Izet Šabotić Nermana Hodžić Selma Isić

KROZ ARHIVSKE FONDOVE I ZBIRKE ARHIVA TUZLANSKOG KANTONA

VODIČ

Tuzla, 2012.

Izdavač: JU Arhiv Tuzlanskog kantona Društvo arhivskih zaposlenika Tuzlanskog kantona Glavni i odgovorni urednik: Dr. Izet Šabotić Recenzenti: Dr. Miroslav Novak Dr. Azem Kožar Redaktorski odbor: Dr. Izet Šabotić (predsjednik), Nermana Hodžić, Selma Isić, Ešefa Begović, Omer Zulić, Nijaz Brbutović, Hatidža Fetahagić, Saneta Adrović, Esaf Lević i Adnan Tinjić Lektor: Hatidža Fetahagić Korektura: Nermana Hodžić Selma Isić Tehnička priprema i prevod na engleski: Adnan Tinjić Štampa: “OFF-SET” Tuzla Za štampariju: Sadika Murić, direktor Tiraž: 100
------------------------------------------------------------------CIP - Katalogizacija u publikaciji Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine, Sarajevo 930.255(497.6-24 Tuzla)(036) ŠABOTIĆ, Izet Vodič kroz arhivske fondove i zbirke Arhiva Tuzlanskog kantona / Izet Šabotić, Nermana Hodžić, Selma Isić. - Tuzla : Arhiv Tuzlanskog kantona : Društvo arhivskih zaposlenika Tuzlanskog kantona, 2012. - 427 str. : ilustr. ; 25 cm Bibliografija i bilješke uz tekst ISBN 978-9958-794-07-0 1. Hodžić, Nermana 2. Isić, Selma 3. Arhiv Tuzlanskog kantona (Tuzla) COBISS.BH-ID 19404294 -------------------------------------------------------------------

SADRŽAJ
Sadržaj Predgovor .............................................................................................................................................1 Razvoj arhivske djelatnosti na širem tuzlanskom području .............................................................. 5 Upotreba i dostupnost ........................................................................................................................ 31 Pravilnik o uslugama Javne ustanove Arhiv Tuzlanskog kantona ................................................... 33 Pregled arhivskih fondova i zbirki .................................................................................................... 45 Uprava i javne službe ......................................................................................................... 44 Pravosuđe ........................................................................................................................... 125 Obrazovanje, nauka i kultura ............................................................................................ 143 Privreda .............................................................................................................................. 192 Društveno-političke organizacije, društva i udruženja ..................................................... 287 Vjerske organizacije ........................................................................................................... 329 Zbirke ................................................................................................................................. 333 Lične i porodične zbirke ..................................................................................................... 363 Tabelarni pregled fondova i zbirki ................................................................................................. 379 Abecedni registar fondova i zbirki ................................................................................................. 395 Registar fondova i zbirki po oblastima ........................................................................................... 407 Korištene skraćenice ....................................................................................................................... 421 Izvodi iz recenzija .......................................................................................................................... 427

PREDGOVOR
Arhivi su ustanove u kojima se čuva arhivska građa kao vrijedno pisano kulturno naslijeđe društva, države i pojedinca. Kroz prošlost se mijenjala suština i struktura arhivske građe, počev od prvih pisanih tragova, preko zanimljivih srednjovjekovnih zapisa u vidu povelja, do savremenih zapisa nastalih na različitim nosačima. Bez razlike u kojem je vremenu i na kom nosaču nastala, arhivska građa ima nezamjenljivu vrijednost da svjedoči o događajima, procesima i pojavama iz prošlosti. No, kako bi tu svoju funkciju i imala, arhivsku građu je neophodno sačuvati. U ranijim periodima ovo važno pisano naslijeđe čuvalo se kod stvaratelja, bez jasno utvrđenog sistema brige o istoj. Tek od Francuske revolucije potkraj XVIII stoljeća započet će institucionalna briga o arhivskoj građi. Nažalost, u Bosni i Hercegovini prve arhivske ustanove osnovane su tek nakon Drugog svjetskog rata sa zadatkom da zaštite, prikupljaju, obrađuju, čuvaju i pripremaju za korištenje arhivsku građu u naučne, kulturne i druge svrhe. Osnivanjem arhivskih ustanova i donošenjem arhivskog zakonodavstva, briga o arhivskoj građi dobija obavezujući karakter. To je doprinijelo da se ista sačuva u većem obimu, te da njena funkcija za naučne, kulturne i upravne potrebe bude sve važnija. Međutim, i pored institucionalizacije arhivske djelatnosti značajne količine arhivske građe ostaće van nadležnosti arhivskih ustanova, i njena sudbina ovisit će, kako od samih stvaraoca tako i od pojedinaca. Osim toga, ubrzani tehnološki razvoj uslovit će nastanak arhivske građe u većem obimu i na različitim nosačima, što će nametnuti potrebu arhivskoj struci i društvu da traga za efikasnijim rješenjima kako bi se nastajući arhivski zapisi učinili izvjesnim i korisnijim. Zahvaljujući tome, danas su arhivi važne baze podataka i nezamjenljivi informacioni centri neophodni društvu i državi. No, da bi isti bili u potpunoj funkciji, pored zaštite arhivske građe, njene obrade, jednako je važno izraditi dobra naučno-obavještajna sredstva kao pomagala za jednostavnije njeno korištenje. Važno naučno-obavještajno sredstvo u arhivima su vodiči. Oni predstavljaju specifikaciju arhivskih fondova i zbirki arhiva sa najvažnijim podacima i karakteristikama o svakom fondu i zbirci ponaosob, s ciljem jednostavnijeg upoznavanja sa istim od strane korisnika. Iz tog razloga, arhivi drže iznimno važnim izradu vodiča arhivskih fondova i zbirki. Zbog dinamičnosti arhivske djelatnosti koja se odnosi na promjene stanja arhivskih fondova i zbirki, posao izrade vodiča u prosjeku se radi svakih deset godina. Arhiv Tuzlanskog kantona je u svojoj šezdesetogodišnjoj historiji u četiri navrata izdavao vodiče i pravio specifikaciju svojih fondova i zbirki. Prvi puta, davne 1979. godine, kada i nije imao značajan broj fondova i zbirki. Drugi puta u zajedničkom projektu 1981. godine Arhivski fondovi i zbirke u SFRJ – Arhivski fondovi i zbirke u arhivima i arhivskim odjeljenjima u Socijalističkoj Republici Bosni i Hercegovini. Treći po redu Vodič Regionalnog istorijskog arhiva u Tuzli, kao samostalna publikacija izašao je 1989. godine, u izdanju Regionalnog istorijskog arhiva Tuzla, čiji je autor mr. Azem Kožar. I na posljetku, četvrti po redu popis arhivskih fondova i zbirki Arhiva Tuzlanskog kantona urađen je 2005. godine, u sklopu Monografije Pedeset godina Arhiva u Tuzli 1954-2004, čiji su autori Nermana Hodžić i mr. Izet Šabotić. Kako je od posljednjeg popisivanja arhivskog blaga Arhiva u Tuzli proteklo osam godina, a u međuvremenu Arhiv je preuzeo skoro dvije stotine novih arhivskih fondova i zbirki i značajne
1

količine arhivske građe, za koju je pokazan iznimno veliki interes od strane korisnika, smatrali smo važnim uraditi novi Vodič kroz fondove i zbirke Arhiva Tuzlanskog kantona. Takvu odgovornost na sebe je preuzela grupa autora, arhivskih stručnjaka koji su na navedenom poslu zajedno sa drugim saradnicima kontinuirano radili više od dvije godine. Tako da je pred nama peti po redu Vodič arhivskih fondova i zbirki Arhiva Tuzlanskog kantona. Možemo kazati da on u neku ruku predstavlja značajnu nadgradnju ranijih vodiča, sa velikim brojem novih podataka, jer sadrži kako nove fondove i zbirke, tako i dodatne podatke za već ranije opisivane fondove i zbirke u prethodnim vodičima. Ono što čini posebno važnim ovako pripremljen Vodič jeste to da su elementi opisa najvažnijih karakteristika fondova i zbirki urađeni jednoobrazno, na standardiziran način, prema utvrđenoj metodologiji, služeći se iskustvima kolega arhivista iz okruženja. Vodič je urađen s presjekom stanja arhivskih fondova i zbirki sa 31.12.2011. godine i tretira oko 350 opisanih arhivskih fondova i zbirki, predstavljenih po oblastima, na koje se odnose. Fondovi i zbirke su arhivistički jasno označeni, sa svojom jasnom legitimacijom. Kao važan dodatak urađeno je uputstvo o korištenju Vodiča, te abecedni registar fondova i zbirki kako bi se jednostavnije predstavilo ovo pisano kulturno blago Arhiva budućim čitateljima i korisnicima. Sve je to urađeno s ciljem da se ovim Vodičem dobije jedno pregledno štivo o pisanoj kulturnoj baštini Arhiva Tuzlanskog kantona. Trudili smo se da sve ono što je napisano u Vodiču bude prilagodljivo, razumljivo i prihvatljivo za širi krug korisnika Arhiva, ali i da po svojoj strukturi i sadržaju Vodič zadovolji kriterije publikacije ove vrste. Stoga se nadamo da će Vodič opravdati svoju namjenu.

Dr. sc. Izet Šabotić, doc.

2

INTRODUCTION
Archives are institutions that preserve archival material as valuable written cultural heritage of society, government and individuals. Throughout history the essence and structure of archival material has changed, starting with the first written evidence, through interesting medieval records in the form of charters, and contemporary records created on different carriers. Without differences in the time frame and on which the carrier of information is created, archival material has an irreplaceable value to testify about the events, processes and phenomena of the past. However, in order for it to fulfill its function, archival material must be preserved. In earlier periods this important written legacy was cared for by the creator, without a clearly defined system of care. Only since the French Revolution in the late 18. Century the institutional care for archival materials began. Unfortunately, in Bosnia and Herzegovina, the first archival institution will be established after the Second World War with a mission to protect, collect, process, preserve and prepare for the use of archival material in scientific, cultural and other purposes. With the establishment of archival institutions and the adoption of archival legislation, care about archival material received a binding character. This has contributed to preserving archival material on a larger scale, as its function for scientific, cultural and administrative work proved to be increasingly important. However, despite the institutionalization of archives significant amounts of archival material remained outside the jurisdiction of archival institutions and its fate depended on their creators as well as from individuals. In addition, rapid technological development of the condition and formation of archival material in a larger scale and on different carriers of information, imposed the need for archival profession and society to seek effective solutions to make emerging archival records more certain and more useful. As a result, today’s archives are important databases and irreplaceable information centers necessary for a state and society. But that the same were in full operation, in addition to protecting archives, it’s processing, it is equally important to develop good scientific tools and guides for its easier use. Important scientific informational tools in the archives are guides. They represent a specification of funds and archive collections with the most important data and characteristics of each fund and the collection, with the aim of getting acquainted with the same ease by the user. For this reason, the archives hold an extremely important development guide of archival collections. Due to the dynamics of archival activities, relating to changes of the funds and collections, developing usually takes an average of ten years. Archives of Tuzla Canton in its sixty years old history on four occasions published guides and made the specification of our collections. First time it was done in 1979. when it did not have a significant number of collections. The second time it was a joint project during 1981. as part of listing the funds and collections in Yugoslavia - funds and collections in archives and archival departments in the Socialist Republic of Bosnia and Herzegovina. The third guide was published by the Regional Archives in Tuzla, as a standalone publication released in 1989., written by mr. Azem Kožar. Fourth list of funds and collections of the Archive of Tuzla Canton was made in 2005., to mark fifty years of the Archive in Tuzla (1954-2004), written by Nermana Hodžić and mr. Izet Šabotić.
3

As of last inventory of the archival heritage of Tuzla Archive expiration of eight years. Such responsibility was taken up by a group of authors. which were carried out uniformly. Guide has been designed with a cross-section of archival funds and collections up to 31. What makes it especially important to the prepared guide elements are the most important funds and collections. We therefore hope that the Guide will be put to good use and thus justify its publication. and treats about 350 described funds and collections. 4 . So that is before us. We can say that on the one hand it represents a significant upgrade of the previous guides. but also strived to ensure the structure and content of the Guide meet the criteria for the publication of this kind. in a standardized way. and for those who were described in previous publications. doc. which has shown great interest by the users. according to the established methodology. Important addition has been done on the instructions of this Guide in a form of an alphabetical register of funds and collections in order to simplify the presentation of the written cultural heritage for future readers and users.2011. who work on this together with other colleagues continuously for more than two years. Dr. We have tried to make this Guide flexible. we considered it important to create a new guide funds and collections of the Archive of Tuzla Canton. using the experiences of fellow archivists from surrounding countries. and meanwhile Archives has taken nearly two hundred new archival funds and collections that are significant amounts of archives. represented by area to which they relate. with a large number of new data. the fifth Guide to funds and collections of the Archives of the Tuzla Canton. sc. Funds and archival collections are clearly marked with a clear legitimacy. Izet Šabotić.12. The goal we want to achieve with this publication is to get a clear reading of the written cultural heritage in the Archives. understandable and acceptable to a wider circle of users. for both new and old collections. archival experts.

nego stručnih potreba ovih dvaju arhivskih ustanova.1954. Srebrenica. Kalesija.3 Na taj način područje nadležnosti Arhiva u Tuzli bit će prošireno na ukupno 28 općina. i to: Banovići. godine. nakon ukidanja grada kao administrativno-političke jedinice 1955.4 Ovakvo integraciono djelovanje Arhiva nije 1 2 3 4 Pod širim tuzlanskim područjem smatra se područje sjeveroistočne Bosne. Tuzla 2005. str. a riječ je o 19 gore navedenih općina. godine. a veoma brzo će se nadležnost Arhiva. Šekovići.2 Arhiv u Tuzli osnovan je kao Arhiv grada Tuzle. Derventa. godine.. postao dotadašnji Arhiv u Doboju. Đorđe Lazarević. odnosno 19 općina. Integracija tuzlanskog i dobojskog arhiva. koju je od 1962. Ugljevik. kojim Državni arhiv Bosne i Hercegovine Sarajevo obavještava Arhiv grada Tuzla da je od Izvršnog vijeća NR Bosne i Hercegovine dobijena saglasnost za osnivanje Gradskog arhiva u Tuzli. Glasnik arhiva i Društva arhivskih radnika Bosne i Hercegovine. godine i Hercegovini. Sarajevo 1968/69. Grupa autora. januara 1954. Gradačac. (dalje: Grupa autora: Pedeset godina Arhiva u Tuzli). Gračanica. 131/54 od 5.RAZVOJ ARHIVSKE DJELATNOSTI NA ŠIREM TUZLANSKOM PODRUČJU 1 Osnivanje Arhiva i uspostavljanje arhivske djelatnosti na širem tuzlanskom području izvršeno je tek nakon Drugog svjetskog rata. Modriča. kao njegov arhivski sabirni centar. Arhiv u Tuzli je osnovan Odlukom o osnivanju donijetom od strane Gradskog narodnog odbora u Tuzli 1. na kojem je Arhiv Tuzlanskog kantona u najvećem dijelu svoga rada imao nadležnost. Tako je od 1968. Doboj. Bijeljina.13-75). str. proširiti na prostor općine Tuzla. godine činilo 18. broj: 3768/53 od 24. Tuzla. 5 . 91-97. Tešanj. Iz evidencija Arhiva Tuzlanskog kantona.. Regionalna nadležnost Arhiva bila je na snazi do 1992. Kladanj. Azem Kožar. Maglaj. br. Bosanski Šamac. Bosanski Brod. Srebrenik. godine. Ovakava integracija je bila više rezultat političkih razloga. a zvanično ta nadležnost je prestala 1995.2. godine sastavnim dijelom Arhiva u Tuzli. br. a potom i na područje sreza. Vlasenica. a u skladu sa preporukom Izvršnog vijeća Narodne Republike Bosne i Hercegovine (NR BiH). Brčko. Pedeset godina Arhiva u Tuzli 1954-2004. godine. iz 1954. jula 1954. Teslić.8 i 9. kada je prekinuta usljed ratnih okolnosti.(autorski tekst uradio dr. Zvornik i Živinice. Lukavac. Bratunac. Teritorijalna nadležnost Arhiva u Tuzli vezana je za koncepciju razvoja arhivske službe u Bosni Rješenje o osnivanju Arhiva grada Tuzle. Odžak. Riječ je o području regije sjeveroistočne Bosne. Dokument je iz fonda Arhiva Tuzlanskog kantona (dalje: ATK). koja se u nekoliko navrata prilagođavala političkoadministrativnom ustrojstvu Bosne i Hercegovine. godine. Orašje. Lopare.

Lukavac. godine o registraciji JU Arhiv Tuzlanskog kantona Tuzla (lijevo) Za razvoj i djelovanje Arhiva u Tuzli u vremenu nakon rata. 15/2000. str. te i kroz sam naziv u potpunosti reflektirale sve administrativno-teritorijalne promjene na prostoru sjeveroistočne Bosne. Od tada. čime je značajno reducirana teritorijalna nadležnost Arhiva. rezultat su širih društvenih kretanja. posebno kada je riječ o rješavanju važnih pitanja kakva su finasiranje. Rješenje o upisu JU Arhiv Tuzlanskog kantona u sudski registar. 19. Srebrenica. do 1994. gdje se radni proces veoma teško Zakon je objavljen u „Službenim novinama Tuzlanskog kantona“. a time i nadležnost nad stvaraocima i imaocima registraturne građe na ovom prostoru. i to: Banovići. Bijeljina. Tuzla. godine.7 U svom radu. pa sve do1992. to jest. Po okončanju rata i nakon potpisivanja Dejtonskog sporazuma Arhiv u Tuzli je imao nadležnost nad stvaraocima i imaocima na području 13 općina Tuzlansko-podrinjskog kantona. obezbjeđenje prostora i opreme i dr. Pedeset godina Arhiva u Tuzli. kojem je do 1999. Zvornik i Živinice. Grupa autora. kadrovska problematika. Lopare. Kalesija. na nešto suženom prostoru sjeveroistočne Bosne. Gračanica. Kladanj. godine Arhiv u Tuzli je imao nadležnost nad 19 općina sjeveroistočne Bosne. Najveći period rada Arhiv je radio u neuslovnim arhivskim prostorima. Gradačac.5 Po osnovu odredaba ovog Zakona Arhiv je 2002. tj. Bratunac. Od 1977. na Arhiv su se u organizacionom smislu. od 28. pa će već 1973. pod brojem: U/I-861/02. od velike je važnosti donošenje Zakona o arhivskoj djelatnosti Tuzlanskog kantona iz 2000. “nužnom prostoru”. godine. nakon potpisivanja Dejtonskog sporazuma. pod kojim i danas egzistira. Veoma često radilo se o tzv.br. Vlasenica. Takav status nije davao najbolje pretpostavke za razvoj Arhiva. posebno promjene teritorijalno-administrativne prirode.06.dalo očekivane rezultate. Historijski arhiv Okruga Tuzla.2002. Šekovići.. Rješenje iz 2002. godine pripadao i dio općine Brčko. godine Arhiv u Tuzli je egzistirao kao Regionalni istorijski arhiv Tuzla. Orašje. Arhiv je dobio novi naziv. Za nepunih šezdeset godina rada Arhiv nije na adekvatan način riješio pitanje obezbjeđenja adekvatnog arhivskog prostora. 5 6 7 6 . Brčko. U stvari. Arhiv je imao status javne ustanove u oblasti kulture. Ugljevik. godine preregistriran u Arhiv Tuzlanskog kantona. koji je bio pod kontrolom Armije Bosne i Hercegovine. Srebrenik.6 Naznačene organizacione promjene kroz koje je prolazio Arhiv u svom radu. od osnivanja do danas. godine doći do dezintegracije Arhiva u Tuzli na dvije zasebne arhivske ustanove: Arhiv u Tuzli i Arhiv u Doboju. Usljed ratnih okolnosti i osnivanja Okruga Tuzla.

prostorije za fotolaboratoriju i mikrofilmiranje.4 m2. korisnike i zaposlenike. 27. str. str.10 Nešto značajniju količinu opreme Arhiv je nabavio tek nakon okončanja rata 8 9 10 Grupa autora. U 1990. Navedene prostorije su sa aspekta površine nedovoljne za potrebe današnje funkcije Arhiva u Tuzli. neosporna je činjenica da je ovom adaptacijom Arhiv dobio znatno uslovniji prostor. ali sa aspekta klimatskih. Stoga je menadžment Arhiva u saradnji s nadležnim Ministarstvom 2007. Iako se radi o nevelikom objektu. Riječ je o privremenom rješenju. Arhiv je sopstvenim sredstvima adaptirao i prilagodio za smještaj arhivske građe. Grupa autora. pa je neophodno bilo tražiti nova rješenja na tom planu. Nešto povoljniji uslovi za rad Arhiva stvoreni su preseljenjem 1990.000 dinara. Radi se o objektu čija korisna površina iznosi 763.9 Što se pak tiče opreme.8 No. godine. veći nekoliko puta od prethodnog.000 m² smještajnog prostora u nekadašnjoj kasarni “Dubrave”.. 24. u površini od 763. Arhiv je posjedovao veoma oskudnu arhivsku opremu. neophodnih i funkcionalnih prostorija: neveliki izložbeni prostor. Arhiv je od «TIM-a» nabavio arhivsku opremu (arhivske i bibliotečke police) u vrijednosti od cca 400. značila je krupan napredak i zaokret u stvaranju optimalnih uvjeta za rad ove ustanove. U okviru ovoga objekta obezbijeđeno je nekoliko. te prostoriju za obradu i sređivanje arhivske građe kao i priručni depo. posjeduje prostorije za opću službu. Pedeset godina Arhiva u Tuzli. godine obezbijedio dodatnih 1. Pedeset godina Arhiva u Tuzli. godine nabavljena je prva arhivska oprema zahvaljujući sredstvima obezbijeđenim kroz proces preuzimanja sazrele arhivske građe od strane imalaca iste. godine u rekonstruirani i dograđeni objekat u ulici Franje Ledera br. jer su objekti dati Arhivu na korištenje na period od 10 godina. zbog povećanog obima poslova Objekat Arhiva u Tuzli u kojem je Arhiv smješten od u svim segmentima rada do kojeg je 1990. za arhivsku djelatnost.odvijao. Namjenski izvršena adaptacija (rekonstrukcija i dogradnja) objekta ”Starog Grafičara” za Arhiv Tuzla. tehničku zaštitu i smještaj arhivske građe. mijenjajući često mjesto i prostor djelovanja i boravka radnika.4 m².1 u Tuzli. Navedeni prostor. bioloških i tehničko-tehnoloških uslova one su solidne i prihvatljive su za obavljanje arhivske djelatnosti. godine došlo u posljednjih desetak godina postojeći objekat Arhiva u ulici Franje Ledera je zbog manjka prostora postao nefunkcionalan. 1. sve do preseljenja u adaptirani objekat u ulici Franje Ledera br. a pored toga i znatno bezbjedniji za arhivsku građu. lokacije i stanja objekta. Tek 1990. godine. ipak su se stvorili daleko povoljniji prostorni uslovi od dotadašnjih. koje se tiču kvaliteta radova. Iako postoje evidentne manjkavosti. biblioteku i čitaonicu.500 metara dužnih arhivske građe. udaljenoj oko 10 km od Tuzle. Objekat također. Trenutno je u navedenim prostorijama smješteno oko 5. I u prizemlju kao i na spratu objekta Arhiva nalaze se depoi za smještaj arhivske građe. prostorija za prijem. Iz evidencija Arhiva Tuzlanskog kantona. počev od 2007. 7 .

počev od samog osnivanja.12 Na planu fizičke zaštite urađeni su zaštitni giteri na 12 prizemnih prozora na centralnom objektu i 16 gitera na vratima i prozorima objekata u nekadašnjoj kasarni “Dubrave”. računar. 30. Osnivanjem 1954.11 No.) Arhiv je dobio 2004. jedan mikročitač.2011. godine. 12 kompjutera.12. pa sve do danas Arhiv u Tuzli nije imao dovoljan broj stručnih kadrova. od osnivanja.) Arhiv je dobio još jednu vrijednu donaciju u informatičkoj opremi (pet kompjutera) od strane Ambasade Njemačke u Bosni i Hercegovini. Arhivski kadrovi su kroz cjelokupan period razvoja Arhiva bili njegov limitirajući faktor. tako da je u tom periodu u Arhivu radilo svega 6 zaposlenika. usljed različitih uzroka došlo je do smanjenja broja arhivskih zaposlenika. 5 (47 %) sa srednjom i 2 (16 %) sa nižom stručnom spremom. Za svaku djelatnost. Grupa autora. Također. U ovom periodu (1998. jedan projektor. više od 10. skener.500 metra dužnih econom opreme. automobil Škoda fabiu (2009). Ovdje se prije svega misli na opremu za mikrofilmiranje. dva digitalna fotoaparata. godine priključen na internet i održava svoju web stranicu.000 KM.000 KM. pa sve do danas. Vremenom taj se broj povećavao pa je 1991. godine od Univerziteta Bolonja i Provincije Bolonja iz Italije u vrijednosti od 7. koja je procijenjena na vrijednost od 18. a zahvaljujući međuarhivskoj i međunarodnoj saradnji. godine dosegao broj od ukupno 12 zaposlenika. I pored navedenog. Posebno je vrijedno istaći da je Arhiv na ovaj način obezbijedio sredstva te kupio slijedeću opremu i sredstva za rad: više od 5. 8 . godine Arhiv će započeti svoj rad sa svega tri zaposlenika (upravnik. U ovisnosti od osposobljenosti kadrovske strukture zavisi i uspješnost djelatnosti. Naime. Sve je to urađeno vlastitim sredstvima Arhiva.14 11 12 13 14 Iz evidencija Arhiva Tuzlanskog kantona. Prema knjigovodstvenim podacima riječ je o opremi vrijednoj blizu 1 miliona KM. str.u Bosni i Hercegovini. od kojih 5 (47 %) sa visokom stručnom spremom. od kojih je bilo 9 stručnih zaposlenika (75 %). pa i arhivsku. Nikada. urađen je video nadzor na tri objekta u kasarni “Dubrave”. Značajnu donaciju (digitalna kamera.). treba istaći da Arhivu nedostaje određena oprema neophodna za normalno funkcionisanje ustanove. Pedeset godina Arhiva u Tuzli. pet specijalnih limenih sanduka.000 većih i oko 20. šest klima uređaja. opremu za konzervaciju i restauraciju arhivske građe. isušivač zraka (tri komada). mašinu za oprašivanje arhivske građe. godine. od velike važnosti je postojanje odgovarajućih kadrova.-1995. opremu za knjigovezačke poslove i dr. digitalni fotoaparat i dr. četiri tv prijemnika. Računovodstveno-knjigovodstvena evidencija Arhiva Tuzlanskog kantona na dan 31. informatičke programe za obradu informatičkih podataka i obrazovanje jedinstvenih arhivskih informacionih sistema. Treba istaći da je oprema uglavnom nabavljena vlastitim sredstvima. dva video rekordera. jedan arhivista i pomoćni radnik).500 metara dužnih. najznačajnija oprema obezbijeđena je u posljednjih nekoliko godine. obezbijeđenim putem redovne procedure obezbjeđivanja sredstava za nabavku arhivske opreme od strane predavalaca arhivske građe Arhivu. Dio opreme je nabavljen i putem angažovanja stručnih radnika Arhiva na pružanju pomoći registraturama na sređivanju njihove arhivske građe. mada je njihov broj bio u stalnom porastu sve do 1991. dva laptopa.13 U toku četvorogodišnjeg ratnog perioda (1992. Arhiv je od 2002. od strane Zemaljskog arhiva Štajerske iz Graca darivana je arhivska oprema (arhivske police) cca 1.000 manjih arhivskih kutija. dvije vodo i vatrootporne kase za smještaj nekonvencionalne građe. dva skenera. Iz evidencija Arhiva Tuzlanskog kantona. Kadrovska problematika je konstantan problem Arhiva.

kulturni i javni radnici. ICARUS. koji je na zavidnoj razini. Sulejmana Ramića. Pokrajinski arhiv Maribor. Nizare Mušović-Tadić. koji je jako povoljan. str. a izuzetno važnih zadataka svake arhivske ustanove. a koji su rezultat dinamičnog razvoja arhivske struke. što je zahtijevalo dodatni napor stručnih zaposlenika Arhiva. U drugoj fazi akti se nalaze odloženi u arhivskom spremištu. Ovi poslovi se za državne organe obavljaju u skladu sa Uredbom o kancelarijskom poslovanju. godine u Arhivu radi 9 (69. a posredstvom posebnog sektora rada (službe) koja se naziva vanjskom ili spoljnom službom. 1 (7. što je u biti i najveći broj zaposlenih od njegovog osnivanja. Stoga je od velikog značaja pravilan odnos samih stvaralaca i imalaca prema registraturnoj građi. Svi su oni dali ogroman doprinos u razvoju ove ustanove. krajem 2011. Dr. kako bi se odgovorilo svim problemima koji stoje pred Arhivom.16 Sve je to doprinijelo da se stručni rad Arhiva podigne na kvalitetniji i stručniji. znatno viši nivo. kada je u Arhivu Tuzlanskog kantona radilo ukupno 13 zaposlenika.69 %) sa nižom stručnom spremom. Arhiv u Tuzli ovom poslu je od tada pa sve do danas posvećivao veliku pažnju. U prvoj fazi spisi imaju apsolutno operativnu funkciju. Iz evidencija Arhiva Tuzlanskog kantona. godine Arhiv je imao ukupno 7 zaposlenika od čega 4 (57. ali i drugih podzakonskih akata.Po okončanju rata kao i u drugim oblastima postepeno je došlo do zapošljavanja novog arhivskog kadra. sa višom 4. stručni zaposlenici Arhiva sudjelovali su projektima koje su organizirali ICA.18 Bosanskohercegovački arhivi su se zaštitom arhivske građe u nastajanju organizirano počeli baviti tek od 1962.38 %) sa srednjom i 1 (7. Derviša Sušića. 9 . Jedan od mnogobrojnih. Treba istaći da je u proteklih skoro šest decenija rada u Arhivu radio ukupno 61 zaposlenik. Đorđa Lazarevića. Među zaposlenicima Arhiva radila su i dva doktora nauka. Nešto intezivnije kadrovsko jačanje zabilježeno je u vremenu od 2002. Opće je poznato da bez adekvatne zaštite registraturne građe u nastajanju nema ni cjelovitih arhivskih fondova i zbirki u arhivu. 2 (15. godine. treba istaći da isti nije dovoljan i znatno je ispod utvrđenih standarda i normi. sa srednjom 23 i sa nižom školskom spremom 9 zaposlenika. te na brojnim drugim stručnim skupovima u zemlji i inozemstvu. Pravni osnov za zaštitu arhivske građe u nastajanju čine odredbe arhivskog zakonodavstva. a što se anologno primjenjuje i kod drugih stvaralaca arhivske građe. 15 16 17 18 Iz evidencija Arhiva Tuzlanskog kantona. u procesu nastajanja registraturna građa prolazi kroz dvije faze: kancelarijsko (uredsko) i arhivsko poslovanje.14 %) sa visokom stručnom spremom.69 %) sa višom stručnom spremom. 33. Azema Kožara i dr. Stručni zaposlenici Arhiva su u proteklih 10 godina sudjelovali u brojnim edukacionim sadržajima u zemlji i inozemstvu stičući tako neophodna arhivska znanja koja primjenjuju u praksi. Pedeset godina Arhiva u Tuzl. Od toga je sa visokom spremom 25. koji na žalost u prošlosti nije bio uvijek zadovoljavajući. Međunarodni inštitut arhivističkih znanosti Trst-Maribor.23 %) zaposlenika sa visokom stručnom spremom.17 Potrebno je istaći da su u Arhivu radili. do kraja 2011. a najviše 13 istovremeno. Naime. poput: Šabana Hodžića. Do 2002. odakle se njima rukuje u skladu sa metodologijom arhivskog poslovanja.15 Iako je u ovom periodu došlo do povećanja broja zaposlenika. prije svega Zakona o arhivskoj djelatnosti. godine. Mehmeda Salihspahića. Pozitivna stvar u svemu tome odnosi se na stepen stručnosti arhivskih zaposlenika. pa i Arhiva u Tuzli jeste zaštita arhivske građe u nastajanju. Između ostalog. Grupa autora. te bili na njegovom čelu istaknuti naučni. što ovu ustanovu svrstava u red respektabilnih arhivskih ustanova u Regionu. kao i nivo njihove stručne osposobljenosti. Prema tome. kako bi se registraturna građa u nastajanju učinila izvjesnijom. te znatno ispod stvarnih potreba Arhiva.

njenom propisnom evidentiranju. te da je zahvaljujući tome više od 350 fondova i zbirki već preuzeto i pohranjeno u depoima Arhiva. str. U Treću kategoriju spadaju imaoci i stvaraoci arhivske građe neznatnog historijskog i kulturnog značaja i Arhiv vrši stručni nadzor nad ovom vrstom građe kroz neki frontalni oblik djelovanja ili putem kontrole uzorkom odabranog stvaraoca. provodeći niz stručnih mjera i postupaka poput: davanja saglasnosti na Listu kategorija registraturne građe sa rokovima čuvanja. davanja sugestija i instrukcija na planu sređivanja arhivske građe i pripreme iste za predaju Arhivu. 10 . te prostornim i drugim mogućnostima. Riječ je o Pravilniku o primopredaji arhivske građe između Arhiva i imalaca i stvaralaca arhivske građe („Sl.Kako bi zaštita bila adekvatna i potpuna. Stručni zaposlenici Arhiva godišnje ostvare više stotina stručnih postupaka. Za što potpuniju zaštitu arhivske građe stručni zaposlenici Arhiva provode redovne i instruktivne preglede stanja arhivske građe prema jasno utvrđenim prioritetima. do pokretanja prekršajnih postupaka protiv neodgovornih imalaca i stvaralaca arhivske građe. Najveći dio arhivske građe u nastajanju prve i druge kategorije stavljen je pod stručnu kontrolu Arhiva. Ovaj stručni posao pravno je uređen odredbama Zakona o arhivskoj djelatnosti i odredbama podzakonskog akta. Jedan od najvažnijih stručnih poslova koje obavlja Arhiv jeste preuzimanje arhivske građe od strane stvaralaca i imalaca iste. No i pored toga. Kako bi se otklonile prisutne manjkavosti na zaštiti arhivske građe. novine Tuzlanskog kantona“. Sistematskim radom na planu zaštite registraturne građe u nastajanju. Zahvaljujući tome u posljednjih nekoliko godina znatno je intenzivniji proces preuzimanja sazrele arhivske građe u Arhiv. 9/03). permanentnom educiranju arhivskih kadrova u registraturama. 33. Sve je to doprinijelo da su značajne količine arhivske građe adekvatno sređene i zaštićene. provođenja mjera stručnog osposobljavnja i edukacije arhivskih kadrova u registraturama. te pripremi iste za predaju Arhivu. poput sačinjavanja izvještaja o stanju građe i dostavljanju istih nadležnom Ministarstvu. Arhiv je rukovodeći se dugoročnim i kratkoročnim planovima 19 20 Grupa autora. neophodno je odrediti prioritete djelovanja na tom planu. Značajan broj ovih imalaca i stvaralaca arhivske građe izvršava zakonom utvrđene obaveze. na planu zaštite arhivske građe u nastajanju prisutni su brojni problemi. Stoga arhivski zaposlenici pristupaju postupku kategorizacije imalaca registraturne građe. Oni su rezultat neizvršavanja zakonskih obaveza od strane stvaralaca i imalaca arhivske građe u smislu da isti ne posvećuju potrebnu pažnju sopstvenoj arhivskoj građi. upoznavanju stvaralaca i imalaca sa zakonskim obavezama. praćenja procesa odabiranja arhivske građe i izlučivanja bezvrijednog registraturskog materijala. radnji i komunikacija sa predstavnicima registratura. s ciljem podizanja nivoa znanja istih. i to na tri skupine: Prvoj kategoriji pripadaju imaoci i stvaraoci koji posjeduju arhivsku građu od velike važnosti i ovoj kategoriji imalaca neophodan je stalni. što je posebno došlo do izražaja u vremenu tranzicije. te nalože isto toliko mjera u cilju poboljšanja zaštite arhivske građe u nastajanju.20 U skladu sa zakonskim obavezama. Arhiv je poduzimao niz raznovrsnih aktivnosti. što je u konačnici rezultiralo boljoj sređenosti arhivske građe. Arhiv u Tuzli kontinuirano postiže zavidne rezultate. godišnji obavezni stručni nadzor Arhiva. što bitno utiče na zaštitu arhivske građe u nastajanju. br. Pedeset godina Arhiva u Tuzli.19 Sve to je dalo određene rezultate i pomake na planu poboljšanja stanja registraturne građe u nastajanju. U Drugu kategoriju spadaju imaoci i stvaraoci koji posjeduju arhivsku građu nešto manjeg značaja i Arhiv vrši povremeni stručni nadzor nad arhivskom građom ovih stvaralaca.

djelimično je arhivistički obrađena i pripremljena za korištenje. a dijelom dobijanjem opreme od strane Arhiva Štajerske iz Graca. pisanih na bosanskom i njemačkom jeziku. U tom periodu.. Arhiv je u ovom periodu značajno pojačao aktivnosti sređivanja i pripreme sazrele arhivske građe za preuzimanje iste u Arhiv.000 metara dužnih arhivske građe.000 metara dužnih.rada pristupao preuzimanju sazrelih arhivskih fondova i zbirki. značajno dinamičniji poslovi preuzimanja arhivskih fondova odvijali su se u vremenu od 2002. iz razloga što su se poboljšale smještajne mogućnosti Arhiva. sidžili. Osim Orijentalne zbirke Arhiv posjeduje desetine vrijednih arhivskih fondova i zbirki iz perioda austrougarske uprave (1878. 40. tako je do 1990. koji se odnose na rad organa uprave. str. do 2011. školstva i kulture.-1990.25 Osim toga. Isto tako. Iz evidencija Arhiva Tuzlanskog kantona.800 metara dužnih arhivske građe. obrađeni i pripremljeni za korištenje. 11 . sređena su i arhivistički obrađena 94. rješenja šerijatskih sudova. do prelaska u novi adaptirani prostor u Arhivu bilo preuzeto svega 57 arhivskih fondova i 14 zbirki. kao i nekoliko vrijednih fondova međuratnog perioda i vremena Drugog svjetskog rata. berati. godine. Grupa autora. Ono što karakteriše ove fondove i zbirke jeste da su isti arhivistički sređeni. čime je arhivski fundus Arhiva znatno raznovrsniji i bogatiji. što je iznosilo oko 1.). godine započeto je intenzivnije preuzimanje arhivskih fondova i zbirki u Arhiv. Tako da možemo kazati da je u ovom periodu preuzet veoma značajan broj vrijednih arhivskih fondova i zbirki upravne. tj. tako da je Arhiv krajem 1994.23 No. godine raspolagao sa 97 arhivskih fondova i 22 zbirke. a najstariji potiče iz sredine 16. U početku su rezultati na tom planu bili zanemarljivi. tapije. bujruldije. a do 2002. Arhiv je u tom smislu obezbijedio u nekadašnjoj kasarni “Dubrave” dodatni smještajni prostor. sudstva. tačnije iz prve polovine 17. privrede.500 metara dužnih. Pedeset godina Arhiva u Tuzli.000 metara dužnih. Orijentalna zbirka sadrži vrijedne dokumente pisane na osmansko-turskom i arapskom jeziku. vlastitim sredstvima Arhiv je u ovom periodu nabavio adekvatnu arhivsku econom opremu u količini od 5. pisma. U sastavu Orijentalne zbirke nalazi se jedan broj vrijednih rukopisa.21 Tek nakon završetka rata 1995. Treba istaći da najstarija arhivska građa u Arhivu potiče iz vremena osmanske uprave u Bosni i Hercegovini. koji je vlastitim sredstvima i angažmanom radnika Arhiva adaptirao i učinio uslovnim. tapije.22 U ovom periodu preuzimanje arhiske građe se odvijalo po planu. Riječ je o slijedećim vrstama dokumenata: fermani. Nakon dobijanja dodatnih smještajnih prostora posao preuzimanja arhivskih fondova i zbirki je znatno intenziviran. stoljeća. u ukupnoj količini od oko 5. dobro je očuvana. Dijelom kupovinom opreme od «TIM» Maribor. str. brošure i dr. fonda i 21 arhivska zbirka. Pedeset godina Arhiva u Tuzli. godine Arhiv Tuzlanskog kantona posjedovao oko 350 arhivskih fondova i zbirki i oko 12. Takav uspjeh je prije svega rezultat jednog sistematskog i planskog djelovanja Arhiva. privredne i kulturne provenijencije. pa se u nekoliko narednih godina preuzelo više značajnih fondova i zbirki. godine Arhiv je raspolagao sa 175 arhivskih fondova i 29 arhivskih zbirki. na planu obezbjeđenja dodatnog smještajnog prostora i nabavke značajnih količina arhivske adekvatne opreme. Arhiv je preuzeo oko 200 arhivskih fondova i zbirki ili oko 6. Od tog broja. vakufname. Ista je svrstana u Orijentalnoj zbirci.) i riječ je o arhivskoj građi organa 21 22 23 24 25 Grupa autora. stoljeća. pravosudne. 40. Najbrojniji i najkompletniji arhivski fondovi i zbirke potiču iz socijalističke izgradnje (1945.24 Tako da je do kraja 2011. godine.-1918.

određeni problemi na ovom planu su evidentni. str. Usljed malog broja arhivskih zaposlenika ovi poslovi su često u zaostatku u odnosu na potrebe Arhiva. Po tom pitanju. Grupa autora. i pored svih poteškoća. No. 12 . tako i zbog potrebe uvođenja novog arhivističkog rada u spisima fonda. Ranije preuzeti fondovi uglavnom su bili nesređeni. Od posebnog značaja je Zbirka memoarske građe prognanika. a posebno oni koji se odnose na necjelovitost arhivskih fondova i zbirki. građa privrednih subjekata. Dosada je mikrofilmirano i digitalizirano oko deset miliona dokumenata. Tako da se i na ovaj način svakodnevno zanavlja i obogaćuje ukupni fundus Arhiva. Jedan broj ovih fondova je zaštićen na način da je izvršeno njihovo mikrofilmiranje i digitalizacija. što je u dobroj mjeri imalo uticaja na njegovu korisničku funkciju. str. 42. 42.26 Arhiv je preuzeo arhivsku građu koja se odnosi na period agresije na Bosnu i Hercegovinu. Pedeset godina Arhiva u Tuzli.vlasti. te građa društveno-političkih organizacija koje su egzistirale u ovom periodu. Fotografije datiraju s kraja osmanske uprave u Bosni pa sve do današnjih dana. obrazovnih i kulturnih ustanova. 26 27 28 29 Grupa autora. te 173 raritetna rukopisa i knjige Arhiva Tuzlanskog kantona nacionalnim spomenicima Bosne i Hercegovine. ista se svakodnevno dopunjuje. kako sa aspekta utroška vremena. logoraša i drugih stradalnika sa prostora Podrinja i Posavine. Međutim. Bosne i Hercegovine Da se ovakva praksa Arhiva pokazala dobrom najbolje pokazuje broj korisnika koji se iz dana u dan povećava. pristupa se arhivističkom sređivanju i obradi preuzetih arhivskih fondova i zbirki. godine proglasila 34 fonda i zbirke.000 fotografija. Oni koji nisu prošli fazu obrade i Obavještenje o odluci proglašenja fondova i zbirki Arhiva TK nacionalnim spomenicima sređivanja učinjeni su pristupačnim za korištenje. Arhiv je u tri navrata pristupio mikrofilmiranju i digitalizaciji arhivski fondova i zbirki proglašenih nacionalnim spomenikom kulture Bosne i Hercegovine.29 Po prijemu u Arhiv. kao i broj pozitivno riješenih njihovih zahtjeva. Pedeset godina Arhiva u Tuzli. pri čemu su postignuti značajni rezultati. decembra 2009. Važno je istaći da su 34 fonda i zbirke i 173 stare reliktne knjige Arhiva Tuzlanskog kantona proglašene nacionalnim spomenikom kulture u Bosni i Hercegovini28. tako da je njihova obrada bila vrlo složena. ratnih predsjedništava općina koje su egzistirale na području Tuzlanskog okruga u ovom periodu. a vezana je za rad organa vlasti. Isto je urađeno u skladu sa međunarodnim standardima i normama. Arhiv već duži niz godina vodi aktivnosti na zanavljanju istih. Državna komisija za nacionalne spomenike Bosne i Hercegovine je na sjednici od 7. U ovisnosti od registraturne sređenosti arhivskog fonda ovisi postupak i tok sređivanja. Arhiv je uspio arhivistički obraditi i srediti značajan broj preuzetih fondova i zbirki.27 Veoma vrijedna je i Fotografska zbirka koja broji više od 60. nekih nevladinih organizacija itd.

U okviru dugogodišnje uspješne saradnje sa Zgodovinskim arhivom Celje i Arhivom iz Ptuja u saradnji sa Historijskim arhivom Sarajevo priređena je 2010. Osim ove izložbe u Goraždu je predstavljena i izložba Karte i grbovi kao potvrda bosankohercegovačke državotvornosti i opstojnosti. što potvrđuje izuzetno dobra posjećenost istih. Tako da se u tom periodu priredilo nekoliko zanimljivih i sadržajnih izložbi vezanih za važne događaje iz naše prošlosti. Velikoj Kladuši i drugim gradovima. Srebrenici. kulturne i upravne svrhe. Arhiv je posvetio značajnu pažnju i u vremenu nakon okončanja rata (1995. decembra 2010. stavljanja u funkciju mašine za oprašivanje arhivske građe i isušivača zraka. Mostaru. No.34 Ono što posebno karakteriše sve izložbe koje je realizovao Arhiv u posljednjih desetak godina jeste iskazan veliki interes šire kulturne javnosti za iste. Zajedničku izložbu na temu: Arhivsko blago arhiva u Bosni i Hercegovini priredili su arhivi Bosne i Hercegovine.31 pa i inozemstva.) u Bosni i Hercegovini. a između ostalih i u Sarajevu. U prvim godinama rada ustanove izložbe su se priređivale povremeno. Isto tako u nekoliko navrata Arhiv u Tuzli priređivao je zajedničke izložbe sa Historijskim arhivom u Sarajevu i Arhivom Unsko-sanskog kantona.32 Jedan broj ovakvih vrsta kulturnih sadržaja Arhiv je priređivao i u saradnji sa arhivima u Bosni i Hercegovini33 i inozemstvu. 13 . vidnu pažnju poklanja i pitanju tehničko-tehnološke zaštite arhivske građe. godine priređena je izložba Srebrenica da se ne zaboravi. te onih vezanih za predstavljanje vrijednosti arhivskih fondova i zbirki Arhiva. Arhiv u Tuzli se rano počeo baviti postavkama arhivskih izložbi. godine Arhiv se intenzivnije bavi priređivanjem izložbi.30 Ovom vidu kulturnog sadržaja. Osim redovne deratizacije provode se i druge zaštitne mjere poput svakodnevnog provjetravanja arhivskih depoa. godine. Otvaranje prema korisnicima i društvu u cjelini u posljednje vrijeme pokazalo se kao neizbježan i nužan čin. na način da su se priređivale dvije ili tri izložbe godišnje. U posljednje vrijeme učinjeni su određeni pomaci na poboljšanju ovakvog stanja. Izložbe su uglavnom pratili prigodni katalozi i plakati. već i u drugim dijelovima Bosne i Hercegovine. Arhiv je izložbu Srebrenica da se ne zaboravi predstavio u dvadesetak bosanskohercegovačkih gradova. svakako najvažniji posao na planu tehničko-tehnološke zaštite je već pomenuto mikrofilmiranje i digitalizacija arhivskih fondova i zbirki. Pedeset godina Arhiva u Tuzli. arhivi su postali dinamični kulturni centri. obično u povodu obilježavanja značajnijih datuma iz naše prošlosti. Ono što je novina jeste da su izložbe kao vrijedni kulturni sadržaji Arhiva priređivane ne samo na području Tuzlanskog kantona. te njihovo medijsko predstavljanje.godine izložba Holokaust-genocid. kao sastavni dio informacionih sistema radi pružanja usluga širem krugu korisnika u ostvarivanju njihovih ljudskih i građanskih prava. a tome su između ostalog doprinijele odredbe arhivskog zakonodavstva donijetog nakon okončanja rata koje je na snazi na području Tuzlanskog kantona. Stoga se smatra da demokratizacija društvenih odnosa nije moguća bez otvaranja arhiva prema javnosti.Ono što je opća karakteristika arhivskih fondova i zbirki Arhiva jeste da u njihovim strukturama dominira arhivska građa javnog karaktera. Državnim arhivom iz Osijeka (Republika Hrvatska) i Zgodovinskim arhivom iz Ptuja (Republika Slovenija). što je pored bolje zaštite doprinijelo i efikasnijem korištenju arhivske građe u naučne. Zahvaljujući uticaju informacijskih tehnologija na razvoj arhivistike. a u saradnji sa Bošnjačkim klubom iz Inzbruka (Austrija) 2009. dok je znatno manje zastupljena arhivska građa privatnog karaktera i građa vjerskih institucija. te uspostavljanja uskih uzajamnih odnosa sa konzumatorima kulturno-obrazovnih sadržaja. Arhiv također. Arhiv u Tuzli na ovom planu sarađivao je sa Zemaljskim arhivom Štajerske iz Graca (Republika Austrija). a putem predstavljanja arhivskih sadržaja i arhivske građe. godine priređivala po jedna izložba godišnje. 30 31 32 33 34 Grupa autora. Arhiv u Tuzli je posebno značajne rezultate postigao u segmentu kulturno-obrazovne djelatnosti. te održavanja zakonom propisane temperature i vlažnosti u arhivskim prostorijama. Od 1984. a u povodu Dana arhiva i arhivske službe Bosne i Hercegovine 12. str. pa se sve do 1995. a u posljednjih desetak godina ovi sadržaji su bili sve prisutniji u godišnjim planovima i programima rada Arhiva. 48.

te zbornici građe. Sa izložbe u Arhivu Tuzlanskog kantona Arhiv je ostvario i dobru saradnju sa medijima. Godišnje se upriliči tridesetak ovakvih posjeta. pri čemu se isti uz prigodno predavanje bliže upoznaju sa Arhivom i vrijednostima koje Arhiv posjeduje. uzimajući učešća u brojnim okruglim stolovima. radio i TV emisije. a u smislu da su mediji pratili ove sadržaje.36 Naučno-istraživački 35 36 Grupa autora. Od Kulina bana do današnjih dana. Vrijedna pažnje također. Poseban doprinos stručnih zaposlenika Arhiva ogleda se u pripremi arhivske građe za potrebe historijske nauke. Zahvaljujući tim aktivnostima nastali su zanimljivi pregledi izvora. pak. Tuzla 1997.. Pedeset godina Arhiva u Tuzli. a s ciljem da se široj javnosti ukaže na značaj arhivske građe kao nezamjenljivog pisanog kulturnohistorijskog naslijeđa.Značajnu pažnju u svom radu. a na način da se posjetiocima ispriča zanimljiv sadržaj o važnom historijskom događaju na osnovu arhivskih dokumenata. koja je uglavnom pohranjena u fondovima i zbirkama Arhiva. Narodna uzdanica u društvenom i kulturnom životu muslimana Bosne i Hercegovine (autor: Ismail Hađžiahmetović). Arhiv je poklanjao prigodnim predavanjima organiziranim za širu društvenu javnost. 14 . Između ostalog u izdanju Arhiva pripremljene su slijedeće publikacije: Arhivistika u teoriji i praksi (autor: Azem Kožar). U posljednjih nekoliko godina Arhiv je intenzivirao saradnju sa osnovnim i srednjim školama. Tuzla u osmansko doba (autor: Džemal Ćilimković). Saga o gradu. Kulturni mozaik i dr. Putokaz. Tuzla 1996. godine.56. Izvori za historiju srednjovjekovne bosanke države (autor: Salih Jalimam).35 Na ovaj način realizovan je značajan broj radio i TV emisija. je i saradnja sa studentima Odsjeka historije Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli. Ovi sadržaji priređivani su u povodu važnih datuma iz naše prošlosti. Arhiv je učestvovao u pripremi i izdavanju zanimljivih historiografskih i arhivističkih publikacija. U saradnji sa saradnicima i korisnicima arhivske građe.. iako za to veoma često nisu postojali optimalni uslovi. Sa medijima je ostvarena dobra saradnja i u povodu održavanja značajnih sadržaja Arhiva. kao i konferencije za štampu posvećene istim. Ovi poslovi su intenzivirani u periodu nakon 1995. monografija i drugih publikacija. kako elektronskim tako i printanim. Tuzla 1995. Mediji su najčešće u Arhivu tražili izvore za svoje serijske sadržaje: novinski feljtoni. U svom dugogodišnjem radu Arhiv je značajnu pažnju poklanjao naučno-istraživačkom radu. str. od kada je publikovano više desetina publikacija. kao što su: Hod vjekova.. uvažavajuči pri tome plan i potrebe i Arhiva i medija. savjetovanjima i sl. doprinoseći tako boljem spoznavanju značaja Arhiva i arhivske djelatnosti za društvo i državu. Posebna pažnja posvećena je jednom broju stručno-arhivističkih i naučno-istraživačkih sadržaja. Tako su stručni zaposlenici Arhiva uzeli učešća u izradi edicija. Arhiv je. U realizaciji ovih sadržaja učestvovali su skoro svi stručni zaposlenici Arhiva. simpozijumima. koji dio praktične nastave iz predmeta Arhivistika i Arhivska praksa obavljaju u Arhivu. u tome vidio mogućnost da prezentuje arhivsku građu. te u rasvjetljavanju naučne istine o važnim događajima iz prošlosti šireg tuzlanskog područja.

Naučno-istraživačka komponenta arhivske djelatnosti . (autor: Tufan Günduz). Grupa autora. godine projekt pod nazivom Arhivska praksa. sa kojeg se prilozi štampaju u istoimenom časopisu.. mulkovna dobra. Tuzla 2005. i 20.. (grupa autora).. Mađarska. Tuzla: sjećanja na bisere stare gradske jezgre (autori: Nihad i Suad Buljugić). Grac.37 Veoma zapaženo učešće zaposlenici Arhiva su imali na brojnim stručnim arhivskim skupovima u zemlji i inozemstvu (kongresi. Uviđajući potrebe za bržim razvojem i unapređenjem arhivske struke i nauke u Bosni i Hercegovini. Albanija. Ovaj projekt Arhiva je međunarodnog karaktera. predstavljaju veoma vrijedno i sadržajno arhivističko. Tuzla 2005. okrugli stolovi. “Arhivska praksa” U navedenih četrnaest brojeva časopisa na više od 5. Italija. Tuzla 2007. u periodu od 1998. Hrvatska. koje je dalo doprinosa razvoju arhivistike i historijske nauke ne samo na širem tuzlanskom području i području Bosne i Hercegovine. što najbolje pokazuje nekoliko stotina objavljenih stručnih i naučnih radova u referentnim domaćim i stranim časopisima. Genc Osman Genčer).. (autor: mr. Slovenija i Turska.. koji su objavljeni u časopisu.iskustvo Arhiva Tuzlanskog kantona. koji se realizuje kao arhivsko savjetovanje s međunarodnim učešćem. stranica teksta. Arhivistika u teoriji i praksi. (autor: mr. Tuzla 2007. Pomoćne historijske nauke i arhivistika (autori: Azem Kožar. (autor: Izet Šabotić).000 broj 14.jedan osmanski intelektualac u Bosni i Hercegovini (autor: dr. 165-173. Šefkija Mutevelić).. Popis bijeljinskog kadiluka. Maribor 2010.-2007. Ivan Balta). Crna Gora. Tuzla 2005. Sarajevo.. historiografsko i informatičko štivo. kako po sadržajima.. Pedeset godina Arhiva u Tuzli 1954. po broju i strukturi.38 Na planu realizacije zacrtanih ciljeva. Ivan Balta). Srbija. Tuzla 2003. Tuzla 2006. Mogu li se još spasiti? Konzervacija i restauracija pisanog blaga (grupa autora). pokrenuli su 1998. Tuzla 2010. do 2011.2007. Pomoćne historijske nauke (autori: Azem Kožar. Kosovo. Oblasni narodni odbor Tuzla (OBNOT). godine održano je ukupno 14 savjetovanja Korica časopisa i objavljeno isto toliko brojeva časopisa Arhivska praksa. Tuzla 2008. Tuzla 2009. 3 (autor: Azem Kožar). Tuzla 2005. Salih Safvet Bašić . Makedonija. Tuzla 2010.. (autori: Kemal Nurkić i Izet Šabotić). čiji je autor Izet Šabotić. Tuzla 2009.. nego i šireg okruženja. Tuzla 2011. U povodu desetog jubilarnog broja časopisa urađena je publikacija Deset godina časopisa „Arhivska praksa“ archival practice (1998. Vidjeti Izet Šabotič.). Pedest godina Arhiva u Tuzli. bijeljinski i srebrenički sidžil 1641-1833. 60.-2004. knj. Tuzlanske historijske minijature.Ogranak Tuzla. Radovi objavljeni u časopisu. Nemiri mira (autor: Zlatko Dukić). knj. Tapu zabit defter Gradačac-Defter nekretnina Gradačac iz 1875. Tuzla 2004. 39 Tuzla 1998. 2 (autor: Azem Kožar). Tuzlanski. Kemal Nurkić).. Tuzla 2010. str.... Tuzla 2011. Arhivistika u teoriji i praksi.. Arhiv u Tuzli i Društvo arhivskih radnika Bosne i Hercegovine .. Bosna i Hercegovina u 19.. Zbornik 9 Tehnični in vsebinski problemi klasičnega in elektronskega arhiviranja. posebno u posljednjih petnaestak godina. 1949-1952: sumarno analitički iventar (autor: Nermana Hodžić). savjetovanja).. gdje su prigodnim saopćenjima dali značajan doprinos.rad predstavljao je važan segment rada Arhiva u Tuzli.. Stari nišani u Vukovijama (autor: Sejfulah Imamović). objavljeno je oko 600 članaka od strane nekoliko stotina autora iz više evropskih država: Austrija.. tako i po uređivačkoj i redaktorskoj politici. simpoziji. Tuzla 2011. Deset godina časopisa Arhivska praksa 1998. 37 38 39 15 . Projekt je oblikovan kao međunarodni skup. str. jer skoro polovinu stručnih radova čine radovi kolega iz inozemstva. stoljeću. (autor: Azem Kožar). Bosna i Hercegovina..

a potom i na oblasti pomoćnih historijskih nauka. Bibliotečki fond Arhiva je za ovu vrstu biblioteka veoma značajan i iznosi više od 18. Ovdje se radi o iznimno važnoj stručnoj literaturi. Arhivski zapisi. Privredni pregled. Tehnični in vsebinski problemi klasičnega in elektronskega arhiviranja. leksikona. Savjetovanje “Arhivska praksa 2011. Historijski vjesnik i dr. Ono što posebno čini vrijednim bibliotečki fond jesu rijetke vrijedne knjige. Atlanti. Ista je od izuzetne važnosti za permanentno educiranje arhivskih kadrova. zatvorenoga tipa u kojoj se knjige mogu koristiti samo u okviru arhivske čitaonice. Arhivski vjesnik. Naše starine. i Knjige historijskog karaktera potiču iz različitih 7. Vjeter. Narodna uzdanica i dr. oktobra 2011. a dominiraju knjige iz novijih historijskih perioda. poput časopisa. Arhiv posjeduje veoma vrijedne listove i druga periodična izdanja (kalendare i sl. Komunista. Radovi Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine Sarajevo. Glasnik arhiva i Društva arhivskih radnika Bosne i Hercegovine. pa sve do danas. Radovi Filozofskog fakulteta Sarajevo. Politike.U sklopu Arhiva od samog početka njegovoga rada egzistira specijalizirana biblioteka. te službenih glasila raznih nivoa vlasti. Svakako vrijedno je istaći i dnevne i periodične listove poput: Oslobođenja.” održano 6. Historijski zapisi. rječnika. Glasnik arhiva Slavonije i Baranje. a posebno je taj interes intenziviran u posljednjih desetak godina. listova. Jedan broj ovih publikacija ima posebnu vrijednost poput: Glasnika Zemaljskog muzeja Sarajevo. 24. Značajan dio bibliotečkog fonda odnosi se na publikacije arhivističke provenijencije. zbornika radova. Borbe. Sana. Viri. Prilozi instituta za historiju Sarajevo. Posebna vrijednost odnosi se na štampu koja datira počev od druge polovine 19. Interes za bibliotečkim fondom Arhiva pokazan je od samog osnivanja biblioteke. Najveći broj knjiga odnosi se na oblast historije i arhivistike. kako u arhivu tako i van njega i razvoj arhivske struke. godine u Tuzli vremenskih perioda. Fronta slobode. Pregled. ali i iz drugih naučnih disciplina. stoljeća. Vjesnik povijesnog arhiva Rijeka. Napredak.). Dnevnog avaza. Od arhivističkih časopisa Arhiv posjeduje: Arhivist. a njih 173 je proglašeno nacionalnim spomenikom kulture Bosne i Hercegovine. Riječ je o prevashodno stručnoj literature (knjige i periodika) iz oblasti arhivistike i historije. Godišnjak Društva historičara Bosne i Hercegovine. kada biblioteku godišnje posjećuje nekoliko hiljada korisnika. Ljiljana. Tuzlanskog lista 16 . Odjeka. Jugoslovenski istorijski časopis. Zmaja od Bosne. statističkih godišnjaka. nego domaćeg. Biblioteka Arhiva je bogata i periodikom. Prosvjeta. Slobodne Bosne. Riječ je o vrijednoj literaturi poput: enciklopedija. više stranog porijekla.) kulturnoprosvjetnih društava (Gajret. studija i monografija štampanih na više svjetskih jezika.000 bibliotečkih jedinica. Sodobni arhivi. Dana. Raspolaže sa više od 220 naslova historijske i arhivističke strukture.

godine na jezeru Modrac kod Lukavca. urednici. maja 2009. a u novije vrijeme sa Historijskim arhivom iz Sarajeva. a posebno do 1992. kada će biti preimenovano u Arhivističko udruženje Bosne i Hercegovine. kao autori radova. do 1976. poput pripreme izdanja: Izvori za istoriju KPJ/SKJ. septembra 1996. postdiplomaca.)40 Najveći dio ovih listova je propisno ukoričen. doktoranata i drugih korisnika. stručni radnici Arhiva dali su veliki doprinos u objavljivanju Glasnika. Arhivski savjet Bosne i Hercegovine egzistirao je od 1959. i sa drugim arhivima saradnja na stručnom planu bila je jako izražena. godine i drugo održano 7. Zahvaljujući takvoj saradnji realiziran je značajan broj stručnih i naučnih projekata. Također.godine. seminara i drugih stručnih sadržaja. godine izašlo je ukupno 41 broj časopisa. kao stručni organ. prilikom čega je realizovano nekoliko značajnih stručnih projekata. te organizacija zajedničkih savjetovanja. godine. 40 41 42 43 Grupa autora. U svom dugogodišnjem radu Arhiv je značajnu pažnju poklanjao saradnji s brojnim arhivima. kao godišnjak. Arhivski fondovi i zbirke. U ranijim periodima nešto intenzivnija saradnja bila je ostvarena sa Arhivom iz Banjaluke. 17 . sa određenim prekidima. sekretari i članovi Redakcije. godine. Zaposlenici Arhiva u Tuzli na tom planu su dali nesebičan doprinos u organizaciji brojnih stručnih savjetovanja. dok je isti imao status matične ustanove. Do kraja 2011. Pedeset godina Arhiva u Tuzli.43 Društvo i Glasnik su imali posebnog uticaja na ukupan razvoj arhivske struke u Bosni i Hercegovini. godine veoma uspješna saradnja ostvarivala se sa Arhivom Bosne i Hercegovine. te studenata. I pored ne baš najboljih uslova arhivska biblioteka je veoma funkcionalna i istu permanentno koriste brojni istraživači iz zemlje i inozemstva. a vrijedno je posebno istaći dva poslijeratna savjetovanja.i dr. godine i pod tim nazivom egzistiraće sve do 2003. Na poseban način ostvarivana je saradnja preko zajedničkih tijela i asocijacija poput Arhivskog savjeta Bosne i Hercegovine. Arhiv u Tuzli je u nekoliko navrata bio domaćin savjetovanja arhivskih radnika Bosne i Hercegovine. Isto tako. zaštićen i daje se na upotrebu korisnicima biblioteke. te u publikovanju Glasnika arhiva i Društva arhivskih radnika Bosne i Hercegovine. i 8. i 6. arhivskim asocijacijama i drugim kulturnim ustanovama u Bosni i Hercegovini i širem okruženju.41 te posebno preko Društva arhivskih radnika Bosne i Hercegovine. Društvo arhivskih radnika Bosne i Hercegovine osnovano je 1954. 64. imao je značajne nadležnosti i ulogu u kreiranju poslova zaštite arhivske građe i uspostave valjane mreže arhivskih ustanova. Dugo vremena.42 Redakcije časopisa Posjeta učenika osnovne škole biblioteci Arhiva Glasnik arhiva i Društva arhivskih radnika Bosne i Hercegovine. veliki broj univerzitetskih profesora. Glasnik arhiva i Društva arhivskih radnika Bosne i Hercegovine izlazi od 1961. str. prvo održano na Zlači 5.

te izložbe «Tuzla kroz vijekove» (2003.). Između ostalih vrijedno je pomenuti stručne i kulturne sadržaje poput skupova «Rat i kultura» (1993. Posebno plodna saradnja ostvarivana je sa kulturnim m i naučnim ustanovama iz Tuzle kao što su: Muzej istočne e Bosne. Zajednički se dosada realizovalo nekoliko zanimljivih stručnih i kulturnih sadržaja. Arhivom Priznanje Pokrajinskog arhiva Maribor dato Arhivu Tuzlanskog kantona u povodu Kosova. radionica „Informatizacija arhiva“ (Tuzla 2011. 2011. Arhivom Novi Sad. kao samostalna stručna asocijacija.. Državnim arhivom Osijek. Zaštita i značaj porodičnih i ličnih arhivskih fondova i zbirki ( Tuzla 2011.). koje egzistira od 1998. godine Arhiv TK i DAZ TK su realizovali nekoliko značajnih kulturnih i stručnih sadržaja.) Naučno i stručno djelo Šabana Hodžića (Tuzla 2010.45 Međunarodna međuarhivska saradnja imala je posebnu važnost u radu Arhiva u proteklom periodu.).).44 Saradnja je ostvarivana i sa arhivima bivše Jugoslavije. Državnim arhivom Crne Gore . a od 2002. Arhivom Tuzlanskog kantona. Državnim arhivom Dubrovnik. te Pokrajinskim arhivom iz Maribora. Zavod za zaštitu prirodnog i kulturnog naslijeđa Tuzlanskog g kantona. Bosanski kulturni centar Tuzla. 2010. stručne manifestacije: Otvorena vrata arhiva (Tuzla 2009. prvo kao Ogranak Društva arhivskih radnika Bosne i Hercegovine. sa Bundes arhivom u Koblencu. Izložba starih razglednica „Pozdrav iz Doljnje Tuzle (Tuzla 2011. Industrijsko naslijeđe – treba li nam ? (Tuzla 2008.Vidna saradnja ostvarena je i sa Društvom arhivskih zaposlenika Tuzlanskog kantona (DAZ TK). te sa kulturnim m društvima Preporod.). Arhiv i DAZ TK zajednički artikulišu sva važna pitanja vezana za arhivsku teoriju i praksu. Arhiv je 1987. sa Hrvatskim državnim arhivom. sa Istorijskim arhivom Subotica. «Zaštita bibliotečke građe» (1997. godine. sa Arhivom Štajerske iz Graca. Izložbi: Fotografijom protiv zaborava (Tuzla 2008.Odjeljenjem Kotor. godine. Narodna i univerzitetska biblioteka “Derviš Sušić”. Zaštita industrijskog naslijeđa ( Tuzla 2008. (Tuzla 2011. posebno kroz projekt Arhivska praksa.). Arhivom “Ras” iz Novog Pazara. sa Katalonskim arhivom iz Španije. Arhiv je intenzivnu saradnju ostvarivao sa Arhivom”Srem” iz Sremske Mitrovice i Arhivom Slavonije iz Osijeka. godine bio domaćin saveznog savjetovanja arhivskih radnika. Iz evidencija Arhiva Tuzlanskog kantona Tuzla. te sa Osmanskim arhivom iz Republike Turske. Fotografska građa-historiografska i umjetnička vrijednost (Tuzla 2009. Arhivom iz Pečuha (Mađarska)..).). a posebno sa Pokrajinskim arhivom Maribor.46 44 45 46 Do kraja 2011. Do 1992. Istorijskim arhivom Užice. Saradnja se manifestovala putem organiziranja zajedničkih stručnih i kulturnih sadržaja. godine. Ptuju i Kopru. Napredak i Prosvjeta. Arhivom Republike Slovenije. Zahvaljujući tome. sa Arhivom u Trstu (Italija). godišnjice realizacije projekta “Sodobni arhivom iz Beča. što je svakako bilo priznanje Arhivu u Tuzli. Nuraga Softić-Put umjetnika. Arhiv intenzivno sarađuje sa brojnim inostranim arhivima.). arhivi” Arhivom u Nirnbergu (Njemačka). . Arhivističkim udruženjem Bosne i Hercegovine i niz drugih stručnih i kulturnih sadržaja. Nakon prestanka rata 1995. Ta saradnja se uglavnom realizovala putem Društva arhivskih radnika Bosne i Hercegovine. Državnim arhivom Zagreb.). 18 . godine. Zemaljskim 30.).). poput: okruglih stolova: Dostupnost informacija: zakonski okvir i stvarna praksa – ljudska i građansa prava (Tuzla 2007. regionalnim arhivima u: Celju.) u saradnji sa ICARUS (Beč).

godine. To potvrđuju brojna domaća i međunarodna priznanja. te na više međunarodnih arhivskih skupova organiziranih u organizaciji Međunarodnog instituta arhivskih znanosti Trst .).). 29. poput: 71. koji su rezultat dinamičnosti u oblasti arhivistike. i 31. Pojačane su aktivnosti na planu publikovanja. njemačkog arhivskog dana. Na planu zaštite urađeni su dodatni napori te je nekoliko fondova i zbirki proglašenih nacionalnim spomenikom kulture Bosne i Hercegovine mikrofilmirano i digitalizirano.Maribor. i broj arhivskih fondova je višestruko u Tuzli 30. čiji predstavnici u kontinuitetu uzimaju aktivno učešće u sadržajima koje organizira ova institucija. Arhiv uspješno realizira program edukacije arhivskog kadra i promovira arhivsku struku putem projekta Arhivska praksa. daje mogućnost za dalje stručno. Rezultati Arhiva u Tuzli zapaženi su kako od strane struke. To je doprinijelo da se iz dana u dan povećava broj korisnika. što pokazuju brojne konkretne aktivnosti stručnih zaposlenika Arhiva. godine u “C” kategoriju ICA-e (Međunarodno arhivsko vijeće sa sjedištem u Parizu) i ICARUS (sa sjedištem u Beču). za koju hoćemo da vjerujemo da će biti izvjesna i svijetla. tako da je u posljednjih desetak godina publikovano tridesetak publikacija. uz adekvatniju podršku šire društvene sredine. Vojvodini i dr. 16. Stoga možemo kazati da Arhiv Tuzlanskog kantona danas predstavlja pravu riznicu pisanog Sa radionice “Infromatizacija arhiva” kulturnog naslijeđa.Arhiv je ostvario izuzetno plodnu saradnju i sa Međunarodnim institutom arhivskih znanosti Trst-Maribor. međunarodnom kongresu arhivista (Beč 2004. 2011. zatim 22. Sve je veći broj obrađenih i za korisnike pripremljenih arhivskih fondova i zbirki. organizaciono i tehničko jačanje ove ustanove i izrastanje iste u stabilnu i funkcionalnu ustanovu spremnu da odgovori širokom spektru složenih stručnih i naučnih zahtjeva. Samo u posljednjih održane u organizaciji Arhiva. povećan. Svoje aktivnosti na međunarodnoj razini Arhiv je znatno intenzivirao u posljednjih nekoliko godina. međunarodnom kongresu arhivista (Kuala Lumpur 2008. Kongresu arhivista Hrvatske. Sve je to dalo dodatni impuls u razvoju Arhiva i stasavanju istog u respektabilnu arhivsku ustanovu u Regionu. 2. 19 . Na tom planu ostvarena je izuzetno široka i plodna saradnja sa brojnim arhivskim ustanovama i institucijama na međunarodnoj razini. U ovisnosti od pružene podrške društvene zajednice ovisiće i dalja budućnost ove ustanove. mađarskog arhivskog dana. austrijskog arhivskog dana. na više stručnih skupova u Republici Sloveniji. Dostignuti stepen razvoja u Arhivu. 5. ICARUS-a (Međunarodnog centra desetak godina količina arhivske građe za arhivska istraživanja) i Hrvatskog državnog arhiva. tako i od šire društvene zajednice. i 3. Stručni zaposlenici Arhiva su uzeli učešća u brojnim stručnim i naučnim skupovima u više evropskih i drugih zemalja. te učlanjenje Arhiva 2010. i 74. Hrvatskoj. 15.

Lopare. Zvornik and Zivinice. Zvornik and Zivinice. after the signing of the Dayton agreement. The territorial jurisdiction of Archives of Tuzla is related to the concept of development archival services in Bosnia and Herzegovina. Lukavac. Gradacac. in year 1968. Tuzla. Sekovici. the Archives of Tuzla will have jurisdiction over 19 municipalities in northeastern Bosnia. of July 1954. Bratunac. January 1954. included 18 or 19 municipalities. Teslic. Vlasenica. Srebrenik. Bijeljina. . the name under which it exists today. the disintegration of the Archives created two separate archival institution: Archives of Tuzla and the Archives in Doboj. Kalesija. Srebrenik. Archives in Tuzla had responsibility for the creators and owners of 13 municipalities in the Tuzla-Podrinje Canton. which was controlled by the Army of Bosnia and Herzegovina . and then the entire district area. Ugljevik. the Archives changed a lot in the organizational sense. Orasje. the area of northeastern Bosnia. Outlined organizational changes through which it passed are a result of wider social trends. that is. and during 1973. Thus. which has since 1962. Bosanski Samac. Odzak. Srebrenica. For the development and operation of Archives of Tuzla in the period after the war. In this way the area of jurisdiction Archive in Tuzla will be expanded to a total of 28 municipalities. especially changes of an administrative nature. when the war interrupted its activities and that jurisdiction officially ended in 1995. Bijeljina. Gracanica. Derventa. up to 1992. the Archives will continue to exist in Tuzla as a Regional Historical Archives of Tuzla. that until 1999. Brcko. Regional Archive’s jurisdiction was in force until 1992.. Due to the circumstances of war and formation of County of Tuzla. and through the name completely reflected all the administrative changes in the area of northeast Bosnia. Gradacac. Modrica. included municipality of Brcko. Tuzla. Tuzla County Historical Archives. Bratunac. Such integration has been more the result of political reasons then the professional needs of these two archival institutions. Kalesija. Sekovici. The Archive of Tuzla was established by the Decision on the establishment passed by the City People’s Committee in Tuzla on 1. became the former Archives of Doboj. Tesanj. the Archives has received a new name. 20 . Archives of Tuzla was founded as a archives for town of Tuzla but very soon the jurisdiction will extend beyond the area of Tuzla. Gracanica. Since 1977. Lukavac. Kladanj. which was significantly reduced area of supervision for the Archives. including: Banovići. 3768/53 from 24. and thus the responsibility of the creators and holders of current records in this area. Srebrenica. In fact. as its archival collection center. Lopare. to 1994. By virtue of the provisions of the Archives Act in 2002. Kladanj. Vlasenica. After the war ended after the signing of the Dayton Agreement. Bosanski Brod. Doboj. including: Banovići. Orasje. the integral part of the Archives of Tuzla.ARCHIVAL DEVELOPMENT ACTIVITY IN THE WIDER TUZLA Archive establishment and the establishment of archival activities in the wider area of Tuzla was conducted just after the Second World War. This integration of the archive did not give the expected results. Ugljevik. it was re-registered in the Archives of Tuzla Canton. the great importance is the adoption of name The Archives of Tuzla Canton in 2000. This is an area of the Northeast Bosnia. in line with the recommendation of the Executive Council of the People’s Republic of Bosnia and Herzegovina (NRBiH) No. Since then. which adjusted on several occasions to political-administrative organization of Bosnia and Herzegovina. Maglaj. Brcko.

customers and employees. starting from 2007. etc. however. due to the increased volume of business in all segments which occurred in the last ten years the existing building is becoming dysfunctional due to lack of space. biological and technical-technological conditions. the National Archives of Styria from Graz gave us as an archival equipment (archive shelves) approximately 1. but in terms of climate.000 KM. with funds secured through process of taking over matured archival material from their owners. Within this facility we secured several. Namely. library and reading room and a room for processing and sorting of archive material as well as handy storage. most equipment was provided for n the past few years. the specified premises have situated about 5. is an indisputable fact that this adaptation gained the Archives several times larger space than the previous accomodations. from the University of Bologna and the Province of Bologna in Italy in the amount of 7. in Tuzla.4 m2. providing space and equipment. the management of Archives in collaboration with local Ministry. Although there are obvious deficiencies. provided through the regular procedures 21 . This is a temporary solution. scanner. “necessary space”. it created a far better physical conditions than previous ones. Somewhat more favorable conditions for the transfer of archives were created in 1990. These areas are however insufficient for the purposes of today’s Archives function in Tuzla. staffing. the Archives has had the status of public institution in culture. for archival activities. However. The building also has rooms for general office. so it was necessary to seek new solutions in this area. because the facilities given to to the Archives for 10 years. Very often it was the so-called. Although this is a rather small object. rooms for microfilming and photo laboratory. The adaptation (reconstruction and extension) of the old object “Grafičar” for the Archives of Tuzla. During this period (1998).4 square meters. accommodation and technical protection of archival material. the purchased equipment was purchased. from its inception until today. However. For a long period the Archive worked in poor conditions. Currently. meant a huge progress in creating the optimal conditions for the operation of these facilities. where the workflow is very difficult to place. and it is much safer for archival materials. Something significant amount of equipment Archive will acquire only after completion of the war in Bosnia and Herzegovina. And on the ground floor and upstairs there are depots for the accommodation of archival material. location and condition of the building. It is a useful object whose size is 763.500 linear feet of archival material.500 meters in length. gained 1000 m² of additional accommodation space in a former military barracks “Dubrava”. especially when it comes to addressing important issues as the financing. For almost sixty years the Archives did not adequately address the issue ensure a proper archival space. It should be noted that the equipment is usually purchased by our own funds. As for the equipment to move the converted building the Archives possessed very few archival equipment. affecting the quality of work. These accomodatons were by own means adapted and customized to accommodate the archival material. and thanks to international cooperation. in reconstituted and reconstructed building in street Franje Ledera 1. a reception. which is estimated to be worth 18. located about 10 km from Tuzla. computer. this space is solid and acceptable for archival services. etc. A significant donation (digital camera. Only 1990. Such status has not given the best conditions for the development of archives.In its work. Archives has received another valuable donation of computer equipment (five computers) from the Embassy of Germany in Bosnia and Herzegovina.000 KM. necessary and functional rooms: small exhibition space. in an area of 763. often being forced to move archival material to gain space. Therefore. in year 2007.) the Archive gained in 2004.

Up to 2002. one microfilm reader. to address all the problems facing the Archive. for equipment bookbinding business.for providing funds for the purchase of archival equipment by owners of archival material to the Archives. six air conditioners. from its inception through to today. computer programs for data processing and information technology training unique archival information systems. equipment for the conservation and restoration of archive materials.500 meters in length of econom equipment. 1 (7. which is very favorable. of whom 5 (47%) with a university degree. During the four-year war period due to different causes there was a reduction in the number of archive workers. as in other areas. For each activity. the video surveillance was done at three facilities in the barracks “Dubrava”. which will be the largest number of employees since its founding. This primarily refers to the microfilming equipment. Part of the equipment was purchased through the engagement of professionals in the Archive offices to assist in managing of registry offices and their archives. two digital cameras. up to date the Archive of Tuzla did not have a sufficient number of qualified staff. This is all done their own funds Archive. two water and fireproof safes for the accommodation of unconventional materials. Also. machines for cleaning of building.000 major and about 20.38%) with middle and 1 (7. in late 2011. and the level of their qualification.23%) of employees with university degrees. and well below the actual needs of archives. much higher level. According to the data the equipment the Archive possesses is valued at close to 1 million KM. assistant archivist and one worker). 5 (47%) with moderate and 2 (16%) with primary education. it should be noted that the archives lacks certain equipment necessary for the normal functioning of institutions. the Archives will have a total of 7 employees. After the war. Establishment of the 1954. and the resulting dynamic development of the archival profession. since the foundation. Although in this period there was a significant increase in the number of employees. including an archive of great importance is the existence of appropriate personnel. one projector. etc.000 small archival boxes. it should be noted that it is not sufficient and is significantly below the established standards and norms. Something more intense strengthening of human resources will be recorded in the period since 2002. 12 computers. so will 1991. It is especially worthwhile to point out that the Archive in this way provided funds and purchased the following equipment and resources to work with: more than 5. Over time.69%) with a college degree. of which 4 (57. Depending on the qualification of personnel depends on the structure and performance activities. the Archives had 9 (69. Staffing is a constant issue Archive.). air driers (three pieces). The positive thing in all that relates to the degree of expertise archival staff. connected to the Internet and maintains its own website. Accordingly. it reached a total of 12 employees.14%) with university degrees.69%) with lower education . year. two laptops. All this has contributed to the professional work of the Archive up better and more professional. Archival staff throughout the entire period of development of its archives were a limiting factor. this number will increase. as this institution into a group of respected archival institutions in the region. Never. 2 (15. which is at an enviable level. it will gradually come to a new employment of archival staff. two video recorders. five special metal crates. four TV sets. car Skoda Fabia (2009. Despite this. two scanners. the Archives began its work with just three employees (manager. The Archives is from 2002. so that in this period in the archives had only 6 employees. to the end of 2011. 22 . of which nine were professionals (75%). In the area of physical protection of trademarks were done at 12 giteri ground windows in the central building and 16 gitera on doors and windows of buildings in the former barracks “Dubrava”. over 10. although their number was increasing until 1991. when the Archives operate with a total of 13 employees.

with the aim of raising levels of knowledge thereof. It is therefore of great importance to form proper relationship between us and creators and holders of the material. These tasks are performed by organs of state in accordance with the Decree of office operations.It should be noted that in the past nearly six decades of work in the Archives worked a total of 61 employees and a maximum of 13 simultaneously. actions and communication with the registry. To ensure fullest protection of archival material professionals conduct regular and instructive review of archival materials to clearly defined priorities. In the first phase documents have absolutely operational function. The legal basis for the protection of archival material in archival terms are emerging legislation. It should be noted that the archives employed and was lead by prominent scientific. In the second stage acts are deposited in the archive store. Dervis Susic. One of the many and very important tasks of any archival institution. Nizara Musovic-Tadic. Dr. with mean 23 and a lower school diploma 9 employees. Azem Kozar. Therefore. Bosnian archives were organized to deal with the protection of archives in emerging only since 1962. in the process of making records are passing through two phases: records office (registry) and archive operations. which unfortunately in the past was not always satisfactory. Archives of Tuzla preforms this business since then until today. such as: Saban Hodzic. the implementation of measures of training and vocational education of archival staff in agencies. Professional employees annually Archive realize hundreds of professional practices. which apply for other creators of archival materials as well. In order protection to be adequate and complete. which substantially affects the protection of archives in the making. as it required extra effort of professional staff to ensure records are made certain. giving suggestions and instructions on the plan of arrangement of archival materials and the same preparation for the submission of the Archives. paying close attention to it. 23 . cultural and public workers. and implement as many actions to improve the protection of archival material in the making. Mehmed Salihspahić. monitoring the process of selecting archives and worthless excretion of Registry material. where they are handled in accordance with the methodology of archival operations. primarily the Law on archives. They all made a huge contribution to the development of this institution. Sulejman Ramic. Since this is a high degree 25. The second category includes holders who possess the archival materials of a lower significance Archives and made occasional supervision of archives of the creators. Specifically. and through a special sector of work (services) which is called outer or external service. annual mandatory supervision by Archive. including the Archives of Tuzla is the protection of archival material in the making. The third category includes holders of archive material of doubtful historical and cultural significance and Archives performs supervision over this kind of material through some form of front operations or through control of the selected pattern creator.. it is necessary to determine the priorities for action in this regard. and this category requires a holder of a permanent. It is common knowledge that without adequate protection of current records in the making no whole fonds and collections will come to the Archives. with higher 4. carrying out a series of technical measures and procedures such as giving consent to a records schedule with periods of storage. Among the workers are two doctors of sciences. distribute them in three groups: to the first category belong holders who possess the archival materials of great importance. workers accessing archival procedure categorization holders current records.

They are the result of failure to fulfill legal obligations by the creators and owners in the sense that they can not devote the necessary attention to their own archival material. A significant number of these holders and creators of archival materials perform statutory duties. which is the archival holdings of the archives much more diverse and richer. the Archives will take about 200 archival fonds and collections. It should be noted that the oldest archival material in the Archive dates from the time of Ottoman 24 . and approximately 12. until moving to the new converted premises in the Archives were taken only 57 funds and 14 archival collections. taking over of archival fonds and collections in the Archives will increase because of improved accommodation options at the Archives. their proper recording and preparing the same for the submission of the Archives. Thanks to this in recent years have taken significant amounts of archival material in the Archives. introducing creators and holders of statutory obligations. This technical work is legally regulated by provisions of the archives and bylaw provisions. taken a very significant number of valuable archive holdings and collections of administrative. So the end of 2011. the Archives has in this period significantly increased the activity of arranging and preparing for the matured archives download it in the archive. In this period. All this has contributed to significant amounts of archival material structured and adequately protected. permanent archival education of staff in agencies. What characterizes these funds and collections is that they are archival sorted. and until 2002. for the protection of archival material in making there are many problems. In addition. the Archive will gain 175 archival fonds and 29 archival collections.000 linear feet. In accordance with statutory obligations. so it until 1990. in terms of providing additional accommodation space and the acquisition of significant amounts of archival adequate equipment. The largest part of creating the first and second category is placed under official supervision Archive. with the total amount of around 5. After obtaining additional accommodation space for fonds and collections is considerably increased. But despite that. the Archives is guided by long-term and short-term work plans. During this period taking the material will take place as planned. so that the archive by the end of 1994. or around 6. to initiate misdemeanor proceedings against irresponsible holders and creators of archival materials.In systematic work of protecting the emerging current records. and thanks to that more than 350 funds and collections are already stored in depots of the Archive. During this period. However. the Archives of Tuzla continuously achieved remarkable results. judicial. which amounted to about 1. economic and cultural provenance. significantly more dynamic takeover of archives will be conducted in the period since 2002. and will in the next few years take over significant funds and collections. In order to eliminate the present shortcomings in the protection of archival material. Only after the war in 1995. processed and prepared for use. All this has given some results and progress in the improvement of current records in the making. Of that number. such as the reports on the status of materials and delivering them to the competent ministry.000 meters in length. the Archives undertook a range of activities. and spatial and other abilities.000 feet in length. This success is primarily the result of a systematic and planned activities Archives.800 linear meters of archives. One of the most important technical work that is done is taking over the material from creators and holders of the same. The Archives of Canton owned about 350 archival fonds and collections. At first the results in this area were negligible. years. which ultimately resulted in a better arrangement of archival materials. had 97 and 22 collections. archival 94 funds and 21 archival collection were arranged and processed. by 2011.

Very valuable is the photographic collection. letters. Within the Oriental collection is a number of valuable manuscripts. Those who have not passed the stage of processing and sorting have been made affordable to use. However. which numbers more than 60. certain problems in this area are evident. that constantly increases. It is important to note that 34 funds and collections were declared a national monument of culture in Bosnia and Herzegovina. with significant results were achieved.rule in Bosnia and Herzegovina. brochures. access to archival arrangement and treatment of acquired archival funds and collections. The most numerous and most complete collections of archival holdings and encourage the building of socialism (1945-1990) and is the archives of government. deed. especially those related to the incompleteness of the fonds and collections. some non-governmental organizations.000 photographs. war presidencies of municipalities that have existed in the Tuzla region in this period. educational and cultural institutions. etc. namely the first half of the 17th century. Upon receipt of the archive. which is largely affected to the function of the user. as well as several valuable funds interwar period and World War Two. which is related to the work of administrative bodies. endowment. In addition to regular pest control is carried out and other protective measures such as everyday ventilation archival depots. some progress has been made to improve this situation. These are the following types of documents: firmans. Archive took over archival material relatied to the period of the aggression on Bosnia and Herzegovina. So that in this way we every day replenish and enrich the overall holdings of archives. economy. structure of business entities. The same is placed in the Oriental collection. and the number of positively resolved their claims. the oldest dates from the mid 16th century. the Archives was able to handle archival and fix a significant number of commitments izbirki funds. To archive this practice has shown a good number of users the best shows that from day to day. The Archive also gives attention to the issue of the technical protection of archives. both in terms of time consumption. and is related to the work of government. education and culture. Due to the small number of archival staff these jobs are often at a disadvantage in relation to the needs of archives. Besides the Oriental collections of the Archives has one tenth of valuable archive holdings and collections from the period of their rule (1878-1918). Earlier funds were generally erratic. partly archival processed and prepared for use. Oriental collection contains valuable documents written in Ottoman Turkish and Arabic. What is the general characteristic of archives and collections of archives is that their structure is dominated by archival records of public character. so that their treatment was very complex. Photographs date from the end of Ottoman rule in Bosnia until the present day. Berati. However. sicils. the Archives has for many years led the renewal of the same activities. inmates and other victims of the Drina valley and the area of Posavina attrocities. bujruldije. On this issue. despite all the difficulties. written in Bosnian and German. Of particular importance is the collection of refugees testimonies. A number of these funds is protected in a form of microfilming and digitization. putting into operation machines for pollination of archive material 25 . Recently. is well preserved. Depending on the arrangement of archival holdings registraurne dependent process and the flow arrangement. solutions sharia courts. and how they contributed among other provisions of the new archival legislation in force in the area of Tuzla Canton. and because of the need to introduce new archival documents of the fund. deed. the judiciary . etc. while much less frequent archives of private character and structure of religious institutions. and holdings of socio-political organization that existed in this period.

so that they staged two or three exhibitions a year. where the same with the occasional lecture closer acquainted with the Archives and the Archives has values. Archives of Tuzla has particularly significant results achieved in the area of cultural and educational activities. aiming to show the public the importance of archives as nezamjenljivog written cultural heritage. thus contributing to better knowing the importance of archives and archival service to society and country. to organize one exhibition per year. A number of these kinds of cultural events staged Archives in collaboration with archives in Bosnia and Herzegovina and abroad. but in other parts of the country and even abroad. Archives of Tuzla began early exhibitions of archival settings. as an integral part of information systems to provide a wider range of service users in exercising their human and civil rights. however. and those related to the present value of archives and archive collections. So at that time prepared a number of interesting exhibits and content related to important events in our past. these facilities will be increasingly present in the annual plans and programs of the archives. The Archive has achieved good cooperation with the media. that saw the opportunity to present archival materials. taking into consideration the needs and plan and Archives and the media. Archives. The media are usually in the archives looking for the sources of their standard features: feuilltons newspaper. and by presenting archival content and archives. radio and TV shows. the Archives will devote considerable attention. It is therefore considered that the democratization of social relations is not possible without opening the archives to the public. In this 26 . which confirms the very good attendance of the same. University of Tuzla. the Archives has payed occasional lectures organized for the wider public. part of practical training in the subject Archival Archival practice and perform in Ahivu. archives have become a dynamic cultural centers. Archives will be intensified to deal with organizing exhibitions since 1984.and air dehumidifiers. But certainly the most important job in the field of technical and technological protection already mentioned microfilming and digitization of archives and collections. This form of cultural content. In recent years. year. What is new is that the exhibition as a valuable cultural content archives also arranged not only in Canton. which is contributed by the protection and efficient use of archives in scientific. when it will be until 1995. and their media presentation. even after the end of the war (1995) in Bosnia and Herzegovina in the last ten years. Also noteworthy is the cooperation with the students the history of the Department of Philosophy. Annually we organize thirty of these visits. Considerable attention in his work. and maintaining statutory temperature and humidity in the archive room. What especially characterizes all the exhibitions organized in the Archives of the last ten years. the Archives has intensified cooperation with elementary and secondary schools. usually to mark significant dates in our history. both electronic and printed. These facilities were prepared to mark the important dates in our history. In the early years of the institution of the exhibition were organized from time to time. and how to tell visitors interesting content about important historical events on the basis of archival documents. and to establish a mutual relationship with the narrow konzumatorima cultural and educational content. Exhibitions are generally followed the appropriate catalogs and posters. have shown great interest in the broader public for the same. Open to users and society as a whole in recent years proved to be an inevitable and necessary action is required. cultural and other purposes. Thanks to the influence of information technology on the development of archival.

The archives from the very beginning of his work exists specialized library. but also the wider environment. although it often did not exist in an optimal conditions. since when have been published dozens of publications. Special attention is given to a number of professional archival and scientific research facilities. in the sense that the media covered these facilities. etc. Interest in the library fund Archive is shown from the very 27 . and in uncovering the truth about important scientific events of the past a wider area of Tuzla. Tuzla in the Archives and Archivists of Bosnia and Herzegovina . Bosnia and Herzegovina. In collaboration with colleagues and users of archives Archives participated in the preparation and issuance of interesting historigrafskih and archival publications. With the media has had good cooperation in the occasion of the significant content of archives. Slovenia and Turkey). The realization of these facilities participated in almost all professional employees Archive. These activities have been intensified in the period after 1995. Scientificresearch work represented an important segment of the labor archives in Tuzla.Tuzla branch. from Kulin to the present day. A very notable participation of the workers had the archives of numerous archival papers in the country and abroad (congresses. monographs and other publications. as the contents. a closed type in which the books can be used only in the archives reading room. which gave a contribution to the development of archival and historical science. Croatia.. roundtables. not only in the wider area of Tuzla in Bosnia and Herzegovina. launched in 1998.m. where the occasional saopćenjima made significant contributions to numerous professional conferences. the professional staff Archives took part in the preparation of editions. Montenegro. Archive is a library fund for this type library is very significant and amounts to more than 22. which is mainly stored in the archive funds and collections. Hungary. which is implemented as an archival consulting with international participation. to which contributions are printed in the same journal. such as stroke and ever. issues of the magazine at more than 5. published about 400 articles by the hundreds of authors from several European countries: Austria. which shows hundreds of published technical and scientific papers in reference to domestic and foreign magazines. The implementation plan goals in the period since 1998. Serbia. Thus.000 pages of text. Roadmap. conferences). historiographic and data reading. implemented a significant number of radio and TV shows. Albania. cultural mosaic. These are mainly professional literature (books and periodicals) in the field of archival science and history. etc.” The project was designed as an international event. symposia. conferences. With a history of the Archives of attention payed to scientific research. because almost half of the papers are works of colleagues from abroad. Recognizing the need for faster development and advancement of science and the archival profession in Bosnia and Herzegovina. Macedonia. symposia. Kosovo. These activities have created interesting views sources. Papers published in the journal. which were published in the journal. especially in the last fifteen years. In these two p. as well as the press conference dedicated to the same.000 library units. the number and structure. Italy. are very valuable and content archival. taking part in numerous panel discussions. The project archive is international in character. and collections of material. by 2011. the project entitled “Archival Practice. The special contribution of professional employees Archive is reflected in the preparation of archival materials for historical science.way. The Saga of the city. and the editorial and redaktorskoj politics. but also from other scientific disciplines. there were a total of 14 conferences and published as many issues of the journal Archives practice.

For a long time. Viri. a large number of university students. Stylish archives. Historical Journal. etc. Certainly it is worthwhile to point out the daily and periodical newspapers like Liberation. Book Review. and especially is this interest intensified in the last ten years. archival associations. Library Archive is a rich in periodicals. etc. A significant part of the library fund relates to the publication archival provenance. The same is of utmost importance to continually educate the archive personnel and development of the archival profession. Also. etc. and the organization of joint conferences. With a history of the Archives of attention payed cooperation with a number of archives. A number of these publications has a special value such as the Herald of the National Museum in Sarajevo. and other cultural institutions in Bosnia and Herzegovina and the wider environment. newspapers.foundation of the Library. during which he realized several significant research projects. Atlanta. Contributions of Institute of History. lexicons. The very successful collaboration was realized in the Archives of Bosnia and Herzegovina. archival records. historical records. fighting. Journal of History. It has more than 220 titles of historical and archival structures. and more recently the Historical Archive of Sarajevo. protected and given to the use of library users. People’s Hope. Thanks to this cooperation was realized a significant number of professional and scientific projects. dictionaries. Dnevni Avaz. Despite not exactly the best conditions for archival library is very functional and continuously used the same number of researchers from home and abroad. Sana. pulpwood in vsebinski klasičnega elektronskega problems in archiving. the echo. the Society Annual historians of Bosnia and Herzegovina. Archives holds very valuable worksheets and other periodical publications (calendars. the Dragon of Bosnia. etc. such as the preparation of editions: Sources for the History of the KPJ / SKJ. and 157 of them declared a national monument of culture of Bosnia and Herzegovina. when visiting a library of several thousand users. Sarajevo. Process. cooperation with other archives at the professional level was very pronounced. many of foreign origin. rather than domestic. Free Bosnia. and then from the field of auxiliary historical sciences. Faculty of Philosophy. review. Our Heritage. studies and monographs printed in several languages. such as encyclopedias. cultural and educational associations (Gajret. Special value refers to the press that dates starting from the second half of the 19th century until today. while the same had the status of the parent institution. and is dominated by books from the socialist period. postgraduates. Education. Journal of the Society Archives and Archivists of Bosnia and Herzegovina. It is a valuable literature. archival fonds and collections. The largest number of books related to the field of history and archival. In earlier periods of more intensive cooperation was realized with the Archives of Banja Luka. In a special way 28 . such as magazines. especially by 1992. Ljiljana. Dana. Freedom Front.) Most of these papers is properly jacketed. Economic Review. kept their promise. statistical yearbooks and official bulletins of various levels of government.).). politics. Journal of Historical Archives River. Communists. Messenger archive of Slavonia and Baranja. seminars and other professional content. Papers of the Academy of Sciences and Arts of Bosnia and Herzegovina Sarajevo. From the Archives holds archival journal: Archivist. Tuzla list. Sarajevo. Here it is extremely important to the literature. proceedings. Books of historical characters from different time periods. What makes it especially valuable library fund are rare valuable books. doctoral students and other users.

and the revival of cultural societies. which exists since 1998. 2 and 3 Croatian Congress of Archivists. professionals and Archives will provide a major contribution in the publication of the Gazette. regional archives in Celje. which was certainly recognition of the Archives of Tuzla. Institute for the Protection of the natural and cultural heritage. and the Provincial Archives of Maribor. progress and education . hosted a conference archive of BosniaHerzegovina. Bosnian Cultural Center. Archive “Ras” from Novi Pazar. 29 Austrian archival date. the Historical Archives Subotica. After cessation of war in 1995. with Catalan archives from Spain. Archive of Styria from Graz. Collaboration is accomplished with the archives of the former Yugoslavia. Archives of TK and DAZ jointly articulate all the issues related to archival theory and practice. such as: 71 and 74 German archival date. Department of Kotor. particularly through the project “Archival Practice. and is especially valuable to point out two post-conference. The cooperation is manifested by the common organization of professional and cultural events. Archives of Tuzla on several occasions. The Archives has realized an intensive cooperation with the Archive “Srem” in Sremska Mitrovica and archives from Slavonia. Visual collaboration was with the Company and the archival staff of the Tuzla Canton (TK DAZ). editors. then the 22nd Hungarian archival days. The Archives intensively cooperates with many foreign archives. Slovenia Archives. first as a branch of the Archivists of Bosnia and Herzegovina. and the second event on 7 and 8 May 2010. especially with the Provincial Archives of Maribor. Uzice Historical Archive. National and University Library “Dervis Susic”. whose representatives continuously taken an active part in organizing the contents of this institution. the Bundesbank archives in Koblenz. Kosovo Archive. and publication of the Herald of Archives and Archivists of Bosnia and Herzegovina. first held on the 5th Zlača and 6 September 1996. Society and the Journal had a special impact on the overall development of the archival profession in Bosnia and Herzegovina. 29 . years as an independent professional association. National Archives Zagreb. Novi Sad Archive. Ptuj.” Common is so far completed several interesting technical and cultural events. This cooperation is mainly realized through the Archivists of Bosnia and Herzegovina. International cooperation međuarhivska had special significance in the work of the Archive of the previous period. National Archives of Dubrovnik. secretaries and members of the Editorial Board. He was the host of federal advisory archive workers. the State Archive in Vienna. Especially fruitful cooperation was realized with the cultural and scientific institutions in Tuzla as well as the Museum of Eastern Bosnia. the Archives in 1987. as authors.was realized through the joint cooperation bodies and associations such as the Archival Council of Bosnia and Herzegovina. Also. Archive generated very fruitful cooperation with the International Institute of archival science Trieste Maribor. Koper and. and especially over the Archivists of Bosnia and Herzegovina. Osijek National Archives. with the Croatian State Archives. Expert Archives staff took part in numerous professional and scientific conferences in several European and other countries. Archive of Pécs (Hungary). years. Editorial Board Journal of Archives and Archivists of Bosnia and Herzegovina. To 1992. Archive Staff in Tuzla in this area have given selfless contribution to the organization of numerous professional conferences. and the Ottoman Archives of the Republic of Turkey. As a result. at Lake Modrac at Lukavac. Osijek. with the Archives of Trieste (Italy). State Archive of Montenegro. archives at Nuremberg ( Germany). since 2002.

the Archive has intensified significantly in recent few years. and at several international conferences organized archive organized by the International Scientific Institute Trieste . so that in the last decade. All this gave a further impetus to the development of archives and archival maturation into a respected institution in the region. organizational and technical strengthening of these institutions and the emergence of the same stable and functional institution ready to respond to a wide range of complex technical and scientific applications.” On this plan was very broad and fruitful cooperation with a number of archival institutions and institutions at the international level. Therefore we can say that the Archives Canton today is a veritable treasury of written cultural heritage. with adequate support to the wider social environment. etc. 30 . which are the result of the dynamism in the field archival.15 International Congress of Archivists (Vienna 2004). as indicated by the numerous activities of professional staff records. at professional conferences in the Republic of Slovenia. Archive successfully implemented a program of education and archival staff promotes archival profession through the project “Archival Practice. Have increased their activities in the field of publishing. based in Paris) and Icarus (with headquarters in Vienna). 16 International Congress of Archivists (Kuala Lumpur 2008). The plan of care made the extra effort and a few funds and collections declared a national monument of culture of Bosnia and Herzegovina mikrofilmirano and digitized. Depending on their support of the community and further will depend the future of this institution. and membership Archive 2010th in “C” category of ICA (International Council on Archives. An increasing number of processed and prepared for users of archives and collections. Croatia. the amount of archival material and the number of archives has increased manifold. The achieved level of development in the Archives. This contributed to the day increases the number of users. the opportunity for further professional. The activities at the international level. Vojvodina. Only in the last ten years. which we believe to be certain. pub thirty publications. Results Archive in Tuzla were noted by both the profession and the wider community. This is confirmed by numerous national and international awards.Maribor.

VII Zbirke i VIII Lične i porodične zbirke. valorizacija fonda. sumarni inventar (SI)). kao utvrđenoj arhivskoj mjeri. pismo u građi. pa sve do danas (2011. sadržaj fonda. monografske i druge publikacije. godine do kraja 2011. IV Privreda. 31 . dat velikim štampanim slovima koja označavaju početna slova riječi države. te o tome na što se isti odnose. nauka. njemački. V Društveno političke organizacije. U sadržaju fonda dati su osnovni podaci o vrstama dokumenata koji se nalaze u fondu. vremenski raspon građe. historijat stvaraoca fonda. Signatura fonda/zbirke je skraćeni naziv fonda. jezik u građi. vremenski raspon djelovanja stvaralaca fonda/zbirke. Podaci o radu stvaraoca su negdje opširni i detaljni.). serija fonda. latinica. ćirilica). III Obrazovanje. turski). te historijsku vrijednost arhivske građe. sređivana. mogućnost njegovog korištenja. Arhivistička informativna pomagala pokazuju nam da li i koja naučno-obavještajna pomagala posjeduje fond (analitički inventar (AI). Arhiv Tuzlanskog kantona Tuzla.ATKT OBNOT). VI Vjerske organizacije. Valorizacija podrazumijeva cjelovitost i sačuvanost fonda. signatura fonda. društva i udruženja. obrađivana i pripremana za korištenje od osnivanja Arhiva 1954. hrvatski. knjiga i dr. kultura. Naziv arhivskog fonda/zbirke je posljednji naziv koji je stvaralac fonda imao ili ime pod kojim je najduže djelovao. a ista je razvrstana po oblastima: I Uprava i javna služba. a negdje su vrlo oskudni. arhivska građa fondova i zbirki. II Pravosuđe. Serije fonda se odnose na posebne oblasti – područja .grupe u kojima je arhivska građa razvrstana. Pismo se odnosi na vrstu pisma kojima su pisani dokumenti (npr. Radi jednostavnijeg korištenja arhivskih fondova i zbirki dat je abecedni popis fondova. te registar fondova i zbirki po oblastima. srpski. Za historijat stvaraoca fonda korišteni su službeni listovi. godine. Stepen sređenosti pokazuje da li je arhivska građa arhivistički sređena ili je nesređena. Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda ukazuje na vrijeme djelovanja stvaraoca. dostupnost. odnosno pod kojim je najpoznatiji. godine). Arhivska građa je podjeljena na fondove i zbirke. godine. Jezik označava vrstu jezika koji se odnosi na dokumentaciju (npr: bosanski. Oblasni narodni odbor Tuzla – BiH . stepen sređenosti. U uvodnom dijelu Vodiča kroz arhivske fondove i zbirke Arhiva Tuzlanskog kantona dat je kratak historijat rada Arhiva u Tuzli od njegovog osnivanja 1954. kao i kratko uputstvo o korištenju. Dostupnost – ukazuje da li se građa može koristiti bez ograničenja ili sa ograničenjem. Opisani fondovi i zbirke sadrže slijedeće osnovne podatke: naziv fonda. Vremenski raspon građe sadrži godine od prve do posljednje u kojima je nastajala arhivska građa. arhivistička i informatička sredstva. što je u velikoj mjeri zavisilo od stepena sačuvanosti arhivske građe i stepena sređenosti fondova i zbirki. Historijat stvaraoca fonda odnosi se na kratak historijski presjek djelovanja stvaraoca fonda. količina građe. te u metrima dužnim.UPUTA KORISNICIMA (UPOTREBA I DOSTUPNOST) U publikaciji Vodič kroz arhivske fondove i zbirke Arhiva Tuzlanskog kantona predstavljena je arhivska građa kaja se nalazi u posjedu Arhiva Tuzlanskog kantona. a koja je prikupljana. arhiva i naziva fonda (primjer: Bosna i Hercegovina. Količina arhivske građe u Vodiču je izražena dvojako i to u arhivskim jedinicama (kutija.

za naučno-istraživačke potrebe u arhivskoj čitaonici opremljenoj mikrofilmskim čitačem. skretanjem kod “Kipova” od kojih se Arhiv nalazi udaljen 300 metara. prije korištenja obavezan je upoznati se sa Pravilnikom o korištenju arhivske građe. Kopiranje arhivske građe za korisnike je dozvoljeno po Pravilniku o korištenju arhivske građe prema utvrđenoj cijeni. Korisnici pored arhivske građe mogu u čitaonici Arhiva koristiti i bibliotečki fond specijalističke biblioteke u skladu sa Pravilnikom o korištenju knjižnog fonda. . za odgojno-vaspitnu djelatnost učenika i studenata i drugih korisnika. 75000 Tuzla Telefon :+ 387(0)35 252 620 Telefax: + 387 (0)35 252 620 E-pošta: arhiv. i do Arhiva je moguće jednostavno doći iz više pravaca. Potencijalni korisnici arhivske građe istu mogu koristiti za slijedeće potrebe: za izradu arhivskih radova i prezentaciju određene arhivske građe. a posebno iz pravca južne magistrale. Zahtjev za korištenje arhivske građe korisnici mogu podnijeti pisanim putem u Arhivu. pravnih i edukacionih sadržaja za lica zadužena za arhivsku građu u registraturama. korisnik je dužan prethodno istu naručiti. Korisnici imaju pravo besplatnog uvida u arhivsku građu uz prethodnu urednu najavu. Arhiv izdaje potvrde ili ovjerene kopije originala arhivske građe. Arhiv korisnicima nudi fotokopiranje.U Arhivu Tuzlanskog kantona omogućeno je korištenje arhivskog gradiva na dva načina: . Kontakt podaci: Ul. fotografisanje i skeniranje arhivskih dokumenata. Osim korištenja arhivske građe u arhivu Arhiv čini sve kako bi u dogledno vrijeme stvorio uslove za korištenje arhivske građe elektronskim putem. e-mailom i poštom na za to utvrđenom obrascu.ba Web: www.za potrebe pravnih i fizičkih lica izrađuju se potvrde. Ovjerene kopije dokumenata Arhiva su pravno validne u skladu sa Zakonom o upravnom postupku.tk@bih. Arhivsku građu korisnik može naručiti telefonski i putem e-maila. zasnovanih prije svega na arhivskim izvorima.arhivtk. Izrada kopija većeg formata uz pratnju radnika Arhiva moguća je u neposrednoj blizini Arhiva. Kako bi se arhivska građa nesmetano koristila. kopir aparatom i računarom namijenjenim za ove namjene. Arhiv raspolaže fotokopirnim aparatom i skenerom do formata A3. prijepisi dokumenata i ovjerene kopije dokumenata. Franje Ledera br. putem telefona. kao i digitalnim aparatom. za pripremu i održavanje stručnih.1. Sjedište Arhiva Tuzlanskog kantona nalazi se u starom dijelu Tuzle u ul. Franje Ledera 1.net.com. koja se izdaje korisnicima na njihov zahtjev za razne potrebe.ba Radno vrijeme: od ponedeljka do petka od 9-15 sati 32 . za izradu publikacija.

Zakona o arhivskoj djelatnosti Tuzlanskog kantona (u daljem tekstu: Zakon). OPĆE ODREDBE II Član 2. Istraživanje podataka u Arhivu i van njega za potrebe korisnika. Registratursko sređivanje arhivske građe i registraturskog materijala. Član 3.12. Ovim Pravilnikom reguliraju se način i uvjeti pružanja usluga koje Javna ustanova Arhiv Tuzlanskog kantona (u daljem tekstu: Arhiv) pruža pravnim i fizičkim licima na području Tuzlanskog kantona (u daljem tekstu: korisnci usluga). čuvanja. a po zahtjevu korisnika usluga.Na osnovu člana 62. Uslugama u smislu ovog Pravilnika smatraju se i poslovi utvrđeni čl. 4.bezvrijednog registraturskog materijala iz arhivske građe i si. 15. 17. Zakona o arhivskoj djelatnosti (“SI. Izdavanje uvjerenja i prepisa za potrebe korisnika. stručnog održavanja.2001. Pravite JU Arhiv Tuzlanskog kantona Upravni odbor Arhiva na sjednici J održanoj dana 28. ako se odnose na zaštitu arhivske građe i registraturskog materijala (vršenje stručnog nadzora. te čl. Godišnja naknada za korištenje knjižnog fonda. 15/00).). su sljedeće: 1. br. Način izvršavanja usluga Pružanje stručne pomoći registraturama. 6. 5. 2. Preuzimanje arhivske građe i registraturskog materijala od imalaca arhivske građe. donosi: PRAVILNIK O USLUGAMA JAVNE USTANOVE ARHIV TUZLANSKOG KANTONA I Član 1. 33 . novine TK”. VRSTE USLUGA KOJE PRUŽA ARHIV Vrste usluga koje pruža Arhiv u smislu prethodnog člana. izlučivanja nepotrebnog . te poslovi iz naučno-istraživačke i izdavačke djelatnosti. Uslugama u smislu ovog Pravilnika smatraju se i drugi poslovi koje Arhiv vrši izvan godišnjeg plana rada. 3.

izradu Lista kategorija. koje prevazilaze obaveze Arhiva utvrđene Zakonom i godišnjim planom rada Arhiva. sređivanja i pakovanja građe u arhivske kutije. Međutim. Kad imalac arhivske građe i registraturskog materijala zahtijeva od Arhiva pružanje usluga arhivskih stručnih lica. Cijenu bruto sata zaposlenika Arhiva iz stava 1.Član 4. vođenje potrebnih evidencija (arhivska knjiga i si. kao korisnik usluga obavezan platiti izvršenu uslugu. biografija. a podrazumijevaju dodatno angažovanje zaposlenika. ne smije dovoditi u pitanje blagovremeno obavljanje osnovne djelatnosti Arhiva. ovog člana utvrđuje Upravni odbor Arhiva. Arhiv može preuzeti pod uvjetom da za obavljanje ovih poslova dobije ugovorenu naknadu troškova prevoza. Prema postojećim propisima Arhiv je obavezan preuzeti sređenu i popisanu arhivsku građu. izdvajanje bezvrijednog registraturskog materijala (škartiranje). nepopisanu i nepripremljenu arhivsku građu za primopredaju. arhivskog manipulanta i drugih). Član 6. Arhiv može vršiti istraživanja i prikupljanje arhivske građe i podataka iz svojih fondova i zbirki. pripremu arhivske građe za primopredaju. arhivskog tehničara. Član 5. Registratursko sređivanje arhivske građe i registraturskog materijala. Za pružanje stručne pomoći i davanje uputstva za sređivanje arhivske građe i registraturskog materijala. izlučivanje (škartiranje) nepotrebnog registraturskog materijala za 34 .). monografija. kao i registraturski materijal pravnih i fizičkih lica. kao i iz drugih arhiva za pisanje hronika. izdvajanje arhivske građe iz registraturskog materijala. te smještaja građe. tada je imalac. Za potrebe korisnika. Član 9. kao i druge slične usluge za korisnike (koje prevazilaze obaveze Arhiva utvrđene godišnjim planom rada i Zakonom). Vršenje usluga koje proizilaze iz ugovora sklopljenih između Arhiva i korisnika usluga. naplaćuju se prema cijeni bruto sata zaposlenika Arhiva (arhiviste. III CJENOVNIK USLUGA Pružanje stručne pomoći registraturama Član 8. Arhiv može organizirati izradu tih radova uz pomoć vanjskih suradnika ili bez njih i preuzimati poslove i zadatke izdavača ili organizatora. Član 7. izradu raznih postavki i slično.

Poštanske usluge će se naplaćivati po važećim PTT tarifama. a za svaki naredni po 5 KM. Istraživanje podataka . Sredstva dobijena po ovom osnovu obavezno će se koristiti za zanavljanje knjižnog fonda biblioteke. Arhivsku građu mogu koristiti bez ograničenja stvaraoci. stupnja sređenosti.uništenje i sličnih poslova. za korištenje više fondova (zbirki) od 50 do 100 KM. Za istraživanje podataka po zahtjevu korisnika i izradu odgovarajućih uvjerenja Arhiv će naplaćivati po jednom izdatom uvjerenju u novčanom iznosu od 20 KM. projekte i si. muzejskih postavki i sl. Arhiv naplaćuje troškove arhivske opreme za smještaj arhivske građe. Za korištenje arhivske građe koja se iznosi iz Arhiva na kopiranje (karte.izdavanje uvjerenja Član 11. Član 13. ovisno od uvjeta smještaja. Uplata se vrši na žiro račun Arhiva ili na blagajni Arhiva. Uvid u podatke pohranjene u arhivskim fondovima i zbirkama od strane nadležnih državnih organa neće se naplaćivati. Za preuzimanje arhivske građe i registraturskog materijala imalaca i stvaralaca.) naplatit će se usluga korištenja građe u zavisnosti od obima. Istraživanje podataka za izradu hronika. monografija. 35 . Za korištenje knjižnog fonda biblioteke Arhiva korisnik plaća članarinu u iznosu od 10 KM godišnje. uz izdavanje potvrde korisniku o visini naplaćenog iznosa. u ovisnosti od količine materijala i stupnja sređenosti. Preuzimanje arhivske građe i registraturskog materijala Član 10. u novčanom iznosu od 5 KM do 50 KM plus obračun po bruto satu zaposlenog koji je bio uz građu. odnosno kojima je služila. Za istraživanje podataka i izdavanje dokaza o imovinsko-pravnim odnosima iznosi u novčanom iznosu 20 KM. Arhiv naplaćuje usluge po jednom dužinskom metru u novčanom iznosu od 50 KM do 100 KM. radom ona nastala. čijim je. i to po dužinskom metru u novčanom iznosu od 200 KM do 400 KM. Sredstva koja budu uplaćena na blagajni bit će prenešena na žiro račun Arhiva. za jedan dokument. u svrhe radi kojih je nastala. Za istraživače pohranjene arhivske građe plaća se naknada: za korištenje jednog fonda (zbirke) 50 KM. očuvanosti građe i slično. Član 12.

Član 17. 36 . životopisa. monografija. Za tumačenje odredaba ovog Pravilnika nadležan je Upravni odbor Arhiva. Prihodi ostvareni pružanjem usluga Arhiva evidentiraju se i koriste na način utvrđen Zakonom o izvršenju budžeta Tuzlanskog kantona. Za kopiranje jedne stranice dokumenta utvrđuje se naknada kako slijedi: A-3 format po 0.Član 14. muzejskih i drugih postavki uz naknadu troškova koji se reguliraju posebnim ugovorom.50 KM A-4 format po 0.10 KM Član 16.20 KM A-5 format po 0. Za pomoć u istraživanju koje pruža arhivista naplatit će se bruto obračun po satu zaposlenika (arhiviste) koji je obavio te poslove. fotomonografija. Ova odredba se ne odnosi na lica koja samostalno istražuju u cilju pisanja naučnih. Za potrebe korisnika. Arhiv može vršiti usluge pisanja i izdavanja hronika. stručnih i publicističkih radova. III ZAVRŠNE ODREDBE Član 18. zaključenom između davaoca i korisnika usluga. Kopiranje dokumenata Član 15. odnosno ugovoru. Usluge koje nisu obuhvaćene ovim Pravilnikom naplaćivaće se prema posebnom sporazumu.

the possibility of its usage. Series Fund relating to specific areas . Judiciary II. and due. The time span includes the material from first to last it was produced in archives. as determined by archival measure.ATKT OBNOT). and Turkish).). German. and the same is categorized by area: both management and public service. monographs and other publications. history of the creator of the fund. The contents of the fund to provide basic information about the types of documents contained in the fund and on what they relate. Valuation involves the integrity of the conservation fund. the fund signatures. Background creator fund refers to a brief historical overview of action of the creator of the fund.NOTE TO USERS (USE AND AVAILABILITY) The publication Guide to the archival funds and collections of the Archives of the Tuzla canton presents the archival material held by Archives of Tuzla Canton. and archival information resources. and a brief instruction on use. Bosnian. and sometime they are very scarce. Cyrillic). a letter in the fabric.where the group is classified archives. fund valuation. which means the initial letters of the word state archives and the fund name (example: Bosnia and Herzegovina. The degree of arrangement indicates whether the archival material arranged or is unclear. The amount of archival material in the Guide is twofold and is expressed in the archival units (boxes. given in capitals. Described funds and collections contain the following basic information: name of the fund. which is collected and prepared for use by the Archive from 1954. year. Archival information means that you have shown us that science and intelligence has helped fund (an analytical inventory of AI. societies and associations. copier and computer dedicated for this purpose. Signature Fund / Collection Fund is a short name. until today (2011. religious organizations VI and VII Collections. In the introductory part of the Guide to the archival funds and collections Archive Canton gives a brief history of archives in Tuzla since its founding 1954. language structure. Availability . In the Archives of Canton enabled the use of archival material in two ways: . III Education.). The archive material is divided into funds and collections. archives and collections of funds.For purposes of scientific research in the archives reading room equipped with a microfilm reader. time range of material.g. Science. the degree of arrangement. quantity of material. Time range of action points to the creator of the fund during the action of the creator. Language indicates the type of language that refers to the documentation (e.. the content of the fund. a series fund. For the history of the creator fund used are official papers. availability. etc.Bosnia . Information on the work of a creator somewhere extensive and detailed. which is largely depended on the degree of preservation of archival materials and the degree of arrangement of funds and collections. or under what is known. books. Culture. The letter refers to the type of letters that are written documents (e. Croatian. time range of activities the fund creators / collection.areas . Tuzla Canton Archive. For ease of use of archives and collections is given an alphabetical list of funds. Economy IV. until the end of 2011.indicates whether the timber can be used without restriction or limitation. in meters. Name of Fund archival / collection of the last name that he is the creator of the fund or the name under which it is no longer operated.g. Serbian. 37 . and historical value of archives. V Sociopolitical organizations. Latin. synthetic inventory SI). District Board Tuzla .

especially from the direction of the southern highway. and can be easily reached from several directions..an educational activity of students and other users to prepare and maintain professional. scanning photographs and archival documents. Making copies of a larger format. Archives of certificates issued or certified copies of original archive material. Archive provides users with photocopying. which is issued to users on their request for various purposes. Archive of Tuzla Canton headquarters are located in the old part of Tuzla in street Franje Ledera 1. accompanied by workers’ Archive is possible near the Archive. Archives have photocopying machine and a scanner to A3. Potential users of the same archival materials can be used for the following purposes: to make archive of papers and presentation of certain archival materials for the production of publications. Besides the use of archival material. by telephone. as well as a digital camera. turning at the “Statues” bridge from which the Archive is located 300 meters away. Users in addition to archival materials can be used in the Archives reading room and library holdings of specialist libraries in accordance with the Regulations on the use of library holdings. Request for use of archives users can submit in writing to the Archives. the user is obliged to the same order. 38 . Certified copies of archive documents are legally valid in accordance with the Law on Administrative Procedure. e-mail and post it on the specified form. Users are entitled to free access to the archives with the previous regular appointment. based primarily on archival sources for education . To the archives freely used. Copying of archives for the users is allowed by the Regulations on the use of archives established price.For legal entities and individuals made the certificate. legal and educational facilities for persons in charge of archives in archival institutions. before using the optional familiar with the Regulations on the use of archival material. The users can order the phone and via e-mail. copies of documents and certified copies of documents. the Archives strive to create the conditions for the use of archival material electronically.

Providing technical assistance for registry agencies. The annual fee for use of library holdings. Method of execution services Article 4. Services under this Ordinance shall be determined and jobs art. as the customer is obliged to pay the service. Registry arranging of the material. Issuance of certificates and transcripts for users. 4.REGULATION ON SERVICES OF PUBLIC INSTITUTION ARCHIVES OF TUZLA CANTON I GENERAL PROVISIONS Article 1. 3. Services under this Ordinance shall be considered and other activities conducted outside the Archives of the annual plan of work. 6. 5. preservation. 39 . 2. II TYPES OF SERVICES PROVIDED BY THE ARCHIVES Article 2. professional maintenance. When the holder of archives and Registry Materials requires Archive service professionals who go beyond the obligations set forth Archive Act and Archive of the annual work plan. and upon request of service users. This Ordinance shall regulate the manner and conditions of service provision by Public Institution Archives Canton (hereinafter Archive) provides legal and physical entities in the Tuzla Canton (hereinafter user services). elimination of unnecessary . 15. Types of services provided by the Archives in the preceding Article. Processing arhival material in the archive and for users. Article 3. are the following: 1.worthless Registry Materials from archival materials and the like) and activities of scientific research and publishing activities.Taking over of arhival material from their creators and owners. then the holder. if they relate to the protection of archives and Registry Materials (exercise professional supervision. Act on archival activity Canton (hereinafter the Act).

and collect a fee for storing materials. preparation of archival materials for the takeover. the separation of Registry worthless material (destruction of) making list of the categories. Arranging of archival and registry materials. keeping the necessary records (archival books and the like. sorting and packing materials in archival boxes. archival technicians. the price charged by the employee gross hours (video archivist. biographies. and further implies engagement of employees shall not prejudice the timely performance of core business the Archive preforms. degree of arrangement. However. making various settings and the like. Archives can organize the production of these papers with the help of foreign collaborators or without them and assume the duties and responsibilities of publishers and organizers. the Archives can take the responsibility provided that these jobs get contracted and reimbursed for transportation. excretion (destruction of) unnecessary registry materials for destruction and related jobs. as well as from other archives to write a chronicle. and supplies of registry material for legal and natural persons. separation of archives from the registry materials. monographs. depending on the conditions of accommodation. and other archival handler). For the needs of users. Article 7. Article 9. To provide technical assistance and guidance for arranging archives and Registry Materials.Article 5. Article 6. the Archives can do the research and collection of archives and records from its holdings and collections. Archive service charges per meter of length in the amount of 50 KM to 100 KM. III PRICE LIST Providing technical assistance registry offices Article 8. According to existing regulations Archives is required to take systematised and archives listed. unscheduled and unprepared for the takeover of archival materials. And other similar services for users (beyond that of liabilities set forth the annual work plan and the Act). Supply of services arising from agreements concluded between the Archive and service users. preservation of materials and the like. Taking over of archival material 40 . Cost of employee gross hours of Archive paragraph 1 This article establishes the Steering Committee Archive.).

projects. monograph. museum displays. Article 13. Funds are paid at the cash will be transferred to the archive account. with the issuance of certificates to the amount of the amount collected. monograph. Article 12. museums and other settings to the reimbursement of expenses that are regulated by special agreement. in the amount of 5 KM to 50 KM per bill plus gross hourly employee who has been with the material . The researchers stored archival material fee is paid: . Survey data . etc.Article 10 The Archives charge the cost of equipment to accommodate archival materials. Article 14 For the needs of users. 41 . or where it was used. Survey data to create Chronicle.To use more funds (collections) from 50 to 100 KM. To assist in research that provides archivists will be charged to the calculation of gross hourly employees (archivist) who performed these tasks. biographies. and for each additional document price is 5 KM. Postal services will be charged at current postal rates. Funds obtained on this basis must be used for renewing a library book fund. Payment is made on Archive’s account or in cash. at a meter in length the amount of 200 KM to 400 KM.) Will be charged for services using materials depending on the volume. whose is the work she created for the purposes for which it was created. To use the library book fund Archive user pays fee of 10 KM per year.To use a fund (collection) 50 KM .issuing certificates Article 11. Archives can be used without restrictions creators. Access to data stored in archives and collections of the competent state authorities will not be charged.. monographs. etc. for a document. For research data on the user’s request and appropriate certificates Archives will charge for a certificate in the amount of 20 KM. The use of archival material that is extracted from the archive copy (maps. the Archives can make writing and publishing a chronicle. depending on the amount of material and degree of arrangement. The research data and evidence on the issue of property-legal relations is in cash is 20 KM.

50 KM A-4 format at KM 0. Article 17 Income generated by providing services Archive recorded and used in the manner prescribed by the Law on budget execution of the Tuzla Canton. III FINAL PROVISIONS Article 18 Management Board of the Archives is responsibile for the interpretation of the provisions of this Ordinance.10 KM Article 16 Services not covered by this Ordinance naplaćivaće by special agreement or contract concluded between providers and service users. 42 .This provision does not apply to persons who independently investigated with the aim of writing a scientific. Copying of documents Article 15 To copy a single page document establishes the fees as follows: A-3 format for 0. professional and other works.20 A-5 format of 0.

Pregled arhivskih fondova i zbirki .

.

4. podaci o građevinskim preduzećima. odluke o osnivanju okružnih građevinskih preduzeća. popisi trgovačkih radnji. 7. nasipa. zanatskih radionica. Količina građe: 32 knj. sprovođenju izbora u selima. o stanju školskih zgrada. pčelarskim zadrugama.. nadničara i drugih zaposlenika nekih odjeljenja sreskih narodnih odbora kao i preduzeća na teritoriji OKNOT-a. premještaju i prestanku rada učitelja. UPRAVA I JAVNE SLUŽBE Okružna i oblasna uprava Okružni narodni odbor Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/OKNOT Vremenski raspon građe: 1944. konstituisanju narodnih odbora. podaci o mlinovima. Planske komisije i Državnog arbitražnog vijeća. organizovanju kurseva za administrativne službenike. suzbijanju pjegavca. mostova.I. zapisnike i zaključke sa sjednica sreskih. o radu analfabetskih tečajeva. 6. rješenja o nastupu na dužnost. zanatstvo i rudarstvo Odjeljenje za građevinarstvo i saobraćaj 45 . o zdravstvenom prosvjećivanju stanovništva i organizovanju zdravstvene službe. pregled površina zasijanog zemljišta. Serije u fondu: 1. spisi Tehničke baze. 8. poslovanju komisija za oduzimanje ratne dobiti. o stanju rudnika i industrijskih preduzeća. putara.5 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži dokumentaciju o formiranju sreskih komisija za ratnu štetu. odobrenja za građevinske radove. izvještaji o stanju poljoprivrede. služitelja. platni spiskovi službenika. postavljanje sudija. . U fondu se nalaze i zapisnici i izvještaji o radu na narodnom prosvjećivanju. 3. škola. bolnica. 81 kut. dokumentacija za rad na obnovi naselja. nesretnim slučajevima i povredama na radu. uslovima rada u pojedinim preduzećima. zidare. 9. Opšte odjeljenje – Sekretarijat Odjeljenje za radne odnose Odjeljenje za poljoprivredu. (23. dokumentaciju o formiranju matičnih područja sreskih narodnih odbora. mjesnih i gradskih narodnih odbora. tesare. 5. 2. putara i referenata raznih odjeljenja sreskih narodnih odbora (i dosijea ). – 1947. kretanju zaraznih bolesti u Okrugu. stočarstvo i šumarstvo Odjeljenje za finansije Personalno odjeljenje Odjeljenje za prosvjetu Odjeljenje za narodno zdravlje i socijalno staranje Odjeljenje za industriju.

nakon oslobođenja Tuzle. godine Vlada NR Bosne i Hercegovine donosi Uredbu o dopuni uredbe o prenosu poslova koje su vršili okružni narodni odbori na druge državne 46 . 14. obnove i izgradnje porušenih naselja. Odjeljenje za trgovinu i snabdijevanje Tehnička baza Planska komisija Državno arbitražno vijeće pri OKNOT Knjige Valorizacija fonda: 2 Fond nije cjelovit. građevinarstva. godine. Historijat stvaraoca fonda: Okružni narodni odbor Tuzla. godine. sprovođenje i nadzor nad izborima. trgovinom i radnim odnosima. staranje o pravilnoj upotrebi. ali i za rješavanje ličnih prava. Građa sadrži vrijedne podatke za razne istraživačke teme. Tako je ovaj odbor djelovao preko šest odsjeka. nadzor nad srednjoškolskom nastavom itd. Maja mjeseca 1946. te može poslužiti za proučavanje razvoja uprave. septembra 1944. šumarstvom.10. – 1947. kada su već postojali propisi za područje Bosne i Hercegovine o djelovanju svih organa nove vlasti (Odluka Predsjedništva ZAVNOBiH-a o stvaranju organa javne uprave. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AI Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1943. Ovom podjelom Tuzlanski okrug obuhvata 12 srezova. ostvarenje plana. 12. a rad se odvija u preko deset odjeljenja. godine). srezove i područja mjesnih narodnih odbora. jer postaju u pravnom pogledu rukovodeći državni organi na svojoj teritoriji. zanatstva. oktobra mjeseca 1943. srpski. a najviše je došla do izražaja aktivnost odsjeka za ishranu. Nadležnost okruga obuhvata staranje i nadzor nad sprovođenjem opštih zadataka državne uprave i politike Savezne vlade i vlade Republike. hrvatski Pismo u građi: latinica. podizanje opšte kulture. po kome se ista dijeli na sedam okruga koji se dijele na srezove. septembra 1944. 13. raspodjeli i podizanju službeničkih kadrova. formiran je. narodnog prosvjećivanja. kulturnog života. građevinarstvom. Godine 1945. saobraćaja). Okružni narodnooslobodilački odbor Tuzla svoju aktivnost razvija tek nakon konačnog oslobođenja Tuzle. dobro je sačuvan i pruža mogućnosti za proučavanje izgradnje aparata državne vlasti u BiH kao i konstituisanja narodnih odbora na teritoriji Okruga Tuzla. Predsjedništvo Narodne skupštine Bosne i Hercegovine donosi Zakon o teritorijalnoj podjeli Federalne Bosne i Hercegovine na okruge. Narodna skupština FNRJ je donijela Opšti zakon o narodnim odborima kojim se učvršćuju narodni odbori i njihov aparat. Jezik u građi: bosanski. donesena 3. pod nazivom Inicijativni Okružni narodnooslobodilački odbor Tuzla. 11.. godine. a decembra mjeseca 1947. S obzirom na razvoj vojne situacije i ponovnog zauzimanja Tuzle od strane okupatorskih i kvislinških jedinica. jer je rukovodio cjelokupnim snabdijevanjem vojnih jedinica na području istočne Bosne kao i snabdijevanjem pasivnih i opljačkanih srezova. stanja i razvoja svih privrednih grana (industrije. rukovođenje i kontrola nad industrijom.

srpski. stranih i domaćih državljana. ali i za rješavanje ličnih .građanskih prava. 4. 7. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SAP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1944.2 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži dokumentaciju o pokretnim i nepokretnim dobrima i pravima.organe. 5. Jezik u građi: bosanski. Sreska uprava narodnih dobara Tuzla Sreska uprava narodnih dobara Brčko Sreska uprava narodnih dobara Zvornik Sreska uprava narodnih dobara Srebrenica Sreska uprava narodnih dobara Zavidovići Sreska uprava narodnih dobara Gradačac Referat narodnih dobara Bosanski Šamac Valorizacija fonda: 2 Fond nije cjelovit. Okružna uprava narodnih dobara Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/OUNDT Vremenski raspon građe: 1945. o državnoj upravi nad imovinom neprisutnih lica i o sekvestru nad imovinom koju su okupatorske vlasti prisilno otuđile. donesena je Odluka o prelazu neprijateljske imovine u državnu svojinu. osim onih koji su se vršili u funkciji višeg državnog organa. (3. preduzećima. a može poslužiti kao pomoćni izvor za istraživanja o prelasku u državno vlasništvo neprijateljske imovine i imovine koju su neprijateljske vlasti otuđile. zemljišnim posjedima. Serije u fondu: 1. po kojoj se svi poslovi prenose na sreske i gradske narodne odbore. – 1947. U smislu ove 47 . Količina građe: 13 kut. hrvatski Pismo u građi: latinica.godine u Beogradu. – 1947. 21. jer se prenose u nadležnost odgovarajućih ministarstava prema granama državne uprave kojima rukovode. Historijat stvaraoca fonda: Na Trećem zasijedanju AVNOJ-a. 3. 6. pravima industrijske svojine i drugim pravima okupatora i njihovih saradnika.novembra 1944. 2.

Međutim. društva. sreske ili opštinske. sarađuju sa sreskim i mjesnim narodnooslobodilačkim odborima. (48 d/m) 48 . preduzeća sa svim postrojenjima i zalihama. godine donesen je Pravilnik o organizaciji Državne uprave narodnih dobara (“Sl. zemljišni posjedi. sreskih i opštinskih odbora osnuje poseban organ narodne vlasti pod nazivom Uprava narodnih dobara. dragocjenosti.. Zvornik i Uprave narodnom imovinom pri Okružnom narodnom odboru Sarajevo – Sreski narodni odbor Žepče . svakovrsna platežna sredstva. učestvovanja u radnjama i preduzećima. list FNRJ” broj 86/46). – 1952. okružne uprave narodnih dobara koje bi bile osnovne jedinice i glavni nosioci u konkretnom sprovođenju opštih uputa i planova centralne zemaljske Državne uprave narodnih dobara. Srebrenica. Zvorniku i Bosanskom Šamcu). akcije. Prezidijum narodne skupštine FNRJ donio je: Zakon o prelazu u državnu svojinu neprijateljske imovine i o sekvestraciji nad imovinom odsutnih lica (“Sl. Bijeljini. prema prilikama i potrebama. rudarska prava. Godine 1946. Oblasni NOO za istočnu Bosnu je izdao raspis da se kod okružnih NOO. pokazalo se korisnim posebno u srezovima u kojima je bilo mnogo imovine koja je trebala preći u državnu svojinu (u Brčkom. Iako ovakve. uprave narodnih dobara nisu bile predviđene uputama koje su kasnije date. potraživanja. list FNRJ” broj 64/46) i Zakon o zaštiti opštenarodne imovine i imovine pod upravom države (“Sl. 183 kut. autorska prava. kuće. koji su dužni pružiti punu potporu u vršenju zadataka. Zakon o postupanju sa imovinom koju su sopstvenici morali napustiti u toku okupacije i imovinom koja im je oduzeta od strane okupatora i njihovih pomagača (“Sl. augusta 1945. prava industrijske svojine i druga imovinska prava. namještaji. Oblasni narodni odbor Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/OBNOT Vremenski raspon građe: 1949. šume. prije nego što su doneseni propisi i upute. pri okružnim narodnooslobodilačkim odborima. Okružna uprava narodnih dobara Tuzla sadrži građu Sreske uprave narodnih dobara Tuzla. Količina građe: 35 knj.konfiskacije. list DFJ” broj 63/45) po kojem će Državna uprava svoje zadatke vršiti preko zemaljskih uprava narodnih dobara čija će se organizacija u pojedinim federalnim jedinicama dovesti u sklad sa odredbama ovog Pravilnika. hartije od vrijednosti. prava uživanja. udruženja svake vrste. list FNRJ” broj 63/46). Gradačac. Cilj postavljanja sve podržavljene ili sekvestirane imovine pod udar i nadzor Državne uprave narodnih dobara jeste maksimalno iskorištavanje te imovine za plansku proizvodnju radi bržeg i uspješnijeg dobijanja pobjede u narodnooslobodilačkom ratu i za stvaranje uslova za uspješnu ekonomsku obnovu i izgradnju Jugoslavije kao cjeline i svih njenih federalnih jedinica. Brčko. Sva ova imovina se stavlja pod upravu i nadzor Državne uprave narodnih dobara pri Povjereništvu za trgovinu i industriju. Na osnovu ove Odluke 18. Povjereništvo za industriju NKOJ u Beogradu je proslijedilo raspis Državne uprave narodnih dobara (“Privremena uputa federalnih jedinica za organizovanje Državnih uprava narodnih dobara na njihovom području”) u kojem se kaže da bi trebalo organizovati.Odluke smatraju se pokretna i nepokretna dobra i prava. a sve to u cilju da se što više i bolje sačuva imovina koja prelazi u državnu svojinu ili pod državnu upravu. Bosanski Šamac. To je podrazumijevalo da Okružni odbori. Zavidovići (Žepče). fondovi. udjeli.

rješenja o sistematizaciji službeničkih mjesta u OBNOT. 11. ali je dobro sačuvan. 3. zapisnici i izvještaji inspekcije rada. izgradnja kolonističkih kuća. obnova naselja.» i «str. U nadležnosti ovoga Odbora i njegovih upravnih tijela bila je cjelokupna društvena. 7. uređaja u zadružnom i privatnom sektoru. snabdijevanje i državne nabavke Povjereništvo za turizam i ugostiteljstvo Povjereništvo za prosvjetu i kulturu Povjereništvo za narodno zdravlje i socijalno staranje Povjereništvo za finansije Personalno odjeljenje Oblasna kontrolna komisija Oblasna planska komisija Knjige Valorizacija fonda: 2 Fond nije cjelovit. konferencija. 15. nesreće na poslu. rješenja o eksproprijaciji i arondaciji zemljišta. politička i privredna djelatnost oblasti kao upravno-teritorijalne jedinice te može poslužiti za proučavanje razvoja narodne vlasti. rekapitulacija planova. industriju i zanatstvo Povjereništvo za građevinarstvo Povjereništvo za saobraćaj Povjereništvo za trgovinu. 13. sprovođenja odluka i zadataka Vlade i drugih viših organa. organizacioni i politički problemi u seljačkim radnim zadrugama. 10. kao i nadležnosti OBNOT-a (rješavanje u drugom stepenu po žalbama protiv rješenja sreskih i gradskih narodnih odbora).Sadržaj fonda: Fond sadrži: zapisnike sa savjetovanja. spiskovi građevinskih objekata i radova po sektorima vlasništva. hrvatski Pismo u građi: latinica. rješenja o osnivanju preduzeća i škola i prenosu nadležnosti. 2. lokalnu privredu. 5. kadrova. 6. sreskih i gradskih narodnih odbora na teritoriji OBNOT-a. pov. 4. Građa u ovom fondu sadrži vrijedne podatke za razne istraživačke teme. republičkog i lokalnog značaja. 14. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AI Stepen sređenosti: arhivistički sređen 49 . planovi i izvještaji povjerenika pojedinih odjeljenja. 9.planovi proizvodnje. U građi ima dokumenata koji su označeni kao «pov. planovi investicija ipoljoprivredne proizvodnje.» . Jezik u građi: bosanski. spiskovi preduzeća saveznog. Serije u fondu: 1. evidencije članova mjesnih. Opšte odjeljenje – Sekretarijat Povjereništvo rada Povjereništvo za poljoprivredu i šumarstvo Povjereništvo za komunalne poslove. 8. 12. izbora. sjednica. srpski. popisi mašina. radne snage.

12 fasc. Ukazom o prestanku važnosti ukaza o obrazovanju oblasti kao administrativno-teritorijalnih jedinica i privremenih narodnih odbora oblasti. gradove i opštine. list FNRJ” broj 51/51). 2 pov. treba da donesu propise o njihovom ukidanju i o prestanku rada oblasnih narodnih odbora (“Sl. Ovaj Odbor je u početku radio kao Privremeni oblasni narodni odbor Oblasti tuzlanske i djelovao shodno Opštem zakonu o narodnim odborima preko Izvršnog odbora koji ima sekretarijat kao svoj aparat za vršenje zadataka opšte uprave i koordinacije rada (Zakon o izboru i radu privremenih oblasnih narodnih odbora i o načinu prenosa nadležnosti na oblasne narodne odbore. – 1952. usklađivao rad svih odbora na području oblasti u poslovima opšteg i lokalnog značaja itd.. osim u Crnoj Gori. Okrug Tuzla (Skupština. koji je donio Prezidijum narodne skupštine FNRJ. prosvjetu i kulturu. lokalni saobraćaj. “Sl. 130 reg. Historijat stvaraoca fonda: Pošto su se funkcije i zadaci postojećih lokalnih organa državne vlasti i uprave (mjesni. narodne republike. U okviru Oblasnog odbora postoje povjereništava: za poljoprivredu. Obavljao je upravne i izvršne poslove.. u kojima postoje oblasti. rad. list NR BiH” broj 16/49). kako bi se ujedinilo više srezova (“Sl. na osnovu koga se u Tuzli obrazuje Sekretarijat Vlade sa zadatkom da izvrši sve potrebne predradnje oko osnivanja i organizovanja Oblasnog narodnog odbora. Predsjedništvo. kulturni i privredni razvoj oblasti.Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1949. godine od strane Narodne skupštine NR BiH (“Sl. gradski i sreski narodni odbori) uvećali i razgranali u uslovima izgradnje socijalizma. (17. građevine. Prezidijum Narodne skupštine FNRJ je donio Ukaz o obrazovanju oblasti kao administrativno-teritorijalnih jedinica i privremenih narodnih odbora oblasti na teritoriji narodnih republika. socijalno staranje. aprila 1949. list NR BiH” broj 16/49). maja) i Zakona o sprovođenju reorganizacije narodnih odbora jer je teritorija NR Bosne i Hercegovine. – 1994. list FNRJ” broj 26/1945). Koordinacioni i Izvršni odbor) Signatura fonda: BiH-ATKT/OT (SPKI) Vremenski raspon građe: 1992. industriju. finansije. Zakonom o administrativno-teritorijalnoj podjeli NR BiH na oblasti donesenim 19. ovim novim Zakonom. ugostiteljstvo i turizam. Vlada NR Bosne i Hercegovine je 25. podijeljena na srezove. a odbornike će birati na svojim zasijedanjima sreski i gradski narodni odbori sa područja oblasti. a pojedine opštine su bile i gradske opštine.godine na osnovu Zakona o ukidanju oblasti (“Sl. Oblasni narodni odbor Tuzla je prestao sa radom 1952. narodno zdravlje. obezbjeđivao primjenu i ostvarenje opštih propisa i smjernica najviših organa državne vlasti i uprave. obrazuje se Tuzlanska oblast sa sjedištem Oblasnog narodnog odbora u Tuzli i obuhvata 18 srezova. Količina građe: 14 knj. list NR BiH” broj 11/52 od 05.5 d/m) 50 . marta 1949. te planska komisija i kontrolna komisija. trgovinu i snabdijevanje. šumarstvo. godine donijela Rješenje o obrazovanju komisije za formiranje oblasnih narodnih odbora i sekretarijata za organizovanje oblasnih narodnih odbora. komunalne poslove..

Orašje. Izvršni odbor. list R BiH’’ br. Prava i dužnosti Okruga su: mobilizacija svih raspoloživih ljudskih snaga i materijalnih sredstava i mogućnosti radi stalnog jačanja oružane borbe na području Okruga i uspješnog funkcionisanja političkog i ekonomskog sistema. Sekretarijat društvenih djelatnosti i radnih odnosa. Lopare. Bijeljina.Sadržaj fonda: Fond se sastoji se od zapisnika sa sjednica. glasnik Okruga Tuzla’’ br. – 1994. pomenute Uredbe donesen je Statut Okruga na sjednici Skupštine održane 27. Srebrenica. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: ograničena Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1992.12. 1992. preduzeća i drugih pravnih lica. informacija nastalih u radu organa Tuzlanskog okruga – Skupština. ali predstavlja vrijedan izvor za proučavanje djelovanja i rada organa Tuzlanskog Okruga u ratnom periodu 1992. Vlasenica. Odjeljenje zajedničkih službi. 12/92. zahtjevi. 3. ITC TV Okruga. Šekovići. 4. godine (“Sl. srpski. Ugljevik. 51 . Civilna zaštita. organizovanje. Sekretarijat za pravosuđe i upravu i Opština Srebrenik (saglasnosti. dopisi). Okrug na svom području obezbjeđuje društveno organizovanje i povezivanje građana. odluka. a sjedište Okruga je u Tuzli. Serije u fondu: 1.). Zvornik i Živinice. Jezik u građi: bosanski. Akta Skupštine Okruga Predsjedništvo Okruga Izvršni odbor Okruga Koordinacioni odbor Okruga Valorizacija fonda: 2 Fond nije cjelovit. dopisa. zaključaka. izvještaja. Inspekcije. Historijat stvaraoca fonda: Uredbom sa zakonskom snagom o obrazovanju i radu okruga (“Sl. zadovoljavanje osnovnih materijalnih i drugih potreba oružanih snaga i stanovništva. Brčko. kao i efikasno i neprekidno funkcionisanje političkog sistema.) obrazovan je Okrug Tuzla za područje opština: Banovići. Sekretarijat za privredu i finansije. Predsjedništvo. Kladanj. Koordinacioni odbor. Kalesija. 2. upotreba i rukovođenje civilnom zaštitom. – 1994. službom osmatranja i obavještavanja. Gračanica. uputstava. Srebrenik. Bratunac. Lukavac. Gradačac. Na osnovu člana 9. vezama rukovođenja i kriptozaštitom i drugim oblicima organizovanog otpora. Tuzla. a radi ostvarivanja poslova i zadataka od značaja za organizovanje i pripremanje građana za otpor agresoru i rukovođenje tim otporom. 1/93. potvrde. godine.

osim iz oblasti unutarnjih poslova. dva dopredsjednika ( koji se biraju iz reda odbornika Skupštine Okruga) i sekretara (koga imenuje Skupština). sekretar Okružnog sekretarijata za pravosuđe i upravu. a naročito zbrinjavanja stanovništva i angažovanje jedinica i drugih snaga civilne zaštite na saniranju posljedica izazvanih ratnim dejstvima na izrazito nastradalim područjima. Ostale članove bira Skupština Okruga na prijedlog Komisije za izbor i imenovanja. Okružni centar za obavještavanje i Okružna jedinica veze. Izvršni odbor Okruga je izvršni organ Okruga i ima 11 članova. Članovi predsjedništva su: dopredsjednici Skupštine. Posebni okružni organi su: Okružni štab odbrane. Izvršni odbor ima dva dopredsjednika koji se biraju iz reda članova Izvršnog odbora i sekretara koga imenuje Izvršni odbor. članovi po funkciji i određeni broj članova koje bira Skupština Okruga. Okružni sekretarijat za pravosuđe i upravu. Okružni sekretarijat za privredu i finansije.- usmjeravanje rada preduzeća i drugih pravnih lica radi zadovoljavanja materijalnih i drugih potreba od posebnog značaja za organizovanje i vođenje oružanog otpora. 2. Skupština ima: predsjednika. utvrđivanje organizacije i rada okružnih organa uprave i drugih okružnih organa i stvaranje uslova za njihov uspješan rad. Okružni sekretarijat za obnovu i razvoj. Predsjedništvo Okruga obrazuje Skupština Okruga i sastoji od predsjednika i određenog broja članova. Predsjednik Izvršnog odbora. Poslove i zadatke iz okvira prava i dužnosti Okruga vrše: 1. Predsjednik Skupštine Okruga je po položaju predsjednik Predsjedništva. 4. a sačinjavaju ga predsjednik. organizovanje najšireg otpora agresoru na području Okruga i rukovođenje tim otporom. Rad Skupštine Okruga. 52 . Sekretar Okružnog sekretarijata odbrane. organizovanje i vršenje poslova i zadataka koji se Uredbom i drugim propisima stave u nadležnost Okruga. načelnik Centra službi bezbijednosti iz sjedišta Okruga i komandant Okružnog štaba civilne zaštite. Poslove za potrebe Predsjedništva vrši sekretar Skupštine. Skupština Okruga – najviši organ vlasti (ima 39 odbornika. 3. njena unutrašnja organizacija i način ostvarivanja prava i dužnosti utvrđuju se poslovnikom. preduzimanje mjera zaštite i spasavanja. Okružni štab civilne zaštite. stručnih i drugih poslova iz okvira prava i dužnosti Okruga obrazuju se okružni sekretarijati kao inokosni organi uprave. sekretar Okružnog sekretarijata odbrane. Za vršenje upravnih. a sačinjavaju je po 2 odbornika iz reda odbornika u skupštinama opština i 3 odbornika iz reda odbornika Skupštine opštine Tuzla). povezivanje snaga odbrane i usmjeravanje ljudstva i materijalnih sredstava opština prema stepenu važnosti zadataka i mjera. Okružni sekretarijat društvenih djelatnosti i radnih odnosa. Okružni organi uprave koje obrazuje Skupština Okruga na prijedlog Izvršnog odbora. sekretar Okružnog sekretarijata za društvene djelatnosti i radne odnose. Okružni organi uprave su: Okružni sekretarijat odbrane. sekretar Okružnog sekretarijata za obnovu i razvoj i načelnik Okružnog štaba civilne zaštite su po položaju članovi Izvršnog odbora. 5. ugroženosti i težini ratom izazvanih posljedica na pojedinim područjima Okruga. Posebni okružni organi se obrazuju za vršenje poslova i zadataka iz okvira prava i dužnosti Okruga u oblasti vojne i civilne odbrane. sekretar Okružnog sekretarijata za privredu i finansije.

6 kut. snimci i audiokasete). 3.-2001.. 9 audiokaseta (26 d/m) Sadržaj fonda Fond sadrži građu koja je nastala radom Komisije za period 1992. Više javno tužilaštvo. Količina građe: 11 knj. fotografije. Drugi okružni organi čija se organizacija i djelokrug organa utvrđuju se posebnom Uredbom sa zakonskom snagom. 3 reg. godine Odlukom Općinskog vijeća Tuzla. 53 .. 4. Poslove i zadatke iz oblasti pravosuđa i izvršenja krivičnih i prekršajnih sankcija u Okrugu vrše: Viši sud.. – 2001. – 1995. 6 VHS kaseta.. 2. Kasnije je prerasla u Okružnu komisiju za prikupljanje činjenica o ratnim zločinima na području Tuzlansko-podrinjskog kantona. – 2001. Serije u fondu: 1. 25 kov. Jezik u građi: bosanski. a posljednji naziv je Državna komisija za prikupljanje činjenica o ratnim zločinima. Kazneno-popravne organizacije.6. 96 fasc. godine. 5. godine (zapisnici svjedočenja o ratnim zločinima. registraturski sređen i može poslužiti kao izvor za istraživanje ratnih događaja na području sjeveroistočne Bosne u periodu 1992. – 1995. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: PrP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: ograničena Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1992. srpski. Historijat stvaraoca fonda: Komisija je osnovana 1992. Viši sud za prekršaje.. godine i sadrži raznovrsnu dokumentaciju svjedočenja o događajima i ratnim zločinima na području sjeveroistočne Bosne za period 1992. Svjedočenja – izjave svjedoka Dosijea za osnovano osumnjičene osobe (po opštinama) Spiskovi evidentiranih logoraša u raznim logorima Video i audio kasete – spiskovi Protokoli Valorizacija fonda: 2 Fond je cjelovit. hrvatski Pismo u građi: latinica. novinski članci. Komisija za savremenu građu Tuzlanskog kantona Signatura fonda: BiH-ATKT/KZSGTK Vremenski raspon građe: 1992.

Napomena: preuzeta je i knjiga o procjeni ugroženosti iz 1987.. naredbe itd. fond je registraturski sređen te može poslužiti u proučavanju rada i djelovanja Kantonalnog štaba civilne zaštite na području Kantona u navedenom periodu. 4. te knjiga izlaznih faktura. Opšta dokumentacija 2. Knjige Valorizacija fonda: 3 Iako necjelovit. odluke.5 d/m) Sadržaj fonda: Fond se sastoji od dokumentacije koja se odnosi na djelovanje i rad Sekretarijata odbrane Tuzla (segment civilne zaštite) i Okružnog štaba civilne zaštite Tuzla i to: opće dokumentacije – planovi. Serije u fondu: 1. Preuzete su i osnovne i pomoćne evidencije i akta: djelovodnici. Količina građe: 9 knj. Okružni štab civilne zaštite Tuzla Kantonalni štab civilne zaštite Tuzlansko-podrinjskog kantona Štab civilne zaštite Tuzlansko-podrinjskog kantona Kantonalni štab civilne zaštite Tuzlansko-podrinjskog kantona 54 . 2..Kantonalni štab civilne zaštite Tuzla Signatura: BiH – ATK/KŠCZ Vremanski raspon građe: 1988. 3. – 1995. interna dostavna knjiga. srpski. izvještaji.godine i dostavna knjiga za mjesto za period 1993. Finansijska dokumentacija 3. 2 sv. rasposedi. – 1999. dostavna knjiga za mjesto. procjene. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SAP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: ograničena Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1988. manja količina finansijske dokumentacije – uglavnom platne liste i spiskovi ličnih dohodaka. operativni planovi. Jezik u građi: bosanski. hrvatski Pismo u građi: latinica. sklonišna mjesta. (4. – Promjene naziva stvaraoca fonda: 1. 38 reg. obavještenja.

Knjige Valorizacija fonda: 3 Iako necjelovit fond je registraturski sređen. Odluku o osnivanju Kantonalnog štaba civilne zaštite br. 12/92) Skupština Okruga Tuzla na sjednici 27. narudžbenice. dopise. ulaz-izlaz robe.12. zahtjeve. Arhiva protokola 2. odluke o dodjeli pomoći itd. donijela je Skupština Tuzlansko-podrinjskog kantona.1992. 01-011-93-3/97. a na projedlog Vlade kantona. Količina građe: 3 knj. račune.). te može poslužiti u proučavanju rada i djelovanja Ureda za povratak na području Tuzlanskog kantona u navedenom periodu. finansijsku dokumentaciju (otpremnice. Serije u fondu: 1. da bi Skupština kantona na svojoj sjednici 29. zahtjeve za pomoć. Po osnivanju. godine je donijela Statut Okruga. Osnovan je radi obavljanja stručno-operativnih i drugih poslova u oblasti civilne zaštite na području Tuzlansko-podrinjskog kantona. godine donijela odluku o ponovnom vraćanju naziva Kantonalni štab civilne zaštite. čijim je članom 33. Okružnom štabu civilne zaštite Tuzla je pripala građa koja se odnosi na rad i djelovanje Sekretarijata odbrane Tuzla – segment civilne zaštite od 1988. Uredbe sa zakonskom snagom o obrazovanju i radu okruga („Sl. na području Kantona. Njegov zadatak je bio da organizuje. pozive i sl. priprema i sprovodi sistem zaštite i spasavanja ljudi i materijalnih. elementarnih nepogoda. Finansijska dokumentacija 3. godine. informacije.12. kao poseban okružni organ formiran Okružni štab civilne zaštite Tuzla s ciljem vršenja poslova i zadataka iz okvira prava i dužnosti Okruga u oblasti civilne zaštite. (10 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži arhivu protokola (obavijesti. u miru i u ratu. – 2004. tehničkotehnoloških i drugih nesreća i opasnosti. Ured za povratak prognanih Tuzlanskog kantona Signatura: BiH – ATKT/UZPPTK Vremanski raspon građe: 1994. list Republike Bosne i Hercegovine“ br.1997. 81 reg. 55 .. kulturnih i drugih dobara od ratnih razaranja. U aprilu mjesecu iste godine Odlukom o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Kantonalnog štaba civilne zaštite naziv Kantonalnog štaba je promjenjen u Štab civilne zaštite Tuzlansko-podrinjskog kantona.Historijat stvaraoca fonda: Na osnovu člana 9. knjige – djelovodni protokoli i knjiga pošte koji se odnose na djelovanje i rad Ureda za povratak.).

izbjeglice i povratnike je prestalo sa radom. Koordinacioni odbor za sprovedbu programa povratka prognanika 2.1997. Ured za povratak prognanih Tuzla Historijat stvaraoca fonda: Uredbom br. 02/1-111-6098/96 od 16. godine).. i 25. novine TK” br. stava 1. Promjene naziva stvaraoca fonda: 1. Predsjednik Tuzlanskog kantona Signatura: BiH – ATKT/PTK Vremanski raspon građe: 1992.03. a na osnovu čl. Krajem iste godine članovima 32.. Tokom 2000. hrvatski.. Količina građe: 19 knj. godine Vlada Tuzlansko-podrinjskog kantona je donijela Odluku br.) Ministarstvo za raseljena lica. Ured je vršio poslove koji se odnose na koordinaciju aktivnosti na sprovođenju programa povratka raseljenih lica – prognanika i izbjeglica na područja sa kojih su protjerani. 8/96).2004.Jezik u građi: bosanski. novine TPK“ br.08. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlanskog kantona (“Sl. (25. filmske. 204 reg. („Sl. Zadužen je i za vođenje arhivsko-dokumentacionog centra za prikupljanje i čuvanje dokumentarne građe (foto. 2/94. da Ured za povratak raseljenih lica – prognanika i izbjeglica nastavlja sa radom kao Organizaciona jedinica u sastavu Ministarstva za rad.5 d/m) 56 . 02/1-6781/96. novine TPK“ br. – 2003.1996. i 33.. 6 fasc. Ured za povratak raseljenih lica – prognanika i izbjeglica Vlade Tuzlansko-podrinjskog kantona 3. 4 kut..) obrazovan je Ured za povratak raseljenih lica – prognanika i izbjeglica Vlade Tuzlansko-podrinjskog kantona. Zakona o Vladi Tuzlansko-podrinjskog kantona („Sl. srpski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SAP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: ograničena Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1994. 2 pov. socijalnu politiku i izbjeglice Tuzlansko-podrinjskog kantona. 17/00. godine formirano je Ministarstva za raseljena lica. 02/1-120-5425/97. Dana 27. izbjeglice i povratnike u čijem sastavu je djelovao Ured za povratak prognanih Tuzla. razvoj i povratak. i 4/95. a prestala je važiti Odluka o obrazovanju i sastavu Koordinacionog odbora za sprovedbu programa povratka prognanika (br. novinske i ostalo) vezane za proces povratka raseljenih lica i izbjeglica. kao i za organiziranje i vođenje medijskih aktivnosti i kampanje na sprovedbi programa povratka. 30. a njegove poslove preuzelo je Ministarstvo za obnovu.

– 1999. zahvalnice. 2. zaključci. hrvatski. priznanja. Skupština ima predsjednika koji predstavlja istu. te vrši druge poslove utvrđene Zakonom. zahtjevi za pomoć. informacije. 3. čestitke. priprema i saziva sjednice Skupštine Okruga. Jezik u građi: bosanski. sudski predmeti. sporazumi. Uredbom. radni odnosi. stara se o izvršavanju odluka i drugih propisa. 57 . Predsjednik Tuzlanskog kantona 1999. pozivnice. djelovodni protokoli. i opštih akata Skupštine. kao izvršnog organa vlasti Kantona. saglasnosti. 5. odluke. – 2003. fotografije. – 1994. bilteni. 4. Opći i pravni poslovi Finansijska dokumentacija Dokumentacija organa upravljanja Radni odnosi Knjige Valorizacija fonda: 2 Građa fonda je vrijedna jer može poslužiti u istraživanju i proučavanju rada Predsjednika. Serije u fondu: 1.12. interne dostavne knjige. dopisi. Ustavnim zakonom Tuzlansko-podrinjskog kantona br.2003. Predsjednik Skupštine Okruga 1992. Statutom i drugim propisima koje mu povjeri Skupština Okruga.1992. Predsjednik Tuzlansko-podrinjskog kantona 1994. plakete. ispričnice. kapitalna ulaganja. ugovori. imenovanja. posjete delegacija. 2. obavještenja. Promjene naziva stvaraoca fonda: 1.. 01-011-3/94. Historijat stvaraoca fonda: Statutom Okruga donesenim na sjednici 27.Sadržaj fonda: Fond se sastoji od dokumentacije koja se odnosi na rad i djelovanje Predsjednika Tuzlanskog kantona. godine određeno je da je Skupština Okruga najviši organ vlasti u okviru prava i dužnosti okruga. a čine je: nacrti zakona. materijali sa sjednica. Nakon transformacije Okruga u Tuzlanskopodrinjski kanton. 3. zahtjevi itd. od 22. srpski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SAP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: ograničena Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1992.

Količina građe: 40 reg. potpisivanje odluka Skupštine nakon njihovog donošenja. godine ukinut. uz saglasnost zakonodavnog tijela Federacije. Kao stvaralac građe Predsjednik Tuzlanskog kantona je djelovao do 2002.). 2002. 3/99. 6/04.) naziv Kantona je promjenjen u Tuzlanski kanton. odluke. novine F BiH’’ br. a koji se odnose na rad Vlade TPK. Vlada Tuzlansko-podrinjskog kantona Signatura: BiH-ATKT/VTPK Vremanski raspon građe: 1993. Predsjednik kantona je nadležan za: imenovanje Vlade kantona. popisi ratne štete. informacije. novine TK’’ br. br. godine donesen Amandman na Ustav Tuzlanskog kantona (“Sl. godine (“Sl. predložen zakon ili zakon koji je usvojila Skupština u skladu sa Ustavom Federacije. kada je Odlukom Visokog predstavnika za BiH. raspuštanje Skupštine kad ona ne uspije donijeti budžet Kantona prije početka budžetske godine. 2.149/02. predlaganje i davanje preporuka iz oblasti kantonalnog zakonodavstva. podnošenje zahtjeva Ustavnom sudu radi utvrđivanja dali je predloženi ili usvojeni propis koji donosi organ kantonalne ili općinske vlasti u skladu sa Ustavom Federacije. žalbe. dopise i sl. novine TPK’’ br. razmatranje izvještaja ombudsmena i osiguravanje uslova za njihov rad. staranje o ostvarivanju saradnje sa organima Federacije i rukovođenje radom Vlade. devizne izvode banke. te je 2004.) uređeno je da izvršnu vlast vrši Predsjednik sa Kantonalnom Vladom. podnošenje zahtjeva Ustavnom sudu radi utvrđivanja da li je Ustav Kantona ili Ustavni zakon i amandman na Ustav ili Ustavni zakon. pa je tako i funkcija Predsjednika promjenila naziv u Predsjednik Tuzlanskog kantona. provođenje politike i izvršavanja kantonalnih propisa uključujući osiguranje izvršavanja odluka kantonalnih i federalnih sudova. predlaganje sudija kantonalnih sudova. izvršavanje i drugih poslova koje mu povjeri Skupština. godine. (4. ugovore. na Ustav Tuzlansko-podrinjskog kantona donesenog 26. finansijske planove. novine TPK’’ br. godine (“Sl. 1999..16/02). rješenja. odnosno kao organ uprave prestao da egzistira (“Sl. Amandmanom I. urgencije. koju potvrđuje Skupština. pripremanje budžeta Skupštini. od 19. – 1995. 58 . u skladu sa Ustavom Federacije. mišljenja. izvještaje. davanje pomilovanja za djela utvrđena kantonalnim zakonima. 1/94. koje odobrava Skupština.augusta 1994. potpisivanje i ratificiranje međunarodnih sporazuma u ime Kantona.5 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži zapisnike sa sjednica. 04.

nadzor nad istragom i krivičnim gonjenjem u vezi sa kršenjem kantonalnih zakona. godine. osiguranje da nacionalna struktura policije odražava nacionalnu strukturu stanovništva kantona.Napomena: U građi fonda nalazi se i dio dokumentacije Predsjedništva Okruga iz 1993. izvršavanje odluka svakog kantonalnog ili federalnog suda i vršenje svake druge nadležnosti povjerene Kantonu od federalne vlasti. Zakonom o Vladi Tuzlansko-podrinjskog kantona. Serije u fondu: 1.avgusta 1994. – 1995. Predsjedništvo Okruga Sjednice Vlade Rješenja i Odluke Finansijska dokumentacija Valorizacija fonda: 2 Iako fragmentarno sačuvana. godine. 4. od 15. 3. koja se sastoji od ministara čiji se broj utvrđuje Zakonom o vladi. kao i nadzor nad kantonalnom policijom. pripremu prijedloga budžeta. srpski Pismo u građi: latinica. Vlada kantona je nadležna za: provođenje kantonalne politike. donesenim 22. osiguranje saradnje između Vlade Kantona i ombudsmena. s tim da nacionalna struktura policije svake općine mora odražavati nacionalnu strukturu stanovništva te općine. - 59 . predlaganje i izvršavanje kantonalnih zakona i dr. Arhivistička informativna pomagala: SAP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: ograničena Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1993. vršenje drugih nadležnosti utvrđenih Ustavnim zakonom i dr. propisa. propisima. 2. utvrđeno je da se ista sastoji od 13 resornih ministara. koji rukovode ministarstvima. Historijat stvaraoca fonda: Ustavnim zakonom Tuzlansko-podrinjskog kantona. septembra 1994. hrvatski. Jezik u građi: bosanski.-1995. utvrđeno je da izvršnu vlast na Kantonu izvršava Predsjednik kantona i Vlada kantona. godine. građa fonda je važna jer sadrži podatke i informacije vezane za rad Vlade Kantona u periodu 1993. godine.

br. Dokumentacija koja se odnosi na industriju 2. građa fonda je važna jer sadrži podatke i informacije vezane za rad navedenog Ministarstva u ratnom periodu 1994.-1995. utvrđivanje i praćenje ostvarivanja energetskog bilansa. 60 . energetiku i rudarstvo čiji je osnovni zadatak da vrši upravne i druge stručne poslove koji se odnose na: industriju. Serije u fondu: 1. –1995. godine. informacije i obavještenja..godine. pravilnike. srpski Pismo u građi: latinica. iskorištavanje mineralnih sirovina i organiziranje proizvodnje u skladu sa politikom Federacije i Kantona u okviru zakona i drugih propisa i tehničkih normativa i standarda iz ove oblasti. energetiku i rudarstvo (izuzev prehrambene i industrije duhana). utvrđeno je da se Vlada Kantona sastoji od 13 resornih ministarstava. Količina građe: 1knj. donesenim na sjednici održanoj 15.09. Jedno od njih je i Ministarstvo za industriju. energetiku i rudarstvo u periodu 1994.Ministarstvo za industriju. potvrde. godine. energetiku i rudarstvo Tuzlansko-podrinjskog kantona Signatura: BiH-ATKT/MIER TPK Vremanski raspon građe: 1994. zahtjeve. Dokumentacija koja se odnosi na rudarstvo 3. mišljenja. saglasnosti. Historijat stvaraoca fonda: Zakonom o Vladi Tuzlansko-podrinjskog kantona. Jezik u građi: bosanski.-1995. a odnosi se na rad Ministarstva za industriju.2 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži izvještaje o radu. 1994. rješenja. hrvatski.1 reg. zapisnike o inspekcijskim pregledima. (0. Arhivistička informativna pomagala: SAP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: ograničena Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1994. 01-011-21/94. Dokumentacija koja se odnosi na energetiku Valorizacija fonda: 2 Iako fragmentarno sačuvana. praćenje proizvodnje i poduzimanje odgovarajućih mjera za njeno ostvarivanje i unapređenje. korišćenje prirodnih bogatstava u skladu sa zakonom Federacije i Kantona.

saglasnosti. vršenje i drugih poslova iz ovih oblasti. urvrđivanje koncepta prostornog uređenja zaštite životne okoline. građa fonda je važna jer sadrži podatke i informacije vezane za rad navedenog Ministarstva u ratnom periodu 1994. dopise. – 1995. pripremanje propisa o lokalnim postrojenjima za proizvodnju energije i osiguranje njihove dostupnosti. Jezik u građi: bosanski. pripremanje odluka u okviru ekonomske politike za poticanje privrednog i društvenog razvoja Kantona.- utvrđivanje bilansa proizvodnje uglja i drugih industrijskih mineralnih sirovina. Ministarstvo za poljoprivredu. naučnih istraživanja. mišljenja..) i finansijsku dokumentaciju koja se odnosi na djelovanje i rad Ministarstva za poljoprivredu.-1995. u saradnji sa Ministarstvom za obnovu. hrvatski. u skladu sa zakonom iz svoje nadležnosti. razvoj i poduzetništvo. Finansijska dokumentacija 3. arhivu protokola (obavijesti. ulaganja stranih lica u domaća preduzeća u ovim oblastima u skladu sa propisima Federacije i Kantona. pozive i sl. obrazovanja kadrova iz resornih oblasti i slično (zajedno sa resornim ministarstvom)..godine. pripremanje nacrta zakona i drugih propisa iz svoje oblasti. raspodjelu i distribuciju energije i energenata. informacije. plan žetve i otkupa pšenice. Arhiva protokola 2. Količina građe: 1 knj. pripremanje odluka u okviru ekonomske politike za postizanje privrednog i društvenog razvoja Kantona. srpski 61 . 1 fasc. Serije u fondu: 1. utvrđivanje programa geoloških istraživanja (zajedno sa resornim ministarstvom). (1 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži izvještaje i ugovore o otkupu viškova poljoprivrednih proizvoda. šumarstvo i vodoprivredu Tuzlansko-podrinjskog kantona Signatura: BiH-ATKT/MPŠV TPK Vremanski raspon građe: 1994. zahtjeve. 7 reg. šumarstvo i vodoprivredu. inspekcijski nadzor u svim oblastima iz svoje nadležnosti. Knjige Valorizacija fonda: 2 Iako fragmentarno sačuvana.

prehrambenu industriju. . proizvodnju i preradu duhana. 01-011-21/94.šumske komunikacije.zaštitu od erozije. . . 1994. stočne hrane.09. zaštitu poljoprivrednog bilja i proizvoda od uzročnika bolesti. krša i goleti. eksploataciju šuma. - 62 .vršenje i drugih poslova iz ovih oblasti.uzgoj i unapređivanje stočarstva. proizvodnju.inspekcijski nadzor u svim oblastima iz svoje nadležnosti.pripremanje nacrta zakona i drugih propisa iz svoje nadležnosti.organizaciju. u skladu sa zakonom iz svoje nadležnosti.proizvodnju i promet ljekovitog bilja. unapređenje poljoprivredne proizvodnje. proizvodnju alkoholnih i bezalkoholnih pića. . . promet u toj oblasti i promet namirnica životinjskog porijekla. koji su djelovali kao posebna pravna lica. vinove loze i ukrasnog bilja. štetočina i korova. U sastavu ovog Ministarstva su: Poljoprivredni zavod. . voćaka. Veterinarski zavod i Zavod za vode. zaštitu i unapređenje šuma.planiranje vodoprivrednih aktivnosti u oblasti upotrebe i zaštite voda na području Kantona. proizvodnju ipromet sadnog materijala.uređivanje režima vode. .Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SAP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: ograničena Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1994. utvrđeno je da se Vlada kantona sastoji od 13 resornih ministarstava.ulaganje stranih lica u domaća preduzeća u ovim oblastima u skladu sa propisima Federacije i Kantona. Historijat stvaraoca fonda: Zakonom o Vladi Tuzlansko-podrinjskog kantona. . . pčelarstva i ribarstva. godine br.uzgoj. unapređenje. doradu i promet sjemena poljoprivrednog bilja. .organizaciju i rad veterinarskih ustanova i zdravstvenu zaštitu životinja. hidromelioraciju. bujica i elementarnih nepogoda. Jedno od njih je i Ministarstvo za poljoprivredu. zaštitu i korišćenje poljoprivrednog zemljišta.pošumljavanje degradiranjih šuma. .davanje veterinarskih saglasnosti za izgradnju objekata za uzgoj stoke. . šumskih plodova i puževa.korišćenje voda u energetske i rekreativne svrhe. . . lovstvo. šumarstvo i vodoprivredu koje vrši upravne i druge stručne poslove koji se odnose: udruživanje zemljoradnika.proizvodnju i promet lijekova koji se upotrebljavaju u veterinarstvu. . izrada i praćenjeistraživačkih projekata u ovim oblastima. donesenim na sjednici održanoj 15. .vodosnabdijevanje stanovništva i industrijsku vodu. . . zaštitu voda i štetnog dejstva voda.

(0. donesenim na sjednici održanoj 15. zahtjeve i molbe koji se odnose na djelovanje i rad Ministarstva za trgovinu i turizam u periodu 1994. po čl. Arhiva protokola 2.Ministarstvo za trgovinu i turizam Tuzlansko-podrinjskog kantona Signatura: BiH-ATKT/MTT TPK Vremanski raspon građe: 1994. odluke. ugovore. saglasnosti. osim carinskog sistema i kreditnih odnosa sa inostranstvom.-1995. godine. izvoz i uvoz. zaduženo da vrši upravne i druge stručne poslove koje se odnose na: unutrašnju trgovinu u Kantonu i ekonomske odnose sa drugim kantonima u Federaciji.. Jedno od njih je i Ministarstvo za trgovinu i turizam koje je. utvrđeno je da se Vlada kantona sastoji od 13 resornih ministarstava. građa fonda je važna jer sadrži podatke i informacije vezane za rad navedenog Ministarstva u ratnom periodu 1994. Finansijska dokumentacija 3.godine. Knjige Valorizacija fonda: 2 Iako fragmentarno sačuvana. Jezik u građi: bosanski. bilansiranje i praćenje snabdjevenosti Kantona. obavještenja.01-011-21/94.09. br.5 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži izvještaje upućene Vladi TPK. hrvatski. srpski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SAP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: ograničena Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1994. Serije u fondu: 1. zapisnike. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlansko-podrinjskog kantona. rješenja. godine. 63 . Količina građe: 1 knj.Historijat stvaraoca fonda: Zakonom o Vladi Tuzlansko-podrinjskog kantona. 4 reg. promet roba i usluga unutar Kantona.9. – 1995. 1994. pravilnike. informacije. provođenje zakona i propisa.-1995.

vršenje nadzora u oblasti trgovine i turizma. godine. koji ne spadaju u djelokrug i nadležnosti drugog organa uprave Kantona. zahtjeve. razvoj turističkih resursa. godine. – 1995. saglasnosti. Ministarstvo za pravdu Tuzlansko-podrinjskog kantona Signatura: BiH-ATKT/MP TPK Vremanski raspon građe: 1994. građa fonda je važna. Knjige Valorizacija fonda: 2 Iako fragmentarno sačuvana. Arhiva protokola 2. jer sadrži podatke i informacije vezane za rad navedenog Ministarstva u ratnom periodu 1994. pripremanje nacrta zakona i drugih propisa iz svoje nadležnosti. praćenje i analiziranje izvoza i uvoza roba i usluka na području Kantona. učešće u kreiranju politike uvoza i izvoza u cilju zaštite proizvodnje unutar Kantona (odobravanje uvoznih i izvoznih kontigenata za određene proizvode u koordinaciji sa Ministarstvom trgovine Federacije). praćenje i izvršavanje ekonomskih sporazuma Kantona sa drugim kantonima Federacije. Serije u fondu: 1. kontrola cijena proizvoda i usluga u skladu sa Zakonom o kontroli cijena. mišljenja. vršenje nadzora nad radom općinskih i tržišnih inspektora. – 1995. zaključivanje.-1995. prijedloge. odgovore. Količina građe: 1 knj. kreiranje politike i razvoja rekreativnih. stvaranje i primjenu politike Kantonalnog turizma. vršenje i drugih poslova iz ovih oblasti. turističko-propagandnu djelatnost. donošenje odluke o visini turističke takse. u skladu sa zakonom. zapisnike..6 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži izvještaje. ugostiteljstvo. rješenja. obavještenja. informacije. rehabilitacionih i drugih centara u koordinaciji sa Ministarstvom zdravlja i Ministarstvom za boračka pitanja.- praćenje i analiziranje izvoza i uvoza roba i usluga na području Kantona. 64 . (0. Finansijska dokumentacija 3. koji se odnose na djelovanje i rad Ministarstva za pravdu u ratnom periodu 1994. 5 reg. dopise i sl.

Jedno od njih je i Ministarstvo za pravdu koje je.Historijat stvaraoca fonda: Zakonom o Vladi Tuzlansko-podrinjskog kantona. - - Ministarstvo za finansije Tuzlansko-podrinjskog kantona Signatura: BiH-ATKT/MF TPK Vremanski raspon građe: 1994. 43 reg. godine. Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine i Ustavnim zakonom Tuzlansko-podrinjskog kantona. radnim odnosima radnika u organima uprave i drugim državnim organima Kantona i općina. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlansko-podrinjskog kantona br.2 d/m) 65 .09. po čl. posebnim upravnim postupcima i propisima o kancelarijskom poslovanju.01-011-21/94. provođenju propisa u općem upravnom postupku. 1994. srpski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SAP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: ograničena Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1994. nadzor nad izvršenjem propisa iz oblasti krivičnih i prekršajnih sankcija i odluka kantonalnih i federalnih sudova. hrvatski.10.Jezik u građi: bosanski. prava i dužnosti organa uprave Kantona i korištenje i raspolaganje sredstvima u vlasništvu Kantona. – 1995. uvjete za rad kantonalnih pravosudnih institucija. osiguranje najviših standarda ljudskih prava i sloboda utvrđenih međunarodnim aktima. sistem državne uprave. primjenu jedinstvenih osnova za udruživanje u političke organizacije i udruženja građana. nadzor nad vršenjem poslova pravosudne uprave kantonalnih pravosudnih institucija. vršenje i drugih poslova iz ovih oblasti. donesenim na sjednici održanoj 15. stručne poslove u vezi sa pomilovanjem osuđenih osoba za djela utvrđena kantonalnim zakonima. naročito u oblasti ratnog i humanitarnog prava.12 1994. u skladu sa zakonom iz svoje nadležnosti.01-011-176/94 od 28. godine. zaduženo da vrši upravne i druge stručne poslove koji se odnose na: organiziranje. br. utvrđeno je da se Vlada kantona sastoji od 13 resornih ministarstava. kazneno-popravnih ustanova. inspekcijski nadzor nad radom kantonalnih i općinskih organa uprave u ostvarivanju sistema državne uprave. kadrove. pripreme nacrta zakona i drugih propisa iz svoje nadležnosti. organiziranje i način rada organa uprave u Kantonu. (5. sudova za prekršaje i službi pravne pomoći. upravni postupak. kancelarijsko poslovanje. Količina građe: 1 knj..

ulaz i izlaz robe. Finansijska dokumentacija 3. ovlaštenja. mišljenja. godine. Jedno od njih je i Ministarstvo za finansije koje je. donesenim na sjednici održanoj 15. a koji se odnose na djelovanje i rad Ministarstva za finansije u ratnom periodu.Sadržaj fonda: Fond sadrži odluke. pomoć za Srebrenicu i izbjeglice. 66 . utvrđeno je da se Vlada kantona sastoji od 13 resornih ministarstava.01-011-176/94 od 28.11. godine. izvještaje. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlansko-podrinjskog kantona br. sistem taksi i sistem regulacije igara na sreću iz nadležnosti Kantona. praćenje carinskog sistema i to samo u dijelu koji reguliše nadležost Kantona u vezi sa radom carinarnice na njegovom području u skladu sa propisima carinske službe Federacije.01-011-21/94. Jezik u građi: bosanski. po čl. dopise i sl. trebovanja. zaduženo da vrši upravne i druge stručne poslove koji se odnose na: poreski sistem i poresku politiku Kantona. saglasnosti. praćenje finansijskih i kreditnih odnosa sa inozemstvom u okviru ovlaštenja Kantona. godine. sistem finansiranja i formiranja razvojnih i drugih fondova na nivou Kantona.12 1994. analitičke kartice sitnog inventara. 1994. zahtjeve. ugovore. praćenje novčanog i bankarskog sistema u dijelu koji reguliše nadležnost Kantona. a po poslovima privrednih subjekata sa svog područja..09. obavijesti. a u skladu sa federalnim zakonom.Historijat stvaraoca fonda: Zakonom o Vladi Tuzlansko-podrinjskog kantona. Serije u fondu: 1. srpski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SAP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: ograničena Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1994. Knjige Valorizacija fonda: 2 Iako fragmentarno sačuvana. građa fonda je važna jer sadrži podatke i informacije u vezi sa radom navedenog Ministarstva u ratnom periodu 1994. Arhiva protokola 2. br.-1995. hrvatski. finansiranje funkcija Kantona – izradu i izvršenje budžeta Kantona i godišnje obračune budžeta Kantona. deviznu blagajnu.

godine. u skladu sa zakonom. 4 reg. Količina građe: 1 knj. utvrđivanje dinamike. koncentraciju finansijskih sredstava. obavještenja. socijalnu politiku i izbjeglice Tuzlansko-podrinjskog kantona Signatura: BiH-ATKT/MZRSPI TPK Vremanski raspon građe: 1994. Knjige Valorizacija fonda: 2 Iako fragmentarno sačuvana. potvrde. praćenja i planiranja nedostajućih sredstava. socijalnu politiku i izbjeglice tokom 1994. srpski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SAP Stepen sređenosti: registraturski sređen 67 . hrvatski. jer sadrži podatke i informacije vezane za rad navedenog Ministarstva u ratnom periodu 1994. koji se odnose na djelovanje i rad Ministarstva za rad. Jezik u građi: bosanski.. računovodstvene dokumente. Arhiva protokola 2. vršenje i drugih poslova iz ovih oblasti. sistem fondova Kantona. sistem finansiranja općih i društvenih potreba. (0. inspekcijski nadzor u svim obastima iz svoje nadležnosti. Finansijska dokumentacija 3.-1995. godine. ekonomsko-finansijske poslove u vezi sa imovinom Kantona. koji djeluju kao posebna pravna lica.5 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži rješenja. osiguranje finansijskih tržišta i poboljšanje finansijskog sistema na prostoru Kantona. naredbe. pripremanje zakona i drugih propisa iz svoje nadležnosti. Serije u fondu: 1. građa fonda je važna. zahtjeve i slično. – 1995. U sastavu Ministarstva za finansije su: Poreska uprava – uprava prihoda i Inspekcijske službe Kantona. koji ne spadaju u djelokrug i nadležnosti drugog organa uprave Kantona.-1995. Ministarstvo za rad.- praćenje sistema funkcioniranja službe za platni promet u okviru nadležnosti Kantona.

inspekcijski nadzor u svim oblastima svoje nadležnosti. Agencija za zaštitu civilnih žrtava rata i njihovih porodica - 68 . . u skladu sa zakonom iz svoje nadležnosti.saradnju sa organima i organizacijama Kantona i Federacije Bosne i Hercegovine koji se brinu o prognanima.saradnju sa danatorima u Kantonu. donesenim na sjednici održanoj 15. izbjeglim i raseljenim licima i ostvarivanje uvjeta za njihov povratak u mjesto stanovanja. . 1994. Uprava – Agencija za zapošljavanje.01-011-176/94 od 28.15.zaštitu civilnih žrtava rata i njihovih porodica. .01-011-21/94. socijalnu politiku i izbjeglice koje je. . .Historijat stvaraoca fonda: Zakonom o Vladi Tuzlansko-podrinjskog kantona. izbjeglicama i raseljenim licima. utvrđeno je da se Vlada kantona sastoji od 13 resornih ministarstava. . Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlansko-podrinjskog kantona br.politiku privremenog zapošljavanja radnika u inozemstvu. u nadležnosti koja se utvrdi zakonom Federacije i Kantona.planiranje osnovnih i drugih potreba stanovništva za humanitarnom pomoći. Jedno od njih je i Ministarstvo za rad. godine.12 1994. radnika zaposlenih kod građana koji samostalno obavljaju djelatnost ličnim radom i nezaposlenih lica.socijalno staranje o nezbrinutim licima.pripremanje nacrta zakona i drugih propisa iz svoje nadležnosti. . . Federaciji i inozemstvu. Uprava – Agencija za prikupljanje podataka o prognanim. Pri ovom Ministarstvu mogu se osnovati: Uprava – Agencija za penzijsko invalidsko osiguranje.Dostupnost: ograničena Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1994. izbjeglim i raseljenim licima i humanitarnu pomoć. godine.vršenje i drugih poslova iz ovih oblasti. br. . . po čl. njihov povratak i njihovo zapošljavanje u zemlji.penzijsko-invalidsko osiguranje i druga prava radnika kojima se jamči osiguranje i socijalna sigurnost. .politiku raspodjele sredstava za plaće.09. .zaštitu na radu. zaduženo da vrši upravne i druge stručne poslove koji se odnose na: zapošljavanje. . radne odnose i prava radnika u preduzećima i drugim pravnim licima.prikupljanje i obradu podataka o prognanim.

nauku. Jezik u građi: bosanski. 69 . molbe i dopise koji se odnose na djelovanje i rad Ministarstva za obrazovanje. zaštitu djece žrtava rata. izvještaje. Arhiva protokola 2. srednje. jer sadrži podatke i informacije vezane kako za rad tako i za naučnu. saglasnosti. Količina građe: 1 knj.13. 7 reg. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlansko-podrinjskog kantona br. podatke o stručnim ispitima. prijedloge. zaduženo da vrši upravne i druge stručne poslove koji se odnose na: predškolsko.Ministarstvo za obrazovanje. godine. preporuke. Finansijska dokumentacija 3. kulturu i sport Tuzlansko-podrinjskog kantona Signatura: BiH-ATKT/MZONKS TPK Vremanski raspon građe: 1994. osnovno.Historijat stvaraoca fonda: Zakonom o Vladi Tuzlansko-podrinjskog kantona. Serije u fondu: 1. 01-011-176/94 od 28. devizne i dinarske izvode banke i deviznu blagajnu. godine. obavještenja.-1995. Jedno od njih je i Ministarstvo za obrazovanje. rješenja. nauku. uputstva. kulturu i sport koje je. 1994. visoko i specijalno obrazovanje. Knjige Valorizacija fonda: 2 Iako fragmentarno sačuvana.8 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži odluke.. građa fonda je važna. donesenim na sjednici održanoj 15. – 1995. br. hrvatski. djece palih boraca. nauku. djece izbjeglica. obrazovnu. planove. godine. 1994. utvrđeno je da se Vlada kantona sastoji od 13 resornih ministarstava. informacije. 01-011-21/94. raseljenih lica i građana sa područja Kantona u inozemstvu. godine. srpski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SAP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: ograničena Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1994. zahtjeve. (0. kulturnu i sportsku djelatnost navedenog Ministarstva u ratnom periodu 1994. po čl. kulturu i sport u periodu 1994. 12.09.-1995.

osnivanje i brisanje iz evidencije ustanova i institucija iz oblasti kulture. evidentiranje i brisanje iz evidencije javnih glasila. vođenje brige o đačkom i studentskom standardu. srednjeg i visokog obrazovanja. naučno-istraživačkih. informiranje građana na privremenom radu u inostranstvu. srednje i visoko obrazovanje i odgoj. nauke. arhivska. a koje donosi Federacija. informacionoj i naučno-tehničkoj saradnji. muzička. pedagoške standarde i normative prostora. likovna. davanje saglasnosti i predlaganje osnivanja ustanova. za osnovnu i srednju školu. djelatnost društvenih organizacija i udruženja građana u nadležnosti Kantona. kulturu i sport Federacije. normativa. planiranje. planiranje i podsticanje stručnog obrazovanja i usavršavanje nastavnika i saradnika na svim nivoima obrazovanja. sporta i informisanja. vođenje registara. razvoj i funkcionisanje sistema informisanja. praćenje stanja i odnosa djelatnosti tehničke kulture. pripremanje programa međukantonalne saradnje iz nadležnosti Ministarstva. vođenje baze podataka obrazovno-odgojnih.- - davanje saglasnosti za donošenje nastavnih planova i programa i organiziranje dopunske nastave za djecu izbjeglica i raseljenih lica i građana Kantona u inozemstvu. kulturnih. nauku. upravnih organizacija i agencija iz oblasti ovog Ministarstva. pozorišna. utvrđivanje politike u vezi sa osiguranjem radija i televizije i pripremu propisa koji reguliraju sistem informiranja. izdavačka. kulture. odobravanje školskih udžbenika za osnovne i srednje škole. izgradnju. davanje saglasnosti za osnivanje. osnivanje i brisanje iz evidencije odgojno-obrazovne ustanove osnovnog. osnivanje i zabranjivanje rada ustanova u oblasti kulture. sportskih i informativnih ustanova i organizacija na području Kantona. međunarodnoj obrazovnoj. davanje saglasnosti na nastavne planove i programe ustanova visokoškolskog obrazovanja uz učešće Ministarstva za obrazovanje. praćenje. vođenje registra. zaštitu i korišćenje kulturno-historijskog nasljeđa (muzejska. koordiniranje naučno-istraživačke aktivnosti na području Kantona učešće i pružanje stručne pomoći u međunarodnim projektima. kulturnoj. praćenje stanja u oblasti obrazovanja. utvrđivanje standarda. 70 . osnovno. bibliotečka. pripremanje nacrta zakona i drugih propisa iz svoje nadležnosti. filmska i estradna djela). praćenje i podržavanje sportista i sportskih udruženja od interesa za Kanton. sređivanje analitičko-informacionih materijala iz svoje nadležnosti. opreme i nastavnih sredstava za predškolsko. vršenje poslova i zadataka koji se odnose na razvoj naučno-istraživačke djelatnosti naučnotehnoloških informacija i komunikacija na području Kantona. djelatnosti u oblasti kulture. evidencije i planiranje. propisivanje uslova. vršenje inspekcijskog nadzora nad zakonitošću rada ustanova i drugih institucija čija je djelatnost u nadležnosti Ministarstva. praćenje i podsticanje usavršavanja mladih talenata. donošenje nastavnih planova i programa ustanova predškolskog odgojno-obrazovnog rada.

odjeljenja i drugih formi uprave na području općina nadležnih za poslove Ministarstva. zašto može formirati posebne fondove. informacije.-1995. Knjige Valorizacija fonda: 2 Iako fragmentarno sačuvana. Arhiva protokola 2..davanje saglasnosti za osnivanje.. Arhivistička informativna pomagala: SAP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: ograničena Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1994. hrvatski. građa fonda je važna jer sadrži podatke i informacije vezane za rad navedenog Ministarstva u ratnom periodu 1994. u skladu sa zakonom iz svoje nadležnosti. obavještenja.vršenje i drugih poslova iz ovih oblasti. Jezik u građi: bosanski. U sastavu Ministarstva je Prosvjetno-pedagoški zavod kao upravna organizacija koja obavlja stručne prosvjetno-pedagoške poslove iz nadležnosti Ministarstva. - Ministarstvo za promet i komunikacije Tuzlansko-podrinjskog kantona Signatura: BiH-ATKT/MZPK TPK Vremanski raspon građe: 1994. dopise i sl. (0. . . operativne planove. izvještaje.utvrđivanje normativa i kriterija za finansiranje institucija čija je djelatnost u nadležnosti Ministarstva. 5 reg. propisivanje okvira rada i nadležnosti organa službi.- 71 . Finansijska dokumentacija 3. obavijesti. zahtjeve. praćenje rada i zabranjivanje dopisništva i drugih dijelova medija informiranja drugih kantona. godine. srpski Pismo u građi: latinica.-1995. Serije u fondu: 1. godine. a koji se odnose na djelovanje i rad Ministarstva za promet i komunikacije u periodu 1994. računovodstvene dokumente. . – 1995.vršenje nadzora.6 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži rješenja. Količina građe: 1 knj.

Ministarstvo za urbanizam. prostorno uređenje i zaštitu okoliša u periodu 1994. te redova vožnje za kantonalne linije. željeznički i plovidbeni promet u okviru Kantona. ugovore.01-011-21/94.09.12 1994. godine. protokole. Količina građe: 1 knj. rješenja. inspekcijski nadzor u svim oblastima iz svoje nadležnosti. informacije.01-011-176/94 od 28. 7 reg. registraciju i usklađivanje linija. iniciranje. infrastrukture i informacijskog sistema na području Kantona. te federalnim organizacijama iz oblasti prometa i komunikacija.14. unapređenje sigurnosti prometa i kategorizacija puteva na području Kantona.Historijat stvaraoca fonda: Zakonom o Vladi Tuzlansko-podrinjskog kantona. donesenim na sjednici održanoj 15. željezničkog i prometa na vodama. devizne izvode i blagajnu. cestovnog. u skladu sa zakonom iz svoje nadležnosti. određivanje naknada za korištenje kantonalnih puteva. poštanskog prometa. finansiranje i praćenje razvoja telekomunikacionih sistema i sredstava veze posredstvom nadležnih institucija u Kantonu. saradnja sa ministarstvima za promet i komunikacije drugih kantona u Federaciji. inspekcijski nadzor u oblastima javnih puteva. po čl. U sastavu Ministarstva za promet i komunikacije su: Direkcija za puteve i Direkcija za telekomunikacije. koji se odnose na djelovanje i rad Ministarstva za urbanizam. utvrđeno je da se Vlada kantona sastoji od 13 resornih ministarstava. (0. sigurnost svih vidova prometa unutar Kantona. zaduženo da vrši upravne i druge stručne poslove koji se odnose na: cestovni. vršenje i drugih poslova iz ovih oblasti. 1994. prostorno uređenje i zaštitu okoliša Tuzlansko-podrinjskog kantona Signatura: BiH-ATKT/MZUPUZO TPK Vremanski raspon građe: 1994. godine. godine.-1995. dopise i sl. cjevovodni i integralni transport.7 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži izvještaje. Jedno od njih je i Ministarstvo za promet i komunikacije koje je. 72 . br. kantonalni poštanski promet. pripremanje nacrta zakona i drugih propisa iz svoje nadležnosti. koje djeluju kao samostalna pravna lica. stvaranje uslova za nastup u inozemstvu privrednih subjekata iz oblasti prometa sa područja Kantona. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlansko-podrinjskog kantona br.. cjevovodnog transporta. – 1995. izradu prometne osnove Kantona u skladu sa prometnom osnovom Federacije.

Jezik u građi: bosanski. hrvatski. izgradnju naselja i objekata od interesa za Kanton. Finansijska dokumentacija 3. pripremanje propisa u vezi sa utvrđivanjem stambene politike. izgradnju i uređenje zemljišta na kantonalnom nivou. izradu urbanističkih planova i urbanističkih redova Kantona.12 1994. šuma. utvrđeno je da se Vlada kantona sastoji od 13 resornih ministarstava. Arhiva protokola 2. po čl. godine. prostorno uređenje i zaštitu okoliša koje je. poljoprivrednog zemljišta i sl. iskorišćavanje prirodnih bogatstava (voda. pripremu. Jedno od njih je i Ministarstvo za urbanizam. na području Kantona. te predlaže propisivanje sankcija za povredu odredaba za provođenje navedenih dokumenata. srpski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SAP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: ograničena Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1994. zaštitu i unapređenje okolice. provođenje i primjenu prostornog plana Kantona. uključujući i donošenje propisa - 73 . godine. finansiranju i praćenju stanja i kontrolu okolice i obnovu ratom uništenog graditeljskog nasljeđa.09. 01-011-176/94 od 28.16.Historijat stvaraoca fonda: Zakonom o Vladi Tuzlansko-podrinjskog kantona. zaduženo da vrši upravne i druge stručne poslove koji se odnose na: planiranje. br. građa fonda je važna jer sadrži podatke i informacije vezane za rad navedenog Ministarstva u ratnom periodu 1994. 01-011-21/94. donesenim na sjednici održanoj 15. Knjige Valorizacija fonda: 2 Iako fragmentarno sačuvana. 1994.Serije u fondu: 1.-1995. godine. usaglašenost prostornih planova općina sa prostornim planom Kantona i planova posebnih područja od interesa za Kanton. planiranju. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlansko-podrinjskog kantona br. ruda i minerala. regulacionih planova i druge urbanističko-planske dokumentacije kojom se uređuju uslovi i način za plansko korištenje prostora.) zaštitu prirodne okolice i koordinaciju aktivnosti na istraživanju. koncipiranje programa naučno-istraživačkog rada od značaja za prostorni i društveni razvoju skladu sa strategijom razvoja Federacije Bosne i Hercegovine i Kantona. određuju organe za njihovo provođenjei utvrđuju urbanističko-građevinske mjere zaštite stanovništva i materijalnih dobara od elementarnih nepogoda i ratnih dejstava.

hrvatski. 1 fasc. Jezik u građi: bosanski. (1. potvrde i uvjerenja. inspekcijski nadzor u svim oblastima iz svoje nadležnosti. molbe. vršenje i drugih poslova iz ovih oblasti. pravilnike. u skladu sa zakonom iz svoje nadležnosti.-1995. srpski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SAP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: ograničena Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1993. zapisnike. godina. obavijesti. održavanje stambenih zgrada i stanova na kojima pravo raspolaganja ima Kanton. prijedloge. izvještaje. U sastavu Ministarstva za urbanizam. 14 reg. prostorno uređenje i zaštitu okolice su: Zavod za urbanizam i prostorno planiranje Uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove Ministarstvo za zdravlje Tuzlansko-podrinjskog kantona Signatura: BiH-ATKT/MZ TPK Vremanski raspon građe: 1993.- 74 .- koji se odnose na uređenje i izgradnju stambenih objekata. saglasnosti. računovodstvene dokumente.5 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži rješenja. Serije u fondu: 1. Knjige Valorizacija fonda: 2 Iako fragmentarno sačuvana. Količina građe: 1 knj. građa fonda je važna jer sadrži podatke i informacije vezane za rad navedenog Ministarstva u ratnom periodu 1993. pripremanje nacrta propisa o korišćenju lokalnog zemljišta uključujući zoniranje. uredbe. koji se odnose na djelovanje i rad Ministarstva za zdravstvo u periodu 1993. Finansijska dokumentacija 3. odluke.. zahtjeve. pripremanje nacrta zakona i drugih propisa iz svoje nadležnosti.. dopise.-1995. Arhiva protokola 2. – 1995. informacije. godine.

izvještaje. po čl. u skladu sa zakonom iz svoje nadležnosti. Jedno od njih je i Ministarstvo za zdravlje koje je. razvoj naučno-istraživačkih djelatnosti u oblasti zdravlja.7 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži odluke. buke. sprečavanje. 01-011-21/94.-1995. otrova i opojnih droga. te osnivanje zdravstvenih ustanova. saglasnosti. pripremanje nacrta zakona iz svoje nadležnosti i druge poslove utvrđene zakonom. godine. odnosno nejonizirajućih zračenja. inspekcijski nadzor u svim oblastima iz svoje nadležnosti. računovodstvene dokumente. br. koordiniranje stručno-medicinskog nadzora nad radom ustanova i zdravstvenih radnika.12 1994.Historijat stvaraoca fonda: Zakonom o Vladi Tuzlansko-podrinjskog kantona. Ministarstvo za obnovu. stručno obrazovanje svih profila i nivoa stručnosti. naredbe. obavještenja.. 1994. zdravstveno-statističku djelatnost. rješenja. zdravstveno vaspitanje i unapređenje zdravstvene kulture. 01-011-176/94 od 28.17. zahtjeve. sanitarni nadzor. razvoj i poduzetništvo Tuzlansko-podrinjskog kantona Signatura: BiH-ATKT/MZORIP TPK Vremanski raspon građe: 1994. (0. suzbijanje i liječenje oboljenja endemske nefropatije. organiziranje i kontrolu liječenja oboljelih i ranjenih izvan Kantona. sistem finansiranja zdravstvene zaštite na području Kantona. vibracija. zakone. utvrđeno je da se Vlada kantona sastoji od 13 resornih ministarstava. davanje sanitarno-preventivne saglasnosti za izgradnju i upotrebu zdravstvenih objekata. nepovoljnog uticaja okoline i drugih štetnih činilaca. sprečavanje i suzbijanje zaraznih bolesti. Količina građe: 1 knj. osiguranje sredstava za izgradnju i opremanje.09. zaštitu od štetnih djelovanja jonizirajućih. osim mjera koje su stavljene u nadležnost drugog ministarstva. 75 . godine. informacije. godine. a koji se odnose na djelovanje i rad Ministarstva za obnovu. donesenim na sjednici održanoj 15. zaduženo da vrši upravne i druge stručne poslove koji se odnose na: razvoj i unapređenje zdravstvene zaštite i zdravstvenog osiguranja u jedinstvenom sistemu zdravstvene djelatnosti putem mreže zdravstvenih ustanova. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlansko-podrinjskog kantona br. izvršenje mjera sigurnosti i zaštitnih mjera. programe. vršenje i drugih poslova iz ovih oblasti. projekte. razvoj i poduzetništvo u periodu 1994. – 1995. 6 reg. zapisnike. promet i uvoz lijekova.

12.Serije u fondu: 1.Historijat stvaraoca fonda: Zakonom o Vladi Tuzlansko-podrinjskog kantona. poduzetništvo. razvoj i poduzetništvo koje je. 01-011-21/94. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlansko-podrinjskog kantona br. Jezik u građi: bosanski. 76 . u skladu sa zakonom iz svoje nadležnosti. vršenje i drugih poslova iz ovih oblasti. godine. pripremanje nacrta zakona i drugih propisa iz svoje nadležnosti. koordinaciju i pomoć općinama u izradi programa obnove i razvoja. hrvatski. koordinaciju rada sa resornim ministarstvima u Vladi Kantona i humanitarnim organizacijama čija se djelatnost odnosi na obnovu ratom porušenih objekata i izgradnju infrastrukturnih sistema. Jedno od njih je i Ministarstvo za obnovu. jer sadrži podatke i informacije vezane za rad navedenog Ministarstva u ratnom periodu 1994. srpski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SAP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: ograničena Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1994. Finansijska dokumentacija 3. davanje saglasnosti i praćenje realizacije projekata obnove i razvoja koje realizuju međunarodne organizacije. godine. utvrđeno je da se Vlada kantona sastoji od 13 resornih ministarstava.1994. donesenim na sjednici održanoj 15.1994. godine. zaduženo da vrši upravne i druge stručne poslove koji se odnose na: koordiniranje rada u resornim ministarstvima u Vladi Kantona na izradi i utvrđivaju koncepta i programa obnove i razvoja. 18. inspekcijski nadzor u svim oblastima iz svoje nadležnosti. br. po čl. 01-011-176/94 od 28.09. pripremanje odluka u okviru ekonomske politike za poticanje privrednog i društvenog razvoja Kantona. sudjelovanje u utvrđivanju globalne strategije razvoja Federacije Bosne i Hercegovine i Kantona. Knjige Valorizacija fonda: 2 Iako fragmentarno sačuvana. Arhiva protokola 2. u saradnji sa resornim ministarstvima Vlade Kantona. građa fonda je važna.-1995.

Finansijska dokumentacija 3. Resorna ministarstva će projekte iz svoje oblasti dostavljati Ministarstvu obnove. po čl. br. godine.7 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži izvještaje. godine.-1995. a odnose se na djelovanje i rad Ministarstva za boračka pitanja u periodu 1994.-1995. donesenim na sjednici održanoj 15. jer sadrži podatke i informacije vezane za rad navedenog Ministarstva u ratnom periodu 1994. godine. zaključke. obavijesti. Arhiva protokola 2. –1995. hrvatski. Jezik u građi: bosanski. (0. razvoja i poduzetništva se nalaze: Fond za obnovu i razvoj koji radi u skladu sa propisima o njegovom osnivanju. zahtjeve. utvrđeno je da se Vlada kantona sastoji od 13 resornih ministarstava. naredbe. odobrenja. uredbe. 19. 1994. prijedloge. rješenja.U sastavu Ministarstva obnove. Knjige Valorizacija fonda: 2 Iako fragmentarno sačuvana. informacije. Arhivistička informativna pomagala: SAP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: ograničena Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1994. građa fonda je važna. Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlansko-podrinjskog kantona Signatura: BiH-ATKT/MZBP TPK Vremanski raspon građe: 1994. 01-011-21/94. 6 reg. Serije u fondu: 1. Količina građe: 1 knj. srpski Pismo u građi: latinica. razvoja i poduzetništva radi usklađivanja sa propisima iz oblasti investicija i strategijom globalnog razvoja Federacije Bosne i Hercegovine i Kantona. odluke.09.Historijat stvaraoca fonda: Zakonom o Vladi Tuzlansko-podrinjskog kantona. Jedno od njih je i Ministarstvo za boračka pitanja koje je.. Zakona o ministarstvima i 77 .

izgradnju. 19 reg. potvrde. obrazovanje i rad ljekarskih komisija za utvrđivanje procenta vojnog invaliditeta zajedno sa Ministarstvom zdravlja Kantona. informacije. osiguranje sredstava i drugih oblika pomoći borcima. vođenje propisanih evidencija iz svoje nadležnosti. utvrđivanje politike i donošenje zakona i drugih propisa.-2001.. zaštitu ratnih i mirnodopskih vojnih invalida. dopunskim i drugim pravima boraca. - Ministarstvo bez portfelja Tuzlanskog kantona Signatura: BiH-ATKT/MBP TK Vremanski raspon građe: 1994. koji se odnose na djelovanje i rad Ministarstva bez portfelja u periodu 1994. molbe.5 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži izvještaje.drugim organima uprave Tuzlansko-podrinjskog kantona br. na području Kantona. inspekcijski nadzor iz oblasti svoje nadležnosti. provođenje jedinstvene politike i sistemskih zakona Republike Bosne i Hercegovine i Federacije iz oblasti invalidsko-boračke zaštite. članova porodica poslije njihove smrti i članova porodica poginulih i umrlih boraca. godine. uređenje i održavanje spomen-obilježja. (2.12. pozive. grobalja boraca i stratišta nevinih žrtava rata. saradnju i koordinaciju rada sa Ministarstvom zdravlja i drugim ministarstvima u vršenju poslova iz svoje nadležnosti. vršenje i drugih poslova iz ovih oblasti u skladu sa zakonom iz svoje nadležnosti. ostvarivanje prava na izuzetnu invalidsku i izuzetnu porodičnu penziju i druge vidove socijalne zaštite. ratnih vojnih invalida i članova porodica poginulih boraca. koordinaciju i usklađivanje rada općinskih organa uprave iz ovih oblasti. Količina građe: 4 knj. – 2001. osiguranje i kontrolu namjenskog trošenja sredstava. 01-011-176/94 od 28. 78 . zaduženo da vrši upravne i druge stručne poslove koji se odnose na: zaštitu boraca. godine. nestalih i umrlih ratnih boraca. obavještenja. kojima se propisuju uslovi za ostvarivanje dopunskih prava boraca. djelovanje društvene organizacije – udruženje građana boraca. zahtjeve. pripadnika oružanih snaga Republika Bosne i Hercegovine i Federacije.1994. kao i umrlih ratnih i mirnodopskih invalida. odlučivanje u drugostepenom upravnom postupku po žalbama i postupku revizije prvostepenih upravnih organa kojima se odlučuje o osnovnim. saglasnosti. ratnih vojnih invalida. članova obitelji poginulih. pripremu nacrta zakona i drugih propisa iz svoje nadležnosti.

1/95.) donesenoj 28. Ministarstvo bez portfelja TK Historijat stvaraoca fonda: Zakonom o Vladi Tuzlansko-podrinjskog kantona.1994. praćenje priliva humanitarne pomoći na području Kantona i učestvovanje u distribuciji i raspodjeli humanitarne pomoći. donesenim na sjednici održanoj 15. br. Promjene naziva stvaraoca fonda: 1. Knjige Valorizacija fonda: 2 Iako fragmentarno sačuvana. Finansijska dokumentacija 3. 01-011-21/94. srpski Pismo u građi: latinica. Arhivistička informativna pomagala: SAP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: ograničena Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1994. godine. saradnju sa domaćim i međunarodnim humanitarnim organizacijama i vjerskim institucijama.. br. Ovaj Kabinet bio je zadužen za stručne i druge poslove koji se odnose na: kontakte sa predstavnicima vlada i nevladinih organizacija. Ministarstvo bez portfelja TPK 2. osnovan je: Kabinet ministra bez portfelja u Vladi Tuzlanskog kantona zaduženog za kontakte i saradnju sa arapskim zemljama.-2001. građa fonda je važna.2001. - 79 . jer sadrži podatke i informacije vezane za rad navedenog Ministarstva u periodu 1994. Jezik u građi: bosanski. izradu ugovora.Serije u fondu: 1. godine. Uredbom o osnivanju Kabineta ministara bez portfelja u Vladi Tuzlansko-podrinjskog kantona (“Sl. u saradnji sa nadležnim ministarstvom. Sredstva za rad Ministarstva obezbjeđuju se budžetom Kantona. Arhiva protokola 2.09. hrvatski. godine.1995. 01. novine TPK’’. sporazuma i drugih akata koji se odnose na humanitarne aktivnosti. humanitarnim organizacijama iz tih zemalja i Islamskom vjerskom zajednicom. utvrđeno je da se Vlada kantona sastoji od 13 resornih ministarstava i dva ministarstva bez portfelja.

Historijat stvaraoca fonda: Zakonom o Vladi Tuzlansko-podrinjskog kantona. godine. Količina građe: 4 knj. (1 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži izvještaji. koji se odnose na djelovanje i rad Ministarstva bez lisnice u periodu 1995.1995. novine TPK’’. 4 fasc.. hrvatski. utvrđeno je da se Vlada kantona sastoji od 13 resornih ministarstava i dva ministarstva bez portfelja (lisnice). br.11. 4 reg. osnovan je: Kabinet ministra bez lisnice u Vladi Tuzlanskog kantona zaduženog za kontakte i saradnju sa zapadnim zemljama.-2001.17/00 od 18.. Arhivistička informativna pomagala: SAP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: ograničena Vremenski raspon stvaraoca fonda: 1994.2000. Uredbom o osnivanju Kabineta ministara bez portfelja u Vladi Tuzlansko-podrinjskog kantona (“Sl. br. 01-011-21/94. donesenim na sjednici održanoj 15. srpski Pismo u građi: latinica.-2001. jer sadrži podatke i informacije vezane za rad navedenog Ministarstva u periodu 1994.01. godine. Arhiva protokola 2.09. zaključci. Jezik u građi: bosanski. aktivnosti. godine.1994. građa fonda je važna. godine. godine. Ministarstvo bez lisnice Tuzlanskog kantona Signatura: BiH-ATKT/MBL TK Vremanski raspon građe: 1995. godine) ukinuto.2001. molbe. 1/95. novine TK” br.Ovo Ministarstvo djelovalo je i stvaralo građu do 2001. iako je Zakonom o Ministarstvima i drugim organima uprave TK (“Sl. – 2001. Knjige Valorizacija fonda: 2 Iako fragmentarno sačuvana.) donesenoj 28.. 80 . Serije u fondu: 1. humanitarnim organizacijama iz tih zemalja i katoličkom crkvom. Finansijska dokumentacija 3.

spiskovi djece palih boraca ili žrtava fašističkog terora. hemijska. most preko Jale i Soline. rješenja komisije za eksproprijaciju. 177 kut. putevi i sl.2000. elektrotehničke.Ovaj Kabinet bio je zadužen za stručne i druge poslove koji se odnose na: kontakte sa predstavnicima vlada i nevladinih organizacija. stambenih zgrada itd. metalske.17/00 od 18. Sekretarijat za opštu upravu 81 . Serije u fondu: 1. Osim toga u fondu se nalaze materijali Stručne škole u industriji i zanatstvu Tuzla (majstorski ispiti). podatke o zemljišnom fondu. računski režiseri. Ugostiteljsko preduzeće Kiseljak. Fabrika sode Lukavac. Rudnik. izradu ugovora. TE. razne spise o zanatskim privatnim radnjama. ispita za vozače motornih vozila. drvoprerađivačka). Sredstva za rad ministarstva obezbjeđuju se budžetom Kantona. godine). stručnih ispita (administrativna struka za zvanje kancelarijskog službenika.. odluke o nasljedstvu. godine. podaci o maloljetnoj djeci bez jednog ili oba roditelja. izvještaje o žetvi. saradnju sa domaćim i međunarodnim humanitarnim organizacijama i vjerskim institucijama. Količina građe: 5 knj. Sekretarijat za unutrašnje poslove 2. Ciglana Sočkovac. opšte spise. (44. - Sreska uprava Sreski narodni odbor Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/SNOT Vremenski raspon građe: 1945. Brana “Modrac”.5 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži zapisnike sa sjednica. – 1966. analize.) mostova. izgradnju stambenih i upravnih zgrada. za knjigovođe. novine TK” br. predmete agrarne reforme i odluke i rješenja Agrarne komisije. Azotara. zapisnike sa polaganja ispita za KV i VK radnike (za kopače uglja. zabranjena lovišta. praćenje priliva humanitarne pomoći na području Kantona i učestvovanje u distribuciji i raspodjeli humanitarne pomoći. sporazuma i drugih akata koji se odnose na humanitarne aktivnosti. a ukinuto je Zakonom o Ministarstvima i drugim organima uprave TK (“Sl.11. investicione programe i projekte objekata na teritoriji SNOT-a (Koksara. Gradski stadion.proizvođači anorganskih soli i čistih hemikalija. pomoćnik kancelarijskog referenta. Ministarstvo bez lisnice egzistiralo je do 2001. hemijska struka . građevinske i rudarske struke. izvještaje. u saradnji sa nadležnim ministarstvom. prodavače i konobare. lokacije za građevinske objekte. stambene zgrade. održavanje šuma. izvještaji o pregledu rada u školama. drumski saobraćaj. materijali iz oblasti prosvjete. popravku mostova. odluke. nacionalizaciju i arondaciji zemljišta. vodovod. podaci o učeničkim zadrugama. daktilografa). evidencije o stavljanju pod starateljstvo.

12. 6. kao i sreske skupštine i njihovi organi. Višći Donjoj. 10. nacionalizacija. Zahirovićima. Bukinju. ekonomske i kulturne istorije na području Sreskog narodnog odbora Tuzla jer sadrži vrijedne podatke za razne istraživačke teme. Od 1948. srpski. Tuzli Gornjoj. 82 . godine. do 1962. Skupština SR Bosne i Hercegovine proglasila je Zakon o sprovođenju Ustavnog zakona o ukidanju srezova (“Sl. socijalne. Tuzlanski srez je obuhvatao 21 mjesni narodni odbor sa sjedištima u: Bašigovcima. a poslovi su preneseni u nadležnost opštinskih skupština i njihovih organa. Živinicama i Đurđeviku. Gračanici-Selu. hrvatski Pismo u građi: latinica. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SAP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1945. 9. – 1966. Kikačima.3. agrarna reforma). gradskim i opštinskim odborima. srez Tuzla je doživljavao promjene u nadležnostima nad mjesnim. donesenih od strane Narodne vlade NR Bosne i Hercegovine augusta mjeseca 1945. Solini. srezove i područja mjesnih narodnih odbora i Uredbe o određivanju područja narodnih odbora i ustanovljenju sjedišta mjesnih narodnih odbora. 8. Breškama. 30. Breziku. juna 1966. Godine 1966. 5. Morančanima. 7. Lipnici Srednjoj. Zakonima o teritorijalnoj podjeli NR Bosne i Hercegovine. Sekretarijat za finansije Sekretarijat za privredu Sekretarijat za privredu i rad Sekretarijat za privredu i komunalne poslove Sekretarijat za poljoprivredu i šumarstvo Sekretarijat za prosvjetu i kulturu Sekretarijat za narodno zdravlje i socijalno staranje Planska komisija Projektna dokumentacija Knjige Valorizacija fonda: 2 Fond nije cjelovit. Građa također može poslužiti u svrhu ostvarivanja ličnih prava građana (eksproprijacija. godine. 4. Tojšićima. Dobrnji. prestao sa radom Narodni odbor sreza Tuzla. Požarnici. Zukićima. list SR BiH” broj 14/66) na osnovu kojeg je. godine. Podorašju. Slavinovićima. a sačuvani su i projekti za izgradnju privrednih i drugih objekata. Historijat stvaraoca fonda: Na osnovu Zakona o teritorijalnoj podjeli Bosne i Hercegovine na okruge. Dubravama Donjim. Jezik u građi: bosanski. dobro je sačuvan i predstavlja važan izvor za proučavanje političke. 11.

4. rješenja o osnivanju sreskih komora. Čolopek. registri odluka i naredbi. Tuzlanski okrug je obuhvatao Zvornički srez sa sjedištem u Zvorniku. – 1960. trgovinskih i ugostiteljskih komora. Zvornički srez je obuhvatao 22 mjesna narodna odbora čija su sjedišta bili: Baljkovići. Kalesija Srpska. Divić.. augusta mjeseca 1945. Sekretarijat za opštu upravu Biro sekretara Sekretarijat za privredu i komunalne poslove Projekti Knjige Valorizacija fonda: 3 Fond je necjelovit i dobro sačuvan. Dubnica. kao i za rješavanje ličnih prava. savjeta. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1945. perspektivni planovi i akcioni programi razvoja poljoprivrede u opštinama koje obuhvata ovaj Odbor. Količina građe: 2 knj. investicioni programi. srpski. Serije u fondu: 1.2 d/m) Sadržaj fonda: U fondu se nalaze: prijedlozi budžeta i društvenih planova. materijali Komisije za odlikovanja. Glumina. (3. 83 . hrvatski Pismo u građi: latinica. godine.Sreski narodni odbor Zvornik Signatura fonda: BiH-ATKT/SNOZ Vremenski raspon građe: 1949. Jasenica. zapisnici sa sjednica vijeća. mostova. Drinjača. privrednih i drugih objekata na području sreza Zvornik. 3. srezove i područja mjesnih narodnih odbora i Uredbe o određivanju područja narodnih odbora i ustanovljenju sjedišta mjesnih narodnih odbora. rješenja o odorenjima pravilnika institucija i preduzeća na području sreza. 2. Historijat stvaraoca fonda: Na osnovu Zakona o teritorijalnoj podjeli Bosne i Hercegovine na okruge. Grbavci. Jezik u građi: bosanski. 5. Kamenica Srpska. -1962. te može poslužiti u proučavanju rada i djelovanja ovoga Odbora. donesenih od strane Narodne vlade NR Bosne i Hercegovine. rješenja o osnivanju zanatskih. 12 kut. Bulatovci. zapisnici sa polaganja majstorskih ispita. idejni i glavni projekti puteva.

trgovina. Čelopek. list NR BiH” broj 15/48). Kozluk. Ročević i Pilica.Kozluk. Caparde. Memići. socijalna politika i sl. 4. . Skelani. Sapna. 5. lokalna industrija. list NR BiH” broj 47/62) sve do stupanja na snagu Zakona o sprovođenju Ustavnog zakona o ukidanju srezova. Osmaci. inspekcije. Zakonom o području srezova i opština u NR Bosni i Hercegovini (“Sl.1955. 10. Vitinca Srpska i Zvornik. 164 kut. Fond nije cjelovit. Kalesija. list SR BiH” broj 14/66). (46 d/m) Sadržaj fonda: Fond se odnosi na različite oblasti djelovanja kao što su komunalni poslovi. a Zvornik kao opština sa naseljenim mjestima u svom sastavu pripada Tuzlanskom srezu (“Sl. Serije u fondu: 1. zadrugarstvo. Sreski narodni odbor Gračanica Signatura fonda: BiH-ATKT/SNOG Vremenski raspon građe: 1945. gradskih naselja i područja mjesnih narodnih odbora. srez Zvornički čine mjesni narodni odbori: Zvornik. a čine je djelovodni protokoli. Han Pijesak. list NRBiH” broj 17/55) srez Zvornik čine opštine sa naseljenim mjestima u svom sastavu: Bratunac. 8. 7. registri Ugovora o učenju i dr. godine u NR Bosni i Hercegovini postoji 6 srezova sa opštinama i naseljenim mjestima u sastavu opština. 2. Drinjača. Snagovo Gornje. Količina građe : 60 knj. Međaši. Memići. Šetići Srpski. upisnici kazni. Nezuk Muslimanski.. Kusonje. Sapna. Snagovo. Grbavci. jer je preuzet samo manji dio od Narodnog odbora sreza Tuzla. 6. Nova Kasaba. Kozluk. Srebrenica. Na osnovu Odluke o određivanju granica gradova. zanatstvo. Petkovci. Petkovci. dok se veći dio fonda nalazi u Skupštini opštine Zvornik. 9. Sekretarijat Unutrašnji poslovi Rad i radni odnosi Privreda Finansije – imovinsko-pravni odnosi Državne nabavke Planska komisija Kontrolna komisija Prosvjeta i kultura Narodno zdravlje i socijalna politika 84 . Sapna.. imenski registri. Fakovići. gradskih reona. 3. Zakon o područjima srezova i opština u NR Bosni i Hercegovini doživljava promjene tako da 1962. Kamenica. Osmaci. imovinski poslovi. Vlasenica i Zvornik. Ročevići. kada se svi poslovi iz nadležnosti sreskih skupština i njihovih organa prenose u nadležnost opštinskih skupština i njihovih organa (“Sl. koju je donijelo Predsjedništvo Prezidijuma Narodne skupštine NR Bosne i Hercegovine (“Sl.

i opštine: Bosansko Petrovo Selo. gradove. Skipovac. srezove i područja mjesnih narodnih odbora iz 1945. može poslužiti u svrhu ostvarivanja ličnih prava građana (eksproprijacija. Sočkovac. Narodna odbrana Valorizacija fonda: 2 Fond nije cjelovit. ćirilica Arhvističko informativna pomagala: SAP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1945. hrvatski Pismo u građi: latinica. za ukazivanje pomoći mjesnim narodnim odborima u izvršavanju njihovih komunalnih poslova. za ostvarivanje mjera socijalnog staranja kao i kontrolu pravilne primjene zakona. lokalne industrije. Karanovac. br. Sreski narodni odbor Gračanica obuhvatao je područja slijedećih mjesnih narodnih odbora: Boljanić. Škipovac. Rapatnica. kada je teritorija Bosne i Hercegovine podijeljena na oblasti. godine i bio nadležan za plansko rukovođenje poljoprivredom u srezu. gradove i opštine iz 1952. Stjepan Polje. pripadao je Okružnom narodnom odboru Doboj do januara 1947. Nakon administrativnoteritorijalne podjele NR Bosne i Hercegovine („Sl. Brijesnica Velika. Tada su Sreski narodni odbor Gračanica činili slijedeći mjesni narodni odbori: Bosansko Petrovo Selo. ali je dobro sačuvan i predstavlja važan izvor za proučavanje društvenih i privrednih kretanja na području Sreskog narodnog odbora Gračanica kao lokalnog organa vlasti. br. Doborovci. list NR BiH“ br. Orahovica Donja.11. Katastar 12. zanatsva i trgovine. Doborovci. Brijesnica. godine. godine („Sl. avgusta 1945. Građa. Lukavica i Orahovica. Malešići. srpski.1955. Lukavica. Brijesnica Velika. godine. 10/50). 85 . Gračanica. list NR BiH“.17/55) ukida Sreski narodni odbor Gračanica. agrarna reforma). Lukavica. list NR BiH“. Doborovci. Karanovac. Sladna i Soko. Orahovica Gornja. reone. nacionalizacija.. godine). 11/45. godine („Sl. Gornja Orahovica. kada ulazi u sastav Okružnog narodnog odbora Tuzla. također. U tom sastavu srez Gračanica je djelovao do 1955. a veći dio njegovog područja pripaja srezu Tuzla. kada se Zakonom o području srezova i opština u NR Bosni i Hercegovini („Sl. Jezik u građi: bosanski. Gornja Lohinja i Gračanica. Malešići. od 18. Soko. Sladna. Gornji Moranjci. list NR BiH“ br. popisa i politike viših organa državne vlasti. Zakonom o teritorijalnoj podjeli Federalne Bosne i Hercegovine na okruge. gradska naselja i područja mjesnih narodnih odbora Sreski narodni odbor Gračanica ulazi u sastav Tuzlanske oblasti. Petrovo Selo. Historijat stvaraoca fonda: Sreski narodni odbor Gračanica započeo je sa radom 1945. Novim Zakonom o podjeli teritorije NR Bosne i Hercegovine na srezove. Donja Orahovica. za podizanje i razvijanje zadrugarstva.11/52) u sastav Sreza Gračanica ušla je Gradska opština Gračanica sa sjedištem Narodnog odbora gradske opštine u Gračanici u koju ulaze Donja Lohinja. srezove.

srpski. tečajevi za opismenjavanje. rješenja o eksproprijaciji zemljišta. hrvatski Pismo u građi: latinica. 3. Jezik u građi: bosanski. – 1955. a može poslužiti i u svrhu rješavanja ličnih prava (eksproprijacija. majstorski ispiti i kursevi pri SRZ. 9. jer sadrži vrijedne podatke za razne istraživačke teme. nacionalizacija. 7. 86 . investicioni programi. razvoj lokalne privrede.. rješenja za rad zanatskih radnji. planove i izvještaje o radu povjereništava. Serije u fondu: 1. 57 kut.Gradska uprava Gradski narodni odbor Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/GNOT Vremenski raspon građe: 1946. Sekretarijat – Izvršni odbor Odjeljenje za radne odnose Povjereništvo za komunalne poslove (industrija i zanatstvo) Povjereništvo za finansije (Odsjek za privredu) Povjereništvo za narodno zdravlje i socijalnu politiku Povjereništvo za komunalne poslove i lokalnu privredu Povjereništvo za građevine Povjereništvo za poljoprivredu Povjereništvo za trgovinu i snabdijevanje Povjereništvo za prosvjetu i kulturu Knjige Valorizacija fonda: 2 Fond nije cjelovit. 11. kursevi i tečajevi za prosvjećivanje žena. (18 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži zapisnike sa sjednica Izvršnog odbora. dobro je sačuvan i može poslužiti u proučavanju upravnog. pravila ustanova koja su pri GNO-u. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SAP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1945. agrarna reforma). polaganje stručnih ispita za KV radnike. privrednog i kulturnog života područja na kojem je djelovao ovaj Odbor. 4. razna uputstva. Količina građe: 23 knj. 2. 8. 6. 10. konfiskacija imovine. – 1955. stambena pitanja. rješenja o postavljenju i premještaju službenika. 5.

list NR BiH” broj 16/55) po kojem narodni odbori novih opština i srezova treba da obrazuju svoje upravne organe i mjesne urede najkasnije do 1. Lukavac) i 11 opština (Breške. Hudeč. Marta mjeseca 1948.. Ši Selo. (0. Rudarska kolona Šićki Brod. Tojšići. Banovići Rudnik. Ljepunice.-1952. Tojšići. Brđani. Dubrave. Narodna skupština NR Bosne i Hercegovine. gradskih naselja i područja mjesnih narodnih odbora (“Sl. Živinice). Đurđevik. Kiseljak. Dolovi. Narodna skupština NR Bosne i Hercegovine je 12. Brijesnica. Tuzlansku oblast čini 18 srezova i 5 gradova sa svojim područjima. godine. septembra 1955. Po ovom Zakonu. a srez Tuzlanski čine 22 mjesna narodna odbora (Breške. godine. Živinice. Odluka broj 1079/48) po kojoj se izdvajaju gradovi: Tuzla. Banovići. godine. Lukavac. na osnovu koje se u Izvršnom odboru. do 1949. Količina građe: 3 knj. godine kada se ukida Zakon o narodnim odborima gradova i gradskih opština. list NR BiH” broj 15/48. jula 1955. Rudarska kolonija Bukinje. u čijem sastavu su bila odjeljenja ili odsjeci. Dobošnica. donosi Zakon o podjeli teritorije NR BiH na srezove. a pripadaju mu 2 gradske opštine (Banovići. osnivaju povjereništva za pojedine organe državne uprave. gradskih reona. umjesto dosadašnjih odjeljenja. Požarnica. Bijeljina. Smoluća. 28. Podorašje. Kreka. gradovi su izdvojeni u samostalna područja narodne vlasti i zadržavaju svoja ranija područja sa nepromijenjenim granicama. U područje grada Tuzle ulaze mjesta: Tuzla. Marta mjeseca 1950. na osnovu kojeg je Tuzla grad sa sjedištem narodnog odbora grada u Tuzli. Rasovac. Priluk. Tinja. Srebrenik. list NR BiH” broj 5/49). Gradski narodni odbor Gračanica Signatura fonda: BiH-ATKT/GNOG Vremenski raspon građe: 1950. aprila 1952. koje je donijelo Predsjedništvo Narodne skupštine BiH 16. Slavinovići. Turija. Solina. augusta 1945. Dobošnica). Doboj i Derventa kao i gradska naselja u gradu Tuzli: Slavinovići i Bukinje. Vršani. Gornja Tuzla. godine. Brijesnica. Brčko.3 d/m) Sadržaj fonda: 87 . Simin Han. Gradski odbor je djelovao preko Izvršnog odbora. Rudnik Bukinje. godine. godine usvojila Zakon o sprovođenju novog uređenja opština i srezova (“Sl. Puračić. Vasiljevci. 2 kut. Husino (bez zaseoka Petrovice). augusta 1955. Puračić. Željeznička stanica Bukinje. srezove i područja mjesnih narodnih odbora i Uredbom o određivanju područja narodnih odbora i ustanovljenju sjedišta mjesnih narodnih odbora. Brezik. list NR BiH” broj 10/50) po kome se iz sastava odgovarajućih srezova izdvajaju gradovi i obrazuju posebne administrativno-teritorijalne jedinice kao područja gradskih narodnih odbora van sastava sreza. kada Vlada NR Bosne i Hercegovine donosi Uredbu o reorganizaciji upravnog aparata gradskih narodnih odbora (“Sl. Predsjedništvo Prezidijuma Narodne skupštine NR Bosne i Hercegovine je donijelo Odluku o određivanju granica gradova.Historijat stvaraoca fonda: Zakonom o teritorijalnoj podjeli Federalne Bosne i Hercegovine na okruge. Svojat. Poljana. Narodna skupština NR Bosne i Hercegovine donosi Zakon o administrativno-teritorijalnoj podjeli NR Bosne i Hercegovine (“Sl. Ljepunice. godine. čije su odredbe važile do 31. gradove i opštine (“Sl. list NR BiH” broj 11/52).

srpski. 2.) umjesto Gradskog narodnog odbora Gračanica formira se Narodni odbor gradske opštine u Gračanici. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SAP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1950. 4. Fond čine dvije knjige i spisi (povjerljivi i obični spisi po djelovodnom protokolu). zaštite narodnog zdravlja i socijalnog staranja. gradove i opštine iz 1952. zapisnici sa sastanaka. obrazovanja i kulture. ali pruža mogućnost za izučavanje pojava i događaja koji se odnose na rad GNO Gračanica. 3.10/50) ukinut je Mjesni narodni odbor Gračanica i formiran Gradski narodni odbor sa sjedištem u Gračanici koji je ulazio u sastav Sreskog narodnog odbora Gračanica. 88 . komunalne izgradnje i komunalnih poslova.Fond sadrži građu nastalu u radu Gradskog narodnog odbora Gračanica koji je vršio poslove u oblasti plana. upisi u matične knjige rođenih i umrlih. finansije. Teritorijalnom podjelom NR Bosne i Hercegovine na srezove. hrvatski Pismo u građi: latinica. Jezik u građi: bosanski. finansija i upravljanja opštenarodnom imovinom. list NR BiH“ br. sadrži vrijedne podatke za istraživanje brojnih tema iz lokalne historije u oblasti privrede. Serije u fondu: 1. u oblasti lokalne privrede.-1952. list NR BiH“ br. Opšti poslovi Komunalni poslovi Finansijski poslovi Odjeljenje prosvjete i kulture Matična služba Valorizacija: 2 Fond nije cjelovit. Također. 11/52. te zdravstva i socijalnog staranja. 5. godine („Sl. Historijat stvaraoca fonda: Zakonom o adninistrativno-teritorijalnoj podjeli NR Bosne i Hercegovine („Sl. zahtjevi za sklapanje braka. te zaštite prava građana i održavanje reda i mira. komunalne izgradnje. prosvjete i kulture.

rješenja o osnivanju preduzeća. Količina građe: 3 knj. knjige. Opšti poslovi Personalno odjeljenje Imovinsko-pravni poslovi Finansijsko odjeljenje Matična služba Valorizacija: 2 Fond nije potpuno sačuvan ali sadrži značajne podatke i činjenice. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SAP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1952.5 d/m) Sadržaj fonda: Fond čine personalni spisi. hrvatski Pismo u građi: latinica. Donja Lohinja. socijalni i kulturni razvitak opštine.. – 1955. Historijat stvaraoca fonda: Zakonom o podjeli teritorije Bosne i Hecegovine na srezove. list NR BiH“ br. rješenja o dodjeli zemljišta. Jezik u građi: bosanski. 3. dosijea. gradove i opštine iz 1952. U sastav Gradske opštine ušli su: Gračanica. 17/55) formiran je Narodni odbor opštine Gračanica koji sa naseljenim mjestima u svom sastavu pripada srezu Tuzla. komunalni. zahtjevi za sklapanje braka. 89 . 10 kut. 11/52) u srezu Gračanica formiran je Narodni odbor gradske opštine Gračanica umjesto dotadašnjeg Gradskog narodnog odbora Gračanica. srpski. i pruža mogućnost proučavanja pojava i događaja iz raznih životnih sfera koje se odnose na područje Gradske opštine Gračanica za period 1952. godina. rješenja o upisu u matične knjige itd. (2. Zakonom o području srezova i opština iz 1955. list NR BiH“ br. Serije u fondu: 1. 5. Gornja Lohinja. završni računi.-1955. budžeti. godine („Sl. 4.Narodni odbor gradske opštine Gračanica Signatura: BiH.ATKT/NOGOG Vremenski raspon građe: 1952. U nadležnost Narodnog odbora gradske opštine spadali su poslovi od neposrednog interesa za privredni. godine („Sl. 2.-1955.

srpski. Breškama. Bukinje postaje gradsko naselje u gradu Tuzli i obuhvata sela Husino.2 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži materijale iz rada ovoga Odbora i Komisije za utvrđivanje zločina okupatora i njihovih pomagača. Hudeč i Petrovice. Morančanima. Odluka broj 1079/48). Pagovice. Višći Donjoj. augusta mjeseca 1945. Donošenjem Zakona o podjeli teritorije NR Bosne i Hercegovine na srezove. Tojšićima.Mjesna uprava Mjesni narodni odbor Bukinje Signatura fonda: BiH-ATKT/MNOBu Vremenski raspon građe: 1945. Količina građe: 1 knj. hrvatski Pismo u građi: latinica. godine. 5 kut. uputstva 2. list NR BiH” broj 15/48. Serije u fondu: 1. Bukinje. Historijat stvaraoca fonda: Na osnovu Zakona o teritorijalnoj podjeli Bosne i Hercegovine na okruge. Mjesni narodni odbor Bukinje obuhvatao je sela: Bukinje. Tuzlanski srez je obuhvatao 21 mjesni narodni odbor sa sjedištima u: Bašigovcima. Lipnici Srednjoj. Dubravama Donjim. gradskih naselja i područja mjesnih narodnih odbora (“Sl. Solini. ali može poslužiti za istraživanja djelovanja stvaraoca na uskom području jedinice lokalne uprave. donesenih od strane Predsjedništva NR Bosne i Hercegovine – Odjeljenja za izgradnju narodne vlasti. gradove i opštine. Tuzli Gornjoj. Zahirovićima. list NR BiH” broj 11/52). Zukićima. Bukinju. Hudeč. Bukinje postaje područje grada Tuzle i prestaje sa radom kao Mjesni narodni odbor. Slavinovićima. Komisija za utvrđivanje zločina okupatora i njihovih pomagača Valorizacija fonda: 4 Fond nije cjelovit. Pogorioc. Rapače. Živinicama i Đurđeviku. Kolona Bukinje. (1. srezove i područja mjesnih narodnih odbora i Uredbe o određivanju područja narodnih odbora i ustanovljenju sjedišta mjesnih narodnih odbora. gradskih reona. Vilušići. Dobrnji. od strane Narodne skupštine NR BiH (“Sl. Kikačima. Gračanici-Selu. Cerik. Požarnici. Jezik u građi: bosanski.. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon stvaraoca fonda: 1945. Breziku. 90 . Rapače i zaseoci Krtolije. – 1952. Podorašju. – 1952. Odlukom o određivanju granica gradova. uputstva i raspise pojedinih sekretarijata Sreskog narodnog odbora Tuzla. Husino i Cerik. Opšti dio – raspisi.

Pored građe o radu ovoga Odbora. Dokumentacija imovinskih odnosa Valorizacija fonda: 4 Fond nije cjelovit. Količina građe: 1 kut. Solini. zapisnike o eksproprijaciji zemljišta. Slavinovićima. Dubravama Donjim. list NR BiH” broj 15/48.Mjesni narodni odbor Slavinovići Signatura fonda: BiH-ATKT/MNOSl Vremenski raspon građe: 1946. donesenih od strane Predsjedništva NR Bosne i Hercegovine – Odjeljenja za izgradnju narodne vlasti.3 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži: dozvole uknjižbe prava vlasništva na zemlju. Serije u fondu: 1. Čakloviće Srpske i Simin-Han. Tojšićima. Orašje. Kikačima. – 1951. Živinicama i Đurđeviku. Jezik u građi: bosanski. Morančanima. Grabovica Muslimanska. Podorašju. Odlukom o određivanju granica gradova. Breškama. Gračanici-Selu. Grabovica katolička. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1945. planove otkupa žitarica. dobro je sačuvan i najviše može poslužiti za dokazivanje prava vlasništva pravnih i fizičkih lica. 91 . planove rada MNO Slavinovići itd. Opšta dokumentacija 2. Breziku. srpski. Odluka broj 1079/48). tuzlanski srez je obuhvatao 21 mjesni narodni odbor sa sjedištima u: Bašigovcima. Historijat stvaraoca fonda: Na osnovu Zakona o teritorijalnoj podjeli Bosne i Hercegovine na okruge. – 1952. Križane. hrvatski Pismo u građi: latinica. srezove i područja mjesnih narodnih odbora i Uredbe o određivanju područja narodnih odbora i ustanovljenju sjedišta mjesnih narodnih odbora. fond sadrži i personalne dokumente (ugovore o radu) radnika Trgovačkog preduzeća “Ogrev” Tuzla. Višći Donjoj. Tuzli Gornjoj. Mjesni narodni odbor Slavinovići obuhvatao je sela: Slavinovići. Zukićima. ali i za istraživanje djelovanja stvaraoca na uskom području jedinice lokalne uprave. Kolovrat. augusta mjeseca 1945. Dobrnji. odluke o dodjeli zemlje agrarnim interesentima. (0. odluke na priznavanje prava na zemlju bivšim beglučarima. godine. Čakloviće Muslimanske. Bukinju. Lipnici Srednjoj. Požarnici. Vršane. Zahirovićima. gradskih reona. gradskih naselja i područja mjesnih narodnih odbora (“Sl.

gradove i opštine (“Sl. 4. list NR BiH” broj 11/52) prestaju sa radom mjesni narodni odbori i Slavinovići ulaze u područje grada Tuzle sa sjedištem narodnog odbora grada u Tuzli. upise u matične knjige rođenih i umrlih. djelovodni protokoli Matičnog područja Gračanica) i spise (strogo povjerljivi. ćirilica Arhivističko informativna pomagala: SAP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraovca fonda: 1945..-1950. povjerljivi i obični spisi po djelovodnom protokolu). trgovine i zanatstva.5 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži knjige (djelovodni protokoli MNO Gračanica. Jezik u građi: bosanski. Kolovrat. Zakonom o podjeli teritorije NR Bosne i Hercegovine na srezove. Količina građe: 8 knj. godine po Zakonu o teritorijalnoj podjeli Federalne Bosne i Hercegovine na okruge. zahtjeve za sklapanje braka itd.Slavinovići postaju gradsko naselje u gradu Tuzli i obuhvataju sela Križane. Mjesni narodni odbor Gračanica Signatura fonda: BiH-ATKT/MNOG Vremenski raspon: 1945. (1. srezove i područja mjesnih narodnih odbora 92 . Opšti poslovi Personalni spisi Finansijski poslovi Matična služba Djelovodni protokoli Valorizacija: 2 Fond nije potpuno sačuvan. a posebno u oblasti poljoprivrede. hrvatski Pismo u građi: latinica. srpski. Muslimansku Grabovicu i zaselak Sepetare. ali je veoma značajan za proučavanje prošlosti raznih životnih oblasti vezanih za prostor Mjesnog narodnog odbora Gračanica kao lokalnog organa vlasti. Simin Han. 3. finansijske i personalne spise. Serije u fondu: 1. Historijat stvaraoca fonda: Mjesni narodni odbor Gračanica počeo je sa radom 1945. 6 kut. zapisnike i izvještaje MNO.-1949. te u oblasti obrazovanja i socijalnog staranja. 5. 2.

-1906. list NR BiH“. srpski.5 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži jednu knjigu (djelovodni protokol za 1947. 2. vođenje matičnih knjiga i sklapanja brakova itd. br.iz 1945. komunalnog života. Serije u fondu: 1.imenik Matične knjige rođenih sela Boljanić za period 1902. socijalnog staranja i narodnog zdravlja. poljoprivrede. do 1947. spisak poginulih boraca sahranjenih u Boljaniću. spisak stanovnika sela Boljanić i Tekućica. godina i imenik Matične knjige vjenčanih za period 1930. Sjedište Mjesnog narodnog odbora Gračanica je bilo u Gračanici. finansijsku dokumentaciju). a obuhvatalo je teritorij grada Gračanica. 3. a formira se Gradski narodni odbor Gračanica. Opšta dokumentacija Finansijska dokumentacija Matična služba Knjige Valorizacija fonda: 3 Fond je fragmentarno sačuvan i pruža mogućnost proučavanja raznih životnih sfera na području Mjesnog narodnog odbora Boljanić u periodu od 1902. (0. godine („Sl. godinu) i spise (kućne liste. 11/45).. 10/50) u Srezu Gračanica ukida se Mjesni narodni odbor Gračanica.] Količina građe: 3 knj. 4. pripadao je Sreskom narodnom odboru Gračanica. Pored obavljanja osnovnih zadataka Mjesni narodni odbor Gračanica vršio je poslove u oblasti plana. – 1940. godine. narodnog zdravlja i socijalnog staranja i matičnih poslova. narodnog prosvjećivanja. vršio i poslove iz oblasti poljoprivrede. trgovine i zanatstva. pored obavljanja osnovnih zadataka. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SAP Stepen sređenosti: arhivistički sređen 93 . 1 kut. Mjesni narodni odbor Boljanić Signatura fonda: BiH-ATK/MNOBo Vremenski raspon: 1945. list NR BiH“. finansija. 1930. -1947. Građa obuhvata zanimljive podatke koji se odnose na značajan period poslijeratne izgradnje jer je Mjesni narodni odbor Boljanić. komunalnog života.. br. Napomena: Fond sadrži i spise matične službe . Zakonom o administrativno-teritorijalnoj podjeli NR Bosne i Hercegovine („Sl.-1940. [1902. Jezik u građi: bosanski. hvatski Pismo u fondu: latinica.. narodnog prosvećivanja. građu o pitanjima unutrašnje kolonizacije. trgovine i zanatstva. u čije područje ulazi Gračanica. – 1906. finansija.

zapisnici sa sastanaka MNO i izvještaji o radu. Tu su i drugi spisi različite provenijencije koji mogu poslužiti za rekonstrukciju događaja i pojava iz ovog perioda rada MNO Sočkovac. 29/47) ukida se MNO Boljanić a područje se pripaja MNO Karanovac. konfiskacije i sl. 4. rada MNO Sočkovac. Historijat stvaraoca fonda: Zakonom o teritorijalnoj podjeli Federalne Bosne i Hercegovine na okruge. Zakonom o administrativno-teritorijalnoj podjeli Bosne i Hercegovine iz 1947. Serije u fondu: 1. list Federalne BiH“ br. Fond posjeduje određene kumulativne podatke iz oblasti poljoprivrede. Količina građe: 5 knj. a pripadao je Sreskom narodnom odboru Gračanica.. hrvatski Pismo u građi: latinica. o kolonizaciji.6 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži knjige . izvještaji o sklapanju braka. (0.rješenja o upisu u matične knjige.Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1945. 11/45) formiran je Mjesni narodni odbor Boljanić sa sjedištem u Boljaniću. list NR BiH“. godine („Sl. 2. Mjesni narodni odbor Sočkovac Signatura fonda: BiH-ATKT/MNOSo Vremenski raspon građe: 1945. srezove i područja mjesnih narodnih dbora („Sl. Jezik u građi: bosanski. poslovi matične službe . presuda o razvodu braka). 3.djelovodni protokoli i spise (korespondencija sa višim organima vlasti. te provođenja određenih procesa poput kolonizacije.-1947. br.-1947. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SAP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja 94 . 1 kut. Opšti spisi Zapisnici i izvještaji Matični spisi Knjige Valorizacija fonda: 3 Iako fond fragmentarno sačuvan daje mogućnost istraživanja i proučavanja privrednih i društvenih kretanja na području Mjesnog narodnog odbora Sočkovac. MNO Boljanić obuhvatao je sela Boljanić i Tekućicu. srpski. konfiskacijama.

-1951. zapisnici sjednica MNO Karanovac. Novim Zakonom o administrativno-teritorijalnoj podjeli Bosne i Hercegovine iz 1947.2 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži tri knjige i veći broj spisa (uputstva. Karanovac i Kakmuž.-1947. list Federalne BiH“ br. presude o razvodu. o popisu stanovništva. podaci o koloniziranim porodicama u Vojvodinu. zapisnici o sklapanju braka i dr. upisi u matične knjige rođenih. Pored obavljanja osnovnih zadataka Mjesni narodni odbor Sočkovac vršio je poslove iz oblasti poljoprivrede. Posebno je značajna građa koja se odnosi na poljoprivredne prilike i obrazovno-socijalno stanje na području ovoga Odbora. ali pruža mogućnost proučavanja različitih zanimljivosti iz brojnih životnih sfera na području Mjesnog narodnog odbora Karanovac. podaci o zanatskim radnjama. (1. 95 .). godine („Sl. narodnog zdravlja i socijalnog staranja.. srezove i područja mjesnih narodnih odbora („Sl. Količina građe: 3 knj. trgovine i zanatstva. komunalnog života. Historijat stvaraoca fonda: Zakonom o teritorijalnoj podjeli Federalne Bosne i Hercegovine na okruge. Mjesni narodni odbor Sočkovac obuhvatao je sela: Sočkovac. Opšti spisi Personalni spisi Rješenja i presude Matične knjige Valorizacija fonda: 3 Fond je fragmentarno sačuvan. platne liste službenika. 2. 4 kut. statistički podaci o naseljenim mjestima. Serije u fondu: 1. list NR BiH’’ br.Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1945. 3. formiran je Mjesni narodni odbor Sočkovac sa sjedištem u Sočkovcu koji je pripadao Sreskom narodnom odboru Gračanica. personalni spisi. planovi i analize o otkupu poljoprivrednih proizvoda. odluke Sreskog suda u Gračanici o uknjižbi prava vlasništva na nekretnine. 11/45). otkupu stoke i stočnih proizvoda. narodnog prosvjećivanja. Mjesni narodni odbor Karanovac Signatura fonda: BiH-ATKT/MNOKar Vremenski raspon građe: 1947. te matičnih poslova. zaključci Sreskog suda u Gračanici o konfiskaciji nekretnina. uključivanje nepismenih osoba u tečajeve za opismenjavanje. 29/47) ukida se Mjesni narodni odbor Sočkovac i ovo područje se pripaja novoformiranom Mjesnom narodnom odboru Karanovac. rješenja o proglašenju mrtvim nestalih osoba. 4. finansija. kupoprodajni ugovori. raspodjela sjemena za sjetvu.

trgovine i zanatstva. srpski. Boljanić i Tekućica. godine („Sl. Historijat stvaraoca fonda: Zakonom o administrativno-teritorijalnoj podjeli NR Bosne i Hercegovine iz 1947. Serije u fondu: 1. zapisnike o sklapanju braka. list NR BiH“ br. komunalnog života. a formira se Mjesni naroni odbor Karanovac u koji su ušla sela: Karanovac. narodnog prosvjećivanja. 5. (28 d/m) Sadržaj fonda: Fond nije kompletan i sadrži dio opšte i povjerljive pošte. 4. finansija. Količina građe: 41 knj. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SAP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1947.-1955. 97 fasc. narodnog zdravlja i socijalnog staranja. djelovodne protokole. gradove i opštine („Sl. Sočkovac i Tekućica. 3. list NR BiH“ br. MNO Karanovac je vršio poslove iz oblasti poljoprivrede. Karanovac. Pismo u građi: latinica. 2. Opštinska uprava Narodni odbor opštine Kiseljak Signatura fonda : BiH – ATKT/NOOKi Vremenski raspon građe: 1945. zapisnike NOO. Opšta dokumentacija Zapisnici NOO-e Imovinski predmeti – eksproprijacije Povjerljiva dokumentacija Knjige Valorizacija fonda: 4 Fond po svom sadržaju i sačuvanosti nije velike vrijednosti te može poslužiti za istraživanje prilika u vrijeme djelovanja stvaraoca na uskom području jedinice lokalne uprave. hrvatski. prijave o nestalim u ratu.Jezik u građi: bosanski. te matičnih poslova. Sočkovac. eksproprijacije. 29/47) ukidaju se mjesni narodni odbori Sočkovac i Boljanić. 96 . 15/55) ukida se MNO Karanovac i formira Narodni odbor opštine Karanovac u koji ulaze: Boljanić.. Sjedište Mjesnog narodnog odbora bilo je u Karanovcu. Zakonom o podjeli teritorije NR Bosne i Hercegovine na srezove. – 1958.

Poljice. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: PrP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1945. Bistarac Gornji. Šiće. Ševar. Poljana (Kiseljak). prodavnica i ugostiteljskih objekata. rješenja o eksproprijaciji i uzurpaciji. Promjene naziva stvaraoca fonda: 1. zapisnike sa sjednica vijeća. srpski. Bokavići. hrvatski Pismo u građi: latinica. Zakonom o podjeli teritorije NR Bosne i Hercegovine na srezove. odluke. Mihatovići. Plane. – 1958. Godine 1952. rješenja o osnivanju zanatskih radnji. godine kada srezovi prestaju sa radom. Bistarac Donji. Količina građe: 71 fasc. do 1962. sa selima Kiseljak. srezu Tuzla pripada opština Kiseljak sa sjedištem narodnog odbora opštine u Kiseljaku u čiji sastav ulaze: Bokavići. Breze i Brgule. Poljana. (19 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži zapisnike sa sjednica mjesnih odbora. Priluk. Narodni odbor opštine Bosansko Petrovo Selo Signatura fonda: BiH-ATKT/NOOBPS Vremenski raspon građe: 1952. – 1962. Plane. godine sjedište Mjesnog narodnog odbora bila je Poljana u čiji sastav su ulazile: Bistarac Donji. a 1947. Mjesni narodni odbor Kiseljak je. Ljubače. Šići. godine. Bokavići. Delevari. Ševar i Hasanbašići. Bučik Donji. Mihatovići. pripadao Lukavačkom srezu Tuzlanskog okruga. spiskove djece palih boraca. Serije u fondu: 1. i 1950. Od 1955. Mjesni narodni odbor Kiseljak 2. Šerići. Poljana Hrvatska. Breza. list NR BiH” broj 11/52). Savjet za opštu upravu 2. Ševar. žrtava fašističkog terora i djece bez roditelja. zapisnike sa sjednica savjeta. gradove i opštine (“Sl. građevinske dozvole. Pirkovac. Savjet za plan i finansije 97 . protokole itd. a pripada srezu Tuzla i tako ostaje do 1966. rješenja. Kiseljak. Moranjčani.Jezik u građi: bosanski. godine Kiseljak je naseljeno mjesto u sastavu opštine Tuzla. Narodni odbor opštine Kiseljak Historijat stvaraoca fonda: Na osnovu Uredbe o određivanju područja narodnih odbora i ustanovljenju sjedišta mjesnih narodnih odbora. Petrovice (zaselak sela Husino) i Cerik. Poljana Muslimanska. 1945.

hrvatski Pismo u građi: latinica. 1992. Gnojnica. list NR BiH’’ br. Sjedište Narodnog odbora opštine je bilo u Bosanskom Petrovom Selu – Lužani. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SAP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1952. pripalo Gračaničkom srezu. Skupština opštine Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/SOT Vremenski raspon građe: 1955.Brđani. 11/52. list NR BiH’’ br. Zakonom o području srezova i opština u NR Bosni i Hercegovini 1955. a 1962.. Krtova i Porječina.. Količina građe: 111 knj. Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o području srezova i opština u NR Bosni i Hercegovini 1958. gradove i opštine 1952.) samo se mijenja broj naseljenih mjesta u sastavu opštine Bosansko Petrovo Selo. 53 kut.) Bosansko Petrovo Selo kao opština sa naseljenim mjestima u svom sastavu (Berkovica.3.187 pov. – 1995. Bosansko Petrovo Selo. godine Bosansko Petrovo Selo je kao naseljeno mjesto pripalo opštini Gračanica u Tuzlanskom srezu. 2. – 1980. Krtova.. Jezik u građi: bosanski. 6. Historijat stvaraoca fonda: Zakonom o podjeli teritorije NR Bosne i Hercegovine na srezove.. – 1962. 23/58.549 fasc.. Kakmuž. Savjet za privredu i komunalne poslove Savjet za školstvo Savjet za kulturu i narodno prosvjećivanje Savjet za zdravlje i socijalnu zaštitu Valorizacija: 3 Fond po svom sadržaju i sačuvanosti može poslužiti za istraživanje prilika u vrijeme djelovanja stvaraoca na uskom području jedinice lokalne uprave. srpski. godine (“Sl. godine (“Sl.) Bosansko Petrovo Selo je kao opština u koju ulaze: Bosansko Petrovo Selo. ali i za rješavanje imovinskopravnih odnosa fizičkih i pravnih lica. 17/55.21 d/m) 98 . 2 omota (579. Kakmuž. Miričina. Orahovica Donja. Orahovica Gornja.Lužani. Porječina. 2. godine (“Sl. 5. list NR BiH’’ br. Kruševica. Dobošnica. Ražljeva i Sižje (bez zaselaka Borice i Komar) pripalo je Tuzlanskom srezu. 4. Bosansko Petrovo Selo.

Sadržaj fonda: Fond sadrži zapisnike sa sjednica, rješenja o dodjeli nacionalizovanog zemljišta, eksproprijacije zemljišta, urbanističke saglasnosti i građevinske dozvole za objekte, upotrebne dozvole, dodjele zemljišta, polaganje ispita, otvaranje trgovinskih radnji i drugih objekata, dokumente Službe za budžet i finansije, projekte itd. Serije u fondu: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Sekretar Odjeljenje za opštu upravu i unutrašnje poslove Odjeljenje za društvene službe Odjeljenje za finansije Odjeljenje za privredu, rad i radne odnose Odjeljenje narodne odbrane Odjeljenje za komunalne poslove Građa ratne produkcije

Valorizacija fonda: 2 Fond se može koristiti za istraživanja razvoja i djelatnosti opštine Tuzla (privredne, stambene i komunalne izgradnje, kulturne i prosvjetne djelatnosti, socijalne politike), ali i za rješavanje imovinsko-pravnih odnosa fizičkih i pravnih lica (građevinske dozvole, dodjele zemljišta, nacionalizacije, eksproprijacije itd.). Jezik u građi: bosanski, srpski, hrvatski Pismo u građi: latinica, ćirilica Arhivistička informativna pomagala: PrP (registri, upisnici, protokoli) Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1955. – Promjene naziva stvaraoca fonda: 1. Narodni odbor opštine Tuzla (od 1955. do 1964.godine) 2. Skupština opštine Tuzla (od 1964. do 1974. godine) 3. Skupština opštine Tuzla (od 1974. do 1990. godine) Historijat stvaraoca fonda: Prezidijum Narodne skupštine NR Bosne i Hercegovine je 28. aprila 1952. godine objavio Zakon o podjeli teritorije NR Bosne i Hercegovine na srezove, gradove i opštine (“Sl. list NR BiH’’ broj 11/52), a Tuzla je gradska opština u čije područje ulaze mjesta: Tuzla, Kreka, Rudarska kolonija Bukinje, Željeznička stanica Bukinje, Rudnik Bukinje, Rudarska kolona Šićki Brod, Ši Selo, Rasovac, Solina, Brđani, Dolovi, Vršani, Slavinovići, Hudeč, Husino (bez zaseoka Petrovice).
99

Narodna skupština NR Bosne i Hercegovine je 12. jula 1955. godine usvojila Zakon o sprovođenju novog uređenja opština i srezova (“Sl. list NR BiH” broj 16/55) po kojem narodni odbori opština i novih srezova treba da obrazuju svoje upravne organe i mjesne urede najkasnije do 01. septembra 1955. godine kada će se ukinuti Zakon o narodnim odborima gradova i gradskih opština, čije su odredbe važile do 31. augusta 1955. godine. Zakonom o području srezova i opština u NR Bosni i Hercegovini (“Sl. list NR BiH’’ broj 17/55) Tuzla je opština sa sjedištem Narodnog odbora opštine u Tuzli u čijem sastavu su naseljena mjesta: Breze, Brđani, Bukinje, Cerik, Crno Blato, Čaklovići Donji, Čanići, Dobrnja, Dokanj, Dolovi, Grabovica Donja, Hudeč, Husino, Kiseljak, Kolovrat, Kreka, Križani, Krtolije, Lipnica, Lipnica Donja, Lipnica Gornja, Lipnica Srednja, Ljepunice, Ljubače, Marina Glava, Mihatovići, Milešići, Moračani, Mramor, Orašje, Par Selo Gornje, Pasci Donji, Pasci Gornji, Petrovice Donje, Plane, Pogorioci, Poljana, Rapače, Rasovac, Simin Han, Slavinovići, Snoz, Solina, Svojtina, Ševar, Šići, Šićki Brod, Ši Selo, Tisovac, Trstje, Tuzla, Vršani.

Skupština opštine Lukavac
Signatura fonda: BiH-ATKT/SOLu Vremenski raspon građe: 1948. – 1980. ; 1992. – 1995. ; 1993 – 2001. Količina građe: 5 knj., 17 kut., 1218 pov., 173 reg., 7 fasc. (244 d/m) 19 kut., 363 reg., 120 pov. ; 201 reg., 4 pov. Sadržaj fonda: Fond sadrži građu koja se odnosi na rad Opštine i njenih organa, katastar zemljišta i zgrada, eksproprijacije, arondacije, nacionalizacije, uzurpacije, građevinske dozvole, lokacije, tehničke preglede objekata, radne odnose, inspekcije, zaštitu i prava boraca i invalida, zdravstvo, starateljstva, projekte, protokole itd. Građa nastala u ratnom periodu 1992. – 1995. godine sastoji se od dokumentacije nastale u radu općinskih organa i službi – kartoteka, zakonodavna djelatnost, odbrana, statistika, inspekcijski poslovi, urbanističke saglasnosti, dodjela građevinskog zemljišta, eksproprijacije, promet zemljišta i zgrada, sjednice SO, sjednice Ratnog predsjedništva, Krizni štab Općine, porezi, rješenja o odobrenju izgradnje, odluke, zdrvstvo, obrazovanje, komunalni poslovi, zanatstvo, finansijska i knjigovodstvena dokumentacija, uplate za Armiju RBiH, Općinsko vijeće – materijali itd. U okviru ovoga fonda nalazi se i građa Logističkog centra za period 1993. – 2001. godina, jer ga je Općina formirala za potrebe snabdijevanja stanovništva i Armije sa hranom i odjećom. Fond sadrži pretežno finansijsko-računovodstvenu dokumentaciju, nešto opće, pravne dokumentacije, spisak stanovništva Lukavca, ulaz i izlaz humanitarne robe, komercijalne robe, spiskovi dostavljene robe, knjige evidencije akata itd. Serije u fondu: 1. Zapisnici sa sjednica 2. Odjeljenje za opšte poslove 3. Odjeljenje za privredu
100

4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Odjeljenje za finansije Odjeljenje za urbanizam i stambeno-komunalne poslove Odjeljenje za narodno zdravlje i socijalno staranje Odjeljenje za prosvjetu i kulturu Projekti Ratna dokumentacija Logistički centar

Valorizacija fonda: 2 Fond može poslužiti za proučavanje privrednog i kulturnog razvoja, komunalne i stambene izgradnje, socijalne politike i prosvjetne djelatnosti na području lokalne uprave. Osim toga, može poslužiti i za rješavanje imovinsko-pravnih odnosa pravnih i fizičkih lica (dodjela zemljišta, građevinske dozvole, rješenja o eksproprijaciji, nacionalizaciji i uzurpaciji i sl.). Jezik u građi: bosanski, srpski, hrvatski Pismo u građi: latinica, ćirilica Arhivistička informativna pomagala: PrP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: ograničena Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1948. – Promjene naziva stvaraoca fonda: 1. 2. 3. 4. Mjesni narodni odbor Lukavac Narodni odbor gradske opštine Lukavac Narodni odbor opštine Lukavac Skupština opštine Lukavac

Historijat stvaraoca fonda: Na osnovu Zakona o teritorijalnoj podjeli Bosne i Hercegovine na okruge, srezove i područja mjesnih narodnih odbora i Uredbe o određivanju područja narodnih odbora i ustanovljenju sjedišta mjesnih narodnih odbora (“Sl. list Federalne Bosne i Hercegovine” br. 11/45), donesenih od strane Narodne vlade NR Bosne i Hercegovine augusta mjeseca 1945. godine, Tuzlanskom okrugu je pripadao Lukavački srez koji je obuhvatao 21 mjesni narodni odbor sa sjedištem u: Banovićima, Bistarcu, Brijesnici Donjoj, Devetaku, Dobošnici, Gnojnici, Kiseljaku, Lukavcu Muslimanskom, Miričini, Orahovici Muslimanskoj, Poljicu, Priluku, Podgorju, Puračiću, Seoni, Smolućoj, Treštenici Srpskoj, Turiji, Tulovićima, Tumarama i Vasiljevcima. Zakonom o administrativno-teritorijalnoj podjeli NR Bosne i Hercegovine 1947. godine na srezove, gradove, gradske reone, gradska naselja i područja mjesnih narodnih odbora (“Sl. list NR BiH” br. 29/47) Lukavac je kao mjesni narodni odbor sa sjedištem u Lukavcu Muslimanskom pripadao Tuzlanskom srezu. U sastavu područja MNO-a Lukavac bila su sela, zaseoci, naselja i manji gradovi: Lukavac Muslimanski, Lukavac Tvornica, Modrac, Crveno Brdo, Huskići i Zagorje. Narodna skupština NR Bosne i Hercegovine 28. aprila 1952. godine donijela je i proglasila Zakon
101

o podjeli teritorije NR Bosne i Hercegovine na srezove, gradove i opštine (“Sl. list NR BiH” br. 11/52) po kojem Tuzlanskom srezu pripada gradska opština Lukavac sa sjedištem Narodnog odbora gradske opštine u Lukavcu, u koju ulaze: Smoluća, Šikulje, Lukavac Srpski, Lukavac Muslimanski, Lukavac Fabrika, Naselje Koksara, Modrac, Crveno Brdo, Huskići, Zagorje, Bistarac Gornji, Kalajevo i Brgule. Godine 1955. Zakonom o području srezova i opština u NR Bosni i Hercegovini (“Sl. list NR BiH” br. 17/55) Tuzlanskom srezu pripada opština Lukavac sa sjedištem Narodnog odbora opštine u Lukavcu i naseljenim mjestima u svom sastavu: Bistarac Donji (sa zaseokom Delevari), Bistarac Gornji, Bokavići (sa zaseokom Pirkovac), Brgule, Crveno Brdo, Huskići, Kalajevo, Lukavac, Lukavac Gornji, Modrac, Prline, Puračić, Smoluća, Šikulje, Tabaci i Zagorje. U periodu od 1958. do 1962. godine izmjenama i dopunama Zakona o područjima srezova i opština u NR Bosni i Hercegovini mijenjao se i broj naseljenih mjesta u sastavu opštine, pa je Lukavac 1962. godine (“Sl. list NR BiH” br. 47/62) u svom sastvu imao naseljena mjesta: Babice Donje, Babice Gornje, Berkovica, Bikodže, Bistarac Donji, Bistarac Gornji, Bokavići, Borice, Brijesnica Donja, Brijesnica Gornja, Caparde, Cerik, Crveno Brdo, Devetak, Dobošnica, Gnojnica, Huskići, Jaruške Donje, Jaruške Gornje, Kalajevo, Komar, Krtova, Kruševica, Lukavac, Lukavac Gornji, Mičijevići, Milino Selo, Modrac, Orahovica, Poljice, Prline, Prokosovići, Puračić, Semići, Sižje, Smoluća Donja, Smoluća Gornja, Stupari, Šikulje, Tabaci, Tumare, Turija, Vasiljevci, Vijenac i Zagorje.

Skupština opštine Banovići
Signatura fonda: BiH-ATKT/SOBa Vremenski raspon građe: 1946. – 1977. Količina građe: 1190 fasc. (203 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži zapisnike sa sjednica, dokumente iz oblasti opšte uprave, obrazovanja, kulture, zdravstva, finansija, građevinarstva i poljoprivrede, dozvole i rješenja za prijavu i odjavu zanatskih radnji, urbanističke, građevinske i upotrebne dozvole, rješenja o eksproprijaciji, nacionalizaciji i dodjeli zemljišta. Serije u fondu: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sekretarijat – Odjeljenje za opštu upravu Sekretarijat – Odjeljenje za rad i radne odnose Odjeljenje za finansije Odjeljenje za privredu i komunalne poslove Odjeljenje za narodno zdravlje i socijalno staranje Odjeljenje za prosvjetu i kulturu Projekti

102

Valorizacija fonda: 2 Fond može poslužiti za proučavanje privrednog razvoja, komunalne i stambene izgradnje, socijalne politike kao i kulturne i prosvjetne djelatnosti opštine, ali i za rješavanje imovinskopravnih odnosa fizičkih i pravnih lica (građevinske dozvole, dodjele zemljišta itd.). Jezik u građi: bosanski, srpski, hrvatski Pismo u građi: latinica, ćirilica Arhivistička informativna pomagala: PrP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1946. – Promjene naziva stvaraoca fonda: 1. 2. 3. 4. Mjesni narodni odbor Banovići Narodni odbor gradske opštine u Litvi Narodni odbor opštine Litva Skupština opštine Banovići

Historijat stvaraoca fonda: Na osnovu Zakona o teritorijalnoj podjeli Federalne Bosne i Hercegovine na okruge, srezove i područja mjesnih narodnih odbora (“Sl. list Federalne Bosne i Hercegovine” br. 11/45) 1945. godine Banovići kao mjesni narodni odbor sa selima Banovići, Pribitkovići i Milići pripada Lukavačkom srezu Tuzlanskog okruga. Godine 1947. (“Sl. list NR BiH” br. 29/47) Mjesni narodni odbor Banovići sa selima, zaseocima i naseljima u svom sastavu: Banovići, Pribitkovići, Milići, Tulovići, IvovićGrivice, Treštenica Srpska, Treštenica Muslimanska, Podgorje, Repnik i Bučik Gornji pripada Tuzlanskom srezu, a 1950. godine (“Sl. list NR BiH” br. 10/50) Banovići imaju dva mjesna narodna odbora sa sjedištem u Banovićima (u koji ulaze: Banovići, Pribitkovići, Milići, Tulovići, Ivović Grivice, Treštenica Muslimanska, Podgorje, Repnik, Bučik Gornji, Željova i Treštenica Srpska) i Banovićima Rudnik (u koji ulazi Banovići Rudnik). Zakonom o podjeli teritorije NR Bosne i Hercegovine na srezove, gradove i opštine (“Sl. list NR BiH” br. 11/52) 1952. godine Tuzlanskom srezu pripadaju Banovići kao gradska opština sa sjedištem narodnog odbora gradske opštine u Litvi, u koju ulaze: Jaruške Gornje, Pribitkovići, Milići, Treštenica Srpska, Treštenica Muslimanska, Bučik Gornji, Banovići, Tulovići, Grivice, Omazići, Repnik, Podgorje, Litva naselje i Željava. Godine 1955. Zakonom o području srezova i opština u NR Bosni i Hercegovini (“Sl. list NR BiH” br. 17/55) Tuzlanskom srezu pripada opština Litva sa sjedištem narodnog odbora opštine u Litvi i naseljenim mjestima u svom sastavu: Banovići, Bučik Gornji, Grivice, Litva, Milići, Omazići, Podgorje, Pribitkovići, Repnik, Treštenica Donja, Treštenica Gornja, Tulovići i Željeva. Godine 1958. i 1962. (“Sl. list NR BiH” br. 23/58. i 47/62) Banovići kao opština, sa sjedištem Narodnog odbora opštine u Banovićima, i naseljenim mjestima u svom sastavu (Banovići, Banovići Selo, Borovac, Ćatići, Gornji Bučik, Grivice, Lozna, Milići, Mrgan, Omazići, Oskova, Podgorje, Pribitkovići, Repnik, Seona, Treštenica Donja, Treštenica Gornja, Tulovići, Željeva) pripadaju Tuzlanskom srezu.
103

Skupština opštine Srebrenik
Signatura fonda: BiH-ATKT/SOS Vremenski raspon građe 1947. – 1978., 1992. – 1995. Količina građe: 83 reg., 677 fasc., 106 ukor. knj., 207 VHS kaseta i 200 DVD-a (168 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži građu koja se odnosi na rad opštinskih organa i službi, skupštine, opštu upravu, matičnu službu, društvene službe, finansije, imovinsko-pravne poslove, katastar zemljišta i zgrada, urbanizam i stambeno-komunalne poslove, privredu, građanska stanja, obrazovanje, saobraćaj, komunikacije, zaštitu prava boraca i dr. Napomena: Fond također, sadrži i dokumentaciju ratnog perioda 1992. – 1995. godine (VHS kasete i DVD snimke koje je sačinila lokalna TV Srebrenik). Serije u fondu: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Zapisnici sa sjednica Odjeljenje za opšte poslove Odjeljenje za finansije Odjeljenje za imovinsko-pravne poslove Odjeljenje za privredu i stambeno-komunalne poslove Odjeljenje matične službe Ratna dokumentacija 1992. – 1995.

Valorizacija fonda: 2 Fond može poslužiti za proučavanje privrednog i kulturnog razvoja, komunalne i stambene izgradnje, socijalne politike i prosvjetne djelatnosti na području lokalne uprave. Osim toga, može poslužiti i za rješavanje vlasničkih odnosa pravnih i fizičkih lica (građevinske dozvole, rješenja o osnivanju i prestanku sa radom privatnih i zanatskih radnji, eksproprijacija, građanska stanja i sl.). Jezik u građi: bosanski, srpski, hrvatski Pismo u građi: latinica, ćirilica Arhivistička informativna pomagala: PrP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: ograničena Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1947. – Promjene naziva stvaraoca fonda: 1. Mjesni narodni odbor Srebrenik
104

2. Narodni odbor opštine Srebrenik 3. Skupština opštine Srebrenik Historijat stvaraoca fonda: Na osnovu Zakona o teritorijalnoj podjeli Federalne Bosne i Hercegovine na okruge, srezove i područja mjesnih narodnih odbora 1945. godine Srebrenik kao mjesni narodni odbor čije je sjedište u Srebreniku Donjem, sa selima Srebrenik Donji, Srebrenik Gornji i Ćehaje pripada Gradačačkom srezu Tuzlanskog okruga. Ovakva podjela ostaje do 1952. godine kada Srebrenik kao opština sa sjedištem Narodnog odbora opštine u Donjem Srebreniku (Željeznička Stanica), u koju ulaze: Donji Srebrenik, Gornji Srebrenik, Moranjci Donji (Čifluk), Seona, Cage, Uroža, Rapotnica, Brnjičani, Ljenobud Gornji i Ljenobud Donji, pripada Tuzlanskom srezu (Zakon o podjeli teritorije NR Bosne i Hercegovine na srezove, gradove i opštine “Sl. list NR BiH’’ broj 11/52.). U periodu od 1955. do 1962. godine Zakonom i izmjenama i dopunama Zakona o područjima srezova i opština u NR Bosni i Hercegovini mijenjao se i broj naseljenih mjesta u sastavu opštine, pa je Srebrenik 1962. godine u svom sastavu imao naseljena mjesta: Babanovići, Brezik, Brnjičani, Cage, Cerik, Crveno Brdo, Čekanići, Ćehaje, Donji Moranjci, Donji Srebrenik, Drapnići, Falešići, Gornji Hrgovi,Gornji Moranjci, Gornji Srebrenik, Jasenica, Kuge, Like, Lisovići, Ljenobud, Maoča Tuzlanska, Podorašje, Podpeć, Rapatnica, Seona, Sladna, Straža, Špionica Donja, Špionica Gornja, Špionica Srednja, Tinja Donja, Tinja Gornja, Tutnjevac, Uroža i Zahirovići.

Skupština opštine Kalesija
Signatura fonda: BiH-ATKT/SOKa Vremenski raspon građe: 1901. – 1975., 1992. – 1995. Količina građe: 166 pov., 26 reg. (21 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži građu koja se odnosi na rad opštinskih službi i opštinskih organa, građevinske dozvole, uzurpaciju zemljišta, eksproprijaciju, dodjelu zemljišta, obrazovanje, školstvo, zdravstvenu zaštitu i druge oblasti. Napomena: Dio građe odnosi se na projektnu dokumentaciju (neki objekti za period od 1901. do 1925. godine). Preuzeta je i građa Općine Kalesija – ratni period (1992. – 1995.), nije kompletna i sastoji se od dokumentacije koja se odnosi na Ratno predsjedništvo, Izvršni odbor, Općinsko vijeće, Općinskog načelnika, matičnu službu, poslove privrede i društvene djelatnosti, budžet, civilnu zaštitu itd. Serije u fondu: 1. Odjeljenje za opšte poslove 2. Odjeljenje za privredu i finansije
105

3. Odjeljenje za stambeno-komunalne poslove 4. Projekti 5. Ratna dokumentacija 1992. – 1995. Valorizacija fonda: 2 Fond po svome sadržaju i sačuvanosti može poslužiti u svrhu dokazivanja vlasništva pravnih i fizičkih lica (projekti, građevinske dozvole, uzurpacije, dodjela zemljišta, eksproprijacije, invalidnine itd.), a građa ratnog perioda može poslužiti kao izvor za proučavanje ratnih događaja, djelovanja i rada općine na području lokalne uprave. Jezik u građi: bosanski, srpski, hrvatski Pismo u građi: latinica, ćirilica Arhivistička informativna pomagala: PrP, SAP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: ograničena Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1959. – Promjene naziva stvaraoca fonda: 1. 2. 3. 4. Mjesni narodni odbor Kalesija Narodni odbor opštine Memići Narodni odbor opštine Kalesija Skupština opštine Kalesija

Historijat stvaraoca fonda: Na osnovu Zakona o teritorijalnoj podjeli Federalne Bosne i Hercegovine na okruge, srezove i područja mjesnih narodnih odbora 1945. godine, Kalesija kao mjesni narodni odbor čije je sjedište u Kalesiji Srpskoj, sa selima Kalesija Srpska i Kalesija Muslimanska pripada Zvorničkom srezu Tuzlanskog okruga. Od 1947. do 1950. godine naziv mjesnog narodnog odbora je Kalesija u čije područje ulaze: Kalesija, Prnjavor i Dubnica. Zakonom o podjeli teritorije NR Bosne i Hercegovine na srezove, gradove i opštine (“Sl. list NR BiH” br. 11/52) 1952. godine Zvorničkom srezu pripadaju Memići sa sjedištem Narodnog odbora opštine u Memićima, u koju ulaze: Caparde, Hajvazi, Kusonje, Kosovača, Memići, Bulatovci, Brezik, Mahala, Zukići, Baljkovica, Potočani, Kalesija, Prnjavor i Dubnica, a 1955. godine Zakonom o području srezova i opština u NR Bosni i Hercegovini Memići kao Narodni odbor opštine imaju više naseljenih mjesta u svom sastavu. U periodu 1958.1962. godine Zakonom i izmjenama i dopunama Zakona o područjima srezova i opština u NR Bosni i Hercegovini Kalesija sa sjedištem narodnog odbora opštine u Kalesiji pripada Tuzlanskom srezu, a mijenjao se i broj naseljenih mjesta u sastavu opštine, pa je Kalesija 1962. godine u svom sastavu imala naseljena mjesta: Borogovo, Brezik, Bulatovci, Caparde, Dubnica, Gojčin, Hajvazi, Hrasno Donje, Hrasno Gornje, Jeginov Lug, Jelovo Brdo, Kalesija, Kikači, Kulina, Kusonje, Lipovice, Mahala, Matkovac, Memići, Miljanovci, Osmaci, Petrovice Gornje, Prnjavor, Rainci Donji, Rainci

106

Sajtovići. Skupština opštine Živinice 107 . (220 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži građu koja se odnosi na rad skupštinskih organa i službi. Narodni odbor opštine Živinice 3. 3. finansijsko-računovodstvene i projektne dokumentacije. 1854 pov. Vukovije Gornje. Viličevići. Seljublje. uzurpaciju. pravne. personalne. Serije u fondu: 1. Količina građe: 9 knj. Skupština opštine Živinice Signatura fonda: BiH-ATKT/SOŽ Vremenski raspon građe: 1941. Zapisnici sa sjednica NOO-e Odjeljenje za opšte poslove Odjeljenje za privredu i rad Odjeljenje za finansije Odjeljenje za stambeno-komunalne poslove Odjeljenje za narodno zdravlje i socijalno staranje Projekti Valorizacija fonda: 2 Fond može poslužiti kao izvor za proučavanje privrednog i kulturnog razvoja. komunalne i stambene izgradnje. 5. a sastoji se od opšte. Šeher. Zelina i Zolje. Jezik u građi: bosanski. socijalne politike i prosvjetne djelatnosti na području opštine Živinice. – Promjene naziva stvaraoca fonda: 1. Sarači. srpski. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: PrP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1945. 2. Vukovije Donje. Rakino Brdo. 4. 7. Osim toga. Tojšići. dodjelu zemljišta.hrvatski Pismo u građi: latinica.. – 1973. građevinske dozvole i sl. Mjesni narodni odbor Živinice 2.Gornji. kao i one koja se odnosi na eksproprijaciju. može poslužiti za rješavanje imovinsko-pravnih odnosa pravnih i fizičkih lica. 6.

Donja Višća. katastar. osnovne knjige evidencije. Od 1952.267 pov. 6. 7. pravna. 1. Napomena: Preuzeta građa ratne provenijencije (1992. Đurđevik. Gornja Lukavica. Svojat. godine ova Opština u svom sastavu imala naseljena mjesta: Bašigovci. pa je 1962..opšta. 5. zdravstvo. – 1980.) nije kompletna što je dijelom posljedica ratnih dejstava. Dunojevići. Suha i Omazići pripadaju Tuzlanskom srezu Tuzlanskog okruga. Količina građe: 298 knj. Serije u fondu: 1. (225 d/m) Sadržaj fonda: Fond se sastoji od raznovrsne dokumentacije koja se odnosi na djelovanje i rad opštinskih organa i službi .. Tupković Gornji. građevinske dozvole. finansijska. i 1950. Živinice Muslimanske. Kovači. 4 kut.. godine Mjesni narodni odbor Živinice sa sjedištem u Živinice-Tvornica u sastavu svog područja ima sela – naselja: Živinice Hrvatske. Dubrave Donje. Tupković Donji. matična služba. saobraćaj. 1992. Gornje Živinice. dokumentacija koja se odnosi na privredu. – 1995.. Skupština opštine Gradačac Signatura fonda: BiH-ATKT/SOGd Vremenski raspon građe: 1915. Zukići i Živinice. Živinice Tvornica. Suha. Ljubače i Morančani. Maline. Par Selo Donje.Historijat stvaraoca fonda: Na osnovu Zakona o teritorijalnoj podjeli Federalne Bosne i Hercegovine na okruge. srezove i područja mjesnih narodnih odbora 1945. obrazovanje. a Zakonom i izmjenama i dopunama Zakona o područjima srezova i opština u NR Bosni i Hercegovini mijenjao se broj naseljenih mjesta u sastavu opštine Živinice. 112 fasc. Gornja Višća. Zelenika. Priluk. Kuljan. godine Živinice kao mjesni narodni odbor sa selima Živinice Katoličke. Donja Lukavica. Zapisnici sa sjednica Odjeljenje za opštu upravu Odjeljenje za budžet Odjeljenje za rad i radne odnose Odjeljenje imovinsko-pravnih poslova Odjeljenje za stambeno-komunalne poslove Odjeljenje za prosvjetu i kulturu Odjeljenje za narodno zdravlje i socijalno staranje 108 . Dubrave Gornje. stambena izgradnja. Živinice Muslimanske. godine Živinice su opština u Tuzlanskom srezu sa sjedištem Narodnog odbora opštine u Živinicama.. ali će nakon obrade biti pripojena postojećim fondovima ili će od nje biti formirani novi. U okviru fonda primljena je i građa starije provenijencije koja ne pripada ovome fondu. Brnjica Gornja. 3. Suha. urbanizam.–1995. Vrnojevići. i sl. 36 reg. Omazići. Djedina. Donje Živinice. Brnjica Donja. Fabrika. 2. Kršići. Gračanica. 8. projekti. personalna. a 1947. Šerići. 4.

3. godine Zakonom o području srezova i opština u NR Bosni i Hercegovini Gradačac kao Narodni odbor opštine pripada Brčanskom srezu i ima više naseljenih mjesta u svom sastavu. Lukavac Gornji. dodjela zemljišta. hrvatski Pismo u građi: latinica. kulturne i prosvjetne djelatnosti i socijalne politike opštine Gradačac. Do kraja austrougarske vladavine bivši Gradačački srez je imao 33 općine.). uzurpacija itd. u koji ulaze Gradačac i Šibovac. Vida. Ustav iz 1910. eksproprijacija. – Promjene naziva stvaraoca fonda: 1. stambeno-komunalne izgradnje. srezove i područja mjesnih narodnih odbora 1945. godine vršene su određene promjene organizacije srezova i opština. Godine 1962. Ledenice Katoličke. godine Gradačac je ukinut kao srez i postaje opština Gradačac. a ranije opštine na tom području postaju mjesni uredi. Mionica Gornja. a od 1955. 109 .Valorizacija fonda: 2 Fond može poslužiti kao izvor za proučavanje privrednog razvoja. pripada Gradačačkom srezu. godine gradska opština Gradačac sa sjedištem Narodnog odbora gradske opštine u Gradačcu. godine Gradačac je grad u sastavu Gradačačkog sreza Tuzlanske oblasti sa sjedištem Gradskog narodnog odbora u Gradačcu. Jezik u građi: bosanski. 5. godine Gradačačkom srezu Tuzlanskog okruga pripada grad Gradačac sa sjedištem mjesnog narodnog odbora u Gradačcu. a 1950. 4. a od 1956. gradove i opštine 1952. do 1958. Ledenice Muslimanske. 2. srpski. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: PrP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: ograničena Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1945. Zakonom o podjeli teritorije NR Bosne i Hercegovine na srezove. godine i prateći zakoni uveli su u politički život zemlje Kotarsko vijeće kao neku vrstu izbornih samoupravnih organa.’’ Na osnovu Zakona o teritorijalnoj podjeli Federalne Bosne i Hercegovine na okruge. u koju ulaze: Gradačac. Od 1955. ali i kao dokaz za rješavanje imovinsko-pravnih odnosa pravnih i fizičkih lica (građevinske dozvole. Mjesni narodni odbor Gradačac Gradski narodni odbor Gradačac Narodni odbor gradske opštine Gradačac Narodni odbor opštine Gradačac Skupština opštine Gradačac Historijat stvaraoca fonda: Općina Gradačac je dostavila slijedeće podatke: “U periodu austrougarske okupacije na području Nahije Gradačac postojale su 32 seoske i 1 gradska općina.

Srnice Donje. za opštu upravu i društvene službe.godine Zakonom o područjima srezova i opština u NR BiH Dobojskom srezu pripada Gradačac sa sjedištem Narodnog odbora opštine u Gradačcu i naseljenim mjestima u svom sastavu: Avramovina. dokumentaciju vezanu za obrazovanje. 3. Serije u fondu: 1. 2. Gornja Tramošnica. matičnu službu. za narodnu odbranu i za unutrašnje poslove). Količina građe: 149 knj. Gradačac. Rajska. Gornji Lukavac. Zapisnici sa sjednica Opšta uprava Rad i radni odnosi Prosvjeta i kultura Finansije Komunalni poslovi Narodno zdravlje i socijalno staranje Matična služba Projekti Knjige Valorizacija fonda: 2 Fond može poslužiti za pregled i proučavanje privrednog razvoja. 9. Zelinja Srednja. Porebrice. građevinske dozvole. Srnice Gornje. Nakon ukidanja srezova Gradačac se regionalno više povezuje sa Tuzlom. komunalne i stambene 110 . Donje Ledenice. (145 d/m) Sadržaj fonda: Fond se sastoji od dokumentacije koja se odnosi na rad organa upravljanja. Blaževac. projekte i dr. Tolisa. Briježnica. Biberovo Polje. imovinsko-pravnu službu. . Skupština opštine Kladanj Signatura: BIH-ATKT/SOKl Vremanski raspon građe: 1945. Gornje Krečane.. 1/70. Kerep. Novalići. Jasenica. 102 reg. Donja Međeđa. 10. Donji Skugrić. finansijsku dokumentaciju. Vida. Orlovo Polje. regulisana je organizacija i djelokrug organa uprave Opštine na osnovu koje su organizovani sekretarijati (za upravne i inspekcijske poslove. Gornja Međeđa. Zelinja Donja. 5. Mionica. Srednja Slatina. Donja Tramošnica. Samarevac. 750 pov.. Hrgovi Donji. 4. Gornje Ledenice. Sibovac. Jelovče Selo. za prihode. Zelinja Gornja. – 1995. Turić. – 1976. Vučkovci. 6. Donji Lukavac. 1992. radne odnose. 8. Gornji Žabar. 7. Donje Krečane. Odlukom o Opštinskoj upravi objavljenoj u Službenom glasniku Opštine Gradačac br.

Ljeskova Ravan i Suljići. Narodni odbor opštine Kladanj 3. Gojsalići. Prijanovići. Pauč. Majdan. Velika Kula. je pripadao Tuzlanskom srezu. Gojsalići. list NR BiH” br. Brdijeli. Ravne. Gornji Dopasci. Konjevići. Jezik u građi: bosanski. augusta 1945. Dole. sa sjedištem narodnog odbora opštine u Kladnju. Pauč. Butkovići. Plaše. a 1949. Stupari (sa zaseokom Trnovača). Starić. Matijevići (sa zaseokom Erkići). Prijevor. Mladovo. Hotani. Suha. Gornji Dopasci.izgradnje. Ova podjela pretrpjela je neznatne promjene dopunama ovoga Zakona. Kladanj. Mladovo. Lukići (Jošje). godine Tuzlanskoj oblasti. Gojakovići. Brateljevići. Krivajevići. socijalne politike. kupoprodajni ugovori i dr. Vrnovići (sa zaseocima Butkovići. srezove i područja mjesnih narodnih odbora. Ljekova Ravan i Plaše). Vučinići. 11/52. Donji Dopasci. hrvatski Pismo u građi: latinica. Buševo. SAP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: ograničena Vremenski raspon stvaraoca fonda: 1945. Konjevići. Crijevčići. Vranovići. Karaula Han. Pored toga građa se može koristiti prilikom rješavanja vlasničkih odnosa između pravnih i fizičkih lica (građevinsle dozvole. Godine 1955. Zakonom o podjeli teritorije NR Bosne i Hercegovine na srezove. Plahovići. Ravne. godine Kladanjskom srezu je pripadao Kladanj kao opština. godine. Olovci. godine kada je Zakonom o ukidanju srezova Ukinut Tuzlanski srez kojem je Opština Kladanj pripadala. dokumenti važni za rješavanje imovinsko pravnih odnosa). Suljići. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: PrP. Karaula Han. od 16. Mala Kula. Gojakovići. te uopšteno kulturne i prosvjetne djelatnosti opštine Kladanj. Kovačići. Rujići. Vučinići). Kladanj. sve do 1966. Goletići. Omačevići. – Promjene naziva stvaraoca fonda: 1. u koji je ulazio: Plahovići. Jelačići. Konjevići. Zakonom o području srezova i opština u NR Bosni i Hercegovini Narodni odbor opštine Kladanj sa sjedištem u Kladnju i naseljenim mjestima u svom sastavu (Brateljević (sa zaseokom Zagrađe). Skupština opštine Kladanj Historijat stvaraoca fonda: Zakonom o teritorijalnoj podjeli Federacije Bosne i Hercegovine na okruge. Tuholj. Tarevo.) 1952. Goletići. Tuholj. Mjesni narodni odbor Kladanj pripadao je Kladanjskom srezu i Tuzlanskom okrugu. gradove i opštine (“Sl. formiran je Mjesni narodni odbor Kladanj sa sjedištem u Kladnju a činili su ga mjesto Kladanj sa zaseocima: Buševo. Obrčevac. Buševo. Kovačići. Lupoglavo. Vučićinići. Kovačići. Plahovići. Brlošci. srpski. Starić. Nočajevići. Kula i Karaula. Dole. Prijevor. Obrčevac. Mjesni narodni odbor Kladanj 2. 111 . Brgule.

list NR BiH’’ br. 4. Gornja Lohinja. eksproprijacije). ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP (SAP) Stepen sređenosti: registraturski sređen (u toku arhivistička obrada) Dostupnost: ograničena Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1955. dodjela zemljišta. službe za školstvo. – 1980.Skupština opštine Gračanica Signatura fonda: BiH-ATKT/SOG Vremenski raspon građe: 1955. šumarstvo i poljoprivredu. Količina građe: 101 knj. djelovanja i rada Općine na području lokalne uprave. 6. 3. godine. – 1995. službe za inspekcijske poslove. zdravstvo i druge oblasti. 7. Doborovci. – 1995. 17/55. građevinske dozvole.). ugostiteljstvo.. kadrovske poslove. službe za geodetske i građevinske poslove (građevinske i urbanističke dozvole. Gračanica. – 1995. 5. Odjeljenje za opštu upravu Odjeljenje za finansije Odjeljenje za poljoprivredu i šumarstvo Odjeljenje za komunalne poslove Odjeljenje za građevinarstvo Odjeljenje za kulturu i obrazovanje Ratna dokumentacija 1992.. Lendići. 2154 fasc. 1992. 486 pov. a građa ratnog perioda može poslužiti kao izvor za proučavanje ratnih događaja. invalidnine itd. građevinsko zemljište. Valorizacija: 2 Fond po svome sadržaju i sačuvanosti može poslužiti u svrhu dokazivanja vlasništva pravnih i fizičkih lica (projekti. – Historijat stvaraoca fonda: Na osnovu Zakona o području srezova i opština u NR Bosne i Hercegovine (“Sl. 2. Jezik u građi: bosanski. Karanovac. Malešići. eksproprijacije. Serije u fondu: 1. Donja Lohinja. Piskavica. 112 . uzurpacije. hrvatski Pismo u građi: latinica.) Narodni odbor opštine Gračanica sa naseljenim mjestima u svom sastavu (Babići. (292 d/m) Sadržaj fonda: Fond se sastoji od dokumentacije koja se odnosi na rad opštinskih organa i službi: za opštu upravu. Napomena: Preuzeta je i građa koja se odnosi na rad Općine Gračanica u ratnom periodu 1992. uzurpacije.. srpski.

6 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži dokumentaciju koja se odnosi na Ratno predsjedništvo. Lendići. djelovanja i rada Općine u ratnom periodu 1992. Ratno predsjedništvo Ratno povjereništvo Izvršni odbor Općinski načelnik Sekretarijat za poslove uprave. Karanovac. godine na području lokalne uprave. je pripadao Tuzlanskom srezu. prostorno uređenje i stambenokomunalne poslove 6.Sočkovac.Klokotnica Signatura fonda: BiH-ATKT/ODI -Klo Vremenski raspon građe: 1992. Skipovac Gornji. Gračanica. (1. društvene djelatnosti. poslove uprave. Serije u fondu: 1. Orahovica Donja. prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove. 3. Civilna zaštita Valorizacija fonda: 2 Fond može poslužiti kao izvor za proučavanje ratnih događaja. Piskavica. 47/62. Skahovica. Boljanić. Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o područjima srezova i opština u NR Bosni i Hercegovini (“Sl. Gornja Lohinja. 2. Količina građe: 7 pov. Soko. Trnovci (zaselak Džakula) i Vranovići). Sekretarijat za boračko-invalidsku zaštitu 7. Škahovica i Vranovići. – 1995. društvene djelatnosti. Malešići. Lukavica (dio osim zaseoka Rijeka). 5. Džakule. Skipovac Donji. Soko. Jezik u građi: bosanski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SAP Stepen sređenosti: registraturski sređen 113 . Ratno povjereništvo. boračko-invalidsku zaštitu.) Narodni odbor opštine Gračanica ostao je u sastavu Tuzlanskog sreza ali se povećao broj naseljenih mjesta u njegovom sastavu: Babići. – 1995. Sočkovac. Općinskog načelnika. list NR BiH’’ br. Izvršni odbor. Godine 1962. Porječina. Općina Doboj Istok . Bosansko Petrovo Selo. Donja Lohinja. Rašljeva. Orahovica Gornja. Doborovci. Stjepan Polje. 4. civilnu zaštitu itd. Stjepan Polje. Kakmuž. Miričina.

Klokotnica i dijelovi naseljenih mjesta Lukavica Rijeka i Stanić Rijeka koja su do potpisivanja Mirovnog sporazuma o BiH bila u sastavu Općine Doboj. Brijesnica Velika. a ideja o današnjem nazivu općine nastala je u decembru iste godine. Općina Doboj Istok Historijat stvaraoca fonda: Pojavom ratnih dejstava 1992. CZ Ugljevik – Teočak. Predsjedništvo SO-e Doboj u egzilu 2.Istok. – 1995. godine na području lokalne uprave. Stanić Rijeka. hrvatski 114 . Službe finansija. godine konstituisana je Općina Doboj – Istok koju čine naseljena mjesta: Brijesnica Mala. Na osnovu Zakona o konstituisanju novih općina u Federaciji BiH i izmjeni područja općina podijeljenih međuentitetskom i međukantonalnom crtom 1998. Sjenina i Grapska. načelnika. (2. Sekretarijata za privredu. srpski.5 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži dokumentaciju koja se odnosi na rad Ratnog predsjedništva. Sjedište Općine Doboj – Istok je u naseljenom mjestu Klokotnica. godine bili prostori današnje Općine Doboj . Svijetleća. Brijesnica Mala. Lukavica Rijeka. Jezik u građi: bosanski.. Sjenina Rijeka. Suho Polje. 5 pov. koji je vršio ulogu najvišeg predstavničko-političkog tijela u kome su se inicirali. Izvršnog odbora SO Ugljevik. 24 reg. – 1995. Tokom mjeseca maja 1992. – Promjene naziva stvaraoca fonda: 1. djelovanja i rada Općine u ratnom periodu 1992. Istovremeno je konstituisan Koordinacioni odbor mjesnih zajednica Brijesnica Velika. predstavljali i izražavali interesi mjesnih zajednica. Općinskog vijeća Teočak – Ugljevik.Dostupnost: ograničena Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1992. Općina Teočak Signatura fonda: BiH-ATKT/O Te Vremenski raspon građe: 1992. Klokotnica. Količina građe: 1 sv. godine konstituisano je Predsjedništvo SO-e Doboj u egzilu sa privremenim sjedištem u Tešnju.. Valorizacija fonda: 2 Fond može poslužiti kao izvor za proučavanje ratnih događaja. godine došlo je do prekida veza sa dotadašnjim sjedištem Skupštine opštine Doboj u čijem sastavu su od 1962. Sekretarijata za BIZ.

AP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: ograničena Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1992. Količina građe: 6 knj. Teočak – Krstac. – Historijat stvaraoca fonda: Agresijom na Bosnu i Hercegovinu 1992. 3. Bilalići. 13 pov. 6. 8. obavijesti. godine na osnovu Zakona o konstituisanju novih općina u Federaciji BiH i izmjeni područja općina podijeljenih međuentitetskom i međukantonalnom crtom konstituisana je Općina Teočak sa sjedištem u naseljenom mjestu Teočak.15 kut. (36 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži zahtjeve. programe. rješenja. uvjerenja. Od 1998. Dokumentacija je nastala u radu Općine Zvornik sa privremenim sjedištem u Tuzli i Sapni u ratnom periodu 1992. 4. godine a na osnovu Odluke o izboru predsjednika i članova Ratnog predsjedništva funkcionisala je SO Ugljevik na području slobodnog dijela Opštine. Jesenje.. Područje Općine Teočak čine naseljena mjesta: Stari Teočak. Jasikovac i Tursunovo Brdo koja su do potpisivanja Mirovnog sporazuma o BiH bila u sastavu Općine Ugljevik. Serije u fondu: 1. 9.. izvještaje. 1 fasc.. odluke. 7.. informacije. ugovore.Sapna Signatura fonda: BiH-ATKT/OZ . Sniježnica i dijelovi naselja mjesta Brijest. saglasnosti.Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: PrP. 5. – 1995. 2. Gornja Krčina. – 1995. 10. 330 reg. Općina Zvornik . potvrde.Sa Vremenski raspon građe: 1992. 11. Ratno predsjedništvo Izvršni odbor Načelnik općine Matični ured Povjereništvo u Zagrebu Sekretarijat za privredu Sekretarijat za poljoprivredu Sekretarijat za izbjegla i raseljena lica Općinsko vijeće Boračko invalidska zaštita Komisija za razmjenu ratnih zarobljenika 115 . finansijsku dokumentaciju i knjige djelovodnog protokola. godine.

. Međeđa. Na osnovu Zakona o konstituisanju novih općina u Federaciji BiH i izmjeni područja općina podijeljenih međuentitetskom i međukantonalnom crtom konstituisana je Općina Sapna koju čine naseljena mjesta: Goduš. hrvatski Pismo u građi: latinica 116 . izvještaje o završenoj raspodjeli za socijalno ugroženo stanovništvo. 11 pov. Sjedište Općine Sapna je u naseljenom mjestu Sapna. Logistički centar Valorizacija fonda: 2 Fond može poslužiti kao izvor za proučavanje ratnih događaja. Nezuk. godine radila je Općina Zvornik sa privremenim sjedištem u Tuzli i Sapni. Rastošnica. Sapna i dijelovi naseljenih mjesta Baljkovica. 35 reg. srpski. srpski. naloge za isplatu i naplatu. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: PrP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: ograničena Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1992.12. Opštinski logistički centar za pomoć narodima BiH Kladanj Signatura: BiH-ATKT/OLC Kl Vremanski raspon građe: 1993. Kraljevići. (5 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži ulazne i izlazne račune magacina. Količina građe: 2 knj. – 1995. Finansijska dokumentacija 13. spiskove o raspodjeli humanitarne pomoći. ali može poslužiti za proučavanje načina rada ovoga Centra. Vitinica i Zaseok koja su do potpisivanja Mirovnog sporazuma o BiH bila u sastavu Općine Zvornik. odluke i ugovore o pomoći.. Jezik u građi: bosanski. blagajnu. Rožanj. djelovanja i rada Općine na području lokalne uprave. – Historijat stvaraoca fonda: U ratnom periodu 1992. Kiseljak. Valorizacija fonda: 2 Fond nije kompletan. kartice. – 1995. Jezik u građi: bosanski.

1998. kada je Predsjedništvo Skupštine opštine Kladanj donijelo Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Logističkog centra za pomoć narodima RBiH (“Službeni glasnik Opštine Kladanj’’ broj 3/93.6 d/m) 117 . registar nestalih lica i finansijsku dokumentaciju (blagajna. prijedloge za priznavanje prava na izuzetno materijalno obezbjeđenje. 06. Sjedište Centra je bilo u Kladnju. završni računi). spiskove korisnika sa ostvarenim pravima na porodičnu invalidninu. a njegovu funkciju vršio je Izvršni odbor Opštine sve do 29. Organ rukovođenja bio je direktor kojeg imenuje i razrješava Izvršni odbor Opštine na prijedlog povjerenika Logističkog centra uz saglasnost Koordinacionog odbora humanitarnih organizacija Kladanj. godine. Historijat stvaraoca fonda: Predsjedništvo Skupštine opštine Kladanj je na sjednici održanoj 03. prikupljanje. zahtjeve za isplatu novčanih prinadležnosti. odjavljene predmete korisnika izuzetnog materijalnog obezbjeđenja.. 1993. stvaranje robnih rezervi i obezbjeđenje repromaterijala za potrebe privrede. 2 pov. likvidacione liste. godine donijelo Prijedlog za pokretanje redovne likvidacije Logističkog centra Kladanj (“Službeni glasnik Općine Kladanj” broj 1/98. – 2001.).. – 1998.). generalne spiskove obračuna porodične invalidnine. Opštinska služba za boračko-invalidsku zaštitu Srebrenica Signatura: BiH-ATKT/OSBIZ Sb Vremanski raspon građe: 1994. U skladu sa Odlukom o proglašenju preduzeća i finansijskih institucija od posebnog značaja za opštinu u ratnim uslovima Upravni odbor nije imenovan. izvodi. 10. dokumentaciju prvostepene stambene komisije. Količina građe: 18 knj. godine donijelo Odluku o osnivanju logističkog centra čiji je puni naziv glasio: “Opštinski logistički centar za pomoć narodima BiH Kladanj’’ (“Službeni glasnik Opštine Kladanj’’ broj 2/93.01. koji se odnose na djelovanje i rad Službe BIZ-a Opštine Srebrenica. spiskove RVI opštine Srebrenica. 1993.. (11. 24 sv. 2 kut. potvrde o statusu boračke populacije.) kojom je utvrđeno da su organi upravljanja i rukovođenja javnog preduzeća direktor i upravni odbor čije članove imenuje osnivač. Sadržaj fonda: Fond sadrži: rješenja za priznavanje prava na porodičnu invalidninu.Arhivistička informativna pomagala: PrP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: ograničena Vremenski raspon stvaraoca fonda: 1993. prihvat i podjelu humanitarne pomoći.. 100 reg. a poslovao je kao javno preduzeće u državnoj svojini i obavljao sve poslove koji se odnose na obezbjeđenje racionalnog snabdijevanja stanovništva. primljene i poslate dopise. Općinsko vijeće Kladanj je na sjednici održanoj 27.

uvjerenja. privremena rješenja.. blagajne. ali je važan jer može poslužiti kao osnova za istraživanje djelovanja i rada ove Službe u periodu 1994.Serije u fondu: 1. a odnosi se na izjave i spiskove iz 1993. Knjige 5.6 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži dokumentaciju koja se odnosi na djelovanje i rad Službe za boračko invalidsku zaštitu Bratunac: arhiva komisije Sekreterijata za BIZ Bratunac. Knjige Valorizacija fonda: 2 Fond nije cjelovit. Serije u fondu: 1. registar ranjenih boraca. Sekretarijat za BIZ Bratunac 2. godine. ( 21. godine. Napomena: U okviru ovog fonda preuzet je i jedan registrator sa građom BIZ-a Vlasenica. Finansijska dokumentacija 3. Finansijska dokumentacija 4.. arhiva protokola. 23 sv. evidencije popunjenih matičnih kartona šehida. hrvatski. Arhiva protokola 3. Arhiva protokola 2. sveska sa podacima o poginulim. – 2001.2001. djelovodni protokoli. 85 pov. 102 reg. Jezik u građi: bosanski.. fakture i sl. Opštinska služba za boračko-invalidsku zaštitu Bratunac sa sjedištem u Tuzli Signatura: BiH-ATKT/OSBIZ Br Vremanski raspon građe: 1993. registar nestalih boraca. – 2001.. BIZ Vlasenica 118 . srpski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: ograničena Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1994. Količina građe: 26 knj.

Zavod za platni promet Federacije Bosne i Hercegovine – Filijala Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/ZPPFBiH-FTZ Vremenski raspon građe: 1953. Dokumentacija operativnog karaktera predata je Agenciji za finansije. pristupačan za korištenje. – 2001. ali je važan jer može poslužiti kao osnova za istraživanje djelovanja i rada ove Službe u periodu 1993.. hrvatski. pa je Služba za boračko-invalidsku zaštitu Općine Tuzla 2001. 3. godine. M4 obrasci. 137 reg. Historijat stvaraoca fonda: Služba za boračko-invalidsku zaštitu Općine Bratunac je u ratnom i poslijeratnom periodu imala sjedište u Tuzli..Valorizacija fonda: 2 Fond nije cjelovit. završni računi) Lični kartoni Dosijei radnika Evidencije stanova 119 .. Jezik u građi: bosanski. 49 fasc... 4. – 2002. 6.2001. Podružnica Orašje Odjeljenje za opšte poslove Odjeljenje za finansije (platne liste. 2. 5. 183 kut. srpski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: ograničena Vremenski raspon stvaraoca fonda: 1993. Serije u fondu: 1. informatičke i posredničke usluge Sarajevo – Poslovnica Tuzla. Količina građe: 2 knj. 143 pov. 1 omot (180 d/m) Sadržaj fonda: Fond je necjelovit. registraturski sređen. 7 paketa. a jedan dio Poreznoj ispostavi Tuzla i drugim poreznim ispostavama na području Tuzlanskog kantona. godine preuzela građu Bratunca za koje je izvršeno preseljenje spisa u druge Službe prema mjestu prebivališta..

a od 1997.. djelovodni protokoli. godine. jer je nakon preuzimanja u Arhiv utvrđeno da nedostaju pravilnici. 1953.04. U početku 1953. 1 sv. 77 pov. može poslužiti zaposlenicima čiji se dosijei nalaze u ovom fondu. pravni akti. godine do ukidanja (30. – 1997. srpski. pravne. godine) radi pod nazivom Zavod za platni promet Federacije Bosne i Hercegovine – Filijala Tuzla. Serije u fondu: 1.. platne liste. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: PrP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: ograničena Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1953.2002. – 2002. hrvatski Pismo u građi: latinica. (29.. osnovna sredstva i sl.. 20 fasc. 30 kut. – 2005. – 2002. Finansijska služba 120 . Jezik u građi: bosanski. Promjene naziva stvaraoca fonda: 1. radio je pod nazivom Služba društvenog knjigovodstva Tuzla. Zavod za platni promet Federacije Bosne i Hercegovine – Podružnica Orašje Signatura fonda: BiH-ATKT/ZPPFBiH-PO Vremenski raspon građe: 1987. ugovori. Također. 2. matična knjiga radnika.5 d/m) Sadržaj fonda: Fond je fragmentaran. Opšta i pravna služba 2. Količina građe: 6 knj. kadrovske i finansijske službe. M4 obrasci. U svom radu imao je više transformacija i statusnih promjena. 89 reg. sadrži samo dio dokumentacije iz oblasti opšte. Historijat stvaraoca fonda: Zavod za platni promet – Filijala Tuzla radi od 1953. Služba društvenog knjigovodstva Tuzla. kartoni LD-a. Kadrovska služba 3..Valorizacija fonda: 4 Fond je zbog sačuvanosti i sadržaja male vrijednosti i može poslužiti kao pomoćni izvor za istraživanje raznih knjigovodstvenih propisa i promjena na uskom području jedinice lokalne uprave. Zavod za platni promet Federacije Bosne i Hercegovine-Filijala Tuzla. 4 bloka. 1997.

Izvršni odbor 2. a nakon rata 1997.Ekspozitura Orašje. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: PrP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: ograničena Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1987.. te tzv. Skupština Komunalne zajednice 121 . Zbora radnika. Skupštine Samoupravne interesne zajednice. Skupštine Komunalne zajednice (zapisnici i materijali). godine (djelovodni protokol) i 1988. srpski. ali može poslužiti kao pomoćni izvor za istraživanje raznih knjigovodstvenih propisa i promjena na uskom području jedinice lokalne uprave. – 2005.Valorizacija fonda: 4 Fond je zbog sačuvanosti i sadržaja male vrijednosti./89. Zapisnici i materijali sa sjednica – Radnički savjet. Služba društvenog knjigovodstva SR BiH – Filijala Brčko. Samoupravna interesna zajednica zdravstvene zaštite Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/SIZZZT Vremenski raspon građe: 1961. Promjene naziva stvaraoca fonda: 1.“ Serije u fondu: 1. – 1990. (90 d/m) Sadržaj fonda: Fond je nepotpun i sastoji se od raznovrsne dokumentacije koja se odnosi na rad Radničkog savjeta. Količina građe: 10 reg. „regresna arhiva. godine kao Zavod za platni promet Federacije Bosne i Hercegovine Sarajevo – Podružnica Orašje. U Zakonu o prestanku važenja Zakona o unutrašnjem platnom prometu iz 2004. hrvatski Pismo u građi: latinica. Upravni odbor. godine (informacije i izvještaji) kao Služba društvenog knjigovodstva SR Bosne i Hercegovine – Filijala Brčko . Zavod za platni promet FBiH – Podružnica Orašje Historijat stvaraoca fonda: Na osnovu preuzete građe može se konstatovati da je stvaralac djelovao 1987. Upravnog odbora. Jezik u građi: bosanski. Ekspozitura Orašje 2. 566 pov. te za ostvarenje ličnih prava zaposlenika. godine navedeno je da će Vlada imenovati likvidatora da okonča poslove likvidacije.

dnevnici knjiženja i sl. hrvatski Pismo u građi: latinica. Valorizacija fonda: 4 Vrijednost fonda je umanjena zbog nepotpunosti.3. Jezik u građi: bosanski. – Promjene naziva stvaraoca fonda: 1. Skupština Samoupravne interesne zajednice 4. – 1992. srpski. 19 pov. a može poslužiti za proučavanje djelovanja i rada ove Samoupravne interesne zajednice. platne liste. a može poslužiti za proučavanje djelovanja i rada ove Samoupravne interesne zajednice. Regresna arhiva Valorizacija fonda: 4 Vrijednost fonda je umanjena zbog nepotpunosti. Sreski zavod za socijalno osiguranje Tuzla Komunalni zavod za socijalno osiguranje Tuzla Zajednica zdravstvenog osiguranja radnika Tuzla Samoupravna interesna zajednica zdravstvene zaštite Tuzla Samoupravna interesna zajednica fizičke kulture Lukavac Signatura fonda: BiH-ATKT/SIZFK Lu Vremenski raspon građe: 1979. ( 3 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži izvještaje. 2. srpski. opšte akte. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: PrP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: ograničena Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1961. hrvatski Pismo u građi: latinica. planove. odluke. finansijske kartice. Jezik u građi: bosanski. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: PrP 122 . Količina građe: 20 reg. bilansi stanja. 4.. 3.

Srebrenik i Tuzla 1977.Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: ograničena Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1979. a prestala je sa radom 1992. 1 pov. dostavnu knjigu za poštu. Kladanj.5 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži: Statute. Kalesija. (0. Količina građe: 9 knj. ovoj 123 . M4 obrasce. hrvatski Pismo u građi: latinica. Historijat stvaraoca fonda: Samoupravna interesna zajednica fizičke kulture osnovana je 1979. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: PrP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1977.. – 1990. godine od strane Skupštine opštine Lukavac. godine. Serije u fondu: 1. odluke. Finansijsko-računovodstveni spisi Valorizacija fonda: 4 Fond nije potpun. Jezik u građi: bosanski. Regionalna zajednica opština sa sjedištem u Tuzli Signatura fonda: BiH-ATKT/RZO T Vremenski raspon građe: 1978. – 1992. godišnji obračun itd. ali može poslužiti za proučavanje djelovanja i rada ove vrste interesne zajednice. društvene dogovore. pravilnike. Lukavac. poslovnike. 4 fasc. Historijat stvaraoca fonda: Udruživanjem opština: Banovići.. Opšti spisi 2. djelovodni protokol. Živinice. srpski. godine je osnovana Regionalna zajednica opština sa sjedištem u Tuzli. – 1990. Godine 1978.

Količina građe: 16 pov. ali može poslužiti za proučavanje djelovanja i rada ove vrste zajednice. 1993. godine opština Gračanica. zapisnika sa Zborova RZ. a 1986. Fond socijalne i dječije zaštite Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/FSIDZ T Vremenski raspon građe: 1977. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: PrP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1975. godine na sjednici Koordinacionog odbora Skupštine Regionalne zajednice opština. srpski. godine radio je pod nazivom Fond socijalne i dječije zaštite. list RBiH’’ br. – 1993. (7 d/m) Sadržaj fonda: Fond se sastoji od glavne knjige. godine konstituisana je Samoupravna interesna zajednica socijalne i dječije zaštite (SIZ). Fond socijalne i dječije zaštite Historijat stvaraoca fonda: Na osnovu Samoupravnog sporazuma usvojenog od strane radnih ljudi u organizacijama udruženog rada 27. 1990. 27/93) 31. odluke sa Zborova RZ. Valorizacija fonda: 4 Fond nije potpun. kartoteke dobavljača. Promjene naziva stvaraoca fonda: 1. 12. godine preneseni na Sekretarijat za društvene djelatnosti.. 41 reg. Jezik u građi: bosanski. izvještaja itd. Regionalna zajednica opština je ugašena 06. platnih lista. Ovaj Fond je prestao sa radom na osnovu Uredbe sa zakonskom snagom o prestanku rada fondova i zavoda (“Sl.Zajednici se pridružila opština Lopare. programa. Samoupravna interesna zajednica socijalne i dječije zaštite 2. normativnih akata. 124 . 12. završnih računa. Od 1986. – 1994. marta 1975. hrvatski Pismo u građi: latinica. a poslovi su u toku 1994. godine. periodičnih obračuna.

hrvatski i njemački Pismo u građi: latinica. – 1943. Kotarski uredi su vršili upravne. Serije u fondu: 1. godine. a svi * Fondovi i zbirke označeni zvjezdicom proglašeni su Nacionalnim spomenikom kulture u Bosni i Hercegovini. – 1943.. (26 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži sudske spise koji se odnose na građanske. 3 sv. Kotarski ured 2. finansijske i pravosudne poslove. 103 kut. Jezik u građi: bosanski. Kotarski ured je bio podređen okružnoj oblasti. 2. Kotarski sud Historijat stvaraoca fonda: Naredbom o ustrojstvu i djelokrugu kotarskih ureda i okružnih oblasti u Bosni i Hercegovini. Na čelu ureda bio je kotarski predstojnik ili njegov zamjenik. 3. ostavinske i krivične parnice i ovrhe. 125 .. osniva kotarske urede i okružne oblasti. 1882.II PRAVOSUĐE Kotarski sud Tuzla* Signatura fonda: BiH-ATKT/KST Vremenski raspon građe: 1884. Zemaljska vlada. pa su imali zvanje kotarskih sudova. srpski. 4. starateljske. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: nesređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1882. Promjene naziva stvaraoca fonda: 1. Građanski predmeti Ovrhe Krivični predmeti Ostavinske rasprave Valorizacija fonda: 3 Sačuvana građa može poslužiti kao izvor djelovanja suda na području Tuzle ilustrujući zaštitu prava građana. Količina građe: 2 knj.

hrvatski. moraju upotrebljavati “čisti” hrvatski jezik. Naredbom Zemaljske vlade Bosne i Hercegovine. nastaju samostalni kotarski sudovi. njemački i arapski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1882. Po ovoj zakonskoj odredbi. kao sudova (za poslove pravosuđa) i kotarskih ureda kao gruntovničkih oblasti. kotarski sudovi se pretvaraju u sreske sudove zadržavajući dotadašnju teritorijalnu nadležnost. Godine 1929. Količina građe: 1 knj. sudbeni stol i banski stol.drugi službenici su im bili podređeni. od 1906. na osnovu Zakona o uređenju redovnih sudova u Kraljevini SHS. svi suci i stranke. Osim toga što su bili na čelu. akte Kotarskog ureda kao suda i razne spise na arapskom jeziku. sreski. 3. ostavinske rasprave. 15 kut. oni su vodili i nadgledali ukupno poslovanje ureda i za to bili neposredno odgovorni nadležnoj oblasti. – 1943. 4. Kotarskim sudom upravljao je kotarski sudac. okružni i apelacioni sud dobijaju nazive kotarski sud.. rješenja. Na osnovu Zakonske odredbe Ministarstva pravosuđa NDH o izricanju sudova i sudaca i upotrebi čistog hrvatskog jezika kod sudova. (5 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži sudske spise. godine. usmeno i pismeno. 2. umjesto kotarskih ureda. Sudski spisi (R) Spisi u bračnim odnosima (P) Ostavinski spisi – smrtovnice(Os.IV 1941. Jezik u građi: bosanski. od 18. 126 . osim šerijatskih. koji je vršio sve poslove. O) Razni spisi na arapskom jeziku Valorizacija fonda: 3 Sačuvana građa može poslužiti kao izvor djelovanja suda na području Tuzle ilustrujući zaštitu prava građana. – 1943. do tada redovni sudovi. Kotarski šerijatski sud Tuzla* Signatura fonda: BiH-ATKT/KŠST Vremenski raspon građe: 1894. Neposredni službeni nadzor nad kotarskim sudovima vršili su okružni sudovi i njihovi predsjednici. godine. srpski. spise o bračnim odnosima. Serije u fondu: 1.

a službeni nadzor nad njima vrše okružni sudovi. Ovom Naredbom kotarski sudovi izlaze iz nadležnosti kotarskih i okružnih predstojnika. Zemaljska vlada za Bosnu i Hercegovinu donijela je Naredbu o ustrojenju (organizaciji) kotarskih sudova u Bosni i Hercegovini (Zbornik Zakona i naredaba za Bosnu i Hercegovinu.  ako se nasljedstvo sastoji iz nepokretnih dobara. te Zemaljska vlada.. kao sudova. godine postoji i kotarski ured kao šerijatski sud čiji su poslovi bili vezani za šerijatsko pravo. sudio je šerijatski sudac kao inokosni sudac. pojedinim osobama).  ako je od onih. umobolnih ili uopće takvih osoba koje spadaju pod tutorstvo ili kuratelu. koji se tiču prava i dužnosti između muhamedanskih roditelja i djece.  raspravljanje i rješavanje o svim tužbama glede ostavštine i u ime dijeljenja ostavštine. kao šerijatskog suda. godina 1906. koje se odnose na vrstu ostavštine. pod predsjedništvom predsjednika Vrhovnog suda (Šerijatski vrhovni sud). godina 1906.  raspravljanje ostavštine muhamedanaca i dijeljenje ostavštine.. da li se radi o imovinsko-pravnim ili drugim poslovima. Naredbom o ustrojstvu i djelokrugu šerijatskih sudova (Zbornik Zakona i naredaba za Bosnu i Hercegovinu. da mogu ovjeravati potpise stranaka islamske vjere (Zbornik Zakona i naredaba za Bosnu i Hercegovinu. njihova djelatnost. Iste godine donesena je Naredba o ovlaštenju šerijatskih sudova. godina 1885. Odluke donosi po činu najstariji šerijatski sudac. Kotarski šerijatski sud Historijat stvaraoca fonda: Osnivanjem kotarskih ureda. odredila je okolnosti u kojima šerijatski sudovi moraju sprovoditi ostavinsku raspravu:  Ako među nasljednicima ima maloljetnih.. obavlja odjeljenje kotarskog suda pod nazivom Kotarski šerijatski sud. a u drugoj molbi odlučivalo je vijeće četvorice sudija. i to bez razlike. koji je dužan i potpisivati otpravke šerijatskog suda. koji se odnose na muhamedansko ženidbeno pravo. Kod šerijatskih sudova. zatim o tužbama koje se tiču zapisa. Sarajevo) počinje. 1882. u prvoj molbi. jedan ili drugi odsutan. ukoliko se ova sastoji od mulk-imetka (pokretni imetak i nepokretnine. Po ovoj Naredbi.. ako su i muž i žena muhamedanskog vjerozakona. Sarajevo) kojom poslove kotarskog ureda. godina 1883. ili drugih odredaba učinjenih za slučaj smrti. Sarajevo) koja je šerijatskim 127 . što su određeni za stranke. naredbe posljednje volje ili Zakona nasljedstvo pripasti. koje se broje kao vrst mulka [milč]). Naredba kojom se proširuje nadležnost šerijatskih sudova u muhamedanskim ostavinskim poslovima (Zbornik Zakona i naredaba za Bosnu i Hercegovinu. u okviru kotarskih ureda kao sudova. Godine 1906. (što se testamentom ostavlja za dobrotvorne svrhe. Kotarski ured kao šerijatski sud 2.Promjene naziva stvaraoca fonda: 1. za koje se drži da će im na temelju ugovora.  u isto tolikom opsegu raspravljanje i rješavanje u svim poslovima. Vrhovni sud.  ako su nasljednici sudu nepoznati ili ako nasljednika nema. Sarajevo). u nadležnost šerijatskih sudova spadali su:  Poslovi.

sudovima dala mogućnost ovjeravanja potpisa i muhurova muslimana na svim ispravama svake vrste. Donošenjem Zakonske odredbe o izricanju osuda. U periodu Kraljevine Srba. Za područja kod kojih ovo posebno odjeljenje ne bude osnovano. s obzirom na broj muslimana. sudbeni stol i banski stol”.) na osnovu kojeg su kotarski sudovi promijenili naziv u sreske sudove. što se osnivaju na vakufskom svojstvu jednog imanja. ukoliko su po srijedi pitanja prava naslijeđa i valjanosti odredbe učinjene za slučaj smrti. godište I) dotadašnji nazivi redovnih sudova “sreski. svi suci i stranke moraju usmeno i u svojim pismenim sastavcima upotrebljavati čisti hrvatski jezik.  svi sporovi koji se odnose na prava i dužnosti. koje se tiču zaostavština. da li je po šerijatsko-pravnim propisima naredbom posljednje volje ili pravnim poslom među živima zasnovan vakuf. ožujka 1929. I–LXII. Hrvata i Slovenaca (Službene novine Kraljevine Srba. Hrvata i Slovenaca 1929. br. o nazivima sudova i sudaca i o upotrebi čistog hrvatskog jezika kod sudova (Zbornik zakona i naredaba Nezavisne Države Hrvatske. 1929. tako što će o svim predmetima.  raspravljanje i dioba zaostavština muslimana. koji se odnose na prava i dužnosti između roditelja i djece (ovdje se broje i sporovi o tome da li je dete rođeno u zakonitom braku.  proglašavanje muslimanskih lica umrlim.. 1941. br. koliko nije vakufsko svojstvo samo sporno. osniva kotarski šerijatski sud kao posebno odjeljenje kotarskog suda. I–LXII. a tuđice svugdje izbjegavati i gdje god je to moguće zamijeniti hrvatskim narodnim izrazima. te je Kotarski šerijatski sud postao odjeljenje Sreskog suda i dobio naziv Sreski šerijatski sud. prvo polugođe. okružni i apelacioni sud” mijenjaju se i glase: “kotarski sud. da ovjeravaju potpise muslimanskih lica.. za to ukaže potreba. godina. svezak I. koji su 128 . kod svakog kotarskog suda. kao i sporovi o tome. Donesen je i Zakon o uređenju šerijatskih sudova i o šerijatskim sudijama (Službene novine Kraljevine Srba. bez obzira na zakonske stručne izraze.godine donesen je Zakon o uređenju redovnih sudova za Kraljevinu Srba.  u istom opsegu svi predmeti. a u njihovu nadležnost spadali su slijedeći predmeti:  predmeti bračnog prava. godine (Zbornik zakona i naredaba Nezavisne Države Hrvatske. i to bez razlike da li se tiču imovinsko-pravnih ili drugih pitanja iz bračnog odnosa.–XII. svezak I. godište I) po kojoj ovo Ministarstvo svojom naredbom. Hrvata i Slovenaca.).  postavljanje staratelja maloljetnim muslimanima i stavljanje punoljetnih muslimana pod starateljstvo kao i ukidanje starateljstva i proglašavanje maloljetnih muslimana punoljetnim. broj 1. 1941. godine Zakon o ukidanju šerijatskih sudova na području NR Bosne i Hercegovine kojim su ukinuti svi sreski šerijatski sudovi i Vrhovni šerijatski sud pri Vrhovnom sudu Bosne i Hercegovine. – 1258. broj 1. Hrvata i Slovenaca.  tužbe. ako su muž i žena islamske vjere ili ako je brak sklopljen pred šerijatskim sudom odnosno pred licem ovlašćenim od šerijatskog suda. Sreski šerijatski sudovi ovlašćeni su i na to. 1929. Ministarstvo će svojom naredbom odrediti kojim kotarskim šerijatskim sudovima će ta područja pripadati. Na prijedlog Ministarstva pravosuđa i bogoštovlja proglašena je Zakonska odredba o izmjeni Zakona o uređenju šerijatskih sudova i o šerijatskim sucima od 31. – 1258. godina. prvo polugođe. Predsjedništvo NR Bosne i Hercegovine donijelo je 1946.–XII. kod koga se.

krivične. vodi zemljišne (baštinske. 4. raspravljati narodni sudovi (ukoliko za to nisu nadležni drugi organi narodne vlasti). Količina građe: 4 knj. hipotekarne) knjige i rješava pitanje zemljišnih stvari. Ovaj sud je vršio sudsku vlast u prvom stepenu: građanskim parnicama. Sve spise. – 1941. zadržavajući dotadašnju teritorijalnu nadležnost (“Sl.spadali u nadležnost šerijatskih sudova. inventare i kancelarijski pribor sreskih šerijatskih sudova preuzeće sreski sudovi. Sreski sud Tuzla* Signatura fonda: BiH-ATKT/SST Vremenski raspon građe: 1920. 74 kut. ovrhe. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: nesređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1920. Ovrhe Građanski predmeti Krivični predmeti Ostavinske i starateljske rasprave Valorizacija fonda: 3 Sačuvana građa može poslužiti kao izvor proučavanja djelovanja suda na području Tuzle ilustrujući zaštitu prava građana. arhivu. godine. trgovačkim i mjeničnim predmetima. arhivu i upisnike Vrhovnog šerijatskog suda preuzeće Vrhovni sud Bosne i Hercegovine. Sreskim sudom je upravljao starješina suda. naplate poreza i sudska osiguranja. ostavinske i starateljske parnice.godine). spise. (20 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži građanske. list NR BiH” broj 10/46 i 12/46). – 1941. Jezik u građi: bosanski. Kotarski sud je dobio naziv Sreski sud. 2. srpski. s tim da će sidžile i vjerske knjige predati Ministarstvu pravosuđa NR Bosne i Hercegovine (“Sl. 20-X od 25. upisnike. januara 1929. vanparničnim predmetima i predmetima izvršenja. a nadležnosti.. a sudsku vlast je vršio sudija pojedinac. Protiv 129 . Historijat stvaraoca fonda: Na osnovu Zakona o uređenju redovnih sudova u Kraljevini SHS od 1929. 3. novine Kraljevine SHS” br. Serije u fondu: 1.

kao i u predmetima islamskih vakufa. godine. marta 1929. – 1945. na osnovu ove zakonske odredbe. posebno odjeljenje. a u drugom i posljednjem stepenu. sudsku vlast. Bihaću. Tako je u Tuzli počeo sa radom Sreski šerijatski sud Tuzla. a u trećem stepenu Kasacioni sud. Pomenutim Zakonom. posebna odjeljenja apelacionih sudova koji nose naslov “Vrhovni šerijatski sud (“Sl. Travniku i Tuzli. postaviće 130 . Sarajevu. prestao sa radom. srpski. odlučuje Okružni sud. Popis spisa urudžbenog zapisnika Valorizacija fonda: 3 Iako je građa u fondu nepotpuna može poslužiti za proučavanje djelovanja ovoga Suda na području Tuzle ilustrujući zaštitu prava građana. vrše posebna odjeljenja sreskih sudova koji nose naslov “Sreski šerijatski sud”. Mjesna nadležnost Vrhovnog šerijatskog suda u Sarajevu obuhvatala je područja okružnih sudova u Banjaluci. godine). Sreski šerijatski sud Tuzla* Signatura fonda: BiH-ATKT/SŠST Vremenski raspon građe: 1920. 73-XXIX od 28. (5 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži ostavinske parnice i popis spisa urudžbenog zapisnika. kao sreski šerijatski sud.odluke Sreskog suda. – 1946. Historijat stvaraoca fonda: Na osnovu Zakona o uređenju šerijatskih sudova i o šerijatskim sudijama u Kraljevini SHS. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: nesređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1920. u drugom stepenu. dotadašnji nazivi sreski. Mostaru. 20 kut. Količina građe: 2 knj. u porodičnim i nasljednim predmetima muslimana. Ostavinske rasprave 2. Serije u fondu: 1. okružni i apelacioni sud se mijenjaju i dobijaju nazive: kotarski sud. sudbeni stol i banski stol. Jezik u građi: bosanski.. novine Kraljevine SHS” br. Zakonskom odredbom Ministarstva pravosuđa NDH o izricanju sudova i sudaca i upotrebi čistog hrvatskog jezika kod sudova od 18. IV 1941. u prvom stepenu. Tako je Sreski sud u Tuzli.

arhivu. arhivu i upisnike Vrhovnog šerijatskog suda preuzeće Vrhovni sud Bosne i Hercegovine. 131 . Interesantno je da je starješina Sreskog suda mogao ovom odjeljenju narediti obavljanje poslova koji nisu u nadležnosti Sreskog šerijatskog suda. krivične i vanparnične predmete.. vodio i nadzor nad cjelokupnim radom i osobljem ovog posebnog odjeljenja. predmete istrage i pomilovanja. s tim da će sidžile i vjerske knjige predati Ministarstvu pravosuđa NR Bosne i Hercegovine (“Sl. Starješina Sreskog suda je. raspravljati narodni sudovi (ukoliko za to nisu nadležni drugi organi narodne vlasti). tako što će o svim predmetima. (10 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži građanske parnice. sudbeni stol i banski stol. a u drugom i posljednjem stepenu. sudsku vlast u prvom stepenu je vršilo posebno odjeljenje sreskog suda pod nazivom Sreski šerijatski sud. godine Zakon o ukidanju šerijatskih sudova na području NR Bosne i Hercegovine kojim su ukinuti svi sreski šerijatski sudovi i Vrhovni šerijatski sud pri Vrhovnom sudu Bosne i Hercegovine. Sreski sud Banovići Signatura fonda: BiH-ATKT/SSBa Vremenski raspon građe: 1956. spise. zamolnice. inventare i kancelarijski pribor sreskih šerijatskih sudova preuzeće sreski sudovi. Sve spise. do tada redovnih sudova. 4. kao i predmeta islamskog vakufa.se kod svakog sreskog suda na čijem području živi najmanje 5000 muslimana. nazivima sudova i sudaca i upotrebi čistog hrvatskog jezika kod sudova iz 1941. sudsku vlast su vršila posebna odjeljenja apelacionih sudova pod nazivom Vrhovni šerijatski sud čija je mjesna nadležnost obuhvatala područje okružnih sudova. 2. Serije u fondu: 1. nazivi. Predsjedništvo NR Bosne i Hercegovine donijelo je 1946. godine. 5. upisnike i imenike. Količina građe: 14 knj. Sudsku vlast u Sreskom šerijatskom sudu vršio je šerijatski sudac pojedinac. upisnike. sreski. 3. koji su spadali u nadležnost šerijatskih sudova. Kod porodičnih i nasljednih predmeta muslimana. a nadležnosti. 22 pov. Proglašenjem Zakonske odredbe o izricanju osuda. okružni i apelacioni sud se mijenjaju u nazive kotarski sud. – 1964. pored vođenja prepiske u administrativnim predmetima za Sreski šerijatski sud. Građanski predmeti Parnični i vanparnični predmeti Predmeti istrage Predmeti pomilovanja Knjige Valorizacija fonda: 3 Građa fonda uz ilustraciju sudskog poretka na prostoru Banovića može poslužiti za rješavanje određenih pravnih interesa građana i pravnih subjekata. list NR BiH” broj 10/46 i 12/46).

). Glasnike zakona i naredaba. 2. sudski protokol. (“Sl. Količina građe: 92 knj. gruntovnice). sjedištu i teritorijalnoj nadležnosti sreskih i okružnih sudova na području NR Bosne i Hercegovine – “Sl. 43/58. upisnik parnica. – 1964. 10 pov. 3. 6/64) dobija naziv Opštinski sud u Banovićima. za područje opština: Litva. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: PrP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1955. koji 1958. Promjene naziva stvaraoca fonda: 1. godine dobija naziv Sreski sud u Banovićima za područje opštine Banovići (“Sl. Dnevnici Registri Protokoli Upisnici Valorizacija fonda: 3 Na osnovu građe može se pratiti stanje zemljišnog fonda od perioda Osmanske uprave do perioda Socijalističke Jugoslavije. Serije u fondu: 1. ( 8 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži knjige zemljišne evidencije (tapije. list NR BiH’’ br. Sreski sud Gradačac* Signatura fonda: BiH-ATKT/SSGd Vremenski raspon građe: 1883. list NR BiH’’ br. potvrde. 132 .. srpski. 4. Godine 1964.Jezik u građi: bosanski. na sjednici Republičkog vijeća održanoj 20. list SR BiH’’ br. a može koristiti i za rješavanje vlasničkih odnosa i određenih pravnih interesa fizičkih i pravnih lica. Sreski sud u Banovićima Historijat stvaraoca fonda: Narodna skupština NR Bosne i Hercegovine. – 1962. Turija i Vozuća. Sreski sud u Litvi 2.). godine donijela je Odluku o osnivanju Sreskog suda u Litvi (Odluka o osnivanju. ukidanju. dnevnike i registre za gruntovnice.decembra 1955. 28/55.

hrvatski. – 1964. kotarski pisari. šerijatski sudija. upisnike i imenike ostavinskih predmeta. a 1958. srpski. Jezik u građi: bosanski. geometar. kada je zvanično počela sa radom Gruntovnica u Gradačačkom kotaru. [1889. cestar. Ađ. Historijat stvaraoca fonda: Podaci dobijeni od strane Općine Gradačac (kao izvor korištena Monografija “112 godina Gradačačkog suda’’) govore slijedeće: “Godine 1887. Ostavinski spisi 2. poreznik II razreda. 98 pov. formiran je Sreski sud u Gradačcu za područje opština Gradačac i Srnice (“Sl. politički pristav I razreda. auskutant. porezni oficijal II razreda.). Sreski sud Gračanica* Signatura fonda: BiH-ATKT/SSG Vremenski raspon građe: 1943. – 1893. načelnik i zastupnici’’. a nastalu u radu katastra (tapije). ( 17 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži ostavinske spise. šumski vježbenik. 43/58. zapisano je da je Kotarski ured u Gradačcu činio: kotarski predstojnik.Jezik u građi: bosanski. gruntovničar. Serije u fondu: 1. porezni vježbenik..28/55). list NR BiH’’ br. srpski.. sreski liječnik I razreda. sudski pristav. Napomena: Fond sadrži građu iz austrougarskog perioda. Upisnici i imenici ostavinskih predmeta Valorizacija fonda: 3 Građa fonda uz ilustraciju sudskog poretka na prostoru Tuzle može poslužiti za rješavanje određenih pravnih interesa građana i pravnih subjekata. 24 pov. njemački Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: PrP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1955. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: PrP Stepen sređenosti: registraturski sređen 133 .] Količina građe: 6 knj. – 1964. list NR BiH’’ br. godine za područje opštine Gradačac (“Sl. Godine 1955. članovi kotarskog medžlisa.

278 pov. U vršenju svoje funkcije sudovi su nezavisni i sude na osnovu ustava. (60 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži ostavinske i parnične predmete i upisnike i imenike krivičnih referata. Sreski sud Tuzla 2. srpski. Serije u fondu: 3. zakona i opštih akata. Ostavinski predmeti Parnični predmeti Upisnici i imenici parničnih predmeta Upisnici i imenici krivičnih predmeta Upisnici ovjera Valorizacija fonda: 3 Građa fonda uz ilustraciju sudskog poretka na prostoru Tuzle može poslužiti za rješavanje određenih pravnih interesa građana i pravnih subjekata.. – Promjene naziva stvaraoca fonda: 1. Opštinski sud Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/OST Vremenski raspon građe: 1932. Količina građe: 132 knj. Jezik u građi: bosanski.Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1943. Opštinski sud Tuzla Historijat stvaraoca fonda: Redovni sudovi su organi državne vlasti koji u jedinstvenom sistemu vlasti vrše sudsku funkciju u granicama svoje nadležnosti utvrđene Ustavom i Zakonom. – 1992. 7. Skupština SR Bosne i Hercegovine 134 . – 1964. 4. 6. 5. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: PrP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1932.

4. 3. Građanski predmeti Vanparnični predmeti Predmeti istrage Predmeti pomilovanja Krivice Knjige (upisnici i imenici) 135 . Srebrenik. list NR BiH’’ br. godine dobija naziv Osnovni sud Tuzla. list SR BiH’’ br. okružni privredni. Opštinski sud se osniva za područje jedne ili više opština. 6/64).. 5. Kladanj.decembra 1974.43/58. predmete istrage i pomilovanja. a može imati jedno ili više odjeljenja izvan sjedišta suda. 2. 31/74). Serije u fondu: 1. Tuzla i Živinice u kojima ima i odjeljenja. godine radi kao Sreski sud kada mijenja naziv u Opštinski sud (“Sl.). 27. Odjeljenje opštinskog suda osniva se za područja jedne ili više opštinskih sudova. izvršenja krivičnih sankcija. Upravni sud Bosne i Hercegovine i Vrhovni sud Bosne i Hercegovine. godine. godine Sreski sud u Tuzli ima nadležnost na području opština: Tuzla. zamolnice. tako imamo: opštinski. Godine 1955. Lopare. list SR BiH’’ br. Do 1964. 28/55. krivice. Količina građe: 41 knj. a 1958. Kalesija. Viši privredni sud u Sarajevu. Lukavac. Šekovići. formiran je Sreski sud u Tuzli za područje opština: Gornja Tuzla. (12.je na sjednici Društveno-političkog vijeća. kao svoju samostalnu organizacionu jedinicu koja vrši poslove u okviru nadležnosti utvrđenih Zakonom. Kalesija. – 1977. upisnike i imenike. donijela Zakon o redovnim sudovima (“Sl. 6. Opštinski sudovi i odjeljenja opštinskih sudova su: 1. Tojšići. Opštinski sud Banovići Signatura fonda: BiH-ATKT/OSBa Vremenski raspon građe: 1964. Tuzla i Živinice (“Sl. a jula mjeseca 1989. 53 pov. Srebrenik i Živinice (“Sl. list NR BiH’’ br. vanparnične predmete. Opštinski sud u Tuzli za područja opština: Banovići. U odjeljenju opštinskog suda obavljaju se svi poslovi iz nadležnosti opštinskog suda za koja je nadležan sudija pojedinac u skladu sa propisima o mjesnoj nadležnosti kao i zemljišno-knjižni poslovi i poslovi ovjere potpisa.5 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži građanske parnice. Opštinski sud u Lukavcu za područje opštine Lukavac 2. rukopisa i prepisa. Podorašje. zapisnike sa uviđaja. Srebrenik.).

3. – 1989. (50 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži serije parničnih. Parnični predmeti Vanparnični predmeti Krivični predmeti Ostavinski predmeti Upisnici i imenici Valorizacija fonda: 3 Građa fonda uz ilustraciju sudskog poretka na prostoru Lukavca može poslužiti za rješavanje određenih pravnih interesa građana i pravnih subjekata. Količina građe: 49 knj. 340 pov. (“Sl. Jezik u građi: bosanski. 5. – Historijat stvaraoca fonda: Godine 1964.Valorizacija fonda: 3 Građa fonda uz ilustraciju sudskog poretka na prostoru Banovića može poslužiti za rješavanje određenih pravnih interesa građana i pravnih subjekata.. 136 . a Zakonom o redovnim sudovima 1974. vanparničnih. Opštinski sud Lukavac Signatura fonda: BiH-ATKT/OSLu Vremenski raspon građe: 1959. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: PrP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1964. Serije u fondu: 1. 4. kao i upisnike i imenike ( i upisnik MAL 1972. 31/74) Sud u Banovićima postaje Odjeljenje Opštinskog suda u Tuzli. list SR BiH’’ br. list SR BiH’’ br. hrvatski Pismo u građi: latinica. 2. krivičnih i ostavinskih predmeta. srpski. – 1978.). 6/64) Sreski sud dobija naziv Opštinski sud u Banovićima. godine (“Sl.

godine Opštinski sud u Lukavcu je teritorijalno nadležan za područje opštine Lukavac (“Sl. 3. Opštinski sud Kladanj Signatura fonda: BiH-ATKT/OS Kl Vremenski raspon građe: 1945. 10. 2. upisnike i imenike..). parnične. 148 pov. list NRBiH’’ br. po kojoj isti počinje sa radom 01. SAP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1959. (38 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži vanparnične. a Zakonom o redovnim sudovima 1974. Od 1964. 31/74). godine donijela je Odluku o osnivanju Sreskog suda u Lukavcu za područje opštine Lukavac (Odluka o osnivanju. srpski. 6/64).Jezik u građi: bosanski. Količina građe: 62 knj. Opštinski sud Lukavac Historijat stvaraoca fonda: Lukavac je kao područje opštine pripadao formiranom Sreskom sudu u Tuzli (“Sl. Serije u fondu: 1. 43/58. godine ovaj Sud dobija naziv Opštinski sud (“Sl. Sreski sud Lukavac 2. – Promjene naziva stvaraoca fonda: 1. 1958. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: PrP.). sjedištu i teritorijalnoj nadležnosti sreskih i okružnih sudova na području NR Bosne i Hercegovine – “Sl. ukidanju. godine. juna 1959. list NR BiH’’ br. Vanparnični predmeti Parnični predmeti Krivični predmeti Ostavinski predmeti Upisnici i imenici 137 . – 1977. godine Izvršno vijeće NR Bosne i Hercegovine je donijelo Odluku o početku rada Sreskog suda u Lukavcu. na sjednici Republičkog vijeća održanoj 24. list SR BiH’’ br. a naredbu o sprovođenju ove Odluke treba da donese Državni sekretarijat za pravosudnu upravu NR Bosne i Hercegovine. 5. 4. Maja mjeseca 1959. 28/55. list SR BiH’’ br. Narodna skupština NR Bosne i Hercegovine. krivične i ostavinske predmete.

a 1958. – 1978. Parnični spisi 3. list NR BiH’’ br. upisnike P predmeta i imenike P predmeta. Opštinski sud Gračanica Signatura fonda: BiH-ATKT/OSG Vremenski raspon građe: 1965. Sreski sud Kladanj 2. srpski. Upisnici i imenici P i O predmeta 138 . 43/58). Jezik u građi: bosanski. list NR BiH’’ br.Valorizacija fonda: 3 Građa fonda uz ilustraciju sudskog poretka na prostoru Kladnja može poslužiti za rješavanje određenih pravnih interesa građana i pravnih subjekata. upisnike O predmeta. 28/55. a Zakonom o redovnim sudovima 1974.. Serije u fondu: 1. Opštinski sud Kladanj Historijat stvaraoca fonda: Na osnovu Odluke o osnivanju. godine određena je teritorijalna nadležnost i sjedište Sreskog suda u Kladnju za područje opština Kladanj i Olovo (“Sl. (13 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži ostavinske i parnične spise. imenike O predmeta. godine ovaj Sud dobija naziv Opštinski sud (“Sl. list SR BiH’’ br. list SR BiH’’ br.). godine samo za područje opštine Kladanj (“Sl. – Promjene naziva stvaraoca fonda: 1. Ostavinski spisi 2. Količina građe: 13 knj. godine Sud u Kladnju postaje Odjeljenje Opštinskog suda u Tuzli (“Sl. hrvatski Pismo u građi: latinica. Od 1964. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: PrP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1945. ukidanju. 100 pov. sjedištu i teritorijalnoj nadležnosti sreskih i okružnih sudova na području NR Bosne i Hercegovine 1955. 31/74). 6/64).

godine pripadale formiranom Sreskom sudu u Tuzli. srpski. hrvatski Pismo u građi: latinica.Valorizacija fonda: 4 Iako građa u fondu nije potpuna može pružiti podatke o radu ovoga Suda. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: PrP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1957. list NR BiH’’ br. 139 . Historijat stvaraoca fonda: Živinice su kao područje opštine 1955. godine imao nadležnost na području opštine Živinice (“Sl. Jezik u građi: bosanski. Prekršajni upisnici 2. koji je i 1958. – 1980. hrvatski Pismo u građi: latinica.. Serije u fondu: 1. upisnike i djelovodnik koji se odnose na prekršaje. i 43/58). kao i za ostvarenje ličnih prava. Količina građe: 37 knj. Jezik u građi: bosanski. Prekršajni imenici Valorizacija fonda: 4 Iako je građa u fondu nepotpuna i pretežno se sastoji od knjiga. može pružiti podatke o radu ovoga Suda. (3 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži imenike. / 1975. 1980. srpski. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: PrP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1965. 28/55. – Opštinski sud za prekršaje Živinice Signatura fonda: BiH-ATKT/OSPŽ Vremenski raspon građe: 1957.

Osnovni sud udruženog rada Tuzla
Signatura fonda: BiH-ATKT/OSURT Vremenski raspon građe: 1975. – 1992. Količina građe: 425 pov. (85 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži predmete RS «R», RS «S», ST, «RS»-Š, «RS»-R i Odluke nastale u radu ovoga Suda. Serije u fondu: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Sudski predmeti RS-R Sudski predmeti RS-S Sudski predmeti ST Sudski predmeti RS-Š Sudski predmeti RS-R Odluke Sudski predmeti RS-S Odluke

Valorizacija fonda: 4 Građa fonda predstavlja svjedočanstvo o postojanju suda prilagođenog socijalističkom društvenom uređenju, radničkom samoupravljanju, udruženom radu i njihovim specifičnostima. Jezik u građi: bosanski, srpski, hrvatski Pismo u građi: latinica, ćirilica Arhivistička informativna pomagala: PrP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1975. – 1992. Historijat stvaraoca fonda: Sudovi su nezavisni u vršenju sudske funkcije a odlučuju na osnovu ustava, zakona i samoupravnih opštih akata. Zakonom o osnivanju, nadležnosti i sastavu sudova udruženog rada (“Sl. list SR BiH” broj 31/74) koji je donijela Skupština SR Bosne i Hercegovine na sjednici Vijeća udruženog rada 27. decembra 1974. godine, osnovan je Sud udruženog rada u Tuzli za područja opština: Banovići, Bijeljina, Bratunac, Brčko, Gračanica, Gradačac, Kalesija, Kladanj, Lopare, Lukavac, Orašje, Srebrenica, Srebrenik, Šekovići, Tuzla, Ugljevik, Vlasenica, Zvornik i Živinice, a za teritoriju SR Bosne i Hercegovine osnovan je Sud udruženog rada Bosne i Hercegovine sa sjedištem u Sarajevu. Sudovi osnovani ovim Zakonom počeli su sa radom 01. maja 1975. godine. Do donošenja pravila o unutrašnjem poslovanju sudovi će primjenjivati pravila o unutrašnjem poslovanju redovnih sudova prema uputstvu koje će donijeti republički sekretar za pravosuđe i organizaciju uprave. Osnovni sud udruženog rada Tuzla prestao je sa radom 30. 06. 1992. godine na osnovu Zakona o prestanku važenja Zakona o sudovima udruženog rada (“Sl. list SR BiH’’ br. 4/92.).
140

Sud udruženog rada je osnovan s ciljem zaštite samoupravljanja, praćenja društvenih odnosa, pojava, ukazivanja na potrebu donošenja ili izmjena propisa, predlaganje mjera za ostvarivanje radničkih i samoupravnih prava i zaštitu društvenog vlasništva. Sudovi udruženog rada odlučuju u prvom stepenu o postojanju uslova za organizovanje osnovnih organizacija udruženog rada i radnih zajednica, o zahtjevima za zaštitu prava rada društvenim sredstvima i drugih samoupravnih prava i društvene svojine, i rješavaju sporove o organizovanju i izdvajanju osnovnih organizacija udruženog rada, o spajanju, pripajanju i podjeli organizacija udruženog rada, o zaključenju i sprovođenju samoupravnih sporazuma o udruživanju i međusobnim odnosima u udruženom radu itd. Sudovi u prvom stepenu rješavaju i sporove o sticanju i prestanku svojstva radnika u udruženom radu, kao i sporove o drugim samoupravnim pravima i obavezama radnika iz međusobnih odnosa u udruženom radu u organizacijama udruženog rada, radnim zajednicama državnih organa, društveno-političkih organizacija i udruženja i drugih radnih zajednica koje nisu organizovane kao organizacije udruženog rada, kao i u drugim društvenim i građanskim pravnim licima, i radne sporove koji nastaju iz ugovora o zapošljavanju i sl. Sud udruženog rada, kao sud prvog stepena, odlučuje u vijeću koje je sastavljeno od stalnog sudije kao predsjednika vijeća i dvojice povremenih sudija kao članova vijeća. Sukob o nadležnosti između sudova udruženog rada kao prvostepenih sudova rješava Sud udruženog rada Bosne i Hercegovine, a sukob o nadležnosti između suda udruženog rada i redovnog suda rješava Vrhovni sud Bosne i Hercegovine.

Garnizonski sud Tuzla
Signatura fonda: BiH-ATKT/GST Vremenski raspon građe: 1909. – 1917. Količina građe: 11 knj., 67 fasc. (16 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži kaznene predmete nastale u radu ovoga Suda, protokole, registre, “ausvajse’’ i popise aktivnih vojnika u periodu 1905.- 1914. godine. Valorizacija fonda: 3 Iako je građa u fondu nepotpuna, nastala je u austrougarskom periodu i predstavlja svjedočanstvo o postojanju ovoga Suda i njegovim specifičnostima. Jezik u građi: njemački Pismo u građi: Arhivistička informativna pomagala: PrP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: ograničena Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1909. – 1917.

141

Naslovnica kalendara “Gajreta” iz 1928 . godine

142

III

OBRAZOVANJE, NAUKA, KULTURA
Osnovne škole

ODGOJ I OBRAZOVANJE Narodna osnovna škola Kreka*
Signatura fonda: BiH-ATKT/NOŠKr Vremenski raspon građe: 1897. – 1958. Količina građe: 39 knj., 6 kut. (1,5 d/m) Sadržaj fonda: Fond je djelimično sačuvan i sadrži mali dio opštih spisa, razrednice, razredne imenike, dnevnike rada i glavni imenik. Serije u fondu: 1. Opšti spisi 2. Pedagoška dokumentacija Valorizacija fonda: 3 Fond nije cjelovit, ali može poslužiti kao izvor za istraživanje historije školstva na području Tuzle. Jezik u građi: bosanski, srpski, hrvatski, njemački Pismo u građi: latinica, ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SI Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1897. – Promjene naziva stvaraoca fonda: 1. 2. 3. 4. 5. Osnovna škola Kreka Mješovita narodna osnovna škola u Tuzli – Kreka Treća narodna osnovna škola Kreka i Treća realna gimnazija u Kreki Peta osmogodišnja škola u Kreki Osmogodišnja škola “Franjo Rezač’’

143

Historijat stvaraoca fonda: Osnovna škola u Kreki osnovana je 1897. godine. Nastava je u školi realizirana na srpskohrvatskom i njemačkom jeziku. Postojala su posebna odjeljenja za djevojčice i za dječake. Nastavu na njemačkom jeziku, uglavnom, su pohađala djeca doseljenika iz monarhije kojima je to i bio maternji jezik. Kasnije su se ta djeca monarhije prebacivala u tvz. bosanska odjeljenja da bi što bolje savladala srpskohrvatski jezik, radi daljeg školovanja u trgovačkoj školi ili u gimnaziji. Narodno vijeće Kraljevine SHS je, Odredbom broj 13.680 od 29.XII 1918. godine, ukinulo dvojezičnu nastavu u cijeloj zemlji, tako da je u ovoj školi prestalo izvođenje nastave na njemačkom jeziku. Narodna osnovna škola u Kreki 1922. godine dobija naziv Mješovita narodna osnovna škola u Tuzli – Kreka, u kojoj su se školovala i muška i ženska djeca svih konfesija. U toku rata, nastava je povremeno prekidana zbog popravki oštećene zgrade, raznih epidemija kao i zauzeća zgrade radi smještaja neprijateljske vojske. U poslijeratnom periodu ova škola je postigla značajne rezultate na opismenjavanju stanovništva. U osmogodišnju školu izrasla je 1954. godine kada su, reorganizacijom, od jednog školskog kolektiva nastala dva i to: Treća niža realna gimnazija u Kreki i Treća narodna osnovna škola Kreka. Od školske 1956/57. godine ove škole ponovo rade kao jedinstvena Peta osmogodišnja škola u Kreki sve do 1959. godine kada ova škola dobija naziv Osmogodišnja škola “Franjo Rezač’’.

JU osnovna škola “Hasan Kikić’’ Gračanica*
Signatura fonda: BiH-ATKT/OŠ’’HK’’ G Vremenski raspon građe: 1886. – 1978. Količina građe: 123 knj., 56 reg., 54 pov., 22 fasc., 19 sv. Sadržaj fonda: Fond sadrži matične knjige učenika, registre matičnih knjiga, razredne knjige, upisnice, dosijea učenika, zapisnike organa upravljanja, normativna akta, finansijsko-računovodstvenu dokumentaciju, djelovodne protokole itd. Serije u fondu 1. 2. 3. 4. Zapisnici organa upravljanja Normativna akta Finansijsko-računovodstvena dokumentacija Knjige

(10 d/m)

Valorizacija fonda: 4 Fond nije cjelovit, ali može poslužiti kao izvor za proučavanje razvoja i djelovanja škole na području regije Tuzla.

144

Jezik u građi: bosanski, srpski, hrvatski Pismo u građi: latinica, ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1886. – Promjene naziva stvaraoca fonda: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Narodna osnovna škola Dječačka i Djevojačka osnovna škola Mješovita narodna osnovna škola Državna osnovna škola Narodna osnovna škola Druga osnovna škola OŠ “Hasan Kikić’’

Historijat stvaraoca fonda: U Gračanici je 1886. godine osnovana osnovna škola i nosila naziv Narodna osnovna škola Gračanica. U toku svoga rada i djelovanja imala je više statusnih promjena, te je od 1918./19. godine radila kao Dječačka osnovna škola za mušku i Djevojačka osnovna škola za žensku djecu, a od 1927./28. godine kao Mješovita narodna osnovna škola. Školske 1928. godine dobila je naziv Državna osnovna škola, a od 1944./45. godine radi kao Narodna osnovna škola, te 1957./58. školske godine dobija naziv Druga osnovna škola. Na sjednici Školskog odbora održanoj dana 16. 12. 1959. godine donesena je Odluka da Druga osnovna škola dobije naziv OŠ “Hasan Kikić’’ Gračanica, kojoj su u decembru 1961. godine pripojene četverorazredne osnovne škole u Malešićima i Lohinji Gornjoj. Od 1992. godine dobija naziv Prva osnovna škola da bi joj 2002. godine ponovo vraćen naziv OŠ “Hasan Kikić’’. Kada je početkom 1964. godine izvršena reorganizacija osnovnih škola, Osnovnoj školi “Hasan Kikić’’ pripojene su četverorazredne osnovne škole Piskavica, Soko, Prijeko Brdo, Škahovica i Babići, a škola u Lohinji Gornjoj pripojena je Osnovnoj školi “Mitar Trifunović – Učo’’.

Narodna osnovna škola Boljanić
Signatura fonda: BiH-ATKT/NOŠBo Vremenski raspon građe: 1896. – 1938. Količina građe: 1 kut. (0,3 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži građu o korespondenciji sa Kotarskim uredom u Gračanici, obavještenja i izvještaje o nastupu na dužnosti i premještaju učitelja, izvještaje o zaraznim bolestima u školi,

145

izvještaje o stanju škole i upisu đaka, spiskove roditelja čija djeca ne pohađaju redovno školu, podatke o školi, biblioteci, nastavnicima, kaznama itd. Serije u fondu: 1. 2. Korespondencija Izvještaji

Valorizacija fonda: 4 Fond je fragmentaran, ali može poslužiti kao izvor za proučavanje razvoja i djelovanja škole na području regije Tuzla. Jezik u građi: bosanski, srpski, hrvatski Pismo u građi: latinica, ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1896. – 1938. ?

Prva osnovna škola “Pazar” u Tuzli*
Signatura fonda: BiH-ATKT/POŠT Vremenski raspon građe: 1887. – 1948. Količina građe: 29 knj. (1 d/m) Valorizacija fonda: 4 Fond čine samo knjige, te zbog količine sačuvanosti može poslužiti kao dokaz za djelovanje ove škole na području Tuzle. Jezik u građi: bosanski, srpski, hrvatski Pismo u građi: latinica, ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1887. – 1948. ?

Njemačka privatna škola Donja Tuzla
Signatura fonda: BiH-ATKT/NJPŠDT Vremenski raspon građe: 1883. – 1919. Količina građe: 8 knj. (0,4 d/m)
146

Valorizacija fonda: 4 Fond čine samo knjige, te zbog količine sačuvanosti može poslužiti kao dokaz za djelovanje ove škole na području Tuzle. Jezik u građi: bosanski, srpski, hrvatski Pismo u građi: latinica, ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1883. – 1919. ?

Djevojačka narodna osnovna škola u Tuzli
Signatura fonda: BiH-ATKT/DNOŠT Vremenski raspon građe: 1908. – 1935., 1940. – 1941. Količina građe: 14 knj. (1,4 d/m) Valorizacija fonda: 4 Fond čine samo knjige, te zbog količine sačuvanosti može poslužiti kao dokaz za djelovanje ove škole na području Tuzle. Jezik u građi: bosanski, srpski, hrvatski Pismo u građi: latinica, ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1908. – 1935., 1940. – 1941.?

Prva dječačka osnovna škola Tuzla
Signatura fonda: BiH-ATKT/PDOŠT Vremenski raspon građe: 1905. – 1931. Količina građe: 6 knj. (0,5 d/m) Valorizacija fonda: 4 Fond čine samo knjige, te zbog količine sačuvanosti može poslužiti kao dokaz za djelovanje ove škole na području Tuzle. Jezik u građi: bosanski, srpski, hrvatski Pismo u građi: latinica, ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP
147

Matična knjiga službenika Valorizacija fonda: 4 Fond nije cjelovit. ali može poslužiti kao pomoćni izvor za proučavanje razvoja i djelovanja škole na području Tuzle. Finansijska dokumentacija 2. knjige nepokretne imovine). – 1887.1 d/m) Valorizacija fonda: 4 Fond čini samo jedna knjiga. ? Opća dječačka pučka škola u Donjoj Tuzli Signatura fonda: BiH-ATKT/ODPŠDT Vremenski raspon građe: 1882. ? Narodna osnovna škola Kiseljak Signatura fonda: BiH-ATKT/NOŠKi Vremenski raspon građe: 1945. – 1887. 24 omota (3 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži finansijsko-materijalnu dokumentaciju (platne liste. srpski. Pedagoška dokumentacija 3.. Količina građe: 1 knj. završni računi. te zbog količine sačuvanosti može poslužiti kao dokaz za djelovanje ove škole na području Tuzle. – 1931. Jezik u građi: bosanski. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1882. Serije u fondu: 1. (0. Količina građe: 66 knj. kartoni LDa. hrvatski Pismo u građi: latinica. matične knjiga službenika i matičnih i razrednih imenika. – 1977. 148 .Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1905.

srpski.. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1913. Količina građe: 26 knj. srpski. 1936.Jezik u građi: bosanski.. . Jezik u građi: bosanski. Količina građe: 5 knj. (2. JU Osnovna škola Kiseljak Narodna osnovna škola Breške Signatura fonda: BiH-ATKT/NOŠBre Vremenski raspon građe: 1913. 1944. hrvatski Pismo u građi: latinica. ? Promjene naziva stvaraoca fonda: 1.6 d/m) Valorizacija fonda: 4 Fond čine samo knjige. Narodna osnovna škola Kiseljak 2. – 1920.6 d/m) Valorizacija fonda: 4 Fond čine samo knjige.? Rimokatolička osnovna škola Breške Signatura fonda: BiH-ATKT/ROŠBre Vremenski raspon građe: 1898. – 1977. te zbog količine sačuvanosti može poslužiti kao dokaz za djelovanje ove škole na području Tuzle. – 1959. srpski. hrvatski 149 . (2. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1945. Jezik u građi: bosanski. te zbog količine sačuvanosti može poslužiti kao dokaz za djelovanje ove škole na području Tuzle. – 1947. – 1947. hrvatski Pismo u građi: latinica.

– 1945. – 1947. srpski. ? 150 . Jezik u građi: bosanski. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1941. hrvatski Pismo u građi: latinica.1 d/m) Valorizacija fonda: 4 Fond čini jedna knjiga. te zbog količine sačuvanosti može poslužiti kao dokaz za djelovanje ove škole na području Tuzle. srpski. Količina građe: 1 knj. – 1942. Količina građe: 3 knj.Pismo u građi: latinica. – 1945. (0. – 1942.5 d/m) Valorizacija fonda: 4 Fond čine knjige. hrvatski Pismo u građi: latinica. Jezik u građi: bosanski. te zbog količine sačuvanosti može poslužiti kao dokaz za djelovanje ove škole na području Tuzle. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1898. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1942. (0. ? Privatna mješovita pučka škola Breške Signatura fonda: BiH-ATKT/PMPŠBre Vremenski raspon građe: 1941.? Posebnička mješovita pučka škola Breške Signatura fonda: BiH-ATKT/PMPŠBre Vremenski raspon građe: 1942.

(0. srpski. Količina građe: 2 knj. hrvatski Pismo u građi: latinica. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1910. srpski. Količina građe: 23 knj. – 1940.Narodna osnovna škola Ljubače Signatura fonda: BiH-ATKT/NOŠLJu Vremenski raspon građe: 1944. ? Osnovna škola “Čelić’’ Čelić Signatura fonda: BiH-ATKT/OŠ’’Č’’Č Vremenski raspon građe: 1944. Količina građe: 71 knj. (1 d/m) Valorizacija fonda: 4 Fond čine samo knjige. – 1946. – 1940. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1944. (3 d/m) 151 . ? Narodna osnovna škola Ljepunice Signatura fonda: BiH-ATKT/NOŠLJe Vremenski raspon građe: 1910.2 d/m) Valorizacija fonda: 4 Fond čine dvije knjige. Jezik u građi: bosanski. hrvatski Pismo u građi: latinica. – 1964. te zbog količine sačuvanosti može poslužiti kao dokaz za djelovanje ove škole na području Tuzle. te zbog količine sačuvanosti može poslužiti kao dokaz za djelovanje ove škole na području Tuzle. – 1946. Jezik u građi: bosanski.

Školske 1886/87. srpski. djelovodne protokole i knjigu nabavke. godine škola je dobila naziv Osnovana škola „Ahmed Kobić”. a od 1980. – Historijat stvaraoca fonda: Po dostupnim informacijama ova škola je osnovana 1886.08. godine formirano je samo jedno kombinovano odjeljenje sa četri razreda. te kako zbog svog sadržaja tako i zbog količine sačuvanosti može poslužiti kao dokaz za djelovanje ove škole na području Tuzle. Valorizacija fonda: 4 Fond čine samo knjige. Jezik u građi: bosanski. Tokom svog rada i djelovanja škola je imala više promjena. Školske 1930/31. godine registrovana je kao RO Osnovnog obrazovanja i vaspitanja Čelić – Lopare. Jezik u građi: bosanski.4 d/m) Valorizacija fonda: 4 Fond čine samo knjige. godine (podaci dobiveni od OŠ Čelić). ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1944. Pod sadašnjim nazivom Javna ustanova Osnovna škola Čelić registrovana je od 23. te zbog količine sačuvanosti može poslužiti kao dokaz za djelovanje ove škole na području Tuzle. (0.Sadržaj fonda: Fond sadrži razrednice. godine i radila je u prostorijama dotadašnje opštine. srpski.1993. – 1946. ? 152 . hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: PrP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1944. hrvatski Pismo u građi: latinica. Količina građe: 4 knj. – 1946. Druga narodna osnovna škola Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/DNOŠT Vremenski raspon građe: 1944.

Druga dječačka narodna osnovna škola Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/DDNOŠT Vremenski raspon građe: 1907. (0. hrvatski Pismo u građi: latinica.4 d/m) 153 . Količina građe: 6 knj. srpski. hrvatski Pismo u građi: latinica. ? Katolička osnovna škola u Donjoj Tuzli Signatura fonda: BiH-ATKT/KOŠDT Vremenski raspon građe: 1906. – 1913. Jezik u građi: bosanski. Količina građe: 1 knj. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1906.6 d/m) Valorizacija fonda: 4 Fond čine samo knjige.Zavoda Kraljice svete Krunice u Tuzli Signatura fonda: BiH-ATKT/POŠZKSKT Vremenski raspon građe: 1914. te zbog količine sačuvanosti može poslužiti kao dokaz za djelovanje ove škole na području Tuzle. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1907.? Privatna osnovna škola – sa pravom javnosti .1 d/m) Valorizacija fonda: 4 Fond čini samo jedna knjiga. – 1934. Jezik u građi: bosanski. (0. Količina građe: 4 knj. – 1934. srpski. – 1941. (0. te zbog količine sačuvanosti može poslužiti kao dokaz za djelovanje ove škole na području Tuzle. – 1913.

? Srpska narodna osnovna škola u Donjoj Tuzli Signatura fonda: BiH-ATKT/SNOŠDT Vremenski raspon građe: 1902. Količina građe: 1 knj.2 d/m) Valorizacija fonda: 4 Fond čine samo dvije knjige. hrvatski Pismo u građi: latinica. te zbog količine sačuvanosti može poslužiti kao dokaz za djelovanje ove škole na području Tuzle. te zbog količine sačuvanosti može poslužiti kao dokaz za djelovanje ove škole na području Tuzle. Jezik u građi: bosanski. te zbog količine sačuvanosti može poslužiti kao dokaz za djelovanje ove škole na području Tuzle.? Njemačka škola u Tuzli Signatura fonda: BiH-ATKT/NJŠT Vremenski raspon građe: 1896. Jezik u građi: bosanski. – 1912. – 1912. (0. Količina građe: 2 knj. Jezik u građi: bosanski. – 1941. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1914.1 d/m) Valorizacija fonda: 4 Fond čini samo jedna knjiga.Valorizacija fonda: 4 Fond čine samo knjige. (0. srpski. srpski. hrvatski Pismo u građi: latinica. ćirilica 154 . hrvatski Pismo u građi: latinica. srpski. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1896.

(0. te zbog količine sačuvanosti može poslužiti kao dokaz za djelovanje ove škole na području Tuzle. ? Prva državna pučka škola u Tuzli Signatura fonda: BiH-ATKT/PDPŠT Vremenski raspon građe: 1942. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1842.? Državna mješovita pučka škola Kiseljak Signatura fonda: BiH-ATKT/DMPŠKi Vremenski raspon građe: 1940.1 d/m) Valorizacija fonda: 4 Fond čini samo jedna knjiga.1 d/m) Valorizacija fonda: 4 Fond čini samo jedna knjiga. hrvatski Pismo u građi: latinica. Jezik u građi: bosanski. (0. te zbog količine sačuvanosti može poslužiti kao dokaz za djelovanje ove škole na području Tuzle. Jezik u građi: bosanski. srpski. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1940. – 1943. srpski. – 1941. – 1941. Količina građe: 1 knj.Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1902.? 155 . Količina građe: 1 knj. hrvatski Pismo u građi: latinica. – 1943.

– 1942. hrvatski Pismo u građi: latinica.1 d/m) Valorizacija fonda: 4 Fond čini samo jedna knjiga.1 d/m) Valorizacija fonda: 4 Fond čini samo jedna knjiga. Jezik u građi: bosanski. – 1907. srpski.Državna druga mješovita pučka škola Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/DDMPŠT Vremenski raspon građe: 1941. Količina građe: 1 knj. Količina građe: 1 knj.1 d/m) 156 . ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1941. ? Narodna osnovna škola Bukinje Signatura fonda: BiH-ATKT/NOŠBu Vremenski raspon građe: 1944. (0. te zbog količine sačuvanosti može poslužiti kao dokaz za djelovanje ove škole na području Tuzle. (0. te zbog količine sačuvanosti može poslužiti kao dokaz za djelovanje ove škole na području Tuzle. – 1907. Jezik u građi: bosanski. (0.? Ruždija u Donjoj Tuzli Signatura fonda: BiH-ATKT/RDT Vremenski raspon građe: 1892. hrvatski Pismo u građi: latinica. – 1945. srpski. Količina građe: 1 knj. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1892. – 1942.

Valorizacija fonda: 4 Fond čini samo jedna knjiga. ali može poslužiti kao dokaz za djelovanje ove škole na području Tuzle. (1 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži matične knjige učenika. ? Osnovna škola “Džemal Mandžić’’ Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/OŠ “DžM” T Vremenski raspon građe: 1958. – 1945. Jezik u građi: bosanski. srpski. upisnicu privatnih ispita i matičnu knjigu za lica koja su vanredno položila razred. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1944. te zbog količine sačuvanosti može poslužiti kao dokaz za djelovanje ove škole na području Tuzle. srpski. Valorizacija fonda: 4 Fond čine samo knjige. Jezik u građi: bosanski. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1958. - 157 . hrvatski Pismo u građi: latinica. Količina građe: 15 knj. – 1977. hrvatski Pismo u građi: latinica.

njemački Pismo u građi: latinica. Količina građe: 178 knj. gotica Arhivistička informativna pomagala: SI Stepen sređenosti: arhivistički obrađen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1899. Sadržaj fonda: Fond sadrži opšte spise. platne liste. – ? Promjene naziva stvaraoca fonda: 1. Realna gimnazija Tuzla 3.Srednje škole Državna realna gimnazija Tuzla* Signatura fonda: BiH-ATKT/DRGT Vremenski raspon građe: 1899. Zbora i Savjeta. 1 fasc. 5. zbora i savjeta Personalna arhiva (dosijei osoblja) Finansijska arhiva Pedagoška dokumentacija . ćirilica. ali može poslužiti kao izvor za istraživanje historije školstva na području Tuzle. Velika gimnazija Tuzla 2. – 1968. popravnih. 6. dopunskih. upisnice Djelovodni protokoli Matična knjiga radnika ( 20 d/m) Valorizacija fonda: 3 Fond nije cjelovit. 3. 7. razrednih. listove ocjenjivanja osoblja. godišnje izvještaje Gimnazije. 67 kut.. zapisnike sa sjednica Nastavničkog vijeća. Opšti spisi Zapisnici sa sjednica Nastavničkog vijeća. zapisnike tečajnih ispita.. upisnice. djelovodne protokole. oglasne knjige za učenike itd. 2. 4.ispitni materijali. Jezik u građi: bosanski. srpski. prijemnih i završnih ispita. dosijea osoblja. hrvatski. Državna realna gimnazija Tuzla 158 . sjedničke kataloge. matičnu knjigu radnika. Serije u fondu: 1. zapisnike privatnih.

– 1948. arapski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SI Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1921. hrvatski. Maglaj i Tešanj za razrede kojih nema u Derventi (“Službeni glasnik Ministarstva nastave NDH” 1941. Prema Uputstvima Ministarstva prosvjete. godine otvorena je Velika gimnazija. Opšti spisi Zapisnici sa sjednica Pedagoška dokumentacija Djelovodni protokol Valorizacija fonda: 3 Fond je fragmentaran.Historijat stvaraoca fonda: Na inicijativu Gradskog vijeća u Tuzli. Tuzla i Vlasenica i općine koje ne pripadaju području sarajevskih gimnazija: Zvornik. U toku svoga postojanja. ali ipak daje određenu informaciju o ovoj vrsti vjerske škole. Realnoj gimnaziji u Tuzli (osam razreda) pripadaju Gračanica. a već školske 1906/07. Pohađali su je učenici koji su završili četiri razreda osnovne škole. 1945. (1. razrednice. Gimnazija je imala svih osam odjeljenja. prijemu učenika. te može poslužiti kao izvor za istraživanje historije školstva na području Tuzle. počela sa radom kao Državna realna gimnazija Tuzla. 3. uz obavezno polaganje prijemnog ispita iz matematike. godine. 4. nastavnom programu. vjeronauke i maternjeg jezika. Prve školske godine otvorena su dva odjeljenja prvog razreda. Doboj. Količina građe: 5 knj. zapisnike sa sjednica.godina). odnosno predmetima koji su se izučavali. do 1944. Jezik u građi: bosanski. 4 kut.3 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži opšte spise. – 1949. srpski. zapisnike sa sjednica Nastavničkog zbora. Serije u fondu: 1. djelovodni protokol. Gimnazija je imala prekide u radu zbog ratnih prilika i sve manjeg broja učenika. 2. godine. 159 . uprkos mnogobrojnim teškoćama. 1899. kada je. godine organizovana su dva gimnazijska tečaja za generacije koje se zbog ratnih prilika nisu mogle redovno školovati. Kladanj.. Godine 1941. Behrambegova medresa Tuzla* Signatura fonda: BiH-ATKT/BMT Vremenski raspon građe: 1921.

Pošto je Medresa bila pod starateljstvom Ulema–medžlisa u Sarajevu. – 1956. Reformom nastave. Majstorske ispite. isti je vršio postavljanje upravitelja i svih ostalih nastavnika. Industrijska škola Tuzla* Signatura fonda: BiH-ATKT/IŠT Vremenski raspon građe: 1926. školske izvještaje. vremenu učenja. razrednice. Opšti spisi Finansijska arhiva – platne liste Pedagoška dokumentacija – podaci o ispitima. jer su se i u njoj počeli izučavati opšteobrazovni predmeti. ( 8 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži opštu arhivu. mualima. Serije u fondu: 1. Od 1914. ali može poslužiti kao izvor za istraživanje historije školstva na području Tuzle. ali je 1896. Zgrada Medrese je 1871. Količina građe: 90 knj. platne liste. 21 kut. a 1933. zapisnike ispitne komisije i o polaganju ispita. Medresa je ukinuta rješenjem Gradskog narodnog odbora Tuzla 1949. U toku rata. dnevnike rada. a propise o prijemu učenika. osim 1941/42. vijeku pominje se Medresa u Tuzli pod nazivom Behrambegova medresa. Izdržavana je od Vakufa Behrambegove džamije. 3. daje obrazovanje u duhu islama i priprema ih za eventualni poziv imama. novine Kraljevine Jugoslavije” broj 104-XXX/33).Historijat stvaraoca fonda: Još u 17. do 1921. Imala je karakter srednje stručne vjerske škole (za stanovništvo islamske vjeroispovijesti) koja svojim učenicima. 2. odgovaraju spremi od dva razreda srednje škole. godine. 160 . godine. jer je u njenim prostorijama bila smještena njemačka vojska. zapisnici Djelovodni protokoli Valorizacija fonda: 3 Fond nije cjelovit. djelovodne protokole. Uredbom o rangu stručnih škola prema srednjoj školi i fakultetima (“Sl. pored opšte naobrazbe. nereformisane medrese i sve medrese na pređašnjoj teritoriji Bosne i Hercegovine. godine. 1929. godine sazidana nova. godine izgorjela u požaru. godine Medresa je izgubila karakter čisto vjerske škole.. nastavnom programu i sl. odnosno poučavanje u vjeri. donosio je u sporazumu sa Vakufsko-mearifskim saborom. godine. Nakon završetka rata. hatiba. 4. Medresa je nastavila sa radom u prostorijama Jalskog mekteba. Medresa nije radila.

godine. tokarski. imovinom i budžetskim kreditima (“Sl. list NR BiH” broj 40/50). – ? Promjene naziva stvaraoca fonda: 1. 2. – 1978. 3. osnovana Stručna zanatska škola pri Srednjoj tehničkoj školi. U školi se osposobljavao kvalifikovani zanatski kadar koji je bio potreban industrijskom tuzlanskom bazenu. kovačkoj i mehaničarskoj radionici pod rukovodstvom stručnih zanatskih učitelja.Jezik u građi: bosanski. a školu su mogli pohađati učenici mlađi od 14 godina sa dva razreda gimnazije ili građanske škole. Praktična nastava se odvijala u bravarskoj. Od 1932. Ova škola je radila pod raznim nazivima: Državna muška obrtna škola. Školovanje je trajalo četiri godine. Škola sa praktičnom obukom i za učenike u privredi Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/ŠPO (ŠUP)T Vremenski raspon građe: 1908. kada Vlada NR Bosne i Hercegovine donosi rješenje o prenosu industrijskih i tehničkih škola i industrijskih tehničkih tehnikuma u Srajevu. pod neposredno rukovodstvo Ministarstva prosvjete sa cjelokupnim osobljem. 6. Pravilnikom o nastavnim zavodima i stručnim školama. Muška zanatska škola. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1926. 4. pominje se i Državna stručno-zanatska škola u Tuzli. godine. te Državna industrijska škola za preradu i obradu metala. Škole ovoga tipa su bile pod neposrednim rukovodstvom Ministarstva industrije NRBiH do 1950. odlukom Ministarstva trgovine i industrije Kraljevine SHS. novine Kraljevine Jugoslavije” broj 111-XXVIII /34). 161 . 5. Godine 1934. hrvatski Pismo u građi: latinica. automehaničarski odsjek i odsjek precizne mehanike. godine. U ovoj školi je otvoren elektromehaničarski. Stručna zanatska škola Stručna produžna (šegrtska) škola Državna stručno-zanatska škola Državna muška obrtna škola Muška zanatska škola Državna industrijska škola za preradu i obradu metala Škola sa praktičnom obukom Historijat stvaraoca fonda: U Tuzli je 1926. radila je Stručna produžna (šegrtska) škola. Banja Luci i Tuzli. čija svjedočanstva daju pogodnosti o dokazivanju stručne spreme za zanatske radnje (“Sl. srpski. 7. pri ovoj školi i pod njenim rukovodstvom.

Količina građe: 459 knj. Sadržaj fonda:

(8 d/m)

Fond nije potpun i sastoji se od matičnih knjiga, razrednih knjiga, dnevnika rada, zapisnika završnih ispita, knjiga završnih ispita, knjiga djelovodnog protokola i knjiga zapisnika sa sjednica Nastavničkih vijeća. Serije u fondu: 1. 2. 3. 4. Zapisnici sa sjednica Nastavničkog vijeća Zapisnici i knjige završnih ispita Matične i razredne knjige i dnevnici rada Djelovodni protokoli

Valorizacija fonda: 3 Fond se sastoji samo od knjiga, ali može poslužiti kao izvor za istraživanje razvoja i djelovanja mješovite škole na širem području Tuzle, kao i za ostvarivanje ličnih prava. Jezik u građi: bosanski, srpski, hrvatski Pismo u građi: latinica, ćirilica Arhivistička informativna pomagala: PrP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1908. – ? Promjene naziva stvaraoca fonda: 1. Škola sa praktičnom obukom (ŠPO) Tuzla 2. Škola učenika u privredi Tuzla Historijat stvaraoca fonda: Škola je radila od 1908. godine kao Šegrtski zanatski tečaj u Tuzli. U toku I svjetskog rata škola nije radila a stvaranjem jedinstvene Jugoslovenske države nastavlja raditi kao Šegrtska škola u saklopu koje je 1920. godine otvorena Šegrtska škola u Kreki. Tada su bile dvije šegrtske škole: Večernji šegrtski tečaj u Tuzli i Večernji šegrtski tečaj u Kreki. U periodu od 1945. do 1948. godine radila je u okviru Industrijske škole od koje se odvaja 1949. godine i nosi naziv Škola učenika u privredi. Godine 1961. u Školu se uvodi periodična nastava, te ista mijenja naziv u Periodična škola

162

učenika u privredi. Učenici su se osposobljavali za građevinsku, metalsku, elektrotehničku struku i sitno zanatstvo, a školske 1969./70. godine na osnovu Odluke SO Tuzla o organizovanju mreže škola II stepena odlučeno je da se Građevinski odsjek izdvoji i priključi Građevinskoj školi, elektro odsjek izdvoji i priključi Elektrotehničkoj školi, mašinski odsjek izdvoji i priključi Mašinskoj školi, a da u Periodičnoj školi učenika u privredi ostanu učenici drvoprerađivačke struke, učenici uslužnih zanata i lične usluge. Godine 1974. Periodična škola učenika u privredi se integriše sa Hemijskom školom i nastaje Tehnološki školski centar, koji 1977. godine ima 2 OOUR-a (Hemijska tehnološka tehnička škola i Škola s praktičnom obukom i za učenike u privredi) i radnu zajednicu zajedničkih službi.

Učiteljska škola Tuzla i Učiteljski tečajevi
Signatura fonda: BiH-ATKT/UŠT i UTT Vremenski raspon građe: 1941. – 1972. Količina građe: 120 knj., 35 kut., 1 fasc. (10 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži godišnje programe rada škole, izvještaje o upisu u školu, razna obavještenja, zapisnike sa polaganja stručnih i popravnih ispita, platne spiskove radnika, zapisnike sa sjednica Školskog odbora i Savjeta škole, dosijea zaposlenih, upisnice, knjige zapisnika sa polaganja diplomskih, stručnih i vanrednih ispita, zapisnike i upisnice učiteljskih tečajeva. Serije u fondu: 1. Državna mješovita učiteljska škola u Tuzli 2. Učiteljski tečajevi 3. Pedagoška dokumentacija Valorizacija fonda: 3 Fond je djelimično sačuvan ali može poslužiti kao izvor za istraživanje historije školstva na području Tuzle, kao i za ostvarenje ličnih prava. Jezik u građi: bosanski, srpski, hrvatski Pismo u građi: latinica, ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SAI Stepen sređenosti: arhivistički obrađen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1941. – 1972.

163

Promjene naziva stvaraoca fonda: 1. Državna mješovita učiteljska škola Tuzla 2. Učiteljska škola Tuzla Historijat stvaraoca fonda: Na temelju Zakona o učiteljskim školama, od 27. rujna 1929. godine Poglavnik NDH, 2. kolovoza 1941. godine izdaje Odredbu o otvorenju Državne mješovite učiteljske škole u Tuzli tako da prvi razred počinje rad školske 1941/42. godine, a ostali razredi će se otvarati po redu svake slijedeće školske godine, s tim da se provođenje ove odredbe povjerava Ministarstvu nastave (“Službeni glasnik Ministarstva nastave NDH” broj 5/41). U prvi razred su upisani učenici i učenice koji su završili najmanje četiri razreda srednjih i njima ravnih škola (klasična gimnazija, realna gimnazija, niža medresa i građanska škola). Nakon oslobođenja Tuzle, 1944. godine, pri Učiteljskoj školi su organizovani učiteljski tečajevi (pripremni i niži) za potrebe narodnog prosvjećivanja u novoj državi, a 1945. godine, Ministar prosvjete Federalne Bosne i Hercegovine donosi Uredbu o učiteljskim tečajevima koje su mogli pohađati kandidati koji su završili najmanje četiri razreda srednje škole. Tečajeve su organizovali i provodili Okružni narodni odbori po odobrenju ovog Ministarstva, a cilj im je da se slušaoci osposobe za poziv učitelja narodne osnovne škole. Iste godine, Ministar prosvjete, na prijedlog Okružnog narodnog odbora Tuzla, donosi Rješenje da se početkom školske 1945/46. godine otvori i počne sa radom Državna mješovita učiteljska škola u Tuzli sa jednim odjeljenjem (“Sl. list Federalne BiH” broj 26/45). Na osnovu Zakona o pedagoškim akademijama, sa radom prestaje i Učiteljska škola u Tuzli, i to najkasnije do 31. augusta 1972. godine, s tim da od školske 1969/70. godine neće upisivati učenike u prvi razred (“Sl. list SR BiH” broj 14/69).

Niža stručna domaćička škola Tuzla
Signatura fonda: BiH-ATKT/NSDŠT Vremenski raspon građe: 1951. – 1959. Količina građe: 9 knj., 2 kut. (0,8 d/m) Sadržaj fonda: Fond se sastoji samo od glavnog imenika, zapisnika o polaganju popravnih i završnih ispita, nastavnih planova i programa, upisnika za PK i KV kuhare, zapisnika sa sjednica Nastavničkog vijeća i Školskog odbora, djelovodnog protokola i završnih diplomskih ispita.

164

Serije u fondu: 1. Pedagoška dokumentacija 2. Zapisnici sa sjednica Nastavničkog vijeća i Školskog odbora 3. Djelovodni protokol Valorizacija fonda: 3 Fond nije cjelovit - djelimično je sačuvan (bez opšte arhive), ali može poslužiti kao izvor za istraživanje istorije školstva na području Tuzle. Jezik u građi: bosanski, srpski, hrvatski Pismo u građi: latinica, ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SAI Stepen sređenosti: arhivistički obrađen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1951. – 1959. Historijat stvaraoca fonda: Niža stručna domaćička škola u Tuzli osnovana je 1951. godine i radila je u prostorijama Škole učenika u privredi. Imala je svoj nastavni kadar, a školovanje je trajalo četiri godine. Ovakve škole omogućavale su zapošljavanje u kuhinjama, zadrugama, bolnicama, dječijim domovima itd. Škola je ukinuta 1955. godine, ali je radila do 1959. godine – do završetka školovanja posljednje upisane generacije.

Učiteljska stručna domaćička škola Tuzla
Signatura fonda: BiH-ATKT/USDŠT Vremenski raspon građe: 1952. – 1962. Količina građe: 10 knj., 1 kut. (0,5 d/m) Sadržaj fonda: Fond je djelimično sačuvan i sastoji se od godišnjeg izvještaja, nastavnog plana i programa, zapisnika o polaganju diplomskih i stručnih ispita, upisnica, djelovodnih protokola. Serije u fondu: 1. 2. 3. 4. Nastavni plan i program Pedagoška dokumentacija Matična knjiga zaposlenih Djelovodni protokol
165

Valorizacija fonda: 3 Fond nije cjelovit, ali može poslužiti kao izvor za istraživanje historije školstva na području Tuzle. Jezik u građi: bosanski, srpski, hrvatski Pismo u građi: latinica, ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SAI Stepen sređenosti: arhivistički obrađen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1952. – 1962. Historijat stvaraoca fonda: Učiteljska stručna domaćička škola osnovana je u Bosni i Hercegovini 1952. godine u Doboju i Mostaru kako bi se školovao nastavni kadar za rad u nižim stručnim domaćičkim školama. Nakon dvije godine rada u Doboju, ova škola je preseljena 1954. godine u Tuzlu. Školovanje je trajalo četiri godine, a polaznici su, nakon položenog stručnog učiteljskog ispita, dobijali zvanje stručnog učitelja. Stručni učiteljski ispit se polagao pri Mješovitoj učiteljskoj školi u Tuzli. Ovakav stručni profil se zapošljavao u nižim stručnim domaćičkim školama, ali je predavao i domaćinstvo u osnovnim školama. Pošto je zapošljavanje bilo slabo, ova škola je prestala sa radom 1959. godine, s tim da su učenici posljednje upisane generacije prešli u Učiteljsku školu jer su bile veće potrebe za učiteljima u osnovnim školama.

Učiteljska škola Bijeljina
Signatura fonda: BiH-ATKT/UŠBi Vremenski raspon građe: 1951. – 1973. Količina građe: 52 knj., 38 kut. (5,5 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži opštu arhivu, normativna akta, nastavne planove, platne liste, obavještenja i kartone ličnih dohodaka, budžetske knjige, personalnu dokumentaciju i matičnu knjigu zaposlenih radnika, ispitne materijale popravnih, završnih i stručnih ispita, knjige zapisnika sa sjednica Radne zajednice, Nastavničkog vijeća, Upravnog odbora i djelovodne protokole. Serije u fondu: 1. Opšta arhiva 2. Finansijska dokumentacija 3. Personalna dokumentacija
166

4. Pedagoška dokumentacija 5. Matična knjiga osoblja 6. Djelovodni protokoli Valorizacija fonda: 3 Fond nije cjelovit, ali može poslužiti kao izvor za istraživanje historije školstva na području regije Tuzla kao i za ostvarivanje ličnih prava. Jezik u građi: bosanski, srpski, hrvatski Pismo u građi: latinica, ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SAI Stepen sređenosti: arhivistički obrađen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1951. – 1973. Historijat stvaraoca fonda: Učiteljska škola u Bijeljini osnovana je septembra mjeseca 1950. godine Rješenjem Savjeta za prosvjetu i kulturu NR Bosne i Hercegovine Sarajevo, a od 1951. godine radila je u sastavu Gimnazije “Filip Višnjić” u Bijeljini. Na prijedlog predsjednika Savjeta za prosvjetu, nauku i kulturu, Vlada NR Bosne i Hercegovine je 10. decembra 1951. godine donijela Rješenje o prenosu republičkih srednjih škola, na osnovu kojeg je Učiteljska škola prešla u nadležnost Gradskog narodnog odbora Bijeljina. Zadatak ove škole bio je da obrazuje nastavni kadar za rad u razrednoj nastavi osnovne škole. Ova ustanova je upisana u registar Okružnog suda u Tuzli 1966. godine i imala 38 zaposlenih radnika. Školom, kao samostalnom ustanovom, upravljala je Radna zajednica u širem i užem sastavu, Upravni odbor i direktor škole. Glavni dio sredstava škola je dobijala od Republičkog fonda za obrazovanje, a ostvarivala je sredstva za usluge koje je vršila osnovnim školama za polaganje stručnih ispita za zvanje učitelja i vanrednih razrednih i diplomskih ispita pojedinaca. Godine 1972. formirana je likvidaciona komisija za sprovođenje redovne likvidacije, a Skupština opštine Bijeljina je iste godine izdala Rješenje o prestanku rada Učiteljske škole u Bijeljini.

Srpska pravoslavna crkveno-školska opština Donja Tuzla*
Signatura fonda: BiH-ATKT/SPCŠODT Vremenski raspon građe: 1874. – 1895. Količina građe: 4 kut. (0,8 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži dokumente o unutrašnjoj organizaciji opštine, njenom djelovanju i finansiranju, kulturnom i prosvjetnom životu srpskog naroda u Donjoj Tuzli, zapisnike sa sjednica, spiskove građana, molbe, ugovore i sl.
167

Serije u fondu: 1. Zapisnici sa sjednica 2. Molbe, priznanice, ugovori, pisma, telegrami 3. Spiskovi građana Valorizacija fonda: 3 Fond nije cjelovit, ali može poslužiti kao izvor za istraživanje historije školstva na području Tuzle, a mnogo govori i o političkom, kulturnom, duhovnom i ekonomskom životu srpskog stanovništva u Tuzli u periodu 1874. – 1895. godine. Jezik u građi: bosanski, srpski, hrvatski Pismo u građi: latinica, ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1874. – 1895. Historijat stvaraoca fonda: Crkveno-školske opštine, kao centri okupljanja srpskog naroda, postoje još od turskog perioda, a bile su strogo ograničene na vjersko djelovanje među svojim opštinarima. Za vrijeme Austro-Ugarske vladavine pretvorile su se u jak politički činilac, ali su, ipak, vlasti vršile imenovanja učitelja i kontrolu udžbenika. Na sjednicama crkveno-školske opštine obavezno je prisustvovao predstavnik vlasti koji je imao pravo veta na pojedine odluke. Borba za crkveno-školsku autonomiju, inicirana iz Sarajeva i Mostara, prihvaćena je od svih crkveno-školskih opština u Bosni i Hercegovini. Pored Sarajeva, Mostara i Banja Luke i predstavnici Crkveno-školske opštine Donja Tuzla aktivno su učestvovali u svim pokrenutim akcijama za crkveno-školsku autonomiju.

Srednja poljoprivredna škola Tuzla (Bijeljina)
Signatura fonda: BiH-ATKT/SPŠT (Bi) Vremenski raspon građe: 1947. – 1969. Količina građe: 5 knj., 1 kut. (0,5 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži opšte spise, finansijsku i personalnu dokumentaciju, zapisnike sa sjednica Nastavničkog vijeća, matičnu knjigu i djelovodne protokole. Serije u fondu: 1. Opšti spisi
168

2. Finansijska arhiva 3. Personalna arhiva 4. Protokoli Valorizacija fonda: 3 Fond nije cjelovit, ali može poslužiti kao izvor za istraživanje historije školstva, ali i razvoja i djelovanja stručne škole na širem području Tuzle. Jezik u građi: bosanski, srpski, hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: arhivistički obrađen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1947. – 1969. Promjene naziva stvaraoca fonda: 1. Srednja poljoprivredna škola opšteg tipa Tuzla 2. Poljoprivredni praktikum Historijat stvaraoca fonda: Na prijedlog Ministra poljoprivrede NR Bosne i Hercegovine, Vlada NR Bosne i Hercegovine je, 30. oktobra 1947. godine donijela Uredbu o osnivanju Srednje poljoprivredne škole opšteg tipa sa sjedištem u Tuzli (Vl. br. 1067, “Sl.list NR BiH” broj 49/47). Zadatak škole je bio da obrazuje srednji stručni kadar za poslove poljoprivredne struke. Poljoprivredna škola je imala stepen potpune srednje škole, školovanje je trajalo tri godine i, po završetku školovanja, polagao se završni ispit. Ovu školu su mogla upisati lica koja su završila nižu gimnaziju sa položenim nižim tečajnim ispitom i lica koja su završila drugu, njoj ravnu, školu sa položenim završnim ispitom. Također su se mogla upisati i lica koja su završila najmanje nižu dvogodišnju poljoprivrednu školu i položila dopunski ispit ravan tečajnom ispitu. Škola je bila pod ingerencijom Ministarstva poljoprivrede NR Bosne i Hercegovine koje je nad njom vršilo neposredni nadzor i bila je internatski uređena. Septembra mjeseca 1950. godine, na prijedlog Ministra poljoprivrede, Vlada NR Bosne i Hercegovine je donijela Uredbu (“Sl. list NR BiH” broj 31/50) na osnovu koje se sjedište Srednje poljoprivredne škole opšteg tipa u Tuzli prenosi iz Tuzle u Bijeljinu gdje su, na zemljištu Gradske ekonomije, podignute barake za smještaj škole i internata. Sve dijelove pokretne imovine, i nepokretnu imovinu koja ostane nakon preseljenja škole, rasporedit će Ministar, a prenos ove imovine na druge organe izvršit će Komisija koju određuje Ministar poljoprivrede. Od školske 1950/51. godine ova škola nosi naziv Poljoprivredni praktikum i pod rukovodstvom je Ministarstva poljoprivrede republičkog značaja.

169

Rogatice. Bosanske Krupe. – 1951. godine. – 1949. Foče. radi Državna niža poljoprivredna škola i Uprava poljoprivrednih kurseva. Pedagoška dokumentacija 2. Gackog. hrvatski Pismo u građi: latinica. godine. a u Bijeljini.Bijeljina Signatura fonda: BiH-ATKT/DNPŠT-Bi Vremenski raspon građe: 1946. Uprava poljoprivrednih kurseva je 1950/51. stočarski i govedarski kurs za zaposlenike državnih poljoprivrednih dobara iz Banja Luke. Brčkog. Upisnice Državne niže poljoprivredne škole Bijeljina (1946.Državna niža poljoprivredna škola Tuzla . Serije u fondu: 1.). na osnovu građe se može reći da je škola prestala sa radom 1951. godine organizovala ratarski. Sarajeva. Banjaluke i Novog Sela. godine. ali može poslužiti kao izvor za istraživanje razvoja i djelovanja stručne škole u Bosni i Hercegovini i na širem području Tuzle. – 1951. – 1949. srpski. godine. Djelovodnike Tuzle. 170 . U Banjaluci je radila Državna niža poljoprivredna škola ratarskog tipa do 1949. Prnjavora. Bosanskog Broda. Srpca. S obzirom da se u Arhivu nalazi dio ovoga fonda. godine u Tuzli i bila je pod rukovodstvom Okružnog narodnog odbora Tuzla do 1948. livadarstvo i pašnjaštvo–1950/51). Orašja. Travnika. Jezik u građi: bosanski. Glamoča. govedarstvo. (0. u periodu 1946 – 1951. Modriče.). Bijeljine.6 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži: Upisnice Niže poljoprivredne škole ratarskog tipa Banjaluka (1946. Nevesinja i drugih mjesta. Upisnice Uprave poljoprivrednih kurseva Bijeljina (ratarstvo. Djelovodni protokoli Valorizacija fonda: 3 Fonda nije cjelovit (samo fragmentarn) i sastoji se samo od upisnica i djelovodnika. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1946. Livna. Historijat stvaraoca fonda: Državna niža poljoprivredna škola osnovana je 1946. Količina građe: 15 knj.

srpski. te je zbog količine sačuvanosti male vrijednosti. 171 . (0.godine.Voćarska škola Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/VŠT Vremenski raspon građe: 1954. hrvatski Pismo u građi: latinica. – 1966.3 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži knjige zapisnika završnih ispita. ali može poslužiti kao dokaz za djelovanje ove škole na području Tuzle. Knjiga zapisnika završnih ispita 2. Jezik u građi: bosanski. a sa radom je prestala 1966. godine. godine škola radi pod nazivom Škola sa praktičnom obukom za voćare u Tuzli. Količina građe: 1 kut. Promjene naziva stvaraoca fonda: 1. molbe polaznika i spisak upisanih učenika u prvi razred školske 1958/59. Škola sa praktičnom obukom za voćare u Tuzli Historijat stvaraoca fonda: Voćarska škola u Tuzli osnovana je 1954. godine kao dvogodišnja škola i smještena je u Slavinovićima. Voćarska škola u Tuzli 2. Od 1964. – 1966. Serije u fondu: 1. Nastava je izvođena praktično sa stručnjacima Voćarske stanice. Spiskovi upisanih učenika i molbe polaznika Valorizacija fonda: 3 Fond čini samo jedna knjiga. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SAP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1954.

Osnovana je 1961. kada je Upravni odbor Centra za obrazovanje službeničkih kadrova u Tuzli.09. SAP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1961.Javna ustanova Upravna i birotehnička škola Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/UBŠT Vremenski raspon građe: 1961. 172 . Te školske 1961. (30 d/m) Sadržaj fonda: Fond nije potpun i sastoji se od opšte dokumentacije. dokumentacije organa upravljanja. Jezik u građi: bosanski. Sve aktivnosti koje su prethodile donošenju ovog rješenja. 4. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: PrP./62. po programu da se za jednu školsku godinu završava dva razreda. 3. godine donio rješenje br. obavljale su se preko Savjeta za stručno obrazovanje NR Bosne i Hercegovine Sarajevo. godine upisana su dva odjeljenja.. Količina građe: 155 knj.396/61 od 22. – 1998. Uporedo sa ovim vođene su aktivnosti na osnivanju potpune srednje škole za redovno školovanje učenika srednjoškolskog uzrasta. godine. 2. donio odluku o osnivanju Upravne škole u Tuzli za odrasle.1962. godine. srpski. hrvatski Pismo u građi: latinica.1961. te pedagoške i finansijsko-računovodstvene dokumentacije. Historijat stvaraoca fonda: Upravna i birotehnička škola u Tuzli je kao srednjoškolska ustanova u toku četiri i po decenije postojanja imala i brojne statusne i organizacione transformacije. koji je 11. Na osnovu rješenja o osnivanju Upravne škole u Tuzli. Serije u fondu: 1. kao i one nakon toga o odobravanju početka rada. – 1998. Opšta dokumentacija Dokumentacija organa upravljanja Pedagoška dokumentacija Finansijsko-računovodstvena dokumentacija Valorizacija fonda: 3 Fond može poslužiti kao pomoćni izvor za istraživanje razvoja i djelovanja školstva na području Tuzle. rješenjem br.01. 58 kut. ali i za ostvarenje ličnih prava.02-56/1 o početku rada Upravne škole za odrasle u Tuzli.

godine se vidi da je Upravna škola Tuzla bila u sastavu Centra za stručno obrazovanje Tuzla do 1.1963.06. nauke. Škola je bila smještena u zgradi OŠ „Jusuf Jakupović“. Ekonomska škola. – 1951.10. maja 1977. godine) i nosi naziv EUŠC . Ugostiteljska škola./63.3. Savjet Centra donio je odluku 12.) o početku rada Upravne škole pri Centru za obrazovanje službeničkih kadrova u Tuzli. a od 20. školske 1962.4. 4.4. Septembra 1970. 08. 06. a OOUR br. 03.1964. Upravna i birotehnička škola. godine prelazi u zgradu Medicinskog školskog centra u Tuzli. Rješenjem Okružnog Privrednog suda Tuzla br. Doboj. godinu. Ispiti vanrednih kandidata su se obavljali pri Radničkim univerzirtima Maglaj.03-176/3 od 27. godine škola je ukinuta. pa Upravna i birotehnička škola postaju OOUR sa svojstvom pravnog lica u sastavu RO EUŠC-a. kulturu i sport Tuzlansko-podrinjskog kantona donosi Rješenje o verifikaciji škole za školsku 1996. godine Upravna škola ulazi u sastav Ekonomsko-upravnog školskog centra zajedno sa Ekonomskom školom i Trgovinsko-ugostiteljskim školskim centrom (Zapisnik sa sjednice Upravnog odbora br. Škola više nije upisivala odrasle učenike putem odjeljenja za odrasle. dok je OOUR br.1970. U tom periodu finansiranje Škole je vršeno iz sredstava koja je dodeljivao Srez (4/8) kao i Opština Tuzla (3/8) i jednim dijelom (1/8) Centar za stručno obrazovanje kadrova u Tuzli. OOUR-a br.237/78 od 27.03. godine i da je tada odvojena i postala samostalna ustanova. upisuje se u sudski registar kao JU Upravna i birotehnička škola (br. Pored redovnih učenika u Upravnoj školi postojali su i vanredni učenici. Iz dokumenta br.1962.201/62 od 16. Foča. uloška 4-171). 134 od 26. donijelo odluku o preuzimanju prava osnivača prema OOUR-a br. Gračanica itd. godine upisuje se u sudski registar konstituisanje RO EUŠC . Rješenjem Višeg suda u Tuzli br. OOUR br. kada je Predsjedništvo opštine Tuzla na sjednici održanoj 19. 1994. Odlukom Ministarstva obrazovanja.). godine RO EUŠC Tuzla. Savjet za prosvjetu NR Bosne i Hercegovine donio je rješenje (br. već se preorjentisala za dopisno školovanje odraslih učenika.OOUR-a br.1978. Upravna i birotehnička škola.12. 01/1-023-1630). kulture i sporta br: 03-611-3873/94 od 11. godine da se proširi djelatnost Upravne škole osnivanjem i Birotehničke škole. koristeći sale OŠ „Muharem Medžić“ u Tuzli.Upravna škola. koja se transformiše u Javnu ustanovu (JU) pod nazivom Upravna i birotehnička škola (Odluka br.godine. god. s tim što četvrtu godinu učenici provode na praksi pod nadzorom škole. Od tada je Upravna škola u Tuzli postala jedinstvena.1962. U tom sastavu Upravna i birotehnička škola ostaje sve do 1992. godine dolazi do organizacionih transformacija Ekonomsko-upravnog školskog centra u skladu sa odredbama ZUR-a. Ministarstvo za obrazovanje nauku. a školu pohađaju učenici III i IV razreda. (1 d/m) 173 . godine prvi puta su upisana dva odjeljenja redovnih učenika i dva odjeljenja učenika koji su radili po trogodišnjem programu. Količina građe: 12 knj. U/I-133/93 od 27. Tako 1978. U/I. maja 1993. Upravna i birotehnička škola. Reg. 315/64 od 29.1. decembra 1992.donijetog od strane Upravnog odbora Centra za stručno obrazovanje kadrova u Tuzli (br. Trgovinska škola. Brčko.10.2./97. Srednja medicinska škola Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/SMŠT Vremenski raspon građe: 1947. Zavidovići. 1965. jer se u ovu školu uklopila i škola za odrasle tj.

? Kraljevska državna mješovita građanska škola Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/KDMGŠT Vremenski raspon građe: 1937.Valorizacija fonda: 4 Fond čine samo knjige. Jezik u građi: bosanski. te zbog količine sačuvanosti može poslužiti kao dokaz za djelovanje ove škole na području Tuzle. Količina građe: 3 knj. te zbog količine sačuvanosti može poslužiti kao dokaz za djelovanje ove škole na području Tuzle. Jezik u građi: bosanski. hrvatski 174 . ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1940. srpski. (?) Privatna građanska škola trgovačkog smjera u Zavodu Kraljice svete Krunice Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/PGŠTSZKSKT Vremenski raspon građe: 1940. – 1941. – 1951. srpski. srpski. – 1941. (0. – 1940.1 d/m) Valorizacija fonda: 4 Fond čini samo jedna knjiga. (0. te zbog količine sačuvanosti može poslužiti kao dokaz za djelovanje ove škole na području Tuzle. Količina građe: 1 knj. Jezik u građi: bosanski. hrvatski Pismo u građi: latinica. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1947. hrvatski Pismo u građi: latinica.3 d/m) Valorizacija fonda: 4 Fond čine samo knjige.

Količina građe: 1 knj. – 1937. – 1937. – 1940. – 1944. srpski. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1933. Jezik u građi: bosanski. te zbog količine sačuvanosti može poslužiti kao dokaz za djelovanje ove škole na području Tuzle. Količina građe: 4 knj. te zbog količine sačuvanosti može poslužiti kao dokaz za djelovanje ove škole na području Tuzle. – 1944.4 d/m) Valorizacija fonda: 4 Fond čine samo knjige.1 d/m) Valorizacija fonda: 4 Fond čini samo jedna knjiga. (0. ? Državna građanska škola trgovačkog smjera Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/DGŠTST Vremenski raspon građe: 1933. srpski. ? Državna opća niža srednja škola Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/DONSŠT Vremenski raspon građe: 1943. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1943. (0. hrvatski Pismo u građi: latinica. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1937. hrvatski Pismo u građi: latinica. ? 175 . Jezik u građi: bosanski.Pismo u građi: latinica.

te zbog količine sačuvanosti može poslužiti kao dokaz za djelovanje ove škole na području Tuzle.Državna mješovita građanska škola Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/DMGŠT Vremenski raspon građe: 1942. Količina građe: 13 knj. Jezik u građi: bosanski. hrvatski Pismo u građi: latinica. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1942. – 1943. (0. – 1931. ? Trgovačka škola Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/TŠT Vremenski raspon građe: 1884. (1 d/m) 176 . – 1943. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1930.2 d/m) Valorizacija fonda: 4 Fond čine samo dvije knjige. srpski. Jezik u građi: bosanski. – 1931. – 1926. srpski. hrvatski Pismo u građi: latinica. (0. ? Mješovita građanska škola trgovačkog smjera Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/MGŠTST Vremenski raspon građe: 1930. te zbog količine sačuvanosti može poslužiti kao dokaz za djelovanje ove škole na području Tuzle. Količina građe: 2 knj. Količina građe: 1 knj.1 d/m) Valorizacija fonda: 4 Fond čini samo jedna knjiga.

Valorizacija fonda: 4 Fond je fragmentaran. Privatna ženska učiteljska škola sa pravom javnosti u Zavodu sv. rasporeda predmeta itd.Valorizacija fonda: 4 Fond čine samo knjige. Državna opća srednja škola Gradačac. (109 fotokop.2 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži fotokopije zbirnih izvještaja upravitelja.) (1. Državna mješovita pučka škola Zvornik. hrvatski Pismo u građi: latinica.. čine ga fotokopije dokumenata. ? 177 . srpski. Državna opća niža srednja škola Tuzla. za škole na području Velike župe Usore i Soli (Opća pučka mješovita škola Kotar Gračanica. Državna mješovita građanska škola Tuzla. premještaja učitelja. Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1941. Josipa Sarajevo. Jezik u građi: bosanski. – 1926. odluka. – 1944. Količina građe: 3 kut. ? Nezavisna država Hrvatska Ministarstvo nastave u Zagrebu – Odjel za pučku nastavu Kotar Tuzla – Velika Župa Usore i Soli Signatura fonda: BiH-ATKT/NDHZ –OPNKT VŽUS Vremenski raspon građe: 1941. Vinka Brčko. Državne pučke škole u Kotaru Doboj – Osječani. te zbog količine sačuvanosti može poslužiti kao dokaz za djelovanje ove škole na području Tuzle. zapisnika o pregledu škola. naredbi. Posebnička ženska opća niža srednja škola Sestara milosrdnica sv. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1884. Jezik u građi: bosanski. srpski. dok. iskaza o stanju škola. Donja Grabska i Kožuhe). – 1944. hrvatski Pismo u građi: latinica. a može poslužiti kao dokaz o djelovanju navedenih škola na području regije Tuzla.

izvještaje. zapisnike i odluke organa upravljanja (Savjet. M 4 obrasce. personalna dosijea i dosijea studenata po odsjecima (Matematika-fizika.. Viša pedagoška škola postala treća visokoškolska ustanova na području regije (prije nje osnovani su Rudarski i Tehnološki fakultet). zapisnike Naučno-nastavnog vijeća. nastavne planove i programe. osnovanu 1960.28/60). ali i za ostvarenje ličnih prava. Valorizacija fonda: 3 Fond može poslužiti kao izvor za istraživanje razvoja i djelovanja visokog školstva na području Tuzle. matične knjige studenata (redovnih./61. Arhivistička informativna pomagala: PrP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1960. Biologija-hemija.. list NR BiH”br. Količina građe: 47 knj. finansijsku dokumentaciju (završne račune.? Historijat stvaraoca fonda: Pedagoška akademija u Tuzli osnovana je 1969. srpski. Srpsko-Hrvatski jezik i književnost južnoslovenskih naroda. zapisnike o polaganju stručnih i diplomskih ispita. vanrednih. – 2000. 244 fasc. Zakonom o višoj pedagoškoj školi (“Sl. 91 reg. Srpskohrvatski jezik – engleski jezik. . i djelovodne protokole. a na prijedlog društveno-političkih faktora Opštine i Sreza Tuzla. godine i zamijenila je Višu pedagošku školu. 178 .Visoke škole Pedagoška akademija Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/PAT Vremenski raspon građe: 1960. Razredna nastava. Tehničko obrazovanje i Fizičko vaspitanje). U prvoj školskoj 1960. platne liste. obračune plata). godine. projektnu dokumentaciju. Zbor radnika). dokumentaciju ONO i DSZ-a. 1960. godini otvorene su studijske grupe: Srpskohrvatski jezik – ruski jezik. Time je. diplomiranih). Jezik u građi: bosanski. Elektrotehnika i mašinstvo. (38 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži opštu arhivu. Odmah po osnivanju na sebe je preuzela odgovorne zadatke – pripremanja nastavnika različitih profila. hrvatski Pismo u građi: latinica. za potrebe osnovnih i stručnih škola širom Bosne i Hercegovine. Matematika – hemija.. 1 pov. LD kartone. a prva viša nastavnička škola za obrazovanje nastavnika. godine. finansijske kartice.

hrvatski Pismo u građi: latinica. Obrazovanje i kultura Međuopštinski zavod za osposobljavanje kadrova i organizaciju rada Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/MZOKIORT Vremenski raspon građe: 1959. Transformacijom Više pedagoške škole u Pedagošku akademiju 1969. 2. Tehničko obrazovanje. a ubrzo zatim konstituisane su i studijske grupe: Matematika – fizika i Biologija – hemija.. 3. Srebreniku. – 1981. ali može poslužiti kao izvor za istraživanje razvoja i djelovanja ustanova za stručno obrazovanje kadrova na području regije Tuzla. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: PrP 179 . 5. Količina građe: 124 knj. srpski. Opšti spisi Finansijska dokumentacija Zapisnici sa polaganja ispita redovnih kandidata Zapisnici sa polaganja ispita vanrednih kandidata Registri i djelovodni protokoli Valorizacija fonda: 3 Fond nije cjelovit. godine kao jedinstvenu nastavničku instituciju. 4. te Elektro i Mašinstvo. zapisnike sa polaganja stručnih ispita radnika organa uprave. Fizičko vaspitanje. 381reg. Jezik u građi: bosanski. (52 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži opšte spise. Biologija sa hemijom i Odsjek razredne nastave. Promjenama u metodama rada i reformisanim stručno-pedagoškim i cjelokupnim nastavnim radom Pedagoška akademija u Tuzli započinje svoj rad sa novim studijskim grupama: Srpskohrvatski – Hrvatskosrpski jezik i književnost jugoslovenskih naroda. 13 kut.. zapisnike sa polaganja ispita za zvanje stenodaktilografa i daktilografa u Tuzli. ona postaje jedna od najvećih pedagoških akademija u SR BiH. Serije u fondu: 1. Maglaju i Malom Zvorniku (redovni i vanredni kandidati Škole i Kursa za zvanje daktilografa).Tehničko obrazovanje –fizika. Matematika sa fizikom.

– 1981. matičnu knjigu radnika. Centar za stručno obrazovanje kadrova Tuzla 2. spoljnih saradnika (9). Promjene naziva stvaraoca fonda: 1. 24 kut. ( 63 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži zapisnike sa sjednica Skupština i Izvršnog odbora zajednica osnovnog obrazovanja i vaspitanja. Međuopštinski zavod za osposobljavanje kadrova i organizaciju rada Tuzla Historijat stvaraoca fonda: Narodni odbor sreza Tuzla je 1959. deponovane potpise. Savjet radne zajednice Centra je donio Pravilnik o ispitima za klasu daktilografa (III.. Ib i Ia klase). kartoni LD. 201 reg. statute. odluke. Količina građe: 26 knj. referate.godine prestao je sa radom. U njegovom sastavu je postojala Srednja upravna škola. zapisnike sa sjednica Zbora radnika Radne zajednice Stručne službe. U skladu sa odlukama osnivača. završni računi. izvještaje o poslovanju škola. normativno-izdavačkoj djelatnosti koja je strogo vezana za osposobljavanje kadrova u primjeni i izradi samoupravnih opštih akata organizujući povremene seminare. plakate. godišnje programe rada škola i podatke o kapacitetima na području Udruženja SIZ-a. knjigovodstveno-računovodstvenu dokumentaciju (isplatne liste LD. a 1981. pravilnike. pravilnike. II. Do transformacije Centra došlo je 1973. završne račune. djelatnost Zavoda se odvijala na: osposobljavanju kadrova za administrativne i druge stručne poslove u organima uprave (sa težištem na poslove daktilografije i stenografije). Ovaj Zavod je svoje programske zadatke izvršavao uspješno angažovanjem vlastitih radnika (16) i. godine osnovao Centar za stručno obrazovanje kadrova. U ovome fondu je pronađena građa Kulturno-prosvjetne zajednice Tuzla (2 kutije) koja sadrži spiskove Predsjedništva KPZ i delegata Konferencije. godine kada je dobio naziv Međuopštinski zavod za osposobljavanje kadrova i organizaciju rada čiji su osnivači 18 opština sjeveroistočne Bosne o čemu je zaključen Sporazum. Udruženje samoupravnih interesnih zajednica osnovnog obrazovanja i vaspitanja Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/USIZOOIVT Vremenski raspon građe: 1970. automatskoj obradi podataka koja se odnosi na izradu rješenja i razreza poreza i doprinosa za potrebe opštinskih organa uprave prihoda (opštine osnivači). koja je kasnije prešla u sastav Srednjoškolskog upravno-ekonomskog centra u Tuzli. biltene. zapisnike sa sjednica KPZ. informacije. povremeno. ugovore o kupovini stanova.. popisne liste). programe i planove rada. 145 pov. Godine 1969. izvještaje o radu. statute. – 1988.. 180 . M4 obrasci.Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1959. protokole. samoupravne sporazume i odluke.

srpski. mjesnih zajednica i organizacija udruženog rada za osnovno obrazovanje tih opština (predškolske ustanove i osnovne škole). utvrđuje kriterije za vrednovanje vaspitno-obrazovnog rada i drugih djelatnosti koje finansira i sl. kao i radi potpunog ostvarivanja osnovnog obrazovanja (utvrđuje politiku. – 1988. Kalesija. sa svim svojim specifičnostima (usklađivanje djelatnosti organizacija za osnovno obrazovanje sa potrebama i interesima radnih ljudi i građana. 181 . Lukavac. 2. planira i usmjerava razvoj predškolskog i osnovnog obrazovanja.). Izvršnog odbora i Radne zajednice Finansijska dokumentacija Personalna dokumentacija (matična knjiga radnika) Djelovodni protokoli Dokumentacija Kulturno-prosvjetne zajednice Tuzla Valorizacija fonda: 4 Fond predstavlja svjedočanstvo o postojanju samoupravnih interesnih zajednica u socijalističkom društvenom uređenju. planira i usmjerava razvoj predškolskog i osnovnog obrazovanja. Srebrenik i Živinice. potpuno ostvarivanje osnovnog obrazovanja . te može poslužiti kao izvor za proučavanje uloge ove interesne zajednice na području regije Tuzla. Udruženje samoupravnih interesnih zajednica osnovnog obrazovanja i vaspitanja Tuzla Historijat stvaraoca fonda: Godine 1974. radničkom samoupravljanju. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: PrP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1973. Međuopštinska samoupravna interesna zajednica osnovnog obrazovanja i vaspitanja Tuzla 3. registrovana je Zajednica za osnovno obrazovanje sa sjedištem u Tuzli. Jezik u građi: bosanski. Promjene naziva stvaraoca fonda: 1. 3. Registracija je izvršena na osnovu potpisivanja Samoupravnog sporazuma od strane opština Tuzla. Zajednica za osnovno obrazovanje Tuzla 2. Lopare. Kladanj. udruženom radu. hrvatski Pismo u građi: latinica. Banovići. utvrđuje kriterije za vrednovanje vaspitno-obrazovnog rada. Osnovana je u cilju unapređenja i razvijanja društveno-ekonomskih odnosa na načelima samoupravljanja i raspodjele prema radu. 5.utvrđuje politiku. 4.Serije u fondu: 1. Zapisnici i materijali sa Skupštine. usklađivanja djelatnosti organizacija za osnovno obrazovanje sa potrebama i interesima radnih ljudi i građana.

1974. udruženom radu. Računovodstveno-finansijska dokumentacija Valorizacija fonda: 4 Fond predstavlja svjedočanstvo o postojanju samoupravnih interesnih zajednica u socijalističkom društvenom uređenju. podaci. prijedlozi mjera i mišljenja za unapređenje vaspitno-obrazovnog rada. Opšti spisi 3. Kalesija. Zapisnici sa sjednica Skupštine..).11. Samoupravni i izvršni organi Zajednice bili su Izvršni odbor i komisije čije je članove birala Skupština. Stručne i druge poslove obavljala je stručna služba Zajednice čijim je poslovima rukovodio direktor (“Službeni glasnik Opštine Tuzla’’ vanredni broj 2 od 15. statute. radničkom samoupravljanju. sa svim svojim specifičnostima. Lopare. Banovići. Živinice.02. samoupravne sporazume. pravilnike. 38 kut. Serije u fondu: 1. 140 fasc. izvještaji o uspjehu učenika. Radne zajednice i drugih organa i tijela SIZ-a. planovi. godine na osnovu zaključenog samoupravnog sporazuma sa osnovnim zajednicama osnovnog obrazovanja i vaspitanja 8 opština i to: Tuzla. Količina građe: 11 knj.. 81 reg. – 1990.1976.Zajednice za osnovno obrazovanje navedenih opština su se udružile i nastavile rad pod nazivom Zajednica za osnovno obrazovanje Tuzla koja je imala svojstvo pravnog lica.. Lukavac i Srebrenik. Samoupravna interesna zajednica usmjerenog obrazovanja i vaspitanja Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/SIZUOIVT Vremenski raspon građe: 1967. planove i rezultate upisa u prve razrede škola po strukama. (29 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži materijale i zapisnike sa sjednica Skupštine. prestaje sa radom Međuopštinska samoupravna interesna zajednica osnovnog obrazovanja i vaspitanja Tuzla usljed osnivanja Udruženja samoupravnih interesnih zajednica osnovnog obrazovanja i vaspitanja Tuzla koje je radilo do 1988. Izvršnog odbora. društvene dogovore. godine.god. a zastupao je i predstavljao predsjednik Skupštine. Godine 1980. Međuopštinska samoupravna interesna zajednica osnovnog obrazovanja i vaspitanja Tuzla upisana je u sudski registar Okružnog privrednog suda u Tuzli 03. Radne zajednice 2. te može poslužiti kao izvor za proučavanje uloge ove interesne zajednice na području regije Tuzla. opštu i računovodstveno-finansijsku dokumentaciju (osim one koja je data Fondu u Sarajevo radi operativne upotrebe). 182 . pregled realizacije nastavnog fonda časova po školama. informacije i izvještaji koji se odnose na opštenarodnu odbranu i društvenu samozaštitu. Izvršnog odbora. informacije o prijemu učenika. Kladanj.

03. godine na osnovu Zakona o ukidanju SIZ-a (“Sl. Tuzla i Živinice. godine promijenjen je naziv u Samoupravnu interesnu zajednicu usmjerenog obrazovanja i vaspitanja Tuzla (registrovana kao Zajednica usmjerenog obrazovanja i vaspitanja Tuzla) koja je prestala sa radom 30. Samoupravne radničke kontrole. Tuzla. Lopare. pravilnike i druga opšta akta. Zvornik i Živinice. Gradačac. hrvatski Pismo u građi: latinica. statut. 183 . Šekovići.. Godine 1973. Kladanj. Srebrenik.. Srebrenik. 1967. a direktor rukovodi i zastupa Zajednicu i Stručnu službu.1991. Lukavac. 272 pov. Bijeljina. Brčko.. a na osnovu Sporazuma sa skupštinama opština Banovići. Osnovna zajednica kulture Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/OZKT Vremenski raspon građe: 1972. Izvršni odbor i komisije. Regionalna zajednica za srednje obrazovanje Tuzla 3. Količina građe: 13 knj. Skupštinu su činili delegati Vijeća korisnika i Vijeća nosilaca obrazovno-vaspitne djelatnosti. Izvršnog odbora. Kladanj. Gračanica. list SR BiH’’ broj 7/75 i 7/76). godine osnovana je Osnovna zajednica obrazovanja Tuzla. 1975. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: PrP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1967. izvještaje o radu i programe rada. traka (27 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži zapisnike i materijale sa sjednica Skupštine. – 1991. srpski. Bratunac. Samoupravna interesna zajednica usmjerenog obrazovanja i vaspitanja Tuzla Historijat stvaraoca fonda: Rješenjem Skupštine opštine Tuzla. Orašje. Ugljevik. Vlasenica. Srebrenica. Lopare. Organi upravljanja Zajednice su: Skupština. list SR BiH’’ broj 36/90). godine. Kalesija. Iz registra Osnovnog suda udruženog rada Tuzla ova Zajednica je brisana 15. 69 fasc. 97 reg. Na osnovu Zakona o SIZ-u obrazovanja i vaspitanja i Zakona o upisu istih u Registar (“Sl. Lukavac. a sva prava i obaveze preuzeo je Republički javni fond za srednje obrazovanje i vaspitanje Sarajevo. Kalesija. 36 magnetof.. novembra 1990. Osnovna zajednica obrazovanja Tuzla 2. Promjene naziva stvaraoca fonda: 1. djeluje kao Regionalna zajednica za srednje obrazovanje Tuzla u čiji sastav ulaze organizacije udruženog rada za srednje obrazovanje i druge osnovne organizacije udruženog rada sa područja opština Banovići. – 1990.Jezik u građi:bosanski.

ali nije kompletna jer je dio iz 1989. Samoupravne radničke kontrole Finansijska dokumentacija Personalna dokumentacija Dokumentacija vezana za izgradnju. Preuzeta građa čini cjelinu.1990. Osnovna zajednica kulture Tuzla Historijat stvaraoca fonda: Zajednica kulture Tuzla osnovana je za područje opštine Tuzla 1972. srpski. te može poslužiti kao izvor za proučavanje uloge ove interesne zajednice na području regije Tuzla. finansije – LD. 2. platne liste. 184 . udruženom radu. kupovinu i dodjelu stanova Djelovodni protokoli Obična. Opšta arhiva Zapisnici sa sjednica Skupštine. godine (personalna arhiva.srednjoročne planove.-1991. Izvršnog odbora. 5. Osnovna zajednica je opsluživala opštine Tuzla. kartoni LD-a). kartoni LD-a i sl. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: PrP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1972. Pov. pov. finansijsku dokumentaciju (završni računi. hrvatski Pismo u građi: latinica. Serije u fondu: 1. obavještenja. a prestala je sa radom 31. finansijske kartice. djelovodne protokole. 4. 3.) predat Fondu za kulturu SR BiH Sarajevo. odluke. radničkom samoupravljanju. povjerljivu i strogo pov. Godine 1976. – 1991. sa svim svojim specifičnostima. oformljena je Samoupravna interesna zajednica kulture Tuzla koja je pod tim imenom djelovala do 1988. Kalesija Lopare. Jezik u građi: bosanski. Samoupravna interesna zajednica kulture Tuzla 3.12. pošta ONO i DSZ Valorizacija fonda: 4 Fond predstavlja svjedočanstvo o postojanju samoupravnih interesnih zajednica u socijalističkom društvenom uređenju. godine. dosijea radnika. dodjelu i izgradnju stanova. godine kada dolazi do transformacije u Osnovnu zajednicu kulture Tuzla. Banovići. dokumentaciju vezanu za kupovinu. običnu. i Str. 7. 6. Zajednica kulture Tuzla 2. poštu ONO i DSZ. Gračanica. Promjene naziva stvaraoca fonda: 1. Kladanj. godine. Srebrenik i Živinice.

zaključke. – 1988. 3. 3 sv.Osnovna zajednica kulture Zvornik Signatura fonda: BiH-ATKT/OZKZ Vremenski raspon građe: 1973. normativna akta. 2. 61 fasc. 61 reg.. – 1990.. platne liste. Količina građe: 2 knj. srpski.. ? Osnovna zajednica kulture i informisanja Bijeljina Signatura fonda: BiH-ATKT/OZKIBi Vremenski raspon građe: 1973... 4 pov. 5. Jezik u građi: bosanski. materijale i zapisnike sa sastanaka Skupštine i Izvršnog odbora. 34 fasc. završne račune... odluke. – 1990. djelovodne protokole. udruženom radu. radničkom samoupravljanju. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: PrP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1973.. sa svim svojim specifičnostima. 38 pov. Količina građe: 3 knj. izvještaje o radu i programe rada. 185 . hrvatski Pismo u građi: latinica. 33 kov. odluke. rješenja. Sadržaj fonda: Fond sadrži samoupravne sporazume. te može poslužiti kao izvor za proučavanje uloge ove interesne zajednice na području regije Tuzla. djelovodni protokol. glavna knjiga. (20 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži zapisnike i materijale Skupštine i Izvršnog odbora. 4. normativna akta.. 4 sv. Normativna akta Rješena pošta – opšta arhiva Materijali i zapisnici sa sastanaka Skupštine i Izvršnog odbora Završni računi Djelovodni protokoli ( 9 d/m) Valorizacija fonda: 4 Fond predstavlja svjedočanstvo o postojanju samoupravnih interesnih zajednica u socijalističkom društvenom uređenju. završne račune. riješenu poštu. Serije u fondu: 1. 29 reg.

– 1987. 3. – 1988. 4. udruženom radu. ali predstavlja svjedočanstvo o postojanju samoupravnih interesnih zajednica u socijalističkom društvenom uređenju. Opšti spisi 2. te može poslužiti kao izvor za proučavanje uloge ove interesne zajednice na području regije Tuzla.2 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži opšte spise. Normativna akta Zapisnici i materijali sa sjednica Skupštine i Izvršnog odbora Računovodstvena dokumentacija Djelovodni protokoli Valorizacija fonda: 4 Fond je fragmentaran i predstavlja svjedočanstvo o postojanju samoupravnih interesnih zajednica u socijalističkom društvenom uređenju. finansijske planove. završne račune. Materijali sa sastanaka Skupštine i Izvršnog odbora 3. Količina građe: 8 reg. 2. materijale sa sastanaka Skupštine i Izvršnog odbora. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: PrP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1973. (1. Finansijska dokumentacija Valorizacija fonda: 4 Fond nije cjelovit – samo fragmentaran. ? Radna zajednica SIZ fizičke kulture i Osnovna zajednica kulture i informisanja Lukavac Signatura fonda: BiH-ATKT/RZFKiOZKILu Vremenski raspon građe: 1984. sa svim svojim specifičnostima. Serije u fondu: 1. srpski.Serije u fondu: 1.. radničkom samoupravljanju. Jezik u građi: bosanski. radničkom 186 . hrvatski Pismo u građi: latinica. 2 fasc.

9. – 1987. sa svim svojim specifičnostima. (12. 187 . ? Radnički univerzitet Tuzla Signatura: BiH-ATKT/RUT Vremanski raspon građe: 1953. 10.samoupravljanju. evidencije raznih kurseva. hrvatski Pismo u građi: latinica. udruženom radu. a rjeđe za ostvarivanje ličnih prava. 11. sadrži veoma malo građe (opšte arhive.5 d/m) Sadržaj fonda: Fond je fragmentaran. 4. 80 kut. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: PrP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1984. Količina građe: 111 knj.. te može poslužiti kao izvor za proučavanje uloge interesne zajednice na području regije Tuzla. godine. srpski. udruženom radu. 8. sa svim svojim specifičnostima (obrazovanje odraslih-zaposlenih osoba). Serije u fondu: 1. projekte) koja može poslužiti za istraživanje djelovanja i rada Radničkog univerziteta Tuzla u periodu 1953. 2. 5. – 1990.-1990. radničkom samoupravljanju. i može poslužiti kao izvor za proučavanje uloge ove institucije na području regije Tuzla. 6. Opšta arhiva Organi upravljanja Radni odnosi Finansije Stambena dokumentacija Projektna dokumentacija Osnovna organizacija Saveza komunista Osnovna organizacija Saveza sindikata Obrazovna dokumentacija i kultura Narodni univerzitet Centar za ekonomiku domaćinstva Valorizacija fonda: 3 Iako je samo fragmentarno sačuvan fond je važan i predstavlja svjedočanstvo o postojanju ovakvih institucija u socijalističkom društvenom uređenju. 7. 3. Jezik u građi: bosanski. finansijske.

1978. zbor radnika i dr. kolegijum predavača. opšteg. (?) Promjene naziva stvaraoca fonda: 1. Od samog osnivanja djelatnost Radničkog univerziteta Tuzla bila je zasnovana na radu katedri. Nakon prestanka rada srezova statusno pitanje Radničkog univerziteta Tuzla je riješeno tako što je 1962. organizovanje i konstituisanje RO Radnički univerzitet “Mitar Trifunović-Učo’’ u Tuzli – nastale spajanjem dviju radnih organizacija: Radničkog univerziteta 188 . Radnički univerzitet Tuzla se organizuje kao radna organizacija (RO). ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SAI Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon stvaraoca fonda: 1953. Radnički univerzitet “Mitar Trifunović – Učo” Tuzla Historijat stvaraoca fonda: Radnički univerzitet Tuzla je osnovan Odlukom Sreskog sindikalnog vijeća u Tuzli br. upisao je u sudski registar. Narodni odbor opštine Tuzla je do formiranja samoupravnih interesnih zajednica (SIZ-ova) učestvovao i u sufinansiranju djelatnosti Radničkog univerziteta Tuzla. Radnički univerzitet Tuzla je imao organe upravljana (skupština. Okružni privredni sud Tuzla.) koji su pod raznim nazivima egzistirali u određenom periodu rada Ustanove. godine Radnički univerzitet nosi ime narodnog heroja Mitra Trifunovića-Uče.1. Osnovna djelatnost Radničkog univerziteta Tuzla bila je kulturno – obrazovnog karaktera. upravni odbor.list SFRJ’’ br.1963. od 4. radna zajednica. Od 1960. 02/1-27082/1 – 1962. – 1990. a od 1974. 319 od 23.Jezik u građi: bosanski. godine Radnički univerzitet Tuzla je konstituisan kao organizacija udruženog rada (“Sl. kulturnog i stručnog obrazovanja. 01-27230 od 25. godine. opšteg i kulturnog uzdizanja radnih ljudi. nadzorni odbor. decembra 1962. godine. godine pravo osnivača preuzeo Narodni odbor opštine Tuzla rješenjem br.1. rješenjem U/I-6/78 od 17. formiraju se centri kao nove forme rada. zbor radnih ljudi. Rješenjem Narodnog odbora opštine Tuzla br. a što je bilo uređeno Statutom. koja je ostvarivana preko organizovanja ideološko-političkog. Godine 1958.list SR BiH’’ br. omladine. godine. pružanja mogućnosti za obrazovanje uz rad i individualno učenje. na registarskom ulošku br. hrvatski Pismo u građi: latinica. građana. izvršni odbor. srpski. 56/74) koja je svoju djelatnost ostvarivala preko:  Centara za ideološko-političko i društveno-ekonomsko obrazovanje sa katedrama  Centara za kulturu i opšte obrazovanje  Centara za stručno obrazovanje sa katedrama Krajem 1977. Radnički univerzitet Tuzla 2. aprila 1953. društveno-ekonomskog. te pomoći oko unapređenja samoupravnih odnosa u društvu. godine Radnički univerzitet Tuzla je upisan u registar ustanova sa samostalnim finansiranjem (“Sl. 837. radnički savjet. 2/63).

njemački). seminara i drugih oblika osposobljavanja radnika u zemlji i inostranstvu (“Sl. kursevi i seminari društveno-ekonomskog i ideološko-političkog obrazovanja. tribina “Filmski utorak”. Međuopštinskog zavoda za obrazovanje kadrova. godine ušao u red jugoslovenskih filmskih manifestacija).list SFRJ’’ br.“Mitar Trifunović-Učo’’ u Tuzli i Centra za ekonomiku domaćinstva Tuzla. Viša ekonomsko-komercijalna škola. Doma omladine i dr. te je on svoj rad nastavio do kraja 80-tih. Uz pomoć organa vlasti izvršena je transformacija Radničkog univerziteta Tuzla. a formiranjem novih institucija (Marksističkog centra. ekonomike domaćinstva. Festival nagrađenih dokumentarnih i kratkometražnih filmova (koji je 1977. kulturnog i sportskog života. odijevanja. književne večeri. stanovanja.godine (NU) i Centar za ekonomiku domaćinstva 1978. Neki od tih oblika kulturne i obrazovne djelatnosti su: političke škole (omladinske. estradni orkestar. škole za KV i VKV radnike elektrometalske i građevinske struke. priređuje izložbe u cilju kulturno-prosvjetnog i ideološko-političkog obrazovanja. radi na unapređenju i organizaciji djelatnosti iz oblasti ishrane. privrednog. Osnovna djelatnost organizacije je da: istražuje potrebe radnih ljudi i građana za opštim i stručnim obrazovanjem u oblasti kulture. Srednja građevinska škola. sindikalne. To je značilo. 720/62. omladinska tribina “Četvrtkom u sedam”. Radničkom univerzitetu Tuzla su tokom godina pripojene dvije institucije: Narodni univerzitet Tuzla 1962. tribina “Film na selu”. Od osnivanja pa do prestanka sa radom Radnički univerzitet Tuzla je raznim oblicima obrazovanja i kulturnim programima omogućio sticanje znanja i zvanja onima koji to nisu mogli učiniti redovnim školovanjem. Upravno-administrativna škola. Srednja tehnička škola elektro i metalske struke. godine nagrađen Ordenom zasluga za narod sa srebrnim zracima povodom 25 godina rada. društveno-politička tribina “Aktuelnosti”. nego je dovelo u pitanje obezbjeđenje osnovnih sredstava za egzistenciju Univerziteta. programira osnovno obrazovanje odraslih i realizuje te programe.. putem referenduma. Ekonomska škola. vrši obrazovanje radnika za samoupravljanje i iz oblasti društvene samozaštite. škole samoupravljanja). Škola za inovatore. Centra za društveno-ekonomsko obrazovanje Titovih rudnika. rukovaoce zapaljivim tečnostima. koncerti ozbiljne muzike. Viša upravna škola.) smanjena je osnovna djelatnosti Radničkog univerziteta Tuzla. kursevi za ložače. Na principima Zakona o udruženom radu (ZUR-a) i Statutom Radničkog univerziteta Tuzla utvrđeno je konstituisanje RO sa tri radne jedinice i to:  RJ za obrazovanje uz rad i samoupravljanje  RJ za kulturu i opšte obrazovanje  Rj za ekonomiku domaćinstva Osamdesetih godina dvadesetog stoljeća Radnički univerzitet Tuzla zapada u krizu. Festival dječije pjesme “Majski cvijet”. godine. kursevi stručnog obrazovanja: higijenski minimum. izložbe. Tokom 1962. konobare i ugostitelje. Viša građevinska škola. kursevi stranih jezika (engleski. odobrene su odluke Savjeta Narodnog univrerziteta i Savjeta Radničkog univerziteta te je Narodni univerzitet pripojen Radničkom univerzitetu “Mitar Trifunović-Učo’’ u Tuzli. Viša tehnička škola. protupožarne zaštite. Dakle došlo je do integracije 189 . vrši organizovanje i prikazivanje filmskih predstava. vrši informisanje radnih ljudi i građana o pitanjima iz oblasti društveno-političkog.godine (CED). Za cjelokupan rad i ostvarene rezultate Radnički univerzitet Tuzla je 1978. 19/78). teatar poezije. ne samo smanjen broj odjeljenja i polaznika. stručno osposobljava radnike iz rada i za rad putem organozovanja kurseva. na osnovu Odluke Sreskog sindikalnog vijeća Tuzla br.

Količina građe: 465 knj. Pod tim nazivom je 22. godine Radničkom univerzitetu Tuzla pripojen je i Centar za ekonomiku domaćinstva koji je do te godine djelovao kao samostalna institucija. godine na Osnivačkoj skupštini od strane Opštinskog odbora Socijalističkog saveza radnog naroda Tuzle i djelovao kao samostalna institucija. decembra 1955.glasnik opštine Tuzla’’ br. Zapisnici o polaganju popravnih. godine. kurseve. (rješenjem br. radničkom samoupravljanju. predavanja sa diskusijama. konkretnih akcija i filmskih predstava. 69 reg. Sredinom 60-tih godina dvadesetog stoljeća ova institucija mijenja naziv u Centar za ekonomiku domaćinstva. izložbe i sl. Iste godine upisana je u sudski registar Okružnog privrednog suda Tuzla kao radna organizacija udruženog rada.. Početkom 1978. 1109/59 od 14. 3/67). 30/66). pravo osnivača preuzela je Skupština opštine Tuzla. seminare. Razredne. godine osnovan je Centar za unapređenje domaćinstva kao ustanova čiji je zadatak bio obrazovanje odraslih ali u smislu stvaranja boljih uvjeta za život u porodici i domaćinstvu kroz edukaciju o pravilnoj ishrani i odraslih i djece. Iako je radio uporedo sa Radničkim univerzitetom Tuzla područje djelovanja Narodnog univerziteta bilo je usmjereno na selo i prigradska naselja za razliku od Radničkog univerziteta Tuzla čije je djelovanje bilo usmjereno na grad i radne organizacije. udruženom radu. sa svim svojim specifičnostima 190 . Rješenjem Narodnog odbora sreza Tuzla br. Narodni univerzitet je osnovan 23. Opšta dokumentacija 2.. maja 1959. glavnih knjiga i zapisnika o polaganju završnih ispita za razna zanatska zanimanja.godine – “Sl. – 1987. Ovi zadaci su sprovođeni kroz razna predavanja. (rješenjem br. unapređenju higijene. Serije u fondu: 1.. rukovanju i održavanju aparata u domaćinstvu i drugih sličnih pitanja. 2. 3 pov. kulturi stanovanja.“Sl.Radničkog univerziteta Tuzla i Narodnog univerziteta. Svoje djelovanje je najčešće organizovao putem seminara. razrednih knjiga. 32 fasc. 365/74 od 4.list SFRJ’’ br. 01-6050 od 26. Od vremena pripajanja Centar za ekonomiku domaćinstva nastavlja svoj rad kao radna jedinica (RJ) za ekonomiku domaćinstva RU Tuzla i kao takva je djelovala do 1982. glavne i matične knjige KV i VKV zanatskih zanimanja 3. godine i upisana u registar ustanova kod Okružnog privrednog suda u Tuzli (“Sl. marta 1966. razrednih i završnih ispita vanrednih i redovnih kandidata Valorizacija fonda: 3 Fond nije cjelovit i predstavlja svjedočanstvo o postojanju ovakvih institucija u socijalističkom društvenom uređenju. aprila 1967. Godine 1967.list SR BiH“ br. Radnički univerzitet Lukavac Signatura fonda: BiH-ATKT/RULu Vremenski raspon građe: 1961. 1974. (21 d/m) Sadržaj fonda: Fond se sastoji od opšte arhive.. 12/74).

ali i za ostvarenje ličnih prava pravnih i fizičkih lica. planove i programe rada. srpski.(obrazovanje odraslih-zaposlenih osoba). periodične i završne račune. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen 191 . Historijat stvaraoca fonda: Radnički univerzitet Lukavac je osnovan 1961. – 1987. 34 fasc. 4. i može poslužiti kao izvor za proučavanje uloge ove institucije na području regije Tuzla. dosijea zaposlenika. Osnovna djelatnost Radničkog univerziteta bila je obrazovanje odraslih za razne zanatske profile. 3. srpski. Javna ustanova Arhiv Tuzlanskog kantona Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/ATK Vremenski raspon građe: 1954.. Opšta arhiva Personalna dokumentacija Dokumentacija organa upravljanja Finansijsko-računovodstvena dokumentacija Valorizacija fonda: 1 Fond može poslužiti kao izvor za proučavanje razvoja i djelatnosti ove vrste institucije. obavještenja i M-4. (15 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži opštu dokumentaciju. Serije u fondu: 1. hrvatski Pismo u građi: latinica. Jezik u građi: bosanski. Količina građe: 46 knj.. – 2011. godine i radio je do 1987. ali i za ostvarivanje ličnih prava. 294 reg. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: PrP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1961. dokumentaciju organa upravljanja.. 2. hrvatski Pismo u građi: latinica. platne liste. Jezik u građi: bosanski. godine.

jula 1954. godine. temeljna arhivistička obrada arhivskih fondova i zbirki. raznovrsni kulturno-obrazovni sadržaji. a potom i na područje 19 općina regije sjeveroistočne Bosne. naučno-istraživački i izdavački poslovi. 5. 6. pa do danas. te pružanje usluga korisnicima. U sadašnjem statusnom obliku radi od sredine 2002. Arhiv grada Tuzle Arhiv sjeveroistočne Bosne Tuzla Istorijski arhiv Tuzla Regionalni istorijski arhiv Tuzla JU Historijski arhiv Okruga Tuzla Arhiv Tuzlanskog kantona Tuzla Historijat stvaraoca fonda: Odluku o osnivanju Arhiva u Tuzli donio je Gradski narodni odbor Tuzla 1. U toku svog rada Arhiv je imao nekoliko statusnih promjena. Danas Arhiv ima nadležnost na području 13 općina Tuzlanskog kantona. 3.godine. 4. 2. Od samog osnivanja. Brojna su stručna pitanja kojima se u okviru društvenog statusa djelatnosti bavio Arhiv: evidentiranje i zaštita registraturne građe u nastajanju. 192 . – Promjene naziva stvaraoca fonda: 1. Kasnije se nadležnost Arhiva proširila na područje Tuzlanskog sreza.Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1954. Arhiv je obavljao djelatnost u skladu sa utvrđenim arhivskim zakonodavstvom.

– 193 . rudarski pravilnik. skice.. iskazi i povišice radničkih zarada. 2. Krojčica. projekti. operativni planovi. knjige obračuna uglja za kopove Kreka. planovi investicija. službenički listovi. Bilten Rudnika. popisi osoblja i službenika. cijene uglja. rješenja o korištenju stanova. 3..o. 18 kut. 4276 listova (41 d/m) Sadržaj fonda: Fond je fragmentaran i sastoji se od raznovrsne dokumentacije i to: razni dopisi u vezi sa primanjem i otpuštanjem radnika. Lipnica. Količina građe: 41 knj. u Tuzli* Signatura fonda: BiH-ATKT/RU’’K’’T Vremenski raspon građe: 1860. PRIVREDA Industrija i rudarstvo Rudnici uglja “Kreka” d. 21 fasc. nenamjensko trošenje obrtnih sredstava. PrP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1860. – 1962. Serije u fondu: 1. srpski. rudarske štete. 4. hrvatski. Lukavac.. stručno obrazovanje. može poslužiti kao vrijedan izvor podataka za proučavanje rada i razvoja rudnika u Bosni i Hercegovini. njemački Pismo u građi: latinica. Opšti spisi Zapisnici Finansijska dokumentacija Knjige Valorizacija fonda: 3 S obzirom da je građa fonda nastala u doba austrougarske vladavine. matična knjiga zaposlenih. Bukinje i Puračić. Jezik u građi: bosanski. ćirilica. molbe za premještaj i unapređenja.o. gotica Arhivistička informativna pomagala: SP. otkupi zemljišta.IV. Miladije. Dobrnja. iako je fragmentarna.

pasivna dosijea radnika. samoupravna opšta akta itd.o. U toku svog rada Rudnik je prošao kroz različite samoupravne transformacije.o. Radio je za potrebe Solane u Tuzli i Fabrike sode u Lukavcu. otvarali su se novi kopovi i eksploatacija uglja se povećavala.. arhiva protokola. Količina građe: 47 knj. godine radio je kao pogon Solane kada se izdvaja i djeluje kao zasebno preduzeće. i okno „Posavina“. 44 reg. u Đurđeviku Signatura fonda: BiH – ATKT/RMU “Đ’’ Đ Vremenski raspon građe: 1946. hrvatski. Rudnik nije bitnije prekidao rad u vrijeme ratova.o. srpski. U Sarajevu je osnovana Glavna direkcija državnih rudarskih preduzeća pod čijom upravom je bio i Rudnik Kreka. godine. – 1978. popisne liste osnovnih sredstava.Historijat stvaraoca fonda: Rudnik uglja “Kreka’’ u Tuzli počeo je sa radom 1885. Opšta dokumentacija 2.5 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži dio dokumentacije koja se odnosi na rad i djelovanje JP RMU „Đurđevik“ d. a 1907. liste nadnica. a proizvodnja modernizovala. Kasnije. dokumentacija vezana za stambena pitanja. sudski predmeti. (30. Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen 194 . Jezik u građi: bosanski. 206 pov. kada je donesen proglas kojim su prirodna bogatstva i sva preduzeća na području Bosne i Hercegovine proglašena državnom imovinom.o.. Serije u fondu: 1. godine. matične knjige radnika. a intenzivno je radio u doba Kraljevine. Modernizaciju proizvodnje i proširenje kapaciteta Rudnik je doživio u novoj Jugoslaviji.. Prvo rudarsko okno „Vilma“ otvoreno je 1905. Finansijska dokumentacija Valorizacija fonda: 3 Građa fonda može poslužiti kao vrijedan izvor podataka za proučavanje rada i razvoja rudnika u Bosni i Hercegovini kao i za ostvarenje ličnih prava. uslijed sve većeg interesa i potreba. Javno preduzeće Rudnik mrkog uglja „ĐURĐEVIK“ d. 18 fasc. Sve do 1895. djelovodni protokoli. kontrolne liste nadnica. u Đurđeviku: platne liste. Personalna dokumentacija 3. indeks matičnih knjiga.

d.o. godine.o.o. – Promjene naziva stvaraoca fonda: 1. godine radi u sklopu „Rudnici mrkog uglja Tuzla“ u Tuzli – doo RMU „Đurđevik“ u Đurđeviku da bi 2001. d. predmete disciplinske komisije). 3. godine promijenio naziv u JP RMU „Đurđevik“ d. tako da je do 1994. i to samo dio finansijske dokumentacije. dokumentaciju kadrovske službe (pasivna dosijea. zaključke i odluke).o.o.d. Količina građe: 1002 reg. godine) Rudnici mrkog uglja “Banovići’’ d. Serije u fondu: 1. (zapisnike. normativna akta (pravilnike. godine. – 1990. Đurđevik (Rješenje broj 032-0-Reg-09001475 od 17. već tek od 1946. Historijat stvaraoca fonda: Na lokalitetu Rudnika „Đurđevik“ eksploatacija uglja je započela 1936. 11. Krajem 2009. Od 1994.d. (100 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži dokumentaciju organa upravljanja. 3. u Đurđeviku. godine promijenio je naziv i u Sudski registar Općinskog suda u Tuzli upisan je kao JP Elektroprivreda BiH. Opšta služba Kadrovska služba Disciplinska komisija Bilteni Preduzeća 195 . 2009. biltene Preduzeća itd. sporazume). 2. predmete o stipendistima.o. godine radio i stvarao građu u statusnom obliku DP RMU „Đurđevik“ u Đurđeviku. Banovići Signatura fonda: BiH-ATKT/RMU “B’’ Ba Vremenski raspon građe: 1928.o. 2. ali imalac ne posjeduje dokumentaciju iz navedenog perioda.o. u Đurđeviku JP Elektroprivreda BiH.d. Sarajevo – Zavisno društvo RMU “Đurđevik’’ d.Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1946. DP RMU “Đurđevik’’ u Đurđeviku “Rudnici mrkog uglja Tuzla’’ – doo RMU “Đurđevik’’ u Đurđeviku JP RMU “Đurđevik’’ d. rješenja. 4. materijale komisije za radne odnose. Sarajevo – Zavisno društvo RMU “Đurđevik’’ d. U toku svoga rada Rudnik je imao više statusnih promjena. 4.

RMU “Tito’’ Banovići Titovi rudnici “Kreka – Banovići’’ u Tuzli RU “Tuzla’’ RMU “Banovići’’ d. Tvornica sode “SOLVAY” Lukavac* Signatura fonda: BiH-ATKT/TS’’S’’ Lu Vremenski raspon građe: 1893. godine izvršena je integracija Rudnika uglja “Tito’’ Banovići i Rudnika lignita “Kreka’’ u Tuzli u jedinstveno preduzeće pod nazivom Titovi rudnici “Kreka-Banovići’’ u Tuzli.. 69 reg. 1 skica (100 d/m) 196 .3% kapitala a radnici 30. te građa može poslužiti kao vrijedan izvor podataka za proučavanje rada i razvoja rudnika u Bosni i Hercegovini kao i za ostvarenje ličnih prava.. – 1990. godine izdvajaju se iz RU “Tuzla’’ i posluju pod nazivom RMU “Banovići’’. Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1945. – Promjene naziva stvaraoca fonda: 1. 105 pov. 1 koverta. Jezik u građi: bosanski. 15 sv. novembra mjeseca 1946.7%.. Količina građe: 478 knj. godine održana je Prva Skupština dioničara na kojoj je donesena Odluka o organizacionoj transformaciji u Dioničko društvo pod nazivom Rudnici mrkog uglja “Banovići’’ d. 473 fasc. oplemenjivanje (prerada) i prodaja uglja.. Banovići. 366 kut.. 3. U svom sastavu Rudnik ima šest organizacionih jedinica. 2. hrvatski. U toku svoga rada Rudnik je prošao kroz više statusnih promjena.Valorizacija fonda: 3 Osnovna djelatnost ovoga Preduzeća je eksploatacija. Krajem 1968. godine pod nazivom RMU “Tito’’ Banovići. “Termoenergetskom sistemu’’ (TES). srpski. u kojem Država postaje vlasnik 69.d. 4. U ratnom periodu Rudnici Banovići su radili u sastavu RU “Tuzla’’ po tzv.. a 1998. Krajem maja 2004.d. Banovići Historijat stvaraoca fonda: Rudnici u Banovićima osnovani su nakon završetka Omladinske pruge “Brčko-Banovići’’.

a od 1991. Planinarsko društvo Svatovac (zapisnici. normativna akta. godine. godine ponovo kao Fabrika sode Lukavac. Godine 1900. do 1977.b. od 1964. fabriku preuzima koncern „Solvay-Werke“m.Sadržaj fonda: Fond nije potpun. skice i planovi Valorizacija fonda: 2 Iako građa fonda nije potpuna može poslužiti kao pomoćni izvor za istraživanje razvoja ove Fabrike i industrije na području Regije. a sadrži: proračune. Tokom tritesetih godina djelovala je pod nazivom „Jugoslovenska tvornica d. matične knjige radnika. do 1964. Fabrika nije prekidala proizvodnju tokom Prvog svjetskog rata. izvještaje. Fabrika sode Lukavac. mljevenog živog kreča i praha za gašenje požara.d. kinoteka (filmske trake). da bi od 1945. godine radila je kao OOUR Fabrika sode Lukavac u okviru SOUR “SODASO’’ Tuzla. kalcinirane i kaustične sode. Serije u fondu: 1. programi i pravila). 3. Lukavac“. a osnovana je kao Dioničko društvo. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: ograničena Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1893./46. U periodu od 1963. skice. Stečajni postupak je pokrenut 2008.o. investicije. a u postratnom periodu dolazi do proširenja njenih kapaciteta. pošta. 197 . blagajnu. Wien.H. a u okviru Sono-Hemijskog kombinata Tuzla od 1971. godine kao Društveno preduzeće Fabrika sode Lukavac. – Historijat stvaraoca fonda: Godine 1893. 1989. srpski. narudžbe. dosijea radnika. planove i projekte. koji je preuređuje na istoimeni „Solvay“ sistem i dolazi do njene modernizacije. Od 1974. djelovodnike. do 1971. zapisnike organa upravljanja. 4. a u cilju povećanja proizvodnje. registraturski je sređen i dobro je sačuvan. izgrađena je i puštena u rad Fabrika amonijačne sode u Lukavcu. kalkulacije. Opšta akta Kadrovska služba Dosijea radnika Projekti. do 1974. Osnovna djelatnost je proizvodnja sode. godine radila kao Fabrika sode Lukavac. hrvatski. bikarbonata. njemački Pismo u građi: latinica. izvještaji. 2. godine. Jezik u građi: bosanski. godine kao Dioničko društvo u mješovitoj svojini p. godine poslovala je u okviru Rudarskohemijskog kombinata Tuzla.

Koksara “Boris Kidrič’’ u Lukavcu. materijali o dezintegraciji i odluka o podjeli Kombinata. 12. Opšta dokumentacija 2. Koksno-hemijskog kombinata Lukavac. zapisnike sa sjednica kolegija Generalnog direktora. hrvatski Pismo u građi: latinica. augusta 1959. odnosno ovoga Kombinata na području regije Tuzla. godinu. list FNRJ’’ br. može poslužiti kao izvor podataka za proučavanje rada i razvoja rudarsko-hemijske industrije. Dokumentacija organa upravljanja Valorizacija fonda: 4 S obzirom da je fond fragmentaran. Rudarsko-hemijski kombinat Tuzla osnovan je 08. zapisnike sa sjednica Radničkog savjeta i Upravnog odbora Kombinata.. Fabrike sode Lukavac i Rudnika i solana Tuzla (pogon Špiritane). od 31.Rudarsko-hemijski kombinat Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/RHKT Vremenski raspon građe: 1959. Rudnik uglja “Tito’’ u Banovićima i Solana “Kreka’’ u Tuzli su zaključili Ugovor o osnivanju poslovnog udruženja pod nazivom “Poslovno udruženje za razvoj i unapređenje rudarskohemijske industrije’’ sa sjedištem u Tuzli. Plan Kombinata za 1963/64. godine rješenjem NOO Tuzla broj 01-26015/1. Jezik u građi: bosanski. Kombinat je upisan u registar privrednih organizacija kod Okružnog privrednog suda u Tuzli pod brojem FI 1122/62. – 1964. 1962. Serije u fondu: 1. a Pravila o organizaciji i radu Udruženja usvojena su 22. Kombinat se 198 . a na osnovu odluka radničkih savjeta Rudnika lignita “Kreka”. 1/58. biltene sa zaključcima i odlukama Radničkog savjeta i Upravnog odbora. izvještaje o radu Sektora direkcije Kombinata. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1959. – 1964. godine.). radnički savjeti preduzeća: Rudnik lignita “Kreka’’ u Tuzli. Fabrika sode u Lukavcu.6 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži materijale o pripremama za integraciju. 1962. Količina građe: 9 knj. materijale o formiranju Poslovnog udruženja. srpski. godine pod nazivom “Rudarsko-hemijski kombinat’’ Tuzla. 12. Historijat stvaraoca fonda: Na osnovu Zakona o udruživanju u privredi (“Sl. (1. 6 fasc.

sastojao od rudnika. – 2008. Finansijsko-računovodstvena služba Valorizacija fonda: 3 Iako nije kompletna građa predstavlja vrijedan je izvor za proučavanje rada i djelovanja ovog preduzeća. Društvena ishrana u Tuzli i Pogon za rudarsko-geološke istražne radove u Tuzli. ugovore o saradnji. hrvatski. fabrika i samostalnih pogona i generalni direktor Kombinata. a u svom sastavu je imao slijedeće organizacione jedinice: Rudnik Moluhe “Kreka’’ u Tuzli. godine. Upravni odbor Kombinata. fabrika. fabrika i samostalnih pogona. pravna i kadrovska pitanja. Opšta. Koksnohemijski kombinat “Boris Kidrič’’ u Lukavcu. Koksara “Boris Kidrič’’ u Lukavcu. 17 poveza (14 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži dokumentaciju koja se odnosi na rad organa upravljanja i samoupravljanja. Rudnik Dobrnja “Kreka’’ u Mramoru. Raspodjela imovine na samostalna preduzeća koja nastaju podjelom Kombinata i primopredajni bilans treba da se završe do 30. Rudnik Lipnica “Kreka’’ u Tuzli. Azotara Lukavac. srpski. opća. Količina građe: 58 knj. Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: PrP Stepen sređenosti: registraturski sređen 199 . samostalnih pogona i generalne direkcije. Fabrika organskih i sintetskih proizvoda u Tuzli. juna 1964. DD “SODASO” .. Rudnik Bukinje “Kreka’’ u Tuzli. Organi upravljanja u Kombinatu su bili: Radnički savjet Kombinata. Autosaobraćaj u Tuzli. radnički savjeti rudnika.Holding u stečaju Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/“SSH’’ T Vremenski raspon građe: 1969. Organi upravljanja 3. 90 reg.. maja 1964. projekte. Fabrika sode Lukavac i Industrija vrenja u Tuzli. Rudnik Lukavac “Kreka’’ u Lukavcu. Jezik u građi: bosanski. Na sjednici Radničkog savjeta Kombinata održanoj 21. pravna i kadrovska služba 2. sporazume. upravni odbori rudnika. godine donesena je Odluka o podjeli preduzeća na slijedeće samostalne organizacije: Rudnici lignita “Kreka’’ u Tuzli. revizije i finansijskoračunovodstvenu dokumentaciju. Serije u fondu: 1. Fabrika sode Lukavac sa samostalnim pogonom Elektrolizom u Lukavcu.

– 1942. a počeo djelovati 01. RZ Istraživanje i razvoj. godine.5 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži elaborate. “Progres’’ Kladanj. – 2008. “Ingram’’ Srebrenik. Fabrika ukrasnog kamena Šekovići. kao i izgradnju novih objekata u Tvornici. 01. 1970. U periodu 1972. Društveni standard radnika Kombinata. Tvornica špirita Kreka Signatura fonda: BiH-ATKT/TŠKr Vremenski raspon građe: 1902. 200 . Fabrika cementa Lukavac. Zajednički poslovi Kombinata. Sono-hemijski kombinat “SODASO’’ je formiran 1969. “Hemoprodukt’’ Doboj – Grapska i “Union. skice i nacrte za pojedine pogone tvorničkih zgrada i postrojenja. godine uveden je stečajni postupak. vrijedan je izvor za proučavanje rada i djelovanja ovakve vrste tvornice na području Tuzle i Bosne i Hercegovine. RZ Marketing. Projekti vezani za rekonstrukciju i adaptaciju postojećih objekata u Tvornici 3. Dispanzer za zdravstvenu zaštitu radnika Kombinata. Od strane Općinskog suda u Tuzli 02. godine u sastav ovog Kombinata ušle su slijedeće radne organizacije: “Barit’’ Kreševo. “Polirond’’ Orašje na Savi. koje su djelovale kao OOUR-a. 2009.Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1969. (0. “Kaolin’’ Bratunac. Serije u fondu: 1. te je kod stečajnog upravnika zadržan dio dokumentacije neophodan za okončanje ovog postupka. “Bosna-azbest’’ Bosansko Petrovo Selo. Količina građe: 2 kut. do 1975. godine integracijom Rudnika soli i solane Tuzla i Fabrike sode Lukavac. 11. projekte za rekonstrukciju oštećenih objekata ili adaptaciju postojećih. Kao “SODASO’’ Holding dd radi od 1990.impex’’ Sarajevo. Historijat stvaraoca fonda: U toku svoga postojanja (na osnovu preuzete građe) Preduzeće je imalo više statusnih promjena. godine. “Labud’’ Zagreb. Projekti vezani za izgradnju novih objekata u Tvornici 2. “Nemetal’’ Visoko. “Vijenac’’ Lukavac. Skice postrojenja u Tvornici i katastarske skice područja Kreke Valorizacija fonda: 3 S obzirom da građa predstavlja samo dio fonda.

– 1942. Serije u fondu: 1. “Pivara’’Diničarsko društvo u mješovitoj svojini sa p. 46 biltena. Finansijsko-računovodstvena dokumentacija Valorizacija fonda: 4 Fond može poslužiti kao pomoćni izvor za istraživanje rada i razvoja industrije na regiji Tuzla. Od 1901./88. 148 fasc.Jezik u građi: bosanski.. 201 . hrvatski. njemački Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1901. Opšta dokumentacija 2.. 21 reg. Količina građe: 41 knj. Fischal i sinovi”.o... Kasnije je u ovoj tvornici obnovljen prostor za vrenje ugljične kiseline i izgrađena tvornica tištenog (presovanog) kvasca. godine izgrađena “Prva bosanska fabrika špirita i rafinerija Alios Grauaug”. dokumentacija organa upravljanja. – 1979. srpski. godine ova fabrika posluje pod nazivom Prva bosanska fabrika špirita i rafinerija “M. 36 pov.(?) Historijat stvaraoca fonda: U Kreki je 1887. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1884. te finansijsko-računovodstvena dokumentacija). srpski. Dokumentacija organa upravljanja 3. 12 audiokaseta (25 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži građu nastalu u radu službi i organa upravljanja DD “Pivara’’ Tuzla (opšta arhiva. Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/’’P’’T Vremenski raspon građe: 1925. Jezik u građi: bosanski.

ista je više puta rekonstruisana i modernizovana čime je znatno povećan kapacitet proizvodnje. ateste. 57 reg. Količina građe: 505 knj. (80 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži dokumentaciju koja se odnosi na djelovanje i rad Rudnika soli “Tušanj’’ u Tuzli i to: projektnu i tehničku dokumentaciju.? 202 . Projektna dokumentacija Valorizacija fonda: 4 S obzirom da građa predstavlja samo dio fonda – projektnu dokumentaciju. statističke proračune. glavne. godine. . njemački. geološke izvještaje. 148 pov. industrijske karte. godine poslovala je kao pogon Sarajevske akcionarske pivare... Do danas.Historijat stvaraoca fonda: DD “Pivara’’ Tuzla osnovana je 1884. godine. hrvatski. poljski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1946. zapisnike Radničkog savjeta.. 161 sv. investicione projekte. i u svom radu je imala više statusnih promjena. Od 1893. situacione planove. idejne i osnovne projekte. laboratorijska ispitivanja. Zapisnici i zaključci Radničkog savjeta 2. Jezik u građi: bosanski. Tehnička dokumentacija 3. studije proizvodnje i upotrebe soli. prevode tehničke dokumentacije itd. projekte na njemačkom i poljskom jeziku. kvalitet i asortiman proizvoda. 1926 fasc. građevinske dnevnike.. – 1979. uputstva. 93 kut. Rudnik soli “Tušanj’’ Dioničko društvo Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/RS “T’’ T Vremenski raspon građe: 1934. srpski. Serije u fondu: 1. može poslužiti kao pomoćni izvor za proučavanje rada i razvoja rudnika na području Tuzle i Bosne i Hercegovine. a osnovna njena djelatnost je proizvodnja piva i bezalkoholnih pića.. elaborate. programe investicione izgradnje. uputstva i metode otkopavanja soli. Kao DD radi od 1991.

2. kartoni LD-a. ugovori i rješenja za stanove. zaključci. godine. Po završetku II svjetskog rata 1946. pravne službe (samoupravna opća akta. U periodu od 1951. privredni sporovi. kamene soli i istraživanje nafte. – 1998.. kartice obustava). a 1962. normativna akta. koja je trajala od 1949. koji je počeo djelovati 01. godine. izgradnja poslovnih prostorija. Rudnik soli i solane Tuzla se 1969. do 1952. Javno preduzeće “Elektroprivreda’’ BiH d. 6. 3. odluke). godine mu se pripaja Solane “Kreka’’ i dobija naziv Rudnici soli i solana “Tuzla’’ u Tuzli.d. godine su izvršena dubinska bušenja na mjestu izvoznog okna. računovodstva i finansija (glavne knjige. materijali. Predmet poslovanja je proizvodnja slane vode. godini izrađen je projekat otvaranja rudnika soli. Serije u fondu: 1. Rješenjem Predsjedništva Vlade NRBiH broj 326 osnovano je Preduzeće pod nazivom RUDNIK KAMENE SOLI “TUŠANJ’’ TUZLA pod privrednim rukovodstvom Narodnog odbora grada Tuzla. gasa i soli kao osnovna. stambenih objekata i proizvodnja građevinskih materijala za svoje potrebe. isplatne liste. 01. Količina građe: 214 knj. materijali i ugovori o školovanju radnika). godine donesena je odluka da se na ležištu u Tušnju otvori Rudnik soli Tušanj i 1948. (50 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži građu organa upravljanja (zapisnici. 1970. reprodukcionog materijala. do 1967.Historijat stvaraoca fonda: U 1937. U toku svoga rada Preduzeće je imalo više statusnih promjena – 1959. Po završetku dubljenja izvoznog okna završena je i prva faza otvaranja Rudnika soli Tušanj. društvenog standarda (otkup stanova. 5. Zapisnici i materijali organa upravljanja Pravna služba Društveni standard Služba za kadrovske poslove Služba finansija Služba računovodstva 203 . nabavka potrebnih sirovina. ugovori o individualnoj stambenoj izgradnji). Godine 1952. godine integrisao sa Fabrikom sode Lukavac i formirao Kombinat pod nazivom Sono-hemijski kombinat “SODASO’’ Tuzla.. 70 reg. opreme kao i prodaje vlastitih nus proizvoda i usluga kao pomoćna i projektovanje geoloških istražnih i rudarski građevinskih radova trećim licima i prevoz robe motornim vozilima u javnom drumskom saobraćaju za potrebe trećih lica kao sporedna djelatnost. 188 pov. godine u sastavu Solane Tuzla djelovao je Rudnik kamene soli Tušanj u izgradnji. ali isti nije realizovan. godine mijenja naziv u Rudnici soli “Tuzla’’ sa sjedištem u Tuzli. Sarajevo – Podružnica “Termoelektrana Tuzla’’ Tuzla Signatura fonda: BiH – ATKT/’’E’’ BiHS – P“T’’T Vremenski raspon građe: 1959. 4. kadrovskih poslova (ugovori o stipendiranju učenika i studenata. disciplinska odgovornost).

godine Preduzeće dobija naziv “Termoelektrana Tuzla’’. Jezik u građi: bosanski. Rješenje o osnivanju Termoelektrane “Lukavac’’ u izgradnji sa sjedištem u Tuzli doneseno je 1959. tehnološke pare i toplinske energije za potrebe grijanja Tuzle i Lukavca. završni računi i M4 obrasci su ostali kod imaoca zbog operativnosti). Sarajevo – Podružnica “Termoelektrana’’ Tuzla (1994.Valorizacija fonda: 3 S obzirom da građa predstavlja samo dio fonda (građa općih poslova. 4. d.3 d/m) 204 . 3. godine započela je izgradnja kondenzacionog bloka i dva protutlačna bloka za tehnološku paru za Fabriku sode u Lukavcu i ostalu industriju. (0. može poslužiti kao pomoćni izvor za proučavanje rada i razvoja rudnika na području Tuzle i Bosne i Hercegovine.) RO Termoelektrana “Tuzla’’ u Tuzli (1977. a 1947. 5. Osnovna djelatnost je proizvodnja električne energije. godine kada je izgrađena Termoelektrana snage 2. – Promjene naziva stvaraoca fonda: 1.) Historijat stvaraoca fonda: Proizvodnja električne energije u Tuzlanskoj regiji datira od 1905. 2. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1959. srpski. godine kada je planirana izgradnja TE Lukavac.) Termoelektrana “Tuzla’’ u Tuzli (1964. godine na novoj lokaciji u Bukinju. Tvornica kože Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/TKT Vremenski raspon građe: 1949. a 1961.d.7 MW u Kreki isključivo za potrebe Rudnika lignita Kreka i Solane Kreka.) OOUR Termoelektrana “Tuzla’’ u sastavu RO “Elektroprivreda BiH’’ Sarajevo (1974. tehnička i projektna dokumentacija. Ideja o razvoju većih energetskih kapaciteta u Tuzlanskom bazenu datira od 1946. Količina građe: 1 kut. godine i izgradnja počela 1960. Termoelektrana u izgradnji “Lukavac’’sasjedištem u Tuzli (1959.) JP Elektroprivreda BiH.

1949. a na temeljima ove Tvornice. Gradskog narodnog odbora Tuzla i obućar Tošo Mihajlović. Posljednji vlasnik Tvornice kože Arnošt Landa je dobio mnoga priznanja za svoj rad. Količina građe: 48 knj. U toku rata bila je otežana nabavka kože i materijala za preradu. Serije u fondu: 1. postavljanje i otpuštanje radnika i njihove obaveze. obrazovanje. 1 fasc. . Personalna arhiva Valorizacija fonda: 3 S obzirom da građa predstavlja samo dio fonda. Do 1941. zakonske propise.5 d/m) 205 . srpski. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1924. Opšta arhiva 2. na poziv jednog od suvlasnika.1949. Historijat stvaraoca fonda: Radionica za preradu kože u Tuzli prerasla je u Tvornicu kože 1924. godine u Tvornici je unaprijeđena proizvodnja i radila je uspješno.Sadržaj fonda: Fond sadrži dopise Glavne direkcije kože i obuće Ministarstva industrije i rudarstva NR Bosne i Hercegovine Sarajevo kojima je regulisan kompletan rad preduzeća. Jezik u građi: bosanski. (1. Likvidaciju je izvršila Komisija u čijem sastavu su bili članovi Ministarstva narodne odbrane. Preduzeće drvne industrije “Krivaja’’ Zavidovići Signatura fonda: BiH-ATKT/PDI’’K’’ Za Vremenski raspon građe: 1955.. Državnog preduzeća za kožu. godine osnovano je Preduzeće “Kožar”. popise materijala potrebnog za rad Tvornice i iznose dodijeljenih kredita od Ministarstva industrije i rudarstva NR Bosne i Hercegovine. Tvornica kože je prestala sa radom 1949. ali se uz velika zalaganja obezbjeđivala najnužnija količina prerađene kože tuzlanskim obućarima radi izrade cipela i čizama za potrebe NOVJ. došao iz Praga majstor Arnošt Landa. godine. vrijedan je izvor za proučavanje rada i djelovanja ove Tvornice na području Tuzle. godine kada je.

Sadržaj fonda: Fond sadrži perspektivni plan razvoja Preduzeća. Bratunac. Lopare.. srpski. Serije u fondu: 1. lokaciju i dozvolu za gradnju “Kamionske ceste Bijesnica – Milan planina’’. Derventa. 10 kut. platne liste. njemački Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1955. Tešanj. Šekovići. ? Javno preduzeće “Elektroprivreda’’ BiH dd Sarajevo – Podružnica “Elektrodistribucija’’ Tuzla Signatura fonda: BiH – ATKT/’’E’’ BiHS – P’’ED’’ T Vremenski raspon građe: 1946. Bosanski Šamac. Prnjavor. – 1995. Finansijska dokumentacija 206 . Han Pijesak. Zavidovići. hrvatski. godine a odnosi se na izvode platnog prometa. Serije u fondu: 1. – 1995. Upravni odbor). vrijedan je izvor za proučavanje rada i djelovanja ovoga Preduzeća.725 knj. Žepče. blagajne.. Ugljevik.175 reg. U fondu se nalaze i knjige iskaza površina.. Doboj. Knjige opisa površina i šuma Valorizacija: 3 S obzirom da građa predstavlja samo dio fonda. Orašje. M-4 obrasci). Vlasenica. Jezik u građi: bosanski. dokumentaciju iz sektora pravnih poslova. Dokumentacija organa upravljanja 2. Količina građe: 7. projektnu dokumentaciju. Projekti za gradnju “Kamionske ceste’’ 2. Također je preuzet registraturski materijal iz perioda 1992. Olovo. Bijeljina. planova drvarenja i prodaje drvne mase iz 1923. 1. Modriča. (270 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži: finansijsku dokumentaciju (završni računi. dokumentaciju o radu organa upravljanja (Radnički savjet. Teslić. Srebrenica. Maglaj. kompenzacije itd. Bosanski Brod. 469 omota. zaštitne i privatne). Zvornik. 33 fasc. Odžak. projekte. opisa šuma (servitutne. i dokumentaciju Tehničke službe Distributivnih područja: Brčko.

godine i Samoupravnog sporazuma o udruživanju u Radnu organizaciju od 29.862/63 od 22. godine.07. Na osnovu referenduma od 10.12. godine izgrađena Termoelektrana u Kreki za isključive potrebe Rudnika lignita Kreka i Solane Kreka.1947. Združeno elektrodistributivno preduzeće “Elektrodistribucija BiH’’ Sarajevo sa organizacijama u sastavu je postojalo od 1. jula 1970. Mostar i Tuzla. Elektroprivredno distributivno preduzeće “Vladimir Perić Valter’’ Sarajevo. godine osnovano je Elektroprivredno preduzeće “Elektrodistribucija BiH’’ Sarajevo. januara 1971. nastalo je Združeno elektrodistributivno preduzeće “Elektrodistribucija BiH’’ Sarajevo u čiji je sastav ušlo svih pet preduzeća kao Organizacije u sastavu. srpski. godine.1945. – Historijat stvaraoca fonda: Na osnovu informacija iz Radne organizacije za distribuciju električne energije “ElektroTuzla’’ Tuzla sa neograničenom solidarnom odgovornošću evidentirano je: Danom osnivanja preduzeća smatra se 31.1970.04. Takav status Termoelektrana je zadržala sve do 31. aprila 1947.08. a zatim je do 31. godine bila u sklopu Elektrobih. Jezik u građi: bosanski. godine. Pismo u građi: latinica.1963. aprila 1947. godine sklopljenog između: Elektroprivredno-distributivno preduzeće “Elektro-Banja Luka’’ Banja Luka. Dosijei radnika 5. godine i ugovora o osnivanju od 30. godine osnovana je organizacija od do tada postojećih preduzeća: Elektroprivrednog-distributivnog preduzeća “Vlasenica’’ u Vlasenici i Termoelektrane na Oskovi u Banovićima. 34368 od 24. pod nazivom Elektroprivrednodistributivno preduzeće “Elektro-Tuzla’’ u Tuzli (registrovano kod Okružnog privrednog suda u Tuzli rješenjem Fi br.167/63 od 18 07. Na osnovu odluka radnika na zborovima od 27. godine). 12.1963. godine osnovano Električno preduzeće Tuzla sa sjedištem u Kreki i kao takvo registrovano rješenjem Ministarstva industrije i rudarstva NR Bosne i Hercegovine br. iako je 1905.12. godine do 31. u koje su se udružila 22 OOUR-a iz SR Bosne i Hercegovine i 3 zajednice OOUR-a Banja Luka. kada je rješenjem Vlade NR Bosne i Hercegovine br. godine.1945. Rješenjem Izvršnog vijeća SR Bosne i Hercegovine IV-2 br. Knjige Valorizacija fonda: 3 Fond može poslužiti kao izvor za proučavanje djelovanja i rada ove privredne grane. 1973. Elektroprivredno-distributivno preduzeće “Elektro-Hercegovina’’ Mostar i Elektroprivredno – distributivno preduzeće “Elektro-Tuzla’’ Tuzla.3.1973. 508 od 22. hrvatski. decembra 1973. Elektroprivredno-distributivno preduzeće “Slapovi na Uni’’ Bihać. i 28. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: PrP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1946. Tehničke službe 4. Tako je na osnovu odluka radnika na zborovima radnika osnovana Zajednica osnovnih organizacija udruženog rada “Zajednica 207 .12.

“Elektro-Vlasenica’’ Vlasenica. 1973. “Elektro-Tuzla’’ Tuzla. godišnje planove. hrvatski Pismo u građi: latinica 208 . Kod stvaraoca i imaoca je ostala dokumentacija koja je još uvijek operativna. godine do 31. “Elektro-Izgradnja’’ Tuzla.. potpisanog 2. popisne liste. “Elektro-Doboj’’ Doboj. rješenja o rasporedu na radna mjesta. a sadrži statute.d. – 2000. u čiji sastav je ušlo 13 radnih organizacija. Serije u fondu: 1. 12. DD “Union’’ u stečaju Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/’’U’’T Vremenski raspon građe: 1977. JP “Elektroprivreda BiH’’ d. 2. matičnu knjigu radnika. Količina građe: 46 knj.03.. 197 reg. aprila 1977. došlo do formiranja Složene organizacije udruženog rada za proizvodnju. godine. lične kartone radnika. personalna dosijea. februara 1977. platne liste. ugovore o kupoprodaji. računovodstveno-knjigovodstvenu dokumentaciju. 13 fasc. a u njen sastav ulaze poslovnice sa prostora Tuzlanskog kantona. pravilnike. prenos i distribuciju električne energije “Elektroprivreda Bosne i Hercegovine’’ Sarajevo. Sarajevo. M-4 obrasce.Elektro-Tuzla’’ Tuzla u koju su se udružili OOUR-i: “Elektro-Brčko’’ Brčko. Jezik u građi: bosanski... Produžnica “Elektodistribucija’’ Tuzla djeluje od 1995. kada je na osnovu referenduma i Samoupravnog sporazuma o udruživanju radnih organizacija. srpski. godine. marta iste godine i kao takva postoji od 1. 4. Opšta i pravna dokumentacija Personalna dokumentacija Finansijsko-računovodstvena dokumentacija Osnovne knjige evidencije Valorizacija fonda: 4 Fond može poslužiti kao pomoćni izvor za proučavanje rada i razvoja industrije obuće na regiji Tuzla. akta o statusnim promjenama. 3. godine. Ova Zajednica je postojala od 31.1977. 2 rolne priznanja (25 d/m) Sadržaj fonda: Fond je necjelovit. U sadašnjem statusnom obliku. Radna organizacija za distribuciju električne energije “Elektro-Tuzla’’ Tuzla nastala je udruživanjem OOUR-a po osnovu Sporazuma o udruživanju zaključenog 28. a odnosi se na Podružnicu Tuzla i Poslovnice sa prostora Tuzlanskog kantona koje djeluju u sastavu “Elektrodistribucije” Tuzla. godine sa OOUR-a. 17 pov. sporazume.

godine preuzeta u Arhiv. izvodi. 28 pov. dokumentacije rada organa upravljanja (Radnički savjet. a dio koji se odnosi na stečaj ostao je kod stečajnog upravnika i po završetku postupka predaće se nadležnom sudu.. 2.. dokumentacije koja se odnosi na arhivu protokola. Historijat stvaraoca fonda: Na osnovu uvida u preuzetu građu vidljivo je da je osnovna djelatnost ove Fabrike bila proizvodnja obuće.. nalozi). – 2007. 161 reg. dosijea radnika. – 2000. Skupština). 5.Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1977. godine “Union’’ je radio kao SOUR. Arhiva protokola Organi upravljanja Finansijska dokumentacija Dosijei radnika Knjige Valorizacija fonda: 3 Fond može poslužiti kao izvor za proučavanje djelovanja i rada ove privredne grane. 3. 19 fasc. Serije u fondu: 1. kartoni LD-a. DD “BOSANKA’’ u stečaju KLADANJ Signatura fonda: BiH – ATKT/“B’’Kl Vremenski raspon građe: 1960. a kao DD od 1991. i knjiga osnovnih evidencija.. Građa je 2000. blagajne. 4. Jezik u građi: bosanski. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja 209 . Od 1978. srpski. Količina građe: 101 knj. godine. Upravni odbor. 792 dosijea (38 d/m) Sadržaj fonda: Fond se sastoji od: finansijske dokumentacije (završni računi. platne liste.

blagajnu. godine. DD “Proleter’’ Tuzla 2. – 2007. – 2007. stručnog kolegija. U/I1637/91. komisija. Osnovna djelatnost preduzeća je proizvodnja sportske opreme. U toku svog rada “Bosanka’’ je imala više statusnih promjena.07. realizacije. godine otvoren je stečajni postupak. sindikata. Jezik u građi: bosanski..Vremenski raspon stvaraoca fonda: 1960. Količina građe: 5 knj. Dokumentacija organa upravljanja i komisija 2. godine. Promjene naziva stvaraoca fonda: 1. Serije u fondu: 1. M4 obrasce. Matične knjige radnika Valorizacija fonda: 4 Fond može poslužiti kao izvor za proučavanje djelovanja i rada ove privredne grane. nalozi za knjiženje. finansijske kartice. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1978. (16 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži: dokumentaciju organa upravljanja. ulazne i izlazne fakture. 275 fasc. Dio dokumentacije koja je neophodna za vođenje stečajnog postupka ostao je kod imaoca. Finansijska dokumentacija 3. od 30. godine kada je izvršen upis u sudski registar Rješenjem br. 161 reg. dosijea radnika i matične knjige.. – 2006. U maju mjesecu 2004. kartone LD-a. Fabrika konfekcije “ZINA’’ DOO u stečaju Tuzla Signatura fonda: BiH – ATKT/FK “Z’’ T Vremenski raspon građe: 1978. U statusnom obliku Dioničko društvo djeluje od 1991. srpski. kalkulacije. DOO “Tuzko’’ Tuzla 3.1991. Historijat stvaraoca fonda: “Bosanka’’ Kladanj radi i stvara građu od 1960. DOO “ZINA’’ Tuzla 210 . ugovore sa poslovnim partnerima. godišnje popise.

kartoni LD-a. 27 fasc.) i na kraju kao DOO “ZINA’’ (2002. finansijske poslove (završni računi.Historijat stvaraoca fonda: Fabrika je u toku svoga postojanja imala više statusnih promjena i promjena naziva. i knjige osnovnih evidencija. – 1987. 99 reg. srpski.).. Jezik u građi: bosanski. 1 kesa. prestanku radnog odnosa. 3. – 2004. a Rješenjem Općinskog suda u Tuzli od 10. 01. upravni odbor). Serije u fondu: 1. radne odnose (rješenja o sistematizaciji radnih mjesta. 4. – 2006. – 2002. nalozi). Doboj Istok Signatura fonda: BIH – ATKT/“K’’Klo DI Vremenski raspon građe: 1985. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1985. – 2004.. 11 blok. godine otvoren je stečajni postupak. 17 kov.dosijei radnika i radne knjižice). DOO za proizvodnju i promet konfekcije “KLOTEX’’ u stečaju Klokotnica. narudžbenice. 2007. Prvo je radila kao DD “Proleter’’ (1978. 2. finansijski dnevnici.. Količina građe: 1 knj. odluke. naredbe. Opća i pravna dokumentacija Organi upravljanja Radni odnosi Finansijska dokumentacija Knjige Valorizacija fonda: 4 Fond može poslužiti kao izvor za proučavanje djelovanja i rada ove privredne grane.. analitika LD-a.. isplate. 3 kut. (24 d/m) Sadržaj fonda: Fond se sastoji od dokumentacije koja se odnosi na: opće i pravne poslove. blagajnički izvještaji. zatim DOO “Tuzko’’ (1988.. ? 211 . rad organa upravljanja (sjednice savjeta.). 5.

Sektor opštih i pravnih poslova Sektor organa upravljanja Finansijska dokumentacija Stambena dokumantacija Knjige Valorizacija fonda: 4 Fond može poslužiti kao izvor za proučavanje geoloških istraživanja. kartice stambenih kredita. godine radi kao MP “GEOBUŠENJE’’ dd. Jezik u građi: bosanski. izvršena je privatizacija. 3 fasc. istraživanja rudnih polja i bušenja. KIF-KUF. Upravni odbor.(?) – 2005. dopise iz sektora opštih i tehničkih poslova. ali i za rješavanje ličnih prava. projekte i programe geološkog istraživanja. srpski. a 1986. godine prerasta u samostalnu RO “GEOBUŠENJE’’. glavna knjiga.). 4. djelovodne protokole. 5. 38 pov. ćirilica Arhivistička infotmativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon stvaraoca fonda: 1972. Skupština dioničkog društva. 109 reg. godine. M-4 obrasci). Od 1977. – 2005.. (20 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži finansijsku dokumentaciju (završni računi. liste LD-a. godine radi kao OOUR “Bušenje i odvodnjavanje’’. a stečaj 2004.. 2. Godine 2001. 212 . dosijea sa kompletnom dokumentacijom radnika.. hrvatski Pismo u građi: latinica.. 3. elaborate o izvršenim bušenjima. dokumentaciju o radu organa upravljanja (Radnički savjet. izgradnje. 16 sv. Historijat stvaraoca fonda: Osnovna djelatnost je geološko-istražno bušenje. blagajna.“GEOBUŠENJE’’ dd u stečaju Tuzla Specijalizovano za geološka bušenja Signatura fonda: BiH – ATKT/”G’’T Vremenski raspon građe: 1972. Serije u fondu: 1. Količina građe: 67 knj. godišnje kartice obračuna LD-a. Od 1991. bruto-bilansi.

godine do 08. do 31. kadrovske poslove (personalna dosijea. knjige protokola). godine kao Drvno industrijsko preduzeće “Pilana’’. Jezik u građi: bosanski.1947.1947. U osnovnom kartonu naznačeno je da je stvaralac građe djelovao od 1946. arhiva protokola. 3. – 2005. rad organa upravljanja (zapisnici organa upravljanja.– 2005.. 209 reg.12. LD kartoni.1958. ugovori i dokumentacija koja se donosi na stambenu oblast). fakture itd).02.).“DRINJAČA’’ DD u stečaju Kladanj Preduzeće za primarnu i finalnu obradu drveta Signatura fonda: BiH – ATKT/“D’’Kl Vremenski raspon građe: 1947. 2. Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1946. izvodi. M-4 obrasci. 213 . a od 09. 5..02.03. itd. hrvatski. arhiva Radničkog savjeta.1955. dokumentacija iz oblasti radnih odnosa).1955.03. Historijat stvaraoca fonda: Na osnovu dostupnih podataka stvaralac je imao više statusnih promjena i transformacija u toku svog rada i djelovanja. Od 25. Količina građe: 101 knj. 151 pov. najveći dio građe odnosi se na finansijsku dokumentaciju (platne liste.. Pismo u građi: latinica. blagajne. završni računi. 605 dosijea (50 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži dokumentaciju koja se odnosi na: opće poslove (pravilnici. godine kao Sresko privredno preduzeće. Serije u fondu: 1. Ipak. srpski. Sektor opštih i pravnih poslova Sektor organa upravljanja Kadrovski sektor Finansijski sektor Knjige Valorizacija fonda: 3 Fond može poslužiti kao izvor za proučavanje djelovanja i rada ove privredne grane. pravne poslove (sudski sporovi. do 24. 5 fasc. 4..

Rješenjem Kantonalnog suda u Tuzli br. – 2002.d. “Drinjača’’ d. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1949.1991. – 2004. “Sokolinatrans’’ d. osnovnih knjiga evidencije.. 214 . 3. a nastalog transformacijom DP “Sokolina’’ Kladanj. Kladanj.d.18/01 od 17.05. Rješenjem Kantonalnog suda U Tuzli br. knjiga zapisnika i dokumentacije opštenarodne odbrane. godine. Rješenjem br. 6 sv.godine stvaralac djeluje kao Drvno industrijsko preduzeće “Drinjača’’. 14 fasc. 07.09.1998. Šipad DOO “Partizan’’ u stečaju Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/Š’’P’’T Vremenski raspon građe: 1949. šumarstva i vodoprivrede TPK br. srpski. 34 pov.d. godine kao Preduzeće drvne industrije “Konjuh’’. Jezik u građi: bosanski. 5.d. u sastavu “Sokolina’’ Kladanj. Kladanj. Količina građe: 39 knj.d. 2002. godine. Kladanj i “TMN Starić’’ d.d. a od 1959. Opšta dokumentacija Organi upravljanja Radni odnosi Finansijsko-računovodstvena dokumentacija Dokumentacija opštenarodne odbrane Valorizacija fonda: 4 Fond zbog svog sadržaja i sačuvanosti može poslužiti za istraživanje prilika u razdoblju djelovanja stvaraoca. (25 d/m) Sadržaj fonda: Fond se sastoji od opće-pravne. Kladanj. U/I-1839/98 od 16.d. Kladanj nastalog podjelom Šipad d. a na osnovu saglasnosti Ministarstva poljoprivrede.. finansijsko–računovodstvene i personalne dokumentacije. od 18.10.. 192 reg. godine izvršen je upis organizovanja Preduzeća za preradu i finalnu obradu drveta “Drinjača’’ d. godine U julu 2002.. ali i za rješavanje ličnih prava. Serije u fondu: 1. godine izvršen je upis osnivanja Preduzeća za mehaničku preradu drveta “Drinjača’’ d. pokrenut je stečajni postupak.St. U/I-1876/91 od 18. 4. 2. “Sokolina’’ Kladanj na četiri samostalna pravna subjekta-dionička društva i to: Šumarsvo “Miljevica’’ d. 04/1-038/98. 1998. Pogon mehaničke prerade Kladanj.

hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: PrP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1977. a kod stvaraoca je ostao dio dokumentacije koja se odnosi na stečajni postupak. godine izvršen je upis osnivanja “Starić’’ DD Preduzeće za proizvodnju masivnog namještaja i galanterije Kladanj. godine. Šumarstvo “Miljevica’’ dd. Starić u sastavu “Sokolina’’ Holding Kladanj nastalog transformacijom DP “Sokolina’’ Kladanj. Godine 1998.Historijat stvaraoca fonda: Šipad DOO “Partizan’’. godine.. godine djeluje u sastavu RO “Konjuh’’ Živinice. – 2002. do 1989.. 1 kov. 86 dosijea (20 d/m) Sadržaj fonda: Fond se sastoji od opće. ? Historijat stvaraoca fonda: Na osnovu dostupnih podataka može se konstatovati slijedeće: Imalac djeluje od 1979. ali i za rješavanje ličnih prava. TMN “Starić’’ dd Kladanj... egzistira od 1949. uz više statusnih promjena. Količina građe: 87 knj. – 2002. kadrovske. “Sokolinatrans’’ dd Kladanj. 14 pov... 215 . Od 1981. Jezik u građi: bosanski. Godine 1996. Valorizacija fonda: 4 Fond zbog svog sadržaja i sačuvanosti može poslužiti za istraživanje prilika u razdoblju djelovanja stvaraoca. srpski. 121 reg. pravne. izvršen je upis brisanja “ŠIPAD’’ dd “Sokolina’’ Kladanj uslijed podjele na 4 preduzeća i to: dd TMN “Starić’’. izvršen je upis organizovanja “ŠIPAD’’ DD “Sokolina’’ Kladanj nastalog spajanjem društava: “Sokolina’’ Holding dd Kladanj. te dokumentacije organa upravljanja i rukovođenja. godine kao RJ TMN “Starić’’ u sastavu “Drinjača’’ Kladanj. 2 sv. a 1991. 253 fasc. “STARIĆ’’ DD u stečaju Kladanj Tvornica masivnog namještaja Signatura fonda: BiH-ATKT/TMN’’S’’ Kl Vremenski raspon građe: 1977. Arhivska građa je preuzeta od Stečajne uprave 2004. finansijske i personalne dokumentacije. “Sokolinatrans’’ dd i “Drinjača’’ te je izvršen upis Preduzeća za finalnu i primarnu preradu drveta dd TMN “Starić’’ Kladanj. “Šumarstvo’’ dd Kladanj i “Drinjača’’ Kladanj.

Poljoprivreda. godine osnovano je Državno poljoprivredno dobro Novo Selo u Bijeljinskom srezu. Vlada NRBiH je donijela Uredbu o osnivanju Glavne direkcije poljoprivrednih dobara “Posavina’’ sa sjedištem 216 . izvještaje pojedinih dobara i preduzeća o utrošku hrane za stoku. spiskova potrebne i postojeće radne snage. popise nedostataka na poljoprivrednim dobrima kao i dogradnje istih. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1946. Količina građe: 6 kut. na prijedlog Ministra poljoprivrede. Jezik u građi: bosanski.2 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži naređenja Ministarstva poljoprivrednih dobara BiH Sarajevo. – 1950.Glavna direkcija poljoprivrednih dobara Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/GDPD’’P’’T Vremenski raspon građe: 1946. količinu sjemena za pojedine kulture. površine pojedinih dobara. srpski. premještaja i unapređenja radnika i slično. godine. a 5. popise uginuća i tova pojedine stoke. – 1950. Opšta dokumentacija 2. (1. hrvatski Pismo u građi: latinica. ? Historijat stvaraoca fonda: Septembra mjeseca 1946. Personalna dokumentacija Valorizacija fonda: 4 Fond može poslužiti kao pomoćni izvor za istraživanje rada i razvoja poljoprivrednih dobara i Glavne direkcije poljoprivrednih dobara koja je osnovana od strane Ministarstva poljoprivrede Vlade NR Bosne i Hercegovine. novembra 1949. Serije u fondu: 1. vodoprivreda i šumarstvo “Posavina’’ . otpisa.

odluke Skupštine dioničara. Jezik u građi: bosanski. fakture). (1 d/m) Sadržaj fonda: Pošto fond nije obrađen i primljen je u potpuno nesređenom stanju... Kupres. Količina građe: 78 knj. “Cerik’’ Brčko. izvodi. 474 dosijea (58 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži finansijsku dokumentaciju (završni računi. Količina građe: 6 knj. Prnjavor. dokumentaciju koja se odnosi na organe upravljanja (Radnički savjet.u Tuzli.D. uvidom u građu istog utvrđeno je da se sastoji od razne dokumentacije koja se odnosi na rad Državnog preduzeća “Jadar’’ i Uprave prasilišta koje su djelovale u okviru njega (Vlasenica. 217 . “Krajina’’ Bosanska Krupa. Državno preduzeće za priplod i uzgoj svinja “Jadar” Vlasenica Signatura fonda: BiH – ATKT/DPPUS’’J’’ V Vremenski raspon građe: 1948. U okviru ove Direkcije radili su: 1) Državna poljoprivredna dobra: “Rodoljub Čolaković’’ Bijeljina.. Propise o organizaciji i radu Direkcije donosio je Ministar poljoprivrede. dokumentaciju iz sektora opštih.. – 1949. Pismo u građi: latinica. i osnovne knjige evidencije. Na čelu Direkcije je bio glavni direktor koji je sa rukovodiocima osnovnih organizacionih jedinica sačinjavao kolegij Glavne direkcije i rukovodio njegovim radom. blagajne. – 2005. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: nesređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon stvaraoca fonda: (?) “SPREČA’’ D. platne liste. a izvještaje sa poljoprivrednih dobara proslijeđivala je Ministarstvu poljoprivrede Sarajevo. Modriča. 3 kut. Kravica. odluke Nadzornog odbora. “Motajica’’ Srbac. “Čelaruša’’ Derventa i “Butmir’’ Ilidža. 30 fasc.. srpski. pravnih i kadrovskih poslova. hrvatski. “Jadar’’ Vlasenica i “Grmeč’’ Banjaluka. odluke Stručnog odbora). 3) Državno ribarsko preduzeće “Sanićani’’ Banjaluka. Upravni odbor. Direkcija je za poljoprivredna dobra nabavljala opremu. 407 reg. Dragosevac i Paklenik). hranu za stoku. sjeme za sijanje i sl. u stečaju Donje Vukovije – Kalesija Signatura fonda: BiH – ATKT/“S’’ DV Ka Vremenski raspon građe: 1959. Livno.. kartoni LD-a. 2) Preduzeće za uzgoj svinja “Sava’’ Brčko. zahvalnice. 56 pov.

3.. Sadržaj fonda: Fond se sastoji od dokumentacije koja se odnosi na rad i djelovanje Vodoprivrednog preduzeća “Spreča’’ dd Tuzla. a čine je: normativna akta. Historijat stvaraoca fonda: Na osnovu uvida u Zapisnike Vanjske službe Arhiva TK o pregledu i stanju registraturne građe vidljivo je da “Spreča’’ radi od 1959. zapisnici i odluke organa upravljanja. 7 kut. 4. godine otvoren je stečajni potupak. srpski. Pismo u građi: latinica. završni računi. hrvatski. 2. 27 sveski. Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon stvaraoca fonda: 1959. kupovini i otkupu stanova. ugovori i odluke o dodjeli. opća arhiva. – 2005. 67 fasc. godine javlja se naziv SOUR PTK Poljoprivredno preduzeće “Spreča’’ Kalesija. (38 d/m) 218 . Javno preduzeće za vodoprivrednu djelatnost “Spreča” DD Tuzla Signatura fonda: BiH – ATKT/VD’’S’’T Vremenski raspon građe: 1952. knjige djelovodnog protokola.Serije u fondu: 1. a od 1971. glavne zbirne knjige i knjige osnovnih sredstava. Količina građe: 78 knj.. 244 reg. platne liste. godine djeluje u sastavu PTK Tuzla. Jezik u građi: bosanski. investicije. građu koja se odnosi na dnevnike motrenja Meteorološke stanice Modrac. a u junu 2005. – 2005. Na osnovu gore navedenog može se konstatovati da je “Spreča’’ tokom svog rada i postojanja imala nekoliko statusnih promjena i transformacija. godine.. Opći i pravni poslovi Organi upravljanja Kadrovska dokumentacija Finansije Knjige Valorizacija fonda: 3 Fond može poslužiti kao izvor za proučavanje djelovanja i rada ove privredne grane. 5. Na Zapisniku iz 1995. U sastavu PTK radi kao RO pod nazivom Poljoprivredno dobro “Spreča’’ Kalesija.

Nova preregistracija izvršena je 28. upisano Vodoprivredno preduzeće Spreča sa potpunom odgovornošću Tuzla. 2. rješenjem br.U/I-1532/91) kojim je preduzeću promijenjen naziv u MVP “Spreča’’ d. godine izvršen novi upis kod istog suda (rješenje br. godine kada je upisana kod Okružnog privrednog suda Sarajevo pod br. Nove promjene u statusu preduzeća desile su se 11. kod Osnovnog suda udruženog rada Sarajevo pod br. Jezik u građi: bosanski. Kao takvo djelovalo je do 30. Godine 1965. hrvatski.Serije u fondu: 1.o. upisano kao JP za vodoprivrednu djelatnost “Spreča’’ d. upisana “Spreča’’ kao OOUR za vodoprivredne djelatnosti Tuzla u okviru SOUR-a “Vodoprivreda Bosne i Hercegovine’’ Sarajevo – RO za izgradnju i održavanje vodoprivrednih i hidrograđevinskih objekata “Hidrorad’’ sa osnovnim organizacijama o. Sarajevo. Historijat stvaraoca fonda: Javno preduzeće za vodoprivrednu djelatnost “Spreča’’ d.09. U registar Vodnih zajednica kod Uprave za vodoprivredu NR Bosne i Hercegovine upisana je 21. godine kada je kod Okružnog privrednog suda u Tuzli pod br. 38/66 upisana kod Okružnog suda u Tuzli kao Vodoprivredno preduzeće “Spreča’’ Tuzla sa skraćenim nazivom “Vodo-Spreča’’. godine kada je rješenjem Osnovnog suda udruženog rada Tuzla br. Pod tim nazivom djelovalo je svega dvije godine. Tuzla osnovano je na Osnivačkoj skupštini 04.2005. Opća i pravna služba Služba organa upravljanja Kadrovska služba Finansije Knjige Valorizacija fonda: 3 Fond može poslužiti kao izvor za proučavanje djelovanja i rada ove privredne grane. Promjena u registraciji zabilježena je 1966. 5.07. U/I-778/87. spominje se kao Vodna zajednica tuzlanskog bazena “Spreča’’.1989.d. godine. Fl.06.1977. 3.02. Posljednja zabilježena promjena izvršena je 27. jer je već 1991.09.09. U/I-1439/05.1974. 155/74. godine kao Vodna zajednica Spreča. U/I-418/89 u registar ustanova upisana kao DP VP “Spreča’’ Tuzla. Fl. srpski. Nova promjena izvršena je 02.1987. Pismo u građi: latinica.d. U/I-695/77 kao RO “Vodoprivreda Bosne i Hercegovine’’ sa ograničenom supsidijarnom odgovornošću sa osnovnim organizacijama udruženog rada Sarajevo – “Spreča’’ OOUR za vodoprivredne djelatnosti Tuzla. godine kada je kod Općinskog suda Tuzla. godine kada je. Tuzla 219 .sub. Tuzla. godine kada je rješenjem br.08.1954.d.1954. 4. Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon stvaraoca fonda: 1954.

– 1941. godine (“Sl. novine Kraljevine Jugoslavije’’ br. Stupari. Tuholj. – 1941. Brateljevići. decembra 1929. Šumska uprava Olovo sa katastarskim opštinama: Olovo. a odložene su po katastarskim opštinama. Šumska uprava Kladanj sa katastarskim opštinama: Kladanj. Petrovići. Musići. Berisalići. Slivne. (5. Brloške. Gojakovići. Vranovići. srpski. Kovačići. Krajšići. Mladovo-Olovci. a može poslužiti za istraživanje zemljišnog fonda po katastarskim opštinama i za rješavanje imovinskih prava pravnih i fizičkih lica. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1926. od 21. Dole. Na osnovu ove Uredbe dat je rok za provedbu nove teritorijalne raspodjele svih direkcija šuma prema šumskoprivrednim i saobraćajnim prilikama. 99-XXI/36).Šumska uprava Kladanj* Signatura fonda: BiH-ATKT/ŠUKl Vremenski raspon građe: 1926. godine prestali su da važe ranije doneseni zakoni vezani za ovu oblast (“Sl. Noćajevići. Drecelj. od 23. Jezik u građi: bosanski. Uredbom o organizaciji Ministarstva šuma i rudnika i područnih ustanova i o upravi državnim šumama i državnim rudarskim preduzećima. ? Historijat stvaraoca fonda: Na osnovu Zakona o šumama. Prijanovići i Bijelo Polje Valorizacija fonda: 3 Fond je necjelovit. osnovana je Direkcija šuma u Tuzli. aprila 1936.5 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži molbe i rješenja o dodjeli uzurpiranog državnog zemljišta. 307-CXXXI/29). Serije u fondu: 1. Kruševo. 23 kut. Količina građe: 4 knj. Ravne. Gojsalići. Gurdići. Kraljevska šumska uprava u Kladnju radila je od 1926. novine Kraljevine Jugoslavije’’ br.. Tarevo. a upravljanje državnim šumama će se od šumarskih referenata 220 . Kriva Rijeka i Ponijerka 2. hrvatski Pismo u građi: latinica. godine kao organ Kraljevske direkcije šuma u Sarajevu.

Kruševo. 174XLII/36). Zvorniku. Kozluk. Berisalići. Upravna opština Zvornik. Količina građe: 8 knj.Šumska uprava Zvornik koju čine: 1. Tuholj.5 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži molbe i rješenja o dodjeli državnog zemljišta. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1935. Ministarski savjet je. Godine 1939. Derventi i Gračanici (“Sl. – 1941. Vozući. usvojio i odobrio rješenje Ministra šuma i rudnika o razgraničenju između Direkcije šuma u Sarajevu i Tuzli (“Sl. Prnjavor (interesna sfera Dubnica. Gojakovići. Brateljevići. Kalesija i 2. Slivne. Bijeljini. Ministarski savjet je usvojio i odobrio prijedlog Ministra šuma i rudnika da u sastav Direkcije šuma u Tuzli uđu šumske uprave u Brčkom. Noćajevići. razne dopise i prepiske nižih i viših organa vlasti i sl. Krajšići. Musići.. srpski. Sarači. 17 kut. Serije u fondu: . (4. Miljanovci. Brloške. hrvatski Pismo u građi: latinica. Šetići Tabaci. novine Kraljevine Jugoslavije’’ br. Olovu. Petrovići. Vlasenici. Gojsalići. Drecelj. Ravne. Sapna. Tesliću. Zavidovićima. Upravi šumskih dobara Kladanj pripadala je Šumska uprava Olovo sa katastarskim opštinama Olovo. Tuzli. Dole. na osnovu Uredbe o organizaciji Ministarstva šuma i rudnika. Kriva Rijeka i Ponijerka i Šumska uprava Kladanj sa katastarskim opštinama Kladanj. a odloženi su po katastarskim opštinama.. Kalesija i Prnjavor) Valorizacija fonda: 3 Fond je necjelovit. Gurdići.sreskih načelstava prenijeti na šumske uprave koje će se postepeno osnivati. Mladovo-Olovci. novine Kraljevine Jugoslavije’’ br. Rainci. Kozluk. Šumska uprava Zvornik Signatura fonda: BiH-ATKT/ŠUZ Vremenski raspon građe: 1935. – 1941. Srebrenici. Tarevo. Vranovići. Kovačići. Sprečanska opština sa katastarskim opštinama: Skočići. Stupari. Han-Pijesku. Kladnju. Jezik u građi: bosanski. Prijanovići i Bijelo Polje. ? 221 . a može poslužiti za istraživanje zemljišnog fonda po katastarskim opštinama i za rješavanje imovinskih prava pravnih i fizičkih lica. 127-XLIII/39).

Miljanovci. Vozući. Kalesija i Sprečanska opština sa katastarskim opštinama: Skočići. Količina građe: 10 kut. Rainci. Bijeljina i Živinice. Šumska uprava u Zvorniku je radila u sastavu Direkcije šuma Tuzla. hrvatski Pismo u građi: latinica. Kladnju. lovna i ribolovna privreda. Prnjavor (interesna sfera Dubnica. – 1951. a ovom odlukom upravljenje se prenosi na šumske uprave koje će se postepeno osnivati i predstavljati osnovne upravne i finansijske jedinice za ekonomisanje državnim šumama. Valorizacija fonda: 4 Fond je fragmentaran. Derventi i Gračanici (“Sl. Kozluk. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SA Stepen sređenosti: nesređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: (?) Historijat stvaraoca fonda: Predmet poslovanja je bio upravljanje. nije obrađen. Srebrenici.Historijat stvaraoca fonda: Godine 1936. novine Kraljevine Jugoslavije’’ br. ali i za rješavanje ličnih prava. Zavidovićima. raspise. ali uvidom u građu utvrđeno je da se isti sastoji od dokumentacije koja se odnosi na dopise. platne liste i račune šumskih manipulacija Brčko. potrajno iskorištavanje glavnih i sporednih šumskih proizvoda. a može poslužiti za istraživanje rada i djelovanja stvaraoca. Tesliću. Jezik u građi: bosanski. Državno šumsko gazdinstvo Živinice Signatura fonda: BiH-ATKT/DŠG Ž Vremenski raspon građe: 1945.8 d/m) Sadržaj fonda: Fond je primljen u Arhiv u potpuno nesređenom stanju. prepisku. srpski. prodaja šumskih i šumsko-industrijskih proizvoda i sva privredna djelatnost u cilju racionalnog iskorištavanja šuma. Ministarski savjet je usvojio i odobrio prijedlog Ministra šuma i rudnika da u sastav Direkcije šuma u Tuzli uđu šumske uprave u Brčkom. melioracija i zaštita šuma i šumskih zemljišta. Olovu. (3. Han-Pijesku. Šetići Tabaci. kao i objekata vezanih za šumu. Sarači. 174-XLII/36). Do tada su državnim šumama upravljali šumarski referenti sreskih načelstava. Kalesija i Prnjavor). Sapna. Bijeljini. Kozluk. Zvorniku. Šumsku upravu Zvornik činile su Upravne opštine Zvornik. Vlasenici. 222 . Zvornik. podizanje. Tuzli.

“Uzor”. “ZE-MA” i “Bosnaplod. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: nesređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: (?) Trgovina i Zanatstvo Trgovačko preduzeće Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/TPT Vremenski raspon građe: 1945. Finansijska dokumentacija 3. Trgovačkih preduzeća ONO-a Tuzla (Bijeljina. Gradačac i Gračanica). srpski.5 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži platne liste. hrvatski Pismo u građi: latinica. – 1952..4 d/m) Jezik u građi: bosanski. Knjige Valorizacija fonda: 4 223 . (2. Olovo. opštu arhivu. Bosanski Šamac. arbitraže i sl. i djelovodne protokole Trgovačkog preduzeća “Izvor”. Orašje. Količina građe: 3 knj. Količina građe: 1 kut. Ugljevik.” Serije u fondu: 1.“Poljoprivredni magazin’’-Zemaljsko preduzeće za snabdijevanje poljoprivrede proizvodnim sredstvima . Opšti spisi 2.Filijala Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/“PM’’ FT Vremenski raspon građe: 1947. 6 kut. mjesečne planove. (0.

Knjige Valorizacija fonda: 4 Fond je fragmentaran. Finansijska dokumentacija 3. Kladanj. Bosanski Šamac. Brčko. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: nesređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1949. – 1953.. Količina građe: 4 knj. maja 1949. šibicama i vrijednosnicama Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/“D’’ PPDŠV T Vremenski raspon građe: 1947. ? Historijat stvaraoca fonda: Savez RVI Jugoslavije – Centralni odbor osnovao je 26.Fond zbog svog sadržaja i sačuvanosti može poslužiti za istraživanje prilika u razdoblju djelovanja stvaraoca. Modriča. ali i za rješavanje ličnih prava. (2. Serije u fondu: 1. šibicama i vrijednosnicama na teritoriji Oblasti 224 . a može poslužiti za istraživanje rada i djelovanja stvaraoca. – 1953.(?)– 1952. srpski. Gradačac. Opšta dokumentacija 2. 12 fasc. (?) “Duvan’’ Preduzeće za promet duvanom. Jezik u građi: bosanski. Bratunac i Tuzla). Zvornik. godine preduzeće pod nazivom: “Duvan’’ Preduzeće za promet duvanom. Jezik u građi: bosanski. ali i za rješavanje ličnih prava.5 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži opštu dokumentaciju Direkcije Tuzla i platne liste kupoprodajnih stovarišta (Bijeljina. hrvatski Pismo u građi: latinica. srpski. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: nesređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1945.

Bosanski Brod. Teslić. kao i drugom papirnatom robom. Serije u fondu: 1. Opšti spisi Valorizacija fonda: 4 Fond zbog svog sadržaja i sačuvanosti može poslužiti kao pokazatelj djelovanja ovoga Društva i načina vođenja stečajnog postupka. Osnivanje je odobrio Ministar trgovine i snabdijevanja FNRJ 13. (0. šibicama. Preduzeće je. predato Glavnom odboru Saveza RVI za Bosnu i Hercegovinu. srpski. Modriča. Tuzla i Zvornik) i 57 maloprodavnica. Tešanj.2 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži dokumentaciju koja se odnosi na osnivanje Društva (rješenje o upisu u sudski registar) i dokumentaciju koja je nastala u toku predstečajnog i stečajnog postupka. – 2004. Brčko. Bosanski Šamac.tuzlanske sa sjedištem u Tuzli. Količina građe: 1 reg. Doboj. Kladanj. “Salkić-prom’’ DOO Gračanica Signatura fonda: BiH-ATKT/’’SP’’G Vremenski raspon građe: 1993. 1951. juna 1949. Preduzeće je u svom sastavu imalo 18 stovarišta (Bijeljina. Maglaj. Jezik u građi: bosanski. Lopare. – 2004. Odžak. poštanskim i drugim vrijednosnicama. u stečaju Srebrenik Signatura fonda: BiH-ATKT/DJL’’O’’S Vremenski raspon građe: 1997. 02. a nalazilo se pod upravom Glavne uprave za privredu Saveza RVI za BiH. na osnovu rješenja Saveza RVI Jugoslavije – Centralni odbor od 27. 225 . godine. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1997. Gračanica. cigar-papirom.o. odnosno prestanka rada ovakve vrste Društva. “Omermax’’ DJL sa p. Predmet poslovanja Preduzeća bila je trgovina duvanom. taksenim. srećkama državne lutrije. Bratunac. godine. – 2002.

glavna knjiga. 10 fasc. završne račune. 69 reg. a djelokrug rada je trgovina na veliko i malo. djelovodni protokol. nalozi za knjiženje.. ugovore i finsijsko–računovodstvenu dokumentaciju (periodične obračune. dosijea radnika). godine. naloge i sl. ugovori o radu i djelu. (8. Serije u fondu: 1. M4. izvještaje. Količina građe: 2 knj. blagajnu. kalkulacije. periodični izvještaji. dosijea radnika.Količina građe: 3 knj. (11 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži finansijsku dokumentaciju (ulazne i izlazne fakture. 4.5 d/m) Sadržaj fonda: Fond nije potpun i preuzet je od stečajne uprave 2002. 226 ..godine. Opšta dokumentacija Kadrovska dokumentacija Finansijska dokumentacija Knjige Valorizacija fonda: 4 Fond može poslužiti kao izvor za proučavanje rada i djelovanja ovoga Društva. srpski. opću. do 2002. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1993. carinska dokumentacija. blagajna. Historijat stvaraoca fonda: DOO “Salkić-prom” je radio od 1993. – 2010. “Inspire’’ DOO Tuzla . registraciji i preregistraciji. izvodi. godišnji izvještaj o poslovanju). – 2002. 3. 2. pravnu i kadrovsku dokumentaciju (dokumente o osnivanju. odluke.za proizvodnju.. rješenja. 97 reg. Jezik u građi: bosanski. a sadrži dio opšte dokumentacije.). promet i usluge Signatura fonda: BiH-ATKT/PPU “I’’ T Vremenski raspon građe: 2006.

o. 2010. Opća i pravna dokumentacija 2. a dio građe je ostao kod imaoca do okončanja likvidacionog postupka. “SUD-MULL’’ DOO Tuzla . (9 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži opštu arhivu.2010. Historijat stvaraoca fonda: Osnovna djelatnost je dizajn software-a i hardware-a za ručne EEG uređaje i primjena ovog dizajna u prototipe. godine. podnio Općinskom sudu Tuzla zahtjev za likvidaciju. Kadrovska dokumentacija 3. srpski. a 13. Sudskim rješenjem broj 032-0-Reg-06-000949 od 12. Tuzla od strane američke firme Inspire LLC. Finansijska dokumentacija Valorizacija fonda: 4 Fond može poslužiti kao izvor za proučavanje rada i djelovanja ove vrste djelatnosti. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 2006. Valorizacija fonda: 4 Fond može poslužiti kao izvor za proučavanje rada i djelovanja ove vrste djelatnosti. godine Sud je donio pravosnažno rješenje.o. U okviru firme osnovane su dvije poslovne jedinice i to: Poslovna jedinica Sarajevo – 2006. 06. – 2010. – 2005. 2006. Inspire je 29. godine osnovana je firma “Inspire’’ d. 227 .za zbrinjavanje komunalnih i industrijskih otpadaka Signatura fonda: BiH-ATKT/ZKIO “SM’’T Vremenski raspon građe: 1997.06.Serije u fondu: 1. Jezik u građi: bosanski. Količina građe: 76 reg. finansijsko-računovodstvenu i projekat. 08. godine i Poslovna jedinica Srebrenica – 2007.

(19 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži dosijea radnika. – 2005.o. inženjering i usluge Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/“T-S’’ T Vremenski raspon građe: 1967. otkupom PET ambalaže i svih vrsta plastike i papira. kartoni LD-a.Jezik u građi: bosanski. izvještaje. stanova i poslovnih prostora. Historijat stvaraoca fonda: Društvo se bavilo zbrinjavanjem industrijskih i komunalnih otpadaka. ali može poslužiti za proučavanje djelovanja i rada ove ustanove kao i za rješavanje ličnih prava. planove. 3. Za vrijeme svoga rada Društvo je imalo jednu statusnu promjenu – kada je u toku 2005. – 2008. srpski. Količina građe: 18 knj. 14 pov. izvodi banke. 228 . Opća i pravna dokumentacija Personalna dokumentacija Finansijsko-računovodstvena dokumentacija Knjige Valorizacija fonda: 4 Vrijednost fonda je umanjena zbog nepotpunosti. “TUZLA – STAN’’ d. 194 reg. 2. 4.o. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1997. evidencije zaposlenog osoblja. Serije u fondu: 1.. Tuzla u stečaju Stambeno preduzeće za investiciono i tekuće održavanje zajedničkih dijelova zgrada. M-4 obrasci. godine došlo do promjene vlasništva. finansijsku dokumentaciju (platne liste. završni računi.. matične knjige zaposlenih. Napomena: Veći dio dokumentacije nakon stečajnog postupka preuzela je novoformirana Općinska služba za stambene poslove (radi daljeg obavljanja poslova stambene problematike u Općini Tuzla). blagajna) itd. odluke Upravnog odbora. knjige stanarina.

godine radi kao Stambeno preduzeće “Tuzla-stan’’ d. 2. godine.. 4. –2009. 69 reg. Od 1966.. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: PrP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1966. 8. do 1998. do 1981. 6. do 1973. godine kada mijenja naziv u Javno stambeno preduzeće Tuzla. godine postoji i radi kao Stambeno preduzeće kada postaje Radna zajednica u okviru SIZ-e stanovanja Tuzla. a 1991.5 d/m) Sadržaj fonda: Fond nije potpun i sastoji se od opšte. Od 2003. 229 . – 2001. Stambeno preduzeće Radna zajednica SIZ-e stanovanja SIZ stanovanja Tuzla Opštinski zavod za izgradnju Tuzla JP Zavod za izgradnju i uređenje grada Tuzle JP Direkcija za obnovu i izgradnju Tuzla Javno stambeno preduzeće Tuzla Stambeno preduzeće “Tuzla-stan’’ d. Količina građe: 25 knj. pravne.o. godine pod nazivom JP Zavod za izgradnju i uređenje grada Tuzle. građevinskih knjiga i osnovnih knjiga evidencije. Od 1976. (9. finansijsko-računovodstvene i personalne dokumentacije.o. srpski. “Agroprom’’ DD u stečaju Zvornik – Sapna Signatura fonda: BiH-ATKT/”A’’Z-Sa Vremenski raspon građe: 1994. Tuzla Historijat stvaraoca fonda: Na osnovu uvida u Primopredajni zapisnik vidljivo je da je “Tuzla-stan’’ u toku svoga rada i djelovanja imao više statusnih promjena. 3.o. a stečajni postupak je otvoren Rješenjem Općinskog suda u Tuzli 2009.. godine radi kao SIZ stanovanja Tuzla kada mijenja naziv u Opštinski zavod za izgradnju Tuzla. hrvatski Pismo u građi: latinica. Kao JP Direkcija za obnovu i izgradnju radi od 1994.Jezik u građi: bosanski. 16 fasc. 7. 5. Promjene naziva stvaraoca fonda: 1.o. 1 kov. kao samostalno preduzeće..

srpski. Knjige Valorizacija fonda: 4 Fond može poslužiti kao izvor za proučavanje rada i djelovanja ovoga Društva.. sudski sporovi. 18 reg.Serije u fondu: 1. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1997. godine radio u okviru RO “UPI’’. Ovo Preduzeće se bavilo trgovinom ulja za motorna vozila. Opća i pravna dokumentacija 2. “Optima Lubricants’’ Doo Tuzla Signatura fonda: BiH – ATKT/“OL’’T Vremenski raspon građe: 2000. Količina građe: 2 knj. – 1995. – 2001. . (2.godine preuzeta u Arhiv od Stečajne uprave DD”Agroprom”. Opšta dokumentacija 2. Finansijska dokumentacija 3. Finansijsko-računovodstvena dokumentacija 3. Građa je 2003. godine je registrovan i radio samostalno.3 d/m) Sadržaj fonda: Fond se sastoji od finansijsko-račuvodstvene i dokumentacije iz sektora opće-pravnih poslova. Bavio se trgovinom. Knjige 230 . ugovori. Jezik u građi: bosanski. a od 1997. obračuni radnika i povjerilaca. ali i za rješavanje ličnih prava. ali je dokumentacija koja se odnosi na likvidacioni postupak ostala kod stvaraoca (blagajna. otkupom i prodajom poljoprivrednih proizvoda i izvođenjem građevinskih radova. zemljišno-knjižna dokumentacija). Serije u fondu: 1.2002. a odnosi se na rad i djelovanje Doo “Optima Lubricants’’ Tuzla. ? Historijat stvaraoca fonda: DD “Agroprom’’ je prije ratnih zbivanja 1992.

. 16 sv. hrvatski Pismo u građi: latinica. Zbor radnika. 166 pov. – 2004. matične knjige radnika. na rad organa upravljanja i rukovođenja (Upravni odbor. 2 diskete (128 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži dokumentaciju koja se odnosi na opće i pravne poslove. štambilje. pečate i osnovne i pomoćne knjige evidencija (djelovodni protokoli. elaborate. 4.. indeksi. Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 2000.. Serije u fondu: 1. srpski. 1801 dosije. finansijske kartice. kartoni LD-a. narudžbenice. Jezik u građi: bosanski. Količina građe: 118 knj...). 3. Opća i pravna dokumentacija Organi upravljanja i rukovođenja Radni odnosi Finansijska dokumentacija Knjige Valorizacija fonda: 3 Fond može poslužiti kao izvor za proučavanje djelovanja i rada ove privredne grane. Jezik u građi: bosanski.– 2002. direktor). platne liste. 689 reg. blagajne. na radne odnose i personalnu dokumentaciju. izvodi). knjige osnovnih sredstava itd. 22 omota. 5. 11 kut. 113 fasc. srpski. 5 paketa. finansijske poslove (završni računi.. projekte..Valorizacija fonda: 4 Fond može poslužiti kao izvor za proučavanje djelovanja i rada ove privredne grane. hrvatski. “ŽIVINICEPROMET’’ DD u stečaju Živinice Signatura fonda: BiH – ATKT/“ŽP’’ Ž Vremenski raspon građe: 1948. 10 kov. 2. Radnički savjet. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja 231 .

rad organa upravljanja (Radnički savjet. Zbor radnika. Robna kuća i RZZP. 232 . 80 pov. i osnovne i pomoćne knjige evidencija. zatim kao DTP “Živinicepromet’’ u sastavu PTK Tuzla. blagajnički izvještaji. Opća i pravna dokumentacija Organi upravljanja Radni odnosi Finansijska dokumentacija Knjige Valorizacija fonda: 3 Fond može poslužiti kao izvor za proučavanje rada i djelovanja ove privredne grane. 14 fasc. 3.. finansijske poslove (završni računi. kartoni i podaci o radnicima. Transport. PIO prijave i odjave radnika. Jezik u građi: bosanski. dosijei radnika). finansijski dnevnici. 5. te DD “Živinicepromet’’ kao pravni sljednik TZK “Trgozad’’ Živinice. nalozi). narudžbenice. 4. Serije u fondu: 1.. (38 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži dokumentaciju koja se odnosi na opće i pravne poslove. odluke organa upravljanja). Tako je u periodu 1962. – 2002. “DISTRIBUTIVNI CENTAR’’ DD u stečaju Gračanica Signatura fonda: BiH – ATKT/«DC»G Vremenski raspon građe: 1976. Velpos. godine ovo preduzeće poslovalo u sastavu SOUR-a PTK Tuzla kao RO “Živinicepromet’’ sa OOUR-ima: Malprom. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: (?) – 2002.Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: (?) Historijat stvaraoca fonda: “Živinicepromet’’ je mješovito trgovačko preduzeće čija je osnovna djelatnost bila trgovina roba široke potrošnje na veliko i malo. analitičke kartice. Gramog.. Količina građe: 33 knj. srpski. 23 sv. U toku svoga rada preduzeće je doživjelo više transformacija i promjena naziva. isplate.. 1 kov.. radne odnose (rješenja. kartoni LD-a. do 1991. 266 reg. 2.

hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: nesređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: (?) “Gradnja’’ DOO Preduzeće za izvođenje radova u građevinarstvu Srebrenik u stečaju Signatura fonda: BiH – ATKT/“G’’ S Vremenski raspon građe: 1968. 5 pov.d. – 2003. Serije u fondu: 1. 203 pov.o.. Količina građe: 1 kut. godine otvara se stečajni postupak nad Trgovinskim preduzećem za spoljnu i unutrašnju trgovinu na veliko i malo d. srpski.2002. kako zbog svog sadržaja. Opšta i finansijska dokumentacija Valorizacija fonda: 4 Fond je. Količina građe: 12 knj. Gračanica.Historijat stvaraoca fonda: Rješenjem Kantonalnog suda Tuzla br.PT Vremenski raspon građe: 1952.12. 4 fasc. 7 sveski. (1 d/m) Sadržaj fonda: Fond nije potpun. tako i zbog sačuvanosti.. – 1958.Trgovina poljoprivrednim proizvodima Sarajevo – Predstavništvo Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/“ZP’’TPPS . 301 reg. registraturski je sređen i dobro sačuvan. “Zemaljski proizvod’’ . Jezik u građi: bosanski. St. 51 blok (65 d/m) 233 . “Distributivni Centar’’ p. 15/02 od 16.. Sadrži platne liste i rješenja o postavljenju službenika.. male vrijednosti i može poslužiti kao pokazatelj o radu i postojanju ovoga preduzeća..

o. hrvatski. 36 reg. osnovne i pomoćne knjige evidencije. finansijske dokumentacije – LD kartoni. Sektor opštih i pravnih poslova Sektor organa upravljanja Finansijska dokumentacija Projekti Knjige Valorizacija fonda: 4 Fond može poslužiti kao izvor za proučavanje djelovanja i rada ove privredne grane. 5 pov. obračunske liste.. Serije u fondu: 1. 5. platne liste. projekti i građevinski dnevnici.. srpski. blagajne. a sastoji se od: dijela opće i pravne dokumentacije – arhiva protokola. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon stvaraoca fonda: (?) “IZOLACIJA’’ d. matične knjige radnika. Osnovna djelatnost Društva bila je izvođenje radova u građevinarstvu. – 2009. završni računi. upis u sudski registar. ugovori. blagajne). Zbora radnika.Sadržaj fonda: Fond sadrži dokumentaciju koja se odnosi na rad i djelovanje firme “Gradnja’’ Srebrenik. Upravnog odbora. dijela finansijske dokumentacije (LD kartoni. 4. 242 dosijea (8 d/m) Sadržaj fonda: Fond se sastoji od: dijela opće i pravne dokumentacije. dijela dokumentacije organa upravljanja – zapisnici Radničkog savjeta. 3. 2. dijela dokumentacije Izvršnog odbora personalnih dosijea radnika i dokumentacije vezane za stečaj. 234 . u stečaju Tuzla Signatura fonda: BiH – ATKT/“I’’T Vremenski raspon građe: 1977.o. analitičke kartice. Jezik u građi: bosanski. Količina građe: 17 knj.. pravilnici. Pismo u građi: latinica.

platne liste. matične knjige radnika i personalna dosijea. Jezik u građi: bosanski. fakture). izvodi.. 3. Serije u fondu: 1. srpski. “CENTRAL’’ dd u stečaju Tuzla Signatura fonda: BiH – ATKT/“C’’ T Vremenski raspon građe: 1966. Osnovna djelatnost Društva bila je termo i hidro-izolacija objekata..Serije u fondu: 1. blagajne. – 2004. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: (?) Historijat stvaraoca fonda: Preduzeće je radilo od 1972. 4.. U statusnom obliku kao DOO “Izolacija’’ radilo je od 1995. 46 reg. 272 dosijea (13 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži finansijsku dokumentaciju (završni računi. Finansijska dokumentacija 2. 15 fasc. dokumentaciju i knjige o dioničarima. Količina građe: 75 knj. hrvatski Pismo u građi: latinica. godine i u toku svoga rada imalo više transformacija. kartoni LD-a. godine. Dosijea radnika 3. 2. M-4 obrasci. Sektor opštih i pravnih poslova Sektor organa upravljanja Finansijska dokumentacija Dosijei radnika Valorizacija fonda: 3 Fond može poslužiti kao izvor za proučavanje djelovanja i rada ove privredne grane. Knjige 235 .

srpski. dosijea radnika.. građevinski dnevnici. a u sastav istog ulazili su OOUR “Građevinar’’. Jezik u građi: bosanski. 3. 12 pov. godine pod nazivom RO Zanatsko preduzeće “Central’’ Tuzla. Tokom svog rada i postojanja stvaralac je imao više statusnih promjena i transformacija. Normativna akta Materijali sa sjednica Finansijska dokumentacija Tehnička dokumentacija Knjige Valorizacija fonda: 4 Fond može poslužiti kao izvor za proučavanje razvoja i djelovanja Zadruge. – 2005. ugovore i odluke o dodjeli kredita. limarski i dimnjačarski. Serije u fondu: 1. bravarski. Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon stvaraoca fonda: 1960. “Progres’’ Tuzla . Osnovna djelatnost su zanatski radovi u građevinarastvu i to: zidarski. Ugovore o poslovnoj saradnji. tehničku dokumentaciju (projekti. OOUR “Održavanje’’ i OOUR “Metalskih radnika’’. Historijat stvaraoca fonda: Preduzeće je osnovano 1960. 5. kartone LD-a.. dopisi i zapisnici o građevinskim radovima. M-4 obrasce. stolarski. adaptacija stambene zgrade u poslovnu). 2.Valorizacija fonda: 3 Fond može poslužiti kao izvor za proučavanje djelovanja i rada ove privredne grane. hrvatski Pismo u građi: latinica. odluke.Zanatska proizvodno-uslužna zadruga Signatura fonda: BiH-ATKT/ZPUZ’’P’’T Vremenski raspon građe: 1980. molerski. (4 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži normativna akta. 24 reg. 236 . a u martu 2005. zaključke i druge materijale sa sjednica Zadružnog savjeta i Zbora radnika. – 1987. Količina građe: 3 knj. knjige itd. godine otvoren je stečajni potupak. 4.

OKTOBAR’’ dd u stečaju Tuzla Signatura fonda: BiH-ATK/“2. bravarski. proizvodnja vijčane robe. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: PrP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1956. srpski. tesarski. hrvatski Pismo u građi: latinica. stolarski. Količina građe: 41 knj.. prerada i obrada metala i sl. 3. 5. 2. “2. hrvatski Pismo u građi: latinica. ugovore sa poslovnim partnerima.(?) – 2008. montaža i održavanje rashladnih uređaja. kadrovske i finansijskoračunovodstvene poslove. 333 reg. OK’’ T Vremenski raspon građe: 1956. i na poslove ONO i DSZ. srpski. 77 pov. 4.. parketarski. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: (?) Historijat stvaraoca fonda: Djelatnost ove Zadruge obuhvatala je radove: zidarsko-fasaderski. – 2009. projekte. instalacija centralnog grijanja. Jezik u građi: bosanski. Opći i pravni poslovi Kadrovski poslovi Finansijsko-računovodstveni poslovi Projekti Poslovi ONO i DSZ (40 d/m) Valorizacija fonda: 3 Fond može poslužiti kao izvor za proučavanje razvoja i djelovanja ove privredne grane. Sadržaj fonda: Fond se sastoji od dokumentacije koja se odnosi na opće. pravne. molerskofarbarski. limarski.Jezik u građi: bosanski. 237 . popravak radio i TV aparata. Serije u fondu: 1.

nalozi za knjiženje. Količina građe: 22 knj. 11 sveski.. arhiva protokola. a od 1991. transport i remont u Bukinju i RZZS. Jezik u građi: bosanski. strategija odbrane.d. Oktobar’’. godine uveden je stečajni postupak. personalni dosijei.. godine nosi naziv DP za niskogradnju “2. finansijska dokumentacija platne liste. planovi. završni računi. Rješenjem Općinskog suda u Tuzli 09. godini je došlo do reorganizacije pa je RO poslovala bez OOUR-a i RZZS. matične knjige radnika i zahvalnica. a čine je: dokumentacija o registraciji firme. do 1990. Oktobar’’.. Stvaralac je zadržao dio dokumentacije koji će biti predat Arhivu po okončanju stečajnog postupka.d. 125 reg. 2 diskete (22 d/m) Sadržaj fonda: Fond se sastoji od dokumentacije koja se odnosi na rad i djelovanje „Frizer“ d. Opća i pravna služba Služba organa upravljanja Kadrovska služba Finansije Knjige Valorizacija fonda: 4 Fond može poslužiti kao izvor za proučavanje ove privredne grane. LD kartoni. godine udruženo je u SOUR “Tehnograd’’ Tuzla. a od 1988. 31 kov. te kasnije kao RO Niskogradnja sa dva OOUR-a i RZZS i to: OOUR za niskogradnju. izvodi. godine radi kao Preduzeće za puteve “2. Oktobar’’ dd u mješovitoj svojini. 2 radne knjižice. 89 omot.Historijat stvaraoca fonda: U toku svog rada stvaralac je imao više statusnih promjena – od 1960. 1 blok. 01. Serije u fondu: 1. 2008. – 2004. dokumentacija organa upravljanja.. pravilnici. 5. “FRIZER’’ d. 2. OOUR za proizvodnju asfalta. Od 1974. a u 1984.. 3. 91 fasc. hrvatski Pismo u građi: latinica. M-4 obrasci. godine dobija naziv “2. Tuzla Signatura fonda: BiH – ATKT/“F’’ T Vremenski raspon građe: 1947. 4. knjige djelovodnog protokola. normativna akta. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja 238 .. blagajna. srpski. 74 pov. Tuzla.

hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1948. U/I605/05.d. godine djeluje u statusnom obliku “Frizer’’ d. sadrži bilanse preduzeća. 04. Od 1990. Količina građe: 1 kut. Tuzla djeluje i stvara građu od 1946. godine.d. “Frizer’’ d. – ? 239 . godine radio je pod nazivom DP “Frizer’’ Tuzla. Tuzla utvrđen je prestanak poslovanja po službenoj dužnosti. Serije u fondu: 1. Tuzla. godine za “Frizer’’ d. a od 1992. Rješenjem Kantonalnog suda Tuzla br. U toku svog rada i postojanja imao je više statusnih promjena. od 20. – 2005. srpski.4 d/m) Sadržaj fonda: Fond nije potpun. Ugostiteljstvo i Turizam “Ugostitelj’’ Tuzla . Historijat stvaraoca fonda: Osnovna djelatnost je pružanje brijačko-frizerskih usluga i spoljnotrgovinski promet.Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1946.d. a zbog neusklađivanja statusa istog sa odredbama Zakona o privrednim društvima. 2005. Finansijska dokumentacija Valorizacija fonda: 4 Fond je. Jezik u građi: bosanski. male vrijednosti i može poslužiti kao pokazatelj o radu i postojanju ovoga preduzeća. zbog svog sadržaja i sačuvanosti. (0.Ugostiteljsko preduzeće Signatura fonda: BiH-ATKT/UP’’U’’T Vremenski raspon građe: 1954.

prepiska i računi). hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1948. godine. godine (“Sl. 22/55. Količina građe: 1 kut. Historijat stvaraoca fonda: Rješenjem Zemaljskog odbora ratnih vojnih invalida Bosne i Hercegovine od 09. Glavni odbor Saveza ratnih vojnih invalida je 1949. 240 . te dio opšte i finansijske dokumentacije (dopisi. srpski. Opšta dokumentacija Valorizacija fonda: 4 Fond može poslužiti kao izvor za proučavanje djelovanja i rada ove privredne grane. – 1949. Jezik u građi: bosanski. nabavljanje alkoholnih i bezalkoholnih pića i prehrambenih artikala za svoje poslovne i pogonske jedinice. Ovo preduzeće je poslovalo pod administrativno-operativnim rukovodstvom Zemaljskog odbora ratnih vojnih invalida BiH. od strane Gradskog narodnog odbora Tuzla 1948. 1948. godine donio Rješenje o likvidaciji ovog Ugostiteljskog preduzeća. a predmet poslovanja bio je vršenje ugostiteljskih usluga.Historijat stvaraoca fonda: Ugostiteljsko preduzeće “Ugostitelj’’ osnovano je rješenjem br. restorana).4 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži rješenje o osnivanju i ukidanju preduzeća. a po odobrenju Ministarstva trgovine i snabdijevanja NR Bosne i Hercegovine. (0. 01. osnovano je Invalidsko ugostiteljsko preduzeće u Tuzli čija je osnovna djelatnost bila obavljanje svih vrsta radnji ugostiteljske struke (hotela. Serije u fondu: 1.). 21909/48. list NR BiH’’ br. – 1949. alkoholnih i bezalkoholnih pića. osnivanje i vođenje radionica za preradu mesa. Invalidsko ugostiteljsko preduzeće u Tuzli Signatura fonda: BiH-ATKT/IUP T Vremenski raspon građe: 1948.

srpski. 42 pov.. U svome radu imao je više statusnih promjena.najvećim dijelom ugostiteljstvo. a djelatnost mu je bila uslužna . – 2001. Količina građe: 7 knj. – 2001.. Knjige evidencija Valorizacija fonda: 4 Fond može poslužiti kao pomoćni izvor za proučavanje djelovanja i rada ovakve vrste preduzeća. Serije u fondu: 1. “SLOBODA’’ dd u stečaju Tuzla . – 2004. Finansijska dokumentacija 3. (30 d/m) Sadržaj fonda: Fond se sastoji od opšte finansijske dokumentacije i osnovnih knjiga evidencija. Količina građe: 23 knj.“Salines’’ DD u stečaju Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/’’S’’T Vremenski raspon građe: 1960.. 31 pov. dok je dio registraturne građe koja se odnosi na provođenje stečajnog postupka ostao kod predavaoca. 265 reg. Jezik u građi: bosanski. Opšta dokumentacija 2.. Građa fonda nije cjelovita i preuzeta je u Arhiv od Stečajne uprave 2004. godine. godine. ? Historijat stvaraoca fonda: “Salines’’ je radio od 1960.Preduzeće u mješovitoj svojini za ugostiteljstvo i trgovinu Signatura fonda: BiH – ATKT/“Sl’’T Vremenski raspon građe: 1970. 233 reg. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1960.. 1 fascikla 241 (31 d/m) .

? Promjene naziva stvaraoca fonda: 1. i knjige osnovnih i pomoćnih evidencija.OOUR “Sloboda’’ DD “Sloboda’’ Historijat stvaraoca fonda: Osnovna djelatnost je ugostiteljstvo i trgovina. M-4 obrasci. izvodi. Jezik u građi: bosanski. kartoni LDa. dobavljači. 1991. 3. Opća i pravna dokumentacija Organi upravljanja Radni odnosi Stambena dokumentacija Finansijska dokumentacija Knjige Valorizacija fonda: 3 Fond može poslužiti kao izvor za proučavanje djelovanja i rada ove privredne grane.Sadržaj fonda: Fond sadrži dokumentaciju koja se odnosi na opće i pravne poslove. isplate. 5. Zbor radnika). 11. 2. a od 11. godine djeluje pod sadašnjim nazivom. – 2004. Serije u fondu: 1. godine. finansijski dnevnici. platne liste. srpski. 4. Osnovano je 1962. finansijske poslove (završni računi. 2. 3. 6. 4. nalozi. rad organa upravljanja (Radnički savjet. kao i stečajna dokumentacija). blagajne. 5. RSD Poslovna jedinica “Sloboda’’ RO “Sloboda’’ DP “Sloboda’’ PTK Tuzla – Salines . 242 . stambene poslove. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja tvaraoca fonda: 1962.

Serije u fondu: 1. “Centar’’ i “Dom kulture’’ Živinice. Nova satusna promjena desila se 1996. Opći i pravni poslovi Kadrovski poslovi Organi upravljanja Finansijski poslovi Knjige Valorizacija fonda: 3 Fond može poslužiti kao izvor za proučavanje djelovanja i rada ove privredne grane. – 2011. Godine 1990.. pravne i kadrovske poslove. godini otvoren je Bife “Jezero’’ Šerići. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: PrP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja tvaraoca fonda: 1952. rad organa upravljanja. godine kada iz DP prelazi u DOO. Bife “Odmor’’. Bife “Zdravljak’’ i Bife “Dom kulture’’ Živinice. 13 fasc.. Količina građe: 82 knj. 32 pov. U 1971. godine otvoreni su Bifei “Toplica’’. Jezik u građi: bosanski. Gostionu “Konjuh’’. (25 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži građu koja se odnosi na opće. dolazi do preregistracije (OOUR prelazi u DP) i dobija naziv DP “Ugostiteljstvo-Konjuh’’ Živinice. 4. Stečajni postupak je otvoren 243 . 5. godine počeo sa radom ugostiteljski objekat “Romanija’’. Hotel “Konjuh’’ je otvoren 1974. Bife “Jezero’’. 2 kut.. godine iz DOO prelazi u DD i posluje pod nazivom “Ugostiteljstvo-Konjuh’’ DD Živinice. Bife “Toplice’’. srpski. Bife “Romanija’’. 298 reg. 3. Bife “Spreča’’.. godine Gostiona “Bašta’’ Živinice. Historijat stvaraoca fonda: U Živinicama je 1952. U Živinicama je registrovan HUTRO “Salines’’ Tuzla OOUR Živinice koji je obuhvatao objekte: Hotel “Konjuh’’. – 2011. materijalno-finansijske poslove i knjige stranih i domaćih gostiju kao i boravišne knjige. a 1969. godine kada je došlo do udruživanja ugostiteljskih objekata u RO pod nazivom HUTRO “Salines’’ Tuzla. a 2002.“Ugostiteljstvo – Konjuh’’ dd u stečaju Živinice Signatura fonda: BiH – ATKT/“U-K’’ Ž Vremenski raspon građe: 1952. 5 sveski. a 1972. 2.

(3 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži opću. Količina građe: 2 knj. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička obavijesna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon stvaraoca fonda: 1995. kao i djelovodne protokole i evidencije radnika. 3. Opća i pravna dokumentacija Finansijska dokumentacija Projektna dokumentacija Knjige Valorizacija fonda: 4 Fond može poslužiti kao izvor za proučavanje djelovanja i rada ove privredne grane. 244 . 4. pravnu. Serije u fondu: 1.. Jezik u građi: bosanski. Javno preduzeće “Plaže Jezera’’ Modrac u stečaju Lukavac Signatura fonda: BiH – ATKT/“PJ’’ MLu Vremenski raspon građe: 1995. – 2004. 6 fasc. Historijat stvaraoca fonda: Osnovna djelatnost je turizam. ugostiteljstvo. – 2004. a građa je (od otvaranja ovog postupka pa do 2011. godine kao i matična knjiga radnika) ostala kod stvaraoca i po okončanju istog bit će predata Arhivu.. sudsku. 20 reg. finansijsku i projektnu dokumentaciju (projekti i skice zemljišta). godine.2004. sport i ribolov. 2. srpski.

srpski.. u skladu sa izmjenama i dopunama Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave TK Direkcija umjesto ustanove postaje upravna organizacija. U toku svoga rada Direkcija je imala više statusnih promjena. od 1992. kopiju djelovodnog protokola Ministarstva za promet i komunikacije TPK – Direkcije za puteve Tuzla za 1995. Valorizacija fonda: 4 Fond nije kompletan ali može poslužiti kao pomoćni izvor za proučavanje djelovanja i rada ovakve vrste preduzeća.. turizma i saobraćaja TK. servis Direkcija za puteve Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/DZPT Vremenski raspon građe: 1979. godine radila kao SIZ za regionalne puteve Tuzla. ugovore o građenju.Saobraćaj. blagajna. Direkcija za puteve Tuzla Historijat stvaraoca fonda: Osnovna djelatnost Preduzeća je održavanje puteva. (6 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži finansijsku dokumentaciju (izvodi. 42 reg. SIZ za regionalne puteve Tuzla 2. fakture). kao upravna ustanova u sastavu Ministarstva Trgovine. Putni fond Okruga Tuzla 3. 44 fasc. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1979. – 1995. situacije. prevoz robe i putnika. Količina građe: 2 knj. – Promjene naziva stvaraoca fonda: 1. hrvatski Pismo u građi: latinica. Godine 2005. projekte mostova. godine imala je status samostalne upravne ustanove. Jezik u građi: bosanski. godinu. finansijske kartice.. 245 . a od 1994. godine djeluje u okviru Ministarstva prometa i komunikacija pod nazivom Direkcija za puteve Tuzla. Tako je do 1991. godine pod nazivom Putni fond Okruga Tuzla. a od tada radi pod nazivom Direkcija cesta TK Tuzla. Do 2003.

(0. pripojili prevoznički kapaciteti Kombinata “Boris Kidrič’’ Lukavac i Fabrike sode iz Lukavca. – 1957. 36 reg. te su mu se. – 2002. Količina građe: 1 kut. a imao je svoje punktove u Bijeljini. Javno preduzeće “Gazela’’ u stečaju Gradačac Signatura fonda: BiH – ATKT/’’G’’Gd Vremenski raspon građe: 1994. nakon nekog vremena.. Brčkom. (4 d/m) 246 . rješenja) Valorizacija fonda: 4 Fond nije cjelovit i loše je sačuvan. iz “Autoprevoza’’ je izdvojen pogon za saobraćaj (prevoz robe i putnika) i osnovano Gradsko saobraćajno preduzeće Tuzla. rješenja. hrvatski Pismo u građi: latinica. “Autoprevoz’’ se dosta sporo razvijao. ali može poslužiti kao pomoćni izvor za proučavanje razvoja i djelovanja prevoznih preduzeća na regiji Tuzle. Serije u fondu: 1. godine kao Autosaobraćajna sekcija Državnog autosaobraćajnog preduzeća Sarajevo. ? Historijat stvaraoca fonda: Autosaobraćajno preduzeće “Autoprevoz’’ Tuzla osnovano je 1947. Zvorniku i Živinicama. nešto dokumentacije opšteg sektora. 6 sv. Jezik u građi: bosanski. Osnovna djelatnost ovog preduzeća bila je prevoz putnika u naseljena mjesta sjeveroistočne Bosne i veće centre širom zemlje.3 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži raznu prepisku. srpski. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1947. Opšta dokumentacija (prepiske. Količina građe: 2 knj. – 1951. Banovićim a. Godine 1957.Autosaobraćajno preduzeće “Autoprevoz’’ Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/AUP”A”T Vremenski raspon građe: 1948..

? Historijat stvaraoca fonda: JP “Gazela’’ je počela sa radom 1991. Jezik u građi: bosanski. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1991. tehnički pregled vozila i popravak putničkih i teretnih vozila. 274 dosijea (23 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži finansijsku dokumentaciju (završni računi i godišnji obračuni. dokumentaciju iz sektora opštih i pravnih poslova. – 2002. Osnovna djelatnost bila je prevoz robe i putnika. 17 pov. računi). M-4 obrasci. 177 reg. 247 . godine kada je izdvojena iz DP “GRAPS’’. dokumentaciju o radu organa upravljanja – zapisnike.Sadržaj fonda Fond sadrži osnovne knjige evidencije. Izvršni odbor... obračuni LD-a. 2. dosijea radnika i djelovodne protokole. Organi upravljanja Personalna dokumentacija Finansijska dokumentacija Knjige Valorizacija fonda: 4 Fond može poslužiti kao pomoćni izvor za proučavanje razvoja i djelovanja prevoznih preduzeća na regiji Tuzle. 20 fasc. Upravni odbor. 3. stambenu dokumantaciju. – 2007. dokumentaciju organa upravljanja. “AUTOREMONT’’ DD u mješovitoj svojini prodajno-servisni centar u stečaju Banovići Signatura fonda: BiH – ATKT/“A’’Ba Vremenski raspon građe: 1979. platne liste. blagajne. srpski.. finansijsku i personalnu dokumentaciju. Količina građe: 42 knj. a koja se odnosi na rad i upravljanje JP “Gazela’’.. 4. Serije u fondu: 1. zaključke. Radnički Savjet.

godine Društvo se nalazi u stečaju. 3 sveske. Do 31. 1990. 1989. LD kartoni.Serije u fondu: 1. srpski. 4. zapisnici Skupštine dioničara. godine. “SOKOLINATRANS’’ Preduzeće za prevoz robe i servis dd u stečaju Kladanj Signatura fonda: BiH – ATKT/“S’’ Kl Vremenski raspon građe: 1965. Od 06. arhiva Radničkog savjeta). 5.. platne liste. finansijsku dokumentaciju (završni računi. periodični obračuni. knjige protokola. dokumentaciju o radu organa upravljanja (zapisnici Upravnog odbora. glavne knjige itd). radi samostalno pod nazivom Preduzeće u društvenoj svojini – Prodajno servisni centar (DPPSC) “Autoremont’’ Banovići.. 12. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: (?) Historijat stvaraoca fonda: Osnovna djelatnost je servis i remont drumskih motornih vozila. 2. 239 reg. Kada je izdvojen iz RO “Litvatrans’’ Banovići 01. kadrovsku dokumentaciju (personalni dosijei. Nadzornog odbora. 3. pomoćne knjige evidencija. hrvatski Pismo u građi: latinica. 248 . godine preduzeće je poslovalo kao RO “Litvatrans’’ Banovići – OOUR “Autoremont i servis’’. 59 pov. Sektor opštih i pravnih poslova Sektor organa upravljanja Finansijska dokumentacija Stambena dokumentacija Knjige Valorizacija fonda: 3 Fond može poslužiti kao pomoćni izvor za proučavanje razvoja i djelovanja prevoznih preduzeća na regiji Tuzle. – 2008. Količina građe: 24 knj. 2003. Jezik u građi: bosanski. arhiva protokola).. 140 dosijea (37 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži: opću dokumentaciju (normativna akta. M-4 obrasci.. ugovori i dokumentacija koja se odnosi na stambena pitanja). 03. 13 fasc. 01. arhiva iz oblasti radnih odnosa). pravnu dokumentaciju (sudski sporovi.

ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon stvaraoca fonda: 1965. a od tada pa do 30. 5. Jezik u građi: bosanski. 04-2a-71/00 od 14. Znači da kao poseban pravni subjekt radi od 1998. godine otvoren je stečajni postupak rješenjem Kantonalnog suda u Tuzli br. godine. a djelovao je u sastavu RO “Konjuh’’ Živinice (SOUR “Šipad’’ Sarajevo). Osnovna djelatnost bila je prevoz robe (drveta i finalnih proizvoda) i servis njegovih vozila. 5/03 od 23. – 1993.Serije u fondu: 1. U svome radu imao je više statusnih promjena i transformacija.2003. godine. U junu 2003.09.1998. PTT Sarajevo – Direkcija Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/PTTS .09. Sektor opštih i pravnih poslova Sektor organa upravljanja Kadrovska dokumentacija Finansijska dokumentacija Knjige Valorizacija fonda: 4 Fond može poslužiti kao pomoćni izvor za proučavanje razvoja i djelovanja prevoznih preduzeća na regiji Tuzle.1998. (2 d/m) Sadržaj fonda: Fond se odnosi na rad i obavljanje poštanskog saobraćaja u periodu 1917.1999 kao “Miljevica’’ Kladanj.12. hrvatski. 2. U/I-1838/98 od 16. 249 . 4. godine radio je pod nazivom DD “Sokolina’’. Do 16. srpski. što je utvrđeno Zapisnikom o pregledu građe br. godine.2000.-1993. Količina građe: 23 knj. Pismo u građi: latinica. 3. godine.06. – 2008.DT Vremenski raspon građe: 1917. a nastao je podjelom Šipad DD “Sokolina’’ kada je upisan u sudski registar rješenjem br. St.03. Historijat stvaraoca fonda: Na osnovu dostupnih podataka može se konstatovati da je stvaralac DD “Sokolinatrans’’ radio pod nazivom OOUR “Transservis’’ Kladanj.

. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: (?) Grafička i izdavačka djelatnost “Grafičar’’ DOO u stečaju Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/”G’’T Vremenski raspon građe: 1973. Serije u fondu: 1. (33 d/m) Sadržaj fonda: Fond je nepotpun i odnosi se na rad i djelovanje Društva (opća-pravna akta. 4. 3. srpski.Valorizacija fonda: 4 Fond je necjelovit. 30 pov. Količina građe: 19 knj. hrvatski Pismo u građi: latinica 250 . finansijskoračunovodstvena i personalna dokumentacija. ali može poslužiti kao pomoćni izvor za istraživanje rada poštanskog saobraćaja na području regije Tuzla. 256 reg.... 2 kut. Opšta – pravna dokumentacija Finansijsko-računovodstvena dokumentacija Personalna dokumentacija Tehnička dokumentacija (projekti) Valorizacija fonda: 4 Fond može poslužiti kao pomoćni izvor za istraživanje rada i razvoja ove vrste institucije na području regije Tuzla. te tehnička dokumentacija i osnovne knjige evidencije). – 2005. Jezik u građi: bosanski. Jezik u građi: bosanski. 126 fasc. 2. sastoji se samo od knjiga. srpski.

110 reg. i to: finansijsku dokumentaciju – završne račune.. 3.. LD kartone. Količina građe: 25 knj. 122 fasc.Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1946. 12. dokumentaciju o radu organa upravljanja – Zbor radnika. blagajnu.. 9 kut. Serije u fondu: 1. 2003. dokumentaciju arhive protokola.. hrvatski Pismo u građi: latinica. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP 251 . Arhiva protokola Sektor organa upravljanja Finansijska dokumentacija Fotografije Knjige Valorizacija fonda: 3 Fond može poslužiti kao izvor za proučavanje djelovanja i rada ove institucije. a od 02. M-4 obrasce. – 2006. 1 kesa. godine započet je stečajni postupak. fotografije. Bavio se grafičkom. foto-filmove (negative) i ukoričena izdanja “Fronta slobode’’. postoji od 1946. platne liste. izvode. štamparskom i izdavačkom djelatnošću. blok. personalna dosijea radnika. uz više transformacija i statusnih promjena. srpski. knjige osnovnih i pomoćnih evidencija. 2.. 4. 52 pov. 6 kov. Jezik u građi: bosanski. “Front slobode’’ DOO za novinsko-izdavačku djelatnost. 20. – 2005. Historijat stvaraoca fonda: DOO “Grafičar’’ Tuzla.. 5. 134 foto-albuma (25 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži dokumentaciju koja se odnosi na rad i djelovanje “Fronta slobode’’. promet i usluge Tuzla u likvidaciji Signatura fonda: BiH – ATKT/“FS’’ T Vremenski raspon građe: 1960. Upravni odbor.. godine.

finansijsko-računovodstvena i personalna dokumentacija). 3 pov. Finansijsko-računovodstvena dokumentacija 3. ? “Grafocoop’’ DOO u stečaju Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/“G-coop’’ T Vremenski raspon građe: 1991. Serije u fondu: 1. srpski. 94 reg. 252 . hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: (?) Historijat stvaraoca fonda: Osnovna djelatnost kojom se “Grafocoop’’ bavio je grafički inženjering. (10 d/m) Sadržaj fonda: Fond je nepotpun i odnosi se na rad i djelovanje Društva (opšta.Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1943. godine od Stečajne uprave DOO “Grafocoop’’ Tuzla. Opšta dokumentacija 2.. – 2001. Građa fonda je fragmentarno sačuvana i preuzeta u Arhiv 2001.. a ona građa koja je potrebna za okončanje stečajnog postupka biće predata nadležnom sudu. Jezik u građi: bosanski. Personalna dokumentacija Valorizacija fonda: 4 Fond može poslužiti kao pomoćni izvor za istraživanje razvoja i rada ovakve vrste institucije na području regije Tuzla. 68 fasc. Količina građe: 25 knj. – 2006..

(5 d/m) Sadržaj fonda Fond se sastoji od opće. Serije u fondu: 1. Količina građe: 1606 pov. 253 . finansijsko-račuvodstvene i personalne dokumentacije i osnovnih knjiga evidencije. Klinike za bolesti uha. Klinike za zarazne bolesti. srpski. Radni odnosi 3. Klinike za dječije bolesti. pravne. cerviko i maksilofacijalnu hirurgiju.Zdravstvo “Medifarm’’ DOO u stečaju Tuzla Signatura fonda: BiH – ATKT/’’M’’T Vremenski raspon građe: 1994.. Knjige Valorizacija fonda: 4 Fond može poslužiti kao izvor za proučavanje ove grane djelatnosti. – 2003.. Klinike za interne bolesti. Klinike za psihijatriju. hrvatski. 32 fasc. (175 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži dokumentaciju koja se uglavnom odnosi na historije bolesti: Klinike za hirurgiju. Količina građe: 8 knj. grla i nosa. Jezik u građi: bosanski. 31 reg. Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: (?) JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Signatura fonda: BiH – ATKT/UKC T Vremenski raspon građe: 1946. a odnosi se na rad i djelovanje DOO “Medifarm’’ Tuzla. Finansijska dokumentacija 4. Opća i pravna dokumentacija 2. – 1976.

cerviko i maksilofacijalnu hirurgiju Valorizacija fonda: 3 Fond može poslužiti kao izvor za proučavanje ove grane djelatnosti. Mehmed Šerbić. hrvatski Pismo u građi: latinica. Dječija bolnica. Jezik u građi: bosanski.). Ginekološko-akušerska klinika (1929. Klinika za fizikalnu medicinu i medicinsku rehabilitaciju (1959. – Historijat stvaraoca fonda: Prvi početci organizovanja zdravstvene službe u Tuzli bila je gradnja Hastahane (bolnice) tokom 1873.). u čiji sastav ulazi 13 klinika: Klinika za dječije bolesti (osnovana 1952.) Psihijatrijska klinika (1964. Osnovna djelatnost Preduzeća je pružanje zdravstvenih usluga i bolničko liječenje. Ortopedsko-traumatološka klinika (1956. Jedno vrijeme je radilo kao Klinička bolnica Tuzla. U početku bolnica je imala desetak bolničkih kreveta. Ovo Preduzeće je u svome radu imalo više statusnih promjena.) i Neurološka klinika (1964. godine izgrađena je bolnica kapaciteta 40 bolesničkih kreveta nazvana Opštinska bolnica u Donjoj Tuzli. grla i nosa. Klinika za očne bolesti (1954. Hirurška klinika (1922. bolnica u Slavinovićima i drugi.). počela je izgradnje bolničkih kapaciteta na Gradini: prvi hirurški blok. Klinika za hirurgiju Klinika za dječije bolesti Klinika za interne bolesti Klinika za zarazne bolesti Klinika za psihijatriju Klinika za bolesti uha.). godine koju je započeo dr. Međutim. Klinika za otorinolaringologiju i maksilofacijalnu hirurgiju (1954. Interna klinika (osnovana 1919. Hastahana je svečano otvorena 17. kuhinju i sobu za dva bolničara. 6.) 254 . Odjeljenje za zarazne bolesti. srpski.Serije u fondu: 1.). prvi ljekar u Tuzli.).-1874.). 4. 5. dermato-venerološko i zarazno. 3. tek poslije Prvog svjetskog rata 1919. prijemnu ambulantu. oktobra 1874. 2. interno.) Klinika za kožne i spolne bolesti (1919.). Danas je UKC u Tuzli najveća ustanova ovog tipa na području sjeveroistočne Bosne. godine. ordinaciju. godine u Tuzli se osniva Opšta državna bolnica u okviru koje su formirana odjeljenja: hirurško. godine radi kao Javna zdravstvena ustanova “Univerzitetski klinički centar’’ Tuzla (JZU UKC Tuzla). a od 1982. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1886. Po dolasku austrougarske vlasti 1886.) Klinika za zarazne bolesti (1880. Godine 1957. Od 1993. Klinika za plućne bolesti (osnovana 1953. godine kao RO Klinički medicinski centar Tuzla.

596 reg.12..Lječilište u likvidaciji Tuzla Signatura fonda: BiH – ATKT/“SB’’ LJ T Vremenski raspon građe: 1957. normativna akta). 5. izvodi. 118 fasc.“Slana banja’’ DD . (74 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži dio opće i pravne dokumentacije (arhiva protokola.08. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1914.1978.. Zbora radnika).. OOUR Lječilište “Slana banja’’ Tuzla u sastavu PTK Tuzla datira od 25. godine. Hotel “Bristol’’ Tuzla je registrovan 27. Na osnovu dostupnih podataka ovo Lječilište je imalo više statusnih promjena. Serije u fondu: 1. platne liste. personalna dosijea radnika..10. 11 pov.1973. blagajne. a registracija RO Lječilište “Slana banja’’ Tuzla u sastavu SOUR PTK Tuzla izvršena je 28. 2. 120 dos. godine (zvanično 1961.1976. nalozi za knjiženje).. godine. Količina građe: 7 knj. godine.1981. dio dokumentacije organa upravljanja (zapisnici Radničkog savjeta. – 2008. Udruživanje RO Lječilišta “Slana banja’’ sa RO HUTRO “Salines’’ Tuzla i ulaženjem u sastav 255 . 23 kov. 6.. Jezik u građi: bosanski. Sektor opštih i pravnih poslova Sektor organa upravljanja Kadrovska dokumentacija Finansijska dokumentacija Projektna dokumentacija Knjige Valorizacija fonda: 3 Fond može poslužiti kao izvor za proučavanje ove grane djelatnosti. projektne dokumentacije. obračunske liste.02. srpski. 4. finansijske dokumentacije (kartoni LD-a. godine. godine). – 2007. HUTRO “Salines’’ Tuzla OOUR “Bristol’’ Tuzla je registrovan 04. 3. Historijat stvaraoca fonda: Lječilište “Slana banja’’ otvoren je kao Balneološki centar 1914. Jedno vrijeme je pripadalo Hotelu “Bristol’’ Tuzla koji je počeo raditi 1960. godine kao OOUR u sastavu HUTP “Salines’’ Tuzla. 5 video kas.

suzbijanje 256 . godine.01. Promjena registracje u DOO Lječilište “Slana banja’’ Tuzla izvršena je 11. – 1992. izvozni certifikati. djelovodni protokoli. godine registrovana je promjena u nazivu: OOUR Lječilište “Slana banja’’ Tuzla u sastavu HUTRO “Salines’’ Tuzla.03. cjenovnici). kao i manji broj dokumenata koji se odnose na Stočarsko veterinarsku stanicu Tuzla.05. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: PrP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon stvaraoca fonda: 1974.2003. završni računi. sudska rješenja o registracijama OOUR-a koji su ulazili u sasatav Udružene veterinarske stanice. knjiga osnovnih sredstava. uzgoj. (8 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži opću. – 1992.2008. specifičnu dokumentaciju (planovi. godine.12. narodne odbrane. Valorizacija fonda: 3 Fond može poslužiti kao izvor za proučavanje ove grane djelatnosti. Količina građe: 4 knj. Dana 05. kvartalni izvještaji. Sudska registracija u DD Lječilište “Slana banja’’ Tuzla u likvidaciji izvršena je 15. Nešto kasnije 19.1985. Historijat stvaraoca fonda: Osnovna djelatnost je zdravstvena zaštita stoke i zaštita ljudi od bolesti zajedničkih za ljude i životinje. držanje i promet stoke i stočnih proizvoda.04.03. tovnog i rasplodnog materijala. srpski. godine. godine Općinski sud Tuzla donio je rješenje o pokretanju likvidacije. ishrana. Kasnijom privatizacijom izvršena je nova preregistracija u DD Lječilište “Slana banja’’ Tuzla 24. 21 reg. finansijsku dokumentaciju (platne liste. kadrovsku i pravnu dokumentaciju (arhiva protokola. ugovori o privremenim i povremenim poslovima. prati zdravstveno stanje stoke. Jezik u građi: bosanski. lijekova. personalna dosijea). planovi prihoda i rashoda). godine. periodični obračuni. izvještaji o dijagnostici zaraznih bolesti. dokumentaciju organa upravljanja..OOUR-a “Bristol’’ Tuzla registrovan je 07. 40 pov.1996. normativna akta. Udružena veterinarska stanica “Zvonko Cerić’’ Tuzla Signatura fonda: BiH – ATKT/UVS “ZC’’ T Vremenski raspon građe: 1960. stočne hrane i sjemena za vještačko osjemenjavanje.2008.1984.. unapređenje stočarske proizvodnje. predlaže i preduzima mjere za sprečavanje.

04. Orašje u likvidaciji Signatura fonda: BiH – ATKT/PB O Vremenski raspon građe: 1994.. 1974. knjiga djelovodnog protokola. Zvornik i Živinice. od 30. Kalesija. 2. Srebrenik. Tuzla. Bankarstvo. 2 pov. osiguranja Posavska banka d. a sastoji se od: dokumentacije organa upravljanja – materijali Upravnog odbora. samostalno konstituišu kao pravni subjekti. Vlasenica. Količina građe: 3 knj. godine izvršen je upis konstituisanja RO koja u svom sastavu ima OOUR-e. Samoupravnim sporazumom 1990. 24 reg. Brčko. 5. 4. Udružena veterinarska stanica “Zvonko Cerić’’ Tuzla postoji od 1974. 1974.. 257 . – 2009. U/I-330/74. 08. Srebrenica. godine. Orašje u likvidaciji. Lukavac. Šekovići. obavlja liječenje oboljele stoke itd. Skupštine banke. popisnih listi. Rješenjem Okružnog privrednog suda u Tuzli broj: U/I-102/74. Priboj. Kladanj. Orašje. brokerske kuće. dijela finansijske dokumentacije – dokumentacije PIO-MIO (M-4 obrasci). parazitnih i uzgojnih bolesti. u skladu sa Zakonom o preduzećima i ustanovama. godine o transformiranju Udružene veterinarske stanice “Zvonko Cerić’’ Tuzla dogovoreno je da se OOUR-i koji su bili u sastavu ove Stanice. opće dokumentacije – arhive protokola. 3.i iskorjenjivanje stočnih zaraznih. od 26. Sektor općih poslova Sektor organa upravljanja Finansijski sektor Kadrovski sektor Knjige Valorizacija fonda: 3 Fond može poslužiti kao izvor za proučavanje ove grane djelatnosti. da se Udružena veterinarska stanica “Zvonko Cerić’’ briše iz Registra i da svoje obaveze prenese na novoformirana javna preduzeća ili druge oblike organizovanja. (3 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži dokumentaciju koja se odnosi na rad i djelovanje Posavske banke d.d. Bijeljina. Rješenjem Suda br.d. Serije u fondu: 1. obavlja dijagnostičke postupke na stoci u cilju otkrivanja stočne zaraze. godine izvršen je upis osnivanja RO nastale spajanjem veterinarskih stanica: Banovići.

Tuzla osnovan je 2006.. naloge za prijenos.Jezik u građi: bosanski. 113 reg. Količina građe: 9 knj. 032-0-Reg-06-000309 od 27.2001. godine.03. godine dolazi do uvođenja Privremene uprave. Dana 19. godine kada je izvršen upis u sudski registar Rješenjem br. srpski. godine. Knjige Valorizacija fonda: 4 Fond može poslužiti kao izvor za proučavanje ove grane djelatnosti.o. djelovodne protokole. Serije u fondu: 1. Tuzla Signatura fonda: BiH – ATKT/“PB’’ T Vremenski raspon građe: 2006.o. Arhiva protokola 2. – 2009. “Premium broker’’ d.1999. – 2009. srpski. izvode depozitara. godine izvršeno je brisanje iz sudskog registra.2006. naloge za kupovinu. Historijat stvaraoca fonda: “Premium broker’’ d. arhivu protokola. (12 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži ugovore o posredovanju.05. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon stvaraoca fonda: 2006.05. obračune. Jezik u građi: bosanski. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon stvaraoca fonda: 1994. godine pokreće se postupak likvidacije. Dokumentacija vrijednosnih papira 3. knjige naloga.05.o. a bavila se bankarskim aktivnim i pasivnim poslovima. Historijat stvaraoca fonda: Posavska banka Orašje osnovana je 04. – 2009.o. Osnovna djelatnost stvaraoca 258 .1994. a 21. U junu 2009. dnevnike transakcija.

07. Historijat stvaraoca fonda: Upisom u Sudski registar Rješenjem broj: U/I-1282/01. (12 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži finansijsku dokumentaciju. kopije ličnih karata). – 2006. Opći spisi 2. Količina građe: 8 knj. Jezik u građi: bosanski. dokumentaciju nastalu u radu sa komitentima (ugovori.o. od 09. djelovodne protokole i dr. opću arhivu (ulazno-izlazna pošta). Finansijska dokumentacija 3. Knjige Valorizacija fonda: 4 Fond može poslužiti kao izvor za proučavanje ove grane djelatnosti. čija je osnovna djelatnost bila posredovanje u prometu vrijednosnih papira. S obzirom na situaciju na tržištu 2009. osnivač je donio odluku o prestanku obavljanja navedene djelatnosti. U septembru mjesecu 2006. za šta je pokrenut postupak pred nadležnim sudom. godine počela je sa radom Brokerska kuća “Dionica’’ doo Tuzla. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon stvaraoca fonda: 2001.je posredovanje u prometu vrijednosnih papira. srpski. Serije u fondu: 1.. 126 reg. ali će se baviti drugom djelatnošću koja nije vezana za postojeću. – 2006.o. Brokerska kuća u likvidaciji Tuzla Signatura fonda: BiH – ATKT/“D’’ BK T Vremenski raspon građe: 2002. 259 . godine Općinskom sudu u Tuzli – Privredno odjeljenje podnesen je prijedlog za pokretanje likvidacionog postupka. godine. “DIONICA’’ d. Društvo će i dalje poslovati. 2001.

lica. Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1998. djelatnosti. finansijsku dokumentaciju – zapisnike o neplaćenim premijama i kontroli preuzimača. Historijat stvaraoca fonda: Osnovna djelatnost je osiguranje imovine. Jezik u građi: bosanski. štete na osnovu odgovornosti i sudsku dokumentaciju. srpski. kasko-osiguranje. kasko. dokumentaciju o međunarodnim štetama.“BOSANSKO . djelatnosti. obračune provizije. hrvatski Pismo u građi: latinica. putnozdravstveno osiguranje i dr. naloge.NJEMAČKO OSIGURANJE’’ (“BD’’ O) DD u likvidaciji Tuzla Signatura fonda: BiH – ATKT/“BNJO’’ (“BDO’’) T Vremenski raspon građe: 1998. – 2006. Serije u fondu: 1. Polise osiguranja Valorizacija fonda: 4 Fond može poslužiti kao izvor za proučavanje ove grane djelatnosti. (166 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži opću i pravnu dokumentaciju. blagajnu. – 2006. polise osiguranja za: lica. Opća i pravna dokumentacija 2. Količina građe: 1684 reg. imovinu. putno-zdravstveno. KIF. Finansijska dokumentacija 3. 260 .

261 . Serije u fondu: 1. a registrovana je kod Višeg suda u Tuzli Rješenjem br. akta o osnivanju. R-II41/96. godine. – 2004. Prema Statutu organi upravljanja su bili Skupština i Upravni odbor.Udruženja Humanitarne organizacije Humanitarna organizacija “LJUDI ZA LJUDE’’ Tuzla Signatura fonda: BiH – ATKT/HO “LJZLJ’’T Vremenski raspon građe: 1996. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1996. – 2003. Uslijed finansijskih teškoća Skupština je 2002. blagajnu itd. Rješenjem Ministarstva za rad i socijalnu politiku TK br. Jezik u građi: bosanski. Opća i pravna dokumentacija 2. ugovore. zapisnike. 2003.). 09/4-34-8849/03. Osnovni programski ciljevi Organizacije bili su prikupljanje i pružanje pomoći stanovništvu u stanju socijalne potrebe u svim društvenim segmentima. programe. finansijsku dokumentaciju (godišnje i periodične obračune.1996. Historijat stvaraoca fonda: Humanitarna organizacija “LJUDI ZA LJUDE’’ Tuzla osnovana je na Osnivačkoj skupštini udruženih građana 01. od 20. pravilnike. (2 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži dokumentaciju organa upravljanja. a od osnovnih evidencija preuzeta je knjiga djelovodnog protokola koja se odnosi na vremenski period 1996. godina. – 2002. od 07.. izvode. Dokumentacija organa upravljanja 3. Količina građe: 1 knj. Finansijska dokumentacija Valorizacija fonda: 4 Fond može poslužiti kao izvor za proučavanje ove vrste Organizacije na području Tuzle. godine donijela Odluku o prestanku sa radom. srpski. godine. godine Humanitarna organizacija “LJUDI ZA LJUDE’’ Tuzla je brisana iz registra.05. 22 reg.1996. platne liste.03.08.

Jezik u građi: bosanski. – 2002.Humanitarna organizacija “Crveni polumjesec’’ Općine Tuzla Signatura fonda: BiH – ATKT/HO’’CP’’OT Vremenski raspon građe: 1992. Ista je prestala sa radom 2002. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: PrP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1992. a prema dostupnim podacima nije vršeno brisanje organizacije iz registra. godine kada su osnovna sredstva imaoca predata RO “Merhamet’’ Tuzla. te prevashodno snabdijevanje hranom narodnih kuhinja. Finansijska dokumentacija Valorizacija fonda: 4 Fond može poslužiti kao izvor za proučavanje ove vrste Organizacije na području Tuzle. 17 reg. – 2001. godine.. 262 .. 1 sveska (3 d/m) Sadržaj fonda: Fond se sastoji od opće i finansijske dokumentacije koja se odnosi na rad i djelovanje Humanitarne organizacije “Crvani polumjesec’’ Općine Tuzla. 42 fasc. Količina građe: 2 knj. a osnovna djelatnost bila je pružanje svih oblika humanitarne pomoći stanovništvu. srpski. Historijat stvaraoca fonda: Općinska organizacija “Crveni Polumjesec’’ Tuzla djelovala je i radila od 1992. Serije u fondu: 1. Opća arhiva 2..

Serije u fondu: 1. Osnovna privredna komora Tuzla 2. zemljoradničkih i seljačkih radnih zadruga. srpski. Količina građe: 632 knj. Naime. 5. hrvatski Pismo u građi: latinica. 2. sreskih trgovinskih i privrednih komora. Privredna komora regije Tuzla 3. dokumentaciju organa upravljanja. 6. knjige osnovnih evidencija nastale u radu više stvaralaca. sreskih zadružnih saveza. Kantonalna privredna komora Tuzla 263 . (90 d/m) Sadržaj fonda: Fond Privredne komore Tuzla sadrži građu koja se odnosi na opštu i finansijsku dokumentaciju. 3. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1962. 112 kut.Zadruge Sreski savezi ZZ-a Privredna komora Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/PKT Vremenski raspon građe: 1939. – 1970... Jezik u građi: bosanski. Sreske zanatske komore Sreske trgovinske komore Sreske ugostiteljske komore Sreski zadružni savezi Zemljoradničke zadruge Seljačke radne zadruge Valorizacija fonda: 4 Fond može poslužiti kao pomoćni izvor za proučavanje rada i djelovanja Komore na području regije Tuzla. pored građe Osnovne privredne komore Tuzla riječ je o arhivskoj građi više fondova: sreskih zanatskih komora. 4. 952 reg. – Promjene naziva stvaraoca fonda: 1.

Upravnog odbora i komisija zadruga. Predsjedništva. spisak zadrugara. ali zbog svog sadržaja i sačuvanosti može poslužiti za istraživanje prilika u razdoblju djelovanja stvaraoca.Historijat stvaraoca fonda: Privredna komora Tuzla radi od 1962. Vlasenica. podatke o darivanju zemlje.. 8 kut. (2 d/m) Sadržaj fonda: Fond se sastoji od raznovrsne dokumentacije 121 zadruge s područja sreza Brčko. o konfiskaciji i eksproprijaciji. matičnu knjigu podružnice. srpski. Fond Osnovne privredne komore Tuzla sadrži više fondova koji su necjeloviti i nesređeni (sreski zadružni savezi Brčko. Zvornik. Količina građe: 3 knj. Jezik u građi: bosanski. hrvatski Pismo u građi: latinica. – ? Historijat stvaraoca fonda: U Brčkom je 03. izvještaje o radu. Zapisnici i izvještaji Predsjedništva 2. Srebrenica. Serije u fondu: 1. izvještaje Skupština. Bijeljina. robnog prometa i dr. godine osnovan Sreski zadružni savez pod nazivom “Majevica z. udruženja zanatlija Brčko. Sreski savez zemljoradničkih zadruga Brčko Signatura fonda: BiH-ATKT/SSZZBč Vremenski raspon građe: 1946.1946.03. koje su egzistirale pri Savezu. Fond sadrži: zapisnike. podatke o zaposlenom osoblju. finansijsku dokumentaciju i dr. Tuzla. 264 . godine kao opšte udruženje ili asocijacija privrednih asocijacija sa ciljem unapređenja privrede. Tuzla i Zvornik. Zapisnici upravnih obora 3. Trgovinsko-ugostiteljska komora Tuzla i Poljoprivrednošumarska komora Tuzla). Bratunac i Bijeljina. Sreska trgovinska komora Tuzla i Brčko. Knjige Valorizacija fonda: 4 Fond nije cjelovit. – 1962. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1946.

Količina građe: 14 knj. j.08. prilagođenih novoj teritorijalnoj podjeli u NR Bosni i Hercegovini. koji je formiran na osnovu odluke Skupštine SSZZ Brčko 26. Dokumentacija seljačkih radnih zaruga 3. – 1962.. a obuhvatao je teritoriju sreza Brčko. zapisnika upravnih odbora rada Saveza. 1955.1949. srpski. godine postao je član Glavnog saveza zemljoradničkih zadruga Sarajevo i uveden u spisak zadruga pod rednim brojem 15.08. godine prestali su sa radom sreski zadružni savezi u Bosanskom Šamcu. 265 . (3. – 1962.1955. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1946.5 d/m) Sadržaj fonda: Fond se sastoji od matičnih knjiga. Djelokrug rada Sreskog saveza bio je pružanje pomoći zemljoradničkim zadrugama u svim djelatnostima kojima su se bavile.1947. te dokumentacije koja se odnosi na seljačke radne zadruge (SRZ) sa područja Tuzlanskog sreza. godine. Od 17. Bijeljini i pripojeni novom Sreskom zadružnom savezu Brčko. Rješenjem Gradskog narodnog odbora BrčkoPovjereništvo za finansije od 04. Serije u fondu: 1.’’. Na osnovu odluke Plenuma Glavnog zadružnog saveza NR Bosne i Hercegovine o prestanku rada dotadašnjih sreskih saveza i formiranju novih. 39 zadruga proizvođačkog karaktera i 1 pčelarska zadruga. Zapisnici Saveza 2. Knjige Valorizacija fonda: 4 Fond može poslužiti kao izvor za proučavanje razvoja i djelovanja ovoga Saveza. Gradačcu. o. j. djelovodnih protokola. U novoosnovani Savez ušla je 121 zadruga od čega: 81 zemljoradnička zadruga opšteg tipa. Jezik u građi: bosanski. o.06. 12 kut. Sreski savez zemljoradničkih zadruga Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/SSZZT Vremenski raspon građe: 1946. Brčko sa sjedištem zadruge u Brčkom. godine mijenja naziv u Sreski savez zemljoradničkih zadruga z.s. s.

zapisnika sa godišnjih skupština. prilagođenih novoj teritorijalnoj podjeli u NR Bosni i Hercegovini. (0. zapisnika zadružnih savjeta. srpski.Historijat stvaraoca fonda: Sreski savez zemljoradničkih zadruga Tuzla osnovan je 1946.4 d/m) Sadržaj fonda: Fond se sastoji od opšte arhive. Serije u fondu: 1. godine. Finansijska dokumentacija Valorizacija fonda: 4 Fond je fragmentaran. Zapisnici 3. Količina građe: 1 fasc. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: (?) – 1955. Opšta dokumentacija 2. Jezik u građi: bosanski. 266 . 1955. Sreski savez zemljoradničkih zadruga Bijeljina Signatura fonda: BiH-ATKT/SSZZBi Vremenski raspon građe: 1952. 1955. godine i radio je do 1962. ali može poslužiti kao pomoćni izvor za proučavanje razvoja i djelovanja ovoga Saveza. 08. – 1955. Historijat stvaraoca fonda: Na osnovu odluke Plenuma Glavnog zadružnog saveza NR Bosne i Hercegovine o prestanku rada dotadašnjih sreskih saveza i formiranju novih. godine prestao je sa radom Sreski zadružni savez u Bijeljini i pripojen novom Sreskom zadružnom savezu Brčko koji je formiran na osnovu odluke Skupštine SSZZ Brčko 26. godine. te platnih lista.

(0. izvještaje o finansijskoj reviziji zemljoradničkih zadruga. 1 kut. ali može poslužiti kao izvor za proučavanje razvoja i djelovanja ovoga Saveza. 267 . 1 kut. registra izdatih uvjerenja.Sreski savez zemljoradničkih zadruga Zvornik Signatura fonda: BiH-ATKT/SSZZZ Vremenski raspon građe: 1956. – 1960. Serije u fondu: 1. Knjiga Valorizacija fonda: 4 Fond je fragmentaran. Jezik u građi: bosanski.4 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži opštu dokumentaciju i zapisnike o pregledu završnih računa. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: (?) Komore Ugostiteljske komore Sreska ugostiteljska komora Brčko Signatura fonda: BiH-ATKT/SUKBč Vremenski raspon građe: 1956. knjiga primljenih prijava i dr.5 d/m) Sadržaj fonda: Fond se sastoji od zapisnika o polaganju ispita ugostiteljskih radnika. Opšta dokumentacija 2. srpski.. – 1962. Količina građe: 1 knj. (0. knjigu zapisnika sa sjednica Upravnog odbora itd.. Količina građe: 3 knj.

hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1955. 09. ali može poslužiti kao izvor za proučavanje razvoja i djelovanja Komore kao i za rješavanje ličnih prava. godine. a Osnivačka skupština Komore održana je 21. Sreska ugostiteljska komora Zvornik Signatura fonda: BiH-ATKT/SUKZ Vremenski raspon građe: 1957. godine. srpski.Serije u fondu: 1. (0. srpski. – ? Historijat stvaraoca fonda: Sreska ugostiteljska komora Brčko osnovana je Rješenjam Narodnog odbora sreza Brčko broj 36/55.08.4 d/m) Sadržaj fonda: Fond se sastoji od zapisnika o polaganju ispita za zvanje ugostiteljskih radnika. Jezik u građi: bosanski. Jezik u građi: bosanski. ali može poslužiti kao izvor za proučavanje razvoja i djelovanja Komore kao i za rješavanje ličnih prava. 1955. Valorizacija fonda: 4 Fond je fragmentaran. Zapisnici 2. Količina građe: 1 kut. – 1958.1955. od 18. Knjige Valorizacija fonda: 4 Fond je fragmentaran. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: (?) 268 .

(0. zapisnike o polaganju ispita za zvanje ugostiteljskog radnika i završne račune. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: (?) Trgovinsko-ugostiteljske komore Sreska trgovinsko-ugostiteljska komora Bijeljina Signatura fonda: BiH-ATK/STUKBi Vremenski raspon građe: 1952. – 1955. Serije u fondu: 1. Količina građe: 1 kut. – 1962.4 d/m) 269 . Količina građe: 2 kut. (0. Zapisnici 3. Završni računi Valorizacija fonda: 4 Fond je fragmentaran. Opšti spisi 2. ali može poslužiti kao izvor za proučavanje razvoja i djelovanja Komore kao i za rješavanje ličnih prava.Sreska ugostiteljska komora Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/SUKT Vremenski raspon građe: 1955. Jezik u građi: bosanski. srpski.8 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži prijave za učlanjenje u Sresku ugostiteljsku komoru.

Dokumentacija koja se odnosi na Večernju trgovačku školu Valorizacija fonda: 4 Fond je fragmentaran. 270 . postavljenje nastavnika. zapisnike sa sjednica Nastavničkog vijeća itd. (0. Serije u fondu: 1. srpski. izvještaje o radu. rješenja o postavljenju nastavnika. – 1955.4 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži dokumentaciju koja se odnosi na rad Večernje trgovačke škole u Gračanici. spiskove polaznika škole i dr. spiskove polaznika. izvještaje o radu večernje trgovačke škole. Serije u fondu: 1. uputstva. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: (?) Sreska trgovinsko-ugostiteljska komora Gračanica Signatura fonda: BiH-ATKT/STUKG Vremenski raspon građe: 1952. Jezik u građi: bosanski. Izvještaji Valorizacija fonda: 4 Fond je fragmentaran. nastavne programe. Količina građe: 1 kut. ali može poslužiti kao izvor za proučavanje razvoja i djelovanja Komore. Opšti spisi 2. ali može poslužiti kao izvor za proučavanje razvoja i djelovanja Komore kao i za rješavanje ličnih prava.Sadržaj fonda: Fond sadrži uputstva o organizaciji večernjih trgovačkih škola.

zapisnika Osnivačke skupštine. srpski. – ? 271 . Zapisnici 3. Opšti spisi 2. zapisnika sa godišnjih skupština i rješenja o utvrđivanju stručne spreme radnika i dr. 1 kut. Serije u fondu: 1. rješenja o osnivanju STK-Zvornik. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: (?) Trgovinske komore Sreska trgovinska komora Zvornik Signatura fonda: BiH-ATKT/STKZ Vremenski raspon građe: 1955. (0. – 1958. Jezik u građi: bosanski. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1955.. Količina građe: 1 knj.Jezik u građi: bosanski. Registri Valorizacija fonda: 4 Fond je fragmentaran. srpski.4 d/m) Sadržaj fonda: Fond se sastoji od registra izdatih rješenja. ali može poslužiti kao izvor za proučavanje razvoja i djelovanja Komore kao i za rješavanje ličnih prava.

Zadatak Komore je bio da radi na unapređenju robnog prometa i da se stara o učvršćivanju i razvijanju dobrih poslovnih odnosa. (2.08. 3/55. Sreska trgovinska komora Brčko Signatura fonda: BiH-ATKT/STKBč Vremenski raspon građe: 1955. da radi na jačanju odgovornosti trgovinskih privrednih organizacija prema društvu. septembra 1955. 4. 9 kut. godine. srpski.1955. rješenja o stručnoj spremi radnika i dr. – 1962. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: (?) 272 . Opšti spisi Personalna dokumentacija Finansijska dokumentacija Knjiga zapisnika Valorizacija fonda: 4 Fond može poslužiti kao izvor za proučavanje razvoja i djelovanja Komore kao i za rješavanje ličnih prava.Historijat stvaraoca fonda: Sreska trgovinska komora Zvornik je osnovana Rješenjem Narodnog odbora sreza Zvornik br. godine i počela je sa radom 1. Količina građe: 6 knj. finansijsku dokumentaciju. 3. od 27. Serije u fondu: 1. personalnu dokumentaciju.. knjigu zapisnika sa sjednica raznih komisija. Jezik u građi: bosanski.6 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži opštu arhivu. 2.

Opšti spisi 2. – 1962.Poljoprivredno-šumarske komore Sreska poljoprivredno-šumarska komora Brčko Signatura fonda: BiH-ATKT/SPŠKBč Vremenski raspon građe: 1960. 11. Jezik u građi: bosanski. Personalni spisi 3. (0. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1960.. Količina građe: 1 knj. te dio personalne i finansijske dokumentacije. 1960. rješenja o osnivanju. Knjige Valorizacija fonda: 4 Fond je necjelovit. ali može poslužiti kao izvor za proučavanje razvoja i djelovanja Komore kao i rješavanje ličnih prava. srpski. 1 kut. 273 .4 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži matične knjige službenika. godine. – (?) Historijat stvaraoca fonda: Sreska poljoprivredno–šumarska komora Brčko počela je sa radom 01. izvještaje o stanju kadrova. Serije u fondu: 1.

Zapisnici 2. – 1963. (1. ali može poslužiti kao izvor za proučavanje razvoja i djelovanja Komore kao i za rješavanje ličnih prava. indeksi Valorizacija fonda: 4 Fond nije cjelovit. 4. – 1963.Zanatske komore Sreska zanatska komora Tuzla (Udruženje zanatlijaTuzla) Signatura fonda: BiH-ATKT/SZKT (UZT) Vremenski raspon građe: 1909. Djelovodni protokoli. spiska zanatskih radnji i dr.5 d/m) Sadržaj fonda: Fond se sastoji od djelovodnih protokola. evidencija dozvola za rad. srpski. registri. Promjene naziva stvaraoca fonda: 1. zapisnika o polaganju pomoćnih ispita. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1931. Serije u fondu: 1. 2 kut. 3. Zanatsko udruženje u Tuzli Obrtna komora – Izpostava za Veliku župu Usora i Soli Tuzla Udruženje zanatlija Tuzla Sreska zanatska komora Tuzla 274 . registra ugovora o učenju. registara zanatskih radnji.. Količina građe: 23 knj. Jezik u građi: bosanski. 2. knjiga članova udruženja zanatlija. indexa registra obrtnika.

Historijat stvaraoca fonda: Zanatsko udruženje u Tuzli formirano je 1931. Od 1963. odobrenje za rad i rješenje o prestanku djelatnosti.7 d/m) Sadržaj fonda: Fond se sastoji od opšte dokumentacije (zapisnici sa sjednica Upravnog odbora. Serije u fondu: 1. finansijske dokumentacije i dr. godine djeluje u okviru Privredne komore Tuzla kao Sekcija za zanatstvo. knjiga ugovora. Predsjedništva. Na osnovu dostupne dokumentacije vidljivo je da je do polovine 1950. (1. ali može poslužiti kao izvor za proučavanje razvoja i djelovanja Komore kao i za rješavanje ličnih prava. zapisnika o polaganju pomoćnih ispita. evidencije položenih majstorskih ispita. a za vrijeme NDH nosilo je naziv Obrtna komora – Izpostava za Veliku župu Usora i Soli. 2. 4. Količina građe: 26 knj. kada i mijenja naziv u Sreska zanatska komora Tuzla. Sreska zanatska komora Brčko Signatura fonda: BiH-ATKT/SZKBč Vremenski raspon građe: 1932.. registra privatnih radnji. – 1963. obavijesti o formiranju kurseva). spiskovi zaposlenog osoblja. 3. Jezik u građi: bosanski. godine. Tuzla. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1932. godine ovo Udruženje radilo pod nazivom Udruženje zanatlija Tuzla. djelovodnih protokola. Opšta dokumentacija Zapisnici Finansijska dokumentacija Knjige Valorizacija fonda: 4 Fond nije cjelovit. izvještaji o radu. registra izdatih zanatskih dozvola. srpski. – ? 275 . 2 kut.

Knjige Valorizacija fonda: 4 Fond je fragmentaran. na osnovu Uredbe o udruživanju privrednih organizacija i Rješenja NOS-a Brčko br. 36/55.IG Vremenski raspon građe: 1956. Udruženje zanatlija 2. godine. Na osnovu raspoložive dokumentacije vidljivo je da je. ali može poslužiti kao izvor za proučavanje razvoja i djelovanja Komore kao i za rješavanje ličnih prava. odobrenja za rad. Sreska zanatska komora Brčko Historijat stvaraoca fonda: Prva sjednica Odbora Udruženja zanatlija održana je 20.5 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži registar zanatskih radnji. – 1959.(?) – ? 276 . Komora je imala Ispostave u Bijeljini i Bosanskom Šamcu i Povjereništvo u Gradačcu. spiskove članova zanatske komore.08. 06. srpski. 1956. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1956. Sreska zanatska komora Tuzla – Ispostava Gračanica Signatura fonda: BiH-ATKT/SZKT . godine. (0. na Osnivačkoj skupštini osnovana Sreska zanatska komora Brčko 03.1932. Serije u fondu: 1.. prijave za uključenje u članstvo zanatske komore.09. Jezik u građi: bosanski.Promjene naziva stvaraoca fonda: 1. Količina građe: 2 knj. 1 kut. od 18. Opšta dokumentacija 2. periodične obračune i djelovodne protokole. godine.1955.

godine osnovana je kao Sreska zanatska komora Brčko – Ispostava Bijeljina. – 1963. ali može poslužiti kao izvor za proučavanje razvoja i djelovanja Komore kao i za rješavanje ličnih prava.. (1 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži registre zanatskih radnji. razne statističke podatke i dr. preglede prijavljenih i odjavljenih dozvola. (1.. evidenciju pomoćnika. srpski. ugovore o radu između poslodavaca i radnika. Registri i indeksi Valorizacija fonda: 4 Fond nije cjelovit. Sreska zanatska komora Zvornik (Udruženje zanatlija Zvornik) Signatura fonda: BiH-ATKT/SZKZ (UZZ) Vremenski raspon građe: 1918.5 d/m) 277 . Količina građe: 17 knj. registar sklopljenih ugovora. Opšta dokumentacija 2. Jezik u građi: bosanski. Količina građe: 13 knj. – 1962. Serije u fondu: 1. 1 kut. indeks zanatlija. 2 kut. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1956. registar uplata članarine.(?) – ? Historijat stvaraoca fonda: Krajem 1956.Sreska zanatska komora Bijeljina (Udruženje zanatlija Bijeljina) Signatura fonda: BiH-ATKT/SZKBi(UZBi) Vremenski raspon građe: 1922.

– 1958. Serije u fondu: 1.Sadržaj fonda: Fond sadrži djelovodni protokol. evidencija zanatlija. finansijske dokumentacije i dr. evidenciju učenika – zanatlija. zapisnike o polaganju pomoćničkih i majstorskih ispita i dr. indeksa zanatlija. registar zanatskih radnji. srpski. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: (?) Sreska zanatska komora Kladanj (Udruženje zanatlija Kladanj) Signatura fonda: BiH-ATKT/SZKKl (UZKl) Vremenski raspon građe: 1946.. Serije u fondu: 1. Finansijska dokumentacija 3. Knjige 278 . Količina građe: 4 knj. ali može poslužiti kao izvor za proučavanje razvoja i djelovanja Komore kao i za rješavanje ličnih prava. Opšta dokumentacija 2. indeks zanatskih dozvola. Zapisnici 3. registar članova komore. Jezik u građi: bosanski. podatke o prometu zanatlija. dozvole za rad. spiskove zanatskih radnji. Knjige Valorizacija fonda: 4 Fond nije cjelovit. Zapisnici 2. 1 kut. zapisnike sa sjednica Upravnog odbora. (0. djelovodnog protokola.5 d/m) Sadržaj fonda: Fond se sastoji od zapisnika sjednica Upravnog odbora. zapisnika sa sastanka Skupštine komore.

. godine ova Komora djeluje kao Ispostava Sreske zanatske komore Tuzla. – 1953. izvještaja o stanju u zadrugama. radu zadružnih organa upravljanja i dr. Od juna mjeseca 1956.Valorizacija fonda: 4 Fond je fragmentaran. Sreska zanatka komora Kladanj 3. srpski. (7. Količina građe: 125 knj. godine kada mijenja naziv u Sreska zanatska komora Kladanj. Serije u fondu: 279 . 19 kut.5 d/m) Sadržaj fonda: Fond se sastoji od personalne dokumentacije. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1946. Udruženje zanatlija 2. Jezik u građi: bosanski.(?) – ? Promjene naziva stvaraoca fonda: 1. Sreska zanatska komora Tuzla – Ispostava Kladanj Historijat stvaraoca fonda: Na osnovu raspoložive dokumentacije vidljivo je da je u Kladnju djelovalo Udruženje zanatlija do 1954. ali može poslužiti kao izvor za proučavanje razvoja i djelovanja Komore kao i za rješavanje ličnih prava. izvještaja o radu zadruga. Seljačke radne zadruge Seljačke radne zadruge sreza Brčko Signatura fonda: BiH-ATK/SRZSBč Vremenski raspon građe: 1945.

proizvodnih planova i dr. srpski. rješenja o rasporedu. Serije u fondu: 1. 5 kut. 4. 280 . Personalna dokumentacija 2. pristupnih izjava članova zadruga. zapisnika sa sjednica Upravnog odbora. – 1953.godine. ali može poslužiti kao izvor za proučavanje razvoja i djelovanja zadruga. zapisnika sa održanih skupština.1. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1945. 3. Seljačke radne zadruge Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/SRZT Vremenski raspon građe: 1948. rješenja o upisu u zadružni registar. Izvještaji Valorizacija fonda: 4 Fond može poslužiti za istraživanje prilika u razdoblju djelovanja Zadruge. 2. završnih računa. popisa imovine osnivača zadruga. opšte arhive. (2 d/m) Sadržaj fonda: Fond se odnosi na rad seljačkih radnih zadruga. Historijat stvaraoca fonda: Prve Seljačke radne zadruge na području sreza Brčko osnivaju se već 1945. Opšta dokumentacija Zapisnici Finansijska dokumentacija Proizvodni planovi Valorizacija fonda: 4 Fond nije cjelovit. Količina građe: 96 knj. a sastoji se od spisa sa osnivačkih skupština. Jezik u građi: bosanski. – 1953.godine i egzistiraju do 1953..

knjiga radnih dana. Količina građe: 9 knj. Historijat stvaraoca fonda: Građa fonda se odnosi na rad više seljačkih radnih zadruga (SRZ) sa područja sreza Zvornik koje su egzistirale u periodu 1949. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1948.6 d/m) Sadržaj fonda: Fond se sastoji od djelovodnih protokola. 1 kut. Zapisnici 3. – 1952. Knjige Valorizacija fonda: 4 Fond nije cjelovit. godine. – 1953. knjiga članova zadrugara. – 1952.. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1949. Historijat stvaraoca fonda: Seljačke radne zadruge na području Tuzlanskog sreza počinju da se osnivaju krajem 1948. ali može poslužiti kao izvor za proučavanje razvoja i djelovanja zadruga. godine i egzistiraju do 1953. Jezik u građi: bosanski. Serije u fondu: 1. zapisnika sa sastanka Upravnog odbora seljačkih radnih zadruga. srpski.-1952.Jezik u građi: bosanski. knjiga zapisnika. Seljačke radne zadruge sreza Zvornik Signatura fonda: BiH-ATKT/ SRZSZ Vremenski raspon građe: 1949. knjiga potraživanja zadrugara. (0. godine i to: SRZ “Podrinje’’ Čelopek. opšte arhive i dr. srpski. SRZ “Bratstvo’’ 281 . Opšta dokumentacija 2.

SRZ “Razvitak’’ Ročevići. SRZ “Napredak’’ Drinjača i SRZ “Crvena Zvezda’’ Tabavci. izvještaja o materijalno-finansijskom poslovanju. Količina građe: 7 kut. srpski. Zemljoradničke zadruge Zemljoradničke zadruge Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/ZZT Vremenski raspon građe: 1945. SRZ “Sloga’’ Tršić. ali može poslužiti kao izvor za proučavanje razvoja i djelovanja zadruga. 282 . Jezik u građi: bosanski. pravila zadruga i dr. Zapisnici 2. – ? Historijat stvaraoca fonda: Fond “Zemljoradničke zadruge Tuzla’’ sadrži arhivsku građu koja se odnosi na zemljoradničke zadruge sa područja sreza Tuzla. – 1961. Izvještaji Valorizacija fonda: 4 Fond nije cjelovit.8 d/m) Sadržaj fonda: Fond se sastoji od izvještaja godišnjih skupština.Donji Rainci. evidencije članova zemljoradničkih zadruga. (2. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1945. zapisnika sa sjednica zadružnog savjeta. SRZ “Bratstvo-Jedinstvo’’ Kozluk. SRZ “27. Serije u fondu: 1. zapisnika i izvještaja o radu upravnih odbora. SRZ “Drina’’ Šepak. juli’’ Gornji Rainci.

20 reg. Količina građe: 1 fasc. Serije u fondu: 1. 3. blagajna. Zemljoradnička zadruga “Peradarstvo’’ u likvidaciji Gradačac Signatura fonda: BiH-ATKT/ZZ’’P’’Gd Vremenski raspon građe: 1986. Količina građe: 1 knj. – 2004. Opća i pravna dokumentacija Radni odnosi Finansijska dokumentacija Knjige Valorizacija fonda: 4 Fond može poslužiti kao izvor za proučavanje razvoja i djelovanja ove Zadruge. u stečaju Lukavac Signatura fonda: BiH – ATKT/ZZ’’P’’Lu Vremenski raspon građe: 1988. (8 d/m) Sadržaj fonda Fond sadrži finansijsko-račuvodstvenu dokumentaciju (platne liste.. 48 reg... 103 fasc. – 2001.Zemljoradnička zadruga “PURAČIĆ’’ sa p. personalnu dokumentaciju i dokumentaciju iz sektora općih i pravnih poslova. 4. izvodi banke. 2. hrvatski Pismo u građi: latinica. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: (?) Historijat stvaraoca fonda: Osnovna djelatnost Zadruge bila je proizvodnja hrane i prerada mesa. Jezik u građi: bosanski.o. KUF.). srpski. završni računi. (2 d/m) 283 . a koja se odnosi na rad i djelovanje ZZ “Puračić’’ u stečaju Lukavac. KIF i sl.

rješenja o postavljenju upravnika. KUF. srpski. – 1961. izvode. finansijski planovi. Serije u fondu: 1. periodične obračune i završne račune. primke. KIF. planove. podaci o zaposlenom osoblju i dr. dopise. planovi sjetve. informacije. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: (?) Zemljoradničke zadruge Brčko Signatura fonda: BiH-ATKT/ZZBč Vremenski raspon građe: 1946. ali može poslužiti kao pomoćni izvor za istraživanje rada i razvoja privrede na području regije Tuzla.Sadržaj fonda: Fond sadrži ugovore sa udruženim zemljoradnicima. Finansijska dokumentacija Valorizacija fonda: 4 Fond nije cjelovit. otpremnice. Planovi sjetve 284 . ugovore sa kupcima. Finansijski planovi 3. Ugovori sa udruženim zemljoradnicima 2. Količina građe: 5 kut. račune. Ugovori sa kupcima 3. (2 d/m) Sadržaj fonda: Fond se sastoji od raznovrsne dokumentacije iz djelokruga rada zadruga: obavještenja o otkupu i raspodjeli sjemena. Serije u fondu: 1. trebovanje sjemena. blagajnu. Opšta dokumentacija 2. Jezik u građi: bosanski.

srpski. (15.. završne račune. Količina građe: 11 knj. ali može poslužiti kao izvor za proučavanje razvoja i djelovanja ove Zajednice na području regije Tuzla. Jezik u građi: bosanski. rješenja i naredbe o formiranju cijena proizvoda i usluga. 4. Serije u fondu: 1. – ? Međuopštinska zajednica za poslove cijena Tuzla Signatura fonda: BiH-ATK/MZZPCT Vremenski raspon građe: 1980. OOSK i komisija. finansijske kartice. Jezik u građi: bosanski. cjenovnike ugostiteljskih objekata po opštinama (za društveni sektor i samostalne objekte i zapisnike o kategoriji objekata). 3. sveske zapisnika sa sjednica Savjeta.5 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži normativna akta. Normativna akta Zapisnici sa sjednica Finansijska dokumentacija Knjige Valorizacija fonda: 4 Fond nije cjelovit. 2. Zbora radnika. – 1990. interna dostavna knjiga). platne liste. personalna dosijea i knjige (djelovodni protokol. odluke RZ. matična knjiga radnika. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: (?) 285 .Valorizacija fonda: 4 Fond nije cjelovit. ali može poslužiti kao izvor za proučavanje razvoja i djelovanja zadruga kao i za rješavanje ličnih prava. 240 fasc. srpski. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1946.

Hor KPD “Gajret”. 1939. godina (Fotografska zbirka Arhiva Tuzlanskog kantona) 286 .

hrvatski Pismo u građi: latinica. Bosanski 287 . Izvještaji Valorizacija fonda: 3 S obzirom da je ovaj fond preuzet od Centralnog komiteta SK Bosne i Hercegovine Sarajevo. – 1947. DRUŠTVA I UDRUŽENJA Komunistička partija – Savez komunista (KPBiH/SKBiH) Okružni i oblasni komiteti Okružni komitet Komunističke partije Bosne i Hercegovine Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/OK KPBiHT Vremenski raspon građe: 1945. godine. Kadrovska dokumentacija 2. Okružni komitet KPJ Tuzla obuhvatao je područja deset sreskih komiteta i to: Bijeljina.V DRUŠTVENO-POLITIČKE ORGANIZACIJE. može poslužiti za istraživanje partijskog djelovanja OK KP Bosne i Hercegovine Tuzla. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1943. rad komisija unutar Komiteta. Količina građe: 16 kut. Jezik u građi: bosanski. Dokumentacija rada komisija 3. 2 knj. partijske izbore kao i izvještaje nižih komiteta. a u Tuzli je osnovan 1943. (4 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži dokumente koji se odnose na kadrovska pitanja. – 1947. Serije u fondu: 1. srpski. Historijat stvaraoca fonda: Okružni komiteti Partije osnivani su još u toku rata..

Brčko. Vlasenica i Zvornik. Derventu. Oblasni komitet Saveza komunista Bosne i Hercegovine Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/ObK KPBiHT Vremenski raspon građe: 1949. Tuzla. 5 kut. Gračanica. hrvatski Pismo u građi: latinica.3 d/m) Sadržaj fonda: Fond se sastoji od zapisnika sreskih. Zapisnici sreskih. partijskih odjeljenja.Šamac. analiza rada kurseva itd. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1949. 11/52). Teritorijalnom podjelom NR Bosne i Hercegovine na srezove. derventski. bosanskošamački. maglajski. Količina građe: 13 knj. bosanskobrodski. tešanjski. brčanski. Brčko. Okružni komiteti uopšte. godine ukidanjem okruga kao administrativno-teritorijalnih jedinica. Srebrenica. gradskih i mjesnih komiteta 2. Serije u fondu: 1. Kursevi Valorizacija fonda: 3 Fond može poslužiti za proučavanje partijske aktivnosti na području Tuzlanske oblasti. dobojski. Lopare. modrički. Planovi rada 3. – 1952. 1952. kladanjski.. odjeljenja Oblasnog komiteta. list NR BiH’’ br. Jezik u građi: bosanski. Historijat stvaraoca fonda: Zakonom o administrativno-teritorijalnoj podjeli NR Bosne i Hercegovine na oblasti (“Sl. teslićki. odžački. gračanički. (1. stvaranju i proširivanju partijskih organizacija. gradove i opštine. Kladanj. tuzlanski. zapisnika konferencija. godine ukidaju se oblasti i prestaje sa radom Oblasni komitet (“Sl. Doboj i Tuzlu. 16/49) Tuzlanska oblast je obuhvatala srezove: bijeljinski. gradskih i mjesnih komiteta. planova rada odjeljenja. gradačački. 288 . loparski. srpski. srebrenički. zvornički i gradove: Bijeljinu. – 1955. Prestao je sa radom 1947. odigrali su krupnu ulogu u učvršćivanju i izgradnji narodne vlasti na svojoj teritoriji. list NR BiH’’ br. uzdizanju kadra i osamostaljenju u radu sreskih komiteta.

– 1990. Količina građe: 50 kut. srpski. Jezik u građi: bosanski. 5. 4. koja je donesena jula mjeseca 1968. odluke o raspuštanju nekih osnovnih organizacija. Kalesija i Tuzla. rezimee rasprava. itd. Kladanj. konstituisana je Međuopštinska konferencija saveza komunista za opštine: Lukavac. Lopare. – 1990. godine. s obzirom da ovo područje čini društveno-ekonomsku cjelinu sa zajedničkim problemima i tendencijama u daljem razvitku. izvještaje. zapisnike i materijale sa sjednica Predsjedništva. dopise i uputstva CK SKBiH i CK SKJ.Međuopštinska konferencija Saveza komunista Bosne i Hercegovine Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/MOK SKBiHT Vremenski raspon građe: 1968. programe. Srebrenik. odluke. stenografske bilješke. zaključke. hrvatski Pismo u građi: latinica. Historijat stvaraoca fonda: Odlukom o organizovanju i radu međuopštinske konferencije Saveza komunista. Serije u fondu: 1. (12 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži opšte spise. Banovići. Potreba za konstituisanjem ovakve konferencije proistekla je iz interesa i potreba za zajedničkom idejnopolitičkom akcijom Saveza komunista. 3. Opšta dokumentacija Kadrovska komisija AGIT-PROP Komisija za međunarodne odnose Statutarna komisija Valorizacija fonda: 3 Fond može poslužiti za proučavanje partijske aktivnosti na području Tuzlanske oblasti. analize. materijale Komisije za međunarodne odnose. a po svom položaju predstavlja 289 . Kadrovske komisije i Statutarne komisije. materijale o pripremama kongresa. 2. Živinice. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1968.

Ovu konferenciju činili su članovi koje su birale opštinske konferencije SK-a iz svojih redova i iz redova članova SK-a na području opštine. ostala je pri Opštinskom komitetu SK Bosne i Hercegovine Tuzla koji je bio predavalac građe ovoga fonda. Opšta dokumentacija 2. srpski. Međuopštinska konferencija. sa stanovišta organizovanosti SK-a. hrvatski Pismo u građi: latinica. (6 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži opštu prepisku. Historijat fonda je sačinjen na osnovu građe koja je 1990. Jezik u građi: bosanski. statističke izvještaje i sl. Zapisnici i materijali sa sjednica 3. predstavlja mjesto i oblik preko kojeg treba inicirati i razmatrati šire i značajnije probleme ovog područja. kada je MOK SK Bosne i Hercegovine Tuzla prestao sa radom. Programom i zaključcima CK SKJ. zahtijevala veće koordiniranje akcija i povezivanje putem integracije i drugih oblika saradnje. materijale opštinskih komiteta nadležnog područja upućenih MOK SK Bijeljina. Opštinske konferencije SK-a u opštinama za koje se konstituiše međuopštinska konferencija zadržavaju u svemu i u cijelosti svoju samostalnost i djeluju u skladu sa Statutom. Serije u fondu: 1. zapisnike tematskih sjednica i sjednica radnih grupa. Odlukom CK SKBiH kao i svojom odlukom i programima rada. a posebno kada se radi o pokretanju zajedničkih pitanja i akcija koje traže udruženo djelovanje opština i pomoć drugih društveno-političkih faktora.geografsku cjelinu. Dio dokumentacije. Statistički izvještaji Valorizacija fonda: 3 Fond može poslužiti za proučavanje partijske aktivnosti na području regije Bijeljina. koja se odnosi na finansije i knjigovodstvo (platne liste. zapisnike i materijale sa sjednica Predsjedništva. Međuopštinska konferencija Saveza komunista Bosne i Hercegovine Bijeljina Signatura fonda: BiH-ATKT/MOK SKBiHBi Vremenski raspon građe: 1985. kako u privredi tako i u drugim društvenim djelatnostima. godine. Količina građe: 26 kut. bilo je neophodno obezbijediti jače povezivanje i izgrađivanje jedinstvenih stavova SK-a na širem području.). Tome su doprinijela cjelokupna društvena kretanja podstaknuta reformom. – 1990. predata Arhivu. koja je. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: PrP Stepen sređenosti: arhivistički sređen 290 . kartoni idr.

nastavljati započete idejnopolitičke aktivnosti na pitanjima zajedničkim za opštinske organizacije SK-a nadležnog područja (o srednjem obrazovanju i vaspitanju. anketne listove službenika.Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1985. matičnu knjigu službenika. Brčko. Opšta dokumentacija Zapisnici Uputstva Knjige Valorizacija fonda: 3 Fond može poslužiti za proučavanje partijske aktivnosti na području Tuzlanskog sreza.). 2. materijale nastale u radu konferencija i komisija. odbrambeno-zaštitne pripreme. maja mjeseca 1985. 58 kut. Ovaj organ će provoditi jedinstvenu politiku za kadrove od interesa za međuopštinsko područje. uz saglasnost Predsjedništva CK SK Bosne i Hercegovine. Količina građe: 18 knj. zdravstvu itd. godine kada je isti prestao sa radom. – 1990. Historijat fonda je sačinjen na osnovu građe predate u Arhiv primopredajnim zapisnikom od MOK SK Bijeljina 1990. (14 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži zapisnike sa sastanaka. Opštinski komiteti Bijeljina. godine. djelovodne protokole itd. 291 . uputstva i direktive viših organa. Članovi Međuopštinske konferencije su po funkciji predsjednici opštinskih komiteta SK-a.. donijeli su Odluku o organizovanju Međuopštinske konferencije Saveza komunista Bosne i Hercegovine sa sjedištem u Bijeljini. 3. Serije u fondu: 1. – 1966. 4. Sreski i opštinski komiteti Sreski komitet Saveza komunista Bosne i Hercegovine Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/SK SKBiHT Vremenski raspon građe: 1945. Historijat stvaraoca fonda: Na osnovu Statuta Saveza komunista Bosne i Hercegovine. informacije. Orašje i Ugljevik.

list NR BiH” br. 14/66). prijedloge za odlikovanja. 29 kut.Jezik u građi: bosanski. hrvatski Pismo u građi: latinica. Sreski komitet SK Bosne i Hercegovine Tuzla radi pod tim nazivom do 1966. mišljenja za dodjelu “Spomenice 1941. spiskove isključenih članova SK-a. Tinja. godine kada su ukinuti srezovi. – 1955. Srebrenica. – 1966. godine i teritorijalno je pripadao Tuzlanskom okrugu. pa 16. a opštine u sastavu sreza su: Breške. zaključke i zapisnike sa sastanaka i konferencija. Brijesnica. 47/62). Ugljevik. Na osnovu ove teritorijalne podjele. srez Tuzla čine opštine Banovići i Lukavac. Simin Han. a njihova nadležnost prenesena na opštinske skupštine i njihove organe (“Sl. godine. list NR BiH” br. Gračanica. izvještaje. Vlasenica. Kladanj. srez Tuzla je obuhvatao 21 mjesni narodni odbor. Zvornik i Živinice (“Sl. srez Tuzla je brojao 17. godine. Kalesija. Historijat stvaraoca fonda: Sreski komitet Saveza komunista Bosne i Hercegovine Tuzla osnovan je. Serije u fondu: 1. ocjene o radu kadrova u školama.’’. 4. Srebrenik. kada su osnovani i srezovi. Bijeljina. godine obuhvatao 18 opština sa naseljima u njihovom sastavu: Banovići. Ljepunice. gradove i opštine. Orašje. Srebrenik. 1952. Od 1955. Tojšići i Živinice (“Sl. 1945.. Zapisnici. statističke izvještaje o članovima u osnovnim organizacijama. kao i njegovim izmjenama 1958. Puračić. Teritorijalnom podjelom NR Bosne i Hercegovine na srezove. godine. Tuzla. 11/52). 3. Kiseljak. Lukavac. Dobošnica. anketne listove. Brčko. zaključci Spiskovi boraca Uputstva Statistički izvještaji 292 . Količina građe: 19 knj. Sreski komitet Saveza komunista Bosne i Hercegovine Bijeljina Signatura fonda: BiH-ATKT/SK SKBiHBi Vremenski raspon građe: 1945. da bi 1962. 2. izvještaji. (8 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži referate. a 1950. Lopare. podatke o borcima i njihovo držanje u zatvorima i zarobljeništvu. Zakonom o području srezova i opština. list SR BiH” br. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1945. godine 23 mjesna odbora sa teritorijalnom pripadnošću Tuzlanskoj oblasti. srpski. Bratunac. Šekovići.

Trnova. teritorijalnom podjelom. Čađavica. srpski. 1945. Bijeljina sela. Dragaljevac. list NR BiH” br. 11/52). analize. referate. Bijeljinski srez čini gradska opština Bijeljina u koju ulaze: Bijeljina. Popovi. Dragaljevac. Korenita. Bijeljinski srez je pripadao Tuzlanskom okrugu sve do 1949/50. informacije. Bosanska Rača. materijale rada Kadrovske i Kontrolne komisije itd. Janja. Međaši. 17/55) prestaje sa radom Sreski komitet Bijeljina i kao opština pripada srezu Brčko (pa samim tim i Sreskom komitetu Brčko) djelujući pod nazivom Opštinski komitet Bijeljina. Količina građe: 8 knj. Kada je 1955. godine formiran je Sreski komitet Bijeljina. list NR BiH” br. programi proslava. hrvatski Pismo u građi: latinica. gradove i opštine.5 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži zapisnike sa sjednica. Batković. Historijat stvaraoca fonda: Teritorijalnom podjelom Federalne Bosne i Hercegovine. informacije o sprovedenim izborima. Zabrđe i Ugljevik (“Sl.. Modran. Janja. Glavičice. Novo Selo. Mjesnih komiteta i osnovnih partijskih organizacija. Obarska. Građu čine zapisnici: Sreskog komiteta. 293 . Vršani. statistički izvještaji itd. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1945. list NR BiH” br. 6 kut. Suho Polje. kartoni evidencije članova. Godine 1952. podaci o održanim sastancima i stanju u organizacijama. Crnjelovo. (1. Brodac. Brodac. Trnova. Zabrđe i Zagoni. – 1958. anketne listove članstva. Dvorovi. godine kada. Jezik u građi: bosanski. godine usvojen Zakon o području srezova i opština u NR Bosni i Hercegovini (“Sl. – 1955. Sreski komitet Saveza komunista Bosne i Hercegovine Zvornik Signatura fonda: BiH-ATKT/SK SKBiHZ Vremenski raspon građe: 1945. Ugljevik.Valorizacija fonda: 3 Fond može poslužiti za proučavanje partijske aktivnosti na području Bijeljinskog sreza i Opštine Bijeljina. Gojsovac i Novo Naselje i opštine Batković. Patkovača. kada se teritorija BiH dijeli na srezove. planove programe. Crnjelovo. izvještaje. pripada Tuzlanskoj oblasti (“Sl. 16/49 i 10/50) i sastoji se od 23 područja mjesnih narodnih odbora i to: Banjica.

Međaš.23/58) tako da te godine počinje sa radom i Opštinski komitet Zvornik. Petkovci. Godine 1955. – 1966. anketne listove članstva. Drinjača. list NR BiH” br. a 1958. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1945. Skelani. Kozluk. 4. u sastav sreza Zvornik ulazi grad Zvornik i 15 mjesnih odbora: Caparde.godine. list NR BiH” br..5 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži zapisnike sa sastanaka.. Sreski komitet Saveza komunista Bosne i Hercegovine Brčko Signatura fonda: BiH-ATKT/SK SKBiHBč Vremenski raspon građe: 1945. 28 kut. Pilica. Roćević. Sapna. analize. srezu Zvornik pripada 11 opština sa naseljenim mjestima u svom sastavu i to: Bratunac. Jezik u građi: bosanski. – 1958. Zapisnici Informacije. godine. Vlasenica i Zvornik (“Sl. Zakonom o područjima srezova i opština u NR BiH. izvještaji. Nova Kasaba. Memići. 1950. srpski. planove i programe rada. Zvornik kao opština sa naseljenim mjestima u svom sastavu pripada Tuzlanskom srezu (“Sl. Grbavci. 3. Kalesija. Sapna i Snagovo (“Sl. Kozluk. 2. Administrativno-teritorijalnom podjelom. Količina građe: 17 knj. Historijat stvaraoca fonda: Teritorijalnom podjelom Federalne Bosne i Hercegovine. 1968. 17/55).Serije u fondu: 1. 10/50). upitnike za delegate V kongresa SKBiH (1968. Han Pijesak. formiran je Zvornički srez koji je pripadao Tuzlanskoj oblasti. referate. dopise i uputstva viših organa. godine) itd. Čelopek. 294 . Memići. Osmaci. Kamenica. 1945. godine. (6. hrvatski Pismo u građi: latinica. informacije. Tako je počeo sa radom i Sreski komitet Zvornik. list NR BiH” br. Fakovići. Srebrenica. analize Kadrovska komisija Kontrolna komisija Valorizacija fonda: 3 Fond može poslužiti za proučavanje partijske aktivnosti na području Zvorničkog sreza.

Zapisnici Informacije i analize Uputstva Evidencije članstva Valorizacija fonda: 3 Fond može poslužiti za proučavanje partijske aktivnosti na području sreza Brčko. pripada srezu Tuzla (“Sl. Lončari. Potočari. list NR BiH” br. Od 1952. 10/50). Shodno Zakonima o teritorijalnoj podjeli Bosne i Hercegovine (“Sl. zaključke i izvještaje sa sastanaka Sreskog i mjesnih komiteta. Bukvik. sa 19 mjesnih narodnih odbora. – 1962.3 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži zapisnike. Historijat stvaraoca fonda: Teritorijalnom podjelom iz 1945. kao opština sa naseljenim mjestima. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1945. (0. kada je teritorija Bosne i Hercegovine podijeljena na srezove. 2 kut. Žabar Gornji. godine. 4. srez Brčko. – 1966. Jezik u građi: bosanski. hrvatski Pismo u građi: latinica. srez Brčko čini gradska opština Brčko i 6 opština sa naseljenim mjestima: Brezovo Polje. 17/55 i 23/58).. mijenjala se i teritorijalna nadležnost Sreskog komiteta Brčko sve do 1962. izbornih konferencija. 295 . osnovnih partijskih organizacija. godine. Tada je počeo sa radom i Sreski komitet Saveza komunista Brčko.Serije u fondu: 1. srpski. list NR BiH” br. godine. list NR BiH” br. gradove i opštine. pripada Tuzlanskom okrugu. Zakonom o teritorijalnoj podjeli Bosne i Hercegovine iz 1950. godine kada Brčko. srez Brčko je pripadao Tuzlanskoj oblasti i u svom sastavu brojao 20 mjesnih narodnih odbora (“Sl. Rahić Gornji. Količina građe: 5 knj. Opštinskog komiteta. 47/62). izvještaje o radu itd. 2. 3. Sreski komitet Saveza komunista Bosne i Hercegovine Kladanj Signatura fonda: BiH-ATKT/SK SKBiHKl Vremenski raspon građe: 1945.

mjesnih i Opštinskog komiteta kao i osnovnih partijskih organizacija. uputstva. kada je proglašen Zakon o području srezova i opština u NR Bosne i Hercegovine (“Sl. 1952. zapisnike sa sastanaka sekretarijata i godišnjih konferencija. a prestao je sa radom 1966. kao opština sa naseljenim mjestima u svom sastavu. Starić. Kladanj. list NR BiH” br. godine. analize. Stupari i Tuholj. Zapisnici i izvještaji 2. 10/50) da bi. 1945. list NR BiH” br. Od 1955. obavještenja itd. Olovo i Stupari sa pripadajućim naseljenim mjestima. Olovo. srez Kladanj pripada Tuzlanskoj oblasti i broji 9 mjesnih narodnih odbora: Dugandžići. Olovo. – 1966. godine kada su ukinuti srezovi. list NR BiH” br. Stupari i Tuholj (“Sl. Kamensko.. Olovske Luke. Kladanj. teritorijalno pripada srezu Tuzla. godine formiran je srez Kladanj koji je pripadao Tuzlanskom okrugu i imao 13 mjesnih narodnih odbora i to: Brloške. – 1954. Količina građe: 19 knj. referate. srpski. godine. Ćude. (3 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži zapisnike sa sastanaka Sreskog. preporuke i dopise CK SKBiH i Okružnog komiteta SK Tuzla. Historijat stvaraoca fonda: Teritorijalnom podjelom Federalne Bosne i Hercegovine. uputstva o radu. hrvatski Pismo u građi: latinica. Godine 1950. Jošija. Kladanj. Zakonom o teritorijalnoj podjeli NR Bosne i Hercegovine na srezove. Sreski komitet Saveza komunista Bosne i Hercegovine Bosanski Šamac Signatura fonda: BiH-ATKT/SK SKBiHBŠ Vremenski raspon građe: 1945. Čuda.Serije u fondu: 1. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1945. 6 kut. Starić. izvještaje. prepiske sa drugim komitetima. Dugandžići. Jezik u građi: bosanski. statističke podatke o broju članstva. Jelaške. 296 . Zaključci Valorizacija fonda: 3 Fond može poslužiti za proučavanje partijske aktivnosti na području Sreza Kladanj. gradove i opštine (“Sl. 17/55). srezu Kladanj pripadale opštine Kladanj. Solun. Olovske Luke. 11/52). Solun.

Zapisnici sa sastanaka Zapisnici sa konferencija Preporuke i uputstva viših organa Prepiske sa drugim komitetima Valorizacija fonda: 3 Fond može poslužiti za proučavanje partijske aktivnosti na području Sreza Bosanski Šamac. list NR BiH” br. žalbe. potvrde o radnom stažu.. upitnike i anketne listove itd. (2. Slatina Gornja. Hasić Gornji. – 1955. hrvatski Pismo u građi: latinica. Obudovac. gradove i opštine (“Sl. Domaljevac. Dokumentacija komisija 297 . izjave. Historijat stvaraoca fonda: Srez Bosanski Šamac je 1945. zapisnike sa sastanaka Komisije za selo. Donja Slatina i Orašje. pisma.Serije u fondu: 1. referate. – 1955. srpski. Domaljevac. izvještaje. Zapisnici 2. 11/52). informacije. Donja Dubica. godine teritorijalno pripadao Tuzlanskom okrugu i imao je 14 mjesnih narodnih odbora i to: Batkuša. Bok. Informacije i analize 3.5 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži zapisnike sa sjednica Agit-prop komisije. godine pripadao Tuzlanskoj oblasti sa Bosanskim Šamcem kao gradom u sastavu sreza i obuhvatao područje od 12 mjesnih narodnih odbora. Grebnica. 4. Zakonom o podjeli teritorije NR Bosne i Hercegovine na srezove. da bi 1950. Tišina i Tolisa. Orašje. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1945. Matići. Sreski komitet Saveza komunista Bosne i Hercegovine Gračanica Signatura fonda: BiH-ATKT/SK SKBiHG Vremenski raspon građe: 1945. 8 kut. Bosanski Šamac. ovaj srez čini gradska opština Bosanski Šamac i opštine: Crkvina. Jezik u građi: bosanski. Mahala Donja. dokumentacije Organizaciono-instruktorske komisije. Količina građe: 6 knj. Serije u fondu: 1. 2. analize. Crkvina. 3.

zapisnike i izvještaje o radu mjesnih partijskih organizacija u Tobutu. Doborovci. Sladna i Soko (“Sl. Gornji Moranjci. srpski. karakteristike. Sreski komitet Saveza komunista Bosne i Hercegovine Lopare Signatura fonda: BiH-ATKT/SK SKBiHLo Vremenski raspon građe: 1946. a 1952. 298 . Historijat stvaraoca fonda: Teritorijalnom podjelom Federalne Bosne i Hercegovine na okruge. Lukavica. Brijesnica Velika. izvještaje o radu Sreskog komiteta. gradove i opštine (“Sl. Sladna.. – 1955. Lukavica. Plenuma i Sreskog aktiva. list NR BiH” br. Lukavica i Orahovica).Valorizacija fonda: 3 Fond može poslužiti za proučavanje partijske aktivnosti na području Sreza Gračanica. 11/52). 1945. 1955. Koraju. Zakonom o područjima srezova i opština u NR Bosni i Hercegovini. Godine 1950. Količina građe: 7 knj. Loparama. Gračanica. Teočaku. Karanovac. Jezik u građi: bosanski. Skipovac. hrvatski Pismo u građi: latinica. spiskove članova itd. godine Gračanica. srezove i područja mjesnih narodnih odbora. Soko i Stjepan Polje. – 1954. Gornja Orahovica. 10/50). Škipovac. godine. srez Gračanica je pripadao Dobojskom okrugu i imao 16 mjesnih narodnih odbora i to: Boljanić. Malešići. srez Gračanica ima gradsku opštinu Gračanica i 6 opština (Bosansko Petrovo Selo. Brijesnica Velika. Orahovica Donja. Malešići. (1 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži zapisnike sa sastanaka Biroa. Petrovo Selo. Doborovci. Karanovac. Donja Orahovica. izjave o boravku u zarobljeništvu. 17/55). Brijesnica. Sočkovac. kao opština sa naseljenim mjestima u svom sastavu. srez Gračanica pripada Tuzlanskoj oblasti i u svom sastavu ima grad Gračanicu i područja mjesnih odbora Bosansko Petrovo Selo. godine. Doborovci. 2 kut. list NR BiH” br. Zakonom o podjeli teritorije NR Bosne i Hercegovine na srezove. list NR BiH” br. Orahovica Gornja. zapisnike sa sastanaka AGIT-PROP. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1945. Rapatnica. teritorijalno pripada srezu Tuzla (“Sl. Čeliću.

Ovakvo stanje ostaje do 1955. teritorijalno pripada Tuzlanskom okrugu. teritorijalno pripada srezu Tuzla (“Sl. Teočak i Tutnjevac (“Sl. Šibošnica i Teočak (Zakon o podjeli teritorije NR Bosne i Hercegovine na srezove. Plenuma AGIT-PROP Valorizacija fonda: 3 Fond može poslužiti za proučavanje partijske aktivnosti na području Sreza Lopare. hrvatski Pismo u građi: latinica. 4. a Lopare. Kadrovske komisije. 2. Historijat stvaraoca fonda: Od 1945. – 1955. Koraj. 10/50). 3. 11/52). Napomena: Na osnovu građe u fondu od 1952. Piperi. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1945. 2 kut. srez Lopare pripada Tuzlanskoj oblasti. Mačkovac. a za 1953. list NR BiH” br. Lopare.. sa 14 mjesnih narodnih odbora. srez Lopare čine opštine Čelić. Plenuma. 17/55). Biroa. Lopare. a čini ga 10 područja mjesnih narodnih odbora i to: Čelić. srpski. Koraj. kada Sreski komitet Lopare prestaje sa radom. Konferencije. godine. kao opština sa naseljenim mjestima u svom sastavu. godinu pojavljuje se samo naziv SK SKBiH Bratunac pa je i odvojen kao poseban fond.Serije u fondu: 1. Zakonom o administrativno-teritorijalnoj podjeli NR Bosne i Hercegovine. Sreski komitet Saveza komunista Bosne i Hercegovine Srebrenica Signatura fonda: BiH-ATKT/SK SKBiHSb Vremenski raspon građe: 1946. Priboj. godine srez Lopare. partijskih ćelija itd. Količina građe: 5 knj. Jezik u građi: bosanski. 299 . Priboj. list NR BiH” br. (1 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži: opšte spise. gradove i opštine – “Sl. Rastošnica. list NR BiH” br. godine ovaj Komitet je nosio naziv Sreski komitet SKBiH Srebrenica – Bratunac. Godine 1952. – 1952. zapisnike sa sastanaka Sreskog komiteta. Šibošnica. Zapisnici i izvještaji Sreskog komiteta Zapisnici i izvještaji mjesnih partijskih jedinica Zapisnici Biroa. i 1954.

Zapisnici 3. srezove i područja mjesnih narodnih odbora. 10/50). Fakovići. godine počeo sa radom Opštinski komitet SK Srebrenica koji je teritorijalno pripadao srezu Zvornik. 1945. Luka. Žlijebac. ali može poslužiti za proučavanje partijske aktivnosti na području Sreza Srebrenica. Polom. list NR BiH” br. godine. Hranča. Osatica i Skelani. Sućeska. S obzirom da je sjedište NOS-a Srebrenica bilo u Bratuncu u građi se od 1951. prestankom rada Sreskog komiteta saveza komunista Srebrenica. Žabokvice i Toplica. Karina. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1945. srez Srebrenica je pripadao Tuzlanskom okrugu i obuhvatao 21 mjesni narodni odbor i to: Blažijevići. Zakonom o podjeli teritorije NR Bosne i Hercegovine na srezove. Brežani. srpski. Fakovići i Skelani. Crvice. Fakovići. srez Srebrenica teritorijalno pripada Tuzlanskoj oblasti i obuhvata 16 područja mjesnih narodnih odbora (“Sl. list NR BiH” br. 300 . godine (“Sl. Kostolomci. Godine 1950. Kravica. Bratunac. Srebrenica. Historijat stvaraoca fonda: Teritorijalnom podjelom Federalne Bosne i Hercegovine na okruge. pripadaju srezu Zvornik. godine pripadao je Tuzlanskom srezu. Jezik u građi: bosanski. 17/55) Bratunac. list NR BiH” br. a obuhvata gradsku opštinu Srebrenica i opštine Bratunac. Sikirić.Serije u fondu: 1. Osatica. gradove i opštine (“Sl. Krnjići. Knjige Valorizacija fonda: 3 Fond nije kompletan. Sase. a od 1958. Zakonom o području srezova i opština u NR Bosni i Hercegovini 1955. Opšta građa 2. Tako je. 11/52) sjedište narodnog odbora sreza Srebrenica je u Bratuncu. Konjevići. godine nailazi na naziv Sreski komitet Srebrenica – Bratunac. – 1955. Šiljkovići. Ratkovići. 1955. Srebrenica. hrvatski Pismo u građi: latinica. kao opštine sa naseljenim mjestima u svom sastavu.

Fakovići. Na osnovu građe u fondu evidentno je da se građa SK KPBiH Bratunac nalazi u građi SK KPBiH Srebrenica jer je od 1952. – 1954.. a za 1953. (1 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži zapisnike sa sastanaka Sreskog komiteta. Zakonom o podjeli teritorije NR Bosne i Hercegovine na srezove. srpski. godine nosio naziv Sreski komitet KPBiH Srebrenica – Bratunac. i 1954. Valorizacija fonda: 3 Fond nije kompletan. godinu pojavljuje se samo naziv SK SKBiH Bratunac.Sreski komitet Saveza komunista Bosne i Hercegovine Bratunac Signatura fonda: BiH-ATKT/SK SKBiHBr Vremenski raspon građe: 1953. gradove i opštine (“Sl. 11/52) sjedište Narodnog odbora sreza Srebrenica je u Bratuncu. list NR BiH” br. srez Srebrenica teritorijalno pripada Tuzlanskoj oblasti i obuhvata 16 područja mjesnih narodnih odbora (“Sl. Krnjići. godine nosio naziv Sreski komitet KPBiH Srebrenica – Bratunac. Osatica i Skelani. opštinskih komiteta i osnovnih partijskih organizacija na području Sreza. 301 . a obuhvata gradsku opštinu Srebrenica i opštine Bratunac. a za 1953. 10/50). Količina građe: 3 knj. Napomena: Na osnovu građe u fondu evidentno je da se građa SK KPBiH Bratunac nalazi u građi SK KPBiH Srebrenica jer je ovaj Komitet od 1952. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1953. Jezik u građi: bosanski. Kravica. 1 kut. – ? Historijat stvaraoca fonda: Godine 1950. hrvatski Pismo u građi: latinica. ali može poslužiti za proučavanje partijske aktivnosti na području Sreza Bratunac. godinu pojavljuje se samo naziv SK SKBiH Bratunac pa je i odvojen kao poseban fond. list NR BiH” br. i 1954.

zapisnike sa sastanaka mjesnih i opštinskih komiteta. 1 kut. Zapisnici 2. – 1955. 11/52). Knjige Valorizacija fonda: 3 Fond može poslužiti za proučavanje partijske aktivnosti na području Sreza Vlasenica. srpski. godine. Nova Kasaba. Serije u fondu: 1. – 1966. godine. (4. Količina građe: 2 knj. Derventa.3 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži zapisnike sa sastanaka Plenuma Sreskog komiteta. do 1958. Količina građe: 8 knj. Godine 1952. biografije članova.Sreski komitet Saveza komunista Bosne i Hercegovine Vlasenica Signatura fonda: BiH-ATKT/SK SKBiHV Vremenski raspon građe: 1945. srez Vlasenica pripada Tuzlanskom okrugu. a zatim srezu Tuzla.. Opštinski komitet Saveza komunista Bosne i Hercegovine Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/OK SKBiHT Vremenski raspon građe: 1956. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1945. Od 1955. godine kada se u SR Bosni i Hercegovini ukidaju srezovi.. – 1955. Han Pijesak. 18 kut. zapisnike OOSK-a itd. Jezik u građi: bosanski. a 1950. Sarajevskoj oblasti. list NR BiH” br. Milići i Šekovići (“Sl. Ovakvo stanje ostaje do 1966. Historijat stvaraoca fonda: Teritorijalnom podjelom Federalne Bosne i Hercegovine 1945. izjave. hrvatski Pismo u građi: latinica. (0. srezu Vlasenica pripada gradska opština Vlasenica i opštine Cikote.5 d/m) 302 . Vlasenica kao opština sa naseljenim mjestima u svom sastavu teritorijalno pripada srezu Zvornik.

Direkcija rudnika. – 1962. Nova separacija. partijskih ćelija i odjeljenja (Rudnik uglja “Tito”. list NR BiH” br. izvještaje. (0. hrvatski Pismo u građi: latinica. srpski. 17/55). 303 . planskih zadataka Rudnika. Jama Mušići. Serije u fondu: 1. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1955. Predsjedništva i raznih komisija. zapisnici zajedničkih sastanaka Opštinskog i Rudničkog komiteta i odbora sindikata itd. Strojni promet Banovići. Zapisnici 2. Jezik u građi: bosanski. počinje sa radom Opštinski komitet Saveza komunista Tuzla koji je teritorijalno pripadao srezu Tuzla.). Stanica narodne milicije i dr. Programi i planovi rada 3. ZGP “Litva”. odluke i sl. Formirani su i ostali opštinski komiteti koji postaju osnovna organizaciona forma jer se u život istovremeno uvodio i novi sistem samoupravljanja. uputstava Okružnog komiteta. Količina građe: 2 kut. programe i planove rada. Opštinski komitet Saveza komunista Bosne i Hercegovine Banovići Signatura fonda: BiH-ATKT/OK SKBiHBa Vremenski raspon građe: 1945. zapisnika sa izbornih konferencija i plenuma.5 d/m) Sadržaj fonda: Fond se sastoji od zapisnika sa sastanaka Rejonskog i Mjesnog komiteta. DK Banovići Selo. uvodna izlaganja. od 12.Sadržaj fonda: Fond sadrži zapisnike sa sastanaka Komiteta. godine. – ? Historijat stvaraoca fonda: Zakonom o području srezova i opština u NR Bosni i Hercegovini (“Sl. izvještaja i zadataka osnovnih organizacija. jula 1955. evidencije članova. izvještaja AGIT-PROP o radu i suzbijanju nepismenosti. Evidencije Valorizacija fonda: 3 Fond može poslužiti za proučavanje partijske aktivnosti na području Tuzlanske opštine.

kada se na teritoriji Bosne i Hercegovine formiraju oblasti. godine kada su ukinuti srezovi. a 1952. Aktiva. odluke o kažnjavanju i isključenju članova SKJ. – ? Historijat stvaraoca fonda: Zakonom o teritorijalnoj podjeli Federalne Bosne i Hercegovine. Uputstva 3. prijedloge. informacije. Sekretarijata. hrvatski Pismo u građi: latinica. Opštinski komitet Saveza komunista Bosne i Hercegovine Bijeljina Signatura fonda: BiH-ATKT/OK SKBiHBi Vremenski raspon građe: 1955. informacije 304 . izvještaje. . ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1945.11/52). Količina građe: 35 kut. srpski. 1945.Serije u fondu: 1. pripadaju Tuzlanskom srezu (“Sl. izvještaji. list NR BiH’’ br. list NR BiH’’ br. godine Lukavačkom srezu Tuzlanskog okruga pripadali su Banovići na čijem području je radio Rejonski komitet. planove. uputstva. kao gradska opština. referate. AGIT-PROP Valorizacija fonda: 3 Fond može poslužiti za proučavanje partijske aktivnosti na području Opštine Banovići. (4 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži zapisnike sa izbornih sastanaka. godine Banovići. godine.1975. analize. Od 1949. i 1950. 16/49 i 10/50). Serije u fondu: 1. u Banovićima radi Mjesni komitet koji pripada Tuzlanskom srezu Tuzlanske oblasti (“Sl. anketne listove i upitnike za članove SK-a itd. Zapisnici osnovnih organizacija i odjeljenja 2. zapisnike i zaključke sa sastanaka OK SKBiH. Takvo stanje se ne mijenja do 1966. Jezik u građi: bosanski. osnovnih organizacija. Analize. spiskove. godišnje statističke izvještaje o članovima SK-a za osnovne organizacije. Zapisnici 2.

godine kada se ukidaju srezovi. Opštinski komitet Saveza komunista Bosne i Hercegovine Zvornik Signatura fonda: BiH-ATKT/OK SKBiHZ Vremenski raspon građe: 1959. pa tako i Opštinski komitet SK Bijeljina. Bijeljina i Brčko. list NR BiH” br. Statistički izvještaji 4. 17/55) prestaje sa radom Sreski komitet Bijeljina. (3 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži zapisnike i materijale sa sastanaka opštinskih konferencija i sekretarijata. referate. srpski. 47/62). anketne listove članova i sl. teritorijalno pripadaju srezu Tuzla. – 1965. hrvatski Pismo u građi: latinica. godine (“Sl. Serije u fondu: 1. prijedloge za odlikovanja. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1955. izvještaje o radu. kao opštine. Anketni listovi i upitnici Jezik u građi: bosanski.3. 305 . Zakonom o područjima srezova i opština (“Sl. informacije. a sa radom počinje Opštinski komitet Bijeljina. Zapisnici i izvještaji 2. Planovi rada 3. list NR BiH” br. – ? Historijat stvaraoca fonda: Usvajanjem Zakona o području srezova i opština u NR Bosni i Hercegovini 1955. Anketni listovi Valorizacija fonda: 3 Fond može poslužiti za proučavanje partijske aktivnosti na području Opštine Zvornik. planove rada. Količina građe: 11 kut. sve do 1966. te kao opština pripada srezu Brčko.

Materijali i zapisnici sa sastanaka 2. Zvornik. Anketni listovi Valorizacija fonda: 3 Fond može poslužiti za proučavanje partijske aktivnosti na području Opštine Kladanj. srpski.23/58). (1. Količina građe: 5 kut. 1958. Izvještaji 3. srpski. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1958. kao opština sa naseljenim mjestima u svom sastavu. list NR BiH” br. pripada Tuzlanskom srezu (“Sl. – 1966. – 306 . – ? Historijat stvaraoca fonda: Zakonom o područjima srezova i opština u NR Bosni i Hercegovini. hrvatski Pismo u građi: latinica. Jezik u građi: bosanski. anketnih listova članova i sl. hrvatski Pismo u građi: latinica.Jezik u građi: bosanski. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1955. godine. Opštinski komitet Saveza komunista Bosne i Hercegovine Kladanj Signatura fonda: BiH-ATKT/OK SKBiHKl Vremenski raspon građe: 1955. izvještaja o radu. Serije u fondu: 1.2 d/m) Sadržaj fonda: Fond se sastoji od zapisnika i materijala sa sastanaka sekretarijata. konferencija i proširenih sastanaka.

Historijat stvaraoca fonda: Kada je proglašen Zakon o području srezova i opština u NR Bosni i Hercegovini (Sl. godine kada je Ustavnim Zakonom o ukidanju srezova u SR Bosni i Hercegovini ukinut i srez Tuzla (“Sl. Statistički podaci Valorizacija fonda: 3 Fond može poslužiti za proučavanje partijske aktivnosti na području Opštine Bosanski Šamac. izvještaje itd. Zakonom o području srezova i opština NR Bosne i Hercegovine. osnovnih organizacija. Tako ostaje sve do 1962. hrvatski Pismo u građi: latinica..5 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži zapisnike sa izbornih sastanaka OK SK. godine kada je. Količina građe: 1 knj. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1955. Zapisnici sa sastanaka 2. obavještenja. (3. 7 kut. – 1966. 14/66). Informacije. Kladanj je. teritorijalno pripadao srezu Tuzla. teritorijalno pripada srezu Brčko. godine Bosanski Šamac. list NR BiH” br.1 7/55). Tako je ostalo sve do 1966. kao opština sa naseljenim mjestima u svom sastavu. 307 . list NR BiH br. statističke podatke. srpski. informacije. Serije u fondu: 1. list SR BiH” br. kao opština sa naseljenim mjestima u svom sastavu. izvještaji 3. Bosanski Šamac pripao srezu Doboj (“Sl. referati. 47/62). referate. Opštinski komitet Saveza komunista Bosne i Hercegovine Bosanski Šamac Signatura fonda: BiH-ATKT/OK SKBiHBŠ Vremenski raspon građe: 1955. – ? Historijat stvaraoca fonda: Od 1955. Jezik u građi: bosanski. konferencija.

Izvještaji.3 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži zapisnike sa sastanaka Opštinskog komiteta. Zapisnici 3. (2. dokumentaciju Kadrovske komisije. Gračanica. – ? Historijat stvaraoca fonda: Opštinski komitet SK Gračanica radi pod ovim nazivom od 1955. informacije. Količina građe: 11 kut. OOSSRN. Opštinski komitet Saveza komunista Bosne i Hercegovine Lopare Signatura fonda: BiH-ATKT/OK SKBiHLo Vremenski raspon građe: 1955. analize Valorizacija fonda: 3 Fond može poslužiti za proučavanje partijske aktivnosti na području Opštine Gračanica.3 d/m) 308 . – 1966. informacije. Opšti spisi 2. (1. podatke. upitnike. hrvatski Pismo u građi: latinica. godine kada je. Zakonom o područjima srezova i opština u NR Bosni i Hercegovini. teritorijalno pripala srezu Tuzla (“Sl. opšte spise. list NR BiH” br.Opštinski komitet Saveza komunista Bosne i Hercegovine Gračanica Signatura fonda: BiH-ATKT/OK SKBiHG Vremenski raspon građe: 1955. Serije u fondu: 1. OSV. program ideološko-političkog obrazovanja članova itd. kao opština sa naseljenim mjestima u svom sastavu. srpski. izvještaje. osnovnih partijskih organizacija. 17/55). Količina građe: 9 kut. – 1971. analize. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1955. Jezik u građi: bosanski.

a teritorijalno pripada srezu Tuzla. Zapisnici 2. analize 3.5 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži zapisnike sa sjednica Opštinskog komiteta. Opštinski komitet Saveza komunista Bosne i Hercegovine Srebrenica Signatura fonda: BiH-ATKT/OK SKBiHSb Vremenski raspon građe: 1958. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1955. Jezik u građi: bosanski. Sekretarijata.Sadržaj fonda: Fond se sastoji od zapisnika sa sastanaka OK. Konferencije i Sekretarijata. Anketni listovi Valorizacija fonda: 3 Fond može poslužiti za proučavanje partijske aktivnosti na području Opštine Lopare. – 1966. zaključaka. izvještaji 309 . ukidanjem srezova. izborne konferencije. Zapisnici 2. prestao sa radom srez Tuzla i Sreski komitet SK Tuzla. Ovakvo stanje ostaje do 1966. izvještaja. biltene itd. savjetovanja. izvještaji. Informacije. informacija. hrvatski Pismo u građi: latinica. Serije u fondu: 1. Informacije. analiza. analize. – Historijat stvaraoca fonda: Od 1955. izvještaje. godine kada je. srpski. analize. Količina građe: 2 kut. godine počinje sa radom Opštinski komitet SK Bosne i Hercegovine Lopare. (0. anketnih listova članova i sl. Serije u fondu: 1.

zapisnike i materijale sa izbornih konferencija osnovnih partijskih organizacija i Aktiva Saveza komunista. kada je ukidanjem srezova. Količina građe: 2 kut. Opštinski komitet Saveza komunista Bosne i Hercegovine Bosansko Petrovo Selo Signatura fonda: BiH-ATKT/OK SKBiHBPS Vremenski raspon građe: 1955. – 1962. Od 1958. hrvatski Pismo u građi: latinica. hrvatski 310 . Serije u fondu: 1. prestao sa radom i srez Tuzla.3 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži zapisnike sa sastanaka Opštinskog komiteta. – Historijat stvaraoca fonda: Od 1955. godine kao opština sa naseljenim mjestima u svom sastavu pripao srezu Tuzla. srpski. godine opština Srebrenica je sa naseljenim mjestima u svom sastavu. (0. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1955. izvještaje o radu Komiteta itd. 23/58) i tako je ostalo do 1966. Zapisnici 2.Valorizacija fonda: 3 Fond može poslužiti za proučavanje partijske aktivnosti na području Opštine Srebrenica. srpski. Jezik u građi: bosanski. pripala srezu Tuzla (“Sl. Izvještaji Valorizacija fonda: 3 Fond može poslužiti za proučavanje partijske aktivnosti na području Opštine Bosansko Petrovo Selo. list NR BiH” br. godine. godine Srebrenica kao opština sa naseljenim mjestima u svom sastavu teritorijalno pripada srezu Zvornik koji je od 1958. Jezik u građi: bosanski.

Serije u fondu: 1. kao opština. a 1955. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1955. Historijat stvaraoca fonda: Teritorijalnom podjelom federalne Bosne i Hercegovine na okruge. pripada srezu Tuzla. sastanaka sa sekretarima osnovnih organizacija i sl. kao mjesni odbor. Mjesni odbor Bosansko Petrovo Selo teritorijalno pripada srezu Gračanica Tuzlanske oblasti. 1945. Godine 1950.5 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži zapisnike sa sastanaka Sekretarijata Opštinskog komiteta. Opštinski komitet Saveza komunista Bosne i Hercegovine Bratunac Signatura fonda: BiH-ATKT/OK SKBiHBr Vremenski raspon građe: 1950. Zapisnici OK Srebrenica Valorizacija fonda: 3 Fond može poslužiti za proučavanje partijske aktivnosti na području Opštine Bratunac. godine. zapisnike sa konferencija.Pismo u građi: latinica. hrvatski Pismo u građi: latinica. zapisnike sa zajedničkih sastanaka OK Bratunac i Srebrenica. pripada srezu Gračanica. kao naseljeno mjesto. Teritorijalnom podjelom BiH 1952. godine kada Bosansko Petrovo Selo. (0. 2 kut. godine Petrovo Selo. srpski. Ovakvo stanje ostaje do 1962. srezove i područja mjesnih narodnih odbora. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja 311 . Zapisnici OK Bratunac 2. – 1966. pripada Opštini Gračanica sreza Tuzla. Jezik u građi: bosanski. revizione komisije. Količina građe: 3 knj. pripalo je srezu Gračanica Dobojskog okruga. godine. kao opština sa naseljenim mjestima u svom sastavu.. – 1962.

2 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži zapisnike sa sastanaka Mjesnog komiteta i Mjesnog narodnog odbora Lukavac i Puračić. godine srezu Tuzla. Zapisnici MK MNO Lukavac 2. referate. Ovakvo stanje teritorijalne pripadnosti ostaje do 1966. 10/50). zapisnike sa sastanaka osnovnih partijskih organizacija (OPO) na području ovog Komiteta. Historijat stvaraoca fonda: Zakonom o administrativno-teritorijalnoj podjeli NR Bosne i Hercegovine 1950. godine kada su ukinuti srezovi. Količina građe: 4 kut. a 1958. Bratunac kao opština sa naseljenim mjestima u svom sastavu teritorijalno pripada srezu Zvornik. list NR BiH” br. 1945. Zapisnici MK MNO Puračić 3. godine Tuzlanskoj oblasti je pripadao srez Srebrenica a sjedište Sreskog narodnog odbora bilo je u Bratuncu kao mjesnom odboru (“Sl. Jezik u građi: bosanski. Opštinski komitet Saveza komunista Bosne i Hercegovine Lukavac Signatura fonda: BiH-ATKT/OK SKBiHLu Vremenski raspon građe: 1948. godine. – ? Historijat stvaraoca fonda: Nakon oslobođenja. srpski. hrvatski Pismo u građi: latinica. Bistarcu. Serije u fondu: 1. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1948. (1. Godine 1955. Zapisnici OK Lukavac Valorizacija fonda: 3 Fond može poslužiti za proučavanje partijske aktivnosti na području Opštine Lukavac. formiran je Srez Lukavac koji je pripadao Tuzlanskom okrugu i obuhvatao 21 mjesni odbor sa sjedištima u Banovićima. Brijesnici Donjoj. – 1966. zapisnike Opštinskog komiteta. anketne listove članova SK itd.Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1950. izvještaje. 312 . – 1966. programe.

11/52). analize. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1955. Informacije. Kalajevo i Brgule (“Sl. Konferencije i Plenuma. pripada srezu Tuzla od 1955. Zagorje. Priluku. Turiji. (0. Podgorju. Količina građe: 2 knj. informacije. Poljicu. Kiseljaku. Modrac. gradove i opštine. Puračiću. Dobošnici.5 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži zapisnike sa sastanaka Opštinskog komiteta. godine.Devetaku. srpski. Sekretrijata. kao opština sa naseljenim mjestima u svom sastavu. Kontrolne komisije (karakteristike i izvode iz evidencije članova). Naselje koksara. izvještaji. zapisnike sa sastanaka osnovnih organizacija SK-a itd. a 1949. godine Lukavac. Lukavac Srpski. – 1966. Od 1948. izvještaje. Zapisnici 2. Miričini. 1952. Seoni. do 1966.. Opštinski komitet Saveza komunista Bosne i Hercegovine Živinice Signatura fonda: BiH-ATK/OK SKBiHŽ Vremenski raspon građe: 1946. srezu Tuzla pripada gradska opština Lukavac sa sjedištem narodnog odbora gradske opštine u Lukavcu u koju ulaze Smoluća. kao Mjesni narodni odbor. godine kada su ukinuti srezovi. list NR BiH” br. Smolućoj. Gnojnici. Knjige Valorizacija fonda: 3 Fond može poslužiti za proučavanje partijske aktivnosti na području Opštine Živinice. pripada srezu Tuzla. – ? 313 . godine. Zakonom o podjeli teritorije NR Bosne i Hercegovine na srezove. Bistarac Gornji. pripada srezu Tuzla Tuzlanske oblasti. Lukavac. Lukavcu Muslimanskom. Tulovićima. Jezik u građi: bosanski. Lukavac fabrika. Serije u fondu: 1. Crveno Brdo. formiranjem oblasti. Treštenici Srpskoj. Lukavac Muslimanski. 2 kut. analize 3. Tumarama i Vasiljevcima. Huskići. hrvatski Pismo u građi: latinica. Orahovici Muslimanskoj. Šikulje.

informacije i sl. izvještaji Valorizacija fonda: 3 Fond može poslužiti za proučavanje partijske aktivnosti na području Opštine Srebrenik. pripadaju Tuzlanskoj oblasti. srezove i područja mjesnih narodnih odbora. materijale. godine kada su ukinuti srezovi. Informacije. (0. Ovakva teritorijalna pripadnost ostaje nepromijenjena sve do 1966. Zakonom o području srezova i opština u NR Bosni i Hercegovini (“Sl. pripadaju srezu Tuzla. 1945. Živinice. godine. kao opština sa naseljenim mjestima u svom sastavu. gradove i opštine. – 1964. Jezik u građi: bosanski. referate. analize. Opštinski komitet Saveza komunista Bosne i Hercegovine Srebrenik Signatura fonda: BiH-ATKT/OK SKBiHS Vremenski raspon građe: 1954. a od 1950. godine kada su ukinuti srezovi. kao mjesni odbor. Serije u fondu: 1. list NR BiH” br. 17/55). i takvo stanje ostaje sve do 1966. hrvatski Pismo u građi: latinica. planove. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1952. sa tuzlanskim srezom. pripada srezu Tuzla (“Sl. 1952. godine. – ? Historijat stvaraoca fonda: Zakonom o podjeli teritorije NR Bosne i Hercegovine na srezove. Srebrenik. list NR BiH” br. 11/52). Živinice. godine. Količina građe: 1 kut. pripadaju srezu Tuzla Tuzlanskog okruga. srpski. informacije.3 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži zapisnike sa sastanaka Opštinskog komiteta. kao opština. Zapisnici 2. 314 .Historijat stvaraoca fonda: Zakonom o teritorijalnoj podjeli Federalne Bosne i Hercegovine na okruge.

Količina građe: 2 knj. hrvatski Pismo u građi: latinica.. Mjesni komitet Orašje pripada Bosanskošamačkom srezu Tuzlanske oblasti. Teritorijalnim podjelama mijenjala se i pripadnost ovog Komiteta tako da je 1952. a 1962. – 1966. 1 kut. opšte spise. zapisnike. planove rada itd. Serije u fondu: 1. Planovi rada 3. godine srezu Brčko. Jezik u građi: bosanski.Opštinski komitet Saveza komunista Bosne i Hercegovine Orašje Signatura fonda: BiH-ATKT/OK SKBiHO Vremenski raspon građe: 1950. (0. srpski. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1952.3 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži zapisnike i djelovodne protokole Mjesnog i Opštinskog komiteta Orašje. godine. pripadalo srezu Bosanski Šamac. – ? Historijat stvaraoca fonda: Teritorijalnom podjelom NR Bosne i Hercegovine. Zapisnici MK i OK 2. kao opština. Konferencije i osnovnih partijskih organizacija. 1950. godine kada su ukinuti srezovi. 315 . godine Orašje. godine postaje opština sreza Tuzla i tako ostaje do 1966. 1955. Knjige Valorizacija fonda: 3 Fond može poslužiti za proučavanje partijske aktivnosti na području Opštine Orašje.

Protokol Valorizacija fonda: 3 Fond može poslužiti za proučavanje aktivnosti ovoga Udruženja radnika na području Opštine Šekovići. kao selo. izvještaje. hrvatski Pismo u građi: latinica. Zaključci. Količina građe: 1 kut. godine. srezove i područja mjesnih narodnih odbora.Opštinski komitet Saveza komunista Bosne i Hercegovine Šekovići Signatura fonda: BiH-ATKT/OK SKBiHŠ Vremenski raspon građe: 1948. 1945. a 1948. – 1966. djelovodni protokol Mjesnog i Opštinskog komiteta itd. Zapisnici Mjesnog i Opštinskog komiteta 2. 17/55). srpski. Serije u fondu: 1. Godine 1955. list NR BiH” br.3 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži zapisnike sa sastanaka Mjesnog i Opštinskog komiteta Šekovići. informacije 3. zaključke. opšte spise. kao opština sa naseljenim mjestima u svom sastavu. list NR BiH” br. pripadaju Mjesnom narodnom odboru sa sjedištem u Podžiocima. spise Kadrovske komisije. srez Vlasenica – Tuzlanski okrug. Šekovići. Ovakvo stanje ostaje do 1966. godine kada su ukinuti srezovi. godine. Šekovići. 1950. teritorijalno pripada Sarajevskoj oblasti. – ? Historijat stvaraoca fonda: Zakonom o teritorijalnoj podjeli Federalne Bosne i Hercegovine na okruge. 316 . izvještaj. pripadaju srezu Tuzla (“Sl. 15/48). godine pripadaju srezu Vlasenica kao Mjesni odbor (“Sl. informacije. Srez Vlasenica. (0. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1955. referate. Zakonom o području srezova i opština u NR Bosni i Hercegovini. Jezik u građi: bosanski. zapažanja.

što ostaje do 1966. list NR BiH” br. 317 . 11/52). Političkog aktiva. Ugljevik. Zapisnici OK i Političkog aktiva 2. Janjari. gradove i opštine. Mjesni odbor Ugljevik pripada srezu Bijeljina u Tuzlanskoj oblasti. pripada srezu Tuzla. pripada srezu Ugljevik u Tuzlanskom okrugu. kao opština. Zapisnici Rudničke konferencije i Rudničkog komiteta Valorizacija fonda: 3 Fond može poslužiti za proučavanje partijske aktivnosti na području Opštine Ugljevik. Mezgraja-rudnik. godine. 1949. ali kao opština u koju ulaze Ugljevik. Atmačići. godine kada su ukinuti srezovi (“Sl. do 1962. Ugljevik. list NR BiH” br.3 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži zapisnike sa sastanaka Opštinskog komiteta. pripada srezu Brčko (“Sl. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1955. kao opština sa naseljenim mjestima u svom sastavu. (0. Teritorijalnom podjelom NR Bosne i Hercegovine. Formiranjem oblasti. 17/55 i 23/58). Godine 1962. Jezik u građi: bosanski. Rudničke konferencije i Rudničkog komiteta itd. Ugljevik ostaje u srezu Bijeljina. Sekretarijata i osnovnih partijskih organizacija. Glinje i Bogutovo Selo (“Sl. od 1955.Opštinski komitet Saveza komunista Bosne i Hercegovine Ugljevik Signatura fonda: BiH-ATKT/OK SKBiHU Vremenski raspon građe: 1963. Količina građe: 1 kut. srpski. – ? Historijat stvaraoca fonda: Teritorijalnom podjelom Federalne Bosne i Hercegovine. godine. zapisnike sa sastanaka kadrovske komisije. kao Mjesni odbor. Serije u fondu: 1. Ugljevik. – 1966. 47/62). list NR BiH” br. 1952. godine. godine. hrvatski Pismo u građi: latinica. Zakonom o podjeli teritorije NR Bosne i Hercegovine na srezove. Ravno Polje. Zakonom o područjima srezova i opština u NR Bosni i Hercegovini. Mezgraja. 1945.

23/58) sve do 1966. programe rada itd. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1958. hrvatski Pismo u građi: latinica. informacije. srpski. Serije u fondu: 1. (0. godine. kada srezovi prestaju sa radom. Sekretarijata. zaključke. list NR BiH” br. informacije. Vlasenica. ukidanjem sreza Zvornik. pripada srezu Zvornik (“Sl. – 1966.1962. Količina građe: 1 kut.Opštinski komitet Saveza komunista Bosne i Hercegovine Vlasenica Signatura fonda: BiH-ATKT/OK SKBiHV Vremenski raspon građe: 1958. Količina građe: 1 kut.3 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži zapisnike sa sastanaka Opštinskog komiteta. Jezik u građi: bosanski.3 d/m) 318 . kao opština sa naseljenim mjestima u svom sastavu. Opštinski komitet Saveza komunista Bosne i Hercegovine Kalesija Signatura fonda: BiH-ATKT/OK SKBiHKa Vremenski raspon građe: 1958. (0. Zapisnici OK i Sekretarijata 2. a 1958. list NR BiH” br. Zaključci. godine. godine. teritorijalno pripada srezu Tuzla (“Sl. . 17/55). – ? Historijat stvaraoca fonda: Teritorijalnom podjelom NR Bosne i Hercegovine 1955. programi rada Valorizacija fonda: 3 Fond može poslužiti za proučavanje partijske aktivnosti na području Opštine Vlasenica.

Konferencije i Sekretarijata. Valorizacija fonda: 4 Iako je fragmentaran. Količina građe: 12 knj.nekoliko zapisnika Opštinskog komiteta. pripadaju srezu Zvornik u Tuzlanskom okrugu. hrvatski Pismo u građi: latinica. materijale OVSS Tuzla i sindikalnih organizacija.Sresko vijeće Tuzla (Sresko sindikalno vijeće Tuzla i Opštinsko sindikalno vijeće Tuzla) Signatura fonda: BiH-ATKT/SSJ-SVT (SSVT i OSVT) Vremenski raspon građe: 1948. Društva – Udruženja . (4. 1952. 17 kut. – ? Historijat stvaraoca fonda: Od 1945.Sindikati Savez sindikata Jugoslavije . list NR BiH” br. list NR BiH” br. Kalesija je naseljeno mjesto u opštini Memići koja pripada srezu Zvornik (“Sl. gradove i opštine.Sadržaj fonda: Fond predstavlja samo fragment . srpski. godine.. fond može poslužiti za proučavanje partijske aktivnosti na području Opštine Kalesija. Teritorijalnom podjelom NR Bosne i Hercegovine na srezove. godine Kalesija Srpska i Kalesija Muslimanska.5 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži zapisnike sa sjednica opštinskih vijeća i godišnjih skupština. godine kada se ukidaju srezovi. kao mjesni odbori. kao opština sa naseljenim mjestima u svom sastavu. – 1966. 11/52). 319 . Godine 1958. Kalesija. Jezik u građi: bosanski. materijale i uputstva SS Bosne i Hercegovine i SS Jugoslavije. 23/58) i takvo stanje ostaje do 1966. pripada srezu Tuzla (“Sl. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1958.

86/45). Nakon donošenja Zakona o ukidanju srezova. 3. godine. ovaj organ dobija naziv Sresko sindikalno vijeće Saveza sindikata Bosne i Hercegovine. a konstituisan je u Beogradu na Prvoj opšte-zemaljskoj konferenciji radnika i namještenika Jugoslavije. 320 . Također. Akcioni odbori su formirani i u Tuzlanskom bazenu. Mostaru Sarajevu i Tuzli prestaju sa radom do kraja juna mjeseca 1966. na osnovu Odluke prvog kongresa JSRNJ. Republičko vijeće Saveza sindikata za Bosnu i Hercegovinu je na Petoj plenarnoj sjednici donijelo Odluku da sreska sindikalna vijeća i nadzorni odbori u Banjaluci. Doboju. hrvatski Pismo u građi: latinica. a ove se udružuju u Savez sindikata.statističke izvještaje. 1966. Historijat stvaraoca fonda: Na osnovu Rješenja o odobrenju osnivanja Jedinstvenih sindikata radnika i namještenika. jedne ili više srodnih grana privrede i društvenih službi. Zapisnici i materijali sa sjednica Opšta dokumentacija Uputstva Finansijska dokumentacija Valorizacija fonda: 3 Fond može poslužiti za proučavanje aktivnosti ovoga Udruženja radnika na području Tuzlanskog sreza. organizuju u sindikalne organizacije. je utvrđeno da se radnici i službenici. Jezik u građi: bosanski. a na sindikalnoj konferenciji u Sarajevu izabran je Zemaljski odbor Jedinstvenih sindikata radnika i namještenika. Bihaću. a da se postojeća arhiva preda opštinskim sindikalnim vijećima u sjedištu srezova ili Gradskom sindikalnom vijeću Sarajevo. dok je Sreski odbor JSRNJ u Tuzli formiran krajem 1945. srpski. platne liste i dosijea zaposlenog osoblja itd. koje je donio Ministar unutrašnjih poslova 1945. – 1966. godine. završne račune. Godine 1948. normativna akta i odluke. masovna. list DFJ” br. 2. jedinstvena i dobrovoljna organizacija radničke klase Jugoslavije koja objedinjuje manuelne i intelektualne radnike. odobrava se osnivanje i rad Jedinstvenih sindikata radnika i namještenika Jugoslavije (JSRNJ) sa pravom djelatnosti na području DFJ (“Sl. godine. godine. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1948. Serije u fondu: 1. 4. Kongres je donio Statut prema kome je Savez sindikata Jugoslavije klasna.

godine kada su formirani srezovi i to pod nazivom Sreski odbor sindikata službenika državnih organa i društvenih službi Brčko. Zaključci i izvještaji 3. srpski. izvještaje o zaposlenom osoblju u ustanovama. Zakonom o područjima srezova i opština u NR Bosni i Hercegovini. koja je preuzeta u Arhiv Tuzla. uputstva Valorizacija fonda: 3 Fond može poslužiti za proučavanje aktivnosti ovoga Udruženja radnika na području Sreza Brčko. Od 1956. pripreme i sprovođenje izbora itd. godine radi pod nazivom Savez sindikata Jugoslavije . teritorijalno pripao srezu Tuzla (“Sl. Jezik u građi: bosanski. Raspisi. raspise Republičkog vijeća SS Sarajevo. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: PrP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1956. kao opština sa naseljenim mjestima u svom sastavu.. zaključke sa sjednica.5 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži redovnu poštu. 321 . hrvatski Pismo u građi: latinica. Opšta dokumentacija 2. 2 kut. Serije u fondu: 1. Količina građe: 3 knj. Historijat stvaraoca fonda: Sresko sindikalno vijeće Brčko je radilo od 1945. – 1963. list NR BiH” br. neposredne zadatke sindikalnih organizacija. – 1963. godine ukinut je srez Brčko i. 47/62). pa i građa. datira od te godine jer je preuzeta od Sreskog sindikalnog vijeća Tuzla.Sresko vijeće Brčko.Savez sindikata Jugoslavije .Sresko vijeće Brčko (Sresko sindikalno vijeće Brčko) Signatura fonda: BiH-ATKT/SSJ-SVBč (SSVBč) Vremenski raspon građe: 1956. (0. analize kadrova u sindikalnim organizacijama. 1962.

a sarađivalo je i sa svim društvima i bilo u toku opštih zbivanja. Društvo je preko delegata učestvovalo na Glavnoj skupštini Jugoslovenskog učiteljskog udruženja Beograd. godine stoji naziv Učiteljsko društvo sreza Tuzlanskog. druženju i ostalom što je bilo zajedničko pozivu učitelja i narodnog prosvjetitelja. U zapisnicima sa sastanaka održanih 1922. Upravnog odbora i Nadzornog odbora. Knjige Valorizacija fonda: 2 Fond može poslužiti kao vrijedan izvor u proučavanju djelovanja i rada ovoga Društva na području Tuzlanskog sreza. Tako je osnovano Učiteljsko društvo okružja Dolnjotuzlanskog koje je djelovalo preko Skupštine. – ? Historijat stvaraoca fonda: Na osnovu građe koja čini ovaj fond evidentno je slijedeće: Uvidjevši potrebu za osnivanjem učiteljskog društva. srpski. Količina građe: 3 knj. godine i izabralo Privremeni odbor koji je na svojoj sjednici sastavio Pravilnik i sa potpisima prijavljenih članova poslao ga Zemaljskoj vladi na odobrenje. učiteljstvo grada Dolnje Tuzle se okupilo 28. Serije u fondu: 1. hrvatski Pismo u građi: latinica. rezoluciju Upravnog odbora. 1 fasc. Godine 1931. poziv za sjednicu i skupštinu itd. Dopisi 2. prijedlog budžeta. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1905. životu. – 1935. Jezik u građi: bosanski. Udruženje (Društvo) je organizovano radilo na pitanjima stručnog rada i usavršavanja položaja u društvu. pojavljuje se naziv Jugoslovensko učiteljsko udruženje Sreskog društva u Tuzli. (0. 322 . a od 1923. aprila 1905. izvještaj Nadzornog odbora o pregledu društvene blagajne.3 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži 3 knjige zapisnika.Sresko učiteljsko društvo u Tuzli* Signatura fonda: BiH-ATK/SUDT Vremenski raspon građe: 1905. godine Sresko učiteljsko društvo u Tuzli..

Srpsko pjevačko društvo “Njeguš’’ u Donjoj Tuzli* Signatura fonda: BiH-ATKT/SPD’’NJ’’DT Vremenski raspon građe: 1886. aprila 1941. rad Društva “Njeguš’’ je zabranjen. Količina građe: 12 knj.5 d/m) 323 . (0. a njegova imovina konfiskovana. spiskove članova. srpski. Društvo je imalo i dramsku sekciju. Najveći dio sačuvanih dokumenata odnosi se na 1937. U toku svog rada. – 1941. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1886. 10 kut. godine. godine pod nazivom “Donjotuzlansko pjevačko društvo’’. Stvaranjem NDH. – 1941. godinu kada je Društvo slavilo 50-godišnjicu postojanja. Količina građe: 2 knj. (2. fotografije i sl. Imalo je kraće prekide u radu zbog ratnih zbivanja ili nedostatka kadra i materijalnih sredstava. Valorizacija fonda: 2 Fond može poslužiti za proučavanje rada i aktivnosti ovoga Društva na području Tuzle. 10. programe proslava. To je bilo prvo pjevačko društvo u Bosni i Hercegovini. Dobrovoljno vatrogasno društvo Tuzla* Signatura fonda: BiH-ATKT/DVDT Vremenski raspon građe: 1883. Pored muzičke. Društvo je uspješno radilo na njegovanju umjetničkog izvođenja crkvenih i svjetovnih pjesama. 2 kut..3 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži zapisnike sa sastanaka Odbora Donjotuzlanskog srpskog crkvenog pjevačkog društva. Historijat stvaraoca fonda: Srpsko pjevačko društvo “Njeguš’’ osnovala je Srpska pravoslavna crkvenoškolska opština u Donjoj Tuzli 1886. hrvatski Pismo u građi: latinica. – 1983. Jezik u građi: bosanski. Građa je preuzeta od advokata Steve Milčića koji je bio član Društva..

ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1883. Zahvaljujući svojoj ulozi. na Prvoj glavnoj skupštini. U određenim vremenskim periodima. a shodno političkim i administrativnim prilikama. Serije u fondu: 1. 2. godine. Opšta dokumentacija Zapisnici sa sjednica i skupština Spiskovi članstva Knjige Valorizacija fonda: 2 Fond može poslužiti za proučavanje rada i aktivnosti ovoga Društva na području Tuzle. godine. hrvatski. kada je Visoka zemaljska vlada donijela rješenje (br. program proslave prilikom otvaranja Sokolskog doma. saradnja sa drugim društvima širom zemlje. organizovanje vatrogasnih vježbi. Historijat stvaraoca fonda: Inicijativa i pripreme za osnivanje vatrogasnog društva u Tuzli potiču od 1879. organizovanje vatrogasnih tečajeva. pa čak i za vrijeme ratova nije prekidalo rad. DVD je u svim Historijskim periodima bilo aktivno. planove rada. 4. 324 . Pravila Dobrovoljne vatrogasne čete u Tuzli iz 1933. godine. spiskove članova. godine. srpski. njemački Pismo u građi: latinica. za sjedište Saveza određena je Tuzla. Kreke. zabava i proslave Dana vatrogastva. a zvanična godina osnivanja i potvrda Statuta Društva je 1883. izvještaje itd. a 1927. godine u Brčkom. – 1983. zapisnike sa sjednica. 4554/I od 13.Sadržaj fonda: Fond sadrži Pravila iz 1883. molbe za prijem u članstvo. 3. marta 1883. Solane itd. U sastavu Društva radile su i vatrogasne čete i industrijska vatrogasna društva (Fabrike sode. Prvi Vatrogasni savez Bosne i Hercegovine osnovan je 1926. statut. godine). Jezik u građi: bosanski. Društvo je mijenjalo svoju strukturu.). molbe za dodjelu materijalne pomoći Društvu. pismene pohvale. raspise.

a upisan u registar 1969. ukinut je Oblasni narodni odbor. u pojedinim mjestima). godine pokrenuta je inicijativa za formiranjem opštinskih vatrogasnih saveza. informacije i izvještaje o saradnji sa drugim savezima širom zemlje. – 1979. Serije u fondu: 1. Od 1956. organizovanje seminara i polaganja ispita za zvanje vatrogasca itd. prilozima i doprinosom od strane članova DVD. Zapisnici Valorizacija fonda: 3 Fond može poslužiti za proučavanje rada i aktivnosti ovoga Udruženja na području Tuzle. zapisnike sa sjednica Odbora i Skupštine. prijedloge za odlikovanja.Opštinski vatrogasni savez Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/OVST Vremenski raspon građe: 1946. a Prva redovna skupština Sreskog vatrogasnog saveza Tuzla održana je februara mjeseca 1952. Količina građe: 1 knj. Historijat stvaraoca fonda: Oblasni savez DVD za Tuzlansku oblast formiran je 1950. i Oblasni vatrogasni savez. Uslijed reorganizacije organa vlasti. – 1979. obavještenja. poslovnik o radu. dopise o takmičenjima vatrogasaca. pa samim tim. 17 kut. planove rada. Finansiran je iz budžeta Skupštine opštine Tuzla. Finansiran je dotacijama od strane Oblasnog narodnog odbora. raspise. 325 . godine djeluje kao Savez DVD sreza Tuzla.. Jezik u građi: bosanski. Raspisi i uputstva viših organa 3. srpski. godine. godine. Opštinski vatrogasni savez Tuzla formiran je 1965. Područje je bilo pokriveno mrežom sreskih vatrogasnih saveza. godine. dodjelu medalja. statut. podatke o požarima. godine. a 1959. (4 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži izvještaje o radu. referate. zapisnike sa osnivačkih skupština DVD-a i sreskih saveza (osnivanje pri fabrikama. hrvatski Pismo u građi: latinica. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SAP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1950. Opšta dokumentacija 2.

koji je bio glavna svrha. – 1955.Sresko lovačko društvo “Konjuh” u Tuzli Signatura fonda: BiH-ATKT/SLD’’K’’T Vremenski raspon građe: 1945. obavještenja o zabrani lova pojedine divljači. spiskove članova Društva i sl.1945. uputstva Razgraničenje lovišta Spiskovi članstva Valorizacija fonda: 3 Fond može poslužiti za proučavanje rada i aktivnosti ovoga Društva na području Tuzle. 2. Sresko lovačko društvo je bilo član Saveza lovačkih udruženja na području Bosne i Hercegovine sa sjedištem u Sarajevu. a za potpredsjednika Mehmedbeg Zaimović. Ovo Društvo je radilo pod upravom Okružnog fiskulturnog odbora. 3 kut. Društvo je također izabralo 8 članova užeg i 17 članova šireg Upravng odbora i 4 člana Nadzornog odbora. godine. a sarađivalo je i sa Jugoslovenskim društvom lovaca u Beogradu. 4. Jezik u građi: bosanski. hrvatski Pismo u građi: latinica.07. Historijat stvaraoca fonda: Na Prvoj lovačkoj skupštini za grad i srez Tuzlu. Kasnije je dobilo naziv Sresko lovačko društvo “Konjuh” u Tuzli. Zapisnici Obavještenja. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1945. Društvo je radilo i na očuvanju i izgrađivanju tekovina NOB-e. – 1955. prihvaćena je inicijativa za obnavljanje Lovačkog udruženja čija je imovina stradala u ratnom vihoru i usvojen je naziv društva i to: Lovačko društvo “Konjuh” u Tuzli. Količina građe: 5 knj. koja je održana 08. (1 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži zapisnike sa skupština i sjednica. lovačke karte i dozvole za lov. Osim sporta. dopise vezane za razgraničenja državnih rezervatnih lovišta sa sreskim lovištima. Serije u fondu: 1.. 326 . Na Skupštini je za predsjednika izabran Teufik Selimović. srpski. 3.

Udruženje prijatelja Janje “Dr.. hrvatski Pismo u građi: latinica.. Knjige Valorizacija fonda: 3 Fond može poslužiti za proučavanje rada i aktivnosti ovoga Udruženja. Historijat stvaraoca fonda: Udruženje je osnovano početkom agresije na Bosnu i Hercegovinu 1992. (10 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži dokumentaciju koja se odnosi na osnivanje “Udruženja’’ i carinsku i finansijsku dokumentaciju. Finansijska dokumentacija 3. Količina građe: 21 knj. 6 blok. – 2004. 2 kut.. Serije u fondu: 1. Jezik u građi: bosanski. 70 reg. Opšta dokumentacija 2. godine.. 22 fasc. srpski. 327 . Hamdija Čemerlić’’ Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/UPJ’’HČ’’T Vremenski raspon građe: 1992. knjigu osnovnih sredstava i uposlenih radnika. osnovne knjige evidencija. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: PrP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1992. – 2004. godine i egzistiralo je do 2004.

sig.Rukopis vjerskog moralnog djela sa historijskim bilješkama. OZ 17 (Orijentalna zbirka Arhiva Tuzlanskog kantona) 328 .

popise djece za upise u mektebi iptidaije u Bijeljini i Janji. (4 d/m) Sadržaj fonda: Građa fonda sadrži rodne listove. 7 kut. prijave o rođenjima i smrti. – 1962. utvrđeno je da je to samo jedan dio građe koji je nastao u radu ovoga Odbora. Prilikom sređivanja i obrade.matičara u Bijeljini itd. odobrenja za ženidbu i udaju.VI VJERSKE ORGANIZACIJE Odbor islamske vjerske zajednice Bijeljina* Signatura fonda: BiH-ATKT/OIVZBi Vremenski raspon građe: 1864. Knjige Valorizacija fonda: 3 Građa je nepotpuna (fragmentarna) i predstavlja samo dio poslova kojima se bavio ovaj Odbor.. platne liste vakufskih službenika. vjeroučitelja i imama . Jezik u građi: bosanski. ostavinske rasprave. vjenčane listove. godine preuzeta je veća količina građe kojoj je prijetila opasnost od uništenja. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: (?) Historijat stvaraoca fonda: Od Odbora islamske vjerske zajednice Bijeljina 1981. statističke izvještaje. 329 . Serije u fondu: 1. smrtovnice. podatke o izvršenim vakcinacijama stanovništva. Opšta dokumentacija 2. Količina građe: 235 knj. popise mladića za regrutovanje. srpski. hrvatski Pismo u građi: latinica. Finansijska dokumentacija 3. budžete i završne račune vakufa.

1884. Jezik u građi: bosanski. postoji Zemaljsko vakufsko povjerenstvo u Sarajevu. Opšta dokumentacija 2. godine. buždete džamija. Serije u fondu: 1.godine) na osnovu koje. – 1949. postavljen je kotarski vakufski medžlis pod predsjedništvom kadije. godine Zemaljska vlada za BiH izdaje Naredbu o vakufskoj upravi u BiH (“Glasnik zakona i naredaba za BiH” od 1. – 1949. protokole i sl. okružnice.Vakufsko-mearifsko povjerenstvo Tuzla* Signatura fonda: BiH-ATKT/VMPT Vremenski raspon građe: 1909. zapisnike sa sjednica. 330 . statistiku mekteba. Medžlisi su. (7 d/m) Sadržaj fonda: Građa fonda sadrži opštu arhivu. augusta 1894. Količina građe: 15 knj. Medžlis je imao zadatak da istražuje i vodi evidencije cijelog vakufskog imanja u kotaru. Historijat stvaraoca fonda: Na osnovu Naredbe Zemaljske vlade za BiH o postavljenju privremenih vakufskih komisija u kotarima. 1894. Uzimajući u obzir molbe i želje muhamedanskoga pučanstva. učestvuje pri izdavanju vakufskih zgrada pod zakup i da vrši nadzor nad vakufskim upraviteljima i ostalim vakufskim službenicima. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: nesređen Dostupnost: ograničena Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1909. Protokoli Valorizacija fonda: 3 Građa fonda može poslužiti kao izvor za izučavanje djelovanja i rada ove vrste institucije na području Tuzle. srpski. kao organi za informacije i posredovanja za upravu muhamedanskih vakufskih dobara. 37 kut. Zapisnici sa sjednica 3. za nadzor pojedinih vakufa u BiH i za upravu bosanskohercegovačke zemaljske vakufske zaklade. vrši nadzor nad svim džamijama i vakufskim zgradama. statističke izvještaje. u svakom okružnom i kotarskom mjestu. potčinjeni Vakufskoj komisiji u Sarajevu.. urudžbene zapisnike. kao vijećajuća i zaključujuća oblast.

331 . Ustav IVZ. Godine 1959. Imamat džemata Tuzla* Signatura fonda: BiH-ATKT/IDžT Vremenski raspon građe: 1911. 1909.. kao i njihov djelokrug i nadležnost. godine izdaje previšnje rješenje o Statutu za autonomnu upravu islamskih vjerskih. vakufskoga nadzornika. (0. mijenjan je nekoliko puta. Njima su potčinjena kotarska vakufska povjerenstva. U svim kotarskim mjestima. postoje kotarska vakufska povjerenstva koja se sastoje od šerijatskog sudije. novine Kraljevine Jugoslavije” br. prijave za prelazak na Islam. nazivi organa i hijerarhija Ustava iz 1936. kao predsjednika. kralj Aleksandar I je proglasio Zakon o Islamskoj vjerskoj zajednici na osnovu kojega svi muslimani u Kraljevini Jugoslaviji sačinjavaju jednu samostalnu islamsku vjersku zajednicu pod Reis-ul-ulemom kao vrhovnim vjerskim starješinom (“Službene novine Kraljevine Jugoslavije” januara mjeseca 1930. Godine 1936. Sresko vakufsko-mearifsko povjerenstvo sa područnim mutevelijama i Džematski medžlis. Količina građe: 12 knj. tajnika. – 1943. Zakonom o Islamskoj vjerskoj zajednici Kraljevine Jugoslavije navode se organi zajednice i to: džematski medžlis. a u vakufsko-imovinskom pogledu Vakufsko-mearifski sabor sa svojim Saborskim odborom i Vakufskom direkcijom. džematski medžlisi. Sastav ovih organa. ali je potvrđena struktura. propisani su Ustavom IVZ koji je objavljen 05. marta 1936.godine). sresko vakufskomearifsko povjerenstvo. novim Ustavom se objedinjuju kompetencije ustanova u jednu – Starješinstvo IVZ na području jedne republike. kao organi za pojedine kotare.8 d/m) Sadržaj fonda: Građa fonda sadrži opštu arhivu. imama jedne tamošnje džamije. jednoga muderisa ili hodže jedne škole kotarskoga mjesta. 2 kut. godine. i dvojice muhamedanskih odličnika kotara kao članova. Godine 1930. saborskim odborima i vakufskim direkcijama i Reis-ul-ulema u Sarajevu sa svojim užim i širim Savjetom (“Sl. vakufskih i mearifskih poslova u BiH na osnovu kojeg organi vakufsko-mearifske uprave su: džematske skupštine. osim u Sarajevu. Ulemamedžlis. Ulema medžlis u Sarajevu i Skoplju. kao izvršujuća oblast. kao predsjednika. novembra 1936. 256LXIV). sabor i saborski odbor. Najviši organ uprave je Ulema-medžlis koji se sastoji od reis-ul-uleme. Glavni i Džematski imam. godine). i četiri člana. dvojice sudija Vrhovnog šerijatskog suda i po dvojice muhamedanskih odličnika iz svakog od šest okružja zemlje. Zemaljsko vakufsko povjerenstvo sastojalo se od predsjednika. kotarska povjerenstva. a naročita izborna tijela su kotarske skupštine i okružni izborni odbori. IVZ su predstavljali: Reis-ul-ulema. 74-XVI od 31. godine (“Sl. U vjerskom i vjersko-prosvjetnom pogledu. protokole i urudžbene zapisnike. Vakufsko-mearifski sabor u Sarajevu i Skoplju sa svojim organima. a svi moraju boraviti u Sarajevu. donesen 1947. novine Kraljevine Jugoslavije” br. i mutevelije. četvorice članova medžlis uleme. godine. Franjo Josip I.i Zemaljsko vakufsko ravnateljstvo u Sarajevu. kao upravitelji pojedinih vakufa.

mostarski. brčanski. jer je u istima bilo zaposleno oko 2/3 radnika islamske vjeroispovijesti. Knjige Valorizacija fonda: 3 Građa fonda može poslužiti kao izvor za izučavanje djelovanja i rada ove vrste institucije na području Tuzle. gračanički. U Tuzli su sa Imamatom u službenom poslovanju bili usko vezani rudnici Kreka i Solina i Bušotina za naftu u Simin Hanu. maglajski. gradačački. Najviši organ uprave je Ulema-medžlis koji se sastoji od reis-ul-uleme. Ustavom IVZ Kraljevine Jugoslavije regulisan je djelokrug rada i organi IVZ (Sl. godine izdaje previšnje rješenje o Statutu za autonomnu upravu islamskih vjerskih. Ulema-medžlis je postavljao po jednog džematskog imama (u većim džematima. srebrenički. svi muslimani u Kraljevini Jugoslaviji sačinjavaju jednu samostalnu Islamsku vjersku zajednicu pod Reis-ul-ulemom kao vrhovnim vjerskim starješinom (“Službene novine Kraljevine Jugoslavije” januara mjeseca 1930. novine Kraljevine Jugoslavije br. Za svaki džemat. 256-LXIV od 05. Područje Ulema-medžlisa u Sarajevu je imala 6 izbornih okruga i to: sarajevski. Jezik u građi: bosanski. Tuzlanski izborni okrug obuhvatao je srezove (povjerenstva): tuzlanski. godine na osnovu rješenja Gradskog narodnog odbora Tuzla.godine). zvornički. kojeg je 1930. Na osnovu Zakona o Islamskoj vjerskoj zajednici. godine). gdje je bila potreba. a svi moraju boraviti u Sarajevu. džematski medžlisi. kao predsjednika. godine proglasio kralj Aleksandar I. Opšta dokumentacija 2. tuzlanski. vakufskih i mearifskih poslova u BiH na osnovu kojeg organi vakufsko-mearifske uprave su: džematske skupštine. bihaćki i travnički. kladanjski. kotarska povjerenstva. Ulema-medžlis imenuje glavnog imama koji vrši neposredni nadzor nad džematskim imamima za područje jednog ili više džemata (broj glavnih imama i njihovo područje djelovanja određuje Ulema-medžlis u sporazumu sa Vakufsko-mearifskim saborom). postavljao mu se još jedan ili više pomoćnika) koji je vršio sve vjerske funkcije u džematu. sabor i saborski odbor. vlasenički. loznički. jadarski i osječki. – 1949. srpski. i četiri člana.Serije u fondu: 1. banjalučki. a naročita izborna tijela su kotarske skupštine i okružni izborni odbori. Imamat džemata u Tuzli prestao je sa radom 1949. podrinski. bijeljinski. 332 . Historijat stvaraoca fonda: Franjo Josip I. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: nesređen Dostupnost: ograničena Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1911. 1909. Također. novembra 1936.

poklonima i fotokopiranjem originala iz Orijentalnog instituta Sarajevo i Jugoslovenske akademije znanosti i umjetnosti Zagreb. – 1936. bujruldije. potvrde. 8. zbirka je sređena prema vrsti dokumenata tako da postoji 8 333 . jed. arzuhale. godine. koji su sakupljani i obrađeni u Arhivu. Količina građe: 8 knj. rješenja šerijatskih sudova. arzuhali Sidžili Rješenja šerijatskih sudova Fotokopije dokumenata Tapije. sidžile. deftere. pisma. štampane knjige i fotokopije raznih dokumenata. 2. godine. 6 kut. 6. a dokumenat iz 1645. Jezik u građi: osmanski Pismo u građi: arapsko Arhivistička informativna pomagala: AI Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Historijat stvaraoca zbirke: Orijentalna zbirka je nastala otkupom dokumenata. 9.VII ZBIRKE Orijentalna zbirka* Signatura zbirke: BiH-ATKT/OZ Vremenski raspon građe: 1578. i odnose se na područje sjeveroistočne Bosne. potiču iz vremena Osmanske uprave. Serije u zbirci: 1. do 1972. Mnogi dokumenti su obrađeni i prezentirani u stručnim časopisima zahvaljujući arhivisti-orijentalisti Šabanu Hodžiću. 4. u periodu od 1954.. čifčijski i kupoprodajni ugovori Rukopisi Pisma Štampane knjige Defteri Valorizacija zbirke: 1 Dokumenti ove Zbirke odnose se na šire Tuzlansko područje. Berati. fermani. tapije. 7. fermane. čifčijski i kupoprodajni ugovori. uglavnom.. Godine 1980. 5. 3. godine. 8 fasc. Najstariji rukopis datira iz 1578. (390 inv. te mogu poslužiti kao vrijedan izvor u proučavanju historije ovoga kraja..) (2 d/m) Sadržaj zbirke: Zbirka sadrži berate.

sidžili. Dokumenti ove Zbirke su mikrofilmovani i digitalizovani. fotokopije i štampane knjige i brošure. čestitke. Također. Radnički pokret i narodnooslobodilačka borba u sjeveroistočnoj Bosni* Signatura zbirke: BiH-ATKT/RPiNOBSB Z Vremenski raspon građe: 1920. vakufname. 4. razni rukopisi.3 d/m) Sadržaj zbirke: Zbirka sadrži originalne dokumente i fotokopije koji se odnose na rad i razvoj radničkog pokreta na prostoru sjeveroistočne Bosne. kupoprodajni ugovori. godine. pozivi. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AI Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Historijat stvaraoca zbirke: U želji da se što cjelovitije obradi historija radničkog pokreta Tuzlanskog bazena.1945. 2. Serije u zbirci: 1.) (11. – 1945. fermani. Količina građe: 71 kut. pisma. 5. berati. bujruldije. 49 sv. srpski. Radnički pokret KPJ Omladinski pokret Sudovi NDH Ustaška nadzorna služba Valorizacija zbirke: 3 Dokumenti ove Zbirke odnose se na područje sjeveroistočne Bosne i mogu poslužiti kao vrijedan izvor u proučavanju historije ovoga kraja. sadrži i materijale koje je Opštinski odbor Tuzla koristio u izradi Hronologije radničkog pokreta. Jezik u građi: bosanski. sreske društveno-političke organizacije su. tapije. prikupljale građu iz perioda 1878. Sreska komisija za hronike je veliki dio istraživačkog rada povjerila tuzlanskom 334 . hrvatski Pismo u građi: latinica.inventarnih knjiga i to: rješenja šerijatskih sudova. preko komisija za hronike.. 3. (8417 dok.

proglase. anketni upitnici članova SKOJ-a. njemačke jedinice i slično. sudove NDH. Vojnoistorijskom institutu Beograd. Arhiv grada Tuzle je istu preuzeo od Komisije za hronike.revolucionaru i publicisti Milanu Gavriću. 15. (499 dok. Također je čine i materijali koje je Opštinski odbor koristio za pisanje historije SKOJ-a. SKOJ Tuzle i sjeveroistočne Bosne Signatura zbirke: BiH-ATK/SKOJTiSB Z Vremenski raspon građe: 1941. 14. Institutu za radnički pokret Sarajevo. letke. masovne društvene organizacije. 2. Arhivu CK SKBiH Sarajevo. 4. koji je prikupio. sjećanja. zatvore i logore. 13. omladinski pokret. Muzeju istočne Bosne Tuzla itd. – 1948. 8. narodnooslobodilačke odbore. 7. spiskovi skojevaca. Centralni komitet SKOJ-a Pokrajinski komitet SKOJ-a za BiH Oblasni komitet SKOJ-a za istočnu Bosnu Okružni komitet SKOJ-a za Tuzlu Okružni komitet SKOJ-a za Birač Okružni komitet SKOJ-a za Majevicu Okružni komitet SKOJ-a za Trebavu i Posavinu Sreski komitet SKOJ-a Mjesni komitet SKOJ-a Tuzla Aktivi SKOJ-a Brigadni komiteti SKOJ-a Okružni odbor USAOBiH za Okrug Tuzlanski Memoarska građa Brošure. fotografije itd.) (1. leci. Dokumenti su mikrofilmovani i digitalizovani. Serije u zbirci: 1. Muzeju revolucije Sarajevo. 5. izvještaji. 3. prilozi Fotografije 335 . 6. Arhivu BiH Sarajevo. 12. Gradsko poglavarstvo Tuzla. prepisa i kseroks-kopija dokumenata koji su se nalazili u Arhivu CK SKJ Beograd.5 d/m) Sadržaj zbirke: Zbirku čine originali i kopije dokumenata koji govore o razvoju i djelovanju SKOJ-a u Tuzli i okolini. pisma. vojne formacije NOVJ. spiskovi skojevaca poginulih u NOR-u. 10. Tako je zbirka nastala prikupljanjem originala.. Godine 1963. KPJ. ustaške formacije. Količina građe: 7 kut. 11. pisma. sredio i razgraničio građu u 19 ukoričenih svezaka. / 1972. a rad na daljem prikupljanju ove građe predstavlja jedan od važnih zadataka ove ustanove. razvrstana na organizacione jedinice i sadrži dokumente koji se odnose na radnički pokret. ustašku i četničku štampu. referati. četničke formacije. sjećanja. 9. Građa ove Zbirke je zavedena u analitički inventar.. potjernice. Ustašku nadzornu službu (UNS).

2 d/m) Sadržaj zbirke: Zbirka sadrži dokumentaciju koja se odnosi na Odsjek poljoprivrede. Birač. brošure. pri Komisiji za historiju Sreskog komiteta SK BiH Tuzla. Memoarska građa. a čine je originali i kopije dokumenata koji govore o razvoju i djelovanju SKOJ-a u Tuzli i okolini. Uputstva. Napomena: Građa je digitalizovana. Aktivi SKOJ-a. (1. Serije u zbirci: 1.Valorizacija zbirke: 3 Dokumenti ove Zbirke odnose se na područje sjeveroistočne Bosne i mogu poslužiti kao vrijedan izvor u proučavanju historije ovoga kraja. osnivanje i rad Poljoprivredne škole u Slavinovićima. politička i privredna zbivanja u pojedinim srezovima. Jezik u građi: bosanski. Količina građe: 3 fasc. istočnu Bosnu. pomoć narodu u hrani i sjemenu. srpski. leci. Trebavu i Posavinu. 1972. Majevicu. fotografije itd. Građa je razvrstana na 15 jedinica: CK SKOJ-a. PK SKOJ-a za BiH. izvještaji. industriju i zanatstvo 336 . Sreski i Mjesni komitet SKOJ-a Tuzla. oblasni i okružni komiteti SKOJ-a za Tuzlu. spiskovi skojevaca. hrvatski Pismo u građi: latinica. Odjeljenje za trgovinu. Oblasni narodnooslobodilački odbor za istočnu Bosnu Signatura zbirke: BiH-ATKT/OBNOOIB Z Vremenski raspon građe: 1943. – 1946. izvještaji. obavještenja 2. referati. Odjeljenje za narodno zdravlje i socijalno staranje 3. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Historijat stvaraoca zbirke: Na inicijativu Odbora za pisanje historije SKOJ-a. i zavedena kao posebna organizaciona jedinica (43) u inventarnu knjigu “Radnički pokret i NOB’’. godine nastala je Zbirka građe SKOJ-a Tuzle i sjeveroistočne Bosne.

Pod jurisdikcijom Oblasnog NOO nalazili su se okružni. hrvatski Pismo u građi: latinica. Foča. Bavio se svim vidovima organizacije i funkcionisanja vlasti na svojoj teritoriji a naročito: snabdijevanjem stanovništva i vojske namirnicama. ali i na teritoriji Tuzlanske oblasti. Gradsko poglavarstvo Tuzla* Signatura zbirke: BiH-ATKT/GPT Z Vremenski raspon građe: 1941. Kladanj. godine kao najviši organ vlasti na oslobođenoj teritoriji istočne Bosne. školstva. Gradačac. Valorizacija zbirke: 3 337 .6 d/m) Sadržaj zbirke: Zbirka sadrži dokumente koji se odnose na rad Povjerenstva za “ponovu’’ koje se bavilo pitanjima konfiskacije jevrejske i srpske imovine. Sarajevo. zaštiti stanovništva. Sarajevski su činili rsezovi: Čajniče. Žepče. uspostavljanju saobraćajnih veza. Gračanica.Valorizacija zbirke: 2 Zbirka nije cjelovita. Rogatica. organizacijom i djelovanjem sudstva. Zenica. Srebrenica. Oblasni NOO za istočnu Bosnu prestao je sa radom u aprilu mjesecu 1949. – 1944. godine na osnovu Zakona o administrativno-teritorijalnoj podjeli NR Bosne i Hercegovine i Zakona o izboru i radu privrednih oblasnih narodnih odbora i o načinu prenosa nadležnosti na NOO. Količina građe: 2 fasc. Fojnica. a Tuzlanski: Bijeljina. obnovom privrede. Vlasenica i Zvornik. Tuzla.09. Maglaj. Historijat stvaraoca zbirke: Oblasni NOO za istočnu Bosnu formiran je 03. – 1949. Jezik u građi: bosanski. Građa sadrži vrijedne podatke za razne istraživačke teme. poljoprivrede itd. sreski. Brčko. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AI Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca zbirke: 1944. Visoko i Višegrad. dobro je sačuvana i pruža mogućnosti za proučavanje izgradnje aparata državne vlasti u Bosne i Hercegovine. srpski. (0.1944. gradski i seoski narodnooslobodilački odbori. Oblasni NOO za istočnu Bosnu imao je pod svojom upravom dva okruga: sarajevski i tuzlanski. Doboj.

ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Historijat stvaraoca zbirke: Gradsko poglavarstvo u Tuzli je od 1941.Dokumenti ove Zbirke mogu poslužiti kao vrijedan izvor u proučavanju djelovanja i rada ovog Poglavarstva. popise imovine. Dokumenti se odnose na rad “Povjerenstva za ponovu” koje se bavilo pitanjima konfiskacija jevrejske i srpske imovine. – 1945. Gradsko poglavarstvo Brčko* Signatura zbirke: BiH-ATKT/GPBč Z Vremenski raspon građe: 1878. kao i postupak sa imovinom jevrejskih porodica odvedenih u logor. Ova Zbirka je uvedena kao posebna jedinica (serija) u inventarnu knjigu Radnički pokret i NOB (jedinica 75. od broja 6395 – 6640). Za svoj rad ovo Povjerenstvo je bilo odgovorno Glavnoj riznici u Zagrebu. 2. personalnu upravu. Jezik u građi: bosanski. poreske prijave. dozvole za otvaranje privatnih radnji.) Dokumentacija iz perioda Kraljevine Jugoslavije (132 dok. jer se kroz dokumente može pratiti rad i postupak ovog resora sa imovinom jevrejskih porodica iz Tuzle koje su tokom rata odvedene u logor. u svom djelokrugu rada imalo sve upravne poslove na teritoriji Tuzle. ali i historije ovoga kraja. stvaranjem NDH. hrvatski Pismo u građi: latinica.) 338 . projekat škole u Goricama. Dokumentacija iz perioda austrougarske uprave (7 dok. godine. godine. cjenovnike.) Dokumentacija iz perioda Kraljevine SHS (89 dok. Gradsko poglavarstvo u Tuzli je prestalo sa radom oslobođenjem Tuzle od strane jedinica NOVJ 1944. Količina građe: 5 kut. razne račune. završne račune itd. (2 d/m) Sadržaj zbirke: Zbirku čine dokumenti koji se odnose na polise osiguranja. Djelovalo je u sastavu organa Velike Župe “Usora i Soli”. zapisnike sa sjednica članova Općinske uprave. srpski. 3. molbe za unapređenja i dodjelu penzije.) Dokumentacija iz perioda NOR-a (6 dok. Serije u zbirci: 1. prijedloge planiranja budžeta. 4.

1878. Količina građe: 1 knj. Valorizacija zbirke: 3 Po svom sadržaju ova Zbirka može poslužiti kao vrijedan izvor u proučavanju zemljišnog fonda. hrvatski Pismo u građi: latinica. Ista je sređena i pristupačna za korištenje. sve kompetencije Opštinskog poglavarstva preuzima Opštinski narodni odbor Brčko. gradska poglavarstva su bila vrhovna upravna vlast u gradovima i bavila su se svim sferama političkog i društvenog života. Jezik u građi: bosanski. ali pod novim nazivom Opštinsko poglavarstvo Brčko. (tapije) (0. ćirilica 339 . srpski. Ovakvo stanje se nije promijenilo sve do kraja narodnooslobodilačkog rata kada. Opštinsko poglavarstvo Historijat stvaraoca zbirke: Austrougarskom okupacijom Bosne i Hercegovine.Valorizacija zbirke: 3 Dokumenti ove Zbirke mogu poslužiti kao vrijedan izvor u proučavanju historije ovoga kraja. Gradsko poglavarstvo 2. Direktno su bila podređena kotarskim nadstojnicima. Jezik u građi: bosanski. srpski. Nastankom Kraljevine SHS ostala je ista teritorijalno-upravna podjela samo sa novim nazivima. godine izdatih fizičkim licima na zemljište sa područja Gradačca.3 d/m) Sadržaj zbirke: Zbirka se sastoji od 200 tapija iz 1886. a Gradsko poglavarstvo Brčko je zadržalo ranije kompetencije. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Promjene naziva stvaraoca zbirke: 1. godine. formiranjem nove vlasti. Kotarski ured Gradačac Signatura zbirke: BiH-ATKT/KUGd Z Vremenski raspon građe: 1886. hrvatski Pismo u građi: latinica.

godine u Tuzli je radilo Okružno i Kotarsko narodno vijeće. rad Narodne kuhinje i Društva za pomoć sirotinji i porodicama siromašnih vojnika u Tuzli. Vijesnik naredaba itd. može poslužiti kao pomoćni izvor u proučavanju rada ovoga Vijeća na uskom području lokalne uprave.” Tuzla Signatura zbirke: BIH – ATKT/Z”PIPAOO” T Vremenski raspon građe: 1879. Valorizacija zbirke: 3 Iako građa Zbirke nije potpuna.3 d/m) 340 . spise koji se odnose na spor u materijalnim stvarima. do 1919. novčanu knjigu Vojnog oblasnog skladišta. Količina građe: 1 kut. telegrame i dopise upućene Gradskom kotarskom uredu za Kotarsko Narodno vijeće. oglase i proglase izdate za vrijeme rada Narodnog vijeća.. (0. – 1919. – 1908. – 1908. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Historijat stvaraoca zbirke: U periodu od 1917.4 d/m) Sadržaj zbirke: Zbirka sadrži spiskove izdate hrane u narodnim kuhinjama I i II u Tuzli. Jezik u građi: bosanski. dopise Okružnog odbora Narodnog vijeća. (0.Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Narodno vijeće Tuzla Signatura zbirke: BiH-ATKT/NVT Z Vremenski raspon građe: 1917. račune. Sačuvani su samo dijelovi građe koju čine opšta arhiva. Količina građe: 1 fasc. srpski. Zbirka prevoda “Ispisa iz povjerljivih arhiva Okružne oblasti u Tuzli 1879. hrvatski Pismo u građi: latinica. Pravila “Društva za pomoć sirotinje i porodica siromašnih vojnika u Tuzli’’.

Jezik u građi: bosanski. hrvatski Pismo u građi: latinica. – 1871. Sadržaj zbirke: Zbirka sadrži jednu knjigu pisanu na latinskom jeziku. – 1931. hrvatski Pismo u građi: latinica. Prevode ispisa sa njemačkog jezika uradio je Vojislav Bogičević. U knjizi su upisani podaci o rođenju i smrti mještana. prof. srpski. Jezik u građi: latinski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: sređen Dostupnost: bez ograničenja 341 . Količina građe: 1 knj. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: CD Stepen sređenosti: sređen Dostupnost: ograničena Ljetopis Katoličkog samostana Tuzla Signatura zbirke: BIH – ATKT/LJKST Z Vremenski raspon građe: 1809. Jezik u građi: bosanski. Količina građe: 1 knj. Sadržaj zbirke: Zbirka sadrži jednu knjigu (400 stranica) ali samo u digitalnom obliku. srpski. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: sređen Dostupnost: bez ograničenja Domovnica Imamata džemata Bašigovci Signatura zbirke: BIH – ATKT/DIDžBš Z Vremenski raspon građe: 1930.Sadržaj zbirke: Zbirka sadrži prevode ispisa dokumenata izdvojenih iz Prezidijalne arhive Okružne oblasti u Tuzli.

proglase i sl.Ljetopis Javne ustanove Osnovna muzička škola Tuzla Signatura zbirke: BIH – ATKT /LJOMŠT Z Vremenski raspon građe: 1994. hrvatski Pismo u građi: ćirilica.. povlačenja jedinica. srpski. arhive ustaške nadzorne službe. – 1945. srpski. ali samo u digitalnom obliku. (1233 mikrosnimka) Sadržaj zbirke: Zbirka sadrži mikrosnimke dokumenata koji se odnose na vojne operacije. raznih jedinica NOVJ itd. Jezik u građi: bosanski. iz zaplijenjene četničke arhive.2 d/m) Sadržaj zbirke: Zbirka sadrži fotokopije dokumenata koji se odnose na rad Uprave Gajretovog konvikta Tuzla i Glavnog odbora “Gajreta” Sarajevo. Jezik u građi: bosanski. – 1932. Količina građe: 17 mikrofilm. izvještaje. letke. latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: nesređen Dostupnost: ograničena Mikroteka* Signatura zbirke: BiH-ATKT/MT Z Vremenski raspon građe: 1941. Količina građe: 2 knj. – 2006. naređenja. (3. Sadržaj zbirke: Zbirka sadrži dvije knjige. hrvatski Pismo u građi: latinica. 342 . Količina građe: 9 kut. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: CD Stepen sređenosti: sređen Dostupnost: ograničena Kulturno-prosvjetno društvo “Gajret” u Tuzli Signatura zbirke: BIH – ATKT/KPD”G”T Z Vremenski raspon građe: 1907. kao i zapisnike odborskih sjednica.

zaplijenjene četničke arhive i ustaške nadzorne službe (UNS). a odnose se na: Četnička arhiva (95 mikrosnimaka). kulturu. 4. poljoprivredu. Ozrenski korpus (27 mikrosnimaka). školstvo i narodno prosvjećivanje. građevinarstvo. prirodne ljepote. 3. Vrhovna komanda (59 mikrosnimaka). Mikrofilmovi četničke arhive sadrže 1233 mikrosnimka. Majevički korpus (62 mikrosnimka). Mikrosnimci su uvedeni u knjigu analitičkog inventara “Radnički pokret i NOB”. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: ograničena upotreba Historijat stvaraoca zbirke: Mikroteka Arhiva predstavlja dio građe Radničkog pokreta i NOB-a. hrvatski Pismo u građi: latinica. radničku i društvenu samoupravu. Istaknuti dio štaba Vrhovne komande Jugoslovenske vojske u otadžbini za Sandžak. Serije u zbirci: 1. raznih jedinica NOVJ. borce NOR-a itd. Srbijanski korpus (39 mikrosnimaka). Crnu Goru i Bosnu i Hercegovinu (32 mikrosnimka). Jezik u građi: bosanski.Valorizacija zbirke: 3 Dokumenti ove Zbirke odnose se na šire Tuzlansko područje i mogu poslužiti kao vrijedan izvor u proučavanju historije ovoga kraja. te tako imamo fotografije koje prikazuju političke manifestacije. Količina građe: 3665 fotogr. Fotografije* Signatura zbirke: BiH-ATKT/FTG Z Vremenski raspon građe: 1873. 2. – 1995. industriju. To su mikrofilmovi dokumenata: Trećeg korpusa NOVJ. Drinski korpus (47 mikrosnimaka).. zanatstvo. Istaknuti dio Vrhovne komande (86 mikrosnimaka) Ustaška nadzorna služba (764 mikrosnimka). 636 ratni per. a čine je mikrofilmovi dokumenata Vojnoistorijskog instituta Beograd koji se odnose na teritoriju Tuzle i okoline iz vremena Drugog svjetskog rata. Stara Tuzla Radnička samouprava Industrija Poljoprivreda 343 . srpski. Sadržaj zbirke: Zbirka sadrži fotografije na kojima je predstavljen razvoj Tuzlanskog bazena. Trebavski odred (22 mikrosnimka).

– 1983. (1. srpski. uglavnom. 12. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Historijat stvaraoca zbirke: Zbirka fotografija je nastala. 13. 16. Plakati* Signatura zbirke: BiH-ATKT/SŠP Z Vremenski raspon građe: 1912.5. 18. izdvajanjem iz preuzetih fondova i slično. 19. 10.slijeganje terena Nova Tuzla Revolucionarni radnički pokret Narodnooslobodilačka borba Ratni zločini Političke organizacije Fotografije mjesta u okolini Tuzle Portreti Narodno pozorište Tuzla Pionirsko pozorište Tuzla Fotografije boraca “16. ali i pojedinih ličnosti. Stara štampa. 6. 21. Kultura Školstvo i narodno prosvjećivanje Građevinarstvo Zanatstvo Prirodne ljepote i turizam Ugostiteljstvo Sport Stara Tuzla . 17. poklonima. Razvrstana je tematski na serije. 15. 8. muslimanske brigade’’ Ostalo Valorizacija zbirke: 3 Fotografije ove Zbirke odnose se na područje sjeveroistočne Bosne i mogu poslužiti kao vrijedan izvor u proučavanju historije ovoga kraja.2 d/m) 344 . 14. Posebnu seriju ove Zbirke čini 636 fotografija pod nazivom “Ratna 1992. godina’’ za koje je pored analitičkog popisa urađen imenski i tematski registar. Količina građe: 3 kut. 9. hrvatski Pismo u građi: latinica. 22. Jezik u građi: bosanski. – 1995. 7. 20. otkupom. presnimavanjem. 23. 11.

godine izdvajanjem građe iz raznih fondova. – 1954.Sadržaj zbirke: Zbirka sadrži raznu štampu.4 d/m) Sadržaj zbirke: Zbirka sadrži dionice. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Historijat stvaraoca zbirke: Zbirka je nastala 1986. plakate. prilikom njihove obrade. obveznice i police osiguranja Signatura zbirke: BiH-ATKT/DOiPO Z Vremenski raspon građe: 1908. Jezik u građi: bosanski. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja 345 . (0. parole i proglase. Količina građe: 1 kut. Valorizacija zbirke: 3 Po svom sadržaju ova Zbirka može poslužiti kao vrijedan izvor u proučavanju historije ovoga kraja. te otkupom i poklonima tako da se i dalje dopunjuje. srpski. Valorizacija zbirke: 3 Po svom sadržaju ova Zbirka može poslužiti kao vrijedan izvor u proučavanju historije ovoga kraja. plakata. hrvatski Pismo u građi: latinica. Jezik u građi: bosanski. hrvatski Pismo u građi: latinica. Napomena: Dio štampe. nalazi se u analitičkoj knjizi inventara Zbirke “Radnički pokret i NOB’’. Dionice. proglasa i letaka koji se odnose na II svjetski rat. srpski. obveznice i police osiguranja.

a potiču iz Arhiva Bosne i Hercegovine. Kaknja. prilikom njihove obrade. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Historijat stvaraoca zbirke: Zbirka je nastala 1979. Valorizacija zbirke: 3 Dokumenti ove Zbirke mogu poslužiti kao vrijedan izvor u proučavanju historije Bosne i Hercegovine. Arhivu Vojnoistorijskog instituta Beograd. godine -* Signatura zbirke: BiH-ATKT/ZVBiH –GŠRBiHiHB Z Vremenski raspon građe: 1919. prepisi i fotografije. Sarajevu. a police osiguranja u Beogradu. Sarajevu. Ljubljani i Zagrebu. Tuzli i Beogradu. Institutu za istoriju Sarajevo. te otkupom i poklonima tako da se i dalje dopunjuje. Zenice kao i na Husinsku bunu. Muzeja revolucije Sarajevo. Arhiva CKSKJ Beograd.Historijat stvaraoca zbirke: Zbirka je nastala 1986. hrvatski. (1. godine sa ciljem da se prikupi građa o generalnom štrajku rudara BiH i Husinskoj buni 1920. ruski Pismo u građi: latinica. Dionice i obveznice su izdate u Bijeljini. Prikupljenu građu čine fotokopije. 346 . – 1923. godine radi izdavanja Zbornika dokumenata. Zemaljska vlada Bosne i Hercegovine . Arhivu TK i Muzeja istočne Bosne a odnose se na štrajk rudara Breze. Brčkom. Jezik u građi: bosanski. Količina građe: 3 fasc. francuski. Arhiva Vojnoistorijskog instituta Beograd. godine izdvajanjem građe iz raznih fondova. Instituta za istoriju Sarajevo.2 d/m) Sadržaj zbirke: Zbirku čine prepisi i fotokopije dokumenata urađene u Arhivu BiH Sarajevo.Generalni štrajk rudara Bosne i Hercegovine i Husinska buna 1920. Arhivu CKSKJ Beograd. štrajka rudara i Husinske bune. srpski. Arhiva TK i Muzeja istočne Bosne. Muzeju revolucije Sarajevo.

srpski. Valorizacija zbirke: 3 Po svom sadržaju ova Zbirka može poslužiti kao vrijedan izvor u proučavanju organizovanja i rada omladinskih radnih akcija.Omladinska pruga “Brčko – Banovići” Signatura zbirke: BiH-ATKT/OP’’BB’’ Z Vremenski raspon građe: 1946.6 d/m) Odbor za izradu Monografije “Tuzlanski partizanski odred” Tuzla Signatura zbirke: BiH-ATKT/OZIM’’TPO’’ Z Vremenski raspon građe: 1985. (1. godine. Jezik u građi: bosanski. – 1988. Količina građe: 4 kut. hrvatski Pismo u građi: latinica. Količina građe: 4 kut. a završeni u decembru 1946. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Historijat stvaraoca zbirke: Privredni savjet Vlade FNRJ je odobrio kredit za izgradnju pruge koja ima industrijski i putnički značaj za sjeveroistočnu Bosnu jer je povezala centar rudničkog bazena sa riječnom lukom na Savi tj. Rapatnici. (1. komandira i zamjenika po sekcijama i smjenama. učešće stranih brigada itd. Banoviće i Brčko. a kasnije Uprava za izgradnju. Prihvaćen je prijedlog Centralnog odbora USAOJ-a da Prugu gradi Omladina Jugoslavije. štaba. Lukavcu i Donjoj Višći. dok je organizaciju rada vodio Glavni štab omladinskih radnih brigada (ORB). Veći dio građe nalazi se u Arhivu BiH Sarajevo i Arhivu Jugoslavije Beograd. SKOJ-a. (1151 dok.6 d/m) 347 . dokumente partijskog rukovodstva sekcija.) Sadržaj zbirke: Zbirka sadrži dio arhive Uprave gradilišta. spiskove članova KPJ. i 103 fotogr. Formirano je i partijsko rukovodstvo u Brčkom sa sekcijama u Bijeloj. Radovi na pruzi su započeli u maju mjesecu. Radovima je rukovodio Odbor za građenje. kadrovsko odjeljenje.

Valorizacija zbirke: 3 Po svom sadržaju ova Zbirka može poslužiti kao vrijedan izvor u proučavanju djelovanja ovoga Odreda.Sadržaj zbirke: Zbirka sadrži zapisnike sa sjednica Odbora. izvode iz dokumenata IRP BiH. spisak članova Odbora. registri i spiskovi boraca.2 d/m) Sadržaj zbirke: Zbirku čine zapisnici sa sjednica Odbora. kao i isplati autorskih honorara. Zapisnici sa sjednica Odbora 2. Serije u zbirci: 1. godine kada je izdata Monografija. finansiranjem i troškovima. godine konstituisala Odbor za izdavanje Monografije “Tuzlanski partizanski odred. knjige evidencije boraca i upitnike za opštine Tuzla. spisak boraca Odreda. hrvatski Pismo u građi: latinica. Lukavac i Srebrenik. koncepte i radne verzije tekstova za knjigu. recenzije na knjigu. majevička NOU brigada” Tuzla Signatura zbirke: BiH-ATKT/OZIZ “15. sjećanja boraca. fotografije i drugi materijal koji je korišten za izradu Monografije. – 1979. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: PrP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Historijat stvaraoca zbirke: Opštinska konferencija SSRN Tuzla – Koordinacioni odbor za obilježavanje značajnih događaja i ličnosti iz istorije naroda i narodnosti SR BiH je 1985. Količina građe: 3 kut. (1. Jezik u građi: bosanski.MNOUB’’ Z Vremenski raspon građe: 1973. Odbor za izdavanje Zbornika sjećanja “15. Dopisi u vezi finansiranja i troškova 348 . dopisi u vezi sa promocijom knjige. upitnici ličnih podataka boraca.” Ovaj Odbor je sakupljao građu. srpski. Odbor je prestao sa radom 1988.

– 1978. fotokopije upitnika i spiskove boraca upotrijebljene za izradu Monografije. Valorizacija zbirke: 3 Po svom sadržaju ova Zbirka može poslužiti kao vrijedan izvor u proučavanju djelovanja ove Brigade. majevičke brigade. Jezik u građi: bosanski. (5 d/m) Sadržaj zbirke: Zbirka sadrži materijale Odbora. godine. muslimanska NOU brigada” Tuzla Signatura zbirke: BiH-ATKT/OZIE “16. Upitnici ličnih podataka boraca Valorizacija zbirke: 3 Po svom sadržaju ova Zbirka može poslužiti kao vrijedan izvor u proučavanju djelovanja ove Brigade.. godine Inicijativni odbor za izdavanje Zbornika. Odbor za izdavanje Edicije “16. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: PrP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Historijat stvaraoca zbirke: Pri Opštinskom odboru SUBNOR-a Tuzla – Sekcija boraca 15. Radilo se na prikupljanju evidencije boraca. izabran je 1973. hrvatski 349 . Registri i spiskovi boraca 4. 20 kut. pisanju tekstova i priloga. sjećanja boraca. Jezik u građi: bosanski. Fotografije boraca su zavedene u inventarnu knjigu fototeke (FB – 1241 – 1350). srpski. a građa je predata Arhivu 1981. Količina građe: 2 knj.MNOUB’’ Z Vremenski raspon građe: 1974. godine kada je izdat Zbornik.3. Pokroviteljstvo nad Odborom preuzela je Skupština opštine Tuzla. srpski. fotografije. Odbor je prestao sa radom 1979.

NOU divizija” Tuzla Signatura zbirke: BiH-ATKT/OOZIM “18. tekstovi i recenzije. godine prihvatila prijedlog i formirala Koordinacioni odbor. tako i onih koji su pristupili Brigadi poslije njenog formiranja. Međuopštinska konferencija SSRN Tuzla je 1975. (4 d/m) Sadržaj zbirke: Zbirka nije potpuna i čine je prikupljeni materijali . godine. 1975.(dosijea) koji se odnosi na podatke o borcima i rukovodiocima Brigade. hrvatska NOU brigada –38. Količina građe: 16 kut.10. srpski. godine predao Arhivu TK građu koja mu je služila u izradi Monografije. Tada je predat samo dio dokumentacije (dosijea) koji se odnosi na podatke o borcima i rukovodiocima Brigade. Opštinski odbor za izdavanje Monografije “18. U prikupljanju i kseroksiranju potrebnih dokumenata učestvovali su opštinski odbori SUBNOR-a širom Jugoslavije. Vojnoistorijski institut u Beogradu. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: PrP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Historijat stvaraoca zbirke: Na inicijativu Odbora za proslavu 30 godina 16. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Historijat stvaraoca zbirke: Opštinski odbor za izradu Monografije “18.Pismo u građi: latinica. Jezik u građi: bosanski. Valorizacija zbirke: 3 Po svom sadržaju ova Zbirka može poslužiti kao vrijedan izvor u proučavanju djelovanja ove Brigade. Arhiv SR Bosne i Hercegovine Sarajevo i dr. kako onih koji su bili na formiranju iste 1943. Ostali 350 . muslimanske NOU brigade 1974. hrvatska brigada” u Tuzli je 1991. anketni listovi.NOUD’’ Z Vremenski raspon građe: 1991. Konstituirajuća sjednica Odbora za Ediciju je održana 17. hrvatski Pismo u građi: latinica. godine.HNOUB – 38. sjećanja boraca. godine.

Zbirka Dokumenata “Cazinska buna” Signatura zbirke: BiH – ATKT/D”CB” Z Vremenski raspon građe: 1950. Količina građe: 1 CD-R Sadržaj zbirke: Zbirka sadrži fotokopije (i 72 dokumenta u elektronskom obliku) elaborate. saslušanja. Količina građe: 4 kut. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: PrP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Historijat stvaraoca zbirke: Opštinski odbor je formiran sa namjerom da prikupi i objavi tekstove i dokumente koji su urađeni za prvo izdanje Edicije. odlikovanja.dio dokumentacije (materijali. srpski. S obzirom da preostali dio građe nikada nije predat Arhivu. Valorizacija zbirke: 4 Po svom sadržaju ova Zbirka može poslužiti kao pomoćni izvor u proučavanju djelovanja i učešća radnika i omladine u narodnoj revoluciji. Jezik u građi: bosanski. opšta arhiva i sl. Odbor za izdavanje Edicije “Tuzla u radničkom pokretu i revoluciji’’ Knjiga 1. dok materijali o radu Odbora nisu predati ni poslije promocije Knjige. hrvatski Pismo u građi: latinica. Signatura zbirke: BiH-ATKT/OE “TRPiR’’ Z Vremenski raspon građe: 1978. fotografije.6 d/m) Sadržaj zbirke: Zbirka sadrži tekstove. spiskove osoba upućenih na izdržavanje administrativno prinudne mjere društveno 351 . evidencije. Arhivu su predati samo tekstovi za Knjigu. ova Zbirka predstavlja samo jedan fragment.) trebalo je da se preda Arhivu kada Monografija izađe iz štampe i Odbor prestane sa radom. (1. sjećanja i upitnike za izdanje Prve knjige.

učesnika u pobuni. 352 . pregleda uhapšenih. od broja 6178 – 6299). kao i lica osuđenih na smrt. dok. Ovu zbirku čine fotokopije (i mikrosnimci). hrvatski Pismo u građi: latinica. informacije. Manji broj dokumenata odnosi se na istragu Gradske komisije Srebrenica za utvrđivanje ratnih zločina okupatora i njegovih pomagača poslije rata. srpski. i mogu poslužiti kao vrijedan izvor u proučavanju historije ovoga kraja. osuđenih na vremenske kazne. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Zločin u Srebrenici 1943. srpski. Izdavač CD-R je Arhiv Unsko-sanskog kantona. Jezik u građi: bosanski. Količina građe: 1 fasc. deportovanih porodica. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: ograničena upotreba Historijat stvaraoca zbirke: Zbirka dokumenata o zločinu u Srebrenici 1943. godine* Signatura zbirke: BiH-ATKT/ZUS Z Vremenski raspon građe: 1943. – 1947.korisnog rada. Jezik u građi: bosanski. godine je uvedena kao posebna jedinica (serija) u inventarnu knjigu Radnički pokret i NOB (serija 65. jer se originalna građa o ovom zločinu nalazi u Arhivu Bosne i Hercegovine Sarajevo (u okviru fonda Zemaljske komisije za utvrđivanje ratnih zločina okupatora i njegovih pomagača).3 d/m) Sadržaj zbirke: Zbirku čine sudski spisi Trećeg zbornog područja NDH u Sarajevu nastali povodom istrage o izvršenom zločinu u Srebrenici i okolnim selima nad srpskim stanovništvom od strane ustaškog poručnika Kurelac Josipa i njegove jedinice. Napomena: Dokumenti o Cazinskoj buni preuzeti su pod nazivom “Cazinski ispad” nakon skidanja embarga sa UDB-inog arhiva. Valorizacija zbirke: 3 Dokumenti ove Zbirke odnose se na područje Srebrenice i okolnih sela. izvještaje koji se odnose na dešavanja tokom Cazinske bune. (1 mikrofilm -121 fotokop.) (0.

reklame i obavještenja. srpski.. godine. računovodstvena dokumentacija. srpski. ratni bilten. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Press centar Lukavac Signatura zbirke: BiH-ATKT/PCLu Z Vremenski raspon građe: 1992. odluke i naredbe. saopštenja. hrvatski. 1-112 Bilten “BOL’’ (2 d/m) Sadržaj zbirke: Zbirku čine: opšta dokumentacija. dokumenti o ličnim primanjima radnika. 353 . Količina građe: 280 fotografija Sadržaj zbirke: Zbirka sadrži fotografije koje se odnose na događaje koji su se desili na Tuzlanskoj kapiji 25. Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: ograničena “Tuzlanska kapija” Signatura zbirke: BiH – ATKT/“TK” Z Vremenski raspon građe: 1995. Količina građe: 1 kut. Jezik u građi: bosanski. maja 1995. kasete TV Lukavac i sl. dokumenti TV Lukavac. 134 kasete.“Masovne grobnice na prostoru sjeveroistočne Bosne” Signatura zbirke: BiH – ATKT/“MGNPSB” Z Vremenski raspon građe: Količina građe: 5245 fotografija Sadržaj zbirke: Zbirka sadrži fotografije snimljene prilikom otkrivanja masovnih grobnica na prostoru sjeveroistočne Bosne. Jezik u građi: bosanski.

srpski. Gimnazija u Zvorniku. Upravna zgrada Tušanj. Srednjoškolski đački dom Tuzla. Ciglana Sočkovac. – 1964. Direkcija lignita Kreka. Dom kulture i Hotel Banovići. hrvatski Pismo u građi: latinica. Stambena zgrada Vlasenica. srpski. Arhivu Tuzlanskog kantona. hrvatski Pismo u građi: latinica.Valorizacija zbirke: 3 Po svom sadržaju ova Zbirka može poslužiti kao vrijedan izvor u proučavanju početka ratnih dejstava na području Lukavačke opštine. Zbirka projekata Signatura zbirke: BiH-ATKT/ZP Vremenski raspon građe: 1946. predao građu stvaranu u svome radu. Parketarnica Živinice. Radnički dom Litva. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: PrP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja 354 . Upravna zgrada Koksare itd. Jezik u građi: bosanski. godine. Količina građe: 130 projekata Sadržaj zbirke: Zbirka sadrži projekte rađene od strane Projektnog preduzeća “Projekt’’ i Projektnog zavoda Bosne i Hercegovine Sarajevo za objekte koji su građeni na području sjeveroistočne Bosne – Tvornica stočne hrane Brčko. Jezik u građi: bosanski. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: PrP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Historijat stvaraoca zbirke: Press centar Opštine Lukavac je 1992. Parni mlin Semberija-Bijeljina. Valorizacija zbirke: 3 Po svom sadržaju ova Zbirka može poslužiti kao pomoćni izvor u proučavanju izgradnje kako industrijskih tako i stambenih objekata. Stambene zgrade u Kreki. Radnička kuća S-5 i S-6.

Količina građe: 6 kut. godine.. 1896. 1924. godine i platne liste službenika 1953. – 1956. 1924. Serije u zbirci: 1. – 1964. nekompletni dosijei službenika do 1956. godine. Poljoprivredna agrarna banka Beograd – Filijala Tuzla. hrvatski Pismo u građi: latinica. Poljoprivredne agrarne banke Beograd – Filijala Tuzla i Hipotekarne banke Tuzla. Projekti su naknadno evidentirani – ima ih 130. srpski. Zbirka građe banaka Signatura zbirke: BiH-ATKT/Z GB Vremenski raspon građe: 1896. 355 . ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Historijat stvaraoca zbirke: Ova zbirka sadrži građu Privilegirte Landesbank Tuzla. nije potpuna i predstavlja samo jedan dio rada Banke. – 1911. 3 kut. – 1956. (1. Privilegirte Landesbank Tuzla. – 1911.. 2 kut. Valorizacija zbirke: 3 Po svom sadržaju ova Zbirka predstavlja značajan izvor u proučavanju historije bankarstva. Hipotekarna banka Tuzla. 2.. Projekti su rađeni od strane Projektnog preduzeća “Projekt” Sarajevo i Projektnog zavoda Bosne i Hercegovine Sarajevo. zgrada i drugih nekretnina. 1 kut. 3. a preuzeta je od Arhiva Bosne i Hercegovine Sarajevo. Jezik u građi: bosanski.Historijat stvaraoca zbirke: Zbirka sadrži projekte objekata koji su rađeni za područje sjeveroistočne Bosne u periodu od 1946.. 1930.5 d/m) Sadržaj zbirke: Zbirku čine predmeti lica kojima su odobreni krediti sa zalogom poljoprivrednih imanja.

– 2007. Količina građe: 1 kut. Količina građe: 5 kut. srpski.“Čestitke” .4 d/m) Sadržaj zbirke: Zbirku čine razni kalendari (16 komada) prikupljeni od strane uposlenika Arhiva Tuzlanskog kantona.Zbirka Signatura zbirke: BiH – ATKT/“KAL” Z Vremenski raspon građe: 1995. (2 d/m) 356 . hrvatski Pismo u građi: latinica. Jezik u građi: bosanski.4 d/m) Sadržaj zbirke: Zbirku čine čestitke (181 komad) upućene kolektivu Arhiva Tuzlanskog kantona. srpski. Jezik u građi: bosanski. (0. Kalendari su hronološki složeni. Čestitke su hronološki složene. popisani i odloženi u označenu arhivsku kutiju. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja “Kalendari” . – 2007. – 2007. Količina građe: 1 kut. (0.Zbirka Signatura zbirke: BiH – ATKT/“Č” Z Vremenski raspon građe: 1991.ATKT/“K” Z Vremenski raspon građe: 1973. popisane i odložene u označenu arhivsku kutiju. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja “Katalozi” .Zbirka Signatura zbirke: BiH.

Katalozi su popisani i hronološki odloženi u arhivske kutije (282 komada).4 d/m) Sadržaj zbirke: Ovo je jedna od najbrojnijih zbirki i najbolje pokazuje svu širinu saradnje koju je Arhiv Tuzlanskog kantona uspostavio sa srodnim institucijama kulture u Bosni i Hercegovini i inostranstvu. godine. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja “Plakati” . jer su mnoge od njih izlazile u periodu agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu 1992.Sadržaj zbirke: Zbirka je prilično obimna. Plakati su hronološki složeni. srpski. a nastala je kao rezultat dugogodišnje djelatnosti Arhiva na kulturnom planu i saradnji sa drugim institucijama. srpski.Zbirka Signatura zbirke: BiH – ATKT/“PO” Z Vremenski raspon građe: 1973.) (0. (0. Jezik u građi: bosanski. 357 . Jezik u građi: bosanski. (767 kom.4 d/m) Sadržaj zbirke: Zbirku čine plakati koji obilježavaju različita kulturno-društvena zbivanja. a odnosi se na Nedjelju arhiva u Jugoslaviji. Količina građe: 1 kut. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja “Pozivnice” . Problem sa ovom zbirkom je nemogućnost tačnog datiranja svih jedinica. hrvatski Pismo u građi: latinica. popisani i odloženi u odgovarajuće arhivske kutije. Najstariji plakat potiče iz 1987.Zbirka Signatura zbirke: BiH – ATKT/“PL” Z Vremenski raspon građe: 1987. Količina građe: 1 kut. – 2007. – 2007. – 1995.

srpski. hrvatski Pismo u građi: latinica.Zbirka Signatura zbirke: BiH – ATKT/“RA” Z Vremenski raspon građe: 1973. ali je veliki broj došao iz nadležnih ministarstava. pozorišta. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja “Razglednice” . popisana i odložena u označenu arhivsku kutiju. popisana i odložena u označenu arhivsku kutiju. Količina građe: 1 kut. Jezik u građi: bosanski.) (0. Najstarija pozivnica datira iz 1973.“ Zbirka je hronološki složena. fakulteta. Zbirka je hronološki složena. godine. a najstariji potiče iz 1981.4 d/m) 358 . a odnosi se na obilježavanje 90. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja “Programi” . stranih predstavništava u Bosni i Hercegovini itd.) (0. Valorizacija zbirke: 3 Sadržaj može poslužiti kao osnova za praćenje razvoja kulturne djelatnosti Arhiva i drugih institucija kao i njihovo učešće u projektima kulture u Bosni i Hercegovini i inostranstvu.Zbirka Signatura zbirke: BiH – ATKT/“P” Z Vremenski raspon građe: 1981. osnovnih i srednjih škola. hrvatski Pismo u građi: latinica. (36 kom. Količina građe: 1 kut. srpski. godišnjice Dobrovoljnog vatrogasnog društva Tuzla. domova kulture. – 2007. Jezik u građi: bosanski. godine i odnosi se na „Oktobarska poetska drugovanja ‘81.Pošiljaoci su najvećim dijelom saradnici iz oblasti arhivske djelatnosti. – 2009.4 d/m) Sadržaj zbirke: Zbirka sadrži 83 programa. (83 kom.

ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja “Mališa” List učenika osnovnih škola Tuzlanske opštine Signatura zbirke: BiH – ATKT/L”Ma” Z Vremenski raspon građe: 1981. Male kalendare za 1982. Količina građe: 1 kut. Veći broj razglednica je iz perioda prije 1992. Jezik u građi: bosanski.1991.1987. Jezik u građi: bosanski. srpski.1985. – 1991. razglednicu na kojoj je rodna kuća Vuka Karadžića u Tršiću.4 d/m) Sadržaj zbirke: Zbirka sadrži prepisku glavnog i odgovornog urednika lista “Mališa” sa školama širom Jugoslavije kao i mnogim pojedincima i institucijama (1981-1991).godinu. pozive za manifestacije povodom 100 godina učiteljstva u Bosni i Hercegovini i 200. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja “Memorandumi” .Zbirka Signatura zbirke: BiH – ATKT/“M” Z Vremenski raspon građe: ? Količina građe: 1 kut. godine. Pismo u građi: latinica. a naročito iz vremena austrougarske okupacije i uprave.Sadržaj zbirke: Zbirka je po obimu manja i sadrži 36 razglednica koje su popisane i hronološki odložene u arhivske kutije. hrvatski. godišnjice 359 . (0. hrvatski Pismo u građi: latinica.4 d/m) Sadržaj zbirke: Zbirka sadrži memorandume pravnih lica sa područja sjeveroistočne Bosne. srpski. (0.

pozivnice. i 1986-1991). mikrofilmove i 2 CD iz perioda austrougarske uprave. priznanja. Dokumentaciju “Mališa” je Lazar Manojlović. – 1916. kao glavni i odgovorni urednik ovog Lista. predao Arhivu.rođenja Vuka Karadžića. Pored dokumenata predata su 2 CD i mikrofilm u kutiji. godine). Ivan Balta je Arhivu TK predao fotokopije dokumenata i prevode (izvještaji bosanskohercegovačkih dopisnika) koji se odnose na prostor Bosne i Hercegovine i šire Tuzlansko područje iz vremena austrougarske uprave (1910. zahvalnice. medalje i diplome za učešća na mnogim manifestacijama i izložbama kao i regionalnim i republičkim smotrama. Količina građe: 1 kut. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja “Boszniai Hirek’’ Signatura zbirke: BiH-ATKT/“BH” Z Vremenski raspon građe: 1910. dr. Jezik u građi: bosanski. – 1916.3 d/m) Sadržaj zbirke: Zbirka sadrži fotokopije dokumenata. 360 . Valorizacija zbirke: 3 Po svom sadržaju ova Zbirka može poslužiti kao pomoćni izvor u proučavanju djelovanja i rada ovoga Lista. hrvatski Pismo u građi: latinica. ali i zainteresovanosti i učešću učenika osnovnih škola. (0. “Mališa” list učenika osnovnih škola Tuzlanske opštine (ukoričeno 1980-1991. srpski. Jezik u građi: mađarski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Historijat stvaraoca zbirke: Prof.

Količina građe: 1 kut. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Numizmatička zbirka Signatura zbirke: BiH – ATKT/NZ Vremenski raspon građe: Količina građe: 1 fasc. obavijesti. (0. kao i dva primjerka knjige Stari dobri radio-autora Bore Slepčevića i publikaciju “Monografija Radio – Tuzle 1953. procjene. izvode. dopise i dr. funkcionisanja Radne organizacije Radio-Tuzla u Tuzli. Ruski. srpski. Srpski. te odluke Zbora radnika i rješenja.1 d/m) Sadržaj zbirke: Zbirka sadrži programe. 223 papirne novčanice) različitog porijekla: Osmanski. Crnogorski itd. planove. – 2001. (0. Kraljevine Jugoslavije.-1998. dokumentaciju koja se odnosi na mjere bezbijednosti. aktivnosti društvene samozaštite. Jezik u građi: Pismo u građi: Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja 361 .godine”. uputstva. Austrougarski. Jezik u građi: bosanski.3 d/m) Sadržaj zbirke: Zbirka sadrži papirni i metalni novac (419 novčića. Njemački.“Radio-Tuzla’’ Signatura zbirke: BiH-ATKT/“RT” Z Vremenski raspon građe: 1970.

Novčanica iz osmanskog perioda (Numizmatička zbirka Arhiva Tuzlanskog kantona) 362 .

Egzistirala je u 19. Jezik u građi: bosanski. Jovan R. hrvatski Pismo u građi: latinica. Đukić Dolnja Tuzla* Signatura zbirke: BiH-ATKT/“JRĐ” Z Vremenski raspon građe: 1890. Sadržaj zbirke: Zbirku čini jedna knjiga koja sadrži podatke o poslovanju i dobavljanju robe. srpski. godine (dva primjerka). srpski. (2 knj. Jezik u građi: bosanski. godine radi razrješenja suvlasništva. Knjiga – Indeks u kome su upisana lica i stranice na kojima su njihova dugovanja upisana u Memorijalu. dvije dostavnice o prijemu Obraničke osude od 17. vijeku. a iz nje potiče i poznati trgovac Nikola Pavlović. Računi i procjena nepokretnog imanja. Količina građe: 1 fasc. Arhivu Tuzla je predata jedna knjiga pisana mastilom i rukom. Količina građe: 1 knj. septembra 1892. Obranička osuda Kotarskog ureda kao suda u Tuzli 1892. ćirilica 363 .) (0.VIII LIČNE I PORODIČNE ZBIRKE Trgovačka kuća Nikole Pavlovića Brčko* Signatura zbirke: BiH-ATKT/TK “NP” Z Vremenski raspon građe: 1840. Zapis na Obranički sud – razrješenje suvlasništva zajedničkih nekretnina (Obranički ugovor odobrava Kotarski ured kao sud u Dolnjoj Tuzli. – 1865. Đukić. a u njoj se nalaze zanimljivi podaci o poslovanju i dobavljanju robe sa nekim karakteristikama o pojedinim kupcima. – 1892.3 d/m) Sadržaj zbirke: Zbirku čini: Knjiga – Memorijal Trgovačke tvrtke Jovan R. i 29. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Historijat stvaraoca zbirke: Trgovačka kuća Pavlovića je jedna od najstarijih u sjeveroistočnoj Bosni. hrvatski Pismo u građi: latinica.

trgovac. S obzirom da nisu imali pravnog nasljednika. albume. 1986. (1.. Jezik u građi: bosanski. razglednice. – 1955. svu zaostavštinu je preuzeo Crveni križ iz Zagreba. zbog kulturne dimenzije njihove djelatnosti. hrvatski Pismo u građi: latinica. Količina građe: 36 knj. Arhiv Tuzla je. 97 fotogr.Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Historijat stvaraoca zbirke: Jovan Đukić. 14 dok. 1 razglednica. Ovaj ugledni trgovac živio je u drugoj polovini 19. isječke iz novina i knjige. kulturni i prosvjetni radnici. po odobrenju Crvenog križa.6 d/m) Sadržaj zbirke: Zbirka sadrži ličnu dokumentaciju. živjeli su jedno vrijeme u Tuzli.4 d/m) 364 . Količina građe: 1 kut. – 1952. Porodica Vučkovački* Signatura zbirke: BiH-ATKT/“PV” Z Vremenski raspon građe: 1916. fotografije. fotografije. i početkom 20. potiče iz poznate Tuzlanske trgovačke porodice. (302 fotografije) (0. albume.. vijeka. Nakon uvida u građu.. godine preuzeo jedan dio koji sadrži ličnu dokumentaciju. Porodica Zaimović Signatura zbirke: BiH – ATKT/“PZ” Z Vremenski raspon građe: 1909. 3 isječka iz novina. a potom su se preselili u Zagreb gdje su i umrli. razglednice. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: PrP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Historijat stvaraoca zbirke: Zlata i Dušan Vučkovački. srpski. isječke iz novina i knjige.

kao i dva lična pisma (jedno upućeno iz Varšave prijatelju Asimu i jedno primljeno). supruga Mugdima Begića. godine u Tuzli prilikom proslave godišnjice brigade. nalazi i Britanska misija pri III Korpusu NOV i neki članovi Korpusa. Zbirka sadrži i jednu svesku u kojoj su objašnjene neke od fotografija. muslimanske NOU brigade”. 09. srpski. srpski. Na fotografijama se nalaze i objekti Rudnika Begov Potok Banovići – Jama Omazići). koji je bio u posjedu porodice Zaimović. 1944. Jezik u građi: bosanski. Arhivu Tuzlanskog kantona 2004. hrvatski Pismo u građi: latinica. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja 365 . dr. Na fotografijama se. Količina građe: 1 kut. Ismail Hadžiahmetović. Zbirku čini i Pozivnica za promociju knjige “Borbeni put 16. kao poklon.4 d/m) Sadržaj zbirke: Zbirku čini Album ratnih fotografija (48 fotografija XVI /šesnaeste/ Muslimanske NOU brigade).Sadržaj zbirke: Zbirka sadrži fotografije koje se odnose na život i rad Muradbega Zaimovića i drugih članova porodice Zaimović iz Tuzle. Jezik u građi: bosanski. Građu je Arhivu na čuvanje i upotrebu poklonila Dana Begić. osim boraca. septembra 1944. (album fotografija. uvaženi prof. napravljene 21. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Porodica Begić Signatura zbirke: BiH – ATKT/“PB” Z Vremenski raspon građe: 1945. – 1971. Zbirku je. pozivnica i 2 pisma) (0. Muslimanske NOU brigade” snimljenih 21. u ime porodice Zaimović. godine predao. građana i omladine Tuzle. Pored albuma fotografija (48 fotografija “16. godine u Tuzli prilikom proslave godišnjice Brigade).

diplome. zabilješke. razne materijale i stavove sa sjednica. lična i porodična pisma. sudije iz Tuzle. pisma građana. fotokopije nekih dokumenata. Stevo Milčić Signatura zbirke: BiH-ATKT/“DrSM” Z Vremenski raspon građe: 1945. sjećanja revolucionara o ratnom periodu. 28 diploma. pljačke i druga nedjela. a zastupao je klijente iz raznih gradova. prijatelja. francuski. a poslije rata predsjednik RKUD “Mitar Trifunović – Učo. i to u najtežim poslijeratnim vremenima. javne istupe. paljevine. talijanski). srpski. – 1947. 32 kut. informacije. 87 fotogr. plakete. hrvatski Pismo u građi: latinica. a u Arhiv je preuzeta od Petra Jovanovića. pronevjere u zemljoradničkim zadrugama.6 d/m) Sadržaj zbirke: Zbirka sadrži predmete koji se odnose na osobe koje su prišle četničkom ili ustaškom pokretu. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Historijat stvaraoca zbirke: Zbirka predstavlja dio privatne arhive poznatog i uvaženog advokata dr..Dr. ruski. čestitke.. Dr. (1. Sarađivao je sa mnogim poznatim advokatima u zemlji. dnevnike. Količina građe: 2 kut. sarađivale sa neprijateljskom vojskom za vrijeme i poslije rata i sl. Cvijetin Mijatović – Majo Signatura zbirke: BiH-ATKT/“CM-M” Z Vremenski raspon građe: 1931. sjećanja. – 1988. odlikovanja. značke. isječke iz novina. te ličnu biblioteku koja se sastoji od domaćih knjiga i knjiga na stranim jezicima (engleski. albume sa fotografijama i razne fotografije. diskusije i referate. Dio predmeta se odnosi na zloupotrebu narodne imovine. Milčić je bio član i predsjednik Srpskog pjevačkog društva “Njeguš”. vršile ili naređivale izvršenje ubistava. mučenja.” Uživao je visoki ugled zastupajući razne predmete počev od najlakših do vrlo delikatnih i teških slučajeva (od brakorazvodnih parnica do smrtnih presuda). albumi Sadržaj zbirke: Zbirka sadrži: lične dokumente. Jezik u građi: bosanski. mjesnim narodnim odborima i sl. Steve Milčića iz Tuzle. telegrame. povelje. govore.. posebno kada su bili u pitanju predmeti vezani za sud u Tuzli. Količina građe: 1518 knj. 366 .

kasete nisu pregledane niti se pouzdano zna njihov sadržaj. Za svoj rad dobio je mnoga odlikovanja i priznanja. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Historijat stvaraoca zbirke: Cvijetin Mijatović je revolucionar i poznata politička ličnost u poslijeratnoj Jugoslaviji. ali su popisane prema upisanim naslovima. (6 dok. Banovići. Količina građe: 1 fasc.Jezik u građi: bosanski.3 d/m) Fikret Ibrić Signatura zbirke: BiH-ATKT/“FIb” Z Vremenski raspon građe: 1932. hrvatski Pismo u građi: latinica. Zvornik. /93. Godine 1991. Kalesija. Živinice. godine od Jusufa Kaletovića. – 1946. Brčko. borca-invalida ovoga rata (otkupljeno je 9 video-kaseta). Komunističkom pokretu je pristupio kao gimnazijalac. Jezik u građi: bosanski. srpski. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: PrP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Historijat stvaraoca zbirke: Ova zbirka je nastala otkupom dokumentacije vezane za ratna zbivanja 1992. godine na području BiH (Sarajevo. (0. Kupres. Jusuf Kaletović Signatura zbirke: BiH-ATKT/“JK” Z Vremenski raspon građe: 1992. Gradačac itd). odlučio je da Ugovorom o poklonu preda Arhivu dio lične zaostavštine. S obzirom da Arhiv nije posjedovao tehniku./93. Količina građe: 9 video-kaseta Sadržaj zbirke: Zbirka sadrži 9 video-kaseta snimljenih 1992. Lukavac.) (0. Tuzla. – 1993.3 d/m) 367 . srpski. a politički je bio aktivan kako u ratu tako i u Socijalističkoj Jugoslaviji.

Novi vidik) u kojima je i Sadik Šehić autor. pisma. kopije. nastanjen u Sarajevu. – 1945. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Ismail Hadžiahmetović Signatura zbirke: BiH – ATKT/“IH” Z Vremenski raspon građe: 368 . Nalaze se i neki originalni dokumenti. Novi behar. godine i omladinskih akcija. tako i one iz raznih časopisa (Muslimanska svijest. Zbirka sadrži i određena izdanja knjiga i časopisa. poziv na III kongres Narodne omladine Jugoslavije i punomoć za prisustvovanje tom Kongresu. Most.Sadržaj zbirke: Zbirka sadrži pisma sa odgovorima. Jezik u građi: bosanski. Oslobođenje.3. plaketa i zahvalnica. Sadik Šehić Signatura zbirke: BiH – ATKT/“SŠ” Z Vremenski raspon građe: Količina građe: 4 kut. Godine 1980. (1.6 d/m) Sadržaj zbirke: Zbirka sadrži fotografije. brošuru II kongresa Antifašističke omladine Jugoslavije i časopis Književna Krajina br. spomenica. tekstove i članke kako iz dnevnih i sedmičnih listova (Ljiljan. dobitnik je mnogih odlikovanja. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Historijat stvaraoca zbirke: Fikret Ibrić. Ilustrovani islamski svijet. pisma. poklonio je Arhivu Tuzla 6 dokumenata. srpski. hrvatski Pismo u građi: latinica. časopisi i bilteni na stranim jezicima. Jezik u građi: bosanski. srpski. Slobodna Bosna). učesnik rata 1941. BiH – ekskluziv Split.

Jezik u građi: bosanski. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Zejnil Bešlagić Signatura zbirke: BiH – ATKT/“ZB” Z Vremenski raspon građe: 1918. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Novica Stevanović Signatura zbirke: BiH – ATKT/“NS” Z Vremenski raspon građe: 1970. programa “Fiskulturne akademije” Gimnastičkog društva Tuzla i Kreka. godinu.4 d/m) Zbirka se sastoji od 124 fotografije koje se odnose na rad ovoga poznatog ljekara. Jugoslavija. kino i fudbalskih ulaznica (iz vremena Kraljevine Jugoslavije i socijalističkog perioda). dr./1981. filmskih programa.4 d/m) Sadržaj zbirke: Zbirka se sastoji od: izvještaja i svjedočanstava Državne mješovite građanske škole. Historija medicine i Univerzitetski klinički centar u Tuzli historijski pregled). (0.3 d/m) 369 . te sedmičnih i mjesečnih listova (Borba. srpski. Količina građe: 1 kut. Obveznice Državne rente za ratnu štetu Kraljevine Jugoslavije. Historiografija. predate su dvije knjige čiji je autor prof. programa RUT-a (kino-program i tribine “Filmski utorak”). Tehnika narodu. Količina građe: 1 fasc. Jež). Hadžiahmetović (Eseji.. Jezik u građi: bosanski. (0.Količina građe: 1 kut. osnove društvenog plana za 1957. 1934/1992. hrvatski Pismo u građi: latinica. (124 fotografije) Sadržaj zbirke: (0. kao i na zdravstvo i zdravstvene radnike uopšte. srpski. Također.

Levčuk. Jezik u građi: osmanski. 1934.000.. (4 poveza) (0. Količina građe: 1 kut.. 1930... penzionisanje i žalbe na odluke kako disciplinske komisije tako i sudova Jezik u građi: bosanski. perzijskom i engleskom jeziku.. hrvatski.. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Zejnil Latifović iz Sapne Signatura zbirke: BiH – ATKT/“ZL” Z Vremenski raspon građe: ? Količina građe: 1 kut. perzijski i engleski Pismo u građi: arapsko.Sadržaj zbirke: Zbirka se sastoji uglavnom od pravne dokumentacije: odluke. Situacija reka i potoka Tehničkog odeljka Bijelina. 1:200. 1941. mart 1930. crtao A. Pismo u građi: latinica.9. latinica Arhivistička informativna pomagala: PrP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Salih Kulenović iz Tuzle Signatura zbirke: BiH – ATKT/“SK” Z Vremenski raspon građe: 1892.1892.000. pisma koja se odnose na disciplinski postupak. crtao A. Lagekarte der Steinbruche Bach – und gruben schotter stellen in Bezirke Bjeljina. srpski. novembra 1926. razm. godine poklonio Arhivu Tuzlanskog kantona fotokopije dokumenata istorijske tematike pisane na osmanskom. rješenja... 1926. 370 . M 1:200. Tuzla. zapisnici. Karta Građevinske sekcije u Tuzli Suvozemnih puteva Sreza Belinskog i Zvorničkog. (0.000.4 d/m) Sadržaj zbirke: Zejnil Latifović iz Sapne je 2001. Levčuk. razmjera 1:75. (Reineg – Distanzenzeiger Bezirk Bjelina). 1944. 1945.. Nacrta jahaćih puteva Sreza Zvornik. 1942.. Tuzla.3 d/m) Sadržaj zbirke: Zbirka sadrži gruntovne listove koji se odnose na Ozren – Brijesnica i slijedeće karte: Karta Bijeljine sačinjena 20. decembra 1926.

srpski. M. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja 371 . Br. k. Bijeljina. Tehničkog odjeljka Bijeljina. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Faruk Ibrahimović iz Tuzle Signatura zbirke: BiH-ATKT/“FI” Z Vremenski raspon građe: 1978. avgusta 1934. 1:200. Karta Sreza Bijeljinskog 1:200. Tehnički odjeljak Bijeljina. Bijeljina 1941. Zbirka je uglavnom prikupljena tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu i sastoji se od štampe koja je izlazila u Evropi na više evropskih jezika (razne novine i članci iz raznih godina). Bijeljina 1941.). Tehnički odjeljak.. 1:200. 1:200. Karta Kotara Bijeljinskog M. izradio Bor.. godine i odnose se na situaciju vezanu za puteve. potoke. Karta Bijeljine. Karta Sreza Zvorničkog M 1:100. ceste i mostove. časopisi i članci o Titu.000. Bijeljina 194?.. rijeke. crtao Bor. Karta Sreza Bijeljinskog.000 (međuratni period).11. kat. 221/45 (2 kom. Karta područja Tehničkog odjeljka u Bijeljini sa oznakom melioracionih radova predviđenih za 1942. raspored čišćenja snijega.1944..000. izradio Vasilić Veljko. Jezik u građi: bosanski.Karta puteva Sreza bijeljinskoga 1:75. hrvatski. 1992. Gavrić. oznake meliorizacije i sl. njemački Pismo u građi: latinica. razmjer 1:200. geometer. Aleksejev.pom. Jezik u građi: bosanski.. sasravio K.000. 1:200. Karta Zvornika i okoline. informatički i drugi razni časopisi i knjige.000. Bijeljina 1941. Količina građe: 6 kut. Pregledna karta puteva i mostova na teritoriji Tehničkog odeljka u Bijeljini (Srez Bijeljinski i dio drž. srpski.000 (međuratni period). geometar.000. Karta cesta i mostova u kotarevima: Bijeljina-Zvornik-Vlasenica-Srebrenica.000. godinu. 22. hrvatski. Karte su uglavnom nastale tokom rada Tehničkog odjeljka u Bijeljini od 1892. Raspored čišćenja snijega u 1944-45. Kopija plana Sreza Ugljevik 1: 100.). razne časopise. – 1996. Puteva do Zvronika).1945. Karta Zvornika i okoline. (četrdesetih godina 20. st. engleski i francuski Pismo u građi: latinica. – 1945.000. 1:100. Karta područja tehničkog odjeljka u Bijeljini. Stanje mostova na dan 24. novine i isječke članaka iz perioda 80-tih i 90-tih godina i iz perioda agresije na BiH (novine su uglavnom na stranim jezicima)..000. (2 d/m) Sadržaj zbirke: Zbirka sadrži knjige... Bijeljina.6. Pregledna skica kotara Bijeljinskog. – 1984. Gavrić.

knjižice. Količina građe: 1 kut.3 d/m) Sadržaj zbirke: Zbirka sadrži dokumente nastale u radu CSJB Tuzla. Količina građe: 1 kut. odlazak na Hadž ljudi iz Vukovija i likovna kolonija “Džafići’’. obavijesti i sl. Stanice JB Kalesija i Sektora Službe DB Tuzla i isječke novinskih članaka.4 d/m) . Jezik u građi: bosanski. predato je 5 CD na kojima je: promocija knjige “Vukovije’’. 4 sveske 372 (0. Također. – 1994. (0. kupoprodajni ugovori. Jezik u građi: bosanski. srpski. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Atah Mahić iz Brčkog Signatura zbirke: BiH-ATKT/“AM” Z Vremenski raspon građe: 1884. srpski.). – 1963. – 2007. (0. Količina građe: 23 CD (2941 fotografija). hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Sejfulah Imamović Signatura zbirke: BiH-ATKT/“SI” Z Vremenski raspon građe: 1912. porodične fotografije.3 d/m) Sadržaj zbirke: Zbirka sadrži skenirane dokumente nastale na prostoru koji je pokrivala Općina Vukovije (iskaznice.Ibrahim Mušić iz Kalesije Signatura zbirke: BiH-ATKT/“IM” Z Vremenski raspon građe: 1992.

zbirka fotografija “Vatrogasci”.). Gradačca. srpski. – 1986. – 1997. fotografije vezane za arhitekturu (idejne skice i nacrti. šešir. -1997. Čelića. fotografije Tvornice obuće “Izbor”. – 2002. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Hamdija Sivčević. 373 . gramofonske ploče i dr. fotografije Bijeljine. – 1995. zbirka fotografija “Zločini u Brčkom 1992. iz Tuzle Signatura zbirke: BiH-ATKT/“HS” Z Vremenski raspon građe: Količina građe: 1 knj. godine. fotografije na CD-u: Brčaci zatočeni u logorima 1992. kolektivna dženaza ubijenih Brčaka.). Orašja. fotosi obnove “Azizije” u Brezovom Polju. zbirka fotografija naslovljena kao IZ Medžlis Brčko. fotografije vezane za dobrotvorno i prosvjetno Društvo Islahijjet u Brčkom (do 1945. zbirka fotografija “Masovne grobnice”. razglednice Tuzle i okolnih mjesta. stare fotografije Bosanskog Šamca. Omladinska pruga “Brčko-Banovići”. (1 d/m) Sadržaj zbirke: Zbirka sadrži lične stvari Derviša Sušića: pisaća mašina. godine. – 1987. priznanja i odlikovanja. prof. fotografije sa kolektivnih dženaza Brčaka poginulih 1992.Sadržaj zbirke: Zbirka sadrži novinske članke. Jezik u građi: bosanski. 4 sveske radne verzije knjige “Brčkom su ubijali dušu” autora Admira Posavljaka. fotografije vezane za TK “Interplet” Brčko (1951. zbirka fotografija “Predaja četnika na Majevici”. godine). godine. Bosanskog Broda. Gradaščevića kula u Bosanskoj Bijeloj. Zvornika i Doboja. pali borci NOR-a iz Brčkog. srpski. saz. rukopisi. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: ograničena upotreba Derviš Sušić Signatura zbirke: BiH-ATKT/“DS” Z Vremenski raspon građe: 1959. interijer i eksterijer). fotografije sa radnih akcija (1946. Količina građe: 3 kut. Jezik u građi: bosanski.

Jezik u građi: bosanski. srpski.3 d/m) Sadržaj zbirke: Zbirka sadrži fotografije.Sadržaj zbirke: Hamdija Sivčević je Arhivu TK u Tuzli predao 1 knjigu u kojoj je sakupio i obradio članke i dokumente iz personalnog dosijea Hfz. pozive i rješenja na ime Hasiba Džinde. “Slobodna Bosna”. “Oslobođenje”). Salih eff. nekoliko listova dnevne štampe (“Politika”. srpski. dr. članke i tekstove i uvjerenja.Vršanin Signatura zbirke: BiH-ATKT/“FJ-V” Z Vremenski raspon građe: Količina građe: 1 kut. – 1942. Jezik u građi: bosanski. hrvatski. potvrde. – 1850.3 d/m) Sadržaj zbirke: Zbirka sadrži knjigu na osmanskom jeziku – “Šerihul lekaje” 1800. te dio memoarske građe – Sjećanja iz Drugog svjetskog rata. hrvatski 374 . srpski. godine. arapski Arhivistička informativna pomagala: PrP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Hasib Džindo iz Tuzle Signatura zbirke: BiH-ATKT/“HDž” Z Vremenski raspon građe: Količina građe: 1 kut. (0. arapsko Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Fikret Jahić . Jezik u građi: bosanski. godine i materijal Likovne kolonije “Vršani”. (0. hrvatski. arapski Pismo u građi: latinica. Sivčevića od 1895.

te je zaveden kao lična zbirka. srpski. uvjerenje SUP-a Tuzla da je stalno nastanjen u Tuzli i da nije osuđivan.3 d/m) Sadržaj zbirke: Zbirka sadrži 1258 fotografija u digitalnom obliku. Dosije sadrži: izvod iz matične knjige rođenih. 150 originalnih fotografija i 79 novinskih članaka u digitalnom obliku. rješenje NOO-e Tuzla 375 . hrvatski Arhivistička informativna pomagala: PrP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: ograničena Franjo Leder iz Tuzle Signatura zbirke: BiH-ATKT/“FL” Z Vremenski raspon građe: Količina građe: 1 dosije Sadržaj zbirke: Prilikom prijema građe od strane Općine Tuzla primljen je i dosije Franje Ledera. rješenje Narodnog odbora opštine Tuzla o postavljenju na dužnost u IV osmogodišnjoj školi u Tuzli u zvanju nastavnika XVI platnog razreda. uvjerenje o državljanstvu. Fotografije nose različitu tematiku. Nuraga Softić se počeo baviti fotografijom 1951. godine. (0. uglavnom su u crno-bijeloj tehnici. Jezik u građi: bosanski. nešto manji broj je u boji. Tokom svog 60-godišnjeg bavljenja umjetničkom fotografijom dobio je mnogobrojne nagrade i priznanja jer je punih 30 godina bio redovan izlagač na domaćim i međunarodnim izložbama. prepis apsolutorija od Državne umjetničke akademije Zagreb da je Franjo Leder polazio kao redovan đak kiparski dio i završio propisanih osam semestara.Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: PrP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Nuraga Softić iz Banovića Signatura zbirke: BiH-ATKT/“NS” Z Vremenski raspon građe: Količina građe: 1 kut. uvjerenje da je regulisao vojnu obavezu. iznosom i povećanjem plate. rješenje NOO-e Tuzla o prijemu za stalnog honorarnog službenika – stručnog učitelja crtanja u IV osmogodišnju školu u Tuzli i mjesečni iznos honorara. uvjerenje da je uveden u stalni birački spisak grada Tuzle.

rukopise romana – „Ženska voda“. srpski. „Male novine“.„Front Slobode“. Jezik u građi: bosanski. razglednice (planinarski motivi Jugoslavije i svijeta – adresant Čokić Fadil). „Riječ radnika“. 27 VHS kaseta Sadržaj zbirke: Zbirka sadrži građu koja se odnosi na rad i stvaralaštvo pozntog novinara i publiciste iz Tuzle: feljtone. U zbirku su uvršteni i VHS kasete televizijskih priloga autora Zlatka Dukića. “Runolist’’ Zagreb i Općinski planinarski savez Rijeka). godine sa otkaznim rokom od mjesec dana. Jezik u građi: bosanski.. srpski. arhivska dokumenta PD “Konjuh’’ Tuzla iz 1974. članke i romene iz štampe objavljivane u listovima . „Metalurg“. VIII 1957. lična i kolektivna prepiska sa planinarskim društvima: Hrvatska (“Strahinjčica’’ Krapina. godine. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Fadil Čokić iz Tuzle Signatura zbirke: BiH-ATKT/“FČ” Z Vremenski raspon građe: Količina građe: 1 kut./71. (0. Časopis “Naše planine’’ (izdavač Planinski savez Hrvatske) – nekompletni brojevi 1974. 376 (2 d/m) . i 1975. godine – Tuzlanska planinarska transverzala začeta 1970. snimljenih za lokalne televizije. „Velika afera u selu M“. godine. Beograd (PD “Pobeda’’ Beograd). „Komunist“.o povećanju mjesečnog honorara. rješenje NOO-e Tuzla kojim se Franji Lederu otkazuje služba 1.3 d/m) Sadržaj zbirke: Zbirka sadrži građu koja se odnosi na planinarstvo: dvije Monografije i to Krapina i Hrvatsko Zagorje. fotografije (sa susreta PD “Pobeda’’ i PD “Konjuh’’) i sa raznih pohoda. te novinske priloge i članke drugih autora koje je istoimeni sakupljao. „Glas“. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: PrP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Zlatko Dukić iz Tuzle Signatura zbirke: BiH-ATKT/“ZD” Z Vremenski raspon građe: Količina građe: 3 kut.

uvjerenja.Jezik u građi: bosanski. Jezik u građi: bosanski. lične karte). odluke i zapisnike o prodaji konfiskovane imovine. a sadrži biografiju Sajde Morankić – Čamdžić i Mehe Čamdžića. Jezik u građi: bosanski.Čamdžić iz Puračića Signatura zbirke: BiH-ATKT/“HSM-Č” Z Vremenski raspon građe: Količina građe: 1 facs. srpski. svjedočanstva i drugu ličnu dokumentaciju. novinske članke. a sadrži: fotografije o obilježavanju 100 godina OŠ Đurđevik. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: PrP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: neograničena Jasmin Divanefendić iz Tuzle Signatura zbirke: BiH-ATKT/“JD” Z Vremenski raspon građe: Količina građe: 1 fasc i 39 fotografija Sadržaj zbirke: Zbirka se sastoji od digitaliziranih originala i kopija dokumenata. Sadržaj zbirke: Zbirka se sastoji od kopija dokumenata i digitaliziranih originala. dopise. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: PrP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: ograničena Hafiza Sajda Morankić . dokumenta lične prirode (diplome mekteba. srpski. srpski. lične fotografije. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: PrP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja 377 .

obveznica i polica osiguranja Arhiva Tuzlanskog kantona) 378 .Obveznica iz perioda Kraljevine Srba. Hrvata i Slovenaca. (Zbirka dionica.

Tabelarni pregled fondova i zbirki .

.

Ministarstvo za obnovu. Oblasni narodni odbor Tuzla 1949. Predsjedništvo. Kantonalni štab civilne zaštite Tuzla 1988. Ministarstvo za obrazovanje.-1995. energetiku i rudarstvo TPK 1994.-1995. prostorno ure enje i zaštitu okoliša TPK 1994. socijalnu politiku i izbjeglice TPK 1994. Ministarstvo za promet i komunikacije TPK 1994. Gradski narodni odbor Tuzla 1946. Ministarstvo za poljoprivredu. kulturu i sport TPK 1994.1995. Ministarstvo za rad.-2003.-1995. Vlada Tuzlansko-podrinjskog kantona 1993. ostalo 25 koverti 6 VHS i 9 audio kaseta 2 sveske knjiga povez 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 NAZIV FONDA Okružni narodni odbor Tuzla 1944. Predsjednik Tuzlanskog kantona 1992.-1995. Ministarstvo za urbanizam. Ministarstvo za trgovinu i turizam TPK 1994. Okružna uprava narodnih dobara Tuzla 1945.-1955. nauku. Gradski narodni odbor Gra anica 1950. Sreski narodni odbor Gra anica 1945. Komisija za savremenu gra u Tuzlanskog okruga 1992.-1966.-1995. Ministarstvo za industriju.-1994. Ministarstvo bez lisnice TK 1995.-1947.-1995.-2004. Sreski narodni odbor Tuzla 1945.-1960.-1995. Okrug Tuzla (Skupština.-1955.-2001. Ministarstvo bez portfelja TK 1994.-1995. Ministarstvo za pravdu TPK 1994. Ministarstvo za finansije TPK 1994.-1995.1995. šumarstvo i vodoprivredu TPK 1994.-1995.-2001.FONDOVI I UPRAVA I JAVNE SLUŽBE KOLI INA GRA E registrator dokument kutija fascikla R.-1995.-1952. Ured za povratak prognanih Tuzlanskog kantona 1994. Sreski narodni odbor Zvornik 1949.-1952.194 130 3 38 81 4 6 2 204 40 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4 5 2 60 23 3 1 1 7 4 5 43 4 7 5 7 14 6 6 19 4 1 4 177 12 164 57 2 12.-2001.br. Ministarstvo za zdravlje TPK 1993.-1995. razvoj i poduzetništvo TPK 1994.-1947. 32 81 13 183 12 6 96 35 14 11 9 3 19 11.363 381 . Ministarstvo za bora ka pitanja TPK 1994. Koordinacioni i Izvršni odbor) 1992.

200 DVD-a 9 298 149 101 2. Opštinska služba za bora ko-invalidsku zaštitu Bratunac 1993.895 9..-2005.-2002.-1952. Skupština opštine Srebrenik 1947..051 23.-2001.549 7 1.-1951. Skupština opštine Gra anica 1955-1980. Skupština opštine Lukavac 1948.-1980. Skupština opštine Banovi i 1946. Fond socijalne i dje ije zaštite Tuzla 1977. Skupština opštine Grada ac 1915. Op ina Doboj Istok – Klokotnica 1992-1995. Samoupravna interesna zajednica zdravstvene zaštite Tuzla 1961.29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 Narodni odbor gradske opštine Gra anica 1952.-1995.-1992.187 1.-1980. Mjesni narodni odbor Gra anica 1945. 23 sv. Narodni odbor opštine Bosansko Petrovo Selo 1952.] Mjesni narodni odbor So kovac 1945.267 750 486 7 5 13 11 36 102 6 2 18 26 2 6 15 1 24 330 35 100 102 137 89 10 20 1 sveska 2 2 85 24 sv. Skupština opštine Kladanj 1945-1976.-1975.-2001. 1992.-1947. 4 bloka 183 30 49 20 143 77 566 19 9 4 1 16 41 2.-1995. Zavod za platni promet BiH – Produžnica Orašje 1987.-1980.050 7. Mjesni narodni odbor Slavinovi i 1946.-1995.190 677 2.. 1992-1995.148 1.-1995.001 382 .-1949.-1962.. Op ina Teo ak 1992-1995.-1947. Narodni odbor opštine Kiseljak 1945. 1992. 1992-1995.154 4 112 1. 1930. Skupština opštine Tuzla 1955. Skupština opštine Živinice 1941.-1958. Mjesni narodni odbor Boljani 1945..-1955. Samoupravna interesna zajednica fizi ke kulture Lukavac 1979. [1902.. Mjesni narodni odbor Karanovac 1947.-1973.-1990. Mjesni narodni odbor Bukinje 1945. 1992.-1952.-1940.342 737 2 omota 106 83 166 1..Filijala Tuzla 1953. Skupština opštine Kalesija 1901. Opštinska služba za bora ko-invalidsku zaštitu Srebrenica 1994. Op ina Zvornik-Sapna 1992-1995..-1906..-1977.-1990.500 1.. Zavod za platni promet BiH .-1994.-1978.1995. 7 paketa 1 omot 1 sv. 1992. UKUPNO 3 1 10 5 1 201 8 3 5 3 41 6 1 1 4 97 71 111 5 53 36 2. 1992. Opštinski logisti ki centar za pomo narodima BiH Kladanj 1993.2001.854 26 207 VHS kaseta. Regionalna zajednica opština sa sjedištem u Tuzli 1978.

-1978. UKUPNO: 2 1 4 2 14 92 6 132 41 49 62 13 37 103 15 74 20 III OBRAZOVANJE.-1945.-1931.-1992.-1978.. Njema ka privatna škola Donja Tuzla 1883. Opštinski sud za prekršaje Živinice 1957.-1943. Rimokatoli ka osnovna škola Breške 1898-1947.-1941. Narodna osnovna škola Breške 1913.-1977. Opštinski sud Gra anica 1965. Sreski sud Banovi i 1956. Op a dje a ka pu ka škola Donja Tuzla 1882.-1941. Opštinski sud Banovi i 1946.1938.-1964.-1887.-1959.-1992.. Sreski sud Tuzla 1920. JU OŠ „Hasan Kiki “ Gra anica 1886.-1917. NAUKA.1920. Opštinski sud Tuzla 1932.-1948. 1936. Sreski sud Gra anica 1889. Prva osnovna škola u Tuzli 1887. Posebni ka mješovita pu ka škola Breške 1942. Kotarski šerijatski sud Tuzla 1894.II PRAVOSU E KOLI INA GRA E registrator kutija dokument fascikla R. knjiga povez 54 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 NAZIV FONDA Narodna osnovna škola Kreka 1897. Sreski šerijatski sud Tuzla 1920. Opštinski sud Lukavac 1959. Opštinski sud Kladanj 1945.-1943. Djevoja ka narodna osnovna škola u Tuzli 1908..-1945. Garnizonski sud Tuzla 1909. Sreski sud Grada ac 1883.-1962.-1964.-1919.-1980. Osnovni sud udruženog rada Tuzla 1975.-1978.-1958.1977. 39 123 6 22 1 29 8 14 6 1 66 5 26 3 383 .-1977. KULTURA KOLI INA GRA E registrator 56 dokument kutija fascikla R. ostalo 3 sveske 19 sveski 24 omota ostalo knjiga povez 22 10 122 278 53 340 148 100 425 11 466 212 67 67 1498 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 NAZIV FONDA Kotarski sud Tuzla 1884. 1940.-1935.br. Narodna osnovna škola Kiseljak 1945. Narodna osnovna škola Boljani 1896.br. Prva dje a ka osnovna škola Tuzla 1905.

Ruždija u Donjoj Tuzli 1892. Njema ka škola Tuzla 1896. Osnovna škola „Džemal Mandži “ Tuzla 1958.-1977.-1956. Druga dje a ka narodna osnovna škola Tuzla 1907.-1959. Državna realna gimnazija Tuzla 1899. Srednja medicinska škola Tuzla 1947.-1942. Narodna osnovna škola Ljepunice 1910. Državna niža poljoprivredna škola TuzlaBijeljina 1946.-1941.1946.-1912.-1907. Srpska pravoslavna crkveno-školska opština Donja Tuzla 1874.-1951. Industrijska škola Tuzla 1926.-1948.13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 Privatna mješovita pu ka škola Breške 1941.1943.-1940. Katoli ka osnovna škola Donja Tuzla 1906.-1941. Druga narodna osnovna škola Tuzla 1944.-1945. Narodna osnovna škola Bukinje 1944. Vo arska škola u Tuzli 1954. Behrambegova medresa Tuzla 1921. Državna mješovita pu ka škola Kiseljak 1940. U iteljska škola Tuzla i U iteljski te ajevi 1941.-1968. U iteljska škola Bijeljina 1951. U iteljska stru na doma i ka škola Tuzla 1952. Privatna osnovna škola -sa pravom javnosti .-1978.-1895. Prva državna pu ka škola u Tuzli 1942. Osnovan škola „ eli “ 1944. Niža stru na doma i ka škola Tuzla 1951. Državna druga mješovita pu ka škola Tuzla 1941.-1946. Srednja poljoprivredna škola Tuzla (Bijeljina) 1947.-1972.-1951. 1 2 23 71 4 6 1 4 2 1 1 1 1 1 1 15 178 5 90 459 120 9 10 52 35 2 1 38 4 5 15 1 155 12 1 58 1 (804) 1 67 4 21 1 384 . Srpska narodna osnovna škola Donja Tuzla 1902.-1934.-1941.-1998. Privatna gra anska škola trgova kog smjera u Zavodu Kraljice svete Krunice Tuzla 1940.-1966.-1964. JU Upravna i birotehni ka škola Tuzla 1961.Zavoda Kraljice svete Krunice Tuzla 1914. Narodna osnovna škola Ljuba e 1944.-1973.-1962. Škola sa prakti nom obukom i za u enike u privredi Tuzla 1908.-1913.-1942.-1969.

-1944.. Radna zajednica SIZ-a fizi ke kulture i OZ kulture i informisanja Lukavac 1984.Odjel za pu ku nastavu Kotar Tuzla . Radni ki univerzitet Tuzla 1953. Pedagoška akademija Tuzla 1960. 1 skica knjiga povez 105 1 2 3 4 NAZIV FONDA Rudnik uglja "Kreka" Tuzla 1860. Udruženje samoupravnih interesnih zajednica osnovnog obrazovanja i vaspitanja Tuzla 1970. Osnovna zajednica kulture Zvornik 1973.368 272 4 38 145 244 1 91 381 201 81 97 29 61 8 (109 fotokopija) 36 mag. JU Arhiv Tuzlanskog kantona 1954.-1987.-1931.276 listova 206 44 1002 69 1 koverta.-1988. Radni ki univerzitet Lukavac 1961.traka 33 koverte i 3 sveske 4 sveske IV PRIVREDA KOLI INA GRA E registrator fascikla dokument kutija R.-2009.438 397 80 32 34 640 517 3 69 294 1. RMU „Banovi i“ u Banovi ima 1928.-1962.-2000. Trgova ka škola Tuzla 1884.-1990.-1940. Samoupravna interesmna zajednica usmjerenog obrazovanja i vaspitanja Tuzla 1967.-1990.44 45 46 47 48 49 Kraljevska državna mješovita gra anska škola Tuzla 1937.-1990. JP RMU „ ur evik“ u ur eviku 1946.-1988. Državna mješovita gra anska škola Tuzla 1942.br. Mješovita gra anska škola trgova kog smjera Tuzla 1930. 41 47 18 21 18 478 366 473 385 .-1991. Osnovna zajednica kulture i nformisanja Bijeljina 1973. Me uopštinski zavod za osposobljavanje kadrova i organizaciju rada Tuzla 1959. NDH Ministarstvo nastave Zagreb . 15 sv.-1926.-1937.1978. UKUPNO: 3 1 4 2 1 13 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 3 47 124 26 11 13 2 3 13 24 38 140 69 34 61 2 111 465 46 2. Tvornica sode „SOLVAY“ Lukavac 1893.-1990.-1987. Ostalo 4.-1943.-1990.Velika Župa Usore i Soli 1941.-1981. Državna op a niža srednja škola Tuzla 1943.-1944. Osnovna zajednica kulture Tuzla 1972. Državna gra anska škola trgova kog smjera Tuzla 1933.

Preduze e drvne industrije 1923.-2010.-1979.-1950.D. Tvornica kože Tuzla 1949.-1995. promet i usluge Tuzla 2006.-1949.-1998. Državno šumsko gazdinstvo Živinice 1945.2005. "Posavina" Glavna direkcija poljoprivrednih dobara Tuzla 1946.-2004.d. "Union" DD u ste aju Tuzla 1977. „Duvan“ Preduze e za promet duvanom.-1955. „Bosanka“ DD u ste aju Kladanj 1960.Zemaljsko preduze e za snabdijevanje poljoprivrede proizvodnim sredstvima – Filijala Tuzla 1947.-1979.-1952. „Poljoprivredni magazin“ . Tuzla 1925. Rudnik soli „Tušanj“ DD Tuzla 1934. JP „Elektroprivreda“ BiH dd Sarajevo – Produžnica „Elektrodistribucija“ Tuzla 1946. u ste aju Donje Vukovije – Kalesija 1959.-1951. Šumska uprava Zvornik 1935. „Drinja a“ DD Preduze e za primarnu i finalnu obradu drveta u ste aju Kladanj 1947. "Salki -prom" DOO Gra anica 1993. 9 58 2 41 505 214 1 48 7.-2002.1953.725 46 101 5 1 67 101 39 87 6 78 78 4 8 7 23 17 10 6 3 3 10 6 17 90 46 biltena 12 audiokaseta 161 sveska 93 148 1926 36 148 188 21 57 70 1 33 13 19 275 27 3 5 14 253 38 151 34 14 1.-2008.-1941. Tuzla 1952. Šipad DOO „Partizan“ u se aju Tuzla 1949.Tuzla 1902.o.-1941. „Zina“ Fabrika konfekcije DOO u ste aju Tuzla 1978. „Inspire“ DOO za proizvodnju.2007.-2005 Šumska uprava Kladanj 1926. "Pivara" DD u mješovitoj svojini sa p. 1 koverta 86 dosijea 469 omota 2 rolne 792 dosijea 17 28 30 67 56 407 244 474 dosijea 27 sveski 1 3 4 6 12 1 3 2 10 69 97 386 . „Jadar“ Državno preduze e za priplod i uzgoj svinja Vlasenica 1948. „Spre a“ Javno preduze e za vodoprivrednu djelatnost d. „Krivaja“ Zavidovi i. u ste aju Srebrenik 1997..-2004.o. šibicama i vrijednosnicama Tuzla 1947. Tvornica špirita Kreka .-2006. „SODASO“-Holding DD Tuzla 1969.-2000. „Spre a“D.-2002.-1942.175 197 161 161 99 109 209 192 121 17 koverti 11 blokova 1 kesa 16 sveski 605 dosijea 6 sveski 2 sv. „Klotex“ DOO za proizvodnju i promet konfekcije u ste aju Klokotnica.-1964.-2002.-2005. Doboj Istok 1985.-2005. „Stari “ DD Tvornica masivnog namještaja Kladanj 1977.5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Rudarsko-hemijski kombinat Tuzla 1959. "Omermax" DJL sa p. JP „Elektroprivreda“ – Produžnica „Termoelektrana“ Tuzla 1959. Trgova ko preduze e Tuzla 1945. „Geobušenje“ dd Specijalizovano za geološka bušenja u ste aju Tuzla 1975.

„Front Slobode“ DOO za novinskoizdava ku djelatnost.. „Zemaljski proizvod“ trgovina poljoprivrednim proizvodima SarajevoPredstavništvo Tuzla 1952. promet i usluge Tuzla u likvidaciji 1960. 134 foto albuma 1606 387 . 89 omota. 5 paketa.servisni centar u ste aju Banovi i 1979. "Salines" DD u ste aju Tuzla 1960.-1976.22 omota.-2002.-2002..-2008. „Gradnja“ DOO Preduze e za izvo enje radova u gra evinarstvu Srebrenik u ste aju 1968.. "Autoprevoz" Autosaobra ajno preduze e Tuzla 1948.o. "Grafi ar" DOO u ste aju Tuzla 1973.2 diskete 166 80 5 203 5 689 266 23 sveske.-2004. "Ugostitelj" Ugostiteljsko preduze e Tuzla 1954. oktobar“ dd u ste aju Tuzla 1956.1 blok. 18 25 2 118 33 1 12 17 75 3 41 22 1 1 23 7 82 2 2 1 2 42 24 23 19 25 25 8 2 9 126 122 68 32 20 13 2 1 13 6 44 91 15 4 11 113 14 16 14 76 194 69 18 1 koverta 16 sv. JP „Gazela“ u ste aju Grada ac 1994-2002. „Plaže Jezera“ Modrac . „Central“ dd u ste aju Tuzla 1966-2004.-2001. DOO "Grafocoop" Tuzla 1991.-2004. „Izolacija“ d. Direkcija za puteve Tuzla 1979.-1995. „2.-1958.Direkcija Tuzla 1917.35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 „SUD-MUL“ DOO za zbrinjavanje komunalnih i industrijskih otpadaka Tuzla 1997.-2009.-2004. Invalidsko ugostiteljsko preduze e u Tuzli 1948. 10 kov.-1949. u ste aju Tuzla 1977.-2008.-2001. 1 kesa. knjiž. JZU UKC Tuzla 1946.1801 dos. 1 koverta 301 36 46 7 sveski 51 blok 242 dosijea 272 dosijea 12 77 74 24 333 125 11 sv.-2001.-2007.o.-2003. „Sokolinatrans“ Preduze e za prevoz robe i servis dd u ste aju Kladanj 1965. „Frizer“ dd Tuzla 1947. 6 kov.-2005.-2011.-2009.-1951. „Živinicepromet“ DD u ste aju Živinice 1948. „Distributivni centar“ DD u ste aju Gra anica 1976. "Progres" Zanatska proizvodno-uslužna zadruga Tuzla 1980. 31 kov. „Ugostiteljstvo-Konjuh“ dd u ste aju Živinice 1952. 31 42 32 233 265 298 20 42 36 6 sveski 274 dosijea 3 sveske 140 dosijea 5 sveski 17 59 30 52 3 177 239 256 110 94 31 20 blokova.-2006.Javno preduze e u ste aju Lukavac 1995..-1987. „Autoremont“ DD u mješovitoj svojini prodajno . „Medifarm“ DOO u ste aju Tuzla 1994-2003... 2 rad.-1993. „Optima Lubricants“ doo Tuzla 2000.Sapna 1994.-2004.-2002. „Tuzla-stan“ doo Tuzla 1967. PTT Sarajevo . „Sloboda“ dd Preduze e u mješovitoj svojini za ugostiteljstvo i trgovinu u ste aju Tuzla 1970. "Agroprom" DD u ste aju Zvornik .. 2 disk.

-1970.-2009.-1962. „Ljudi za ljude“ Humanitarna organizacija Tuzla 1996. Sreska zanatska komora Tuzla-Ispostava Gra anica 1956.65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 Lje ilište „Slana Banja“ DD u likvidaciji Tuzla 1957.-1958. Posavska banka d. Brokerska ku a u likvidaciji Tuzla 2002. „Bosansko-Njema ko osiguranje“ DD u likvidaciji Tuzla 1998. Selja ke radne zadruge Tuzla 1948. Sreska ugostiteljska komora Br ko 1956.-1955.. Sreska zanatska komora Kladanj (Udruženje zanatlija Kladanj) 1946.-1955. Sreska zanatska komora Zvornik (Udruženje zanatlija Zvornik) 1918.-1953. Sreska poljoprivredno-šumarska komora Br ko 1960.-1958.-1961.-1953. „Premium broker“ d.-2007. Sreska trgovinska komora Zvornik 1955. Sreski savez zemljoradni kih zadruga Br ko 1946.o. Sreska trgovinska komora Br ko 1955-1962. Zemljoradni ke zadruge Tuzla 1945.-1952. 5 video kaseta 1 2 632 3 14 112 8 12 1 1 3 1 1 1 2 1 1 1 6 1 23 26 2 17 13 4 125 96 9 1 9 1 2 2 1 1 2 1 19 5 1 7 42 22 17 952 1 sveska 388 . Sreski savez zemljoradni kih zadruga Bijeljina 1952. Orašje u likvidaciji 1994. Sreska zanatska komora Br ko 1932. Privredna komora Tuzla 1939. 7 4 3 9 8 118 11 40 2 596 21 24 113 126 1684 23 kov.o.-1963. „Zvonko Ceri “ Udružena veterinarska stanica Tuzla 1960.. Sreska zanatska komora Tuzla (Udruženje zanatlija Tuzla) 1909.-1959. Selja ke radne zadruge sreza Br ko 1945. „Crveni polumjesec“ Humanitarna organizacija Op ine Tuzla 1992. 120 dosi.-1962. Sreska trgovinsko-ugostiteljska komora Bijeljina 1952. Selja ke radne zadruge sreza Zvornik 1949.-1962.-1955. Sreska zanatska komora Bijeljina (Udruženje zanatlija Bijeljina) 1922.-2006.-2002.-1962. Sreski savez zemljoradni kih zadruga Tuzla 1946. Sreski savez zemljoradni kih zadruga Zvornik 1956.-1960.-2009. Sreska ugostiteljska komora Zvornik 1957.o. Tuzla 2006.-2006.-1992.d. „Dionica“ d.-1962.o.-1962.-2001. Sreska trgovinsko-ugostiteljska komora Gra anica 1952. Sreska ugostiteljska komora Tuzla 1955.-1963.-1963.-1958.

96 97 98 99 Zemljoradni ka zadruga „Pura i “ sa p. Opštinski komitet SK BiH Bosanski Šamac 1955. DRUŠTVA I UDRUŽENJA KOLI INA GRA E registrator fascikla kutija dokument R.-1965. Sreski komitet SK BiH Gra anica 1945. Opštinski komitet SK BiH Kladanj 1955. Oblasni komitet SK BiH Tuzla 1949. Me uopštinska zajednica za poslove cijena Tuzla 1980.-1947. Sreski komitet SK BiH Bijeljina 1945.-1966. UKUPNO 1 103 1 5 48 20 11 11.-1954.br.-1966.1955. Me uopštinska konferencija SK BiH Bijeljina 1985. u ste aju Lukavac 1988.o. Sreski i opštinski komitet SK BiH Bosanski Šamac 1945. Sreski komitet SK BiH Vlasenica 1945. Sreski komitet SK BiH Zvornik 1945.-1955. Zemljoradni ka zadruga "Peradarstvo" u likvidaciji Grada ac 1986.1952.-1966.-1961.-1955.-1962. Opštinski komitet SK BiH Bijeljina 1955.-1971. 2 13 16 5 50 26 58 29 6 28 2 6 8 2 2 1 1 18 2 35 11 5 18 19 8 17 5 19 6 7 5 3 2 8 1 7 11 389 . Sreski komitet SK BiH Tuzla 1945.-1975. Opštinski komitet SK BiH Gra anica 1955. Sreski komitet SK BiH Br ko 1945. Zemljoradni ke zadruge Br ko 1946. Me uopštinska konferencija SK Tuzla 1968.-1990.471 790 240 4. Opštinski komitet SK BiH Tuzla 1956.-1958. Sreski komitet SK BiH Bratunac 1953.555 3599 12. Opštinski komitet SK BiH Zvornik 1959. Sreski komitet SK BiH Srebrenica 1946.-1968. Opštinski komitet Saveza komunista BiH Banovi i 1945.-1954.-2001. Sreski komitet SK BiH Kladanj 1945.-1966.1955.196 V DRUŠTVENO-POLITI KE ORGANIZACIJE.-1954.-1990. Ostalo knjiga povez 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 NAZIV FONDA Okružni komitet Komunisti ke partije Tuzla 1945. Sreski komitet SK BiH Lopare 1946.-2004.-1966.-1990.

1966. Udruženje prijatelja Janje „Dr.-1983. Sresko lova ko društvo „Konjuh“ u Tuzli 1945-1955.-1979. Opštinski komitet SK BiH Srebrenik 1954.-1935. Opštinski komitet SK BiH Ugljevik 1963. Opštinski komitet SK BiH Lukavac 1948.1966. Sresko sindikalno vije e Tuzla 1948.1966. Dobrovoljno vatrogasno društvo Tuzla 1883.1964.-1962. Srpsko pjeva ko društvo "Njeguš" u Donjoj Tuzli 1886.1966.-1941. Opštinski komitet SK BiH Šekovi i 1948. UKUPNO 9 2 2 3 2 4 2 2 1 2 1 1 1 1 1 12 3 3 2 12 1 5 21 212 2 10 17 3 2 411 22 23 70 70 6 blokova 17 2 1 108 fotografija VI VJERSKE ORGANIZACIJE KOLI INA GRA E registrator fascikla kutija dokument R. Opštinski komitet Sk BiH Vlasenica 1958.-1966. Sresko u iteljsko društvo u Tuzli 1905. Opštinski komitet SK BiH Bosansko Petrovo Selo 1955. Opštinski komitet SK BiH Srebrenica 1958. Hamdija emerli “ Tuzla 1992.br. Opštinski komitet SK BiH Kalesija 1958.1962. Opštinski komitet SK BiH Živinice 1946.1966. Opštinski komitet SK BiH Bratunac 1950. Opštinski komitet SK BiH Orašje 1950-1966. Imamat džemata Tuzla 1911-1943. Ostalo knjiga povez NAZIV FONDA 1 2 3 Odbor Islamske vjerske zajednice Bijeljina 1864-1962.-1966.1966.-2004. UKUPNO: 235 15 12 262 7 37 2 46 390 . Sresko sindikalno vije e Br ko 1956. Opštinski vatrogasni savez Tuzla 1946.23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 Opštinski komitet SK BiH Lopare 1955.-1963. Vakufsko-mearifsko povjerenstvo Tuzla 1909-1949.1966.

-1936.br.-1948."18. majevi ka NOU brigada“ 1973. Fotografije 1873.-1945.-1946. 8 6 71 7 8 povez kutija 49 sveski 200 4. Press centar Lukavac 1992. Odbor za izdavanje Edicije „Tuzla u radni kom pokretu i revoluciji“. Dionice.-1944.mikrofilm 5245 fotografija 280 fotografija 1 112 biltena „Bol“ 134 video kasete (1. u digitalnoj formi 1 2knj. Radni ki pokret i narodnooslobodila ka borba u sjeveroisto noj Bosni 1920.-1964. Odbor za izdavanje Monografije. Omladinska pruga „Br ko-Banovi i“ 1946.-1871.-1979. SKOJ Tuzle i sjeveroisto ne Bosne 1941.. Ostalo 390 inventarnih jedinica (8. „Masovne grobnice na prostoru sjeveroisto ne Bosne“ „Tuzlanska kapija“ 1995.1 1978. Oblasni NOO za isto nu Bosnu 1943. u digitalnoj formi 9 17. hrvatska NUB -38 NOU divizija“ 1991.-1947. Zlo in u Srebrenici 1943.mikrofilmova i 1233 mikrosnimka knjiga NAZIV FONDA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Orijentalna zbirka 1578. Odbor za izdavanje edicije „16. Odbor za izradu Monografije "Tuzlanski partizanski odred" 1985.417) 499 3 2 5 1 1 1 1knj. obveznice i police osiguranja 1908. Zemaljska vlada BiH – Generalni štrajk rudara BiH i Husinska buna 1919. plakati 1912.-1931. Ljetopis JU Osnovna muzi ka škola Tuzla „Gajret“ Kulturno-prosvjetno društvo u Tuzli 1907. „Ispisi iz povjerljivih arhiva Okružne oblasti u Tuzli 1879. Zbirka dokumenata „Cazinska buna“ 1950.-1954.“ – zbirka prevoda Domovnica Imamata džemata Bašigovci 1930. Ljetopis Katoli kog samostana Tuzla 1809.-1908.-1995.-1932 Mikroteka 1941. 1972.-1919.VII ZBIRKE KOLI INA GRA E registrator fascikla dokument R.muslimanska NOU brigada“1974. Gradsko poglavarstvo Br ko 1878.-1923.-1945.-1983.301 fotografija 3 1 3 4 4 3 2 20 16 4 1 121 1 CD-R 1.-1945.-1978.-1988. Narodno vije e Tuzla 1917. knj. Gradsko poglavarstvo Tuzla 1941. Zbirka projekata 1946. Stara štampa.151) (103 fotografije) 130 projekata 391 . Odbor za izdavanje Zbornika sje anja „ 15. Kotarski ured Grada ac 1886.

388 (767 kom) (83 kom) (36 kom) VIII LI NE I PORODI NE ZBIRKE KOLI INA GRA E registrator kutija fascikla dokument R. Porodica Zaimovi 1909. Atah Mahi iz Br kog 1884. Ibri Fikret 1932. „Razglednice“ – zbirka 1973.31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 Zbirka gra e banaka 1826.-1971. plakete. „Pozivnice“ – zbirka 1973. 4 sveske 392 . zna ke.-1911. Sadik Šehi Ismail Hadžiahmetovi Zejnil Bešlagi 1918. „Programi“ – zbirka 1981. Bosznai Hirek 1910.. 1934.-1984..Stevo Mil i iz Tuzle 1945. Faruk Ibrahimovi iz Tuzle 1978.br. Sejfulah Imamovi 1912. 1924.-2001. „Kalendari“ – zbirka 1995.-1865. „Plakati“ – zbirka 1987...Majo 1931.-1946.-2007. Ostalo 97 fotografija 1 razglednica i 3 isje ka i novina (302 fotografija) 87 fotografija.-2007 1518 1 2 36 1 1 2 32 1 4 1 1 1 1 1 6 1 1 knjiga 14 povez 9 video kaseta (124 fotografije) 23 CD-a. albumi NAZIV FONDA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Trgova ka ku a Nikole Pavlovi a Br ko 1840.-1993.1934/1992 Novica Stevanovi 1970/1981 Zejnil Latifovi iz Sapne Salih Kulenovi iz Tuzle 1892. „Katalozi“ – zbirka 1973. „ estitke“ – zbirka 1991.-2007. Zbirka Radio-Tuzle 1970..-2007.-1994. 28 diploma. uki 1890. Porodica Begi 1945...-1947. Jovan R.-2007. „Memorandumi“. Cvijetin Mijatovi .-1963.-1991. 1926.zbirka „Mališa“ list u enika osnovnih škola Tuzlanske opštine 1981.-1916.-1956. Numizmati ka zbirka UKUPNO: 11 6 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 177 19 10.-2007.-1891.-1988. 1930.-1996. Ibrahim Muši iz Kalesije 1992. Kaletovi Jusuf 1992. Porodica Vu kova ki 1916.-2007.-1955. 1941-1945.-1952. 1992.-2009. dr.

558 62 5 14 393 .20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Derviš Suši 1959. Hamdija Siv evi Fikret Jahi – Vršanin Hasib Džindo iz Tuzle Nuraga Softi iz Banovi a Franjo Leder Fadil oki iz Tuzle Zlatko Duki iz Tuzle Hafiza Sajda Moranki .amdži iz Pura i a Jasmin Divanefendi 3 1 1 1 1 1 1 3 1 1 27 VHS kaseta 39 fotografija UKUPNO 1.-2002.

Iz Numizmatičke zbirke Arhiva Tuzlanskog kantona 394 .

Abecedni registar fondova i zbirki .

.

d. obradu drveta u stečaju Kladanj Druga narodna osnovna škola Tuzla Druga dječačka narodna osnovna škola Tuzla “2. za prim.NJEMAČKO OSIGURANJE’’ DD u likvidaciji Tuzla “Boszniai Hirek” C “Cazinska buna” zbirka dokumenata Službe državne bezbijednosti “CENTRAL’’ dd u stečaju Tuzla “Crveni polumjesec’’ Humanitarna organizacija Općine Tuzla Č Čestitke Čokić Fadil D Dionice. u stečaju Tuzla Državna mješovita pučka škola Kiseljak Državna druga mješovita pučka škola Tuzla 397 .o. obveznice i police osiguranja “DIONICA’’ d.A “Agroprom” DD u stečaju Zvornik –Sapna Arhiv Tuzlanskog kantona Tuzla “Autoprevoz”. oktobar” d.o. i fin. autosaobraćajno preduzeće Tuzla “AUTOREMONT’’ DD u mješovitoj svojini prodajno-servisni centar u stečaju Banovići B Banke Begić porodica Behrambegova medresa Tuzla Bešlagić Zejnil “BOSANKA’’ u stečaju KLADANJ “BOSANSKO . Brokerska kuća u likvidaciji Tuzla Direkcija za puteve Tuzla “DISTRIBUTIVNI CENTAR” DD u stečaju Gračanica Divanefendić Jasmin Djevojačka narodna osnovna škola u Tuzli Dobrovoljno vatrogasno društvo Tuzla Domovnica Imamata džemata Bašigovci “DRINJAČA’’ DD Pred.

za promet duvanom.d. promet i usluge Tuzla u likvidaciji G “Gajret” Kulturno-prosvjetno društvo u Tuzli Garnizonski sud Tuzla “Gazela’’ JP u stečaju Gradačac “GEOBUŠENJE’’ dd Specijalizovano za geološka bušenja u stečaju Tuzla Gradski narodni odbor Tuzla “Gradnja’’ DOO Preduzeće za izvođenje radova u građevinarstvu Srebrenik u stečaju Gradski narodni odbor Gračanica Gradsko poglavarstvo Tuzla Gradsko poglavarstvo Brčko “Grafičar” DOO u stečaju Tuzla “Grafocoop” DOO u stečaju Tuzla 398 . Jovan Dolnja Tuzla E “Elektroprivreda” – Podružnica “Termoelektrana” Tuzla “Elektroprivreda’’ Javno preduzeće BiH dd Sarajevo – Podružnica “ELEKTRODISTRIBUCIJA’’ Tuzla F Fond socijalne i dječije zaštite Tuzla Fotografije “FRIZER” d.Državna realna gimnazija Tuzla Državna niža poljoprivredna škola Tuzla – Bijeljina Državna opća niža srednja škola Tuzla Državna građanska škola trgovačkog smjera Tuzla Državna mješovita građanska škola Tuzla Državno šumsko gazdinstvo Živinice “Duvan’’ Pred. šibicama i vrijednosnicama Tuzla Dukić Zlatko Dž Džindo Hasib iz Tuzle Đ Đukić R. Tuzla “Front slobode’’ DOO za novinsko-izdavačku djelatnost.

– 1908.Vršanin K Kalendari Kaletović Jusuf Kantonalni štab civilne zaštite Tuzla Katalozi Katolička osnovna škola u Donjoj Tuzli Katolički samostan Tuzla . promet i usluge Tuzla Invalidsko ugostiteljsko preduzeće u Tuzli “Ispisi iz povjerljivih arhiva Okružne oblasti u Tuzli 1879. Doboj Istok Komisija za savremenu građu Tuzlanskog Kantona Kotarski sud Tuzla Kotarski šerijatski sud Tuzla Kotarski ured Gradačac Kraljevska državna mješovita građanska škola Tuzla “Krivaja’’ Preduzeće drvne industrije Zavidovići Kulenović Salih L Latifović Zejnil Leder Franjo 399 .ljetopis “KLOTEX’’ DOO za proizvodnju i promet konfekcije u stečaju Klokotnica. u stečaju Tuzla J “Jadar” Državno preduzeće za priplod i uzgoj svinja Vlasenica Jahić Fikret .o.o.” (zbirka prevoda) “IZOLACIJA’’ d.H Hadžiahmetović Ismail I Ibrahimović Faruk Ibrić Fikret Imamat džemata Tuzla Imamović Sejfulah Industrijska škola Tuzla “Inspire” DOO za proizvodnju.

Sajda Mušić Ibrahim 400 .Čamdžić hf. razvoj i poduzetništvo Tuzlansko-podrinjskog kantona Ministarstvo za obrazovanje.LJ Lječilište “Slana banja’’ DD u likvidaciji Tuzla “Ljudi za ljude” Tuzla . prostorno uređenje i zaštitu okoliša Tuzlansko-podrinjskog kantona Ministarstvo za zdravlje Tuzlansko-podrinjskog kantona Mjesni narodni odbor Boljanić Mjesni narodni odbor Bukinje Mjesni narodni odbor Gračanica Mjesni narodni odbor Karanovac Mjesni narodni odbor Slavinovići Mjesni narodni odbor Sočkovac Mješovita građanska škola trgovačkog smjera Tuzla Morankić . nauku.Humanitarna organizacija M Mahić Atah “Mališa” List učenika osnovnih škola Tuzlanske opštine “Masovne grobnice na prostoru sjeveroistočne Bosne” “Medifarm’’ DOO u stečaju Tuzla Međuopštinska konferencija SK BiH Bijeljina Međuopštinska konferencija SK BiH Tuzla Međuopštinski zavod za osposobljavanje kadrova i organizaciju rada Tuzla Međuopštinska zajednica za poslove cijena Tuzla “Memorandumi” Mijatović Cvijetin – Majo Mikroteka Milčić dr. energetiku i rudarstvo Tuzlansko-podrinjskog kantona Ministarstvo za obnovu. Stevo Ministarstvo bez lisnice Tuzlanskog kantona Ministarstvo bez portfelja Tuzlanskog kantona Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlansko-podrinjskog kantona Ministarstvo za finansije Tuzlansko-podrinjskog kantona Ministarstvo za industriju. kulturu i sport Tuzlansko-podrinjskog kantona Ministarstvo za poljoprivredu. šumarstvo i vodoprivredu Tuzlansko-podrinjskog kantona Ministarstvo za pravdu Tuzlansko-podrinjskog kantona Ministarstvo za promet i komunikacije Tuzlansko-podrinjskog kantona Ministarstvo za rad. socijalnu politiku i izbjeglice Tuzlansko-podrinjskog kantona Ministarstvo za trgovinu i turizam Tuzlansko-podrinjskog kantona Ministarstvo za urbanizam.

o. majevička NOU brigada” Odbor za izradu Monografije “Tuzlanski partizanski odred” Okružni komitet KPBiH Tuzla Okružni narodni odbor Tuzla Okružna uprava narodnih dobara Tuzla Okrug Tuzla (Skupština.N Narodna osnovna škola Boljanić Narodna osnovna škola Breške Narodna osnovna škola Bukinje Narodna osnovna škola Kiseljak Narodna osnovna škola Kreka Narodna osnovna škola Ljubače Narodna osnovna škola Ljepunice Narodni odbor gradske opštine Gračanica Narodni odbor opštine Kiseljak Narodni odbor opštine Bosansko Petrovo Selo Narodno vijeće Tuzla NDH Ministarstvo nastave u Zagrebu – Odjel za pučku nastavu Kotar Tuzla – Velika Župa Usore i Soli Niža stručna domaćička škola Tuzla Numizmatička zbirka NJ Njemačka privatna škola Donja Tuzla Njemačka škola u Tuzli O Oblasni komitet SKBiH Tuzla Oblasni narodni odbor Tuzla Oblasni NOO za istočnu Bosnu Odbor islamske vjerske zajednice Bijeljina Odbor za izdavanje Edicije “16. Koordinacioni i Izvršni odbor) “Omermax” DJL sa p. u stečaju Srebrenik Omladinska pruga “Brčko – Banovići” Opća dječačka pučka škola u Donjoj Tuzli Općina Doboj Istok – Klokotnica Općina Zvornik – Sapna Općina Teočak Opštinska služba za boračko-invalidsku zaštitu Bratunac Opštinska služba za boračko-invalidsku zaštitu Srebrenica 401 . muslimanska NOU brigada” Odbor za izdavanje Edicije “Tuzla u radničkom pokretu i revoluciji’’ Knjiga 1 Odbor za izdavanje Zbornika sjećanja “15. Predsjedništvo.

o. NOU divizija” Opštinski sud Banovići Opštinski sud Gračanica Opštinski sud Kladanj Opštinski sud Lukavac Opštinski sud Tuzla Opštinski sud za prekršaje Živinice Opštinski vatrogasni savez Tuzla “Optima Lubricants’’ Doo Tuzla Orijentalna zbirka Osnovna muzička škola Tuzla .ljetopis Osnovna škola “Hasan Kikić” Gračanica Osnovna škola “Čelić’’ Čelić Osnovna škola “Džemal Mandžić’’ Tuzla Osnovna zajednica kulture Tuzla Osnovna zajednica kulture Zvornik Osnovna zajednica kulture i informisanja Bijeljina Osnovni sud udruženog rada Tuzla P Pavlović Nikola Pedagoška akademija Tuzla “Peradarstvo”.Opštinski komitet SKBiH Tuzla Opštinski komitet SKBiH Banovići Opštinski komitet SKBiH Bijeljina Opštinski komitet SKBiH Zvornik Opštinski komitet SKBiH Kladanj Opštinski komitet SKBiH Bosanski Šamac Opštinski komitet SKBiH Gračanica Opštinski komitet SKBiH Lopare Opštinski komitet SKBiH Srebrenica Opštinski komitet SKBiH Bosansko Petrovo Selo Opštinski komitet SKBiH Bratunac Opštinski komitet SKBiH Lukavac Opštinski komitet SKBiH Živinice Opštinski komitet SKBiH Srebrenik Opštinski komitet SKBiH Orašje Opštinski komitet SKBiH Šekovići Opštinski komitet SKBiH Ugljevik Opštinski komitet SKBiH Vlasenica Opštinski komitet SKBiH Kalesija Opštinski odbor za izdavanje Monografije “18. Tuzla Plakati 402 . Zemljoradnička zadruga u likvidaciji Gradačac “Pivara’’ Diničarsko društvo u mješovitoj svojini sa p. hrvatska NOU brigada –38.

Orašje u likvidaciji Pozivnice Predsjednik Tuzlanskog kantona “Premium broker’’ d.o.Zavoda Kraljice svete Krunice u Tuzli Privatna građanska škola trgovačkog smjera u Zavodu Kraljice svete Krunice Tuzla Privredna komora Tuzla Programi “Progres” Zanatska proizvodno-uslužna zadruga Tuzla Projekti Prva osnovna škola u Tuzli Prva dječačka osnovna škola Tuzla Prva državna pučka škola u Tuzli PTT Sarajevo – Direkcija Tuzla “PURAČIĆ” Zemljoradnička zadruga sa p.o. Tuzla Press centar Lukavac Privatna mješovita pučka škola Breške Privatna osnovna škola – sa pravom javnosti . u Tuzli Rudnik mrkog uglja “Banovići” dd Banovići Rudnik mrkog uglja “Đurđevik” doo u Đurđeviku Rudnik soli “Tušanj” DD Tuzla Ruždija u Donjoj Tuzli S Samoupravna interesna zajednica fizičke kulture Lukavac Samoupravna interesna zajednica zdravstvene zaštite Tuzla Skupština opštine Tuzla 403 .o.Zemaljsko preduzeće za snabdijevanje poljoprivrede proizvodnim sredstvima .“Plaže Jezera’’ Javno preduzeće Modrac u stečaju Lukavac “Poljoprivredni magazin’’.Filijala Tuzla Posebnička mješovita pučka škola Breške “Posavina” Glavna direkcija poljoprivrednih dobara Tuzla Posavska banka d.o. u stečaju Lukavac R Radio-Tuzla Radnički pokret i narodnooslobodilačka borba u sjeveroistočnoj Bosni Radna zajednica SIZ fizičke kulture i Osnovna zajednica kulture i informisanja Lukavac Radnički univerzitet Lukavac Radnički univerzitet Tuzla Razglednice Regionalna zajednica opština sa sjedištem u Tuzli Rimokatolička osnovna škola Breške Rudarsko-hemijski kombinat Tuzla Rudnici uglja “Kreka” d.d.o.

Skupština opštine Lukavac Skupština opštine Banovići Skupština opštine Srebrenik Skupština opštine Kalesija Skupština opštine Živinice Skupština opštine Gradačac Skupština opštine Kladanj Skupština opštine Gračanica Sreski narodni odbor Tuzla Sreski narodni odbor Zvornik Sreski narodni odbor Gračanica Sreski sud Tuzla Sreski šerijatski sud Tuzla Sreski sud Banovići Sreski sud Gradačac Sreski sud Gračanica Srpska narodna osnovna škola u Donjoj Tuzli Srpska pravoslavna crkveno-školska opština Donja Tuzla Srednja poljoprivredna škola Tuzla (Bijeljina) Srednja medicinska škola Tuzla Samoupravna interesna zajednica usmjerenog obrazovanja i vaspitanja Tuzla “SOLVAY” Tvornica sode Lukavac “SODASO”. Tuzla “Salkić-prom” DOO Gračanica “SUD-MULL” DOO za zbrinjavanje komunalnih i industrijskih otpadaka Tuzla “Salines” DD u stečaju Tuzla “SLOBODA’’ dd Preduzeće u mješovitoj svojini za ugostiteljstvo i trgovinu u stečaju Tuzla “SOKOLINATRANS’’. u stečaju Donje Vukovije – Kalesija “Spreča” Javno preduzeće za vodoprivrednu djelatnost d.d.D. preduzeće za prevoz robe i servis dd u stečaju Kladanj Sreski savez zemljoradničkih zadruga Brčko Sreski savez zemljoradničkih zadruga Tuzla Sreski savez zemljoradničkih zadruga Bijeljina Sreski savez zemljoradničkih zadruga Zvornik Sreska ugostiteljska komora Brčko Sreska ugostiteljska komora Zvornik Sreska ugostiteljska komora Tuzla Sreska trgovinsko-ugostiteljska komora Bijeljina Sreska trgovinsko-ugostiteljska komora Gračanica Sreska trgovinska komora Zvornik Sreska trgovinska komora Brčko Sreska poljoprivredno-šumarska komora Brčko Sreska zanatska komora Tuzla (Udruženje zanatlijaTuzla) Sreska zanatska komora Brčko 404 .Holding DD u stečaju Tuzla “Starić” DD Tvornica masivnog namještaja Kladanj “SPREČA’’ D.

Plakati. Stevanović Novica Sušić Derviš Sivčević Hamdija Softić Nuraga iz Banovića Š Šipad DOO “Partizan’’ u stečaju Tuzla Škola sa praktičnom obukom i za učenike u privredi Tuzla Šumska uprava Kladanj Šumska uprava Zvornik Šehić Sadik T Trgovačka škola Tuzla Tvornica špirita Kreka Tvornica kože Tuzla Trgovačko preduzeće Tuzla “Tuzlanska kapija” 405 .Sreska zanatska komora Tuzla – Ispostava Gračanica Sreska zanatska komora Bijeljina (Udruženje zanatlija) Sreska zanatska komora Zvornik(Udruženje zanatlija ) Sreska zanatska komora Kladanj (Udruženje zanatlija ) Seljačke radne zadruge sreza Brčko Seljačke radne zadruge Tuzla Seljačke radne zadruge sreza Zvornik Sreski komitet SKBiH Tuzla Sreski komitet SKBiH Bijeljina Sreski komitet SKBiH Zvornik Sreski komitet SKBiH Brčko Sreski komitet SKBiH Kladanj Sreski komitet SKBiH Bosanski Šamac Sreski komitet SKBiH Gračanica Sreski komitet SKBiH Lopare Sreski komitet SKBiH Srebrenica Sreski komitet SKBiH Bratunac Sreski komitet SKBiH Vlasenica Sresko sindikalno vijeće Tuzla Sresko sindikalno vijeće Brčko Sresko učiteljsko društvo u Tuzli Srpsko pjevačko društvo “Njeguš” u Donjoj Tuzli Sresko lovačko društvo “Konjuh” u Tuzli SKOJ Tuzle i sjeveroistočne Bosne Stara štampa.

Generalni štrajk rudara Bosne i Hercegovine i Husinska buna 1920. godine – Zaimović porodica Ž “ŽIVINICEPROMET’’ DD u stečaju Živinice 406 .U Ured za povratak prognanih Tuzlanskog kantona Učiteljska škola Tuzla i Učiteljski tečajevi Učiteljska stručna domaćička škola Tuzla Učiteljska škola Bijeljina Upravna i birotehnička škola Tuzla Udruženje samoupravnih interesnih zajednica osnovnog obrazovanja i vaspitanja Tuzla “Union’’ DD u stečaju Tuzla “Ugostitelj” Ugostiteljsko preduzeće Tuzla “Ugostiteljstvo . godine Zemaljska vlada Bosne i Hercegovine . Hamdija Čemerlić” V Vlada Tuzlansko-podrinjskog kantona Vakufsko-mearifsko povjerenstvo Tuzla Voćarska škola Tuzla Veterinarska stanica “Zvonko Cerić” Vučkovački porodica Z Zavod za platni promet Federacije Bosne i Hercegovine – Filijala Tuzla Zavod za platni promet Federacije Bosne i Hercegovine – Podružnica Orašje “ZINA” Fabrika konfekcije DOO u stečaju Tuzla “Zemaljski proizvod’’ trgovina poljoprivrednim proizvodima Sarajevo – Predstavništvo Tuzla Zemljoradničke zadruge Tuzla Zemljoradničke zadruge Brčko Zločin u Srebrenici 1943.Konjuh” dd u stečaju Živinice Univerzitetski klinički centar (UKC) Tuzla Udruženje prijatelja Janje “Dr.

Registar fondova i zbirki po oblastima .

.

3. 8. Predsjedništvo. 19. šumarstvo i vodoprivredu TPK Ministarstvo za trgovinu i turizam Tuzlansko-podrinjskog kantona Ministarstvo za pravdu Tuzlansko-podrinjskog kantona Ministarstvo za finansije Tuzlansko-podrinjskog kantona Ministarstvo za rad. 13. nauku. Okružni narodni odbor Tuzla Okružna uprava narodnih dobara Tuzla Oblasni narodni odbor Tuzla Okrug Tuzla (Skupština. 14. 23. 2. socijalnu politiku i izbjeglice Tuzlansko-podrinjskog kantona Ministarstvo za obrazovanje. prostorno uređenje i zaštitu okoliša TPK Ministarstvo za zdravlje Tuzlansko-podrinjskog kantona Ministarstvo za obnovu. 7. 15. 22. Sreski narodni odbor Zvornik 26.I U P R A V A I J AVNE S L U Ž B E Okružna i oblasna uprava 1. 18. razvoj i poduzetništvo Tuzlansko-podrinjskog kantona Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlansko-podrinjskog kantona Ministarstvo bez portfelja Tuzlanskog kantona Ministarstvo bez lisnice Tuzlanskog kantona Sreska uprava 24. 10. 21. 20. 11. 12. kulturu i sport Tuzlansko-podrinjskog kantona Ministarstvo za promet i komunikacije Tuzlansko-podrinjskog kantona Ministarstvo za urbanizam. Gradski narodni odbor Gračanica 29. 16. energetiku i rudarstvo Tuzlansko-podrinjskog kantona Ministarstvo za poljoprivredu. 6. Sreski narodni odbor Tuzla 25. 9. 4. Narodni odbor gradske opštine Gračanica 409 . Gradski narodni odbor Tuzla 28. Koordinacioni i Izvršni odbor) Komisija za savremenu građu Tuzlanskog Kantona Kantonalni štab civilne zaštite Tuzla Ured za povratak prognanih Tuzlanskog kantona Predsjednik Tuzlanskog kantona Vlada Tuzlansko-podrinjskog kantona Ministarstvo za industriju. 5. Sreski narodni odbor Gračanica Gradska uprava 27. 17.

54. 51.Klokotnica Općina Teočak Općina Zvornik – Sapna Opštinski logistički centar za pomoć narodima BiH Kladanj Opštinska služba za boračko-invalidsku zaštitu Srebrenica Opštinska služba za boračko-invalidsku zaštitu Bratunac Zavod za platni promet Federacije Bosne i Hercegovine – Filijala Tuzla Zavod za platni promet Federacije Bosne i Hercegovine – Podružnica Orašje Samoupravna interesna zajednica zdravstvene zaštite Tuzla Samoupravna interesna zajednica fizičke kulture Lukavac Regionalna zajednica opština sa sjedištem u Tuzli Fond socijalne i dječije zaštite Tuzla II P R A V O S U Đ E 59. 47. 58. 37. 60. Kotarski sud Tuzla Kotarski šerijatski sud Tuzla Sreski sud Tuzla Sreski šerijatski sud Tuzla 410 . 56. 57. 42.Mjesna uprava 30. 44. 34. 49. 61. 31. 40. 48. 53. 62. 38. 43. 32. 35. 33. 39. 52. 55. Mjesni narodni odbor Bukinje Mjesni narodni odbor Slavinovići Mjesni narodni odbor Gračanica Mjesni narodni odbor Boljanić Mjesni narodni odbor Sočkovac Mjesni narodni odbor Karanovac Opštinska uprava 36. Narodni odbor opštine Kiseljak Narodni odbor opštine Bosansko Petrovo Selo Skupština opštine Tuzla Skupština opštine Lukavac Skupština opštine Banovići Skupština opštine Srebrenik Skupština opštine Kalesija Skupština opštine Živinice Skupština opštine Gradačac Skupština opštine Kladanj Skupština opštine Gračanica Općina Doboj Istok . 50. 45. 41. 46.

Opća dječačka pučka škola u Donjoj Tuzli 82. 71. Državna mješovita pučka škola Kiseljak 98. Rimokatolička osnovna škola Breške 85.Zavoda Kraljice sv. Druga dječačka narodna osnovna škola Tuzla 92. Druga narodna osnovna škola Tuzla 91. Privatna osnovna škola – sa pravom javnosti . Srpska narodna osnovna škola u Donjoj Tuzli 96. Djevojačka narodna osnovna škola u Tuzli 80.63. Ruždija u Donjoj Tuzli 100. 69. Privatna mješovita pučka škola Breške 87. Osnovna škola “Čelić’’ Čelić 90. N A U K A. 65. 64. Katolička osnovna škola u Donjoj Tuzli 93. Narodna osnovna škola Kreka 75. Prva osnovna škola u Tuzli 78. 67. Narodna osnovna škola Kiseljak 83. K U L T U R A Osnovne škole 74. Narodna osnovna škola Ljepunice 89. Sreski sud Banovići Sreski sud Gradačac Sreski sud Gračanica Opštinski sud Tuzla Opštinski sud Banovići Opštinski sud Lukavac Opštinski sud Kladanj Opštinski sud Gračanica Opštinski sud za prekršaje Živinice Osnovni sud udruženog rada Tuzla Garnizonski sud Tuzla III O B R A Z O V A NJ E. Osnovna škola “Džemal Mandžić’’ Tuzla 411 . Prva državna pučka škola u Tuzli 97. Krunice u Tuzli 94. Narodna osnovna škola Ljubače 88. Njemačka privatna škola Donja Tuzla 79. Narodna osnovna škola Boljanić 77. Narodna osnovna škola Bukinje 101. 72. 66. Narodna osnovna škola Breške 84. JU OŠ “Hasan Kikić’’ Gračanica 76. Prva dječačka osnovna škola Tuzla 81. 73. Njemačka škola u Tuzli 95. Posebnička mješovita pučka škola Breške 86. 68. 70. Državna druga mješovita pučka škola Tuzla 99.

131. 104. Župa Usore i Soli Visoke škole 124. i vasp. 106. 110. 120. 134. 123. obrazov. 121. 127. 111. 130. 128. 116. Međuopštinski zavod za osposobljavanje kadrova i organizaciju rada Tuzla Udruženje samoupravnih interesnih zajednica osn. 109. 113. 112. 118.Srednje škole 102. 132. 117. 122. Tuzla Samoupravna interesna zajednica usmjerenog obrazovanja i vaspitanja Tuzla Osnovna zajednica kulture Tuzla Osnovna zajednica kulture Zvornik Osnovna zajednica kulture i informisanja Bijeljina Radna zajednica SIZ-e fizičke kulture i OZ kulture i informisanja Lukavac Radnički univerzitet Tuzla Radnički univerzitet Lukavac Javna ustanova Arhiv Tuzlanskog kantona Tuzla 412 . 129. 107. Pedagoška akademija Tuzla Obrazovanje i kultura 125. 119. Državna realna gimnazija Tuzla Behrambegova medresa Tuzla Industrijska škola Tuzla Škola sa praktičnom obukom i za učenike u privredi Tuzla Učiteljska škola Tuzla i Učiteljski tečajevi Niža stručna domaćička škola Tuzla Učiteljska stručna domaćička škola Tuzla Učiteljska škola Bijeljina Srpska pravoslavna crkveno-školska opština Donja Tuzla Srednja poljoprivredna škola Tuzla (Bijeljina) Državna niža poljoprivredna škola Tuzla – Bijeljina Voćarska škola Tuzla Javna ustanova Upravna i birotehnička škola Tuzla Srednja medicinska škola Tuzla Privatna građanska škola trgovačkog smjera u Zavodu Kraljice svete Krunice Tuzla Kraljevska državna mješovita građanska škola Tuzla Državna opća niža srednja škola Tuzla Državna građanska škola trgovačkog smjera Tuzla Državna mješovita građanska škola Tuzla Mješovita građanska škola trgovačkog smjera Tuzla Trgovačka škola Tuzla NDH Ministarstvo nastave u Zagrebu – Odjel za pučku nastavu Kotar Tuzla – Vel. 103. 114. 133. 126. 115. 105. 108.

IV P R I V R E D A
Industrija i rudarstvo
135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. Rudnici uglja “Kreka” d.o.o. u Tuzli Javno preduzeće RMU „ĐURĐEVIK“ d.o.o. u Đurđeviku RMU “Banovići’’ “SOLVAY” Tvornica sode Lukavac Rudarsko-hemijski kombinat Tuzla “SODASO” – Holding DD u stečaju Tuzla Tvornica špirita Kreka “Pivara’’ Diničarsko društvo u mješovitoj svojini sa p.o. Tuzla Rudnik soli “Tušanj” DD Tuzla JP “Elektroprivreda” – Podružnica “Termoelektrana” Tuzla Tvornica kože Tuzla “Krivaja’’ Zavidovići Preduzeće drvne industrije Javno preduzeće “Elektroprivreda’’ BiH dd Sarajevo – Podružnica “Elektrodistribucija’’ Tuzla “Union’’DD u stečaju Tuzla “BOSANKA’’ DD u stečaju KLADANJ “ZINA” Fabrika konfekcije DOO u stečaju Tuzla “KLOTEX’’ DOO za proizv. i promet konfekcije u stečaju Klokotnica, Doboj Istok “GEOBUŠENJE’’dd Specijalizovano za geološka bušenja u stečaju Tuzla “DRINJAČA’’ DD Preduzeće za primarnu i finalnu obradu drveta u stečaju Kladanj Šipad DOO “Partizan’’ u stečaju Tuzla “Starić” DD Tvornica masivnog namještaja Kladanj

Poljoprivreda, vodoprivreda i šumarstvo
156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. “Posavina” Glavna direkcija poljoprivrednih dobaraTuzla “Jadar” Državno preduzeće za priplod i uzgoj svinja Vlasenica “SPREČA’’ D.D. u stečaju Donje Vukovije – Kalesija “Spreča” Javno pred. za vodoprivrednu djelatnost d.d. Tuzla Šumska uprava Kladanj Šumska uprava Zvornik Državno šumsko gazdinstvo Živinice “Poljoprivredni magazin’’-Zemaljsko pred. za snabd. poljoprivrede proizvodnim sredstvima- Filijala Tuzla

Trgovina i Zanatstvo
164. 165. Trgovačko preduzeće Tuzla “Duvan’’ Preduzeće za promet duvanom, šibicama i vrijednosnicama Tuzla
413

166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181.

„Omermax“ DJL sa p.o. u stečaju Srebrenik ”Salkić-prom” DOO Gračanica “Inspire” DOO za proizvodnju, promet i usluge Tuzla “SUD-MULL” DOO za zbrinjavanje komunalnih i industrijskih otpadaka Tuzla “Tuzla-stan” doo Tuzla “Agroprom” DD u stečaju Zvornik –Sapna “Optima Lubricants’’ Doo Tuzla “ŽIVINICEPROMET’’ DD u stečaju Živinice DD «DISTRIBUTIVNI CENTAR» u stečaju Gračanica “Zemaljski proizvod’’ trgovina poljoprivrednim proizvodima Sarajevo – Predstavništvo Tuzla “Gradnja’’DOO Preduzeće za izvođenje radova u građevinarstvu Srebrenik u stečaju “IZOLACIJA’’ d.o.o. u stečaju Tuzla “CENTRAL’’ dd u stečaju Tuzla “Progres” Zanatska proizvodno-uslužna zadruga Tuzla “2. OKTOBAR” dd u stečaju Tuzla „FRIZER“ d.d. Tuzla

Ugostiteljstvo i Turizam
182. 183. 184. 185. 186. 187. “Ugostitelj” Ugostiteljsko preduzeće Tuzla Invalidsko ugostiteljsko preduzeće u Tuzli „Salines“ DD u stečaju Tuzla “SLOBODA’’ dd Preduzeće u mješovitoj svojini za ugostit. i trgovinu u stečaju Tuzla “Ugostiteljstvo – Konjuh” dd u stečaju Živinice “Plaže Jezera’’ Modrac Javno preduzeće u stečaju Lukavac

Saobraćaj, prevoz robe i putnika, servis
188. 189. 190. 191. 192. 193. Direkcija za puteve Tuzla “Autoprevoz” Autosaobraćajno preduzeće Tuzla JP “Gazela’’ u stečaju Gradačac “AUTOREMONT’’DD u mješovitoj svojini prodajno-servisni centar u stečaju Banovići “SOKOLINATRANS’’Preduzeće za prevoz robe i servis dd u stečaju Kladanj PTT Sarajevo – Direkcija Tuzla

Grafička i izdavačka djelatnost
194. 195. 196. “Grafičar” DOO u stečaju Tuzla “Front slobode’’ DOO za novinsko-izdavačku djelatnost, promet i usluge Tuzla u likvidaciji “Grafocoop” DOO u stečaju Tuzla

414

Zdravstvo
197. 198. 199. 200. “Medifarm’’DOO u stečaju Tuzla JZU UKC Tuzla DD Lječilište “Slana banja’’ u likvidaciji Tuzla “Zvonko Cerić” Udružena veterinarska stanica Tuzla

Bankarstvo, brokerske kuće, osiguranja
201. 202. 203. 204. Posavska banka d.d. Orašje u likvidaciji “Premium broker’’ d.o.o. Tuzla “DIONICA’’d.o.o. Brokerska kuća u likvidaciji Tuzla DD “BOSANSKO - NJEMAČKO OSIGURANJE’’ u likvidaciji Tuzla

Udruženja Humanitarne organizacije
205. 206. “LJUDI ZA LJUDE’’ Humanitarna organizacija Tuzla “Crveni polumjesec’’ Humanitarna organizacija Općine Tuzla

Zadruge Sreski savezi ZZ-a
207. 208. 209. 210. 211. Privredna komora Tuzla Sreski savez zemljoradničkih zadruga Brčko Sreski savez zemljoradničkih zadruga Tuzla Sreski savez zemljoradničkih zadruga Bijeljina Sreski savez zemljoradničkih zadruga Zvornik

Komore Ugostiteljske komore
212. 213. 214. Sreska ugostiteljska komora Brčko Sreska ugostiteljska komora Zvornik Sreska ugostiteljska komora Tuzla

Trgovinsko-ugostiteljske komore
215. 216. Sreska trgovinsko-ugostiteljska komora Bijeljina Sreska trgovinsko-ugostiteljska komora Gračanica
415

Trgovinske komore
217. 218. Sreska trgovinska komora Zvornik Sreska trgovinska komora Brčko

Poljoprivredno-šumarske komore
219. Sreska poljoprivredno-šumarska komora Brčko

Zanatske komore
220. 221. 222. 223. 224. 225. Sreska zanatska komora Tuzla (Udruženje zanatlijaTuzla) Sreska zanatska komora Brčko Sreska zanatska komora Tuzla – Ispostava Gračanica Sreska zanatska komora Bijeljina (Udruženje zanatlija ) Sreska zanatska komora Zvornik (Udruženje zanatlija ) Sreska zanatska komora Kladanj (Udruženje zanatlija)

Seljačke radne zadruge
226. 227. 228. Seljačke radne zadruge sreza Brčko Seljačke radne zadruge Tuzla Seljačke radne zadruge sreza Zvornik

Zemljoradničke zadruge
229. 230. 231. 232. 233. Zemljoradničke zadruge Tuzla “PURAČIĆ’’Zemljoradnička zadruga sa p.o. u stečaju Lukavac “Peradarstvo” Zemljoradnička zadruga u likvidaciji Gradačac Zemljoradničke zadruge Brčko Međuopštinska zajednica za poslove cijena Tuzla

V D R U Š T V E N O – P O L I T I Č K E O R G A N I Z A C I J E, D R U Š T V A I U D R U Ž E NJ A
Okružni i oblasni komiteti
234. 235. 236. 237. Okružni komitet Komunističke partije Bosne i Hercegovine Tuzla Oblasni komitet Saveza komunista Bosne i Hercegovine Tuzla Međuopštinska konferencija Saveza komunista BiH Tuzla Međuopštinska konferencija Saveza komunista BiH Bijeljina

416

Sreski i opštinski komiteti
238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. Sreski komitet Saveza komunista BiH Tuzla Sreski komitet Saveza komunista BiH Bijeljina Sreski komitet Saveza komunista BiH Zvornik Sreski komitet Saveza komunista BiH Brčko Sreski komitet Saveza komunista BiH Kladanj Sreski komitet Saveza komunista BiH Bosanski Šamac Sreski komitet Saveza komunista BiH Gračanica Sreski komitet Saveza komunista BiH Lopare Sreski komitet Saveza komunista BiH Srebrenica Sreski komitet Saveza komunista BiH Bratunac Sreski komitet Saveza komunista BiH Vlasenica Opštinski komitet Saveza komunista BiH Tuzla Opštinski komitet Saveza komunista BiH Banovići Opštinski komitet Saveza komunista BiH Bijeljina Opštinski komitet Saveza komunista BiH Zvornik Opštinski komitet Saveza komunista BiH Kladanj Opštinski komitet Saveza komunista BiH Bosanski Šamac Opštinski komitet Saveza komunista BiH Gračanica Opštinski komitet Saveza komunista BiH Lopare Opštinski komitet Saveza komunista BiH Srebrenica Opštinski komitet Saveza komunista BiH Bosansko Petrovo Selo Opštinski komitet Saveza komunista BiH Bratunac Opštinski komitet Saveza komunista BiH Lukavac Opštinski komitet Saveza komunista BiH Živinice Opštinski komitet Saveza komunista BiH Srebrenik Opštinski komitet Saveza komunista BiH Orašje Opštinski komitet Saveza komunista BiH Šekovići Opštinski komitet Saveza komunista BiH Ugljevik Opštinski komitet Saveza komunista BiH Vlasenica Opštinski komitet Saveza komunista BiH Kalesija

Društva - Udruženja Sindikati
268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. Saveza sindikata Jugoslavije - Sresko vijeće Tuzla (Sresko sindikalno vijeće Tuzla) Saveza sindikata Jugoslavije - Sresko vijeće Brčko (Sresko sindikalno vijeće Brčko) Sresko učiteljsko društvo u Tuzli Srpsko pjevačko društvo “Njeguš” u Donjoj Tuzli Dobrovoljno vatrogasno društvo Tuzla Opštinski vatrogasni savez Tuzla Sresko lovačko društvo “Konjuh” u Tuzli Udruženje prijatelja Janje “Dr. Hamdija Čemerlić” Tuzla
417

VI V J E R S K E O R G A N I Z A CI J E
276. 277. 278. Odbor islamske vjerske zajednice Bijeljina Vakufsko-mearifsko povjerenstvo Tuzla Imamat džemata Tuzla

VII Z B I R K E
279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. Orijentalna zbirka Radnički pokret i narodnooslobodilačka borba u sjeveroistočnoj Bosni SKOJ Tuzle i sjeveroistočne Bosne Oblasni NOO za istočnu Bosnu Gradsko poglavarstvo Tuzla Gradsko poglavarstvo Brčko Kotarski ured Gradačac Narodno vijeće Tuzla “Ispisa iz povjerljivih arhiva Okružne oblasti u Tuzli 1879. – 1908. “Zbirka prevoda Domovnica Imamata džemata Bašigovci Ljetopis Katoličkog samostana Tuzla Ljetopis Javne ustanove Osnovna muzička škola Tuzla “Gajret” Kulturno-prosvjetno društvo u Tuzli Mikroteka Fotografije Stara štampa, Plakati Dionice, obveznice i police osiguranja Zemaljska vlada Bosne i Hercegovine - Generalni štrajk rudara Bosne i Hercegovine i Husinska buna 1920. godine. Omladinska pruga “Brčko – Banovići” Odbor za izradu Monografije “Tuzlanski partizanski odred” Odbor za izdavanje Zbornika sjećanja “15. majevička NOU brigada” Odbor za izdavanje Edicije “16. muslimanska NOU brigada” Opštinski odbor za izdavanje Monografije “18. hrvatska NOU brigada –38. NOU divizija” Odbor za izdavanje Edicije “Tuzla u radničkom pokretu i revoluciji’’ Knjiga 1 Zbirka “Dokumenti Službe Državne bezbjednosti – Cazinska buna” Zločin u Srebrenici 1943. godine “Masovne grobnice na prostoru sjeveroistočne Bosne” “Tuzlanska kapija” Press centar Lukavac Zbirka projekata Zbirka građe banaka “Čestitke”
418

311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321.

“Kalendari” “Katalozi” “Plakati” “Pozivnice” “Programi” “Razglednice” “Memorandumi” “Mališa” list učenika osnovnih škola Tuzlanske opštine Boszniai Hirek Radio-Tuzla Numizmatička zbirka

VIII L I ČN E I P O R O D I Č N E Z B I R K E
322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. Trgovačka kuća Nikole Pavlovića Brčko Jovan R. Đukić Dolnja Tuzla Porodica Vučkovački Porodica Zaimović Porodica Begić Dr. Stevo Milčić Cijetin Mijatović - Mijo Jusuf Kaletović Fikret Ibrić Sadik Šehić Ismail Hadžiahmetović Zejnil Bešlagić Novica Stevanović Zejnil Latifović iz Sapne Salih Kulenović iz Tuzle Faruk Ibrahimović iz Tuzle Ibrahim Mušić iz Kalesije Sejfulah Imamović Atah Mahić iz Brčkog Derviš Sušić Hamdija Sivčević Fikret Jahić – Vršanin Hasib Džindo iz Tuzle Nuraga Softić iz Banovića Franjo Leder Fadil Čokić iz Tuzle Zlatko Dukić iz Tuzle Hf. Morankić - Čamdžić Sajda Divanefendić Jasmin

419

Okno rudnika Vilme (austrougarski period), (Fotografska zbirka Arhiva Tuzlanskog kantona)

420

Korištene skraćenice .

.

Korištene skraćenice AI – Analitički inventar AP – Analitički popis AVNOJ .Federativna Narodna Republika Jugoslavija GNOT – Gradski narodni odbor Tuzla ITC TV – Informativno-tehnički centar televizije IVZ – Islamska vjerska zajednica JU – Javna ustanova JP – Javno preduzeće JP VP – Javno preduzeće za vodoprivredu JSRNJ – Jedinstveni sindikat radnika i namjesnika Jugoslavije JZU UKC – Javna zdravstvena ustanova Univerzitetski klinički centar KJ – Kraljevina Jugoslavija KPZ – Kulturno prosvjetna zajednica KPJ – Komunistička partija Jugoslavije KSHS – Kraljevina Srba Hrvata i Slovenaca KV – Kvalifikovani LD – Lični dohodak MNO – Mjesni narodni odbor MK – Mjesni komitet MP – Mješovito preduzeće MVP .Antifašističko vijeće narodnog oslobođenja Jugoslavije BIZ – Boračko invalidska zaštita CK SK – Centralni komitet Saveza komunista CK SKOJ – Centralni komitet Saveza komunista omladine Jugoslavije CSJB – Centar službi javne bezbijednosti CZ – Civilna zaštita DB – Državna bezbijednost DFJ – Demokratska Federativna Jugoslavija DSZ – Društvena samozaštita DVD – Dobrovoljno vatrogasno društvo DD – Dioničko društvo DP – Društveno preduzeće DPPSC – Društveno preduzeće – Prodajno servisni centar DOO – Društvo sa ograničenom odgovornošću DP VP – Društveno preduzeće za vodoprivredu EUŠC – Ekonomsko – upravni školski centar F BiH – Federacija Bosne i Hercegovine FNRJ .Mješovito vodoprivredno preduzeće MOK SK – Međuopštinski komitet Saveza komunista NOB – Narodnooslobodilačka borba NOR – Narodnooslobodilački rat NOS – Narodni odbor sreza 423 .

Radna zajednica zajednički poslovi RZZS .Oblasni narodni odbor Tuzla OK – Opštinski komitet OK SKBiH – Opštinski komitet Saveza komunista Bosne i Hercegovine OK KP – Opštinski komitet Komunističke partije OKNO(T) .Sreski narodni odbor SR BiH – Socijalistička Republika Bosna i Hercegovina SS – Savez sindikata SSZZ – Sreski savez zemljoradničkih zadruga STK – Sreska trgovinska komora SOUR – Složena organizacija udruženog rada SK SKBiH – Sreski komitet Saveza komunista 424 .NDH – Nezavisna država Hrvatska NKOJ – Nacionalni komitet oslobođenja Jugoslavije NOO .Radna zajednica zajedničke službe RZ – Radna zajednica SNO .Narodnooslobodilački odbor NOO-e .Opštinsko sindikalno vijeće OOSK – Osnovna organizacija Saveza komunista ORB – Omladinska radna brigada OŠ – Osnovna škola PIO – Penzijsko invalidsko osiguranje PK – Polukvalifikovani PK SKOJ – Pokrajinski komitet Saveza komunista omladine Jugoslavije PrP – Primopredajni popis PTK – Proizvodno-trgovinski kombinat RBiH – Republika Bosna i Hercegovina RMU – Rudnici mrkog uglja RJ – Radna jedinica RKUD – Radničko kulturno-umjetničko društvo RO – Radna organizacija RUL – Radnički univerzitet Lukavac RUT – Radnički univerzitet Tuzla RVI – Ratni vojni invalidi RZZP .Narodni odbor opštine NOU brigada – Narodnooslobodilačka udarna brigada NOVJ – Narodnooslobodilačka vojska Jugoslavije NR BiH Narodna Republika Bosna i Hercegovina OBNO(T) .Okružni narodni odbor Tuzla ONO – Opštenarodna odbrana OOSSRN – Opštinski odbor Socijalističkog saveza radnog naroda OPO – Osnovna partijska organizacija OVSS – Opštinsko vijeće Saveza sindikata OOUR – Osnovna organizacija udruženog rada OSV .

Termoelektrana TES – Termoenergetski sistem TK .Zemaljsko antifašističko vijeće narodnog oslobođenja Bosne i Hercegovine ZUR – Zakon udruženog rada ZZ – Zemljoradnička zadruga 425 .Ujedinjeni Savez antifašističke omladine BiH UDBA – Uprava državne bezbijednosti VKV – visokokvalifikovani ZAVNOBiH .SK KPBiH – Sreski komitet Komunističke partije Bosne i Hercegovine SIZ – Samoupravna interesna zajednica SKOJ – Savez komunističke omladine Jugoslavije SO – Skupština opštine SP – Sumarni popis SRZ .Sumarno-analitički popis SUBNOR – Savez udruženja boraca narodnooslobodilačkog rata SUP – Sekretarijat unutrašnjih poslova TE .Seljačka radna zadruga SAP .Tuzlanski kanton TMN – Tvornica masivnog namještaja TPK -Tuzlansko-podrinjski kanton USAOBiH .

.

Ono što je od posebnog značaja za ovaj glavni dio sadržaja Vodiča je činjenica da su o svim fondovima dati istovjetni podaci i to: Signatura fonda. koja zbog toga sa svim svojim zaposlenicima ima razloga biti ozarena punim zadovoljstvom. Sadržaj fonda. s tim da posljednja dva naslova čine podaci o arhivskim zbirkama (podnaslovi VII i VIII). da uredništvo oz. moremo predlagano delo opredeliti kot znanstveno raziskovalno arhivsko informativno pomagalo. To na drugi strani pomeni. Prekaša tradicionalno razumevanje arhivskega informativnega pomagala. njenog profesionalnog rejtinga. Pismo u građi.2012. Posebno su opširni i važni podaci o sadržaju i historijatu fondova. dr. da pri prenosu omenjenih vsebin iz papirnega v virtualno okolje ni za pričakovati omembe vrednih težav. Serije u fondu. da zbrane formalizirane in sistemizirane vsebine arhivskih fondov in zbirk predstavljajo odlično osnovo njihovih predstavitev v virtualnem okolju. Izdavači: JU Arhiv Tuzlanskog kantona i Društvo arhivskih zaposlenika Tuzlanskog kantona "Pregled arhivskih fondova i zbirki je pravilno struktuiran po oblastima djelatnosti. jasno vidi da je profesionalizam konstantno pratio i krasio ovu ustanovu i njene zaposlenike u cjelokupnom životnom hodu od skoro 60 godina.Vremenski raspon građe. i svojevrstan je dokaz značaja. Glede na način predstavitev posameznih popisnih entitet pa delo lahko sodi na področje enciklopedičnih obravnav družboslovnih vsebin. Zbog svega naprijed naznačenog rukopis Vodiča kroz arhivske fondove i zbirke Arhiva Tuzlanskog kantona sa velikim zadovoljstvom preporučujem za objavljivanje." Maribor. Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda. kako opredeljujemo izvedeno delo. arhivski svetnik . dužan svake pažnje i poštovanja kulturne i šire javnosti Tuzle i cijele Bosne i Hercegovine. dr. Jezik u građi.godine Prof. Rukopis Vodiča predstavlja značajan arhivistički. To je primjer svoje vrste." U Tuzli. Zaradi jasne podatkovne strukture in njene dosledne implementacije tako tudi ni pričakovati problemov ob uvozih bodisi v relacijske ali besedilne podatkovne zbirke. Valorizacija fonda. Stepen sređenosti. saj je vsebina pripravljena za objavo. Miroslav Novak. da preverijo predloge recenzenta in jih v skladu z usmeritvami pri pripravi publikacije upoštevajo. Arhivistička i informativna pomagala. moremo ugotoviti.IZVODI IZ RECENZIJA RUKOPISA „VODIČ KROZ ARHIVSKE FONDOVE I ZBIRKE ARHIVA TUZLANSKOG KANTONA“. Ne glede na to. autora: Izeta Šabotića. Avtorjem Vodnika po fondih in zbirkah Arhiva Tuzelskega kantona predlagam.15. razvoja i stasavanja Arhiva kao javne ustanove. Dostupnost. Hkrati predlagam. Količina građe. založniki začnejo s postopkom izdelave publikacije. Nermane Hodžić i Selme Isić. Ovo je zaista široka lepeza pitanja koja omogućavaju korisniku da na osnovu ovog Vodiča stekne uvid u stanje svakog arhivskog fonda. Tuzle i tuzlanske oblasti. Historijat fonda. ki so izvedeni na podlagi znanstvenoraziskovalnih metod. kulturni i uopće društveni doprinos razvoju ove sredine. 2. 2012 427 Doc.2. Azem Kožar "Vodnik po fondih in zbirkah Tuzelskega kantona je odlično pripravljeno strokovno delo s področja arhivske teorije in prakse. 22. Z obsežnimi opisi vsebin arhivskih fondov in zbirk ter historiatov ustvarjalcev. Ovo tim prije što se iz ove svojevrsne lične karte Arhiva.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful