Izet Šabotić Nermana Hodžić Selma Isić

KROZ ARHIVSKE FONDOVE I ZBIRKE ARHIVA TUZLANSKOG KANTONA

VODIČ

Tuzla, 2012.

Izdavač: JU Arhiv Tuzlanskog kantona Društvo arhivskih zaposlenika Tuzlanskog kantona Glavni i odgovorni urednik: Dr. Izet Šabotić Recenzenti: Dr. Miroslav Novak Dr. Azem Kožar Redaktorski odbor: Dr. Izet Šabotić (predsjednik), Nermana Hodžić, Selma Isić, Ešefa Begović, Omer Zulić, Nijaz Brbutović, Hatidža Fetahagić, Saneta Adrović, Esaf Lević i Adnan Tinjić Lektor: Hatidža Fetahagić Korektura: Nermana Hodžić Selma Isić Tehnička priprema i prevod na engleski: Adnan Tinjić Štampa: “OFF-SET” Tuzla Za štampariju: Sadika Murić, direktor Tiraž: 100
------------------------------------------------------------------CIP - Katalogizacija u publikaciji Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine, Sarajevo 930.255(497.6-24 Tuzla)(036) ŠABOTIĆ, Izet Vodič kroz arhivske fondove i zbirke Arhiva Tuzlanskog kantona / Izet Šabotić, Nermana Hodžić, Selma Isić. - Tuzla : Arhiv Tuzlanskog kantona : Društvo arhivskih zaposlenika Tuzlanskog kantona, 2012. - 427 str. : ilustr. ; 25 cm Bibliografija i bilješke uz tekst ISBN 978-9958-794-07-0 1. Hodžić, Nermana 2. Isić, Selma 3. Arhiv Tuzlanskog kantona (Tuzla) COBISS.BH-ID 19404294 -------------------------------------------------------------------

SADRŽAJ
Sadržaj Predgovor .............................................................................................................................................1 Razvoj arhivske djelatnosti na širem tuzlanskom području .............................................................. 5 Upotreba i dostupnost ........................................................................................................................ 31 Pravilnik o uslugama Javne ustanove Arhiv Tuzlanskog kantona ................................................... 33 Pregled arhivskih fondova i zbirki .................................................................................................... 45 Uprava i javne službe ......................................................................................................... 44 Pravosuđe ........................................................................................................................... 125 Obrazovanje, nauka i kultura ............................................................................................ 143 Privreda .............................................................................................................................. 192 Društveno-političke organizacije, društva i udruženja ..................................................... 287 Vjerske organizacije ........................................................................................................... 329 Zbirke ................................................................................................................................. 333 Lične i porodične zbirke ..................................................................................................... 363 Tabelarni pregled fondova i zbirki ................................................................................................. 379 Abecedni registar fondova i zbirki ................................................................................................. 395 Registar fondova i zbirki po oblastima ........................................................................................... 407 Korištene skraćenice ....................................................................................................................... 421 Izvodi iz recenzija .......................................................................................................................... 427

PREDGOVOR
Arhivi su ustanove u kojima se čuva arhivska građa kao vrijedno pisano kulturno naslijeđe društva, države i pojedinca. Kroz prošlost se mijenjala suština i struktura arhivske građe, počev od prvih pisanih tragova, preko zanimljivih srednjovjekovnih zapisa u vidu povelja, do savremenih zapisa nastalih na različitim nosačima. Bez razlike u kojem je vremenu i na kom nosaču nastala, arhivska građa ima nezamjenljivu vrijednost da svjedoči o događajima, procesima i pojavama iz prošlosti. No, kako bi tu svoju funkciju i imala, arhivsku građu je neophodno sačuvati. U ranijim periodima ovo važno pisano naslijeđe čuvalo se kod stvaratelja, bez jasno utvrđenog sistema brige o istoj. Tek od Francuske revolucije potkraj XVIII stoljeća započet će institucionalna briga o arhivskoj građi. Nažalost, u Bosni i Hercegovini prve arhivske ustanove osnovane su tek nakon Drugog svjetskog rata sa zadatkom da zaštite, prikupljaju, obrađuju, čuvaju i pripremaju za korištenje arhivsku građu u naučne, kulturne i druge svrhe. Osnivanjem arhivskih ustanova i donošenjem arhivskog zakonodavstva, briga o arhivskoj građi dobija obavezujući karakter. To je doprinijelo da se ista sačuva u većem obimu, te da njena funkcija za naučne, kulturne i upravne potrebe bude sve važnija. Međutim, i pored institucionalizacije arhivske djelatnosti značajne količine arhivske građe ostaće van nadležnosti arhivskih ustanova, i njena sudbina ovisit će, kako od samih stvaraoca tako i od pojedinaca. Osim toga, ubrzani tehnološki razvoj uslovit će nastanak arhivske građe u većem obimu i na različitim nosačima, što će nametnuti potrebu arhivskoj struci i društvu da traga za efikasnijim rješenjima kako bi se nastajući arhivski zapisi učinili izvjesnim i korisnijim. Zahvaljujući tome, danas su arhivi važne baze podataka i nezamjenljivi informacioni centri neophodni društvu i državi. No, da bi isti bili u potpunoj funkciji, pored zaštite arhivske građe, njene obrade, jednako je važno izraditi dobra naučno-obavještajna sredstva kao pomagala za jednostavnije njeno korištenje. Važno naučno-obavještajno sredstvo u arhivima su vodiči. Oni predstavljaju specifikaciju arhivskih fondova i zbirki arhiva sa najvažnijim podacima i karakteristikama o svakom fondu i zbirci ponaosob, s ciljem jednostavnijeg upoznavanja sa istim od strane korisnika. Iz tog razloga, arhivi drže iznimno važnim izradu vodiča arhivskih fondova i zbirki. Zbog dinamičnosti arhivske djelatnosti koja se odnosi na promjene stanja arhivskih fondova i zbirki, posao izrade vodiča u prosjeku se radi svakih deset godina. Arhiv Tuzlanskog kantona je u svojoj šezdesetogodišnjoj historiji u četiri navrata izdavao vodiče i pravio specifikaciju svojih fondova i zbirki. Prvi puta, davne 1979. godine, kada i nije imao značajan broj fondova i zbirki. Drugi puta u zajedničkom projektu 1981. godine Arhivski fondovi i zbirke u SFRJ – Arhivski fondovi i zbirke u arhivima i arhivskim odjeljenjima u Socijalističkoj Republici Bosni i Hercegovini. Treći po redu Vodič Regionalnog istorijskog arhiva u Tuzli, kao samostalna publikacija izašao je 1989. godine, u izdanju Regionalnog istorijskog arhiva Tuzla, čiji je autor mr. Azem Kožar. I na posljetku, četvrti po redu popis arhivskih fondova i zbirki Arhiva Tuzlanskog kantona urađen je 2005. godine, u sklopu Monografije Pedeset godina Arhiva u Tuzli 1954-2004, čiji su autori Nermana Hodžić i mr. Izet Šabotić. Kako je od posljednjeg popisivanja arhivskog blaga Arhiva u Tuzli proteklo osam godina, a u međuvremenu Arhiv je preuzeo skoro dvije stotine novih arhivskih fondova i zbirki i značajne
1

količine arhivske građe, za koju je pokazan iznimno veliki interes od strane korisnika, smatrali smo važnim uraditi novi Vodič kroz fondove i zbirke Arhiva Tuzlanskog kantona. Takvu odgovornost na sebe je preuzela grupa autora, arhivskih stručnjaka koji su na navedenom poslu zajedno sa drugim saradnicima kontinuirano radili više od dvije godine. Tako da je pred nama peti po redu Vodič arhivskih fondova i zbirki Arhiva Tuzlanskog kantona. Možemo kazati da on u neku ruku predstavlja značajnu nadgradnju ranijih vodiča, sa velikim brojem novih podataka, jer sadrži kako nove fondove i zbirke, tako i dodatne podatke za već ranije opisivane fondove i zbirke u prethodnim vodičima. Ono što čini posebno važnim ovako pripremljen Vodič jeste to da su elementi opisa najvažnijih karakteristika fondova i zbirki urađeni jednoobrazno, na standardiziran način, prema utvrđenoj metodologiji, služeći se iskustvima kolega arhivista iz okruženja. Vodič je urađen s presjekom stanja arhivskih fondova i zbirki sa 31.12.2011. godine i tretira oko 350 opisanih arhivskih fondova i zbirki, predstavljenih po oblastima, na koje se odnose. Fondovi i zbirke su arhivistički jasno označeni, sa svojom jasnom legitimacijom. Kao važan dodatak urađeno je uputstvo o korištenju Vodiča, te abecedni registar fondova i zbirki kako bi se jednostavnije predstavilo ovo pisano kulturno blago Arhiva budućim čitateljima i korisnicima. Sve je to urađeno s ciljem da se ovim Vodičem dobije jedno pregledno štivo o pisanoj kulturnoj baštini Arhiva Tuzlanskog kantona. Trudili smo se da sve ono što je napisano u Vodiču bude prilagodljivo, razumljivo i prihvatljivo za širi krug korisnika Arhiva, ali i da po svojoj strukturi i sadržaju Vodič zadovolji kriterije publikacije ove vrste. Stoga se nadamo da će Vodič opravdati svoju namjenu.

Dr. sc. Izet Šabotić, doc.

2

INTRODUCTION
Archives are institutions that preserve archival material as valuable written cultural heritage of society, government and individuals. Throughout history the essence and structure of archival material has changed, starting with the first written evidence, through interesting medieval records in the form of charters, and contemporary records created on different carriers. Without differences in the time frame and on which the carrier of information is created, archival material has an irreplaceable value to testify about the events, processes and phenomena of the past. However, in order for it to fulfill its function, archival material must be preserved. In earlier periods this important written legacy was cared for by the creator, without a clearly defined system of care. Only since the French Revolution in the late 18. Century the institutional care for archival materials began. Unfortunately, in Bosnia and Herzegovina, the first archival institution will be established after the Second World War with a mission to protect, collect, process, preserve and prepare for the use of archival material in scientific, cultural and other purposes. With the establishment of archival institutions and the adoption of archival legislation, care about archival material received a binding character. This has contributed to preserving archival material on a larger scale, as its function for scientific, cultural and administrative work proved to be increasingly important. However, despite the institutionalization of archives significant amounts of archival material remained outside the jurisdiction of archival institutions and its fate depended on their creators as well as from individuals. In addition, rapid technological development of the condition and formation of archival material in a larger scale and on different carriers of information, imposed the need for archival profession and society to seek effective solutions to make emerging archival records more certain and more useful. As a result, today’s archives are important databases and irreplaceable information centers necessary for a state and society. But that the same were in full operation, in addition to protecting archives, it’s processing, it is equally important to develop good scientific tools and guides for its easier use. Important scientific informational tools in the archives are guides. They represent a specification of funds and archive collections with the most important data and characteristics of each fund and the collection, with the aim of getting acquainted with the same ease by the user. For this reason, the archives hold an extremely important development guide of archival collections. Due to the dynamics of archival activities, relating to changes of the funds and collections, developing usually takes an average of ten years. Archives of Tuzla Canton in its sixty years old history on four occasions published guides and made the specification of our collections. First time it was done in 1979. when it did not have a significant number of collections. The second time it was a joint project during 1981. as part of listing the funds and collections in Yugoslavia - funds and collections in archives and archival departments in the Socialist Republic of Bosnia and Herzegovina. The third guide was published by the Regional Archives in Tuzla, as a standalone publication released in 1989., written by mr. Azem Kožar. Fourth list of funds and collections of the Archive of Tuzla Canton was made in 2005., to mark fifty years of the Archive in Tuzla (1954-2004), written by Nermana Hodžić and mr. Izet Šabotić.
3

understandable and acceptable to a wider circle of users. which were carried out uniformly. the fifth Guide to funds and collections of the Archives of the Tuzla Canton. but also strived to ensure the structure and content of the Guide meet the criteria for the publication of this kind. using the experiences of fellow archivists from surrounding countries. according to the established methodology. we considered it important to create a new guide funds and collections of the Archive of Tuzla Canton. We can say that on the one hand it represents a significant upgrade of the previous guides. Funds and archival collections are clearly marked with a clear legitimacy. Guide has been designed with a cross-section of archival funds and collections up to 31. Such responsibility was taken up by a group of authors. and meanwhile Archives has taken nearly two hundred new archival funds and collections that are significant amounts of archives. and for those who were described in previous publications. represented by area to which they relate. So that is before us.12. We have tried to make this Guide flexible. We therefore hope that the Guide will be put to good use and thus justify its publication. Izet Šabotić. Important addition has been done on the instructions of this Guide in a form of an alphabetical register of funds and collections in order to simplify the presentation of the written cultural heritage for future readers and users. doc. sc. The goal we want to achieve with this publication is to get a clear reading of the written cultural heritage in the Archives. who work on this together with other colleagues continuously for more than two years. What makes it especially important to the prepared guide elements are the most important funds and collections. Dr.As of last inventory of the archival heritage of Tuzla Archive expiration of eight years.2011. 4 . and treats about 350 described funds and collections. for both new and old collections. in a standardized way. with a large number of new data. archival experts. which has shown great interest by the users.

5 . Tuzla. Kalesija.13-75). Lukavac. Iz evidencija Arhiva Tuzlanskog kantona. Derventa.8 i 9. br. godine. Modriča. Gračanica. br. kada je prekinuta usljed ratnih okolnosti. godine. Tako je od 1968. Dokument je iz fonda Arhiva Tuzlanskog kantona (dalje: ATK). Lopare. Kladanj. Đorđe Lazarević. Gradačac. godine. godine. broj: 3768/53 od 24. Bosanski Šamac.3 Na taj način područje nadležnosti Arhiva u Tuzli bit će prošireno na ukupno 28 općina. 131/54 od 5.RAZVOJ ARHIVSKE DJELATNOSTI NA ŠIREM TUZLANSKOM PODRUČJU 1 Osnivanje Arhiva i uspostavljanje arhivske djelatnosti na širem tuzlanskom području izvršeno je tek nakon Drugog svjetskog rata. a veoma brzo će se nadležnost Arhiva. nakon ukidanja grada kao administrativno-političke jedinice 1955. koju je od 1962. Srebrenik. Maglaj. Bosanski Brod. postao dotadašnji Arhiv u Doboju. Regionalna nadležnost Arhiva bila je na snazi do 1992. godine činilo 18. a zvanično ta nadležnost je prestala 1995. godine. Zvornik i Živinice. Doboj. Grupa autora. a potom i na područje sreza. (dalje: Grupa autora: Pedeset godina Arhiva u Tuzli).. i to: Banovići. Orašje. Pedeset godina Arhiva u Tuzli 1954-2004. godine i Hercegovini. Integracija tuzlanskog i dobojskog arhiva.1954. Bratunac.(autorski tekst uradio dr. odnosno 19 općina. godine. a u skladu sa preporukom Izvršnog vijeća Narodne Republike Bosne i Hercegovine (NR BiH). kojim Državni arhiv Bosne i Hercegovine Sarajevo obavještava Arhiv grada Tuzla da je od Izvršnog vijeća NR Bosne i Hercegovine dobijena saglasnost za osnivanje Gradskog arhiva u Tuzli. Sarajevo 1968/69.4 Ovakvo integraciono djelovanje Arhiva nije 1 2 3 4 Pod širim tuzlanskim područjem smatra se područje sjeveroistočne Bosne. Teslić. 91-97. kao njegov arhivski sabirni centar.2. Glasnik arhiva i Društva arhivskih radnika Bosne i Hercegovine. Šekovići. str. Riječ je o području regije sjeveroistočne Bosne. koja se u nekoliko navrata prilagođavala političkoadministrativnom ustrojstvu Bosne i Hercegovine. nego stručnih potreba ovih dvaju arhivskih ustanova. iz 1954. Ugljevik. Arhiv u Tuzli je osnovan Odlukom o osnivanju donijetom od strane Gradskog narodnog odbora u Tuzli 1. Teritorijalna nadležnost Arhiva u Tuzli vezana je za koncepciju razvoja arhivske službe u Bosni Rješenje o osnivanju Arhiva grada Tuzle. Bijeljina.2 Arhiv u Tuzli osnovan je kao Arhiv grada Tuzle. Ovakava integracija je bila više rezultat političkih razloga. proširiti na prostor općine Tuzla. januara 1954.. Odžak. godine sastavnim dijelom Arhiva u Tuzli. Brčko. a riječ je o 19 gore navedenih općina. Vlasenica. Azem Kožar. str. Srebrenica. na kojem je Arhiv Tuzlanskog kantona u najvećem dijelu svoga rada imao nadležnost. Tuzla 2005. jula 1954. Tešanj.

koji je bio pod kontrolom Armije Bosne i Hercegovine. pa sve do1992.dalo očekivane rezultate. “nužnom prostoru”. posebno promjene teritorijalno-administrativne prirode. godine Arhiv u Tuzli je imao nadležnost nad 19 općina sjeveroistočne Bosne. Šekovići. Bratunac. Brčko. godine Arhiv u Tuzli je egzistirao kao Regionalni istorijski arhiv Tuzla.6 Naznačene organizacione promjene kroz koje je prolazio Arhiv u svom radu. rezultat su širih društvenih kretanja. Historijski arhiv Okruga Tuzla. Arhiv je dobio novi naziv. do 1994. na nešto suženom prostoru sjeveroistočne Bosne. Rješenje o upisu JU Arhiv Tuzlanskog kantona u sudski registar. Srebrenica. Pedeset godina Arhiva u Tuzli. U stvari. a time i nadležnost nad stvaraocima i imaocima registraturne građe na ovom prostoru. 5 6 7 6 . Ugljevik. 15/2000. posebno kada je riječ o rješavanju važnih pitanja kakva su finasiranje. Rješenje iz 2002. nakon potpisivanja Dejtonskog sporazuma. godine. tj. kadrovska problematika. Lopare. od 28. Po okončanju rata i nakon potpisivanja Dejtonskog sporazuma Arhiv u Tuzli je imao nadležnost nad stvaraocima i imaocima na području 13 općina Tuzlansko-podrinjskog kantona. Kalesija. Srebrenik. Lukavac. Gračanica. godine preregistriran u Arhiv Tuzlanskog kantona. i to: Banovići. pa će već 1973. te i kroz sam naziv u potpunosti reflektirale sve administrativno-teritorijalne promjene na prostoru sjeveroistočne Bosne. gdje se radni proces veoma teško Zakon je objavljen u „Službenim novinama Tuzlanskog kantona“. na Arhiv su se u organizacionom smislu.7 U svom radu. Gradačac. pod brojem: U/I-861/02. Veoma često radilo se o tzv. od osnivanja do danas. Orašje. 19. Od 1977. od velike je važnosti donošenje Zakona o arhivskoj djelatnosti Tuzlanskog kantona iz 2000. str. godine doći do dezintegracije Arhiva u Tuzli na dvije zasebne arhivske ustanove: Arhiv u Tuzli i Arhiv u Doboju.5 Po osnovu odredaba ovog Zakona Arhiv je 2002.. čime je značajno reducirana teritorijalna nadležnost Arhiva. Tuzla. godine pripadao i dio općine Brčko. Grupa autora. Najveći period rada Arhiv je radio u neuslovnim arhivskim prostorima. godine o registraciji JU Arhiv Tuzlanskog kantona Tuzla (lijevo) Za razvoj i djelovanje Arhiva u Tuzli u vremenu nakon rata. Arhiv je imao status javne ustanove u oblasti kulture. to jest. godine.06. kojem je do 1999. Za nepunih šezdeset godina rada Arhiv nije na adekvatan način riješio pitanje obezbjeđenja adekvatnog arhivskog prostora. Bijeljina. Takav status nije davao najbolje pretpostavke za razvoj Arhiva.2002.br. Kladanj. obezbjeđenje prostora i opreme i dr. Vlasenica. pod kojim i danas egzistira. Od tada. Usljed ratnih okolnosti i osnivanja Okruga Tuzla. Zvornik i Živinice.

Iako postoje evidentne manjkavosti. Navedene prostorije su sa aspekta površine nedovoljne za potrebe današnje funkcije Arhiva u Tuzli. Trenutno je u navedenim prostorijama smješteno oko 5. u površini od 763.000 m² smještajnog prostora u nekadašnjoj kasarni “Dubrave”. Tek 1990. ali sa aspekta klimatskih. neosporna je činjenica da je ovom adaptacijom Arhiv dobio znatno uslovniji prostor. veći nekoliko puta od prethodnog. ipak su se stvorili daleko povoljniji prostorni uslovi od dotadašnjih. Pedeset godina Arhiva u Tuzli. Riječ je o privremenom rješenju.8 No. korisnike i zaposlenike. sve do preseljenja u adaptirani objekat u ulici Franje Ledera br. godine obezbijedio dodatnih 1. Pedeset godina Arhiva u Tuzli. godine.4 m². lokacije i stanja objekta. koje se tiču kvaliteta radova. Namjenski izvršena adaptacija (rekonstrukcija i dogradnja) objekta ”Starog Grafičara” za Arhiv Tuzla. godine u rekonstruirani i dograđeni objekat u ulici Franje Ledera br.4 m2. Arhiv je posjedovao veoma oskudnu arhivsku opremu. Arhiv je sopstvenim sredstvima adaptirao i prilagodio za smještaj arhivske građe.500 metara dužnih arhivske građe.10 Nešto značajniju količinu opreme Arhiv je nabavio tek nakon okončanja rata 8 9 10 Grupa autora. str. pa je neophodno bilo tražiti nova rješenja na tom planu. mijenjajući često mjesto i prostor djelovanja i boravka radnika. 24. Iako se radi o nevelikom objektu. Grupa autora. Iz evidencija Arhiva Tuzlanskog kantona. zbog povećanog obima poslova Objekat Arhiva u Tuzli u kojem je Arhiv smješten od u svim segmentima rada do kojeg je 1990.000 dinara. str. Navedeni prostor.. počev od 2007. a pored toga i znatno bezbjedniji za arhivsku građu.9 Što se pak tiče opreme. jer su objekti dati Arhivu na korištenje na period od 10 godina. 1. I u prizemlju kao i na spratu objekta Arhiva nalaze se depoi za smještaj arhivske građe. godine nabavljena je prva arhivska oprema zahvaljujući sredstvima obezbijeđenim kroz proces preuzimanja sazrele arhivske građe od strane imalaca iste. 7 . bioloških i tehničko-tehnoloških uslova one su solidne i prihvatljive su za obavljanje arhivske djelatnosti. za arhivsku djelatnost. Objekat također. udaljenoj oko 10 km od Tuzle. godine.odvijao. Stoga je menadžment Arhiva u saradnji s nadležnim Ministarstvom 2007. posjeduje prostorije za opću službu. prostorija za prijem. značila je krupan napredak i zaokret u stvaranju optimalnih uvjeta za rad ove ustanove. Radi se o objektu čija korisna površina iznosi 763.1 u Tuzli. U 1990. te prostoriju za obradu i sređivanje arhivske građe kao i priručni depo. neophodnih i funkcionalnih prostorija: neveliki izložbeni prostor. 27. tehničku zaštitu i smještaj arhivske građe. prostorije za fotolaboratoriju i mikrofilmiranje. Nešto povoljniji uslovi za rad Arhiva stvoreni su preseljenjem 1990. U okviru ovoga objekta obezbijeđeno je nekoliko. biblioteku i čitaonicu. godine došlo u posljednjih desetak godina postojeći objekat Arhiva u ulici Franje Ledera je zbog manjka prostora postao nefunkcionalan. Arhiv je od «TIM-a» nabavio arhivsku opremu (arhivske i bibliotečke police) u vrijednosti od cca 400.

računar. isušivač zraka (tri komada).14 11 12 13 14 Iz evidencija Arhiva Tuzlanskog kantona. mašinu za oprašivanje arhivske građe. pet specijalnih limenih sanduka.12. automobil Škoda fabiu (2009). Sve je to urađeno vlastitim sredstvima Arhiva. usljed različitih uzroka došlo je do smanjenja broja arhivskih zaposlenika. U ovisnosti od osposobljenosti kadrovske strukture zavisi i uspješnost djelatnosti. godine od Univerziteta Bolonja i Provincije Bolonja iz Italije u vrijednosti od 7. od kojih je bilo 9 stručnih zaposlenika (75 %).u Bosni i Hercegovini. 5 (47 %) sa srednjom i 2 (16 %) sa nižom stručnom spremom. jedan arhivista i pomoćni radnik). Arhiv je od 2002.000 KM. od velike važnosti je postojanje odgovarajućih kadrova. Iz evidencija Arhiva Tuzlanskog kantona.000 manjih arhivskih kutija. informatičke programe za obradu informatičkih podataka i obrazovanje jedinstvenih arhivskih informacionih sistema. Pedeset godina Arhiva u Tuzli. od strane Zemaljskog arhiva Štajerske iz Graca darivana je arhivska oprema (arhivske police) cca 1. godine priključen na internet i održava svoju web stranicu. Treba istaći da je oprema uglavnom nabavljena vlastitim sredstvima. Kadrovska problematika je konstantan problem Arhiva.11 No. opremu za konzervaciju i restauraciju arhivske građe. obezbijeđenim putem redovne procedure obezbjeđivanja sredstava za nabavku arhivske opreme od strane predavalaca arhivske građe Arhivu. Također.2011. najznačajnija oprema obezbijeđena je u posljednjih nekoliko godine.500 metara dužnih.000 KM. Nikada. koja je procijenjena na vrijednost od 18. šest klima uređaja. treba istaći da Arhivu nedostaje određena oprema neophodna za normalno funkcionisanje ustanove.12 Na planu fizičke zaštite urađeni su zaštitni giteri na 12 prizemnih prozora na centralnom objektu i 16 gitera na vratima i prozorima objekata u nekadašnjoj kasarni “Dubrave”.-1995.) Arhiv je dobio 2004. godine dosegao broj od ukupno 12 zaposlenika. Osnivanjem 1954. mada je njihov broj bio u stalnom porastu sve do 1991. dva laptopa. digitalni fotoaparat i dr. I pored navedenog. 8 . počev od samog osnivanja. dva video rekordera. jedan mikročitač. Naime. od kojih 5 (47 %) sa visokom stručnom spremom. Računovodstveno-knjigovodstvena evidencija Arhiva Tuzlanskog kantona na dan 31. Posebno je vrijedno istaći da je Arhiv na ovaj način obezbijedio sredstva te kupio slijedeću opremu i sredstva za rad: više od 5.500 metra dužnih econom opreme. više od 10. Značajnu donaciju (digitalna kamera. urađen je video nadzor na tri objekta u kasarni “Dubrave”. Ovdje se prije svega misli na opremu za mikrofilmiranje. a zahvaljujući međuarhivskoj i međunarodnoj saradnji. jedan projektor. godine Arhiv će započeti svoj rad sa svega tri zaposlenika (upravnik. Za svaku djelatnost. Arhivski kadrovi su kroz cjelokupan period razvoja Arhiva bili njegov limitirajući faktor. Grupa autora.). dva digitalna fotoaparata. 30. pa i arhivsku. 12 kompjutera. četiri tv prijemnika. godine.) Arhiv je dobio još jednu vrijednu donaciju u informatičkoj opremi (pet kompjutera) od strane Ambasade Njemačke u Bosni i Hercegovini. U ovom periodu (1998. str. dvije vodo i vatrootporne kase za smještaj nekonvencionalne građe. tako da je u tom periodu u Arhivu radilo svega 6 zaposlenika. Vremenom taj se broj povećavao pa je 1991. Dio opreme je nabavljen i putem angažovanja stručnih radnika Arhiva na pružanju pomoći registraturama na sređivanju njihove arhivske građe.13 U toku četvorogodišnjeg ratnog perioda (1992. skener. godine. opremu za knjigovezačke poslove i dr. dva skenera. od osnivanja. pa sve do danas.000 većih i oko 20. pa sve do danas Arhiv u Tuzli nije imao dovoljan broj stručnih kadrova. Prema knjigovodstvenim podacima riječ je o opremi vrijednoj blizu 1 miliona KM.

godine. Prema tome. Pravni osnov za zaštitu arhivske građe u nastajanju čine odredbe arhivskog zakonodavstva.15 Iako je u ovom periodu došlo do povećanja broja zaposlenika. što ovu ustanovu svrstava u red respektabilnih arhivskih ustanova u Regionu. Nizare Mušović-Tadić. Sulejmana Ramića. Treba istaći da je u proteklih skoro šest decenija rada u Arhivu radio ukupno 61 zaposlenik. Arhiv u Tuzli ovom poslu je od tada pa sve do danas posvećivao veliku pažnju. te znatno ispod stvarnih potreba Arhiva. stručni zaposlenici Arhiva sudjelovali su projektima koje su organizirali ICA. treba istaći da isti nije dovoljan i znatno je ispod utvrđenih standarda i normi. u procesu nastajanja registraturna građa prolazi kroz dvije faze: kancelarijsko (uredsko) i arhivsko poslovanje. krajem 2011. a koji su rezultat dinamičnog razvoja arhivske struke. a posredstvom posebnog sektora rada (službe) koja se naziva vanjskom ili spoljnom službom. kako bi se registraturna građa u nastajanju učinila izvjesnijom. str.16 Sve je to doprinijelo da se stručni rad Arhiva podigne na kvalitetniji i stručniji. 15 16 17 18 Iz evidencija Arhiva Tuzlanskog kantona. što je zahtijevalo dodatni napor stručnih zaposlenika Arhiva. U drugoj fazi akti se nalaze odloženi u arhivskom spremištu. Od toga je sa visokom spremom 25. godine. koji je na zavidnoj razini. što je u biti i najveći broj zaposlenih od njegovog osnivanja.Po okončanju rata kao i u drugim oblastima postepeno je došlo do zapošljavanja novog arhivskog kadra.23 %) zaposlenika sa visokom stručnom spremom.69 %) sa višom stručnom spremom.17 Potrebno je istaći da su u Arhivu radili. U prvoj fazi spisi imaju apsolutno operativnu funkciju. Među zaposlenicima Arhiva radila su i dva doktora nauka.38 %) sa srednjom i 1 (7. Opće je poznato da bez adekvatne zaštite registraturne građe u nastajanju nema ni cjelovitih arhivskih fondova i zbirki u arhivu. Iz evidencija Arhiva Tuzlanskog kantona. te na brojnim drugim stručnim skupovima u zemlji i inozemstvu. Stoga je od velikog značaja pravilan odnos samih stvaralaca i imalaca prema registraturnoj građi. pa i Arhiva u Tuzli jeste zaštita arhivske građe u nastajanju. godine u Arhivu radi 9 (69. Do 2002. prije svega Zakona o arhivskoj djelatnosti. koji na žalost u prošlosti nije bio uvijek zadovoljavajući. Azema Kožara i dr. te bili na njegovom čelu istaknuti naučni. Đorđa Lazarevića. kao i nivo njihove stručne osposobljenosti. znatno viši nivo. Mehmeda Salihspahića. 2 (15. 9 . 1 (7.18 Bosanskohercegovački arhivi su se zaštitom arhivske građe u nastajanju organizirano počeli baviti tek od 1962. Između ostalog. kako bi se odgovorilo svim problemima koji stoje pred Arhivom. Grupa autora. ali i drugih podzakonskih akata. Nešto intezivnije kadrovsko jačanje zabilježeno je u vremenu od 2002. Pedeset godina Arhiva u Tuzl. a što se anologno primjenjuje i kod drugih stvaralaca arhivske građe. Naime. a izuzetno važnih zadataka svake arhivske ustanove. Pozitivna stvar u svemu tome odnosi se na stepen stručnosti arhivskih zaposlenika. kada je u Arhivu Tuzlanskog kantona radilo ukupno 13 zaposlenika. Svi su oni dali ogroman doprinos u razvoju ove ustanove. ICARUS. a najviše 13 istovremeno.69 %) sa nižom stručnom spremom. odakle se njima rukuje u skladu sa metodologijom arhivskog poslovanja. godine Arhiv je imao ukupno 7 zaposlenika od čega 4 (57. 33. Ovi poslovi se za državne organe obavljaju u skladu sa Uredbom o kancelarijskom poslovanju.14 %) sa visokom stručnom spremom. koji je jako povoljan. Pokrajinski arhiv Maribor. Jedan od mnogobrojnih. Derviša Sušića. Stručni zaposlenici Arhiva su u proteklih 10 godina sudjelovali u brojnim edukacionim sadržajima u zemlji i inozemstvu stičući tako neophodna arhivska znanja koja primjenjuju u praksi. Dr. do kraja 2011. sa višom 4. Međunarodni inštitut arhivističkih znanosti Trst-Maribor. poput: Šabana Hodžića. sa srednjom 23 i sa nižom školskom spremom 9 zaposlenika. kulturni i javni radnici.

te da je zahvaljujući tome više od 350 fondova i zbirki već preuzeto i pohranjeno u depoima Arhiva. što je posebno došlo do izražaja u vremenu tranzicije. Jedan od najvažnijih stručnih poslova koje obavlja Arhiv jeste preuzimanje arhivske građe od strane stvaralaca i imalaca iste. do pokretanja prekršajnih postupaka protiv neodgovornih imalaca i stvaralaca arhivske građe. Stoga arhivski zaposlenici pristupaju postupku kategorizacije imalaca registraturne građe. 10 . što je u konačnici rezultiralo boljoj sređenosti arhivske građe. radnji i komunikacija sa predstavnicima registratura. str. Pedeset godina Arhiva u Tuzli. Arhiv je poduzimao niz raznovrsnih aktivnosti. što bitno utiče na zaštitu arhivske građe u nastajanju. te nalože isto toliko mjera u cilju poboljšanja zaštite arhivske građe u nastajanju. novine Tuzlanskog kantona“. s ciljem podizanja nivoa znanja istih. upoznavanju stvaralaca i imalaca sa zakonskim obavezama. Arhiv je rukovodeći se dugoročnim i kratkoročnim planovima 19 20 Grupa autora. 9/03). neophodno je odrediti prioritete djelovanja na tom planu. No i pored toga. njenom propisnom evidentiranju. te pripremi iste za predaju Arhivu. permanentnom educiranju arhivskih kadrova u registraturama. 33.20 U skladu sa zakonskim obavezama. provodeći niz stručnih mjera i postupaka poput: davanja saglasnosti na Listu kategorija registraturne građe sa rokovima čuvanja.Kako bi zaštita bila adekvatna i potpuna. Zahvaljujući tome u posljednjih nekoliko godina znatno je intenzivniji proces preuzimanja sazrele arhivske građe u Arhiv. Kako bi se otklonile prisutne manjkavosti na zaštiti arhivske građe. Stručni zaposlenici Arhiva godišnje ostvare više stotina stručnih postupaka. na planu zaštite arhivske građe u nastajanju prisutni su brojni problemi. praćenja procesa odabiranja arhivske građe i izlučivanja bezvrijednog registraturskog materijala. Značajan broj ovih imalaca i stvaralaca arhivske građe izvršava zakonom utvrđene obaveze. U Treću kategoriju spadaju imaoci i stvaraoci arhivske građe neznatnog historijskog i kulturnog značaja i Arhiv vrši stručni nadzor nad ovom vrstom građe kroz neki frontalni oblik djelovanja ili putem kontrole uzorkom odabranog stvaraoca. br. provođenja mjera stručnog osposobljavnja i edukacije arhivskih kadrova u registraturama. poput sačinjavanja izvještaja o stanju građe i dostavljanju istih nadležnom Ministarstvu. U Drugu kategoriju spadaju imaoci i stvaraoci koji posjeduju arhivsku građu nešto manjeg značaja i Arhiv vrši povremeni stručni nadzor nad arhivskom građom ovih stvaralaca. Za što potpuniju zaštitu arhivske građe stručni zaposlenici Arhiva provode redovne i instruktivne preglede stanja arhivske građe prema jasno utvrđenim prioritetima. Sistematskim radom na planu zaštite registraturne građe u nastajanju. Arhiv u Tuzli kontinuirano postiže zavidne rezultate. te prostornim i drugim mogućnostima. Riječ je o Pravilniku o primopredaji arhivske građe između Arhiva i imalaca i stvaralaca arhivske građe („Sl. godišnji obavezni stručni nadzor Arhiva. Ovaj stručni posao pravno je uređen odredbama Zakona o arhivskoj djelatnosti i odredbama podzakonskog akta. Oni su rezultat neizvršavanja zakonskih obaveza od strane stvaralaca i imalaca arhivske građe u smislu da isti ne posvećuju potrebnu pažnju sopstvenoj arhivskoj građi. Sve je to doprinijelo da su značajne količine arhivske građe adekvatno sređene i zaštićene. i to na tri skupine: Prvoj kategoriji pripadaju imaoci i stvaraoci koji posjeduju arhivsku građu od velike važnosti i ovoj kategoriji imalaca neophodan je stalni. Najveći dio arhivske građe u nastajanju prve i druge kategorije stavljen je pod stručnu kontrolu Arhiva.19 Sve to je dalo određene rezultate i pomake na planu poboljšanja stanja registraturne građe u nastajanju. davanja sugestija i instrukcija na planu sređivanja arhivske građe i pripreme iste za predaju Arhivu.

Pedeset godina Arhiva u Tuzli. sređena su i arhivistički obrađena 94. godine započeto je intenzivnije preuzimanje arhivskih fondova i zbirki u Arhiv.25 Osim toga. Tako da možemo kazati da je u ovom periodu preuzet veoma značajan broj vrijednih arhivskih fondova i zbirki upravne. str. stoljeća. čime je arhivski fundus Arhiva znatno raznovrsniji i bogatiji. Orijentalna zbirka sadrži vrijedne dokumente pisane na osmansko-turskom i arapskom jeziku. do 2011.) i riječ je o arhivskoj građi organa 21 22 23 24 25 Grupa autora. fonda i 21 arhivska zbirka. do prelaska u novi adaptirani prostor u Arhivu bilo preuzeto svega 57 arhivskih fondova i 14 zbirki. Arhiv je u tom smislu obezbijedio u nekadašnjoj kasarni “Dubrave” dodatni smještajni prostor. a dijelom dobijanjem opreme od strane Arhiva Štajerske iz Graca. stoljeća. U početku su rezultati na tom planu bili zanemarljivi. U tom periodu. u ukupnoj količini od oko 5. sudstva.22 U ovom periodu preuzimanje arhiske građe se odvijalo po planu. obrađeni i pripremljeni za korištenje.23 No. a do 2002. Treba istaći da najstarija arhivska građa u Arhivu potiče iz vremena osmanske uprave u Bosni i Hercegovini. Dijelom kupovinom opreme od «TIM» Maribor. Osim Orijentalne zbirke Arhiv posjeduje desetine vrijednih arhivskih fondova i zbirki iz perioda austrougarske uprave (1878. godine Arhiv je raspolagao sa 175 arhivskih fondova i 29 arhivskih zbirki. Nakon dobijanja dodatnih smještajnih prostora posao preuzimanja arhivskih fondova i zbirki je znatno intenziviran. vakufname.21 Tek nakon završetka rata 1995. koji je vlastitim sredstvima i angažmanom radnika Arhiva adaptirao i učinio uslovnim. tako je do 1990. 11 . pa se u nekoliko narednih godina preuzelo više značajnih fondova i zbirki. koji se odnose na rad organa uprave.24 Tako da je do kraja 2011. godine.). Najbrojniji i najkompletniji arhivski fondovi i zbirke potiču iz socijalističke izgradnje (1945.. pisma.-1918.000 metara dužnih arhivske građe.800 metara dužnih arhivske građe. tačnije iz prve polovine 17. Grupa autora. U sastavu Orijentalne zbirke nalazi se jedan broj vrijednih rukopisa. tako da je Arhiv krajem 1994.000 metara dužnih. Ista je svrstana u Orijentalnoj zbirci. vlastitim sredstvima Arhiv je u ovom periodu nabavio adekvatnu arhivsku econom opremu u količini od 5. godine Arhiv Tuzlanskog kantona posjedovao oko 350 arhivskih fondova i zbirki i oko 12. bujruldije. tapije. tj. iz razloga što su se poboljšale smještajne mogućnosti Arhiva.000 metara dužnih. sidžili. berati. str. brošure i dr. Arhiv je u ovom periodu značajno pojačao aktivnosti sređivanja i pripreme sazrele arhivske građe za preuzimanje iste u Arhiv. što je iznosilo oko 1. Isto tako. 40.500 metara dužnih. Arhiv je preuzeo oko 200 arhivskih fondova i zbirki ili oko 6. Iz evidencija Arhiva Tuzlanskog kantona. Riječ je o slijedećim vrstama dokumenata: fermani. pisanih na bosanskom i njemačkom jeziku. Od tog broja. pravosudne. godine raspolagao sa 97 arhivskih fondova i 22 zbirke.rada pristupao preuzimanju sazrelih arhivskih fondova i zbirki. rješenja šerijatskih sudova. značajno dinamičniji poslovi preuzimanja arhivskih fondova odvijali su se u vremenu od 2002. Takav uspjeh je prije svega rezultat jednog sistematskog i planskog djelovanja Arhiva. kao i nekoliko vrijednih fondova međuratnog perioda i vremena Drugog svjetskog rata. djelimično je arhivistički obrađena i pripremljena za korištenje. tapije.-1990. privrede. privredne i kulturne provenijencije. na planu obezbjeđenja dodatnog smještajnog prostora i nabavke značajnih količina arhivske adekvatne opreme. 40. dobro je očuvana. godine. Pedeset godina Arhiva u Tuzli. školstva i kulture. a najstariji potiče iz sredine 16. Ono što karakteriše ove fondove i zbirke jeste da su isti arhivistički sređeni.

pristupa se arhivističkom sređivanju i obradi preuzetih arhivskih fondova i zbirki. građa privrednih subjekata. 42. Tako da se i na ovaj način svakodnevno zanavlja i obogaćuje ukupni fundus Arhiva. ista se svakodnevno dopunjuje. Pedeset godina Arhiva u Tuzli. Od posebnog značaja je Zbirka memoarske građe prognanika.27 Veoma vrijedna je i Fotografska zbirka koja broji više od 60. Grupa autora. ratnih predsjedništava općina koje su egzistirale na području Tuzlanskog okruga u ovom periodu. Bosne i Hercegovine Da se ovakva praksa Arhiva pokazala dobrom najbolje pokazuje broj korisnika koji se iz dana u dan povećava. tako da je njihova obrada bila vrlo složena. logoraša i drugih stradalnika sa prostora Podrinja i Posavine. No. a posebno oni koji se odnose na necjelovitost arhivskih fondova i zbirki. Arhiv već duži niz godina vodi aktivnosti na zanavljanju istih. Arhiv je u tri navrata pristupio mikrofilmiranju i digitalizaciji arhivski fondova i zbirki proglašenih nacionalnim spomenikom kulture Bosne i Hercegovine. nekih nevladinih organizacija itd.29 Po prijemu u Arhiv. obrazovnih i kulturnih ustanova. što je u dobroj mjeri imalo uticaja na njegovu korisničku funkciju. a vezana je za rad organa vlasti. i pored svih poteškoća. Jedan broj ovih fondova je zaštićen na način da je izvršeno njihovo mikrofilmiranje i digitalizacija. određeni problemi na ovom planu su evidentni. te građa društveno-političkih organizacija koje su egzistirale u ovom periodu. Dosada je mikrofilmirano i digitalizirano oko deset miliona dokumenata. te 173 raritetna rukopisa i knjige Arhiva Tuzlanskog kantona nacionalnim spomenicima Bosne i Hercegovine. godine proglasila 34 fonda i zbirke. Pedeset godina Arhiva u Tuzli. Isto je urađeno u skladu sa međunarodnim standardima i normama. pri čemu su postignuti značajni rezultati. Usljed malog broja arhivskih zaposlenika ovi poslovi su često u zaostatku u odnosu na potrebe Arhiva. str.000 fotografija. 26 27 28 29 Grupa autora. kako sa aspekta utroška vremena.vlasti. 12 . Oni koji nisu prošli fazu obrade i Obavještenje o odluci proglašenja fondova i zbirki Arhiva TK nacionalnim spomenicima sređivanja učinjeni su pristupačnim za korištenje. U ovisnosti od registraturne sređenosti arhivskog fonda ovisi postupak i tok sređivanja. Državna komisija za nacionalne spomenike Bosne i Hercegovine je na sjednici od 7. 42. Međutim. decembra 2009. str. tako i zbog potrebe uvođenja novog arhivističkog rada u spisima fonda. Arhiv je uspio arhivistički obraditi i srediti značajan broj preuzetih fondova i zbirki.26 Arhiv je preuzeo arhivsku građu koja se odnosi na period agresije na Bosnu i Hercegovinu. kao i broj pozitivno riješenih njihovih zahtjeva. Ranije preuzeti fondovi uglavnom su bili nesređeni. Važno je istaći da su 34 fonda i zbirke i 173 stare reliktne knjige Arhiva Tuzlanskog kantona proglašene nacionalnim spomenikom kulture u Bosni i Hercegovini28. Po tom pitanju. Fotografije datiraju s kraja osmanske uprave u Bosni pa sve do današnjih dana.

Velikoj Kladuši i drugim gradovima. Od 1984. a između ostalih i u Sarajevu. što je pored bolje zaštite doprinijelo i efikasnijem korištenju arhivske građe u naučne. godine priređivala po jedna izložba godišnje. Arhiv je posvetio značajnu pažnju i u vremenu nakon okončanja rata (1995. a putem predstavljanja arhivskih sadržaja i arhivske građe. Arhiv također.) u Bosni i Hercegovini.Ono što je opća karakteristika arhivskih fondova i zbirki Arhiva jeste da u njihovim strukturama dominira arhivska građa javnog karaktera. a u saradnji sa Bošnjačkim klubom iz Inzbruka (Austrija) 2009. godine.godine izložba Holokaust-genocid. Arhiv u Tuzli se rano počeo baviti postavkama arhivskih izložbi. Isto tako u nekoliko navrata Arhiv u Tuzli priređivao je zajedničke izložbe sa Historijskim arhivom u Sarajevu i Arhivom Unsko-sanskog kantona.34 Ono što posebno karakteriše sve izložbe koje je realizovao Arhiv u posljednjih desetak godina jeste iskazan veliki interes šire kulturne javnosti za iste. godine priređena je izložba Srebrenica da se ne zaboravi. 30 31 32 33 34 Grupa autora. decembra 2010. što potvrđuje izuzetno dobra posjećenost istih. stavljanja u funkciju mašine za oprašivanje arhivske građe i isušivača zraka. vidnu pažnju poklanja i pitanju tehničko-tehnološke zaštite arhivske građe. Arhiv u Tuzli na ovom planu sarađivao je sa Zemaljskim arhivom Štajerske iz Graca (Republika Austrija). a u povodu Dana arhiva i arhivske službe Bosne i Hercegovine 12. Državnim arhivom iz Osijeka (Republika Hrvatska) i Zgodovinskim arhivom iz Ptuja (Republika Slovenija). str. 48. Arhiv je izložbu Srebrenica da se ne zaboravi predstavio u dvadesetak bosanskohercegovačkih gradova. Mostaru.30 Ovom vidu kulturnog sadržaja. Osim redovne deratizacije provode se i druge zaštitne mjere poput svakodnevnog provjetravanja arhivskih depoa. svakako najvažniji posao na planu tehničko-tehnološke zaštite je već pomenuto mikrofilmiranje i digitalizacija arhivskih fondova i zbirki. te održavanja zakonom propisane temperature i vlažnosti u arhivskim prostorijama. a tome su između ostalog doprinijele odredbe arhivskog zakonodavstva donijetog nakon okončanja rata koje je na snazi na području Tuzlanskog kantona. već i u drugim dijelovima Bosne i Hercegovine. pa se sve do 1995. U prvim godinama rada ustanove izložbe su se priređivale povremeno. Stoga se smatra da demokratizacija društvenih odnosa nije moguća bez otvaranja arhiva prema javnosti. kulturne i upravne svrhe. te njihovo medijsko predstavljanje. te uspostavljanja uskih uzajamnih odnosa sa konzumatorima kulturno-obrazovnih sadržaja. kao sastavni dio informacionih sistema radi pružanja usluga širem krugu korisnika u ostvarivanju njihovih ljudskih i građanskih prava. godine Arhiv se intenzivnije bavi priređivanjem izložbi. obično u povodu obilježavanja značajnijih datuma iz naše prošlosti. U posljednje vrijeme učinjeni su određeni pomaci na poboljšanju ovakvog stanja. a u posljednjih desetak godina ovi sadržaji su bili sve prisutniji u godišnjim planovima i programima rada Arhiva. Izložbe su uglavnom pratili prigodni katalozi i plakati. na način da su se priređivale dvije ili tri izložbe godišnje. 13 . Tako da se u tom periodu priredilo nekoliko zanimljivih i sadržajnih izložbi vezanih za važne događaje iz naše prošlosti. Osim ove izložbe u Goraždu je predstavljena i izložba Karte i grbovi kao potvrda bosankohercegovačke državotvornosti i opstojnosti. arhivi su postali dinamični kulturni centri. Otvaranje prema korisnicima i društvu u cjelini u posljednje vrijeme pokazalo se kao neizbježan i nužan čin. U okviru dugogodišnje uspješne saradnje sa Zgodovinskim arhivom Celje i Arhivom iz Ptuja u saradnji sa Historijskim arhivom Sarajevo priređena je 2010. Zajedničku izložbu na temu: Arhivsko blago arhiva u Bosni i Hercegovini priredili su arhivi Bosne i Hercegovine. Arhiv u Tuzli je posebno značajne rezultate postigao u segmentu kulturno-obrazovne djelatnosti. te onih vezanih za predstavljanje vrijednosti arhivskih fondova i zbirki Arhiva. No. dok je znatno manje zastupljena arhivska građa privatnog karaktera i građa vjerskih institucija. Ono što je novina jeste da su izložbe kao vrijedni kulturni sadržaji Arhiva priređivane ne samo na području Tuzlanskog kantona.32 Jedan broj ovakvih vrsta kulturnih sadržaja Arhiv je priređivao i u saradnji sa arhivima u Bosni i Hercegovini33 i inozemstvu. Srebrenici.31 pa i inozemstva. Zahvaljujući uticaju informacijskih tehnologija na razvoj arhivistike. Pedeset godina Arhiva u Tuzli.

Narodna uzdanica u društvenom i kulturnom životu muslimana Bosne i Hercegovine (autor: Ismail Hađžiahmetović). Godišnje se upriliči tridesetak ovakvih posjeta. a u smislu da su mediji pratili ove sadržaje. je i saradnja sa studentima Odsjeka historije Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli. koji dio praktične nastave iz predmeta Arhivistika i Arhivska praksa obavljaju u Arhivu. kao i konferencije za štampu posvećene istim.Značajnu pažnju u svom radu. Zahvaljujući tim aktivnostima nastali su zanimljivi pregledi izvora. koja je uglavnom pohranjena u fondovima i zbirkama Arhiva.. monografija i drugih publikacija. Od Kulina bana do današnjih dana.56. a s ciljem da se široj javnosti ukaže na značaj arhivske građe kao nezamjenljivog pisanog kulturnohistorijskog naslijeđa. Pedeset godina Arhiva u Tuzli. godine. Tuzla 1997. Tako su stručni zaposlenici Arhiva uzeli učešća u izradi edicija. Arhiv je učestvovao u pripremi i izdavanju zanimljivih historiografskih i arhivističkih publikacija. te zbornici građe. doprinoseći tako boljem spoznavanju značaja Arhiva i arhivske djelatnosti za društvo i državu. Arhiv je. kako elektronskim tako i printanim. Vrijedna pažnje također. simpozijumima. kao što su: Hod vjekova. iako za to veoma često nisu postojali optimalni uslovi. uvažavajuči pri tome plan i potrebe i Arhiva i medija. Arhiv je poklanjao prigodnim predavanjima organiziranim za širu društvenu javnost. pak. U svom dugogodišnjem radu Arhiv je značajnu pažnju poklanjao naučno-istraživačkom radu. str. U saradnji sa saradnicima i korisnicima arhivske građe. Između ostalog u izdanju Arhiva pripremljene su slijedeće publikacije: Arhivistika u teoriji i praksi (autor: Azem Kožar). od kada je publikovano više desetina publikacija. Sa medijima je ostvarena dobra saradnja i u povodu održavanja značajnih sadržaja Arhiva. te u rasvjetljavanju naučne istine o važnim događajima iz prošlosti šireg tuzlanskog područja. Ovi poslovi su intenzivirani u periodu nakon 1995. Kulturni mozaik i dr. U posljednjih nekoliko godina Arhiv je intenzivirao saradnju sa osnovnim i srednjim školama. radio i TV emisije. Putokaz. Saga o gradu. Mediji su najčešće u Arhivu tražili izvore za svoje serijske sadržaje: novinski feljtoni. Ovi sadržaji priređivani su u povodu važnih datuma iz naše prošlosti. uzimajući učešća u brojnim okruglim stolovima. savjetovanjima i sl. Izvori za historiju srednjovjekovne bosanke države (autor: Salih Jalimam).35 Na ovaj način realizovan je značajan broj radio i TV emisija. a na način da se posjetiocima ispriča zanimljiv sadržaj o važnom historijskom događaju na osnovu arhivskih dokumenata. Tuzla 1995.36 Naučno-istraživački 35 36 Grupa autora. Tuzla u osmansko doba (autor: Džemal Ćilimković). U realizaciji ovih sadržaja učestvovali su skoro svi stručni zaposlenici Arhiva.. Poseban doprinos stručnih zaposlenika Arhiva ogleda se u pripremi arhivske građe za potrebe historijske nauke. u tome vidio mogućnost da prezentuje arhivsku građu. Tuzla 1996. Posebna pažnja posvećena je jednom broju stručno-arhivističkih i naučno-istraživačkih sadržaja. 14 .. pri čemu se isti uz prigodno predavanje bliže upoznaju sa Arhivom i vrijednostima koje Arhiv posjeduje. Sa izložbe u Arhivu Tuzlanskog kantona Arhiv je ostvario i dobru saradnju sa medijima.

str. Tuzla 2010. i 20. Crna Gora. Kosovo. (grupa autora). Tuzla: sjećanja na bisere stare gradske jezgre (autori: Nihad i Suad Buljugić). Salih Safvet Bašić . Tuzla 2011. Pomoćne historijske nauke (autori: Azem Kožar. čiji je autor Izet Šabotić..rad predstavljao je važan segment rada Arhiva u Tuzli.iskustvo Arhiva Tuzlanskog kantona. Grac. Albanija. Stari nišani u Vukovijama (autor: Sejfulah Imamović). Arhivistika u teoriji i praksi. savjetovanja). 3 (autor: Azem Kožar). Tuzla 2008.38 Na planu realizacije zacrtanih ciljeva. koji se realizuje kao arhivsko savjetovanje s međunarodnim učešćem. nego i šireg okruženja. Oblasni narodni odbor Tuzla (OBNOT). Grupa autora.. sa kojeg se prilozi štampaju u istoimenom časopisu. (autor: mr. 60. Arhivistika u teoriji i praksi. okrugli stolovi. koji su objavljeni u časopisu.. Vidjeti Izet Šabotič. gdje su prigodnim saopćenjima dali značajan doprinos. stranica teksta... do 2011. Pomoćne historijske nauke i arhivistika (autori: Azem Kožar. 39 Tuzla 1998. Makedonija. 165-173. kako po sadržajima. Tuzla 2003. Slovenija i Turska. 37 38 39 15 ... Tuzla 2009. Uviđajući potrebe za bržim razvojem i unapređenjem arhivske struke i nauke u Bosni i Hercegovini.. (autor: mr.. historiografsko i informatičko štivo.. Bosna i Hercegovina. (autor: Tufan Günduz). Ovaj projekt Arhiva je međunarodnog karaktera. jer skoro polovinu stručnih radova čine radovi kolega iz inozemstva. tako i po uređivačkoj i redaktorskoj politici. predstavljaju veoma vrijedno i sadržajno arhivističko. Tuzla 2005. Tuzla 2007. Deset godina časopisa Arhivska praksa 1998. Sarajevo.). Radovi objavljeni u časopisu. stoljeću. godine projekt pod nazivom Arhivska praksa... pokrenuli su 1998. Tuzla 2010...jedan osmanski intelektualac u Bosni i Hercegovini (autor: dr. u periodu od 1998. Hrvatska. simpoziji. Tuzla 2011.. Šefkija Mutevelić). godine održano je ukupno 14 savjetovanja Korica časopisa i objavljeno isto toliko brojeva časopisa Arhivska praksa. Tuzlanski. Genc Osman Genčer). 2 (autor: Azem Kožar). Nemiri mira (autor: Zlatko Dukić). Tuzla 2010. Tuzla 2005. po broju i strukturi. “Arhivska praksa” U navedenih četrnaest brojeva časopisa na više od 5. Srbija.. posebno u posljednjih petnaestak godina.000 broj 14.37 Veoma zapaženo učešće zaposlenici Arhiva su imali na brojnim stručnim arhivskim skupovima u zemlji i inozemstvu (kongresi. U povodu desetog jubilarnog broja časopisa urađena je publikacija Deset godina časopisa „Arhivska praksa“ archival practice (1998. Pedeset godina Arhiva u Tuzli 1954. koje je dalo doprinosa razvoju arhivistike i historijske nauke ne samo na širem tuzlanskom području i području Bosne i Hercegovine. Zbornik 9 Tehnični in vsebinski problemi klasičnega in elektronskega arhiviranja. Tuzla 2009. Tapu zabit defter Gradačac-Defter nekretnina Gradačac iz 1875. Naučno-istraživačka komponenta arhivske djelatnosti . knj. (autor: Izet Šabotić). Tuzla 2005. Ivan Balta).. str. Maribor 2010. Kemal Nurkić). Popis bijeljinskog kadiluka.Ogranak Tuzla. knj.. mulkovna dobra. 1949-1952: sumarno analitički iventar (autor: Nermana Hodžić).. Tuzla 2011. (autori: Kemal Nurkić i Izet Šabotić).-2004. Ivan Balta). Mađarska. Tuzlanske historijske minijature. Arhiv u Tuzli i Društvo arhivskih radnika Bosne i Hercegovine .. Tuzla 2006.-2007. Projekt je oblikovan kao međunarodni skup. što najbolje pokazuje nekoliko stotina objavljenih stručnih i naučnih radova u referentnim domaćim i stranim časopisima.2007. Italija. Tuzla 2007. (autor: Azem Kožar). objavljeno je oko 600 članaka od strane nekoliko stotina autora iz više evropskih država: Austrija. Mogu li se još spasiti? Konzervacija i restauracija pisanog blaga (grupa autora). Pedest godina Arhiva u Tuzli. bijeljinski i srebrenički sidžil 1641-1833.. Bosna i Hercegovina u 19. Tuzla 2004. Tuzla 2005.

). pa sve do danas. Viri. te službenih glasila raznih nivoa vlasti. Ista je od izuzetne važnosti za permanentno educiranje arhivskih kadrova. leksikona. Tehnični in vsebinski problemi klasičnega in elektronskega arhiviranja. Dnevnog avaza. ali i iz drugih naučnih disciplina. Savjetovanje “Arhivska praksa 2011. a njih 173 je proglašeno nacionalnim spomenikom kulture Bosne i Hercegovine. a potom i na oblasti pomoćnih historijskih nauka. Narodna uzdanica i dr. Prosvjeta. Dana. Vjesnik povijesnog arhiva Rijeka. Jugoslovenski istorijski časopis. Sodobni arhivi. Radovi Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine Sarajevo. Historijski zapisi. Interes za bibliotečkim fondom Arhiva pokazan je od samog osnivanja biblioteke. a posebno je taj interes intenziviran u posljednjih desetak godina. 24. Biblioteka Arhiva je bogata i periodikom. Radovi Filozofskog fakulteta Sarajevo. godine u Tuzli vremenskih perioda. kada biblioteku godišnje posjećuje nekoliko hiljada korisnika. statističkih godišnjaka. rječnika. Odjeka. i Knjige historijskog karaktera potiču iz različitih 7. Jedan broj ovih publikacija ima posebnu vrijednost poput: Glasnika Zemaljskog muzeja Sarajevo. Riječ je o vrijednoj literaturi poput: enciklopedija. Napredak. Značajan dio bibliotečkog fonda odnosi se na publikacije arhivističke provenijencije. Slobodne Bosne. Atlanti. Vjeter.” održano 6.000 bibliotečkih jedinica. a dominiraju knjige iz novijih historijskih perioda. Ono što posebno čini vrijednim bibliotečki fond jesu rijetke vrijedne knjige. kako u arhivu tako i van njega i razvoj arhivske struke. Od arhivističkih časopisa Arhiv posjeduje: Arhivist. više stranog porijekla. Komunista. Najveći broj knjiga odnosi se na oblast historije i arhivistike.U sklopu Arhiva od samog početka njegovoga rada egzistira specijalizirana biblioteka. studija i monografija štampanih na više svjetskih jezika. Arhivski vjesnik. Bibliotečki fond Arhiva je za ovu vrstu biblioteka veoma značajan i iznosi više od 18. Prilozi instituta za historiju Sarajevo. Ljiljana. Arhiv posjeduje veoma vrijedne listove i druga periodična izdanja (kalendare i sl. Privredni pregled. poput časopisa. Pregled.) kulturnoprosvjetnih društava (Gajret. Sana. Posebna vrijednost odnosi se na štampu koja datira počev od druge polovine 19. Politike. Ovdje se radi o iznimno važnoj stručnoj literaturi. Arhivski zapisi. Glasnik arhiva i Društva arhivskih radnika Bosne i Hercegovine. Riječ je o prevashodno stručnoj literature (knjige i periodika) iz oblasti arhivistike i historije. Fronta slobode. Godišnjak Društva historičara Bosne i Hercegovine. zbornika radova. Svakako vrijedno je istaći i dnevne i periodične listove poput: Oslobođenja. listova. Glasnik arhiva Slavonije i Baranje. zatvorenoga tipa u kojoj se knjige mogu koristiti samo u okviru arhivske čitaonice. Borbe. oktobra 2011. nego domaćeg. Historijski vjesnik i dr. stoljeća. Zmaja od Bosne. Raspolaže sa više od 220 naslova historijske i arhivističke strukture. Naše starine. Tuzlanskog lista 16 .

kao godišnjak. Arhivski fondovi i zbirke. zaštićen i daje se na upotrebu korisnicima biblioteke. septembra 1996. a vrijedno je posebno istaći dva poslijeratna savjetovanja. 40 41 42 43 Grupa autora. kada će biti preimenovano u Arhivističko udruženje Bosne i Hercegovine. veliki broj univerzitetskih profesora. godine i drugo održano 7. kao autori radova. Zahvaljujući takvoj saradnji realiziran je značajan broj stručnih i naučnih projekata. Također. godine.42 Redakcije časopisa Posjeta učenika osnovne škole biblioteci Arhiva Glasnik arhiva i Društva arhivskih radnika Bosne i Hercegovine. arhivskim asocijacijama i drugim kulturnim ustanovama u Bosni i Hercegovini i širem okruženju. Društvo arhivskih radnika Bosne i Hercegovine osnovano je 1954. godine na jezeru Modrac kod Lukavca. poput pripreme izdanja: Izvori za istoriju KPJ/SKJ.43 Društvo i Glasnik su imali posebnog uticaja na ukupan razvoj arhivske struke u Bosni i Hercegovini. maja 2009. 64. U ranijim periodima nešto intenzivnija saradnja bila je ostvarena sa Arhivom iz Banjaluke. sekretari i članovi Redakcije. a u novije vrijeme sa Historijskim arhivom iz Sarajeva. do 1976. doktoranata i drugih korisnika. Arhivski savjet Bosne i Hercegovine egzistirao je od 1959. U svom dugogodišnjem radu Arhiv je značajnu pažnju poklanjao saradnji s brojnim arhivima. stručni radnici Arhiva dali su veliki doprinos u objavljivanju Glasnika.)40 Najveći dio ovih listova je propisno ukoričen. a posebno do 1992. urednici. I pored ne baš najboljih uslova arhivska biblioteka je veoma funkcionalna i istu permanentno koriste brojni istraživači iz zemlje i inozemstva. te studenata. i 6. prilikom čega je realizovano nekoliko značajnih stručnih projekata. str. Glasnik arhiva i Društva arhivskih radnika Bosne i Hercegovine izlazi od 1961. Na poseban način ostvarivana je saradnja preko zajedničkih tijela i asocijacija poput Arhivskog savjeta Bosne i Hercegovine. dok je isti imao status matične ustanove.41 te posebno preko Društva arhivskih radnika Bosne i Hercegovine. Dugo vremena. prvo održano na Zlači 5. Pedeset godina Arhiva u Tuzli. Arhiv u Tuzli je u nekoliko navrata bio domaćin savjetovanja arhivskih radnika Bosne i Hercegovine. 17 . godine izašlo je ukupno 41 broj časopisa. godine veoma uspješna saradnja ostvarivala se sa Arhivom Bosne i Hercegovine. Isto tako. sa određenim prekidima. godine. te u publikovanju Glasnika arhiva i Društva arhivskih radnika Bosne i Hercegovine. seminara i drugih stručnih sadržaja. godine i pod tim nazivom egzistiraće sve do 2003.i dr. kao stručni organ. i 8. imao je značajne nadležnosti i ulogu u kreiranju poslova zaštite arhivske građe i uspostave valjane mreže arhivskih ustanova. te organizacija zajedničkih savjetovanja. postdiplomaca.godine. Do kraja 2011. i sa drugim arhivima saradnja na stručnom planu bila je jako izražena. Zaposlenici Arhiva u Tuzli na tom planu su dali nesebičan doprinos u organizaciji brojnih stručnih savjetovanja.

te izložbe «Tuzla kroz vijekove» (2003.). sa Arhivom u Trstu (Italija). Arhivom Novi Sad. Zajednički se dosada realizovalo nekoliko zanimljivih stručnih i kulturnih sadržaja. Arhiv je 1987.). Državnim arhivom Zagreb.). Bosanski kulturni centar Tuzla.). Ptuju i Kopru.45 Međunarodna međuarhivska saradnja imala je posebnu važnost u radu Arhiva u proteklom periodu. Nuraga Softić-Put umjetnika. Zavod za zaštitu prirodnog i kulturnog naslijeđa Tuzlanskog g kantona. Saradnja se manifestovala putem organiziranja zajedničkih stručnih i kulturnih sadržaja. arhivi” Arhivom u Nirnbergu (Njemačka). Napredak i Prosvjeta. Arhivom Tuzlanskog kantona.Odjeljenjem Kotor. 18 . sa Hrvatskim državnim arhivom.). Izložbi: Fotografijom protiv zaborava (Tuzla 2008. sa Istorijskim arhivom Subotica. Arhiv i DAZ TK zajednički artikulišu sva važna pitanja vezana za arhivsku teoriju i praksu. regionalnim arhivima u: Celju.). Posebno plodna saradnja ostvarivana je sa kulturnim m i naučnim ustanovama iz Tuzle kao što su: Muzej istočne e Bosne. poput: okruglih stolova: Dostupnost informacija: zakonski okvir i stvarna praksa – ljudska i građansa prava (Tuzla 2007. prvo kao Ogranak Društva arhivskih radnika Bosne i Hercegovine. godine. Nakon prestanka rata 1995. stručne manifestacije: Otvorena vrata arhiva (Tuzla 2009. Arhivom Priznanje Pokrajinskog arhiva Maribor dato Arhivu Tuzlanskog kantona u povodu Kosova. godišnjice realizacije projekta “Sodobni arhivom iz Beča. Arhiv je intenzivnu saradnju ostvarivao sa Arhivom”Srem” iz Sremske Mitrovice i Arhivom Slavonije iz Osijeka. sa Katalonskim arhivom iz Španije. a od 2002. što je svakako bilo priznanje Arhivu u Tuzli. te sa Osmanskim arhivom iz Republike Turske. Do 1992. godine.). Zaštita industrijskog naslijeđa ( Tuzla 2008. Državnim arhivom Osijek. (Tuzla 2011. Zaštita i značaj porodičnih i ličnih arhivskih fondova i zbirki ( Tuzla 2011.. 2011. Industrijsko naslijeđe – treba li nam ? (Tuzla 2008. Zahvaljujući tome.46 44 45 46 Do kraja 2011. Narodna i univerzitetska biblioteka “Derviš Sušić”. «Zaštita bibliotečke građe» (1997. Ta saradnja se uglavnom realizovala putem Društva arhivskih radnika Bosne i Hercegovine. godine bio domaćin saveznog savjetovanja arhivskih radnika.).) Naučno i stručno djelo Šabana Hodžića (Tuzla 2010. Arhivom iz Pečuha (Mađarska). koje egzistira od 1998. te Pokrajinskim arhivom iz Maribora. kao samostalna stručna asocijacija. Istorijskim arhivom Užice. Zemaljskim 30. Arhivom Republike Slovenije. Državnim arhivom Crne Gore . Arhivističkim udruženjem Bosne i Hercegovine i niz drugih stručnih i kulturnih sadržaja. 2010.). Arhivom “Ras” iz Novog Pazara. Fotografska građa-historiografska i umjetnička vrijednost (Tuzla 2009.Vidna saradnja ostvarena je i sa Društvom arhivskih zaposlenika Tuzlanskog kantona (DAZ TK). Arhiv intenzivno sarađuje sa brojnim inostranim arhivima. te sa kulturnim m društvima Preporod. godine Arhiv TK i DAZ TK su realizovali nekoliko značajnih kulturnih i stručnih sadržaja. radionica „Informatizacija arhiva“ (Tuzla 2011. godine. godine..). sa Arhivom Štajerske iz Graca.). Između ostalih vrijedno je pomenuti stručne i kulturne sadržaje poput skupova «Rat i kultura» (1993. sa Bundes arhivom u Koblencu. Državnim arhivom Dubrovnik. Izložba starih razglednica „Pozdrav iz Doljnje Tuzle (Tuzla 2011.). .) u saradnji sa ICARUS (Beč). Iz evidencija Arhiva Tuzlanskog kantona Tuzla.44 Saradnja je ostvarivana i sa arhivima bivše Jugoslavije. posebno kroz projekt Arhivska praksa. a posebno sa Pokrajinskim arhivom Maribor.

povećan. mađarskog arhivskog dana. na više stručnih skupova u Republici Sloveniji. što pokazuju brojne konkretne aktivnosti stručnih zaposlenika Arhiva. organizaciono i tehničko jačanje ove ustanove i izrastanje iste u stabilnu i funkcionalnu ustanovu spremnu da odgovori širokom spektru složenih stručnih i naučnih zahtjeva. Samo u posljednjih održane u organizaciji Arhiva.Arhiv je ostvario izuzetno plodnu saradnju i sa Međunarodnim institutom arhivskih znanosti Trst-Maribor. Na planu zaštite urađeni su dodatni napori te je nekoliko fondova i zbirki proglašenih nacionalnim spomenikom kulture Bosne i Hercegovine mikrofilmirano i digitalizirano. tako da je u posljednjih desetak godina publikovano tridesetak publikacija. 16. Stoga možemo kazati da Arhiv Tuzlanskog kantona danas predstavlja pravu riznicu pisanog Sa radionice “Infromatizacija arhiva” kulturnog naslijeđa. 19 .). Stručni zaposlenici Arhiva su uzeli učešća u brojnim stručnim i naučnim skupovima u više evropskih i drugih zemalja. ICARUS-a (Međunarodnog centra desetak godina količina arhivske građe za arhivska istraživanja) i Hrvatskog državnog arhiva. 29. 5. Pojačane su aktivnosti na planu publikovanja. daje mogućnost za dalje stručno. te učlanjenje Arhiva 2010. te na više međunarodnih arhivskih skupova organiziranih u organizaciji Međunarodnog instituta arhivskih znanosti Trst . i 3. tako i od šire društvene zajednice. 15. Kongresu arhivista Hrvatske. To je doprinijelo da se iz dana u dan povećava broj korisnika. koji su rezultat dinamičnosti u oblasti arhivistike. Hrvatskoj. 2011. Dostignuti stepen razvoja u Arhivu. Sve je veći broj obrađenih i za korisnike pripremljenih arhivskih fondova i zbirki. čiji predstavnici u kontinuitetu uzimaju aktivno učešće u sadržajima koje organizira ova institucija. Sve je to dalo dodatni impuls u razvoju Arhiva i stasavanju istog u respektabilnu arhivsku ustanovu u Regionu. i broj arhivskih fondova je višestruko u Tuzli 30. međunarodnom kongresu arhivista (Beč 2004. 2. i 74. uz adekvatniju podršku šire društvene sredine. Rezultati Arhiva u Tuzli zapaženi su kako od strane struke. austrijskog arhivskog dana. Vojvodini i dr. U ovisnosti od pružene podrške društvene zajednice ovisiće i dalja budućnost ove ustanove. zatim 22. Arhiv uspješno realizira program edukacije arhivskog kadra i promovira arhivsku struku putem projekta Arhivska praksa. godine. Na tom planu ostvarena je izuzetno široka i plodna saradnja sa brojnim arhivskim ustanovama i institucijama na međunarodnoj razini. Svoje aktivnosti na međunarodnoj razini Arhiv je znatno intenzivirao u posljednjih nekoliko godina. To potvrđuju brojna domaća i međunarodna priznanja. poput: 71. za koju hoćemo da vjerujemo da će biti izvjesna i svijetla. njemačkog arhivskog dana. i 31.Maribor. međunarodnom kongresu arhivista (Kuala Lumpur 2008.). godine u “C” kategoriju ICA-e (Međunarodno arhivsko vijeće sa sjedištem u Parizu) i ICARUS (sa sjedištem u Beču).

it was re-registered in the Archives of Tuzla Canton. the name under which it exists today. In fact. The territorial jurisdiction of Archives of Tuzla is related to the concept of development archival services in Bosnia and Herzegovina. Vlasenica. Srebrenik. Gradacac. Regional Archive’s jurisdiction was in force until 1992. that is. Srebrenica. especially changes of an administrative nature. which adjusted on several occasions to political-administrative organization of Bosnia and Herzegovina. which was significantly reduced area of supervision for the Archives. Kalesija. Bratunac. the Archives has received a new name. After the war ended after the signing of the Dayton Agreement. Maglaj. the integral part of the Archives of Tuzla. . including: Banovići. the Archives changed a lot in the organizational sense. became the former Archives of Doboj. Lukavac. Odzak. the Archives of Tuzla will have jurisdiction over 19 municipalities in northeastern Bosnia. Derventa. Tuzla. Since then. and thus the responsibility of the creators and holders of current records in this area. Doboj. in year 1968.. to 1994. included municipality of Brcko. Sekovici. Orasje. Since 1977. which has since 1962. the disintegration of the Archives created two separate archival institution: Archives of Tuzla and the Archives in Doboj. Zvornik and Zivinice. Gracanica. Bratunac. and during 1973. Ugljevik. Lopare. Modrica. Gradacac. after the signing of the Dayton agreement. up to 1992. By virtue of the provisions of the Archives Act in 2002. In this way the area of jurisdiction Archive in Tuzla will be expanded to a total of 28 municipalities. 3768/53 from 24. Brcko. Vlasenica. Bijeljina. January 1954. as its archival collection center. the great importance is the adoption of name The Archives of Tuzla Canton in 2000. Tuzla. Srebrenik. and then the entire district area. Archives in Tuzla had responsibility for the creators and owners of 13 municipalities in the Tuzla-Podrinje Canton. Lopare. in line with the recommendation of the Executive Council of the People’s Republic of Bosnia and Herzegovina (NRBiH) No. the Archives will continue to exist in Tuzla as a Regional Historical Archives of Tuzla. Tesanj. Bosanski Brod. Tuzla County Historical Archives. Brcko. 20 . Such integration has been more the result of political reasons then the professional needs of these two archival institutions. Srebrenica. of July 1954. Teslic. Outlined organizational changes through which it passed are a result of wider social trends.ARCHIVAL DEVELOPMENT ACTIVITY IN THE WIDER TUZLA Archive establishment and the establishment of archival activities in the wider area of Tuzla was conducted just after the Second World War. Sekovici. Orasje. Kalesija. the area of northeastern Bosnia. included 18 or 19 municipalities. that until 1999. including: Banovići. and through the name completely reflected all the administrative changes in the area of northeast Bosnia. which was controlled by the Army of Bosnia and Herzegovina . when the war interrupted its activities and that jurisdiction officially ended in 1995. For the development and operation of Archives of Tuzla in the period after the war. Due to the circumstances of war and formation of County of Tuzla. This is an area of the Northeast Bosnia. Archives of Tuzla was founded as a archives for town of Tuzla but very soon the jurisdiction will extend beyond the area of Tuzla. Kladanj. The Archive of Tuzla was established by the Decision on the establishment passed by the City People’s Committee in Tuzla on 1. This integration of the archive did not give the expected results. Zvornik and Zivinice. Bijeljina. Thus. Ugljevik. Kladanj. Bosanski Samac. Lukavac. Gracanica.

For almost sixty years the Archives did not adequately address the issue ensure a proper archival space. Archives has received another valuable donation of computer equipment (five computers) from the Embassy of Germany in Bosnia and Herzegovina.000 KM. in Tuzla. accommodation and technical protection of archival material. Within this facility we secured several. location and condition of the building. The building also has rooms for general office. in year 2007. Namely. in reconstituted and reconstructed building in street Franje Ledera 1. from its inception until today. necessary and functional rooms: small exhibition space. the specified premises have situated about 5. the purchased equipment was purchased. provided through the regular procedures 21 . which is estimated to be worth 18. due to the increased volume of business in all segments which occurred in the last ten years the existing building is becoming dysfunctional due to lack of space. It is a useful object whose size is 763. scanner. Although this is a rather small object. meant a huge progress in creating the optimal conditions for the operation of these facilities. However. “necessary space”. located about 10 km from Tuzla. providing space and equipment.4 square meters. Therefore. customers and employees. most equipment was provided for n the past few years.4 m2. the National Archives of Styria from Graz gave us as an archival equipment (archive shelves) approximately 1. The adaptation (reconstruction and extension) of the old object “Grafičar” for the Archives of Tuzla. During this period (1998). Very often it was the so-called.500 linear feet of archival material. These areas are however insufficient for the purposes of today’s Archives function in Tuzla. in an area of 763. computer. rooms for microfilming and photo laboratory. For a long period the Archive worked in poor conditions. however.) the Archive gained in 2004. This is a temporary solution. and thanks to international cooperation.In its work. especially when it comes to addressing important issues as the financing. library and reading room and a room for processing and sorting of archive material as well as handy storage. Such status has not given the best conditions for the development of archives. These accomodatons were by own means adapted and customized to accommodate the archival material. is an indisputable fact that this adaptation gained the Archives several times larger space than the previous accomodations. and it is much safer for archival materials. the Archives has had the status of public institution in culture. Somewhat more favorable conditions for the transfer of archives were created in 1990. it created a far better physical conditions than previous ones. staffing. but in terms of climate. a reception. biological and technical-technological conditions.000 KM. Only 1990. often being forced to move archival material to gain space. And on the ground floor and upstairs there are depots for the accommodation of archival material. Something significant amount of equipment Archive will acquire only after completion of the war in Bosnia and Herzegovina. from the University of Bologna and the Province of Bologna in Italy in the amount of 7. It should be noted that the equipment is usually purchased by our own funds. etc. Although there are obvious deficiencies. with funds secured through process of taking over matured archival material from their owners. because the facilities given to to the Archives for 10 years. As for the equipment to move the converted building the Archives possessed very few archival equipment. so it was necessary to seek new solutions in this area. starting from 2007. where the workflow is very difficult to place. gained 1000 m² of additional accommodation space in a former military barracks “Dubrava”. Currently. the management of Archives in collaboration with local Ministry.500 meters in length. etc. affecting the quality of work. this space is solid and acceptable for archival services. for archival activities. A significant donation (digital camera. However.

1 (7. two digital cameras.). up to date the Archive of Tuzla did not have a sufficient number of qualified staff. air driers (three pieces). The Archives is from 2002. it reached a total of 12 employees. two video recorders. 5 (47%) with moderate and 2 (16%) with primary education. Establishment of the 1954.23%) of employees with university degrees. Also. to address all the problems facing the Archive. According to the data the equipment the Archive possesses is valued at close to 1 million KM. connected to the Internet and maintains its own website. one projector. although their number was increasing until 1991. and the level of their qualification. the video surveillance was done at three facilities in the barracks “Dubrava”. which is very favorable. to the end of 2011. two laptops. so will 1991. Depending on the qualification of personnel depends on the structure and performance activities. of which nine were professionals (75%). It is especially worthwhile to point out that the Archive in this way provided funds and purchased the following equipment and resources to work with: more than 5. etc. During the four-year war period due to different causes there was a reduction in the number of archive workers. so that in this period in the archives had only 6 employees. as in other areas. equipment for the conservation and restoration of archive materials. computer programs for data processing and information technology training unique archival information systems. since the foundation. four TV sets. the Archives began its work with just three employees (manager.000 small archival boxes.000 major and about 20. year. Part of the equipment was purchased through the engagement of professionals in the Archive offices to assist in managing of registry offices and their archives. which is at an enviable level.for providing funds for the purchase of archival equipment by owners of archival material to the Archives. machines for cleaning of building. from its inception through to today. Despite this. Something more intense strengthening of human resources will be recorded in the period since 2002. it will gradually come to a new employment of archival staff. In the area of physical protection of trademarks were done at 12 giteri ground windows in the central building and 16 gitera on doors and windows of buildings in the former barracks “Dubrava”. For each activity. Although in this period there was a significant increase in the number of employees. two water and fireproof safes for the accommodation of unconventional materials. Over time. This primarily refers to the microfilming equipment. the Archives had 9 (69. Accordingly. in late 2011. All this has contributed to the professional work of the Archive up better and more professional. assistant archivist and one worker). over 10. six air conditioners.69%) with a college degree. for equipment bookbinding business. 2 (15. The positive thing in all that relates to the degree of expertise archival staff. it should be noted that it is not sufficient and is significantly below the established standards and norms. This is all done their own funds Archive. it should be noted that the archives lacks certain equipment necessary for the normal functioning of institutions. of which 4 (57. 12 computers. After the war. this number will increase.38%) with middle and 1 (7. and the resulting dynamic development of the archival profession. and well below the actual needs of archives. car Skoda Fabia (2009. Archival staff throughout the entire period of development of its archives were a limiting factor. Up to 2002. Never. 22 . five special metal crates. two scanners.500 meters in length of econom equipment. as this institution into a group of respected archival institutions in the region. of whom 5 (47%) with a university degree. which will be the largest number of employees since its founding.14%) with university degrees. when the Archives operate with a total of 13 employees. including an archive of great importance is the existence of appropriate personnel.69%) with lower education . Staffing is a constant issue Archive. the Archives will have a total of 7 employees. one microfilm reader. much higher level.

Azem Kozar. Since this is a high degree 25. Dervis Susic. and through a special sector of work (services) which is called outer or external service. Mehmed Salihspahić. as it required extra effort of professional staff to ensure records are made certain. which substantially affects the protection of archives in the making. giving suggestions and instructions on the plan of arrangement of archival materials and the same preparation for the submission of the Archives. Dr. primarily the Law on archives. Among the workers are two doctors of sciences. The third category includes holders of archive material of doubtful historical and cultural significance and Archives performs supervision over this kind of material through some form of front operations or through control of the selected pattern creator. The legal basis for the protection of archival material in archival terms are emerging legislation. They all made a huge contribution to the development of this institution. In the second stage acts are deposited in the archive store. To ensure fullest protection of archival material professionals conduct regular and instructive review of archival materials to clearly defined priorities. Sulejman Ramic. in the process of making records are passing through two phases: records office (registry) and archive operations. It should be noted that the archives employed and was lead by prominent scientific. In order protection to be adequate and complete. and this category requires a holder of a permanent. which apply for other creators of archival materials as well. where they are handled in accordance with the methodology of archival operations. it is necessary to determine the priorities for action in this regard. Nizara Musovic-Tadic.It should be noted that in the past nearly six decades of work in the Archives worked a total of 61 employees and a maximum of 13 simultaneously. One of the many and very important tasks of any archival institution. Archives of Tuzla preforms this business since then until today. such as: Saban Hodzic. Therefore. distribute them in three groups: to the first category belong holders who possess the archival materials of great importance. paying close attention to it. It is therefore of great importance to form proper relationship between us and creators and holders of the material. In the first phase documents have absolutely operational function. with the aim of raising levels of knowledge thereof. the implementation of measures of training and vocational education of archival staff in agencies. carrying out a series of technical measures and procedures such as giving consent to a records schedule with periods of storage. Bosnian archives were organized to deal with the protection of archives in emerging only since 1962. 23 . It is common knowledge that without adequate protection of current records in the making no whole fonds and collections will come to the Archives. including the Archives of Tuzla is the protection of archival material in the making. actions and communication with the registry. with mean 23 and a lower school diploma 9 employees. Specifically. workers accessing archival procedure categorization holders current records. The second category includes holders who possess the archival materials of a lower significance Archives and made occasional supervision of archives of the creators. with higher 4. These tasks are performed by organs of state in accordance with the Decree of office operations. and implement as many actions to improve the protection of archival material in the making. cultural and public workers.. which unfortunately in the past was not always satisfactory. annual mandatory supervision by Archive. Professional employees annually Archive realize hundreds of professional practices. monitoring the process of selecting archives and worthless excretion of Registry material.

In addition. The Archives of Canton owned about 350 archival fonds and collections. This technical work is legally regulated by provisions of the archives and bylaw provisions. All this has contributed to significant amounts of archival material structured and adequately protected. permanent archival education of staff in agencies.In systematic work of protecting the emerging current records. and approximately 12. so that the archive by the end of 1994.000 meters in length. taken a very significant number of valuable archive holdings and collections of administrative. During this period taking the material will take place as planned. It should be noted that the oldest archival material in the Archive dates from the time of Ottoman 24 . had 97 and 22 collections. the Archives is guided by long-term and short-term work plans. or around 6. and spatial and other abilities.000 linear feet. One of the most important technical work that is done is taking over the material from creators and holders of the same. with the total amount of around 5. What characterizes these funds and collections is that they are archival sorted. In this period. This success is primarily the result of a systematic and planned activities Archives. During this period. economic and cultural provenance. to initiate misdemeanor proceedings against irresponsible holders and creators of archival materials. the Archives of Tuzla continuously achieved remarkable results. Only after the war in 1995. processed and prepared for use. All this has given some results and progress in the improvement of current records in the making. in terms of providing additional accommodation space and the acquisition of significant amounts of archival adequate equipment. the Archive will gain 175 archival fonds and 29 archival collections. So the end of 2011. In order to eliminate the present shortcomings in the protection of archival material. the Archives undertook a range of activities. for the protection of archival material in making there are many problems. Thanks to this in recent years have taken significant amounts of archival material in the Archives. taking over of archival fonds and collections in the Archives will increase because of improved accommodation options at the Archives. which ultimately resulted in a better arrangement of archival materials. by 2011. A significant number of these holders and creators of archival materials perform statutory duties. their proper recording and preparing the same for the submission of the Archives. and until 2002. and will in the next few years take over significant funds and collections. At first the results in this area were negligible. They are the result of failure to fulfill legal obligations by the creators and owners in the sense that they can not devote the necessary attention to their own archival material. Of that number. But despite that. the Archives has in this period significantly increased the activity of arranging and preparing for the matured archives download it in the archive. which amounted to about 1. years. judicial. and thanks to that more than 350 funds and collections are already stored in depots of the Archive. However.800 linear meters of archives. The largest part of creating the first and second category is placed under official supervision Archive. archival 94 funds and 21 archival collection were arranged and processed. In accordance with statutory obligations. the Archives will take about 200 archival fonds and collections. After obtaining additional accommodation space for fonds and collections is considerably increased. until moving to the new converted premises in the Archives were taken only 57 funds and 14 archival collections. significantly more dynamic takeover of archives will be conducted in the period since 2002. introducing creators and holders of statutory obligations. such as the reports on the status of materials and delivering them to the competent ministry. which is the archival holdings of the archives much more diverse and richer. so it until 1990.000 feet in length.

that constantly increases. The Archive also gives attention to the issue of the technical protection of archives. letters. bujruldije. structure of business entities. and the number of positively resolved their claims. as well as several valuable funds interwar period and World War Two. In addition to regular pest control is carried out and other protective measures such as everyday ventilation archival depots. educational and cultural institutions. while much less frequent archives of private character and structure of religious institutions. Upon receipt of the archive. However. which numbers more than 60. A number of these funds is protected in a form of microfilming and digitization. Very valuable is the photographic collection. which is related to the work of administrative bodies. To archive this practice has shown a good number of users the best shows that from day to day. The same is placed in the Oriental collection. economy. On this issue. inmates and other victims of the Drina valley and the area of Posavina attrocities. Photographs date from the end of Ottoman rule in Bosnia until the present day. deed.000 photographs. Depending on the arrangement of archival holdings registraurne dependent process and the flow arrangement. solutions sharia courts. Besides the Oriental collections of the Archives has one tenth of valuable archive holdings and collections from the period of their rule (1878-1918). namely the first half of the 17th century. education and culture. some non-governmental organizations. some progress has been made to improve this situation. with significant results were achieved. and is related to the work of government. These are the following types of documents: firmans. sicils. and holdings of socio-political organization that existed in this period. is well preserved. Oriental collection contains valuable documents written in Ottoman Turkish and Arabic. etc. What is the general characteristic of archives and collections of archives is that their structure is dominated by archival records of public character. both in terms of time consumption. Earlier funds were generally erratic. and because of the need to introduce new archival documents of the fund. access to archival arrangement and treatment of acquired archival funds and collections. written in Bosnian and German.rule in Bosnia and Herzegovina. Recently. partly archival processed and prepared for use. certain problems in this area are evident. brochures. Due to the small number of archival staff these jobs are often at a disadvantage in relation to the needs of archives. the judiciary . Archive took over archival material relatied to the period of the aggression on Bosnia and Herzegovina. which is largely affected to the function of the user. Of particular importance is the collection of refugees testimonies. the oldest dates from the mid 16th century. Within the Oriental collection is a number of valuable manuscripts. It is important to note that 34 funds and collections were declared a national monument of culture in Bosnia and Herzegovina. putting into operation machines for pollination of archive material 25 . So that in this way we every day replenish and enrich the overall holdings of archives. the Archives was able to handle archival and fix a significant number of commitments izbirki funds. despite all the difficulties. Those who have not passed the stage of processing and sorting have been made affordable to use. etc. Berati. the Archives has for many years led the renewal of the same activities. endowment. so that their treatment was very complex. war presidencies of municipalities that have existed in the Tuzla region in this period. The most numerous and most complete collections of archival holdings and encourage the building of socialism (1945-1990) and is the archives of government. and how they contributed among other provisions of the new archival legislation in force in the area of Tuzla Canton. especially those related to the incompleteness of the fonds and collections. deed. However.

part of practical training in the subject Archival Archival practice and perform in Ahivu. both electronic and printed. as an integral part of information systems to provide a wider range of service users in exercising their human and civil rights. however. A number of these kinds of cultural events staged Archives in collaboration with archives in Bosnia and Herzegovina and abroad. the Archives has intensified cooperation with elementary and secondary schools. the Archives has payed occasional lectures organized for the wider public. so that they staged two or three exhibitions a year. What especially characterizes all the exhibitions organized in the Archives of the last ten years. even after the end of the war (1995) in Bosnia and Herzegovina in the last ten years. which is contributed by the protection and efficient use of archives in scientific. Annually we organize thirty of these visits. aiming to show the public the importance of archives as nezamjenljivog written cultural heritage. It is therefore considered that the democratization of social relations is not possible without opening the archives to the public. the Archives will devote considerable attention. cultural and other purposes. The media are usually in the archives looking for the sources of their standard features: feuilltons newspaper. these facilities will be increasingly present in the annual plans and programs of the archives. Archives will be intensified to deal with organizing exhibitions since 1984. where the same with the occasional lecture closer acquainted with the Archives and the Archives has values.and air dehumidifiers. which confirms the very good attendance of the same. when it will be until 1995. to organize one exhibition per year. have shown great interest in the broader public for the same. Open to users and society as a whole in recent years proved to be an inevitable and necessary action is required. These facilities were prepared to mark the important dates in our history. University of Tuzla. and their media presentation. and by presenting archival content and archives. thus contributing to better knowing the importance of archives and archival service to society and country. Archives. So at that time prepared a number of interesting exhibits and content related to important events in our past. The Archive has achieved good cooperation with the media. In recent years. In the early years of the institution of the exhibition were organized from time to time. and those related to the present value of archives and archive collections. taking into consideration the needs and plan and Archives and the media. What is new is that the exhibition as a valuable cultural content archives also arranged not only in Canton. but in other parts of the country and even abroad. and maintaining statutory temperature and humidity in the archive room. Archives of Tuzla began early exhibitions of archival settings. Thanks to the influence of information technology on the development of archival. Exhibitions are generally followed the appropriate catalogs and posters. and how to tell visitors interesting content about important historical events on the basis of archival documents. Considerable attention in his work. Archives of Tuzla has particularly significant results achieved in the area of cultural and educational activities. Also noteworthy is the cooperation with the students the history of the Department of Philosophy. usually to mark significant dates in our history. year. In this 26 . that saw the opportunity to present archival materials. This form of cultural content. archives have become a dynamic cultural centers. radio and TV shows. and to establish a mutual relationship with the narrow konzumatorima cultural and educational content. But certainly the most important job in the field of technical and technological protection already mentioned microfilming and digitization of archives and collections.

which is mainly stored in the archive funds and collections. Papers published in the journal. With the media has had good cooperation in the occasion of the significant content of archives. although it often did not exist in an optimal conditions. Macedonia. conferences). etc. which shows hundreds of published technical and scientific papers in reference to domestic and foreign magazines. historiographic and data reading.” The project was designed as an international event. Albania. from Kulin to the present day. there were a total of 14 conferences and published as many issues of the journal Archives practice.way.000 library units. In collaboration with colleagues and users of archives Archives participated in the preparation and issuance of interesting historigrafskih and archival publications. where the occasional saopćenjima made significant contributions to numerous professional conferences. as well as the press conference dedicated to the same. issues of the magazine at more than 5. a closed type in which the books can be used only in the archives reading room. to which contributions are printed in the same journal. These activities have created interesting views sources.000 pages of text. but also from other scientific disciplines. and collections of material. cultural mosaic. The archives from the very beginning of his work exists specialized library. are very valuable and content archival. published about 400 articles by the hundreds of authors from several European countries: Austria.Tuzla branch. by 2011. Hungary. Bosnia and Herzegovina. symposia. The Saga of the city. which gave a contribution to the development of archival and historical science. In these two p. Montenegro. implemented a significant number of radio and TV shows. With a history of the Archives of attention payed to scientific research. Scientificresearch work represented an important segment of the labor archives in Tuzla. Recognizing the need for faster development and advancement of science and the archival profession in Bosnia and Herzegovina. as the contents. These activities have been intensified in the period after 1995. which is implemented as an archival consulting with international participation. The special contribution of professional employees Archive is reflected in the preparation of archival materials for historical science. Interest in the library fund Archive is shown from the very 27 . launched in 1998. The implementation plan goals in the period since 1998. Serbia.. and in uncovering the truth about important scientific events of the past a wider area of Tuzla. Tuzla in the Archives and Archivists of Bosnia and Herzegovina . roundtables. because almost half of the papers are works of colleagues from abroad. The project archive is international in character. but also the wider environment. the professional staff Archives took part in the preparation of editions. Roadmap. Croatia.m. Kosovo. The realization of these facilities participated in almost all professional employees Archive. the project entitled “Archival Practice. conferences. not only in the wider area of Tuzla in Bosnia and Herzegovina. Italy. symposia. and the editorial and redaktorskoj politics. Slovenia and Turkey). These are mainly professional literature (books and periodicals) in the field of archival science and history. in the sense that the media covered these facilities. taking part in numerous panel discussions. especially in the last fifteen years. since when have been published dozens of publications. A very notable participation of the workers had the archives of numerous archival papers in the country and abroad (congresses. Archive is a library fund for this type library is very significant and amounts to more than 22. which were published in the journal. the number and structure. Thus. Special attention is given to a number of professional archival and scientific research facilities. etc. monographs and other publications. such as stroke and ever.

archival records. The very successful collaboration was realized in the Archives of Bosnia and Herzegovina. In a special way 28 . newspapers. Also. rather than domestic. It is a valuable literature. and 157 of them declared a national monument of culture of Bosnia and Herzegovina. The same is of utmost importance to continually educate the archive personnel and development of the archival profession. during which he realized several significant research projects. fighting. Stylish archives. Special value refers to the press that dates starting from the second half of the 19th century until today.) Most of these papers is properly jacketed. Freedom Front. many of foreign origin. the Dragon of Bosnia. postgraduates. What makes it especially valuable library fund are rare valuable books. For a long time.). Our Heritage. Contributions of Institute of History. politics. especially by 1992. and is dominated by books from the socialist period. dictionaries. People’s Hope. Atlanta. Economic Review. the Society Annual historians of Bosnia and Herzegovina. Sana. and the organization of joint conferences. proceedings. Archives holds very valuable worksheets and other periodical publications (calendars. The largest number of books related to the field of history and archival. Thanks to this cooperation was realized a significant number of professional and scientific projects. Dnevni Avaz. statistical yearbooks and official bulletins of various levels of government. pulpwood in vsebinski klasičnega elektronskega problems in archiving. protected and given to the use of library users. such as the preparation of editions: Sources for the History of the KPJ / SKJ. etc. Tuzla list. such as magazines. Faculty of Philosophy. A significant part of the library fund relates to the publication archival provenance. Process. Ljiljana. and more recently the Historical Archive of Sarajevo. Messenger archive of Slavonia and Baranja. when visiting a library of several thousand users. cooperation with other archives at the professional level was very pronounced. Sarajevo. Journal of History. and other cultural institutions in Bosnia and Herzegovina and the wider environment.foundation of the Library. seminars and other professional content. Dana. Book Review. Sarajevo. A number of these publications has a special value such as the Herald of the National Museum in Sarajevo. Communists. It has more than 220 titles of historical and archival structures. kept their promise. historical records. Historical Journal. Journal of Historical Archives River. doctoral students and other users. Books of historical characters from different time periods. archival associations. etc. From the Archives holds archival journal: Archivist. etc. Viri. such as encyclopedias. Here it is extremely important to the literature. while the same had the status of the parent institution. etc. Journal of the Society Archives and Archivists of Bosnia and Herzegovina. Free Bosnia. Library Archive is a rich in periodicals. and then from the field of auxiliary historical sciences. Despite not exactly the best conditions for archival library is very functional and continuously used the same number of researchers from home and abroad. Certainly it is worthwhile to point out the daily and periodical newspapers like Liberation. studies and monographs printed in several languages. Education. archival fonds and collections.). cultural and educational associations (Gajret. review. With a history of the Archives of attention payed cooperation with a number of archives. lexicons. and especially is this interest intensified in the last ten years. In earlier periods of more intensive cooperation was realized with the Archives of Banja Luka. the echo. Papers of the Academy of Sciences and Arts of Bosnia and Herzegovina Sarajevo. a large number of university students.

This cooperation is mainly realized through the Archivists of Bosnia and Herzegovina. Archive of Pécs (Hungary). especially with the Provincial Archives of Maribor. National Archives of Dubrovnik. and is especially valuable to point out two post-conference. with the Archives of Trieste (Italy). which exists since 1998. Kosovo Archive. which was certainly recognition of the Archives of Tuzla. and the revival of cultural societies. Department of Kotor. Especially fruitful cooperation was realized with the cultural and scientific institutions in Tuzla as well as the Museum of Eastern Bosnia. He was the host of federal advisory archive workers. Expert Archives staff took part in numerous professional and scientific conferences in several European and other countries. International cooperation međuarhivska had special significance in the work of the Archive of the previous period. Also. secretaries and members of the Editorial Board. hosted a conference archive of BosniaHerzegovina. particularly through the project “Archival Practice. and the Ottoman Archives of the Republic of Turkey. archives at Nuremberg ( Germany). Society and the Journal had a special impact on the overall development of the archival profession in Bosnia and Herzegovina. professionals and Archives will provide a major contribution in the publication of the Gazette. After cessation of war in 1995. the Historical Archives Subotica.” Common is so far completed several interesting technical and cultural events. and especially over the Archivists of Bosnia and Herzegovina. The Archives intensively cooperates with many foreign archives. Archives of TK and DAZ jointly articulate all the issues related to archival theory and practice. the Archives in 1987. first as a branch of the Archivists of Bosnia and Herzegovina. then the 22nd Hungarian archival days. Institute for the Protection of the natural and cultural heritage. To 1992. at Lake Modrac at Lukavac. regional archives in Celje. Archive generated very fruitful cooperation with the International Institute of archival science Trieste Maribor. editors. Slovenia Archives. The Archives has realized an intensive cooperation with the Archive “Srem” in Sremska Mitrovica and archives from Slavonia. whose representatives continuously taken an active part in organizing the contents of this institution. first held on the 5th Zlača and 6 September 1996. Bosnian Cultural Center. with the Croatian State Archives. Uzice Historical Archive. and the Provincial Archives of Maribor. Osijek National Archives. and publication of the Herald of Archives and Archivists of Bosnia and Herzegovina. National and University Library “Dervis Susic”. as authors. Osijek. State Archive of Montenegro. As a result. the State Archive in Vienna. Collaboration is accomplished with the archives of the former Yugoslavia. years. The cooperation is manifested by the common organization of professional and cultural events. years as an independent professional association.was realized through the joint cooperation bodies and associations such as the Archival Council of Bosnia and Herzegovina. Ptuj. 29 . Koper and. Archive of Styria from Graz. progress and education . such as: 71 and 74 German archival date. Visual collaboration was with the Company and the archival staff of the Tuzla Canton (TK DAZ). with Catalan archives from Spain. 2 and 3 Croatian Congress of Archivists. National Archives Zagreb. and the second event on 7 and 8 May 2010. 29 Austrian archival date. since 2002. Editorial Board Journal of Archives and Archivists of Bosnia and Herzegovina. Archives of Tuzla on several occasions. the Bundesbank archives in Koblenz. Novi Sad Archive. Archive “Ras” from Novi Pazar. Archive Staff in Tuzla in this area have given selfless contribution to the organization of numerous professional conferences.

the opportunity for further professional. at professional conferences in the Republic of Slovenia. with adequate support to the wider social environment. The plan of care made the extra effort and a few funds and collections declared a national monument of culture of Bosnia and Herzegovina mikrofilmirano and digitized. An increasing number of processed and prepared for users of archives and collections. so that in the last decade. organizational and technical strengthening of these institutions and the emergence of the same stable and functional institution ready to respond to a wide range of complex technical and scientific applications. based in Paris) and Icarus (with headquarters in Vienna). as indicated by the numerous activities of professional staff records. Therefore we can say that the Archives Canton today is a veritable treasury of written cultural heritage.15 International Congress of Archivists (Vienna 2004). All this gave a further impetus to the development of archives and archival maturation into a respected institution in the region. pub thirty publications. and membership Archive 2010th in “C” category of ICA (International Council on Archives. 16 International Congress of Archivists (Kuala Lumpur 2008). Have increased their activities in the field of publishing. Croatia. which are the result of the dynamism in the field archival. etc. Depending on their support of the community and further will depend the future of this institution. Archive successfully implemented a program of education and archival staff promotes archival profession through the project “Archival Practice. the Archive has intensified significantly in recent few years. the amount of archival material and the number of archives has increased manifold.” On this plan was very broad and fruitful cooperation with a number of archival institutions and institutions at the international level. The activities at the international level. The achieved level of development in the Archives. Only in the last ten years. 30 . This is confirmed by numerous national and international awards. This contributed to the day increases the number of users. which we believe to be certain. Vojvodina.Maribor. Results Archive in Tuzla were noted by both the profession and the wider community. and at several international conferences organized archive organized by the International Scientific Institute Trieste .

sadržaj fonda. serija fonda. Vremenski raspon građe sadrži godine od prve do posljednje u kojima je nastajala arhivska građa. Arhivska građa je podjeljena na fondove i zbirke. sređivana. arhiva i naziva fonda (primjer: Bosna i Hercegovina. VI Vjerske organizacije. odnosno pod kojim je najpoznatiji. monografske i druge publikacije. kao i kratko uputstvo o korištenju.grupe u kojima je arhivska građa razvrstana. Arhivistička informativna pomagala pokazuju nam da li i koja naučno-obavještajna pomagala posjeduje fond (analitički inventar (AI). sumarni inventar (SI)). nauka. Stepen sređenosti pokazuje da li je arhivska građa arhivistički sređena ili je nesređena. Valorizacija podrazumijeva cjelovitost i sačuvanost fonda. signatura fonda. Opisani fondovi i zbirke sadrže slijedeće osnovne podatke: naziv fonda. Serije fonda se odnose na posebne oblasti – područja . Pismo se odnosi na vrstu pisma kojima su pisani dokumenti (npr. a koja je prikupljana. dostupnost. vremenski raspon djelovanja stvaralaca fonda/zbirke.ATKT OBNOT). hrvatski. turski). kultura. Signatura fonda/zbirke je skraćeni naziv fonda. jezik u građi. Za historijat stvaraoca fonda korišteni su službeni listovi. te historijsku vrijednost arhivske građe. godine. Dostupnost – ukazuje da li se građa može koristiti bez ograničenja ili sa ograničenjem. arhivska građa fondova i zbirki. godine). ćirilica). Radi jednostavnijeg korištenja arhivskih fondova i zbirki dat je abecedni popis fondova. mogućnost njegovog korištenja. U uvodnom dijelu Vodiča kroz arhivske fondove i zbirke Arhiva Tuzlanskog kantona dat je kratak historijat rada Arhiva u Tuzli od njegovog osnivanja 1954. što je u velikoj mjeri zavisilo od stepena sačuvanosti arhivske građe i stepena sređenosti fondova i zbirki. njemački.). te o tome na što se isti odnose. obrađivana i pripremana za korištenje od osnivanja Arhiva 1954. 31 . Arhiv Tuzlanskog kantona Tuzla. arhivistička i informatička sredstva. Jezik označava vrstu jezika koji se odnosi na dokumentaciju (npr: bosanski. V Društveno političke organizacije. Oblasni narodni odbor Tuzla – BiH . količina građe. dat velikim štampanim slovima koja označavaju početna slova riječi države. valorizacija fonda. te u metrima dužnim. historijat stvaraoca fonda. knjiga i dr. III Obrazovanje.UPUTA KORISNICIMA (UPOTREBA I DOSTUPNOST) U publikaciji Vodič kroz arhivske fondove i zbirke Arhiva Tuzlanskog kantona predstavljena je arhivska građa kaja se nalazi u posjedu Arhiva Tuzlanskog kantona. a negdje su vrlo oskudni. godine do kraja 2011. te registar fondova i zbirki po oblastima. Historijat stvaraoca fonda odnosi se na kratak historijski presjek djelovanja stvaraoca fonda. stepen sređenosti. Količina arhivske građe u Vodiču je izražena dvojako i to u arhivskim jedinicama (kutija. a ista je razvrstana po oblastima: I Uprava i javna služba. VII Zbirke i VIII Lične i porodične zbirke. Podaci o radu stvaraoca su negdje opširni i detaljni. vremenski raspon građe. kao utvrđenoj arhivskoj mjeri. latinica. Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda ukazuje na vrijeme djelovanja stvaraoca. Naziv arhivskog fonda/zbirke je posljednji naziv koji je stvaralac fonda imao ili ime pod kojim je najduže djelovao. pismo u građi. godine. II Pravosuđe. srpski. U sadržaju fonda dati su osnovni podaci o vrstama dokumenata koji se nalaze u fondu. pa sve do danas (2011. IV Privreda. društva i udruženja.

Kontakt podaci: Ul. putem telefona.net. fotografisanje i skeniranje arhivskih dokumenata.arhivtk. e-mailom i poštom na za to utvrđenom obrascu. Zahtjev za korištenje arhivske građe korisnici mogu podnijeti pisanim putem u Arhivu.ba Radno vrijeme: od ponedeljka do petka od 9-15 sati 32 . Kopiranje arhivske građe za korisnike je dozvoljeno po Pravilniku o korištenju arhivske građe prema utvrđenoj cijeni. Franje Ledera 1. Arhiv izdaje potvrde ili ovjerene kopije originala arhivske građe. Korisnici imaju pravo besplatnog uvida u arhivsku građu uz prethodnu urednu najavu.ba Web: www. prije korištenja obavezan je upoznati se sa Pravilnikom o korištenju arhivske građe. za izradu publikacija. Korisnici pored arhivske građe mogu u čitaonici Arhiva koristiti i bibliotečki fond specijalističke biblioteke u skladu sa Pravilnikom o korištenju knjižnog fonda.1. Arhiv raspolaže fotokopirnim aparatom i skenerom do formata A3.tk@bih. pravnih i edukacionih sadržaja za lica zadužena za arhivsku građu u registraturama. skretanjem kod “Kipova” od kojih se Arhiv nalazi udaljen 300 metara. za pripremu i održavanje stručnih.U Arhivu Tuzlanskog kantona omogućeno je korištenje arhivskog gradiva na dva načina: . a posebno iz pravca južne magistrale. Osim korištenja arhivske građe u arhivu Arhiv čini sve kako bi u dogledno vrijeme stvorio uslove za korištenje arhivske građe elektronskim putem. koja se izdaje korisnicima na njihov zahtjev za razne potrebe. i do Arhiva je moguće jednostavno doći iz više pravaca. Izrada kopija većeg formata uz pratnju radnika Arhiva moguća je u neposrednoj blizini Arhiva. korisnik je dužan prethodno istu naručiti. kopir aparatom i računarom namijenjenim za ove namjene. 75000 Tuzla Telefon :+ 387(0)35 252 620 Telefax: + 387 (0)35 252 620 E-pošta: arhiv. Arhiv korisnicima nudi fotokopiranje. zasnovanih prije svega na arhivskim izvorima. kao i digitalnim aparatom. Sjedište Arhiva Tuzlanskog kantona nalazi se u starom dijelu Tuzle u ul. prijepisi dokumenata i ovjerene kopije dokumenata.za potrebe pravnih i fizičkih lica izrađuju se potvrde. . Ovjerene kopije dokumenata Arhiva su pravno validne u skladu sa Zakonom o upravnom postupku.com. Kako bi se arhivska građa nesmetano koristila.za naučno-istraživačke potrebe u arhivskoj čitaonici opremljenoj mikrofilmskim čitačem. Potencijalni korisnici arhivske građe istu mogu koristiti za slijedeće potrebe: za izradu arhivskih radova i prezentaciju određene arhivske građe. za odgojno-vaspitnu djelatnost učenika i studenata i drugih korisnika. Arhivsku građu korisnik može naručiti telefonski i putem e-maila. Franje Ledera br.

2001. Izdavanje uvjerenja i prepisa za potrebe korisnika. 4. Član 3. Ovim Pravilnikom reguliraju se način i uvjeti pružanja usluga koje Javna ustanova Arhiv Tuzlanskog kantona (u daljem tekstu: Arhiv) pruža pravnim i fizičkim licima na području Tuzlanskog kantona (u daljem tekstu: korisnci usluga). OPĆE ODREDBE II Član 2. Uslugama u smislu ovog Pravilnika smatraju se i poslovi utvrđeni čl.). Preuzimanje arhivske građe i registraturskog materijala od imalaca arhivske građe. Zakona o arhivskoj djelatnosti Tuzlanskog kantona (u daljem tekstu: Zakon).bezvrijednog registraturskog materijala iz arhivske građe i si. novine TK”. čuvanja. a po zahtjevu korisnika usluga. donosi: PRAVILNIK O USLUGAMA JAVNE USTANOVE ARHIV TUZLANSKOG KANTONA I Član 1. te poslovi iz naučno-istraživačke i izdavačke djelatnosti. 17. Godišnja naknada za korištenje knjižnog fonda.12. te čl.Na osnovu člana 62. 6. ako se odnose na zaštitu arhivske građe i registraturskog materijala (vršenje stručnog nadzora. 33 . stručnog održavanja. 15. Pravite JU Arhiv Tuzlanskog kantona Upravni odbor Arhiva na sjednici J održanoj dana 28. su sljedeće: 1. 3. 2. 5. Zakona o arhivskoj djelatnosti (“SI. Registratursko sređivanje arhivske građe i registraturskog materijala. 15/00). izlučivanja nepotrebnog . Način izvršavanja usluga Pružanje stručne pomoći registraturama. Uslugama u smislu ovog Pravilnika smatraju se i drugi poslovi koje Arhiv vrši izvan godišnjeg plana rada. br. VRSTE USLUGA KOJE PRUŽA ARHIV Vrste usluga koje pruža Arhiv u smislu prethodnog člana. Istraživanje podataka u Arhivu i van njega za potrebe korisnika.

nepopisanu i nepripremljenu arhivsku građu za primopredaju. Arhiv može vršiti istraživanja i prikupljanje arhivske građe i podataka iz svojih fondova i zbirki. Cijenu bruto sata zaposlenika Arhiva iz stava 1. izdvajanje bezvrijednog registraturskog materijala (škartiranje). Prema postojećim propisima Arhiv je obavezan preuzeti sređenu i popisanu arhivsku građu. ovog člana utvrđuje Upravni odbor Arhiva. Član 5. kao i druge slične usluge za korisnike (koje prevazilaze obaveze Arhiva utvrđene godišnjim planom rada i Zakonom). a podrazumijevaju dodatno angažovanje zaposlenika. naplaćuju se prema cijeni bruto sata zaposlenika Arhiva (arhiviste. Član 7. Član 6. izdvajanje arhivske građe iz registraturskog materijala. III CJENOVNIK USLUGA Pružanje stručne pomoći registraturama Član 8. Registratursko sređivanje arhivske građe i registraturskog materijala. kao i iz drugih arhiva za pisanje hronika. kao i registraturski materijal pravnih i fizičkih lica. vođenje potrebnih evidencija (arhivska knjiga i si. Arhiv može organizirati izradu tih radova uz pomoć vanjskih suradnika ili bez njih i preuzimati poslove i zadatke izdavača ili organizatora. te smještaja građe. Arhiv može preuzeti pod uvjetom da za obavljanje ovih poslova dobije ugovorenu naknadu troškova prevoza. arhivskog manipulanta i drugih). izradu Lista kategorija. izlučivanje (škartiranje) nepotrebnog registraturskog materijala za 34 . Kad imalac arhivske građe i registraturskog materijala zahtijeva od Arhiva pružanje usluga arhivskih stručnih lica.). sređivanja i pakovanja građe u arhivske kutije. arhivskog tehničara. kao korisnik usluga obavezan platiti izvršenu uslugu. pripremu arhivske građe za primopredaju. Međutim. tada je imalac. Vršenje usluga koje proizilaze iz ugovora sklopljenih između Arhiva i korisnika usluga. biografija. Za pružanje stručne pomoći i davanje uputstva za sređivanje arhivske građe i registraturskog materijala. Za potrebe korisnika. monografija. izradu raznih postavki i slično. koje prevazilaze obaveze Arhiva utvrđene Zakonom i godišnjim planom rada Arhiva. ne smije dovoditi u pitanje blagovremeno obavljanje osnovne djelatnosti Arhiva.Član 4. Član 9.

stupnja sređenosti. radom ona nastala. Preuzimanje arhivske građe i registraturskog materijala Član 10. Uplata se vrši na žiro račun Arhiva ili na blagajni Arhiva. 35 . Sredstva dobijena po ovom osnovu obavezno će se koristiti za zanavljanje knjižnog fonda biblioteke. odnosno kojima je služila. Sredstva koja budu uplaćena na blagajni bit će prenešena na žiro račun Arhiva. uz izdavanje potvrde korisniku o visini naplaćenog iznosa.) naplatit će se usluga korištenja građe u zavisnosti od obima. Član 13. i to po dužinskom metru u novčanom iznosu od 200 KM do 400 KM. očuvanosti građe i slično.izdavanje uvjerenja Član 11. ovisno od uvjeta smještaja. Za istraživače pohranjene arhivske građe plaća se naknada: za korištenje jednog fonda (zbirke) 50 KM. Arhiv naplaćuje troškove arhivske opreme za smještaj arhivske građe. Istraživanje podataka . Istraživanje podataka za izradu hronika. Poštanske usluge će se naplaćivati po važećim PTT tarifama. za korištenje više fondova (zbirki) od 50 do 100 KM. Za preuzimanje arhivske građe i registraturskog materijala imalaca i stvaralaca. Za korištenje knjižnog fonda biblioteke Arhiva korisnik plaća članarinu u iznosu od 10 KM godišnje.uništenje i sličnih poslova. Uvid u podatke pohranjene u arhivskim fondovima i zbirkama od strane nadležnih državnih organa neće se naplaćivati. u novčanom iznosu od 5 KM do 50 KM plus obračun po bruto satu zaposlenog koji je bio uz građu. za jedan dokument. Za istraživanje podataka i izdavanje dokaza o imovinsko-pravnim odnosima iznosi u novčanom iznosu 20 KM. Arhiv naplaćuje usluge po jednom dužinskom metru u novčanom iznosu od 50 KM do 100 KM. Član 12. u ovisnosti od količine materijala i stupnja sređenosti. Za korištenje arhivske građe koja se iznosi iz Arhiva na kopiranje (karte. projekte i si. Arhivsku građu mogu koristiti bez ograničenja stvaraoci. muzejskih postavki i sl. Za istraživanje podataka po zahtjevu korisnika i izradu odgovarajućih uvjerenja Arhiv će naplaćivati po jednom izdatom uvjerenju u novčanom iznosu od 20 KM. čijim je. monografija. a za svaki naredni po 5 KM. u svrhe radi kojih je nastala.

Ova odredba se ne odnosi na lica koja samostalno istražuju u cilju pisanja naučnih. Arhiv može vršiti usluge pisanja i izdavanja hronika. muzejskih i drugih postavki uz naknadu troškova koji se reguliraju posebnim ugovorom. 36 . Član 17. Kopiranje dokumenata Član 15. fotomonografija.Član 14. odnosno ugovoru. Za kopiranje jedne stranice dokumenta utvrđuje se naknada kako slijedi: A-3 format po 0. III ZAVRŠNE ODREDBE Član 18. Prihodi ostvareni pružanjem usluga Arhiva evidentiraju se i koriste na način utvrđen Zakonom o izvršenju budžeta Tuzlanskog kantona. Za pomoć u istraživanju koje pruža arhivista naplatit će se bruto obračun po satu zaposlenika (arhiviste) koji je obavio te poslove.10 KM Član 16. Za potrebe korisnika. stručnih i publicističkih radova. monografija. Usluge koje nisu obuhvaćene ovim Pravilnikom naplaćivaće se prema posebnom sporazumu. životopisa.20 KM A-5 format po 0. Za tumačenje odredaba ovog Pravilnika nadležan je Upravni odbor Arhiva.50 KM A-4 format po 0. zaključenom između davaoca i korisnika usluga.

synthetic inventory SI). Signature Fund / Collection Fund is a short name. the content of the fund. until today (2011. Time range of action points to the creator of the fund during the action of the creator. and historical value of archives. a series fund. etc. Name of Fund archival / collection of the last name that he is the creator of the fund or the name under which it is no longer operated.indicates whether the timber can be used without restriction or limitation. V Sociopolitical organizations. language structure. the fund signatures. Bosnian. fund valuation. books. and sometime they are very scarce. In the Archives of Canton enabled the use of archival material in two ways: . The contents of the fund to provide basic information about the types of documents contained in the fund and on what they relate. until the end of 2011.g.NOTE TO USERS (USE AND AVAILABILITY) The publication Guide to the archival funds and collections of the Archives of the Tuzla canton presents the archival material held by Archives of Tuzla Canton.g. Economy IV. which means the initial letters of the word state archives and the fund name (example: Bosnia and Herzegovina. monographs and other publications. Culture. quantity of material. Described funds and collections contain the following basic information: name of the fund. 37 . The amount of archival material in the Guide is twofold and is expressed in the archival units (boxes. or under what is known. Availability .where the group is classified archives. and Turkish). Background creator fund refers to a brief historical overview of action of the creator of the fund. and due. Cyrillic). year.areas . District Board Tuzla . societies and associations. given in capitals. Valuation involves the integrity of the conservation fund. availability. the degree of arrangement. German. Serbian. Series Fund relating to specific areas . the possibility of its usage. Latin. Science.. copier and computer dedicated for this purpose.For purposes of scientific research in the archives reading room equipped with a microfilm reader. which is collected and prepared for use by the Archive from 1954. archives and collections of funds. a letter in the fabric. In the introductory part of the Guide to the archival funds and collections Archive Canton gives a brief history of archives in Tuzla since its founding 1954. Information on the work of a creator somewhere extensive and detailed. Croatian. III Education. The letter refers to the type of letters that are written documents (e. Language indicates the type of language that refers to the documentation (e. Judiciary II.). Archival information means that you have shown us that science and intelligence has helped fund (an analytical inventory of AI.Bosnia .ATKT OBNOT). religious organizations VI and VII Collections. time range of material. The archive material is divided into funds and collections. Tuzla Canton Archive. in meters. history of the creator of the fund. For ease of use of archives and collections is given an alphabetical list of funds. and archival information resources. time range of activities the fund creators / collection. and a brief instruction on use. The degree of arrangement indicates whether the archival material arranged or is unclear.). as determined by archival measure. The time span includes the material from first to last it was produced in archives. For the history of the creator fund used are official papers. which is largely depended on the degree of preservation of archival materials and the degree of arrangement of funds and collections. and the same is categorized by area: both management and public service.

scanning photographs and archival documents. Archives of certificates issued or certified copies of original archive material. the user is obliged to the same order. by telephone.. e-mail and post it on the specified form. Besides the use of archival material. Archive of Tuzla Canton headquarters are located in the old part of Tuzla in street Franje Ledera 1. Request for use of archives users can submit in writing to the Archives. Making copies of a larger format. Users in addition to archival materials can be used in the Archives reading room and library holdings of specialist libraries in accordance with the Regulations on the use of library holdings. Users are entitled to free access to the archives with the previous regular appointment. Certified copies of archive documents are legally valid in accordance with the Law on Administrative Procedure. based primarily on archival sources for education . as well as a digital camera. Potential users of the same archival materials can be used for the following purposes: to make archive of papers and presentation of certain archival materials for the production of publications. legal and educational facilities for persons in charge of archives in archival institutions. Archive provides users with photocopying. 38 . which is issued to users on their request for various purposes. accompanied by workers’ Archive is possible near the Archive. before using the optional familiar with the Regulations on the use of archival material. and can be easily reached from several directions. especially from the direction of the southern highway. the Archives strive to create the conditions for the use of archival material electronically.an educational activity of students and other users to prepare and maintain professional. Archives have photocopying machine and a scanner to A3. copies of documents and certified copies of documents. turning at the “Statues” bridge from which the Archive is located 300 meters away. To the archives freely used.For legal entities and individuals made the certificate. Copying of archives for the users is allowed by the Regulations on the use of archives established price. The users can order the phone and via e-mail.

professional maintenance. 39 . elimination of unnecessary . Types of services provided by the Archives in the preceding Article.worthless Registry Materials from archival materials and the like) and activities of scientific research and publishing activities. Issuance of certificates and transcripts for users. preservation. II TYPES OF SERVICES PROVIDED BY THE ARCHIVES Article 2. This Ordinance shall regulate the manner and conditions of service provision by Public Institution Archives Canton (hereinafter Archive) provides legal and physical entities in the Tuzla Canton (hereinafter user services). 5. are the following: 1. Act on archival activity Canton (hereinafter the Act). as the customer is obliged to pay the service. if they relate to the protection of archives and Registry Materials (exercise professional supervision. and upon request of service users. 15. 6. Services under this Ordinance shall be determined and jobs art. Method of execution services Article 4. then the holder. The annual fee for use of library holdings. 2. Providing technical assistance for registry agencies. 4.REGULATION ON SERVICES OF PUBLIC INSTITUTION ARCHIVES OF TUZLA CANTON I GENERAL PROVISIONS Article 1. 3. Processing arhival material in the archive and for users. Article 3. Services under this Ordinance shall be considered and other activities conducted outside the Archives of the annual plan of work. When the holder of archives and Registry Materials requires Archive service professionals who go beyond the obligations set forth Archive Act and Archive of the annual work plan.Taking over of arhival material from their creators and owners. Registry arranging of the material.

Archive service charges per meter of length in the amount of 50 KM to 100 KM. Taking over of archival material 40 . archival technicians. and collect a fee for storing materials. depending on the conditions of accommodation. For the needs of users. Arranging of archival and registry materials. the price charged by the employee gross hours (video archivist. To provide technical assistance and guidance for arranging archives and Registry Materials. and other archival handler). as well as from other archives to write a chronicle. and supplies of registry material for legal and natural persons. According to existing regulations Archives is required to take systematised and archives listed. preservation of materials and the like. III PRICE LIST Providing technical assistance registry offices Article 8. biographies. the separation of Registry worthless material (destruction of) making list of the categories. And other similar services for users (beyond that of liabilities set forth the annual work plan and the Act). Article 7. and further implies engagement of employees shall not prejudice the timely performance of core business the Archive preforms. Supply of services arising from agreements concluded between the Archive and service users. the Archives can take the responsibility provided that these jobs get contracted and reimbursed for transportation. monographs. Article 9. the Archives can do the research and collection of archives and records from its holdings and collections. preparation of archival materials for the takeover. However. separation of archives from the registry materials. making various settings and the like.Article 5. sorting and packing materials in archival boxes. excretion (destruction of) unnecessary registry materials for destruction and related jobs. keeping the necessary records (archival books and the like. degree of arrangement.). Article 6. Archives can organize the production of these papers with the help of foreign collaborators or without them and assume the duties and responsibilities of publishers and organizers. Cost of employee gross hours of Archive paragraph 1 This article establishes the Steering Committee Archive. unscheduled and unprepared for the takeover of archival materials.

Payment is made on Archive’s account or in cash. museum displays. To use the library book fund Archive user pays fee of 10 KM per year. For research data on the user’s request and appropriate certificates Archives will charge for a certificate in the amount of 20 KM. Funds obtained on this basis must be used for renewing a library book fund. monograph. The research data and evidence on the issue of property-legal relations is in cash is 20 KM. in the amount of 5 KM to 50 KM per bill plus gross hourly employee who has been with the material . museums and other settings to the reimbursement of expenses that are regulated by special agreement.Article 10 The Archives charge the cost of equipment to accommodate archival materials..To use a fund (collection) 50 KM . Article 14 For the needs of users. depending on the amount of material and degree of arrangement. etc. Article 13. To assist in research that provides archivists will be charged to the calculation of gross hourly employees (archivist) who performed these tasks.issuing certificates Article 11. monograph. Archives can be used without restrictions creators. at a meter in length the amount of 200 KM to 400 KM.To use more funds (collections) from 50 to 100 KM. with the issuance of certificates to the amount of the amount collected. Article 12.) Will be charged for services using materials depending on the volume. Survey data . etc. Postal services will be charged at current postal rates. The researchers stored archival material fee is paid: . or where it was used. the Archives can make writing and publishing a chronicle. Survey data to create Chronicle. biographies. monographs. Funds are paid at the cash will be transferred to the archive account. The use of archival material that is extracted from the archive copy (maps. for a document. 41 . and for each additional document price is 5 KM. projects. Access to data stored in archives and collections of the competent state authorities will not be charged. whose is the work she created for the purposes for which it was created.

Article 17 Income generated by providing services Archive recorded and used in the manner prescribed by the Law on budget execution of the Tuzla Canton.10 KM Article 16 Services not covered by this Ordinance naplaćivaće by special agreement or contract concluded between providers and service users.This provision does not apply to persons who independently investigated with the aim of writing a scientific. professional and other works. III FINAL PROVISIONS Article 18 Management Board of the Archives is responsibile for the interpretation of the provisions of this Ordinance.20 A-5 format of 0.50 KM A-4 format at KM 0. 42 . Copying of documents Article 15 To copy a single page document establishes the fees as follows: A-3 format for 0.

Pregled arhivskih fondova i zbirki .

.

dokumentaciju o formiranju matičnih područja sreskih narodnih odbora. zidare. 7. izvještaji o stanju poljoprivrede. 6. Količina građe: 32 knj. putara. 9. pregled površina zasijanog zemljišta. 5. konstituisanju narodnih odbora. – 1947. pčelarskim zadrugama. sprovođenju izbora u selima. kretanju zaraznih bolesti u Okrugu. zanatstvo i rudarstvo Odjeljenje za građevinarstvo i saobraćaj 45 . Planske komisije i Državnog arbitražnog vijeća. služitelja. 8. postavljanje sudija. (23. putara i referenata raznih odjeljenja sreskih narodnih odbora (i dosijea ). odluke o osnivanju okružnih građevinskih preduzeća. o stanju rudnika i industrijskih preduzeća. suzbijanju pjegavca. 3. nasipa.I. . stočarstvo i šumarstvo Odjeljenje za finansije Personalno odjeljenje Odjeljenje za prosvjetu Odjeljenje za narodno zdravlje i socijalno staranje Odjeljenje za industriju. nadničara i drugih zaposlenika nekih odjeljenja sreskih narodnih odbora kao i preduzeća na teritoriji OKNOT-a. zapisnike i zaključke sa sjednica sreskih. 2. poslovanju komisija za oduzimanje ratne dobiti. popisi trgovačkih radnji. rješenja o nastupu na dužnost. škola. Opšte odjeljenje – Sekretarijat Odjeljenje za radne odnose Odjeljenje za poljoprivredu. mjesnih i gradskih narodnih odbora. podaci o građevinskim preduzećima. tesare. podaci o mlinovima. o zdravstvenom prosvjećivanju stanovništva i organizovanju zdravstvene službe. UPRAVA I JAVNE SLUŽBE Okružna i oblasna uprava Okružni narodni odbor Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/OKNOT Vremenski raspon građe: 1944. mostova. odobrenja za građevinske radove. platni spiskovi službenika. 4.. 81 kut. nesretnim slučajevima i povredama na radu. o stanju školskih zgrada. bolnica. zanatskih radionica.5 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži dokumentaciju o formiranju sreskih komisija za ratnu štetu. organizovanju kurseva za administrativne službenike. spisi Tehničke baze. premještaju i prestanku rada učitelja. U fondu se nalaze i zapisnici i izvještaji o radu na narodnom prosvjećivanju. dokumentacija za rad na obnovi naselja. o radu analfabetskih tečajeva. Serije u fondu: 1. uslovima rada u pojedinim preduzećima.

a decembra mjeseca 1947. 12. donesena 3. obnove i izgradnje porušenih naselja. Tako je ovaj odbor djelovao preko šest odsjeka.10. Predsjedništvo Narodne skupštine Bosne i Hercegovine donosi Zakon o teritorijalnoj podjeli Federalne Bosne i Hercegovine na okruge. Godine 1945. narodnog prosvjećivanja. oktobra mjeseca 1943. godine. godine). septembra 1944. kulturnog života. sprovođenje i nadzor nad izborima. srpski. ostvarenje plana. godine Vlada NR Bosne i Hercegovine donosi Uredbu o dopuni uredbe o prenosu poslova koje su vršili okružni narodni odbori na druge državne 46 . Historijat stvaraoca fonda: Okružni narodni odbor Tuzla. Ovom podjelom Tuzlanski okrug obuhvata 12 srezova. trgovinom i radnim odnosima. saobraćaja). Narodna skupština FNRJ je donijela Opšti zakon o narodnim odborima kojim se učvršćuju narodni odbori i njihov aparat. građevinarstvom. po kome se ista dijeli na sedam okruga koji se dijele na srezove. Građa sadrži vrijedne podatke za razne istraživačke teme. 14. rukovođenje i kontrola nad industrijom. – 1947. te može poslužiti za proučavanje razvoja uprave. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AI Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1943. ali i za rješavanje ličnih prava. Okružni narodnooslobodilački odbor Tuzla svoju aktivnost razvija tek nakon konačnog oslobođenja Tuzle. 11. Odjeljenje za trgovinu i snabdijevanje Tehnička baza Planska komisija Državno arbitražno vijeće pri OKNOT Knjige Valorizacija fonda: 2 Fond nije cjelovit. kada su već postojali propisi za područje Bosne i Hercegovine o djelovanju svih organa nove vlasti (Odluka Predsjedništva ZAVNOBiH-a o stvaranju organa javne uprave. podizanje opšte kulture. a najviše je došla do izražaja aktivnost odsjeka za ishranu. Maja mjeseca 1946. staranje o pravilnoj upotrebi. stanja i razvoja svih privrednih grana (industrije. građevinarstva. jer je rukovodio cjelokupnim snabdijevanjem vojnih jedinica na području istočne Bosne kao i snabdijevanjem pasivnih i opljačkanih srezova. nadzor nad srednjoškolskom nastavom itd. raspodjeli i podizanju službeničkih kadrova. pod nazivom Inicijativni Okružni narodnooslobodilački odbor Tuzla. zanatstva. Jezik u građi: bosanski. formiran je.. septembra 1944. godine. hrvatski Pismo u građi: latinica. šumarstvom. srezove i područja mjesnih narodnih odbora. dobro je sačuvan i pruža mogućnosti za proučavanje izgradnje aparata državne vlasti u BiH kao i konstituisanja narodnih odbora na teritoriji Okruga Tuzla. 13. S obzirom na razvoj vojne situacije i ponovnog zauzimanja Tuzle od strane okupatorskih i kvislinških jedinica. a rad se odvija u preko deset odjeljenja. nakon oslobođenja Tuzle. Nadležnost okruga obuhvata staranje i nadzor nad sprovođenjem opštih zadataka državne uprave i politike Savezne vlade i vlade Republike. jer postaju u pravnom pogledu rukovodeći državni organi na svojoj teritoriji. godine.

6. U smislu ove 47 . zemljišnim posjedima. jer se prenose u nadležnost odgovarajućih ministarstava prema granama državne uprave kojima rukovode.godine u Beogradu. Historijat stvaraoca fonda: Na Trećem zasijedanju AVNOJ-a. preduzećima. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SAP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1944. ali i za rješavanje ličnih . 21.građanskih prava. Sreska uprava narodnih dobara Tuzla Sreska uprava narodnih dobara Brčko Sreska uprava narodnih dobara Zvornik Sreska uprava narodnih dobara Srebrenica Sreska uprava narodnih dobara Zavidovići Sreska uprava narodnih dobara Gradačac Referat narodnih dobara Bosanski Šamac Valorizacija fonda: 2 Fond nije cjelovit. (3. srpski. o državnoj upravi nad imovinom neprisutnih lica i o sekvestru nad imovinom koju su okupatorske vlasti prisilno otuđile. osim onih koji su se vršili u funkciji višeg državnog organa. pravima industrijske svojine i drugim pravima okupatora i njihovih saradnika. 2.novembra 1944. Okružna uprava narodnih dobara Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/OUNDT Vremenski raspon građe: 1945. 5. po kojoj se svi poslovi prenose na sreske i gradske narodne odbore. hrvatski Pismo u građi: latinica. a može poslužiti kao pomoćni izvor za istraživanja o prelasku u državno vlasništvo neprijateljske imovine i imovine koju su neprijateljske vlasti otuđile. Količina građe: 13 kut. Jezik u građi: bosanski. donesena je Odluka o prelazu neprijateljske imovine u državnu svojinu.2 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži dokumentaciju o pokretnim i nepokretnim dobrima i pravima. stranih i domaćih državljana. – 1947. 7. Serije u fondu: 1. – 1947.organe. 3. 4.

To je podrazumijevalo da Okružni odbori. Zvorniku i Bosanskom Šamcu). pokazalo se korisnim posebno u srezovima u kojima je bilo mnogo imovine koja je trebala preći u državnu svojinu (u Brčkom. hartije od vrijednosti. potraživanja. – 1952. godine donesen je Pravilnik o organizaciji Državne uprave narodnih dobara (“Sl. okružne uprave narodnih dobara koje bi bile osnovne jedinice i glavni nosioci u konkretnom sprovođenju opštih uputa i planova centralne zemaljske Državne uprave narodnih dobara. Zvornik i Uprave narodnom imovinom pri Okružnom narodnom odboru Sarajevo – Sreski narodni odbor Žepče . Sva ova imovina se stavlja pod upravu i nadzor Državne uprave narodnih dobara pri Povjereništvu za trgovinu i industriju. namještaji. fondovi. Godine 1946. Oblasni NOO za istočnu Bosnu je izdao raspis da se kod okružnih NOO. pri okružnim narodnooslobodilačkim odborima. Cilj postavljanja sve podržavljene ili sekvestirane imovine pod udar i nadzor Državne uprave narodnih dobara jeste maksimalno iskorištavanje te imovine za plansku proizvodnju radi bržeg i uspješnijeg dobijanja pobjede u narodnooslobodilačkom ratu i za stvaranje uslova za uspješnu ekonomsku obnovu i izgradnju Jugoslavije kao cjeline i svih njenih federalnih jedinica. šume. sreskih i opštinskih odbora osnuje poseban organ narodne vlasti pod nazivom Uprava narodnih dobara. koji su dužni pružiti punu potporu u vršenju zadataka. prema prilikama i potrebama. (48 d/m) 48 . Prezidijum narodne skupštine FNRJ donio je: Zakon o prelazu u državnu svojinu neprijateljske imovine i o sekvestraciji nad imovinom odsutnih lica (“Sl. sreske ili opštinske. zemljišni posjedi. Povjereništvo za industriju NKOJ u Beogradu je proslijedilo raspis Državne uprave narodnih dobara (“Privremena uputa federalnih jedinica za organizovanje Državnih uprava narodnih dobara na njihovom području”) u kojem se kaže da bi trebalo organizovati. a sve to u cilju da se što više i bolje sačuva imovina koja prelazi u državnu svojinu ili pod državnu upravu. Okružna uprava narodnih dobara Tuzla sadrži građu Sreske uprave narodnih dobara Tuzla. Gradačac. prava uživanja. Zavidovići (Žepče). list FNRJ” broj 63/46). Bosanski Šamac. Oblasni narodni odbor Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/OBNOT Vremenski raspon građe: 1949. rudarska prava. prije nego što su doneseni propisi i upute.konfiskacije. dragocjenosti. kuće. Brčko. list FNRJ” broj 64/46) i Zakon o zaštiti opštenarodne imovine i imovine pod upravom države (“Sl. augusta 1945. Iako ovakve. udjeli.Odluke smatraju se pokretna i nepokretna dobra i prava. Srebrenica. Zakon o postupanju sa imovinom koju su sopstvenici morali napustiti u toku okupacije i imovinom koja im je oduzeta od strane okupatora i njihovih pomagača (“Sl. Na osnovu ove Odluke 18. udruženja svake vrste. uprave narodnih dobara nisu bile predviđene uputama koje su kasnije date. akcije. list DFJ” broj 63/45) po kojem će Državna uprava svoje zadatke vršiti preko zemaljskih uprava narodnih dobara čija će se organizacija u pojedinim federalnim jedinicama dovesti u sklad sa odredbama ovog Pravilnika. 183 kut. Bijeljini. list FNRJ” broj 86/46).. preduzeća sa svim postrojenjima i zalihama. Međutim. sarađuju sa sreskim i mjesnim narodnooslobodilačkim odborima. učestvovanja u radnjama i preduzećima. prava industrijske svojine i druga imovinska prava. svakovrsna platežna sredstva. Količina građe: 35 knj. autorska prava. društva.

8. 15. spiskovi preduzeća saveznog. politička i privredna djelatnost oblasti kao upravno-teritorijalne jedinice te može poslužiti za proučavanje razvoja narodne vlasti. lokalnu privredu. rješenja o osnivanju preduzeća i škola i prenosu nadležnosti. Jezik u građi: bosanski. 2. uređaja u zadružnom i privatnom sektoru. Serije u fondu: 1. evidencije članova mjesnih. planovi i izvještaji povjerenika pojedinih odjeljenja.planovi proizvodnje. rješenja o sistematizaciji službeničkih mjesta u OBNOT. 3. sjednica.Sadržaj fonda: Fond sadrži: zapisnike sa savjetovanja. republičkog i lokalnog značaja. 13. zapisnici i izvještaji inspekcije rada. sreskih i gradskih narodnih odbora na teritoriji OBNOT-a. 5.» . 10. radne snage. 6. Opšte odjeljenje – Sekretarijat Povjereništvo rada Povjereništvo za poljoprivredu i šumarstvo Povjereništvo za komunalne poslove. organizacioni i politički problemi u seljačkim radnim zadrugama. izgradnja kolonističkih kuća. 9. konferencija. izbora. Građa u ovom fondu sadrži vrijedne podatke za razne istraživačke teme. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AI Stepen sređenosti: arhivistički sređen 49 . 7. 14. U nadležnosti ovoga Odbora i njegovih upravnih tijela bila je cjelokupna društvena. nesreće na poslu. 11. rješenja o eksproprijaciji i arondaciji zemljišta. spiskovi građevinskih objekata i radova po sektorima vlasništva.» i «str. pov. popisi mašina. planovi investicija ipoljoprivredne proizvodnje. 4. hrvatski Pismo u građi: latinica. srpski. snabdijevanje i državne nabavke Povjereništvo za turizam i ugostiteljstvo Povjereništvo za prosvjetu i kulturu Povjereništvo za narodno zdravlje i socijalno staranje Povjereništvo za finansije Personalno odjeljenje Oblasna kontrolna komisija Oblasna planska komisija Knjige Valorizacija fonda: 2 Fond nije cjelovit. kadrova. sprovođenja odluka i zadataka Vlade i drugih viših organa. U građi ima dokumenata koji su označeni kao «pov. industriju i zanatstvo Povjereništvo za građevinarstvo Povjereništvo za saobraćaj Povjereništvo za trgovinu. rekapitulacija planova. obnova naselja. kao i nadležnosti OBNOT-a (rješavanje u drugom stepenu po žalbama protiv rješenja sreskih i gradskih narodnih odbora). 12. ali je dobro sačuvan.

komunalne poslove. industriju.. podijeljena na srezove. list NR BiH” broj 11/52 od 05. usklađivao rad svih odbora na području oblasti u poslovima opšteg i lokalnog značaja itd. gradski i sreski narodni odbori) uvećali i razgranali u uslovima izgradnje socijalizma. – 1994. šumarstvo. 2 pov. aprila 1949. građevine. ugostiteljstvo i turizam. narodne republike. finansije. U okviru Oblasnog odbora postoje povjereništava: za poljoprivredu. marta 1949. Prezidijum Narodne skupštine FNRJ je donio Ukaz o obrazovanju oblasti kao administrativno-teritorijalnih jedinica i privremenih narodnih odbora oblasti na teritoriji narodnih republika. a pojedine opštine su bile i gradske opštine. rad. u kojima postoje oblasti. osim u Crnoj Gori. Ovaj Odbor je u početku radio kao Privremeni oblasni narodni odbor Oblasti tuzlanske i djelovao shodno Opštem zakonu o narodnim odborima preko Izvršnog odbora koji ima sekretarijat kao svoj aparat za vršenje zadataka opšte uprave i koordinacije rada (Zakon o izboru i radu privremenih oblasnih narodnih odbora i o načinu prenosa nadležnosti na oblasne narodne odbore. Oblasni narodni odbor Tuzla je prestao sa radom 1952. – 1952. koji je donio Prezidijum narodne skupštine FNRJ. trgovinu i snabdijevanje. te planska komisija i kontrolna komisija. Zakonom o administrativno-teritorijalnoj podjeli NR BiH na oblasti donesenim 19. Vlada NR Bosne i Hercegovine je 25.5 d/m) 50 . a odbornike će birati na svojim zasijedanjima sreski i gradski narodni odbori sa područja oblasti. list FNRJ” broj 26/1945). treba da donesu propise o njihovom ukidanju i o prestanku rada oblasnih narodnih odbora (“Sl. kulturni i privredni razvoj oblasti. Okrug Tuzla (Skupština. obrazuje se Tuzlanska oblast sa sjedištem Oblasnog narodnog odbora u Tuzli i obuhvata 18 srezova. list NR BiH” broj 16/49). na osnovu koga se u Tuzli obrazuje Sekretarijat Vlade sa zadatkom da izvrši sve potrebne predradnje oko osnivanja i organizovanja Oblasnog narodnog odbora. (17. lokalni saobraćaj. 12 fasc. kako bi se ujedinilo više srezova (“Sl. ovim novim Zakonom. godine donijela Rješenje o obrazovanju komisije za formiranje oblasnih narodnih odbora i sekretarijata za organizovanje oblasnih narodnih odbora. Predsjedništvo.godine na osnovu Zakona o ukidanju oblasti (“Sl. godine od strane Narodne skupštine NR BiH (“Sl. maja) i Zakona o sprovođenju reorganizacije narodnih odbora jer je teritorija NR Bosne i Hercegovine. “Sl. narodno zdravlje. Količina građe: 14 knj. Koordinacioni i Izvršni odbor) Signatura fonda: BiH-ATKT/OT (SPKI) Vremenski raspon građe: 1992. Ukazom o prestanku važnosti ukaza o obrazovanju oblasti kao administrativno-teritorijalnih jedinica i privremenih narodnih odbora oblasti. list FNRJ” broj 51/51).. list NR BiH” broj 16/49).. prosvjetu i kulturu. gradove i opštine. socijalno staranje. 130 reg. Historijat stvaraoca fonda: Pošto su se funkcije i zadaci postojećih lokalnih organa državne vlasti i uprave (mjesni.Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1949. Obavljao je upravne i izvršne poslove. obezbjeđivao primjenu i ostvarenje opštih propisa i smjernica najviših organa državne vlasti i uprave.

informacija nastalih u radu organa Tuzlanskog okruga – Skupština. ali predstavlja vrijedan izvor za proučavanje djelovanja i rada organa Tuzlanskog Okruga u ratnom periodu 1992. izvještaja. Bijeljina. zahtjevi. Vlasenica.12. uputstava. Izvršni odbor. Akta Skupštine Okruga Predsjedništvo Okruga Izvršni odbor Okruga Koordinacioni odbor Okruga Valorizacija fonda: 2 Fond nije cjelovit. 2.) obrazovan je Okrug Tuzla za područje opština: Banovići. 1992. Lopare. Bratunac. Predsjedništvo. Gračanica. pomenute Uredbe donesen je Statut Okruga na sjednici Skupštine održane 27. Sekretarijat za pravosuđe i upravu i Opština Srebrenik (saglasnosti. Kladanj. Srebrenica. Okrug na svom području obezbjeđuje društveno organizovanje i povezivanje građana. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: ograničena Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1992. dopisi). potvrde. službom osmatranja i obavještavanja. 4. Na osnovu člana 9. Ugljevik. 3. zaključaka. Brčko. list R BiH’’ br. srpski. – 1994. Inspekcije. Šekovići. Gradačac. odluka. Prava i dužnosti Okruga su: mobilizacija svih raspoloživih ljudskih snaga i materijalnih sredstava i mogućnosti radi stalnog jačanja oružane borbe na području Okruga i uspješnog funkcionisanja političkog i ekonomskog sistema. a sjedište Okruga je u Tuzli. Historijat stvaraoca fonda: Uredbom sa zakonskom snagom o obrazovanju i radu okruga (“Sl. Sekretarijat za privredu i finansije. zadovoljavanje osnovnih materijalnih i drugih potreba oružanih snaga i stanovništva. godine (“Sl. 1/93. upotreba i rukovođenje civilnom zaštitom.). a radi ostvarivanja poslova i zadataka od značaja za organizovanje i pripremanje građana za otpor agresoru i rukovođenje tim otporom. Kalesija.Sadržaj fonda: Fond se sastoji se od zapisnika sa sjednica. preduzeća i drugih pravnih lica. ITC TV Okruga. 51 . Srebrenik. vezama rukovođenja i kriptozaštitom i drugim oblicima organizovanog otpora. Sekretarijat društvenih djelatnosti i radnih odnosa. Odjeljenje zajedničkih službi. glasnik Okruga Tuzla’’ br. Lukavac. Civilna zaštita. 12/92. Tuzla. Orašje. – 1994. organizovanje. godine. kao i efikasno i neprekidno funkcionisanje političkog sistema. Zvornik i Živinice. dopisa. Jezik u građi: bosanski. Serije u fondu: 1. Koordinacioni odbor.

Poslove i zadatke iz okvira prava i dužnosti Okruga vrše: 1. Okružni sekretarijat društvenih djelatnosti i radnih odnosa. ugroženosti i težini ratom izazvanih posljedica na pojedinim područjima Okruga. Posebni okružni organi su: Okružni štab odbrane. 3. Okružni organi uprave su: Okružni sekretarijat odbrane. stručnih i drugih poslova iz okvira prava i dužnosti Okruga obrazuju se okružni sekretarijati kao inokosni organi uprave. Izvršni odbor Okruga je izvršni organ Okruga i ima 11 članova. Okružni sekretarijat za obnovu i razvoj. Skupština ima: predsjednika. Predsjedništvo Okruga obrazuje Skupština Okruga i sastoji od predsjednika i određenog broja članova. organizovanje najšireg otpora agresoru na području Okruga i rukovođenje tim otporom. Ostale članove bira Skupština Okruga na prijedlog Komisije za izbor i imenovanja. 52 . preduzimanje mjera zaštite i spasavanja. 2. 4. Rad Skupštine Okruga. načelnik Centra službi bezbijednosti iz sjedišta Okruga i komandant Okružnog štaba civilne zaštite. Skupština Okruga – najviši organ vlasti (ima 39 odbornika. a sačinjavaju ga predsjednik. Za vršenje upravnih. organizovanje i vršenje poslova i zadataka koji se Uredbom i drugim propisima stave u nadležnost Okruga. Predsjednik Skupštine Okruga je po položaju predsjednik Predsjedništva. sekretar Okružnog sekretarijata za obnovu i razvoj i načelnik Okružnog štaba civilne zaštite su po položaju članovi Izvršnog odbora. Predsjednik Izvršnog odbora. povezivanje snaga odbrane i usmjeravanje ljudstva i materijalnih sredstava opština prema stepenu važnosti zadataka i mjera. Okružni štab civilne zaštite. Okružni sekretarijat za pravosuđe i upravu. sekretar Okružnog sekretarijata odbrane. Okružni sekretarijat za privredu i finansije. osim iz oblasti unutarnjih poslova. sekretar Okružnog sekretarijata za društvene djelatnosti i radne odnose. sekretar Okružnog sekretarijata za privredu i finansije. članovi po funkciji i određeni broj članova koje bira Skupština Okruga. utvrđivanje organizacije i rada okružnih organa uprave i drugih okružnih organa i stvaranje uslova za njihov uspješan rad. sekretar Okružnog sekretarijata za pravosuđe i upravu. a sačinjavaju je po 2 odbornika iz reda odbornika u skupštinama opština i 3 odbornika iz reda odbornika Skupštine opštine Tuzla). Članovi predsjedništva su: dopredsjednici Skupštine. dva dopredsjednika ( koji se biraju iz reda odbornika Skupštine Okruga) i sekretara (koga imenuje Skupština). a naročito zbrinjavanja stanovništva i angažovanje jedinica i drugih snaga civilne zaštite na saniranju posljedica izazvanih ratnim dejstvima na izrazito nastradalim područjima. 5. Posebni okružni organi se obrazuju za vršenje poslova i zadataka iz okvira prava i dužnosti Okruga u oblasti vojne i civilne odbrane.- usmjeravanje rada preduzeća i drugih pravnih lica radi zadovoljavanja materijalnih i drugih potreba od posebnog značaja za organizovanje i vođenje oružanog otpora. Izvršni odbor ima dva dopredsjednika koji se biraju iz reda članova Izvršnog odbora i sekretara koga imenuje Izvršni odbor. Poslove za potrebe Predsjedništva vrši sekretar Skupštine. Sekretar Okružnog sekretarijata odbrane. Okružni centar za obavještavanje i Okružna jedinica veze. Okružni organi uprave koje obrazuje Skupština Okruga na prijedlog Izvršnog odbora. njena unutrašnja organizacija i način ostvarivanja prava i dužnosti utvrđuju se poslovnikom.

. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: PrP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: ograničena Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1992. 4. 2.. godine Odlukom Općinskog vijeća Tuzla. hrvatski Pismo u građi: latinica. 5. Komisija za savremenu građu Tuzlanskog kantona Signatura fonda: BiH-ATKT/KZSGTK Vremenski raspon građe: 1992. fotografije. registraturski sređen i može poslužiti kao izvor za istraživanje ratnih događaja na području sjeveroistočne Bosne u periodu 1992.. Drugi okružni organi čija se organizacija i djelokrug organa utvrđuju se posebnom Uredbom sa zakonskom snagom.. – 2001. Historijat stvaraoca fonda: Komisija je osnovana 1992. Poslove i zadatke iz oblasti pravosuđa i izvršenja krivičnih i prekršajnih sankcija u Okrugu vrše: Viši sud. Svjedočenja – izjave svjedoka Dosijea za osnovano osumnjičene osobe (po opštinama) Spiskovi evidentiranih logoraša u raznim logorima Video i audio kasete – spiskovi Protokoli Valorizacija fonda: 2 Fond je cjelovit. Kazneno-popravne organizacije. 3 reg. – 1995. Viši sud za prekršaje. Kasnije je prerasla u Okružnu komisiju za prikupljanje činjenica o ratnim zločinima na području Tuzlansko-podrinjskog kantona. – 1995. 6 VHS kaseta. srpski. 96 fasc.. 3. Količina građe: 11 knj. godine. godine i sadrži raznovrsnu dokumentaciju svjedočenja o događajima i ratnim zločinima na području sjeveroistočne Bosne za period 1992. novinski članci. 6 kut. snimci i audiokasete). a posljednji naziv je Državna komisija za prikupljanje činjenica o ratnim zločinima. 9 audiokaseta (26 d/m) Sadržaj fonda Fond sadrži građu koja je nastala radom Komisije za period 1992.6. Serije u fondu: 1. godine (zapisnici svjedočenja o ratnim zločinima. Više javno tužilaštvo. – 2001.-2001. 53 . 25 kov. Jezik u građi: bosanski.

Serije u fondu: 1. interna dostavna knjiga. procjene. 38 reg.5 d/m) Sadržaj fonda: Fond se sastoji od dokumentacije koja se odnosi na djelovanje i rad Sekretarijata odbrane Tuzla (segment civilne zaštite) i Okružnog štaba civilne zaštite Tuzla i to: opće dokumentacije – planovi. Jezik u građi: bosanski. – 1999.. srpski.Kantonalni štab civilne zaštite Tuzla Signatura: BiH – ATK/KŠCZ Vremanski raspon građe: 1988. odluke. – Promjene naziva stvaraoca fonda: 1. operativni planovi. izvještaji. Knjige Valorizacija fonda: 3 Iako necjelovit. Količina građe: 9 knj. Preuzete su i osnovne i pomoćne evidencije i akta: djelovodnici. Okružni štab civilne zaštite Tuzla Kantonalni štab civilne zaštite Tuzlansko-podrinjskog kantona Štab civilne zaštite Tuzlansko-podrinjskog kantona Kantonalni štab civilne zaštite Tuzlansko-podrinjskog kantona 54 . te knjiga izlaznih faktura.. manja količina finansijske dokumentacije – uglavnom platne liste i spiskovi ličnih dohodaka. fond je registraturski sređen te može poslužiti u proučavanju rada i djelovanja Kantonalnog štaba civilne zaštite na području Kantona u navedenom periodu. Opšta dokumentacija 2. 4. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SAP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: ograničena Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1988. 3. sklonišna mjesta. naredbe itd. – 1995. Finansijska dokumentacija 3. Napomena: preuzeta je i knjiga o procjeni ugroženosti iz 1987. 2. rasposedi. dostavna knjiga za mjesto. (4.godine i dostavna knjiga za mjesto za period 1993. hrvatski Pismo u građi: latinica. obavještenja. 2 sv.

Serije u fondu: 1. Po osnivanju. kulturnih i drugih dobara od ratnih razaranja. ulaz-izlaz robe. finansijsku dokumentaciju (otpremnice.. Arhiva protokola 2.1997.12. Odluku o osnivanju Kantonalnog štaba civilne zaštite br. godine je donijela Statut Okruga. Količina građe: 3 knj. dopise. čijim je članom 33. Ured za povratak prognanih Tuzlanskog kantona Signatura: BiH – ATKT/UZPPTK Vremanski raspon građe: 1994. kao poseban okružni organ formiran Okružni štab civilne zaštite Tuzla s ciljem vršenja poslova i zadataka iz okvira prava i dužnosti Okruga u oblasti civilne zaštite.). 12/92) Skupština Okruga Tuzla na sjednici 27. godine. priprema i sprovodi sistem zaštite i spasavanja ljudi i materijalnih. u miru i u ratu. a na projedlog Vlade kantona. (10 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži arhivu protokola (obavijesti. 81 reg. knjige – djelovodni protokoli i knjiga pošte koji se odnose na djelovanje i rad Ureda za povratak. 55 . Uredbe sa zakonskom snagom o obrazovanju i radu okruga („Sl. da bi Skupština kantona na svojoj sjednici 29. Finansijska dokumentacija 3. zahtjeve za pomoć. narudžbenice. donijela je Skupština Tuzlansko-podrinjskog kantona. tehničkotehnoloških i drugih nesreća i opasnosti. račune. U aprilu mjesecu iste godine Odlukom o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Kantonalnog štaba civilne zaštite naziv Kantonalnog štaba je promjenjen u Štab civilne zaštite Tuzlansko-podrinjskog kantona. godine donijela odluku o ponovnom vraćanju naziva Kantonalni štab civilne zaštite.). Knjige Valorizacija fonda: 3 Iako necjelovit fond je registraturski sređen. zahtjeve.12.1992. te može poslužiti u proučavanju rada i djelovanja Ureda za povratak na području Tuzlanskog kantona u navedenom periodu. Njegov zadatak je bio da organizuje. na području Kantona. 01-011-93-3/97. pozive i sl. Okružnom štabu civilne zaštite Tuzla je pripala građa koja se odnosi na rad i djelovanje Sekretarijata odbrane Tuzla – segment civilne zaštite od 1988. informacije. odluke o dodjeli pomoći itd. – 2004. list Republike Bosne i Hercegovine“ br. elementarnih nepogoda.Historijat stvaraoca fonda: Na osnovu člana 9. Osnovan je radi obavljanja stručno-operativnih i drugih poslova u oblasti civilne zaštite na području Tuzlansko-podrinjskog kantona.

Zadužen je i za vođenje arhivsko-dokumentacionog centra za prikupljanje i čuvanje dokumentarne građe (foto.5 d/m) 56 .1996.. filmske.) obrazovan je Ured za povratak raseljenih lica – prognanika i izbjeglica Vlade Tuzlansko-podrinjskog kantona. a prestala je važiti Odluka o obrazovanju i sastavu Koordinacionog odbora za sprovedbu programa povratka prognanika (br. izbjeglice i povratnike je prestalo sa radom. 02/1-6781/96.08. 2/94. srpski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SAP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: ograničena Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1994. godine). stava 1. socijalnu politiku i izbjeglice Tuzlansko-podrinjskog kantona. Dana 27. 30. Koordinacioni odbor za sprovedbu programa povratka prognanika 2. 8/96). Ured za povratak prognanih Tuzla Historijat stvaraoca fonda: Uredbom br. 02/1-120-5425/97. izbjeglice i povratnike u čijem sastavu je djelovao Ured za povratak prognanih Tuzla.03. Tokom 2000. Ured je vršio poslove koji se odnose na koordinaciju aktivnosti na sprovođenju programa povratka raseljenih lica – prognanika i izbjeglica na područja sa kojih su protjerani.. i 4/95. 4 kut. 2 pov. 02/1-111-6098/96 od 16. a na osnovu čl. Ured za povratak raseljenih lica – prognanika i izbjeglica Vlade Tuzlansko-podrinjskog kantona 3. – 2003. 6 fasc. Zakona o Vladi Tuzlansko-podrinjskog kantona („Sl. („Sl. Promjene naziva stvaraoca fonda: 1. novine TPK“ br. i 33. razvoj i povratak.Jezik u građi: bosanski. 17/00. novine TK” br. novinske i ostalo) vezane za proces povratka raseljenih lica i izbjeglica. (25. a njegove poslove preuzelo je Ministarstvo za obnovu. i 25...1997. 204 reg. kao i za organiziranje i vođenje medijskih aktivnosti i kampanje na sprovedbi programa povratka. da Ured za povratak raseljenih lica – prognanika i izbjeglica nastavlja sa radom kao Organizaciona jedinica u sastavu Ministarstva za rad. Krajem iste godine članovima 32. godine formirano je Ministarstva za raseljena lica. Količina građe: 19 knj. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlanskog kantona (“Sl. Predsjednik Tuzlanskog kantona Signatura: BiH – ATKT/PTK Vremanski raspon građe: 1992.2004. hrvatski..) Ministarstvo za raseljena lica. novine TPK“ br. godine Vlada Tuzlansko-podrinjskog kantona je donijela Odluku br.

interne dostavne knjige. zahtjevi za pomoć. dopisi. materijali sa sjednica. te vrši druge poslove utvrđene Zakonom. Opći i pravni poslovi Finansijska dokumentacija Dokumentacija organa upravljanja Radni odnosi Knjige Valorizacija fonda: 2 Građa fonda je vrijedna jer može poslužiti u istraživanju i proučavanju rada Predsjednika. a čine je: nacrti zakona. Skupština ima predsjednika koji predstavlja istu. odluke. 57 . zaključci. čestitke. – 2003.2003.1992. fotografije. Uredbom. 3. hrvatski. priprema i saziva sjednice Skupštine Okruga. godine određeno je da je Skupština Okruga najviši organ vlasti u okviru prava i dužnosti okruga. obavještenja. kapitalna ulaganja. imenovanja. kao izvršnog organa vlasti Kantona. 4.Sadržaj fonda: Fond se sastoji od dokumentacije koja se odnosi na rad i djelovanje Predsjednika Tuzlanskog kantona. 3. 2. – 1994. od 22. Ustavnim zakonom Tuzlansko-podrinjskog kantona br. 01-011-3/94. Nakon transformacije Okruga u Tuzlanskopodrinjski kanton.. zahvalnice. bilteni. – 1999. zahtjevi itd. sporazumi. sudski predmeti.12. Promjene naziva stvaraoca fonda: 1. saglasnosti. ugovori. informacije. 2. posjete delegacija. Predsjednik Skupštine Okruga 1992. djelovodni protokoli. stara se o izvršavanju odluka i drugih propisa. Historijat stvaraoca fonda: Statutom Okruga donesenim na sjednici 27. ispričnice. Serije u fondu: 1. pozivnice. plakete. radni odnosi. Jezik u građi: bosanski. Statutom i drugim propisima koje mu povjeri Skupština Okruga. Predsjednik Tuzlanskog kantona 1999. 5. priznanja. Predsjednik Tuzlansko-podrinjskog kantona 1994. i opštih akata Skupštine. srpski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SAP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: ograničena Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1992.

) uređeno je da izvršnu vlast vrši Predsjednik sa Kantonalnom Vladom. predlaganje sudija kantonalnih sudova. Amandmanom I. godine ukinut. a koji se odnose na rad Vlade TPK. predložen zakon ili zakon koji je usvojila Skupština u skladu sa Ustavom Federacije. Kao stvaralac građe Predsjednik Tuzlanskog kantona je djelovao do 2002. novine TK’’ br. izvještaje. raspuštanje Skupštine kad ona ne uspije donijeti budžet Kantona prije početka budžetske godine. 2002. izvršavanje i drugih poslova koje mu povjeri Skupština. dopise i sl. novine F BiH’’ br. odnosno kao organ uprave prestao da egzistira (“Sl. 58 . potpisivanje i ratificiranje međunarodnih sporazuma u ime Kantona. rješenja. godine donesen Amandman na Ustav Tuzlanskog kantona (“Sl. staranje o ostvarivanju saradnje sa organima Federacije i rukovođenje radom Vlade. pripremanje budžeta Skupštini. 1/94. pa je tako i funkcija Predsjednika promjenila naziv u Predsjednik Tuzlanskog kantona. urgencije. mišljenja. br. podnošenje zahtjeva Ustavnom sudu radi utvrđivanja da li je Ustav Kantona ili Ustavni zakon i amandman na Ustav ili Ustavni zakon. potpisivanje odluka Skupštine nakon njihovog donošenja. 3/99.. godine (“Sl. ugovore. predlaganje i davanje preporuka iz oblasti kantonalnog zakonodavstva. te je 2004. 1999. godine. koje odobrava Skupština. informacije.5 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži zapisnike sa sjednica. 6/04. od 19. novine TPK’’ br. u skladu sa Ustavom Federacije. davanje pomilovanja za djela utvrđena kantonalnim zakonima. razmatranje izvještaja ombudsmena i osiguravanje uslova za njihov rad. godine (“Sl. uz saglasnost zakonodavnog tijela Federacije. finansijske planove.augusta 1994.149/02.).16/02). Količina građe: 40 reg. žalbe. 2. podnošenje zahtjeva Ustavnom sudu radi utvrđivanja dali je predloženi ili usvojeni propis koji donosi organ kantonalne ili općinske vlasti u skladu sa Ustavom Federacije. 04. kada je Odlukom Visokog predstavnika za BiH. koju potvrđuje Skupština. na Ustav Tuzlansko-podrinjskog kantona donesenog 26. odluke. provođenje politike i izvršavanja kantonalnih propisa uključujući osiguranje izvršavanja odluka kantonalnih i federalnih sudova.) naziv Kantona je promjenjen u Tuzlanski kanton. – 1995. devizne izvode banke. Predsjednik kantona je nadležan za: imenovanje Vlade kantona. popisi ratne štete. (4. Vlada Tuzlansko-podrinjskog kantona Signatura: BiH-ATKT/VTPK Vremanski raspon građe: 1993. novine TPK’’ br.

osiguranje saradnje između Vlade Kantona i ombudsmena. godine. koja se sastoji od ministara čiji se broj utvrđuje Zakonom o vladi. godine. Predsjedništvo Okruga Sjednice Vlade Rješenja i Odluke Finansijska dokumentacija Valorizacija fonda: 2 Iako fragmentarno sačuvana. predlaganje i izvršavanje kantonalnih zakona i dr. Zakonom o Vladi Tuzlansko-podrinjskog kantona. septembra 1994. srpski Pismo u građi: latinica. koji rukovode ministarstvima. pripremu prijedloga budžeta. izvršavanje odluka svakog kantonalnog ili federalnog suda i vršenje svake druge nadležnosti povjerene Kantonu od federalne vlasti. hrvatski. Vlada kantona je nadležna za: provođenje kantonalne politike. 2. vršenje drugih nadležnosti utvrđenih Ustavnim zakonom i dr. 4. Serije u fondu: 1. osiguranje da nacionalna struktura policije odražava nacionalnu strukturu stanovništva kantona. utvrđeno je da izvršnu vlast na Kantonu izvršava Predsjednik kantona i Vlada kantona.-1995. - 59 . utvrđeno je da se ista sastoji od 13 resornih ministara. godine.avgusta 1994. s tim da nacionalna struktura policije svake općine mora odražavati nacionalnu strukturu stanovništva te općine. Arhivistička informativna pomagala: SAP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: ograničena Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1993. propisima. 3.Napomena: U građi fonda nalazi se i dio dokumentacije Predsjedništva Okruga iz 1993. Historijat stvaraoca fonda: Ustavnim zakonom Tuzlansko-podrinjskog kantona. građa fonda je važna jer sadrži podatke i informacije vezane za rad Vlade Kantona u periodu 1993. godine. Jezik u građi: bosanski. donesenim 22. nadzor nad istragom i krivičnim gonjenjem u vezi sa kršenjem kantonalnih zakona. od 15. propisa. – 1995. kao i nadzor nad kantonalnom policijom.

pravilnike.09. godine. hrvatski. –1995. utvrđivanje i praćenje ostvarivanja energetskog bilansa.-1995. br. Historijat stvaraoca fonda: Zakonom o Vladi Tuzlansko-podrinjskog kantona.. godine. mišljenja. Dokumentacija koja se odnosi na industriju 2. Dokumentacija koja se odnosi na energetiku Valorizacija fonda: 2 Iako fragmentarno sačuvana. energetiku i rudarstvo u periodu 1994. 01-011-21/94. (0. Serije u fondu: 1. zapisnike o inspekcijskim pregledima. a odnosi se na rad Ministarstva za industriju. energetiku i rudarstvo (izuzev prehrambene i industrije duhana). 60 . 1994.2 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži izvještaje o radu. energetiku i rudarstvo Tuzlansko-podrinjskog kantona Signatura: BiH-ATKT/MIER TPK Vremanski raspon građe: 1994. saglasnosti. informacije i obavještenja. Dokumentacija koja se odnosi na rudarstvo 3. Arhivistička informativna pomagala: SAP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: ograničena Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1994. Jedno od njih je i Ministarstvo za industriju. građa fonda je važna jer sadrži podatke i informacije vezane za rad navedenog Ministarstva u ratnom periodu 1994. iskorištavanje mineralnih sirovina i organiziranje proizvodnje u skladu sa politikom Federacije i Kantona u okviru zakona i drugih propisa i tehničkih normativa i standarda iz ove oblasti. Količina građe: 1knj. Jezik u građi: bosanski. energetiku i rudarstvo čiji je osnovni zadatak da vrši upravne i druge stručne poslove koji se odnose na: industriju.-1995. donesenim na sjednici održanoj 15.Ministarstvo za industriju. potvrde.1 reg. rješenja. praćenje proizvodnje i poduzimanje odgovarajućih mjera za njeno ostvarivanje i unapređenje. utvrđeno je da se Vlada Kantona sastoji od 13 resornih ministarstava. srpski Pismo u građi: latinica. zahtjeve. korišćenje prirodnih bogatstava u skladu sa zakonom Federacije i Kantona.godine.

obrazovanja kadrova iz resornih oblasti i slično (zajedno sa resornim ministarstvom). pripremanje odluka u okviru ekonomske politike za poticanje privrednog i društvenog razvoja Kantona. šumarstvo i vodoprivredu.. urvrđivanje koncepta prostornog uređenja zaštite životne okoline. vršenje i drugih poslova iz ovih oblasti. hrvatski. pripremanje nacrta zakona i drugih propisa iz svoje oblasti.- utvrđivanje bilansa proizvodnje uglja i drugih industrijskih mineralnih sirovina. mišljenja.-1995. – 1995. raspodjelu i distribuciju energije i energenata. Jezik u građi: bosanski. razvoj i poduzetništvo. inspekcijski nadzor u svim oblastima iz svoje nadležnosti. utvrđivanje programa geoloških istraživanja (zajedno sa resornim ministarstvom). naučnih istraživanja. 1 fasc. u saradnji sa Ministarstvom za obnovu. građa fonda je važna jer sadrži podatke i informacije vezane za rad navedenog Ministarstva u ratnom periodu 1994. pripremanje odluka u okviru ekonomske politike za postizanje privrednog i društvenog razvoja Kantona. zahtjeve. u skladu sa zakonom iz svoje nadležnosti. Finansijska dokumentacija 3. pozive i sl.godine. pripremanje propisa o lokalnim postrojenjima za proizvodnju energije i osiguranje njihove dostupnosti.. Serije u fondu: 1. šumarstvo i vodoprivredu Tuzlansko-podrinjskog kantona Signatura: BiH-ATKT/MPŠV TPK Vremanski raspon građe: 1994. Arhiva protokola 2. saglasnosti. informacije. Knjige Valorizacija fonda: 2 Iako fragmentarno sačuvana. plan žetve i otkupa pšenice. srpski 61 . (1 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži izvještaje i ugovore o otkupu viškova poljoprivrednih proizvoda. Količina građe: 1 knj. dopise.) i finansijsku dokumentaciju koja se odnosi na djelovanje i rad Ministarstva za poljoprivredu. arhivu protokola (obavijesti. Ministarstvo za poljoprivredu. 7 reg. ulaganja stranih lica u domaća preduzeća u ovim oblastima u skladu sa propisima Federacije i Kantona.

unapređenje.inspekcijski nadzor u svim oblastima iz svoje nadležnosti.korišćenje voda u energetske i rekreativne svrhe. . voćaka. . proizvodnju. . krša i goleti.uređivanje režima vode. .09.zaštitu od erozije. . doradu i promet sjemena poljoprivrednog bilja.pripremanje nacrta zakona i drugih propisa iz svoje nadležnosti.proizvodnju i promet lijekova koji se upotrebljavaju u veterinarstvu.uzgoj i unapređivanje stočarstva. proizvodnju i preradu duhana. proizvodnju ipromet sadnog materijala. prehrambenu industriju. zaštitu voda i štetnog dejstva voda. U sastavu ovog Ministarstva su: Poljoprivredni zavod.davanje veterinarskih saglasnosti za izgradnju objekata za uzgoj stoke. Historijat stvaraoca fonda: Zakonom o Vladi Tuzlansko-podrinjskog kantona. utvrđeno je da se Vlada kantona sastoji od 13 resornih ministarstava. . . bujica i elementarnih nepogoda. vinove loze i ukrasnog bilja. šumarstvo i vodoprivredu koje vrši upravne i druge stručne poslove koji se odnose: udruživanje zemljoradnika. hidromelioraciju. .proizvodnju i promet ljekovitog bilja. . zaštitu poljoprivrednog bilja i proizvoda od uzročnika bolesti. Jedno od njih je i Ministarstvo za poljoprivredu. godine br. . - 62 . . Veterinarski zavod i Zavod za vode. eksploataciju šuma. proizvodnju alkoholnih i bezalkoholnih pića. šumskih plodova i puževa. zaštitu i unapređenje šuma. . zaštitu i korišćenje poljoprivrednog zemljišta. stočne hrane.organizaciju.vodosnabdijevanje stanovništva i industrijsku vodu. koji su djelovali kao posebna pravna lica.ulaganje stranih lica u domaća preduzeća u ovim oblastima u skladu sa propisima Federacije i Kantona.šumske komunikacije.organizaciju i rad veterinarskih ustanova i zdravstvenu zaštitu životinja. lovstvo.Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SAP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: ograničena Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1994.planiranje vodoprivrednih aktivnosti u oblasti upotrebe i zaštite voda na području Kantona. 1994. promet u toj oblasti i promet namirnica životinjskog porijekla. . u skladu sa zakonom iz svoje nadležnosti. unapređenje poljoprivredne proizvodnje.uzgoj. . donesenim na sjednici održanoj 15. 01-011-21/94.pošumljavanje degradiranjih šuma. . pčelarstva i ribarstva. izrada i praćenjeistraživačkih projekata u ovim oblastima. .vršenje i drugih poslova iz ovih oblasti. . štetočina i korova. .

Ministarstvo za trgovinu i turizam Tuzlansko-podrinjskog kantona Signatura: BiH-ATKT/MTT TPK Vremanski raspon građe: 1994. br. Jedno od njih je i Ministarstvo za trgovinu i turizam koje je. odluke. izvoz i uvoz.9.Historijat stvaraoca fonda: Zakonom o Vladi Tuzlansko-podrinjskog kantona.01-011-21/94. osim carinskog sistema i kreditnih odnosa sa inostranstvom. – 1995. provođenje zakona i propisa. informacije. Serije u fondu: 1.09.godine. (0.5 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži izvještaje upućene Vladi TPK. srpski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SAP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: ograničena Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1994. Finansijska dokumentacija 3. godine. hrvatski. 63 . ugovore. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlansko-podrinjskog kantona. godine. zapisnike.-1995. saglasnosti. pravilnike. utvrđeno je da se Vlada kantona sastoji od 13 resornih ministarstava. Količina građe: 1 knj. donesenim na sjednici održanoj 15. promet roba i usluga unutar Kantona. Arhiva protokola 2. Knjige Valorizacija fonda: 2 Iako fragmentarno sačuvana. rješenja. obavještenja. građa fonda je važna jer sadrži podatke i informacije vezane za rad navedenog Ministarstva u ratnom periodu 1994. 4 reg..-1995. Jezik u građi: bosanski. zahtjeve i molbe koji se odnose na djelovanje i rad Ministarstva za trgovinu i turizam u periodu 1994. bilansiranje i praćenje snabdjevenosti Kantona. zaduženo da vrši upravne i druge stručne poslove koje se odnose na: unutrašnju trgovinu u Kantonu i ekonomske odnose sa drugim kantonima u Federaciji. 1994. po čl.

(0. građa fonda je važna. Knjige Valorizacija fonda: 2 Iako fragmentarno sačuvana. jer sadrži podatke i informacije vezane za rad navedenog Ministarstva u ratnom periodu 1994. zahtjeve. 5 reg. Finansijska dokumentacija 3. godine. rehabilitacionih i drugih centara u koordinaciji sa Ministarstvom zdravlja i Ministarstvom za boračka pitanja. Arhiva protokola 2. učešće u kreiranju politike uvoza i izvoza u cilju zaštite proizvodnje unutar Kantona (odobravanje uvoznih i izvoznih kontigenata za određene proizvode u koordinaciji sa Ministarstvom trgovine Federacije). razvoj turističkih resursa. – 1995. vršenje nadzora nad radom općinskih i tržišnih inspektora. 64 .. saglasnosti. praćenje i analiziranje izvoza i uvoza roba i usluka na području Kantona. mišljenja. praćenje i izvršavanje ekonomskih sporazuma Kantona sa drugim kantonima Federacije. prijedloge.6 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži izvještaje. u skladu sa zakonom. vršenje i drugih poslova iz ovih oblasti. turističko-propagandnu djelatnost. vršenje nadzora u oblasti trgovine i turizma. koji ne spadaju u djelokrug i nadležnosti drugog organa uprave Kantona. Količina građe: 1 knj. zaključivanje. odgovore. godine. rješenja. informacije. zapisnike. kreiranje politike i razvoja rekreativnih. – 1995. pripremanje nacrta zakona i drugih propisa iz svoje nadležnosti. obavještenja. dopise i sl. stvaranje i primjenu politike Kantonalnog turizma.- praćenje i analiziranje izvoza i uvoza roba i usluga na području Kantona. Ministarstvo za pravdu Tuzlansko-podrinjskog kantona Signatura: BiH-ATKT/MP TPK Vremanski raspon građe: 1994. koji se odnose na djelovanje i rad Ministarstva za pravdu u ratnom periodu 1994. kontrola cijena proizvoda i usluga u skladu sa Zakonom o kontroli cijena. Serije u fondu: 1.-1995. ugostiteljstvo. donošenje odluke o visini turističke takse.

12 1994. u skladu sa zakonom iz svoje nadležnosti. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlansko-podrinjskog kantona br. organiziranje i način rada organa uprave u Kantonu.10. osiguranje najviših standarda ljudskih prava i sloboda utvrđenih međunarodnim aktima. utvrđeno je da se Vlada kantona sastoji od 13 resornih ministarstava.2 d/m) 65 . br. 43 reg. sudova za prekršaje i službi pravne pomoći. inspekcijski nadzor nad radom kantonalnih i općinskih organa uprave u ostvarivanju sistema državne uprave. kancelarijsko poslovanje. godine. naročito u oblasti ratnog i humanitarnog prava. kadrove. nadzor nad izvršenjem propisa iz oblasti krivičnih i prekršajnih sankcija i odluka kantonalnih i federalnih sudova. po čl. stručne poslove u vezi sa pomilovanjem osuđenih osoba za djela utvrđena kantonalnim zakonima. vršenje i drugih poslova iz ovih oblasti. primjenu jedinstvenih osnova za udruživanje u političke organizacije i udruženja građana. - - Ministarstvo za finansije Tuzlansko-podrinjskog kantona Signatura: BiH-ATKT/MF TPK Vremanski raspon građe: 1994. hrvatski. Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine i Ustavnim zakonom Tuzlansko-podrinjskog kantona.09. Količina građe: 1 knj. donesenim na sjednici održanoj 15. (5. nadzor nad vršenjem poslova pravosudne uprave kantonalnih pravosudnih institucija. godine. kazneno-popravnih ustanova. uvjete za rad kantonalnih pravosudnih institucija.Historijat stvaraoca fonda: Zakonom o Vladi Tuzlansko-podrinjskog kantona. posebnim upravnim postupcima i propisima o kancelarijskom poslovanju. upravni postupak. sistem državne uprave. zaduženo da vrši upravne i druge stručne poslove koji se odnose na: organiziranje. – 1995. 1994. provođenju propisa u općem upravnom postupku. srpski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SAP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: ograničena Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1994.01-011-21/94.Jezik u građi: bosanski. pripreme nacrta zakona i drugih propisa iz svoje nadležnosti. prava i dužnosti organa uprave Kantona i korištenje i raspolaganje sredstvima u vlasništvu Kantona.01-011-176/94 od 28.. radnim odnosima radnika u organima uprave i drugim državnim organima Kantona i općina. Jedno od njih je i Ministarstvo za pravdu koje je.

praćenje novčanog i bankarskog sistema u dijelu koji reguliše nadležnost Kantona.-1995.. mišljenja. zaduženo da vrši upravne i druge stručne poslove koji se odnose na: poreski sistem i poresku politiku Kantona. Finansijska dokumentacija 3. Knjige Valorizacija fonda: 2 Iako fragmentarno sačuvana. Jedno od njih je i Ministarstvo za finansije koje je. 1994. ugovore. srpski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SAP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: ograničena Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1994. hrvatski. ovlaštenja. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlansko-podrinjskog kantona br.11. praćenje carinskog sistema i to samo u dijelu koji reguliše nadležost Kantona u vezi sa radom carinarnice na njegovom području u skladu sa propisima carinske službe Federacije.12 1994. a koji se odnose na djelovanje i rad Ministarstva za finansije u ratnom periodu. sistem finansiranja i formiranja razvojnih i drugih fondova na nivou Kantona. godine. a u skladu sa federalnim zakonom.Historijat stvaraoca fonda: Zakonom o Vladi Tuzlansko-podrinjskog kantona. ulaz i izlaz robe. Serije u fondu: 1. finansiranje funkcija Kantona – izradu i izvršenje budžeta Kantona i godišnje obračune budžeta Kantona. donesenim na sjednici održanoj 15. br. godine. Jezik u građi: bosanski.01-011-21/94. analitičke kartice sitnog inventara. utvrđeno je da se Vlada kantona sastoji od 13 resornih ministarstava. 66 . zahtjeve.Sadržaj fonda: Fond sadrži odluke.01-011-176/94 od 28. saglasnosti. trebovanja. izvještaje. sistem taksi i sistem regulacije igara na sreću iz nadležnosti Kantona. građa fonda je važna jer sadrži podatke i informacije u vezi sa radom navedenog Ministarstva u ratnom periodu 1994. dopise i sl.09. obavijesti. a po poslovima privrednih subjekata sa svog područja. pomoć za Srebrenicu i izbjeglice. godine. deviznu blagajnu. po čl. Arhiva protokola 2. praćenje finansijskih i kreditnih odnosa sa inozemstvom u okviru ovlaštenja Kantona.

-1995. sistem finansiranja općih i društvenih potreba. socijalnu politiku i izbjeglice tokom 1994. građa fonda je važna. godine. Jezik u građi: bosanski. vršenje i drugih poslova iz ovih oblasti.- praćenje sistema funkcioniranja službe za platni promet u okviru nadležnosti Kantona. koji se odnose na djelovanje i rad Ministarstva za rad. u skladu sa zakonom.5 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži rješenja. Ministarstvo za rad. koncentraciju finansijskih sredstava. koji djeluju kao posebna pravna lica. jer sadrži podatke i informacije vezane za rad navedenog Ministarstva u ratnom periodu 1994. potvrde. računovodstvene dokumente. praćenja i planiranja nedostajućih sredstava. Serije u fondu: 1.. Količina građe: 1 knj. Finansijska dokumentacija 3. 4 reg. – 1995. srpski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SAP Stepen sređenosti: registraturski sređen 67 . pripremanje zakona i drugih propisa iz svoje nadležnosti. U sastavu Ministarstva za finansije su: Poreska uprava – uprava prihoda i Inspekcijske službe Kantona. sistem fondova Kantona. obavještenja. utvrđivanje dinamike. koji ne spadaju u djelokrug i nadležnosti drugog organa uprave Kantona. Knjige Valorizacija fonda: 2 Iako fragmentarno sačuvana. osiguranje finansijskih tržišta i poboljšanje finansijskog sistema na prostoru Kantona. hrvatski. socijalnu politiku i izbjeglice Tuzlansko-podrinjskog kantona Signatura: BiH-ATKT/MZRSPI TPK Vremanski raspon građe: 1994. Arhiva protokola 2.-1995. zahtjeve i slično. naredbe. godine. (0. ekonomsko-finansijske poslove u vezi sa imovinom Kantona. inspekcijski nadzor u svim obastima iz svoje nadležnosti.

politiku privremenog zapošljavanja radnika u inozemstvu.Historijat stvaraoca fonda: Zakonom o Vladi Tuzlansko-podrinjskog kantona. . Federaciji i inozemstvu. donesenim na sjednici održanoj 15. po čl. godine. socijalnu politiku i izbjeglice koje je. . . radne odnose i prava radnika u preduzećima i drugim pravnim licima. . . zaduženo da vrši upravne i druge stručne poslove koji se odnose na: zapošljavanje.09. .socijalno staranje o nezbrinutim licima. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlansko-podrinjskog kantona br. izbjeglicama i raseljenim licima. . . 1994.saradnju sa danatorima u Kantonu. Pri ovom Ministarstvu mogu se osnovati: Uprava – Agencija za penzijsko invalidsko osiguranje. u nadležnosti koja se utvrdi zakonom Federacije i Kantona.vršenje i drugih poslova iz ovih oblasti. . utvrđeno je da se Vlada kantona sastoji od 13 resornih ministarstava. Agencija za zaštitu civilnih žrtava rata i njihovih porodica - 68 . .01-011-21/94.saradnju sa organima i organizacijama Kantona i Federacije Bosne i Hercegovine koji se brinu o prognanima. u skladu sa zakonom iz svoje nadležnosti.12 1994. izbjeglim i raseljenim licima i humanitarnu pomoć.zaštitu civilnih žrtava rata i njihovih porodica.15. . njihov povratak i njihovo zapošljavanje u zemlji. Jedno od njih je i Ministarstvo za rad.penzijsko-invalidsko osiguranje i druga prava radnika kojima se jamči osiguranje i socijalna sigurnost. izbjeglim i raseljenim licima i ostvarivanje uvjeta za njihov povratak u mjesto stanovanja.inspekcijski nadzor u svim oblastima svoje nadležnosti. Uprava – Agencija za prikupljanje podataka o prognanim. radnika zaposlenih kod građana koji samostalno obavljaju djelatnost ličnim radom i nezaposlenih lica. br. godine.prikupljanje i obradu podataka o prognanim.zaštitu na radu.pripremanje nacrta zakona i drugih propisa iz svoje nadležnosti. . .politiku raspodjele sredstava za plaće.Dostupnost: ograničena Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1994.01-011-176/94 od 28. Uprava – Agencija za zapošljavanje.planiranje osnovnih i drugih potreba stanovništva za humanitarnom pomoći.

kulturu i sport koje je. izvještaje. podatke o stručnim ispitima. 01-011-21/94. Arhiva protokola 2. 1994. 7 reg. po čl. 01-011-176/94 od 28. Količina građe: 1 knj. (0. saglasnosti. kulturnu i sportsku djelatnost navedenog Ministarstva u ratnom periodu 1994. godine.13.Historijat stvaraoca fonda: Zakonom o Vladi Tuzlansko-podrinjskog kantona. preporuke. 69 . – 1995. molbe i dopise koji se odnose na djelovanje i rad Ministarstva za obrazovanje. br. prijedloge. djece izbjeglica. srpski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SAP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: ograničena Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1994. obavještenja. devizne i dinarske izvode banke i deviznu blagajnu. informacije.-1995. hrvatski. Knjige Valorizacija fonda: 2 Iako fragmentarno sačuvana. godine. nauku. osnovno. raseljenih lica i građana sa područja Kantona u inozemstvu. nauku.09. godine. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlansko-podrinjskog kantona br. djece palih boraca.8 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži odluke. Jedno od njih je i Ministarstvo za obrazovanje. 1994. srednje. kulturu i sport Tuzlansko-podrinjskog kantona Signatura: BiH-ATKT/MZONKS TPK Vremanski raspon građe: 1994. godine. Jezik u građi: bosanski. zaštitu djece žrtava rata. donesenim na sjednici održanoj 15. Serije u fondu: 1. Finansijska dokumentacija 3. obrazovnu. zahtjeve. visoko i specijalno obrazovanje. jer sadrži podatke i informacije vezane kako za rad tako i za naučnu. građa fonda je važna.-1995. planove.Ministarstvo za obrazovanje.. rješenja. utvrđeno je da se Vlada kantona sastoji od 13 resornih ministarstava. zaduženo da vrši upravne i druge stručne poslove koji se odnose na: predškolsko. nauku. kulturu i sport u periodu 1994. 12. uputstva.

planiranje i podsticanje stručnog obrazovanja i usavršavanje nastavnika i saradnika na svim nivoima obrazovanja. sređivanje analitičko-informacionih materijala iz svoje nadležnosti. djelatnost društvenih organizacija i udruženja građana u nadležnosti Kantona. srednje i visoko obrazovanje i odgoj. naučno-istraživačkih. osnivanje i brisanje iz evidencije ustanova i institucija iz oblasti kulture. davanje saglasnosti i predlaganje osnivanja ustanova. praćenje i podsticanje usavršavanja mladih talenata. kulturnih. davanje saglasnosti na nastavne planove i programe ustanova visokoškolskog obrazovanja uz učešće Ministarstva za obrazovanje. arhivska. pedagoške standarde i normative prostora. pripremanje nacrta zakona i drugih propisa iz svoje nadležnosti. opreme i nastavnih sredstava za predškolsko. srednjeg i visokog obrazovanja. praćenje stanja u oblasti obrazovanja. sportskih i informativnih ustanova i organizacija na području Kantona. normativa. utvrđivanje politike u vezi sa osiguranjem radija i televizije i pripremu propisa koji reguliraju sistem informiranja. izgradnju. međunarodnoj obrazovnoj.- - davanje saglasnosti za donošenje nastavnih planova i programa i organiziranje dopunske nastave za djecu izbjeglica i raseljenih lica i građana Kantona u inozemstvu. upravnih organizacija i agencija iz oblasti ovog Ministarstva. informacionoj i naučno-tehničkoj saradnji. osnivanje i zabranjivanje rada ustanova u oblasti kulture. pozorišna. koordiniranje naučno-istraživačke aktivnosti na području Kantona učešće i pružanje stručne pomoći u međunarodnim projektima. evidentiranje i brisanje iz evidencije javnih glasila. vođenje baze podataka obrazovno-odgojnih. filmska i estradna djela). vođenje registra. informiranje građana na privremenom radu u inostranstvu. pripremanje programa međukantonalne saradnje iz nadležnosti Ministarstva. donošenje nastavnih planova i programa ustanova predškolskog odgojno-obrazovnog rada. djelatnosti u oblasti kulture. zaštitu i korišćenje kulturno-historijskog nasljeđa (muzejska. vršenje poslova i zadataka koji se odnose na razvoj naučno-istraživačke djelatnosti naučnotehnoloških informacija i komunikacija na području Kantona. evidencije i planiranje. a koje donosi Federacija. kulture. kulturnoj. nauke. osnovno. vođenje brige o đačkom i studentskom standardu. praćenje i podržavanje sportista i sportskih udruženja od interesa za Kanton. likovna. razvoj i funkcionisanje sistema informisanja. utvrđivanje standarda. propisivanje uslova. muzička. za osnovnu i srednju školu. planiranje. vođenje registara. vršenje inspekcijskog nadzora nad zakonitošću rada ustanova i drugih institucija čija je djelatnost u nadležnosti Ministarstva. davanje saglasnosti za osnivanje. praćenje. kulturu i sport Federacije. nauku. izdavačka. sporta i informisanja. 70 . praćenje stanja i odnosa djelatnosti tehničke kulture. osnivanje i brisanje iz evidencije odgojno-obrazovne ustanove osnovnog. odobravanje školskih udžbenika za osnovne i srednje škole. bibliotečka.

Arhivistička informativna pomagala: SAP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: ograničena Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1994.-1995. računovodstvene dokumente. zašto može formirati posebne fondove. obavijesti. obavještenja.- 71 . dopise i sl. srpski Pismo u građi: latinica. a koji se odnose na djelovanje i rad Ministarstva za promet i komunikacije u periodu 1994. praćenje rada i zabranjivanje dopisništva i drugih dijelova medija informiranja drugih kantona. . operativne planove.davanje saglasnosti za osnivanje. . u skladu sa zakonom iz svoje nadležnosti. propisivanje okvira rada i nadležnosti organa službi. izvještaje. .6 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži rješenja. Finansijska dokumentacija 3. godine. Serije u fondu: 1. hrvatski. odjeljenja i drugih formi uprave na području općina nadležnih za poslove Ministarstva. - Ministarstvo za promet i komunikacije Tuzlansko-podrinjskog kantona Signatura: BiH-ATKT/MZPK TPK Vremanski raspon građe: 1994.. Arhiva protokola 2. Knjige Valorizacija fonda: 2 Iako fragmentarno sačuvana. U sastavu Ministarstva je Prosvjetno-pedagoški zavod kao upravna organizacija koja obavlja stručne prosvjetno-pedagoške poslove iz nadležnosti Ministarstva.vršenje i drugih poslova iz ovih oblasti.-1995. zahtjeve. građa fonda je važna jer sadrži podatke i informacije vezane za rad navedenog Ministarstva u ratnom periodu 1994. – 1995. (0.. godine. Jezik u građi: bosanski. informacije. Količina građe: 1 knj.utvrđivanje normativa i kriterija za finansiranje institucija čija je djelatnost u nadležnosti Ministarstva.vršenje nadzora. 5 reg.

12 1994.-1995. poštanskog prometa.01-011-21/94. željezničkog i prometa na vodama. Ministarstvo za urbanizam.01-011-176/94 od 28. 72 . izradu prometne osnove Kantona u skladu sa prometnom osnovom Federacije. te federalnim organizacijama iz oblasti prometa i komunikacija. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlansko-podrinjskog kantona br. iniciranje. prostorno uređenje i zaštitu okoliša u periodu 1994.Historijat stvaraoca fonda: Zakonom o Vladi Tuzlansko-podrinjskog kantona. utvrđeno je da se Vlada kantona sastoji od 13 resornih ministarstava. ugovore. cestovnog. unapređenje sigurnosti prometa i kategorizacija puteva na području Kantona. Jedno od njih je i Ministarstvo za promet i komunikacije koje je. vršenje i drugih poslova iz ovih oblasti. rješenja.09. – 1995.14. stvaranje uslova za nastup u inozemstvu privrednih subjekata iz oblasti prometa sa područja Kantona. br. kantonalni poštanski promet. devizne izvode i blagajnu. Količina građe: 1 knj. informacije. pripremanje nacrta zakona i drugih propisa iz svoje nadležnosti. dopise i sl. 1994. registraciju i usklađivanje linija. godine. prostorno uređenje i zaštitu okoliša Tuzlansko-podrinjskog kantona Signatura: BiH-ATKT/MZUPUZO TPK Vremanski raspon građe: 1994. U sastavu Ministarstva za promet i komunikacije su: Direkcija za puteve i Direkcija za telekomunikacije. zaduženo da vrši upravne i druge stručne poslove koji se odnose na: cestovni. (0. godine. cjevovodnog transporta. koje djeluju kao samostalna pravna lica. koji se odnose na djelovanje i rad Ministarstva za urbanizam. određivanje naknada za korištenje kantonalnih puteva. sigurnost svih vidova prometa unutar Kantona. godine. donesenim na sjednici održanoj 15. inspekcijski nadzor u oblastima javnih puteva. finansiranje i praćenje razvoja telekomunikacionih sistema i sredstava veze posredstvom nadležnih institucija u Kantonu. infrastrukture i informacijskog sistema na području Kantona. cjevovodni i integralni transport. protokole. željeznički i plovidbeni promet u okviru Kantona. u skladu sa zakonom iz svoje nadležnosti. saradnja sa ministarstvima za promet i komunikacije drugih kantona u Federaciji. inspekcijski nadzor u svim oblastima iz svoje nadležnosti. po čl. te redova vožnje za kantonalne linije.7 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži izvještaje.. 7 reg.

poljoprivrednog zemljišta i sl. prostorno uređenje i zaštitu okoliša koje je. br. provođenje i primjenu prostornog plana Kantona. zaduženo da vrši upravne i druge stručne poslove koji se odnose na: planiranje. finansiranju i praćenju stanja i kontrolu okolice i obnovu ratom uništenog graditeljskog nasljeđa. Finansijska dokumentacija 3. godine.09. planiranju. izgradnju i uređenje zemljišta na kantonalnom nivou.12 1994. 1994. hrvatski. pripremu. utvrđeno je da se Vlada kantona sastoji od 13 resornih ministarstava. izradu urbanističkih planova i urbanističkih redova Kantona. na području Kantona. zaštitu i unapređenje okolice.16.Historijat stvaraoca fonda: Zakonom o Vladi Tuzlansko-podrinjskog kantona. 01-011-176/94 od 28. ruda i minerala. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlansko-podrinjskog kantona br. iskorišćavanje prirodnih bogatstava (voda.-1995. uključujući i donošenje propisa - 73 . Jezik u građi: bosanski. izgradnju naselja i objekata od interesa za Kanton. pripremanje propisa u vezi sa utvrđivanjem stambene politike. godine. te predlaže propisivanje sankcija za povredu odredaba za provođenje navedenih dokumenata. srpski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SAP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: ograničena Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1994. šuma. Jedno od njih je i Ministarstvo za urbanizam. Knjige Valorizacija fonda: 2 Iako fragmentarno sačuvana.Serije u fondu: 1. donesenim na sjednici održanoj 15. Arhiva protokola 2. građa fonda je važna jer sadrži podatke i informacije vezane za rad navedenog Ministarstva u ratnom periodu 1994. određuju organe za njihovo provođenjei utvrđuju urbanističko-građevinske mjere zaštite stanovništva i materijalnih dobara od elementarnih nepogoda i ratnih dejstava. regulacionih planova i druge urbanističko-planske dokumentacije kojom se uređuju uslovi i način za plansko korištenje prostora.) zaštitu prirodne okolice i koordinaciju aktivnosti na istraživanju. usaglašenost prostornih planova općina sa prostornim planom Kantona i planova posebnih područja od interesa za Kanton. po čl. koncipiranje programa naučno-istraživačkog rada od značaja za prostorni i društveni razvoju skladu sa strategijom razvoja Federacije Bosne i Hercegovine i Kantona. 01-011-21/94. godine.

Knjige Valorizacija fonda: 2 Iako fragmentarno sačuvana. obavijesti. održavanje stambenih zgrada i stanova na kojima pravo raspolaganja ima Kanton.5 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži rješenja.. Količina građe: 1 knj. inspekcijski nadzor u svim oblastima iz svoje nadležnosti. saglasnosti. Finansijska dokumentacija 3.- 74 . Arhiva protokola 2. Serije u fondu: 1. (1. 14 reg. hrvatski. pripremanje nacrta propisa o korišćenju lokalnog zemljišta uključujući zoniranje. U sastavu Ministarstva za urbanizam. građa fonda je važna jer sadrži podatke i informacije vezane za rad navedenog Ministarstva u ratnom periodu 1993. Jezik u građi: bosanski. prostorno uređenje i zaštitu okolice su: Zavod za urbanizam i prostorno planiranje Uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove Ministarstvo za zdravlje Tuzlansko-podrinjskog kantona Signatura: BiH-ATKT/MZ TPK Vremanski raspon građe: 1993. vršenje i drugih poslova iz ovih oblasti.-1995. informacije. koji se odnose na djelovanje i rad Ministarstva za zdravstvo u periodu 1993. zahtjeve. uredbe. godine.- koji se odnose na uređenje i izgradnju stambenih objekata. – 1995. 1 fasc. srpski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SAP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: ograničena Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1993. zapisnike. prijedloge. godina. izvještaje. računovodstvene dokumente. dopise. u skladu sa zakonom iz svoje nadležnosti.-1995. pravilnike. pripremanje nacrta zakona i drugih propisa iz svoje nadležnosti.. odluke. potvrde i uvjerenja. molbe.

izvršenje mjera sigurnosti i zaštitnih mjera. osim mjera koje su stavljene u nadležnost drugog ministarstva. po čl. zaduženo da vrši upravne i druge stručne poslove koji se odnose na: razvoj i unapređenje zdravstvene zaštite i zdravstvenog osiguranja u jedinstvenom sistemu zdravstvene djelatnosti putem mreže zdravstvenih ustanova. nepovoljnog uticaja okoline i drugih štetnih činilaca. zdravstveno-statističku djelatnost. sanitarni nadzor.12 1994. stručno obrazovanje svih profila i nivoa stručnosti. u skladu sa zakonom iz svoje nadležnosti. 1994. zakone. sistem finansiranja zdravstvene zaštite na području Kantona. naredbe. računovodstvene dokumente. informacije. 6 reg. organiziranje i kontrolu liječenja oboljelih i ranjenih izvan Kantona. vršenje i drugih poslova iz ovih oblasti. odnosno nejonizirajućih zračenja. inspekcijski nadzor u svim oblastima iz svoje nadležnosti. Ministarstvo za obnovu. razvoj naučno-istraživačkih djelatnosti u oblasti zdravlja. suzbijanje i liječenje oboljenja endemske nefropatije. donesenim na sjednici održanoj 15. a koji se odnose na djelovanje i rad Ministarstva za obnovu. Količina građe: 1 knj. promet i uvoz lijekova. – 1995. godine. 01-011-176/94 od 28. zdravstveno vaspitanje i unapređenje zdravstvene kulture. 75 .-1995. osiguranje sredstava za izgradnju i opremanje. sprečavanje i suzbijanje zaraznih bolesti. rješenja. vibracija. godine. Jedno od njih je i Ministarstvo za zdravlje koje je. sprečavanje. davanje sanitarno-preventivne saglasnosti za izgradnju i upotrebu zdravstvenih objekata. buke. te osnivanje zdravstvenih ustanova. izvještaje. koordiniranje stručno-medicinskog nadzora nad radom ustanova i zdravstvenih radnika.09. projekte. pripremanje nacrta zakona iz svoje nadležnosti i druge poslove utvrđene zakonom. razvoj i poduzetništvo Tuzlansko-podrinjskog kantona Signatura: BiH-ATKT/MZORIP TPK Vremanski raspon građe: 1994. programe. (0.17. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlansko-podrinjskog kantona br. zaštitu od štetnih djelovanja jonizirajućih. utvrđeno je da se Vlada kantona sastoji od 13 resornih ministarstava.7 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži odluke. zapisnike. obavještenja.Historijat stvaraoca fonda: Zakonom o Vladi Tuzlansko-podrinjskog kantona. saglasnosti. godine. otrova i opojnih droga. razvoj i poduzetništvo u periodu 1994.. 01-011-21/94. zahtjeve. br.

76 . koordinaciju rada sa resornim ministarstvima u Vladi Kantona i humanitarnim organizacijama čija se djelatnost odnosi na obnovu ratom porušenih objekata i izgradnju infrastrukturnih sistema. inspekcijski nadzor u svim oblastima iz svoje nadležnosti. pripremanje nacrta zakona i drugih propisa iz svoje nadležnosti. razvoj i poduzetništvo koje je.12.1994. godine. sudjelovanje u utvrđivanju globalne strategije razvoja Federacije Bosne i Hercegovine i Kantona.Serije u fondu: 1. poduzetništvo. građa fonda je važna. Jedno od njih je i Ministarstvo za obnovu.09. godine.1994. 01-011-176/94 od 28. donesenim na sjednici održanoj 15. Jezik u građi: bosanski. 01-011-21/94. 18. zaduženo da vrši upravne i druge stručne poslove koji se odnose na: koordiniranje rada u resornim ministarstvima u Vladi Kantona na izradi i utvrđivaju koncepta i programa obnove i razvoja. godine. Knjige Valorizacija fonda: 2 Iako fragmentarno sačuvana. srpski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SAP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: ograničena Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1994. davanje saglasnosti i praćenje realizacije projekata obnove i razvoja koje realizuju međunarodne organizacije. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlansko-podrinjskog kantona br. vršenje i drugih poslova iz ovih oblasti. Arhiva protokola 2. koordinaciju i pomoć općinama u izradi programa obnove i razvoja. pripremanje odluka u okviru ekonomske politike za poticanje privrednog i društvenog razvoja Kantona.Historijat stvaraoca fonda: Zakonom o Vladi Tuzlansko-podrinjskog kantona. utvrđeno je da se Vlada kantona sastoji od 13 resornih ministarstava. hrvatski. po čl.-1995. jer sadrži podatke i informacije vezane za rad navedenog Ministarstva u ratnom periodu 1994. br. Finansijska dokumentacija 3. u saradnji sa resornim ministarstvima Vlade Kantona. u skladu sa zakonom iz svoje nadležnosti.

jer sadrži podatke i informacije vezane za rad navedenog Ministarstva u ratnom periodu 1994. Zakona o ministarstvima i 77 . srpski Pismo u građi: latinica.Historijat stvaraoca fonda: Zakonom o Vladi Tuzlansko-podrinjskog kantona. naredbe. obavijesti. hrvatski. Jedno od njih je i Ministarstvo za boračka pitanja koje je.-1995.U sastavu Ministarstva obnove. a odnose se na djelovanje i rad Ministarstva za boračka pitanja u periodu 1994. Knjige Valorizacija fonda: 2 Iako fragmentarno sačuvana. razvoja i poduzetništva se nalaze: Fond za obnovu i razvoj koji radi u skladu sa propisima o njegovom osnivanju. –1995.. godine. Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlansko-podrinjskog kantona Signatura: BiH-ATKT/MZBP TPK Vremanski raspon građe: 1994. građa fonda je važna. donesenim na sjednici održanoj 15. Serije u fondu: 1. (0. prijedloge. 1994. godine.09. odobrenja. informacije. razvoja i poduzetništva radi usklađivanja sa propisima iz oblasti investicija i strategijom globalnog razvoja Federacije Bosne i Hercegovine i Kantona. Resorna ministarstva će projekte iz svoje oblasti dostavljati Ministarstvu obnove. po čl. Arhivistička informativna pomagala: SAP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: ograničena Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1994. Finansijska dokumentacija 3. Jezik u građi: bosanski. uredbe. zahtjeve. Količina građe: 1 knj. utvrđeno je da se Vlada kantona sastoji od 13 resornih ministarstava. br. 6 reg. 19. zaključke.7 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži izvještaje. Arhiva protokola 2. 01-011-21/94. godine. rješenja. odluke.-1995.

12. vršenje i drugih poslova iz ovih oblasti u skladu sa zakonom iz svoje nadležnosti. molbe. 01-011-176/94 od 28. godine.1994. uređenje i održavanje spomen-obilježja. informacije. dopunskim i drugim pravima boraca. grobalja boraca i stratišta nevinih žrtava rata. nestalih i umrlih ratnih boraca.-2001. izgradnju. ratnih vojnih invalida. koji se odnose na djelovanje i rad Ministarstva bez portfelja u periodu 1994. godine. ostvarivanje prava na izuzetnu invalidsku i izuzetnu porodičnu penziju i druge vidove socijalne zaštite. pripadnika oružanih snaga Republika Bosne i Hercegovine i Federacije. zaštitu ratnih i mirnodopskih vojnih invalida. obrazovanje i rad ljekarskih komisija za utvrđivanje procenta vojnog invaliditeta zajedno sa Ministarstvom zdravlja Kantona. Količina građe: 4 knj. koordinaciju i usklađivanje rada općinskih organa uprave iz ovih oblasti. zahtjeve. odlučivanje u drugostepenom upravnom postupku po žalbama i postupku revizije prvostepenih upravnih organa kojima se odlučuje o osnovnim. (2.drugim organima uprave Tuzlansko-podrinjskog kantona br. osiguranje sredstava i drugih oblika pomoći borcima. osiguranje i kontrolu namjenskog trošenja sredstava. ratnih vojnih invalida i članova porodica poginulih boraca. - Ministarstvo bez portfelja Tuzlanskog kantona Signatura: BiH-ATKT/MBP TK Vremanski raspon građe: 1994. djelovanje društvene organizacije – udruženje građana boraca.5 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži izvještaje. 19 reg. pozive. članova porodica poslije njihove smrti i članova porodica poginulih i umrlih boraca. vođenje propisanih evidencija iz svoje nadležnosti. – 2001. 78 . na području Kantona. pripremu nacrta zakona i drugih propisa iz svoje nadležnosti. zaduženo da vrši upravne i druge stručne poslove koji se odnose na: zaštitu boraca. obavještenja. inspekcijski nadzor iz oblasti svoje nadležnosti. potvrde.. utvrđivanje politike i donošenje zakona i drugih propisa. kao i umrlih ratnih i mirnodopskih invalida. saradnju i koordinaciju rada sa Ministarstvom zdravlja i drugim ministarstvima u vršenju poslova iz svoje nadležnosti. saglasnosti. provođenje jedinstvene politike i sistemskih zakona Republike Bosne i Hercegovine i Federacije iz oblasti invalidsko-boračke zaštite. kojima se propisuju uslovi za ostvarivanje dopunskih prava boraca. članova obitelji poginulih.

Ministarstvo bez portfelja TK Historijat stvaraoca fonda: Zakonom o Vladi Tuzlansko-podrinjskog kantona. humanitarnim organizacijama iz tih zemalja i Islamskom vjerskom zajednicom.09.1995. br. saradnju sa domaćim i međunarodnim humanitarnim organizacijama i vjerskim institucijama. Arhiva protokola 2. praćenje priliva humanitarne pomoći na području Kantona i učestvovanje u distribuciji i raspodjeli humanitarne pomoći.1994. građa fonda je važna. srpski Pismo u građi: latinica. Sredstva za rad Ministarstva obezbjeđuju se budžetom Kantona. donesenim na sjednici održanoj 15. utvrđeno je da se Vlada kantona sastoji od 13 resornih ministarstava i dva ministarstva bez portfelja.-2001.Serije u fondu: 1. godine. 1/95. Finansijska dokumentacija 3. br.) donesenoj 28. 01. osnovan je: Kabinet ministra bez portfelja u Vladi Tuzlanskog kantona zaduženog za kontakte i saradnju sa arapskim zemljama. Uredbom o osnivanju Kabineta ministara bez portfelja u Vladi Tuzlansko-podrinjskog kantona (“Sl. Promjene naziva stvaraoca fonda: 1.. izradu ugovora. Ministarstvo bez portfelja TPK 2. godine. godine. Knjige Valorizacija fonda: 2 Iako fragmentarno sačuvana. u saradnji sa nadležnim ministarstvom. - 79 . hrvatski. novine TPK’’. 01-011-21/94.2001. Jezik u građi: bosanski. sporazuma i drugih akata koji se odnose na humanitarne aktivnosti. jer sadrži podatke i informacije vezane za rad navedenog Ministarstva u periodu 1994. Arhivistička informativna pomagala: SAP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: ograničena Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1994. Ovaj Kabinet bio je zadužen za stručne i druge poslove koji se odnose na: kontakte sa predstavnicima vlada i nevladinih organizacija.

aktivnosti. Finansijska dokumentacija 3. donesenim na sjednici održanoj 15. Ministarstvo bez lisnice Tuzlanskog kantona Signatura: BiH-ATKT/MBL TK Vremanski raspon građe: 1995. br.Ovo Ministarstvo djelovalo je i stvaralo građu do 2001. utvrđeno je da se Vlada kantona sastoji od 13 resornih ministarstava i dva ministarstva bez portfelja (lisnice). 80 . (1 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži izvještaji. – 2001.2001. jer sadrži podatke i informacije vezane za rad navedenog Ministarstva u periodu 1994. Uredbom o osnivanju Kabineta ministara bez portfelja u Vladi Tuzlansko-podrinjskog kantona (“Sl.1995. godine) ukinuto.01. godine. Arhivistička informativna pomagala: SAP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: ograničena Vremenski raspon stvaraoca fonda: 1994.. Jezik u građi: bosanski. br. građa fonda je važna. iako je Zakonom o Ministarstvima i drugim organima uprave TK (“Sl.2000. Knjige Valorizacija fonda: 2 Iako fragmentarno sačuvana. srpski Pismo u građi: latinica. osnovan je: Kabinet ministra bez lisnice u Vladi Tuzlanskog kantona zaduženog za kontakte i saradnju sa zapadnim zemljama.) donesenoj 28. novine TK” br.-2001.1994. koji se odnose na djelovanje i rad Ministarstva bez lisnice u periodu 1995. novine TPK’’.. 4 reg. Historijat stvaraoca fonda: Zakonom o Vladi Tuzlansko-podrinjskog kantona. godine.09.. godine.17/00 od 18. hrvatski. 01-011-21/94. molbe. Serije u fondu: 1. humanitarnim organizacijama iz tih zemalja i katoličkom crkvom. Količina građe: 4 knj.11. zaključci. godine. Arhiva protokola 2. 1/95. 4 fasc.-2001. godine.

daktilografa). metalske. Brana “Modrac”. Ciglana Sočkovac. Ugostiteljsko preduzeće Kiseljak. Gradski stadion. pomoćnik kancelarijskog referenta. podaci o maloljetnoj djeci bez jednog ili oba roditelja. lokacije za građevinske objekte. Fabrika sode Lukavac. računski režiseri. prodavače i konobare. – 1966. Ministarstvo bez lisnice egzistiralo je do 2001. podatke o zemljišnom fondu. predmete agrarne reforme i odluke i rješenja Agrarne komisije. godine. - Sreska uprava Sreski narodni odbor Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/SNOT Vremenski raspon građe: 1945. analize. TE. stambene zgrade. građevinske i rudarske struke.Ovaj Kabinet bio je zadužen za stručne i druge poslove koji se odnose na: kontakte sa predstavnicima vlada i nevladinih organizacija. izvještaje. saradnju sa domaćim i međunarodnim humanitarnim organizacijama i vjerskim institucijama. Sekretarijat za unutrašnje poslove 2. materijali iz oblasti prosvjete. 177 kut. a ukinuto je Zakonom o Ministarstvima i drugim organima uprave TK (“Sl. izradu ugovora. (44. evidencije o stavljanju pod starateljstvo.proizvođači anorganskih soli i čistih hemikalija. Osim toga u fondu se nalaze materijali Stručne škole u industriji i zanatstvu Tuzla (majstorski ispiti). praćenje priliva humanitarne pomoći na području Kantona i učestvovanje u distribuciji i raspodjeli humanitarne pomoći.. stambenih zgrada itd. novine TK” br. drumski saobraćaj. razne spise o zanatskim privatnim radnjama. u saradnji sa nadležnim ministarstvom. zapisnike sa polaganja ispita za KV i VK radnike (za kopače uglja. Azotara. izgradnju stambenih i upravnih zgrada. spiskovi djece palih boraca ili žrtava fašističkog terora. hemijska struka . izvještaje o žetvi. odluke. podaci o učeničkim zadrugama. ispita za vozače motornih vozila. godine). opšte spise. zabranjena lovišta. Rudnik. stručnih ispita (administrativna struka za zvanje kancelarijskog službenika.11. hemijska. izvještaji o pregledu rada u školama. Sredstva za rad ministarstva obezbjeđuju se budžetom Kantona. sporazuma i drugih akata koji se odnose na humanitarne aktivnosti. Serije u fondu: 1. most preko Jale i Soline.17/00 od 18. održavanje šuma.) mostova. vodovod. drvoprerađivačka).2000. popravku mostova. odluke o nasljedstvu. rješenja komisije za eksproprijaciju.5 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži zapisnike sa sjednica. putevi i sl. investicione programe i projekte objekata na teritoriji SNOT-a (Koksara. nacionalizaciju i arondaciji zemljišta. elektrotehničke. Sekretarijat za opštu upravu 81 . za knjigovođe. Količina građe: 5 knj.

Višći Donjoj. nacionalizacija. srez Tuzla je doživljavao promjene u nadležnostima nad mjesnim. Breškama. juna 1966. Zakonima o teritorijalnoj podjeli NR Bosne i Hercegovine. gradskim i opštinskim odborima. Dobrnji. Podorašju. a sačuvani su i projekti za izgradnju privrednih i drugih objekata. agrarna reforma). 12. 11. Građa također može poslužiti u svrhu ostvarivanja ličnih prava građana (eksproprijacija. Kikačima. Zukićima. Bukinju. hrvatski Pismo u građi: latinica. 30. godine. godine. Historijat stvaraoca fonda: Na osnovu Zakona o teritorijalnoj podjeli Bosne i Hercegovine na okruge. Živinicama i Đurđeviku. Tojšićima. Požarnici. Dubravama Donjim. Jezik u građi: bosanski. Solini.3. socijalne. prestao sa radom Narodni odbor sreza Tuzla. 5. 82 . Tuzlanski srez je obuhvatao 21 mjesni narodni odbor sa sjedištima u: Bašigovcima. 6. a poslovi su preneseni u nadležnost opštinskih skupština i njihovih organa. Morančanima. donesenih od strane Narodne vlade NR Bosne i Hercegovine augusta mjeseca 1945. Zahirovićima. Tuzli Gornjoj. ekonomske i kulturne istorije na području Sreskog narodnog odbora Tuzla jer sadrži vrijedne podatke za razne istraživačke teme. 9. 7. Breziku. list SR BiH” broj 14/66) na osnovu kojeg je. srpski. Od 1948. – 1966. Godine 1966. kao i sreske skupštine i njihovi organi. Gračanici-Selu. 8. srezove i područja mjesnih narodnih odbora i Uredbe o određivanju područja narodnih odbora i ustanovljenju sjedišta mjesnih narodnih odbora. Lipnici Srednjoj. 4. do 1962. godine. Sekretarijat za finansije Sekretarijat za privredu Sekretarijat za privredu i rad Sekretarijat za privredu i komunalne poslove Sekretarijat za poljoprivredu i šumarstvo Sekretarijat za prosvjetu i kulturu Sekretarijat za narodno zdravlje i socijalno staranje Planska komisija Projektna dokumentacija Knjige Valorizacija fonda: 2 Fond nije cjelovit. Skupština SR Bosne i Hercegovine proglasila je Zakon o sprovođenju Ustavnog zakona o ukidanju srezova (“Sl. dobro je sačuvan i predstavlja važan izvor za proučavanje političke. Slavinovićima. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SAP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1945. 10.

Zvornički srez je obuhvatao 22 mjesna narodna odbora čija su sjedišta bili: Baljkovići. Drinjača. 5. Dubnica. Kalesija Srpska. Divić. godine. Serije u fondu: 1. investicioni programi. kao i za rješavanje ličnih prava. rješenja o osnivanju sreskih komora. -1962. rješenja o osnivanju zanatskih. registri odluka i naredbi. 4. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1945. savjeta. Tuzlanski okrug je obuhvatao Zvornički srez sa sjedištem u Zvorniku. srpski. 3. augusta mjeseca 1945. Historijat stvaraoca fonda: Na osnovu Zakona o teritorijalnoj podjeli Bosne i Hercegovine na okruge. zapisnici sa polaganja majstorskih ispita. zapisnici sa sjednica vijeća.Sreski narodni odbor Zvornik Signatura fonda: BiH-ATKT/SNOZ Vremenski raspon građe: 1949. Količina građe: 2 knj. trgovinskih i ugostiteljskih komora. perspektivni planovi i akcioni programi razvoja poljoprivrede u opštinama koje obuhvata ovaj Odbor. Čolopek. Bulatovci. idejni i glavni projekti puteva. 2. materijali Komisije za odlikovanja. Jasenica. hrvatski Pismo u građi: latinica. 12 kut. Kamenica Srpska. 83 . Grbavci. rješenja o odorenjima pravilnika institucija i preduzeća na području sreza. Glumina. mostova.2 d/m) Sadržaj fonda: U fondu se nalaze: prijedlozi budžeta i društvenih planova. donesenih od strane Narodne vlade NR Bosne i Hercegovine. te može poslužiti u proučavanju rada i djelovanja ovoga Odbora. Jezik u građi: bosanski. – 1960. privrednih i drugih objekata na području sreza Zvornik. (3.. Sekretarijat za opštu upravu Biro sekretara Sekretarijat za privredu i komunalne poslove Projekti Knjige Valorizacija fonda: 3 Fond je necjelovit i dobro sačuvan. srezove i područja mjesnih narodnih odbora i Uredbe o određivanju područja narodnih odbora i ustanovljenju sjedišta mjesnih narodnih odbora.

Sapna. Kozluk. Srebrenica. Sapna. Sapna. Grbavci. list SR BiH” broj 14/66). 10. list NR BiH” broj 47/62) sve do stupanja na snagu Zakona o sprovođenju Ustavnog zakona o ukidanju srezova. Serije u fondu: 1. Zakonom o području srezova i opština u NR Bosni i Hercegovini (“Sl. Memići.. inspekcije.. Kamenica. srez Zvornički čine mjesni narodni odbori: Zvornik. 164 kut. Sekretarijat Unutrašnji poslovi Rad i radni odnosi Privreda Finansije – imovinsko-pravni odnosi Državne nabavke Planska komisija Kontrolna komisija Prosvjeta i kultura Narodno zdravlje i socijalna politika 84 . Skelani. Kalesija. 5. Drinjača. socijalna politika i sl. Memići. Sreski narodni odbor Gračanica Signatura fonda: BiH-ATKT/SNOG Vremenski raspon građe: 1945. zadrugarstvo. Vitinca Srpska i Zvornik. Fakovići. Šetići Srpski. gradskih naselja i područja mjesnih narodnih odbora. 8. 6. kada se svi poslovi iz nadležnosti sreskih skupština i njihovih organa prenose u nadležnost opštinskih skupština i njihovih organa (“Sl. lokalna industrija. Nezuk Muslimanski. Kozluk. Caparde. Međaši. (46 d/m) Sadržaj fonda: Fond se odnosi na različite oblasti djelovanja kao što su komunalni poslovi. Zakon o područjima srezova i opština u NR Bosni i Hercegovini doživljava promjene tako da 1962. zanatstvo. 4. 3. a čine je djelovodni protokoli. Petkovci. dok se veći dio fonda nalazi u Skupštini opštine Zvornik.Kozluk. Kusonje. list NRBiH” broj 17/55) srez Zvornik čine opštine sa naseljenim mjestima u svom sastavu: Bratunac. Ročević i Pilica. imovinski poslovi. Fond nije cjelovit. Nova Kasaba. Osmaci. Snagovo Gornje. imenski registri. registri Ugovora o učenju i dr.1955. Snagovo. list NR BiH” broj 15/48). godine u NR Bosni i Hercegovini postoji 6 srezova sa opštinama i naseljenim mjestima u sastavu opština. gradskih reona. 9. 7. Vlasenica i Zvornik. Na osnovu Odluke o određivanju granica gradova. koju je donijelo Predsjedništvo Prezidijuma Narodne skupštine NR Bosne i Hercegovine (“Sl. trgovina. upisnici kazni. a Zvornik kao opština sa naseljenim mjestima u svom sastavu pripada Tuzlanskom srezu (“Sl. Han Pijesak. Osmaci. Čelopek. jer je preuzet samo manji dio od Narodnog odbora sreza Tuzla. Količina građe : 60 knj. Ročevići. 2. Petkovci. .

1955. Gračanica. Doborovci.. Gornja Lohinja i Gračanica. U tom sastavu srez Gračanica je djelovao do 1955. agrarna reforma). Nakon administrativnoteritorijalne podjele NR Bosne i Hercegovine („Sl. godine. kada se Zakonom o području srezova i opština u NR Bosni i Hercegovini („Sl. Lukavica i Orahovica. 85 . Narodna odbrana Valorizacija fonda: 2 Fond nije cjelovit. Zakonom o teritorijalnoj podjeli Federalne Bosne i Hercegovine na okruge. Malešići. srpski. godine). godine i bio nadležan za plansko rukovođenje poljoprivredom u srezu. Stjepan Polje.11/52) u sastav Sreza Gračanica ušla je Gradska opština Gračanica sa sjedištem Narodnog odbora gradske opštine u Gračanici u koju ulaze Donja Lohinja. i opštine: Bosansko Petrovo Selo.17/55) ukida Sreski narodni odbor Gračanica.11. list NR BiH“ br. 11/45. za ostvarivanje mjera socijalnog staranja kao i kontrolu pravilne primjene zakona. Karanovac. avgusta 1945. Donja Orahovica. Lukavica. Doborovci. Tada su Sreski narodni odbor Gračanica činili slijedeći mjesni narodni odbori: Bosansko Petrovo Selo. Karanovac. gradska naselja i područja mjesnih narodnih odbora Sreski narodni odbor Gračanica ulazi u sastav Tuzlanske oblasti. srezove. Jezik u građi: bosanski. godine („Sl. Novim Zakonom o podjeli teritorije NR Bosne i Hercegovine na srezove. Brijesnica. gradove i opštine iz 1952. Sočkovac. Brijesnica Velika. za podizanje i razvijanje zadrugarstva. Malešići. Rapatnica. za ukazivanje pomoći mjesnim narodnim odborima u izvršavanju njihovih komunalnih poslova. Gornja Orahovica. br. Doborovci. kada je teritorija Bosne i Hercegovine podijeljena na oblasti. također. gradove. 10/50). zanatsva i trgovine. nacionalizacija. Škipovac. Petrovo Selo. može poslužiti u svrhu ostvarivanja ličnih prava građana (eksproprijacija. Sladna. hrvatski Pismo u građi: latinica. list NR BiH“ br. Sreski narodni odbor Gračanica obuhvatao je područja slijedećih mjesnih narodnih odbora: Boljanić. list NR BiH“. Lukavica. Orahovica Gornja. lokalne industrije. Soko. Sladna i Soko. kada ulazi u sastav Okružnog narodnog odbora Tuzla. popisa i politike viših organa državne vlasti. Skipovac. Brijesnica Velika. reone. godine („Sl. list NR BiH“. ali je dobro sačuvan i predstavlja važan izvor za proučavanje društvenih i privrednih kretanja na području Sreskog narodnog odbora Gračanica kao lokalnog organa vlasti. od 18. Gornji Moranjci. Katastar 12. Građa. Historijat stvaraoca fonda: Sreski narodni odbor Gračanica započeo je sa radom 1945. godine. Orahovica Donja. pripadao je Okružnom narodnom odboru Doboj do januara 1947. br. ćirilica Arhvističko informativna pomagala: SAP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1945. a veći dio njegovog područja pripaja srezu Tuzla. srezove i područja mjesnih narodnih odbora iz 1945.

konfiskacija imovine. – 1955. (18 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži zapisnike sa sjednica Izvršnog odbora. pravila ustanova koja su pri GNO-u. razvoj lokalne privrede. rješenja o postavljenju i premještaju službenika. 3. Sekretarijat – Izvršni odbor Odjeljenje za radne odnose Povjereništvo za komunalne poslove (industrija i zanatstvo) Povjereništvo za finansije (Odsjek za privredu) Povjereništvo za narodno zdravlje i socijalnu politiku Povjereništvo za komunalne poslove i lokalnu privredu Povjereništvo za građevine Povjereništvo za poljoprivredu Povjereništvo za trgovinu i snabdijevanje Povjereništvo za prosvjetu i kulturu Knjige Valorizacija fonda: 2 Fond nije cjelovit. kursevi i tečajevi za prosvjećivanje žena. Količina građe: 23 knj. razna uputstva. jer sadrži vrijedne podatke za razne istraživačke teme. rješenja o eksproprijaciji zemljišta. 86 . 6. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SAP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1945. srpski. dobro je sačuvan i može poslužiti u proučavanju upravnog. planove i izvještaje o radu povjereništava. 9. hrvatski Pismo u građi: latinica. privrednog i kulturnog života područja na kojem je djelovao ovaj Odbor. majstorski ispiti i kursevi pri SRZ. 11. 10. 5. a može poslužiti i u svrhu rješavanja ličnih prava (eksproprijacija. polaganje stručnih ispita za KV radnike. Jezik u građi: bosanski.. Serije u fondu: 1. 57 kut. 2. 7. agrarna reforma). rješenja za rad zanatskih radnji. 4. stambena pitanja. tečajevi za opismenjavanje. investicioni programi. 8.Gradska uprava Gradski narodni odbor Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/GNOT Vremenski raspon građe: 1946. nacionalizacija. – 1955.

donosi Zakon o podjeli teritorije NR BiH na srezove. Ši Selo. godine. Solina. Lukavac.3 d/m) Sadržaj fonda: 87 . Svojat. Ljepunice.-1952. Ljepunice. Po ovom Zakonu. Dobošnica. augusta 1955. a srez Tuzlanski čine 22 mjesna narodna odbora (Breške. list NR BiH” broj 15/48. gradskih naselja i područja mjesnih narodnih odbora (“Sl. Banovići Rudnik. Dolovi. Đurđevik. koje je donijelo Predsjedništvo Narodne skupštine BiH 16. Brezik. Marta mjeseca 1950. godine. (0. Rudarska kolona Šićki Brod. aprila 1952. Hudeč. septembra 1955. 28. Simin Han. Brđani. Odluka broj 1079/48) po kojoj se izdvajaju gradovi: Tuzla. Srebrenik. osnivaju povjereništva za pojedine organe državne uprave. gradove i opštine (“Sl. Rudarska kolonija Bukinje. augusta 1945. godine. U područje grada Tuzle ulaze mjesta: Tuzla. Tojšići. Lukavac) i 11 opština (Breške. Rudnik Bukinje. do 1949. na osnovu koje se u Izvršnom odboru. Doboj i Derventa kao i gradska naselja u gradu Tuzli: Slavinovići i Bukinje. Narodna skupština NR Bosne i Hercegovine. Količina građe: 3 knj. Dobošnica). Puračić. Dubrave. a pripadaju mu 2 gradske opštine (Banovići. na osnovu kojeg je Tuzla grad sa sjedištem narodnog odbora grada u Tuzli. Bijeljina. list NR BiH” broj 10/50) po kome se iz sastava odgovarajućih srezova izdvajaju gradovi i obrazuju posebne administrativno-teritorijalne jedinice kao područja gradskih narodnih odbora van sastava sreza. u čijem sastavu su bila odjeljenja ili odsjeci. Banovići. srezove i područja mjesnih narodnih odbora i Uredbom o određivanju područja narodnih odbora i ustanovljenju sjedišta mjesnih narodnih odbora. Tojšići. godine kada se ukida Zakon o narodnim odborima gradova i gradskih opština. Priluk. 2 kut. jula 1955. Poljana. gradovi su izdvojeni u samostalna područja narodne vlasti i zadržavaju svoja ranija područja sa nepromijenjenim granicama. čije su odredbe važile do 31. Marta mjeseca 1948. Vršani. Brčko. Vasiljevci. Gornja Tuzla. Brijesnica. Puračić. Predsjedništvo Prezidijuma Narodne skupštine NR Bosne i Hercegovine je donijelo Odluku o određivanju granica gradova. Tuzlansku oblast čini 18 srezova i 5 gradova sa svojim područjima. Narodna skupština NR Bosne i Hercegovine je 12. Gradski narodni odbor Gračanica Signatura fonda: BiH-ATKT/GNOG Vremenski raspon građe: 1950.. kada Vlada NR Bosne i Hercegovine donosi Uredbu o reorganizaciji upravnog aparata gradskih narodnih odbora (“Sl. list NR BiH” broj 11/52). Kiseljak. list NR BiH” broj 5/49). Tinja. Gradski odbor je djelovao preko Izvršnog odbora. Narodna skupština NR Bosne i Hercegovine donosi Zakon o administrativno-teritorijalnoj podjeli NR Bosne i Hercegovine (“Sl. Turija.Historijat stvaraoca fonda: Zakonom o teritorijalnoj podjeli Federalne Bosne i Hercegovine na okruge. Kreka. godine. umjesto dosadašnjih odjeljenja. gradskih reona. Rasovac. Smoluća. Husino (bez zaseoka Petrovice). list NR BiH” broj 16/55) po kojem narodni odbori novih opština i srezova treba da obrazuju svoje upravne organe i mjesne urede najkasnije do 1. Podorašje. godine. godine usvojila Zakon o sprovođenju novog uređenja opština i srezova (“Sl. godine. Željeznička stanica Bukinje. Živinice. Brijesnica. Slavinovići. Živinice). Požarnica.

5. hrvatski Pismo u građi: latinica. 2.Fond sadrži građu nastalu u radu Gradskog narodnog odbora Gračanica koji je vršio poslove u oblasti plana. Fond čine dvije knjige i spisi (povjerljivi i obični spisi po djelovodnom protokolu). sadrži vrijedne podatke za istraživanje brojnih tema iz lokalne historije u oblasti privrede. finansija i upravljanja opštenarodnom imovinom.-1952. Serije u fondu: 1. Jezik u građi: bosanski. 4. u oblasti lokalne privrede. gradove i opštine iz 1952. Historijat stvaraoca fonda: Zakonom o adninistrativno-teritorijalnoj podjeli NR Bosne i Hercegovine („Sl. Opšti poslovi Komunalni poslovi Finansijski poslovi Odjeljenje prosvjete i kulture Matična služba Valorizacija: 2 Fond nije cjelovit. list NR BiH“ br. ali pruža mogućnost za izučavanje pojava i događaja koji se odnose na rad GNO Gračanica.10/50) ukinut je Mjesni narodni odbor Gračanica i formiran Gradski narodni odbor sa sjedištem u Gračanici koji je ulazio u sastav Sreskog narodnog odbora Gračanica. obrazovanja i kulture. Također. godine („Sl. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SAP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1950.) umjesto Gradskog narodnog odbora Gračanica formira se Narodni odbor gradske opštine u Gračanici. 3. zapisnici sa sastanaka. zaštite narodnog zdravlja i socijalnog staranja. komunalne izgradnje i komunalnih poslova. list NR BiH“ br. 11/52. te zaštite prava građana i održavanje reda i mira. zahtjevi za sklapanje braka. Teritorijalnom podjelom NR Bosne i Hercegovine na srezove. te zdravstva i socijalnog staranja. upisi u matične knjige rođenih i umrlih. prosvjete i kulture. srpski. komunalne izgradnje. finansije. 88 .

3. Historijat stvaraoca fonda: Zakonom o podjeli teritorije Bosne i Hecegovine na srezove. knjige. gradove i opštine iz 1952. Gornja Lohinja. godina. 4. 11/52) u srezu Gračanica formiran je Narodni odbor gradske opštine Gračanica umjesto dotadašnjeg Gradskog narodnog odbora Gračanica. komunalni. 89 .ATKT/NOGOG Vremenski raspon građe: 1952. završni računi. Donja Lohinja.. zahtjevi za sklapanje braka.-1955. 5. list NR BiH“ br. rješenja o dodjeli zemljišta. Količina građe: 3 knj.5 d/m) Sadržaj fonda: Fond čine personalni spisi. rješenja o upisu u matične knjige itd. i pruža mogućnost proučavanja pojava i događaja iz raznih životnih sfera koje se odnose na područje Gradske opštine Gračanica za period 1952. Zakonom o području srezova i opština iz 1955. 17/55) formiran je Narodni odbor opštine Gračanica koji sa naseljenim mjestima u svom sastavu pripada srezu Tuzla. Opšti poslovi Personalno odjeljenje Imovinsko-pravni poslovi Finansijsko odjeljenje Matična služba Valorizacija: 2 Fond nije potpuno sačuvan ali sadrži značajne podatke i činjenice.Narodni odbor gradske opštine Gračanica Signatura: BiH. rješenja o osnivanju preduzeća. socijalni i kulturni razvitak opštine.-1955. srpski. 10 kut. Serije u fondu: 1. godine („Sl. 2. – 1955. U sastav Gradske opštine ušli su: Gračanica. U nadležnost Narodnog odbora gradske opštine spadali su poslovi od neposrednog interesa za privredni. Jezik u građi: bosanski. budžeti. list NR BiH“ br. dosijea. (2. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SAP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1952. godine („Sl. hrvatski Pismo u građi: latinica.

2 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži materijale iz rada ovoga Odbora i Komisije za utvrđivanje zločina okupatora i njihovih pomagača.Mjesna uprava Mjesni narodni odbor Bukinje Signatura fonda: BiH-ATKT/MNOBu Vremenski raspon građe: 1945. Bukinje. Tuzlanski srez je obuhvatao 21 mjesni narodni odbor sa sjedištima u: Bašigovcima. Husino i Cerik. ali može poslužiti za istraživanja djelovanja stvaraoca na uskom području jedinice lokalne uprave.. gradskih reona. Višći Donjoj. Breziku. Breškama. 90 . Bukinje postaje područje grada Tuzle i prestaje sa radom kao Mjesni narodni odbor. srezove i područja mjesnih narodnih odbora i Uredbe o određivanju područja narodnih odbora i ustanovljenju sjedišta mjesnih narodnih odbora. Cerik. Odlukom o određivanju granica gradova. Podorašju. uputstva i raspise pojedinih sekretarijata Sreskog narodnog odbora Tuzla. srpski. 5 kut. Zahirovićima. list NR BiH” broj 15/48. Kolona Bukinje. Tuzli Gornjoj. od strane Narodne skupštine NR BiH (“Sl. Historijat stvaraoca fonda: Na osnovu Zakona o teritorijalnoj podjeli Bosne i Hercegovine na okruge. Zukićima. – 1952. list NR BiH” broj 11/52). Opšti dio – raspisi. Slavinovićima. Lipnici Srednjoj. Solini. (1. Gračanici-Selu. Jezik u građi: bosanski. Donošenjem Zakona o podjeli teritorije NR Bosne i Hercegovine na srezove. Bukinje postaje gradsko naselje u gradu Tuzli i obuhvata sela Husino. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon stvaraoca fonda: 1945. Komisija za utvrđivanje zločina okupatora i njihovih pomagača Valorizacija fonda: 4 Fond nije cjelovit. – 1952. Hudeč. Živinicama i Đurđeviku. hrvatski Pismo u građi: latinica. augusta mjeseca 1945. Bukinju. Hudeč i Petrovice. Dubravama Donjim. godine. gradove i opštine. Požarnici. Odluka broj 1079/48). Mjesni narodni odbor Bukinje obuhvatao je sela: Bukinje. Količina građe: 1 knj. gradskih naselja i područja mjesnih narodnih odbora (“Sl. Tojšićima. Pogorioc. uputstva 2. Dobrnji. Vilušići. donesenih od strane Predsjedništva NR Bosne i Hercegovine – Odjeljenja za izgradnju narodne vlasti. Pagovice. Kikačima. Serije u fondu: 1. Rapače. Morančanima. Rapače i zaseoci Krtolije.

Tuzli Gornjoj. Čakloviće Muslimanske. Križane. Živinicama i Đurđeviku. Breziku. Višći Donjoj. Požarnici. augusta mjeseca 1945. gradskih reona. Jezik u građi: bosanski. odluke na priznavanje prava na zemlju bivšim beglučarima. srezove i područja mjesnih narodnih odbora i Uredbe o određivanju područja narodnih odbora i ustanovljenju sjedišta mjesnih narodnih odbora. Solini. tuzlanski srez je obuhvatao 21 mjesni narodni odbor sa sjedištima u: Bašigovcima. Historijat stvaraoca fonda: Na osnovu Zakona o teritorijalnoj podjeli Bosne i Hercegovine na okruge. Bukinju. Zukićima. Lipnici Srednjoj. Tojšićima. Gračanici-Selu. Kolovrat. gradskih naselja i područja mjesnih narodnih odbora (“Sl. Podorašju. – 1952. Orašje. Odlukom o određivanju granica gradova. godine. planove rada MNO Slavinovići itd. srpski. (0. Mjesni narodni odbor Slavinovići obuhvatao je sela: Slavinovići. Pored građe o radu ovoga Odbora. – 1951. list NR BiH” broj 15/48. Količina građe: 1 kut.3 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži: dozvole uknjižbe prava vlasništva na zemlju. Breškama. Opšta dokumentacija 2. Zahirovićima. Morančanima. Dubravama Donjim. donesenih od strane Predsjedništva NR Bosne i Hercegovine – Odjeljenja za izgradnju narodne vlasti. Dokumentacija imovinskih odnosa Valorizacija fonda: 4 Fond nije cjelovit. dobro je sačuvan i najviše može poslužiti za dokazivanje prava vlasništva pravnih i fizičkih lica. Slavinovićima. Grabovica Muslimanska. fond sadrži i personalne dokumente (ugovore o radu) radnika Trgovačkog preduzeća “Ogrev” Tuzla. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1945. Vršane. hrvatski Pismo u građi: latinica. Grabovica katolička. planove otkupa žitarica. Dobrnji.Mjesni narodni odbor Slavinovići Signatura fonda: BiH-ATKT/MNOSl Vremenski raspon građe: 1946. ali i za istraživanje djelovanja stvaraoca na uskom području jedinice lokalne uprave. odluke o dodjeli zemlje agrarnim interesentima. Kikačima. 91 . Odluka broj 1079/48). zapisnike o eksproprijaciji zemljišta. Serije u fondu: 1. Čakloviće Srpske i Simin-Han.

ćirilica Arhivističko informativna pomagala: SAP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraovca fonda: 1945.-1950. djelovodni protokoli Matičnog područja Gračanica) i spise (strogo povjerljivi. upise u matične knjige rođenih i umrlih. hrvatski Pismo u građi: latinica. Muslimansku Grabovicu i zaselak Sepetare. Opšti poslovi Personalni spisi Finansijski poslovi Matična služba Djelovodni protokoli Valorizacija: 2 Fond nije potpuno sačuvan. srpski.Slavinovići postaju gradsko naselje u gradu Tuzli i obuhvataju sela Križane. Serije u fondu: 1. ali je veoma značajan za proučavanje prošlosti raznih životnih oblasti vezanih za prostor Mjesnog narodnog odbora Gračanica kao lokalnog organa vlasti. povjerljivi i obični spisi po djelovodnom protokolu). a posebno u oblasti poljoprivrede. Jezik u građi: bosanski. (1. Mjesni narodni odbor Gračanica Signatura fonda: BiH-ATKT/MNOG Vremenski raspon: 1945. list NR BiH” broj 11/52) prestaju sa radom mjesni narodni odbori i Slavinovići ulaze u područje grada Tuzle sa sjedištem narodnog odbora grada u Tuzli.5 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži knjige (djelovodni protokoli MNO Gračanica. 5. Simin Han. finansijske i personalne spise. 3. trgovine i zanatstva. 4.. te u oblasti obrazovanja i socijalnog staranja. godine po Zakonu o teritorijalnoj podjeli Federalne Bosne i Hercegovine na okruge. Historijat stvaraoca fonda: Mjesni narodni odbor Gračanica počeo je sa radom 1945. gradove i opštine (“Sl. zahtjeve za sklapanje braka itd. Zakonom o podjeli teritorije NR Bosne i Hercegovine na srezove. 2. Kolovrat.-1949. zapisnike i izvještaje MNO. Količina građe: 8 knj. srezove i područja mjesnih narodnih odbora 92 . 6 kut.

list NR BiH“. vođenje matičnih knjiga i sklapanja brakova itd..-1906.. spisak poginulih boraca sahranjenih u Boljaniću. socijalnog staranja i narodnog zdravlja.iz 1945. godine. do 1947. Serije u fondu: 1. godinu) i spise (kućne liste. 10/50) u Srezu Gračanica ukida se Mjesni narodni odbor Gračanica. a obuhvatalo je teritorij grada Gračanica. – 1906.-1940. finansija. Mjesni narodni odbor Boljanić Signatura fonda: BiH-ATK/MNOBo Vremenski raspon: 1945. Jezik u građi: bosanski. komunalnog života.] Količina građe: 3 knj. [1902. -1947. spisak stanovnika sela Boljanić i Tekućica. narodnog prosvjećivanja. 2. hvatski Pismo u fondu: latinica. finansijsku dokumentaciju). 1930. 11/45). finansija. br. trgovine i zanatstva. građu o pitanjima unutrašnje kolonizacije. – 1940..imenik Matične knjige rođenih sela Boljanić za period 1902. u čije područje ulazi Gračanica. trgovine i zanatstva. Napomena: Fond sadrži i spise matične službe . a formira se Gradski narodni odbor Gračanica. vršio i poslove iz oblasti poljoprivrede. Zakonom o administrativno-teritorijalnoj podjeli NR Bosne i Hercegovine („Sl. Pored obavljanja osnovnih zadataka Mjesni narodni odbor Gračanica vršio je poslove u oblasti plana.5 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži jednu knjigu (djelovodni protokol za 1947. godina i imenik Matične knjige vjenčanih za period 1930. Opšta dokumentacija Finansijska dokumentacija Matična služba Knjige Valorizacija fonda: 3 Fond je fragmentarno sačuvan i pruža mogućnost proučavanja raznih životnih sfera na području Mjesnog narodnog odbora Boljanić u periodu od 1902. 4. Građa obuhvata zanimljive podatke koji se odnose na značajan period poslijeratne izgradnje jer je Mjesni narodni odbor Boljanić. (0. Sjedište Mjesnog narodnog odbora Gračanica je bilo u Gračanici. komunalnog života. pripadao je Sreskom narodnom odboru Gračanica. 3. br. godine („Sl. pored obavljanja osnovnih zadataka. poljoprivrede. 1 kut. list NR BiH“. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SAP Stepen sređenosti: arhivistički sređen 93 . narodnog zdravlja i socijalnog staranja i matičnih poslova. srpski. narodnog prosvećivanja.

4.. Fond posjeduje određene kumulativne podatke iz oblasti poljoprivrede. list NR BiH“. 1 kut. Serije u fondu: 1. poslovi matične službe .rješenja o upisu u matične knjige. presuda o razvodu braka). hrvatski Pismo u građi: latinica. Mjesni narodni odbor Sočkovac Signatura fonda: BiH-ATKT/MNOSo Vremenski raspon građe: 1945. Količina građe: 5 knj. 3. godine („Sl. a pripadao je Sreskom narodnom odboru Gračanica. MNO Boljanić obuhvatao je sela Boljanić i Tekućicu. 11/45) formiran je Mjesni narodni odbor Boljanić sa sjedištem u Boljaniću. 29/47) ukida se MNO Boljanić a područje se pripaja MNO Karanovac. (0.6 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži knjige . srpski. Historijat stvaraoca fonda: Zakonom o teritorijalnoj podjeli Federalne Bosne i Hercegovine na okruge. izvještaji o sklapanju braka. Zakonom o administrativno-teritorijalnoj podjeli Bosne i Hercegovine iz 1947. rada MNO Sočkovac. Tu su i drugi spisi različite provenijencije koji mogu poslužiti za rekonstrukciju događaja i pojava iz ovog perioda rada MNO Sočkovac. te provođenja određenih procesa poput kolonizacije. srezove i područja mjesnih narodnih dbora („Sl. konfiskacijama. Jezik u građi: bosanski. o kolonizaciji.-1947. 2.-1947. br. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SAP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja 94 . Opšti spisi Zapisnici i izvještaji Matični spisi Knjige Valorizacija fonda: 3 Iako fond fragmentarno sačuvan daje mogućnost istraživanja i proučavanja privrednih i društvenih kretanja na području Mjesnog narodnog odbora Sočkovac. konfiskacije i sl. list Federalne BiH“ br.djelovodni protokoli i spise (korespondencija sa višim organima vlasti.Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1945. zapisnici sa sastanaka MNO i izvještaji o radu.

narodnog zdravlja i socijalnog staranja. Karanovac i Kakmuž. Količina građe: 3 knj.Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1945. uključivanje nepismenih osoba u tečajeve za opismenjavanje. srezove i područja mjesnih narodnih odbora („Sl. 3. zapisnici sjednica MNO Karanovac. Serije u fondu: 1. 95 . rješenja o proglašenju mrtvim nestalih osoba.). 11/45).-1947. narodnog prosvjećivanja. Posebno je značajna građa koja se odnosi na poljoprivredne prilike i obrazovno-socijalno stanje na području ovoga Odbora. platne liste službenika. Mjesni narodni odbor Sočkovac obuhvatao je sela: Sočkovac. o popisu stanovništva. personalni spisi. 4 kut. 4. Mjesni narodni odbor Karanovac Signatura fonda: BiH-ATKT/MNOKar Vremenski raspon građe: 1947. zapisnici o sklapanju braka i dr. list NR BiH’’ br. komunalnog života. ali pruža mogućnost proučavanja različitih zanimljivosti iz brojnih životnih sfera na području Mjesnog narodnog odbora Karanovac. 29/47) ukida se Mjesni narodni odbor Sočkovac i ovo područje se pripaja novoformiranom Mjesnom narodnom odboru Karanovac. (1. Opšti spisi Personalni spisi Rješenja i presude Matične knjige Valorizacija fonda: 3 Fond je fragmentarno sačuvan. zaključci Sreskog suda u Gračanici o konfiskaciji nekretnina. Historijat stvaraoca fonda: Zakonom o teritorijalnoj podjeli Federalne Bosne i Hercegovine na okruge. te matičnih poslova. finansija. formiran je Mjesni narodni odbor Sočkovac sa sjedištem u Sočkovcu koji je pripadao Sreskom narodnom odboru Gračanica.-1951.2 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži tri knjige i veći broj spisa (uputstva. Novim Zakonom o administrativno-teritorijalnoj podjeli Bosne i Hercegovine iz 1947. upisi u matične knjige rođenih. kupoprodajni ugovori. podaci o zanatskim radnjama. Pored obavljanja osnovnih zadataka Mjesni narodni odbor Sočkovac vršio je poslove iz oblasti poljoprivrede. podaci o koloniziranim porodicama u Vojvodinu. 2. otkupu stoke i stočnih proizvoda. planovi i analize o otkupu poljoprivrednih proizvoda. trgovine i zanatstva.. statistički podaci o naseljenim mjestima. presude o razvodu. odluke Sreskog suda u Gračanici o uknjižbi prava vlasništva na nekretnine. raspodjela sjemena za sjetvu. list Federalne BiH“ br. godine („Sl.

narodnog prosvjećivanja. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SAP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1947. (28 d/m) Sadržaj fonda: Fond nije kompletan i sadrži dio opšte i povjerljive pošte. trgovine i zanatstva.-1955. 96 . Sočkovac. Boljanić i Tekućica. zapisnike o sklapanju braka. 15/55) ukida se MNO Karanovac i formira Narodni odbor opštine Karanovac u koji ulaze: Boljanić. 2. djelovodne protokole. eksproprijacije. a formira se Mjesni naroni odbor Karanovac u koji su ušla sela: Karanovac. Opšta dokumentacija Zapisnici NOO-e Imovinski predmeti – eksproprijacije Povjerljiva dokumentacija Knjige Valorizacija fonda: 4 Fond po svom sadržaju i sačuvanosti nije velike vrijednosti te može poslužiti za istraživanje prilika u vrijeme djelovanja stvaraoca na uskom području jedinice lokalne uprave. 97 fasc. MNO Karanovac je vršio poslove iz oblasti poljoprivrede.Jezik u građi: bosanski. 29/47) ukidaju se mjesni narodni odbori Sočkovac i Boljanić. godine („Sl. 3. zapisnike NOO. hrvatski. Historijat stvaraoca fonda: Zakonom o administrativno-teritorijalnoj podjeli NR Bosne i Hercegovine iz 1947. Količina građe: 41 knj. – 1958.. 4. gradove i opštine („Sl. list NR BiH“ br. Pismo u građi: latinica. narodnog zdravlja i socijalnog staranja. list NR BiH“ br. Sjedište Mjesnog narodnog odbora bilo je u Karanovcu. Serije u fondu: 1. srpski. 5. Zakonom o podjeli teritorije NR Bosne i Hercegovine na srezove. prijave o nestalim u ratu. Opštinska uprava Narodni odbor opštine Kiseljak Signatura fonda : BiH – ATKT/NOOKi Vremenski raspon građe: 1945. te matičnih poslova. finansija. Sočkovac i Tekućica. komunalnog života. Karanovac.

a 1947. Šići. Priluk. Petrovice (zaselak sela Husino) i Cerik. list NR BiH” broj 11/52). – 1962. godine sjedište Mjesnog narodnog odbora bila je Poljana u čiji sastav su ulazile: Bistarac Donji. protokole itd. Poljana Hrvatska. do 1962. srezu Tuzla pripada opština Kiseljak sa sjedištem narodnog odbora opštine u Kiseljaku u čiji sastav ulaze: Bokavići. zapisnike sa sjednica vijeća. godine Kiseljak je naseljeno mjesto u sastavu opštine Tuzla. Bokavići. rješenja o osnivanju zanatskih radnji. Pirkovac. Poljana Muslimanska. Poljana (Kiseljak). pripadao Lukavačkom srezu Tuzlanskog okruga. Ljubače. Breze i Brgule.Jezik u građi: bosanski. godine. prodavnica i ugostiteljskih objekata. Bokavići. i 1950. Promjene naziva stvaraoca fonda: 1. žrtava fašističkog terora i djece bez roditelja. Količina građe: 71 fasc. Mjesni narodni odbor Kiseljak je. hrvatski Pismo u građi: latinica. Ševar. Zakonom o podjeli teritorije NR Bosne i Hercegovine na srezove. Poljice. srpski. Mihatovići. Narodni odbor opštine Bosansko Petrovo Selo Signatura fonda: BiH-ATKT/NOOBPS Vremenski raspon građe: 1952. 1945. spiskove djece palih boraca. gradove i opštine (“Sl. Bistarac Gornji. Savjet za opštu upravu 2. – 1958. a pripada srezu Tuzla i tako ostaje do 1966. Ševar. godine kada srezovi prestaju sa radom. Plane. Delevari. Mihatovići. Mjesni narodni odbor Kiseljak 2. zapisnike sa sjednica savjeta. Moranjčani. odluke. Breza. Šiće. Bistarac Donji. Plane. Poljana. Serije u fondu: 1. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: PrP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1945. Od 1955. Kiseljak. sa selima Kiseljak. Godine 1952. Bučik Donji. građevinske dozvole. rješenja o eksproprijaciji i uzurpaciji. Šerići. Narodni odbor opštine Kiseljak Historijat stvaraoca fonda: Na osnovu Uredbe o određivanju područja narodnih odbora i ustanovljenju sjedišta mjesnih narodnih odbora. (19 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži zapisnike sa sjednica mjesnih odbora. rješenja. Ševar i Hasanbašići. Savjet za plan i finansije 97 .

4.. 17/55..) Bosansko Petrovo Selo je kao opština u koju ulaze: Bosansko Petrovo Selo.) samo se mijenja broj naseljenih mjesta u sastavu opštine Bosansko Petrovo Selo.Brđani. Kruševica. Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o području srezova i opština u NR Bosni i Hercegovini 1958. Porječina. Dobošnica. 1992. godine (“Sl. srpski. Kakmuž. Savjet za privredu i komunalne poslove Savjet za školstvo Savjet za kulturu i narodno prosvjećivanje Savjet za zdravlje i socijalnu zaštitu Valorizacija: 3 Fond po svom sadržaju i sačuvanosti može poslužiti za istraživanje prilika u vrijeme djelovanja stvaraoca na uskom području jedinice lokalne uprave. list NR BiH’’ br. – 1995. Količina građe: 111 knj. Kakmuž. Skupština opštine Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/SOT Vremenski raspon građe: 1955. Miričina. godine (“Sl. 2.21 d/m) 98 . Bosansko Petrovo Selo. Zakonom o području srezova i opština u NR Bosni i Hercegovini 1955. Krtova. Orahovica Donja. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SAP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1952. Ražljeva i Sižje (bez zaselaka Borice i Komar) pripalo je Tuzlanskom srezu. Sjedište Narodnog odbora opštine je bilo u Bosanskom Petrovom Selu – Lužani.3. Historijat stvaraoca fonda: Zakonom o podjeli teritorije NR Bosne i Hercegovine na srezove. 11/52. list NR BiH’’ br. 5. – 1980. – 1962... a 1962.549 fasc. Gnojnica. Krtova i Porječina.. Orahovica Gornja. gradove i opštine 1952. Bosansko Petrovo Selo. ali i za rješavanje imovinskopravnih odnosa fizičkih i pravnih lica.) Bosansko Petrovo Selo kao opština sa naseljenim mjestima u svom sastavu (Berkovica. 6. 23/58. hrvatski Pismo u građi: latinica. 2.Lužani. godine Bosansko Petrovo Selo je kao naseljeno mjesto pripalo opštini Gračanica u Tuzlanskom srezu.187 pov. list NR BiH’’ br. pripalo Gračaničkom srezu. 2 omota (579. godine (“Sl. 53 kut. Jezik u građi: bosanski.

Sadržaj fonda: Fond sadrži zapisnike sa sjednica, rješenja o dodjeli nacionalizovanog zemljišta, eksproprijacije zemljišta, urbanističke saglasnosti i građevinske dozvole za objekte, upotrebne dozvole, dodjele zemljišta, polaganje ispita, otvaranje trgovinskih radnji i drugih objekata, dokumente Službe za budžet i finansije, projekte itd. Serije u fondu: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Sekretar Odjeljenje za opštu upravu i unutrašnje poslove Odjeljenje za društvene službe Odjeljenje za finansije Odjeljenje za privredu, rad i radne odnose Odjeljenje narodne odbrane Odjeljenje za komunalne poslove Građa ratne produkcije

Valorizacija fonda: 2 Fond se može koristiti za istraživanja razvoja i djelatnosti opštine Tuzla (privredne, stambene i komunalne izgradnje, kulturne i prosvjetne djelatnosti, socijalne politike), ali i za rješavanje imovinsko-pravnih odnosa fizičkih i pravnih lica (građevinske dozvole, dodjele zemljišta, nacionalizacije, eksproprijacije itd.). Jezik u građi: bosanski, srpski, hrvatski Pismo u građi: latinica, ćirilica Arhivistička informativna pomagala: PrP (registri, upisnici, protokoli) Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1955. – Promjene naziva stvaraoca fonda: 1. Narodni odbor opštine Tuzla (od 1955. do 1964.godine) 2. Skupština opštine Tuzla (od 1964. do 1974. godine) 3. Skupština opštine Tuzla (od 1974. do 1990. godine) Historijat stvaraoca fonda: Prezidijum Narodne skupštine NR Bosne i Hercegovine je 28. aprila 1952. godine objavio Zakon o podjeli teritorije NR Bosne i Hercegovine na srezove, gradove i opštine (“Sl. list NR BiH’’ broj 11/52), a Tuzla je gradska opština u čije područje ulaze mjesta: Tuzla, Kreka, Rudarska kolonija Bukinje, Željeznička stanica Bukinje, Rudnik Bukinje, Rudarska kolona Šićki Brod, Ši Selo, Rasovac, Solina, Brđani, Dolovi, Vršani, Slavinovići, Hudeč, Husino (bez zaseoka Petrovice).
99

Narodna skupština NR Bosne i Hercegovine je 12. jula 1955. godine usvojila Zakon o sprovođenju novog uređenja opština i srezova (“Sl. list NR BiH” broj 16/55) po kojem narodni odbori opština i novih srezova treba da obrazuju svoje upravne organe i mjesne urede najkasnije do 01. septembra 1955. godine kada će se ukinuti Zakon o narodnim odborima gradova i gradskih opština, čije su odredbe važile do 31. augusta 1955. godine. Zakonom o području srezova i opština u NR Bosni i Hercegovini (“Sl. list NR BiH’’ broj 17/55) Tuzla je opština sa sjedištem Narodnog odbora opštine u Tuzli u čijem sastavu su naseljena mjesta: Breze, Brđani, Bukinje, Cerik, Crno Blato, Čaklovići Donji, Čanići, Dobrnja, Dokanj, Dolovi, Grabovica Donja, Hudeč, Husino, Kiseljak, Kolovrat, Kreka, Križani, Krtolije, Lipnica, Lipnica Donja, Lipnica Gornja, Lipnica Srednja, Ljepunice, Ljubače, Marina Glava, Mihatovići, Milešići, Moračani, Mramor, Orašje, Par Selo Gornje, Pasci Donji, Pasci Gornji, Petrovice Donje, Plane, Pogorioci, Poljana, Rapače, Rasovac, Simin Han, Slavinovići, Snoz, Solina, Svojtina, Ševar, Šići, Šićki Brod, Ši Selo, Tisovac, Trstje, Tuzla, Vršani.

Skupština opštine Lukavac
Signatura fonda: BiH-ATKT/SOLu Vremenski raspon građe: 1948. – 1980. ; 1992. – 1995. ; 1993 – 2001. Količina građe: 5 knj., 17 kut., 1218 pov., 173 reg., 7 fasc. (244 d/m) 19 kut., 363 reg., 120 pov. ; 201 reg., 4 pov. Sadržaj fonda: Fond sadrži građu koja se odnosi na rad Opštine i njenih organa, katastar zemljišta i zgrada, eksproprijacije, arondacije, nacionalizacije, uzurpacije, građevinske dozvole, lokacije, tehničke preglede objekata, radne odnose, inspekcije, zaštitu i prava boraca i invalida, zdravstvo, starateljstva, projekte, protokole itd. Građa nastala u ratnom periodu 1992. – 1995. godine sastoji se od dokumentacije nastale u radu općinskih organa i službi – kartoteka, zakonodavna djelatnost, odbrana, statistika, inspekcijski poslovi, urbanističke saglasnosti, dodjela građevinskog zemljišta, eksproprijacije, promet zemljišta i zgrada, sjednice SO, sjednice Ratnog predsjedništva, Krizni štab Općine, porezi, rješenja o odobrenju izgradnje, odluke, zdrvstvo, obrazovanje, komunalni poslovi, zanatstvo, finansijska i knjigovodstvena dokumentacija, uplate za Armiju RBiH, Općinsko vijeće – materijali itd. U okviru ovoga fonda nalazi se i građa Logističkog centra za period 1993. – 2001. godina, jer ga je Općina formirala za potrebe snabdijevanja stanovništva i Armije sa hranom i odjećom. Fond sadrži pretežno finansijsko-računovodstvenu dokumentaciju, nešto opće, pravne dokumentacije, spisak stanovništva Lukavca, ulaz i izlaz humanitarne robe, komercijalne robe, spiskovi dostavljene robe, knjige evidencije akata itd. Serije u fondu: 1. Zapisnici sa sjednica 2. Odjeljenje za opšte poslove 3. Odjeljenje za privredu
100

4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Odjeljenje za finansije Odjeljenje za urbanizam i stambeno-komunalne poslove Odjeljenje za narodno zdravlje i socijalno staranje Odjeljenje za prosvjetu i kulturu Projekti Ratna dokumentacija Logistički centar

Valorizacija fonda: 2 Fond može poslužiti za proučavanje privrednog i kulturnog razvoja, komunalne i stambene izgradnje, socijalne politike i prosvjetne djelatnosti na području lokalne uprave. Osim toga, može poslužiti i za rješavanje imovinsko-pravnih odnosa pravnih i fizičkih lica (dodjela zemljišta, građevinske dozvole, rješenja o eksproprijaciji, nacionalizaciji i uzurpaciji i sl.). Jezik u građi: bosanski, srpski, hrvatski Pismo u građi: latinica, ćirilica Arhivistička informativna pomagala: PrP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: ograničena Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1948. – Promjene naziva stvaraoca fonda: 1. 2. 3. 4. Mjesni narodni odbor Lukavac Narodni odbor gradske opštine Lukavac Narodni odbor opštine Lukavac Skupština opštine Lukavac

Historijat stvaraoca fonda: Na osnovu Zakona o teritorijalnoj podjeli Bosne i Hercegovine na okruge, srezove i područja mjesnih narodnih odbora i Uredbe o određivanju područja narodnih odbora i ustanovljenju sjedišta mjesnih narodnih odbora (“Sl. list Federalne Bosne i Hercegovine” br. 11/45), donesenih od strane Narodne vlade NR Bosne i Hercegovine augusta mjeseca 1945. godine, Tuzlanskom okrugu je pripadao Lukavački srez koji je obuhvatao 21 mjesni narodni odbor sa sjedištem u: Banovićima, Bistarcu, Brijesnici Donjoj, Devetaku, Dobošnici, Gnojnici, Kiseljaku, Lukavcu Muslimanskom, Miričini, Orahovici Muslimanskoj, Poljicu, Priluku, Podgorju, Puračiću, Seoni, Smolućoj, Treštenici Srpskoj, Turiji, Tulovićima, Tumarama i Vasiljevcima. Zakonom o administrativno-teritorijalnoj podjeli NR Bosne i Hercegovine 1947. godine na srezove, gradove, gradske reone, gradska naselja i područja mjesnih narodnih odbora (“Sl. list NR BiH” br. 29/47) Lukavac je kao mjesni narodni odbor sa sjedištem u Lukavcu Muslimanskom pripadao Tuzlanskom srezu. U sastavu područja MNO-a Lukavac bila su sela, zaseoci, naselja i manji gradovi: Lukavac Muslimanski, Lukavac Tvornica, Modrac, Crveno Brdo, Huskići i Zagorje. Narodna skupština NR Bosne i Hercegovine 28. aprila 1952. godine donijela je i proglasila Zakon
101

o podjeli teritorije NR Bosne i Hercegovine na srezove, gradove i opštine (“Sl. list NR BiH” br. 11/52) po kojem Tuzlanskom srezu pripada gradska opština Lukavac sa sjedištem Narodnog odbora gradske opštine u Lukavcu, u koju ulaze: Smoluća, Šikulje, Lukavac Srpski, Lukavac Muslimanski, Lukavac Fabrika, Naselje Koksara, Modrac, Crveno Brdo, Huskići, Zagorje, Bistarac Gornji, Kalajevo i Brgule. Godine 1955. Zakonom o području srezova i opština u NR Bosni i Hercegovini (“Sl. list NR BiH” br. 17/55) Tuzlanskom srezu pripada opština Lukavac sa sjedištem Narodnog odbora opštine u Lukavcu i naseljenim mjestima u svom sastavu: Bistarac Donji (sa zaseokom Delevari), Bistarac Gornji, Bokavići (sa zaseokom Pirkovac), Brgule, Crveno Brdo, Huskići, Kalajevo, Lukavac, Lukavac Gornji, Modrac, Prline, Puračić, Smoluća, Šikulje, Tabaci i Zagorje. U periodu od 1958. do 1962. godine izmjenama i dopunama Zakona o područjima srezova i opština u NR Bosni i Hercegovini mijenjao se i broj naseljenih mjesta u sastavu opštine, pa je Lukavac 1962. godine (“Sl. list NR BiH” br. 47/62) u svom sastvu imao naseljena mjesta: Babice Donje, Babice Gornje, Berkovica, Bikodže, Bistarac Donji, Bistarac Gornji, Bokavići, Borice, Brijesnica Donja, Brijesnica Gornja, Caparde, Cerik, Crveno Brdo, Devetak, Dobošnica, Gnojnica, Huskići, Jaruške Donje, Jaruške Gornje, Kalajevo, Komar, Krtova, Kruševica, Lukavac, Lukavac Gornji, Mičijevići, Milino Selo, Modrac, Orahovica, Poljice, Prline, Prokosovići, Puračić, Semići, Sižje, Smoluća Donja, Smoluća Gornja, Stupari, Šikulje, Tabaci, Tumare, Turija, Vasiljevci, Vijenac i Zagorje.

Skupština opštine Banovići
Signatura fonda: BiH-ATKT/SOBa Vremenski raspon građe: 1946. – 1977. Količina građe: 1190 fasc. (203 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži zapisnike sa sjednica, dokumente iz oblasti opšte uprave, obrazovanja, kulture, zdravstva, finansija, građevinarstva i poljoprivrede, dozvole i rješenja za prijavu i odjavu zanatskih radnji, urbanističke, građevinske i upotrebne dozvole, rješenja o eksproprijaciji, nacionalizaciji i dodjeli zemljišta. Serije u fondu: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sekretarijat – Odjeljenje za opštu upravu Sekretarijat – Odjeljenje za rad i radne odnose Odjeljenje za finansije Odjeljenje za privredu i komunalne poslove Odjeljenje za narodno zdravlje i socijalno staranje Odjeljenje za prosvjetu i kulturu Projekti

102

Valorizacija fonda: 2 Fond može poslužiti za proučavanje privrednog razvoja, komunalne i stambene izgradnje, socijalne politike kao i kulturne i prosvjetne djelatnosti opštine, ali i za rješavanje imovinskopravnih odnosa fizičkih i pravnih lica (građevinske dozvole, dodjele zemljišta itd.). Jezik u građi: bosanski, srpski, hrvatski Pismo u građi: latinica, ćirilica Arhivistička informativna pomagala: PrP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1946. – Promjene naziva stvaraoca fonda: 1. 2. 3. 4. Mjesni narodni odbor Banovići Narodni odbor gradske opštine u Litvi Narodni odbor opštine Litva Skupština opštine Banovići

Historijat stvaraoca fonda: Na osnovu Zakona o teritorijalnoj podjeli Federalne Bosne i Hercegovine na okruge, srezove i područja mjesnih narodnih odbora (“Sl. list Federalne Bosne i Hercegovine” br. 11/45) 1945. godine Banovići kao mjesni narodni odbor sa selima Banovići, Pribitkovići i Milići pripada Lukavačkom srezu Tuzlanskog okruga. Godine 1947. (“Sl. list NR BiH” br. 29/47) Mjesni narodni odbor Banovići sa selima, zaseocima i naseljima u svom sastavu: Banovići, Pribitkovići, Milići, Tulovići, IvovićGrivice, Treštenica Srpska, Treštenica Muslimanska, Podgorje, Repnik i Bučik Gornji pripada Tuzlanskom srezu, a 1950. godine (“Sl. list NR BiH” br. 10/50) Banovići imaju dva mjesna narodna odbora sa sjedištem u Banovićima (u koji ulaze: Banovići, Pribitkovići, Milići, Tulovići, Ivović Grivice, Treštenica Muslimanska, Podgorje, Repnik, Bučik Gornji, Željova i Treštenica Srpska) i Banovićima Rudnik (u koji ulazi Banovići Rudnik). Zakonom o podjeli teritorije NR Bosne i Hercegovine na srezove, gradove i opštine (“Sl. list NR BiH” br. 11/52) 1952. godine Tuzlanskom srezu pripadaju Banovići kao gradska opština sa sjedištem narodnog odbora gradske opštine u Litvi, u koju ulaze: Jaruške Gornje, Pribitkovići, Milići, Treštenica Srpska, Treštenica Muslimanska, Bučik Gornji, Banovići, Tulovići, Grivice, Omazići, Repnik, Podgorje, Litva naselje i Željava. Godine 1955. Zakonom o području srezova i opština u NR Bosni i Hercegovini (“Sl. list NR BiH” br. 17/55) Tuzlanskom srezu pripada opština Litva sa sjedištem narodnog odbora opštine u Litvi i naseljenim mjestima u svom sastavu: Banovići, Bučik Gornji, Grivice, Litva, Milići, Omazići, Podgorje, Pribitkovići, Repnik, Treštenica Donja, Treštenica Gornja, Tulovići i Željeva. Godine 1958. i 1962. (“Sl. list NR BiH” br. 23/58. i 47/62) Banovići kao opština, sa sjedištem Narodnog odbora opštine u Banovićima, i naseljenim mjestima u svom sastavu (Banovići, Banovići Selo, Borovac, Ćatići, Gornji Bučik, Grivice, Lozna, Milići, Mrgan, Omazići, Oskova, Podgorje, Pribitkovići, Repnik, Seona, Treštenica Donja, Treštenica Gornja, Tulovići, Željeva) pripadaju Tuzlanskom srezu.
103

Skupština opštine Srebrenik
Signatura fonda: BiH-ATKT/SOS Vremenski raspon građe 1947. – 1978., 1992. – 1995. Količina građe: 83 reg., 677 fasc., 106 ukor. knj., 207 VHS kaseta i 200 DVD-a (168 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži građu koja se odnosi na rad opštinskih organa i službi, skupštine, opštu upravu, matičnu službu, društvene službe, finansije, imovinsko-pravne poslove, katastar zemljišta i zgrada, urbanizam i stambeno-komunalne poslove, privredu, građanska stanja, obrazovanje, saobraćaj, komunikacije, zaštitu prava boraca i dr. Napomena: Fond također, sadrži i dokumentaciju ratnog perioda 1992. – 1995. godine (VHS kasete i DVD snimke koje je sačinila lokalna TV Srebrenik). Serije u fondu: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Zapisnici sa sjednica Odjeljenje za opšte poslove Odjeljenje za finansije Odjeljenje za imovinsko-pravne poslove Odjeljenje za privredu i stambeno-komunalne poslove Odjeljenje matične službe Ratna dokumentacija 1992. – 1995.

Valorizacija fonda: 2 Fond može poslužiti za proučavanje privrednog i kulturnog razvoja, komunalne i stambene izgradnje, socijalne politike i prosvjetne djelatnosti na području lokalne uprave. Osim toga, može poslužiti i za rješavanje vlasničkih odnosa pravnih i fizičkih lica (građevinske dozvole, rješenja o osnivanju i prestanku sa radom privatnih i zanatskih radnji, eksproprijacija, građanska stanja i sl.). Jezik u građi: bosanski, srpski, hrvatski Pismo u građi: latinica, ćirilica Arhivistička informativna pomagala: PrP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: ograničena Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1947. – Promjene naziva stvaraoca fonda: 1. Mjesni narodni odbor Srebrenik
104

2. Narodni odbor opštine Srebrenik 3. Skupština opštine Srebrenik Historijat stvaraoca fonda: Na osnovu Zakona o teritorijalnoj podjeli Federalne Bosne i Hercegovine na okruge, srezove i područja mjesnih narodnih odbora 1945. godine Srebrenik kao mjesni narodni odbor čije je sjedište u Srebreniku Donjem, sa selima Srebrenik Donji, Srebrenik Gornji i Ćehaje pripada Gradačačkom srezu Tuzlanskog okruga. Ovakva podjela ostaje do 1952. godine kada Srebrenik kao opština sa sjedištem Narodnog odbora opštine u Donjem Srebreniku (Željeznička Stanica), u koju ulaze: Donji Srebrenik, Gornji Srebrenik, Moranjci Donji (Čifluk), Seona, Cage, Uroža, Rapotnica, Brnjičani, Ljenobud Gornji i Ljenobud Donji, pripada Tuzlanskom srezu (Zakon o podjeli teritorije NR Bosne i Hercegovine na srezove, gradove i opštine “Sl. list NR BiH’’ broj 11/52.). U periodu od 1955. do 1962. godine Zakonom i izmjenama i dopunama Zakona o područjima srezova i opština u NR Bosni i Hercegovini mijenjao se i broj naseljenih mjesta u sastavu opštine, pa je Srebrenik 1962. godine u svom sastavu imao naseljena mjesta: Babanovići, Brezik, Brnjičani, Cage, Cerik, Crveno Brdo, Čekanići, Ćehaje, Donji Moranjci, Donji Srebrenik, Drapnići, Falešići, Gornji Hrgovi,Gornji Moranjci, Gornji Srebrenik, Jasenica, Kuge, Like, Lisovići, Ljenobud, Maoča Tuzlanska, Podorašje, Podpeć, Rapatnica, Seona, Sladna, Straža, Špionica Donja, Špionica Gornja, Špionica Srednja, Tinja Donja, Tinja Gornja, Tutnjevac, Uroža i Zahirovići.

Skupština opštine Kalesija
Signatura fonda: BiH-ATKT/SOKa Vremenski raspon građe: 1901. – 1975., 1992. – 1995. Količina građe: 166 pov., 26 reg. (21 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži građu koja se odnosi na rad opštinskih službi i opštinskih organa, građevinske dozvole, uzurpaciju zemljišta, eksproprijaciju, dodjelu zemljišta, obrazovanje, školstvo, zdravstvenu zaštitu i druge oblasti. Napomena: Dio građe odnosi se na projektnu dokumentaciju (neki objekti za period od 1901. do 1925. godine). Preuzeta je i građa Općine Kalesija – ratni period (1992. – 1995.), nije kompletna i sastoji se od dokumentacije koja se odnosi na Ratno predsjedništvo, Izvršni odbor, Općinsko vijeće, Općinskog načelnika, matičnu službu, poslove privrede i društvene djelatnosti, budžet, civilnu zaštitu itd. Serije u fondu: 1. Odjeljenje za opšte poslove 2. Odjeljenje za privredu i finansije
105

3. Odjeljenje za stambeno-komunalne poslove 4. Projekti 5. Ratna dokumentacija 1992. – 1995. Valorizacija fonda: 2 Fond po svome sadržaju i sačuvanosti može poslužiti u svrhu dokazivanja vlasništva pravnih i fizičkih lica (projekti, građevinske dozvole, uzurpacije, dodjela zemljišta, eksproprijacije, invalidnine itd.), a građa ratnog perioda može poslužiti kao izvor za proučavanje ratnih događaja, djelovanja i rada općine na području lokalne uprave. Jezik u građi: bosanski, srpski, hrvatski Pismo u građi: latinica, ćirilica Arhivistička informativna pomagala: PrP, SAP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: ograničena Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1959. – Promjene naziva stvaraoca fonda: 1. 2. 3. 4. Mjesni narodni odbor Kalesija Narodni odbor opštine Memići Narodni odbor opštine Kalesija Skupština opštine Kalesija

Historijat stvaraoca fonda: Na osnovu Zakona o teritorijalnoj podjeli Federalne Bosne i Hercegovine na okruge, srezove i područja mjesnih narodnih odbora 1945. godine, Kalesija kao mjesni narodni odbor čije je sjedište u Kalesiji Srpskoj, sa selima Kalesija Srpska i Kalesija Muslimanska pripada Zvorničkom srezu Tuzlanskog okruga. Od 1947. do 1950. godine naziv mjesnog narodnog odbora je Kalesija u čije područje ulaze: Kalesija, Prnjavor i Dubnica. Zakonom o podjeli teritorije NR Bosne i Hercegovine na srezove, gradove i opštine (“Sl. list NR BiH” br. 11/52) 1952. godine Zvorničkom srezu pripadaju Memići sa sjedištem Narodnog odbora opštine u Memićima, u koju ulaze: Caparde, Hajvazi, Kusonje, Kosovača, Memići, Bulatovci, Brezik, Mahala, Zukići, Baljkovica, Potočani, Kalesija, Prnjavor i Dubnica, a 1955. godine Zakonom o području srezova i opština u NR Bosni i Hercegovini Memići kao Narodni odbor opštine imaju više naseljenih mjesta u svom sastavu. U periodu 1958.1962. godine Zakonom i izmjenama i dopunama Zakona o područjima srezova i opština u NR Bosni i Hercegovini Kalesija sa sjedištem narodnog odbora opštine u Kalesiji pripada Tuzlanskom srezu, a mijenjao se i broj naseljenih mjesta u sastavu opštine, pa je Kalesija 1962. godine u svom sastavu imala naseljena mjesta: Borogovo, Brezik, Bulatovci, Caparde, Dubnica, Gojčin, Hajvazi, Hrasno Donje, Hrasno Gornje, Jeginov Lug, Jelovo Brdo, Kalesija, Kikači, Kulina, Kusonje, Lipovice, Mahala, Matkovac, Memići, Miljanovci, Osmaci, Petrovice Gornje, Prnjavor, Rainci Donji, Rainci

106

dodjelu zemljišta. Narodni odbor opštine Živinice 3.hrvatski Pismo u građi: latinica. Zapisnici sa sjednica NOO-e Odjeljenje za opšte poslove Odjeljenje za privredu i rad Odjeljenje za finansije Odjeljenje za stambeno-komunalne poslove Odjeljenje za narodno zdravlje i socijalno staranje Projekti Valorizacija fonda: 2 Fond može poslužiti kao izvor za proučavanje privrednog i kulturnog razvoja. socijalne politike i prosvjetne djelatnosti na području opštine Živinice. 6. srpski. Skupština opštine Živinice Signatura fonda: BiH-ATKT/SOŽ Vremenski raspon građe: 1941. pravne. personalne. a sastoji se od opšte. 2. može poslužiti za rješavanje imovinsko-pravnih odnosa pravnih i fizičkih lica.. (220 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži građu koja se odnosi na rad skupštinskih organa i službi. Skupština opštine Živinice 107 . komunalne i stambene izgradnje. 3. Vukovije Donje. Viličevići. Količina građe: 9 knj. kao i one koja se odnosi na eksproprijaciju. – Promjene naziva stvaraoca fonda: 1. Tojšići. – 1973. Rakino Brdo. Serije u fondu: 1. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: PrP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1945. Seljublje. Šeher. Sarači. 5. 7. Vukovije Gornje.Gornji. uzurpaciju. građevinske dozvole i sl. Jezik u građi: bosanski. Osim toga. Zelina i Zolje. Mjesni narodni odbor Živinice 2. 1854 pov. Sajtovići. finansijsko-računovodstvene i projektne dokumentacije. 4.

Kršići. Gornje Živinice. pa je 1962. Zukići i Živinice. Kuljan. urbanizam. Količina građe: 298 knj. U okviru fonda primljena je i građa starije provenijencije koja ne pripada ovome fondu. Gornja Višća. Tupković Donji. 112 fasc. dokumentacija koja se odnosi na privredu. Đurđevik. Donje Živinice. Gračanica. 1992. 3. Živinice Tvornica. godine Mjesni narodni odbor Živinice sa sjedištem u Živinice-Tvornica u sastavu svog područja ima sela – naselja: Živinice Hrvatske. Priluk. Gornja Lukavica. Tupković Gornji. i sl. Od 1952. Donja Lukavica. 6. 4 kut. Brnjica Donja. 8.267 pov. 36 reg.Historijat stvaraoca fonda: Na osnovu Zakona o teritorijalnoj podjeli Federalne Bosne i Hercegovine na okruge.. Dunojevići. a Zakonom i izmjenama i dopunama Zakona o područjima srezova i opština u NR Bosni i Hercegovini mijenjao se broj naseljenih mjesta u sastavu opštine Živinice. a 1947. Serije u fondu: 1. osnovne knjige evidencije. Dubrave Gornje. – 1995. Dubrave Donje. Djedina. matična služba. stambena izgradnja. pravna. Zelenika.) nije kompletna što je dijelom posljedica ratnih dejstava. ali će nakon obrade biti pripojena postojećim fondovima ili će od nje biti formirani novi. obrazovanje.–1995. saobraćaj. i 1950. Fabrika. katastar. Živinice Muslimanske.. zdravstvo. Napomena: Preuzeta građa ratne provenijencije (1992.. Zapisnici sa sjednica Odjeljenje za opštu upravu Odjeljenje za budžet Odjeljenje za rad i radne odnose Odjeljenje imovinsko-pravnih poslova Odjeljenje za stambeno-komunalne poslove Odjeljenje za prosvjetu i kulturu Odjeljenje za narodno zdravlje i socijalno staranje 108 . Par Selo Donje. godine ova Opština u svom sastavu imala naseljena mjesta: Bašigovci. Brnjica Gornja. Omazići. godine Živinice kao mjesni narodni odbor sa selima Živinice Katoličke. (225 d/m) Sadržaj fonda: Fond se sastoji od raznovrsne dokumentacije koja se odnosi na djelovanje i rad opštinskih organa i službi . 2. Skupština opštine Gradačac Signatura fonda: BiH-ATKT/SOGd Vremenski raspon građe: 1915. projekti. personalna. Svojat. Donja Višća.opšta. 5. građevinske dozvole. finansijska. – 1980.. Ljubače i Morančani. srezove i područja mjesnih narodnih odbora 1945. Živinice Muslimanske. 1.. godine Živinice su opština u Tuzlanskom srezu sa sjedištem Narodnog odbora opštine u Živinicama. Kovači. 7. Vrnojevići. Suha i Omazići pripadaju Tuzlanskom srezu Tuzlanskog okruga. Maline. Suha. 4. Suha. Šerići.

). Jezik u građi: bosanski. godine vršene su određene promjene organizacije srezova i opština. Godine 1962. Mionica Gornja. dodjela zemljišta. Do kraja austrougarske vladavine bivši Gradačački srez je imao 33 općine. srezove i područja mjesnih narodnih odbora 1945. kulturne i prosvjetne djelatnosti i socijalne politike opštine Gradačac. Mjesni narodni odbor Gradačac Gradski narodni odbor Gradačac Narodni odbor gradske opštine Gradačac Narodni odbor opštine Gradačac Skupština opštine Gradačac Historijat stvaraoca fonda: Općina Gradačac je dostavila slijedeće podatke: “U periodu austrougarske okupacije na području Nahije Gradačac postojale su 32 seoske i 1 gradska općina. pripada Gradačačkom srezu. eksproprijacija. a od 1956. a ranije opštine na tom području postaju mjesni uredi. hrvatski Pismo u građi: latinica. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: PrP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: ograničena Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1945. ali i kao dokaz za rješavanje imovinsko-pravnih odnosa pravnih i fizičkih lica (građevinske dozvole. uzurpacija itd. 2. a od 1955. 5. stambeno-komunalne izgradnje. godine gradska opština Gradačac sa sjedištem Narodnog odbora gradske opštine u Gradačcu. gradove i opštine 1952.’’ Na osnovu Zakona o teritorijalnoj podjeli Federalne Bosne i Hercegovine na okruge. srpski. Ustav iz 1910. Zakonom o podjeli teritorije NR Bosne i Hercegovine na srezove. Vida. u koju ulaze: Gradačac. 4. a 1950. Ledenice Katoličke. – Promjene naziva stvaraoca fonda: 1. 109 . godine i prateći zakoni uveli su u politički život zemlje Kotarsko vijeće kao neku vrstu izbornih samoupravnih organa. godine Gradačačkom srezu Tuzlanskog okruga pripada grad Gradačac sa sjedištem mjesnog narodnog odbora u Gradačcu. Ledenice Muslimanske.Valorizacija fonda: 2 Fond može poslužiti kao izvor za proučavanje privrednog razvoja. 3. Od 1955. Lukavac Gornji. godine Gradačac je ukinut kao srez i postaje opština Gradačac. do 1958. godine Zakonom o području srezova i opština u NR Bosni i Hercegovini Gradačac kao Narodni odbor opštine pripada Brčanskom srezu i ima više naseljenih mjesta u svom sastavu. godine Gradačac je grad u sastavu Gradačačkog sreza Tuzlanske oblasti sa sjedištem Gradskog narodnog odbora u Gradačcu. u koji ulaze Gradačac i Šibovac.

5. matičnu službu. Donji Skugrić.. Biberovo Polje. regulisana je organizacija i djelokrug organa uprave Opštine na osnovu koje su organizovani sekretarijati (za upravne i inspekcijske poslove. Količina građe: 149 knj. Nakon ukidanja srezova Gradačac se regionalno više povezuje sa Tuzlom. Gornji Lukavac. 9. Gornje Ledenice. . – 1995. Serije u fondu: 1. Kerep. Porebrice.. Vida. Briježnica. Gornja Međeđa. 102 reg. Srnice Gornje. 3. – 1976. Donja Međeđa. imovinsko-pravnu službu. (145 d/m) Sadržaj fonda: Fond se sastoji od dokumentacije koja se odnosi na rad organa upravljanja. 10. za opštu upravu i društvene službe. Srednja Slatina. radne odnose. Odlukom o Opštinskoj upravi objavljenoj u Službenom glasniku Opštine Gradačac br. 4. Turić. Srnice Donje.godine Zakonom o područjima srezova i opština u NR BiH Dobojskom srezu pripada Gradačac sa sjedištem Narodnog odbora opštine u Gradačcu i naseljenim mjestima u svom sastavu: Avramovina. Zapisnici sa sjednica Opšta uprava Rad i radni odnosi Prosvjeta i kultura Finansije Komunalni poslovi Narodno zdravlje i socijalno staranje Matična služba Projekti Knjige Valorizacija fonda: 2 Fond može poslužiti za pregled i proučavanje privrednog razvoja. za narodnu odbranu i za unutrašnje poslove). finansijsku dokumentaciju. Donja Tramošnica. Samarevac. građevinske dozvole. Gornje Krečane. 8. 1992. Zelinja Donja. Jasenica. komunalne i stambene 110 . 750 pov. dokumentaciju vezanu za obrazovanje. Hrgovi Donji. 1/70. Jelovče Selo. Donje Krečane. Tolisa. Donje Ledenice. Gradačac. Zelinja Srednja. Rajska. Donji Lukavac. Zelinja Gornja. Sibovac. 6. Novalići. 7. Mionica. 2. Vučkovci. Blaževac. Gornja Tramošnica. Skupština opštine Kladanj Signatura: BIH-ATKT/SOKl Vremanski raspon građe: 1945. Gornji Žabar. za prihode. Orlovo Polje. projekte i dr.

Gornji Dopasci. Prijevor. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: PrP. Mjesni narodni odbor Kladanj 2. godine kada je Zakonom o ukidanju srezova Ukinut Tuzlanski srez kojem je Opština Kladanj pripadala. godine Kladanjskom srezu je pripadao Kladanj kao opština. Brateljevići. Vučićinići. Dole. Ravne. Zakonom o podjeli teritorije NR Bosne i Hercegovine na srezove. Konjevići. Obrčevac. Donji Dopasci. u koji je ulazio: Plahovići. Ova podjela pretrpjela je neznatne promjene dopunama ovoga Zakona. Lukići (Jošje). Suha. Gojsalići. Mjesni narodni odbor Kladanj pripadao je Kladanjskom srezu i Tuzlanskom okrugu. Jelačići. Tuholj. Buševo. Karaula Han. Konjevići. Gojsalići. dokumenti važni za rješavanje imovinsko pravnih odnosa). 11/52. Kladanj. Mladovo. Hotani. Brdijeli. Prijanovići. Godine 1955. Kovačići. Ravne. Brlošci. Tarevo. Rujići. Vučinići). Plahovići. Obrčevac. 111 . srpski. Pauč. – Promjene naziva stvaraoca fonda: 1. Kovačići. Vučinići. Gojakovići. Lupoglavo. hrvatski Pismo u građi: latinica.izgradnje. Mala Kula. Dole. Gornji Dopasci. Starić. srezove i područja mjesnih narodnih odbora. te uopšteno kulturne i prosvjetne djelatnosti opštine Kladanj. Prijevor. Pauč. godine. Kladanj. Nočajevići. Olovci. Goletići. je pripadao Tuzlanskom srezu. a 1949. Plaše. Konjevići. Jezik u građi: bosanski. od 16. Omačevići. Brgule. Skupština opštine Kladanj Historijat stvaraoca fonda: Zakonom o teritorijalnoj podjeli Federacije Bosne i Hercegovine na okruge. Kula i Karaula. Buševo. Vrnovići (sa zaseocima Butkovići. Starić. sa sjedištem narodnog odbora opštine u Kladnju. augusta 1945. Plahovići. Vranovići. Kovačići. Karaula Han. Crijevčići. sve do 1966. Krivajevići. Stupari (sa zaseokom Trnovača). Butkovići.) 1952. socijalne politike. Tuholj. Matijevići (sa zaseokom Erkići). Pored toga građa se može koristiti prilikom rješavanja vlasničkih odnosa između pravnih i fizičkih lica (građevinsle dozvole. Ljeskova Ravan i Suljići. formiran je Mjesni narodni odbor Kladanj sa sjedištem u Kladnju a činili su ga mjesto Kladanj sa zaseocima: Buševo. Majdan. Narodni odbor opštine Kladanj 3. Velika Kula. Gojakovići. list NR BiH” br. SAP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: ograničena Vremenski raspon stvaraoca fonda: 1945. Ljekova Ravan i Plaše). Suljići. Mladovo. gradove i opštine (“Sl. godine Tuzlanskoj oblasti. kupoprodajni ugovori i dr. Goletići. Zakonom o području srezova i opština u NR Bosni i Hercegovini Narodni odbor opštine Kladanj sa sjedištem u Kladnju i naseljenim mjestima u svom sastavu (Brateljević (sa zaseokom Zagrađe).

Gračanica. uzurpacije. – 1980. građevinske dozvole. kadrovske poslove. invalidnine itd. uzurpacije.. 4. eksproprijacije. – 1995. Odjeljenje za opštu upravu Odjeljenje za finansije Odjeljenje za poljoprivredu i šumarstvo Odjeljenje za komunalne poslove Odjeljenje za građevinarstvo Odjeljenje za kulturu i obrazovanje Ratna dokumentacija 1992. 7. službe za geodetske i građevinske poslove (građevinske i urbanističke dozvole. zdravstvo i druge oblasti. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP (SAP) Stepen sređenosti: registraturski sređen (u toku arhivistička obrada) Dostupnost: ograničena Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1955. godine.). dodjela zemljišta. a građa ratnog perioda može poslužiti kao izvor za proučavanje ratnih događaja. Serije u fondu: 1. Gornja Lohinja. Količina građe: 101 knj. 1992. 486 pov. Napomena: Preuzeta je i građa koja se odnosi na rad Općine Gračanica u ratnom periodu 1992. 112 . šumarstvo i poljoprivredu. list NR BiH’’ br. Malešići. – 1995. Piskavica. – 1995.. Valorizacija: 2 Fond po svome sadržaju i sačuvanosti može poslužiti u svrhu dokazivanja vlasništva pravnih i fizičkih lica (projekti. 6. Jezik u građi: bosanski. Donja Lohinja.) Narodni odbor opštine Gračanica sa naseljenim mjestima u svom sastavu (Babići. ugostiteljstvo. službe za školstvo. 17/55. Karanovac. Lendići. (292 d/m) Sadržaj fonda: Fond se sastoji od dokumentacije koja se odnosi na rad opštinskih organa i službi: za opštu upravu.. službe za inspekcijske poslove. 3.Skupština opštine Gračanica Signatura fonda: BiH-ATKT/SOG Vremenski raspon građe: 1955. Doborovci. srpski. hrvatski Pismo u građi: latinica. građevinsko zemljište. 2154 fasc. 5. eksproprijacije). 2. djelovanja i rada Općine na području lokalne uprave. – Historijat stvaraoca fonda: Na osnovu Zakona o području srezova i opština u NR Bosne i Hercegovine (“Sl.

Boljanić. Karanovac. Porječina. djelovanja i rada Općine u ratnom periodu 1992. Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o područjima srezova i opština u NR Bosni i Hercegovini (“Sl. Skipovac Gornji. godine na području lokalne uprave. prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove. Jezik u građi: bosanski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SAP Stepen sređenosti: registraturski sređen 113 . Donja Lohinja.) Narodni odbor opštine Gračanica ostao je u sastavu Tuzlanskog sreza ali se povećao broj naseljenih mjesta u njegovom sastavu: Babići. Ratno predsjedništvo Ratno povjereništvo Izvršni odbor Općinski načelnik Sekretarijat za poslove uprave. Orahovica Donja.Sočkovac. Miričina. Sekretarijat za boračko-invalidsku zaštitu 7. poslove uprave. Bosansko Petrovo Selo. Izvršni odbor. Trnovci (zaselak Džakula) i Vranovići). Civilna zaštita Valorizacija fonda: 2 Fond može poslužiti kao izvor za proučavanje ratnih događaja. Piskavica. 4. civilnu zaštitu itd. (1. Škahovica i Vranovići. Serije u fondu: 1. Skipovac Donji. Ratno povjereništvo. je pripadao Tuzlanskom srezu. Soko. prostorno uređenje i stambenokomunalne poslove 6. Rašljeva. list NR BiH’’ br. Skahovica. Gornja Lohinja. 3. – 1995. Gračanica. Stjepan Polje. 47/62. Doborovci. Sočkovac. 2. Količina građe: 7 pov. Kakmuž. 5. Džakule. Stjepan Polje. Lukavica (dio osim zaseoka Rijeka). – 1995. društvene djelatnosti.6 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži dokumentaciju koja se odnosi na Ratno predsjedništvo. društvene djelatnosti. Orahovica Gornja. Godine 1962. boračko-invalidsku zaštitu. Općinskog načelnika. Lendići. Malešići.Klokotnica Signatura fonda: BiH-ATKT/ODI -Klo Vremenski raspon građe: 1992. Soko. Općina Doboj Istok .

Izvršnog odbora SO Ugljevik. Predsjedništvo SO-e Doboj u egzilu 2. Stanić Rijeka. Općinskog vijeća Teočak – Ugljevik. Suho Polje. Količina građe: 1 sv. srpski. godine na području lokalne uprave. Klokotnica. Na osnovu Zakona o konstituisanju novih općina u Federaciji BiH i izmjeni područja općina podijeljenih međuentitetskom i međukantonalnom crtom 1998. godine konstituisano je Predsjedništvo SO-e Doboj u egzilu sa privremenim sjedištem u Tešnju. Brijesnica Velika. godine konstituisana je Općina Doboj – Istok koju čine naseljena mjesta: Brijesnica Mala.5 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži dokumentaciju koja se odnosi na rad Ratnog predsjedništva.. Svijetleća. načelnika. godine bili prostori današnje Općine Doboj . Sjedište Općine Doboj – Istok je u naseljenom mjestu Klokotnica. Sjenina Rijeka. Klokotnica i dijelovi naseljenih mjesta Lukavica Rijeka i Stanić Rijeka koja su do potpisivanja Mirovnog sporazuma o BiH bila u sastavu Općine Doboj. 24 reg. Brijesnica Mala. djelovanja i rada Općine u ratnom periodu 1992. a ideja o današnjem nazivu općine nastala je u decembru iste godine. Općina Teočak Signatura fonda: BiH-ATKT/O Te Vremenski raspon građe: 1992. Tokom mjeseca maja 1992. hrvatski 114 . – 1995. Sjenina i Grapska. Sekretarijata za BIZ. CZ Ugljevik – Teočak. Jezik u građi: bosanski. Općina Doboj Istok Historijat stvaraoca fonda: Pojavom ratnih dejstava 1992. Istovremeno je konstituisan Koordinacioni odbor mjesnih zajednica Brijesnica Velika. Lukavica Rijeka.. 5 pov. predstavljali i izražavali interesi mjesnih zajednica. Sekretarijata za privredu.Istok. godine došlo je do prekida veza sa dotadašnjim sjedištem Skupštine opštine Doboj u čijem sastavu su od 1962. – 1995. Valorizacija fonda: 2 Fond može poslužiti kao izvor za proučavanje ratnih događaja. Službe finansija. – Promjene naziva stvaraoca fonda: 1. (2.Dostupnost: ograničena Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1992. koji je vršio ulogu najvišeg predstavničko-političkog tijela u kome su se inicirali.

Sapna Signatura fonda: BiH-ATKT/OZ . potvrde. 330 reg. rješenja. Gornja Krčina. saglasnosti. 13 pov. finansijsku dokumentaciju i knjige djelovodnog protokola.. Jesenje. (36 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži zahtjeve. Serije u fondu: 1. Dokumentacija je nastala u radu Općine Zvornik sa privremenim sjedištem u Tuzli i Sapni u ratnom periodu 1992. Općina Zvornik . ugovore. 4. – 1995. obavijesti.Sa Vremenski raspon građe: 1992. – Historijat stvaraoca fonda: Agresijom na Bosnu i Hercegovinu 1992. programe. Sniježnica i dijelovi naselja mjesta Brijest. Bilalići. – 1995. godine a na osnovu Odluke o izboru predsjednika i članova Ratnog predsjedništva funkcionisala je SO Ugljevik na području slobodnog dijela Opštine. Teočak – Krstac. 9. 1 fasc. 10. godine. 2. odluke. informacije.. Područje Općine Teočak čine naseljena mjesta: Stari Teočak. AP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: ograničena Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1992. izvještaje. 11.. godine na osnovu Zakona o konstituisanju novih općina u Federaciji BiH i izmjeni područja općina podijeljenih međuentitetskom i međukantonalnom crtom konstituisana je Općina Teočak sa sjedištem u naseljenom mjestu Teočak. 8. 5. uvjerenja. 7. Količina građe: 6 knj. 6. Jasikovac i Tursunovo Brdo koja su do potpisivanja Mirovnog sporazuma o BiH bila u sastavu Općine Ugljevik. 3..Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: PrP. Ratno predsjedništvo Izvršni odbor Načelnik općine Matični ured Povjereništvo u Zagrebu Sekretarijat za privredu Sekretarijat za poljoprivredu Sekretarijat za izbjegla i raseljena lica Općinsko vijeće Boračko invalidska zaštita Komisija za razmjenu ratnih zarobljenika 115 .15 kut. Od 1998.

Finansijska dokumentacija 13. Međeđa. Nezuk. Jezik u građi: bosanski. djelovanja i rada Općine na području lokalne uprave. – Historijat stvaraoca fonda: U ratnom periodu 1992. Sjedište Općine Sapna je u naseljenom mjestu Sapna. 35 reg. odluke i ugovore o pomoći. Kiseljak. Jezik u građi: bosanski. srpski. Logistički centar Valorizacija fonda: 2 Fond može poslužiti kao izvor za proučavanje ratnih događaja. Opštinski logistički centar za pomoć narodima BiH Kladanj Signatura: BiH-ATKT/OLC Kl Vremanski raspon građe: 1993. 11 pov. Rastošnica.12. (5 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži ulazne i izlazne račune magacina. hrvatski Pismo u građi: latinica 116 . ali može poslužiti za proučavanje načina rada ovoga Centra.. Na osnovu Zakona o konstituisanju novih općina u Federaciji BiH i izmjeni područja općina podijeljenih međuentitetskom i međukantonalnom crtom konstituisana je Općina Sapna koju čine naseljena mjesta: Goduš. Valorizacija fonda: 2 Fond nije kompletan. izvještaje o završenoj raspodjeli za socijalno ugroženo stanovništvo. Vitinica i Zaseok koja su do potpisivanja Mirovnog sporazuma o BiH bila u sastavu Općine Zvornik. naloge za isplatu i naplatu. Kraljevići. Količina građe: 2 knj. blagajnu. Rožanj.. – 1995. srpski. Sapna i dijelovi naseljenih mjesta Baljkovica. spiskove o raspodjeli humanitarne pomoći. – 1995. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: PrP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: ograničena Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1992. godine radila je Općina Zvornik sa privremenim sjedištem u Tuzli i Sapni. kartice.

kada je Predsjedništvo Skupštine opštine Kladanj donijelo Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Logističkog centra za pomoć narodima RBiH (“Službeni glasnik Opštine Kladanj’’ broj 3/93. završni računi). – 1998. (11.).Arhivistička informativna pomagala: PrP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: ograničena Vremenski raspon stvaraoca fonda: 1993.6 d/m) 117 . 1998. Količina građe: 18 knj. 1993. zahtjeve za isplatu novčanih prinadležnosti.. godine donijelo Odluku o osnivanju logističkog centra čiji je puni naziv glasio: “Opštinski logistički centar za pomoć narodima BiH Kladanj’’ (“Službeni glasnik Opštine Kladanj’’ broj 2/93. stvaranje robnih rezervi i obezbjeđenje repromaterijala za potrebe privrede. spiskove RVI opštine Srebrenica. Organ rukovođenja bio je direktor kojeg imenuje i razrješava Izvršni odbor Opštine na prijedlog povjerenika Logističkog centra uz saglasnost Koordinacionog odbora humanitarnih organizacija Kladanj. likvidacione liste. a njegovu funkciju vršio je Izvršni odbor Opštine sve do 29.. 2 pov. – 2001. godine. Historijat stvaraoca fonda: Predsjedništvo Skupštine opštine Kladanj je na sjednici održanoj 03. spiskove korisnika sa ostvarenim pravima na porodičnu invalidninu. izvodi. Sadržaj fonda: Fond sadrži: rješenja za priznavanje prava na porodičnu invalidninu.) kojom je utvrđeno da su organi upravljanja i rukovođenja javnog preduzeća direktor i upravni odbor čije članove imenuje osnivač. 2 kut. dokumentaciju prvostepene stambene komisije. U skladu sa Odlukom o proglašenju preduzeća i finansijskih institucija od posebnog značaja za opštinu u ratnim uslovima Upravni odbor nije imenovan.. odjavljene predmete korisnika izuzetnog materijalnog obezbjeđenja.01. potvrde o statusu boračke populacije. prijedloge za priznavanje prava na izuzetno materijalno obezbjeđenje. Općinsko vijeće Kladanj je na sjednici održanoj 27. koji se odnose na djelovanje i rad Službe BIZ-a Opštine Srebrenica.. 1993. prikupljanje. prihvat i podjelu humanitarne pomoći. 10. primljene i poslate dopise. 100 reg. a poslovao je kao javno preduzeće u državnoj svojini i obavljao sve poslove koji se odnose na obezbjeđenje racionalnog snabdijevanja stanovništva. generalne spiskove obračuna porodične invalidnine. 06. Opštinska služba za boračko-invalidsku zaštitu Srebrenica Signatura: BiH-ATKT/OSBIZ Sb Vremanski raspon građe: 1994. 24 sv.). registar nestalih lica i finansijsku dokumentaciju (blagajna. Sjedište Centra je bilo u Kladnju. godine donijelo Prijedlog za pokretanje redovne likvidacije Logističkog centra Kladanj (“Službeni glasnik Općine Kladanj” broj 1/98.

uvjerenja. Jezik u građi: bosanski. ali je važan jer može poslužiti kao osnova za istraživanje djelovanja i rada ove Službe u periodu 1994. registar ranjenih boraca. Finansijska dokumentacija 4. godine.. blagajne.Serije u fondu: 1. Arhiva protokola 3. – 2001. privremena rješenja.. a odnosi se na izjave i spiskove iz 1993. Opštinska služba za boračko-invalidsku zaštitu Bratunac sa sjedištem u Tuzli Signatura: BiH-ATKT/OSBIZ Br Vremanski raspon građe: 1993. Napomena: U okviru ovog fonda preuzet je i jedan registrator sa građom BIZ-a Vlasenica. Arhiva protokola 2. Knjige 5. ( 21. – 2001. godine. 85 pov. djelovodni protokoli. fakture i sl.6 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži dokumentaciju koja se odnosi na djelovanje i rad Službe za boračko invalidsku zaštitu Bratunac: arhiva komisije Sekreterijata za BIZ Bratunac.. 102 reg. BIZ Vlasenica 118 .2001. sveska sa podacima o poginulim. Sekretarijat za BIZ Bratunac 2. Serije u fondu: 1. 23 sv. arhiva protokola.. registar nestalih boraca. hrvatski. srpski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: ograničena Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1994. Finansijska dokumentacija 3. Knjige Valorizacija fonda: 2 Fond nije cjelovit. evidencije popunjenih matičnih kartona šehida. Količina građe: 26 knj.

183 kut. 143 pov. Podružnica Orašje Odjeljenje za opšte poslove Odjeljenje za finansije (platne liste. – 2001. 1 omot (180 d/m) Sadržaj fonda: Fond je necjelovit. 2.. registraturski sređen.. informatičke i posredničke usluge Sarajevo – Poslovnica Tuzla. završni računi) Lični kartoni Dosijei radnika Evidencije stanova 119 . Serije u fondu: 1. pristupačan za korištenje. Historijat stvaraoca fonda: Služba za boračko-invalidsku zaštitu Općine Bratunac je u ratnom i poslijeratnom periodu imala sjedište u Tuzli.2001. Dokumentacija operativnog karaktera predata je Agenciji za finansije. 137 reg. Zavod za platni promet Federacije Bosne i Hercegovine – Filijala Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/ZPPFBiH-FTZ Vremenski raspon građe: 1953. 49 fasc. 3. godine preuzela građu Bratunca za koje je izvršeno preseljenje spisa u druge Službe prema mjestu prebivališta. hrvatski. ali je važan jer može poslužiti kao osnova za istraživanje djelovanja i rada ove Službe u periodu 1993. 6. Jezik u građi: bosanski. pa je Služba za boračko-invalidsku zaštitu Općine Tuzla 2001. – 2002. 5. Količina građe: 2 knj. a jedan dio Poreznoj ispostavi Tuzla i drugim poreznim ispostavama na području Tuzlanskog kantona.. 4..Valorizacija fonda: 2 Fond nije cjelovit... godine. 7 paketa. M4 obrasci. srpski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: ograničena Vremenski raspon stvaraoca fonda: 1993.

. Jezik u građi: bosanski. M4 obrasci. radio je pod nazivom Služba društvenog knjigovodstva Tuzla. Serije u fondu: 1. može poslužiti zaposlenicima čiji se dosijei nalaze u ovom fondu. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: PrP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: ograničena Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1953. (29. U početku 1953. osnovna sredstva i sl. jer je nakon preuzimanja u Arhiv utvrđeno da nedostaju pravilnici. sadrži samo dio dokumentacije iz oblasti opšte. – 2002. Finansijska služba 120 . Historijat stvaraoca fonda: Zavod za platni promet – Filijala Tuzla radi od 1953. 1997. 4 bloka. kartoni LD-a. platne liste.. – 1997. hrvatski Pismo u građi: latinica. srpski. godine) radi pod nazivom Zavod za platni promet Federacije Bosne i Hercegovine – Filijala Tuzla. 30 kut. Zavod za platni promet Federacije Bosne i Hercegovine – Podružnica Orašje Signatura fonda: BiH-ATKT/ZPPFBiH-PO Vremenski raspon građe: 1987. 20 fasc. 2.5 d/m) Sadržaj fonda: Fond je fragmentaran. matična knjiga radnika. pravne. – 2005. ugovori. 1 sv. godine do ukidanja (30. U svom radu imao je više transformacija i statusnih promjena. pravni akti. Količina građe: 6 knj.04.. Također. Kadrovska služba 3. Zavod za platni promet Federacije Bosne i Hercegovine-Filijala Tuzla. 1953. Opšta i pravna služba 2. djelovodni protokoli. 89 reg. godine. 77 pov.Valorizacija fonda: 4 Fond je zbog sačuvanosti i sadržaja male vrijednosti i može poslužiti kao pomoćni izvor za istraživanje raznih knjigovodstvenih propisa i promjena na uskom području jedinice lokalne uprave. Promjene naziva stvaraoca fonda: 1. kadrovske i finansijske službe.. Služba društvenog knjigovodstva Tuzla. a od 1997..2002. – 2002.

– 1990. hrvatski Pismo u građi: latinica. U Zakonu o prestanku važenja Zakona o unutrašnjem platnom prometu iz 2004.Valorizacija fonda: 4 Fond je zbog sačuvanosti i sadržaja male vrijednosti. ali može poslužiti kao pomoćni izvor za istraživanje raznih knjigovodstvenih propisa i promjena na uskom području jedinice lokalne uprave. a nakon rata 1997.Ekspozitura Orašje. Služba društvenog knjigovodstva SR BiH – Filijala Brčko. Zapisnici i materijali sa sjednica – Radnički savjet. Upravnog odbora. Zbora radnika. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: PrP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: ograničena Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1987. „regresna arhiva./89. godine (informacije i izvještaji) kao Služba društvenog knjigovodstva SR Bosne i Hercegovine – Filijala Brčko . godine navedeno je da će Vlada imenovati likvidatora da okonča poslove likvidacije. Skupštine Komunalne zajednice (zapisnici i materijali). te tzv. Zavod za platni promet FBiH – Podružnica Orašje Historijat stvaraoca fonda: Na osnovu preuzete građe može se konstatovati da je stvaralac djelovao 1987. 566 pov. (90 d/m) Sadržaj fonda: Fond je nepotpun i sastoji se od raznovrsne dokumentacije koja se odnosi na rad Radničkog savjeta. Izvršni odbor 2..“ Serije u fondu: 1. – 2005. Količina građe: 10 reg. Samoupravna interesna zajednica zdravstvene zaštite Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/SIZZZT Vremenski raspon građe: 1961. Skupština Komunalne zajednice 121 . srpski. Ekspozitura Orašje 2. godine (djelovodni protokol) i 1988. Promjene naziva stvaraoca fonda: 1. te za ostvarenje ličnih prava zaposlenika. Jezik u građi: bosanski. Upravni odbor. Skupštine Samoupravne interesne zajednice. godine kao Zavod za platni promet Federacije Bosne i Hercegovine Sarajevo – Podružnica Orašje.

bilansi stanja.. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: PrP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: ograničena Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1961. 4. 2. Količina građe: 20 reg. 19 pov. odluke. Jezik u građi: bosanski. Regresna arhiva Valorizacija fonda: 4 Vrijednost fonda je umanjena zbog nepotpunosti. opšte akte. srpski. – Promjene naziva stvaraoca fonda: 1. Skupština Samoupravne interesne zajednice 4. Valorizacija fonda: 4 Vrijednost fonda je umanjena zbog nepotpunosti.3. a može poslužiti za proučavanje djelovanja i rada ove Samoupravne interesne zajednice. Jezik u građi: bosanski. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: PrP 122 . planove. – 1992. hrvatski Pismo u građi: latinica. a može poslužiti za proučavanje djelovanja i rada ove Samoupravne interesne zajednice. srpski. platne liste. ( 3 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži izvještaje. Sreski zavod za socijalno osiguranje Tuzla Komunalni zavod za socijalno osiguranje Tuzla Zajednica zdravstvenog osiguranja radnika Tuzla Samoupravna interesna zajednica zdravstvene zaštite Tuzla Samoupravna interesna zajednica fizičke kulture Lukavac Signatura fonda: BiH-ATKT/SIZFK Lu Vremenski raspon građe: 1979. dnevnici knjiženja i sl. finansijske kartice. hrvatski Pismo u građi: latinica. 3.

. društvene dogovore. ali može poslužiti za proučavanje djelovanja i rada ove vrste interesne zajednice. hrvatski Pismo u građi: latinica. – 1992. (0. Historijat stvaraoca fonda: Samoupravna interesna zajednica fizičke kulture osnovana je 1979..5 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži: Statute. srpski. odluke. Količina građe: 9 knj. Kalesija. – 1990. Serije u fondu: 1. Historijat stvaraoca fonda: Udruživanjem opština: Banovići. a prestala je sa radom 1992. Godine 1978. godine od strane Skupštine opštine Lukavac. – 1990. Finansijsko-računovodstveni spisi Valorizacija fonda: 4 Fond nije potpun. godine.Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: ograničena Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1979. pravilnike. 1 pov. Kladanj. djelovodni protokol. poslovnike. M4 obrasce. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: PrP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1977. Živinice. 4 fasc. Regionalna zajednica opština sa sjedištem u Tuzli Signatura fonda: BiH-ATKT/RZO T Vremenski raspon građe: 1978. Jezik u građi: bosanski. Srebrenik i Tuzla 1977. godišnji obračun itd. ovoj 123 . godine je osnovana Regionalna zajednica opština sa sjedištem u Tuzli. Lukavac. dostavnu knjigu za poštu. Opšti spisi 2.

Zajednici se pridružila opština Lopare. Jezik u građi: bosanski. godine na sjednici Koordinacionog odbora Skupštine Regionalne zajednice opština. Ovaj Fond je prestao sa radom na osnovu Uredbe sa zakonskom snagom o prestanku rada fondova i zavoda (“Sl. odluke sa Zborova RZ. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: PrP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1975. Promjene naziva stvaraoca fonda: 1. godine radio je pod nazivom Fond socijalne i dječije zaštite. 1993. list RBiH’’ br. izvještaja itd. ali može poslužiti za proučavanje djelovanja i rada ove vrste zajednice. – 1993. kartoteke dobavljača. (7 d/m) Sadržaj fonda: Fond se sastoji od glavne knjige. a poslovi su u toku 1994. marta 1975. platnih lista. godine preneseni na Sekretarijat za društvene djelatnosti. Fond socijalne i dječije zaštite Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/FSIDZ T Vremenski raspon građe: 1977. Količina građe: 16 pov. 124 . Samoupravna interesna zajednica socijalne i dječije zaštite 2. programa. hrvatski Pismo u građi: latinica. Od 1986. godine opština Gračanica.. periodičnih obračuna. – 1994. 1990. godine konstituisana je Samoupravna interesna zajednica socijalne i dječije zaštite (SIZ). Valorizacija fonda: 4 Fond nije potpun. normativnih akata. 12. zapisnika sa Zborova RZ. završnih računa. 41 reg. srpski. godine. 27/93) 31. Fond socijalne i dječije zaštite Historijat stvaraoca fonda: Na osnovu Samoupravnog sporazuma usvojenog od strane radnih ljudi u organizacijama udruženog rada 27. a 1986. 12. Regionalna zajednica opština je ugašena 06.

125 ..II PRAVOSUĐE Kotarski sud Tuzla* Signatura fonda: BiH-ATKT/KST Vremenski raspon građe: 1884. Na čelu ureda bio je kotarski predstojnik ili njegov zamjenik. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: nesređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1882. (26 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži sudske spise koji se odnose na građanske.. Količina građe: 2 knj. Zemaljska vlada. Građanski predmeti Ovrhe Krivični predmeti Ostavinske rasprave Valorizacija fonda: 3 Sačuvana građa može poslužiti kao izvor djelovanja suda na području Tuzle ilustrujući zaštitu prava građana. 3 sv. godine. pa su imali zvanje kotarskih sudova. – 1943. 3. 2. 1882. Kotarski uredi su vršili upravne. Jezik u građi: bosanski. srpski. 4. finansijske i pravosudne poslove. osniva kotarske urede i okružne oblasti. Kotarski ured je bio podređen okružnoj oblasti. starateljske. ostavinske i krivične parnice i ovrhe. Serije u fondu: 1. hrvatski i njemački Pismo u građi: latinica. 103 kut. – 1943. a svi * Fondovi i zbirke označeni zvjezdicom proglašeni su Nacionalnim spomenikom kulture u Bosni i Hercegovini. Kotarski ured 2. Kotarski sud Historijat stvaraoca fonda: Naredbom o ustrojstvu i djelokrugu kotarskih ureda i okružnih oblasti u Bosni i Hercegovini. Promjene naziva stvaraoca fonda: 1.

kotarski sudovi se pretvaraju u sreske sudove zadržavajući dotadašnju teritorijalnu nadležnost. – 1943. godine. ostavinske rasprave. sudbeni stol i banski stol. O) Razni spisi na arapskom jeziku Valorizacija fonda: 3 Sačuvana građa može poslužiti kao izvor djelovanja suda na području Tuzle ilustrujući zaštitu prava građana. Kotarski šerijatski sud Tuzla* Signatura fonda: BiH-ATKT/KŠST Vremenski raspon građe: 1894. – 1943. okružni i apelacioni sud dobijaju nazive kotarski sud. Na osnovu Zakonske odredbe Ministarstva pravosuđa NDH o izricanju sudova i sudaca i upotrebi čistog hrvatskog jezika kod sudova. Serije u fondu: 1. spise o bračnim odnosima. 3. Po ovoj zakonskoj odredbi. od 18. godine. svi suci i stranke. Kotarskim sudom upravljao je kotarski sudac. osim šerijatskih. umjesto kotarskih ureda. do tada redovni sudovi. oni su vodili i nadgledali ukupno poslovanje ureda i za to bili neposredno odgovorni nadležnoj oblasti. 4. Neposredni službeni nadzor nad kotarskim sudovima vršili su okružni sudovi i njihovi predsjednici. 15 kut. na osnovu Zakona o uređenju redovnih sudova u Kraljevini SHS.drugi službenici su im bili podređeni. 2.IV 1941. rješenja. akte Kotarskog ureda kao suda i razne spise na arapskom jeziku. usmeno i pismeno. (5 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži sudske spise. srpski. Sudski spisi (R) Spisi u bračnim odnosima (P) Ostavinski spisi – smrtovnice(Os. Jezik u građi: bosanski. hrvatski. njemački i arapski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1882. Količina građe: 1 knj. nastaju samostalni kotarski sudovi. Godine 1929. od 1906. Naredbom Zemaljske vlade Bosne i Hercegovine. moraju upotrebljavati “čisti” hrvatski jezik. sreski. 126 . Osim toga što su bili na čelu.. kao sudova (za poslove pravosuđa) i kotarskih ureda kao gruntovničkih oblasti. koji je vršio sve poslove.

godina 1883. ili drugih odredaba učinjenih za slučaj smrti. Iste godine donesena je Naredba o ovlaštenju šerijatskih sudova. godina 1906. Kotarski ured kao šerijatski sud 2. u okviru kotarskih ureda kao sudova. zatim o tužbama koje se tiču zapisa. Naredbom o ustrojstvu i djelokrugu šerijatskih sudova (Zbornik Zakona i naredaba za Bosnu i Hercegovinu. Sarajevo) počinje. za koje se drži da će im na temelju ugovora. umobolnih ili uopće takvih osoba koje spadaju pod tutorstvo ili kuratelu. Godine 1906. pod predsjedništvom predsjednika Vrhovnog suda (Šerijatski vrhovni sud).  u isto tolikom opsegu raspravljanje i rješavanje u svim poslovima. koji se odnose na muhamedansko ženidbeno pravo. (što se testamentom ostavlja za dobrotvorne svrhe. kao šerijatskog suda. naredbe posljednje volje ili Zakona nasljedstvo pripasti.. Odluke donosi po činu najstariji šerijatski sudac. godine postoji i kotarski ured kao šerijatski sud čiji su poslovi bili vezani za šerijatsko pravo.  raspravljanje ostavštine muhamedanaca i dijeljenje ostavštine. u prvoj molbi. Sarajevo). godina 1885.. Sarajevo) kojom poslove kotarskog ureda. koje se broje kao vrst mulka [milč]). 1882. i to bez razlike. njihova djelatnost.  ako se nasljedstvo sastoji iz nepokretnih dobara. godina 1906. Ovom Naredbom kotarski sudovi izlaze iz nadležnosti kotarskih i okružnih predstojnika.Promjene naziva stvaraoca fonda: 1. odredila je okolnosti u kojima šerijatski sudovi moraju sprovoditi ostavinsku raspravu:  Ako među nasljednicima ima maloljetnih. Kotarski šerijatski sud Historijat stvaraoca fonda: Osnivanjem kotarskih ureda. a u drugoj molbi odlučivalo je vijeće četvorice sudija. Zemaljska vlada za Bosnu i Hercegovinu donijela je Naredbu o ustrojenju (organizaciji) kotarskih sudova u Bosni i Hercegovini (Zbornik Zakona i naredaba za Bosnu i Hercegovinu.  raspravljanje i rješavanje o svim tužbama glede ostavštine i u ime dijeljenja ostavštine.. Vrhovni sud. kao sudova. što su određeni za stranke. da mogu ovjeravati potpise stranaka islamske vjere (Zbornik Zakona i naredaba za Bosnu i Hercegovinu. sudio je šerijatski sudac kao inokosni sudac. Naredba kojom se proširuje nadležnost šerijatskih sudova u muhamedanskim ostavinskim poslovima (Zbornik Zakona i naredaba za Bosnu i Hercegovinu. Kod šerijatskih sudova. da li se radi o imovinsko-pravnim ili drugim poslovima. Sarajevo) koja je šerijatskim 127 . pojedinim osobama). jedan ili drugi odsutan. a službeni nadzor nad njima vrše okružni sudovi. ukoliko se ova sastoji od mulk-imetka (pokretni imetak i nepokretnine. koji se tiču prava i dužnosti između muhamedanskih roditelja i djece. koje se odnose na vrstu ostavštine. u nadležnost šerijatskih sudova spadali su:  Poslovi. te Zemaljska vlada.  ako su nasljednici sudu nepoznati ili ako nasljednika nema. ako su i muž i žena muhamedanskog vjerozakona. Po ovoj Naredbi. obavlja odjeljenje kotarskog suda pod nazivom Kotarski šerijatski sud. koji je dužan i potpisivati otpravke šerijatskog suda..  ako je od onih.

i to bez razlike da li se tiču imovinsko-pravnih ili drugih pitanja iz bračnog odnosa. Za područja kod kojih ovo posebno odjeljenje ne bude osnovano. godine (Zbornik zakona i naredaba Nezavisne Države Hrvatske. godine Zakon o ukidanju šerijatskih sudova na području NR Bosne i Hercegovine kojim su ukinuti svi sreski šerijatski sudovi i Vrhovni šerijatski sud pri Vrhovnom sudu Bosne i Hercegovine. br. godina. I–LXII. a tuđice svugdje izbjegavati i gdje god je to moguće zamijeniti hrvatskim narodnim izrazima.–XII. a u njihovu nadležnost spadali su slijedeći predmeti:  predmeti bračnog prava. kod svakog kotarskog suda. osniva kotarski šerijatski sud kao posebno odjeljenje kotarskog suda.) na osnovu kojeg su kotarski sudovi promijenili naziv u sreske sudove.. bez obzira na zakonske stručne izraze. svezak I. 1929. za to ukaže potreba. ukoliko su po srijedi pitanja prava naslijeđa i valjanosti odredbe učinjene za slučaj smrti.  svi sporovi koji se odnose na prava i dužnosti. 1941. – 1258. okružni i apelacioni sud” mijenjaju se i glase: “kotarski sud. Hrvata i Slovenaca. 1941. ožujka 1929. godište I) po kojoj ovo Ministarstvo svojom naredbom.  tužbe. s obzirom na broj muslimana.  postavljanje staratelja maloljetnim muslimanima i stavljanje punoljetnih muslimana pod starateljstvo kao i ukidanje starateljstva i proglašavanje maloljetnih muslimana punoljetnim.). godina. Donošenjem Zakonske odredbe o izricanju osuda. Hrvata i Slovenaca (Službene novine Kraljevine Srba. koji se odnose na prava i dužnosti između roditelja i djece (ovdje se broje i sporovi o tome da li je dete rođeno u zakonitom braku. I–LXII. koji su 128 . br. Predsjedništvo NR Bosne i Hercegovine donijelo je 1946. sudbeni stol i banski stol”.. prvo polugođe.sudovima dala mogućnost ovjeravanja potpisa i muhurova muslimana na svim ispravama svake vrste. da ovjeravaju potpise muslimanskih lica. prvo polugođe. svezak I. – 1258.–XII. broj 1. kod koga se. što se osnivaju na vakufskom svojstvu jednog imanja. Ministarstvo će svojom naredbom odrediti kojim kotarskim šerijatskim sudovima će ta područja pripadati. te je Kotarski šerijatski sud postao odjeljenje Sreskog suda i dobio naziv Sreski šerijatski sud. 1929. U periodu Kraljevine Srba.  raspravljanje i dioba zaostavština muslimana.  proglašavanje muslimanskih lica umrlim. koje se tiču zaostavština. broj 1. o nazivima sudova i sudaca i o upotrebi čistog hrvatskog jezika kod sudova (Zbornik zakona i naredaba Nezavisne Države Hrvatske. Hrvata i Slovenaca 1929. Donesen je i Zakon o uređenju šerijatskih sudova i o šerijatskim sudijama (Službene novine Kraljevine Srba. godište I) dotadašnji nazivi redovnih sudova “sreski. kao i sporovi o tome. Sreski šerijatski sudovi ovlašćeni su i na to.godine donesen je Zakon o uređenju redovnih sudova za Kraljevinu Srba. tako što će o svim predmetima. ako su muž i žena islamske vjere ili ako je brak sklopljen pred šerijatskim sudom odnosno pred licem ovlašćenim od šerijatskog suda. da li je po šerijatsko-pravnim propisima naredbom posljednje volje ili pravnim poslom među živima zasnovan vakuf.  u istom opsegu svi predmeti. Na prijedlog Ministarstva pravosuđa i bogoštovlja proglašena je Zakonska odredba o izmjeni Zakona o uređenju šerijatskih sudova i o šerijatskim sucima od 31. koliko nije vakufsko svojstvo samo sporno. svi suci i stranke moraju usmeno i u svojim pismenim sastavcima upotrebljavati čisti hrvatski jezik. Hrvata i Slovenaca.

Ovrhe Građanski predmeti Krivični predmeti Ostavinske i starateljske rasprave Valorizacija fonda: 3 Sačuvana građa može poslužiti kao izvor proučavanja djelovanja suda na području Tuzle ilustrujući zaštitu prava građana. Sve spise.godine). Količina građe: 4 knj. – 1941. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: nesređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1920. arhivu. raspravljati narodni sudovi (ukoliko za to nisu nadležni drugi organi narodne vlasti).. Sreskim sudom je upravljao starješina suda. spise. 3. srpski. list NR BiH” broj 10/46 i 12/46). januara 1929. Serije u fondu: 1. Jezik u građi: bosanski. godine. naplate poreza i sudska osiguranja. hipotekarne) knjige i rješava pitanje zemljišnih stvari. 74 kut. inventare i kancelarijski pribor sreskih šerijatskih sudova preuzeće sreski sudovi. 4. vanparničnim predmetima i predmetima izvršenja. Historijat stvaraoca fonda: Na osnovu Zakona o uređenju redovnih sudova u Kraljevini SHS od 1929. – 1941. ostavinske i starateljske parnice. Kotarski sud je dobio naziv Sreski sud. upisnike. zadržavajući dotadašnju teritorijalnu nadležnost (“Sl. vodi zemljišne (baštinske. arhivu i upisnike Vrhovnog šerijatskog suda preuzeće Vrhovni sud Bosne i Hercegovine. trgovačkim i mjeničnim predmetima. 20-X od 25. ovrhe. Ovaj sud je vršio sudsku vlast u prvom stepenu: građanskim parnicama. Sreski sud Tuzla* Signatura fonda: BiH-ATKT/SST Vremenski raspon građe: 1920. krivične. a sudsku vlast je vršio sudija pojedinac. a nadležnosti. Protiv 129 . 2. s tim da će sidžile i vjerske knjige predati Ministarstvu pravosuđa NR Bosne i Hercegovine (“Sl. novine Kraljevine SHS” br.spadali u nadležnost šerijatskih sudova. (20 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži građanske.

– 1946. kao i u predmetima islamskih vakufa. sudsku vlast. Travniku i Tuzli. srpski. (5 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži ostavinske parnice i popis spisa urudžbenog zapisnika. Jezik u građi: bosanski. postaviće 130 . godine. novine Kraljevine SHS” br. Historijat stvaraoca fonda: Na osnovu Zakona o uređenju šerijatskih sudova i o šerijatskim sudijama u Kraljevini SHS. dotadašnji nazivi sreski. Sreski šerijatski sud Tuzla* Signatura fonda: BiH-ATKT/SŠST Vremenski raspon građe: 1920. a u drugom i posljednjem stepenu. okružni i apelacioni sud se mijenjaju i dobijaju nazive: kotarski sud. odlučuje Okružni sud. na osnovu ove zakonske odredbe.. a u trećem stepenu Kasacioni sud. Ostavinske rasprave 2. – 1945. Sarajevu. sudbeni stol i banski stol. Količina građe: 2 knj. marta 1929.odluke Sreskog suda. Pomenutim Zakonom. Zakonskom odredbom Ministarstva pravosuđa NDH o izricanju sudova i sudaca i upotrebi čistog hrvatskog jezika kod sudova od 18. posebna odjeljenja apelacionih sudova koji nose naslov “Vrhovni šerijatski sud (“Sl. Popis spisa urudžbenog zapisnika Valorizacija fonda: 3 Iako je građa u fondu nepotpuna može poslužiti za proučavanje djelovanja ovoga Suda na području Tuzle ilustrujući zaštitu prava građana. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: nesređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1920. kao sreski šerijatski sud. Mostaru. 20 kut. Bihaću. posebno odjeljenje. IV 1941. Mjesna nadležnost Vrhovnog šerijatskog suda u Sarajevu obuhvatala je područja okružnih sudova u Banjaluci. prestao sa radom. Tako je Sreski sud u Tuzli. u porodičnim i nasljednim predmetima muslimana. u drugom stepenu. Tako je u Tuzli počeo sa radom Sreski šerijatski sud Tuzla. Serije u fondu: 1. 73-XXIX od 28. vrše posebna odjeljenja sreskih sudova koji nose naslov “Sreski šerijatski sud”. godine). u prvom stepenu.

sreski. arhivu i upisnike Vrhovnog šerijatskog suda preuzeće Vrhovni sud Bosne i Hercegovine. zamolnice. 131 . (10 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži građanske parnice. Sve spise. Proglašenjem Zakonske odredbe o izricanju osuda. sudbeni stol i banski stol. sudsku vlast u prvom stepenu je vršilo posebno odjeljenje sreskog suda pod nazivom Sreski šerijatski sud. Sudsku vlast u Sreskom šerijatskom sudu vršio je šerijatski sudac pojedinac. spise. Sreski sud Banovići Signatura fonda: BiH-ATKT/SSBa Vremenski raspon građe: 1956. koji su spadali u nadležnost šerijatskih sudova. Interesantno je da je starješina Sreskog suda mogao ovom odjeljenju narediti obavljanje poslova koji nisu u nadležnosti Sreskog šerijatskog suda. tako što će o svim predmetima. krivične i vanparnične predmete. godine Zakon o ukidanju šerijatskih sudova na području NR Bosne i Hercegovine kojim su ukinuti svi sreski šerijatski sudovi i Vrhovni šerijatski sud pri Vrhovnom sudu Bosne i Hercegovine. 4. a u drugom i posljednjem stepenu. upisnike. arhivu. predmete istrage i pomilovanja. inventare i kancelarijski pribor sreskih šerijatskih sudova preuzeće sreski sudovi. 3. nazivi. upisnike i imenike. a nadležnosti. Kod porodičnih i nasljednih predmeta muslimana. do tada redovnih sudova. Količina građe: 14 knj.se kod svakog sreskog suda na čijem području živi najmanje 5000 muslimana. list NR BiH” broj 10/46 i 12/46). 22 pov. raspravljati narodni sudovi (ukoliko za to nisu nadležni drugi organi narodne vlasti). Građanski predmeti Parnični i vanparnični predmeti Predmeti istrage Predmeti pomilovanja Knjige Valorizacija fonda: 3 Građa fonda uz ilustraciju sudskog poretka na prostoru Banovića može poslužiti za rješavanje određenih pravnih interesa građana i pravnih subjekata. sudsku vlast su vršila posebna odjeljenja apelacionih sudova pod nazivom Vrhovni šerijatski sud čija je mjesna nadležnost obuhvatala područje okružnih sudova. – 1964. kao i predmeta islamskog vakufa.. nazivima sudova i sudaca i upotrebi čistog hrvatskog jezika kod sudova iz 1941. 2. s tim da će sidžile i vjerske knjige predati Ministarstvu pravosuđa NR Bosne i Hercegovine (“Sl. okružni i apelacioni sud se mijenjaju u nazive kotarski sud. Starješina Sreskog suda je. vodio i nadzor nad cjelokupnim radom i osobljem ovog posebnog odjeljenja. godine. 5. pored vođenja prepiske u administrativnim predmetima za Sreski šerijatski sud. Serije u fondu: 1. Predsjedništvo NR Bosne i Hercegovine donijelo je 1946.

Turija i Vozuća. Dnevnici Registri Protokoli Upisnici Valorizacija fonda: 3 Na osnovu građe može se pratiti stanje zemljišnog fonda od perioda Osmanske uprave do perioda Socijalističke Jugoslavije. 3. 132 . za područje opština: Litva. 4. a može koristiti i za rješavanje vlasničkih odnosa i određenih pravnih interesa fizičkih i pravnih lica. – 1962. 10 pov. Glasnike zakona i naredaba. Godine 1964. 43/58. Serije u fondu: 1. sjedištu i teritorijalnoj nadležnosti sreskih i okružnih sudova na području NR Bosne i Hercegovine – “Sl.). list NR BiH’’ br. srpski. 2. potvrde. – 1964. (“Sl. Promjene naziva stvaraoca fonda: 1. godine dobija naziv Sreski sud u Banovićima za područje opštine Banovići (“Sl. na sjednici Republičkog vijeća održanoj 20.Jezik u građi: bosanski. ( 8 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži knjige zemljišne evidencije (tapije. list NR BiH’’ br. gruntovnice). Sreski sud u Litvi 2. dnevnike i registre za gruntovnice. upisnik parnica. godine donijela je Odluku o osnivanju Sreskog suda u Litvi (Odluka o osnivanju. Sreski sud Gradačac* Signatura fonda: BiH-ATKT/SSGd Vremenski raspon građe: 1883. 6/64) dobija naziv Opštinski sud u Banovićima. list SR BiH’’ br. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: PrP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1955. Sreski sud u Banovićima Historijat stvaraoca fonda: Narodna skupština NR Bosne i Hercegovine. 28/55.). ukidanju.decembra 1955. Količina građe: 92 knj.. koji 1958. sudski protokol.

sudski pristav. – 1964. auskutant. formiran je Sreski sud u Gradačcu za područje opština Gradačac i Srnice (“Sl. načelnik i zastupnici’’. članovi kotarskog medžlisa. kada je zvanično počela sa radom Gruntovnica u Gradačačkom kotaru. Sreski sud Gračanica* Signatura fonda: BiH-ATKT/SSG Vremenski raspon građe: 1943. Ađ. poreznik II razreda. 43/58. list NR BiH’’ br. politički pristav I razreda. srpski. – 1893. 98 pov. geometar.. hrvatski. 24 pov. Godine 1955.28/55). hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: PrP Stepen sređenosti: registraturski sređen 133 . njemački Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: PrP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1955. Napomena: Fond sadrži građu iz austrougarskog perioda. [1889. – 1964.] Količina građe: 6 knj. cestar. kotarski pisari. srpski.. porezni vježbenik. sreski liječnik I razreda. godine za područje opštine Gradačac (“Sl. Historijat stvaraoca fonda: Podaci dobijeni od strane Općine Gradačac (kao izvor korištena Monografija “112 godina Gradačačkog suda’’) govore slijedeće: “Godine 1887. gruntovničar. list NR BiH’’ br. Serije u fondu: 1. Jezik u građi: bosanski. zapisano je da je Kotarski ured u Gradačcu činio: kotarski predstojnik.). a 1958. šumski vježbenik. šerijatski sudija. Upisnici i imenici ostavinskih predmeta Valorizacija fonda: 3 Građa fonda uz ilustraciju sudskog poretka na prostoru Tuzle može poslužiti za rješavanje određenih pravnih interesa građana i pravnih subjekata. upisnike i imenike ostavinskih predmeta. Ostavinski spisi 2.Jezik u građi: bosanski. a nastalu u radu katastra (tapije). ( 17 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži ostavinske spise. porezni oficijal II razreda.

hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: PrP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1932. srpski. 278 pov. – 1964. 5. Serije u fondu: 3. – Promjene naziva stvaraoca fonda: 1. Jezik u građi: bosanski.Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1943. 7.. 6. Sreski sud Tuzla 2. (60 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži ostavinske i parnične predmete i upisnike i imenike krivičnih referata. Ostavinski predmeti Parnični predmeti Upisnici i imenici parničnih predmeta Upisnici i imenici krivičnih predmeta Upisnici ovjera Valorizacija fonda: 3 Građa fonda uz ilustraciju sudskog poretka na prostoru Tuzle može poslužiti za rješavanje određenih pravnih interesa građana i pravnih subjekata. Količina građe: 132 knj. Skupština SR Bosne i Hercegovine 134 . zakona i opštih akata. U vršenju svoje funkcije sudovi su nezavisni i sude na osnovu ustava. Opštinski sud Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/OST Vremenski raspon građe: 1932. Opštinski sud Tuzla Historijat stvaraoca fonda: Redovni sudovi su organi državne vlasti koji u jedinstvenom sistemu vlasti vrše sudsku funkciju u granicama svoje nadležnosti utvrđene Ustavom i Zakonom. – 1992. 4.

(12. vanparnične predmete. Kladanj. Kalesija. Odjeljenje opštinskog suda osniva se za područja jedne ili više opštinskih sudova. Srebrenik i Živinice (“Sl. list NR BiH’’ br. a jula mjeseca 1989.. izvršenja krivičnih sankcija.decembra 1974. Opštinski sud Banovići Signatura fonda: BiH-ATKT/OSBa Vremenski raspon građe: 1964. U odjeljenju opštinskog suda obavljaju se svi poslovi iz nadležnosti opštinskog suda za koja je nadležan sudija pojedinac u skladu sa propisima o mjesnoj nadležnosti kao i zemljišno-knjižni poslovi i poslovi ovjere potpisa. zamolnice. godine dobija naziv Osnovni sud Tuzla. upisnike i imenike. Opštinski sud se osniva za područje jedne ili više opština. Tuzla i Živinice u kojima ima i odjeljenja. okružni privredni. Lukavac. 28/55. Šekovići. kao svoju samostalnu organizacionu jedinicu koja vrši poslove u okviru nadležnosti utvrđenih Zakonom. zapisnike sa uviđaja. Godine 1955. Tojšići.). Opštinski sudovi i odjeljenja opštinskih sudova su: 1. Opštinski sud u Tuzli za područja opština: Banovići. Opštinski sud u Lukavcu za područje opštine Lukavac 2. predmete istrage i pomilovanja. Lopare. 53 pov. Kalesija. 5. Srebrenik. 27. a može imati jedno ili više odjeljenja izvan sjedišta suda. godine. rukopisa i prepisa. Količina građe: 41 knj. Podorašje. 3. – 1977. Tuzla i Živinice (“Sl. 31/74).43/58. godine Sreski sud u Tuzli ima nadležnost na području opština: Tuzla. Građanski predmeti Vanparnični predmeti Predmeti istrage Predmeti pomilovanja Krivice Knjige (upisnici i imenici) 135 . list SR BiH’’ br. krivice.5 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži građanske parnice. godine radi kao Sreski sud kada mijenja naziv u Opštinski sud (“Sl. Srebrenik. Serije u fondu: 1. 4. Viši privredni sud u Sarajevu. list SR BiH’’ br.). donijela Zakon o redovnim sudovima (“Sl.je na sjednici Društveno-političkog vijeća. 6/64). Upravni sud Bosne i Hercegovine i Vrhovni sud Bosne i Hercegovine. formiran je Sreski sud u Tuzli za područje opština: Gornja Tuzla. list NR BiH’’ br. 6. tako imamo: opštinski. Do 1964. 2. a 1958.

– Historijat stvaraoca fonda: Godine 1964. (50 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži serije parničnih. – 1978. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: PrP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1964. 6/64) Sreski sud dobija naziv Opštinski sud u Banovićima. hrvatski Pismo u građi: latinica. Opštinski sud Lukavac Signatura fonda: BiH-ATKT/OSLu Vremenski raspon građe: 1959. Parnični predmeti Vanparnični predmeti Krivični predmeti Ostavinski predmeti Upisnici i imenici Valorizacija fonda: 3 Građa fonda uz ilustraciju sudskog poretka na prostoru Lukavca može poslužiti za rješavanje određenih pravnih interesa građana i pravnih subjekata. 5. vanparničnih.Valorizacija fonda: 3 Građa fonda uz ilustraciju sudskog poretka na prostoru Banovića može poslužiti za rješavanje određenih pravnih interesa građana i pravnih subjekata. – 1989. a Zakonom o redovnim sudovima 1974. list SR BiH’’ br. krivičnih i ostavinskih predmeta. kao i upisnike i imenike ( i upisnik MAL 1972. srpski. (“Sl. Količina građe: 49 knj. list SR BiH’’ br. 136 . 31/74) Sud u Banovićima postaje Odjeljenje Opštinskog suda u Tuzli. Serije u fondu: 1. 4.. 3. godine (“Sl. 2.). Jezik u građi: bosanski. 340 pov.

Od 1964. krivične i ostavinske predmete. 31/74). 6/64). list NR BiH’’ br. a naredbu o sprovođenju ove Odluke treba da donese Državni sekretarijat za pravosudnu upravu NR Bosne i Hercegovine. godine donijela je Odluku o osnivanju Sreskog suda u Lukavcu za područje opštine Lukavac (Odluka o osnivanju. parnične. Serije u fondu: 1. godine. 1958. 28/55. list SR BiH’’ br. 43/58. godine Izvršno vijeće NR Bosne i Hercegovine je donijelo Odluku o početku rada Sreskog suda u Lukavcu. 10. 2. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: PrP. Opštinski sud Kladanj Signatura fonda: BiH-ATKT/OS Kl Vremenski raspon građe: 1945. list NRBiH’’ br. list SR BiH’’ br. upisnike i imenike. godine ovaj Sud dobija naziv Opštinski sud (“Sl. Sreski sud Lukavac 2. godine Opštinski sud u Lukavcu je teritorijalno nadležan za područje opštine Lukavac (“Sl. 3. – 1977. Vanparnični predmeti Parnični predmeti Krivični predmeti Ostavinski predmeti Upisnici i imenici 137 .Jezik u građi: bosanski. srpski. a Zakonom o redovnim sudovima 1974. ukidanju. Opštinski sud Lukavac Historijat stvaraoca fonda: Lukavac je kao područje opštine pripadao formiranom Sreskom sudu u Tuzli (“Sl. Količina građe: 62 knj. 4. 148 pov. na sjednici Republičkog vijeća održanoj 24. SAP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1959. po kojoj isti počinje sa radom 01.). juna 1959. Maja mjeseca 1959. sjedištu i teritorijalnoj nadležnosti sreskih i okružnih sudova na području NR Bosne i Hercegovine – “Sl. (38 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži vanparnične.. Narodna skupština NR Bosne i Hercegovine.). 5. – Promjene naziva stvaraoca fonda: 1.

Od 1964. upisnike P predmeta i imenike P predmeta. Ostavinski spisi 2. a Zakonom o redovnim sudovima 1974. imenike O predmeta. list SR BiH’’ br. 28/55. Količina građe: 13 knj. Parnični spisi 3. 43/58). upisnike O predmeta. Sreski sud Kladanj 2. Jezik u građi: bosanski. list NR BiH’’ br. 6/64). 100 pov..Valorizacija fonda: 3 Građa fonda uz ilustraciju sudskog poretka na prostoru Kladnja može poslužiti za rješavanje određenih pravnih interesa građana i pravnih subjekata. godine ovaj Sud dobija naziv Opštinski sud (“Sl. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: PrP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1945. a 1958. – 1978. – Promjene naziva stvaraoca fonda: 1.). list SR BiH’’ br. list NR BiH’’ br. Upisnici i imenici P i O predmeta 138 . godine samo za područje opštine Kladanj (“Sl. (13 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži ostavinske i parnične spise. godine Sud u Kladnju postaje Odjeljenje Opštinskog suda u Tuzli (“Sl. hrvatski Pismo u građi: latinica. Opštinski sud Gračanica Signatura fonda: BiH-ATKT/OSG Vremenski raspon građe: 1965. Serije u fondu: 1. ukidanju. godine određena je teritorijalna nadležnost i sjedište Sreskog suda u Kladnju za područje opština Kladanj i Olovo (“Sl. Opštinski sud Kladanj Historijat stvaraoca fonda: Na osnovu Odluke o osnivanju. 31/74). sjedištu i teritorijalnoj nadležnosti sreskih i okružnih sudova na području NR Bosne i Hercegovine 1955. srpski.

– 1980. upisnike i djelovodnik koji se odnose na prekršaje. Prekršajni imenici Valorizacija fonda: 4 Iako je građa u fondu nepotpuna i pretežno se sastoji od knjiga. – Opštinski sud za prekršaje Živinice Signatura fonda: BiH-ATKT/OSPŽ Vremenski raspon građe: 1957. Jezik u građi: bosanski. koji je i 1958. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: PrP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1965. kao i za ostvarenje ličnih prava. Količina građe: 37 knj.. hrvatski Pismo u građi: latinica. Serije u fondu: 1. Jezik u građi: bosanski. srpski. srpski. list NR BiH’’ br. godine imao nadležnost na području opštine Živinice (“Sl. hrvatski Pismo u građi: latinica. i 43/58). 28/55. / 1975.Valorizacija fonda: 4 Iako građa u fondu nije potpuna može pružiti podatke o radu ovoga Suda. Prekršajni upisnici 2. (3 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži imenike. Historijat stvaraoca fonda: Živinice su kao područje opštine 1955. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: PrP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1957. 1980. 139 . može pružiti podatke o radu ovoga Suda. godine pripadale formiranom Sreskom sudu u Tuzli.

Osnovni sud udruženog rada Tuzla
Signatura fonda: BiH-ATKT/OSURT Vremenski raspon građe: 1975. – 1992. Količina građe: 425 pov. (85 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži predmete RS «R», RS «S», ST, «RS»-Š, «RS»-R i Odluke nastale u radu ovoga Suda. Serije u fondu: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Sudski predmeti RS-R Sudski predmeti RS-S Sudski predmeti ST Sudski predmeti RS-Š Sudski predmeti RS-R Odluke Sudski predmeti RS-S Odluke

Valorizacija fonda: 4 Građa fonda predstavlja svjedočanstvo o postojanju suda prilagođenog socijalističkom društvenom uređenju, radničkom samoupravljanju, udruženom radu i njihovim specifičnostima. Jezik u građi: bosanski, srpski, hrvatski Pismo u građi: latinica, ćirilica Arhivistička informativna pomagala: PrP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1975. – 1992. Historijat stvaraoca fonda: Sudovi su nezavisni u vršenju sudske funkcije a odlučuju na osnovu ustava, zakona i samoupravnih opštih akata. Zakonom o osnivanju, nadležnosti i sastavu sudova udruženog rada (“Sl. list SR BiH” broj 31/74) koji je donijela Skupština SR Bosne i Hercegovine na sjednici Vijeća udruženog rada 27. decembra 1974. godine, osnovan je Sud udruženog rada u Tuzli za područja opština: Banovići, Bijeljina, Bratunac, Brčko, Gračanica, Gradačac, Kalesija, Kladanj, Lopare, Lukavac, Orašje, Srebrenica, Srebrenik, Šekovići, Tuzla, Ugljevik, Vlasenica, Zvornik i Živinice, a za teritoriju SR Bosne i Hercegovine osnovan je Sud udruženog rada Bosne i Hercegovine sa sjedištem u Sarajevu. Sudovi osnovani ovim Zakonom počeli su sa radom 01. maja 1975. godine. Do donošenja pravila o unutrašnjem poslovanju sudovi će primjenjivati pravila o unutrašnjem poslovanju redovnih sudova prema uputstvu koje će donijeti republički sekretar za pravosuđe i organizaciju uprave. Osnovni sud udruženog rada Tuzla prestao je sa radom 30. 06. 1992. godine na osnovu Zakona o prestanku važenja Zakona o sudovima udruženog rada (“Sl. list SR BiH’’ br. 4/92.).
140

Sud udruženog rada je osnovan s ciljem zaštite samoupravljanja, praćenja društvenih odnosa, pojava, ukazivanja na potrebu donošenja ili izmjena propisa, predlaganje mjera za ostvarivanje radničkih i samoupravnih prava i zaštitu društvenog vlasništva. Sudovi udruženog rada odlučuju u prvom stepenu o postojanju uslova za organizovanje osnovnih organizacija udruženog rada i radnih zajednica, o zahtjevima za zaštitu prava rada društvenim sredstvima i drugih samoupravnih prava i društvene svojine, i rješavaju sporove o organizovanju i izdvajanju osnovnih organizacija udruženog rada, o spajanju, pripajanju i podjeli organizacija udruženog rada, o zaključenju i sprovođenju samoupravnih sporazuma o udruživanju i međusobnim odnosima u udruženom radu itd. Sudovi u prvom stepenu rješavaju i sporove o sticanju i prestanku svojstva radnika u udruženom radu, kao i sporove o drugim samoupravnim pravima i obavezama radnika iz međusobnih odnosa u udruženom radu u organizacijama udruženog rada, radnim zajednicama državnih organa, društveno-političkih organizacija i udruženja i drugih radnih zajednica koje nisu organizovane kao organizacije udruženog rada, kao i u drugim društvenim i građanskim pravnim licima, i radne sporove koji nastaju iz ugovora o zapošljavanju i sl. Sud udruženog rada, kao sud prvog stepena, odlučuje u vijeću koje je sastavljeno od stalnog sudije kao predsjednika vijeća i dvojice povremenih sudija kao članova vijeća. Sukob o nadležnosti između sudova udruženog rada kao prvostepenih sudova rješava Sud udruženog rada Bosne i Hercegovine, a sukob o nadležnosti između suda udruženog rada i redovnog suda rješava Vrhovni sud Bosne i Hercegovine.

Garnizonski sud Tuzla
Signatura fonda: BiH-ATKT/GST Vremenski raspon građe: 1909. – 1917. Količina građe: 11 knj., 67 fasc. (16 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži kaznene predmete nastale u radu ovoga Suda, protokole, registre, “ausvajse’’ i popise aktivnih vojnika u periodu 1905.- 1914. godine. Valorizacija fonda: 3 Iako je građa u fondu nepotpuna, nastala je u austrougarskom periodu i predstavlja svjedočanstvo o postojanju ovoga Suda i njegovim specifičnostima. Jezik u građi: njemački Pismo u građi: Arhivistička informativna pomagala: PrP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: ograničena Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1909. – 1917.

141

Naslovnica kalendara “Gajreta” iz 1928 . godine

142

III

OBRAZOVANJE, NAUKA, KULTURA
Osnovne škole

ODGOJ I OBRAZOVANJE Narodna osnovna škola Kreka*
Signatura fonda: BiH-ATKT/NOŠKr Vremenski raspon građe: 1897. – 1958. Količina građe: 39 knj., 6 kut. (1,5 d/m) Sadržaj fonda: Fond je djelimično sačuvan i sadrži mali dio opštih spisa, razrednice, razredne imenike, dnevnike rada i glavni imenik. Serije u fondu: 1. Opšti spisi 2. Pedagoška dokumentacija Valorizacija fonda: 3 Fond nije cjelovit, ali može poslužiti kao izvor za istraživanje historije školstva na području Tuzle. Jezik u građi: bosanski, srpski, hrvatski, njemački Pismo u građi: latinica, ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SI Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1897. – Promjene naziva stvaraoca fonda: 1. 2. 3. 4. 5. Osnovna škola Kreka Mješovita narodna osnovna škola u Tuzli – Kreka Treća narodna osnovna škola Kreka i Treća realna gimnazija u Kreki Peta osmogodišnja škola u Kreki Osmogodišnja škola “Franjo Rezač’’

143

Historijat stvaraoca fonda: Osnovna škola u Kreki osnovana je 1897. godine. Nastava je u školi realizirana na srpskohrvatskom i njemačkom jeziku. Postojala su posebna odjeljenja za djevojčice i za dječake. Nastavu na njemačkom jeziku, uglavnom, su pohađala djeca doseljenika iz monarhije kojima je to i bio maternji jezik. Kasnije su se ta djeca monarhije prebacivala u tvz. bosanska odjeljenja da bi što bolje savladala srpskohrvatski jezik, radi daljeg školovanja u trgovačkoj školi ili u gimnaziji. Narodno vijeće Kraljevine SHS je, Odredbom broj 13.680 od 29.XII 1918. godine, ukinulo dvojezičnu nastavu u cijeloj zemlji, tako da je u ovoj školi prestalo izvođenje nastave na njemačkom jeziku. Narodna osnovna škola u Kreki 1922. godine dobija naziv Mješovita narodna osnovna škola u Tuzli – Kreka, u kojoj su se školovala i muška i ženska djeca svih konfesija. U toku rata, nastava je povremeno prekidana zbog popravki oštećene zgrade, raznih epidemija kao i zauzeća zgrade radi smještaja neprijateljske vojske. U poslijeratnom periodu ova škola je postigla značajne rezultate na opismenjavanju stanovništva. U osmogodišnju školu izrasla je 1954. godine kada su, reorganizacijom, od jednog školskog kolektiva nastala dva i to: Treća niža realna gimnazija u Kreki i Treća narodna osnovna škola Kreka. Od školske 1956/57. godine ove škole ponovo rade kao jedinstvena Peta osmogodišnja škola u Kreki sve do 1959. godine kada ova škola dobija naziv Osmogodišnja škola “Franjo Rezač’’.

JU osnovna škola “Hasan Kikić’’ Gračanica*
Signatura fonda: BiH-ATKT/OŠ’’HK’’ G Vremenski raspon građe: 1886. – 1978. Količina građe: 123 knj., 56 reg., 54 pov., 22 fasc., 19 sv. Sadržaj fonda: Fond sadrži matične knjige učenika, registre matičnih knjiga, razredne knjige, upisnice, dosijea učenika, zapisnike organa upravljanja, normativna akta, finansijsko-računovodstvenu dokumentaciju, djelovodne protokole itd. Serije u fondu 1. 2. 3. 4. Zapisnici organa upravljanja Normativna akta Finansijsko-računovodstvena dokumentacija Knjige

(10 d/m)

Valorizacija fonda: 4 Fond nije cjelovit, ali može poslužiti kao izvor za proučavanje razvoja i djelovanja škole na području regije Tuzla.

144

Jezik u građi: bosanski, srpski, hrvatski Pismo u građi: latinica, ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1886. – Promjene naziva stvaraoca fonda: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Narodna osnovna škola Dječačka i Djevojačka osnovna škola Mješovita narodna osnovna škola Državna osnovna škola Narodna osnovna škola Druga osnovna škola OŠ “Hasan Kikić’’

Historijat stvaraoca fonda: U Gračanici je 1886. godine osnovana osnovna škola i nosila naziv Narodna osnovna škola Gračanica. U toku svoga rada i djelovanja imala je više statusnih promjena, te je od 1918./19. godine radila kao Dječačka osnovna škola za mušku i Djevojačka osnovna škola za žensku djecu, a od 1927./28. godine kao Mješovita narodna osnovna škola. Školske 1928. godine dobila je naziv Državna osnovna škola, a od 1944./45. godine radi kao Narodna osnovna škola, te 1957./58. školske godine dobija naziv Druga osnovna škola. Na sjednici Školskog odbora održanoj dana 16. 12. 1959. godine donesena je Odluka da Druga osnovna škola dobije naziv OŠ “Hasan Kikić’’ Gračanica, kojoj su u decembru 1961. godine pripojene četverorazredne osnovne škole u Malešićima i Lohinji Gornjoj. Od 1992. godine dobija naziv Prva osnovna škola da bi joj 2002. godine ponovo vraćen naziv OŠ “Hasan Kikić’’. Kada je početkom 1964. godine izvršena reorganizacija osnovnih škola, Osnovnoj školi “Hasan Kikić’’ pripojene su četverorazredne osnovne škole Piskavica, Soko, Prijeko Brdo, Škahovica i Babići, a škola u Lohinji Gornjoj pripojena je Osnovnoj školi “Mitar Trifunović – Učo’’.

Narodna osnovna škola Boljanić
Signatura fonda: BiH-ATKT/NOŠBo Vremenski raspon građe: 1896. – 1938. Količina građe: 1 kut. (0,3 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži građu o korespondenciji sa Kotarskim uredom u Gračanici, obavještenja i izvještaje o nastupu na dužnosti i premještaju učitelja, izvještaje o zaraznim bolestima u školi,

145

izvještaje o stanju škole i upisu đaka, spiskove roditelja čija djeca ne pohađaju redovno školu, podatke o školi, biblioteci, nastavnicima, kaznama itd. Serije u fondu: 1. 2. Korespondencija Izvještaji

Valorizacija fonda: 4 Fond je fragmentaran, ali može poslužiti kao izvor za proučavanje razvoja i djelovanja škole na području regije Tuzla. Jezik u građi: bosanski, srpski, hrvatski Pismo u građi: latinica, ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1896. – 1938. ?

Prva osnovna škola “Pazar” u Tuzli*
Signatura fonda: BiH-ATKT/POŠT Vremenski raspon građe: 1887. – 1948. Količina građe: 29 knj. (1 d/m) Valorizacija fonda: 4 Fond čine samo knjige, te zbog količine sačuvanosti može poslužiti kao dokaz za djelovanje ove škole na području Tuzle. Jezik u građi: bosanski, srpski, hrvatski Pismo u građi: latinica, ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1887. – 1948. ?

Njemačka privatna škola Donja Tuzla
Signatura fonda: BiH-ATKT/NJPŠDT Vremenski raspon građe: 1883. – 1919. Količina građe: 8 knj. (0,4 d/m)
146

Valorizacija fonda: 4 Fond čine samo knjige, te zbog količine sačuvanosti može poslužiti kao dokaz za djelovanje ove škole na području Tuzle. Jezik u građi: bosanski, srpski, hrvatski Pismo u građi: latinica, ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1883. – 1919. ?

Djevojačka narodna osnovna škola u Tuzli
Signatura fonda: BiH-ATKT/DNOŠT Vremenski raspon građe: 1908. – 1935., 1940. – 1941. Količina građe: 14 knj. (1,4 d/m) Valorizacija fonda: 4 Fond čine samo knjige, te zbog količine sačuvanosti može poslužiti kao dokaz za djelovanje ove škole na području Tuzle. Jezik u građi: bosanski, srpski, hrvatski Pismo u građi: latinica, ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1908. – 1935., 1940. – 1941.?

Prva dječačka osnovna škola Tuzla
Signatura fonda: BiH-ATKT/PDOŠT Vremenski raspon građe: 1905. – 1931. Količina građe: 6 knj. (0,5 d/m) Valorizacija fonda: 4 Fond čine samo knjige, te zbog količine sačuvanosti može poslužiti kao dokaz za djelovanje ove škole na području Tuzle. Jezik u građi: bosanski, srpski, hrvatski Pismo u građi: latinica, ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP
147

Finansijska dokumentacija 2.. ? Opća dječačka pučka škola u Donjoj Tuzli Signatura fonda: BiH-ATKT/ODPŠDT Vremenski raspon građe: 1882. – 1887. – 1931. hrvatski Pismo u građi: latinica. (0. – 1977. – 1887. Jezik u građi: bosanski. te zbog količine sačuvanosti može poslužiti kao dokaz za djelovanje ove škole na području Tuzle. srpski. Količina građe: 66 knj. 24 omota (3 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži finansijsko-materijalnu dokumentaciju (platne liste. Serije u fondu: 1. Pedagoška dokumentacija 3.Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1905. kartoni LDa. 148 . Količina građe: 1 knj. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1882. ali može poslužiti kao pomoćni izvor za proučavanje razvoja i djelovanja škole na području Tuzle.1 d/m) Valorizacija fonda: 4 Fond čini samo jedna knjiga. knjige nepokretne imovine). završni računi. Matična knjiga službenika Valorizacija fonda: 4 Fond nije cjelovit. matične knjiga službenika i matičnih i razrednih imenika. ? Narodna osnovna škola Kiseljak Signatura fonda: BiH-ATKT/NOŠKi Vremenski raspon građe: 1945.

. Jezik u građi: bosanski. srpski. – 1947. 1936. hrvatski 149 . hrvatski Pismo u građi: latinica. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1913. 1944. Jezik u građi: bosanski. Količina građe: 5 knj. . srpski. te zbog količine sačuvanosti može poslužiti kao dokaz za djelovanje ove škole na području Tuzle.6 d/m) Valorizacija fonda: 4 Fond čine samo knjige. – 1959.6 d/m) Valorizacija fonda: 4 Fond čine samo knjige. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1945. te zbog količine sačuvanosti može poslužiti kao dokaz za djelovanje ove škole na području Tuzle.? Rimokatolička osnovna škola Breške Signatura fonda: BiH-ATKT/ROŠBre Vremenski raspon građe: 1898. hrvatski Pismo u građi: latinica. Količina građe: 26 knj. – 1947.Jezik u građi: bosanski. Narodna osnovna škola Kiseljak 2. ? Promjene naziva stvaraoca fonda: 1. JU Osnovna škola Kiseljak Narodna osnovna škola Breške Signatura fonda: BiH-ATKT/NOŠBre Vremenski raspon građe: 1913. srpski. (2. – 1920.. – 1977. (2.

Količina građe: 3 knj. – 1945. srpski. Jezik u građi: bosanski.? Posebnička mješovita pučka škola Breške Signatura fonda: BiH-ATKT/PMPŠBre Vremenski raspon građe: 1942. (0. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1941.Pismo u građi: latinica. srpski. ? 150 . te zbog količine sačuvanosti može poslužiti kao dokaz za djelovanje ove škole na području Tuzle. ? Privatna mješovita pučka škola Breške Signatura fonda: BiH-ATKT/PMPŠBre Vremenski raspon građe: 1941. te zbog količine sačuvanosti može poslužiti kao dokaz za djelovanje ove škole na području Tuzle. hrvatski Pismo u građi: latinica. hrvatski Pismo u građi: latinica. Jezik u građi: bosanski. – 1947. – 1942. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1898. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1942. – 1942. Količina građe: 1 knj. – 1945.1 d/m) Valorizacija fonda: 4 Fond čini jedna knjiga. (0.5 d/m) Valorizacija fonda: 4 Fond čine knjige.

hrvatski Pismo u građi: latinica. te zbog količine sačuvanosti može poslužiti kao dokaz za djelovanje ove škole na području Tuzle. ? Osnovna škola “Čelić’’ Čelić Signatura fonda: BiH-ATKT/OŠ’’Č’’Č Vremenski raspon građe: 1944.2 d/m) Valorizacija fonda: 4 Fond čine dvije knjige. – 1946. (3 d/m) 151 . Jezik u građi: bosanski. – 1940. te zbog količine sačuvanosti može poslužiti kao dokaz za djelovanje ove škole na području Tuzle. (0. hrvatski Pismo u građi: latinica. srpski. Količina građe: 23 knj. Jezik u građi: bosanski. – 1946. – 1964. srpski. Količina građe: 71 knj. ? Narodna osnovna škola Ljepunice Signatura fonda: BiH-ATKT/NOŠLJe Vremenski raspon građe: 1910. – 1940. Količina građe: 2 knj. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1910. (1 d/m) Valorizacija fonda: 4 Fond čine samo knjige. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1944.Narodna osnovna škola Ljubače Signatura fonda: BiH-ATKT/NOŠLJu Vremenski raspon građe: 1944.

(0. Pod sadašnjim nazivom Javna ustanova Osnovna škola Čelić registrovana je od 23. Jezik u građi: bosanski. Školske 1886/87.1993. Jezik u građi: bosanski. Školske 1930/31. srpski. – 1946. srpski. – Historijat stvaraoca fonda: Po dostupnim informacijama ova škola je osnovana 1886. godine (podaci dobiveni od OŠ Čelić). godine formirano je samo jedno kombinovano odjeljenje sa četri razreda. Tokom svog rada i djelovanja škola je imala više promjena. Količina građe: 4 knj. Valorizacija fonda: 4 Fond čine samo knjige. – 1946. a od 1980. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1944. hrvatski Pismo u građi: latinica.4 d/m) Valorizacija fonda: 4 Fond čine samo knjige.Sadržaj fonda: Fond sadrži razrednice. ? 152 . godine škola je dobila naziv Osnovana škola „Ahmed Kobić”. godine i radila je u prostorijama dotadašnje opštine.08. Druga narodna osnovna škola Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/DNOŠT Vremenski raspon građe: 1944. djelovodne protokole i knjigu nabavke. godine registrovana je kao RO Osnovnog obrazovanja i vaspitanja Čelić – Lopare. te zbog količine sačuvanosti može poslužiti kao dokaz za djelovanje ove škole na području Tuzle. te kako zbog svog sadržaja tako i zbog količine sačuvanosti može poslužiti kao dokaz za djelovanje ove škole na području Tuzle. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: PrP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1944.

(0. te zbog količine sačuvanosti može poslužiti kao dokaz za djelovanje ove škole na području Tuzle. (0. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1906. Količina građe: 6 knj. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1907.6 d/m) Valorizacija fonda: 4 Fond čine samo knjige. – 1913. – 1913. srpski.4 d/m) 153 . Količina građe: 4 knj. hrvatski Pismo u građi: latinica. – 1934. – 1934. – 1941.? Privatna osnovna škola – sa pravom javnosti . (0. Jezik u građi: bosanski. te zbog količine sačuvanosti može poslužiti kao dokaz za djelovanje ove škole na području Tuzle. Jezik u građi: bosanski. Količina građe: 1 knj. ? Katolička osnovna škola u Donjoj Tuzli Signatura fonda: BiH-ATKT/KOŠDT Vremenski raspon građe: 1906. srpski.Zavoda Kraljice svete Krunice u Tuzli Signatura fonda: BiH-ATKT/POŠZKSKT Vremenski raspon građe: 1914. hrvatski Pismo u građi: latinica.Druga dječačka narodna osnovna škola Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/DDNOŠT Vremenski raspon građe: 1907.1 d/m) Valorizacija fonda: 4 Fond čini samo jedna knjiga.

– 1941. srpski. hrvatski Pismo u građi: latinica.1 d/m) Valorizacija fonda: 4 Fond čini samo jedna knjiga. – 1912. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1896. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1914. hrvatski Pismo u građi: latinica. Jezik u građi: bosanski. te zbog količine sačuvanosti može poslužiti kao dokaz za djelovanje ove škole na području Tuzle. Količina građe: 1 knj. srpski. Količina građe: 2 knj.? Njemačka škola u Tuzli Signatura fonda: BiH-ATKT/NJŠT Vremenski raspon građe: 1896. te zbog količine sačuvanosti može poslužiti kao dokaz za djelovanje ove škole na području Tuzle. hrvatski Pismo u građi: latinica. srpski. te zbog količine sačuvanosti može poslužiti kao dokaz za djelovanje ove škole na području Tuzle. Jezik u građi: bosanski.Valorizacija fonda: 4 Fond čine samo knjige. Jezik u građi: bosanski. ćirilica 154 . (0. (0.? Srpska narodna osnovna škola u Donjoj Tuzli Signatura fonda: BiH-ATKT/SNOŠDT Vremenski raspon građe: 1902. – 1912.2 d/m) Valorizacija fonda: 4 Fond čine samo dvije knjige.

? Državna mješovita pučka škola Kiseljak Signatura fonda: BiH-ATKT/DMPŠKi Vremenski raspon građe: 1940. hrvatski Pismo u građi: latinica. te zbog količine sačuvanosti može poslužiti kao dokaz za djelovanje ove škole na području Tuzle. hrvatski Pismo u građi: latinica. – 1941. – 1943. Jezik u građi: bosanski.Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1902. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1842. srpski. – 1943. srpski. (0. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1940.? 155 . – 1941. Količina građe: 1 knj.1 d/m) Valorizacija fonda: 4 Fond čini samo jedna knjiga. Jezik u građi: bosanski. te zbog količine sačuvanosti može poslužiti kao dokaz za djelovanje ove škole na području Tuzle. Količina građe: 1 knj. ? Prva državna pučka škola u Tuzli Signatura fonda: BiH-ATKT/PDPŠT Vremenski raspon građe: 1942.1 d/m) Valorizacija fonda: 4 Fond čini samo jedna knjiga. (0.

srpski. – 1907. Jezik u građi: bosanski. Količina građe: 1 knj. hrvatski Pismo u građi: latinica. – 1942. srpski.Državna druga mješovita pučka škola Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/DDMPŠT Vremenski raspon građe: 1941. – 1945.1 d/m) 156 . Količina građe: 1 knj. hrvatski Pismo u građi: latinica. Količina građe: 1 knj. ? Narodna osnovna škola Bukinje Signatura fonda: BiH-ATKT/NOŠBu Vremenski raspon građe: 1944.? Ruždija u Donjoj Tuzli Signatura fonda: BiH-ATKT/RDT Vremenski raspon građe: 1892.1 d/m) Valorizacija fonda: 4 Fond čini samo jedna knjiga. – 1942. (0. te zbog količine sačuvanosti može poslužiti kao dokaz za djelovanje ove škole na području Tuzle.1 d/m) Valorizacija fonda: 4 Fond čini samo jedna knjiga. (0. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1941. te zbog količine sačuvanosti može poslužiti kao dokaz za djelovanje ove škole na području Tuzle. (0. – 1907. Jezik u građi: bosanski. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1892.

(1 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži matične knjige učenika. upisnicu privatnih ispita i matičnu knjigu za lica koja su vanredno položila razred. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1944. – 1977. – 1945. Jezik u građi: bosanski. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1958. srpski. Jezik u građi: bosanski. - 157 .Valorizacija fonda: 4 Fond čini samo jedna knjiga. ali može poslužiti kao dokaz za djelovanje ove škole na području Tuzle. te zbog količine sačuvanosti može poslužiti kao dokaz za djelovanje ove škole na području Tuzle. srpski. hrvatski Pismo u građi: latinica. Valorizacija fonda: 4 Fond čine samo knjige. hrvatski Pismo u građi: latinica. ? Osnovna škola “Džemal Mandžić’’ Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/OŠ “DžM” T Vremenski raspon građe: 1958. Količina građe: 15 knj.

4. dosijea osoblja. 3. – ? Promjene naziva stvaraoca fonda: 1. 67 kut. – 1968. gotica Arhivistička informativna pomagala: SI Stepen sređenosti: arhivistički obrađen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1899. 7. 5. njemački Pismo u građi: latinica. upisnice Djelovodni protokoli Matična knjiga radnika ( 20 d/m) Valorizacija fonda: 3 Fond nije cjelovit. Jezik u građi: bosanski. dopunskih. srpski.ispitni materijali. upisnice. godišnje izvještaje Gimnazije. ćirilica. Realna gimnazija Tuzla 3. matičnu knjigu radnika. Opšti spisi Zapisnici sa sjednica Nastavničkog vijeća. 6. Količina građe: 178 knj. listove ocjenjivanja osoblja. 1 fasc.. razrednih. ali može poslužiti kao izvor za istraživanje historije školstva na području Tuzle. hrvatski. Sadržaj fonda: Fond sadrži opšte spise. Zbora i Savjeta. popravnih. zapisnike sa sjednica Nastavničkog vijeća. zapisnike tečajnih ispita. sjedničke kataloge. Državna realna gimnazija Tuzla 158 .Srednje škole Državna realna gimnazija Tuzla* Signatura fonda: BiH-ATKT/DRGT Vremenski raspon građe: 1899. 2. djelovodne protokole. zbora i savjeta Personalna arhiva (dosijei osoblja) Finansijska arhiva Pedagoška dokumentacija . Velika gimnazija Tuzla 2. Serije u fondu: 1.. prijemnih i završnih ispita. oglasne knjige za učenike itd. platne liste. zapisnike privatnih.

djelovodni protokol. Godine 1941. Jezik u građi: bosanski. Tuzla i Vlasenica i općine koje ne pripadaju području sarajevskih gimnazija: Zvornik. prijemu učenika. – 1949. uz obavezno polaganje prijemnog ispita iz matematike. razrednice. Količina građe: 5 knj. 2. počela sa radom kao Državna realna gimnazija Tuzla. hrvatski. nastavnom programu. Maglaj i Tešanj za razrede kojih nema u Derventi (“Službeni glasnik Ministarstva nastave NDH” 1941. godine. ali ipak daje određenu informaciju o ovoj vrsti vjerske škole.godina). a već školske 1906/07. kada je. godine otvorena je Velika gimnazija. Serije u fondu: 1.3 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži opšte spise.Historijat stvaraoca fonda: Na inicijativu Gradskog vijeća u Tuzli. zapisnike sa sjednica Nastavničkog zbora. Kladanj. Gimnazija je imala svih osam odjeljenja. vjeronauke i maternjeg jezika. Gimnazija je imala prekide u radu zbog ratnih prilika i sve manjeg broja učenika. Behrambegova medresa Tuzla* Signatura fonda: BiH-ATKT/BMT Vremenski raspon građe: 1921. 3. 4 kut. arapski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SI Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1921. do 1944. Prema Uputstvima Ministarstva prosvjete. 159 . te može poslužiti kao izvor za istraživanje historije školstva na području Tuzle. Doboj. godine. Realnoj gimnaziji u Tuzli (osam razreda) pripadaju Gračanica. srpski. U toku svoga postojanja. (1.. 4. 1945. uprkos mnogobrojnim teškoćama. godine organizovana su dva gimnazijska tečaja za generacije koje se zbog ratnih prilika nisu mogle redovno školovati. Opšti spisi Zapisnici sa sjednica Pedagoška dokumentacija Djelovodni protokol Valorizacija fonda: 3 Fond je fragmentaran. odnosno predmetima koji su se izučavali. zapisnike sa sjednica. Prve školske godine otvorena su dva odjeljenja prvog razreda. – 1948. Pohađali su je učenici koji su završili četiri razreda osnovne škole. 1899.

4. do 1921. Od 1914. 160 . a propise o prijemu učenika. – 1956. Zgrada Medrese je 1871.. osim 1941/42. a 1933. Imala je karakter srednje stručne vjerske škole (za stanovništvo islamske vjeroispovijesti) koja svojim učenicima. razrednice. djelovodne protokole. godine. Medresa je ukinuta rješenjem Gradskog narodnog odbora Tuzla 1949. godine Medresa je izgubila karakter čisto vjerske škole. Majstorske ispite. mualima. Nakon završetka rata. godine sazidana nova.Historijat stvaraoca fonda: Još u 17. odnosno poučavanje u vjeri. vijeku pominje se Medresa u Tuzli pod nazivom Behrambegova medresa. ali može poslužiti kao izvor za istraživanje historije školstva na području Tuzle. Serije u fondu: 1. vremenu učenja. donosio je u sporazumu sa Vakufsko-mearifskim saborom. godine. dnevnike rada. zapisnici Djelovodni protokoli Valorizacija fonda: 3 Fond nije cjelovit. daje obrazovanje u duhu islama i priprema ih za eventualni poziv imama. nereformisane medrese i sve medrese na pređašnjoj teritoriji Bosne i Hercegovine. godine. godine izgorjela u požaru. pored opšte naobrazbe. Medresa nije radila. ( 8 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži opštu arhivu. Opšti spisi Finansijska arhiva – platne liste Pedagoška dokumentacija – podaci o ispitima. Količina građe: 90 knj. 3. zapisnike ispitne komisije i o polaganju ispita. 1929. 2. Izdržavana je od Vakufa Behrambegove džamije. ali je 1896. nastavnom programu i sl. isti je vršio postavljanje upravitelja i svih ostalih nastavnika. platne liste. Pošto je Medresa bila pod starateljstvom Ulema–medžlisa u Sarajevu. hatiba. Uredbom o rangu stručnih škola prema srednjoj školi i fakultetima (“Sl. novine Kraljevine Jugoslavije” broj 104-XXX/33). godine. Medresa je nastavila sa radom u prostorijama Jalskog mekteba. jer su se i u njoj počeli izučavati opšteobrazovni predmeti. Industrijska škola Tuzla* Signatura fonda: BiH-ATKT/IŠT Vremenski raspon građe: 1926. školske izvještaje. U toku rata. odgovaraju spremi od dva razreda srednje škole. 21 kut. jer je u njenim prostorijama bila smještena njemačka vojska. Reformom nastave.

Ova škola je radila pod raznim nazivima: Državna muška obrtna škola. Škole ovoga tipa su bile pod neposrednim rukovodstvom Ministarstva industrije NRBiH do 1950. hrvatski Pismo u građi: latinica. Muška zanatska škola. pri ovoj školi i pod njenim rukovodstvom. list NR BiH” broj 40/50). srpski. U školi se osposobljavao kvalifikovani zanatski kadar koji je bio potreban industrijskom tuzlanskom bazenu. godine. Pravilnikom o nastavnim zavodima i stručnim školama. kada Vlada NR Bosne i Hercegovine donosi rješenje o prenosu industrijskih i tehničkih škola i industrijskih tehničkih tehnikuma u Srajevu. radila je Stručna produžna (šegrtska) škola. Praktična nastava se odvijala u bravarskoj. godine. Banja Luci i Tuzli. te Državna industrijska škola za preradu i obradu metala. a školu su mogli pohađati učenici mlađi od 14 godina sa dva razreda gimnazije ili građanske škole. 2. 7. osnovana Stručna zanatska škola pri Srednjoj tehničkoj školi. Školovanje je trajalo četiri godine. automehaničarski odsjek i odsjek precizne mehanike. pod neposredno rukovodstvo Ministarstva prosvjete sa cjelokupnim osobljem. godine. Škola sa praktičnom obukom i za učenike u privredi Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/ŠPO (ŠUP)T Vremenski raspon građe: 1908. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1926.Jezik u građi: bosanski. kovačkoj i mehaničarskoj radionici pod rukovodstvom stručnih zanatskih učitelja. – 1978. Stručna zanatska škola Stručna produžna (šegrtska) škola Državna stručno-zanatska škola Državna muška obrtna škola Muška zanatska škola Državna industrijska škola za preradu i obradu metala Škola sa praktičnom obukom Historijat stvaraoca fonda: U Tuzli je 1926. pominje se i Državna stručno-zanatska škola u Tuzli. imovinom i budžetskim kreditima (“Sl. novine Kraljevine Jugoslavije” broj 111-XXVIII /34). čija svjedočanstva daju pogodnosti o dokazivanju stručne spreme za zanatske radnje (“Sl. Od 1932. 161 . 5. Godine 1934. – ? Promjene naziva stvaraoca fonda: 1. tokarski. 6. odlukom Ministarstva trgovine i industrije Kraljevine SHS. U ovoj školi je otvoren elektromehaničarski. 4. 3.

Količina građe: 459 knj. Sadržaj fonda:

(8 d/m)

Fond nije potpun i sastoji se od matičnih knjiga, razrednih knjiga, dnevnika rada, zapisnika završnih ispita, knjiga završnih ispita, knjiga djelovodnog protokola i knjiga zapisnika sa sjednica Nastavničkih vijeća. Serije u fondu: 1. 2. 3. 4. Zapisnici sa sjednica Nastavničkog vijeća Zapisnici i knjige završnih ispita Matične i razredne knjige i dnevnici rada Djelovodni protokoli

Valorizacija fonda: 3 Fond se sastoji samo od knjiga, ali može poslužiti kao izvor za istraživanje razvoja i djelovanja mješovite škole na širem području Tuzle, kao i za ostvarivanje ličnih prava. Jezik u građi: bosanski, srpski, hrvatski Pismo u građi: latinica, ćirilica Arhivistička informativna pomagala: PrP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1908. – ? Promjene naziva stvaraoca fonda: 1. Škola sa praktičnom obukom (ŠPO) Tuzla 2. Škola učenika u privredi Tuzla Historijat stvaraoca fonda: Škola je radila od 1908. godine kao Šegrtski zanatski tečaj u Tuzli. U toku I svjetskog rata škola nije radila a stvaranjem jedinstvene Jugoslovenske države nastavlja raditi kao Šegrtska škola u saklopu koje je 1920. godine otvorena Šegrtska škola u Kreki. Tada su bile dvije šegrtske škole: Večernji šegrtski tečaj u Tuzli i Večernji šegrtski tečaj u Kreki. U periodu od 1945. do 1948. godine radila je u okviru Industrijske škole od koje se odvaja 1949. godine i nosi naziv Škola učenika u privredi. Godine 1961. u Školu se uvodi periodična nastava, te ista mijenja naziv u Periodična škola

162

učenika u privredi. Učenici su se osposobljavali za građevinsku, metalsku, elektrotehničku struku i sitno zanatstvo, a školske 1969./70. godine na osnovu Odluke SO Tuzla o organizovanju mreže škola II stepena odlučeno je da se Građevinski odsjek izdvoji i priključi Građevinskoj školi, elektro odsjek izdvoji i priključi Elektrotehničkoj školi, mašinski odsjek izdvoji i priključi Mašinskoj školi, a da u Periodičnoj školi učenika u privredi ostanu učenici drvoprerađivačke struke, učenici uslužnih zanata i lične usluge. Godine 1974. Periodična škola učenika u privredi se integriše sa Hemijskom školom i nastaje Tehnološki školski centar, koji 1977. godine ima 2 OOUR-a (Hemijska tehnološka tehnička škola i Škola s praktičnom obukom i za učenike u privredi) i radnu zajednicu zajedničkih službi.

Učiteljska škola Tuzla i Učiteljski tečajevi
Signatura fonda: BiH-ATKT/UŠT i UTT Vremenski raspon građe: 1941. – 1972. Količina građe: 120 knj., 35 kut., 1 fasc. (10 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži godišnje programe rada škole, izvještaje o upisu u školu, razna obavještenja, zapisnike sa polaganja stručnih i popravnih ispita, platne spiskove radnika, zapisnike sa sjednica Školskog odbora i Savjeta škole, dosijea zaposlenih, upisnice, knjige zapisnika sa polaganja diplomskih, stručnih i vanrednih ispita, zapisnike i upisnice učiteljskih tečajeva. Serije u fondu: 1. Državna mješovita učiteljska škola u Tuzli 2. Učiteljski tečajevi 3. Pedagoška dokumentacija Valorizacija fonda: 3 Fond je djelimično sačuvan ali može poslužiti kao izvor za istraživanje historije školstva na području Tuzle, kao i za ostvarenje ličnih prava. Jezik u građi: bosanski, srpski, hrvatski Pismo u građi: latinica, ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SAI Stepen sređenosti: arhivistički obrađen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1941. – 1972.

163

Promjene naziva stvaraoca fonda: 1. Državna mješovita učiteljska škola Tuzla 2. Učiteljska škola Tuzla Historijat stvaraoca fonda: Na temelju Zakona o učiteljskim školama, od 27. rujna 1929. godine Poglavnik NDH, 2. kolovoza 1941. godine izdaje Odredbu o otvorenju Državne mješovite učiteljske škole u Tuzli tako da prvi razred počinje rad školske 1941/42. godine, a ostali razredi će se otvarati po redu svake slijedeće školske godine, s tim da se provođenje ove odredbe povjerava Ministarstvu nastave (“Službeni glasnik Ministarstva nastave NDH” broj 5/41). U prvi razred su upisani učenici i učenice koji su završili najmanje četiri razreda srednjih i njima ravnih škola (klasična gimnazija, realna gimnazija, niža medresa i građanska škola). Nakon oslobođenja Tuzle, 1944. godine, pri Učiteljskoj školi su organizovani učiteljski tečajevi (pripremni i niži) za potrebe narodnog prosvjećivanja u novoj državi, a 1945. godine, Ministar prosvjete Federalne Bosne i Hercegovine donosi Uredbu o učiteljskim tečajevima koje su mogli pohađati kandidati koji su završili najmanje četiri razreda srednje škole. Tečajeve su organizovali i provodili Okružni narodni odbori po odobrenju ovog Ministarstva, a cilj im je da se slušaoci osposobe za poziv učitelja narodne osnovne škole. Iste godine, Ministar prosvjete, na prijedlog Okružnog narodnog odbora Tuzla, donosi Rješenje da se početkom školske 1945/46. godine otvori i počne sa radom Državna mješovita učiteljska škola u Tuzli sa jednim odjeljenjem (“Sl. list Federalne BiH” broj 26/45). Na osnovu Zakona o pedagoškim akademijama, sa radom prestaje i Učiteljska škola u Tuzli, i to najkasnije do 31. augusta 1972. godine, s tim da od školske 1969/70. godine neće upisivati učenike u prvi razred (“Sl. list SR BiH” broj 14/69).

Niža stručna domaćička škola Tuzla
Signatura fonda: BiH-ATKT/NSDŠT Vremenski raspon građe: 1951. – 1959. Količina građe: 9 knj., 2 kut. (0,8 d/m) Sadržaj fonda: Fond se sastoji samo od glavnog imenika, zapisnika o polaganju popravnih i završnih ispita, nastavnih planova i programa, upisnika za PK i KV kuhare, zapisnika sa sjednica Nastavničkog vijeća i Školskog odbora, djelovodnog protokola i završnih diplomskih ispita.

164

Serije u fondu: 1. Pedagoška dokumentacija 2. Zapisnici sa sjednica Nastavničkog vijeća i Školskog odbora 3. Djelovodni protokol Valorizacija fonda: 3 Fond nije cjelovit - djelimično je sačuvan (bez opšte arhive), ali može poslužiti kao izvor za istraživanje istorije školstva na području Tuzle. Jezik u građi: bosanski, srpski, hrvatski Pismo u građi: latinica, ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SAI Stepen sređenosti: arhivistički obrađen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1951. – 1959. Historijat stvaraoca fonda: Niža stručna domaćička škola u Tuzli osnovana je 1951. godine i radila je u prostorijama Škole učenika u privredi. Imala je svoj nastavni kadar, a školovanje je trajalo četiri godine. Ovakve škole omogućavale su zapošljavanje u kuhinjama, zadrugama, bolnicama, dječijim domovima itd. Škola je ukinuta 1955. godine, ali je radila do 1959. godine – do završetka školovanja posljednje upisane generacije.

Učiteljska stručna domaćička škola Tuzla
Signatura fonda: BiH-ATKT/USDŠT Vremenski raspon građe: 1952. – 1962. Količina građe: 10 knj., 1 kut. (0,5 d/m) Sadržaj fonda: Fond je djelimično sačuvan i sastoji se od godišnjeg izvještaja, nastavnog plana i programa, zapisnika o polaganju diplomskih i stručnih ispita, upisnica, djelovodnih protokola. Serije u fondu: 1. 2. 3. 4. Nastavni plan i program Pedagoška dokumentacija Matična knjiga zaposlenih Djelovodni protokol
165

Valorizacija fonda: 3 Fond nije cjelovit, ali može poslužiti kao izvor za istraživanje historije školstva na području Tuzle. Jezik u građi: bosanski, srpski, hrvatski Pismo u građi: latinica, ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SAI Stepen sređenosti: arhivistički obrađen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1952. – 1962. Historijat stvaraoca fonda: Učiteljska stručna domaćička škola osnovana je u Bosni i Hercegovini 1952. godine u Doboju i Mostaru kako bi se školovao nastavni kadar za rad u nižim stručnim domaćičkim školama. Nakon dvije godine rada u Doboju, ova škola je preseljena 1954. godine u Tuzlu. Školovanje je trajalo četiri godine, a polaznici su, nakon položenog stručnog učiteljskog ispita, dobijali zvanje stručnog učitelja. Stručni učiteljski ispit se polagao pri Mješovitoj učiteljskoj školi u Tuzli. Ovakav stručni profil se zapošljavao u nižim stručnim domaćičkim školama, ali je predavao i domaćinstvo u osnovnim školama. Pošto je zapošljavanje bilo slabo, ova škola je prestala sa radom 1959. godine, s tim da su učenici posljednje upisane generacije prešli u Učiteljsku školu jer su bile veće potrebe za učiteljima u osnovnim školama.

Učiteljska škola Bijeljina
Signatura fonda: BiH-ATKT/UŠBi Vremenski raspon građe: 1951. – 1973. Količina građe: 52 knj., 38 kut. (5,5 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži opštu arhivu, normativna akta, nastavne planove, platne liste, obavještenja i kartone ličnih dohodaka, budžetske knjige, personalnu dokumentaciju i matičnu knjigu zaposlenih radnika, ispitne materijale popravnih, završnih i stručnih ispita, knjige zapisnika sa sjednica Radne zajednice, Nastavničkog vijeća, Upravnog odbora i djelovodne protokole. Serije u fondu: 1. Opšta arhiva 2. Finansijska dokumentacija 3. Personalna dokumentacija
166

4. Pedagoška dokumentacija 5. Matična knjiga osoblja 6. Djelovodni protokoli Valorizacija fonda: 3 Fond nije cjelovit, ali može poslužiti kao izvor za istraživanje historije školstva na području regije Tuzla kao i za ostvarivanje ličnih prava. Jezik u građi: bosanski, srpski, hrvatski Pismo u građi: latinica, ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SAI Stepen sređenosti: arhivistički obrađen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1951. – 1973. Historijat stvaraoca fonda: Učiteljska škola u Bijeljini osnovana je septembra mjeseca 1950. godine Rješenjem Savjeta za prosvjetu i kulturu NR Bosne i Hercegovine Sarajevo, a od 1951. godine radila je u sastavu Gimnazije “Filip Višnjić” u Bijeljini. Na prijedlog predsjednika Savjeta za prosvjetu, nauku i kulturu, Vlada NR Bosne i Hercegovine je 10. decembra 1951. godine donijela Rješenje o prenosu republičkih srednjih škola, na osnovu kojeg je Učiteljska škola prešla u nadležnost Gradskog narodnog odbora Bijeljina. Zadatak ove škole bio je da obrazuje nastavni kadar za rad u razrednoj nastavi osnovne škole. Ova ustanova je upisana u registar Okružnog suda u Tuzli 1966. godine i imala 38 zaposlenih radnika. Školom, kao samostalnom ustanovom, upravljala je Radna zajednica u širem i užem sastavu, Upravni odbor i direktor škole. Glavni dio sredstava škola je dobijala od Republičkog fonda za obrazovanje, a ostvarivala je sredstva za usluge koje je vršila osnovnim školama za polaganje stručnih ispita za zvanje učitelja i vanrednih razrednih i diplomskih ispita pojedinaca. Godine 1972. formirana je likvidaciona komisija za sprovođenje redovne likvidacije, a Skupština opštine Bijeljina je iste godine izdala Rješenje o prestanku rada Učiteljske škole u Bijeljini.

Srpska pravoslavna crkveno-školska opština Donja Tuzla*
Signatura fonda: BiH-ATKT/SPCŠODT Vremenski raspon građe: 1874. – 1895. Količina građe: 4 kut. (0,8 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži dokumente o unutrašnjoj organizaciji opštine, njenom djelovanju i finansiranju, kulturnom i prosvjetnom životu srpskog naroda u Donjoj Tuzli, zapisnike sa sjednica, spiskove građana, molbe, ugovore i sl.
167

Serije u fondu: 1. Zapisnici sa sjednica 2. Molbe, priznanice, ugovori, pisma, telegrami 3. Spiskovi građana Valorizacija fonda: 3 Fond nije cjelovit, ali može poslužiti kao izvor za istraživanje historije školstva na području Tuzle, a mnogo govori i o političkom, kulturnom, duhovnom i ekonomskom životu srpskog stanovništva u Tuzli u periodu 1874. – 1895. godine. Jezik u građi: bosanski, srpski, hrvatski Pismo u građi: latinica, ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1874. – 1895. Historijat stvaraoca fonda: Crkveno-školske opštine, kao centri okupljanja srpskog naroda, postoje još od turskog perioda, a bile su strogo ograničene na vjersko djelovanje među svojim opštinarima. Za vrijeme Austro-Ugarske vladavine pretvorile su se u jak politički činilac, ali su, ipak, vlasti vršile imenovanja učitelja i kontrolu udžbenika. Na sjednicama crkveno-školske opštine obavezno je prisustvovao predstavnik vlasti koji je imao pravo veta na pojedine odluke. Borba za crkveno-školsku autonomiju, inicirana iz Sarajeva i Mostara, prihvaćena je od svih crkveno-školskih opština u Bosni i Hercegovini. Pored Sarajeva, Mostara i Banja Luke i predstavnici Crkveno-školske opštine Donja Tuzla aktivno su učestvovali u svim pokrenutim akcijama za crkveno-školsku autonomiju.

Srednja poljoprivredna škola Tuzla (Bijeljina)
Signatura fonda: BiH-ATKT/SPŠT (Bi) Vremenski raspon građe: 1947. – 1969. Količina građe: 5 knj., 1 kut. (0,5 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži opšte spise, finansijsku i personalnu dokumentaciju, zapisnike sa sjednica Nastavničkog vijeća, matičnu knjigu i djelovodne protokole. Serije u fondu: 1. Opšti spisi
168

2. Finansijska arhiva 3. Personalna arhiva 4. Protokoli Valorizacija fonda: 3 Fond nije cjelovit, ali može poslužiti kao izvor za istraživanje historije školstva, ali i razvoja i djelovanja stručne škole na širem području Tuzle. Jezik u građi: bosanski, srpski, hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: arhivistički obrađen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1947. – 1969. Promjene naziva stvaraoca fonda: 1. Srednja poljoprivredna škola opšteg tipa Tuzla 2. Poljoprivredni praktikum Historijat stvaraoca fonda: Na prijedlog Ministra poljoprivrede NR Bosne i Hercegovine, Vlada NR Bosne i Hercegovine je, 30. oktobra 1947. godine donijela Uredbu o osnivanju Srednje poljoprivredne škole opšteg tipa sa sjedištem u Tuzli (Vl. br. 1067, “Sl.list NR BiH” broj 49/47). Zadatak škole je bio da obrazuje srednji stručni kadar za poslove poljoprivredne struke. Poljoprivredna škola je imala stepen potpune srednje škole, školovanje je trajalo tri godine i, po završetku školovanja, polagao se završni ispit. Ovu školu su mogla upisati lica koja su završila nižu gimnaziju sa položenim nižim tečajnim ispitom i lica koja su završila drugu, njoj ravnu, školu sa položenim završnim ispitom. Također su se mogla upisati i lica koja su završila najmanje nižu dvogodišnju poljoprivrednu školu i položila dopunski ispit ravan tečajnom ispitu. Škola je bila pod ingerencijom Ministarstva poljoprivrede NR Bosne i Hercegovine koje je nad njom vršilo neposredni nadzor i bila je internatski uređena. Septembra mjeseca 1950. godine, na prijedlog Ministra poljoprivrede, Vlada NR Bosne i Hercegovine je donijela Uredbu (“Sl. list NR BiH” broj 31/50) na osnovu koje se sjedište Srednje poljoprivredne škole opšteg tipa u Tuzli prenosi iz Tuzle u Bijeljinu gdje su, na zemljištu Gradske ekonomije, podignute barake za smještaj škole i internata. Sve dijelove pokretne imovine, i nepokretnu imovinu koja ostane nakon preseljenja škole, rasporedit će Ministar, a prenos ove imovine na druge organe izvršit će Komisija koju određuje Ministar poljoprivrede. Od školske 1950/51. godine ova škola nosi naziv Poljoprivredni praktikum i pod rukovodstvom je Ministarstva poljoprivrede republičkog značaja.

169

livadarstvo i pašnjaštvo–1950/51). Pedagoška dokumentacija 2. ali može poslužiti kao izvor za istraživanje razvoja i djelovanja stručne škole u Bosni i Hercegovini i na širem području Tuzle. godine. Srpca. Serije u fondu: 1. Upisnice Državne niže poljoprivredne škole Bijeljina (1946. Nevesinja i drugih mjesta. Foče. Količina građe: 15 knj. Travnika. Bosanskog Broda. S obzirom da se u Arhivu nalazi dio ovoga fonda. Prnjavora. Djelovodni protokoli Valorizacija fonda: 3 Fonda nije cjelovit (samo fragmentarn) i sastoji se samo od upisnica i djelovodnika.Bijeljina Signatura fonda: BiH-ATKT/DNPŠT-Bi Vremenski raspon građe: 1946.). Historijat stvaraoca fonda: Državna niža poljoprivredna škola osnovana je 1946. godine. Glamoča. radi Državna niža poljoprivredna škola i Uprava poljoprivrednih kurseva. Jezik u građi: bosanski.). – 1951. Gackog. – 1949. Djelovodnike Tuzle. Upisnice Uprave poljoprivrednih kurseva Bijeljina (ratarstvo. Bosanske Krupe. Livna. godine organizovala ratarski. hrvatski Pismo u građi: latinica. Sarajeva. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1946. godine u Tuzli i bila je pod rukovodstvom Okružnog narodnog odbora Tuzla do 1948. Bijeljine. godine. Rogatice. Brčkog. (0. u periodu 1946 – 1951.Državna niža poljoprivredna škola Tuzla .6 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži: Upisnice Niže poljoprivredne škole ratarskog tipa Banjaluka (1946. godine. Uprava poljoprivrednih kurseva je 1950/51. govedarstvo. srpski. – 1951. Orašja. Modriče. – 1949. a u Bijeljini. U Banjaluci je radila Državna niža poljoprivredna škola ratarskog tipa do 1949. stočarski i govedarski kurs za zaposlenike državnih poljoprivrednih dobara iz Banja Luke. 170 . na osnovu građe se može reći da je škola prestala sa radom 1951. Banjaluke i Novog Sela.

Serije u fondu: 1. – 1966. srpski. 171 . Knjiga zapisnika završnih ispita 2. – 1966. Nastava je izvođena praktično sa stručnjacima Voćarske stanice.Voćarska škola Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/VŠT Vremenski raspon građe: 1954. ali može poslužiti kao dokaz za djelovanje ove škole na području Tuzle. Škola sa praktičnom obukom za voćare u Tuzli Historijat stvaraoca fonda: Voćarska škola u Tuzli osnovana je 1954. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SAP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1954. te je zbog količine sačuvanosti male vrijednosti. godine. Voćarska škola u Tuzli 2. Od 1964. Jezik u građi: bosanski.godine. molbe polaznika i spisak upisanih učenika u prvi razred školske 1958/59. Promjene naziva stvaraoca fonda: 1. Količina građe: 1 kut. a sa radom je prestala 1966. Spiskovi upisanih učenika i molbe polaznika Valorizacija fonda: 3 Fond čini samo jedna knjiga. godine škola radi pod nazivom Škola sa praktičnom obukom za voćare u Tuzli. hrvatski Pismo u građi: latinica.3 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži knjige zapisnika završnih ispita. (0. godine kao dvogodišnja škola i smještena je u Slavinovićima.

1961. Količina građe: 155 knj. ali i za ostvarenje ličnih prava. Sve aktivnosti koje su prethodile donošenju ovog rješenja. po programu da se za jednu školsku godinu završava dva razreda..Javna ustanova Upravna i birotehnička škola Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/UBŠT Vremenski raspon građe: 1961. hrvatski Pismo u građi: latinica. Serije u fondu: 1. dokumentacije organa upravljanja. Opšta dokumentacija Dokumentacija organa upravljanja Pedagoška dokumentacija Finansijsko-računovodstvena dokumentacija Valorizacija fonda: 3 Fond može poslužiti kao pomoćni izvor za istraživanje razvoja i djelovanja školstva na području Tuzle.01. Na osnovu rješenja o osnivanju Upravne škole u Tuzli. rješenjem br.02-56/1 o početku rada Upravne škole za odrasle u Tuzli. Uporedo sa ovim vođene su aktivnosti na osnivanju potpune srednje škole za redovno školovanje učenika srednjoškolskog uzrasta. – 1998. SAP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1961. 3. (30 d/m) Sadržaj fonda: Fond nije potpun i sastoji se od opšte dokumentacije. obavljale su se preko Savjeta za stručno obrazovanje NR Bosne i Hercegovine Sarajevo.09. donio odluku o osnivanju Upravne škole u Tuzli za odrasle. 58 kut. 2. Te školske 1961./62.396/61 od 22. Jezik u građi: bosanski. godine. te pedagoške i finansijsko-računovodstvene dokumentacije. – 1998. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: PrP.1962. koji je 11. srpski. 4. godine upisana su dva odjeljenja. Osnovana je 1961. 172 . godine. Historijat stvaraoca fonda: Upravna i birotehnička škola u Tuzli je kao srednjoškolska ustanova u toku četiri i po decenije postojanja imala i brojne statusne i organizacione transformacije. kao i one nakon toga o odobravanju početka rada. kada je Upravni odbor Centra za obrazovanje službeničkih kadrova u Tuzli. godine donio rješenje br.

upisuje se u sudski registar kao JU Upravna i birotehnička škola (br.10./97. Od tada je Upravna škola u Tuzli postala jedinstvena. decembra 1992. godine upisuje se u sudski registar konstituisanje RO EUŠC . 03. već se preorjentisala za dopisno školovanje odraslih učenika. U tom sastavu Upravna i birotehnička škola ostaje sve do 1992. Upravna i birotehnička škola. Srednja medicinska škola Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/SMŠT Vremenski raspon građe: 1947. školske 1962. Doboj. U tom periodu finansiranje Škole je vršeno iz sredstava koja je dodeljivao Srez (4/8) kao i Opština Tuzla (3/8) i jednim dijelom (1/8) Centar za stručno obrazovanje kadrova u Tuzli. maja 1993.4. Zavidovići. Ekonomska škola. godinu. Rješenjem Višeg suda u Tuzli br.3.1962. a od 20. U/I-133/93 od 27.03-176/3 od 27. Odlukom Ministarstva obrazovanja. Savjet Centra donio je odluku 12. kulturu i sport Tuzlansko-podrinjskog kantona donosi Rješenje o verifikaciji škole za školsku 1996. godine da se proširi djelatnost Upravne škole osnivanjem i Birotehničke škole. maja 1977. godine prelazi u zgradu Medicinskog školskog centra u Tuzli. god.1978. a školu pohađaju učenici III i IV razreda. pa Upravna i birotehnička škola postaju OOUR sa svojstvom pravnog lica u sastavu RO EUŠC-a. godine i da je tada odvojena i postala samostalna ustanova.06.1963.1964. kada je Predsjedništvo opštine Tuzla na sjednici održanoj 19. Tako 1978. OOUR br. a OOUR br. godine škola je ukinuta. Brčko. s tim što četvrtu godinu učenici provode na praksi pod nadzorom škole. godine RO EUŠC Tuzla. Rješenjem Okružnog Privrednog suda Tuzla br. Škola više nije upisivala odrasle učenike putem odjeljenja za odrasle. OOUR-a br.OOUR-a br.) o početku rada Upravne škole pri Centru za obrazovanje službeničkih kadrova u Tuzli.2.1962. godine se vidi da je Upravna škola Tuzla bila u sastavu Centra za stručno obrazovanje Tuzla do 1. godine prvi puta su upisana dva odjeljenja redovnih učenika i dva odjeljenja učenika koji su radili po trogodišnjem programu.4. Škola je bila smještena u zgradi OŠ „Jusuf Jakupović“. 06. godine Upravna škola ulazi u sastav Ekonomsko-upravnog školskog centra zajedno sa Ekonomskom školom i Trgovinsko-ugostiteljskim školskim centrom (Zapisnik sa sjednice Upravnog odbora br. koja se transformiše u Javnu ustanovu (JU) pod nazivom Upravna i birotehnička škola (Odluka br. Reg. Ugostiteljska škola.12. Ispiti vanrednih kandidata su se obavljali pri Radničkim univerzirtima Maglaj. – 1951. Ministarstvo za obrazovanje nauku. Upravna i birotehnička škola. Pored redovnih učenika u Upravnoj školi postojali su i vanredni učenici. dok je OOUR br. Iz dokumenta br. 1965. 315/64 od 29.donijetog od strane Upravnog odbora Centra za stručno obrazovanje kadrova u Tuzli (br. uloška 4-171). jer se u ovu školu uklopila i škola za odrasle tj.).10.1970. kulture i sporta br: 03-611-3873/94 od 11. koristeći sale OŠ „Muharem Medžić“ u Tuzli. donijelo odluku o preuzimanju prava osnivača prema OOUR-a br.Upravna škola. (1 d/m) 173 . nauke.237/78 od 27. 08. Foča. 134 od 26. Upravna i birotehnička škola.03. Trgovinska škola.201/62 od 16. Septembra 1970.1. 1994./63. Gračanica itd. godine) i nosi naziv EUŠC .godine. Količina građe: 12 knj. 4. 01/1-023-1630). U/I. Savjet za prosvjetu NR Bosne i Hercegovine donio je rješenje (br. godine dolazi do organizacionih transformacija Ekonomsko-upravnog školskog centra u skladu sa odredbama ZUR-a.

ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1940. te zbog količine sačuvanosti može poslužiti kao dokaz za djelovanje ove škole na području Tuzle. Jezik u građi: bosanski. – 1951. – 1941. Količina građe: 3 knj. Jezik u građi: bosanski. – 1941.Valorizacija fonda: 4 Fond čine samo knjige. hrvatski 174 .1 d/m) Valorizacija fonda: 4 Fond čini samo jedna knjiga. srpski. (0. te zbog količine sačuvanosti može poslužiti kao dokaz za djelovanje ove škole na području Tuzle. srpski. te zbog količine sačuvanosti može poslužiti kao dokaz za djelovanje ove škole na području Tuzle. Količina građe: 1 knj. hrvatski Pismo u građi: latinica. (0. (?) Privatna građanska škola trgovačkog smjera u Zavodu Kraljice svete Krunice Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/PGŠTSZKSKT Vremenski raspon građe: 1940.3 d/m) Valorizacija fonda: 4 Fond čine samo knjige. ? Kraljevska državna mješovita građanska škola Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/KDMGŠT Vremenski raspon građe: 1937. – 1940. srpski. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1947. hrvatski Pismo u građi: latinica. Jezik u građi: bosanski.

srpski. (0. Količina građe: 1 knj. – 1937. ? Državna opća niža srednja škola Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/DONSŠT Vremenski raspon građe: 1943. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1943. hrvatski Pismo u građi: latinica. te zbog količine sačuvanosti može poslužiti kao dokaz za djelovanje ove škole na području Tuzle. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1937. (0. – 1940. ? Državna građanska škola trgovačkog smjera Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/DGŠTST Vremenski raspon građe: 1933. hrvatski Pismo u građi: latinica. Količina građe: 4 knj.1 d/m) Valorizacija fonda: 4 Fond čini samo jedna knjiga. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1933.4 d/m) Valorizacija fonda: 4 Fond čine samo knjige.Pismo u građi: latinica. – 1944. ? 175 . srpski. Jezik u građi: bosanski. – 1944. Jezik u građi: bosanski. – 1937. te zbog količine sačuvanosti može poslužiti kao dokaz za djelovanje ove škole na području Tuzle.

ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1942. (0. Količina građe: 13 knj. ? Trgovačka škola Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/TŠT Vremenski raspon građe: 1884.1 d/m) Valorizacija fonda: 4 Fond čini samo jedna knjiga.Državna mješovita građanska škola Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/DMGŠT Vremenski raspon građe: 1942. Jezik u građi: bosanski. – 1943. Količina građe: 2 knj. srpski. – 1931. hrvatski Pismo u građi: latinica.2 d/m) Valorizacija fonda: 4 Fond čine samo dvije knjige. te zbog količine sačuvanosti može poslužiti kao dokaz za djelovanje ove škole na području Tuzle. hrvatski Pismo u građi: latinica. Jezik u građi: bosanski. ? Mješovita građanska škola trgovačkog smjera Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/MGŠTST Vremenski raspon građe: 1930. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1930. – 1931. srpski. te zbog količine sačuvanosti može poslužiti kao dokaz za djelovanje ove škole na području Tuzle. (0. – 1943. – 1926. (1 d/m) 176 . Količina građe: 1 knj.

Josipa Sarajevo. odluka. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1884. premještaja učitelja. zapisnika o pregledu škola. Vinka Brčko. srpski. – 1944. a može poslužiti kao dokaz o djelovanju navedenih škola na području regije Tuzla. Valorizacija fonda: 4 Fond je fragmentaran.Valorizacija fonda: 4 Fond čine samo knjige. iskaza o stanju škola. ? 177 .2 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži fotokopije zbirnih izvještaja upravitelja. naredbi. Državne pučke škole u Kotaru Doboj – Osječani. Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1941. – 1926. te zbog količine sačuvanosti može poslužiti kao dokaz za djelovanje ove škole na području Tuzle. Državna mješovita građanska škola Tuzla. Privatna ženska učiteljska škola sa pravom javnosti u Zavodu sv.. – 1944. Jezik u građi: bosanski. Količina građe: 3 kut. Državna mješovita pučka škola Zvornik.) (1. hrvatski Pismo u građi: latinica. dok. za škole na području Velike župe Usore i Soli (Opća pučka mješovita škola Kotar Gračanica. Jezik u građi: bosanski. rasporeda predmeta itd. Donja Grabska i Kožuhe). (109 fotokop. hrvatski Pismo u građi: latinica. Posebnička ženska opća niža srednja škola Sestara milosrdnica sv. Državna opća niža srednja škola Tuzla. Državna opća srednja škola Gradačac. srpski. čine ga fotokopije dokumenata. ? Nezavisna država Hrvatska Ministarstvo nastave u Zagrebu – Odjel za pučku nastavu Kotar Tuzla – Velika Župa Usore i Soli Signatura fonda: BiH-ATKT/NDHZ –OPNKT VŽUS Vremenski raspon građe: 1941.

platne liste. Matematika – hemija. Viša pedagoška škola postala treća visokoškolska ustanova na području regije (prije nje osnovani su Rudarski i Tehnološki fakultet).28/60). matične knjige studenata (redovnih. Količina građe: 47 knj. Arhivistička informativna pomagala: PrP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1960. Elektrotehnika i mašinstvo. nastavne planove i programe. Odmah po osnivanju na sebe je preuzela odgovorne zadatke – pripremanja nastavnika različitih profila. Srpsko-Hrvatski jezik i književnost južnoslovenskih naroda. vanrednih. Zakonom o višoj pedagoškoj školi (“Sl. Biologija-hemija. 178 . zapisnike i odluke organa upravljanja (Savjet. Srpskohrvatski jezik – engleski jezik./61. godine. LD kartone.. ali i za ostvarenje ličnih prava. Jezik u građi: bosanski. M 4 obrasce. finansijske kartice. Tehničko obrazovanje i Fizičko vaspitanje). hrvatski Pismo u građi: latinica.Visoke škole Pedagoška akademija Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/PAT Vremenski raspon građe: 1960. 1960. diplomiranih). a prva viša nastavnička škola za obrazovanje nastavnika. U prvoj školskoj 1960. (38 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži opštu arhivu. – 2000. godine.. Time je.? Historijat stvaraoca fonda: Pedagoška akademija u Tuzli osnovana je 1969. list NR BiH”br. osnovanu 1960.. obračune plata). Valorizacija fonda: 3 Fond može poslužiti kao izvor za istraživanje razvoja i djelovanja visokog školstva na području Tuzle. za potrebe osnovnih i stručnih škola širom Bosne i Hercegovine. 244 fasc. projektnu dokumentaciju. Razredna nastava. 1 pov. Zbor radnika). i djelovodne protokole. personalna dosijea i dosijea studenata po odsjecima (Matematika-fizika. srpski. a na prijedlog društveno-političkih faktora Opštine i Sreza Tuzla. finansijsku dokumentaciju (završne račune. dokumentaciju ONO i DSZ-a. zapisnike o polaganju stručnih i diplomskih ispita. 91 reg. . zapisnike Naučno-nastavnog vijeća. godine i zamijenila je Višu pedagošku školu. izvještaje. godini otvorene su studijske grupe: Srpskohrvatski jezik – ruski jezik.

a ubrzo zatim konstituisane su i studijske grupe: Matematika – fizika i Biologija – hemija.. Matematika sa fizikom. Fizičko vaspitanje. 2. zapisnike sa polaganja ispita za zvanje stenodaktilografa i daktilografa u Tuzli. Količina građe: 124 knj. Transformacijom Više pedagoške škole u Pedagošku akademiju 1969. 381reg. Maglaju i Malom Zvorniku (redovni i vanredni kandidati Škole i Kursa za zvanje daktilografa). Jezik u građi: bosanski. – 1981. hrvatski Pismo u građi: latinica. ona postaje jedna od najvećih pedagoških akademija u SR BiH. Srebreniku..Tehničko obrazovanje –fizika. 3. 13 kut. Promjenama u metodama rada i reformisanim stručno-pedagoškim i cjelokupnim nastavnim radom Pedagoška akademija u Tuzli započinje svoj rad sa novim studijskim grupama: Srpskohrvatski – Hrvatskosrpski jezik i književnost jugoslovenskih naroda. Obrazovanje i kultura Međuopštinski zavod za osposobljavanje kadrova i organizaciju rada Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/MZOKIORT Vremenski raspon građe: 1959. Serije u fondu: 1. Tehničko obrazovanje. godine kao jedinstvenu nastavničku instituciju. te Elektro i Mašinstvo. (52 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži opšte spise. zapisnike sa polaganja stručnih ispita radnika organa uprave. Opšti spisi Finansijska dokumentacija Zapisnici sa polaganja ispita redovnih kandidata Zapisnici sa polaganja ispita vanrednih kandidata Registri i djelovodni protokoli Valorizacija fonda: 3 Fond nije cjelovit. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: PrP 179 . 4. ali može poslužiti kao izvor za istraživanje razvoja i djelovanja ustanova za stručno obrazovanje kadrova na području regije Tuzla. 5. srpski. Biologija sa hemijom i Odsjek razredne nastave.

godine kada je dobio naziv Međuopštinski zavod za osposobljavanje kadrova i organizaciju rada čiji su osnivači 18 opština sjeveroistočne Bosne o čemu je zaključen Sporazum. godine osnovao Centar za stručno obrazovanje kadrova. pravilnike. U ovome fondu je pronađena građa Kulturno-prosvjetne zajednice Tuzla (2 kutije) koja sadrži spiskove Predsjedništva KPZ i delegata Konferencije. – 1981. 180 . 145 pov. programe i planove rada. referate. Količina građe: 26 knj. koja je kasnije prešla u sastav Srednjoškolskog upravno-ekonomskog centra u Tuzli. odluke. izvještaje o radu. automatskoj obradi podataka koja se odnosi na izradu rješenja i razreza poreza i doprinosa za potrebe opštinskih organa uprave prihoda (opštine osnivači). 24 kut.. knjigovodstveno-računovodstvenu dokumentaciju (isplatne liste LD. samoupravne sporazume i odluke. statute. Do transformacije Centra došlo je 1973. Godine 1969. a 1981. Udruženje samoupravnih interesnih zajednica osnovnog obrazovanja i vaspitanja Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/USIZOOIVT Vremenski raspon građe: 1970. zapisnike sa sjednica Zbora radnika Radne zajednice Stručne službe. informacije. završne račune. ( 63 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži zapisnike sa sjednica Skupština i Izvršnog odbora zajednica osnovnog obrazovanja i vaspitanja. II. djelatnost Zavoda se odvijala na: osposobljavanju kadrova za administrativne i druge stručne poslove u organima uprave (sa težištem na poslove daktilografije i stenografije). protokole.. M4 obrasci. statute. povremeno. plakate. spoljnih saradnika (9). kartoni LD. ugovore o kupovini stanova.Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1959. pravilnike. U skladu sa odlukama osnivača.. 201 reg. Savjet radne zajednice Centra je donio Pravilnik o ispitima za klasu daktilografa (III. Ovaj Zavod je svoje programske zadatke izvršavao uspješno angažovanjem vlastitih radnika (16) i. izvještaje o poslovanju škola. biltene. Ib i Ia klase). normativno-izdavačkoj djelatnosti koja je strogo vezana za osposobljavanje kadrova u primjeni i izradi samoupravnih opštih akata organizujući povremene seminare. zapisnike sa sjednica KPZ. deponovane potpise.godine prestao je sa radom. U njegovom sastavu je postojala Srednja upravna škola. Centar za stručno obrazovanje kadrova Tuzla 2. Promjene naziva stvaraoca fonda: 1. matičnu knjigu radnika. godišnje programe rada škola i podatke o kapacitetima na području Udruženja SIZ-a. završni računi. popisne liste). – 1988. Međuopštinski zavod za osposobljavanje kadrova i organizaciju rada Tuzla Historijat stvaraoca fonda: Narodni odbor sreza Tuzla je 1959.

ćirilica Arhivistička informativna pomagala: PrP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1973. registrovana je Zajednica za osnovno obrazovanje sa sjedištem u Tuzli. radničkom samoupravljanju. Udruženje samoupravnih interesnih zajednica osnovnog obrazovanja i vaspitanja Tuzla Historijat stvaraoca fonda: Godine 1974. srpski. planira i usmjerava razvoj predškolskog i osnovnog obrazovanja. 4. Kalesija. udruženom radu. – 1988.Serije u fondu: 1. 2. Lopare. potpuno ostvarivanje osnovnog obrazovanja . Lukavac. 181 . Srebrenik i Živinice. 5. Međuopštinska samoupravna interesna zajednica osnovnog obrazovanja i vaspitanja Tuzla 3. Registracija je izvršena na osnovu potpisivanja Samoupravnog sporazuma od strane opština Tuzla. mjesnih zajednica i organizacija udruženog rada za osnovno obrazovanje tih opština (predškolske ustanove i osnovne škole). te može poslužiti kao izvor za proučavanje uloge ove interesne zajednice na području regije Tuzla. Izvršnog odbora i Radne zajednice Finansijska dokumentacija Personalna dokumentacija (matična knjiga radnika) Djelovodni protokoli Dokumentacija Kulturno-prosvjetne zajednice Tuzla Valorizacija fonda: 4 Fond predstavlja svjedočanstvo o postojanju samoupravnih interesnih zajednica u socijalističkom društvenom uređenju. Banovići. planira i usmjerava razvoj predškolskog i osnovnog obrazovanja. Zapisnici i materijali sa Skupštine.utvrđuje politiku. kao i radi potpunog ostvarivanja osnovnog obrazovanja (utvrđuje politiku. utvrđuje kriterije za vrednovanje vaspitno-obrazovnog rada i drugih djelatnosti koje finansira i sl. usklađivanja djelatnosti organizacija za osnovno obrazovanje sa potrebama i interesima radnih ljudi i građana. Osnovana je u cilju unapređenja i razvijanja društveno-ekonomskih odnosa na načelima samoupravljanja i raspodjele prema radu.). Jezik u građi: bosanski. sa svim svojim specifičnostima (usklađivanje djelatnosti organizacija za osnovno obrazovanje sa potrebama i interesima radnih ljudi i građana. 3. Promjene naziva stvaraoca fonda: 1. Zajednica za osnovno obrazovanje Tuzla 2. Kladanj. utvrđuje kriterije za vrednovanje vaspitno-obrazovnog rada. hrvatski Pismo u građi: latinica.

. Stručne i druge poslove obavljala je stručna služba Zajednice čijim je poslovima rukovodio direktor (“Službeni glasnik Opštine Tuzla’’ vanredni broj 2 od 15. sa svim svojim specifičnostima.11. Živinice. godine. Godine 1980. a zastupao je i predstavljao predsjednik Skupštine. (29 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži materijale i zapisnike sa sjednica Skupštine.. radničkom samoupravljanju. društvene dogovore.god. Kladanj.1976.Zajednice za osnovno obrazovanje navedenih opština su se udružile i nastavile rad pod nazivom Zajednica za osnovno obrazovanje Tuzla koja je imala svojstvo pravnog lica. informacije o prijemu učenika. Samoupravni i izvršni organi Zajednice bili su Izvršni odbor i komisije čije je članove birala Skupština. pravilnike.1974. informacije i izvještaji koji se odnose na opštenarodnu odbranu i društvenu samozaštitu. 140 fasc. – 1990. 81 reg. prestaje sa radom Međuopštinska samoupravna interesna zajednica osnovnog obrazovanja i vaspitanja Tuzla usljed osnivanja Udruženja samoupravnih interesnih zajednica osnovnog obrazovanja i vaspitanja Tuzla koje je radilo do 1988. podaci. opštu i računovodstveno-finansijsku dokumentaciju (osim one koja je data Fondu u Sarajevo radi operativne upotrebe). Samoupravna interesna zajednica usmjerenog obrazovanja i vaspitanja Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/SIZUOIVT Vremenski raspon građe: 1967. izvještaji o uspjehu učenika. godine na osnovu zaključenog samoupravnog sporazuma sa osnovnim zajednicama osnovnog obrazovanja i vaspitanja 8 opština i to: Tuzla. Radne zajednice 2. Kalesija. te može poslužiti kao izvor za proučavanje uloge ove interesne zajednice na području regije Tuzla. Banovići.. pregled realizacije nastavnog fonda časova po školama.). statute. samoupravne sporazume. Količina građe: 11 knj. Međuopštinska samoupravna interesna zajednica osnovnog obrazovanja i vaspitanja Tuzla upisana je u sudski registar Okružnog privrednog suda u Tuzli 03. Radne zajednice i drugih organa i tijela SIZ-a. Zapisnici sa sjednica Skupštine. udruženom radu. Računovodstveno-finansijska dokumentacija Valorizacija fonda: 4 Fond predstavlja svjedočanstvo o postojanju samoupravnih interesnih zajednica u socijalističkom društvenom uređenju. Lopare. 38 kut. planove i rezultate upisa u prve razrede škola po strukama. planovi. Izvršnog odbora. 182 . prijedlozi mjera i mišljenja za unapređenje vaspitno-obrazovnog rada.02. Lukavac i Srebrenik. Opšti spisi 3. Izvršnog odbora. Serije u fondu: 1.

Srebrenik. Kalesija. godine osnovana je Osnovna zajednica obrazovanja Tuzla. – 1991. Ugljevik. godine. Srebrenica. 1975. Srebrenik. Zvornik i Živinice. Bratunac. Iz registra Osnovnog suda udruženog rada Tuzla ova Zajednica je brisana 15. Količina građe: 13 knj. hrvatski Pismo u građi: latinica. Kladanj. a direktor rukovodi i zastupa Zajednicu i Stručnu službu. Bijeljina. 183 .. traka (27 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži zapisnike i materijale sa sjednica Skupštine. Promjene naziva stvaraoca fonda: 1. Kladanj. Lopare. list SR BiH’’ broj 36/90). a sva prava i obaveze preuzeo je Republički javni fond za srednje obrazovanje i vaspitanje Sarajevo. izvještaje o radu i programe rada. list SR BiH’’ broj 7/75 i 7/76). Kalesija.. 272 pov. Godine 1973. Organi upravljanja Zajednice su: Skupština. godine na osnovu Zakona o ukidanju SIZ-a (“Sl. novembra 1990.. Orašje.Jezik u građi:bosanski. 1967. godine promijenjen je naziv u Samoupravnu interesnu zajednicu usmjerenog obrazovanja i vaspitanja Tuzla (registrovana kao Zajednica usmjerenog obrazovanja i vaspitanja Tuzla) koja je prestala sa radom 30. Gradačac. Samoupravna interesna zajednica usmjerenog obrazovanja i vaspitanja Tuzla Historijat stvaraoca fonda: Rješenjem Skupštine opštine Tuzla. Gračanica. Samoupravne radničke kontrole. Skupštinu su činili delegati Vijeća korisnika i Vijeća nosilaca obrazovno-vaspitne djelatnosti. Vlasenica. Izvršnog odbora. Lukavac. Izvršni odbor i komisije. 36 magnetof. Lukavac. statut. Osnovna zajednica kulture Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/OZKT Vremenski raspon građe: 1972. Regionalna zajednica za srednje obrazovanje Tuzla 3. pravilnike i druga opšta akta. srpski.1991.03. Tuzla. djeluje kao Regionalna zajednica za srednje obrazovanje Tuzla u čiji sastav ulaze organizacije udruženog rada za srednje obrazovanje i druge osnovne organizacije udruženog rada sa područja opština Banovići. 69 fasc. Osnovna zajednica obrazovanja Tuzla 2. Lopare. Na osnovu Zakona o SIZ-u obrazovanja i vaspitanja i Zakona o upisu istih u Registar (“Sl. a na osnovu Sporazuma sa skupštinama opština Banovići. Brčko.. Tuzla i Živinice. Šekovići. – 1990. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: PrP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1967. 97 reg.

i Str. Kalesija Lopare. finansijske kartice. 184 . Gračanica. platne liste.-1991. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: PrP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1972.srednjoročne planove. sa svim svojim specifičnostima. Samoupravne radničke kontrole Finansijska dokumentacija Personalna dokumentacija Dokumentacija vezana za izgradnju. hrvatski Pismo u građi: latinica. Godine 1976. kartoni LD-a i sl. godine (personalna arhiva. srpski. Samoupravna interesna zajednica kulture Tuzla 3.1990. dodjelu i izgradnju stanova. 2. 7. pošta ONO i DSZ Valorizacija fonda: 4 Fond predstavlja svjedočanstvo o postojanju samoupravnih interesnih zajednica u socijalističkom društvenom uređenju. običnu. – 1991. 6. kupovinu i dodjelu stanova Djelovodni protokoli Obična. Izvršnog odbora. obavještenja. 3. godine. Serije u fondu: 1. udruženom radu. odluke. Promjene naziva stvaraoca fonda: 1. godine kada dolazi do transformacije u Osnovnu zajednicu kulture Tuzla. Osnovna zajednica kulture Tuzla Historijat stvaraoca fonda: Zajednica kulture Tuzla osnovana je za područje opštine Tuzla 1972. finansije – LD. radničkom samoupravljanju. 4. godine. ali nije kompletna jer je dio iz 1989. te može poslužiti kao izvor za proučavanje uloge ove interesne zajednice na području regije Tuzla. dokumentaciju vezanu za kupovinu.12. Srebrenik i Živinice. Pov. Jezik u građi: bosanski. 5. kartoni LD-a). finansijsku dokumentaciju (završni računi. Kladanj. Banovići. oformljena je Samoupravna interesna zajednica kulture Tuzla koja je pod tim imenom djelovala do 1988. Preuzeta građa čini cjelinu. pov. dosijea radnika. djelovodne protokole. a prestala je sa radom 31. povjerljivu i strogo pov.) predat Fondu za kulturu SR BiH Sarajevo. Osnovna zajednica je opsluživala opštine Tuzla. Opšta arhiva Zapisnici sa sjednica Skupštine. Zajednica kulture Tuzla 2. poštu ONO i DSZ.

? Osnovna zajednica kulture i informisanja Bijeljina Signatura fonda: BiH-ATKT/OZKIBi Vremenski raspon građe: 1973. materijale i zapisnike sa sastanaka Skupštine i Izvršnog odbora. 34 fasc. 38 pov. radničkom samoupravljanju. Serije u fondu: 1. djelovodne protokole. 4. hrvatski Pismo u građi: latinica. platne liste. riješenu poštu. zaključke. glavna knjiga. 4 sv.. normativna akta.. djelovodni protokol.. 185 . 33 kov. – 1988. 4 pov. odluke. odluke. normativna akta. 2. Jezik u građi: bosanski. Sadržaj fonda: Fond sadrži samoupravne sporazume.. 29 reg. Količina građe: 2 knj. – 1990. 5. 61 fasc. rješenja. (20 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži zapisnike i materijale Skupštine i Izvršnog odbora... 3. završne račune. sa svim svojim specifičnostima. 3 sv. udruženom radu.. – 1990. te može poslužiti kao izvor za proučavanje uloge ove interesne zajednice na području regije Tuzla. izvještaje o radu i programe rada. završne račune.. Normativna akta Rješena pošta – opšta arhiva Materijali i zapisnici sa sastanaka Skupštine i Izvršnog odbora Završni računi Djelovodni protokoli ( 9 d/m) Valorizacija fonda: 4 Fond predstavlja svjedočanstvo o postojanju samoupravnih interesnih zajednica u socijalističkom društvenom uređenju. srpski.Osnovna zajednica kulture Zvornik Signatura fonda: BiH-ATKT/OZKZ Vremenski raspon građe: 1973. 61 reg.. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: PrP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1973. Količina građe: 3 knj.

finansijske planove. hrvatski Pismo u građi: latinica. Finansijska dokumentacija Valorizacija fonda: 4 Fond nije cjelovit – samo fragmentaran. (1. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: PrP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1973. radničkom 186 . 2 fasc. Opšti spisi 2.. 4. Serije u fondu: 1. 2. – 1987. ? Radna zajednica SIZ fizičke kulture i Osnovna zajednica kulture i informisanja Lukavac Signatura fonda: BiH-ATKT/RZFKiOZKILu Vremenski raspon građe: 1984. završne račune. Normativna akta Zapisnici i materijali sa sjednica Skupštine i Izvršnog odbora Računovodstvena dokumentacija Djelovodni protokoli Valorizacija fonda: 4 Fond je fragmentaran i predstavlja svjedočanstvo o postojanju samoupravnih interesnih zajednica u socijalističkom društvenom uređenju. srpski. materijale sa sastanaka Skupštine i Izvršnog odbora. – 1988. radničkom samoupravljanju. Materijali sa sastanaka Skupštine i Izvršnog odbora 3. ali predstavlja svjedočanstvo o postojanju samoupravnih interesnih zajednica u socijalističkom društvenom uređenju. te može poslužiti kao izvor za proučavanje uloge ove interesne zajednice na području regije Tuzla.Serije u fondu: 1.2 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži opšte spise. 3. Količina građe: 8 reg. Jezik u građi: bosanski. sa svim svojim specifičnostima. udruženom radu.

? Radnički univerzitet Tuzla Signatura: BiH-ATKT/RUT Vremanski raspon građe: 1953. 5.samoupravljanju. sa svim svojim specifičnostima. Količina građe: 111 knj. evidencije raznih kurseva. udruženom radu.-1990. – 1990. 6. 11. sadrži veoma malo građe (opšte arhive. (12. udruženom radu. Opšta arhiva Organi upravljanja Radni odnosi Finansije Stambena dokumentacija Projektna dokumentacija Osnovna organizacija Saveza komunista Osnovna organizacija Saveza sindikata Obrazovna dokumentacija i kultura Narodni univerzitet Centar za ekonomiku domaćinstva Valorizacija fonda: 3 Iako je samo fragmentarno sačuvan fond je važan i predstavlja svjedočanstvo o postojanju ovakvih institucija u socijalističkom društvenom uređenju. te može poslužiti kao izvor za proučavanje uloge interesne zajednice na području regije Tuzla. 7.5 d/m) Sadržaj fonda: Fond je fragmentaran. 4. 80 kut. 2. srpski. finansijske. 10. radničkom samoupravljanju. 187 . Serije u fondu: 1. – 1987. projekte) koja može poslužiti za istraživanje djelovanja i rada Radničkog univerziteta Tuzla u periodu 1953. 8.. hrvatski Pismo u građi: latinica. 9. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: PrP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1984. Jezik u građi: bosanski. a rjeđe za ostvarivanje ličnih prava. sa svim svojim specifičnostima (obrazovanje odraslih-zaposlenih osoba). 3. i može poslužiti kao izvor za proučavanje uloge ove institucije na području regije Tuzla. godine.

Jezik u građi: bosanski. Osnovna djelatnost Radničkog univerziteta Tuzla bila je kulturno – obrazovnog karaktera. te pomoći oko unapređenja samoupravnih odnosa u društvu. Radnički univerzitet Tuzla 2. Radnički univerzitet Tuzla se organizuje kao radna organizacija (RO). Okružni privredni sud Tuzla. godine Radnički univerzitet nosi ime narodnog heroja Mitra Trifunovića-Uče. Radnički univerzitet “Mitar Trifunović – Učo” Tuzla Historijat stvaraoca fonda: Radnički univerzitet Tuzla je osnovan Odlukom Sreskog sindikalnog vijeća u Tuzli br.1. Narodni odbor opštine Tuzla je do formiranja samoupravnih interesnih zajednica (SIZ-ova) učestvovao i u sufinansiranju djelatnosti Radničkog univerziteta Tuzla. organizovanje i konstituisanje RO Radnički univerzitet “Mitar Trifunović-Učo’’ u Tuzli – nastale spajanjem dviju radnih organizacija: Radničkog univerziteta 188 . hrvatski Pismo u građi: latinica. na registarskom ulošku br. opšteg i kulturnog uzdizanja radnih ljudi. Nakon prestanka rada srezova statusno pitanje Radničkog univerziteta Tuzla je riješeno tako što je 1962.list SFRJ’’ br. radna zajednica. građana. pružanja mogućnosti za obrazovanje uz rad i individualno učenje.list SR BiH’’ br. godine. kulturnog i stručnog obrazovanja. godine pravo osnivača preuzeo Narodni odbor opštine Tuzla rješenjem br. a od 1974. – 1990. izvršni odbor. upravni odbor. upisao je u sudski registar. opšteg. decembra 1962.) koji su pod raznim nazivima egzistirali u određenom periodu rada Ustanove. Godine 1958. 01-27230 od 25.1978. 319 od 23. srpski. godine. formiraju se centri kao nove forme rada. zbor radnih ljudi. godine Radnički univerzitet Tuzla je upisan u registar ustanova sa samostalnim finansiranjem (“Sl. kolegijum predavača. koja je ostvarivana preko organizovanja ideološko-političkog. 56/74) koja je svoju djelatnost ostvarivala preko:  Centara za ideološko-političko i društveno-ekonomsko obrazovanje sa katedrama  Centara za kulturu i opšte obrazovanje  Centara za stručno obrazovanje sa katedrama Krajem 1977. Rješenjem Narodnog odbora opštine Tuzla br. 2/63). zbor radnika i dr. godine. Od 1960. Od samog osnivanja djelatnost Radničkog univerziteta Tuzla bila je zasnovana na radu katedri. nadzorni odbor. aprila 1953.1. od 4. Radnički univerzitet Tuzla je imao organe upravljana (skupština. (?) Promjene naziva stvaraoca fonda: 1. omladine. a što je bilo uređeno Statutom. rješenjem U/I-6/78 od 17.1963. radnički savjet. 02/1-27082/1 – 1962. godine Radnički univerzitet Tuzla je konstituisan kao organizacija udruženog rada (“Sl. društveno-ekonomskog. 837. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SAI Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon stvaraoca fonda: 1953.

seminara i drugih oblika osposobljavanja radnika u zemlji i inostranstvu (“Sl. društveno-politička tribina “Aktuelnosti”. nego je dovelo u pitanje obezbjeđenje osnovnih sredstava za egzistenciju Univerziteta. Ekonomska škola.) smanjena je osnovna djelatnosti Radničkog univerziteta Tuzla. stručno osposobljava radnike iz rada i za rad putem organozovanja kurseva. odobrene su odluke Savjeta Narodnog univrerziteta i Savjeta Radničkog univerziteta te je Narodni univerzitet pripojen Radničkom univerzitetu “Mitar Trifunović-Učo’’ u Tuzli. kulturnog i sportskog života. stanovanja. Upravno-administrativna škola. književne večeri. Za cjelokupan rad i ostvarene rezultate Radnički univerzitet Tuzla je 1978. Dakle došlo je do integracije 189 . 720/62. škole za KV i VKV radnike elektrometalske i građevinske struke.“Mitar Trifunović-Učo’’ u Tuzli i Centra za ekonomiku domaćinstva Tuzla. Osnovna djelatnost organizacije je da: istražuje potrebe radnih ljudi i građana za opštim i stručnim obrazovanjem u oblasti kulture. Škola za inovatore. ekonomike domaćinstva. Neki od tih oblika kulturne i obrazovne djelatnosti su: političke škole (omladinske. vrši obrazovanje radnika za samoupravljanje i iz oblasti društvene samozaštite.godine (CED). Srednja građevinska škola. godine nagrađen Ordenom zasluga za narod sa srebrnim zracima povodom 25 godina rada. protupožarne zaštite. Međuopštinskog zavoda za obrazovanje kadrova. vrši organizovanje i prikazivanje filmskih predstava. koncerti ozbiljne muzike. Doma omladine i dr. kursevi stranih jezika (engleski. teatar poezije. Viša upravna škola. Uz pomoć organa vlasti izvršena je transformacija Radničkog univerziteta Tuzla. odijevanja. njemački). godine. Od osnivanja pa do prestanka sa radom Radnički univerzitet Tuzla je raznim oblicima obrazovanja i kulturnim programima omogućio sticanje znanja i zvanja onima koji to nisu mogli učiniti redovnim školovanjem. privrednog.list SFRJ’’ br. te je on svoj rad nastavio do kraja 80-tih. priređuje izložbe u cilju kulturno-prosvjetnog i ideološko-političkog obrazovanja.godine (NU) i Centar za ekonomiku domaćinstva 1978. konobare i ugostitelje. na osnovu Odluke Sreskog sindikalnog vijeća Tuzla br. 19/78). To je značilo. rukovaoce zapaljivim tečnostima. tribina “Filmski utorak”. Tokom 1962. tribina “Film na selu”. Na principima Zakona o udruženom radu (ZUR-a) i Statutom Radničkog univerziteta Tuzla utvrđeno je konstituisanje RO sa tri radne jedinice i to:  RJ za obrazovanje uz rad i samoupravljanje  RJ za kulturu i opšte obrazovanje  Rj za ekonomiku domaćinstva Osamdesetih godina dvadesetog stoljeća Radnički univerzitet Tuzla zapada u krizu. programira osnovno obrazovanje odraslih i realizuje te programe. sindikalne.. kursevi i seminari društveno-ekonomskog i ideološko-političkog obrazovanja. Viša tehnička škola. estradni orkestar. Viša građevinska škola. a formiranjem novih institucija (Marksističkog centra. kursevi stručnog obrazovanja: higijenski minimum. putem referenduma. ne samo smanjen broj odjeljenja i polaznika. Festival dječije pjesme “Majski cvijet”. radi na unapređenju i organizaciji djelatnosti iz oblasti ishrane. Srednja tehnička škola elektro i metalske struke. škole samoupravljanja). Centra za društveno-ekonomsko obrazovanje Titovih rudnika. Festival nagrađenih dokumentarnih i kratkometražnih filmova (koji je 1977. godine ušao u red jugoslovenskih filmskih manifestacija). omladinska tribina “Četvrtkom u sedam”. kursevi za ložače. Radničkom univerzitetu Tuzla su tokom godina pripojene dvije institucije: Narodni univerzitet Tuzla 1962. vrši informisanje radnih ljudi i građana o pitanjima iz oblasti društveno-političkog. Viša ekonomsko-komercijalna škola. izložbe.

3/67). (21 d/m) Sadržaj fonda: Fond se sastoji od opšte arhive. 32 fasc. kulturi stanovanja. godine na Osnivačkoj skupštini od strane Opštinskog odbora Socijalističkog saveza radnog naroda Tuzle i djelovao kao samostalna institucija.. izložbe i sl. kurseve. predavanja sa diskusijama. sa svim svojim specifičnostima 190 . 1974. radničkom samoupravljanju. 3 pov. Serije u fondu: 1. razrednih knjiga. 01-6050 od 26. godine i upisana u registar ustanova kod Okružnog privrednog suda u Tuzli (“Sl. Ovi zadaci su sprovođeni kroz razna predavanja. Sredinom 60-tih godina dvadesetog stoljeća ova institucija mijenja naziv u Centar za ekonomiku domaćinstva.. – 1987. seminare. 12/74). udruženom radu. 1109/59 od 14. rukovanju i održavanju aparata u domaćinstvu i drugih sličnih pitanja. Razredne.list SR BiH“ br. 30/66). unapređenju higijene. (rješenjem br.Radničkog univerziteta Tuzla i Narodnog univerziteta. Zapisnici o polaganju popravnih. Od vremena pripajanja Centar za ekonomiku domaćinstva nastavlja svoj rad kao radna jedinica (RJ) za ekonomiku domaćinstva RU Tuzla i kao takva je djelovala do 1982. Rješenjem Narodnog odbora sreza Tuzla br. glavnih knjiga i zapisnika o polaganju završnih ispita za razna zanatska zanimanja. maja 1959. pravo osnivača preuzela je Skupština opštine Tuzla. Pod tim nazivom je 22.“Sl. 2. godine. Godine 1967.glasnik opštine Tuzla’’ br.. (rješenjem br. konkretnih akcija i filmskih predstava. 69 reg. aprila 1967. Radnički univerzitet Lukavac Signatura fonda: BiH-ATKT/RULu Vremenski raspon građe: 1961..list SFRJ’’ br. 365/74 od 4. Narodni univerzitet je osnovan 23. glavne i matične knjige KV i VKV zanatskih zanimanja 3. Svoje djelovanje je najčešće organizovao putem seminara. marta 1966. godine osnovan je Centar za unapređenje domaćinstva kao ustanova čiji je zadatak bio obrazovanje odraslih ali u smislu stvaranja boljih uvjeta za život u porodici i domaćinstvu kroz edukaciju o pravilnoj ishrani i odraslih i djece. Količina građe: 465 knj. decembra 1955. godine Radničkom univerzitetu Tuzla pripojen je i Centar za ekonomiku domaćinstva koji je do te godine djelovao kao samostalna institucija. Iako je radio uporedo sa Radničkim univerzitetom Tuzla područje djelovanja Narodnog univerziteta bilo je usmjereno na selo i prigradska naselja za razliku od Radničkog univerziteta Tuzla čije je djelovanje bilo usmjereno na grad i radne organizacije. Iste godine upisana je u sudski registar Okružnog privrednog suda Tuzla kao radna organizacija udruženog rada.godine – “Sl. Početkom 1978. razrednih i završnih ispita vanrednih i redovnih kandidata Valorizacija fonda: 3 Fond nije cjelovit i predstavlja svjedočanstvo o postojanju ovakvih institucija u socijalističkom društvenom uređenju. Opšta dokumentacija 2.

Serije u fondu: 1. periodične i završne račune. Jezik u građi: bosanski.. – 2011. – 1987. platne liste. 34 fasc. 3. dokumentaciju organa upravljanja. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: PrP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1961. srpski. Jezik u građi: bosanski. 294 reg. dosijea zaposlenika. Opšta arhiva Personalna dokumentacija Dokumentacija organa upravljanja Finansijsko-računovodstvena dokumentacija Valorizacija fonda: 1 Fond može poslužiti kao izvor za proučavanje razvoja i djelatnosti ove vrste institucije. (15 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži opštu dokumentaciju. 4.(obrazovanje odraslih-zaposlenih osoba). Količina građe: 46 knj. godine. obavještenja i M-4. Historijat stvaraoca fonda: Radnički univerzitet Lukavac je osnovan 1961. Osnovna djelatnost Radničkog univerziteta bila je obrazovanje odraslih za razne zanatske profile. planove i programe rada. 2. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen 191 .. ali i za ostvarivanje ličnih prava. godine i radio je do 1987. Javna ustanova Arhiv Tuzlanskog kantona Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/ATK Vremenski raspon građe: 1954. ali i za ostvarenje ličnih prava pravnih i fizičkih lica. hrvatski Pismo u građi: latinica. hrvatski Pismo u građi: latinica. srpski. i može poslužiti kao izvor za proučavanje uloge ove institucije na području regije Tuzla..

temeljna arhivistička obrada arhivskih fondova i zbirki. Od samog osnivanja. 5. Arhiv je obavljao djelatnost u skladu sa utvrđenim arhivskim zakonodavstvom. godine. 4. U sadašnjem statusnom obliku radi od sredine 2002. a potom i na područje 19 općina regije sjeveroistočne Bosne. Arhiv grada Tuzle Arhiv sjeveroistočne Bosne Tuzla Istorijski arhiv Tuzla Regionalni istorijski arhiv Tuzla JU Historijski arhiv Okruga Tuzla Arhiv Tuzlanskog kantona Tuzla Historijat stvaraoca fonda: Odluku o osnivanju Arhiva u Tuzli donio je Gradski narodni odbor Tuzla 1. naučno-istraživački i izdavački poslovi. te pružanje usluga korisnicima. Kasnije se nadležnost Arhiva proširila na područje Tuzlanskog sreza. pa do danas. U toku svog rada Arhiv je imao nekoliko statusnih promjena. 3.godine. – Promjene naziva stvaraoca fonda: 1. jula 1954. 2. Brojna su stručna pitanja kojima se u okviru društvenog statusa djelatnosti bavio Arhiv: evidentiranje i zaštita registraturne građe u nastajanju. 6. Danas Arhiv ima nadležnost na području 13 općina Tuzlanskog kantona.Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1954. raznovrsni kulturno-obrazovni sadržaji. 192 .

Jezik u građi: bosanski. molbe za premještaj i unapređenja. 4. operativni planovi. knjige obračuna uglja za kopove Kreka. popisi osoblja i službenika. 2. matična knjiga zaposlenih. Dobrnja. projekti. 4276 listova (41 d/m) Sadržaj fonda: Fond je fragmentaran i sastoji se od raznovrsne dokumentacije i to: razni dopisi u vezi sa primanjem i otpuštanjem radnika. službenički listovi. može poslužiti kao vrijedan izvor podataka za proučavanje rada i razvoja rudnika u Bosni i Hercegovini. 18 kut. Količina građe: 41 knj.. u Tuzli* Signatura fonda: BiH-ATKT/RU’’K’’T Vremenski raspon građe: 1860. ćirilica. Miladije. stručno obrazovanje. iako je fragmentarna. Bukinje i Puračić. planovi investicija. Serije u fondu: 1. 21 fasc.o. srpski. iskazi i povišice radničkih zarada.. – 1962. Opšti spisi Zapisnici Finansijska dokumentacija Knjige Valorizacija fonda: 3 S obzirom da je građa fonda nastala u doba austrougarske vladavine. PRIVREDA Industrija i rudarstvo Rudnici uglja “Kreka” d. – 193 . rudarske štete. Krojčica. Lukavac.o. hrvatski. gotica Arhivistička informativna pomagala: SP. otkupi zemljišta. Lipnica..IV. rješenja o korištenju stanova. skice. cijene uglja. nenamjensko trošenje obrtnih sredstava. njemački Pismo u građi: latinica. PrP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1860. 3. Bilten Rudnika. rudarski pravilnik.

Rudnik nije bitnije prekidao rad u vrijeme ratova. i okno „Posavina“. U Sarajevu je osnovana Glavna direkcija državnih rudarskih preduzeća pod čijom upravom je bio i Rudnik Kreka. Količina građe: 47 knj. (30. – 1978. kontrolne liste nadnica.Historijat stvaraoca fonda: Rudnik uglja “Kreka’’ u Tuzli počeo je sa radom 1885..5 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži dio dokumentacije koja se odnosi na rad i djelovanje JP RMU „Đurđevik“ d. Kasnije. kada je donesen proglas kojim su prirodna bogatstva i sva preduzeća na području Bosne i Hercegovine proglašena državnom imovinom. U toku svog rada Rudnik je prošao kroz različite samoupravne transformacije. popisne liste osnovnih sredstava. otvarali su se novi kopovi i eksploatacija uglja se povećavala. dokumentacija vezana za stambena pitanja. Prvo rudarsko okno „Vilma“ otvoreno je 1905. arhiva protokola. uslijed sve većeg interesa i potreba. Opšta dokumentacija 2.. 206 pov. 44 reg. indeks matičnih knjiga. matične knjige radnika. Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen 194 . u Đurđeviku: platne liste. srpski. sudski predmeti. Sve do 1895. Javno preduzeće Rudnik mrkog uglja „ĐURĐEVIK“ d. a 1907. godine radio je kao pogon Solane kada se izdvaja i djeluje kao zasebno preduzeće. Radio je za potrebe Solane u Tuzli i Fabrike sode u Lukavcu.o. Serije u fondu: 1. Finansijska dokumentacija Valorizacija fonda: 3 Građa fonda može poslužiti kao vrijedan izvor podataka za proučavanje rada i razvoja rudnika u Bosni i Hercegovini kao i za ostvarenje ličnih prava. Personalna dokumentacija 3. 18 fasc.o. pasivna dosijea radnika.o. djelovodni protokoli. hrvatski. liste nadnica. samoupravna opšta akta itd.. a proizvodnja modernizovala.o. godine. Modernizaciju proizvodnje i proširenje kapaciteta Rudnik je doživio u novoj Jugoslaviji. a intenzivno je radio u doba Kraljevine. u Đurđeviku Signatura fonda: BiH – ATKT/RMU “Đ’’ Đ Vremenski raspon građe: 1946. godine. Jezik u građi: bosanski.

već tek od 1946. rješenja. DP RMU “Đurđevik’’ u Đurđeviku “Rudnici mrkog uglja Tuzla’’ – doo RMU “Đurđevik’’ u Đurđeviku JP RMU “Đurđevik’’ d. 2009. u Đurđeviku.Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1946. Historijat stvaraoca fonda: Na lokalitetu Rudnika „Đurđevik“ eksploatacija uglja je započela 1936. Sarajevo – Zavisno društvo RMU “Đurđevik’’ d. godine promijenio naziv u JP RMU „Đurđevik“ d.o. 11.o. 4. 2. predmete o stipendistima. 4.o. godine. biltene Preduzeća itd.d. ali imalac ne posjeduje dokumentaciju iz navedenog perioda. u Đurđeviku JP Elektroprivreda BiH. tako da je do 1994. Krajem 2009. d. materijale komisije za radne odnose. d. zaključke i odluke). i to samo dio finansijske dokumentacije. 2. U toku svoga rada Rudnik je imao više statusnih promjena. predmete disciplinske komisije).o.d.o. (100 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži dokumentaciju organa upravljanja. Od 1994.o. dokumentaciju kadrovske službe (pasivna dosijea. godine. 3. Količina građe: 1002 reg. godine radi u sklopu „Rudnici mrkog uglja Tuzla“ u Tuzli – doo RMU „Đurđevik“ u Đurđeviku da bi 2001.o. godine promijenio je naziv i u Sudski registar Općinskog suda u Tuzli upisan je kao JP Elektroprivreda BiH. (zapisnike. godine radio i stvarao građu u statusnom obliku DP RMU „Đurđevik“ u Đurđeviku.o. Opšta služba Kadrovska služba Disciplinska komisija Bilteni Preduzeća 195 . godine) Rudnici mrkog uglja “Banovići’’ d. Serije u fondu: 1. Đurđevik (Rješenje broj 032-0-Reg-09001475 od 17. normativna akta (pravilnike. – Promjene naziva stvaraoca fonda: 1. – 1990. 3. sporazume). Banovići Signatura fonda: BiH-ATKT/RMU “B’’ Ba Vremenski raspon građe: 1928. Sarajevo – Zavisno društvo RMU “Đurđevik’’ d.d.

d.Valorizacija fonda: 3 Osnovna djelatnost ovoga Preduzeća je eksploatacija. godine održana je Prva Skupština dioničara na kojoj je donesena Odluka o organizacionoj transformaciji u Dioničko društvo pod nazivom Rudnici mrkog uglja “Banovići’’ d. srpski. Krajem 1968. godine izvršena je integracija Rudnika uglja “Tito’’ Banovići i Rudnika lignita “Kreka’’ u Tuzli u jedinstveno preduzeće pod nazivom Titovi rudnici “Kreka-Banovići’’ u Tuzli.3% kapitala a radnici 30. hrvatski. U ratnom periodu Rudnici Banovići su radili u sastavu RU “Tuzla’’ po tzv. 105 pov. – Promjene naziva stvaraoca fonda: 1. Jezik u građi: bosanski. 2. 1 skica (100 d/m) 196 . u kojem Država postaje vlasnik 69. Količina građe: 478 knj.d. oplemenjivanje (prerada) i prodaja uglja... 69 reg. Tvornica sode “SOLVAY” Lukavac* Signatura fonda: BiH-ATKT/TS’’S’’ Lu Vremenski raspon građe: 1893. 15 sv. a 1998. Banovići. 4. 366 kut. Banovići Historijat stvaraoca fonda: Rudnici u Banovićima osnovani su nakon završetka Omladinske pruge “Brčko-Banovići’’. te građa može poslužiti kao vrijedan izvor podataka za proučavanje rada i razvoja rudnika u Bosni i Hercegovini kao i za ostvarenje ličnih prava. – 1990.7%... godine izdvajaju se iz RU “Tuzla’’ i posluju pod nazivom RMU “Banovići’’. “Termoenergetskom sistemu’’ (TES). Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1945. novembra mjeseca 1946. U svom sastavu Rudnik ima šest organizacionih jedinica. U toku svoga rada Rudnik je prošao kroz više statusnih promjena. Krajem maja 2004. RMU “Tito’’ Banovići Titovi rudnici “Kreka – Banovići’’ u Tuzli RU “Tuzla’’ RMU “Banovići’’ d. 3. 1 koverta.. godine pod nazivom RMU “Tito’’ Banovići.. 473 fasc.

godine radila je kao OOUR Fabrika sode Lukavac u okviru SOUR “SODASO’’ Tuzla. a u cilju povećanja proizvodnje. do 1964. od 1964. narudžbe. do 1974. hrvatski. investicije. godine. kinoteka (filmske trake)./46. izvještaji.b. njemački Pismo u građi: latinica. godine kao Dioničko društvo u mješovitoj svojini p. a u postratnom periodu dolazi do proširenja njenih kapaciteta. godine. godine ponovo kao Fabrika sode Lukavac. a od 1991. Tokom tritesetih godina djelovala je pod nazivom „Jugoslovenska tvornica d. koji je preuređuje na istoimeni „Solvay“ sistem i dolazi do njene modernizacije.d. godine kao Društveno preduzeće Fabrika sode Lukavac. do 1971. da bi od 1945. godine poslovala je u okviru Rudarskohemijskog kombinata Tuzla. a u okviru Sono-Hemijskog kombinata Tuzla od 1971. Jezik u građi: bosanski. mljevenog živog kreča i praha za gašenje požara. fabriku preuzima koncern „Solvay-Werke“m. a sadrži: proračune. – Historijat stvaraoca fonda: Godine 1893. kalkulacije. blagajnu. Od 1974. izvještaje. dosijea radnika. programi i pravila). pošta. planove i projekte. 197 . Godine 1900. 2. a osnovana je kao Dioničko društvo. Planinarsko društvo Svatovac (zapisnici. 4. kalcinirane i kaustične sode. Lukavac“. U periodu od 1963. do 1977. Wien. djelovodnike. normativna akta. 3. Fabrika sode Lukavac.H. skice i planovi Valorizacija fonda: 2 Iako građa fonda nije potpuna može poslužiti kao pomoćni izvor za istraživanje razvoja ove Fabrike i industrije na području Regije. Osnovna djelatnost je proizvodnja sode. godine radila kao Fabrika sode Lukavac. skice. Opšta akta Kadrovska služba Dosijea radnika Projekti.Sadržaj fonda: Fond nije potpun. matične knjige radnika. Stečajni postupak je pokrenut 2008.o. registraturski je sređen i dobro je sačuvan. srpski. izgrađena je i puštena u rad Fabrika amonijačne sode u Lukavcu. Fabrika nije prekidala proizvodnju tokom Prvog svjetskog rata. zapisnike organa upravljanja. bikarbonata. 1989. Serije u fondu: 1. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: ograničena Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1893.

godine pod nazivom “Rudarsko-hemijski kombinat’’ Tuzla. list FNRJ’’ br. Kombinat se 198 . Kombinat je upisan u registar privrednih organizacija kod Okružnog privrednog suda u Tuzli pod brojem FI 1122/62. Rudarsko-hemijski kombinat Tuzla osnovan je 08. 6 fasc. materijale o formiranju Poslovnog udruženja. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1959. od 31. Dokumentacija organa upravljanja Valorizacija fonda: 4 S obzirom da je fond fragmentaran. Serije u fondu: 1. Fabrika sode u Lukavcu. izvještaje o radu Sektora direkcije Kombinata. a na osnovu odluka radničkih savjeta Rudnika lignita “Kreka”. Količina građe: 9 knj. Fabrike sode Lukavac i Rudnika i solana Tuzla (pogon Špiritane).). srpski. Koksno-hemijskog kombinata Lukavac. godine. (1. – 1964. 12. 12. 1/58. Historijat stvaraoca fonda: Na osnovu Zakona o udruživanju u privredi (“Sl. a Pravila o organizaciji i radu Udruženja usvojena su 22. zapisnike sa sjednica kolegija Generalnog direktora. Rudnik uglja “Tito’’ u Banovićima i Solana “Kreka’’ u Tuzli su zaključili Ugovor o osnivanju poslovnog udruženja pod nazivom “Poslovno udruženje za razvoj i unapređenje rudarskohemijske industrije’’ sa sjedištem u Tuzli. godinu. biltene sa zaključcima i odlukama Radničkog savjeta i Upravnog odbora. zapisnike sa sjednica Radničkog savjeta i Upravnog odbora Kombinata. odnosno ovoga Kombinata na području regije Tuzla. 1962. godine rješenjem NOO Tuzla broj 01-26015/1. Koksara “Boris Kidrič’’ u Lukavcu. radnički savjeti preduzeća: Rudnik lignita “Kreka’’ u Tuzli.. hrvatski Pismo u građi: latinica. Opšta dokumentacija 2. augusta 1959.Rudarsko-hemijski kombinat Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/RHKT Vremenski raspon građe: 1959. može poslužiti kao izvor podataka za proučavanje rada i razvoja rudarsko-hemijske industrije. 1962. Jezik u građi: bosanski. Plan Kombinata za 1963/64. materijali o dezintegraciji i odluka o podjeli Kombinata.6 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži materijale o pripremama za integraciju. – 1964.

Rudnik Lipnica “Kreka’’ u Tuzli. Azotara Lukavac. Autosaobraćaj u Tuzli. upravni odbori rudnika. Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: PrP Stepen sređenosti: registraturski sređen 199 . maja 1964. pravna i kadrovska pitanja. Opšta.sastojao od rudnika. Količina građe: 58 knj. Fabrika organskih i sintetskih proizvoda u Tuzli. Raspodjela imovine na samostalna preduzeća koja nastaju podjelom Kombinata i primopredajni bilans treba da se završe do 30. fabrika.. Rudnik Lukavac “Kreka’’ u Lukavcu. Jezik u građi: bosanski. Serije u fondu: 1. sporazume. Fabrika sode Lukavac i Industrija vrenja u Tuzli. Na sjednici Radničkog savjeta Kombinata održanoj 21. Rudnik Bukinje “Kreka’’ u Tuzli. fabrika i samostalnih pogona.. samostalnih pogona i generalne direkcije. – 2008. Fabrika sode Lukavac sa samostalnim pogonom Elektrolizom u Lukavcu. opća. Upravni odbor Kombinata. Društvena ishrana u Tuzli i Pogon za rudarsko-geološke istražne radove u Tuzli. srpski. godine donesena je Odluka o podjeli preduzeća na slijedeće samostalne organizacije: Rudnici lignita “Kreka’’ u Tuzli. radnički savjeti rudnika. Koksnohemijski kombinat “Boris Kidrič’’ u Lukavcu. 90 reg. Finansijsko-računovodstvena služba Valorizacija fonda: 3 Iako nije kompletna građa predstavlja vrijedan je izvor za proučavanje rada i djelovanja ovog preduzeća. juna 1964. a u svom sastavu je imao slijedeće organizacione jedinice: Rudnik Moluhe “Kreka’’ u Tuzli. ugovore o saradnji. projekte. godine. DD “SODASO” . hrvatski. 17 poveza (14 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži dokumentaciju koja se odnosi na rad organa upravljanja i samoupravljanja. revizije i finansijskoračunovodstvenu dokumentaciju. Organi upravljanja 3. Organi upravljanja u Kombinatu su bili: Radnički savjet Kombinata. Rudnik Dobrnja “Kreka’’ u Mramoru. pravna i kadrovska služba 2. fabrika i samostalnih pogona i generalni direktor Kombinata.Holding u stečaju Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/“SSH’’ T Vremenski raspon građe: 1969. Koksara “Boris Kidrič’’ u Lukavcu.

kao i izgradnju novih objekata u Tvornici. U periodu 1972. projekte za rekonstrukciju oštećenih objekata ili adaptaciju postojećih. Fabrika ukrasnog kamena Šekovići. “Bosna-azbest’’ Bosansko Petrovo Selo. godine uveden je stečajni postupak.Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1969. Serije u fondu: 1. 200 . skice i nacrte za pojedine pogone tvorničkih zgrada i postrojenja. godine. (0. – 1942. Fabrika cementa Lukavac. Od strane Općinskog suda u Tuzli 02. Kao “SODASO’’ Holding dd radi od 1990. “Ingram’’ Srebrenik. te je kod stečajnog upravnika zadržan dio dokumentacije neophodan za okončanje ovog postupka. “Labud’’ Zagreb. 11. Skice postrojenja u Tvornici i katastarske skice područja Kreke Valorizacija fonda: 3 S obzirom da građa predstavlja samo dio fonda. 01. koje su djelovale kao OOUR-a. Zajednički poslovi Kombinata. Tvornica špirita Kreka Signatura fonda: BiH-ATKT/TŠKr Vremenski raspon građe: 1902. RZ Marketing. “Nemetal’’ Visoko. – 2008. vrijedan je izvor za proučavanje rada i djelovanja ovakve vrste tvornice na području Tuzle i Bosne i Hercegovine. 2009. Društveni standard radnika Kombinata. Sono-hemijski kombinat “SODASO’’ je formiran 1969. “Polirond’’ Orašje na Savi. Projekti vezani za rekonstrukciju i adaptaciju postojećih objekata u Tvornici 3. “Progres’’ Kladanj. RZ Istraživanje i razvoj. Dispanzer za zdravstvenu zaštitu radnika Kombinata. Historijat stvaraoca fonda: U toku svoga postojanja (na osnovu preuzete građe) Preduzeće je imalo više statusnih promjena. Količina građe: 2 kut. godine integracijom Rudnika soli i solane Tuzla i Fabrike sode Lukavac. 1970. godine. “Hemoprodukt’’ Doboj – Grapska i “Union. “Kaolin’’ Bratunac. do 1975. Projekti vezani za izgradnju novih objekata u Tvornici 2.5 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži elaborate. “Vijenac’’ Lukavac.impex’’ Sarajevo. a počeo djelovati 01. godine u sastav ovog Kombinata ušle su slijedeće radne organizacije: “Barit’’ Kreševo.

dokumentacija organa upravljanja. srpski.. Jezik u građi: bosanski. 201 . 46 biltena. Finansijsko-računovodstvena dokumentacija Valorizacija fonda: 4 Fond može poslužiti kao pomoćni izvor za istraživanje rada i razvoja industrije na regiji Tuzla. 148 fasc. Kasnije je u ovoj tvornici obnovljen prostor za vrenje ugljične kiseline i izgrađena tvornica tištenog (presovanog) kvasca. “Pivara’’Diničarsko društvo u mješovitoj svojini sa p. njemački Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1901.. Od 1901. Serije u fondu: 1. godine izgrađena “Prva bosanska fabrika špirita i rafinerija Alios Grauaug”. Fischal i sinovi”. Količina građe: 41 knj. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1884. 12 audiokaseta (25 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži građu nastalu u radu službi i organa upravljanja DD “Pivara’’ Tuzla (opšta arhiva. – 1942. 21 reg. Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/’’P’’T Vremenski raspon građe: 1925. hrvatski.o..Jezik u građi: bosanski. godine ova fabrika posluje pod nazivom Prva bosanska fabrika špirita i rafinerija “M./88. srpski. Opšta dokumentacija 2. Dokumentacija organa upravljanja 3.(?) Historijat stvaraoca fonda: U Kreki je 1887. 36 pov. te finansijsko-računovodstvena dokumentacija).. – 1979.

uputstva. studije proizvodnje i upotrebe soli. 148 pov. Serije u fondu: 1. Od 1893. godine poslovala je kao pogon Sarajevske akcionarske pivare. Jezik u građi: bosanski. njemački. industrijske karte. situacione planove.. . godine. investicione projekte. elaborate. srpski. (80 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži dokumentaciju koja se odnosi na djelovanje i rad Rudnika soli “Tušanj’’ u Tuzli i to: projektnu i tehničku dokumentaciju. ateste. uputstva i metode otkopavanja soli. 93 kut. glavne. zapisnike Radničkog savjeta. statističke proračune. Do danas. 57 reg. a osnovna njena djelatnost je proizvodnja piva i bezalkoholnih pića. godine.. Količina građe: 505 knj. 161 sv. Rudnik soli “Tušanj’’ Dioničko društvo Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/RS “T’’ T Vremenski raspon građe: 1934. Projektna dokumentacija Valorizacija fonda: 4 S obzirom da građa predstavlja samo dio fonda – projektnu dokumentaciju. idejne i osnovne projekte. kvalitet i asortiman proizvoda. građevinske dnevnike. ista je više puta rekonstruisana i modernizovana čime je znatno povećan kapacitet proizvodnje. Zapisnici i zaključci Radničkog savjeta 2. može poslužiti kao pomoćni izvor za proučavanje rada i razvoja rudnika na području Tuzle i Bosne i Hercegovine... hrvatski. geološke izvještaje. i u svom radu je imala više statusnih promjena. prevode tehničke dokumentacije itd. – 1979. laboratorijska ispitivanja. 1926 fasc.. Tehnička dokumentacija 3.Historijat stvaraoca fonda: DD “Pivara’’ Tuzla osnovana je 1884. programe investicione izgradnje. Kao DD radi od 1991.? 202 . projekte na njemačkom i poljskom jeziku. poljski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1946.

normativna akta. godine u sastavu Solane Tuzla djelovao je Rudnik kamene soli Tušanj u izgradnji.. godine donesena je odluka da se na ležištu u Tušnju otvori Rudnik soli Tušanj i 1948. Po završetku II svjetskog rata 1946. stambenih objekata i proizvodnja građevinskih materijala za svoje potrebe. 188 pov. (50 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži građu organa upravljanja (zapisnici. kartoni LD-a. U periodu od 1951. Po završetku dubljenja izvoznog okna završena je i prva faza otvaranja Rudnika soli Tušanj. pravne službe (samoupravna opća akta. disciplinska odgovornost). godine mu se pripaja Solane “Kreka’’ i dobija naziv Rudnici soli i solana “Tuzla’’ u Tuzli.Historijat stvaraoca fonda: U 1937. Godine 1952. Sarajevo – Podružnica “Termoelektrana Tuzla’’ Tuzla Signatura fonda: BiH – ATKT/’’E’’ BiHS – P“T’’T Vremenski raspon građe: 1959. računovodstva i finansija (glavne knjige. društvenog standarda (otkup stanova. godine su izvršena dubinska bušenja na mjestu izvoznog okna. opreme kao i prodaje vlastitih nus proizvoda i usluga kao pomoćna i projektovanje geoloških istražnih i rudarski građevinskih radova trećim licima i prevoz robe motornim vozilima u javnom drumskom saobraćaju za potrebe trećih lica kao sporedna djelatnost. 5. 4. gasa i soli kao osnovna. Predmet poslovanja je proizvodnja slane vode. privredni sporovi. kartice obustava). Količina građe: 214 knj. godine integrisao sa Fabrikom sode Lukavac i formirao Kombinat pod nazivom Sono-hemijski kombinat “SODASO’’ Tuzla. izgradnja poslovnih prostorija. ugovori o individualnoj stambenoj izgradnji). Javno preduzeće “Elektroprivreda’’ BiH d. – 1998. ugovori i rješenja za stanove. godini izrađen je projekat otvaranja rudnika soli. godine mijenja naziv u Rudnici soli “Tuzla’’ sa sjedištem u Tuzli. 1970. Rješenjem Predsjedništva Vlade NRBiH broj 326 osnovano je Preduzeće pod nazivom RUDNIK KAMENE SOLI “TUŠANJ’’ TUZLA pod privrednim rukovodstvom Narodnog odbora grada Tuzla. godine. 70 reg. materijali. materijali i ugovori o školovanju radnika). Zapisnici i materijali organa upravljanja Pravna služba Društveni standard Služba za kadrovske poslove Služba finansija Služba računovodstva 203 . U toku svoga rada Preduzeće je imalo više statusnih promjena – 1959. Serije u fondu: 1. do 1967. 6. nabavka potrebnih sirovina. kadrovskih poslova (ugovori o stipendiranju učenika i studenata.. ali isti nije realizovan. kamene soli i istraživanje nafte. reprodukcionog materijala. do 1952.d. isplatne liste. godine. Rudnik soli i solane Tuzla se 1969. 2. 01. zaključci. koji je počeo djelovati 01. 3. odluke). koja je trajala od 1949. a 1962.

) OOUR Termoelektrana “Tuzla’’ u sastavu RO “Elektroprivreda BiH’’ Sarajevo (1974. 2. Ideja o razvoju većih energetskih kapaciteta u Tuzlanskom bazenu datira od 1946. tehnološke pare i toplinske energije za potrebe grijanja Tuzle i Lukavca. godine kada je izgrađena Termoelektrana snage 2. Sarajevo – Podružnica “Termoelektrana’’ Tuzla (1994.Valorizacija fonda: 3 S obzirom da građa predstavlja samo dio fonda (građa općih poslova. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1959. godine i izgradnja počela 1960. – Promjene naziva stvaraoca fonda: 1. d. može poslužiti kao pomoćni izvor za proučavanje rada i razvoja rudnika na području Tuzle i Bosne i Hercegovine. a 1961.7 MW u Kreki isključivo za potrebe Rudnika lignita Kreka i Solane Kreka. Osnovna djelatnost je proizvodnja električne energije. 3. završni računi i M4 obrasci su ostali kod imaoca zbog operativnosti). 5. godine Preduzeće dobija naziv “Termoelektrana Tuzla’’. godine započela je izgradnja kondenzacionog bloka i dva protutlačna bloka za tehnološku paru za Fabriku sode u Lukavcu i ostalu industriju. (0. Tvornica kože Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/TKT Vremenski raspon građe: 1949.) Historijat stvaraoca fonda: Proizvodnja električne energije u Tuzlanskoj regiji datira od 1905.) JP Elektroprivreda BiH. Termoelektrana u izgradnji “Lukavac’’sasjedištem u Tuzli (1959. godine na novoj lokaciji u Bukinju.) RO Termoelektrana “Tuzla’’ u Tuzli (1977.3 d/m) 204 . godine kada je planirana izgradnja TE Lukavac. Jezik u građi: bosanski.) Termoelektrana “Tuzla’’ u Tuzli (1964. Rješenje o osnivanju Termoelektrane “Lukavac’’ u izgradnji sa sjedištem u Tuzli doneseno je 1959. a 1947. tehnička i projektna dokumentacija. Količina građe: 1 kut. 4. srpski.d.

godine. Do 1941.5 d/m) 205 .1949. U toku rata bila je otežana nabavka kože i materijala za preradu. Historijat stvaraoca fonda: Radionica za preradu kože u Tuzli prerasla je u Tvornicu kože 1924. postavljanje i otpuštanje radnika i njihove obaveze. Opšta arhiva 2. 1949. zakonske propise. Jezik u građi: bosanski. 1 fasc. srpski. Posljednji vlasnik Tvornice kože Arnošt Landa je dobio mnoga priznanja za svoj rad. Državnog preduzeća za kožu. a na temeljima ove Tvornice. Preduzeće drvne industrije “Krivaja’’ Zavidovići Signatura fonda: BiH-ATKT/PDI’’K’’ Za Vremenski raspon građe: 1955. Serije u fondu: 1. Tvornica kože je prestala sa radom 1949. došao iz Praga majstor Arnošt Landa. Personalna arhiva Valorizacija fonda: 3 S obzirom da građa predstavlja samo dio fonda. godine u Tvornici je unaprijeđena proizvodnja i radila je uspješno. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1924. na poziv jednog od suvlasnika. (1. vrijedan je izvor za proučavanje rada i djelovanja ove Tvornice na području Tuzle.Sadržaj fonda: Fond sadrži dopise Glavne direkcije kože i obuće Ministarstva industrije i rudarstva NR Bosne i Hercegovine Sarajevo kojima je regulisan kompletan rad preduzeća. obrazovanje.. popise materijala potrebnog za rad Tvornice i iznose dodijeljenih kredita od Ministarstva industrije i rudarstva NR Bosne i Hercegovine. Količina građe: 48 knj. godine kada je. Likvidaciju je izvršila Komisija u čijem sastavu su bili članovi Ministarstva narodne odbrane. Gradskog narodnog odbora Tuzla i obućar Tošo Mihajlović. godine osnovano je Preduzeće “Kožar”. ali se uz velika zalaganja obezbjeđivala najnužnija količina prerađene kože tuzlanskim obućarima radi izrade cipela i čizama za potrebe NOVJ. .

Derventa. Projekti za gradnju “Kamionske ceste’’ 2. Šekovići. Žepče... i dokumentaciju Tehničke službe Distributivnih područja: Brčko. Modriča. Knjige opisa površina i šuma Valorizacija: 3 S obzirom da građa predstavlja samo dio fonda. Također je preuzet registraturski materijal iz perioda 1992. lokaciju i dozvolu za gradnju “Kamionske ceste Bijesnica – Milan planina’’. Jezik u građi: bosanski.Sadržaj fonda: Fond sadrži perspektivni plan razvoja Preduzeća. vrijedan je izvor za proučavanje rada i djelovanja ovoga Preduzeća. Srebrenica. Tešanj. U fondu se nalaze i knjige iskaza površina. Bosanski Brod. 469 omota. Odžak. Finansijska dokumentacija 206 . Maglaj. Doboj. opisa šuma (servitutne. Serije u fondu: 1. platne liste. Količina građe: 7. hrvatski. dokumentaciju iz sektora pravnih poslova. Serije u fondu: 1. srpski. Zavidovići. projekte. – 1995. dokumentaciju o radu organa upravljanja (Radnički savjet. 10 kut.725 knj. Ugljevik. godine a odnosi se na izvode platnog prometa. Bratunac. Orašje. Dokumentacija organa upravljanja 2. Olovo. – 1995. Zvornik. projektnu dokumentaciju. Vlasenica. (270 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži: finansijsku dokumentaciju (završni računi. Prnjavor. zaštitne i privatne). Bosanski Šamac. 33 fasc. Teslić. njemački Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1955. Han Pijesak. Lopare. Upravni odbor). Bijeljina. planova drvarenja i prodaje drvne mase iz 1923. blagajne.175 reg. M-4 obrasci). 1. kompenzacije itd.. ? Javno preduzeće “Elektroprivreda’’ BiH dd Sarajevo – Podružnica “Elektrodistribucija’’ Tuzla Signatura fonda: BiH – ATKT/’’E’’ BiHS – P’’ED’’ T Vremenski raspon građe: 1946.

167/63 od 18 07. Združeno elektrodistributivno preduzeće “Elektrodistribucija BiH’’ Sarajevo sa organizacijama u sastavu je postojalo od 1. aprila 1947. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: PrP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1946.07. nastalo je Združeno elektrodistributivno preduzeće “Elektrodistribucija BiH’’ Sarajevo u čiji je sastav ušlo svih pet preduzeća kao Organizacije u sastavu. u koje su se udružila 22 OOUR-a iz SR Bosne i Hercegovine i 3 zajednice OOUR-a Banja Luka. godine bila u sklopu Elektrobih. aprila 1947. Dosijei radnika 5.1945. Pismo u građi: latinica. Knjige Valorizacija fonda: 3 Fond može poslužiti kao izvor za proučavanje djelovanja i rada ove privredne grane.1963. 508 od 22. decembra 1973. godine osnovana je organizacija od do tada postojećih preduzeća: Elektroprivrednog-distributivnog preduzeća “Vlasenica’’ u Vlasenici i Termoelektrane na Oskovi u Banovićima. Mostar i Tuzla. januara 1971. godine i Samoupravnog sporazuma o udruživanju u Radnu organizaciju od 29. godine.1963.04. godine osnovano Električno preduzeće Tuzla sa sjedištem u Kreki i kao takvo registrovano rješenjem Ministarstva industrije i rudarstva NR Bosne i Hercegovine br. Na osnovu referenduma od 10. Jezik u građi: bosanski. Elektroprivredno-distributivno preduzeće “Slapovi na Uni’’ Bihać. Takav status Termoelektrana je zadržala sve do 31. hrvatski. godine. godine. 12. – Historijat stvaraoca fonda: Na osnovu informacija iz Radne organizacije za distribuciju električne energije “ElektroTuzla’’ Tuzla sa neograničenom solidarnom odgovornošću evidentirano je: Danom osnivanja preduzeća smatra se 31. Tehničke službe 4. 1973. pod nazivom Elektroprivrednodistributivno preduzeće “Elektro-Tuzla’’ u Tuzli (registrovano kod Okružnog privrednog suda u Tuzli rješenjem Fi br.12. i 28. Elektroprivredno-distributivno preduzeće “Elektro-Hercegovina’’ Mostar i Elektroprivredno – distributivno preduzeće “Elektro-Tuzla’’ Tuzla. godine izgrađena Termoelektrana u Kreki za isključive potrebe Rudnika lignita Kreka i Solane Kreka.1970. godine i ugovora o osnivanju od 30.1945. srpski.1947.08. godine do 31.3.12. godine). 34368 od 24.1973. jula 1970.12. Tako je na osnovu odluka radnika na zborovima radnika osnovana Zajednica osnovnih organizacija udruženog rada “Zajednica 207 . Elektroprivredno distributivno preduzeće “Vladimir Perić Valter’’ Sarajevo.862/63 od 22. Na osnovu odluka radnika na zborovima od 27. a zatim je do 31. Rješenjem Izvršnog vijeća SR Bosne i Hercegovine IV-2 br. godine. kada je rješenjem Vlade NR Bosne i Hercegovine br. godine osnovano je Elektroprivredno preduzeće “Elektrodistribucija BiH’’ Sarajevo. godine sklopljenog između: Elektroprivredno-distributivno preduzeće “Elektro-Banja Luka’’ Banja Luka. iako je 1905.

marta iste godine i kao takva postoji od 1. 13 fasc.. Radna organizacija za distribuciju električne energije “Elektro-Tuzla’’ Tuzla nastala je udruživanjem OOUR-a po osnovu Sporazuma o udruživanju zaključenog 28. Količina građe: 46 knj. 1973. 12.. Opšta i pravna dokumentacija Personalna dokumentacija Finansijsko-računovodstvena dokumentacija Osnovne knjige evidencije Valorizacija fonda: 4 Fond može poslužiti kao pomoćni izvor za proučavanje rada i razvoja industrije obuće na regiji Tuzla. Ova Zajednica je postojala od 31. personalna dosijea. lične kartone radnika. 2. a odnosi se na Podružnicu Tuzla i Poslovnice sa prostora Tuzlanskog kantona koje djeluju u sastavu “Elektrodistribucije” Tuzla.. sporazume.. “Elektro-Tuzla’’ Tuzla. a sadrži statute. februara 1977. “Elektro-Doboj’’ Doboj. matičnu knjigu radnika. ugovore o kupoprodaji. godišnje planove. Produžnica “Elektodistribucija’’ Tuzla djeluje od 1995. 197 reg. 4. Jezik u građi: bosanski. pravilnike. srpski. 17 pov. U sadašnjem statusnom obliku. u čiji sastav je ušlo 13 radnih organizacija. aprila 1977. akta o statusnim promjenama.Elektro-Tuzla’’ Tuzla u koju su se udružili OOUR-i: “Elektro-Brčko’’ Brčko. godine. potpisanog 2.d. platne liste. došlo do formiranja Složene organizacije udruženog rada za proizvodnju. popisne liste. godine. 2 rolne priznanja (25 d/m) Sadržaj fonda: Fond je necjelovit.03.1977. godine do 31. hrvatski Pismo u građi: latinica 208 . Serije u fondu: 1. “Elektro-Izgradnja’’ Tuzla. godine sa OOUR-a. kada je na osnovu referenduma i Samoupravnog sporazuma o udruživanju radnih organizacija. 3. godine. JP “Elektroprivreda BiH’’ d. rješenja o rasporedu na radna mjesta. računovodstveno-knjigovodstvenu dokumentaciju. – 2000. “Elektro-Vlasenica’’ Vlasenica. prenos i distribuciju električne energije “Elektroprivreda Bosne i Hercegovine’’ Sarajevo. DD “Union’’ u stečaju Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/’’U’’T Vremenski raspon građe: 1977. a u njen sastav ulaze poslovnice sa prostora Tuzlanskog kantona. Sarajevo. Kod stvaraoca i imaoca je ostala dokumentacija koja je još uvijek operativna. M-4 obrasce.

hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja 209 . Građa je 2000. DD “BOSANKA’’ u stečaju KLADANJ Signatura fonda: BiH – ATKT/“B’’Kl Vremenski raspon građe: 1960. dosijea radnika.. a dio koji se odnosi na stečaj ostao je kod stečajnog upravnika i po završetku postupka predaće se nadležnom sudu.Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1977. godine preuzeta u Arhiv. – 2007.. 792 dosijea (38 d/m) Sadržaj fonda: Fond se sastoji od: finansijske dokumentacije (završni računi. Jezik u građi: bosanski. srpski.. a kao DD od 1991. 28 pov. blagajne. godine “Union’’ je radio kao SOUR. Od 1978. 161 reg. kartoni LD-a. Skupština). dokumentacije koja se odnosi na arhivu protokola. 3. 2.. dokumentacije rada organa upravljanja (Radnički savjet. 4. Količina građe: 101 knj. – 2000. i knjiga osnovnih evidencija. Serije u fondu: 1. godine. 19 fasc. nalozi). Arhiva protokola Organi upravljanja Finansijska dokumentacija Dosijei radnika Knjige Valorizacija fonda: 3 Fond može poslužiti kao izvor za proučavanje djelovanja i rada ove privredne grane. Historijat stvaraoca fonda: Na osnovu uvida u preuzetu građu vidljivo je da je osnovna djelatnost ove Fabrike bila proizvodnja obuće. platne liste. Upravni odbor. izvodi. 5.

1991. Historijat stvaraoca fonda: “Bosanka’’ Kladanj radi i stvara građu od 1960. Jezik u građi: bosanski. – 2007. M4 obrasce. godine.Vremenski raspon stvaraoca fonda: 1960. U toku svog rada “Bosanka’’ je imala više statusnih promjena. – 2006. Dio dokumentacije koja je neophodna za vođenje stečajnog postupka ostao je kod imaoca. Fabrika konfekcije “ZINA’’ DOO u stečaju Tuzla Signatura fonda: BiH – ATKT/FK “Z’’ T Vremenski raspon građe: 1978. godine. U maju mjesecu 2004. komisija. kartone LD-a. godišnje popise. Finansijska dokumentacija 3.. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1978. ulazne i izlazne fakture. ugovore sa poslovnim partnerima. kalkulacije. Osnovna djelatnost preduzeća je proizvodnja sportske opreme. godine kada je izvršen upis u sudski registar Rješenjem br.07. DOO “ZINA’’ Tuzla 210 . Dokumentacija organa upravljanja i komisija 2. Serije u fondu: 1. 161 reg. U/I1637/91.. – 2007. godine otvoren je stečajni postupak. srpski. DOO “Tuzko’’ Tuzla 3. sindikata. od 30. DD “Proleter’’ Tuzla 2. stručnog kolegija. realizacije. blagajnu. dosijea radnika i matične knjige. U statusnom obliku Dioničko društvo djeluje od 1991. nalozi za knjiženje. Količina građe: 5 knj. (16 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži: dokumentaciju organa upravljanja. Matične knjige radnika Valorizacija fonda: 4 Fond može poslužiti kao izvor za proučavanje djelovanja i rada ove privredne grane. 275 fasc. finansijske kartice. Promjene naziva stvaraoca fonda: 1.

27 fasc. nalozi). odluke. 99 reg.. – 2006. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1985. godine otvoren je stečajni postupak. zatim DOO “Tuzko’’ (1988. Doboj Istok Signatura fonda: BIH – ATKT/“K’’Klo DI Vremenski raspon građe: 1985.Historijat stvaraoca fonda: Fabrika je u toku svoga postojanja imala više statusnih promjena i promjena naziva. kartoni LD-a. (24 d/m) Sadržaj fonda: Fond se sastoji od dokumentacije koja se odnosi na: opće i pravne poslove. isplate..). 2007.). finansijske poslove (završni računi. DOO za proizvodnju i promet konfekcije “KLOTEX’’ u stečaju Klokotnica. 5. – 1987. rad organa upravljanja (sjednice savjeta. Prvo je radila kao DD “Proleter’’ (1978. 01.dosijei radnika i radne knjižice). i knjige osnovnih evidencija. upravni odbor). Količina građe: 1 knj. srpski. naredbe. – 2002. radne odnose (rješenja o sistematizaciji radnih mjesta. a Rješenjem Općinskog suda u Tuzli od 10. Serije u fondu: 1. analitika LD-a. ? 211 .. – 2004. 1 kesa. blagajnički izvještaji.. 11 blok. 3 kut. 17 kov. 2.) i na kraju kao DOO “ZINA’’ (2002. Jezik u građi: bosanski. prestanku radnog odnosa.. Opća i pravna dokumentacija Organi upravljanja Radni odnosi Finansijska dokumentacija Knjige Valorizacija fonda: 4 Fond može poslužiti kao izvor za proučavanje djelovanja i rada ove privredne grane. 4.. – 2004. narudžbenice. 3. finansijski dnevnici.

godine. bruto-bilansi. Upravni odbor.. srpski. kartice stambenih kredita. dokumentaciju o radu organa upravljanja (Radnički savjet. a 1986. 3. projekte i programe geološkog istraživanja. 212 .. Godine 2001. Skupština dioničkog društva.). hrvatski Pismo u građi: latinica. 5. – 2005. 16 sv. ali i za rješavanje ličnih prava. izgradnje.“GEOBUŠENJE’’ dd u stečaju Tuzla Specijalizovano za geološka bušenja Signatura fonda: BiH – ATKT/”G’’T Vremenski raspon građe: 1972.. glavna knjiga. godine radi kao MP “GEOBUŠENJE’’ dd. 3 fasc. blagajna. elaborate o izvršenim bušenjima. Serije u fondu: 1. dopise iz sektora opštih i tehničkih poslova. 4. ćirilica Arhivistička infotmativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon stvaraoca fonda: 1972. M-4 obrasci). 2. Jezik u građi: bosanski. godišnje kartice obračuna LD-a. (20 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži finansijsku dokumentaciju (završni računi. Od 1991.. a stečaj 2004. istraživanja rudnih polja i bušenja. Historijat stvaraoca fonda: Osnovna djelatnost je geološko-istražno bušenje. dosijea sa kompletnom dokumentacijom radnika. Od 1977. 109 reg. godine radi kao OOUR “Bušenje i odvodnjavanje’’. KIF-KUF.(?) – 2005. izvršena je privatizacija. Sektor opštih i pravnih poslova Sektor organa upravljanja Finansijska dokumentacija Stambena dokumantacija Knjige Valorizacija fonda: 4 Fond može poslužiti kao izvor za proučavanje geoloških istraživanja. Količina građe: 67 knj. liste LD-a. 38 pov. godine prerasta u samostalnu RO “GEOBUŠENJE’’. djelovodne protokole.

5 fasc. godine do 08.1947. Pismo u građi: latinica.02. 213 . 209 reg. rad organa upravljanja (zapisnici organa upravljanja. godine kao Drvno industrijsko preduzeće “Pilana’’. ugovori i dokumentacija koja se donosi na stambenu oblast). do 24.12. 5. 4.– 2005. najveći dio građe odnosi se na finansijsku dokumentaciju (platne liste. Od 25. 2.. izvodi. arhiva protokola. Historijat stvaraoca fonda: Na osnovu dostupnih podataka stvaralac je imao više statusnih promjena i transformacija u toku svog rada i djelovanja. itd.1955. arhiva Radničkog savjeta. blagajne. U osnovnom kartonu naznačeno je da je stvaralac građe djelovao od 1946..). srpski. Količina građe: 101 knj. do 31. 605 dosijea (50 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži dokumentaciju koja se odnosi na: opće poslove (pravilnici. Sektor opštih i pravnih poslova Sektor organa upravljanja Kadrovski sektor Finansijski sektor Knjige Valorizacija fonda: 3 Fond može poslužiti kao izvor za proučavanje djelovanja i rada ove privredne grane. LD kartoni. 3..1955.1958. dokumentacija iz oblasti radnih odnosa). kadrovske poslove (personalna dosijea. a od 09. godine kao Sresko privredno preduzeće.03. Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1946. Jezik u građi: bosanski.. Ipak.1947. – 2005.“DRINJAČA’’ DD u stečaju Kladanj Preduzeće za primarnu i finalnu obradu drveta Signatura fonda: BiH – ATKT/“D’’Kl Vremenski raspon građe: 1947.02. fakture itd). knjige protokola).03. M-4 obrasci. pravne poslove (sudski sporovi. Serije u fondu: 1. 151 pov. hrvatski. završni računi.

d. 04/1-038/98. srpski. Rješenjem Kantonalnog suda U Tuzli br. godine izvršen je upis osnivanja Preduzeća za mehaničku preradu drveta “Drinjača’’ d.d.. godine. Kladanj nastalog podjelom Šipad d. ali i za rješavanje ličnih prava. 2.d. finansijsko–računovodstvene i personalne dokumentacije.09.. Jezik u građi: bosanski. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1949.. Pogon mehaničke prerade Kladanj. a na osnovu saglasnosti Ministarstva poljoprivrede.1991. Rješenjem br. “Sokolinatrans’’ d. Kladanj.. od 18. godine.d. a nastalog transformacijom DP “Sokolina’’ Kladanj. pokrenut je stečajni postupak. “Drinjača’’ d.10. 2002. knjiga zapisnika i dokumentacije opštenarodne odbrane. godine kao Preduzeće drvne industrije “Konjuh’’. 6 sv. Kladanj i “TMN Starić’’ d. U/I-1876/91 od 18. osnovnih knjiga evidencije. 07.godine stvaralac djeluje kao Drvno industrijsko preduzeće “Drinjača’’. godine U julu 2002. 5. Serije u fondu: 1. 14 fasc.05. “Sokolina’’ Kladanj na četiri samostalna pravna subjekta-dionička društva i to: Šumarsvo “Miljevica’’ d. – 2004. – 2002. godine izvršen je upis organizovanja Preduzeća za preradu i finalnu obradu drveta “Drinjača’’ d. U/I-1839/98 od 16.St.d. 214 . 192 reg. Količina građe: 39 knj. a od 1959. 3.d. Rješenjem Kantonalnog suda u Tuzli br. (25 d/m) Sadržaj fonda: Fond se sastoji od opće-pravne. šumarstva i vodoprivrede TPK br. 4. 34 pov. u sastavu “Sokolina’’ Kladanj. Kladanj.18/01 od 17. Šipad DOO “Partizan’’ u stečaju Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/Š’’P’’T Vremenski raspon građe: 1949. Kladanj.1998. Opšta dokumentacija Organi upravljanja Radni odnosi Finansijsko-računovodstvena dokumentacija Dokumentacija opštenarodne odbrane Valorizacija fonda: 4 Fond zbog svog sadržaja i sačuvanosti može poslužiti za istraživanje prilika u razdoblju djelovanja stvaraoca. 1998.d.

a kod stvaraoca je ostao dio dokumentacije koja se odnosi na stečajni postupak. ali i za rješavanje ličnih prava. kadrovske. 86 dosijea (20 d/m) Sadržaj fonda: Fond se sastoji od opće.. do 1989. 1 kov. – 2002. srpski. 215 . Količina građe: 87 knj. izvršen je upis brisanja “ŠIPAD’’ dd “Sokolina’’ Kladanj uslijed podjele na 4 preduzeća i to: dd TMN “Starić’’. 121 reg.. Arhivska građa je preuzeta od Stečajne uprave 2004. “Sokolinatrans’’ dd Kladanj. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: PrP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1977. uz više statusnih promjena. godine. Šumarstvo “Miljevica’’ dd.. godine izvršen je upis osnivanja “Starić’’ DD Preduzeće za proizvodnju masivnog namještaja i galanterije Kladanj. 14 pov. Od 1981. 253 fasc. te dokumentacije organa upravljanja i rukovođenja.. izvršen je upis organizovanja “ŠIPAD’’ DD “Sokolina’’ Kladanj nastalog spajanjem društava: “Sokolina’’ Holding dd Kladanj. Valorizacija fonda: 4 Fond zbog svog sadržaja i sačuvanosti može poslužiti za istraživanje prilika u razdoblju djelovanja stvaraoca. godine kao RJ TMN “Starić’’ u sastavu “Drinjača’’ Kladanj. “Šumarstvo’’ dd Kladanj i “Drinjača’’ Kladanj. pravne.Historijat stvaraoca fonda: Šipad DOO “Partizan’’.. – 2002. a 1991. egzistira od 1949. godine djeluje u sastavu RO “Konjuh’’ Živinice. “STARIĆ’’ DD u stečaju Kladanj Tvornica masivnog namještaja Signatura fonda: BiH-ATKT/TMN’’S’’ Kl Vremenski raspon građe: 1977. Jezik u građi: bosanski. “Sokolinatrans’’ dd i “Drinjača’’ te je izvršen upis Preduzeća za finalnu i primarnu preradu drveta dd TMN “Starić’’ Kladanj. ? Historijat stvaraoca fonda: Na osnovu dostupnih podataka može se konstatovati slijedeće: Imalac djeluje od 1979. TMN “Starić’’ dd Kladanj. Starić u sastavu “Sokolina’’ Holding Kladanj nastalog transformacijom DP “Sokolina’’ Kladanj.. Godine 1998. 2 sv. Godine 1996. godine. finansijske i personalne dokumentacije.

spiskova potrebne i postojeće radne snage. Jezik u građi: bosanski. premještaja i unapređenja radnika i slično.Glavna direkcija poljoprivrednih dobara Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/GDPD’’P’’T Vremenski raspon građe: 1946. Personalna dokumentacija Valorizacija fonda: 4 Fond može poslužiti kao pomoćni izvor za istraživanje rada i razvoja poljoprivrednih dobara i Glavne direkcije poljoprivrednih dobara koja je osnovana od strane Ministarstva poljoprivrede Vlade NR Bosne i Hercegovine. površine pojedinih dobara. na prijedlog Ministra poljoprivrede.Poljoprivreda. količinu sjemena za pojedine kulture. (1. Serije u fondu: 1. popise nedostataka na poljoprivrednim dobrima kao i dogradnje istih. izvještaje pojedinih dobara i preduzeća o utrošku hrane za stoku. vodoprivreda i šumarstvo “Posavina’’ . popise uginuća i tova pojedine stoke. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1946. Opšta dokumentacija 2. srpski. novembra 1949. hrvatski Pismo u građi: latinica. Vlada NRBiH je donijela Uredbu o osnivanju Glavne direkcije poljoprivrednih dobara “Posavina’’ sa sjedištem 216 . Količina građe: 6 kut. ? Historijat stvaraoca fonda: Septembra mjeseca 1946. – 1950. godine osnovano je Državno poljoprivredno dobro Novo Selo u Bijeljinskom srezu. godine.2 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži naređenja Ministarstva poljoprivrednih dobara BiH Sarajevo. otpisa. a 5. – 1950.

3) Državno ribarsko preduzeće “Sanićani’’ Banjaluka. – 1949.. platne liste. hrvatski. (1 d/m) Sadržaj fonda: Pošto fond nije obrađen i primljen je u potpuno nesređenom stanju. Propise o organizaciji i radu Direkcije donosio je Ministar poljoprivrede. u stečaju Donje Vukovije – Kalesija Signatura fonda: BiH – ATKT/“S’’ DV Ka Vremenski raspon građe: 1959.D. Državno preduzeće za priplod i uzgoj svinja “Jadar” Vlasenica Signatura fonda: BiH – ATKT/DPPUS’’J’’ V Vremenski raspon građe: 1948. Dragosevac i Paklenik). Kupres.. Jezik u građi: bosanski. izvodi. sjeme za sijanje i sl. 407 reg. Direkcija je za poljoprivredna dobra nabavljala opremu. Modriča.. “Jadar’’ Vlasenica i “Grmeč’’ Banjaluka.. Prnjavor. kartoni LD-a. Pismo u građi: latinica. Količina građe: 78 knj. 56 pov. odluke Skupštine dioničara. i osnovne knjige evidencije. 474 dosijea (58 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži finansijsku dokumentaciju (završni računi. “Krajina’’ Bosanska Krupa. a izvještaje sa poljoprivrednih dobara proslijeđivala je Ministarstvu poljoprivrede Sarajevo. blagajne. odluke Nadzornog odbora. zahvalnice. Količina građe: 6 knj. “Cerik’’ Brčko. “Čelaruša’’ Derventa i “Butmir’’ Ilidža. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: nesređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon stvaraoca fonda: (?) “SPREČA’’ D. Upravni odbor.u Tuzli. Na čelu Direkcije je bio glavni direktor koji je sa rukovodiocima osnovnih organizacionih jedinica sačinjavao kolegij Glavne direkcije i rukovodio njegovim radom. srpski.. hranu za stoku. U okviru ove Direkcije radili su: 1) Državna poljoprivredna dobra: “Rodoljub Čolaković’’ Bijeljina. odluke Stručnog odbora). Livno. “Motajica’’ Srbac. – 2005.. 217 . 3 kut. fakture). uvidom u građu istog utvrđeno je da se sastoji od razne dokumentacije koja se odnosi na rad Državnog preduzeća “Jadar’’ i Uprave prasilišta koje su djelovale u okviru njega (Vlasenica. pravnih i kadrovskih poslova. Kravica. 30 fasc. dokumentaciju koja se odnosi na organe upravljanja (Radnički savjet. dokumentaciju iz sektora opštih. 2) Preduzeće za uzgoj svinja “Sava’’ Brčko.

godine djeluje u sastavu PTK Tuzla. 244 reg. srpski. Javno preduzeće za vodoprivrednu djelatnost “Spreča” DD Tuzla Signatura fonda: BiH – ATKT/VD’’S’’T Vremenski raspon građe: 1952. 2.. Na Zapisniku iz 1995. 27 sveski. hrvatski. a čine je: normativna akta.Serije u fondu: 1. završni računi. Historijat stvaraoca fonda: Na osnovu uvida u Zapisnike Vanjske službe Arhiva TK o pregledu i stanju registraturne građe vidljivo je da “Spreča’’ radi od 1959. 4. Na osnovu gore navedenog može se konstatovati da je “Spreča’’ tokom svog rada i postojanja imala nekoliko statusnih promjena i transformacija. (38 d/m) 218 . opća arhiva. knjige djelovodnog protokola. 5. 7 kut. Pismo u građi: latinica. 3. kupovini i otkupu stanova. Količina građe: 78 knj. glavne zbirne knjige i knjige osnovnih sredstava. godine. 67 fasc. ugovori i odluke o dodjeli. građu koja se odnosi na dnevnike motrenja Meteorološke stanice Modrac.. zapisnici i odluke organa upravljanja. U sastavu PTK radi kao RO pod nazivom Poljoprivredno dobro “Spreča’’ Kalesija. platne liste. godine javlja se naziv SOUR PTK Poljoprivredno preduzeće “Spreča’’ Kalesija. Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon stvaraoca fonda: 1959. investicije. – 2005. Jezik u građi: bosanski. – 2005. Opći i pravni poslovi Organi upravljanja Kadrovska dokumentacija Finansije Knjige Valorizacija fonda: 3 Fond može poslužiti kao izvor za proučavanje djelovanja i rada ove privredne grane.. a u junu 2005. Sadržaj fonda: Fond se sastoji od dokumentacije koja se odnosi na rad i djelovanje Vodoprivrednog preduzeća “Spreča’’ dd Tuzla. godine otvoren je stečajni potupak. a od 1971.

Serije u fondu: 1. Nove promjene u statusu preduzeća desile su se 11.09. Fl. 155/74. godine kao Vodna zajednica Spreča.02. godine kada je rješenjem Osnovnog suda udruženog rada Tuzla br. srpski. Opća i pravna služba Služba organa upravljanja Kadrovska služba Finansije Knjige Valorizacija fonda: 3 Fond može poslužiti kao izvor za proučavanje djelovanja i rada ove privredne grane. godine kada je rješenjem br. Godine 1965. Posljednja zabilježena promjena izvršena je 27.1977.1987.1954.o. Tuzla 219 .1974. Nova promjena izvršena je 02. hrvatski. U/I-695/77 kao RO “Vodoprivreda Bosne i Hercegovine’’ sa ograničenom supsidijarnom odgovornošću sa osnovnim organizacijama udruženog rada Sarajevo – “Spreča’’ OOUR za vodoprivredne djelatnosti Tuzla.1989. godine kada je upisana kod Okružnog privrednog suda Sarajevo pod br.06. godine kada je kod Okružnog privrednog suda u Tuzli pod br. 5. 4.2005. godine kada je. Promjena u registraciji zabilježena je 1966. upisana “Spreča’’ kao OOUR za vodoprivredne djelatnosti Tuzla u okviru SOUR-a “Vodoprivreda Bosne i Hercegovine’’ Sarajevo – RO za izgradnju i održavanje vodoprivrednih i hidrograđevinskih objekata “Hidrorad’’ sa osnovnim organizacijama o. Sarajevo. godine izvršen novi upis kod istog suda (rješenje br. upisano kao JP za vodoprivrednu djelatnost “Spreča’’ d. Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon stvaraoca fonda: 1954. Historijat stvaraoca fonda: Javno preduzeće za vodoprivrednu djelatnost “Spreča’’ d. Jezik u građi: bosanski. U/I-778/87. upisano Vodoprivredno preduzeće Spreča sa potpunom odgovornošću Tuzla. Pod tim nazivom djelovalo je svega dvije godine. godine. jer je već 1991. 3. U/I-418/89 u registar ustanova upisana kao DP VP “Spreča’’ Tuzla. Fl. Kao takvo djelovalo je do 30.d.1954. Tuzla.09. godine kada je kod Općinskog suda Tuzla. Pismo u građi: latinica.09.sub.08.d. U registar Vodnih zajednica kod Uprave za vodoprivredu NR Bosne i Hercegovine upisana je 21. Nova preregistracija izvršena je 28.d. Tuzla osnovano je na Osnivačkoj skupštini 04. U/I-1439/05. 2.U/I-1532/91) kojim je preduzeću promijenjen naziv u MVP “Spreča’’ d. kod Osnovnog suda udruženog rada Sarajevo pod br. rješenjem br. spominje se kao Vodna zajednica tuzlanskog bazena “Spreča’’.07. 38/66 upisana kod Okružnog suda u Tuzli kao Vodoprivredno preduzeće “Spreča’’ Tuzla sa skraćenim nazivom “Vodo-Spreča’’.

ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1926. Kriva Rijeka i Ponijerka 2. Dole. Kraljevska šumska uprava u Kladnju radila je od 1926. Tarevo. Drecelj. od 23. Gojakovići. novine Kraljevine Jugoslavije’’ br. godine (“Sl. Mladovo-Olovci. – 1941. a upravljanje državnim šumama će se od šumarskih referenata 220 . Šumska uprava Olovo sa katastarskim opštinama: Olovo. Serije u fondu: 1. a odložene su po katastarskim opštinama.5 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži molbe i rješenja o dodjeli uzurpiranog državnog zemljišta.. Jezik u građi: bosanski.Šumska uprava Kladanj* Signatura fonda: BiH-ATKT/ŠUKl Vremenski raspon građe: 1926. Gurdići. Ravne. hrvatski Pismo u građi: latinica. Brloške. Uredbom o organizaciji Ministarstva šuma i rudnika i područnih ustanova i o upravi državnim šumama i državnim rudarskim preduzećima. Berisalići. od 21. 99-XXI/36). (5. Tuholj. osnovana je Direkcija šuma u Tuzli. Šumska uprava Kladanj sa katastarskim opštinama: Kladanj. Noćajevići. godine kao organ Kraljevske direkcije šuma u Sarajevu. a može poslužiti za istraživanje zemljišnog fonda po katastarskim opštinama i za rješavanje imovinskih prava pravnih i fizičkih lica. godine prestali su da važe ranije doneseni zakoni vezani za ovu oblast (“Sl. Gojsalići. – 1941. Musići. Petrovići. ? Historijat stvaraoca fonda: Na osnovu Zakona o šumama. decembra 1929. Kovačići. novine Kraljevine Jugoslavije’’ br. Stupari. Prijanovići i Bijelo Polje Valorizacija fonda: 3 Fond je necjelovit. 23 kut. Slivne. Vranovići. srpski. Na osnovu ove Uredbe dat je rok za provedbu nove teritorijalne raspodjele svih direkcija šuma prema šumskoprivrednim i saobraćajnim prilikama. 307-CXXXI/29). Količina građe: 4 knj. aprila 1936. Kruševo. Brateljevići. Krajšići.

Srebrenici. Kozluk. Sapna. Kozluk. 127-XLIII/39). Miljanovci. Petrovići. Drecelj. Upravna opština Zvornik. Kladnju. Šumska uprava Zvornik Signatura fonda: BiH-ATKT/ŠUZ Vremenski raspon građe: 1935.5 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži molbe i rješenja o dodjeli državnog zemljišta. Upravi šumskih dobara Kladanj pripadala je Šumska uprava Olovo sa katastarskim opštinama Olovo. Slivne. Gojakovići. Kriva Rijeka i Ponijerka i Šumska uprava Kladanj sa katastarskim opštinama Kladanj. Tesliću. Kruševo. Ravne. Krajšići. (4.sreskih načelstava prenijeti na šumske uprave koje će se postepeno osnivati. Brloške. Serije u fondu: . Tuzli. na osnovu Uredbe o organizaciji Ministarstva šuma i rudnika. Ministarski savjet je usvojio i odobrio prijedlog Ministra šuma i rudnika da u sastav Direkcije šuma u Tuzli uđu šumske uprave u Brčkom. Noćajevići. – 1941. Ministarski savjet je. Derventi i Gračanici (“Sl. usvojio i odobrio rješenje Ministra šuma i rudnika o razgraničenju između Direkcije šuma u Sarajevu i Tuzli (“Sl. Vozući.. Brateljevići. Prnjavor (interesna sfera Dubnica. Vranovići. Rainci. razne dopise i prepiske nižih i viših organa vlasti i sl. Jezik u građi: bosanski. Musići. Gurdići. Prijanovići i Bijelo Polje.Šumska uprava Zvornik koju čine: 1. 174XLII/36). Godine 1939. Zvorniku. Bijeljini. Kalesija i Prnjavor) Valorizacija fonda: 3 Fond je necjelovit. – 1941. Sarači. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1935. a može poslužiti za istraživanje zemljišnog fonda po katastarskim opštinama i za rješavanje imovinskih prava pravnih i fizičkih lica. Dole. Vlasenici. Olovu. hrvatski Pismo u građi: latinica. ? 221 . novine Kraljevine Jugoslavije’’ br. Kovačići. Han-Pijesku. Šetići Tabaci. Sprečanska opština sa katastarskim opštinama: Skočići. Mladovo-Olovci. Zavidovićima. srpski.. Gojsalići. Tarevo. 17 kut. novine Kraljevine Jugoslavije’’ br. Kalesija i 2. Količina građe: 8 knj. a odloženi su po katastarskim opštinama. Berisalići. Stupari. Tuholj.

srpski. Prnjavor (interesna sfera Dubnica. Srebrenici. Jezik u građi: bosanski. Valorizacija fonda: 4 Fond je fragmentaran. Količina građe: 10 kut. ali i za rješavanje ličnih prava. Han-Pijesku. Olovu. Bijeljina i Živinice. (3. melioracija i zaštita šuma i šumskih zemljišta. Kalesija i Prnjavor). kao i objekata vezanih za šumu. Šetići Tabaci. a ovom odlukom upravljenje se prenosi na šumske uprave koje će se postepeno osnivati i predstavljati osnovne upravne i finansijske jedinice za ekonomisanje državnim šumama. novine Kraljevine Jugoslavije’’ br. Državno šumsko gazdinstvo Živinice Signatura fonda: BiH-ATKT/DŠG Ž Vremenski raspon građe: 1945. Ministarski savjet je usvojio i odobrio prijedlog Ministra šuma i rudnika da u sastav Direkcije šuma u Tuzli uđu šumske uprave u Brčkom. Sapna. 174-XLII/36). nije obrađen. Miljanovci. 222 . hrvatski Pismo u građi: latinica. Tuzli.Historijat stvaraoca fonda: Godine 1936. – 1951. Derventi i Gračanici (“Sl. Šumska uprava u Zvorniku je radila u sastavu Direkcije šuma Tuzla. Tesliću. prepisku. raspise. Kozluk. Zvornik. Kladnju. prodaja šumskih i šumsko-industrijskih proizvoda i sva privredna djelatnost u cilju racionalnog iskorištavanja šuma. Bijeljini. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SA Stepen sređenosti: nesređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: (?) Historijat stvaraoca fonda: Predmet poslovanja je bio upravljanje. Do tada su državnim šumama upravljali šumarski referenti sreskih načelstava. podizanje. a može poslužiti za istraživanje rada i djelovanja stvaraoca. ali uvidom u građu utvrđeno je da se isti sastoji od dokumentacije koja se odnosi na dopise. Sarači. Vlasenici.8 d/m) Sadržaj fonda: Fond je primljen u Arhiv u potpuno nesređenom stanju. Vozući. potrajno iskorištavanje glavnih i sporednih šumskih proizvoda. Zavidovićima. Kozluk. Šumsku upravu Zvornik činile su Upravne opštine Zvornik. Rainci. Kalesija i Sprečanska opština sa katastarskim opštinama: Skočići. Zvorniku. platne liste i račune šumskih manipulacija Brčko. lovna i ribolovna privreda.

Olovo. i djelovodne protokole Trgovačkog preduzeća “Izvor”. Opšti spisi 2.” Serije u fondu: 1. Knjige Valorizacija fonda: 4 223 . Količina građe: 1 kut. 6 kut. Trgovačkih preduzeća ONO-a Tuzla (Bijeljina. arbitraže i sl. Ugljevik.4 d/m) Jezik u građi: bosanski.“Poljoprivredni magazin’’-Zemaljsko preduzeće za snabdijevanje poljoprivrede proizvodnim sredstvima . opštu arhivu. mjesečne planove. – 1952. Bosanski Šamac. Gradačac i Gračanica). Orašje. Finansijska dokumentacija 3. srpski.Filijala Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/“PM’’ FT Vremenski raspon građe: 1947. Količina građe: 3 knj. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: nesređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: (?) Trgovina i Zanatstvo Trgovačko preduzeće Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/TPT Vremenski raspon građe: 1945.. (2.5 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži platne liste. “ZE-MA” i “Bosnaplod. “Uzor”. hrvatski Pismo u građi: latinica. (0.

Gradačac. šibicama i vrijednosnicama Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/“D’’ PPDŠV T Vremenski raspon građe: 1947. Finansijska dokumentacija 3. Knjige Valorizacija fonda: 4 Fond je fragmentaran. šibicama i vrijednosnicama na teritoriji Oblasti 224 .. Zvornik. godine preduzeće pod nazivom: “Duvan’’ Preduzeće za promet duvanom.5 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži opštu dokumentaciju Direkcije Tuzla i platne liste kupoprodajnih stovarišta (Bijeljina. Jezik u građi: bosanski. Serije u fondu: 1. Modriča.Fond zbog svog sadržaja i sačuvanosti može poslužiti za istraživanje prilika u razdoblju djelovanja stvaraoca. – 1953. Kladanj. 12 fasc. – 1953. (?) “Duvan’’ Preduzeće za promet duvanom.(?)– 1952. Opšta dokumentacija 2. Brčko. srpski. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: nesređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1945. (2. ali i za rješavanje ličnih prava. maja 1949. Bratunac i Tuzla). ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: nesređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1949. Jezik u građi: bosanski. ? Historijat stvaraoca fonda: Savez RVI Jugoslavije – Centralni odbor osnovao je 26. hrvatski Pismo u građi: latinica. a može poslužiti za istraživanje rada i djelovanja stvaraoca. Bosanski Šamac. Količina građe: 4 knj. ali i za rješavanje ličnih prava. srpski.

poštanskim i drugim vrijednosnicama. na osnovu rješenja Saveza RVI Jugoslavije – Centralni odbor od 27.2 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži dokumentaciju koja se odnosi na osnivanje Društva (rješenje o upisu u sudski registar) i dokumentaciju koja je nastala u toku predstečajnog i stečajnog postupka. predato Glavnom odboru Saveza RVI za Bosnu i Hercegovinu. Osnivanje je odobrio Ministar trgovine i snabdijevanja FNRJ 13. – 2004. Teslić. Opšti spisi Valorizacija fonda: 4 Fond zbog svog sadržaja i sačuvanosti može poslužiti kao pokazatelj djelovanja ovoga Društva i načina vođenja stečajnog postupka. Količina građe: 1 reg.o. Modriča. cigar-papirom. Jezik u građi: bosanski. – 2004. Predmet poslovanja Preduzeća bila je trgovina duvanom. Preduzeće je. kao i drugom papirnatom robom. Tešanj. Kladanj. taksenim. – 2002. Bratunac. Bosanski Brod. a nalazilo se pod upravom Glavne uprave za privredu Saveza RVI za BiH. Odžak. u stečaju Srebrenik Signatura fonda: BiH-ATKT/DJL’’O’’S Vremenski raspon građe: 1997. Serije u fondu: 1. šibicama. “Omermax’’ DJL sa p. Brčko. “Salkić-prom’’ DOO Gračanica Signatura fonda: BiH-ATKT/’’SP’’G Vremenski raspon građe: 1993.tuzlanske sa sjedištem u Tuzli. 1951. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1997. (0. Preduzeće je u svom sastavu imalo 18 stovarišta (Bijeljina. Maglaj. godine. juna 1949. Bosanski Šamac. srećkama državne lutrije. Tuzla i Zvornik) i 57 maloprodavnica. odnosno prestanka rada ovakve vrste Društva. Gračanica. godine. Doboj. 02. 225 . Lopare. srpski.

godišnji izvještaj o poslovanju). Serije u fondu: 1. 4. naloge i sl. – 2010. ugovore i finsijsko–računovodstvenu dokumentaciju (periodične obračune.Količina građe: 3 knj. kalkulacije. dosijea radnika. rješenja.. Količina građe: 2 knj. – 2002. a sadrži dio opšte dokumentacije.5 d/m) Sadržaj fonda: Fond nije potpun i preuzet je od stečajne uprave 2002. odluke. završne račune. Historijat stvaraoca fonda: DOO “Salkić-prom” je radio od 1993.). opću. 226 . srpski. M4. blagajna. 10 fasc. promet i usluge Signatura fonda: BiH-ATKT/PPU “I’’ T Vremenski raspon građe: 2006. 2. do 2002.za proizvodnju. izvodi. 97 reg. nalozi za knjiženje. 69 reg. pravnu i kadrovsku dokumentaciju (dokumente o osnivanju. periodični izvještaji.godine. Opšta dokumentacija Kadrovska dokumentacija Finansijska dokumentacija Knjige Valorizacija fonda: 4 Fond može poslužiti kao izvor za proučavanje rada i djelovanja ovoga Društva. godine. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1993.. 3. (11 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži finansijsku dokumentaciju (ulazne i izlazne fakture. Jezik u građi: bosanski. blagajnu. (8. dosijea radnika). “Inspire’’ DOO Tuzla . a djelokrug rada je trgovina na veliko i malo. djelovodni protokol. registraciji i preregistraciji. carinska dokumentacija. ugovori o radu i djelu.. izvještaje. glavna knjiga.

Serije u fondu: 1. 227 . 2010. a dio građe je ostao kod imaoca do okončanja likvidacionog postupka. 2006. podnio Općinskom sudu Tuzla zahtjev za likvidaciju. godine Sud je donio pravosnažno rješenje.06. finansijsko-računovodstvenu i projekat. srpski. Historijat stvaraoca fonda: Osnovna djelatnost je dizajn software-a i hardware-a za ručne EEG uređaje i primjena ovog dizajna u prototipe. godine osnovana je firma “Inspire’’ d. Sudskim rješenjem broj 032-0-Reg-06-000949 od 12.o. – 2005.o. 08. a 13. U okviru firme osnovane su dvije poslovne jedinice i to: Poslovna jedinica Sarajevo – 2006. Kadrovska dokumentacija 3.za zbrinjavanje komunalnih i industrijskih otpadaka Signatura fonda: BiH-ATKT/ZKIO “SM’’T Vremenski raspon građe: 1997. Finansijska dokumentacija Valorizacija fonda: 4 Fond može poslužiti kao izvor za proučavanje rada i djelovanja ove vrste djelatnosti. “SUD-MULL’’ DOO Tuzla . – 2010. godine. Valorizacija fonda: 4 Fond može poslužiti kao izvor za proučavanje rada i djelovanja ove vrste djelatnosti. Jezik u građi: bosanski. Tuzla od strane američke firme Inspire LLC. godine i Poslovna jedinica Srebrenica – 2007. 06. (9 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži opštu arhivu. Inspire je 29. Količina građe: 76 reg.2010. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 2006. Opća i pravna dokumentacija 2.

odluke Upravnog odbora. Opća i pravna dokumentacija Personalna dokumentacija Finansijsko-računovodstvena dokumentacija Knjige Valorizacija fonda: 4 Vrijednost fonda je umanjena zbog nepotpunosti. knjige stanarina. 194 reg. blagajna) itd. matične knjige zaposlenih. 14 pov. kartoni LD-a. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1997. inženjering i usluge Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/“T-S’’ T Vremenski raspon građe: 1967. M-4 obrasci. Historijat stvaraoca fonda: Društvo se bavilo zbrinjavanjem industrijskih i komunalnih otpadaka. Za vrijeme svoga rada Društvo je imalo jednu statusnu promjenu – kada je u toku 2005. izvodi banke. 228 . (19 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži dosijea radnika. stanova i poslovnih prostora. 2.. otkupom PET ambalaže i svih vrsta plastike i papira. evidencije zaposlenog osoblja. ali može poslužiti za proučavanje djelovanja i rada ove ustanove kao i za rješavanje ličnih prava. 3. – 2008.o. – 2005. Serije u fondu: 1. izvještaje. Količina građe: 18 knj. godine došlo do promjene vlasništva. 4. planove..o. “TUZLA – STAN’’ d.Jezik u građi: bosanski. završni računi. finansijsku dokumentaciju (platne liste. Tuzla u stečaju Stambeno preduzeće za investiciono i tekuće održavanje zajedničkih dijelova zgrada. Napomena: Veći dio dokumentacije nakon stečajnog postupka preuzela je novoformirana Općinska služba za stambene poslove (radi daljeg obavljanja poslova stambene problematike u Općini Tuzla). srpski.

građevinskih knjiga i osnovnih knjiga evidencije.o. Količina građe: 25 knj. 3. (9. a 1991. 1 kov.. pravne. godine postoji i radi kao Stambeno preduzeće kada postaje Radna zajednica u okviru SIZ-e stanovanja Tuzla.Jezik u građi: bosanski.o. kao samostalno preduzeće. godine radi kao SIZ stanovanja Tuzla kada mijenja naziv u Opštinski zavod za izgradnju Tuzla. godine kada mijenja naziv u Javno stambeno preduzeće Tuzla. srpski. godine radi kao Stambeno preduzeće “Tuzla-stan’’ d. Od 1976. – 2001. 229 . 69 reg. do 1973.. Stambeno preduzeće Radna zajednica SIZ-e stanovanja SIZ stanovanja Tuzla Opštinski zavod za izgradnju Tuzla JP Zavod za izgradnju i uređenje grada Tuzle JP Direkcija za obnovu i izgradnju Tuzla Javno stambeno preduzeće Tuzla Stambeno preduzeće “Tuzla-stan’’ d. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: PrP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1966. 7. 16 fasc. 5. Promjene naziva stvaraoca fonda: 1. Od 2003. godine. –2009. 8. hrvatski Pismo u građi: latinica.o. “Agroprom’’ DD u stečaju Zvornik – Sapna Signatura fonda: BiH-ATKT/”A’’Z-Sa Vremenski raspon građe: 1994. 2. Tuzla Historijat stvaraoca fonda: Na osnovu uvida u Primopredajni zapisnik vidljivo je da je “Tuzla-stan’’ u toku svoga rada i djelovanja imao više statusnih promjena..5 d/m) Sadržaj fonda: Fond nije potpun i sastoji se od opšte. 6. do 1981.o. Kao JP Direkcija za obnovu i izgradnju radi od 1994. a stečajni postupak je otvoren Rješenjem Općinskog suda u Tuzli 2009. godine pod nazivom JP Zavod za izgradnju i uređenje grada Tuzle. finansijsko-računovodstvene i personalne dokumentacije. 4. Od 1966. do 1998..

Serije u fondu: 1. (2. Građa je 2003. Količina građe: 2 knj. Bavio se trgovinom. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1997.Serije u fondu: 1. Opšta dokumentacija 2. a od 1997. Opća i pravna dokumentacija 2. obračuni radnika i povjerilaca. ali i za rješavanje ličnih prava.3 d/m) Sadržaj fonda: Fond se sastoji od finansijsko-račuvodstvene i dokumentacije iz sektora opće-pravnih poslova. – 1995. “Optima Lubricants’’ Doo Tuzla Signatura fonda: BiH – ATKT/“OL’’T Vremenski raspon građe: 2000. .. srpski. godine radio u okviru RO “UPI’’.2002. 18 reg. – 2001. Ovo Preduzeće se bavilo trgovinom ulja za motorna vozila. a odnosi se na rad i djelovanje Doo “Optima Lubricants’’ Tuzla. godine je registrovan i radio samostalno. Knjige 230 . Knjige Valorizacija fonda: 4 Fond može poslužiti kao izvor za proučavanje rada i djelovanja ovoga Društva. Jezik u građi: bosanski. sudski sporovi. otkupom i prodajom poljoprivrednih proizvoda i izvođenjem građevinskih radova. ? Historijat stvaraoca fonda: DD “Agroprom’’ je prije ratnih zbivanja 1992. ali je dokumentacija koja se odnosi na likvidacioni postupak ostala kod stvaraoca (blagajna. Finansijsko-računovodstvena dokumentacija 3. Finansijska dokumentacija 3. zemljišno-knjižna dokumentacija).godine preuzeta u Arhiv od Stečajne uprave DD”Agroprom”. ugovori.

indeksi.. matične knjige radnika. 11 kut. “ŽIVINICEPROMET’’ DD u stečaju Živinice Signatura fonda: BiH – ATKT/“ŽP’’ Ž Vremenski raspon građe: 1948. narudžbenice. 2 diskete (128 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži dokumentaciju koja se odnosi na opće i pravne poslove. 166 pov. blagajne. 113 fasc. štambilje.. Jezik u građi: bosanski. finansijske poslove (završni računi. direktor). 5 paketa.. srpski. 689 reg. – 2004. na radne odnose i personalnu dokumentaciju. projekte. na rad organa upravljanja i rukovođenja (Upravni odbor. 5. 22 omota. hrvatski Pismo u građi: latinica. Količina građe: 118 knj. 10 kov. Zbor radnika. 1801 dosije. Serije u fondu: 1. knjige osnovnih sredstava itd. kartoni LD-a. finansijske kartice. hrvatski.. 3. Jezik u građi: bosanski. srpski.– 2002. elaborate. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja 231 . izvodi).Valorizacija fonda: 4 Fond može poslužiti kao izvor za proučavanje djelovanja i rada ove privredne grane.... platne liste. 4. Opća i pravna dokumentacija Organi upravljanja i rukovođenja Radni odnosi Finansijska dokumentacija Knjige Valorizacija fonda: 3 Fond može poslužiti kao izvor za proučavanje djelovanja i rada ove privredne grane. Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 2000.). pečate i osnovne i pomoćne knjige evidencija (djelovodni protokoli. Radnički savjet. 2. 16 sv.

232 . PIO prijave i odjave radnika. isplate. Tako je u periodu 1962. 80 pov. Velpos. 2. 14 fasc. Transport. Serije u fondu: 1. radne odnose (rješenja. blagajnički izvještaji.. U toku svoga rada preduzeće je doživjelo više transformacija i promjena naziva. do 1991. finansijske poslove (završni računi. “DISTRIBUTIVNI CENTAR’’ DD u stečaju Gračanica Signatura fonda: BiH – ATKT/«DC»G Vremenski raspon građe: 1976. narudžbenice. godine ovo preduzeće poslovalo u sastavu SOUR-a PTK Tuzla kao RO “Živinicepromet’’ sa OOUR-ima: Malprom. 3. finansijski dnevnici. kartoni LD-a. 1 kov. 5. Gramog.Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: (?) Historijat stvaraoca fonda: “Živinicepromet’’ je mješovito trgovačko preduzeće čija je osnovna djelatnost bila trgovina roba široke potrošnje na veliko i malo. analitičke kartice. (38 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži dokumentaciju koja se odnosi na opće i pravne poslove.. Opća i pravna dokumentacija Organi upravljanja Radni odnosi Finansijska dokumentacija Knjige Valorizacija fonda: 3 Fond može poslužiti kao izvor za proučavanje rada i djelovanja ove privredne grane. zatim kao DTP “Živinicepromet’’ u sastavu PTK Tuzla. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: (?) – 2002. Jezik u građi: bosanski. Robna kuća i RZZP. 23 sv... srpski. 266 reg. – 2002. Zbor radnika. rad organa upravljanja (Radnički savjet. odluke organa upravljanja).. dosijei radnika). i osnovne i pomoćne knjige evidencija. Količina građe: 33 knj. 4. kartoni i podaci o radnicima. te DD “Živinicepromet’’ kao pravni sljednik TZK “Trgozad’’ Živinice. nalozi).

godine otvara se stečajni postupak nad Trgovinskim preduzećem za spoljnu i unutrašnju trgovinu na veliko i malo d.. “Distributivni Centar’’ p.. tako i zbog sačuvanosti. St.Trgovina poljoprivrednim proizvodima Sarajevo – Predstavništvo Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/“ZP’’TPPS . Sadrži platne liste i rješenja o postavljenju službenika. (1 d/m) Sadržaj fonda: Fond nije potpun. srpski.PT Vremenski raspon građe: 1952.o. kako zbog svog sadržaja. 51 blok (65 d/m) 233 .12. 301 reg. Jezik u građi: bosanski. Opšta i finansijska dokumentacija Valorizacija fonda: 4 Fond je. – 2003.. 4 fasc. – 1958. 15/02 od 16. 203 pov. Serije u fondu: 1.2002. “Zemaljski proizvod’’ . 5 pov. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: nesređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: (?) “Gradnja’’ DOO Preduzeće za izvođenje radova u građevinarstvu Srebrenik u stečaju Signatura fonda: BiH – ATKT/“G’’ S Vremenski raspon građe: 1968.. 7 sveski. Gračanica. male vrijednosti i može poslužiti kao pokazatelj o radu i postojanju ovoga preduzeća. registraturski je sređen i dobro sačuvan.Historijat stvaraoca fonda: Rješenjem Kantonalnog suda Tuzla br. Količina građe: 12 knj. Količina građe: 1 kut.d..

analitičke kartice.. dijela dokumentacije organa upravljanja – zapisnici Radničkog savjeta. Zbora radnika. 5. hrvatski. Sektor opštih i pravnih poslova Sektor organa upravljanja Finansijska dokumentacija Projekti Knjige Valorizacija fonda: 4 Fond može poslužiti kao izvor za proučavanje djelovanja i rada ove privredne grane. ugovori. 4. u stečaju Tuzla Signatura fonda: BiH – ATKT/“I’’T Vremenski raspon građe: 1977. platne liste. blagajne. pravilnici. 234 . finansijske dokumentacije – LD kartoni. Pismo u građi: latinica. 2.. 5 pov. Jezik u građi: bosanski.Sadržaj fonda: Fond sadrži dokumentaciju koja se odnosi na rad i djelovanje firme “Gradnja’’ Srebrenik. a sastoji se od: dijela opće i pravne dokumentacije – arhiva protokola. projekti i građevinski dnevnici. 242 dosijea (8 d/m) Sadržaj fonda: Fond se sastoji od: dijela opće i pravne dokumentacije.. matične knjige radnika. 3. srpski. dijela finansijske dokumentacije (LD kartoni.o. Serije u fondu: 1. Upravnog odbora. završni računi.o. 36 reg. – 2009. blagajne). Osnovna djelatnost Društva bila je izvođenje radova u građevinarstvu. upis u sudski registar. obračunske liste. dijela dokumentacije Izvršnog odbora personalnih dosijea radnika i dokumentacije vezane za stečaj. Količina građe: 17 knj. osnovne i pomoćne knjige evidencije. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon stvaraoca fonda: (?) “IZOLACIJA’’ d.

15 fasc. srpski. Jezik u građi: bosanski. 272 dosijea (13 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži finansijsku dokumentaciju (završni računi. Sektor opštih i pravnih poslova Sektor organa upravljanja Finansijska dokumentacija Dosijei radnika Valorizacija fonda: 3 Fond može poslužiti kao izvor za proučavanje djelovanja i rada ove privredne grane. Finansijska dokumentacija 2. Dosijea radnika 3.Serije u fondu: 1.. blagajne. – 2004. matične knjige radnika i personalna dosijea. 4. 2. “CENTRAL’’ dd u stečaju Tuzla Signatura fonda: BiH – ATKT/“C’’ T Vremenski raspon građe: 1966. U statusnom obliku kao DOO “Izolacija’’ radilo je od 1995. Knjige 235 .. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: (?) Historijat stvaraoca fonda: Preduzeće je radilo od 1972. dokumentaciju i knjige o dioničarima. 3. izvodi. Serije u fondu: 1. fakture). platne liste. Količina građe: 75 knj. M-4 obrasci. Osnovna djelatnost Društva bila je termo i hidro-izolacija objekata. hrvatski Pismo u građi: latinica. 46 reg. godine i u toku svoga rada imalo više transformacija. kartoni LD-a.. godine.

Valorizacija fonda: 3 Fond može poslužiti kao izvor za proučavanje djelovanja i rada ove privredne grane. građevinski dnevnici. – 2005. stolarski.. Tokom svog rada i postojanja stvaralac je imao više statusnih promjena i transformacija. tehničku dokumentaciju (projekti. – 1987. Količina građe: 3 knj. Osnovna djelatnost su zanatski radovi u građevinarastvu i to: zidarski. molerski. zaključke i druge materijale sa sjednica Zadružnog savjeta i Zbora radnika. srpski. dosijea radnika. a u sastav istog ulazili su OOUR “Građevinar’’. 3. odluke. 5. 24 reg. a u martu 2005. godine pod nazivom RO Zanatsko preduzeće “Central’’ Tuzla. dopisi i zapisnici o građevinskim radovima. 2. Historijat stvaraoca fonda: Preduzeće je osnovano 1960. hrvatski Pismo u građi: latinica. knjige itd. limarski i dimnjačarski. Ugovore o poslovnoj saradnji. M-4 obrasce. godine otvoren je stečajni potupak. 12 pov. ugovore i odluke o dodjeli kredita. bravarski. Jezik u građi: bosanski. (4 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži normativna akta. Normativna akta Materijali sa sjednica Finansijska dokumentacija Tehnička dokumentacija Knjige Valorizacija fonda: 4 Fond može poslužiti kao izvor za proučavanje razvoja i djelovanja Zadruge. adaptacija stambene zgrade u poslovnu). Serije u fondu: 1.. 4. “Progres’’ Tuzla .Zanatska proizvodno-uslužna zadruga Signatura fonda: BiH-ATKT/ZPUZ’’P’’T Vremenski raspon građe: 1980. 236 . OOUR “Održavanje’’ i OOUR “Metalskih radnika’’. Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon stvaraoca fonda: 1960. kartone LD-a.

Serije u fondu: 1. molerskofarbarski. projekte. srpski. montaža i održavanje rashladnih uređaja.(?) – 2008. instalacija centralnog grijanja. – 2009. “2. pravne. popravak radio i TV aparata. i na poslove ONO i DSZ.. 2. ugovore sa poslovnim partnerima. OKTOBAR’’ dd u stečaju Tuzla Signatura fonda: BiH-ATK/“2. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: (?) Historijat stvaraoca fonda: Djelatnost ove Zadruge obuhvatala je radove: zidarsko-fasaderski. 5. Sadržaj fonda: Fond se sastoji od dokumentacije koja se odnosi na opće. 3. srpski. stolarski.. 4. kadrovske i finansijskoračunovodstvene poslove. parketarski. Jezik u građi: bosanski. 77 pov. 333 reg. OK’’ T Vremenski raspon građe: 1956. limarski. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: PrP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1956.Jezik u građi: bosanski. prerada i obrada metala i sl. Količina građe: 41 knj. hrvatski Pismo u građi: latinica. tesarski. bravarski. 237 . proizvodnja vijčane robe. Opći i pravni poslovi Kadrovski poslovi Finansijsko-računovodstveni poslovi Projekti Poslovi ONO i DSZ (40 d/m) Valorizacija fonda: 3 Fond može poslužiti kao izvor za proučavanje razvoja i djelovanja ove privredne grane. hrvatski Pismo u građi: latinica.

izvodi.d. LD kartoni. te kasnije kao RO Niskogradnja sa dva OOUR-a i RZZS i to: OOUR za niskogradnju. finansijska dokumentacija platne liste.. do 1990. Jezik u građi: bosanski. 01. knjige djelovodnog protokola. a od 1988. 2. arhiva protokola. a u 1984. transport i remont u Bukinju i RZZS. Oktobar’’. Stvaralac je zadržao dio dokumentacije koji će biti predat Arhivu po okončanju stečajnog postupka. nalozi za knjiženje. pravilnici. 74 pov. 11 sveski. OOUR za proizvodnju asfalta. završni računi. “FRIZER’’ d.. godine nosi naziv DP za niskogradnju “2. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja 238 . 2008.. 89 omot. hrvatski Pismo u građi: latinica. 2 diskete (22 d/m) Sadržaj fonda: Fond se sastoji od dokumentacije koja se odnosi na rad i djelovanje „Frizer“ d. 3. personalni dosijei. Opća i pravna služba Služba organa upravljanja Kadrovska služba Finansije Knjige Valorizacija fonda: 4 Fond može poslužiti kao izvor za proučavanje ove privredne grane. blagajna. 125 reg. strategija odbrane. normativna akta. matične knjige radnika i zahvalnica. a čine je: dokumentacija o registraciji firme. planovi. godine udruženo je u SOUR “Tehnograd’’ Tuzla. 1 blok.. srpski. godine radi kao Preduzeće za puteve “2. Od 1974. Tuzla.d. Količina građe: 22 knj. Tuzla Signatura fonda: BiH – ATKT/“F’’ T Vremenski raspon građe: 1947. – 2004.. Serije u fondu: 1. godine dobija naziv “2. Oktobar’’. 5. godine uveden je stečajni postupak. 4.Historijat stvaraoca fonda: U toku svog rada stvaralac je imao više statusnih promjena – od 1960. 31 kov. a od 1991. godini je došlo do reorganizacije pa je RO poslovala bez OOUR-a i RZZS. M-4 obrasci. Rješenjem Općinskog suda u Tuzli 09. Oktobar’’ dd u mješovitoj svojini. 2 radne knjižice. dokumentacija organa upravljanja.. 91 fasc.

srpski. Jezik u građi: bosanski. U/I605/05. – 2005. Od 1990. (0. godine radio je pod nazivom DP “Frizer’’ Tuzla.d. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1948. a zbog neusklađivanja statusa istog sa odredbama Zakona o privrednim društvima.d. Rješenjem Kantonalnog suda Tuzla br. Tuzla utvrđen je prestanak poslovanja po službenoj dužnosti. – ? 239 . Tuzla djeluje i stvara građu od 1946.d.Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1946. Serije u fondu: 1. a od 1992.4 d/m) Sadržaj fonda: Fond nije potpun. Količina građe: 1 kut. “Frizer’’ d. od 20. male vrijednosti i može poslužiti kao pokazatelj o radu i postojanju ovoga preduzeća. sadrži bilanse preduzeća. Ugostiteljstvo i Turizam “Ugostitelj’’ Tuzla . zbog svog sadržaja i sačuvanosti. godine djeluje u statusnom obliku “Frizer’’ d. godine. 04. Finansijska dokumentacija Valorizacija fonda: 4 Fond je. Tuzla. U toku svog rada i postojanja imao je više statusnih promjena. godine za “Frizer’’ d. 2005. Historijat stvaraoca fonda: Osnovna djelatnost je pružanje brijačko-frizerskih usluga i spoljnotrgovinski promet.Ugostiteljsko preduzeće Signatura fonda: BiH-ATKT/UP’’U’’T Vremenski raspon građe: 1954.

osnivanje i vođenje radionica za preradu mesa. restorana). hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1948. srpski. – 1949. Historijat stvaraoca fonda: Rješenjem Zemaljskog odbora ratnih vojnih invalida Bosne i Hercegovine od 09. 21909/48. godine (“Sl. Glavni odbor Saveza ratnih vojnih invalida je 1949. godine. godine donio Rješenje o likvidaciji ovog Ugostiteljskog preduzeća. list NR BiH’’ br. 1948. 240 . Opšta dokumentacija Valorizacija fonda: 4 Fond može poslužiti kao izvor za proučavanje djelovanja i rada ove privredne grane. prepiska i računi). 22/55. Ovo preduzeće je poslovalo pod administrativno-operativnim rukovodstvom Zemaljskog odbora ratnih vojnih invalida BiH. Količina građe: 1 kut.). Serije u fondu: 1.4 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži rješenje o osnivanju i ukidanju preduzeća. 01. alkoholnih i bezalkoholnih pića. (0. a predmet poslovanja bio je vršenje ugostiteljskih usluga. Jezik u građi: bosanski. a po odobrenju Ministarstva trgovine i snabdijevanja NR Bosne i Hercegovine. od strane Gradskog narodnog odbora Tuzla 1948. Invalidsko ugostiteljsko preduzeće u Tuzli Signatura fonda: BiH-ATKT/IUP T Vremenski raspon građe: 1948. nabavljanje alkoholnih i bezalkoholnih pića i prehrambenih artikala za svoje poslovne i pogonske jedinice. osnovano je Invalidsko ugostiteljsko preduzeće u Tuzli čija je osnovna djelatnost bila obavljanje svih vrsta radnji ugostiteljske struke (hotela. – 1949. te dio opšte i finansijske dokumentacije (dopisi.Historijat stvaraoca fonda: Ugostiteljsko preduzeće “Ugostitelj’’ osnovano je rješenjem br.

Jezik u građi: bosanski. godine. U svome radu imao je više statusnih promjena. “SLOBODA’’ dd u stečaju Tuzla . Količina građe: 7 knj..najvećim dijelom ugostiteljstvo. – 2001.. Opšta dokumentacija 2. Serije u fondu: 1. 233 reg. dok je dio registraturne građe koja se odnosi na provođenje stečajnog postupka ostao kod predavaoca. Finansijska dokumentacija 3. godine. a djelatnost mu je bila uslužna . 265 reg.. 42 pov. Knjige evidencija Valorizacija fonda: 4 Fond može poslužiti kao pomoćni izvor za proučavanje djelovanja i rada ovakve vrste preduzeća.. – 2004. ? Historijat stvaraoca fonda: “Salines’’ je radio od 1960.“Salines’’ DD u stečaju Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/’’S’’T Vremenski raspon građe: 1960. 31 pov. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1960.Preduzeće u mješovitoj svojini za ugostiteljstvo i trgovinu Signatura fonda: BiH – ATKT/“Sl’’T Vremenski raspon građe: 1970. srpski. 1 fascikla 241 (31 d/m) . (30 d/m) Sadržaj fonda: Fond se sastoji od opšte finansijske dokumentacije i osnovnih knjiga evidencija. Građa fonda nije cjelovita i preuzeta je u Arhiv od Stečajne uprave 2004. – 2001.. Količina građe: 23 knj.

hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja tvaraoca fonda: 1962.OOUR “Sloboda’’ DD “Sloboda’’ Historijat stvaraoca fonda: Osnovna djelatnost je ugostiteljstvo i trgovina. RSD Poslovna jedinica “Sloboda’’ RO “Sloboda’’ DP “Sloboda’’ PTK Tuzla – Salines . godine djeluje pod sadašnjim nazivom.Sadržaj fonda: Fond sadrži dokumentaciju koja se odnosi na opće i pravne poslove. nalozi. a od 11. – 2004. Jezik u građi: bosanski. Opća i pravna dokumentacija Organi upravljanja Radni odnosi Stambena dokumentacija Finansijska dokumentacija Knjige Valorizacija fonda: 3 Fond može poslužiti kao izvor za proučavanje djelovanja i rada ove privredne grane. M-4 obrasci. 11. dobavljači. srpski. platne liste. 3. 242 . rad organa upravljanja (Radnički savjet. blagajne. Serije u fondu: 1. kao i stečajna dokumentacija). Osnovano je 1962. 5. Zbor radnika). 6. 4. i knjige osnovnih i pomoćnih evidencija. 3. 5. finansijske poslove (završni računi. 2. 1991. kartoni LDa. finansijski dnevnici. ? Promjene naziva stvaraoca fonda: 1. stambene poslove. isplate. izvodi. godine. 4. 2.

5. Bife “Toplice’’. Bife “Jezero’’. godine otvoreni su Bifei “Toplica’’. U Živinicama je registrovan HUTRO “Salines’’ Tuzla OOUR Živinice koji je obuhvatao objekte: Hotel “Konjuh’’. 2. a 1972. Količina građe: 82 knj. – 2011. Bife “Odmor’’. U 1971. Gostionu “Konjuh’’. godine kada iz DP prelazi u DOO. dolazi do preregistracije (OOUR prelazi u DP) i dobija naziv DP “Ugostiteljstvo-Konjuh’’ Živinice. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: PrP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja tvaraoca fonda: 1952. godine počeo sa radom ugostiteljski objekat “Romanija’’. Historijat stvaraoca fonda: U Živinicama je 1952. godine Gostiona “Bašta’’ Živinice. srpski. godini otvoren je Bife “Jezero’’ Šerići. a 1969. 13 fasc. 3. – 2011. godine kada je došlo do udruživanja ugostiteljskih objekata u RO pod nazivom HUTRO “Salines’’ Tuzla.. 298 reg. rad organa upravljanja. Bife “Spreča’’. pravne i kadrovske poslove. godine iz DOO prelazi u DD i posluje pod nazivom “Ugostiteljstvo-Konjuh’’ DD Živinice.. a 2002. materijalno-finansijske poslove i knjige stranih i domaćih gostiju kao i boravišne knjige. Godine 1990. Bife “Zdravljak’’ i Bife “Dom kulture’’ Živinice. 5 sveski. Hotel “Konjuh’’ je otvoren 1974. Opći i pravni poslovi Kadrovski poslovi Organi upravljanja Finansijski poslovi Knjige Valorizacija fonda: 3 Fond može poslužiti kao izvor za proučavanje djelovanja i rada ove privredne grane. 2 kut. Bife “Romanija’’. Nova satusna promjena desila se 1996. 4. (25 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži građu koja se odnosi na opće.. 32 pov. Stečajni postupak je otvoren 243 . Jezik u građi: bosanski.“Ugostiteljstvo – Konjuh’’ dd u stečaju Živinice Signatura fonda: BiH – ATKT/“U-K’’ Ž Vremenski raspon građe: 1952. Serije u fondu: 1.. “Centar’’ i “Dom kulture’’ Živinice.

Historijat stvaraoca fonda: Osnovna djelatnost je turizam.. 3. godine kao i matična knjiga radnika) ostala kod stvaraoca i po okončanju istog bit će predata Arhivu. Količina građe: 2 knj. Opća i pravna dokumentacija Finansijska dokumentacija Projektna dokumentacija Knjige Valorizacija fonda: 4 Fond može poslužiti kao izvor za proučavanje djelovanja i rada ove privredne grane. 20 reg. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička obavijesna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon stvaraoca fonda: 1995. 4. – 2004. (3 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži opću..2004. Javno preduzeće “Plaže Jezera’’ Modrac u stečaju Lukavac Signatura fonda: BiH – ATKT/“PJ’’ MLu Vremenski raspon građe: 1995. a građa je (od otvaranja ovog postupka pa do 2011. 2. 244 . sudsku. Serije u fondu: 1. ugostiteljstvo. sport i ribolov. finansijsku i projektnu dokumentaciju (projekti i skice zemljišta). – 2004. 6 fasc. godine. srpski. kao i djelovodne protokole i evidencije radnika. Jezik u građi: bosanski. pravnu.

godine imala je status samostalne upravne ustanove. kao upravna ustanova u sastavu Ministarstva Trgovine. situacije. godinu. Do 2003. 44 fasc. hrvatski Pismo u građi: latinica. Direkcija za puteve Tuzla Historijat stvaraoca fonda: Osnovna djelatnost Preduzeća je održavanje puteva. blagajna. projekte mostova. godine pod nazivom Putni fond Okruga Tuzla. Tako je do 1991. fakture). ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1979. turizma i saobraćaja TK. – 1995. U toku svoga rada Direkcija je imala više statusnih promjena. Jezik u građi: bosanski.. u skladu sa izmjenama i dopunama Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave TK Direkcija umjesto ustanove postaje upravna organizacija. kopiju djelovodnog protokola Ministarstva za promet i komunikacije TPK – Direkcije za puteve Tuzla za 1995. a od 1994. Godine 2005. 42 reg. Količina građe: 2 knj. godine djeluje u okviru Ministarstva prometa i komunikacija pod nazivom Direkcija za puteve Tuzla. – Promjene naziva stvaraoca fonda: 1. 245 . srpski.. a od tada radi pod nazivom Direkcija cesta TK Tuzla. od 1992. finansijske kartice. SIZ za regionalne puteve Tuzla 2. (6 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži finansijsku dokumentaciju (izvodi. Valorizacija fonda: 4 Fond nije kompletan ali može poslužiti kao pomoćni izvor za proučavanje djelovanja i rada ovakve vrste preduzeća. prevoz robe i putnika. Putni fond Okruga Tuzla 3. godine radila kao SIZ za regionalne puteve Tuzla.. servis Direkcija za puteve Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/DZPT Vremenski raspon građe: 1979. ugovore o građenju.Saobraćaj.

3 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži raznu prepisku. srpski. godine kao Autosaobraćajna sekcija Državnog autosaobraćajnog preduzeća Sarajevo. Serije u fondu: 1. Količina građe: 1 kut. a imao je svoje punktove u Bijeljini. “Autoprevoz’’ se dosta sporo razvijao. Banovićim a. pripojili prevoznički kapaciteti Kombinata “Boris Kidrič’’ Lukavac i Fabrike sode iz Lukavca. hrvatski Pismo u građi: latinica.Autosaobraćajno preduzeće “Autoprevoz’’ Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/AUP”A”T Vremenski raspon građe: 1948. Javno preduzeće “Gazela’’ u stečaju Gradačac Signatura fonda: BiH – ATKT/’’G’’Gd Vremenski raspon građe: 1994. iz “Autoprevoza’’ je izdvojen pogon za saobraćaj (prevoz robe i putnika) i osnovano Gradsko saobraćajno preduzeće Tuzla.. nakon nekog vremena. (4 d/m) 246 . Brčkom. – 1957. nešto dokumentacije opšteg sektora. Osnovna djelatnost ovog preduzeća bila je prevoz putnika u naseljena mjesta sjeveroistočne Bosne i veće centre širom zemlje.. rješenja) Valorizacija fonda: 4 Fond nije cjelovit i loše je sačuvan. (0. – 2002. rješenja. 6 sv. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1947. – 1951. te su mu se. ? Historijat stvaraoca fonda: Autosaobraćajno preduzeće “Autoprevoz’’ Tuzla osnovano je 1947. Jezik u građi: bosanski. ali može poslužiti kao pomoćni izvor za proučavanje razvoja i djelovanja prevoznih preduzeća na regiji Tuzle. Zvorniku i Živinicama. Godine 1957. 36 reg. Opšta dokumentacija (prepiske. Količina građe: 2 knj.

finansijsku i personalnu dokumentaciju.. Količina građe: 42 knj. 247 . zaključke. stambenu dokumantaciju. 4. tehnički pregled vozila i popravak putničkih i teretnih vozila. 3. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1991. Osnovna djelatnost bila je prevoz robe i putnika. 274 dosijea (23 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži finansijsku dokumentaciju (završni računi i godišnji obračuni. M-4 obrasci. ? Historijat stvaraoca fonda: JP “Gazela’’ je počela sa radom 1991. Serije u fondu: 1. blagajne. obračuni LD-a. Organi upravljanja Personalna dokumentacija Finansijska dokumentacija Knjige Valorizacija fonda: 4 Fond može poslužiti kao pomoćni izvor za proučavanje razvoja i djelovanja prevoznih preduzeća na regiji Tuzle. dokumentaciju organa upravljanja. – 2002.Sadržaj fonda Fond sadrži osnovne knjige evidencije.. – 2007. računi). 177 reg. dokumentaciju iz sektora opštih i pravnih poslova. dokumentaciju o radu organa upravljanja – zapisnike. Upravni odbor. platne liste. 17 pov. “AUTOREMONT’’ DD u mješovitoj svojini prodajno-servisni centar u stečaju Banovići Signatura fonda: BiH – ATKT/“A’’Ba Vremenski raspon građe: 1979. Izvršni odbor.. Jezik u građi: bosanski. Radnički Savjet. godine kada je izdvojena iz DP “GRAPS’’. a koja se odnosi na rad i upravljanje JP “Gazela’’. dosijea radnika i djelovodne protokole. 20 fasc. 2. srpski..

Jezik u građi: bosanski. Kada je izdvojen iz RO “Litvatrans’’ Banovići 01. srpski. Od 06. 2003. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: (?) Historijat stvaraoca fonda: Osnovna djelatnost je servis i remont drumskih motornih vozila. 12. M-4 obrasci. kadrovsku dokumentaciju (personalni dosijei. “SOKOLINATRANS’’ Preduzeće za prevoz robe i servis dd u stečaju Kladanj Signatura fonda: BiH – ATKT/“S’’ Kl Vremenski raspon građe: 1965. 140 dosijea (37 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži: opću dokumentaciju (normativna akta. 248 . Sektor opštih i pravnih poslova Sektor organa upravljanja Finansijska dokumentacija Stambena dokumentacija Knjige Valorizacija fonda: 3 Fond može poslužiti kao pomoćni izvor za proučavanje razvoja i djelovanja prevoznih preduzeća na regiji Tuzle. godine.. Količina građe: 24 knj. 2. arhiva iz oblasti radnih odnosa). 1989. platne liste. pravnu dokumentaciju (sudski sporovi. godine preduzeće je poslovalo kao RO “Litvatrans’’ Banovići – OOUR “Autoremont i servis’’. 13 fasc. – 2008. 59 pov. dokumentaciju o radu organa upravljanja (zapisnici Upravnog odbora. 5. arhiva protokola). finansijsku dokumentaciju (završni računi. zapisnici Skupštine dioničara. LD kartoni. hrvatski Pismo u građi: latinica. 1990. glavne knjige itd). Do 31. 3 sveske. ugovori i dokumentacija koja se odnosi na stambena pitanja).Serije u fondu: 1. Nadzornog odbora. periodični obračuni. godine Društvo se nalazi u stečaju. 01. 03.... 239 reg. 4. knjige protokola. pomoćne knjige evidencija. radi samostalno pod nazivom Preduzeće u društvenoj svojini – Prodajno servisni centar (DPPSC) “Autoremont’’ Banovići. arhiva Radničkog savjeta). 3.

godine. Znači da kao poseban pravni subjekt radi od 1998.1998. (2 d/m) Sadržaj fonda: Fond se odnosi na rad i obavljanje poštanskog saobraćaja u periodu 1917. što je utvrđeno Zapisnikom o pregledu građe br. St.1998. – 1993. godine. 04-2a-71/00 od 14. 5/03 od 23. Pismo u građi: latinica. godine otvoren je stečajni postupak rješenjem Kantonalnog suda u Tuzli br.03. 249 . a djelovao je u sastavu RO “Konjuh’’ Živinice (SOUR “Šipad’’ Sarajevo).12.06. godine.09. a od tada pa do 30. a nastao je podjelom Šipad DD “Sokolina’’ kada je upisan u sudski registar rješenjem br.09. U/I-1838/98 od 16.1999 kao “Miljevica’’ Kladanj. 2. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon stvaraoca fonda: 1965.-1993. hrvatski.2003. U svome radu imao je više statusnih promjena i transformacija.DT Vremenski raspon građe: 1917. 3. Osnovna djelatnost bila je prevoz robe (drveta i finalnih proizvoda) i servis njegovih vozila.2000. srpski. godine radio je pod nazivom DD “Sokolina’’. Do 16. Količina građe: 23 knj. Sektor opštih i pravnih poslova Sektor organa upravljanja Kadrovska dokumentacija Finansijska dokumentacija Knjige Valorizacija fonda: 4 Fond može poslužiti kao pomoćni izvor za proučavanje razvoja i djelovanja prevoznih preduzeća na regiji Tuzle. 4. Jezik u građi: bosanski. Historijat stvaraoca fonda: Na osnovu dostupnih podataka može se konstatovati da je stvaralac DD “Sokolinatrans’’ radio pod nazivom OOUR “Transservis’’ Kladanj. – 2008. godine. 5. PTT Sarajevo – Direkcija Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/PTTS .Serije u fondu: 1. U junu 2003.

hrvatski Pismo u građi: latinica 250 . srpski. finansijskoračunovodstvena i personalna dokumentacija. 256 reg. 30 pov. (33 d/m) Sadržaj fonda: Fond je nepotpun i odnosi se na rad i djelovanje Društva (opća-pravna akta. 2 kut. Količina građe: 19 knj. srpski. 3. sastoji se samo od knjiga. Jezik u građi: bosanski. Opšta – pravna dokumentacija Finansijsko-računovodstvena dokumentacija Personalna dokumentacija Tehnička dokumentacija (projekti) Valorizacija fonda: 4 Fond može poslužiti kao pomoćni izvor za istraživanje rada i razvoja ove vrste institucije na području regije Tuzla... 126 fasc.. Jezik u građi: bosanski. 4. te tehnička dokumentacija i osnovne knjige evidencije).. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: (?) Grafička i izdavačka djelatnost “Grafičar’’ DOO u stečaju Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/”G’’T Vremenski raspon građe: 1973. Serije u fondu: 1. ali može poslužiti kao pomoćni izvor za istraživanje rada poštanskog saobraćaja na području regije Tuzla.Valorizacija fonda: 4 Fond je necjelovit. – 2005. 2.

– 2005. 5. platne liste. 122 fasc. knjige osnovnih i pomoćnih evidencija. godine započet je stečajni postupak. 20. a od 02. postoji od 1946.Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1946. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP 251 .. 110 reg. hrvatski Pismo u građi: latinica. 2003.. i to: finansijsku dokumentaciju – završne račune. foto-filmove (negative) i ukoričena izdanja “Fronta slobode’’. fotografije. 2. Historijat stvaraoca fonda: DOO “Grafičar’’ Tuzla. srpski. 12. M-4 obrasce.. dokumentaciju o radu organa upravljanja – Zbor radnika. 3.. 52 pov. LD kartone. personalna dosijea radnika. izvode. blagajnu. “Front slobode’’ DOO za novinsko-izdavačku djelatnost. 6 kov. štamparskom i izdavačkom djelatnošću.. dokumentaciju arhive protokola. Jezik u građi: bosanski. – 2006. 134 foto-albuma (25 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži dokumentaciju koja se odnosi na rad i djelovanje “Fronta slobode’’. Arhiva protokola Sektor organa upravljanja Finansijska dokumentacija Fotografije Knjige Valorizacija fonda: 3 Fond može poslužiti kao izvor za proučavanje djelovanja i rada ove institucije. blok. uz više transformacija i statusnih promjena.. godine. Količina građe: 25 knj. Serije u fondu: 1. promet i usluge Tuzla u likvidaciji Signatura fonda: BiH – ATKT/“FS’’ T Vremenski raspon građe: 1960. 9 kut.. Bavio se grafičkom. 1 kesa. Upravni odbor. 4.

(10 d/m) Sadržaj fonda: Fond je nepotpun i odnosi se na rad i djelovanje Društva (opšta. Personalna dokumentacija Valorizacija fonda: 4 Fond može poslužiti kao pomoćni izvor za istraživanje razvoja i rada ovakve vrste institucije na području regije Tuzla. – 2001. srpski. Opšta dokumentacija 2. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: (?) Historijat stvaraoca fonda: Osnovna djelatnost kojom se “Grafocoop’’ bavio je grafički inženjering. Serije u fondu: 1. a ona građa koja je potrebna za okončanje stečajnog postupka biće predata nadležnom sudu. godine od Stečajne uprave DOO “Grafocoop’’ Tuzla. 94 reg. 68 fasc. – 2006. 252 .Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1943.. Građa fonda je fragmentarno sačuvana i preuzeta u Arhiv 2001. ? “Grafocoop’’ DOO u stečaju Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/“G-coop’’ T Vremenski raspon građe: 1991. 3 pov. Količina građe: 25 knj.. finansijsko-računovodstvena i personalna dokumentacija).. Finansijsko-računovodstvena dokumentacija 3. Jezik u građi: bosanski.

Količina građe: 8 knj. Serije u fondu: 1. hrvatski. a odnosi se na rad i djelovanje DOO “Medifarm’’ Tuzla.. Finansijska dokumentacija 4. 253 . Knjige Valorizacija fonda: 4 Fond može poslužiti kao izvor za proučavanje ove grane djelatnosti. Klinike za dječije bolesti. Klinike za psihijatriju. Klinike za zarazne bolesti. Klinike za interne bolesti. Klinike za bolesti uha. (175 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži dokumentaciju koja se uglavnom odnosi na historije bolesti: Klinike za hirurgiju.. (5 d/m) Sadržaj fonda Fond se sastoji od opće. 32 fasc. cerviko i maksilofacijalnu hirurgiju. srpski. finansijsko-račuvodstvene i personalne dokumentacije i osnovnih knjiga evidencije. Radni odnosi 3. grla i nosa. 31 reg. pravne. – 1976.Zdravstvo “Medifarm’’ DOO u stečaju Tuzla Signatura fonda: BiH – ATKT/’’M’’T Vremenski raspon građe: 1994. Opća i pravna dokumentacija 2. – 2003. Količina građe: 1606 pov. Jezik u građi: bosanski. Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: (?) JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Signatura fonda: BiH – ATKT/UKC T Vremenski raspon građe: 1946.

). Hastahana je svečano otvorena 17. dermato-venerološko i zarazno.) Klinika za kožne i spolne bolesti (1919. godine radi kao Javna zdravstvena ustanova “Univerzitetski klinički centar’’ Tuzla (JZU UKC Tuzla). Mehmed Šerbić. Dječija bolnica.).) Psihijatrijska klinika (1964.). godine koju je započeo dr. ordinaciju.). ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1886. Ginekološko-akušerska klinika (1929. 3. prijemnu ambulantu.) 254 . – Historijat stvaraoca fonda: Prvi početci organizovanja zdravstvene službe u Tuzli bila je gradnja Hastahane (bolnice) tokom 1873. Osnovna djelatnost Preduzeća je pružanje zdravstvenih usluga i bolničko liječenje. Hirurška klinika (1922. 5. bolnica u Slavinovićima i drugi.). 2. Jedno vrijeme je radilo kao Klinička bolnica Tuzla. Ortopedsko-traumatološka klinika (1956. Odjeljenje za zarazne bolesti. oktobra 1874. Klinika za plućne bolesti (osnovana 1953. 4. grla i nosa. Interna klinika (osnovana 1919. Klinika za otorinolaringologiju i maksilofacijalnu hirurgiju (1954. kuhinju i sobu za dva bolničara. Klinika za očne bolesti (1954. godine u Tuzli se osniva Opšta državna bolnica u okviru koje su formirana odjeljenja: hirurško. u čiji sastav ulazi 13 klinika: Klinika za dječije bolesti (osnovana 1952. Po dolasku austrougarske vlasti 1886. godine kao RO Klinički medicinski centar Tuzla. Ovo Preduzeće je u svome radu imalo više statusnih promjena. interno.) i Neurološka klinika (1964. Međutim.).) Klinika za zarazne bolesti (1880. Jezik u građi: bosanski. hrvatski Pismo u građi: latinica. počela je izgradnje bolničkih kapaciteta na Gradini: prvi hirurški blok. Danas je UKC u Tuzli najveća ustanova ovog tipa na području sjeveroistočne Bosne. srpski.).). 6. Klinika za fizikalnu medicinu i medicinsku rehabilitaciju (1959. Godine 1957. tek poslije Prvog svjetskog rata 1919. Klinika za hirurgiju Klinika za dječije bolesti Klinika za interne bolesti Klinika za zarazne bolesti Klinika za psihijatriju Klinika za bolesti uha. godine. Od 1993.Serije u fondu: 1. U početku bolnica je imala desetak bolničkih kreveta. prvi ljekar u Tuzli. cerviko i maksilofacijalnu hirurgiju Valorizacija fonda: 3 Fond može poslužiti kao izvor za proučavanje ove grane djelatnosti. a od 1982.-1874. godine izgrađena je bolnica kapaciteta 40 bolesničkih kreveta nazvana Opštinska bolnica u Donjoj Tuzli.

. izvodi.1978. 120 dos. 596 reg. 2.. Historijat stvaraoca fonda: Lječilište “Slana banja’’ otvoren je kao Balneološki centar 1914. normativna akta). dio dokumentacije organa upravljanja (zapisnici Radničkog savjeta..1981. Jedno vrijeme je pripadalo Hotelu “Bristol’’ Tuzla koji je počeo raditi 1960. godine. OOUR Lječilište “Slana banja’’ Tuzla u sastavu PTK Tuzla datira od 25. 4. Na osnovu dostupnih podataka ovo Lječilište je imalo više statusnih promjena. godine. srpski.. 5. Serije u fondu: 1. (74 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži dio opće i pravne dokumentacije (arhiva protokola. platne liste. finansijske dokumentacije (kartoni LD-a.Lječilište u likvidaciji Tuzla Signatura fonda: BiH – ATKT/“SB’’ LJ T Vremenski raspon građe: 1957. godine (zvanično 1961. – 2008. Hotel “Bristol’’ Tuzla je registrovan 27.12.10. 5 video kas.“Slana banja’’ DD . 6.1976. 11 pov. projektne dokumentacije. – 2007. godine).1973. 118 fasc. godine kao OOUR u sastavu HUTP “Salines’’ Tuzla.02. obračunske liste.08. Količina građe: 7 knj. Udruživanje RO Lječilišta “Slana banja’’ sa RO HUTRO “Salines’’ Tuzla i ulaženjem u sastav 255 . nalozi za knjiženje). Zbora radnika). godine. blagajne... 3. personalna dosijea radnika. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1914. Sektor opštih i pravnih poslova Sektor organa upravljanja Kadrovska dokumentacija Finansijska dokumentacija Projektna dokumentacija Knjige Valorizacija fonda: 3 Fond može poslužiti kao izvor za proučavanje ove grane djelatnosti. a registracija RO Lječilište “Slana banja’’ Tuzla u sastavu SOUR PTK Tuzla izvršena je 28. Jezik u građi: bosanski. HUTRO “Salines’’ Tuzla OOUR “Bristol’’ Tuzla je registrovan 04. 23 kov. godine.

cjenovnici).04. Udružena veterinarska stanica “Zvonko Cerić’’ Tuzla Signatura fonda: BiH – ATKT/UVS “ZC’’ T Vremenski raspon građe: 1960. Nešto kasnije 19. narodne odbrane. predlaže i preduzima mjere za sprečavanje. godine. 40 pov. Valorizacija fonda: 3 Fond može poslužiti kao izvor za proučavanje ove grane djelatnosti. personalna dosijea).1985. godine registrovana je promjena u nazivu: OOUR Lječilište “Slana banja’’ Tuzla u sastavu HUTRO “Salines’’ Tuzla. stočne hrane i sjemena za vještačko osjemenjavanje.03. periodični obračuni.2008. godine. Jezik u građi: bosanski. Kasnijom privatizacijom izvršena je nova preregistracija u DD Lječilište “Slana banja’’ Tuzla 24. normativna akta.2008. unapređenje stočarske proizvodnje. izvještaji o dijagnostici zaraznih bolesti. planovi prihoda i rashoda)..1996.OOUR-a “Bristol’’ Tuzla registrovan je 07. kao i manji broj dokumenata koji se odnose na Stočarsko veterinarsku stanicu Tuzla.1984. Promjena registracje u DOO Lječilište “Slana banja’’ Tuzla izvršena je 11. godine. – 1992. finansijsku dokumentaciju (platne liste. dokumentaciju organa upravljanja. ishrana. Historijat stvaraoca fonda: Osnovna djelatnost je zdravstvena zaštita stoke i zaštita ljudi od bolesti zajedničkih za ljude i životinje. kvartalni izvještaji. kadrovsku i pravnu dokumentaciju (arhiva protokola..01. Dana 05. specifičnu dokumentaciju (planovi. knjiga osnovnih sredstava. uzgoj. djelovodni protokoli. (8 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži opću. ugovori o privremenim i povremenim poslovima.05. izvozni certifikati. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: PrP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon stvaraoca fonda: 1974. godine Općinski sud Tuzla donio je rješenje o pokretanju likvidacije. 21 reg.03. tovnog i rasplodnog materijala. prati zdravstveno stanje stoke.2003. sudska rješenja o registracijama OOUR-a koji su ulazili u sasatav Udružene veterinarske stanice. držanje i promet stoke i stočnih proizvoda. lijekova. – 1992. srpski.12. Sudska registracija u DD Lječilište “Slana banja’’ Tuzla u likvidaciji izvršena je 15. završni računi. godine. Količina građe: 4 knj. suzbijanje 256 .

popisnih listi. 1974. U/I-330/74. brokerske kuće. 3. parazitnih i uzgojnih bolesti. Orašje u likvidaciji. Tuzla. Vlasenica. 4. od 30. 24 reg.d. 04. Kladanj. a sastoji se od: dokumentacije organa upravljanja – materijali Upravnog odbora. od 26. osiguranja Posavska banka d. godine izvršen je upis konstituisanja RO koja u svom sastavu ima OOUR-e. Brčko. Šekovići. Bijeljina. Sektor općih poslova Sektor organa upravljanja Finansijski sektor Kadrovski sektor Knjige Valorizacija fonda: 3 Fond može poslužiti kao izvor za proučavanje ove grane djelatnosti. Udružena veterinarska stanica “Zvonko Cerić’’ Tuzla postoji od 1974. Samoupravnim sporazumom 1990. 2. samostalno konstituišu kao pravni subjekti. 2 pov. knjiga djelovodnog protokola. opće dokumentacije – arhive protokola. 257 . (3 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži dokumentaciju koja se odnosi na rad i djelovanje Posavske banke d. godine izvršen je upis osnivanja RO nastale spajanjem veterinarskih stanica: Banovići. Lukavac. Zvornik i Živinice.. Orašje. obavlja liječenje oboljele stoke itd. Skupštine banke. 08. Rješenjem Suda br. Srebrenica. u skladu sa Zakonom o preduzećima i ustanovama. Srebrenik. Bankarstvo. Rješenjem Okružnog privrednog suda u Tuzli broj: U/I-102/74. Serije u fondu: 1. Kalesija. godine o transformiranju Udružene veterinarske stanice “Zvonko Cerić’’ Tuzla dogovoreno je da se OOUR-i koji su bili u sastavu ove Stanice.. Količina građe: 3 knj. – 2009. da se Udružena veterinarska stanica “Zvonko Cerić’’ briše iz Registra i da svoje obaveze prenese na novoformirana javna preduzeća ili druge oblike organizovanja.i iskorjenjivanje stočnih zaraznih. Priboj. 1974. godine. obavlja dijagnostičke postupke na stoci u cilju otkrivanja stočne zaraze. Orašje u likvidaciji Signatura fonda: BiH – ATKT/PB O Vremenski raspon građe: 1994. dijela finansijske dokumentacije – dokumentacije PIO-MIO (M-4 obrasci).d. 5.

naloge za prijenos.03. 113 reg. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon stvaraoca fonda: 2006. – 2009. Dokumentacija vrijednosnih papira 3.2001. Knjige Valorizacija fonda: 4 Fond može poslužiti kao izvor za proučavanje ove grane djelatnosti. obračune. godine dolazi do uvođenja Privremene uprave. – 2009. Historijat stvaraoca fonda: Posavska banka Orašje osnovana je 04. (12 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži ugovore o posredovanju.2006. Arhiva protokola 2. Dana 19. Tuzla Signatura fonda: BiH – ATKT/“PB’’ T Vremenski raspon građe: 2006. Historijat stvaraoca fonda: “Premium broker’’ d. – 2009.1994.05. izvode depozitara. dnevnike transakcija. a 21. djelovodne protokole. srpski. Količina građe: 9 knj. godine pokreće se postupak likvidacije. godine.o.o.o. a bavila se bankarskim aktivnim i pasivnim poslovima.1999. arhivu protokola. naloge za kupovinu. Osnovna djelatnost stvaraoca 258 . U junu 2009. Serije u fondu: 1. Tuzla osnovan je 2006. godine izvršeno je brisanje iz sudskog registra. knjige naloga. “Premium broker’’ d. 032-0-Reg-06-000309 od 27.Jezik u građi: bosanski.05.05. Jezik u građi: bosanski.o.. godine kada je izvršen upis u sudski registar Rješenjem br. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon stvaraoca fonda: 1994. srpski. godine.

S obzirom na situaciju na tržištu 2009. Društvo će i dalje poslovati. Finansijska dokumentacija 3. Opći spisi 2. Historijat stvaraoca fonda: Upisom u Sudski registar Rješenjem broj: U/I-1282/01. Knjige Valorizacija fonda: 4 Fond može poslužiti kao izvor za proučavanje ove grane djelatnosti. 07. U septembru mjesecu 2006. “DIONICA’’ d. dokumentaciju nastalu u radu sa komitentima (ugovori. 259 . osnivač je donio odluku o prestanku obavljanja navedene djelatnosti. (12 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži finansijsku dokumentaciju.o. za šta je pokrenut postupak pred nadležnim sudom. Serije u fondu: 1. od 09. čija je osnovna djelatnost bila posredovanje u prometu vrijednosnih papira. godine počela je sa radom Brokerska kuća “Dionica’’ doo Tuzla.o. kopije ličnih karata). godine Općinskom sudu u Tuzli – Privredno odjeljenje podnesen je prijedlog za pokretanje likvidacionog postupka. Količina građe: 8 knj. srpski. 126 reg. ali će se baviti drugom djelatnošću koja nije vezana za postojeću. – 2006.je posredovanje u prometu vrijednosnih papira. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon stvaraoca fonda: 2001. 2001. Brokerska kuća u likvidaciji Tuzla Signatura fonda: BiH – ATKT/“D’’ BK T Vremenski raspon građe: 2002. Jezik u građi: bosanski. – 2006.. djelovodne protokole i dr. godine. opću arhivu (ulazno-izlazna pošta).

Količina građe: 1684 reg. Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1998. putno-zdravstveno. imovinu. KIF. naloge. Historijat stvaraoca fonda: Osnovna djelatnost je osiguranje imovine. Polise osiguranja Valorizacija fonda: 4 Fond može poslužiti kao izvor za proučavanje ove grane djelatnosti. obračune provizije. polise osiguranja za: lica. kasko. hrvatski Pismo u građi: latinica. (166 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži opću i pravnu dokumentaciju. srpski.“BOSANSKO . – 2006. Serije u fondu: 1. 260 . finansijsku dokumentaciju – zapisnike o neplaćenim premijama i kontroli preuzimača. – 2006. putnozdravstveno osiguranje i dr. Finansijska dokumentacija 3. kasko-osiguranje. blagajnu. Jezik u građi: bosanski. djelatnosti.NJEMAČKO OSIGURANJE’’ (“BD’’ O) DD u likvidaciji Tuzla Signatura fonda: BiH – ATKT/“BNJO’’ (“BDO’’) T Vremenski raspon građe: 1998. lica. djelatnosti. štete na osnovu odgovornosti i sudsku dokumentaciju. Opća i pravna dokumentacija 2. dokumentaciju o međunarodnim štetama.

Rješenjem Ministarstva za rad i socijalnu politiku TK br.1996.03. Finansijska dokumentacija Valorizacija fonda: 4 Fond može poslužiti kao izvor za proučavanje ove vrste Organizacije na području Tuzle. srpski. 09/4-34-8849/03. Jezik u građi: bosanski. zapisnike. programe. od 20. pravilnike. od 07. – 2004. 261 . Količina građe: 1 knj. godine Humanitarna organizacija “LJUDI ZA LJUDE’’ Tuzla je brisana iz registra. Uslijed finansijskih teškoća Skupština je 2002. Historijat stvaraoca fonda: Humanitarna organizacija “LJUDI ZA LJUDE’’ Tuzla osnovana je na Osnivačkoj skupštini udruženih građana 01. finansijsku dokumentaciju (godišnje i periodične obračune. platne liste. ugovore. 2003. – 2003. godina. godine. Serije u fondu: 1. a od osnovnih evidencija preuzeta je knjiga djelovodnog protokola koja se odnosi na vremenski period 1996. Opća i pravna dokumentacija 2.08. Prema Statutu organi upravljanja su bili Skupština i Upravni odbor. izvode. a registrovana je kod Višeg suda u Tuzli Rješenjem br. Osnovni programski ciljevi Organizacije bili su prikupljanje i pružanje pomoći stanovništvu u stanju socijalne potrebe u svim društvenim segmentima.05.1996. (2 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži dokumentaciju organa upravljanja. godine donijela Odluku o prestanku sa radom. R-II41/96. 22 reg. blagajnu itd..Udruženja Humanitarne organizacije Humanitarna organizacija “LJUDI ZA LJUDE’’ Tuzla Signatura fonda: BiH – ATKT/HO “LJZLJ’’T Vremenski raspon građe: 1996. Dokumentacija organa upravljanja 3.). akta o osnivanju. – 2002. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1996. godine.

srpski. Ista je prestala sa radom 2002. Jezik u građi: bosanski. Količina građe: 2 knj. godine kada su osnovna sredstva imaoca predata RO “Merhamet’’ Tuzla. Opća arhiva 2. 42 fasc. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: PrP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1992.. a osnovna djelatnost bila je pružanje svih oblika humanitarne pomoći stanovništvu. godine. 262 . 17 reg... Finansijska dokumentacija Valorizacija fonda: 4 Fond može poslužiti kao izvor za proučavanje ove vrste Organizacije na području Tuzle. – 2001. Historijat stvaraoca fonda: Općinska organizacija “Crveni Polumjesec’’ Tuzla djelovala je i radila od 1992. – 2002.Humanitarna organizacija “Crveni polumjesec’’ Općine Tuzla Signatura fonda: BiH – ATKT/HO’’CP’’OT Vremenski raspon građe: 1992. Serije u fondu: 1. 1 sveska (3 d/m) Sadržaj fonda: Fond se sastoji od opće i finansijske dokumentacije koja se odnosi na rad i djelovanje Humanitarne organizacije “Crvani polumjesec’’ Općine Tuzla. te prevashodno snabdijevanje hranom narodnih kuhinja. a prema dostupnim podacima nije vršeno brisanje organizacije iz registra.

zemljoradničkih i seljačkih radnih zadruga. pored građe Osnovne privredne komore Tuzla riječ je o arhivskoj građi više fondova: sreskih zanatskih komora. – Promjene naziva stvaraoca fonda: 1. 2. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1962.. Količina građe: 632 knj. Jezik u građi: bosanski. 112 kut. 952 reg. knjige osnovnih evidencija nastale u radu više stvaralaca. dokumentaciju organa upravljanja. Privredna komora regije Tuzla 3. Osnovna privredna komora Tuzla 2. 5. – 1970. Kantonalna privredna komora Tuzla 263 . 6. 4.. Naime. Serije u fondu: 1. (90 d/m) Sadržaj fonda: Fond Privredne komore Tuzla sadrži građu koja se odnosi na opštu i finansijsku dokumentaciju. srpski. 3. Sreske zanatske komore Sreske trgovinske komore Sreske ugostiteljske komore Sreski zadružni savezi Zemljoradničke zadruge Seljačke radne zadruge Valorizacija fonda: 4 Fond može poslužiti kao pomoćni izvor za proučavanje rada i djelovanja Komore na području regije Tuzla. hrvatski Pismo u građi: latinica.Zadruge Sreski savezi ZZ-a Privredna komora Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/PKT Vremenski raspon građe: 1939. sreskih zadružnih saveza. sreskih trgovinskih i privrednih komora.

izvještaje Skupština. Bratunac i Bijeljina. hrvatski Pismo u građi: latinica. Bijeljina. godine osnovan Sreski zadružni savez pod nazivom “Majevica z. o konfiskaciji i eksproprijaciji. 264 . – ? Historijat stvaraoca fonda: U Brčkom je 03. finansijsku dokumentaciju i dr. srpski.1946. Zapisnici upravnih obora 3. Serije u fondu: 1. Upravnog odbora i komisija zadruga. Predsjedništva. podatke o darivanju zemlje. (2 d/m) Sadržaj fonda: Fond se sastoji od raznovrsne dokumentacije 121 zadruge s područja sreza Brčko. robnog prometa i dr. Sreska trgovinska komora Tuzla i Brčko. Zapisnici i izvještaji Predsjedništva 2. Fond sadrži: zapisnike. podatke o zaposlenom osoblju. Tuzla. Vlasenica.. Jezik u građi: bosanski. Zvornik. koje su egzistirale pri Savezu. izvještaje o radu.Historijat stvaraoca fonda: Privredna komora Tuzla radi od 1962. 8 kut. ali zbog svog sadržaja i sačuvanosti može poslužiti za istraživanje prilika u razdoblju djelovanja stvaraoca. udruženja zanatlija Brčko. Sreski savez zemljoradničkih zadruga Brčko Signatura fonda: BiH-ATKT/SSZZBč Vremenski raspon građe: 1946. Knjige Valorizacija fonda: 4 Fond nije cjelovit. spisak zadrugara. godine kao opšte udruženje ili asocijacija privrednih asocijacija sa ciljem unapređenja privrede. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1946. Fond Osnovne privredne komore Tuzla sadrži više fondova koji su necjeloviti i nesređeni (sreski zadružni savezi Brčko. Srebrenica.03. matičnu knjigu podružnice. Tuzla i Zvornik. Količina građe: 3 knj. – 1962. Trgovinsko-ugostiteljska komora Tuzla i Poljoprivrednošumarska komora Tuzla).

U novoosnovani Savez ušla je 121 zadruga od čega: 81 zemljoradnička zadruga opšteg tipa. j. o. prilagođenih novoj teritorijalnoj podjeli u NR Bosni i Hercegovini. – 1962.08. Brčko sa sjedištem zadruge u Brčkom. Serije u fondu: 1. Jezik u građi: bosanski. s.’’. Gradačcu. srpski. godine prestali su sa radom sreski zadružni savezi u Bosanskom Šamcu. Djelokrug rada Sreskog saveza bio je pružanje pomoći zemljoradničkim zadrugama u svim djelatnostima kojima su se bavile. – 1962. Knjige Valorizacija fonda: 4 Fond može poslužiti kao izvor za proučavanje razvoja i djelovanja ovoga Saveza.s.1949. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1946. godine. Zapisnici Saveza 2.. Na osnovu odluke Plenuma Glavnog zadružnog saveza NR Bosne i Hercegovine o prestanku rada dotadašnjih sreskih saveza i formiranju novih. koji je formiran na osnovu odluke Skupštine SSZZ Brčko 26. te dokumentacije koja se odnosi na seljačke radne zadruge (SRZ) sa područja Tuzlanskog sreza. a obuhvatao je teritoriju sreza Brčko. (3. 265 .5 d/m) Sadržaj fonda: Fond se sastoji od matičnih knjiga.1947.08. Bijeljini i pripojeni novom Sreskom zadružnom savezu Brčko. 12 kut. 1955. Rješenjem Gradskog narodnog odbora BrčkoPovjereništvo za finansije od 04. j. 39 zadruga proizvođačkog karaktera i 1 pčelarska zadruga.06. Količina građe: 14 knj. Dokumentacija seljačkih radnih zaruga 3. Od 17. godine postao je član Glavnog saveza zemljoradničkih zadruga Sarajevo i uveden u spisak zadruga pod rednim brojem 15. o. godine mijenja naziv u Sreski savez zemljoradničkih zadruga z.1955. zapisnika upravnih odbora rada Saveza. djelovodnih protokola. Sreski savez zemljoradničkih zadruga Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/SSZZT Vremenski raspon građe: 1946.

Sreski savez zemljoradničkih zadruga Bijeljina Signatura fonda: BiH-ATKT/SSZZBi Vremenski raspon građe: 1952. 1955. 08. srpski. godine. ali može poslužiti kao pomoćni izvor za proučavanje razvoja i djelovanja ovoga Saveza. te platnih lista. Finansijska dokumentacija Valorizacija fonda: 4 Fond je fragmentaran. prilagođenih novoj teritorijalnoj podjeli u NR Bosni i Hercegovini.Historijat stvaraoca fonda: Sreski savez zemljoradničkih zadruga Tuzla osnovan je 1946.4 d/m) Sadržaj fonda: Fond se sastoji od opšte arhive. 1955. godine prestao je sa radom Sreski zadružni savez u Bijeljini i pripojen novom Sreskom zadružnom savezu Brčko koji je formiran na osnovu odluke Skupštine SSZZ Brčko 26. zapisnika zadružnih savjeta. (0. Opšta dokumentacija 2. Serije u fondu: 1. godine i radio je do 1962. Količina građe: 1 fasc. zapisnika sa godišnjih skupština. Historijat stvaraoca fonda: Na osnovu odluke Plenuma Glavnog zadružnog saveza NR Bosne i Hercegovine o prestanku rada dotadašnjih sreskih saveza i formiranju novih. godine. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: (?) – 1955. Jezik u građi: bosanski. Zapisnici 3. 266 . – 1955.

– 1962. srpski. registra izdatih uvjerenja. 267 . izvještaje o finansijskoj reviziji zemljoradničkih zadruga. Serije u fondu: 1. – 1960.. (0. Količina građe: 3 knj. Knjiga Valorizacija fonda: 4 Fond je fragmentaran. Opšta dokumentacija 2.Sreski savez zemljoradničkih zadruga Zvornik Signatura fonda: BiH-ATKT/SSZZZ Vremenski raspon građe: 1956.4 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži opštu dokumentaciju i zapisnike o pregledu završnih računa. 1 kut. knjiga primljenih prijava i dr. Jezik u građi: bosanski..5 d/m) Sadržaj fonda: Fond se sastoji od zapisnika o polaganju ispita ugostiteljskih radnika. Količina građe: 1 knj. knjigu zapisnika sa sjednica Upravnog odbora itd. ali može poslužiti kao izvor za proučavanje razvoja i djelovanja ovoga Saveza. 1 kut. (0. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: (?) Komore Ugostiteljske komore Sreska ugostiteljska komora Brčko Signatura fonda: BiH-ATKT/SUKBč Vremenski raspon građe: 1956.

hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: (?) 268 . srpski. godine. Jezik u građi: bosanski.4 d/m) Sadržaj fonda: Fond se sastoji od zapisnika o polaganju ispita za zvanje ugostiteljskih radnika. Sreska ugostiteljska komora Zvornik Signatura fonda: BiH-ATKT/SUKZ Vremenski raspon građe: 1957. Zapisnici 2. Količina građe: 1 kut. – ? Historijat stvaraoca fonda: Sreska ugostiteljska komora Brčko osnovana je Rješenjam Narodnog odbora sreza Brčko broj 36/55. ali može poslužiti kao izvor za proučavanje razvoja i djelovanja Komore kao i za rješavanje ličnih prava. 09. (0. srpski.08.1955. a Osnivačka skupština Komore održana je 21. Valorizacija fonda: 4 Fond je fragmentaran. 1955.Serije u fondu: 1. – 1958. Knjige Valorizacija fonda: 4 Fond je fragmentaran. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1955. godine. Jezik u građi: bosanski. ali može poslužiti kao izvor za proučavanje razvoja i djelovanja Komore kao i za rješavanje ličnih prava. od 18.

4 d/m) 269 . ali može poslužiti kao izvor za proučavanje razvoja i djelovanja Komore kao i za rješavanje ličnih prava. zapisnike o polaganju ispita za zvanje ugostiteljskog radnika i završne račune. – 1955. Serije u fondu: 1. Zapisnici 3. Opšti spisi 2.Sreska ugostiteljska komora Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/SUKT Vremenski raspon građe: 1955.8 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži prijave za učlanjenje u Sresku ugostiteljsku komoru. Količina građe: 1 kut. Količina građe: 2 kut. (0. (0. Završni računi Valorizacija fonda: 4 Fond je fragmentaran. srpski. Jezik u građi: bosanski. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: (?) Trgovinsko-ugostiteljske komore Sreska trgovinsko-ugostiteljska komora Bijeljina Signatura fonda: BiH-ATK/STUKBi Vremenski raspon građe: 1952. – 1962.

Izvještaji Valorizacija fonda: 4 Fond je fragmentaran. rješenja o postavljenju nastavnika. zapisnike sa sjednica Nastavničkog vijeća itd. 270 . nastavne programe. (0. spiskove polaznika škole i dr.Sadržaj fonda: Fond sadrži uputstva o organizaciji večernjih trgovačkih škola. ali može poslužiti kao izvor za proučavanje razvoja i djelovanja Komore kao i za rješavanje ličnih prava. uputstva. Jezik u građi: bosanski. ali može poslužiti kao izvor za proučavanje razvoja i djelovanja Komore. Serije u fondu: 1.4 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži dokumentaciju koja se odnosi na rad Večernje trgovačke škole u Gračanici. Serije u fondu: 1. Dokumentacija koja se odnosi na Večernju trgovačku školu Valorizacija fonda: 4 Fond je fragmentaran. spiskove polaznika. srpski. – 1955. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: (?) Sreska trgovinsko-ugostiteljska komora Gračanica Signatura fonda: BiH-ATKT/STUKG Vremenski raspon građe: 1952. Opšti spisi 2. Količina građe: 1 kut. izvještaje o radu večernje trgovačke škole. izvještaje o radu. postavljenje nastavnika.

Količina građe: 1 knj. srpski. Opšti spisi 2. Zapisnici 3. ali može poslužiti kao izvor za proučavanje razvoja i djelovanja Komore kao i za rješavanje ličnih prava.Jezik u građi: bosanski. 1 kut. (0. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: (?) Trgovinske komore Sreska trgovinska komora Zvornik Signatura fonda: BiH-ATKT/STKZ Vremenski raspon građe: 1955. rješenja o osnivanju STK-Zvornik. zapisnika Osnivačke skupštine.. – ? 271 . – 1958. Jezik u građi: bosanski. Registri Valorizacija fonda: 4 Fond je fragmentaran. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1955. srpski. zapisnika sa godišnjih skupština i rješenja o utvrđivanju stručne spreme radnika i dr. Serije u fondu: 1.4 d/m) Sadržaj fonda: Fond se sastoji od registra izdatih rješenja.

Zadatak Komore je bio da radi na unapređenju robnog prometa i da se stara o učvršćivanju i razvijanju dobrih poslovnih odnosa. godine. 3/55. 3.08.. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: (?) 272 . personalnu dokumentaciju. da radi na jačanju odgovornosti trgovinskih privrednih organizacija prema društvu. 2. Serije u fondu: 1.1955. od 27.6 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži opštu arhivu. – 1962. septembra 1955. Sreska trgovinska komora Brčko Signatura fonda: BiH-ATKT/STKBč Vremenski raspon građe: 1955. (2. Količina građe: 6 knj. godine i počela je sa radom 1. rješenja o stručnoj spremi radnika i dr. finansijsku dokumentaciju.Historijat stvaraoca fonda: Sreska trgovinska komora Zvornik je osnovana Rješenjem Narodnog odbora sreza Zvornik br. knjigu zapisnika sa sjednica raznih komisija. Jezik u građi: bosanski. 4. srpski. Opšti spisi Personalna dokumentacija Finansijska dokumentacija Knjiga zapisnika Valorizacija fonda: 4 Fond može poslužiti kao izvor za proučavanje razvoja i djelovanja Komore kao i za rješavanje ličnih prava. 9 kut.

– 1962. Personalni spisi 3. 11. ali može poslužiti kao izvor za proučavanje razvoja i djelovanja Komore kao i rješavanje ličnih prava. Količina građe: 1 knj. te dio personalne i finansijske dokumentacije. 1960. izvještaje o stanju kadrova. Serije u fondu: 1. 1 kut.4 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži matične knjige službenika. rješenja o osnivanju. Knjige Valorizacija fonda: 4 Fond je necjelovit. (0. Opšti spisi 2. srpski. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1960. – (?) Historijat stvaraoca fonda: Sreska poljoprivredno–šumarska komora Brčko počela je sa radom 01.. 273 . godine.Poljoprivredno-šumarske komore Sreska poljoprivredno-šumarska komora Brčko Signatura fonda: BiH-ATKT/SPŠKBč Vremenski raspon građe: 1960. Jezik u građi: bosanski.

registri. spiska zanatskih radnji i dr. Djelovodni protokoli.. 2. evidencija dozvola za rad. indeksi Valorizacija fonda: 4 Fond nije cjelovit. Serije u fondu: 1. Količina građe: 23 knj. – 1963. zapisnika o polaganju pomoćnih ispita. registra ugovora o učenju.Zanatske komore Sreska zanatska komora Tuzla (Udruženje zanatlijaTuzla) Signatura fonda: BiH-ATKT/SZKT (UZT) Vremenski raspon građe: 1909. 3. – 1963. Jezik u građi: bosanski. Zapisnici 2.5 d/m) Sadržaj fonda: Fond se sastoji od djelovodnih protokola. Promjene naziva stvaraoca fonda: 1. srpski. indexa registra obrtnika. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1931. Zanatsko udruženje u Tuzli Obrtna komora – Izpostava za Veliku župu Usora i Soli Tuzla Udruženje zanatlija Tuzla Sreska zanatska komora Tuzla 274 . registara zanatskih radnji. knjiga članova udruženja zanatlija. 4. (1. 2 kut. ali može poslužiti kao izvor za proučavanje razvoja i djelovanja Komore kao i za rješavanje ličnih prava.

Sreska zanatska komora Brčko Signatura fonda: BiH-ATKT/SZKBč Vremenski raspon građe: 1932. spiskovi zaposlenog osoblja. obavijesti o formiranju kurseva). – 1963. knjiga ugovora. 4. srpski. a za vrijeme NDH nosilo je naziv Obrtna komora – Izpostava za Veliku župu Usora i Soli. godine djeluje u okviru Privredne komore Tuzla kao Sekcija za zanatstvo.. finansijske dokumentacije i dr. registra izdatih zanatskih dozvola. godine ovo Udruženje radilo pod nazivom Udruženje zanatlija Tuzla. Jezik u građi: bosanski. evidencije položenih majstorskih ispita. 2 kut. Od 1963. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1932. godine. – ? 275 . Opšta dokumentacija Zapisnici Finansijska dokumentacija Knjige Valorizacija fonda: 4 Fond nije cjelovit. ali može poslužiti kao izvor za proučavanje razvoja i djelovanja Komore kao i za rješavanje ličnih prava. izvještaji o radu.Historijat stvaraoca fonda: Zanatsko udruženje u Tuzli formirano je 1931. 3.7 d/m) Sadržaj fonda: Fond se sastoji od opšte dokumentacije (zapisnici sa sjednica Upravnog odbora. kada i mijenja naziv u Sreska zanatska komora Tuzla. zapisnika o polaganju pomoćnih ispita. Na osnovu dostupne dokumentacije vidljivo je da je do polovine 1950. registra privatnih radnji. Tuzla. (1. Predsjedništva. Serije u fondu: 1. 2. Količina građe: 26 knj. odobrenje za rad i rješenje o prestanku djelatnosti. djelovodnih protokola.

36/55. prijave za uključenje u članstvo zanatske komore.08. 1956. godine. periodične obračune i djelovodne protokole. ali može poslužiti kao izvor za proučavanje razvoja i djelovanja Komore kao i za rješavanje ličnih prava.1932. Opšta dokumentacija 2. na Osnivačkoj skupštini osnovana Sreska zanatska komora Brčko 03. od 18.09. Količina građe: 2 knj. Knjige Valorizacija fonda: 4 Fond je fragmentaran. (0.5 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži registar zanatskih radnji.Promjene naziva stvaraoca fonda: 1. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1956. Udruženje zanatlija 2. – 1959..IG Vremenski raspon građe: 1956. 06. godine. godine. na osnovu Uredbe o udruživanju privrednih organizacija i Rješenja NOS-a Brčko br. srpski. Jezik u građi: bosanski. 1 kut. spiskove članova zanatske komore. Na osnovu raspoložive dokumentacije vidljivo je da je. odobrenja za rad. Sreska zanatska komora Brčko Historijat stvaraoca fonda: Prva sjednica Odbora Udruženja zanatlija održana je 20. Sreska zanatska komora Tuzla – Ispostava Gračanica Signatura fonda: BiH-ATKT/SZKT . Komora je imala Ispostave u Bijeljini i Bosanskom Šamcu i Povjereništvo u Gradačcu.1955. Serije u fondu: 1.(?) – ? 276 .

– 1963.Sreska zanatska komora Bijeljina (Udruženje zanatlija Bijeljina) Signatura fonda: BiH-ATKT/SZKBi(UZBi) Vremenski raspon građe: 1922. evidenciju pomoćnika. 2 kut. registar uplata članarine. Serije u fondu: 1. Jezik u građi: bosanski. godine osnovana je kao Sreska zanatska komora Brčko – Ispostava Bijeljina. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1956. registar sklopljenih ugovora. Količina građe: 17 knj.5 d/m) 277 . razne statističke podatke i dr. Opšta dokumentacija 2. (1. Registri i indeksi Valorizacija fonda: 4 Fond nije cjelovit. ugovore o radu između poslodavaca i radnika. (1 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži registre zanatskih radnji. Količina građe: 13 knj. 1 kut.. srpski. – 1962.(?) – ? Historijat stvaraoca fonda: Krajem 1956. indeks zanatlija. ali može poslužiti kao izvor za proučavanje razvoja i djelovanja Komore kao i za rješavanje ličnih prava.. Sreska zanatska komora Zvornik (Udruženje zanatlija Zvornik) Signatura fonda: BiH-ATKT/SZKZ (UZZ) Vremenski raspon građe: 1918. preglede prijavljenih i odjavljenih dozvola.

Finansijska dokumentacija 3. zapisnike o polaganju pomoćničkih i majstorskih ispita i dr. finansijske dokumentacije i dr. Knjige 278 . Serije u fondu: 1. spiskove zanatskih radnji. ali može poslužiti kao izvor za proučavanje razvoja i djelovanja Komore kao i za rješavanje ličnih prava. registar zanatskih radnji. Jezik u građi: bosanski. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: (?) Sreska zanatska komora Kladanj (Udruženje zanatlija Kladanj) Signatura fonda: BiH-ATKT/SZKKl (UZKl) Vremenski raspon građe: 1946. zapisnike sa sjednica Upravnog odbora. djelovodnog protokola.5 d/m) Sadržaj fonda: Fond se sastoji od zapisnika sjednica Upravnog odbora. Količina građe: 4 knj. registar članova komore. podatke o prometu zanatlija. evidenciju učenika – zanatlija. indeksa zanatlija. dozvole za rad. Serije u fondu: 1. 1 kut. srpski. (0.Sadržaj fonda: Fond sadrži djelovodni protokol. Opšta dokumentacija 2. Zapisnici 3. – 1958. zapisnika sa sastanka Skupštine komore. Zapisnici 2. Knjige Valorizacija fonda: 4 Fond nije cjelovit. evidencija zanatlija. indeks zanatskih dozvola..

ali može poslužiti kao izvor za proučavanje razvoja i djelovanja Komore kao i za rješavanje ličnih prava. godine kada mijenja naziv u Sreska zanatska komora Kladanj. Od juna mjeseca 1956. Serije u fondu: 279 . radu zadružnih organa upravljanja i dr. Udruženje zanatlija 2. Jezik u građi: bosanski. srpski. Seljačke radne zadruge Seljačke radne zadruge sreza Brčko Signatura fonda: BiH-ATK/SRZSBč Vremenski raspon građe: 1945. (7. Sreska zanatska komora Tuzla – Ispostava Kladanj Historijat stvaraoca fonda: Na osnovu raspoložive dokumentacije vidljivo je da je u Kladnju djelovalo Udruženje zanatlija do 1954. godine ova Komora djeluje kao Ispostava Sreske zanatske komore Tuzla. izvještaja o radu zadruga. izvještaja o stanju u zadrugama.5 d/m) Sadržaj fonda: Fond se sastoji od personalne dokumentacije. – 1953..Valorizacija fonda: 4 Fond je fragmentaran. 19 kut.(?) – ? Promjene naziva stvaraoca fonda: 1. Količina građe: 125 knj. Sreska zanatka komora Kladanj 3. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1946.

srpski. pristupnih izjava članova zadruga. 4. Personalna dokumentacija 2. zapisnika sa održanih skupština.godine i egzistiraju do 1953. ali može poslužiti kao izvor za proučavanje razvoja i djelovanja zadruga. Opšta dokumentacija Zapisnici Finansijska dokumentacija Proizvodni planovi Valorizacija fonda: 4 Fond nije cjelovit. Historijat stvaraoca fonda: Prve Seljačke radne zadruge na području sreza Brčko osnivaju se već 1945. zapisnika sa sjednica Upravnog odbora.. završnih računa. rješenja o rasporedu. Serije u fondu: 1.1. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1945. popisa imovine osnivača zadruga. a sastoji se od spisa sa osnivačkih skupština. proizvodnih planova i dr. Izvještaji Valorizacija fonda: 4 Fond može poslužiti za istraživanje prilika u razdoblju djelovanja Zadruge. 5 kut.godine. Jezik u građi: bosanski. Količina građe: 96 knj. 2. (2 d/m) Sadržaj fonda: Fond se odnosi na rad seljačkih radnih zadruga. – 1953. 280 . Seljačke radne zadruge Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/SRZT Vremenski raspon građe: 1948. opšte arhive. rješenja o upisu u zadružni registar. – 1953. 3.

knjiga radnih dana. Historijat stvaraoca fonda: Građa fonda se odnosi na rad više seljačkih radnih zadruga (SRZ) sa područja sreza Zvornik koje su egzistirale u periodu 1949. knjiga zapisnika. 1 kut. – 1953. – 1952. – 1952. Serije u fondu: 1. godine i to: SRZ “Podrinje’’ Čelopek. godine i egzistiraju do 1953. opšte arhive i dr. SRZ “Bratstvo’’ 281 . hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1949.6 d/m) Sadržaj fonda: Fond se sastoji od djelovodnih protokola. knjiga članova zadrugara. srpski. Knjige Valorizacija fonda: 4 Fond nije cjelovit. godine. ali može poslužiti kao izvor za proučavanje razvoja i djelovanja zadruga. Zapisnici 3.Jezik u građi: bosanski. Količina građe: 9 knj. knjiga potraživanja zadrugara. zapisnika sa sastanka Upravnog odbora seljačkih radnih zadruga. Seljačke radne zadruge sreza Zvornik Signatura fonda: BiH-ATKT/ SRZSZ Vremenski raspon građe: 1949.. (0. Opšta dokumentacija 2. Jezik u građi: bosanski. Historijat stvaraoca fonda: Seljačke radne zadruge na području Tuzlanskog sreza počinju da se osnivaju krajem 1948. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1948. srpski.-1952.

8 d/m) Sadržaj fonda: Fond se sastoji od izvještaja godišnjih skupština. Izvještaji Valorizacija fonda: 4 Fond nije cjelovit. ali može poslužiti kao izvor za proučavanje razvoja i djelovanja zadruga. Serije u fondu: 1. SRZ “27. SRZ “Sloga’’ Tršić. SRZ “Drina’’ Šepak. SRZ “Razvitak’’ Ročevići. – ? Historijat stvaraoca fonda: Fond “Zemljoradničke zadruge Tuzla’’ sadrži arhivsku građu koja se odnosi na zemljoradničke zadruge sa područja sreza Tuzla. evidencije članova zemljoradničkih zadruga. Količina građe: 7 kut. 282 . Zemljoradničke zadruge Zemljoradničke zadruge Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/ZZT Vremenski raspon građe: 1945. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1945. zapisnika sa sjednica zadružnog savjeta.Donji Rainci. Jezik u građi: bosanski. pravila zadruga i dr. – 1961. zapisnika i izvještaja o radu upravnih odbora. SRZ “Napredak’’ Drinjača i SRZ “Crvena Zvezda’’ Tabavci. Zapisnici 2. juli’’ Gornji Rainci. (2. SRZ “Bratstvo-Jedinstvo’’ Kozluk. srpski. izvještaja o materijalno-finansijskom poslovanju.

(8 d/m) Sadržaj fonda Fond sadrži finansijsko-račuvodstvenu dokumentaciju (platne liste. 48 reg. KUF. hrvatski Pismo u građi: latinica.. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: (?) Historijat stvaraoca fonda: Osnovna djelatnost Zadruge bila je proizvodnja hrane i prerada mesa. Serije u fondu: 1. Količina građe: 1 knj. – 2001.Zemljoradnička zadruga “PURAČIĆ’’ sa p. 103 fasc. Količina građe: 1 fasc. 2. (2 d/m) 283 . personalnu dokumentaciju i dokumentaciju iz sektora općih i pravnih poslova. 4.. Opća i pravna dokumentacija Radni odnosi Finansijska dokumentacija Knjige Valorizacija fonda: 4 Fond može poslužiti kao izvor za proučavanje razvoja i djelovanja ove Zadruge. Jezik u građi: bosanski.). KIF i sl. izvodi banke. Zemljoradnička zadruga “Peradarstvo’’ u likvidaciji Gradačac Signatura fonda: BiH-ATKT/ZZ’’P’’Gd Vremenski raspon građe: 1986. 20 reg. završni računi. – 2004. srpski. a koja se odnosi na rad i djelovanje ZZ “Puračić’’ u stečaju Lukavac..o. blagajna. u stečaju Lukavac Signatura fonda: BiH – ATKT/ZZ’’P’’Lu Vremenski raspon građe: 1988. 3.

podaci o zaposlenom osoblju i dr. dopise. Planovi sjetve 284 . račune. planove. Serije u fondu: 1. KIF. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: (?) Zemljoradničke zadruge Brčko Signatura fonda: BiH-ATKT/ZZBč Vremenski raspon građe: 1946. Opšta dokumentacija 2. Finansijska dokumentacija Valorizacija fonda: 4 Fond nije cjelovit. trebovanje sjemena. blagajnu. Serije u fondu: 1. Finansijski planovi 3. otpremnice. Ugovori sa udruženim zemljoradnicima 2. periodične obračune i završne račune. ali može poslužiti kao pomoćni izvor za istraživanje rada i razvoja privrede na području regije Tuzla. informacije. KUF. primke. srpski. Jezik u građi: bosanski. planovi sjetve.Sadržaj fonda: Fond sadrži ugovore sa udruženim zemljoradnicima. Ugovori sa kupcima 3. (2 d/m) Sadržaj fonda: Fond se sastoji od raznovrsne dokumentacije iz djelokruga rada zadruga: obavještenja o otkupu i raspodjeli sjemena. rješenja o postavljenju upravnika. izvode. finansijski planovi. ugovore sa kupcima. – 1961. Količina građe: 5 kut.

– 1990. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: (?) 285 . interna dostavna knjiga). finansijske kartice. Jezik u građi: bosanski. personalna dosijea i knjige (djelovodni protokol.Valorizacija fonda: 4 Fond nije cjelovit. završne račune. matična knjiga radnika.. 3. cjenovnike ugostiteljskih objekata po opštinama (za društveni sektor i samostalne objekte i zapisnike o kategoriji objekata). Količina građe: 11 knj. sveske zapisnika sa sjednica Savjeta. ali može poslužiti kao izvor za proučavanje razvoja i djelovanja zadruga kao i za rješavanje ličnih prava. Normativna akta Zapisnici sa sjednica Finansijska dokumentacija Knjige Valorizacija fonda: 4 Fond nije cjelovit. srpski. 4. Zbora radnika. platne liste. ali može poslužiti kao izvor za proučavanje razvoja i djelovanja ove Zajednice na području regije Tuzla. Serije u fondu: 1. srpski. 2. OOSK i komisija. (15. – ? Međuopštinska zajednica za poslove cijena Tuzla Signatura fonda: BiH-ATK/MZZPCT Vremenski raspon građe: 1980. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1946. odluke RZ. 240 fasc.5 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži normativna akta. Jezik u građi: bosanski. rješenja i naredbe o formiranju cijena proizvoda i usluga.

1939.Hor KPD “Gajret”. godina (Fotografska zbirka Arhiva Tuzlanskog kantona) 286 .

Količina građe: 16 kut. Kadrovska dokumentacija 2. srpski. DRUŠTVA I UDRUŽENJA Komunistička partija – Savez komunista (KPBiH/SKBiH) Okružni i oblasni komiteti Okružni komitet Komunističke partije Bosne i Hercegovine Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/OK KPBiHT Vremenski raspon građe: 1945. – 1947. Okružni komitet KPJ Tuzla obuhvatao je područja deset sreskih komiteta i to: Bijeljina. rad komisija unutar Komiteta. Jezik u građi: bosanski. može poslužiti za istraživanje partijskog djelovanja OK KP Bosne i Hercegovine Tuzla. a u Tuzli je osnovan 1943. Dokumentacija rada komisija 3. partijske izbore kao i izvještaje nižih komiteta. Izvještaji Valorizacija fonda: 3 S obzirom da je ovaj fond preuzet od Centralnog komiteta SK Bosne i Hercegovine Sarajevo. hrvatski Pismo u građi: latinica.V DRUŠTVENO-POLITIČKE ORGANIZACIJE. Serije u fondu: 1. Bosanski 287 . ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1943.. – 1947. Historijat stvaraoca fonda: Okružni komiteti Partije osnivani su još u toku rata. 2 knj. (4 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži dokumente koji se odnose na kadrovska pitanja. godine.

Prestao je sa radom 1947. dobojski.Šamac. zvornički i gradove: Bijeljinu. Gračanica. 288 . Kursevi Valorizacija fonda: 3 Fond može poslužiti za proučavanje partijske aktivnosti na području Tuzlanske oblasti. odžački. kladanjski. zapisnika konferencija. bosanskošamački. Teritorijalnom podjelom NR Bosne i Hercegovine na srezove. Brčko. bosanskobrodski. tuzlanski. maglajski. gračanički. Jezik u građi: bosanski. gradove i opštine. srpski. loparski. 16/49) Tuzlanska oblast je obuhvatala srezove: bijeljinski. Oblasni komitet Saveza komunista Bosne i Hercegovine Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/ObK KPBiHT Vremenski raspon građe: 1949. analiza rada kurseva itd.. Zapisnici sreskih. stvaranju i proširivanju partijskih organizacija. brčanski. Okružni komiteti uopšte. – 1952. list NR BiH’’ br. Historijat stvaraoca fonda: Zakonom o administrativno-teritorijalnoj podjeli NR Bosne i Hercegovine na oblasti (“Sl. Serije u fondu: 1. (1. Brčko. godine ukidanjem okruga kao administrativno-teritorijalnih jedinica. tešanjski. godine ukidaju se oblasti i prestaje sa radom Oblasni komitet (“Sl. Planovi rada 3. – 1955. 1952. hrvatski Pismo u građi: latinica. odigrali su krupnu ulogu u učvršćivanju i izgradnji narodne vlasti na svojoj teritoriji. 5 kut. Srebrenica. Kladanj. Vlasenica i Zvornik. 11/52). ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1949. Derventu.3 d/m) Sadržaj fonda: Fond se sastoji od zapisnika sreskih. odjeljenja Oblasnog komiteta. teslićki. planova rada odjeljenja. gradskih i mjesnih komiteta 2. gradskih i mjesnih komiteta. derventski. modrički. Tuzla. gradačački. uzdizanju kadra i osamostaljenju u radu sreskih komiteta. srebrenički. Doboj i Tuzlu. Lopare. list NR BiH’’ br. partijskih odjeljenja. Količina građe: 13 knj.

3. Jezik u građi: bosanski. (12 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži opšte spise. srpski. koja je donesena jula mjeseca 1968. stenografske bilješke. Opšta dokumentacija Kadrovska komisija AGIT-PROP Komisija za međunarodne odnose Statutarna komisija Valorizacija fonda: 3 Fond može poslužiti za proučavanje partijske aktivnosti na području Tuzlanske oblasti. zapisnike i materijale sa sjednica Predsjedništva.Međuopštinska konferencija Saveza komunista Bosne i Hercegovine Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/MOK SKBiHT Vremenski raspon građe: 1968. Srebrenik. izvještaje. rezimee rasprava. Banovići. 5. odluke o raspuštanju nekih osnovnih organizacija. – 1990. 2. materijale Komisije za međunarodne odnose. Lopare. Količina građe: 50 kut. Potreba za konstituisanjem ovakve konferencije proistekla je iz interesa i potreba za zajedničkom idejnopolitičkom akcijom Saveza komunista. a po svom položaju predstavlja 289 . Živinice. konstituisana je Međuopštinska konferencija saveza komunista za opštine: Lukavac. itd. s obzirom da ovo područje čini društveno-ekonomsku cjelinu sa zajedničkim problemima i tendencijama u daljem razvitku. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1968. Serije u fondu: 1. Kalesija i Tuzla. odluke. analize. Kladanj. materijale o pripremama kongresa. Kadrovske komisije i Statutarne komisije. zaključke. programe. hrvatski Pismo u građi: latinica. Historijat stvaraoca fonda: Odlukom o organizovanju i radu međuopštinske konferencije Saveza komunista. 4. – 1990. dopise i uputstva CK SKBiH i CK SKJ. godine.

Statistički izvještaji Valorizacija fonda: 3 Fond može poslužiti za proučavanje partijske aktivnosti na području regije Bijeljina. zahtijevala veće koordiniranje akcija i povezivanje putem integracije i drugih oblika saradnje. Međuopštinska konferencija. ostala je pri Opštinskom komitetu SK Bosne i Hercegovine Tuzla koji je bio predavalac građe ovoga fonda. materijale opštinskih komiteta nadležnog područja upućenih MOK SK Bijeljina. Zapisnici i materijali sa sjednica 3. Programom i zaključcima CK SKJ. koja se odnosi na finansije i knjigovodstvo (platne liste. Serije u fondu: 1. koja je. Opštinske konferencije SK-a u opštinama za koje se konstituiše međuopštinska konferencija zadržavaju u svemu i u cijelosti svoju samostalnost i djeluju u skladu sa Statutom. bilo je neophodno obezbijediti jače povezivanje i izgrađivanje jedinstvenih stavova SK-a na širem području. Količina građe: 26 kut. Dio dokumentacije. Historijat fonda je sačinjen na osnovu građe koja je 1990. Ovu konferenciju činili su članovi koje su birale opštinske konferencije SK-a iz svojih redova i iz redova članova SK-a na području opštine. zapisnike i materijale sa sjednica Predsjedništva. Tome su doprinijela cjelokupna društvena kretanja podstaknuta reformom. kako u privredi tako i u drugim društvenim djelatnostima. sa stanovišta organizovanosti SK-a.geografsku cjelinu. Odlukom CK SKBiH kao i svojom odlukom i programima rada. zapisnike tematskih sjednica i sjednica radnih grupa.). Međuopštinska konferencija Saveza komunista Bosne i Hercegovine Bijeljina Signatura fonda: BiH-ATKT/MOK SKBiHBi Vremenski raspon građe: 1985. statističke izvještaje i sl. hrvatski Pismo u građi: latinica. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: PrP Stepen sređenosti: arhivistički sređen 290 . srpski. predata Arhivu. a posebno kada se radi o pokretanju zajedničkih pitanja i akcija koje traže udruženo djelovanje opština i pomoć drugih društveno-političkih faktora. – 1990. godine. Jezik u građi: bosanski. Opšta dokumentacija 2. kartoni idr. (6 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži opštu prepisku. predstavlja mjesto i oblik preko kojeg treba inicirati i razmatrati šire i značajnije probleme ovog područja. kada je MOK SK Bosne i Hercegovine Tuzla prestao sa radom.

godine kada je isti prestao sa radom. maja mjeseca 1985. Opšta dokumentacija Zapisnici Uputstva Knjige Valorizacija fonda: 3 Fond može poslužiti za proučavanje partijske aktivnosti na području Tuzlanskog sreza. Historijat stvaraoca fonda: Na osnovu Statuta Saveza komunista Bosne i Hercegovine. godine. uputstva i direktive viših organa. Orašje i Ugljevik. informacije. odbrambeno-zaštitne pripreme. – 1990. anketne listove službenika.. materijale nastale u radu konferencija i komisija. Količina građe: 18 knj. – 1966. Serije u fondu: 1.Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1985. uz saglasnost Predsjedništva CK SK Bosne i Hercegovine. 58 kut. 4.). Članovi Međuopštinske konferencije su po funkciji predsjednici opštinskih komiteta SK-a. 2. zdravstvu itd. Ovaj organ će provoditi jedinstvenu politiku za kadrove od interesa za međuopštinsko područje. matičnu knjigu službenika. donijeli su Odluku o organizovanju Međuopštinske konferencije Saveza komunista Bosne i Hercegovine sa sjedištem u Bijeljini. Historijat fonda je sačinjen na osnovu građe predate u Arhiv primopredajnim zapisnikom od MOK SK Bijeljina 1990. nastavljati započete idejnopolitičke aktivnosti na pitanjima zajedničkim za opštinske organizacije SK-a nadležnog područja (o srednjem obrazovanju i vaspitanju. Sreski i opštinski komiteti Sreski komitet Saveza komunista Bosne i Hercegovine Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/SK SKBiHT Vremenski raspon građe: 1945. Opštinski komiteti Bijeljina. 291 . djelovodne protokole itd. (14 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži zapisnike sa sastanaka. 3. Brčko.

’’. Tuzla. Orašje. 11/52). Gračanica. mišljenja za dodjelu “Spomenice 1941. (8 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži referate. Zvornik i Živinice (“Sl. Tojšići i Živinice (“Sl. Sreski komitet SK Bosne i Hercegovine Tuzla radi pod tim nazivom do 1966. list NR BiH” br. anketne listove. Bratunac. Serije u fondu: 1. a 1950. 4. srez Tuzla je obuhvatao 21 mjesni narodni odbor. prijedloge za odlikovanja. Srebrenik. Bijeljina. pa 16. izvještaji. Zakonom o području srezova i opština. gradove i opštine. da bi 1962. Srebrenik. kao i njegovim izmjenama 1958. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1945. Sreski komitet Saveza komunista Bosne i Hercegovine Bijeljina Signatura fonda: BiH-ATKT/SK SKBiHBi Vremenski raspon građe: 1945. Kalesija. a njihova nadležnost prenesena na opštinske skupštine i njihove organe (“Sl. Simin Han. 14/66). a opštine u sastavu sreza su: Breške. 1945. Dobošnica. Od 1955. zaključci Spiskovi boraca Uputstva Statistički izvještaji 292 . zaključke i zapisnike sa sastanaka i konferencija. godine kada su ukinuti srezovi. srez Tuzla čine opštine Banovići i Lukavac. spiskove isključenih članova SK-a.Jezik u građi: bosanski. Šekovići. Puračić. kada su osnovani i srezovi. Brijesnica. 3. 47/62). srpski. Lopare. Na osnovu ove teritorijalne podjele. list SR BiH” br. Lukavac. godine 23 mjesna odbora sa teritorijalnom pripadnošću Tuzlanskoj oblasti. godine. ocjene o radu kadrova u školama. – 1955. godine. Brčko. godine obuhvatao 18 opština sa naseljima u njihovom sastavu: Banovići. podatke o borcima i njihovo držanje u zatvorima i zarobljeništvu. Historijat stvaraoca fonda: Sreski komitet Saveza komunista Bosne i Hercegovine Tuzla osnovan je. hrvatski Pismo u građi: latinica. Kladanj. list NR BiH” br.. 2. Ugljevik. godine. Količina građe: 19 knj. godine i teritorijalno je pripadao Tuzlanskom okrugu. Srebrenica. – 1966. 1952. 29 kut. statističke izvještaje o članovima u osnovnim organizacijama. Tinja. Zapisnici. Teritorijalnom podjelom NR Bosne i Hercegovine na srezove. srez Tuzla je brojao 17. Ljepunice. Kiseljak. izvještaje. Vlasenica.

Popovi. Janja. informacije. Zabrđe i Zagoni. 6 kut. 11/52). Bosanska Rača. Novo Selo.. Brodac. programi proslava. list NR BiH” br. Ugljevik. Crnjelovo. 1945. referate. Zabrđe i Ugljevik (“Sl. Dragaljevac. izvještaje. Godine 1952. Dvorovi. Međaši. Vršani. planove programe. srpski. Trnova. Modran. Bijeljinski srez čini gradska opština Bijeljina u koju ulaze: Bijeljina.Valorizacija fonda: 3 Fond može poslužiti za proučavanje partijske aktivnosti na području Bijeljinskog sreza i Opštine Bijeljina. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1945. Patkovača. Čađavica. Sreski komitet Saveza komunista Bosne i Hercegovine Zvornik Signatura fonda: BiH-ATKT/SK SKBiHZ Vremenski raspon građe: 1945. materijale rada Kadrovske i Kontrolne komisije itd. Mjesnih komiteta i osnovnih partijskih organizacija. Brodac. (1. podaci o održanim sastancima i stanju u organizacijama. informacije o sprovedenim izborima. 16/49 i 10/50) i sastoji se od 23 područja mjesnih narodnih odbora i to: Banjica. – 1958. Bijeljinski srez je pripadao Tuzlanskom okrugu sve do 1949/50. Crnjelovo. godine usvojen Zakon o području srezova i opština u NR Bosni i Hercegovini (“Sl. kartoni evidencije članova. 17/55) prestaje sa radom Sreski komitet Bijeljina i kao opština pripada srezu Brčko (pa samim tim i Sreskom komitetu Brčko) djelujući pod nazivom Opštinski komitet Bijeljina. Suho Polje. list NR BiH” br. Obarska. Janja. Dragaljevac.5 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži zapisnike sa sjednica. Historijat stvaraoca fonda: Teritorijalnom podjelom Federalne Bosne i Hercegovine. godine formiran je Sreski komitet Bijeljina. gradove i opštine. statistički izvještaji itd. anketne listove članstva. Građu čine zapisnici: Sreskog komiteta. Bijeljina sela. hrvatski Pismo u građi: latinica. list NR BiH” br. pripada Tuzlanskoj oblasti (“Sl. Gojsovac i Novo Naselje i opštine Batković. godine kada. Količina građe: 8 knj. Kada je 1955. kada se teritorija BiH dijeli na srezove. Jezik u građi: bosanski. Korenita. Batković. 293 . analize. Trnova. – 1955. Glavičice. teritorijalnom podjelom.

10/50). Han Pijesak. Jezik u građi: bosanski. list NR BiH” br. Nova Kasaba. Grbavci. planove i programe rada. u sastav sreza Zvornik ulazi grad Zvornik i 15 mjesnih odbora: Caparde. Drinjača. srpski. Sapna i Snagovo (“Sl. dopise i uputstva viših organa. 1945. (6. Petkovci.. list NR BiH” br. godine. 28 kut.. hrvatski Pismo u građi: latinica. upitnike za delegate V kongresa SKBiH (1968. anketne listove članstva. Skelani. Historijat stvaraoca fonda: Teritorijalnom podjelom Federalne Bosne i Hercegovine. list NR BiH” br.23/58) tako da te godine počinje sa radom i Opštinski komitet Zvornik. 3. informacije. Međaš. godine. 4. Kozluk. Vlasenica i Zvornik (“Sl. 2. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1945.5 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži zapisnike sa sastanaka. 1950. izvještaji. godine) itd.godine. Sreski komitet Saveza komunista Bosne i Hercegovine Brčko Signatura fonda: BiH-ATKT/SK SKBiHBč Vremenski raspon građe: 1945. Pilica. Kalesija. Kamenica. Količina građe: 17 knj. – 1958.Serije u fondu: 1. Srebrenica. Osmaci. Čelopek. Zapisnici Informacije. Zakonom o područjima srezova i opština u NR BiH. Tako je počeo sa radom i Sreski komitet Zvornik. – 1966. Administrativno-teritorijalnom podjelom. a 1958. Fakovići. analize. 1968. srezu Zvornik pripada 11 opština sa naseljenim mjestima u svom sastavu i to: Bratunac. Godine 1955. formiran je Zvornički srez koji je pripadao Tuzlanskoj oblasti. referate. Memići. Memići. analize Kadrovska komisija Kontrolna komisija Valorizacija fonda: 3 Fond može poslužiti za proučavanje partijske aktivnosti na području Zvorničkog sreza. Roćević. Kozluk. Zvornik kao opština sa naseljenim mjestima u svom sastavu pripada Tuzlanskom srezu (“Sl. 17/55). Sapna. 294 .

srez Brčko. 295 .3 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži zapisnike. godine. hrvatski Pismo u građi: latinica. izvještaje o radu itd. srez Brčko je pripadao Tuzlanskoj oblasti i u svom sastavu brojao 20 mjesnih narodnih odbora (“Sl. Tada je počeo sa radom i Sreski komitet Saveza komunista Brčko. 2 kut. gradove i opštine. Jezik u građi: bosanski. list NR BiH” br. – 1966. godine. Zakonom o teritorijalnoj podjeli Bosne i Hercegovine iz 1950. Količina građe: 5 knj. Žabar Gornji. Lončari. pripada srezu Tuzla (“Sl. 2. (0. 3. 17/55 i 23/58).Serije u fondu: 1. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1945. kada je teritorija Bosne i Hercegovine podijeljena na srezove. srpski. – 1962. Bukvik. Sreski komitet Saveza komunista Bosne i Hercegovine Kladanj Signatura fonda: BiH-ATKT/SK SKBiHKl Vremenski raspon građe: 1945. Historijat stvaraoca fonda: Teritorijalnom podjelom iz 1945.. Shodno Zakonima o teritorijalnoj podjeli Bosne i Hercegovine (“Sl. godine kada Brčko. Opštinskog komiteta. osnovnih partijskih organizacija. sa 19 mjesnih narodnih odbora. zaključke i izvještaje sa sastanaka Sreskog i mjesnih komiteta. mijenjala se i teritorijalna nadležnost Sreskog komiteta Brčko sve do 1962. 47/62). Od 1952. kao opština sa naseljenim mjestima. Potočari. Zapisnici Informacije i analize Uputstva Evidencije članstva Valorizacija fonda: 3 Fond može poslužiti za proučavanje partijske aktivnosti na području sreza Brčko. srez Brčko čini gradska opština Brčko i 6 opština sa naseljenim mjestima: Brezovo Polje. list NR BiH” br. pripada Tuzlanskom okrugu. 4. 10/50). list NR BiH” br. godine. izbornih konferencija. Rahić Gornji.

Zapisnici i izvještaji 2. Sreski komitet Saveza komunista Bosne i Hercegovine Bosanski Šamac Signatura fonda: BiH-ATKT/SK SKBiHBŠ Vremenski raspon građe: 1945. godine. Olovske Luke. Kladanj. 11/52). list NR BiH” br. Solun. Zakonom o teritorijalnoj podjeli NR Bosne i Hercegovine na srezove.Serije u fondu: 1. godine kada su ukinuti srezovi. Kladanj. 17/55). Olovo. srez Kladanj pripada Tuzlanskoj oblasti i broji 9 mjesnih narodnih odbora: Dugandžići. Od 1955. godine. 1952. teritorijalno pripada srezu Tuzla. obavještenja itd. Starić. Kladanj. Dugandžići. list NR BiH” br. 1945. Olovo i Stupari sa pripadajućim naseljenim mjestima. godine formiran je srez Kladanj koji je pripadao Tuzlanskom okrugu i imao 13 mjesnih narodnih odbora i to: Brloške. statističke podatke o broju članstva. Starić. Godine 1950. – 1954. hrvatski Pismo u građi: latinica. Zaključci Valorizacija fonda: 3 Fond može poslužiti za proučavanje partijske aktivnosti na području Sreza Kladanj. Jelaške. 296 . Čuda. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1945. gradove i opštine (“Sl. analize. Stupari i Tuholj. prepiske sa drugim komitetima. Jošija. srezu Kladanj pripadale opštine Kladanj. Solun. Olovske Luke. zapisnike sa sastanaka sekretarijata i godišnjih konferencija. (3 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži zapisnike sa sastanaka Sreskog. izvještaje. Stupari i Tuholj (“Sl. referate. Količina građe: 19 knj. uputstva o radu. – 1966. mjesnih i Opštinskog komiteta kao i osnovnih partijskih organizacija.. srpski. Kamensko. uputstva. kada je proglašen Zakon o području srezova i opština u NR Bosne i Hercegovine (“Sl. 6 kut. a prestao je sa radom 1966. Olovo. Jezik u građi: bosanski. Historijat stvaraoca fonda: Teritorijalnom podjelom Federalne Bosne i Hercegovine. preporuke i dopise CK SKBiH i Okružnog komiteta SK Tuzla. 10/50) da bi. list NR BiH” br. Ćude. kao opština sa naseljenim mjestima u svom sastavu.

dokumentacije Organizaciono-instruktorske komisije. – 1955. upitnike i anketne listove itd. Zapisnici 2. zapisnike sa sastanaka Komisije za selo. izjave. Domaljevac. da bi 1950. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1945. Slatina Gornja. Orašje. Domaljevac. Obudovac. – 1955. Bok. hrvatski Pismo u građi: latinica. pisma. list NR BiH” br. Zakonom o podjeli teritorije NR Bosne i Hercegovine na srezove. Dokumentacija komisija 297 . 11/52). 8 kut. Tišina i Tolisa. 3. 2. referate. Zapisnici sa sastanaka Zapisnici sa konferencija Preporuke i uputstva viših organa Prepiske sa drugim komitetima Valorizacija fonda: 3 Fond može poslužiti za proučavanje partijske aktivnosti na području Sreza Bosanski Šamac. Sreski komitet Saveza komunista Bosne i Hercegovine Gračanica Signatura fonda: BiH-ATKT/SK SKBiHG Vremenski raspon građe: 1945. godine teritorijalno pripadao Tuzlanskom okrugu i imao je 14 mjesnih narodnih odbora i to: Batkuša. Količina građe: 6 knj. Donja Dubica. žalbe. srpski. godine pripadao Tuzlanskoj oblasti sa Bosanskim Šamcem kao gradom u sastavu sreza i obuhvatao područje od 12 mjesnih narodnih odbora. 4. Jezik u građi: bosanski. potvrde o radnom stažu. Mahala Donja. (2. Grebnica. Bosanski Šamac.5 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži zapisnike sa sjednica Agit-prop komisije. Serije u fondu: 1. ovaj srez čini gradska opština Bosanski Šamac i opštine: Crkvina. Crkvina. analize. informacije. Informacije i analize 3.Serije u fondu: 1.. Donja Slatina i Orašje. gradove i opštine (“Sl. Historijat stvaraoca fonda: Srez Bosanski Šamac je 1945. Matići. izvještaje. Hasić Gornji.

Loparama. Godine 1950. Plenuma i Sreskog aktiva. Čeliću. gradove i opštine (“Sl. Škipovac. Brijesnica Velika. kao opština sa naseljenim mjestima u svom sastavu. Soko i Stjepan Polje. – 1955. 298 . teritorijalno pripada srezu Tuzla (“Sl. Brijesnica. Sreski komitet Saveza komunista Bosne i Hercegovine Lopare Signatura fonda: BiH-ATKT/SK SKBiHLo Vremenski raspon građe: 1946. srez Gračanica je pripadao Dobojskom okrugu i imao 16 mjesnih narodnih odbora i to: Boljanić. list NR BiH” br. 11/52). Donja Orahovica. Sočkovac. Zakonom o područjima srezova i opština u NR Bosni i Hercegovini. Gornji Moranjci. 1945. spiskove članova itd.. Malešići. 2 kut. Sladna. Lukavica i Orahovica). Karanovac. 10/50). Rapatnica. Doborovci. Količina građe: 7 knj. Gornja Orahovica. (1 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži zapisnike sa sastanaka Biroa. srpski. hrvatski Pismo u građi: latinica. Doborovci. Jezik u građi: bosanski. zapisnike i izvještaje o radu mjesnih partijskih organizacija u Tobutu. srezove i područja mjesnih narodnih odbora. Sladna i Soko (“Sl. godine Gračanica. Orahovica Donja. Historijat stvaraoca fonda: Teritorijalnom podjelom Federalne Bosne i Hercegovine na okruge. list NR BiH” br. izvještaje o radu Sreskog komiteta. Brijesnica Velika.Valorizacija fonda: 3 Fond može poslužiti za proučavanje partijske aktivnosti na području Sreza Gračanica. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1945. Gračanica. Karanovac. 1955. zapisnike sa sastanaka AGIT-PROP. list NR BiH” br. Malešići. godine. a 1952. Skipovac. Lukavica. karakteristike. Petrovo Selo. Teočaku. srez Gračanica pripada Tuzlanskoj oblasti i u svom sastavu ima grad Gračanicu i područja mjesnih odbora Bosansko Petrovo Selo. Orahovica Gornja. 17/55). Zakonom o podjeli teritorije NR Bosne i Hercegovine na srezove. Koraju. Lukavica. izjave o boravku u zarobljeništvu. Doborovci. godine. – 1954. srez Gračanica ima gradsku opštinu Gračanica i 6 opština (Bosansko Petrovo Selo.

Jezik u građi: bosanski. Koraj. a čini ga 10 područja mjesnih narodnih odbora i to: Čelić. Teočak i Tutnjevac (“Sl. list NR BiH” br. teritorijalno pripada srezu Tuzla (“Sl. Konferencije. Historijat stvaraoca fonda: Od 1945. Šibošnica i Teočak (Zakon o podjeli teritorije NR Bosne i Hercegovine na srezove. Mačkovac. list NR BiH” br. Ovakvo stanje ostaje do 1955. Zapisnici i izvještaji Sreskog komiteta Zapisnici i izvještaji mjesnih partijskih jedinica Zapisnici Biroa. i 1954. Lopare. srez Lopare pripada Tuzlanskoj oblasti. godinu pojavljuje se samo naziv SK SKBiH Bratunac pa je i odvojen kao poseban fond. Napomena: Na osnovu građe u fondu od 1952. Šibošnica. Plenuma. 2 kut. kada Sreski komitet Lopare prestaje sa radom. Sreski komitet Saveza komunista Bosne i Hercegovine Srebrenica Signatura fonda: BiH-ATKT/SK SKBiHSb Vremenski raspon građe: 1946. Kadrovske komisije. teritorijalno pripada Tuzlanskom okrugu. 17/55). list NR BiH” br. (1 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži: opšte spise. Priboj. Zakonom o administrativno-teritorijalnoj podjeli NR Bosne i Hercegovine. sa 14 mjesnih narodnih odbora. – 1955. godine ovaj Komitet je nosio naziv Sreski komitet SKBiH Srebrenica – Bratunac. 2. gradove i opštine – “Sl. hrvatski Pismo u građi: latinica. 299 . Godine 1952. a Lopare. 11/52). 10/50). Piperi. Biroa. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1945. srpski. a za 1953. partijskih ćelija itd.Serije u fondu: 1. godine srez Lopare. kao opština sa naseljenim mjestima u svom sastavu. Priboj. Količina građe: 5 knj. 3. 4. zapisnike sa sastanaka Sreskog komiteta. Koraj. Lopare. Rastošnica.. godine. Plenuma AGIT-PROP Valorizacija fonda: 3 Fond može poslužiti za proučavanje partijske aktivnosti na području Sreza Lopare. – 1952. srez Lopare čine opštine Čelić.

Zapisnici 3. Žlijebac. Historijat stvaraoca fonda: Teritorijalnom podjelom Federalne Bosne i Hercegovine na okruge. godine pripadao je Tuzlanskom srezu. Karina. Srebrenica. S obzirom da je sjedište NOS-a Srebrenica bilo u Bratuncu u građi se od 1951. Opšta građa 2. Brežani. Sase. Hranča. list NR BiH” br. Polom. – 1955. 1955. Luka. srpski. 1945. Krnjići. 10/50). Osatica i Skelani. a obuhvata gradsku opštinu Srebrenica i opštine Bratunac. Osatica. Bratunac. Godine 1950. Srebrenica. ali može poslužiti za proučavanje partijske aktivnosti na području Sreza Srebrenica. hrvatski Pismo u građi: latinica. a od 1958. Kravica. Žabokvice i Toplica. godine nailazi na naziv Sreski komitet Srebrenica – Bratunac. Šiljkovići. godine. Knjige Valorizacija fonda: 3 Fond nije kompletan. Tako je. Fakovići. Zakonom o podjeli teritorije NR Bosne i Hercegovine na srezove. Sikirić. 11/52) sjedište narodnog odbora sreza Srebrenica je u Bratuncu. kao opštine sa naseljenim mjestima u svom sastavu. srez Srebrenica teritorijalno pripada Tuzlanskoj oblasti i obuhvata 16 područja mjesnih narodnih odbora (“Sl. srezove i područja mjesnih narodnih odbora. Kostolomci. 300 . gradove i opštine (“Sl. Jezik u građi: bosanski. Ratkovići. Crvice. 17/55) Bratunac. Zakonom o području srezova i opština u NR Bosni i Hercegovini 1955. list NR BiH” br. godine (“Sl.Serije u fondu: 1. Fakovići. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1945. Konjevići. Fakovići i Skelani. Sućeska. prestankom rada Sreskog komiteta saveza komunista Srebrenica. list NR BiH” br. pripadaju srezu Zvornik. srez Srebrenica je pripadao Tuzlanskom okrugu i obuhvatao 21 mjesni narodni odbor i to: Blažijevići. godine počeo sa radom Opštinski komitet SK Srebrenica koji je teritorijalno pripadao srezu Zvornik.

– ? Historijat stvaraoca fonda: Godine 1950.Sreski komitet Saveza komunista Bosne i Hercegovine Bratunac Signatura fonda: BiH-ATKT/SK SKBiHBr Vremenski raspon građe: 1953. a obuhvata gradsku opštinu Srebrenica i opštine Bratunac. Kravica.. list NR BiH” br. srpski. hrvatski Pismo u građi: latinica. i 1954. opštinskih komiteta i osnovnih partijskih organizacija na području Sreza. 11/52) sjedište Narodnog odbora sreza Srebrenica je u Bratuncu. a za 1953. godine nosio naziv Sreski komitet KPBiH Srebrenica – Bratunac. 1 kut. Napomena: Na osnovu građe u fondu evidentno je da se građa SK KPBiH Bratunac nalazi u građi SK KPBiH Srebrenica jer je ovaj Komitet od 1952. ali može poslužiti za proučavanje partijske aktivnosti na području Sreza Bratunac. (1 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži zapisnike sa sastanaka Sreskog komiteta. Fakovići. srez Srebrenica teritorijalno pripada Tuzlanskoj oblasti i obuhvata 16 područja mjesnih narodnih odbora (“Sl. a za 1953. godine nosio naziv Sreski komitet KPBiH Srebrenica – Bratunac. godinu pojavljuje se samo naziv SK SKBiH Bratunac pa je i odvojen kao poseban fond. Valorizacija fonda: 3 Fond nije kompletan. Količina građe: 3 knj. i 1954. godinu pojavljuje se samo naziv SK SKBiH Bratunac. list NR BiH” br. gradove i opštine (“Sl. – 1954. Krnjići. Jezik u građi: bosanski. 301 . ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1953. Na osnovu građe u fondu evidentno je da se građa SK KPBiH Bratunac nalazi u građi SK KPBiH Srebrenica jer je od 1952. 10/50). Osatica i Skelani. Zakonom o podjeli teritorije NR Bosne i Hercegovine na srezove.

biografije članova.. srpski. 1 kut. Milići i Šekovići (“Sl. godine. hrvatski Pismo u građi: latinica. Sarajevskoj oblasti. Serije u fondu: 1. Ovakvo stanje ostaje do 1966. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1945. 18 kut. zapisnike sa sastanaka mjesnih i opštinskih komiteta.. srezu Vlasenica pripada gradska opština Vlasenica i opštine Cikote. Zapisnici 2. do 1958. – 1955. a zatim srezu Tuzla. Opštinski komitet Saveza komunista Bosne i Hercegovine Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/OK SKBiHT Vremenski raspon građe: 1956. Knjige Valorizacija fonda: 3 Fond može poslužiti za proučavanje partijske aktivnosti na području Sreza Vlasenica. Han Pijesak. a 1950. srez Vlasenica pripada Tuzlanskom okrugu.Sreski komitet Saveza komunista Bosne i Hercegovine Vlasenica Signatura fonda: BiH-ATKT/SK SKBiHV Vremenski raspon građe: 1945. Količina građe: 2 knj. godine. 11/52). (4. Vlasenica kao opština sa naseljenim mjestima u svom sastavu teritorijalno pripada srezu Zvornik.5 d/m) 302 . list NR BiH” br. godine kada se u SR Bosni i Hercegovini ukidaju srezovi. Derventa. Količina građe: 8 knj. Historijat stvaraoca fonda: Teritorijalnom podjelom Federalne Bosne i Hercegovine 1945. Nova Kasaba. Jezik u građi: bosanski. Godine 1952.3 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži zapisnike sa sastanaka Plenuma Sreskog komiteta. – 1966. – 1955. izjave. Od 1955. (0. zapisnike OOSK-a itd.

DK Banovići Selo. uvodna izlaganja. hrvatski Pismo u građi: latinica.Sadržaj fonda: Fond sadrži zapisnike sa sastanaka Komiteta.5 d/m) Sadržaj fonda: Fond se sastoji od zapisnika sa sastanaka Rejonskog i Mjesnog komiteta. odluke i sl. 303 .). Serije u fondu: 1. Količina građe: 2 kut. Zapisnici 2. Programi i planovi rada 3. ZGP “Litva”. izvještaje. list NR BiH” br. od 12. Opštinski komitet Saveza komunista Bosne i Hercegovine Banovići Signatura fonda: BiH-ATKT/OK SKBiHBa Vremenski raspon građe: 1945. Evidencije Valorizacija fonda: 3 Fond može poslužiti za proučavanje partijske aktivnosti na području Tuzlanske opštine. zapisnika sa izbornih konferencija i plenuma. evidencije članova. Stanica narodne milicije i dr. – ? Historijat stvaraoca fonda: Zakonom o području srezova i opština u NR Bosni i Hercegovini (“Sl. izvještaja i zadataka osnovnih organizacija. zapisnici zajedničkih sastanaka Opštinskog i Rudničkog komiteta i odbora sindikata itd. Jezik u građi: bosanski. Jama Mušići. (0. godine. srpski. partijskih ćelija i odjeljenja (Rudnik uglja “Tito”. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1955. uputstava Okružnog komiteta. Predsjedništva i raznih komisija. – 1962. počinje sa radom Opštinski komitet Saveza komunista Tuzla koji je teritorijalno pripadao srezu Tuzla. Strojni promet Banovići. 17/55). Formirani su i ostali opštinski komiteti koji postaju osnovna organizaciona forma jer se u život istovremeno uvodio i novi sistem samoupravljanja. programe i planove rada. izvještaja AGIT-PROP o radu i suzbijanju nepismenosti. planskih zadataka Rudnika. Direkcija rudnika. Nova separacija. jula 1955.

izvještaji. analize. spiskove.Serije u fondu: 1. i 1950. u Banovićima radi Mjesni komitet koji pripada Tuzlanskom srezu Tuzlanske oblasti (“Sl. godine Lukavačkom srezu Tuzlanskog okruga pripadali su Banovići na čijem području je radio Rejonski komitet. Sekretarijata. godine. – ? Historijat stvaraoca fonda: Zakonom o teritorijalnoj podjeli Federalne Bosne i Hercegovine. (4 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži zapisnike sa izbornih sastanaka. Takvo stanje se ne mijenja do 1966. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1945. Zapisnici osnovnih organizacija i odjeljenja 2. Serije u fondu: 1. Jezik u građi: bosanski. godine Banovići.11/52). a 1952. pripadaju Tuzlanskom srezu (“Sl. zapisnike i zaključke sa sastanaka OK SKBiH. informacije 304 . hrvatski Pismo u građi: latinica. Količina građe: 35 kut. godišnje statističke izvještaje o članovima SK-a za osnovne organizacije. 1945. godine kada su ukinuti srezovi. referate. AGIT-PROP Valorizacija fonda: 3 Fond može poslužiti za proučavanje partijske aktivnosti na području Opštine Banovići. Aktiva. izvještaje. uputstva. osnovnih organizacija. Zapisnici 2. anketne listove i upitnike za članove SK-a itd. srpski. odluke o kažnjavanju i isključenju članova SKJ. . list NR BiH’’ br. Od 1949. Analize.1975. planove. 16/49 i 10/50). informacije. kao gradska opština. kada se na teritoriji Bosne i Hercegovine formiraju oblasti. prijedloge. list NR BiH’’ br. Uputstva 3. Opštinski komitet Saveza komunista Bosne i Hercegovine Bijeljina Signatura fonda: BiH-ATKT/OK SKBiHBi Vremenski raspon građe: 1955.

– ? Historijat stvaraoca fonda: Usvajanjem Zakona o području srezova i opština u NR Bosni i Hercegovini 1955. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1955. sve do 1966. hrvatski Pismo u građi: latinica. anketne listove članova i sl. teritorijalno pripadaju srezu Tuzla. planove rada. Količina građe: 11 kut.3. referate. godine kada se ukidaju srezovi. Planovi rada 3. list NR BiH” br. Zakonom o područjima srezova i opština (“Sl. Serije u fondu: 1. kao opštine. Zapisnici i izvještaji 2. list NR BiH” br. pa tako i Opštinski komitet SK Bijeljina. izvještaje o radu. srpski. 305 . Statistički izvještaji 4. Bijeljina i Brčko. te kao opština pripada srezu Brčko. Anketni listovi i upitnici Jezik u građi: bosanski. – 1965. a sa radom počinje Opštinski komitet Bijeljina. Anketni listovi Valorizacija fonda: 3 Fond može poslužiti za proučavanje partijske aktivnosti na području Opštine Zvornik. godine (“Sl. prijedloge za odlikovanja. (3 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži zapisnike i materijale sa sastanaka opštinskih konferencija i sekretarijata. 47/62). Opštinski komitet Saveza komunista Bosne i Hercegovine Zvornik Signatura fonda: BiH-ATKT/OK SKBiHZ Vremenski raspon građe: 1959. 17/55) prestaje sa radom Sreski komitet Bijeljina. informacije.

Materijali i zapisnici sa sastanaka 2. konferencija i proširenih sastanaka. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1955. Jezik u građi: bosanski. izvještaja o radu. list NR BiH” br.2 d/m) Sadržaj fonda: Fond se sastoji od zapisnika i materijala sa sastanaka sekretarijata. hrvatski Pismo u građi: latinica. – 1966. Serije u fondu: 1.Jezik u građi: bosanski. Zvornik. 1958. Opštinski komitet Saveza komunista Bosne i Hercegovine Kladanj Signatura fonda: BiH-ATKT/OK SKBiHKl Vremenski raspon građe: 1955. Izvještaji 3. (1. kao opština sa naseljenim mjestima u svom sastavu.23/58). srpski. – ? Historijat stvaraoca fonda: Zakonom o područjima srezova i opština u NR Bosni i Hercegovini. godine. anketnih listova članova i sl. Anketni listovi Valorizacija fonda: 3 Fond može poslužiti za proučavanje partijske aktivnosti na području Opštine Kladanj. pripada Tuzlanskom srezu (“Sl. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1958. hrvatski Pismo u građi: latinica. Količina građe: 5 kut. srpski. – 306 .

14/66). Serije u fondu: 1. Opštinski komitet Saveza komunista Bosne i Hercegovine Bosanski Šamac Signatura fonda: BiH-ATKT/OK SKBiHBŠ Vremenski raspon građe: 1955.5 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži zapisnike sa izbornih sastanaka OK SK. – 1966. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1955. list NR BiH” br.Historijat stvaraoca fonda: Kada je proglašen Zakon o području srezova i opština u NR Bosni i Hercegovini (Sl. teritorijalno pripada srezu Brčko. kao opština sa naseljenim mjestima u svom sastavu. Zapisnici sa sastanaka 2. kao opština sa naseljenim mjestima u svom sastavu. obavještenja. Jezik u građi: bosanski. godine Bosanski Šamac. Statistički podaci Valorizacija fonda: 3 Fond može poslužiti za proučavanje partijske aktivnosti na području Opštine Bosanski Šamac. Informacije. 307 . izvještaji 3. osnovnih organizacija.1 7/55). godine kada je Ustavnim Zakonom o ukidanju srezova u SR Bosni i Hercegovini ukinut i srez Tuzla (“Sl. referate. list SR BiH” br. statističke podatke. – ? Historijat stvaraoca fonda: Od 1955. godine kada je. Kladanj je. Bosanski Šamac pripao srezu Doboj (“Sl. Tako ostaje sve do 1962. Tako je ostalo sve do 1966. teritorijalno pripadao srezu Tuzla. srpski. (3. Zakonom o području srezova i opština NR Bosne i Hercegovine. referati. 7 kut. list NR BiH br.. hrvatski Pismo u građi: latinica. konferencija. Količina građe: 1 knj. izvještaje itd. 47/62). informacije.

(2. Količina građe: 9 kut. informacije. godine kada je. Zapisnici 3. hrvatski Pismo u građi: latinica. upitnike. (1. osnovnih partijskih organizacija. izvještaje. Količina građe: 11 kut. – 1966. Izvještaji. analize Valorizacija fonda: 3 Fond može poslužiti za proučavanje partijske aktivnosti na području Opštine Gračanica. 17/55). OSV.3 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži zapisnike sa sastanaka Opštinskog komiteta. opšte spise. Opštinski komitet Saveza komunista Bosne i Hercegovine Lopare Signatura fonda: BiH-ATKT/OK SKBiHLo Vremenski raspon građe: 1955. kao opština sa naseljenim mjestima u svom sastavu. dokumentaciju Kadrovske komisije. OOSSRN. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1955. analize. – ? Historijat stvaraoca fonda: Opštinski komitet SK Gračanica radi pod ovim nazivom od 1955. – 1971.Opštinski komitet Saveza komunista Bosne i Hercegovine Gračanica Signatura fonda: BiH-ATKT/OK SKBiHG Vremenski raspon građe: 1955.3 d/m) 308 . Gračanica. Jezik u građi: bosanski. list NR BiH” br. informacije. podatke. srpski. Serije u fondu: 1. program ideološko-političkog obrazovanja članova itd. teritorijalno pripala srezu Tuzla (“Sl. Zakonom o područjima srezova i opština u NR Bosni i Hercegovini. Opšti spisi 2.

godine kada je. izvještaje. izborne konferencije. analiza. analize 3. Opštinski komitet Saveza komunista Bosne i Hercegovine Srebrenica Signatura fonda: BiH-ATKT/OK SKBiHSb Vremenski raspon građe: 1958.Sadržaj fonda: Fond se sastoji od zapisnika sa sastanaka OK. godine počinje sa radom Opštinski komitet SK Bosne i Hercegovine Lopare. – 1966. Ovakvo stanje ostaje do 1966. biltene itd. hrvatski Pismo u građi: latinica. a teritorijalno pripada srezu Tuzla. Serije u fondu: 1. Informacije. – Historijat stvaraoca fonda: Od 1955. izvještaji. zaključaka. analize. Količina građe: 2 kut. Anketni listovi Valorizacija fonda: 3 Fond može poslužiti za proučavanje partijske aktivnosti na području Opštine Lopare. Zapisnici 2. Jezik u građi: bosanski. informacija. srpski. Serije u fondu: 1. anketnih listova članova i sl. izvještaji 309 .5 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži zapisnike sa sjednica Opštinskog komiteta. prestao sa radom srez Tuzla i Sreski komitet SK Tuzla. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1955. Informacije. (0. izvještaja. ukidanjem srezova. Zapisnici 2. Konferencije i Sekretarijata. analize. savjetovanja. Sekretarijata.

godine kao opština sa naseljenim mjestima u svom sastavu pripao srezu Tuzla. pripala srezu Tuzla (“Sl. srpski. zapisnike i materijale sa izbornih konferencija osnovnih partijskih organizacija i Aktiva Saveza komunista. hrvatski Pismo u građi: latinica. – 1962. Zapisnici 2. godine. hrvatski 310 . godine opština Srebrenica je sa naseljenim mjestima u svom sastavu. izvještaje o radu Komiteta itd. 23/58) i tako je ostalo do 1966. – Historijat stvaraoca fonda: Od 1955. kada je ukidanjem srezova. Količina građe: 2 kut. Jezik u građi: bosanski. Jezik u građi: bosanski. prestao sa radom i srez Tuzla. (0.Valorizacija fonda: 3 Fond može poslužiti za proučavanje partijske aktivnosti na području Opštine Srebrenica. Od 1958. srpski.3 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži zapisnike sa sastanaka Opštinskog komiteta. Opštinski komitet Saveza komunista Bosne i Hercegovine Bosansko Petrovo Selo Signatura fonda: BiH-ATKT/OK SKBiHBPS Vremenski raspon građe: 1955. Serije u fondu: 1. godine Srebrenica kao opština sa naseljenim mjestima u svom sastavu teritorijalno pripada srezu Zvornik koji je od 1958. list NR BiH” br. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1955. Izvještaji Valorizacija fonda: 3 Fond može poslužiti za proučavanje partijske aktivnosti na području Opštine Bosansko Petrovo Selo.

Teritorijalnom podjelom BiH 1952. Zapisnici OK Bratunac 2. srpski. – 1962. zapisnike sa zajedničkih sastanaka OK Bratunac i Srebrenica. (0. pripada srezu Tuzla. srezove i područja mjesnih narodnih odbora. Opštinski komitet Saveza komunista Bosne i Hercegovine Bratunac Signatura fonda: BiH-ATKT/OK SKBiHBr Vremenski raspon građe: 1950. godine Petrovo Selo. – 1966. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja 311 . Jezik u građi: bosanski. Zapisnici OK Srebrenica Valorizacija fonda: 3 Fond može poslužiti za proučavanje partijske aktivnosti na području Opštine Bratunac. kao naseljeno mjesto. sastanaka sa sekretarima osnovnih organizacija i sl. godine kada Bosansko Petrovo Selo. Serije u fondu: 1. a 1955.Pismo u građi: latinica. Ovakvo stanje ostaje do 1962. godine. pripada srezu Gračanica. kao mjesni odbor. Mjesni odbor Bosansko Petrovo Selo teritorijalno pripada srezu Gračanica Tuzlanske oblasti. kao opština. revizione komisije.. Godine 1950. hrvatski Pismo u građi: latinica. Historijat stvaraoca fonda: Teritorijalnom podjelom federalne Bosne i Hercegovine na okruge. Količina građe: 3 knj. kao opština sa naseljenim mjestima u svom sastavu. zapisnike sa konferencija. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1955. godine.5 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži zapisnike sa sastanaka Sekretarijata Opštinskog komiteta. 2 kut. pripalo je srezu Gračanica Dobojskog okruga. 1945. pripada Opštini Gračanica sreza Tuzla.

godine srezu Tuzla. formiran je Srez Lukavac koji je pripadao Tuzlanskom okrugu i obuhvatao 21 mjesni odbor sa sjedištima u Banovićima. Serije u fondu: 1. (1. referate.Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1950. Bistarcu. 1945. Zapisnici MK MNO Lukavac 2. Količina građe: 4 kut. zapisnike sa sastanaka osnovnih partijskih organizacija (OPO) na području ovog Komiteta. izvještaje. Ovakvo stanje teritorijalne pripadnosti ostaje do 1966. Bratunac kao opština sa naseljenim mjestima u svom sastavu teritorijalno pripada srezu Zvornik. 312 . srpski. godine Tuzlanskoj oblasti je pripadao srez Srebrenica a sjedište Sreskog narodnog odbora bilo je u Bratuncu kao mjesnom odboru (“Sl. Brijesnici Donjoj. programe. – ? Historijat stvaraoca fonda: Nakon oslobođenja. Zapisnici MK MNO Puračić 3. Historijat stvaraoca fonda: Zakonom o administrativno-teritorijalnoj podjeli NR Bosne i Hercegovine 1950. Godine 1955. hrvatski Pismo u građi: latinica. godine. – 1966. a 1958. Zapisnici OK Lukavac Valorizacija fonda: 3 Fond može poslužiti za proučavanje partijske aktivnosti na području Opštine Lukavac. anketne listove članova SK itd. godine kada su ukinuti srezovi.2 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži zapisnike sa sastanaka Mjesnog komiteta i Mjesnog narodnog odbora Lukavac i Puračić. zapisnike Opštinskog komiteta. – 1966. 10/50). Jezik u građi: bosanski. Opštinski komitet Saveza komunista Bosne i Hercegovine Lukavac Signatura fonda: BiH-ATKT/OK SKBiHLu Vremenski raspon građe: 1948. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1948. list NR BiH” br.

Lukavcu Muslimanskom. gradove i opštine. 11/52).Devetaku. Priluku. Dobošnici. godine kada su ukinuti srezovi. Knjige Valorizacija fonda: 3 Fond može poslužiti za proučavanje partijske aktivnosti na području Opštine Živinice. list NR BiH” br. pripada srezu Tuzla Tuzlanske oblasti. a 1949. formiranjem oblasti. Od 1948. Kiseljaku. srezu Tuzla pripada gradska opština Lukavac sa sjedištem narodnog odbora gradske opštine u Lukavcu u koju ulaze Smoluća. godine. Puračiću. Jezik u građi: bosanski. Kontrolne komisije (karakteristike i izvode iz evidencije članova). zapisnike sa sastanaka osnovnih organizacija SK-a itd. kao opština sa naseljenim mjestima u svom sastavu. Zagorje. – 1966. Konferencije i Plenuma. Podgorju. Seoni. Količina građe: 2 knj. Kalajevo i Brgule (“Sl. (0. Sekretrijata. Modrac. Šikulje. Crveno Brdo. Orahovici Muslimanskoj. pripada srezu Tuzla. Smolućoj.5 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži zapisnike sa sastanaka Opštinskog komiteta. analize 3. Informacije. Poljicu. Turiji. Lukavac fabrika. Tumarama i Vasiljevcima. srpski. Lukavac. Opštinski komitet Saveza komunista Bosne i Hercegovine Živinice Signatura fonda: BiH-ATK/OK SKBiHŽ Vremenski raspon građe: 1946. kao Mjesni narodni odbor. – ? 313 . do 1966. godine Lukavac. Zapisnici 2. hrvatski Pismo u građi: latinica. izvještaje. izvještaji. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1955. Lukavac Srpski. informacije. Huskići. Bistarac Gornji. 2 kut. Serije u fondu: 1. pripada srezu Tuzla od 1955. Treštenici Srpskoj. analize. Zakonom o podjeli teritorije NR Bosne i Hercegovine na srezove.. 1952. Lukavac Muslimanski. Miričini. godine. Naselje koksara. Gnojnici. Tulovićima.

kao mjesni odbor. Zakonom o području srezova i opština u NR Bosni i Hercegovini (“Sl. pripadaju srezu Tuzla Tuzlanskog okruga. Srebrenik. informacije. Živinice. godine. – ? Historijat stvaraoca fonda: Zakonom o podjeli teritorije NR Bosne i Hercegovine na srezove. Ovakva teritorijalna pripadnost ostaje nepromijenjena sve do 1966. Informacije. hrvatski Pismo u građi: latinica. Jezik u građi: bosanski. pripada srezu Tuzla (“Sl. 17/55). a od 1950. Živinice. 314 . ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1952. planove. Zapisnici 2. godine. godine kada su ukinuti srezovi. 1952. materijale. 11/52). Opštinski komitet Saveza komunista Bosne i Hercegovine Srebrenik Signatura fonda: BiH-ATKT/OK SKBiHS Vremenski raspon građe: 1954. kao opština sa naseljenim mjestima u svom sastavu. godine. pripadaju srezu Tuzla. srezove i područja mjesnih narodnih odbora. kao opština. (0. izvještaji Valorizacija fonda: 3 Fond može poslužiti za proučavanje partijske aktivnosti na području Opštine Srebrenik.Historijat stvaraoca fonda: Zakonom o teritorijalnoj podjeli Federalne Bosne i Hercegovine na okruge. godine kada su ukinuti srezovi. – 1964. Količina građe: 1 kut. list NR BiH” br. sa tuzlanskim srezom. gradove i opštine. informacije i sl. 1945. srpski.3 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži zapisnike sa sastanaka Opštinskog komiteta. pripadaju Tuzlanskoj oblasti. referate. analize. i takvo stanje ostaje sve do 1966. list NR BiH” br. Serije u fondu: 1.

Opštinski komitet Saveza komunista Bosne i Hercegovine Orašje Signatura fonda: BiH-ATKT/OK SKBiHO Vremenski raspon građe: 1950.3 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži zapisnike i djelovodne protokole Mjesnog i Opštinskog komiteta Orašje. godine postaje opština sreza Tuzla i tako ostaje do 1966. godine kada su ukinuti srezovi. a 1962. 315 .. srpski. Planovi rada 3. kao opština. Mjesni komitet Orašje pripada Bosanskošamačkom srezu Tuzlanske oblasti. – 1966. 1950. Količina građe: 2 knj. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1952. Serije u fondu: 1. – ? Historijat stvaraoca fonda: Teritorijalnom podjelom NR Bosne i Hercegovine. zapisnike. opšte spise. godine srezu Brčko. (0. planove rada itd. hrvatski Pismo u građi: latinica. Zapisnici MK i OK 2. Jezik u građi: bosanski. pripadalo srezu Bosanski Šamac. Teritorijalnim podjelama mijenjala se i pripadnost ovog Komiteta tako da je 1952. Knjige Valorizacija fonda: 3 Fond može poslužiti za proučavanje partijske aktivnosti na području Opštine Orašje. godine. 1 kut. godine Orašje. 1955. Konferencije i osnovnih partijskih organizacija.

Srez Vlasenica. – ? Historijat stvaraoca fonda: Zakonom o teritorijalnoj podjeli Federalne Bosne i Hercegovine na okruge. zaključke. Zaključci. Godine 1955. (0. Zakonom o području srezova i opština u NR Bosni i Hercegovini. godine. teritorijalno pripada Sarajevskoj oblasti. Količina građe: 1 kut. Šekovići. – 1966. godine kada su ukinuti srezovi. srez Vlasenica – Tuzlanski okrug. Protokol Valorizacija fonda: 3 Fond može poslužiti za proučavanje aktivnosti ovoga Udruženja radnika na području Opštine Šekovići. 15/48). 1950. Zapisnici Mjesnog i Opštinskog komiteta 2. informacije. list NR BiH” br. spise Kadrovske komisije. 1945. Jezik u građi: bosanski. 17/55). godine. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1955. pripadaju Mjesnom narodnom odboru sa sjedištem u Podžiocima. izvještaje. pripadaju srezu Tuzla (“Sl. kao selo. referate. Serije u fondu: 1. godine pripadaju srezu Vlasenica kao Mjesni odbor (“Sl. kao opština sa naseljenim mjestima u svom sastavu. izvještaj. informacije 3. Šekovići. hrvatski Pismo u građi: latinica. zapažanja. srezove i područja mjesnih narodnih odbora. srpski. 316 .3 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži zapisnike sa sastanaka Mjesnog i Opštinskog komiteta Šekovići. Ovakvo stanje ostaje do 1966. djelovodni protokol Mjesnog i Opštinskog komiteta itd. list NR BiH” br.Opštinski komitet Saveza komunista Bosne i Hercegovine Šekovići Signatura fonda: BiH-ATKT/OK SKBiHŠ Vremenski raspon građe: 1948. a 1948. opšte spise.

Rudničke konferencije i Rudničkog komiteta itd. list NR BiH” br. list NR BiH” br. godine. Ravno Polje. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1955. hrvatski Pismo u građi: latinica. što ostaje do 1966. godine kada su ukinuti srezovi (“Sl. Ugljevik. Godine 1962. (0. Količina građe: 1 kut. 17/55 i 23/58). Ugljevik ostaje u srezu Bijeljina. – ? Historijat stvaraoca fonda: Teritorijalnom podjelom Federalne Bosne i Hercegovine.3 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži zapisnike sa sastanaka Opštinskog komiteta. Serije u fondu: 1. do 1962. od 1955. 1949. Janjari. Ugljevik. Mezgraja. Zakonom o podjeli teritorije NR Bosne i Hercegovine na srezove. Teritorijalnom podjelom NR Bosne i Hercegovine. gradove i opštine. pripada srezu Tuzla. Mjesni odbor Ugljevik pripada srezu Bijeljina u Tuzlanskoj oblasti. Ugljevik. Formiranjem oblasti. godine. kao opština. Atmačići. ali kao opština u koju ulaze Ugljevik. 47/62). list NR BiH” br. Zapisnici OK i Političkog aktiva 2. zapisnike sa sastanaka kadrovske komisije. godine.Opštinski komitet Saveza komunista Bosne i Hercegovine Ugljevik Signatura fonda: BiH-ATKT/OK SKBiHU Vremenski raspon građe: 1963. godine. srpski. 1952. 1945. kao opština sa naseljenim mjestima u svom sastavu. pripada srezu Ugljevik u Tuzlanskom okrugu. Zakonom o područjima srezova i opština u NR Bosni i Hercegovini. Političkog aktiva. Sekretarijata i osnovnih partijskih organizacija. 317 . Glinje i Bogutovo Selo (“Sl. 11/52). – 1966. kao Mjesni odbor. pripada srezu Brčko (“Sl. Zapisnici Rudničke konferencije i Rudničkog komiteta Valorizacija fonda: 3 Fond može poslužiti za proučavanje partijske aktivnosti na području Opštine Ugljevik. Mezgraja-rudnik. Jezik u građi: bosanski.

a 1958. Vlasenica. list NR BiH” br. Količina građe: 1 kut. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1958. – ? Historijat stvaraoca fonda: Teritorijalnom podjelom NR Bosne i Hercegovine 1955. Opštinski komitet Saveza komunista Bosne i Hercegovine Kalesija Signatura fonda: BiH-ATKT/OK SKBiHKa Vremenski raspon građe: 1958. informacije. Količina građe: 1 kut. zaključke. .3 d/m) 318 . (0. 23/58) sve do 1966. Zaključci. Sekretarijata. Jezik u građi: bosanski.1962. Serije u fondu: 1. srpski. Zapisnici OK i Sekretarijata 2. kao opština sa naseljenim mjestima u svom sastavu. hrvatski Pismo u građi: latinica. godine. teritorijalno pripada srezu Tuzla (“Sl. list NR BiH” br. programe rada itd. – 1966.3 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži zapisnike sa sastanaka Opštinskog komiteta. programi rada Valorizacija fonda: 3 Fond može poslužiti za proučavanje partijske aktivnosti na području Opštine Vlasenica. 17/55). pripada srezu Zvornik (“Sl.Opštinski komitet Saveza komunista Bosne i Hercegovine Vlasenica Signatura fonda: BiH-ATKT/OK SKBiHV Vremenski raspon građe: 1958. godine. informacije. godine. ukidanjem sreza Zvornik. kada srezovi prestaju sa radom. (0.

pripada srezu Tuzla (“Sl. list NR BiH” br. gradove i opštine. 1952. godine Kalesija Srpska i Kalesija Muslimanska. kao mjesni odbori. fond može poslužiti za proučavanje partijske aktivnosti na području Opštine Kalesija. materijale i uputstva SS Bosne i Hercegovine i SS Jugoslavije. godine kada se ukidaju srezovi. kao opština sa naseljenim mjestima u svom sastavu.Sresko vijeće Tuzla (Sresko sindikalno vijeće Tuzla i Opštinsko sindikalno vijeće Tuzla) Signatura fonda: BiH-ATKT/SSJ-SVT (SSVT i OSVT) Vremenski raspon građe: 1948. hrvatski Pismo u građi: latinica. (4. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1958. Količina građe: 12 knj. Kalesija. Jezik u građi: bosanski. 23/58) i takvo stanje ostaje do 1966. Teritorijalnom podjelom NR Bosne i Hercegovine na srezove. Godine 1958.nekoliko zapisnika Opštinskog komiteta.5 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži zapisnike sa sjednica opštinskih vijeća i godišnjih skupština.Sadržaj fonda: Fond predstavlja samo fragment . – ? Historijat stvaraoca fonda: Od 1945. srpski. 319 . 11/52). Društva – Udruženja . pripadaju srezu Zvornik u Tuzlanskom okrugu.Sindikati Savez sindikata Jugoslavije . Kalesija je naseljeno mjesto u opštini Memići koja pripada srezu Zvornik (“Sl. list NR BiH” br. godine..Konferencije i Sekretarijata. materijale OVSS Tuzla i sindikalnih organizacija. Valorizacija fonda: 4 Iako je fragmentaran. – 1966. 17 kut.

Zapisnici i materijali sa sjednica Opšta dokumentacija Uputstva Finansijska dokumentacija Valorizacija fonda: 3 Fond može poslužiti za proučavanje aktivnosti ovoga Udruženja radnika na području Tuzlanskog sreza. Bihaću. Nakon donošenja Zakona o ukidanju srezova. je utvrđeno da se radnici i službenici. odobrava se osnivanje i rad Jedinstvenih sindikata radnika i namještenika Jugoslavije (JSRNJ) sa pravom djelatnosti na području DFJ (“Sl. godine. normativna akta i odluke. 320 . godine. a da se postojeća arhiva preda opštinskim sindikalnim vijećima u sjedištu srezova ili Gradskom sindikalnom vijeću Sarajevo. – 1966. Mostaru Sarajevu i Tuzli prestaju sa radom do kraja juna mjeseca 1966. Kongres je donio Statut prema kome je Savez sindikata Jugoslavije klasna. Jezik u građi: bosanski. 86/45). a ove se udružuju u Savez sindikata. dok je Sreski odbor JSRNJ u Tuzli formiran krajem 1945. 2. 4. godine. Godine 1948.statističke izvještaje. masovna. jedne ili više srodnih grana privrede i društvenih službi. ovaj organ dobija naziv Sresko sindikalno vijeće Saveza sindikata Bosne i Hercegovine. Historijat stvaraoca fonda: Na osnovu Rješenja o odobrenju osnivanja Jedinstvenih sindikata radnika i namještenika. platne liste i dosijea zaposlenog osoblja itd. srpski. list DFJ” br. godine. Akcioni odbori su formirani i u Tuzlanskom bazenu. Republičko vijeće Saveza sindikata za Bosnu i Hercegovinu je na Petoj plenarnoj sjednici donijelo Odluku da sreska sindikalna vijeća i nadzorni odbori u Banjaluci. a konstituisan je u Beogradu na Prvoj opšte-zemaljskoj konferenciji radnika i namještenika Jugoslavije. Također. 1966. na osnovu Odluke prvog kongresa JSRNJ. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1948. Serije u fondu: 1. jedinstvena i dobrovoljna organizacija radničke klase Jugoslavije koja objedinjuje manuelne i intelektualne radnike. organizuju u sindikalne organizacije. a na sindikalnoj konferenciji u Sarajevu izabran je Zemaljski odbor Jedinstvenih sindikata radnika i namještenika. hrvatski Pismo u građi: latinica. završne račune. 3. koje je donio Ministar unutrašnjih poslova 1945. Doboju.

hrvatski Pismo u građi: latinica. Historijat stvaraoca fonda: Sresko sindikalno vijeće Brčko je radilo od 1945.. Jezik u građi: bosanski. godine radi pod nazivom Savez sindikata Jugoslavije . izvještaje o zaposlenom osoblju u ustanovama. koja je preuzeta u Arhiv Tuzla. Raspisi. neposredne zadatke sindikalnih organizacija.Savez sindikata Jugoslavije . Zaključci i izvještaji 3. list NR BiH” br. Opšta dokumentacija 2. Količina građe: 3 knj. 47/62). godine kada su formirani srezovi i to pod nazivom Sreski odbor sindikata službenika državnih organa i društvenih službi Brčko. zaključke sa sjednica. pa i građa. Zakonom o područjima srezova i opština u NR Bosni i Hercegovini. 321 . srpski. teritorijalno pripao srezu Tuzla (“Sl. (0. pripreme i sprovođenje izbora itd. raspise Republičkog vijeća SS Sarajevo.Sresko vijeće Brčko (Sresko sindikalno vijeće Brčko) Signatura fonda: BiH-ATKT/SSJ-SVBč (SSVBč) Vremenski raspon građe: 1956. analize kadrova u sindikalnim organizacijama.Sresko vijeće Brčko. 1962. godine ukinut je srez Brčko i. 2 kut.5 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži redovnu poštu. Serije u fondu: 1. – 1963. Od 1956. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: PrP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1956. uputstva Valorizacija fonda: 3 Fond može poslužiti za proučavanje aktivnosti ovoga Udruženja radnika na području Sreza Brčko. datira od te godine jer je preuzeta od Sreskog sindikalnog vijeća Tuzla. – 1963. kao opština sa naseljenim mjestima u svom sastavu.

učiteljstvo grada Dolnje Tuzle se okupilo 28. godine stoji naziv Učiteljsko društvo sreza Tuzlanskog. prijedlog budžeta. a od 1923. Količina građe: 3 knj. rezoluciju Upravnog odbora. U zapisnicima sa sastanaka održanih 1922. Upravnog odbora i Nadzornog odbora. a sarađivalo je i sa svim društvima i bilo u toku opštih zbivanja. Jezik u građi: bosanski. Godine 1931. pojavljuje se naziv Jugoslovensko učiteljsko udruženje Sreskog društva u Tuzli. godine i izabralo Privremeni odbor koji je na svojoj sjednici sastavio Pravilnik i sa potpisima prijavljenih članova poslao ga Zemaljskoj vladi na odobrenje. – ? Historijat stvaraoca fonda: Na osnovu građe koja čini ovaj fond evidentno je slijedeće: Uvidjevši potrebu za osnivanjem učiteljskog društva. 322 . Serije u fondu: 1. poziv za sjednicu i skupštinu itd. izvještaj Nadzornog odbora o pregledu društvene blagajne. (0. 1 fasc. Udruženje (Društvo) je organizovano radilo na pitanjima stručnog rada i usavršavanja položaja u društvu. Dopisi 2.Sresko učiteljsko društvo u Tuzli* Signatura fonda: BiH-ATK/SUDT Vremenski raspon građe: 1905. godine Sresko učiteljsko društvo u Tuzli. srpski. hrvatski Pismo u građi: latinica. Tako je osnovano Učiteljsko društvo okružja Dolnjotuzlanskog koje je djelovalo preko Skupštine. Knjige Valorizacija fonda: 2 Fond može poslužiti kao vrijedan izvor u proučavanju djelovanja i rada ovoga Društva na području Tuzlanskog sreza. aprila 1905.3 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži 3 knjige zapisnika. – 1935. Društvo je preko delegata učestvovalo na Glavnoj skupštini Jugoslovenskog učiteljskog udruženja Beograd. životu. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1905.. druženju i ostalom što je bilo zajedničko pozivu učitelja i narodnog prosvjetitelja.

Količina građe: 2 knj. Valorizacija fonda: 2 Fond može poslužiti za proučavanje rada i aktivnosti ovoga Društva na području Tuzle. Najveći dio sačuvanih dokumenata odnosi se na 1937. godine pod nazivom “Donjotuzlansko pjevačko društvo’’. programe proslava. aprila 1941. spiskove članova. rad Društva “Njeguš’’ je zabranjen.. – 1941. Historijat stvaraoca fonda: Srpsko pjevačko društvo “Njeguš’’ osnovala je Srpska pravoslavna crkvenoškolska opština u Donjoj Tuzli 1886. Građa je preuzeta od advokata Steve Milčića koji je bio član Društva. Jezik u građi: bosanski. – 1983. (2. srpski. godinu kada je Društvo slavilo 50-godišnjicu postojanja. Dobrovoljno vatrogasno društvo Tuzla* Signatura fonda: BiH-ATKT/DVDT Vremenski raspon građe: 1883.. Društvo je imalo i dramsku sekciju. fotografije i sl. – 1941. U toku svog rada. To je bilo prvo pjevačko društvo u Bosni i Hercegovini. Imalo je kraće prekide u radu zbog ratnih zbivanja ili nedostatka kadra i materijalnih sredstava. 10. (0.Srpsko pjevačko društvo “Njeguš’’ u Donjoj Tuzli* Signatura fonda: BiH-ATKT/SPD’’NJ’’DT Vremenski raspon građe: 1886. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1886. Stvaranjem NDH. a njegova imovina konfiskovana.5 d/m) 323 . 2 kut. hrvatski Pismo u građi: latinica. 10 kut. Društvo je uspješno radilo na njegovanju umjetničkog izvođenja crkvenih i svjetovnih pjesama.3 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži zapisnike sa sastanaka Odbora Donjotuzlanskog srpskog crkvenog pjevačkog društva. Pored muzičke. godine. Količina građe: 12 knj.

Sadržaj fonda: Fond sadrži Pravila iz 1883. godine. Opšta dokumentacija Zapisnici sa sjednica i skupština Spiskovi članstva Knjige Valorizacija fonda: 2 Fond može poslužiti za proučavanje rada i aktivnosti ovoga Društva na području Tuzle. marta 1883. zabava i proslave Dana vatrogastva. godine u Brčkom. 4. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1883. a zvanična godina osnivanja i potvrda Statuta Društva je 1883. organizovanje vatrogasnih vježbi. a shodno političkim i administrativnim prilikama. pa čak i za vrijeme ratova nije prekidalo rad. DVD je u svim Historijskim periodima bilo aktivno. saradnja sa drugim društvima širom zemlje. program proslave prilikom otvaranja Sokolskog doma. spiskove članova. na Prvoj glavnoj skupštini. Historijat stvaraoca fonda: Inicijativa i pripreme za osnivanje vatrogasnog društva u Tuzli potiču od 1879.). godine. planove rada. srpski. kada je Visoka zemaljska vlada donijela rješenje (br. godine). hrvatski. njemački Pismo u građi: latinica. godine. Serije u fondu: 1. Kreke. 4554/I od 13. za sjedište Saveza određena je Tuzla. Društvo je mijenjalo svoju strukturu. U određenim vremenskim periodima. pismene pohvale. – 1983. 3. organizovanje vatrogasnih tečajeva. Pravila Dobrovoljne vatrogasne čete u Tuzli iz 1933. Solane itd. izvještaje itd. U sastavu Društva radile su i vatrogasne čete i industrijska vatrogasna društva (Fabrike sode. 2. Jezik u građi: bosanski. statut. raspise. Prvi Vatrogasni savez Bosne i Hercegovine osnovan je 1926. a 1927. zapisnike sa sjednica. godine. molbe za dodjelu materijalne pomoći Društvu. 324 . Zahvaljujući svojoj ulozi. molbe za prijem u članstvo.

raspise. Historijat stvaraoca fonda: Oblasni savez DVD za Tuzlansku oblast formiran je 1950. dopise o takmičenjima vatrogasaca. Finansiran je dotacijama od strane Oblasnog narodnog odbora. godine. godine. statut. Od 1956. Zapisnici Valorizacija fonda: 3 Fond može poslužiti za proučavanje rada i aktivnosti ovoga Udruženja na području Tuzle. godine pokrenuta je inicijativa za formiranjem opštinskih vatrogasnih saveza. (4 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži izvještaje o radu. poslovnik o radu. podatke o požarima. Područje je bilo pokriveno mrežom sreskih vatrogasnih saveza. godine djeluje kao Savez DVD sreza Tuzla. srpski. i Oblasni vatrogasni savez. Raspisi i uputstva viših organa 3. Serije u fondu: 1. referate.. hrvatski Pismo u građi: latinica. a 1959. informacije i izvještaje o saradnji sa drugim savezima širom zemlje. ukinut je Oblasni narodni odbor. prijedloge za odlikovanja. – 1979. zapisnike sa osnivačkih skupština DVD-a i sreskih saveza (osnivanje pri fabrikama. Količina građe: 1 knj. Opštinski vatrogasni savez Tuzla formiran je 1965. Jezik u građi: bosanski. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SAP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1950. u pojedinim mjestima). godine. Opšta dokumentacija 2. pa samim tim.Opštinski vatrogasni savez Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/OVST Vremenski raspon građe: 1946. organizovanje seminara i polaganja ispita za zvanje vatrogasca itd. Finansiran je iz budžeta Skupštine opštine Tuzla. zapisnike sa sjednica Odbora i Skupštine. planove rada. prilozima i doprinosom od strane članova DVD. dodjelu medalja. 325 . 17 kut. godine. Uslijed reorganizacije organa vlasti. a upisan u registar 1969. obavještenja. a Prva redovna skupština Sreskog vatrogasnog saveza Tuzla održana je februara mjeseca 1952. – 1979.

lovačke karte i dozvole za lov. godine. 4. Ovo Društvo je radilo pod upravom Okružnog fiskulturnog odbora. Historijat stvaraoca fonda: Na Prvoj lovačkoj skupštini za grad i srez Tuzlu. – 1955. a sarađivalo je i sa Jugoslovenskim društvom lovaca u Beogradu. Jezik u građi: bosanski. (1 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži zapisnike sa skupština i sjednica. 3 kut.07. Kasnije je dobilo naziv Sresko lovačko društvo “Konjuh” u Tuzli. koji je bio glavna svrha. prihvaćena je inicijativa za obnavljanje Lovačkog udruženja čija je imovina stradala u ratnom vihoru i usvojen je naziv društva i to: Lovačko društvo “Konjuh” u Tuzli.1945. spiskove članova Društva i sl. Društvo je radilo i na očuvanju i izgrađivanju tekovina NOB-e. 3..Sresko lovačko društvo “Konjuh” u Tuzli Signatura fonda: BiH-ATKT/SLD’’K’’T Vremenski raspon građe: 1945. Osim sporta. koja je održana 08. – 1955. uputstva Razgraničenje lovišta Spiskovi članstva Valorizacija fonda: 3 Fond može poslužiti za proučavanje rada i aktivnosti ovoga Društva na području Tuzle. 2. Serije u fondu: 1. obavještenja o zabrani lova pojedine divljači. Zapisnici Obavještenja. srpski. Na Skupštini je za predsjednika izabran Teufik Selimović. dopise vezane za razgraničenja državnih rezervatnih lovišta sa sreskim lovištima. Društvo je također izabralo 8 članova užeg i 17 članova šireg Upravng odbora i 4 člana Nadzornog odbora. 326 . a za potpredsjednika Mehmedbeg Zaimović. Količina građe: 5 knj. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1945. Sresko lovačko društvo je bilo član Saveza lovačkih udruženja na području Bosne i Hercegovine sa sjedištem u Sarajevu. hrvatski Pismo u građi: latinica.

Finansijska dokumentacija 3. 6 blok. godine i egzistiralo je do 2004.. Hamdija Čemerlić’’ Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/UPJ’’HČ’’T Vremenski raspon građe: 1992. Knjige Valorizacija fonda: 3 Fond može poslužiti za proučavanje rada i aktivnosti ovoga Udruženja. Opšta dokumentacija 2.. srpski. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: PrP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1992. 2 kut. 327 .Udruženje prijatelja Janje “Dr. (10 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži dokumentaciju koja se odnosi na osnivanje “Udruženja’’ i carinsku i finansijsku dokumentaciju. osnovne knjige evidencija. – 2004. 70 reg. 22 fasc. Historijat stvaraoca fonda: Udruženje je osnovano početkom agresije na Bosnu i Hercegovinu 1992. godine. Jezik u građi: bosanski. knjigu osnovnih sredstava i uposlenih radnika. hrvatski Pismo u građi: latinica. Serije u fondu: 1. Količina građe: 21 knj.. – 2004..

OZ 17 (Orijentalna zbirka Arhiva Tuzlanskog kantona) 328 . sig.Rukopis vjerskog moralnog djela sa historijskim bilješkama.

vjenčane listove. statističke izvještaje. 329 .VI VJERSKE ORGANIZACIJE Odbor islamske vjerske zajednice Bijeljina* Signatura fonda: BiH-ATKT/OIVZBi Vremenski raspon građe: 1864. Finansijska dokumentacija 3. platne liste vakufskih službenika. smrtovnice. budžete i završne račune vakufa. Opšta dokumentacija 2. vjeroučitelja i imama . utvrđeno je da je to samo jedan dio građe koji je nastao u radu ovoga Odbora. odobrenja za ženidbu i udaju. popise djece za upise u mektebi iptidaije u Bijeljini i Janji. ostavinske rasprave. Količina građe: 235 knj. – 1962. popise mladića za regrutovanje. 7 kut. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: (?) Historijat stvaraoca fonda: Od Odbora islamske vjerske zajednice Bijeljina 1981. Serije u fondu: 1. godine preuzeta je veća količina građe kojoj je prijetila opasnost od uništenja. Prilikom sređivanja i obrade. hrvatski Pismo u građi: latinica. Knjige Valorizacija fonda: 3 Građa je nepotpuna (fragmentarna) i predstavlja samo dio poslova kojima se bavio ovaj Odbor. podatke o izvršenim vakcinacijama stanovništva. (4 d/m) Sadržaj fonda: Građa fonda sadrži rodne listove.. srpski. Jezik u građi: bosanski.matičara u Bijeljini itd. prijave o rođenjima i smrti.

okružnice. buždete džamija. statistiku mekteba. učestvuje pri izdavanju vakufskih zgrada pod zakup i da vrši nadzor nad vakufskim upraviteljima i ostalim vakufskim službenicima. potčinjeni Vakufskoj komisiji u Sarajevu. godine Zemaljska vlada za BiH izdaje Naredbu o vakufskoj upravi u BiH (“Glasnik zakona i naredaba za BiH” od 1. zapisnike sa sjednica. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: nesređen Dostupnost: ograničena Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1909.Vakufsko-mearifsko povjerenstvo Tuzla* Signatura fonda: BiH-ATKT/VMPT Vremenski raspon građe: 1909. Protokoli Valorizacija fonda: 3 Građa fonda može poslužiti kao izvor za izučavanje djelovanja i rada ove vrste institucije na području Tuzle. statističke izvještaje. Jezik u građi: bosanski. 330 . postavljen je kotarski vakufski medžlis pod predsjedništvom kadije. u svakom okružnom i kotarskom mjestu. Medžlis je imao zadatak da istražuje i vodi evidencije cijelog vakufskog imanja u kotaru. Opšta dokumentacija 2. Medžlisi su. Historijat stvaraoca fonda: Na osnovu Naredbe Zemaljske vlade za BiH o postavljenju privremenih vakufskih komisija u kotarima. – 1949. 37 kut.. Količina građe: 15 knj. za nadzor pojedinih vakufa u BiH i za upravu bosanskohercegovačke zemaljske vakufske zaklade. Serije u fondu: 1.godine) na osnovu koje. – 1949. Zapisnici sa sjednica 3. vrši nadzor nad svim džamijama i vakufskim zgradama. protokole i sl. urudžbene zapisnike. augusta 1894. postoji Zemaljsko vakufsko povjerenstvo u Sarajevu. 1894. godine. (7 d/m) Sadržaj fonda: Građa fonda sadrži opštu arhivu. kao organi za informacije i posredovanja za upravu muhamedanskih vakufskih dobara. 1884. kao vijećajuća i zaključujuća oblast. srpski. Uzimajući u obzir molbe i želje muhamedanskoga pučanstva.

Ustav IVZ. novine Kraljevine Jugoslavije” br. Zemaljsko vakufsko povjerenstvo sastojalo se od predsjednika. novembra 1936. sresko vakufskomearifsko povjerenstvo. protokole i urudžbene zapisnike. četvorice članova medžlis uleme. Godine 1959. nazivi organa i hijerarhija Ustava iz 1936. propisani su Ustavom IVZ koji je objavljen 05.8 d/m) Sadržaj fonda: Građa fonda sadrži opštu arhivu. prijave za prelazak na Islam. dvojice sudija Vrhovnog šerijatskog suda i po dvojice muhamedanskih odličnika iz svakog od šest okružja zemlje. kralj Aleksandar I je proglasio Zakon o Islamskoj vjerskoj zajednici na osnovu kojega svi muslimani u Kraljevini Jugoslaviji sačinjavaju jednu samostalnu islamsku vjersku zajednicu pod Reis-ul-ulemom kao vrhovnim vjerskim starješinom (“Službene novine Kraljevine Jugoslavije” januara mjeseca 1930. Ulemamedžlis. osim u Sarajevu. kao izvršujuća oblast. a u vakufsko-imovinskom pogledu Vakufsko-mearifski sabor sa svojim Saborskim odborom i Vakufskom direkcijom. kao upravitelji pojedinih vakufa. IVZ su predstavljali: Reis-ul-ulema. 2 kut. a svi moraju boraviti u Sarajevu. Njima su potčinjena kotarska vakufska povjerenstva. Sastav ovih organa. donesen 1947. Godine 1936. Glavni i Džematski imam. U vjerskom i vjersko-prosvjetnom pogledu. postoje kotarska vakufska povjerenstva koja se sastoje od šerijatskog sudije. vakufskih i mearifskih poslova u BiH na osnovu kojeg organi vakufsko-mearifske uprave su: džematske skupštine. tajnika. 74-XVI od 31. Zakonom o Islamskoj vjerskoj zajednici Kraljevine Jugoslavije navode se organi zajednice i to: džematski medžlis. Vakufsko-mearifski sabor u Sarajevu i Skoplju sa svojim organima. godine. kotarska povjerenstva. džematski medžlisi. mijenjan je nekoliko puta. jednoga muderisa ili hodže jedne škole kotarskoga mjesta.godine). kao organi za pojedine kotare. sabor i saborski odbor. – 1943. kao predsjednika. U svim kotarskim mjestima.i Zemaljsko vakufsko ravnateljstvo u Sarajevu. vakufskoga nadzornika. novim Ustavom se objedinjuju kompetencije ustanova u jednu – Starješinstvo IVZ na području jedne republike. novine Kraljevine Jugoslavije” br. i četiri člana. kao predsjednika.. saborskim odborima i vakufskim direkcijama i Reis-ul-ulema u Sarajevu sa svojim užim i širim Savjetom (“Sl. 1909. Količina građe: 12 knj. (0. Godine 1930. godine izdaje previšnje rješenje o Statutu za autonomnu upravu islamskih vjerskih. Najviši organ uprave je Ulema-medžlis koji se sastoji od reis-ul-uleme. godine). ali je potvrđena struktura. godine. imama jedne tamošnje džamije. i dvojice muhamedanskih odličnika kotara kao članova. Ulema medžlis u Sarajevu i Skoplju. i mutevelije. Imamat džemata Tuzla* Signatura fonda: BiH-ATKT/IDžT Vremenski raspon građe: 1911. godine (“Sl. Sresko vakufsko-mearifsko povjerenstvo sa područnim mutevelijama i Džematski medžlis. marta 1936. kao i njihov djelokrug i nadležnost. 331 . 256LXIV). a naročita izborna tijela su kotarske skupštine i okružni izborni odbori. Franjo Josip I.

a naročita izborna tijela su kotarske skupštine i okružni izborni odbori. Ustavom IVZ Kraljevine Jugoslavije regulisan je djelokrug rada i organi IVZ (Sl. bijeljinski. sabor i saborski odbor. svi muslimani u Kraljevini Jugoslaviji sačinjavaju jednu samostalnu Islamsku vjersku zajednicu pod Reis-ul-ulemom kao vrhovnim vjerskim starješinom (“Službene novine Kraljevine Jugoslavije” januara mjeseca 1930. loznički. Historijat stvaraoca fonda: Franjo Josip I. tuzlanski. Jezik u građi: bosanski. kotarska povjerenstva. srebrenički. zvornički. gradačački. 332 . novembra 1936. srpski. gračanički. Tuzlanski izborni okrug obuhvatao je srezove (povjerenstva): tuzlanski. Knjige Valorizacija fonda: 3 Građa fonda može poslužiti kao izvor za izučavanje djelovanja i rada ove vrste institucije na području Tuzle. i četiri člana. jadarski i osječki. – 1949. maglajski. postavljao mu se još jedan ili više pomoćnika) koji je vršio sve vjerske funkcije u džematu. jer je u istima bilo zaposleno oko 2/3 radnika islamske vjeroispovijesti. 256-LXIV od 05. džematski medžlisi. Opšta dokumentacija 2. podrinski. Ulema-medžlis imenuje glavnog imama koji vrši neposredni nadzor nad džematskim imamima za područje jednog ili više džemata (broj glavnih imama i njihovo područje djelovanja određuje Ulema-medžlis u sporazumu sa Vakufsko-mearifskim saborom). Najviši organ uprave je Ulema-medžlis koji se sastoji od reis-ul-uleme. Ulema-medžlis je postavljao po jednog džematskog imama (u većim džematima. U Tuzli su sa Imamatom u službenom poslovanju bili usko vezani rudnici Kreka i Solina i Bušotina za naftu u Simin Hanu.Serije u fondu: 1. Područje Ulema-medžlisa u Sarajevu je imala 6 izbornih okruga i to: sarajevski. mostarski. gdje je bila potreba. godine izdaje previšnje rješenje o Statutu za autonomnu upravu islamskih vjerskih. vakufskih i mearifskih poslova u BiH na osnovu kojeg organi vakufsko-mearifske uprave su: džematske skupštine. Također. kojeg je 1930. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: nesređen Dostupnost: ograničena Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1911. godine). kao predsjednika. vlasenički. novine Kraljevine Jugoslavije br. 1909. kladanjski. Za svaki džemat. a svi moraju boraviti u Sarajevu.godine). Imamat džemata u Tuzli prestao je sa radom 1949. godine proglasio kralj Aleksandar I. brčanski. Na osnovu Zakona o Islamskoj vjerskoj zajednici. godine na osnovu rješenja Gradskog narodnog odbora Tuzla. banjalučki. bihaćki i travnički.

godine. 8 fasc. 6. fermani. i odnose se na područje sjeveroistočne Bosne. Berati. 3.VII ZBIRKE Orijentalna zbirka* Signatura zbirke: BiH-ATKT/OZ Vremenski raspon građe: 1578. Mnogi dokumenti su obrađeni i prezentirani u stručnim časopisima zahvaljujući arhivisti-orijentalisti Šabanu Hodžiću. čifčijski i kupoprodajni ugovori. 5.. Jezik u građi: osmanski Pismo u građi: arapsko Arhivistička informativna pomagala: AI Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Historijat stvaraoca zbirke: Orijentalna zbirka je nastala otkupom dokumenata. deftere. arzuhale. tapije. Serije u zbirci: 1.. 7. a dokumenat iz 1645. pisma. u periodu od 1954. do 1972. 4. uglavnom. godine. bujruldije. jed.. te mogu poslužiti kao vrijedan izvor u proučavanju historije ovoga kraja. Godine 1980. fermane. 2. poklonima i fotokopiranjem originala iz Orijentalnog instituta Sarajevo i Jugoslovenske akademije znanosti i umjetnosti Zagreb. sidžile. 6 kut. godine. čifčijski i kupoprodajni ugovori Rukopisi Pisma Štampane knjige Defteri Valorizacija zbirke: 1 Dokumenti ove Zbirke odnose se na šire Tuzlansko područje. štampane knjige i fotokopije raznih dokumenata. rješenja šerijatskih sudova. Količina građe: 8 knj. 8. arzuhali Sidžili Rješenja šerijatskih sudova Fotokopije dokumenata Tapije. 9. koji su sakupljani i obrađeni u Arhivu. Najstariji rukopis datira iz 1578. potvrde. zbirka je sređena prema vrsti dokumenata tako da postoji 8 333 . (390 inv. potiču iz vremena Osmanske uprave. – 1936.) (2 d/m) Sadržaj zbirke: Zbirka sadrži berate.

5.3 d/m) Sadržaj zbirke: Zbirka sadrži originalne dokumente i fotokopije koji se odnose na rad i razvoj radničkog pokreta na prostoru sjeveroistočne Bosne. vakufname. 2. fermani. 3..inventarnih knjiga i to: rješenja šerijatskih sudova. Dokumenti ove Zbirke su mikrofilmovani i digitalizovani. prikupljale građu iz perioda 1878. 4. Radnički pokret KPJ Omladinski pokret Sudovi NDH Ustaška nadzorna služba Valorizacija zbirke: 3 Dokumenti ove Zbirke odnose se na područje sjeveroistočne Bosne i mogu poslužiti kao vrijedan izvor u proučavanju historije ovoga kraja. pisma. godine. fotokopije i štampane knjige i brošure.1945.) (11. pozivi. sidžili. sadrži i materijale koje je Opštinski odbor Tuzla koristio u izradi Hronologije radničkog pokreta. Serije u zbirci: 1. sreske društveno-političke organizacije su. bujruldije. razni rukopisi. (8417 dok. 49 sv. hrvatski Pismo u građi: latinica. Sreska komisija za hronike je veliki dio istraživačkog rada povjerila tuzlanskom 334 . Također. Jezik u građi: bosanski. tapije. berati. – 1945. kupoprodajni ugovori. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AI Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Historijat stvaraoca zbirke: U želji da se što cjelovitije obradi historija radničkog pokreta Tuzlanskog bazena. Radnički pokret i narodnooslobodilačka borba u sjeveroistočnoj Bosni* Signatura zbirke: BiH-ATKT/RPiNOBSB Z Vremenski raspon građe: 1920. čestitke. preko komisija za hronike. Količina građe: 71 kut. srpski.

Tako je zbirka nastala prikupljanjem originala. Institutu za radnički pokret Sarajevo. Godine 1963. a rad na daljem prikupljanju ove građe predstavlja jedan od važnih zadataka ove ustanove. / 1972. sjećanja. sjećanja. Arhiv grada Tuzle je istu preuzeo od Komisije za hronike.5 d/m) Sadržaj zbirke: Zbirku čine originali i kopije dokumenata koji govore o razvoju i djelovanju SKOJ-a u Tuzli i okolini. Muzeju istočne Bosne Tuzla itd. 15. pisma. 6. 9. narodnooslobodilačke odbore. leci. Serije u zbirci: 1. sredio i razgraničio građu u 19 ukoričenih svezaka. vojne formacije NOVJ. Gradsko poglavarstvo Tuzla. omladinski pokret. četničke formacije. Također je čine i materijali koje je Opštinski odbor koristio za pisanje historije SKOJ-a. Vojnoistorijskom institutu Beograd. 3. letke.. Ustašku nadzornu službu (UNS). koji je prikupio. Dokumenti su mikrofilmovani i digitalizovani. ustaške formacije.. Količina građe: 7 kut. pisma. prilozi Fotografije 335 . njemačke jedinice i slično. fotografije itd. SKOJ Tuzle i sjeveroistočne Bosne Signatura zbirke: BiH-ATK/SKOJTiSB Z Vremenski raspon građe: 1941. proglase. 10. sudove NDH. 8. 2. KPJ. spiskovi skojevaca. 11. 13. zatvore i logore. 4. ustašku i četničku štampu. 5.revolucionaru i publicisti Milanu Gavriću. Arhivu BiH Sarajevo. referati. Arhivu CK SKBiH Sarajevo. Muzeju revolucije Sarajevo. masovne društvene organizacije. 12. (499 dok. 7. izvještaji. Građa ove Zbirke je zavedena u analitički inventar. – 1948. prepisa i kseroks-kopija dokumenata koji su se nalazili u Arhivu CK SKJ Beograd. 14. Centralni komitet SKOJ-a Pokrajinski komitet SKOJ-a za BiH Oblasni komitet SKOJ-a za istočnu Bosnu Okružni komitet SKOJ-a za Tuzlu Okružni komitet SKOJ-a za Birač Okružni komitet SKOJ-a za Majevicu Okružni komitet SKOJ-a za Trebavu i Posavinu Sreski komitet SKOJ-a Mjesni komitet SKOJ-a Tuzla Aktivi SKOJ-a Brigadni komiteti SKOJ-a Okružni odbor USAOBiH za Okrug Tuzlanski Memoarska građa Brošure. spiskovi skojevaca poginulih u NOR-u. anketni upitnici članova SKOJ-a. razvrstana na organizacione jedinice i sadrži dokumente koji se odnose na radnički pokret.) (1. potjernice.

PK SKOJ-a za BiH. leci. Odjeljenje za narodno zdravlje i socijalno staranje 3. – 1946. srpski. (1. industriju i zanatstvo 336 .2 d/m) Sadržaj zbirke: Zbirka sadrži dokumentaciju koja se odnosi na Odsjek poljoprivrede. referati.Valorizacija zbirke: 3 Dokumenti ove Zbirke odnose se na područje sjeveroistočne Bosne i mogu poslužiti kao vrijedan izvor u proučavanju historije ovoga kraja. oblasni i okružni komiteti SKOJ-a za Tuzlu. Građa je razvrstana na 15 jedinica: CK SKOJ-a. Količina građe: 3 fasc. godine nastala je Zbirka građe SKOJ-a Tuzle i sjeveroistočne Bosne. izvještaji. fotografije itd. istočnu Bosnu. Sreski i Mjesni komitet SKOJ-a Tuzla. Jezik u građi: bosanski. spiskovi skojevaca. hrvatski Pismo u građi: latinica. Memoarska građa. Birač. osnivanje i rad Poljoprivredne škole u Slavinovićima. Odjeljenje za trgovinu. Serije u zbirci: 1. Majevicu. Aktivi SKOJ-a. Napomena: Građa je digitalizovana. a čine je originali i kopije dokumenata koji govore o razvoju i djelovanju SKOJ-a u Tuzli i okolini. Uputstva. izvještaji. politička i privredna zbivanja u pojedinim srezovima. i zavedena kao posebna organizaciona jedinica (43) u inventarnu knjigu “Radnički pokret i NOB’’. pomoć narodu u hrani i sjemenu. 1972. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Historijat stvaraoca zbirke: Na inicijativu Odbora za pisanje historije SKOJ-a. Trebavu i Posavinu. pri Komisiji za historiju Sreskog komiteta SK BiH Tuzla. Oblasni narodnooslobodilački odbor za istočnu Bosnu Signatura zbirke: BiH-ATKT/OBNOOIB Z Vremenski raspon građe: 1943. brošure. obavještenja 2.

obnovom privrede. ali i na teritoriji Tuzlanske oblasti. Bavio se svim vidovima organizacije i funkcionisanja vlasti na svojoj teritoriji a naročito: snabdijevanjem stanovništva i vojske namirnicama. Vlasenica i Zvornik. godine kao najviši organ vlasti na oslobođenoj teritoriji istočne Bosne. Rogatica. srpski. Visoko i Višegrad. Sarajevski su činili rsezovi: Čajniče. Valorizacija zbirke: 3 337 . Gračanica. Građa sadrži vrijedne podatke za razne istraživačke teme. Fojnica. Količina građe: 2 fasc. Gradačac. uspostavljanju saobraćajnih veza. poljoprivrede itd. dobro je sačuvana i pruža mogućnosti za proučavanje izgradnje aparata državne vlasti u Bosne i Hercegovine. organizacijom i djelovanjem sudstva. zaštiti stanovništva. Zenica. Pod jurisdikcijom Oblasnog NOO nalazili su se okružni. Tuzla. Brčko. Kladanj. (0. Srebrenica. godine na osnovu Zakona o administrativno-teritorijalnoj podjeli NR Bosne i Hercegovine i Zakona o izboru i radu privrednih oblasnih narodnih odbora i o načinu prenosa nadležnosti na NOO.1944. Doboj. Historijat stvaraoca zbirke: Oblasni NOO za istočnu Bosnu formiran je 03. gradski i seoski narodnooslobodilački odbori. Foča. Oblasni NOO za istočnu Bosnu imao je pod svojom upravom dva okruga: sarajevski i tuzlanski. Sarajevo. Jezik u građi: bosanski. Žepče. Oblasni NOO za istočnu Bosnu prestao je sa radom u aprilu mjesecu 1949. – 1944.09. a Tuzlanski: Bijeljina. hrvatski Pismo u građi: latinica. – 1949.6 d/m) Sadržaj zbirke: Zbirka sadrži dokumente koji se odnose na rad Povjerenstva za “ponovu’’ koje se bavilo pitanjima konfiskacije jevrejske i srpske imovine. Gradsko poglavarstvo Tuzla* Signatura zbirke: BiH-ATKT/GPT Z Vremenski raspon građe: 1941. školstva. Maglaj. sreski. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AI Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca zbirke: 1944.Valorizacija zbirke: 2 Zbirka nije cjelovita.

(2 d/m) Sadržaj zbirke: Zbirku čine dokumenti koji se odnose na polise osiguranja. razne račune. Dokumentacija iz perioda austrougarske uprave (7 dok. Djelovalo je u sastavu organa Velike Župe “Usora i Soli”. 2. cjenovnike. molbe za unapređenja i dodjelu penzije. zapisnike sa sjednica članova Općinske uprave. – 1945.Dokumenti ove Zbirke mogu poslužiti kao vrijedan izvor u proučavanju djelovanja i rada ovog Poglavarstva. od broja 6395 – 6640). personalnu upravu. dozvole za otvaranje privatnih radnji. Ova Zbirka je uvedena kao posebna jedinica (serija) u inventarnu knjigu Radnički pokret i NOB (jedinica 75. ali i historije ovoga kraja. hrvatski Pismo u građi: latinica. Serije u zbirci: 1. kao i postupak sa imovinom jevrejskih porodica odvedenih u logor. Jezik u građi: bosanski. završne račune itd. poreske prijave. popise imovine.) Dokumentacija iz perioda Kraljevine SHS (89 dok. 3. stvaranjem NDH. jer se kroz dokumente može pratiti rad i postupak ovog resora sa imovinom jevrejskih porodica iz Tuzle koje su tokom rata odvedene u logor.) Dokumentacija iz perioda NOR-a (6 dok. Za svoj rad ovo Povjerenstvo je bilo odgovorno Glavnoj riznici u Zagrebu.) Dokumentacija iz perioda Kraljevine Jugoslavije (132 dok. srpski. projekat škole u Goricama. Gradsko poglavarstvo u Tuzli je prestalo sa radom oslobođenjem Tuzle od strane jedinica NOVJ 1944. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Historijat stvaraoca zbirke: Gradsko poglavarstvo u Tuzli je od 1941. Gradsko poglavarstvo Brčko* Signatura zbirke: BiH-ATKT/GPBč Z Vremenski raspon građe: 1878. Dokumenti se odnose na rad “Povjerenstva za ponovu” koje se bavilo pitanjima konfiskacija jevrejske i srpske imovine. prijedloge planiranja budžeta.) 338 . u svom djelokrugu rada imalo sve upravne poslove na teritoriji Tuzle. 4. godine. godine. Količina građe: 5 kut.

ćirilica 339 . Količina građe: 1 knj. a Gradsko poglavarstvo Brčko je zadržalo ranije kompetencije. 1878. Gradsko poglavarstvo 2. godine.Valorizacija zbirke: 3 Dokumenti ove Zbirke mogu poslužiti kao vrijedan izvor u proučavanju historije ovoga kraja. Jezik u građi: bosanski. Jezik u građi: bosanski. hrvatski Pismo u građi: latinica. formiranjem nove vlasti. hrvatski Pismo u građi: latinica. godine izdatih fizičkim licima na zemljište sa područja Gradačca. Opštinsko poglavarstvo Historijat stvaraoca zbirke: Austrougarskom okupacijom Bosne i Hercegovine. (tapije) (0. srpski. ali pod novim nazivom Opštinsko poglavarstvo Brčko.3 d/m) Sadržaj zbirke: Zbirka se sastoji od 200 tapija iz 1886. srpski. Kotarski ured Gradačac Signatura zbirke: BiH-ATKT/KUGd Z Vremenski raspon građe: 1886. sve kompetencije Opštinskog poglavarstva preuzima Opštinski narodni odbor Brčko. gradska poglavarstva su bila vrhovna upravna vlast u gradovima i bavila su se svim sferama političkog i društvenog života. Ovakvo stanje se nije promijenilo sve do kraja narodnooslobodilačkog rata kada. Nastankom Kraljevine SHS ostala je ista teritorijalno-upravna podjela samo sa novim nazivima. Ista je sređena i pristupačna za korištenje. Valorizacija zbirke: 3 Po svom sadržaju ova Zbirka može poslužiti kao vrijedan izvor u proučavanju zemljišnog fonda. Direktno su bila podređena kotarskim nadstojnicima. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Promjene naziva stvaraoca zbirke: 1.

(0. dopise Okružnog odbora Narodnog vijeća. (0. godine u Tuzli je radilo Okružno i Kotarsko narodno vijeće.3 d/m) 340 . Jezik u građi: bosanski.. – 1908. srpski. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Historijat stvaraoca zbirke: U periodu od 1917. Zbirka prevoda “Ispisa iz povjerljivih arhiva Okružne oblasti u Tuzli 1879. – 1919. račune.” Tuzla Signatura zbirke: BIH – ATKT/Z”PIPAOO” T Vremenski raspon građe: 1879. Vijesnik naredaba itd. rad Narodne kuhinje i Društva za pomoć sirotinji i porodicama siromašnih vojnika u Tuzli. do 1919. Valorizacija zbirke: 3 Iako građa Zbirke nije potpuna. hrvatski Pismo u građi: latinica. spise koji se odnose na spor u materijalnim stvarima. Sačuvani su samo dijelovi građe koju čine opšta arhiva. oglase i proglase izdate za vrijeme rada Narodnog vijeća. može poslužiti kao pomoćni izvor u proučavanju rada ovoga Vijeća na uskom području lokalne uprave.4 d/m) Sadržaj zbirke: Zbirka sadrži spiskove izdate hrane u narodnim kuhinjama I i II u Tuzli. – 1908.Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Narodno vijeće Tuzla Signatura zbirke: BiH-ATKT/NVT Z Vremenski raspon građe: 1917. Količina građe: 1 kut. Količina građe: 1 fasc. telegrame i dopise upućene Gradskom kotarskom uredu za Kotarsko Narodno vijeće. Pravila “Društva za pomoć sirotinje i porodica siromašnih vojnika u Tuzli’’. novčanu knjigu Vojnog oblasnog skladišta.

srpski. – 1871. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: sređen Dostupnost: bez ograničenja Domovnica Imamata džemata Bašigovci Signatura zbirke: BIH – ATKT/DIDžBš Z Vremenski raspon građe: 1930. U knjizi su upisani podaci o rođenju i smrti mještana. hrvatski Pismo u građi: latinica. prof. Sadržaj zbirke: Zbirka sadrži jednu knjigu (400 stranica) ali samo u digitalnom obliku. Količina građe: 1 knj. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: CD Stepen sređenosti: sređen Dostupnost: ograničena Ljetopis Katoličkog samostana Tuzla Signatura zbirke: BIH – ATKT/LJKST Z Vremenski raspon građe: 1809. srpski. Jezik u građi: bosanski.Sadržaj zbirke: Zbirka sadrži prevode ispisa dokumenata izdvojenih iz Prezidijalne arhive Okružne oblasti u Tuzli. Jezik u građi: latinski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: sređen Dostupnost: bez ograničenja 341 . hrvatski Pismo u građi: latinica. – 1931. Prevode ispisa sa njemačkog jezika uradio je Vojislav Bogičević. Jezik u građi: bosanski. Količina građe: 1 knj. Sadržaj zbirke: Zbirka sadrži jednu knjigu pisanu na latinskom jeziku.

– 2006. arhive ustaške nadzorne službe. hrvatski Pismo u građi: ćirilica.2 d/m) Sadržaj zbirke: Zbirka sadrži fotokopije dokumenata koji se odnose na rad Uprave Gajretovog konvikta Tuzla i Glavnog odbora “Gajreta” Sarajevo. srpski. srpski.. (1233 mikrosnimka) Sadržaj zbirke: Zbirka sadrži mikrosnimke dokumenata koji se odnose na vojne operacije. – 1945. Jezik u građi: bosanski. Količina građe: 17 mikrofilm.Ljetopis Javne ustanove Osnovna muzička škola Tuzla Signatura zbirke: BIH – ATKT /LJOMŠT Z Vremenski raspon građe: 1994. letke. Količina građe: 2 knj. Sadržaj zbirke: Zbirka sadrži dvije knjige. kao i zapisnike odborskih sjednica. Količina građe: 9 kut. povlačenja jedinica. ali samo u digitalnom obliku. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: CD Stepen sređenosti: sređen Dostupnost: ograničena Kulturno-prosvjetno društvo “Gajret” u Tuzli Signatura zbirke: BIH – ATKT/KPD”G”T Z Vremenski raspon građe: 1907. 342 . – 1932. Jezik u građi: bosanski. iz zaplijenjene četničke arhive. naređenja. (3. raznih jedinica NOVJ itd. izvještaje. proglase i sl. hrvatski Pismo u građi: latinica. latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: nesređen Dostupnost: ograničena Mikroteka* Signatura zbirke: BiH-ATKT/MT Z Vremenski raspon građe: 1941.

636 ratni per. Količina građe: 3665 fotogr. Trebavski odred (22 mikrosnimka). te tako imamo fotografije koje prikazuju političke manifestacije.Valorizacija zbirke: 3 Dokumenti ove Zbirke odnose se na šire Tuzlansko područje i mogu poslužiti kao vrijedan izvor u proučavanju historije ovoga kraja. borce NOR-a itd. Serije u zbirci: 1. srpski. Fotografije* Signatura zbirke: BiH-ATKT/FTG Z Vremenski raspon građe: 1873. Istaknuti dio štaba Vrhovne komande Jugoslovenske vojske u otadžbini za Sandžak. – 1995. raznih jedinica NOVJ. a odnose se na: Četnička arhiva (95 mikrosnimaka). ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: ograničena upotreba Historijat stvaraoca zbirke: Mikroteka Arhiva predstavlja dio građe Radničkog pokreta i NOB-a. Ozrenski korpus (27 mikrosnimaka). a čine je mikrofilmovi dokumenata Vojnoistorijskog instituta Beograd koji se odnose na teritoriju Tuzle i okoline iz vremena Drugog svjetskog rata. 2. Crnu Goru i Bosnu i Hercegovinu (32 mikrosnimka). Majevički korpus (62 mikrosnimka). poljoprivredu. Sadržaj zbirke: Zbirka sadrži fotografije na kojima je predstavljen razvoj Tuzlanskog bazena. To su mikrofilmovi dokumenata: Trećeg korpusa NOVJ. 3. Jezik u građi: bosanski. zaplijenjene četničke arhive i ustaške nadzorne službe (UNS). Mikrosnimci su uvedeni u knjigu analitičkog inventara “Radnički pokret i NOB”. prirodne ljepote.. Drinski korpus (47 mikrosnimaka). industriju. 4. hrvatski Pismo u građi: latinica. radničku i društvenu samoupravu. Stara Tuzla Radnička samouprava Industrija Poljoprivreda 343 . Srbijanski korpus (39 mikrosnimaka). kulturu. građevinarstvo. zanatstvo. Vrhovna komanda (59 mikrosnimaka). Istaknuti dio Vrhovne komande (86 mikrosnimaka) Ustaška nadzorna služba (764 mikrosnimka). Mikrofilmovi četničke arhive sadrže 1233 mikrosnimka. školstvo i narodno prosvjećivanje.

15. Kultura Školstvo i narodno prosvjećivanje Građevinarstvo Zanatstvo Prirodne ljepote i turizam Ugostiteljstvo Sport Stara Tuzla . izdvajanjem iz preuzetih fondova i slično. 20. ali i pojedinih ličnosti.2 d/m) 344 . – 1995. 16. 19. Stara štampa. muslimanske brigade’’ Ostalo Valorizacija zbirke: 3 Fotografije ove Zbirke odnose se na područje sjeveroistočne Bosne i mogu poslužiti kao vrijedan izvor u proučavanju historije ovoga kraja. 6. (1. 8. 17. 14. – 1983. 7.slijeganje terena Nova Tuzla Revolucionarni radnički pokret Narodnooslobodilačka borba Ratni zločini Političke organizacije Fotografije mjesta u okolini Tuzle Portreti Narodno pozorište Tuzla Pionirsko pozorište Tuzla Fotografije boraca “16. Plakati* Signatura zbirke: BiH-ATKT/SŠP Z Vremenski raspon građe: 1912. 21. 18.5. 13. 23. 12. poklonima. 11. Posebnu seriju ove Zbirke čini 636 fotografija pod nazivom “Ratna 1992. presnimavanjem. godina’’ za koje je pored analitičkog popisa urađen imenski i tematski registar. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Historijat stvaraoca zbirke: Zbirka fotografija je nastala. uglavnom. Količina građe: 3 kut. srpski. hrvatski Pismo u građi: latinica. otkupom. 10. Razvrstana je tematski na serije. 9. 22. Jezik u građi: bosanski.

prilikom njihove obrade. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja 345 . Količina građe: 1 kut. nalazi se u analitičkoj knjizi inventara Zbirke “Radnički pokret i NOB’’. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Historijat stvaraoca zbirke: Zbirka je nastala 1986. godine izdvajanjem građe iz raznih fondova. srpski. (0. hrvatski Pismo u građi: latinica. Jezik u građi: bosanski. Valorizacija zbirke: 3 Po svom sadržaju ova Zbirka može poslužiti kao vrijedan izvor u proučavanju historije ovoga kraja. Dionice. plakata.4 d/m) Sadržaj zbirke: Zbirka sadrži dionice. Napomena: Dio štampe. Jezik u građi: bosanski. parole i proglase.Sadržaj zbirke: Zbirka sadrži raznu štampu. proglasa i letaka koji se odnose na II svjetski rat. srpski. te otkupom i poklonima tako da se i dalje dopunjuje. hrvatski Pismo u građi: latinica. – 1954. obveznice i police osiguranja Signatura zbirke: BiH-ATKT/DOiPO Z Vremenski raspon građe: 1908. Valorizacija zbirke: 3 Po svom sadržaju ova Zbirka može poslužiti kao vrijedan izvor u proučavanju historije ovoga kraja. obveznice i police osiguranja. plakate.

ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Historijat stvaraoca zbirke: Zbirka je nastala 1979. Arhiva TK i Muzeja istočne Bosne. Tuzli i Beogradu. hrvatski. a potiču iz Arhiva Bosne i Hercegovine. Arhivu Vojnoistorijskog instituta Beograd. Arhivu CKSKJ Beograd. Sarajevu. Zemaljska vlada Bosne i Hercegovine . godine -* Signatura zbirke: BiH-ATKT/ZVBiH –GŠRBiHiHB Z Vremenski raspon građe: 1919. prilikom njihove obrade. srpski. Muzeju revolucije Sarajevo. te otkupom i poklonima tako da se i dalje dopunjuje. Instituta za istoriju Sarajevo. Muzeja revolucije Sarajevo. francuski.Generalni štrajk rudara Bosne i Hercegovine i Husinska buna 1920. ruski Pismo u građi: latinica.Historijat stvaraoca zbirke: Zbirka je nastala 1986. Zenice kao i na Husinsku bunu. godine radi izdavanja Zbornika dokumenata. Količina građe: 3 fasc.2 d/m) Sadržaj zbirke: Zbirku čine prepisi i fotokopije dokumenata urađene u Arhivu BiH Sarajevo. Institutu za istoriju Sarajevo. godine sa ciljem da se prikupi građa o generalnom štrajku rudara BiH i Husinskoj buni 1920. a police osiguranja u Beogradu. štrajka rudara i Husinske bune. 346 . Sarajevu. Jezik u građi: bosanski. Arhiva CKSKJ Beograd. (1. godine izdvajanjem građe iz raznih fondova. Brčkom. Arhiva Vojnoistorijskog instituta Beograd. Kaknja. – 1923. Dionice i obveznice su izdate u Bijeljini. prepisi i fotografije. Prikupljenu građu čine fotokopije. Valorizacija zbirke: 3 Dokumenti ove Zbirke mogu poslužiti kao vrijedan izvor u proučavanju historije Bosne i Hercegovine. Ljubljani i Zagrebu. Arhivu TK i Muzeja istočne Bosne a odnose se na štrajk rudara Breze.

Rapatnici. a završeni u decembru 1946. godine. Prihvaćen je prijedlog Centralnog odbora USAOJ-a da Prugu gradi Omladina Jugoslavije. Jezik u građi: bosanski. (1. (1151 dok. – 1988. Radovima je rukovodio Odbor za građenje. komandira i zamjenika po sekcijama i smjenama. a kasnije Uprava za izgradnju. dok je organizaciju rada vodio Glavni štab omladinskih radnih brigada (ORB). SKOJ-a. Banoviće i Brčko. i 103 fotogr. Radovi na pruzi su započeli u maju mjesecu.Omladinska pruga “Brčko – Banovići” Signatura zbirke: BiH-ATKT/OP’’BB’’ Z Vremenski raspon građe: 1946. dokumente partijskog rukovodstva sekcija. kadrovsko odjeljenje. Valorizacija zbirke: 3 Po svom sadržaju ova Zbirka može poslužiti kao vrijedan izvor u proučavanju organizovanja i rada omladinskih radnih akcija. učešće stranih brigada itd.) Sadržaj zbirke: Zbirka sadrži dio arhive Uprave gradilišta. Veći dio građe nalazi se u Arhivu BiH Sarajevo i Arhivu Jugoslavije Beograd. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Historijat stvaraoca zbirke: Privredni savjet Vlade FNRJ je odobrio kredit za izgradnju pruge koja ima industrijski i putnički značaj za sjeveroistočnu Bosnu jer je povezala centar rudničkog bazena sa riječnom lukom na Savi tj. Formirano je i partijsko rukovodstvo u Brčkom sa sekcijama u Bijeloj. štaba. (1. Lukavcu i Donjoj Višći.6 d/m) 347 . Količina građe: 4 kut. spiskove članova KPJ.6 d/m) Odbor za izradu Monografije “Tuzlanski partizanski odred” Tuzla Signatura zbirke: BiH-ATKT/OZIM’’TPO’’ Z Vremenski raspon građe: 1985. hrvatski Pismo u građi: latinica. Količina građe: 4 kut. srpski.

sjećanja boraca. koncepte i radne verzije tekstova za knjigu. knjige evidencije boraca i upitnike za opštine Tuzla. godine kada je izdata Monografija. Jezik u građi: bosanski.2 d/m) Sadržaj zbirke: Zbirku čine zapisnici sa sjednica Odbora. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: PrP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Historijat stvaraoca zbirke: Opštinska konferencija SSRN Tuzla – Koordinacioni odbor za obilježavanje značajnih događaja i ličnosti iz istorije naroda i narodnosti SR BiH je 1985. kao i isplati autorskih honorara. (1.Sadržaj zbirke: Zbirka sadrži zapisnike sa sjednica Odbora. spisak članova Odbora. godine konstituisala Odbor za izdavanje Monografije “Tuzlanski partizanski odred. majevička NOU brigada” Tuzla Signatura zbirke: BiH-ATKT/OZIZ “15. upitnici ličnih podataka boraca. Dopisi u vezi finansiranja i troškova 348 . Količina građe: 3 kut. Zapisnici sa sjednica Odbora 2. spisak boraca Odreda. – 1979. finansiranjem i troškovima. srpski. recenzije na knjigu. fotografije i drugi materijal koji je korišten za izradu Monografije. Serije u zbirci: 1. hrvatski Pismo u građi: latinica. registri i spiskovi boraca. Lukavac i Srebrenik. izvode iz dokumenata IRP BiH. Odbor je prestao sa radom 1988.MNOUB’’ Z Vremenski raspon građe: 1973.” Ovaj Odbor je sakupljao građu. dopisi u vezi sa promocijom knjige. Valorizacija zbirke: 3 Po svom sadržaju ova Zbirka može poslužiti kao vrijedan izvor u proučavanju djelovanja ovoga Odreda. Odbor za izdavanje Zbornika sjećanja “15.

godine kada je izdat Zbornik.. srpski.MNOUB’’ Z Vremenski raspon građe: 1974. Jezik u građi: bosanski. godine. Upitnici ličnih podataka boraca Valorizacija zbirke: 3 Po svom sadržaju ova Zbirka može poslužiti kao vrijedan izvor u proučavanju djelovanja ove Brigade. a građa je predata Arhivu 1981. fotokopije upitnika i spiskove boraca upotrijebljene za izradu Monografije. 20 kut. Količina građe: 2 knj. pisanju tekstova i priloga. – 1978. Jezik u građi: bosanski. Odbor za izdavanje Edicije “16.3. godine Inicijativni odbor za izdavanje Zbornika. Odbor je prestao sa radom 1979. Pokroviteljstvo nad Odborom preuzela je Skupština opštine Tuzla. hrvatski 349 . Radilo se na prikupljanju evidencije boraca. srpski. (5 d/m) Sadržaj zbirke: Zbirka sadrži materijale Odbora. fotografije. sjećanja boraca. muslimanska NOU brigada” Tuzla Signatura zbirke: BiH-ATKT/OZIE “16. Valorizacija zbirke: 3 Po svom sadržaju ova Zbirka može poslužiti kao vrijedan izvor u proučavanju djelovanja ove Brigade. Registri i spiskovi boraca 4. izabran je 1973. majevičke brigade. Fotografije boraca su zavedene u inventarnu knjigu fototeke (FB – 1241 – 1350). hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: PrP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Historijat stvaraoca zbirke: Pri Opštinskom odboru SUBNOR-a Tuzla – Sekcija boraca 15.

srpski. godine prihvatila prijedlog i formirala Koordinacioni odbor. godine. tako i onih koji su pristupili Brigadi poslije njenog formiranja.HNOUB – 38. muslimanske NOU brigade 1974. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: PrP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Historijat stvaraoca zbirke: Na inicijativu Odbora za proslavu 30 godina 16.Pismo u građi: latinica. tekstovi i recenzije.(dosijea) koji se odnosi na podatke o borcima i rukovodiocima Brigade. Konstituirajuća sjednica Odbora za Ediciju je održana 17. godine predao Arhivu TK građu koja mu je služila u izradi Monografije.NOUD’’ Z Vremenski raspon građe: 1991. Tada je predat samo dio dokumentacije (dosijea) koji se odnosi na podatke o borcima i rukovodiocima Brigade. hrvatska brigada” u Tuzli je 1991. Opštinski odbor za izdavanje Monografije “18. kako onih koji su bili na formiranju iste 1943. Vojnoistorijski institut u Beogradu.10. hrvatska NOU brigada –38. Količina građe: 16 kut. sjećanja boraca. hrvatski Pismo u građi: latinica. Međuopštinska konferencija SSRN Tuzla je 1975. Jezik u građi: bosanski. (4 d/m) Sadržaj zbirke: Zbirka nije potpuna i čine je prikupljeni materijali . godine. NOU divizija” Tuzla Signatura zbirke: BiH-ATKT/OOZIM “18. Ostali 350 . ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Historijat stvaraoca zbirke: Opštinski odbor za izradu Monografije “18. Valorizacija zbirke: 3 Po svom sadržaju ova Zbirka može poslužiti kao vrijedan izvor u proučavanju djelovanja ove Brigade. 1975. U prikupljanju i kseroksiranju potrebnih dokumenata učestvovali su opštinski odbori SUBNOR-a širom Jugoslavije. Arhiv SR Bosne i Hercegovine Sarajevo i dr. godine. anketni listovi.

sjećanja i upitnike za izdanje Prve knjige.6 d/m) Sadržaj zbirke: Zbirka sadrži tekstove.dio dokumentacije (materijali. spiskove osoba upućenih na izdržavanje administrativno prinudne mjere društveno 351 . odlikovanja. Jezik u građi: bosanski. (1. opšta arhiva i sl. evidencije. dok materijali o radu Odbora nisu predati ni poslije promocije Knjige. saslušanja. srpski. fotografije. Količina građe: 4 kut. Odbor za izdavanje Edicije “Tuzla u radničkom pokretu i revoluciji’’ Knjiga 1. hrvatski Pismo u građi: latinica.) trebalo je da se preda Arhivu kada Monografija izađe iz štampe i Odbor prestane sa radom. Zbirka Dokumenata “Cazinska buna” Signatura zbirke: BiH – ATKT/D”CB” Z Vremenski raspon građe: 1950. Signatura zbirke: BiH-ATKT/OE “TRPiR’’ Z Vremenski raspon građe: 1978. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: PrP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Historijat stvaraoca zbirke: Opštinski odbor je formiran sa namjerom da prikupi i objavi tekstove i dokumente koji su urađeni za prvo izdanje Edicije. Valorizacija zbirke: 4 Po svom sadržaju ova Zbirka može poslužiti kao pomoćni izvor u proučavanju djelovanja i učešća radnika i omladine u narodnoj revoluciji. Arhivu su predati samo tekstovi za Knjigu. S obzirom da preostali dio građe nikada nije predat Arhivu. ova Zbirka predstavlja samo jedan fragment. Količina građe: 1 CD-R Sadržaj zbirke: Zbirka sadrži fotokopije (i 72 dokumenta u elektronskom obliku) elaborate.

Jezik u građi: bosanski. Količina građe: 1 fasc. jer se originalna građa o ovom zločinu nalazi u Arhivu Bosne i Hercegovine Sarajevo (u okviru fonda Zemaljske komisije za utvrđivanje ratnih zločina okupatora i njegovih pomagača). kao i lica osuđenih na smrt.) (0. izvještaje koji se odnose na dešavanja tokom Cazinske bune. od broja 6178 – 6299). deportovanih porodica.korisnog rada. dok.3 d/m) Sadržaj zbirke: Zbirku čine sudski spisi Trećeg zbornog područja NDH u Sarajevu nastali povodom istrage o izvršenom zločinu u Srebrenici i okolnim selima nad srpskim stanovništvom od strane ustaškog poručnika Kurelac Josipa i njegove jedinice. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Zločin u Srebrenici 1943. godine* Signatura zbirke: BiH-ATKT/ZUS Z Vremenski raspon građe: 1943. godine je uvedena kao posebna jedinica (serija) u inventarnu knjigu Radnički pokret i NOB (serija 65. srpski. – 1947. Ovu zbirku čine fotokopije (i mikrosnimci). informacije. Manji broj dokumenata odnosi se na istragu Gradske komisije Srebrenica za utvrđivanje ratnih zločina okupatora i njegovih pomagača poslije rata. srpski. 352 . pregleda uhapšenih. osuđenih na vremenske kazne. (1 mikrofilm -121 fotokop. i mogu poslužiti kao vrijedan izvor u proučavanju historije ovoga kraja. Jezik u građi: bosanski. učesnika u pobuni. hrvatski Pismo u građi: latinica. Napomena: Dokumenti o Cazinskoj buni preuzeti su pod nazivom “Cazinski ispad” nakon skidanja embarga sa UDB-inog arhiva. Valorizacija zbirke: 3 Dokumenti ove Zbirke odnose se na područje Srebrenice i okolnih sela. Izdavač CD-R je Arhiv Unsko-sanskog kantona. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: ograničena upotreba Historijat stvaraoca zbirke: Zbirka dokumenata o zločinu u Srebrenici 1943.

srpski.. ratni bilten. 353 .“Masovne grobnice na prostoru sjeveroistočne Bosne” Signatura zbirke: BiH – ATKT/“MGNPSB” Z Vremenski raspon građe: Količina građe: 5245 fotografija Sadržaj zbirke: Zbirka sadrži fotografije snimljene prilikom otkrivanja masovnih grobnica na prostoru sjeveroistočne Bosne. saopštenja. Jezik u građi: bosanski. 134 kasete. kasete TV Lukavac i sl. maja 1995. srpski. dokumenti o ličnim primanjima radnika. odluke i naredbe. godine. hrvatski. Količina građe: 280 fotografija Sadržaj zbirke: Zbirka sadrži fotografije koje se odnose na događaje koji su se desili na Tuzlanskoj kapiji 25. dokumenti TV Lukavac. Količina građe: 1 kut. računovodstvena dokumentacija. Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: ograničena “Tuzlanska kapija” Signatura zbirke: BiH – ATKT/“TK” Z Vremenski raspon građe: 1995. reklame i obavještenja. 1-112 Bilten “BOL’’ (2 d/m) Sadržaj zbirke: Zbirku čine: opšta dokumentacija. Jezik u građi: bosanski. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Press centar Lukavac Signatura zbirke: BiH-ATKT/PCLu Z Vremenski raspon građe: 1992.

Stambena zgrada Vlasenica. Jezik u građi: bosanski. Arhivu Tuzlanskog kantona. Direkcija lignita Kreka. Srednjoškolski đački dom Tuzla. Ciglana Sočkovac. Jezik u građi: bosanski. predao građu stvaranu u svome radu. Količina građe: 130 projekata Sadržaj zbirke: Zbirka sadrži projekte rađene od strane Projektnog preduzeća “Projekt’’ i Projektnog zavoda Bosne i Hercegovine Sarajevo za objekte koji su građeni na području sjeveroistočne Bosne – Tvornica stočne hrane Brčko. – 1964. Upravna zgrada Koksare itd. Parni mlin Semberija-Bijeljina. Radnička kuća S-5 i S-6. Dom kulture i Hotel Banovići. Zbirka projekata Signatura zbirke: BiH-ATKT/ZP Vremenski raspon građe: 1946. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: PrP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja 354 . hrvatski Pismo u građi: latinica. Gimnazija u Zvorniku. srpski. godine. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: PrP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Historijat stvaraoca zbirke: Press centar Opštine Lukavac je 1992.Valorizacija zbirke: 3 Po svom sadržaju ova Zbirka može poslužiti kao vrijedan izvor u proučavanju početka ratnih dejstava na području Lukavačke opštine. Parketarnica Živinice. hrvatski Pismo u građi: latinica. Stambene zgrade u Kreki. srpski. Valorizacija zbirke: 3 Po svom sadržaju ova Zbirka može poslužiti kao pomoćni izvor u proučavanju izgradnje kako industrijskih tako i stambenih objekata. Radnički dom Litva. Upravna zgrada Tušanj.

1 kut. 1924. – 1956. godine i platne liste službenika 1953.. 3. 2 kut. nekompletni dosijei službenika do 1956. Zbirka građe banaka Signatura zbirke: BiH-ATKT/Z GB Vremenski raspon građe: 1896. – 1956.5 d/m) Sadržaj zbirke: Zbirku čine predmeti lica kojima su odobreni krediti sa zalogom poljoprivrednih imanja. 355 . Količina građe: 6 kut. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Historijat stvaraoca zbirke: Ova zbirka sadrži građu Privilegirte Landesbank Tuzla. – 1964. 1896... godine. Projekti su naknadno evidentirani – ima ih 130. Poljoprivredna agrarna banka Beograd – Filijala Tuzla. 3 kut. Projekti su rađeni od strane Projektnog preduzeća “Projekt” Sarajevo i Projektnog zavoda Bosne i Hercegovine Sarajevo. Hipotekarna banka Tuzla. Valorizacija zbirke: 3 Po svom sadržaju ova Zbirka predstavlja značajan izvor u proučavanju historije bankarstva. (1. – 1911. Privilegirte Landesbank Tuzla. 2. – 1911. srpski. hrvatski Pismo u građi: latinica. godine.Historijat stvaraoca zbirke: Zbirka sadrži projekte objekata koji su rađeni za područje sjeveroistočne Bosne u periodu od 1946. a preuzeta je od Arhiva Bosne i Hercegovine Sarajevo. zgrada i drugih nekretnina. 1930. 1924. Jezik u građi: bosanski. Poljoprivredne agrarne banke Beograd – Filijala Tuzla i Hipotekarne banke Tuzla.. nije potpuna i predstavlja samo jedan dio rada Banke. Serije u zbirci: 1.

Zbirka Signatura zbirke: BiH – ATKT/“KAL” Z Vremenski raspon građe: 1995. Kalendari su hronološki složeni. popisani i odloženi u označenu arhivsku kutiju.4 d/m) Sadržaj zbirke: Zbirku čine čestitke (181 komad) upućene kolektivu Arhiva Tuzlanskog kantona. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja “Kalendari” . – 2007. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja “Katalozi” . (2 d/m) 356 .“Čestitke” . (0. (0.Zbirka Signatura zbirke: BiH – ATKT/“Č” Z Vremenski raspon građe: 1991. Čestitke su hronološki složene. hrvatski Pismo u građi: latinica. srpski. srpski. Količina građe: 1 kut. – 2007. – 2007. Jezik u građi: bosanski.Zbirka Signatura zbirke: BiH. popisane i odložene u označenu arhivsku kutiju.ATKT/“K” Z Vremenski raspon građe: 1973. Jezik u građi: bosanski. Količina građe: 1 kut. Količina građe: 5 kut.4 d/m) Sadržaj zbirke: Zbirku čine razni kalendari (16 komada) prikupljeni od strane uposlenika Arhiva Tuzlanskog kantona.

Najstariji plakat potiče iz 1987. – 1995. jer su mnoge od njih izlazile u periodu agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu 1992. – 2007. Količina građe: 1 kut. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja “Pozivnice” . Količina građe: 1 kut. Katalozi su popisani i hronološki odloženi u arhivske kutije (282 komada).) (0.4 d/m) Sadržaj zbirke: Zbirku čine plakati koji obilježavaju različita kulturno-društvena zbivanja. (767 kom. 357 . srpski. Jezik u građi: bosanski. hrvatski Pismo u građi: latinica. Jezik u građi: bosanski. – 2007. a nastala je kao rezultat dugogodišnje djelatnosti Arhiva na kulturnom planu i saradnji sa drugim institucijama. Problem sa ovom zbirkom je nemogućnost tačnog datiranja svih jedinica. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja “Plakati” .Zbirka Signatura zbirke: BiH – ATKT/“PO” Z Vremenski raspon građe: 1973.Sadržaj zbirke: Zbirka je prilično obimna. godine. a odnosi se na Nedjelju arhiva u Jugoslaviji. Plakati su hronološki složeni. popisani i odloženi u odgovarajuće arhivske kutije.Zbirka Signatura zbirke: BiH – ATKT/“PL” Z Vremenski raspon građe: 1987. srpski.4 d/m) Sadržaj zbirke: Ovo je jedna od najbrojnijih zbirki i najbolje pokazuje svu širinu saradnje koju je Arhiv Tuzlanskog kantona uspostavio sa srodnim institucijama kulture u Bosni i Hercegovini i inostranstvu. (0.

– 2009. srpski. stranih predstavništava u Bosni i Hercegovini itd. Najstarija pozivnica datira iz 1973. domova kulture. Zbirka je hronološki složena. popisana i odložena u označenu arhivsku kutiju. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja “Programi” . Količina građe: 1 kut. hrvatski Pismo u građi: latinica. Jezik u građi: bosanski. – 2007. (83 kom. pozorišta. osnovnih i srednjih škola. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja “Razglednice” . srpski. Valorizacija zbirke: 3 Sadržaj može poslužiti kao osnova za praćenje razvoja kulturne djelatnosti Arhiva i drugih institucija kao i njihovo učešće u projektima kulture u Bosni i Hercegovini i inostranstvu. ali je veliki broj došao iz nadležnih ministarstava.) (0. a najstariji potiče iz 1981. fakulteta.4 d/m) 358 .4 d/m) Sadržaj zbirke: Zbirka sadrži 83 programa. Jezik u građi: bosanski.Zbirka Signatura zbirke: BiH – ATKT/“P” Z Vremenski raspon građe: 1981. a odnosi se na obilježavanje 90. (36 kom. popisana i odložena u označenu arhivsku kutiju.“ Zbirka je hronološki složena. godišnjice Dobrovoljnog vatrogasnog društva Tuzla. hrvatski Pismo u građi: latinica.Pošiljaoci su najvećim dijelom saradnici iz oblasti arhivske djelatnosti.) (0. godine i odnosi se na „Oktobarska poetska drugovanja ‘81.Zbirka Signatura zbirke: BiH – ATKT/“RA” Z Vremenski raspon građe: 1973. Količina građe: 1 kut. godine.

Količina građe: 1 kut. Jezik u građi: bosanski. godine. srpski. Pismo u građi: latinica. godišnjice 359 . a naročito iz vremena austrougarske okupacije i uprave. (0. pozive za manifestacije povodom 100 godina učiteljstva u Bosni i Hercegovini i 200.4 d/m) Sadržaj zbirke: Zbirka sadrži memorandume pravnih lica sa područja sjeveroistočne Bosne. hrvatski Pismo u građi: latinica. hrvatski.1991. razglednicu na kojoj je rodna kuća Vuka Karadžića u Tršiću. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja “Mališa” List učenika osnovnih škola Tuzlanske opštine Signatura zbirke: BiH – ATKT/L”Ma” Z Vremenski raspon građe: 1981. Veći broj razglednica je iz perioda prije 1992.Sadržaj zbirke: Zbirka je po obimu manja i sadrži 36 razglednica koje su popisane i hronološki odložene u arhivske kutije.Zbirka Signatura zbirke: BiH – ATKT/“M” Z Vremenski raspon građe: ? Količina građe: 1 kut.godinu.1987.4 d/m) Sadržaj zbirke: Zbirka sadrži prepisku glavnog i odgovornog urednika lista “Mališa” sa školama širom Jugoslavije kao i mnogim pojedincima i institucijama (1981-1991). Male kalendare za 1982. srpski. – 1991. Jezik u građi: bosanski. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja “Memorandumi” .1985. (0.

Dokumentaciju “Mališa” je Lazar Manojlović. zahvalnice. ali i zainteresovanosti i učešću učenika osnovnih škola. medalje i diplome za učešća na mnogim manifestacijama i izložbama kao i regionalnim i republičkim smotrama. Jezik u građi: bosanski. “Mališa” list učenika osnovnih škola Tuzlanske opštine (ukoričeno 1980-1991. mikrofilmove i 2 CD iz perioda austrougarske uprave. Ivan Balta je Arhivu TK predao fotokopije dokumenata i prevode (izvještaji bosanskohercegovačkih dopisnika) koji se odnose na prostor Bosne i Hercegovine i šire Tuzlansko područje iz vremena austrougarske uprave (1910. Jezik u građi: mađarski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Historijat stvaraoca zbirke: Prof. pozivnice. predao Arhivu. hrvatski Pismo u građi: latinica. kao glavni i odgovorni urednik ovog Lista. – 1916. Količina građe: 1 kut. godine).rođenja Vuka Karadžića. Valorizacija zbirke: 3 Po svom sadržaju ova Zbirka može poslužiti kao pomoćni izvor u proučavanju djelovanja i rada ovoga Lista. srpski.3 d/m) Sadržaj zbirke: Zbirka sadrži fotokopije dokumenata. i 1986-1991). – 1916. (0. dr. 360 . ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja “Boszniai Hirek’’ Signatura zbirke: BiH-ATKT/“BH” Z Vremenski raspon građe: 1910. Pored dokumenata predata su 2 CD i mikrofilm u kutiji. priznanja.

planove. 223 papirne novčanice) različitog porijekla: Osmanski. funkcionisanja Radne organizacije Radio-Tuzla u Tuzli. (0. te odluke Zbora radnika i rješenja. obavijesti. Jezik u građi: Pismo u građi: Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja 361 . Količina građe: 1 kut. aktivnosti društvene samozaštite. Ruski. (0. Njemački. procjene. Jezik u građi: bosanski.1 d/m) Sadržaj zbirke: Zbirka sadrži programe. kao i dva primjerka knjige Stari dobri radio-autora Bore Slepčevića i publikaciju “Monografija Radio – Tuzle 1953. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Numizmatička zbirka Signatura zbirke: BiH – ATKT/NZ Vremenski raspon građe: Količina građe: 1 fasc. srpski. uputstva. Crnogorski itd.godine”.-1998.“Radio-Tuzla’’ Signatura zbirke: BiH-ATKT/“RT” Z Vremenski raspon građe: 1970. – 2001. dopise i dr. Srpski.3 d/m) Sadržaj zbirke: Zbirka sadrži papirni i metalni novac (419 novčića. izvode. Austrougarski. dokumentaciju koja se odnosi na mjere bezbijednosti. Kraljevine Jugoslavije.

Novčanica iz osmanskog perioda (Numizmatička zbirka Arhiva Tuzlanskog kantona) 362 .

ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Historijat stvaraoca zbirke: Trgovačka kuća Pavlovića je jedna od najstarijih u sjeveroistočnoj Bosni. dvije dostavnice o prijemu Obraničke osude od 17.) (0. Đukić. Obranička osuda Kotarskog ureda kao suda u Tuzli 1892. a iz nje potiče i poznati trgovac Nikola Pavlović. godine (dva primjerka). – 1865. hrvatski Pismo u građi: latinica. Jezik u građi: bosanski. Zapis na Obranički sud – razrješenje suvlasništva zajedničkih nekretnina (Obranički ugovor odobrava Kotarski ured kao sud u Dolnjoj Tuzli. srpski. godine radi razrješenja suvlasništva. (2 knj. – 1892. Jovan R. Knjiga – Indeks u kome su upisana lica i stranice na kojima su njihova dugovanja upisana u Memorijalu. Količina građe: 1 fasc. hrvatski Pismo u građi: latinica. ćirilica 363 . Sadržaj zbirke: Zbirku čini jedna knjiga koja sadrži podatke o poslovanju i dobavljanju robe. Računi i procjena nepokretnog imanja. i 29. Egzistirala je u 19.VIII LIČNE I PORODIČNE ZBIRKE Trgovačka kuća Nikole Pavlovića Brčko* Signatura zbirke: BiH-ATKT/TK “NP” Z Vremenski raspon građe: 1840. vijeku.3 d/m) Sadržaj zbirke: Zbirku čini: Knjiga – Memorijal Trgovačke tvrtke Jovan R. srpski. Jezik u građi: bosanski. Đukić Dolnja Tuzla* Signatura zbirke: BiH-ATKT/“JRĐ” Z Vremenski raspon građe: 1890. a u njoj se nalaze zanimljivi podaci o poslovanju i dobavljanju robe sa nekim karakteristikama o pojedinim kupcima. Arhivu Tuzla je predata jedna knjiga pisana mastilom i rukom. septembra 1892. Količina građe: 1 knj.

(1. fotografije. 14 dok. 1986. godine preuzeo jedan dio koji sadrži ličnu dokumentaciju. Porodica Vučkovački* Signatura zbirke: BiH-ATKT/“PV” Z Vremenski raspon građe: 1916. – 1955. albume. albume. živjeli su jedno vrijeme u Tuzli. svu zaostavštinu je preuzeo Crveni križ iz Zagreba.. a potom su se preselili u Zagreb gdje su i umrli.Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Historijat stvaraoca zbirke: Jovan Đukić. – 1952. razglednice. Količina građe: 36 knj.4 d/m) 364 . ćirilica Arhivistička informativna pomagala: PrP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Historijat stvaraoca zbirke: Zlata i Dušan Vučkovački. i početkom 20. po odobrenju Crvenog križa. hrvatski Pismo u građi: latinica. Jezik u građi: bosanski. potiče iz poznate Tuzlanske trgovačke porodice. vijeka. fotografije. Porodica Zaimović Signatura zbirke: BiH – ATKT/“PZ” Z Vremenski raspon građe: 1909. zbog kulturne dimenzije njihove djelatnosti. trgovac..6 d/m) Sadržaj zbirke: Zbirka sadrži ličnu dokumentaciju. Ovaj ugledni trgovac živio je u drugoj polovini 19. 97 fotogr. Količina građe: 1 kut. isječke iz novina i knjige. S obzirom da nisu imali pravnog nasljednika. razglednice. 1 razglednica. kulturni i prosvjetni radnici. (302 fotografije) (0. isječke iz novina i knjige.. Arhiv Tuzla je. 3 isječka iz novina. srpski. Nakon uvida u građu.

godine predao. Zbirku čini i Pozivnica za promociju knjige “Borbeni put 16.4 d/m) Sadržaj zbirke: Zbirku čini Album ratnih fotografija (48 fotografija XVI /šesnaeste/ Muslimanske NOU brigade). muslimanske NOU brigade”. Na fotografijama se nalaze i objekti Rudnika Begov Potok Banovići – Jama Omazići). osim boraca.Sadržaj zbirke: Zbirka sadrži fotografije koje se odnose na život i rad Muradbega Zaimovića i drugih članova porodice Zaimović iz Tuzle. 1944. 09. – 1971. Muslimanske NOU brigade” snimljenih 21. supruga Mugdima Begića. pozivnica i 2 pisma) (0. kao i dva lična pisma (jedno upućeno iz Varšave prijatelju Asimu i jedno primljeno). napravljene 21. u ime porodice Zaimović. srpski. koji je bio u posjedu porodice Zaimović. Pored albuma fotografija (48 fotografija “16. Na fotografijama se. Jezik u građi: bosanski. građana i omladine Tuzle. srpski. hrvatski Pismo u građi: latinica. Količina građe: 1 kut. Arhivu Tuzlanskog kantona 2004. kao poklon. Ismail Hadžiahmetović. nalazi i Britanska misija pri III Korpusu NOV i neki članovi Korpusa. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja 365 . godine u Tuzli prilikom proslave godišnjice brigade. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Porodica Begić Signatura zbirke: BiH – ATKT/“PB” Z Vremenski raspon građe: 1945. septembra 1944. Jezik u građi: bosanski. Zbirku je. dr. uvaženi prof. Zbirka sadrži i jednu svesku u kojoj su objašnjene neke od fotografija. Građu je Arhivu na čuvanje i upotrebu poklonila Dana Begić. godine u Tuzli prilikom proslave godišnjice Brigade). (album fotografija.

Dr.6 d/m) Sadržaj zbirke: Zbirka sadrži predmete koji se odnose na osobe koje su prišle četničkom ili ustaškom pokretu. posebno kada su bili u pitanju predmeti vezani za sud u Tuzli. 28 diploma.. telegrame. Količina građe: 2 kut. ruski. Steve Milčića iz Tuzle. odlikovanja. Cvijetin Mijatović – Majo Signatura zbirke: BiH-ATKT/“CM-M” Z Vremenski raspon građe: 1931. govore. te ličnu biblioteku koja se sastoji od domaćih knjiga i knjiga na stranim jezicima (engleski. 87 fotogr. vršile ili naređivale izvršenje ubistava. (1. Dio predmeta se odnosi na zloupotrebu narodne imovine. prijatelja. a poslije rata predsjednik RKUD “Mitar Trifunović – Učo.. razne materijale i stavove sa sjednica. diskusije i referate. albumi Sadržaj zbirke: Zbirka sadrži: lične dokumente. fotokopije nekih dokumenata. diplome.. pronevjere u zemljoradničkim zadrugama. čestitke. 366 . zabilješke. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Historijat stvaraoca zbirke: Zbirka predstavlja dio privatne arhive poznatog i uvaženog advokata dr. pljačke i druga nedjela. sjećanja revolucionara o ratnom periodu. sarađivale sa neprijateljskom vojskom za vrijeme i poslije rata i sl. francuski. povelje. albume sa fotografijama i razne fotografije. Jezik u građi: bosanski. talijanski). 32 kut. javne istupe. i to u najtežim poslijeratnim vremenima. plakete. a zastupao je klijente iz raznih gradova. pisma građana. hrvatski Pismo u građi: latinica. Milčić je bio član i predsjednik Srpskog pjevačkog društva “Njeguš”.Dr. paljevine. sudije iz Tuzle. lična i porodična pisma. isječke iz novina. sjećanja. srpski. mjesnim narodnim odborima i sl. dnevnike. – 1988. – 1947. značke. Stevo Milčić Signatura zbirke: BiH-ATKT/“DrSM” Z Vremenski raspon građe: 1945. mučenja. a u Arhiv je preuzeta od Petra Jovanovića.” Uživao je visoki ugled zastupajući razne predmete počev od najlakših do vrlo delikatnih i teških slučajeva (od brakorazvodnih parnica do smrtnih presuda). Količina građe: 1518 knj. Sarađivao je sa mnogim poznatim advokatima u zemlji. informacije.

Tuzla. Komunističkom pokretu je pristupio kao gimnazijalac.) (0. odlučio je da Ugovorom o poklonu preda Arhivu dio lične zaostavštine. Brčko. srpski. – 1946.3 d/m) 367 . Godine 1991. Živinice. Lukavac. Gradačac itd). borca-invalida ovoga rata (otkupljeno je 9 video-kaseta). a politički je bio aktivan kako u ratu tako i u Socijalističkoj Jugoslaviji. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: PrP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Historijat stvaraoca zbirke: Ova zbirka je nastala otkupom dokumentacije vezane za ratna zbivanja 1992. (0. Količina građe: 1 fasc.3 d/m) Fikret Ibrić Signatura zbirke: BiH-ATKT/“FIb” Z Vremenski raspon građe: 1932. Jezik u građi: bosanski. Kupres. kasete nisu pregledane niti se pouzdano zna njihov sadržaj. /93. Banovići. (6 dok. S obzirom da Arhiv nije posjedovao tehniku. Jusuf Kaletović Signatura zbirke: BiH-ATKT/“JK” Z Vremenski raspon građe: 1992. Zvornik. – 1993./93. Količina građe: 9 video-kaseta Sadržaj zbirke: Zbirka sadrži 9 video-kaseta snimljenih 1992. ali su popisane prema upisanim naslovima. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Historijat stvaraoca zbirke: Cvijetin Mijatović je revolucionar i poznata politička ličnost u poslijeratnoj Jugoslaviji.Jezik u građi: bosanski. hrvatski Pismo u građi: latinica. srpski. Kalesija. godine na području BiH (Sarajevo. godine od Jusufa Kaletovića. Za svoj rad dobio je mnoga odlikovanja i priznanja.

Most. Novi behar. Zbirka sadrži i određena izdanja knjiga i časopisa.6 d/m) Sadržaj zbirke: Zbirka sadrži fotografije. Jezik u građi: bosanski. Sadik Šehić Signatura zbirke: BiH – ATKT/“SŠ” Z Vremenski raspon građe: Količina građe: 4 kut. nastanjen u Sarajevu. Godine 1980. dobitnik je mnogih odlikovanja. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Historijat stvaraoca zbirke: Fikret Ibrić. pisma. (1. – 1945. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Ismail Hadžiahmetović Signatura zbirke: BiH – ATKT/“IH” Z Vremenski raspon građe: 368 . tako i one iz raznih časopisa (Muslimanska svijest. poklonio je Arhivu Tuzla 6 dokumenata. spomenica. Slobodna Bosna). srpski. hrvatski Pismo u građi: latinica. časopisi i bilteni na stranim jezicima. poziv na III kongres Narodne omladine Jugoslavije i punomoć za prisustvovanje tom Kongresu. tekstove i članke kako iz dnevnih i sedmičnih listova (Ljiljan. Jezik u građi: bosanski. srpski. BiH – ekskluziv Split. godine i omladinskih akcija. brošuru II kongresa Antifašističke omladine Jugoslavije i časopis Književna Krajina br. plaketa i zahvalnica. pisma.3. Nalaze se i neki originalni dokumenti. kopije. Novi vidik) u kojima je i Sadik Šehić autor.Sadržaj zbirke: Zbirka sadrži pisma sa odgovorima. Ilustrovani islamski svijet. učesnik rata 1941. Oslobođenje.

filmskih programa. srpski. Jugoslavija.. Jezik u građi: bosanski. Jež).4 d/m) Zbirka se sastoji od 124 fotografije koje se odnose na rad ovoga poznatog ljekara. predate su dvije knjige čiji je autor prof. kao i na zdravstvo i zdravstvene radnike uopšte.Količina građe: 1 kut. Količina građe: 1 fasc.4 d/m) Sadržaj zbirke: Zbirka se sastoji od: izvještaja i svjedočanstava Državne mješovite građanske škole. kino i fudbalskih ulaznica (iz vremena Kraljevine Jugoslavije i socijalističkog perioda). Tehnika narodu.3 d/m) 369 . (0. hrvatski Pismo u građi: latinica. osnove društvenog plana za 1957. srpski. te sedmičnih i mjesečnih listova (Borba. (0. Također. programa “Fiskulturne akademije” Gimnastičkog društva Tuzla i Kreka. Historiografija. Jezik u građi: bosanski. Historija medicine i Univerzitetski klinički centar u Tuzli historijski pregled). Obveznice Državne rente za ratnu štetu Kraljevine Jugoslavije. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Zejnil Bešlagić Signatura zbirke: BiH – ATKT/“ZB” Z Vremenski raspon građe: 1918. 1934/1992. programa RUT-a (kino-program i tribine “Filmski utorak”). godinu. Hadžiahmetović (Eseji./1981. dr. (124 fotografije) Sadržaj zbirke: (0. Količina građe: 1 kut. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Novica Stevanović Signatura zbirke: BiH – ATKT/“NS” Z Vremenski raspon građe: 1970.

1944. zapisnici.000. (0.. razm. latinica Arhivistička informativna pomagala: PrP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Salih Kulenović iz Tuzle Signatura zbirke: BiH – ATKT/“SK” Z Vremenski raspon građe: 1892. 1930. perzijskom i engleskom jeziku. 1942. Lagekarte der Steinbruche Bach – und gruben schotter stellen in Bezirke Bjeljina. 1:200...1892.000.. 1945. Pismo u građi: latinica. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Zejnil Latifović iz Sapne Signatura zbirke: BiH – ATKT/“ZL” Z Vremenski raspon građe: ? Količina građe: 1 kut...3 d/m) Sadržaj zbirke: Zbirka sadrži gruntovne listove koji se odnose na Ozren – Brijesnica i slijedeće karte: Karta Bijeljine sačinjena 20. decembra 1926. M 1:200. Tuzla. 370 .. penzionisanje i žalbe na odluke kako disciplinske komisije tako i sudova Jezik u građi: bosanski. Karta Građevinske sekcije u Tuzli Suvozemnih puteva Sreza Belinskog i Zvorničkog.4 d/m) Sadržaj zbirke: Zejnil Latifović iz Sapne je 2001. Nacrta jahaćih puteva Sreza Zvornik.9. perzijski i engleski Pismo u građi: arapsko. rješenja.. crtao A. hrvatski. (Reineg – Distanzenzeiger Bezirk Bjelina).000.. 1934. Jezik u građi: osmanski. razmjera 1:75. godine poklonio Arhivu Tuzlanskog kantona fotokopije dokumenata istorijske tematike pisane na osmanskom. crtao A. Levčuk. novembra 1926.. 1926. mart 1930. Količina građe: 1 kut. 1941.Sadržaj zbirke: Zbirka se sastoji uglavnom od pravne dokumentacije: odluke. Tuzla. pisma koja se odnose na disciplinski postupak. Levčuk. (4 poveza) (0. Situacija reka i potoka Tehničkog odeljka Bijelina. srpski.

Bijeljina 194?. k.1945. (četrdesetih godina 20. ceste i mostove. potoke... izradio Bor.11. Br. kat. – 1996. Gavrić. M. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja 371 .000. izradio Vasilić Veljko. Raspored čišćenja snijega u 1944-45. engleski i francuski Pismo u građi: latinica.. Kopija plana Sreza Ugljevik 1: 100. Količina građe: 6 kut. Jezik u građi: bosanski.1944.. crtao Bor. Karta Bijeljine.. Bijeljina 1941. Tehnički odjeljak Bijeljina. 1:200. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Faruk Ibrahimović iz Tuzle Signatura zbirke: BiH-ATKT/“FI” Z Vremenski raspon građe: 1978.. Tehnički odjeljak. Pregledna skica kotara Bijeljinskog. 1:100. njemački Pismo u građi: latinica. Karta Zvornika i okoline. (2 d/m) Sadržaj zbirke: Zbirka sadrži knjige. Karte su uglavnom nastale tokom rada Tehničkog odjeljka u Bijeljini od 1892. 22. 221/45 (2 kom.000 (međuratni period). godine i odnose se na situaciju vezanu za puteve. Karta cesta i mostova u kotarevima: Bijeljina-Zvornik-Vlasenica-Srebrenica. Stanje mostova na dan 24. Bijeljina. Karta Kotara Bijeljinskog M. novine i isječke članaka iz perioda 80-tih i 90-tih godina i iz perioda agresije na BiH (novine su uglavnom na stranim jezicima). srpski. srpski.000. rijeke.6.000. 1:200. Jezik u građi: bosanski. Zbirka je uglavnom prikupljena tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu i sastoji se od štampe koja je izlazila u Evropi na više evropskih jezika (razne novine i članci iz raznih godina). 1992. Gavrić. Bijeljina 1941. Karta Sreza Zvorničkog M 1:100. sasravio K. Bijeljina 1941. st. geometar. Aleksejev.000. Karta Zvornika i okoline. Karta područja tehničkog odjeljka u Bijeljini.).000. Karta područja Tehničkog odjeljka u Bijeljini sa oznakom melioracionih radova predviđenih za 1942.pom. hrvatski. Bijeljina. Puteva do Zvronika). geometer.000. Pregledna karta puteva i mostova na teritoriji Tehničkog odeljka u Bijeljini (Srez Bijeljinski i dio drž.000 (međuratni period). avgusta 1934. časopisi i članci o Titu. informatički i drugi razni časopisi i knjige.000. – 1945. Karta Sreza Bijeljinskog 1:200.).. Tehničkog odjeljka Bijeljina.000. hrvatski. raspored čišćenja snijega.Karta puteva Sreza bijeljinskoga 1:75. Karta Sreza Bijeljinskog.. razmjer 1:200. razne časopise. 1:200. godinu. oznake meliorizacije i sl. – 1984. 1:200.

– 2007. Količina građe: 1 kut. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Atah Mahić iz Brčkog Signatura zbirke: BiH-ATKT/“AM” Z Vremenski raspon građe: 1884. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Sejfulah Imamović Signatura zbirke: BiH-ATKT/“SI” Z Vremenski raspon građe: 1912. – 1994. Stanice JB Kalesija i Sektora Službe DB Tuzla i isječke novinskih članaka. srpski.3 d/m) Sadržaj zbirke: Zbirka sadrži dokumente nastale u radu CSJB Tuzla. Jezik u građi: bosanski. obavijesti i sl.Ibrahim Mušić iz Kalesije Signatura zbirke: BiH-ATKT/“IM” Z Vremenski raspon građe: 1992. 4 sveske 372 (0.3 d/m) Sadržaj zbirke: Zbirka sadrži skenirane dokumente nastale na prostoru koji je pokrivala Općina Vukovije (iskaznice. Jezik u građi: bosanski. odlazak na Hadž ljudi iz Vukovija i likovna kolonija “Džafići’’. – 1963. srpski. Također. (0. Količina građe: 23 CD (2941 fotografija). Količina građe: 1 kut. kupoprodajni ugovori.).4 d/m) . (0. knjižice. predato je 5 CD na kojima je: promocija knjige “Vukovije’’. porodične fotografije.

Jezik u građi: bosanski. Jezik u građi: bosanski. prof. razglednice Tuzle i okolnih mjesta. Čelića. srpski. fotografije Tvornice obuće “Izbor”. fotosi obnove “Azizije” u Brezovom Polju. 373 . fotografije na CD-u: Brčaci zatočeni u logorima 1992. godine. interijer i eksterijer). -1997. Gradačca. kolektivna dženaza ubijenih Brčaka. zbirka fotografija “Vatrogasci”. – 1986. Omladinska pruga “Brčko-Banovići”. zbirka fotografija “Masovne grobnice”. pali borci NOR-a iz Brčkog. fotografije vezane za dobrotvorno i prosvjetno Društvo Islahijjet u Brčkom (do 1945. fotografije Bijeljine. – 1995. saz. srpski. fotografije vezane za arhitekturu (idejne skice i nacrti. (1 d/m) Sadržaj zbirke: Zbirka sadrži lične stvari Derviša Sušića: pisaća mašina. – 2002. Bosanskog Broda. zbirka fotografija “Predaja četnika na Majevici”. iz Tuzle Signatura zbirke: BiH-ATKT/“HS” Z Vremenski raspon građe: Količina građe: 1 knj. zbirka fotografija naslovljena kao IZ Medžlis Brčko. Zvornika i Doboja.Sadržaj zbirke: Zbirka sadrži novinske članke. gramofonske ploče i dr. godine. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Hamdija Sivčević. Orašja. Količina građe: 3 kut. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: ograničena upotreba Derviš Sušić Signatura zbirke: BiH-ATKT/“DS” Z Vremenski raspon građe: 1959. – 1997. godine).). fotografije vezane za TK “Interplet” Brčko (1951. priznanja i odlikovanja. fotografije sa radnih akcija (1946. 4 sveske radne verzije knjige “Brčkom su ubijali dušu” autora Admira Posavljaka. šešir. Gradaščevića kula u Bosanskoj Bijeloj. stare fotografije Bosanskog Šamca. godine. rukopisi. – 1987.). zbirka fotografija “Zločini u Brčkom 1992. fotografije sa kolektivnih dženaza Brčaka poginulih 1992.

(0. srpski. dr. – 1942. Sivčevića od 1895. hrvatski 374 .3 d/m) Sadržaj zbirke: Zbirka sadrži knjigu na osmanskom jeziku – “Šerihul lekaje” 1800. srpski. srpski. arapsko Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Fikret Jahić . “Slobodna Bosna”. hrvatski. Salih eff.Sadržaj zbirke: Hamdija Sivčević je Arhivu TK u Tuzli predao 1 knjigu u kojoj je sakupio i obradio članke i dokumente iz personalnog dosijea Hfz. hrvatski. članke i tekstove i uvjerenja. te dio memoarske građe – Sjećanja iz Drugog svjetskog rata. Jezik u građi: bosanski.3 d/m) Sadržaj zbirke: Zbirka sadrži fotografije. pozive i rješenja na ime Hasiba Džinde. arapski Arhivistička informativna pomagala: PrP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Hasib Džindo iz Tuzle Signatura zbirke: BiH-ATKT/“HDž” Z Vremenski raspon građe: Količina građe: 1 kut.Vršanin Signatura zbirke: BiH-ATKT/“FJ-V” Z Vremenski raspon građe: Količina građe: 1 kut. – 1850. potvrde. godine. arapski Pismo u građi: latinica. Jezik u građi: bosanski. godine i materijal Likovne kolonije “Vršani”. Jezik u građi: bosanski. “Oslobođenje”). nekoliko listova dnevne štampe (“Politika”. (0.

uvjerenje da je uveden u stalni birački spisak grada Tuzle. rješenje Narodnog odbora opštine Tuzla o postavljenju na dužnost u IV osmogodišnjoj školi u Tuzli u zvanju nastavnika XVI platnog razreda. (0. uvjerenje SUP-a Tuzla da je stalno nastanjen u Tuzli i da nije osuđivan. Fotografije nose različitu tematiku. Dosije sadrži: izvod iz matične knjige rođenih. prepis apsolutorija od Državne umjetničke akademije Zagreb da je Franjo Leder polazio kao redovan đak kiparski dio i završio propisanih osam semestara. Tokom svog 60-godišnjeg bavljenja umjetničkom fotografijom dobio je mnogobrojne nagrade i priznanja jer je punih 30 godina bio redovan izlagač na domaćim i međunarodnim izložbama. Nuraga Softić se počeo baviti fotografijom 1951. srpski. te je zaveden kao lična zbirka. godine. iznosom i povećanjem plate. hrvatski Arhivistička informativna pomagala: PrP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: ograničena Franjo Leder iz Tuzle Signatura zbirke: BiH-ATKT/“FL” Z Vremenski raspon građe: Količina građe: 1 dosije Sadržaj zbirke: Prilikom prijema građe od strane Općine Tuzla primljen je i dosije Franje Ledera. rješenje NOO-e Tuzla 375 . nešto manji broj je u boji. uglavnom su u crno-bijeloj tehnici.Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: PrP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Nuraga Softić iz Banovića Signatura zbirke: BiH-ATKT/“NS” Z Vremenski raspon građe: Količina građe: 1 kut.3 d/m) Sadržaj zbirke: Zbirka sadrži 1258 fotografija u digitalnom obliku. Jezik u građi: bosanski. 150 originalnih fotografija i 79 novinskih članaka u digitalnom obliku. uvjerenje o državljanstvu. uvjerenje da je regulisao vojnu obavezu. rješenje NOO-e Tuzla o prijemu za stalnog honorarnog službenika – stručnog učitelja crtanja u IV osmogodišnju školu u Tuzli i mjesečni iznos honorara.

27 VHS kaseta Sadržaj zbirke: Zbirka sadrži građu koja se odnosi na rad i stvaralaštvo pozntog novinara i publiciste iz Tuzle: feljtone. VIII 1957. srpski. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Fadil Čokić iz Tuzle Signatura zbirke: BiH-ATKT/“FČ” Z Vremenski raspon građe: Količina građe: 1 kut. Časopis “Naše planine’’ (izdavač Planinski savez Hrvatske) – nekompletni brojevi 1974. razglednice (planinarski motivi Jugoslavije i svijeta – adresant Čokić Fadil). arhivska dokumenta PD “Konjuh’’ Tuzla iz 1974.„Front Slobode“. godine sa otkaznim rokom od mjesec dana. „Male novine“. srpski. članke i romene iz štampe objavljivane u listovima . godine – Tuzlanska planinarska transverzala začeta 1970. (0.3 d/m) Sadržaj zbirke: Zbirka sadrži građu koja se odnosi na planinarstvo: dvije Monografije i to Krapina i Hrvatsko Zagorje.. godine. godine. U zbirku su uvršteni i VHS kasete televizijskih priloga autora Zlatka Dukića. 376 (2 d/m) . fotografije (sa susreta PD “Pobeda’’ i PD “Konjuh’’) i sa raznih pohoda. Jezik u građi: bosanski. Beograd (PD “Pobeda’’ Beograd). “Runolist’’ Zagreb i Općinski planinarski savez Rijeka). lična i kolektivna prepiska sa planinarskim društvima: Hrvatska (“Strahinjčica’’ Krapina. „Riječ radnika“. rukopise romana – „Ženska voda“. snimljenih za lokalne televizije. „Glas“. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: PrP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Zlatko Dukić iz Tuzle Signatura zbirke: BiH-ATKT/“ZD” Z Vremenski raspon građe: Količina građe: 3 kut./71. rješenje NOO-e Tuzla kojim se Franji Lederu otkazuje služba 1. „Komunist“.o povećanju mjesečnog honorara. te novinske priloge i članke drugih autora koje je istoimeni sakupljao. „Metalurg“. i 1975. Jezik u građi: bosanski. „Velika afera u selu M“.

odluke i zapisnike o prodaji konfiskovane imovine. lične karte). hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: PrP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja 377 . dopise. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: PrP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: ograničena Hafiza Sajda Morankić . Jezik u građi: bosanski. lične fotografije. a sadrži: fotografije o obilježavanju 100 godina OŠ Đurđevik. a sadrži biografiju Sajde Morankić – Čamdžić i Mehe Čamdžića. srpski. srpski.Jezik u građi: bosanski. srpski. Sadržaj zbirke: Zbirka se sastoji od kopija dokumenata i digitaliziranih originala. svjedočanstva i drugu ličnu dokumentaciju. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: PrP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: neograničena Jasmin Divanefendić iz Tuzle Signatura zbirke: BiH-ATKT/“JD” Z Vremenski raspon građe: Količina građe: 1 fasc i 39 fotografija Sadržaj zbirke: Zbirka se sastoji od digitaliziranih originala i kopija dokumenata. dokumenta lične prirode (diplome mekteba.Čamdžić iz Puračića Signatura zbirke: BiH-ATKT/“HSM-Č” Z Vremenski raspon građe: Količina građe: 1 facs. novinske članke. Jezik u građi: bosanski. uvjerenja.

(Zbirka dionica. obveznica i polica osiguranja Arhiva Tuzlanskog kantona) 378 .Obveznica iz perioda Kraljevine Srba. Hrvata i Slovenaca.

Tabelarni pregled fondova i zbirki .

.

Ministarstvo za industriju.-2001. Ministarstvo za poljoprivredu. Ured za povratak prognanih Tuzlanskog kantona 1994. Ministarstvo za urbanizam. Ministarstvo za obnovu. Ministarstvo za rad.-2003.-1966.-1995. Ministarstvo za bora ka pitanja TPK 1994.-1995. Gradski narodni odbor Tuzla 1946.-1952.-1994.1995. Ministarstvo za promet i komunikacije TPK 1994.-2001.-1995.-1995. Sreski narodni odbor Zvornik 1949.-1995.-1947.-1995. Sreski narodni odbor Gra anica 1945. 32 81 13 183 12 6 96 35 14 11 9 3 19 11.-1955.-1995.-1995.-1955. Vlada Tuzlansko-podrinjskog kantona 1993. Ministarstvo za zdravlje TPK 1993. Ministarstvo za obrazovanje. Predsjednik Tuzlanskog kantona 1992. Oblasni narodni odbor Tuzla 1949.-2001.-1995. Ministarstvo bez lisnice TK 1995. Gradski narodni odbor Gra anica 1950. Okrug Tuzla (Skupština. prostorno ure enje i zaštitu okoliša TPK 1994. Sreski narodni odbor Tuzla 1945.194 130 3 38 81 4 6 2 204 40 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4 5 2 60 23 3 1 1 7 4 5 43 4 7 5 7 14 6 6 19 4 1 4 177 12 164 57 2 12. energetiku i rudarstvo TPK 1994. nauku. Kantonalni štab civilne zaštite Tuzla 1988.-1952.-1995. razvoj i poduzetništvo TPK 1994. Ministarstvo bez portfelja TK 1994. ostalo 25 koverti 6 VHS i 9 audio kaseta 2 sveske knjiga povez 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 NAZIV FONDA Okružni narodni odbor Tuzla 1944. Ministarstvo za finansije TPK 1994. šumarstvo i vodoprivredu TPK 1994.br.1995. kulturu i sport TPK 1994. Ministarstvo za pravdu TPK 1994. Okružna uprava narodnih dobara Tuzla 1945. Ministarstvo za trgovinu i turizam TPK 1994.363 381 .-1960. socijalnu politiku i izbjeglice TPK 1994. Predsjedništvo.-1995.-1995. Komisija za savremenu gra u Tuzlanskog okruga 1992.FONDOVI I UPRAVA I JAVNE SLUŽBE KOLI INA GRA E registrator dokument kutija fascikla R.-2004. Koordinacioni i Izvršni odbor) 1992.-1947.

1930.-1990.148 1.-1995. Mjesni narodni odbor Gra anica 1945.Filijala Tuzla 1953. Opštinski logisti ki centar za pomo narodima BiH Kladanj 1993..-2002.-2001. Skupština opštine Tuzla 1955. 23 sv.-1947. [1902.-1947. Skupština opštine Kladanj 1945-1976.854 26 207 VHS kaseta. Narodni odbor opštine Kiseljak 1945.001 382 . 1992.-1990. Skupština opštine Gra anica 1955-1980. Samoupravna interesna zajednica fizi ke kulture Lukavac 1979.-1994.187 1. Narodni odbor opštine Bosansko Petrovo Selo 1952. Skupština opštine Srebrenik 1947. 1992-1995. Fond socijalne i dje ije zaštite Tuzla 1977. 1992. Mjesni narodni odbor Karanovac 1947. Skupština opštine Kalesija 1901.-2001.-1940. 1992.-1975. Mjesni narodni odbor Boljani 1945. Op ina Zvornik-Sapna 1992-1995.342 737 2 omota 106 83 166 1.-1952.-1995.267 750 486 7 5 13 11 36 102 6 2 18 26 2 6 15 1 24 330 35 100 102 137 89 10 20 1 sveska 2 2 85 24 sv..895 9.. Mjesni narodni odbor Slavinovi i 1946. Skupština opštine Živinice 1941. Zavod za platni promet BiH – Produžnica Orašje 1987. 1992-1995.-1992. Mjesni narodni odbor Bukinje 1945.-1980. 1992.. Skupština opštine Banovi i 1946.-1977.-1962. Op ina Teo ak 1992-1995. Skupština opštine Lukavac 1948.-1995.-1995.-1952. 7 paketa 1 omot 1 sv.-1978. Samoupravna interesna zajednica zdravstvene zaštite Tuzla 1961.549 7 1.190 677 2.-1949.-1955.050 7.-1980.. 200 DVD-a 9 298 149 101 2.500 1. Regionalna zajednica opština sa sjedištem u Tuzli 1978..-1951.2001.-1980. Opštinska služba za bora ko-invalidsku zaštitu Srebrenica 1994.. 1992.051 23.] Mjesni narodni odbor So kovac 1945. Opštinska služba za bora ko-invalidsku zaštitu Bratunac 1993.-1973. Skupština opštine Grada ac 1915.29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 Narodni odbor gradske opštine Gra anica 1952.-1958. Op ina Doboj Istok – Klokotnica 1992-1995.. 4 bloka 183 30 49 20 143 77 566 19 9 4 1 16 41 2.1995.154 4 112 1..-2005. UKUPNO 3 1 10 5 1 201 8 3 5 3 41 6 1 1 4 97 71 111 5 53 36 2..-1906. Zavod za platni promet BiH .

Opštinski sud za prekršaje Živinice 1957. ostalo 3 sveske 19 sveski 24 omota ostalo knjiga povez 22 10 122 278 53 340 148 100 425 11 466 212 67 67 1498 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 NAZIV FONDA Kotarski sud Tuzla 1884. Prva osnovna škola u Tuzli 1887.-1917.-1919.-1992. Narodna osnovna škola Breške 1913. Opštinski sud Lukavac 1959. Narodna osnovna škola Kiseljak 1945.-1980.-1977.-1941. Sreski sud Grada ac 1883.-1887. Osnovni sud udruženog rada Tuzla 1975. Sreski šerijatski sud Tuzla 1920. Kotarski šerijatski sud Tuzla 1894.-1945.-1958.-1992. 1936..1920. Djevoja ka narodna osnovna škola u Tuzli 1908.. KULTURA KOLI INA GRA E registrator 56 dokument kutija fascikla R.-1931. Sreski sud Gra anica 1889. knjiga povez 54 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 NAZIV FONDA Narodna osnovna škola Kreka 1897. Garnizonski sud Tuzla 1909.-1964.II PRAVOSU E KOLI INA GRA E registrator kutija dokument fascikla R.1938. Njema ka privatna škola Donja Tuzla 1883. Sreski sud Banovi i 1956.br.-1964. 1940.-1943. UKUPNO: 2 1 4 2 14 92 6 132 41 49 62 13 37 103 15 74 20 III OBRAZOVANJE.br.-1978.-1945.-1962.1977. Opštinski sud Tuzla 1932. JU OŠ „Hasan Kiki “ Gra anica 1886.-1948. Opštinski sud Kladanj 1945.-1935.-1977.-1959.. Rimokatoli ka osnovna škola Breške 1898-1947. NAUKA. Op a dje a ka pu ka škola Donja Tuzla 1882.-1978. Opštinski sud Gra anica 1965. Opštinski sud Banovi i 1946.-1943. 39 123 6 22 1 29 8 14 6 1 66 5 26 3 383 . Sreski sud Tuzla 1920.-1978.-1941. Prva dje a ka osnovna škola Tuzla 1905. Narodna osnovna škola Boljani 1896. Posebni ka mješovita pu ka škola Breške 1942.

Narodna osnovna škola Ljepunice 1910. Državna niža poljoprivredna škola TuzlaBijeljina 1946.-1941. Srednja medicinska škola Tuzla 1947. Srednja poljoprivredna škola Tuzla (Bijeljina) 1947.-1964. Druga dje a ka narodna osnovna škola Tuzla 1907. Osnovan škola „ eli “ 1944. Škola sa prakti nom obukom i za u enike u privredi Tuzla 1908.-1934. Njema ka škola Tuzla 1896. Privatna gra anska škola trgova kog smjera u Zavodu Kraljice svete Krunice Tuzla 1940. Katoli ka osnovna škola Donja Tuzla 1906.-1951.1943. U iteljska škola Bijeljina 1951. Niža stru na doma i ka škola Tuzla 1951. 1 2 23 71 4 6 1 4 2 1 1 1 1 1 1 15 178 5 90 459 120 9 10 52 35 2 1 38 4 5 15 1 155 12 1 58 1 (804) 1 67 4 21 1 384 . Behrambegova medresa Tuzla 1921.-1913. U iteljska stru na doma i ka škola Tuzla 1952.-1978.-1946. Prva državna pu ka škola u Tuzli 1942.-1895.-1956. Narodna osnovna škola Bukinje 1944.-1942. Narodna osnovna škola Ljuba e 1944.-1907. Državna realna gimnazija Tuzla 1899.-1977. Srpska narodna osnovna škola Donja Tuzla 1902.-1998. JU Upravna i birotehni ka škola Tuzla 1961.-1973.-1945.Zavoda Kraljice svete Krunice Tuzla 1914.-1941. U iteljska škola Tuzla i U iteljski te ajevi 1941.-1941. Osnovna škola „Džemal Mandži “ Tuzla 1958. Ruždija u Donjoj Tuzli 1892.-1972.-1948.1946.-1959.-1968.-1951. Druga narodna osnovna škola Tuzla 1944. Vo arska škola u Tuzli 1954. Državna druga mješovita pu ka škola Tuzla 1941.13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 Privatna mješovita pu ka škola Breške 1941. Industrijska škola Tuzla 1926. Privatna osnovna škola -sa pravom javnosti .-1969.-1940.-1966.-1912.-1942. Državna mješovita pu ka škola Kiseljak 1940. Srpska pravoslavna crkveno-školska opština Donja Tuzla 1874.-1962.

368 272 4 38 145 244 1 91 381 201 81 97 29 61 8 (109 fotokopija) 36 mag.traka 33 koverte i 3 sveske 4 sveske IV PRIVREDA KOLI INA GRA E registrator fascikla dokument kutija R.-1988.-1926.-1990. Radni ki univerzitet Tuzla 1953.-1962. JU Arhiv Tuzlanskog kantona 1954.-1990.-2009. NDH Ministarstvo nastave Zagreb .-1981. Državna mješovita gra anska škola Tuzla 1942.Velika Župa Usore i Soli 1941.-1931. 41 47 18 21 18 478 366 473 385 .-2000.-1937. Me uopštinski zavod za osposobljavanje kadrova i organizaciju rada Tuzla 1959. Ostalo 4.-1990.-1987. Radna zajednica SIZ-a fizi ke kulture i OZ kulture i informisanja Lukavac 1984. Osnovna zajednica kulture Tuzla 1972. Tvornica sode „SOLVAY“ Lukavac 1893.-1988. RMU „Banovi i“ u Banovi ima 1928.-1944. 15 sv.44 45 46 47 48 49 Kraljevska državna mješovita gra anska škola Tuzla 1937. Radni ki univerzitet Lukavac 1961.-1940.-1987. Osnovna zajednica kulture Zvornik 1973.1978.-1943. Osnovna zajednica kulture i nformisanja Bijeljina 1973.-1990.-1990.-1991. Državna gra anska škola trgova kog smjera Tuzla 1933. UKUPNO: 3 1 4 2 1 13 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 3 47 124 26 11 13 2 3 13 24 38 140 69 34 61 2 111 465 46 2. Državna op a niža srednja škola Tuzla 1943.438 397 80 32 34 640 517 3 69 294 1. JP RMU „ ur evik“ u ur eviku 1946..Odjel za pu ku nastavu Kotar Tuzla . Pedagoška akademija Tuzla 1960. Samoupravna interesmna zajednica usmjerenog obrazovanja i vaspitanja Tuzla 1967.276 listova 206 44 1002 69 1 koverta. 1 skica knjiga povez 105 1 2 3 4 NAZIV FONDA Rudnik uglja "Kreka" Tuzla 1860. Mješovita gra anska škola trgova kog smjera Tuzla 1930. Udruženje samoupravnih interesnih zajednica osnovnog obrazovanja i vaspitanja Tuzla 1970. Trgova ka škola Tuzla 1884.-1944.br.

725 46 101 5 1 67 101 39 87 6 78 78 4 8 7 23 17 10 6 3 3 10 6 17 90 46 biltena 12 audiokaseta 161 sveska 93 148 1926 36 148 188 21 57 70 1 33 13 19 275 27 3 5 14 253 38 151 34 14 1.d. Šipad DOO „Partizan“ u se aju Tuzla 1949.-2004.-1949.-2005. „Geobušenje“ dd Specijalizovano za geološka bušenja u ste aju Tuzla 1975. „Spre a“ Javno preduze e za vodoprivrednu djelatnost d. Trgova ko preduze e Tuzla 1945. Rudnik soli „Tušanj“ DD Tuzla 1934.175 197 161 161 99 109 209 192 121 17 koverti 11 blokova 1 kesa 16 sveski 605 dosijea 6 sveski 2 sv.-1951. „Jadar“ Državno preduze e za priplod i uzgoj svinja Vlasenica 1948. „Duvan“ Preduze e za promet duvanom.Zemaljsko preduze e za snabdijevanje poljoprivrede proizvodnim sredstvima – Filijala Tuzla 1947.-1941.D. "Union" DD u ste aju Tuzla 1977.-2002. 9 58 2 41 505 214 1 48 7.-1998.1953.-1979. Tvornica kože Tuzla 1949. „Klotex“ DOO za proizvodnju i promet konfekcije u ste aju Klokotnica. Tvornica špirita Kreka . Tuzla 1925. „Zina“ Fabrika konfekcije DOO u ste aju Tuzla 1978. „SODASO“-Holding DD Tuzla 1969.-1941.Tuzla 1902.-2000. „Poljoprivredni magazin“ .-2002.5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Rudarsko-hemijski kombinat Tuzla 1959.-2008.-2006.o. "Pivara" DD u mješovitoj svojini sa p. u ste aju Srebrenik 1997.-2005.-1995.-1964. u ste aju Donje Vukovije – Kalesija 1959. "Omermax" DJL sa p. JP „Elektroprivreda“ BiH dd Sarajevo – Produžnica „Elektrodistribucija“ Tuzla 1946.. „Bosanka“ DD u ste aju Kladanj 1960. „Drinja a“ DD Preduze e za primarnu i finalnu obradu drveta u ste aju Kladanj 1947. JP „Elektroprivreda“ – Produžnica „Termoelektrana“ Tuzla 1959.-1952. promet i usluge Tuzla 2006.2005.-2004. "Salki -prom" DOO Gra anica 1993.-1942. Državno šumsko gazdinstvo Živinice 1945. 1 koverta 86 dosijea 469 omota 2 rolne 792 dosijea 17 28 30 67 56 407 244 474 dosijea 27 sveski 1 3 4 6 12 1 3 2 10 69 97 386 .-2010.-2005 Šumska uprava Kladanj 1926.-1979. „Krivaja“ Zavidovi i. Preduze e drvne industrije 1923. Tuzla 1952. „Inspire“ DOO za proizvodnju.o.-2002.-1955. Doboj Istok 1985. „Stari “ DD Tvornica masivnog namještaja Kladanj 1977. „Spre a“D. šibicama i vrijednosnicama Tuzla 1947.2007. "Posavina" Glavna direkcija poljoprivrednih dobara Tuzla 1946. Šumska uprava Zvornik 1935.-1950.

-2001.o.-1958.Sapna 1994.-2001. "Autoprevoz" Autosaobra ajno preduze e Tuzla 1948.-2004.-2009. 89 omota. 31 42 32 233 265 298 20 42 36 6 sveski 274 dosijea 3 sveske 140 dosijea 5 sveski 17 59 30 52 3 177 239 256 110 94 31 20 blokova.-2002. JP „Gazela“ u ste aju Grada ac 1994-2002.-2004.-2005. Direkcija za puteve Tuzla 1979.-1987..-1949.servisni centar u ste aju Banovi i 1979. 134 foto albuma 1606 387 .-2002.-2011. „Frizer“ dd Tuzla 1947.o. 10 kov. 31 kov. DOO "Grafocoop" Tuzla 1991.-1993. 2 rad.-2001. 18 25 2 118 33 1 12 17 75 3 41 22 1 1 23 7 82 2 2 1 2 42 24 23 19 25 25 8 2 9 126 122 68 32 20 13 2 1 13 6 44 91 15 4 11 113 14 16 14 76 194 69 18 1 koverta 16 sv. "Progres" Zanatska proizvodno-uslužna zadruga Tuzla 1980. "Grafi ar" DOO u ste aju Tuzla 1973. 5 paketa.-2008.-2003.. 1 kesa.-2004.22 omota. „Front Slobode“ DOO za novinskoizdava ku djelatnost.-2009. „2.. "Ugostitelj" Ugostiteljsko preduze e Tuzla 1954. „Sokolinatrans“ Preduze e za prevoz robe i servis dd u ste aju Kladanj 1965. „Plaže Jezera“ Modrac .-2007. „Živinicepromet“ DD u ste aju Živinice 1948.-2002. „Distributivni centar“ DD u ste aju Gra anica 1976.35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 „SUD-MUL“ DOO za zbrinjavanje komunalnih i industrijskih otpadaka Tuzla 1997..-1976. "Agroprom" DD u ste aju Zvornik . „Medifarm“ DOO u ste aju Tuzla 1994-2003. promet i usluge Tuzla u likvidaciji 1960.-2006. Invalidsko ugostiteljsko preduze e u Tuzli 1948. „Central“ dd u ste aju Tuzla 1966-2004. "Salines" DD u ste aju Tuzla 1960.. „Tuzla-stan“ doo Tuzla 1967. „Optima Lubricants“ doo Tuzla 2000. 2 disk.-1951. PTT Sarajevo .-2004.1801 dos. u ste aju Tuzla 1977. „Izolacija“ d.Direkcija Tuzla 1917. „Sloboda“ dd Preduze e u mješovitoj svojini za ugostiteljstvo i trgovinu u ste aju Tuzla 1970.-1995. knjiž. „Autoremont“ DD u mješovitoj svojini prodajno .Javno preduze e u ste aju Lukavac 1995.1 blok.2 diskete 166 80 5 203 5 689 266 23 sveske. „Gradnja“ DOO Preduze e za izvo enje radova u gra evinarstvu Srebrenik u ste aju 1968. 6 kov... oktobar“ dd u ste aju Tuzla 1956. 1 koverta 301 36 46 7 sveski 51 blok 242 dosijea 272 dosijea 12 77 74 24 333 125 11 sv. JZU UKC Tuzla 1946. „Ugostiteljstvo-Konjuh“ dd u ste aju Živinice 1952. „Zemaljski proizvod“ trgovina poljoprivrednim proizvodima SarajevoPredstavništvo Tuzla 1952.-2008.

-2001.-1953. „Premium broker“ d. „Dionica“ d. Sreski savez zemljoradni kih zadruga Bijeljina 1952.-1970. Sreski savez zemljoradni kih zadruga Tuzla 1946.-1959. Sreska trgovinska komora Br ko 1955-1962. „Zvonko Ceri “ Udružena veterinarska stanica Tuzla 1960.. Sreska trgovinsko-ugostiteljska komora Bijeljina 1952. Sreska ugostiteljska komora Zvornik 1957.-1963.-1961. „Ljudi za ljude“ Humanitarna organizacija Tuzla 1996.-1962. Sreska ugostiteljska komora Br ko 1956.-2006.-1962.-2007. Sreska poljoprivredno-šumarska komora Br ko 1960.-1962.-1955. Tuzla 2006. Sreska trgovinsko-ugostiteljska komora Gra anica 1952.-1962. Sreski savez zemljoradni kih zadruga Zvornik 1956.-1958. „Bosansko-Njema ko osiguranje“ DD u likvidaciji Tuzla 1998. 7 4 3 9 8 118 11 40 2 596 21 24 113 126 1684 23 kov. Sreska trgovinska komora Zvornik 1955. Sreska zanatska komora Bijeljina (Udruženje zanatlija Bijeljina) 1922. Zemljoradni ke zadruge Tuzla 1945. Sreska zanatska komora Br ko 1932. Sreski savez zemljoradni kih zadruga Br ko 1946.-2002.-1962.65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 Lje ilište „Slana Banja“ DD u likvidaciji Tuzla 1957.-1963.-1958. 120 dosi. Sreska zanatska komora Kladanj (Udruženje zanatlija Kladanj) 1946.o.-1960.o.-1962. Brokerska ku a u likvidaciji Tuzla 2002. 5 video kaseta 1 2 632 3 14 112 8 12 1 1 3 1 1 1 2 1 1 1 6 1 23 26 2 17 13 4 125 96 9 1 9 1 2 2 1 1 2 1 19 5 1 7 42 22 17 952 1 sveska 388 .-1953.-1963. Sreska zanatska komora Tuzla-Ispostava Gra anica 1956.. Selja ke radne zadruge sreza Zvornik 1949.-1955.-1992. Selja ke radne zadruge Tuzla 1948. Sreska zanatska komora Zvornik (Udruženje zanatlija Zvornik) 1918. Sreska ugostiteljska komora Tuzla 1955. Sreska zanatska komora Tuzla (Udruženje zanatlija Tuzla) 1909.-2009. Privredna komora Tuzla 1939.o.d.-1955. Posavska banka d. „Crveni polumjesec“ Humanitarna organizacija Op ine Tuzla 1992. Selja ke radne zadruge sreza Br ko 1945.-2006.o. Orašje u likvidaciji 1994.-2009.-1952.-1958.

-1955. Sreski komitet SK BiH Kladanj 1945. DRUŠTVA I UDRUŽENJA KOLI INA GRA E registrator fascikla kutija dokument R.1955. Me uopštinska konferencija SK BiH Bijeljina 1985.-1962. 2 13 16 5 50 26 58 29 6 28 2 6 8 2 2 1 1 18 2 35 11 5 18 19 8 17 5 19 6 7 5 3 2 8 1 7 11 389 . Sreski komitet SK BiH Gra anica 1945. Sreski i opštinski komitet SK BiH Bosanski Šamac 1945. Zemljoradni ke zadruge Br ko 1946.br.-1971.96 97 98 99 Zemljoradni ka zadruga „Pura i “ sa p. Opštinski komitet Saveza komunista BiH Banovi i 1945. Sreski komitet SK BiH Zvornik 1945.-1966.1952.-1975. Opštinski komitet SK BiH Bijeljina 1955. UKUPNO 1 103 1 5 48 20 11 11. Opštinski komitet SK BiH Gra anica 1955. Sreski komitet SK BiH Lopare 1946. Opštinski komitet SK BiH Tuzla 1956. Opštinski komitet SK BiH Kladanj 1955.-2001.-1968.-1990.-1965. Sreski komitet SK BiH Srebrenica 1946. Ostalo knjiga povez 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 NAZIV FONDA Okružni komitet Komunisti ke partije Tuzla 1945.-1947. Sreski komitet SK BiH Bijeljina 1945.471 790 240 4.-1966.-1990.-1966. u ste aju Lukavac 1988.-1955.-1954. Zemljoradni ka zadruga "Peradarstvo" u likvidaciji Grada ac 1986. Sreski komitet SK BiH Vlasenica 1945. Me uopštinska konferencija SK Tuzla 1968.-1958.-1954.-1966.-1966.-1990. Me uopštinska zajednica za poslove cijena Tuzla 1980.-1954.1955. Opštinski komitet SK BiH Bosanski Šamac 1955.-2004.-1961. Sreski komitet SK BiH Tuzla 1945. Sreski komitet SK BiH Br ko 1945. Opštinski komitet SK BiH Zvornik 1959.196 V DRUŠTVENO-POLITI KE ORGANIZACIJE. Sreski komitet SK BiH Bratunac 1953. Oblasni komitet SK BiH Tuzla 1949.o.555 3599 12.

Opštinski komitet SK BiH Bosansko Petrovo Selo 1955.-1966.-1962.1966. Sresko lova ko društvo „Konjuh“ u Tuzli 1945-1955. Opštinski komitet SK BiH Živinice 1946. Dobrovoljno vatrogasno društvo Tuzla 1883. Opštinski komitet SK BiH Srebrenica 1958.1966. Udruženje prijatelja Janje „Dr. Sresko sindikalno vije e Br ko 1956.br. Opštinski komitet SK BiH Ugljevik 1963. Opštinski komitet SK BiH Srebrenik 1954. Sresko sindikalno vije e Tuzla 1948. Opštinski komitet Sk BiH Vlasenica 1958. UKUPNO 9 2 2 3 2 4 2 2 1 2 1 1 1 1 1 12 3 3 2 12 1 5 21 212 2 10 17 3 2 411 22 23 70 70 6 blokova 17 2 1 108 fotografija VI VJERSKE ORGANIZACIJE KOLI INA GRA E registrator fascikla kutija dokument R.1966. Sresko u iteljsko društvo u Tuzli 1905. Opštinski komitet SK BiH Šekovi i 1948.-1941. Opštinski komitet SK BiH Orašje 1950-1966.1966.-1983.1964.-1966.-1963.1966. Opštinski komitet SK BiH Lukavac 1948.1966. Opštinski vatrogasni savez Tuzla 1946.-2004. Opštinski komitet SK BiH Kalesija 1958.1962. Imamat džemata Tuzla 1911-1943.-1935. Hamdija emerli “ Tuzla 1992.1966. UKUPNO: 235 15 12 262 7 37 2 46 390 . Ostalo knjiga povez NAZIV FONDA 1 2 3 Odbor Islamske vjerske zajednice Bijeljina 1864-1962.-1979. Opštinski komitet SK BiH Bratunac 1950. Vakufsko-mearifsko povjerenstvo Tuzla 1909-1949.23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 Opštinski komitet SK BiH Lopare 1955. Srpsko pjeva ko društvo "Njeguš" u Donjoj Tuzli 1886.

-1954. Oblasni NOO za isto nu Bosnu 1943. Odbor za izdavanje edicije „16. Omladinska pruga „Br ko-Banovi i“ 1946.301 fotografija 3 1 3 4 4 3 2 20 16 4 1 121 1 CD-R 1.1 1978.br. Odbor za izradu Monografije "Tuzlanski partizanski odred" 1985. „Masovne grobnice na prostoru sjeveroisto ne Bosne“ „Tuzlanska kapija“ 1995. Fotografije 1873. u digitalnoj formi 9 17. SKOJ Tuzle i sjeveroisto ne Bosne 1941.-1932 Mikroteka 1941. 8 6 71 7 8 povez kutija 49 sveski 200 4.-1988.-1979. Zemaljska vlada BiH – Generalni štrajk rudara BiH i Husinska buna 1919. Gradsko poglavarstvo Br ko 1878. Odbor za izdavanje Monografije.-1871.-1945.muslimanska NOU brigada“1974. Kotarski ured Grada ac 1886.-1978. knj. Odbor za izdavanje Edicije „Tuzla u radni kom pokretu i revoluciji“.-1931.-1944. obveznice i police osiguranja 1908.-1923. Odbor za izdavanje Zbornika sje anja „ 15.-1908.mikrofilmova i 1233 mikrosnimka knjiga NAZIV FONDA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Orijentalna zbirka 1578. plakati 1912. Ostalo 390 inventarnih jedinica (8.-1964.151) (103 fotografije) 130 projekata 391 . Zlo in u Srebrenici 1943. hrvatska NUB -38 NOU divizija“ 1991. Ljetopis JU Osnovna muzi ka škola Tuzla „Gajret“ Kulturno-prosvjetno društvo u Tuzli 1907.VII ZBIRKE KOLI INA GRA E registrator fascikla dokument R. Gradsko poglavarstvo Tuzla 1941..-1946. Press centar Lukavac 1992. Stara štampa.-1995. Radni ki pokret i narodnooslobodila ka borba u sjeveroisto noj Bosni 1920. majevi ka NOU brigada“ 1973. Narodno vije e Tuzla 1917.-1947.417) 499 3 2 5 1 1 1 1knj. Ljetopis Katoli kog samostana Tuzla 1809. „Ispisi iz povjerljivih arhiva Okružne oblasti u Tuzli 1879.-1948.mikrofilm 5245 fotografija 280 fotografija 1 112 biltena „Bol“ 134 video kasete (1. Dionice. 1972. u digitalnoj formi 1 2knj.-1983. Zbirka projekata 1946.“ – zbirka prevoda Domovnica Imamata džemata Bašigovci 1930.-1936. Zbirka dokumenata „Cazinska buna“ 1950.-1945.-1945.-1919."18.

dr. Sejfulah Imamovi 1912.-1996. „Plakati“ – zbirka 1987. Ibrahim Muši iz Kalesije 1992.-1946.-2007.-1891. zna ke.-1916. 4 sveske 392 .-2007.-1984. Jovan R.-1911. Porodica Vu kova ki 1916.-2007 1518 1 2 36 1 1 2 32 1 4 1 1 1 1 1 6 1 1 knjiga 14 povez 9 video kaseta (124 fotografije) 23 CD-a. Sadik Šehi Ismail Hadžiahmetovi Zejnil Bešlagi 1918.-1952. Ostalo 97 fotografija 1 razglednica i 3 isje ka i novina (302 fotografija) 87 fotografija...-1955.-1971.-1994. 1992. Kaletovi Jusuf 1992. Zbirka Radio-Tuzle 1970.Stevo Mil i iz Tuzle 1945. albumi NAZIV FONDA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Trgova ka ku a Nikole Pavlovi a Br ko 1840.br.-1988. Porodica Begi 1945.-1947. Numizmati ka zbirka UKUPNO: 11 6 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 177 19 10.. Bosznai Hirek 1910.-1865. 1926.-2009.-1991. Faruk Ibrahimovi iz Tuzle 1978.Majo 1931.31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 Zbirka gra e banaka 1826. „Katalozi“ – zbirka 1973.-2001. „Kalendari“ – zbirka 1995. plakete.zbirka „Mališa“ list u enika osnovnih škola Tuzlanske opštine 1981. Porodica Zaimovi 1909. „Memorandumi“.-1956. Ibri Fikret 1932. „Razglednice“ – zbirka 1973. Atah Mahi iz Br kog 1884. „ estitke“ – zbirka 1991.-2007.. uki 1890.388 (767 kom) (83 kom) (36 kom) VIII LI NE I PORODI NE ZBIRKE KOLI INA GRA E registrator kutija fascikla dokument R.-2007..-2007. „Pozivnice“ – zbirka 1973. 1941-1945. „Programi“ – zbirka 1981.-2007..-1963. 28 diploma. 1924.-1993.1934/1992 Novica Stevanovi 1970/1981 Zejnil Latifovi iz Sapne Salih Kulenovi iz Tuzle 1892.. 1930. Cvijetin Mijatovi . 1934.

558 62 5 14 393 .-2002.amdži iz Pura i a Jasmin Divanefendi 3 1 1 1 1 1 1 3 1 1 27 VHS kaseta 39 fotografija UKUPNO 1.20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Derviš Suši 1959. Hamdija Siv evi Fikret Jahi – Vršanin Hasib Džindo iz Tuzle Nuraga Softi iz Banovi a Franjo Leder Fadil oki iz Tuzle Zlatko Duki iz Tuzle Hafiza Sajda Moranki .

Iz Numizmatičke zbirke Arhiva Tuzlanskog kantona 394 .

Abecedni registar fondova i zbirki .

.

o. autosaobraćajno preduzeće Tuzla “AUTOREMONT’’ DD u mješovitoj svojini prodajno-servisni centar u stečaju Banovići B Banke Begić porodica Behrambegova medresa Tuzla Bešlagić Zejnil “BOSANKA’’ u stečaju KLADANJ “BOSANSKO . za prim.o.A “Agroprom” DD u stečaju Zvornik –Sapna Arhiv Tuzlanskog kantona Tuzla “Autoprevoz”. Brokerska kuća u likvidaciji Tuzla Direkcija za puteve Tuzla “DISTRIBUTIVNI CENTAR” DD u stečaju Gračanica Divanefendić Jasmin Djevojačka narodna osnovna škola u Tuzli Dobrovoljno vatrogasno društvo Tuzla Domovnica Imamata džemata Bašigovci “DRINJAČA’’ DD Pred. i fin. oktobar” d. u stečaju Tuzla Državna mješovita pučka škola Kiseljak Državna druga mješovita pučka škola Tuzla 397 . obveznice i police osiguranja “DIONICA’’ d.NJEMAČKO OSIGURANJE’’ DD u likvidaciji Tuzla “Boszniai Hirek” C “Cazinska buna” zbirka dokumenata Službe državne bezbijednosti “CENTRAL’’ dd u stečaju Tuzla “Crveni polumjesec’’ Humanitarna organizacija Općine Tuzla Č Čestitke Čokić Fadil D Dionice. obradu drveta u stečaju Kladanj Druga narodna osnovna škola Tuzla Druga dječačka narodna osnovna škola Tuzla “2.d.

promet i usluge Tuzla u likvidaciji G “Gajret” Kulturno-prosvjetno društvo u Tuzli Garnizonski sud Tuzla “Gazela’’ JP u stečaju Gradačac “GEOBUŠENJE’’ dd Specijalizovano za geološka bušenja u stečaju Tuzla Gradski narodni odbor Tuzla “Gradnja’’ DOO Preduzeće za izvođenje radova u građevinarstvu Srebrenik u stečaju Gradski narodni odbor Gračanica Gradsko poglavarstvo Tuzla Gradsko poglavarstvo Brčko “Grafičar” DOO u stečaju Tuzla “Grafocoop” DOO u stečaju Tuzla 398 . za promet duvanom. Tuzla “Front slobode’’ DOO za novinsko-izdavačku djelatnost.d. šibicama i vrijednosnicama Tuzla Dukić Zlatko Dž Džindo Hasib iz Tuzle Đ Đukić R.Državna realna gimnazija Tuzla Državna niža poljoprivredna škola Tuzla – Bijeljina Državna opća niža srednja škola Tuzla Državna građanska škola trgovačkog smjera Tuzla Državna mješovita građanska škola Tuzla Državno šumsko gazdinstvo Živinice “Duvan’’ Pred. Jovan Dolnja Tuzla E “Elektroprivreda” – Podružnica “Termoelektrana” Tuzla “Elektroprivreda’’ Javno preduzeće BiH dd Sarajevo – Podružnica “ELEKTRODISTRIBUCIJA’’ Tuzla F Fond socijalne i dječije zaštite Tuzla Fotografije “FRIZER” d.

” (zbirka prevoda) “IZOLACIJA’’ d.ljetopis “KLOTEX’’ DOO za proizvodnju i promet konfekcije u stečaju Klokotnica. – 1908.o.Vršanin K Kalendari Kaletović Jusuf Kantonalni štab civilne zaštite Tuzla Katalozi Katolička osnovna škola u Donjoj Tuzli Katolički samostan Tuzla . Doboj Istok Komisija za savremenu građu Tuzlanskog Kantona Kotarski sud Tuzla Kotarski šerijatski sud Tuzla Kotarski ured Gradačac Kraljevska državna mješovita građanska škola Tuzla “Krivaja’’ Preduzeće drvne industrije Zavidovići Kulenović Salih L Latifović Zejnil Leder Franjo 399 . promet i usluge Tuzla Invalidsko ugostiteljsko preduzeće u Tuzli “Ispisi iz povjerljivih arhiva Okružne oblasti u Tuzli 1879.o.H Hadžiahmetović Ismail I Ibrahimović Faruk Ibrić Fikret Imamat džemata Tuzla Imamović Sejfulah Industrijska škola Tuzla “Inspire” DOO za proizvodnju. u stečaju Tuzla J “Jadar” Državno preduzeće za priplod i uzgoj svinja Vlasenica Jahić Fikret .

kulturu i sport Tuzlansko-podrinjskog kantona Ministarstvo za poljoprivredu. energetiku i rudarstvo Tuzlansko-podrinjskog kantona Ministarstvo za obnovu. razvoj i poduzetništvo Tuzlansko-podrinjskog kantona Ministarstvo za obrazovanje. socijalnu politiku i izbjeglice Tuzlansko-podrinjskog kantona Ministarstvo za trgovinu i turizam Tuzlansko-podrinjskog kantona Ministarstvo za urbanizam. Sajda Mušić Ibrahim 400 . prostorno uređenje i zaštitu okoliša Tuzlansko-podrinjskog kantona Ministarstvo za zdravlje Tuzlansko-podrinjskog kantona Mjesni narodni odbor Boljanić Mjesni narodni odbor Bukinje Mjesni narodni odbor Gračanica Mjesni narodni odbor Karanovac Mjesni narodni odbor Slavinovići Mjesni narodni odbor Sočkovac Mješovita građanska škola trgovačkog smjera Tuzla Morankić . Stevo Ministarstvo bez lisnice Tuzlanskog kantona Ministarstvo bez portfelja Tuzlanskog kantona Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlansko-podrinjskog kantona Ministarstvo za finansije Tuzlansko-podrinjskog kantona Ministarstvo za industriju.Čamdžić hf. šumarstvo i vodoprivredu Tuzlansko-podrinjskog kantona Ministarstvo za pravdu Tuzlansko-podrinjskog kantona Ministarstvo za promet i komunikacije Tuzlansko-podrinjskog kantona Ministarstvo za rad.Humanitarna organizacija M Mahić Atah “Mališa” List učenika osnovnih škola Tuzlanske opštine “Masovne grobnice na prostoru sjeveroistočne Bosne” “Medifarm’’ DOO u stečaju Tuzla Međuopštinska konferencija SK BiH Bijeljina Međuopštinska konferencija SK BiH Tuzla Međuopštinski zavod za osposobljavanje kadrova i organizaciju rada Tuzla Međuopštinska zajednica za poslove cijena Tuzla “Memorandumi” Mijatović Cvijetin – Majo Mikroteka Milčić dr. nauku.LJ Lječilište “Slana banja’’ DD u likvidaciji Tuzla “Ljudi za ljude” Tuzla .

muslimanska NOU brigada” Odbor za izdavanje Edicije “Tuzla u radničkom pokretu i revoluciji’’ Knjiga 1 Odbor za izdavanje Zbornika sjećanja “15. Predsjedništvo. majevička NOU brigada” Odbor za izradu Monografije “Tuzlanski partizanski odred” Okružni komitet KPBiH Tuzla Okružni narodni odbor Tuzla Okružna uprava narodnih dobara Tuzla Okrug Tuzla (Skupština.N Narodna osnovna škola Boljanić Narodna osnovna škola Breške Narodna osnovna škola Bukinje Narodna osnovna škola Kiseljak Narodna osnovna škola Kreka Narodna osnovna škola Ljubače Narodna osnovna škola Ljepunice Narodni odbor gradske opštine Gračanica Narodni odbor opštine Kiseljak Narodni odbor opštine Bosansko Petrovo Selo Narodno vijeće Tuzla NDH Ministarstvo nastave u Zagrebu – Odjel za pučku nastavu Kotar Tuzla – Velika Župa Usore i Soli Niža stručna domaćička škola Tuzla Numizmatička zbirka NJ Njemačka privatna škola Donja Tuzla Njemačka škola u Tuzli O Oblasni komitet SKBiH Tuzla Oblasni narodni odbor Tuzla Oblasni NOO za istočnu Bosnu Odbor islamske vjerske zajednice Bijeljina Odbor za izdavanje Edicije “16. u stečaju Srebrenik Omladinska pruga “Brčko – Banovići” Opća dječačka pučka škola u Donjoj Tuzli Općina Doboj Istok – Klokotnica Općina Zvornik – Sapna Općina Teočak Opštinska služba za boračko-invalidsku zaštitu Bratunac Opštinska služba za boračko-invalidsku zaštitu Srebrenica 401 . Koordinacioni i Izvršni odbor) “Omermax” DJL sa p.o.

o. hrvatska NOU brigada –38. Tuzla Plakati 402 . Zemljoradnička zadruga u likvidaciji Gradačac “Pivara’’ Diničarsko društvo u mješovitoj svojini sa p. NOU divizija” Opštinski sud Banovići Opštinski sud Gračanica Opštinski sud Kladanj Opštinski sud Lukavac Opštinski sud Tuzla Opštinski sud za prekršaje Živinice Opštinski vatrogasni savez Tuzla “Optima Lubricants’’ Doo Tuzla Orijentalna zbirka Osnovna muzička škola Tuzla .Opštinski komitet SKBiH Tuzla Opštinski komitet SKBiH Banovići Opštinski komitet SKBiH Bijeljina Opštinski komitet SKBiH Zvornik Opštinski komitet SKBiH Kladanj Opštinski komitet SKBiH Bosanski Šamac Opštinski komitet SKBiH Gračanica Opštinski komitet SKBiH Lopare Opštinski komitet SKBiH Srebrenica Opštinski komitet SKBiH Bosansko Petrovo Selo Opštinski komitet SKBiH Bratunac Opštinski komitet SKBiH Lukavac Opštinski komitet SKBiH Živinice Opštinski komitet SKBiH Srebrenik Opštinski komitet SKBiH Orašje Opštinski komitet SKBiH Šekovići Opštinski komitet SKBiH Ugljevik Opštinski komitet SKBiH Vlasenica Opštinski komitet SKBiH Kalesija Opštinski odbor za izdavanje Monografije “18.ljetopis Osnovna škola “Hasan Kikić” Gračanica Osnovna škola “Čelić’’ Čelić Osnovna škola “Džemal Mandžić’’ Tuzla Osnovna zajednica kulture Tuzla Osnovna zajednica kulture Zvornik Osnovna zajednica kulture i informisanja Bijeljina Osnovni sud udruženog rada Tuzla P Pavlović Nikola Pedagoška akademija Tuzla “Peradarstvo”.

Tuzla Press centar Lukavac Privatna mješovita pučka škola Breške Privatna osnovna škola – sa pravom javnosti .o.Zemaljsko preduzeće za snabdijevanje poljoprivrede proizvodnim sredstvima .“Plaže Jezera’’ Javno preduzeće Modrac u stečaju Lukavac “Poljoprivredni magazin’’.o. u stečaju Lukavac R Radio-Tuzla Radnički pokret i narodnooslobodilačka borba u sjeveroistočnoj Bosni Radna zajednica SIZ fizičke kulture i Osnovna zajednica kulture i informisanja Lukavac Radnički univerzitet Lukavac Radnički univerzitet Tuzla Razglednice Regionalna zajednica opština sa sjedištem u Tuzli Rimokatolička osnovna škola Breške Rudarsko-hemijski kombinat Tuzla Rudnici uglja “Kreka” d.Zavoda Kraljice svete Krunice u Tuzli Privatna građanska škola trgovačkog smjera u Zavodu Kraljice svete Krunice Tuzla Privredna komora Tuzla Programi “Progres” Zanatska proizvodno-uslužna zadruga Tuzla Projekti Prva osnovna škola u Tuzli Prva dječačka osnovna škola Tuzla Prva državna pučka škola u Tuzli PTT Sarajevo – Direkcija Tuzla “PURAČIĆ” Zemljoradnička zadruga sa p.o. u Tuzli Rudnik mrkog uglja “Banovići” dd Banovići Rudnik mrkog uglja “Đurđevik” doo u Đurđeviku Rudnik soli “Tušanj” DD Tuzla Ruždija u Donjoj Tuzli S Samoupravna interesna zajednica fizičke kulture Lukavac Samoupravna interesna zajednica zdravstvene zaštite Tuzla Skupština opštine Tuzla 403 .o.o. Orašje u likvidaciji Pozivnice Predsjednik Tuzlanskog kantona “Premium broker’’ d.Filijala Tuzla Posebnička mješovita pučka škola Breške “Posavina” Glavna direkcija poljoprivrednih dobara Tuzla Posavska banka d.d.

Skupština opštine Lukavac Skupština opštine Banovići Skupština opštine Srebrenik Skupština opštine Kalesija Skupština opštine Živinice Skupština opštine Gradačac Skupština opštine Kladanj Skupština opštine Gračanica Sreski narodni odbor Tuzla Sreski narodni odbor Zvornik Sreski narodni odbor Gračanica Sreski sud Tuzla Sreski šerijatski sud Tuzla Sreski sud Banovići Sreski sud Gradačac Sreski sud Gračanica Srpska narodna osnovna škola u Donjoj Tuzli Srpska pravoslavna crkveno-školska opština Donja Tuzla Srednja poljoprivredna škola Tuzla (Bijeljina) Srednja medicinska škola Tuzla Samoupravna interesna zajednica usmjerenog obrazovanja i vaspitanja Tuzla “SOLVAY” Tvornica sode Lukavac “SODASO”.d. preduzeće za prevoz robe i servis dd u stečaju Kladanj Sreski savez zemljoradničkih zadruga Brčko Sreski savez zemljoradničkih zadruga Tuzla Sreski savez zemljoradničkih zadruga Bijeljina Sreski savez zemljoradničkih zadruga Zvornik Sreska ugostiteljska komora Brčko Sreska ugostiteljska komora Zvornik Sreska ugostiteljska komora Tuzla Sreska trgovinsko-ugostiteljska komora Bijeljina Sreska trgovinsko-ugostiteljska komora Gračanica Sreska trgovinska komora Zvornik Sreska trgovinska komora Brčko Sreska poljoprivredno-šumarska komora Brčko Sreska zanatska komora Tuzla (Udruženje zanatlijaTuzla) Sreska zanatska komora Brčko 404 .Holding DD u stečaju Tuzla “Starić” DD Tvornica masivnog namještaja Kladanj “SPREČA’’ D.D. u stečaju Donje Vukovije – Kalesija “Spreča” Javno preduzeće za vodoprivrednu djelatnost d. Tuzla “Salkić-prom” DOO Gračanica “SUD-MULL” DOO za zbrinjavanje komunalnih i industrijskih otpadaka Tuzla “Salines” DD u stečaju Tuzla “SLOBODA’’ dd Preduzeće u mješovitoj svojini za ugostiteljstvo i trgovinu u stečaju Tuzla “SOKOLINATRANS’’.

Stevanović Novica Sušić Derviš Sivčević Hamdija Softić Nuraga iz Banovića Š Šipad DOO “Partizan’’ u stečaju Tuzla Škola sa praktičnom obukom i za učenike u privredi Tuzla Šumska uprava Kladanj Šumska uprava Zvornik Šehić Sadik T Trgovačka škola Tuzla Tvornica špirita Kreka Tvornica kože Tuzla Trgovačko preduzeće Tuzla “Tuzlanska kapija” 405 .Sreska zanatska komora Tuzla – Ispostava Gračanica Sreska zanatska komora Bijeljina (Udruženje zanatlija) Sreska zanatska komora Zvornik(Udruženje zanatlija ) Sreska zanatska komora Kladanj (Udruženje zanatlija ) Seljačke radne zadruge sreza Brčko Seljačke radne zadruge Tuzla Seljačke radne zadruge sreza Zvornik Sreski komitet SKBiH Tuzla Sreski komitet SKBiH Bijeljina Sreski komitet SKBiH Zvornik Sreski komitet SKBiH Brčko Sreski komitet SKBiH Kladanj Sreski komitet SKBiH Bosanski Šamac Sreski komitet SKBiH Gračanica Sreski komitet SKBiH Lopare Sreski komitet SKBiH Srebrenica Sreski komitet SKBiH Bratunac Sreski komitet SKBiH Vlasenica Sresko sindikalno vijeće Tuzla Sresko sindikalno vijeće Brčko Sresko učiteljsko društvo u Tuzli Srpsko pjevačko društvo “Njeguš” u Donjoj Tuzli Sresko lovačko društvo “Konjuh” u Tuzli SKOJ Tuzle i sjeveroistočne Bosne Stara štampa. Plakati.

Hamdija Čemerlić” V Vlada Tuzlansko-podrinjskog kantona Vakufsko-mearifsko povjerenstvo Tuzla Voćarska škola Tuzla Veterinarska stanica “Zvonko Cerić” Vučkovački porodica Z Zavod za platni promet Federacije Bosne i Hercegovine – Filijala Tuzla Zavod za platni promet Federacije Bosne i Hercegovine – Podružnica Orašje “ZINA” Fabrika konfekcije DOO u stečaju Tuzla “Zemaljski proizvod’’ trgovina poljoprivrednim proizvodima Sarajevo – Predstavništvo Tuzla Zemljoradničke zadruge Tuzla Zemljoradničke zadruge Brčko Zločin u Srebrenici 1943.Konjuh” dd u stečaju Živinice Univerzitetski klinički centar (UKC) Tuzla Udruženje prijatelja Janje “Dr. godine – Zaimović porodica Ž “ŽIVINICEPROMET’’ DD u stečaju Živinice 406 .Generalni štrajk rudara Bosne i Hercegovine i Husinska buna 1920.U Ured za povratak prognanih Tuzlanskog kantona Učiteljska škola Tuzla i Učiteljski tečajevi Učiteljska stručna domaćička škola Tuzla Učiteljska škola Bijeljina Upravna i birotehnička škola Tuzla Udruženje samoupravnih interesnih zajednica osnovnog obrazovanja i vaspitanja Tuzla “Union’’ DD u stečaju Tuzla “Ugostitelj” Ugostiteljsko preduzeće Tuzla “Ugostiteljstvo . godine Zemaljska vlada Bosne i Hercegovine .

Registar fondova i zbirki po oblastima .

.

Okružni narodni odbor Tuzla Okružna uprava narodnih dobara Tuzla Oblasni narodni odbor Tuzla Okrug Tuzla (Skupština. 8. 12. Narodni odbor gradske opštine Gračanica 409 . 9. 14. 4. Sreski narodni odbor Tuzla 25. 22. 20. 11. 6. 13. Predsjedništvo. Sreski narodni odbor Zvornik 26. 17. kulturu i sport Tuzlansko-podrinjskog kantona Ministarstvo za promet i komunikacije Tuzlansko-podrinjskog kantona Ministarstvo za urbanizam. 23. 5. razvoj i poduzetništvo Tuzlansko-podrinjskog kantona Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlansko-podrinjskog kantona Ministarstvo bez portfelja Tuzlanskog kantona Ministarstvo bez lisnice Tuzlanskog kantona Sreska uprava 24. energetiku i rudarstvo Tuzlansko-podrinjskog kantona Ministarstvo za poljoprivredu.I U P R A V A I J AVNE S L U Ž B E Okružna i oblasna uprava 1. 3. Gradski narodni odbor Tuzla 28. šumarstvo i vodoprivredu TPK Ministarstvo za trgovinu i turizam Tuzlansko-podrinjskog kantona Ministarstvo za pravdu Tuzlansko-podrinjskog kantona Ministarstvo za finansije Tuzlansko-podrinjskog kantona Ministarstvo za rad. nauku. Koordinacioni i Izvršni odbor) Komisija za savremenu građu Tuzlanskog Kantona Kantonalni štab civilne zaštite Tuzla Ured za povratak prognanih Tuzlanskog kantona Predsjednik Tuzlanskog kantona Vlada Tuzlansko-podrinjskog kantona Ministarstvo za industriju. 15. prostorno uređenje i zaštitu okoliša TPK Ministarstvo za zdravlje Tuzlansko-podrinjskog kantona Ministarstvo za obnovu. 10. 19. 21. 18. 2. socijalnu politiku i izbjeglice Tuzlansko-podrinjskog kantona Ministarstvo za obrazovanje. 7. 16. Gradski narodni odbor Gračanica 29. Sreski narodni odbor Gračanica Gradska uprava 27.

40. 58. 60. 42. 37. 31.Klokotnica Općina Teočak Općina Zvornik – Sapna Opštinski logistički centar za pomoć narodima BiH Kladanj Opštinska služba za boračko-invalidsku zaštitu Srebrenica Opštinska služba za boračko-invalidsku zaštitu Bratunac Zavod za platni promet Federacije Bosne i Hercegovine – Filijala Tuzla Zavod za platni promet Federacije Bosne i Hercegovine – Podružnica Orašje Samoupravna interesna zajednica zdravstvene zaštite Tuzla Samoupravna interesna zajednica fizičke kulture Lukavac Regionalna zajednica opština sa sjedištem u Tuzli Fond socijalne i dječije zaštite Tuzla II P R A V O S U Đ E 59. 54. Mjesni narodni odbor Bukinje Mjesni narodni odbor Slavinovići Mjesni narodni odbor Gračanica Mjesni narodni odbor Boljanić Mjesni narodni odbor Sočkovac Mjesni narodni odbor Karanovac Opštinska uprava 36. Kotarski sud Tuzla Kotarski šerijatski sud Tuzla Sreski sud Tuzla Sreski šerijatski sud Tuzla 410 . 35. 57. 33. 43. 45. 55. 62. Narodni odbor opštine Kiseljak Narodni odbor opštine Bosansko Petrovo Selo Skupština opštine Tuzla Skupština opštine Lukavac Skupština opštine Banovići Skupština opštine Srebrenik Skupština opštine Kalesija Skupština opštine Živinice Skupština opštine Gradačac Skupština opštine Kladanj Skupština opštine Gračanica Općina Doboj Istok . 50. 41. 53. 39. 32. 52. 51. 56. 49. 34.Mjesna uprava 30. 48. 46. 44. 61. 47. 38.

65. 64. Posebnička mješovita pučka škola Breške 86. Krunice u Tuzli 94. Narodna osnovna škola Kiseljak 83. Njemačka škola u Tuzli 95. 72.Zavoda Kraljice sv. Djevojačka narodna osnovna škola u Tuzli 80. 66. Katolička osnovna škola u Donjoj Tuzli 93. Rimokatolička osnovna škola Breške 85. Narodna osnovna škola Bukinje 101. Narodna osnovna škola Kreka 75. Prva osnovna škola u Tuzli 78. Državna mješovita pučka škola Kiseljak 98. N A U K A. Narodna osnovna škola Boljanić 77. Narodna osnovna škola Breške 84. Srpska narodna osnovna škola u Donjoj Tuzli 96. Privatna osnovna škola – sa pravom javnosti . Državna druga mješovita pučka škola Tuzla 99. Privatna mješovita pučka škola Breške 87. 68. JU OŠ “Hasan Kikić’’ Gračanica 76. Opća dječačka pučka škola u Donjoj Tuzli 82. Narodna osnovna škola Ljubače 88.63. 69. Druga dječačka narodna osnovna škola Tuzla 92. Osnovna škola “Džemal Mandžić’’ Tuzla 411 . Prva državna pučka škola u Tuzli 97. Druga narodna osnovna škola Tuzla 91. 73. Ruždija u Donjoj Tuzli 100. Narodna osnovna škola Ljepunice 89. Sreski sud Banovići Sreski sud Gradačac Sreski sud Gračanica Opštinski sud Tuzla Opštinski sud Banovići Opštinski sud Lukavac Opštinski sud Kladanj Opštinski sud Gračanica Opštinski sud za prekršaje Živinice Osnovni sud udruženog rada Tuzla Garnizonski sud Tuzla III O B R A Z O V A NJ E. 67. Njemačka privatna škola Donja Tuzla 79. Prva dječačka osnovna škola Tuzla 81. 71. Osnovna škola “Čelić’’ Čelić 90. 70. K U L T U R A Osnovne škole 74.

115. 103. 119. Državna realna gimnazija Tuzla Behrambegova medresa Tuzla Industrijska škola Tuzla Škola sa praktičnom obukom i za učenike u privredi Tuzla Učiteljska škola Tuzla i Učiteljski tečajevi Niža stručna domaćička škola Tuzla Učiteljska stručna domaćička škola Tuzla Učiteljska škola Bijeljina Srpska pravoslavna crkveno-školska opština Donja Tuzla Srednja poljoprivredna škola Tuzla (Bijeljina) Državna niža poljoprivredna škola Tuzla – Bijeljina Voćarska škola Tuzla Javna ustanova Upravna i birotehnička škola Tuzla Srednja medicinska škola Tuzla Privatna građanska škola trgovačkog smjera u Zavodu Kraljice svete Krunice Tuzla Kraljevska državna mješovita građanska škola Tuzla Državna opća niža srednja škola Tuzla Državna građanska škola trgovačkog smjera Tuzla Državna mješovita građanska škola Tuzla Mješovita građanska škola trgovačkog smjera Tuzla Trgovačka škola Tuzla NDH Ministarstvo nastave u Zagrebu – Odjel za pučku nastavu Kotar Tuzla – Vel. 108. 134. 131. 109. Međuopštinski zavod za osposobljavanje kadrova i organizaciju rada Tuzla Udruženje samoupravnih interesnih zajednica osn. 133. 105. 116. 128. Župa Usore i Soli Visoke škole 124. Pedagoška akademija Tuzla Obrazovanje i kultura 125. 122. 130. 120. 117. 104. 132. i vasp. Tuzla Samoupravna interesna zajednica usmjerenog obrazovanja i vaspitanja Tuzla Osnovna zajednica kulture Tuzla Osnovna zajednica kulture Zvornik Osnovna zajednica kulture i informisanja Bijeljina Radna zajednica SIZ-e fizičke kulture i OZ kulture i informisanja Lukavac Radnički univerzitet Tuzla Radnički univerzitet Lukavac Javna ustanova Arhiv Tuzlanskog kantona Tuzla 412 . 114. 121. 129. obrazov. 113.Srednje škole 102. 112. 118. 127. 126. 106. 123. 110. 107. 111.

IV P R I V R E D A
Industrija i rudarstvo
135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. Rudnici uglja “Kreka” d.o.o. u Tuzli Javno preduzeće RMU „ĐURĐEVIK“ d.o.o. u Đurđeviku RMU “Banovići’’ “SOLVAY” Tvornica sode Lukavac Rudarsko-hemijski kombinat Tuzla “SODASO” – Holding DD u stečaju Tuzla Tvornica špirita Kreka “Pivara’’ Diničarsko društvo u mješovitoj svojini sa p.o. Tuzla Rudnik soli “Tušanj” DD Tuzla JP “Elektroprivreda” – Podružnica “Termoelektrana” Tuzla Tvornica kože Tuzla “Krivaja’’ Zavidovići Preduzeće drvne industrije Javno preduzeće “Elektroprivreda’’ BiH dd Sarajevo – Podružnica “Elektrodistribucija’’ Tuzla “Union’’DD u stečaju Tuzla “BOSANKA’’ DD u stečaju KLADANJ “ZINA” Fabrika konfekcije DOO u stečaju Tuzla “KLOTEX’’ DOO za proizv. i promet konfekcije u stečaju Klokotnica, Doboj Istok “GEOBUŠENJE’’dd Specijalizovano za geološka bušenja u stečaju Tuzla “DRINJAČA’’ DD Preduzeće za primarnu i finalnu obradu drveta u stečaju Kladanj Šipad DOO “Partizan’’ u stečaju Tuzla “Starić” DD Tvornica masivnog namještaja Kladanj

Poljoprivreda, vodoprivreda i šumarstvo
156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. “Posavina” Glavna direkcija poljoprivrednih dobaraTuzla “Jadar” Državno preduzeće za priplod i uzgoj svinja Vlasenica “SPREČA’’ D.D. u stečaju Donje Vukovije – Kalesija “Spreča” Javno pred. za vodoprivrednu djelatnost d.d. Tuzla Šumska uprava Kladanj Šumska uprava Zvornik Državno šumsko gazdinstvo Živinice “Poljoprivredni magazin’’-Zemaljsko pred. za snabd. poljoprivrede proizvodnim sredstvima- Filijala Tuzla

Trgovina i Zanatstvo
164. 165. Trgovačko preduzeće Tuzla “Duvan’’ Preduzeće za promet duvanom, šibicama i vrijednosnicama Tuzla
413

166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181.

„Omermax“ DJL sa p.o. u stečaju Srebrenik ”Salkić-prom” DOO Gračanica “Inspire” DOO za proizvodnju, promet i usluge Tuzla “SUD-MULL” DOO za zbrinjavanje komunalnih i industrijskih otpadaka Tuzla “Tuzla-stan” doo Tuzla “Agroprom” DD u stečaju Zvornik –Sapna “Optima Lubricants’’ Doo Tuzla “ŽIVINICEPROMET’’ DD u stečaju Živinice DD «DISTRIBUTIVNI CENTAR» u stečaju Gračanica “Zemaljski proizvod’’ trgovina poljoprivrednim proizvodima Sarajevo – Predstavništvo Tuzla “Gradnja’’DOO Preduzeće za izvođenje radova u građevinarstvu Srebrenik u stečaju “IZOLACIJA’’ d.o.o. u stečaju Tuzla “CENTRAL’’ dd u stečaju Tuzla “Progres” Zanatska proizvodno-uslužna zadruga Tuzla “2. OKTOBAR” dd u stečaju Tuzla „FRIZER“ d.d. Tuzla

Ugostiteljstvo i Turizam
182. 183. 184. 185. 186. 187. “Ugostitelj” Ugostiteljsko preduzeće Tuzla Invalidsko ugostiteljsko preduzeće u Tuzli „Salines“ DD u stečaju Tuzla “SLOBODA’’ dd Preduzeće u mješovitoj svojini za ugostit. i trgovinu u stečaju Tuzla “Ugostiteljstvo – Konjuh” dd u stečaju Živinice “Plaže Jezera’’ Modrac Javno preduzeće u stečaju Lukavac

Saobraćaj, prevoz robe i putnika, servis
188. 189. 190. 191. 192. 193. Direkcija za puteve Tuzla “Autoprevoz” Autosaobraćajno preduzeće Tuzla JP “Gazela’’ u stečaju Gradačac “AUTOREMONT’’DD u mješovitoj svojini prodajno-servisni centar u stečaju Banovići “SOKOLINATRANS’’Preduzeće za prevoz robe i servis dd u stečaju Kladanj PTT Sarajevo – Direkcija Tuzla

Grafička i izdavačka djelatnost
194. 195. 196. “Grafičar” DOO u stečaju Tuzla “Front slobode’’ DOO za novinsko-izdavačku djelatnost, promet i usluge Tuzla u likvidaciji “Grafocoop” DOO u stečaju Tuzla

414

Zdravstvo
197. 198. 199. 200. “Medifarm’’DOO u stečaju Tuzla JZU UKC Tuzla DD Lječilište “Slana banja’’ u likvidaciji Tuzla “Zvonko Cerić” Udružena veterinarska stanica Tuzla

Bankarstvo, brokerske kuće, osiguranja
201. 202. 203. 204. Posavska banka d.d. Orašje u likvidaciji “Premium broker’’ d.o.o. Tuzla “DIONICA’’d.o.o. Brokerska kuća u likvidaciji Tuzla DD “BOSANSKO - NJEMAČKO OSIGURANJE’’ u likvidaciji Tuzla

Udruženja Humanitarne organizacije
205. 206. “LJUDI ZA LJUDE’’ Humanitarna organizacija Tuzla “Crveni polumjesec’’ Humanitarna organizacija Općine Tuzla

Zadruge Sreski savezi ZZ-a
207. 208. 209. 210. 211. Privredna komora Tuzla Sreski savez zemljoradničkih zadruga Brčko Sreski savez zemljoradničkih zadruga Tuzla Sreski savez zemljoradničkih zadruga Bijeljina Sreski savez zemljoradničkih zadruga Zvornik

Komore Ugostiteljske komore
212. 213. 214. Sreska ugostiteljska komora Brčko Sreska ugostiteljska komora Zvornik Sreska ugostiteljska komora Tuzla

Trgovinsko-ugostiteljske komore
215. 216. Sreska trgovinsko-ugostiteljska komora Bijeljina Sreska trgovinsko-ugostiteljska komora Gračanica
415

Trgovinske komore
217. 218. Sreska trgovinska komora Zvornik Sreska trgovinska komora Brčko

Poljoprivredno-šumarske komore
219. Sreska poljoprivredno-šumarska komora Brčko

Zanatske komore
220. 221. 222. 223. 224. 225. Sreska zanatska komora Tuzla (Udruženje zanatlijaTuzla) Sreska zanatska komora Brčko Sreska zanatska komora Tuzla – Ispostava Gračanica Sreska zanatska komora Bijeljina (Udruženje zanatlija ) Sreska zanatska komora Zvornik (Udruženje zanatlija ) Sreska zanatska komora Kladanj (Udruženje zanatlija)

Seljačke radne zadruge
226. 227. 228. Seljačke radne zadruge sreza Brčko Seljačke radne zadruge Tuzla Seljačke radne zadruge sreza Zvornik

Zemljoradničke zadruge
229. 230. 231. 232. 233. Zemljoradničke zadruge Tuzla “PURAČIĆ’’Zemljoradnička zadruga sa p.o. u stečaju Lukavac “Peradarstvo” Zemljoradnička zadruga u likvidaciji Gradačac Zemljoradničke zadruge Brčko Međuopštinska zajednica za poslove cijena Tuzla

V D R U Š T V E N O – P O L I T I Č K E O R G A N I Z A C I J E, D R U Š T V A I U D R U Ž E NJ A
Okružni i oblasni komiteti
234. 235. 236. 237. Okružni komitet Komunističke partije Bosne i Hercegovine Tuzla Oblasni komitet Saveza komunista Bosne i Hercegovine Tuzla Međuopštinska konferencija Saveza komunista BiH Tuzla Međuopštinska konferencija Saveza komunista BiH Bijeljina

416

Sreski i opštinski komiteti
238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. Sreski komitet Saveza komunista BiH Tuzla Sreski komitet Saveza komunista BiH Bijeljina Sreski komitet Saveza komunista BiH Zvornik Sreski komitet Saveza komunista BiH Brčko Sreski komitet Saveza komunista BiH Kladanj Sreski komitet Saveza komunista BiH Bosanski Šamac Sreski komitet Saveza komunista BiH Gračanica Sreski komitet Saveza komunista BiH Lopare Sreski komitet Saveza komunista BiH Srebrenica Sreski komitet Saveza komunista BiH Bratunac Sreski komitet Saveza komunista BiH Vlasenica Opštinski komitet Saveza komunista BiH Tuzla Opštinski komitet Saveza komunista BiH Banovići Opštinski komitet Saveza komunista BiH Bijeljina Opštinski komitet Saveza komunista BiH Zvornik Opštinski komitet Saveza komunista BiH Kladanj Opštinski komitet Saveza komunista BiH Bosanski Šamac Opštinski komitet Saveza komunista BiH Gračanica Opštinski komitet Saveza komunista BiH Lopare Opštinski komitet Saveza komunista BiH Srebrenica Opštinski komitet Saveza komunista BiH Bosansko Petrovo Selo Opštinski komitet Saveza komunista BiH Bratunac Opštinski komitet Saveza komunista BiH Lukavac Opštinski komitet Saveza komunista BiH Živinice Opštinski komitet Saveza komunista BiH Srebrenik Opštinski komitet Saveza komunista BiH Orašje Opštinski komitet Saveza komunista BiH Šekovići Opštinski komitet Saveza komunista BiH Ugljevik Opštinski komitet Saveza komunista BiH Vlasenica Opštinski komitet Saveza komunista BiH Kalesija

Društva - Udruženja Sindikati
268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. Saveza sindikata Jugoslavije - Sresko vijeće Tuzla (Sresko sindikalno vijeće Tuzla) Saveza sindikata Jugoslavije - Sresko vijeće Brčko (Sresko sindikalno vijeće Brčko) Sresko učiteljsko društvo u Tuzli Srpsko pjevačko društvo “Njeguš” u Donjoj Tuzli Dobrovoljno vatrogasno društvo Tuzla Opštinski vatrogasni savez Tuzla Sresko lovačko društvo “Konjuh” u Tuzli Udruženje prijatelja Janje “Dr. Hamdija Čemerlić” Tuzla
417

VI V J E R S K E O R G A N I Z A CI J E
276. 277. 278. Odbor islamske vjerske zajednice Bijeljina Vakufsko-mearifsko povjerenstvo Tuzla Imamat džemata Tuzla

VII Z B I R K E
279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. Orijentalna zbirka Radnički pokret i narodnooslobodilačka borba u sjeveroistočnoj Bosni SKOJ Tuzle i sjeveroistočne Bosne Oblasni NOO za istočnu Bosnu Gradsko poglavarstvo Tuzla Gradsko poglavarstvo Brčko Kotarski ured Gradačac Narodno vijeće Tuzla “Ispisa iz povjerljivih arhiva Okružne oblasti u Tuzli 1879. – 1908. “Zbirka prevoda Domovnica Imamata džemata Bašigovci Ljetopis Katoličkog samostana Tuzla Ljetopis Javne ustanove Osnovna muzička škola Tuzla “Gajret” Kulturno-prosvjetno društvo u Tuzli Mikroteka Fotografije Stara štampa, Plakati Dionice, obveznice i police osiguranja Zemaljska vlada Bosne i Hercegovine - Generalni štrajk rudara Bosne i Hercegovine i Husinska buna 1920. godine. Omladinska pruga “Brčko – Banovići” Odbor za izradu Monografije “Tuzlanski partizanski odred” Odbor za izdavanje Zbornika sjećanja “15. majevička NOU brigada” Odbor za izdavanje Edicije “16. muslimanska NOU brigada” Opštinski odbor za izdavanje Monografije “18. hrvatska NOU brigada –38. NOU divizija” Odbor za izdavanje Edicije “Tuzla u radničkom pokretu i revoluciji’’ Knjiga 1 Zbirka “Dokumenti Službe Državne bezbjednosti – Cazinska buna” Zločin u Srebrenici 1943. godine “Masovne grobnice na prostoru sjeveroistočne Bosne” “Tuzlanska kapija” Press centar Lukavac Zbirka projekata Zbirka građe banaka “Čestitke”
418

311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321.

“Kalendari” “Katalozi” “Plakati” “Pozivnice” “Programi” “Razglednice” “Memorandumi” “Mališa” list učenika osnovnih škola Tuzlanske opštine Boszniai Hirek Radio-Tuzla Numizmatička zbirka

VIII L I ČN E I P O R O D I Č N E Z B I R K E
322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. Trgovačka kuća Nikole Pavlovića Brčko Jovan R. Đukić Dolnja Tuzla Porodica Vučkovački Porodica Zaimović Porodica Begić Dr. Stevo Milčić Cijetin Mijatović - Mijo Jusuf Kaletović Fikret Ibrić Sadik Šehić Ismail Hadžiahmetović Zejnil Bešlagić Novica Stevanović Zejnil Latifović iz Sapne Salih Kulenović iz Tuzle Faruk Ibrahimović iz Tuzle Ibrahim Mušić iz Kalesije Sejfulah Imamović Atah Mahić iz Brčkog Derviš Sušić Hamdija Sivčević Fikret Jahić – Vršanin Hasib Džindo iz Tuzle Nuraga Softić iz Banovića Franjo Leder Fadil Čokić iz Tuzle Zlatko Dukić iz Tuzle Hf. Morankić - Čamdžić Sajda Divanefendić Jasmin

419

Okno rudnika Vilme (austrougarski period), (Fotografska zbirka Arhiva Tuzlanskog kantona)

420

Korištene skraćenice .

.

Korištene skraćenice AI – Analitički inventar AP – Analitički popis AVNOJ .Antifašističko vijeće narodnog oslobođenja Jugoslavije BIZ – Boračko invalidska zaštita CK SK – Centralni komitet Saveza komunista CK SKOJ – Centralni komitet Saveza komunista omladine Jugoslavije CSJB – Centar službi javne bezbijednosti CZ – Civilna zaštita DB – Državna bezbijednost DFJ – Demokratska Federativna Jugoslavija DSZ – Društvena samozaštita DVD – Dobrovoljno vatrogasno društvo DD – Dioničko društvo DP – Društveno preduzeće DPPSC – Društveno preduzeće – Prodajno servisni centar DOO – Društvo sa ograničenom odgovornošću DP VP – Društveno preduzeće za vodoprivredu EUŠC – Ekonomsko – upravni školski centar F BiH – Federacija Bosne i Hercegovine FNRJ .Federativna Narodna Republika Jugoslavija GNOT – Gradski narodni odbor Tuzla ITC TV – Informativno-tehnički centar televizije IVZ – Islamska vjerska zajednica JU – Javna ustanova JP – Javno preduzeće JP VP – Javno preduzeće za vodoprivredu JSRNJ – Jedinstveni sindikat radnika i namjesnika Jugoslavije JZU UKC – Javna zdravstvena ustanova Univerzitetski klinički centar KJ – Kraljevina Jugoslavija KPZ – Kulturno prosvjetna zajednica KPJ – Komunistička partija Jugoslavije KSHS – Kraljevina Srba Hrvata i Slovenaca KV – Kvalifikovani LD – Lični dohodak MNO – Mjesni narodni odbor MK – Mjesni komitet MP – Mješovito preduzeće MVP .Mješovito vodoprivredno preduzeće MOK SK – Međuopštinski komitet Saveza komunista NOB – Narodnooslobodilačka borba NOR – Narodnooslobodilački rat NOS – Narodni odbor sreza 423 .

Oblasni narodni odbor Tuzla OK – Opštinski komitet OK SKBiH – Opštinski komitet Saveza komunista Bosne i Hercegovine OK KP – Opštinski komitet Komunističke partije OKNO(T) .Sreski narodni odbor SR BiH – Socijalistička Republika Bosna i Hercegovina SS – Savez sindikata SSZZ – Sreski savez zemljoradničkih zadruga STK – Sreska trgovinska komora SOUR – Složena organizacija udruženog rada SK SKBiH – Sreski komitet Saveza komunista 424 .Radna zajednica zajednički poslovi RZZS .NDH – Nezavisna država Hrvatska NKOJ – Nacionalni komitet oslobođenja Jugoslavije NOO .Okružni narodni odbor Tuzla ONO – Opštenarodna odbrana OOSSRN – Opštinski odbor Socijalističkog saveza radnog naroda OPO – Osnovna partijska organizacija OVSS – Opštinsko vijeće Saveza sindikata OOUR – Osnovna organizacija udruženog rada OSV .Opštinsko sindikalno vijeće OOSK – Osnovna organizacija Saveza komunista ORB – Omladinska radna brigada OŠ – Osnovna škola PIO – Penzijsko invalidsko osiguranje PK – Polukvalifikovani PK SKOJ – Pokrajinski komitet Saveza komunista omladine Jugoslavije PrP – Primopredajni popis PTK – Proizvodno-trgovinski kombinat RBiH – Republika Bosna i Hercegovina RMU – Rudnici mrkog uglja RJ – Radna jedinica RKUD – Radničko kulturno-umjetničko društvo RO – Radna organizacija RUL – Radnički univerzitet Lukavac RUT – Radnički univerzitet Tuzla RVI – Ratni vojni invalidi RZZP .Narodni odbor opštine NOU brigada – Narodnooslobodilačka udarna brigada NOVJ – Narodnooslobodilačka vojska Jugoslavije NR BiH Narodna Republika Bosna i Hercegovina OBNO(T) .Radna zajednica zajedničke službe RZ – Radna zajednica SNO .Narodnooslobodilački odbor NOO-e .

SK KPBiH – Sreski komitet Komunističke partije Bosne i Hercegovine SIZ – Samoupravna interesna zajednica SKOJ – Savez komunističke omladine Jugoslavije SO – Skupština opštine SP – Sumarni popis SRZ .Tuzlanski kanton TMN – Tvornica masivnog namještaja TPK -Tuzlansko-podrinjski kanton USAOBiH .Ujedinjeni Savez antifašističke omladine BiH UDBA – Uprava državne bezbijednosti VKV – visokokvalifikovani ZAVNOBiH .Seljačka radna zadruga SAP .Sumarno-analitički popis SUBNOR – Savez udruženja boraca narodnooslobodilačkog rata SUP – Sekretarijat unutrašnjih poslova TE .Termoelektrana TES – Termoenergetski sistem TK .Zemaljsko antifašističko vijeće narodnog oslobođenja Bosne i Hercegovine ZUR – Zakon udruženog rada ZZ – Zemljoradnička zadruga 425 .

.

Arhivistička i informativna pomagala. ki so izvedeni na podlagi znanstvenoraziskovalnih metod. saj je vsebina pripravljena za objavo. Pismo u građi. Dostupnost. njenog profesionalnog rejtinga. Z obsežnimi opisi vsebin arhivskih fondov in zbirk ter historiatov ustvarjalcev.2012. Ono što je od posebnog značaja za ovaj glavni dio sadržaja Vodiča je činjenica da su o svim fondovima dati istovjetni podaci i to: Signatura fonda. Ovo je zaista široka lepeza pitanja koja omogućavaju korisniku da na osnovu ovog Vodiča stekne uvid u stanje svakog arhivskog fonda. založniki začnejo s postopkom izdelave publikacije. Prekaša tradicionalno razumevanje arhivskega informativnega pomagala. Sadržaj fonda. Ne glede na to. Valorizacija fonda.godine Prof. Ovo tim prije što se iz ove svojevrsne lične karte Arhiva. da preverijo predloge recenzenta in jih v skladu z usmeritvami pri pripravi publikacije upoštevajo. dr. moremo predlagano delo opredeliti kot znanstveno raziskovalno arhivsko informativno pomagalo. dužan svake pažnje i poštovanja kulturne i šire javnosti Tuzle i cijele Bosne i Hercegovine. kako opredeljujemo izvedeno delo. 2. koja zbog toga sa svim svojim zaposlenicima ima razloga biti ozarena punim zadovoljstvom. Zbog svega naprijed naznačenog rukopis Vodiča kroz arhivske fondove i zbirke Arhiva Tuzlanskog kantona sa velikim zadovoljstvom preporučujem za objavljivanje." U Tuzli. Tuzle i tuzlanske oblasti. Nermane Hodžić i Selme Isić. Serije u fondu.2. Zaradi jasne podatkovne strukture in njene dosledne implementacije tako tudi ni pričakovati problemov ob uvozih bodisi v relacijske ali besedilne podatkovne zbirke. Miroslav Novak. Historijat fonda.IZVODI IZ RECENZIJA RUKOPISA „VODIČ KROZ ARHIVSKE FONDOVE I ZBIRKE ARHIVA TUZLANSKOG KANTONA“. autora: Izeta Šabotića. Azem Kožar "Vodnik po fondih in zbirkah Tuzelskega kantona je odlično pripravljeno strokovno delo s področja arhivske teorije in prakse. kulturni i uopće društveni doprinos razvoju ove sredine." Maribor. da zbrane formalizirane in sistemizirane vsebine arhivskih fondov in zbirk predstavljajo odlično osnovo njihovih predstavitev v virtualnem okolju. To na drugi strani pomeni. Rukopis Vodiča predstavlja značajan arhivistički. Stepen sređenosti. Količina građe. Jezik u građi.Vremenski raspon građe. dr. Hkrati predlagam. 22. jasno vidi da je profesionalizam konstantno pratio i krasio ovu ustanovu i njene zaposlenike u cjelokupnom životnom hodu od skoro 60 godina. Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda. da uredništvo oz. i svojevrstan je dokaz značaja. Izdavači: JU Arhiv Tuzlanskog kantona i Društvo arhivskih zaposlenika Tuzlanskog kantona "Pregled arhivskih fondova i zbirki je pravilno struktuiran po oblastima djelatnosti. da pri prenosu omenjenih vsebin iz papirnega v virtualno okolje ni za pričakovati omembe vrednih težav. To je primjer svoje vrste.15. Glede na način predstavitev posameznih popisnih entitet pa delo lahko sodi na področje enciklopedičnih obravnav družboslovnih vsebin. s tim da posljednja dva naslova čine podaci o arhivskim zbirkama (podnaslovi VII i VIII). moremo ugotoviti. 2012 427 Doc. razvoja i stasavanja Arhiva kao javne ustanove. arhivski svetnik . Avtorjem Vodnika po fondih in zbirkah Arhiva Tuzelskega kantona predlagam. Posebno su opširni i važni podaci o sadržaju i historijatu fondova.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful