteve i Direkcija za telekomunikacije. Količina građe: 1 knj.. informacije. – 1995. infrastrukture i informacijskog sistema na području Kantona.09. 1994. po čl.Historijat stvaraoca fonda: Zakonom o Vladi Tuzlansko-podrinjskog kantona. devizne izvode i blagajnu. kantonalni poštanski promet. unapređenje sigurnosti prometa i kategorizacija puteva na području Kantona. godine. te redova vožnje za kantonalne linije. u skladu sa zakonom iz svoje nadležnosti. iniciranje. inspekcijski nadzor u svim oblastima iz svoje nadležnosti.01-011-176/94 od 28. koje djeluju kao samostalna pravna lica. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlansko-podrinjskog kantona br. saradnja sa ministarstvima za promet i komunikacije drugih kantona u Federaciji.7 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži izvještaje. sigurnost svih vidova prometa unutar Kantona. određivanje naknada za korištenje kantonalnih puteva. stvaranje uslova za nastup u inozemstvu privrednih subjekata iz oblasti prometa sa područja Kantona. pripremanje nacrta zakona i drugih propisa iz svoje nadležnosti. izradu prometne osnove Kantona u skladu sa prometnom osnovom Federacije. rješenja. prostorno uređenje i zaštitu okoliša Tuzlansko-podrinjskog kantona Signatura: BiH-ATKT/MZUPUZO TPK Vremanski raspon građe: 1994. poštanskog prometa. Ministarstvo za urbanizam. donesenim na sjednici održanoj 15. željezničkog i prometa na vodama. br. cestovnog. dopise i sl. finansiranje i praćenje razvoja telekomunikacionih sistema i sredstava veze posredstvom nadležnih institucija u Kantonu. željeznički i plovidbeni promet u okviru Kantona. inspekcijski nadzor u oblastima javnih puteva. zaduženo da vrši upravne i druge stručne poslove koji se odnose na: cestovni. godine.

) zaštitu prirodne okolice i koordinaciju aktivnosti na istraživanju. Knjige Valorizacija fonda: 2 Iako fragmentarno sačuvana.12 1994.-1995. utvrđeno je da se Vlada kantona sastoji od 13 resornih ministarstava. zaduženo da vrši upravne i druge stručne poslove koji se odnose na: planiranje. pripremu. Jedno od njih je i Ministarstvo za urbanizam. finansiranju i praćenju stanja i kontrolu okolice i obnovu ratom uništenog graditeljskog nasljeđa.16.Historijat stvaraoca fonda: Zakonom o Vladi Tuzlansko-podrinjskog kantona. pripremanje propisa u vezi sa utvrđivanjem stambene politike. regulacionih planova i druge urbanističko-planske dokumentacije kojom se uređuju uslovi i način za plansko korištenje prostora. 01-011-176/94 od 28. provođenje i primjenu prostornog plana Kantona. usaglašenost prostornih planova općina sa prostornim planom Kantona i planova posebnih područja od interesa za Kanton. šuma. hrvatski. 01-011-21/94. donesenim na sjednici održanoj 15. izradu urbanističkih planova i urbanističkih redova Kantona. godine. prostorno uređenje i zaštitu okoliša koje je. zaštitu i unapređenje okolice. određuju organe za njihovo provođenjei utvrđuju urbanističko-građevinske mjere zaštite stanovništva i materijalnih dobara od elementarnih nepogoda i ratnih dejstava. građa fonda je važna jer sadrži podatke i informacije vezane za rad navedenog Ministarstva u ratnom periodu 1994. izgradnju i uređenje zemljišta na kantonalnom nivou. br. godine.09. uključujući i donošenje propisa - 73 . srpski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SAP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: ograničena Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1994. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlansko-podrinjskog kantona br. Jezik u građi: bosanski. Arhiva protokola 2. te predlaže propisivanje sankcija za povredu odredaba za provođenje navedenih dokumenata. po čl. godine. 1994. iskorišćavanje prirodnih bogatstava (voda. izgradnju naselja i objekata od interesa za Kanton. poljoprivrednog zemljišta i sl. Finansijska dokumentacija 3. na području Kantona.Serije u fondu: 1. koncipiranje programa naučno-istraživačkog rada od značaja za prostorni i društveni razvoju skladu sa strategijom razvoja Federacije Bosne i Hercegovine i Kantona. planiranju. ruda i minerala.

molbe. srpski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SAP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: ograničena Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1993. saglasnosti. godina. dopise. Jezik u građi: bosanski. pripremanje nacrta propisa o korišćenju lokalnog zemljišta uključujući zoniranje.-1995. Knjige Valorizacija fonda: 2 Iako fragmentarno sačuvana. prijedloge. potvrde i uvjerenja. odluke. pripremanje nacrta zakona i drugih propisa iz svoje nadležnosti. uredbe. u skladu sa zakonom iz svoje nadležnosti.. inspekcijski nadzor u svim oblastima iz svoje nadležnosti.. (1. koji se odnose na djelovanje i rad Ministarstva za zdravstvo u periodu 1993. zahtjeve. prostorno uređenje i zaštitu okolice su: Zavod za urbanizam i prostorno planiranje Uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove Ministarstvo za zdravlje Tuzlansko-podrinjskog kantona Signatura: BiH-ATKT/MZ TPK Vremanski raspon građe: 1993.- 74 . vršenje i drugih poslova iz ovih oblasti. hrvatski. 1 fasc. U sastavu Ministarstva za urbanizam.- koji se odnose na uređenje i izgradnju stambenih objekata. zapisnike. održavanje stambenih zgrada i stanova na kojima pravo raspolaganja ima Kanton. Arhiva protokola 2. 14 reg. godine.5 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži rješenja. Količina građe: 1 knj. informacije. obavijesti. računovodstvene dokumente. pravilnike. građa fonda je važna jer sadrži podatke i informacije vezane za rad navedenog Ministarstva u ratnom periodu 1993. Serije u fondu: 1. izvještaje. – 1995.-1995. Finansijska dokumentacija 3.

suzbijanje i liječenje oboljenja endemske nefropatije. sprečavanje. vršenje i drugih poslova iz ovih oblasti. 1994. sprečavanje i suzbijanje zaraznih bolesti.09.17. zdravstveno vaspitanje i unapređenje zdravstvene kulture. (0. zapisnike. naredbe. 75 . informacije.12 1994. osim mjera koje su stavljene u nadležnost drugog ministarstva. po čl. koordiniranje stručno-medicinskog nadzora nad radom ustanova i zdravstvenih radnika. obavještenja. zahtjeve.. godine. izvršenje mjera sigurnosti i zaštitnih mjera.-1995. donesenim na sjednici održanoj 15. – 1995. sanitarni nadzor. zaduženo da vrši upravne i druge stručne poslove koji se odnose na: razvoj i unapređenje zdravstvene zaštite i zdravstvenog osiguranja u jedinstvenom sistemu zdravstvene djelatnosti putem mreže zdravstvenih ustanova. Jedno od njih je i Ministarstvo za zdravlje koje je. br. razvoj i poduzetništvo Tuzlansko-podrinjskog kantona Signatura: BiH-ATKT/MZORIP TPK Vremanski raspon građe: 1994. organiziranje i kontrolu liječenja oboljelih i ranjenih izvan Kantona. stručno obrazovanje svih profila i nivoa stručnosti. rješenja. računovodstvene dokumente. buke. saglasnosti. odnosno nejonizirajućih zračenja. promet i uvoz lijekova. zaštitu od štetnih djelovanja jonizirajućih. nepovoljnog uticaja okoline i drugih štetnih činilaca. projekte. a koji se odnose na djelovanje i rad Ministarstva za obnovu. programe. pripremanje nacrta zakona iz svoje nadležnosti i druge poslove utvrđene zakonom. Ministarstvo za obnovu. otrova i opojnih droga. godine. godine. te osnivanje zdravstvenih ustanova. Količina građe: 1 knj. osiguranje sredstava za izgradnju i opremanje. razvoj naučno-istraživačkih djelatnosti u oblasti zdravlja. zakone. inspekcijski nadzor u svim oblastima iz svoje nadležnosti. vibracija. izvještaje. u skladu sa zakonom iz svoje nadležnosti. 01-011-176/94 od 28.7 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži odluke. zdravstveno-statističku djelatnost. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlansko-podrinjskog kantona br.Historijat stvaraoca fonda: Zakonom o Vladi Tuzlansko-podrinjskog kantona. davanje sanitarno-preventivne saglasnosti za izgradnju i upotrebu zdravstvenih objekata. sistem finansiranja zdravstvene zaštite na području Kantona. razvoj i poduzetništvo u periodu 1994. 6 reg. utvrđeno je da se Vlada kantona sastoji od 13 resornih ministarstava. 01-011-21/94.

koordinaciju i pomoć općinama u izradi programa obnove i razvoja.1994. Finansijska dokumentacija 3. davanje saglasnosti i praćenje realizacije projekata obnove i razvoja koje realizuju međunarodne organizacije.09. vršenje i drugih poslova iz ovih oblasti. Knjige Valorizacija fonda: 2 Iako fragmentarno sačuvana.Historijat stvaraoca fonda: Zakonom o Vladi Tuzlansko-podrinjskog kantona. pripremanje nacrta zakona i drugih propisa iz svoje nadležnosti. pripremanje odluka u okviru ekonomske politike za poticanje privrednog i društvenog razvoja Kantona. Arhiva protokola 2. inspekcijski nadzor u svim oblastima iz svoje nadležnosti. poduzetništvo. hrvatski.1994.Serije u fondu: 1.-1995. 01-011-21/94. po čl. godine. 76 . godine. 01-011-176/94 od 28. utvrđeno je da se Vlada kantona sastoji od 13 resornih ministarstava. građa fonda je važna. srpski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SAP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: ograničena Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1994. sudjelovanje u utvrđivanju globalne strategije razvoja Federacije Bosne i Hercegovine i Kantona. koordinaciju rada sa resornim ministarstvima u Vladi Kantona i humanitarnim organizacijama čija se djelatnost odnosi na obnovu ratom porušenih objekata i izgradnju infrastrukturnih sistema. Jedno od njih je i Ministarstvo za obnovu. 18. razvoj i poduzetništvo koje je. jer sadrži podatke i informacije vezane za rad navedenog Ministarstva u ratnom periodu 1994. Jezik u građi: bosanski. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlansko-podrinjskog kantona br. zaduženo da vrši upravne i druge stručne poslove koji se odnose na: koordiniranje rada u resornim ministarstvima u Vladi Kantona na izradi i utvrđivaju koncepta i programa obnove i razvoja.12. donesenim na sjednici održanoj 15. br. u skladu sa zakonom iz svoje nadležnosti. u saradnji sa resornim ministarstvima Vlade Kantona. godine.

Knjige Valorizacija fonda: 2 Iako fragmentarno sačuvana.09. –1995. (0. odobrenja. Finansijska dokumentacija 3. Jedno od njih je i Ministarstvo za boračka pitanja koje je. po čl. jer sadrži podatke i informacije vezane za rad navedenog Ministarstva u ratnom periodu 1994. hrvatski. prijedloge. br.U sastavu Ministarstva obnove.. 01-011-21/94. informacije. zaključke.-1995. razvoja i poduzetništva se nalaze: Fond za obnovu i razvoj koji radi u skladu sa propisima o njegovom osnivanju. naredbe. uredbe. 6 reg. donesenim na sjednici održanoj 15. utvrđeno je da se Vlada kantona sastoji od 13 resornih ministarstava. razvoja i poduzetništva radi usklađivanja sa propisima iz oblasti investicija i strategijom globalnog razvoja Federacije Bosne i Hercegovine i Kantona. Jezik u građi: bosanski. Zakona o ministarstvima i 77 . odluke. srpski Pismo u građi: latinica. 19.-1995. godine. Arhivistička informativna pomagala: SAP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: ograničena Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1994.7 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži izvještaje.Historijat stvaraoca fonda: Zakonom o Vladi Tuzlansko-podrinjskog kantona. godine. Resorna ministarstva će projekte iz svoje oblasti dostavljati Ministarstvu obnove. rješenja. 1994. građa fonda je važna. Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlansko-podrinjskog kantona Signatura: BiH-ATKT/MZBP TPK Vremanski raspon građe: 1994. Arhiva protokola 2. godine. Serije u fondu: 1. a odnose se na djelovanje i rad Ministarstva za boračka pitanja u periodu 1994. zahtjeve. Količina građe: 1 knj. obavijesti.

grobalja boraca i stratišta nevinih žrtava rata. potvrde. utvrđivanje politike i donošenje zakona i drugih propisa.drugim organima uprave Tuzlansko-podrinjskog kantona br. ostvarivanje prava na izuzetnu invalidsku i izuzetnu porodičnu penziju i druge vidove socijalne zaštite. Količina građe: 4 knj. dopunskim i drugim pravima boraca. članova porodica poslije njihove smrti i članova porodica poginulih i umrlih boraca. obrazovanje i rad ljekarskih komisija za utvrđivanje procenta vojnog invaliditeta zajedno sa Ministarstvom zdravlja Kantona. koordinaciju i usklađivanje rada općinskih organa uprave iz ovih oblasti. zaštitu ratnih i mirnodopskih vojnih invalida. – 2001. pripremu nacrta zakona i drugih propisa iz svoje nadležnosti. izgradnju. vršenje i drugih poslova iz ovih oblasti u skladu sa zakonom iz svoje nadležnosti.5 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži izvještaje. na području Kantona. godine. osiguranje i kontrolu namjenskog trošenja sredstava.12. djelovanje društvene organizacije – udruženje građana boraca. kojima se propisuju uslovi za ostvarivanje dopunskih prava boraca. pozive. kao i umrlih ratnih i mirnodopskih invalida. 01-011-176/94 od 28. zahtjeve. pripadnika oružanih snaga Republika Bosne i Hercegovine i Federacije. članova obitelji poginulih. - Ministarstvo bez portfelja Tuzlanskog kantona Signatura: BiH-ATKT/MBP TK Vremanski raspon građe: 1994.-2001.1994. molbe. zaduženo da vrši upravne i druge stručne poslove koji se odnose na: zaštitu boraca. uređenje i održavanje spomen-obilježja. inspekcijski nadzor iz oblasti svoje nadležnosti. vođenje propisanih evidencija iz svoje nadležnosti. ratnih vojnih invalida. odlučivanje u drugostepenom upravnom postupku po žalbama i postupku revizije prvostepenih upravnih organa kojima se odlučuje o osnovnim. osiguranje sredstava i drugih oblika pomoći borcima. koji se odnose na djelovanje i rad Ministarstva bez portfelja u periodu 1994.. saradnju i koordinaciju rada sa Ministarstvom zdravlja i drugim ministarstvima u vršenju poslova iz svoje nadležnosti. ratnih vojnih invalida i članova porodica poginulih boraca. nestalih i umrlih ratnih boraca. obavještenja. godine. 19 reg. 78 . informacije. (2. provođenje jedinstvene politike i sistemskih zakona Republike Bosne i Hercegovine i Federacije iz oblasti invalidsko-boračke zaštite. saglasnosti.

hrvatski. saradnju sa domaćim i međunarodnim humanitarnim organizacijama i vjerskim institucijama.1994. 1/95.) donesenoj 28. - 79 . Arhivistička informativna pomagala: SAP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: ograničena Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1994. Ministarstvo bez portfelja TK Historijat stvaraoca fonda: Zakonom o Vladi Tuzlansko-podrinjskog kantona. Ovaj Kabinet bio je zadužen za stručne i druge poslove koji se odnose na: kontakte sa predstavnicima vlada i nevladinih organizacija. 01. jer sadrži podatke i informacije vezane za rad navedenog Ministarstva u periodu 1994. Finansijska dokumentacija 3. srpski Pismo u građi: latinica. izradu ugovora. Sredstva za rad Ministarstva obezbjeđuju se budžetom Kantona. Uredbom o osnivanju Kabineta ministara bez portfelja u Vladi Tuzlansko-podrinjskog kantona (“Sl. novine TPK’’. osnovan je: Kabinet ministra bez portfelja u Vladi Tuzlanskog kantona zaduženog za kontakte i saradnju sa arapskim zemljama.1995. građa fonda je važna. Jezik u građi: bosanski.-2001. Arhiva protokola 2. Ministarstvo bez portfelja TPK 2. br. u saradnji sa nadležnim ministarstvom. humanitarnim organizacijama iz tih zemalja i Islamskom vjerskom zajednicom. sporazuma i drugih akata koji se odnose na humanitarne aktivnosti. 01-011-21/94. godine.Serije u fondu: 1. godine.. donesenim na sjednici održanoj 15. utvrđeno je da se Vlada kantona sastoji od 13 resornih ministarstava i dva ministarstva bez portfelja. praćenje priliva humanitarne pomoći na području Kantona i učestvovanje u distribuciji i raspodjeli humanitarne pomoći.09. Promjene naziva stvaraoca fonda: 1. br. Knjige Valorizacija fonda: 2 Iako fragmentarno sačuvana. godine.2001.

koji se odnose na djelovanje i rad Ministarstva bez lisnice u periodu 1995.09. godine. jer sadrži podatke i informacije vezane za rad navedenog Ministarstva u periodu 1994. 01-011-21/94.-2001. zaključci. 1/95. iako je Zakonom o Ministarstvima i drugim organima uprave TK (“Sl. Količina građe: 4 knj. utvrđeno je da se Vlada kantona sastoji od 13 resornih ministarstava i dva ministarstva bez portfelja (lisnice). novine TPK’’. molbe.. – 2001. Jezik u građi: bosanski.17/00 od 18.) donesenoj 28.1995. (1 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži izvještaji. godine. br. donesenim na sjednici održanoj 15.Ovo Ministarstvo djelovalo je i stvaralo građu do 2001. Arhivistička informativna pomagala: SAP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: ograničena Vremenski raspon stvaraoca fonda: 1994. srpski Pismo u građi: latinica. br. godine. godine) ukinuto..-2001. godine. aktivnosti.2001. 4 fasc. hrvatski. humanitarnim organizacijama iz tih zemalja i katoličkom crkvom.. građa fonda je važna. Finansijska dokumentacija 3. Knjige Valorizacija fonda: 2 Iako fragmentarno sačuvana. Arhiva protokola 2. 80 . Ministarstvo bez lisnice Tuzlanskog kantona Signatura: BiH-ATKT/MBL TK Vremanski raspon građe: 1995.11. godine. osnovan je: Kabinet ministra bez lisnice u Vladi Tuzlanskog kantona zaduženog za kontakte i saradnju sa zapadnim zemljama.1994. 4 reg.2000. Uredbom o osnivanju Kabineta ministara bez portfelja u Vladi Tuzlansko-podrinjskog kantona (“Sl.01. Historijat stvaraoca fonda: Zakonom o Vladi Tuzlansko-podrinjskog kantona. novine TK” br. Serije u fondu: 1.

Sredstva za rad ministarstva obezbjeđuju se budžetom Kantona. Rudnik. evidencije o stavljanju pod starateljstvo. a ukinuto je Zakonom o Ministarstvima i drugim organima uprave TK (“Sl. za knjigovođe. Ciglana Sočkovac. novine TK” br. hemijska struka .. most preko Jale i Soline. sporazuma i drugih akata koji se odnose na humanitarne aktivnosti. računski režiseri. rješenja komisije za eksproprijaciju. Serije u fondu: 1. prodavače i konobare. stručnih ispita (administrativna struka za zvanje kancelarijskog službenika. predmete agrarne reforme i odluke i rješenja Agrarne komisije. izvještaje o žetvi. vodovod. razne spise o zanatskim privatnim radnjama. zabranjena lovišta. lokacije za građevinske objekte. (44. materijali iz oblasti prosvjete. daktilografa). održavanje šuma. hemijska. Sekretarijat za unutrašnje poslove 2.11. Ugostiteljsko preduzeće Kiseljak. nacionalizaciju i arondaciji zemljišta. Brana “Modrac”. podaci o učeničkim zadrugama. - Sreska uprava Sreski narodni odbor Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/SNOT Vremenski raspon građe: 1945. Fabrika sode Lukavac. Količina građe: 5 knj. metalske. stambene zgrade. drvoprerađivačka). podaci o maloljetnoj djeci bez jednog ili oba roditelja. TE. izvještaje. analize.2000. pomoćnik kancelarijskog referenta.5 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži zapisnike sa sjednica. Osim toga u fondu se nalaze materijali Stručne škole u industriji i zanatstvu Tuzla (majstorski ispiti). izvještaji o pregledu rada u školama. odluke. opšte spise.proizvođači anorganskih soli i čistih hemikalija. izradu ugovora. drumski saobraćaj. izgradnju stambenih i upravnih zgrada. elektrotehničke. građevinske i rudarske struke. saradnju sa domaćim i međunarodnim humanitarnim organizacijama i vjerskim institucijama. Sekretarijat za opštu upravu 81 . 177 kut. putevi i sl. Azotara.) mostova. investicione programe i projekte objekata na teritoriji SNOT-a (Koksara. podatke o zemljišnom fondu. ispita za vozače motornih vozila.Ovaj Kabinet bio je zadužen za stručne i druge poslove koji se odnose na: kontakte sa predstavnicima vlada i nevladinih organizacija. zapisnike sa polaganja ispita za KV i VK radnike (za kopače uglja. Gradski stadion. godine. – 1966. stambenih zgrada itd. spiskovi djece palih boraca ili žrtava fašističkog terora. u saradnji sa nadležnim ministarstvom. odluke o nasljedstvu.17/00 od 18. godine). popravku mostova. Ministarstvo bez lisnice egzistiralo je do 2001. praćenje priliva humanitarne pomoći na području Kantona i učestvovanje u distribuciji i raspodjeli humanitarne pomoći.

Kikačima. Sekretarijat za finansije Sekretarijat za privredu Sekretarijat za privredu i rad Sekretarijat za privredu i komunalne poslove Sekretarijat za poljoprivredu i šumarstvo Sekretarijat za prosvjetu i kulturu Sekretarijat za narodno zdravlje i socijalno staranje Planska komisija Projektna dokumentacija Knjige Valorizacija fonda: 2 Fond nije cjelovit. 30. a sačuvani su i projekti za izgradnju privrednih i drugih objekata. srez Tuzla je doživljavao promjene u nadležnostima nad mjesnim. 4. socijalne. srezove i područja mjesnih narodnih odbora i Uredbe o određivanju područja narodnih odbora i ustanovljenju sjedišta mjesnih narodnih odbora. agrarna reforma). ekonomske i kulturne istorije na području Sreskog narodnog odbora Tuzla jer sadrži vrijedne podatke za razne istraživačke teme. Višći Donjoj. kao i sreske skupštine i njihovi organi. 6. 12. dobro je sačuvan i predstavlja važan izvor za proučavanje političke. Od 1948. Zakonima o teritorijalnoj podjeli NR Bosne i Hercegovine. Dobrnji. gradskim i opštinskim odborima. Tojšićima. Živinicama i Đurđeviku. Jezik u građi: bosanski. Historijat stvaraoca fonda: Na osnovu Zakona o teritorijalnoj podjeli Bosne i Hercegovine na okruge. 5. 82 . Zahirovićima. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SAP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1945. – 1966. Podorašju. Lipnici Srednjoj. donesenih od strane Narodne vlade NR Bosne i Hercegovine augusta mjeseca 1945. prestao sa radom Narodni odbor sreza Tuzla. godine. Slavinovićima. hrvatski Pismo u građi: latinica. Solini. nacionalizacija. Dubravama Donjim. 7. godine. godine. Godine 1966. 8. Bukinju. Skupština SR Bosne i Hercegovine proglasila je Zakon o sprovođenju Ustavnog zakona o ukidanju srezova (“Sl. Tuzlanski srez je obuhvatao 21 mjesni narodni odbor sa sjedištima u: Bašigovcima. Zukićima. do 1962. Gračanici-Selu. Breziku. srpski. 10. Breškama. juna 1966. Požarnici. a poslovi su preneseni u nadležnost opštinskih skupština i njihovih organa. 11. list SR BiH” broj 14/66) na osnovu kojeg je. 9. Morančanima. Tuzli Gornjoj.3. Građa također može poslužiti u svrhu ostvarivanja ličnih prava građana (eksproprijacija.

83 . Historijat stvaraoca fonda: Na osnovu Zakona o teritorijalnoj podjeli Bosne i Hercegovine na okruge. Divić. Jezik u građi: bosanski. 12 kut. rješenja o osnivanju sreskih komora. donesenih od strane Narodne vlade NR Bosne i Hercegovine.. Dubnica. Sekretarijat za opštu upravu Biro sekretara Sekretarijat za privredu i komunalne poslove Projekti Knjige Valorizacija fonda: 3 Fond je necjelovit i dobro sačuvan. materijali Komisije za odlikovanja. perspektivni planovi i akcioni programi razvoja poljoprivrede u opštinama koje obuhvata ovaj Odbor. hrvatski Pismo u građi: latinica. rješenja o osnivanju zanatskih. Serije u fondu: 1. zapisnici sa sjednica vijeća. Čolopek. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1945. privrednih i drugih objekata na području sreza Zvornik. augusta mjeseca 1945. godine. 4. 3. savjeta. mostova. – 1960. te može poslužiti u proučavanju rada i djelovanja ovoga Odbora. trgovinskih i ugostiteljskih komora. Zvornički srez je obuhvatao 22 mjesna narodna odbora čija su sjedišta bili: Baljkovići. zapisnici sa polaganja majstorskih ispita. Grbavci. Drinjača. 5. Glumina. investicioni programi. Količina građe: 2 knj. Kamenica Srpska. registri odluka i naredbi. Jasenica. srpski. idejni i glavni projekti puteva. (3. kao i za rješavanje ličnih prava. -1962. Tuzlanski okrug je obuhvatao Zvornički srez sa sjedištem u Zvorniku. Kalesija Srpska. rješenja o odorenjima pravilnika institucija i preduzeća na području sreza. srezove i područja mjesnih narodnih odbora i Uredbe o određivanju područja narodnih odbora i ustanovljenju sjedišta mjesnih narodnih odbora.Sreski narodni odbor Zvornik Signatura fonda: BiH-ATKT/SNOZ Vremenski raspon građe: 1949. 2.2 d/m) Sadržaj fonda: U fondu se nalaze: prijedlozi budžeta i društvenih planova. Bulatovci.

Kalesija. jer je preuzet samo manji dio od Narodnog odbora sreza Tuzla. 5. list NR BiH” broj 47/62) sve do stupanja na snagu Zakona o sprovođenju Ustavnog zakona o ukidanju srezova. Vitinca Srpska i Zvornik. zadrugarstvo. Kamenica. list NR BiH” broj 15/48). Fond nije cjelovit. Osmaci. imenski registri. Ročević i Pilica. Na osnovu Odluke o određivanju granica gradova. zanatstvo. Snagovo Gornje. list NRBiH” broj 17/55) srez Zvornik čine opštine sa naseljenim mjestima u svom sastavu: Bratunac. Han Pijesak. imovinski poslovi. kada se svi poslovi iz nadležnosti sreskih skupština i njihovih organa prenose u nadležnost opštinskih skupština i njihovih organa (“Sl. 8. 6. srez Zvornički čine mjesni narodni odbori: Zvornik. Međaši. Sapna. Nezuk Muslimanski. lokalna industrija. Osmaci. Zakonom o području srezova i opština u NR Bosni i Hercegovini (“Sl. Petkovci. godine u NR Bosni i Hercegovini postoji 6 srezova sa opštinama i naseljenim mjestima u sastavu opština. Vlasenica i Zvornik. Nova Kasaba. Serije u fondu: 1. a Zvornik kao opština sa naseljenim mjestima u svom sastavu pripada Tuzlanskom srezu (“Sl. Skelani. Sreski narodni odbor Gračanica Signatura fonda: BiH-ATKT/SNOG Vremenski raspon građe: 1945. gradskih reona. 10. 7. Zakon o područjima srezova i opština u NR Bosni i Hercegovini doživljava promjene tako da 1962. Sapna. Kozluk. trgovina. Šetići Srpski.Kozluk.. Snagovo. inspekcije. (46 d/m) Sadržaj fonda: Fond se odnosi na različite oblasti djelovanja kao što su komunalni poslovi. Drinjača. Fakovići. 2. 164 kut. dok se veći dio fonda nalazi u Skupštini opštine Zvornik. gradskih naselja i područja mjesnih narodnih odbora. a čine je djelovodni protokoli. 3. Sapna.. Sekretarijat Unutrašnji poslovi Rad i radni odnosi Privreda Finansije – imovinsko-pravni odnosi Državne nabavke Planska komisija Kontrolna komisija Prosvjeta i kultura Narodno zdravlje i socijalna politika 84 . Petkovci. Kozluk. Ročevići. 9. koju je donijelo Predsjedništvo Prezidijuma Narodne skupštine NR Bosne i Hercegovine (“Sl. Kusonje. Memići. Količina građe : 60 knj. upisnici kazni. Caparde. Čelopek. Srebrenica. 4.1955. list SR BiH” broj 14/66). socijalna politika i sl. . registri Ugovora o učenju i dr. Grbavci. Memići.

zanatsva i trgovine. Doborovci. godine („Sl. godine i bio nadležan za plansko rukovođenje poljoprivredom u srezu. Brijesnica. Gornja Lohinja i Gračanica. Karanovac. Sočkovac. i opštine: Bosansko Petrovo Selo. list NR BiH“ br. U tom sastavu srez Gračanica je djelovao do 1955. Sreski narodni odbor Gračanica obuhvatao je područja slijedećih mjesnih narodnih odbora: Boljanić. također. Škipovac. gradove i opštine iz 1952. Zakonom o teritorijalnoj podjeli Federalne Bosne i Hercegovine na okruge. list NR BiH“. Građa. kada se Zakonom o području srezova i opština u NR Bosni i Hercegovini („Sl.17/55) ukida Sreski narodni odbor Gračanica. godine. Brijesnica Velika. Doborovci. ali je dobro sačuvan i predstavlja važan izvor za proučavanje društvenih i privrednih kretanja na području Sreskog narodnog odbora Gračanica kao lokalnog organa vlasti. 11/45. ćirilica Arhvističko informativna pomagala: SAP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1945. a veći dio njegovog područja pripaja srezu Tuzla. Malešići. za podizanje i razvijanje zadrugarstva. Novim Zakonom o podjeli teritorije NR Bosne i Hercegovine na srezove. Lukavica. Sladna i Soko.1955. Gračanica. pripadao je Okružnom narodnom odboru Doboj do januara 1947. list NR BiH“. Jezik u građi: bosanski. srpski. agrarna reforma). popisa i politike viših organa državne vlasti. Narodna odbrana Valorizacija fonda: 2 Fond nije cjelovit. hrvatski Pismo u građi: latinica. za ukazivanje pomoći mjesnim narodnim odborima u izvršavanju njihovih komunalnih poslova. reone. gradove. 10/50). Rapatnica. Soko. godine). Gornji Moranjci. nacionalizacija. od 18..11. za ostvarivanje mjera socijalnog staranja kao i kontrolu pravilne primjene zakona. Nakon administrativnoteritorijalne podjele NR Bosne i Hercegovine („Sl. Sladna. Skipovac.11/52) u sastav Sreza Gračanica ušla je Gradska opština Gračanica sa sjedištem Narodnog odbora gradske opštine u Gračanici u koju ulaze Donja Lohinja. godine („Sl. Lukavica. list NR BiH“ br. Karanovac. godine. kada je teritorija Bosne i Hercegovine podijeljena na oblasti. avgusta 1945. Orahovica Gornja. kada ulazi u sastav Okružnog narodnog odbora Tuzla. Katastar 12. može poslužiti u svrhu ostvarivanja ličnih prava građana (eksproprijacija. Orahovica Donja. br. Tada su Sreski narodni odbor Gračanica činili slijedeći mjesni narodni odbori: Bosansko Petrovo Selo. 85 . lokalne industrije. gradska naselja i područja mjesnih narodnih odbora Sreski narodni odbor Gračanica ulazi u sastav Tuzlanske oblasti. srezove i područja mjesnih narodnih odbora iz 1945. Gornja Orahovica. Malešići. Donja Orahovica. br. Brijesnica Velika. Petrovo Selo. srezove. Doborovci. Stjepan Polje. Historijat stvaraoca fonda: Sreski narodni odbor Gračanica započeo je sa radom 1945. Lukavica i Orahovica.

ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SAP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1945. 9. Sekretarijat – Izvršni odbor Odjeljenje za radne odnose Povjereništvo za komunalne poslove (industrija i zanatstvo) Povjereništvo za finansije (Odsjek za privredu) Povjereništvo za narodno zdravlje i socijalnu politiku Povjereništvo za komunalne poslove i lokalnu privredu Povjereništvo za građevine Povjereništvo za poljoprivredu Povjereništvo za trgovinu i snabdijevanje Povjereništvo za prosvjetu i kulturu Knjige Valorizacija fonda: 2 Fond nije cjelovit. privrednog i kulturnog života područja na kojem je djelovao ovaj Odbor. rješenja za rad zanatskih radnji. 5. 8. majstorski ispiti i kursevi pri SRZ. investicioni programi. planove i izvještaje o radu povjereništava. agrarna reforma). nacionalizacija. polaganje stručnih ispita za KV radnike. razna uputstva. Količina građe: 23 knj. – 1955. – 1955. rješenja o eksproprijaciji zemljišta. Jezik u građi: bosanski. dobro je sačuvan i može poslužiti u proučavanju upravnog. stambena pitanja. 6. 10. (18 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži zapisnike sa sjednica Izvršnog odbora. srpski. a može poslužiti i u svrhu rješavanja ličnih prava (eksproprijacija. razvoj lokalne privrede. 57 kut. 86 . konfiskacija imovine. 11. rješenja o postavljenju i premještaju službenika. jer sadrži vrijedne podatke za razne istraživačke teme. 4. 2. tečajevi za opismenjavanje. Serije u fondu: 1. 3. 7. pravila ustanova koja su pri GNO-u.. kursevi i tečajevi za prosvjećivanje žena. hrvatski Pismo u građi: latinica.Gradska uprava Gradski narodni odbor Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/GNOT Vremenski raspon građe: 1946.

godine.3 d/m) Sadržaj fonda: 87 . list NR BiH” broj 16/55) po kojem narodni odbori novih opština i srezova treba da obrazuju svoje upravne organe i mjesne urede najkasnije do 1. srezove i područja mjesnih narodnih odbora i Uredbom o određivanju područja narodnih odbora i ustanovljenju sjedišta mjesnih narodnih odbora. Ši Selo. Narodna skupština NR Bosne i Hercegovine. Marta mjeseca 1948. Gornja Tuzla. (0. Smoluća. augusta 1945. Podorašje. Narodna skupština NR Bosne i Hercegovine je 12. Ljepunice. Puračić. Lukavac) i 11 opština (Breške. Željeznička stanica Bukinje. list NR BiH” broj 10/50) po kome se iz sastava odgovarajućih srezova izdvajaju gradovi i obrazuju posebne administrativno-teritorijalne jedinice kao područja gradskih narodnih odbora van sastava sreza. Ljepunice. Rudarska kolonija Bukinje. godine usvojila Zakon o sprovođenju novog uređenja opština i srezova (“Sl. Tojšići. Rudarska kolona Šićki Brod. gradskih naselja i područja mjesnih narodnih odbora (“Sl. list NR BiH” broj 11/52). kada Vlada NR Bosne i Hercegovine donosi Uredbu o reorganizaciji upravnog aparata gradskih narodnih odbora (“Sl. Brđani. Brijesnica. Kreka. augusta 1955.Historijat stvaraoca fonda: Zakonom o teritorijalnoj podjeli Federalne Bosne i Hercegovine na okruge. Priluk. septembra 1955. godine. Odluka broj 1079/48) po kojoj se izdvajaju gradovi: Tuzla. Svojat. Narodna skupština NR Bosne i Hercegovine donosi Zakon o administrativno-teritorijalnoj podjeli NR Bosne i Hercegovine (“Sl. Đurđevik. Marta mjeseca 1950.-1952. osnivaju povjereništva za pojedine organe državne uprave. čije su odredbe važile do 31. Husino (bez zaseoka Petrovice). Srebrenik. aprila 1952. Požarnica. Rudnik Bukinje. Živinice). Vasiljevci. na osnovu kojeg je Tuzla grad sa sjedištem narodnog odbora grada u Tuzli. a pripadaju mu 2 gradske opštine (Banovići. a srez Tuzlanski čine 22 mjesna narodna odbora (Breške. godine. na osnovu koje se u Izvršnom odboru. Tojšići. jula 1955. 2 kut. Dubrave.. list NR BiH” broj 5/49). Predsjedništvo Prezidijuma Narodne skupštine NR Bosne i Hercegovine je donijelo Odluku o određivanju granica gradova. Dobošnica). Dolovi. Rasovac. gradove i opštine (“Sl. Solina. Banovići Rudnik. koje je donijelo Predsjedništvo Narodne skupštine BiH 16. Brijesnica. umjesto dosadašnjih odjeljenja. Bijeljina. Po ovom Zakonu. godine kada se ukida Zakon o narodnim odborima gradova i gradskih opština. list NR BiH” broj 15/48. Količina građe: 3 knj. Tuzlansku oblast čini 18 srezova i 5 gradova sa svojim područjima. 28. Brezik. Hudeč. Gradski odbor je djelovao preko Izvršnog odbora. Brčko. Banovići. Lukavac. Slavinovići. Puračić. Simin Han. Tinja. godine. Doboj i Derventa kao i gradska naselja u gradu Tuzli: Slavinovići i Bukinje. godine. donosi Zakon o podjeli teritorije NR BiH na srezove. Dobošnica. gradovi su izdvojeni u samostalna područja narodne vlasti i zadržavaju svoja ranija područja sa nepromijenjenim granicama. Poljana. Živinice. U područje grada Tuzle ulaze mjesta: Tuzla. godine. Turija. do 1949. u čijem sastavu su bila odjeljenja ili odsjeci. Gradski narodni odbor Gračanica Signatura fonda: BiH-ATKT/GNOG Vremenski raspon građe: 1950. Kiseljak. gradskih reona. Vršani.

finansije. ali pruža mogućnost za izučavanje pojava i događaja koji se odnose na rad GNO Gračanica. upisi u matične knjige rođenih i umrlih. zapisnici sa sastanaka. srpski. list NR BiH“ br. zahtjevi za sklapanje braka. hrvatski Pismo u građi: latinica. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SAP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1950.10/50) ukinut je Mjesni narodni odbor Gračanica i formiran Gradski narodni odbor sa sjedištem u Gračanici koji je ulazio u sastav Sreskog narodnog odbora Gračanica. Jezik u građi: bosanski. sadrži vrijedne podatke za istraživanje brojnih tema iz lokalne historije u oblasti privrede. Serije u fondu: 1. te zaštite prava građana i održavanje reda i mira.Fond sadrži građu nastalu u radu Gradskog narodnog odbora Gračanica koji je vršio poslove u oblasti plana. 2. 88 . komunalne izgradnje i komunalnih poslova. Opšti poslovi Komunalni poslovi Finansijski poslovi Odjeljenje prosvjete i kulture Matična služba Valorizacija: 2 Fond nije cjelovit. 3. gradove i opštine iz 1952. te zdravstva i socijalnog staranja. Historijat stvaraoca fonda: Zakonom o adninistrativno-teritorijalnoj podjeli NR Bosne i Hercegovine („Sl. obrazovanja i kulture. 11/52. Također. Fond čine dvije knjige i spisi (povjerljivi i obični spisi po djelovodnom protokolu). list NR BiH“ br.-1952. godine („Sl. finansija i upravljanja opštenarodnom imovinom. u oblasti lokalne privrede.) umjesto Gradskog narodnog odbora Gračanica formira se Narodni odbor gradske opštine u Gračanici. 5. prosvjete i kulture. Teritorijalnom podjelom NR Bosne i Hercegovine na srezove. 4. zaštite narodnog zdravlja i socijalnog staranja. komunalne izgradnje.

knjige. list NR BiH“ br. hrvatski Pismo u građi: latinica. 3. list NR BiH“ br. 5. godina. godine („Sl. Jezik u građi: bosanski. Serije u fondu: 1. srpski. socijalni i kulturni razvitak opštine. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SAP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1952. rješenja o upisu u matične knjige itd. 11/52) u srezu Gračanica formiran je Narodni odbor gradske opštine Gračanica umjesto dotadašnjeg Gradskog narodnog odbora Gračanica.5 d/m) Sadržaj fonda: Fond čine personalni spisi. Gornja Lohinja. 2. budžeti. Zakonom o području srezova i opština iz 1955.ATKT/NOGOG Vremenski raspon građe: 1952.-1955. U nadležnost Narodnog odbora gradske opštine spadali su poslovi od neposrednog interesa za privredni.. gradove i opštine iz 1952. rješenja o osnivanju preduzeća. Donja Lohinja.Narodni odbor gradske opštine Gračanica Signatura: BiH. Opšti poslovi Personalno odjeljenje Imovinsko-pravni poslovi Finansijsko odjeljenje Matična služba Valorizacija: 2 Fond nije potpuno sačuvan ali sadrži značajne podatke i činjenice. dosijea. 4. – 1955. 10 kut. i pruža mogućnost proučavanja pojava i događaja iz raznih životnih sfera koje se odnose na područje Gradske opštine Gračanica za period 1952. 17/55) formiran je Narodni odbor opštine Gračanica koji sa naseljenim mjestima u svom sastavu pripada srezu Tuzla.-1955. zahtjevi za sklapanje braka. Količina građe: 3 knj. komunalni. 89 . završni računi. U sastav Gradske opštine ušli su: Gračanica. godine („Sl. Historijat stvaraoca fonda: Zakonom o podjeli teritorije Bosne i Hecegovine na srezove. rješenja o dodjeli zemljišta. (2.

Bukinje postaje gradsko naselje u gradu Tuzli i obuhvata sela Husino. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon stvaraoca fonda: 1945. uputstva 2. Pagovice. Jezik u građi: bosanski. Tuzli Gornjoj. Bukinje. godine. Dubravama Donjim. Odlukom o određivanju granica gradova. Bukinju.. ali može poslužiti za istraživanja djelovanja stvaraoca na uskom području jedinice lokalne uprave. srezove i područja mjesnih narodnih odbora i Uredbe o određivanju područja narodnih odbora i ustanovljenju sjedišta mjesnih narodnih odbora. uputstva i raspise pojedinih sekretarijata Sreskog narodnog odbora Tuzla.Mjesna uprava Mjesni narodni odbor Bukinje Signatura fonda: BiH-ATKT/MNOBu Vremenski raspon građe: 1945. Solini. – 1952. Tojšićima. Kolona Bukinje. Zukićima. Vilušići. Cerik. – 1952. Opšti dio – raspisi. Hudeč. Podorašju. donesenih od strane Predsjedništva NR Bosne i Hercegovine – Odjeljenja za izgradnju narodne vlasti. Živinicama i Đurđeviku. Breziku. Breškama. gradskih naselja i područja mjesnih narodnih odbora (“Sl. Bukinje postaje područje grada Tuzle i prestaje sa radom kao Mjesni narodni odbor. Gračanici-Selu. Komisija za utvrđivanje zločina okupatora i njihovih pomagača Valorizacija fonda: 4 Fond nije cjelovit. Količina građe: 1 knj. list NR BiH” broj 11/52). Dobrnji.2 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži materijale iz rada ovoga Odbora i Komisije za utvrđivanje zločina okupatora i njihovih pomagača. Morančanima. Tuzlanski srez je obuhvatao 21 mjesni narodni odbor sa sjedištima u: Bašigovcima. (1. Odluka broj 1079/48). gradove i opštine. Hudeč i Petrovice. Serije u fondu: 1. augusta mjeseca 1945. Lipnici Srednjoj. Rapače i zaseoci Krtolije. Slavinovićima. Požarnici. srpski. list NR BiH” broj 15/48. gradskih reona. Pogorioc. Višći Donjoj. Donošenjem Zakona o podjeli teritorije NR Bosne i Hercegovine na srezove. Kikačima. 5 kut. Zahirovićima. Historijat stvaraoca fonda: Na osnovu Zakona o teritorijalnoj podjeli Bosne i Hercegovine na okruge. hrvatski Pismo u građi: latinica. Mjesni narodni odbor Bukinje obuhvatao je sela: Bukinje. Rapače. Husino i Cerik. 90 . od strane Narodne skupštine NR BiH (“Sl.

Odluka broj 1079/48). Zahirovićima. planove otkupa žitarica. Tuzli Gornjoj. Čakloviće Srpske i Simin-Han. Dokumentacija imovinskih odnosa Valorizacija fonda: 4 Fond nije cjelovit. odluke na priznavanje prava na zemlju bivšim beglučarima. srpski. ali i za istraživanje djelovanja stvaraoca na uskom području jedinice lokalne uprave. – 1952. Slavinovićima. Vršane. Višći Donjoj. Količina građe: 1 kut. Grabovica katolička. list NR BiH” broj 15/48. Križane. hrvatski Pismo u građi: latinica.Mjesni narodni odbor Slavinovići Signatura fonda: BiH-ATKT/MNOSl Vremenski raspon građe: 1946. Lipnici Srednjoj. godine. Gračanici-Selu. Zukićima. Čakloviće Muslimanske. gradskih naselja i područja mjesnih narodnih odbora (“Sl. Jezik u građi: bosanski. tuzlanski srez je obuhvatao 21 mjesni narodni odbor sa sjedištima u: Bašigovcima. Breškama. Odlukom o određivanju granica gradova. srezove i područja mjesnih narodnih odbora i Uredbe o određivanju područja narodnih odbora i ustanovljenju sjedišta mjesnih narodnih odbora. Morančanima. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1945. Kolovrat. Opšta dokumentacija 2. augusta mjeseca 1945. – 1951. donesenih od strane Predsjedništva NR Bosne i Hercegovine – Odjeljenja za izgradnju narodne vlasti. Historijat stvaraoca fonda: Na osnovu Zakona o teritorijalnoj podjeli Bosne i Hercegovine na okruge. odluke o dodjeli zemlje agrarnim interesentima. Mjesni narodni odbor Slavinovići obuhvatao je sela: Slavinovići. (0. Dobrnji. Grabovica Muslimanska. planove rada MNO Slavinovići itd. Kikačima. Solini. zapisnike o eksproprijaciji zemljišta. Požarnici. Dubravama Donjim. Breziku.3 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži: dozvole uknjižbe prava vlasništva na zemlju. Podorašju. Bukinju. dobro je sačuvan i najviše može poslužiti za dokazivanje prava vlasništva pravnih i fizičkih lica. Tojšićima. 91 . Živinicama i Đurđeviku. Serije u fondu: 1. fond sadrži i personalne dokumente (ugovore o radu) radnika Trgovačkog preduzeća “Ogrev” Tuzla. gradskih reona. Pored građe o radu ovoga Odbora. Orašje.

-1950. te u oblasti obrazovanja i socijalnog staranja. 6 kut. Serije u fondu: 1. Mjesni narodni odbor Gračanica Signatura fonda: BiH-ATKT/MNOG Vremenski raspon: 1945. hrvatski Pismo u građi: latinica. ali je veoma značajan za proučavanje prošlosti raznih životnih oblasti vezanih za prostor Mjesnog narodnog odbora Gračanica kao lokalnog organa vlasti. Historijat stvaraoca fonda: Mjesni narodni odbor Gračanica počeo je sa radom 1945. Zakonom o podjeli teritorije NR Bosne i Hercegovine na srezove.. list NR BiH” broj 11/52) prestaju sa radom mjesni narodni odbori i Slavinovići ulaze u područje grada Tuzle sa sjedištem narodnog odbora grada u Tuzli. Jezik u građi: bosanski. zapisnike i izvještaje MNO. upise u matične knjige rođenih i umrlih. (1. a posebno u oblasti poljoprivrede. ćirilica Arhivističko informativna pomagala: SAP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraovca fonda: 1945.-1949. 4. godine po Zakonu o teritorijalnoj podjeli Federalne Bosne i Hercegovine na okruge.Slavinovići postaju gradsko naselje u gradu Tuzli i obuhvataju sela Križane. Simin Han. srezove i područja mjesnih narodnih odbora 92 . 5. Muslimansku Grabovicu i zaselak Sepetare. djelovodni protokoli Matičnog područja Gračanica) i spise (strogo povjerljivi. zahtjeve za sklapanje braka itd. Količina građe: 8 knj. finansijske i personalne spise. 2.5 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži knjige (djelovodni protokoli MNO Gračanica. 3. srpski. Opšti poslovi Personalni spisi Finansijski poslovi Matična služba Djelovodni protokoli Valorizacija: 2 Fond nije potpuno sačuvan. povjerljivi i obični spisi po djelovodnom protokolu). trgovine i zanatstva. Kolovrat. gradove i opštine (“Sl.

Zakonom o administrativno-teritorijalnoj podjeli NR Bosne i Hercegovine („Sl. a formira se Gradski narodni odbor Gračanica. – 1906.. godinu) i spise (kućne liste. komunalnog života. 2. Mjesni narodni odbor Boljanić Signatura fonda: BiH-ATK/MNOBo Vremenski raspon: 1945. Napomena: Fond sadrži i spise matične službe . (0. finansijsku dokumentaciju). Jezik u građi: bosanski. godine („Sl.-1940. vršio i poslove iz oblasti poljoprivrede. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SAP Stepen sređenosti: arhivistički sređen 93 . godine. -1947. spisak poginulih boraca sahranjenih u Boljaniću.] Količina građe: 3 knj. narodnog prosvećivanja.-1906. spisak stanovnika sela Boljanić i Tekućica. socijalnog staranja i narodnog zdravlja. vođenje matičnih knjiga i sklapanja brakova itd. Opšta dokumentacija Finansijska dokumentacija Matična služba Knjige Valorizacija fonda: 3 Fond je fragmentarno sačuvan i pruža mogućnost proučavanja raznih životnih sfera na području Mjesnog narodnog odbora Boljanić u periodu od 1902.. a obuhvatalo je teritorij grada Gračanica. Sjedište Mjesnog narodnog odbora Gračanica je bilo u Gračanici. hvatski Pismo u fondu: latinica. list NR BiH“. 1930. poljoprivrede. trgovine i zanatstva. br. pripadao je Sreskom narodnom odboru Gračanica. narodnog prosvjećivanja. Pored obavljanja osnovnih zadataka Mjesni narodni odbor Gračanica vršio je poslove u oblasti plana.imenik Matične knjige rođenih sela Boljanić za period 1902. godina i imenik Matične knjige vjenčanih za period 1930. Serije u fondu: 1. srpski. u čije područje ulazi Gračanica. trgovine i zanatstva. pored obavljanja osnovnih zadataka.. [1902. – 1940. narodnog zdravlja i socijalnog staranja i matičnih poslova. br. Građa obuhvata zanimljive podatke koji se odnose na značajan period poslijeratne izgradnje jer je Mjesni narodni odbor Boljanić. 4. finansija. finansija.5 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži jednu knjigu (djelovodni protokol za 1947.iz 1945. 1 kut. 10/50) u Srezu Gračanica ukida se Mjesni narodni odbor Gračanica. do 1947. komunalnog života. 11/45). građu o pitanjima unutrašnje kolonizacije. 3. list NR BiH“.

11/45) formiran je Mjesni narodni odbor Boljanić sa sjedištem u Boljaniću. (0. Količina građe: 5 knj. Mjesni narodni odbor Sočkovac Signatura fonda: BiH-ATKT/MNOSo Vremenski raspon građe: 1945.. 3. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SAP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja 94 . konfiskacije i sl. presuda o razvodu braka). 4. zapisnici sa sastanaka MNO i izvještaji o radu. konfiskacijama. 2.rješenja o upisu u matične knjige.6 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži knjige . 1 kut. Historijat stvaraoca fonda: Zakonom o teritorijalnoj podjeli Federalne Bosne i Hercegovine na okruge.djelovodni protokoli i spise (korespondencija sa višim organima vlasti. rada MNO Sočkovac. br. Serije u fondu: 1. a pripadao je Sreskom narodnom odboru Gračanica. godine („Sl. 29/47) ukida se MNO Boljanić a područje se pripaja MNO Karanovac. MNO Boljanić obuhvatao je sela Boljanić i Tekućicu. izvještaji o sklapanju braka. Opšti spisi Zapisnici i izvještaji Matični spisi Knjige Valorizacija fonda: 3 Iako fond fragmentarno sačuvan daje mogućnost istraživanja i proučavanja privrednih i društvenih kretanja na području Mjesnog narodnog odbora Sočkovac. srezove i područja mjesnih narodnih dbora („Sl. srpski.-1947. te provođenja određenih procesa poput kolonizacije. Jezik u građi: bosanski. hrvatski Pismo u građi: latinica.-1947.Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1945. o kolonizaciji. Fond posjeduje određene kumulativne podatke iz oblasti poljoprivrede. poslovi matične službe . Tu su i drugi spisi različite provenijencije koji mogu poslužiti za rekonstrukciju događaja i pojava iz ovog perioda rada MNO Sočkovac. list Federalne BiH“ br. list NR BiH“. Zakonom o administrativno-teritorijalnoj podjeli Bosne i Hercegovine iz 1947.

srezove i područja mjesnih narodnih odbora („Sl. 3.2 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži tri knjige i veći broj spisa (uputstva. ali pruža mogućnost proučavanja različitih zanimljivosti iz brojnih životnih sfera na području Mjesnog narodnog odbora Karanovac. finansija. rješenja o proglašenju mrtvim nestalih osoba. Posebno je značajna građa koja se odnosi na poljoprivredne prilike i obrazovno-socijalno stanje na području ovoga Odbora. podaci o koloniziranim porodicama u Vojvodinu. narodnog prosvjećivanja. odluke Sreskog suda u Gračanici o uknjižbi prava vlasništva na nekretnine. 2. kupoprodajni ugovori. 11/45). upisi u matične knjige rođenih. Mjesni narodni odbor Karanovac Signatura fonda: BiH-ATKT/MNOKar Vremenski raspon građe: 1947. 4 kut. 95 . podaci o zanatskim radnjama.-1951. Mjesni narodni odbor Sočkovac obuhvatao je sela: Sočkovac. (1. platne liste službenika. list Federalne BiH“ br.). personalni spisi. raspodjela sjemena za sjetvu. komunalnog života. presude o razvodu. statistički podaci o naseljenim mjestima.-1947. narodnog zdravlja i socijalnog staranja. Karanovac i Kakmuž. o popisu stanovništva. Novim Zakonom o administrativno-teritorijalnoj podjeli Bosne i Hercegovine iz 1947. 4. Historijat stvaraoca fonda: Zakonom o teritorijalnoj podjeli Federalne Bosne i Hercegovine na okruge. Količina građe: 3 knj. zapisnici o sklapanju braka i dr.. te matičnih poslova. Pored obavljanja osnovnih zadataka Mjesni narodni odbor Sočkovac vršio je poslove iz oblasti poljoprivrede. otkupu stoke i stočnih proizvoda. list NR BiH’’ br. planovi i analize o otkupu poljoprivrednih proizvoda. zapisnici sjednica MNO Karanovac.Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1945. godine („Sl. formiran je Mjesni narodni odbor Sočkovac sa sjedištem u Sočkovcu koji je pripadao Sreskom narodnom odboru Gračanica. trgovine i zanatstva. uključivanje nepismenih osoba u tečajeve za opismenjavanje. Opšti spisi Personalni spisi Rješenja i presude Matične knjige Valorizacija fonda: 3 Fond je fragmentarno sačuvan. 29/47) ukida se Mjesni narodni odbor Sočkovac i ovo područje se pripaja novoformiranom Mjesnom narodnom odboru Karanovac. zaključci Sreskog suda u Gračanici o konfiskaciji nekretnina. Serije u fondu: 1.

Sjedište Mjesnog narodnog odbora bilo je u Karanovcu. djelovodne protokole. godine („Sl. finansija. srpski. list NR BiH“ br. eksproprijacije. prijave o nestalim u ratu. gradove i opštine („Sl. 2. Boljanić i Tekućica. Opštinska uprava Narodni odbor opštine Kiseljak Signatura fonda : BiH – ATKT/NOOKi Vremenski raspon građe: 1945. te matičnih poslova. 96 . Količina građe: 41 knj. 15/55) ukida se MNO Karanovac i formira Narodni odbor opštine Karanovac u koji ulaze: Boljanić. (28 d/m) Sadržaj fonda: Fond nije kompletan i sadrži dio opšte i povjerljive pošte. – 1958.Jezik u građi: bosanski. trgovine i zanatstva. 3. hrvatski. Karanovac. Historijat stvaraoca fonda: Zakonom o administrativno-teritorijalnoj podjeli NR Bosne i Hercegovine iz 1947. narodnog prosvjećivanja. 97 fasc. 5. Zakonom o podjeli teritorije NR Bosne i Hercegovine na srezove. 29/47) ukidaju se mjesni narodni odbori Sočkovac i Boljanić. Opšta dokumentacija Zapisnici NOO-e Imovinski predmeti – eksproprijacije Povjerljiva dokumentacija Knjige Valorizacija fonda: 4 Fond po svom sadržaju i sačuvanosti nije velike vrijednosti te može poslužiti za istraživanje prilika u vrijeme djelovanja stvaraoca na uskom području jedinice lokalne uprave.-1955. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SAP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1947. Sočkovac.. Sočkovac i Tekućica. MNO Karanovac je vršio poslove iz oblasti poljoprivrede. a formira se Mjesni naroni odbor Karanovac u koji su ušla sela: Karanovac. list NR BiH“ br. komunalnog života. Pismo u građi: latinica. Serije u fondu: 1. 4. zapisnike NOO. narodnog zdravlja i socijalnog staranja. zapisnike o sklapanju braka.

odluke. rješenja o eksproprijaciji i uzurpaciji. Količina građe: 71 fasc. Pirkovac. srpski. Bistarac Donji. Breza. i 1950. Bistarac Gornji. Narodni odbor opštine Kiseljak Historijat stvaraoca fonda: Na osnovu Uredbe o određivanju područja narodnih odbora i ustanovljenju sjedišta mjesnih narodnih odbora. a 1947. Delevari. žrtava fašističkog terora i djece bez roditelja. Savjet za opštu upravu 2. (19 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži zapisnike sa sjednica mjesnih odbora. građevinske dozvole. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: PrP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1945. Ševar i Hasanbašići. sa selima Kiseljak. 1945. Promjene naziva stvaraoca fonda: 1. Ševar. godine sjedište Mjesnog narodnog odbora bila je Poljana u čiji sastav su ulazile: Bistarac Donji. – 1962. godine Kiseljak je naseljeno mjesto u sastavu opštine Tuzla. Breze i Brgule.Jezik u građi: bosanski. Šiće. spiskove djece palih boraca. Plane. Mjesni narodni odbor Kiseljak 2. Poljana. Savjet za plan i finansije 97 . Bokavići. Kiseljak. Poljice. – 1958. Bučik Donji. hrvatski Pismo u građi: latinica. do 1962. godine. godine kada srezovi prestaju sa radom. pripadao Lukavačkom srezu Tuzlanskog okruga. Godine 1952. Priluk. Ljubače. Poljana (Kiseljak). Od 1955. Petrovice (zaselak sela Husino) i Cerik. Mihatovići. Plane. Šerići. Mihatovići. Mjesni narodni odbor Kiseljak je. Ševar. prodavnica i ugostiteljskih objekata. Narodni odbor opštine Bosansko Petrovo Selo Signatura fonda: BiH-ATKT/NOOBPS Vremenski raspon građe: 1952. rješenja o osnivanju zanatskih radnji. zapisnike sa sjednica savjeta. a pripada srezu Tuzla i tako ostaje do 1966. Zakonom o podjeli teritorije NR Bosne i Hercegovine na srezove. Moranjčani. Poljana Muslimanska. Poljana Hrvatska. Šići. zapisnike sa sjednica vijeća. protokole itd. Serije u fondu: 1. list NR BiH” broj 11/52). rješenja. Bokavići. srezu Tuzla pripada opština Kiseljak sa sjedištem narodnog odbora opštine u Kiseljaku u čiji sastav ulaze: Bokavići. gradove i opštine (“Sl.

Sjedište Narodnog odbora opštine je bilo u Bosanskom Petrovom Selu – Lužani.. 11/52. hrvatski Pismo u građi: latinica.Lužani. godine (“Sl. – 1995. Dobošnica.3. Krtova. pripalo Gračaničkom srezu.) Bosansko Petrovo Selo je kao opština u koju ulaze: Bosansko Petrovo Selo.) Bosansko Petrovo Selo kao opština sa naseljenim mjestima u svom sastavu (Berkovica. Količina građe: 111 knj.549 fasc. Zakonom o području srezova i opština u NR Bosni i Hercegovini 1955. Orahovica Gornja.Brđani. Gnojnica. Krtova i Porječina. list NR BiH’’ br. Kakmuž.) samo se mijenja broj naseljenih mjesta u sastavu opštine Bosansko Petrovo Selo.. – 1980. list NR BiH’’ br. Miričina.21 d/m) 98 . godine (“Sl.187 pov. Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o području srezova i opština u NR Bosni i Hercegovini 1958. 1992. a 1962. 23/58.. Bosansko Petrovo Selo. srpski. 4. Savjet za privredu i komunalne poslove Savjet za školstvo Savjet za kulturu i narodno prosvjećivanje Savjet za zdravlje i socijalnu zaštitu Valorizacija: 3 Fond po svom sadržaju i sačuvanosti može poslužiti za istraživanje prilika u vrijeme djelovanja stvaraoca na uskom području jedinice lokalne uprave. Jezik u građi: bosanski.. Ražljeva i Sižje (bez zaselaka Borice i Komar) pripalo je Tuzlanskom srezu. 5.. Historijat stvaraoca fonda: Zakonom o podjeli teritorije NR Bosne i Hercegovine na srezove. 6. Bosansko Petrovo Selo. 2. godine (“Sl. Skupština opštine Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/SOT Vremenski raspon građe: 1955. – 1962. list NR BiH’’ br. 2. ali i za rješavanje imovinskopravnih odnosa fizičkih i pravnih lica. 17/55. Orahovica Donja. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SAP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1952. Kruševica. godine Bosansko Petrovo Selo je kao naseljeno mjesto pripalo opštini Gračanica u Tuzlanskom srezu. Porječina. 53 kut. gradove i opštine 1952. 2 omota (579. Kakmuž.

Sadržaj fonda: Fond sadrži zapisnike sa sjednica, rješenja o dodjeli nacionalizovanog zemljišta, eksproprijacije zemljišta, urbanističke saglasnosti i građevinske dozvole za objekte, upotrebne dozvole, dodjele zemljišta, polaganje ispita, otvaranje trgovinskih radnji i drugih objekata, dokumente Službe za budžet i finansije, projekte itd. Serije u fondu: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Sekretar Odjeljenje za opštu upravu i unutrašnje poslove Odjeljenje za društvene službe Odjeljenje za finansije Odjeljenje za privredu, rad i radne odnose Odjeljenje narodne odbrane Odjeljenje za komunalne poslove Građa ratne produkcije

Valorizacija fonda: 2 Fond se može koristiti za istraživanja razvoja i djelatnosti opštine Tuzla (privredne, stambene i komunalne izgradnje, kulturne i prosvjetne djelatnosti, socijalne politike), ali i za rješavanje imovinsko-pravnih odnosa fizičkih i pravnih lica (građevinske dozvole, dodjele zemljišta, nacionalizacije, eksproprijacije itd.). Jezik u građi: bosanski, srpski, hrvatski Pismo u građi: latinica, ćirilica Arhivistička informativna pomagala: PrP (registri, upisnici, protokoli) Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1955. – Promjene naziva stvaraoca fonda: 1. Narodni odbor opštine Tuzla (od 1955. do 1964.godine) 2. Skupština opštine Tuzla (od 1964. do 1974. godine) 3. Skupština opštine Tuzla (od 1974. do 1990. godine) Historijat stvaraoca fonda: Prezidijum Narodne skupštine NR Bosne i Hercegovine je 28. aprila 1952. godine objavio Zakon o podjeli teritorije NR Bosne i Hercegovine na srezove, gradove i opštine (“Sl. list NR BiH’’ broj 11/52), a Tuzla je gradska opština u čije područje ulaze mjesta: Tuzla, Kreka, Rudarska kolonija Bukinje, Željeznička stanica Bukinje, Rudnik Bukinje, Rudarska kolona Šićki Brod, Ši Selo, Rasovac, Solina, Brđani, Dolovi, Vršani, Slavinovići, Hudeč, Husino (bez zaseoka Petrovice).
99

Narodna skupština NR Bosne i Hercegovine je 12. jula 1955. godine usvojila Zakon o sprovođenju novog uređenja opština i srezova (“Sl. list NR BiH” broj 16/55) po kojem narodni odbori opština i novih srezova treba da obrazuju svoje upravne organe i mjesne urede najkasnije do 01. septembra 1955. godine kada će se ukinuti Zakon o narodnim odborima gradova i gradskih opština, čije su odredbe važile do 31. augusta 1955. godine. Zakonom o području srezova i opština u NR Bosni i Hercegovini (“Sl. list NR BiH’’ broj 17/55) Tuzla je opština sa sjedištem Narodnog odbora opštine u Tuzli u čijem sastavu su naseljena mjesta: Breze, Brđani, Bukinje, Cerik, Crno Blato, Čaklovići Donji, Čanići, Dobrnja, Dokanj, Dolovi, Grabovica Donja, Hudeč, Husino, Kiseljak, Kolovrat, Kreka, Križani, Krtolije, Lipnica, Lipnica Donja, Lipnica Gornja, Lipnica Srednja, Ljepunice, Ljubače, Marina Glava, Mihatovići, Milešići, Moračani, Mramor, Orašje, Par Selo Gornje, Pasci Donji, Pasci Gornji, Petrovice Donje, Plane, Pogorioci, Poljana, Rapače, Rasovac, Simin Han, Slavinovići, Snoz, Solina, Svojtina, Ševar, Šići, Šićki Brod, Ši Selo, Tisovac, Trstje, Tuzla, Vršani.

Skupština opštine Lukavac
Signatura fonda: BiH-ATKT/SOLu Vremenski raspon građe: 1948. – 1980. ; 1992. – 1995. ; 1993 – 2001. Količina građe: 5 knj., 17 kut., 1218 pov., 173 reg., 7 fasc. (244 d/m) 19 kut., 363 reg., 120 pov. ; 201 reg., 4 pov. Sadržaj fonda: Fond sadrži građu koja se odnosi na rad Opštine i njenih organa, katastar zemljišta i zgrada, eksproprijacije, arondacije, nacionalizacije, uzurpacije, građevinske dozvole, lokacije, tehničke preglede objekata, radne odnose, inspekcije, zaštitu i prava boraca i invalida, zdravstvo, starateljstva, projekte, protokole itd. Građa nastala u ratnom periodu 1992. – 1995. godine sastoji se od dokumentacije nastale u radu općinskih organa i službi – kartoteka, zakonodavna djelatnost, odbrana, statistika, inspekcijski poslovi, urbanističke saglasnosti, dodjela građevinskog zemljišta, eksproprijacije, promet zemljišta i zgrada, sjednice SO, sjednice Ratnog predsjedništva, Krizni štab Općine, porezi, rješenja o odobrenju izgradnje, odluke, zdrvstvo, obrazovanje, komunalni poslovi, zanatstvo, finansijska i knjigovodstvena dokumentacija, uplate za Armiju RBiH, Općinsko vijeće – materijali itd. U okviru ovoga fonda nalazi se i građa Logističkog centra za period 1993. – 2001. godina, jer ga je Općina formirala za potrebe snabdijevanja stanovništva i Armije sa hranom i odjećom. Fond sadrži pretežno finansijsko-računovodstvenu dokumentaciju, nešto opće, pravne dokumentacije, spisak stanovništva Lukavca, ulaz i izlaz humanitarne robe, komercijalne robe, spiskovi dostavljene robe, knjige evidencije akata itd. Serije u fondu: 1. Zapisnici sa sjednica 2. Odjeljenje za opšte poslove 3. Odjeljenje za privredu
100

4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Odjeljenje za finansije Odjeljenje za urbanizam i stambeno-komunalne poslove Odjeljenje za narodno zdravlje i socijalno staranje Odjeljenje za prosvjetu i kulturu Projekti Ratna dokumentacija Logistički centar

Valorizacija fonda: 2 Fond može poslužiti za proučavanje privrednog i kulturnog razvoja, komunalne i stambene izgradnje, socijalne politike i prosvjetne djelatnosti na području lokalne uprave. Osim toga, može poslužiti i za rješavanje imovinsko-pravnih odnosa pravnih i fizičkih lica (dodjela zemljišta, građevinske dozvole, rješenja o eksproprijaciji, nacionalizaciji i uzurpaciji i sl.). Jezik u građi: bosanski, srpski, hrvatski Pismo u građi: latinica, ćirilica Arhivistička informativna pomagala: PrP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: ograničena Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1948. – Promjene naziva stvaraoca fonda: 1. 2. 3. 4. Mjesni narodni odbor Lukavac Narodni odbor gradske opštine Lukavac Narodni odbor opštine Lukavac Skupština opštine Lukavac

Historijat stvaraoca fonda: Na osnovu Zakona o teritorijalnoj podjeli Bosne i Hercegovine na okruge, srezove i područja mjesnih narodnih odbora i Uredbe o određivanju područja narodnih odbora i ustanovljenju sjedišta mjesnih narodnih odbora (“Sl. list Federalne Bosne i Hercegovine” br. 11/45), donesenih od strane Narodne vlade NR Bosne i Hercegovine augusta mjeseca 1945. godine, Tuzlanskom okrugu je pripadao Lukavački srez koji je obuhvatao 21 mjesni narodni odbor sa sjedištem u: Banovićima, Bistarcu, Brijesnici Donjoj, Devetaku, Dobošnici, Gnojnici, Kiseljaku, Lukavcu Muslimanskom, Miričini, Orahovici Muslimanskoj, Poljicu, Priluku, Podgorju, Puračiću, Seoni, Smolućoj, Treštenici Srpskoj, Turiji, Tulovićima, Tumarama i Vasiljevcima. Zakonom o administrativno-teritorijalnoj podjeli NR Bosne i Hercegovine 1947. godine na srezove, gradove, gradske reone, gradska naselja i područja mjesnih narodnih odbora (“Sl. list NR BiH” br. 29/47) Lukavac je kao mjesni narodni odbor sa sjedištem u Lukavcu Muslimanskom pripadao Tuzlanskom srezu. U sastavu područja MNO-a Lukavac bila su sela, zaseoci, naselja i manji gradovi: Lukavac Muslimanski, Lukavac Tvornica, Modrac, Crveno Brdo, Huskići i Zagorje. Narodna skupština NR Bosne i Hercegovine 28. aprila 1952. godine donijela je i proglasila Zakon
101

o podjeli teritorije NR Bosne i Hercegovine na srezove, gradove i opštine (“Sl. list NR BiH” br. 11/52) po kojem Tuzlanskom srezu pripada gradska opština Lukavac sa sjedištem Narodnog odbora gradske opštine u Lukavcu, u koju ulaze: Smoluća, Šikulje, Lukavac Srpski, Lukavac Muslimanski, Lukavac Fabrika, Naselje Koksara, Modrac, Crveno Brdo, Huskići, Zagorje, Bistarac Gornji, Kalajevo i Brgule. Godine 1955. Zakonom o području srezova i opština u NR Bosni i Hercegovini (“Sl. list NR BiH” br. 17/55) Tuzlanskom srezu pripada opština Lukavac sa sjedištem Narodnog odbora opštine u Lukavcu i naseljenim mjestima u svom sastavu: Bistarac Donji (sa zaseokom Delevari), Bistarac Gornji, Bokavići (sa zaseokom Pirkovac), Brgule, Crveno Brdo, Huskići, Kalajevo, Lukavac, Lukavac Gornji, Modrac, Prline, Puračić, Smoluća, Šikulje, Tabaci i Zagorje. U periodu od 1958. do 1962. godine izmjenama i dopunama Zakona o područjima srezova i opština u NR Bosni i Hercegovini mijenjao se i broj naseljenih mjesta u sastavu opštine, pa je Lukavac 1962. godine (“Sl. list NR BiH” br. 47/62) u svom sastvu imao naseljena mjesta: Babice Donje, Babice Gornje, Berkovica, Bikodže, Bistarac Donji, Bistarac Gornji, Bokavići, Borice, Brijesnica Donja, Brijesnica Gornja, Caparde, Cerik, Crveno Brdo, Devetak, Dobošnica, Gnojnica, Huskići, Jaruške Donje, Jaruške Gornje, Kalajevo, Komar, Krtova, Kruševica, Lukavac, Lukavac Gornji, Mičijevići, Milino Selo, Modrac, Orahovica, Poljice, Prline, Prokosovići, Puračić, Semići, Sižje, Smoluća Donja, Smoluća Gornja, Stupari, Šikulje, Tabaci, Tumare, Turija, Vasiljevci, Vijenac i Zagorje.

Skupština opštine Banovići
Signatura fonda: BiH-ATKT/SOBa Vremenski raspon građe: 1946. – 1977. Količina građe: 1190 fasc. (203 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži zapisnike sa sjednica, dokumente iz oblasti opšte uprave, obrazovanja, kulture, zdravstva, finansija, građevinarstva i poljoprivrede, dozvole i rješenja za prijavu i odjavu zanatskih radnji, urbanističke, građevinske i upotrebne dozvole, rješenja o eksproprijaciji, nacionalizaciji i dodjeli zemljišta. Serije u fondu: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sekretarijat – Odjeljenje za opštu upravu Sekretarijat – Odjeljenje za rad i radne odnose Odjeljenje za finansije Odjeljenje za privredu i komunalne poslove Odjeljenje za narodno zdravlje i socijalno staranje Odjeljenje za prosvjetu i kulturu Projekti

102

Valorizacija fonda: 2 Fond može poslužiti za proučavanje privrednog razvoja, komunalne i stambene izgradnje, socijalne politike kao i kulturne i prosvjetne djelatnosti opštine, ali i za rješavanje imovinskopravnih odnosa fizičkih i pravnih lica (građevinske dozvole, dodjele zemljišta itd.). Jezik u građi: bosanski, srpski, hrvatski Pismo u građi: latinica, ćirilica Arhivistička informativna pomagala: PrP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1946. – Promjene naziva stvaraoca fonda: 1. 2. 3. 4. Mjesni narodni odbor Banovići Narodni odbor gradske opštine u Litvi Narodni odbor opštine Litva Skupština opštine Banovići

Historijat stvaraoca fonda: Na osnovu Zakona o teritorijalnoj podjeli Federalne Bosne i Hercegovine na okruge, srezove i područja mjesnih narodnih odbora (“Sl. list Federalne Bosne i Hercegovine” br. 11/45) 1945. godine Banovići kao mjesni narodni odbor sa selima Banovići, Pribitkovići i Milići pripada Lukavačkom srezu Tuzlanskog okruga. Godine 1947. (“Sl. list NR BiH” br. 29/47) Mjesni narodni odbor Banovići sa selima, zaseocima i naseljima u svom sastavu: Banovići, Pribitkovići, Milići, Tulovići, IvovićGrivice, Treštenica Srpska, Treštenica Muslimanska, Podgorje, Repnik i Bučik Gornji pripada Tuzlanskom srezu, a 1950. godine (“Sl. list NR BiH” br. 10/50) Banovići imaju dva mjesna narodna odbora sa sjedištem u Banovićima (u koji ulaze: Banovići, Pribitkovići, Milići, Tulovići, Ivović Grivice, Treštenica Muslimanska, Podgorje, Repnik, Bučik Gornji, Željova i Treštenica Srpska) i Banovićima Rudnik (u koji ulazi Banovići Rudnik). Zakonom o podjeli teritorije NR Bosne i Hercegovine na srezove, gradove i opštine (“Sl. list NR BiH” br. 11/52) 1952. godine Tuzlanskom srezu pripadaju Banovići kao gradska opština sa sjedištem narodnog odbora gradske opštine u Litvi, u koju ulaze: Jaruške Gornje, Pribitkovići, Milići, Treštenica Srpska, Treštenica Muslimanska, Bučik Gornji, Banovići, Tulovići, Grivice, Omazići, Repnik, Podgorje, Litva naselje i Željava. Godine 1955. Zakonom o području srezova i opština u NR Bosni i Hercegovini (“Sl. list NR BiH” br. 17/55) Tuzlanskom srezu pripada opština Litva sa sjedištem narodnog odbora opštine u Litvi i naseljenim mjestima u svom sastavu: Banovići, Bučik Gornji, Grivice, Litva, Milići, Omazići, Podgorje, Pribitkovići, Repnik, Treštenica Donja, Treštenica Gornja, Tulovići i Željeva. Godine 1958. i 1962. (“Sl. list NR BiH” br. 23/58. i 47/62) Banovići kao opština, sa sjedištem Narodnog odbora opštine u Banovićima, i naseljenim mjestima u svom sastavu (Banovići, Banovići Selo, Borovac, Ćatići, Gornji Bučik, Grivice, Lozna, Milići, Mrgan, Omazići, Oskova, Podgorje, Pribitkovići, Repnik, Seona, Treštenica Donja, Treštenica Gornja, Tulovići, Željeva) pripadaju Tuzlanskom srezu.
103

Skupština opštine Srebrenik
Signatura fonda: BiH-ATKT/SOS Vremenski raspon građe 1947. – 1978., 1992. – 1995. Količina građe: 83 reg., 677 fasc., 106 ukor. knj., 207 VHS kaseta i 200 DVD-a (168 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži građu koja se odnosi na rad opštinskih organa i službi, skupštine, opštu upravu, matičnu službu, društvene službe, finansije, imovinsko-pravne poslove, katastar zemljišta i zgrada, urbanizam i stambeno-komunalne poslove, privredu, građanska stanja, obrazovanje, saobraćaj, komunikacije, zaštitu prava boraca i dr. Napomena: Fond također, sadrži i dokumentaciju ratnog perioda 1992. – 1995. godine (VHS kasete i DVD snimke koje je sačinila lokalna TV Srebrenik). Serije u fondu: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Zapisnici sa sjednica Odjeljenje za opšte poslove Odjeljenje za finansije Odjeljenje za imovinsko-pravne poslove Odjeljenje za privredu i stambeno-komunalne poslove Odjeljenje matične službe Ratna dokumentacija 1992. – 1995.

Valorizacija fonda: 2 Fond može poslužiti za proučavanje privrednog i kulturnog razvoja, komunalne i stambene izgradnje, socijalne politike i prosvjetne djelatnosti na području lokalne uprave. Osim toga, može poslužiti i za rješavanje vlasničkih odnosa pravnih i fizičkih lica (građevinske dozvole, rješenja o osnivanju i prestanku sa radom privatnih i zanatskih radnji, eksproprijacija, građanska stanja i sl.). Jezik u građi: bosanski, srpski, hrvatski Pismo u građi: latinica, ćirilica Arhivistička informativna pomagala: PrP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: ograničena Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1947. – Promjene naziva stvaraoca fonda: 1. Mjesni narodni odbor Srebrenik
104

2. Narodni odbor opštine Srebrenik 3. Skupština opštine Srebrenik Historijat stvaraoca fonda: Na osnovu Zakona o teritorijalnoj podjeli Federalne Bosne i Hercegovine na okruge, srezove i područja mjesnih narodnih odbora 1945. godine Srebrenik kao mjesni narodni odbor čije je sjedište u Srebreniku Donjem, sa selima Srebrenik Donji, Srebrenik Gornji i Ćehaje pripada Gradačačkom srezu Tuzlanskog okruga. Ovakva podjela ostaje do 1952. godine kada Srebrenik kao opština sa sjedištem Narodnog odbora opštine u Donjem Srebreniku (Željeznička Stanica), u koju ulaze: Donji Srebrenik, Gornji Srebrenik, Moranjci Donji (Čifluk), Seona, Cage, Uroža, Rapotnica, Brnjičani, Ljenobud Gornji i Ljenobud Donji, pripada Tuzlanskom srezu (Zakon o podjeli teritorije NR Bosne i Hercegovine na srezove, gradove i opštine “Sl. list NR BiH’’ broj 11/52.). U periodu od 1955. do 1962. godine Zakonom i izmjenama i dopunama Zakona o područjima srezova i opština u NR Bosni i Hercegovini mijenjao se i broj naseljenih mjesta u sastavu opštine, pa je Srebrenik 1962. godine u svom sastavu imao naseljena mjesta: Babanovići, Brezik, Brnjičani, Cage, Cerik, Crveno Brdo, Čekanići, Ćehaje, Donji Moranjci, Donji Srebrenik, Drapnići, Falešići, Gornji Hrgovi,Gornji Moranjci, Gornji Srebrenik, Jasenica, Kuge, Like, Lisovići, Ljenobud, Maoča Tuzlanska, Podorašje, Podpeć, Rapatnica, Seona, Sladna, Straža, Špionica Donja, Špionica Gornja, Špionica Srednja, Tinja Donja, Tinja Gornja, Tutnjevac, Uroža i Zahirovići.

Skupština opštine Kalesija
Signatura fonda: BiH-ATKT/SOKa Vremenski raspon građe: 1901. – 1975., 1992. – 1995. Količina građe: 166 pov., 26 reg. (21 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži građu koja se odnosi na rad opštinskih službi i opštinskih organa, građevinske dozvole, uzurpaciju zemljišta, eksproprijaciju, dodjelu zemljišta, obrazovanje, školstvo, zdravstvenu zaštitu i druge oblasti. Napomena: Dio građe odnosi se na projektnu dokumentaciju (neki objekti za period od 1901. do 1925. godine). Preuzeta je i građa Općine Kalesija – ratni period (1992. – 1995.), nije kompletna i sastoji se od dokumentacije koja se odnosi na Ratno predsjedništvo, Izvršni odbor, Općinsko vijeće, Općinskog načelnika, matičnu službu, poslove privrede i društvene djelatnosti, budžet, civilnu zaštitu itd. Serije u fondu: 1. Odjeljenje za opšte poslove 2. Odjeljenje za privredu i finansije
105

3. Odjeljenje za stambeno-komunalne poslove 4. Projekti 5. Ratna dokumentacija 1992. – 1995. Valorizacija fonda: 2 Fond po svome sadržaju i sačuvanosti može poslužiti u svrhu dokazivanja vlasništva pravnih i fizičkih lica (projekti, građevinske dozvole, uzurpacije, dodjela zemljišta, eksproprijacije, invalidnine itd.), a građa ratnog perioda može poslužiti kao izvor za proučavanje ratnih događaja, djelovanja i rada općine na području lokalne uprave. Jezik u građi: bosanski, srpski, hrvatski Pismo u građi: latinica, ćirilica Arhivistička informativna pomagala: PrP, SAP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: ograničena Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1959. – Promjene naziva stvaraoca fonda: 1. 2. 3. 4. Mjesni narodni odbor Kalesija Narodni odbor opštine Memići Narodni odbor opštine Kalesija Skupština opštine Kalesija

Historijat stvaraoca fonda: Na osnovu Zakona o teritorijalnoj podjeli Federalne Bosne i Hercegovine na okruge, srezove i područja mjesnih narodnih odbora 1945. godine, Kalesija kao mjesni narodni odbor čije je sjedište u Kalesiji Srpskoj, sa selima Kalesija Srpska i Kalesija Muslimanska pripada Zvorničkom srezu Tuzlanskog okruga. Od 1947. do 1950. godine naziv mjesnog narodnog odbora je Kalesija u čije područje ulaze: Kalesija, Prnjavor i Dubnica. Zakonom o podjeli teritorije NR Bosne i Hercegovine na srezove, gradove i opštine (“Sl. list NR BiH” br. 11/52) 1952. godine Zvorničkom srezu pripadaju Memići sa sjedištem Narodnog odbora opštine u Memićima, u koju ulaze: Caparde, Hajvazi, Kusonje, Kosovača, Memići, Bulatovci, Brezik, Mahala, Zukići, Baljkovica, Potočani, Kalesija, Prnjavor i Dubnica, a 1955. godine Zakonom o području srezova i opština u NR Bosni i Hercegovini Memići kao Narodni odbor opštine imaju više naseljenih mjesta u svom sastavu. U periodu 1958.1962. godine Zakonom i izmjenama i dopunama Zakona o područjima srezova i opština u NR Bosni i Hercegovini Kalesija sa sjedištem narodnog odbora opštine u Kalesiji pripada Tuzlanskom srezu, a mijenjao se i broj naseljenih mjesta u sastavu opštine, pa je Kalesija 1962. godine u svom sastavu imala naseljena mjesta: Borogovo, Brezik, Bulatovci, Caparde, Dubnica, Gojčin, Hajvazi, Hrasno Donje, Hrasno Gornje, Jeginov Lug, Jelovo Brdo, Kalesija, Kikači, Kulina, Kusonje, Lipovice, Mahala, Matkovac, Memići, Miljanovci, Osmaci, Petrovice Gornje, Prnjavor, Rainci Donji, Rainci

106

(220 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži građu koja se odnosi na rad skupštinskih organa i službi. 2. Osim toga. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: PrP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1945. Rakino Brdo. – Promjene naziva stvaraoca fonda: 1. Vukovije Gornje. Sajtovići. Sarači. Vukovije Donje. Količina građe: 9 knj. Jezik u građi: bosanski. pravne. dodjelu zemljišta. Serije u fondu: 1. finansijsko-računovodstvene i projektne dokumentacije. Seljublje. 3. 5. a sastoji se od opšte. srpski.. komunalne i stambene izgradnje. Viličevići. Skupština opštine Živinice 107 . Šeher. – 1973. Zapisnici sa sjednica NOO-e Odjeljenje za opšte poslove Odjeljenje za privredu i rad Odjeljenje za finansije Odjeljenje za stambeno-komunalne poslove Odjeljenje za narodno zdravlje i socijalno staranje Projekti Valorizacija fonda: 2 Fond može poslužiti kao izvor za proučavanje privrednog i kulturnog razvoja. Narodni odbor opštine Živinice 3. 6. 7. Mjesni narodni odbor Živinice 2. personalne. uzurpaciju. 1854 pov. Skupština opštine Živinice Signatura fonda: BiH-ATKT/SOŽ Vremenski raspon građe: 1941. Tojšići. kao i one koja se odnosi na eksproprijaciju. Zelina i Zolje.Gornji.hrvatski Pismo u građi: latinica. može poslužiti za rješavanje imovinsko-pravnih odnosa pravnih i fizičkih lica. socijalne politike i prosvjetne djelatnosti na području opštine Živinice. 4. građevinske dozvole i sl.

Par Selo Donje.267 pov. 6. pa je 1962. Kuljan. godine Živinice kao mjesni narodni odbor sa selima Živinice Katoličke.. godine Mjesni narodni odbor Živinice sa sjedištem u Živinice-Tvornica u sastavu svog područja ima sela – naselja: Živinice Hrvatske. (225 d/m) Sadržaj fonda: Fond se sastoji od raznovrsne dokumentacije koja se odnosi na djelovanje i rad opštinskih organa i službi .Historijat stvaraoca fonda: Na osnovu Zakona o teritorijalnoj podjeli Federalne Bosne i Hercegovine na okruge. Omazići. 4. Suha.. zdravstvo. Tupković Donji. Gornja Višća. Skupština opštine Gradačac Signatura fonda: BiH-ATKT/SOGd Vremenski raspon građe: 1915. 1992. 2. godine Živinice su opština u Tuzlanskom srezu sa sjedištem Narodnog odbora opštine u Živinicama. Od 1952. Maline. Vrnojevići. a 1947. obrazovanje. Kovači. Gornje Živinice. i 1950. personalna.opšta. finansijska.. Priluk. Brnjica Gornja. 112 fasc. Djedina.–1995. projekti. Dubrave Gornje. Suha i Omazići pripadaju Tuzlanskom srezu Tuzlanskog okruga. pravna.. saobraćaj. 1. Đurđevik. – 1995. ali će nakon obrade biti pripojena postojećim fondovima ili će od nje biti formirani novi.. 36 reg. srezove i područja mjesnih narodnih odbora 1945. Donja Višća. Dunojevići. Živinice Tvornica. 7. osnovne knjige evidencije. 5. urbanizam. Živinice Muslimanske. Fabrika. Dubrave Donje. Svojat. Donja Lukavica. Brnjica Donja. Zapisnici sa sjednica Odjeljenje za opštu upravu Odjeljenje za budžet Odjeljenje za rad i radne odnose Odjeljenje imovinsko-pravnih poslova Odjeljenje za stambeno-komunalne poslove Odjeljenje za prosvjetu i kulturu Odjeljenje za narodno zdravlje i socijalno staranje 108 . 4 kut. i sl. Gračanica. stambena izgradnja. godine ova Opština u svom sastavu imala naseljena mjesta: Bašigovci. Šerići. Donje Živinice. Gornja Lukavica. Suha. 3. Kršići. katastar. Zukići i Živinice. matična služba. Zelenika. Serije u fondu: 1. dokumentacija koja se odnosi na privredu. a Zakonom i izmjenama i dopunama Zakona o područjima srezova i opština u NR Bosni i Hercegovini mijenjao se broj naseljenih mjesta u sastavu opštine Živinice. 8. građevinske dozvole. – 1980. Napomena: Preuzeta građa ratne provenijencije (1992.) nije kompletna što je dijelom posljedica ratnih dejstava. Živinice Muslimanske. U okviru fonda primljena je i građa starije provenijencije koja ne pripada ovome fondu. Tupković Gornji. Količina građe: 298 knj. Ljubače i Morančani.

a ranije opštine na tom području postaju mjesni uredi. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: PrP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: ograničena Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1945. do 1958. Godine 1962. 5. eksproprijacija.’’ Na osnovu Zakona o teritorijalnoj podjeli Federalne Bosne i Hercegovine na okruge. srpski.Valorizacija fonda: 2 Fond može poslužiti kao izvor za proučavanje privrednog razvoja. ali i kao dokaz za rješavanje imovinsko-pravnih odnosa pravnih i fizičkih lica (građevinske dozvole. godine vršene su određene promjene organizacije srezova i opština. Vida. Jezik u građi: bosanski.). pripada Gradačačkom srezu. stambeno-komunalne izgradnje. kulturne i prosvjetne djelatnosti i socijalne politike opštine Gradačac. a od 1955. Ledenice Muslimanske. hrvatski Pismo u građi: latinica. gradove i opštine 1952. Ustav iz 1910. uzurpacija itd. Ledenice Katoličke. 3. u koju ulaze: Gradačac. Mionica Gornja. godine Zakonom o području srezova i opština u NR Bosni i Hercegovini Gradačac kao Narodni odbor opštine pripada Brčanskom srezu i ima više naseljenih mjesta u svom sastavu. – Promjene naziva stvaraoca fonda: 1. dodjela zemljišta. srezove i područja mjesnih narodnih odbora 1945. 2. godine Gradačačkom srezu Tuzlanskog okruga pripada grad Gradačac sa sjedištem mjesnog narodnog odbora u Gradačcu. Zakonom o podjeli teritorije NR Bosne i Hercegovine na srezove. Lukavac Gornji. 109 . godine Gradačac je grad u sastavu Gradačačkog sreza Tuzlanske oblasti sa sjedištem Gradskog narodnog odbora u Gradačcu. godine gradska opština Gradačac sa sjedištem Narodnog odbora gradske opštine u Gradačcu. Mjesni narodni odbor Gradačac Gradski narodni odbor Gradačac Narodni odbor gradske opštine Gradačac Narodni odbor opštine Gradačac Skupština opštine Gradačac Historijat stvaraoca fonda: Općina Gradačac je dostavila slijedeće podatke: “U periodu austrougarske okupacije na području Nahije Gradačac postojale su 32 seoske i 1 gradska općina. godine Gradačac je ukinut kao srez i postaje opština Gradačac. Od 1955. 4. Do kraja austrougarske vladavine bivši Gradačački srez je imao 33 općine. godine i prateći zakoni uveli su u politički život zemlje Kotarsko vijeće kao neku vrstu izbornih samoupravnih organa. a 1950. u koji ulaze Gradačac i Šibovac. a od 1956.

Blaževac. Tolisa. Donji Skugrić. regulisana je organizacija i djelokrug organa uprave Opštine na osnovu koje su organizovani sekretarijati (za upravne i inspekcijske poslove. dokumentaciju vezanu za obrazovanje. Skupština opštine Kladanj Signatura: BIH-ATKT/SOKl Vremanski raspon građe: 1945. Donja Međeđa. matičnu službu. Srnice Gornje. građevinske dozvole. Kerep. Serije u fondu: 1. 6. Srednja Slatina. Donje Krečane. Turić. Biberovo Polje. Donja Tramošnica. Vučkovci. komunalne i stambene 110 . Novalići. Odlukom o Opštinskoj upravi objavljenoj u Službenom glasniku Opštine Gradačac br. 2. Donje Ledenice. Gornje Ledenice. . radne odnose. za narodnu odbranu i za unutrašnje poslove). Jelovče Selo. Gornji Žabar. Nakon ukidanja srezova Gradačac se regionalno više povezuje sa Tuzlom. Jasenica. Količina građe: 149 knj.. Zelinja Donja. 7. – 1995. Sibovac. imovinsko-pravnu službu. Hrgovi Donji. 102 reg. 9. 750 pov. 8. Gornji Lukavac. za opštu upravu i društvene službe. 10. za prihode. projekte i dr. Donji Lukavac. Gornja Tramošnica. 5. Briježnica. Vida. Mionica. finansijsku dokumentaciju. Gradačac. Orlovo Polje. Samarevac.. Gornje Krečane. Zelinja Gornja.godine Zakonom o područjima srezova i opština u NR BiH Dobojskom srezu pripada Gradačac sa sjedištem Narodnog odbora opštine u Gradačcu i naseljenim mjestima u svom sastavu: Avramovina. Porebrice. Gornja Međeđa. 4. 3. 1992. Rajska. 1/70. Srnice Donje. – 1976. Zelinja Srednja. (145 d/m) Sadržaj fonda: Fond se sastoji od dokumentacije koja se odnosi na rad organa upravljanja. Zapisnici sa sjednica Opšta uprava Rad i radni odnosi Prosvjeta i kultura Finansije Komunalni poslovi Narodno zdravlje i socijalno staranje Matična služba Projekti Knjige Valorizacija fonda: 2 Fond može poslužiti za pregled i proučavanje privrednog razvoja.

Mladovo. Tuholj. hrvatski Pismo u građi: latinica. Mjesni narodni odbor Kladanj pripadao je Kladanjskom srezu i Tuzlanskom okrugu. socijalne politike. Gornji Dopasci. godine Kladanjskom srezu je pripadao Kladanj kao opština. Kovačići. godine. je pripadao Tuzlanskom srezu. Butkovići. Karaula Han. Kovačići. Dole. Brgule. Mala Kula. Vučinići. Jezik u građi: bosanski. Ravne. Narodni odbor opštine Kladanj 3. Gornji Dopasci. Omačevići. Pauč. Ova podjela pretrpjela je neznatne promjene dopunama ovoga Zakona.) 1952. Prijevor. Kula i Karaula. Starić. a 1949. Prijanovići. Vučinići). dokumenti važni za rješavanje imovinsko pravnih odnosa). Gojsalići. Brdijeli. Rujići. Crijevčići. kupoprodajni ugovori i dr. Prijevor. Pauč. Skupština opštine Kladanj Historijat stvaraoca fonda: Zakonom o teritorijalnoj podjeli Federacije Bosne i Hercegovine na okruge. Kovačići. Tuholj. Godine 1955. Zakonom o području srezova i opština u NR Bosni i Hercegovini Narodni odbor opštine Kladanj sa sjedištem u Kladnju i naseljenim mjestima u svom sastavu (Brateljević (sa zaseokom Zagrađe). Ljeskova Ravan i Suljići. Nočajevići. Krivajevići. Majdan. Gojsalići. Gojakovići. Lukići (Jošje). srezove i područja mjesnih narodnih odbora. od 16. godine kada je Zakonom o ukidanju srezova Ukinut Tuzlanski srez kojem je Opština Kladanj pripadala. 11/52. godine Tuzlanskoj oblasti. Karaula Han. Suha. Ljekova Ravan i Plaše). Donji Dopasci. Starić. Obrčevac. Obrčevac. Mladovo. Vranovići. Kladanj. Goletići. Stupari (sa zaseokom Trnovača). Brateljevići. Mjesni narodni odbor Kladanj 2. Pored toga građa se može koristiti prilikom rješavanja vlasničkih odnosa između pravnih i fizičkih lica (građevinsle dozvole. Suljići. Buševo. Brlošci. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: PrP. formiran je Mjesni narodni odbor Kladanj sa sjedištem u Kladnju a činili su ga mjesto Kladanj sa zaseocima: Buševo. Vučićinići. Tarevo. Plaše. Olovci. Konjevići. Plahovići. Plahovići. Vrnovići (sa zaseocima Butkovići. Konjevići. 111 . Zakonom o podjeli teritorije NR Bosne i Hercegovine na srezove. – Promjene naziva stvaraoca fonda: 1. Hotani. Dole. sve do 1966. srpski. list NR BiH” br. gradove i opštine (“Sl. te uopšteno kulturne i prosvjetne djelatnosti opštine Kladanj. Velika Kula. u koji je ulazio: Plahovići. Ravne. Kladanj. Lupoglavo. sa sjedištem narodnog odbora opštine u Kladnju. Goletići. Konjevići. Matijevići (sa zaseokom Erkići). Jelačići. augusta 1945.izgradnje. SAP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: ograničena Vremenski raspon stvaraoca fonda: 1945. Gojakovići. Buševo.

Malešići. – 1995. 5. građevinsko zemljište. 112 . Gornja Lohinja. Valorizacija: 2 Fond po svome sadržaju i sačuvanosti može poslužiti u svrhu dokazivanja vlasništva pravnih i fizičkih lica (projekti. 3. Odjeljenje za opštu upravu Odjeljenje za finansije Odjeljenje za poljoprivredu i šumarstvo Odjeljenje za komunalne poslove Odjeljenje za građevinarstvo Odjeljenje za kulturu i obrazovanje Ratna dokumentacija 1992. 7.) Narodni odbor opštine Gračanica sa naseljenim mjestima u svom sastavu (Babići. zdravstvo i druge oblasti. Napomena: Preuzeta je i građa koja se odnosi na rad Općine Gračanica u ratnom periodu 1992. list NR BiH’’ br. 2.. Serije u fondu: 1. službe za inspekcijske poslove. Doborovci. eksproprijacije. građevinske dozvole. – 1995. Donja Lohinja. 17/55. godine. 1992. 486 pov.Skupština opštine Gračanica Signatura fonda: BiH-ATKT/SOG Vremenski raspon građe: 1955. srpski. (292 d/m) Sadržaj fonda: Fond se sastoji od dokumentacije koja se odnosi na rad opštinskih organa i službi: za opštu upravu. 2154 fasc. a građa ratnog perioda može poslužiti kao izvor za proučavanje ratnih događaja. uzurpacije. – 1995. šumarstvo i poljoprivredu. Karanovac. službe za školstvo. službe za geodetske i građevinske poslove (građevinske i urbanističke dozvole. Piskavica. dodjela zemljišta. djelovanja i rada Općine na području lokalne uprave. 6. invalidnine itd. Količina građe: 101 knj. hrvatski Pismo u građi: latinica. uzurpacije. – 1980. 4. – Historijat stvaraoca fonda: Na osnovu Zakona o području srezova i opština u NR Bosne i Hercegovine (“Sl.). ugostiteljstvo.. eksproprijacije). Gračanica. Jezik u građi: bosanski.. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP (SAP) Stepen sređenosti: registraturski sređen (u toku arhivistička obrada) Dostupnost: ograničena Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1955. Lendići. kadrovske poslove.

Karanovac. Donja Lohinja. 2. Gračanica. Općina Doboj Istok . Godine 1962. Skahovica. Ratno povjereništvo. 47/62. Lendići. Jezik u građi: bosanski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SAP Stepen sređenosti: registraturski sređen 113 . boračko-invalidsku zaštitu. društvene djelatnosti. prostorno uređenje i stambenokomunalne poslove 6. Soko. Skipovac Gornji. Količina građe: 7 pov. – 1995. Sekretarijat za boračko-invalidsku zaštitu 7. poslove uprave. Stjepan Polje. Skipovac Donji. 4. Općinskog načelnika. 3. Sočkovac. Doborovci. Ratno predsjedništvo Ratno povjereništvo Izvršni odbor Općinski načelnik Sekretarijat za poslove uprave. Serije u fondu: 1. Malešići. Miričina. Lukavica (dio osim zaseoka Rijeka). Trnovci (zaselak Džakula) i Vranovići). Rašljeva. Orahovica Donja. Orahovica Gornja. list NR BiH’’ br. Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o područjima srezova i opština u NR Bosni i Hercegovini (“Sl. Piskavica.Klokotnica Signatura fonda: BiH-ATKT/ODI -Klo Vremenski raspon građe: 1992. Kakmuž. je pripadao Tuzlanskom srezu. Škahovica i Vranovići.) Narodni odbor opštine Gračanica ostao je u sastavu Tuzlanskog sreza ali se povećao broj naseljenih mjesta u njegovom sastavu: Babići.6 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži dokumentaciju koja se odnosi na Ratno predsjedništvo. – 1995. Izvršni odbor. godine na području lokalne uprave. Džakule. prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove.Sočkovac. Gornja Lohinja. Civilna zaštita Valorizacija fonda: 2 Fond može poslužiti kao izvor za proučavanje ratnih događaja. Soko. društvene djelatnosti. (1. Boljanić. Bosansko Petrovo Selo. 5. Porječina. djelovanja i rada Općine u ratnom periodu 1992. Stjepan Polje. civilnu zaštitu itd.

djelovanja i rada Općine u ratnom periodu 1992.Istok. – Promjene naziva stvaraoca fonda: 1.. godine došlo je do prekida veza sa dotadašnjim sjedištem Skupštine opštine Doboj u čijem sastavu su od 1962. Predsjedništvo SO-e Doboj u egzilu 2. Sjenina i Grapska. Suho Polje. Izvršnog odbora SO Ugljevik. Valorizacija fonda: 2 Fond može poslužiti kao izvor za proučavanje ratnih događaja. Brijesnica Velika. Sjenina Rijeka. Istovremeno je konstituisan Koordinacioni odbor mjesnih zajednica Brijesnica Velika. Općina Teočak Signatura fonda: BiH-ATKT/O Te Vremenski raspon građe: 1992.. Sekretarijata za privredu. godine bili prostori današnje Općine Doboj .5 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži dokumentaciju koja se odnosi na rad Ratnog predsjedništva. Općinskog vijeća Teočak – Ugljevik. godine konstituisana je Općina Doboj – Istok koju čine naseljena mjesta: Brijesnica Mala. predstavljali i izražavali interesi mjesnih zajednica. Klokotnica i dijelovi naseljenih mjesta Lukavica Rijeka i Stanić Rijeka koja su do potpisivanja Mirovnog sporazuma o BiH bila u sastavu Općine Doboj. Brijesnica Mala. Općina Doboj Istok Historijat stvaraoca fonda: Pojavom ratnih dejstava 1992. godine konstituisano je Predsjedništvo SO-e Doboj u egzilu sa privremenim sjedištem u Tešnju. Stanić Rijeka. godine na području lokalne uprave. – 1995.Dostupnost: ograničena Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1992. Količina građe: 1 sv. – 1995. Sjedište Općine Doboj – Istok je u naseljenom mjestu Klokotnica. 24 reg. Na osnovu Zakona o konstituisanju novih općina u Federaciji BiH i izmjeni područja općina podijeljenih međuentitetskom i međukantonalnom crtom 1998. 5 pov. srpski. Tokom mjeseca maja 1992. koji je vršio ulogu najvišeg predstavničko-političkog tijela u kome su se inicirali. Sekretarijata za BIZ. Službe finansija. hrvatski 114 . Klokotnica. (2. CZ Ugljevik – Teočak. načelnika. a ideja o današnjem nazivu općine nastala je u decembru iste godine. Jezik u građi: bosanski. Svijetleća. Lukavica Rijeka.

Područje Općine Teočak čine naseljena mjesta: Stari Teočak. informacije. Jesenje.. – 1995. godine a na osnovu Odluke o izboru predsjednika i članova Ratnog predsjedništva funkcionisala je SO Ugljevik na području slobodnog dijela Opštine. 5. Bilalići. odluke. 7. – Historijat stvaraoca fonda: Agresijom na Bosnu i Hercegovinu 1992. Od 1998. (36 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži zahtjeve.. 10. uvjerenja.Sa Vremenski raspon građe: 1992. Sniježnica i dijelovi naselja mjesta Brijest. saglasnosti.. 1 fasc. 11. 3. 13 pov. godine. ugovore. finansijsku dokumentaciju i knjige djelovodnog protokola. 2. 6. Serije u fondu: 1. Jasikovac i Tursunovo Brdo koja su do potpisivanja Mirovnog sporazuma o BiH bila u sastavu Općine Ugljevik. Teočak – Krstac. Ratno predsjedništvo Izvršni odbor Načelnik općine Matični ured Povjereništvo u Zagrebu Sekretarijat za privredu Sekretarijat za poljoprivredu Sekretarijat za izbjegla i raseljena lica Općinsko vijeće Boračko invalidska zaštita Komisija za razmjenu ratnih zarobljenika 115 . – 1995. Općina Zvornik .Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: PrP. Količina građe: 6 knj. programe. 4.15 kut. AP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: ograničena Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1992. izvještaje.. 9. 330 reg. potvrde. Dokumentacija je nastala u radu Općine Zvornik sa privremenim sjedištem u Tuzli i Sapni u ratnom periodu 1992. godine na osnovu Zakona o konstituisanju novih općina u Federaciji BiH i izmjeni područja općina podijeljenih međuentitetskom i međukantonalnom crtom konstituisana je Općina Teočak sa sjedištem u naseljenom mjestu Teočak. rješenja. 8. obavijesti. Gornja Krčina.Sapna Signatura fonda: BiH-ATKT/OZ .

Valorizacija fonda: 2 Fond nije kompletan. – Historijat stvaraoca fonda: U ratnom periodu 1992. odluke i ugovore o pomoći. – 1995. Sjedište Općine Sapna je u naseljenom mjestu Sapna. Rožanj. kartice.. Opštinski logistički centar za pomoć narodima BiH Kladanj Signatura: BiH-ATKT/OLC Kl Vremanski raspon građe: 1993. Nezuk. naloge za isplatu i naplatu. – 1995. Kiseljak. hrvatski Pismo u građi: latinica 116 . Finansijska dokumentacija 13. Rastošnica. 11 pov. godine radila je Općina Zvornik sa privremenim sjedištem u Tuzli i Sapni. djelovanja i rada Općine na području lokalne uprave. srpski. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: PrP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: ograničena Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1992. Međeđa. blagajnu. Jezik u građi: bosanski. Na osnovu Zakona o konstituisanju novih općina u Federaciji BiH i izmjeni područja općina podijeljenih međuentitetskom i međukantonalnom crtom konstituisana je Općina Sapna koju čine naseljena mjesta: Goduš. (5 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži ulazne i izlazne račune magacina.. Kraljevići. spiskove o raspodjeli humanitarne pomoći. izvještaje o završenoj raspodjeli za socijalno ugroženo stanovništvo. Količina građe: 2 knj. Sapna i dijelovi naseljenih mjesta Baljkovica.12. srpski. ali može poslužiti za proučavanje načina rada ovoga Centra. Jezik u građi: bosanski. Vitinica i Zaseok koja su do potpisivanja Mirovnog sporazuma o BiH bila u sastavu Općine Zvornik. 35 reg. Logistički centar Valorizacija fonda: 2 Fond može poslužiti kao izvor za proučavanje ratnih događaja.

izvodi. Opštinska služba za boračko-invalidsku zaštitu Srebrenica Signatura: BiH-ATKT/OSBIZ Sb Vremanski raspon građe: 1994. potvrde o statusu boračke populacije. odjavljene predmete korisnika izuzetnog materijalnog obezbjeđenja. Organ rukovođenja bio je direktor kojeg imenuje i razrješava Izvršni odbor Opštine na prijedlog povjerenika Logističkog centra uz saglasnost Koordinacionog odbora humanitarnih organizacija Kladanj.. 24 sv. registar nestalih lica i finansijsku dokumentaciju (blagajna.) kojom je utvrđeno da su organi upravljanja i rukovođenja javnog preduzeća direktor i upravni odbor čije članove imenuje osnivač. godine donijelo Prijedlog za pokretanje redovne likvidacije Logističkog centra Kladanj (“Službeni glasnik Općine Kladanj” broj 1/98. generalne spiskove obračuna porodične invalidnine.. 2 pov. Sadržaj fonda: Fond sadrži: rješenja za priznavanje prava na porodičnu invalidninu. dokumentaciju prvostepene stambene komisije. a poslovao je kao javno preduzeće u državnoj svojini i obavljao sve poslove koji se odnose na obezbjeđenje racionalnog snabdijevanja stanovništva. zahtjeve za isplatu novčanih prinadležnosti. završni računi). – 2001. prikupljanje. godine donijelo Odluku o osnivanju logističkog centra čiji je puni naziv glasio: “Opštinski logistički centar za pomoć narodima BiH Kladanj’’ (“Službeni glasnik Opštine Kladanj’’ broj 2/93.01.). Historijat stvaraoca fonda: Predsjedništvo Skupštine opštine Kladanj je na sjednici održanoj 03. Količina građe: 18 knj. 10. a njegovu funkciju vršio je Izvršni odbor Opštine sve do 29. prihvat i podjelu humanitarne pomoći. Općinsko vijeće Kladanj je na sjednici održanoj 27. 06. 2 kut. (11..). – 1998. U skladu sa Odlukom o proglašenju preduzeća i finansijskih institucija od posebnog značaja za opštinu u ratnim uslovima Upravni odbor nije imenovan.Arhivistička informativna pomagala: PrP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: ograničena Vremenski raspon stvaraoca fonda: 1993. 1993. godine.. spiskove korisnika sa ostvarenim pravima na porodičnu invalidninu. 1998. koji se odnose na djelovanje i rad Službe BIZ-a Opštine Srebrenica. primljene i poslate dopise.6 d/m) 117 . prijedloge za priznavanje prava na izuzetno materijalno obezbjeđenje. 100 reg. kada je Predsjedništvo Skupštine opštine Kladanj donijelo Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Logističkog centra za pomoć narodima RBiH (“Službeni glasnik Opštine Kladanj’’ broj 3/93. stvaranje robnih rezervi i obezbjeđenje repromaterijala za potrebe privrede. 1993. Sjedište Centra je bilo u Kladnju. spiskove RVI opštine Srebrenica. likvidacione liste.

Serije u fondu: 1. uvjerenja. godine. srpski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: ograničena Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1994. BIZ Vlasenica 118 . arhiva protokola. Knjige Valorizacija fonda: 2 Fond nije cjelovit. registar nestalih boraca. Opštinska služba za boračko-invalidsku zaštitu Bratunac sa sjedištem u Tuzli Signatura: BiH-ATKT/OSBIZ Br Vremanski raspon građe: 1993. registar ranjenih boraca. – 2001. Finansijska dokumentacija 3. – 2001. privremena rješenja. Količina građe: 26 knj. ali je važan jer može poslužiti kao osnova za istraživanje djelovanja i rada ove Službe u periodu 1994. evidencije popunjenih matičnih kartona šehida. 23 sv.. fakture i sl. godine.. hrvatski. djelovodni protokoli. Napomena: U okviru ovog fonda preuzet je i jedan registrator sa građom BIZ-a Vlasenica. Jezik u građi: bosanski.6 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži dokumentaciju koja se odnosi na djelovanje i rad Službe za boračko invalidsku zaštitu Bratunac: arhiva komisije Sekreterijata za BIZ Bratunac. blagajne. Knjige 5. Finansijska dokumentacija 4. Arhiva protokola 2. a odnosi se na izjave i spiskove iz 1993.. Arhiva protokola 3. ( 21. sveska sa podacima o poginulim. Serije u fondu: 1. 85 pov. 102 reg.2001.. Sekretarijat za BIZ Bratunac 2.

7 paketa. – 2002.. Zavod za platni promet Federacije Bosne i Hercegovine – Filijala Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/ZPPFBiH-FTZ Vremenski raspon građe: 1953. ali je važan jer može poslužiti kao osnova za istraživanje djelovanja i rada ove Službe u periodu 1993. Historijat stvaraoca fonda: Služba za boračko-invalidsku zaštitu Općine Bratunac je u ratnom i poslijeratnom periodu imala sjedište u Tuzli. srpski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: ograničena Vremenski raspon stvaraoca fonda: 1993... 49 fasc. – 2001.. godine preuzela građu Bratunca za koje je izvršeno preseljenje spisa u druge Službe prema mjestu prebivališta. M4 obrasci. Dokumentacija operativnog karaktera predata je Agenciji za finansije. registraturski sređen. 143 pov. Serije u fondu: 1.. informatičke i posredničke usluge Sarajevo – Poslovnica Tuzla. hrvatski. pristupačan za korištenje. Podružnica Orašje Odjeljenje za opšte poslove Odjeljenje za finansije (platne liste. 4. 3. a jedan dio Poreznoj ispostavi Tuzla i drugim poreznim ispostavama na području Tuzlanskog kantona.. 6. 2.2001. godine. 1 omot (180 d/m) Sadržaj fonda: Fond je necjelovit. završni računi) Lični kartoni Dosijei radnika Evidencije stanova 119 . pa je Služba za boračko-invalidsku zaštitu Općine Tuzla 2001. Jezik u građi: bosanski. Količina građe: 2 knj.Valorizacija fonda: 2 Fond nije cjelovit. 5. 137 reg. 183 kut.

Opšta i pravna služba 2.. – 1997. može poslužiti zaposlenicima čiji se dosijei nalaze u ovom fondu. jer je nakon preuzimanja u Arhiv utvrđeno da nedostaju pravilnici. (29. – 2005. a od 1997.. Služba društvenog knjigovodstva Tuzla. Zavod za platni promet Federacije Bosne i Hercegovine – Podružnica Orašje Signatura fonda: BiH-ATKT/ZPPFBiH-PO Vremenski raspon građe: 1987. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: PrP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: ograničena Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1953. Također. matična knjiga radnika.. godine) radi pod nazivom Zavod za platni promet Federacije Bosne i Hercegovine – Filijala Tuzla.Valorizacija fonda: 4 Fond je zbog sačuvanosti i sadržaja male vrijednosti i može poslužiti kao pomoćni izvor za istraživanje raznih knjigovodstvenih propisa i promjena na uskom području jedinice lokalne uprave. 30 kut. 20 fasc. U svom radu imao je više transformacija i statusnih promjena. kadrovske i finansijske službe. Zavod za platni promet Federacije Bosne i Hercegovine-Filijala Tuzla. 77 pov. kartoni LD-a. 1953. Jezik u građi: bosanski. ugovori. Količina građe: 6 knj. sadrži samo dio dokumentacije iz oblasti opšte. 4 bloka. U početku 1953. 1 sv. platne liste. Finansijska služba 120 . M4 obrasci. osnovna sredstva i sl. godine do ukidanja (30.04. srpski.2002. Promjene naziva stvaraoca fonda: 1. – 2002..5 d/m) Sadržaj fonda: Fond je fragmentaran.. pravni akti. Historijat stvaraoca fonda: Zavod za platni promet – Filijala Tuzla radi od 1953. radio je pod nazivom Služba društvenog knjigovodstva Tuzla. hrvatski Pismo u građi: latinica. djelovodni protokoli. 89 reg. – 2002. Serije u fondu: 1. pravne. 2. 1997. Kadrovska služba 3. godine.

godine (informacije i izvještaji) kao Služba društvenog knjigovodstva SR Bosne i Hercegovine – Filijala Brčko . Promjene naziva stvaraoca fonda: 1. Zbora radnika. Upravni odbor. Skupštine Komunalne zajednice (zapisnici i materijali). godine (djelovodni protokol) i 1988. Upravnog odbora. Zavod za platni promet FBiH – Podružnica Orašje Historijat stvaraoca fonda: Na osnovu preuzete građe može se konstatovati da je stvaralac djelovao 1987. Samoupravna interesna zajednica zdravstvene zaštite Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/SIZZZT Vremenski raspon građe: 1961. te tzv. Količina građe: 10 reg. Jezik u građi: bosanski. Služba društvenog knjigovodstva SR BiH – Filijala Brčko.. Skupštine Samoupravne interesne zajednice. – 2005. Zapisnici i materijali sa sjednica – Radnički savjet.“ Serije u fondu: 1. hrvatski Pismo u građi: latinica. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: PrP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: ograničena Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1987. Izvršni odbor 2. „regresna arhiva. srpski. Skupština Komunalne zajednice 121 . ali može poslužiti kao pomoćni izvor za istraživanje raznih knjigovodstvenih propisa i promjena na uskom području jedinice lokalne uprave./89.Ekspozitura Orašje. Ekspozitura Orašje 2. U Zakonu o prestanku važenja Zakona o unutrašnjem platnom prometu iz 2004. a nakon rata 1997. godine kao Zavod za platni promet Federacije Bosne i Hercegovine Sarajevo – Podružnica Orašje. (90 d/m) Sadržaj fonda: Fond je nepotpun i sastoji se od raznovrsne dokumentacije koja se odnosi na rad Radničkog savjeta. godine navedeno je da će Vlada imenovati likvidatora da okonča poslove likvidacije. 566 pov. – 1990.Valorizacija fonda: 4 Fond je zbog sačuvanosti i sadržaja male vrijednosti. te za ostvarenje ličnih prava zaposlenika.

a može poslužiti za proučavanje djelovanja i rada ove Samoupravne interesne zajednice. Količina građe: 20 reg. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: PrP 122 . dnevnici knjiženja i sl. hrvatski Pismo u građi: latinica. odluke. – 1992. Skupština Samoupravne interesne zajednice 4.3. Jezik u građi: bosanski. srpski. platne liste. Jezik u građi: bosanski. planove. ( 3 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži izvještaje. bilansi stanja. finansijske kartice. opšte akte. hrvatski Pismo u građi: latinica. 19 pov. 3. 2. Regresna arhiva Valorizacija fonda: 4 Vrijednost fonda je umanjena zbog nepotpunosti. 4. Valorizacija fonda: 4 Vrijednost fonda je umanjena zbog nepotpunosti. a može poslužiti za proučavanje djelovanja i rada ove Samoupravne interesne zajednice. Sreski zavod za socijalno osiguranje Tuzla Komunalni zavod za socijalno osiguranje Tuzla Zajednica zdravstvenog osiguranja radnika Tuzla Samoupravna interesna zajednica zdravstvene zaštite Tuzla Samoupravna interesna zajednica fizičke kulture Lukavac Signatura fonda: BiH-ATKT/SIZFK Lu Vremenski raspon građe: 1979.. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: PrP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: ograničena Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1961. srpski. – Promjene naziva stvaraoca fonda: 1.

5 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži: Statute. Lukavac. 1 pov. ali može poslužiti za proučavanje djelovanja i rada ove vrste interesne zajednice. Kladanj.. Živinice. 4 fasc. Srebrenik i Tuzla 1977. (0. Finansijsko-računovodstveni spisi Valorizacija fonda: 4 Fond nije potpun. M4 obrasce. dostavnu knjigu za poštu. a prestala je sa radom 1992. Serije u fondu: 1. Kalesija.Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: ograničena Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1979. hrvatski Pismo u građi: latinica. odluke. Regionalna zajednica opština sa sjedištem u Tuzli Signatura fonda: BiH-ATKT/RZO T Vremenski raspon građe: 1978. – 1990. Opšti spisi 2. pravilnike. godišnji obračun itd. godine. godine od strane Skupštine opštine Lukavac. djelovodni protokol. poslovnike.. Količina građe: 9 knj. Historijat stvaraoca fonda: Udruživanjem opština: Banovići. Historijat stvaraoca fonda: Samoupravna interesna zajednica fizičke kulture osnovana je 1979. društvene dogovore. godine je osnovana Regionalna zajednica opština sa sjedištem u Tuzli. ovoj 123 . ćirilica Arhivistička informativna pomagala: PrP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1977. – 1992. srpski. Jezik u građi: bosanski. – 1990. Godine 1978.

124 . Jezik u građi: bosanski. izvještaja itd.. Regionalna zajednica opština je ugašena 06.Zajednici se pridružila opština Lopare. platnih lista. marta 1975. odluke sa Zborova RZ. Fond socijalne i dječije zaštite Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/FSIDZ T Vremenski raspon građe: 1977. Promjene naziva stvaraoca fonda: 1. godine konstituisana je Samoupravna interesna zajednica socijalne i dječije zaštite (SIZ). 1993. srpski. godine opština Gračanica. a 1986. Ovaj Fond je prestao sa radom na osnovu Uredbe sa zakonskom snagom o prestanku rada fondova i zavoda (“Sl. 12. ali može poslužiti za proučavanje djelovanja i rada ove vrste zajednice. završnih računa. godine radio je pod nazivom Fond socijalne i dječije zaštite. a poslovi su u toku 1994. (7 d/m) Sadržaj fonda: Fond se sastoji od glavne knjige. Od 1986. periodičnih obračuna. kartoteke dobavljača. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: PrP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1975. godine. godine na sjednici Koordinacionog odbora Skupštine Regionalne zajednice opština. normativnih akata. 41 reg. 1990. zapisnika sa Zborova RZ. 12. – 1994. Valorizacija fonda: 4 Fond nije potpun. Samoupravna interesna zajednica socijalne i dječije zaštite 2. 27/93) 31. – 1993. hrvatski Pismo u građi: latinica. list RBiH’’ br. Fond socijalne i dječije zaštite Historijat stvaraoca fonda: Na osnovu Samoupravnog sporazuma usvojenog od strane radnih ljudi u organizacijama udruženog rada 27. programa. godine preneseni na Sekretarijat za društvene djelatnosti. Količina građe: 16 pov.

3. 2.. 125 . Građanski predmeti Ovrhe Krivični predmeti Ostavinske rasprave Valorizacija fonda: 3 Sačuvana građa može poslužiti kao izvor djelovanja suda na području Tuzle ilustrujući zaštitu prava građana. 4. Na čelu ureda bio je kotarski predstojnik ili njegov zamjenik. Zemaljska vlada. ostavinske i krivične parnice i ovrhe. Kotarski ured je bio podređen okružnoj oblasti. Jezik u građi: bosanski.II PRAVOSUĐE Kotarski sud Tuzla* Signatura fonda: BiH-ATKT/KST Vremenski raspon građe: 1884. pa su imali zvanje kotarskih sudova. 1882. godine. finansijske i pravosudne poslove. a svi * Fondovi i zbirke označeni zvjezdicom proglašeni su Nacionalnim spomenikom kulture u Bosni i Hercegovini. Promjene naziva stvaraoca fonda: 1. (26 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži sudske spise koji se odnose na građanske. Količina građe: 2 knj. osniva kotarske urede i okružne oblasti. 3 sv. – 1943. hrvatski i njemački Pismo u građi: latinica. starateljske. Kotarski uredi su vršili upravne.. Kotarski sud Historijat stvaraoca fonda: Naredbom o ustrojstvu i djelokrugu kotarskih ureda i okružnih oblasti u Bosni i Hercegovini. Serije u fondu: 1. 103 kut. – 1943. Kotarski ured 2. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: nesređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1882. srpski.

. kao sudova (za poslove pravosuđa) i kotarskih ureda kao gruntovničkih oblasti. srpski. njemački i arapski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1882. osim šerijatskih. Neposredni službeni nadzor nad kotarskim sudovima vršili su okružni sudovi i njihovi predsjednici. umjesto kotarskih ureda. akte Kotarskog ureda kao suda i razne spise na arapskom jeziku. kotarski sudovi se pretvaraju u sreske sudove zadržavajući dotadašnju teritorijalnu nadležnost. sudbeni stol i banski stol. Osim toga što su bili na čelu. – 1943. 3. Kotarskim sudom upravljao je kotarski sudac. oni su vodili i nadgledali ukupno poslovanje ureda i za to bili neposredno odgovorni nadležnoj oblasti. (5 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži sudske spise. moraju upotrebljavati “čisti” hrvatski jezik. Kotarski šerijatski sud Tuzla* Signatura fonda: BiH-ATKT/KŠST Vremenski raspon građe: 1894. sreski. 2. Jezik u građi: bosanski. Naredbom Zemaljske vlade Bosne i Hercegovine. O) Razni spisi na arapskom jeziku Valorizacija fonda: 3 Sačuvana građa može poslužiti kao izvor djelovanja suda na području Tuzle ilustrujući zaštitu prava građana. rješenja. Serije u fondu: 1. svi suci i stranke. Po ovoj zakonskoj odredbi. Količina građe: 1 knj. nastaju samostalni kotarski sudovi. Na osnovu Zakonske odredbe Ministarstva pravosuđa NDH o izricanju sudova i sudaca i upotrebi čistog hrvatskog jezika kod sudova. godine.drugi službenici su im bili podređeni. Godine 1929. na osnovu Zakona o uređenju redovnih sudova u Kraljevini SHS. spise o bračnim odnosima. okružni i apelacioni sud dobijaju nazive kotarski sud.IV 1941. od 1906. 126 . ostavinske rasprave. 15 kut. – 1943. od 18. hrvatski. Sudski spisi (R) Spisi u bračnim odnosima (P) Ostavinski spisi – smrtovnice(Os. godine. do tada redovni sudovi. usmeno i pismeno. koji je vršio sve poslove. 4.

Kotarski šerijatski sud Historijat stvaraoca fonda: Osnivanjem kotarskih ureda. Vrhovni sud. Sarajevo) kojom poslove kotarskog ureda. da li se radi o imovinsko-pravnim ili drugim poslovima.Promjene naziva stvaraoca fonda: 1. koji se tiču prava i dužnosti između muhamedanskih roditelja i djece. koje se broje kao vrst mulka [milč]). Po ovoj Naredbi.  ako je od onih.  raspravljanje ostavštine muhamedanaca i dijeljenje ostavštine. godina 1883. zatim o tužbama koje se tiču zapisa. Naredba kojom se proširuje nadležnost šerijatskih sudova u muhamedanskim ostavinskim poslovima (Zbornik Zakona i naredaba za Bosnu i Hercegovinu.  u isto tolikom opsegu raspravljanje i rješavanje u svim poslovima. Iste godine donesena je Naredba o ovlaštenju šerijatskih sudova. Naredbom o ustrojstvu i djelokrugu šerijatskih sudova (Zbornik Zakona i naredaba za Bosnu i Hercegovinu. ukoliko se ova sastoji od mulk-imetka (pokretni imetak i nepokretnine. za koje se drži da će im na temelju ugovora. godina 1906. godina 1885. koji se odnose na muhamedansko ženidbeno pravo. godine postoji i kotarski ured kao šerijatski sud čiji su poslovi bili vezani za šerijatsko pravo. Sarajevo) koja je šerijatskim 127 .. 1882. obavlja odjeljenje kotarskog suda pod nazivom Kotarski šerijatski sud. jedan ili drugi odsutan. sudio je šerijatski sudac kao inokosni sudac. pojedinim osobama). Ovom Naredbom kotarski sudovi izlaze iz nadležnosti kotarskih i okružnih predstojnika. umobolnih ili uopće takvih osoba koje spadaju pod tutorstvo ili kuratelu. Godine 1906. kao šerijatskog suda. u okviru kotarskih ureda kao sudova. Kotarski ured kao šerijatski sud 2. u prvoj molbi.. a u drugoj molbi odlučivalo je vijeće četvorice sudija.. da mogu ovjeravati potpise stranaka islamske vjere (Zbornik Zakona i naredaba za Bosnu i Hercegovinu. kao sudova. koji je dužan i potpisivati otpravke šerijatskog suda.  ako su nasljednici sudu nepoznati ili ako nasljednika nema. Odluke donosi po činu najstariji šerijatski sudac. pod predsjedništvom predsjednika Vrhovnog suda (Šerijatski vrhovni sud). ako su i muž i žena muhamedanskog vjerozakona.. u nadležnost šerijatskih sudova spadali su:  Poslovi. odredila je okolnosti u kojima šerijatski sudovi moraju sprovoditi ostavinsku raspravu:  Ako među nasljednicima ima maloljetnih. naredbe posljednje volje ili Zakona nasljedstvo pripasti. Zemaljska vlada za Bosnu i Hercegovinu donijela je Naredbu o ustrojenju (organizaciji) kotarskih sudova u Bosni i Hercegovini (Zbornik Zakona i naredaba za Bosnu i Hercegovinu.  raspravljanje i rješavanje o svim tužbama glede ostavštine i u ime dijeljenja ostavštine. ili drugih odredaba učinjenih za slučaj smrti. što su određeni za stranke. njihova djelatnost. Sarajevo). godina 1906. (što se testamentom ostavlja za dobrotvorne svrhe. te Zemaljska vlada. i to bez razlike. koje se odnose na vrstu ostavštine. Sarajevo) počinje. Kod šerijatskih sudova.  ako se nasljedstvo sastoji iz nepokretnih dobara. a službeni nadzor nad njima vrše okružni sudovi.

koliko nije vakufsko svojstvo samo sporno. broj 1. ako su muž i žena islamske vjere ili ako je brak sklopljen pred šerijatskim sudom odnosno pred licem ovlašćenim od šerijatskog suda. godine Zakon o ukidanju šerijatskih sudova na području NR Bosne i Hercegovine kojim su ukinuti svi sreski šerijatski sudovi i Vrhovni šerijatski sud pri Vrhovnom sudu Bosne i Hercegovine. sudbeni stol i banski stol”. s obzirom na broj muslimana. Za područja kod kojih ovo posebno odjeljenje ne bude osnovano. koji se odnose na prava i dužnosti između roditelja i djece (ovdje se broje i sporovi o tome da li je dete rođeno u zakonitom braku. za to ukaže potreba. svezak I. godište I) dotadašnji nazivi redovnih sudova “sreski. okružni i apelacioni sud” mijenjaju se i glase: “kotarski sud.  raspravljanje i dioba zaostavština muslimana.. godina. Hrvata i Slovenaca 1929. tako što će o svim predmetima. 1929.godine donesen je Zakon o uređenju redovnih sudova za Kraljevinu Srba. 1929. Sreski šerijatski sudovi ovlašćeni su i na to. što se osnivaju na vakufskom svojstvu jednog imanja. U periodu Kraljevine Srba. prvo polugođe. koje se tiču zaostavština.  tužbe. prvo polugođe. Hrvata i Slovenaca (Službene novine Kraljevine Srba.–XII. godište I) po kojoj ovo Ministarstvo svojom naredbom. 1941. svi suci i stranke moraju usmeno i u svojim pismenim sastavcima upotrebljavati čisti hrvatski jezik. kod svakog kotarskog suda. br. kao i sporovi o tome.sudovima dala mogućnost ovjeravanja potpisa i muhurova muslimana na svim ispravama svake vrste.  postavljanje staratelja maloljetnim muslimanima i stavljanje punoljetnih muslimana pod starateljstvo kao i ukidanje starateljstva i proglašavanje maloljetnih muslimana punoljetnim. 1941.–XII. ukoliko su po srijedi pitanja prava naslijeđa i valjanosti odredbe učinjene za slučaj smrti. o nazivima sudova i sudaca i o upotrebi čistog hrvatskog jezika kod sudova (Zbornik zakona i naredaba Nezavisne Države Hrvatske. svezak I. da li je po šerijatsko-pravnim propisima naredbom posljednje volje ili pravnim poslom među živima zasnovan vakuf.  svi sporovi koji se odnose na prava i dužnosti. godine (Zbornik zakona i naredaba Nezavisne Države Hrvatske. – 1258. I–LXII.. Na prijedlog Ministarstva pravosuđa i bogoštovlja proglašena je Zakonska odredba o izmjeni Zakona o uređenju šerijatskih sudova i o šerijatskim sucima od 31. osniva kotarski šerijatski sud kao posebno odjeljenje kotarskog suda. Donošenjem Zakonske odredbe o izricanju osuda.). I–LXII. br.  proglašavanje muslimanskih lica umrlim. Ministarstvo će svojom naredbom odrediti kojim kotarskim šerijatskim sudovima će ta područja pripadati. da ovjeravaju potpise muslimanskih lica. koji su 128 . i to bez razlike da li se tiču imovinsko-pravnih ili drugih pitanja iz bračnog odnosa.) na osnovu kojeg su kotarski sudovi promijenili naziv u sreske sudove. bez obzira na zakonske stručne izraze. ožujka 1929. Donesen je i Zakon o uređenju šerijatskih sudova i o šerijatskim sudijama (Službene novine Kraljevine Srba. Predsjedništvo NR Bosne i Hercegovine donijelo je 1946. Hrvata i Slovenaca. – 1258. Hrvata i Slovenaca.  u istom opsegu svi predmeti. broj 1. godina. te je Kotarski šerijatski sud postao odjeljenje Sreskog suda i dobio naziv Sreski šerijatski sud. a u njihovu nadležnost spadali su slijedeći predmeti:  predmeti bračnog prava. a tuđice svugdje izbjegavati i gdje god je to moguće zamijeniti hrvatskim narodnim izrazima. kod koga se.

– 1941. 4. trgovačkim i mjeničnim predmetima. Količina građe: 4 knj. Ovrhe Građanski predmeti Krivični predmeti Ostavinske i starateljske rasprave Valorizacija fonda: 3 Sačuvana građa može poslužiti kao izvor proučavanja djelovanja suda na području Tuzle ilustrujući zaštitu prava građana. godine. Ovaj sud je vršio sudsku vlast u prvom stepenu: građanskim parnicama. Sreskim sudom je upravljao starješina suda. Historijat stvaraoca fonda: Na osnovu Zakona o uređenju redovnih sudova u Kraljevini SHS od 1929. spise. Sve spise. ovrhe. – 1941. novine Kraljevine SHS” br. s tim da će sidžile i vjerske knjige predati Ministarstvu pravosuđa NR Bosne i Hercegovine (“Sl. Sreski sud Tuzla* Signatura fonda: BiH-ATKT/SST Vremenski raspon građe: 1920. a nadležnosti. vodi zemljišne (baštinske. arhivu i upisnike Vrhovnog šerijatskog suda preuzeće Vrhovni sud Bosne i Hercegovine. krivične. 3. ostavinske i starateljske parnice. Serije u fondu: 1. Protiv 129 . naplate poreza i sudska osiguranja. 2. Kotarski sud je dobio naziv Sreski sud. srpski. list NR BiH” broj 10/46 i 12/46).godine). zadržavajući dotadašnju teritorijalnu nadležnost (“Sl. Jezik u građi: bosanski. a sudsku vlast je vršio sudija pojedinac. hipotekarne) knjige i rješava pitanje zemljišnih stvari. 20-X od 25. vanparničnim predmetima i predmetima izvršenja.. (20 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži građanske. upisnike. januara 1929. arhivu. inventare i kancelarijski pribor sreskih šerijatskih sudova preuzeće sreski sudovi. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: nesređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1920. raspravljati narodni sudovi (ukoliko za to nisu nadležni drugi organi narodne vlasti). 74 kut.spadali u nadležnost šerijatskih sudova.

Travniku i Tuzli. Mostaru. IV 1941. Sarajevu. 20 kut. Sreski šerijatski sud Tuzla* Signatura fonda: BiH-ATKT/SŠST Vremenski raspon građe: 1920. Bihaću. (5 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži ostavinske parnice i popis spisa urudžbenog zapisnika. godine).. Serije u fondu: 1. srpski. sudbeni stol i banski stol. Pomenutim Zakonom. Jezik u građi: bosanski. Popis spisa urudžbenog zapisnika Valorizacija fonda: 3 Iako je građa u fondu nepotpuna može poslužiti za proučavanje djelovanja ovoga Suda na području Tuzle ilustrujući zaštitu prava građana. Tako je u Tuzli počeo sa radom Sreski šerijatski sud Tuzla. a u drugom i posljednjem stepenu. Ostavinske rasprave 2. novine Kraljevine SHS” br. u drugom stepenu. u porodičnim i nasljednim predmetima muslimana. okružni i apelacioni sud se mijenjaju i dobijaju nazive: kotarski sud. 73-XXIX od 28. kao sreski šerijatski sud. vrše posebna odjeljenja sreskih sudova koji nose naslov “Sreski šerijatski sud”. Mjesna nadležnost Vrhovnog šerijatskog suda u Sarajevu obuhvatala je područja okružnih sudova u Banjaluci. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: nesređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1920. na osnovu ove zakonske odredbe. marta 1929. – 1946.odluke Sreskog suda. sudsku vlast. kao i u predmetima islamskih vakufa. Zakonskom odredbom Ministarstva pravosuđa NDH o izricanju sudova i sudaca i upotrebi čistog hrvatskog jezika kod sudova od 18. odlučuje Okružni sud. – 1945. postaviće 130 . dotadašnji nazivi sreski. posebno odjeljenje. prestao sa radom. a u trećem stepenu Kasacioni sud. posebna odjeljenja apelacionih sudova koji nose naslov “Vrhovni šerijatski sud (“Sl. u prvom stepenu. godine. Količina građe: 2 knj. Historijat stvaraoca fonda: Na osnovu Zakona o uređenju šerijatskih sudova i o šerijatskim sudijama u Kraljevini SHS. Tako je Sreski sud u Tuzli.

upisnike i imenike. koji su spadali u nadležnost šerijatskih sudova. inventare i kancelarijski pribor sreskih šerijatskih sudova preuzeće sreski sudovi. sudbeni stol i banski stol. tako što će o svim predmetima. vodio i nadzor nad cjelokupnim radom i osobljem ovog posebnog odjeljenja. raspravljati narodni sudovi (ukoliko za to nisu nadležni drugi organi narodne vlasti). okružni i apelacioni sud se mijenjaju u nazive kotarski sud. nazivi. predmete istrage i pomilovanja. sreski. – 1964. Sve spise. a nadležnosti. nazivima sudova i sudaca i upotrebi čistog hrvatskog jezika kod sudova iz 1941. Predsjedništvo NR Bosne i Hercegovine donijelo je 1946. arhivu i upisnike Vrhovnog šerijatskog suda preuzeće Vrhovni sud Bosne i Hercegovine. Kod porodičnih i nasljednih predmeta muslimana. a u drugom i posljednjem stepenu. spise. list NR BiH” broj 10/46 i 12/46).. kao i predmeta islamskog vakufa. 131 . godine. 5. Serije u fondu: 1. arhivu. Proglašenjem Zakonske odredbe o izricanju osuda. Interesantno je da je starješina Sreskog suda mogao ovom odjeljenju narediti obavljanje poslova koji nisu u nadležnosti Sreskog šerijatskog suda. 2. sudsku vlast u prvom stepenu je vršilo posebno odjeljenje sreskog suda pod nazivom Sreski šerijatski sud. s tim da će sidžile i vjerske knjige predati Ministarstvu pravosuđa NR Bosne i Hercegovine (“Sl. sudsku vlast su vršila posebna odjeljenja apelacionih sudova pod nazivom Vrhovni šerijatski sud čija je mjesna nadležnost obuhvatala područje okružnih sudova. krivične i vanparnične predmete. godine Zakon o ukidanju šerijatskih sudova na području NR Bosne i Hercegovine kojim su ukinuti svi sreski šerijatski sudovi i Vrhovni šerijatski sud pri Vrhovnom sudu Bosne i Hercegovine. zamolnice.se kod svakog sreskog suda na čijem području živi najmanje 5000 muslimana. do tada redovnih sudova. upisnike. pored vođenja prepiske u administrativnim predmetima za Sreski šerijatski sud. Starješina Sreskog suda je. 22 pov. 3. 4. (10 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži građanske parnice. Sreski sud Banovići Signatura fonda: BiH-ATKT/SSBa Vremenski raspon građe: 1956. Građanski predmeti Parnični i vanparnični predmeti Predmeti istrage Predmeti pomilovanja Knjige Valorizacija fonda: 3 Građa fonda uz ilustraciju sudskog poretka na prostoru Banovića može poslužiti za rješavanje određenih pravnih interesa građana i pravnih subjekata. Sudsku vlast u Sreskom šerijatskom sudu vršio je šerijatski sudac pojedinac. Količina građe: 14 knj.

6/64) dobija naziv Opštinski sud u Banovićima. dnevnike i registre za gruntovnice. Serije u fondu: 1. list NR BiH’’ br. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: PrP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1955. sjedištu i teritorijalnoj nadležnosti sreskih i okružnih sudova na području NR Bosne i Hercegovine – “Sl. 10 pov. sudski protokol. 4. Promjene naziva stvaraoca fonda: 1. – 1962.decembra 1955.. 132 . na sjednici Republičkog vijeća održanoj 20. za područje opština: Litva. 43/58. godine donijela je Odluku o osnivanju Sreskog suda u Litvi (Odluka o osnivanju. 2. Godine 1964. potvrde. Turija i Vozuća. godine dobija naziv Sreski sud u Banovićima za područje opštine Banovići (“Sl. ( 8 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži knjige zemljišne evidencije (tapije. Dnevnici Registri Protokoli Upisnici Valorizacija fonda: 3 Na osnovu građe može se pratiti stanje zemljišnog fonda od perioda Osmanske uprave do perioda Socijalističke Jugoslavije. Sreski sud u Litvi 2. 3. Glasnike zakona i naredaba. gruntovnice). – 1964. ukidanju. list NR BiH’’ br. srpski. 28/55.). upisnik parnica. (“Sl. Količina građe: 92 knj. a može koristiti i za rješavanje vlasničkih odnosa i određenih pravnih interesa fizičkih i pravnih lica.). Sreski sud Gradačac* Signatura fonda: BiH-ATKT/SSGd Vremenski raspon građe: 1883. koji 1958. Sreski sud u Banovićima Historijat stvaraoca fonda: Narodna skupština NR Bosne i Hercegovine.Jezik u građi: bosanski. list SR BiH’’ br.

načelnik i zastupnici’’. sreski liječnik I razreda. godine za područje opštine Gradačac (“Sl. ( 17 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži ostavinske spise. politički pristav I razreda. gruntovničar. 98 pov..28/55). srpski. list NR BiH’’ br.] Količina građe: 6 knj.). zapisano je da je Kotarski ured u Gradačcu činio: kotarski predstojnik. Ađ. Jezik u građi: bosanski. 43/58. a 1958. sudski pristav. Historijat stvaraoca fonda: Podaci dobijeni od strane Općine Gradačac (kao izvor korištena Monografija “112 godina Gradačačkog suda’’) govore slijedeće: “Godine 1887. porezni oficijal II razreda. – 1893. šerijatski sudija. Ostavinski spisi 2. – 1964. kada je zvanično počela sa radom Gruntovnica u Gradačačkom kotaru. Serije u fondu: 1. poreznik II razreda. Napomena: Fond sadrži građu iz austrougarskog perioda. geometar. auskutant. srpski. list NR BiH’’ br. njemački Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: PrP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1955. cestar. članovi kotarskog medžlisa. upisnike i imenike ostavinskih predmeta. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: PrP Stepen sređenosti: registraturski sređen 133 . a nastalu u radu katastra (tapije). Upisnici i imenici ostavinskih predmeta Valorizacija fonda: 3 Građa fonda uz ilustraciju sudskog poretka na prostoru Tuzle može poslužiti za rješavanje određenih pravnih interesa građana i pravnih subjekata.Jezik u građi: bosanski. – 1964. Sreski sud Gračanica* Signatura fonda: BiH-ATKT/SSG Vremenski raspon građe: 1943. kotarski pisari.. formiran je Sreski sud u Gradačcu za područje opština Gradačac i Srnice (“Sl. [1889. šumski vježbenik. 24 pov. Godine 1955. hrvatski. porezni vježbenik.

– 1992. – Promjene naziva stvaraoca fonda: 1. Opštinski sud Tuzla Historijat stvaraoca fonda: Redovni sudovi su organi državne vlasti koji u jedinstvenom sistemu vlasti vrše sudsku funkciju u granicama svoje nadležnosti utvrđene Ustavom i Zakonom. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: PrP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1932. Količina građe: 132 knj. 7. Sreski sud Tuzla 2. Serije u fondu: 3. 5. (60 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži ostavinske i parnične predmete i upisnike i imenike krivičnih referata. 6. zakona i opštih akata. – 1964. 278 pov. Jezik u građi: bosanski. Ostavinski predmeti Parnični predmeti Upisnici i imenici parničnih predmeta Upisnici i imenici krivičnih predmeta Upisnici ovjera Valorizacija fonda: 3 Građa fonda uz ilustraciju sudskog poretka na prostoru Tuzle može poslužiti za rješavanje određenih pravnih interesa građana i pravnih subjekata. Skupština SR Bosne i Hercegovine 134 .Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1943. srpski. Opštinski sud Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/OST Vremenski raspon građe: 1932.. 4. U vršenju svoje funkcije sudovi su nezavisni i sude na osnovu ustava.

Lopare. 5. zamolnice. Podorašje. list SR BiH’’ br. zapisnike sa uviđaja. godine dobija naziv Osnovni sud Tuzla. list NR BiH’’ br. godine. 2. 3. godine Sreski sud u Tuzli ima nadležnost na području opština: Tuzla. Opštinski sudovi i odjeljenja opštinskih sudova su: 1. predmete istrage i pomilovanja.. Opštinski sud u Lukavcu za područje opštine Lukavac 2. Tuzla i Živinice u kojima ima i odjeljenja. (12. Količina građe: 41 knj. Tojšići. rukopisa i prepisa. a može imati jedno ili više odjeljenja izvan sjedišta suda. vanparnične predmete. Do 1964.5 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži građanske parnice. krivice. Građanski predmeti Vanparnični predmeti Predmeti istrage Predmeti pomilovanja Krivice Knjige (upisnici i imenici) 135 . Serije u fondu: 1. okružni privredni. Opštinski sud u Tuzli za područja opština: Banovići. list NR BiH’’ br. 6/64). Kalesija.). Lukavac. Opštinski sud se osniva za područje jedne ili više opština. a 1958. Kladanj. kao svoju samostalnu organizacionu jedinicu koja vrši poslove u okviru nadležnosti utvrđenih Zakonom. Srebrenik. 28/55. Viši privredni sud u Sarajevu. Godine 1955. Upravni sud Bosne i Hercegovine i Vrhovni sud Bosne i Hercegovine.43/58.je na sjednici Društveno-političkog vijeća. 27. godine radi kao Sreski sud kada mijenja naziv u Opštinski sud (“Sl.). Kalesija. Srebrenik i Živinice (“Sl. 31/74). 4. 6. Odjeljenje opštinskog suda osniva se za područja jedne ili više opštinskih sudova. Srebrenik. Šekovići. Opštinski sud Banovići Signatura fonda: BiH-ATKT/OSBa Vremenski raspon građe: 1964. formiran je Sreski sud u Tuzli za područje opština: Gornja Tuzla. donijela Zakon o redovnim sudovima (“Sl. 53 pov. – 1977. Tuzla i Živinice (“Sl. izvršenja krivičnih sankcija. upisnike i imenike. a jula mjeseca 1989. U odjeljenju opštinskog suda obavljaju se svi poslovi iz nadležnosti opštinskog suda za koja je nadležan sudija pojedinac u skladu sa propisima o mjesnoj nadležnosti kao i zemljišno-knjižni poslovi i poslovi ovjere potpisa. list SR BiH’’ br. tako imamo: opštinski.decembra 1974.

6/64) Sreski sud dobija naziv Opštinski sud u Banovićima. (50 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži serije parničnih. Jezik u građi: bosanski. vanparničnih. Količina građe: 49 knj. a Zakonom o redovnim sudovima 1974. Serije u fondu: 1. godine (“Sl. list SR BiH’’ br. 136 .Valorizacija fonda: 3 Građa fonda uz ilustraciju sudskog poretka na prostoru Banovića može poslužiti za rješavanje određenih pravnih interesa građana i pravnih subjekata. list SR BiH’’ br. 2.. 4. hrvatski Pismo u građi: latinica. 3. 340 pov. kao i upisnike i imenike ( i upisnik MAL 1972. srpski. – 1978. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: PrP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1964.). – 1989. (“Sl. 31/74) Sud u Banovićima postaje Odjeljenje Opštinskog suda u Tuzli. krivičnih i ostavinskih predmeta. Opštinski sud Lukavac Signatura fonda: BiH-ATKT/OSLu Vremenski raspon građe: 1959. Parnični predmeti Vanparnični predmeti Krivični predmeti Ostavinski predmeti Upisnici i imenici Valorizacija fonda: 3 Građa fonda uz ilustraciju sudskog poretka na prostoru Lukavca može poslužiti za rješavanje određenih pravnih interesa građana i pravnih subjekata. – Historijat stvaraoca fonda: Godine 1964. 5.

Opštinski sud Lukavac Historijat stvaraoca fonda: Lukavac je kao područje opštine pripadao formiranom Sreskom sudu u Tuzli (“Sl. juna 1959. – Promjene naziva stvaraoca fonda: 1. upisnike i imenike. list NRBiH’’ br. krivične i ostavinske predmete. 4. – 1977. godine Izvršno vijeće NR Bosne i Hercegovine je donijelo Odluku o početku rada Sreskog suda u Lukavcu. godine Opštinski sud u Lukavcu je teritorijalno nadležan za područje opštine Lukavac (“Sl. 3. a Zakonom o redovnim sudovima 1974. 31/74). srpski. parnične. godine donijela je Odluku o osnivanju Sreskog suda u Lukavcu za područje opštine Lukavac (Odluka o osnivanju.Jezik u građi: bosanski. godine ovaj Sud dobija naziv Opštinski sud (“Sl. na sjednici Republičkog vijeća održanoj 24. 5. Od 1964. list SR BiH’’ br..). po kojoj isti počinje sa radom 01. Količina građe: 62 knj. godine. 43/58.). Opštinski sud Kladanj Signatura fonda: BiH-ATKT/OS Kl Vremenski raspon građe: 1945. list SR BiH’’ br. sjedištu i teritorijalnoj nadležnosti sreskih i okružnih sudova na području NR Bosne i Hercegovine – “Sl. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: PrP. 10. 6/64). SAP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1959. 1958. 148 pov. Maja mjeseca 1959. ukidanju. (38 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži vanparnične. a naredbu o sprovođenju ove Odluke treba da donese Državni sekretarijat za pravosudnu upravu NR Bosne i Hercegovine. Narodna skupština NR Bosne i Hercegovine. Serije u fondu: 1. 28/55. Vanparnični predmeti Parnični predmeti Krivični predmeti Ostavinski predmeti Upisnici i imenici 137 . list NR BiH’’ br. 2. Sreski sud Lukavac 2.

sjedištu i teritorijalnoj nadležnosti sreskih i okružnih sudova na području NR Bosne i Hercegovine 1955. list SR BiH’’ br. list SR BiH’’ br. upisnike O predmeta. Ostavinski spisi 2. list NR BiH’’ br. upisnike P predmeta i imenike P predmeta. Opštinski sud Gračanica Signatura fonda: BiH-ATKT/OSG Vremenski raspon građe: 1965. Količina građe: 13 knj. godine Sud u Kladnju postaje Odjeljenje Opštinskog suda u Tuzli (“Sl. ukidanju. Od 1964. godine samo za područje opštine Kladanj (“Sl. hrvatski Pismo u građi: latinica. a 1958. (13 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži ostavinske i parnične spise. Parnični spisi 3. 28/55. imenike O predmeta. Sreski sud Kladanj 2. – 1978. Upisnici i imenici P i O predmeta 138 . 100 pov. Jezik u građi: bosanski. Serije u fondu: 1.Valorizacija fonda: 3 Građa fonda uz ilustraciju sudskog poretka na prostoru Kladnja može poslužiti za rješavanje određenih pravnih interesa građana i pravnih subjekata.). a Zakonom o redovnim sudovima 1974. srpski. list NR BiH’’ br. 31/74). ćirilica Arhivistička informativna pomagala: PrP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1945. Opštinski sud Kladanj Historijat stvaraoca fonda: Na osnovu Odluke o osnivanju. 6/64). – Promjene naziva stvaraoca fonda: 1. godine ovaj Sud dobija naziv Opštinski sud (“Sl.. godine određena je teritorijalna nadležnost i sjedište Sreskog suda u Kladnju za područje opština Kladanj i Olovo (“Sl. 43/58).

koji je i 1958. hrvatski Pismo u građi: latinica. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: PrP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1957. 139 . ćirilica Arhivistička informativna pomagala: PrP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1965. 28/55. – Opštinski sud za prekršaje Živinice Signatura fonda: BiH-ATKT/OSPŽ Vremenski raspon građe: 1957. i 43/58). 1980. može pružiti podatke o radu ovoga Suda. kao i za ostvarenje ličnih prava. godine imao nadležnost na području opštine Živinice (“Sl. Prekršajni upisnici 2. hrvatski Pismo u građi: latinica. – 1980. (3 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži imenike. Količina građe: 37 knj. upisnike i djelovodnik koji se odnose na prekršaje. Historijat stvaraoca fonda: Živinice su kao područje opštine 1955. Jezik u građi: bosanski. Prekršajni imenici Valorizacija fonda: 4 Iako je građa u fondu nepotpuna i pretežno se sastoji od knjiga. Serije u fondu: 1. / 1975.. list NR BiH’’ br. srpski. godine pripadale formiranom Sreskom sudu u Tuzli.Valorizacija fonda: 4 Iako građa u fondu nije potpuna može pružiti podatke o radu ovoga Suda. srpski. Jezik u građi: bosanski.

Osnovni sud udruženog rada Tuzla
Signatura fonda: BiH-ATKT/OSURT Vremenski raspon građe: 1975. – 1992. Količina građe: 425 pov. (85 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži predmete RS «R», RS «S», ST, «RS»-Š, «RS»-R i Odluke nastale u radu ovoga Suda. Serije u fondu: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Sudski predmeti RS-R Sudski predmeti RS-S Sudski predmeti ST Sudski predmeti RS-Š Sudski predmeti RS-R Odluke Sudski predmeti RS-S Odluke

Valorizacija fonda: 4 Građa fonda predstavlja svjedočanstvo o postojanju suda prilagođenog socijalističkom društvenom uređenju, radničkom samoupravljanju, udruženom radu i njihovim specifičnostima. Jezik u građi: bosanski, srpski, hrvatski Pismo u građi: latinica, ćirilica Arhivistička informativna pomagala: PrP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1975. – 1992. Historijat stvaraoca fonda: Sudovi su nezavisni u vršenju sudske funkcije a odlučuju na osnovu ustava, zakona i samoupravnih opštih akata. Zakonom o osnivanju, nadležnosti i sastavu sudova udruženog rada (“Sl. list SR BiH” broj 31/74) koji je donijela Skupština SR Bosne i Hercegovine na sjednici Vijeća udruženog rada 27. decembra 1974. godine, osnovan je Sud udruženog rada u Tuzli za područja opština: Banovići, Bijeljina, Bratunac, Brčko, Gračanica, Gradačac, Kalesija, Kladanj, Lopare, Lukavac, Orašje, Srebrenica, Srebrenik, Šekovići, Tuzla, Ugljevik, Vlasenica, Zvornik i Živinice, a za teritoriju SR Bosne i Hercegovine osnovan je Sud udruženog rada Bosne i Hercegovine sa sjedištem u Sarajevu. Sudovi osnovani ovim Zakonom počeli su sa radom 01. maja 1975. godine. Do donošenja pravila o unutrašnjem poslovanju sudovi će primjenjivati pravila o unutrašnjem poslovanju redovnih sudova prema uputstvu koje će donijeti republički sekretar za pravosuđe i organizaciju uprave. Osnovni sud udruženog rada Tuzla prestao je sa radom 30. 06. 1992. godine na osnovu Zakona o prestanku važenja Zakona o sudovima udruženog rada (“Sl. list SR BiH’’ br. 4/92.).
140

Sud udruženog rada je osnovan s ciljem zaštite samoupravljanja, praćenja društvenih odnosa, pojava, ukazivanja na potrebu donošenja ili izmjena propisa, predlaganje mjera za ostvarivanje radničkih i samoupravnih prava i zaštitu društvenog vlasništva. Sudovi udruženog rada odlučuju u prvom stepenu o postojanju uslova za organizovanje osnovnih organizacija udruženog rada i radnih zajednica, o zahtjevima za zaštitu prava rada društvenim sredstvima i drugih samoupravnih prava i društvene svojine, i rješavaju sporove o organizovanju i izdvajanju osnovnih organizacija udruženog rada, o spajanju, pripajanju i podjeli organizacija udruženog rada, o zaključenju i sprovođenju samoupravnih sporazuma o udruživanju i međusobnim odnosima u udruženom radu itd. Sudovi u prvom stepenu rješavaju i sporove o sticanju i prestanku svojstva radnika u udruženom radu, kao i sporove o drugim samoupravnim pravima i obavezama radnika iz međusobnih odnosa u udruženom radu u organizacijama udruženog rada, radnim zajednicama državnih organa, društveno-političkih organizacija i udruženja i drugih radnih zajednica koje nisu organizovane kao organizacije udruženog rada, kao i u drugim društvenim i građanskim pravnim licima, i radne sporove koji nastaju iz ugovora o zapošljavanju i sl. Sud udruženog rada, kao sud prvog stepena, odlučuje u vijeću koje je sastavljeno od stalnog sudije kao predsjednika vijeća i dvojice povremenih sudija kao članova vijeća. Sukob o nadležnosti između sudova udruženog rada kao prvostepenih sudova rješava Sud udruženog rada Bosne i Hercegovine, a sukob o nadležnosti između suda udruženog rada i redovnog suda rješava Vrhovni sud Bosne i Hercegovine.

Garnizonski sud Tuzla
Signatura fonda: BiH-ATKT/GST Vremenski raspon građe: 1909. – 1917. Količina građe: 11 knj., 67 fasc. (16 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži kaznene predmete nastale u radu ovoga Suda, protokole, registre, “ausvajse’’ i popise aktivnih vojnika u periodu 1905.- 1914. godine. Valorizacija fonda: 3 Iako je građa u fondu nepotpuna, nastala je u austrougarskom periodu i predstavlja svjedočanstvo o postojanju ovoga Suda i njegovim specifičnostima. Jezik u građi: njemački Pismo u građi: Arhivistička informativna pomagala: PrP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: ograničena Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1909. – 1917.

141

Naslovnica kalendara “Gajreta” iz 1928 . godine

142

III

OBRAZOVANJE, NAUKA, KULTURA
Osnovne škole

ODGOJ I OBRAZOVANJE Narodna osnovna škola Kreka*
Signatura fonda: BiH-ATKT/NOŠKr Vremenski raspon građe: 1897. – 1958. Količina građe: 39 knj., 6 kut. (1,5 d/m) Sadržaj fonda: Fond je djelimično sačuvan i sadrži mali dio opštih spisa, razrednice, razredne imenike, dnevnike rada i glavni imenik. Serije u fondu: 1. Opšti spisi 2. Pedagoška dokumentacija Valorizacija fonda: 3 Fond nije cjelovit, ali može poslužiti kao izvor za istraživanje historije školstva na području Tuzle. Jezik u građi: bosanski, srpski, hrvatski, njemački Pismo u građi: latinica, ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SI Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1897. – Promjene naziva stvaraoca fonda: 1. 2. 3. 4. 5. Osnovna škola Kreka Mješovita narodna osnovna škola u Tuzli – Kreka Treća narodna osnovna škola Kreka i Treća realna gimnazija u Kreki Peta osmogodišnja škola u Kreki Osmogodišnja škola “Franjo Rezač’’

143

Historijat stvaraoca fonda: Osnovna škola u Kreki osnovana je 1897. godine. Nastava je u školi realizirana na srpskohrvatskom i njemačkom jeziku. Postojala su posebna odjeljenja za djevojčice i za dječake. Nastavu na njemačkom jeziku, uglavnom, su pohađala djeca doseljenika iz monarhije kojima je to i bio maternji jezik. Kasnije su se ta djeca monarhije prebacivala u tvz. bosanska odjeljenja da bi što bolje savladala srpskohrvatski jezik, radi daljeg školovanja u trgovačkoj školi ili u gimnaziji. Narodno vijeće Kraljevine SHS je, Odredbom broj 13.680 od 29.XII 1918. godine, ukinulo dvojezičnu nastavu u cijeloj zemlji, tako da je u ovoj školi prestalo izvođenje nastave na njemačkom jeziku. Narodna osnovna škola u Kreki 1922. godine dobija naziv Mješovita narodna osnovna škola u Tuzli – Kreka, u kojoj su se školovala i muška i ženska djeca svih konfesija. U toku rata, nastava je povremeno prekidana zbog popravki oštećene zgrade, raznih epidemija kao i zauzeća zgrade radi smještaja neprijateljske vojske. U poslijeratnom periodu ova škola je postigla značajne rezultate na opismenjavanju stanovništva. U osmogodišnju školu izrasla je 1954. godine kada su, reorganizacijom, od jednog školskog kolektiva nastala dva i to: Treća niža realna gimnazija u Kreki i Treća narodna osnovna škola Kreka. Od školske 1956/57. godine ove škole ponovo rade kao jedinstvena Peta osmogodišnja škola u Kreki sve do 1959. godine kada ova škola dobija naziv Osmogodišnja škola “Franjo Rezač’’.

JU osnovna škola “Hasan Kikić’’ Gračanica*
Signatura fonda: BiH-ATKT/OŠ’’HK’’ G Vremenski raspon građe: 1886. – 1978. Količina građe: 123 knj., 56 reg., 54 pov., 22 fasc., 19 sv. Sadržaj fonda: Fond sadrži matične knjige učenika, registre matičnih knjiga, razredne knjige, upisnice, dosijea učenika, zapisnike organa upravljanja, normativna akta, finansijsko-računovodstvenu dokumentaciju, djelovodne protokole itd. Serije u fondu 1. 2. 3. 4. Zapisnici organa upravljanja Normativna akta Finansijsko-računovodstvena dokumentacija Knjige

(10 d/m)

Valorizacija fonda: 4 Fond nije cjelovit, ali može poslužiti kao izvor za proučavanje razvoja i djelovanja škole na području regije Tuzla.

144

Jezik u građi: bosanski, srpski, hrvatski Pismo u građi: latinica, ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1886. – Promjene naziva stvaraoca fonda: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Narodna osnovna škola Dječačka i Djevojačka osnovna škola Mješovita narodna osnovna škola Državna osnovna škola Narodna osnovna škola Druga osnovna škola OŠ “Hasan Kikić’’

Historijat stvaraoca fonda: U Gračanici je 1886. godine osnovana osnovna škola i nosila naziv Narodna osnovna škola Gračanica. U toku svoga rada i djelovanja imala je više statusnih promjena, te je od 1918./19. godine radila kao Dječačka osnovna škola za mušku i Djevojačka osnovna škola za žensku djecu, a od 1927./28. godine kao Mješovita narodna osnovna škola. Školske 1928. godine dobila je naziv Državna osnovna škola, a od 1944./45. godine radi kao Narodna osnovna škola, te 1957./58. školske godine dobija naziv Druga osnovna škola. Na sjednici Školskog odbora održanoj dana 16. 12. 1959. godine donesena je Odluka da Druga osnovna škola dobije naziv OŠ “Hasan Kikić’’ Gračanica, kojoj su u decembru 1961. godine pripojene četverorazredne osnovne škole u Malešićima i Lohinji Gornjoj. Od 1992. godine dobija naziv Prva osnovna škola da bi joj 2002. godine ponovo vraćen naziv OŠ “Hasan Kikić’’. Kada je početkom 1964. godine izvršena reorganizacija osnovnih škola, Osnovnoj školi “Hasan Kikić’’ pripojene su četverorazredne osnovne škole Piskavica, Soko, Prijeko Brdo, Škahovica i Babići, a škola u Lohinji Gornjoj pripojena je Osnovnoj školi “Mitar Trifunović – Učo’’.

Narodna osnovna škola Boljanić
Signatura fonda: BiH-ATKT/NOŠBo Vremenski raspon građe: 1896. – 1938. Količina građe: 1 kut. (0,3 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži građu o korespondenciji sa Kotarskim uredom u Gračanici, obavještenja i izvještaje o nastupu na dužnosti i premještaju učitelja, izvještaje o zaraznim bolestima u školi,

145

izvještaje o stanju škole i upisu đaka, spiskove roditelja čija djeca ne pohađaju redovno školu, podatke o školi, biblioteci, nastavnicima, kaznama itd. Serije u fondu: 1. 2. Korespondencija Izvještaji

Valorizacija fonda: 4 Fond je fragmentaran, ali može poslužiti kao izvor za proučavanje razvoja i djelovanja škole na području regije Tuzla. Jezik u građi: bosanski, srpski, hrvatski Pismo u građi: latinica, ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1896. – 1938. ?

Prva osnovna škola “Pazar” u Tuzli*
Signatura fonda: BiH-ATKT/POŠT Vremenski raspon građe: 1887. – 1948. Količina građe: 29 knj. (1 d/m) Valorizacija fonda: 4 Fond čine samo knjige, te zbog količine sačuvanosti može poslužiti kao dokaz za djelovanje ove škole na području Tuzle. Jezik u građi: bosanski, srpski, hrvatski Pismo u građi: latinica, ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1887. – 1948. ?

Njemačka privatna škola Donja Tuzla
Signatura fonda: BiH-ATKT/NJPŠDT Vremenski raspon građe: 1883. – 1919. Količina građe: 8 knj. (0,4 d/m)
146

Valorizacija fonda: 4 Fond čine samo knjige, te zbog količine sačuvanosti može poslužiti kao dokaz za djelovanje ove škole na području Tuzle. Jezik u građi: bosanski, srpski, hrvatski Pismo u građi: latinica, ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1883. – 1919. ?

Djevojačka narodna osnovna škola u Tuzli
Signatura fonda: BiH-ATKT/DNOŠT Vremenski raspon građe: 1908. – 1935., 1940. – 1941. Količina građe: 14 knj. (1,4 d/m) Valorizacija fonda: 4 Fond čine samo knjige, te zbog količine sačuvanosti može poslužiti kao dokaz za djelovanje ove škole na području Tuzle. Jezik u građi: bosanski, srpski, hrvatski Pismo u građi: latinica, ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1908. – 1935., 1940. – 1941.?

Prva dječačka osnovna škola Tuzla
Signatura fonda: BiH-ATKT/PDOŠT Vremenski raspon građe: 1905. – 1931. Količina građe: 6 knj. (0,5 d/m) Valorizacija fonda: 4 Fond čine samo knjige, te zbog količine sačuvanosti može poslužiti kao dokaz za djelovanje ove škole na području Tuzle. Jezik u građi: bosanski, srpski, hrvatski Pismo u građi: latinica, ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP
147

– 1977. Količina građe: 1 knj. matične knjiga službenika i matičnih i razrednih imenika. – 1931. (0. kartoni LDa. ? Opća dječačka pučka škola u Donjoj Tuzli Signatura fonda: BiH-ATKT/ODPŠDT Vremenski raspon građe: 1882. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1882. – 1887. Serije u fondu: 1. Jezik u građi: bosanski. završni računi. 148 . ali može poslužiti kao pomoćni izvor za proučavanje razvoja i djelovanja škole na području Tuzle. 24 omota (3 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži finansijsko-materijalnu dokumentaciju (platne liste. hrvatski Pismo u građi: latinica. – 1887. Finansijska dokumentacija 2. Matična knjiga službenika Valorizacija fonda: 4 Fond nije cjelovit..Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1905. ? Narodna osnovna škola Kiseljak Signatura fonda: BiH-ATKT/NOŠKi Vremenski raspon građe: 1945. Pedagoška dokumentacija 3. srpski. knjige nepokretne imovine).1 d/m) Valorizacija fonda: 4 Fond čini samo jedna knjiga. Količina građe: 66 knj. te zbog količine sačuvanosti može poslužiti kao dokaz za djelovanje ove škole na području Tuzle.

srpski. 1944. Jezik u građi: bosanski. te zbog količine sačuvanosti može poslužiti kao dokaz za djelovanje ove škole na području Tuzle.? Rimokatolička osnovna škola Breške Signatura fonda: BiH-ATKT/ROŠBre Vremenski raspon građe: 1898. (2. hrvatski 149 .Jezik u građi: bosanski... – 1920.6 d/m) Valorizacija fonda: 4 Fond čine samo knjige. hrvatski Pismo u građi: latinica. Količina građe: 5 knj. . srpski.6 d/m) Valorizacija fonda: 4 Fond čine samo knjige. JU Osnovna škola Kiseljak Narodna osnovna škola Breške Signatura fonda: BiH-ATKT/NOŠBre Vremenski raspon građe: 1913. – 1959. – 1947. – 1977. Narodna osnovna škola Kiseljak 2. hrvatski Pismo u građi: latinica. Količina građe: 26 knj. Jezik u građi: bosanski. te zbog količine sačuvanosti može poslužiti kao dokaz za djelovanje ove škole na području Tuzle. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1945. (2. 1936. ? Promjene naziva stvaraoca fonda: 1. srpski. – 1947. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1913.

? 150 . Jezik u građi: bosanski. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1941. – 1942.? Posebnička mješovita pučka škola Breške Signatura fonda: BiH-ATKT/PMPŠBre Vremenski raspon građe: 1942. – 1945. ? Privatna mješovita pučka škola Breške Signatura fonda: BiH-ATKT/PMPŠBre Vremenski raspon građe: 1941. (0. (0.Pismo u građi: latinica. – 1945.5 d/m) Valorizacija fonda: 4 Fond čine knjige.1 d/m) Valorizacija fonda: 4 Fond čini jedna knjiga. srpski. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1898. te zbog količine sačuvanosti može poslužiti kao dokaz za djelovanje ove škole na području Tuzle. hrvatski Pismo u građi: latinica. hrvatski Pismo u građi: latinica. srpski. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1942. Količina građe: 1 knj. te zbog količine sačuvanosti može poslužiti kao dokaz za djelovanje ove škole na području Tuzle. Jezik u građi: bosanski. – 1942. – 1947. Količina građe: 3 knj.

– 1964. ? Osnovna škola “Čelić’’ Čelić Signatura fonda: BiH-ATKT/OŠ’’Č’’Č Vremenski raspon građe: 1944. – 1946. te zbog količine sačuvanosti može poslužiti kao dokaz za djelovanje ove škole na području Tuzle. Količina građe: 71 knj. Jezik u građi: bosanski. Količina građe: 23 knj. – 1940. srpski. te zbog količine sačuvanosti može poslužiti kao dokaz za djelovanje ove škole na području Tuzle. Jezik u građi: bosanski. srpski.Narodna osnovna škola Ljubače Signatura fonda: BiH-ATKT/NOŠLJu Vremenski raspon građe: 1944. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1910. Količina građe: 2 knj. – 1946. (3 d/m) 151 . hrvatski Pismo u građi: latinica. – 1940. (1 d/m) Valorizacija fonda: 4 Fond čine samo knjige. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1944. hrvatski Pismo u građi: latinica. ? Narodna osnovna škola Ljepunice Signatura fonda: BiH-ATKT/NOŠLJe Vremenski raspon građe: 1910.2 d/m) Valorizacija fonda: 4 Fond čine dvije knjige. (0.

Jezik u građi: bosanski. Pod sadašnjim nazivom Javna ustanova Osnovna škola Čelić registrovana je od 23. godine škola je dobila naziv Osnovana škola „Ahmed Kobić”. godine i radila je u prostorijama dotadašnje opštine. djelovodne protokole i knjigu nabavke. a od 1980. – 1946. Školske 1886/87. srpski. godine (podaci dobiveni od OŠ Čelić). te zbog količine sačuvanosti može poslužiti kao dokaz za djelovanje ove škole na području Tuzle. Tokom svog rada i djelovanja škola je imala više promjena.08. srpski. godine formirano je samo jedno kombinovano odjeljenje sa četri razreda. Školske 1930/31. ? 152 . – Historijat stvaraoca fonda: Po dostupnim informacijama ova škola je osnovana 1886. – 1946.Sadržaj fonda: Fond sadrži razrednice. godine registrovana je kao RO Osnovnog obrazovanja i vaspitanja Čelić – Lopare. Jezik u građi: bosanski. Količina građe: 4 knj. te kako zbog svog sadržaja tako i zbog količine sačuvanosti može poslužiti kao dokaz za djelovanje ove škole na području Tuzle. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1944.4 d/m) Valorizacija fonda: 4 Fond čine samo knjige. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: PrP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1944. hrvatski Pismo u građi: latinica.1993. Druga narodna osnovna škola Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/DNOŠT Vremenski raspon građe: 1944. (0. Valorizacija fonda: 4 Fond čine samo knjige.

srpski.Druga dječačka narodna osnovna škola Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/DDNOŠT Vremenski raspon građe: 1907. srpski. hrvatski Pismo u građi: latinica. ? Katolička osnovna škola u Donjoj Tuzli Signatura fonda: BiH-ATKT/KOŠDT Vremenski raspon građe: 1906. – 1941. Količina građe: 4 knj.Zavoda Kraljice svete Krunice u Tuzli Signatura fonda: BiH-ATKT/POŠZKSKT Vremenski raspon građe: 1914. (0. te zbog količine sačuvanosti može poslužiti kao dokaz za djelovanje ove škole na području Tuzle.1 d/m) Valorizacija fonda: 4 Fond čini samo jedna knjiga. Jezik u građi: bosanski. – 1934. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1907.4 d/m) 153 . Jezik u građi: bosanski. Količina građe: 1 knj. (0. – 1934. – 1913. – 1913. te zbog količine sačuvanosti može poslužiti kao dokaz za djelovanje ove škole na području Tuzle.? Privatna osnovna škola – sa pravom javnosti . hrvatski Pismo u građi: latinica. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1906. (0.6 d/m) Valorizacija fonda: 4 Fond čine samo knjige. Količina građe: 6 knj.

? Srpska narodna osnovna škola u Donjoj Tuzli Signatura fonda: BiH-ATKT/SNOŠDT Vremenski raspon građe: 1902. Količina građe: 1 knj. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1914. srpski. te zbog količine sačuvanosti može poslužiti kao dokaz za djelovanje ove škole na području Tuzle. – 1912. ćirilica 154 . ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1896. – 1941. Jezik u građi: bosanski. Jezik u građi: bosanski. hrvatski Pismo u građi: latinica. Količina građe: 2 knj.1 d/m) Valorizacija fonda: 4 Fond čini samo jedna knjiga. srpski.Valorizacija fonda: 4 Fond čine samo knjige. – 1912. hrvatski Pismo u građi: latinica.2 d/m) Valorizacija fonda: 4 Fond čine samo dvije knjige. (0. hrvatski Pismo u građi: latinica. srpski.? Njemačka škola u Tuzli Signatura fonda: BiH-ATKT/NJŠT Vremenski raspon građe: 1896. te zbog količine sačuvanosti može poslužiti kao dokaz za djelovanje ove škole na području Tuzle. Jezik u građi: bosanski. (0. te zbog količine sačuvanosti može poslužiti kao dokaz za djelovanje ove škole na području Tuzle.

srpski.1 d/m) Valorizacija fonda: 4 Fond čini samo jedna knjiga. Jezik u građi: bosanski. hrvatski Pismo u građi: latinica. – 1941. Količina građe: 1 knj. – 1941. hrvatski Pismo u građi: latinica.? 155 . – 1943. Jezik u građi: bosanski. te zbog količine sačuvanosti može poslužiti kao dokaz za djelovanje ove škole na području Tuzle.1 d/m) Valorizacija fonda: 4 Fond čini samo jedna knjiga. te zbog količine sačuvanosti može poslužiti kao dokaz za djelovanje ove škole na području Tuzle.? Državna mješovita pučka škola Kiseljak Signatura fonda: BiH-ATKT/DMPŠKi Vremenski raspon građe: 1940. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1842. – 1943. (0. srpski. (0. ? Prva državna pučka škola u Tuzli Signatura fonda: BiH-ATKT/PDPŠT Vremenski raspon građe: 1942. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1940. Količina građe: 1 knj.Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1902.

– 1945. srpski. (0. – 1907. Jezik u građi: bosanski.? Ruždija u Donjoj Tuzli Signatura fonda: BiH-ATKT/RDT Vremenski raspon građe: 1892. – 1907. (0. Količina građe: 1 knj. te zbog količine sačuvanosti može poslužiti kao dokaz za djelovanje ove škole na području Tuzle. Količina građe: 1 knj.1 d/m) Valorizacija fonda: 4 Fond čini samo jedna knjiga.1 d/m) Valorizacija fonda: 4 Fond čini samo jedna knjiga. Jezik u građi: bosanski. Količina građe: 1 knj.Državna druga mješovita pučka škola Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/DDMPŠT Vremenski raspon građe: 1941. hrvatski Pismo u građi: latinica. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1941. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1892. hrvatski Pismo u građi: latinica. (0. te zbog količine sačuvanosti može poslužiti kao dokaz za djelovanje ove škole na području Tuzle. – 1942. – 1942. srpski.1 d/m) 156 . ? Narodna osnovna škola Bukinje Signatura fonda: BiH-ATKT/NOŠBu Vremenski raspon građe: 1944.

upisnicu privatnih ispita i matičnu knjigu za lica koja su vanredno položila razred. - 157 . srpski. ali može poslužiti kao dokaz za djelovanje ove škole na području Tuzle. (1 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži matične knjige učenika. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1944. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1958. srpski. Valorizacija fonda: 4 Fond čine samo knjige. Jezik u građi: bosanski. Količina građe: 15 knj. hrvatski Pismo u građi: latinica. hrvatski Pismo u građi: latinica. – 1945. ? Osnovna škola “Džemal Mandžić’’ Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/OŠ “DžM” T Vremenski raspon građe: 1958. – 1977. Jezik u građi: bosanski. te zbog količine sačuvanosti može poslužiti kao dokaz za djelovanje ove škole na području Tuzle.Valorizacija fonda: 4 Fond čini samo jedna knjiga.

ćirilica. srpski. 67 kut. razrednih. dopunskih. ali može poslužiti kao izvor za istraživanje historije školstva na području Tuzle. listove ocjenjivanja osoblja. Državna realna gimnazija Tuzla 158 . djelovodne protokole. 1 fasc.. matičnu knjigu radnika. 2. hrvatski. zapisnike sa sjednica Nastavničkog vijeća.ispitni materijali.. njemački Pismo u građi: latinica. Zbora i Savjeta. Jezik u građi: bosanski. oglasne knjige za učenike itd. sjedničke kataloge. zapisnike tečajnih ispita. popravnih. prijemnih i završnih ispita. zbora i savjeta Personalna arhiva (dosijei osoblja) Finansijska arhiva Pedagoška dokumentacija . godišnje izvještaje Gimnazije.Srednje škole Državna realna gimnazija Tuzla* Signatura fonda: BiH-ATKT/DRGT Vremenski raspon građe: 1899. – 1968. platne liste. gotica Arhivistička informativna pomagala: SI Stepen sređenosti: arhivistički obrađen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1899. 7. zapisnike privatnih. Opšti spisi Zapisnici sa sjednica Nastavničkog vijeća. Sadržaj fonda: Fond sadrži opšte spise. Količina građe: 178 knj. 3. Serije u fondu: 1. 6. dosijea osoblja. upisnice Djelovodni protokoli Matična knjiga radnika ( 20 d/m) Valorizacija fonda: 3 Fond nije cjelovit. 4. upisnice. – ? Promjene naziva stvaraoca fonda: 1. Realna gimnazija Tuzla 3. Velika gimnazija Tuzla 2. 5.

uz obavezno polaganje prijemnog ispita iz matematike. – 1948.. Gimnazija je imala prekide u radu zbog ratnih prilika i sve manjeg broja učenika. hrvatski. uprkos mnogobrojnim teškoćama.3 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži opšte spise. U toku svoga postojanja. (1. zapisnike sa sjednica Nastavničkog zbora. Opšti spisi Zapisnici sa sjednica Pedagoška dokumentacija Djelovodni protokol Valorizacija fonda: 3 Fond je fragmentaran. godine organizovana su dva gimnazijska tečaja za generacije koje se zbog ratnih prilika nisu mogle redovno školovati. 2. vjeronauke i maternjeg jezika. do 1944. te može poslužiti kao izvor za istraživanje historije školstva na području Tuzle.Historijat stvaraoca fonda: Na inicijativu Gradskog vijeća u Tuzli. – 1949. Godine 1941. 3. godine otvorena je Velika gimnazija. 1899. počela sa radom kao Državna realna gimnazija Tuzla. Pohađali su je učenici koji su završili četiri razreda osnovne škole. Jezik u građi: bosanski. odnosno predmetima koji su se izučavali. Prve školske godine otvorena su dva odjeljenja prvog razreda. razrednice. 1945. 159 . Doboj. godine. Količina građe: 5 knj. Kladanj. a već školske 1906/07. ali ipak daje određenu informaciju o ovoj vrsti vjerske škole. 4. arapski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SI Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1921. Tuzla i Vlasenica i općine koje ne pripadaju području sarajevskih gimnazija: Zvornik. djelovodni protokol. Gimnazija je imala svih osam odjeljenja. godine. Realnoj gimnaziji u Tuzli (osam razreda) pripadaju Gračanica. prijemu učenika. srpski. kada je. 4 kut. Behrambegova medresa Tuzla* Signatura fonda: BiH-ATKT/BMT Vremenski raspon građe: 1921.godina). Maglaj i Tešanj za razrede kojih nema u Derventi (“Službeni glasnik Ministarstva nastave NDH” 1941. Prema Uputstvima Ministarstva prosvjete. nastavnom programu. Serije u fondu: 1. zapisnike sa sjednica.

nastavnom programu i sl. zapisnici Djelovodni protokoli Valorizacija fonda: 3 Fond nije cjelovit. godine. donosio je u sporazumu sa Vakufsko-mearifskim saborom. godine. 21 kut. 160 . Količina građe: 90 knj. vremenu učenja. odnosno poučavanje u vjeri. Industrijska škola Tuzla* Signatura fonda: BiH-ATKT/IŠT Vremenski raspon građe: 1926. 1929. dnevnike rada. 4. Medresa nije radila. mualima. do 1921. jer su se i u njoj počeli izučavati opšteobrazovni predmeti. Serije u fondu: 1. osim 1941/42. 2. ali je 1896. – 1956. daje obrazovanje u duhu islama i priprema ih za eventualni poziv imama. godine sazidana nova. a 1933. novine Kraljevine Jugoslavije” broj 104-XXX/33).. U toku rata. djelovodne protokole. školske izvještaje. Uredbom o rangu stručnih škola prema srednjoj školi i fakultetima (“Sl. isti je vršio postavljanje upravitelja i svih ostalih nastavnika. Nakon završetka rata. Pošto je Medresa bila pod starateljstvom Ulema–medžlisa u Sarajevu. godine izgorjela u požaru. a propise o prijemu učenika. jer je u njenim prostorijama bila smještena njemačka vojska. Majstorske ispite. Imala je karakter srednje stručne vjerske škole (za stanovništvo islamske vjeroispovijesti) koja svojim učenicima. ( 8 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži opštu arhivu.Historijat stvaraoca fonda: Još u 17. Izdržavana je od Vakufa Behrambegove džamije. Zgrada Medrese je 1871. vijeku pominje se Medresa u Tuzli pod nazivom Behrambegova medresa. godine. Reformom nastave. godine. razrednice. hatiba. pored opšte naobrazbe. Medresa je ukinuta rješenjem Gradskog narodnog odbora Tuzla 1949. ali može poslužiti kao izvor za istraživanje historije školstva na području Tuzle. nereformisane medrese i sve medrese na pređašnjoj teritoriji Bosne i Hercegovine. zapisnike ispitne komisije i o polaganju ispita. platne liste. Medresa je nastavila sa radom u prostorijama Jalskog mekteba. odgovaraju spremi od dva razreda srednje škole. godine Medresa je izgubila karakter čisto vjerske škole. Opšti spisi Finansijska arhiva – platne liste Pedagoška dokumentacija – podaci o ispitima. Od 1914. 3.

– ? Promjene naziva stvaraoca fonda: 1. a školu su mogli pohađati učenici mlađi od 14 godina sa dva razreda gimnazije ili građanske škole. kovačkoj i mehaničarskoj radionici pod rukovodstvom stručnih zanatskih učitelja. 6. U ovoj školi je otvoren elektromehaničarski. pod neposredno rukovodstvo Ministarstva prosvjete sa cjelokupnim osobljem. kada Vlada NR Bosne i Hercegovine donosi rješenje o prenosu industrijskih i tehničkih škola i industrijskih tehničkih tehnikuma u Srajevu. novine Kraljevine Jugoslavije” broj 111-XXVIII /34). te Državna industrijska škola za preradu i obradu metala. odlukom Ministarstva trgovine i industrije Kraljevine SHS. list NR BiH” broj 40/50). 161 . Od 1932. 4. srpski. 7. Pravilnikom o nastavnim zavodima i stručnim školama.Jezik u građi: bosanski. Banja Luci i Tuzli. godine. pominje se i Državna stručno-zanatska škola u Tuzli. tokarski. Škola sa praktičnom obukom i za učenike u privredi Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/ŠPO (ŠUP)T Vremenski raspon građe: 1908. Stručna zanatska škola Stručna produžna (šegrtska) škola Državna stručno-zanatska škola Državna muška obrtna škola Muška zanatska škola Državna industrijska škola za preradu i obradu metala Škola sa praktičnom obukom Historijat stvaraoca fonda: U Tuzli je 1926. 3. pri ovoj školi i pod njenim rukovodstvom. radila je Stručna produžna (šegrtska) škola. Ova škola je radila pod raznim nazivima: Državna muška obrtna škola. Muška zanatska škola. osnovana Stručna zanatska škola pri Srednjoj tehničkoj školi. 2. godine. čija svjedočanstva daju pogodnosti o dokazivanju stručne spreme za zanatske radnje (“Sl. 5. godine. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1926. Školovanje je trajalo četiri godine. Škole ovoga tipa su bile pod neposrednim rukovodstvom Ministarstva industrije NRBiH do 1950. imovinom i budžetskim kreditima (“Sl. automehaničarski odsjek i odsjek precizne mehanike. U školi se osposobljavao kvalifikovani zanatski kadar koji je bio potreban industrijskom tuzlanskom bazenu. – 1978. hrvatski Pismo u građi: latinica. Godine 1934. Praktična nastava se odvijala u bravarskoj.

Količina građe: 459 knj. Sadržaj fonda:

(8 d/m)

Fond nije potpun i sastoji se od matičnih knjiga, razrednih knjiga, dnevnika rada, zapisnika završnih ispita, knjiga završnih ispita, knjiga djelovodnog protokola i knjiga zapisnika sa sjednica Nastavničkih vijeća. Serije u fondu: 1. 2. 3. 4. Zapisnici sa sjednica Nastavničkog vijeća Zapisnici i knjige završnih ispita Matične i razredne knjige i dnevnici rada Djelovodni protokoli

Valorizacija fonda: 3 Fond se sastoji samo od knjiga, ali može poslužiti kao izvor za istraživanje razvoja i djelovanja mješovite škole na širem području Tuzle, kao i za ostvarivanje ličnih prava. Jezik u građi: bosanski, srpski, hrvatski Pismo u građi: latinica, ćirilica Arhivistička informativna pomagala: PrP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1908. – ? Promjene naziva stvaraoca fonda: 1. Škola sa praktičnom obukom (ŠPO) Tuzla 2. Škola učenika u privredi Tuzla Historijat stvaraoca fonda: Škola je radila od 1908. godine kao Šegrtski zanatski tečaj u Tuzli. U toku I svjetskog rata škola nije radila a stvaranjem jedinstvene Jugoslovenske države nastavlja raditi kao Šegrtska škola u saklopu koje je 1920. godine otvorena Šegrtska škola u Kreki. Tada su bile dvije šegrtske škole: Večernji šegrtski tečaj u Tuzli i Večernji šegrtski tečaj u Kreki. U periodu od 1945. do 1948. godine radila je u okviru Industrijske škole od koje se odvaja 1949. godine i nosi naziv Škola učenika u privredi. Godine 1961. u Školu se uvodi periodična nastava, te ista mijenja naziv u Periodična škola

162

učenika u privredi. Učenici su se osposobljavali za građevinsku, metalsku, elektrotehničku struku i sitno zanatstvo, a školske 1969./70. godine na osnovu Odluke SO Tuzla o organizovanju mreže škola II stepena odlučeno je da se Građevinski odsjek izdvoji i priključi Građevinskoj školi, elektro odsjek izdvoji i priključi Elektrotehničkoj školi, mašinski odsjek izdvoji i priključi Mašinskoj školi, a da u Periodičnoj školi učenika u privredi ostanu učenici drvoprerađivačke struke, učenici uslužnih zanata i lične usluge. Godine 1974. Periodična škola učenika u privredi se integriše sa Hemijskom školom i nastaje Tehnološki školski centar, koji 1977. godine ima 2 OOUR-a (Hemijska tehnološka tehnička škola i Škola s praktičnom obukom i za učenike u privredi) i radnu zajednicu zajedničkih službi.

Učiteljska škola Tuzla i Učiteljski tečajevi
Signatura fonda: BiH-ATKT/UŠT i UTT Vremenski raspon građe: 1941. – 1972. Količina građe: 120 knj., 35 kut., 1 fasc. (10 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži godišnje programe rada škole, izvještaje o upisu u školu, razna obavještenja, zapisnike sa polaganja stručnih i popravnih ispita, platne spiskove radnika, zapisnike sa sjednica Školskog odbora i Savjeta škole, dosijea zaposlenih, upisnice, knjige zapisnika sa polaganja diplomskih, stručnih i vanrednih ispita, zapisnike i upisnice učiteljskih tečajeva. Serije u fondu: 1. Državna mješovita učiteljska škola u Tuzli 2. Učiteljski tečajevi 3. Pedagoška dokumentacija Valorizacija fonda: 3 Fond je djelimično sačuvan ali može poslužiti kao izvor za istraživanje historije školstva na području Tuzle, kao i za ostvarenje ličnih prava. Jezik u građi: bosanski, srpski, hrvatski Pismo u građi: latinica, ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SAI Stepen sređenosti: arhivistički obrađen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1941. – 1972.

163

Promjene naziva stvaraoca fonda: 1. Državna mješovita učiteljska škola Tuzla 2. Učiteljska škola Tuzla Historijat stvaraoca fonda: Na temelju Zakona o učiteljskim školama, od 27. rujna 1929. godine Poglavnik NDH, 2. kolovoza 1941. godine izdaje Odredbu o otvorenju Državne mješovite učiteljske škole u Tuzli tako da prvi razred počinje rad školske 1941/42. godine, a ostali razredi će se otvarati po redu svake slijedeće školske godine, s tim da se provođenje ove odredbe povjerava Ministarstvu nastave (“Službeni glasnik Ministarstva nastave NDH” broj 5/41). U prvi razred su upisani učenici i učenice koji su završili najmanje četiri razreda srednjih i njima ravnih škola (klasična gimnazija, realna gimnazija, niža medresa i građanska škola). Nakon oslobođenja Tuzle, 1944. godine, pri Učiteljskoj školi su organizovani učiteljski tečajevi (pripremni i niži) za potrebe narodnog prosvjećivanja u novoj državi, a 1945. godine, Ministar prosvjete Federalne Bosne i Hercegovine donosi Uredbu o učiteljskim tečajevima koje su mogli pohađati kandidati koji su završili najmanje četiri razreda srednje škole. Tečajeve su organizovali i provodili Okružni narodni odbori po odobrenju ovog Ministarstva, a cilj im je da se slušaoci osposobe za poziv učitelja narodne osnovne škole. Iste godine, Ministar prosvjete, na prijedlog Okružnog narodnog odbora Tuzla, donosi Rješenje da se početkom školske 1945/46. godine otvori i počne sa radom Državna mješovita učiteljska škola u Tuzli sa jednim odjeljenjem (“Sl. list Federalne BiH” broj 26/45). Na osnovu Zakona o pedagoškim akademijama, sa radom prestaje i Učiteljska škola u Tuzli, i to najkasnije do 31. augusta 1972. godine, s tim da od školske 1969/70. godine neće upisivati učenike u prvi razred (“Sl. list SR BiH” broj 14/69).

Niža stručna domaćička škola Tuzla
Signatura fonda: BiH-ATKT/NSDŠT Vremenski raspon građe: 1951. – 1959. Količina građe: 9 knj., 2 kut. (0,8 d/m) Sadržaj fonda: Fond se sastoji samo od glavnog imenika, zapisnika o polaganju popravnih i završnih ispita, nastavnih planova i programa, upisnika za PK i KV kuhare, zapisnika sa sjednica Nastavničkog vijeća i Školskog odbora, djelovodnog protokola i završnih diplomskih ispita.

164

Serije u fondu: 1. Pedagoška dokumentacija 2. Zapisnici sa sjednica Nastavničkog vijeća i Školskog odbora 3. Djelovodni protokol Valorizacija fonda: 3 Fond nije cjelovit - djelimično je sačuvan (bez opšte arhive), ali može poslužiti kao izvor za istraživanje istorije školstva na području Tuzle. Jezik u građi: bosanski, srpski, hrvatski Pismo u građi: latinica, ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SAI Stepen sređenosti: arhivistički obrađen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1951. – 1959. Historijat stvaraoca fonda: Niža stručna domaćička škola u Tuzli osnovana je 1951. godine i radila je u prostorijama Škole učenika u privredi. Imala je svoj nastavni kadar, a školovanje je trajalo četiri godine. Ovakve škole omogućavale su zapošljavanje u kuhinjama, zadrugama, bolnicama, dječijim domovima itd. Škola je ukinuta 1955. godine, ali je radila do 1959. godine – do završetka školovanja posljednje upisane generacije.

Učiteljska stručna domaćička škola Tuzla
Signatura fonda: BiH-ATKT/USDŠT Vremenski raspon građe: 1952. – 1962. Količina građe: 10 knj., 1 kut. (0,5 d/m) Sadržaj fonda: Fond je djelimično sačuvan i sastoji se od godišnjeg izvještaja, nastavnog plana i programa, zapisnika o polaganju diplomskih i stručnih ispita, upisnica, djelovodnih protokola. Serije u fondu: 1. 2. 3. 4. Nastavni plan i program Pedagoška dokumentacija Matična knjiga zaposlenih Djelovodni protokol
165

Valorizacija fonda: 3 Fond nije cjelovit, ali može poslužiti kao izvor za istraživanje historije školstva na području Tuzle. Jezik u građi: bosanski, srpski, hrvatski Pismo u građi: latinica, ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SAI Stepen sređenosti: arhivistički obrađen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1952. – 1962. Historijat stvaraoca fonda: Učiteljska stručna domaćička škola osnovana je u Bosni i Hercegovini 1952. godine u Doboju i Mostaru kako bi se školovao nastavni kadar za rad u nižim stručnim domaćičkim školama. Nakon dvije godine rada u Doboju, ova škola je preseljena 1954. godine u Tuzlu. Školovanje je trajalo četiri godine, a polaznici su, nakon položenog stručnog učiteljskog ispita, dobijali zvanje stručnog učitelja. Stručni učiteljski ispit se polagao pri Mješovitoj učiteljskoj školi u Tuzli. Ovakav stručni profil se zapošljavao u nižim stručnim domaćičkim školama, ali je predavao i domaćinstvo u osnovnim školama. Pošto je zapošljavanje bilo slabo, ova škola je prestala sa radom 1959. godine, s tim da su učenici posljednje upisane generacije prešli u Učiteljsku školu jer su bile veće potrebe za učiteljima u osnovnim školama.

Učiteljska škola Bijeljina
Signatura fonda: BiH-ATKT/UŠBi Vremenski raspon građe: 1951. – 1973. Količina građe: 52 knj., 38 kut. (5,5 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži opštu arhivu, normativna akta, nastavne planove, platne liste, obavještenja i kartone ličnih dohodaka, budžetske knjige, personalnu dokumentaciju i matičnu knjigu zaposlenih radnika, ispitne materijale popravnih, završnih i stručnih ispita, knjige zapisnika sa sjednica Radne zajednice, Nastavničkog vijeća, Upravnog odbora i djelovodne protokole. Serije u fondu: 1. Opšta arhiva 2. Finansijska dokumentacija 3. Personalna dokumentacija
166

4. Pedagoška dokumentacija 5. Matična knjiga osoblja 6. Djelovodni protokoli Valorizacija fonda: 3 Fond nije cjelovit, ali može poslužiti kao izvor za istraživanje historije školstva na području regije Tuzla kao i za ostvarivanje ličnih prava. Jezik u građi: bosanski, srpski, hrvatski Pismo u građi: latinica, ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SAI Stepen sređenosti: arhivistički obrađen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1951. – 1973. Historijat stvaraoca fonda: Učiteljska škola u Bijeljini osnovana je septembra mjeseca 1950. godine Rješenjem Savjeta za prosvjetu i kulturu NR Bosne i Hercegovine Sarajevo, a od 1951. godine radila je u sastavu Gimnazije “Filip Višnjić” u Bijeljini. Na prijedlog predsjednika Savjeta za prosvjetu, nauku i kulturu, Vlada NR Bosne i Hercegovine je 10. decembra 1951. godine donijela Rješenje o prenosu republičkih srednjih škola, na osnovu kojeg je Učiteljska škola prešla u nadležnost Gradskog narodnog odbora Bijeljina. Zadatak ove škole bio je da obrazuje nastavni kadar za rad u razrednoj nastavi osnovne škole. Ova ustanova je upisana u registar Okružnog suda u Tuzli 1966. godine i imala 38 zaposlenih radnika. Školom, kao samostalnom ustanovom, upravljala je Radna zajednica u širem i užem sastavu, Upravni odbor i direktor škole. Glavni dio sredstava škola je dobijala od Republičkog fonda za obrazovanje, a ostvarivala je sredstva za usluge koje je vršila osnovnim školama za polaganje stručnih ispita za zvanje učitelja i vanrednih razrednih i diplomskih ispita pojedinaca. Godine 1972. formirana je likvidaciona komisija za sprovođenje redovne likvidacije, a Skupština opštine Bijeljina je iste godine izdala Rješenje o prestanku rada Učiteljske škole u Bijeljini.

Srpska pravoslavna crkveno-školska opština Donja Tuzla*
Signatura fonda: BiH-ATKT/SPCŠODT Vremenski raspon građe: 1874. – 1895. Količina građe: 4 kut. (0,8 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži dokumente o unutrašnjoj organizaciji opštine, njenom djelovanju i finansiranju, kulturnom i prosvjetnom životu srpskog naroda u Donjoj Tuzli, zapisnike sa sjednica, spiskove građana, molbe, ugovore i sl.
167

Serije u fondu: 1. Zapisnici sa sjednica 2. Molbe, priznanice, ugovori, pisma, telegrami 3. Spiskovi građana Valorizacija fonda: 3 Fond nije cjelovit, ali može poslužiti kao izvor za istraživanje historije školstva na području Tuzle, a mnogo govori i o političkom, kulturnom, duhovnom i ekonomskom životu srpskog stanovništva u Tuzli u periodu 1874. – 1895. godine. Jezik u građi: bosanski, srpski, hrvatski Pismo u građi: latinica, ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1874. – 1895. Historijat stvaraoca fonda: Crkveno-školske opštine, kao centri okupljanja srpskog naroda, postoje još od turskog perioda, a bile su strogo ograničene na vjersko djelovanje među svojim opštinarima. Za vrijeme Austro-Ugarske vladavine pretvorile su se u jak politički činilac, ali su, ipak, vlasti vršile imenovanja učitelja i kontrolu udžbenika. Na sjednicama crkveno-školske opštine obavezno je prisustvovao predstavnik vlasti koji je imao pravo veta na pojedine odluke. Borba za crkveno-školsku autonomiju, inicirana iz Sarajeva i Mostara, prihvaćena je od svih crkveno-školskih opština u Bosni i Hercegovini. Pored Sarajeva, Mostara i Banja Luke i predstavnici Crkveno-školske opštine Donja Tuzla aktivno su učestvovali u svim pokrenutim akcijama za crkveno-školsku autonomiju.

Srednja poljoprivredna škola Tuzla (Bijeljina)
Signatura fonda: BiH-ATKT/SPŠT (Bi) Vremenski raspon građe: 1947. – 1969. Količina građe: 5 knj., 1 kut. (0,5 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži opšte spise, finansijsku i personalnu dokumentaciju, zapisnike sa sjednica Nastavničkog vijeća, matičnu knjigu i djelovodne protokole. Serije u fondu: 1. Opšti spisi
168

2. Finansijska arhiva 3. Personalna arhiva 4. Protokoli Valorizacija fonda: 3 Fond nije cjelovit, ali može poslužiti kao izvor za istraživanje historije školstva, ali i razvoja i djelovanja stručne škole na širem području Tuzle. Jezik u građi: bosanski, srpski, hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: arhivistički obrađen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1947. – 1969. Promjene naziva stvaraoca fonda: 1. Srednja poljoprivredna škola opšteg tipa Tuzla 2. Poljoprivredni praktikum Historijat stvaraoca fonda: Na prijedlog Ministra poljoprivrede NR Bosne i Hercegovine, Vlada NR Bosne i Hercegovine je, 30. oktobra 1947. godine donijela Uredbu o osnivanju Srednje poljoprivredne škole opšteg tipa sa sjedištem u Tuzli (Vl. br. 1067, “Sl.list NR BiH” broj 49/47). Zadatak škole je bio da obrazuje srednji stručni kadar za poslove poljoprivredne struke. Poljoprivredna škola je imala stepen potpune srednje škole, školovanje je trajalo tri godine i, po završetku školovanja, polagao se završni ispit. Ovu školu su mogla upisati lica koja su završila nižu gimnaziju sa položenim nižim tečajnim ispitom i lica koja su završila drugu, njoj ravnu, školu sa položenim završnim ispitom. Također su se mogla upisati i lica koja su završila najmanje nižu dvogodišnju poljoprivrednu školu i položila dopunski ispit ravan tečajnom ispitu. Škola je bila pod ingerencijom Ministarstva poljoprivrede NR Bosne i Hercegovine koje je nad njom vršilo neposredni nadzor i bila je internatski uređena. Septembra mjeseca 1950. godine, na prijedlog Ministra poljoprivrede, Vlada NR Bosne i Hercegovine je donijela Uredbu (“Sl. list NR BiH” broj 31/50) na osnovu koje se sjedište Srednje poljoprivredne škole opšteg tipa u Tuzli prenosi iz Tuzle u Bijeljinu gdje su, na zemljištu Gradske ekonomije, podignute barake za smještaj škole i internata. Sve dijelove pokretne imovine, i nepokretnu imovinu koja ostane nakon preseljenja škole, rasporedit će Ministar, a prenos ove imovine na druge organe izvršit će Komisija koju određuje Ministar poljoprivrede. Od školske 1950/51. godine ova škola nosi naziv Poljoprivredni praktikum i pod rukovodstvom je Ministarstva poljoprivrede republičkog značaja.

169

Bijeljine. godine u Tuzli i bila je pod rukovodstvom Okružnog narodnog odbora Tuzla do 1948. godine. Bosanskog Broda. godine. Srpca. Nevesinja i drugih mjesta. U Banjaluci je radila Državna niža poljoprivredna škola ratarskog tipa do 1949. ali može poslužiti kao izvor za istraživanje razvoja i djelovanja stručne škole u Bosni i Hercegovini i na širem području Tuzle. Jezik u građi: bosanski. godine. u periodu 1946 – 1951. a u Bijeljini.Bijeljina Signatura fonda: BiH-ATKT/DNPŠT-Bi Vremenski raspon građe: 1946.). na osnovu građe se može reći da je škola prestala sa radom 1951.6 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži: Upisnice Niže poljoprivredne škole ratarskog tipa Banjaluka (1946. Brčkog.Državna niža poljoprivredna škola Tuzla . godine organizovala ratarski. hrvatski Pismo u građi: latinica. Količina građe: 15 knj. Modriče. stočarski i govedarski kurs za zaposlenike državnih poljoprivrednih dobara iz Banja Luke. – 1949. (0. Bosanske Krupe. godine. Serije u fondu: 1. Gackog.). Livna. Glamoča. Djelovodni protokoli Valorizacija fonda: 3 Fonda nije cjelovit (samo fragmentarn) i sastoji se samo od upisnica i djelovodnika. Djelovodnike Tuzle. Upisnice Državne niže poljoprivredne škole Bijeljina (1946. Sarajeva. livadarstvo i pašnjaštvo–1950/51). ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1946. radi Državna niža poljoprivredna škola i Uprava poljoprivrednih kurseva. – 1949. – 1951. Foče. Pedagoška dokumentacija 2. – 1951. Upisnice Uprave poljoprivrednih kurseva Bijeljina (ratarstvo. Travnika. Rogatice. srpski. Banjaluke i Novog Sela. govedarstvo. Historijat stvaraoca fonda: Državna niža poljoprivredna škola osnovana je 1946. Orašja. S obzirom da se u Arhivu nalazi dio ovoga fonda. Uprava poljoprivrednih kurseva je 1950/51. Prnjavora. 170 .

molbe polaznika i spisak upisanih učenika u prvi razred školske 1958/59. godine. Knjiga zapisnika završnih ispita 2. godine kao dvogodišnja škola i smještena je u Slavinovićima. a sa radom je prestala 1966. Spiskovi upisanih učenika i molbe polaznika Valorizacija fonda: 3 Fond čini samo jedna knjiga. hrvatski Pismo u građi: latinica. – 1966. – 1966.Voćarska škola Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/VŠT Vremenski raspon građe: 1954.godine. 171 . (0. Voćarska škola u Tuzli 2. Škola sa praktičnom obukom za voćare u Tuzli Historijat stvaraoca fonda: Voćarska škola u Tuzli osnovana je 1954. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SAP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1954. Jezik u građi: bosanski. Količina građe: 1 kut. srpski. Od 1964. godine škola radi pod nazivom Škola sa praktičnom obukom za voćare u Tuzli. Promjene naziva stvaraoca fonda: 1. ali može poslužiti kao dokaz za djelovanje ove škole na području Tuzle.3 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži knjige zapisnika završnih ispita. Serije u fondu: 1. te je zbog količine sačuvanosti male vrijednosti. Nastava je izvođena praktično sa stručnjacima Voćarske stanice.

ali i za ostvarenje ličnih prava. – 1998. godine. Jezik u građi: bosanski.1961. 2. Opšta dokumentacija Dokumentacija organa upravljanja Pedagoška dokumentacija Finansijsko-računovodstvena dokumentacija Valorizacija fonda: 3 Fond može poslužiti kao pomoćni izvor za istraživanje razvoja i djelovanja školstva na području Tuzle. Historijat stvaraoca fonda: Upravna i birotehnička škola u Tuzli je kao srednjoškolska ustanova u toku četiri i po decenije postojanja imala i brojne statusne i organizacione transformacije. kada je Upravni odbor Centra za obrazovanje službeničkih kadrova u Tuzli. te pedagoške i finansijsko-računovodstvene dokumentacije. SAP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1961. dokumentacije organa upravljanja. godine donio rješenje br. po programu da se za jednu školsku godinu završava dva razreda. donio odluku o osnivanju Upravne škole u Tuzli za odrasle.01. 58 kut.1962. Uporedo sa ovim vođene su aktivnosti na osnivanju potpune srednje škole za redovno školovanje učenika srednjoškolskog uzrasta. Na osnovu rješenja o osnivanju Upravne škole u Tuzli./62.Javna ustanova Upravna i birotehnička škola Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/UBŠT Vremenski raspon građe: 1961. Količina građe: 155 knj. kao i one nakon toga o odobravanju početka rada. godine upisana su dva odjeljenja. Te školske 1961. koji je 11. Osnovana je 1961.396/61 od 22. – 1998. 172 . srpski. rješenjem br.. godine. 3.09. 4. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: PrP. (30 d/m) Sadržaj fonda: Fond nije potpun i sastoji se od opšte dokumentacije. Serije u fondu: 1. Sve aktivnosti koje su prethodile donošenju ovog rješenja.02-56/1 o početku rada Upravne škole za odrasle u Tuzli. hrvatski Pismo u građi: latinica. obavljale su se preko Savjeta za stručno obrazovanje NR Bosne i Hercegovine Sarajevo.

OOUR-a br. 01/1-023-1630). godine dolazi do organizacionih transformacija Ekonomsko-upravnog školskog centra u skladu sa odredbama ZUR-a. Septembra 1970. 06. godine se vidi da je Upravna škola Tuzla bila u sastavu Centra za stručno obrazovanje Tuzla do 1.1970.4. 4. Ugostiteljska škola. 1965.4. Ministarstvo za obrazovanje nauku.03. pa Upravna i birotehnička škola postaju OOUR sa svojstvom pravnog lica u sastavu RO EUŠC-a./97. Odlukom Ministarstva obrazovanja. Doboj. jer se u ovu školu uklopila i škola za odrasle tj.201/62 od 16.). Foča. U/I. s tim što četvrtu godinu učenici provode na praksi pod nadzorom škole.Upravna škola. već se preorjentisala za dopisno školovanje odraslih učenika.10.1962.06. Rješenjem Višeg suda u Tuzli br. godine škola je ukinuta. nauke.3. kulturu i sport Tuzlansko-podrinjskog kantona donosi Rješenje o verifikaciji škole za školsku 1996.2. Ekonomska škola. upisuje se u sudski registar kao JU Upravna i birotehnička škola (br. decembra 1992. kada je Predsjedništvo opštine Tuzla na sjednici održanoj 19. a školu pohađaju učenici III i IV razreda.1962. Srednja medicinska škola Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/SMŠT Vremenski raspon građe: 1947. godine Upravna škola ulazi u sastav Ekonomsko-upravnog školskog centra zajedno sa Ekonomskom školom i Trgovinsko-ugostiteljskim školskim centrom (Zapisnik sa sjednice Upravnog odbora br. OOUR br. Upravna i birotehnička škola. 03. OOUR-a br. godine prvi puta su upisana dva odjeljenja redovnih učenika i dva odjeljenja učenika koji su radili po trogodišnjem programu. Od tada je Upravna škola u Tuzli postala jedinstvena. donijelo odluku o preuzimanju prava osnivača prema OOUR-a br.10. Savjet Centra donio je odluku 12. Ispiti vanrednih kandidata su se obavljali pri Radničkim univerzirtima Maglaj.1978. Zavidovići. koja se transformiše u Javnu ustanovu (JU) pod nazivom Upravna i birotehnička škola (Odluka br. Brčko. god. uloška 4-171). Trgovinska škola.03-176/3 od 27. Tako 1978. kulture i sporta br: 03-611-3873/94 od 11. godine) i nosi naziv EUŠC . – 1951. Gračanica itd. Savjet za prosvjetu NR Bosne i Hercegovine donio je rješenje (br. Iz dokumenta br. U/I-133/93 od 27. godine RO EUŠC Tuzla.1. a od 20. Upravna i birotehnička škola. (1 d/m) 173 . godine prelazi u zgradu Medicinskog školskog centra u Tuzli. koristeći sale OŠ „Muharem Medžić“ u Tuzli. 315/64 od 29. Upravna i birotehnička škola. 08.12. godine da se proširi djelatnost Upravne škole osnivanjem i Birotehničke škole. godine upisuje se u sudski registar konstituisanje RO EUŠC . dok je OOUR br. maja 1977. U tom sastavu Upravna i birotehnička škola ostaje sve do 1992. Pored redovnih učenika u Upravnoj školi postojali su i vanredni učenici. maja 1993.godine./63. godine i da je tada odvojena i postala samostalna ustanova.1964. a OOUR br.237/78 od 27.1963. Škola više nije upisivala odrasle učenike putem odjeljenja za odrasle.) o početku rada Upravne škole pri Centru za obrazovanje službeničkih kadrova u Tuzli. 134 od 26. Reg. Škola je bila smještena u zgradi OŠ „Jusuf Jakupović“.donijetog od strane Upravnog odbora Centra za stručno obrazovanje kadrova u Tuzli (br. Rješenjem Okružnog Privrednog suda Tuzla br. školske 1962. U tom periodu finansiranje Škole je vršeno iz sredstava koja je dodeljivao Srez (4/8) kao i Opština Tuzla (3/8) i jednim dijelom (1/8) Centar za stručno obrazovanje kadrova u Tuzli. godinu. Količina građe: 12 knj. 1994.

(0. te zbog količine sačuvanosti može poslužiti kao dokaz za djelovanje ove škole na području Tuzle. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1947. srpski. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1940.1 d/m) Valorizacija fonda: 4 Fond čini samo jedna knjiga. ? Kraljevska državna mješovita građanska škola Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/KDMGŠT Vremenski raspon građe: 1937. hrvatski Pismo u građi: latinica. – 1941. – 1941. Jezik u građi: bosanski. srpski. Jezik u građi: bosanski. Jezik u građi: bosanski.3 d/m) Valorizacija fonda: 4 Fond čine samo knjige. hrvatski Pismo u građi: latinica. – 1940. srpski. te zbog količine sačuvanosti može poslužiti kao dokaz za djelovanje ove škole na području Tuzle. (0. – 1951.Valorizacija fonda: 4 Fond čine samo knjige. Količina građe: 1 knj. Količina građe: 3 knj. (?) Privatna građanska škola trgovačkog smjera u Zavodu Kraljice svete Krunice Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/PGŠTSZKSKT Vremenski raspon građe: 1940. te zbog količine sačuvanosti može poslužiti kao dokaz za djelovanje ove škole na području Tuzle. hrvatski 174 .

? Državna građanska škola trgovačkog smjera Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/DGŠTST Vremenski raspon građe: 1933. Količina građe: 1 knj.Pismo u građi: latinica. (0. – 1940.4 d/m) Valorizacija fonda: 4 Fond čine samo knjige. Količina građe: 4 knj. te zbog količine sačuvanosti može poslužiti kao dokaz za djelovanje ove škole na području Tuzle. – 1937. srpski. – 1937. – 1944. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1943. – 1944. ? Državna opća niža srednja škola Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/DONSŠT Vremenski raspon građe: 1943. Jezik u građi: bosanski.1 d/m) Valorizacija fonda: 4 Fond čini samo jedna knjiga. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1933. te zbog količine sačuvanosti može poslužiti kao dokaz za djelovanje ove škole na području Tuzle. hrvatski Pismo u građi: latinica. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1937. ? 175 . hrvatski Pismo u građi: latinica. Jezik u građi: bosanski. (0. srpski.

hrvatski Pismo u građi: latinica. ? Mješovita građanska škola trgovačkog smjera Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/MGŠTST Vremenski raspon građe: 1930. te zbog količine sačuvanosti može poslužiti kao dokaz za djelovanje ove škole na području Tuzle. Količina građe: 1 knj. Jezik u građi: bosanski. Količina građe: 13 knj. te zbog količine sačuvanosti može poslužiti kao dokaz za djelovanje ove škole na području Tuzle. – 1931. (0. – 1943. srpski. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1942. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1930.2 d/m) Valorizacija fonda: 4 Fond čine samo dvije knjige. – 1931. – 1926. Jezik u građi: bosanski. – 1943. ? Trgovačka škola Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/TŠT Vremenski raspon građe: 1884. srpski. (0. hrvatski Pismo u građi: latinica. (1 d/m) 176 .Državna mješovita građanska škola Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/DMGŠT Vremenski raspon građe: 1942. Količina građe: 2 knj.1 d/m) Valorizacija fonda: 4 Fond čini samo jedna knjiga.

odluka. Valorizacija fonda: 4 Fond je fragmentaran. – 1944.Valorizacija fonda: 4 Fond čine samo knjige. dok. Količina građe: 3 kut. Jezik u građi: bosanski. Državne pučke škole u Kotaru Doboj – Osječani. Državna opća srednja škola Gradačac. iskaza o stanju škola. rasporeda predmeta itd. a može poslužiti kao dokaz o djelovanju navedenih škola na području regije Tuzla. zapisnika o pregledu škola. hrvatski Pismo u građi: latinica. čine ga fotokopije dokumenata. te zbog količine sačuvanosti može poslužiti kao dokaz za djelovanje ove škole na području Tuzle. Josipa Sarajevo. ? Nezavisna država Hrvatska Ministarstvo nastave u Zagrebu – Odjel za pučku nastavu Kotar Tuzla – Velika Župa Usore i Soli Signatura fonda: BiH-ATKT/NDHZ –OPNKT VŽUS Vremenski raspon građe: 1941. za škole na području Velike župe Usore i Soli (Opća pučka mješovita škola Kotar Gračanica. – 1944. srpski.2 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži fotokopije zbirnih izvještaja upravitelja. Privatna ženska učiteljska škola sa pravom javnosti u Zavodu sv.) (1. Vinka Brčko. ? 177 . Državna opća niža srednja škola Tuzla. premještaja učitelja. naredbi. Državna mješovita pučka škola Zvornik. Jezik u građi: bosanski. Donja Grabska i Kožuhe). Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1941. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1884. – 1926. hrvatski Pismo u građi: latinica. srpski. Državna mješovita građanska škola Tuzla.. Posebnička ženska opća niža srednja škola Sestara milosrdnica sv. (109 fotokop.

godini otvorene su studijske grupe: Srpskohrvatski jezik – ruski jezik. Tehničko obrazovanje i Fizičko vaspitanje).. Valorizacija fonda: 3 Fond može poslužiti kao izvor za istraživanje razvoja i djelovanja visokog školstva na području Tuzle. matične knjige studenata (redovnih. Razredna nastava. hrvatski Pismo u građi: latinica. 178 . diplomiranih). projektnu dokumentaciju. godine. personalna dosijea i dosijea studenata po odsjecima (Matematika-fizika. Srpsko-Hrvatski jezik i književnost južnoslovenskih naroda. Količina građe: 47 knj./61.Visoke škole Pedagoška akademija Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/PAT Vremenski raspon građe: 1960. . Zakonom o višoj pedagoškoj školi (“Sl. M 4 obrasce.. i djelovodne protokole. finansijske kartice. obračune plata). LD kartone. Odmah po osnivanju na sebe je preuzela odgovorne zadatke – pripremanja nastavnika različitih profila. zapisnike Naučno-nastavnog vijeća. 1 pov. platne liste.. (38 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži opštu arhivu. dokumentaciju ONO i DSZ-a. Elektrotehnika i mašinstvo. U prvoj školskoj 1960. nastavne planove i programe. 91 reg. izvještaje.? Historijat stvaraoca fonda: Pedagoška akademija u Tuzli osnovana je 1969. zapisnike o polaganju stručnih i diplomskih ispita. za potrebe osnovnih i stručnih škola širom Bosne i Hercegovine. osnovanu 1960. ali i za ostvarenje ličnih prava. Arhivistička informativna pomagala: PrP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1960. Srpskohrvatski jezik – engleski jezik. list NR BiH”br. Zbor radnika). – 2000. Time je. Jezik u građi: bosanski. vanrednih. finansijsku dokumentaciju (završne račune. zapisnike i odluke organa upravljanja (Savjet. Biologija-hemija. godine i zamijenila je Višu pedagošku školu. a prva viša nastavnička škola za obrazovanje nastavnika. 1960.28/60). Viša pedagoška škola postala treća visokoškolska ustanova na području regije (prije nje osnovani su Rudarski i Tehnološki fakultet). 244 fasc. godine. a na prijedlog društveno-političkih faktora Opštine i Sreza Tuzla. srpski. Matematika – hemija.

zapisnike sa polaganja ispita za zvanje stenodaktilografa i daktilografa u Tuzli. 3. (52 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži opšte spise. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: PrP 179 . 4. Serije u fondu: 1. a ubrzo zatim konstituisane su i studijske grupe: Matematika – fizika i Biologija – hemija. Srebreniku. Promjenama u metodama rada i reformisanim stručno-pedagoškim i cjelokupnim nastavnim radom Pedagoška akademija u Tuzli započinje svoj rad sa novim studijskim grupama: Srpskohrvatski – Hrvatskosrpski jezik i književnost jugoslovenskih naroda. Opšti spisi Finansijska dokumentacija Zapisnici sa polaganja ispita redovnih kandidata Zapisnici sa polaganja ispita vanrednih kandidata Registri i djelovodni protokoli Valorizacija fonda: 3 Fond nije cjelovit. ali može poslužiti kao izvor za istraživanje razvoja i djelovanja ustanova za stručno obrazovanje kadrova na području regije Tuzla. Obrazovanje i kultura Međuopštinski zavod za osposobljavanje kadrova i organizaciju rada Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/MZOKIORT Vremenski raspon građe: 1959. – 1981. 2. 13 kut. Jezik u građi: bosanski. ona postaje jedna od najvećih pedagoških akademija u SR BiH. 5.. hrvatski Pismo u građi: latinica. godine kao jedinstvenu nastavničku instituciju. Maglaju i Malom Zvorniku (redovni i vanredni kandidati Škole i Kursa za zvanje daktilografa). srpski. 381reg. Tehničko obrazovanje. Transformacijom Više pedagoške škole u Pedagošku akademiju 1969. Biologija sa hemijom i Odsjek razredne nastave. Matematika sa fizikom.Tehničko obrazovanje –fizika. Količina građe: 124 knj. te Elektro i Mašinstvo.. Fizičko vaspitanje. zapisnike sa polaganja stručnih ispita radnika organa uprave.

programe i planove rada. Savjet radne zajednice Centra je donio Pravilnik o ispitima za klasu daktilografa (III. plakate. Udruženje samoupravnih interesnih zajednica osnovnog obrazovanja i vaspitanja Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/USIZOOIVT Vremenski raspon građe: 1970. Međuopštinski zavod za osposobljavanje kadrova i organizaciju rada Tuzla Historijat stvaraoca fonda: Narodni odbor sreza Tuzla je 1959. Godine 1969. M4 obrasci. normativno-izdavačkoj djelatnosti koja je strogo vezana za osposobljavanje kadrova u primjeni i izradi samoupravnih opštih akata organizujući povremene seminare.. – 1981. – 1988. knjigovodstveno-računovodstvenu dokumentaciju (isplatne liste LD. koja je kasnije prešla u sastav Srednjoškolskog upravno-ekonomskog centra u Tuzli.. pravilnike. zapisnike sa sjednica KPZ. spoljnih saradnika (9). informacije. izvještaje o radu. kartoni LD.Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1959. odluke. Centar za stručno obrazovanje kadrova Tuzla 2.godine prestao je sa radom. statute. Ovaj Zavod je svoje programske zadatke izvršavao uspješno angažovanjem vlastitih radnika (16) i. Količina građe: 26 knj. 201 reg. pravilnike. završni računi. zapisnike sa sjednica Zbora radnika Radne zajednice Stručne službe. godišnje programe rada škola i podatke o kapacitetima na području Udruženja SIZ-a. djelatnost Zavoda se odvijala na: osposobljavanju kadrova za administrativne i druge stručne poslove u organima uprave (sa težištem na poslove daktilografije i stenografije). Ib i Ia klase). biltene. II. 24 kut. deponovane potpise. godine kada je dobio naziv Međuopštinski zavod za osposobljavanje kadrova i organizaciju rada čiji su osnivači 18 opština sjeveroistočne Bosne o čemu je zaključen Sporazum. a 1981. protokole. povremeno. Promjene naziva stvaraoca fonda: 1. U skladu sa odlukama osnivača. matičnu knjigu radnika. automatskoj obradi podataka koja se odnosi na izradu rješenja i razreza poreza i doprinosa za potrebe opštinskih organa uprave prihoda (opštine osnivači). izvještaje o poslovanju škola. 145 pov. godine osnovao Centar za stručno obrazovanje kadrova. 180 . U ovome fondu je pronađena građa Kulturno-prosvjetne zajednice Tuzla (2 kutije) koja sadrži spiskove Predsjedništva KPZ i delegata Konferencije. Do transformacije Centra došlo je 1973. referate. samoupravne sporazume i odluke. U njegovom sastavu je postojala Srednja upravna škola. popisne liste). statute. završne račune. ( 63 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži zapisnike sa sjednica Skupština i Izvršnog odbora zajednica osnovnog obrazovanja i vaspitanja.. ugovore o kupovini stanova.

5. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: PrP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1973.Serije u fondu: 1. hrvatski Pismo u građi: latinica. te može poslužiti kao izvor za proučavanje uloge ove interesne zajednice na području regije Tuzla. Lukavac. radničkom samoupravljanju. Lopare. planira i usmjerava razvoj predškolskog i osnovnog obrazovanja. registrovana je Zajednica za osnovno obrazovanje sa sjedištem u Tuzli. utvrđuje kriterije za vrednovanje vaspitno-obrazovnog rada. Kladanj. Srebrenik i Živinice. Promjene naziva stvaraoca fonda: 1. Zapisnici i materijali sa Skupštine. 4. potpuno ostvarivanje osnovnog obrazovanja . kao i radi potpunog ostvarivanja osnovnog obrazovanja (utvrđuje politiku. – 1988. 2. srpski. Jezik u građi: bosanski. 181 . Osnovana je u cilju unapređenja i razvijanja društveno-ekonomskih odnosa na načelima samoupravljanja i raspodjele prema radu. usklađivanja djelatnosti organizacija za osnovno obrazovanje sa potrebama i interesima radnih ljudi i građana.utvrđuje politiku. sa svim svojim specifičnostima (usklađivanje djelatnosti organizacija za osnovno obrazovanje sa potrebama i interesima radnih ljudi i građana. Međuopštinska samoupravna interesna zajednica osnovnog obrazovanja i vaspitanja Tuzla 3. 3. Izvršnog odbora i Radne zajednice Finansijska dokumentacija Personalna dokumentacija (matična knjiga radnika) Djelovodni protokoli Dokumentacija Kulturno-prosvjetne zajednice Tuzla Valorizacija fonda: 4 Fond predstavlja svjedočanstvo o postojanju samoupravnih interesnih zajednica u socijalističkom društvenom uređenju. utvrđuje kriterije za vrednovanje vaspitno-obrazovnog rada i drugih djelatnosti koje finansira i sl. Banovići.). mjesnih zajednica i organizacija udruženog rada za osnovno obrazovanje tih opština (predškolske ustanove i osnovne škole). Udruženje samoupravnih interesnih zajednica osnovnog obrazovanja i vaspitanja Tuzla Historijat stvaraoca fonda: Godine 1974. Zajednica za osnovno obrazovanje Tuzla 2. udruženom radu. Kalesija. planira i usmjerava razvoj predškolskog i osnovnog obrazovanja. Registracija je izvršena na osnovu potpisivanja Samoupravnog sporazuma od strane opština Tuzla.

Radne zajednice i drugih organa i tijela SIZ-a.).1974. Zapisnici sa sjednica Skupštine. prijedlozi mjera i mišljenja za unapređenje vaspitno-obrazovnog rada. Banovići. samoupravne sporazume. Samoupravna interesna zajednica usmjerenog obrazovanja i vaspitanja Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/SIZUOIVT Vremenski raspon građe: 1967.Zajednice za osnovno obrazovanje navedenih opština su se udružile i nastavile rad pod nazivom Zajednica za osnovno obrazovanje Tuzla koja je imala svojstvo pravnog lica. godine. planove i rezultate upisa u prve razrede škola po strukama. statute. pravilnike. podaci. planovi. 140 fasc. 182 . prestaje sa radom Međuopštinska samoupravna interesna zajednica osnovnog obrazovanja i vaspitanja Tuzla usljed osnivanja Udruženja samoupravnih interesnih zajednica osnovnog obrazovanja i vaspitanja Tuzla koje je radilo do 1988. Računovodstveno-finansijska dokumentacija Valorizacija fonda: 4 Fond predstavlja svjedočanstvo o postojanju samoupravnih interesnih zajednica u socijalističkom društvenom uređenju. Živinice. radničkom samoupravljanju. opštu i računovodstveno-finansijsku dokumentaciju (osim one koja je data Fondu u Sarajevo radi operativne upotrebe).god. društvene dogovore. udruženom radu. 81 reg. 38 kut.02. Međuopštinska samoupravna interesna zajednica osnovnog obrazovanja i vaspitanja Tuzla upisana je u sudski registar Okružnog privrednog suda u Tuzli 03. sa svim svojim specifičnostima. Stručne i druge poslove obavljala je stručna služba Zajednice čijim je poslovima rukovodio direktor (“Službeni glasnik Opštine Tuzla’’ vanredni broj 2 od 15. Serije u fondu: 1. – 1990.. Radne zajednice 2. informacije o prijemu učenika. izvještaji o uspjehu učenika. Lukavac i Srebrenik. Količina građe: 11 knj. godine na osnovu zaključenog samoupravnog sporazuma sa osnovnim zajednicama osnovnog obrazovanja i vaspitanja 8 opština i to: Tuzla. Opšti spisi 3.. Kalesija. Kladanj. a zastupao je i predstavljao predsjednik Skupštine. Godine 1980. (29 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži materijale i zapisnike sa sjednica Skupštine. informacije i izvještaji koji se odnose na opštenarodnu odbranu i društvenu samozaštitu.. Izvršnog odbora. Samoupravni i izvršni organi Zajednice bili su Izvršni odbor i komisije čije je članove birala Skupština.11. pregled realizacije nastavnog fonda časova po školama. te može poslužiti kao izvor za proučavanje uloge ove interesne zajednice na području regije Tuzla. Izvršnog odbora.1976. Lopare.

. Samoupravna interesna zajednica usmjerenog obrazovanja i vaspitanja Tuzla Historijat stvaraoca fonda: Rješenjem Skupštine opštine Tuzla. Bijeljina. Lopare. godine osnovana je Osnovna zajednica obrazovanja Tuzla. Srebrenica. Orašje. godine promijenjen je naziv u Samoupravnu interesnu zajednicu usmjerenog obrazovanja i vaspitanja Tuzla (registrovana kao Zajednica usmjerenog obrazovanja i vaspitanja Tuzla) koja je prestala sa radom 30. Srebrenik. Samoupravne radničke kontrole. a sva prava i obaveze preuzeo je Republički javni fond za srednje obrazovanje i vaspitanje Sarajevo. Ugljevik.. godine na osnovu Zakona o ukidanju SIZ-a (“Sl. Kladanj. Organi upravljanja Zajednice su: Skupština. izvještaje o radu i programe rada. Promjene naziva stvaraoca fonda: 1. Godine 1973. 183 . Iz registra Osnovnog suda udruženog rada Tuzla ova Zajednica je brisana 15. a direktor rukovodi i zastupa Zajednicu i Stručnu službu. Gradačac. Lopare. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: PrP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1967. Tuzla i Živinice. list SR BiH’’ broj 7/75 i 7/76). Gračanica. srpski. djeluje kao Regionalna zajednica za srednje obrazovanje Tuzla u čiji sastav ulaze organizacije udruženog rada za srednje obrazovanje i druge osnovne organizacije udruženog rada sa područja opština Banovići. Vlasenica. pravilnike i druga opšta akta. 272 pov. Bratunac. Kalesija. Regionalna zajednica za srednje obrazovanje Tuzla 3. statut.. Osnovna zajednica kulture Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/OZKT Vremenski raspon građe: 1972.03. 36 magnetof.. novembra 1990. – 1991. Kladanj. Kalesija. traka (27 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži zapisnike i materijale sa sjednica Skupštine. list SR BiH’’ broj 36/90). Izvršnog odbora. Šekovići. Osnovna zajednica obrazovanja Tuzla 2. Zvornik i Živinice.Jezik u građi:bosanski. Brčko. Skupštinu su činili delegati Vijeća korisnika i Vijeća nosilaca obrazovno-vaspitne djelatnosti. 69 fasc. Lukavac.1991. hrvatski Pismo u građi: latinica. Na osnovu Zakona o SIZ-u obrazovanja i vaspitanja i Zakona o upisu istih u Registar (“Sl. 1975. a na osnovu Sporazuma sa skupštinama opština Banovići. – 1990. 97 reg. Srebrenik. godine. Tuzla. Izvršni odbor i komisije. 1967. Lukavac. Količina građe: 13 knj.

Srebrenik i Živinice.1990. 2. Kladanj. običnu. finansijsku dokumentaciju (završni računi. Samoupravna interesna zajednica kulture Tuzla 3. 6. Banovići. djelovodne protokole. radničkom samoupravljanju. hrvatski Pismo u građi: latinica.srednjoročne planove. platne liste. povjerljivu i strogo pov. srpski. Godine 1976.12. sa svim svojim specifičnostima. udruženom radu. kartoni LD-a). Osnovna zajednica kulture Tuzla Historijat stvaraoca fonda: Zajednica kulture Tuzla osnovana je za područje opštine Tuzla 1972. Serije u fondu: 1. Zajednica kulture Tuzla 2. 4. Pov. godine. 3. dodjelu i izgradnju stanova. 184 . Kalesija Lopare.-1991. kartoni LD-a i sl. Izvršnog odbora. Gračanica. te može poslužiti kao izvor za proučavanje uloge ove interesne zajednice na području regije Tuzla. pov. 7. dosijea radnika. dokumentaciju vezanu za kupovinu. Promjene naziva stvaraoca fonda: 1. finansijske kartice. Samoupravne radničke kontrole Finansijska dokumentacija Personalna dokumentacija Dokumentacija vezana za izgradnju. Osnovna zajednica je opsluživala opštine Tuzla. odluke. – 1991. Preuzeta građa čini cjelinu. finansije – LD. obavještenja. godine. oformljena je Samoupravna interesna zajednica kulture Tuzla koja je pod tim imenom djelovala do 1988.) predat Fondu za kulturu SR BiH Sarajevo. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: PrP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1972. godine (personalna arhiva. a prestala je sa radom 31. godine kada dolazi do transformacije u Osnovnu zajednicu kulture Tuzla. poštu ONO i DSZ. kupovinu i dodjelu stanova Djelovodni protokoli Obična. Jezik u građi: bosanski. 5. pošta ONO i DSZ Valorizacija fonda: 4 Fond predstavlja svjedočanstvo o postojanju samoupravnih interesnih zajednica u socijalističkom društvenom uređenju. i Str. ali nije kompletna jer je dio iz 1989. Opšta arhiva Zapisnici sa sjednica Skupštine.

2. Jezik u građi: bosanski. Serije u fondu: 1. rješenja. normativna akta. – 1988. Sadržaj fonda: Fond sadrži samoupravne sporazume. odluke. riješenu poštu. 61 reg. 185 .. Količina građe: 2 knj. te može poslužiti kao izvor za proučavanje uloge ove interesne zajednice na području regije Tuzla. udruženom radu. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: PrP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1973. 38 pov. 4 pov. 61 fasc. 5. radničkom samoupravljanju.Osnovna zajednica kulture Zvornik Signatura fonda: BiH-ATKT/OZKZ Vremenski raspon građe: 1973. izvještaje o radu i programe rada.. 4 sv. – 1990. 29 reg.. Količina građe: 3 knj.. normativna akta. završne račune. ? Osnovna zajednica kulture i informisanja Bijeljina Signatura fonda: BiH-ATKT/OZKIBi Vremenski raspon građe: 1973. hrvatski Pismo u građi: latinica. odluke. 4. 33 kov. zaključke. djelovodni protokol... djelovodne protokole. Normativna akta Rješena pošta – opšta arhiva Materijali i zapisnici sa sastanaka Skupštine i Izvršnog odbora Završni računi Djelovodni protokoli ( 9 d/m) Valorizacija fonda: 4 Fond predstavlja svjedočanstvo o postojanju samoupravnih interesnih zajednica u socijalističkom društvenom uređenju. glavna knjiga. 3 sv. (20 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži zapisnike i materijale Skupštine i Izvršnog odbora.. 3. sa svim svojim specifičnostima. – 1990. srpski. materijale i zapisnike sa sastanaka Skupštine i Izvršnog odbora. 34 fasc. platne liste.. završne račune..

(1.Serije u fondu: 1. materijale sa sastanaka Skupštine i Izvršnog odbora. sa svim svojim specifičnostima. 4. Materijali sa sastanaka Skupštine i Izvršnog odbora 3. udruženom radu. Količina građe: 8 reg. Opšti spisi 2. 2 fasc. Jezik u građi: bosanski. 2. finansijske planove. te može poslužiti kao izvor za proučavanje uloge ove interesne zajednice na području regije Tuzla. Serije u fondu: 1. završne račune. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: PrP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1973. Normativna akta Zapisnici i materijali sa sjednica Skupštine i Izvršnog odbora Računovodstvena dokumentacija Djelovodni protokoli Valorizacija fonda: 4 Fond je fragmentaran i predstavlja svjedočanstvo o postojanju samoupravnih interesnih zajednica u socijalističkom društvenom uređenju. 3..2 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži opšte spise. srpski. radničkom 186 . ? Radna zajednica SIZ fizičke kulture i Osnovna zajednica kulture i informisanja Lukavac Signatura fonda: BiH-ATKT/RZFKiOZKILu Vremenski raspon građe: 1984. Finansijska dokumentacija Valorizacija fonda: 4 Fond nije cjelovit – samo fragmentaran. radničkom samoupravljanju. ali predstavlja svjedočanstvo o postojanju samoupravnih interesnih zajednica u socijalističkom društvenom uređenju. – 1987. – 1988. hrvatski Pismo u građi: latinica.

sa svim svojim specifičnostima. Opšta arhiva Organi upravljanja Radni odnosi Finansije Stambena dokumentacija Projektna dokumentacija Osnovna organizacija Saveza komunista Osnovna organizacija Saveza sindikata Obrazovna dokumentacija i kultura Narodni univerzitet Centar za ekonomiku domaćinstva Valorizacija fonda: 3 Iako je samo fragmentarno sačuvan fond je važan i predstavlja svjedočanstvo o postojanju ovakvih institucija u socijalističkom društvenom uređenju. sadrži veoma malo građe (opšte arhive. 187 .. 2. i može poslužiti kao izvor za proučavanje uloge ove institucije na području regije Tuzla. sa svim svojim specifičnostima (obrazovanje odraslih-zaposlenih osoba). projekte) koja može poslužiti za istraživanje djelovanja i rada Radničkog univerziteta Tuzla u periodu 1953.samoupravljanju. a rjeđe za ostvarivanje ličnih prava. 10. hrvatski Pismo u građi: latinica. 9.-1990. radničkom samoupravljanju. (12. 6. 3. 5. – 1990. Serije u fondu: 1. udruženom radu. evidencije raznih kurseva. 8. Jezik u građi: bosanski. godine. Količina građe: 111 knj. 80 kut. te može poslužiti kao izvor za proučavanje uloge interesne zajednice na području regije Tuzla. ? Radnički univerzitet Tuzla Signatura: BiH-ATKT/RUT Vremanski raspon građe: 1953. srpski. 4. finansijske. 11. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: PrP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1984.5 d/m) Sadržaj fonda: Fond je fragmentaran. 7. udruženom radu. – 1987.

2/63). od 4. Nakon prestanka rada srezova statusno pitanje Radničkog univerziteta Tuzla je riješeno tako što je 1962. Rješenjem Narodnog odbora opštine Tuzla br. koja je ostvarivana preko organizovanja ideološko-političkog. godine Radnički univerzitet Tuzla je konstituisan kao organizacija udruženog rada (“Sl. godine Radnički univerzitet Tuzla je upisan u registar ustanova sa samostalnim finansiranjem (“Sl. hrvatski Pismo u građi: latinica.1. omladine. te pomoći oko unapređenja samoupravnih odnosa u društvu. zbor radnika i dr. Od 1960. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SAI Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon stvaraoca fonda: 1953. a što je bilo uređeno Statutom. Radnički univerzitet Tuzla 2. 837. – 1990.1978. kolegijum predavača. Radnički univerzitet “Mitar Trifunović – Učo” Tuzla Historijat stvaraoca fonda: Radnički univerzitet Tuzla je osnovan Odlukom Sreskog sindikalnog vijeća u Tuzli br. srpski. 01-27230 od 25. organizovanje i konstituisanje RO Radnički univerzitet “Mitar Trifunović-Učo’’ u Tuzli – nastale spajanjem dviju radnih organizacija: Radničkog univerziteta 188 .list SR BiH’’ br.) koji su pod raznim nazivima egzistirali u određenom periodu rada Ustanove. Okružni privredni sud Tuzla.1. decembra 1962. kulturnog i stručnog obrazovanja. opšteg. društveno-ekonomskog.list SFRJ’’ br. pružanja mogućnosti za obrazovanje uz rad i individualno učenje. nadzorni odbor. Narodni odbor opštine Tuzla je do formiranja samoupravnih interesnih zajednica (SIZ-ova) učestvovao i u sufinansiranju djelatnosti Radničkog univerziteta Tuzla. 56/74) koja je svoju djelatnost ostvarivala preko:  Centara za ideološko-političko i društveno-ekonomsko obrazovanje sa katedrama  Centara za kulturu i opšte obrazovanje  Centara za stručno obrazovanje sa katedrama Krajem 1977. na registarskom ulošku br. (?) Promjene naziva stvaraoca fonda: 1. Radnički univerzitet Tuzla je imao organe upravljana (skupština. radna zajednica. Od samog osnivanja djelatnost Radničkog univerziteta Tuzla bila je zasnovana na radu katedri. formiraju se centri kao nove forme rada.Jezik u građi: bosanski. Osnovna djelatnost Radničkog univerziteta Tuzla bila je kulturno – obrazovnog karaktera. izvršni odbor. a od 1974. godine. opšteg i kulturnog uzdizanja radnih ljudi. Radnički univerzitet Tuzla se organizuje kao radna organizacija (RO). upravni odbor. godine.1963. Godine 1958. godine. građana. godine Radnički univerzitet nosi ime narodnog heroja Mitra Trifunovića-Uče. radnički savjet. godine pravo osnivača preuzeo Narodni odbor opštine Tuzla rješenjem br. aprila 1953. 02/1-27082/1 – 1962. rješenjem U/I-6/78 od 17. zbor radnih ljudi. 319 od 23. upisao je u sudski registar.

njemački). Neki od tih oblika kulturne i obrazovne djelatnosti su: političke škole (omladinske. Viša upravna škola. estradni orkestar. Na principima Zakona o udruženom radu (ZUR-a) i Statutom Radničkog univerziteta Tuzla utvrđeno je konstituisanje RO sa tri radne jedinice i to:  RJ za obrazovanje uz rad i samoupravljanje  RJ za kulturu i opšte obrazovanje  Rj za ekonomiku domaćinstva Osamdesetih godina dvadesetog stoljeća Radnički univerzitet Tuzla zapada u krizu. godine nagrađen Ordenom zasluga za narod sa srebrnim zracima povodom 25 godina rada. Međuopštinskog zavoda za obrazovanje kadrova. kursevi stručnog obrazovanja: higijenski minimum. Viša građevinska škola. omladinska tribina “Četvrtkom u sedam”. ne samo smanjen broj odjeljenja i polaznika. Za cjelokupan rad i ostvarene rezultate Radnički univerzitet Tuzla je 1978. protupožarne zaštite. Festival dječije pjesme “Majski cvijet”. tribina “Filmski utorak”. Srednja tehnička škola elektro i metalske struke. škole samoupravljanja).godine (CED). Viša tehnička škola. odobrene su odluke Savjeta Narodnog univrerziteta i Savjeta Radničkog univerziteta te je Narodni univerzitet pripojen Radničkom univerzitetu “Mitar Trifunović-Učo’’ u Tuzli. Upravno-administrativna škola. Viša ekonomsko-komercijalna škola. vrši obrazovanje radnika za samoupravljanje i iz oblasti društvene samozaštite. kulturnog i sportskog života. sindikalne. Doma omladine i dr. rukovaoce zapaljivim tečnostima. Centra za društveno-ekonomsko obrazovanje Titovih rudnika. konobare i ugostitelje. 19/78). privrednog. odijevanja. godine ušao u red jugoslovenskih filmskih manifestacija). vrši organizovanje i prikazivanje filmskih predstava. kursevi za ložače. a formiranjem novih institucija (Marksističkog centra. književne večeri. stanovanja. seminara i drugih oblika osposobljavanja radnika u zemlji i inostranstvu (“Sl. Uz pomoć organa vlasti izvršena je transformacija Radničkog univerziteta Tuzla. Ekonomska škola. ekonomike domaćinstva. društveno-politička tribina “Aktuelnosti”. To je značilo. tribina “Film na selu”. te je on svoj rad nastavio do kraja 80-tih. Srednja građevinska škola. izložbe.. škole za KV i VKV radnike elektrometalske i građevinske struke. kursevi stranih jezika (engleski. Škola za inovatore. stručno osposobljava radnike iz rada i za rad putem organozovanja kurseva. radi na unapređenju i organizaciji djelatnosti iz oblasti ishrane.list SFRJ’’ br. Osnovna djelatnost organizacije je da: istražuje potrebe radnih ljudi i građana za opštim i stručnim obrazovanjem u oblasti kulture. kursevi i seminari društveno-ekonomskog i ideološko-političkog obrazovanja. teatar poezije. Festival nagrađenih dokumentarnih i kratkometražnih filmova (koji je 1977.“Mitar Trifunović-Učo’’ u Tuzli i Centra za ekonomiku domaćinstva Tuzla. godine. programira osnovno obrazovanje odraslih i realizuje te programe. putem referenduma. Radničkom univerzitetu Tuzla su tokom godina pripojene dvije institucije: Narodni univerzitet Tuzla 1962.) smanjena je osnovna djelatnosti Radničkog univerziteta Tuzla. vrši informisanje radnih ljudi i građana o pitanjima iz oblasti društveno-političkog. Dakle došlo je do integracije 189 . Tokom 1962. Od osnivanja pa do prestanka sa radom Radnički univerzitet Tuzla je raznim oblicima obrazovanja i kulturnim programima omogućio sticanje znanja i zvanja onima koji to nisu mogli učiniti redovnim školovanjem. priređuje izložbe u cilju kulturno-prosvjetnog i ideološko-političkog obrazovanja. nego je dovelo u pitanje obezbjeđenje osnovnih sredstava za egzistenciju Univerziteta. na osnovu Odluke Sreskog sindikalnog vijeća Tuzla br. koncerti ozbiljne muzike.godine (NU) i Centar za ekonomiku domaćinstva 1978. 720/62.

marta 1966. Iako je radio uporedo sa Radničkim univerzitetom Tuzla područje djelovanja Narodnog univerziteta bilo je usmjereno na selo i prigradska naselja za razliku od Radničkog univerziteta Tuzla čije je djelovanje bilo usmjereno na grad i radne organizacije. 2. udruženom radu. pravo osnivača preuzela je Skupština opštine Tuzla. Zapisnici o polaganju popravnih. maja 1959. Godine 1967. godine.. decembra 1955. godine Radničkom univerzitetu Tuzla pripojen je i Centar za ekonomiku domaćinstva koji je do te godine djelovao kao samostalna institucija. Pod tim nazivom je 22. radničkom samoupravljanju. Razredne. unapređenju higijene. Narodni univerzitet je osnovan 23. (rješenjem br.glasnik opštine Tuzla’’ br.list SR BiH“ br. 3 pov. 365/74 od 4.list SFRJ’’ br. kurseve. – 1987. 1974. Početkom 1978. 69 reg. godine na Osnivačkoj skupštini od strane Opštinskog odbora Socijalističkog saveza radnog naroda Tuzle i djelovao kao samostalna institucija. 1109/59 od 14. glavne i matične knjige KV i VKV zanatskih zanimanja 3.. 32 fasc. Rješenjem Narodnog odbora sreza Tuzla br. izložbe i sl. Ovi zadaci su sprovođeni kroz razna predavanja. Iste godine upisana je u sudski registar Okružnog privrednog suda Tuzla kao radna organizacija udruženog rada.. 01-6050 od 26. seminare. sa svim svojim specifičnostima 190 . razrednih knjiga. konkretnih akcija i filmskih predstava. predavanja sa diskusijama. Opšta dokumentacija 2. Radnički univerzitet Lukavac Signatura fonda: BiH-ATKT/RULu Vremenski raspon građe: 1961. rukovanju i održavanju aparata u domaćinstvu i drugih sličnih pitanja. glavnih knjiga i zapisnika o polaganju završnih ispita za razna zanatska zanimanja. (21 d/m) Sadržaj fonda: Fond se sastoji od opšte arhive. godine osnovan je Centar za unapređenje domaćinstva kao ustanova čiji je zadatak bio obrazovanje odraslih ali u smislu stvaranja boljih uvjeta za život u porodici i domaćinstvu kroz edukaciju o pravilnoj ishrani i odraslih i djece. Količina građe: 465 knj. kulturi stanovanja. godine i upisana u registar ustanova kod Okružnog privrednog suda u Tuzli (“Sl. razrednih i završnih ispita vanrednih i redovnih kandidata Valorizacija fonda: 3 Fond nije cjelovit i predstavlja svjedočanstvo o postojanju ovakvih institucija u socijalističkom društvenom uređenju. Svoje djelovanje je najčešće organizovao putem seminara. 3/67). (rješenjem br. Serije u fondu: 1.Radničkog univerziteta Tuzla i Narodnog univerziteta. 30/66). Sredinom 60-tih godina dvadesetog stoljeća ova institucija mijenja naziv u Centar za ekonomiku domaćinstva.“Sl.. 12/74).godine – “Sl. Od vremena pripajanja Centar za ekonomiku domaćinstva nastavlja svoj rad kao radna jedinica (RJ) za ekonomiku domaćinstva RU Tuzla i kao takva je djelovala do 1982. aprila 1967.

3. Osnovna djelatnost Radničkog univerziteta bila je obrazovanje odraslih za razne zanatske profile. hrvatski Pismo u građi: latinica. Opšta arhiva Personalna dokumentacija Dokumentacija organa upravljanja Finansijsko-računovodstvena dokumentacija Valorizacija fonda: 1 Fond može poslužiti kao izvor za proučavanje razvoja i djelatnosti ove vrste institucije. dokumentaciju organa upravljanja. srpski. dosijea zaposlenika. 2. ali i za ostvarivanje ličnih prava. Jezik u građi: bosanski. platne liste. Jezik u građi: bosanski. 4. planove i programe rada.(obrazovanje odraslih-zaposlenih osoba). srpski. godine. periodične i završne račune. obavještenja i M-4. ali i za ostvarenje ličnih prava pravnih i fizičkih lica. Količina građe: 46 knj. 34 fasc. – 1987. Javna ustanova Arhiv Tuzlanskog kantona Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/ATK Vremenski raspon građe: 1954.. i može poslužiti kao izvor za proučavanje uloge ove institucije na području regije Tuzla. Historijat stvaraoca fonda: Radnički univerzitet Lukavac je osnovan 1961. hrvatski Pismo u građi: latinica. 294 reg. (15 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži opštu dokumentaciju. Serije u fondu: 1. godine i radio je do 1987. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: PrP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1961. – 2011. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen 191 ...

Od samog osnivanja. pa do danas. 192 . a potom i na područje 19 općina regije sjeveroistočne Bosne.Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1954. naučno-istraživački i izdavački poslovi. te pružanje usluga korisnicima.godine. 2. jula 1954. – Promjene naziva stvaraoca fonda: 1. godine. 3. U sadašnjem statusnom obliku radi od sredine 2002. Arhiv je obavljao djelatnost u skladu sa utvrđenim arhivskim zakonodavstvom. temeljna arhivistička obrada arhivskih fondova i zbirki. 5. 4. raznovrsni kulturno-obrazovni sadržaji. Brojna su stručna pitanja kojima se u okviru društvenog statusa djelatnosti bavio Arhiv: evidentiranje i zaštita registraturne građe u nastajanju. Arhiv grada Tuzle Arhiv sjeveroistočne Bosne Tuzla Istorijski arhiv Tuzla Regionalni istorijski arhiv Tuzla JU Historijski arhiv Okruga Tuzla Arhiv Tuzlanskog kantona Tuzla Historijat stvaraoca fonda: Odluku o osnivanju Arhiva u Tuzli donio je Gradski narodni odbor Tuzla 1. Kasnije se nadležnost Arhiva proširila na područje Tuzlanskog sreza. Danas Arhiv ima nadležnost na području 13 općina Tuzlanskog kantona. 6. U toku svog rada Arhiv je imao nekoliko statusnih promjena.

rješenja o korištenju stanova. Jezik u građi: bosanski. Serije u fondu: 1. gotica Arhivistička informativna pomagala: SP. knjige obračuna uglja za kopove Kreka. službenički listovi. rudarske štete. Dobrnja. – 193 . rudarski pravilnik. molbe za premještaj i unapređenja. hrvatski. skice. u Tuzli* Signatura fonda: BiH-ATKT/RU’’K’’T Vremenski raspon građe: 1860. 21 fasc.. projekti. 4276 listova (41 d/m) Sadržaj fonda: Fond je fragmentaran i sastoji se od raznovrsne dokumentacije i to: razni dopisi u vezi sa primanjem i otpuštanjem radnika.. srpski. može poslužiti kao vrijedan izvor podataka za proučavanje rada i razvoja rudnika u Bosni i Hercegovini. operativni planovi. Lipnica. 4. Miladije. PrP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1860. njemački Pismo u građi: latinica. popisi osoblja i službenika. iskazi i povišice radničkih zarada. Količina građe: 41 knj.IV. iako je fragmentarna. 18 kut. 3.o. PRIVREDA Industrija i rudarstvo Rudnici uglja “Kreka” d. Lukavac. Bukinje i Puračić. planovi investicija. stručno obrazovanje. – 1962. Bilten Rudnika. otkupi zemljišta. cijene uglja.. Opšti spisi Zapisnici Finansijska dokumentacija Knjige Valorizacija fonda: 3 S obzirom da je građa fonda nastala u doba austrougarske vladavine.o. ćirilica. 2. matična knjiga zaposlenih. nenamjensko trošenje obrtnih sredstava. Krojčica.

popisne liste osnovnih sredstava. Rudnik nije bitnije prekidao rad u vrijeme ratova. Finansijska dokumentacija Valorizacija fonda: 3 Građa fonda može poslužiti kao vrijedan izvor podataka za proučavanje rada i razvoja rudnika u Bosni i Hercegovini kao i za ostvarenje ličnih prava. Sve do 1895. hrvatski. U Sarajevu je osnovana Glavna direkcija državnih rudarskih preduzeća pod čijom upravom je bio i Rudnik Kreka. uslijed sve većeg interesa i potreba. otvarali su se novi kopovi i eksploatacija uglja se povećavala. pasivna dosijea radnika. 18 fasc. samoupravna opšta akta itd. u Đurđeviku Signatura fonda: BiH – ATKT/RMU “Đ’’ Đ Vremenski raspon građe: 1946.. u Đurđeviku: platne liste.o. godine radio je kao pogon Solane kada se izdvaja i djeluje kao zasebno preduzeće.5 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži dio dokumentacije koja se odnosi na rad i djelovanje JP RMU „Đurđevik“ d.o..Historijat stvaraoca fonda: Rudnik uglja “Kreka’’ u Tuzli počeo je sa radom 1885. Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen 194 . Prvo rudarsko okno „Vilma“ otvoreno je 1905. dokumentacija vezana za stambena pitanja. arhiva protokola. sudski predmeti. srpski. godine. – 1978.o. a intenzivno je radio u doba Kraljevine. U toku svog rada Rudnik je prošao kroz različite samoupravne transformacije. Količina građe: 47 knj. matične knjige radnika. djelovodni protokoli. Kasnije. indeks matičnih knjiga.o. 44 reg. kada je donesen proglas kojim su prirodna bogatstva i sva preduzeća na području Bosne i Hercegovine proglašena državnom imovinom. Personalna dokumentacija 3. Javno preduzeće Rudnik mrkog uglja „ĐURĐEVIK“ d. (30. a 1907. Opšta dokumentacija 2. i okno „Posavina“. godine. Radio je za potrebe Solane u Tuzli i Fabrike sode u Lukavcu. a proizvodnja modernizovala. Modernizaciju proizvodnje i proširenje kapaciteta Rudnik je doživio u novoj Jugoslaviji. Serije u fondu: 1. Jezik u građi: bosanski. kontrolne liste nadnica.. liste nadnica. 206 pov.

d. 3. Đurđevik (Rješenje broj 032-0-Reg-09001475 od 17. – Promjene naziva stvaraoca fonda: 1.Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1946. dokumentaciju kadrovske službe (pasivna dosijea. (zapisnike.o. Krajem 2009. (100 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži dokumentaciju organa upravljanja.o. tako da je do 1994. sporazume). 4. ali imalac ne posjeduje dokumentaciju iz navedenog perioda. U toku svoga rada Rudnik je imao više statusnih promjena. godine. i to samo dio finansijske dokumentacije. zaključke i odluke).o.d. Sarajevo – Zavisno društvo RMU “Đurđevik’’ d. predmete o stipendistima.o. Od 1994.o. 4.o. Količina građe: 1002 reg. predmete disciplinske komisije). materijale komisije za radne odnose. godine. godine promijenio naziv u JP RMU „Đurđevik“ d. DP RMU “Đurđevik’’ u Đurđeviku “Rudnici mrkog uglja Tuzla’’ – doo RMU “Đurđevik’’ u Đurđeviku JP RMU “Đurđevik’’ d. rješenja. normativna akta (pravilnike. biltene Preduzeća itd. Historijat stvaraoca fonda: Na lokalitetu Rudnika „Đurđevik“ eksploatacija uglja je započela 1936. 2.d.d. Serije u fondu: 1. u Đurđeviku. – 1990. Sarajevo – Zavisno društvo RMU “Đurđevik’’ d. Banovići Signatura fonda: BiH-ATKT/RMU “B’’ Ba Vremenski raspon građe: 1928. Opšta služba Kadrovska služba Disciplinska komisija Bilteni Preduzeća 195 . 2009. godine) Rudnici mrkog uglja “Banovići’’ d.o. godine radi u sklopu „Rudnici mrkog uglja Tuzla“ u Tuzli – doo RMU „Đurđevik“ u Đurđeviku da bi 2001. 2.o. već tek od 1946. 11. u Đurđeviku JP Elektroprivreda BiH. godine radio i stvarao građu u statusnom obliku DP RMU „Đurđevik“ u Đurđeviku. d. 3. godine promijenio je naziv i u Sudski registar Općinskog suda u Tuzli upisan je kao JP Elektroprivreda BiH.

Banovići. – 1990. “Termoenergetskom sistemu’’ (TES)... Tvornica sode “SOLVAY” Lukavac* Signatura fonda: BiH-ATKT/TS’’S’’ Lu Vremenski raspon građe: 1893. Krajem maja 2004. 366 kut. srpski. 69 reg. Krajem 1968. te građa može poslužiti kao vrijedan izvor podataka za proučavanje rada i razvoja rudnika u Bosni i Hercegovini kao i za ostvarenje ličnih prava. RMU “Tito’’ Banovići Titovi rudnici “Kreka – Banovići’’ u Tuzli RU “Tuzla’’ RMU “Banovići’’ d. 1 skica (100 d/m) 196 . U toku svoga rada Rudnik je prošao kroz više statusnih promjena. 3.7%.. novembra mjeseca 1946.3% kapitala a radnici 30. 105 pov.Valorizacija fonda: 3 Osnovna djelatnost ovoga Preduzeća je eksploatacija. Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1945. godine izdvajaju se iz RU “Tuzla’’ i posluju pod nazivom RMU “Banovići’’. U svom sastavu Rudnik ima šest organizacionih jedinica. 15 sv. godine pod nazivom RMU “Tito’’ Banovići. 1 koverta. godine izvršena je integracija Rudnika uglja “Tito’’ Banovići i Rudnika lignita “Kreka’’ u Tuzli u jedinstveno preduzeće pod nazivom Titovi rudnici “Kreka-Banovići’’ u Tuzli. 2. 473 fasc.d. Jezik u građi: bosanski. a 1998. u kojem Država postaje vlasnik 69.. oplemenjivanje (prerada) i prodaja uglja. 4. hrvatski. Banovići Historijat stvaraoca fonda: Rudnici u Banovićima osnovani su nakon završetka Omladinske pruge “Brčko-Banovići’’. godine održana je Prva Skupština dioničara na kojoj je donesena Odluka o organizacionoj transformaciji u Dioničko društvo pod nazivom Rudnici mrkog uglja “Banovići’’ d. Količina građe: 478 knj.d.. U ratnom periodu Rudnici Banovići su radili u sastavu RU “Tuzla’’ po tzv. – Promjene naziva stvaraoca fonda: 1..

izvještaje. 1989. a od 1991. Jezik u građi: bosanski. Planinarsko društvo Svatovac (zapisnici. kalcinirane i kaustične sode. Opšta akta Kadrovska služba Dosijea radnika Projekti. da bi od 1945. 4. normativna akta. kinoteka (filmske trake). Fabrika sode Lukavac. izvještaji. njemački Pismo u građi: latinica. U periodu od 1963.H. registraturski je sređen i dobro je sačuvan./46. godine kao Dioničko društvo u mješovitoj svojini p. matične knjige radnika.d. do 1977. godine poslovala je u okviru Rudarskohemijskog kombinata Tuzla. Osnovna djelatnost je proizvodnja sode. kalkulacije. Serije u fondu: 1. skice. Tokom tritesetih godina djelovala je pod nazivom „Jugoslovenska tvornica d. mljevenog živog kreča i praha za gašenje požara. 197 . planove i projekte. hrvatski.b. godine. a u okviru Sono-Hemijskog kombinata Tuzla od 1971. srpski. bikarbonata. a osnovana je kao Dioničko društvo.o. do 1974. godine radila je kao OOUR Fabrika sode Lukavac u okviru SOUR “SODASO’’ Tuzla. a u cilju povećanja proizvodnje. godine radila kao Fabrika sode Lukavac. dosijea radnika. 2. do 1971. pošta. zapisnike organa upravljanja. a u postratnom periodu dolazi do proširenja njenih kapaciteta. 3. Lukavac“. – Historijat stvaraoca fonda: Godine 1893. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: ograničena Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1893. skice i planovi Valorizacija fonda: 2 Iako građa fonda nije potpuna može poslužiti kao pomoćni izvor za istraživanje razvoja ove Fabrike i industrije na području Regije. godine ponovo kao Fabrika sode Lukavac. a sadrži: proračune. Wien. izgrađena je i puštena u rad Fabrika amonijačne sode u Lukavcu. djelovodnike. fabriku preuzima koncern „Solvay-Werke“m. Godine 1900. investicije.Sadržaj fonda: Fond nije potpun. programi i pravila). narudžbe. Fabrika nije prekidala proizvodnju tokom Prvog svjetskog rata. od 1964. Od 1974. blagajnu. godine. do 1964. godine kao Društveno preduzeće Fabrika sode Lukavac. Stečajni postupak je pokrenut 2008. koji je preuređuje na istoimeni „Solvay“ sistem i dolazi do njene modernizacije.

Fabrike sode Lukavac i Rudnika i solana Tuzla (pogon Špiritane). a Pravila o organizaciji i radu Udruženja usvojena su 22. a na osnovu odluka radničkih savjeta Rudnika lignita “Kreka”. 12. hrvatski Pismo u građi: latinica. može poslužiti kao izvor podataka za proučavanje rada i razvoja rudarsko-hemijske industrije. Fabrika sode u Lukavcu. Jezik u građi: bosanski.). godinu. Plan Kombinata za 1963/64. biltene sa zaključcima i odlukama Radničkog savjeta i Upravnog odbora. Serije u fondu: 1.6 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži materijale o pripremama za integraciju. radnički savjeti preduzeća: Rudnik lignita “Kreka’’ u Tuzli. Koksno-hemijskog kombinata Lukavac. 1962. – 1964. Koksara “Boris Kidrič’’ u Lukavcu. godine pod nazivom “Rudarsko-hemijski kombinat’’ Tuzla. augusta 1959. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1959. godine rješenjem NOO Tuzla broj 01-26015/1. 6 fasc. – 1964.. 12. srpski. Rudarsko-hemijski kombinat Tuzla osnovan je 08. list FNRJ’’ br. zapisnike sa sjednica kolegija Generalnog direktora. zapisnike sa sjednica Radničkog savjeta i Upravnog odbora Kombinata.Rudarsko-hemijski kombinat Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/RHKT Vremenski raspon građe: 1959. izvještaje o radu Sektora direkcije Kombinata. od 31. Dokumentacija organa upravljanja Valorizacija fonda: 4 S obzirom da je fond fragmentaran. materijale o formiranju Poslovnog udruženja. Kombinat je upisan u registar privrednih organizacija kod Okružnog privrednog suda u Tuzli pod brojem FI 1122/62. Historijat stvaraoca fonda: Na osnovu Zakona o udruživanju u privredi (“Sl. godine. Količina građe: 9 knj. 1962. 1/58. materijali o dezintegraciji i odluka o podjeli Kombinata. Rudnik uglja “Tito’’ u Banovićima i Solana “Kreka’’ u Tuzli su zaključili Ugovor o osnivanju poslovnog udruženja pod nazivom “Poslovno udruženje za razvoj i unapređenje rudarskohemijske industrije’’ sa sjedištem u Tuzli. Opšta dokumentacija 2. Kombinat se 198 . odnosno ovoga Kombinata na području regije Tuzla. (1.

Rudnik Dobrnja “Kreka’’ u Mramoru.. hrvatski. Koksara “Boris Kidrič’’ u Lukavcu.. ugovore o saradnji. Raspodjela imovine na samostalna preduzeća koja nastaju podjelom Kombinata i primopredajni bilans treba da se završe do 30. juna 1964. Količina građe: 58 knj. upravni odbori rudnika. Organi upravljanja u Kombinatu su bili: Radnički savjet Kombinata. godine donesena je Odluka o podjeli preduzeća na slijedeće samostalne organizacije: Rudnici lignita “Kreka’’ u Tuzli. Fabrika sode Lukavac i Industrija vrenja u Tuzli. Fabrika organskih i sintetskih proizvoda u Tuzli. Opšta. Autosaobraćaj u Tuzli. Rudnik Bukinje “Kreka’’ u Tuzli. pravna i kadrovska služba 2. Serije u fondu: 1. Koksnohemijski kombinat “Boris Kidrič’’ u Lukavcu. Društvena ishrana u Tuzli i Pogon za rudarsko-geološke istražne radove u Tuzli. Rudnik Lukavac “Kreka’’ u Lukavcu. Finansijsko-računovodstvena služba Valorizacija fonda: 3 Iako nije kompletna građa predstavlja vrijedan je izvor za proučavanje rada i djelovanja ovog preduzeća. Fabrika sode Lukavac sa samostalnim pogonom Elektrolizom u Lukavcu. fabrika i samostalnih pogona. Organi upravljanja 3. 17 poveza (14 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži dokumentaciju koja se odnosi na rad organa upravljanja i samoupravljanja. DD “SODASO” . sporazume. Azotara Lukavac. godine. samostalnih pogona i generalne direkcije. – 2008. radnički savjeti rudnika. fabrika i samostalnih pogona i generalni direktor Kombinata. opća. Jezik u građi: bosanski. fabrika. a u svom sastavu je imao slijedeće organizacione jedinice: Rudnik Moluhe “Kreka’’ u Tuzli. pravna i kadrovska pitanja. revizije i finansijskoračunovodstvenu dokumentaciju.sastojao od rudnika. 90 reg. maja 1964. srpski. projekte. Na sjednici Radničkog savjeta Kombinata održanoj 21.Holding u stečaju Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/“SSH’’ T Vremenski raspon građe: 1969. Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: PrP Stepen sređenosti: registraturski sređen 199 . Rudnik Lipnica “Kreka’’ u Tuzli. Upravni odbor Kombinata.

Količina građe: 2 kut. te je kod stečajnog upravnika zadržan dio dokumentacije neophodan za okončanje ovog postupka.5 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži elaborate. kao i izgradnju novih objekata u Tvornici. vrijedan je izvor za proučavanje rada i djelovanja ovakve vrste tvornice na području Tuzle i Bosne i Hercegovine. “Progres’’ Kladanj. U periodu 1972.impex’’ Sarajevo. “Nemetal’’ Visoko.Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1969. Serije u fondu: 1. Tvornica špirita Kreka Signatura fonda: BiH-ATKT/TŠKr Vremenski raspon građe: 1902. do 1975. Historijat stvaraoca fonda: U toku svoga postojanja (na osnovu preuzete građe) Preduzeće je imalo više statusnih promjena. Od strane Općinskog suda u Tuzli 02. 2009. 200 . Kao “SODASO’’ Holding dd radi od 1990. Društveni standard radnika Kombinata. 01. RZ Marketing. “Polirond’’ Orašje na Savi. projekte za rekonstrukciju oštećenih objekata ili adaptaciju postojećih. koje su djelovale kao OOUR-a. “Bosna-azbest’’ Bosansko Petrovo Selo. Fabrika cementa Lukavac. (0. “Labud’’ Zagreb. – 2008. Projekti vezani za izgradnju novih objekata u Tvornici 2. Dispanzer za zdravstvenu zaštitu radnika Kombinata. a počeo djelovati 01. godine. Fabrika ukrasnog kamena Šekovići. “Kaolin’’ Bratunac. Zajednički poslovi Kombinata. skice i nacrte za pojedine pogone tvorničkih zgrada i postrojenja. godine uveden je stečajni postupak. Projekti vezani za rekonstrukciju i adaptaciju postojećih objekata u Tvornici 3. – 1942. 1970. “Ingram’’ Srebrenik. “Vijenac’’ Lukavac. 11. godine integracijom Rudnika soli i solane Tuzla i Fabrike sode Lukavac. “Hemoprodukt’’ Doboj – Grapska i “Union. Skice postrojenja u Tvornici i katastarske skice područja Kreke Valorizacija fonda: 3 S obzirom da građa predstavlja samo dio fonda. Sono-hemijski kombinat “SODASO’’ je formiran 1969. RZ Istraživanje i razvoj. godine u sastav ovog Kombinata ušle su slijedeće radne organizacije: “Barit’’ Kreševo. godine.

Od 1901. godine izgrađena “Prva bosanska fabrika špirita i rafinerija Alios Grauaug”. 201 . srpski. dokumentacija organa upravljanja. godine ova fabrika posluje pod nazivom Prva bosanska fabrika špirita i rafinerija “M.. – 1942./88. Količina građe: 41 knj. srpski. hrvatski... Opšta dokumentacija 2. 12 audiokaseta (25 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži građu nastalu u radu službi i organa upravljanja DD “Pivara’’ Tuzla (opšta arhiva. Fischal i sinovi”. Finansijsko-računovodstvena dokumentacija Valorizacija fonda: 4 Fond može poslužiti kao pomoćni izvor za istraživanje rada i razvoja industrije na regiji Tuzla. te finansijsko-računovodstvena dokumentacija). 46 biltena.Jezik u građi: bosanski. njemački Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1901. 36 pov. – 1979. “Pivara’’Diničarsko društvo u mješovitoj svojini sa p. Dokumentacija organa upravljanja 3. Kasnije je u ovoj tvornici obnovljen prostor za vrenje ugljične kiseline i izgrađena tvornica tištenog (presovanog) kvasca..(?) Historijat stvaraoca fonda: U Kreki je 1887. Serije u fondu: 1.o. 21 reg. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1884. 148 fasc. Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/’’P’’T Vremenski raspon građe: 1925. Jezik u građi: bosanski.

može poslužiti kao pomoćni izvor za proučavanje rada i razvoja rudnika na području Tuzle i Bosne i Hercegovine. 1926 fasc. glavne. 148 pov. poljski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1946. kvalitet i asortiman proizvoda. laboratorijska ispitivanja. njemački. a osnovna njena djelatnost je proizvodnja piva i bezalkoholnih pića. elaborate. i u svom radu je imala više statusnih promjena. 161 sv. prevode tehničke dokumentacije itd.Historijat stvaraoca fonda: DD “Pivara’’ Tuzla osnovana je 1884. geološke izvještaje. Od 1893. – 1979. programe investicione izgradnje. uputstva.. Serije u fondu: 1. srpski. Rudnik soli “Tušanj’’ Dioničko društvo Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/RS “T’’ T Vremenski raspon građe: 1934. hrvatski.? 202 . projekte na njemačkom i poljskom jeziku. Projektna dokumentacija Valorizacija fonda: 4 S obzirom da građa predstavlja samo dio fonda – projektnu dokumentaciju.. godine. statističke proračune. ista je više puta rekonstruisana i modernizovana čime je znatno povećan kapacitet proizvodnje. industrijske karte. (80 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži dokumentaciju koja se odnosi na djelovanje i rad Rudnika soli “Tušanj’’ u Tuzli i to: projektnu i tehničku dokumentaciju. Tehnička dokumentacija 3. 93 kut.. godine. Zapisnici i zaključci Radničkog savjeta 2. uputstva i metode otkopavanja soli. Kao DD radi od 1991. Količina građe: 505 knj. građevinske dnevnike.. ateste. 57 reg. situacione planove. Jezik u građi: bosanski. studije proizvodnje i upotrebe soli. investicione projekte. . zapisnike Radničkog savjeta. Do danas.. godine poslovala je kao pogon Sarajevske akcionarske pivare. idejne i osnovne projekte.

Javno preduzeće “Elektroprivreda’’ BiH d. koja je trajala od 1949. gasa i soli kao osnovna. ugovori i rješenja za stanove. Serije u fondu: 1. ugovori o individualnoj stambenoj izgradnji). – 1998. Godine 1952. godine su izvršena dubinska bušenja na mjestu izvoznog okna. 5. računovodstva i finansija (glavne knjige. 188 pov. godine.d. do 1967. kartoni LD-a. U toku svoga rada Preduzeće je imalo više statusnih promjena – 1959. godini izrađen je projekat otvaranja rudnika soli. kamene soli i istraživanje nafte.. odluke). a 1962. 01. Sarajevo – Podružnica “Termoelektrana Tuzla’’ Tuzla Signatura fonda: BiH – ATKT/’’E’’ BiHS – P“T’’T Vremenski raspon građe: 1959.Historijat stvaraoca fonda: U 1937. disciplinska odgovornost). kadrovskih poslova (ugovori o stipendiranju učenika i studenata. godine integrisao sa Fabrikom sode Lukavac i formirao Kombinat pod nazivom Sono-hemijski kombinat “SODASO’’ Tuzla. (50 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži građu organa upravljanja (zapisnici. 70 reg. materijali. ali isti nije realizovan.. Po završetku dubljenja izvoznog okna završena je i prva faza otvaranja Rudnika soli Tušanj. 2. materijali i ugovori o školovanju radnika). 1970. godine u sastavu Solane Tuzla djelovao je Rudnik kamene soli Tušanj u izgradnji. Rješenjem Predsjedništva Vlade NRBiH broj 326 osnovano je Preduzeće pod nazivom RUDNIK KAMENE SOLI “TUŠANJ’’ TUZLA pod privrednim rukovodstvom Narodnog odbora grada Tuzla. godine mu se pripaja Solane “Kreka’’ i dobija naziv Rudnici soli i solana “Tuzla’’ u Tuzli. godine. nabavka potrebnih sirovina. U periodu od 1951. stambenih objekata i proizvodnja građevinskih materijala za svoje potrebe. zaključci. društvenog standarda (otkup stanova. 3. Predmet poslovanja je proizvodnja slane vode. reprodukcionog materijala. Po završetku II svjetskog rata 1946. Rudnik soli i solane Tuzla se 1969. opreme kao i prodaje vlastitih nus proizvoda i usluga kao pomoćna i projektovanje geoloških istražnih i rudarski građevinskih radova trećim licima i prevoz robe motornim vozilima u javnom drumskom saobraćaju za potrebe trećih lica kao sporedna djelatnost. 4. privredni sporovi. Zapisnici i materijali organa upravljanja Pravna služba Društveni standard Služba za kadrovske poslove Služba finansija Služba računovodstva 203 . izgradnja poslovnih prostorija. godine mijenja naziv u Rudnici soli “Tuzla’’ sa sjedištem u Tuzli. do 1952. 6. Količina građe: 214 knj. isplatne liste. koji je počeo djelovati 01. kartice obustava). normativna akta. godine donesena je odluka da se na ležištu u Tušnju otvori Rudnik soli Tušanj i 1948. pravne službe (samoupravna opća akta.

Ideja o razvoju većih energetskih kapaciteta u Tuzlanskom bazenu datira od 1946. d. Količina građe: 1 kut.) Termoelektrana “Tuzla’’ u Tuzli (1964. 2.Valorizacija fonda: 3 S obzirom da građa predstavlja samo dio fonda (građa općih poslova. godine kada je planirana izgradnja TE Lukavac. – Promjene naziva stvaraoca fonda: 1. godine Preduzeće dobija naziv “Termoelektrana Tuzla’’. godine započela je izgradnja kondenzacionog bloka i dva protutlačna bloka za tehnološku paru za Fabriku sode u Lukavcu i ostalu industriju. srpski. tehnološke pare i toplinske energije za potrebe grijanja Tuzle i Lukavca. 3. (0. Sarajevo – Podružnica “Termoelektrana’’ Tuzla (1994. 5. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1959.7 MW u Kreki isključivo za potrebe Rudnika lignita Kreka i Solane Kreka. a 1947. godine kada je izgrađena Termoelektrana snage 2. Termoelektrana u izgradnji “Lukavac’’sasjedištem u Tuzli (1959.3 d/m) 204 .) OOUR Termoelektrana “Tuzla’’ u sastavu RO “Elektroprivreda BiH’’ Sarajevo (1974. godine i izgradnja počela 1960. 4.d. završni računi i M4 obrasci su ostali kod imaoca zbog operativnosti). godine na novoj lokaciji u Bukinju. Tvornica kože Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/TKT Vremenski raspon građe: 1949. može poslužiti kao pomoćni izvor za proučavanje rada i razvoja rudnika na području Tuzle i Bosne i Hercegovine. Osnovna djelatnost je proizvodnja električne energije. tehnička i projektna dokumentacija.) RO Termoelektrana “Tuzla’’ u Tuzli (1977. Rješenje o osnivanju Termoelektrane “Lukavac’’ u izgradnji sa sjedištem u Tuzli doneseno je 1959. Jezik u građi: bosanski.) JP Elektroprivreda BiH.) Historijat stvaraoca fonda: Proizvodnja električne energije u Tuzlanskoj regiji datira od 1905. a 1961.

ali se uz velika zalaganja obezbjeđivala najnužnija količina prerađene kože tuzlanskim obućarima radi izrade cipela i čizama za potrebe NOVJ. zakonske propise.5 d/m) 205 . a na temeljima ove Tvornice. Serije u fondu: 1. Preduzeće drvne industrije “Krivaja’’ Zavidovići Signatura fonda: BiH-ATKT/PDI’’K’’ Za Vremenski raspon građe: 1955. (1. godine kada je. Tvornica kože je prestala sa radom 1949. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1924. na poziv jednog od suvlasnika. došao iz Praga majstor Arnošt Landa. 1 fasc.1949. Količina građe: 48 knj. Do 1941. Gradskog narodnog odbora Tuzla i obućar Tošo Mihajlović. . godine osnovano je Preduzeće “Kožar”. godine u Tvornici je unaprijeđena proizvodnja i radila je uspješno. U toku rata bila je otežana nabavka kože i materijala za preradu. 1949. Posljednji vlasnik Tvornice kože Arnošt Landa je dobio mnoga priznanja za svoj rad. srpski. postavljanje i otpuštanje radnika i njihove obaveze.Sadržaj fonda: Fond sadrži dopise Glavne direkcije kože i obuće Ministarstva industrije i rudarstva NR Bosne i Hercegovine Sarajevo kojima je regulisan kompletan rad preduzeća. Likvidaciju je izvršila Komisija u čijem sastavu su bili članovi Ministarstva narodne odbrane. popise materijala potrebnog za rad Tvornice i iznose dodijeljenih kredita od Ministarstva industrije i rudarstva NR Bosne i Hercegovine. Državnog preduzeća za kožu. Opšta arhiva 2. obrazovanje. godine. Jezik u građi: bosanski. Historijat stvaraoca fonda: Radionica za preradu kože u Tuzli prerasla je u Tvornicu kože 1924. Personalna arhiva Valorizacija fonda: 3 S obzirom da građa predstavlja samo dio fonda. vrijedan je izvor za proučavanje rada i djelovanja ove Tvornice na području Tuzle..

Žepče. Odžak. – 1995. (270 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži: finansijsku dokumentaciju (završni računi. planova drvarenja i prodaje drvne mase iz 1923. Finansijska dokumentacija 206 . Bratunac. hrvatski. Upravni odbor).. srpski. vrijedan je izvor za proučavanje rada i djelovanja ovoga Preduzeća. Orašje. zaštitne i privatne). U fondu se nalaze i knjige iskaza površina. projektnu dokumentaciju. Bosanski Brod.. kompenzacije itd.725 knj.175 reg. godine a odnosi se na izvode platnog prometa. i dokumentaciju Tehničke službe Distributivnih područja: Brčko. dokumentaciju iz sektora pravnih poslova. Zvornik. lokaciju i dozvolu za gradnju “Kamionske ceste Bijesnica – Milan planina’’. Maglaj. Knjige opisa površina i šuma Valorizacija: 3 S obzirom da građa predstavlja samo dio fonda. 33 fasc. Lopare. njemački Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1955. projekte. platne liste. opisa šuma (servitutne. Han Pijesak. Dokumentacija organa upravljanja 2. M-4 obrasci). Projekti za gradnju “Kamionske ceste’’ 2. Teslić. Doboj. Serije u fondu: 1. Također je preuzet registraturski materijal iz perioda 1992. Bijeljina. – 1995. Tešanj. Šekovići. Serije u fondu: 1. Jezik u građi: bosanski. Srebrenica. dokumentaciju o radu organa upravljanja (Radnički savjet. Derventa. Količina građe: 7.Sadržaj fonda: Fond sadrži perspektivni plan razvoja Preduzeća. Prnjavor. Ugljevik. Bosanski Šamac. 10 kut. blagajne. ? Javno preduzeće “Elektroprivreda’’ BiH dd Sarajevo – Podružnica “Elektrodistribucija’’ Tuzla Signatura fonda: BiH – ATKT/’’E’’ BiHS – P’’ED’’ T Vremenski raspon građe: 1946.. Olovo. 1. Vlasenica. 469 omota. Zavidovići. Modriča.

godine. Takav status Termoelektrana je zadržala sve do 31. godine. Združeno elektrodistributivno preduzeće “Elektrodistribucija BiH’’ Sarajevo sa organizacijama u sastavu je postojalo od 1. godine osnovano Električno preduzeće Tuzla sa sjedištem u Kreki i kao takvo registrovano rješenjem Ministarstva industrije i rudarstva NR Bosne i Hercegovine br. Elektroprivredno distributivno preduzeće “Vladimir Perić Valter’’ Sarajevo.12.1973. Tehničke službe 4. decembra 1973.1945. 508 od 22. Dosijei radnika 5.862/63 od 22. hrvatski. godine). Na osnovu referenduma od 10. u koje su se udružila 22 OOUR-a iz SR Bosne i Hercegovine i 3 zajednice OOUR-a Banja Luka. a zatim je do 31.1947.1963. godine. godine i ugovora o osnivanju od 30. godine.3. srpski. 12. Pismo u građi: latinica. jula 1970. Knjige Valorizacija fonda: 3 Fond može poslužiti kao izvor za proučavanje djelovanja i rada ove privredne grane. iako je 1905. godine osnovano je Elektroprivredno preduzeće “Elektrodistribucija BiH’’ Sarajevo. aprila 1947. 34368 od 24. – Historijat stvaraoca fonda: Na osnovu informacija iz Radne organizacije za distribuciju električne energije “ElektroTuzla’’ Tuzla sa neograničenom solidarnom odgovornošću evidentirano je: Danom osnivanja preduzeća smatra se 31. 1973. pod nazivom Elektroprivrednodistributivno preduzeće “Elektro-Tuzla’’ u Tuzli (registrovano kod Okružnog privrednog suda u Tuzli rješenjem Fi br. godine i Samoupravnog sporazuma o udruživanju u Radnu organizaciju od 29.167/63 od 18 07. godine sklopljenog između: Elektroprivredno-distributivno preduzeće “Elektro-Banja Luka’’ Banja Luka. godine izgrađena Termoelektrana u Kreki za isključive potrebe Rudnika lignita Kreka i Solane Kreka. godine osnovana je organizacija od do tada postojećih preduzeća: Elektroprivrednog-distributivnog preduzeća “Vlasenica’’ u Vlasenici i Termoelektrane na Oskovi u Banovićima.1945. nastalo je Združeno elektrodistributivno preduzeće “Elektrodistribucija BiH’’ Sarajevo u čiji je sastav ušlo svih pet preduzeća kao Organizacije u sastavu. Rješenjem Izvršnog vijeća SR Bosne i Hercegovine IV-2 br. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: PrP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1946.04.12. godine do 31.12. kada je rješenjem Vlade NR Bosne i Hercegovine br. godine bila u sklopu Elektrobih.08. i 28.1970. Jezik u građi: bosanski. Elektroprivredno-distributivno preduzeće “Slapovi na Uni’’ Bihać. aprila 1947.1963. januara 1971. Na osnovu odluka radnika na zborovima od 27. Elektroprivredno-distributivno preduzeće “Elektro-Hercegovina’’ Mostar i Elektroprivredno – distributivno preduzeće “Elektro-Tuzla’’ Tuzla.07. Tako je na osnovu odluka radnika na zborovima radnika osnovana Zajednica osnovnih organizacija udruženog rada “Zajednica 207 . Mostar i Tuzla.

računovodstveno-knjigovodstvenu dokumentaciju. a u njen sastav ulaze poslovnice sa prostora Tuzlanskog kantona. kada je na osnovu referenduma i Samoupravnog sporazuma o udruživanju radnih organizacija. godine. 1973. srpski. februara 1977. 4.1977. JP “Elektroprivreda BiH’’ d. godine. Serije u fondu: 1. – 2000.03. “Elektro-Vlasenica’’ Vlasenica. akta o statusnim promjenama. ugovore o kupoprodaji. “Elektro-Izgradnja’’ Tuzla. sporazume. godine. godine do 31. Kod stvaraoca i imaoca je ostala dokumentacija koja je još uvijek operativna. lične kartone radnika. 2 rolne priznanja (25 d/m) Sadržaj fonda: Fond je necjelovit. Radna organizacija za distribuciju električne energije “Elektro-Tuzla’’ Tuzla nastala je udruživanjem OOUR-a po osnovu Sporazuma o udruživanju zaključenog 28. rješenja o rasporedu na radna mjesta. godine sa OOUR-a. hrvatski Pismo u građi: latinica 208 . marta iste godine i kao takva postoji od 1. Ova Zajednica je postojala od 31. popisne liste. Sarajevo. 2.. personalna dosijea.Elektro-Tuzla’’ Tuzla u koju su se udružili OOUR-i: “Elektro-Brčko’’ Brčko. a sadrži statute. Količina građe: 46 knj. a odnosi se na Podružnicu Tuzla i Poslovnice sa prostora Tuzlanskog kantona koje djeluju u sastavu “Elektrodistribucije” Tuzla. 13 fasc... U sadašnjem statusnom obliku. prenos i distribuciju električne energije “Elektroprivreda Bosne i Hercegovine’’ Sarajevo. pravilnike. došlo do formiranja Složene organizacije udruženog rada za proizvodnju. Opšta i pravna dokumentacija Personalna dokumentacija Finansijsko-računovodstvena dokumentacija Osnovne knjige evidencije Valorizacija fonda: 4 Fond može poslužiti kao pomoćni izvor za proučavanje rada i razvoja industrije obuće na regiji Tuzla. godišnje planove. DD “Union’’ u stečaju Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/’’U’’T Vremenski raspon građe: 1977. 197 reg. 3. 17 pov. Jezik u građi: bosanski. u čiji sastav je ušlo 13 radnih organizacija. potpisanog 2. matičnu knjigu radnika. 12.. platne liste. “Elektro-Doboj’’ Doboj. “Elektro-Tuzla’’ Tuzla. aprila 1977.d. M-4 obrasce. Produžnica “Elektodistribucija’’ Tuzla djeluje od 1995.

Jezik u građi: bosanski. godine. izvodi. – 2000. 3. 792 dosijea (38 d/m) Sadržaj fonda: Fond se sastoji od: finansijske dokumentacije (završni računi. a dio koji se odnosi na stečaj ostao je kod stečajnog upravnika i po završetku postupka predaće se nadležnom sudu. 19 fasc. platne liste. Od 1978. Građa je 2000. 5. Količina građe: 101 knj. – 2007. dosijea radnika.Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1977. dokumentacije koja se odnosi na arhivu protokola. Skupština). srpski. Arhiva protokola Organi upravljanja Finansijska dokumentacija Dosijei radnika Knjige Valorizacija fonda: 3 Fond može poslužiti kao izvor za proučavanje djelovanja i rada ove privredne grane.. Historijat stvaraoca fonda: Na osnovu uvida u preuzetu građu vidljivo je da je osnovna djelatnost ove Fabrike bila proizvodnja obuće. nalozi). hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja 209 .. godine preuzeta u Arhiv. DD “BOSANKA’’ u stečaju KLADANJ Signatura fonda: BiH – ATKT/“B’’Kl Vremenski raspon građe: 1960. i knjiga osnovnih evidencija. dokumentacije rada organa upravljanja (Radnički savjet. 161 reg. 4.. 2. Upravni odbor. kartoni LD-a.. a kao DD od 1991. Serije u fondu: 1. 28 pov. blagajne. godine “Union’’ je radio kao SOUR.

Osnovna djelatnost preduzeća je proizvodnja sportske opreme. – 2006. DOO “Tuzko’’ Tuzla 3. Promjene naziva stvaraoca fonda: 1. M4 obrasce. finansijske kartice. 161 reg. Historijat stvaraoca fonda: “Bosanka’’ Kladanj radi i stvara građu od 1960. U statusnom obliku Dioničko društvo djeluje od 1991. sindikata. ulazne i izlazne fakture. godine otvoren je stečajni postupak. stručnog kolegija. srpski. godine kada je izvršen upis u sudski registar Rješenjem br.. Matične knjige radnika Valorizacija fonda: 4 Fond može poslužiti kao izvor za proučavanje djelovanja i rada ove privredne grane. Fabrika konfekcije “ZINA’’ DOO u stečaju Tuzla Signatura fonda: BiH – ATKT/FK “Z’’ T Vremenski raspon građe: 1978. – 2007. (16 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži: dokumentaciju organa upravljanja. 275 fasc. godine. kartone LD-a. Finansijska dokumentacija 3. Serije u fondu: 1. Dokumentacija organa upravljanja i komisija 2.1991. U maju mjesecu 2004.. U/I1637/91. Jezik u građi: bosanski. od 30. DOO “ZINA’’ Tuzla 210 . realizacije. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1978. blagajnu.07. kalkulacije. DD “Proleter’’ Tuzla 2.Vremenski raspon stvaraoca fonda: 1960. komisija. U toku svog rada “Bosanka’’ je imala više statusnih promjena. – 2007. dosijea radnika i matične knjige. Količina građe: 5 knj. nalozi za knjiženje. godišnje popise. Dio dokumentacije koja je neophodna za vođenje stečajnog postupka ostao je kod imaoca. godine. ugovore sa poslovnim partnerima.

Opća i pravna dokumentacija Organi upravljanja Radni odnosi Finansijska dokumentacija Knjige Valorizacija fonda: 4 Fond može poslužiti kao izvor za proučavanje djelovanja i rada ove privredne grane. – 2004. – 2002. (24 d/m) Sadržaj fonda: Fond se sastoji od dokumentacije koja se odnosi na: opće i pravne poslove. 27 fasc. 01. ? 211 .. srpski. 3.. Serije u fondu: 1. – 2004. zatim DOO “Tuzko’’ (1988. rad organa upravljanja (sjednice savjeta.).dosijei radnika i radne knjižice). hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1985. – 2006. 4. 2007. Količina građe: 1 knj.. Prvo je radila kao DD “Proleter’’ (1978. 11 blok. prestanku radnog odnosa. kartoni LD-a. blagajnički izvještaji. finansijske poslove (završni računi. finansijski dnevnici. 5. upravni odbor). DOO za proizvodnju i promet konfekcije “KLOTEX’’ u stečaju Klokotnica. nalozi). a Rješenjem Općinskog suda u Tuzli od 10. Doboj Istok Signatura fonda: BIH – ATKT/“K’’Klo DI Vremenski raspon građe: 1985. 2. – 1987.) i na kraju kao DOO “ZINA’’ (2002. isplate. godine otvoren je stečajni postupak. analitika LD-a...Historijat stvaraoca fonda: Fabrika je u toku svoga postojanja imala više statusnih promjena i promjena naziva.). Jezik u građi: bosanski. i knjige osnovnih evidencija. 99 reg. 3 kut. 1 kesa. odluke.. 17 kov. radne odnose (rješenja o sistematizaciji radnih mjesta. narudžbenice. naredbe.

a stečaj 2004. hrvatski Pismo u građi: latinica. Skupština dioničkog društva. godišnje kartice obračuna LD-a.. godine. Količina građe: 67 knj. 5. (20 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži finansijsku dokumentaciju (završni računi. Od 1977. a 1986. godine prerasta u samostalnu RO “GEOBUŠENJE’’. djelovodne protokole. kartice stambenih kredita. srpski. 212 . 3. istraživanja rudnih polja i bušenja. izvršena je privatizacija. bruto-bilansi. projekte i programe geološkog istraživanja. dosijea sa kompletnom dokumentacijom radnika. Jezik u građi: bosanski. dopise iz sektora opštih i tehničkih poslova.“GEOBUŠENJE’’ dd u stečaju Tuzla Specijalizovano za geološka bušenja Signatura fonda: BiH – ATKT/”G’’T Vremenski raspon građe: 1972. 16 sv. liste LD-a. – 2005. blagajna. ali i za rješavanje ličnih prava. KIF-KUF. dokumentaciju o radu organa upravljanja (Radnički savjet. 4. godine radi kao MP “GEOBUŠENJE’’ dd. elaborate o izvršenim bušenjima.. 38 pov..(?) – 2005.. ćirilica Arhivistička infotmativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon stvaraoca fonda: 1972. Sektor opštih i pravnih poslova Sektor organa upravljanja Finansijska dokumentacija Stambena dokumantacija Knjige Valorizacija fonda: 4 Fond može poslužiti kao izvor za proučavanje geoloških istraživanja. Historijat stvaraoca fonda: Osnovna djelatnost je geološko-istražno bušenje. M-4 obrasci). 109 reg. Od 1991. Serije u fondu: 1. Upravni odbor. godine radi kao OOUR “Bušenje i odvodnjavanje’’. Godine 2001. izgradnje. glavna knjiga.). 3 fasc. 2.

fakture itd). 5 fasc.1955. LD kartoni.02.03. dokumentacija iz oblasti radnih odnosa). 605 dosijea (50 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži dokumentaciju koja se odnosi na: opće poslove (pravilnici. do 31. Količina građe: 101 knj. Historijat stvaraoca fonda: Na osnovu dostupnih podataka stvaralac je imao više statusnih promjena i transformacija u toku svog rada i djelovanja. rad organa upravljanja (zapisnici organa upravljanja.“DRINJAČA’’ DD u stečaju Kladanj Preduzeće za primarnu i finalnu obradu drveta Signatura fonda: BiH – ATKT/“D’’Kl Vremenski raspon građe: 1947. hrvatski. Ipak. godine kao Sresko privredno preduzeće. Serije u fondu: 1. itd.. arhiva protokola. U osnovnom kartonu naznačeno je da je stvaralac građe djelovao od 1946. godine kao Drvno industrijsko preduzeće “Pilana’’. 213 ..1958. Sektor opštih i pravnih poslova Sektor organa upravljanja Kadrovski sektor Finansijski sektor Knjige Valorizacija fonda: 3 Fond može poslužiti kao izvor za proučavanje djelovanja i rada ove privredne grane.– 2005. kadrovske poslove (personalna dosijea. Jezik u građi: bosanski..03.1947. ugovori i dokumentacija koja se donosi na stambenu oblast).1947. srpski. 5. 151 pov. 209 reg. M-4 obrasci.1955. 2. Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1946. 3. do 24. pravne poslove (sudski sporovi. izvodi. 4.). godine do 08. Pismo u građi: latinica. završni računi. arhiva Radničkog savjeta.02. blagajne.12. – 2005. a od 09. najveći dio građe odnosi se na finansijsku dokumentaciju (platne liste. Od 25. knjige protokola)..

d.d. Opšta dokumentacija Organi upravljanja Radni odnosi Finansijsko-računovodstvena dokumentacija Dokumentacija opštenarodne odbrane Valorizacija fonda: 4 Fond zbog svog sadržaja i sačuvanosti može poslužiti za istraživanje prilika u razdoblju djelovanja stvaraoca. Kladanj nastalog podjelom Šipad d... pokrenut je stečajni postupak. 6 sv. osnovnih knjiga evidencije. Šipad DOO “Partizan’’ u stečaju Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/Š’’P’’T Vremenski raspon građe: 1949. Jezik u građi: bosanski.1998. 2002. finansijsko–računovodstvene i personalne dokumentacije. Količina građe: 39 knj. godine. – 2002. “Drinjača’’ d.10. ali i za rješavanje ličnih prava.d.. – 2004. 3. 5. U/I-1839/98 od 16. od 18. Rješenjem Kantonalnog suda U Tuzli br. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1949. 1998. Pogon mehaničke prerade Kladanj. (25 d/m) Sadržaj fonda: Fond se sastoji od opće-pravne.1991. Kladanj i “TMN Starić’’ d. Rješenjem Kantonalnog suda u Tuzli br. Rješenjem br. godine izvršen je upis osnivanja Preduzeća za mehaničku preradu drveta “Drinjača’’ d. godine kao Preduzeće drvne industrije “Konjuh’’.St.godine stvaralac djeluje kao Drvno industrijsko preduzeće “Drinjača’’. knjiga zapisnika i dokumentacije opštenarodne odbrane. u sastavu “Sokolina’’ Kladanj.d. “Sokolinatrans’’ d. a od 1959. godine izvršen je upis organizovanja Preduzeća za preradu i finalnu obradu drveta “Drinjača’’ d.05. 192 reg. Kladanj. 4. šumarstva i vodoprivrede TPK br.09.d. 07. srpski. 214 .. Serije u fondu: 1. 2. godine U julu 2002. 04/1-038/98. “Sokolina’’ Kladanj na četiri samostalna pravna subjekta-dionička društva i to: Šumarsvo “Miljevica’’ d.d. 34 pov.18/01 od 17. godine. a nastalog transformacijom DP “Sokolina’’ Kladanj. U/I-1876/91 od 18. Kladanj. a na osnovu saglasnosti Ministarstva poljoprivrede. Kladanj. 14 fasc.d.

a kod stvaraoca je ostao dio dokumentacije koja se odnosi na stečajni postupak. Jezik u građi: bosanski. finansijske i personalne dokumentacije. ? Historijat stvaraoca fonda: Na osnovu dostupnih podataka može se konstatovati slijedeće: Imalac djeluje od 1979. Valorizacija fonda: 4 Fond zbog svog sadržaja i sačuvanosti može poslužiti za istraživanje prilika u razdoblju djelovanja stvaraoca. “Sokolinatrans’’ dd i “Drinjača’’ te je izvršen upis Preduzeća za finalnu i primarnu preradu drveta dd TMN “Starić’’ Kladanj. 1 kov.. Količina građe: 87 knj.. 2 sv. te dokumentacije organa upravljanja i rukovođenja. kadrovske. TMN “Starić’’ dd Kladanj. 215 .. izvršen je upis organizovanja “ŠIPAD’’ DD “Sokolina’’ Kladanj nastalog spajanjem društava: “Sokolina’’ Holding dd Kladanj. Starić u sastavu “Sokolina’’ Holding Kladanj nastalog transformacijom DP “Sokolina’’ Kladanj. 253 fasc. izvršen je upis brisanja “ŠIPAD’’ dd “Sokolina’’ Kladanj uslijed podjele na 4 preduzeća i to: dd TMN “Starić’’. godine djeluje u sastavu RO “Konjuh’’ Živinice.Historijat stvaraoca fonda: Šipad DOO “Partizan’’. Šumarstvo “Miljevica’’ dd. srpski. “STARIĆ’’ DD u stečaju Kladanj Tvornica masivnog namještaja Signatura fonda: BiH-ATKT/TMN’’S’’ Kl Vremenski raspon građe: 1977... Godine 1996. ali i za rješavanje ličnih prava. egzistira od 1949. godine kao RJ TMN “Starić’’ u sastavu “Drinjača’’ Kladanj. a 1991. godine izvršen je upis osnivanja “Starić’’ DD Preduzeće za proizvodnju masivnog namještaja i galanterije Kladanj. 121 reg. “Sokolinatrans’’ dd Kladanj.. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: PrP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1977. 86 dosijea (20 d/m) Sadržaj fonda: Fond se sastoji od opće. Od 1981. uz više statusnih promjena. “Šumarstvo’’ dd Kladanj i “Drinjača’’ Kladanj. godine. – 2002. Arhivska građa je preuzeta od Stečajne uprave 2004. Godine 1998. pravne. 14 pov. godine. do 1989. – 2002.

Jezik u građi: bosanski. Opšta dokumentacija 2. Serije u fondu: 1. a 5. – 1950.Poljoprivreda. novembra 1949.Glavna direkcija poljoprivrednih dobara Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/GDPD’’P’’T Vremenski raspon građe: 1946. površine pojedinih dobara. količinu sjemena za pojedine kulture. ? Historijat stvaraoca fonda: Septembra mjeseca 1946. izvještaje pojedinih dobara i preduzeća o utrošku hrane za stoku. na prijedlog Ministra poljoprivrede. Količina građe: 6 kut. hrvatski Pismo u građi: latinica. popise uginuća i tova pojedine stoke. – 1950. godine. premještaja i unapređenja radnika i slično. srpski. otpisa. Vlada NRBiH je donijela Uredbu o osnivanju Glavne direkcije poljoprivrednih dobara “Posavina’’ sa sjedištem 216 . Personalna dokumentacija Valorizacija fonda: 4 Fond može poslužiti kao pomoćni izvor za istraživanje rada i razvoja poljoprivrednih dobara i Glavne direkcije poljoprivrednih dobara koja je osnovana od strane Ministarstva poljoprivrede Vlade NR Bosne i Hercegovine. (1. godine osnovano je Državno poljoprivredno dobro Novo Selo u Bijeljinskom srezu. spiskova potrebne i postojeće radne snage. popise nedostataka na poljoprivrednim dobrima kao i dogradnje istih. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1946.2 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži naređenja Ministarstva poljoprivrednih dobara BiH Sarajevo. vodoprivreda i šumarstvo “Posavina’’ .

474 dosijea (58 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži finansijsku dokumentaciju (završni računi. 3 kut. Livno.. Jezik u građi: bosanski.. Kupres. i osnovne knjige evidencije. Količina građe: 6 knj. hranu za stoku. 56 pov. odluke Nadzornog odbora. Količina građe: 78 knj. 30 fasc. “Čelaruša’’ Derventa i “Butmir’’ Ilidža. Propise o organizaciji i radu Direkcije donosio je Ministar poljoprivrede.u Tuzli. u stečaju Donje Vukovije – Kalesija Signatura fonda: BiH – ATKT/“S’’ DV Ka Vremenski raspon građe: 1959.. platne liste. Kravica. 2) Preduzeće za uzgoj svinja “Sava’’ Brčko. zahvalnice. blagajne. odluke Stručnog odbora). kartoni LD-a.. odluke Skupštine dioničara. Dragosevac i Paklenik). dokumentaciju iz sektora opštih. uvidom u građu istog utvrđeno je da se sastoji od razne dokumentacije koja se odnosi na rad Državnog preduzeća “Jadar’’ i Uprave prasilišta koje su djelovale u okviru njega (Vlasenica. dokumentaciju koja se odnosi na organe upravljanja (Radnički savjet. 407 reg... (1 d/m) Sadržaj fonda: Pošto fond nije obrađen i primljen je u potpuno nesređenom stanju. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: nesređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon stvaraoca fonda: (?) “SPREČA’’ D. Prnjavor. “Cerik’’ Brčko. “Krajina’’ Bosanska Krupa. hrvatski. U okviru ove Direkcije radili su: 1) Državna poljoprivredna dobra: “Rodoljub Čolaković’’ Bijeljina. izvodi. Državno preduzeće za priplod i uzgoj svinja “Jadar” Vlasenica Signatura fonda: BiH – ATKT/DPPUS’’J’’ V Vremenski raspon građe: 1948. Modriča. “Motajica’’ Srbac. – 1949. fakture). pravnih i kadrovskih poslova. Upravni odbor. 217 . – 2005. a izvještaje sa poljoprivrednih dobara proslijeđivala je Ministarstvu poljoprivrede Sarajevo. Na čelu Direkcije je bio glavni direktor koji je sa rukovodiocima osnovnih organizacionih jedinica sačinjavao kolegij Glavne direkcije i rukovodio njegovim radom. srpski. “Jadar’’ Vlasenica i “Grmeč’’ Banjaluka. 3) Državno ribarsko preduzeće “Sanićani’’ Banjaluka. Direkcija je za poljoprivredna dobra nabavljala opremu. sjeme za sijanje i sl. Pismo u građi: latinica.D.

Historijat stvaraoca fonda: Na osnovu uvida u Zapisnike Vanjske službe Arhiva TK o pregledu i stanju registraturne građe vidljivo je da “Spreča’’ radi od 1959. godine otvoren je stečajni potupak. Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon stvaraoca fonda: 1959. hrvatski. Opći i pravni poslovi Organi upravljanja Kadrovska dokumentacija Finansije Knjige Valorizacija fonda: 3 Fond može poslužiti kao izvor za proučavanje djelovanja i rada ove privredne grane. 7 kut. Količina građe: 78 knj. 4. opća arhiva. a u junu 2005. glavne zbirne knjige i knjige osnovnih sredstava. Jezik u građi: bosanski. godine. zapisnici i odluke organa upravljanja. a čine je: normativna akta. Pismo u građi: latinica. 244 reg. a od 1971.. investicije. godine djeluje u sastavu PTK Tuzla. godine javlja se naziv SOUR PTK Poljoprivredno preduzeće “Spreča’’ Kalesija. 3. 67 fasc. građu koja se odnosi na dnevnike motrenja Meteorološke stanice Modrac. ugovori i odluke o dodjeli. 5. platne liste. U sastavu PTK radi kao RO pod nazivom Poljoprivredno dobro “Spreča’’ Kalesija. Javno preduzeće za vodoprivrednu djelatnost “Spreča” DD Tuzla Signatura fonda: BiH – ATKT/VD’’S’’T Vremenski raspon građe: 1952. Na osnovu gore navedenog može se konstatovati da je “Spreča’’ tokom svog rada i postojanja imala nekoliko statusnih promjena i transformacija. (38 d/m) 218 . završni računi. 2. srpski.. kupovini i otkupu stanova. knjige djelovodnog protokola. – 2005. Na Zapisniku iz 1995. 27 sveski.. Sadržaj fonda: Fond se sastoji od dokumentacije koja se odnosi na rad i djelovanje Vodoprivrednog preduzeća “Spreča’’ dd Tuzla.Serije u fondu: 1. – 2005.

godine kao Vodna zajednica Spreča. godine. 38/66 upisana kod Okružnog suda u Tuzli kao Vodoprivredno preduzeće “Spreča’’ Tuzla sa skraćenim nazivom “Vodo-Spreča’’. 155/74. U/I-1439/05. Tuzla osnovano je na Osnivačkoj skupštini 04.1974. rješenjem br. Fl.U/I-1532/91) kojim je preduzeću promijenjen naziv u MVP “Spreča’’ d.1989. Sarajevo.sub.09.09. Posljednja zabilježena promjena izvršena je 27. Promjena u registraciji zabilježena je 1966. jer je već 1991.Serije u fondu: 1. U/I-778/87. spominje se kao Vodna zajednica tuzlanskog bazena “Spreča’’. U registar Vodnih zajednica kod Uprave za vodoprivredu NR Bosne i Hercegovine upisana je 21. godine izvršen novi upis kod istog suda (rješenje br. hrvatski. Nove promjene u statusu preduzeća desile su se 11.07. upisano kao JP za vodoprivrednu djelatnost “Spreča’’ d.1977. upisana “Spreča’’ kao OOUR za vodoprivredne djelatnosti Tuzla u okviru SOUR-a “Vodoprivreda Bosne i Hercegovine’’ Sarajevo – RO za izgradnju i održavanje vodoprivrednih i hidrograđevinskih objekata “Hidrorad’’ sa osnovnim organizacijama o. U/I-695/77 kao RO “Vodoprivreda Bosne i Hercegovine’’ sa ograničenom supsidijarnom odgovornošću sa osnovnim organizacijama udruženog rada Sarajevo – “Spreča’’ OOUR za vodoprivredne djelatnosti Tuzla. Historijat stvaraoca fonda: Javno preduzeće za vodoprivrednu djelatnost “Spreča’’ d. Nova preregistracija izvršena je 28. Pod tim nazivom djelovalo je svega dvije godine.o.d. 3.09. Tuzla 219 .02. 4. godine kada je rješenjem Osnovnog suda udruženog rada Tuzla br. upisano Vodoprivredno preduzeće Spreča sa potpunom odgovornošću Tuzla. Kao takvo djelovalo je do 30.d.06. godine kada je rješenjem br. Godine 1965. Nova promjena izvršena je 02. Opća i pravna služba Služba organa upravljanja Kadrovska služba Finansije Knjige Valorizacija fonda: 3 Fond može poslužiti kao izvor za proučavanje djelovanja i rada ove privredne grane. 5.2005.1987. Jezik u građi: bosanski. srpski.08.1954.1954. godine kada je. Pismo u građi: latinica. U/I-418/89 u registar ustanova upisana kao DP VP “Spreča’’ Tuzla. Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon stvaraoca fonda: 1954. godine kada je upisana kod Okružnog privrednog suda Sarajevo pod br. godine kada je kod Okružnog privrednog suda u Tuzli pod br. godine kada je kod Općinskog suda Tuzla.d. kod Osnovnog suda udruženog rada Sarajevo pod br. Fl. Tuzla. 2.

Ravne. Petrovići.. od 21. Brateljevići. a upravljanje državnim šumama će se od šumarskih referenata 220 . Drecelj. osnovana je Direkcija šuma u Tuzli. novine Kraljevine Jugoslavije’’ br. Uredbom o organizaciji Ministarstva šuma i rudnika i područnih ustanova i o upravi državnim šumama i državnim rudarskim preduzećima. a može poslužiti za istraživanje zemljišnog fonda po katastarskim opštinama i za rješavanje imovinskih prava pravnih i fizičkih lica.Šumska uprava Kladanj* Signatura fonda: BiH-ATKT/ŠUKl Vremenski raspon građe: 1926. decembra 1929. Berisalići. – 1941. Kovačići. Mladovo-Olovci. – 1941. Musići.5 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži molbe i rješenja o dodjeli uzurpiranog državnog zemljišta. Kruševo. Serije u fondu: 1. Vranovići. godine prestali su da važe ranije doneseni zakoni vezani za ovu oblast (“Sl. Jezik u građi: bosanski. Gojsalići. novine Kraljevine Jugoslavije’’ br. Gurdići. Kriva Rijeka i Ponijerka 2. godine (“Sl. a odložene su po katastarskim opštinama. Krajšići. godine kao organ Kraljevske direkcije šuma u Sarajevu. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1926. 307-CXXXI/29). ? Historijat stvaraoca fonda: Na osnovu Zakona o šumama. srpski. (5. Šumska uprava Olovo sa katastarskim opštinama: Olovo. Stupari. 23 kut. Gojakovići. Prijanovići i Bijelo Polje Valorizacija fonda: 3 Fond je necjelovit. Na osnovu ove Uredbe dat je rok za provedbu nove teritorijalne raspodjele svih direkcija šuma prema šumskoprivrednim i saobraćajnim prilikama. Tuholj. hrvatski Pismo u građi: latinica. aprila 1936. Noćajevići. Dole. Kraljevska šumska uprava u Kladnju radila je od 1926. Šumska uprava Kladanj sa katastarskim opštinama: Kladanj. Količina građe: 4 knj. Tarevo. od 23. 99-XXI/36). Brloške. Slivne.

Zvorniku. Zavidovićima. Šetići Tabaci. Rainci. Kozluk. Derventi i Gračanici (“Sl. novine Kraljevine Jugoslavije’’ br. Ministarski savjet je. Gojsalići.sreskih načelstava prenijeti na šumske uprave koje će se postepeno osnivati. Vranovići. Godine 1939. Šumska uprava Zvornik Signatura fonda: BiH-ATKT/ŠUZ Vremenski raspon građe: 1935. Tesliću. Noćajevići. Serije u fondu: . Kovačići. hrvatski Pismo u građi: latinica. Gojakovići. Ministarski savjet je usvojio i odobrio prijedlog Ministra šuma i rudnika da u sastav Direkcije šuma u Tuzli uđu šumske uprave u Brčkom. Mladovo-Olovci. Prijanovići i Bijelo Polje. Berisalići. Upravna opština Zvornik. novine Kraljevine Jugoslavije’’ br.Šumska uprava Zvornik koju čine: 1. Tuzli. Slivne. – 1941. srpski. 127-XLIII/39).5 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži molbe i rješenja o dodjeli državnog zemljišta. Stupari. 174XLII/36). (4. Vozući. Drecelj. razne dopise i prepiske nižih i viših organa vlasti i sl. Kalesija i Prnjavor) Valorizacija fonda: 3 Fond je necjelovit. ? 221 . a može poslužiti za istraživanje zemljišnog fonda po katastarskim opštinama i za rješavanje imovinskih prava pravnih i fizičkih lica. Gurdići. Brateljevići. Tarevo. usvojio i odobrio rješenje Ministra šuma i rudnika o razgraničenju između Direkcije šuma u Sarajevu i Tuzli (“Sl. a odloženi su po katastarskim opštinama. Vlasenici. – 1941. Kladnju. Tuholj. Petrovići. Kozluk. Miljanovci. na osnovu Uredbe o organizaciji Ministarstva šuma i rudnika. Dole. Srebrenici. Brloške. Sprečanska opština sa katastarskim opštinama: Skočići. Ravne. Sarači. Olovu. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1935... Upravi šumskih dobara Kladanj pripadala je Šumska uprava Olovo sa katastarskim opštinama Olovo. Han-Pijesku. Sapna. Kruševo. Prnjavor (interesna sfera Dubnica. 17 kut. Jezik u građi: bosanski. Bijeljini. Količina građe: 8 knj. Musići. Krajšići. Kriva Rijeka i Ponijerka i Šumska uprava Kladanj sa katastarskim opštinama Kladanj. Kalesija i 2.

a ovom odlukom upravljenje se prenosi na šumske uprave koje će se postepeno osnivati i predstavljati osnovne upravne i finansijske jedinice za ekonomisanje državnim šumama. Šetići Tabaci. Kalesija i Prnjavor). Sarači. Tuzli. Kozluk. Bijeljini. Olovu. raspise. Do tada su državnim šumama upravljali šumarski referenti sreskih načelstava. novine Kraljevine Jugoslavije’’ br. Kladnju.8 d/m) Sadržaj fonda: Fond je primljen u Arhiv u potpuno nesređenom stanju. 174-XLII/36). Zvornik. Količina građe: 10 kut. Vozući. prepisku. Šumska uprava u Zvorniku je radila u sastavu Direkcije šuma Tuzla. Derventi i Gračanici (“Sl. Zvorniku. Srebrenici. srpski. – 1951. prodaja šumskih i šumsko-industrijskih proizvoda i sva privredna djelatnost u cilju racionalnog iskorištavanja šuma. 222 . potrajno iskorištavanje glavnih i sporednih šumskih proizvoda. platne liste i račune šumskih manipulacija Brčko. Vlasenici. Sapna. melioracija i zaštita šuma i šumskih zemljišta. Tesliću. Valorizacija fonda: 4 Fond je fragmentaran. (3. Rainci. Han-Pijesku. Kozluk.Historijat stvaraoca fonda: Godine 1936. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SA Stepen sređenosti: nesređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: (?) Historijat stvaraoca fonda: Predmet poslovanja je bio upravljanje. lovna i ribolovna privreda. Bijeljina i Živinice. Miljanovci. Zavidovićima. Kalesija i Sprečanska opština sa katastarskim opštinama: Skočići. nije obrađen. kao i objekata vezanih za šumu. Jezik u građi: bosanski. hrvatski Pismo u građi: latinica. a može poslužiti za istraživanje rada i djelovanja stvaraoca. Ministarski savjet je usvojio i odobrio prijedlog Ministra šuma i rudnika da u sastav Direkcije šuma u Tuzli uđu šumske uprave u Brčkom. ali uvidom u građu utvrđeno je da se isti sastoji od dokumentacije koja se odnosi na dopise. Prnjavor (interesna sfera Dubnica. Državno šumsko gazdinstvo Živinice Signatura fonda: BiH-ATKT/DŠG Ž Vremenski raspon građe: 1945. Šumsku upravu Zvornik činile su Upravne opštine Zvornik. ali i za rješavanje ličnih prava. podizanje.

i djelovodne protokole Trgovačkog preduzeća “Izvor”. (0.Filijala Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/“PM’’ FT Vremenski raspon građe: 1947. Olovo. srpski. Količina građe: 3 knj. “ZE-MA” i “Bosnaplod. Bosanski Šamac. arbitraže i sl..4 d/m) Jezik u građi: bosanski. Finansijska dokumentacija 3.“Poljoprivredni magazin’’-Zemaljsko preduzeće za snabdijevanje poljoprivrede proizvodnim sredstvima . Trgovačkih preduzeća ONO-a Tuzla (Bijeljina. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: nesređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: (?) Trgovina i Zanatstvo Trgovačko preduzeće Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/TPT Vremenski raspon građe: 1945. 6 kut. Gradačac i Gračanica). Količina građe: 1 kut. opštu arhivu. “Uzor”.5 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži platne liste. Ugljevik. Opšti spisi 2. Knjige Valorizacija fonda: 4 223 .” Serije u fondu: 1. Orašje. hrvatski Pismo u građi: latinica. (2. – 1952. mjesečne planove.

hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: nesređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1945. Bratunac i Tuzla). (2. a može poslužiti za istraživanje rada i djelovanja stvaraoca. Kladanj.Fond zbog svog sadržaja i sačuvanosti može poslužiti za istraživanje prilika u razdoblju djelovanja stvaraoca. – 1953. srpski.5 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži opštu dokumentaciju Direkcije Tuzla i platne liste kupoprodajnih stovarišta (Bijeljina. maja 1949.(?)– 1952. ali i za rješavanje ličnih prava. Količina građe: 4 knj. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: nesređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1949. (?) “Duvan’’ Preduzeće za promet duvanom. Jezik u građi: bosanski. – 1953. 12 fasc. šibicama i vrijednosnicama Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/“D’’ PPDŠV T Vremenski raspon građe: 1947. Opšta dokumentacija 2. Gradačac. Jezik u građi: bosanski. srpski. Bosanski Šamac. Serije u fondu: 1. godine preduzeće pod nazivom: “Duvan’’ Preduzeće za promet duvanom. ? Historijat stvaraoca fonda: Savez RVI Jugoslavije – Centralni odbor osnovao je 26. ali i za rješavanje ličnih prava. Brčko. šibicama i vrijednosnicama na teritoriji Oblasti 224 . Knjige Valorizacija fonda: 4 Fond je fragmentaran. Zvornik. hrvatski Pismo u građi: latinica. Finansijska dokumentacija 3. Modriča..

cigar-papirom. godine. Odžak. Tuzla i Zvornik) i 57 maloprodavnica. Teslić. Osnivanje je odobrio Ministar trgovine i snabdijevanja FNRJ 13. Maglaj.o. Jezik u građi: bosanski. – 2004. Preduzeće je u svom sastavu imalo 18 stovarišta (Bijeljina. Modriča. Tešanj. a nalazilo se pod upravom Glavne uprave za privredu Saveza RVI za BiH. srećkama državne lutrije.tuzlanske sa sjedištem u Tuzli. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1997. na osnovu rješenja Saveza RVI Jugoslavije – Centralni odbor od 27. Brčko. Gračanica. Količina građe: 1 reg. odnosno prestanka rada ovakve vrste Društva. 1951. Opšti spisi Valorizacija fonda: 4 Fond zbog svog sadržaja i sačuvanosti može poslužiti kao pokazatelj djelovanja ovoga Društva i načina vođenja stečajnog postupka. 02. Bosanski Šamac. – 2004. (0. – 2002. Serije u fondu: 1. juna 1949. poštanskim i drugim vrijednosnicama.2 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži dokumentaciju koja se odnosi na osnivanje Društva (rješenje o upisu u sudski registar) i dokumentaciju koja je nastala u toku predstečajnog i stečajnog postupka. taksenim. Bratunac. srpski. “Omermax’’ DJL sa p. predato Glavnom odboru Saveza RVI za Bosnu i Hercegovinu. Lopare. Doboj. godine. “Salkić-prom’’ DOO Gračanica Signatura fonda: BiH-ATKT/’’SP’’G Vremenski raspon građe: 1993. 225 . Kladanj. kao i drugom papirnatom robom. šibicama. u stečaju Srebrenik Signatura fonda: BiH-ATKT/DJL’’O’’S Vremenski raspon građe: 1997. Predmet poslovanja Preduzeća bila je trgovina duvanom. Preduzeće je. Bosanski Brod.

do 2002. Količina građe: 2 knj. ugovore i finsijsko–računovodstvenu dokumentaciju (periodične obračune. 3. Serije u fondu: 1. M4. 226 . ugovori o radu i djelu. – 2002. Opšta dokumentacija Kadrovska dokumentacija Finansijska dokumentacija Knjige Valorizacija fonda: 4 Fond može poslužiti kao izvor za proučavanje rada i djelovanja ovoga Društva.. kalkulacije. periodični izvještaji. (8. dosijea radnika). srpski. izvodi. dosijea radnika. godine. “Inspire’’ DOO Tuzla . promet i usluge Signatura fonda: BiH-ATKT/PPU “I’’ T Vremenski raspon građe: 2006. (11 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži finansijsku dokumentaciju (ulazne i izlazne fakture. a djelokrug rada je trgovina na veliko i malo. 97 reg. godišnji izvještaj o poslovanju). završne račune. djelovodni protokol. naloge i sl.godine. odluke. glavna knjiga.Količina građe: 3 knj. pravnu i kadrovsku dokumentaciju (dokumente o osnivanju.). blagajna. Historijat stvaraoca fonda: DOO “Salkić-prom” je radio od 1993. Jezik u građi: bosanski. a sadrži dio opšte dokumentacije.5 d/m) Sadržaj fonda: Fond nije potpun i preuzet je od stečajne uprave 2002. izvještaje. nalozi za knjiženje. 69 reg. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1993.. 10 fasc. registraciji i preregistraciji. opću..za proizvodnju. – 2010. blagajnu. 2. 4. rješenja. carinska dokumentacija.

podnio Općinskom sudu Tuzla zahtjev za likvidaciju. U okviru firme osnovane su dvije poslovne jedinice i to: Poslovna jedinica Sarajevo – 2006. godine Sud je donio pravosnažno rješenje. Finansijska dokumentacija Valorizacija fonda: 4 Fond može poslužiti kao izvor za proučavanje rada i djelovanja ove vrste djelatnosti. 2010. a 13. (9 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži opštu arhivu. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 2006. Inspire je 29. Količina građe: 76 reg. srpski. 08.za zbrinjavanje komunalnih i industrijskih otpadaka Signatura fonda: BiH-ATKT/ZKIO “SM’’T Vremenski raspon građe: 1997. Jezik u građi: bosanski.06. 227 . godine. – 2005.2010. “SUD-MULL’’ DOO Tuzla . Sudskim rješenjem broj 032-0-Reg-06-000949 od 12.Serije u fondu: 1. 2006. godine i Poslovna jedinica Srebrenica – 2007. Historijat stvaraoca fonda: Osnovna djelatnost je dizajn software-a i hardware-a za ručne EEG uređaje i primjena ovog dizajna u prototipe. 06. finansijsko-računovodstvenu i projekat. Tuzla od strane američke firme Inspire LLC. – 2010. Kadrovska dokumentacija 3. godine osnovana je firma “Inspire’’ d.o. a dio građe je ostao kod imaoca do okončanja likvidacionog postupka. Valorizacija fonda: 4 Fond može poslužiti kao izvor za proučavanje rada i djelovanja ove vrste djelatnosti. Opća i pravna dokumentacija 2.o.

završni računi. 194 reg. finansijsku dokumentaciju (platne liste. Serije u fondu: 1. 2. srpski. – 2005.. kartoni LD-a. matične knjige zaposlenih. otkupom PET ambalaže i svih vrsta plastike i papira. M-4 obrasci.Jezik u građi: bosanski.o. Tuzla u stečaju Stambeno preduzeće za investiciono i tekuće održavanje zajedničkih dijelova zgrada. izvještaje. izvodi banke. (19 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži dosijea radnika. inženjering i usluge Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/“T-S’’ T Vremenski raspon građe: 1967. ali može poslužiti za proučavanje djelovanja i rada ove ustanove kao i za rješavanje ličnih prava. stanova i poslovnih prostora. 3. 4.o. godine došlo do promjene vlasništva. Historijat stvaraoca fonda: Društvo se bavilo zbrinjavanjem industrijskih i komunalnih otpadaka. planove. Količina građe: 18 knj. “TUZLA – STAN’’ d. blagajna) itd. Opća i pravna dokumentacija Personalna dokumentacija Finansijsko-računovodstvena dokumentacija Knjige Valorizacija fonda: 4 Vrijednost fonda je umanjena zbog nepotpunosti. knjige stanarina. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1997. odluke Upravnog odbora. evidencije zaposlenog osoblja. Za vrijeme svoga rada Društvo je imalo jednu statusnu promjenu – kada je u toku 2005.. 14 pov. 228 . – 2008. Napomena: Veći dio dokumentacije nakon stečajnog postupka preuzela je novoformirana Općinska služba za stambene poslove (radi daljeg obavljanja poslova stambene problematike u Općini Tuzla).

o. 3. – 2001. 5. Od 1976. kao samostalno preduzeće. (9. hrvatski Pismo u građi: latinica. srpski. godine postoji i radi kao Stambeno preduzeće kada postaje Radna zajednica u okviru SIZ-e stanovanja Tuzla.. Tuzla Historijat stvaraoca fonda: Na osnovu uvida u Primopredajni zapisnik vidljivo je da je “Tuzla-stan’’ u toku svoga rada i djelovanja imao više statusnih promjena. a 1991. do 1998.. 229 . Od 1966. godine pod nazivom JP Zavod za izgradnju i uređenje grada Tuzle. 6. –2009.o. a stečajni postupak je otvoren Rješenjem Općinskog suda u Tuzli 2009.. godine radi kao Stambeno preduzeće “Tuzla-stan’’ d.5 d/m) Sadržaj fonda: Fond nije potpun i sastoji se od opšte. 69 reg. Od 2003. godine. do 1973.o. pravne. finansijsko-računovodstvene i personalne dokumentacije. 1 kov. Stambeno preduzeće Radna zajednica SIZ-e stanovanja SIZ stanovanja Tuzla Opštinski zavod za izgradnju Tuzla JP Zavod za izgradnju i uređenje grada Tuzle JP Direkcija za obnovu i izgradnju Tuzla Javno stambeno preduzeće Tuzla Stambeno preduzeće “Tuzla-stan’’ d. Količina građe: 25 knj. do 1981. 16 fasc. Promjene naziva stvaraoca fonda: 1. 8.Jezik u građi: bosanski. Kao JP Direkcija za obnovu i izgradnju radi od 1994. 2. “Agroprom’’ DD u stečaju Zvornik – Sapna Signatura fonda: BiH-ATKT/”A’’Z-Sa Vremenski raspon građe: 1994. godine radi kao SIZ stanovanja Tuzla kada mijenja naziv u Opštinski zavod za izgradnju Tuzla. godine kada mijenja naziv u Javno stambeno preduzeće Tuzla.. građevinskih knjiga i osnovnih knjiga evidencije. 4. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: PrP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1966. 7.o.

Finansijsko-računovodstvena dokumentacija 3. Knjige Valorizacija fonda: 4 Fond može poslužiti kao izvor za proučavanje rada i djelovanja ovoga Društva. Jezik u građi: bosanski. Opšta dokumentacija 2. 18 reg. zemljišno-knjižna dokumentacija). Ovo Preduzeće se bavilo trgovinom ulja za motorna vozila. (2. Količina građe: 2 knj. a odnosi se na rad i djelovanje Doo “Optima Lubricants’’ Tuzla.. ali je dokumentacija koja se odnosi na likvidacioni postupak ostala kod stvaraoca (blagajna. Bavio se trgovinom. – 1995. a od 1997. ? Historijat stvaraoca fonda: DD “Agroprom’’ je prije ratnih zbivanja 1992. Građa je 2003. – 2001.Serije u fondu: 1. ugovori. Serije u fondu: 1. Opća i pravna dokumentacija 2. ali i za rješavanje ličnih prava. Knjige 230 . “Optima Lubricants’’ Doo Tuzla Signatura fonda: BiH – ATKT/“OL’’T Vremenski raspon građe: 2000. godine radio u okviru RO “UPI’’. srpski.2002. sudski sporovi. .3 d/m) Sadržaj fonda: Fond se sastoji od finansijsko-račuvodstvene i dokumentacije iz sektora opće-pravnih poslova. godine je registrovan i radio samostalno. otkupom i prodajom poljoprivrednih proizvoda i izvođenjem građevinskih radova.godine preuzeta u Arhiv od Stečajne uprave DD”Agroprom”. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1997. Finansijska dokumentacija 3. obračuni radnika i povjerilaca.

3. izvodi). hrvatski. 689 reg. 1801 dosije.. Zbor radnika. Serije u fondu: 1. Radnički savjet. 16 sv. 5. 166 pov. narudžbenice. Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 2000. srpski. štambilje. pečate i osnovne i pomoćne knjige evidencija (djelovodni protokoli... srpski. 2 diskete (128 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži dokumentaciju koja se odnosi na opće i pravne poslove. na rad organa upravljanja i rukovođenja (Upravni odbor. finansijske kartice. direktor). 2..Valorizacija fonda: 4 Fond može poslužiti kao izvor za proučavanje djelovanja i rada ove privredne grane.– 2002. blagajne.. Jezik u građi: bosanski. platne liste. Opća i pravna dokumentacija Organi upravljanja i rukovođenja Radni odnosi Finansijska dokumentacija Knjige Valorizacija fonda: 3 Fond može poslužiti kao izvor za proučavanje djelovanja i rada ove privredne grane. Jezik u građi: bosanski. knjige osnovnih sredstava itd. na radne odnose i personalnu dokumentaciju. matične knjige radnika. “ŽIVINICEPROMET’’ DD u stečaju Živinice Signatura fonda: BiH – ATKT/“ŽP’’ Ž Vremenski raspon građe: 1948. elaborate.. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja 231 . kartoni LD-a. finansijske poslove (završni računi. hrvatski Pismo u građi: latinica. Količina građe: 118 knj. projekte.). 113 fasc. 4. 22 omota. 5 paketa. indeksi. 10 kov.. – 2004. 11 kut.

odluke organa upravljanja).. te DD “Živinicepromet’’ kao pravni sljednik TZK “Trgozad’’ Živinice. narudžbenice.. Velpos. i osnovne i pomoćne knjige evidencija... finansijske poslove (završni računi. PIO prijave i odjave radnika. analitičke kartice. 3. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: (?) – 2002. 5. Transport.Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: (?) Historijat stvaraoca fonda: “Živinicepromet’’ je mješovito trgovačko preduzeće čija je osnovna djelatnost bila trgovina roba široke potrošnje na veliko i malo. 14 fasc. dosijei radnika). 266 reg. 232 . finansijski dnevnici. Serije u fondu: 1. isplate. kartoni LD-a. Jezik u građi: bosanski. 1 kov. godine ovo preduzeće poslovalo u sastavu SOUR-a PTK Tuzla kao RO “Živinicepromet’’ sa OOUR-ima: Malprom. kartoni i podaci o radnicima. radne odnose (rješenja.. do 1991. – 2002. 23 sv. U toku svoga rada preduzeće je doživjelo više transformacija i promjena naziva. rad organa upravljanja (Radnički savjet. blagajnički izvještaji. Količina građe: 33 knj. 80 pov. Tako je u periodu 1962. nalozi). Robna kuća i RZZP. Zbor radnika. 4. “DISTRIBUTIVNI CENTAR’’ DD u stečaju Gračanica Signatura fonda: BiH – ATKT/«DC»G Vremenski raspon građe: 1976. 2. (38 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži dokumentaciju koja se odnosi na opće i pravne poslove. Gramog. srpski. zatim kao DTP “Živinicepromet’’ u sastavu PTK Tuzla. Opća i pravna dokumentacija Organi upravljanja Radni odnosi Finansijska dokumentacija Knjige Valorizacija fonda: 3 Fond može poslužiti kao izvor za proučavanje rada i djelovanja ove privredne grane.

. “Zemaljski proizvod’’ . tako i zbog sačuvanosti. Opšta i finansijska dokumentacija Valorizacija fonda: 4 Fond je.o..12. Jezik u građi: bosanski. 51 blok (65 d/m) 233 . “Distributivni Centar’’ p. – 1958. 5 pov.Trgovina poljoprivrednim proizvodima Sarajevo – Predstavništvo Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/“ZP’’TPPS . Količina građe: 12 knj.. 203 pov. 4 fasc. Sadrži platne liste i rješenja o postavljenju službenika. 7 sveski. 301 reg.PT Vremenski raspon građe: 1952. – 2003. St.d. registraturski je sređen i dobro sačuvan. (1 d/m) Sadržaj fonda: Fond nije potpun. Količina građe: 1 kut. godine otvara se stečajni postupak nad Trgovinskim preduzećem za spoljnu i unutrašnju trgovinu na veliko i malo d.Historijat stvaraoca fonda: Rješenjem Kantonalnog suda Tuzla br.. Gračanica. srpski.2002. Serije u fondu: 1. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: nesređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: (?) “Gradnja’’ DOO Preduzeće za izvođenje radova u građevinarstvu Srebrenik u stečaju Signatura fonda: BiH – ATKT/“G’’ S Vremenski raspon građe: 1968. kako zbog svog sadržaja.. male vrijednosti i može poslužiti kao pokazatelj o radu i postojanju ovoga preduzeća. 15/02 od 16.

pravilnici. Jezik u građi: bosanski. ugovori. Količina građe: 17 knj. platne liste. 234 . ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon stvaraoca fonda: (?) “IZOLACIJA’’ d. Pismo u građi: latinica. a sastoji se od: dijela opće i pravne dokumentacije – arhiva protokola.Sadržaj fonda: Fond sadrži dokumentaciju koja se odnosi na rad i djelovanje firme “Gradnja’’ Srebrenik. finansijske dokumentacije – LD kartoni. dijela finansijske dokumentacije (LD kartoni. matične knjige radnika. Sektor opštih i pravnih poslova Sektor organa upravljanja Finansijska dokumentacija Projekti Knjige Valorizacija fonda: 4 Fond može poslužiti kao izvor za proučavanje djelovanja i rada ove privredne grane. 242 dosijea (8 d/m) Sadržaj fonda: Fond se sastoji od: dijela opće i pravne dokumentacije.o. završni računi. Serije u fondu: 1. projekti i građevinski dnevnici. hrvatski. blagajne. srpski. Upravnog odbora... analitičke kartice. 36 reg. osnovne i pomoćne knjige evidencije. u stečaju Tuzla Signatura fonda: BiH – ATKT/“I’’T Vremenski raspon građe: 1977. dijela dokumentacije organa upravljanja – zapisnici Radničkog savjeta. 5 pov. upis u sudski registar. dijela dokumentacije Izvršnog odbora personalnih dosijea radnika i dokumentacije vezane za stečaj. blagajne). 3. Zbora radnika. 4. – 2009. obračunske liste.o. 2.. 5. Osnovna djelatnost Društva bila je izvođenje radova u građevinarstvu.

. fakture). Finansijska dokumentacija 2. dokumentaciju i knjige o dioničarima. izvodi. Osnovna djelatnost Društva bila je termo i hidro-izolacija objekata. 15 fasc. godine i u toku svoga rada imalo više transformacija. 4. kartoni LD-a. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: (?) Historijat stvaraoca fonda: Preduzeće je radilo od 1972. 3.Serije u fondu: 1. platne liste. 272 dosijea (13 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži finansijsku dokumentaciju (završni računi. Sektor opštih i pravnih poslova Sektor organa upravljanja Finansijska dokumentacija Dosijei radnika Valorizacija fonda: 3 Fond može poslužiti kao izvor za proučavanje djelovanja i rada ove privredne grane. – 2004. 2. hrvatski Pismo u građi: latinica. “CENTRAL’’ dd u stečaju Tuzla Signatura fonda: BiH – ATKT/“C’’ T Vremenski raspon građe: 1966. 46 reg. matične knjige radnika i personalna dosijea.. Jezik u građi: bosanski. Količina građe: 75 knj. U statusnom obliku kao DOO “Izolacija’’ radilo je od 1995. M-4 obrasci. godine. Dosijea radnika 3. srpski. blagajne. Serije u fondu: 1. Knjige 235 ..

zaključke i druge materijale sa sjednica Zadružnog savjeta i Zbora radnika. 4. ugovore i odluke o dodjeli kredita. srpski. a u sastav istog ulazili su OOUR “Građevinar’’. građevinski dnevnici.. godine pod nazivom RO Zanatsko preduzeće “Central’’ Tuzla. M-4 obrasce. 2. stolarski. dopisi i zapisnici o građevinskim radovima. godine otvoren je stečajni potupak. molerski. bravarski. (4 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži normativna akta. Historijat stvaraoca fonda: Preduzeće je osnovano 1960.Zanatska proizvodno-uslužna zadruga Signatura fonda: BiH-ATKT/ZPUZ’’P’’T Vremenski raspon građe: 1980. 12 pov. a u martu 2005. limarski i dimnjačarski.. knjige itd. hrvatski Pismo u građi: latinica. Tokom svog rada i postojanja stvaralac je imao više statusnih promjena i transformacija. 24 reg. 3. Ugovore o poslovnoj saradnji. Jezik u građi: bosanski. OOUR “Održavanje’’ i OOUR “Metalskih radnika’’. 5. dosijea radnika. “Progres’’ Tuzla . – 1987. odluke. Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon stvaraoca fonda: 1960. Serije u fondu: 1. kartone LD-a. 236 . tehničku dokumentaciju (projekti. – 2005. adaptacija stambene zgrade u poslovnu). Osnovna djelatnost su zanatski radovi u građevinarastvu i to: zidarski. Količina građe: 3 knj.Valorizacija fonda: 3 Fond može poslužiti kao izvor za proučavanje djelovanja i rada ove privredne grane. Normativna akta Materijali sa sjednica Finansijska dokumentacija Tehnička dokumentacija Knjige Valorizacija fonda: 4 Fond može poslužiti kao izvor za proučavanje razvoja i djelovanja Zadruge.

. limarski. Serije u fondu: 1. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: (?) Historijat stvaraoca fonda: Djelatnost ove Zadruge obuhvatala je radove: zidarsko-fasaderski.Jezik u građi: bosanski. Opći i pravni poslovi Kadrovski poslovi Finansijsko-računovodstveni poslovi Projekti Poslovi ONO i DSZ (40 d/m) Valorizacija fonda: 3 Fond može poslužiti kao izvor za proučavanje razvoja i djelovanja ove privredne grane. ugovore sa poslovnim partnerima.. Sadržaj fonda: Fond se sastoji od dokumentacije koja se odnosi na opće. i na poslove ONO i DSZ. instalacija centralnog grijanja. parketarski. OK’’ T Vremenski raspon građe: 1956. kadrovske i finansijskoračunovodstvene poslove. “2. stolarski. 237 . bravarski. proizvodnja vijčane robe. 5. pravne. tesarski. 4. OKTOBAR’’ dd u stečaju Tuzla Signatura fonda: BiH-ATK/“2. 77 pov. 2. hrvatski Pismo u građi: latinica. projekte. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: PrP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1956. srpski. 3. – 2009. srpski. Jezik u građi: bosanski. molerskofarbarski. popravak radio i TV aparata.(?) – 2008. prerada i obrada metala i sl. Količina građe: 41 knj. 333 reg. hrvatski Pismo u građi: latinica. montaža i održavanje rashladnih uređaja.

91 fasc. 2 diskete (22 d/m) Sadržaj fonda: Fond se sastoji od dokumentacije koja se odnosi na rad i djelovanje „Frizer“ d. a čine je: dokumentacija o registraciji firme. završni računi. finansijska dokumentacija platne liste. OOUR za proizvodnju asfalta. Rješenjem Općinskog suda u Tuzli 09. 125 reg. Od 1974. M-4 obrasci. godine radi kao Preduzeće za puteve “2.. Oktobar’’. – 2004. pravilnici. nalozi za knjiženje.. matične knjige radnika i zahvalnica.Historijat stvaraoca fonda: U toku svog rada stvaralac je imao više statusnih promjena – od 1960. 5. Količina građe: 22 knj. Oktobar’’ dd u mješovitoj svojini. 2008. dokumentacija organa upravljanja.. 3..d. planovi. srpski. a od 1988. izvodi. strategija odbrane. Serije u fondu: 1. 89 omot. “FRIZER’’ d. normativna akta. blagajna. arhiva protokola. godine uveden je stečajni postupak. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja 238 . Stvaralac je zadržao dio dokumentacije koji će biti predat Arhivu po okončanju stečajnog postupka. transport i remont u Bukinju i RZZS. 2. 01. a u 1984..d. knjige djelovodnog protokola. godine dobija naziv “2. 74 pov. Oktobar’’. LD kartoni. personalni dosijei. Tuzla. Tuzla Signatura fonda: BiH – ATKT/“F’’ T Vremenski raspon građe: 1947. 11 sveski. 1 blok. godine udruženo je u SOUR “Tehnograd’’ Tuzla. godine nosi naziv DP za niskogradnju “2. Opća i pravna služba Služba organa upravljanja Kadrovska služba Finansije Knjige Valorizacija fonda: 4 Fond može poslužiti kao izvor za proučavanje ove privredne grane. hrvatski Pismo u građi: latinica. godini je došlo do reorganizacije pa je RO poslovala bez OOUR-a i RZZS. do 1990. 2 radne knjižice. te kasnije kao RO Niskogradnja sa dva OOUR-a i RZZS i to: OOUR za niskogradnju. 31 kov. a od 1991.. Jezik u građi: bosanski. 4.

d. (0. 2005. U toku svog rada i postojanja imao je više statusnih promjena. godine za “Frizer’’ d. – 2005. Finansijska dokumentacija Valorizacija fonda: 4 Fond je.d. a od 1992. Tuzla djeluje i stvara građu od 1946.Ugostiteljsko preduzeće Signatura fonda: BiH-ATKT/UP’’U’’T Vremenski raspon građe: 1954. – ? 239 . Količina građe: 1 kut. godine djeluje u statusnom obliku “Frizer’’ d. Od 1990. Ugostiteljstvo i Turizam “Ugostitelj’’ Tuzla . U/I605/05. 04. od 20.4 d/m) Sadržaj fonda: Fond nije potpun. zbog svog sadržaja i sačuvanosti. male vrijednosti i može poslužiti kao pokazatelj o radu i postojanju ovoga preduzeća.d. Tuzla. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1948. Serije u fondu: 1. Tuzla utvrđen je prestanak poslovanja po službenoj dužnosti.Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1946. godine. srpski. a zbog neusklađivanja statusa istog sa odredbama Zakona o privrednim društvima. sadrži bilanse preduzeća. Rješenjem Kantonalnog suda Tuzla br. “Frizer’’ d. Jezik u građi: bosanski. godine radio je pod nazivom DP “Frizer’’ Tuzla. Historijat stvaraoca fonda: Osnovna djelatnost je pružanje brijačko-frizerskih usluga i spoljnotrgovinski promet.

– 1949. osnivanje i vođenje radionica za preradu mesa. Historijat stvaraoca fonda: Rješenjem Zemaljskog odbora ratnih vojnih invalida Bosne i Hercegovine od 09. nabavljanje alkoholnih i bezalkoholnih pića i prehrambenih artikala za svoje poslovne i pogonske jedinice. Invalidsko ugostiteljsko preduzeće u Tuzli Signatura fonda: BiH-ATKT/IUP T Vremenski raspon građe: 1948. 240 . Glavni odbor Saveza ratnih vojnih invalida je 1949. 22/55. godine (“Sl. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1948. godine. Jezik u građi: bosanski. alkoholnih i bezalkoholnih pića. Serije u fondu: 1. a predmet poslovanja bio je vršenje ugostiteljskih usluga. a po odobrenju Ministarstva trgovine i snabdijevanja NR Bosne i Hercegovine.). srpski. 1948. – 1949. 01.4 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži rješenje o osnivanju i ukidanju preduzeća. te dio opšte i finansijske dokumentacije (dopisi. list NR BiH’’ br. restorana). Ovo preduzeće je poslovalo pod administrativno-operativnim rukovodstvom Zemaljskog odbora ratnih vojnih invalida BiH. godine donio Rješenje o likvidaciji ovog Ugostiteljskog preduzeća. Količina građe: 1 kut. prepiska i računi). Opšta dokumentacija Valorizacija fonda: 4 Fond može poslužiti kao izvor za proučavanje djelovanja i rada ove privredne grane. osnovano je Invalidsko ugostiteljsko preduzeće u Tuzli čija je osnovna djelatnost bila obavljanje svih vrsta radnji ugostiteljske struke (hotela. (0. 21909/48. od strane Gradskog narodnog odbora Tuzla 1948.Historijat stvaraoca fonda: Ugostiteljsko preduzeće “Ugostitelj’’ osnovano je rješenjem br.

– 2001.“Salines’’ DD u stečaju Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/’’S’’T Vremenski raspon građe: 1960. (30 d/m) Sadržaj fonda: Fond se sastoji od opšte finansijske dokumentacije i osnovnih knjiga evidencija. Količina građe: 23 knj. U svome radu imao je više statusnih promjena.najvećim dijelom ugostiteljstvo. srpski. 265 reg.. Opšta dokumentacija 2. Jezik u građi: bosanski.. godine. 31 pov. Građa fonda nije cjelovita i preuzeta je u Arhiv od Stečajne uprave 2004. – 2001. Serije u fondu: 1. – 2004... a djelatnost mu je bila uslužna . 42 pov. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1960. Knjige evidencija Valorizacija fonda: 4 Fond može poslužiti kao pomoćni izvor za proučavanje djelovanja i rada ovakve vrste preduzeća. “SLOBODA’’ dd u stečaju Tuzla . 233 reg. Finansijska dokumentacija 3. dok je dio registraturne građe koja se odnosi na provođenje stečajnog postupka ostao kod predavaoca. godine.Preduzeće u mješovitoj svojini za ugostiteljstvo i trgovinu Signatura fonda: BiH – ATKT/“Sl’’T Vremenski raspon građe: 1970. 1 fascikla 241 (31 d/m) .. Količina građe: 7 knj. ? Historijat stvaraoca fonda: “Salines’’ je radio od 1960.

Osnovano je 1962. 2. godine. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja tvaraoca fonda: 1962. 1991. Opća i pravna dokumentacija Organi upravljanja Radni odnosi Stambena dokumentacija Finansijska dokumentacija Knjige Valorizacija fonda: 3 Fond može poslužiti kao izvor za proučavanje djelovanja i rada ove privredne grane. finansijske poslove (završni računi. dobavljači. godine djeluje pod sadašnjim nazivom. 3. srpski. M-4 obrasci. 2. Serije u fondu: 1. 3.OOUR “Sloboda’’ DD “Sloboda’’ Historijat stvaraoca fonda: Osnovna djelatnost je ugostiteljstvo i trgovina. a od 11. izvodi. – 2004. finansijski dnevnici. 4. 4. RSD Poslovna jedinica “Sloboda’’ RO “Sloboda’’ DP “Sloboda’’ PTK Tuzla – Salines . ? Promjene naziva stvaraoca fonda: 1. kao i stečajna dokumentacija).Sadržaj fonda: Fond sadrži dokumentaciju koja se odnosi na opće i pravne poslove. 5. kartoni LDa. Zbor radnika). 11. stambene poslove. 5. blagajne. i knjige osnovnih i pomoćnih evidencija. 6. platne liste. 242 . isplate. Jezik u građi: bosanski. nalozi. rad organa upravljanja (Radnički savjet.

Količina građe: 82 knj. Bife “Odmor’’. 32 pov. godine kada je došlo do udruživanja ugostiteljskih objekata u RO pod nazivom HUTRO “Salines’’ Tuzla. 4.“Ugostiteljstvo – Konjuh’’ dd u stečaju Živinice Signatura fonda: BiH – ATKT/“U-K’’ Ž Vremenski raspon građe: 1952. Bife “Zdravljak’’ i Bife “Dom kulture’’ Živinice. godine Gostiona “Bašta’’ Živinice. godini otvoren je Bife “Jezero’’ Šerići. dolazi do preregistracije (OOUR prelazi u DP) i dobija naziv DP “Ugostiteljstvo-Konjuh’’ Živinice. 13 fasc. a 2002. U 1971. 2. 3. pravne i kadrovske poslove. godine počeo sa radom ugostiteljski objekat “Romanija’’. Nova satusna promjena desila se 1996. Godine 1990. godine kada iz DP prelazi u DOO.. Bife “Toplice’’. 5 sveski. Hotel “Konjuh’’ je otvoren 1974. godine otvoreni su Bifei “Toplica’’. a 1972. materijalno-finansijske poslove i knjige stranih i domaćih gostiju kao i boravišne knjige. Stečajni postupak je otvoren 243 . godine iz DOO prelazi u DD i posluje pod nazivom “Ugostiteljstvo-Konjuh’’ DD Živinice. Bife “Jezero’’. Opći i pravni poslovi Kadrovski poslovi Organi upravljanja Finansijski poslovi Knjige Valorizacija fonda: 3 Fond može poslužiti kao izvor za proučavanje djelovanja i rada ove privredne grane. Gostionu “Konjuh’’. (25 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži građu koja se odnosi na opće. Historijat stvaraoca fonda: U Živinicama je 1952. Bife “Romanija’’. “Centar’’ i “Dom kulture’’ Živinice. srpski. Jezik u građi: bosanski... 5. – 2011. Bife “Spreča’’. a 1969. 298 reg. Serije u fondu: 1. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: PrP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja tvaraoca fonda: 1952. – 2011. 2 kut. U Živinicama je registrovan HUTRO “Salines’’ Tuzla OOUR Živinice koji je obuhvatao objekte: Hotel “Konjuh’’.. rad organa upravljanja.

.. sudsku. Serije u fondu: 1. godine kao i matična knjiga radnika) ostala kod stvaraoca i po okončanju istog bit će predata Arhivu. Javno preduzeće “Plaže Jezera’’ Modrac u stečaju Lukavac Signatura fonda: BiH – ATKT/“PJ’’ MLu Vremenski raspon građe: 1995. 6 fasc. ugostiteljstvo. Opća i pravna dokumentacija Finansijska dokumentacija Projektna dokumentacija Knjige Valorizacija fonda: 4 Fond može poslužiti kao izvor za proučavanje djelovanja i rada ove privredne grane. finansijsku i projektnu dokumentaciju (projekti i skice zemljišta). 244 . kao i djelovodne protokole i evidencije radnika. (3 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži opću. 4. – 2004.2004. godine. 2. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička obavijesna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon stvaraoca fonda: 1995. a građa je (od otvaranja ovog postupka pa do 2011. Količina građe: 2 knj. 20 reg. Jezik u građi: bosanski. sport i ribolov. srpski. Historijat stvaraoca fonda: Osnovna djelatnost je turizam. 3. – 2004. pravnu.

godine imala je status samostalne upravne ustanove. SIZ za regionalne puteve Tuzla 2. hrvatski Pismo u građi: latinica. 245 . Putni fond Okruga Tuzla 3. 44 fasc. – Promjene naziva stvaraoca fonda: 1. kopiju djelovodnog protokola Ministarstva za promet i komunikacije TPK – Direkcije za puteve Tuzla za 1995. finansijske kartice. (6 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži finansijsku dokumentaciju (izvodi. godine pod nazivom Putni fond Okruga Tuzla. prevoz robe i putnika. Godine 2005. turizma i saobraćaja TK. od 1992. situacije. servis Direkcija za puteve Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/DZPT Vremenski raspon građe: 1979.. godine radila kao SIZ za regionalne puteve Tuzla. godine djeluje u okviru Ministarstva prometa i komunikacija pod nazivom Direkcija za puteve Tuzla. Jezik u građi: bosanski. godinu. blagajna. Količina građe: 2 knj. projekte mostova. Tako je do 1991. ugovore o građenju. fakture). u skladu sa izmjenama i dopunama Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave TK Direkcija umjesto ustanove postaje upravna organizacija. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1979. a od 1994. srpski. Valorizacija fonda: 4 Fond nije kompletan ali može poslužiti kao pomoćni izvor za proučavanje djelovanja i rada ovakve vrste preduzeća. Direkcija za puteve Tuzla Historijat stvaraoca fonda: Osnovna djelatnost Preduzeća je održavanje puteva.Saobraćaj. – 1995. U toku svoga rada Direkcija je imala više statusnih promjena. kao upravna ustanova u sastavu Ministarstva Trgovine.. 42 reg. Do 2003.. a od tada radi pod nazivom Direkcija cesta TK Tuzla.

nakon nekog vremena. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1947. srpski. 6 sv. – 2002.. – 1957.Autosaobraćajno preduzeće “Autoprevoz’’ Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/AUP”A”T Vremenski raspon građe: 1948. Banovićim a.3 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži raznu prepisku. 36 reg. rješenja) Valorizacija fonda: 4 Fond nije cjelovit i loše je sačuvan. te su mu se. Osnovna djelatnost ovog preduzeća bila je prevoz putnika u naseljena mjesta sjeveroistočne Bosne i veće centre širom zemlje. ali može poslužiti kao pomoćni izvor za proučavanje razvoja i djelovanja prevoznih preduzeća na regiji Tuzle. Javno preduzeće “Gazela’’ u stečaju Gradačac Signatura fonda: BiH – ATKT/’’G’’Gd Vremenski raspon građe: 1994.. Opšta dokumentacija (prepiske. godine kao Autosaobraćajna sekcija Državnog autosaobraćajnog preduzeća Sarajevo. a imao je svoje punktove u Bijeljini. iz “Autoprevoza’’ je izdvojen pogon za saobraćaj (prevoz robe i putnika) i osnovano Gradsko saobraćajno preduzeće Tuzla. (4 d/m) 246 . hrvatski Pismo u građi: latinica. rješenja. Količina građe: 2 knj. nešto dokumentacije opšteg sektora. Serije u fondu: 1. Jezik u građi: bosanski. Zvorniku i Živinicama. Brčkom. (0. “Autoprevoz’’ se dosta sporo razvijao. Godine 1957. – 1951. pripojili prevoznički kapaciteti Kombinata “Boris Kidrič’’ Lukavac i Fabrike sode iz Lukavca. ? Historijat stvaraoca fonda: Autosaobraćajno preduzeće “Autoprevoz’’ Tuzla osnovano je 1947. Količina građe: 1 kut.

3. Jezik u građi: bosanski. računi). Upravni odbor. Radnički Savjet. 247 . – 2002. dokumentaciju organa upravljanja. 274 dosijea (23 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži finansijsku dokumentaciju (završni računi i godišnji obračuni. blagajne. Serije u fondu: 1. 20 fasc. Organi upravljanja Personalna dokumentacija Finansijska dokumentacija Knjige Valorizacija fonda: 4 Fond može poslužiti kao pomoćni izvor za proučavanje razvoja i djelovanja prevoznih preduzeća na regiji Tuzle. srpski. 4.. godine kada je izdvojena iz DP “GRAPS’’.. finansijsku i personalnu dokumentaciju. “AUTOREMONT’’ DD u mješovitoj svojini prodajno-servisni centar u stečaju Banovići Signatura fonda: BiH – ATKT/“A’’Ba Vremenski raspon građe: 1979. – 2007. dosijea radnika i djelovodne protokole. dokumentaciju o radu organa upravljanja – zapisnike. stambenu dokumantaciju.. M-4 obrasci. 2. a koja se odnosi na rad i upravljanje JP “Gazela’’. Osnovna djelatnost bila je prevoz robe i putnika.Sadržaj fonda Fond sadrži osnovne knjige evidencije. 17 pov. platne liste. dokumentaciju iz sektora opštih i pravnih poslova. ? Historijat stvaraoca fonda: JP “Gazela’’ je počela sa radom 1991. Količina građe: 42 knj. 177 reg.. tehnički pregled vozila i popravak putničkih i teretnih vozila. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1991. Izvršni odbor. obračuni LD-a. zaključke.

arhiva iz oblasti radnih odnosa). LD kartoni. zapisnici Skupštine dioničara. ugovori i dokumentacija koja se odnosi na stambena pitanja). radi samostalno pod nazivom Preduzeće u društvenoj svojini – Prodajno servisni centar (DPPSC) “Autoremont’’ Banovići. Količina građe: 24 knj. 2003. 59 pov. Jezik u građi: bosanski. – 2008. pomoćne knjige evidencija. arhiva protokola). 03. srpski. knjige protokola. 140 dosijea (37 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži: opću dokumentaciju (normativna akta. platne liste.Serije u fondu: 1. 1989. glavne knjige itd). pravnu dokumentaciju (sudski sporovi. Od 06.. Kada je izdvojen iz RO “Litvatrans’’ Banovići 01. godine Društvo se nalazi u stečaju. “SOKOLINATRANS’’ Preduzeće za prevoz robe i servis dd u stečaju Kladanj Signatura fonda: BiH – ATKT/“S’’ Kl Vremenski raspon građe: 1965. godine preduzeće je poslovalo kao RO “Litvatrans’’ Banovići – OOUR “Autoremont i servis’’. periodični obračuni. finansijsku dokumentaciju (završni računi. 3 sveske. 2. M-4 obrasci. 1990. 248 .. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: (?) Historijat stvaraoca fonda: Osnovna djelatnost je servis i remont drumskih motornih vozila. dokumentaciju o radu organa upravljanja (zapisnici Upravnog odbora. 4. 01. kadrovsku dokumentaciju (personalni dosijei. Sektor opštih i pravnih poslova Sektor organa upravljanja Finansijska dokumentacija Stambena dokumentacija Knjige Valorizacija fonda: 3 Fond može poslužiti kao pomoćni izvor za proučavanje razvoja i djelovanja prevoznih preduzeća na regiji Tuzle. 239 reg.. Nadzornog odbora. 12. godine. 13 fasc. Do 31. 3. 5. arhiva Radničkog savjeta). hrvatski Pismo u građi: latinica..

St. hrvatski. U/I-1838/98 od 16. što je utvrđeno Zapisnikom o pregledu građe br.1998. (2 d/m) Sadržaj fonda: Fond se odnosi na rad i obavljanje poštanskog saobraćaja u periodu 1917. U svome radu imao je više statusnih promjena i transformacija. PTT Sarajevo – Direkcija Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/PTTS .1999 kao “Miljevica’’ Kladanj. U junu 2003. Količina građe: 23 knj. 4. godine. 3. godine.2003.1998. – 1993.06. – 2008. godine radio je pod nazivom DD “Sokolina’’.-1993. a od tada pa do 30. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon stvaraoca fonda: 1965. godine otvoren je stečajni postupak rješenjem Kantonalnog suda u Tuzli br. a nastao je podjelom Šipad DD “Sokolina’’ kada je upisan u sudski registar rješenjem br.2000. 2.12. 04-2a-71/00 od 14. Do 16.03. godine. Jezik u građi: bosanski. Pismo u građi: latinica. a djelovao je u sastavu RO “Konjuh’’ Živinice (SOUR “Šipad’’ Sarajevo). 5/03 od 23. godine. 5.Serije u fondu: 1.09. Historijat stvaraoca fonda: Na osnovu dostupnih podataka može se konstatovati da je stvaralac DD “Sokolinatrans’’ radio pod nazivom OOUR “Transservis’’ Kladanj.09. srpski. Osnovna djelatnost bila je prevoz robe (drveta i finalnih proizvoda) i servis njegovih vozila. Sektor opštih i pravnih poslova Sektor organa upravljanja Kadrovska dokumentacija Finansijska dokumentacija Knjige Valorizacija fonda: 4 Fond može poslužiti kao pomoćni izvor za proučavanje razvoja i djelovanja prevoznih preduzeća na regiji Tuzle. 249 .DT Vremenski raspon građe: 1917. Znači da kao poseban pravni subjekt radi od 1998.

4. Jezik u građi: bosanski.. srpski. 30 pov. Količina građe: 19 knj. 256 reg. Jezik u građi: bosanski. finansijskoračunovodstvena i personalna dokumentacija. 2. ali može poslužiti kao pomoćni izvor za istraživanje rada poštanskog saobraćaja na području regije Tuzla. Serije u fondu: 1. 3... srpski.Valorizacija fonda: 4 Fond je necjelovit. hrvatski Pismo u građi: latinica 250 . (33 d/m) Sadržaj fonda: Fond je nepotpun i odnosi se na rad i djelovanje Društva (opća-pravna akta. 126 fasc. Opšta – pravna dokumentacija Finansijsko-računovodstvena dokumentacija Personalna dokumentacija Tehnička dokumentacija (projekti) Valorizacija fonda: 4 Fond može poslužiti kao pomoćni izvor za istraživanje rada i razvoja ove vrste institucije na području regije Tuzla. sastoji se samo od knjiga.. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: (?) Grafička i izdavačka djelatnost “Grafičar’’ DOO u stečaju Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/”G’’T Vremenski raspon građe: 1973. te tehnička dokumentacija i osnovne knjige evidencije). – 2005. 2 kut.

20. 3. blagajnu. 134 foto-albuma (25 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži dokumentaciju koja se odnosi na rad i djelovanje “Fronta slobode’’. Arhiva protokola Sektor organa upravljanja Finansijska dokumentacija Fotografije Knjige Valorizacija fonda: 3 Fond može poslužiti kao izvor za proučavanje djelovanja i rada ove institucije. 52 pov. 2003. a od 02. – 2005. Serije u fondu: 1. platne liste.Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1946. Količina građe: 25 knj. 122 fasc. štamparskom i izdavačkom djelatnošću. izvode. Bavio se grafičkom.. LD kartone. “Front slobode’’ DOO za novinsko-izdavačku djelatnost. 12. 2. M-4 obrasce. 5. foto-filmove (negative) i ukoričena izdanja “Fronta slobode’’. hrvatski Pismo u građi: latinica. i to: finansijsku dokumentaciju – završne račune. 6 kov. Historijat stvaraoca fonda: DOO “Grafičar’’ Tuzla... – 2006. dokumentaciju arhive protokola. knjige osnovnih i pomoćnih evidencija.. 110 reg. personalna dosijea radnika. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP 251 . 1 kesa. promet i usluge Tuzla u likvidaciji Signatura fonda: BiH – ATKT/“FS’’ T Vremenski raspon građe: 1960... godine započet je stečajni postupak.. 4. godine. Jezik u građi: bosanski. srpski. fotografije. Upravni odbor. uz više transformacija i statusnih promjena. 9 kut. dokumentaciju o radu organa upravljanja – Zbor radnika. blok. postoji od 1946.

252 . 3 pov. – 2001. godine od Stečajne uprave DOO “Grafocoop’’ Tuzla.. a ona građa koja je potrebna za okončanje stečajnog postupka biće predata nadležnom sudu.Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1943. srpski. 68 fasc. Građa fonda je fragmentarno sačuvana i preuzeta u Arhiv 2001. ? “Grafocoop’’ DOO u stečaju Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/“G-coop’’ T Vremenski raspon građe: 1991. Serije u fondu: 1. Opšta dokumentacija 2. finansijsko-računovodstvena i personalna dokumentacija). Količina građe: 25 knj. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: (?) Historijat stvaraoca fonda: Osnovna djelatnost kojom se “Grafocoop’’ bavio je grafički inženjering. 94 reg. Jezik u građi: bosanski. Finansijsko-računovodstvena dokumentacija 3. (10 d/m) Sadržaj fonda: Fond je nepotpun i odnosi se na rad i djelovanje Društva (opšta. Personalna dokumentacija Valorizacija fonda: 4 Fond može poslužiti kao pomoćni izvor za istraživanje razvoja i rada ovakve vrste institucije na području regije Tuzla.. – 2006..

Opća i pravna dokumentacija 2. hrvatski. Klinike za psihijatriju. (175 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži dokumentaciju koja se uglavnom odnosi na historije bolesti: Klinike za hirurgiju. a odnosi se na rad i djelovanje DOO “Medifarm’’ Tuzla. (5 d/m) Sadržaj fonda Fond se sastoji od opće. Klinike za interne bolesti. Klinike za dječije bolesti. grla i nosa. Klinike za zarazne bolesti.. Knjige Valorizacija fonda: 4 Fond može poslužiti kao izvor za proučavanje ove grane djelatnosti. pravne. Radni odnosi 3. Finansijska dokumentacija 4.Zdravstvo “Medifarm’’ DOO u stečaju Tuzla Signatura fonda: BiH – ATKT/’’M’’T Vremenski raspon građe: 1994. Količina građe: 1606 pov. – 1976. cerviko i maksilofacijalnu hirurgiju. – 2003. Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: (?) JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Signatura fonda: BiH – ATKT/UKC T Vremenski raspon građe: 1946. Klinike za bolesti uha. Jezik u građi: bosanski. Serije u fondu: 1. srpski. finansijsko-račuvodstvene i personalne dokumentacije i osnovnih knjiga evidencije. Količina građe: 8 knj. 32 fasc. 31 reg.. 253 .

prvi ljekar u Tuzli. ordinaciju.). Mehmed Šerbić.).) Psihijatrijska klinika (1964. Interna klinika (osnovana 1919. Dječija bolnica.) i Neurološka klinika (1964. Klinika za hirurgiju Klinika za dječije bolesti Klinika za interne bolesti Klinika za zarazne bolesti Klinika za psihijatriju Klinika za bolesti uha. Osnovna djelatnost Preduzeća je pružanje zdravstvenih usluga i bolničko liječenje. 5. 2. prijemnu ambulantu. godine izgrađena je bolnica kapaciteta 40 bolesničkih kreveta nazvana Opštinska bolnica u Donjoj Tuzli. Jezik u građi: bosanski.). godine kao RO Klinički medicinski centar Tuzla. Hirurška klinika (1922.). godine koju je započeo dr. godine u Tuzli se osniva Opšta državna bolnica u okviru koje su formirana odjeljenja: hirurško.) Klinika za kožne i spolne bolesti (1919. Od 1993. Godine 1957. interno. – Historijat stvaraoca fonda: Prvi početci organizovanja zdravstvene službe u Tuzli bila je gradnja Hastahane (bolnice) tokom 1873. Ginekološko-akušerska klinika (1929. godine. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1886.).-1874. Međutim. Klinika za otorinolaringologiju i maksilofacijalnu hirurgiju (1954.) Klinika za zarazne bolesti (1880. hrvatski Pismo u građi: latinica. Po dolasku austrougarske vlasti 1886.). grla i nosa.Serije u fondu: 1. cerviko i maksilofacijalnu hirurgiju Valorizacija fonda: 3 Fond može poslužiti kao izvor za proučavanje ove grane djelatnosti. Ovo Preduzeće je u svome radu imalo više statusnih promjena. Jedno vrijeme je radilo kao Klinička bolnica Tuzla. Danas je UKC u Tuzli najveća ustanova ovog tipa na području sjeveroistočne Bosne. oktobra 1874. dermato-venerološko i zarazno.). godine radi kao Javna zdravstvena ustanova “Univerzitetski klinički centar’’ Tuzla (JZU UKC Tuzla). Klinika za fizikalnu medicinu i medicinsku rehabilitaciju (1959. 4. U početku bolnica je imala desetak bolničkih kreveta. u čiji sastav ulazi 13 klinika: Klinika za dječije bolesti (osnovana 1952. 6. Klinika za plućne bolesti (osnovana 1953.). a od 1982. bolnica u Slavinovićima i drugi. srpski. Klinika za očne bolesti (1954. Ortopedsko-traumatološka klinika (1956. kuhinju i sobu za dva bolničara. Odjeljenje za zarazne bolesti. tek poslije Prvog svjetskog rata 1919.) 254 . 3. počela je izgradnje bolničkih kapaciteta na Gradini: prvi hirurški blok. Hastahana je svečano otvorena 17.

Udruživanje RO Lječilišta “Slana banja’’ sa RO HUTRO “Salines’’ Tuzla i ulaženjem u sastav 255 . Historijat stvaraoca fonda: Lječilište “Slana banja’’ otvoren je kao Balneološki centar 1914. obračunske liste.1973. izvodi. godine.. 118 fasc. a registracija RO Lječilište “Slana banja’’ Tuzla u sastavu SOUR PTK Tuzla izvršena je 28. HUTRO “Salines’’ Tuzla OOUR “Bristol’’ Tuzla je registrovan 04. 11 pov.Lječilište u likvidaciji Tuzla Signatura fonda: BiH – ATKT/“SB’’ LJ T Vremenski raspon građe: 1957.. Jezik u građi: bosanski. 120 dos. personalna dosijea radnika. godine.1978. normativna akta). 5 video kas. – 2007. godine kao OOUR u sastavu HUTP “Salines’’ Tuzla. Zbora radnika). blagajne.1976. Jedno vrijeme je pripadalo Hotelu “Bristol’’ Tuzla koji je počeo raditi 1960.“Slana banja’’ DD . godine. 596 reg. Na osnovu dostupnih podataka ovo Lječilište je imalo više statusnih promjena. – 2008. godine (zvanično 1961.. projektne dokumentacije.. finansijske dokumentacije (kartoni LD-a.. 4. 5. dio dokumentacije organa upravljanja (zapisnici Radničkog savjeta.12. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1914.10. 6. 3. Hotel “Bristol’’ Tuzla je registrovan 27. nalozi za knjiženje). 2.1981. (74 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži dio opće i pravne dokumentacije (arhiva protokola. Serije u fondu: 1. Količina građe: 7 knj.02.08. 23 kov. godine). platne liste.. godine. Sektor opštih i pravnih poslova Sektor organa upravljanja Kadrovska dokumentacija Finansijska dokumentacija Projektna dokumentacija Knjige Valorizacija fonda: 3 Fond može poslužiti kao izvor za proučavanje ove grane djelatnosti. srpski. OOUR Lječilište “Slana banja’’ Tuzla u sastavu PTK Tuzla datira od 25.

izvozni certifikati. 40 pov. narodne odbrane. Jezik u građi: bosanski. srpski. dokumentaciju organa upravljanja. – 1992.03. Količina građe: 4 knj.1996. godine. godine. Nešto kasnije 19. sudska rješenja o registracijama OOUR-a koji su ulazili u sasatav Udružene veterinarske stanice. finansijsku dokumentaciju (platne liste.1984. Udružena veterinarska stanica “Zvonko Cerić’’ Tuzla Signatura fonda: BiH – ATKT/UVS “ZC’’ T Vremenski raspon građe: 1960. ishrana. završni računi. cjenovnici). Kasnijom privatizacijom izvršena je nova preregistracija u DD Lječilište “Slana banja’’ Tuzla 24.2008. kao i manji broj dokumenata koji se odnose na Stočarsko veterinarsku stanicu Tuzla. godine Općinski sud Tuzla donio je rješenje o pokretanju likvidacije. tovnog i rasplodnog materijala. izvještaji o dijagnostici zaraznih bolesti.. Historijat stvaraoca fonda: Osnovna djelatnost je zdravstvena zaštita stoke i zaštita ljudi od bolesti zajedničkih za ljude i životinje. planovi prihoda i rashoda). personalna dosijea). kvartalni izvještaji. (8 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži opću. Promjena registracje u DOO Lječilište “Slana banja’’ Tuzla izvršena je 11. godine registrovana je promjena u nazivu: OOUR Lječilište “Slana banja’’ Tuzla u sastavu HUTRO “Salines’’ Tuzla. periodični obračuni. stočne hrane i sjemena za vještačko osjemenjavanje. Dana 05.05. kadrovsku i pravnu dokumentaciju (arhiva protokola. predlaže i preduzima mjere za sprečavanje. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: PrP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon stvaraoca fonda: 1974.12.2008. godine. unapređenje stočarske proizvodnje. djelovodni protokoli.1985. držanje i promet stoke i stočnih proizvoda. specifičnu dokumentaciju (planovi.OOUR-a “Bristol’’ Tuzla registrovan je 07.. prati zdravstveno stanje stoke.03.01.2003. Sudska registracija u DD Lječilište “Slana banja’’ Tuzla u likvidaciji izvršena je 15. Valorizacija fonda: 3 Fond može poslužiti kao izvor za proučavanje ove grane djelatnosti. lijekova. ugovori o privremenim i povremenim poslovima. normativna akta. uzgoj.04. godine. 21 reg. knjiga osnovnih sredstava. – 1992. suzbijanje 256 .

Kalesija. U/I-330/74. Kladanj. brokerske kuće. Količina građe: 3 knj. Brčko. 4. samostalno konstituišu kao pravni subjekti. (3 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži dokumentaciju koja se odnosi na rad i djelovanje Posavske banke d. Šekovići. Srebrenica. Skupštine banke. Zvornik i Živinice. opće dokumentacije – arhive protokola. godine o transformiranju Udružene veterinarske stanice “Zvonko Cerić’’ Tuzla dogovoreno je da se OOUR-i koji su bili u sastavu ove Stanice. Udružena veterinarska stanica “Zvonko Cerić’’ Tuzla postoji od 1974. 24 reg. Orašje.. osiguranja Posavska banka d. popisnih listi. od 30. 3.i iskorjenjivanje stočnih zaraznih. u skladu sa Zakonom o preduzećima i ustanovama.d. Orašje u likvidaciji. obavlja liječenje oboljele stoke itd. Srebrenik. od 26. Rješenjem Okružnog privrednog suda u Tuzli broj: U/I-102/74. godine izvršen je upis osnivanja RO nastale spajanjem veterinarskih stanica: Banovići. – 2009.. 1974.d. obavlja dijagnostičke postupke na stoci u cilju otkrivanja stočne zaraze. Samoupravnim sporazumom 1990. a sastoji se od: dokumentacije organa upravljanja – materijali Upravnog odbora. dijela finansijske dokumentacije – dokumentacije PIO-MIO (M-4 obrasci). 257 . Tuzla. godine izvršen je upis konstituisanja RO koja u svom sastavu ima OOUR-e. da se Udružena veterinarska stanica “Zvonko Cerić’’ briše iz Registra i da svoje obaveze prenese na novoformirana javna preduzeća ili druge oblike organizovanja. parazitnih i uzgojnih bolesti. 08. knjiga djelovodnog protokola. 04. Rješenjem Suda br. 5. Priboj. godine. Bankarstvo. Serije u fondu: 1. Bijeljina. Lukavac. Orašje u likvidaciji Signatura fonda: BiH – ATKT/PB O Vremenski raspon građe: 1994. Vlasenica. 2 pov. 2. Sektor općih poslova Sektor organa upravljanja Finansijski sektor Kadrovski sektor Knjige Valorizacija fonda: 3 Fond može poslužiti kao izvor za proučavanje ove grane djelatnosti. 1974.

2006.1999. Osnovna djelatnost stvaraoca 258 . (12 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži ugovore o posredovanju. – 2009. Tuzla osnovan je 2006. obračune. a 21. Tuzla Signatura fonda: BiH – ATKT/“PB’’ T Vremenski raspon građe: 2006. 113 reg.o. srpski. Historijat stvaraoca fonda: Posavska banka Orašje osnovana je 04. arhivu protokola. dnevnike transakcija. naloge za prijenos.1994. U junu 2009.. – 2009.o. – 2009. godine dolazi do uvođenja Privremene uprave. djelovodne protokole.2001. 032-0-Reg-06-000309 od 27.05. izvode depozitara. godine kada je izvršen upis u sudski registar Rješenjem br. Dokumentacija vrijednosnih papira 3. Dana 19.05. naloge za kupovinu.o. a bavila se bankarskim aktivnim i pasivnim poslovima. srpski. Knjige Valorizacija fonda: 4 Fond može poslužiti kao izvor za proučavanje ove grane djelatnosti.05.03. godine pokreće se postupak likvidacije. godine. Jezik u građi: bosanski.o. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon stvaraoca fonda: 1994. godine izvršeno je brisanje iz sudskog registra. Serije u fondu: 1. Historijat stvaraoca fonda: “Premium broker’’ d. “Premium broker’’ d. Arhiva protokola 2. knjige naloga.Jezik u građi: bosanski. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon stvaraoca fonda: 2006. Količina građe: 9 knj. godine.

opću arhivu (ulazno-izlazna pošta). – 2006. Jezik u građi: bosanski. “DIONICA’’ d.je posredovanje u prometu vrijednosnih papira.. S obzirom na situaciju na tržištu 2009. kopije ličnih karata).o. 07. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon stvaraoca fonda: 2001. Historijat stvaraoca fonda: Upisom u Sudski registar Rješenjem broj: U/I-1282/01. ali će se baviti drugom djelatnošću koja nije vezana za postojeću. od 09.o. srpski. godine počela je sa radom Brokerska kuća “Dionica’’ doo Tuzla. Količina građe: 8 knj. djelovodne protokole i dr. za šta je pokrenut postupak pred nadležnim sudom. U septembru mjesecu 2006. Knjige Valorizacija fonda: 4 Fond može poslužiti kao izvor za proučavanje ove grane djelatnosti. Serije u fondu: 1. 2001. 126 reg. 259 . Opći spisi 2. Društvo će i dalje poslovati. čija je osnovna djelatnost bila posredovanje u prometu vrijednosnih papira. (12 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži finansijsku dokumentaciju. – 2006. dokumentaciju nastalu u radu sa komitentima (ugovori. Brokerska kuća u likvidaciji Tuzla Signatura fonda: BiH – ATKT/“D’’ BK T Vremenski raspon građe: 2002. godine. osnivač je donio odluku o prestanku obavljanja navedene djelatnosti. godine Općinskom sudu u Tuzli – Privredno odjeljenje podnesen je prijedlog za pokretanje likvidacionog postupka. Finansijska dokumentacija 3.

hrvatski Pismo u građi: latinica. kasko-osiguranje. Serije u fondu: 1. blagajnu. obračune provizije. štete na osnovu odgovornosti i sudsku dokumentaciju. naloge. srpski. Finansijska dokumentacija 3. – 2006. Jezik u građi: bosanski. kasko. finansijsku dokumentaciju – zapisnike o neplaćenim premijama i kontroli preuzimača. putnozdravstveno osiguranje i dr. lica. (166 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži opću i pravnu dokumentaciju. Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1998. dokumentaciju o međunarodnim štetama.“BOSANSKO . putno-zdravstveno. polise osiguranja za: lica. Polise osiguranja Valorizacija fonda: 4 Fond može poslužiti kao izvor za proučavanje ove grane djelatnosti. 260 . imovinu. – 2006. djelatnosti. Opća i pravna dokumentacija 2. Količina građe: 1684 reg. Historijat stvaraoca fonda: Osnovna djelatnost je osiguranje imovine. djelatnosti.NJEMAČKO OSIGURANJE’’ (“BD’’ O) DD u likvidaciji Tuzla Signatura fonda: BiH – ATKT/“BNJO’’ (“BDO’’) T Vremenski raspon građe: 1998. KIF.

2003. finansijsku dokumentaciju (godišnje i periodične obračune. 261 . 09/4-34-8849/03. Rješenjem Ministarstva za rad i socijalnu politiku TK br.). godine. Opća i pravna dokumentacija 2. (2 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži dokumentaciju organa upravljanja.1996. od 07. Dokumentacija organa upravljanja 3. zapisnike.Udruženja Humanitarne organizacije Humanitarna organizacija “LJUDI ZA LJUDE’’ Tuzla Signatura fonda: BiH – ATKT/HO “LJZLJ’’T Vremenski raspon građe: 1996. blagajnu itd. Finansijska dokumentacija Valorizacija fonda: 4 Fond može poslužiti kao izvor za proučavanje ove vrste Organizacije na području Tuzle. – 2002. izvode. godine donijela Odluku o prestanku sa radom. Uslijed finansijskih teškoća Skupština je 2002. – 2004. godina. srpski. R-II41/96. godine Humanitarna organizacija “LJUDI ZA LJUDE’’ Tuzla je brisana iz registra. pravilnike.08. programe. Prema Statutu organi upravljanja su bili Skupština i Upravni odbor. platne liste. Količina građe: 1 knj. a registrovana je kod Višeg suda u Tuzli Rješenjem br. a od osnovnih evidencija preuzeta je knjiga djelovodnog protokola koja se odnosi na vremenski period 1996.05. 22 reg.1996. akta o osnivanju. – 2003. godine. od 20. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1996. Osnovni programski ciljevi Organizacije bili su prikupljanje i pružanje pomoći stanovništvu u stanju socijalne potrebe u svim društvenim segmentima. Serije u fondu: 1.03. Historijat stvaraoca fonda: Humanitarna organizacija “LJUDI ZA LJUDE’’ Tuzla osnovana je na Osnivačkoj skupštini udruženih građana 01. Jezik u građi: bosanski.. ugovore.

. te prevashodno snabdijevanje hranom narodnih kuhinja. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: PrP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1992. Finansijska dokumentacija Valorizacija fonda: 4 Fond može poslužiti kao izvor za proučavanje ove vrste Organizacije na području Tuzle.. 17 reg. srpski. – 2002. 262 . a prema dostupnim podacima nije vršeno brisanje organizacije iz registra. Historijat stvaraoca fonda: Općinska organizacija “Crveni Polumjesec’’ Tuzla djelovala je i radila od 1992.. 1 sveska (3 d/m) Sadržaj fonda: Fond se sastoji od opće i finansijske dokumentacije koja se odnosi na rad i djelovanje Humanitarne organizacije “Crvani polumjesec’’ Općine Tuzla. godine. Serije u fondu: 1. Jezik u građi: bosanski. Opća arhiva 2. – 2001. godine kada su osnovna sredstva imaoca predata RO “Merhamet’’ Tuzla. 42 fasc.Humanitarna organizacija “Crveni polumjesec’’ Općine Tuzla Signatura fonda: BiH – ATKT/HO’’CP’’OT Vremenski raspon građe: 1992. Ista je prestala sa radom 2002. Količina građe: 2 knj. a osnovna djelatnost bila je pružanje svih oblika humanitarne pomoći stanovništvu.

6. 5. knjige osnovnih evidencija nastale u radu više stvaralaca. Sreske zanatske komore Sreske trgovinske komore Sreske ugostiteljske komore Sreski zadružni savezi Zemljoradničke zadruge Seljačke radne zadruge Valorizacija fonda: 4 Fond može poslužiti kao pomoćni izvor za proučavanje rada i djelovanja Komore na području regije Tuzla. 3. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1962. Privredna komora regije Tuzla 3. (90 d/m) Sadržaj fonda: Fond Privredne komore Tuzla sadrži građu koja se odnosi na opštu i finansijsku dokumentaciju. sreskih zadružnih saveza. Količina građe: 632 knj. Serije u fondu: 1. – 1970. 952 reg. Naime. hrvatski Pismo u građi: latinica. sreskih trgovinskih i privrednih komora. 4. zemljoradničkih i seljačkih radnih zadruga. Jezik u građi: bosanski.. Osnovna privredna komora Tuzla 2. dokumentaciju organa upravljanja. 2. 112 kut. Kantonalna privredna komora Tuzla 263 .Zadruge Sreski savezi ZZ-a Privredna komora Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/PKT Vremenski raspon građe: 1939. srpski. – Promjene naziva stvaraoca fonda: 1. pored građe Osnovne privredne komore Tuzla riječ je o arhivskoj građi više fondova: sreskih zanatskih komora..

Predsjedništva. Upravnog odbora i komisija zadruga. – 1962. (2 d/m) Sadržaj fonda: Fond se sastoji od raznovrsne dokumentacije 121 zadruge s područja sreza Brčko. godine osnovan Sreski zadružni savez pod nazivom “Majevica z. Tuzla. Srebrenica. – ? Historijat stvaraoca fonda: U Brčkom je 03. o konfiskaciji i eksproprijaciji. godine kao opšte udruženje ili asocijacija privrednih asocijacija sa ciljem unapređenja privrede. Knjige Valorizacija fonda: 4 Fond nije cjelovit. udruženja zanatlija Brčko. Vlasenica. Serije u fondu: 1. spisak zadrugara. Zvornik. Fond Osnovne privredne komore Tuzla sadrži više fondova koji su necjeloviti i nesređeni (sreski zadružni savezi Brčko. hrvatski Pismo u građi: latinica. Količina građe: 3 knj. Bratunac i Bijeljina. izvještaje Skupština. Sreski savez zemljoradničkih zadruga Brčko Signatura fonda: BiH-ATKT/SSZZBč Vremenski raspon građe: 1946. matičnu knjigu podružnice. podatke o darivanju zemlje. Tuzla i Zvornik. Jezik u građi: bosanski. srpski.. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1946. Fond sadrži: zapisnike. 264 . Zapisnici upravnih obora 3. Zapisnici i izvještaji Predsjedništva 2. Sreska trgovinska komora Tuzla i Brčko.03. robnog prometa i dr.1946. podatke o zaposlenom osoblju. Bijeljina. Trgovinsko-ugostiteljska komora Tuzla i Poljoprivrednošumarska komora Tuzla). koje su egzistirale pri Savezu. 8 kut. ali zbog svog sadržaja i sačuvanosti može poslužiti za istraživanje prilika u razdoblju djelovanja stvaraoca. finansijsku dokumentaciju i dr. izvještaje o radu.Historijat stvaraoca fonda: Privredna komora Tuzla radi od 1962.

1947. o. 12 kut.5 d/m) Sadržaj fonda: Fond se sastoji od matičnih knjiga. a obuhvatao je teritoriju sreza Brčko. Dokumentacija seljačkih radnih zaruga 3. Sreski savez zemljoradničkih zadruga Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/SSZZT Vremenski raspon građe: 1946. Bijeljini i pripojeni novom Sreskom zadružnom savezu Brčko. – 1962. – 1962.1949. Knjige Valorizacija fonda: 4 Fond može poslužiti kao izvor za proučavanje razvoja i djelovanja ovoga Saveza. djelovodnih protokola. prilagođenih novoj teritorijalnoj podjeli u NR Bosni i Hercegovini. Serije u fondu: 1.08. j. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1946. godine. U novoosnovani Savez ušla je 121 zadruga od čega: 81 zemljoradnička zadruga opšteg tipa. Na osnovu odluke Plenuma Glavnog zadružnog saveza NR Bosne i Hercegovine o prestanku rada dotadašnjih sreskih saveza i formiranju novih. Količina građe: 14 knj.’’.08. Djelokrug rada Sreskog saveza bio je pružanje pomoći zemljoradničkim zadrugama u svim djelatnostima kojima su se bavile. Zapisnici Saveza 2. Gradačcu. (3. zapisnika upravnih odbora rada Saveza.. Brčko sa sjedištem zadruge u Brčkom. o. koji je formiran na osnovu odluke Skupštine SSZZ Brčko 26.06. godine mijenja naziv u Sreski savez zemljoradničkih zadruga z.s. srpski. godine prestali su sa radom sreski zadružni savezi u Bosanskom Šamcu. s. godine postao je član Glavnog saveza zemljoradničkih zadruga Sarajevo i uveden u spisak zadruga pod rednim brojem 15. Rješenjem Gradskog narodnog odbora BrčkoPovjereništvo za finansije od 04. te dokumentacije koja se odnosi na seljačke radne zadruge (SRZ) sa područja Tuzlanskog sreza. 39 zadruga proizvođačkog karaktera i 1 pčelarska zadruga.1955. j. 1955. Jezik u građi: bosanski. 265 . Od 17.

te platnih lista. Opšta dokumentacija 2. 08. godine. Sreski savez zemljoradničkih zadruga Bijeljina Signatura fonda: BiH-ATKT/SSZZBi Vremenski raspon građe: 1952. Finansijska dokumentacija Valorizacija fonda: 4 Fond je fragmentaran. Jezik u građi: bosanski. srpski. zapisnika sa godišnjih skupština. zapisnika zadružnih savjeta. Količina građe: 1 fasc. (0.4 d/m) Sadržaj fonda: Fond se sastoji od opšte arhive. – 1955. 1955. 1955. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: (?) – 1955. 266 . godine. Historijat stvaraoca fonda: Na osnovu odluke Plenuma Glavnog zadružnog saveza NR Bosne i Hercegovine o prestanku rada dotadašnjih sreskih saveza i formiranju novih. Zapisnici 3. godine prestao je sa radom Sreski zadružni savez u Bijeljini i pripojen novom Sreskom zadružnom savezu Brčko koji je formiran na osnovu odluke Skupštine SSZZ Brčko 26. Serije u fondu: 1. godine i radio je do 1962. prilagođenih novoj teritorijalnoj podjeli u NR Bosni i Hercegovini.Historijat stvaraoca fonda: Sreski savez zemljoradničkih zadruga Tuzla osnovan je 1946. ali može poslužiti kao pomoćni izvor za proučavanje razvoja i djelovanja ovoga Saveza.

srpski. – 1960.Sreski savez zemljoradničkih zadruga Zvornik Signatura fonda: BiH-ATKT/SSZZZ Vremenski raspon građe: 1956. 1 kut. knjiga primljenih prijava i dr. 267 . ali može poslužiti kao izvor za proučavanje razvoja i djelovanja ovoga Saveza. Knjiga Valorizacija fonda: 4 Fond je fragmentaran... hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: (?) Komore Ugostiteljske komore Sreska ugostiteljska komora Brčko Signatura fonda: BiH-ATKT/SUKBč Vremenski raspon građe: 1956. (0. Količina građe: 1 knj. Jezik u građi: bosanski. 1 kut. registra izdatih uvjerenja. – 1962. (0.5 d/m) Sadržaj fonda: Fond se sastoji od zapisnika o polaganju ispita ugostiteljskih radnika. Količina građe: 3 knj. izvještaje o finansijskoj reviziji zemljoradničkih zadruga.4 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži opštu dokumentaciju i zapisnike o pregledu završnih računa. knjigu zapisnika sa sjednica Upravnog odbora itd. Opšta dokumentacija 2. Serije u fondu: 1.

hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1955. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: (?) 268 . – ? Historijat stvaraoca fonda: Sreska ugostiteljska komora Brčko osnovana je Rješenjam Narodnog odbora sreza Brčko broj 36/55.Serije u fondu: 1. Jezik u građi: bosanski. 1955. godine. Sreska ugostiteljska komora Zvornik Signatura fonda: BiH-ATKT/SUKZ Vremenski raspon građe: 1957. srpski. 09. ali može poslužiti kao izvor za proučavanje razvoja i djelovanja Komore kao i za rješavanje ličnih prava. a Osnivačka skupština Komore održana je 21. srpski. Jezik u građi: bosanski.4 d/m) Sadržaj fonda: Fond se sastoji od zapisnika o polaganju ispita za zvanje ugostiteljskih radnika. Valorizacija fonda: 4 Fond je fragmentaran. ali može poslužiti kao izvor za proučavanje razvoja i djelovanja Komore kao i za rješavanje ličnih prava. (0. Zapisnici 2. od 18. Količina građe: 1 kut. godine.08. Knjige Valorizacija fonda: 4 Fond je fragmentaran.1955. – 1958.

Količina građe: 2 kut. Količina građe: 1 kut.4 d/m) 269 . (0. Zapisnici 3. – 1962. (0. zapisnike o polaganju ispita za zvanje ugostiteljskog radnika i završne račune. Jezik u građi: bosanski. srpski. Opšti spisi 2. Završni računi Valorizacija fonda: 4 Fond je fragmentaran.8 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži prijave za učlanjenje u Sresku ugostiteljsku komoru.Sreska ugostiteljska komora Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/SUKT Vremenski raspon građe: 1955. Serije u fondu: 1. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: (?) Trgovinsko-ugostiteljske komore Sreska trgovinsko-ugostiteljska komora Bijeljina Signatura fonda: BiH-ATK/STUKBi Vremenski raspon građe: 1952. ali može poslužiti kao izvor za proučavanje razvoja i djelovanja Komore kao i za rješavanje ličnih prava. – 1955.

Jezik u građi: bosanski. srpski. 270 . zapisnike sa sjednica Nastavničkog vijeća itd.Sadržaj fonda: Fond sadrži uputstva o organizaciji večernjih trgovačkih škola. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: (?) Sreska trgovinsko-ugostiteljska komora Gračanica Signatura fonda: BiH-ATKT/STUKG Vremenski raspon građe: 1952. izvještaje o radu večernje trgovačke škole. uputstva. rješenja o postavljenju nastavnika. spiskove polaznika škole i dr. izvještaje o radu. postavljenje nastavnika. Dokumentacija koja se odnosi na Večernju trgovačku školu Valorizacija fonda: 4 Fond je fragmentaran. – 1955. nastavne programe. Količina građe: 1 kut. Opšti spisi 2. Serije u fondu: 1.4 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži dokumentaciju koja se odnosi na rad Večernje trgovačke škole u Gračanici. (0. Izvještaji Valorizacija fonda: 4 Fond je fragmentaran. ali može poslužiti kao izvor za proučavanje razvoja i djelovanja Komore. Serije u fondu: 1. ali može poslužiti kao izvor za proučavanje razvoja i djelovanja Komore kao i za rješavanje ličnih prava. spiskove polaznika.

ali može poslužiti kao izvor za proučavanje razvoja i djelovanja Komore kao i za rješavanje ličnih prava. Količina građe: 1 knj. – 1958. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: (?) Trgovinske komore Sreska trgovinska komora Zvornik Signatura fonda: BiH-ATKT/STKZ Vremenski raspon građe: 1955. srpski. 1 kut. Opšti spisi 2. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1955. (0.. srpski. zapisnika Osnivačke skupštine. Jezik u građi: bosanski. Zapisnici 3. – ? 271 .4 d/m) Sadržaj fonda: Fond se sastoji od registra izdatih rješenja. zapisnika sa godišnjih skupština i rješenja o utvrđivanju stručne spreme radnika i dr. rješenja o osnivanju STK-Zvornik. Registri Valorizacija fonda: 4 Fond je fragmentaran. Serije u fondu: 1.Jezik u građi: bosanski.

Historijat stvaraoca fonda: Sreska trgovinska komora Zvornik je osnovana Rješenjem Narodnog odbora sreza Zvornik br. 4. Serije u fondu: 1. septembra 1955. personalnu dokumentaciju. Sreska trgovinska komora Brčko Signatura fonda: BiH-ATKT/STKBč Vremenski raspon građe: 1955.6 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži opštu arhivu. srpski.1955. knjigu zapisnika sa sjednica raznih komisija. 3. Jezik u građi: bosanski. 2. od 27. 9 kut. Zadatak Komore je bio da radi na unapređenju robnog prometa i da se stara o učvršćivanju i razvijanju dobrih poslovnih odnosa. godine i počela je sa radom 1. da radi na jačanju odgovornosti trgovinskih privrednih organizacija prema društvu. godine. Količina građe: 6 knj. – 1962. 3/55.. rješenja o stručnoj spremi radnika i dr. (2. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: (?) 272 . finansijsku dokumentaciju. Opšti spisi Personalna dokumentacija Finansijska dokumentacija Knjiga zapisnika Valorizacija fonda: 4 Fond može poslužiti kao izvor za proučavanje razvoja i djelovanja Komore kao i za rješavanje ličnih prava.08.

te dio personalne i finansijske dokumentacije. Serije u fondu: 1. Opšti spisi 2. godine.. 1 kut. Knjige Valorizacija fonda: 4 Fond je necjelovit. 273 . ali može poslužiti kao izvor za proučavanje razvoja i djelovanja Komore kao i rješavanje ličnih prava. Personalni spisi 3. Jezik u građi: bosanski. izvještaje o stanju kadrova. Količina građe: 1 knj. (0. 11.Poljoprivredno-šumarske komore Sreska poljoprivredno-šumarska komora Brčko Signatura fonda: BiH-ATKT/SPŠKBč Vremenski raspon građe: 1960. rješenja o osnivanju. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1960. 1960. srpski. – (?) Historijat stvaraoca fonda: Sreska poljoprivredno–šumarska komora Brčko počela je sa radom 01.4 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži matične knjige službenika. – 1962.

registri.Zanatske komore Sreska zanatska komora Tuzla (Udruženje zanatlijaTuzla) Signatura fonda: BiH-ATKT/SZKT (UZT) Vremenski raspon građe: 1909. Količina građe: 23 knj. Promjene naziva stvaraoca fonda: 1. Zanatsko udruženje u Tuzli Obrtna komora – Izpostava za Veliku župu Usora i Soli Tuzla Udruženje zanatlija Tuzla Sreska zanatska komora Tuzla 274 . registara zanatskih radnji. 2. knjiga članova udruženja zanatlija. zapisnika o polaganju pomoćnih ispita. (1. registra ugovora o učenju. 3. indeksi Valorizacija fonda: 4 Fond nije cjelovit. ali može poslužiti kao izvor za proučavanje razvoja i djelovanja Komore kao i za rješavanje ličnih prava. Serije u fondu: 1. – 1963. indexa registra obrtnika. Djelovodni protokoli.. srpski. Zapisnici 2. 2 kut. evidencija dozvola za rad. spiska zanatskih radnji i dr. – 1963. Jezik u građi: bosanski. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1931. 4.5 d/m) Sadržaj fonda: Fond se sastoji od djelovodnih protokola.

– ? 275 . Na osnovu dostupne dokumentacije vidljivo je da je do polovine 1950.Historijat stvaraoca fonda: Zanatsko udruženje u Tuzli formirano je 1931. evidencije položenih majstorskih ispita. ali može poslužiti kao izvor za proučavanje razvoja i djelovanja Komore kao i za rješavanje ličnih prava. 2 kut. godine ovo Udruženje radilo pod nazivom Udruženje zanatlija Tuzla. 2. 4. kada i mijenja naziv u Sreska zanatska komora Tuzla. 3. godine. a za vrijeme NDH nosilo je naziv Obrtna komora – Izpostava za Veliku župu Usora i Soli. finansijske dokumentacije i dr. Sreska zanatska komora Brčko Signatura fonda: BiH-ATKT/SZKBč Vremenski raspon građe: 1932. spiskovi zaposlenog osoblja. Serije u fondu: 1. – 1963. knjiga ugovora. djelovodnih protokola. registra privatnih radnji. zapisnika o polaganju pomoćnih ispita. Tuzla. obavijesti o formiranju kurseva). registra izdatih zanatskih dozvola.. srpski. Predsjedništva. Opšta dokumentacija Zapisnici Finansijska dokumentacija Knjige Valorizacija fonda: 4 Fond nije cjelovit. (1. odobrenje za rad i rješenje o prestanku djelatnosti. Od 1963. godine djeluje u okviru Privredne komore Tuzla kao Sekcija za zanatstvo. Jezik u građi: bosanski. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1932. Količina građe: 26 knj.7 d/m) Sadržaj fonda: Fond se sastoji od opšte dokumentacije (zapisnici sa sjednica Upravnog odbora. izvještaji o radu.

periodične obračune i djelovodne protokole.Promjene naziva stvaraoca fonda: 1. Opšta dokumentacija 2. prijave za uključenje u članstvo zanatske komore. 1956.(?) – ? 276 . (0. Sreska zanatska komora Tuzla – Ispostava Gračanica Signatura fonda: BiH-ATKT/SZKT . – 1959.08. 36/55. Serije u fondu: 1. godine. od 18. spiskove članova zanatske komore.5 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži registar zanatskih radnji. Količina građe: 2 knj.1932. odobrenja za rad. godine. Knjige Valorizacija fonda: 4 Fond je fragmentaran.1955. Jezik u građi: bosanski. godine. na osnovu Uredbe o udruživanju privrednih organizacija i Rješenja NOS-a Brčko br. Komora je imala Ispostave u Bijeljini i Bosanskom Šamcu i Povjereništvo u Gradačcu. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1956. Udruženje zanatlija 2. na Osnivačkoj skupštini osnovana Sreska zanatska komora Brčko 03..09. 1 kut. Sreska zanatska komora Brčko Historijat stvaraoca fonda: Prva sjednica Odbora Udruženja zanatlija održana je 20. 06.IG Vremenski raspon građe: 1956. Na osnovu raspoložive dokumentacije vidljivo je da je. srpski. ali može poslužiti kao izvor za proučavanje razvoja i djelovanja Komore kao i za rješavanje ličnih prava.

preglede prijavljenih i odjavljenih dozvola. Sreska zanatska komora Zvornik (Udruženje zanatlija Zvornik) Signatura fonda: BiH-ATKT/SZKZ (UZZ) Vremenski raspon građe: 1918. – 1963. 2 kut. Jezik u građi: bosanski.Sreska zanatska komora Bijeljina (Udruženje zanatlija Bijeljina) Signatura fonda: BiH-ATKT/SZKBi(UZBi) Vremenski raspon građe: 1922.. 1 kut. (1. ali može poslužiti kao izvor za proučavanje razvoja i djelovanja Komore kao i za rješavanje ličnih prava. Registri i indeksi Valorizacija fonda: 4 Fond nije cjelovit. registar sklopljenih ugovora. indeks zanatlija. Količina građe: 13 knj. evidenciju pomoćnika. srpski.. – 1962. registar uplata članarine.(?) – ? Historijat stvaraoca fonda: Krajem 1956. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1956.5 d/m) 277 . Opšta dokumentacija 2. razne statističke podatke i dr. godine osnovana je kao Sreska zanatska komora Brčko – Ispostava Bijeljina. Količina građe: 17 knj. ugovore o radu između poslodavaca i radnika. Serije u fondu: 1. (1 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži registre zanatskih radnji.

Finansijska dokumentacija 3. finansijske dokumentacije i dr. indeks zanatskih dozvola. 1 kut. Serije u fondu: 1. registar članova komore. Opšta dokumentacija 2. evidenciju učenika – zanatlija.Sadržaj fonda: Fond sadrži djelovodni protokol. indeksa zanatlija. Količina građe: 4 knj.5 d/m) Sadržaj fonda: Fond se sastoji od zapisnika sjednica Upravnog odbora. (0. ali može poslužiti kao izvor za proučavanje razvoja i djelovanja Komore kao i za rješavanje ličnih prava. – 1958. podatke o prometu zanatlija. Zapisnici 3. Serije u fondu: 1. Jezik u građi: bosanski. dozvole za rad. registar zanatskih radnji. zapisnika sa sastanka Skupštine komore. evidencija zanatlija. Zapisnici 2. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: (?) Sreska zanatska komora Kladanj (Udruženje zanatlija Kladanj) Signatura fonda: BiH-ATKT/SZKKl (UZKl) Vremenski raspon građe: 1946. zapisnike o polaganju pomoćničkih i majstorskih ispita i dr. Knjige 278 . djelovodnog protokola.. Knjige Valorizacija fonda: 4 Fond nije cjelovit. spiskove zanatskih radnji. srpski. zapisnike sa sjednica Upravnog odbora.

Količina građe: 125 knj. Sreska zanatska komora Tuzla – Ispostava Kladanj Historijat stvaraoca fonda: Na osnovu raspoložive dokumentacije vidljivo je da je u Kladnju djelovalo Udruženje zanatlija do 1954..(?) – ? Promjene naziva stvaraoca fonda: 1. Seljačke radne zadruge Seljačke radne zadruge sreza Brčko Signatura fonda: BiH-ATK/SRZSBč Vremenski raspon građe: 1945. (7. 19 kut. izvještaja o radu zadruga.Valorizacija fonda: 4 Fond je fragmentaran. izvještaja o stanju u zadrugama. godine kada mijenja naziv u Sreska zanatska komora Kladanj. Od juna mjeseca 1956. Serije u fondu: 279 . ali može poslužiti kao izvor za proučavanje razvoja i djelovanja Komore kao i za rješavanje ličnih prava. – 1953. radu zadružnih organa upravljanja i dr. Udruženje zanatlija 2. Jezik u građi: bosanski. godine ova Komora djeluje kao Ispostava Sreske zanatske komore Tuzla. Sreska zanatka komora Kladanj 3. srpski. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1946.5 d/m) Sadržaj fonda: Fond se sastoji od personalne dokumentacije.

opšte arhive.godine. proizvodnih planova i dr. (2 d/m) Sadržaj fonda: Fond se odnosi na rad seljačkih radnih zadruga. Jezik u građi: bosanski.1. Historijat stvaraoca fonda: Prve Seljačke radne zadruge na području sreza Brčko osnivaju se već 1945. – 1953. popisa imovine osnivača zadruga. Personalna dokumentacija 2. zapisnika sa sjednica Upravnog odbora. srpski. Opšta dokumentacija Zapisnici Finansijska dokumentacija Proizvodni planovi Valorizacija fonda: 4 Fond nije cjelovit. Količina građe: 96 knj. zapisnika sa održanih skupština. – 1953. a sastoji se od spisa sa osnivačkih skupština. pristupnih izjava članova zadruga. 4. završnih računa. 2. Serije u fondu: 1. rješenja o rasporedu. rješenja o upisu u zadružni registar.godine i egzistiraju do 1953.. Seljačke radne zadruge Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/SRZT Vremenski raspon građe: 1948. 3. 5 kut. Izvještaji Valorizacija fonda: 4 Fond može poslužiti za istraživanje prilika u razdoblju djelovanja Zadruge. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1945. 280 . ali može poslužiti kao izvor za proučavanje razvoja i djelovanja zadruga.

. Serije u fondu: 1. knjiga članova zadrugara. ali može poslužiti kao izvor za proučavanje razvoja i djelovanja zadruga. 1 kut. Knjige Valorizacija fonda: 4 Fond nije cjelovit. godine. godine i egzistiraju do 1953. – 1953. knjiga potraživanja zadrugara. Opšta dokumentacija 2. (0. godine i to: SRZ “Podrinje’’ Čelopek.-1952. Količina građe: 9 knj. Historijat stvaraoca fonda: Građa fonda se odnosi na rad više seljačkih radnih zadruga (SRZ) sa područja sreza Zvornik koje su egzistirale u periodu 1949. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1948. srpski. srpski.Jezik u građi: bosanski. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1949. Jezik u građi: bosanski. opšte arhive i dr. SRZ “Bratstvo’’ 281 . – 1952. knjiga zapisnika. Historijat stvaraoca fonda: Seljačke radne zadruge na području Tuzlanskog sreza počinju da se osnivaju krajem 1948.6 d/m) Sadržaj fonda: Fond se sastoji od djelovodnih protokola. knjiga radnih dana. Zapisnici 3. Seljačke radne zadruge sreza Zvornik Signatura fonda: BiH-ATKT/ SRZSZ Vremenski raspon građe: 1949. zapisnika sa sastanka Upravnog odbora seljačkih radnih zadruga. – 1952.

282 . Jezik u građi: bosanski. – 1961. evidencije članova zemljoradničkih zadruga.8 d/m) Sadržaj fonda: Fond se sastoji od izvještaja godišnjih skupština. pravila zadruga i dr. Količina građe: 7 kut. Zemljoradničke zadruge Zemljoradničke zadruge Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/ZZT Vremenski raspon građe: 1945. srpski. ali može poslužiti kao izvor za proučavanje razvoja i djelovanja zadruga. SRZ “Razvitak’’ Ročevići. Serije u fondu: 1. (2. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1945.Donji Rainci. Zapisnici 2. SRZ “Bratstvo-Jedinstvo’’ Kozluk. SRZ “Sloga’’ Tršić. zapisnika sa sjednica zadružnog savjeta. izvještaja o materijalno-finansijskom poslovanju. SRZ “Napredak’’ Drinjača i SRZ “Crvena Zvezda’’ Tabavci. – ? Historijat stvaraoca fonda: Fond “Zemljoradničke zadruge Tuzla’’ sadrži arhivsku građu koja se odnosi na zemljoradničke zadruge sa područja sreza Tuzla. zapisnika i izvještaja o radu upravnih odbora. juli’’ Gornji Rainci. SRZ “Drina’’ Šepak. Izvještaji Valorizacija fonda: 4 Fond nije cjelovit. SRZ “27.

4.Zemljoradnička zadruga “PURAČIĆ’’ sa p. a koja se odnosi na rad i djelovanje ZZ “Puračić’’ u stečaju Lukavac. blagajna. 48 reg. Zemljoradnička zadruga “Peradarstvo’’ u likvidaciji Gradačac Signatura fonda: BiH-ATKT/ZZ’’P’’Gd Vremenski raspon građe: 1986. izvodi banke. Serije u fondu: 1. srpski. KIF i sl. u stečaju Lukavac Signatura fonda: BiH – ATKT/ZZ’’P’’Lu Vremenski raspon građe: 1988. 20 reg.. personalnu dokumentaciju i dokumentaciju iz sektora općih i pravnih poslova. završni računi. (8 d/m) Sadržaj fonda Fond sadrži finansijsko-račuvodstvenu dokumentaciju (platne liste. Opća i pravna dokumentacija Radni odnosi Finansijska dokumentacija Knjige Valorizacija fonda: 4 Fond može poslužiti kao izvor za proučavanje razvoja i djelovanja ove Zadruge. 3. – 2001. hrvatski Pismo u građi: latinica. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: (?) Historijat stvaraoca fonda: Osnovna djelatnost Zadruge bila je proizvodnja hrane i prerada mesa. – 2004.. Količina građe: 1 fasc. Jezik u građi: bosanski. KUF.o.). (2 d/m) 283 .. Količina građe: 1 knj. 103 fasc. 2.

rješenja o postavljenju upravnika. srpski. trebovanje sjemena. KIF. blagajnu. Ugovori sa udruženim zemljoradnicima 2. otpremnice. Finansijski planovi 3. Serije u fondu: 1. – 1961. podaci o zaposlenom osoblju i dr. Ugovori sa kupcima 3. informacije. Serije u fondu: 1. račune. planove. (2 d/m) Sadržaj fonda: Fond se sastoji od raznovrsne dokumentacije iz djelokruga rada zadruga: obavještenja o otkupu i raspodjeli sjemena. Jezik u građi: bosanski. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: (?) Zemljoradničke zadruge Brčko Signatura fonda: BiH-ATKT/ZZBč Vremenski raspon građe: 1946. dopise. finansijski planovi. KUF. Planovi sjetve 284 . planovi sjetve. Opšta dokumentacija 2. primke. izvode. Količina građe: 5 kut. Finansijska dokumentacija Valorizacija fonda: 4 Fond nije cjelovit. ali može poslužiti kao pomoćni izvor za istraživanje rada i razvoja privrede na području regije Tuzla. periodične obračune i završne račune.Sadržaj fonda: Fond sadrži ugovore sa udruženim zemljoradnicima. ugovore sa kupcima.

– ? Međuopštinska zajednica za poslove cijena Tuzla Signatura fonda: BiH-ATK/MZZPCT Vremenski raspon građe: 1980. OOSK i komisija. 4. Količina građe: 11 knj. platne liste. rješenja i naredbe o formiranju cijena proizvoda i usluga. matična knjiga radnika. finansijske kartice. Serije u fondu: 1.5 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži normativna akta. – 1990.. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: (?) 285 . ali može poslužiti kao izvor za proučavanje razvoja i djelovanja ove Zajednice na području regije Tuzla. (15. personalna dosijea i knjige (djelovodni protokol. 240 fasc. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1946. cjenovnike ugostiteljskih objekata po opštinama (za društveni sektor i samostalne objekte i zapisnike o kategoriji objekata). odluke RZ. srpski. interna dostavna knjiga). završne račune. 3. ali može poslužiti kao izvor za proučavanje razvoja i djelovanja zadruga kao i za rješavanje ličnih prava. srpski.Valorizacija fonda: 4 Fond nije cjelovit. sveske zapisnika sa sjednica Savjeta. Jezik u građi: bosanski. Jezik u građi: bosanski. Zbora radnika. 2. Normativna akta Zapisnici sa sjednica Finansijska dokumentacija Knjige Valorizacija fonda: 4 Fond nije cjelovit.

Hor KPD “Gajret”. godina (Fotografska zbirka Arhiva Tuzlanskog kantona) 286 . 1939.

partijske izbore kao i izvještaje nižih komiteta.. Jezik u građi: bosanski. a u Tuzli je osnovan 1943. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1943. Dokumentacija rada komisija 3. može poslužiti za istraživanje partijskog djelovanja OK KP Bosne i Hercegovine Tuzla. rad komisija unutar Komiteta. srpski. – 1947. DRUŠTVA I UDRUŽENJA Komunistička partija – Savez komunista (KPBiH/SKBiH) Okružni i oblasni komiteti Okružni komitet Komunističke partije Bosne i Hercegovine Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/OK KPBiHT Vremenski raspon građe: 1945. 2 knj. Kadrovska dokumentacija 2. godine. Serije u fondu: 1. Izvještaji Valorizacija fonda: 3 S obzirom da je ovaj fond preuzet od Centralnog komiteta SK Bosne i Hercegovine Sarajevo. Okružni komitet KPJ Tuzla obuhvatao je područja deset sreskih komiteta i to: Bijeljina. Količina građe: 16 kut. Historijat stvaraoca fonda: Okružni komiteti Partije osnivani su još u toku rata.V DRUŠTVENO-POLITIČKE ORGANIZACIJE. hrvatski Pismo u građi: latinica. – 1947. (4 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži dokumente koji se odnose na kadrovska pitanja. Bosanski 287 .

ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1949. godine ukidaju se oblasti i prestaje sa radom Oblasni komitet (“Sl. odigrali su krupnu ulogu u učvršćivanju i izgradnji narodne vlasti na svojoj teritoriji. Gračanica. Količina građe: 13 knj. partijskih odjeljenja. Historijat stvaraoca fonda: Zakonom o administrativno-teritorijalnoj podjeli NR Bosne i Hercegovine na oblasti (“Sl. tešanjski. 1952. planova rada odjeljenja. 16/49) Tuzlanska oblast je obuhvatala srezove: bijeljinski. derventski. modrički. loparski. maglajski. Derventu. Teritorijalnom podjelom NR Bosne i Hercegovine na srezove.3 d/m) Sadržaj fonda: Fond se sastoji od zapisnika sreskih. brčanski. gradačački. Kursevi Valorizacija fonda: 3 Fond može poslužiti za proučavanje partijske aktivnosti na području Tuzlanske oblasti. Brčko. kladanjski. 11/52). Lopare. uzdizanju kadra i osamostaljenju u radu sreskih komiteta. – 1952. Serije u fondu: 1. stvaranju i proširivanju partijskih organizacija. Okružni komiteti uopšte. gračanički. 5 kut. dobojski. gradskih i mjesnih komiteta.Šamac. – 1955. Srebrenica. odžački. Brčko. bosanskobrodski. odjeljenja Oblasnog komiteta. tuzlanski. (1. gradskih i mjesnih komiteta 2. Zapisnici sreskih. Tuzla. Kladanj. hrvatski Pismo u građi: latinica. Vlasenica i Zvornik. zapisnika konferencija. Planovi rada 3. bosanskošamački. list NR BiH’’ br. godine ukidanjem okruga kao administrativno-teritorijalnih jedinica. Prestao je sa radom 1947. teslićki. srebrenički. list NR BiH’’ br. Jezik u građi: bosanski. analiza rada kurseva itd.. srpski. zvornički i gradove: Bijeljinu. Oblasni komitet Saveza komunista Bosne i Hercegovine Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/ObK KPBiHT Vremenski raspon građe: 1949. 288 . Doboj i Tuzlu. gradove i opštine.

rezimee rasprava. (12 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži opšte spise. – 1990. 3. Srebrenik. Kadrovske komisije i Statutarne komisije. 4. izvještaje. konstituisana je Međuopštinska konferencija saveza komunista za opštine: Lukavac. Količina građe: 50 kut. hrvatski Pismo u građi: latinica. s obzirom da ovo područje čini društveno-ekonomsku cjelinu sa zajedničkim problemima i tendencijama u daljem razvitku. odluke o raspuštanju nekih osnovnih organizacija. Serije u fondu: 1. programe. zapisnike i materijale sa sjednica Predsjedništva. Kladanj. zaključke. 5. Opšta dokumentacija Kadrovska komisija AGIT-PROP Komisija za međunarodne odnose Statutarna komisija Valorizacija fonda: 3 Fond može poslužiti za proučavanje partijske aktivnosti na području Tuzlanske oblasti. Potreba za konstituisanjem ovakve konferencije proistekla je iz interesa i potreba za zajedničkom idejnopolitičkom akcijom Saveza komunista. – 1990. Lopare. Banovići. materijale Komisije za međunarodne odnose. godine. Kalesija i Tuzla. koja je donesena jula mjeseca 1968. materijale o pripremama kongresa.Međuopštinska konferencija Saveza komunista Bosne i Hercegovine Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/MOK SKBiHT Vremenski raspon građe: 1968. odluke. Živinice. itd. a po svom položaju predstavlja 289 . analize. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1968. Jezik u građi: bosanski. dopise i uputstva CK SKBiH i CK SKJ. Historijat stvaraoca fonda: Odlukom o organizovanju i radu međuopštinske konferencije Saveza komunista. stenografske bilješke. 2. srpski.

ostala je pri Opštinskom komitetu SK Bosne i Hercegovine Tuzla koji je bio predavalac građe ovoga fonda. Ovu konferenciju činili su članovi koje su birale opštinske konferencije SK-a iz svojih redova i iz redova članova SK-a na području opštine. statističke izvještaje i sl.geografsku cjelinu. Količina građe: 26 kut. Historijat fonda je sačinjen na osnovu građe koja je 1990. – 1990. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: PrP Stepen sređenosti: arhivistički sređen 290 . predata Arhivu. sa stanovišta organizovanosti SK-a. godine. Međuopštinska konferencija Saveza komunista Bosne i Hercegovine Bijeljina Signatura fonda: BiH-ATKT/MOK SKBiHBi Vremenski raspon građe: 1985. Serije u fondu: 1. a posebno kada se radi o pokretanju zajedničkih pitanja i akcija koje traže udruženo djelovanje opština i pomoć drugih društveno-političkih faktora. Opštinske konferencije SK-a u opštinama za koje se konstituiše međuopštinska konferencija zadržavaju u svemu i u cijelosti svoju samostalnost i djeluju u skladu sa Statutom. Zapisnici i materijali sa sjednica 3. koja se odnosi na finansije i knjigovodstvo (platne liste. (6 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži opštu prepisku. Odlukom CK SKBiH kao i svojom odlukom i programima rada. Opšta dokumentacija 2. materijale opštinskih komiteta nadležnog područja upućenih MOK SK Bijeljina. zahtijevala veće koordiniranje akcija i povezivanje putem integracije i drugih oblika saradnje. predstavlja mjesto i oblik preko kojeg treba inicirati i razmatrati šire i značajnije probleme ovog područja. bilo je neophodno obezbijediti jače povezivanje i izgrađivanje jedinstvenih stavova SK-a na širem području. Međuopštinska konferencija. Tome su doprinijela cjelokupna društvena kretanja podstaknuta reformom. Statistički izvještaji Valorizacija fonda: 3 Fond može poslužiti za proučavanje partijske aktivnosti na području regije Bijeljina. zapisnike i materijale sa sjednica Predsjedništva. kartoni idr. srpski. Programom i zaključcima CK SKJ. Dio dokumentacije. kada je MOK SK Bosne i Hercegovine Tuzla prestao sa radom. zapisnike tematskih sjednica i sjednica radnih grupa.). Jezik u građi: bosanski. koja je. kako u privredi tako i u drugim društvenim djelatnostima. hrvatski Pismo u građi: latinica.

donijeli su Odluku o organizovanju Međuopštinske konferencije Saveza komunista Bosne i Hercegovine sa sjedištem u Bijeljini. Serije u fondu: 1. Članovi Međuopštinske konferencije su po funkciji predsjednici opštinskih komiteta SK-a. nastavljati započete idejnopolitičke aktivnosti na pitanjima zajedničkim za opštinske organizacije SK-a nadležnog područja (o srednjem obrazovanju i vaspitanju.. Brčko. djelovodne protokole itd. uz saglasnost Predsjedništva CK SK Bosne i Hercegovine. godine kada je isti prestao sa radom. – 1966. (14 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži zapisnike sa sastanaka. matičnu knjigu službenika. Historijat fonda je sačinjen na osnovu građe predate u Arhiv primopredajnim zapisnikom od MOK SK Bijeljina 1990. informacije. 58 kut. odbrambeno-zaštitne pripreme. materijale nastale u radu konferencija i komisija. Količina građe: 18 knj. uputstva i direktive viših organa.Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1985.). godine. zdravstvu itd. Historijat stvaraoca fonda: Na osnovu Statuta Saveza komunista Bosne i Hercegovine. Opšta dokumentacija Zapisnici Uputstva Knjige Valorizacija fonda: 3 Fond može poslužiti za proučavanje partijske aktivnosti na području Tuzlanskog sreza. – 1990. 2. Ovaj organ će provoditi jedinstvenu politiku za kadrove od interesa za međuopštinsko područje. Sreski i opštinski komiteti Sreski komitet Saveza komunista Bosne i Hercegovine Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/SK SKBiHT Vremenski raspon građe: 1945. 291 . maja mjeseca 1985. anketne listove službenika. 4. 3. Opštinski komiteti Bijeljina. Orašje i Ugljevik.

zaključke i zapisnike sa sastanaka i konferencija. hrvatski Pismo u građi: latinica. spiskove isključenih članova SK-a. a opštine u sastavu sreza su: Breške. godine. Od 1955. godine. Kalesija. 4. srez Tuzla je obuhvatao 21 mjesni narodni odbor. Kiseljak. Sreski komitet SK Bosne i Hercegovine Tuzla radi pod tim nazivom do 1966. Srebrenica. izvještaje. ocjene o radu kadrova u školama. godine kada su ukinuti srezovi. godine obuhvatao 18 opština sa naseljima u njihovom sastavu: Banovići. Brijesnica. Šekovići. Gračanica. anketne listove. Historijat stvaraoca fonda: Sreski komitet Saveza komunista Bosne i Hercegovine Tuzla osnovan je. 47/62). Vlasenica. (8 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži referate. Količina građe: 19 knj. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1945. Dobošnica. Puračić. Srebrenik. 1945.Jezik u građi: bosanski. Sreski komitet Saveza komunista Bosne i Hercegovine Bijeljina Signatura fonda: BiH-ATKT/SK SKBiHBi Vremenski raspon građe: 1945. gradove i opštine. statističke izvještaje o članovima u osnovnim organizacijama. prijedloge za odlikovanja. Tojšići i Živinice (“Sl. list SR BiH” br. Zakonom o području srezova i opština. – 1955. Simin Han. Zvornik i Živinice (“Sl. kao i njegovim izmjenama 1958. podatke o borcima i njihovo držanje u zatvorima i zarobljeništvu. list NR BiH” br. list NR BiH” br. srez Tuzla je brojao 17. Ljepunice. a njihova nadležnost prenesena na opštinske skupštine i njihove organe (“Sl. 29 kut. Tuzla. Kladanj. Serije u fondu: 1. 3. Bijeljina.’’. godine 23 mjesna odbora sa teritorijalnom pripadnošću Tuzlanskoj oblasti. a 1950. Lopare. godine i teritorijalno je pripadao Tuzlanskom okrugu. – 1966. Srebrenik. Tinja. pa 16. mišljenja za dodjelu “Spomenice 1941. srpski. kada su osnovani i srezovi. 14/66). Teritorijalnom podjelom NR Bosne i Hercegovine na srezove. 2. Ugljevik. Lukavac. Zapisnici. izvještaji. srez Tuzla čine opštine Banovići i Lukavac. Orašje. da bi 1962.. Na osnovu ove teritorijalne podjele. godine. Brčko. 11/52). 1952. zaključci Spiskovi boraca Uputstva Statistički izvještaji 292 . Bratunac.

Količina građe: 8 knj. 1945. list NR BiH” br. Bijeljinski srez je pripadao Tuzlanskom okrugu sve do 1949/50. Dragaljevac. Brodac. Trnova. referate. Građu čine zapisnici: Sreskog komiteta. 11/52). (1. gradove i opštine. kartoni evidencije članova. analize. Međaši. Dvorovi. izvještaje. Sreski komitet Saveza komunista Bosne i Hercegovine Zvornik Signatura fonda: BiH-ATKT/SK SKBiHZ Vremenski raspon građe: 1945. – 1955. materijale rada Kadrovske i Kontrolne komisije itd. srpski. Novo Selo. Kada je 1955. list NR BiH” br. pripada Tuzlanskoj oblasti (“Sl. godine usvojen Zakon o području srezova i opština u NR Bosni i Hercegovini (“Sl. Janja. hrvatski Pismo u građi: latinica. Crnjelovo. podaci o održanim sastancima i stanju u organizacijama. kada se teritorija BiH dijeli na srezove. Vršani. Glavičice. godine formiran je Sreski komitet Bijeljina. anketne listove članstva. 6 kut. – 1958. Jezik u građi: bosanski. Gojsovac i Novo Naselje i opštine Batković. informacije. Batković. Godine 1952. Patkovača. Dragaljevac. teritorijalnom podjelom. Zabrđe i Ugljevik (“Sl. Brodac. Zabrđe i Zagoni. 17/55) prestaje sa radom Sreski komitet Bijeljina i kao opština pripada srezu Brčko (pa samim tim i Sreskom komitetu Brčko) djelujući pod nazivom Opštinski komitet Bijeljina. Bosanska Rača. 16/49 i 10/50) i sastoji se od 23 područja mjesnih narodnih odbora i to: Banjica.Valorizacija fonda: 3 Fond može poslužiti za proučavanje partijske aktivnosti na području Bijeljinskog sreza i Opštine Bijeljina. programi proslava. Popovi. Čađavica. planove programe. Trnova. Bijeljina sela.. Crnjelovo. statistički izvještaji itd. Suho Polje.5 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži zapisnike sa sjednica. Historijat stvaraoca fonda: Teritorijalnom podjelom Federalne Bosne i Hercegovine. godine kada. informacije o sprovedenim izborima. Obarska. Janja. Bijeljinski srez čini gradska opština Bijeljina u koju ulaze: Bijeljina. Ugljevik. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1945. Korenita. list NR BiH” br. 293 . Mjesnih komiteta i osnovnih partijskih organizacija. Modran.

Kamenica. godine) itd. Sreski komitet Saveza komunista Bosne i Hercegovine Brčko Signatura fonda: BiH-ATKT/SK SKBiHBč Vremenski raspon građe: 1945. list NR BiH” br. analize Kadrovska komisija Kontrolna komisija Valorizacija fonda: 3 Fond može poslužiti za proučavanje partijske aktivnosti na području Zvorničkog sreza. a 1958. Zakonom o područjima srezova i opština u NR BiH. list NR BiH” br. Sapna. – 1958. hrvatski Pismo u građi: latinica.23/58) tako da te godine počinje sa radom i Opštinski komitet Zvornik. Pilica.5 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži zapisnike sa sastanaka. Zapisnici Informacije. Količina građe: 17 knj. referate. 17/55). upitnike za delegate V kongresa SKBiH (1968. Osmaci. Roćević. Srebrenica. Vlasenica i Zvornik (“Sl. dopise i uputstva viših organa. Čelopek.. srpski. Skelani. 2. Memići. Nova Kasaba. Sapna i Snagovo (“Sl. Grbavci. 3. anketne listove članstva. Tako je počeo sa radom i Sreski komitet Zvornik. Memići. godine. Han Pijesak.. Petkovci. 10/50). Kozluk. Historijat stvaraoca fonda: Teritorijalnom podjelom Federalne Bosne i Hercegovine. 1968. Jezik u građi: bosanski. formiran je Zvornički srez koji je pripadao Tuzlanskoj oblasti. Administrativno-teritorijalnom podjelom. u sastav sreza Zvornik ulazi grad Zvornik i 15 mjesnih odbora: Caparde. Kozluk. Fakovići. Zvornik kao opština sa naseljenim mjestima u svom sastavu pripada Tuzlanskom srezu (“Sl. Drinjača. 28 kut. (6. informacije. planove i programe rada. – 1966. godine. list NR BiH” br. srezu Zvornik pripada 11 opština sa naseljenim mjestima u svom sastavu i to: Bratunac. Kalesija. 4. 294 .Serije u fondu: 1. analize. 1945. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1945. Međaš.godine. izvještaji. 1950. Godine 1955.

kada je teritorija Bosne i Hercegovine podijeljena na srezove. srpski. sa 19 mjesnih narodnih odbora. srez Brčko čini gradska opština Brčko i 6 opština sa naseljenim mjestima: Brezovo Polje. 2 kut. Bukvik. zaključke i izvještaje sa sastanaka Sreskog i mjesnih komiteta. Sreski komitet Saveza komunista Bosne i Hercegovine Kladanj Signatura fonda: BiH-ATKT/SK SKBiHKl Vremenski raspon građe: 1945. (0. godine. Zakonom o teritorijalnoj podjeli Bosne i Hercegovine iz 1950.Serije u fondu: 1. kao opština sa naseljenim mjestima. Žabar Gornji. Od 1952. godine kada Brčko. – 1966. izbornih konferencija. izvještaje o radu itd. Lončari. list NR BiH” br. list NR BiH” br. 3. gradove i opštine. Potočari. pripada srezu Tuzla (“Sl. 2. godine. Opštinskog komiteta. Jezik u građi: bosanski. Tada je počeo sa radom i Sreski komitet Saveza komunista Brčko. 295 . ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1945. pripada Tuzlanskom okrugu. – 1962. 17/55 i 23/58). hrvatski Pismo u građi: latinica. Shodno Zakonima o teritorijalnoj podjeli Bosne i Hercegovine (“Sl. osnovnih partijskih organizacija. srez Brčko je pripadao Tuzlanskoj oblasti i u svom sastavu brojao 20 mjesnih narodnih odbora (“Sl. Količina građe: 5 knj.. godine. 4. Historijat stvaraoca fonda: Teritorijalnom podjelom iz 1945. mijenjala se i teritorijalna nadležnost Sreskog komiteta Brčko sve do 1962. 10/50). 47/62). srez Brčko. Zapisnici Informacije i analize Uputstva Evidencije članstva Valorizacija fonda: 3 Fond može poslužiti za proučavanje partijske aktivnosti na području sreza Brčko. Rahić Gornji. list NR BiH” br.3 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži zapisnike.

preporuke i dopise CK SKBiH i Okružnog komiteta SK Tuzla. Ćude. Jelaške. srezu Kladanj pripadale opštine Kladanj. obavještenja itd. – 1954. godine kada su ukinuti srezovi. gradove i opštine (“Sl. list NR BiH” br. Olovo. godine. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1945. referate. prepiske sa drugim komitetima. Godine 1950. 296 . mjesnih i Opštinskog komiteta kao i osnovnih partijskih organizacija. uputstva o radu. Kamensko. Zakonom o teritorijalnoj podjeli NR Bosne i Hercegovine na srezove. Starić. Olovske Luke. teritorijalno pripada srezu Tuzla. Zaključci Valorizacija fonda: 3 Fond može poslužiti za proučavanje partijske aktivnosti na području Sreza Kladanj. Stupari i Tuholj. Starić. analize. (3 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži zapisnike sa sastanaka Sreskog. statističke podatke o broju članstva. izvještaje. zapisnike sa sastanaka sekretarijata i godišnjih konferencija. list NR BiH” br.Serije u fondu: 1. 1952. Kladanj. Olovo i Stupari sa pripadajućim naseljenim mjestima. Kladanj. uputstva. hrvatski Pismo u građi: latinica. Kladanj. Olovske Luke. – 1966. Solun. Od 1955. Olovo. Dugandžići. kada je proglašen Zakon o području srezova i opština u NR Bosne i Hercegovine (“Sl. Zapisnici i izvještaji 2. Historijat stvaraoca fonda: Teritorijalnom podjelom Federalne Bosne i Hercegovine. 6 kut. 17/55). godine. a prestao je sa radom 1966. 1945. srpski. 11/52). godine formiran je srez Kladanj koji je pripadao Tuzlanskom okrugu i imao 13 mjesnih narodnih odbora i to: Brloške. Stupari i Tuholj (“Sl. Solun. list NR BiH” br. Količina građe: 19 knj. kao opština sa naseljenim mjestima u svom sastavu. srez Kladanj pripada Tuzlanskoj oblasti i broji 9 mjesnih narodnih odbora: Dugandžići. Čuda.. 10/50) da bi. Sreski komitet Saveza komunista Bosne i Hercegovine Bosanski Šamac Signatura fonda: BiH-ATKT/SK SKBiHBŠ Vremenski raspon građe: 1945. Jošija. Jezik u građi: bosanski.

srpski. Donja Dubica. Crkvina.. pisma. 3. 8 kut. godine teritorijalno pripadao Tuzlanskom okrugu i imao je 14 mjesnih narodnih odbora i to: Batkuša.Serije u fondu: 1. – 1955. Tišina i Tolisa. analize. upitnike i anketne listove itd. Orašje. izvještaje. gradove i opštine (“Sl. Sreski komitet Saveza komunista Bosne i Hercegovine Gračanica Signatura fonda: BiH-ATKT/SK SKBiHG Vremenski raspon građe: 1945. dokumentacije Organizaciono-instruktorske komisije. godine pripadao Tuzlanskoj oblasti sa Bosanskim Šamcem kao gradom u sastavu sreza i obuhvatao područje od 12 mjesnih narodnih odbora. 2.5 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži zapisnike sa sjednica Agit-prop komisije. da bi 1950. Obudovac. hrvatski Pismo u građi: latinica. Donja Slatina i Orašje. Zapisnici 2. 4. Bosanski Šamac. Domaljevac. zapisnike sa sastanaka Komisije za selo. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1945. informacije. Jezik u građi: bosanski. Bok. Grebnica. Mahala Donja. Slatina Gornja. Serije u fondu: 1. referate. Matići. Historijat stvaraoca fonda: Srez Bosanski Šamac je 1945. list NR BiH” br. Informacije i analize 3. Zakonom o podjeli teritorije NR Bosne i Hercegovine na srezove. 11/52). izjave. Hasić Gornji. potvrde o radnom stažu. Količina građe: 6 knj. ovaj srez čini gradska opština Bosanski Šamac i opštine: Crkvina. Dokumentacija komisija 297 . – 1955. Zapisnici sa sastanaka Zapisnici sa konferencija Preporuke i uputstva viših organa Prepiske sa drugim komitetima Valorizacija fonda: 3 Fond može poslužiti za proučavanje partijske aktivnosti na području Sreza Bosanski Šamac. (2. Domaljevac. žalbe.

izjave o boravku u zarobljeništvu. zapisnike sa sastanaka AGIT-PROP. a 1952. srez Gračanica pripada Tuzlanskoj oblasti i u svom sastavu ima grad Gračanicu i područja mjesnih odbora Bosansko Petrovo Selo. – 1955. 1945. list NR BiH” br. kao opština sa naseljenim mjestima u svom sastavu. Lukavica i Orahovica). Orahovica Donja. Gračanica. Loparama. (1 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži zapisnike sa sastanaka Biroa. srezove i područja mjesnih narodnih odbora. Godine 1950. Lukavica. Malešići. Donja Orahovica. gradove i opštine (“Sl. Sreski komitet Saveza komunista Bosne i Hercegovine Lopare Signatura fonda: BiH-ATKT/SK SKBiHLo Vremenski raspon građe: 1946.. Karanovac. Rapatnica. 10/50). izvještaje o radu Sreskog komiteta. Količina građe: 7 knj. list NR BiH” br. Skipovac. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1945. zapisnike i izvještaje o radu mjesnih partijskih organizacija u Tobutu. Doborovci. godine Gračanica. teritorijalno pripada srezu Tuzla (“Sl. Zakonom o područjima srezova i opština u NR Bosni i Hercegovini. Doborovci. 2 kut. 17/55). Soko i Stjepan Polje. Jezik u građi: bosanski. srez Gračanica je pripadao Dobojskom okrugu i imao 16 mjesnih narodnih odbora i to: Boljanić. 11/52). Škipovac. srpski. Čeliću.Valorizacija fonda: 3 Fond može poslužiti za proučavanje partijske aktivnosti na području Sreza Gračanica. Gornji Moranjci. 1955. Historijat stvaraoca fonda: Teritorijalnom podjelom Federalne Bosne i Hercegovine na okruge. list NR BiH” br. Brijesnica Velika. Sladna i Soko (“Sl. godine. Koraju. karakteristike. Brijesnica Velika. srez Gračanica ima gradsku opštinu Gračanica i 6 opština (Bosansko Petrovo Selo. Lukavica. Doborovci. Teočaku. – 1954. Plenuma i Sreskog aktiva. Petrovo Selo. Zakonom o podjeli teritorije NR Bosne i Hercegovine na srezove. spiskove članova itd. godine. Sladna. Gornja Orahovica. Karanovac. Brijesnica. Orahovica Gornja. Sočkovac. Malešići. 298 . hrvatski Pismo u građi: latinica.

Zapisnici i izvještaji Sreskog komiteta Zapisnici i izvještaji mjesnih partijskih jedinica Zapisnici Biroa. list NR BiH” br. srez Lopare pripada Tuzlanskoj oblasti. sa 14 mjesnih narodnih odbora. 3. hrvatski Pismo u građi: latinica. Zakonom o administrativno-teritorijalnoj podjeli NR Bosne i Hercegovine. Ovakvo stanje ostaje do 1955. Biroa. i 1954. srpski. Koraj. 2 kut.. Priboj. Godine 1952. Teočak i Tutnjevac (“Sl. (1 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži: opšte spise. teritorijalno pripada Tuzlanskom okrugu. 299 . Sreski komitet Saveza komunista Bosne i Hercegovine Srebrenica Signatura fonda: BiH-ATKT/SK SKBiHSb Vremenski raspon građe: 1946. Napomena: Na osnovu građe u fondu od 1952. a čini ga 10 područja mjesnih narodnih odbora i to: Čelić. Konferencije. Plenuma AGIT-PROP Valorizacija fonda: 3 Fond može poslužiti za proučavanje partijske aktivnosti na području Sreza Lopare. kao opština sa naseljenim mjestima u svom sastavu. a za 1953. list NR BiH” br. 2. godine ovaj Komitet je nosio naziv Sreski komitet SKBiH Srebrenica – Bratunac. srez Lopare čine opštine Čelić. – 1955. 10/50). teritorijalno pripada srezu Tuzla (“Sl. Lopare. Plenuma. gradove i opštine – “Sl. godine srez Lopare. godinu pojavljuje se samo naziv SK SKBiH Bratunac pa je i odvojen kao poseban fond. Historijat stvaraoca fonda: Od 1945. Rastošnica. – 1952. godine. Lopare. Šibošnica. Šibošnica i Teočak (Zakon o podjeli teritorije NR Bosne i Hercegovine na srezove. Priboj. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1945. Piperi. kada Sreski komitet Lopare prestaje sa radom. zapisnike sa sastanaka Sreskog komiteta. Kadrovske komisije. 4. 17/55). Koraj. 11/52). list NR BiH” br. a Lopare. Mačkovac. partijskih ćelija itd. Količina građe: 5 knj.Serije u fondu: 1. Jezik u građi: bosanski.

Bratunac. 11/52) sjedište narodnog odbora sreza Srebrenica je u Bratuncu. Sućeska. Zapisnici 3. Tako je. ali može poslužiti za proučavanje partijske aktivnosti na području Sreza Srebrenica. Ratkovići. Fakovići.Serije u fondu: 1. a od 1958. srezove i područja mjesnih narodnih odbora. srez Srebrenica teritorijalno pripada Tuzlanskoj oblasti i obuhvata 16 područja mjesnih narodnih odbora (“Sl. godine nailazi na naziv Sreski komitet Srebrenica – Bratunac. Žlijebac. Godine 1950. a obuhvata gradsku opštinu Srebrenica i opštine Bratunac. Žabokvice i Toplica. Sikirić. hrvatski Pismo u građi: latinica. srpski. godine (“Sl. Krnjići. pripadaju srezu Zvornik. Karina. Luka. Osatica. Kostolomci. Zakonom o području srezova i opština u NR Bosni i Hercegovini 1955. prestankom rada Sreskog komiteta saveza komunista Srebrenica. Opšta građa 2. Jezik u građi: bosanski. S obzirom da je sjedište NOS-a Srebrenica bilo u Bratuncu u građi se od 1951. Srebrenica. Knjige Valorizacija fonda: 3 Fond nije kompletan. Crvice. Osatica i Skelani. list NR BiH” br. Sase. Brežani. gradove i opštine (“Sl. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1945. – 1955. Konjevići. 17/55) Bratunac. godine pripadao je Tuzlanskom srezu. Šiljkovići. godine počeo sa radom Opštinski komitet SK Srebrenica koji je teritorijalno pripadao srezu Zvornik. godine. list NR BiH” br. 1955. list NR BiH” br. 300 . 1945. Polom. Historijat stvaraoca fonda: Teritorijalnom podjelom Federalne Bosne i Hercegovine na okruge. Zakonom o podjeli teritorije NR Bosne i Hercegovine na srezove. Hranča. Fakovići i Skelani. kao opštine sa naseljenim mjestima u svom sastavu. srez Srebrenica je pripadao Tuzlanskom okrugu i obuhvatao 21 mjesni narodni odbor i to: Blažijevići. Srebrenica. 10/50). Kravica. Fakovići.

list NR BiH” br.Sreski komitet Saveza komunista Bosne i Hercegovine Bratunac Signatura fonda: BiH-ATKT/SK SKBiHBr Vremenski raspon građe: 1953. srez Srebrenica teritorijalno pripada Tuzlanskoj oblasti i obuhvata 16 područja mjesnih narodnih odbora (“Sl. list NR BiH” br. 11/52) sjedište Narodnog odbora sreza Srebrenica je u Bratuncu. Krnjići. Na osnovu građe u fondu evidentno je da se građa SK KPBiH Bratunac nalazi u građi SK KPBiH Srebrenica jer je od 1952. a za 1953. – 1954. Količina građe: 3 knj. i 1954. 10/50). Kravica. srpski. (1 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži zapisnike sa sastanaka Sreskog komiteta.. a za 1953. Fakovići. Osatica i Skelani. godinu pojavljuje se samo naziv SK SKBiH Bratunac pa je i odvojen kao poseban fond. godinu pojavljuje se samo naziv SK SKBiH Bratunac. godine nosio naziv Sreski komitet KPBiH Srebrenica – Bratunac. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1953. Zakonom o podjeli teritorije NR Bosne i Hercegovine na srezove. Valorizacija fonda: 3 Fond nije kompletan. 1 kut. a obuhvata gradsku opštinu Srebrenica i opštine Bratunac. opštinskih komiteta i osnovnih partijskih organizacija na području Sreza. – ? Historijat stvaraoca fonda: Godine 1950. i 1954. 301 . hrvatski Pismo u građi: latinica. ali može poslužiti za proučavanje partijske aktivnosti na području Sreza Bratunac. Napomena: Na osnovu građe u fondu evidentno je da se građa SK KPBiH Bratunac nalazi u građi SK KPBiH Srebrenica jer je ovaj Komitet od 1952. gradove i opštine (“Sl. godine nosio naziv Sreski komitet KPBiH Srebrenica – Bratunac. Jezik u građi: bosanski.

Knjige Valorizacija fonda: 3 Fond može poslužiti za proučavanje partijske aktivnosti na području Sreza Vlasenica.. Zapisnici 2. hrvatski Pismo u građi: latinica. Derventa. Od 1955. Nova Kasaba. – 1966. 11/52). a zatim srezu Tuzla. Ovakvo stanje ostaje do 1966. do 1958. Han Pijesak. 1 kut. Sarajevskoj oblasti. Jezik u građi: bosanski. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1945. godine. Opštinski komitet Saveza komunista Bosne i Hercegovine Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/OK SKBiHT Vremenski raspon građe: 1956. list NR BiH” br. Količina građe: 8 knj. srezu Vlasenica pripada gradska opština Vlasenica i opštine Cikote. Milići i Šekovići (“Sl. (0. srez Vlasenica pripada Tuzlanskom okrugu. srpski. godine. Godine 1952. – 1955.5 d/m) 302 . – 1955. a 1950. biografije članova. 18 kut. izjave.. (4. godine kada se u SR Bosni i Hercegovini ukidaju srezovi. Historijat stvaraoca fonda: Teritorijalnom podjelom Federalne Bosne i Hercegovine 1945. zapisnike OOSK-a itd.Sreski komitet Saveza komunista Bosne i Hercegovine Vlasenica Signatura fonda: BiH-ATKT/SK SKBiHV Vremenski raspon građe: 1945. zapisnike sa sastanaka mjesnih i opštinskih komiteta. Vlasenica kao opština sa naseljenim mjestima u svom sastavu teritorijalno pripada srezu Zvornik. Serije u fondu: 1.3 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži zapisnike sa sastanaka Plenuma Sreskog komiteta. Količina građe: 2 knj.

Sadržaj fonda: Fond sadrži zapisnike sa sastanaka Komiteta.5 d/m) Sadržaj fonda: Fond se sastoji od zapisnika sa sastanaka Rejonskog i Mjesnog komiteta. Formirani su i ostali opštinski komiteti koji postaju osnovna organizaciona forma jer se u život istovremeno uvodio i novi sistem samoupravljanja. planskih zadataka Rudnika. (0. uputstava Okružnog komiteta. 17/55). uvodna izlaganja. list NR BiH” br. Jama Mušići. izvještaje. izvještaja AGIT-PROP o radu i suzbijanju nepismenosti. Opštinski komitet Saveza komunista Bosne i Hercegovine Banovići Signatura fonda: BiH-ATKT/OK SKBiHBa Vremenski raspon građe: 1945. 303 . Zapisnici 2. programe i planove rada. Serije u fondu: 1. zapisnika sa izbornih konferencija i plenuma. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1955. srpski. partijskih ćelija i odjeljenja (Rudnik uglja “Tito”. godine. počinje sa radom Opštinski komitet Saveza komunista Tuzla koji je teritorijalno pripadao srezu Tuzla. Strojni promet Banovići. Nova separacija. Evidencije Valorizacija fonda: 3 Fond može poslužiti za proučavanje partijske aktivnosti na području Tuzlanske opštine. Količina građe: 2 kut. Stanica narodne milicije i dr. Jezik u građi: bosanski. odluke i sl. zapisnici zajedničkih sastanaka Opštinskog i Rudničkog komiteta i odbora sindikata itd. hrvatski Pismo u građi: latinica. Predsjedništva i raznih komisija. izvještaja i zadataka osnovnih organizacija. Direkcija rudnika. jula 1955. DK Banovići Selo. od 12. ZGP “Litva”. – 1962. evidencije članova. – ? Historijat stvaraoca fonda: Zakonom o području srezova i opština u NR Bosni i Hercegovini (“Sl. Programi i planovi rada 3.).

prijedloge. izvještaji. anketne listove i upitnike za članove SK-a itd. Uputstva 3. odluke o kažnjavanju i isključenju članova SKJ. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1945. 16/49 i 10/50). zapisnike i zaključke sa sastanaka OK SKBiH. list NR BiH’’ br. godine Banovići. uputstva. kada se na teritoriji Bosne i Hercegovine formiraju oblasti. informacije 304 . srpski. (4 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži zapisnike sa izbornih sastanaka. planove. Jezik u građi: bosanski. analize. Količina građe: 35 kut. Aktiva. pripadaju Tuzlanskom srezu (“Sl. list NR BiH’’ br. godišnje statističke izvještaje o članovima SK-a za osnovne organizacije. godine Lukavačkom srezu Tuzlanskog okruga pripadali su Banovići na čijem području je radio Rejonski komitet. spiskove. . Sekretarijata. kao gradska opština. Takvo stanje se ne mijenja do 1966. – ? Historijat stvaraoca fonda: Zakonom o teritorijalnoj podjeli Federalne Bosne i Hercegovine. Analize. referate. osnovnih organizacija. i 1950. hrvatski Pismo u građi: latinica.1975.Serije u fondu: 1. izvještaje. AGIT-PROP Valorizacija fonda: 3 Fond može poslužiti za proučavanje partijske aktivnosti na području Opštine Banovići. 1945. godine kada su ukinuti srezovi.11/52). Od 1949. godine. Serije u fondu: 1. Opštinski komitet Saveza komunista Bosne i Hercegovine Bijeljina Signatura fonda: BiH-ATKT/OK SKBiHBi Vremenski raspon građe: 1955. u Banovićima radi Mjesni komitet koji pripada Tuzlanskom srezu Tuzlanske oblasti (“Sl. Zapisnici 2. informacije. a 1952. Zapisnici osnovnih organizacija i odjeljenja 2.

hrvatski Pismo u građi: latinica. Zapisnici i izvještaji 2. informacije. Statistički izvještaji 4. Planovi rada 3. Opštinski komitet Saveza komunista Bosne i Hercegovine Zvornik Signatura fonda: BiH-ATKT/OK SKBiHZ Vremenski raspon građe: 1959. Anketni listovi i upitnici Jezik u građi: bosanski. Zakonom o područjima srezova i opština (“Sl. 17/55) prestaje sa radom Sreski komitet Bijeljina. 305 . Serije u fondu: 1. Bijeljina i Brčko. planove rada. 47/62). te kao opština pripada srezu Brčko. prijedloge za odlikovanja. (3 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži zapisnike i materijale sa sastanaka opštinskih konferencija i sekretarijata. – 1965. referate. kao opštine. list NR BiH” br. godine kada se ukidaju srezovi. – ? Historijat stvaraoca fonda: Usvajanjem Zakona o području srezova i opština u NR Bosni i Hercegovini 1955. Količina građe: 11 kut. godine (“Sl. anketne listove članova i sl. izvještaje o radu. srpski.3. sve do 1966. pa tako i Opštinski komitet SK Bijeljina. Anketni listovi Valorizacija fonda: 3 Fond može poslužiti za proučavanje partijske aktivnosti na području Opštine Zvornik. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1955. teritorijalno pripadaju srezu Tuzla. list NR BiH” br. a sa radom počinje Opštinski komitet Bijeljina.

godine. – 306 . Zvornik. (1. Količina građe: 5 kut. kao opština sa naseljenim mjestima u svom sastavu. pripada Tuzlanskom srezu (“Sl. srpski. srpski.23/58). Jezik u građi: bosanski. anketnih listova članova i sl. Serije u fondu: 1. – ? Historijat stvaraoca fonda: Zakonom o područjima srezova i opština u NR Bosni i Hercegovini. Izvještaji 3. 1958.2 d/m) Sadržaj fonda: Fond se sastoji od zapisnika i materijala sa sastanaka sekretarijata. Anketni listovi Valorizacija fonda: 3 Fond može poslužiti za proučavanje partijske aktivnosti na području Opštine Kladanj. izvještaja o radu. konferencija i proširenih sastanaka. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1955. hrvatski Pismo u građi: latinica. Opštinski komitet Saveza komunista Bosne i Hercegovine Kladanj Signatura fonda: BiH-ATKT/OK SKBiHKl Vremenski raspon građe: 1955.Jezik u građi: bosanski. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1958. list NR BiH” br. – 1966. Materijali i zapisnici sa sastanaka 2. hrvatski Pismo u građi: latinica.

list NR BiH” br. izvještaje itd. list SR BiH” br. list NR BiH br. hrvatski Pismo u građi: latinica. konferencija. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1955. kao opština sa naseljenim mjestima u svom sastavu. Informacije. kao opština sa naseljenim mjestima u svom sastavu. 307 . Tako ostaje sve do 1962. osnovnih organizacija.Historijat stvaraoca fonda: Kada je proglašen Zakon o području srezova i opština u NR Bosni i Hercegovini (Sl. Serije u fondu: 1.1 7/55). teritorijalno pripadao srezu Tuzla.5 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži zapisnike sa izbornih sastanaka OK SK. 47/62). godine kada je Ustavnim Zakonom o ukidanju srezova u SR Bosni i Hercegovini ukinut i srez Tuzla (“Sl. godine Bosanski Šamac. izvještaji 3. Kladanj je. 14/66). Jezik u građi: bosanski. srpski. informacije. referati.. Količina građe: 1 knj. referate. 7 kut. obavještenja. Opštinski komitet Saveza komunista Bosne i Hercegovine Bosanski Šamac Signatura fonda: BiH-ATKT/OK SKBiHBŠ Vremenski raspon građe: 1955. Zakonom o području srezova i opština NR Bosne i Hercegovine. godine kada je. Tako je ostalo sve do 1966. statističke podatke. – 1966. Zapisnici sa sastanaka 2. Statistički podaci Valorizacija fonda: 3 Fond može poslužiti za proučavanje partijske aktivnosti na području Opštine Bosanski Šamac. teritorijalno pripada srezu Brčko. (3. – ? Historijat stvaraoca fonda: Od 1955. Bosanski Šamac pripao srezu Doboj (“Sl.

OSV. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1955. (2. Količina građe: 11 kut. podatke. list NR BiH” br. Gračanica.3 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži zapisnike sa sastanaka Opštinskog komiteta. godine kada je. – ? Historijat stvaraoca fonda: Opštinski komitet SK Gračanica radi pod ovim nazivom od 1955. srpski. informacije. dokumentaciju Kadrovske komisije. Jezik u građi: bosanski. analize Valorizacija fonda: 3 Fond može poslužiti za proučavanje partijske aktivnosti na području Opštine Gračanica. opšte spise.3 d/m) 308 . program ideološko-političkog obrazovanja članova itd.Opštinski komitet Saveza komunista Bosne i Hercegovine Gračanica Signatura fonda: BiH-ATKT/OK SKBiHG Vremenski raspon građe: 1955. hrvatski Pismo u građi: latinica. Opštinski komitet Saveza komunista Bosne i Hercegovine Lopare Signatura fonda: BiH-ATKT/OK SKBiHLo Vremenski raspon građe: 1955. Opšti spisi 2. analize. osnovnih partijskih organizacija. Serije u fondu: 1. Količina građe: 9 kut. kao opština sa naseljenim mjestima u svom sastavu. izvještaje. OOSSRN. – 1971. teritorijalno pripala srezu Tuzla (“Sl. Izvještaji. Zapisnici 3. upitnike. 17/55). informacije. – 1966. Zakonom o područjima srezova i opština u NR Bosni i Hercegovini. (1.

analize. (0. Opštinski komitet Saveza komunista Bosne i Hercegovine Srebrenica Signatura fonda: BiH-ATKT/OK SKBiHSb Vremenski raspon građe: 1958. izvještaja. hrvatski Pismo u građi: latinica. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1955. Informacije. analize 3. prestao sa radom srez Tuzla i Sreski komitet SK Tuzla. zaključaka. ukidanjem srezova. Zapisnici 2. izborne konferencije. – Historijat stvaraoca fonda: Od 1955. Serije u fondu: 1. Konferencije i Sekretarijata. Količina građe: 2 kut.5 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži zapisnike sa sjednica Opštinskog komiteta. Jezik u građi: bosanski. – 1966. Informacije. Ovakvo stanje ostaje do 1966. izvještaji. Zapisnici 2. analiza. anketnih listova članova i sl. Anketni listovi Valorizacija fonda: 3 Fond može poslužiti za proučavanje partijske aktivnosti na području Opštine Lopare. godine počinje sa radom Opštinski komitet SK Bosne i Hercegovine Lopare. izvještaji 309 . analize. godine kada je. Serije u fondu: 1. srpski.Sadržaj fonda: Fond se sastoji od zapisnika sa sastanaka OK. Sekretarijata. savjetovanja. informacija. izvještaje. a teritorijalno pripada srezu Tuzla. biltene itd.

Zapisnici 2. list NR BiH” br. Serije u fondu: 1.Valorizacija fonda: 3 Fond može poslužiti za proučavanje partijske aktivnosti na području Opštine Srebrenica. pripala srezu Tuzla (“Sl. kada je ukidanjem srezova. Od 1958. godine. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1955. Izvještaji Valorizacija fonda: 3 Fond može poslužiti za proučavanje partijske aktivnosti na području Opštine Bosansko Petrovo Selo. hrvatski 310 . – Historijat stvaraoca fonda: Od 1955. (0. godine Srebrenica kao opština sa naseljenim mjestima u svom sastavu teritorijalno pripada srezu Zvornik koji je od 1958. godine opština Srebrenica je sa naseljenim mjestima u svom sastavu. izvještaje o radu Komiteta itd. prestao sa radom i srez Tuzla. srpski. zapisnike i materijale sa izbornih konferencija osnovnih partijskih organizacija i Aktiva Saveza komunista. 23/58) i tako je ostalo do 1966. hrvatski Pismo u građi: latinica. Jezik u građi: bosanski. Količina građe: 2 kut. godine kao opština sa naseljenim mjestima u svom sastavu pripao srezu Tuzla. Jezik u građi: bosanski. Opštinski komitet Saveza komunista Bosne i Hercegovine Bosansko Petrovo Selo Signatura fonda: BiH-ATKT/OK SKBiHBPS Vremenski raspon građe: 1955.3 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži zapisnike sa sastanaka Opštinskog komiteta. – 1962. srpski.

kao mjesni odbor. godine kada Bosansko Petrovo Selo. (0. srezove i područja mjesnih narodnih odbora. Jezik u građi: bosanski. Historijat stvaraoca fonda: Teritorijalnom podjelom federalne Bosne i Hercegovine na okruge. Mjesni odbor Bosansko Petrovo Selo teritorijalno pripada srezu Gračanica Tuzlanske oblasti.. 1945. pripalo je srezu Gračanica Dobojskog okruga. godine. pripada srezu Gračanica. Zapisnici OK Bratunac 2. 2 kut. a 1955. srpski. pripada Opštini Gračanica sreza Tuzla.5 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži zapisnike sa sastanaka Sekretarijata Opštinskog komiteta. pripada srezu Tuzla. revizione komisije. kao naseljeno mjesto. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1955. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja 311 . Ovakvo stanje ostaje do 1962. zapisnike sa konferencija. kao opština. kao opština sa naseljenim mjestima u svom sastavu.Pismo u građi: latinica. hrvatski Pismo u građi: latinica. godine. Količina građe: 3 knj. zapisnike sa zajedničkih sastanaka OK Bratunac i Srebrenica. godine Petrovo Selo. Zapisnici OK Srebrenica Valorizacija fonda: 3 Fond može poslužiti za proučavanje partijske aktivnosti na području Opštine Bratunac. Godine 1950. Serije u fondu: 1. sastanaka sa sekretarima osnovnih organizacija i sl. – 1962. Teritorijalnom podjelom BiH 1952. – 1966. Opštinski komitet Saveza komunista Bosne i Hercegovine Bratunac Signatura fonda: BiH-ATKT/OK SKBiHBr Vremenski raspon građe: 1950.

312 . Godine 1955. zapisnike Opštinskog komiteta. Bistarcu.Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1950.2 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži zapisnike sa sastanaka Mjesnog komiteta i Mjesnog narodnog odbora Lukavac i Puračić. godine. Zapisnici OK Lukavac Valorizacija fonda: 3 Fond može poslužiti za proučavanje partijske aktivnosti na području Opštine Lukavac. godine Tuzlanskoj oblasti je pripadao srez Srebrenica a sjedište Sreskog narodnog odbora bilo je u Bratuncu kao mjesnom odboru (“Sl. Opštinski komitet Saveza komunista Bosne i Hercegovine Lukavac Signatura fonda: BiH-ATKT/OK SKBiHLu Vremenski raspon građe: 1948. – ? Historijat stvaraoca fonda: Nakon oslobođenja. zapisnike sa sastanaka osnovnih partijskih organizacija (OPO) na području ovog Komiteta. godine srezu Tuzla. srpski. Bratunac kao opština sa naseljenim mjestima u svom sastavu teritorijalno pripada srezu Zvornik. Serije u fondu: 1. Zapisnici MK MNO Lukavac 2. godine kada su ukinuti srezovi. anketne listove članova SK itd. Količina građe: 4 kut. a 1958. referate. – 1966. formiran je Srez Lukavac koji je pripadao Tuzlanskom okrugu i obuhvatao 21 mjesni odbor sa sjedištima u Banovićima. Brijesnici Donjoj. (1. – 1966. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1948. Historijat stvaraoca fonda: Zakonom o administrativno-teritorijalnoj podjeli NR Bosne i Hercegovine 1950. Zapisnici MK MNO Puračić 3. izvještaje. Ovakvo stanje teritorijalne pripadnosti ostaje do 1966. list NR BiH” br. Jezik u građi: bosanski. programe. 1945. 10/50). hrvatski Pismo u građi: latinica.

zapisnike sa sastanaka osnovnih organizacija SK-a itd. pripada srezu Tuzla Tuzlanske oblasti. Treštenici Srpskoj. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1955. Miričini. kao opština sa naseljenim mjestima u svom sastavu. analize. pripada srezu Tuzla od 1955. Jezik u građi: bosanski. – 1966. list NR BiH” br. Količina građe: 2 knj. Informacije. godine. 11/52). do 1966. Crveno Brdo. godine Lukavac. Od 1948. Bistarac Gornji. Kalajevo i Brgule (“Sl. Dobošnici. srezu Tuzla pripada gradska opština Lukavac sa sjedištem narodnog odbora gradske opštine u Lukavcu u koju ulaze Smoluća. Lukavcu Muslimanskom. Zakonom o podjeli teritorije NR Bosne i Hercegovine na srezove. Smolućoj. 1952. Modrac. formiranjem oblasti. Sekretrijata. Gnojnici.. hrvatski Pismo u građi: latinica.Devetaku. Lukavac Srpski. Zapisnici 2. Tumarama i Vasiljevcima. Lukavac fabrika. godine. Lukavac. gradove i opštine. Priluku. Tulovićima. srpski. Knjige Valorizacija fonda: 3 Fond može poslužiti za proučavanje partijske aktivnosti na području Opštine Živinice. izvještaji. Turiji. Seoni. godine kada su ukinuti srezovi.5 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži zapisnike sa sastanaka Opštinskog komiteta. analize 3. Huskići. Orahovici Muslimanskoj. Poljicu. Podgorju. 2 kut. Serije u fondu: 1. – ? 313 . a 1949. Naselje koksara. Kiseljaku. pripada srezu Tuzla. Konferencije i Plenuma. Šikulje. Kontrolne komisije (karakteristike i izvode iz evidencije članova). (0. Lukavac Muslimanski. Zagorje. informacije. izvještaje. kao Mjesni narodni odbor. Opštinski komitet Saveza komunista Bosne i Hercegovine Živinice Signatura fonda: BiH-ATK/OK SKBiHŽ Vremenski raspon građe: 1946. Puračiću.

planove. pripada srezu Tuzla (“Sl. informacije i sl. Informacije. 1945. Ovakva teritorijalna pripadnost ostaje nepromijenjena sve do 1966. godine kada su ukinuti srezovi.3 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži zapisnike sa sastanaka Opštinskog komiteta. srpski. Srebrenik. godine. Jezik u građi: bosanski. gradove i opštine. godine. 17/55). kao opština. a od 1950. informacije. godine kada su ukinuti srezovi. materijale. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1952. pripadaju srezu Tuzla Tuzlanskog okruga. – 1964. kao opština sa naseljenim mjestima u svom sastavu. Opštinski komitet Saveza komunista Bosne i Hercegovine Srebrenik Signatura fonda: BiH-ATKT/OK SKBiHS Vremenski raspon građe: 1954. referate. godine. 11/52). kao mjesni odbor. hrvatski Pismo u građi: latinica. 314 . pripadaju srezu Tuzla. Zakonom o području srezova i opština u NR Bosni i Hercegovini (“Sl. 1952. i takvo stanje ostaje sve do 1966. izvještaji Valorizacija fonda: 3 Fond može poslužiti za proučavanje partijske aktivnosti na području Opštine Srebrenik. pripadaju Tuzlanskoj oblasti. (0. sa tuzlanskim srezom. list NR BiH” br. Serije u fondu: 1. Živinice. – ? Historijat stvaraoca fonda: Zakonom o podjeli teritorije NR Bosne i Hercegovine na srezove.Historijat stvaraoca fonda: Zakonom o teritorijalnoj podjeli Federalne Bosne i Hercegovine na okruge. srezove i područja mjesnih narodnih odbora. Količina građe: 1 kut. list NR BiH” br. analize. Živinice. Zapisnici 2.

godine Orašje.3 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži zapisnike i djelovodne protokole Mjesnog i Opštinskog komiteta Orašje. 1955. Jezik u građi: bosanski. Planovi rada 3. Serije u fondu: 1. pripadalo srezu Bosanski Šamac. opšte spise. a 1962. Mjesni komitet Orašje pripada Bosanskošamačkom srezu Tuzlanske oblasti. hrvatski Pismo u građi: latinica.. – 1966. Zapisnici MK i OK 2.Opštinski komitet Saveza komunista Bosne i Hercegovine Orašje Signatura fonda: BiH-ATKT/OK SKBiHO Vremenski raspon građe: 1950. planove rada itd. kao opština. Količina građe: 2 knj. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1952. 1950. godine srezu Brčko. zapisnike. – ? Historijat stvaraoca fonda: Teritorijalnom podjelom NR Bosne i Hercegovine. godine postaje opština sreza Tuzla i tako ostaje do 1966. Konferencije i osnovnih partijskih organizacija. Teritorijalnim podjelama mijenjala se i pripadnost ovog Komiteta tako da je 1952. godine kada su ukinuti srezovi. 1 kut. srpski. (0. Knjige Valorizacija fonda: 3 Fond može poslužiti za proučavanje partijske aktivnosti na području Opštine Orašje. 315 . godine.

– ? Historijat stvaraoca fonda: Zakonom o teritorijalnoj podjeli Federalne Bosne i Hercegovine na okruge. Ovakvo stanje ostaje do 1966. izvještaje. Šekovići. pripadaju Mjesnom narodnom odboru sa sjedištem u Podžiocima. teritorijalno pripada Sarajevskoj oblasti. – 1966. spise Kadrovske komisije. Protokol Valorizacija fonda: 3 Fond može poslužiti za proučavanje aktivnosti ovoga Udruženja radnika na području Opštine Šekovići. Zapisnici Mjesnog i Opštinskog komiteta 2. kao selo. Šekovići. informacije. godine. (0. pripadaju srezu Tuzla (“Sl. kao opština sa naseljenim mjestima u svom sastavu. godine kada su ukinuti srezovi. list NR BiH” br. zapažanja. srpski. djelovodni protokol Mjesnog i Opštinskog komiteta itd. 1950. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1955. list NR BiH” br. Zaključci. opšte spise. izvještaj. srezove i područja mjesnih narodnih odbora.3 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži zapisnike sa sastanaka Mjesnog i Opštinskog komiteta Šekovići. 15/48). zaključke. 17/55). a 1948. 1945. srez Vlasenica – Tuzlanski okrug. Godine 1955. 316 . Serije u fondu: 1. informacije 3. godine. referate.Opštinski komitet Saveza komunista Bosne i Hercegovine Šekovići Signatura fonda: BiH-ATKT/OK SKBiHŠ Vremenski raspon građe: 1948. Količina građe: 1 kut. Jezik u građi: bosanski. Zakonom o području srezova i opština u NR Bosni i Hercegovini. godine pripadaju srezu Vlasenica kao Mjesni odbor (“Sl. hrvatski Pismo u građi: latinica. Srez Vlasenica.

kao opština sa naseljenim mjestima u svom sastavu. zapisnike sa sastanaka kadrovske komisije. Zapisnici OK i Političkog aktiva 2. godine. Količina građe: 1 kut. godine kada su ukinuti srezovi (“Sl. Zakonom o podjeli teritorije NR Bosne i Hercegovine na srezove. list NR BiH” br. gradove i opštine. 47/62). od 1955. Glinje i Bogutovo Selo (“Sl. Sekretarijata i osnovnih partijskih organizacija. Formiranjem oblasti. godine.3 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži zapisnike sa sastanaka Opštinskog komiteta. pripada srezu Brčko (“Sl. Rudničke konferencije i Rudničkog komiteta itd. Godine 1962. Ugljevik. list NR BiH” br. – ? Historijat stvaraoca fonda: Teritorijalnom podjelom Federalne Bosne i Hercegovine. Mjesni odbor Ugljevik pripada srezu Bijeljina u Tuzlanskoj oblasti. do 1962. Političkog aktiva. Jezik u građi: bosanski. – 1966. 317 . hrvatski Pismo u građi: latinica. Teritorijalnom podjelom NR Bosne i Hercegovine. Mezgraja-rudnik. godine. Ugljevik. 1949. godine. kao opština. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1955. srpski. 17/55 i 23/58). Ravno Polje. Mezgraja. 1945. Zakonom o područjima srezova i opština u NR Bosni i Hercegovini. pripada srezu Tuzla.Opštinski komitet Saveza komunista Bosne i Hercegovine Ugljevik Signatura fonda: BiH-ATKT/OK SKBiHU Vremenski raspon građe: 1963. (0. Serije u fondu: 1. Janjari. 11/52). Zapisnici Rudničke konferencije i Rudničkog komiteta Valorizacija fonda: 3 Fond može poslužiti za proučavanje partijske aktivnosti na području Opštine Ugljevik. Atmačići. list NR BiH” br. Ugljevik. pripada srezu Ugljevik u Tuzlanskom okrugu. ali kao opština u koju ulaze Ugljevik. Ugljevik ostaje u srezu Bijeljina. kao Mjesni odbor. što ostaje do 1966. 1952.

Sekretarijata.1962. Količina građe: 1 kut. informacije.3 d/m) 318 . 23/58) sve do 1966. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1958. kao opština sa naseljenim mjestima u svom sastavu.3 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži zapisnike sa sastanaka Opštinskog komiteta. godine. Zapisnici OK i Sekretarijata 2. Serije u fondu: 1. a 1958. kada srezovi prestaju sa radom. srpski. zaključke. Zaključci. Vlasenica. (0. 17/55). Opštinski komitet Saveza komunista Bosne i Hercegovine Kalesija Signatura fonda: BiH-ATKT/OK SKBiHKa Vremenski raspon građe: 1958. . pripada srezu Zvornik (“Sl. informacije. godine. programe rada itd. – ? Historijat stvaraoca fonda: Teritorijalnom podjelom NR Bosne i Hercegovine 1955. (0. programi rada Valorizacija fonda: 3 Fond može poslužiti za proučavanje partijske aktivnosti na području Opštine Vlasenica. ukidanjem sreza Zvornik. teritorijalno pripada srezu Tuzla (“Sl. Jezik u građi: bosanski.Opštinski komitet Saveza komunista Bosne i Hercegovine Vlasenica Signatura fonda: BiH-ATKT/OK SKBiHV Vremenski raspon građe: 1958. Količina građe: 1 kut. – 1966. hrvatski Pismo u građi: latinica. godine. list NR BiH” br. list NR BiH” br.

list NR BiH” br.Konferencije i Sekretarijata. gradove i opštine. – 1966. materijale i uputstva SS Bosne i Hercegovine i SS Jugoslavije. Godine 1958. godine Kalesija Srpska i Kalesija Muslimanska. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1958. 1952. (4. hrvatski Pismo u građi: latinica.Sadržaj fonda: Fond predstavlja samo fragment . kao mjesni odbori. Količina građe: 12 knj.5 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži zapisnike sa sjednica opštinskih vijeća i godišnjih skupština. Jezik u građi: bosanski. kao opština sa naseljenim mjestima u svom sastavu. godine kada se ukidaju srezovi. Društva – Udruženja . Kalesija. Teritorijalnom podjelom NR Bosne i Hercegovine na srezove.nekoliko zapisnika Opštinskog komiteta.Sindikati Savez sindikata Jugoslavije .Sresko vijeće Tuzla (Sresko sindikalno vijeće Tuzla i Opštinsko sindikalno vijeće Tuzla) Signatura fonda: BiH-ATKT/SSJ-SVT (SSVT i OSVT) Vremenski raspon građe: 1948.. pripada srezu Tuzla (“Sl. pripadaju srezu Zvornik u Tuzlanskom okrugu. srpski. Kalesija je naseljeno mjesto u opštini Memići koja pripada srezu Zvornik (“Sl. Valorizacija fonda: 4 Iako je fragmentaran. 319 . 23/58) i takvo stanje ostaje do 1966. 17 kut. fond može poslužiti za proučavanje partijske aktivnosti na području Opštine Kalesija. – ? Historijat stvaraoca fonda: Od 1945. godine. materijale OVSS Tuzla i sindikalnih organizacija. list NR BiH” br. 11/52).

86/45). Bihaću. završne račune. koje je donio Ministar unutrašnjih poslova 1945. list DFJ” br. Zapisnici i materijali sa sjednica Opšta dokumentacija Uputstva Finansijska dokumentacija Valorizacija fonda: 3 Fond može poslužiti za proučavanje aktivnosti ovoga Udruženja radnika na području Tuzlanskog sreza. Također. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1948. Jezik u građi: bosanski. je utvrđeno da se radnici i službenici. na osnovu Odluke prvog kongresa JSRNJ. 2. Nakon donošenja Zakona o ukidanju srezova. Doboju. Mostaru Sarajevu i Tuzli prestaju sa radom do kraja juna mjeseca 1966. Republičko vijeće Saveza sindikata za Bosnu i Hercegovinu je na Petoj plenarnoj sjednici donijelo Odluku da sreska sindikalna vijeća i nadzorni odbori u Banjaluci. srpski. jedne ili više srodnih grana privrede i društvenih službi. jedinstvena i dobrovoljna organizacija radničke klase Jugoslavije koja objedinjuje manuelne i intelektualne radnike. dok je Sreski odbor JSRNJ u Tuzli formiran krajem 1945. masovna. 320 . organizuju u sindikalne organizacije. platne liste i dosijea zaposlenog osoblja itd. 3. hrvatski Pismo u građi: latinica. normativna akta i odluke. Serije u fondu: 1. a na sindikalnoj konferenciji u Sarajevu izabran je Zemaljski odbor Jedinstvenih sindikata radnika i namještenika.statističke izvještaje. godine. godine. 4. – 1966. Godine 1948. godine. a ove se udružuju u Savez sindikata. a da se postojeća arhiva preda opštinskim sindikalnim vijećima u sjedištu srezova ili Gradskom sindikalnom vijeću Sarajevo. Historijat stvaraoca fonda: Na osnovu Rješenja o odobrenju osnivanja Jedinstvenih sindikata radnika i namještenika. godine. odobrava se osnivanje i rad Jedinstvenih sindikata radnika i namještenika Jugoslavije (JSRNJ) sa pravom djelatnosti na području DFJ (“Sl. ovaj organ dobija naziv Sresko sindikalno vijeće Saveza sindikata Bosne i Hercegovine. Kongres je donio Statut prema kome je Savez sindikata Jugoslavije klasna. a konstituisan je u Beogradu na Prvoj opšte-zemaljskoj konferenciji radnika i namještenika Jugoslavije. Akcioni odbori su formirani i u Tuzlanskom bazenu. 1966.

godine radi pod nazivom Savez sindikata Jugoslavije . Historijat stvaraoca fonda: Sresko sindikalno vijeće Brčko je radilo od 1945. Zaključci i izvještaji 3. godine ukinut je srez Brčko i. koja je preuzeta u Arhiv Tuzla. zaključke sa sjednica.. list NR BiH” br. analize kadrova u sindikalnim organizacijama. 1962. Opšta dokumentacija 2. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: PrP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1956. godine kada su formirani srezovi i to pod nazivom Sreski odbor sindikata službenika državnih organa i društvenih službi Brčko. (0. srpski. Raspisi.Savez sindikata Jugoslavije . hrvatski Pismo u građi: latinica. – 1963. kao opština sa naseljenim mjestima u svom sastavu. teritorijalno pripao srezu Tuzla (“Sl. 47/62).Sresko vijeće Brčko (Sresko sindikalno vijeće Brčko) Signatura fonda: BiH-ATKT/SSJ-SVBč (SSVBč) Vremenski raspon građe: 1956. Zakonom o područjima srezova i opština u NR Bosni i Hercegovini. Količina građe: 3 knj. uputstva Valorizacija fonda: 3 Fond može poslužiti za proučavanje aktivnosti ovoga Udruženja radnika na području Sreza Brčko. Od 1956. 2 kut. neposredne zadatke sindikalnih organizacija. – 1963. raspise Republičkog vijeća SS Sarajevo. pripreme i sprovođenje izbora itd. pa i građa. izvještaje o zaposlenom osoblju u ustanovama. Serije u fondu: 1. Jezik u građi: bosanski. datira od te godine jer je preuzeta od Sreskog sindikalnog vijeća Tuzla. 321 .5 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži redovnu poštu.Sresko vijeće Brčko.

Knjige Valorizacija fonda: 2 Fond može poslužiti kao vrijedan izvor u proučavanju djelovanja i rada ovoga Društva na području Tuzlanskog sreza. godine i izabralo Privremeni odbor koji je na svojoj sjednici sastavio Pravilnik i sa potpisima prijavljenih članova poslao ga Zemaljskoj vladi na odobrenje. Godine 1931. životu. druženju i ostalom što je bilo zajedničko pozivu učitelja i narodnog prosvjetitelja. Količina građe: 3 knj. učiteljstvo grada Dolnje Tuzle se okupilo 28. godine stoji naziv Učiteljsko društvo sreza Tuzlanskog. Serije u fondu: 1. U zapisnicima sa sastanaka održanih 1922. – ? Historijat stvaraoca fonda: Na osnovu građe koja čini ovaj fond evidentno je slijedeće: Uvidjevši potrebu za osnivanjem učiteljskog društva. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1905. rezoluciju Upravnog odbora. Društvo je preko delegata učestvovalo na Glavnoj skupštini Jugoslovenskog učiteljskog udruženja Beograd.3 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži 3 knjige zapisnika. Udruženje (Društvo) je organizovano radilo na pitanjima stručnog rada i usavršavanja položaja u društvu. prijedlog budžeta. izvještaj Nadzornog odbora o pregledu društvene blagajne. a sarađivalo je i sa svim društvima i bilo u toku opštih zbivanja. Dopisi 2. aprila 1905. srpski.Sresko učiteljsko društvo u Tuzli* Signatura fonda: BiH-ATK/SUDT Vremenski raspon građe: 1905. Tako je osnovano Učiteljsko društvo okružja Dolnjotuzlanskog koje je djelovalo preko Skupštine. (0. – 1935.. Jezik u građi: bosanski. pojavljuje se naziv Jugoslovensko učiteljsko udruženje Sreskog društva u Tuzli. godine Sresko učiteljsko društvo u Tuzli. poziv za sjednicu i skupštinu itd. Upravnog odbora i Nadzornog odbora. 322 . hrvatski Pismo u građi: latinica. 1 fasc. a od 1923.

programe proslava.. Imalo je kraće prekide u radu zbog ratnih zbivanja ili nedostatka kadra i materijalnih sredstava. fotografije i sl. Količina građe: 12 knj. – 1941.5 d/m) 323 . spiskove članova. a njegova imovina konfiskovana. To je bilo prvo pjevačko društvo u Bosni i Hercegovini. Historijat stvaraoca fonda: Srpsko pjevačko društvo “Njeguš’’ osnovala je Srpska pravoslavna crkvenoškolska opština u Donjoj Tuzli 1886. 10 kut. Najveći dio sačuvanih dokumenata odnosi se na 1937. rad Društva “Njeguš’’ je zabranjen. aprila 1941. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1886. (2. godine pod nazivom “Donjotuzlansko pjevačko društvo’’. Društvo je imalo i dramsku sekciju. Društvo je uspješno radilo na njegovanju umjetničkog izvođenja crkvenih i svjetovnih pjesama. Stvaranjem NDH. 10. srpski. – 1983. Jezik u građi: bosanski. Količina građe: 2 knj. hrvatski Pismo u građi: latinica. godinu kada je Društvo slavilo 50-godišnjicu postojanja. Dobrovoljno vatrogasno društvo Tuzla* Signatura fonda: BiH-ATKT/DVDT Vremenski raspon građe: 1883. – 1941. Građa je preuzeta od advokata Steve Milčića koji je bio član Društva.. (0. U toku svog rada.Srpsko pjevačko društvo “Njeguš’’ u Donjoj Tuzli* Signatura fonda: BiH-ATKT/SPD’’NJ’’DT Vremenski raspon građe: 1886. 2 kut. Pored muzičke. Valorizacija fonda: 2 Fond može poslužiti za proučavanje rada i aktivnosti ovoga Društva na području Tuzle. godine.3 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži zapisnike sa sastanaka Odbora Donjotuzlanskog srpskog crkvenog pjevačkog društva.

saradnja sa drugim društvima širom zemlje. pa čak i za vrijeme ratova nije prekidalo rad. Historijat stvaraoca fonda: Inicijativa i pripreme za osnivanje vatrogasnog društva u Tuzli potiču od 1879. godine. godine). Društvo je mijenjalo svoju strukturu. Solane itd.). 3. godine. molbe za prijem u članstvo. Pravila Dobrovoljne vatrogasne čete u Tuzli iz 1933. DVD je u svim Historijskim periodima bilo aktivno. a 1927. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1883. izvještaje itd. U sastavu Društva radile su i vatrogasne čete i industrijska vatrogasna društva (Fabrike sode. Prvi Vatrogasni savez Bosne i Hercegovine osnovan je 1926. Kreke. 4. a shodno političkim i administrativnim prilikama. kada je Visoka zemaljska vlada donijela rješenje (br. statut. 2. marta 1883. organizovanje vatrogasnih vježbi. Serije u fondu: 1. 4554/I od 13. Jezik u građi: bosanski. godine. za sjedište Saveza određena je Tuzla. planove rada. 324 . zapisnike sa sjednica. program proslave prilikom otvaranja Sokolskog doma. raspise. zabava i proslave Dana vatrogastva. organizovanje vatrogasnih tečajeva. njemački Pismo u građi: latinica. Opšta dokumentacija Zapisnici sa sjednica i skupština Spiskovi članstva Knjige Valorizacija fonda: 2 Fond može poslužiti za proučavanje rada i aktivnosti ovoga Društva na području Tuzle. a zvanična godina osnivanja i potvrda Statuta Društva je 1883. Zahvaljujući svojoj ulozi. molbe za dodjelu materijalne pomoći Društvu. hrvatski. srpski. U određenim vremenskim periodima. – 1983. spiskove članova. godine. na Prvoj glavnoj skupštini. godine u Brčkom.Sadržaj fonda: Fond sadrži Pravila iz 1883. pismene pohvale.

a 1959. godine pokrenuta je inicijativa za formiranjem opštinskih vatrogasnih saveza. i Oblasni vatrogasni savez. Finansiran je dotacijama od strane Oblasnog narodnog odbora. Količina građe: 1 knj. Uslijed reorganizacije organa vlasti. godine. Zapisnici Valorizacija fonda: 3 Fond može poslužiti za proučavanje rada i aktivnosti ovoga Udruženja na području Tuzle. 325 . godine. prijedloge za odlikovanja. Serije u fondu: 1. godine. u pojedinim mjestima). poslovnik o radu. zapisnike sa osnivačkih skupština DVD-a i sreskih saveza (osnivanje pri fabrikama. Područje je bilo pokriveno mrežom sreskih vatrogasnih saveza. statut. raspise. godine djeluje kao Savez DVD sreza Tuzla. prilozima i doprinosom od strane članova DVD. srpski. godine. a Prva redovna skupština Sreskog vatrogasnog saveza Tuzla održana je februara mjeseca 1952. pa samim tim. dopise o takmičenjima vatrogasaca. referate. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SAP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1950. organizovanje seminara i polaganja ispita za zvanje vatrogasca itd.Opštinski vatrogasni savez Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/OVST Vremenski raspon građe: 1946. informacije i izvještaje o saradnji sa drugim savezima širom zemlje. Finansiran je iz budžeta Skupštine opštine Tuzla. 17 kut. zapisnike sa sjednica Odbora i Skupštine. a upisan u registar 1969. – 1979. hrvatski Pismo u građi: latinica.. (4 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži izvještaje o radu. – 1979. Od 1956. podatke o požarima. Historijat stvaraoca fonda: Oblasni savez DVD za Tuzlansku oblast formiran je 1950. Raspisi i uputstva viših organa 3. Jezik u građi: bosanski. obavještenja. dodjelu medalja. ukinut je Oblasni narodni odbor. Opštinski vatrogasni savez Tuzla formiran je 1965. planove rada. Opšta dokumentacija 2.

lovačke karte i dozvole za lov. Historijat stvaraoca fonda: Na Prvoj lovačkoj skupštini za grad i srez Tuzlu. dopise vezane za razgraničenja državnih rezervatnih lovišta sa sreskim lovištima. – 1955. spiskove članova Društva i sl. 2. hrvatski Pismo u građi: latinica. Ovo Društvo je radilo pod upravom Okružnog fiskulturnog odbora.. a sarađivalo je i sa Jugoslovenskim društvom lovaca u Beogradu. prihvaćena je inicijativa za obnavljanje Lovačkog udruženja čija je imovina stradala u ratnom vihoru i usvojen je naziv društva i to: Lovačko društvo “Konjuh” u Tuzli. srpski. Na Skupštini je za predsjednika izabran Teufik Selimović. obavještenja o zabrani lova pojedine divljači. 3 kut. Sresko lovačko društvo je bilo član Saveza lovačkih udruženja na području Bosne i Hercegovine sa sjedištem u Sarajevu. Jezik u građi: bosanski. Društvo je radilo i na očuvanju i izgrađivanju tekovina NOB-e. godine. Količina građe: 5 knj. 326 . (1 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži zapisnike sa skupština i sjednica.Sresko lovačko društvo “Konjuh” u Tuzli Signatura fonda: BiH-ATKT/SLD’’K’’T Vremenski raspon građe: 1945.07. Zapisnici Obavještenja. a za potpredsjednika Mehmedbeg Zaimović. 4. koja je održana 08. 3. Serije u fondu: 1. uputstva Razgraničenje lovišta Spiskovi članstva Valorizacija fonda: 3 Fond može poslužiti za proučavanje rada i aktivnosti ovoga Društva na području Tuzle. – 1955. Društvo je također izabralo 8 članova užeg i 17 članova šireg Upravng odbora i 4 člana Nadzornog odbora. Osim sporta. Kasnije je dobilo naziv Sresko lovačko društvo “Konjuh” u Tuzli.1945. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1945. koji je bio glavna svrha.

Opšta dokumentacija 2. 327 . godine.. 22 fasc. Finansijska dokumentacija 3. knjigu osnovnih sredstava i uposlenih radnika. Serije u fondu: 1. osnovne knjige evidencija. srpski. 2 kut. Knjige Valorizacija fonda: 3 Fond može poslužiti za proučavanje rada i aktivnosti ovoga Udruženja. (10 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži dokumentaciju koja se odnosi na osnivanje “Udruženja’’ i carinsku i finansijsku dokumentaciju. 70 reg. hrvatski Pismo u građi: latinica.. – 2004. 6 blok. – 2004. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: PrP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1992.. Hamdija Čemerlić’’ Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/UPJ’’HČ’’T Vremenski raspon građe: 1992.Udruženje prijatelja Janje “Dr. Količina građe: 21 knj. godine i egzistiralo je do 2004.. Jezik u građi: bosanski. Historijat stvaraoca fonda: Udruženje je osnovano početkom agresije na Bosnu i Hercegovinu 1992.

Rukopis vjerskog moralnog djela sa historijskim bilješkama. OZ 17 (Orijentalna zbirka Arhiva Tuzlanskog kantona) 328 . sig.

ostavinske rasprave. popise djece za upise u mektebi iptidaije u Bijeljini i Janji. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: (?) Historijat stvaraoca fonda: Od Odbora islamske vjerske zajednice Bijeljina 1981.. 329 . Jezik u građi: bosanski. Prilikom sređivanja i obrade. 7 kut. podatke o izvršenim vakcinacijama stanovništva. Finansijska dokumentacija 3. godine preuzeta je veća količina građe kojoj je prijetila opasnost od uništenja.matičara u Bijeljini itd. (4 d/m) Sadržaj fonda: Građa fonda sadrži rodne listove. popise mladića za regrutovanje. vjenčane listove. hrvatski Pismo u građi: latinica. srpski. platne liste vakufskih službenika. vjeroučitelja i imama . Količina građe: 235 knj. odobrenja za ženidbu i udaju. prijave o rođenjima i smrti. Opšta dokumentacija 2.VI VJERSKE ORGANIZACIJE Odbor islamske vjerske zajednice Bijeljina* Signatura fonda: BiH-ATKT/OIVZBi Vremenski raspon građe: 1864. utvrđeno je da je to samo jedan dio građe koji je nastao u radu ovoga Odbora. statističke izvještaje. Knjige Valorizacija fonda: 3 Građa je nepotpuna (fragmentarna) i predstavlja samo dio poslova kojima se bavio ovaj Odbor. – 1962. smrtovnice. Serije u fondu: 1. budžete i završne račune vakufa.

Uzimajući u obzir molbe i želje muhamedanskoga pučanstva. srpski. vrši nadzor nad svim džamijama i vakufskim zgradama. za nadzor pojedinih vakufa u BiH i za upravu bosanskohercegovačke zemaljske vakufske zaklade. 1894. 37 kut. postoji Zemaljsko vakufsko povjerenstvo u Sarajevu. postavljen je kotarski vakufski medžlis pod predsjedništvom kadije. urudžbene zapisnike. statistiku mekteba. protokole i sl. Historijat stvaraoca fonda: Na osnovu Naredbe Zemaljske vlade za BiH o postavljenju privremenih vakufskih komisija u kotarima.godine) na osnovu koje. Količina građe: 15 knj. – 1949. godine. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: nesređen Dostupnost: ograničena Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1909. u svakom okružnom i kotarskom mjestu. kao organi za informacije i posredovanja za upravu muhamedanskih vakufskih dobara. Jezik u građi: bosanski. Zapisnici sa sjednica 3. Medžlis je imao zadatak da istražuje i vodi evidencije cijelog vakufskog imanja u kotaru. – 1949. kao vijećajuća i zaključujuća oblast. 1884.Vakufsko-mearifsko povjerenstvo Tuzla* Signatura fonda: BiH-ATKT/VMPT Vremenski raspon građe: 1909. zapisnike sa sjednica. Protokoli Valorizacija fonda: 3 Građa fonda može poslužiti kao izvor za izučavanje djelovanja i rada ove vrste institucije na području Tuzle.. potčinjeni Vakufskoj komisiji u Sarajevu. augusta 1894. Serije u fondu: 1. okružnice. statističke izvještaje. Opšta dokumentacija 2. buždete džamija. (7 d/m) Sadržaj fonda: Građa fonda sadrži opštu arhivu. 330 . učestvuje pri izdavanju vakufskih zgrada pod zakup i da vrši nadzor nad vakufskim upraviteljima i ostalim vakufskim službenicima. godine Zemaljska vlada za BiH izdaje Naredbu o vakufskoj upravi u BiH (“Glasnik zakona i naredaba za BiH” od 1. Medžlisi su.

džematski medžlisi. tajnika. Ulemamedžlis. Ustav IVZ. a naročita izborna tijela su kotarske skupštine i okružni izborni odbori. postoje kotarska vakufska povjerenstva koja se sastoje od šerijatskog sudije. Najviši organ uprave je Ulema-medžlis koji se sastoji od reis-ul-uleme. a u vakufsko-imovinskom pogledu Vakufsko-mearifski sabor sa svojim Saborskim odborom i Vakufskom direkcijom. U svim kotarskim mjestima. marta 1936. godine). novine Kraljevine Jugoslavije” br. mijenjan je nekoliko puta. sabor i saborski odbor. kotarska povjerenstva. (0. kao izvršujuća oblast. godine (“Sl. – 1943. ali je potvrđena struktura. jednoga muderisa ili hodže jedne škole kotarskoga mjesta. četvorice članova medžlis uleme. Godine 1959. godine. Godine 1936. Njima su potčinjena kotarska vakufska povjerenstva. i četiri člana. novine Kraljevine Jugoslavije” br. donesen 1947. Zakonom o Islamskoj vjerskoj zajednici Kraljevine Jugoslavije navode se organi zajednice i to: džematski medžlis. i dvojice muhamedanskih odličnika kotara kao članova. novim Ustavom se objedinjuju kompetencije ustanova u jednu – Starješinstvo IVZ na području jedne republike. kao organi za pojedine kotare. propisani su Ustavom IVZ koji je objavljen 05. Ulema medžlis u Sarajevu i Skoplju. IVZ su predstavljali: Reis-ul-ulema. Godine 1930. Imamat džemata Tuzla* Signatura fonda: BiH-ATKT/IDžT Vremenski raspon građe: 1911. Vakufsko-mearifski sabor u Sarajevu i Skoplju sa svojim organima. godine. Količina građe: 12 knj. novembra 1936. osim u Sarajevu. saborskim odborima i vakufskim direkcijama i Reis-ul-ulema u Sarajevu sa svojim užim i širim Savjetom (“Sl. nazivi organa i hijerarhija Ustava iz 1936. godine izdaje previšnje rješenje o Statutu za autonomnu upravu islamskih vjerskih. imama jedne tamošnje džamije.8 d/m) Sadržaj fonda: Građa fonda sadrži opštu arhivu. vakufskih i mearifskih poslova u BiH na osnovu kojeg organi vakufsko-mearifske uprave su: džematske skupštine.i Zemaljsko vakufsko ravnateljstvo u Sarajevu. kao predsjednika. a svi moraju boraviti u Sarajevu. Sastav ovih organa. 331 . sresko vakufskomearifsko povjerenstvo. kralj Aleksandar I je proglasio Zakon o Islamskoj vjerskoj zajednici na osnovu kojega svi muslimani u Kraljevini Jugoslaviji sačinjavaju jednu samostalnu islamsku vjersku zajednicu pod Reis-ul-ulemom kao vrhovnim vjerskim starješinom (“Službene novine Kraljevine Jugoslavije” januara mjeseca 1930.. kao i njihov djelokrug i nadležnost. Zemaljsko vakufsko povjerenstvo sastojalo se od predsjednika. 256LXIV). prijave za prelazak na Islam. Franjo Josip I. i mutevelije. 74-XVI od 31. vakufskoga nadzornika. protokole i urudžbene zapisnike. Sresko vakufsko-mearifsko povjerenstvo sa područnim mutevelijama i Džematski medžlis. U vjerskom i vjersko-prosvjetnom pogledu. 2 kut. dvojice sudija Vrhovnog šerijatskog suda i po dvojice muhamedanskih odličnika iz svakog od šest okružja zemlje. 1909. Glavni i Džematski imam. kao predsjednika.godine). kao upravitelji pojedinih vakufa.

loznički. Ulema-medžlis imenuje glavnog imama koji vrši neposredni nadzor nad džematskim imamima za područje jednog ili više džemata (broj glavnih imama i njihovo područje djelovanja određuje Ulema-medžlis u sporazumu sa Vakufsko-mearifskim saborom). gračanički. tuzlanski. bijeljinski. Imamat džemata u Tuzli prestao je sa radom 1949. Tuzlanski izborni okrug obuhvatao je srezove (povjerenstva): tuzlanski. sabor i saborski odbor. Za svaki džemat. jadarski i osječki. gradačački. svi muslimani u Kraljevini Jugoslaviji sačinjavaju jednu samostalnu Islamsku vjersku zajednicu pod Reis-ul-ulemom kao vrhovnim vjerskim starješinom (“Službene novine Kraljevine Jugoslavije” januara mjeseca 1930. i četiri člana. kladanjski. godine). U Tuzli su sa Imamatom u službenom poslovanju bili usko vezani rudnici Kreka i Solina i Bušotina za naftu u Simin Hanu. 256-LXIV od 05. srebrenički. podrinski. brčanski. Opšta dokumentacija 2. jer je u istima bilo zaposleno oko 2/3 radnika islamske vjeroispovijesti. banjalučki. godine na osnovu rješenja Gradskog narodnog odbora Tuzla. Knjige Valorizacija fonda: 3 Građa fonda može poslužiti kao izvor za izučavanje djelovanja i rada ove vrste institucije na području Tuzle. Najviši organ uprave je Ulema-medžlis koji se sastoji od reis-ul-uleme. kojeg je 1930. vlasenički. vakufskih i mearifskih poslova u BiH na osnovu kojeg organi vakufsko-mearifske uprave su: džematske skupštine. srpski. godine izdaje previšnje rješenje o Statutu za autonomnu upravu islamskih vjerskih. Jezik u građi: bosanski. novembra 1936. Historijat stvaraoca fonda: Franjo Josip I. Područje Ulema-medžlisa u Sarajevu je imala 6 izbornih okruga i to: sarajevski. gdje je bila potreba. postavljao mu se još jedan ili više pomoćnika) koji je vršio sve vjerske funkcije u džematu. Ulema-medžlis je postavljao po jednog džematskog imama (u većim džematima.Serije u fondu: 1.godine). – 1949. maglajski. Ustavom IVZ Kraljevine Jugoslavije regulisan je djelokrug rada i organi IVZ (Sl. Također. Na osnovu Zakona o Islamskoj vjerskoj zajednici. zvornički. džematski medžlisi. kao predsjednika. godine proglasio kralj Aleksandar I. bihaćki i travnički. 1909. kotarska povjerenstva. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: nesređen Dostupnost: ograničena Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1911. a svi moraju boraviti u Sarajevu. mostarski. 332 . a naročita izborna tijela su kotarske skupštine i okružni izborni odbori. novine Kraljevine Jugoslavije br.

8 fasc. 2. 5. – 1936. rješenja šerijatskih sudova. godine. potvrde. godine. čifčijski i kupoprodajni ugovori Rukopisi Pisma Štampane knjige Defteri Valorizacija zbirke: 1 Dokumenti ove Zbirke odnose se na šire Tuzlansko područje. do 1972. zbirka je sređena prema vrsti dokumenata tako da postoji 8 333 .VII ZBIRKE Orijentalna zbirka* Signatura zbirke: BiH-ATKT/OZ Vremenski raspon građe: 1578. deftere. a dokumenat iz 1645. 4. sidžile. 8. Količina građe: 8 knj. poklonima i fotokopiranjem originala iz Orijentalnog instituta Sarajevo i Jugoslovenske akademije znanosti i umjetnosti Zagreb. uglavnom. arzuhale. Najstariji rukopis datira iz 1578. 6 kut. Jezik u građi: osmanski Pismo u građi: arapsko Arhivistička informativna pomagala: AI Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Historijat stvaraoca zbirke: Orijentalna zbirka je nastala otkupom dokumenata. koji su sakupljani i obrađeni u Arhivu. 7. te mogu poslužiti kao vrijedan izvor u proučavanju historije ovoga kraja. (390 inv. potiču iz vremena Osmanske uprave. Godine 1980. godine. i odnose se na područje sjeveroistočne Bosne.) (2 d/m) Sadržaj zbirke: Zbirka sadrži berate. u periodu od 1954. fermane. 6. arzuhali Sidžili Rješenja šerijatskih sudova Fotokopije dokumenata Tapije. fermani. tapije. 3. štampane knjige i fotokopije raznih dokumenata.. Mnogi dokumenti su obrađeni i prezentirani u stručnim časopisima zahvaljujući arhivisti-orijentalisti Šabanu Hodžiću. čifčijski i kupoprodajni ugovori. jed. 9. Serije u zbirci: 1. pisma.. bujruldije.. Berati.

ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AI Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Historijat stvaraoca zbirke: U želji da se što cjelovitije obradi historija radničkog pokreta Tuzlanskog bazena. Serije u zbirci: 1. 2.inventarnih knjiga i to: rješenja šerijatskih sudova. čestitke.1945. 3. sidžili. Radnički pokret KPJ Omladinski pokret Sudovi NDH Ustaška nadzorna služba Valorizacija zbirke: 3 Dokumenti ove Zbirke odnose se na područje sjeveroistočne Bosne i mogu poslužiti kao vrijedan izvor u proučavanju historije ovoga kraja. vakufname. Sreska komisija za hronike je veliki dio istraživačkog rada povjerila tuzlanskom 334 . tapije. sreske društveno-političke organizacije su. Količina građe: 71 kut. 49 sv. godine. – 1945. 4. prikupljale građu iz perioda 1878. fermani. bujruldije.3 d/m) Sadržaj zbirke: Zbirka sadrži originalne dokumente i fotokopije koji se odnose na rad i razvoj radničkog pokreta na prostoru sjeveroistočne Bosne. hrvatski Pismo u građi: latinica. srpski. pozivi. 5. preko komisija za hronike.) (11. razni rukopisi. Dokumenti ove Zbirke su mikrofilmovani i digitalizovani. berati. fotokopije i štampane knjige i brošure. pisma. Radnički pokret i narodnooslobodilačka borba u sjeveroistočnoj Bosni* Signatura zbirke: BiH-ATKT/RPiNOBSB Z Vremenski raspon građe: 1920. sadrži i materijale koje je Opštinski odbor Tuzla koristio u izradi Hronologije radničkog pokreta. (8417 dok. kupoprodajni ugovori. Također. Jezik u građi: bosanski..

Količina građe: 7 kut. četničke formacije..revolucionaru i publicisti Milanu Gavriću. Arhivu BiH Sarajevo. potjernice. 13. masovne društvene organizacije. 3. Serije u zbirci: 1. 15. 8. Također je čine i materijali koje je Opštinski odbor koristio za pisanje historije SKOJ-a.. njemačke jedinice i slično. Godine 1963. Centralni komitet SKOJ-a Pokrajinski komitet SKOJ-a za BiH Oblasni komitet SKOJ-a za istočnu Bosnu Okružni komitet SKOJ-a za Tuzlu Okružni komitet SKOJ-a za Birač Okružni komitet SKOJ-a za Majevicu Okružni komitet SKOJ-a za Trebavu i Posavinu Sreski komitet SKOJ-a Mjesni komitet SKOJ-a Tuzla Aktivi SKOJ-a Brigadni komiteti SKOJ-a Okružni odbor USAOBiH za Okrug Tuzlanski Memoarska građa Brošure. 10. fotografije itd. ustaške formacije. Gradsko poglavarstvo Tuzla. spiskovi skojevaca. Muzeju revolucije Sarajevo. razvrstana na organizacione jedinice i sadrži dokumente koji se odnose na radnički pokret. SKOJ Tuzle i sjeveroistočne Bosne Signatura zbirke: BiH-ATK/SKOJTiSB Z Vremenski raspon građe: 1941.) (1. 6. omladinski pokret. proglase. leci. prilozi Fotografije 335 . spiskovi skojevaca poginulih u NOR-u. 11. 2. Arhiv grada Tuzle je istu preuzeo od Komisije za hronike. Ustašku nadzornu službu (UNS). sjećanja. prepisa i kseroks-kopija dokumenata koji su se nalazili u Arhivu CK SKJ Beograd. – 1948. izvještaji. Građa ove Zbirke je zavedena u analitički inventar. 5. 9.5 d/m) Sadržaj zbirke: Zbirku čine originali i kopije dokumenata koji govore o razvoju i djelovanju SKOJ-a u Tuzli i okolini. sudove NDH. vojne formacije NOVJ. Arhivu CK SKBiH Sarajevo. referati. Tako je zbirka nastala prikupljanjem originala. koji je prikupio. 4. sredio i razgraničio građu u 19 ukoričenih svezaka. KPJ. ustašku i četničku štampu. pisma. zatvore i logore. (499 dok. pisma. 7. anketni upitnici članova SKOJ-a. narodnooslobodilačke odbore. Institutu za radnički pokret Sarajevo. letke. 12. a rad na daljem prikupljanju ove građe predstavlja jedan od važnih zadataka ove ustanove. / 1972. 14. Dokumenti su mikrofilmovani i digitalizovani. sjećanja. Vojnoistorijskom institutu Beograd. Muzeju istočne Bosne Tuzla itd.

politička i privredna zbivanja u pojedinim srezovima. PK SKOJ-a za BiH. Oblasni narodnooslobodilački odbor za istočnu Bosnu Signatura zbirke: BiH-ATKT/OBNOOIB Z Vremenski raspon građe: 1943. pri Komisiji za historiju Sreskog komiteta SK BiH Tuzla. Građa je razvrstana na 15 jedinica: CK SKOJ-a. – 1946. Odjeljenje za narodno zdravlje i socijalno staranje 3. obavještenja 2.2 d/m) Sadržaj zbirke: Zbirka sadrži dokumentaciju koja se odnosi na Odsjek poljoprivrede. hrvatski Pismo u građi: latinica. spiskovi skojevaca. i zavedena kao posebna organizaciona jedinica (43) u inventarnu knjigu “Radnički pokret i NOB’’. izvještaji. oblasni i okružni komiteti SKOJ-a za Tuzlu. Serije u zbirci: 1. referati. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Historijat stvaraoca zbirke: Na inicijativu Odbora za pisanje historije SKOJ-a.Valorizacija zbirke: 3 Dokumenti ove Zbirke odnose se na područje sjeveroistočne Bosne i mogu poslužiti kao vrijedan izvor u proučavanju historije ovoga kraja. srpski. Uputstva. Majevicu. Količina građe: 3 fasc. pomoć narodu u hrani i sjemenu. leci. Sreski i Mjesni komitet SKOJ-a Tuzla. istočnu Bosnu. Jezik u građi: bosanski. a čine je originali i kopije dokumenata koji govore o razvoju i djelovanju SKOJ-a u Tuzli i okolini. Trebavu i Posavinu. industriju i zanatstvo 336 . (1. fotografije itd. godine nastala je Zbirka građe SKOJ-a Tuzle i sjeveroistočne Bosne. Napomena: Građa je digitalizovana. Birač. brošure. 1972. Aktivi SKOJ-a. izvještaji. Odjeljenje za trgovinu. Memoarska građa. osnivanje i rad Poljoprivredne škole u Slavinovićima.

Gračanica. Oblasni NOO za istočnu Bosnu imao je pod svojom upravom dva okruga: sarajevski i tuzlanski. Valorizacija zbirke: 3 337 . Pod jurisdikcijom Oblasnog NOO nalazili su se okružni. Tuzla. zaštiti stanovništva. godine kao najviši organ vlasti na oslobođenoj teritoriji istočne Bosne. Doboj. Gradačac. obnovom privrede. Visoko i Višegrad. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AI Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca zbirke: 1944. – 1949. – 1944. Građa sadrži vrijedne podatke za razne istraživačke teme. uspostavljanju saobraćajnih veza. Kladanj.1944.Valorizacija zbirke: 2 Zbirka nije cjelovita. organizacijom i djelovanjem sudstva. Brčko. Bavio se svim vidovima organizacije i funkcionisanja vlasti na svojoj teritoriji a naročito: snabdijevanjem stanovništva i vojske namirnicama. Gradsko poglavarstvo Tuzla* Signatura zbirke: BiH-ATKT/GPT Z Vremenski raspon građe: 1941. srpski. Jezik u građi: bosanski. dobro je sačuvana i pruža mogućnosti za proučavanje izgradnje aparata državne vlasti u Bosne i Hercegovine. Fojnica. Sarajevo. Količina građe: 2 fasc. sreski. Oblasni NOO za istočnu Bosnu prestao je sa radom u aprilu mjesecu 1949. gradski i seoski narodnooslobodilački odbori. Sarajevski su činili rsezovi: Čajniče. Vlasenica i Zvornik. Maglaj. hrvatski Pismo u građi: latinica.09. (0. školstva.6 d/m) Sadržaj zbirke: Zbirka sadrži dokumente koji se odnose na rad Povjerenstva za “ponovu’’ koje se bavilo pitanjima konfiskacije jevrejske i srpske imovine. Zenica. a Tuzlanski: Bijeljina. Srebrenica. Foča. ali i na teritoriji Tuzlanske oblasti. Rogatica. Historijat stvaraoca zbirke: Oblasni NOO za istočnu Bosnu formiran je 03. godine na osnovu Zakona o administrativno-teritorijalnoj podjeli NR Bosne i Hercegovine i Zakona o izboru i radu privrednih oblasnih narodnih odbora i o načinu prenosa nadležnosti na NOO. poljoprivrede itd. Žepče.

zapisnike sa sjednica članova Općinske uprave. prijedloge planiranja budžeta. molbe za unapređenja i dodjelu penzije. projekat škole u Goricama. jer se kroz dokumente može pratiti rad i postupak ovog resora sa imovinom jevrejskih porodica iz Tuzle koje su tokom rata odvedene u logor. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Historijat stvaraoca zbirke: Gradsko poglavarstvo u Tuzli je od 1941. u svom djelokrugu rada imalo sve upravne poslove na teritoriji Tuzle. od broja 6395 – 6640). Gradsko poglavarstvo Brčko* Signatura zbirke: BiH-ATKT/GPBč Z Vremenski raspon građe: 1878. godine. Dokumentacija iz perioda austrougarske uprave (7 dok. poreske prijave. Djelovalo je u sastavu organa Velike Župe “Usora i Soli”. – 1945.) 338 . ali i historije ovoga kraja. Dokumenti se odnose na rad “Povjerenstva za ponovu” koje se bavilo pitanjima konfiskacija jevrejske i srpske imovine.) Dokumentacija iz perioda NOR-a (6 dok. Gradsko poglavarstvo u Tuzli je prestalo sa radom oslobođenjem Tuzle od strane jedinica NOVJ 1944. Serije u zbirci: 1. završne račune itd.Dokumenti ove Zbirke mogu poslužiti kao vrijedan izvor u proučavanju djelovanja i rada ovog Poglavarstva. personalnu upravu. Jezik u građi: bosanski. Za svoj rad ovo Povjerenstvo je bilo odgovorno Glavnoj riznici u Zagrebu.) Dokumentacija iz perioda Kraljevine SHS (89 dok. godine. popise imovine. (2 d/m) Sadržaj zbirke: Zbirku čine dokumenti koji se odnose na polise osiguranja. hrvatski Pismo u građi: latinica. Količina građe: 5 kut.) Dokumentacija iz perioda Kraljevine Jugoslavije (132 dok. 3. dozvole za otvaranje privatnih radnji. 4. srpski. kao i postupak sa imovinom jevrejskih porodica odvedenih u logor. Ova Zbirka je uvedena kao posebna jedinica (serija) u inventarnu knjigu Radnički pokret i NOB (jedinica 75. 2. cjenovnike. razne račune. stvaranjem NDH.

Ovakvo stanje se nije promijenilo sve do kraja narodnooslobodilačkog rata kada. godine izdatih fizičkim licima na zemljište sa područja Gradačca. Gradsko poglavarstvo 2. Kotarski ured Gradačac Signatura zbirke: BiH-ATKT/KUGd Z Vremenski raspon građe: 1886. hrvatski Pismo u građi: latinica. Jezik u građi: bosanski. ali pod novim nazivom Opštinsko poglavarstvo Brčko. Jezik u građi: bosanski. a Gradsko poglavarstvo Brčko je zadržalo ranije kompetencije. Količina građe: 1 knj. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Promjene naziva stvaraoca zbirke: 1. (tapije) (0. hrvatski Pismo u građi: latinica. Valorizacija zbirke: 3 Po svom sadržaju ova Zbirka može poslužiti kao vrijedan izvor u proučavanju zemljišnog fonda. srpski. Nastankom Kraljevine SHS ostala je ista teritorijalno-upravna podjela samo sa novim nazivima. ćirilica 339 . sve kompetencije Opštinskog poglavarstva preuzima Opštinski narodni odbor Brčko. Direktno su bila podređena kotarskim nadstojnicima.Valorizacija zbirke: 3 Dokumenti ove Zbirke mogu poslužiti kao vrijedan izvor u proučavanju historije ovoga kraja. srpski. godine. formiranjem nove vlasti. Ista je sređena i pristupačna za korištenje. 1878. gradska poglavarstva su bila vrhovna upravna vlast u gradovima i bavila su se svim sferama političkog i društvenog života.3 d/m) Sadržaj zbirke: Zbirka se sastoji od 200 tapija iz 1886. Opštinsko poglavarstvo Historijat stvaraoca zbirke: Austrougarskom okupacijom Bosne i Hercegovine.

(0. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Historijat stvaraoca zbirke: U periodu od 1917. – 1908. telegrame i dopise upućene Gradskom kotarskom uredu za Kotarsko Narodno vijeće. srpski. spise koji se odnose na spor u materijalnim stvarima. Zbirka prevoda “Ispisa iz povjerljivih arhiva Okružne oblasti u Tuzli 1879. – 1919. rad Narodne kuhinje i Društva za pomoć sirotinji i porodicama siromašnih vojnika u Tuzli. do 1919. hrvatski Pismo u građi: latinica.3 d/m) 340 . Valorizacija zbirke: 3 Iako građa Zbirke nije potpuna. Količina građe: 1 kut. (0. dopise Okružnog odbora Narodnog vijeća. Sačuvani su samo dijelovi građe koju čine opšta arhiva.4 d/m) Sadržaj zbirke: Zbirka sadrži spiskove izdate hrane u narodnim kuhinjama I i II u Tuzli. Vijesnik naredaba itd. račune. može poslužiti kao pomoćni izvor u proučavanju rada ovoga Vijeća na uskom području lokalne uprave.Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Narodno vijeće Tuzla Signatura zbirke: BiH-ATKT/NVT Z Vremenski raspon građe: 1917. Pravila “Društva za pomoć sirotinje i porodica siromašnih vojnika u Tuzli’’. godine u Tuzli je radilo Okružno i Kotarsko narodno vijeće.” Tuzla Signatura zbirke: BIH – ATKT/Z”PIPAOO” T Vremenski raspon građe: 1879. oglase i proglase izdate za vrijeme rada Narodnog vijeća. Jezik u građi: bosanski.. – 1908. novčanu knjigu Vojnog oblasnog skladišta. Količina građe: 1 fasc.

Količina građe: 1 knj. U knjizi su upisani podaci o rođenju i smrti mještana. Sadržaj zbirke: Zbirka sadrži jednu knjigu pisanu na latinskom jeziku. Količina građe: 1 knj. srpski. Jezik u građi: latinski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: sređen Dostupnost: bez ograničenja 341 . hrvatski Pismo u građi: latinica. Prevode ispisa sa njemačkog jezika uradio je Vojislav Bogičević. Jezik u građi: bosanski. prof. Jezik u građi: bosanski. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: CD Stepen sređenosti: sređen Dostupnost: ograničena Ljetopis Katoličkog samostana Tuzla Signatura zbirke: BIH – ATKT/LJKST Z Vremenski raspon građe: 1809. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: sređen Dostupnost: bez ograničenja Domovnica Imamata džemata Bašigovci Signatura zbirke: BIH – ATKT/DIDžBš Z Vremenski raspon građe: 1930.Sadržaj zbirke: Zbirka sadrži prevode ispisa dokumenata izdvojenih iz Prezidijalne arhive Okružne oblasti u Tuzli. – 1871. srpski. – 1931. hrvatski Pismo u građi: latinica. Sadržaj zbirke: Zbirka sadrži jednu knjigu (400 stranica) ali samo u digitalnom obliku.

Količina građe: 2 knj. povlačenja jedinica. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: CD Stepen sređenosti: sređen Dostupnost: ograničena Kulturno-prosvjetno društvo “Gajret” u Tuzli Signatura zbirke: BIH – ATKT/KPD”G”T Z Vremenski raspon građe: 1907. 342 . izvještaje. – 2006. – 1932. Sadržaj zbirke: Zbirka sadrži dvije knjige. (3. naređenja.. latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: nesređen Dostupnost: ograničena Mikroteka* Signatura zbirke: BiH-ATKT/MT Z Vremenski raspon građe: 1941. arhive ustaške nadzorne službe.2 d/m) Sadržaj zbirke: Zbirka sadrži fotokopije dokumenata koji se odnose na rad Uprave Gajretovog konvikta Tuzla i Glavnog odbora “Gajreta” Sarajevo. Količina građe: 17 mikrofilm. Količina građe: 9 kut. proglase i sl. hrvatski Pismo u građi: ćirilica. ali samo u digitalnom obliku. – 1945. Jezik u građi: bosanski. srpski. iz zaplijenjene četničke arhive. srpski. (1233 mikrosnimka) Sadržaj zbirke: Zbirka sadrži mikrosnimke dokumenata koji se odnose na vojne operacije. letke. raznih jedinica NOVJ itd. hrvatski Pismo u građi: latinica. Jezik u građi: bosanski.Ljetopis Javne ustanove Osnovna muzička škola Tuzla Signatura zbirke: BIH – ATKT /LJOMŠT Z Vremenski raspon građe: 1994. kao i zapisnike odborskih sjednica.

radničku i društvenu samoupravu. industriju. a odnose se na: Četnička arhiva (95 mikrosnimaka). Vrhovna komanda (59 mikrosnimaka). 4. Mikrofilmovi četničke arhive sadrže 1233 mikrosnimka. Stara Tuzla Radnička samouprava Industrija Poljoprivreda 343 . Trebavski odred (22 mikrosnimka). hrvatski Pismo u građi: latinica.. Majevički korpus (62 mikrosnimka). 636 ratni per. zaplijenjene četničke arhive i ustaške nadzorne službe (UNS). borce NOR-a itd. Drinski korpus (47 mikrosnimaka). Sadržaj zbirke: Zbirka sadrži fotografije na kojima je predstavljen razvoj Tuzlanskog bazena. poljoprivredu. te tako imamo fotografije koje prikazuju političke manifestacije. zanatstvo. Serije u zbirci: 1. Istaknuti dio Vrhovne komande (86 mikrosnimaka) Ustaška nadzorna služba (764 mikrosnimka). kulturu. 2. Crnu Goru i Bosnu i Hercegovinu (32 mikrosnimka). Ozrenski korpus (27 mikrosnimaka). Fotografije* Signatura zbirke: BiH-ATKT/FTG Z Vremenski raspon građe: 1873. 3. prirodne ljepote. Mikrosnimci su uvedeni u knjigu analitičkog inventara “Radnički pokret i NOB”. To su mikrofilmovi dokumenata: Trećeg korpusa NOVJ. – 1995. srpski. Istaknuti dio štaba Vrhovne komande Jugoslovenske vojske u otadžbini za Sandžak. školstvo i narodno prosvjećivanje. raznih jedinica NOVJ. a čine je mikrofilmovi dokumenata Vojnoistorijskog instituta Beograd koji se odnose na teritoriju Tuzle i okoline iz vremena Drugog svjetskog rata. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: ograničena upotreba Historijat stvaraoca zbirke: Mikroteka Arhiva predstavlja dio građe Radničkog pokreta i NOB-a. građevinarstvo.Valorizacija zbirke: 3 Dokumenti ove Zbirke odnose se na šire Tuzlansko područje i mogu poslužiti kao vrijedan izvor u proučavanju historije ovoga kraja. Količina građe: 3665 fotogr. Jezik u građi: bosanski. Srbijanski korpus (39 mikrosnimaka).

22. izdvajanjem iz preuzetih fondova i slično. srpski. – 1995. 17. 18. 20. 11. hrvatski Pismo u građi: latinica. 7. Stara štampa. (1. Posebnu seriju ove Zbirke čini 636 fotografija pod nazivom “Ratna 1992. 13.5. uglavnom. 14. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Historijat stvaraoca zbirke: Zbirka fotografija je nastala. 6. 12.slijeganje terena Nova Tuzla Revolucionarni radnički pokret Narodnooslobodilačka borba Ratni zločini Političke organizacije Fotografije mjesta u okolini Tuzle Portreti Narodno pozorište Tuzla Pionirsko pozorište Tuzla Fotografije boraca “16. Količina građe: 3 kut. presnimavanjem. ali i pojedinih ličnosti. 19. 15. 8. Razvrstana je tematski na serije. 9. poklonima.2 d/m) 344 . Plakati* Signatura zbirke: BiH-ATKT/SŠP Z Vremenski raspon građe: 1912. – 1983. 21. 16. 23. muslimanske brigade’’ Ostalo Valorizacija zbirke: 3 Fotografije ove Zbirke odnose se na područje sjeveroistočne Bosne i mogu poslužiti kao vrijedan izvor u proučavanju historije ovoga kraja. Jezik u građi: bosanski. otkupom. godina’’ za koje je pored analitičkog popisa urađen imenski i tematski registar. Kultura Školstvo i narodno prosvjećivanje Građevinarstvo Zanatstvo Prirodne ljepote i turizam Ugostiteljstvo Sport Stara Tuzla . 10.

4 d/m) Sadržaj zbirke: Zbirka sadrži dionice. Valorizacija zbirke: 3 Po svom sadržaju ova Zbirka može poslužiti kao vrijedan izvor u proučavanju historije ovoga kraja. – 1954. godine izdvajanjem građe iz raznih fondova. Dionice. parole i proglase.Sadržaj zbirke: Zbirka sadrži raznu štampu. nalazi se u analitičkoj knjizi inventara Zbirke “Radnički pokret i NOB’’. obveznice i police osiguranja Signatura zbirke: BiH-ATKT/DOiPO Z Vremenski raspon građe: 1908. plakata. (0. proglasa i letaka koji se odnose na II svjetski rat. Valorizacija zbirke: 3 Po svom sadržaju ova Zbirka može poslužiti kao vrijedan izvor u proučavanju historije ovoga kraja. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Historijat stvaraoca zbirke: Zbirka je nastala 1986. srpski. plakate. Napomena: Dio štampe. te otkupom i poklonima tako da se i dalje dopunjuje. Jezik u građi: bosanski. srpski. Količina građe: 1 kut. prilikom njihove obrade. hrvatski Pismo u građi: latinica. Jezik u građi: bosanski. hrvatski Pismo u građi: latinica. obveznice i police osiguranja. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja 345 .

Dionice i obveznice su izdate u Bijeljini. Zemaljska vlada Bosne i Hercegovine . (1. godine izdvajanjem građe iz raznih fondova. Muzeja revolucije Sarajevo. te otkupom i poklonima tako da se i dalje dopunjuje.Generalni štrajk rudara Bosne i Hercegovine i Husinska buna 1920. Tuzli i Beogradu. – 1923. Brčkom. hrvatski. 346 . Jezik u građi: bosanski. Sarajevu.2 d/m) Sadržaj zbirke: Zbirku čine prepisi i fotokopije dokumenata urađene u Arhivu BiH Sarajevo. Arhiva TK i Muzeja istočne Bosne. Arhivu CKSKJ Beograd. Ljubljani i Zagrebu. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Historijat stvaraoca zbirke: Zbirka je nastala 1979. Valorizacija zbirke: 3 Dokumenti ove Zbirke mogu poslužiti kao vrijedan izvor u proučavanju historije Bosne i Hercegovine. Arhivu Vojnoistorijskog instituta Beograd. godine radi izdavanja Zbornika dokumenata. Institutu za istoriju Sarajevo. prilikom njihove obrade. francuski. Prikupljenu građu čine fotokopije. Arhiva Vojnoistorijskog instituta Beograd. a police osiguranja u Beogradu. Sarajevu. Muzeju revolucije Sarajevo. ruski Pismo u građi: latinica. prepisi i fotografije. Instituta za istoriju Sarajevo. Arhiva CKSKJ Beograd. štrajka rudara i Husinske bune. Količina građe: 3 fasc. godine sa ciljem da se prikupi građa o generalnom štrajku rudara BiH i Husinskoj buni 1920. Kaknja. godine -* Signatura zbirke: BiH-ATKT/ZVBiH –GŠRBiHiHB Z Vremenski raspon građe: 1919. Arhivu TK i Muzeja istočne Bosne a odnose se na štrajk rudara Breze.Historijat stvaraoca zbirke: Zbirka je nastala 1986. a potiču iz Arhiva Bosne i Hercegovine. Zenice kao i na Husinsku bunu. srpski.

Valorizacija zbirke: 3 Po svom sadržaju ova Zbirka može poslužiti kao vrijedan izvor u proučavanju organizovanja i rada omladinskih radnih akcija. Lukavcu i Donjoj Višći. Formirano je i partijsko rukovodstvo u Brčkom sa sekcijama u Bijeloj. (1. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Historijat stvaraoca zbirke: Privredni savjet Vlade FNRJ je odobrio kredit za izgradnju pruge koja ima industrijski i putnički značaj za sjeveroistočnu Bosnu jer je povezala centar rudničkog bazena sa riječnom lukom na Savi tj.6 d/m) Odbor za izradu Monografije “Tuzlanski partizanski odred” Tuzla Signatura zbirke: BiH-ATKT/OZIM’’TPO’’ Z Vremenski raspon građe: 1985. godine.6 d/m) 347 . dokumente partijskog rukovodstva sekcija. a završeni u decembru 1946. hrvatski Pismo u građi: latinica. (1151 dok. učešće stranih brigada itd. Rapatnici. Veći dio građe nalazi se u Arhivu BiH Sarajevo i Arhivu Jugoslavije Beograd. Banoviće i Brčko. komandira i zamjenika po sekcijama i smjenama. kadrovsko odjeljenje. Prihvaćen je prijedlog Centralnog odbora USAOJ-a da Prugu gradi Omladina Jugoslavije. – 1988. i 103 fotogr. SKOJ-a. Količina građe: 4 kut. (1. a kasnije Uprava za izgradnju. Količina građe: 4 kut.Omladinska pruga “Brčko – Banovići” Signatura zbirke: BiH-ATKT/OP’’BB’’ Z Vremenski raspon građe: 1946.) Sadržaj zbirke: Zbirka sadrži dio arhive Uprave gradilišta. štaba. Radovima je rukovodio Odbor za građenje. Jezik u građi: bosanski. Radovi na pruzi su započeli u maju mjesecu. srpski. dok je organizaciju rada vodio Glavni štab omladinskih radnih brigada (ORB). spiskove članova KPJ.

izvode iz dokumenata IRP BiH. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: PrP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Historijat stvaraoca zbirke: Opštinska konferencija SSRN Tuzla – Koordinacioni odbor za obilježavanje značajnih događaja i ličnosti iz istorije naroda i narodnosti SR BiH je 1985. Dopisi u vezi finansiranja i troškova 348 . dopisi u vezi sa promocijom knjige. Količina građe: 3 kut. srpski.” Ovaj Odbor je sakupljao građu.2 d/m) Sadržaj zbirke: Zbirku čine zapisnici sa sjednica Odbora. (1. spisak članova Odbora. recenzije na knjigu. godine kada je izdata Monografija.Sadržaj zbirke: Zbirka sadrži zapisnike sa sjednica Odbora. spisak boraca Odreda. Serije u zbirci: 1. Jezik u građi: bosanski. knjige evidencije boraca i upitnike za opštine Tuzla. Lukavac i Srebrenik. sjećanja boraca.MNOUB’’ Z Vremenski raspon građe: 1973. fotografije i drugi materijal koji je korišten za izradu Monografije. – 1979. finansiranjem i troškovima. Odbor za izdavanje Zbornika sjećanja “15. Valorizacija zbirke: 3 Po svom sadržaju ova Zbirka može poslužiti kao vrijedan izvor u proučavanju djelovanja ovoga Odreda. kao i isplati autorskih honorara. registri i spiskovi boraca. majevička NOU brigada” Tuzla Signatura zbirke: BiH-ATKT/OZIZ “15. Odbor je prestao sa radom 1988. Zapisnici sa sjednica Odbora 2. godine konstituisala Odbor za izdavanje Monografije “Tuzlanski partizanski odred. koncepte i radne verzije tekstova za knjigu. upitnici ličnih podataka boraca. hrvatski Pismo u građi: latinica.

3. (5 d/m) Sadržaj zbirke: Zbirka sadrži materijale Odbora. srpski. Upitnici ličnih podataka boraca Valorizacija zbirke: 3 Po svom sadržaju ova Zbirka može poslužiti kao vrijedan izvor u proučavanju djelovanja ove Brigade. Radilo se na prikupljanju evidencije boraca. sjećanja boraca. Pokroviteljstvo nad Odborom preuzela je Skupština opštine Tuzla. fotografije. majevičke brigade. hrvatski 349 . hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: PrP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Historijat stvaraoca zbirke: Pri Opštinskom odboru SUBNOR-a Tuzla – Sekcija boraca 15. fotokopije upitnika i spiskove boraca upotrijebljene za izradu Monografije. Jezik u građi: bosanski. Jezik u građi: bosanski. Valorizacija zbirke: 3 Po svom sadržaju ova Zbirka može poslužiti kao vrijedan izvor u proučavanju djelovanja ove Brigade. godine kada je izdat Zbornik. godine. izabran je 1973. pisanju tekstova i priloga. Odbor je prestao sa radom 1979. srpski.. Registri i spiskovi boraca 4. Količina građe: 2 knj. a građa je predata Arhivu 1981. Fotografije boraca su zavedene u inventarnu knjigu fototeke (FB – 1241 – 1350). muslimanska NOU brigada” Tuzla Signatura zbirke: BiH-ATKT/OZIE “16. 20 kut. – 1978.MNOUB’’ Z Vremenski raspon građe: 1974. godine Inicijativni odbor za izdavanje Zbornika. Odbor za izdavanje Edicije “16.

Količina građe: 16 kut. Arhiv SR Bosne i Hercegovine Sarajevo i dr. godine predao Arhivu TK građu koja mu je služila u izradi Monografije. Opštinski odbor za izdavanje Monografije “18. Vojnoistorijski institut u Beogradu.10. muslimanske NOU brigade 1974. Konstituirajuća sjednica Odbora za Ediciju je održana 17. hrvatska brigada” u Tuzli je 1991. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Historijat stvaraoca zbirke: Opštinski odbor za izradu Monografije “18. Tada je predat samo dio dokumentacije (dosijea) koji se odnosi na podatke o borcima i rukovodiocima Brigade. U prikupljanju i kseroksiranju potrebnih dokumenata učestvovali su opštinski odbori SUBNOR-a širom Jugoslavije. godine. hrvatski Pismo u građi: latinica. godine. godine prihvatila prijedlog i formirala Koordinacioni odbor. tako i onih koji su pristupili Brigadi poslije njenog formiranja. NOU divizija” Tuzla Signatura zbirke: BiH-ATKT/OOZIM “18.Pismo u građi: latinica. godine. tekstovi i recenzije. kako onih koji su bili na formiranju iste 1943.NOUD’’ Z Vremenski raspon građe: 1991.(dosijea) koji se odnosi na podatke o borcima i rukovodiocima Brigade.HNOUB – 38. anketni listovi. Valorizacija zbirke: 3 Po svom sadržaju ova Zbirka može poslužiti kao vrijedan izvor u proučavanju djelovanja ove Brigade. (4 d/m) Sadržaj zbirke: Zbirka nije potpuna i čine je prikupljeni materijali . Međuopštinska konferencija SSRN Tuzla je 1975. sjećanja boraca. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: PrP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Historijat stvaraoca zbirke: Na inicijativu Odbora za proslavu 30 godina 16. hrvatska NOU brigada –38. 1975. Ostali 350 . srpski. Jezik u građi: bosanski.

opšta arhiva i sl. Količina građe: 4 kut. Jezik u građi: bosanski. fotografije. saslušanja. (1. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: PrP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Historijat stvaraoca zbirke: Opštinski odbor je formiran sa namjerom da prikupi i objavi tekstove i dokumente koji su urađeni za prvo izdanje Edicije. sjećanja i upitnike za izdanje Prve knjige. hrvatski Pismo u građi: latinica. spiskove osoba upućenih na izdržavanje administrativno prinudne mjere društveno 351 . odlikovanja. Količina građe: 1 CD-R Sadržaj zbirke: Zbirka sadrži fotokopije (i 72 dokumenta u elektronskom obliku) elaborate. S obzirom da preostali dio građe nikada nije predat Arhivu. Arhivu su predati samo tekstovi za Knjigu. Zbirka Dokumenata “Cazinska buna” Signatura zbirke: BiH – ATKT/D”CB” Z Vremenski raspon građe: 1950. Odbor za izdavanje Edicije “Tuzla u radničkom pokretu i revoluciji’’ Knjiga 1. srpski. dok materijali o radu Odbora nisu predati ni poslije promocije Knjige. Signatura zbirke: BiH-ATKT/OE “TRPiR’’ Z Vremenski raspon građe: 1978. ova Zbirka predstavlja samo jedan fragment.dio dokumentacije (materijali. evidencije.) trebalo je da se preda Arhivu kada Monografija izađe iz štampe i Odbor prestane sa radom. Valorizacija zbirke: 4 Po svom sadržaju ova Zbirka može poslužiti kao pomoćni izvor u proučavanju djelovanja i učešća radnika i omladine u narodnoj revoluciji.6 d/m) Sadržaj zbirke: Zbirka sadrži tekstove.

osuđenih na vremenske kazne. Izdavač CD-R je Arhiv Unsko-sanskog kantona. srpski. godine je uvedena kao posebna jedinica (serija) u inventarnu knjigu Radnički pokret i NOB (serija 65. srpski. – 1947. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Zločin u Srebrenici 1943. (1 mikrofilm -121 fotokop. pregleda uhapšenih. Napomena: Dokumenti o Cazinskoj buni preuzeti su pod nazivom “Cazinski ispad” nakon skidanja embarga sa UDB-inog arhiva. Jezik u građi: bosanski. 352 . ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: ograničena upotreba Historijat stvaraoca zbirke: Zbirka dokumenata o zločinu u Srebrenici 1943. od broja 6178 – 6299). deportovanih porodica. Ovu zbirku čine fotokopije (i mikrosnimci). jer se originalna građa o ovom zločinu nalazi u Arhivu Bosne i Hercegovine Sarajevo (u okviru fonda Zemaljske komisije za utvrđivanje ratnih zločina okupatora i njegovih pomagača). učesnika u pobuni. dok. informacije. hrvatski Pismo u građi: latinica. Manji broj dokumenata odnosi se na istragu Gradske komisije Srebrenica za utvrđivanje ratnih zločina okupatora i njegovih pomagača poslije rata. i mogu poslužiti kao vrijedan izvor u proučavanju historije ovoga kraja. kao i lica osuđenih na smrt. Jezik u građi: bosanski. izvještaje koji se odnose na dešavanja tokom Cazinske bune. Valorizacija zbirke: 3 Dokumenti ove Zbirke odnose se na područje Srebrenice i okolnih sela.) (0. Količina građe: 1 fasc.3 d/m) Sadržaj zbirke: Zbirku čine sudski spisi Trećeg zbornog područja NDH u Sarajevu nastali povodom istrage o izvršenom zločinu u Srebrenici i okolnim selima nad srpskim stanovništvom od strane ustaškog poručnika Kurelac Josipa i njegove jedinice. godine* Signatura zbirke: BiH-ATKT/ZUS Z Vremenski raspon građe: 1943.korisnog rada.

srpski. dokumenti o ličnim primanjima radnika. Jezik u građi: bosanski. srpski. reklame i obavještenja. odluke i naredbe. maja 1995. ratni bilten. kasete TV Lukavac i sl. godine. Količina građe: 1 kut.“Masovne grobnice na prostoru sjeveroistočne Bosne” Signatura zbirke: BiH – ATKT/“MGNPSB” Z Vremenski raspon građe: Količina građe: 5245 fotografija Sadržaj zbirke: Zbirka sadrži fotografije snimljene prilikom otkrivanja masovnih grobnica na prostoru sjeveroistočne Bosne. Količina građe: 280 fotografija Sadržaj zbirke: Zbirka sadrži fotografije koje se odnose na događaje koji su se desili na Tuzlanskoj kapiji 25.. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Press centar Lukavac Signatura zbirke: BiH-ATKT/PCLu Z Vremenski raspon građe: 1992. hrvatski. Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: ograničena “Tuzlanska kapija” Signatura zbirke: BiH – ATKT/“TK” Z Vremenski raspon građe: 1995. 1-112 Bilten “BOL’’ (2 d/m) Sadržaj zbirke: Zbirku čine: opšta dokumentacija. računovodstvena dokumentacija. 353 . Jezik u građi: bosanski. saopštenja. 134 kasete. dokumenti TV Lukavac.

Zbirka projekata Signatura zbirke: BiH-ATKT/ZP Vremenski raspon građe: 1946. Količina građe: 130 projekata Sadržaj zbirke: Zbirka sadrži projekte rađene od strane Projektnog preduzeća “Projekt’’ i Projektnog zavoda Bosne i Hercegovine Sarajevo za objekte koji su građeni na području sjeveroistočne Bosne – Tvornica stočne hrane Brčko. Stambene zgrade u Kreki. Arhivu Tuzlanskog kantona. hrvatski Pismo u građi: latinica. hrvatski Pismo u građi: latinica. Jezik u građi: bosanski. Dom kulture i Hotel Banovići. Upravna zgrada Koksare itd. predao građu stvaranu u svome radu. Parketarnica Živinice. srpski. Radnički dom Litva. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: PrP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Historijat stvaraoca zbirke: Press centar Opštine Lukavac je 1992. Jezik u građi: bosanski. godine. – 1964.Valorizacija zbirke: 3 Po svom sadržaju ova Zbirka može poslužiti kao vrijedan izvor u proučavanju početka ratnih dejstava na području Lukavačke opštine. Valorizacija zbirke: 3 Po svom sadržaju ova Zbirka može poslužiti kao pomoćni izvor u proučavanju izgradnje kako industrijskih tako i stambenih objekata. Upravna zgrada Tušanj. Radnička kuća S-5 i S-6. Stambena zgrada Vlasenica. Direkcija lignita Kreka. Srednjoškolski đački dom Tuzla. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: PrP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja 354 . srpski. Gimnazija u Zvorniku. Parni mlin Semberija-Bijeljina. Ciglana Sočkovac.

– 1964.. 2 kut. nije potpuna i predstavlja samo jedan dio rada Banke. Zbirka građe banaka Signatura zbirke: BiH-ATKT/Z GB Vremenski raspon građe: 1896. godine. nekompletni dosijei službenika do 1956. Projekti su rađeni od strane Projektnog preduzeća “Projekt” Sarajevo i Projektnog zavoda Bosne i Hercegovine Sarajevo.Historijat stvaraoca zbirke: Zbirka sadrži projekte objekata koji su rađeni za područje sjeveroistočne Bosne u periodu od 1946. (1. 1896. Poljoprivredna agrarna banka Beograd – Filijala Tuzla.5 d/m) Sadržaj zbirke: Zbirku čine predmeti lica kojima su odobreni krediti sa zalogom poljoprivrednih imanja. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Historijat stvaraoca zbirke: Ova zbirka sadrži građu Privilegirte Landesbank Tuzla. 1924. – 1956.. srpski. – 1956. Valorizacija zbirke: 3 Po svom sadržaju ova Zbirka predstavlja značajan izvor u proučavanju historije bankarstva. Hipotekarna banka Tuzla. 1930. Poljoprivredne agrarne banke Beograd – Filijala Tuzla i Hipotekarne banke Tuzla. godine i platne liste službenika 1953. godine. Privilegirte Landesbank Tuzla. a preuzeta je od Arhiva Bosne i Hercegovine Sarajevo. – 1911. 1 kut.. 3 kut.. 2. zgrada i drugih nekretnina. 355 . – 1911. 3. Jezik u građi: bosanski. hrvatski Pismo u građi: latinica. Projekti su naknadno evidentirani – ima ih 130. 1924. Količina građe: 6 kut. Serije u zbirci: 1.

4 d/m) Sadržaj zbirke: Zbirku čine razni kalendari (16 komada) prikupljeni od strane uposlenika Arhiva Tuzlanskog kantona. Kalendari su hronološki složeni. Čestitke su hronološki složene. – 2007. – 2007. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja “Katalozi” . Jezik u građi: bosanski.4 d/m) Sadržaj zbirke: Zbirku čine čestitke (181 komad) upućene kolektivu Arhiva Tuzlanskog kantona. Jezik u građi: bosanski. popisane i odložene u označenu arhivsku kutiju. (0. Količina građe: 1 kut. hrvatski Pismo u građi: latinica.ATKT/“K” Z Vremenski raspon građe: 1973. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja “Kalendari” . (2 d/m) 356 . – 2007. srpski.Zbirka Signatura zbirke: BiH. popisani i odloženi u označenu arhivsku kutiju.Zbirka Signatura zbirke: BiH – ATKT/“KAL” Z Vremenski raspon građe: 1995. Količina građe: 5 kut.“Čestitke” . srpski. (0. Količina građe: 1 kut.Zbirka Signatura zbirke: BiH – ATKT/“Č” Z Vremenski raspon građe: 1991.

(767 kom. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja “Pozivnice” . srpski. 357 .4 d/m) Sadržaj zbirke: Zbirku čine plakati koji obilježavaju različita kulturno-društvena zbivanja. hrvatski Pismo u građi: latinica. Plakati su hronološki složeni. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja “Plakati” . jer su mnoge od njih izlazile u periodu agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu 1992. (0. – 1995.Sadržaj zbirke: Zbirka je prilično obimna.Zbirka Signatura zbirke: BiH – ATKT/“PO” Z Vremenski raspon građe: 1973. a odnosi se na Nedjelju arhiva u Jugoslaviji. Najstariji plakat potiče iz 1987. a nastala je kao rezultat dugogodišnje djelatnosti Arhiva na kulturnom planu i saradnji sa drugim institucijama. Količina građe: 1 kut. srpski. godine. Jezik u građi: bosanski. Količina građe: 1 kut.) (0. Jezik u građi: bosanski. – 2007.4 d/m) Sadržaj zbirke: Ovo je jedna od najbrojnijih zbirki i najbolje pokazuje svu širinu saradnje koju je Arhiv Tuzlanskog kantona uspostavio sa srodnim institucijama kulture u Bosni i Hercegovini i inostranstvu. popisani i odloženi u odgovarajuće arhivske kutije. Katalozi su popisani i hronološki odloženi u arhivske kutije (282 komada). Problem sa ovom zbirkom je nemogućnost tačnog datiranja svih jedinica.Zbirka Signatura zbirke: BiH – ATKT/“PL” Z Vremenski raspon građe: 1987. – 2007.

Pošiljaoci su najvećim dijelom saradnici iz oblasti arhivske djelatnosti. srpski. (36 kom. godišnjice Dobrovoljnog vatrogasnog društva Tuzla.“ Zbirka je hronološki složena.) (0. Količina građe: 1 kut. pozorišta. domova kulture.Zbirka Signatura zbirke: BiH – ATKT/“P” Z Vremenski raspon građe: 1981. a najstariji potiče iz 1981. ali je veliki broj došao iz nadležnih ministarstava. Najstarija pozivnica datira iz 1973. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja “Programi” . godine.Zbirka Signatura zbirke: BiH – ATKT/“RA” Z Vremenski raspon građe: 1973. Jezik u građi: bosanski. popisana i odložena u označenu arhivsku kutiju. a odnosi se na obilježavanje 90. Zbirka je hronološki složena.4 d/m) 358 . Jezik u građi: bosanski. hrvatski Pismo u građi: latinica. osnovnih i srednjih škola. fakulteta. srpski.4 d/m) Sadržaj zbirke: Zbirka sadrži 83 programa.) (0. stranih predstavništava u Bosni i Hercegovini itd. Valorizacija zbirke: 3 Sadržaj može poslužiti kao osnova za praćenje razvoja kulturne djelatnosti Arhiva i drugih institucija kao i njihovo učešće u projektima kulture u Bosni i Hercegovini i inostranstvu. Količina građe: 1 kut. godine i odnosi se na „Oktobarska poetska drugovanja ‘81. – 2009. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja “Razglednice” . – 2007. hrvatski Pismo u građi: latinica. (83 kom. popisana i odložena u označenu arhivsku kutiju.

godinu. godišnjice 359 . Jezik u građi: bosanski.Zbirka Signatura zbirke: BiH – ATKT/“M” Z Vremenski raspon građe: ? Količina građe: 1 kut. – 1991. (0. godine. Male kalendare za 1982. Jezik u građi: bosanski. (0.4 d/m) Sadržaj zbirke: Zbirka sadrži prepisku glavnog i odgovornog urednika lista “Mališa” sa školama širom Jugoslavije kao i mnogim pojedincima i institucijama (1981-1991).1991. srpski. Količina građe: 1 kut. Veći broj razglednica je iz perioda prije 1992. razglednicu na kojoj je rodna kuća Vuka Karadžića u Tršiću. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja “Memorandumi” .4 d/m) Sadržaj zbirke: Zbirka sadrži memorandume pravnih lica sa područja sjeveroistočne Bosne. hrvatski Pismo u građi: latinica.1985.Sadržaj zbirke: Zbirka je po obimu manja i sadrži 36 razglednica koje su popisane i hronološki odložene u arhivske kutije. pozive za manifestacije povodom 100 godina učiteljstva u Bosni i Hercegovini i 200.1987. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja “Mališa” List učenika osnovnih škola Tuzlanske opštine Signatura zbirke: BiH – ATKT/L”Ma” Z Vremenski raspon građe: 1981. srpski. hrvatski. a naročito iz vremena austrougarske okupacije i uprave. Pismo u građi: latinica.

Pored dokumenata predata su 2 CD i mikrofilm u kutiji. Valorizacija zbirke: 3 Po svom sadržaju ova Zbirka može poslužiti kao pomoćni izvor u proučavanju djelovanja i rada ovoga Lista. Jezik u građi: mađarski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Historijat stvaraoca zbirke: Prof.3 d/m) Sadržaj zbirke: Zbirka sadrži fotokopije dokumenata. Ivan Balta je Arhivu TK predao fotokopije dokumenata i prevode (izvještaji bosanskohercegovačkih dopisnika) koji se odnose na prostor Bosne i Hercegovine i šire Tuzlansko područje iz vremena austrougarske uprave (1910. kao glavni i odgovorni urednik ovog Lista. predao Arhivu. godine). mikrofilmove i 2 CD iz perioda austrougarske uprave. hrvatski Pismo u građi: latinica. “Mališa” list učenika osnovnih škola Tuzlanske opštine (ukoričeno 1980-1991. – 1916. i 1986-1991). medalje i diplome za učešća na mnogim manifestacijama i izložbama kao i regionalnim i republičkim smotrama. dr. 360 . ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja “Boszniai Hirek’’ Signatura zbirke: BiH-ATKT/“BH” Z Vremenski raspon građe: 1910. (0. – 1916. zahvalnice. priznanja. ali i zainteresovanosti i učešću učenika osnovnih škola. Količina građe: 1 kut. Jezik u građi: bosanski.rođenja Vuka Karadžića. pozivnice. srpski. Dokumentaciju “Mališa” je Lazar Manojlović.

Kraljevine Jugoslavije. Jezik u građi: Pismo u građi: Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja 361 . Njemački. (0.3 d/m) Sadržaj zbirke: Zbirka sadrži papirni i metalni novac (419 novčića. Austrougarski.godine”.-1998. Jezik u građi: bosanski. Crnogorski itd. dopise i dr. obavijesti. 223 papirne novčanice) različitog porijekla: Osmanski. srpski. funkcionisanja Radne organizacije Radio-Tuzla u Tuzli. Ruski. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Numizmatička zbirka Signatura zbirke: BiH – ATKT/NZ Vremenski raspon građe: Količina građe: 1 fasc. kao i dva primjerka knjige Stari dobri radio-autora Bore Slepčevića i publikaciju “Monografija Radio – Tuzle 1953. izvode. – 2001.“Radio-Tuzla’’ Signatura zbirke: BiH-ATKT/“RT” Z Vremenski raspon građe: 1970. Srpski. dokumentaciju koja se odnosi na mjere bezbijednosti. te odluke Zbora radnika i rješenja.1 d/m) Sadržaj zbirke: Zbirka sadrži programe. aktivnosti društvene samozaštite. (0. planove. procjene. Količina građe: 1 kut. uputstva.

Novčanica iz osmanskog perioda (Numizmatička zbirka Arhiva Tuzlanskog kantona) 362 .

Jezik u građi: bosanski. – 1865. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Historijat stvaraoca zbirke: Trgovačka kuća Pavlovića je jedna od najstarijih u sjeveroistočnoj Bosni. Jovan R. Egzistirala je u 19. vijeku.) (0. Đukić Dolnja Tuzla* Signatura zbirke: BiH-ATKT/“JRĐ” Z Vremenski raspon građe: 1890. Sadržaj zbirke: Zbirku čini jedna knjiga koja sadrži podatke o poslovanju i dobavljanju robe. Zapis na Obranički sud – razrješenje suvlasništva zajedničkih nekretnina (Obranički ugovor odobrava Kotarski ured kao sud u Dolnjoj Tuzli. Računi i procjena nepokretnog imanja. dvije dostavnice o prijemu Obraničke osude od 17. hrvatski Pismo u građi: latinica. – 1892. a u njoj se nalaze zanimljivi podaci o poslovanju i dobavljanju robe sa nekim karakteristikama o pojedinim kupcima. Količina građe: 1 fasc. srpski. Obranička osuda Kotarskog ureda kao suda u Tuzli 1892. septembra 1892. Količina građe: 1 knj. Jezik u građi: bosanski. Arhivu Tuzla je predata jedna knjiga pisana mastilom i rukom. ćirilica 363 . godine (dva primjerka). Knjiga – Indeks u kome su upisana lica i stranice na kojima su njihova dugovanja upisana u Memorijalu. a iz nje potiče i poznati trgovac Nikola Pavlović. (2 knj. srpski. Đukić.VIII LIČNE I PORODIČNE ZBIRKE Trgovačka kuća Nikole Pavlovića Brčko* Signatura zbirke: BiH-ATKT/TK “NP” Z Vremenski raspon građe: 1840.3 d/m) Sadržaj zbirke: Zbirku čini: Knjiga – Memorijal Trgovačke tvrtke Jovan R. hrvatski Pismo u građi: latinica. i 29. godine radi razrješenja suvlasništva.

. svu zaostavštinu je preuzeo Crveni križ iz Zagreba. Ovaj ugledni trgovac živio je u drugoj polovini 19. Jezik u građi: bosanski. kulturni i prosvjetni radnici. albume. (1. isječke iz novina i knjige. Nakon uvida u građu. hrvatski Pismo u građi: latinica. 97 fotogr. razglednice.Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Historijat stvaraoca zbirke: Jovan Đukić. a potom su se preselili u Zagreb gdje su i umrli. trgovac. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: PrP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Historijat stvaraoca zbirke: Zlata i Dušan Vučkovački. živjeli su jedno vrijeme u Tuzli. 1986. 3 isječka iz novina. – 1952. srpski. albume. isječke iz novina i knjige.. S obzirom da nisu imali pravnog nasljednika. Porodica Vučkovački* Signatura zbirke: BiH-ATKT/“PV” Z Vremenski raspon građe: 1916. zbog kulturne dimenzije njihove djelatnosti. 14 dok. Porodica Zaimović Signatura zbirke: BiH – ATKT/“PZ” Z Vremenski raspon građe: 1909. Količina građe: 36 knj. 1 razglednica. po odobrenju Crvenog križa. razglednice. fotografije. (302 fotografije) (0. fotografije. Arhiv Tuzla je.. – 1955. potiče iz poznate Tuzlanske trgovačke porodice.6 d/m) Sadržaj zbirke: Zbirka sadrži ličnu dokumentaciju.4 d/m) 364 . i početkom 20. Količina građe: 1 kut. vijeka. godine preuzeo jedan dio koji sadrži ličnu dokumentaciju.

Zbirka sadrži i jednu svesku u kojoj su objašnjene neke od fotografija. pozivnica i 2 pisma) (0. Zbirku je. Jezik u građi: bosanski. godine predao. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja 365 . supruga Mugdima Begića. Na fotografijama se. Jezik u građi: bosanski. napravljene 21. Količina građe: 1 kut. kao poklon. Zbirku čini i Pozivnica za promociju knjige “Borbeni put 16. dr. 09. uvaženi prof.Sadržaj zbirke: Zbirka sadrži fotografije koje se odnose na život i rad Muradbega Zaimovića i drugih članova porodice Zaimović iz Tuzle. – 1971. Na fotografijama se nalaze i objekti Rudnika Begov Potok Banovići – Jama Omazići). godine u Tuzli prilikom proslave godišnjice Brigade). Arhivu Tuzlanskog kantona 2004. 1944. Pored albuma fotografija (48 fotografija “16. koji je bio u posjedu porodice Zaimović. Muslimanske NOU brigade” snimljenih 21. u ime porodice Zaimović. septembra 1944. nalazi i Britanska misija pri III Korpusu NOV i neki članovi Korpusa. (album fotografija. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Porodica Begić Signatura zbirke: BiH – ATKT/“PB” Z Vremenski raspon građe: 1945.4 d/m) Sadržaj zbirke: Zbirku čini Album ratnih fotografija (48 fotografija XVI /šesnaeste/ Muslimanske NOU brigade). muslimanske NOU brigade”. srpski. hrvatski Pismo u građi: latinica. građana i omladine Tuzle. Ismail Hadžiahmetović. Građu je Arhivu na čuvanje i upotrebu poklonila Dana Begić. srpski. kao i dva lična pisma (jedno upućeno iz Varšave prijatelju Asimu i jedno primljeno). godine u Tuzli prilikom proslave godišnjice brigade. osim boraca.

pronevjere u zemljoradničkim zadrugama. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Historijat stvaraoca zbirke: Zbirka predstavlja dio privatne arhive poznatog i uvaženog advokata dr. albumi Sadržaj zbirke: Zbirka sadrži: lične dokumente. mjesnim narodnim odborima i sl. a poslije rata predsjednik RKUD “Mitar Trifunović – Učo. (1.6 d/m) Sadržaj zbirke: Zbirka sadrži predmete koji se odnose na osobe koje su prišle četničkom ili ustaškom pokretu. sarađivale sa neprijateljskom vojskom za vrijeme i poslije rata i sl. Milčić je bio član i predsjednik Srpskog pjevačkog društva “Njeguš”. Stevo Milčić Signatura zbirke: BiH-ATKT/“DrSM” Z Vremenski raspon građe: 1945. srpski. 366 . 28 diploma. isječke iz novina. zabilješke. albume sa fotografijama i razne fotografije. – 1947. Količina građe: 2 kut. diskusije i referate. Količina građe: 1518 knj. sudije iz Tuzle. dnevnike. fotokopije nekih dokumenata. mučenja. govore.. čestitke.Dr. plakete. odlikovanja. povelje... Steve Milčića iz Tuzle. 32 kut. Dr. razne materijale i stavove sa sjednica.” Uživao je visoki ugled zastupajući razne predmete počev od najlakših do vrlo delikatnih i teških slučajeva (od brakorazvodnih parnica do smrtnih presuda). 87 fotogr. sjećanja revolucionara o ratnom periodu. Cvijetin Mijatović – Majo Signatura zbirke: BiH-ATKT/“CM-M” Z Vremenski raspon građe: 1931. Sarađivao je sa mnogim poznatim advokatima u zemlji. sjećanja. posebno kada su bili u pitanju predmeti vezani za sud u Tuzli. vršile ili naređivale izvršenje ubistava. diplome. informacije. – 1988. lična i porodična pisma. telegrame. ruski. Dio predmeta se odnosi na zloupotrebu narodne imovine. a u Arhiv je preuzeta od Petra Jovanovića. značke. a zastupao je klijente iz raznih gradova. javne istupe. Jezik u građi: bosanski. paljevine. pisma građana. te ličnu biblioteku koja se sastoji od domaćih knjiga i knjiga na stranim jezicima (engleski. i to u najtežim poslijeratnim vremenima. prijatelja. pljačke i druga nedjela. hrvatski Pismo u građi: latinica. talijanski). francuski.

Gradačac itd)./93. godine na području BiH (Sarajevo. Brčko. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Historijat stvaraoca zbirke: Cvijetin Mijatović je revolucionar i poznata politička ličnost u poslijeratnoj Jugoslaviji. /93. – 1993. odlučio je da Ugovorom o poklonu preda Arhivu dio lične zaostavštine. Jusuf Kaletović Signatura zbirke: BiH-ATKT/“JK” Z Vremenski raspon građe: 1992. Kalesija. Banovići. srpski. a politički je bio aktivan kako u ratu tako i u Socijalističkoj Jugoslaviji. Živinice.3 d/m) 367 . borca-invalida ovoga rata (otkupljeno je 9 video-kaseta). (0. Jezik u građi: bosanski. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: PrP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Historijat stvaraoca zbirke: Ova zbirka je nastala otkupom dokumentacije vezane za ratna zbivanja 1992. Količina građe: 1 fasc. Godine 1991. ali su popisane prema upisanim naslovima. Komunističkom pokretu je pristupio kao gimnazijalac.Jezik u građi: bosanski. (6 dok.3 d/m) Fikret Ibrić Signatura zbirke: BiH-ATKT/“FIb” Z Vremenski raspon građe: 1932. Za svoj rad dobio je mnoga odlikovanja i priznanja. Tuzla. Zvornik. hrvatski Pismo u građi: latinica. kasete nisu pregledane niti se pouzdano zna njihov sadržaj. S obzirom da Arhiv nije posjedovao tehniku. srpski. godine od Jusufa Kaletovića. Kupres. Lukavac.) (0. – 1946. Količina građe: 9 video-kaseta Sadržaj zbirke: Zbirka sadrži 9 video-kaseta snimljenih 1992.

Sadik Šehić Signatura zbirke: BiH – ATKT/“SŠ” Z Vremenski raspon građe: Količina građe: 4 kut. poziv na III kongres Narodne omladine Jugoslavije i punomoć za prisustvovanje tom Kongresu. nastanjen u Sarajevu. kopije. plaketa i zahvalnica. dobitnik je mnogih odlikovanja. brošuru II kongresa Antifašističke omladine Jugoslavije i časopis Književna Krajina br. pisma. Slobodna Bosna). godine i omladinskih akcija. tekstove i članke kako iz dnevnih i sedmičnih listova (Ljiljan. poklonio je Arhivu Tuzla 6 dokumenata. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Historijat stvaraoca zbirke: Fikret Ibrić.Sadržaj zbirke: Zbirka sadrži pisma sa odgovorima. (1. časopisi i bilteni na stranim jezicima. tako i one iz raznih časopisa (Muslimanska svijest. Jezik u građi: bosanski. Godine 1980. Most. – 1945. Jezik u građi: bosanski. srpski. BiH – ekskluziv Split. Novi behar.3. Zbirka sadrži i određena izdanja knjiga i časopisa. srpski. Oslobođenje.6 d/m) Sadržaj zbirke: Zbirka sadrži fotografije. pisma. učesnik rata 1941. Ilustrovani islamski svijet. spomenica. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Ismail Hadžiahmetović Signatura zbirke: BiH – ATKT/“IH” Z Vremenski raspon građe: 368 . Novi vidik) u kojima je i Sadik Šehić autor. hrvatski Pismo u građi: latinica. Nalaze se i neki originalni dokumenti.

Količina građe: 1 kut. Tehnika narodu. Također. Historija medicine i Univerzitetski klinički centar u Tuzli historijski pregled). Jezik u građi: bosanski. osnove društvenog plana za 1957. godinu. (0. hrvatski Pismo u građi: latinica. kao i na zdravstvo i zdravstvene radnike uopšte. kino i fudbalskih ulaznica (iz vremena Kraljevine Jugoslavije i socijalističkog perioda).4 d/m) Zbirka se sastoji od 124 fotografije koje se odnose na rad ovoga poznatog ljekara. Jugoslavija. dr. programa “Fiskulturne akademije” Gimnastičkog društva Tuzla i Kreka. Jezik u građi: bosanski. programa RUT-a (kino-program i tribine “Filmski utorak”). srpski. (0. Obveznice Državne rente za ratnu štetu Kraljevine Jugoslavije. (124 fotografije) Sadržaj zbirke: (0. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Zejnil Bešlagić Signatura zbirke: BiH – ATKT/“ZB” Z Vremenski raspon građe: 1918. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Novica Stevanović Signatura zbirke: BiH – ATKT/“NS” Z Vremenski raspon građe: 1970. Jež).. predate su dvije knjige čiji je autor prof. srpski. Količina građe: 1 fasc. te sedmičnih i mjesečnih listova (Borba. Historiografija./1981. Hadžiahmetović (Eseji.4 d/m) Sadržaj zbirke: Zbirka se sastoji od: izvještaja i svjedočanstava Državne mješovite građanske škole.3 d/m) 369 . 1934/1992. Količina građe: 1 kut. filmskih programa.

1926.. godine poklonio Arhivu Tuzlanskog kantona fotokopije dokumenata istorijske tematike pisane na osmanskom. penzionisanje i žalbe na odluke kako disciplinske komisije tako i sudova Jezik u građi: bosanski. Pismo u građi: latinica. Nacrta jahaćih puteva Sreza Zvornik.. hrvatski. novembra 1926. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Zejnil Latifović iz Sapne Signatura zbirke: BiH – ATKT/“ZL” Z Vremenski raspon građe: ? Količina građe: 1 kut..4 d/m) Sadržaj zbirke: Zejnil Latifović iz Sapne je 2001.000. srpski. 1942. Količina građe: 1 kut.. 1941.Sadržaj zbirke: Zbirka se sastoji uglavnom od pravne dokumentacije: odluke. Jezik u građi: osmanski. pisma koja se odnose na disciplinski postupak. Situacija reka i potoka Tehničkog odeljka Bijelina. crtao A. perzijski i engleski Pismo u građi: arapsko.1892. perzijskom i engleskom jeziku. (Reineg – Distanzenzeiger Bezirk Bjelina).. zapisnici. (4 poveza) (0. latinica Arhivistička informativna pomagala: PrP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Salih Kulenović iz Tuzle Signatura zbirke: BiH – ATKT/“SK” Z Vremenski raspon građe: 1892. 1934.. Levčuk. crtao A. Karta Građevinske sekcije u Tuzli Suvozemnih puteva Sreza Belinskog i Zvorničkog. Lagekarte der Steinbruche Bach – und gruben schotter stellen in Bezirke Bjeljina. 1944.. razmjera 1:75. decembra 1926. 1:200.9.000. Levčuk.. (0.000.. rješenja. 370 . M 1:200. mart 1930. razm. Tuzla.3 d/m) Sadržaj zbirke: Zbirka sadrži gruntovne listove koji se odnose na Ozren – Brijesnica i slijedeće karte: Karta Bijeljine sačinjena 20. Tuzla. 1945.. 1930.

Karta Sreza Zvorničkog M 1:100. k. raspored čišćenja snijega. izradio Bor..000. njemački Pismo u građi: latinica. Bijeljina. hrvatski. kat. – 1984.000.000. Jezik u građi: bosanski. Karta Sreza Bijeljinskog 1:200. – 1996.Karta puteva Sreza bijeljinskoga 1:75. novine i isječke članaka iz perioda 80-tih i 90-tih godina i iz perioda agresije na BiH (novine su uglavnom na stranim jezicima). srpski.). Zbirka je uglavnom prikupljena tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu i sastoji se od štampe koja je izlazila u Evropi na više evropskih jezika (razne novine i članci iz raznih godina).11. Jezik u građi: bosanski.. Karta Bijeljine. 22.000. godine i odnose se na situaciju vezanu za puteve. Karta Kotara Bijeljinskog M. rijeke.6. Pregledna karta puteva i mostova na teritoriji Tehničkog odeljka u Bijeljini (Srez Bijeljinski i dio drž. avgusta 1934.. – 1945. informatički i drugi razni časopisi i knjige. 1:200. 1:100. Karte su uglavnom nastale tokom rada Tehničkog odjeljka u Bijeljini od 1892. Tehnički odjeljak. Tehnički odjeljak Bijeljina. Puteva do Zvronika). (četrdesetih godina 20. Karta Sreza Bijeljinskog. Tehničkog odjeljka Bijeljina. Karta Zvornika i okoline. potoke.000 (međuratni period).000. st.000 (međuratni period).. oznake meliorizacije i sl.000. razne časopise.).pom. 1:200. ceste i mostove. crtao Bor. 1992. Raspored čišćenja snijega u 1944-45. Aleksejev. 221/45 (2 kom.. Karta Zvornika i okoline. (2 d/m) Sadržaj zbirke: Zbirka sadrži knjige. Gavrić. razmjer 1:200. Stanje mostova na dan 24.. Bijeljina 1941. Bijeljina. Karta područja tehničkog odjeljka u Bijeljini. Gavrić. godinu. Kopija plana Sreza Ugljevik 1: 100. Bijeljina 1941.1944. izradio Vasilić Veljko. geometar.000. Pregledna skica kotara Bijeljinskog. Karta područja Tehničkog odjeljka u Bijeljini sa oznakom melioracionih radova predviđenih za 1942.000. M. Br. 1:200. sasravio K. Karta cesta i mostova u kotarevima: Bijeljina-Zvornik-Vlasenica-Srebrenica.1945. geometer. Količina građe: 6 kut. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja 371 . hrvatski. engleski i francuski Pismo u građi: latinica. 1:200. srpski... Bijeljina 194?. časopisi i članci o Titu. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Faruk Ibrahimović iz Tuzle Signatura zbirke: BiH-ATKT/“FI” Z Vremenski raspon građe: 1978. Bijeljina 1941.

Količina građe: 1 kut. – 1994.Ibrahim Mušić iz Kalesije Signatura zbirke: BiH-ATKT/“IM” Z Vremenski raspon građe: 1992. (0. porodične fotografije. kupoprodajni ugovori.). knjižice.3 d/m) Sadržaj zbirke: Zbirka sadrži skenirane dokumente nastale na prostoru koji je pokrivala Općina Vukovije (iskaznice. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Sejfulah Imamović Signatura zbirke: BiH-ATKT/“SI” Z Vremenski raspon građe: 1912. – 1963. obavijesti i sl. srpski.4 d/m) . Količina građe: 23 CD (2941 fotografija). – 2007. Jezik u građi: bosanski. odlazak na Hadž ljudi iz Vukovija i likovna kolonija “Džafići’’.3 d/m) Sadržaj zbirke: Zbirka sadrži dokumente nastale u radu CSJB Tuzla. Stanice JB Kalesija i Sektora Službe DB Tuzla i isječke novinskih članaka. 4 sveske 372 (0. Jezik u građi: bosanski. srpski. Količina građe: 1 kut. predato je 5 CD na kojima je: promocija knjige “Vukovije’’. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Atah Mahić iz Brčkog Signatura zbirke: BiH-ATKT/“AM” Z Vremenski raspon građe: 1884. Također. (0.

fotografije vezane za dobrotvorno i prosvjetno Društvo Islahijjet u Brčkom (do 1945. srpski. Jezik u građi: bosanski. priznanja i odlikovanja. (1 d/m) Sadržaj zbirke: Zbirka sadrži lične stvari Derviša Sušića: pisaća mašina. fotografije vezane za arhitekturu (idejne skice i nacrti. – 2002. Zvornika i Doboja. iz Tuzle Signatura zbirke: BiH-ATKT/“HS” Z Vremenski raspon građe: Količina građe: 1 knj. – 1997. stare fotografije Bosanskog Šamca. zbirka fotografija “Predaja četnika na Majevici”. fotografije sa kolektivnih dženaza Brčaka poginulih 1992. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: ograničena upotreba Derviš Sušić Signatura zbirke: BiH-ATKT/“DS” Z Vremenski raspon građe: 1959. Bosanskog Broda. Orašja. – 1986. Količina građe: 3 kut. -1997. fotografije Bijeljine. godine. godine). Gradačca. gramofonske ploče i dr. fotografije vezane za TK “Interplet” Brčko (1951. srpski. razglednice Tuzle i okolnih mjesta. prof. fotografije na CD-u: Brčaci zatočeni u logorima 1992. Omladinska pruga “Brčko-Banovići”. 373 . zbirka fotografija naslovljena kao IZ Medžlis Brčko. 4 sveske radne verzije knjige “Brčkom su ubijali dušu” autora Admira Posavljaka. fotosi obnove “Azizije” u Brezovom Polju.). – 1995. Čelića. interijer i eksterijer). godine. fotografije Tvornice obuće “Izbor”. Gradaščevića kula u Bosanskoj Bijeloj. fotografije sa radnih akcija (1946. – 1987. saz. kolektivna dženaza ubijenih Brčaka. zbirka fotografija “Vatrogasci”. rukopisi. šešir.). zbirka fotografija “Zločini u Brčkom 1992.Sadržaj zbirke: Zbirka sadrži novinske članke. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Hamdija Sivčević. pali borci NOR-a iz Brčkog. godine. zbirka fotografija “Masovne grobnice”. Jezik u građi: bosanski.

hrvatski. (0. arapsko Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Fikret Jahić . članke i tekstove i uvjerenja. godine i materijal Likovne kolonije “Vršani”. te dio memoarske građe – Sjećanja iz Drugog svjetskog rata. pozive i rješenja na ime Hasiba Džinde. dr. nekoliko listova dnevne štampe (“Politika”. Sivčevića od 1895. “Oslobođenje”).3 d/m) Sadržaj zbirke: Zbirka sadrži fotografije. Jezik u građi: bosanski.Sadržaj zbirke: Hamdija Sivčević je Arhivu TK u Tuzli predao 1 knjigu u kojoj je sakupio i obradio članke i dokumente iz personalnog dosijea Hfz. arapski Arhivistička informativna pomagala: PrP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Hasib Džindo iz Tuzle Signatura zbirke: BiH-ATKT/“HDž” Z Vremenski raspon građe: Količina građe: 1 kut. Jezik u građi: bosanski.3 d/m) Sadržaj zbirke: Zbirka sadrži knjigu na osmanskom jeziku – “Šerihul lekaje” 1800. srpski. Jezik u građi: bosanski. godine. (0.Vršanin Signatura zbirke: BiH-ATKT/“FJ-V” Z Vremenski raspon građe: Količina građe: 1 kut. srpski. hrvatski 374 . potvrde. “Slobodna Bosna”. srpski. hrvatski. Salih eff. arapski Pismo u građi: latinica. – 1942. – 1850.

uvjerenje da je uveden u stalni birački spisak grada Tuzle. uvjerenje o državljanstvu. srpski. te je zaveden kao lična zbirka. godine. rješenje Narodnog odbora opštine Tuzla o postavljenju na dužnost u IV osmogodišnjoj školi u Tuzli u zvanju nastavnika XVI platnog razreda. uvjerenje da je regulisao vojnu obavezu. hrvatski Arhivistička informativna pomagala: PrP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: ograničena Franjo Leder iz Tuzle Signatura zbirke: BiH-ATKT/“FL” Z Vremenski raspon građe: Količina građe: 1 dosije Sadržaj zbirke: Prilikom prijema građe od strane Općine Tuzla primljen je i dosije Franje Ledera. Nuraga Softić se počeo baviti fotografijom 1951. uvjerenje SUP-a Tuzla da je stalno nastanjen u Tuzli i da nije osuđivan. Tokom svog 60-godišnjeg bavljenja umjetničkom fotografijom dobio je mnogobrojne nagrade i priznanja jer je punih 30 godina bio redovan izlagač na domaćim i međunarodnim izložbama. prepis apsolutorija od Državne umjetničke akademije Zagreb da je Franjo Leder polazio kao redovan đak kiparski dio i završio propisanih osam semestara. rješenje NOO-e Tuzla o prijemu za stalnog honorarnog službenika – stručnog učitelja crtanja u IV osmogodišnju školu u Tuzli i mjesečni iznos honorara. Dosije sadrži: izvod iz matične knjige rođenih. iznosom i povećanjem plate. Fotografije nose različitu tematiku. nešto manji broj je u boji.Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: PrP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Nuraga Softić iz Banovića Signatura zbirke: BiH-ATKT/“NS” Z Vremenski raspon građe: Količina građe: 1 kut.3 d/m) Sadržaj zbirke: Zbirka sadrži 1258 fotografija u digitalnom obliku. (0. rješenje NOO-e Tuzla 375 . 150 originalnih fotografija i 79 novinskih članaka u digitalnom obliku. uglavnom su u crno-bijeloj tehnici. Jezik u građi: bosanski.

27 VHS kaseta Sadržaj zbirke: Zbirka sadrži građu koja se odnosi na rad i stvaralaštvo pozntog novinara i publiciste iz Tuzle: feljtone.3 d/m) Sadržaj zbirke: Zbirka sadrži građu koja se odnosi na planinarstvo: dvije Monografije i to Krapina i Hrvatsko Zagorje.„Front Slobode“. “Runolist’’ Zagreb i Općinski planinarski savez Rijeka). „Riječ radnika“. godine. i 1975. godine sa otkaznim rokom od mjesec dana. Jezik u građi: bosanski. srpski. te novinske priloge i članke drugih autora koje je istoimeni sakupljao. godine – Tuzlanska planinarska transverzala začeta 1970. rukopise romana – „Ženska voda“.o povećanju mjesečnog honorara. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Fadil Čokić iz Tuzle Signatura zbirke: BiH-ATKT/“FČ” Z Vremenski raspon građe: Količina građe: 1 kut. razglednice (planinarski motivi Jugoslavije i svijeta – adresant Čokić Fadil). snimljenih za lokalne televizije. „Velika afera u selu M“. Časopis “Naše planine’’ (izdavač Planinski savez Hrvatske) – nekompletni brojevi 1974. (0. U zbirku su uvršteni i VHS kasete televizijskih priloga autora Zlatka Dukića./71. Jezik u građi: bosanski. srpski. lična i kolektivna prepiska sa planinarskim društvima: Hrvatska (“Strahinjčica’’ Krapina. članke i romene iz štampe objavljivane u listovima . arhivska dokumenta PD “Konjuh’’ Tuzla iz 1974. VIII 1957. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: PrP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Zlatko Dukić iz Tuzle Signatura zbirke: BiH-ATKT/“ZD” Z Vremenski raspon građe: Količina građe: 3 kut. „Komunist“. 376 (2 d/m) . fotografije (sa susreta PD “Pobeda’’ i PD “Konjuh’’) i sa raznih pohoda. „Metalurg“. „Male novine“. Beograd (PD “Pobeda’’ Beograd). rješenje NOO-e Tuzla kojim se Franji Lederu otkazuje služba 1. godine.. „Glas“.

a sadrži biografiju Sajde Morankić – Čamdžić i Mehe Čamdžića. srpski. a sadrži: fotografije o obilježavanju 100 godina OŠ Đurđevik.Jezik u građi: bosanski. dopise. novinske članke. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: PrP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja 377 . Sadržaj zbirke: Zbirka se sastoji od kopija dokumenata i digitaliziranih originala. Jezik u građi: bosanski. svjedočanstva i drugu ličnu dokumentaciju. lične fotografije. srpski. dokumenta lične prirode (diplome mekteba. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: PrP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: neograničena Jasmin Divanefendić iz Tuzle Signatura zbirke: BiH-ATKT/“JD” Z Vremenski raspon građe: Količina građe: 1 fasc i 39 fotografija Sadržaj zbirke: Zbirka se sastoji od digitaliziranih originala i kopija dokumenata.Čamdžić iz Puračića Signatura zbirke: BiH-ATKT/“HSM-Č” Z Vremenski raspon građe: Količina građe: 1 facs. uvjerenja. odluke i zapisnike o prodaji konfiskovane imovine. srpski. lične karte). hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: PrP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: ograničena Hafiza Sajda Morankić . Jezik u građi: bosanski.

Hrvata i Slovenaca. (Zbirka dionica. obveznica i polica osiguranja Arhiva Tuzlanskog kantona) 378 .Obveznica iz perioda Kraljevine Srba.

Tabelarni pregled fondova i zbirki .

.

Ministarstvo za rad.-1995. Ministarstvo za urbanizam. Koordinacioni i Izvršni odbor) 1992. Vlada Tuzlansko-podrinjskog kantona 1993.-1995.br. razvoj i poduzetništvo TPK 1994.-1955. Predsjednik Tuzlanskog kantona 1992. Predsjedništvo. Oblasni narodni odbor Tuzla 1949.FONDOVI I UPRAVA I JAVNE SLUŽBE KOLI INA GRA E registrator dokument kutija fascikla R. Gradski narodni odbor Gra anica 1950.-1952.-1995.-2001.-1955.-1994. Ministarstvo za promet i komunikacije TPK 1994. 32 81 13 183 12 6 96 35 14 11 9 3 19 11. socijalnu politiku i izbjeglice TPK 1994. Ministarstvo za zdravlje TPK 1993. Ministarstvo za finansije TPK 1994. Okrug Tuzla (Skupština.-1960.363 381 . Sreski narodni odbor Gra anica 1945. energetiku i rudarstvo TPK 1994. šumarstvo i vodoprivredu TPK 1994.-2004.-1995.-1995. Komisija za savremenu gra u Tuzlanskog okruga 1992.-1995.-2001.194 130 3 38 81 4 6 2 204 40 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4 5 2 60 23 3 1 1 7 4 5 43 4 7 5 7 14 6 6 19 4 1 4 177 12 164 57 2 12. Okružna uprava narodnih dobara Tuzla 1945.-1947. Ministarstvo za trgovinu i turizam TPK 1994. Ministarstvo za industriju. Ured za povratak prognanih Tuzlanskog kantona 1994. Ministarstvo bez lisnice TK 1995. ostalo 25 koverti 6 VHS i 9 audio kaseta 2 sveske knjiga povez 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 NAZIV FONDA Okružni narodni odbor Tuzla 1944.-1995. Ministarstvo za obnovu.1995. Ministarstvo za bora ka pitanja TPK 1994.-1995. Ministarstvo za obrazovanje. Sreski narodni odbor Tuzla 1945.-1947. Gradski narodni odbor Tuzla 1946. Ministarstvo za pravdu TPK 1994. Ministarstvo za poljoprivredu.-1995. Ministarstvo bez portfelja TK 1994. Kantonalni štab civilne zaštite Tuzla 1988.1995. nauku. Sreski narodni odbor Zvornik 1949.-1952.-1995.-2001. kulturu i sport TPK 1994.-1995.-2003.-1966.-1995. prostorno ure enje i zaštitu okoliša TPK 1994.

-1973. Regionalna zajednica opština sa sjedištem u Tuzli 1978. Mjesni narodni odbor Boljani 1945.-1980..-1995.-1980.-1990.001 382 .267 750 486 7 5 13 11 36 102 6 2 18 26 2 6 15 1 24 330 35 100 102 137 89 10 20 1 sveska 2 2 85 24 sv.-1962. Opštinska služba za bora ko-invalidsku zaštitu Bratunac 1993. Op ina Zvornik-Sapna 1992-1995. Skupština opštine Živinice 1941. Skupština opštine Srebrenik 1947.-1951.-1955. 4 bloka 183 30 49 20 143 77 566 19 9 4 1 16 41 2. 1930. Mjesni narodni odbor Gra anica 1945. 1992-1995..-1952.-2001. Narodni odbor opštine Bosansko Petrovo Selo 1952. 1992-1995. Skupština opštine Gra anica 1955-1980. Mjesni narodni odbor Karanovac 1947.-1994.-1906.2001..148 1. Skupština opštine Grada ac 1915.-1952.1995. 1992. 1992. Mjesni narodni odbor Bukinje 1945.. Opštinski logisti ki centar za pomo narodima BiH Kladanj 1993.854 26 207 VHS kaseta. 1992.] Mjesni narodni odbor So kovac 1945.154 4 112 1. Narodni odbor opštine Kiseljak 1945. Op ina Doboj Istok – Klokotnica 1992-1995. Skupština opštine Kladanj 1945-1976. Samoupravna interesna zajednica zdravstvene zaštite Tuzla 1961..-1949.-1958.190 677 2. [1902. Op ina Teo ak 1992-1995..-1940.Filijala Tuzla 1953. Opštinska služba za bora ko-invalidsku zaštitu Srebrenica 1994. Skupština opštine Banovi i 1946. UKUPNO 3 1 10 5 1 201 8 3 5 3 41 6 1 1 4 97 71 111 5 53 36 2.-1992.342 737 2 omota 106 83 166 1.-1977. Zavod za platni promet BiH .051 23..-1947. Fond socijalne i dje ije zaštite Tuzla 1977.-1947.. Skupština opštine Tuzla 1955. 23 sv. Zavod za platni promet BiH – Produžnica Orašje 1987.29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 Narodni odbor gradske opštine Gra anica 1952.-2005. Skupština opštine Lukavac 1948. Samoupravna interesna zajednica fizi ke kulture Lukavac 1979.500 1.. 1992.. 200 DVD-a 9 298 149 101 2.895 9.-1978.-1995.187 1. 7 paketa 1 omot 1 sv.-1980. Skupština opštine Kalesija 1901.-1990.-2001.-1995.-1995.-2002.-1975. Mjesni narodni odbor Slavinovi i 1946. 1992.549 7 1.050 7.

KULTURA KOLI INA GRA E registrator 56 dokument kutija fascikla R.br.1977. Sreski sud Gra anica 1889. Prva osnovna škola u Tuzli 1887. Opštinski sud za prekršaje Živinice 1957.II PRAVOSU E KOLI INA GRA E registrator kutija dokument fascikla R.1920.-1945.-1964. Sreski sud Grada ac 1883.-1931. ostalo 3 sveske 19 sveski 24 omota ostalo knjiga povez 22 10 122 278 53 340 148 100 425 11 466 212 67 67 1498 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 NAZIV FONDA Kotarski sud Tuzla 1884.1938.. Sreski sud Banovi i 1956.-1978.-1958.-1977..-1917. Posebni ka mješovita pu ka škola Breške 1942.-1943. Djevoja ka narodna osnovna škola u Tuzli 1908.-1978.-1977. Njema ka privatna škola Donja Tuzla 1883.-1943. Prva dje a ka osnovna škola Tuzla 1905.-1948. Narodna osnovna škola Breške 1913. knjiga povez 54 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 NAZIV FONDA Narodna osnovna škola Kreka 1897.-1978. Kotarski šerijatski sud Tuzla 1894.-1980.. Sreski šerijatski sud Tuzla 1920. 39 123 6 22 1 29 8 14 6 1 66 5 26 3 383 .-1959.-1992. Op a dje a ka pu ka škola Donja Tuzla 1882. Osnovni sud udruženog rada Tuzla 1975. Narodna osnovna škola Kiseljak 1945. Sreski sud Tuzla 1920.-1935.-1919.-1945. JU OŠ „Hasan Kiki “ Gra anica 1886.-1992.-1962. 1936.br.-1941. UKUPNO: 2 1 4 2 14 92 6 132 41 49 62 13 37 103 15 74 20 III OBRAZOVANJE. Opštinski sud Kladanj 1945. Narodna osnovna škola Boljani 1896.-1887. 1940. Garnizonski sud Tuzla 1909. Opštinski sud Gra anica 1965. Rimokatoli ka osnovna škola Breške 1898-1947.-1941.-1964. NAUKA. Opštinski sud Banovi i 1946. Opštinski sud Lukavac 1959. Opštinski sud Tuzla 1932.

Industrijska škola Tuzla 1926.-1948.13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 Privatna mješovita pu ka škola Breške 1941. Osnovan škola „ eli “ 1944.-1934. Druga narodna osnovna škola Tuzla 1944. U iteljska škola Tuzla i U iteljski te ajevi 1941. Behrambegova medresa Tuzla 1921.Zavoda Kraljice svete Krunice Tuzla 1914.-1945. 1 2 23 71 4 6 1 4 2 1 1 1 1 1 1 15 178 5 90 459 120 9 10 52 35 2 1 38 4 5 15 1 155 12 1 58 1 (804) 1 67 4 21 1 384 .-1951. Privatna osnovna škola -sa pravom javnosti .-1912.-1941. Druga dje a ka narodna osnovna škola Tuzla 1907.-1907.-1941. Državna druga mješovita pu ka škola Tuzla 1941. JU Upravna i birotehni ka škola Tuzla 1961.-1964. Ruždija u Donjoj Tuzli 1892.-1942. Katoli ka osnovna škola Donja Tuzla 1906.-1941. Niža stru na doma i ka škola Tuzla 1951. U iteljska škola Bijeljina 1951. Srednja poljoprivredna škola Tuzla (Bijeljina) 1947.-1946.-1968. Narodna osnovna škola Bukinje 1944.-1895. Srpska narodna osnovna škola Donja Tuzla 1902. Narodna osnovna škola Ljuba e 1944. Državna mješovita pu ka škola Kiseljak 1940.-1966. U iteljska stru na doma i ka škola Tuzla 1952. Srednja medicinska škola Tuzla 1947. Narodna osnovna škola Ljepunice 1910. Državna niža poljoprivredna škola TuzlaBijeljina 1946.1943.-1962.-1972. Škola sa prakti nom obukom i za u enike u privredi Tuzla 1908.-1956.-1940.-1913. Prva državna pu ka škola u Tuzli 1942.-1951.-1977. Vo arska škola u Tuzli 1954. Srpska pravoslavna crkveno-školska opština Donja Tuzla 1874.-1942. Osnovna škola „Džemal Mandži “ Tuzla 1958. Njema ka škola Tuzla 1896. Privatna gra anska škola trgova kog smjera u Zavodu Kraljice svete Krunice Tuzla 1940.-1969.-1998.-1959.-1978.-1973.1946. Državna realna gimnazija Tuzla 1899.

-1990. 41 47 18 21 18 478 366 473 385 . JP RMU „ ur evik“ u ur eviku 1946. Mješovita gra anska škola trgova kog smjera Tuzla 1930. Samoupravna interesmna zajednica usmjerenog obrazovanja i vaspitanja Tuzla 1967.Velika Župa Usore i Soli 1941.-1944. RMU „Banovi i“ u Banovi ima 1928.-1937.-1962.-2009. JU Arhiv Tuzlanskog kantona 1954.-1990.-1926. 15 sv.-1940. Udruženje samoupravnih interesnih zajednica osnovnog obrazovanja i vaspitanja Tuzla 1970.-1988. Državna gra anska škola trgova kog smjera Tuzla 1933. UKUPNO: 3 1 4 2 1 13 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 3 47 124 26 11 13 2 3 13 24 38 140 69 34 61 2 111 465 46 2. Pedagoška akademija Tuzla 1960. Državna mješovita gra anska škola Tuzla 1942.276 listova 206 44 1002 69 1 koverta.-1987.traka 33 koverte i 3 sveske 4 sveske IV PRIVREDA KOLI INA GRA E registrator fascikla dokument kutija R.1978.-2000.br. Tvornica sode „SOLVAY“ Lukavac 1893. Osnovna zajednica kulture i nformisanja Bijeljina 1973.-1988.438 397 80 32 34 640 517 3 69 294 1. Radni ki univerzitet Lukavac 1961. Osnovna zajednica kulture Tuzla 1972.. Radna zajednica SIZ-a fizi ke kulture i OZ kulture i informisanja Lukavac 1984.44 45 46 47 48 49 Kraljevska državna mješovita gra anska škola Tuzla 1937. 1 skica knjiga povez 105 1 2 3 4 NAZIV FONDA Rudnik uglja "Kreka" Tuzla 1860.Odjel za pu ku nastavu Kotar Tuzla . Ostalo 4.-1987.-1991.-1990.-1944.-1981. NDH Ministarstvo nastave Zagreb . Osnovna zajednica kulture Zvornik 1973.368 272 4 38 145 244 1 91 381 201 81 97 29 61 8 (109 fotokopija) 36 mag.-1990.-1931.-1990. Državna op a niža srednja škola Tuzla 1943. Trgova ka škola Tuzla 1884. Me uopštinski zavod za osposobljavanje kadrova i organizaciju rada Tuzla 1959. Radni ki univerzitet Tuzla 1953.-1943.

-1951. „Spre a“ Javno preduze e za vodoprivrednu djelatnost d. "Omermax" DJL sa p. "Salki -prom" DOO Gra anica 1993.-2002. JP „Elektroprivreda“ BiH dd Sarajevo – Produžnica „Elektrodistribucija“ Tuzla 1946. Tuzla 1952. Tuzla 1925. „Spre a“D. Rudnik soli „Tušanj“ DD Tuzla 1934.-2005.-1941. „Zina“ Fabrika konfekcije DOO u ste aju Tuzla 1978.2007.-2002.-1995. „Jadar“ Državno preduze e za priplod i uzgoj svinja Vlasenica 1948.Zemaljsko preduze e za snabdijevanje poljoprivrede proizvodnim sredstvima – Filijala Tuzla 1947.-1979. „Krivaja“ Zavidovi i.-2008.-2010. Tvornica kože Tuzla 1949. "Union" DD u ste aju Tuzla 1977. „Geobušenje“ dd Specijalizovano za geološka bušenja u ste aju Tuzla 1975.. „Klotex“ DOO za proizvodnju i promet konfekcije u ste aju Klokotnica.-2005 Šumska uprava Kladanj 1926. 1 koverta 86 dosijea 469 omota 2 rolne 792 dosijea 17 28 30 67 56 407 244 474 dosijea 27 sveski 1 3 4 6 12 1 3 2 10 69 97 386 . „Poljoprivredni magazin“ .-1998.-1942.Tuzla 1902.-1941. „Stari “ DD Tvornica masivnog namještaja Kladanj 1977. Doboj Istok 1985. "Posavina" Glavna direkcija poljoprivrednih dobara Tuzla 1946. „Drinja a“ DD Preduze e za primarnu i finalnu obradu drveta u ste aju Kladanj 1947.-1955.-2004. 9 58 2 41 505 214 1 48 7.-1950.-1952. u ste aju Donje Vukovije – Kalesija 1959.2005. Trgova ko preduze e Tuzla 1945.-1964. promet i usluge Tuzla 2006. šibicama i vrijednosnicama Tuzla 1947.-2004.-2000. „SODASO“-Holding DD Tuzla 1969.-2005.175 197 161 161 99 109 209 192 121 17 koverti 11 blokova 1 kesa 16 sveski 605 dosijea 6 sveski 2 sv.5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Rudarsko-hemijski kombinat Tuzla 1959. „Duvan“ Preduze e za promet duvanom. „Bosanka“ DD u ste aju Kladanj 1960.-2002. Državno šumsko gazdinstvo Živinice 1945. JP „Elektroprivreda“ – Produžnica „Termoelektrana“ Tuzla 1959.d.-2006. "Pivara" DD u mješovitoj svojini sa p.o. Šumska uprava Zvornik 1935. u ste aju Srebrenik 1997.-1979.D.1953. Šipad DOO „Partizan“ u se aju Tuzla 1949.-1949.o. Tvornica špirita Kreka . Preduze e drvne industrije 1923. „Inspire“ DOO za proizvodnju.725 46 101 5 1 67 101 39 87 6 78 78 4 8 7 23 17 10 6 3 3 10 6 17 90 46 biltena 12 audiokaseta 161 sveska 93 148 1926 36 148 188 21 57 70 1 33 13 19 275 27 3 5 14 253 38 151 34 14 1.

-1951.Javno preduze e u ste aju Lukavac 1995. 6 kov. 5 paketa. „Ugostiteljstvo-Konjuh“ dd u ste aju Živinice 1952.. „Medifarm“ DOO u ste aju Tuzla 1994-2003. „Živinicepromet“ DD u ste aju Živinice 1948.-2011.1 blok. „Gradnja“ DOO Preduze e za izvo enje radova u gra evinarstvu Srebrenik u ste aju 1968.-2004.-2006. 2 disk.Sapna 1994. JP „Gazela“ u ste aju Grada ac 1994-2002. oktobar“ dd u ste aju Tuzla 1956. „Distributivni centar“ DD u ste aju Gra anica 1976. 1 koverta 301 36 46 7 sveski 51 blok 242 dosijea 272 dosijea 12 77 74 24 333 125 11 sv. „Sloboda“ dd Preduze e u mješovitoj svojini za ugostiteljstvo i trgovinu u ste aju Tuzla 1970. „Frizer“ dd Tuzla 1947. 10 kov. Direkcija za puteve Tuzla 1979. „Zemaljski proizvod“ trgovina poljoprivrednim proizvodima SarajevoPredstavništvo Tuzla 1952. JZU UKC Tuzla 1946.. 31 42 32 233 265 298 20 42 36 6 sveski 274 dosijea 3 sveske 140 dosijea 5 sveski 17 59 30 52 3 177 239 256 110 94 31 20 blokova. "Grafi ar" DOO u ste aju Tuzla 1973. 134 foto albuma 1606 387 .-2005.servisni centar u ste aju Banovi i 1979. „Plaže Jezera“ Modrac .-1987.-2004.-1995.-2004.-2008..o. „2.22 omota. DOO "Grafocoop" Tuzla 1991.-2002.-2004.-2002..1801 dos.-2003. promet i usluge Tuzla u likvidaciji 1960.2 diskete 166 80 5 203 5 689 266 23 sveske. „Optima Lubricants“ doo Tuzla 2000.-2001. "Salines" DD u ste aju Tuzla 1960. „Front Slobode“ DOO za novinskoizdava ku djelatnost. „Izolacija“ d.-2009.-2007.-1993.35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 „SUD-MUL“ DOO za zbrinjavanje komunalnih i industrijskih otpadaka Tuzla 1997.-2001. 89 omota.Direkcija Tuzla 1917.-1958. "Agroprom" DD u ste aju Zvornik . PTT Sarajevo .. „Autoremont“ DD u mješovitoj svojini prodajno . 31 kov.-2009. „Tuzla-stan“ doo Tuzla 1967. u ste aju Tuzla 1977.-1949. „Central“ dd u ste aju Tuzla 1966-2004. "Ugostitelj" Ugostiteljsko preduze e Tuzla 1954.-1976. Invalidsko ugostiteljsko preduze e u Tuzli 1948. „Sokolinatrans“ Preduze e za prevoz robe i servis dd u ste aju Kladanj 1965. "Autoprevoz" Autosaobra ajno preduze e Tuzla 1948.-2001. 2 rad.. 18 25 2 118 33 1 12 17 75 3 41 22 1 1 23 7 82 2 2 1 2 42 24 23 19 25 25 8 2 9 126 122 68 32 20 13 2 1 13 6 44 91 15 4 11 113 14 16 14 76 194 69 18 1 koverta 16 sv. "Progres" Zanatska proizvodno-uslužna zadruga Tuzla 1980.o.-2002.. knjiž.-2008. 1 kesa.

-2009.-2002.-1962. Orašje u likvidaciji 1994. „Zvonko Ceri “ Udružena veterinarska stanica Tuzla 1960. Zemljoradni ke zadruge Tuzla 1945.-1962.o. Sreska ugostiteljska komora Tuzla 1955. Sreska ugostiteljska komora Br ko 1956. Sreska trgovinska komora Zvornik 1955. Sreska poljoprivredno-šumarska komora Br ko 1960.-2006.-1959.-1958. Sreska zanatska komora Tuzla (Udruženje zanatlija Tuzla) 1909. Privredna komora Tuzla 1939. „Crveni polumjesec“ Humanitarna organizacija Op ine Tuzla 1992.. Selja ke radne zadruge sreza Br ko 1945. Selja ke radne zadruge sreza Zvornik 1949.-1953..o. Sreska zanatska komora Bijeljina (Udruženje zanatlija Bijeljina) 1922. Sreska ugostiteljska komora Zvornik 1957.-2009. 120 dosi. 7 4 3 9 8 118 11 40 2 596 21 24 113 126 1684 23 kov.-1955. Sreski savez zemljoradni kih zadruga Br ko 1946.-1963. Sreska trgovinska komora Br ko 1955-1962.d. Sreska trgovinsko-ugostiteljska komora Bijeljina 1952. Brokerska ku a u likvidaciji Tuzla 2002.-1953.-1992. Posavska banka d.-1960.-1963. Sreska zanatska komora Zvornik (Udruženje zanatlija Zvornik) 1918.65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 Lje ilište „Slana Banja“ DD u likvidaciji Tuzla 1957. „Ljudi za ljude“ Humanitarna organizacija Tuzla 1996.-1952.-1962. Sreska trgovinsko-ugostiteljska komora Gra anica 1952.-1958. Sreska zanatska komora Kladanj (Udruženje zanatlija Kladanj) 1946. „Dionica“ d.-2001. Tuzla 2006. Sreska zanatska komora Tuzla-Ispostava Gra anica 1956. 5 video kaseta 1 2 632 3 14 112 8 12 1 1 3 1 1 1 2 1 1 1 6 1 23 26 2 17 13 4 125 96 9 1 9 1 2 2 1 1 2 1 19 5 1 7 42 22 17 952 1 sveska 388 .-1962.-1970. Selja ke radne zadruge Tuzla 1948.o.o.-1962.-1962. Sreski savez zemljoradni kih zadruga Bijeljina 1952. „Premium broker“ d. „Bosansko-Njema ko osiguranje“ DD u likvidaciji Tuzla 1998. Sreski savez zemljoradni kih zadruga Zvornik 1956.-1961.-1955.-2006. Sreski savez zemljoradni kih zadruga Tuzla 1946.-1963. Sreska zanatska komora Br ko 1932.-1958.-1955.-2007.

br. Opštinski komitet SK BiH Tuzla 1956.1955. Me uopštinska zajednica za poslove cijena Tuzla 1980.-2004. Opštinski komitet SK BiH Zvornik 1959.-1966. Sreski komitet SK BiH Lopare 1946. Opštinski komitet SK BiH Kladanj 1955. Sreski komitet SK BiH Zvornik 1945.-1954. Sreski komitet SK BiH Gra anica 1945. UKUPNO 1 103 1 5 48 20 11 11. Oblasni komitet SK BiH Tuzla 1949.-1955.471 790 240 4.-1975.o.-1990.-1990.-1954.96 97 98 99 Zemljoradni ka zadruga „Pura i “ sa p.-1966. Sreski i opštinski komitet SK BiH Bosanski Šamac 1945. Me uopštinska konferencija SK BiH Bijeljina 1985. Sreski komitet SK BiH Br ko 1945. Sreski komitet SK BiH Srebrenica 1946. u ste aju Lukavac 1988. Zemljoradni ka zadruga "Peradarstvo" u likvidaciji Grada ac 1986.-1961. Sreski komitet SK BiH Vlasenica 1945.-1990. Opštinski komitet Saveza komunista BiH Banovi i 1945.555 3599 12. Ostalo knjiga povez 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 NAZIV FONDA Okružni komitet Komunisti ke partije Tuzla 1945.-1966.1955.1952.-1962. Sreski komitet SK BiH Bratunac 1953. Opštinski komitet SK BiH Bosanski Šamac 1955. Opštinski komitet SK BiH Gra anica 1955.-1954.-1968.196 V DRUŠTVENO-POLITI KE ORGANIZACIJE.-1955. Zemljoradni ke zadruge Br ko 1946.-1947.-1966.-2001. Sreski komitet SK BiH Bijeljina 1945.-1965.-1971.-1958. Opštinski komitet SK BiH Bijeljina 1955.-1966. Me uopštinska konferencija SK Tuzla 1968. Sreski komitet SK BiH Tuzla 1945. Sreski komitet SK BiH Kladanj 1945. 2 13 16 5 50 26 58 29 6 28 2 6 8 2 2 1 1 18 2 35 11 5 18 19 8 17 5 19 6 7 5 3 2 8 1 7 11 389 . DRUŠTVA I UDRUŽENJA KOLI INA GRA E registrator fascikla kutija dokument R.

Opštinski komitet SK BiH Orašje 1950-1966. Sresko sindikalno vije e Br ko 1956.-1983. Srpsko pjeva ko društvo "Njeguš" u Donjoj Tuzli 1886.-1963. Sresko lova ko društvo „Konjuh“ u Tuzli 1945-1955. Hamdija emerli “ Tuzla 1992. Imamat džemata Tuzla 1911-1943.1966. Opštinski komitet SK BiH Živinice 1946. Vakufsko-mearifsko povjerenstvo Tuzla 1909-1949. Sresko sindikalno vije e Tuzla 1948.-1966.-1966. Opštinski komitet SK BiH Šekovi i 1948. Sresko u iteljsko društvo u Tuzli 1905. Ostalo knjiga povez NAZIV FONDA 1 2 3 Odbor Islamske vjerske zajednice Bijeljina 1864-1962. UKUPNO 9 2 2 3 2 4 2 2 1 2 1 1 1 1 1 12 3 3 2 12 1 5 21 212 2 10 17 3 2 411 22 23 70 70 6 blokova 17 2 1 108 fotografija VI VJERSKE ORGANIZACIJE KOLI INA GRA E registrator fascikla kutija dokument R.-1941. Opštinski komitet SK BiH Srebrenica 1958.1966. Opštinski vatrogasni savez Tuzla 1946.1962. Opštinski komitet SK BiH Ugljevik 1963.23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 Opštinski komitet SK BiH Lopare 1955.1966.1966. Opštinski komitet SK BiH Bosansko Petrovo Selo 1955.-1935.-2004. Opštinski komitet SK BiH Bratunac 1950. Dobrovoljno vatrogasno društvo Tuzla 1883.-1962.1966.1964. Opštinski komitet SK BiH Lukavac 1948. Udruženje prijatelja Janje „Dr.br.-1979. Opštinski komitet SK BiH Srebrenik 1954. UKUPNO: 235 15 12 262 7 37 2 46 390 . Opštinski komitet SK BiH Kalesija 1958.1966. Opštinski komitet Sk BiH Vlasenica 1958.1966.

u digitalnoj formi 9 17. 8 6 71 7 8 povez kutija 49 sveski 200 4. Omladinska pruga „Br ko-Banovi i“ 1946. Ostalo 390 inventarnih jedinica (8. Gradsko poglavarstvo Tuzla 1941.-1988.-1978.-1944. „Masovne grobnice na prostoru sjeveroisto ne Bosne“ „Tuzlanska kapija“ 1995.-1983. majevi ka NOU brigada“ 1973.-1947. Stara štampa.br.-1964.VII ZBIRKE KOLI INA GRA E registrator fascikla dokument R. plakati 1912.muslimanska NOU brigada“1974. Narodno vije e Tuzla 1917. knj.-1932 Mikroteka 1941. Ljetopis Katoli kog samostana Tuzla 1809. Odbor za izdavanje Edicije „Tuzla u radni kom pokretu i revoluciji“.-1995.-1945.-1945.-1948. Zlo in u Srebrenici 1943. Zemaljska vlada BiH – Generalni štrajk rudara BiH i Husinska buna 1919. Radni ki pokret i narodnooslobodila ka borba u sjeveroisto noj Bosni 1920. Zbirka projekata 1946.-1923. obveznice i police osiguranja 1908. hrvatska NUB -38 NOU divizija“ 1991.151) (103 fotografije) 130 projekata 391 .-1931.-1871. Odbor za izdavanje Zbornika sje anja „ 15. Fotografije 1873."18.mikrofilm 5245 fotografija 280 fotografija 1 112 biltena „Bol“ 134 video kasete (1. Oblasni NOO za isto nu Bosnu 1943.mikrofilmova i 1233 mikrosnimka knjiga NAZIV FONDA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Orijentalna zbirka 1578. Dionice.-1908.-1954. Odbor za izdavanje Monografije. 1972.-1936. SKOJ Tuzle i sjeveroisto ne Bosne 1941.-1919.-1945. Press centar Lukavac 1992.-1946. Ljetopis JU Osnovna muzi ka škola Tuzla „Gajret“ Kulturno-prosvjetno društvo u Tuzli 1907.“ – zbirka prevoda Domovnica Imamata džemata Bašigovci 1930. Zbirka dokumenata „Cazinska buna“ 1950. „Ispisi iz povjerljivih arhiva Okružne oblasti u Tuzli 1879. Kotarski ured Grada ac 1886.-1979. u digitalnoj formi 1 2knj.. Odbor za izradu Monografije "Tuzlanski partizanski odred" 1985. Gradsko poglavarstvo Br ko 1878. Odbor za izdavanje edicije „16.1 1978.417) 499 3 2 5 1 1 1 1knj.301 fotografija 3 1 3 4 4 3 2 20 16 4 1 121 1 CD-R 1.

..-2007. Ibrahim Muši iz Kalesije 1992. „ estitke“ – zbirka 1991... uki 1890. 4 sveske 392 . Kaletovi Jusuf 1992. „Memorandumi“.-2007 1518 1 2 36 1 1 2 32 1 4 1 1 1 1 1 6 1 1 knjiga 14 povez 9 video kaseta (124 fotografije) 23 CD-a.-1947. Cvijetin Mijatovi ..-1984.-1891.-1911.-1916.zbirka „Mališa“ list u enika osnovnih škola Tuzlanske opštine 1981.-1994. 1930. Ostalo 97 fotografija 1 razglednica i 3 isje ka i novina (302 fotografija) 87 fotografija.-1993. 1924. Porodica Vu kova ki 1916. „Kalendari“ – zbirka 1995. Porodica Begi 1945. zna ke.-1963.-1956. 1926.Stevo Mil i iz Tuzle 1945. 1941-1945.-2009. „Programi“ – zbirka 1981.-2001. Sadik Šehi Ismail Hadžiahmetovi Zejnil Bešlagi 1918. „Pozivnice“ – zbirka 1973. „Razglednice“ – zbirka 1973.. Bosznai Hirek 1910.-2007.. „Plakati“ – zbirka 1987. 28 diploma. Sejfulah Imamovi 1912. Ibri Fikret 1932.-1996. albumi NAZIV FONDA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Trgova ka ku a Nikole Pavlovi a Br ko 1840.-2007.-1971. „Katalozi“ – zbirka 1973.1934/1992 Novica Stevanovi 1970/1981 Zejnil Latifovi iz Sapne Salih Kulenovi iz Tuzle 1892.-1946.-2007.-1991. Jovan R.388 (767 kom) (83 kom) (36 kom) VIII LI NE I PORODI NE ZBIRKE KOLI INA GRA E registrator kutija fascikla dokument R. Atah Mahi iz Br kog 1884. Porodica Zaimovi 1909.-1865.-1988. Faruk Ibrahimovi iz Tuzle 1978. Zbirka Radio-Tuzle 1970.-1952.-1955. Numizmati ka zbirka UKUPNO: 11 6 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 177 19 10. plakete.br. 1992.Majo 1931.-2007.31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 Zbirka gra e banaka 1826. dr.-2007. 1934.

Hamdija Siv evi Fikret Jahi – Vršanin Hasib Džindo iz Tuzle Nuraga Softi iz Banovi a Franjo Leder Fadil oki iz Tuzle Zlatko Duki iz Tuzle Hafiza Sajda Moranki .-2002.20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Derviš Suši 1959.558 62 5 14 393 .amdži iz Pura i a Jasmin Divanefendi 3 1 1 1 1 1 1 3 1 1 27 VHS kaseta 39 fotografija UKUPNO 1.

Iz Numizmatičke zbirke Arhiva Tuzlanskog kantona 394 .

Abecedni registar fondova i zbirki .

.

NJEMAČKO OSIGURANJE’’ DD u likvidaciji Tuzla “Boszniai Hirek” C “Cazinska buna” zbirka dokumenata Službe državne bezbijednosti “CENTRAL’’ dd u stečaju Tuzla “Crveni polumjesec’’ Humanitarna organizacija Općine Tuzla Č Čestitke Čokić Fadil D Dionice. autosaobraćajno preduzeće Tuzla “AUTOREMONT’’ DD u mješovitoj svojini prodajno-servisni centar u stečaju Banovići B Banke Begić porodica Behrambegova medresa Tuzla Bešlagić Zejnil “BOSANKA’’ u stečaju KLADANJ “BOSANSKO .o.o. i fin. u stečaju Tuzla Državna mješovita pučka škola Kiseljak Državna druga mješovita pučka škola Tuzla 397 .A “Agroprom” DD u stečaju Zvornik –Sapna Arhiv Tuzlanskog kantona Tuzla “Autoprevoz”. za prim. Brokerska kuća u likvidaciji Tuzla Direkcija za puteve Tuzla “DISTRIBUTIVNI CENTAR” DD u stečaju Gračanica Divanefendić Jasmin Djevojačka narodna osnovna škola u Tuzli Dobrovoljno vatrogasno društvo Tuzla Domovnica Imamata džemata Bašigovci “DRINJAČA’’ DD Pred. obveznice i police osiguranja “DIONICA’’ d. obradu drveta u stečaju Kladanj Druga narodna osnovna škola Tuzla Druga dječačka narodna osnovna škola Tuzla “2. oktobar” d.d.

za promet duvanom. Jovan Dolnja Tuzla E “Elektroprivreda” – Podružnica “Termoelektrana” Tuzla “Elektroprivreda’’ Javno preduzeće BiH dd Sarajevo – Podružnica “ELEKTRODISTRIBUCIJA’’ Tuzla F Fond socijalne i dječije zaštite Tuzla Fotografije “FRIZER” d. promet i usluge Tuzla u likvidaciji G “Gajret” Kulturno-prosvjetno društvo u Tuzli Garnizonski sud Tuzla “Gazela’’ JP u stečaju Gradačac “GEOBUŠENJE’’ dd Specijalizovano za geološka bušenja u stečaju Tuzla Gradski narodni odbor Tuzla “Gradnja’’ DOO Preduzeće za izvođenje radova u građevinarstvu Srebrenik u stečaju Gradski narodni odbor Gračanica Gradsko poglavarstvo Tuzla Gradsko poglavarstvo Brčko “Grafičar” DOO u stečaju Tuzla “Grafocoop” DOO u stečaju Tuzla 398 .Državna realna gimnazija Tuzla Državna niža poljoprivredna škola Tuzla – Bijeljina Državna opća niža srednja škola Tuzla Državna građanska škola trgovačkog smjera Tuzla Državna mješovita građanska škola Tuzla Državno šumsko gazdinstvo Živinice “Duvan’’ Pred.d. Tuzla “Front slobode’’ DOO za novinsko-izdavačku djelatnost. šibicama i vrijednosnicama Tuzla Dukić Zlatko Dž Džindo Hasib iz Tuzle Đ Đukić R.

ljetopis “KLOTEX’’ DOO za proizvodnju i promet konfekcije u stečaju Klokotnica.” (zbirka prevoda) “IZOLACIJA’’ d. Doboj Istok Komisija za savremenu građu Tuzlanskog Kantona Kotarski sud Tuzla Kotarski šerijatski sud Tuzla Kotarski ured Gradačac Kraljevska državna mješovita građanska škola Tuzla “Krivaja’’ Preduzeće drvne industrije Zavidovići Kulenović Salih L Latifović Zejnil Leder Franjo 399 .o.H Hadžiahmetović Ismail I Ibrahimović Faruk Ibrić Fikret Imamat džemata Tuzla Imamović Sejfulah Industrijska škola Tuzla “Inspire” DOO za proizvodnju. – 1908.o.Vršanin K Kalendari Kaletović Jusuf Kantonalni štab civilne zaštite Tuzla Katalozi Katolička osnovna škola u Donjoj Tuzli Katolički samostan Tuzla . promet i usluge Tuzla Invalidsko ugostiteljsko preduzeće u Tuzli “Ispisi iz povjerljivih arhiva Okružne oblasti u Tuzli 1879. u stečaju Tuzla J “Jadar” Državno preduzeće za priplod i uzgoj svinja Vlasenica Jahić Fikret .

nauku. energetiku i rudarstvo Tuzlansko-podrinjskog kantona Ministarstvo za obnovu. prostorno uređenje i zaštitu okoliša Tuzlansko-podrinjskog kantona Ministarstvo za zdravlje Tuzlansko-podrinjskog kantona Mjesni narodni odbor Boljanić Mjesni narodni odbor Bukinje Mjesni narodni odbor Gračanica Mjesni narodni odbor Karanovac Mjesni narodni odbor Slavinovići Mjesni narodni odbor Sočkovac Mješovita građanska škola trgovačkog smjera Tuzla Morankić . Sajda Mušić Ibrahim 400 .Humanitarna organizacija M Mahić Atah “Mališa” List učenika osnovnih škola Tuzlanske opštine “Masovne grobnice na prostoru sjeveroistočne Bosne” “Medifarm’’ DOO u stečaju Tuzla Međuopštinska konferencija SK BiH Bijeljina Međuopštinska konferencija SK BiH Tuzla Međuopštinski zavod za osposobljavanje kadrova i organizaciju rada Tuzla Međuopštinska zajednica za poslove cijena Tuzla “Memorandumi” Mijatović Cvijetin – Majo Mikroteka Milčić dr. razvoj i poduzetništvo Tuzlansko-podrinjskog kantona Ministarstvo za obrazovanje. socijalnu politiku i izbjeglice Tuzlansko-podrinjskog kantona Ministarstvo za trgovinu i turizam Tuzlansko-podrinjskog kantona Ministarstvo za urbanizam.Čamdžić hf. šumarstvo i vodoprivredu Tuzlansko-podrinjskog kantona Ministarstvo za pravdu Tuzlansko-podrinjskog kantona Ministarstvo za promet i komunikacije Tuzlansko-podrinjskog kantona Ministarstvo za rad.LJ Lječilište “Slana banja’’ DD u likvidaciji Tuzla “Ljudi za ljude” Tuzla . kulturu i sport Tuzlansko-podrinjskog kantona Ministarstvo za poljoprivredu. Stevo Ministarstvo bez lisnice Tuzlanskog kantona Ministarstvo bez portfelja Tuzlanskog kantona Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlansko-podrinjskog kantona Ministarstvo za finansije Tuzlansko-podrinjskog kantona Ministarstvo za industriju.

u stečaju Srebrenik Omladinska pruga “Brčko – Banovići” Opća dječačka pučka škola u Donjoj Tuzli Općina Doboj Istok – Klokotnica Općina Zvornik – Sapna Općina Teočak Opštinska služba za boračko-invalidsku zaštitu Bratunac Opštinska služba za boračko-invalidsku zaštitu Srebrenica 401 .N Narodna osnovna škola Boljanić Narodna osnovna škola Breške Narodna osnovna škola Bukinje Narodna osnovna škola Kiseljak Narodna osnovna škola Kreka Narodna osnovna škola Ljubače Narodna osnovna škola Ljepunice Narodni odbor gradske opštine Gračanica Narodni odbor opštine Kiseljak Narodni odbor opštine Bosansko Petrovo Selo Narodno vijeće Tuzla NDH Ministarstvo nastave u Zagrebu – Odjel za pučku nastavu Kotar Tuzla – Velika Župa Usore i Soli Niža stručna domaćička škola Tuzla Numizmatička zbirka NJ Njemačka privatna škola Donja Tuzla Njemačka škola u Tuzli O Oblasni komitet SKBiH Tuzla Oblasni narodni odbor Tuzla Oblasni NOO za istočnu Bosnu Odbor islamske vjerske zajednice Bijeljina Odbor za izdavanje Edicije “16. muslimanska NOU brigada” Odbor za izdavanje Edicije “Tuzla u radničkom pokretu i revoluciji’’ Knjiga 1 Odbor za izdavanje Zbornika sjećanja “15. majevička NOU brigada” Odbor za izradu Monografije “Tuzlanski partizanski odred” Okružni komitet KPBiH Tuzla Okružni narodni odbor Tuzla Okružna uprava narodnih dobara Tuzla Okrug Tuzla (Skupština. Predsjedništvo. Koordinacioni i Izvršni odbor) “Omermax” DJL sa p.o.

Tuzla Plakati 402 .Opštinski komitet SKBiH Tuzla Opštinski komitet SKBiH Banovići Opštinski komitet SKBiH Bijeljina Opštinski komitet SKBiH Zvornik Opštinski komitet SKBiH Kladanj Opštinski komitet SKBiH Bosanski Šamac Opštinski komitet SKBiH Gračanica Opštinski komitet SKBiH Lopare Opštinski komitet SKBiH Srebrenica Opštinski komitet SKBiH Bosansko Petrovo Selo Opštinski komitet SKBiH Bratunac Opštinski komitet SKBiH Lukavac Opštinski komitet SKBiH Živinice Opštinski komitet SKBiH Srebrenik Opštinski komitet SKBiH Orašje Opštinski komitet SKBiH Šekovići Opštinski komitet SKBiH Ugljevik Opštinski komitet SKBiH Vlasenica Opštinski komitet SKBiH Kalesija Opštinski odbor za izdavanje Monografije “18. Zemljoradnička zadruga u likvidaciji Gradačac “Pivara’’ Diničarsko društvo u mješovitoj svojini sa p.ljetopis Osnovna škola “Hasan Kikić” Gračanica Osnovna škola “Čelić’’ Čelić Osnovna škola “Džemal Mandžić’’ Tuzla Osnovna zajednica kulture Tuzla Osnovna zajednica kulture Zvornik Osnovna zajednica kulture i informisanja Bijeljina Osnovni sud udruženog rada Tuzla P Pavlović Nikola Pedagoška akademija Tuzla “Peradarstvo”.o. NOU divizija” Opštinski sud Banovići Opštinski sud Gračanica Opštinski sud Kladanj Opštinski sud Lukavac Opštinski sud Tuzla Opštinski sud za prekršaje Živinice Opštinski vatrogasni savez Tuzla “Optima Lubricants’’ Doo Tuzla Orijentalna zbirka Osnovna muzička škola Tuzla . hrvatska NOU brigada –38.

Zavoda Kraljice svete Krunice u Tuzli Privatna građanska škola trgovačkog smjera u Zavodu Kraljice svete Krunice Tuzla Privredna komora Tuzla Programi “Progres” Zanatska proizvodno-uslužna zadruga Tuzla Projekti Prva osnovna škola u Tuzli Prva dječačka osnovna škola Tuzla Prva državna pučka škola u Tuzli PTT Sarajevo – Direkcija Tuzla “PURAČIĆ” Zemljoradnička zadruga sa p.d.o. u stečaju Lukavac R Radio-Tuzla Radnički pokret i narodnooslobodilačka borba u sjeveroistočnoj Bosni Radna zajednica SIZ fizičke kulture i Osnovna zajednica kulture i informisanja Lukavac Radnički univerzitet Lukavac Radnički univerzitet Tuzla Razglednice Regionalna zajednica opština sa sjedištem u Tuzli Rimokatolička osnovna škola Breške Rudarsko-hemijski kombinat Tuzla Rudnici uglja “Kreka” d.o. u Tuzli Rudnik mrkog uglja “Banovići” dd Banovići Rudnik mrkog uglja “Đurđevik” doo u Đurđeviku Rudnik soli “Tušanj” DD Tuzla Ruždija u Donjoj Tuzli S Samoupravna interesna zajednica fizičke kulture Lukavac Samoupravna interesna zajednica zdravstvene zaštite Tuzla Skupština opštine Tuzla 403 . Tuzla Press centar Lukavac Privatna mješovita pučka škola Breške Privatna osnovna škola – sa pravom javnosti . Orašje u likvidaciji Pozivnice Predsjednik Tuzlanskog kantona “Premium broker’’ d.o.o.o.Zemaljsko preduzeće za snabdijevanje poljoprivrede proizvodnim sredstvima .“Plaže Jezera’’ Javno preduzeće Modrac u stečaju Lukavac “Poljoprivredni magazin’’.Filijala Tuzla Posebnička mješovita pučka škola Breške “Posavina” Glavna direkcija poljoprivrednih dobara Tuzla Posavska banka d.

Tuzla “Salkić-prom” DOO Gračanica “SUD-MULL” DOO za zbrinjavanje komunalnih i industrijskih otpadaka Tuzla “Salines” DD u stečaju Tuzla “SLOBODA’’ dd Preduzeće u mješovitoj svojini za ugostiteljstvo i trgovinu u stečaju Tuzla “SOKOLINATRANS’’. u stečaju Donje Vukovije – Kalesija “Spreča” Javno preduzeće za vodoprivrednu djelatnost d. preduzeće za prevoz robe i servis dd u stečaju Kladanj Sreski savez zemljoradničkih zadruga Brčko Sreski savez zemljoradničkih zadruga Tuzla Sreski savez zemljoradničkih zadruga Bijeljina Sreski savez zemljoradničkih zadruga Zvornik Sreska ugostiteljska komora Brčko Sreska ugostiteljska komora Zvornik Sreska ugostiteljska komora Tuzla Sreska trgovinsko-ugostiteljska komora Bijeljina Sreska trgovinsko-ugostiteljska komora Gračanica Sreska trgovinska komora Zvornik Sreska trgovinska komora Brčko Sreska poljoprivredno-šumarska komora Brčko Sreska zanatska komora Tuzla (Udruženje zanatlijaTuzla) Sreska zanatska komora Brčko 404 .Skupština opštine Lukavac Skupština opštine Banovići Skupština opštine Srebrenik Skupština opštine Kalesija Skupština opštine Živinice Skupština opštine Gradačac Skupština opštine Kladanj Skupština opštine Gračanica Sreski narodni odbor Tuzla Sreski narodni odbor Zvornik Sreski narodni odbor Gračanica Sreski sud Tuzla Sreski šerijatski sud Tuzla Sreski sud Banovići Sreski sud Gradačac Sreski sud Gračanica Srpska narodna osnovna škola u Donjoj Tuzli Srpska pravoslavna crkveno-školska opština Donja Tuzla Srednja poljoprivredna škola Tuzla (Bijeljina) Srednja medicinska škola Tuzla Samoupravna interesna zajednica usmjerenog obrazovanja i vaspitanja Tuzla “SOLVAY” Tvornica sode Lukavac “SODASO”.D.Holding DD u stečaju Tuzla “Starić” DD Tvornica masivnog namještaja Kladanj “SPREČA’’ D.d.

Plakati.Sreska zanatska komora Tuzla – Ispostava Gračanica Sreska zanatska komora Bijeljina (Udruženje zanatlija) Sreska zanatska komora Zvornik(Udruženje zanatlija ) Sreska zanatska komora Kladanj (Udruženje zanatlija ) Seljačke radne zadruge sreza Brčko Seljačke radne zadruge Tuzla Seljačke radne zadruge sreza Zvornik Sreski komitet SKBiH Tuzla Sreski komitet SKBiH Bijeljina Sreski komitet SKBiH Zvornik Sreski komitet SKBiH Brčko Sreski komitet SKBiH Kladanj Sreski komitet SKBiH Bosanski Šamac Sreski komitet SKBiH Gračanica Sreski komitet SKBiH Lopare Sreski komitet SKBiH Srebrenica Sreski komitet SKBiH Bratunac Sreski komitet SKBiH Vlasenica Sresko sindikalno vijeće Tuzla Sresko sindikalno vijeće Brčko Sresko učiteljsko društvo u Tuzli Srpsko pjevačko društvo “Njeguš” u Donjoj Tuzli Sresko lovačko društvo “Konjuh” u Tuzli SKOJ Tuzle i sjeveroistočne Bosne Stara štampa. Stevanović Novica Sušić Derviš Sivčević Hamdija Softić Nuraga iz Banovića Š Šipad DOO “Partizan’’ u stečaju Tuzla Škola sa praktičnom obukom i za učenike u privredi Tuzla Šumska uprava Kladanj Šumska uprava Zvornik Šehić Sadik T Trgovačka škola Tuzla Tvornica špirita Kreka Tvornica kože Tuzla Trgovačko preduzeće Tuzla “Tuzlanska kapija” 405 .

godine – Zaimović porodica Ž “ŽIVINICEPROMET’’ DD u stečaju Živinice 406 .U Ured za povratak prognanih Tuzlanskog kantona Učiteljska škola Tuzla i Učiteljski tečajevi Učiteljska stručna domaćička škola Tuzla Učiteljska škola Bijeljina Upravna i birotehnička škola Tuzla Udruženje samoupravnih interesnih zajednica osnovnog obrazovanja i vaspitanja Tuzla “Union’’ DD u stečaju Tuzla “Ugostitelj” Ugostiteljsko preduzeće Tuzla “Ugostiteljstvo .Generalni štrajk rudara Bosne i Hercegovine i Husinska buna 1920. Hamdija Čemerlić” V Vlada Tuzlansko-podrinjskog kantona Vakufsko-mearifsko povjerenstvo Tuzla Voćarska škola Tuzla Veterinarska stanica “Zvonko Cerić” Vučkovački porodica Z Zavod za platni promet Federacije Bosne i Hercegovine – Filijala Tuzla Zavod za platni promet Federacije Bosne i Hercegovine – Podružnica Orašje “ZINA” Fabrika konfekcije DOO u stečaju Tuzla “Zemaljski proizvod’’ trgovina poljoprivrednim proizvodima Sarajevo – Predstavništvo Tuzla Zemljoradničke zadruge Tuzla Zemljoradničke zadruge Brčko Zločin u Srebrenici 1943.Konjuh” dd u stečaju Živinice Univerzitetski klinički centar (UKC) Tuzla Udruženje prijatelja Janje “Dr. godine Zemaljska vlada Bosne i Hercegovine .

Registar fondova i zbirki po oblastima .

.

2. 9. kulturu i sport Tuzlansko-podrinjskog kantona Ministarstvo za promet i komunikacije Tuzlansko-podrinjskog kantona Ministarstvo za urbanizam. 17. šumarstvo i vodoprivredu TPK Ministarstvo za trgovinu i turizam Tuzlansko-podrinjskog kantona Ministarstvo za pravdu Tuzlansko-podrinjskog kantona Ministarstvo za finansije Tuzlansko-podrinjskog kantona Ministarstvo za rad. 18. 16. 13. Sreski narodni odbor Zvornik 26. 10. Koordinacioni i Izvršni odbor) Komisija za savremenu građu Tuzlanskog Kantona Kantonalni štab civilne zaštite Tuzla Ured za povratak prognanih Tuzlanskog kantona Predsjednik Tuzlanskog kantona Vlada Tuzlansko-podrinjskog kantona Ministarstvo za industriju. 23. razvoj i poduzetništvo Tuzlansko-podrinjskog kantona Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlansko-podrinjskog kantona Ministarstvo bez portfelja Tuzlanskog kantona Ministarstvo bez lisnice Tuzlanskog kantona Sreska uprava 24. 22. Narodni odbor gradske opštine Gračanica 409 . 7. Gradski narodni odbor Gračanica 29. 6.I U P R A V A I J AVNE S L U Ž B E Okružna i oblasna uprava 1. 8. Okružni narodni odbor Tuzla Okružna uprava narodnih dobara Tuzla Oblasni narodni odbor Tuzla Okrug Tuzla (Skupština. socijalnu politiku i izbjeglice Tuzlansko-podrinjskog kantona Ministarstvo za obrazovanje. 11. 21. 12. Sreski narodni odbor Tuzla 25. Sreski narodni odbor Gračanica Gradska uprava 27. 19. 20. Gradski narodni odbor Tuzla 28. 4. Predsjedništvo. 3. 5. energetiku i rudarstvo Tuzlansko-podrinjskog kantona Ministarstvo za poljoprivredu. nauku. 15. 14. prostorno uređenje i zaštitu okoliša TPK Ministarstvo za zdravlje Tuzlansko-podrinjskog kantona Ministarstvo za obnovu.

34. 31. 47. 51. 54. 39.Klokotnica Općina Teočak Općina Zvornik – Sapna Opštinski logistički centar za pomoć narodima BiH Kladanj Opštinska služba za boračko-invalidsku zaštitu Srebrenica Opštinska služba za boračko-invalidsku zaštitu Bratunac Zavod za platni promet Federacije Bosne i Hercegovine – Filijala Tuzla Zavod za platni promet Federacije Bosne i Hercegovine – Podružnica Orašje Samoupravna interesna zajednica zdravstvene zaštite Tuzla Samoupravna interesna zajednica fizičke kulture Lukavac Regionalna zajednica opština sa sjedištem u Tuzli Fond socijalne i dječije zaštite Tuzla II P R A V O S U Đ E 59. Narodni odbor opštine Kiseljak Narodni odbor opštine Bosansko Petrovo Selo Skupština opštine Tuzla Skupština opštine Lukavac Skupština opštine Banovići Skupština opštine Srebrenik Skupština opštine Kalesija Skupština opštine Živinice Skupština opštine Gradačac Skupština opštine Kladanj Skupština opštine Gračanica Općina Doboj Istok . 37. 57. 50. 42. 61. 62. 44. 41.Mjesna uprava 30. Mjesni narodni odbor Bukinje Mjesni narodni odbor Slavinovići Mjesni narodni odbor Gračanica Mjesni narodni odbor Boljanić Mjesni narodni odbor Sočkovac Mjesni narodni odbor Karanovac Opštinska uprava 36. 43. 33. 52. 49. 46. 38. 60. 48. 53. 56. 55. 32. Kotarski sud Tuzla Kotarski šerijatski sud Tuzla Sreski sud Tuzla Sreski šerijatski sud Tuzla 410 . 35. 45. 40. 58.

Narodna osnovna škola Kiseljak 83. 64. Njemačka škola u Tuzli 95. 65. Druga narodna osnovna škola Tuzla 91. Njemačka privatna škola Donja Tuzla 79. 68. 72. Ruždija u Donjoj Tuzli 100. Rimokatolička osnovna škola Breške 85. Osnovna škola “Čelić’’ Čelić 90.Zavoda Kraljice sv. 67. Narodna osnovna škola Kreka 75. Narodna osnovna škola Breške 84. 66. Narodna osnovna škola Ljubače 88. Državna druga mješovita pučka škola Tuzla 99. Katolička osnovna škola u Donjoj Tuzli 93. Narodna osnovna škola Ljepunice 89. Privatna osnovna škola – sa pravom javnosti . Sreski sud Banovići Sreski sud Gradačac Sreski sud Gračanica Opštinski sud Tuzla Opštinski sud Banovići Opštinski sud Lukavac Opštinski sud Kladanj Opštinski sud Gračanica Opštinski sud za prekršaje Živinice Osnovni sud udruženog rada Tuzla Garnizonski sud Tuzla III O B R A Z O V A NJ E. N A U K A. Privatna mješovita pučka škola Breške 87. Narodna osnovna škola Bukinje 101. Državna mješovita pučka škola Kiseljak 98. Prva osnovna škola u Tuzli 78. Krunice u Tuzli 94. JU OŠ “Hasan Kikić’’ Gračanica 76. Djevojačka narodna osnovna škola u Tuzli 80. 73. Prva dječačka osnovna škola Tuzla 81. K U L T U R A Osnovne škole 74. Posebnička mješovita pučka škola Breške 86. Narodna osnovna škola Boljanić 77. Opća dječačka pučka škola u Donjoj Tuzli 82. Prva državna pučka škola u Tuzli 97. 69. 70. Osnovna škola “Džemal Mandžić’’ Tuzla 411 . Srpska narodna osnovna škola u Donjoj Tuzli 96. 71.63. Druga dječačka narodna osnovna škola Tuzla 92.

110. Tuzla Samoupravna interesna zajednica usmjerenog obrazovanja i vaspitanja Tuzla Osnovna zajednica kulture Tuzla Osnovna zajednica kulture Zvornik Osnovna zajednica kulture i informisanja Bijeljina Radna zajednica SIZ-e fizičke kulture i OZ kulture i informisanja Lukavac Radnički univerzitet Tuzla Radnički univerzitet Lukavac Javna ustanova Arhiv Tuzlanskog kantona Tuzla 412 . 112. 130. obrazov. 108. 104. 105. 119. Pedagoška akademija Tuzla Obrazovanje i kultura 125. Državna realna gimnazija Tuzla Behrambegova medresa Tuzla Industrijska škola Tuzla Škola sa praktičnom obukom i za učenike u privredi Tuzla Učiteljska škola Tuzla i Učiteljski tečajevi Niža stručna domaćička škola Tuzla Učiteljska stručna domaćička škola Tuzla Učiteljska škola Bijeljina Srpska pravoslavna crkveno-školska opština Donja Tuzla Srednja poljoprivredna škola Tuzla (Bijeljina) Državna niža poljoprivredna škola Tuzla – Bijeljina Voćarska škola Tuzla Javna ustanova Upravna i birotehnička škola Tuzla Srednja medicinska škola Tuzla Privatna građanska škola trgovačkog smjera u Zavodu Kraljice svete Krunice Tuzla Kraljevska državna mješovita građanska škola Tuzla Državna opća niža srednja škola Tuzla Državna građanska škola trgovačkog smjera Tuzla Državna mješovita građanska škola Tuzla Mješovita građanska škola trgovačkog smjera Tuzla Trgovačka škola Tuzla NDH Ministarstvo nastave u Zagrebu – Odjel za pučku nastavu Kotar Tuzla – Vel. 109. 115. 133. 114. 122. 111. 121. 126. Međuopštinski zavod za osposobljavanje kadrova i organizaciju rada Tuzla Udruženje samoupravnih interesnih zajednica osn. 134. 103. 113. 120. 132. 129. 107. 116. 127.Srednje škole 102. Župa Usore i Soli Visoke škole 124. 123. 128. 117. 118. 106. i vasp. 131.

IV P R I V R E D A
Industrija i rudarstvo
135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. Rudnici uglja “Kreka” d.o.o. u Tuzli Javno preduzeće RMU „ĐURĐEVIK“ d.o.o. u Đurđeviku RMU “Banovići’’ “SOLVAY” Tvornica sode Lukavac Rudarsko-hemijski kombinat Tuzla “SODASO” – Holding DD u stečaju Tuzla Tvornica špirita Kreka “Pivara’’ Diničarsko društvo u mješovitoj svojini sa p.o. Tuzla Rudnik soli “Tušanj” DD Tuzla JP “Elektroprivreda” – Podružnica “Termoelektrana” Tuzla Tvornica kože Tuzla “Krivaja’’ Zavidovići Preduzeće drvne industrije Javno preduzeće “Elektroprivreda’’ BiH dd Sarajevo – Podružnica “Elektrodistribucija’’ Tuzla “Union’’DD u stečaju Tuzla “BOSANKA’’ DD u stečaju KLADANJ “ZINA” Fabrika konfekcije DOO u stečaju Tuzla “KLOTEX’’ DOO za proizv. i promet konfekcije u stečaju Klokotnica, Doboj Istok “GEOBUŠENJE’’dd Specijalizovano za geološka bušenja u stečaju Tuzla “DRINJAČA’’ DD Preduzeće za primarnu i finalnu obradu drveta u stečaju Kladanj Šipad DOO “Partizan’’ u stečaju Tuzla “Starić” DD Tvornica masivnog namještaja Kladanj

Poljoprivreda, vodoprivreda i šumarstvo
156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. “Posavina” Glavna direkcija poljoprivrednih dobaraTuzla “Jadar” Državno preduzeće za priplod i uzgoj svinja Vlasenica “SPREČA’’ D.D. u stečaju Donje Vukovije – Kalesija “Spreča” Javno pred. za vodoprivrednu djelatnost d.d. Tuzla Šumska uprava Kladanj Šumska uprava Zvornik Državno šumsko gazdinstvo Živinice “Poljoprivredni magazin’’-Zemaljsko pred. za snabd. poljoprivrede proizvodnim sredstvima- Filijala Tuzla

Trgovina i Zanatstvo
164. 165. Trgovačko preduzeće Tuzla “Duvan’’ Preduzeće za promet duvanom, šibicama i vrijednosnicama Tuzla
413

166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181.

„Omermax“ DJL sa p.o. u stečaju Srebrenik ”Salkić-prom” DOO Gračanica “Inspire” DOO za proizvodnju, promet i usluge Tuzla “SUD-MULL” DOO za zbrinjavanje komunalnih i industrijskih otpadaka Tuzla “Tuzla-stan” doo Tuzla “Agroprom” DD u stečaju Zvornik –Sapna “Optima Lubricants’’ Doo Tuzla “ŽIVINICEPROMET’’ DD u stečaju Živinice DD «DISTRIBUTIVNI CENTAR» u stečaju Gračanica “Zemaljski proizvod’’ trgovina poljoprivrednim proizvodima Sarajevo – Predstavništvo Tuzla “Gradnja’’DOO Preduzeće za izvođenje radova u građevinarstvu Srebrenik u stečaju “IZOLACIJA’’ d.o.o. u stečaju Tuzla “CENTRAL’’ dd u stečaju Tuzla “Progres” Zanatska proizvodno-uslužna zadruga Tuzla “2. OKTOBAR” dd u stečaju Tuzla „FRIZER“ d.d. Tuzla

Ugostiteljstvo i Turizam
182. 183. 184. 185. 186. 187. “Ugostitelj” Ugostiteljsko preduzeće Tuzla Invalidsko ugostiteljsko preduzeće u Tuzli „Salines“ DD u stečaju Tuzla “SLOBODA’’ dd Preduzeće u mješovitoj svojini za ugostit. i trgovinu u stečaju Tuzla “Ugostiteljstvo – Konjuh” dd u stečaju Živinice “Plaže Jezera’’ Modrac Javno preduzeće u stečaju Lukavac

Saobraćaj, prevoz robe i putnika, servis
188. 189. 190. 191. 192. 193. Direkcija za puteve Tuzla “Autoprevoz” Autosaobraćajno preduzeće Tuzla JP “Gazela’’ u stečaju Gradačac “AUTOREMONT’’DD u mješovitoj svojini prodajno-servisni centar u stečaju Banovići “SOKOLINATRANS’’Preduzeće za prevoz robe i servis dd u stečaju Kladanj PTT Sarajevo – Direkcija Tuzla

Grafička i izdavačka djelatnost
194. 195. 196. “Grafičar” DOO u stečaju Tuzla “Front slobode’’ DOO za novinsko-izdavačku djelatnost, promet i usluge Tuzla u likvidaciji “Grafocoop” DOO u stečaju Tuzla

414

Zdravstvo
197. 198. 199. 200. “Medifarm’’DOO u stečaju Tuzla JZU UKC Tuzla DD Lječilište “Slana banja’’ u likvidaciji Tuzla “Zvonko Cerić” Udružena veterinarska stanica Tuzla

Bankarstvo, brokerske kuće, osiguranja
201. 202. 203. 204. Posavska banka d.d. Orašje u likvidaciji “Premium broker’’ d.o.o. Tuzla “DIONICA’’d.o.o. Brokerska kuća u likvidaciji Tuzla DD “BOSANSKO - NJEMAČKO OSIGURANJE’’ u likvidaciji Tuzla

Udruženja Humanitarne organizacije
205. 206. “LJUDI ZA LJUDE’’ Humanitarna organizacija Tuzla “Crveni polumjesec’’ Humanitarna organizacija Općine Tuzla

Zadruge Sreski savezi ZZ-a
207. 208. 209. 210. 211. Privredna komora Tuzla Sreski savez zemljoradničkih zadruga Brčko Sreski savez zemljoradničkih zadruga Tuzla Sreski savez zemljoradničkih zadruga Bijeljina Sreski savez zemljoradničkih zadruga Zvornik

Komore Ugostiteljske komore
212. 213. 214. Sreska ugostiteljska komora Brčko Sreska ugostiteljska komora Zvornik Sreska ugostiteljska komora Tuzla

Trgovinsko-ugostiteljske komore
215. 216. Sreska trgovinsko-ugostiteljska komora Bijeljina Sreska trgovinsko-ugostiteljska komora Gračanica
415

Trgovinske komore
217. 218. Sreska trgovinska komora Zvornik Sreska trgovinska komora Brčko

Poljoprivredno-šumarske komore
219. Sreska poljoprivredno-šumarska komora Brčko

Zanatske komore
220. 221. 222. 223. 224. 225. Sreska zanatska komora Tuzla (Udruženje zanatlijaTuzla) Sreska zanatska komora Brčko Sreska zanatska komora Tuzla – Ispostava Gračanica Sreska zanatska komora Bijeljina (Udruženje zanatlija ) Sreska zanatska komora Zvornik (Udruženje zanatlija ) Sreska zanatska komora Kladanj (Udruženje zanatlija)

Seljačke radne zadruge
226. 227. 228. Seljačke radne zadruge sreza Brčko Seljačke radne zadruge Tuzla Seljačke radne zadruge sreza Zvornik

Zemljoradničke zadruge
229. 230. 231. 232. 233. Zemljoradničke zadruge Tuzla “PURAČIĆ’’Zemljoradnička zadruga sa p.o. u stečaju Lukavac “Peradarstvo” Zemljoradnička zadruga u likvidaciji Gradačac Zemljoradničke zadruge Brčko Međuopštinska zajednica za poslove cijena Tuzla

V D R U Š T V E N O – P O L I T I Č K E O R G A N I Z A C I J E, D R U Š T V A I U D R U Ž E NJ A
Okružni i oblasni komiteti
234. 235. 236. 237. Okružni komitet Komunističke partije Bosne i Hercegovine Tuzla Oblasni komitet Saveza komunista Bosne i Hercegovine Tuzla Međuopštinska konferencija Saveza komunista BiH Tuzla Međuopštinska konferencija Saveza komunista BiH Bijeljina

416

Sreski i opštinski komiteti
238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. Sreski komitet Saveza komunista BiH Tuzla Sreski komitet Saveza komunista BiH Bijeljina Sreski komitet Saveza komunista BiH Zvornik Sreski komitet Saveza komunista BiH Brčko Sreski komitet Saveza komunista BiH Kladanj Sreski komitet Saveza komunista BiH Bosanski Šamac Sreski komitet Saveza komunista BiH Gračanica Sreski komitet Saveza komunista BiH Lopare Sreski komitet Saveza komunista BiH Srebrenica Sreski komitet Saveza komunista BiH Bratunac Sreski komitet Saveza komunista BiH Vlasenica Opštinski komitet Saveza komunista BiH Tuzla Opštinski komitet Saveza komunista BiH Banovići Opštinski komitet Saveza komunista BiH Bijeljina Opštinski komitet Saveza komunista BiH Zvornik Opštinski komitet Saveza komunista BiH Kladanj Opštinski komitet Saveza komunista BiH Bosanski Šamac Opštinski komitet Saveza komunista BiH Gračanica Opštinski komitet Saveza komunista BiH Lopare Opštinski komitet Saveza komunista BiH Srebrenica Opštinski komitet Saveza komunista BiH Bosansko Petrovo Selo Opštinski komitet Saveza komunista BiH Bratunac Opštinski komitet Saveza komunista BiH Lukavac Opštinski komitet Saveza komunista BiH Živinice Opštinski komitet Saveza komunista BiH Srebrenik Opštinski komitet Saveza komunista BiH Orašje Opštinski komitet Saveza komunista BiH Šekovići Opštinski komitet Saveza komunista BiH Ugljevik Opštinski komitet Saveza komunista BiH Vlasenica Opštinski komitet Saveza komunista BiH Kalesija

Društva - Udruženja Sindikati
268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. Saveza sindikata Jugoslavije - Sresko vijeće Tuzla (Sresko sindikalno vijeće Tuzla) Saveza sindikata Jugoslavije - Sresko vijeće Brčko (Sresko sindikalno vijeće Brčko) Sresko učiteljsko društvo u Tuzli Srpsko pjevačko društvo “Njeguš” u Donjoj Tuzli Dobrovoljno vatrogasno društvo Tuzla Opštinski vatrogasni savez Tuzla Sresko lovačko društvo “Konjuh” u Tuzli Udruženje prijatelja Janje “Dr. Hamdija Čemerlić” Tuzla
417

VI V J E R S K E O R G A N I Z A CI J E
276. 277. 278. Odbor islamske vjerske zajednice Bijeljina Vakufsko-mearifsko povjerenstvo Tuzla Imamat džemata Tuzla

VII Z B I R K E
279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. Orijentalna zbirka Radnički pokret i narodnooslobodilačka borba u sjeveroistočnoj Bosni SKOJ Tuzle i sjeveroistočne Bosne Oblasni NOO za istočnu Bosnu Gradsko poglavarstvo Tuzla Gradsko poglavarstvo Brčko Kotarski ured Gradačac Narodno vijeće Tuzla “Ispisa iz povjerljivih arhiva Okružne oblasti u Tuzli 1879. – 1908. “Zbirka prevoda Domovnica Imamata džemata Bašigovci Ljetopis Katoličkog samostana Tuzla Ljetopis Javne ustanove Osnovna muzička škola Tuzla “Gajret” Kulturno-prosvjetno društvo u Tuzli Mikroteka Fotografije Stara štampa, Plakati Dionice, obveznice i police osiguranja Zemaljska vlada Bosne i Hercegovine - Generalni štrajk rudara Bosne i Hercegovine i Husinska buna 1920. godine. Omladinska pruga “Brčko – Banovići” Odbor za izradu Monografije “Tuzlanski partizanski odred” Odbor za izdavanje Zbornika sjećanja “15. majevička NOU brigada” Odbor za izdavanje Edicije “16. muslimanska NOU brigada” Opštinski odbor za izdavanje Monografije “18. hrvatska NOU brigada –38. NOU divizija” Odbor za izdavanje Edicije “Tuzla u radničkom pokretu i revoluciji’’ Knjiga 1 Zbirka “Dokumenti Službe Državne bezbjednosti – Cazinska buna” Zločin u Srebrenici 1943. godine “Masovne grobnice na prostoru sjeveroistočne Bosne” “Tuzlanska kapija” Press centar Lukavac Zbirka projekata Zbirka građe banaka “Čestitke”
418

311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321.

“Kalendari” “Katalozi” “Plakati” “Pozivnice” “Programi” “Razglednice” “Memorandumi” “Mališa” list učenika osnovnih škola Tuzlanske opštine Boszniai Hirek Radio-Tuzla Numizmatička zbirka

VIII L I ČN E I P O R O D I Č N E Z B I R K E
322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. Trgovačka kuća Nikole Pavlovića Brčko Jovan R. Đukić Dolnja Tuzla Porodica Vučkovački Porodica Zaimović Porodica Begić Dr. Stevo Milčić Cijetin Mijatović - Mijo Jusuf Kaletović Fikret Ibrić Sadik Šehić Ismail Hadžiahmetović Zejnil Bešlagić Novica Stevanović Zejnil Latifović iz Sapne Salih Kulenović iz Tuzle Faruk Ibrahimović iz Tuzle Ibrahim Mušić iz Kalesije Sejfulah Imamović Atah Mahić iz Brčkog Derviš Sušić Hamdija Sivčević Fikret Jahić – Vršanin Hasib Džindo iz Tuzle Nuraga Softić iz Banovića Franjo Leder Fadil Čokić iz Tuzle Zlatko Dukić iz Tuzle Hf. Morankić - Čamdžić Sajda Divanefendić Jasmin

419

Okno rudnika Vilme (austrougarski period), (Fotografska zbirka Arhiva Tuzlanskog kantona)

420

Korištene skraćenice .

.

Antifašističko vijeće narodnog oslobođenja Jugoslavije BIZ – Boračko invalidska zaštita CK SK – Centralni komitet Saveza komunista CK SKOJ – Centralni komitet Saveza komunista omladine Jugoslavije CSJB – Centar službi javne bezbijednosti CZ – Civilna zaštita DB – Državna bezbijednost DFJ – Demokratska Federativna Jugoslavija DSZ – Društvena samozaštita DVD – Dobrovoljno vatrogasno društvo DD – Dioničko društvo DP – Društveno preduzeće DPPSC – Društveno preduzeće – Prodajno servisni centar DOO – Društvo sa ograničenom odgovornošću DP VP – Društveno preduzeće za vodoprivredu EUŠC – Ekonomsko – upravni školski centar F BiH – Federacija Bosne i Hercegovine FNRJ .Federativna Narodna Republika Jugoslavija GNOT – Gradski narodni odbor Tuzla ITC TV – Informativno-tehnički centar televizije IVZ – Islamska vjerska zajednica JU – Javna ustanova JP – Javno preduzeće JP VP – Javno preduzeće za vodoprivredu JSRNJ – Jedinstveni sindikat radnika i namjesnika Jugoslavije JZU UKC – Javna zdravstvena ustanova Univerzitetski klinički centar KJ – Kraljevina Jugoslavija KPZ – Kulturno prosvjetna zajednica KPJ – Komunistička partija Jugoslavije KSHS – Kraljevina Srba Hrvata i Slovenaca KV – Kvalifikovani LD – Lični dohodak MNO – Mjesni narodni odbor MK – Mjesni komitet MP – Mješovito preduzeće MVP .Korištene skraćenice AI – Analitički inventar AP – Analitički popis AVNOJ .Mješovito vodoprivredno preduzeće MOK SK – Međuopštinski komitet Saveza komunista NOB – Narodnooslobodilačka borba NOR – Narodnooslobodilački rat NOS – Narodni odbor sreza 423 .

Sreski narodni odbor SR BiH – Socijalistička Republika Bosna i Hercegovina SS – Savez sindikata SSZZ – Sreski savez zemljoradničkih zadruga STK – Sreska trgovinska komora SOUR – Složena organizacija udruženog rada SK SKBiH – Sreski komitet Saveza komunista 424 .Okružni narodni odbor Tuzla ONO – Opštenarodna odbrana OOSSRN – Opštinski odbor Socijalističkog saveza radnog naroda OPO – Osnovna partijska organizacija OVSS – Opštinsko vijeće Saveza sindikata OOUR – Osnovna organizacija udruženog rada OSV .Oblasni narodni odbor Tuzla OK – Opštinski komitet OK SKBiH – Opštinski komitet Saveza komunista Bosne i Hercegovine OK KP – Opštinski komitet Komunističke partije OKNO(T) .Radna zajednica zajedničke službe RZ – Radna zajednica SNO .Narodnooslobodilački odbor NOO-e .Radna zajednica zajednički poslovi RZZS .Opštinsko sindikalno vijeće OOSK – Osnovna organizacija Saveza komunista ORB – Omladinska radna brigada OŠ – Osnovna škola PIO – Penzijsko invalidsko osiguranje PK – Polukvalifikovani PK SKOJ – Pokrajinski komitet Saveza komunista omladine Jugoslavije PrP – Primopredajni popis PTK – Proizvodno-trgovinski kombinat RBiH – Republika Bosna i Hercegovina RMU – Rudnici mrkog uglja RJ – Radna jedinica RKUD – Radničko kulturno-umjetničko društvo RO – Radna organizacija RUL – Radnički univerzitet Lukavac RUT – Radnički univerzitet Tuzla RVI – Ratni vojni invalidi RZZP .Narodni odbor opštine NOU brigada – Narodnooslobodilačka udarna brigada NOVJ – Narodnooslobodilačka vojska Jugoslavije NR BiH Narodna Republika Bosna i Hercegovina OBNO(T) .NDH – Nezavisna država Hrvatska NKOJ – Nacionalni komitet oslobođenja Jugoslavije NOO .

Tuzlanski kanton TMN – Tvornica masivnog namještaja TPK -Tuzlansko-podrinjski kanton USAOBiH .Seljačka radna zadruga SAP .Zemaljsko antifašističko vijeće narodnog oslobođenja Bosne i Hercegovine ZUR – Zakon udruženog rada ZZ – Zemljoradnička zadruga 425 .SK KPBiH – Sreski komitet Komunističke partije Bosne i Hercegovine SIZ – Samoupravna interesna zajednica SKOJ – Savez komunističke omladine Jugoslavije SO – Skupština opštine SP – Sumarni popis SRZ .Termoelektrana TES – Termoenergetski sistem TK .Ujedinjeni Savez antifašističke omladine BiH UDBA – Uprava državne bezbijednosti VKV – visokokvalifikovani ZAVNOBiH .Sumarno-analitički popis SUBNOR – Savez udruženja boraca narodnooslobodilačkog rata SUP – Sekretarijat unutrašnjih poslova TE .

.

IZVODI IZ RECENZIJA RUKOPISA „VODIČ KROZ ARHIVSKE FONDOVE I ZBIRKE ARHIVA TUZLANSKOG KANTONA“. autora: Izeta Šabotića. koja zbog toga sa svim svojim zaposlenicima ima razloga biti ozarena punim zadovoljstvom. da preverijo predloge recenzenta in jih v skladu z usmeritvami pri pripravi publikacije upoštevajo. Historijat fonda. Dostupnost. Ne glede na to. Rukopis Vodiča predstavlja značajan arhivistički. jasno vidi da je profesionalizam konstantno pratio i krasio ovu ustanovu i njene zaposlenike u cjelokupnom životnom hodu od skoro 60 godina. s tim da posljednja dva naslova čine podaci o arhivskim zbirkama (podnaslovi VII i VIII)." Maribor. njenog profesionalnog rejtinga. moremo ugotoviti. da pri prenosu omenjenih vsebin iz papirnega v virtualno okolje ni za pričakovati omembe vrednih težav. Ovo tim prije što se iz ove svojevrsne lične karte Arhiva. Azem Kožar "Vodnik po fondih in zbirkah Tuzelskega kantona je odlično pripravljeno strokovno delo s področja arhivske teorije in prakse.godine Prof.2. založniki začnejo s postopkom izdelave publikacije. ki so izvedeni na podlagi znanstvenoraziskovalnih metod. moremo predlagano delo opredeliti kot znanstveno raziskovalno arhivsko informativno pomagalo. Prekaša tradicionalno razumevanje arhivskega informativnega pomagala. Posebno su opširni i važni podaci o sadržaju i historijatu fondova. dužan svake pažnje i poštovanja kulturne i šire javnosti Tuzle i cijele Bosne i Hercegovine. Avtorjem Vodnika po fondih in zbirkah Arhiva Tuzelskega kantona predlagam. Miroslav Novak. saj je vsebina pripravljena za objavo. Zaradi jasne podatkovne strukture in njene dosledne implementacije tako tudi ni pričakovati problemov ob uvozih bodisi v relacijske ali besedilne podatkovne zbirke. kulturni i uopće društveni doprinos razvoju ove sredine. Hkrati predlagam.15. Nermane Hodžić i Selme Isić. Arhivistička i informativna pomagala. Zbog svega naprijed naznačenog rukopis Vodiča kroz arhivske fondove i zbirke Arhiva Tuzlanskog kantona sa velikim zadovoljstvom preporučujem za objavljivanje.Vremenski raspon građe. Ono što je od posebnog značaja za ovaj glavni dio sadržaja Vodiča je činjenica da su o svim fondovima dati istovjetni podaci i to: Signatura fonda. Izdavači: JU Arhiv Tuzlanskog kantona i Društvo arhivskih zaposlenika Tuzlanskog kantona "Pregled arhivskih fondova i zbirki je pravilno struktuiran po oblastima djelatnosti.2012. Serije u fondu. da zbrane formalizirane in sistemizirane vsebine arhivskih fondov in zbirk predstavljajo odlično osnovo njihovih predstavitev v virtualnem okolju. kako opredeljujemo izvedeno delo. Količina građe. i svojevrstan je dokaz značaja. dr. Sadržaj fonda. Z obsežnimi opisi vsebin arhivskih fondov in zbirk ter historiatov ustvarjalcev. Tuzle i tuzlanske oblasti. Glede na način predstavitev posameznih popisnih entitet pa delo lahko sodi na področje enciklopedičnih obravnav družboslovnih vsebin. Ovo je zaista široka lepeza pitanja koja omogućavaju korisniku da na osnovu ovog Vodiča stekne uvid u stanje svakog arhivskog fonda. arhivski svetnik . 22. Pismo u građi. To je primjer svoje vrste. Stepen sređenosti. Valorizacija fonda. To na drugi strani pomeni. da uredništvo oz. Jezik u građi. dr." U Tuzli. 2012 427 Doc. razvoja i stasavanja Arhiva kao javne ustanove. Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda. 2.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful