P. 1
VODIC

VODIC

|Views: 1,198|Likes:
Published by arhivtk

More info:

Published by: arhivtk on May 04, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/11/2013

pdf

text

original

Izet Šabotić Nermana Hodžić Selma Isić

KROZ ARHIVSKE FONDOVE I ZBIRKE ARHIVA TUZLANSKOG KANTONA

VODIČ

Tuzla, 2012.

Izdavač: JU Arhiv Tuzlanskog kantona Društvo arhivskih zaposlenika Tuzlanskog kantona Glavni i odgovorni urednik: Dr. Izet Šabotić Recenzenti: Dr. Miroslav Novak Dr. Azem Kožar Redaktorski odbor: Dr. Izet Šabotić (predsjednik), Nermana Hodžić, Selma Isić, Ešefa Begović, Omer Zulić, Nijaz Brbutović, Hatidža Fetahagić, Saneta Adrović, Esaf Lević i Adnan Tinjić Lektor: Hatidža Fetahagić Korektura: Nermana Hodžić Selma Isić Tehnička priprema i prevod na engleski: Adnan Tinjić Štampa: “OFF-SET” Tuzla Za štampariju: Sadika Murić, direktor Tiraž: 100
------------------------------------------------------------------CIP - Katalogizacija u publikaciji Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine, Sarajevo 930.255(497.6-24 Tuzla)(036) ŠABOTIĆ, Izet Vodič kroz arhivske fondove i zbirke Arhiva Tuzlanskog kantona / Izet Šabotić, Nermana Hodžić, Selma Isić. - Tuzla : Arhiv Tuzlanskog kantona : Društvo arhivskih zaposlenika Tuzlanskog kantona, 2012. - 427 str. : ilustr. ; 25 cm Bibliografija i bilješke uz tekst ISBN 978-9958-794-07-0 1. Hodžić, Nermana 2. Isić, Selma 3. Arhiv Tuzlanskog kantona (Tuzla) COBISS.BH-ID 19404294 -------------------------------------------------------------------

SADRŽAJ
Sadržaj Predgovor .............................................................................................................................................1 Razvoj arhivske djelatnosti na širem tuzlanskom području .............................................................. 5 Upotreba i dostupnost ........................................................................................................................ 31 Pravilnik o uslugama Javne ustanove Arhiv Tuzlanskog kantona ................................................... 33 Pregled arhivskih fondova i zbirki .................................................................................................... 45 Uprava i javne službe ......................................................................................................... 44 Pravosuđe ........................................................................................................................... 125 Obrazovanje, nauka i kultura ............................................................................................ 143 Privreda .............................................................................................................................. 192 Društveno-političke organizacije, društva i udruženja ..................................................... 287 Vjerske organizacije ........................................................................................................... 329 Zbirke ................................................................................................................................. 333 Lične i porodične zbirke ..................................................................................................... 363 Tabelarni pregled fondova i zbirki ................................................................................................. 379 Abecedni registar fondova i zbirki ................................................................................................. 395 Registar fondova i zbirki po oblastima ........................................................................................... 407 Korištene skraćenice ....................................................................................................................... 421 Izvodi iz recenzija .......................................................................................................................... 427

PREDGOVOR
Arhivi su ustanove u kojima se čuva arhivska građa kao vrijedno pisano kulturno naslijeđe društva, države i pojedinca. Kroz prošlost se mijenjala suština i struktura arhivske građe, počev od prvih pisanih tragova, preko zanimljivih srednjovjekovnih zapisa u vidu povelja, do savremenih zapisa nastalih na različitim nosačima. Bez razlike u kojem je vremenu i na kom nosaču nastala, arhivska građa ima nezamjenljivu vrijednost da svjedoči o događajima, procesima i pojavama iz prošlosti. No, kako bi tu svoju funkciju i imala, arhivsku građu je neophodno sačuvati. U ranijim periodima ovo važno pisano naslijeđe čuvalo se kod stvaratelja, bez jasno utvrđenog sistema brige o istoj. Tek od Francuske revolucije potkraj XVIII stoljeća započet će institucionalna briga o arhivskoj građi. Nažalost, u Bosni i Hercegovini prve arhivske ustanove osnovane su tek nakon Drugog svjetskog rata sa zadatkom da zaštite, prikupljaju, obrađuju, čuvaju i pripremaju za korištenje arhivsku građu u naučne, kulturne i druge svrhe. Osnivanjem arhivskih ustanova i donošenjem arhivskog zakonodavstva, briga o arhivskoj građi dobija obavezujući karakter. To je doprinijelo da se ista sačuva u većem obimu, te da njena funkcija za naučne, kulturne i upravne potrebe bude sve važnija. Međutim, i pored institucionalizacije arhivske djelatnosti značajne količine arhivske građe ostaće van nadležnosti arhivskih ustanova, i njena sudbina ovisit će, kako od samih stvaraoca tako i od pojedinaca. Osim toga, ubrzani tehnološki razvoj uslovit će nastanak arhivske građe u većem obimu i na različitim nosačima, što će nametnuti potrebu arhivskoj struci i društvu da traga za efikasnijim rješenjima kako bi se nastajući arhivski zapisi učinili izvjesnim i korisnijim. Zahvaljujući tome, danas su arhivi važne baze podataka i nezamjenljivi informacioni centri neophodni društvu i državi. No, da bi isti bili u potpunoj funkciji, pored zaštite arhivske građe, njene obrade, jednako je važno izraditi dobra naučno-obavještajna sredstva kao pomagala za jednostavnije njeno korištenje. Važno naučno-obavještajno sredstvo u arhivima su vodiči. Oni predstavljaju specifikaciju arhivskih fondova i zbirki arhiva sa najvažnijim podacima i karakteristikama o svakom fondu i zbirci ponaosob, s ciljem jednostavnijeg upoznavanja sa istim od strane korisnika. Iz tog razloga, arhivi drže iznimno važnim izradu vodiča arhivskih fondova i zbirki. Zbog dinamičnosti arhivske djelatnosti koja se odnosi na promjene stanja arhivskih fondova i zbirki, posao izrade vodiča u prosjeku se radi svakih deset godina. Arhiv Tuzlanskog kantona je u svojoj šezdesetogodišnjoj historiji u četiri navrata izdavao vodiče i pravio specifikaciju svojih fondova i zbirki. Prvi puta, davne 1979. godine, kada i nije imao značajan broj fondova i zbirki. Drugi puta u zajedničkom projektu 1981. godine Arhivski fondovi i zbirke u SFRJ – Arhivski fondovi i zbirke u arhivima i arhivskim odjeljenjima u Socijalističkoj Republici Bosni i Hercegovini. Treći po redu Vodič Regionalnog istorijskog arhiva u Tuzli, kao samostalna publikacija izašao je 1989. godine, u izdanju Regionalnog istorijskog arhiva Tuzla, čiji je autor mr. Azem Kožar. I na posljetku, četvrti po redu popis arhivskih fondova i zbirki Arhiva Tuzlanskog kantona urađen je 2005. godine, u sklopu Monografije Pedeset godina Arhiva u Tuzli 1954-2004, čiji su autori Nermana Hodžić i mr. Izet Šabotić. Kako je od posljednjeg popisivanja arhivskog blaga Arhiva u Tuzli proteklo osam godina, a u međuvremenu Arhiv je preuzeo skoro dvije stotine novih arhivskih fondova i zbirki i značajne
1

količine arhivske građe, za koju je pokazan iznimno veliki interes od strane korisnika, smatrali smo važnim uraditi novi Vodič kroz fondove i zbirke Arhiva Tuzlanskog kantona. Takvu odgovornost na sebe je preuzela grupa autora, arhivskih stručnjaka koji su na navedenom poslu zajedno sa drugim saradnicima kontinuirano radili više od dvije godine. Tako da je pred nama peti po redu Vodič arhivskih fondova i zbirki Arhiva Tuzlanskog kantona. Možemo kazati da on u neku ruku predstavlja značajnu nadgradnju ranijih vodiča, sa velikim brojem novih podataka, jer sadrži kako nove fondove i zbirke, tako i dodatne podatke za već ranije opisivane fondove i zbirke u prethodnim vodičima. Ono što čini posebno važnim ovako pripremljen Vodič jeste to da su elementi opisa najvažnijih karakteristika fondova i zbirki urađeni jednoobrazno, na standardiziran način, prema utvrđenoj metodologiji, služeći se iskustvima kolega arhivista iz okruženja. Vodič je urađen s presjekom stanja arhivskih fondova i zbirki sa 31.12.2011. godine i tretira oko 350 opisanih arhivskih fondova i zbirki, predstavljenih po oblastima, na koje se odnose. Fondovi i zbirke su arhivistički jasno označeni, sa svojom jasnom legitimacijom. Kao važan dodatak urađeno je uputstvo o korištenju Vodiča, te abecedni registar fondova i zbirki kako bi se jednostavnije predstavilo ovo pisano kulturno blago Arhiva budućim čitateljima i korisnicima. Sve je to urađeno s ciljem da se ovim Vodičem dobije jedno pregledno štivo o pisanoj kulturnoj baštini Arhiva Tuzlanskog kantona. Trudili smo se da sve ono što je napisano u Vodiču bude prilagodljivo, razumljivo i prihvatljivo za širi krug korisnika Arhiva, ali i da po svojoj strukturi i sadržaju Vodič zadovolji kriterije publikacije ove vrste. Stoga se nadamo da će Vodič opravdati svoju namjenu.

Dr. sc. Izet Šabotić, doc.

2

INTRODUCTION
Archives are institutions that preserve archival material as valuable written cultural heritage of society, government and individuals. Throughout history the essence and structure of archival material has changed, starting with the first written evidence, through interesting medieval records in the form of charters, and contemporary records created on different carriers. Without differences in the time frame and on which the carrier of information is created, archival material has an irreplaceable value to testify about the events, processes and phenomena of the past. However, in order for it to fulfill its function, archival material must be preserved. In earlier periods this important written legacy was cared for by the creator, without a clearly defined system of care. Only since the French Revolution in the late 18. Century the institutional care for archival materials began. Unfortunately, in Bosnia and Herzegovina, the first archival institution will be established after the Second World War with a mission to protect, collect, process, preserve and prepare for the use of archival material in scientific, cultural and other purposes. With the establishment of archival institutions and the adoption of archival legislation, care about archival material received a binding character. This has contributed to preserving archival material on a larger scale, as its function for scientific, cultural and administrative work proved to be increasingly important. However, despite the institutionalization of archives significant amounts of archival material remained outside the jurisdiction of archival institutions and its fate depended on their creators as well as from individuals. In addition, rapid technological development of the condition and formation of archival material in a larger scale and on different carriers of information, imposed the need for archival profession and society to seek effective solutions to make emerging archival records more certain and more useful. As a result, today’s archives are important databases and irreplaceable information centers necessary for a state and society. But that the same were in full operation, in addition to protecting archives, it’s processing, it is equally important to develop good scientific tools and guides for its easier use. Important scientific informational tools in the archives are guides. They represent a specification of funds and archive collections with the most important data and characteristics of each fund and the collection, with the aim of getting acquainted with the same ease by the user. For this reason, the archives hold an extremely important development guide of archival collections. Due to the dynamics of archival activities, relating to changes of the funds and collections, developing usually takes an average of ten years. Archives of Tuzla Canton in its sixty years old history on four occasions published guides and made the specification of our collections. First time it was done in 1979. when it did not have a significant number of collections. The second time it was a joint project during 1981. as part of listing the funds and collections in Yugoslavia - funds and collections in archives and archival departments in the Socialist Republic of Bosnia and Herzegovina. The third guide was published by the Regional Archives in Tuzla, as a standalone publication released in 1989., written by mr. Azem Kožar. Fourth list of funds and collections of the Archive of Tuzla Canton was made in 2005., to mark fifty years of the Archive in Tuzla (1954-2004), written by Nermana Hodžić and mr. Izet Šabotić.
3

but also strived to ensure the structure and content of the Guide meet the criteria for the publication of this kind. Guide has been designed with a cross-section of archival funds and collections up to 31. sc. 4 .2011. understandable and acceptable to a wider circle of users. What makes it especially important to the prepared guide elements are the most important funds and collections. archival experts. which were carried out uniformly. Izet Šabotić. So that is before us. the fifth Guide to funds and collections of the Archives of the Tuzla Canton. and treats about 350 described funds and collections. according to the established methodology. who work on this together with other colleagues continuously for more than two years. The goal we want to achieve with this publication is to get a clear reading of the written cultural heritage in the Archives. which has shown great interest by the users. Important addition has been done on the instructions of this Guide in a form of an alphabetical register of funds and collections in order to simplify the presentation of the written cultural heritage for future readers and users. We therefore hope that the Guide will be put to good use and thus justify its publication. for both new and old collections. represented by area to which they relate. Dr. and for those who were described in previous publications. in a standardized way.As of last inventory of the archival heritage of Tuzla Archive expiration of eight years. We have tried to make this Guide flexible. Funds and archival collections are clearly marked with a clear legitimacy. with a large number of new data.12. using the experiences of fellow archivists from surrounding countries. Such responsibility was taken up by a group of authors. we considered it important to create a new guide funds and collections of the Archive of Tuzla Canton. doc. We can say that on the one hand it represents a significant upgrade of the previous guides. and meanwhile Archives has taken nearly two hundred new archival funds and collections that are significant amounts of archives.

Kladanj. Tešanj. br. 91-97. Odžak. koju je od 1962. Iz evidencija Arhiva Tuzlanskog kantona. godine. godine sastavnim dijelom Arhiva u Tuzli. godine. Ovakava integracija je bila više rezultat političkih razloga. koja se u nekoliko navrata prilagođavala političkoadministrativnom ustrojstvu Bosne i Hercegovine. Đorđe Lazarević. godine. str.2 Arhiv u Tuzli osnovan je kao Arhiv grada Tuzle. Riječ je o području regije sjeveroistočne Bosne. Bijeljina. br. a potom i na područje sreza. 5 . kao njegov arhivski sabirni centar. Grupa autora. Integracija tuzlanskog i dobojskog arhiva. proširiti na prostor općine Tuzla. kada je prekinuta usljed ratnih okolnosti. Orašje. Gradačac. januara 1954. Šekovići.. postao dotadašnji Arhiv u Doboju. Ugljevik. Tuzla. Vlasenica. Brčko. (dalje: Grupa autora: Pedeset godina Arhiva u Tuzli).(autorski tekst uradio dr. Zvornik i Živinice. Modriča. Derventa. Teslić. Bratunac. Sarajevo 1968/69. Maglaj. Pedeset godina Arhiva u Tuzli 1954-2004.. Lukavac. Dokument je iz fonda Arhiva Tuzlanskog kantona (dalje: ATK). Doboj.1954.2. Bosanski Brod.3 Na taj način područje nadležnosti Arhiva u Tuzli bit će prošireno na ukupno 28 općina. Kalesija.8 i 9. a zvanično ta nadležnost je prestala 1995. godine. Srebrenik. godine. a riječ je o 19 gore navedenih općina. Azem Kožar. Tako je od 1968. kojim Državni arhiv Bosne i Hercegovine Sarajevo obavještava Arhiv grada Tuzla da je od Izvršnog vijeća NR Bosne i Hercegovine dobijena saglasnost za osnivanje Gradskog arhiva u Tuzli. nego stručnih potreba ovih dvaju arhivskih ustanova. Lopare. str. iz 1954. Gračanica. Tuzla 2005.13-75). jula 1954. godine činilo 18. Glasnik arhiva i Društva arhivskih radnika Bosne i Hercegovine.RAZVOJ ARHIVSKE DJELATNOSTI NA ŠIREM TUZLANSKOM PODRUČJU 1 Osnivanje Arhiva i uspostavljanje arhivske djelatnosti na širem tuzlanskom području izvršeno je tek nakon Drugog svjetskog rata. Arhiv u Tuzli je osnovan Odlukom o osnivanju donijetom od strane Gradskog narodnog odbora u Tuzli 1. godine i Hercegovini. Srebrenica. odnosno 19 općina. Bosanski Šamac. Teritorijalna nadležnost Arhiva u Tuzli vezana je za koncepciju razvoja arhivske službe u Bosni Rješenje o osnivanju Arhiva grada Tuzle. 131/54 od 5. a u skladu sa preporukom Izvršnog vijeća Narodne Republike Bosne i Hercegovine (NR BiH). broj: 3768/53 od 24. nakon ukidanja grada kao administrativno-političke jedinice 1955. a veoma brzo će se nadležnost Arhiva. i to: Banovići. na kojem je Arhiv Tuzlanskog kantona u najvećem dijelu svoga rada imao nadležnost. godine.4 Ovakvo integraciono djelovanje Arhiva nije 1 2 3 4 Pod širim tuzlanskim područjem smatra se područje sjeveroistočne Bosne. Regionalna nadležnost Arhiva bila je na snazi do 1992.

i to: Banovići. Usljed ratnih okolnosti i osnivanja Okruga Tuzla. Najveći period rada Arhiv je radio u neuslovnim arhivskim prostorima.2002. Srebrenik.5 Po osnovu odredaba ovog Zakona Arhiv je 2002. Vlasenica. na nešto suženom prostoru sjeveroistočne Bosne. Tuzla. godine Arhiv u Tuzli je imao nadležnost nad 19 općina sjeveroistočne Bosne. Srebrenica.7 U svom radu. Veoma često radilo se o tzv. Rješenje o upisu JU Arhiv Tuzlanskog kantona u sudski registar. Lukavac. od osnivanja do danas. obezbjeđenje prostora i opreme i dr. U stvari.6 Naznačene organizacione promjene kroz koje je prolazio Arhiv u svom radu. Rješenje iz 2002. 19. Ugljevik.06. godine o registraciji JU Arhiv Tuzlanskog kantona Tuzla (lijevo) Za razvoj i djelovanje Arhiva u Tuzli u vremenu nakon rata. Zvornik i Živinice. Kalesija. Arhiv je imao status javne ustanove u oblasti kulture. Orašje. str. godine doći do dezintegracije Arhiva u Tuzli na dvije zasebne arhivske ustanove: Arhiv u Tuzli i Arhiv u Doboju. rezultat su širih društvenih kretanja. gdje se radni proces veoma teško Zakon je objavljen u „Službenim novinama Tuzlanskog kantona“. godine. Historijski arhiv Okruga Tuzla. pod kojim i danas egzistira. tj. pa sve do1992.br. pod brojem: U/I-861/02. godine Arhiv u Tuzli je egzistirao kao Regionalni istorijski arhiv Tuzla. godine pripadao i dio općine Brčko. Takav status nije davao najbolje pretpostavke za razvoj Arhiva. Pedeset godina Arhiva u Tuzli. Bratunac.. te i kroz sam naziv u potpunosti reflektirale sve administrativno-teritorijalne promjene na prostoru sjeveroistočne Bosne. Od 1977. Arhiv je dobio novi naziv. to jest. Kladanj. Bijeljina. kadrovska problematika. pa će već 1973. Grupa autora. posebno kada je riječ o rješavanju važnih pitanja kakva su finasiranje. godine preregistriran u Arhiv Tuzlanskog kantona. čime je značajno reducirana teritorijalna nadležnost Arhiva. Lopare. a time i nadležnost nad stvaraocima i imaocima registraturne građe na ovom prostoru. Gračanica. posebno promjene teritorijalno-administrativne prirode. 15/2000. 5 6 7 6 . na Arhiv su se u organizacionom smislu. nakon potpisivanja Dejtonskog sporazuma. od 28. godine. “nužnom prostoru”. Brčko. Šekovići. do 1994. Od tada. Po okončanju rata i nakon potpisivanja Dejtonskog sporazuma Arhiv u Tuzli je imao nadležnost nad stvaraocima i imaocima na području 13 općina Tuzlansko-podrinjskog kantona. od velike je važnosti donošenje Zakona o arhivskoj djelatnosti Tuzlanskog kantona iz 2000. kojem je do 1999. koji je bio pod kontrolom Armije Bosne i Hercegovine. Za nepunih šezdeset godina rada Arhiv nije na adekvatan način riješio pitanje obezbjeđenja adekvatnog arhivskog prostora.dalo očekivane rezultate. Gradačac.

jer su objekti dati Arhivu na korištenje na period od 10 godina. pa je neophodno bilo tražiti nova rješenja na tom planu. te prostoriju za obradu i sređivanje arhivske građe kao i priručni depo. Radi se o objektu čija korisna površina iznosi 763. Navedene prostorije su sa aspekta površine nedovoljne za potrebe današnje funkcije Arhiva u Tuzli. Grupa autora. značila je krupan napredak i zaokret u stvaranju optimalnih uvjeta za rad ove ustanove.000 dinara. Arhiv je od «TIM-a» nabavio arhivsku opremu (arhivske i bibliotečke police) u vrijednosti od cca 400. ali sa aspekta klimatskih. udaljenoj oko 10 km od Tuzle.9 Što se pak tiče opreme.8 No. biblioteku i čitaonicu. godine došlo u posljednjih desetak godina postojeći objekat Arhiva u ulici Franje Ledera je zbog manjka prostora postao nefunkcionalan. Iz evidencija Arhiva Tuzlanskog kantona. Stoga je menadžment Arhiva u saradnji s nadležnim Ministarstvom 2007. 27. lokacije i stanja objekta. neosporna je činjenica da je ovom adaptacijom Arhiv dobio znatno uslovniji prostor. str. Pedeset godina Arhiva u Tuzli. Namjenski izvršena adaptacija (rekonstrukcija i dogradnja) objekta ”Starog Grafičara” za Arhiv Tuzla. godine. I u prizemlju kao i na spratu objekta Arhiva nalaze se depoi za smještaj arhivske građe. tehničku zaštitu i smještaj arhivske građe. U okviru ovoga objekta obezbijeđeno je nekoliko.10 Nešto značajniju količinu opreme Arhiv je nabavio tek nakon okončanja rata 8 9 10 Grupa autora. godine nabavljena je prva arhivska oprema zahvaljujući sredstvima obezbijeđenim kroz proces preuzimanja sazrele arhivske građe od strane imalaca iste. 7 . u površini od 763. Navedeni prostor.. Arhiv je posjedovao veoma oskudnu arhivsku opremu. Trenutno je u navedenim prostorijama smješteno oko 5. za arhivsku djelatnost. U 1990. godine obezbijedio dodatnih 1. 24. sve do preseljenja u adaptirani objekat u ulici Franje Ledera br. posjeduje prostorije za opću službu. godine. bioloških i tehničko-tehnoloških uslova one su solidne i prihvatljive su za obavljanje arhivske djelatnosti. mijenjajući često mjesto i prostor djelovanja i boravka radnika. korisnike i zaposlenike. Nešto povoljniji uslovi za rad Arhiva stvoreni su preseljenjem 1990. godine u rekonstruirani i dograđeni objekat u ulici Franje Ledera br. prostorija za prijem. Riječ je o privremenom rješenju.4 m2. str. počev od 2007.000 m² smještajnog prostora u nekadašnjoj kasarni “Dubrave”. 1. zbog povećanog obima poslova Objekat Arhiva u Tuzli u kojem je Arhiv smješten od u svim segmentima rada do kojeg je 1990.500 metara dužnih arhivske građe. Iako postoje evidentne manjkavosti. neophodnih i funkcionalnih prostorija: neveliki izložbeni prostor.1 u Tuzli. Objekat također. ipak su se stvorili daleko povoljniji prostorni uslovi od dotadašnjih. koje se tiču kvaliteta radova.4 m². Pedeset godina Arhiva u Tuzli. veći nekoliko puta od prethodnog. Arhiv je sopstvenim sredstvima adaptirao i prilagodio za smještaj arhivske građe. Tek 1990.odvijao. prostorije za fotolaboratoriju i mikrofilmiranje. Iako se radi o nevelikom objektu. a pored toga i znatno bezbjedniji za arhivsku građu.

000 KM. usljed različitih uzroka došlo je do smanjenja broja arhivskih zaposlenika. Iz evidencija Arhiva Tuzlanskog kantona.11 No. informatičke programe za obradu informatičkih podataka i obrazovanje jedinstvenih arhivskih informacionih sistema. Nikada. Treba istaći da je oprema uglavnom nabavljena vlastitim sredstvima. godine. godine dosegao broj od ukupno 12 zaposlenika. treba istaći da Arhivu nedostaje određena oprema neophodna za normalno funkcionisanje ustanove. Za svaku djelatnost. jedan arhivista i pomoćni radnik). isušivač zraka (tri komada).) Arhiv je dobio 2004. od kojih je bilo 9 stručnih zaposlenika (75 %).000 KM. pet specijalnih limenih sanduka. U ovom periodu (1998.12. Sve je to urađeno vlastitim sredstvima Arhiva. tako da je u tom periodu u Arhivu radilo svega 6 zaposlenika. računar. Kadrovska problematika je konstantan problem Arhiva. Računovodstveno-knjigovodstvena evidencija Arhiva Tuzlanskog kantona na dan 31. opremu za konzervaciju i restauraciju arhivske građe.14 11 12 13 14 Iz evidencija Arhiva Tuzlanskog kantona. Naime. Pedeset godina Arhiva u Tuzli.500 metra dužnih econom opreme. str. četiri tv prijemnika. 12 kompjutera.500 metara dužnih. opremu za knjigovezačke poslove i dr. od strane Zemaljskog arhiva Štajerske iz Graca darivana je arhivska oprema (arhivske police) cca 1. godine od Univerziteta Bolonja i Provincije Bolonja iz Italije u vrijednosti od 7. najznačajnija oprema obezbijeđena je u posljednjih nekoliko godine. godine Arhiv će započeti svoj rad sa svega tri zaposlenika (upravnik. Arhiv je od 2002. šest klima uređaja. od osnivanja.13 U toku četvorogodišnjeg ratnog perioda (1992. dva skenera. I pored navedenog.000 većih i oko 20. dva laptopa.u Bosni i Hercegovini. dva digitalna fotoaparata. jedan projektor. od velike važnosti je postojanje odgovarajućih kadrova. Osnivanjem 1954. urađen je video nadzor na tri objekta u kasarni “Dubrave”.000 manjih arhivskih kutija. godine. Posebno je vrijedno istaći da je Arhiv na ovaj način obezbijedio sredstva te kupio slijedeću opremu i sredstva za rad: više od 5. jedan mikročitač. od kojih 5 (47 %) sa visokom stručnom spremom.). mašinu za oprašivanje arhivske građe. 30. pa sve do danas. pa i arhivsku. digitalni fotoaparat i dr. Također. automobil Škoda fabiu (2009). Vremenom taj se broj povećavao pa je 1991. Arhivski kadrovi su kroz cjelokupan period razvoja Arhiva bili njegov limitirajući faktor. Prema knjigovodstvenim podacima riječ je o opremi vrijednoj blizu 1 miliona KM. Grupa autora. Značajnu donaciju (digitalna kamera. 8 .12 Na planu fizičke zaštite urađeni su zaštitni giteri na 12 prizemnih prozora na centralnom objektu i 16 gitera na vratima i prozorima objekata u nekadašnjoj kasarni “Dubrave”. pa sve do danas Arhiv u Tuzli nije imao dovoljan broj stručnih kadrova. obezbijeđenim putem redovne procedure obezbjeđivanja sredstava za nabavku arhivske opreme od strane predavalaca arhivske građe Arhivu. a zahvaljujući međuarhivskoj i međunarodnoj saradnji.) Arhiv je dobio još jednu vrijednu donaciju u informatičkoj opremi (pet kompjutera) od strane Ambasade Njemačke u Bosni i Hercegovini. koja je procijenjena na vrijednost od 18. više od 10. dvije vodo i vatrootporne kase za smještaj nekonvencionalne građe. 5 (47 %) sa srednjom i 2 (16 %) sa nižom stručnom spremom. dva video rekordera. godine priključen na internet i održava svoju web stranicu. U ovisnosti od osposobljenosti kadrovske strukture zavisi i uspješnost djelatnosti.-1995. Dio opreme je nabavljen i putem angažovanja stručnih radnika Arhiva na pružanju pomoći registraturama na sređivanju njihove arhivske građe. mada je njihov broj bio u stalnom porastu sve do 1991. počev od samog osnivanja. skener. Ovdje se prije svega misli na opremu za mikrofilmiranje.2011.

u procesu nastajanja registraturna građa prolazi kroz dvije faze: kancelarijsko (uredsko) i arhivsko poslovanje. Prema tome. Azema Kožara i dr. Arhiv u Tuzli ovom poslu je od tada pa sve do danas posvećivao veliku pažnju. sa srednjom 23 i sa nižom školskom spremom 9 zaposlenika. Međunarodni inštitut arhivističkih znanosti Trst-Maribor. godine.69 %) sa višom stručnom spremom. sa višom 4.17 Potrebno je istaći da su u Arhivu radili. a posredstvom posebnog sektora rada (službe) koja se naziva vanjskom ili spoljnom službom. U prvoj fazi spisi imaju apsolutno operativnu funkciju. koji na žalost u prošlosti nije bio uvijek zadovoljavajući. što ovu ustanovu svrstava u red respektabilnih arhivskih ustanova u Regionu.38 %) sa srednjom i 1 (7. te znatno ispod stvarnih potreba Arhiva. Pokrajinski arhiv Maribor. treba istaći da isti nije dovoljan i znatno je ispod utvrđenih standarda i normi. što je u biti i najveći broj zaposlenih od njegovog osnivanja. Pedeset godina Arhiva u Tuzl. koji je jako povoljan. koji je na zavidnoj razini.14 %) sa visokom stručnom spremom. Grupa autora. Mehmeda Salihspahića. kada je u Arhivu Tuzlanskog kantona radilo ukupno 13 zaposlenika. a najviše 13 istovremeno. odakle se njima rukuje u skladu sa metodologijom arhivskog poslovanja. ICARUS. Treba istaći da je u proteklih skoro šest decenija rada u Arhivu radio ukupno 61 zaposlenik. što je zahtijevalo dodatni napor stručnih zaposlenika Arhiva. znatno viši nivo. Od toga je sa visokom spremom 25. Jedan od mnogobrojnih. Đorđa Lazarevića. kulturni i javni radnici. stručni zaposlenici Arhiva sudjelovali su projektima koje su organizirali ICA. a izuzetno važnih zadataka svake arhivske ustanove. U drugoj fazi akti se nalaze odloženi u arhivskom spremištu. a koji su rezultat dinamičnog razvoja arhivske struke. krajem 2011. a što se anologno primjenjuje i kod drugih stvaralaca arhivske građe. Naime. do kraja 2011. 15 16 17 18 Iz evidencija Arhiva Tuzlanskog kantona. ali i drugih podzakonskih akata.16 Sve je to doprinijelo da se stručni rad Arhiva podigne na kvalitetniji i stručniji.15 Iako je u ovom periodu došlo do povećanja broja zaposlenika. Derviša Sušića. kako bi se registraturna građa u nastajanju učinila izvjesnijom. Pravni osnov za zaštitu arhivske građe u nastajanju čine odredbe arhivskog zakonodavstva. godine. 2 (15. Stručni zaposlenici Arhiva su u proteklih 10 godina sudjelovali u brojnim edukacionim sadržajima u zemlji i inozemstvu stičući tako neophodna arhivska znanja koja primjenjuju u praksi. kao i nivo njihove stručne osposobljenosti. Između ostalog. 9 . Iz evidencija Arhiva Tuzlanskog kantona.18 Bosanskohercegovački arhivi su se zaštitom arhivske građe u nastajanju organizirano počeli baviti tek od 1962. Pozitivna stvar u svemu tome odnosi se na stepen stručnosti arhivskih zaposlenika. Do 2002. str. te bili na njegovom čelu istaknuti naučni. prije svega Zakona o arhivskoj djelatnosti. Među zaposlenicima Arhiva radila su i dva doktora nauka. te na brojnim drugim stručnim skupovima u zemlji i inozemstvu. Nešto intezivnije kadrovsko jačanje zabilježeno je u vremenu od 2002. Stoga je od velikog značaja pravilan odnos samih stvaralaca i imalaca prema registraturnoj građi. kako bi se odgovorilo svim problemima koji stoje pred Arhivom. poput: Šabana Hodžića.23 %) zaposlenika sa visokom stručnom spremom.Po okončanju rata kao i u drugim oblastima postepeno je došlo do zapošljavanja novog arhivskog kadra. 33. godine u Arhivu radi 9 (69. Svi su oni dali ogroman doprinos u razvoju ove ustanove.69 %) sa nižom stručnom spremom. Opće je poznato da bez adekvatne zaštite registraturne građe u nastajanju nema ni cjelovitih arhivskih fondova i zbirki u arhivu. godine Arhiv je imao ukupno 7 zaposlenika od čega 4 (57. Sulejmana Ramića. 1 (7. Ovi poslovi se za državne organe obavljaju u skladu sa Uredbom o kancelarijskom poslovanju. Nizare Mušović-Tadić. pa i Arhiva u Tuzli jeste zaštita arhivske građe u nastajanju. Dr.

provođenja mjera stručnog osposobljavnja i edukacije arhivskih kadrova u registraturama. Riječ je o Pravilniku o primopredaji arhivske građe između Arhiva i imalaca i stvaralaca arhivske građe („Sl. novine Tuzlanskog kantona“. No i pored toga. Arhiv je poduzimao niz raznovrsnih aktivnosti.20 U skladu sa zakonskim obavezama. Kako bi se otklonile prisutne manjkavosti na zaštiti arhivske građe. te da je zahvaljujući tome više od 350 fondova i zbirki već preuzeto i pohranjeno u depoima Arhiva. s ciljem podizanja nivoa znanja istih. davanja sugestija i instrukcija na planu sređivanja arhivske građe i pripreme iste za predaju Arhivu. te prostornim i drugim mogućnostima. 9/03).Kako bi zaštita bila adekvatna i potpuna. i to na tri skupine: Prvoj kategoriji pripadaju imaoci i stvaraoci koji posjeduju arhivsku građu od velike važnosti i ovoj kategoriji imalaca neophodan je stalni. poput sačinjavanja izvještaja o stanju građe i dostavljanju istih nadležnom Ministarstvu. Sve je to doprinijelo da su značajne količine arhivske građe adekvatno sređene i zaštićene. njenom propisnom evidentiranju. Arhiv je rukovodeći se dugoročnim i kratkoročnim planovima 19 20 Grupa autora. 33. br. str. na planu zaštite arhivske građe u nastajanju prisutni su brojni problemi. upoznavanju stvaralaca i imalaca sa zakonskim obavezama. Najveći dio arhivske građe u nastajanju prve i druge kategorije stavljen je pod stručnu kontrolu Arhiva. Značajan broj ovih imalaca i stvaralaca arhivske građe izvršava zakonom utvrđene obaveze. Arhiv u Tuzli kontinuirano postiže zavidne rezultate. do pokretanja prekršajnih postupaka protiv neodgovornih imalaca i stvaralaca arhivske građe. Stoga arhivski zaposlenici pristupaju postupku kategorizacije imalaca registraturne građe. Oni su rezultat neizvršavanja zakonskih obaveza od strane stvaralaca i imalaca arhivske građe u smislu da isti ne posvećuju potrebnu pažnju sopstvenoj arhivskoj građi. što je u konačnici rezultiralo boljoj sređenosti arhivske građe. provodeći niz stručnih mjera i postupaka poput: davanja saglasnosti na Listu kategorija registraturne građe sa rokovima čuvanja. praćenja procesa odabiranja arhivske građe i izlučivanja bezvrijednog registraturskog materijala. što bitno utiče na zaštitu arhivske građe u nastajanju. Pedeset godina Arhiva u Tuzli. što je posebno došlo do izražaja u vremenu tranzicije. te nalože isto toliko mjera u cilju poboljšanja zaštite arhivske građe u nastajanju. neophodno je odrediti prioritete djelovanja na tom planu. U Treću kategoriju spadaju imaoci i stvaraoci arhivske građe neznatnog historijskog i kulturnog značaja i Arhiv vrši stručni nadzor nad ovom vrstom građe kroz neki frontalni oblik djelovanja ili putem kontrole uzorkom odabranog stvaraoca. radnji i komunikacija sa predstavnicima registratura. U Drugu kategoriju spadaju imaoci i stvaraoci koji posjeduju arhivsku građu nešto manjeg značaja i Arhiv vrši povremeni stručni nadzor nad arhivskom građom ovih stvaralaca. permanentnom educiranju arhivskih kadrova u registraturama. godišnji obavezni stručni nadzor Arhiva.19 Sve to je dalo određene rezultate i pomake na planu poboljšanja stanja registraturne građe u nastajanju. 10 . Sistematskim radom na planu zaštite registraturne građe u nastajanju. Ovaj stručni posao pravno je uređen odredbama Zakona o arhivskoj djelatnosti i odredbama podzakonskog akta. te pripremi iste za predaju Arhivu. Stručni zaposlenici Arhiva godišnje ostvare više stotina stručnih postupaka. Jedan od najvažnijih stručnih poslova koje obavlja Arhiv jeste preuzimanje arhivske građe od strane stvaralaca i imalaca iste. Zahvaljujući tome u posljednjih nekoliko godina znatno je intenzivniji proces preuzimanja sazrele arhivske građe u Arhiv. Za što potpuniju zaštitu arhivske građe stručni zaposlenici Arhiva provode redovne i instruktivne preglede stanja arhivske građe prema jasno utvrđenim prioritetima.

pisma. Od tog broja. stoljeća. str. Arhiv je u ovom periodu značajno pojačao aktivnosti sređivanja i pripreme sazrele arhivske građe za preuzimanje iste u Arhiv.24 Tako da je do kraja 2011. Pedeset godina Arhiva u Tuzli. Osim Orijentalne zbirke Arhiv posjeduje desetine vrijednih arhivskih fondova i zbirki iz perioda austrougarske uprave (1878. Nakon dobijanja dodatnih smještajnih prostora posao preuzimanja arhivskih fondova i zbirki je znatno intenziviran. obrađeni i pripremljeni za korištenje.-1990. tj. školstva i kulture.500 metara dužnih.. privrede.23 No. tako da je Arhiv krajem 1994. vlastitim sredstvima Arhiv je u ovom periodu nabavio adekvatnu arhivsku econom opremu u količini od 5. stoljeća. godine Arhiv je raspolagao sa 175 arhivskih fondova i 29 arhivskih zbirki. sudstva. pisanih na bosanskom i njemačkom jeziku. koji je vlastitim sredstvima i angažmanom radnika Arhiva adaptirao i učinio uslovnim. godine Arhiv Tuzlanskog kantona posjedovao oko 350 arhivskih fondova i zbirki i oko 12. brošure i dr.rada pristupao preuzimanju sazrelih arhivskih fondova i zbirki. Najbrojniji i najkompletniji arhivski fondovi i zbirke potiču iz socijalističke izgradnje (1945. Dijelom kupovinom opreme od «TIM» Maribor. Takav uspjeh je prije svega rezultat jednog sistematskog i planskog djelovanja Arhiva.000 metara dužnih. Treba istaći da najstarija arhivska građa u Arhivu potiče iz vremena osmanske uprave u Bosni i Hercegovini. a najstariji potiče iz sredine 16. rješenja šerijatskih sudova. godine započeto je intenzivnije preuzimanje arhivskih fondova i zbirki u Arhiv.22 U ovom periodu preuzimanje arhiske građe se odvijalo po planu. pa se u nekoliko narednih godina preuzelo više značajnih fondova i zbirki. na planu obezbjeđenja dodatnog smještajnog prostora i nabavke značajnih količina arhivske adekvatne opreme.000 metara dužnih. Riječ je o slijedećim vrstama dokumenata: fermani. U sastavu Orijentalne zbirke nalazi se jedan broj vrijednih rukopisa. privredne i kulturne provenijencije. U tom periodu.000 metara dužnih arhivske građe. koji se odnose na rad organa uprave. sidžili. a dijelom dobijanjem opreme od strane Arhiva Štajerske iz Graca. djelimično je arhivistički obrađena i pripremljena za korištenje. tapije. 40.) i riječ je o arhivskoj građi organa 21 22 23 24 25 Grupa autora. godine. 11 . do prelaska u novi adaptirani prostor u Arhivu bilo preuzeto svega 57 arhivskih fondova i 14 zbirki. iz razloga što su se poboljšale smještajne mogućnosti Arhiva.-1918. tačnije iz prve polovine 17. a do 2002. sređena su i arhivistički obrađena 94. U početku su rezultati na tom planu bili zanemarljivi. Pedeset godina Arhiva u Tuzli. tako je do 1990. u ukupnoj količini od oko 5. što je iznosilo oko 1. Ista je svrstana u Orijentalnoj zbirci. Tako da možemo kazati da je u ovom periodu preuzet veoma značajan broj vrijednih arhivskih fondova i zbirki upravne. pravosudne. fonda i 21 arhivska zbirka. Grupa autora. vakufname. tapije. Arhiv je u tom smislu obezbijedio u nekadašnjoj kasarni “Dubrave” dodatni smještajni prostor. Isto tako. Ono što karakteriše ove fondove i zbirke jeste da su isti arhivistički sređeni.800 metara dužnih arhivske građe. berati. Arhiv je preuzeo oko 200 arhivskih fondova i zbirki ili oko 6. bujruldije.25 Osim toga. str. 40. godine.21 Tek nakon završetka rata 1995. do 2011. kao i nekoliko vrijednih fondova međuratnog perioda i vremena Drugog svjetskog rata. dobro je očuvana.). Orijentalna zbirka sadrži vrijedne dokumente pisane na osmansko-turskom i arapskom jeziku. Iz evidencija Arhiva Tuzlanskog kantona. značajno dinamičniji poslovi preuzimanja arhivskih fondova odvijali su se u vremenu od 2002. čime je arhivski fundus Arhiva znatno raznovrsniji i bogatiji. godine raspolagao sa 97 arhivskih fondova i 22 zbirke.

logoraša i drugih stradalnika sa prostora Podrinja i Posavine. Međutim. Po tom pitanju. građa privrednih subjekata. Usljed malog broja arhivskih zaposlenika ovi poslovi su često u zaostatku u odnosu na potrebe Arhiva. Bosne i Hercegovine Da se ovakva praksa Arhiva pokazala dobrom najbolje pokazuje broj korisnika koji se iz dana u dan povećava.29 Po prijemu u Arhiv. pristupa se arhivističkom sređivanju i obradi preuzetih arhivskih fondova i zbirki. Državna komisija za nacionalne spomenike Bosne i Hercegovine je na sjednici od 7. str. što je u dobroj mjeri imalo uticaja na njegovu korisničku funkciju. decembra 2009. str. te 173 raritetna rukopisa i knjige Arhiva Tuzlanskog kantona nacionalnim spomenicima Bosne i Hercegovine. te građa društveno-političkih organizacija koje su egzistirale u ovom periodu. obrazovnih i kulturnih ustanova. Arhiv je u tri navrata pristupio mikrofilmiranju i digitalizaciji arhivski fondova i zbirki proglašenih nacionalnim spomenikom kulture Bosne i Hercegovine. No.27 Veoma vrijedna je i Fotografska zbirka koja broji više od 60. a posebno oni koji se odnose na necjelovitost arhivskih fondova i zbirki. nekih nevladinih organizacija itd.26 Arhiv je preuzeo arhivsku građu koja se odnosi na period agresije na Bosnu i Hercegovinu. pri čemu su postignuti značajni rezultati. 12 . Pedeset godina Arhiva u Tuzli. Pedeset godina Arhiva u Tuzli. Dosada je mikrofilmirano i digitalizirano oko deset miliona dokumenata.000 fotografija. i pored svih poteškoća. ista se svakodnevno dopunjuje. 26 27 28 29 Grupa autora. Arhiv je uspio arhivistički obraditi i srediti značajan broj preuzetih fondova i zbirki. ratnih predsjedništava općina koje su egzistirale na području Tuzlanskog okruga u ovom periodu. Grupa autora. Važno je istaći da su 34 fonda i zbirke i 173 stare reliktne knjige Arhiva Tuzlanskog kantona proglašene nacionalnim spomenikom kulture u Bosni i Hercegovini28. a vezana je za rad organa vlasti. 42. tako i zbog potrebe uvođenja novog arhivističkog rada u spisima fonda. godine proglasila 34 fonda i zbirke. Fotografije datiraju s kraja osmanske uprave u Bosni pa sve do današnjih dana. U ovisnosti od registraturne sređenosti arhivskog fonda ovisi postupak i tok sređivanja. Od posebnog značaja je Zbirka memoarske građe prognanika. određeni problemi na ovom planu su evidentni. Jedan broj ovih fondova je zaštićen na način da je izvršeno njihovo mikrofilmiranje i digitalizacija. tako da je njihova obrada bila vrlo složena. Oni koji nisu prošli fazu obrade i Obavještenje o odluci proglašenja fondova i zbirki Arhiva TK nacionalnim spomenicima sređivanja učinjeni su pristupačnim za korištenje. kako sa aspekta utroška vremena.vlasti. 42. Arhiv već duži niz godina vodi aktivnosti na zanavljanju istih. Isto je urađeno u skladu sa međunarodnim standardima i normama. kao i broj pozitivno riješenih njihovih zahtjeva. Tako da se i na ovaj način svakodnevno zanavlja i obogaćuje ukupni fundus Arhiva. Ranije preuzeti fondovi uglavnom su bili nesređeni.

31 pa i inozemstva. Arhiv u Tuzli na ovom planu sarađivao je sa Zemaljskim arhivom Štajerske iz Graca (Republika Austrija). Arhiv u Tuzli je posebno značajne rezultate postigao u segmentu kulturno-obrazovne djelatnosti. Arhiv je izložbu Srebrenica da se ne zaboravi predstavio u dvadesetak bosanskohercegovačkih gradova. dok je znatno manje zastupljena arhivska građa privatnog karaktera i građa vjerskih institucija. Ono što je novina jeste da su izložbe kao vrijedni kulturni sadržaji Arhiva priređivane ne samo na području Tuzlanskog kantona. godine priređena je izložba Srebrenica da se ne zaboravi. svakako najvažniji posao na planu tehničko-tehnološke zaštite je već pomenuto mikrofilmiranje i digitalizacija arhivskih fondova i zbirki. Arhiv također.Ono što je opća karakteristika arhivskih fondova i zbirki Arhiva jeste da u njihovim strukturama dominira arhivska građa javnog karaktera. što potvrđuje izuzetno dobra posjećenost istih. Zajedničku izložbu na temu: Arhivsko blago arhiva u Bosni i Hercegovini priredili su arhivi Bosne i Hercegovine. Srebrenici. te njihovo medijsko predstavljanje. godine priređivala po jedna izložba godišnje. već i u drugim dijelovima Bosne i Hercegovine.30 Ovom vidu kulturnog sadržaja. Arhiv u Tuzli se rano počeo baviti postavkama arhivskih izložbi.32 Jedan broj ovakvih vrsta kulturnih sadržaja Arhiv je priređivao i u saradnji sa arhivima u Bosni i Hercegovini33 i inozemstvu. Osim redovne deratizacije provode se i druge zaštitne mjere poput svakodnevnog provjetravanja arhivskih depoa. Arhiv je posvetio značajnu pažnju i u vremenu nakon okončanja rata (1995. U prvim godinama rada ustanove izložbe su se priređivale povremeno. a u posljednjih desetak godina ovi sadržaji su bili sve prisutniji u godišnjim planovima i programima rada Arhiva. a između ostalih i u Sarajevu. a u povodu Dana arhiva i arhivske službe Bosne i Hercegovine 12. obično u povodu obilježavanja značajnijih datuma iz naše prošlosti. 13 . te uspostavljanja uskih uzajamnih odnosa sa konzumatorima kulturno-obrazovnih sadržaja. te onih vezanih za predstavljanje vrijednosti arhivskih fondova i zbirki Arhiva. a putem predstavljanja arhivskih sadržaja i arhivske građe. Zahvaljujući uticaju informacijskih tehnologija na razvoj arhivistike. Izložbe su uglavnom pratili prigodni katalozi i plakati. No. godine. pa se sve do 1995. na način da su se priređivale dvije ili tri izložbe godišnje. Velikoj Kladuši i drugim gradovima. Osim ove izložbe u Goraždu je predstavljena i izložba Karte i grbovi kao potvrda bosankohercegovačke državotvornosti i opstojnosti. Stoga se smatra da demokratizacija društvenih odnosa nije moguća bez otvaranja arhiva prema javnosti. stavljanja u funkciju mašine za oprašivanje arhivske građe i isušivača zraka. a u saradnji sa Bošnjačkim klubom iz Inzbruka (Austrija) 2009. U posljednje vrijeme učinjeni su određeni pomaci na poboljšanju ovakvog stanja. Pedeset godina Arhiva u Tuzli. 30 31 32 33 34 Grupa autora. arhivi su postali dinamični kulturni centri. str. Isto tako u nekoliko navrata Arhiv u Tuzli priređivao je zajedničke izložbe sa Historijskim arhivom u Sarajevu i Arhivom Unsko-sanskog kantona. a tome su između ostalog doprinijele odredbe arhivskog zakonodavstva donijetog nakon okončanja rata koje je na snazi na području Tuzlanskog kantona. Državnim arhivom iz Osijeka (Republika Hrvatska) i Zgodovinskim arhivom iz Ptuja (Republika Slovenija). vidnu pažnju poklanja i pitanju tehničko-tehnološke zaštite arhivske građe. kulturne i upravne svrhe. 48. te održavanja zakonom propisane temperature i vlažnosti u arhivskim prostorijama. kao sastavni dio informacionih sistema radi pružanja usluga širem krugu korisnika u ostvarivanju njihovih ljudskih i građanskih prava. Tako da se u tom periodu priredilo nekoliko zanimljivih i sadržajnih izložbi vezanih za važne događaje iz naše prošlosti. U okviru dugogodišnje uspješne saradnje sa Zgodovinskim arhivom Celje i Arhivom iz Ptuja u saradnji sa Historijskim arhivom Sarajevo priređena je 2010.34 Ono što posebno karakteriše sve izložbe koje je realizovao Arhiv u posljednjih desetak godina jeste iskazan veliki interes šire kulturne javnosti za iste.godine izložba Holokaust-genocid. Mostaru. Otvaranje prema korisnicima i društvu u cjelini u posljednje vrijeme pokazalo se kao neizbježan i nužan čin. decembra 2010. Od 1984. što je pored bolje zaštite doprinijelo i efikasnijem korištenju arhivske građe u naučne.) u Bosni i Hercegovini. godine Arhiv se intenzivnije bavi priređivanjem izložbi.

te zbornici građe. Zahvaljujući tim aktivnostima nastali su zanimljivi pregledi izvora. uzimajući učešća u brojnim okruglim stolovima. koja je uglavnom pohranjena u fondovima i zbirkama Arhiva. Izvori za historiju srednjovjekovne bosanke države (autor: Salih Jalimam). Tuzla 1995. uvažavajuči pri tome plan i potrebe i Arhiva i medija. Godišnje se upriliči tridesetak ovakvih posjeta. U realizaciji ovih sadržaja učestvovali su skoro svi stručni zaposlenici Arhiva. str. Ovi sadržaji priređivani su u povodu važnih datuma iz naše prošlosti. Pedeset godina Arhiva u Tuzli. a s ciljem da se široj javnosti ukaže na značaj arhivske građe kao nezamjenljivog pisanog kulturnohistorijskog naslijeđa. te u rasvjetljavanju naučne istine o važnim događajima iz prošlosti šireg tuzlanskog područja. iako za to veoma često nisu postojali optimalni uslovi. kao i konferencije za štampu posvećene istim. Mediji su najčešće u Arhivu tražili izvore za svoje serijske sadržaje: novinski feljtoni. od kada je publikovano više desetina publikacija. Tuzla 1997.. Saga o gradu.36 Naučno-istraživački 35 36 Grupa autora.. doprinoseći tako boljem spoznavanju značaja Arhiva i arhivske djelatnosti za društvo i državu. U posljednjih nekoliko godina Arhiv je intenzivirao saradnju sa osnovnim i srednjim školama. Između ostalog u izdanju Arhiva pripremljene su slijedeće publikacije: Arhivistika u teoriji i praksi (autor: Azem Kožar). kao što su: Hod vjekova. godine. pri čemu se isti uz prigodno predavanje bliže upoznaju sa Arhivom i vrijednostima koje Arhiv posjeduje.56. kako elektronskim tako i printanim. Narodna uzdanica u društvenom i kulturnom životu muslimana Bosne i Hercegovine (autor: Ismail Hađžiahmetović).. Od Kulina bana do današnjih dana. u tome vidio mogućnost da prezentuje arhivsku građu. Sa medijima je ostvarena dobra saradnja i u povodu održavanja značajnih sadržaja Arhiva. Poseban doprinos stručnih zaposlenika Arhiva ogleda se u pripremi arhivske građe za potrebe historijske nauke. radio i TV emisije. Tuzla 1996. Sa izložbe u Arhivu Tuzlanskog kantona Arhiv je ostvario i dobru saradnju sa medijima. 14 . Vrijedna pažnje također. Kulturni mozaik i dr. pak. a u smislu da su mediji pratili ove sadržaje. Arhiv je poklanjao prigodnim predavanjima organiziranim za širu društvenu javnost. Ovi poslovi su intenzivirani u periodu nakon 1995. koji dio praktične nastave iz predmeta Arhivistika i Arhivska praksa obavljaju u Arhivu.35 Na ovaj način realizovan je značajan broj radio i TV emisija. U saradnji sa saradnicima i korisnicima arhivske građe. U svom dugogodišnjem radu Arhiv je značajnu pažnju poklanjao naučno-istraživačkom radu. a na način da se posjetiocima ispriča zanimljiv sadržaj o važnom historijskom događaju na osnovu arhivskih dokumenata. je i saradnja sa studentima Odsjeka historije Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli. monografija i drugih publikacija.Značajnu pažnju u svom radu. Posebna pažnja posvećena je jednom broju stručno-arhivističkih i naučno-istraživačkih sadržaja. Arhiv je. savjetovanjima i sl. Tuzla u osmansko doba (autor: Džemal Ćilimković). Tako su stručni zaposlenici Arhiva uzeli učešća u izradi edicija. Arhiv je učestvovao u pripremi i izdavanju zanimljivih historiografskih i arhivističkih publikacija. simpozijumima. Putokaz.

koji su objavljeni u časopisu. tako i po uređivačkoj i redaktorskoj politici. Tuzla 2009. (autor: mr. (autor: mr. Tuzla 2004.. Grupa autora.. Arhiv u Tuzli i Društvo arhivskih radnika Bosne i Hercegovine . okrugli stolovi. 60. (autor: Izet Šabotić).. Mogu li se još spasiti? Konzervacija i restauracija pisanog blaga (grupa autora). Grac. Tuzla 2011. Nemiri mira (autor: Zlatko Dukić). 37 38 39 15 .. Tuzla 2005. Tapu zabit defter Gradačac-Defter nekretnina Gradačac iz 1875. savjetovanja). stranica teksta. koje je dalo doprinosa razvoju arhivistike i historijske nauke ne samo na širem tuzlanskom području i području Bosne i Hercegovine.000 broj 14. Tuzla 2005.. godine projekt pod nazivom Arhivska praksa. gdje su prigodnim saopćenjima dali značajan doprinos. Albanija... U povodu desetog jubilarnog broja časopisa urađena je publikacija Deset godina časopisa „Arhivska praksa“ archival practice (1998. Genc Osman Genčer).38 Na planu realizacije zacrtanih ciljeva. pokrenuli su 1998. Stari nišani u Vukovijama (autor: Sejfulah Imamović).Ogranak Tuzla.-2007. sa kojeg se prilozi štampaju u istoimenom časopisu.. Tuzla: sjećanja na bisere stare gradske jezgre (autori: Nihad i Suad Buljugić). Deset godina časopisa Arhivska praksa 1998. objavljeno je oko 600 članaka od strane nekoliko stotina autora iz više evropskih država: Austrija.. 3 (autor: Azem Kožar). Zbornik 9 Tehnični in vsebinski problemi klasičnega in elektronskega arhiviranja.. mulkovna dobra. 165-173. Arhivistika u teoriji i praksi. godine održano je ukupno 14 savjetovanja Korica časopisa i objavljeno isto toliko brojeva časopisa Arhivska praksa. historiografsko i informatičko štivo.. Salih Safvet Bašić . Tuzla 2005. u periodu od 1998.. (grupa autora). i 20. nego i šireg okruženja. str. Tuzla 2007. bijeljinski i srebrenički sidžil 1641-1833. do 2011. (autori: Kemal Nurkić i Izet Šabotić).). Tuzla 2003. Maribor 2010. Mađarska. posebno u posljednjih petnaestak godina. Pomoćne historijske nauke i arhivistika (autori: Azem Kožar.iskustvo Arhiva Tuzlanskog kantona. 39 Tuzla 1998. kako po sadržajima. Radovi objavljeni u časopisu. Kemal Nurkić). Kosovo. simpoziji.. Ovaj projekt Arhiva je međunarodnog karaktera. jer skoro polovinu stručnih radova čine radovi kolega iz inozemstva. Arhivistika u teoriji i praksi. Crna Gora. Šefkija Mutevelić). Tuzla 2009. Italija.-2004. Tuzla 2010.. Oblasni narodni odbor Tuzla (OBNOT). čiji je autor Izet Šabotić. Tuzla 2005. Projekt je oblikovan kao međunarodni skup. koji se realizuje kao arhivsko savjetovanje s međunarodnim učešćem.2007. Tuzla 2007.37 Veoma zapaženo učešće zaposlenici Arhiva su imali na brojnim stručnim arhivskim skupovima u zemlji i inozemstvu (kongresi. Pedest godina Arhiva u Tuzli. Pedeset godina Arhiva u Tuzli 1954. Tuzla 2010.jedan osmanski intelektualac u Bosni i Hercegovini (autor: dr. Tuzla 2010.. str. 2 (autor: Azem Kožar).. Ivan Balta). knj... stoljeću. “Arhivska praksa” U navedenih četrnaest brojeva časopisa na više od 5. Tuzla 2011.. Tuzla 2006. Srbija. Vidjeti Izet Šabotič. Sarajevo. Pomoćne historijske nauke (autori: Azem Kožar. 1949-1952: sumarno analitički iventar (autor: Nermana Hodžić). Tuzlanske historijske minijature. Slovenija i Turska. (autor: Azem Kožar). predstavljaju veoma vrijedno i sadržajno arhivističko. Makedonija. Popis bijeljinskog kadiluka. Uviđajući potrebe za bržim razvojem i unapređenjem arhivske struke i nauke u Bosni i Hercegovini. knj. Ivan Balta). Bosna i Hercegovina. Bosna i Hercegovina u 19.. Tuzla 2008. po broju i strukturi. Hrvatska. Naučno-istraživačka komponenta arhivske djelatnosti . (autor: Tufan Günduz).. Tuzla 2011. što najbolje pokazuje nekoliko stotina objavljenih stručnih i naučnih radova u referentnim domaćim i stranim časopisima. Tuzlanski.rad predstavljao je važan segment rada Arhiva u Tuzli.

Pregled. Svakako vrijedno je istaći i dnevne i periodične listove poput: Oslobođenja. Naše starine. Najveći broj knjiga odnosi se na oblast historije i arhivistike. Posebna vrijednost odnosi se na štampu koja datira počev od druge polovine 19.). Ista je od izuzetne važnosti za permanentno educiranje arhivskih kadrova. godine u Tuzli vremenskih perioda. Atlanti. a posebno je taj interes intenziviran u posljednjih desetak godina. Vjeter. Riječ je o vrijednoj literaturi poput: enciklopedija. Ono što posebno čini vrijednim bibliotečki fond jesu rijetke vrijedne knjige. Dnevnog avaza. 24. Od arhivističkih časopisa Arhiv posjeduje: Arhivist. Arhivski vjesnik. a dominiraju knjige iz novijih historijskih perioda.) kulturnoprosvjetnih društava (Gajret. Glasnik arhiva i Društva arhivskih radnika Bosne i Hercegovine. te službenih glasila raznih nivoa vlasti. kako u arhivu tako i van njega i razvoj arhivske struke. Jedan broj ovih publikacija ima posebnu vrijednost poput: Glasnika Zemaljskog muzeja Sarajevo. rječnika. Raspolaže sa više od 220 naslova historijske i arhivističke strukture. leksikona. zatvorenoga tipa u kojoj se knjige mogu koristiti samo u okviru arhivske čitaonice. Slobodne Bosne. a njih 173 je proglašeno nacionalnim spomenikom kulture Bosne i Hercegovine. Zmaja od Bosne. Viri. Odjeka. Tuzlanskog lista 16 . Dana.000 bibliotečkih jedinica. pa sve do danas. kada biblioteku godišnje posjećuje nekoliko hiljada korisnika. a potom i na oblasti pomoćnih historijskih nauka. zbornika radova. Borbe. Bibliotečki fond Arhiva je za ovu vrstu biblioteka veoma značajan i iznosi više od 18. listova. Interes za bibliotečkim fondom Arhiva pokazan je od samog osnivanja biblioteke. Sodobni arhivi. Komunista. Historijski zapisi. Biblioteka Arhiva je bogata i periodikom. Prilozi instituta za historiju Sarajevo. više stranog porijekla. Privredni pregled. Prosvjeta. Narodna uzdanica i dr. Značajan dio bibliotečkog fonda odnosi se na publikacije arhivističke provenijencije. Riječ je o prevashodno stručnoj literature (knjige i periodika) iz oblasti arhivistike i historije. Vjesnik povijesnog arhiva Rijeka. Jugoslovenski istorijski časopis. Radovi Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine Sarajevo. Tehnični in vsebinski problemi klasičnega in elektronskega arhiviranja. Arhiv posjeduje veoma vrijedne listove i druga periodična izdanja (kalendare i sl. Godišnjak Društva historičara Bosne i Hercegovine. Historijski vjesnik i dr. Napredak. ali i iz drugih naučnih disciplina. oktobra 2011. Sana.U sklopu Arhiva od samog početka njegovoga rada egzistira specijalizirana biblioteka.” održano 6. nego domaćeg. Arhivski zapisi. Savjetovanje “Arhivska praksa 2011. i Knjige historijskog karaktera potiču iz različitih 7. studija i monografija štampanih na više svjetskih jezika. Politike. statističkih godišnjaka. Radovi Filozofskog fakulteta Sarajevo. poput časopisa. Ljiljana. Fronta slobode. Glasnik arhiva Slavonije i Baranje. Ovdje se radi o iznimno važnoj stručnoj literaturi. stoljeća.

Zaposlenici Arhiva u Tuzli na tom planu su dali nesebičan doprinos u organizaciji brojnih stručnih savjetovanja. godine. Dugo vremena. poput pripreme izdanja: Izvori za istoriju KPJ/SKJ. 17 .i dr. Glasnik arhiva i Društva arhivskih radnika Bosne i Hercegovine izlazi od 1961. sa određenim prekidima. zaštićen i daje se na upotrebu korisnicima biblioteke. Pedeset godina Arhiva u Tuzli. i 8. a posebno do 1992. sekretari i članovi Redakcije. postdiplomaca. a vrijedno je posebno istaći dva poslijeratna savjetovanja. Arhiv u Tuzli je u nekoliko navrata bio domaćin savjetovanja arhivskih radnika Bosne i Hercegovine. kao autori radova. i 6. te studenata. imao je značajne nadležnosti i ulogu u kreiranju poslova zaštite arhivske građe i uspostave valjane mreže arhivskih ustanova. Arhivski savjet Bosne i Hercegovine egzistirao je od 1959. Isto tako. seminara i drugih stručnih sadržaja. U ranijim periodima nešto intenzivnija saradnja bila je ostvarena sa Arhivom iz Banjaluke.42 Redakcije časopisa Posjeta učenika osnovne škole biblioteci Arhiva Glasnik arhiva i Društva arhivskih radnika Bosne i Hercegovine. godine na jezeru Modrac kod Lukavca. Arhivski fondovi i zbirke. veliki broj univerzitetskih profesora. U svom dugogodišnjem radu Arhiv je značajnu pažnju poklanjao saradnji s brojnim arhivima. kao godišnjak. 64. I pored ne baš najboljih uslova arhivska biblioteka je veoma funkcionalna i istu permanentno koriste brojni istraživači iz zemlje i inozemstva. stručni radnici Arhiva dali su veliki doprinos u objavljivanju Glasnika. i sa drugim arhivima saradnja na stručnom planu bila je jako izražena. Zahvaljujući takvoj saradnji realiziran je značajan broj stručnih i naučnih projekata. godine i drugo održano 7. kada će biti preimenovano u Arhivističko udruženje Bosne i Hercegovine. godine veoma uspješna saradnja ostvarivala se sa Arhivom Bosne i Hercegovine. te organizacija zajedničkih savjetovanja. str. a u novije vrijeme sa Historijskim arhivom iz Sarajeva. Na poseban način ostvarivana je saradnja preko zajedničkih tijela i asocijacija poput Arhivskog savjeta Bosne i Hercegovine.)40 Najveći dio ovih listova je propisno ukoričen.43 Društvo i Glasnik su imali posebnog uticaja na ukupan razvoj arhivske struke u Bosni i Hercegovini. te u publikovanju Glasnika arhiva i Društva arhivskih radnika Bosne i Hercegovine. Do kraja 2011. doktoranata i drugih korisnika. godine.41 te posebno preko Društva arhivskih radnika Bosne i Hercegovine. Društvo arhivskih radnika Bosne i Hercegovine osnovano je 1954. septembra 1996. prilikom čega je realizovano nekoliko značajnih stručnih projekata. do 1976.godine. urednici. arhivskim asocijacijama i drugim kulturnim ustanovama u Bosni i Hercegovini i širem okruženju. prvo održano na Zlači 5. godine izašlo je ukupno 41 broj časopisa. godine i pod tim nazivom egzistiraće sve do 2003. 40 41 42 43 Grupa autora. maja 2009. kao stručni organ. Također. dok je isti imao status matične ustanove.

poput: okruglih stolova: Dostupnost informacija: zakonski okvir i stvarna praksa – ljudska i građansa prava (Tuzla 2007. Nakon prestanka rata 1995. Državnim arhivom Zagreb. sa Bundes arhivom u Koblencu. Arhiv intenzivno sarađuje sa brojnim inostranim arhivima. Zajednički se dosada realizovalo nekoliko zanimljivih stručnih i kulturnih sadržaja. Zahvaljujući tome.).44 Saradnja je ostvarivana i sa arhivima bivše Jugoslavije. Narodna i univerzitetska biblioteka “Derviš Sušić”. kao samostalna stručna asocijacija. te izložbe «Tuzla kroz vijekove» (2003. radionica „Informatizacija arhiva“ (Tuzla 2011. Arhivističkim udruženjem Bosne i Hercegovine i niz drugih stručnih i kulturnih sadržaja. sa Arhivom u Trstu (Italija). prvo kao Ogranak Društva arhivskih radnika Bosne i Hercegovine. Nuraga Softić-Put umjetnika. . Napredak i Prosvjeta. te Pokrajinskim arhivom iz Maribora. arhivi” Arhivom u Nirnbergu (Njemačka). Saradnja se manifestovala putem organiziranja zajedničkih stručnih i kulturnih sadržaja. Državnim arhivom Osijek.). sa Arhivom Štajerske iz Graca. Arhivom iz Pečuha (Mađarska). Iz evidencija Arhiva Tuzlanskog kantona Tuzla. 18 . godine. koje egzistira od 1998. sa Hrvatskim državnim arhivom. godine. godine bio domaćin saveznog savjetovanja arhivskih radnika. sa Katalonskim arhivom iz Španije. Državnim arhivom Dubrovnik. Ta saradnja se uglavnom realizovala putem Društva arhivskih radnika Bosne i Hercegovine. a posebno sa Pokrajinskim arhivom Maribor. Zaštita industrijskog naslijeđa ( Tuzla 2008. Zaštita i značaj porodičnih i ličnih arhivskih fondova i zbirki ( Tuzla 2011. Fotografska građa-historiografska i umjetnička vrijednost (Tuzla 2009. Posebno plodna saradnja ostvarivana je sa kulturnim m i naučnim ustanovama iz Tuzle kao što su: Muzej istočne e Bosne. te sa kulturnim m društvima Preporod. Izložba starih razglednica „Pozdrav iz Doljnje Tuzle (Tuzla 2011..). godišnjice realizacije projekta “Sodobni arhivom iz Beča.). Arhiv i DAZ TK zajednički artikulišu sva važna pitanja vezana za arhivsku teoriju i praksu. godine Arhiv TK i DAZ TK su realizovali nekoliko značajnih kulturnih i stručnih sadržaja. te sa Osmanskim arhivom iz Republike Turske. Arhiv je 1987. Arhivom Republike Slovenije. Arhivom “Ras” iz Novog Pazara. Izložbi: Fotografijom protiv zaborava (Tuzla 2008. «Zaštita bibliotečke građe» (1997.) Naučno i stručno djelo Šabana Hodžića (Tuzla 2010. što je svakako bilo priznanje Arhivu u Tuzli. posebno kroz projekt Arhivska praksa. Arhiv je intenzivnu saradnju ostvarivao sa Arhivom”Srem” iz Sremske Mitrovice i Arhivom Slavonije iz Osijeka. 2011. Industrijsko naslijeđe – treba li nam ? (Tuzla 2008. Bosanski kulturni centar Tuzla.). regionalnim arhivima u: Celju.).Vidna saradnja ostvarena je i sa Društvom arhivskih zaposlenika Tuzlanskog kantona (DAZ TK). Zemaljskim 30. Arhivom Novi Sad. Između ostalih vrijedno je pomenuti stručne i kulturne sadržaje poput skupova «Rat i kultura» (1993. stručne manifestacije: Otvorena vrata arhiva (Tuzla 2009. Zavod za zaštitu prirodnog i kulturnog naslijeđa Tuzlanskog g kantona.46 44 45 46 Do kraja 2011.). godine. Arhivom Priznanje Pokrajinskog arhiva Maribor dato Arhivu Tuzlanskog kantona u povodu Kosova. Ptuju i Kopru.). (Tuzla 2011.. sa Istorijskim arhivom Subotica.).). Istorijskim arhivom Užice. 2010. Do 1992.) u saradnji sa ICARUS (Beč). Državnim arhivom Crne Gore .).45 Međunarodna međuarhivska saradnja imala je posebnu važnost u radu Arhiva u proteklom periodu.Odjeljenjem Kotor.). godine. a od 2002. Arhivom Tuzlanskog kantona.

godine. i broj arhivskih fondova je višestruko u Tuzli 30. Stručni zaposlenici Arhiva su uzeli učešća u brojnim stručnim i naučnim skupovima u više evropskih i drugih zemalja. na više stručnih skupova u Republici Sloveniji. međunarodnom kongresu arhivista (Kuala Lumpur 2008. organizaciono i tehničko jačanje ove ustanove i izrastanje iste u stabilnu i funkcionalnu ustanovu spremnu da odgovori širokom spektru složenih stručnih i naučnih zahtjeva. povećan. te na više međunarodnih arhivskih skupova organiziranih u organizaciji Međunarodnog instituta arhivskih znanosti Trst . poput: 71. te učlanjenje Arhiva 2010. To potvrđuju brojna domaća i međunarodna priznanja. Sve je veći broj obrađenih i za korisnike pripremljenih arhivskih fondova i zbirki. godine u “C” kategoriju ICA-e (Međunarodno arhivsko vijeće sa sjedištem u Parizu) i ICARUS (sa sjedištem u Beču). uz adekvatniju podršku šire društvene sredine. 19 . Vojvodini i dr. Pojačane su aktivnosti na planu publikovanja. koji su rezultat dinamičnosti u oblasti arhivistike. To je doprinijelo da se iz dana u dan povećava broj korisnika. Arhiv uspješno realizira program edukacije arhivskog kadra i promovira arhivsku struku putem projekta Arhivska praksa. daje mogućnost za dalje stručno. mađarskog arhivskog dana. i 74. 5. i 3.Maribor. 2011. njemačkog arhivskog dana. 16. za koju hoćemo da vjerujemo da će biti izvjesna i svijetla. zatim 22. Na planu zaštite urađeni su dodatni napori te je nekoliko fondova i zbirki proglašenih nacionalnim spomenikom kulture Bosne i Hercegovine mikrofilmirano i digitalizirano. Stoga možemo kazati da Arhiv Tuzlanskog kantona danas predstavlja pravu riznicu pisanog Sa radionice “Infromatizacija arhiva” kulturnog naslijeđa. 2. Kongresu arhivista Hrvatske. tako da je u posljednjih desetak godina publikovano tridesetak publikacija. Dostignuti stepen razvoja u Arhivu. Rezultati Arhiva u Tuzli zapaženi su kako od strane struke.Arhiv je ostvario izuzetno plodnu saradnju i sa Međunarodnim institutom arhivskih znanosti Trst-Maribor. što pokazuju brojne konkretne aktivnosti stručnih zaposlenika Arhiva. U ovisnosti od pružene podrške društvene zajednice ovisiće i dalja budućnost ove ustanove.). Na tom planu ostvarena je izuzetno široka i plodna saradnja sa brojnim arhivskim ustanovama i institucijama na međunarodnoj razini. 15. Samo u posljednjih održane u organizaciji Arhiva. 29. međunarodnom kongresu arhivista (Beč 2004. Hrvatskoj.). austrijskog arhivskog dana. Sve je to dalo dodatni impuls u razvoju Arhiva i stasavanju istog u respektabilnu arhivsku ustanovu u Regionu. tako i od šire društvene zajednice. čiji predstavnici u kontinuitetu uzimaju aktivno učešće u sadržajima koje organizira ova institucija. Svoje aktivnosti na međunarodnoj razini Arhiv je znatno intenzivirao u posljednjih nekoliko godina. i 31. ICARUS-a (Međunarodnog centra desetak godina količina arhivske građe za arhivska istraživanja) i Hrvatskog državnog arhiva.

Gracanica. when the war interrupted its activities and that jurisdiction officially ended in 1995. Bratunac. which adjusted on several occasions to political-administrative organization of Bosnia and Herzegovina. This integration of the archive did not give the expected results. Sekovici. Derventa. In fact. For the development and operation of Archives of Tuzla in the period after the war. the area of northeastern Bosnia. including: Banovići.ARCHIVAL DEVELOPMENT ACTIVITY IN THE WIDER TUZLA Archive establishment and the establishment of archival activities in the wider area of Tuzla was conducted just after the Second World War. especially changes of an administrative nature. January 1954. which was controlled by the Army of Bosnia and Herzegovina . which has since 1962. the Archives of Tuzla will have jurisdiction over 19 municipalities in northeastern Bosnia. became the former Archives of Doboj. in year 1968. Sekovici. Lopare. Teslic. included municipality of Brcko. Tuzla. Such integration has been more the result of political reasons then the professional needs of these two archival institutions. Tesanj. Since 1977. the integral part of the Archives of Tuzla. Gracanica. 3768/53 from 24. Orasje. Bratunac. Tuzla County Historical Archives. Lukavac. and through the name completely reflected all the administrative changes in the area of northeast Bosnia. Srebrenica. 20 . Bijeljina. Lukavac. and during 1973. Maglaj. Brcko. the great importance is the adoption of name The Archives of Tuzla Canton in 2000. as its archival collection center. Thus. Srebrenik. the Archives will continue to exist in Tuzla as a Regional Historical Archives of Tuzla. of July 1954. The territorial jurisdiction of Archives of Tuzla is related to the concept of development archival services in Bosnia and Herzegovina. Gradacac. in line with the recommendation of the Executive Council of the People’s Republic of Bosnia and Herzegovina (NRBiH) No. Since then. This is an area of the Northeast Bosnia. After the war ended after the signing of the Dayton Agreement. In this way the area of jurisdiction Archive in Tuzla will be expanded to a total of 28 municipalities. Zvornik and Zivinice. Ugljevik. Brcko. Bosanski Samac. that until 1999. Outlined organizational changes through which it passed are a result of wider social trends. Vlasenica. Regional Archive’s jurisdiction was in force until 1992. Orasje. Srebrenik. including: Banovići. Due to the circumstances of war and formation of County of Tuzla. the Archives changed a lot in the organizational sense. Lopare. Srebrenica. Zvornik and Zivinice. the disintegration of the Archives created two separate archival institution: Archives of Tuzla and the Archives in Doboj. Kladanj. Kalesija. Bijeljina. which was significantly reduced area of supervision for the Archives. . Modrica. Ugljevik. The Archive of Tuzla was established by the Decision on the establishment passed by the City People’s Committee in Tuzla on 1. that is. Tuzla.. after the signing of the Dayton agreement. Gradacac. to 1994. Doboj. Odzak. Archives of Tuzla was founded as a archives for town of Tuzla but very soon the jurisdiction will extend beyond the area of Tuzla. Kladanj. up to 1992. Vlasenica. and then the entire district area. the Archives has received a new name. Kalesija. included 18 or 19 municipalities. it was re-registered in the Archives of Tuzla Canton. and thus the responsibility of the creators and holders of current records in this area. Archives in Tuzla had responsibility for the creators and owners of 13 municipalities in the Tuzla-Podrinje Canton. Bosanski Brod. the name under which it exists today. By virtue of the provisions of the Archives Act in 2002.

During this period (1998). most equipment was provided for n the past few years. Although there are obvious deficiencies. These accomodatons were by own means adapted and customized to accommodate the archival material. etc. from the University of Bologna and the Province of Bologna in Italy in the amount of 7. the purchased equipment was purchased. Currently. computer. the Archives has had the status of public institution in culture. Namely. Therefore. providing space and equipment. with funds secured through process of taking over matured archival material from their owners. and thanks to international cooperation. scanner.000 KM.4 m2. so it was necessary to seek new solutions in this area. it created a far better physical conditions than previous ones. meant a huge progress in creating the optimal conditions for the operation of these facilities. customers and employees. in Tuzla. biological and technical-technological conditions. the management of Archives in collaboration with local Ministry. And on the ground floor and upstairs there are depots for the accommodation of archival material. staffing. The building also has rooms for general office.4 square meters. As for the equipment to move the converted building the Archives possessed very few archival equipment. This is a temporary solution. which is estimated to be worth 18. location and condition of the building. It should be noted that the equipment is usually purchased by our own funds. However. gained 1000 m² of additional accommodation space in a former military barracks “Dubrava”. this space is solid and acceptable for archival services. However. Archives has received another valuable donation of computer equipment (five computers) from the Embassy of Germany in Bosnia and Herzegovina. a reception. starting from 2007.500 meters in length. is an indisputable fact that this adaptation gained the Archives several times larger space than the previous accomodations. necessary and functional rooms: small exhibition space. library and reading room and a room for processing and sorting of archive material as well as handy storage. accommodation and technical protection of archival material. in an area of 763. Although this is a rather small object. due to the increased volume of business in all segments which occurred in the last ten years the existing building is becoming dysfunctional due to lack of space. and it is much safer for archival materials. however. The adaptation (reconstruction and extension) of the old object “Grafičar” for the Archives of Tuzla. affecting the quality of work. but in terms of climate. the specified premises have situated about 5. Something significant amount of equipment Archive will acquire only after completion of the war in Bosnia and Herzegovina. in year 2007. because the facilities given to to the Archives for 10 years. It is a useful object whose size is 763. Within this facility we secured several. the National Archives of Styria from Graz gave us as an archival equipment (archive shelves) approximately 1.In its work. provided through the regular procedures 21 .000 KM.) the Archive gained in 2004. Somewhat more favorable conditions for the transfer of archives were created in 1990. from its inception until today. A significant donation (digital camera. located about 10 km from Tuzla. etc. Only 1990. For a long period the Archive worked in poor conditions. Such status has not given the best conditions for the development of archives. rooms for microfilming and photo laboratory. where the workflow is very difficult to place. especially when it comes to addressing important issues as the financing. for archival activities. “necessary space”.500 linear feet of archival material. For almost sixty years the Archives did not adequately address the issue ensure a proper archival space. often being forced to move archival material to gain space. Very often it was the so-called. These areas are however insufficient for the purposes of today’s Archives function in Tuzla. in reconstituted and reconstructed building in street Franje Ledera 1.

which is at an enviable level. It is especially worthwhile to point out that the Archive in this way provided funds and purchased the following equipment and resources to work with: more than 5. During the four-year war period due to different causes there was a reduction in the number of archive workers. four TV sets. This primarily refers to the microfilming equipment. The Archives is from 2002.500 meters in length of econom equipment. 12 computers.). equipment for the conservation and restoration of archive materials. it should be noted that the archives lacks certain equipment necessary for the normal functioning of institutions. computer programs for data processing and information technology training unique archival information systems. car Skoda Fabia (2009. 5 (47%) with moderate and 2 (16%) with primary education. Up to 2002. Staffing is a constant issue Archive.000 major and about 20. in late 2011. although their number was increasing until 1991.000 small archival boxes. up to date the Archive of Tuzla did not have a sufficient number of qualified staff. so will 1991. Accordingly. two video recorders. over 10. two scanners.14%) with university degrees. much higher level. for equipment bookbinding business. etc. of which 4 (57.69%) with a college degree. In the area of physical protection of trademarks were done at 12 giteri ground windows in the central building and 16 gitera on doors and windows of buildings in the former barracks “Dubrava”. Although in this period there was a significant increase in the number of employees. For each activity.38%) with middle and 1 (7. it reached a total of 12 employees. two digital cameras. Never. and the level of their qualification. it will gradually come to a new employment of archival staff. two laptops. to address all the problems facing the Archive. of which nine were professionals (75%). so that in this period in the archives had only 6 employees. assistant archivist and one worker). After the war. which is very favorable. one projector. since the foundation. air driers (three pieces). 2 (15.23%) of employees with university degrees. the Archives began its work with just three employees (manager. 22 . from its inception through to today. year.for providing funds for the purchase of archival equipment by owners of archival material to the Archives. the video surveillance was done at three facilities in the barracks “Dubrava”. and well below the actual needs of archives. it should be noted that it is not sufficient and is significantly below the established standards and norms. This is all done their own funds Archive. including an archive of great importance is the existence of appropriate personnel. machines for cleaning of building. of whom 5 (47%) with a university degree. one microfilm reader. The positive thing in all that relates to the degree of expertise archival staff. connected to the Internet and maintains its own website. According to the data the equipment the Archive possesses is valued at close to 1 million KM. as in other areas. five special metal crates. to the end of 2011. Depending on the qualification of personnel depends on the structure and performance activities. Part of the equipment was purchased through the engagement of professionals in the Archive offices to assist in managing of registry offices and their archives. six air conditioners. Establishment of the 1954. and the resulting dynamic development of the archival profession. Also. which will be the largest number of employees since its founding. when the Archives operate with a total of 13 employees. the Archives had 9 (69. 1 (7. Archival staff throughout the entire period of development of its archives were a limiting factor. the Archives will have a total of 7 employees.69%) with lower education . Something more intense strengthening of human resources will be recorded in the period since 2002. All this has contributed to the professional work of the Archive up better and more professional. as this institution into a group of respected archival institutions in the region. Despite this. this number will increase. two water and fireproof safes for the accommodation of unconventional materials. Over time.

. Mehmed Salihspahić. where they are handled in accordance with the methodology of archival operations. The legal basis for the protection of archival material in archival terms are emerging legislation. primarily the Law on archives. Nizara Musovic-Tadic. These tasks are performed by organs of state in accordance with the Decree of office operations. carrying out a series of technical measures and procedures such as giving consent to a records schedule with periods of storage. It should be noted that the archives employed and was lead by prominent scientific. In the first phase documents have absolutely operational function. which unfortunately in the past was not always satisfactory. One of the many and very important tasks of any archival institution. it is necessary to determine the priorities for action in this regard. Since this is a high degree 25. Dr. cultural and public workers. Therefore. In order protection to be adequate and complete. They all made a huge contribution to the development of this institution. which substantially affects the protection of archives in the making. including the Archives of Tuzla is the protection of archival material in the making. Professional employees annually Archive realize hundreds of professional practices. Dervis Susic. Archives of Tuzla preforms this business since then until today. with the aim of raising levels of knowledge thereof. Bosnian archives were organized to deal with the protection of archives in emerging only since 1962. such as: Saban Hodzic. 23 . The second category includes holders who possess the archival materials of a lower significance Archives and made occasional supervision of archives of the creators. and this category requires a holder of a permanent. and through a special sector of work (services) which is called outer or external service. as it required extra effort of professional staff to ensure records are made certain. distribute them in three groups: to the first category belong holders who possess the archival materials of great importance. with mean 23 and a lower school diploma 9 employees. workers accessing archival procedure categorization holders current records.It should be noted that in the past nearly six decades of work in the Archives worked a total of 61 employees and a maximum of 13 simultaneously. giving suggestions and instructions on the plan of arrangement of archival materials and the same preparation for the submission of the Archives. Specifically. Sulejman Ramic. monitoring the process of selecting archives and worthless excretion of Registry material. annual mandatory supervision by Archive. It is common knowledge that without adequate protection of current records in the making no whole fonds and collections will come to the Archives. paying close attention to it. Among the workers are two doctors of sciences. with higher 4. In the second stage acts are deposited in the archive store. which apply for other creators of archival materials as well. Azem Kozar. The third category includes holders of archive material of doubtful historical and cultural significance and Archives performs supervision over this kind of material through some form of front operations or through control of the selected pattern creator. in the process of making records are passing through two phases: records office (registry) and archive operations. and implement as many actions to improve the protection of archival material in the making. actions and communication with the registry. the implementation of measures of training and vocational education of archival staff in agencies. To ensure fullest protection of archival material professionals conduct regular and instructive review of archival materials to clearly defined priorities. It is therefore of great importance to form proper relationship between us and creators and holders of the material.

and will in the next few years take over significant funds and collections. and spatial and other abilities. significantly more dynamic takeover of archives will be conducted in the period since 2002. All this has given some results and progress in the improvement of current records in the making. The largest part of creating the first and second category is placed under official supervision Archive. This success is primarily the result of a systematic and planned activities Archives. in terms of providing additional accommodation space and the acquisition of significant amounts of archival adequate equipment. What characterizes these funds and collections is that they are archival sorted. This technical work is legally regulated by provisions of the archives and bylaw provisions. for the protection of archival material in making there are many problems. and until 2002. which ultimately resulted in a better arrangement of archival materials. which is the archival holdings of the archives much more diverse and richer. the Archive will gain 175 archival fonds and 29 archival collections. So the end of 2011. with the total amount of around 5.In systematic work of protecting the emerging current records. or around 6. years. They are the result of failure to fulfill legal obligations by the creators and owners in the sense that they can not devote the necessary attention to their own archival material.000 meters in length. processed and prepared for use. However. and approximately 12. But despite that. the Archives of Tuzla continuously achieved remarkable results. In this period. At first the results in this area were negligible. by 2011. A significant number of these holders and creators of archival materials perform statutory duties. During this period taking the material will take place as planned. permanent archival education of staff in agencies.800 linear meters of archives. their proper recording and preparing the same for the submission of the Archives. archival 94 funds and 21 archival collection were arranged and processed. taken a very significant number of valuable archive holdings and collections of administrative. the Archives is guided by long-term and short-term work plans. judicial. economic and cultural provenance. In addition. In order to eliminate the present shortcomings in the protection of archival material. so that the archive by the end of 1994. It should be noted that the oldest archival material in the Archive dates from the time of Ottoman 24 . to initiate misdemeanor proceedings against irresponsible holders and creators of archival materials. All this has contributed to significant amounts of archival material structured and adequately protected. taking over of archival fonds and collections in the Archives will increase because of improved accommodation options at the Archives. The Archives of Canton owned about 350 archival fonds and collections. In accordance with statutory obligations. until moving to the new converted premises in the Archives were taken only 57 funds and 14 archival collections.000 linear feet. which amounted to about 1. the Archives undertook a range of activities. had 97 and 22 collections. introducing creators and holders of statutory obligations. After obtaining additional accommodation space for fonds and collections is considerably increased. During this period.000 feet in length. the Archives has in this period significantly increased the activity of arranging and preparing for the matured archives download it in the archive. so it until 1990. the Archives will take about 200 archival fonds and collections. such as the reports on the status of materials and delivering them to the competent ministry. One of the most important technical work that is done is taking over the material from creators and holders of the same. Thanks to this in recent years have taken significant amounts of archival material in the Archives. and thanks to that more than 350 funds and collections are already stored in depots of the Archive. Only after the war in 1995. Of that number.

Upon receipt of the archive. so that their treatment was very complex. brochures. On this issue.rule in Bosnia and Herzegovina. Those who have not passed the stage of processing and sorting have been made affordable to use. It is important to note that 34 funds and collections were declared a national monument of culture in Bosnia and Herzegovina. structure of business entities.000 photographs. However. and because of the need to introduce new archival documents of the fund. Photographs date from the end of Ottoman rule in Bosnia until the present day. certain problems in this area are evident. education and culture. sicils. the Archives has for many years led the renewal of the same activities. So that in this way we every day replenish and enrich the overall holdings of archives. and is related to the work of government. Berati. as well as several valuable funds interwar period and World War Two. and holdings of socio-political organization that existed in this period. Recently. A number of these funds is protected in a form of microfilming and digitization. and the number of positively resolved their claims. while much less frequent archives of private character and structure of religious institutions. economy. The same is placed in the Oriental collection. These are the following types of documents: firmans. Earlier funds were generally erratic. bujruldije. Of particular importance is the collection of refugees testimonies. namely the first half of the 17th century. Depending on the arrangement of archival holdings registraurne dependent process and the flow arrangement. which is related to the work of administrative bodies. Very valuable is the photographic collection. with significant results were achieved. Within the Oriental collection is a number of valuable manuscripts. both in terms of time consumption. letters. inmates and other victims of the Drina valley and the area of Posavina attrocities. solutions sharia courts. etc. which is largely affected to the function of the user. some progress has been made to improve this situation. partly archival processed and prepared for use. Due to the small number of archival staff these jobs are often at a disadvantage in relation to the needs of archives. the judiciary . some non-governmental organizations. etc. the oldest dates from the mid 16th century. educational and cultural institutions. especially those related to the incompleteness of the fonds and collections. To archive this practice has shown a good number of users the best shows that from day to day. despite all the difficulties. deed. which numbers more than 60. the Archives was able to handle archival and fix a significant number of commitments izbirki funds. is well preserved. that constantly increases. endowment. deed. war presidencies of municipalities that have existed in the Tuzla region in this period. The most numerous and most complete collections of archival holdings and encourage the building of socialism (1945-1990) and is the archives of government. What is the general characteristic of archives and collections of archives is that their structure is dominated by archival records of public character. However. Besides the Oriental collections of the Archives has one tenth of valuable archive holdings and collections from the period of their rule (1878-1918). Archive took over archival material relatied to the period of the aggression on Bosnia and Herzegovina. access to archival arrangement and treatment of acquired archival funds and collections. written in Bosnian and German. putting into operation machines for pollination of archive material 25 . and how they contributed among other provisions of the new archival legislation in force in the area of Tuzla Canton. In addition to regular pest control is carried out and other protective measures such as everyday ventilation archival depots. Oriental collection contains valuable documents written in Ottoman Turkish and Arabic. The Archive also gives attention to the issue of the technical protection of archives.

to organize one exhibition per year. and by presenting archival content and archives. These facilities were prepared to mark the important dates in our history. so that they staged two or three exhibitions a year. part of practical training in the subject Archival Archival practice and perform in Ahivu. Open to users and society as a whole in recent years proved to be an inevitable and necessary action is required. What is new is that the exhibition as a valuable cultural content archives also arranged not only in Canton. Archives. and those related to the present value of archives and archive collections. the Archives will devote considerable attention. however. In this 26 . The media are usually in the archives looking for the sources of their standard features: feuilltons newspaper. that saw the opportunity to present archival materials. and their media presentation. and to establish a mutual relationship with the narrow konzumatorima cultural and educational content. Considerable attention in his work. and how to tell visitors interesting content about important historical events on the basis of archival documents. But certainly the most important job in the field of technical and technological protection already mentioned microfilming and digitization of archives and collections. the Archives has payed occasional lectures organized for the wider public. Annually we organize thirty of these visits. In the early years of the institution of the exhibition were organized from time to time. So at that time prepared a number of interesting exhibits and content related to important events in our past. It is therefore considered that the democratization of social relations is not possible without opening the archives to the public. usually to mark significant dates in our history. University of Tuzla. archives have become a dynamic cultural centers. Exhibitions are generally followed the appropriate catalogs and posters. This form of cultural content. which confirms the very good attendance of the same. Archives of Tuzla has particularly significant results achieved in the area of cultural and educational activities. Also noteworthy is the cooperation with the students the history of the Department of Philosophy. taking into consideration the needs and plan and Archives and the media. as an integral part of information systems to provide a wider range of service users in exercising their human and civil rights. Archives will be intensified to deal with organizing exhibitions since 1984. In recent years. The Archive has achieved good cooperation with the media. both electronic and printed. but in other parts of the country and even abroad. Archives of Tuzla began early exhibitions of archival settings. cultural and other purposes. A number of these kinds of cultural events staged Archives in collaboration with archives in Bosnia and Herzegovina and abroad. aiming to show the public the importance of archives as nezamjenljivog written cultural heritage. have shown great interest in the broader public for the same. these facilities will be increasingly present in the annual plans and programs of the archives. the Archives has intensified cooperation with elementary and secondary schools. radio and TV shows. and maintaining statutory temperature and humidity in the archive room. thus contributing to better knowing the importance of archives and archival service to society and country. Thanks to the influence of information technology on the development of archival. year. when it will be until 1995. What especially characterizes all the exhibitions organized in the Archives of the last ten years. even after the end of the war (1995) in Bosnia and Herzegovina in the last ten years.and air dehumidifiers. where the same with the occasional lecture closer acquainted with the Archives and the Archives has values. which is contributed by the protection and efficient use of archives in scientific.

there were a total of 14 conferences and published as many issues of the journal Archives practice.way. implemented a significant number of radio and TV shows. since when have been published dozens of publications. and the editorial and redaktorskoj politics. monographs and other publications. although it often did not exist in an optimal conditions. historiographic and data reading. such as stroke and ever. especially in the last fifteen years. conferences. Archive is a library fund for this type library is very significant and amounts to more than 22. which were published in the journal. These activities have created interesting views sources.Tuzla branch. A very notable participation of the workers had the archives of numerous archival papers in the country and abroad (congresses.000 pages of text. and collections of material. because almost half of the papers are works of colleagues from abroad. the project entitled “Archival Practice. Kosovo. Recognizing the need for faster development and advancement of science and the archival profession in Bosnia and Herzegovina. where the occasional saopćenjima made significant contributions to numerous professional conferences. from Kulin to the present day. which is implemented as an archival consulting with international participation. In collaboration with colleagues and users of archives Archives participated in the preparation and issuance of interesting historigrafskih and archival publications. Albania.. Bosnia and Herzegovina.000 library units. are very valuable and content archival. which is mainly stored in the archive funds and collections. These are mainly professional literature (books and periodicals) in the field of archival science and history. The archives from the very beginning of his work exists specialized library. Tuzla in the Archives and Archivists of Bosnia and Herzegovina . taking part in numerous panel discussions. launched in 1998. These activities have been intensified in the period after 1995. In these two p. roundtables. Serbia. etc. which shows hundreds of published technical and scientific papers in reference to domestic and foreign magazines. Montenegro. issues of the magazine at more than 5. the professional staff Archives took part in the preparation of editions. Special attention is given to a number of professional archival and scientific research facilities. Hungary. The special contribution of professional employees Archive is reflected in the preparation of archival materials for historical science. and in uncovering the truth about important scientific events of the past a wider area of Tuzla. the number and structure. With a history of the Archives of attention payed to scientific research. Italy. Scientificresearch work represented an important segment of the labor archives in Tuzla. With the media has had good cooperation in the occasion of the significant content of archives.m. by 2011. Thus. The implementation plan goals in the period since 1998. as the contents. conferences). symposia. Slovenia and Turkey). etc. in the sense that the media covered these facilities. Interest in the library fund Archive is shown from the very 27 . a closed type in which the books can be used only in the archives reading room. but also the wider environment. Roadmap. Papers published in the journal. Croatia.” The project was designed as an international event. cultural mosaic. symposia. Macedonia. The project archive is international in character. but also from other scientific disciplines. as well as the press conference dedicated to the same. to which contributions are printed in the same journal. The Saga of the city. published about 400 articles by the hundreds of authors from several European countries: Austria. not only in the wider area of Tuzla in Bosnia and Herzegovina. The realization of these facilities participated in almost all professional employees Archive. which gave a contribution to the development of archival and historical science.

Journal of Historical Archives River. such as magazines. review. Library Archive is a rich in periodicals. many of foreign origin. It has more than 220 titles of historical and archival structures. What makes it especially valuable library fund are rare valuable books.) Most of these papers is properly jacketed. and especially is this interest intensified in the last ten years. kept their promise. Thanks to this cooperation was realized a significant number of professional and scientific projects. The very successful collaboration was realized in the Archives of Bosnia and Herzegovina. The same is of utmost importance to continually educate the archive personnel and development of the archival profession. A number of these publications has a special value such as the Herald of the National Museum in Sarajevo. seminars and other professional content. rather than domestic.foundation of the Library. Messenger archive of Slavonia and Baranja. etc. Archives holds very valuable worksheets and other periodical publications (calendars. fighting. Freedom Front. postgraduates. etc. archival fonds and collections. Communists. such as the preparation of editions: Sources for the History of the KPJ / SKJ. Viri. protected and given to the use of library users. People’s Hope. lexicons.). Process. Dnevni Avaz. newspapers. doctoral students and other users. the Dragon of Bosnia. a large number of university students. cultural and educational associations (Gajret. Faculty of Philosophy. the echo. the Society Annual historians of Bosnia and Herzegovina. Despite not exactly the best conditions for archival library is very functional and continuously used the same number of researchers from home and abroad. and 157 of them declared a national monument of culture of Bosnia and Herzegovina. archival records. pulpwood in vsebinski klasičnega elektronskega problems in archiving. politics. Historical Journal. Stylish archives. In a special way 28 . and the organization of joint conferences. archival associations. during which he realized several significant research projects. Papers of the Academy of Sciences and Arts of Bosnia and Herzegovina Sarajevo. Education. Our Heritage. Free Bosnia. For a long time. while the same had the status of the parent institution. Economic Review. Sana. Sarajevo. In earlier periods of more intensive cooperation was realized with the Archives of Banja Luka. With a history of the Archives of attention payed cooperation with a number of archives. and more recently the Historical Archive of Sarajevo. especially by 1992. Contributions of Institute of History. and then from the field of auxiliary historical sciences. Journal of History. studies and monographs printed in several languages. Books of historical characters from different time periods. dictionaries. It is a valuable literature. proceedings. Ljiljana. statistical yearbooks and official bulletins of various levels of government. and other cultural institutions in Bosnia and Herzegovina and the wider environment. Atlanta. and is dominated by books from the socialist period.). A significant part of the library fund relates to the publication archival provenance. historical records. such as encyclopedias. Special value refers to the press that dates starting from the second half of the 19th century until today. when visiting a library of several thousand users. Dana. etc. Tuzla list. Book Review. The largest number of books related to the field of history and archival. etc. Also. Here it is extremely important to the literature. Certainly it is worthwhile to point out the daily and periodical newspapers like Liberation. Journal of the Society Archives and Archivists of Bosnia and Herzegovina. cooperation with other archives at the professional level was very pronounced. From the Archives holds archival journal: Archivist. Sarajevo.

with the Archives of Trieste (Italy). as authors. As a result. years as an independent professional association. especially with the Provincial Archives of Maribor. Department of Kotor. Also. Kosovo Archive.” Common is so far completed several interesting technical and cultural events. Editorial Board Journal of Archives and Archivists of Bosnia and Herzegovina. which exists since 1998. The cooperation is manifested by the common organization of professional and cultural events. Koper and. whose representatives continuously taken an active part in organizing the contents of this institution. To 1992. archives at Nuremberg ( Germany). International cooperation međuarhivska had special significance in the work of the Archive of the previous period. the Bundesbank archives in Koblenz. first held on the 5th Zlača and 6 September 1996. and is especially valuable to point out two post-conference. Institute for the Protection of the natural and cultural heritage. which was certainly recognition of the Archives of Tuzla. professionals and Archives will provide a major contribution in the publication of the Gazette. and publication of the Herald of Archives and Archivists of Bosnia and Herzegovina. such as: 71 and 74 German archival date. the Archives in 1987. at Lake Modrac at Lukavac.was realized through the joint cooperation bodies and associations such as the Archival Council of Bosnia and Herzegovina. National Archives of Dubrovnik. and the Ottoman Archives of the Republic of Turkey. Archive of Styria from Graz. Archives of Tuzla on several occasions. years. Archive “Ras” from Novi Pazar. He was the host of federal advisory archive workers. the State Archive in Vienna. since 2002. Bosnian Cultural Center. Uzice Historical Archive. 2 and 3 Croatian Congress of Archivists. This cooperation is mainly realized through the Archivists of Bosnia and Herzegovina. and the Provincial Archives of Maribor. 29 . National Archives Zagreb. and especially over the Archivists of Bosnia and Herzegovina. with Catalan archives from Spain. Archive of Pécs (Hungary). then the 22nd Hungarian archival days. Slovenia Archives. After cessation of war in 1995. progress and education . Archives of TK and DAZ jointly articulate all the issues related to archival theory and practice. particularly through the project “Archival Practice. and the revival of cultural societies. with the Croatian State Archives. Especially fruitful cooperation was realized with the cultural and scientific institutions in Tuzla as well as the Museum of Eastern Bosnia. regional archives in Celje. Ptuj. editors. and the second event on 7 and 8 May 2010. The Archives has realized an intensive cooperation with the Archive “Srem” in Sremska Mitrovica and archives from Slavonia. Novi Sad Archive. 29 Austrian archival date. National and University Library “Dervis Susic”. Osijek. Expert Archives staff took part in numerous professional and scientific conferences in several European and other countries. State Archive of Montenegro. secretaries and members of the Editorial Board. Society and the Journal had a special impact on the overall development of the archival profession in Bosnia and Herzegovina. Visual collaboration was with the Company and the archival staff of the Tuzla Canton (TK DAZ). hosted a conference archive of BosniaHerzegovina. the Historical Archives Subotica. The Archives intensively cooperates with many foreign archives. Collaboration is accomplished with the archives of the former Yugoslavia. first as a branch of the Archivists of Bosnia and Herzegovina. Archive Staff in Tuzla in this area have given selfless contribution to the organization of numerous professional conferences. Archive generated very fruitful cooperation with the International Institute of archival science Trieste Maribor. Osijek National Archives.

This is confirmed by numerous national and international awards. Only in the last ten years. so that in the last decade. Archive successfully implemented a program of education and archival staff promotes archival profession through the project “Archival Practice. Therefore we can say that the Archives Canton today is a veritable treasury of written cultural heritage.Maribor. the Archive has intensified significantly in recent few years. An increasing number of processed and prepared for users of archives and collections. as indicated by the numerous activities of professional staff records. which we believe to be certain.15 International Congress of Archivists (Vienna 2004).” On this plan was very broad and fruitful cooperation with a number of archival institutions and institutions at the international level. based in Paris) and Icarus (with headquarters in Vienna). the opportunity for further professional. at professional conferences in the Republic of Slovenia. etc. The plan of care made the extra effort and a few funds and collections declared a national monument of culture of Bosnia and Herzegovina mikrofilmirano and digitized. The activities at the international level. Croatia. 30 . organizational and technical strengthening of these institutions and the emergence of the same stable and functional institution ready to respond to a wide range of complex technical and scientific applications. and at several international conferences organized archive organized by the International Scientific Institute Trieste . and membership Archive 2010th in “C” category of ICA (International Council on Archives. the amount of archival material and the number of archives has increased manifold. 16 International Congress of Archivists (Kuala Lumpur 2008). pub thirty publications. which are the result of the dynamism in the field archival. Vojvodina. Results Archive in Tuzla were noted by both the profession and the wider community. Have increased their activities in the field of publishing. This contributed to the day increases the number of users. Depending on their support of the community and further will depend the future of this institution. All this gave a further impetus to the development of archives and archival maturation into a respected institution in the region. with adequate support to the wider social environment. The achieved level of development in the Archives.

a koja je prikupljana. Arhiv Tuzlanskog kantona Tuzla. Podaci o radu stvaraoca su negdje opširni i detaljni. pismo u građi. knjiga i dr. Za historijat stvaraoca fonda korišteni su službeni listovi. III Obrazovanje. kao i kratko uputstvo o korištenju. te u metrima dužnim. VII Zbirke i VIII Lične i porodične zbirke. sumarni inventar (SI)). U sadržaju fonda dati su osnovni podaci o vrstama dokumenata koji se nalaze u fondu. jezik u građi. V Društveno političke organizacije. godine). Naziv arhivskog fonda/zbirke je posljednji naziv koji je stvaralac fonda imao ili ime pod kojim je najduže djelovao. Serije fonda se odnose na posebne oblasti – područja . Vremenski raspon građe sadrži godine od prve do posljednje u kojima je nastajala arhivska građa. godine do kraja 2011. što je u velikoj mjeri zavisilo od stepena sačuvanosti arhivske građe i stepena sređenosti fondova i zbirki. Arhivska građa je podjeljena na fondove i zbirke. kao utvrđenoj arhivskoj mjeri. godine. Valorizacija podrazumijeva cjelovitost i sačuvanost fonda. ćirilica). Pismo se odnosi na vrstu pisma kojima su pisani dokumenti (npr. arhiva i naziva fonda (primjer: Bosna i Hercegovina. Signatura fonda/zbirke je skraćeni naziv fonda. sređivana. VI Vjerske organizacije. srpski. 31 . društva i udruženja. te registar fondova i zbirki po oblastima. serija fonda. II Pravosuđe. latinica. Arhivistička informativna pomagala pokazuju nam da li i koja naučno-obavještajna pomagala posjeduje fond (analitički inventar (AI). te o tome na što se isti odnose. U uvodnom dijelu Vodiča kroz arhivske fondove i zbirke Arhiva Tuzlanskog kantona dat je kratak historijat rada Arhiva u Tuzli od njegovog osnivanja 1954. Dostupnost – ukazuje da li se građa može koristiti bez ograničenja ili sa ograničenjem. Historijat stvaraoca fonda odnosi se na kratak historijski presjek djelovanja stvaraoca fonda. nauka. Oblasni narodni odbor Tuzla – BiH . valorizacija fonda. kultura. godine. vremenski raspon građe.grupe u kojima je arhivska građa razvrstana. dat velikim štampanim slovima koja označavaju početna slova riječi države. Stepen sređenosti pokazuje da li je arhivska građa arhivistički sređena ili je nesređena.ATKT OBNOT). odnosno pod kojim je najpoznatiji. pa sve do danas (2011. Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda ukazuje na vrijeme djelovanja stvaraoca. monografske i druge publikacije. Opisani fondovi i zbirke sadrže slijedeće osnovne podatke: naziv fonda. IV Privreda. količina građe. Radi jednostavnijeg korištenja arhivskih fondova i zbirki dat je abecedni popis fondova. turski). Jezik označava vrstu jezika koji se odnosi na dokumentaciju (npr: bosanski. hrvatski. stepen sređenosti. arhivistička i informatička sredstva. te historijsku vrijednost arhivske građe. arhivska građa fondova i zbirki. Količina arhivske građe u Vodiču je izražena dvojako i to u arhivskim jedinicama (kutija. dostupnost. a negdje su vrlo oskudni. historijat stvaraoca fonda. a ista je razvrstana po oblastima: I Uprava i javna služba.). signatura fonda. obrađivana i pripremana za korištenje od osnivanja Arhiva 1954. sadržaj fonda.UPUTA KORISNICIMA (UPOTREBA I DOSTUPNOST) U publikaciji Vodič kroz arhivske fondove i zbirke Arhiva Tuzlanskog kantona predstavljena je arhivska građa kaja se nalazi u posjedu Arhiva Tuzlanskog kantona. vremenski raspon djelovanja stvaralaca fonda/zbirke. njemački. mogućnost njegovog korištenja.

prijepisi dokumenata i ovjerene kopije dokumenata. Kontakt podaci: Ul. Arhiv raspolaže fotokopirnim aparatom i skenerom do formata A3.za naučno-istraživačke potrebe u arhivskoj čitaonici opremljenoj mikrofilmskim čitačem. Arhiv korisnicima nudi fotokopiranje.ba Web: www. za odgojno-vaspitnu djelatnost učenika i studenata i drugih korisnika.com. Franje Ledera 1. Zahtjev za korištenje arhivske građe korisnici mogu podnijeti pisanim putem u Arhivu. a posebno iz pravca južne magistrale.za potrebe pravnih i fizičkih lica izrađuju se potvrde. kopir aparatom i računarom namijenjenim za ove namjene.ba Radno vrijeme: od ponedeljka do petka od 9-15 sati 32 . 75000 Tuzla Telefon :+ 387(0)35 252 620 Telefax: + 387 (0)35 252 620 E-pošta: arhiv.tk@bih. Potencijalni korisnici arhivske građe istu mogu koristiti za slijedeće potrebe: za izradu arhivskih radova i prezentaciju određene arhivske građe.net. korisnik je dužan prethodno istu naručiti. putem telefona. fotografisanje i skeniranje arhivskih dokumenata. Korisnici pored arhivske građe mogu u čitaonici Arhiva koristiti i bibliotečki fond specijalističke biblioteke u skladu sa Pravilnikom o korištenju knjižnog fonda. Kopiranje arhivske građe za korisnike je dozvoljeno po Pravilniku o korištenju arhivske građe prema utvrđenoj cijeni. . Sjedište Arhiva Tuzlanskog kantona nalazi se u starom dijelu Tuzle u ul. e-mailom i poštom na za to utvrđenom obrascu. koja se izdaje korisnicima na njihov zahtjev za razne potrebe. Arhivsku građu korisnik može naručiti telefonski i putem e-maila.U Arhivu Tuzlanskog kantona omogućeno je korištenje arhivskog gradiva na dva načina: . Osim korištenja arhivske građe u arhivu Arhiv čini sve kako bi u dogledno vrijeme stvorio uslove za korištenje arhivske građe elektronskim putem. zasnovanih prije svega na arhivskim izvorima. Arhiv izdaje potvrde ili ovjerene kopije originala arhivske građe. za pripremu i održavanje stručnih. prije korištenja obavezan je upoznati se sa Pravilnikom o korištenju arhivske građe.arhivtk. Izrada kopija većeg formata uz pratnju radnika Arhiva moguća je u neposrednoj blizini Arhiva. skretanjem kod “Kipova” od kojih se Arhiv nalazi udaljen 300 metara. Franje Ledera br. Korisnici imaju pravo besplatnog uvida u arhivsku građu uz prethodnu urednu najavu. Kako bi se arhivska građa nesmetano koristila. kao i digitalnim aparatom. za izradu publikacija. i do Arhiva je moguće jednostavno doći iz više pravaca. Ovjerene kopije dokumenata Arhiva su pravno validne u skladu sa Zakonom o upravnom postupku.1. pravnih i edukacionih sadržaja za lica zadužena za arhivsku građu u registraturama.

12. Uslugama u smislu ovog Pravilnika smatraju se i drugi poslovi koje Arhiv vrši izvan godišnjeg plana rada. 6. 5. Godišnja naknada za korištenje knjižnog fonda. ako se odnose na zaštitu arhivske građe i registraturskog materijala (vršenje stručnog nadzora. 15. Zakona o arhivskoj djelatnosti Tuzlanskog kantona (u daljem tekstu: Zakon). Izdavanje uvjerenja i prepisa za potrebe korisnika. Uslugama u smislu ovog Pravilnika smatraju se i poslovi utvrđeni čl. VRSTE USLUGA KOJE PRUŽA ARHIV Vrste usluga koje pruža Arhiv u smislu prethodnog člana. Preuzimanje arhivske građe i registraturskog materijala od imalaca arhivske građe. su sljedeće: 1. donosi: PRAVILNIK O USLUGAMA JAVNE USTANOVE ARHIV TUZLANSKOG KANTONA I Član 1. OPĆE ODREDBE II Član 2. Zakona o arhivskoj djelatnosti (“SI.bezvrijednog registraturskog materijala iz arhivske građe i si. te čl. Ovim Pravilnikom reguliraju se način i uvjeti pružanja usluga koje Javna ustanova Arhiv Tuzlanskog kantona (u daljem tekstu: Arhiv) pruža pravnim i fizičkim licima na području Tuzlanskog kantona (u daljem tekstu: korisnci usluga). 15/00). Način izvršavanja usluga Pružanje stručne pomoći registraturama. te poslovi iz naučno-istraživačke i izdavačke djelatnosti. 3. 4. a po zahtjevu korisnika usluga. Pravite JU Arhiv Tuzlanskog kantona Upravni odbor Arhiva na sjednici J održanoj dana 28. 33 .Na osnovu člana 62.2001. 2. Član 3. Istraživanje podataka u Arhivu i van njega za potrebe korisnika. izlučivanja nepotrebnog . Registratursko sređivanje arhivske građe i registraturskog materijala. novine TK”. 17. stručnog održavanja.). br. čuvanja.

tada je imalac. a podrazumijevaju dodatno angažovanje zaposlenika. pripremu arhivske građe za primopredaju. izdvajanje arhivske građe iz registraturskog materijala. Međutim. nepopisanu i nepripremljenu arhivsku građu za primopredaju. Za potrebe korisnika. Cijenu bruto sata zaposlenika Arhiva iz stava 1. Arhiv može organizirati izradu tih radova uz pomoć vanjskih suradnika ili bez njih i preuzimati poslove i zadatke izdavača ili organizatora. te smještaja građe. Kad imalac arhivske građe i registraturskog materijala zahtijeva od Arhiva pružanje usluga arhivskih stručnih lica. vođenje potrebnih evidencija (arhivska knjiga i si. kao i druge slične usluge za korisnike (koje prevazilaze obaveze Arhiva utvrđene godišnjim planom rada i Zakonom). naplaćuju se prema cijeni bruto sata zaposlenika Arhiva (arhiviste. izlučivanje (škartiranje) nepotrebnog registraturskog materijala za 34 . arhivskog tehničara.Član 4. kao i registraturski materijal pravnih i fizičkih lica. izradu raznih postavki i slično. Član 6. izradu Lista kategorija. kao i iz drugih arhiva za pisanje hronika. Vršenje usluga koje proizilaze iz ugovora sklopljenih između Arhiva i korisnika usluga. Registratursko sređivanje arhivske građe i registraturskog materijala. Arhiv može vršiti istraživanja i prikupljanje arhivske građe i podataka iz svojih fondova i zbirki. Član 9. monografija. Član 7. III CJENOVNIK USLUGA Pružanje stručne pomoći registraturama Član 8. ne smije dovoditi u pitanje blagovremeno obavljanje osnovne djelatnosti Arhiva. sređivanja i pakovanja građe u arhivske kutije. biografija. Za pružanje stručne pomoći i davanje uputstva za sređivanje arhivske građe i registraturskog materijala. arhivskog manipulanta i drugih). kao korisnik usluga obavezan platiti izvršenu uslugu. Arhiv može preuzeti pod uvjetom da za obavljanje ovih poslova dobije ugovorenu naknadu troškova prevoza. ovog člana utvrđuje Upravni odbor Arhiva. Prema postojećim propisima Arhiv je obavezan preuzeti sređenu i popisanu arhivsku građu. Član 5.). izdvajanje bezvrijednog registraturskog materijala (škartiranje). koje prevazilaze obaveze Arhiva utvrđene Zakonom i godišnjim planom rada Arhiva.

radom ona nastala. za korištenje više fondova (zbirki) od 50 do 100 KM. Član 12. uz izdavanje potvrde korisniku o visini naplaćenog iznosa. Arhiv naplaćuje usluge po jednom dužinskom metru u novčanom iznosu od 50 KM do 100 KM. Sredstva koja budu uplaćena na blagajni bit će prenešena na žiro račun Arhiva. muzejskih postavki i sl. ovisno od uvjeta smještaja. u svrhe radi kojih je nastala. Za korištenje arhivske građe koja se iznosi iz Arhiva na kopiranje (karte. Poštanske usluge će se naplaćivati po važećim PTT tarifama. monografija. projekte i si. odnosno kojima je služila. a za svaki naredni po 5 KM.izdavanje uvjerenja Član 11. Uvid u podatke pohranjene u arhivskim fondovima i zbirkama od strane nadležnih državnih organa neće se naplaćivati. Arhivsku građu mogu koristiti bez ograničenja stvaraoci. Istraživanje podataka . čijim je. Za preuzimanje arhivske građe i registraturskog materijala imalaca i stvaralaca. 35 . očuvanosti građe i slično. stupnja sređenosti. i to po dužinskom metru u novčanom iznosu od 200 KM do 400 KM.) naplatit će se usluga korištenja građe u zavisnosti od obima. Za korištenje knjižnog fonda biblioteke Arhiva korisnik plaća članarinu u iznosu od 10 KM godišnje. Arhiv naplaćuje troškove arhivske opreme za smještaj arhivske građe. Istraživanje podataka za izradu hronika. za jedan dokument. Uplata se vrši na žiro račun Arhiva ili na blagajni Arhiva. Za istraživanje podataka i izdavanje dokaza o imovinsko-pravnim odnosima iznosi u novčanom iznosu 20 KM. Član 13. u ovisnosti od količine materijala i stupnja sređenosti. u novčanom iznosu od 5 KM do 50 KM plus obračun po bruto satu zaposlenog koji je bio uz građu.uništenje i sličnih poslova. Za istraživače pohranjene arhivske građe plaća se naknada: za korištenje jednog fonda (zbirke) 50 KM. Za istraživanje podataka po zahtjevu korisnika i izradu odgovarajućih uvjerenja Arhiv će naplaćivati po jednom izdatom uvjerenju u novčanom iznosu od 20 KM. Sredstva dobijena po ovom osnovu obavezno će se koristiti za zanavljanje knjižnog fonda biblioteke. Preuzimanje arhivske građe i registraturskog materijala Član 10.

Za pomoć u istraživanju koje pruža arhivista naplatit će se bruto obračun po satu zaposlenika (arhiviste) koji je obavio te poslove. 36 .Član 14. Za tumačenje odredaba ovog Pravilnika nadležan je Upravni odbor Arhiva. III ZAVRŠNE ODREDBE Član 18. Za kopiranje jedne stranice dokumenta utvrđuje se naknada kako slijedi: A-3 format po 0. stručnih i publicističkih radova. Arhiv može vršiti usluge pisanja i izdavanja hronika. fotomonografija.50 KM A-4 format po 0. monografija.20 KM A-5 format po 0. Ova odredba se ne odnosi na lica koja samostalno istražuju u cilju pisanja naučnih. zaključenom između davaoca i korisnika usluga. odnosno ugovoru.10 KM Član 16. Član 17. životopisa. muzejskih i drugih postavki uz naknadu troškova koji se reguliraju posebnim ugovorom. Za potrebe korisnika. Usluge koje nisu obuhvaćene ovim Pravilnikom naplaćivaće se prema posebnom sporazumu. Kopiranje dokumenata Član 15. Prihodi ostvareni pružanjem usluga Arhiva evidentiraju se i koriste na način utvrđen Zakonom o izvršenju budžeta Tuzlanskog kantona.

quantity of material. and due. Series Fund relating to specific areas . etc. time range of material. The time span includes the material from first to last it was produced in archives.For purposes of scientific research in the archives reading room equipped with a microfilm reader. availability. The amount of archival material in the Guide is twofold and is expressed in the archival units (boxes. Name of Fund archival / collection of the last name that he is the creator of the fund or the name under which it is no longer operated.indicates whether the timber can be used without restriction or limitation. Availability . Information on the work of a creator somewhere extensive and detailed. Economy IV. Archival information means that you have shown us that science and intelligence has helped fund (an analytical inventory of AI.areas . societies and associations. and a brief instruction on use. Time range of action points to the creator of the fund during the action of the creator. the possibility of its usage. a letter in the fabric. Latin. fund valuation. as determined by archival measure. archives and collections of funds.g. Valuation involves the integrity of the conservation fund. language structure. time range of activities the fund creators / collection. in meters. III Education. Judiciary II. which means the initial letters of the word state archives and the fund name (example: Bosnia and Herzegovina. the content of the fund. Culture. The letter refers to the type of letters that are written documents (e. Described funds and collections contain the following basic information: name of the fund. the fund signatures.).). The archive material is divided into funds and collections.NOTE TO USERS (USE AND AVAILABILITY) The publication Guide to the archival funds and collections of the Archives of the Tuzla canton presents the archival material held by Archives of Tuzla Canton. Signature Fund / Collection Fund is a short name. given in capitals. Serbian. until today (2011. synthetic inventory SI). Science. which is largely depended on the degree of preservation of archival materials and the degree of arrangement of funds and collections. For the history of the creator fund used are official papers. German. Bosnian.g.Bosnia . The degree of arrangement indicates whether the archival material arranged or is unclear. Background creator fund refers to a brief historical overview of action of the creator of the fund.ATKT OBNOT). history of the creator of the fund. copier and computer dedicated for this purpose. In the Archives of Canton enabled the use of archival material in two ways: . until the end of 2011. In the introductory part of the Guide to the archival funds and collections Archive Canton gives a brief history of archives in Tuzla since its founding 1954.. or under what is known. V Sociopolitical organizations. District Board Tuzla . Tuzla Canton Archive. For ease of use of archives and collections is given an alphabetical list of funds. and historical value of archives. and archival information resources. and sometime they are very scarce. The contents of the fund to provide basic information about the types of documents contained in the fund and on what they relate.where the group is classified archives. which is collected and prepared for use by the Archive from 1954. a series fund. Croatian. monographs and other publications. religious organizations VI and VII Collections. 37 . Language indicates the type of language that refers to the documentation (e. and the same is categorized by area: both management and public service. the degree of arrangement. books. Cyrillic). year. and Turkish).

Request for use of archives users can submit in writing to the Archives. before using the optional familiar with the Regulations on the use of archival material.For legal entities and individuals made the certificate. based primarily on archival sources for education . 38 . Archive provides users with photocopying. and can be easily reached from several directions. Potential users of the same archival materials can be used for the following purposes: to make archive of papers and presentation of certain archival materials for the production of publications. scanning photographs and archival documents.an educational activity of students and other users to prepare and maintain professional. especially from the direction of the southern highway. e-mail and post it on the specified form. accompanied by workers’ Archive is possible near the Archive. Besides the use of archival material. The users can order the phone and via e-mail. Making copies of a larger format. Archives of certificates issued or certified copies of original archive material. the user is obliged to the same order. Archives have photocopying machine and a scanner to A3. copies of documents and certified copies of documents. To the archives freely used. the Archives strive to create the conditions for the use of archival material electronically. Archive of Tuzla Canton headquarters are located in the old part of Tuzla in street Franje Ledera 1. legal and educational facilities for persons in charge of archives in archival institutions. Certified copies of archive documents are legally valid in accordance with the Law on Administrative Procedure. turning at the “Statues” bridge from which the Archive is located 300 meters away. as well as a digital camera.. by telephone. Users are entitled to free access to the archives with the previous regular appointment. Users in addition to archival materials can be used in the Archives reading room and library holdings of specialist libraries in accordance with the Regulations on the use of library holdings. which is issued to users on their request for various purposes. Copying of archives for the users is allowed by the Regulations on the use of archives established price.

professional maintenance. Article 3. 3. II TYPES OF SERVICES PROVIDED BY THE ARCHIVES Article 2. as the customer is obliged to pay the service. 4.Taking over of arhival material from their creators and owners. elimination of unnecessary . then the holder. Issuance of certificates and transcripts for users. are the following: 1. Act on archival activity Canton (hereinafter the Act). 15. Services under this Ordinance shall be determined and jobs art. preservation. and upon request of service users. 2. Processing arhival material in the archive and for users. Types of services provided by the Archives in the preceding Article. Method of execution services Article 4. Providing technical assistance for registry agencies. 6. Services under this Ordinance shall be considered and other activities conducted outside the Archives of the annual plan of work. The annual fee for use of library holdings. if they relate to the protection of archives and Registry Materials (exercise professional supervision. 39 . This Ordinance shall regulate the manner and conditions of service provision by Public Institution Archives Canton (hereinafter Archive) provides legal and physical entities in the Tuzla Canton (hereinafter user services). When the holder of archives and Registry Materials requires Archive service professionals who go beyond the obligations set forth Archive Act and Archive of the annual work plan. 5. Registry arranging of the material.worthless Registry Materials from archival materials and the like) and activities of scientific research and publishing activities.REGULATION ON SERVICES OF PUBLIC INSTITUTION ARCHIVES OF TUZLA CANTON I GENERAL PROVISIONS Article 1.

monographs. However. Archives can organize the production of these papers with the help of foreign collaborators or without them and assume the duties and responsibilities of publishers and organizers. making various settings and the like. the Archives can do the research and collection of archives and records from its holdings and collections. and supplies of registry material for legal and natural persons. and other archival handler).Article 5. separation of archives from the registry materials. For the needs of users. and further implies engagement of employees shall not prejudice the timely performance of core business the Archive preforms. Article 7. the Archives can take the responsibility provided that these jobs get contracted and reimbursed for transportation. And other similar services for users (beyond that of liabilities set forth the annual work plan and the Act). According to existing regulations Archives is required to take systematised and archives listed. Article 6. Taking over of archival material 40 . excretion (destruction of) unnecessary registry materials for destruction and related jobs. preservation of materials and the like. archival technicians. Arranging of archival and registry materials. Supply of services arising from agreements concluded between the Archive and service users. preparation of archival materials for the takeover. To provide technical assistance and guidance for arranging archives and Registry Materials. depending on the conditions of accommodation. III PRICE LIST Providing technical assistance registry offices Article 8. biographies. unscheduled and unprepared for the takeover of archival materials. degree of arrangement. Cost of employee gross hours of Archive paragraph 1 This article establishes the Steering Committee Archive. keeping the necessary records (archival books and the like. as well as from other archives to write a chronicle. sorting and packing materials in archival boxes. the price charged by the employee gross hours (video archivist. and collect a fee for storing materials. Article 9. the separation of Registry worthless material (destruction of) making list of the categories. Archive service charges per meter of length in the amount of 50 KM to 100 KM.).

issuing certificates Article 11.To use more funds (collections) from 50 to 100 KM. Archives can be used without restrictions creators. monograph. museum displays. and for each additional document price is 5 KM. etc. for a document. The use of archival material that is extracted from the archive copy (maps. Article 13. or where it was used. museums and other settings to the reimbursement of expenses that are regulated by special agreement. Funds obtained on this basis must be used for renewing a library book fund. biographies. projects. 41 . To assist in research that provides archivists will be charged to the calculation of gross hourly employees (archivist) who performed these tasks. monographs. For research data on the user’s request and appropriate certificates Archives will charge for a certificate in the amount of 20 KM. Survey data . Access to data stored in archives and collections of the competent state authorities will not be charged. The researchers stored archival material fee is paid: . whose is the work she created for the purposes for which it was created. Postal services will be charged at current postal rates. monograph.Article 10 The Archives charge the cost of equipment to accommodate archival materials. the Archives can make writing and publishing a chronicle. etc. with the issuance of certificates to the amount of the amount collected. Article 12. The research data and evidence on the issue of property-legal relations is in cash is 20 KM. Payment is made on Archive’s account or in cash. Survey data to create Chronicle. in the amount of 5 KM to 50 KM per bill plus gross hourly employee who has been with the material .To use a fund (collection) 50 KM . Funds are paid at the cash will be transferred to the archive account.) Will be charged for services using materials depending on the volume. depending on the amount of material and degree of arrangement. at a meter in length the amount of 200 KM to 400 KM.. Article 14 For the needs of users. To use the library book fund Archive user pays fee of 10 KM per year.

20 A-5 format of 0. professional and other works.10 KM Article 16 Services not covered by this Ordinance naplaćivaće by special agreement or contract concluded between providers and service users. Article 17 Income generated by providing services Archive recorded and used in the manner prescribed by the Law on budget execution of the Tuzla Canton.This provision does not apply to persons who independently investigated with the aim of writing a scientific. III FINAL PROVISIONS Article 18 Management Board of the Archives is responsibile for the interpretation of the provisions of this Ordinance. Copying of documents Article 15 To copy a single page document establishes the fees as follows: A-3 format for 0.50 KM A-4 format at KM 0. 42 .

Pregled arhivskih fondova i zbirki .

.

dokumentacija za rad na obnovi naselja. podaci o građevinskim preduzećima. zanatskih radionica. putara i referenata raznih odjeljenja sreskih narodnih odbora (i dosijea ). putara. podaci o mlinovima.I. (23. zidare. škola. dokumentaciju o formiranju matičnih područja sreskih narodnih odbora. o stanju rudnika i industrijskih preduzeća. 8. sprovođenju izbora u selima. rješenja o nastupu na dužnost. mjesnih i gradskih narodnih odbora. 3. suzbijanju pjegavca. . konstituisanju narodnih odbora. o zdravstvenom prosvjećivanju stanovništva i organizovanju zdravstvene službe. pregled površina zasijanog zemljišta. stočarstvo i šumarstvo Odjeljenje za finansije Personalno odjeljenje Odjeljenje za prosvjetu Odjeljenje za narodno zdravlje i socijalno staranje Odjeljenje za industriju. kretanju zaraznih bolesti u Okrugu. – 1947. nadničara i drugih zaposlenika nekih odjeljenja sreskih narodnih odbora kao i preduzeća na teritoriji OKNOT-a. mostova. nasipa. UPRAVA I JAVNE SLUŽBE Okružna i oblasna uprava Okružni narodni odbor Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/OKNOT Vremenski raspon građe: 1944. Količina građe: 32 knj.5 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži dokumentaciju o formiranju sreskih komisija za ratnu štetu. o radu analfabetskih tečajeva. Serije u fondu: 1. nesretnim slučajevima i povredama na radu. odobrenja za građevinske radove. Planske komisije i Državnog arbitražnog vijeća.. 7. premještaju i prestanku rada učitelja. 5. organizovanju kurseva za administrativne službenike. poslovanju komisija za oduzimanje ratne dobiti. postavljanje sudija. platni spiskovi službenika. uslovima rada u pojedinim preduzećima. 81 kut. o stanju školskih zgrada. odluke o osnivanju okružnih građevinskih preduzeća. zanatstvo i rudarstvo Odjeljenje za građevinarstvo i saobraćaj 45 . izvještaji o stanju poljoprivrede. U fondu se nalaze i zapisnici i izvještaji o radu na narodnom prosvjećivanju. popisi trgovačkih radnji. 2. pčelarskim zadrugama. spisi Tehničke baze. 4. zapisnike i zaključke sa sjednica sreskih. služitelja. Opšte odjeljenje – Sekretarijat Odjeljenje za radne odnose Odjeljenje za poljoprivredu. tesare. bolnica. 6. 9.

podizanje opšte kulture. ali i za rješavanje ličnih prava. staranje o pravilnoj upotrebi. nadzor nad srednjoškolskom nastavom itd. a najviše je došla do izražaja aktivnost odsjeka za ishranu. Nadležnost okruga obuhvata staranje i nadzor nad sprovođenjem opštih zadataka državne uprave i politike Savezne vlade i vlade Republike.10. nakon oslobođenja Tuzle. šumarstvom. Okružni narodnooslobodilački odbor Tuzla svoju aktivnost razvija tek nakon konačnog oslobođenja Tuzle. S obzirom na razvoj vojne situacije i ponovnog zauzimanja Tuzle od strane okupatorskih i kvislinških jedinica. septembra 1944. donesena 3. narodnog prosvjećivanja. 14. 12. oktobra mjeseca 1943. raspodjeli i podizanju službeničkih kadrova. građevinarstvom. Ovom podjelom Tuzlanski okrug obuhvata 12 srezova. godine. stanja i razvoja svih privrednih grana (industrije. Narodna skupština FNRJ je donijela Opšti zakon o narodnim odborima kojim se učvršćuju narodni odbori i njihov aparat. te može poslužiti za proučavanje razvoja uprave. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AI Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1943. Godine 1945. a decembra mjeseca 1947. godine. Građa sadrži vrijedne podatke za razne istraživačke teme. jer postaju u pravnom pogledu rukovodeći državni organi na svojoj teritoriji. godine). sprovođenje i nadzor nad izborima. trgovinom i radnim odnosima. po kome se ista dijeli na sedam okruga koji se dijele na srezove. ostvarenje plana. godine Vlada NR Bosne i Hercegovine donosi Uredbu o dopuni uredbe o prenosu poslova koje su vršili okružni narodni odbori na druge državne 46 . godine. Jezik u građi: bosanski.. Predsjedništvo Narodne skupštine Bosne i Hercegovine donosi Zakon o teritorijalnoj podjeli Federalne Bosne i Hercegovine na okruge. Historijat stvaraoca fonda: Okružni narodni odbor Tuzla. srezove i područja mjesnih narodnih odbora. Maja mjeseca 1946. a rad se odvija u preko deset odjeljenja. jer je rukovodio cjelokupnim snabdijevanjem vojnih jedinica na području istočne Bosne kao i snabdijevanjem pasivnih i opljačkanih srezova. rukovođenje i kontrola nad industrijom. obnove i izgradnje porušenih naselja. 13. septembra 1944. – 1947. građevinarstva. 11. Tako je ovaj odbor djelovao preko šest odsjeka. pod nazivom Inicijativni Okružni narodnooslobodilački odbor Tuzla. srpski. dobro je sačuvan i pruža mogućnosti za proučavanje izgradnje aparata državne vlasti u BiH kao i konstituisanja narodnih odbora na teritoriji Okruga Tuzla. Odjeljenje za trgovinu i snabdijevanje Tehnička baza Planska komisija Državno arbitražno vijeće pri OKNOT Knjige Valorizacija fonda: 2 Fond nije cjelovit. zanatstva. kulturnog života. formiran je. hrvatski Pismo u građi: latinica. kada su već postojali propisi za područje Bosne i Hercegovine o djelovanju svih organa nove vlasti (Odluka Predsjedništva ZAVNOBiH-a o stvaranju organa javne uprave. saobraćaja).

hrvatski Pismo u građi: latinica. stranih i domaćih državljana. Okružna uprava narodnih dobara Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/OUNDT Vremenski raspon građe: 1945. 4. donesena je Odluka o prelazu neprijateljske imovine u državnu svojinu. jer se prenose u nadležnost odgovarajućih ministarstava prema granama državne uprave kojima rukovode.2 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži dokumentaciju o pokretnim i nepokretnim dobrima i pravima. srpski. Serije u fondu: 1. osim onih koji su se vršili u funkciji višeg državnog organa.novembra 1944. a može poslužiti kao pomoćni izvor za istraživanja o prelasku u državno vlasništvo neprijateljske imovine i imovine koju su neprijateljske vlasti otuđile. Jezik u građi: bosanski. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SAP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1944. 2. 3. Sreska uprava narodnih dobara Tuzla Sreska uprava narodnih dobara Brčko Sreska uprava narodnih dobara Zvornik Sreska uprava narodnih dobara Srebrenica Sreska uprava narodnih dobara Zavidovići Sreska uprava narodnih dobara Gradačac Referat narodnih dobara Bosanski Šamac Valorizacija fonda: 2 Fond nije cjelovit. Količina građe: 13 kut. ali i za rješavanje ličnih . (3. o državnoj upravi nad imovinom neprisutnih lica i o sekvestru nad imovinom koju su okupatorske vlasti prisilno otuđile. 6. zemljišnim posjedima. 21. pravima industrijske svojine i drugim pravima okupatora i njihovih saradnika. Historijat stvaraoca fonda: Na Trećem zasijedanju AVNOJ-a.godine u Beogradu. – 1947. U smislu ove 47 . 5. – 1947. 7. preduzećima.građanskih prava.organe. po kojoj se svi poslovi prenose na sreske i gradske narodne odbore.

udjeli. Na osnovu ove Odluke 18. prema prilikama i potrebama. Okružna uprava narodnih dobara Tuzla sadrži građu Sreske uprave narodnih dobara Tuzla. društva. Količina građe: 35 knj. potraživanja. list FNRJ” broj 86/46). – 1952. Zavidovići (Žepče). Oblasni NOO za istočnu Bosnu je izdao raspis da se kod okružnih NOO. sreskih i opštinskih odbora osnuje poseban organ narodne vlasti pod nazivom Uprava narodnih dobara. Brčko. Zvorniku i Bosanskom Šamcu). list FNRJ” broj 64/46) i Zakon o zaštiti opštenarodne imovine i imovine pod upravom države (“Sl. (48 d/m) 48 . kuće. fondovi..Odluke smatraju se pokretna i nepokretna dobra i prava. Srebrenica. rudarska prava. Zvornik i Uprave narodnom imovinom pri Okružnom narodnom odboru Sarajevo – Sreski narodni odbor Žepče . okružne uprave narodnih dobara koje bi bile osnovne jedinice i glavni nosioci u konkretnom sprovođenju opštih uputa i planova centralne zemaljske Državne uprave narodnih dobara. preduzeća sa svim postrojenjima i zalihama. prava uživanja. prije nego što su doneseni propisi i upute. svakovrsna platežna sredstva. list FNRJ” broj 63/46). pokazalo se korisnim posebno u srezovima u kojima je bilo mnogo imovine koja je trebala preći u državnu svojinu (u Brčkom. zemljišni posjedi. Cilj postavljanja sve podržavljene ili sekvestirane imovine pod udar i nadzor Državne uprave narodnih dobara jeste maksimalno iskorištavanje te imovine za plansku proizvodnju radi bržeg i uspješnijeg dobijanja pobjede u narodnooslobodilačkom ratu i za stvaranje uslova za uspješnu ekonomsku obnovu i izgradnju Jugoslavije kao cjeline i svih njenih federalnih jedinica. list DFJ” broj 63/45) po kojem će Državna uprava svoje zadatke vršiti preko zemaljskih uprava narodnih dobara čija će se organizacija u pojedinim federalnim jedinicama dovesti u sklad sa odredbama ovog Pravilnika. Bijeljini. hartije od vrijednosti. prava industrijske svojine i druga imovinska prava.konfiskacije. Oblasni narodni odbor Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/OBNOT Vremenski raspon građe: 1949. 183 kut. šume. Međutim. a sve to u cilju da se što više i bolje sačuva imovina koja prelazi u državnu svojinu ili pod državnu upravu. Godine 1946. Bosanski Šamac. dragocjenosti. Zakon o postupanju sa imovinom koju su sopstvenici morali napustiti u toku okupacije i imovinom koja im je oduzeta od strane okupatora i njihovih pomagača (“Sl. namještaji. koji su dužni pružiti punu potporu u vršenju zadataka. autorska prava. akcije. udruženja svake vrste. uprave narodnih dobara nisu bile predviđene uputama koje su kasnije date. sarađuju sa sreskim i mjesnim narodnooslobodilačkim odborima. sreske ili opštinske. Iako ovakve. učestvovanja u radnjama i preduzećima. Gradačac. Sva ova imovina se stavlja pod upravu i nadzor Državne uprave narodnih dobara pri Povjereništvu za trgovinu i industriju. To je podrazumijevalo da Okružni odbori. godine donesen je Pravilnik o organizaciji Državne uprave narodnih dobara (“Sl. pri okružnim narodnooslobodilačkim odborima. Povjereništvo za industriju NKOJ u Beogradu je proslijedilo raspis Državne uprave narodnih dobara (“Privremena uputa federalnih jedinica za organizovanje Državnih uprava narodnih dobara na njihovom području”) u kojem se kaže da bi trebalo organizovati. augusta 1945. Prezidijum narodne skupštine FNRJ donio je: Zakon o prelazu u državnu svojinu neprijateljske imovine i o sekvestraciji nad imovinom odsutnih lica (“Sl.

Jezik u građi: bosanski. planovi i izvještaji povjerenika pojedinih odjeljenja. 15. evidencije članova mjesnih. 4. rješenja o osnivanju preduzeća i škola i prenosu nadležnosti. kao i nadležnosti OBNOT-a (rješavanje u drugom stepenu po žalbama protiv rješenja sreskih i gradskih narodnih odbora). Opšte odjeljenje – Sekretarijat Povjereništvo rada Povjereništvo za poljoprivredu i šumarstvo Povjereništvo za komunalne poslove. nesreće na poslu. spiskovi građevinskih objekata i radova po sektorima vlasništva. republičkog i lokalnog značaja. sprovođenja odluka i zadataka Vlade i drugih viših organa. 13. organizacioni i politički problemi u seljačkim radnim zadrugama. politička i privredna djelatnost oblasti kao upravno-teritorijalne jedinice te može poslužiti za proučavanje razvoja narodne vlasti. 11. obnova naselja. lokalnu privredu. izbora. popisi mašina. 3. 10. 6.» .planovi proizvodnje. planovi investicija ipoljoprivredne proizvodnje. ali je dobro sačuvan. pov. uređaja u zadružnom i privatnom sektoru. industriju i zanatstvo Povjereništvo za građevinarstvo Povjereništvo za saobraćaj Povjereništvo za trgovinu. izgradnja kolonističkih kuća. 14. kadrova. konferencija. Serije u fondu: 1. zapisnici i izvještaji inspekcije rada. hrvatski Pismo u građi: latinica. radne snage. U građi ima dokumenata koji su označeni kao «pov. 9. spiskovi preduzeća saveznog. 7.» i «str. 2. sjednica. 8. 5. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AI Stepen sređenosti: arhivistički sređen 49 . rekapitulacija planova. 12.Sadržaj fonda: Fond sadrži: zapisnike sa savjetovanja. snabdijevanje i državne nabavke Povjereništvo za turizam i ugostiteljstvo Povjereništvo za prosvjetu i kulturu Povjereništvo za narodno zdravlje i socijalno staranje Povjereništvo za finansije Personalno odjeljenje Oblasna kontrolna komisija Oblasna planska komisija Knjige Valorizacija fonda: 2 Fond nije cjelovit. rješenja o sistematizaciji službeničkih mjesta u OBNOT. Građa u ovom fondu sadrži vrijedne podatke za razne istraživačke teme. U nadležnosti ovoga Odbora i njegovih upravnih tijela bila je cjelokupna društvena. rješenja o eksproprijaciji i arondaciji zemljišta. sreskih i gradskih narodnih odbora na teritoriji OBNOT-a. srpski.

Ovaj Odbor je u početku radio kao Privremeni oblasni narodni odbor Oblasti tuzlanske i djelovao shodno Opštem zakonu o narodnim odborima preko Izvršnog odbora koji ima sekretarijat kao svoj aparat za vršenje zadataka opšte uprave i koordinacije rada (Zakon o izboru i radu privremenih oblasnih narodnih odbora i o načinu prenosa nadležnosti na oblasne narodne odbore. narodno zdravlje. rad. te planska komisija i kontrolna komisija. a pojedine opštine su bile i gradske opštine. šumarstvo. godine od strane Narodne skupštine NR BiH (“Sl. prosvjetu i kulturu. u kojima postoje oblasti. 2 pov.. treba da donesu propise o njihovom ukidanju i o prestanku rada oblasnih narodnih odbora (“Sl. Historijat stvaraoca fonda: Pošto su se funkcije i zadaci postojećih lokalnih organa državne vlasti i uprave (mjesni. Predsjedništvo. Oblasni narodni odbor Tuzla je prestao sa radom 1952. Ukazom o prestanku važnosti ukaza o obrazovanju oblasti kao administrativno-teritorijalnih jedinica i privremenih narodnih odbora oblasti. list FNRJ” broj 51/51). građevine. 12 fasc. aprila 1949. gradove i opštine. maja) i Zakona o sprovođenju reorganizacije narodnih odbora jer je teritorija NR Bosne i Hercegovine. usklađivao rad svih odbora na području oblasti u poslovima opšteg i lokalnog značaja itd. Prezidijum Narodne skupštine FNRJ je donio Ukaz o obrazovanju oblasti kao administrativno-teritorijalnih jedinica i privremenih narodnih odbora oblasti na teritoriji narodnih republika. narodne republike. list NR BiH” broj 11/52 od 05. Obavljao je upravne i izvršne poslove. (17. koji je donio Prezidijum narodne skupštine FNRJ. marta 1949.. list NR BiH” broj 16/49). – 1952. obrazuje se Tuzlanska oblast sa sjedištem Oblasnog narodnog odbora u Tuzli i obuhvata 18 srezova. podijeljena na srezove.Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1949. ovim novim Zakonom. ugostiteljstvo i turizam. “Sl. a odbornike će birati na svojim zasijedanjima sreski i gradski narodni odbori sa područja oblasti.5 d/m) 50 . Zakonom o administrativno-teritorijalnoj podjeli NR BiH na oblasti donesenim 19. U okviru Oblasnog odbora postoje povjereništava: za poljoprivredu. obezbjeđivao primjenu i ostvarenje opštih propisa i smjernica najviših organa državne vlasti i uprave. kulturni i privredni razvoj oblasti. industriju.godine na osnovu Zakona o ukidanju oblasti (“Sl. socijalno staranje. na osnovu koga se u Tuzli obrazuje Sekretarijat Vlade sa zadatkom da izvrši sve potrebne predradnje oko osnivanja i organizovanja Oblasnog narodnog odbora. 130 reg. list NR BiH” broj 16/49). komunalne poslove. gradski i sreski narodni odbori) uvećali i razgranali u uslovima izgradnje socijalizma. osim u Crnoj Gori. Količina građe: 14 knj.. godine donijela Rješenje o obrazovanju komisije za formiranje oblasnih narodnih odbora i sekretarijata za organizovanje oblasnih narodnih odbora. – 1994. Vlada NR Bosne i Hercegovine je 25. kako bi se ujedinilo više srezova (“Sl. list FNRJ” broj 26/1945). lokalni saobraćaj. finansije. Okrug Tuzla (Skupština. trgovinu i snabdijevanje. Koordinacioni i Izvršni odbor) Signatura fonda: BiH-ATKT/OT (SPKI) Vremenski raspon građe: 1992.

Civilna zaštita. Akta Skupštine Okruga Predsjedništvo Okruga Izvršni odbor Okruga Koordinacioni odbor Okruga Valorizacija fonda: 2 Fond nije cjelovit. Okrug na svom području obezbjeđuje društveno organizovanje i povezivanje građana. godine. list R BiH’’ br. ali predstavlja vrijedan izvor za proučavanje djelovanja i rada organa Tuzlanskog Okruga u ratnom periodu 1992. Ugljevik. pomenute Uredbe donesen je Statut Okruga na sjednici Skupštine održane 27. 51 . Izvršni odbor. 1/93. 1992. organizovanje. kao i efikasno i neprekidno funkcionisanje političkog sistema. Prava i dužnosti Okruga su: mobilizacija svih raspoloživih ljudskih snaga i materijalnih sredstava i mogućnosti radi stalnog jačanja oružane borbe na području Okruga i uspješnog funkcionisanja političkog i ekonomskog sistema. Jezik u građi: bosanski. Lukavac. godine (“Sl. vezama rukovođenja i kriptozaštitom i drugim oblicima organizovanog otpora. odluka. Zvornik i Živinice. Kalesija. Bijeljina. Srebrenica. srpski. uputstava. Bratunac. Srebrenik.Sadržaj fonda: Fond se sastoji se od zapisnika sa sjednica. zaključaka. Šekovići. Predsjedništvo. dopisa. Odjeljenje zajedničkih službi. 4. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: ograničena Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1992. preduzeća i drugih pravnih lica. zahtjevi. 2. Vlasenica. Na osnovu člana 9. Lopare. ITC TV Okruga. Gračanica.12.). 3. upotreba i rukovođenje civilnom zaštitom. dopisi). Gradačac. Brčko.) obrazovan je Okrug Tuzla za područje opština: Banovići. Orašje. – 1994. Koordinacioni odbor. informacija nastalih u radu organa Tuzlanskog okruga – Skupština. Inspekcije. zadovoljavanje osnovnih materijalnih i drugih potreba oružanih snaga i stanovništva. a radi ostvarivanja poslova i zadataka od značaja za organizovanje i pripremanje građana za otpor agresoru i rukovođenje tim otporom. izvještaja. – 1994. Sekretarijat za pravosuđe i upravu i Opština Srebrenik (saglasnosti. a sjedište Okruga je u Tuzli. Tuzla. Historijat stvaraoca fonda: Uredbom sa zakonskom snagom o obrazovanju i radu okruga (“Sl. Sekretarijat društvenih djelatnosti i radnih odnosa. Serije u fondu: 1. Kladanj. potvrde. glasnik Okruga Tuzla’’ br. Sekretarijat za privredu i finansije. službom osmatranja i obavještavanja. 12/92.

Skupština Okruga – najviši organ vlasti (ima 39 odbornika.- usmjeravanje rada preduzeća i drugih pravnih lica radi zadovoljavanja materijalnih i drugih potreba od posebnog značaja za organizovanje i vođenje oružanog otpora. a sačinjavaju je po 2 odbornika iz reda odbornika u skupštinama opština i 3 odbornika iz reda odbornika Skupštine opštine Tuzla). sekretar Okružnog sekretarijata za obnovu i razvoj i načelnik Okružnog štaba civilne zaštite su po položaju članovi Izvršnog odbora. Okružni organi uprave koje obrazuje Skupština Okruga na prijedlog Izvršnog odbora. sekretar Okružnog sekretarijata odbrane. Izvršni odbor Okruga je izvršni organ Okruga i ima 11 članova. sekretar Okružnog sekretarijata za društvene djelatnosti i radne odnose. Predsjedništvo Okruga obrazuje Skupština Okruga i sastoji od predsjednika i određenog broja članova. njena unutrašnja organizacija i način ostvarivanja prava i dužnosti utvrđuju se poslovnikom. organizovanje najšireg otpora agresoru na području Okruga i rukovođenje tim otporom. 3. Članovi predsjedništva su: dopredsjednici Skupštine. članovi po funkciji i određeni broj članova koje bira Skupština Okruga. utvrđivanje organizacije i rada okružnih organa uprave i drugih okružnih organa i stvaranje uslova za njihov uspješan rad. dva dopredsjednika ( koji se biraju iz reda odbornika Skupštine Okruga) i sekretara (koga imenuje Skupština). 2. preduzimanje mjera zaštite i spasavanja. Skupština ima: predsjednika. Okružni sekretarijat za privredu i finansije. Poslove za potrebe Predsjedništva vrši sekretar Skupštine. sekretar Okružnog sekretarijata za pravosuđe i upravu. Za vršenje upravnih. 52 . Poslove i zadatke iz okvira prava i dužnosti Okruga vrše: 1. 4. Okružni sekretarijat za pravosuđe i upravu. Sekretar Okružnog sekretarijata odbrane. Rad Skupštine Okruga. načelnik Centra službi bezbijednosti iz sjedišta Okruga i komandant Okružnog štaba civilne zaštite. Okružni centar za obavještavanje i Okružna jedinica veze. stručnih i drugih poslova iz okvira prava i dužnosti Okruga obrazuju se okružni sekretarijati kao inokosni organi uprave. a naročito zbrinjavanja stanovništva i angažovanje jedinica i drugih snaga civilne zaštite na saniranju posljedica izazvanih ratnim dejstvima na izrazito nastradalim područjima. Izvršni odbor ima dva dopredsjednika koji se biraju iz reda članova Izvršnog odbora i sekretara koga imenuje Izvršni odbor. Ostale članove bira Skupština Okruga na prijedlog Komisije za izbor i imenovanja. ugroženosti i težini ratom izazvanih posljedica na pojedinim područjima Okruga. Posebni okružni organi se obrazuju za vršenje poslova i zadataka iz okvira prava i dužnosti Okruga u oblasti vojne i civilne odbrane. osim iz oblasti unutarnjih poslova. Okružni organi uprave su: Okružni sekretarijat odbrane. Predsjednik Skupštine Okruga je po položaju predsjednik Predsjedništva. Predsjednik Izvršnog odbora. povezivanje snaga odbrane i usmjeravanje ljudstva i materijalnih sredstava opština prema stepenu važnosti zadataka i mjera. Okružni sekretarijat društvenih djelatnosti i radnih odnosa. organizovanje i vršenje poslova i zadataka koji se Uredbom i drugim propisima stave u nadležnost Okruga. Okružni štab civilne zaštite. sekretar Okružnog sekretarijata za privredu i finansije. 5. Okružni sekretarijat za obnovu i razvoj. a sačinjavaju ga predsjednik. Posebni okružni organi su: Okružni štab odbrane.

registraturski sređen i može poslužiti kao izvor za istraživanje ratnih događaja na području sjeveroistočne Bosne u periodu 1992. Jezik u građi: bosanski. godine (zapisnici svjedočenja o ratnim zločinima. Drugi okružni organi čija se organizacija i djelokrug organa utvrđuju se posebnom Uredbom sa zakonskom snagom.6. 25 kov. Količina građe: 11 knj.. 3 reg. godine Odlukom Općinskog vijeća Tuzla. Kasnije je prerasla u Okružnu komisiju za prikupljanje činjenica o ratnim zločinima na području Tuzlansko-podrinjskog kantona.. srpski.-2001. Kazneno-popravne organizacije. a posljednji naziv je Državna komisija za prikupljanje činjenica o ratnim zločinima. 2. Više javno tužilaštvo. fotografije. 6 VHS kaseta. – 2001. – 2001. Serije u fondu: 1. 4. 96 fasc. Komisija za savremenu građu Tuzlanskog kantona Signatura fonda: BiH-ATKT/KZSGTK Vremenski raspon građe: 1992. godine. hrvatski Pismo u građi: latinica. – 1995. Viši sud za prekršaje. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: PrP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: ograničena Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1992. 9 audiokaseta (26 d/m) Sadržaj fonda Fond sadrži građu koja je nastala radom Komisije za period 1992. 53 .. godine i sadrži raznovrsnu dokumentaciju svjedočenja o događajima i ratnim zločinima na području sjeveroistočne Bosne za period 1992.. novinski članci. 6 kut.. 5. snimci i audiokasete). Svjedočenja – izjave svjedoka Dosijea za osnovano osumnjičene osobe (po opštinama) Spiskovi evidentiranih logoraša u raznim logorima Video i audio kasete – spiskovi Protokoli Valorizacija fonda: 2 Fond je cjelovit. Poslove i zadatke iz oblasti pravosuđa i izvršenja krivičnih i prekršajnih sankcija u Okrugu vrše: Viši sud. – 1995. 3. Historijat stvaraoca fonda: Komisija je osnovana 1992.

te knjiga izlaznih faktura. procjene.. – 1995. Napomena: preuzeta je i knjiga o procjeni ugroženosti iz 1987.Kantonalni štab civilne zaštite Tuzla Signatura: BiH – ATK/KŠCZ Vremanski raspon građe: 1988. dostavna knjiga za mjesto. 3. Preuzete su i osnovne i pomoćne evidencije i akta: djelovodnici. 2 sv.godine i dostavna knjiga za mjesto za period 1993. – 1999. rasposedi. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SAP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: ograničena Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1988. 4. manja količina finansijske dokumentacije – uglavnom platne liste i spiskovi ličnih dohodaka. Količina građe: 9 knj. Finansijska dokumentacija 3. hrvatski Pismo u građi: latinica. Serije u fondu: 1. odluke. izvještaji. sklonišna mjesta. (4. srpski. interna dostavna knjiga. Knjige Valorizacija fonda: 3 Iako necjelovit. Jezik u građi: bosanski. operativni planovi. 2. fond je registraturski sređen te može poslužiti u proučavanju rada i djelovanja Kantonalnog štaba civilne zaštite na području Kantona u navedenom periodu. obavještenja. naredbe itd. Opšta dokumentacija 2. 38 reg. Okružni štab civilne zaštite Tuzla Kantonalni štab civilne zaštite Tuzlansko-podrinjskog kantona Štab civilne zaštite Tuzlansko-podrinjskog kantona Kantonalni štab civilne zaštite Tuzlansko-podrinjskog kantona 54 ..5 d/m) Sadržaj fonda: Fond se sastoji od dokumentacije koja se odnosi na djelovanje i rad Sekretarijata odbrane Tuzla (segment civilne zaštite) i Okružnog štaba civilne zaštite Tuzla i to: opće dokumentacije – planovi. – Promjene naziva stvaraoca fonda: 1.

zahtjeve za pomoć. godine. Po osnivanju. čijim je članom 33..12. Serije u fondu: 1. tehničkotehnoloških i drugih nesreća i opasnosti. Odluku o osnivanju Kantonalnog štaba civilne zaštite br. kao poseban okružni organ formiran Okružni štab civilne zaštite Tuzla s ciljem vršenja poslova i zadataka iz okvira prava i dužnosti Okruga u oblasti civilne zaštite. račune.12. Osnovan je radi obavljanja stručno-operativnih i drugih poslova u oblasti civilne zaštite na području Tuzlansko-podrinjskog kantona. list Republike Bosne i Hercegovine“ br. Količina građe: 3 knj. 01-011-93-3/97.). informacije.).1997. a na projedlog Vlade kantona. narudžbenice. Finansijska dokumentacija 3. finansijsku dokumentaciju (otpremnice.Historijat stvaraoca fonda: Na osnovu člana 9. Okružnom štabu civilne zaštite Tuzla je pripala građa koja se odnosi na rad i djelovanje Sekretarijata odbrane Tuzla – segment civilne zaštite od 1988. 55 . dopise. na području Kantona. pozive i sl. Knjige Valorizacija fonda: 3 Iako necjelovit fond je registraturski sređen. godine je donijela Statut Okruga. knjige – djelovodni protokoli i knjiga pošte koji se odnose na djelovanje i rad Ureda za povratak. (10 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži arhivu protokola (obavijesti. elementarnih nepogoda. odluke o dodjeli pomoći itd. 12/92) Skupština Okruga Tuzla na sjednici 27. te može poslužiti u proučavanju rada i djelovanja Ureda za povratak na području Tuzlanskog kantona u navedenom periodu. u miru i u ratu. Ured za povratak prognanih Tuzlanskog kantona Signatura: BiH – ATKT/UZPPTK Vremanski raspon građe: 1994. kulturnih i drugih dobara od ratnih razaranja. 81 reg. Arhiva protokola 2. ulaz-izlaz robe. da bi Skupština kantona na svojoj sjednici 29. zahtjeve. priprema i sprovodi sistem zaštite i spasavanja ljudi i materijalnih. donijela je Skupština Tuzlansko-podrinjskog kantona.1992. U aprilu mjesecu iste godine Odlukom o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Kantonalnog štaba civilne zaštite naziv Kantonalnog štaba je promjenjen u Štab civilne zaštite Tuzlansko-podrinjskog kantona. – 2004. Uredbe sa zakonskom snagom o obrazovanju i radu okruga („Sl. Njegov zadatak je bio da organizuje. godine donijela odluku o ponovnom vraćanju naziva Kantonalni štab civilne zaštite.

02/1-120-5425/97. i 33. Ured je vršio poslove koji se odnose na koordinaciju aktivnosti na sprovođenju programa povratka raseljenih lica – prognanika i izbjeglica na područja sa kojih su protjerani. Ured za povratak raseljenih lica – prognanika i izbjeglica Vlade Tuzlansko-podrinjskog kantona 3.1996. socijalnu politiku i izbjeglice Tuzlansko-podrinjskog kantona. („Sl. Krajem iste godine članovima 32. novinske i ostalo) vezane za proces povratka raseljenih lica i izbjeglica. Predsjednik Tuzlanskog kantona Signatura: BiH – ATKT/PTK Vremanski raspon građe: 1992. Zadužen je i za vođenje arhivsko-dokumentacionog centra za prikupljanje i čuvanje dokumentarne građe (foto.Jezik u građi: bosanski. Koordinacioni odbor za sprovedbu programa povratka prognanika 2. i 4/95. 17/00. 8/96). – 2003. izbjeglice i povratnike je prestalo sa radom. Promjene naziva stvaraoca fonda: 1. 2 pov. Zakona o Vladi Tuzlansko-podrinjskog kantona („Sl. filmske. novine TK” br. (25.. 204 reg.08. kao i za organiziranje i vođenje medijskih aktivnosti i kampanje na sprovedbi programa povratka.. da Ured za povratak raseljenih lica – prognanika i izbjeglica nastavlja sa radom kao Organizaciona jedinica u sastavu Ministarstva za rad. 2/94. izbjeglice i povratnike u čijem sastavu je djelovao Ured za povratak prognanih Tuzla. i 25. Količina građe: 19 knj. 6 fasc. 30. a njegove poslove preuzelo je Ministarstvo za obnovu. a prestala je važiti Odluka o obrazovanju i sastavu Koordinacionog odbora za sprovedbu programa povratka prognanika (br. godine formirano je Ministarstva za raseljena lica. Tokom 2000. Dana 27. godine Vlada Tuzlansko-podrinjskog kantona je donijela Odluku br.5 d/m) 56 . 4 kut. novine TPK“ br. srpski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SAP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: ograničena Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1994.) Ministarstvo za raseljena lica. 02/1-6781/96. a na osnovu čl. 02/1-111-6098/96 od 16. stava 1.03. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlanskog kantona (“Sl... Ured za povratak prognanih Tuzla Historijat stvaraoca fonda: Uredbom br. hrvatski.1997.2004. godine).. razvoj i povratak. novine TPK“ br.) obrazovan je Ured za povratak raseljenih lica – prognanika i izbjeglica Vlade Tuzlansko-podrinjskog kantona.

saglasnosti. Promjene naziva stvaraoca fonda: 1. srpski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SAP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: ograničena Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1992. Ustavnim zakonom Tuzlansko-podrinjskog kantona br. Skupština ima predsjednika koji predstavlja istu. priznanja. plakete. 3. Predsjednik Tuzlanskog kantona 1999. – 2003. Jezik u građi: bosanski. te vrši druge poslove utvrđene Zakonom. informacije. imenovanja. obavještenja. Statutom i drugim propisima koje mu povjeri Skupština Okruga. djelovodni protokoli. pozivnice. zaključci. Nakon transformacije Okruga u Tuzlanskopodrinjski kanton. zahtjevi za pomoć. a čine je: nacrti zakona. Serije u fondu: 1. 2.2003. 57 . odluke.12. dopisi. fotografije.. Predsjednik Skupštine Okruga 1992. Opći i pravni poslovi Finansijska dokumentacija Dokumentacija organa upravljanja Radni odnosi Knjige Valorizacija fonda: 2 Građa fonda je vrijedna jer može poslužiti u istraživanju i proučavanju rada Predsjednika. ispričnice. – 1999. priprema i saziva sjednice Skupštine Okruga. i opštih akata Skupštine. Uredbom. kao izvršnog organa vlasti Kantona. 2. 5. sporazumi. 01-011-3/94. zahvalnice. ugovori. bilteni. interne dostavne knjige. Predsjednik Tuzlansko-podrinjskog kantona 1994.1992. čestitke. stara se o izvršavanju odluka i drugih propisa. hrvatski. sudski predmeti. od 22. posjete delegacija. materijali sa sjednica. 4.Sadržaj fonda: Fond se sastoji od dokumentacije koja se odnosi na rad i djelovanje Predsjednika Tuzlanskog kantona. – 1994. radni odnosi. 3. godine određeno je da je Skupština Okruga najviši organ vlasti u okviru prava i dužnosti okruga. kapitalna ulaganja. Historijat stvaraoca fonda: Statutom Okruga donesenim na sjednici 27. zahtjevi itd.

urgencije. Amandmanom I. koje odobrava Skupština. odluke. godine (“Sl. raspuštanje Skupštine kad ona ne uspije donijeti budžet Kantona prije početka budžetske godine. 1/94. rješenja. izvještaje. uz saglasnost zakonodavnog tijela Federacije. u skladu sa Ustavom Federacije. – 1995. kada je Odlukom Visokog predstavnika za BiH. razmatranje izvještaja ombudsmena i osiguravanje uslova za njihov rad. 2002.149/02. dopise i sl.. davanje pomilovanja za djela utvrđena kantonalnim zakonima. Kao stvaralac građe Predsjednik Tuzlanskog kantona je djelovao do 2002.16/02). popisi ratne štete.) uređeno je da izvršnu vlast vrši Predsjednik sa Kantonalnom Vladom. izvršavanje i drugih poslova koje mu povjeri Skupština. Predsjednik kantona je nadležan za: imenovanje Vlade kantona. 04. novine TK’’ br. godine. staranje o ostvarivanju saradnje sa organima Federacije i rukovođenje radom Vlade. pa je tako i funkcija Predsjednika promjenila naziv u Predsjednik Tuzlanskog kantona.5 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži zapisnike sa sjednica. podnošenje zahtjeva Ustavnom sudu radi utvrđivanja dali je predloženi ili usvojeni propis koji donosi organ kantonalne ili općinske vlasti u skladu sa Ustavom Federacije. godine ukinut.) naziv Kantona je promjenjen u Tuzlanski kanton.augusta 1994. predložen zakon ili zakon koji je usvojila Skupština u skladu sa Ustavom Federacije. koju potvrđuje Skupština. 3/99. te je 2004. podnošenje zahtjeva Ustavnom sudu radi utvrđivanja da li je Ustav Kantona ili Ustavni zakon i amandman na Ustav ili Ustavni zakon. devizne izvode banke. informacije. žalbe. potpisivanje i ratificiranje međunarodnih sporazuma u ime Kantona. 1999. Vlada Tuzlansko-podrinjskog kantona Signatura: BiH-ATKT/VTPK Vremanski raspon građe: 1993. mišljenja. 2. Količina građe: 40 reg. godine (“Sl. odnosno kao organ uprave prestao da egzistira (“Sl. novine F BiH’’ br. novine TPK’’ br. novine TPK’’ br. potpisivanje odluka Skupštine nakon njihovog donošenja. (4. od 19. finansijske planove. godine donesen Amandman na Ustav Tuzlanskog kantona (“Sl. na Ustav Tuzlansko-podrinjskog kantona donesenog 26. predlaganje sudija kantonalnih sudova. predlaganje i davanje preporuka iz oblasti kantonalnog zakonodavstva. provođenje politike i izvršavanja kantonalnih propisa uključujući osiguranje izvršavanja odluka kantonalnih i federalnih sudova. br. 58 . ugovore. a koji se odnose na rad Vlade TPK. pripremanje budžeta Skupštini.). 6/04.

4.-1995. Zakonom o Vladi Tuzlansko-podrinjskog kantona. Serije u fondu: 1. Arhivistička informativna pomagala: SAP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: ograničena Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1993. predlaganje i izvršavanje kantonalnih zakona i dr. septembra 1994. godine. godine. kao i nadzor nad kantonalnom policijom. nadzor nad istragom i krivičnim gonjenjem u vezi sa kršenjem kantonalnih zakona.avgusta 1994. pripremu prijedloga budžeta. - 59 . osiguranje saradnje između Vlade Kantona i ombudsmena. koji rukovode ministarstvima. propisa. s tim da nacionalna struktura policije svake općine mora odražavati nacionalnu strukturu stanovništva te općine. godine. Jezik u građi: bosanski. donesenim 22. srpski Pismo u građi: latinica. osiguranje da nacionalna struktura policije odražava nacionalnu strukturu stanovništva kantona. Vlada kantona je nadležna za: provođenje kantonalne politike. vršenje drugih nadležnosti utvrđenih Ustavnim zakonom i dr. godine. 2. građa fonda je važna jer sadrži podatke i informacije vezane za rad Vlade Kantona u periodu 1993. utvrđeno je da se ista sastoji od 13 resornih ministara. izvršavanje odluka svakog kantonalnog ili federalnog suda i vršenje svake druge nadležnosti povjerene Kantonu od federalne vlasti. 3. koja se sastoji od ministara čiji se broj utvrđuje Zakonom o vladi. utvrđeno je da izvršnu vlast na Kantonu izvršava Predsjednik kantona i Vlada kantona. Historijat stvaraoca fonda: Ustavnim zakonom Tuzlansko-podrinjskog kantona. od 15. hrvatski. Predsjedništvo Okruga Sjednice Vlade Rješenja i Odluke Finansijska dokumentacija Valorizacija fonda: 2 Iako fragmentarno sačuvana.Napomena: U građi fonda nalazi se i dio dokumentacije Predsjedništva Okruga iz 1993. propisima. – 1995.

01-011-21/94. zapisnike o inspekcijskim pregledima. energetiku i rudarstvo (izuzev prehrambene i industrije duhana). utvrđeno je da se Vlada Kantona sastoji od 13 resornih ministarstava..-1995. Arhivistička informativna pomagala: SAP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: ograničena Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1994. a odnosi se na rad Ministarstva za industriju. informacije i obavještenja. godine. Dokumentacija koja se odnosi na rudarstvo 3. pravilnike. saglasnosti. br. Dokumentacija koja se odnosi na energetiku Valorizacija fonda: 2 Iako fragmentarno sačuvana. hrvatski. energetiku i rudarstvo Tuzlansko-podrinjskog kantona Signatura: BiH-ATKT/MIER TPK Vremanski raspon građe: 1994.Ministarstvo za industriju. rješenja. Jezik u građi: bosanski. energetiku i rudarstvo čiji je osnovni zadatak da vrši upravne i druge stručne poslove koji se odnose na: industriju. Dokumentacija koja se odnosi na industriju 2.godine.09. 60 . utvrđivanje i praćenje ostvarivanja energetskog bilansa. (0. iskorištavanje mineralnih sirovina i organiziranje proizvodnje u skladu sa politikom Federacije i Kantona u okviru zakona i drugih propisa i tehničkih normativa i standarda iz ove oblasti. korišćenje prirodnih bogatstava u skladu sa zakonom Federacije i Kantona. Količina građe: 1knj. praćenje proizvodnje i poduzimanje odgovarajućih mjera za njeno ostvarivanje i unapređenje. donesenim na sjednici održanoj 15. zahtjeve.1 reg. Jedno od njih je i Ministarstvo za industriju. potvrde. građa fonda je važna jer sadrži podatke i informacije vezane za rad navedenog Ministarstva u ratnom periodu 1994. 1994.2 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži izvještaje o radu. –1995. srpski Pismo u građi: latinica. mišljenja. energetiku i rudarstvo u periodu 1994.-1995. godine. Historijat stvaraoca fonda: Zakonom o Vladi Tuzlansko-podrinjskog kantona. Serije u fondu: 1.

Knjige Valorizacija fonda: 2 Iako fragmentarno sačuvana. u saradnji sa Ministarstvom za obnovu. mišljenja.. arhivu protokola (obavijesti. informacije. građa fonda je važna jer sadrži podatke i informacije vezane za rad navedenog Ministarstva u ratnom periodu 1994. urvrđivanje koncepta prostornog uređenja zaštite životne okoline.) i finansijsku dokumentaciju koja se odnosi na djelovanje i rad Ministarstva za poljoprivredu. inspekcijski nadzor u svim oblastima iz svoje nadležnosti. ulaganja stranih lica u domaća preduzeća u ovim oblastima u skladu sa propisima Federacije i Kantona. naučnih istraživanja. Arhiva protokola 2.-1995. zahtjeve. pripremanje odluka u okviru ekonomske politike za poticanje privrednog i društvenog razvoja Kantona. srpski 61 . 1 fasc. Jezik u građi: bosanski. (1 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži izvještaje i ugovore o otkupu viškova poljoprivrednih proizvoda. Ministarstvo za poljoprivredu. hrvatski.. 7 reg. plan žetve i otkupa pšenice. Serije u fondu: 1. u skladu sa zakonom iz svoje nadležnosti. pripremanje nacrta zakona i drugih propisa iz svoje oblasti. utvrđivanje programa geoloških istraživanja (zajedno sa resornim ministarstvom).- utvrđivanje bilansa proizvodnje uglja i drugih industrijskih mineralnih sirovina. pripremanje propisa o lokalnim postrojenjima za proizvodnju energije i osiguranje njihove dostupnosti. šumarstvo i vodoprivredu. obrazovanja kadrova iz resornih oblasti i slično (zajedno sa resornim ministarstvom). vršenje i drugih poslova iz ovih oblasti. šumarstvo i vodoprivredu Tuzlansko-podrinjskog kantona Signatura: BiH-ATKT/MPŠV TPK Vremanski raspon građe: 1994. razvoj i poduzetništvo. dopise. pripremanje odluka u okviru ekonomske politike za postizanje privrednog i društvenog razvoja Kantona. – 1995. pozive i sl. saglasnosti. Količina građe: 1 knj. Finansijska dokumentacija 3.godine. raspodjelu i distribuciju energije i energenata.

uzgoj. pčelarstva i ribarstva. stočne hrane.pošumljavanje degradiranjih šuma.planiranje vodoprivrednih aktivnosti u oblasti upotrebe i zaštite voda na području Kantona. . . .vodosnabdijevanje stanovništva i industrijsku vodu. prehrambenu industriju.vršenje i drugih poslova iz ovih oblasti. lovstvo. . . zaštitu i korišćenje poljoprivrednog zemljišta. zaštitu voda i štetnog dejstva voda. 01-011-21/94. .organizaciju. . .zaštitu od erozije. proizvodnju ipromet sadnog materijala. eksploataciju šuma. donesenim na sjednici održanoj 15. . izrada i praćenjeistraživačkih projekata u ovim oblastima. proizvodnju alkoholnih i bezalkoholnih pića.proizvodnju i promet ljekovitog bilja. . . proizvodnju i preradu duhana. vinove loze i ukrasnog bilja. bujica i elementarnih nepogoda.korišćenje voda u energetske i rekreativne svrhe. . krša i goleti. Historijat stvaraoca fonda: Zakonom o Vladi Tuzlansko-podrinjskog kantona.proizvodnju i promet lijekova koji se upotrebljavaju u veterinarstvu.organizaciju i rad veterinarskih ustanova i zdravstvenu zaštitu životinja. zaštitu poljoprivrednog bilja i proizvoda od uzročnika bolesti. promet u toj oblasti i promet namirnica životinjskog porijekla.šumske komunikacije. koji su djelovali kao posebna pravna lica. šumskih plodova i puževa. doradu i promet sjemena poljoprivrednog bilja. .uređivanje režima vode. . unapređenje.davanje veterinarskih saglasnosti za izgradnju objekata za uzgoj stoke. zaštitu i unapređenje šuma. . hidromelioraciju.pripremanje nacrta zakona i drugih propisa iz svoje nadležnosti. 1994. . . Veterinarski zavod i Zavod za vode. Jedno od njih je i Ministarstvo za poljoprivredu. štetočina i korova. voćaka. šumarstvo i vodoprivredu koje vrši upravne i druge stručne poslove koji se odnose: udruživanje zemljoradnika. utvrđeno je da se Vlada kantona sastoji od 13 resornih ministarstava.09.inspekcijski nadzor u svim oblastima iz svoje nadležnosti. u skladu sa zakonom iz svoje nadležnosti. godine br. U sastavu ovog Ministarstva su: Poljoprivredni zavod. proizvodnju. unapređenje poljoprivredne proizvodnje.uzgoj i unapređivanje stočarstva. - 62 . .Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SAP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: ograničena Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1994.ulaganje stranih lica u domaća preduzeća u ovim oblastima u skladu sa propisima Federacije i Kantona.

provođenje zakona i propisa. Jezik u građi: bosanski. (0. zaduženo da vrši upravne i druge stručne poslove koje se odnose na: unutrašnju trgovinu u Kantonu i ekonomske odnose sa drugim kantonima u Federaciji. donesenim na sjednici održanoj 15.Ministarstvo za trgovinu i turizam Tuzlansko-podrinjskog kantona Signatura: BiH-ATKT/MTT TPK Vremanski raspon građe: 1994. Arhiva protokola 2. – 1995. građa fonda je važna jer sadrži podatke i informacije vezane za rad navedenog Ministarstva u ratnom periodu 1994.godine. godine. pravilnike. zahtjeve i molbe koji se odnose na djelovanje i rad Ministarstva za trgovinu i turizam u periodu 1994. 1994. osim carinskog sistema i kreditnih odnosa sa inostranstvom. ugovore. informacije. 4 reg. bilansiranje i praćenje snabdjevenosti Kantona. zapisnike. Serije u fondu: 1. godine. hrvatski. utvrđeno je da se Vlada kantona sastoji od 13 resornih ministarstava.Historijat stvaraoca fonda: Zakonom o Vladi Tuzlansko-podrinjskog kantona. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlansko-podrinjskog kantona.-1995.09. Količina građe: 1 knj.9. 63 . Knjige Valorizacija fonda: 2 Iako fragmentarno sačuvana.01-011-21/94.-1995.5 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži izvještaje upućene Vladi TPK. Finansijska dokumentacija 3. rješenja. Jedno od njih je i Ministarstvo za trgovinu i turizam koje je. srpski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SAP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: ograničena Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1994. odluke. promet roba i usluga unutar Kantona. saglasnosti. br. obavještenja. po čl.. izvoz i uvoz.

učešće u kreiranju politike uvoza i izvoza u cilju zaštite proizvodnje unutar Kantona (odobravanje uvoznih i izvoznih kontigenata za određene proizvode u koordinaciji sa Ministarstvom trgovine Federacije). informacije. Finansijska dokumentacija 3.- praćenje i analiziranje izvoza i uvoza roba i usluga na području Kantona. 64 . zapisnike. obavještenja. dopise i sl. Ministarstvo za pravdu Tuzlansko-podrinjskog kantona Signatura: BiH-ATKT/MP TPK Vremanski raspon građe: 1994. kontrola cijena proizvoda i usluga u skladu sa Zakonom o kontroli cijena. turističko-propagandnu djelatnost. – 1995. stvaranje i primjenu politike Kantonalnog turizma. rješenja. građa fonda je važna. vršenje i drugih poslova iz ovih oblasti. rehabilitacionih i drugih centara u koordinaciji sa Ministarstvom zdravlja i Ministarstvom za boračka pitanja. godine. koji ne spadaju u djelokrug i nadležnosti drugog organa uprave Kantona. vršenje nadzora u oblasti trgovine i turizma. koji se odnose na djelovanje i rad Ministarstva za pravdu u ratnom periodu 1994. Knjige Valorizacija fonda: 2 Iako fragmentarno sačuvana. vršenje nadzora nad radom općinskih i tržišnih inspektora. saglasnosti. donošenje odluke o visini turističke takse. pripremanje nacrta zakona i drugih propisa iz svoje nadležnosti. 5 reg. mišljenja. odgovore. – 1995. u skladu sa zakonom. prijedloge. jer sadrži podatke i informacije vezane za rad navedenog Ministarstva u ratnom periodu 1994.6 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži izvještaje. Arhiva protokola 2. zahtjeve. kreiranje politike i razvoja rekreativnih. praćenje i analiziranje izvoza i uvoza roba i usluka na području Kantona.-1995. (0.. Količina građe: 1 knj. Serije u fondu: 1. razvoj turističkih resursa. praćenje i izvršavanje ekonomskih sporazuma Kantona sa drugim kantonima Federacije. zaključivanje. godine. ugostiteljstvo.

stručne poslove u vezi sa pomilovanjem osuđenih osoba za djela utvrđena kantonalnim zakonima.2 d/m) 65 . godine. Jedno od njih je i Ministarstvo za pravdu koje je. - - Ministarstvo za finansije Tuzlansko-podrinjskog kantona Signatura: BiH-ATKT/MF TPK Vremanski raspon građe: 1994. u skladu sa zakonom iz svoje nadležnosti. osiguranje najviših standarda ljudskih prava i sloboda utvrđenih međunarodnim aktima. sistem državne uprave. upravni postupak.Historijat stvaraoca fonda: Zakonom o Vladi Tuzlansko-podrinjskog kantona. Količina građe: 1 knj. godine. kazneno-popravnih ustanova. 43 reg.. po čl. naročito u oblasti ratnog i humanitarnog prava. pripreme nacrta zakona i drugih propisa iz svoje nadležnosti. kadrove. zaduženo da vrši upravne i druge stručne poslove koji se odnose na: organiziranje. posebnim upravnim postupcima i propisima o kancelarijskom poslovanju. sudova za prekršaje i službi pravne pomoći. (5. srpski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SAP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: ograničena Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1994. Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine i Ustavnim zakonom Tuzlansko-podrinjskog kantona. br. nadzor nad vršenjem poslova pravosudne uprave kantonalnih pravosudnih institucija. radnim odnosima radnika u organima uprave i drugim državnim organima Kantona i općina.10. – 1995.Jezik u građi: bosanski. provođenju propisa u općem upravnom postupku. nadzor nad izvršenjem propisa iz oblasti krivičnih i prekršajnih sankcija i odluka kantonalnih i federalnih sudova. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlansko-podrinjskog kantona br. prava i dužnosti organa uprave Kantona i korištenje i raspolaganje sredstvima u vlasništvu Kantona. inspekcijski nadzor nad radom kantonalnih i općinskih organa uprave u ostvarivanju sistema državne uprave. donesenim na sjednici održanoj 15. utvrđeno je da se Vlada kantona sastoji od 13 resornih ministarstava. organiziranje i način rada organa uprave u Kantonu.01-011-21/94. 1994. uvjete za rad kantonalnih pravosudnih institucija. vršenje i drugih poslova iz ovih oblasti.09.01-011-176/94 od 28. primjenu jedinstvenih osnova za udruživanje u političke organizacije i udruženja građana. hrvatski. kancelarijsko poslovanje.12 1994.

01-011-176/94 od 28.Historijat stvaraoca fonda: Zakonom o Vladi Tuzlansko-podrinjskog kantona. godine. praćenje finansijskih i kreditnih odnosa sa inozemstvom u okviru ovlaštenja Kantona. utvrđeno je da se Vlada kantona sastoji od 13 resornih ministarstava. analitičke kartice sitnog inventara.-1995. Arhiva protokola 2. mišljenja. Serije u fondu: 1.11. Finansijska dokumentacija 3. godine. Knjige Valorizacija fonda: 2 Iako fragmentarno sačuvana. ovlaštenja. a koji se odnose na djelovanje i rad Ministarstva za finansije u ratnom periodu. srpski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SAP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: ograničena Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1994. a u skladu sa federalnim zakonom. građa fonda je važna jer sadrži podatke i informacije u vezi sa radom navedenog Ministarstva u ratnom periodu 1994. praćenje carinskog sistema i to samo u dijelu koji reguliše nadležost Kantona u vezi sa radom carinarnice na njegovom području u skladu sa propisima carinske službe Federacije. zahtjeve..12 1994. trebovanja. 1994. 66 . obavijesti. sistem taksi i sistem regulacije igara na sreću iz nadležnosti Kantona. hrvatski. sistem finansiranja i formiranja razvojnih i drugih fondova na nivou Kantona.Sadržaj fonda: Fond sadrži odluke.09. finansiranje funkcija Kantona – izradu i izvršenje budžeta Kantona i godišnje obračune budžeta Kantona. izvještaje. po čl. dopise i sl. deviznu blagajnu. pomoć za Srebrenicu i izbjeglice. Jezik u građi: bosanski. br. a po poslovima privrednih subjekata sa svog područja. praćenje novčanog i bankarskog sistema u dijelu koji reguliše nadležnost Kantona. saglasnosti. ulaz i izlaz robe.01-011-21/94. godine. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlansko-podrinjskog kantona br. zaduženo da vrši upravne i druge stručne poslove koji se odnose na: poreski sistem i poresku politiku Kantona. donesenim na sjednici održanoj 15. ugovore. Jedno od njih je i Ministarstvo za finansije koje je.

inspekcijski nadzor u svim obastima iz svoje nadležnosti. sistem fondova Kantona. socijalnu politiku i izbjeglice Tuzlansko-podrinjskog kantona Signatura: BiH-ATKT/MZRSPI TPK Vremanski raspon građe: 1994. koji ne spadaju u djelokrug i nadležnosti drugog organa uprave Kantona. Jezik u građi: bosanski. vršenje i drugih poslova iz ovih oblasti. Serije u fondu: 1.-1995. naredbe. koji djeluju kao posebna pravna lica. sistem finansiranja općih i društvenih potreba. 4 reg. ekonomsko-finansijske poslove u vezi sa imovinom Kantona. godine. jer sadrži podatke i informacije vezane za rad navedenog Ministarstva u ratnom periodu 1994. socijalnu politiku i izbjeglice tokom 1994. srpski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SAP Stepen sređenosti: registraturski sređen 67 . Arhiva protokola 2. obavještenja. utvrđivanje dinamike. praćenja i planiranja nedostajućih sredstava. Finansijska dokumentacija 3. godine. potvrde. koncentraciju finansijskih sredstava. građa fonda je važna. U sastavu Ministarstva za finansije su: Poreska uprava – uprava prihoda i Inspekcijske službe Kantona.-1995. Količina građe: 1 knj. zahtjeve i slično. računovodstvene dokumente.5 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži rješenja. – 1995. u skladu sa zakonom. (0. pripremanje zakona i drugih propisa iz svoje nadležnosti. koji se odnose na djelovanje i rad Ministarstva za rad..- praćenje sistema funkcioniranja službe za platni promet u okviru nadležnosti Kantona. hrvatski. osiguranje finansijskih tržišta i poboljšanje finansijskog sistema na prostoru Kantona. Knjige Valorizacija fonda: 2 Iako fragmentarno sačuvana. Ministarstvo za rad.

penzijsko-invalidsko osiguranje i druga prava radnika kojima se jamči osiguranje i socijalna sigurnost. zaduženo da vrši upravne i druge stručne poslove koji se odnose na: zapošljavanje. .Historijat stvaraoca fonda: Zakonom o Vladi Tuzlansko-podrinjskog kantona. donesenim na sjednici održanoj 15. izbjeglim i raseljenim licima i humanitarnu pomoć.saradnju sa organima i organizacijama Kantona i Federacije Bosne i Hercegovine koji se brinu o prognanima. .15. . .saradnju sa danatorima u Kantonu. izbjeglicama i raseljenim licima. . br. njihov povratak i njihovo zapošljavanje u zemlji. utvrđeno je da se Vlada kantona sastoji od 13 resornih ministarstava. po čl. . radne odnose i prava radnika u preduzećima i drugim pravnim licima. u nadležnosti koja se utvrdi zakonom Federacije i Kantona.socijalno staranje o nezbrinutim licima. socijalnu politiku i izbjeglice koje je.vršenje i drugih poslova iz ovih oblasti.09. . u skladu sa zakonom iz svoje nadležnosti.01-011-176/94 od 28. Agencija za zaštitu civilnih žrtava rata i njihovih porodica - 68 .pripremanje nacrta zakona i drugih propisa iz svoje nadležnosti.planiranje osnovnih i drugih potreba stanovništva za humanitarnom pomoći. godine. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlansko-podrinjskog kantona br. izbjeglim i raseljenim licima i ostvarivanje uvjeta za njihov povratak u mjesto stanovanja.inspekcijski nadzor u svim oblastima svoje nadležnosti. 1994.zaštitu na radu. Pri ovom Ministarstvu mogu se osnovati: Uprava – Agencija za penzijsko invalidsko osiguranje. Jedno od njih je i Ministarstvo za rad. godine.01-011-21/94. . . . .12 1994.Dostupnost: ograničena Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1994. radnika zaposlenih kod građana koji samostalno obavljaju djelatnost ličnim radom i nezaposlenih lica. . . Federaciji i inozemstvu. Uprava – Agencija za zapošljavanje.prikupljanje i obradu podataka o prognanim.politiku privremenog zapošljavanja radnika u inozemstvu.zaštitu civilnih žrtava rata i njihovih porodica. Uprava – Agencija za prikupljanje podataka o prognanim.politiku raspodjele sredstava za plaće.

zaštitu djece žrtava rata. prijedloge. planove. rješenja. izvještaje.Historijat stvaraoca fonda: Zakonom o Vladi Tuzlansko-podrinjskog kantona. molbe i dopise koji se odnose na djelovanje i rad Ministarstva za obrazovanje. Jedno od njih je i Ministarstvo za obrazovanje. saglasnosti. kulturu i sport koje je. Finansijska dokumentacija 3. godine. visoko i specijalno obrazovanje.09. godine.8 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži odluke. devizne i dinarske izvode banke i deviznu blagajnu. 01-011-176/94 od 28. 12. djece izbjeglica. osnovno. Jezik u građi: bosanski. raseljenih lica i građana sa područja Kantona u inozemstvu. 1994. Arhiva protokola 2. godine. podatke o stručnim ispitima. uputstva. građa fonda je važna. Knjige Valorizacija fonda: 2 Iako fragmentarno sačuvana. br.-1995.13. djece palih boraca.-1995. zaduženo da vrši upravne i druge stručne poslove koji se odnose na: predškolsko. (0. Količina građe: 1 knj. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlansko-podrinjskog kantona br. jer sadrži podatke i informacije vezane kako za rad tako i za naučnu. preporuke. 01-011-21/94. zahtjeve. nauku. srpski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SAP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: ograničena Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1994. nauku. 7 reg. Serije u fondu: 1. hrvatski. nauku.Ministarstvo za obrazovanje. godine. donesenim na sjednici održanoj 15. obavještenja. – 1995. kulturu i sport Tuzlansko-podrinjskog kantona Signatura: BiH-ATKT/MZONKS TPK Vremanski raspon građe: 1994. obrazovnu. 69 . kulturu i sport u periodu 1994.. kulturnu i sportsku djelatnost navedenog Ministarstva u ratnom periodu 1994. 1994. utvrđeno je da se Vlada kantona sastoji od 13 resornih ministarstava. srednje. po čl. informacije.

davanje saglasnosti i predlaganje osnivanja ustanova. upravnih organizacija i agencija iz oblasti ovog Ministarstva. davanje saglasnosti na nastavne planove i programe ustanova visokoškolskog obrazovanja uz učešće Ministarstva za obrazovanje. sređivanje analitičko-informacionih materijala iz svoje nadležnosti. evidentiranje i brisanje iz evidencije javnih glasila. kulturu i sport Federacije. planiranje i podsticanje stručnog obrazovanja i usavršavanje nastavnika i saradnika na svim nivoima obrazovanja. nauku. praćenje i podržavanje sportista i sportskih udruženja od interesa za Kanton. djelatnost društvenih organizacija i udruženja građana u nadležnosti Kantona. pripremanje nacrta zakona i drugih propisa iz svoje nadležnosti. bibliotečka. razvoj i funkcionisanje sistema informisanja. međunarodnoj obrazovnoj. filmska i estradna djela). sporta i informisanja. pripremanje programa međukantonalne saradnje iz nadležnosti Ministarstva. izgradnju. utvrđivanje politike u vezi sa osiguranjem radija i televizije i pripremu propisa koji reguliraju sistem informiranja. arhivska. donošenje nastavnih planova i programa ustanova predškolskog odgojno-obrazovnog rada. likovna. srednje i visoko obrazovanje i odgoj. vođenje registara. naučno-istraživačkih. djelatnosti u oblasti kulture.- - davanje saglasnosti za donošenje nastavnih planova i programa i organiziranje dopunske nastave za djecu izbjeglica i raseljenih lica i građana Kantona u inozemstvu. izdavačka. 70 . praćenje stanja i odnosa djelatnosti tehničke kulture. a koje donosi Federacija. vršenje inspekcijskog nadzora nad zakonitošću rada ustanova i drugih institucija čija je djelatnost u nadležnosti Ministarstva. zaštitu i korišćenje kulturno-historijskog nasljeđa (muzejska. informacionoj i naučno-tehničkoj saradnji. odobravanje školskih udžbenika za osnovne i srednje škole. praćenje stanja u oblasti obrazovanja. opreme i nastavnih sredstava za predškolsko. planiranje. koordiniranje naučno-istraživačke aktivnosti na području Kantona učešće i pružanje stručne pomoći u međunarodnim projektima. kulturnih. informiranje građana na privremenom radu u inostranstvu. nauke. normativa. praćenje i podsticanje usavršavanja mladih talenata. osnivanje i brisanje iz evidencije ustanova i institucija iz oblasti kulture. pozorišna. sportskih i informativnih ustanova i organizacija na području Kantona. propisivanje uslova. muzička. evidencije i planiranje. za osnovnu i srednju školu. osnivanje i brisanje iz evidencije odgojno-obrazovne ustanove osnovnog. praćenje. vođenje baze podataka obrazovno-odgojnih. vođenje brige o đačkom i studentskom standardu. vršenje poslova i zadataka koji se odnose na razvoj naučno-istraživačke djelatnosti naučnotehnoloških informacija i komunikacija na području Kantona. srednjeg i visokog obrazovanja. osnovno. osnivanje i zabranjivanje rada ustanova u oblasti kulture. kulturnoj. utvrđivanje standarda. davanje saglasnosti za osnivanje. vođenje registra. kulture. pedagoške standarde i normative prostora.

6 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži rješenja. Knjige Valorizacija fonda: 2 Iako fragmentarno sačuvana. (0. Arhiva protokola 2. godine.utvrđivanje normativa i kriterija za finansiranje institucija čija je djelatnost u nadležnosti Ministarstva. dopise i sl. . odjeljenja i drugih formi uprave na području općina nadležnih za poslove Ministarstva. Serije u fondu: 1.vršenje nadzora.. informacije. propisivanje okvira rada i nadležnosti organa službi. 5 reg. zašto može formirati posebne fondove. – 1995. godine.. srpski Pismo u građi: latinica. Količina građe: 1 knj.-1995. praćenje rada i zabranjivanje dopisništva i drugih dijelova medija informiranja drugih kantona. zahtjeve. . - Ministarstvo za promet i komunikacije Tuzlansko-podrinjskog kantona Signatura: BiH-ATKT/MZPK TPK Vremanski raspon građe: 1994. izvještaje.- 71 . u skladu sa zakonom iz svoje nadležnosti.davanje saglasnosti za osnivanje. obavještenja. U sastavu Ministarstva je Prosvjetno-pedagoški zavod kao upravna organizacija koja obavlja stručne prosvjetno-pedagoške poslove iz nadležnosti Ministarstva. Jezik u građi: bosanski. Arhivistička informativna pomagala: SAP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: ograničena Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1994.-1995. računovodstvene dokumente. operativne planove.vršenje i drugih poslova iz ovih oblasti. obavijesti. . građa fonda je važna jer sadrži podatke i informacije vezane za rad navedenog Ministarstva u ratnom periodu 1994. hrvatski. Finansijska dokumentacija 3. a koji se odnose na djelovanje i rad Ministarstva za promet i komunikacije u periodu 1994.

. cjevovodni i integralni transport.01-011-21/94. u skladu sa zakonom iz svoje nadležnosti. 1994. prostorno uređenje i zaštitu okoliša Tuzlansko-podrinjskog kantona Signatura: BiH-ATKT/MZUPUZO TPK Vremanski raspon građe: 1994. infrastrukture i informacijskog sistema na području Kantona. godine. br.12 1994. željezničkog i prometa na vodama. inspekcijski nadzor u svim oblastima iz svoje nadležnosti. godine. cestovnog. protokole. prostorno uređenje i zaštitu okoliša u periodu 1994. 7 reg. – 1995. pripremanje nacrta zakona i drugih propisa iz svoje nadležnosti. 72 . saradnja sa ministarstvima za promet i komunikacije drugih kantona u Federaciji. Količina građe: 1 knj.7 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži izvještaje. te redova vožnje za kantonalne linije. finansiranje i praćenje razvoja telekomunikacionih sistema i sredstava veze posredstvom nadležnih institucija u Kantonu. registraciju i usklađivanje linija. izradu prometne osnove Kantona u skladu sa prometnom osnovom Federacije. željeznički i plovidbeni promet u okviru Kantona. vršenje i drugih poslova iz ovih oblasti.14. cjevovodnog transporta. Jedno od njih je i Ministarstvo za promet i komunikacije koje je. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlansko-podrinjskog kantona br. Ministarstvo za urbanizam. devizne izvode i blagajnu. po čl. unapređenje sigurnosti prometa i kategorizacija puteva na području Kantona. kantonalni poštanski promet. godine. određivanje naknada za korištenje kantonalnih puteva. (0. te federalnim organizacijama iz oblasti prometa i komunikacija. informacije. poštanskog prometa. stvaranje uslova za nastup u inozemstvu privrednih subjekata iz oblasti prometa sa područja Kantona.Historijat stvaraoca fonda: Zakonom o Vladi Tuzlansko-podrinjskog kantona. inspekcijski nadzor u oblastima javnih puteva. sigurnost svih vidova prometa unutar Kantona. rješenja.01-011-176/94 od 28. zaduženo da vrši upravne i druge stručne poslove koji se odnose na: cestovni. donesenim na sjednici održanoj 15. utvrđeno je da se Vlada kantona sastoji od 13 resornih ministarstava. koji se odnose na djelovanje i rad Ministarstva za urbanizam.-1995. ugovore. dopise i sl. U sastavu Ministarstva za promet i komunikacije su: Direkcija za puteve i Direkcija za telekomunikacije. koje djeluju kao samostalna pravna lica. iniciranje.09.

1994. po čl. godine. usaglašenost prostornih planova općina sa prostornim planom Kantona i planova posebnih područja od interesa za Kanton.16. finansiranju i praćenju stanja i kontrolu okolice i obnovu ratom uništenog graditeljskog nasljeđa. poljoprivrednog zemljišta i sl. na području Kantona. godine. koncipiranje programa naučno-istraživačkog rada od značaja za prostorni i društveni razvoju skladu sa strategijom razvoja Federacije Bosne i Hercegovine i Kantona. Jezik u građi: bosanski. zaduženo da vrši upravne i druge stručne poslove koji se odnose na: planiranje. Knjige Valorizacija fonda: 2 Iako fragmentarno sačuvana.Historijat stvaraoca fonda: Zakonom o Vladi Tuzlansko-podrinjskog kantona. ruda i minerala.) zaštitu prirodne okolice i koordinaciju aktivnosti na istraživanju. planiranju. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlansko-podrinjskog kantona br. provođenje i primjenu prostornog plana Kantona. godine. pripremanje propisa u vezi sa utvrđivanjem stambene politike. uključujući i donošenje propisa - 73 . pripremu.Serije u fondu: 1.-1995. izgradnju i uređenje zemljišta na kantonalnom nivou.09.12 1994. iskorišćavanje prirodnih bogatstava (voda. 01-011-21/94. određuju organe za njihovo provođenjei utvrđuju urbanističko-građevinske mjere zaštite stanovništva i materijalnih dobara od elementarnih nepogoda i ratnih dejstava. Jedno od njih je i Ministarstvo za urbanizam. izradu urbanističkih planova i urbanističkih redova Kantona. te predlaže propisivanje sankcija za povredu odredaba za provođenje navedenih dokumenata. izgradnju naselja i objekata od interesa za Kanton. hrvatski. prostorno uređenje i zaštitu okoliša koje je. srpski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SAP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: ograničena Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1994. 01-011-176/94 od 28. regulacionih planova i druge urbanističko-planske dokumentacije kojom se uređuju uslovi i način za plansko korištenje prostora. građa fonda je važna jer sadrži podatke i informacije vezane za rad navedenog Ministarstva u ratnom periodu 1994. Arhiva protokola 2. utvrđeno je da se Vlada kantona sastoji od 13 resornih ministarstava. zaštitu i unapređenje okolice. Finansijska dokumentacija 3. šuma. donesenim na sjednici održanoj 15. br.

pripremanje nacrta zakona i drugih propisa iz svoje nadležnosti. molbe. Jezik u građi: bosanski. saglasnosti. Arhiva protokola 2. Količina građe: 1 knj. odluke. – 1995. hrvatski. informacije. uredbe. računovodstvene dokumente. srpski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SAP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: ograničena Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1993. 14 reg. Serije u fondu: 1. u skladu sa zakonom iz svoje nadležnosti. (1. godina. koji se odnose na djelovanje i rad Ministarstva za zdravstvo u periodu 1993. zahtjeve. 1 fasc. obavijesti. vršenje i drugih poslova iz ovih oblasti. građa fonda je važna jer sadrži podatke i informacije vezane za rad navedenog Ministarstva u ratnom periodu 1993.. Finansijska dokumentacija 3.-1995. U sastavu Ministarstva za urbanizam. Knjige Valorizacija fonda: 2 Iako fragmentarno sačuvana. održavanje stambenih zgrada i stanova na kojima pravo raspolaganja ima Kanton. pravilnike.- 74 .5 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži rješenja. potvrde i uvjerenja. dopise. pripremanje nacrta propisa o korišćenju lokalnog zemljišta uključujući zoniranje.-1995. prijedloge. godine.. zapisnike. izvještaje.- koji se odnose na uređenje i izgradnju stambenih objekata. inspekcijski nadzor u svim oblastima iz svoje nadležnosti. prostorno uređenje i zaštitu okolice su: Zavod za urbanizam i prostorno planiranje Uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove Ministarstvo za zdravlje Tuzlansko-podrinjskog kantona Signatura: BiH-ATKT/MZ TPK Vremanski raspon građe: 1993.

vršenje i drugih poslova iz ovih oblasti. zdravstveno-statističku djelatnost. sanitarni nadzor. zahtjeve.12 1994. programe. zakone. organiziranje i kontrolu liječenja oboljelih i ranjenih izvan Kantona. 01-011-176/94 od 28. 75 . davanje sanitarno-preventivne saglasnosti za izgradnju i upotrebu zdravstvenih objekata. zaduženo da vrši upravne i druge stručne poslove koji se odnose na: razvoj i unapređenje zdravstvene zaštite i zdravstvenog osiguranja u jedinstvenom sistemu zdravstvene djelatnosti putem mreže zdravstvenih ustanova. godine.17. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlansko-podrinjskog kantona br. pripremanje nacrta zakona iz svoje nadležnosti i druge poslove utvrđene zakonom. buke.09. donesenim na sjednici održanoj 15. a koji se odnose na djelovanje i rad Ministarstva za obnovu. sprečavanje i suzbijanje zaraznih bolesti.. – 1995. rješenja. u skladu sa zakonom iz svoje nadležnosti. obavještenja. izvršenje mjera sigurnosti i zaštitnih mjera. 01-011-21/94. naredbe. zaštitu od štetnih djelovanja jonizirajućih. 1994. inspekcijski nadzor u svim oblastima iz svoje nadležnosti.Historijat stvaraoca fonda: Zakonom o Vladi Tuzlansko-podrinjskog kantona. br. nepovoljnog uticaja okoline i drugih štetnih činilaca. zdravstveno vaspitanje i unapređenje zdravstvene kulture. te osnivanje zdravstvenih ustanova. izvještaje. otrova i opojnih droga. osim mjera koje su stavljene u nadležnost drugog ministarstva.-1995. 6 reg. stručno obrazovanje svih profila i nivoa stručnosti. promet i uvoz lijekova. računovodstvene dokumente. suzbijanje i liječenje oboljenja endemske nefropatije. zapisnike. godine. koordiniranje stručno-medicinskog nadzora nad radom ustanova i zdravstvenih radnika. vibracija. Ministarstvo za obnovu. informacije. osiguranje sredstava za izgradnju i opremanje. Jedno od njih je i Ministarstvo za zdravlje koje je. utvrđeno je da se Vlada kantona sastoji od 13 resornih ministarstava. sprečavanje. po čl. saglasnosti. godine. sistem finansiranja zdravstvene zaštite na području Kantona. razvoj i poduzetništvo Tuzlansko-podrinjskog kantona Signatura: BiH-ATKT/MZORIP TPK Vremanski raspon građe: 1994. projekte.7 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži odluke. Količina građe: 1 knj. razvoj naučno-istraživačkih djelatnosti u oblasti zdravlja. odnosno nejonizirajućih zračenja. razvoj i poduzetništvo u periodu 1994. (0.

Finansijska dokumentacija 3. donesenim na sjednici održanoj 15.1994.12. pripremanje nacrta zakona i drugih propisa iz svoje nadležnosti. pripremanje odluka u okviru ekonomske politike za poticanje privrednog i društvenog razvoja Kantona. u saradnji sa resornim ministarstvima Vlade Kantona. Jezik u građi: bosanski. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlansko-podrinjskog kantona br.Serije u fondu: 1. br. godine. inspekcijski nadzor u svim oblastima iz svoje nadležnosti. hrvatski.Historijat stvaraoca fonda: Zakonom o Vladi Tuzlansko-podrinjskog kantona. godine. 76 . 01-011-176/94 od 28. građa fonda je važna. Knjige Valorizacija fonda: 2 Iako fragmentarno sačuvana. vršenje i drugih poslova iz ovih oblasti. zaduženo da vrši upravne i druge stručne poslove koji se odnose na: koordiniranje rada u resornim ministarstvima u Vladi Kantona na izradi i utvrđivaju koncepta i programa obnove i razvoja. koordinaciju i pomoć općinama u izradi programa obnove i razvoja. Arhiva protokola 2. Jedno od njih je i Ministarstvo za obnovu. godine. jer sadrži podatke i informacije vezane za rad navedenog Ministarstva u ratnom periodu 1994. koordinaciju rada sa resornim ministarstvima u Vladi Kantona i humanitarnim organizacijama čija se djelatnost odnosi na obnovu ratom porušenih objekata i izgradnju infrastrukturnih sistema. poduzetništvo.-1995. razvoj i poduzetništvo koje je. po čl. sudjelovanje u utvrđivanju globalne strategije razvoja Federacije Bosne i Hercegovine i Kantona. srpski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SAP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: ograničena Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1994. utvrđeno je da se Vlada kantona sastoji od 13 resornih ministarstava. 18.09. 01-011-21/94. u skladu sa zakonom iz svoje nadležnosti.1994. davanje saglasnosti i praćenje realizacije projekata obnove i razvoja koje realizuju međunarodne organizacije.

01-011-21/94. Količina građe: 1 knj. Finansijska dokumentacija 3. a odnose se na djelovanje i rad Ministarstva za boračka pitanja u periodu 1994. jer sadrži podatke i informacije vezane za rad navedenog Ministarstva u ratnom periodu 1994. 1994. 6 reg. donesenim na sjednici održanoj 15. zaključke. –1995. razvoja i poduzetništva se nalaze: Fond za obnovu i razvoj koji radi u skladu sa propisima o njegovom osnivanju. razvoja i poduzetništva radi usklađivanja sa propisima iz oblasti investicija i strategijom globalnog razvoja Federacije Bosne i Hercegovine i Kantona. uredbe. Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlansko-podrinjskog kantona Signatura: BiH-ATKT/MZBP TPK Vremanski raspon građe: 1994. Resorna ministarstva će projekte iz svoje oblasti dostavljati Ministarstvu obnove. 19.. (0.-1995. zahtjeve. utvrđeno je da se Vlada kantona sastoji od 13 resornih ministarstava. informacije. Serije u fondu: 1. godine. godine. Arhivistička informativna pomagala: SAP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: ograničena Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1994. odobrenja. Knjige Valorizacija fonda: 2 Iako fragmentarno sačuvana. srpski Pismo u građi: latinica. odluke. prijedloge.U sastavu Ministarstva obnove. hrvatski. Jezik u građi: bosanski.Historijat stvaraoca fonda: Zakonom o Vladi Tuzlansko-podrinjskog kantona. obavijesti.7 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži izvještaje. rješenja. naredbe. Jedno od njih je i Ministarstvo za boračka pitanja koje je.-1995. po čl. Arhiva protokola 2.09. Zakona o ministarstvima i 77 . godine. građa fonda je važna. br.

5 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži izvještaje. odlučivanje u drugostepenom upravnom postupku po žalbama i postupku revizije prvostepenih upravnih organa kojima se odlučuje o osnovnim. godine.drugim organima uprave Tuzlansko-podrinjskog kantona br. ratnih vojnih invalida. zaštitu ratnih i mirnodopskih vojnih invalida. osiguranje i kontrolu namjenskog trošenja sredstava. 78 . koordinaciju i usklađivanje rada općinskih organa uprave iz ovih oblasti. uređenje i održavanje spomen-obilježja. dopunskim i drugim pravima boraca. – 2001. utvrđivanje politike i donošenje zakona i drugih propisa. ratnih vojnih invalida i članova porodica poginulih boraca. provođenje jedinstvene politike i sistemskih zakona Republike Bosne i Hercegovine i Federacije iz oblasti invalidsko-boračke zaštite. nestalih i umrlih ratnih boraca. godine. osiguranje sredstava i drugih oblika pomoći borcima. ostvarivanje prava na izuzetnu invalidsku i izuzetnu porodičnu penziju i druge vidove socijalne zaštite. saradnju i koordinaciju rada sa Ministarstvom zdravlja i drugim ministarstvima u vršenju poslova iz svoje nadležnosti. na području Kantona. grobalja boraca i stratišta nevinih žrtava rata. koji se odnose na djelovanje i rad Ministarstva bez portfelja u periodu 1994. pripremu nacrta zakona i drugih propisa iz svoje nadležnosti. molbe. Količina građe: 4 knj. - Ministarstvo bez portfelja Tuzlanskog kantona Signatura: BiH-ATKT/MBP TK Vremanski raspon građe: 1994. (2. vođenje propisanih evidencija iz svoje nadležnosti. obavještenja. informacije. članova porodica poslije njihove smrti i članova porodica poginulih i umrlih boraca. pripadnika oružanih snaga Republika Bosne i Hercegovine i Federacije. zahtjeve. potvrde. pozive.-2001. vršenje i drugih poslova iz ovih oblasti u skladu sa zakonom iz svoje nadležnosti. inspekcijski nadzor iz oblasti svoje nadležnosti. obrazovanje i rad ljekarskih komisija za utvrđivanje procenta vojnog invaliditeta zajedno sa Ministarstvom zdravlja Kantona. saglasnosti.12. 19 reg. zaduženo da vrši upravne i druge stručne poslove koji se odnose na: zaštitu boraca. izgradnju. 01-011-176/94 od 28. kao i umrlih ratnih i mirnodopskih invalida.1994. kojima se propisuju uslovi za ostvarivanje dopunskih prava boraca. članova obitelji poginulih. djelovanje društvene organizacije – udruženje građana boraca..

1/95. Ministarstvo bez portfelja TPK 2.09.Serije u fondu: 1. jer sadrži podatke i informacije vezane za rad navedenog Ministarstva u periodu 1994. srpski Pismo u građi: latinica. Ovaj Kabinet bio je zadužen za stručne i druge poslove koji se odnose na: kontakte sa predstavnicima vlada i nevladinih organizacija. donesenim na sjednici održanoj 15. Arhivistička informativna pomagala: SAP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: ograničena Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1994. br. Promjene naziva stvaraoca fonda: 1. utvrđeno je da se Vlada kantona sastoji od 13 resornih ministarstava i dva ministarstva bez portfelja. 01-011-21/94. Uredbom o osnivanju Kabineta ministara bez portfelja u Vladi Tuzlansko-podrinjskog kantona (“Sl. Ministarstvo bez portfelja TK Historijat stvaraoca fonda: Zakonom o Vladi Tuzlansko-podrinjskog kantona. - 79 . saradnju sa domaćim i međunarodnim humanitarnim organizacijama i vjerskim institucijama.) donesenoj 28. izradu ugovora.2001. hrvatski. godine. Knjige Valorizacija fonda: 2 Iako fragmentarno sačuvana. Sredstva za rad Ministarstva obezbjeđuju se budžetom Kantona. Jezik u građi: bosanski. praćenje priliva humanitarne pomoći na području Kantona i učestvovanje u distribuciji i raspodjeli humanitarne pomoći.1994.. novine TPK’’.-2001. građa fonda je važna. u saradnji sa nadležnim ministarstvom. humanitarnim organizacijama iz tih zemalja i Islamskom vjerskom zajednicom. br. godine. Arhiva protokola 2. osnovan je: Kabinet ministra bez portfelja u Vladi Tuzlanskog kantona zaduženog za kontakte i saradnju sa arapskim zemljama. sporazuma i drugih akata koji se odnose na humanitarne aktivnosti. 01.1995. godine. Finansijska dokumentacija 3.

-2001.) donesenoj 28..11.09. Jezik u građi: bosanski. humanitarnim organizacijama iz tih zemalja i katoličkom crkvom. jer sadrži podatke i informacije vezane za rad navedenog Ministarstva u periodu 1994. osnovan je: Kabinet ministra bez lisnice u Vladi Tuzlanskog kantona zaduženog za kontakte i saradnju sa zapadnim zemljama. Knjige Valorizacija fonda: 2 Iako fragmentarno sačuvana. godine. 4 fasc. godine.1994.1995. hrvatski. koji se odnose na djelovanje i rad Ministarstva bez lisnice u periodu 1995. Količina građe: 4 knj. molbe.2001. Arhivistička informativna pomagala: SAP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: ograničena Vremenski raspon stvaraoca fonda: 1994. godine. 01-011-21/94. Arhiva protokola 2. Finansijska dokumentacija 3. godine. Historijat stvaraoca fonda: Zakonom o Vladi Tuzlansko-podrinjskog kantona. srpski Pismo u građi: latinica. aktivnosti. 80 . br. – 2001. iako je Zakonom o Ministarstvima i drugim organima uprave TK (“Sl. br.Ovo Ministarstvo djelovalo je i stvaralo građu do 2001..-2001. donesenim na sjednici održanoj 15.01. utvrđeno je da se Vlada kantona sastoji od 13 resornih ministarstava i dva ministarstva bez portfelja (lisnice). novine TK” br. novine TPK’’. Serije u fondu: 1. Ministarstvo bez lisnice Tuzlanskog kantona Signatura: BiH-ATKT/MBL TK Vremanski raspon građe: 1995.2000. godine) ukinuto.17/00 od 18. (1 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži izvještaji.. zaključci. 1/95. građa fonda je važna. Uredbom o osnivanju Kabineta ministara bez portfelja u Vladi Tuzlansko-podrinjskog kantona (“Sl. godine. 4 reg.

saradnju sa domaćim i međunarodnim humanitarnim organizacijama i vjerskim institucijama. vodovod. stambene zgrade.17/00 od 18. Osim toga u fondu se nalaze materijali Stručne škole u industriji i zanatstvu Tuzla (majstorski ispiti). materijali iz oblasti prosvjete. drumski saobraćaj. predmete agrarne reforme i odluke i rješenja Agrarne komisije. stručnih ispita (administrativna struka za zvanje kancelarijskog službenika. izradu ugovora. izvještaji o pregledu rada u školama. Sekretarijat za opštu upravu 81 . elektrotehničke. – 1966. a ukinuto je Zakonom o Ministarstvima i drugim organima uprave TK (“Sl.. Gradski stadion. u saradnji sa nadležnim ministarstvom.5 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži zapisnike sa sjednica. lokacije za građevinske objekte. podaci o učeničkim zadrugama. građevinske i rudarske struke. Sredstva za rad ministarstva obezbjeđuju se budžetom Kantona. podaci o maloljetnoj djeci bez jednog ili oba roditelja. izvještaje o žetvi. odluke.Ovaj Kabinet bio je zadužen za stručne i druge poslove koji se odnose na: kontakte sa predstavnicima vlada i nevladinih organizacija.11. opšte spise. računski režiseri. nacionalizaciju i arondaciji zemljišta. zapisnike sa polaganja ispita za KV i VK radnike (za kopače uglja. (44. hemijska. metalske. godine.2000. most preko Jale i Soline. zabranjena lovišta. Ciglana Sočkovac. godine). Količina građe: 5 knj. Serije u fondu: 1. prodavače i konobare. ispita za vozače motornih vozila. Rudnik. Ugostiteljsko preduzeće Kiseljak. podatke o zemljišnom fondu. održavanje šuma. - Sreska uprava Sreski narodni odbor Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/SNOT Vremenski raspon građe: 1945. putevi i sl. Fabrika sode Lukavac. Azotara. TE. Sekretarijat za unutrašnje poslove 2. razne spise o zanatskim privatnim radnjama. evidencije o stavljanju pod starateljstvo. stambenih zgrada itd. izgradnju stambenih i upravnih zgrada. 177 kut. izvještaje. Brana “Modrac”. novine TK” br. praćenje priliva humanitarne pomoći na području Kantona i učestvovanje u distribuciji i raspodjeli humanitarne pomoći. daktilografa). spiskovi djece palih boraca ili žrtava fašističkog terora. rješenja komisije za eksproprijaciju. analize. popravku mostova.proizvođači anorganskih soli i čistih hemikalija. drvoprerađivačka).) mostova. odluke o nasljedstvu. investicione programe i projekte objekata na teritoriji SNOT-a (Koksara. za knjigovođe. sporazuma i drugih akata koji se odnose na humanitarne aktivnosti. pomoćnik kancelarijskog referenta. hemijska struka . Ministarstvo bez lisnice egzistiralo je do 2001.

juna 1966. socijalne. srpski. 4. godine. godine. Solini. Dobrnji. Skupština SR Bosne i Hercegovine proglasila je Zakon o sprovođenju Ustavnog zakona o ukidanju srezova (“Sl. 7. Podorašju. Tojšićima. a poslovi su preneseni u nadležnost opštinskih skupština i njihovih organa. Zahirovićima. 9.3. Živinicama i Đurđeviku. list SR BiH” broj 14/66) na osnovu kojeg je. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SAP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1945. Zakonima o teritorijalnoj podjeli NR Bosne i Hercegovine. do 1962. prestao sa radom Narodni odbor sreza Tuzla. 82 . gradskim i opštinskim odborima. Slavinovićima. Bukinju. 12. ekonomske i kulturne istorije na području Sreskog narodnog odbora Tuzla jer sadrži vrijedne podatke za razne istraživačke teme. Historijat stvaraoca fonda: Na osnovu Zakona o teritorijalnoj podjeli Bosne i Hercegovine na okruge. Kikačima. Godine 1966. – 1966. dobro je sačuvan i predstavlja važan izvor za proučavanje političke. donesenih od strane Narodne vlade NR Bosne i Hercegovine augusta mjeseca 1945. Tuzlanski srez je obuhvatao 21 mjesni narodni odbor sa sjedištima u: Bašigovcima. 11. Morančanima. Građa također može poslužiti u svrhu ostvarivanja ličnih prava građana (eksproprijacija. agrarna reforma). 6. hrvatski Pismo u građi: latinica. Jezik u građi: bosanski. nacionalizacija. kao i sreske skupštine i njihovi organi. 8. srezove i područja mjesnih narodnih odbora i Uredbe o određivanju područja narodnih odbora i ustanovljenju sjedišta mjesnih narodnih odbora. Lipnici Srednjoj. Zukićima. Požarnici. 30. Gračanici-Selu. srez Tuzla je doživljavao promjene u nadležnostima nad mjesnim. Breškama. 10. Od 1948. Breziku. Višći Donjoj. Tuzli Gornjoj. godine. 5. a sačuvani su i projekti za izgradnju privrednih i drugih objekata. Sekretarijat za finansije Sekretarijat za privredu Sekretarijat za privredu i rad Sekretarijat za privredu i komunalne poslove Sekretarijat za poljoprivredu i šumarstvo Sekretarijat za prosvjetu i kulturu Sekretarijat za narodno zdravlje i socijalno staranje Planska komisija Projektna dokumentacija Knjige Valorizacija fonda: 2 Fond nije cjelovit. Dubravama Donjim.

Serije u fondu: 1.2 d/m) Sadržaj fonda: U fondu se nalaze: prijedlozi budžeta i društvenih planova. Grbavci. -1962. 2. kao i za rješavanje ličnih prava. Kalesija Srpska. – 1960. Zvornički srez je obuhvatao 22 mjesna narodna odbora čija su sjedišta bili: Baljkovići. investicioni programi. donesenih od strane Narodne vlade NR Bosne i Hercegovine. idejni i glavni projekti puteva. materijali Komisije za odlikovanja. zapisnici sa polaganja majstorskih ispita. te može poslužiti u proučavanju rada i djelovanja ovoga Odbora. godine.Sreski narodni odbor Zvornik Signatura fonda: BiH-ATKT/SNOZ Vremenski raspon građe: 1949. privrednih i drugih objekata na području sreza Zvornik. rješenja o odorenjima pravilnika institucija i preduzeća na području sreza. srpski. 3. trgovinskih i ugostiteljskih komora. Kamenica Srpska. mostova. Glumina. srezove i područja mjesnih narodnih odbora i Uredbe o određivanju područja narodnih odbora i ustanovljenju sjedišta mjesnih narodnih odbora. augusta mjeseca 1945. 4. Sekretarijat za opštu upravu Biro sekretara Sekretarijat za privredu i komunalne poslove Projekti Knjige Valorizacija fonda: 3 Fond je necjelovit i dobro sačuvan. rješenja o osnivanju sreskih komora.. 12 kut. 83 . Čolopek. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1945. hrvatski Pismo u građi: latinica. Bulatovci. Dubnica. Divić. Jezik u građi: bosanski. perspektivni planovi i akcioni programi razvoja poljoprivrede u opštinama koje obuhvata ovaj Odbor. zapisnici sa sjednica vijeća. savjeta. 5. Količina građe: 2 knj. Historijat stvaraoca fonda: Na osnovu Zakona o teritorijalnoj podjeli Bosne i Hercegovine na okruge. Drinjača. rješenja o osnivanju zanatskih. Tuzlanski okrug je obuhvatao Zvornički srez sa sjedištem u Zvorniku. registri odluka i naredbi. (3. Jasenica.

Skelani. upisnici kazni. dok se veći dio fonda nalazi u Skupštini opštine Zvornik. registri Ugovora o učenju i dr. Nezuk Muslimanski. koju je donijelo Predsjedništvo Prezidijuma Narodne skupštine NR Bosne i Hercegovine (“Sl. gradskih naselja i područja mjesnih narodnih odbora. Kozluk. Ročević i Pilica. Sapna. Kozluk. Fakovići. Šetići Srpski. Serije u fondu: 1. Kamenica. Grbavci. Caparde. a Zvornik kao opština sa naseljenim mjestima u svom sastavu pripada Tuzlanskom srezu (“Sl. Sekretarijat Unutrašnji poslovi Rad i radni odnosi Privreda Finansije – imovinsko-pravni odnosi Državne nabavke Planska komisija Kontrolna komisija Prosvjeta i kultura Narodno zdravlje i socijalna politika 84 . Srebrenica. list SR BiH” broj 14/66). 3. Osmaci. jer je preuzet samo manji dio od Narodnog odbora sreza Tuzla. Kalesija. socijalna politika i sl. Zakon o područjima srezova i opština u NR Bosni i Hercegovini doživljava promjene tako da 1962. Sreski narodni odbor Gračanica Signatura fonda: BiH-ATKT/SNOG Vremenski raspon građe: 1945. Memići. Memići. Nova Kasaba. Na osnovu Odluke o određivanju granica gradova. 6. list NR BiH” broj 15/48). godine u NR Bosni i Hercegovini postoji 6 srezova sa opštinama i naseljenim mjestima u sastavu opština. 8. zadrugarstvo. Petkovci. Zakonom o području srezova i opština u NR Bosni i Hercegovini (“Sl. 7. Ročevići. Osmaci. imenski registri. trgovina. Drinjača. inspekcije. imovinski poslovi. Vitinca Srpska i Zvornik. list NRBiH” broj 17/55) srez Zvornik čine opštine sa naseljenim mjestima u svom sastavu: Bratunac. Kusonje. a čine je djelovodni protokoli.Kozluk. 9. Snagovo Gornje.1955. 4.. Han Pijesak. (46 d/m) Sadržaj fonda: Fond se odnosi na različite oblasti djelovanja kao što su komunalni poslovi. 10. kada se svi poslovi iz nadležnosti sreskih skupština i njihovih organa prenose u nadležnost opštinskih skupština i njihovih organa (“Sl. . Čelopek. list NR BiH” broj 47/62) sve do stupanja na snagu Zakona o sprovođenju Ustavnog zakona o ukidanju srezova. Količina građe : 60 knj. gradskih reona. srez Zvornički čine mjesni narodni odbori: Zvornik. Snagovo. 164 kut.. Sapna. Međaši. lokalna industrija. Fond nije cjelovit. Vlasenica i Zvornik. 5. zanatstvo. Sapna. Petkovci. 2.

list NR BiH“ br. br. a veći dio njegovog područja pripaja srezu Tuzla. Zakonom o teritorijalnoj podjeli Federalne Bosne i Hercegovine na okruge. godine. Brijesnica. Karanovac. popisa i politike viših organa državne vlasti. gradove i opštine iz 1952. Novim Zakonom o podjeli teritorije NR Bosne i Hercegovine na srezove.17/55) ukida Sreski narodni odbor Gračanica. Malešići. godine. reone.11. Tada su Sreski narodni odbor Gračanica činili slijedeći mjesni narodni odbori: Bosansko Petrovo Selo. Građa. Sladna. Gračanica. list NR BiH“ br. može poslužiti u svrhu ostvarivanja ličnih prava građana (eksproprijacija. 11/45. Orahovica Gornja. Jezik u građi: bosanski. Gornja Orahovica. Donja Orahovica. godine i bio nadležan za plansko rukovođenje poljoprivredom u srezu. Skipovac. i opštine: Bosansko Petrovo Selo. ćirilica Arhvističko informativna pomagala: SAP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1945. Gornji Moranjci. kada ulazi u sastav Okružnog narodnog odbora Tuzla. Nakon administrativnoteritorijalne podjele NR Bosne i Hercegovine („Sl. avgusta 1945. Narodna odbrana Valorizacija fonda: 2 Fond nije cjelovit. srezove i područja mjesnih narodnih odbora iz 1945. hrvatski Pismo u građi: latinica. srezove. godine). za ukazivanje pomoći mjesnim narodnim odborima u izvršavanju njihovih komunalnih poslova. Doborovci. list NR BiH“. list NR BiH“. pripadao je Okružnom narodnom odboru Doboj do januara 1947. lokalne industrije. za ostvarivanje mjera socijalnog staranja kao i kontrolu pravilne primjene zakona. kada je teritorija Bosne i Hercegovine podijeljena na oblasti.1955. za podizanje i razvijanje zadrugarstva. agrarna reforma). Malešići. Gornja Lohinja i Gračanica. kada se Zakonom o području srezova i opština u NR Bosni i Hercegovini („Sl. Doborovci.11/52) u sastav Sreza Gračanica ušla je Gradska opština Gračanica sa sjedištem Narodnog odbora gradske opštine u Gračanici u koju ulaze Donja Lohinja. od 18. srpski. Rapatnica. gradove. Lukavica i Orahovica. Soko. godine („Sl. Sladna i Soko. Orahovica Donja. Škipovac. Brijesnica Velika. također. U tom sastavu srez Gračanica je djelovao do 1955. Stjepan Polje.. Karanovac. Brijesnica Velika. nacionalizacija. Sočkovac. Petrovo Selo. zanatsva i trgovine. ali je dobro sačuvan i predstavlja važan izvor za proučavanje društvenih i privrednih kretanja na području Sreskog narodnog odbora Gračanica kao lokalnog organa vlasti. Lukavica. godine („Sl. 85 . Katastar 12. Lukavica. Sreski narodni odbor Gračanica obuhvatao je područja slijedećih mjesnih narodnih odbora: Boljanić. Doborovci. 10/50). gradska naselja i područja mjesnih narodnih odbora Sreski narodni odbor Gračanica ulazi u sastav Tuzlanske oblasti. br. Historijat stvaraoca fonda: Sreski narodni odbor Gračanica započeo je sa radom 1945.

Jezik u građi: bosanski. 5. 7. 6. dobro je sačuvan i može poslužiti u proučavanju upravnog. 4. (18 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži zapisnike sa sjednica Izvršnog odbora. srpski. majstorski ispiti i kursevi pri SRZ. 10. Sekretarijat – Izvršni odbor Odjeljenje za radne odnose Povjereništvo za komunalne poslove (industrija i zanatstvo) Povjereništvo za finansije (Odsjek za privredu) Povjereništvo za narodno zdravlje i socijalnu politiku Povjereništvo za komunalne poslove i lokalnu privredu Povjereništvo za građevine Povjereništvo za poljoprivredu Povjereništvo za trgovinu i snabdijevanje Povjereništvo za prosvjetu i kulturu Knjige Valorizacija fonda: 2 Fond nije cjelovit.Gradska uprava Gradski narodni odbor Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/GNOT Vremenski raspon građe: 1946. investicioni programi. 9. konfiskacija imovine. – 1955. razvoj lokalne privrede. 86 . jer sadrži vrijedne podatke za razne istraživačke teme. kursevi i tečajevi za prosvjećivanje žena. Količina građe: 23 knj. razna uputstva. 3. nacionalizacija. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SAP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1945. rješenja o postavljenju i premještaju službenika. tečajevi za opismenjavanje. planove i izvještaje o radu povjereništava. polaganje stručnih ispita za KV radnike. stambena pitanja.. 57 kut. a može poslužiti i u svrhu rješavanja ličnih prava (eksproprijacija. privrednog i kulturnog života područja na kojem je djelovao ovaj Odbor. 8. hrvatski Pismo u građi: latinica. 2. Serije u fondu: 1. 11. agrarna reforma). rješenja za rad zanatskih radnji. rješenja o eksproprijaciji zemljišta. – 1955. pravila ustanova koja su pri GNO-u.

list NR BiH” broj 15/48. Gradski narodni odbor Gračanica Signatura fonda: BiH-ATKT/GNOG Vremenski raspon građe: 1950. Svojat. Odluka broj 1079/48) po kojoj se izdvajaju gradovi: Tuzla. Ši Selo. donosi Zakon o podjeli teritorije NR BiH na srezove. Dubrave. Brđani. Solina. a pripadaju mu 2 gradske opštine (Banovići. gradove i opštine (“Sl. Željeznička stanica Bukinje. Dobošnica). Dobošnica. 28. Hudeč.Historijat stvaraoca fonda: Zakonom o teritorijalnoj podjeli Federalne Bosne i Hercegovine na okruge. Rudarska kolonija Bukinje.3 d/m) Sadržaj fonda: 87 . Banovići Rudnik. Brijesnica. Vasiljevci. godine usvojila Zakon o sprovođenju novog uređenja opština i srezova (“Sl. Puračić. Narodna skupština NR Bosne i Hercegovine. osnivaju povjereništva za pojedine organe državne uprave. Narodna skupština NR Bosne i Hercegovine donosi Zakon o administrativno-teritorijalnoj podjeli NR Bosne i Hercegovine (“Sl. Kreka. umjesto dosadašnjih odjeljenja. a srez Tuzlanski čine 22 mjesna narodna odbora (Breške.. Priluk. Lukavac. Marta mjeseca 1948. Poljana. Po ovom Zakonu. godine kada se ukida Zakon o narodnim odborima gradova i gradskih opština. Puračić. list NR BiH” broj 5/49). koje je donijelo Predsjedništvo Narodne skupštine BiH 16. augusta 1955. Smoluća. list NR BiH” broj 10/50) po kome se iz sastava odgovarajućih srezova izdvajaju gradovi i obrazuju posebne administrativno-teritorijalne jedinice kao područja gradskih narodnih odbora van sastava sreza. čije su odredbe važile do 31. Dolovi. aprila 1952. septembra 1955. Doboj i Derventa kao i gradska naselja u gradu Tuzli: Slavinovići i Bukinje. Brezik. Turija. kada Vlada NR Bosne i Hercegovine donosi Uredbu o reorganizaciji upravnog aparata gradskih narodnih odbora (“Sl. Srebrenik. Predsjedništvo Prezidijuma Narodne skupštine NR Bosne i Hercegovine je donijelo Odluku o određivanju granica gradova. Ljepunice. Požarnica. Živinice). srezove i područja mjesnih narodnih odbora i Uredbom o određivanju područja narodnih odbora i ustanovljenju sjedišta mjesnih narodnih odbora.-1952. Rudnik Bukinje. Đurđevik. na osnovu koje se u Izvršnom odboru. Slavinovići. Vršani. Rasovac. Gradski odbor je djelovao preko Izvršnog odbora. Tinja. 2 kut. na osnovu kojeg je Tuzla grad sa sjedištem narodnog odbora grada u Tuzli. gradskih reona. godine. gradskih naselja i područja mjesnih narodnih odbora (“Sl. Bijeljina. godine. godine. Banovići. Marta mjeseca 1950. (0. Ljepunice. Tojšići. Živinice. jula 1955. Husino (bez zaseoka Petrovice). u čijem sastavu su bila odjeljenja ili odsjeci. Narodna skupština NR Bosne i Hercegovine je 12. godine. Brijesnica. do 1949. gradovi su izdvojeni u samostalna područja narodne vlasti i zadržavaju svoja ranija područja sa nepromijenjenim granicama. Gornja Tuzla. godine. list NR BiH” broj 16/55) po kojem narodni odbori novih opština i srezova treba da obrazuju svoje upravne organe i mjesne urede najkasnije do 1. Podorašje. Lukavac) i 11 opština (Breške. Brčko. Rudarska kolona Šićki Brod. augusta 1945. list NR BiH” broj 11/52). Količina građe: 3 knj. godine. U područje grada Tuzle ulaze mjesta: Tuzla. Simin Han. Kiseljak. Tuzlansku oblast čini 18 srezova i 5 gradova sa svojim područjima. Tojšići.

komunalne izgradnje i komunalnih poslova. list NR BiH“ br.Fond sadrži građu nastalu u radu Gradskog narodnog odbora Gračanica koji je vršio poslove u oblasti plana. upisi u matične knjige rođenih i umrlih. zaštite narodnog zdravlja i socijalnog staranja. Historijat stvaraoca fonda: Zakonom o adninistrativno-teritorijalnoj podjeli NR Bosne i Hercegovine („Sl. prosvjete i kulture. list NR BiH“ br. Fond čine dvije knjige i spisi (povjerljivi i obični spisi po djelovodnom protokolu). 11/52. Teritorijalnom podjelom NR Bosne i Hercegovine na srezove. hrvatski Pismo u građi: latinica. 88 . 5.-1952. finansija i upravljanja opštenarodnom imovinom. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SAP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1950. obrazovanja i kulture. Serije u fondu: 1. u oblasti lokalne privrede. 4. Također. te zdravstva i socijalnog staranja. te zaštite prava građana i održavanje reda i mira. srpski. gradove i opštine iz 1952. zapisnici sa sastanaka. ali pruža mogućnost za izučavanje pojava i događaja koji se odnose na rad GNO Gračanica. 2.10/50) ukinut je Mjesni narodni odbor Gračanica i formiran Gradski narodni odbor sa sjedištem u Gračanici koji je ulazio u sastav Sreskog narodnog odbora Gračanica. Opšti poslovi Komunalni poslovi Finansijski poslovi Odjeljenje prosvjete i kulture Matična služba Valorizacija: 2 Fond nije cjelovit. sadrži vrijedne podatke za istraživanje brojnih tema iz lokalne historije u oblasti privrede. Jezik u građi: bosanski. finansije. komunalne izgradnje. zahtjevi za sklapanje braka. godine („Sl. 3.) umjesto Gradskog narodnog odbora Gračanica formira se Narodni odbor gradske opštine u Gračanici.

Jezik u građi: bosanski.-1955. 2. 11/52) u srezu Gračanica formiran je Narodni odbor gradske opštine Gračanica umjesto dotadašnjeg Gradskog narodnog odbora Gračanica. rješenja o upisu u matične knjige itd. zahtjevi za sklapanje braka. 5.ATKT/NOGOG Vremenski raspon građe: 1952. gradove i opštine iz 1952. – 1955. Opšti poslovi Personalno odjeljenje Imovinsko-pravni poslovi Finansijsko odjeljenje Matična služba Valorizacija: 2 Fond nije potpuno sačuvan ali sadrži značajne podatke i činjenice. 10 kut. završni računi. godina. Gornja Lohinja. budžeti. list NR BiH“ br. Serije u fondu: 1. hrvatski Pismo u građi: latinica.5 d/m) Sadržaj fonda: Fond čine personalni spisi. U nadležnost Narodnog odbora gradske opštine spadali su poslovi od neposrednog interesa za privredni. godine („Sl. U sastav Gradske opštine ušli su: Gračanica. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SAP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1952. srpski.Narodni odbor gradske opštine Gračanica Signatura: BiH. 3. 89 .. 17/55) formiran je Narodni odbor opštine Gračanica koji sa naseljenim mjestima u svom sastavu pripada srezu Tuzla. (2.-1955. knjige. Zakonom o području srezova i opština iz 1955. Količina građe: 3 knj. rješenja o osnivanju preduzeća. socijalni i kulturni razvitak opštine. list NR BiH“ br. Donja Lohinja. godine („Sl. i pruža mogućnost proučavanja pojava i događaja iz raznih životnih sfera koje se odnose na područje Gradske opštine Gračanica za period 1952. dosijea. 4. Historijat stvaraoca fonda: Zakonom o podjeli teritorije Bosne i Hecegovine na srezove. rješenja o dodjeli zemljišta. komunalni.

Lipnici Srednjoj. Morančanima. uputstva i raspise pojedinih sekretarijata Sreskog narodnog odbora Tuzla. gradove i opštine. Serije u fondu: 1. Bukinje postaje područje grada Tuzle i prestaje sa radom kao Mjesni narodni odbor. Bukinje. gradskih reona. srezove i područja mjesnih narodnih odbora i Uredbe o određivanju područja narodnih odbora i ustanovljenju sjedišta mjesnih narodnih odbora. Opšti dio – raspisi. Slavinovićima. Breziku. Solini. Tuzli Gornjoj. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon stvaraoca fonda: 1945. Odluka broj 1079/48).. Zukićima. Vilušići. Tojšićima. Bukinje postaje gradsko naselje u gradu Tuzli i obuhvata sela Husino. Historijat stvaraoca fonda: Na osnovu Zakona o teritorijalnoj podjeli Bosne i Hercegovine na okruge. Rapače i zaseoci Krtolije. Komisija za utvrđivanje zločina okupatora i njihovih pomagača Valorizacija fonda: 4 Fond nije cjelovit. Mjesni narodni odbor Bukinje obuhvatao je sela: Bukinje. Tuzlanski srez je obuhvatao 21 mjesni narodni odbor sa sjedištima u: Bašigovcima. Jezik u građi: bosanski. Živinicama i Đurđeviku. Hudeč i Petrovice. hrvatski Pismo u građi: latinica. Podorašju. list NR BiH” broj 11/52). Višći Donjoj. Hudeč. (1. Husino i Cerik. Kolona Bukinje. – 1952. Dobrnji. augusta mjeseca 1945. Pogorioc. Cerik. donesenih od strane Predsjedništva NR Bosne i Hercegovine – Odjeljenja za izgradnju narodne vlasti. Gračanici-Selu. Količina građe: 1 knj. Požarnici. uputstva 2. gradskih naselja i područja mjesnih narodnih odbora (“Sl. 90 . Zahirovićima. Bukinju.2 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži materijale iz rada ovoga Odbora i Komisije za utvrđivanje zločina okupatora i njihovih pomagača. Donošenjem Zakona o podjeli teritorije NR Bosne i Hercegovine na srezove. Dubravama Donjim. Pagovice. srpski. list NR BiH” broj 15/48. Rapače. godine. od strane Narodne skupštine NR BiH (“Sl. – 1952. ali može poslužiti za istraživanja djelovanja stvaraoca na uskom području jedinice lokalne uprave. 5 kut.Mjesna uprava Mjesni narodni odbor Bukinje Signatura fonda: BiH-ATKT/MNOBu Vremenski raspon građe: 1945. Odlukom o određivanju granica gradova. Breškama. Kikačima.

tuzlanski srez je obuhvatao 21 mjesni narodni odbor sa sjedištima u: Bašigovcima. Opšta dokumentacija 2. srpski. Pored građe o radu ovoga Odbora. Lipnici Srednjoj. – 1952. Vršane. gradskih naselja i područja mjesnih narodnih odbora (“Sl. Kolovrat. Odluka broj 1079/48). planove rada MNO Slavinovići itd. Grabovica katolička. Solini. hrvatski Pismo u građi: latinica. Mjesni narodni odbor Slavinovići obuhvatao je sela: Slavinovići. Količina građe: 1 kut. Grabovica Muslimanska. Višći Donjoj. Dobrnji.Mjesni narodni odbor Slavinovići Signatura fonda: BiH-ATKT/MNOSl Vremenski raspon građe: 1946. odluke na priznavanje prava na zemlju bivšim beglučarima. gradskih reona. (0. Historijat stvaraoca fonda: Na osnovu Zakona o teritorijalnoj podjeli Bosne i Hercegovine na okruge. Bukinju. 91 . Tuzli Gornjoj. Zahirovićima. fond sadrži i personalne dokumente (ugovore o radu) radnika Trgovačkog preduzeća “Ogrev” Tuzla. Jezik u građi: bosanski. Morančanima. Gračanici-Selu. Breziku. Živinicama i Đurđeviku. Čakloviće Muslimanske. dobro je sačuvan i najviše može poslužiti za dokazivanje prava vlasništva pravnih i fizičkih lica. Odlukom o određivanju granica gradova. Tojšićima. Križane. Kikačima. list NR BiH” broj 15/48. Podorašju. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1945. odluke o dodjeli zemlje agrarnim interesentima. ali i za istraživanje djelovanja stvaraoca na uskom području jedinice lokalne uprave. Dubravama Donjim. srezove i područja mjesnih narodnih odbora i Uredbe o određivanju područja narodnih odbora i ustanovljenju sjedišta mjesnih narodnih odbora. – 1951. Slavinovićima.3 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži: dozvole uknjižbe prava vlasništva na zemlju. godine. planove otkupa žitarica. donesenih od strane Predsjedništva NR Bosne i Hercegovine – Odjeljenja za izgradnju narodne vlasti. Čakloviće Srpske i Simin-Han. Serije u fondu: 1. Orašje. augusta mjeseca 1945. zapisnike o eksproprijaciji zemljišta. Požarnici. Dokumentacija imovinskih odnosa Valorizacija fonda: 4 Fond nije cjelovit. Zukićima. Breškama.

gradove i opštine (“Sl. list NR BiH” broj 11/52) prestaju sa radom mjesni narodni odbori i Slavinovići ulaze u područje grada Tuzle sa sjedištem narodnog odbora grada u Tuzli. djelovodni protokoli Matičnog područja Gračanica) i spise (strogo povjerljivi. Simin Han. godine po Zakonu o teritorijalnoj podjeli Federalne Bosne i Hercegovine na okruge. Opšti poslovi Personalni spisi Finansijski poslovi Matična služba Djelovodni protokoli Valorizacija: 2 Fond nije potpuno sačuvan. zapisnike i izvještaje MNO. upise u matične knjige rođenih i umrlih. zahtjeve za sklapanje braka itd. Mjesni narodni odbor Gračanica Signatura fonda: BiH-ATKT/MNOG Vremenski raspon: 1945. 5. Zakonom o podjeli teritorije NR Bosne i Hercegovine na srezove. 6 kut. 2. trgovine i zanatstva. Jezik u građi: bosanski.Slavinovići postaju gradsko naselje u gradu Tuzli i obuhvataju sela Križane. Serije u fondu: 1. Historijat stvaraoca fonda: Mjesni narodni odbor Gračanica počeo je sa radom 1945. Kolovrat. povjerljivi i obični spisi po djelovodnom protokolu). Količina građe: 8 knj.-1950. srpski. srezove i područja mjesnih narodnih odbora 92 . 4. Muslimansku Grabovicu i zaselak Sepetare. 3. te u oblasti obrazovanja i socijalnog staranja. ali je veoma značajan za proučavanje prošlosti raznih životnih oblasti vezanih za prostor Mjesnog narodnog odbora Gračanica kao lokalnog organa vlasti.. a posebno u oblasti poljoprivrede.-1949. finansijske i personalne spise.5 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži knjige (djelovodni protokoli MNO Gračanica. hrvatski Pismo u građi: latinica. ćirilica Arhivističko informativna pomagala: SAP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraovca fonda: 1945. (1.

– 1940. vođenje matičnih knjiga i sklapanja brakova itd. komunalnog života.. komunalnog života. Opšta dokumentacija Finansijska dokumentacija Matična služba Knjige Valorizacija fonda: 3 Fond je fragmentarno sačuvan i pruža mogućnost proučavanja raznih životnih sfera na području Mjesnog narodnog odbora Boljanić u periodu od 1902. 3. 4. Serije u fondu: 1. 1 kut.imenik Matične knjige rođenih sela Boljanić za period 1902.. građu o pitanjima unutrašnje kolonizacije. narodnog prosvećivanja. [1902. Jezik u građi: bosanski. Zakonom o administrativno-teritorijalnoj podjeli NR Bosne i Hercegovine („Sl.. poljoprivrede. godine („Sl. finansija. spisak stanovnika sela Boljanić i Tekućica. godine. pored obavljanja osnovnih zadataka. trgovine i zanatstva. trgovine i zanatstva. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SAP Stepen sređenosti: arhivistički sređen 93 . list NR BiH“.] Količina građe: 3 knj. u čije područje ulazi Gračanica. vršio i poslove iz oblasti poljoprivrede. srpski. Pored obavljanja osnovnih zadataka Mjesni narodni odbor Gračanica vršio je poslove u oblasti plana.-1906. (0. Sjedište Mjesnog narodnog odbora Gračanica je bilo u Gračanici. a formira se Gradski narodni odbor Gračanica. br. 2. godina i imenik Matične knjige vjenčanih za period 1930. spisak poginulih boraca sahranjenih u Boljaniću. list NR BiH“. pripadao je Sreskom narodnom odboru Gračanica. 11/45). narodnog prosvjećivanja. a obuhvatalo je teritorij grada Gračanica. hvatski Pismo u fondu: latinica. finansijsku dokumentaciju). br. do 1947.-1940. finansija. Građa obuhvata zanimljive podatke koji se odnose na značajan period poslijeratne izgradnje jer je Mjesni narodni odbor Boljanić. Napomena: Fond sadrži i spise matične službe . narodnog zdravlja i socijalnog staranja i matičnih poslova. godinu) i spise (kućne liste. 10/50) u Srezu Gračanica ukida se Mjesni narodni odbor Gračanica. socijalnog staranja i narodnog zdravlja.iz 1945. 1930.5 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži jednu knjigu (djelovodni protokol za 1947. – 1906. -1947. Mjesni narodni odbor Boljanić Signatura fonda: BiH-ATK/MNOBo Vremenski raspon: 1945.

29/47) ukida se MNO Boljanić a područje se pripaja MNO Karanovac. 2.6 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži knjige . Jezik u građi: bosanski. konfiskacije i sl. Mjesni narodni odbor Sočkovac Signatura fonda: BiH-ATKT/MNOSo Vremenski raspon građe: 1945. a pripadao je Sreskom narodnom odboru Gračanica. 3. zapisnici sa sastanaka MNO i izvještaji o radu. poslovi matične službe . godine („Sl. rada MNO Sočkovac. MNO Boljanić obuhvatao je sela Boljanić i Tekućicu. izvještaji o sklapanju braka. Opšti spisi Zapisnici i izvještaji Matični spisi Knjige Valorizacija fonda: 3 Iako fond fragmentarno sačuvan daje mogućnost istraživanja i proučavanja privrednih i društvenih kretanja na području Mjesnog narodnog odbora Sočkovac. o kolonizaciji. Tu su i drugi spisi različite provenijencije koji mogu poslužiti za rekonstrukciju događaja i pojava iz ovog perioda rada MNO Sočkovac. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SAP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja 94 . konfiskacijama. Serije u fondu: 1. 1 kut..rješenja o upisu u matične knjige.djelovodni protokoli i spise (korespondencija sa višim organima vlasti. 11/45) formiran je Mjesni narodni odbor Boljanić sa sjedištem u Boljaniću. Zakonom o administrativno-teritorijalnoj podjeli Bosne i Hercegovine iz 1947. Količina građe: 5 knj. (0.Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1945. hrvatski Pismo u građi: latinica. presuda o razvodu braka). srezove i područja mjesnih narodnih dbora („Sl. br. 4.-1947. srpski. te provođenja određenih procesa poput kolonizacije. Historijat stvaraoca fonda: Zakonom o teritorijalnoj podjeli Federalne Bosne i Hercegovine na okruge.-1947. Fond posjeduje određene kumulativne podatke iz oblasti poljoprivrede. list NR BiH“. list Federalne BiH“ br.

(1. srezove i područja mjesnih narodnih odbora („Sl.). 95 . Pored obavljanja osnovnih zadataka Mjesni narodni odbor Sočkovac vršio je poslove iz oblasti poljoprivrede. zapisnici o sklapanju braka i dr. Historijat stvaraoca fonda: Zakonom o teritorijalnoj podjeli Federalne Bosne i Hercegovine na okruge. 4 kut. te matičnih poslova. formiran je Mjesni narodni odbor Sočkovac sa sjedištem u Sočkovcu koji je pripadao Sreskom narodnom odboru Gračanica. Posebno je značajna građa koja se odnosi na poljoprivredne prilike i obrazovno-socijalno stanje na području ovoga Odbora. kupoprodajni ugovori. Mjesni narodni odbor Karanovac Signatura fonda: BiH-ATKT/MNOKar Vremenski raspon građe: 1947. Serije u fondu: 1. finansija. upisi u matične knjige rođenih. podaci o koloniziranim porodicama u Vojvodinu. ali pruža mogućnost proučavanja različitih zanimljivosti iz brojnih životnih sfera na području Mjesnog narodnog odbora Karanovac. Količina građe: 3 knj.Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1945.-1947. Opšti spisi Personalni spisi Rješenja i presude Matične knjige Valorizacija fonda: 3 Fond je fragmentarno sačuvan. 2.. narodnog prosvjećivanja. 3. planovi i analize o otkupu poljoprivrednih proizvoda. platne liste službenika. presude o razvodu. statistički podaci o naseljenim mjestima. Novim Zakonom o administrativno-teritorijalnoj podjeli Bosne i Hercegovine iz 1947.-1951. 11/45). Karanovac i Kakmuž. raspodjela sjemena za sjetvu. odluke Sreskog suda u Gračanici o uknjižbi prava vlasništva na nekretnine. otkupu stoke i stočnih proizvoda. list NR BiH’’ br. trgovine i zanatstva. narodnog zdravlja i socijalnog staranja. o popisu stanovništva. godine („Sl. komunalnog života.2 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži tri knjige i veći broj spisa (uputstva. list Federalne BiH“ br. 4. personalni spisi. Mjesni narodni odbor Sočkovac obuhvatao je sela: Sočkovac. zapisnici sjednica MNO Karanovac. zaključci Sreskog suda u Gračanici o konfiskaciji nekretnina. rješenja o proglašenju mrtvim nestalih osoba. uključivanje nepismenih osoba u tečajeve za opismenjavanje. podaci o zanatskim radnjama. 29/47) ukida se Mjesni narodni odbor Sočkovac i ovo područje se pripaja novoformiranom Mjesnom narodnom odboru Karanovac.

97 fasc. gradove i opštine („Sl. Sjedište Mjesnog narodnog odbora bilo je u Karanovcu. (28 d/m) Sadržaj fonda: Fond nije kompletan i sadrži dio opšte i povjerljive pošte. zapisnike o sklapanju braka. Sočkovac i Tekućica. eksproprijacije. Zakonom o podjeli teritorije NR Bosne i Hercegovine na srezove. 15/55) ukida se MNO Karanovac i formira Narodni odbor opštine Karanovac u koji ulaze: Boljanić.. Sočkovac. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SAP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1947. finansija. trgovine i zanatstva. Karanovac. Boljanić i Tekućica. Opšta dokumentacija Zapisnici NOO-e Imovinski predmeti – eksproprijacije Povjerljiva dokumentacija Knjige Valorizacija fonda: 4 Fond po svom sadržaju i sačuvanosti nije velike vrijednosti te može poslužiti za istraživanje prilika u vrijeme djelovanja stvaraoca na uskom području jedinice lokalne uprave. djelovodne protokole. – 1958. list NR BiH“ br. godine („Sl. srpski. te matičnih poslova. komunalnog života. 96 . Opštinska uprava Narodni odbor opštine Kiseljak Signatura fonda : BiH – ATKT/NOOKi Vremenski raspon građe: 1945. Historijat stvaraoca fonda: Zakonom o administrativno-teritorijalnoj podjeli NR Bosne i Hercegovine iz 1947. Pismo u građi: latinica. list NR BiH“ br. a formira se Mjesni naroni odbor Karanovac u koji su ušla sela: Karanovac. 5. narodnog zdravlja i socijalnog staranja. 4.Jezik u građi: bosanski. Serije u fondu: 1. 29/47) ukidaju se mjesni narodni odbori Sočkovac i Boljanić. hrvatski. 3. 2. prijave o nestalim u ratu. MNO Karanovac je vršio poslove iz oblasti poljoprivrede. zapisnike NOO. Količina građe: 41 knj.-1955. narodnog prosvjećivanja.

Plane. pripadao Lukavačkom srezu Tuzlanskog okruga. Poljana Muslimanska. Moranjčani. Ljubače. Količina građe: 71 fasc. Plane. Petrovice (zaselak sela Husino) i Cerik. a 1947. – 1958. rješenja o eksproprijaciji i uzurpaciji. godine kada srezovi prestaju sa radom. Delevari. godine Kiseljak je naseljeno mjesto u sastavu opštine Tuzla. Promjene naziva stvaraoca fonda: 1. gradove i opštine (“Sl. Godine 1952. rješenja o osnivanju zanatskih radnji. Breza. Mjesni narodni odbor Kiseljak je. srezu Tuzla pripada opština Kiseljak sa sjedištem narodnog odbora opštine u Kiseljaku u čiji sastav ulaze: Bokavići. Mjesni narodni odbor Kiseljak 2. (19 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži zapisnike sa sjednica mjesnih odbora. Kiseljak. Ševar. zapisnike sa sjednica vijeća. godine. Šiće. rješenja. Bokavići. Zakonom o podjeli teritorije NR Bosne i Hercegovine na srezove. Ševar i Hasanbašići. Poljana (Kiseljak). Savjet za plan i finansije 97 . Bistarac Gornji. Poljana. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: PrP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1945. do 1962.Jezik u građi: bosanski. Šerići. Narodni odbor opštine Bosansko Petrovo Selo Signatura fonda: BiH-ATKT/NOOBPS Vremenski raspon građe: 1952. Mihatovići. Narodni odbor opštine Kiseljak Historijat stvaraoca fonda: Na osnovu Uredbe o određivanju područja narodnih odbora i ustanovljenju sjedišta mjesnih narodnih odbora. prodavnica i ugostiteljskih objekata. odluke. protokole itd. građevinske dozvole. Bučik Donji. Poljana Hrvatska. Breze i Brgule. srpski. Poljice. Serije u fondu: 1. spiskove djece palih boraca. zapisnike sa sjednica savjeta. sa selima Kiseljak. – 1962. Pirkovac. i 1950. Od 1955. Mihatovići. Savjet za opštu upravu 2. Šići. hrvatski Pismo u građi: latinica. Bistarac Donji. Ševar. a pripada srezu Tuzla i tako ostaje do 1966. 1945. godine sjedište Mjesnog narodnog odbora bila je Poljana u čiji sastav su ulazile: Bistarac Donji. Priluk. list NR BiH” broj 11/52). Bokavići. žrtava fašističkog terora i djece bez roditelja.

Bosansko Petrovo Selo. Orahovica Donja.. Savjet za privredu i komunalne poslove Savjet za školstvo Savjet za kulturu i narodno prosvjećivanje Savjet za zdravlje i socijalnu zaštitu Valorizacija: 3 Fond po svom sadržaju i sačuvanosti može poslužiti za istraživanje prilika u vrijeme djelovanja stvaraoca na uskom području jedinice lokalne uprave. – 1995.) Bosansko Petrovo Selo je kao opština u koju ulaze: Bosansko Petrovo Selo. Sjedište Narodnog odbora opštine je bilo u Bosanskom Petrovom Selu – Lužani. Historijat stvaraoca fonda: Zakonom o podjeli teritorije NR Bosne i Hercegovine na srezove. Zakonom o području srezova i opština u NR Bosni i Hercegovini 1955. 2. Kakmuž. Gnojnica. Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o području srezova i opština u NR Bosni i Hercegovini 1958. Količina građe: 111 knj. Ražljeva i Sižje (bez zaselaka Borice i Komar) pripalo je Tuzlanskom srezu..3. 2. Kakmuž. Jezik u građi: bosanski. gradove i opštine 1952.Brđani. godine (“Sl. 6.187 pov. list NR BiH’’ br. ali i za rješavanje imovinskopravnih odnosa fizičkih i pravnih lica. Miričina. 1992. pripalo Gračaničkom srezu. godine (“Sl. 53 kut. godine (“Sl.21 d/m) 98 . Skupština opštine Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/SOT Vremenski raspon građe: 1955. Porječina.) Bosansko Petrovo Selo kao opština sa naseljenim mjestima u svom sastavu (Berkovica.Lužani. 2 omota (579. 5.) samo se mijenja broj naseljenih mjesta u sastavu opštine Bosansko Petrovo Selo. Krtova i Porječina. Krtova.549 fasc. – 1962. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SAP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1952. srpski. 23/58.. Bosansko Petrovo Selo. Orahovica Gornja. a 1962. list NR BiH’’ br. – 1980. 11/52. hrvatski Pismo u građi: latinica. 4.. list NR BiH’’ br. Dobošnica.. godine Bosansko Petrovo Selo je kao naseljeno mjesto pripalo opštini Gračanica u Tuzlanskom srezu. 17/55. Kruševica.

Sadržaj fonda: Fond sadrži zapisnike sa sjednica, rješenja o dodjeli nacionalizovanog zemljišta, eksproprijacije zemljišta, urbanističke saglasnosti i građevinske dozvole za objekte, upotrebne dozvole, dodjele zemljišta, polaganje ispita, otvaranje trgovinskih radnji i drugih objekata, dokumente Službe za budžet i finansije, projekte itd. Serije u fondu: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Sekretar Odjeljenje za opštu upravu i unutrašnje poslove Odjeljenje za društvene službe Odjeljenje za finansije Odjeljenje za privredu, rad i radne odnose Odjeljenje narodne odbrane Odjeljenje za komunalne poslove Građa ratne produkcije

Valorizacija fonda: 2 Fond se može koristiti za istraživanja razvoja i djelatnosti opštine Tuzla (privredne, stambene i komunalne izgradnje, kulturne i prosvjetne djelatnosti, socijalne politike), ali i za rješavanje imovinsko-pravnih odnosa fizičkih i pravnih lica (građevinske dozvole, dodjele zemljišta, nacionalizacije, eksproprijacije itd.). Jezik u građi: bosanski, srpski, hrvatski Pismo u građi: latinica, ćirilica Arhivistička informativna pomagala: PrP (registri, upisnici, protokoli) Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1955. – Promjene naziva stvaraoca fonda: 1. Narodni odbor opštine Tuzla (od 1955. do 1964.godine) 2. Skupština opštine Tuzla (od 1964. do 1974. godine) 3. Skupština opštine Tuzla (od 1974. do 1990. godine) Historijat stvaraoca fonda: Prezidijum Narodne skupštine NR Bosne i Hercegovine je 28. aprila 1952. godine objavio Zakon o podjeli teritorije NR Bosne i Hercegovine na srezove, gradove i opštine (“Sl. list NR BiH’’ broj 11/52), a Tuzla je gradska opština u čije područje ulaze mjesta: Tuzla, Kreka, Rudarska kolonija Bukinje, Željeznička stanica Bukinje, Rudnik Bukinje, Rudarska kolona Šićki Brod, Ši Selo, Rasovac, Solina, Brđani, Dolovi, Vršani, Slavinovići, Hudeč, Husino (bez zaseoka Petrovice).
99

Narodna skupština NR Bosne i Hercegovine je 12. jula 1955. godine usvojila Zakon o sprovođenju novog uređenja opština i srezova (“Sl. list NR BiH” broj 16/55) po kojem narodni odbori opština i novih srezova treba da obrazuju svoje upravne organe i mjesne urede najkasnije do 01. septembra 1955. godine kada će se ukinuti Zakon o narodnim odborima gradova i gradskih opština, čije su odredbe važile do 31. augusta 1955. godine. Zakonom o području srezova i opština u NR Bosni i Hercegovini (“Sl. list NR BiH’’ broj 17/55) Tuzla je opština sa sjedištem Narodnog odbora opštine u Tuzli u čijem sastavu su naseljena mjesta: Breze, Brđani, Bukinje, Cerik, Crno Blato, Čaklovići Donji, Čanići, Dobrnja, Dokanj, Dolovi, Grabovica Donja, Hudeč, Husino, Kiseljak, Kolovrat, Kreka, Križani, Krtolije, Lipnica, Lipnica Donja, Lipnica Gornja, Lipnica Srednja, Ljepunice, Ljubače, Marina Glava, Mihatovići, Milešići, Moračani, Mramor, Orašje, Par Selo Gornje, Pasci Donji, Pasci Gornji, Petrovice Donje, Plane, Pogorioci, Poljana, Rapače, Rasovac, Simin Han, Slavinovići, Snoz, Solina, Svojtina, Ševar, Šići, Šićki Brod, Ši Selo, Tisovac, Trstje, Tuzla, Vršani.

Skupština opštine Lukavac
Signatura fonda: BiH-ATKT/SOLu Vremenski raspon građe: 1948. – 1980. ; 1992. – 1995. ; 1993 – 2001. Količina građe: 5 knj., 17 kut., 1218 pov., 173 reg., 7 fasc. (244 d/m) 19 kut., 363 reg., 120 pov. ; 201 reg., 4 pov. Sadržaj fonda: Fond sadrži građu koja se odnosi na rad Opštine i njenih organa, katastar zemljišta i zgrada, eksproprijacije, arondacije, nacionalizacije, uzurpacije, građevinske dozvole, lokacije, tehničke preglede objekata, radne odnose, inspekcije, zaštitu i prava boraca i invalida, zdravstvo, starateljstva, projekte, protokole itd. Građa nastala u ratnom periodu 1992. – 1995. godine sastoji se od dokumentacije nastale u radu općinskih organa i službi – kartoteka, zakonodavna djelatnost, odbrana, statistika, inspekcijski poslovi, urbanističke saglasnosti, dodjela građevinskog zemljišta, eksproprijacije, promet zemljišta i zgrada, sjednice SO, sjednice Ratnog predsjedništva, Krizni štab Općine, porezi, rješenja o odobrenju izgradnje, odluke, zdrvstvo, obrazovanje, komunalni poslovi, zanatstvo, finansijska i knjigovodstvena dokumentacija, uplate za Armiju RBiH, Općinsko vijeće – materijali itd. U okviru ovoga fonda nalazi se i građa Logističkog centra za period 1993. – 2001. godina, jer ga je Općina formirala za potrebe snabdijevanja stanovništva i Armije sa hranom i odjećom. Fond sadrži pretežno finansijsko-računovodstvenu dokumentaciju, nešto opće, pravne dokumentacije, spisak stanovništva Lukavca, ulaz i izlaz humanitarne robe, komercijalne robe, spiskovi dostavljene robe, knjige evidencije akata itd. Serije u fondu: 1. Zapisnici sa sjednica 2. Odjeljenje za opšte poslove 3. Odjeljenje za privredu
100

4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Odjeljenje za finansije Odjeljenje za urbanizam i stambeno-komunalne poslove Odjeljenje za narodno zdravlje i socijalno staranje Odjeljenje za prosvjetu i kulturu Projekti Ratna dokumentacija Logistički centar

Valorizacija fonda: 2 Fond može poslužiti za proučavanje privrednog i kulturnog razvoja, komunalne i stambene izgradnje, socijalne politike i prosvjetne djelatnosti na području lokalne uprave. Osim toga, može poslužiti i za rješavanje imovinsko-pravnih odnosa pravnih i fizičkih lica (dodjela zemljišta, građevinske dozvole, rješenja o eksproprijaciji, nacionalizaciji i uzurpaciji i sl.). Jezik u građi: bosanski, srpski, hrvatski Pismo u građi: latinica, ćirilica Arhivistička informativna pomagala: PrP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: ograničena Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1948. – Promjene naziva stvaraoca fonda: 1. 2. 3. 4. Mjesni narodni odbor Lukavac Narodni odbor gradske opštine Lukavac Narodni odbor opštine Lukavac Skupština opštine Lukavac

Historijat stvaraoca fonda: Na osnovu Zakona o teritorijalnoj podjeli Bosne i Hercegovine na okruge, srezove i područja mjesnih narodnih odbora i Uredbe o određivanju područja narodnih odbora i ustanovljenju sjedišta mjesnih narodnih odbora (“Sl. list Federalne Bosne i Hercegovine” br. 11/45), donesenih od strane Narodne vlade NR Bosne i Hercegovine augusta mjeseca 1945. godine, Tuzlanskom okrugu je pripadao Lukavački srez koji je obuhvatao 21 mjesni narodni odbor sa sjedištem u: Banovićima, Bistarcu, Brijesnici Donjoj, Devetaku, Dobošnici, Gnojnici, Kiseljaku, Lukavcu Muslimanskom, Miričini, Orahovici Muslimanskoj, Poljicu, Priluku, Podgorju, Puračiću, Seoni, Smolućoj, Treštenici Srpskoj, Turiji, Tulovićima, Tumarama i Vasiljevcima. Zakonom o administrativno-teritorijalnoj podjeli NR Bosne i Hercegovine 1947. godine na srezove, gradove, gradske reone, gradska naselja i područja mjesnih narodnih odbora (“Sl. list NR BiH” br. 29/47) Lukavac je kao mjesni narodni odbor sa sjedištem u Lukavcu Muslimanskom pripadao Tuzlanskom srezu. U sastavu područja MNO-a Lukavac bila su sela, zaseoci, naselja i manji gradovi: Lukavac Muslimanski, Lukavac Tvornica, Modrac, Crveno Brdo, Huskići i Zagorje. Narodna skupština NR Bosne i Hercegovine 28. aprila 1952. godine donijela je i proglasila Zakon
101

o podjeli teritorije NR Bosne i Hercegovine na srezove, gradove i opštine (“Sl. list NR BiH” br. 11/52) po kojem Tuzlanskom srezu pripada gradska opština Lukavac sa sjedištem Narodnog odbora gradske opštine u Lukavcu, u koju ulaze: Smoluća, Šikulje, Lukavac Srpski, Lukavac Muslimanski, Lukavac Fabrika, Naselje Koksara, Modrac, Crveno Brdo, Huskići, Zagorje, Bistarac Gornji, Kalajevo i Brgule. Godine 1955. Zakonom o području srezova i opština u NR Bosni i Hercegovini (“Sl. list NR BiH” br. 17/55) Tuzlanskom srezu pripada opština Lukavac sa sjedištem Narodnog odbora opštine u Lukavcu i naseljenim mjestima u svom sastavu: Bistarac Donji (sa zaseokom Delevari), Bistarac Gornji, Bokavići (sa zaseokom Pirkovac), Brgule, Crveno Brdo, Huskići, Kalajevo, Lukavac, Lukavac Gornji, Modrac, Prline, Puračić, Smoluća, Šikulje, Tabaci i Zagorje. U periodu od 1958. do 1962. godine izmjenama i dopunama Zakona o područjima srezova i opština u NR Bosni i Hercegovini mijenjao se i broj naseljenih mjesta u sastavu opštine, pa je Lukavac 1962. godine (“Sl. list NR BiH” br. 47/62) u svom sastvu imao naseljena mjesta: Babice Donje, Babice Gornje, Berkovica, Bikodže, Bistarac Donji, Bistarac Gornji, Bokavići, Borice, Brijesnica Donja, Brijesnica Gornja, Caparde, Cerik, Crveno Brdo, Devetak, Dobošnica, Gnojnica, Huskići, Jaruške Donje, Jaruške Gornje, Kalajevo, Komar, Krtova, Kruševica, Lukavac, Lukavac Gornji, Mičijevići, Milino Selo, Modrac, Orahovica, Poljice, Prline, Prokosovići, Puračić, Semići, Sižje, Smoluća Donja, Smoluća Gornja, Stupari, Šikulje, Tabaci, Tumare, Turija, Vasiljevci, Vijenac i Zagorje.

Skupština opštine Banovići
Signatura fonda: BiH-ATKT/SOBa Vremenski raspon građe: 1946. – 1977. Količina građe: 1190 fasc. (203 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži zapisnike sa sjednica, dokumente iz oblasti opšte uprave, obrazovanja, kulture, zdravstva, finansija, građevinarstva i poljoprivrede, dozvole i rješenja za prijavu i odjavu zanatskih radnji, urbanističke, građevinske i upotrebne dozvole, rješenja o eksproprijaciji, nacionalizaciji i dodjeli zemljišta. Serije u fondu: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sekretarijat – Odjeljenje za opštu upravu Sekretarijat – Odjeljenje za rad i radne odnose Odjeljenje za finansije Odjeljenje za privredu i komunalne poslove Odjeljenje za narodno zdravlje i socijalno staranje Odjeljenje za prosvjetu i kulturu Projekti

102

Valorizacija fonda: 2 Fond može poslužiti za proučavanje privrednog razvoja, komunalne i stambene izgradnje, socijalne politike kao i kulturne i prosvjetne djelatnosti opštine, ali i za rješavanje imovinskopravnih odnosa fizičkih i pravnih lica (građevinske dozvole, dodjele zemljišta itd.). Jezik u građi: bosanski, srpski, hrvatski Pismo u građi: latinica, ćirilica Arhivistička informativna pomagala: PrP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1946. – Promjene naziva stvaraoca fonda: 1. 2. 3. 4. Mjesni narodni odbor Banovići Narodni odbor gradske opštine u Litvi Narodni odbor opštine Litva Skupština opštine Banovići

Historijat stvaraoca fonda: Na osnovu Zakona o teritorijalnoj podjeli Federalne Bosne i Hercegovine na okruge, srezove i područja mjesnih narodnih odbora (“Sl. list Federalne Bosne i Hercegovine” br. 11/45) 1945. godine Banovići kao mjesni narodni odbor sa selima Banovići, Pribitkovići i Milići pripada Lukavačkom srezu Tuzlanskog okruga. Godine 1947. (“Sl. list NR BiH” br. 29/47) Mjesni narodni odbor Banovići sa selima, zaseocima i naseljima u svom sastavu: Banovići, Pribitkovići, Milići, Tulovići, IvovićGrivice, Treštenica Srpska, Treštenica Muslimanska, Podgorje, Repnik i Bučik Gornji pripada Tuzlanskom srezu, a 1950. godine (“Sl. list NR BiH” br. 10/50) Banovići imaju dva mjesna narodna odbora sa sjedištem u Banovićima (u koji ulaze: Banovići, Pribitkovići, Milići, Tulovići, Ivović Grivice, Treštenica Muslimanska, Podgorje, Repnik, Bučik Gornji, Željova i Treštenica Srpska) i Banovićima Rudnik (u koji ulazi Banovići Rudnik). Zakonom o podjeli teritorije NR Bosne i Hercegovine na srezove, gradove i opštine (“Sl. list NR BiH” br. 11/52) 1952. godine Tuzlanskom srezu pripadaju Banovići kao gradska opština sa sjedištem narodnog odbora gradske opštine u Litvi, u koju ulaze: Jaruške Gornje, Pribitkovići, Milići, Treštenica Srpska, Treštenica Muslimanska, Bučik Gornji, Banovići, Tulovići, Grivice, Omazići, Repnik, Podgorje, Litva naselje i Željava. Godine 1955. Zakonom o području srezova i opština u NR Bosni i Hercegovini (“Sl. list NR BiH” br. 17/55) Tuzlanskom srezu pripada opština Litva sa sjedištem narodnog odbora opštine u Litvi i naseljenim mjestima u svom sastavu: Banovići, Bučik Gornji, Grivice, Litva, Milići, Omazići, Podgorje, Pribitkovići, Repnik, Treštenica Donja, Treštenica Gornja, Tulovići i Željeva. Godine 1958. i 1962. (“Sl. list NR BiH” br. 23/58. i 47/62) Banovići kao opština, sa sjedištem Narodnog odbora opštine u Banovićima, i naseljenim mjestima u svom sastavu (Banovići, Banovići Selo, Borovac, Ćatići, Gornji Bučik, Grivice, Lozna, Milići, Mrgan, Omazići, Oskova, Podgorje, Pribitkovići, Repnik, Seona, Treštenica Donja, Treštenica Gornja, Tulovići, Željeva) pripadaju Tuzlanskom srezu.
103

Skupština opštine Srebrenik
Signatura fonda: BiH-ATKT/SOS Vremenski raspon građe 1947. – 1978., 1992. – 1995. Količina građe: 83 reg., 677 fasc., 106 ukor. knj., 207 VHS kaseta i 200 DVD-a (168 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži građu koja se odnosi na rad opštinskih organa i službi, skupštine, opštu upravu, matičnu službu, društvene službe, finansije, imovinsko-pravne poslove, katastar zemljišta i zgrada, urbanizam i stambeno-komunalne poslove, privredu, građanska stanja, obrazovanje, saobraćaj, komunikacije, zaštitu prava boraca i dr. Napomena: Fond također, sadrži i dokumentaciju ratnog perioda 1992. – 1995. godine (VHS kasete i DVD snimke koje je sačinila lokalna TV Srebrenik). Serije u fondu: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Zapisnici sa sjednica Odjeljenje za opšte poslove Odjeljenje za finansije Odjeljenje za imovinsko-pravne poslove Odjeljenje za privredu i stambeno-komunalne poslove Odjeljenje matične službe Ratna dokumentacija 1992. – 1995.

Valorizacija fonda: 2 Fond može poslužiti za proučavanje privrednog i kulturnog razvoja, komunalne i stambene izgradnje, socijalne politike i prosvjetne djelatnosti na području lokalne uprave. Osim toga, može poslužiti i za rješavanje vlasničkih odnosa pravnih i fizičkih lica (građevinske dozvole, rješenja o osnivanju i prestanku sa radom privatnih i zanatskih radnji, eksproprijacija, građanska stanja i sl.). Jezik u građi: bosanski, srpski, hrvatski Pismo u građi: latinica, ćirilica Arhivistička informativna pomagala: PrP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: ograničena Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1947. – Promjene naziva stvaraoca fonda: 1. Mjesni narodni odbor Srebrenik
104

2. Narodni odbor opštine Srebrenik 3. Skupština opštine Srebrenik Historijat stvaraoca fonda: Na osnovu Zakona o teritorijalnoj podjeli Federalne Bosne i Hercegovine na okruge, srezove i područja mjesnih narodnih odbora 1945. godine Srebrenik kao mjesni narodni odbor čije je sjedište u Srebreniku Donjem, sa selima Srebrenik Donji, Srebrenik Gornji i Ćehaje pripada Gradačačkom srezu Tuzlanskog okruga. Ovakva podjela ostaje do 1952. godine kada Srebrenik kao opština sa sjedištem Narodnog odbora opštine u Donjem Srebreniku (Željeznička Stanica), u koju ulaze: Donji Srebrenik, Gornji Srebrenik, Moranjci Donji (Čifluk), Seona, Cage, Uroža, Rapotnica, Brnjičani, Ljenobud Gornji i Ljenobud Donji, pripada Tuzlanskom srezu (Zakon o podjeli teritorije NR Bosne i Hercegovine na srezove, gradove i opštine “Sl. list NR BiH’’ broj 11/52.). U periodu od 1955. do 1962. godine Zakonom i izmjenama i dopunama Zakona o područjima srezova i opština u NR Bosni i Hercegovini mijenjao se i broj naseljenih mjesta u sastavu opštine, pa je Srebrenik 1962. godine u svom sastavu imao naseljena mjesta: Babanovići, Brezik, Brnjičani, Cage, Cerik, Crveno Brdo, Čekanići, Ćehaje, Donji Moranjci, Donji Srebrenik, Drapnići, Falešići, Gornji Hrgovi,Gornji Moranjci, Gornji Srebrenik, Jasenica, Kuge, Like, Lisovići, Ljenobud, Maoča Tuzlanska, Podorašje, Podpeć, Rapatnica, Seona, Sladna, Straža, Špionica Donja, Špionica Gornja, Špionica Srednja, Tinja Donja, Tinja Gornja, Tutnjevac, Uroža i Zahirovići.

Skupština opštine Kalesija
Signatura fonda: BiH-ATKT/SOKa Vremenski raspon građe: 1901. – 1975., 1992. – 1995. Količina građe: 166 pov., 26 reg. (21 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži građu koja se odnosi na rad opštinskih službi i opštinskih organa, građevinske dozvole, uzurpaciju zemljišta, eksproprijaciju, dodjelu zemljišta, obrazovanje, školstvo, zdravstvenu zaštitu i druge oblasti. Napomena: Dio građe odnosi se na projektnu dokumentaciju (neki objekti za period od 1901. do 1925. godine). Preuzeta je i građa Općine Kalesija – ratni period (1992. – 1995.), nije kompletna i sastoji se od dokumentacije koja se odnosi na Ratno predsjedništvo, Izvršni odbor, Općinsko vijeće, Općinskog načelnika, matičnu službu, poslove privrede i društvene djelatnosti, budžet, civilnu zaštitu itd. Serije u fondu: 1. Odjeljenje za opšte poslove 2. Odjeljenje za privredu i finansije
105

3. Odjeljenje za stambeno-komunalne poslove 4. Projekti 5. Ratna dokumentacija 1992. – 1995. Valorizacija fonda: 2 Fond po svome sadržaju i sačuvanosti može poslužiti u svrhu dokazivanja vlasništva pravnih i fizičkih lica (projekti, građevinske dozvole, uzurpacije, dodjela zemljišta, eksproprijacije, invalidnine itd.), a građa ratnog perioda može poslužiti kao izvor za proučavanje ratnih događaja, djelovanja i rada općine na području lokalne uprave. Jezik u građi: bosanski, srpski, hrvatski Pismo u građi: latinica, ćirilica Arhivistička informativna pomagala: PrP, SAP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: ograničena Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1959. – Promjene naziva stvaraoca fonda: 1. 2. 3. 4. Mjesni narodni odbor Kalesija Narodni odbor opštine Memići Narodni odbor opštine Kalesija Skupština opštine Kalesija

Historijat stvaraoca fonda: Na osnovu Zakona o teritorijalnoj podjeli Federalne Bosne i Hercegovine na okruge, srezove i područja mjesnih narodnih odbora 1945. godine, Kalesija kao mjesni narodni odbor čije je sjedište u Kalesiji Srpskoj, sa selima Kalesija Srpska i Kalesija Muslimanska pripada Zvorničkom srezu Tuzlanskog okruga. Od 1947. do 1950. godine naziv mjesnog narodnog odbora je Kalesija u čije područje ulaze: Kalesija, Prnjavor i Dubnica. Zakonom o podjeli teritorije NR Bosne i Hercegovine na srezove, gradove i opštine (“Sl. list NR BiH” br. 11/52) 1952. godine Zvorničkom srezu pripadaju Memići sa sjedištem Narodnog odbora opštine u Memićima, u koju ulaze: Caparde, Hajvazi, Kusonje, Kosovača, Memići, Bulatovci, Brezik, Mahala, Zukići, Baljkovica, Potočani, Kalesija, Prnjavor i Dubnica, a 1955. godine Zakonom o području srezova i opština u NR Bosni i Hercegovini Memići kao Narodni odbor opštine imaju više naseljenih mjesta u svom sastavu. U periodu 1958.1962. godine Zakonom i izmjenama i dopunama Zakona o područjima srezova i opština u NR Bosni i Hercegovini Kalesija sa sjedištem narodnog odbora opštine u Kalesiji pripada Tuzlanskom srezu, a mijenjao se i broj naseljenih mjesta u sastavu opštine, pa je Kalesija 1962. godine u svom sastavu imala naseljena mjesta: Borogovo, Brezik, Bulatovci, Caparde, Dubnica, Gojčin, Hajvazi, Hrasno Donje, Hrasno Gornje, Jeginov Lug, Jelovo Brdo, Kalesija, Kikači, Kulina, Kusonje, Lipovice, Mahala, Matkovac, Memići, Miljanovci, Osmaci, Petrovice Gornje, Prnjavor, Rainci Donji, Rainci

106

Vukovije Donje. 2. socijalne politike i prosvjetne djelatnosti na području opštine Živinice. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: PrP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1945. može poslužiti za rješavanje imovinsko-pravnih odnosa pravnih i fizičkih lica. 3. Narodni odbor opštine Živinice 3. 5. 4. Skupština opštine Živinice Signatura fonda: BiH-ATKT/SOŽ Vremenski raspon građe: 1941. 1854 pov. kao i one koja se odnosi na eksproprijaciju. Viličevići. 7. Rakino Brdo. Jezik u građi: bosanski. – Promjene naziva stvaraoca fonda: 1. komunalne i stambene izgradnje.Gornji. Tojšići. Zelina i Zolje. Zapisnici sa sjednica NOO-e Odjeljenje za opšte poslove Odjeljenje za privredu i rad Odjeljenje za finansije Odjeljenje za stambeno-komunalne poslove Odjeljenje za narodno zdravlje i socijalno staranje Projekti Valorizacija fonda: 2 Fond može poslužiti kao izvor za proučavanje privrednog i kulturnog razvoja. Osim toga. Serije u fondu: 1. 6. Mjesni narodni odbor Živinice 2. pravne. Skupština opštine Živinice 107 . uzurpaciju. personalne. Količina građe: 9 knj. Šeher. a sastoji se od opšte. Seljublje.hrvatski Pismo u građi: latinica. dodjelu zemljišta. finansijsko-računovodstvene i projektne dokumentacije. građevinske dozvole i sl.. (220 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži građu koja se odnosi na rad skupštinskih organa i službi. – 1973. srpski. Sarači. Sajtovići. Vukovije Gornje.

4. 36 reg. – 1995. osnovne knjige evidencije. Gornja Lukavica. Živinice Tvornica. godine Živinice su opština u Tuzlanskom srezu sa sjedištem Narodnog odbora opštine u Živinicama. Zukići i Živinice. Donja Višća. Donje Živinice. 1992. ali će nakon obrade biti pripojena postojećim fondovima ili će od nje biti formirani novi. obrazovanje.) nije kompletna što je dijelom posljedica ratnih dejstava.opšta. Zapisnici sa sjednica Odjeljenje za opštu upravu Odjeljenje za budžet Odjeljenje za rad i radne odnose Odjeljenje imovinsko-pravnih poslova Odjeljenje za stambeno-komunalne poslove Odjeljenje za prosvjetu i kulturu Odjeljenje za narodno zdravlje i socijalno staranje 108 . godine Mjesni narodni odbor Živinice sa sjedištem u Živinice-Tvornica u sastavu svog područja ima sela – naselja: Živinice Hrvatske.267 pov. i sl. Suha. Gornja Višća. 4 kut. 1. 2. Od 1952. Brnjica Donja. finansijska. Tupković Gornji. Dubrave Donje. matična služba. Gornje Živinice. saobraćaj. dokumentacija koja se odnosi na privredu. a 1947. Brnjica Gornja. (225 d/m) Sadržaj fonda: Fond se sastoji od raznovrsne dokumentacije koja se odnosi na djelovanje i rad opštinskih organa i službi . 3. Omazići. pravna.. Fabrika. – 1980. Dunojevići. Skupština opštine Gradačac Signatura fonda: BiH-ATKT/SOGd Vremenski raspon građe: 1915.–1995. Djedina. projekti. Tupković Donji. Svojat. Priluk. Kuljan. pa je 1962. Ljubače i Morančani.. U okviru fonda primljena je i građa starije provenijencije koja ne pripada ovome fondu. građevinske dozvole. Suha i Omazići pripadaju Tuzlanskom srezu Tuzlanskog okruga. Vrnojevići. godine ova Opština u svom sastavu imala naseljena mjesta: Bašigovci. Serije u fondu: 1. zdravstvo. Gračanica. 6.. stambena izgradnja. Donja Lukavica. Kovači. 112 fasc. Živinice Muslimanske. srezove i područja mjesnih narodnih odbora 1945. 5. Napomena: Preuzeta građa ratne provenijencije (1992. a Zakonom i izmjenama i dopunama Zakona o područjima srezova i opština u NR Bosni i Hercegovini mijenjao se broj naseljenih mjesta u sastavu opštine Živinice. 7. katastar. Šerići. Maline. Količina građe: 298 knj. Suha. i 1950. Živinice Muslimanske. personalna. Đurđevik. godine Živinice kao mjesni narodni odbor sa selima Živinice Katoličke. 8.Historijat stvaraoca fonda: Na osnovu Zakona o teritorijalnoj podjeli Federalne Bosne i Hercegovine na okruge. Dubrave Gornje. Zelenika.. Par Selo Donje. Kršići.. urbanizam.

godine Gradačac je grad u sastavu Gradačačkog sreza Tuzlanske oblasti sa sjedištem Gradskog narodnog odbora u Gradačcu. Godine 1962. do 1958. u koji ulaze Gradačac i Šibovac. godine Gradačac je ukinut kao srez i postaje opština Gradačac. dodjela zemljišta. 109 .’’ Na osnovu Zakona o teritorijalnoj podjeli Federalne Bosne i Hercegovine na okruge. 3. Mionica Gornja. Zakonom o podjeli teritorije NR Bosne i Hercegovine na srezove. kulturne i prosvjetne djelatnosti i socijalne politike opštine Gradačac. Ustav iz 1910. uzurpacija itd. u koju ulaze: Gradačac. Mjesni narodni odbor Gradačac Gradski narodni odbor Gradačac Narodni odbor gradske opštine Gradačac Narodni odbor opštine Gradačac Skupština opštine Gradačac Historijat stvaraoca fonda: Općina Gradačac je dostavila slijedeće podatke: “U periodu austrougarske okupacije na području Nahije Gradačac postojale su 32 seoske i 1 gradska općina. godine i prateći zakoni uveli su u politički život zemlje Kotarsko vijeće kao neku vrstu izbornih samoupravnih organa. a ranije opštine na tom području postaju mjesni uredi. Do kraja austrougarske vladavine bivši Gradačački srez je imao 33 općine. pripada Gradačačkom srezu. Lukavac Gornji. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: PrP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: ograničena Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1945. 2. Ledenice Katoličke. hrvatski Pismo u građi: latinica. gradove i opštine 1952. srpski. Od 1955. – Promjene naziva stvaraoca fonda: 1. Jezik u građi: bosanski.Valorizacija fonda: 2 Fond može poslužiti kao izvor za proučavanje privrednog razvoja. godine gradska opština Gradačac sa sjedištem Narodnog odbora gradske opštine u Gradačcu. ali i kao dokaz za rješavanje imovinsko-pravnih odnosa pravnih i fizičkih lica (građevinske dozvole. a 1950.). a od 1956. godine Gradačačkom srezu Tuzlanskog okruga pripada grad Gradačac sa sjedištem mjesnog narodnog odbora u Gradačcu. 5. godine vršene su određene promjene organizacije srezova i opština. Ledenice Muslimanske. srezove i područja mjesnih narodnih odbora 1945. Vida. eksproprijacija. godine Zakonom o području srezova i opština u NR Bosni i Hercegovini Gradačac kao Narodni odbor opštine pripada Brčanskom srezu i ima više naseljenih mjesta u svom sastavu. stambeno-komunalne izgradnje. 4. a od 1955.

godine Zakonom o područjima srezova i opština u NR BiH Dobojskom srezu pripada Gradačac sa sjedištem Narodnog odbora opštine u Gradačcu i naseljenim mjestima u svom sastavu: Avramovina. građevinske dozvole. za opštu upravu i društvene službe. Porebrice. 102 reg. 10. Gornje Krečane. Nakon ukidanja srezova Gradačac se regionalno više povezuje sa Tuzlom. dokumentaciju vezanu za obrazovanje. 750 pov. Jelovče Selo. Hrgovi Donji. Sibovac. Količina građe: 149 knj. 3. Gornji Lukavac. Novalići. 1/70. Serije u fondu: 1. Blaževac. Turić. Zapisnici sa sjednica Opšta uprava Rad i radni odnosi Prosvjeta i kultura Finansije Komunalni poslovi Narodno zdravlje i socijalno staranje Matična služba Projekti Knjige Valorizacija fonda: 2 Fond može poslužiti za pregled i proučavanje privrednog razvoja. Rajska. matičnu službu. – 1976. 1992. Donja Međeđa. Tolisa. Srnice Gornje. Gornja Međeđa. Gornja Tramošnica. za narodnu odbranu i za unutrašnje poslove). 9. 7. Zelinja Srednja. komunalne i stambene 110 . Mionica. Donji Lukavac. Orlovo Polje. Kerep. . Skupština opštine Kladanj Signatura: BIH-ATKT/SOKl Vremanski raspon građe: 1945. 4. Zelinja Donja. Odlukom o Opštinskoj upravi objavljenoj u Službenom glasniku Opštine Gradačac br. Gornji Žabar. projekte i dr. za prihode. Briježnica. Donji Skugrić. 5. Gradačac. (145 d/m) Sadržaj fonda: Fond se sastoji od dokumentacije koja se odnosi na rad organa upravljanja. 8. Srnice Donje. Biberovo Polje. regulisana je organizacija i djelokrug organa uprave Opštine na osnovu koje su organizovani sekretarijati (za upravne i inspekcijske poslove.. Gornje Ledenice. Vučkovci. Donja Tramošnica. Srednja Slatina. Jasenica. Vida. 6. 2. Donje Ledenice. finansijsku dokumentaciju. Samarevac. – 1995. imovinsko-pravnu službu. radne odnose. Donje Krečane.. Zelinja Gornja.

Buševo. Vučićinići. Vrnovići (sa zaseocima Butkovići. Dole. Krivajevići. od 16. sve do 1966. godine Tuzlanskoj oblasti. Pored toga građa se može koristiti prilikom rješavanja vlasničkih odnosa između pravnih i fizičkih lica (građevinsle dozvole. Konjevići. Brlošci. Goletići. Pauč. Obrčevac. Konjevići. Starić. Godine 1955. Ravne. Tuholj. Gojakovići. Velika Kula. Gojsalići. godine kada je Zakonom o ukidanju srezova Ukinut Tuzlanski srez kojem je Opština Kladanj pripadala. Obrčevac. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: PrP. Ljeskova Ravan i Suljići. Vučinići. Prijevor. Plaše. Starić.izgradnje. Kovačići. Gornji Dopasci. list NR BiH” br. srezove i područja mjesnih narodnih odbora. Gojakovići. u koji je ulazio: Plahovići. Tarevo. Vranovići. Crijevčići. Konjevići. Plahovići. Gornji Dopasci. Kladanj. Majdan. Ljekova Ravan i Plaše). Brgule. godine Kladanjskom srezu je pripadao Kladanj kao opština. Mjesni narodni odbor Kladanj 2. Jelačići. Mladovo. sa sjedištem narodnog odbora opštine u Kladnju. Kladanj. Mala Kula. Suljići. Tuholj. Brateljevići. te uopšteno kulturne i prosvjetne djelatnosti opštine Kladanj. Jezik u građi: bosanski. Skupština opštine Kladanj Historijat stvaraoca fonda: Zakonom o teritorijalnoj podjeli Federacije Bosne i Hercegovine na okruge. hrvatski Pismo u građi: latinica. Buševo. formiran je Mjesni narodni odbor Kladanj sa sjedištem u Kladnju a činili su ga mjesto Kladanj sa zaseocima: Buševo. Kovačići. 111 . Butkovići. Olovci. SAP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: ograničena Vremenski raspon stvaraoca fonda: 1945. Ova podjela pretrpjela je neznatne promjene dopunama ovoga Zakona. dokumenti važni za rješavanje imovinsko pravnih odnosa). Mladovo. augusta 1945. Dole. Kula i Karaula. Hotani. gradove i opštine (“Sl. godine. Karaula Han. Donji Dopasci. Lukići (Jošje). Ravne. socijalne politike. a 1949. Nočajevići. Karaula Han. Brdijeli. kupoprodajni ugovori i dr. Kovačići. Pauč. Gojsalići.) 1952. Vučinići). Zakonom o podjeli teritorije NR Bosne i Hercegovine na srezove. Narodni odbor opštine Kladanj 3. Plahovići. Lupoglavo. Prijanovići. Mjesni narodni odbor Kladanj pripadao je Kladanjskom srezu i Tuzlanskom okrugu. srpski. Suha. Rujići. Zakonom o području srezova i opština u NR Bosni i Hercegovini Narodni odbor opštine Kladanj sa sjedištem u Kladnju i naseljenim mjestima u svom sastavu (Brateljević (sa zaseokom Zagrađe). je pripadao Tuzlanskom srezu. – Promjene naziva stvaraoca fonda: 1. Goletići. Prijevor. Matijevići (sa zaseokom Erkići). Omačevići. 11/52. Stupari (sa zaseokom Trnovača).

eksproprijacije. Karanovac. 1992. Napomena: Preuzeta je i građa koja se odnosi na rad Općine Gračanica u ratnom periodu 1992. 6. službe za školstvo. 3. službe za geodetske i građevinske poslove (građevinske i urbanističke dozvole. – 1995. Lendići. 2. uzurpacije. Valorizacija: 2 Fond po svome sadržaju i sačuvanosti može poslužiti u svrhu dokazivanja vlasništva pravnih i fizičkih lica (projekti. Doborovci. kadrovske poslove. ugostiteljstvo. Malešići. list NR BiH’’ br. Jezik u građi: bosanski. a građa ratnog perioda može poslužiti kao izvor za proučavanje ratnih događaja. Odjeljenje za opštu upravu Odjeljenje za finansije Odjeljenje za poljoprivredu i šumarstvo Odjeljenje za komunalne poslove Odjeljenje za građevinarstvo Odjeljenje za kulturu i obrazovanje Ratna dokumentacija 1992. hrvatski Pismo u građi: latinica. (292 d/m) Sadržaj fonda: Fond se sastoji od dokumentacije koja se odnosi na rad opštinskih organa i službi: za opštu upravu. 4. 486 pov. eksproprijacije). građevinske dozvole. zdravstvo i druge oblasti. djelovanja i rada Općine na području lokalne uprave. godine. Piskavica. Gračanica.. uzurpacije. Donja Lohinja. građevinsko zemljište. 17/55. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP (SAP) Stepen sređenosti: registraturski sređen (u toku arhivistička obrada) Dostupnost: ograničena Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1955. – 1995. službe za inspekcijske poslove.). srpski. Gornja Lohinja. šumarstvo i poljoprivredu. 112 . – 1980. 2154 fasc.. invalidnine itd. 5. – Historijat stvaraoca fonda: Na osnovu Zakona o području srezova i opština u NR Bosne i Hercegovine (“Sl. 7.) Narodni odbor opštine Gračanica sa naseljenim mjestima u svom sastavu (Babići. dodjela zemljišta. – 1995.Skupština opštine Gračanica Signatura fonda: BiH-ATKT/SOG Vremenski raspon građe: 1955. Količina građe: 101 knj.. Serije u fondu: 1.

društvene djelatnosti. Sočkovac. Stjepan Polje. Lendići.6 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži dokumentaciju koja se odnosi na Ratno predsjedništvo. Porječina. Doborovci. godine na području lokalne uprave. – 1995. Orahovica Donja. 4. 3. Ratno predsjedništvo Ratno povjereništvo Izvršni odbor Općinski načelnik Sekretarijat za poslove uprave. Ratno povjereništvo. Škahovica i Vranovići. Gračanica. Skipovac Gornji. (1. djelovanja i rada Općine u ratnom periodu 1992. prostorno uređenje i stambenokomunalne poslove 6. Kakmuž. Skahovica. Rašljeva. Civilna zaštita Valorizacija fonda: 2 Fond može poslužiti kao izvor za proučavanje ratnih događaja. Godine 1962. Trnovci (zaselak Džakula) i Vranovići). Orahovica Gornja. Boljanić.) Narodni odbor opštine Gračanica ostao je u sastavu Tuzlanskog sreza ali se povećao broj naseljenih mjesta u njegovom sastavu: Babići. Skipovac Donji. Serije u fondu: 1.Sočkovac. Miričina. Malešići. Soko. Džakule. 2. društvene djelatnosti. Donja Lohinja. 47/62. Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o područjima srezova i opština u NR Bosni i Hercegovini (“Sl. Piskavica.Klokotnica Signatura fonda: BiH-ATKT/ODI -Klo Vremenski raspon građe: 1992. Općinskog načelnika. Lukavica (dio osim zaseoka Rijeka). civilnu zaštitu itd. Sekretarijat za boračko-invalidsku zaštitu 7. Karanovac. je pripadao Tuzlanskom srezu. 5. list NR BiH’’ br. Općina Doboj Istok . poslove uprave. Količina građe: 7 pov. Stjepan Polje. Gornja Lohinja. Jezik u građi: bosanski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SAP Stepen sređenosti: registraturski sređen 113 . Bosansko Petrovo Selo. – 1995. Izvršni odbor. prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove. boračko-invalidsku zaštitu. Soko.

Sekretarijata za BIZ. hrvatski 114 . Stanić Rijeka. 5 pov.Dostupnost: ograničena Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1992. godine došlo je do prekida veza sa dotadašnjim sjedištem Skupštine opštine Doboj u čijem sastavu su od 1962. srpski. Općina Doboj Istok Historijat stvaraoca fonda: Pojavom ratnih dejstava 1992.Istok. Količina građe: 1 sv.5 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži dokumentaciju koja se odnosi na rad Ratnog predsjedništva. djelovanja i rada Općine u ratnom periodu 1992. Klokotnica. Suho Polje. Sjenina Rijeka. Brijesnica Velika. godine na području lokalne uprave. – Promjene naziva stvaraoca fonda: 1.. Lukavica Rijeka. – 1995. godine konstituisana je Općina Doboj – Istok koju čine naseljena mjesta: Brijesnica Mala. a ideja o današnjem nazivu općine nastala je u decembru iste godine. 24 reg. Istovremeno je konstituisan Koordinacioni odbor mjesnih zajednica Brijesnica Velika. predstavljali i izražavali interesi mjesnih zajednica. Općinskog vijeća Teočak – Ugljevik. koji je vršio ulogu najvišeg predstavničko-političkog tijela u kome su se inicirali. Svijetleća. Klokotnica i dijelovi naseljenih mjesta Lukavica Rijeka i Stanić Rijeka koja su do potpisivanja Mirovnog sporazuma o BiH bila u sastavu Općine Doboj. Općina Teočak Signatura fonda: BiH-ATKT/O Te Vremenski raspon građe: 1992.. Izvršnog odbora SO Ugljevik. Valorizacija fonda: 2 Fond može poslužiti kao izvor za proučavanje ratnih događaja. godine bili prostori današnje Općine Doboj . Jezik u građi: bosanski. Tokom mjeseca maja 1992. Brijesnica Mala. Službe finansija. Sjenina i Grapska. – 1995. načelnika. Sekretarijata za privredu. Sjedište Općine Doboj – Istok je u naseljenom mjestu Klokotnica. godine konstituisano je Predsjedništvo SO-e Doboj u egzilu sa privremenim sjedištem u Tešnju. Na osnovu Zakona o konstituisanju novih općina u Federaciji BiH i izmjeni područja općina podijeljenih međuentitetskom i međukantonalnom crtom 1998. CZ Ugljevik – Teočak. Predsjedništvo SO-e Doboj u egzilu 2. (2.

Sniježnica i dijelovi naselja mjesta Brijest. 11. – Historijat stvaraoca fonda: Agresijom na Bosnu i Hercegovinu 1992.Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: PrP. Od 1998. Gornja Krčina. 13 pov. finansijsku dokumentaciju i knjige djelovodnog protokola. rješenja. Količina građe: 6 knj. obavijesti. godine na osnovu Zakona o konstituisanju novih općina u Federaciji BiH i izmjeni područja općina podijeljenih međuentitetskom i međukantonalnom crtom konstituisana je Općina Teočak sa sjedištem u naseljenom mjestu Teočak. 2. 5. (36 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži zahtjeve. godine. ugovore. godine a na osnovu Odluke o izboru predsjednika i članova Ratnog predsjedništva funkcionisala je SO Ugljevik na području slobodnog dijela Opštine. 7. 6. potvrde. informacije. 4. Područje Općine Teočak čine naseljena mjesta: Stari Teočak. saglasnosti. – 1995. 330 reg.. Jasikovac i Tursunovo Brdo koja su do potpisivanja Mirovnog sporazuma o BiH bila u sastavu Općine Ugljevik. 9. Dokumentacija je nastala u radu Općine Zvornik sa privremenim sjedištem u Tuzli i Sapni u ratnom periodu 1992. programe.. 3. uvjerenja..Sapna Signatura fonda: BiH-ATKT/OZ . AP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: ograničena Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1992. 1 fasc. Teočak – Krstac. Općina Zvornik . izvještaje. Jesenje. 10. 8.Sa Vremenski raspon građe: 1992. odluke.15 kut. Serije u fondu: 1. – 1995.. Ratno predsjedništvo Izvršni odbor Načelnik općine Matični ured Povjereništvo u Zagrebu Sekretarijat za privredu Sekretarijat za poljoprivredu Sekretarijat za izbjegla i raseljena lica Općinsko vijeće Boračko invalidska zaštita Komisija za razmjenu ratnih zarobljenika 115 . Bilalići.

– Historijat stvaraoca fonda: U ratnom periodu 1992. Kraljevići. Rožanj. Na osnovu Zakona o konstituisanju novih općina u Federaciji BiH i izmjeni područja općina podijeljenih međuentitetskom i međukantonalnom crtom konstituisana je Općina Sapna koju čine naseljena mjesta: Goduš. 11 pov. naloge za isplatu i naplatu. Opštinski logistički centar za pomoć narodima BiH Kladanj Signatura: BiH-ATKT/OLC Kl Vremanski raspon građe: 1993. Kiseljak. djelovanja i rada Općine na području lokalne uprave. – 1995. Rastošnica. – 1995. blagajnu. (5 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži ulazne i izlazne račune magacina. srpski. kartice. Sapna i dijelovi naseljenih mjesta Baljkovica.12.. spiskove o raspodjeli humanitarne pomoći. Finansijska dokumentacija 13. odluke i ugovore o pomoći. Logistički centar Valorizacija fonda: 2 Fond može poslužiti kao izvor za proučavanje ratnih događaja. Sjedište Općine Sapna je u naseljenom mjestu Sapna. srpski. 35 reg. Vitinica i Zaseok koja su do potpisivanja Mirovnog sporazuma o BiH bila u sastavu Općine Zvornik. Jezik u građi: bosanski. hrvatski Pismo u građi: latinica 116 . hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: PrP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: ograničena Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1992. godine radila je Općina Zvornik sa privremenim sjedištem u Tuzli i Sapni. izvještaje o završenoj raspodjeli za socijalno ugroženo stanovništvo. Jezik u građi: bosanski. ali može poslužiti za proučavanje načina rada ovoga Centra. Valorizacija fonda: 2 Fond nije kompletan.. Količina građe: 2 knj. Međeđa. Nezuk.

01. kada je Predsjedništvo Skupštine opštine Kladanj donijelo Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Logističkog centra za pomoć narodima RBiH (“Službeni glasnik Opštine Kladanj’’ broj 3/93.. prikupljanje. Općinsko vijeće Kladanj je na sjednici održanoj 27. 1993. 2 pov. 100 reg. godine donijelo Prijedlog za pokretanje redovne likvidacije Logističkog centra Kladanj (“Službeni glasnik Općine Kladanj” broj 1/98. Opštinska služba za boračko-invalidsku zaštitu Srebrenica Signatura: BiH-ATKT/OSBIZ Sb Vremanski raspon građe: 1994. 10. Sadržaj fonda: Fond sadrži: rješenja za priznavanje prava na porodičnu invalidninu.). godine donijelo Odluku o osnivanju logističkog centra čiji je puni naziv glasio: “Opštinski logistički centar za pomoć narodima BiH Kladanj’’ (“Službeni glasnik Opštine Kladanj’’ broj 2/93. U skladu sa Odlukom o proglašenju preduzeća i finansijskih institucija od posebnog značaja za opštinu u ratnim uslovima Upravni odbor nije imenovan. završni računi). 1993. dokumentaciju prvostepene stambene komisije. stvaranje robnih rezervi i obezbjeđenje repromaterijala za potrebe privrede. Sjedište Centra je bilo u Kladnju. registar nestalih lica i finansijsku dokumentaciju (blagajna. Historijat stvaraoca fonda: Predsjedništvo Skupštine opštine Kladanj je na sjednici održanoj 03. 24 sv. a njegovu funkciju vršio je Izvršni odbor Opštine sve do 29. – 1998. zahtjeve za isplatu novčanih prinadležnosti. Količina građe: 18 knj. spiskove korisnika sa ostvarenim pravima na porodičnu invalidninu.Arhivistička informativna pomagala: PrP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: ograničena Vremenski raspon stvaraoca fonda: 1993. prihvat i podjelu humanitarne pomoći.. – 2001. godine. odjavljene predmete korisnika izuzetnog materijalnog obezbjeđenja. Organ rukovođenja bio je direktor kojeg imenuje i razrješava Izvršni odbor Opštine na prijedlog povjerenika Logističkog centra uz saglasnost Koordinacionog odbora humanitarnih organizacija Kladanj. 1998. a poslovao je kao javno preduzeće u državnoj svojini i obavljao sve poslove koji se odnose na obezbjeđenje racionalnog snabdijevanja stanovništva.) kojom je utvrđeno da su organi upravljanja i rukovođenja javnog preduzeća direktor i upravni odbor čije članove imenuje osnivač.6 d/m) 117 . prijedloge za priznavanje prava na izuzetno materijalno obezbjeđenje. primljene i poslate dopise.. generalne spiskove obračuna porodične invalidnine. spiskove RVI opštine Srebrenica.).. 2 kut. potvrde o statusu boračke populacije. (11. izvodi. 06. koji se odnose na djelovanje i rad Službe BIZ-a Opštine Srebrenica. likvidacione liste.

djelovodni protokoli. 85 pov. privremena rješenja. hrvatski.. BIZ Vlasenica 118 . registar nestalih boraca. blagajne. Arhiva protokola 3. godine. sveska sa podacima o poginulim. uvjerenja. 102 reg. srpski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: ograničena Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1994. Knjige 5. Serije u fondu: 1. Finansijska dokumentacija 4. fakture i sl. – 2001. Opštinska služba za boračko-invalidsku zaštitu Bratunac sa sjedištem u Tuzli Signatura: BiH-ATKT/OSBIZ Br Vremanski raspon građe: 1993. Arhiva protokola 2. Jezik u građi: bosanski. ali je važan jer može poslužiti kao osnova za istraživanje djelovanja i rada ove Službe u periodu 1994. a odnosi se na izjave i spiskove iz 1993. Sekretarijat za BIZ Bratunac 2. Količina građe: 26 knj.Serije u fondu: 1. 23 sv. godine. – 2001. evidencije popunjenih matičnih kartona šehida. Finansijska dokumentacija 3. registar ranjenih boraca.2001. Napomena: U okviru ovog fonda preuzet je i jedan registrator sa građom BIZ-a Vlasenica.... ( 21. arhiva protokola.6 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži dokumentaciju koja se odnosi na djelovanje i rad Službe za boračko invalidsku zaštitu Bratunac: arhiva komisije Sekreterijata za BIZ Bratunac. Knjige Valorizacija fonda: 2 Fond nije cjelovit.

1 omot (180 d/m) Sadržaj fonda: Fond je necjelovit. 2. Jezik u građi: bosanski. ali je važan jer može poslužiti kao osnova za istraživanje djelovanja i rada ove Službe u periodu 1993.Valorizacija fonda: 2 Fond nije cjelovit. srpski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: ograničena Vremenski raspon stvaraoca fonda: 1993. godine preuzela građu Bratunca za koje je izvršeno preseljenje spisa u druge Službe prema mjestu prebivališta. pristupačan za korištenje. registraturski sređen. a jedan dio Poreznoj ispostavi Tuzla i drugim poreznim ispostavama na području Tuzlanskog kantona.. 137 reg. Zavod za platni promet Federacije Bosne i Hercegovine – Filijala Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/ZPPFBiH-FTZ Vremenski raspon građe: 1953. 143 pov. 7 paketa. – 2002.2001. 183 kut. M4 obrasci. 4. Količina građe: 2 knj.. Dokumentacija operativnog karaktera predata je Agenciji za finansije. Podružnica Orašje Odjeljenje za opšte poslove Odjeljenje za finansije (platne liste. 49 fasc.. 6.. hrvatski. pa je Služba za boračko-invalidsku zaštitu Općine Tuzla 2001. – 2001. informatičke i posredničke usluge Sarajevo – Poslovnica Tuzla. Serije u fondu: 1.. Historijat stvaraoca fonda: Služba za boračko-invalidsku zaštitu Općine Bratunac je u ratnom i poslijeratnom periodu imala sjedište u Tuzli. 5. završni računi) Lični kartoni Dosijei radnika Evidencije stanova 119 . godine. 3..

ugovori. – 2002. 4 bloka. 77 pov. Finansijska služba 120 .. 1 sv. M4 obrasci.. sadrži samo dio dokumentacije iz oblasti opšte. srpski. godine do ukidanja (30. – 2002. Količina građe: 6 knj. Služba društvenog knjigovodstva Tuzla. pravni akti. Jezik u građi: bosanski. Također. – 2005. Serije u fondu: 1. kartoni LD-a. Kadrovska služba 3. Promjene naziva stvaraoca fonda: 1.. – 1997. radio je pod nazivom Služba društvenog knjigovodstva Tuzla.5 d/m) Sadržaj fonda: Fond je fragmentaran. 30 kut. 89 reg. može poslužiti zaposlenicima čiji se dosijei nalaze u ovom fondu. U svom radu imao je više transformacija i statusnih promjena. osnovna sredstva i sl. 2. Zavod za platni promet Federacije Bosne i Hercegovine – Podružnica Orašje Signatura fonda: BiH-ATKT/ZPPFBiH-PO Vremenski raspon građe: 1987. hrvatski Pismo u građi: latinica.. (29. djelovodni protokoli. 1953.04. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: PrP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: ograničena Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1953.Valorizacija fonda: 4 Fond je zbog sačuvanosti i sadržaja male vrijednosti i može poslužiti kao pomoćni izvor za istraživanje raznih knjigovodstvenih propisa i promjena na uskom području jedinice lokalne uprave. godine) radi pod nazivom Zavod za platni promet Federacije Bosne i Hercegovine – Filijala Tuzla. godine. 1997. jer je nakon preuzimanja u Arhiv utvrđeno da nedostaju pravilnici. 20 fasc. Historijat stvaraoca fonda: Zavod za platni promet – Filijala Tuzla radi od 1953. Zavod za platni promet Federacije Bosne i Hercegovine-Filijala Tuzla. matična knjiga radnika. U početku 1953. platne liste..2002. pravne. Opšta i pravna služba 2. kadrovske i finansijske službe. a od 1997.

Zapisnici i materijali sa sjednica – Radnički savjet.Valorizacija fonda: 4 Fond je zbog sačuvanosti i sadržaja male vrijednosti.Ekspozitura Orašje. Zavod za platni promet FBiH – Podružnica Orašje Historijat stvaraoca fonda: Na osnovu preuzete građe može se konstatovati da je stvaralac djelovao 1987. godine kao Zavod za platni promet Federacije Bosne i Hercegovine Sarajevo – Podružnica Orašje. srpski. 566 pov. hrvatski Pismo u građi: latinica. Upravni odbor. ali može poslužiti kao pomoćni izvor za istraživanje raznih knjigovodstvenih propisa i promjena na uskom području jedinice lokalne uprave. Jezik u građi: bosanski./89. Služba društvenog knjigovodstva SR BiH – Filijala Brčko. Količina građe: 10 reg. godine (djelovodni protokol) i 1988. „regresna arhiva. Skupština Komunalne zajednice 121 . godine navedeno je da će Vlada imenovati likvidatora da okonča poslove likvidacije. Zbora radnika. Skupštine Komunalne zajednice (zapisnici i materijali). Skupštine Samoupravne interesne zajednice. Promjene naziva stvaraoca fonda: 1. Upravnog odbora.. te za ostvarenje ličnih prava zaposlenika. a nakon rata 1997. godine (informacije i izvještaji) kao Služba društvenog knjigovodstva SR Bosne i Hercegovine – Filijala Brčko .“ Serije u fondu: 1. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: PrP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: ograničena Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1987. Ekspozitura Orašje 2. – 2005. U Zakonu o prestanku važenja Zakona o unutrašnjem platnom prometu iz 2004. Izvršni odbor 2. Samoupravna interesna zajednica zdravstvene zaštite Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/SIZZZT Vremenski raspon građe: 1961. – 1990. (90 d/m) Sadržaj fonda: Fond je nepotpun i sastoji se od raznovrsne dokumentacije koja se odnosi na rad Radničkog savjeta. te tzv.

Sreski zavod za socijalno osiguranje Tuzla Komunalni zavod za socijalno osiguranje Tuzla Zajednica zdravstvenog osiguranja radnika Tuzla Samoupravna interesna zajednica zdravstvene zaštite Tuzla Samoupravna interesna zajednica fizičke kulture Lukavac Signatura fonda: BiH-ATKT/SIZFK Lu Vremenski raspon građe: 1979. Jezik u građi: bosanski. – 1992.. Skupština Samoupravne interesne zajednice 4. a može poslužiti za proučavanje djelovanja i rada ove Samoupravne interesne zajednice. Količina građe: 20 reg. finansijske kartice. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: PrP 122 . platne liste. srpski. 3. Jezik u građi: bosanski. odluke.3. 2. opšte akte. a može poslužiti za proučavanje djelovanja i rada ove Samoupravne interesne zajednice. 19 pov. – Promjene naziva stvaraoca fonda: 1. dnevnici knjiženja i sl. 4. srpski. bilansi stanja. Regresna arhiva Valorizacija fonda: 4 Vrijednost fonda je umanjena zbog nepotpunosti. ( 3 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži izvještaje. hrvatski Pismo u građi: latinica. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: PrP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: ograničena Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1961. hrvatski Pismo u građi: latinica. planove. Valorizacija fonda: 4 Vrijednost fonda je umanjena zbog nepotpunosti.

godine. 4 fasc. Kladanj. srpski. djelovodni protokol. Opšti spisi 2. – 1990.. društvene dogovore. (0. Regionalna zajednica opština sa sjedištem u Tuzli Signatura fonda: BiH-ATKT/RZO T Vremenski raspon građe: 1978. Historijat stvaraoca fonda: Samoupravna interesna zajednica fizičke kulture osnovana je 1979. Kalesija. Historijat stvaraoca fonda: Udruživanjem opština: Banovići.5 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži: Statute. odluke. godišnji obračun itd. godine je osnovana Regionalna zajednica opština sa sjedištem u Tuzli. – 1992. Srebrenik i Tuzla 1977. godine od strane Skupštine opštine Lukavac. dostavnu knjigu za poštu. pravilnike. ali može poslužiti za proučavanje djelovanja i rada ove vrste interesne zajednice. poslovnike. – 1990.. 1 pov. hrvatski Pismo u građi: latinica. a prestala je sa radom 1992. Lukavac. Finansijsko-računovodstveni spisi Valorizacija fonda: 4 Fond nije potpun. Živinice. Količina građe: 9 knj. Godine 1978. Jezik u građi: bosanski. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: PrP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1977. Serije u fondu: 1. M4 obrasce. ovoj 123 .Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: ograničena Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1979.

Ovaj Fond je prestao sa radom na osnovu Uredbe sa zakonskom snagom o prestanku rada fondova i zavoda (“Sl. godine opština Gračanica. srpski. periodičnih obračuna. – 1994. programa. Fond socijalne i dječije zaštite Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/FSIDZ T Vremenski raspon građe: 1977. Količina građe: 16 pov. 124 . a 1986. 1990. (7 d/m) Sadržaj fonda: Fond se sastoji od glavne knjige. Samoupravna interesna zajednica socijalne i dječije zaštite 2. Regionalna zajednica opština je ugašena 06.. normativnih akata. Valorizacija fonda: 4 Fond nije potpun. zapisnika sa Zborova RZ. izvještaja itd. 41 reg. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: PrP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1975. godine. a poslovi su u toku 1994. 27/93) 31. godine preneseni na Sekretarijat za društvene djelatnosti. Promjene naziva stvaraoca fonda: 1. godine na sjednici Koordinacionog odbora Skupštine Regionalne zajednice opština. godine radio je pod nazivom Fond socijalne i dječije zaštite.Zajednici se pridružila opština Lopare. list RBiH’’ br. hrvatski Pismo u građi: latinica. platnih lista. kartoteke dobavljača. Jezik u građi: bosanski. godine konstituisana je Samoupravna interesna zajednica socijalne i dječije zaštite (SIZ). – 1993. odluke sa Zborova RZ. 1993. 12. marta 1975. završnih računa. Fond socijalne i dječije zaštite Historijat stvaraoca fonda: Na osnovu Samoupravnog sporazuma usvojenog od strane radnih ljudi u organizacijama udruženog rada 27. ali može poslužiti za proučavanje djelovanja i rada ove vrste zajednice. Od 1986. 12.

– 1943.II PRAVOSUĐE Kotarski sud Tuzla* Signatura fonda: BiH-ATKT/KST Vremenski raspon građe: 1884. 3. Građanski predmeti Ovrhe Krivični predmeti Ostavinske rasprave Valorizacija fonda: 3 Sačuvana građa može poslužiti kao izvor djelovanja suda na području Tuzle ilustrujući zaštitu prava građana. Kotarski sud Historijat stvaraoca fonda: Naredbom o ustrojstvu i djelokrugu kotarskih ureda i okružnih oblasti u Bosni i Hercegovini. 3 sv. Promjene naziva stvaraoca fonda: 1. 125 . godine. 2. pa su imali zvanje kotarskih sudova.. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: nesređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1882. – 1943. 103 kut. Na čelu ureda bio je kotarski predstojnik ili njegov zamjenik. 1882. hrvatski i njemački Pismo u građi: latinica. osniva kotarske urede i okružne oblasti. Kotarski uredi su vršili upravne. srpski. Količina građe: 2 knj. Serije u fondu: 1. starateljske.. finansijske i pravosudne poslove. (26 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži sudske spise koji se odnose na građanske. a svi * Fondovi i zbirke označeni zvjezdicom proglašeni su Nacionalnim spomenikom kulture u Bosni i Hercegovini. Kotarski ured je bio podređen okružnoj oblasti. ostavinske i krivične parnice i ovrhe. Zemaljska vlada. 4. Kotarski ured 2. Jezik u građi: bosanski.

moraju upotrebljavati “čisti” hrvatski jezik. Količina građe: 1 knj. na osnovu Zakona o uređenju redovnih sudova u Kraljevini SHS. od 18. koji je vršio sve poslove. 15 kut.. kotarski sudovi se pretvaraju u sreske sudove zadržavajući dotadašnju teritorijalnu nadležnost. 3. hrvatski. akte Kotarskog ureda kao suda i razne spise na arapskom jeziku. usmeno i pismeno. kao sudova (za poslove pravosuđa) i kotarskih ureda kao gruntovničkih oblasti. oni su vodili i nadgledali ukupno poslovanje ureda i za to bili neposredno odgovorni nadležnoj oblasti.drugi službenici su im bili podređeni. Kotarskim sudom upravljao je kotarski sudac. rješenja. sreski. Kotarski šerijatski sud Tuzla* Signatura fonda: BiH-ATKT/KŠST Vremenski raspon građe: 1894. Jezik u građi: bosanski. njemački i arapski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1882. svi suci i stranke. do tada redovni sudovi. ostavinske rasprave.IV 1941. Po ovoj zakonskoj odredbi. Na osnovu Zakonske odredbe Ministarstva pravosuđa NDH o izricanju sudova i sudaca i upotrebi čistog hrvatskog jezika kod sudova. 126 . spise o bračnim odnosima. 2. Osim toga što su bili na čelu. Naredbom Zemaljske vlade Bosne i Hercegovine. Godine 1929. 4. sudbeni stol i banski stol. – 1943. godine. okružni i apelacioni sud dobijaju nazive kotarski sud. umjesto kotarskih ureda. nastaju samostalni kotarski sudovi. – 1943. od 1906. osim šerijatskih. Neposredni službeni nadzor nad kotarskim sudovima vršili su okružni sudovi i njihovi predsjednici. (5 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži sudske spise. O) Razni spisi na arapskom jeziku Valorizacija fonda: 3 Sačuvana građa može poslužiti kao izvor djelovanja suda na području Tuzle ilustrujući zaštitu prava građana. srpski. Sudski spisi (R) Spisi u bračnim odnosima (P) Ostavinski spisi – smrtovnice(Os. godine. Serije u fondu: 1.

.  raspravljanje i rješavanje o svim tužbama glede ostavštine i u ime dijeljenja ostavštine. Godine 1906.  ako se nasljedstvo sastoji iz nepokretnih dobara. za koje se drži da će im na temelju ugovora.  raspravljanje ostavštine muhamedanaca i dijeljenje ostavštine. koji se tiču prava i dužnosti između muhamedanskih roditelja i djece. Sarajevo) koja je šerijatskim 127 . (što se testamentom ostavlja za dobrotvorne svrhe. umobolnih ili uopće takvih osoba koje spadaju pod tutorstvo ili kuratelu. i to bez razlike. Kod šerijatskih sudova. Iste godine donesena je Naredba o ovlaštenju šerijatskih sudova. Kotarski šerijatski sud Historijat stvaraoca fonda: Osnivanjem kotarskih ureda.  ako su nasljednici sudu nepoznati ili ako nasljednika nema. ukoliko se ova sastoji od mulk-imetka (pokretni imetak i nepokretnine. ili drugih odredaba učinjenih za slučaj smrti. Sarajevo) počinje.. koji je dužan i potpisivati otpravke šerijatskog suda. kao šerijatskog suda. Sarajevo). odredila je okolnosti u kojima šerijatski sudovi moraju sprovoditi ostavinsku raspravu:  Ako među nasljednicima ima maloljetnih. 1882. koje se broje kao vrst mulka [milč]). godina 1885.  ako je od onih.. u nadležnost šerijatskih sudova spadali su:  Poslovi. obavlja odjeljenje kotarskog suda pod nazivom Kotarski šerijatski sud.  u isto tolikom opsegu raspravljanje i rješavanje u svim poslovima. koji se odnose na muhamedansko ženidbeno pravo. koje se odnose na vrstu ostavštine. godina 1906. što su određeni za stranke. Kotarski ured kao šerijatski sud 2. godina 1883. kao sudova. Sarajevo) kojom poslove kotarskog ureda. Odluke donosi po činu najstariji šerijatski sudac. pod predsjedništvom predsjednika Vrhovnog suda (Šerijatski vrhovni sud).Promjene naziva stvaraoca fonda: 1. pojedinim osobama). te Zemaljska vlada. da mogu ovjeravati potpise stranaka islamske vjere (Zbornik Zakona i naredaba za Bosnu i Hercegovinu. u prvoj molbi. u okviru kotarskih ureda kao sudova. Naredba kojom se proširuje nadležnost šerijatskih sudova u muhamedanskim ostavinskim poslovima (Zbornik Zakona i naredaba za Bosnu i Hercegovinu. njihova djelatnost. ako su i muž i žena muhamedanskog vjerozakona. Vrhovni sud. godina 1906. sudio je šerijatski sudac kao inokosni sudac. zatim o tužbama koje se tiču zapisa. Ovom Naredbom kotarski sudovi izlaze iz nadležnosti kotarskih i okružnih predstojnika.. Naredbom o ustrojstvu i djelokrugu šerijatskih sudova (Zbornik Zakona i naredaba za Bosnu i Hercegovinu. godine postoji i kotarski ured kao šerijatski sud čiji su poslovi bili vezani za šerijatsko pravo. a službeni nadzor nad njima vrše okružni sudovi. Zemaljska vlada za Bosnu i Hercegovinu donijela je Naredbu o ustrojenju (organizaciji) kotarskih sudova u Bosni i Hercegovini (Zbornik Zakona i naredaba za Bosnu i Hercegovinu. a u drugoj molbi odlučivalo je vijeće četvorice sudija. da li se radi o imovinsko-pravnim ili drugim poslovima. naredbe posljednje volje ili Zakona nasljedstvo pripasti. jedan ili drugi odsutan. Po ovoj Naredbi.

I–LXII. 1941. U periodu Kraljevine Srba. ožujka 1929. Ministarstvo će svojom naredbom odrediti kojim kotarskim šerijatskim sudovima će ta područja pripadati. br. a tuđice svugdje izbjegavati i gdje god je to moguće zamijeniti hrvatskim narodnim izrazima. Za područja kod kojih ovo posebno odjeljenje ne bude osnovano. – 1258. koliko nije vakufsko svojstvo samo sporno.–XII. godina. i to bez razlike da li se tiču imovinsko-pravnih ili drugih pitanja iz bračnog odnosa. Sreski šerijatski sudovi ovlašćeni su i na to. broj 1. Hrvata i Slovenaca (Službene novine Kraljevine Srba. Na prijedlog Ministarstva pravosuđa i bogoštovlja proglašena je Zakonska odredba o izmjeni Zakona o uređenju šerijatskih sudova i o šerijatskim sucima od 31.  proglašavanje muslimanskih lica umrlim. Hrvata i Slovenaca. sudbeni stol i banski stol”.  postavljanje staratelja maloljetnim muslimanima i stavljanje punoljetnih muslimana pod starateljstvo kao i ukidanje starateljstva i proglašavanje maloljetnih muslimana punoljetnim.godine donesen je Zakon o uređenju redovnih sudova za Kraljevinu Srba.) na osnovu kojeg su kotarski sudovi promijenili naziv u sreske sudove. br. – 1258.  svi sporovi koji se odnose na prava i dužnosti. Donesen je i Zakon o uređenju šerijatskih sudova i o šerijatskim sudijama (Službene novine Kraljevine Srba.. 1929. da ovjeravaju potpise muslimanskih lica.sudovima dala mogućnost ovjeravanja potpisa i muhurova muslimana na svim ispravama svake vrste. tako što će o svim predmetima. Predsjedništvo NR Bosne i Hercegovine donijelo je 1946. da li je po šerijatsko-pravnim propisima naredbom posljednje volje ili pravnim poslom među živima zasnovan vakuf. 1929.  tužbe. broj 1. osniva kotarski šerijatski sud kao posebno odjeljenje kotarskog suda. što se osnivaju na vakufskom svojstvu jednog imanja. okružni i apelacioni sud” mijenjaju se i glase: “kotarski sud. godina. kod svakog kotarskog suda. Hrvata i Slovenaca..  raspravljanje i dioba zaostavština muslimana. bez obzira na zakonske stručne izraze. ukoliko su po srijedi pitanja prava naslijeđa i valjanosti odredbe učinjene za slučaj smrti. ako su muž i žena islamske vjere ili ako je brak sklopljen pred šerijatskim sudom odnosno pred licem ovlašćenim od šerijatskog suda. koje se tiču zaostavština. prvo polugođe. godište I) po kojoj ovo Ministarstvo svojom naredbom.–XII. kod koga se. koji su 128 . svezak I. godine Zakon o ukidanju šerijatskih sudova na području NR Bosne i Hercegovine kojim su ukinuti svi sreski šerijatski sudovi i Vrhovni šerijatski sud pri Vrhovnom sudu Bosne i Hercegovine. svi suci i stranke moraju usmeno i u svojim pismenim sastavcima upotrebljavati čisti hrvatski jezik. koji se odnose na prava i dužnosti između roditelja i djece (ovdje se broje i sporovi o tome da li je dete rođeno u zakonitom braku. prvo polugođe. o nazivima sudova i sudaca i o upotrebi čistog hrvatskog jezika kod sudova (Zbornik zakona i naredaba Nezavisne Države Hrvatske. Donošenjem Zakonske odredbe o izricanju osuda. I–LXII. godine (Zbornik zakona i naredaba Nezavisne Države Hrvatske. te je Kotarski šerijatski sud postao odjeljenje Sreskog suda i dobio naziv Sreski šerijatski sud. kao i sporovi o tome.  u istom opsegu svi predmeti. svezak I. 1941. a u njihovu nadležnost spadali su slijedeći predmeti:  predmeti bračnog prava. s obzirom na broj muslimana. Hrvata i Slovenaca 1929. godište I) dotadašnji nazivi redovnih sudova “sreski.). za to ukaže potreba.

hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: nesređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1920. Sreskim sudom je upravljao starješina suda. 2. (20 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži građanske. – 1941. godine. raspravljati narodni sudovi (ukoliko za to nisu nadležni drugi organi narodne vlasti).spadali u nadležnost šerijatskih sudova. Jezik u građi: bosanski. Protiv 129 . Sve spise. s tim da će sidžile i vjerske knjige predati Ministarstvu pravosuđa NR Bosne i Hercegovine (“Sl. vanparničnim predmetima i predmetima izvršenja. upisnike. Količina građe: 4 knj. list NR BiH” broj 10/46 i 12/46). naplate poreza i sudska osiguranja. Ovrhe Građanski predmeti Krivični predmeti Ostavinske i starateljske rasprave Valorizacija fonda: 3 Sačuvana građa može poslužiti kao izvor proučavanja djelovanja suda na području Tuzle ilustrujući zaštitu prava građana. vodi zemljišne (baštinske. Kotarski sud je dobio naziv Sreski sud.. srpski. arhivu. a nadležnosti. Sreski sud Tuzla* Signatura fonda: BiH-ATKT/SST Vremenski raspon građe: 1920. januara 1929. Historijat stvaraoca fonda: Na osnovu Zakona o uređenju redovnih sudova u Kraljevini SHS od 1929. zadržavajući dotadašnju teritorijalnu nadležnost (“Sl. inventare i kancelarijski pribor sreskih šerijatskih sudova preuzeće sreski sudovi. arhivu i upisnike Vrhovnog šerijatskog suda preuzeće Vrhovni sud Bosne i Hercegovine. ostavinske i starateljske parnice. Serije u fondu: 1. krivične. 74 kut. hipotekarne) knjige i rješava pitanje zemljišnih stvari.godine). – 1941. Ovaj sud je vršio sudsku vlast u prvom stepenu: građanskim parnicama. 20-X od 25. ovrhe. a sudsku vlast je vršio sudija pojedinac. 4. spise. novine Kraljevine SHS” br. trgovačkim i mjeničnim predmetima. 3.

Travniku i Tuzli. a u trećem stepenu Kasacioni sud. Popis spisa urudžbenog zapisnika Valorizacija fonda: 3 Iako je građa u fondu nepotpuna može poslužiti za proučavanje djelovanja ovoga Suda na području Tuzle ilustrujući zaštitu prava građana. kao i u predmetima islamskih vakufa. marta 1929. Serije u fondu: 1. novine Kraljevine SHS” br. okružni i apelacioni sud se mijenjaju i dobijaju nazive: kotarski sud.odluke Sreskog suda. Količina građe: 2 knj. na osnovu ove zakonske odredbe. Pomenutim Zakonom. sudsku vlast. Jezik u građi: bosanski. srpski. – 1945. u porodičnim i nasljednim predmetima muslimana. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: nesređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1920. Mjesna nadležnost Vrhovnog šerijatskog suda u Sarajevu obuhvatala je područja okružnih sudova u Banjaluci. posebna odjeljenja apelacionih sudova koji nose naslov “Vrhovni šerijatski sud (“Sl. Mostaru. Tako je Sreski sud u Tuzli. (5 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži ostavinske parnice i popis spisa urudžbenog zapisnika. a u drugom i posljednjem stepenu. vrše posebna odjeljenja sreskih sudova koji nose naslov “Sreski šerijatski sud”. godine). Ostavinske rasprave 2. Sreski šerijatski sud Tuzla* Signatura fonda: BiH-ATKT/SŠST Vremenski raspon građe: 1920. u prvom stepenu. prestao sa radom. godine. Zakonskom odredbom Ministarstva pravosuđa NDH o izricanju sudova i sudaca i upotrebi čistog hrvatskog jezika kod sudova od 18. 20 kut. Bihaću. postaviće 130 . 73-XXIX od 28. Historijat stvaraoca fonda: Na osnovu Zakona o uređenju šerijatskih sudova i o šerijatskim sudijama u Kraljevini SHS. – 1946. Tako je u Tuzli počeo sa radom Sreski šerijatski sud Tuzla.. kao sreski šerijatski sud. sudbeni stol i banski stol. IV 1941. posebno odjeljenje. Sarajevu. dotadašnji nazivi sreski. odlučuje Okružni sud. u drugom stepenu.

Serije u fondu: 1. – 1964. koji su spadali u nadležnost šerijatskih sudova.se kod svakog sreskog suda na čijem području živi najmanje 5000 muslimana. tako što će o svim predmetima. arhivu i upisnike Vrhovnog šerijatskog suda preuzeće Vrhovni sud Bosne i Hercegovine. upisnike. Sve spise. arhivu.. 3. nazivi. 131 . raspravljati narodni sudovi (ukoliko za to nisu nadležni drugi organi narodne vlasti). sudsku vlast su vršila posebna odjeljenja apelacionih sudova pod nazivom Vrhovni šerijatski sud čija je mjesna nadležnost obuhvatala područje okružnih sudova. 22 pov. Sreski sud Banovići Signatura fonda: BiH-ATKT/SSBa Vremenski raspon građe: 1956. upisnike i imenike. do tada redovnih sudova. 5. (10 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži građanske parnice. vodio i nadzor nad cjelokupnim radom i osobljem ovog posebnog odjeljenja. Sudsku vlast u Sreskom šerijatskom sudu vršio je šerijatski sudac pojedinac. a nadležnosti. 4. Kod porodičnih i nasljednih predmeta muslimana. krivične i vanparnične predmete. zamolnice. pored vođenja prepiske u administrativnim predmetima za Sreski šerijatski sud. inventare i kancelarijski pribor sreskih šerijatskih sudova preuzeće sreski sudovi. a u drugom i posljednjem stepenu. 2. kao i predmeta islamskog vakufa. okružni i apelacioni sud se mijenjaju u nazive kotarski sud. nazivima sudova i sudaca i upotrebi čistog hrvatskog jezika kod sudova iz 1941. Količina građe: 14 knj. Građanski predmeti Parnični i vanparnični predmeti Predmeti istrage Predmeti pomilovanja Knjige Valorizacija fonda: 3 Građa fonda uz ilustraciju sudskog poretka na prostoru Banovića može poslužiti za rješavanje određenih pravnih interesa građana i pravnih subjekata. sreski. Predsjedništvo NR Bosne i Hercegovine donijelo je 1946. Starješina Sreskog suda je. godine. sudbeni stol i banski stol. Proglašenjem Zakonske odredbe o izricanju osuda. list NR BiH” broj 10/46 i 12/46). Interesantno je da je starješina Sreskog suda mogao ovom odjeljenju narediti obavljanje poslova koji nisu u nadležnosti Sreskog šerijatskog suda. spise. predmete istrage i pomilovanja. godine Zakon o ukidanju šerijatskih sudova na području NR Bosne i Hercegovine kojim su ukinuti svi sreski šerijatski sudovi i Vrhovni šerijatski sud pri Vrhovnom sudu Bosne i Hercegovine. sudsku vlast u prvom stepenu je vršilo posebno odjeljenje sreskog suda pod nazivom Sreski šerijatski sud. s tim da će sidžile i vjerske knjige predati Ministarstvu pravosuđa NR Bosne i Hercegovine (“Sl.

Promjene naziva stvaraoca fonda: 1. godine donijela je Odluku o osnivanju Sreskog suda u Litvi (Odluka o osnivanju. Dnevnici Registri Protokoli Upisnici Valorizacija fonda: 3 Na osnovu građe može se pratiti stanje zemljišnog fonda od perioda Osmanske uprave do perioda Socijalističke Jugoslavije. ( 8 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži knjige zemljišne evidencije (tapije. a može koristiti i za rješavanje vlasničkih odnosa i određenih pravnih interesa fizičkih i pravnih lica. upisnik parnica. (“Sl. za područje opština: Litva. gruntovnice). hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: PrP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1955. Godine 1964. list NR BiH’’ br. 43/58. 4. ukidanju. Serije u fondu: 1. 28/55.decembra 1955. sjedištu i teritorijalnoj nadležnosti sreskih i okružnih sudova na području NR Bosne i Hercegovine – “Sl. na sjednici Republičkog vijeća održanoj 20. Količina građe: 92 knj. Sreski sud u Litvi 2. 6/64) dobija naziv Opštinski sud u Banovićima. 132 . sudski protokol. list SR BiH’’ br.). godine dobija naziv Sreski sud u Banovićima za područje opštine Banovići (“Sl. potvrde.Jezik u građi: bosanski. srpski. 3. Glasnike zakona i naredaba.). dnevnike i registre za gruntovnice. koji 1958.. – 1964. 10 pov. list NR BiH’’ br. Sreski sud Gradačac* Signatura fonda: BiH-ATKT/SSGd Vremenski raspon građe: 1883. – 1962. Turija i Vozuća. Sreski sud u Banovićima Historijat stvaraoca fonda: Narodna skupština NR Bosne i Hercegovine. 2.

auskutant.Jezik u građi: bosanski. list NR BiH’’ br. porezni vježbenik. cestar. hrvatski. 24 pov. kotarski pisari. [1889.). a 1958. 43/58. ( 17 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži ostavinske spise. njemački Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: PrP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1955. upisnike i imenike ostavinskih predmeta. gruntovničar. 98 pov... politički pristav I razreda. Napomena: Fond sadrži građu iz austrougarskog perioda. srpski. srpski. Serije u fondu: 1. formiran je Sreski sud u Gradačcu za područje opština Gradačac i Srnice (“Sl. Upisnici i imenici ostavinskih predmeta Valorizacija fonda: 3 Građa fonda uz ilustraciju sudskog poretka na prostoru Tuzle može poslužiti za rješavanje određenih pravnih interesa građana i pravnih subjekata. sreski liječnik I razreda. list NR BiH’’ br. a nastalu u radu katastra (tapije). šerijatski sudija. – 1964. Ađ.28/55). Ostavinski spisi 2.] Količina građe: 6 knj. Sreski sud Gračanica* Signatura fonda: BiH-ATKT/SSG Vremenski raspon građe: 1943. – 1893. porezni oficijal II razreda. članovi kotarskog medžlisa. geometar. – 1964. godine za područje opštine Gradačac (“Sl. sudski pristav. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: PrP Stepen sređenosti: registraturski sređen 133 . zapisano je da je Kotarski ured u Gradačcu činio: kotarski predstojnik. načelnik i zastupnici’’. Godine 1955. poreznik II razreda. Jezik u građi: bosanski. šumski vježbenik. kada je zvanično počela sa radom Gruntovnica u Gradačačkom kotaru. Historijat stvaraoca fonda: Podaci dobijeni od strane Općine Gradačac (kao izvor korištena Monografija “112 godina Gradačačkog suda’’) govore slijedeće: “Godine 1887.

zakona i opštih akata. srpski. Opštinski sud Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/OST Vremenski raspon građe: 1932. Skupština SR Bosne i Hercegovine 134 . – 1964. 278 pov. Količina građe: 132 knj. 4. (60 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži ostavinske i parnične predmete i upisnike i imenike krivičnih referata.Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1943. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: PrP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1932. 5. 7. Serije u fondu: 3. Ostavinski predmeti Parnični predmeti Upisnici i imenici parničnih predmeta Upisnici i imenici krivičnih predmeta Upisnici ovjera Valorizacija fonda: 3 Građa fonda uz ilustraciju sudskog poretka na prostoru Tuzle može poslužiti za rješavanje određenih pravnih interesa građana i pravnih subjekata. U vršenju svoje funkcije sudovi su nezavisni i sude na osnovu ustava. Opštinski sud Tuzla Historijat stvaraoca fonda: Redovni sudovi su organi državne vlasti koji u jedinstvenom sistemu vlasti vrše sudsku funkciju u granicama svoje nadležnosti utvrđene Ustavom i Zakonom. 6. Jezik u građi: bosanski. – Promjene naziva stvaraoca fonda: 1.. – 1992. Sreski sud Tuzla 2.

Srebrenik i Živinice (“Sl. 3.decembra 1974.).5 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži građanske parnice. Opštinski sud u Lukavcu za područje opštine Lukavac 2. a 1958. Kalesija. Opštinski sud u Tuzli za područja opština: Banovići. Srebrenik. vanparnične predmete. Viši privredni sud u Sarajevu. a može imati jedno ili više odjeljenja izvan sjedišta suda. 6. Serije u fondu: 1. 6/64). 27. godine dobija naziv Osnovni sud Tuzla. list SR BiH’’ br.je na sjednici Društveno-političkog vijeća. 53 pov. zamolnice. list SR BiH’’ br. Tuzla i Živinice (“Sl. Lukavac. – 1977. zapisnike sa uviđaja. Lopare. upisnike i imenike. 31/74). izvršenja krivičnih sankcija. krivice. donijela Zakon o redovnim sudovima (“Sl. Godine 1955. Količina građe: 41 knj. Građanski predmeti Vanparnični predmeti Predmeti istrage Predmeti pomilovanja Krivice Knjige (upisnici i imenici) 135 . Opštinski sudovi i odjeljenja opštinskih sudova su: 1. godine radi kao Sreski sud kada mijenja naziv u Opštinski sud (“Sl. tako imamo: opštinski. Tojšići. Šekovići. formiran je Sreski sud u Tuzli za područje opština: Gornja Tuzla.. Do 1964. a jula mjeseca 1989.). U odjeljenju opštinskog suda obavljaju se svi poslovi iz nadležnosti opštinskog suda za koja je nadležan sudija pojedinac u skladu sa propisima o mjesnoj nadležnosti kao i zemljišno-knjižni poslovi i poslovi ovjere potpisa. godine Sreski sud u Tuzli ima nadležnost na području opština: Tuzla. Upravni sud Bosne i Hercegovine i Vrhovni sud Bosne i Hercegovine. 2. 5. Podorašje.43/58. Tuzla i Živinice u kojima ima i odjeljenja. (12. 28/55. godine. okružni privredni. Srebrenik. predmete istrage i pomilovanja. Kalesija. Odjeljenje opštinskog suda osniva se za područja jedne ili više opštinskih sudova. Opštinski sud se osniva za područje jedne ili više opština. 4. kao svoju samostalnu organizacionu jedinicu koja vrši poslove u okviru nadležnosti utvrđenih Zakonom. list NR BiH’’ br. Kladanj. rukopisa i prepisa. list NR BiH’’ br. Opštinski sud Banovići Signatura fonda: BiH-ATKT/OSBa Vremenski raspon građe: 1964.

krivičnih i ostavinskih predmeta. 31/74) Sud u Banovićima postaje Odjeljenje Opštinskog suda u Tuzli. – 1989. 2. vanparničnih. 3. 6/64) Sreski sud dobija naziv Opštinski sud u Banovićima. a Zakonom o redovnim sudovima 1974. Opštinski sud Lukavac Signatura fonda: BiH-ATKT/OSLu Vremenski raspon građe: 1959. 4. 136 . Parnični predmeti Vanparnični predmeti Krivični predmeti Ostavinski predmeti Upisnici i imenici Valorizacija fonda: 3 Građa fonda uz ilustraciju sudskog poretka na prostoru Lukavca može poslužiti za rješavanje određenih pravnih interesa građana i pravnih subjekata. Količina građe: 49 knj. srpski. Serije u fondu: 1.Valorizacija fonda: 3 Građa fonda uz ilustraciju sudskog poretka na prostoru Banovića može poslužiti za rješavanje određenih pravnih interesa građana i pravnih subjekata. (50 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži serije parničnih. – 1978. 5. – Historijat stvaraoca fonda: Godine 1964. kao i upisnike i imenike ( i upisnik MAL 1972. hrvatski Pismo u građi: latinica.. (“Sl. Jezik u građi: bosanski. list SR BiH’’ br. godine (“Sl.). ćirilica Arhivistička informativna pomagala: PrP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1964. list SR BiH’’ br. 340 pov.

4. godine ovaj Sud dobija naziv Opštinski sud (“Sl. 1958. SAP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1959. list NRBiH’’ br. godine Izvršno vijeće NR Bosne i Hercegovine je donijelo Odluku o početku rada Sreskog suda u Lukavcu. 2. parnične. ukidanju. – Promjene naziva stvaraoca fonda: 1. 28/55.). godine Opštinski sud u Lukavcu je teritorijalno nadležan za područje opštine Lukavac (“Sl. na sjednici Republičkog vijeća održanoj 24. list SR BiH’’ br. Narodna skupština NR Bosne i Hercegovine. 148 pov.). Opštinski sud Kladanj Signatura fonda: BiH-ATKT/OS Kl Vremenski raspon građe: 1945. (38 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži vanparnične. upisnike i imenike. Vanparnični predmeti Parnični predmeti Krivični predmeti Ostavinski predmeti Upisnici i imenici 137 .. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: PrP. sjedištu i teritorijalnoj nadležnosti sreskih i okružnih sudova na području NR Bosne i Hercegovine – “Sl. a Zakonom o redovnim sudovima 1974. 3. Maja mjeseca 1959. krivične i ostavinske predmete.Jezik u građi: bosanski. a naredbu o sprovođenju ove Odluke treba da donese Državni sekretarijat za pravosudnu upravu NR Bosne i Hercegovine. 5. – 1977. godine donijela je Odluku o osnivanju Sreskog suda u Lukavcu za područje opštine Lukavac (Odluka o osnivanju. godine. 31/74). list NR BiH’’ br. 6/64). po kojoj isti počinje sa radom 01. Opštinski sud Lukavac Historijat stvaraoca fonda: Lukavac je kao područje opštine pripadao formiranom Sreskom sudu u Tuzli (“Sl. Serije u fondu: 1. Sreski sud Lukavac 2. 10. list SR BiH’’ br. Količina građe: 62 knj. 43/58. juna 1959. Od 1964. srpski.

a 1958. Od 1964. godine ovaj Sud dobija naziv Opštinski sud (“Sl. Parnični spisi 3.. list NR BiH’’ br. Serije u fondu: 1. Količina građe: 13 knj. ukidanju.Valorizacija fonda: 3 Građa fonda uz ilustraciju sudskog poretka na prostoru Kladnja može poslužiti za rješavanje određenih pravnih interesa građana i pravnih subjekata. a Zakonom o redovnim sudovima 1974. srpski. hrvatski Pismo u građi: latinica. upisnike P predmeta i imenike P predmeta. sjedištu i teritorijalnoj nadležnosti sreskih i okružnih sudova na području NR Bosne i Hercegovine 1955. upisnike O predmeta. – 1978. godine određena je teritorijalna nadležnost i sjedište Sreskog suda u Kladnju za područje opština Kladanj i Olovo (“Sl. 43/58). 100 pov. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: PrP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1945. godine Sud u Kladnju postaje Odjeljenje Opštinskog suda u Tuzli (“Sl. – Promjene naziva stvaraoca fonda: 1. Ostavinski spisi 2. Upisnici i imenici P i O predmeta 138 . imenike O predmeta. Opštinski sud Kladanj Historijat stvaraoca fonda: Na osnovu Odluke o osnivanju. list NR BiH’’ br. 6/64). Jezik u građi: bosanski. godine samo za područje opštine Kladanj (“Sl. 28/55.). Sreski sud Kladanj 2. 31/74). list SR BiH’’ br. (13 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži ostavinske i parnične spise. list SR BiH’’ br. Opštinski sud Gračanica Signatura fonda: BiH-ATKT/OSG Vremenski raspon građe: 1965.

godine pripadale formiranom Sreskom sudu u Tuzli. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: PrP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1965. list NR BiH’’ br.. Prekršajni upisnici 2. kao i za ostvarenje ličnih prava. hrvatski Pismo u građi: latinica. može pružiti podatke o radu ovoga Suda. 139 . (3 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži imenike. upisnike i djelovodnik koji se odnose na prekršaje. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: PrP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1957. srpski. hrvatski Pismo u građi: latinica. Količina građe: 37 knj. Historijat stvaraoca fonda: Živinice su kao područje opštine 1955. Serije u fondu: 1.Valorizacija fonda: 4 Iako građa u fondu nije potpuna može pružiti podatke o radu ovoga Suda. – Opštinski sud za prekršaje Živinice Signatura fonda: BiH-ATKT/OSPŽ Vremenski raspon građe: 1957. 28/55. i 43/58). 1980. Jezik u građi: bosanski. Jezik u građi: bosanski. Prekršajni imenici Valorizacija fonda: 4 Iako je građa u fondu nepotpuna i pretežno se sastoji od knjiga. godine imao nadležnost na području opštine Živinice (“Sl. – 1980. / 1975. koji je i 1958. srpski.

Osnovni sud udruženog rada Tuzla
Signatura fonda: BiH-ATKT/OSURT Vremenski raspon građe: 1975. – 1992. Količina građe: 425 pov. (85 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži predmete RS «R», RS «S», ST, «RS»-Š, «RS»-R i Odluke nastale u radu ovoga Suda. Serije u fondu: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Sudski predmeti RS-R Sudski predmeti RS-S Sudski predmeti ST Sudski predmeti RS-Š Sudski predmeti RS-R Odluke Sudski predmeti RS-S Odluke

Valorizacija fonda: 4 Građa fonda predstavlja svjedočanstvo o postojanju suda prilagođenog socijalističkom društvenom uređenju, radničkom samoupravljanju, udruženom radu i njihovim specifičnostima. Jezik u građi: bosanski, srpski, hrvatski Pismo u građi: latinica, ćirilica Arhivistička informativna pomagala: PrP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1975. – 1992. Historijat stvaraoca fonda: Sudovi su nezavisni u vršenju sudske funkcije a odlučuju na osnovu ustava, zakona i samoupravnih opštih akata. Zakonom o osnivanju, nadležnosti i sastavu sudova udruženog rada (“Sl. list SR BiH” broj 31/74) koji je donijela Skupština SR Bosne i Hercegovine na sjednici Vijeća udruženog rada 27. decembra 1974. godine, osnovan je Sud udruženog rada u Tuzli za područja opština: Banovići, Bijeljina, Bratunac, Brčko, Gračanica, Gradačac, Kalesija, Kladanj, Lopare, Lukavac, Orašje, Srebrenica, Srebrenik, Šekovići, Tuzla, Ugljevik, Vlasenica, Zvornik i Živinice, a za teritoriju SR Bosne i Hercegovine osnovan je Sud udruženog rada Bosne i Hercegovine sa sjedištem u Sarajevu. Sudovi osnovani ovim Zakonom počeli su sa radom 01. maja 1975. godine. Do donošenja pravila o unutrašnjem poslovanju sudovi će primjenjivati pravila o unutrašnjem poslovanju redovnih sudova prema uputstvu koje će donijeti republički sekretar za pravosuđe i organizaciju uprave. Osnovni sud udruženog rada Tuzla prestao je sa radom 30. 06. 1992. godine na osnovu Zakona o prestanku važenja Zakona o sudovima udruženog rada (“Sl. list SR BiH’’ br. 4/92.).
140

Sud udruženog rada je osnovan s ciljem zaštite samoupravljanja, praćenja društvenih odnosa, pojava, ukazivanja na potrebu donošenja ili izmjena propisa, predlaganje mjera za ostvarivanje radničkih i samoupravnih prava i zaštitu društvenog vlasništva. Sudovi udruženog rada odlučuju u prvom stepenu o postojanju uslova za organizovanje osnovnih organizacija udruženog rada i radnih zajednica, o zahtjevima za zaštitu prava rada društvenim sredstvima i drugih samoupravnih prava i društvene svojine, i rješavaju sporove o organizovanju i izdvajanju osnovnih organizacija udruženog rada, o spajanju, pripajanju i podjeli organizacija udruženog rada, o zaključenju i sprovođenju samoupravnih sporazuma o udruživanju i međusobnim odnosima u udruženom radu itd. Sudovi u prvom stepenu rješavaju i sporove o sticanju i prestanku svojstva radnika u udruženom radu, kao i sporove o drugim samoupravnim pravima i obavezama radnika iz međusobnih odnosa u udruženom radu u organizacijama udruženog rada, radnim zajednicama državnih organa, društveno-političkih organizacija i udruženja i drugih radnih zajednica koje nisu organizovane kao organizacije udruženog rada, kao i u drugim društvenim i građanskim pravnim licima, i radne sporove koji nastaju iz ugovora o zapošljavanju i sl. Sud udruženog rada, kao sud prvog stepena, odlučuje u vijeću koje je sastavljeno od stalnog sudije kao predsjednika vijeća i dvojice povremenih sudija kao članova vijeća. Sukob o nadležnosti između sudova udruženog rada kao prvostepenih sudova rješava Sud udruženog rada Bosne i Hercegovine, a sukob o nadležnosti između suda udruženog rada i redovnog suda rješava Vrhovni sud Bosne i Hercegovine.

Garnizonski sud Tuzla
Signatura fonda: BiH-ATKT/GST Vremenski raspon građe: 1909. – 1917. Količina građe: 11 knj., 67 fasc. (16 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži kaznene predmete nastale u radu ovoga Suda, protokole, registre, “ausvajse’’ i popise aktivnih vojnika u periodu 1905.- 1914. godine. Valorizacija fonda: 3 Iako je građa u fondu nepotpuna, nastala je u austrougarskom periodu i predstavlja svjedočanstvo o postojanju ovoga Suda i njegovim specifičnostima. Jezik u građi: njemački Pismo u građi: Arhivistička informativna pomagala: PrP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: ograničena Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1909. – 1917.

141

Naslovnica kalendara “Gajreta” iz 1928 . godine

142

III

OBRAZOVANJE, NAUKA, KULTURA
Osnovne škole

ODGOJ I OBRAZOVANJE Narodna osnovna škola Kreka*
Signatura fonda: BiH-ATKT/NOŠKr Vremenski raspon građe: 1897. – 1958. Količina građe: 39 knj., 6 kut. (1,5 d/m) Sadržaj fonda: Fond je djelimično sačuvan i sadrži mali dio opštih spisa, razrednice, razredne imenike, dnevnike rada i glavni imenik. Serije u fondu: 1. Opšti spisi 2. Pedagoška dokumentacija Valorizacija fonda: 3 Fond nije cjelovit, ali može poslužiti kao izvor za istraživanje historije školstva na području Tuzle. Jezik u građi: bosanski, srpski, hrvatski, njemački Pismo u građi: latinica, ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SI Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1897. – Promjene naziva stvaraoca fonda: 1. 2. 3. 4. 5. Osnovna škola Kreka Mješovita narodna osnovna škola u Tuzli – Kreka Treća narodna osnovna škola Kreka i Treća realna gimnazija u Kreki Peta osmogodišnja škola u Kreki Osmogodišnja škola “Franjo Rezač’’

143

Historijat stvaraoca fonda: Osnovna škola u Kreki osnovana je 1897. godine. Nastava je u školi realizirana na srpskohrvatskom i njemačkom jeziku. Postojala su posebna odjeljenja za djevojčice i za dječake. Nastavu na njemačkom jeziku, uglavnom, su pohađala djeca doseljenika iz monarhije kojima je to i bio maternji jezik. Kasnije su se ta djeca monarhije prebacivala u tvz. bosanska odjeljenja da bi što bolje savladala srpskohrvatski jezik, radi daljeg školovanja u trgovačkoj školi ili u gimnaziji. Narodno vijeće Kraljevine SHS je, Odredbom broj 13.680 od 29.XII 1918. godine, ukinulo dvojezičnu nastavu u cijeloj zemlji, tako da je u ovoj školi prestalo izvođenje nastave na njemačkom jeziku. Narodna osnovna škola u Kreki 1922. godine dobija naziv Mješovita narodna osnovna škola u Tuzli – Kreka, u kojoj su se školovala i muška i ženska djeca svih konfesija. U toku rata, nastava je povremeno prekidana zbog popravki oštećene zgrade, raznih epidemija kao i zauzeća zgrade radi smještaja neprijateljske vojske. U poslijeratnom periodu ova škola je postigla značajne rezultate na opismenjavanju stanovništva. U osmogodišnju školu izrasla je 1954. godine kada su, reorganizacijom, od jednog školskog kolektiva nastala dva i to: Treća niža realna gimnazija u Kreki i Treća narodna osnovna škola Kreka. Od školske 1956/57. godine ove škole ponovo rade kao jedinstvena Peta osmogodišnja škola u Kreki sve do 1959. godine kada ova škola dobija naziv Osmogodišnja škola “Franjo Rezač’’.

JU osnovna škola “Hasan Kikić’’ Gračanica*
Signatura fonda: BiH-ATKT/OŠ’’HK’’ G Vremenski raspon građe: 1886. – 1978. Količina građe: 123 knj., 56 reg., 54 pov., 22 fasc., 19 sv. Sadržaj fonda: Fond sadrži matične knjige učenika, registre matičnih knjiga, razredne knjige, upisnice, dosijea učenika, zapisnike organa upravljanja, normativna akta, finansijsko-računovodstvenu dokumentaciju, djelovodne protokole itd. Serije u fondu 1. 2. 3. 4. Zapisnici organa upravljanja Normativna akta Finansijsko-računovodstvena dokumentacija Knjige

(10 d/m)

Valorizacija fonda: 4 Fond nije cjelovit, ali može poslužiti kao izvor za proučavanje razvoja i djelovanja škole na području regije Tuzla.

144

Jezik u građi: bosanski, srpski, hrvatski Pismo u građi: latinica, ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1886. – Promjene naziva stvaraoca fonda: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Narodna osnovna škola Dječačka i Djevojačka osnovna škola Mješovita narodna osnovna škola Državna osnovna škola Narodna osnovna škola Druga osnovna škola OŠ “Hasan Kikić’’

Historijat stvaraoca fonda: U Gračanici je 1886. godine osnovana osnovna škola i nosila naziv Narodna osnovna škola Gračanica. U toku svoga rada i djelovanja imala je više statusnih promjena, te je od 1918./19. godine radila kao Dječačka osnovna škola za mušku i Djevojačka osnovna škola za žensku djecu, a od 1927./28. godine kao Mješovita narodna osnovna škola. Školske 1928. godine dobila je naziv Državna osnovna škola, a od 1944./45. godine radi kao Narodna osnovna škola, te 1957./58. školske godine dobija naziv Druga osnovna škola. Na sjednici Školskog odbora održanoj dana 16. 12. 1959. godine donesena je Odluka da Druga osnovna škola dobije naziv OŠ “Hasan Kikić’’ Gračanica, kojoj su u decembru 1961. godine pripojene četverorazredne osnovne škole u Malešićima i Lohinji Gornjoj. Od 1992. godine dobija naziv Prva osnovna škola da bi joj 2002. godine ponovo vraćen naziv OŠ “Hasan Kikić’’. Kada je početkom 1964. godine izvršena reorganizacija osnovnih škola, Osnovnoj školi “Hasan Kikić’’ pripojene su četverorazredne osnovne škole Piskavica, Soko, Prijeko Brdo, Škahovica i Babići, a škola u Lohinji Gornjoj pripojena je Osnovnoj školi “Mitar Trifunović – Učo’’.

Narodna osnovna škola Boljanić
Signatura fonda: BiH-ATKT/NOŠBo Vremenski raspon građe: 1896. – 1938. Količina građe: 1 kut. (0,3 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži građu o korespondenciji sa Kotarskim uredom u Gračanici, obavještenja i izvještaje o nastupu na dužnosti i premještaju učitelja, izvještaje o zaraznim bolestima u školi,

145

izvještaje o stanju škole i upisu đaka, spiskove roditelja čija djeca ne pohađaju redovno školu, podatke o školi, biblioteci, nastavnicima, kaznama itd. Serije u fondu: 1. 2. Korespondencija Izvještaji

Valorizacija fonda: 4 Fond je fragmentaran, ali može poslužiti kao izvor za proučavanje razvoja i djelovanja škole na području regije Tuzla. Jezik u građi: bosanski, srpski, hrvatski Pismo u građi: latinica, ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1896. – 1938. ?

Prva osnovna škola “Pazar” u Tuzli*
Signatura fonda: BiH-ATKT/POŠT Vremenski raspon građe: 1887. – 1948. Količina građe: 29 knj. (1 d/m) Valorizacija fonda: 4 Fond čine samo knjige, te zbog količine sačuvanosti može poslužiti kao dokaz za djelovanje ove škole na području Tuzle. Jezik u građi: bosanski, srpski, hrvatski Pismo u građi: latinica, ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1887. – 1948. ?

Njemačka privatna škola Donja Tuzla
Signatura fonda: BiH-ATKT/NJPŠDT Vremenski raspon građe: 1883. – 1919. Količina građe: 8 knj. (0,4 d/m)
146

Valorizacija fonda: 4 Fond čine samo knjige, te zbog količine sačuvanosti može poslužiti kao dokaz za djelovanje ove škole na području Tuzle. Jezik u građi: bosanski, srpski, hrvatski Pismo u građi: latinica, ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1883. – 1919. ?

Djevojačka narodna osnovna škola u Tuzli
Signatura fonda: BiH-ATKT/DNOŠT Vremenski raspon građe: 1908. – 1935., 1940. – 1941. Količina građe: 14 knj. (1,4 d/m) Valorizacija fonda: 4 Fond čine samo knjige, te zbog količine sačuvanosti može poslužiti kao dokaz za djelovanje ove škole na području Tuzle. Jezik u građi: bosanski, srpski, hrvatski Pismo u građi: latinica, ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1908. – 1935., 1940. – 1941.?

Prva dječačka osnovna škola Tuzla
Signatura fonda: BiH-ATKT/PDOŠT Vremenski raspon građe: 1905. – 1931. Količina građe: 6 knj. (0,5 d/m) Valorizacija fonda: 4 Fond čine samo knjige, te zbog količine sačuvanosti može poslužiti kao dokaz za djelovanje ove škole na području Tuzle. Jezik u građi: bosanski, srpski, hrvatski Pismo u građi: latinica, ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP
147

(0. Serije u fondu: 1. Matična knjiga službenika Valorizacija fonda: 4 Fond nije cjelovit. kartoni LDa. knjige nepokretne imovine). – 1931. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1882. – 1887. 24 omota (3 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži finansijsko-materijalnu dokumentaciju (platne liste.. Pedagoška dokumentacija 3. Količina građe: 66 knj. – 1887.1 d/m) Valorizacija fonda: 4 Fond čini samo jedna knjiga. 148 . Finansijska dokumentacija 2. hrvatski Pismo u građi: latinica. ? Narodna osnovna škola Kiseljak Signatura fonda: BiH-ATKT/NOŠKi Vremenski raspon građe: 1945. ali može poslužiti kao pomoćni izvor za proučavanje razvoja i djelovanja škole na području Tuzle. Količina građe: 1 knj. – 1977. Jezik u građi: bosanski. te zbog količine sačuvanosti može poslužiti kao dokaz za djelovanje ove škole na području Tuzle. srpski.Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1905. ? Opća dječačka pučka škola u Donjoj Tuzli Signatura fonda: BiH-ATKT/ODPŠDT Vremenski raspon građe: 1882. matične knjiga službenika i matičnih i razrednih imenika. završni računi.

Jezik u građi: bosanski.6 d/m) Valorizacija fonda: 4 Fond čine samo knjige.. 1944. Količina građe: 26 knj. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1913. srpski. – 1920. – 1947. ? Promjene naziva stvaraoca fonda: 1. – 1977. – 1947. – 1959. (2.6 d/m) Valorizacija fonda: 4 Fond čine samo knjige. hrvatski 149 . hrvatski Pismo u građi: latinica. Narodna osnovna škola Kiseljak 2. hrvatski Pismo u građi: latinica. Jezik u građi: bosanski. te zbog količine sačuvanosti može poslužiti kao dokaz za djelovanje ove škole na području Tuzle. 1936. Jezik u građi: bosanski. (2. JU Osnovna škola Kiseljak Narodna osnovna škola Breške Signatura fonda: BiH-ATKT/NOŠBre Vremenski raspon građe: 1913. Količina građe: 5 knj. srpski. srpski.? Rimokatolička osnovna škola Breške Signatura fonda: BiH-ATKT/ROŠBre Vremenski raspon građe: 1898. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1945. .. te zbog količine sačuvanosti može poslužiti kao dokaz za djelovanje ove škole na području Tuzle.

1 d/m) Valorizacija fonda: 4 Fond čini jedna knjiga. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1941. Količina građe: 3 knj. – 1942. (0. srpski. ? 150 . (0. te zbog količine sačuvanosti može poslužiti kao dokaz za djelovanje ove škole na području Tuzle. Količina građe: 1 knj. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1942. hrvatski Pismo u građi: latinica. srpski.Pismo u građi: latinica. te zbog količine sačuvanosti može poslužiti kao dokaz za djelovanje ove škole na području Tuzle. – 1945.? Posebnička mješovita pučka škola Breške Signatura fonda: BiH-ATKT/PMPŠBre Vremenski raspon građe: 1942. hrvatski Pismo u građi: latinica. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1898. Jezik u građi: bosanski. – 1945.5 d/m) Valorizacija fonda: 4 Fond čine knjige. – 1947. ? Privatna mješovita pučka škola Breške Signatura fonda: BiH-ATKT/PMPŠBre Vremenski raspon građe: 1941. – 1942. Jezik u građi: bosanski.

– 1964. Količina građe: 23 knj. te zbog količine sačuvanosti može poslužiti kao dokaz za djelovanje ove škole na području Tuzle. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1944. (3 d/m) 151 . ? Narodna osnovna škola Ljepunice Signatura fonda: BiH-ATKT/NOŠLJe Vremenski raspon građe: 1910. te zbog količine sačuvanosti može poslužiti kao dokaz za djelovanje ove škole na području Tuzle. – 1946. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1910. hrvatski Pismo u građi: latinica. (0. Količina građe: 2 knj. hrvatski Pismo u građi: latinica.2 d/m) Valorizacija fonda: 4 Fond čine dvije knjige. (1 d/m) Valorizacija fonda: 4 Fond čine samo knjige. – 1940.Narodna osnovna škola Ljubače Signatura fonda: BiH-ATKT/NOŠLJu Vremenski raspon građe: 1944. Količina građe: 71 knj. Jezik u građi: bosanski. ? Osnovna škola “Čelić’’ Čelić Signatura fonda: BiH-ATKT/OŠ’’Č’’Č Vremenski raspon građe: 1944. – 1946. srpski. srpski. – 1940. Jezik u građi: bosanski.

Tokom svog rada i djelovanja škola je imala više promjena. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: PrP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1944.1993. – Historijat stvaraoca fonda: Po dostupnim informacijama ova škola je osnovana 1886. a od 1980. godine formirano je samo jedno kombinovano odjeljenje sa četri razreda. – 1946.4 d/m) Valorizacija fonda: 4 Fond čine samo knjige. te zbog količine sačuvanosti može poslužiti kao dokaz za djelovanje ove škole na području Tuzle. Valorizacija fonda: 4 Fond čine samo knjige. Jezik u građi: bosanski. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1944. godine registrovana je kao RO Osnovnog obrazovanja i vaspitanja Čelić – Lopare. Količina građe: 4 knj. Školske 1930/31. godine (podaci dobiveni od OŠ Čelić). srpski. djelovodne protokole i knjigu nabavke. – 1946. Pod sadašnjim nazivom Javna ustanova Osnovna škola Čelić registrovana je od 23. godine škola je dobila naziv Osnovana škola „Ahmed Kobić”.Sadržaj fonda: Fond sadrži razrednice. Školske 1886/87. godine i radila je u prostorijama dotadašnje opštine. Druga narodna osnovna škola Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/DNOŠT Vremenski raspon građe: 1944. te kako zbog svog sadržaja tako i zbog količine sačuvanosti može poslužiti kao dokaz za djelovanje ove škole na području Tuzle. srpski.08. hrvatski Pismo u građi: latinica. (0. Jezik u građi: bosanski. ? 152 .

ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1906. (0. – 1913.6 d/m) Valorizacija fonda: 4 Fond čine samo knjige. Jezik u građi: bosanski. – 1934. – 1934.4 d/m) 153 . hrvatski Pismo u građi: latinica. – 1913.Druga dječačka narodna osnovna škola Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/DDNOŠT Vremenski raspon građe: 1907. srpski.Zavoda Kraljice svete Krunice u Tuzli Signatura fonda: BiH-ATKT/POŠZKSKT Vremenski raspon građe: 1914.? Privatna osnovna škola – sa pravom javnosti . ? Katolička osnovna škola u Donjoj Tuzli Signatura fonda: BiH-ATKT/KOŠDT Vremenski raspon građe: 1906. Jezik u građi: bosanski. Količina građe: 1 knj. te zbog količine sačuvanosti može poslužiti kao dokaz za djelovanje ove škole na području Tuzle. Količina građe: 6 knj. srpski. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1907.1 d/m) Valorizacija fonda: 4 Fond čini samo jedna knjiga. te zbog količine sačuvanosti može poslužiti kao dokaz za djelovanje ove škole na području Tuzle. (0. Količina građe: 4 knj. hrvatski Pismo u građi: latinica. – 1941. (0.

srpski. hrvatski Pismo u građi: latinica. hrvatski Pismo u građi: latinica. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1914. te zbog količine sačuvanosti može poslužiti kao dokaz za djelovanje ove škole na području Tuzle. Jezik u građi: bosanski.? Srpska narodna osnovna škola u Donjoj Tuzli Signatura fonda: BiH-ATKT/SNOŠDT Vremenski raspon građe: 1902. – 1941. te zbog količine sačuvanosti može poslužiti kao dokaz za djelovanje ove škole na području Tuzle. Količina građe: 2 knj.2 d/m) Valorizacija fonda: 4 Fond čine samo dvije knjige. te zbog količine sačuvanosti može poslužiti kao dokaz za djelovanje ove škole na području Tuzle. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1896. Jezik u građi: bosanski. Jezik u građi: bosanski.? Njemačka škola u Tuzli Signatura fonda: BiH-ATKT/NJŠT Vremenski raspon građe: 1896. ćirilica 154 . (0. hrvatski Pismo u građi: latinica.Valorizacija fonda: 4 Fond čine samo knjige. srpski. – 1912. Količina građe: 1 knj. srpski. (0.1 d/m) Valorizacija fonda: 4 Fond čini samo jedna knjiga. – 1912.

Jezik u građi: bosanski. – 1941. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1842.? 155 . ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1940. srpski. Jezik u građi: bosanski.? Državna mješovita pučka škola Kiseljak Signatura fonda: BiH-ATKT/DMPŠKi Vremenski raspon građe: 1940. Količina građe: 1 knj.1 d/m) Valorizacija fonda: 4 Fond čini samo jedna knjiga. srpski.Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1902. te zbog količine sačuvanosti može poslužiti kao dokaz za djelovanje ove škole na području Tuzle. (0. Količina građe: 1 knj. te zbog količine sačuvanosti može poslužiti kao dokaz za djelovanje ove škole na području Tuzle. – 1943.1 d/m) Valorizacija fonda: 4 Fond čini samo jedna knjiga. – 1943. (0. ? Prva državna pučka škola u Tuzli Signatura fonda: BiH-ATKT/PDPŠT Vremenski raspon građe: 1942. hrvatski Pismo u građi: latinica. – 1941. hrvatski Pismo u građi: latinica.

srpski.1 d/m) Valorizacija fonda: 4 Fond čini samo jedna knjiga. Količina građe: 1 knj. – 1907. (0. – 1942. te zbog količine sačuvanosti može poslužiti kao dokaz za djelovanje ove škole na području Tuzle. ? Narodna osnovna škola Bukinje Signatura fonda: BiH-ATKT/NOŠBu Vremenski raspon građe: 1944. – 1907.1 d/m) Valorizacija fonda: 4 Fond čini samo jedna knjiga. – 1942. (0. te zbog količine sačuvanosti može poslužiti kao dokaz za djelovanje ove škole na području Tuzle. Jezik u građi: bosanski.Državna druga mješovita pučka škola Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/DDMPŠT Vremenski raspon građe: 1941. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1941. hrvatski Pismo u građi: latinica. srpski.1 d/m) 156 . (0. Količina građe: 1 knj. – 1945. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1892.? Ruždija u Donjoj Tuzli Signatura fonda: BiH-ATKT/RDT Vremenski raspon građe: 1892. Količina građe: 1 knj. Jezik u građi: bosanski. hrvatski Pismo u građi: latinica.

hrvatski Pismo u građi: latinica. srpski.Valorizacija fonda: 4 Fond čini samo jedna knjiga. Valorizacija fonda: 4 Fond čine samo knjige. Količina građe: 15 knj. – 1945. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1944. - 157 . ? Osnovna škola “Džemal Mandžić’’ Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/OŠ “DžM” T Vremenski raspon građe: 1958. – 1977. (1 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži matične knjige učenika. ali može poslužiti kao dokaz za djelovanje ove škole na području Tuzle. upisnicu privatnih ispita i matičnu knjigu za lica koja su vanredno položila razred. te zbog količine sačuvanosti može poslužiti kao dokaz za djelovanje ove škole na području Tuzle. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1958. hrvatski Pismo u građi: latinica. Jezik u građi: bosanski. srpski. Jezik u građi: bosanski.

Opšti spisi Zapisnici sa sjednica Nastavničkog vijeća. njemački Pismo u građi: latinica. srpski..Srednje škole Državna realna gimnazija Tuzla* Signatura fonda: BiH-ATKT/DRGT Vremenski raspon građe: 1899. Državna realna gimnazija Tuzla 158 . 7. zapisnike tečajnih ispita. – 1968. ćirilica. Količina građe: 178 knj.ispitni materijali. popravnih. prijemnih i završnih ispita. 4. dosijea osoblja. oglasne knjige za učenike itd. upisnice Djelovodni protokoli Matična knjiga radnika ( 20 d/m) Valorizacija fonda: 3 Fond nije cjelovit. Sadržaj fonda: Fond sadrži opšte spise. upisnice. razrednih. ali može poslužiti kao izvor za istraživanje historije školstva na području Tuzle. Realna gimnazija Tuzla 3. hrvatski. 5. godišnje izvještaje Gimnazije. 3. zapisnike privatnih. Velika gimnazija Tuzla 2. platne liste.. 67 kut. djelovodne protokole. Serije u fondu: 1. matičnu knjigu radnika. listove ocjenjivanja osoblja. – ? Promjene naziva stvaraoca fonda: 1. 2. gotica Arhivistička informativna pomagala: SI Stepen sređenosti: arhivistički obrađen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1899. 1 fasc. dopunskih. sjedničke kataloge. Jezik u građi: bosanski. Zbora i Savjeta. zapisnike sa sjednica Nastavničkog vijeća. 6. zbora i savjeta Personalna arhiva (dosijei osoblja) Finansijska arhiva Pedagoška dokumentacija .

djelovodni protokol. – 1949. hrvatski. Opšti spisi Zapisnici sa sjednica Pedagoška dokumentacija Djelovodni protokol Valorizacija fonda: 3 Fond je fragmentaran. godine otvorena je Velika gimnazija.godina). zapisnike sa sjednica. ali ipak daje određenu informaciju o ovoj vrsti vjerske škole. Realnoj gimnaziji u Tuzli (osam razreda) pripadaju Gračanica. 1945. srpski. Prve školske godine otvorena su dva odjeljenja prvog razreda. Kladanj. Maglaj i Tešanj za razrede kojih nema u Derventi (“Službeni glasnik Ministarstva nastave NDH” 1941.Historijat stvaraoca fonda: Na inicijativu Gradskog vijeća u Tuzli. 1899. počela sa radom kao Državna realna gimnazija Tuzla. uprkos mnogobrojnim teškoćama. 2. Pohađali su je učenici koji su završili četiri razreda osnovne škole. Gimnazija je imala prekide u radu zbog ratnih prilika i sve manjeg broja učenika. 4 kut. Doboj. godine. godine organizovana su dva gimnazijska tečaja za generacije koje se zbog ratnih prilika nisu mogle redovno školovati.. te može poslužiti kao izvor za istraživanje historije školstva na području Tuzle. a već školske 1906/07. do 1944. Serije u fondu: 1. 3. prijemu učenika. – 1948. odnosno predmetima koji su se izučavali. uz obavezno polaganje prijemnog ispita iz matematike. arapski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SI Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1921. Tuzla i Vlasenica i općine koje ne pripadaju području sarajevskih gimnazija: Zvornik. Količina građe: 5 knj. Behrambegova medresa Tuzla* Signatura fonda: BiH-ATKT/BMT Vremenski raspon građe: 1921. nastavnom programu. razrednice.3 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži opšte spise. zapisnike sa sjednica Nastavničkog zbora. Jezik u građi: bosanski. 159 . vjeronauke i maternjeg jezika. godine. 4. Godine 1941. Prema Uputstvima Ministarstva prosvjete. U toku svoga postojanja. kada je. (1. Gimnazija je imala svih osam odjeljenja.

1929. odgovaraju spremi od dva razreda srednje škole. vremenu učenja. 4. a 1933. a propise o prijemu učenika. djelovodne protokole. U toku rata. jer je u njenim prostorijama bila smještena njemačka vojska. godine. godine. ( 8 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži opštu arhivu. Medresa nije radila. Imala je karakter srednje stručne vjerske škole (za stanovništvo islamske vjeroispovijesti) koja svojim učenicima. školske izvještaje. platne liste. isti je vršio postavljanje upravitelja i svih ostalih nastavnika. novine Kraljevine Jugoslavije” broj 104-XXX/33).Historijat stvaraoca fonda: Još u 17. Majstorske ispite. zapisnici Djelovodni protokoli Valorizacija fonda: 3 Fond nije cjelovit. mualima. hatiba. godine. ali je 1896. Reformom nastave. zapisnike ispitne komisije i o polaganju ispita. Industrijska škola Tuzla* Signatura fonda: BiH-ATKT/IŠT Vremenski raspon građe: 1926. vijeku pominje se Medresa u Tuzli pod nazivom Behrambegova medresa. godine izgorjela u požaru. godine. ali može poslužiti kao izvor za istraživanje historije školstva na području Tuzle. 3. jer su se i u njoj počeli izučavati opšteobrazovni predmeti. odnosno poučavanje u vjeri. Medresa je ukinuta rješenjem Gradskog narodnog odbora Tuzla 1949. osim 1941/42. Medresa je nastavila sa radom u prostorijama Jalskog mekteba. donosio je u sporazumu sa Vakufsko-mearifskim saborom. Pošto je Medresa bila pod starateljstvom Ulema–medžlisa u Sarajevu. 21 kut. Od 1914. 160 . Opšti spisi Finansijska arhiva – platne liste Pedagoška dokumentacija – podaci o ispitima. Izdržavana je od Vakufa Behrambegove džamije. – 1956.. pored opšte naobrazbe. Uredbom o rangu stručnih škola prema srednjoj školi i fakultetima (“Sl. Zgrada Medrese je 1871. nereformisane medrese i sve medrese na pređašnjoj teritoriji Bosne i Hercegovine. dnevnike rada. do 1921. Količina građe: 90 knj. 2. nastavnom programu i sl. Nakon završetka rata. daje obrazovanje u duhu islama i priprema ih za eventualni poziv imama. godine sazidana nova. Serije u fondu: 1. razrednice. godine Medresa je izgubila karakter čisto vjerske škole.

novine Kraljevine Jugoslavije” broj 111-XXVIII /34). Godine 1934. pri ovoj školi i pod njenim rukovodstvom. U ovoj školi je otvoren elektromehaničarski. kada Vlada NR Bosne i Hercegovine donosi rješenje o prenosu industrijskih i tehničkih škola i industrijskih tehničkih tehnikuma u Srajevu. 6. hrvatski Pismo u građi: latinica. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1926. čija svjedočanstva daju pogodnosti o dokazivanju stručne spreme za zanatske radnje (“Sl. radila je Stručna produžna (šegrtska) škola. imovinom i budžetskim kreditima (“Sl. te Državna industrijska škola za preradu i obradu metala. osnovana Stručna zanatska škola pri Srednjoj tehničkoj školi. 7. godine. pod neposredno rukovodstvo Ministarstva prosvjete sa cjelokupnim osobljem. Muška zanatska škola. Praktična nastava se odvijala u bravarskoj. – ? Promjene naziva stvaraoca fonda: 1. 5. Stručna zanatska škola Stručna produžna (šegrtska) škola Državna stručno-zanatska škola Državna muška obrtna škola Muška zanatska škola Državna industrijska škola za preradu i obradu metala Škola sa praktičnom obukom Historijat stvaraoca fonda: U Tuzli je 1926. odlukom Ministarstva trgovine i industrije Kraljevine SHS. automehaničarski odsjek i odsjek precizne mehanike. godine. godine. 4. Banja Luci i Tuzli. Pravilnikom o nastavnim zavodima i stručnim školama. U školi se osposobljavao kvalifikovani zanatski kadar koji je bio potreban industrijskom tuzlanskom bazenu. Škole ovoga tipa su bile pod neposrednim rukovodstvom Ministarstva industrije NRBiH do 1950. Školovanje je trajalo četiri godine. 161 . Škola sa praktičnom obukom i za učenike u privredi Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/ŠPO (ŠUP)T Vremenski raspon građe: 1908. Od 1932. 3. a školu su mogli pohađati učenici mlađi od 14 godina sa dva razreda gimnazije ili građanske škole. srpski. 2. tokarski. – 1978. pominje se i Državna stručno-zanatska škola u Tuzli. list NR BiH” broj 40/50). Ova škola je radila pod raznim nazivima: Državna muška obrtna škola.Jezik u građi: bosanski. kovačkoj i mehaničarskoj radionici pod rukovodstvom stručnih zanatskih učitelja.

Količina građe: 459 knj. Sadržaj fonda:

(8 d/m)

Fond nije potpun i sastoji se od matičnih knjiga, razrednih knjiga, dnevnika rada, zapisnika završnih ispita, knjiga završnih ispita, knjiga djelovodnog protokola i knjiga zapisnika sa sjednica Nastavničkih vijeća. Serije u fondu: 1. 2. 3. 4. Zapisnici sa sjednica Nastavničkog vijeća Zapisnici i knjige završnih ispita Matične i razredne knjige i dnevnici rada Djelovodni protokoli

Valorizacija fonda: 3 Fond se sastoji samo od knjiga, ali može poslužiti kao izvor za istraživanje razvoja i djelovanja mješovite škole na širem području Tuzle, kao i za ostvarivanje ličnih prava. Jezik u građi: bosanski, srpski, hrvatski Pismo u građi: latinica, ćirilica Arhivistička informativna pomagala: PrP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1908. – ? Promjene naziva stvaraoca fonda: 1. Škola sa praktičnom obukom (ŠPO) Tuzla 2. Škola učenika u privredi Tuzla Historijat stvaraoca fonda: Škola je radila od 1908. godine kao Šegrtski zanatski tečaj u Tuzli. U toku I svjetskog rata škola nije radila a stvaranjem jedinstvene Jugoslovenske države nastavlja raditi kao Šegrtska škola u saklopu koje je 1920. godine otvorena Šegrtska škola u Kreki. Tada su bile dvije šegrtske škole: Večernji šegrtski tečaj u Tuzli i Večernji šegrtski tečaj u Kreki. U periodu od 1945. do 1948. godine radila je u okviru Industrijske škole od koje se odvaja 1949. godine i nosi naziv Škola učenika u privredi. Godine 1961. u Školu se uvodi periodična nastava, te ista mijenja naziv u Periodična škola

162

učenika u privredi. Učenici su se osposobljavali za građevinsku, metalsku, elektrotehničku struku i sitno zanatstvo, a školske 1969./70. godine na osnovu Odluke SO Tuzla o organizovanju mreže škola II stepena odlučeno je da se Građevinski odsjek izdvoji i priključi Građevinskoj školi, elektro odsjek izdvoji i priključi Elektrotehničkoj školi, mašinski odsjek izdvoji i priključi Mašinskoj školi, a da u Periodičnoj školi učenika u privredi ostanu učenici drvoprerađivačke struke, učenici uslužnih zanata i lične usluge. Godine 1974. Periodična škola učenika u privredi se integriše sa Hemijskom školom i nastaje Tehnološki školski centar, koji 1977. godine ima 2 OOUR-a (Hemijska tehnološka tehnička škola i Škola s praktičnom obukom i za učenike u privredi) i radnu zajednicu zajedničkih službi.

Učiteljska škola Tuzla i Učiteljski tečajevi
Signatura fonda: BiH-ATKT/UŠT i UTT Vremenski raspon građe: 1941. – 1972. Količina građe: 120 knj., 35 kut., 1 fasc. (10 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži godišnje programe rada škole, izvještaje o upisu u školu, razna obavještenja, zapisnike sa polaganja stručnih i popravnih ispita, platne spiskove radnika, zapisnike sa sjednica Školskog odbora i Savjeta škole, dosijea zaposlenih, upisnice, knjige zapisnika sa polaganja diplomskih, stručnih i vanrednih ispita, zapisnike i upisnice učiteljskih tečajeva. Serije u fondu: 1. Državna mješovita učiteljska škola u Tuzli 2. Učiteljski tečajevi 3. Pedagoška dokumentacija Valorizacija fonda: 3 Fond je djelimično sačuvan ali može poslužiti kao izvor za istraživanje historije školstva na području Tuzle, kao i za ostvarenje ličnih prava. Jezik u građi: bosanski, srpski, hrvatski Pismo u građi: latinica, ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SAI Stepen sređenosti: arhivistički obrađen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1941. – 1972.

163

Promjene naziva stvaraoca fonda: 1. Državna mješovita učiteljska škola Tuzla 2. Učiteljska škola Tuzla Historijat stvaraoca fonda: Na temelju Zakona o učiteljskim školama, od 27. rujna 1929. godine Poglavnik NDH, 2. kolovoza 1941. godine izdaje Odredbu o otvorenju Državne mješovite učiteljske škole u Tuzli tako da prvi razred počinje rad školske 1941/42. godine, a ostali razredi će se otvarati po redu svake slijedeće školske godine, s tim da se provođenje ove odredbe povjerava Ministarstvu nastave (“Službeni glasnik Ministarstva nastave NDH” broj 5/41). U prvi razred su upisani učenici i učenice koji su završili najmanje četiri razreda srednjih i njima ravnih škola (klasična gimnazija, realna gimnazija, niža medresa i građanska škola). Nakon oslobođenja Tuzle, 1944. godine, pri Učiteljskoj školi su organizovani učiteljski tečajevi (pripremni i niži) za potrebe narodnog prosvjećivanja u novoj državi, a 1945. godine, Ministar prosvjete Federalne Bosne i Hercegovine donosi Uredbu o učiteljskim tečajevima koje su mogli pohađati kandidati koji su završili najmanje četiri razreda srednje škole. Tečajeve su organizovali i provodili Okružni narodni odbori po odobrenju ovog Ministarstva, a cilj im je da se slušaoci osposobe za poziv učitelja narodne osnovne škole. Iste godine, Ministar prosvjete, na prijedlog Okružnog narodnog odbora Tuzla, donosi Rješenje da se početkom školske 1945/46. godine otvori i počne sa radom Državna mješovita učiteljska škola u Tuzli sa jednim odjeljenjem (“Sl. list Federalne BiH” broj 26/45). Na osnovu Zakona o pedagoškim akademijama, sa radom prestaje i Učiteljska škola u Tuzli, i to najkasnije do 31. augusta 1972. godine, s tim da od školske 1969/70. godine neće upisivati učenike u prvi razred (“Sl. list SR BiH” broj 14/69).

Niža stručna domaćička škola Tuzla
Signatura fonda: BiH-ATKT/NSDŠT Vremenski raspon građe: 1951. – 1959. Količina građe: 9 knj., 2 kut. (0,8 d/m) Sadržaj fonda: Fond se sastoji samo od glavnog imenika, zapisnika o polaganju popravnih i završnih ispita, nastavnih planova i programa, upisnika za PK i KV kuhare, zapisnika sa sjednica Nastavničkog vijeća i Školskog odbora, djelovodnog protokola i završnih diplomskih ispita.

164

Serije u fondu: 1. Pedagoška dokumentacija 2. Zapisnici sa sjednica Nastavničkog vijeća i Školskog odbora 3. Djelovodni protokol Valorizacija fonda: 3 Fond nije cjelovit - djelimično je sačuvan (bez opšte arhive), ali može poslužiti kao izvor za istraživanje istorije školstva na području Tuzle. Jezik u građi: bosanski, srpski, hrvatski Pismo u građi: latinica, ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SAI Stepen sređenosti: arhivistički obrađen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1951. – 1959. Historijat stvaraoca fonda: Niža stručna domaćička škola u Tuzli osnovana je 1951. godine i radila je u prostorijama Škole učenika u privredi. Imala je svoj nastavni kadar, a školovanje je trajalo četiri godine. Ovakve škole omogućavale su zapošljavanje u kuhinjama, zadrugama, bolnicama, dječijim domovima itd. Škola je ukinuta 1955. godine, ali je radila do 1959. godine – do završetka školovanja posljednje upisane generacije.

Učiteljska stručna domaćička škola Tuzla
Signatura fonda: BiH-ATKT/USDŠT Vremenski raspon građe: 1952. – 1962. Količina građe: 10 knj., 1 kut. (0,5 d/m) Sadržaj fonda: Fond je djelimično sačuvan i sastoji se od godišnjeg izvještaja, nastavnog plana i programa, zapisnika o polaganju diplomskih i stručnih ispita, upisnica, djelovodnih protokola. Serije u fondu: 1. 2. 3. 4. Nastavni plan i program Pedagoška dokumentacija Matična knjiga zaposlenih Djelovodni protokol
165

Valorizacija fonda: 3 Fond nije cjelovit, ali može poslužiti kao izvor za istraživanje historije školstva na području Tuzle. Jezik u građi: bosanski, srpski, hrvatski Pismo u građi: latinica, ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SAI Stepen sređenosti: arhivistički obrađen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1952. – 1962. Historijat stvaraoca fonda: Učiteljska stručna domaćička škola osnovana je u Bosni i Hercegovini 1952. godine u Doboju i Mostaru kako bi se školovao nastavni kadar za rad u nižim stručnim domaćičkim školama. Nakon dvije godine rada u Doboju, ova škola je preseljena 1954. godine u Tuzlu. Školovanje je trajalo četiri godine, a polaznici su, nakon položenog stručnog učiteljskog ispita, dobijali zvanje stručnog učitelja. Stručni učiteljski ispit se polagao pri Mješovitoj učiteljskoj školi u Tuzli. Ovakav stručni profil se zapošljavao u nižim stručnim domaćičkim školama, ali je predavao i domaćinstvo u osnovnim školama. Pošto je zapošljavanje bilo slabo, ova škola je prestala sa radom 1959. godine, s tim da su učenici posljednje upisane generacije prešli u Učiteljsku školu jer su bile veće potrebe za učiteljima u osnovnim školama.

Učiteljska škola Bijeljina
Signatura fonda: BiH-ATKT/UŠBi Vremenski raspon građe: 1951. – 1973. Količina građe: 52 knj., 38 kut. (5,5 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži opštu arhivu, normativna akta, nastavne planove, platne liste, obavještenja i kartone ličnih dohodaka, budžetske knjige, personalnu dokumentaciju i matičnu knjigu zaposlenih radnika, ispitne materijale popravnih, završnih i stručnih ispita, knjige zapisnika sa sjednica Radne zajednice, Nastavničkog vijeća, Upravnog odbora i djelovodne protokole. Serije u fondu: 1. Opšta arhiva 2. Finansijska dokumentacija 3. Personalna dokumentacija
166

4. Pedagoška dokumentacija 5. Matična knjiga osoblja 6. Djelovodni protokoli Valorizacija fonda: 3 Fond nije cjelovit, ali može poslužiti kao izvor za istraživanje historije školstva na području regije Tuzla kao i za ostvarivanje ličnih prava. Jezik u građi: bosanski, srpski, hrvatski Pismo u građi: latinica, ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SAI Stepen sređenosti: arhivistički obrađen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1951. – 1973. Historijat stvaraoca fonda: Učiteljska škola u Bijeljini osnovana je septembra mjeseca 1950. godine Rješenjem Savjeta za prosvjetu i kulturu NR Bosne i Hercegovine Sarajevo, a od 1951. godine radila je u sastavu Gimnazije “Filip Višnjić” u Bijeljini. Na prijedlog predsjednika Savjeta za prosvjetu, nauku i kulturu, Vlada NR Bosne i Hercegovine je 10. decembra 1951. godine donijela Rješenje o prenosu republičkih srednjih škola, na osnovu kojeg je Učiteljska škola prešla u nadležnost Gradskog narodnog odbora Bijeljina. Zadatak ove škole bio je da obrazuje nastavni kadar za rad u razrednoj nastavi osnovne škole. Ova ustanova je upisana u registar Okružnog suda u Tuzli 1966. godine i imala 38 zaposlenih radnika. Školom, kao samostalnom ustanovom, upravljala je Radna zajednica u širem i užem sastavu, Upravni odbor i direktor škole. Glavni dio sredstava škola je dobijala od Republičkog fonda za obrazovanje, a ostvarivala je sredstva za usluge koje je vršila osnovnim školama za polaganje stručnih ispita za zvanje učitelja i vanrednih razrednih i diplomskih ispita pojedinaca. Godine 1972. formirana je likvidaciona komisija za sprovođenje redovne likvidacije, a Skupština opštine Bijeljina je iste godine izdala Rješenje o prestanku rada Učiteljske škole u Bijeljini.

Srpska pravoslavna crkveno-školska opština Donja Tuzla*
Signatura fonda: BiH-ATKT/SPCŠODT Vremenski raspon građe: 1874. – 1895. Količina građe: 4 kut. (0,8 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži dokumente o unutrašnjoj organizaciji opštine, njenom djelovanju i finansiranju, kulturnom i prosvjetnom životu srpskog naroda u Donjoj Tuzli, zapisnike sa sjednica, spiskove građana, molbe, ugovore i sl.
167

Serije u fondu: 1. Zapisnici sa sjednica 2. Molbe, priznanice, ugovori, pisma, telegrami 3. Spiskovi građana Valorizacija fonda: 3 Fond nije cjelovit, ali može poslužiti kao izvor za istraživanje historije školstva na području Tuzle, a mnogo govori i o političkom, kulturnom, duhovnom i ekonomskom životu srpskog stanovništva u Tuzli u periodu 1874. – 1895. godine. Jezik u građi: bosanski, srpski, hrvatski Pismo u građi: latinica, ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1874. – 1895. Historijat stvaraoca fonda: Crkveno-školske opštine, kao centri okupljanja srpskog naroda, postoje još od turskog perioda, a bile su strogo ograničene na vjersko djelovanje među svojim opštinarima. Za vrijeme Austro-Ugarske vladavine pretvorile su se u jak politički činilac, ali su, ipak, vlasti vršile imenovanja učitelja i kontrolu udžbenika. Na sjednicama crkveno-školske opštine obavezno je prisustvovao predstavnik vlasti koji je imao pravo veta na pojedine odluke. Borba za crkveno-školsku autonomiju, inicirana iz Sarajeva i Mostara, prihvaćena je od svih crkveno-školskih opština u Bosni i Hercegovini. Pored Sarajeva, Mostara i Banja Luke i predstavnici Crkveno-školske opštine Donja Tuzla aktivno su učestvovali u svim pokrenutim akcijama za crkveno-školsku autonomiju.

Srednja poljoprivredna škola Tuzla (Bijeljina)
Signatura fonda: BiH-ATKT/SPŠT (Bi) Vremenski raspon građe: 1947. – 1969. Količina građe: 5 knj., 1 kut. (0,5 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži opšte spise, finansijsku i personalnu dokumentaciju, zapisnike sa sjednica Nastavničkog vijeća, matičnu knjigu i djelovodne protokole. Serije u fondu: 1. Opšti spisi
168

2. Finansijska arhiva 3. Personalna arhiva 4. Protokoli Valorizacija fonda: 3 Fond nije cjelovit, ali može poslužiti kao izvor za istraživanje historije školstva, ali i razvoja i djelovanja stručne škole na širem području Tuzle. Jezik u građi: bosanski, srpski, hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: arhivistički obrađen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1947. – 1969. Promjene naziva stvaraoca fonda: 1. Srednja poljoprivredna škola opšteg tipa Tuzla 2. Poljoprivredni praktikum Historijat stvaraoca fonda: Na prijedlog Ministra poljoprivrede NR Bosne i Hercegovine, Vlada NR Bosne i Hercegovine je, 30. oktobra 1947. godine donijela Uredbu o osnivanju Srednje poljoprivredne škole opšteg tipa sa sjedištem u Tuzli (Vl. br. 1067, “Sl.list NR BiH” broj 49/47). Zadatak škole je bio da obrazuje srednji stručni kadar za poslove poljoprivredne struke. Poljoprivredna škola je imala stepen potpune srednje škole, školovanje je trajalo tri godine i, po završetku školovanja, polagao se završni ispit. Ovu školu su mogla upisati lica koja su završila nižu gimnaziju sa položenim nižim tečajnim ispitom i lica koja su završila drugu, njoj ravnu, školu sa položenim završnim ispitom. Također su se mogla upisati i lica koja su završila najmanje nižu dvogodišnju poljoprivrednu školu i položila dopunski ispit ravan tečajnom ispitu. Škola je bila pod ingerencijom Ministarstva poljoprivrede NR Bosne i Hercegovine koje je nad njom vršilo neposredni nadzor i bila je internatski uređena. Septembra mjeseca 1950. godine, na prijedlog Ministra poljoprivrede, Vlada NR Bosne i Hercegovine je donijela Uredbu (“Sl. list NR BiH” broj 31/50) na osnovu koje se sjedište Srednje poljoprivredne škole opšteg tipa u Tuzli prenosi iz Tuzle u Bijeljinu gdje su, na zemljištu Gradske ekonomije, podignute barake za smještaj škole i internata. Sve dijelove pokretne imovine, i nepokretnu imovinu koja ostane nakon preseljenja škole, rasporedit će Ministar, a prenos ove imovine na druge organe izvršit će Komisija koju određuje Ministar poljoprivrede. Od školske 1950/51. godine ova škola nosi naziv Poljoprivredni praktikum i pod rukovodstvom je Ministarstva poljoprivrede republičkog značaja.

169

Djelovodni protokoli Valorizacija fonda: 3 Fonda nije cjelovit (samo fragmentarn) i sastoji se samo od upisnica i djelovodnika. godine. Historijat stvaraoca fonda: Državna niža poljoprivredna škola osnovana je 1946.Bijeljina Signatura fonda: BiH-ATKT/DNPŠT-Bi Vremenski raspon građe: 1946. hrvatski Pismo u građi: latinica. Sarajeva. stočarski i govedarski kurs za zaposlenike državnih poljoprivrednih dobara iz Banja Luke.Državna niža poljoprivredna škola Tuzla . Jezik u građi: bosanski. livadarstvo i pašnjaštvo–1950/51). Bijeljine. godine. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1946. U Banjaluci je radila Državna niža poljoprivredna škola ratarskog tipa do 1949. Srpca. – 1951. godine u Tuzli i bila je pod rukovodstvom Okružnog narodnog odbora Tuzla do 1948. u periodu 1946 – 1951. godine. godine organizovala ratarski. Pedagoška dokumentacija 2. – 1949. na osnovu građe se može reći da je škola prestala sa radom 1951. (0. Rogatice.). – 1949. Količina građe: 15 knj. Serije u fondu: 1. Prnjavora. srpski. Brčkog. Foče. Djelovodnike Tuzle. Livna.). Upisnice Državne niže poljoprivredne škole Bijeljina (1946. ali može poslužiti kao izvor za istraživanje razvoja i djelovanja stručne škole u Bosni i Hercegovini i na širem području Tuzle. Bosanskog Broda. govedarstvo. Modriče. – 1951. Orašja. a u Bijeljini. Nevesinja i drugih mjesta. S obzirom da se u Arhivu nalazi dio ovoga fonda. Uprava poljoprivrednih kurseva je 1950/51. Gackog. Banjaluke i Novog Sela. 170 . radi Državna niža poljoprivredna škola i Uprava poljoprivrednih kurseva. Bosanske Krupe. godine. Upisnice Uprave poljoprivrednih kurseva Bijeljina (ratarstvo. Glamoča. Travnika.6 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži: Upisnice Niže poljoprivredne škole ratarskog tipa Banjaluka (1946.

a sa radom je prestala 1966. godine. Količina građe: 1 kut.Voćarska škola Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/VŠT Vremenski raspon građe: 1954. Serije u fondu: 1. srpski. hrvatski Pismo u građi: latinica. Škola sa praktičnom obukom za voćare u Tuzli Historijat stvaraoca fonda: Voćarska škola u Tuzli osnovana je 1954. Knjiga zapisnika završnih ispita 2. 171 . ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SAP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1954. molbe polaznika i spisak upisanih učenika u prvi razred školske 1958/59. Voćarska škola u Tuzli 2. Nastava je izvođena praktično sa stručnjacima Voćarske stanice. Jezik u građi: bosanski.godine. Spiskovi upisanih učenika i molbe polaznika Valorizacija fonda: 3 Fond čini samo jedna knjiga. godine škola radi pod nazivom Škola sa praktičnom obukom za voćare u Tuzli. te je zbog količine sačuvanosti male vrijednosti. Od 1964. – 1966. godine kao dvogodišnja škola i smještena je u Slavinovićima. – 1966.3 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži knjige zapisnika završnih ispita. ali može poslužiti kao dokaz za djelovanje ove škole na području Tuzle. (0. Promjene naziva stvaraoca fonda: 1.

godine. po programu da se za jednu školsku godinu završava dva razreda. – 1998. donio odluku o osnivanju Upravne škole u Tuzli za odrasle. Sve aktivnosti koje su prethodile donošenju ovog rješenja. koji je 11. te pedagoške i finansijsko-računovodstvene dokumentacije.Javna ustanova Upravna i birotehnička škola Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/UBŠT Vremenski raspon građe: 1961. Osnovana je 1961. godine donio rješenje br. godine. Opšta dokumentacija Dokumentacija organa upravljanja Pedagoška dokumentacija Finansijsko-računovodstvena dokumentacija Valorizacija fonda: 3 Fond može poslužiti kao pomoćni izvor za istraživanje razvoja i djelovanja školstva na području Tuzle.. 4.1961. kada je Upravni odbor Centra za obrazovanje službeničkih kadrova u Tuzli. godine upisana su dva odjeljenja. Historijat stvaraoca fonda: Upravna i birotehnička škola u Tuzli je kao srednjoškolska ustanova u toku četiri i po decenije postojanja imala i brojne statusne i organizacione transformacije. obavljale su se preko Savjeta za stručno obrazovanje NR Bosne i Hercegovine Sarajevo. Količina građe: 155 knj. (30 d/m) Sadržaj fonda: Fond nije potpun i sastoji se od opšte dokumentacije.1962. 172 . 2. Na osnovu rješenja o osnivanju Upravne škole u Tuzli.09./62. kao i one nakon toga o odobravanju početka rada. 3.396/61 od 22. Uporedo sa ovim vođene su aktivnosti na osnivanju potpune srednje škole za redovno školovanje učenika srednjoškolskog uzrasta.01. Te školske 1961.02-56/1 o početku rada Upravne škole za odrasle u Tuzli. srpski. – 1998. ali i za ostvarenje ličnih prava. Serije u fondu: 1. SAP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1961. Jezik u građi: bosanski. hrvatski Pismo u građi: latinica. rješenjem br. dokumentacije organa upravljanja. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: PrP. 58 kut.

nauke. Rješenjem Višeg suda u Tuzli br. a školu pohađaju učenici III i IV razreda.03. Reg. godine upisuje se u sudski registar konstituisanje RO EUŠC . Foča.godine. Ekonomska škola.237/78 od 27. godine i da je tada odvojena i postala samostalna ustanova. godine se vidi da je Upravna škola Tuzla bila u sastavu Centra za stručno obrazovanje Tuzla do 1. godine škola je ukinuta. Od tada je Upravna škola u Tuzli postala jedinstvena. 4. Ispiti vanrednih kandidata su se obavljali pri Radničkim univerzirtima Maglaj. kulture i sporta br: 03-611-3873/94 od 11. već se preorjentisala za dopisno školovanje odraslih učenika. godine RO EUŠC Tuzla.1. 315/64 od 29. Septembra 1970. 08. godine Upravna škola ulazi u sastav Ekonomsko-upravnog školskog centra zajedno sa Ekonomskom školom i Trgovinsko-ugostiteljskim školskim centrom (Zapisnik sa sjednice Upravnog odbora br. Upravna i birotehnička škola. koristeći sale OŠ „Muharem Medžić“ u Tuzli.12. Tako 1978. Zavidovići. 134 od 26.OOUR-a br.1963. godine prvi puta su upisana dva odjeljenja redovnih učenika i dva odjeljenja učenika koji su radili po trogodišnjem programu.) o početku rada Upravne škole pri Centru za obrazovanje službeničkih kadrova u Tuzli. Srednja medicinska škola Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/SMŠT Vremenski raspon građe: 1947. maja 1993. Upravna i birotehnička škola. s tim što četvrtu godinu učenici provode na praksi pod nadzorom škole. upisuje se u sudski registar kao JU Upravna i birotehnička škola (br. god. U/I-133/93 od 27./97. OOUR-a br. decembra 1992. OOUR br. 1965. Upravna i birotehnička škola. donijelo odluku o preuzimanju prava osnivača prema OOUR-a br. Savjet za prosvjetu NR Bosne i Hercegovine donio je rješenje (br.1962.201/62 od 16. školske 1962. Doboj. Ugostiteljska škola.2. Odlukom Ministarstva obrazovanja. Pored redovnih učenika u Upravnoj školi postojali su i vanredni učenici.1970.4.3. Iz dokumenta br. – 1951.donijetog od strane Upravnog odbora Centra za stručno obrazovanje kadrova u Tuzli (br.1962. maja 1977. godinu. U tom periodu finansiranje Škole je vršeno iz sredstava koja je dodeljivao Srez (4/8) kao i Opština Tuzla (3/8) i jednim dijelom (1/8) Centar za stručno obrazovanje kadrova u Tuzli. 03.10. 01/1-023-1630). a od 20.Upravna škola. Količina građe: 12 knj. Škola više nije upisivala odrasle učenike putem odjeljenja za odrasle. 1994. kulturu i sport Tuzlansko-podrinjskog kantona donosi Rješenje o verifikaciji škole za školsku 1996. 06. uloška 4-171). Škola je bila smještena u zgradi OŠ „Jusuf Jakupović“. godine dolazi do organizacionih transformacija Ekonomsko-upravnog školskog centra u skladu sa odredbama ZUR-a. Brčko. godine prelazi u zgradu Medicinskog školskog centra u Tuzli. dok je OOUR br. Rješenjem Okružnog Privrednog suda Tuzla br.03-176/3 od 27. pa Upravna i birotehnička škola postaju OOUR sa svojstvom pravnog lica u sastavu RO EUŠC-a. a OOUR br. U tom sastavu Upravna i birotehnička škola ostaje sve do 1992. godine da se proširi djelatnost Upravne škole osnivanjem i Birotehničke škole. Ministarstvo za obrazovanje nauku.1978. U/I. (1 d/m) 173 . kada je Predsjedništvo opštine Tuzla na sjednici održanoj 19. Gračanica itd. Trgovinska škola.4. Savjet Centra donio je odluku 12. koja se transformiše u Javnu ustanovu (JU) pod nazivom Upravna i birotehnička škola (Odluka br.1964. jer se u ovu školu uklopila i škola za odrasle tj./63. godine) i nosi naziv EUŠC .06.10.).

hrvatski 174 . – 1940. hrvatski Pismo u građi: latinica. te zbog količine sačuvanosti može poslužiti kao dokaz za djelovanje ove škole na području Tuzle. Jezik u građi: bosanski.Valorizacija fonda: 4 Fond čine samo knjige. – 1941. te zbog količine sačuvanosti može poslužiti kao dokaz za djelovanje ove škole na području Tuzle. srpski. te zbog količine sačuvanosti može poslužiti kao dokaz za djelovanje ove škole na području Tuzle.3 d/m) Valorizacija fonda: 4 Fond čine samo knjige. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1947. Količina građe: 3 knj. (0. – 1941. (?) Privatna građanska škola trgovačkog smjera u Zavodu Kraljice svete Krunice Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/PGŠTSZKSKT Vremenski raspon građe: 1940. Količina građe: 1 knj. hrvatski Pismo u građi: latinica. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1940. Jezik u građi: bosanski. Jezik u građi: bosanski. srpski. ? Kraljevska državna mješovita građanska škola Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/KDMGŠT Vremenski raspon građe: 1937.1 d/m) Valorizacija fonda: 4 Fond čini samo jedna knjiga. (0. – 1951. srpski.

– 1944. hrvatski Pismo u građi: latinica. – 1944.4 d/m) Valorizacija fonda: 4 Fond čine samo knjige. (0. Količina građe: 1 knj. Jezik u građi: bosanski. te zbog količine sačuvanosti može poslužiti kao dokaz za djelovanje ove škole na području Tuzle. ? 175 . te zbog količine sačuvanosti može poslužiti kao dokaz za djelovanje ove škole na području Tuzle. hrvatski Pismo u građi: latinica. Jezik u građi: bosanski. srpski. ? Državna opća niža srednja škola Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/DONSŠT Vremenski raspon građe: 1943. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1937. srpski. ? Državna građanska škola trgovačkog smjera Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/DGŠTST Vremenski raspon građe: 1933. Količina građe: 4 knj. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1933. – 1937.Pismo u građi: latinica.1 d/m) Valorizacija fonda: 4 Fond čini samo jedna knjiga. (0. – 1937. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1943. – 1940.

te zbog količine sačuvanosti može poslužiti kao dokaz za djelovanje ove škole na području Tuzle. srpski. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1930. Količina građe: 13 knj. srpski. hrvatski Pismo u građi: latinica. – 1931. – 1926. ? Mješovita građanska škola trgovačkog smjera Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/MGŠTST Vremenski raspon građe: 1930. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1942. (0.Državna mješovita građanska škola Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/DMGŠT Vremenski raspon građe: 1942. (1 d/m) 176 . Količina građe: 1 knj.2 d/m) Valorizacija fonda: 4 Fond čine samo dvije knjige. – 1943.1 d/m) Valorizacija fonda: 4 Fond čini samo jedna knjiga. Količina građe: 2 knj. te zbog količine sačuvanosti može poslužiti kao dokaz za djelovanje ove škole na području Tuzle. Jezik u građi: bosanski. Jezik u građi: bosanski. – 1931. (0. – 1943. ? Trgovačka škola Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/TŠT Vremenski raspon građe: 1884. hrvatski Pismo u građi: latinica.

(109 fotokop. Posebnička ženska opća niža srednja škola Sestara milosrdnica sv. Količina građe: 3 kut. Valorizacija fonda: 4 Fond je fragmentaran. hrvatski Pismo u građi: latinica.2 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži fotokopije zbirnih izvještaja upravitelja. a može poslužiti kao dokaz o djelovanju navedenih škola na području regije Tuzla. ? Nezavisna država Hrvatska Ministarstvo nastave u Zagrebu – Odjel za pučku nastavu Kotar Tuzla – Velika Župa Usore i Soli Signatura fonda: BiH-ATKT/NDHZ –OPNKT VŽUS Vremenski raspon građe: 1941. – 1926. Državna opća niža srednja škola Tuzla.Valorizacija fonda: 4 Fond čine samo knjige. odluka. premještaja učitelja. rasporeda predmeta itd. Josipa Sarajevo. dok. ? 177 . – 1944. te zbog količine sačuvanosti može poslužiti kao dokaz za djelovanje ove škole na području Tuzle. Privatna ženska učiteljska škola sa pravom javnosti u Zavodu sv. za škole na području Velike župe Usore i Soli (Opća pučka mješovita škola Kotar Gračanica. čine ga fotokopije dokumenata. Državna mješovita pučka škola Zvornik. – 1944. iskaza o stanju škola. Jezik u građi: bosanski. Državna mješovita građanska škola Tuzla. srpski. Državne pučke škole u Kotaru Doboj – Osječani. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1884. Donja Grabska i Kožuhe). Državna opća srednja škola Gradačac.. srpski. Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1941. hrvatski Pismo u građi: latinica. Jezik u građi: bosanski. zapisnika o pregledu škola. Vinka Brčko. naredbi.) (1.

Matematika – hemija. i djelovodne protokole. platne liste. za potrebe osnovnih i stručnih škola širom Bosne i Hercegovine.. Srpsko-Hrvatski jezik i književnost južnoslovenskih naroda. . Zakonom o višoj pedagoškoj školi (“Sl.Visoke škole Pedagoška akademija Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/PAT Vremenski raspon građe: 1960. Količina građe: 47 knj. Razredna nastava.28/60). Jezik u građi: bosanski. nastavne planove i programe. ali i za ostvarenje ličnih prava. LD kartone. diplomiranih).. a prva viša nastavnička škola za obrazovanje nastavnika. hrvatski Pismo u građi: latinica. godine.. dokumentaciju ONO i DSZ-a. Zbor radnika). a na prijedlog društveno-političkih faktora Opštine i Sreza Tuzla. 91 reg. osnovanu 1960. finansijske kartice. obračune plata). list NR BiH”br. godine i zamijenila je Višu pedagošku školu. vanrednih. U prvoj školskoj 1960. M 4 obrasce. zapisnike i odluke organa upravljanja (Savjet. 178 . personalna dosijea i dosijea studenata po odsjecima (Matematika-fizika. projektnu dokumentaciju. Srpskohrvatski jezik – engleski jezik. godine. 244 fasc. Time je. 1 pov./61. matične knjige studenata (redovnih. zapisnike Naučno-nastavnog vijeća. izvještaje. Biologija-hemija. (38 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži opštu arhivu. zapisnike o polaganju stručnih i diplomskih ispita.? Historijat stvaraoca fonda: Pedagoška akademija u Tuzli osnovana je 1969. Tehničko obrazovanje i Fizičko vaspitanje). 1960. Elektrotehnika i mašinstvo. finansijsku dokumentaciju (završne račune. srpski. Valorizacija fonda: 3 Fond može poslužiti kao izvor za istraživanje razvoja i djelovanja visokog školstva na području Tuzle. godini otvorene su studijske grupe: Srpskohrvatski jezik – ruski jezik. Odmah po osnivanju na sebe je preuzela odgovorne zadatke – pripremanja nastavnika različitih profila. Viša pedagoška škola postala treća visokoškolska ustanova na području regije (prije nje osnovani su Rudarski i Tehnološki fakultet). Arhivistička informativna pomagala: PrP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1960. – 2000.

srpski. zapisnike sa polaganja ispita za zvanje stenodaktilografa i daktilografa u Tuzli. Količina građe: 124 knj. te Elektro i Mašinstvo. 4. 381reg. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: PrP 179 . Opšti spisi Finansijska dokumentacija Zapisnici sa polaganja ispita redovnih kandidata Zapisnici sa polaganja ispita vanrednih kandidata Registri i djelovodni protokoli Valorizacija fonda: 3 Fond nije cjelovit. Fizičko vaspitanje. Jezik u građi: bosanski. 2.Tehničko obrazovanje –fizika. a ubrzo zatim konstituisane su i studijske grupe: Matematika – fizika i Biologija – hemija. Serije u fondu: 1. Transformacijom Više pedagoške škole u Pedagošku akademiju 1969. zapisnike sa polaganja stručnih ispita radnika organa uprave. Maglaju i Malom Zvorniku (redovni i vanredni kandidati Škole i Kursa za zvanje daktilografa). Srebreniku. hrvatski Pismo u građi: latinica. 3. (52 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži opšte spise. Biologija sa hemijom i Odsjek razredne nastave. 13 kut. ali može poslužiti kao izvor za istraživanje razvoja i djelovanja ustanova za stručno obrazovanje kadrova na području regije Tuzla. godine kao jedinstvenu nastavničku instituciju. ona postaje jedna od najvećih pedagoških akademija u SR BiH. Promjenama u metodama rada i reformisanim stručno-pedagoškim i cjelokupnim nastavnim radom Pedagoška akademija u Tuzli započinje svoj rad sa novim studijskim grupama: Srpskohrvatski – Hrvatskosrpski jezik i književnost jugoslovenskih naroda.. – 1981. Obrazovanje i kultura Međuopštinski zavod za osposobljavanje kadrova i organizaciju rada Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/MZOKIORT Vremenski raspon građe: 1959. Tehničko obrazovanje.. 5. Matematika sa fizikom.

spoljnih saradnika (9). povremeno. ugovore o kupovini stanova.. Do transformacije Centra došlo je 1973. referate. programe i planove rada. plakate. matičnu knjigu radnika. automatskoj obradi podataka koja se odnosi na izradu rješenja i razreza poreza i doprinosa za potrebe opštinskih organa uprave prihoda (opštine osnivači). informacije. godine osnovao Centar za stručno obrazovanje kadrova. pravilnike. Ib i Ia klase). Ovaj Zavod je svoje programske zadatke izvršavao uspješno angažovanjem vlastitih radnika (16) i. Savjet radne zajednice Centra je donio Pravilnik o ispitima za klasu daktilografa (III. protokole. U ovome fondu je pronađena građa Kulturno-prosvjetne zajednice Tuzla (2 kutije) koja sadrži spiskove Predsjedništva KPZ i delegata Konferencije. pravilnike. statute. U njegovom sastavu je postojala Srednja upravna škola. Promjene naziva stvaraoca fonda: 1. samoupravne sporazume i odluke. završni računi.godine prestao je sa radom. godišnje programe rada škola i podatke o kapacitetima na području Udruženja SIZ-a. zapisnike sa sjednica KPZ. koja je kasnije prešla u sastav Srednjoškolskog upravno-ekonomskog centra u Tuzli. 180 . statute. Udruženje samoupravnih interesnih zajednica osnovnog obrazovanja i vaspitanja Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/USIZOOIVT Vremenski raspon građe: 1970. – 1981. izvještaje o poslovanju škola. U skladu sa odlukama osnivača. biltene. a 1981. 145 pov. 201 reg. godine kada je dobio naziv Međuopštinski zavod za osposobljavanje kadrova i organizaciju rada čiji su osnivači 18 opština sjeveroistočne Bosne o čemu je zaključen Sporazum. Centar za stručno obrazovanje kadrova Tuzla 2. Godine 1969. – 1988. završne račune. odluke. Količina građe: 26 knj. M4 obrasci. kartoni LD. normativno-izdavačkoj djelatnosti koja je strogo vezana za osposobljavanje kadrova u primjeni i izradi samoupravnih opštih akata organizujući povremene seminare. zapisnike sa sjednica Zbora radnika Radne zajednice Stručne službe. djelatnost Zavoda se odvijala na: osposobljavanju kadrova za administrativne i druge stručne poslove u organima uprave (sa težištem na poslove daktilografije i stenografije). popisne liste). knjigovodstveno-računovodstvenu dokumentaciju (isplatne liste LD. ( 63 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži zapisnike sa sjednica Skupština i Izvršnog odbora zajednica osnovnog obrazovanja i vaspitanja. 24 kut. izvještaje o radu. Međuopštinski zavod za osposobljavanje kadrova i organizaciju rada Tuzla Historijat stvaraoca fonda: Narodni odbor sreza Tuzla je 1959. deponovane potpise...Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1959. II.

). kao i radi potpunog ostvarivanja osnovnog obrazovanja (utvrđuje politiku. Lopare. registrovana je Zajednica za osnovno obrazovanje sa sjedištem u Tuzli. Srebrenik i Živinice. Zajednica za osnovno obrazovanje Tuzla 2. planira i usmjerava razvoj predškolskog i osnovnog obrazovanja. Lukavac. utvrđuje kriterije za vrednovanje vaspitno-obrazovnog rada i drugih djelatnosti koje finansira i sl. 3. Međuopštinska samoupravna interesna zajednica osnovnog obrazovanja i vaspitanja Tuzla 3. udruženom radu. Banovići.Serije u fondu: 1. 5. srpski.utvrđuje politiku. Zapisnici i materijali sa Skupštine. Jezik u građi: bosanski. mjesnih zajednica i organizacija udruženog rada za osnovno obrazovanje tih opština (predškolske ustanove i osnovne škole). – 1988. Udruženje samoupravnih interesnih zajednica osnovnog obrazovanja i vaspitanja Tuzla Historijat stvaraoca fonda: Godine 1974. Promjene naziva stvaraoca fonda: 1. radničkom samoupravljanju. Kalesija. 181 . planira i usmjerava razvoj predškolskog i osnovnog obrazovanja. Kladanj. potpuno ostvarivanje osnovnog obrazovanja . usklađivanja djelatnosti organizacija za osnovno obrazovanje sa potrebama i interesima radnih ljudi i građana. utvrđuje kriterije za vrednovanje vaspitno-obrazovnog rada. hrvatski Pismo u građi: latinica. 4. sa svim svojim specifičnostima (usklađivanje djelatnosti organizacija za osnovno obrazovanje sa potrebama i interesima radnih ljudi i građana. Registracija je izvršena na osnovu potpisivanja Samoupravnog sporazuma od strane opština Tuzla. 2. te može poslužiti kao izvor za proučavanje uloge ove interesne zajednice na području regije Tuzla. Osnovana je u cilju unapređenja i razvijanja društveno-ekonomskih odnosa na načelima samoupravljanja i raspodjele prema radu. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: PrP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1973. Izvršnog odbora i Radne zajednice Finansijska dokumentacija Personalna dokumentacija (matična knjiga radnika) Djelovodni protokoli Dokumentacija Kulturno-prosvjetne zajednice Tuzla Valorizacija fonda: 4 Fond predstavlja svjedočanstvo o postojanju samoupravnih interesnih zajednica u socijalističkom društvenom uređenju.

prestaje sa radom Međuopštinska samoupravna interesna zajednica osnovnog obrazovanja i vaspitanja Tuzla usljed osnivanja Udruženja samoupravnih interesnih zajednica osnovnog obrazovanja i vaspitanja Tuzla koje je radilo do 1988. Međuopštinska samoupravna interesna zajednica osnovnog obrazovanja i vaspitanja Tuzla upisana je u sudski registar Okružnog privrednog suda u Tuzli 03. Zapisnici sa sjednica Skupštine. Radne zajednice i drugih organa i tijela SIZ-a.god.). opštu i računovodstveno-finansijsku dokumentaciju (osim one koja je data Fondu u Sarajevo radi operativne upotrebe). Lopare. 81 reg. te može poslužiti kao izvor za proučavanje uloge ove interesne zajednice na području regije Tuzla. Lukavac i Srebrenik. prijedlozi mjera i mišljenja za unapređenje vaspitno-obrazovnog rada. udruženom radu. sa svim svojim specifičnostima. Samoupravni i izvršni organi Zajednice bili su Izvršni odbor i komisije čije je članove birala Skupština. statute.11. 38 kut.Zajednice za osnovno obrazovanje navedenih opština su se udružile i nastavile rad pod nazivom Zajednica za osnovno obrazovanje Tuzla koja je imala svojstvo pravnog lica. Opšti spisi 3. Serije u fondu: 1. Radne zajednice 2. Banovići. 182 .1974.02. radničkom samoupravljanju. samoupravne sporazume. 140 fasc... informacije o prijemu učenika. Samoupravna interesna zajednica usmjerenog obrazovanja i vaspitanja Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/SIZUOIVT Vremenski raspon građe: 1967. planovi. informacije i izvještaji koji se odnose na opštenarodnu odbranu i društvenu samozaštitu. Živinice. Računovodstveno-finansijska dokumentacija Valorizacija fonda: 4 Fond predstavlja svjedočanstvo o postojanju samoupravnih interesnih zajednica u socijalističkom društvenom uređenju. (29 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži materijale i zapisnike sa sjednica Skupštine. a zastupao je i predstavljao predsjednik Skupštine.. Količina građe: 11 knj. Stručne i druge poslove obavljala je stručna služba Zajednice čijim je poslovima rukovodio direktor (“Službeni glasnik Opštine Tuzla’’ vanredni broj 2 od 15.1976. izvještaji o uspjehu učenika. podaci. Izvršnog odbora. Godine 1980. društvene dogovore. pravilnike. – 1990. Izvršnog odbora. Kalesija. Kladanj. godine. godine na osnovu zaključenog samoupravnog sporazuma sa osnovnim zajednicama osnovnog obrazovanja i vaspitanja 8 opština i to: Tuzla. planove i rezultate upisa u prve razrede škola po strukama. pregled realizacije nastavnog fonda časova po školama.

hrvatski Pismo u građi: latinica. godine. Brčko. a na osnovu Sporazuma sa skupštinama opština Banovići. Ugljevik. Zvornik i Živinice. pravilnike i druga opšta akta. Lukavac. novembra 1990. godine osnovana je Osnovna zajednica obrazovanja Tuzla. Gračanica. Iz registra Osnovnog suda udruženog rada Tuzla ova Zajednica je brisana 15. Kladanj. Kalesija. Lopare. Lopare. djeluje kao Regionalna zajednica za srednje obrazovanje Tuzla u čiji sastav ulaze organizacije udruženog rada za srednje obrazovanje i druge osnovne organizacije udruženog rada sa područja opština Banovići. Kalesija. list SR BiH’’ broj 36/90). Samoupravna interesna zajednica usmjerenog obrazovanja i vaspitanja Tuzla Historijat stvaraoca fonda: Rješenjem Skupštine opštine Tuzla. Srebrenik. Promjene naziva stvaraoca fonda: 1. Bratunac. Orašje.1991. 36 magnetof. 1967. – 1991. traka (27 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži zapisnike i materijale sa sjednica Skupštine. 69 fasc. Regionalna zajednica za srednje obrazovanje Tuzla 3. Samoupravne radničke kontrole. 183 . ćirilica Arhivistička informativna pomagala: PrP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1967. Šekovići. Godine 1973.. 1975. Kladanj.. Osnovna zajednica kulture Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/OZKT Vremenski raspon građe: 1972. Količina građe: 13 knj. 272 pov. Lukavac. srpski. Osnovna zajednica obrazovanja Tuzla 2. Vlasenica. godine na osnovu Zakona o ukidanju SIZ-a (“Sl. a sva prava i obaveze preuzeo je Republički javni fond za srednje obrazovanje i vaspitanje Sarajevo. izvještaje o radu i programe rada. list SR BiH’’ broj 7/75 i 7/76)... Tuzla i Živinice. Tuzla. a direktor rukovodi i zastupa Zajednicu i Stručnu službu. – 1990.Jezik u građi:bosanski. Izvršnog odbora.03. Izvršni odbor i komisije. Srebrenik. 97 reg. statut. Organi upravljanja Zajednice su: Skupština. Skupštinu su činili delegati Vijeća korisnika i Vijeća nosilaca obrazovno-vaspitne djelatnosti. Srebrenica. Gradačac. Na osnovu Zakona o SIZ-u obrazovanja i vaspitanja i Zakona o upisu istih u Registar (“Sl. godine promijenjen je naziv u Samoupravnu interesnu zajednicu usmjerenog obrazovanja i vaspitanja Tuzla (registrovana kao Zajednica usmjerenog obrazovanja i vaspitanja Tuzla) koja je prestala sa radom 30. Bijeljina.

oformljena je Samoupravna interesna zajednica kulture Tuzla koja je pod tim imenom djelovala do 1988.srednjoročne planove. dokumentaciju vezanu za kupovinu. običnu. i Str. Osnovna zajednica je opsluživala opštine Tuzla. 5. dosijea radnika. 2. Jezik u građi: bosanski. 4. Kladanj. udruženom radu. dodjelu i izgradnju stanova. godine.12. Samoupravna interesna zajednica kulture Tuzla 3. radničkom samoupravljanju. Srebrenik i Živinice. Gračanica. Opšta arhiva Zapisnici sa sjednica Skupštine.-1991. 184 . odluke. godine. Preuzeta građa čini cjelinu. Godine 1976. pov. srpski. platne liste. 7. Izvršnog odbora. kartoni LD-a). finansijsku dokumentaciju (završni računi. Promjene naziva stvaraoca fonda: 1. Pov. te može poslužiti kao izvor za proučavanje uloge ove interesne zajednice na području regije Tuzla. finansije – LD. djelovodne protokole. kupovinu i dodjelu stanova Djelovodni protokoli Obična. finansijske kartice. – 1991. Osnovna zajednica kulture Tuzla Historijat stvaraoca fonda: Zajednica kulture Tuzla osnovana je za područje opštine Tuzla 1972. sa svim svojim specifičnostima. poštu ONO i DSZ. Banovići. a prestala je sa radom 31. Zajednica kulture Tuzla 2. godine kada dolazi do transformacije u Osnovnu zajednicu kulture Tuzla. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: PrP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1972. hrvatski Pismo u građi: latinica. ali nije kompletna jer je dio iz 1989.) predat Fondu za kulturu SR BiH Sarajevo. 3. 6. kartoni LD-a i sl. povjerljivu i strogo pov. pošta ONO i DSZ Valorizacija fonda: 4 Fond predstavlja svjedočanstvo o postojanju samoupravnih interesnih zajednica u socijalističkom društvenom uređenju. Samoupravne radničke kontrole Finansijska dokumentacija Personalna dokumentacija Dokumentacija vezana za izgradnju. Serije u fondu: 1. godine (personalna arhiva. Kalesija Lopare.1990. obavještenja.

.. riješenu poštu. 34 fasc. Količina građe: 3 knj. 4. Serije u fondu: 1.. 4 sv. Količina građe: 2 knj. srpski. materijale i zapisnike sa sastanaka Skupštine i Izvršnog odbora. – 1988. udruženom radu. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: PrP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1973. 61 reg. 33 kov. 2. hrvatski Pismo u građi: latinica.. Jezik u građi: bosanski. 4 pov. normativna akta. odluke. 5. radničkom samoupravljanju.. 38 pov. glavna knjiga. Normativna akta Rješena pošta – opšta arhiva Materijali i zapisnici sa sastanaka Skupštine i Izvršnog odbora Završni računi Djelovodni protokoli ( 9 d/m) Valorizacija fonda: 4 Fond predstavlja svjedočanstvo o postojanju samoupravnih interesnih zajednica u socijalističkom društvenom uređenju. 29 reg. rješenja.. – 1990. ? Osnovna zajednica kulture i informisanja Bijeljina Signatura fonda: BiH-ATKT/OZKIBi Vremenski raspon građe: 1973. završne račune. – 1990. sa svim svojim specifičnostima. platne liste. (20 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži zapisnike i materijale Skupštine i Izvršnog odbora.Osnovna zajednica kulture Zvornik Signatura fonda: BiH-ATKT/OZKZ Vremenski raspon građe: 1973.. izvještaje o radu i programe rada. Sadržaj fonda: Fond sadrži samoupravne sporazume. 185 .. odluke.. 3 sv. normativna akta. zaključke. 3. djelovodni protokol. te može poslužiti kao izvor za proučavanje uloge ove interesne zajednice na području regije Tuzla. djelovodne protokole. završne račune. 61 fasc.

hrvatski Pismo u građi: latinica. udruženom radu.2 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži opšte spise. Količina građe: 8 reg. Materijali sa sastanaka Skupštine i Izvršnog odbora 3. radničkom samoupravljanju. – 1988. 4. te može poslužiti kao izvor za proučavanje uloge ove interesne zajednice na području regije Tuzla. Opšti spisi 2. (1. finansijske planove. Jezik u građi: bosanski. materijale sa sastanaka Skupštine i Izvršnog odbora. srpski. Normativna akta Zapisnici i materijali sa sjednica Skupštine i Izvršnog odbora Računovodstvena dokumentacija Djelovodni protokoli Valorizacija fonda: 4 Fond je fragmentaran i predstavlja svjedočanstvo o postojanju samoupravnih interesnih zajednica u socijalističkom društvenom uređenju. ? Radna zajednica SIZ fizičke kulture i Osnovna zajednica kulture i informisanja Lukavac Signatura fonda: BiH-ATKT/RZFKiOZKILu Vremenski raspon građe: 1984.Serije u fondu: 1. – 1987. završne račune. ali predstavlja svjedočanstvo o postojanju samoupravnih interesnih zajednica u socijalističkom društvenom uređenju. Finansijska dokumentacija Valorizacija fonda: 4 Fond nije cjelovit – samo fragmentaran. 3. sa svim svojim specifičnostima. 2.. 2 fasc. Serije u fondu: 1. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: PrP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1973. radničkom 186 .

sadrži veoma malo građe (opšte arhive.-1990. Jezik u građi: bosanski. i može poslužiti kao izvor za proučavanje uloge ove institucije na području regije Tuzla. udruženom radu. – 1990. evidencije raznih kurseva.samoupravljanju. – 1987. 80 kut. 8.. ? Radnički univerzitet Tuzla Signatura: BiH-ATKT/RUT Vremanski raspon građe: 1953. projekte) koja može poslužiti za istraživanje djelovanja i rada Radničkog univerziteta Tuzla u periodu 1953. 11. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: PrP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1984. godine. Serije u fondu: 1. finansijske. 2. Količina građe: 111 knj. hrvatski Pismo u građi: latinica. sa svim svojim specifičnostima (obrazovanje odraslih-zaposlenih osoba). udruženom radu. srpski. 6. 9. 10. Opšta arhiva Organi upravljanja Radni odnosi Finansije Stambena dokumentacija Projektna dokumentacija Osnovna organizacija Saveza komunista Osnovna organizacija Saveza sindikata Obrazovna dokumentacija i kultura Narodni univerzitet Centar za ekonomiku domaćinstva Valorizacija fonda: 3 Iako je samo fragmentarno sačuvan fond je važan i predstavlja svjedočanstvo o postojanju ovakvih institucija u socijalističkom društvenom uređenju. 7. 3. sa svim svojim specifičnostima. (12. te može poslužiti kao izvor za proučavanje uloge interesne zajednice na području regije Tuzla. 187 . a rjeđe za ostvarivanje ličnih prava. 4. radničkom samoupravljanju.5 d/m) Sadržaj fonda: Fond je fragmentaran. 5.

2/63).Jezik u građi: bosanski. Nakon prestanka rada srezova statusno pitanje Radničkog univerziteta Tuzla je riješeno tako što je 1962. zbor radnih ljudi. godine Radnički univerzitet Tuzla je upisan u registar ustanova sa samostalnim finansiranjem (“Sl. 319 od 23. hrvatski Pismo u građi: latinica. Radnički univerzitet Tuzla se organizuje kao radna organizacija (RO). srpski. Osnovna djelatnost Radničkog univerziteta Tuzla bila je kulturno – obrazovnog karaktera. upravni odbor. Radnički univerzitet “Mitar Trifunović – Učo” Tuzla Historijat stvaraoca fonda: Radnički univerzitet Tuzla je osnovan Odlukom Sreskog sindikalnog vijeća u Tuzli br. aprila 1953. godine. formiraju se centri kao nove forme rada. radnički savjet. Radnički univerzitet Tuzla je imao organe upravljana (skupština. od 4.list SFRJ’’ br. upisao je u sudski registar. omladine.1. Narodni odbor opštine Tuzla je do formiranja samoupravnih interesnih zajednica (SIZ-ova) učestvovao i u sufinansiranju djelatnosti Radničkog univerziteta Tuzla. Od 1960. 02/1-27082/1 – 1962. Rješenjem Narodnog odbora opštine Tuzla br. građana.1978. opšteg i kulturnog uzdizanja radnih ljudi. decembra 1962. Radnički univerzitet Tuzla 2. na registarskom ulošku br. izvršni odbor. zbor radnika i dr. Od samog osnivanja djelatnost Radničkog univerziteta Tuzla bila je zasnovana na radu katedri. 01-27230 od 25. kolegijum predavača. kulturnog i stručnog obrazovanja. a od 1974. a što je bilo uređeno Statutom. radna zajednica.) koji su pod raznim nazivima egzistirali u određenom periodu rada Ustanove. opšteg. te pomoći oko unapređenja samoupravnih odnosa u društvu.list SR BiH’’ br. Okružni privredni sud Tuzla. godine Radnički univerzitet Tuzla je konstituisan kao organizacija udruženog rada (“Sl. godine. godine. (?) Promjene naziva stvaraoca fonda: 1.1. – 1990.1963. društveno-ekonomskog. organizovanje i konstituisanje RO Radnički univerzitet “Mitar Trifunović-Učo’’ u Tuzli – nastale spajanjem dviju radnih organizacija: Radničkog univerziteta 188 . 837. nadzorni odbor. godine Radnički univerzitet nosi ime narodnog heroja Mitra Trifunovića-Uče. Godine 1958. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SAI Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon stvaraoca fonda: 1953. rješenjem U/I-6/78 od 17. koja je ostvarivana preko organizovanja ideološko-političkog. godine pravo osnivača preuzeo Narodni odbor opštine Tuzla rješenjem br. pružanja mogućnosti za obrazovanje uz rad i individualno učenje. 56/74) koja je svoju djelatnost ostvarivala preko:  Centara za ideološko-političko i društveno-ekonomsko obrazovanje sa katedrama  Centara za kulturu i opšte obrazovanje  Centara za stručno obrazovanje sa katedrama Krajem 1977.

) smanjena je osnovna djelatnosti Radničkog univerziteta Tuzla. književne večeri. sindikalne. stanovanja. škole za KV i VKV radnike elektrometalske i građevinske struke. odobrene su odluke Savjeta Narodnog univrerziteta i Savjeta Radničkog univerziteta te je Narodni univerzitet pripojen Radničkom univerzitetu “Mitar Trifunović-Učo’’ u Tuzli. Viša građevinska škola. Upravno-administrativna škola. Od osnivanja pa do prestanka sa radom Radnički univerzitet Tuzla je raznim oblicima obrazovanja i kulturnim programima omogućio sticanje znanja i zvanja onima koji to nisu mogli učiniti redovnim školovanjem. tribina “Filmski utorak”. seminara i drugih oblika osposobljavanja radnika u zemlji i inostranstvu (“Sl. odijevanja. Tokom 1962. kulturnog i sportskog života.list SFRJ’’ br. 19/78). teatar poezije. Međuopštinskog zavoda za obrazovanje kadrova. estradni orkestar. kursevi i seminari društveno-ekonomskog i ideološko-političkog obrazovanja.godine (NU) i Centar za ekonomiku domaćinstva 1978. vrši informisanje radnih ljudi i građana o pitanjima iz oblasti društveno-političkog. vrši organizovanje i prikazivanje filmskih predstava. kursevi stranih jezika (engleski. Radničkom univerzitetu Tuzla su tokom godina pripojene dvije institucije: Narodni univerzitet Tuzla 1962. Viša upravna škola. nego je dovelo u pitanje obezbjeđenje osnovnih sredstava za egzistenciju Univerziteta. Na principima Zakona o udruženom radu (ZUR-a) i Statutom Radničkog univerziteta Tuzla utvrđeno je konstituisanje RO sa tri radne jedinice i to:  RJ za obrazovanje uz rad i samoupravljanje  RJ za kulturu i opšte obrazovanje  Rj za ekonomiku domaćinstva Osamdesetih godina dvadesetog stoljeća Radnički univerzitet Tuzla zapada u krizu. Doma omladine i dr. kursevi stručnog obrazovanja: higijenski minimum. Neki od tih oblika kulturne i obrazovne djelatnosti su: političke škole (omladinske. Za cjelokupan rad i ostvarene rezultate Radnički univerzitet Tuzla je 1978. Festival nagrađenih dokumentarnih i kratkometražnih filmova (koji je 1977. radi na unapređenju i organizaciji djelatnosti iz oblasti ishrane. protupožarne zaštite. Škola za inovatore. te je on svoj rad nastavio do kraja 80-tih. rukovaoce zapaljivim tečnostima. a formiranjem novih institucija (Marksističkog centra. škole samoupravljanja). Ekonomska škola. Festival dječije pjesme “Majski cvijet”.“Mitar Trifunović-Učo’’ u Tuzli i Centra za ekonomiku domaćinstva Tuzla. godine ušao u red jugoslovenskih filmskih manifestacija). programira osnovno obrazovanje odraslih i realizuje te programe. izložbe. vrši obrazovanje radnika za samoupravljanje i iz oblasti društvene samozaštite. Srednja tehnička škola elektro i metalske struke. ekonomike domaćinstva. stručno osposobljava radnike iz rada i za rad putem organozovanja kurseva. kursevi za ložače. putem referenduma.. 720/62. Osnovna djelatnost organizacije je da: istražuje potrebe radnih ljudi i građana za opštim i stručnim obrazovanjem u oblasti kulture. Centra za društveno-ekonomsko obrazovanje Titovih rudnika. na osnovu Odluke Sreskog sindikalnog vijeća Tuzla br. Srednja građevinska škola. društveno-politička tribina “Aktuelnosti”. godine. Viša tehnička škola. To je značilo. priređuje izložbe u cilju kulturno-prosvjetnog i ideološko-političkog obrazovanja. koncerti ozbiljne muzike. ne samo smanjen broj odjeljenja i polaznika. konobare i ugostitelje. Dakle došlo je do integracije 189 . tribina “Film na selu”. njemački). omladinska tribina “Četvrtkom u sedam”.godine (CED). Viša ekonomsko-komercijalna škola. Uz pomoć organa vlasti izvršena je transformacija Radničkog univerziteta Tuzla. godine nagrađen Ordenom zasluga za narod sa srebrnim zracima povodom 25 godina rada. privrednog.

udruženom radu. glavne i matične knjige KV i VKV zanatskih zanimanja 3. – 1987. Svoje djelovanje je najčešće organizovao putem seminara. marta 1966. konkretnih akcija i filmskih predstava.Radničkog univerziteta Tuzla i Narodnog univerziteta. 1109/59 od 14. 3 pov.list SR BiH“ br. razrednih i završnih ispita vanrednih i redovnih kandidata Valorizacija fonda: 3 Fond nije cjelovit i predstavlja svjedočanstvo o postojanju ovakvih institucija u socijalističkom društvenom uređenju. godine na Osnivačkoj skupštini od strane Opštinskog odbora Socijalističkog saveza radnog naroda Tuzle i djelovao kao samostalna institucija. izložbe i sl.godine – “Sl. (21 d/m) Sadržaj fonda: Fond se sastoji od opšte arhive. 3/67). razrednih knjiga. unapređenju higijene. aprila 1967. godine. (rješenjem br. (rješenjem br.. Narodni univerzitet je osnovan 23.glasnik opštine Tuzla’’ br. Pod tim nazivom je 22. radničkom samoupravljanju.. Količina građe: 465 knj. 1974. Početkom 1978. Rješenjem Narodnog odbora sreza Tuzla br. Ovi zadaci su sprovođeni kroz razna predavanja. Iako je radio uporedo sa Radničkim univerzitetom Tuzla područje djelovanja Narodnog univerziteta bilo je usmjereno na selo i prigradska naselja za razliku od Radničkog univerziteta Tuzla čije je djelovanje bilo usmjereno na grad i radne organizacije. kurseve. 12/74). sa svim svojim specifičnostima 190 . Godine 1967. 30/66). predavanja sa diskusijama. godine i upisana u registar ustanova kod Okružnog privrednog suda u Tuzli (“Sl. kulturi stanovanja. rukovanju i održavanju aparata u domaćinstvu i drugih sličnih pitanja. Od vremena pripajanja Centar za ekonomiku domaćinstva nastavlja svoj rad kao radna jedinica (RJ) za ekonomiku domaćinstva RU Tuzla i kao takva je djelovala do 1982. Sredinom 60-tih godina dvadesetog stoljeća ova institucija mijenja naziv u Centar za ekonomiku domaćinstva.list SFRJ’’ br. 2. 32 fasc.“Sl. Razredne.. Serije u fondu: 1. godine Radničkom univerzitetu Tuzla pripojen je i Centar za ekonomiku domaćinstva koji je do te godine djelovao kao samostalna institucija. seminare. Iste godine upisana je u sudski registar Okružnog privrednog suda Tuzla kao radna organizacija udruženog rada. maja 1959. decembra 1955. glavnih knjiga i zapisnika o polaganju završnih ispita za razna zanatska zanimanja.. 365/74 od 4. godine osnovan je Centar za unapređenje domaćinstva kao ustanova čiji je zadatak bio obrazovanje odraslih ali u smislu stvaranja boljih uvjeta za život u porodici i domaćinstvu kroz edukaciju o pravilnoj ishrani i odraslih i djece. 69 reg. 01-6050 od 26. Opšta dokumentacija 2. pravo osnivača preuzela je Skupština opštine Tuzla. Zapisnici o polaganju popravnih. Radnički univerzitet Lukavac Signatura fonda: BiH-ATKT/RULu Vremenski raspon građe: 1961.

34 fasc. – 2011. 3. dokumentaciju organa upravljanja. Opšta arhiva Personalna dokumentacija Dokumentacija organa upravljanja Finansijsko-računovodstvena dokumentacija Valorizacija fonda: 1 Fond može poslužiti kao izvor za proučavanje razvoja i djelatnosti ove vrste institucije. Javna ustanova Arhiv Tuzlanskog kantona Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/ATK Vremenski raspon građe: 1954. ali i za ostvarenje ličnih prava pravnih i fizičkih lica. platne liste.. – 1987. (15 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži opštu dokumentaciju.. Osnovna djelatnost Radničkog univerziteta bila je obrazovanje odraslih za razne zanatske profile.(obrazovanje odraslih-zaposlenih osoba). obavještenja i M-4. Serije u fondu: 1.. planove i programe rada. hrvatski Pismo u građi: latinica. 2. godine i radio je do 1987. Historijat stvaraoca fonda: Radnički univerzitet Lukavac je osnovan 1961. 294 reg. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen 191 . Jezik u građi: bosanski. periodične i završne račune. ali i za ostvarivanje ličnih prava. srpski. Količina građe: 46 knj. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: PrP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1961. 4. Jezik u građi: bosanski. i može poslužiti kao izvor za proučavanje uloge ove institucije na području regije Tuzla. hrvatski Pismo u građi: latinica. godine. dosijea zaposlenika. srpski.

Kasnije se nadležnost Arhiva proširila na područje Tuzlanskog sreza. a potom i na područje 19 općina regije sjeveroistočne Bosne. te pružanje usluga korisnicima. 2. jula 1954.godine. pa do danas. temeljna arhivistička obrada arhivskih fondova i zbirki. 3. Od samog osnivanja. Arhiv je obavljao djelatnost u skladu sa utvrđenim arhivskim zakonodavstvom. 5. Arhiv grada Tuzle Arhiv sjeveroistočne Bosne Tuzla Istorijski arhiv Tuzla Regionalni istorijski arhiv Tuzla JU Historijski arhiv Okruga Tuzla Arhiv Tuzlanskog kantona Tuzla Historijat stvaraoca fonda: Odluku o osnivanju Arhiva u Tuzli donio je Gradski narodni odbor Tuzla 1. 6. U toku svog rada Arhiv je imao nekoliko statusnih promjena. raznovrsni kulturno-obrazovni sadržaji. godine.Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1954. 4. naučno-istraživački i izdavački poslovi. Brojna su stručna pitanja kojima se u okviru društvenog statusa djelatnosti bavio Arhiv: evidentiranje i zaštita registraturne građe u nastajanju. – Promjene naziva stvaraoca fonda: 1. U sadašnjem statusnom obliku radi od sredine 2002. Danas Arhiv ima nadležnost na području 13 općina Tuzlanskog kantona. 192 .

IV. otkupi zemljišta. matična knjiga zaposlenih.. stručno obrazovanje. – 193 . molbe za premještaj i unapređenja. Krojčica.. 4276 listova (41 d/m) Sadržaj fonda: Fond je fragmentaran i sastoji se od raznovrsne dokumentacije i to: razni dopisi u vezi sa primanjem i otpuštanjem radnika. u Tuzli* Signatura fonda: BiH-ATKT/RU’’K’’T Vremenski raspon građe: 1860. cijene uglja. Lukavac. iako je fragmentarna. službenički listovi. nenamjensko trošenje obrtnih sredstava. Opšti spisi Zapisnici Finansijska dokumentacija Knjige Valorizacija fonda: 3 S obzirom da je građa fonda nastala u doba austrougarske vladavine. projekti. Dobrnja. Miladije. srpski.o. popisi osoblja i službenika. ćirilica. iskazi i povišice radničkih zarada. rješenja o korištenju stanova. knjige obračuna uglja za kopove Kreka.. planovi investicija. Serije u fondu: 1. gotica Arhivistička informativna pomagala: SP. PrP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1860. Jezik u građi: bosanski. Bukinje i Puračić. – 1962. rudarski pravilnik. skice. PRIVREDA Industrija i rudarstvo Rudnici uglja “Kreka” d. 21 fasc. operativni planovi. Lipnica. može poslužiti kao vrijedan izvor podataka za proučavanje rada i razvoja rudnika u Bosni i Hercegovini. 2. hrvatski. rudarske štete. 4.o. 18 kut. 3. njemački Pismo u građi: latinica. Bilten Rudnika. Količina građe: 41 knj.

U toku svog rada Rudnik je prošao kroz različite samoupravne transformacije. kada je donesen proglas kojim su prirodna bogatstva i sva preduzeća na području Bosne i Hercegovine proglašena državnom imovinom. Modernizaciju proizvodnje i proširenje kapaciteta Rudnik je doživio u novoj Jugoslaviji. a proizvodnja modernizovala. Finansijska dokumentacija Valorizacija fonda: 3 Građa fonda može poslužiti kao vrijedan izvor podataka za proučavanje rada i razvoja rudnika u Bosni i Hercegovini kao i za ostvarenje ličnih prava. (30. otvarali su se novi kopovi i eksploatacija uglja se povećavala. indeks matičnih knjiga.. godine.5 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži dio dokumentacije koja se odnosi na rad i djelovanje JP RMU „Đurđevik“ d. Serije u fondu: 1. Prvo rudarsko okno „Vilma“ otvoreno je 1905. u Đurđeviku: platne liste. Radio je za potrebe Solane u Tuzli i Fabrike sode u Lukavcu. Rudnik nije bitnije prekidao rad u vrijeme ratova... popisne liste osnovnih sredstava. kontrolne liste nadnica. srpski. a 1907. 18 fasc.o. Javno preduzeće Rudnik mrkog uglja „ĐURĐEVIK“ d. sudski predmeti. uslijed sve većeg interesa i potreba.o. Personalna dokumentacija 3. U Sarajevu je osnovana Glavna direkcija državnih rudarskih preduzeća pod čijom upravom je bio i Rudnik Kreka. Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen 194 . arhiva protokola. pasivna dosijea radnika. Opšta dokumentacija 2. u Đurđeviku Signatura fonda: BiH – ATKT/RMU “Đ’’ Đ Vremenski raspon građe: 1946. Kasnije. i okno „Posavina“. dokumentacija vezana za stambena pitanja. 206 pov. 44 reg. djelovodni protokoli. Sve do 1895. Jezik u građi: bosanski. liste nadnica. godine radio je kao pogon Solane kada se izdvaja i djeluje kao zasebno preduzeće. godine. matične knjige radnika.o. – 1978. a intenzivno je radio u doba Kraljevine. Količina građe: 47 knj.o. hrvatski.Historijat stvaraoca fonda: Rudnik uglja “Kreka’’ u Tuzli počeo je sa radom 1885. samoupravna opšta akta itd.

4. Historijat stvaraoca fonda: Na lokalitetu Rudnika „Đurđevik“ eksploatacija uglja je započela 1936. i to samo dio finansijske dokumentacije.o. – 1990. 2. – Promjene naziva stvaraoca fonda: 1.d. sporazume). Od 1994. Količina građe: 1002 reg.Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1946. godine promijenio naziv u JP RMU „Đurđevik“ d. 2009.o. Banovići Signatura fonda: BiH-ATKT/RMU “B’’ Ba Vremenski raspon građe: 1928. 3.o. d. (zapisnike.o. Serije u fondu: 1.d. d. U toku svoga rada Rudnik je imao više statusnih promjena. DP RMU “Đurđevik’’ u Đurđeviku “Rudnici mrkog uglja Tuzla’’ – doo RMU “Đurđevik’’ u Đurđeviku JP RMU “Đurđevik’’ d.o.o. godine. 11. zaključke i odluke). Opšta služba Kadrovska služba Disciplinska komisija Bilteni Preduzeća 195 .o. predmete o stipendistima. predmete disciplinske komisije). godine) Rudnici mrkog uglja “Banovići’’ d. 2. godine promijenio je naziv i u Sudski registar Općinskog suda u Tuzli upisan je kao JP Elektroprivreda BiH. tako da je do 1994. Sarajevo – Zavisno društvo RMU “Đurđevik’’ d. 4. godine radio i stvarao građu u statusnom obliku DP RMU „Đurđevik“ u Đurđeviku. već tek od 1946. (100 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži dokumentaciju organa upravljanja. dokumentaciju kadrovske službe (pasivna dosijea. u Đurđeviku JP Elektroprivreda BiH. rješenja. materijale komisije za radne odnose. Đurđevik (Rješenje broj 032-0-Reg-09001475 od 17. Sarajevo – Zavisno društvo RMU “Đurđevik’’ d. u Đurđeviku.o. biltene Preduzeća itd. godine radi u sklopu „Rudnici mrkog uglja Tuzla“ u Tuzli – doo RMU „Đurđevik“ u Đurđeviku da bi 2001. godine.d. 3. ali imalac ne posjeduje dokumentaciju iz navedenog perioda. normativna akta (pravilnike. Krajem 2009.

d. godine izvršena je integracija Rudnika uglja “Tito’’ Banovići i Rudnika lignita “Kreka’’ u Tuzli u jedinstveno preduzeće pod nazivom Titovi rudnici “Kreka-Banovići’’ u Tuzli. novembra mjeseca 1946.. Krajem maja 2004.7%. 4.d. 1 skica (100 d/m) 196 . u kojem Država postaje vlasnik 69. 473 fasc. Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1945. 3. 366 kut. – 1990. srpski. a 1998. 105 pov. Jezik u građi: bosanski.. Tvornica sode “SOLVAY” Lukavac* Signatura fonda: BiH-ATKT/TS’’S’’ Lu Vremenski raspon građe: 1893. hrvatski. 69 reg. godine pod nazivom RMU “Tito’’ Banovići.Valorizacija fonda: 3 Osnovna djelatnost ovoga Preduzeća je eksploatacija. U ratnom periodu Rudnici Banovići su radili u sastavu RU “Tuzla’’ po tzv. – Promjene naziva stvaraoca fonda: 1. U toku svoga rada Rudnik je prošao kroz više statusnih promjena. 15 sv.3% kapitala a radnici 30. godine održana je Prva Skupština dioničara na kojoj je donesena Odluka o organizacionoj transformaciji u Dioničko društvo pod nazivom Rudnici mrkog uglja “Banovići’’ d.. oplemenjivanje (prerada) i prodaja uglja. Količina građe: 478 knj.. RMU “Tito’’ Banovići Titovi rudnici “Kreka – Banovići’’ u Tuzli RU “Tuzla’’ RMU “Banovići’’ d. Banovići. U svom sastavu Rudnik ima šest organizacionih jedinica. Krajem 1968. godine izdvajaju se iz RU “Tuzla’’ i posluju pod nazivom RMU “Banovići’’. 2. 1 koverta. Banovići Historijat stvaraoca fonda: Rudnici u Banovićima osnovani su nakon završetka Omladinske pruge “Brčko-Banovići’’.. te građa može poslužiti kao vrijedan izvor podataka za proučavanje rada i razvoja rudnika u Bosni i Hercegovini kao i za ostvarenje ličnih prava.. “Termoenergetskom sistemu’’ (TES).

1989. a osnovana je kao Dioničko društvo. Stečajni postupak je pokrenut 2008. U periodu od 1963. a sadrži: proračune. registraturski je sređen i dobro je sačuvan. normativna akta. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: ograničena Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1893.Sadržaj fonda: Fond nije potpun. 2.o. da bi od 1945. koji je preuređuje na istoimeni „Solvay“ sistem i dolazi do njene modernizacije. a od 1991. godine kao Dioničko društvo u mješovitoj svojini p. godine. godine kao Društveno preduzeće Fabrika sode Lukavac. godine radila je kao OOUR Fabrika sode Lukavac u okviru SOUR “SODASO’’ Tuzla. Fabrika sode Lukavac. Planinarsko društvo Svatovac (zapisnici. srpski. skice. investicije. godine poslovala je u okviru Rudarskohemijskog kombinata Tuzla. 3. Tokom tritesetih godina djelovala je pod nazivom „Jugoslovenska tvornica d. izvještaje. kinoteka (filmske trake). njemački Pismo u građi: latinica. – Historijat stvaraoca fonda: Godine 1893. Jezik u građi: bosanski. do 1964. izgrađena je i puštena u rad Fabrika amonijačne sode u Lukavcu. pošta. programi i pravila). a u cilju povećanja proizvodnje. bikarbonata. godine. Serije u fondu: 1. do 1971. fabriku preuzima koncern „Solvay-Werke“m. do 1977.b. Od 1974. planove i projekte. zapisnike organa upravljanja. kalkulacije. izvještaji. od 1964. 4. Fabrika nije prekidala proizvodnju tokom Prvog svjetskog rata. blagajnu. a u okviru Sono-Hemijskog kombinata Tuzla od 1971. Opšta akta Kadrovska služba Dosijea radnika Projekti. Osnovna djelatnost je proizvodnja sode. a u postratnom periodu dolazi do proširenja njenih kapaciteta./46. skice i planovi Valorizacija fonda: 2 Iako građa fonda nije potpuna može poslužiti kao pomoćni izvor za istraživanje razvoja ove Fabrike i industrije na području Regije. godine radila kao Fabrika sode Lukavac.H. 197 . djelovodnike. Wien. godine ponovo kao Fabrika sode Lukavac. matične knjige radnika. Godine 1900. dosijea radnika. do 1974.d. kalcinirane i kaustične sode. mljevenog živog kreča i praha za gašenje požara. narudžbe. Lukavac“. hrvatski.

Historijat stvaraoca fonda: Na osnovu Zakona o udruživanju u privredi (“Sl. Kombinat se 198 . ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1959. 1962. godine. Koksno-hemijskog kombinata Lukavac. zapisnike sa sjednica kolegija Generalnog direktora.). Količina građe: 9 knj. materijali o dezintegraciji i odluka o podjeli Kombinata. biltene sa zaključcima i odlukama Radničkog savjeta i Upravnog odbora. Rudnik uglja “Tito’’ u Banovićima i Solana “Kreka’’ u Tuzli su zaključili Ugovor o osnivanju poslovnog udruženja pod nazivom “Poslovno udruženje za razvoj i unapređenje rudarskohemijske industrije’’ sa sjedištem u Tuzli. – 1964. Rudarsko-hemijski kombinat Tuzla osnovan je 08. Opšta dokumentacija 2. Dokumentacija organa upravljanja Valorizacija fonda: 4 S obzirom da je fond fragmentaran.6 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži materijale o pripremama za integraciju. 12.Rudarsko-hemijski kombinat Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/RHKT Vremenski raspon građe: 1959. a Pravila o organizaciji i radu Udruženja usvojena su 22. radnički savjeti preduzeća: Rudnik lignita “Kreka’’ u Tuzli. Koksara “Boris Kidrič’’ u Lukavcu. godine pod nazivom “Rudarsko-hemijski kombinat’’ Tuzla. a na osnovu odluka radničkih savjeta Rudnika lignita “Kreka”. od 31. odnosno ovoga Kombinata na području regije Tuzla. (1. može poslužiti kao izvor podataka za proučavanje rada i razvoja rudarsko-hemijske industrije. Fabrike sode Lukavac i Rudnika i solana Tuzla (pogon Špiritane). izvještaje o radu Sektora direkcije Kombinata. Serije u fondu: 1. hrvatski Pismo u građi: latinica. materijale o formiranju Poslovnog udruženja. srpski. list FNRJ’’ br. 12. Fabrika sode u Lukavcu. godine rješenjem NOO Tuzla broj 01-26015/1. 1/58. Kombinat je upisan u registar privrednih organizacija kod Okružnog privrednog suda u Tuzli pod brojem FI 1122/62. Jezik u građi: bosanski. Plan Kombinata za 1963/64.. godinu. augusta 1959. zapisnike sa sjednica Radničkog savjeta i Upravnog odbora Kombinata. – 1964. 6 fasc. 1962.

fabrika i samostalnih pogona. maja 1964.sastojao od rudnika. Finansijsko-računovodstvena služba Valorizacija fonda: 3 Iako nije kompletna građa predstavlja vrijedan je izvor za proučavanje rada i djelovanja ovog preduzeća. Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: PrP Stepen sređenosti: registraturski sređen 199 . sporazume. opća. pravna i kadrovska služba 2. Opšta. Koksara “Boris Kidrič’’ u Lukavcu.. projekte. upravni odbori rudnika. Raspodjela imovine na samostalna preduzeća koja nastaju podjelom Kombinata i primopredajni bilans treba da se završe do 30. Organi upravljanja 3. Količina građe: 58 knj. Rudnik Dobrnja “Kreka’’ u Mramoru. revizije i finansijskoračunovodstvenu dokumentaciju. Fabrika sode Lukavac sa samostalnim pogonom Elektrolizom u Lukavcu. – 2008. pravna i kadrovska pitanja. Azotara Lukavac. juna 1964. Koksnohemijski kombinat “Boris Kidrič’’ u Lukavcu. srpski. Društvena ishrana u Tuzli i Pogon za rudarsko-geološke istražne radove u Tuzli. fabrika. Na sjednici Radničkog savjeta Kombinata održanoj 21. godine. Fabrika organskih i sintetskih proizvoda u Tuzli. Rudnik Lukavac “Kreka’’ u Lukavcu. Autosaobraćaj u Tuzli. 90 reg. Jezik u građi: bosanski. Rudnik Bukinje “Kreka’’ u Tuzli. Organi upravljanja u Kombinatu su bili: Radnički savjet Kombinata.Holding u stečaju Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/“SSH’’ T Vremenski raspon građe: 1969. 17 poveza (14 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži dokumentaciju koja se odnosi na rad organa upravljanja i samoupravljanja.. ugovore o saradnji. samostalnih pogona i generalne direkcije. Upravni odbor Kombinata. a u svom sastavu je imao slijedeće organizacione jedinice: Rudnik Moluhe “Kreka’’ u Tuzli. Fabrika sode Lukavac i Industrija vrenja u Tuzli. godine donesena je Odluka o podjeli preduzeća na slijedeće samostalne organizacije: Rudnici lignita “Kreka’’ u Tuzli. hrvatski. Serije u fondu: 1. DD “SODASO” . fabrika i samostalnih pogona i generalni direktor Kombinata. Rudnik Lipnica “Kreka’’ u Tuzli. radnički savjeti rudnika.

godine integracijom Rudnika soli i solane Tuzla i Fabrike sode Lukavac. 2009. “Labud’’ Zagreb. vrijedan je izvor za proučavanje rada i djelovanja ovakve vrste tvornice na području Tuzle i Bosne i Hercegovine. Skice postrojenja u Tvornici i katastarske skice područja Kreke Valorizacija fonda: 3 S obzirom da građa predstavlja samo dio fonda. kao i izgradnju novih objekata u Tvornici. Tvornica špirita Kreka Signatura fonda: BiH-ATKT/TŠKr Vremenski raspon građe: 1902. “Ingram’’ Srebrenik. Od strane Općinskog suda u Tuzli 02. (0. “Polirond’’ Orašje na Savi. Projekti vezani za izgradnju novih objekata u Tvornici 2. “Vijenac’’ Lukavac. “Kaolin’’ Bratunac. – 1942. Količina građe: 2 kut. U periodu 1972. – 2008. 200 . Kao “SODASO’’ Holding dd radi od 1990. a počeo djelovati 01. Projekti vezani za rekonstrukciju i adaptaciju postojećih objekata u Tvornici 3. Dispanzer za zdravstvenu zaštitu radnika Kombinata. Sono-hemijski kombinat “SODASO’’ je formiran 1969. projekte za rekonstrukciju oštećenih objekata ili adaptaciju postojećih. godine. te je kod stečajnog upravnika zadržan dio dokumentacije neophodan za okončanje ovog postupka. RZ Marketing. Fabrika ukrasnog kamena Šekovići. 1970. 11. godine uveden je stečajni postupak.5 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži elaborate. do 1975. Društveni standard radnika Kombinata. godine u sastav ovog Kombinata ušle su slijedeće radne organizacije: “Barit’’ Kreševo. “Nemetal’’ Visoko. Fabrika cementa Lukavac. “Progres’’ Kladanj. “Bosna-azbest’’ Bosansko Petrovo Selo. “Hemoprodukt’’ Doboj – Grapska i “Union. godine. Serije u fondu: 1.impex’’ Sarajevo. RZ Istraživanje i razvoj.Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1969. 01. skice i nacrte za pojedine pogone tvorničkih zgrada i postrojenja. Zajednički poslovi Kombinata. Historijat stvaraoca fonda: U toku svoga postojanja (na osnovu preuzete građe) Preduzeće je imalo više statusnih promjena. koje su djelovale kao OOUR-a.

. njemački Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1901. Kasnije je u ovoj tvornici obnovljen prostor za vrenje ugljične kiseline i izgrađena tvornica tištenog (presovanog) kvasca. Količina građe: 41 knj. – 1979. “Pivara’’Diničarsko društvo u mješovitoj svojini sa p. te finansijsko-računovodstvena dokumentacija). – 1942.o. srpski. 21 reg. Opšta dokumentacija 2. godine izgrađena “Prva bosanska fabrika špirita i rafinerija Alios Grauaug”.. 36 pov. srpski. Fischal i sinovi”. 201 .. hrvatski.Jezik u građi: bosanski.(?) Historijat stvaraoca fonda: U Kreki je 1887. Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/’’P’’T Vremenski raspon građe: 1925. Serije u fondu: 1. dokumentacija organa upravljanja. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1884. 148 fasc. Od 1901. Finansijsko-računovodstvena dokumentacija Valorizacija fonda: 4 Fond može poslužiti kao pomoćni izvor za istraživanje rada i razvoja industrije na regiji Tuzla./88.. Dokumentacija organa upravljanja 3. 46 biltena. Jezik u građi: bosanski. godine ova fabrika posluje pod nazivom Prva bosanska fabrika špirita i rafinerija “M. 12 audiokaseta (25 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži građu nastalu u radu službi i organa upravljanja DD “Pivara’’ Tuzla (opšta arhiva.

Tehnička dokumentacija 3. ista je više puta rekonstruisana i modernizovana čime je znatno povećan kapacitet proizvodnje. 1926 fasc. 161 sv. glavne. hrvatski. Projektna dokumentacija Valorizacija fonda: 4 S obzirom da građa predstavlja samo dio fonda – projektnu dokumentaciju. programe investicione izgradnje. . – 1979. Količina građe: 505 knj. godine. studije proizvodnje i upotrebe soli. a osnovna njena djelatnost je proizvodnja piva i bezalkoholnih pića. statističke proračune. 93 kut. Do danas. godine poslovala je kao pogon Sarajevske akcionarske pivare. njemački. Od 1893. Serije u fondu: 1.. ateste.? 202 .. Rudnik soli “Tušanj’’ Dioničko društvo Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/RS “T’’ T Vremenski raspon građe: 1934. laboratorijska ispitivanja. uputstva i metode otkopavanja soli.Historijat stvaraoca fonda: DD “Pivara’’ Tuzla osnovana je 1884. geološke izvještaje. investicione projekte.. uputstva. Zapisnici i zaključci Radničkog savjeta 2.. idejne i osnovne projekte. Kao DD radi od 1991. Jezik u građi: bosanski. 148 pov.. projekte na njemačkom i poljskom jeziku. poljski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1946. može poslužiti kao pomoćni izvor za proučavanje rada i razvoja rudnika na području Tuzle i Bosne i Hercegovine. i u svom radu je imala više statusnih promjena. 57 reg. građevinske dnevnike. srpski. zapisnike Radničkog savjeta. industrijske karte. kvalitet i asortiman proizvoda. elaborate. (80 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži dokumentaciju koja se odnosi na djelovanje i rad Rudnika soli “Tušanj’’ u Tuzli i to: projektnu i tehničku dokumentaciju. godine. prevode tehničke dokumentacije itd. situacione planove.

ali isti nije realizovan.d. izgradnja poslovnih prostorija. normativna akta. Po završetku dubljenja izvoznog okna završena je i prva faza otvaranja Rudnika soli Tušanj. Godine 1952. Predmet poslovanja je proizvodnja slane vode. ugovori o individualnoj stambenoj izgradnji). a 1962. reprodukcionog materijala. godine mijenja naziv u Rudnici soli “Tuzla’’ sa sjedištem u Tuzli. godine. koji je počeo djelovati 01. 70 reg.Historijat stvaraoca fonda: U 1937. materijali. – 1998. godine. kadrovskih poslova (ugovori o stipendiranju učenika i studenata. godine integrisao sa Fabrikom sode Lukavac i formirao Kombinat pod nazivom Sono-hemijski kombinat “SODASO’’ Tuzla. 3. disciplinska odgovornost). Rudnik soli i solane Tuzla se 1969. godine donesena je odluka da se na ležištu u Tušnju otvori Rudnik soli Tušanj i 1948. Serije u fondu: 1. kartoni LD-a. ugovori i rješenja za stanove. kartice obustava). 01. gasa i soli kao osnovna. do 1952. 2. Sarajevo – Podružnica “Termoelektrana Tuzla’’ Tuzla Signatura fonda: BiH – ATKT/’’E’’ BiHS – P“T’’T Vremenski raspon građe: 1959. računovodstva i finansija (glavne knjige. 5.. 1970. Rješenjem Predsjedništva Vlade NRBiH broj 326 osnovano je Preduzeće pod nazivom RUDNIK KAMENE SOLI “TUŠANJ’’ TUZLA pod privrednim rukovodstvom Narodnog odbora grada Tuzla. 188 pov. opreme kao i prodaje vlastitih nus proizvoda i usluga kao pomoćna i projektovanje geoloških istražnih i rudarski građevinskih radova trećim licima i prevoz robe motornim vozilima u javnom drumskom saobraćaju za potrebe trećih lica kao sporedna djelatnost. 4. kamene soli i istraživanje nafte. koja je trajala od 1949. do 1967. privredni sporovi. stambenih objekata i proizvodnja građevinskih materijala za svoje potrebe. U toku svoga rada Preduzeće je imalo više statusnih promjena – 1959. Količina građe: 214 knj. zaključci. Zapisnici i materijali organa upravljanja Pravna služba Društveni standard Služba za kadrovske poslove Služba finansija Služba računovodstva 203 . U periodu od 1951. godini izrađen je projekat otvaranja rudnika soli. pravne službe (samoupravna opća akta. nabavka potrebnih sirovina. Po završetku II svjetskog rata 1946. isplatne liste. odluke). godine su izvršena dubinska bušenja na mjestu izvoznog okna. društvenog standarda (otkup stanova. Javno preduzeće “Elektroprivreda’’ BiH d. (50 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži građu organa upravljanja (zapisnici. godine mu se pripaja Solane “Kreka’’ i dobija naziv Rudnici soli i solana “Tuzla’’ u Tuzli. materijali i ugovori o školovanju radnika). godine u sastavu Solane Tuzla djelovao je Rudnik kamene soli Tušanj u izgradnji.. 6.

(0. godine započela je izgradnja kondenzacionog bloka i dva protutlačna bloka za tehnološku paru za Fabriku sode u Lukavcu i ostalu industriju. godine na novoj lokaciji u Bukinju. Rješenje o osnivanju Termoelektrane “Lukavac’’ u izgradnji sa sjedištem u Tuzli doneseno je 1959. Ideja o razvoju većih energetskih kapaciteta u Tuzlanskom bazenu datira od 1946.) JP Elektroprivreda BiH.) Termoelektrana “Tuzla’’ u Tuzli (1964. Sarajevo – Podružnica “Termoelektrana’’ Tuzla (1994. srpski. Jezik u građi: bosanski.) RO Termoelektrana “Tuzla’’ u Tuzli (1977. 4. a 1947. tehnološke pare i toplinske energije za potrebe grijanja Tuzle i Lukavca. godine kada je planirana izgradnja TE Lukavac. Termoelektrana u izgradnji “Lukavac’’sasjedištem u Tuzli (1959.3 d/m) 204 .Valorizacija fonda: 3 S obzirom da građa predstavlja samo dio fonda (građa općih poslova.) Historijat stvaraoca fonda: Proizvodnja električne energije u Tuzlanskoj regiji datira od 1905. godine i izgradnja počela 1960. godine kada je izgrađena Termoelektrana snage 2. Količina građe: 1 kut.d. – Promjene naziva stvaraoca fonda: 1. tehnička i projektna dokumentacija. može poslužiti kao pomoćni izvor za proučavanje rada i razvoja rudnika na području Tuzle i Bosne i Hercegovine. Tvornica kože Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/TKT Vremenski raspon građe: 1949. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1959. završni računi i M4 obrasci su ostali kod imaoca zbog operativnosti).) OOUR Termoelektrana “Tuzla’’ u sastavu RO “Elektroprivreda BiH’’ Sarajevo (1974. godine Preduzeće dobija naziv “Termoelektrana Tuzla’’. d. 3. a 1961. Osnovna djelatnost je proizvodnja električne energije.7 MW u Kreki isključivo za potrebe Rudnika lignita Kreka i Solane Kreka. 5. 2.

godine osnovano je Preduzeće “Kožar”. Gradskog narodnog odbora Tuzla i obućar Tošo Mihajlović. Serije u fondu: 1. popise materijala potrebnog za rad Tvornice i iznose dodijeljenih kredita od Ministarstva industrije i rudarstva NR Bosne i Hercegovine. Preduzeće drvne industrije “Krivaja’’ Zavidovići Signatura fonda: BiH-ATKT/PDI’’K’’ Za Vremenski raspon građe: 1955. postavljanje i otpuštanje radnika i njihove obaveze.. Jezik u građi: bosanski. .1949.Sadržaj fonda: Fond sadrži dopise Glavne direkcije kože i obuće Ministarstva industrije i rudarstva NR Bosne i Hercegovine Sarajevo kojima je regulisan kompletan rad preduzeća. godine. a na temeljima ove Tvornice. Do 1941. Državnog preduzeća za kožu. Posljednji vlasnik Tvornice kože Arnošt Landa je dobio mnoga priznanja za svoj rad. Historijat stvaraoca fonda: Radionica za preradu kože u Tuzli prerasla je u Tvornicu kože 1924. Količina građe: 48 knj. 1949. na poziv jednog od suvlasnika. godine kada je. 1 fasc. vrijedan je izvor za proučavanje rada i djelovanja ove Tvornice na području Tuzle. ali se uz velika zalaganja obezbjeđivala najnužnija količina prerađene kože tuzlanskim obućarima radi izrade cipela i čizama za potrebe NOVJ. došao iz Praga majstor Arnošt Landa. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1924. Personalna arhiva Valorizacija fonda: 3 S obzirom da građa predstavlja samo dio fonda. U toku rata bila je otežana nabavka kože i materijala za preradu. Likvidaciju je izvršila Komisija u čijem sastavu su bili članovi Ministarstva narodne odbrane. zakonske propise. (1. srpski. godine u Tvornici je unaprijeđena proizvodnja i radila je uspješno.5 d/m) 205 . Opšta arhiva 2. obrazovanje. Tvornica kože je prestala sa radom 1949.

Sadržaj fonda: Fond sadrži perspektivni plan razvoja Preduzeća. srpski. dokumentaciju o radu organa upravljanja (Radnički savjet. Orašje. 33 fasc. (270 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži: finansijsku dokumentaciju (završni računi. Finansijska dokumentacija 206 . Količina građe: 7.175 reg. Lopare. 469 omota. Također je preuzet registraturski materijal iz perioda 1992. projekte.725 knj.. godine a odnosi se na izvode platnog prometa. U fondu se nalaze i knjige iskaza površina. Odžak. blagajne. Han Pijesak. – 1995. Serije u fondu: 1. zaštitne i privatne). Ugljevik.. Knjige opisa površina i šuma Valorizacija: 3 S obzirom da građa predstavlja samo dio fonda. – 1995. Derventa. planova drvarenja i prodaje drvne mase iz 1923. M-4 obrasci). Serije u fondu: 1. Modriča. vrijedan je izvor za proučavanje rada i djelovanja ovoga Preduzeća. Bratunac. ? Javno preduzeće “Elektroprivreda’’ BiH dd Sarajevo – Podružnica “Elektrodistribucija’’ Tuzla Signatura fonda: BiH – ATKT/’’E’’ BiHS – P’’ED’’ T Vremenski raspon građe: 1946. Bijeljina. Zvornik. Zavidovići. Teslić. Maglaj. 1. Tešanj. hrvatski. projektnu dokumentaciju. Dokumentacija organa upravljanja 2. Srebrenica. Vlasenica. Olovo. dokumentaciju iz sektora pravnih poslova. Upravni odbor). Bosanski Brod. platne liste. Prnjavor. 10 kut. Doboj.. njemački Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1955. Projekti za gradnju “Kamionske ceste’’ 2. opisa šuma (servitutne. kompenzacije itd. Bosanski Šamac. Šekovići. i dokumentaciju Tehničke službe Distributivnih područja: Brčko. lokaciju i dozvolu za gradnju “Kamionske ceste Bijesnica – Milan planina’’. Žepče. Jezik u građi: bosanski.

godine izgrađena Termoelektrana u Kreki za isključive potrebe Rudnika lignita Kreka i Solane Kreka. Knjige Valorizacija fonda: 3 Fond može poslužiti kao izvor za proučavanje djelovanja i rada ove privredne grane. Elektroprivredno distributivno preduzeće “Vladimir Perić Valter’’ Sarajevo. – Historijat stvaraoca fonda: Na osnovu informacija iz Radne organizacije za distribuciju električne energije “ElektroTuzla’’ Tuzla sa neograničenom solidarnom odgovornošću evidentirano je: Danom osnivanja preduzeća smatra se 31. Jezik u građi: bosanski. kada je rješenjem Vlade NR Bosne i Hercegovine br. Elektroprivredno-distributivno preduzeće “Slapovi na Uni’’ Bihać. pod nazivom Elektroprivrednodistributivno preduzeće “Elektro-Tuzla’’ u Tuzli (registrovano kod Okružnog privrednog suda u Tuzli rješenjem Fi br. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: PrP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1946. godine osnovano je Elektroprivredno preduzeće “Elektrodistribucija BiH’’ Sarajevo. godine).1945. Na osnovu odluka radnika na zborovima od 27.1947.3. Rješenjem Izvršnog vijeća SR Bosne i Hercegovine IV-2 br.1970. Takav status Termoelektrana je zadržala sve do 31. nastalo je Združeno elektrodistributivno preduzeće “Elektrodistribucija BiH’’ Sarajevo u čiji je sastav ušlo svih pet preduzeća kao Organizacije u sastavu.1963. srpski. godine. aprila 1947. 1973. Mostar i Tuzla. godine. godine i ugovora o osnivanju od 30. godine osnovano Električno preduzeće Tuzla sa sjedištem u Kreki i kao takvo registrovano rješenjem Ministarstva industrije i rudarstva NR Bosne i Hercegovine br. 508 od 22.1973. Na osnovu referenduma od 10. jula 1970. Elektroprivredno-distributivno preduzeće “Elektro-Hercegovina’’ Mostar i Elektroprivredno – distributivno preduzeće “Elektro-Tuzla’’ Tuzla. aprila 1947. u koje su se udružila 22 OOUR-a iz SR Bosne i Hercegovine i 3 zajednice OOUR-a Banja Luka.07. Pismo u građi: latinica. godine i Samoupravnog sporazuma o udruživanju u Radnu organizaciju od 29.1945. godine sklopljenog između: Elektroprivredno-distributivno preduzeće “Elektro-Banja Luka’’ Banja Luka.862/63 od 22. Združeno elektrodistributivno preduzeće “Elektrodistribucija BiH’’ Sarajevo sa organizacijama u sastavu je postojalo od 1. 12. decembra 1973. godine. godine do 31. godine.12.12.167/63 od 18 07.04. Tehničke službe 4. a zatim je do 31. godine bila u sklopu Elektrobih.08. godine osnovana je organizacija od do tada postojećih preduzeća: Elektroprivrednog-distributivnog preduzeća “Vlasenica’’ u Vlasenici i Termoelektrane na Oskovi u Banovićima.1963.12. Dosijei radnika 5. januara 1971. Tako je na osnovu odluka radnika na zborovima radnika osnovana Zajednica osnovnih organizacija udruženog rada “Zajednica 207 . 34368 od 24. hrvatski. iako je 1905. i 28.

1977. aprila 1977. hrvatski Pismo u građi: latinica 208 . 12. godine. “Elektro-Vlasenica’’ Vlasenica. 13 fasc. – 2000. 197 reg. 1973. “Elektro-Tuzla’’ Tuzla. godine sa OOUR-a. potpisanog 2. 4. DD “Union’’ u stečaju Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/’’U’’T Vremenski raspon građe: 1977. Količina građe: 46 knj. Serije u fondu: 1. februara 1977.d. godine. Sarajevo. Kod stvaraoca i imaoca je ostala dokumentacija koja je još uvijek operativna. a sadrži statute. godine. ugovore o kupoprodaji. akta o statusnim promjenama.. sporazume. prenos i distribuciju električne energije “Elektroprivreda Bosne i Hercegovine’’ Sarajevo. Radna organizacija za distribuciju električne energije “Elektro-Tuzla’’ Tuzla nastala je udruživanjem OOUR-a po osnovu Sporazuma o udruživanju zaključenog 28. rješenja o rasporedu na radna mjesta. M-4 obrasce. Jezik u građi: bosanski..Elektro-Tuzla’’ Tuzla u koju su se udružili OOUR-i: “Elektro-Brčko’’ Brčko. pravilnike. U sadašnjem statusnom obliku. Produžnica “Elektodistribucija’’ Tuzla djeluje od 1995. “Elektro-Izgradnja’’ Tuzla.. 2 rolne priznanja (25 d/m) Sadržaj fonda: Fond je necjelovit. matičnu knjigu radnika. platne liste. računovodstveno-knjigovodstvenu dokumentaciju. a u njen sastav ulaze poslovnice sa prostora Tuzlanskog kantona. 2. a odnosi se na Podružnicu Tuzla i Poslovnice sa prostora Tuzlanskog kantona koje djeluju u sastavu “Elektrodistribucije” Tuzla. JP “Elektroprivreda BiH’’ d. Ova Zajednica je postojala od 31. kada je na osnovu referenduma i Samoupravnog sporazuma o udruživanju radnih organizacija. došlo do formiranja Složene organizacije udruženog rada za proizvodnju. srpski. Opšta i pravna dokumentacija Personalna dokumentacija Finansijsko-računovodstvena dokumentacija Osnovne knjige evidencije Valorizacija fonda: 4 Fond može poslužiti kao pomoćni izvor za proučavanje rada i razvoja industrije obuće na regiji Tuzla. u čiji sastav je ušlo 13 radnih organizacija. lične kartone radnika. popisne liste. godišnje planove. 3. godine do 31.03. “Elektro-Doboj’’ Doboj. personalna dosijea. 17 pov.. marta iste godine i kao takva postoji od 1.

dokumentacije rada organa upravljanja (Radnički savjet. Jezik u građi: bosanski. – 2007. srpski. godine. dokumentacije koja se odnosi na arhivu protokola. Upravni odbor. 161 reg. Arhiva protokola Organi upravljanja Finansijska dokumentacija Dosijei radnika Knjige Valorizacija fonda: 3 Fond može poslužiti kao izvor za proučavanje djelovanja i rada ove privredne grane. a kao DD od 1991. izvodi. a dio koji se odnosi na stečaj ostao je kod stečajnog upravnika i po završetku postupka predaće se nadležnom sudu. 5. Od 1978. godine preuzeta u Arhiv. 3. nalozi). godine “Union’’ je radio kao SOUR. 792 dosijea (38 d/m) Sadržaj fonda: Fond se sastoji od: finansijske dokumentacije (završni računi. 28 pov. – 2000. platne liste. Serije u fondu: 1. dosijea radnika. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja 209 .. Historijat stvaraoca fonda: Na osnovu uvida u preuzetu građu vidljivo je da je osnovna djelatnost ove Fabrike bila proizvodnja obuće. Skupština). 19 fasc. 2. DD “BOSANKA’’ u stečaju KLADANJ Signatura fonda: BiH – ATKT/“B’’Kl Vremenski raspon građe: 1960. blagajne.. 4.Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1977. Građa je 2000.. Količina građe: 101 knj.. kartoni LD-a. i knjiga osnovnih evidencija.

DOO “Tuzko’’ Tuzla 3. godine. godine. DOO “ZINA’’ Tuzla 210 . realizacije. 275 fasc.. Količina građe: 5 knj. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1978. ugovore sa poslovnim partnerima. Promjene naziva stvaraoca fonda: 1. Finansijska dokumentacija 3. ulazne i izlazne fakture. M4 obrasce. dosijea radnika i matične knjige. U maju mjesecu 2004. (16 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži: dokumentaciju organa upravljanja. Historijat stvaraoca fonda: “Bosanka’’ Kladanj radi i stvara građu od 1960. godine kada je izvršen upis u sudski registar Rješenjem br. – 2007. – 2007. 161 reg. U/I1637/91. od 30. stručnog kolegija. kalkulacije. Serije u fondu: 1. nalozi za knjiženje. Dokumentacija organa upravljanja i komisija 2.07. finansijske kartice.. kartone LD-a. U statusnom obliku Dioničko društvo djeluje od 1991. sindikata. blagajnu. – 2006. srpski. Osnovna djelatnost preduzeća je proizvodnja sportske opreme.1991.Vremenski raspon stvaraoca fonda: 1960. DD “Proleter’’ Tuzla 2. godišnje popise. U toku svog rada “Bosanka’’ je imala više statusnih promjena. Matične knjige radnika Valorizacija fonda: 4 Fond može poslužiti kao izvor za proučavanje djelovanja i rada ove privredne grane. godine otvoren je stečajni postupak. Fabrika konfekcije “ZINA’’ DOO u stečaju Tuzla Signatura fonda: BiH – ATKT/FK “Z’’ T Vremenski raspon građe: 1978. Dio dokumentacije koja je neophodna za vođenje stečajnog postupka ostao je kod imaoca. Jezik u građi: bosanski. komisija.

dosijei radnika i radne knjižice). nalozi). finansijski dnevnici. 2007.).Historijat stvaraoca fonda: Fabrika je u toku svoga postojanja imala više statusnih promjena i promjena naziva. upravni odbor). 1 kesa. godine otvoren je stečajni postupak. Jezik u građi: bosanski. 01.. zatim DOO “Tuzko’’ (1988. narudžbenice. 99 reg. – 2006. radne odnose (rješenja o sistematizaciji radnih mjesta. prestanku radnog odnosa. 17 kov. 27 fasc. srpski.). Serije u fondu: 1. 11 blok. naredbe. i knjige osnovnih evidencija. Opća i pravna dokumentacija Organi upravljanja Radni odnosi Finansijska dokumentacija Knjige Valorizacija fonda: 4 Fond može poslužiti kao izvor za proučavanje djelovanja i rada ove privredne grane. – 2002. – 2004. (24 d/m) Sadržaj fonda: Fond se sastoji od dokumentacije koja se odnosi na: opće i pravne poslove. DOO za proizvodnju i promet konfekcije “KLOTEX’’ u stečaju Klokotnica. – 1987. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1985. isplate. rad organa upravljanja (sjednice savjeta. 2.) i na kraju kao DOO “ZINA’’ (2002. odluke. blagajnički izvještaji.. – 2004. finansijske poslove (završni računi. 3 kut. Količina građe: 1 knj. 3.. kartoni LD-a.. analitika LD-a. 4... Doboj Istok Signatura fonda: BIH – ATKT/“K’’Klo DI Vremenski raspon građe: 1985. 5. Prvo je radila kao DD “Proleter’’ (1978. a Rješenjem Općinskog suda u Tuzli od 10. ? 211 .

dosijea sa kompletnom dokumentacijom radnika. Količina građe: 67 knj. projekte i programe geološkog istraživanja. 5. Jezik u građi: bosanski. ali i za rješavanje ličnih prava. godine radi kao OOUR “Bušenje i odvodnjavanje’’. dopise iz sektora opštih i tehničkih poslova. 16 sv. Serije u fondu: 1. izvršena je privatizacija.. dokumentaciju o radu organa upravljanja (Radnički savjet. Od 1977. 212 . 2. 3. Godine 2001. Sektor opštih i pravnih poslova Sektor organa upravljanja Finansijska dokumentacija Stambena dokumantacija Knjige Valorizacija fonda: 4 Fond može poslužiti kao izvor za proučavanje geoloških istraživanja. Od 1991. Upravni odbor. blagajna.. glavna knjiga. elaborate o izvršenim bušenjima. 38 pov. KIF-KUF. Skupština dioničkog društva. istraživanja rudnih polja i bušenja. a stečaj 2004. bruto-bilansi. – 2005. Historijat stvaraoca fonda: Osnovna djelatnost je geološko-istražno bušenje. (20 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži finansijsku dokumentaciju (završni računi. izgradnje.“GEOBUŠENJE’’ dd u stečaju Tuzla Specijalizovano za geološka bušenja Signatura fonda: BiH – ATKT/”G’’T Vremenski raspon građe: 1972. godine prerasta u samostalnu RO “GEOBUŠENJE’’. 3 fasc.). a 1986. godine. kartice stambenih kredita. M-4 obrasci). srpski. godišnje kartice obračuna LD-a. djelovodne protokole. 109 reg. 4. hrvatski Pismo u građi: latinica. liste LD-a...(?) – 2005. godine radi kao MP “GEOBUŠENJE’’ dd. ćirilica Arhivistička infotmativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon stvaraoca fonda: 1972.

. 4. Jezik u građi: bosanski. ugovori i dokumentacija koja se donosi na stambenu oblast). M-4 obrasci. kadrovske poslove (personalna dosijea. a od 09.03.“DRINJAČA’’ DD u stečaju Kladanj Preduzeće za primarnu i finalnu obradu drveta Signatura fonda: BiH – ATKT/“D’’Kl Vremenski raspon građe: 1947. fakture itd). do 24. itd. Pismo u građi: latinica. 5 fasc.02. do 31. Ipak. 3. 151 pov. Od 25. Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1946. najveći dio građe odnosi se na finansijsku dokumentaciju (platne liste. završni računi. 213 .1947.1955. arhiva protokola. blagajne. U osnovnom kartonu naznačeno je da je stvaralac građe djelovao od 1946.1947.– 2005. srpski..03.1958. Sektor opštih i pravnih poslova Sektor organa upravljanja Kadrovski sektor Finansijski sektor Knjige Valorizacija fonda: 3 Fond može poslužiti kao izvor za proučavanje djelovanja i rada ove privredne grane.. hrvatski. dokumentacija iz oblasti radnih odnosa). Količina građe: 101 knj. arhiva Radničkog savjeta. knjige protokola). godine kao Drvno industrijsko preduzeće “Pilana’’.02. izvodi. 209 reg. 2. rad organa upravljanja (zapisnici organa upravljanja. 605 dosijea (50 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži dokumentaciju koja se odnosi na: opće poslove (pravilnici. Historijat stvaraoca fonda: Na osnovu dostupnih podataka stvaralac je imao više statusnih promjena i transformacija u toku svog rada i djelovanja. godine do 08..12. 5.1955. LD kartoni. godine kao Sresko privredno preduzeće. – 2005.). pravne poslove (sudski sporovi. Serije u fondu: 1.

Rješenjem Kantonalnog suda u Tuzli br.d. godine U julu 2002. Kladanj nastalog podjelom Šipad d. pokrenut je stečajni postupak. a nastalog transformacijom DP “Sokolina’’ Kladanj. 14 fasc.1998.godine stvaralac djeluje kao Drvno industrijsko preduzeće “Drinjača’’. godine izvršen je upis organizovanja Preduzeća za preradu i finalnu obradu drveta “Drinjača’’ d.d. 2002. godine kao Preduzeće drvne industrije “Konjuh’’..d. godine. godine izvršen je upis osnivanja Preduzeća za mehaničku preradu drveta “Drinjača’’ d.05. Pogon mehaničke prerade Kladanj. 4. 214 .10. Jezik u građi: bosanski. 3. – 2004. Kladanj. U/I-1839/98 od 16.d. srpski. Rješenjem Kantonalnog suda U Tuzli br. “Sokolinatrans’’ d. u sastavu “Sokolina’’ Kladanj. 192 reg. Rješenjem br. 07. finansijsko–računovodstvene i personalne dokumentacije.18/01 od 17. 04/1-038/98. 34 pov. “Sokolina’’ Kladanj na četiri samostalna pravna subjekta-dionička društva i to: Šumarsvo “Miljevica’’ d. “Drinjača’’ d. knjiga zapisnika i dokumentacije opštenarodne odbrane. 1998.St. Serije u fondu: 1. Šipad DOO “Partizan’’ u stečaju Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/Š’’P’’T Vremenski raspon građe: 1949. a na osnovu saglasnosti Ministarstva poljoprivrede.. a od 1959. 6 sv. šumarstva i vodoprivrede TPK br. – 2002. 5. godine.d. Količina građe: 39 knj... (25 d/m) Sadržaj fonda: Fond se sastoji od opće-pravne. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1949. Opšta dokumentacija Organi upravljanja Radni odnosi Finansijsko-računovodstvena dokumentacija Dokumentacija opštenarodne odbrane Valorizacija fonda: 4 Fond zbog svog sadržaja i sačuvanosti može poslužiti za istraživanje prilika u razdoblju djelovanja stvaraoca.1991. Kladanj i “TMN Starić’’ d.09. U/I-1876/91 od 18. ali i za rješavanje ličnih prava.d. 2. Kladanj. od 18. osnovnih knjiga evidencije. Kladanj.d.

. 86 dosijea (20 d/m) Sadržaj fonda: Fond se sastoji od opće. 215 . 253 fasc.Historijat stvaraoca fonda: Šipad DOO “Partizan’’. egzistira od 1949. “Sokolinatrans’’ dd Kladanj. godine izvršen je upis osnivanja “Starić’’ DD Preduzeće za proizvodnju masivnog namještaja i galanterije Kladanj. ? Historijat stvaraoca fonda: Na osnovu dostupnih podataka može se konstatovati slijedeće: Imalac djeluje od 1979. Od 1981. Količina građe: 87 knj. Jezik u građi: bosanski. Šumarstvo “Miljevica’’ dd. izvršen je upis brisanja “ŠIPAD’’ dd “Sokolina’’ Kladanj uslijed podjele na 4 preduzeća i to: dd TMN “Starić’’... – 2002. te dokumentacije organa upravljanja i rukovođenja. izvršen je upis organizovanja “ŠIPAD’’ DD “Sokolina’’ Kladanj nastalog spajanjem društava: “Sokolina’’ Holding dd Kladanj. Godine 1998. finansijske i personalne dokumentacije. 121 reg. godine kao RJ TMN “Starić’’ u sastavu “Drinjača’’ Kladanj. srpski. – 2002. godine. 14 pov. pravne. godine djeluje u sastavu RO “Konjuh’’ Živinice. ali i za rješavanje ličnih prava. kadrovske. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: PrP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1977. TMN “Starić’’ dd Kladanj. Valorizacija fonda: 4 Fond zbog svog sadržaja i sačuvanosti može poslužiti za istraživanje prilika u razdoblju djelovanja stvaraoca... do 1989. “STARIĆ’’ DD u stečaju Kladanj Tvornica masivnog namještaja Signatura fonda: BiH-ATKT/TMN’’S’’ Kl Vremenski raspon građe: 1977. a kod stvaraoca je ostao dio dokumentacije koja se odnosi na stečajni postupak. 1 kov. “Šumarstvo’’ dd Kladanj i “Drinjača’’ Kladanj. 2 sv. Godine 1996. “Sokolinatrans’’ dd i “Drinjača’’ te je izvršen upis Preduzeća za finalnu i primarnu preradu drveta dd TMN “Starić’’ Kladanj. a 1991.. uz više statusnih promjena. godine. Starić u sastavu “Sokolina’’ Holding Kladanj nastalog transformacijom DP “Sokolina’’ Kladanj. Arhivska građa je preuzeta od Stečajne uprave 2004.

ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1946. popise uginuća i tova pojedine stoke. otpisa. hrvatski Pismo u građi: latinica. – 1950. godine. a 5. spiskova potrebne i postojeće radne snage.Glavna direkcija poljoprivrednih dobara Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/GDPD’’P’’T Vremenski raspon građe: 1946. ? Historijat stvaraoca fonda: Septembra mjeseca 1946. (1.2 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži naređenja Ministarstva poljoprivrednih dobara BiH Sarajevo. godine osnovano je Državno poljoprivredno dobro Novo Selo u Bijeljinskom srezu. premještaja i unapređenja radnika i slično. – 1950. površine pojedinih dobara. Opšta dokumentacija 2. Personalna dokumentacija Valorizacija fonda: 4 Fond može poslužiti kao pomoćni izvor za istraživanje rada i razvoja poljoprivrednih dobara i Glavne direkcije poljoprivrednih dobara koja je osnovana od strane Ministarstva poljoprivrede Vlade NR Bosne i Hercegovine.Poljoprivreda. na prijedlog Ministra poljoprivrede. vodoprivreda i šumarstvo “Posavina’’ . novembra 1949. količinu sjemena za pojedine kulture. srpski. Jezik u građi: bosanski. popise nedostataka na poljoprivrednim dobrima kao i dogradnje istih. Serije u fondu: 1. izvještaje pojedinih dobara i preduzeća o utrošku hrane za stoku. Vlada NRBiH je donijela Uredbu o osnivanju Glavne direkcije poljoprivrednih dobara “Posavina’’ sa sjedištem 216 . Količina građe: 6 kut.

Količina građe: 6 knj. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: nesređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon stvaraoca fonda: (?) “SPREČA’’ D. “Krajina’’ Bosanska Krupa.. srpski. Kravica. Na čelu Direkcije je bio glavni direktor koji je sa rukovodiocima osnovnih organizacionih jedinica sačinjavao kolegij Glavne direkcije i rukovodio njegovim radom. Količina građe: 78 knj. Direkcija je za poljoprivredna dobra nabavljala opremu. hrvatski. 407 reg. Dragosevac i Paklenik). hranu za stoku. dokumentaciju iz sektora opštih. – 1949..D. Livno. kartoni LD-a. fakture). odluke Stručnog odbora). a izvještaje sa poljoprivrednih dobara proslijeđivala je Ministarstvu poljoprivrede Sarajevo. Državno preduzeće za priplod i uzgoj svinja “Jadar” Vlasenica Signatura fonda: BiH – ATKT/DPPUS’’J’’ V Vremenski raspon građe: 1948. i osnovne knjige evidencije. U okviru ove Direkcije radili su: 1) Državna poljoprivredna dobra: “Rodoljub Čolaković’’ Bijeljina.. Propise o organizaciji i radu Direkcije donosio je Ministar poljoprivrede. Jezik u građi: bosanski. 3) Državno ribarsko preduzeće “Sanićani’’ Banjaluka. pravnih i kadrovskih poslova. dokumentaciju koja se odnosi na organe upravljanja (Radnički savjet. odluke Nadzornog odbora.u Tuzli. Modriča. 217 . Upravni odbor. (1 d/m) Sadržaj fonda: Pošto fond nije obrađen i primljen je u potpuno nesređenom stanju. “Motajica’’ Srbac. 474 dosijea (58 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži finansijsku dokumentaciju (završni računi. 2) Preduzeće za uzgoj svinja “Sava’’ Brčko. Pismo u građi: latinica. u stečaju Donje Vukovije – Kalesija Signatura fonda: BiH – ATKT/“S’’ DV Ka Vremenski raspon građe: 1959. 30 fasc. platne liste. zahvalnice. Kupres. sjeme za sijanje i sl. “Jadar’’ Vlasenica i “Grmeč’’ Banjaluka. 56 pov. – 2005. izvodi. “Cerik’’ Brčko. blagajne. “Čelaruša’’ Derventa i “Butmir’’ Ilidža.. uvidom u građu istog utvrđeno je da se sastoji od razne dokumentacije koja se odnosi na rad Državnog preduzeća “Jadar’’ i Uprave prasilišta koje su djelovale u okviru njega (Vlasenica.. Prnjavor.. 3 kut. odluke Skupštine dioničara.

U sastavu PTK radi kao RO pod nazivom Poljoprivredno dobro “Spreča’’ Kalesija.Serije u fondu: 1.. 67 fasc. Na osnovu gore navedenog može se konstatovati da je “Spreča’’ tokom svog rada i postojanja imala nekoliko statusnih promjena i transformacija. ugovori i odluke o dodjeli. godine. 2. investicije.. zapisnici i odluke organa upravljanja. godine otvoren je stečajni potupak. glavne zbirne knjige i knjige osnovnih sredstava. godine javlja se naziv SOUR PTK Poljoprivredno preduzeće “Spreča’’ Kalesija. a u junu 2005. 7 kut. završni računi. Historijat stvaraoca fonda: Na osnovu uvida u Zapisnike Vanjske službe Arhiva TK o pregledu i stanju registraturne građe vidljivo je da “Spreča’’ radi od 1959. 4. a čine je: normativna akta. Količina građe: 78 knj. Na Zapisniku iz 1995. – 2005. kupovini i otkupu stanova. 244 reg. Javno preduzeće za vodoprivrednu djelatnost “Spreča” DD Tuzla Signatura fonda: BiH – ATKT/VD’’S’’T Vremenski raspon građe: 1952. Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon stvaraoca fonda: 1959. a od 1971. (38 d/m) 218 . Opći i pravni poslovi Organi upravljanja Kadrovska dokumentacija Finansije Knjige Valorizacija fonda: 3 Fond može poslužiti kao izvor za proučavanje djelovanja i rada ove privredne grane. knjige djelovodnog protokola. srpski. godine djeluje u sastavu PTK Tuzla. građu koja se odnosi na dnevnike motrenja Meteorološke stanice Modrac. – 2005. 3. Sadržaj fonda: Fond se sastoji od dokumentacije koja se odnosi na rad i djelovanje Vodoprivrednog preduzeća “Spreča’’ dd Tuzla. opća arhiva. 27 sveski. 5. hrvatski. Pismo u građi: latinica.. platne liste. Jezik u građi: bosanski.

Pod tim nazivom djelovalo je svega dvije godine. godine kada je upisana kod Okružnog privrednog suda Sarajevo pod br.sub. Fl. Tuzla 219 . U/I-1439/05. upisano kao JP za vodoprivrednu djelatnost “Spreča’’ d. Tuzla. jer je već 1991.09. godine kada je kod Okružnog privrednog suda u Tuzli pod br. Sarajevo.d. godine izvršen novi upis kod istog suda (rješenje br.2005. U/I-695/77 kao RO “Vodoprivreda Bosne i Hercegovine’’ sa ograničenom supsidijarnom odgovornošću sa osnovnim organizacijama udruženog rada Sarajevo – “Spreča’’ OOUR za vodoprivredne djelatnosti Tuzla.1974. godine.Serije u fondu: 1. 3.1987.09. Historijat stvaraoca fonda: Javno preduzeće za vodoprivrednu djelatnost “Spreča’’ d.d.1989. rješenjem br. Nova promjena izvršena je 02.o.1977. kod Osnovnog suda udruženog rada Sarajevo pod br. Posljednja zabilježena promjena izvršena je 27. Pismo u građi: latinica. Tuzla osnovano je na Osnivačkoj skupštini 04.1954. 5.1954.08. Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon stvaraoca fonda: 1954.07. godine kada je rješenjem Osnovnog suda udruženog rada Tuzla br.06. U/I-778/87. hrvatski.U/I-1532/91) kojim je preduzeću promijenjen naziv u MVP “Spreča’’ d. U/I-418/89 u registar ustanova upisana kao DP VP “Spreča’’ Tuzla. upisana “Spreča’’ kao OOUR za vodoprivredne djelatnosti Tuzla u okviru SOUR-a “Vodoprivreda Bosne i Hercegovine’’ Sarajevo – RO za izgradnju i održavanje vodoprivrednih i hidrograđevinskih objekata “Hidrorad’’ sa osnovnim organizacijama o. Kao takvo djelovalo je do 30. Promjena u registraciji zabilježena je 1966. 155/74. Godine 1965.09. Jezik u građi: bosanski. godine kada je rješenjem br. Opća i pravna služba Služba organa upravljanja Kadrovska služba Finansije Knjige Valorizacija fonda: 3 Fond može poslužiti kao izvor za proučavanje djelovanja i rada ove privredne grane. Nove promjene u statusu preduzeća desile su se 11. 2. godine kada je kod Općinskog suda Tuzla. 4.02. Fl. U registar Vodnih zajednica kod Uprave za vodoprivredu NR Bosne i Hercegovine upisana je 21. spominje se kao Vodna zajednica tuzlanskog bazena “Spreča’’. 38/66 upisana kod Okružnog suda u Tuzli kao Vodoprivredno preduzeće “Spreča’’ Tuzla sa skraćenim nazivom “Vodo-Spreča’’.d. godine kao Vodna zajednica Spreča. upisano Vodoprivredno preduzeće Spreča sa potpunom odgovornošću Tuzla. srpski. Nova preregistracija izvršena je 28. godine kada je.

Stupari. Vranovići. decembra 1929. Šumska uprava Kladanj sa katastarskim opštinama: Kladanj. – 1941. ? Historijat stvaraoca fonda: Na osnovu Zakona o šumama. godine (“Sl. Gojakovići. Slivne. od 23. Količina građe: 4 knj. Musići. Šumska uprava Olovo sa katastarskim opštinama: Olovo. 23 kut. Brateljevići. hrvatski Pismo u građi: latinica. a upravljanje državnim šumama će se od šumarskih referenata 220 .Šumska uprava Kladanj* Signatura fonda: BiH-ATKT/ŠUKl Vremenski raspon građe: 1926. Serije u fondu: 1. Kriva Rijeka i Ponijerka 2. Dole. Tuholj. Krajšići. godine kao organ Kraljevske direkcije šuma u Sarajevu. novine Kraljevine Jugoslavije’’ br. srpski. Gurdići. od 21.. novine Kraljevine Jugoslavije’’ br. Kruševo. a može poslužiti za istraživanje zemljišnog fonda po katastarskim opštinama i za rješavanje imovinskih prava pravnih i fizičkih lica. Prijanovići i Bijelo Polje Valorizacija fonda: 3 Fond je necjelovit. Ravne. 307-CXXXI/29). Petrovići. godine prestali su da važe ranije doneseni zakoni vezani za ovu oblast (“Sl. Brloške. 99-XXI/36). Berisalići. Na osnovu ove Uredbe dat je rok za provedbu nove teritorijalne raspodjele svih direkcija šuma prema šumskoprivrednim i saobraćajnim prilikama. Uredbom o organizaciji Ministarstva šuma i rudnika i područnih ustanova i o upravi državnim šumama i državnim rudarskim preduzećima. Kraljevska šumska uprava u Kladnju radila je od 1926. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1926. Noćajevići. Mladovo-Olovci.5 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži molbe i rješenja o dodjeli uzurpiranog državnog zemljišta. Drecelj. Jezik u građi: bosanski. – 1941. a odložene su po katastarskim opštinama. osnovana je Direkcija šuma u Tuzli. Tarevo. aprila 1936. Kovačići. Gojsalići. (5.

sreskih načelstava prenijeti na šumske uprave koje će se postepeno osnivati. Petrovići. Sarači. Brateljevići. Godine 1939. Šumska uprava Zvornik Signatura fonda: BiH-ATKT/ŠUZ Vremenski raspon građe: 1935. Ministarski savjet je usvojio i odobrio prijedlog Ministra šuma i rudnika da u sastav Direkcije šuma u Tuzli uđu šumske uprave u Brčkom.. Prnjavor (interesna sfera Dubnica. Drecelj. 17 kut. usvojio i odobrio rješenje Ministra šuma i rudnika o razgraničenju između Direkcije šuma u Sarajevu i Tuzli (“Sl. Srebrenici. a odloženi su po katastarskim opštinama. hrvatski Pismo u građi: latinica.Šumska uprava Zvornik koju čine: 1. Tuzli. Bijeljini.5 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži molbe i rješenja o dodjeli državnog zemljišta. Vranovići. na osnovu Uredbe o organizaciji Ministarstva šuma i rudnika. Tuholj. razne dopise i prepiske nižih i viših organa vlasti i sl. (4. srpski. Upravna opština Zvornik. Berisalići. ? 221 . Rainci. Kalesija i 2. a može poslužiti za istraživanje zemljišnog fonda po katastarskim opštinama i za rješavanje imovinskih prava pravnih i fizičkih lica. Zvorniku. Kruševo. Stupari. – 1941. Tarevo. 174XLII/36). Gurdići.. Gojakovići. novine Kraljevine Jugoslavije’’ br. Kalesija i Prnjavor) Valorizacija fonda: 3 Fond je necjelovit. 127-XLIII/39). Musići. Šetići Tabaci. Zavidovićima. Sapna. Prijanovići i Bijelo Polje. Jezik u građi: bosanski. Upravi šumskih dobara Kladanj pripadala je Šumska uprava Olovo sa katastarskim opštinama Olovo. Kozluk. Mladovo-Olovci. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1935. Derventi i Gračanici (“Sl. Kozluk. Vozući. Kriva Rijeka i Ponijerka i Šumska uprava Kladanj sa katastarskim opštinama Kladanj. Kladnju. Serije u fondu: . Miljanovci. Dole. Brloške. Sprečanska opština sa katastarskim opštinama: Skočići. Tesliću. Kovačići. novine Kraljevine Jugoslavije’’ br. Ravne. – 1941. Krajšići. Količina građe: 8 knj. Olovu. Han-Pijesku. Ministarski savjet je. Noćajevići. Slivne. Gojsalići. Vlasenici.

Državno šumsko gazdinstvo Živinice Signatura fonda: BiH-ATKT/DŠG Ž Vremenski raspon građe: 1945. Derventi i Gračanici (“Sl. prodaja šumskih i šumsko-industrijskih proizvoda i sva privredna djelatnost u cilju racionalnog iskorištavanja šuma. potrajno iskorištavanje glavnih i sporednih šumskih proizvoda. hrvatski Pismo u građi: latinica. Vozući. ali uvidom u građu utvrđeno je da se isti sastoji od dokumentacije koja se odnosi na dopise. Zvorniku. Tesliću. Kalesija i Prnjavor). nije obrađen. platne liste i račune šumskih manipulacija Brčko. Ministarski savjet je usvojio i odobrio prijedlog Ministra šuma i rudnika da u sastav Direkcije šuma u Tuzli uđu šumske uprave u Brčkom. Šumsku upravu Zvornik činile su Upravne opštine Zvornik. Vlasenici. Bijeljina i Živinice. a ovom odlukom upravljenje se prenosi na šumske uprave koje će se postepeno osnivati i predstavljati osnovne upravne i finansijske jedinice za ekonomisanje državnim šumama. Bijeljini. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SA Stepen sređenosti: nesređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: (?) Historijat stvaraoca fonda: Predmet poslovanja je bio upravljanje. Olovu. Kozluk. podizanje. novine Kraljevine Jugoslavije’’ br. Rainci. lovna i ribolovna privreda. Han-Pijesku. kao i objekata vezanih za šumu. Jezik u građi: bosanski. (3. Valorizacija fonda: 4 Fond je fragmentaran. prepisku. Kladnju. Sapna. Količina građe: 10 kut. a može poslužiti za istraživanje rada i djelovanja stvaraoca. raspise. Kozluk. Prnjavor (interesna sfera Dubnica. ali i za rješavanje ličnih prava.Historijat stvaraoca fonda: Godine 1936. – 1951. Do tada su državnim šumama upravljali šumarski referenti sreskih načelstava. Šetići Tabaci. Kalesija i Sprečanska opština sa katastarskim opštinama: Skočići. Zvornik. Tuzli. srpski. Šumska uprava u Zvorniku je radila u sastavu Direkcije šuma Tuzla. Miljanovci. Srebrenici. melioracija i zaštita šuma i šumskih zemljišta. Sarači.8 d/m) Sadržaj fonda: Fond je primljen u Arhiv u potpuno nesređenom stanju. 222 . Zavidovićima. 174-XLII/36).

ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: nesređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: (?) Trgovina i Zanatstvo Trgovačko preduzeće Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/TPT Vremenski raspon građe: 1945. 6 kut. Finansijska dokumentacija 3.5 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži platne liste. Bosanski Šamac. hrvatski Pismo u građi: latinica. mjesečne planove. Olovo. srpski. – 1952.. (2. (0. Knjige Valorizacija fonda: 4 223 . Orašje. arbitraže i sl. Gradačac i Gračanica). Opšti spisi 2. Količina građe: 3 knj. “Uzor”. Količina građe: 1 kut.“Poljoprivredni magazin’’-Zemaljsko preduzeće za snabdijevanje poljoprivrede proizvodnim sredstvima . Trgovačkih preduzeća ONO-a Tuzla (Bijeljina. opštu arhivu. “ZE-MA” i “Bosnaplod.Filijala Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/“PM’’ FT Vremenski raspon građe: 1947. Ugljevik.4 d/m) Jezik u građi: bosanski.” Serije u fondu: 1. i djelovodne protokole Trgovačkog preduzeća “Izvor”.

(?) “Duvan’’ Preduzeće za promet duvanom. Brčko. – 1953.(?)– 1952. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: nesređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1949. Knjige Valorizacija fonda: 4 Fond je fragmentaran. Jezik u građi: bosanski. Jezik u građi: bosanski. Količina građe: 4 knj. (2. Opšta dokumentacija 2. Gradačac. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: nesređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1945..Fond zbog svog sadržaja i sačuvanosti može poslužiti za istraživanje prilika u razdoblju djelovanja stvaraoca. srpski. šibicama i vrijednosnicama Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/“D’’ PPDŠV T Vremenski raspon građe: 1947. ? Historijat stvaraoca fonda: Savez RVI Jugoslavije – Centralni odbor osnovao je 26. a može poslužiti za istraživanje rada i djelovanja stvaraoca. Bratunac i Tuzla). Zvornik. godine preduzeće pod nazivom: “Duvan’’ Preduzeće za promet duvanom. Bosanski Šamac. srpski. šibicama i vrijednosnicama na teritoriji Oblasti 224 . hrvatski Pismo u građi: latinica. Serije u fondu: 1.5 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži opštu dokumentaciju Direkcije Tuzla i platne liste kupoprodajnih stovarišta (Bijeljina. Finansijska dokumentacija 3. 12 fasc. ali i za rješavanje ličnih prava. maja 1949. – 1953. Kladanj. Modriča. ali i za rješavanje ličnih prava.

Bosanski Šamac.2 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži dokumentaciju koja se odnosi na osnivanje Društva (rješenje o upisu u sudski registar) i dokumentaciju koja je nastala u toku predstečajnog i stečajnog postupka. Tešanj. juna 1949. Modriča. predato Glavnom odboru Saveza RVI za Bosnu i Hercegovinu.tuzlanske sa sjedištem u Tuzli. Bosanski Brod. taksenim. “Salkić-prom’’ DOO Gračanica Signatura fonda: BiH-ATKT/’’SP’’G Vremenski raspon građe: 1993. Preduzeće je u svom sastavu imalo 18 stovarišta (Bijeljina. 02. 225 . – 2002. Opšti spisi Valorizacija fonda: 4 Fond zbog svog sadržaja i sačuvanosti može poslužiti kao pokazatelj djelovanja ovoga Društva i načina vođenja stečajnog postupka. na osnovu rješenja Saveza RVI Jugoslavije – Centralni odbor od 27.o. godine. Lopare. “Omermax’’ DJL sa p. Gračanica. srećkama državne lutrije. Osnivanje je odobrio Ministar trgovine i snabdijevanja FNRJ 13. Bratunac. – 2004. u stečaju Srebrenik Signatura fonda: BiH-ATKT/DJL’’O’’S Vremenski raspon građe: 1997. poštanskim i drugim vrijednosnicama. Maglaj. odnosno prestanka rada ovakve vrste Društva. Serije u fondu: 1. Kladanj. (0. – 2004. Tuzla i Zvornik) i 57 maloprodavnica. 1951. Preduzeće je. Doboj. kao i drugom papirnatom robom. Teslić. Jezik u građi: bosanski. Odžak. a nalazilo se pod upravom Glavne uprave za privredu Saveza RVI za BiH. srpski. Količina građe: 1 reg. cigar-papirom. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1997. šibicama. Brčko. Predmet poslovanja Preduzeća bila je trgovina duvanom. godine.

do 2002. periodični izvještaji. godine. 97 reg.godine. dosijea radnika. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1993. ugovori o radu i djelu. 69 reg. odluke. dosijea radnika).5 d/m) Sadržaj fonda: Fond nije potpun i preuzet je od stečajne uprave 2002. pravnu i kadrovsku dokumentaciju (dokumente o osnivanju. – 2002. 2. – 2010. 10 fasc. “Inspire’’ DOO Tuzla . rješenja. (8. a sadrži dio opšte dokumentacije. izvodi. srpski. djelovodni protokol. blagajna. a djelokrug rada je trgovina na veliko i malo. blagajnu. Historijat stvaraoca fonda: DOO “Salkić-prom” je radio od 1993. 226 . Opšta dokumentacija Kadrovska dokumentacija Finansijska dokumentacija Knjige Valorizacija fonda: 4 Fond može poslužiti kao izvor za proučavanje rada i djelovanja ovoga Društva.). Jezik u građi: bosanski. glavna knjiga. izvještaje. naloge i sl. registraciji i preregistraciji.za proizvodnju.. opću.. godišnji izvještaj o poslovanju). carinska dokumentacija. 4. ugovore i finsijsko–računovodstvenu dokumentaciju (periodične obračune.Količina građe: 3 knj. završne račune. promet i usluge Signatura fonda: BiH-ATKT/PPU “I’’ T Vremenski raspon građe: 2006. 3. (11 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži finansijsku dokumentaciju (ulazne i izlazne fakture. kalkulacije. M4.. nalozi za knjiženje. Količina građe: 2 knj. Serije u fondu: 1.

Tuzla od strane američke firme Inspire LLC. godine osnovana je firma “Inspire’’ d.o. godine i Poslovna jedinica Srebrenica – 2007. (9 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži opštu arhivu. 2006. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 2006. U okviru firme osnovane su dvije poslovne jedinice i to: Poslovna jedinica Sarajevo – 2006. godine Sud je donio pravosnažno rješenje.za zbrinjavanje komunalnih i industrijskih otpadaka Signatura fonda: BiH-ATKT/ZKIO “SM’’T Vremenski raspon građe: 1997. 08. 2010. 227 . a dio građe je ostao kod imaoca do okončanja likvidacionog postupka. “SUD-MULL’’ DOO Tuzla . – 2010. podnio Općinskom sudu Tuzla zahtjev za likvidaciju. Sudskim rješenjem broj 032-0-Reg-06-000949 od 12. Kadrovska dokumentacija 3. srpski. Inspire je 29. – 2005. godine. Finansijska dokumentacija Valorizacija fonda: 4 Fond može poslužiti kao izvor za proučavanje rada i djelovanja ove vrste djelatnosti. Količina građe: 76 reg. Historijat stvaraoca fonda: Osnovna djelatnost je dizajn software-a i hardware-a za ručne EEG uređaje i primjena ovog dizajna u prototipe.o. Jezik u građi: bosanski. Opća i pravna dokumentacija 2. finansijsko-računovodstvenu i projekat. a 13. Valorizacija fonda: 4 Fond može poslužiti kao izvor za proučavanje rada i djelovanja ove vrste djelatnosti. 06.Serije u fondu: 1.2010.06.

evidencije zaposlenog osoblja. finansijsku dokumentaciju (platne liste. 4.. Serije u fondu: 1. izvodi banke. završni računi. planove.o. kartoni LD-a. Tuzla u stečaju Stambeno preduzeće za investiciono i tekuće održavanje zajedničkih dijelova zgrada. Količina građe: 18 knj. Historijat stvaraoca fonda: Društvo se bavilo zbrinjavanjem industrijskih i komunalnih otpadaka. (19 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži dosijea radnika. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1997. ali može poslužiti za proučavanje djelovanja i rada ove ustanove kao i za rješavanje ličnih prava. 2.. knjige stanarina. srpski. – 2005. 194 reg. matične knjige zaposlenih. Napomena: Veći dio dokumentacije nakon stečajnog postupka preuzela je novoformirana Općinska služba za stambene poslove (radi daljeg obavljanja poslova stambene problematike u Općini Tuzla). godine došlo do promjene vlasništva. blagajna) itd. Za vrijeme svoga rada Društvo je imalo jednu statusnu promjenu – kada je u toku 2005. otkupom PET ambalaže i svih vrsta plastike i papira. izvještaje.o. – 2008. 228 . stanova i poslovnih prostora. inženjering i usluge Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/“T-S’’ T Vremenski raspon građe: 1967. odluke Upravnog odbora. M-4 obrasci. Opća i pravna dokumentacija Personalna dokumentacija Finansijsko-računovodstvena dokumentacija Knjige Valorizacija fonda: 4 Vrijednost fonda je umanjena zbog nepotpunosti. 3. “TUZLA – STAN’’ d.Jezik u građi: bosanski. 14 pov.

godine kada mijenja naziv u Javno stambeno preduzeće Tuzla. 8. –2009. 2. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: PrP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1966. do 1981. a stečajni postupak je otvoren Rješenjem Općinskog suda u Tuzli 2009. do 1998. 1 kov.o. 229 . godine postoji i radi kao Stambeno preduzeće kada postaje Radna zajednica u okviru SIZ-e stanovanja Tuzla.. Kao JP Direkcija za obnovu i izgradnju radi od 1994. godine radi kao Stambeno preduzeće “Tuzla-stan’’ d. a 1991. godine. godine pod nazivom JP Zavod za izgradnju i uređenje grada Tuzle.. “Agroprom’’ DD u stečaju Zvornik – Sapna Signatura fonda: BiH-ATKT/”A’’Z-Sa Vremenski raspon građe: 1994. 4. kao samostalno preduzeće. Stambeno preduzeće Radna zajednica SIZ-e stanovanja SIZ stanovanja Tuzla Opštinski zavod za izgradnju Tuzla JP Zavod za izgradnju i uređenje grada Tuzle JP Direkcija za obnovu i izgradnju Tuzla Javno stambeno preduzeće Tuzla Stambeno preduzeće “Tuzla-stan’’ d. Od 1966. 3.Jezik u građi: bosanski.o. pravne.o.. finansijsko-računovodstvene i personalne dokumentacije. Promjene naziva stvaraoca fonda: 1.5 d/m) Sadržaj fonda: Fond nije potpun i sastoji se od opšte. 5. do 1973. Od 2003. 7.o. hrvatski Pismo u građi: latinica.. Tuzla Historijat stvaraoca fonda: Na osnovu uvida u Primopredajni zapisnik vidljivo je da je “Tuzla-stan’’ u toku svoga rada i djelovanja imao više statusnih promjena. građevinskih knjiga i osnovnih knjiga evidencije. (9. Količina građe: 25 knj. 69 reg. Od 1976. – 2001. godine radi kao SIZ stanovanja Tuzla kada mijenja naziv u Opštinski zavod za izgradnju Tuzla. 16 fasc. 6. srpski.

obračuni radnika i povjerilaca. ? Historijat stvaraoca fonda: DD “Agroprom’’ je prije ratnih zbivanja 1992. Serije u fondu: 1. Ovo Preduzeće se bavilo trgovinom ulja za motorna vozila. Bavio se trgovinom.Serije u fondu: 1.godine preuzeta u Arhiv od Stečajne uprave DD”Agroprom”. Opšta dokumentacija 2. ugovori. sudski sporovi. . Količina građe: 2 knj. 18 reg. godine radio u okviru RO “UPI’’. Knjige 230 . – 1995. ali je dokumentacija koja se odnosi na likvidacioni postupak ostala kod stvaraoca (blagajna. – 2001. Knjige Valorizacija fonda: 4 Fond može poslužiti kao izvor za proučavanje rada i djelovanja ovoga Društva. godine je registrovan i radio samostalno. (2. “Optima Lubricants’’ Doo Tuzla Signatura fonda: BiH – ATKT/“OL’’T Vremenski raspon građe: 2000.3 d/m) Sadržaj fonda: Fond se sastoji od finansijsko-račuvodstvene i dokumentacije iz sektora opće-pravnih poslova. a odnosi se na rad i djelovanje Doo “Optima Lubricants’’ Tuzla. otkupom i prodajom poljoprivrednih proizvoda i izvođenjem građevinskih radova.2002. Građa je 2003. ali i za rješavanje ličnih prava. Finansijska dokumentacija 3. srpski. Jezik u građi: bosanski.. Opća i pravna dokumentacija 2. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1997. a od 1997. Finansijsko-računovodstvena dokumentacija 3. zemljišno-knjižna dokumentacija).

– 2002. 1801 dosije. matične knjige radnika. srpski. srpski. narudžbenice. 3. knjige osnovnih sredstava itd.. Količina građe: 118 knj. blagajne. hrvatski Pismo u građi: latinica.). Jezik u građi: bosanski. 2 diskete (128 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži dokumentaciju koja se odnosi na opće i pravne poslove. – 2004. 113 fasc. “ŽIVINICEPROMET’’ DD u stečaju Živinice Signatura fonda: BiH – ATKT/“ŽP’’ Ž Vremenski raspon građe: 1948. Zbor radnika. pečate i osnovne i pomoćne knjige evidencija (djelovodni protokoli.Valorizacija fonda: 4 Fond može poslužiti kao izvor za proučavanje djelovanja i rada ove privredne grane. platne liste.. izvodi). projekte. 5 paketa. 10 kov... Serije u fondu: 1.. elaborate. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja 231 .. 22 omota. 2. 689 reg. Opća i pravna dokumentacija Organi upravljanja i rukovođenja Radni odnosi Finansijska dokumentacija Knjige Valorizacija fonda: 3 Fond može poslužiti kao izvor za proučavanje djelovanja i rada ove privredne grane. hrvatski. Radnički savjet.. na radne odnose i personalnu dokumentaciju. 166 pov. 5. indeksi. štambilje. 16 sv. direktor). na rad organa upravljanja i rukovođenja (Upravni odbor. 4. finansijske kartice. Jezik u građi: bosanski. 11 kut. finansijske poslove (završni računi. Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 2000. kartoni LD-a.

Zbor radnika. Opća i pravna dokumentacija Organi upravljanja Radni odnosi Finansijska dokumentacija Knjige Valorizacija fonda: 3 Fond može poslužiti kao izvor za proučavanje rada i djelovanja ove privredne grane. 3. radne odnose (rješenja. Transport. 266 reg. – 2002.. U toku svoga rada preduzeće je doživjelo više transformacija i promjena naziva. rad organa upravljanja (Radnički savjet. 23 sv. PIO prijave i odjave radnika. finansijski dnevnici. (38 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži dokumentaciju koja se odnosi na opće i pravne poslove. te DD “Živinicepromet’’ kao pravni sljednik TZK “Trgozad’’ Živinice. srpski. “DISTRIBUTIVNI CENTAR’’ DD u stečaju Gračanica Signatura fonda: BiH – ATKT/«DC»G Vremenski raspon građe: 1976. Robna kuća i RZZP. 14 fasc. godine ovo preduzeće poslovalo u sastavu SOUR-a PTK Tuzla kao RO “Živinicepromet’’ sa OOUR-ima: Malprom. 2. i osnovne i pomoćne knjige evidencija. Količina građe: 33 knj. kartoni i podaci o radnicima. 1 kov. narudžbenice.. analitičke kartice. Velpos.. Jezik u građi: bosanski.. do 1991. nalozi). finansijske poslove (završni računi. 232 . 80 pov.Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: (?) Historijat stvaraoca fonda: “Živinicepromet’’ je mješovito trgovačko preduzeće čija je osnovna djelatnost bila trgovina roba široke potrošnje na veliko i malo. odluke organa upravljanja).. blagajnički izvještaji. isplate. 5. zatim kao DTP “Živinicepromet’’ u sastavu PTK Tuzla. 4. Serije u fondu: 1. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: (?) – 2002. kartoni LD-a. dosijei radnika). Gramog. Tako je u periodu 1962.

“Distributivni Centar’’ p. godine otvara se stečajni postupak nad Trgovinskim preduzećem za spoljnu i unutrašnju trgovinu na veliko i malo d. Jezik u građi: bosanski. Sadrži platne liste i rješenja o postavljenju službenika. St.Historijat stvaraoca fonda: Rješenjem Kantonalnog suda Tuzla br.2002. Gračanica. “Zemaljski proizvod’’ . Opšta i finansijska dokumentacija Valorizacija fonda: 4 Fond je....PT Vremenski raspon građe: 1952.d. Serije u fondu: 1. 15/02 od 16. 5 pov. kako zbog svog sadržaja. – 1958. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: nesređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: (?) “Gradnja’’ DOO Preduzeće za izvođenje radova u građevinarstvu Srebrenik u stečaju Signatura fonda: BiH – ATKT/“G’’ S Vremenski raspon građe: 1968. (1 d/m) Sadržaj fonda: Fond nije potpun. Količina građe: 1 kut.12. Količina građe: 12 knj.. male vrijednosti i može poslužiti kao pokazatelj o radu i postojanju ovoga preduzeća. srpski.o. – 2003. registraturski je sređen i dobro sačuvan. 7 sveski. 203 pov. 51 blok (65 d/m) 233 . 301 reg.Trgovina poljoprivrednim proizvodima Sarajevo – Predstavništvo Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/“ZP’’TPPS . tako i zbog sačuvanosti.. 4 fasc.

o. matične knjige radnika. srpski. dijela dokumentacije organa upravljanja – zapisnici Radničkog savjeta.o. Osnovna djelatnost Društva bila je izvođenje radova u građevinarstvu. Zbora radnika. Upravnog odbora. Količina građe: 17 knj. 242 dosijea (8 d/m) Sadržaj fonda: Fond se sastoji od: dijela opće i pravne dokumentacije. pravilnici. 5. 4. analitičke kartice. osnovne i pomoćne knjige evidencije. hrvatski. dijela dokumentacije Izvršnog odbora personalnih dosijea radnika i dokumentacije vezane za stečaj. finansijske dokumentacije – LD kartoni. blagajne.. a sastoji se od: dijela opće i pravne dokumentacije – arhiva protokola.. 234 . 3.Sadržaj fonda: Fond sadrži dokumentaciju koja se odnosi na rad i djelovanje firme “Gradnja’’ Srebrenik. platne liste. dijela finansijske dokumentacije (LD kartoni. u stečaju Tuzla Signatura fonda: BiH – ATKT/“I’’T Vremenski raspon građe: 1977. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon stvaraoca fonda: (?) “IZOLACIJA’’ d. Sektor opštih i pravnih poslova Sektor organa upravljanja Finansijska dokumentacija Projekti Knjige Valorizacija fonda: 4 Fond može poslužiti kao izvor za proučavanje djelovanja i rada ove privredne grane.. projekti i građevinski dnevnici. blagajne). – 2009. završni računi. 2. 36 reg. 5 pov. Serije u fondu: 1. Pismo u građi: latinica. Jezik u građi: bosanski. obračunske liste. upis u sudski registar. ugovori.

izvodi. matične knjige radnika i personalna dosijea. blagajne. Dosijea radnika 3. 15 fasc. M-4 obrasci. hrvatski Pismo u građi: latinica.. dokumentaciju i knjige o dioničarima. 2.Serije u fondu: 1. 3. U statusnom obliku kao DOO “Izolacija’’ radilo je od 1995. 46 reg. 272 dosijea (13 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži finansijsku dokumentaciju (završni računi. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: (?) Historijat stvaraoca fonda: Preduzeće je radilo od 1972. godine. Knjige 235 . 4.. fakture). Jezik u građi: bosanski. godine i u toku svoga rada imalo više transformacija. platne liste. Serije u fondu: 1. – 2004. kartoni LD-a. “CENTRAL’’ dd u stečaju Tuzla Signatura fonda: BiH – ATKT/“C’’ T Vremenski raspon građe: 1966.. srpski. Sektor opštih i pravnih poslova Sektor organa upravljanja Finansijska dokumentacija Dosijei radnika Valorizacija fonda: 3 Fond može poslužiti kao izvor za proučavanje djelovanja i rada ove privredne grane. Količina građe: 75 knj. Osnovna djelatnost Društva bila je termo i hidro-izolacija objekata. Finansijska dokumentacija 2.

knjige itd.. – 2005. Ugovore o poslovnoj saradnji.Valorizacija fonda: 3 Fond može poslužiti kao izvor za proučavanje djelovanja i rada ove privredne grane. odluke. a u martu 2005. bravarski.. (4 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži normativna akta. 2. 3. tehničku dokumentaciju (projekti. srpski. Količina građe: 3 knj. OOUR “Održavanje’’ i OOUR “Metalskih radnika’’. 4. limarski i dimnjačarski. 12 pov. 24 reg. a u sastav istog ulazili su OOUR “Građevinar’’. Serije u fondu: 1. hrvatski Pismo u građi: latinica. Jezik u građi: bosanski. godine pod nazivom RO Zanatsko preduzeće “Central’’ Tuzla. stolarski. Tokom svog rada i postojanja stvaralac je imao više statusnih promjena i transformacija. dopisi i zapisnici o građevinskim radovima. “Progres’’ Tuzla . – 1987. Normativna akta Materijali sa sjednica Finansijska dokumentacija Tehnička dokumentacija Knjige Valorizacija fonda: 4 Fond može poslužiti kao izvor za proučavanje razvoja i djelovanja Zadruge.Zanatska proizvodno-uslužna zadruga Signatura fonda: BiH-ATKT/ZPUZ’’P’’T Vremenski raspon građe: 1980. adaptacija stambene zgrade u poslovnu). godine otvoren je stečajni potupak. građevinski dnevnici. Historijat stvaraoca fonda: Preduzeće je osnovano 1960. Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon stvaraoca fonda: 1960. 236 . molerski. 5. zaključke i druge materijale sa sjednica Zadružnog savjeta i Zbora radnika. M-4 obrasce. Osnovna djelatnost su zanatski radovi u građevinarastvu i to: zidarski. kartone LD-a. ugovore i odluke o dodjeli kredita. dosijea radnika.

Sadržaj fonda: Fond se sastoji od dokumentacije koja se odnosi na opće. Količina građe: 41 knj. 77 pov. pravne. bravarski. limarski.. Serije u fondu: 1. popravak radio i TV aparata. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: (?) Historijat stvaraoca fonda: Djelatnost ove Zadruge obuhvatala je radove: zidarsko-fasaderski. OKTOBAR’’ dd u stečaju Tuzla Signatura fonda: BiH-ATK/“2. montaža i održavanje rashladnih uređaja. hrvatski Pismo u građi: latinica.. 4. prerada i obrada metala i sl. OK’’ T Vremenski raspon građe: 1956. instalacija centralnog grijanja. “2. 2.Jezik u građi: bosanski. hrvatski Pismo u građi: latinica. tesarski. srpski. 5. projekte. – 2009.(?) – 2008. Opći i pravni poslovi Kadrovski poslovi Finansijsko-računovodstveni poslovi Projekti Poslovi ONO i DSZ (40 d/m) Valorizacija fonda: 3 Fond može poslužiti kao izvor za proučavanje razvoja i djelovanja ove privredne grane. ugovore sa poslovnim partnerima. 3. molerskofarbarski. srpski. proizvodnja vijčane robe. kadrovske i finansijskoračunovodstvene poslove. parketarski. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: PrP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1956. 237 . Jezik u građi: bosanski. 333 reg. i na poslove ONO i DSZ. stolarski.

godine radi kao Preduzeće za puteve “2. 5. do 1990. te kasnije kao RO Niskogradnja sa dva OOUR-a i RZZS i to: OOUR za niskogradnju. Oktobar’’. pravilnici. a u 1984.d. 11 sveski.d. 91 fasc. godine nosi naziv DP za niskogradnju “2. – 2004. finansijska dokumentacija platne liste. Tuzla.. Oktobar’’ dd u mješovitoj svojini. 2. 3.Historijat stvaraoca fonda: U toku svog rada stvaralac je imao više statusnih promjena – od 1960.. nalozi za knjiženje. završni računi. 125 reg. matične knjige radnika i zahvalnica. LD kartoni. blagajna. a čine je: dokumentacija o registraciji firme. 2 radne knjižice. hrvatski Pismo u građi: latinica. Opća i pravna služba Služba organa upravljanja Kadrovska služba Finansije Knjige Valorizacija fonda: 4 Fond može poslužiti kao izvor za proučavanje ove privredne grane. Rješenjem Općinskog suda u Tuzli 09. dokumentacija organa upravljanja. godine udruženo je u SOUR “Tehnograd’’ Tuzla. normativna akta. M-4 obrasci. godine uveden je stečajni postupak. izvodi. 01. planovi. Jezik u građi: bosanski. transport i remont u Bukinju i RZZS. Oktobar’’. godini je došlo do reorganizacije pa je RO poslovala bez OOUR-a i RZZS. 4. Stvaralac je zadržao dio dokumentacije koji će biti predat Arhivu po okončanju stečajnog postupka. arhiva protokola. OOUR za proizvodnju asfalta. 74 pov.. 89 omot. a od 1988. strategija odbrane. 31 kov.. a od 1991. srpski. 2008. Količina građe: 22 knj.. Tuzla Signatura fonda: BiH – ATKT/“F’’ T Vremenski raspon građe: 1947. “FRIZER’’ d.. 2 diskete (22 d/m) Sadržaj fonda: Fond se sastoji od dokumentacije koja se odnosi na rad i djelovanje „Frizer“ d. Serije u fondu: 1. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja 238 . personalni dosijei. Od 1974. 1 blok. godine dobija naziv “2. knjige djelovodnog protokola.

sadrži bilanse preduzeća. Finansijska dokumentacija Valorizacija fonda: 4 Fond je.d. a zbog neusklađivanja statusa istog sa odredbama Zakona o privrednim društvima. srpski. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1948. Rješenjem Kantonalnog suda Tuzla br. – ? 239 . godine za “Frizer’’ d.d.Ugostiteljsko preduzeće Signatura fonda: BiH-ATKT/UP’’U’’T Vremenski raspon građe: 1954. Jezik u građi: bosanski. 2005. male vrijednosti i može poslužiti kao pokazatelj o radu i postojanju ovoga preduzeća. godine radio je pod nazivom DP “Frizer’’ Tuzla. Tuzla. od 20. 04. U toku svog rada i postojanja imao je više statusnih promjena.4 d/m) Sadržaj fonda: Fond nije potpun. Tuzla djeluje i stvara građu od 1946. zbog svog sadržaja i sačuvanosti. Od 1990. Tuzla utvrđen je prestanak poslovanja po službenoj dužnosti. godine. Serije u fondu: 1.d. a od 1992. Ugostiteljstvo i Turizam “Ugostitelj’’ Tuzla . godine djeluje u statusnom obliku “Frizer’’ d. “Frizer’’ d. Historijat stvaraoca fonda: Osnovna djelatnost je pružanje brijačko-frizerskih usluga i spoljnotrgovinski promet. Količina građe: 1 kut. – 2005. U/I605/05.Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1946. (0.

Invalidsko ugostiteljsko preduzeće u Tuzli Signatura fonda: BiH-ATKT/IUP T Vremenski raspon građe: 1948. 240 . restorana). Serije u fondu: 1. Jezik u građi: bosanski. Historijat stvaraoca fonda: Rješenjem Zemaljskog odbora ratnih vojnih invalida Bosne i Hercegovine od 09. godine. Opšta dokumentacija Valorizacija fonda: 4 Fond može poslužiti kao izvor za proučavanje djelovanja i rada ove privredne grane. (0. 1948. 22/55. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1948. – 1949. alkoholnih i bezalkoholnih pića. prepiska i računi). Ovo preduzeće je poslovalo pod administrativno-operativnim rukovodstvom Zemaljskog odbora ratnih vojnih invalida BiH.Historijat stvaraoca fonda: Ugostiteljsko preduzeće “Ugostitelj’’ osnovano je rješenjem br. osnivanje i vođenje radionica za preradu mesa.). godine (“Sl. a predmet poslovanja bio je vršenje ugostiteljskih usluga. nabavljanje alkoholnih i bezalkoholnih pića i prehrambenih artikala za svoje poslovne i pogonske jedinice. – 1949.4 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži rješenje o osnivanju i ukidanju preduzeća. 01. te dio opšte i finansijske dokumentacije (dopisi. 21909/48. a po odobrenju Ministarstva trgovine i snabdijevanja NR Bosne i Hercegovine. srpski. Količina građe: 1 kut. od strane Gradskog narodnog odbora Tuzla 1948. godine donio Rješenje o likvidaciji ovog Ugostiteljskog preduzeća. Glavni odbor Saveza ratnih vojnih invalida je 1949. osnovano je Invalidsko ugostiteljsko preduzeće u Tuzli čija je osnovna djelatnost bila obavljanje svih vrsta radnji ugostiteljske struke (hotela. list NR BiH’’ br.

dok je dio registraturne građe koja se odnosi na provođenje stečajnog postupka ostao kod predavaoca. 31 pov. srpski. Serije u fondu: 1.. (30 d/m) Sadržaj fonda: Fond se sastoji od opšte finansijske dokumentacije i osnovnih knjiga evidencija. “SLOBODA’’ dd u stečaju Tuzla . 1 fascikla 241 (31 d/m) . godine.. – 2004. godine. Količina građe: 23 knj. Opšta dokumentacija 2. U svome radu imao je više statusnih promjena. 265 reg. 233 reg. Građa fonda nije cjelovita i preuzeta je u Arhiv od Stečajne uprave 2004. Količina građe: 7 knj. Finansijska dokumentacija 3... hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1960. Jezik u građi: bosanski..“Salines’’ DD u stečaju Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/’’S’’T Vremenski raspon građe: 1960. – 2001. a djelatnost mu je bila uslužna . 42 pov.Preduzeće u mješovitoj svojini za ugostiteljstvo i trgovinu Signatura fonda: BiH – ATKT/“Sl’’T Vremenski raspon građe: 1970. ? Historijat stvaraoca fonda: “Salines’’ je radio od 1960. – 2001. Knjige evidencija Valorizacija fonda: 4 Fond može poslužiti kao pomoćni izvor za proučavanje djelovanja i rada ovakve vrste preduzeća.najvećim dijelom ugostiteljstvo.

godine. dobavljači. 11. 242 . 1991. 4. kao i stečajna dokumentacija). Osnovano je 1962. rad organa upravljanja (Radnički savjet. ? Promjene naziva stvaraoca fonda: 1. – 2004. 5. Serije u fondu: 1. 5. M-4 obrasci. srpski. 6. 3. i knjige osnovnih i pomoćnih evidencija. RSD Poslovna jedinica “Sloboda’’ RO “Sloboda’’ DP “Sloboda’’ PTK Tuzla – Salines . Opća i pravna dokumentacija Organi upravljanja Radni odnosi Stambena dokumentacija Finansijska dokumentacija Knjige Valorizacija fonda: 3 Fond može poslužiti kao izvor za proučavanje djelovanja i rada ove privredne grane. a od 11. 2. Zbor radnika). hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja tvaraoca fonda: 1962. isplate. 2.OOUR “Sloboda’’ DD “Sloboda’’ Historijat stvaraoca fonda: Osnovna djelatnost je ugostiteljstvo i trgovina. nalozi. blagajne. 3. finansijske poslove (završni računi. finansijski dnevnici.Sadržaj fonda: Fond sadrži dokumentaciju koja se odnosi na opće i pravne poslove. Jezik u građi: bosanski. 4. platne liste. godine djeluje pod sadašnjim nazivom. stambene poslove. izvodi. kartoni LDa.

a 2002. Bife “Jezero’’. U Živinicama je registrovan HUTRO “Salines’’ Tuzla OOUR Živinice koji je obuhvatao objekte: Hotel “Konjuh’’. rad organa upravljanja. godine počeo sa radom ugostiteljski objekat “Romanija’’. Serije u fondu: 1. a 1969. Bife “Odmor’’. 5. Količina građe: 82 knj. godini otvoren je Bife “Jezero’’ Šerići. Gostionu “Konjuh’’. godine kada je došlo do udruživanja ugostiteljskih objekata u RO pod nazivom HUTRO “Salines’’ Tuzla. dolazi do preregistracije (OOUR prelazi u DP) i dobija naziv DP “Ugostiteljstvo-Konjuh’’ Živinice. a 1972. Godine 1990. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: PrP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja tvaraoca fonda: 1952. 5 sveski. – 2011. Bife “Spreča’’. U 1971.“Ugostiteljstvo – Konjuh’’ dd u stečaju Živinice Signatura fonda: BiH – ATKT/“U-K’’ Ž Vremenski raspon građe: 1952.. 32 pov. Hotel “Konjuh’’ je otvoren 1974. 3. materijalno-finansijske poslove i knjige stranih i domaćih gostiju kao i boravišne knjige. Opći i pravni poslovi Kadrovski poslovi Organi upravljanja Finansijski poslovi Knjige Valorizacija fonda: 3 Fond može poslužiti kao izvor za proučavanje djelovanja i rada ove privredne grane. godine otvoreni su Bifei “Toplica’’. 13 fasc. godine iz DOO prelazi u DD i posluje pod nazivom “Ugostiteljstvo-Konjuh’’ DD Živinice. srpski.. Bife “Romanija’’. Nova satusna promjena desila se 1996. Jezik u građi: bosanski. 2. Stečajni postupak je otvoren 243 .. pravne i kadrovske poslove. 298 reg. 4. Historijat stvaraoca fonda: U Živinicama je 1952. (25 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži građu koja se odnosi na opće. “Centar’’ i “Dom kulture’’ Živinice. Bife “Toplice’’. 2 kut. Bife “Zdravljak’’ i Bife “Dom kulture’’ Živinice. godine kada iz DP prelazi u DOO. – 2011. godine Gostiona “Bašta’’ Živinice..

. 244 . (3 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži opću. – 2004.. sudsku. Količina građe: 2 knj. – 2004.2004. pravnu. kao i djelovodne protokole i evidencije radnika. Javno preduzeće “Plaže Jezera’’ Modrac u stečaju Lukavac Signatura fonda: BiH – ATKT/“PJ’’ MLu Vremenski raspon građe: 1995. ugostiteljstvo. 3. godine kao i matična knjiga radnika) ostala kod stvaraoca i po okončanju istog bit će predata Arhivu. 2. Serije u fondu: 1. Opća i pravna dokumentacija Finansijska dokumentacija Projektna dokumentacija Knjige Valorizacija fonda: 4 Fond može poslužiti kao izvor za proučavanje djelovanja i rada ove privredne grane. Jezik u građi: bosanski. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička obavijesna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon stvaraoca fonda: 1995. Historijat stvaraoca fonda: Osnovna djelatnost je turizam. sport i ribolov. finansijsku i projektnu dokumentaciju (projekti i skice zemljišta). srpski. godine. a građa je (od otvaranja ovog postupka pa do 2011. 6 fasc. 4. 20 reg.

– 1995. Tako je do 1991. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1979.Saobraćaj. godinu. servis Direkcija za puteve Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/DZPT Vremenski raspon građe: 1979. a od tada radi pod nazivom Direkcija cesta TK Tuzla. turizma i saobraćaja TK. U toku svoga rada Direkcija je imala više statusnih promjena. godine radila kao SIZ za regionalne puteve Tuzla. a od 1994. situacije. Putni fond Okruga Tuzla 3. od 1992. kopiju djelovodnog protokola Ministarstva za promet i komunikacije TPK – Direkcije za puteve Tuzla za 1995. 245 . godine pod nazivom Putni fond Okruga Tuzla. – Promjene naziva stvaraoca fonda: 1. (6 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži finansijsku dokumentaciju (izvodi. Količina građe: 2 knj. Direkcija za puteve Tuzla Historijat stvaraoca fonda: Osnovna djelatnost Preduzeća je održavanje puteva. projekte mostova. blagajna. srpski. godine djeluje u okviru Ministarstva prometa i komunikacija pod nazivom Direkcija za puteve Tuzla... ugovore o građenju. prevoz robe i putnika. fakture). godine imala je status samostalne upravne ustanove. kao upravna ustanova u sastavu Ministarstva Trgovine. Godine 2005. finansijske kartice.. Valorizacija fonda: 4 Fond nije kompletan ali može poslužiti kao pomoćni izvor za proučavanje djelovanja i rada ovakve vrste preduzeća. SIZ za regionalne puteve Tuzla 2. 42 reg. 44 fasc. Jezik u građi: bosanski. u skladu sa izmjenama i dopunama Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave TK Direkcija umjesto ustanove postaje upravna organizacija. hrvatski Pismo u građi: latinica. Do 2003.

Serije u fondu: 1.. Banovićim a. ali može poslužiti kao pomoćni izvor za proučavanje razvoja i djelovanja prevoznih preduzeća na regiji Tuzle. srpski. (4 d/m) 246 . (0. iz “Autoprevoza’’ je izdvojen pogon za saobraćaj (prevoz robe i putnika) i osnovano Gradsko saobraćajno preduzeće Tuzla.3 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži raznu prepisku. ? Historijat stvaraoca fonda: Autosaobraćajno preduzeće “Autoprevoz’’ Tuzla osnovano je 1947. te su mu se. – 1951. – 1957. Zvorniku i Živinicama. hrvatski Pismo u građi: latinica. Osnovna djelatnost ovog preduzeća bila je prevoz putnika u naseljena mjesta sjeveroistočne Bosne i veće centre širom zemlje. Javno preduzeće “Gazela’’ u stečaju Gradačac Signatura fonda: BiH – ATKT/’’G’’Gd Vremenski raspon građe: 1994. rješenja) Valorizacija fonda: 4 Fond nije cjelovit i loše je sačuvan. nakon nekog vremena. rješenja. a imao je svoje punktove u Bijeljini. pripojili prevoznički kapaciteti Kombinata “Boris Kidrič’’ Lukavac i Fabrike sode iz Lukavca. “Autoprevoz’’ se dosta sporo razvijao. godine kao Autosaobraćajna sekcija Državnog autosaobraćajnog preduzeća Sarajevo. 36 reg. – 2002. Količina građe: 1 kut. Količina građe: 2 knj. nešto dokumentacije opšteg sektora.. Jezik u građi: bosanski. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1947. Brčkom.Autosaobraćajno preduzeće “Autoprevoz’’ Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/AUP”A”T Vremenski raspon građe: 1948. Opšta dokumentacija (prepiske. Godine 1957. 6 sv.

zaključke. 2. 177 reg. – 2007. srpski. dokumentaciju o radu organa upravljanja – zapisnike. dokumentaciju iz sektora opštih i pravnih poslova. 20 fasc. Organi upravljanja Personalna dokumentacija Finansijska dokumentacija Knjige Valorizacija fonda: 4 Fond može poslužiti kao pomoćni izvor za proučavanje razvoja i djelovanja prevoznih preduzeća na regiji Tuzle. – 2002. a koja se odnosi na rad i upravljanje JP “Gazela’’.. 274 dosijea (23 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži finansijsku dokumentaciju (završni računi i godišnji obračuni. dosijea radnika i djelovodne protokole. 17 pov. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1991.Sadržaj fonda Fond sadrži osnovne knjige evidencije. Količina građe: 42 knj. Serije u fondu: 1. ? Historijat stvaraoca fonda: JP “Gazela’’ je počela sa radom 1991. “AUTOREMONT’’ DD u mješovitoj svojini prodajno-servisni centar u stečaju Banovići Signatura fonda: BiH – ATKT/“A’’Ba Vremenski raspon građe: 1979. 4.. godine kada je izdvojena iz DP “GRAPS’’. dokumentaciju organa upravljanja. Izvršni odbor. Osnovna djelatnost bila je prevoz robe i putnika. 247 . platne liste. 3. obračuni LD-a. tehnički pregled vozila i popravak putničkih i teretnih vozila.. Jezik u građi: bosanski. M-4 obrasci.. finansijsku i personalnu dokumentaciju. blagajne. računi). Radnički Savjet. Upravni odbor. stambenu dokumantaciju.

Od 06. finansijsku dokumentaciju (završni računi. godine. arhiva protokola). pravnu dokumentaciju (sudski sporovi. 1989. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: (?) Historijat stvaraoca fonda: Osnovna djelatnost je servis i remont drumskih motornih vozila.. 5. 59 pov. periodični obračuni. Jezik u građi: bosanski. arhiva Radničkog savjeta). ugovori i dokumentacija koja se odnosi na stambena pitanja).. 03. 4. Do 31. 2. 1990. 2003. hrvatski Pismo u građi: latinica. Kada je izdvojen iz RO “Litvatrans’’ Banovići 01. platne liste. LD kartoni. 13 fasc. zapisnici Skupštine dioničara. “SOKOLINATRANS’’ Preduzeće za prevoz robe i servis dd u stečaju Kladanj Signatura fonda: BiH – ATKT/“S’’ Kl Vremenski raspon građe: 1965. godine Društvo se nalazi u stečaju. dokumentaciju o radu organa upravljanja (zapisnici Upravnog odbora.Serije u fondu: 1. M-4 obrasci. 239 reg. radi samostalno pod nazivom Preduzeće u društvenoj svojini – Prodajno servisni centar (DPPSC) “Autoremont’’ Banovići. – 2008. godine preduzeće je poslovalo kao RO “Litvatrans’’ Banovići – OOUR “Autoremont i servis’’.. 248 . Količina građe: 24 knj. srpski. 3 sveske. glavne knjige itd). arhiva iz oblasti radnih odnosa). Sektor opštih i pravnih poslova Sektor organa upravljanja Finansijska dokumentacija Stambena dokumentacija Knjige Valorizacija fonda: 3 Fond može poslužiti kao pomoćni izvor za proučavanje razvoja i djelovanja prevoznih preduzeća na regiji Tuzle. kadrovsku dokumentaciju (personalni dosijei. pomoćne knjige evidencija. knjige protokola. Nadzornog odbora. 12. 01. 3. 140 dosijea (37 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži: opću dokumentaciju (normativna akta..

U svome radu imao je više statusnih promjena i transformacija. 5/03 od 23.2000. U/I-1838/98 od 16. 2. godine. PTT Sarajevo – Direkcija Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/PTTS .09. 249 . Do 16. St. godine.03. godine.-1993.1998. 4. Znači da kao poseban pravni subjekt radi od 1998. a djelovao je u sastavu RO “Konjuh’’ Živinice (SOUR “Šipad’’ Sarajevo). Osnovna djelatnost bila je prevoz robe (drveta i finalnih proizvoda) i servis njegovih vozila.1998.06. Jezik u građi: bosanski. godine.09.2003.1999 kao “Miljevica’’ Kladanj. godine otvoren je stečajni postupak rješenjem Kantonalnog suda u Tuzli br. što je utvrđeno Zapisnikom o pregledu građe br. godine radio je pod nazivom DD “Sokolina’’. Količina građe: 23 knj. srpski.Serije u fondu: 1.DT Vremenski raspon građe: 1917. a nastao je podjelom Šipad DD “Sokolina’’ kada je upisan u sudski registar rješenjem br. – 1993. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon stvaraoca fonda: 1965. 3.12. Historijat stvaraoca fonda: Na osnovu dostupnih podataka može se konstatovati da je stvaralac DD “Sokolinatrans’’ radio pod nazivom OOUR “Transservis’’ Kladanj. (2 d/m) Sadržaj fonda: Fond se odnosi na rad i obavljanje poštanskog saobraćaja u periodu 1917. 04-2a-71/00 od 14. – 2008. hrvatski. U junu 2003. Pismo u građi: latinica. a od tada pa do 30. Sektor opštih i pravnih poslova Sektor organa upravljanja Kadrovska dokumentacija Finansijska dokumentacija Knjige Valorizacija fonda: 4 Fond može poslužiti kao pomoćni izvor za proučavanje razvoja i djelovanja prevoznih preduzeća na regiji Tuzle. 5.

ali može poslužiti kao pomoćni izvor za istraživanje rada poštanskog saobraćaja na području regije Tuzla. srpski. 30 pov. 4. (33 d/m) Sadržaj fonda: Fond je nepotpun i odnosi se na rad i djelovanje Društva (opća-pravna akta. finansijskoračunovodstvena i personalna dokumentacija. sastoji se samo od knjiga..Valorizacija fonda: 4 Fond je necjelovit.. hrvatski Pismo u građi: latinica 250 . 126 fasc. 256 reg. – 2005.. 3.. te tehnička dokumentacija i osnovne knjige evidencije). 2 kut. srpski. 2. Jezik u građi: bosanski. Serije u fondu: 1. Opšta – pravna dokumentacija Finansijsko-računovodstvena dokumentacija Personalna dokumentacija Tehnička dokumentacija (projekti) Valorizacija fonda: 4 Fond može poslužiti kao pomoćni izvor za istraživanje rada i razvoja ove vrste institucije na području regije Tuzla. Količina građe: 19 knj. Jezik u građi: bosanski. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: (?) Grafička i izdavačka djelatnost “Grafičar’’ DOO u stečaju Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/”G’’T Vremenski raspon građe: 1973.

blagajnu. fotografije. 5. 3. 9 kut. foto-filmove (negative) i ukoričena izdanja “Fronta slobode’’. 6 kov. platne liste. LD kartone. Upravni odbor. štamparskom i izdavačkom djelatnošću..... M-4 obrasce. 12. a od 02. godine.. Bavio se grafičkom. dokumentaciju o radu organa upravljanja – Zbor radnika. – 2005. i to: finansijsku dokumentaciju – završne račune. blok. 2. Količina građe: 25 knj. 1 kesa. Arhiva protokola Sektor organa upravljanja Finansijska dokumentacija Fotografije Knjige Valorizacija fonda: 3 Fond može poslužiti kao izvor za proučavanje djelovanja i rada ove institucije.Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1946. dokumentaciju arhive protokola. Historijat stvaraoca fonda: DOO “Grafičar’’ Tuzla.. – 2006. 2003. Serije u fondu: 1. uz više transformacija i statusnih promjena. “Front slobode’’ DOO za novinsko-izdavačku djelatnost. srpski.. 4. knjige osnovnih i pomoćnih evidencija. 20. 52 pov. 122 fasc. 134 foto-albuma (25 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži dokumentaciju koja se odnosi na rad i djelovanje “Fronta slobode’’. personalna dosijea radnika. 110 reg. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP 251 . Jezik u građi: bosanski. postoji od 1946. promet i usluge Tuzla u likvidaciji Signatura fonda: BiH – ATKT/“FS’’ T Vremenski raspon građe: 1960. hrvatski Pismo u građi: latinica. izvode. godine započet je stečajni postupak.

Količina građe: 25 knj. 3 pov. ? “Grafocoop’’ DOO u stečaju Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/“G-coop’’ T Vremenski raspon građe: 1991. godine od Stečajne uprave DOO “Grafocoop’’ Tuzla. a ona građa koja je potrebna za okončanje stečajnog postupka biće predata nadležnom sudu. srpski. finansijsko-računovodstvena i personalna dokumentacija).. 94 reg. Serije u fondu: 1. Jezik u građi: bosanski. Finansijsko-računovodstvena dokumentacija 3. Opšta dokumentacija 2.Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1943. – 2006. Građa fonda je fragmentarno sačuvana i preuzeta u Arhiv 2001. Personalna dokumentacija Valorizacija fonda: 4 Fond može poslužiti kao pomoćni izvor za istraživanje razvoja i rada ovakve vrste institucije na području regije Tuzla. 68 fasc. – 2001.. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: (?) Historijat stvaraoca fonda: Osnovna djelatnost kojom se “Grafocoop’’ bavio je grafički inženjering. 252 .. (10 d/m) Sadržaj fonda: Fond je nepotpun i odnosi se na rad i djelovanje Društva (opšta.

Zdravstvo “Medifarm’’ DOO u stečaju Tuzla Signatura fonda: BiH – ATKT/’’M’’T Vremenski raspon građe: 1994. – 1976. Količina građe: 1606 pov. Količina građe: 8 knj. Opća i pravna dokumentacija 2. cerviko i maksilofacijalnu hirurgiju. – 2003. a odnosi se na rad i djelovanje DOO “Medifarm’’ Tuzla.. (175 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži dokumentaciju koja se uglavnom odnosi na historije bolesti: Klinike za hirurgiju. Klinike za dječije bolesti. hrvatski. (5 d/m) Sadržaj fonda Fond se sastoji od opće. Finansijska dokumentacija 4. 31 reg. Radni odnosi 3. grla i nosa. Serije u fondu: 1. srpski. Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: (?) JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Signatura fonda: BiH – ATKT/UKC T Vremenski raspon građe: 1946. Knjige Valorizacija fonda: 4 Fond može poslužiti kao izvor za proučavanje ove grane djelatnosti. pravne. finansijsko-račuvodstvene i personalne dokumentacije i osnovnih knjiga evidencije. Klinike za psihijatriju. Jezik u građi: bosanski. Klinike za zarazne bolesti. 253 . Klinike za interne bolesti. 32 fasc. Klinike za bolesti uha..

– Historijat stvaraoca fonda: Prvi početci organizovanja zdravstvene službe u Tuzli bila je gradnja Hastahane (bolnice) tokom 1873. počela je izgradnje bolničkih kapaciteta na Gradini: prvi hirurški blok. Ortopedsko-traumatološka klinika (1956. godine radi kao Javna zdravstvena ustanova “Univerzitetski klinički centar’’ Tuzla (JZU UKC Tuzla).) i Neurološka klinika (1964. Klinika za otorinolaringologiju i maksilofacijalnu hirurgiju (1954. Klinika za fizikalnu medicinu i medicinsku rehabilitaciju (1959. a od 1982. ordinaciju. grla i nosa.).) 254 . Po dolasku austrougarske vlasti 1886.).). hrvatski Pismo u građi: latinica.) Klinika za zarazne bolesti (1880. godine izgrađena je bolnica kapaciteta 40 bolesničkih kreveta nazvana Opštinska bolnica u Donjoj Tuzli. Interna klinika (osnovana 1919. Klinika za očne bolesti (1954.).). prijemnu ambulantu. godine u Tuzli se osniva Opšta državna bolnica u okviru koje su formirana odjeljenja: hirurško. godine kao RO Klinički medicinski centar Tuzla. bolnica u Slavinovićima i drugi. oktobra 1874.-1874. Godine 1957. cerviko i maksilofacijalnu hirurgiju Valorizacija fonda: 3 Fond može poslužiti kao izvor za proučavanje ove grane djelatnosti.). 5. Odjeljenje za zarazne bolesti. kuhinju i sobu za dva bolničara. 2.). Jedno vrijeme je radilo kao Klinička bolnica Tuzla. interno. Jezik u građi: bosanski. Hirurška klinika (1922. Klinika za plućne bolesti (osnovana 1953. Međutim. Klinika za hirurgiju Klinika za dječije bolesti Klinika za interne bolesti Klinika za zarazne bolesti Klinika za psihijatriju Klinika za bolesti uha. Hastahana je svečano otvorena 17. 6.). Danas je UKC u Tuzli najveća ustanova ovog tipa na području sjeveroistočne Bosne. dermato-venerološko i zarazno. prvi ljekar u Tuzli.) Klinika za kožne i spolne bolesti (1919. Dječija bolnica.Serije u fondu: 1. u čiji sastav ulazi 13 klinika: Klinika za dječije bolesti (osnovana 1952. srpski. Ovo Preduzeće je u svome radu imalo više statusnih promjena. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1886. tek poslije Prvog svjetskog rata 1919. godine koju je započeo dr. Od 1993. Osnovna djelatnost Preduzeća je pružanje zdravstvenih usluga i bolničko liječenje. Mehmed Šerbić. godine. 3. 4. U početku bolnica je imala desetak bolničkih kreveta. Ginekološko-akušerska klinika (1929.) Psihijatrijska klinika (1964.

– 2008. HUTRO “Salines’’ Tuzla OOUR “Bristol’’ Tuzla je registrovan 04. obračunske liste. srpski. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1914. 5 video kas.. 120 dos. a registracija RO Lječilište “Slana banja’’ Tuzla u sastavu SOUR PTK Tuzla izvršena je 28. 4. Serije u fondu: 1. Na osnovu dostupnih podataka ovo Lječilište je imalo više statusnih promjena.12. godine.. (74 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži dio opće i pravne dokumentacije (arhiva protokola.10.1978. godine.1976. Zbora radnika). 2. Hotel “Bristol’’ Tuzla je registrovan 27. personalna dosijea radnika.1981. platne liste. 596 reg. godine).1973. dio dokumentacije organa upravljanja (zapisnici Radničkog savjeta.02. 23 kov. nalozi za knjiženje).“Slana banja’’ DD . normativna akta). 11 pov... 6. Historijat stvaraoca fonda: Lječilište “Slana banja’’ otvoren je kao Balneološki centar 1914. Jezik u građi: bosanski. Jedno vrijeme je pripadalo Hotelu “Bristol’’ Tuzla koji je počeo raditi 1960. Količina građe: 7 knj.08. godine (zvanično 1961. 118 fasc. godine kao OOUR u sastavu HUTP “Salines’’ Tuzla. godine. projektne dokumentacije.Lječilište u likvidaciji Tuzla Signatura fonda: BiH – ATKT/“SB’’ LJ T Vremenski raspon građe: 1957. – 2007. blagajne. Sektor opštih i pravnih poslova Sektor organa upravljanja Kadrovska dokumentacija Finansijska dokumentacija Projektna dokumentacija Knjige Valorizacija fonda: 3 Fond može poslužiti kao izvor za proučavanje ove grane djelatnosti.. 3. 5. Udruživanje RO Lječilišta “Slana banja’’ sa RO HUTRO “Salines’’ Tuzla i ulaženjem u sastav 255 .. godine. izvodi. finansijske dokumentacije (kartoni LD-a. OOUR Lječilište “Slana banja’’ Tuzla u sastavu PTK Tuzla datira od 25.

2003. specifičnu dokumentaciju (planovi. završni računi. kvartalni izvještaji. Kasnijom privatizacijom izvršena je nova preregistracija u DD Lječilište “Slana banja’’ Tuzla 24.05. 21 reg. godine Općinski sud Tuzla donio je rješenje o pokretanju likvidacije. cjenovnici). tovnog i rasplodnog materijala. stočne hrane i sjemena za vještačko osjemenjavanje. periodični obračuni. finansijsku dokumentaciju (platne liste. Nešto kasnije 19. personalna dosijea). ugovori o privremenim i povremenim poslovima. planovi prihoda i rashoda). Jezik u građi: bosanski. uzgoj.2008. sudska rješenja o registracijama OOUR-a koji su ulazili u sasatav Udružene veterinarske stanice. Udružena veterinarska stanica “Zvonko Cerić’’ Tuzla Signatura fonda: BiH – ATKT/UVS “ZC’’ T Vremenski raspon građe: 1960. lijekova.1985. (8 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži opću.. – 1992. godine. Količina građe: 4 knj. kao i manji broj dokumenata koji se odnose na Stočarsko veterinarsku stanicu Tuzla.2008. Historijat stvaraoca fonda: Osnovna djelatnost je zdravstvena zaštita stoke i zaštita ljudi od bolesti zajedničkih za ljude i životinje. godine.03. godine. knjiga osnovnih sredstava. normativna akta. dokumentaciju organa upravljanja..1996. godine. 40 pov. držanje i promet stoke i stočnih proizvoda. ishrana. djelovodni protokoli.12.01.03.OOUR-a “Bristol’’ Tuzla registrovan je 07.04.1984. Sudska registracija u DD Lječilište “Slana banja’’ Tuzla u likvidaciji izvršena je 15. prati zdravstveno stanje stoke. izvozni certifikati. unapređenje stočarske proizvodnje. suzbijanje 256 . izvještaji o dijagnostici zaraznih bolesti. Valorizacija fonda: 3 Fond može poslužiti kao izvor za proučavanje ove grane djelatnosti. kadrovsku i pravnu dokumentaciju (arhiva protokola. predlaže i preduzima mjere za sprečavanje. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: PrP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon stvaraoca fonda: 1974. narodne odbrane. – 1992. Dana 05. Promjena registracje u DOO Lječilište “Slana banja’’ Tuzla izvršena je 11. godine registrovana je promjena u nazivu: OOUR Lječilište “Slana banja’’ Tuzla u sastavu HUTRO “Salines’’ Tuzla. srpski.

Orašje. Orašje u likvidaciji Signatura fonda: BiH – ATKT/PB O Vremenski raspon građe: 1994. osiguranja Posavska banka d. od 26.d. brokerske kuće. a sastoji se od: dokumentacije organa upravljanja – materijali Upravnog odbora. – 2009. godine o transformiranju Udružene veterinarske stanice “Zvonko Cerić’’ Tuzla dogovoreno je da se OOUR-i koji su bili u sastavu ove Stanice. dijela finansijske dokumentacije – dokumentacije PIO-MIO (M-4 obrasci). Bankarstvo. 04. Vlasenica.d. Kladanj. 08. Tuzla. 257 . Sektor općih poslova Sektor organa upravljanja Finansijski sektor Kadrovski sektor Knjige Valorizacija fonda: 3 Fond može poslužiti kao izvor za proučavanje ove grane djelatnosti. Brčko. godine. 24 reg. godine izvršen je upis konstituisanja RO koja u svom sastavu ima OOUR-e. knjiga djelovodnog protokola. popisnih listi. od 30. Serije u fondu: 1. u skladu sa Zakonom o preduzećima i ustanovama. Priboj. Samoupravnim sporazumom 1990. 5. Bijeljina. parazitnih i uzgojnih bolesti. da se Udružena veterinarska stanica “Zvonko Cerić’’ briše iz Registra i da svoje obaveze prenese na novoformirana javna preduzeća ili druge oblike organizovanja. Količina građe: 3 knj. Rješenjem Okružnog privrednog suda u Tuzli broj: U/I-102/74.. Zvornik i Živinice. 1974. godine izvršen je upis osnivanja RO nastale spajanjem veterinarskih stanica: Banovići. Šekovići. Kalesija.i iskorjenjivanje stočnih zaraznih. Lukavac. opće dokumentacije – arhive protokola. Skupštine banke. (3 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži dokumentaciju koja se odnosi na rad i djelovanje Posavske banke d. 1974. samostalno konstituišu kao pravni subjekti. obavlja dijagnostičke postupke na stoci u cilju otkrivanja stočne zaraze. Srebrenica. obavlja liječenje oboljele stoke itd.. Udružena veterinarska stanica “Zvonko Cerić’’ Tuzla postoji od 1974. Orašje u likvidaciji. 2. U/I-330/74. Rješenjem Suda br. Srebrenik. 3. 2 pov. 4.

Arhiva protokola 2. 032-0-Reg-06-000309 od 27. Historijat stvaraoca fonda: “Premium broker’’ d. – 2009.05.Jezik u građi: bosanski. naloge za kupovinu. izvode depozitara. godine pokreće se postupak likvidacije. “Premium broker’’ d.1999.2006. godine izvršeno je brisanje iz sudskog registra. – 2009. Dana 19.o. Količina građe: 9 knj. a 21. dnevnike transakcija. djelovodne protokole. Serije u fondu: 1. Dokumentacija vrijednosnih papira 3.03.o. godine kada je izvršen upis u sudski registar Rješenjem br. Tuzla Signatura fonda: BiH – ATKT/“PB’’ T Vremenski raspon građe: 2006. Osnovna djelatnost stvaraoca 258 .o. a bavila se bankarskim aktivnim i pasivnim poslovima.. srpski.05. arhivu protokola. obračune. – 2009. naloge za prijenos. 113 reg. knjige naloga. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon stvaraoca fonda: 1994. godine. godine. Jezik u građi: bosanski.05.2001. godine dolazi do uvođenja Privremene uprave.1994. Historijat stvaraoca fonda: Posavska banka Orašje osnovana je 04. (12 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži ugovore o posredovanju. srpski. U junu 2009. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon stvaraoca fonda: 2006. Tuzla osnovan je 2006. Knjige Valorizacija fonda: 4 Fond može poslužiti kao izvor za proučavanje ove grane djelatnosti.o.

srpski. godine počela je sa radom Brokerska kuća “Dionica’’ doo Tuzla.. 07. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon stvaraoca fonda: 2001. Finansijska dokumentacija 3. godine. djelovodne protokole i dr. čija je osnovna djelatnost bila posredovanje u prometu vrijednosnih papira. godine Općinskom sudu u Tuzli – Privredno odjeljenje podnesen je prijedlog za pokretanje likvidacionog postupka.o. “DIONICA’’ d. opću arhivu (ulazno-izlazna pošta). dokumentaciju nastalu u radu sa komitentima (ugovori. 126 reg. Serije u fondu: 1. – 2006.o. Opći spisi 2. S obzirom na situaciju na tržištu 2009. 259 .je posredovanje u prometu vrijednosnih papira. osnivač je donio odluku o prestanku obavljanja navedene djelatnosti. ali će se baviti drugom djelatnošću koja nije vezana za postojeću. 2001. kopije ličnih karata). Brokerska kuća u likvidaciji Tuzla Signatura fonda: BiH – ATKT/“D’’ BK T Vremenski raspon građe: 2002. za šta je pokrenut postupak pred nadležnim sudom. – 2006. Jezik u građi: bosanski. Historijat stvaraoca fonda: Upisom u Sudski registar Rješenjem broj: U/I-1282/01. U septembru mjesecu 2006. Knjige Valorizacija fonda: 4 Fond može poslužiti kao izvor za proučavanje ove grane djelatnosti. Količina građe: 8 knj. (12 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži finansijsku dokumentaciju. Društvo će i dalje poslovati. od 09.

kasko. lica. 260 .“BOSANSKO . Opća i pravna dokumentacija 2. putnozdravstveno osiguranje i dr. Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1998. kasko-osiguranje. putno-zdravstveno. Finansijska dokumentacija 3. srpski. štete na osnovu odgovornosti i sudsku dokumentaciju. dokumentaciju o međunarodnim štetama. djelatnosti. finansijsku dokumentaciju – zapisnike o neplaćenim premijama i kontroli preuzimača. polise osiguranja za: lica.NJEMAČKO OSIGURANJE’’ (“BD’’ O) DD u likvidaciji Tuzla Signatura fonda: BiH – ATKT/“BNJO’’ (“BDO’’) T Vremenski raspon građe: 1998. – 2006. Količina građe: 1684 reg. KIF. obračune provizije. djelatnosti. imovinu. blagajnu. Serije u fondu: 1. Jezik u građi: bosanski. naloge. hrvatski Pismo u građi: latinica. Polise osiguranja Valorizacija fonda: 4 Fond može poslužiti kao izvor za proučavanje ove grane djelatnosti. – 2006. (166 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži opću i pravnu dokumentaciju. Historijat stvaraoca fonda: Osnovna djelatnost je osiguranje imovine.

akta o osnivanju. Rješenjem Ministarstva za rad i socijalnu politiku TK br. godine.08.). a registrovana je kod Višeg suda u Tuzli Rješenjem br. Dokumentacija organa upravljanja 3. – 2003.05. godine Humanitarna organizacija “LJUDI ZA LJUDE’’ Tuzla je brisana iz registra. srpski. 261 . – 2002.1996. Količina građe: 1 knj. Opća i pravna dokumentacija 2. 2003. ugovore. Osnovni programski ciljevi Organizacije bili su prikupljanje i pružanje pomoći stanovništvu u stanju socijalne potrebe u svim društvenim segmentima. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1996. platne liste. finansijsku dokumentaciju (godišnje i periodične obračune.03. – 2004. izvode.1996. R-II41/96. 22 reg. godine donijela Odluku o prestanku sa radom. godine. Jezik u građi: bosanski. Uslijed finansijskih teškoća Skupština je 2002. zapisnike. Prema Statutu organi upravljanja su bili Skupština i Upravni odbor. od 20.. godina. 09/4-34-8849/03. a od osnovnih evidencija preuzeta je knjiga djelovodnog protokola koja se odnosi na vremenski period 1996. programe.Udruženja Humanitarne organizacije Humanitarna organizacija “LJUDI ZA LJUDE’’ Tuzla Signatura fonda: BiH – ATKT/HO “LJZLJ’’T Vremenski raspon građe: 1996. blagajnu itd. Historijat stvaraoca fonda: Humanitarna organizacija “LJUDI ZA LJUDE’’ Tuzla osnovana je na Osnivačkoj skupštini udruženih građana 01. (2 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži dokumentaciju organa upravljanja. Serije u fondu: 1. od 07. pravilnike. Finansijska dokumentacija Valorizacija fonda: 4 Fond može poslužiti kao izvor za proučavanje ove vrste Organizacije na području Tuzle.

te prevashodno snabdijevanje hranom narodnih kuhinja. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: PrP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1992.. srpski. a prema dostupnim podacima nije vršeno brisanje organizacije iz registra. Serije u fondu: 1. Historijat stvaraoca fonda: Općinska organizacija “Crveni Polumjesec’’ Tuzla djelovala je i radila od 1992. Jezik u građi: bosanski. Opća arhiva 2. Finansijska dokumentacija Valorizacija fonda: 4 Fond može poslužiti kao izvor za proučavanje ove vrste Organizacije na području Tuzle. 1 sveska (3 d/m) Sadržaj fonda: Fond se sastoji od opće i finansijske dokumentacije koja se odnosi na rad i djelovanje Humanitarne organizacije “Crvani polumjesec’’ Općine Tuzla. a osnovna djelatnost bila je pružanje svih oblika humanitarne pomoći stanovništvu. Ista je prestala sa radom 2002.. 42 fasc. 17 reg. 262 . godine kada su osnovna sredstva imaoca predata RO “Merhamet’’ Tuzla. godine. – 2002. – 2001.. Količina građe: 2 knj.Humanitarna organizacija “Crveni polumjesec’’ Općine Tuzla Signatura fonda: BiH – ATKT/HO’’CP’’OT Vremenski raspon građe: 1992.

952 reg. Sreske zanatske komore Sreske trgovinske komore Sreske ugostiteljske komore Sreski zadružni savezi Zemljoradničke zadruge Seljačke radne zadruge Valorizacija fonda: 4 Fond može poslužiti kao pomoćni izvor za proučavanje rada i djelovanja Komore na području regije Tuzla. knjige osnovnih evidencija nastale u radu više stvaralaca. Serije u fondu: 1. Naime.Zadruge Sreski savezi ZZ-a Privredna komora Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/PKT Vremenski raspon građe: 1939. 5. 112 kut... hrvatski Pismo u građi: latinica. 3. Osnovna privredna komora Tuzla 2. Jezik u građi: bosanski. Privredna komora regije Tuzla 3. sreskih trgovinskih i privrednih komora. 6. 4. pored građe Osnovne privredne komore Tuzla riječ je o arhivskoj građi više fondova: sreskih zanatskih komora. zemljoradničkih i seljačkih radnih zadruga. sreskih zadružnih saveza. Količina građe: 632 knj. (90 d/m) Sadržaj fonda: Fond Privredne komore Tuzla sadrži građu koja se odnosi na opštu i finansijsku dokumentaciju. srpski. – 1970. – Promjene naziva stvaraoca fonda: 1. dokumentaciju organa upravljanja. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1962. Kantonalna privredna komora Tuzla 263 . 2.

ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1946. 8 kut.03. podatke o darivanju zemlje. o konfiskaciji i eksproprijaciji. koje su egzistirale pri Savezu. Upravnog odbora i komisija zadruga. Sreski savez zemljoradničkih zadruga Brčko Signatura fonda: BiH-ATKT/SSZZBč Vremenski raspon građe: 1946. Količina građe: 3 knj. Zapisnici i izvještaji Predsjedništva 2. Bijeljina. podatke o zaposlenom osoblju. godine kao opšte udruženje ili asocijacija privrednih asocijacija sa ciljem unapređenja privrede. spisak zadrugara. ali zbog svog sadržaja i sačuvanosti može poslužiti za istraživanje prilika u razdoblju djelovanja stvaraoca. – ? Historijat stvaraoca fonda: U Brčkom je 03. Serije u fondu: 1. matičnu knjigu podružnice. Zvornik. Trgovinsko-ugostiteljska komora Tuzla i Poljoprivrednošumarska komora Tuzla).. Zapisnici upravnih obora 3. 264 . hrvatski Pismo u građi: latinica. izvještaje o radu. Fond Osnovne privredne komore Tuzla sadrži više fondova koji su necjeloviti i nesređeni (sreski zadružni savezi Brčko. Knjige Valorizacija fonda: 4 Fond nije cjelovit. Sreska trgovinska komora Tuzla i Brčko.1946. Bratunac i Bijeljina. godine osnovan Sreski zadružni savez pod nazivom “Majevica z. srpski.Historijat stvaraoca fonda: Privredna komora Tuzla radi od 1962. finansijsku dokumentaciju i dr. Srebrenica. Predsjedništva. Jezik u građi: bosanski. udruženja zanatlija Brčko. izvještaje Skupština. (2 d/m) Sadržaj fonda: Fond se sastoji od raznovrsne dokumentacije 121 zadruge s područja sreza Brčko. robnog prometa i dr. Vlasenica. Fond sadrži: zapisnike. Tuzla i Zvornik. Tuzla. – 1962.

(3. s. koji je formiran na osnovu odluke Skupštine SSZZ Brčko 26. j. Dokumentacija seljačkih radnih zaruga 3. o. Gradačcu. o. 265 .1955. 12 kut. – 1962.08. Jezik u građi: bosanski. Knjige Valorizacija fonda: 4 Fond može poslužiti kao izvor za proučavanje razvoja i djelovanja ovoga Saveza.1949. prilagođenih novoj teritorijalnoj podjeli u NR Bosni i Hercegovini. Količina građe: 14 knj. djelovodnih protokola.1947. 39 zadruga proizvođačkog karaktera i 1 pčelarska zadruga. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1946. – 1962.08. godine mijenja naziv u Sreski savez zemljoradničkih zadruga z. Djelokrug rada Sreskog saveza bio je pružanje pomoći zemljoradničkim zadrugama u svim djelatnostima kojima su se bavile. Zapisnici Saveza 2. Serije u fondu: 1. Brčko sa sjedištem zadruge u Brčkom. U novoosnovani Savez ušla je 121 zadruga od čega: 81 zemljoradnička zadruga opšteg tipa..5 d/m) Sadržaj fonda: Fond se sastoji od matičnih knjiga. godine.06.s. Od 17. te dokumentacije koja se odnosi na seljačke radne zadruge (SRZ) sa područja Tuzlanskog sreza.’’. a obuhvatao je teritoriju sreza Brčko. 1955. zapisnika upravnih odbora rada Saveza. godine prestali su sa radom sreski zadružni savezi u Bosanskom Šamcu. j. godine postao je član Glavnog saveza zemljoradničkih zadruga Sarajevo i uveden u spisak zadruga pod rednim brojem 15. Bijeljini i pripojeni novom Sreskom zadružnom savezu Brčko. srpski. Rješenjem Gradskog narodnog odbora BrčkoPovjereništvo za finansije od 04. Na osnovu odluke Plenuma Glavnog zadružnog saveza NR Bosne i Hercegovine o prestanku rada dotadašnjih sreskih saveza i formiranju novih. Sreski savez zemljoradničkih zadruga Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/SSZZT Vremenski raspon građe: 1946.

Historijat stvaraoca fonda: Na osnovu odluke Plenuma Glavnog zadružnog saveza NR Bosne i Hercegovine o prestanku rada dotadašnjih sreskih saveza i formiranju novih. Finansijska dokumentacija Valorizacija fonda: 4 Fond je fragmentaran. zapisnika sa godišnjih skupština. (0. godine prestao je sa radom Sreski zadružni savez u Bijeljini i pripojen novom Sreskom zadružnom savezu Brčko koji je formiran na osnovu odluke Skupštine SSZZ Brčko 26. godine i radio je do 1962. godine. 08. Sreski savez zemljoradničkih zadruga Bijeljina Signatura fonda: BiH-ATKT/SSZZBi Vremenski raspon građe: 1952. Jezik u građi: bosanski. te platnih lista. srpski. zapisnika zadružnih savjeta. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: (?) – 1955. 266 . Serije u fondu: 1. Količina građe: 1 fasc. ali može poslužiti kao pomoćni izvor za proučavanje razvoja i djelovanja ovoga Saveza. Zapisnici 3. – 1955. 1955. Opšta dokumentacija 2. godine.4 d/m) Sadržaj fonda: Fond se sastoji od opšte arhive. prilagođenih novoj teritorijalnoj podjeli u NR Bosni i Hercegovini.Historijat stvaraoca fonda: Sreski savez zemljoradničkih zadruga Tuzla osnovan je 1946. 1955.

hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: (?) Komore Ugostiteljske komore Sreska ugostiteljska komora Brčko Signatura fonda: BiH-ATKT/SUKBč Vremenski raspon građe: 1956.4 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži opštu dokumentaciju i zapisnike o pregledu završnih računa. 267 .Sreski savez zemljoradničkih zadruga Zvornik Signatura fonda: BiH-ATKT/SSZZZ Vremenski raspon građe: 1956. Opšta dokumentacija 2. 1 kut. izvještaje o finansijskoj reviziji zemljoradničkih zadruga. Knjiga Valorizacija fonda: 4 Fond je fragmentaran. – 1960. Količina građe: 3 knj. knjigu zapisnika sa sjednica Upravnog odbora itd. – 1962. Jezik u građi: bosanski. (0. Serije u fondu: 1..5 d/m) Sadržaj fonda: Fond se sastoji od zapisnika o polaganju ispita ugostiteljskih radnika. ali može poslužiti kao izvor za proučavanje razvoja i djelovanja ovoga Saveza. knjiga primljenih prijava i dr.. srpski. 1 kut. registra izdatih uvjerenja. Količina građe: 1 knj. (0.

– ? Historijat stvaraoca fonda: Sreska ugostiteljska komora Brčko osnovana je Rješenjam Narodnog odbora sreza Brčko broj 36/55. ali može poslužiti kao izvor za proučavanje razvoja i djelovanja Komore kao i za rješavanje ličnih prava.Serije u fondu: 1. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: (?) 268 .1955. Zapisnici 2. Knjige Valorizacija fonda: 4 Fond je fragmentaran. 1955. Jezik u građi: bosanski. (0. – 1958.08. Valorizacija fonda: 4 Fond je fragmentaran. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1955. Jezik u građi: bosanski. ali može poslužiti kao izvor za proučavanje razvoja i djelovanja Komore kao i za rješavanje ličnih prava. Sreska ugostiteljska komora Zvornik Signatura fonda: BiH-ATKT/SUKZ Vremenski raspon građe: 1957. Količina građe: 1 kut. 09. a Osnivačka skupština Komore održana je 21. od 18. godine. srpski.4 d/m) Sadržaj fonda: Fond se sastoji od zapisnika o polaganju ispita za zvanje ugostiteljskih radnika. srpski. godine.

zapisnike o polaganju ispita za zvanje ugostiteljskog radnika i završne račune. – 1955. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: (?) Trgovinsko-ugostiteljske komore Sreska trgovinsko-ugostiteljska komora Bijeljina Signatura fonda: BiH-ATK/STUKBi Vremenski raspon građe: 1952. Serije u fondu: 1. Količina građe: 2 kut. srpski. Završni računi Valorizacija fonda: 4 Fond je fragmentaran.Sreska ugostiteljska komora Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/SUKT Vremenski raspon građe: 1955. Opšti spisi 2.4 d/m) 269 . (0. Jezik u građi: bosanski. Zapisnici 3.8 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži prijave za učlanjenje u Sresku ugostiteljsku komoru. Količina građe: 1 kut. ali može poslužiti kao izvor za proučavanje razvoja i djelovanja Komore kao i za rješavanje ličnih prava. – 1962. (0.

nastavne programe. Jezik u građi: bosanski. uputstva. – 1955. rješenja o postavljenju nastavnika. zapisnike sa sjednica Nastavničkog vijeća itd. ali može poslužiti kao izvor za proučavanje razvoja i djelovanja Komore. izvještaje o radu večernje trgovačke škole. (0. ali može poslužiti kao izvor za proučavanje razvoja i djelovanja Komore kao i za rješavanje ličnih prava. spiskove polaznika.4 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži dokumentaciju koja se odnosi na rad Večernje trgovačke škole u Gračanici. spiskove polaznika škole i dr. postavljenje nastavnika.Sadržaj fonda: Fond sadrži uputstva o organizaciji večernjih trgovačkih škola. Serije u fondu: 1. srpski. Količina građe: 1 kut. izvještaje o radu. Dokumentacija koja se odnosi na Večernju trgovačku školu Valorizacija fonda: 4 Fond je fragmentaran. Serije u fondu: 1. 270 . Opšti spisi 2. Izvještaji Valorizacija fonda: 4 Fond je fragmentaran. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: (?) Sreska trgovinsko-ugostiteljska komora Gračanica Signatura fonda: BiH-ATKT/STUKG Vremenski raspon građe: 1952.

. Količina građe: 1 knj. 1 kut. Opšti spisi 2. Jezik u građi: bosanski. – ? 271 . srpski. zapisnika Osnivačke skupštine. srpski. ali može poslužiti kao izvor za proučavanje razvoja i djelovanja Komore kao i za rješavanje ličnih prava. Registri Valorizacija fonda: 4 Fond je fragmentaran.Jezik u građi: bosanski. Zapisnici 3. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: (?) Trgovinske komore Sreska trgovinska komora Zvornik Signatura fonda: BiH-ATKT/STKZ Vremenski raspon građe: 1955.4 d/m) Sadržaj fonda: Fond se sastoji od registra izdatih rješenja. Serije u fondu: 1. – 1958. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1955. (0. zapisnika sa godišnjih skupština i rješenja o utvrđivanju stručne spreme radnika i dr. rješenja o osnivanju STK-Zvornik.

Jezik u građi: bosanski. srpski. godine i počela je sa radom 1. knjigu zapisnika sa sjednica raznih komisija.08.1955.Historijat stvaraoca fonda: Sreska trgovinska komora Zvornik je osnovana Rješenjem Narodnog odbora sreza Zvornik br. Zadatak Komore je bio da radi na unapređenju robnog prometa i da se stara o učvršćivanju i razvijanju dobrih poslovnih odnosa. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: (?) 272 . finansijsku dokumentaciju. (2. 3/55.6 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži opštu arhivu.. Serije u fondu: 1. 2. Sreska trgovinska komora Brčko Signatura fonda: BiH-ATKT/STKBč Vremenski raspon građe: 1955. rješenja o stručnoj spremi radnika i dr. godine. septembra 1955. Količina građe: 6 knj. od 27. 9 kut. 3. Opšti spisi Personalna dokumentacija Finansijska dokumentacija Knjiga zapisnika Valorizacija fonda: 4 Fond može poslužiti kao izvor za proučavanje razvoja i djelovanja Komore kao i za rješavanje ličnih prava. – 1962. personalnu dokumentaciju. da radi na jačanju odgovornosti trgovinskih privrednih organizacija prema društvu. 4.

godine.. te dio personalne i finansijske dokumentacije. srpski. Personalni spisi 3. (0. Opšti spisi 2. 273 . – (?) Historijat stvaraoca fonda: Sreska poljoprivredno–šumarska komora Brčko počela je sa radom 01.4 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži matične knjige službenika. – 1962. rješenja o osnivanju. Serije u fondu: 1. Knjige Valorizacija fonda: 4 Fond je necjelovit. Količina građe: 1 knj. izvještaje o stanju kadrova. 11. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1960. 1960. Jezik u građi: bosanski. ali može poslužiti kao izvor za proučavanje razvoja i djelovanja Komore kao i rješavanje ličnih prava. 1 kut.Poljoprivredno-šumarske komore Sreska poljoprivredno-šumarska komora Brčko Signatura fonda: BiH-ATKT/SPŠKBč Vremenski raspon građe: 1960.

– 1963. Serije u fondu: 1. ali može poslužiti kao izvor za proučavanje razvoja i djelovanja Komore kao i za rješavanje ličnih prava. Zapisnici 2. zapisnika o polaganju pomoćnih ispita. – 1963. (1. srpski. Jezik u građi: bosanski. 3. registri. indexa registra obrtnika. registara zanatskih radnji. Djelovodni protokoli. Promjene naziva stvaraoca fonda: 1. 4. Količina građe: 23 knj. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1931.5 d/m) Sadržaj fonda: Fond se sastoji od djelovodnih protokola. registra ugovora o učenju. indeksi Valorizacija fonda: 4 Fond nije cjelovit. spiska zanatskih radnji i dr.. 2 kut. knjiga članova udruženja zanatlija.Zanatske komore Sreska zanatska komora Tuzla (Udruženje zanatlijaTuzla) Signatura fonda: BiH-ATKT/SZKT (UZT) Vremenski raspon građe: 1909. Zanatsko udruženje u Tuzli Obrtna komora – Izpostava za Veliku župu Usora i Soli Tuzla Udruženje zanatlija Tuzla Sreska zanatska komora Tuzla 274 . evidencija dozvola za rad. 2.

Tuzla. Od 1963. – ? 275 .Historijat stvaraoca fonda: Zanatsko udruženje u Tuzli formirano je 1931. a za vrijeme NDH nosilo je naziv Obrtna komora – Izpostava za Veliku župu Usora i Soli. obavijesti o formiranju kurseva). (1. 2 kut. Opšta dokumentacija Zapisnici Finansijska dokumentacija Knjige Valorizacija fonda: 4 Fond nije cjelovit. evidencije položenih majstorskih ispita.7 d/m) Sadržaj fonda: Fond se sastoji od opšte dokumentacije (zapisnici sa sjednica Upravnog odbora. godine.. odobrenje za rad i rješenje o prestanku djelatnosti. Serije u fondu: 1. zapisnika o polaganju pomoćnih ispita. 2. kada i mijenja naziv u Sreska zanatska komora Tuzla. Predsjedništva. izvještaji o radu. djelovodnih protokola. srpski. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1932. finansijske dokumentacije i dr. Sreska zanatska komora Brčko Signatura fonda: BiH-ATKT/SZKBč Vremenski raspon građe: 1932. godine djeluje u okviru Privredne komore Tuzla kao Sekcija za zanatstvo. Količina građe: 26 knj. ali može poslužiti kao izvor za proučavanje razvoja i djelovanja Komore kao i za rješavanje ličnih prava. registra privatnih radnji. Na osnovu dostupne dokumentacije vidljivo je da je do polovine 1950. 4. knjiga ugovora. Jezik u građi: bosanski. – 1963. godine ovo Udruženje radilo pod nazivom Udruženje zanatlija Tuzla. 3. registra izdatih zanatskih dozvola. spiskovi zaposlenog osoblja.

od 18. spiskove članova zanatske komore. Sreska zanatska komora Tuzla – Ispostava Gračanica Signatura fonda: BiH-ATKT/SZKT . hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1956.(?) – ? 276 . Količina građe: 2 knj. 1 kut.Promjene naziva stvaraoca fonda: 1. Opšta dokumentacija 2. Jezik u građi: bosanski. srpski. (0. godine.1955. 36/55.5 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži registar zanatskih radnji.IG Vremenski raspon građe: 1956. na osnovu Uredbe o udruživanju privrednih organizacija i Rješenja NOS-a Brčko br. odobrenja za rad. – 1959.. prijave za uključenje u članstvo zanatske komore. Komora je imala Ispostave u Bijeljini i Bosanskom Šamcu i Povjereništvo u Gradačcu. periodične obračune i djelovodne protokole. Sreska zanatska komora Brčko Historijat stvaraoca fonda: Prva sjednica Odbora Udruženja zanatlija održana je 20. Udruženje zanatlija 2. na Osnivačkoj skupštini osnovana Sreska zanatska komora Brčko 03. ali može poslužiti kao izvor za proučavanje razvoja i djelovanja Komore kao i za rješavanje ličnih prava.08. 06. godine.1932. Na osnovu raspoložive dokumentacije vidljivo je da je. godine.09. Knjige Valorizacija fonda: 4 Fond je fragmentaran. Serije u fondu: 1. 1956.

registar uplata članarine. Količina građe: 17 knj.. godine osnovana je kao Sreska zanatska komora Brčko – Ispostava Bijeljina. evidenciju pomoćnika. – 1962. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1956. ali može poslužiti kao izvor za proučavanje razvoja i djelovanja Komore kao i za rješavanje ličnih prava. 2 kut. indeks zanatlija. 1 kut. preglede prijavljenih i odjavljenih dozvola.. ugovore o radu između poslodavaca i radnika. razne statističke podatke i dr. – 1963. Količina građe: 13 knj. (1.(?) – ? Historijat stvaraoca fonda: Krajem 1956. Jezik u građi: bosanski. Registri i indeksi Valorizacija fonda: 4 Fond nije cjelovit. srpski.Sreska zanatska komora Bijeljina (Udruženje zanatlija Bijeljina) Signatura fonda: BiH-ATKT/SZKBi(UZBi) Vremenski raspon građe: 1922. Sreska zanatska komora Zvornik (Udruženje zanatlija Zvornik) Signatura fonda: BiH-ATKT/SZKZ (UZZ) Vremenski raspon građe: 1918. Serije u fondu: 1. registar sklopljenih ugovora. (1 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži registre zanatskih radnji. Opšta dokumentacija 2.5 d/m) 277 .

evidencija zanatlija. finansijske dokumentacije i dr. Serije u fondu: 1. Serije u fondu: 1. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: (?) Sreska zanatska komora Kladanj (Udruženje zanatlija Kladanj) Signatura fonda: BiH-ATKT/SZKKl (UZKl) Vremenski raspon građe: 1946. evidenciju učenika – zanatlija. registar članova komore.Sadržaj fonda: Fond sadrži djelovodni protokol. podatke o prometu zanatlija. Zapisnici 2. registar zanatskih radnji. Zapisnici 3. zapisnike o polaganju pomoćničkih i majstorskih ispita i dr. 1 kut. spiskove zanatskih radnji. Jezik u građi: bosanski. djelovodnog protokola. (0.. Knjige Valorizacija fonda: 4 Fond nije cjelovit. Finansijska dokumentacija 3. indeksa zanatlija. Opšta dokumentacija 2. ali može poslužiti kao izvor za proučavanje razvoja i djelovanja Komore kao i za rješavanje ličnih prava. – 1958. indeks zanatskih dozvola. Knjige 278 . dozvole za rad. zapisnika sa sastanka Skupštine komore. zapisnike sa sjednica Upravnog odbora. srpski.5 d/m) Sadržaj fonda: Fond se sastoji od zapisnika sjednica Upravnog odbora. Količina građe: 4 knj.

(7. godine kada mijenja naziv u Sreska zanatska komora Kladanj. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1946. – 1953. Količina građe: 125 knj. Udruženje zanatlija 2. Seljačke radne zadruge Seljačke radne zadruge sreza Brčko Signatura fonda: BiH-ATK/SRZSBč Vremenski raspon građe: 1945. Jezik u građi: bosanski. srpski.Valorizacija fonda: 4 Fond je fragmentaran.(?) – ? Promjene naziva stvaraoca fonda: 1. Sreska zanatska komora Tuzla – Ispostava Kladanj Historijat stvaraoca fonda: Na osnovu raspoložive dokumentacije vidljivo je da je u Kladnju djelovalo Udruženje zanatlija do 1954. radu zadružnih organa upravljanja i dr. 19 kut. godine ova Komora djeluje kao Ispostava Sreske zanatske komore Tuzla. Sreska zanatka komora Kladanj 3.5 d/m) Sadržaj fonda: Fond se sastoji od personalne dokumentacije. izvještaja o radu zadruga. ali može poslužiti kao izvor za proučavanje razvoja i djelovanja Komore kao i za rješavanje ličnih prava. Od juna mjeseca 1956.. Serije u fondu: 279 . izvještaja o stanju u zadrugama.

godine. – 1953. 4.1. (2 d/m) Sadržaj fonda: Fond se odnosi na rad seljačkih radnih zadruga.. ali može poslužiti kao izvor za proučavanje razvoja i djelovanja zadruga. srpski. zapisnika sa sjednica Upravnog odbora. – 1953. popisa imovine osnivača zadruga. Izvještaji Valorizacija fonda: 4 Fond može poslužiti za istraživanje prilika u razdoblju djelovanja Zadruge. pristupnih izjava članova zadruga. Opšta dokumentacija Zapisnici Finansijska dokumentacija Proizvodni planovi Valorizacija fonda: 4 Fond nije cjelovit. Seljačke radne zadruge Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/SRZT Vremenski raspon građe: 1948. Historijat stvaraoca fonda: Prve Seljačke radne zadruge na području sreza Brčko osnivaju se već 1945. rješenja o rasporedu. Serije u fondu: 1. 280 . završnih računa. Personalna dokumentacija 2. 2. zapisnika sa održanih skupština. proizvodnih planova i dr. Količina građe: 96 knj.godine i egzistiraju do 1953. 5 kut. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1945. rješenja o upisu u zadružni registar. Jezik u građi: bosanski. 3. a sastoji se od spisa sa osnivačkih skupština. opšte arhive.

Knjige Valorizacija fonda: 4 Fond nije cjelovit. Opšta dokumentacija 2.Jezik u građi: bosanski.6 d/m) Sadržaj fonda: Fond se sastoji od djelovodnih protokola. godine i egzistiraju do 1953.. SRZ “Bratstvo’’ 281 . hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1949. opšte arhive i dr. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1948. Zapisnici 3. godine. ali može poslužiti kao izvor za proučavanje razvoja i djelovanja zadruga. Historijat stvaraoca fonda: Građa fonda se odnosi na rad više seljačkih radnih zadruga (SRZ) sa područja sreza Zvornik koje su egzistirale u periodu 1949.-1952. Serije u fondu: 1. srpski. – 1952. Historijat stvaraoca fonda: Seljačke radne zadruge na području Tuzlanskog sreza počinju da se osnivaju krajem 1948. – 1953. Jezik u građi: bosanski. 1 kut. knjiga zapisnika. srpski. zapisnika sa sastanka Upravnog odbora seljačkih radnih zadruga. (0. – 1952. knjiga potraživanja zadrugara. knjiga članova zadrugara. Količina građe: 9 knj. Seljačke radne zadruge sreza Zvornik Signatura fonda: BiH-ATKT/ SRZSZ Vremenski raspon građe: 1949. godine i to: SRZ “Podrinje’’ Čelopek. knjiga radnih dana.

8 d/m) Sadržaj fonda: Fond se sastoji od izvještaja godišnjih skupština. zapisnika i izvještaja o radu upravnih odbora. SRZ “Napredak’’ Drinjača i SRZ “Crvena Zvezda’’ Tabavci. Zapisnici 2. – 1961. Jezik u građi: bosanski. Zemljoradničke zadruge Zemljoradničke zadruge Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/ZZT Vremenski raspon građe: 1945. evidencije članova zemljoradničkih zadruga. srpski. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1945. zapisnika sa sjednica zadružnog savjeta. – ? Historijat stvaraoca fonda: Fond “Zemljoradničke zadruge Tuzla’’ sadrži arhivsku građu koja se odnosi na zemljoradničke zadruge sa područja sreza Tuzla. izvještaja o materijalno-finansijskom poslovanju. SRZ “Drina’’ Šepak.Donji Rainci. SRZ “Bratstvo-Jedinstvo’’ Kozluk. Količina građe: 7 kut. (2. SRZ “27. pravila zadruga i dr. SRZ “Sloga’’ Tršić. Izvještaji Valorizacija fonda: 4 Fond nije cjelovit. Serije u fondu: 1. SRZ “Razvitak’’ Ročevići. 282 . juli’’ Gornji Rainci. ali može poslužiti kao izvor za proučavanje razvoja i djelovanja zadruga.

završni računi.. – 2004. u stečaju Lukavac Signatura fonda: BiH – ATKT/ZZ’’P’’Lu Vremenski raspon građe: 1988. 4. 48 reg. 20 reg.Zemljoradnička zadruga “PURAČIĆ’’ sa p... personalnu dokumentaciju i dokumentaciju iz sektora općih i pravnih poslova. 3. a koja se odnosi na rad i djelovanje ZZ “Puračić’’ u stečaju Lukavac. (2 d/m) 283 . Količina građe: 1 fasc. Serije u fondu: 1. 2. Jezik u građi: bosanski.). – 2001. Količina građe: 1 knj. Zemljoradnička zadruga “Peradarstvo’’ u likvidaciji Gradačac Signatura fonda: BiH-ATKT/ZZ’’P’’Gd Vremenski raspon građe: 1986. Opća i pravna dokumentacija Radni odnosi Finansijska dokumentacija Knjige Valorizacija fonda: 4 Fond može poslužiti kao izvor za proučavanje razvoja i djelovanja ove Zadruge. izvodi banke. blagajna. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: (?) Historijat stvaraoca fonda: Osnovna djelatnost Zadruge bila je proizvodnja hrane i prerada mesa. KIF i sl. hrvatski Pismo u građi: latinica. KUF.o. (8 d/m) Sadržaj fonda Fond sadrži finansijsko-račuvodstvenu dokumentaciju (platne liste. srpski. 103 fasc.

Serije u fondu: 1. informacije. rješenja o postavljenju upravnika.Sadržaj fonda: Fond sadrži ugovore sa udruženim zemljoradnicima. planove. ali može poslužiti kao pomoćni izvor za istraživanje rada i razvoja privrede na području regije Tuzla. (2 d/m) Sadržaj fonda: Fond se sastoji od raznovrsne dokumentacije iz djelokruga rada zadruga: obavještenja o otkupu i raspodjeli sjemena. Ugovori sa kupcima 3. Finansijski planovi 3. ugovore sa kupcima. Serije u fondu: 1. – 1961. račune. planovi sjetve. Ugovori sa udruženim zemljoradnicima 2. Količina građe: 5 kut. trebovanje sjemena. Jezik u građi: bosanski. podaci o zaposlenom osoblju i dr. srpski. finansijski planovi. izvode. Planovi sjetve 284 . periodične obračune i završne račune. Finansijska dokumentacija Valorizacija fonda: 4 Fond nije cjelovit. KUF. Opšta dokumentacija 2. primke. dopise. otpremnice. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: (?) Zemljoradničke zadruge Brčko Signatura fonda: BiH-ATKT/ZZBč Vremenski raspon građe: 1946. KIF. blagajnu.

(15. sveske zapisnika sa sjednica Savjeta. cjenovnike ugostiteljskih objekata po opštinama (za društveni sektor i samostalne objekte i zapisnike o kategoriji objekata). interna dostavna knjiga). – 1990. Jezik u građi: bosanski. ali može poslužiti kao izvor za proučavanje razvoja i djelovanja zadruga kao i za rješavanje ličnih prava. 3. Količina građe: 11 knj. 2. srpski. – ? Međuopštinska zajednica za poslove cijena Tuzla Signatura fonda: BiH-ATK/MZZPCT Vremenski raspon građe: 1980. ali može poslužiti kao izvor za proučavanje razvoja i djelovanja ove Zajednice na području regije Tuzla. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: (?) 285 . Serije u fondu: 1. 240 fasc. OOSK i komisija. platne liste. Jezik u građi: bosanski.. finansijske kartice. odluke RZ. srpski. Normativna akta Zapisnici sa sjednica Finansijska dokumentacija Knjige Valorizacija fonda: 4 Fond nije cjelovit.Valorizacija fonda: 4 Fond nije cjelovit. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1946. Zbora radnika. završne račune. 4. rješenja i naredbe o formiranju cijena proizvoda i usluga.5 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži normativna akta. personalna dosijea i knjige (djelovodni protokol. matična knjiga radnika.

godina (Fotografska zbirka Arhiva Tuzlanskog kantona) 286 . 1939.Hor KPD “Gajret”.

Serije u fondu: 1. – 1947. 2 knj. Jezik u građi: bosanski. Kadrovska dokumentacija 2. a u Tuzli je osnovan 1943.. srpski. partijske izbore kao i izvještaje nižih komiteta. može poslužiti za istraživanje partijskog djelovanja OK KP Bosne i Hercegovine Tuzla. hrvatski Pismo u građi: latinica. Bosanski 287 . Dokumentacija rada komisija 3. Historijat stvaraoca fonda: Okružni komiteti Partije osnivani su još u toku rata. – 1947. Količina građe: 16 kut. Okružni komitet KPJ Tuzla obuhvatao je područja deset sreskih komiteta i to: Bijeljina. Izvještaji Valorizacija fonda: 3 S obzirom da je ovaj fond preuzet od Centralnog komiteta SK Bosne i Hercegovine Sarajevo.V DRUŠTVENO-POLITIČKE ORGANIZACIJE. rad komisija unutar Komiteta. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1943. DRUŠTVA I UDRUŽENJA Komunistička partija – Savez komunista (KPBiH/SKBiH) Okružni i oblasni komiteti Okružni komitet Komunističke partije Bosne i Hercegovine Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/OK KPBiHT Vremenski raspon građe: 1945. godine. (4 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži dokumente koji se odnose na kadrovska pitanja.

– 1955. srpski. Prestao je sa radom 1947. bosanskobrodski. partijskih odjeljenja. gračanički. Historijat stvaraoca fonda: Zakonom o administrativno-teritorijalnoj podjeli NR Bosne i Hercegovine na oblasti (“Sl. stvaranju i proširivanju partijskih organizacija. 16/49) Tuzlanska oblast je obuhvatala srezove: bijeljinski. gradačački. Brčko. godine ukidaju se oblasti i prestaje sa radom Oblasni komitet (“Sl. (1. tuzlanski. Serije u fondu: 1. 288 . Tuzla. Derventu. derventski.. list NR BiH’’ br. 5 kut. Brčko. gradskih i mjesnih komiteta. Planovi rada 3. zapisnika konferencija. Zapisnici sreskih. Teritorijalnom podjelom NR Bosne i Hercegovine na srezove. Kladanj. teslićki. 1952. dobojski. brčanski. odžački. gradskih i mjesnih komiteta 2. modrički. Doboj i Tuzlu. Vlasenica i Zvornik. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1949. srebrenički. Lopare. 11/52).Šamac. odjeljenja Oblasnog komiteta. hrvatski Pismo u građi: latinica. Okružni komiteti uopšte. bosanskošamački. kladanjski. uzdizanju kadra i osamostaljenju u radu sreskih komiteta. tešanjski. Jezik u građi: bosanski. zvornički i gradove: Bijeljinu. loparski. Gračanica. Srebrenica. odigrali su krupnu ulogu u učvršćivanju i izgradnji narodne vlasti na svojoj teritoriji. Količina građe: 13 knj. Oblasni komitet Saveza komunista Bosne i Hercegovine Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/ObK KPBiHT Vremenski raspon građe: 1949. Kursevi Valorizacija fonda: 3 Fond može poslužiti za proučavanje partijske aktivnosti na području Tuzlanske oblasti. planova rada odjeljenja. – 1952. godine ukidanjem okruga kao administrativno-teritorijalnih jedinica. gradove i opštine.3 d/m) Sadržaj fonda: Fond se sastoji od zapisnika sreskih. list NR BiH’’ br. maglajski. analiza rada kurseva itd.

Kadrovske komisije i Statutarne komisije. rezimee rasprava. hrvatski Pismo u građi: latinica. koja je donesena jula mjeseca 1968. materijale Komisije za međunarodne odnose. odluke. analize. Kladanj. a po svom položaju predstavlja 289 . srpski. – 1990. Lopare. Jezik u građi: bosanski. zapisnike i materijale sa sjednica Predsjedništva. Serije u fondu: 1. – 1990. konstituisana je Međuopštinska konferencija saveza komunista za opštine: Lukavac. 3. odluke o raspuštanju nekih osnovnih organizacija. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1968. Kalesija i Tuzla. 2.Međuopštinska konferencija Saveza komunista Bosne i Hercegovine Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/MOK SKBiHT Vremenski raspon građe: 1968. godine. dopise i uputstva CK SKBiH i CK SKJ. Živinice. Srebrenik. programe. Opšta dokumentacija Kadrovska komisija AGIT-PROP Komisija za međunarodne odnose Statutarna komisija Valorizacija fonda: 3 Fond može poslužiti za proučavanje partijske aktivnosti na području Tuzlanske oblasti. 4. zaključke. izvještaje. Banovići. Potreba za konstituisanjem ovakve konferencije proistekla je iz interesa i potreba za zajedničkom idejnopolitičkom akcijom Saveza komunista. itd. Historijat stvaraoca fonda: Odlukom o organizovanju i radu međuopštinske konferencije Saveza komunista. 5. materijale o pripremama kongresa. Količina građe: 50 kut. (12 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži opšte spise. stenografske bilješke. s obzirom da ovo područje čini društveno-ekonomsku cjelinu sa zajedničkim problemima i tendencijama u daljem razvitku.

Statistički izvještaji Valorizacija fonda: 3 Fond može poslužiti za proučavanje partijske aktivnosti na području regije Bijeljina. Programom i zaključcima CK SKJ. Historijat fonda je sačinjen na osnovu građe koja je 1990. sa stanovišta organizovanosti SK-a. Opštinske konferencije SK-a u opštinama za koje se konstituiše međuopštinska konferencija zadržavaju u svemu i u cijelosti svoju samostalnost i djeluju u skladu sa Statutom. Tome su doprinijela cjelokupna društvena kretanja podstaknuta reformom. (6 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži opštu prepisku. materijale opštinskih komiteta nadležnog područja upućenih MOK SK Bijeljina. Ovu konferenciju činili su članovi koje su birale opštinske konferencije SK-a iz svojih redova i iz redova članova SK-a na području opštine. Međuopštinska konferencija Saveza komunista Bosne i Hercegovine Bijeljina Signatura fonda: BiH-ATKT/MOK SKBiHBi Vremenski raspon građe: 1985. Jezik u građi: bosanski. zapisnike tematskih sjednica i sjednica radnih grupa. Zapisnici i materijali sa sjednica 3. Međuopštinska konferencija.). bilo je neophodno obezbijediti jače povezivanje i izgrađivanje jedinstvenih stavova SK-a na širem području. Odlukom CK SKBiH kao i svojom odlukom i programima rada. ostala je pri Opštinskom komitetu SK Bosne i Hercegovine Tuzla koji je bio predavalac građe ovoga fonda. hrvatski Pismo u građi: latinica. statističke izvještaje i sl. Dio dokumentacije. Serije u fondu: 1. zapisnike i materijale sa sjednica Predsjedništva.geografsku cjelinu. koja je. kartoni idr. godine. a posebno kada se radi o pokretanju zajedničkih pitanja i akcija koje traže udruženo djelovanje opština i pomoć drugih društveno-političkih faktora. Količina građe: 26 kut. kako u privredi tako i u drugim društvenim djelatnostima. zahtijevala veće koordiniranje akcija i povezivanje putem integracije i drugih oblika saradnje. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: PrP Stepen sređenosti: arhivistički sređen 290 . predstavlja mjesto i oblik preko kojeg treba inicirati i razmatrati šire i značajnije probleme ovog područja. Opšta dokumentacija 2. – 1990. predata Arhivu. srpski. koja se odnosi na finansije i knjigovodstvo (platne liste. kada je MOK SK Bosne i Hercegovine Tuzla prestao sa radom.

Historijat stvaraoca fonda: Na osnovu Statuta Saveza komunista Bosne i Hercegovine. zdravstvu itd. informacije. 3. anketne listove službenika. 58 kut. Ovaj organ će provoditi jedinstvenu politiku za kadrove od interesa za međuopštinsko područje.. 2. uz saglasnost Predsjedništva CK SK Bosne i Hercegovine. Orašje i Ugljevik. djelovodne protokole itd. donijeli su Odluku o organizovanju Međuopštinske konferencije Saveza komunista Bosne i Hercegovine sa sjedištem u Bijeljini. Sreski i opštinski komiteti Sreski komitet Saveza komunista Bosne i Hercegovine Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/SK SKBiHT Vremenski raspon građe: 1945. 4. 291 . uputstva i direktive viših organa. godine. maja mjeseca 1985. godine kada je isti prestao sa radom. (14 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži zapisnike sa sastanaka. Brčko. materijale nastale u radu konferencija i komisija. nastavljati započete idejnopolitičke aktivnosti na pitanjima zajedničkim za opštinske organizacije SK-a nadležnog područja (o srednjem obrazovanju i vaspitanju. Količina građe: 18 knj. – 1990.). Historijat fonda je sačinjen na osnovu građe predate u Arhiv primopredajnim zapisnikom od MOK SK Bijeljina 1990. Opšta dokumentacija Zapisnici Uputstva Knjige Valorizacija fonda: 3 Fond može poslužiti za proučavanje partijske aktivnosti na području Tuzlanskog sreza. odbrambeno-zaštitne pripreme. Članovi Međuopštinske konferencije su po funkciji predsjednici opštinskih komiteta SK-a.Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1985. Serije u fondu: 1. matičnu knjigu službenika. – 1966. Opštinski komiteti Bijeljina.

Lopare. list NR BiH” br. Na osnovu ove teritorijalne podjele. spiskove isključenih članova SK-a. Količina građe: 19 knj. a 1950. Od 1955. 1945. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1945. 14/66). Kiseljak. Lukavac. Zvornik i Živinice (“Sl.’’. a njihova nadležnost prenesena na opštinske skupštine i njihove organe (“Sl. Bratunac. godine kada su ukinuti srezovi. Kladanj. srez Tuzla je brojao 17. srpski. list NR BiH” br. Zapisnici. Tinja. Simin Han. Gračanica. ocjene o radu kadrova u školama. 1952. Ljepunice. Brijesnica. a opštine u sastavu sreza su: Breške. zaključke i zapisnike sa sastanaka i konferencija. Puračić. pa 16. Vlasenica. Šekovići. Srebrenik. zaključci Spiskovi boraca Uputstva Statistički izvještaji 292 . – 1955. Srebrenik. godine. Tuzla. godine. Brčko. kao i njegovim izmjenama 1958. Zakonom o području srezova i opština. 11/52). Sreski komitet Saveza komunista Bosne i Hercegovine Bijeljina Signatura fonda: BiH-ATKT/SK SKBiHBi Vremenski raspon građe: 1945. srez Tuzla je obuhvatao 21 mjesni narodni odbor. – 1966. gradove i opštine.. godine obuhvatao 18 opština sa naseljima u njihovom sastavu: Banovići. Tojšići i Živinice (“Sl. statističke izvještaje o članovima u osnovnim organizacijama.Jezik u građi: bosanski. 2. Orašje. Historijat stvaraoca fonda: Sreski komitet Saveza komunista Bosne i Hercegovine Tuzla osnovan je. mišljenja za dodjelu “Spomenice 1941. godine i teritorijalno je pripadao Tuzlanskom okrugu. Kalesija. godine. Teritorijalnom podjelom NR Bosne i Hercegovine na srezove. Bijeljina. Sreski komitet SK Bosne i Hercegovine Tuzla radi pod tim nazivom do 1966. izvještaje. podatke o borcima i njihovo držanje u zatvorima i zarobljeništvu. 29 kut. izvještaji. prijedloge za odlikovanja. kada su osnovani i srezovi. Srebrenica. 47/62). Serije u fondu: 1. srez Tuzla čine opštine Banovići i Lukavac. da bi 1962. list SR BiH” br. 4. (8 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži referate. anketne listove. godine 23 mjesna odbora sa teritorijalnom pripadnošću Tuzlanskoj oblasti. Ugljevik. hrvatski Pismo u građi: latinica. 3. Dobošnica.

Historijat stvaraoca fonda: Teritorijalnom podjelom Federalne Bosne i Hercegovine. programi proslava. 16/49 i 10/50) i sastoji se od 23 područja mjesnih narodnih odbora i to: Banjica.5 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži zapisnike sa sjednica. kartoni evidencije članova. Zabrđe i Zagoni. materijale rada Kadrovske i Kontrolne komisije itd. Jezik u građi: bosanski. Zabrđe i Ugljevik (“Sl. kada se teritorija BiH dijeli na srezove. Popovi. – 1958. – 1955. Batković. Crnjelovo. Građu čine zapisnici: Sreskog komiteta. Međaši. Suho Polje.Valorizacija fonda: 3 Fond može poslužiti za proučavanje partijske aktivnosti na području Bijeljinskog sreza i Opštine Bijeljina. list NR BiH” br. teritorijalnom podjelom. Količina građe: 8 knj. informacije. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1945. Patkovača. Brodac. referate. planove programe. Janja. Dvorovi. gradove i opštine. analize. Obarska. Ugljevik. Glavičice. Bijeljinski srez je pripadao Tuzlanskom okrugu sve do 1949/50. Bijeljina sela. 6 kut. list NR BiH” br. Janja. 293 . Vršani. Bijeljinski srez čini gradska opština Bijeljina u koju ulaze: Bijeljina. godine kada. godine usvojen Zakon o području srezova i opština u NR Bosni i Hercegovini (“Sl. izvještaje. 17/55) prestaje sa radom Sreski komitet Bijeljina i kao opština pripada srezu Brčko (pa samim tim i Sreskom komitetu Brčko) djelujući pod nazivom Opštinski komitet Bijeljina. Čađavica. Gojsovac i Novo Naselje i opštine Batković. Mjesnih komiteta i osnovnih partijskih organizacija. Godine 1952. Novo Selo. hrvatski Pismo u građi: latinica. Dragaljevac. Sreski komitet Saveza komunista Bosne i Hercegovine Zvornik Signatura fonda: BiH-ATKT/SK SKBiHZ Vremenski raspon građe: 1945. Kada je 1955. 11/52). 1945. (1. Dragaljevac. list NR BiH” br. pripada Tuzlanskoj oblasti (“Sl.. informacije o sprovedenim izborima. Korenita. statistički izvještaji itd. Trnova. Trnova. Brodac. godine formiran je Sreski komitet Bijeljina. srpski. Modran. Bosanska Rača. Crnjelovo. podaci o održanim sastancima i stanju u organizacijama. anketne listove članstva.

u sastav sreza Zvornik ulazi grad Zvornik i 15 mjesnih odbora: Caparde. Skelani. dopise i uputstva viših organa. anketne listove članstva. Zvornik kao opština sa naseljenim mjestima u svom sastavu pripada Tuzlanskom srezu (“Sl. Količina građe: 17 knj. Administrativno-teritorijalnom podjelom.. informacije.. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1945. godine. 28 kut. Kamenica. Čelopek. 17/55). – 1966. Drinjača. 4. 1950. analize.Serije u fondu: 1. Godine 1955. – 1958. formiran je Zvornički srez koji je pripadao Tuzlanskoj oblasti.5 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži zapisnike sa sastanaka. Međaš. a 1958. Vlasenica i Zvornik (“Sl. planove i programe rada. list NR BiH” br. (6. 294 . Roćević. Grbavci. hrvatski Pismo u građi: latinica. Historijat stvaraoca fonda: Teritorijalnom podjelom Federalne Bosne i Hercegovine. Han Pijesak. Zakonom o područjima srezova i opština u NR BiH. Tako je počeo sa radom i Sreski komitet Zvornik. Nova Kasaba. Sapna i Snagovo (“Sl. Osmaci. izvještaji.godine. srpski. Zapisnici Informacije. Jezik u građi: bosanski. Memići. 10/50). Petkovci. Pilica. Sreski komitet Saveza komunista Bosne i Hercegovine Brčko Signatura fonda: BiH-ATKT/SK SKBiHBč Vremenski raspon građe: 1945. list NR BiH” br.23/58) tako da te godine počinje sa radom i Opštinski komitet Zvornik. 1945. godine) itd. srezu Zvornik pripada 11 opština sa naseljenim mjestima u svom sastavu i to: Bratunac. analize Kadrovska komisija Kontrolna komisija Valorizacija fonda: 3 Fond može poslužiti za proučavanje partijske aktivnosti na području Zvorničkog sreza. referate. 1968. Kalesija. Memići. Sapna. 2. 3. Fakovići. Kozluk. godine. upitnike za delegate V kongresa SKBiH (1968. list NR BiH” br. Kozluk. Srebrenica.

mijenjala se i teritorijalna nadležnost Sreskog komiteta Brčko sve do 1962. 17/55 i 23/58). Od 1952.Serije u fondu: 1. Lončari. 2. Zapisnici Informacije i analize Uputstva Evidencije članstva Valorizacija fonda: 3 Fond može poslužiti za proučavanje partijske aktivnosti na području sreza Brčko. Shodno Zakonima o teritorijalnoj podjeli Bosne i Hercegovine (“Sl. sa 19 mjesnih narodnih odbora. srez Brčko čini gradska opština Brčko i 6 opština sa naseljenim mjestima: Brezovo Polje. godine kada Brčko. zaključke i izvještaje sa sastanaka Sreskog i mjesnih komiteta. pripada srezu Tuzla (“Sl.. izvještaje o radu itd. 4. Historijat stvaraoca fonda: Teritorijalnom podjelom iz 1945. 295 . srpski. list NR BiH” br.3 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži zapisnike. godine. Žabar Gornji. godine. list NR BiH” br. pripada Tuzlanskom okrugu. kao opština sa naseljenim mjestima. hrvatski Pismo u građi: latinica. osnovnih partijskih organizacija. gradove i opštine. srez Brčko je pripadao Tuzlanskoj oblasti i u svom sastavu brojao 20 mjesnih narodnih odbora (“Sl. 2 kut. srez Brčko. Bukvik. – 1962. Opštinskog komiteta. 3. kada je teritorija Bosne i Hercegovine podijeljena na srezove. 47/62). Tada je počeo sa radom i Sreski komitet Saveza komunista Brčko. Sreski komitet Saveza komunista Bosne i Hercegovine Kladanj Signatura fonda: BiH-ATKT/SK SKBiHKl Vremenski raspon građe: 1945. list NR BiH” br. Količina građe: 5 knj. izbornih konferencija. 10/50). (0. Jezik u građi: bosanski. Potočari. – 1966. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1945. Rahić Gornji. Zakonom o teritorijalnoj podjeli Bosne i Hercegovine iz 1950. godine.

Ćude. Jelaške. statističke podatke o broju članstva.Serije u fondu: 1. godine formiran je srez Kladanj koji je pripadao Tuzlanskom okrugu i imao 13 mjesnih narodnih odbora i to: Brloške. godine kada su ukinuti srezovi. list NR BiH” br. izvještaje. 296 . Kladanj. prepiske sa drugim komitetima. – 1966. godine. 6 kut. gradove i opštine (“Sl. uputstva o radu. Starić. uputstva. analize. kada je proglašen Zakon o području srezova i opština u NR Bosne i Hercegovine (“Sl. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1945. srpski. Jošija. Od 1955. Stupari i Tuholj. Starić. Olovo. 17/55). Dugandžići. 1952. Stupari i Tuholj (“Sl. referate. srezu Kladanj pripadale opštine Kladanj. Historijat stvaraoca fonda: Teritorijalnom podjelom Federalne Bosne i Hercegovine. Čuda. a prestao je sa radom 1966. Kladanj. list NR BiH” br. Kladanj. teritorijalno pripada srezu Tuzla. zapisnike sa sastanaka sekretarijata i godišnjih konferencija. 1945. Solun. Solun. Zakonom o teritorijalnoj podjeli NR Bosne i Hercegovine na srezove.. srez Kladanj pripada Tuzlanskoj oblasti i broji 9 mjesnih narodnih odbora: Dugandžići. Olovske Luke. Olovske Luke. Jezik u građi: bosanski. obavještenja itd. Zapisnici i izvještaji 2. kao opština sa naseljenim mjestima u svom sastavu. – 1954. mjesnih i Opštinskog komiteta kao i osnovnih partijskih organizacija. Godine 1950. Sreski komitet Saveza komunista Bosne i Hercegovine Bosanski Šamac Signatura fonda: BiH-ATKT/SK SKBiHBŠ Vremenski raspon građe: 1945. (3 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži zapisnike sa sastanaka Sreskog. Olovo i Stupari sa pripadajućim naseljenim mjestima. hrvatski Pismo u građi: latinica. Količina građe: 19 knj. godine. Olovo. Zaključci Valorizacija fonda: 3 Fond može poslužiti za proučavanje partijske aktivnosti na području Sreza Kladanj. 10/50) da bi. preporuke i dopise CK SKBiH i Okružnog komiteta SK Tuzla. Kamensko. list NR BiH” br. 11/52).

Jezik u građi: bosanski. Tišina i Tolisa. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1945.. pisma. Serije u fondu: 1. – 1955. Slatina Gornja. Zakonom o podjeli teritorije NR Bosne i Hercegovine na srezove. Bok. Donja Dubica. hrvatski Pismo u građi: latinica. list NR BiH” br. analize. žalbe. 2. izvještaje. Matići. 11/52). Domaljevac. Grebnica. Orašje. 8 kut. Crkvina. srpski. godine teritorijalno pripadao Tuzlanskom okrugu i imao je 14 mjesnih narodnih odbora i to: Batkuša. Domaljevac. Informacije i analize 3. zapisnike sa sastanaka Komisije za selo. potvrde o radnom stažu. 4. (2. 3. Hasić Gornji. godine pripadao Tuzlanskoj oblasti sa Bosanskim Šamcem kao gradom u sastavu sreza i obuhvatao područje od 12 mjesnih narodnih odbora. izjave. Mahala Donja. informacije. dokumentacije Organizaciono-instruktorske komisije. – 1955. Bosanski Šamac. Donja Slatina i Orašje. ovaj srez čini gradska opština Bosanski Šamac i opštine: Crkvina. Zapisnici sa sastanaka Zapisnici sa konferencija Preporuke i uputstva viših organa Prepiske sa drugim komitetima Valorizacija fonda: 3 Fond može poslužiti za proučavanje partijske aktivnosti na području Sreza Bosanski Šamac. da bi 1950. referate. Dokumentacija komisija 297 .Serije u fondu: 1. Sreski komitet Saveza komunista Bosne i Hercegovine Gračanica Signatura fonda: BiH-ATKT/SK SKBiHG Vremenski raspon građe: 1945.5 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži zapisnike sa sjednica Agit-prop komisije. Historijat stvaraoca fonda: Srez Bosanski Šamac je 1945. upitnike i anketne listove itd. Zapisnici 2. gradove i opštine (“Sl. Količina građe: 6 knj. Obudovac.

Skipovac. Soko i Stjepan Polje. Malešići. gradove i opštine (“Sl. Doborovci. list NR BiH” br. Koraju. Količina građe: 7 knj. Gračanica. Lukavica. Sladna. srpski. – 1954. (1 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži zapisnike sa sastanaka Biroa. Gornji Moranjci. Zakonom o podjeli teritorije NR Bosne i Hercegovine na srezove. Brijesnica Velika. 11/52). Zakonom o područjima srezova i opština u NR Bosni i Hercegovini. spiskove članova itd. Doborovci. Brijesnica Velika. 1955. Loparama. 10/50). Karanovac. a 1952. srez Gračanica ima gradsku opštinu Gračanica i 6 opština (Bosansko Petrovo Selo.Valorizacija fonda: 3 Fond može poslužiti za proučavanje partijske aktivnosti na području Sreza Gračanica. karakteristike. Jezik u građi: bosanski. Plenuma i Sreskog aktiva. Karanovac. godine Gračanica. Sladna i Soko (“Sl. Rapatnica. list NR BiH” br. Gornja Orahovica. Donja Orahovica. srez Gračanica pripada Tuzlanskoj oblasti i u svom sastavu ima grad Gračanicu i područja mjesnih odbora Bosansko Petrovo Selo. Teočaku. Historijat stvaraoca fonda: Teritorijalnom podjelom Federalne Bosne i Hercegovine na okruge. zapisnike i izvještaje o radu mjesnih partijskih organizacija u Tobutu. 2 kut. kao opština sa naseljenim mjestima u svom sastavu. godine. Lukavica i Orahovica). – 1955. teritorijalno pripada srezu Tuzla (“Sl. Brijesnica. Čeliću. zapisnike sa sastanaka AGIT-PROP. Petrovo Selo. izjave o boravku u zarobljeništvu. Sreski komitet Saveza komunista Bosne i Hercegovine Lopare Signatura fonda: BiH-ATKT/SK SKBiHLo Vremenski raspon građe: 1946. srez Gračanica je pripadao Dobojskom okrugu i imao 16 mjesnih narodnih odbora i to: Boljanić. Orahovica Gornja. hrvatski Pismo u građi: latinica. Orahovica Donja. Škipovac. 17/55). Sočkovac. Lukavica. 1945. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1945. Doborovci. izvještaje o radu Sreskog komiteta. Godine 1950. srezove i područja mjesnih narodnih odbora. list NR BiH” br. godine. 298 .. Malešići.

a Lopare. i 1954. Plenuma AGIT-PROP Valorizacija fonda: 3 Fond može poslužiti za proučavanje partijske aktivnosti na području Sreza Lopare. godine. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1945. list NR BiH” br. Koraj. Napomena: Na osnovu građe u fondu od 1952. 2 kut. Godine 1952.. – 1952. zapisnike sa sastanaka Sreskog komiteta. 3. partijskih ćelija itd.Serije u fondu: 1. Koraj. srpski. Mačkovac. 2. Šibošnica i Teočak (Zakon o podjeli teritorije NR Bosne i Hercegovine na srezove. 17/55). Teočak i Tutnjevac (“Sl. Sreski komitet Saveza komunista Bosne i Hercegovine Srebrenica Signatura fonda: BiH-ATKT/SK SKBiHSb Vremenski raspon građe: 1946. Količina građe: 5 knj. sa 14 mjesnih narodnih odbora. 11/52). godine ovaj Komitet je nosio naziv Sreski komitet SKBiH Srebrenica – Bratunac. Rastošnica. kao opština sa naseljenim mjestima u svom sastavu. Ovakvo stanje ostaje do 1955. Priboj. a čini ga 10 područja mjesnih narodnih odbora i to: Čelić. Priboj. Kadrovske komisije. gradove i opštine – “Sl. godine srez Lopare. Lopare. Zapisnici i izvještaji Sreskog komiteta Zapisnici i izvještaji mjesnih partijskih jedinica Zapisnici Biroa. Lopare. list NR BiH” br. teritorijalno pripada srezu Tuzla (“Sl. kada Sreski komitet Lopare prestaje sa radom. Zakonom o administrativno-teritorijalnoj podjeli NR Bosne i Hercegovine. Šibošnica. teritorijalno pripada Tuzlanskom okrugu. hrvatski Pismo u građi: latinica. Biroa. godinu pojavljuje se samo naziv SK SKBiH Bratunac pa je i odvojen kao poseban fond. Historijat stvaraoca fonda: Od 1945. 4. 10/50). 299 . Konferencije. Jezik u građi: bosanski. srez Lopare čine opštine Čelić. srez Lopare pripada Tuzlanskoj oblasti. Plenuma. – 1955. list NR BiH” br. (1 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži: opšte spise. a za 1953. Piperi.

1945. Knjige Valorizacija fonda: 3 Fond nije kompletan. Brežani. Krnjići. Luka. srpski. S obzirom da je sjedište NOS-a Srebrenica bilo u Bratuncu u građi se od 1951. godine pripadao je Tuzlanskom srezu. Zapisnici 3. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1945. Fakovići. Sase. prestankom rada Sreskog komiteta saveza komunista Srebrenica. Fakovići. Bratunac. Crvice. – 1955. Šiljkovići. Kravica. 300 . 1955. Žabokvice i Toplica. godine počeo sa radom Opštinski komitet SK Srebrenica koji je teritorijalno pripadao srezu Zvornik. godine nailazi na naziv Sreski komitet Srebrenica – Bratunac. Historijat stvaraoca fonda: Teritorijalnom podjelom Federalne Bosne i Hercegovine na okruge. Jezik u građi: bosanski. srez Srebrenica je pripadao Tuzlanskom okrugu i obuhvatao 21 mjesni narodni odbor i to: Blažijevići. srezove i područja mjesnih narodnih odbora. 10/50). Osatica i Skelani. 17/55) Bratunac. Zakonom o podjeli teritorije NR Bosne i Hercegovine na srezove. kao opštine sa naseljenim mjestima u svom sastavu. Godine 1950. Kostolomci. godine. Konjevići. list NR BiH” br. Ratkovići. a obuhvata gradsku opštinu Srebrenica i opštine Bratunac. Hranča. pripadaju srezu Zvornik. Karina. 11/52) sjedište narodnog odbora sreza Srebrenica je u Bratuncu. Opšta građa 2. Tako je. ali može poslužiti za proučavanje partijske aktivnosti na području Sreza Srebrenica. list NR BiH” br. Žlijebac. a od 1958. srez Srebrenica teritorijalno pripada Tuzlanskoj oblasti i obuhvata 16 područja mjesnih narodnih odbora (“Sl. Sikirić. godine (“Sl. Fakovići i Skelani. Zakonom o području srezova i opština u NR Bosni i Hercegovini 1955. Srebrenica. Srebrenica. hrvatski Pismo u građi: latinica. list NR BiH” br. Osatica. gradove i opštine (“Sl.Serije u fondu: 1. Sućeska. Polom.

Valorizacija fonda: 3 Fond nije kompletan. (1 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži zapisnike sa sastanaka Sreskog komiteta. a za 1953. list NR BiH” br. list NR BiH” br. 11/52) sjedište Narodnog odbora sreza Srebrenica je u Bratuncu. godine nosio naziv Sreski komitet KPBiH Srebrenica – Bratunac. Količina građe: 3 knj.Sreski komitet Saveza komunista Bosne i Hercegovine Bratunac Signatura fonda: BiH-ATKT/SK SKBiHBr Vremenski raspon građe: 1953. godinu pojavljuje se samo naziv SK SKBiH Bratunac pa je i odvojen kao poseban fond. hrvatski Pismo u građi: latinica. Osatica i Skelani. srpski. i 1954. Zakonom o podjeli teritorije NR Bosne i Hercegovine na srezove. Jezik u građi: bosanski. opštinskih komiteta i osnovnih partijskih organizacija na području Sreza. Kravica. Fakovići. Krnjići. 10/50). godinu pojavljuje se samo naziv SK SKBiH Bratunac. gradove i opštine (“Sl. Na osnovu građe u fondu evidentno je da se građa SK KPBiH Bratunac nalazi u građi SK KPBiH Srebrenica jer je od 1952. a obuhvata gradsku opštinu Srebrenica i opštine Bratunac. srez Srebrenica teritorijalno pripada Tuzlanskoj oblasti i obuhvata 16 područja mjesnih narodnih odbora (“Sl. Napomena: Na osnovu građe u fondu evidentno je da se građa SK KPBiH Bratunac nalazi u građi SK KPBiH Srebrenica jer je ovaj Komitet od 1952. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1953. godine nosio naziv Sreski komitet KPBiH Srebrenica – Bratunac. 1 kut. ali može poslužiti za proučavanje partijske aktivnosti na području Sreza Bratunac. i 1954. a za 1953. – 1954. 301 .. – ? Historijat stvaraoca fonda: Godine 1950.

Jezik u građi: bosanski. Ovakvo stanje ostaje do 1966. Količina građe: 8 knj. Knjige Valorizacija fonda: 3 Fond može poslužiti za proučavanje partijske aktivnosti na području Sreza Vlasenica. Godine 1952. Zapisnici 2. (0. Serije u fondu: 1. Količina građe: 2 knj. biografije članova.. godine kada se u SR Bosni i Hercegovini ukidaju srezovi.. a 1950. Derventa. Nova Kasaba. Sarajevskoj oblasti. zapisnike OOSK-a itd. 11/52). do 1958. Milići i Šekovići (“Sl.3 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži zapisnike sa sastanaka Plenuma Sreskog komiteta. Han Pijesak. – 1955. srez Vlasenica pripada Tuzlanskom okrugu. hrvatski Pismo u građi: latinica. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1945. – 1955. zapisnike sa sastanaka mjesnih i opštinskih komiteta.5 d/m) 302 . Opštinski komitet Saveza komunista Bosne i Hercegovine Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/OK SKBiHT Vremenski raspon građe: 1956.Sreski komitet Saveza komunista Bosne i Hercegovine Vlasenica Signatura fonda: BiH-ATKT/SK SKBiHV Vremenski raspon građe: 1945. godine. 18 kut. (4. Historijat stvaraoca fonda: Teritorijalnom podjelom Federalne Bosne i Hercegovine 1945. srpski. Od 1955. – 1966. a zatim srezu Tuzla. 1 kut. list NR BiH” br. srezu Vlasenica pripada gradska opština Vlasenica i opštine Cikote. izjave. Vlasenica kao opština sa naseljenim mjestima u svom sastavu teritorijalno pripada srezu Zvornik. godine.

Predsjedništva i raznih komisija. partijskih ćelija i odjeljenja (Rudnik uglja “Tito”.5 d/m) Sadržaj fonda: Fond se sastoji od zapisnika sa sastanaka Rejonskog i Mjesnog komiteta. Programi i planovi rada 3. uvodna izlaganja. list NR BiH” br. Serije u fondu: 1. Stanica narodne milicije i dr. zapisnici zajedničkih sastanaka Opštinskog i Rudničkog komiteta i odbora sindikata itd. Evidencije Valorizacija fonda: 3 Fond može poslužiti za proučavanje partijske aktivnosti na području Tuzlanske opštine. DK Banovići Selo. programe i planove rada. ZGP “Litva”. Direkcija rudnika. počinje sa radom Opštinski komitet Saveza komunista Tuzla koji je teritorijalno pripadao srezu Tuzla. od 12. Strojni promet Banovići. 17/55). odluke i sl. Opštinski komitet Saveza komunista Bosne i Hercegovine Banovići Signatura fonda: BiH-ATKT/OK SKBiHBa Vremenski raspon građe: 1945. – 1962.Sadržaj fonda: Fond sadrži zapisnike sa sastanaka Komiteta. (0. 303 .). izvještaja AGIT-PROP o radu i suzbijanju nepismenosti. izvještaja i zadataka osnovnih organizacija. Formirani su i ostali opštinski komiteti koji postaju osnovna organizaciona forma jer se u život istovremeno uvodio i novi sistem samoupravljanja. – ? Historijat stvaraoca fonda: Zakonom o području srezova i opština u NR Bosni i Hercegovini (“Sl. evidencije članova. Jama Mušići. izvještaje. hrvatski Pismo u građi: latinica. jula 1955. godine. srpski. Količina građe: 2 kut. uputstava Okružnog komiteta. planskih zadataka Rudnika. Nova separacija. zapisnika sa izbornih konferencija i plenuma. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1955. Zapisnici 2. Jezik u građi: bosanski.

odluke o kažnjavanju i isključenju članova SKJ. u Banovićima radi Mjesni komitet koji pripada Tuzlanskom srezu Tuzlanske oblasti (“Sl. – ? Historijat stvaraoca fonda: Zakonom o teritorijalnoj podjeli Federalne Bosne i Hercegovine. zapisnike i zaključke sa sastanaka OK SKBiH. godine Banovići. Uputstva 3. Sekretarijata. godišnje statističke izvještaje o članovima SK-a za osnovne organizacije. Analize.Serije u fondu: 1. spiskove. izvještaji. uputstva. Zapisnici 2. list NR BiH’’ br. i 1950. list NR BiH’’ br. analize.11/52). informacije. izvještaje. anketne listove i upitnike za članove SK-a itd. Količina građe: 35 kut. Aktiva. AGIT-PROP Valorizacija fonda: 3 Fond može poslužiti za proučavanje partijske aktivnosti na području Opštine Banovići. hrvatski Pismo u građi: latinica. osnovnih organizacija. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1945. kao gradska opština. Serije u fondu: 1. Od 1949. Jezik u građi: bosanski. godine Lukavačkom srezu Tuzlanskog okruga pripadali su Banovići na čijem području je radio Rejonski komitet. . kada se na teritoriji Bosne i Hercegovine formiraju oblasti. prijedloge. a 1952. 16/49 i 10/50). Zapisnici osnovnih organizacija i odjeljenja 2. informacije 304 .1975. referate. Takvo stanje se ne mijenja do 1966. (4 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži zapisnike sa izbornih sastanaka. godine kada su ukinuti srezovi. Opštinski komitet Saveza komunista Bosne i Hercegovine Bijeljina Signatura fonda: BiH-ATKT/OK SKBiHBi Vremenski raspon građe: 1955. planove. pripadaju Tuzlanskom srezu (“Sl. godine. srpski. 1945.

ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1955.3. Zakonom o područjima srezova i opština (“Sl. Zapisnici i izvještaji 2. – 1965. list NR BiH” br. prijedloge za odlikovanja. Anketni listovi i upitnici Jezik u građi: bosanski. 305 . Bijeljina i Brčko. Opštinski komitet Saveza komunista Bosne i Hercegovine Zvornik Signatura fonda: BiH-ATKT/OK SKBiHZ Vremenski raspon građe: 1959. – ? Historijat stvaraoca fonda: Usvajanjem Zakona o području srezova i opština u NR Bosni i Hercegovini 1955. list NR BiH” br. informacije. sve do 1966. izvještaje o radu. (3 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži zapisnike i materijale sa sastanaka opštinskih konferencija i sekretarijata. referate. planove rada. Količina građe: 11 kut. anketne listove članova i sl. hrvatski Pismo u građi: latinica. Anketni listovi Valorizacija fonda: 3 Fond može poslužiti za proučavanje partijske aktivnosti na području Opštine Zvornik. godine kada se ukidaju srezovi. Statistički izvještaji 4. godine (“Sl. pa tako i Opštinski komitet SK Bijeljina. 47/62). srpski. Serije u fondu: 1. te kao opština pripada srezu Brčko. kao opštine. 17/55) prestaje sa radom Sreski komitet Bijeljina. Planovi rada 3. a sa radom počinje Opštinski komitet Bijeljina. teritorijalno pripadaju srezu Tuzla.

Zvornik.Jezik u građi: bosanski. kao opština sa naseljenim mjestima u svom sastavu. hrvatski Pismo u građi: latinica. Izvještaji 3. hrvatski Pismo u građi: latinica. (1. – ? Historijat stvaraoca fonda: Zakonom o područjima srezova i opština u NR Bosni i Hercegovini. srpski.23/58). ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1958. konferencija i proširenih sastanaka. Jezik u građi: bosanski. Materijali i zapisnici sa sastanaka 2. godine. srpski. izvještaja o radu.2 d/m) Sadržaj fonda: Fond se sastoji od zapisnika i materijala sa sastanaka sekretarijata. anketnih listova članova i sl. pripada Tuzlanskom srezu (“Sl. Količina građe: 5 kut. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1955. – 306 . – 1966. Anketni listovi Valorizacija fonda: 3 Fond može poslužiti za proučavanje partijske aktivnosti na području Opštine Kladanj. Serije u fondu: 1. Opštinski komitet Saveza komunista Bosne i Hercegovine Kladanj Signatura fonda: BiH-ATKT/OK SKBiHKl Vremenski raspon građe: 1955. list NR BiH” br. 1958.

Količina građe: 1 knj. godine Bosanski Šamac. list NR BiH” br. godine kada je Ustavnim Zakonom o ukidanju srezova u SR Bosni i Hercegovini ukinut i srez Tuzla (“Sl. informacije. kao opština sa naseljenim mjestima u svom sastavu. (3. Opštinski komitet Saveza komunista Bosne i Hercegovine Bosanski Šamac Signatura fonda: BiH-ATKT/OK SKBiHBŠ Vremenski raspon građe: 1955. Serije u fondu: 1. hrvatski Pismo u građi: latinica. Jezik u građi: bosanski. osnovnih organizacija. 307 . konferencija. list NR BiH br. izvještaji 3. Tako ostaje sve do 1962. referate. Informacije.Historijat stvaraoca fonda: Kada je proglašen Zakon o području srezova i opština u NR Bosni i Hercegovini (Sl. kao opština sa naseljenim mjestima u svom sastavu.1 7/55). Kladanj je. – 1966. Statistički podaci Valorizacija fonda: 3 Fond može poslužiti za proučavanje partijske aktivnosti na području Opštine Bosanski Šamac. teritorijalno pripada srezu Brčko. izvještaje itd. statističke podatke. godine kada je. 47/62). Zapisnici sa sastanaka 2.. Tako je ostalo sve do 1966. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1955. srpski. – ? Historijat stvaraoca fonda: Od 1955. Zakonom o području srezova i opština NR Bosne i Hercegovine. 7 kut. referati. teritorijalno pripadao srezu Tuzla. 14/66).5 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži zapisnike sa izbornih sastanaka OK SK. Bosanski Šamac pripao srezu Doboj (“Sl. obavještenja. list SR BiH” br.

godine kada je. podatke. izvještaje. 17/55). srpski. – ? Historijat stvaraoca fonda: Opštinski komitet SK Gračanica radi pod ovim nazivom od 1955. informacije. analize. dokumentaciju Kadrovske komisije. osnovnih partijskih organizacija. Zakonom o područjima srezova i opština u NR Bosni i Hercegovini. – 1971. – 1966. hrvatski Pismo u građi: latinica. Serije u fondu: 1.3 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži zapisnike sa sastanaka Opštinskog komiteta. Količina građe: 11 kut. program ideološko-političkog obrazovanja članova itd. informacije. Jezik u građi: bosanski. Gračanica. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1955. Zapisnici 3. (2.Opštinski komitet Saveza komunista Bosne i Hercegovine Gračanica Signatura fonda: BiH-ATKT/OK SKBiHG Vremenski raspon građe: 1955. Izvještaji. list NR BiH” br. kao opština sa naseljenim mjestima u svom sastavu.3 d/m) 308 . (1. analize Valorizacija fonda: 3 Fond može poslužiti za proučavanje partijske aktivnosti na području Opštine Gračanica. Količina građe: 9 kut. opšte spise. OOSSRN. teritorijalno pripala srezu Tuzla (“Sl. upitnike. Opštinski komitet Saveza komunista Bosne i Hercegovine Lopare Signatura fonda: BiH-ATKT/OK SKBiHLo Vremenski raspon građe: 1955. Opšti spisi 2. OSV.

anketnih listova članova i sl. Zapisnici 2. informacija. srpski.Sadržaj fonda: Fond se sastoji od zapisnika sa sastanaka OK. godine počinje sa radom Opštinski komitet SK Bosne i Hercegovine Lopare. Jezik u građi: bosanski. izborne konferencije. – 1966. izvještaje. zaključaka. savjetovanja. Serije u fondu: 1. analize 3. analize. Anketni listovi Valorizacija fonda: 3 Fond može poslužiti za proučavanje partijske aktivnosti na području Opštine Lopare. biltene itd. a teritorijalno pripada srezu Tuzla. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1955. izvještaji. (0. godine kada je. Količina građe: 2 kut.5 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži zapisnike sa sjednica Opštinskog komiteta. Zapisnici 2. analiza. Konferencije i Sekretarijata. prestao sa radom srez Tuzla i Sreski komitet SK Tuzla. – Historijat stvaraoca fonda: Od 1955. Informacije. Ovakvo stanje ostaje do 1966. Sekretarijata. Opštinski komitet Saveza komunista Bosne i Hercegovine Srebrenica Signatura fonda: BiH-ATKT/OK SKBiHSb Vremenski raspon građe: 1958. izvještaja. ukidanjem srezova. Informacije. analize. Serije u fondu: 1. hrvatski Pismo u građi: latinica. izvještaji 309 .

Serije u fondu: 1. godine. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1955. godine opština Srebrenica je sa naseljenim mjestima u svom sastavu. Izvještaji Valorizacija fonda: 3 Fond može poslužiti za proučavanje partijske aktivnosti na području Opštine Bosansko Petrovo Selo. pripala srezu Tuzla (“Sl. 23/58) i tako je ostalo do 1966. prestao sa radom i srez Tuzla. godine Srebrenica kao opština sa naseljenim mjestima u svom sastavu teritorijalno pripada srezu Zvornik koji je od 1958. list NR BiH” br.3 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži zapisnike sa sastanaka Opštinskog komiteta. godine kao opština sa naseljenim mjestima u svom sastavu pripao srezu Tuzla. Jezik u građi: bosanski. Opštinski komitet Saveza komunista Bosne i Hercegovine Bosansko Petrovo Selo Signatura fonda: BiH-ATKT/OK SKBiHBPS Vremenski raspon građe: 1955. – Historijat stvaraoca fonda: Od 1955. zapisnike i materijale sa izbornih konferencija osnovnih partijskih organizacija i Aktiva Saveza komunista. kada je ukidanjem srezova. hrvatski Pismo u građi: latinica. (0. izvještaje o radu Komiteta itd. Jezik u građi: bosanski. – 1962. hrvatski 310 . srpski. Količina građe: 2 kut. srpski. Od 1958. Zapisnici 2.Valorizacija fonda: 3 Fond može poslužiti za proučavanje partijske aktivnosti na području Opštine Srebrenica.

ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1955. pripalo je srezu Gračanica Dobojskog okruga.5 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži zapisnike sa sastanaka Sekretarijata Opštinskog komiteta. Teritorijalnom podjelom BiH 1952. 1945. Serije u fondu: 1. Historijat stvaraoca fonda: Teritorijalnom podjelom federalne Bosne i Hercegovine na okruge. a 1955. pripada srezu Tuzla. kao opština. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja 311 . Zapisnici OK Srebrenica Valorizacija fonda: 3 Fond može poslužiti za proučavanje partijske aktivnosti na području Opštine Bratunac. Ovakvo stanje ostaje do 1962. kao opština sa naseljenim mjestima u svom sastavu. srpski. Zapisnici OK Bratunac 2..Pismo u građi: latinica. sastanaka sa sekretarima osnovnih organizacija i sl. Mjesni odbor Bosansko Petrovo Selo teritorijalno pripada srezu Gračanica Tuzlanske oblasti. zapisnike sa konferencija. godine. Količina građe: 3 knj. hrvatski Pismo u građi: latinica. godine Petrovo Selo. – 1966. kao mjesni odbor. zapisnike sa zajedničkih sastanaka OK Bratunac i Srebrenica. kao naseljeno mjesto. Jezik u građi: bosanski. – 1962. Opštinski komitet Saveza komunista Bosne i Hercegovine Bratunac Signatura fonda: BiH-ATKT/OK SKBiHBr Vremenski raspon građe: 1950. godine. Godine 1950. (0. srezove i područja mjesnih narodnih odbora. pripada srezu Gračanica. revizione komisije. pripada Opštini Gračanica sreza Tuzla. godine kada Bosansko Petrovo Selo. 2 kut.

– 1966. referate. – ? Historijat stvaraoca fonda: Nakon oslobođenja. anketne listove članova SK itd. programe. Opštinski komitet Saveza komunista Bosne i Hercegovine Lukavac Signatura fonda: BiH-ATKT/OK SKBiHLu Vremenski raspon građe: 1948. (1.Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1950. godine kada su ukinuti srezovi.2 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži zapisnike sa sastanaka Mjesnog komiteta i Mjesnog narodnog odbora Lukavac i Puračić. Bratunac kao opština sa naseljenim mjestima u svom sastavu teritorijalno pripada srezu Zvornik. Jezik u građi: bosanski. list NR BiH” br. Zapisnici MK MNO Lukavac 2. Godine 1955. Zapisnici MK MNO Puračić 3. godine srezu Tuzla. Serije u fondu: 1. 10/50). Historijat stvaraoca fonda: Zakonom o administrativno-teritorijalnoj podjeli NR Bosne i Hercegovine 1950. hrvatski Pismo u građi: latinica. Zapisnici OK Lukavac Valorizacija fonda: 3 Fond može poslužiti za proučavanje partijske aktivnosti na području Opštine Lukavac. 312 . izvještaje. – 1966. a 1958. formiran je Srez Lukavac koji je pripadao Tuzlanskom okrugu i obuhvatao 21 mjesni odbor sa sjedištima u Banovićima. 1945. Količina građe: 4 kut. godine Tuzlanskoj oblasti je pripadao srez Srebrenica a sjedište Sreskog narodnog odbora bilo je u Bratuncu kao mjesnom odboru (“Sl. Brijesnici Donjoj. zapisnike sa sastanaka osnovnih partijskih organizacija (OPO) na području ovog Komiteta. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1948. zapisnike Opštinskog komiteta. srpski. Bistarcu. godine. Ovakvo stanje teritorijalne pripadnosti ostaje do 1966.

Seoni. Podgorju. godine kada su ukinuti srezovi. Crveno Brdo. formiranjem oblasti. Poljicu. Od 1948. pripada srezu Tuzla od 1955. do 1966. informacije. Kiseljaku. analize. Kontrolne komisije (karakteristike i izvode iz evidencije članova). godine. Lukavac Muslimanski. Jezik u građi: bosanski. Sekretrijata. Lukavac. izvještaje. Informacije. 11/52). Zagorje.. Priluku. Lukavac fabrika. Lukavac Srpski. Opštinski komitet Saveza komunista Bosne i Hercegovine Živinice Signatura fonda: BiH-ATK/OK SKBiHŽ Vremenski raspon građe: 1946. Zakonom o podjeli teritorije NR Bosne i Hercegovine na srezove. Knjige Valorizacija fonda: 3 Fond može poslužiti za proučavanje partijske aktivnosti na području Opštine Živinice. Konferencije i Plenuma. Količina građe: 2 knj. analize 3. gradove i opštine. Gnojnici. zapisnike sa sastanaka osnovnih organizacija SK-a itd. godine. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1955. – 1966. kao opština sa naseljenim mjestima u svom sastavu. srpski. hrvatski Pismo u građi: latinica. godine Lukavac. list NR BiH” br.5 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži zapisnike sa sastanaka Opštinskog komiteta. 2 kut. a 1949. Orahovici Muslimanskoj. izvještaji. Lukavcu Muslimanskom. Bistarac Gornji. Treštenici Srpskoj. srezu Tuzla pripada gradska opština Lukavac sa sjedištem narodnog odbora gradske opštine u Lukavcu u koju ulaze Smoluća. Modrac. Zapisnici 2. Huskići. pripada srezu Tuzla. Naselje koksara. 1952. Tulovićima.Devetaku. Serije u fondu: 1. Tumarama i Vasiljevcima. Šikulje. Puračiću. kao Mjesni narodni odbor. Dobošnici. – ? 313 . Kalajevo i Brgule (“Sl. Miričini. (0. pripada srezu Tuzla Tuzlanske oblasti. Turiji. Smolućoj.

informacije. Informacije. Ovakva teritorijalna pripadnost ostaje nepromijenjena sve do 1966. srpski. – ? Historijat stvaraoca fonda: Zakonom o podjeli teritorije NR Bosne i Hercegovine na srezove. planove. hrvatski Pismo u građi: latinica. list NR BiH” br.3 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži zapisnike sa sastanaka Opštinskog komiteta. 1952. kao opština. 17/55). i takvo stanje ostaje sve do 1966. materijale. Zapisnici 2. 11/52). gradove i opštine. (0. a od 1950. sa tuzlanskim srezom. godine. Živinice. 1945. godine kada su ukinuti srezovi. pripadaju srezu Tuzla Tuzlanskog okruga. referate. Opštinski komitet Saveza komunista Bosne i Hercegovine Srebrenik Signatura fonda: BiH-ATKT/OK SKBiHS Vremenski raspon građe: 1954. Jezik u građi: bosanski. srezove i područja mjesnih narodnih odbora. Serije u fondu: 1. Srebrenik. pripadaju srezu Tuzla. godine. – 1964.Historijat stvaraoca fonda: Zakonom o teritorijalnoj podjeli Federalne Bosne i Hercegovine na okruge. godine. informacije i sl. list NR BiH” br. pripadaju Tuzlanskoj oblasti. izvještaji Valorizacija fonda: 3 Fond može poslužiti za proučavanje partijske aktivnosti na području Opštine Srebrenik. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1952. kao opština sa naseljenim mjestima u svom sastavu. Živinice. kao mjesni odbor. Količina građe: 1 kut. pripada srezu Tuzla (“Sl. 314 . godine kada su ukinuti srezovi. analize. Zakonom o području srezova i opština u NR Bosni i Hercegovini (“Sl.

Teritorijalnim podjelama mijenjala se i pripadnost ovog Komiteta tako da je 1952. Mjesni komitet Orašje pripada Bosanskošamačkom srezu Tuzlanske oblasti. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1952. a 1962. – 1966. kao opština. 1 kut. godine srezu Brčko. Zapisnici MK i OK 2. Konferencije i osnovnih partijskih organizacija. Knjige Valorizacija fonda: 3 Fond može poslužiti za proučavanje partijske aktivnosti na području Opštine Orašje.3 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži zapisnike i djelovodne protokole Mjesnog i Opštinskog komiteta Orašje. Količina građe: 2 knj. hrvatski Pismo u građi: latinica. planove rada itd. pripadalo srezu Bosanski Šamac. (0. Planovi rada 3. Serije u fondu: 1. 1950. godine. zapisnike. srpski. godine kada su ukinuti srezovi. 315 . godine Orašje. godine postaje opština sreza Tuzla i tako ostaje do 1966.. Jezik u građi: bosanski.Opštinski komitet Saveza komunista Bosne i Hercegovine Orašje Signatura fonda: BiH-ATKT/OK SKBiHO Vremenski raspon građe: 1950. 1955. – ? Historijat stvaraoca fonda: Teritorijalnom podjelom NR Bosne i Hercegovine. opšte spise.

zapažanja. srez Vlasenica – Tuzlanski okrug. – ? Historijat stvaraoca fonda: Zakonom o teritorijalnoj podjeli Federalne Bosne i Hercegovine na okruge. spise Kadrovske komisije. hrvatski Pismo u građi: latinica. 15/48). Šekovići. 1945. izvještaj. kao opština sa naseljenim mjestima u svom sastavu. Ovakvo stanje ostaje do 1966.Opštinski komitet Saveza komunista Bosne i Hercegovine Šekovići Signatura fonda: BiH-ATKT/OK SKBiHŠ Vremenski raspon građe: 1948. Zapisnici Mjesnog i Opštinskog komiteta 2. teritorijalno pripada Sarajevskoj oblasti. srpski. referate. Serije u fondu: 1. (0. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1955. informacije 3. 316 . Zakonom o području srezova i opština u NR Bosni i Hercegovini. opšte spise. list NR BiH” br. a 1948. – 1966. Protokol Valorizacija fonda: 3 Fond može poslužiti za proučavanje aktivnosti ovoga Udruženja radnika na području Opštine Šekovići. zaključke. 17/55). izvještaje. Zaključci. Količina građe: 1 kut. Godine 1955. 1950. informacije. Srez Vlasenica.3 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži zapisnike sa sastanaka Mjesnog i Opštinskog komiteta Šekovići. godine kada su ukinuti srezovi. pripadaju srezu Tuzla (“Sl. srezove i područja mjesnih narodnih odbora. godine. djelovodni protokol Mjesnog i Opštinskog komiteta itd. godine. list NR BiH” br. Jezik u građi: bosanski. kao selo. godine pripadaju srezu Vlasenica kao Mjesni odbor (“Sl. pripadaju Mjesnom narodnom odboru sa sjedištem u Podžiocima. Šekovići.

od 1955. 1952. gradove i opštine. 1949.Opštinski komitet Saveza komunista Bosne i Hercegovine Ugljevik Signatura fonda: BiH-ATKT/OK SKBiHU Vremenski raspon građe: 1963. 47/62). zapisnike sa sastanaka kadrovske komisije. Glinje i Bogutovo Selo (“Sl. 317 . Ugljevik ostaje u srezu Bijeljina. Mezgraja. Mezgraja-rudnik. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1955. kao opština. kao Mjesni odbor. Ugljevik. Političkog aktiva.3 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži zapisnike sa sastanaka Opštinskog komiteta. list NR BiH” br. 17/55 i 23/58). (0. – 1966. pripada srezu Tuzla. pripada srezu Brčko (“Sl. Sekretarijata i osnovnih partijskih organizacija. Zapisnici OK i Političkog aktiva 2. Ugljevik. Ravno Polje. Godine 1962. godine. list NR BiH” br. list NR BiH” br. – ? Historijat stvaraoca fonda: Teritorijalnom podjelom Federalne Bosne i Hercegovine. Teritorijalnom podjelom NR Bosne i Hercegovine. Formiranjem oblasti. Serije u fondu: 1. Atmačići. Mjesni odbor Ugljevik pripada srezu Bijeljina u Tuzlanskoj oblasti. 1945. 11/52). Količina građe: 1 kut. godine. Jezik u građi: bosanski. Ugljevik. godine kada su ukinuti srezovi (“Sl. godine. Rudničke konferencije i Rudničkog komiteta itd. pripada srezu Ugljevik u Tuzlanskom okrugu. Zakonom o područjima srezova i opština u NR Bosni i Hercegovini. do 1962. godine. hrvatski Pismo u građi: latinica. kao opština sa naseljenim mjestima u svom sastavu. što ostaje do 1966. Janjari. Zapisnici Rudničke konferencije i Rudničkog komiteta Valorizacija fonda: 3 Fond može poslužiti za proučavanje partijske aktivnosti na području Opštine Ugljevik. ali kao opština u koju ulaze Ugljevik. Zakonom o podjeli teritorije NR Bosne i Hercegovine na srezove. srpski.

Vlasenica. 17/55). programi rada Valorizacija fonda: 3 Fond može poslužiti za proučavanje partijske aktivnosti na području Opštine Vlasenica. 23/58) sve do 1966. Zapisnici OK i Sekretarijata 2. srpski. Količina građe: 1 kut. Sekretarijata. zaključke. pripada srezu Zvornik (“Sl. – ? Historijat stvaraoca fonda: Teritorijalnom podjelom NR Bosne i Hercegovine 1955.Opštinski komitet Saveza komunista Bosne i Hercegovine Vlasenica Signatura fonda: BiH-ATKT/OK SKBiHV Vremenski raspon građe: 1958. a 1958. (0.3 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži zapisnike sa sastanaka Opštinskog komiteta. informacije. Serije u fondu: 1. programe rada itd. hrvatski Pismo u građi: latinica. Zaključci.3 d/m) 318 . godine. list NR BiH” br. – 1966. Jezik u građi: bosanski.1962. ukidanjem sreza Zvornik. godine. (0. informacije. Količina građe: 1 kut. . godine. Opštinski komitet Saveza komunista Bosne i Hercegovine Kalesija Signatura fonda: BiH-ATKT/OK SKBiHKa Vremenski raspon građe: 1958. teritorijalno pripada srezu Tuzla (“Sl. kao opština sa naseljenim mjestima u svom sastavu. kada srezovi prestaju sa radom. list NR BiH” br. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1958.

Valorizacija fonda: 4 Iako je fragmentaran. 1952. godine Kalesija Srpska i Kalesija Muslimanska. (4. Kalesija. – ? Historijat stvaraoca fonda: Od 1945.Konferencije i Sekretarijata. Teritorijalnom podjelom NR Bosne i Hercegovine na srezove. list NR BiH” br. – 1966. pripadaju srezu Zvornik u Tuzlanskom okrugu. list NR BiH” br. hrvatski Pismo u građi: latinica.. srpski. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1958. Godine 1958. 17 kut. 319 . materijale OVSS Tuzla i sindikalnih organizacija.5 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži zapisnike sa sjednica opštinskih vijeća i godišnjih skupština. Količina građe: 12 knj. gradove i opštine. Društva – Udruženja .Sadržaj fonda: Fond predstavlja samo fragment . 23/58) i takvo stanje ostaje do 1966. godine kada se ukidaju srezovi. godine.Sresko vijeće Tuzla (Sresko sindikalno vijeće Tuzla i Opštinsko sindikalno vijeće Tuzla) Signatura fonda: BiH-ATKT/SSJ-SVT (SSVT i OSVT) Vremenski raspon građe: 1948. pripada srezu Tuzla (“Sl. kao mjesni odbori. kao opština sa naseljenim mjestima u svom sastavu. materijale i uputstva SS Bosne i Hercegovine i SS Jugoslavije. 11/52).Sindikati Savez sindikata Jugoslavije . Kalesija je naseljeno mjesto u opštini Memići koja pripada srezu Zvornik (“Sl. fond može poslužiti za proučavanje partijske aktivnosti na području Opštine Kalesija. Jezik u građi: bosanski.nekoliko zapisnika Opštinskog komiteta.

a da se postojeća arhiva preda opštinskim sindikalnim vijećima u sjedištu srezova ili Gradskom sindikalnom vijeću Sarajevo. platne liste i dosijea zaposlenog osoblja itd. završne račune. jedinstvena i dobrovoljna organizacija radničke klase Jugoslavije koja objedinjuje manuelne i intelektualne radnike. Kongres je donio Statut prema kome je Savez sindikata Jugoslavije klasna. na osnovu Odluke prvog kongresa JSRNJ. 86/45). 1966. Bihaću. 320 . dok je Sreski odbor JSRNJ u Tuzli formiran krajem 1945. je utvrđeno da se radnici i službenici. Serije u fondu: 1. ovaj organ dobija naziv Sresko sindikalno vijeće Saveza sindikata Bosne i Hercegovine.statističke izvještaje. 2. koje je donio Ministar unutrašnjih poslova 1945. 3. list DFJ” br. Akcioni odbori su formirani i u Tuzlanskom bazenu. normativna akta i odluke. Mostaru Sarajevu i Tuzli prestaju sa radom do kraja juna mjeseca 1966. jedne ili više srodnih grana privrede i društvenih službi. godine. a ove se udružuju u Savez sindikata. Zapisnici i materijali sa sjednica Opšta dokumentacija Uputstva Finansijska dokumentacija Valorizacija fonda: 3 Fond može poslužiti za proučavanje aktivnosti ovoga Udruženja radnika na području Tuzlanskog sreza. odobrava se osnivanje i rad Jedinstvenih sindikata radnika i namještenika Jugoslavije (JSRNJ) sa pravom djelatnosti na području DFJ (“Sl. godine. Godine 1948. Republičko vijeće Saveza sindikata za Bosnu i Hercegovinu je na Petoj plenarnoj sjednici donijelo Odluku da sreska sindikalna vijeća i nadzorni odbori u Banjaluci. godine. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1948. organizuju u sindikalne organizacije. Doboju. masovna. hrvatski Pismo u građi: latinica. a na sindikalnoj konferenciji u Sarajevu izabran je Zemaljski odbor Jedinstvenih sindikata radnika i namještenika. – 1966. Također. srpski. Nakon donošenja Zakona o ukidanju srezova. 4. Historijat stvaraoca fonda: Na osnovu Rješenja o odobrenju osnivanja Jedinstvenih sindikata radnika i namještenika. godine. a konstituisan je u Beogradu na Prvoj opšte-zemaljskoj konferenciji radnika i namještenika Jugoslavije. Jezik u građi: bosanski.

– 1963. izvještaje o zaposlenom osoblju u ustanovama. datira od te godine jer je preuzeta od Sreskog sindikalnog vijeća Tuzla. – 1963. Od 1956. Raspisi. godine kada su formirani srezovi i to pod nazivom Sreski odbor sindikata službenika državnih organa i društvenih službi Brčko.Sresko vijeće Brčko (Sresko sindikalno vijeće Brčko) Signatura fonda: BiH-ATKT/SSJ-SVBč (SSVBč) Vremenski raspon građe: 1956. 321 . Zakonom o područjima srezova i opština u NR Bosni i Hercegovini. uputstva Valorizacija fonda: 3 Fond može poslužiti za proučavanje aktivnosti ovoga Udruženja radnika na području Sreza Brčko. 47/62). Opšta dokumentacija 2.Savez sindikata Jugoslavije . 1962. (0. zaključke sa sjednica.Sresko vijeće Brčko. raspise Republičkog vijeća SS Sarajevo.5 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži redovnu poštu. Jezik u građi: bosanski. teritorijalno pripao srezu Tuzla (“Sl. analize kadrova u sindikalnim organizacijama. list NR BiH” br. hrvatski Pismo u građi: latinica. godine ukinut je srez Brčko i. Količina građe: 3 knj. godine radi pod nazivom Savez sindikata Jugoslavije .. pa i građa. pripreme i sprovođenje izbora itd. kao opština sa naseljenim mjestima u svom sastavu. srpski. koja je preuzeta u Arhiv Tuzla. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: PrP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1956. neposredne zadatke sindikalnih organizacija. Historijat stvaraoca fonda: Sresko sindikalno vijeće Brčko je radilo od 1945. 2 kut. Zaključci i izvještaji 3. Serije u fondu: 1.

Upravnog odbora i Nadzornog odbora. a od 1923. hrvatski Pismo u građi: latinica. Udruženje (Društvo) je organizovano radilo na pitanjima stručnog rada i usavršavanja položaja u društvu. poziv za sjednicu i skupštinu itd. 1 fasc. U zapisnicima sa sastanaka održanih 1922. Jezik u građi: bosanski. aprila 1905. a sarađivalo je i sa svim društvima i bilo u toku opštih zbivanja.Sresko učiteljsko društvo u Tuzli* Signatura fonda: BiH-ATK/SUDT Vremenski raspon građe: 1905. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1905. – ? Historijat stvaraoca fonda: Na osnovu građe koja čini ovaj fond evidentno je slijedeće: Uvidjevši potrebu za osnivanjem učiteljskog društva. Knjige Valorizacija fonda: 2 Fond može poslužiti kao vrijedan izvor u proučavanju djelovanja i rada ovoga Društva na području Tuzlanskog sreza. (0. druženju i ostalom što je bilo zajedničko pozivu učitelja i narodnog prosvjetitelja. prijedlog budžeta. izvještaj Nadzornog odbora o pregledu društvene blagajne. godine Sresko učiteljsko društvo u Tuzli. Godine 1931. Društvo je preko delegata učestvovalo na Glavnoj skupštini Jugoslovenskog učiteljskog udruženja Beograd. godine i izabralo Privremeni odbor koji je na svojoj sjednici sastavio Pravilnik i sa potpisima prijavljenih članova poslao ga Zemaljskoj vladi na odobrenje. srpski. Serije u fondu: 1.3 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži 3 knjige zapisnika. Količina građe: 3 knj. godine stoji naziv Učiteljsko društvo sreza Tuzlanskog. – 1935.. učiteljstvo grada Dolnje Tuzle se okupilo 28. životu. 322 . rezoluciju Upravnog odbora. Dopisi 2. Tako je osnovano Učiteljsko društvo okružja Dolnjotuzlanskog koje je djelovalo preko Skupštine. pojavljuje se naziv Jugoslovensko učiteljsko udruženje Sreskog društva u Tuzli.

3 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži zapisnike sa sastanaka Odbora Donjotuzlanskog srpskog crkvenog pjevačkog društva. rad Društva “Njeguš’’ je zabranjen. aprila 1941. To je bilo prvo pjevačko društvo u Bosni i Hercegovini. – 1941. spiskove članova. U toku svog rada. 2 kut. 10 kut. Količina građe: 2 knj. hrvatski Pismo u građi: latinica. Stvaranjem NDH. Najveći dio sačuvanih dokumenata odnosi se na 1937.5 d/m) 323 . godinu kada je Društvo slavilo 50-godišnjicu postojanja. fotografije i sl. godine. Količina građe: 12 knj. Historijat stvaraoca fonda: Srpsko pjevačko društvo “Njeguš’’ osnovala je Srpska pravoslavna crkvenoškolska opština u Donjoj Tuzli 1886. Građa je preuzeta od advokata Steve Milčića koji je bio član Društva. – 1941. Društvo je imalo i dramsku sekciju.. (2. Imalo je kraće prekide u radu zbog ratnih zbivanja ili nedostatka kadra i materijalnih sredstava. Pored muzičke. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1886.Srpsko pjevačko društvo “Njeguš’’ u Donjoj Tuzli* Signatura fonda: BiH-ATKT/SPD’’NJ’’DT Vremenski raspon građe: 1886. 10.. Jezik u građi: bosanski. Društvo je uspješno radilo na njegovanju umjetničkog izvođenja crkvenih i svjetovnih pjesama. Dobrovoljno vatrogasno društvo Tuzla* Signatura fonda: BiH-ATKT/DVDT Vremenski raspon građe: 1883. godine pod nazivom “Donjotuzlansko pjevačko društvo’’. Valorizacija fonda: 2 Fond može poslužiti za proučavanje rada i aktivnosti ovoga Društva na području Tuzle. – 1983. srpski. programe proslava. (0. a njegova imovina konfiskovana.

Zahvaljujući svojoj ulozi. molbe za dodjelu materijalne pomoći Društvu. Pravila Dobrovoljne vatrogasne čete u Tuzli iz 1933. godine. godine u Brčkom. organizovanje vatrogasnih vježbi. Jezik u građi: bosanski.). U određenim vremenskim periodima. 2. spiskove članova. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1883. za sjedište Saveza određena je Tuzla. Prvi Vatrogasni savez Bosne i Hercegovine osnovan je 1926. planove rada. 4554/I od 13. pismene pohvale. srpski. godine. Historijat stvaraoca fonda: Inicijativa i pripreme za osnivanje vatrogasnog društva u Tuzli potiču od 1879. 324 . Društvo je mijenjalo svoju strukturu. zabava i proslave Dana vatrogastva. kada je Visoka zemaljska vlada donijela rješenje (br. marta 1883.Sadržaj fonda: Fond sadrži Pravila iz 1883. pa čak i za vrijeme ratova nije prekidalo rad. a 1927. Serije u fondu: 1. Kreke. a zvanična godina osnivanja i potvrda Statuta Društva je 1883. DVD je u svim Historijskim periodima bilo aktivno. godine. program proslave prilikom otvaranja Sokolskog doma. izvještaje itd. organizovanje vatrogasnih tečajeva. godine). Solane itd. na Prvoj glavnoj skupštini. 3. a shodno političkim i administrativnim prilikama. zapisnike sa sjednica. 4. raspise. molbe za prijem u članstvo. hrvatski. saradnja sa drugim društvima širom zemlje. njemački Pismo u građi: latinica. Opšta dokumentacija Zapisnici sa sjednica i skupština Spiskovi članstva Knjige Valorizacija fonda: 2 Fond može poslužiti za proučavanje rada i aktivnosti ovoga Društva na području Tuzle. godine. U sastavu Društva radile su i vatrogasne čete i industrijska vatrogasna društva (Fabrike sode. statut. – 1983.

a upisan u registar 1969. Finansiran je iz budžeta Skupštine opštine Tuzla. ukinut je Oblasni narodni odbor. prijedloge za odlikovanja. statut. u pojedinim mjestima). planove rada. dopise o takmičenjima vatrogasaca. hrvatski Pismo u građi: latinica. organizovanje seminara i polaganja ispita za zvanje vatrogasca itd. godine. Od 1956. prilozima i doprinosom od strane članova DVD. godine. raspise. godine djeluje kao Savez DVD sreza Tuzla. pa samim tim.. Jezik u građi: bosanski. 17 kut. Finansiran je dotacijama od strane Oblasnog narodnog odbora. srpski. poslovnik o radu. Opšta dokumentacija 2. dodjelu medalja. godine. a 1959. Raspisi i uputstva viših organa 3. Količina građe: 1 knj. Serije u fondu: 1.Opštinski vatrogasni savez Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/OVST Vremenski raspon građe: 1946. – 1979. 325 . Opštinski vatrogasni savez Tuzla formiran je 1965. (4 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži izvještaje o radu. i Oblasni vatrogasni savez. a Prva redovna skupština Sreskog vatrogasnog saveza Tuzla održana je februara mjeseca 1952. zapisnike sa sjednica Odbora i Skupštine. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SAP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1950. obavještenja. Uslijed reorganizacije organa vlasti. Područje je bilo pokriveno mrežom sreskih vatrogasnih saveza. – 1979. zapisnike sa osnivačkih skupština DVD-a i sreskih saveza (osnivanje pri fabrikama. referate. Historijat stvaraoca fonda: Oblasni savez DVD za Tuzlansku oblast formiran je 1950. informacije i izvještaje o saradnji sa drugim savezima širom zemlje. podatke o požarima. godine pokrenuta je inicijativa za formiranjem opštinskih vatrogasnih saveza. godine. Zapisnici Valorizacija fonda: 3 Fond može poslužiti za proučavanje rada i aktivnosti ovoga Udruženja na području Tuzle.

3. godine. koji je bio glavna svrha. prihvaćena je inicijativa za obnavljanje Lovačkog udruženja čija je imovina stradala u ratnom vihoru i usvojen je naziv društva i to: Lovačko društvo “Konjuh” u Tuzli. Zapisnici Obavještenja. 326 . a za potpredsjednika Mehmedbeg Zaimović. a sarađivalo je i sa Jugoslovenskim društvom lovaca u Beogradu.. Osim sporta.07. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1945. hrvatski Pismo u građi: latinica. (1 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži zapisnike sa skupština i sjednica. Društvo je radilo i na očuvanju i izgrađivanju tekovina NOB-e.1945. Na Skupštini je za predsjednika izabran Teufik Selimović. 4. 2. Kasnije je dobilo naziv Sresko lovačko društvo “Konjuh” u Tuzli. obavještenja o zabrani lova pojedine divljači. spiskove članova Društva i sl. lovačke karte i dozvole za lov. Serije u fondu: 1. 3 kut. – 1955. Količina građe: 5 knj. Ovo Društvo je radilo pod upravom Okružnog fiskulturnog odbora.Sresko lovačko društvo “Konjuh” u Tuzli Signatura fonda: BiH-ATKT/SLD’’K’’T Vremenski raspon građe: 1945. uputstva Razgraničenje lovišta Spiskovi članstva Valorizacija fonda: 3 Fond može poslužiti za proučavanje rada i aktivnosti ovoga Društva na području Tuzle. Historijat stvaraoca fonda: Na Prvoj lovačkoj skupštini za grad i srez Tuzlu. srpski. Društvo je također izabralo 8 članova užeg i 17 članova šireg Upravng odbora i 4 člana Nadzornog odbora. Jezik u građi: bosanski. koja je održana 08. dopise vezane za razgraničenja državnih rezervatnih lovišta sa sreskim lovištima. – 1955. Sresko lovačko društvo je bilo član Saveza lovačkih udruženja na području Bosne i Hercegovine sa sjedištem u Sarajevu.

godine.. srpski. 70 reg. Hamdija Čemerlić’’ Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/UPJ’’HČ’’T Vremenski raspon građe: 1992. knjigu osnovnih sredstava i uposlenih radnika. Serije u fondu: 1. 2 kut. 6 blok. Historijat stvaraoca fonda: Udruženje je osnovano početkom agresije na Bosnu i Hercegovinu 1992. osnovne knjige evidencija. – 2004. Jezik u građi: bosanski.. hrvatski Pismo u građi: latinica.. godine i egzistiralo je do 2004. Finansijska dokumentacija 3. 327 . Opšta dokumentacija 2. – 2004. (10 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži dokumentaciju koja se odnosi na osnivanje “Udruženja’’ i carinsku i finansijsku dokumentaciju.Udruženje prijatelja Janje “Dr.. Količina građe: 21 knj. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: PrP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1992. 22 fasc. Knjige Valorizacija fonda: 3 Fond može poslužiti za proučavanje rada i aktivnosti ovoga Udruženja.

OZ 17 (Orijentalna zbirka Arhiva Tuzlanskog kantona) 328 . sig.Rukopis vjerskog moralnog djela sa historijskim bilješkama.

godine preuzeta je veća količina građe kojoj je prijetila opasnost od uništenja. Opšta dokumentacija 2. odobrenja za ženidbu i udaju.. popise mladića za regrutovanje. smrtovnice.matičara u Bijeljini itd. Finansijska dokumentacija 3. prijave o rođenjima i smrti. podatke o izvršenim vakcinacijama stanovništva. ostavinske rasprave. Knjige Valorizacija fonda: 3 Građa je nepotpuna (fragmentarna) i predstavlja samo dio poslova kojima se bavio ovaj Odbor. Jezik u građi: bosanski. srpski. 7 kut. Serije u fondu: 1. – 1962. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: (?) Historijat stvaraoca fonda: Od Odbora islamske vjerske zajednice Bijeljina 1981. popise djece za upise u mektebi iptidaije u Bijeljini i Janji.VI VJERSKE ORGANIZACIJE Odbor islamske vjerske zajednice Bijeljina* Signatura fonda: BiH-ATKT/OIVZBi Vremenski raspon građe: 1864. (4 d/m) Sadržaj fonda: Građa fonda sadrži rodne listove. statističke izvještaje. 329 . budžete i završne račune vakufa. Prilikom sređivanja i obrade. vjeroučitelja i imama . platne liste vakufskih službenika. utvrđeno je da je to samo jedan dio građe koji je nastao u radu ovoga Odbora. vjenčane listove. Količina građe: 235 knj. hrvatski Pismo u građi: latinica.

Opšta dokumentacija 2. buždete džamija.godine) na osnovu koje. okružnice.Vakufsko-mearifsko povjerenstvo Tuzla* Signatura fonda: BiH-ATKT/VMPT Vremenski raspon građe: 1909. srpski. kao organi za informacije i posredovanja za upravu muhamedanskih vakufskih dobara. Protokoli Valorizacija fonda: 3 Građa fonda može poslužiti kao izvor za izučavanje djelovanja i rada ove vrste institucije na području Tuzle. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: nesređen Dostupnost: ograničena Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1909. Uzimajući u obzir molbe i želje muhamedanskoga pučanstva.. potčinjeni Vakufskoj komisiji u Sarajevu. postoji Zemaljsko vakufsko povjerenstvo u Sarajevu. augusta 1894. – 1949. zapisnike sa sjednica. u svakom okružnom i kotarskom mjestu. vrši nadzor nad svim džamijama i vakufskim zgradama. urudžbene zapisnike. statističke izvještaje. Jezik u građi: bosanski. Medžlis je imao zadatak da istražuje i vodi evidencije cijelog vakufskog imanja u kotaru. 1884. godine Zemaljska vlada za BiH izdaje Naredbu o vakufskoj upravi u BiH (“Glasnik zakona i naredaba za BiH” od 1. Medžlisi su. kao vijećajuća i zaključujuća oblast. postavljen je kotarski vakufski medžlis pod predsjedništvom kadije. (7 d/m) Sadržaj fonda: Građa fonda sadrži opštu arhivu. Serije u fondu: 1. za nadzor pojedinih vakufa u BiH i za upravu bosanskohercegovačke zemaljske vakufske zaklade. statistiku mekteba. Količina građe: 15 knj. 330 . učestvuje pri izdavanju vakufskih zgrada pod zakup i da vrši nadzor nad vakufskim upraviteljima i ostalim vakufskim službenicima. protokole i sl. godine. – 1949. Zapisnici sa sjednica 3. Historijat stvaraoca fonda: Na osnovu Naredbe Zemaljske vlade za BiH o postavljenju privremenih vakufskih komisija u kotarima. 37 kut. 1894.

donesen 1947. kao predsjednika.8 d/m) Sadržaj fonda: Građa fonda sadrži opštu arhivu. Godine 1930. Franjo Josip I. vakufskih i mearifskih poslova u BiH na osnovu kojeg organi vakufsko-mearifske uprave su: džematske skupštine. 256LXIV). propisani su Ustavom IVZ koji je objavljen 05. Godine 1936. Godine 1959. godine izdaje previšnje rješenje o Statutu za autonomnu upravu islamskih vjerskih.. godine.i Zemaljsko vakufsko ravnateljstvo u Sarajevu. Količina građe: 12 knj. 1909. a naročita izborna tijela su kotarske skupštine i okružni izborni odbori. 74-XVI od 31. tajnika. vakufskoga nadzornika. Najviši organ uprave je Ulema-medžlis koji se sastoji od reis-ul-uleme. godine (“Sl. imama jedne tamošnje džamije. sabor i saborski odbor. novembra 1936. Sastav ovih organa. (0. Imamat džemata Tuzla* Signatura fonda: BiH-ATKT/IDžT Vremenski raspon građe: 1911. kao predsjednika. Vakufsko-mearifski sabor u Sarajevu i Skoplju sa svojim organima. Zemaljsko vakufsko povjerenstvo sastojalo se od predsjednika. Ulemamedžlis. i četiri člana.godine). osim u Sarajevu. 331 . Zakonom o Islamskoj vjerskoj zajednici Kraljevine Jugoslavije navode se organi zajednice i to: džematski medžlis. Ulema medžlis u Sarajevu i Skoplju. a u vakufsko-imovinskom pogledu Vakufsko-mearifski sabor sa svojim Saborskim odborom i Vakufskom direkcijom. godine. četvorice članova medžlis uleme. sresko vakufskomearifsko povjerenstvo. novim Ustavom se objedinjuju kompetencije ustanova u jednu – Starješinstvo IVZ na području jedne republike. kao upravitelji pojedinih vakufa. mijenjan je nekoliko puta. U vjerskom i vjersko-prosvjetnom pogledu. kao organi za pojedine kotare. 2 kut. jednoga muderisa ili hodže jedne škole kotarskoga mjesta. Glavni i Džematski imam. IVZ su predstavljali: Reis-ul-ulema. a svi moraju boraviti u Sarajevu. Njima su potčinjena kotarska vakufska povjerenstva. kao izvršujuća oblast. saborskim odborima i vakufskim direkcijama i Reis-ul-ulema u Sarajevu sa svojim užim i širim Savjetom (“Sl. godine). novine Kraljevine Jugoslavije” br. kao i njihov djelokrug i nadležnost. i mutevelije. nazivi organa i hijerarhija Ustava iz 1936. U svim kotarskim mjestima. i dvojice muhamedanskih odličnika kotara kao članova. postoje kotarska vakufska povjerenstva koja se sastoje od šerijatskog sudije. dvojice sudija Vrhovnog šerijatskog suda i po dvojice muhamedanskih odličnika iz svakog od šest okružja zemlje. ali je potvrđena struktura. džematski medžlisi. Sresko vakufsko-mearifsko povjerenstvo sa područnim mutevelijama i Džematski medžlis. marta 1936. novine Kraljevine Jugoslavije” br. protokole i urudžbene zapisnike. – 1943. kotarska povjerenstva. Ustav IVZ. prijave za prelazak na Islam. kralj Aleksandar I je proglasio Zakon o Islamskoj vjerskoj zajednici na osnovu kojega svi muslimani u Kraljevini Jugoslaviji sačinjavaju jednu samostalnu islamsku vjersku zajednicu pod Reis-ul-ulemom kao vrhovnim vjerskim starješinom (“Službene novine Kraljevine Jugoslavije” januara mjeseca 1930.

Područje Ulema-medžlisa u Sarajevu je imala 6 izbornih okruga i to: sarajevski. jer je u istima bilo zaposleno oko 2/3 radnika islamske vjeroispovijesti. sabor i saborski odbor. bihaćki i travnički. postavljao mu se još jedan ili više pomoćnika) koji je vršio sve vjerske funkcije u džematu. Historijat stvaraoca fonda: Franjo Josip I.Serije u fondu: 1. jadarski i osječki. brčanski. i četiri člana. godine na osnovu rješenja Gradskog narodnog odbora Tuzla. Tuzlanski izborni okrug obuhvatao je srezove (povjerenstva): tuzlanski. zvornički. gračanički. Ulema-medžlis imenuje glavnog imama koji vrši neposredni nadzor nad džematskim imamima za područje jednog ili više džemata (broj glavnih imama i njihovo područje djelovanja određuje Ulema-medžlis u sporazumu sa Vakufsko-mearifskim saborom). Knjige Valorizacija fonda: 3 Građa fonda može poslužiti kao izvor za izučavanje djelovanja i rada ove vrste institucije na području Tuzle. Za svaki džemat. – 1949. 1909. U Tuzli su sa Imamatom u službenom poslovanju bili usko vezani rudnici Kreka i Solina i Bušotina za naftu u Simin Hanu. kojeg je 1930. svi muslimani u Kraljevini Jugoslaviji sačinjavaju jednu samostalnu Islamsku vjersku zajednicu pod Reis-ul-ulemom kao vrhovnim vjerskim starješinom (“Službene novine Kraljevine Jugoslavije” januara mjeseca 1930. srebrenički. Opšta dokumentacija 2. Ustavom IVZ Kraljevine Jugoslavije regulisan je djelokrug rada i organi IVZ (Sl. godine izdaje previšnje rješenje o Statutu za autonomnu upravu islamskih vjerskih. 256-LXIV od 05. vlasenički. Jezik u građi: bosanski. tuzlanski. 332 . godine). kotarska povjerenstva. Najviši organ uprave je Ulema-medžlis koji se sastoji od reis-ul-uleme. džematski medžlisi. a svi moraju boraviti u Sarajevu. podrinski. banjalučki. gradačački. srpski. gdje je bila potreba. kao predsjednika. loznički. Također. Na osnovu Zakona o Islamskoj vjerskoj zajednici. vakufskih i mearifskih poslova u BiH na osnovu kojeg organi vakufsko-mearifske uprave su: džematske skupštine. kladanjski. novembra 1936. bijeljinski. Ulema-medžlis je postavljao po jednog džematskog imama (u većim džematima. maglajski. a naročita izborna tijela su kotarske skupštine i okružni izborni odbori. mostarski. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: nesređen Dostupnost: ograničena Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1911. godine proglasio kralj Aleksandar I.godine). novine Kraljevine Jugoslavije br. Imamat džemata u Tuzli prestao je sa radom 1949.

poklonima i fotokopiranjem originala iz Orijentalnog instituta Sarajevo i Jugoslovenske akademije znanosti i umjetnosti Zagreb. i odnose se na područje sjeveroistočne Bosne. 6 kut. a dokumenat iz 1645. sidžile. 8 fasc. Serije u zbirci: 1. potiču iz vremena Osmanske uprave.. 5.VII ZBIRKE Orijentalna zbirka* Signatura zbirke: BiH-ATKT/OZ Vremenski raspon građe: 1578. arzuhale. (390 inv. 7. 2. arzuhali Sidžili Rješenja šerijatskih sudova Fotokopije dokumenata Tapije. bujruldije. fermane. godine.) (2 d/m) Sadržaj zbirke: Zbirka sadrži berate.. Količina građe: 8 knj. – 1936. čifčijski i kupoprodajni ugovori Rukopisi Pisma Štampane knjige Defteri Valorizacija zbirke: 1 Dokumenti ove Zbirke odnose se na šire Tuzlansko područje. Berati. Godine 1980. deftere. tapije. 8. fermani. Mnogi dokumenti su obrađeni i prezentirani u stručnim časopisima zahvaljujući arhivisti-orijentalisti Šabanu Hodžiću. zbirka je sređena prema vrsti dokumenata tako da postoji 8 333 . 9. štampane knjige i fotokopije raznih dokumenata. jed. Jezik u građi: osmanski Pismo u građi: arapsko Arhivistička informativna pomagala: AI Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Historijat stvaraoca zbirke: Orijentalna zbirka je nastala otkupom dokumenata. Najstariji rukopis datira iz 1578. do 1972. 4.. 3. godine. uglavnom. te mogu poslužiti kao vrijedan izvor u proučavanju historije ovoga kraja. potvrde. koji su sakupljani i obrađeni u Arhivu. u periodu od 1954. godine. 6. pisma. rješenja šerijatskih sudova. čifčijski i kupoprodajni ugovori.

Serije u zbirci: 1. srpski. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AI Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Historijat stvaraoca zbirke: U želji da se što cjelovitije obradi historija radničkog pokreta Tuzlanskog bazena. razni rukopisi. bujruldije.3 d/m) Sadržaj zbirke: Zbirka sadrži originalne dokumente i fotokopije koji se odnose na rad i razvoj radničkog pokreta na prostoru sjeveroistočne Bosne. godine. prikupljale građu iz perioda 1878. 4. 2. Također. berati. – 1945. 5. Sreska komisija za hronike je veliki dio istraživačkog rada povjerila tuzlanskom 334 . 49 sv. vakufname. čestitke.inventarnih knjiga i to: rješenja šerijatskih sudova. Radnički pokret i narodnooslobodilačka borba u sjeveroistočnoj Bosni* Signatura zbirke: BiH-ATKT/RPiNOBSB Z Vremenski raspon građe: 1920. preko komisija za hronike.1945. kupoprodajni ugovori. 3. sadrži i materijale koje je Opštinski odbor Tuzla koristio u izradi Hronologije radničkog pokreta. pisma. Količina građe: 71 kut. (8417 dok. Dokumenti ove Zbirke su mikrofilmovani i digitalizovani. sidžili. sreske društveno-političke organizacije su. fermani. pozivi. hrvatski Pismo u građi: latinica.) (11. Jezik u građi: bosanski. fotokopije i štampane knjige i brošure.. Radnički pokret KPJ Omladinski pokret Sudovi NDH Ustaška nadzorna služba Valorizacija zbirke: 3 Dokumenti ove Zbirke odnose se na područje sjeveroistočne Bosne i mogu poslužiti kao vrijedan izvor u proučavanju historije ovoga kraja. tapije.

10. izvještaji. vojne formacije NOVJ. prepisa i kseroks-kopija dokumenata koji su se nalazili u Arhivu CK SKJ Beograd. 15. sredio i razgraničio građu u 19 ukoričenih svezaka. pisma. pisma. fotografije itd.. (499 dok. Vojnoistorijskom institutu Beograd. omladinski pokret. 4. 14. letke. njemačke jedinice i slično. 11. Građa ove Zbirke je zavedena u analitički inventar. 6. ustašku i četničku štampu. Arhivu CK SKBiH Sarajevo. 3. narodnooslobodilačke odbore. Dokumenti su mikrofilmovani i digitalizovani. Ustašku nadzornu službu (UNS). SKOJ Tuzle i sjeveroistočne Bosne Signatura zbirke: BiH-ATK/SKOJTiSB Z Vremenski raspon građe: 1941. leci. KPJ.revolucionaru i publicisti Milanu Gavriću. spiskovi skojevaca. Arhivu BiH Sarajevo. 8. potjernice. razvrstana na organizacione jedinice i sadrži dokumente koji se odnose na radnički pokret. proglase. 7. a rad na daljem prikupljanju ove građe predstavlja jedan od važnih zadataka ove ustanove. – 1948. Gradsko poglavarstvo Tuzla. 13. / 1972. Tako je zbirka nastala prikupljanjem originala. 2. Muzeju revolucije Sarajevo. četničke formacije. 5. Arhiv grada Tuzle je istu preuzeo od Komisije za hronike. Također je čine i materijali koje je Opštinski odbor koristio za pisanje historije SKOJ-a. koji je prikupio. Godine 1963. sjećanja. spiskovi skojevaca poginulih u NOR-u.. prilozi Fotografije 335 . Institutu za radnički pokret Sarajevo. Centralni komitet SKOJ-a Pokrajinski komitet SKOJ-a za BiH Oblasni komitet SKOJ-a za istočnu Bosnu Okružni komitet SKOJ-a za Tuzlu Okružni komitet SKOJ-a za Birač Okružni komitet SKOJ-a za Majevicu Okružni komitet SKOJ-a za Trebavu i Posavinu Sreski komitet SKOJ-a Mjesni komitet SKOJ-a Tuzla Aktivi SKOJ-a Brigadni komiteti SKOJ-a Okružni odbor USAOBiH za Okrug Tuzlanski Memoarska građa Brošure. zatvore i logore. Količina građe: 7 kut. ustaške formacije. anketni upitnici članova SKOJ-a. 9. sudove NDH. Serije u zbirci: 1. 12. referati. Muzeju istočne Bosne Tuzla itd. masovne društvene organizacije.5 d/m) Sadržaj zbirke: Zbirku čine originali i kopije dokumenata koji govore o razvoju i djelovanju SKOJ-a u Tuzli i okolini.) (1. sjećanja.

Aktivi SKOJ-a. spiskovi skojevaca. a čine je originali i kopije dokumenata koji govore o razvoju i djelovanju SKOJ-a u Tuzli i okolini. Sreski i Mjesni komitet SKOJ-a Tuzla. oblasni i okružni komiteti SKOJ-a za Tuzlu. brošure. obavještenja 2. Oblasni narodnooslobodilački odbor za istočnu Bosnu Signatura zbirke: BiH-ATKT/OBNOOIB Z Vremenski raspon građe: 1943. srpski. hrvatski Pismo u građi: latinica. referati. Uputstva. Jezik u građi: bosanski. istočnu Bosnu. Količina građe: 3 fasc. 1972. fotografije itd. i zavedena kao posebna organizaciona jedinica (43) u inventarnu knjigu “Radnički pokret i NOB’’. Napomena: Građa je digitalizovana. izvještaji. Birač. izvještaji. politička i privredna zbivanja u pojedinim srezovima. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Historijat stvaraoca zbirke: Na inicijativu Odbora za pisanje historije SKOJ-a. industriju i zanatstvo 336 . osnivanje i rad Poljoprivredne škole u Slavinovićima. Građa je razvrstana na 15 jedinica: CK SKOJ-a. godine nastala je Zbirka građe SKOJ-a Tuzle i sjeveroistočne Bosne. Odjeljenje za trgovinu. pomoć narodu u hrani i sjemenu. PK SKOJ-a za BiH. Majevicu.Valorizacija zbirke: 3 Dokumenti ove Zbirke odnose se na područje sjeveroistočne Bosne i mogu poslužiti kao vrijedan izvor u proučavanju historije ovoga kraja. Memoarska građa.2 d/m) Sadržaj zbirke: Zbirka sadrži dokumentaciju koja se odnosi na Odsjek poljoprivrede. Trebavu i Posavinu. – 1946. pri Komisiji za historiju Sreskog komiteta SK BiH Tuzla. Serije u zbirci: 1. leci. (1. Odjeljenje za narodno zdravlje i socijalno staranje 3.

Doboj. hrvatski Pismo u građi: latinica.Valorizacija zbirke: 2 Zbirka nije cjelovita. Maglaj. srpski. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AI Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca zbirke: 1944. Građa sadrži vrijedne podatke za razne istraživačke teme.1944. – 1944. a Tuzlanski: Bijeljina. uspostavljanju saobraćajnih veza. organizacijom i djelovanjem sudstva. Jezik u građi: bosanski. Valorizacija zbirke: 3 337 . Količina građe: 2 fasc. Oblasni NOO za istočnu Bosnu imao je pod svojom upravom dva okruga: sarajevski i tuzlanski. Zenica. Visoko i Višegrad. Brčko. sreski. Gradsko poglavarstvo Tuzla* Signatura zbirke: BiH-ATKT/GPT Z Vremenski raspon građe: 1941. Gradačac. Oblasni NOO za istočnu Bosnu prestao je sa radom u aprilu mjesecu 1949. Vlasenica i Zvornik. Srebrenica. Kladanj. gradski i seoski narodnooslobodilački odbori. Fojnica. Rogatica. Pod jurisdikcijom Oblasnog NOO nalazili su se okružni. Žepče. Foča. školstva. poljoprivrede itd. dobro je sačuvana i pruža mogućnosti za proučavanje izgradnje aparata državne vlasti u Bosne i Hercegovine. – 1949. (0. obnovom privrede. Sarajevski su činili rsezovi: Čajniče. Gračanica. Tuzla. ali i na teritoriji Tuzlanske oblasti. godine na osnovu Zakona o administrativno-teritorijalnoj podjeli NR Bosne i Hercegovine i Zakona o izboru i radu privrednih oblasnih narodnih odbora i o načinu prenosa nadležnosti na NOO. zaštiti stanovništva. godine kao najviši organ vlasti na oslobođenoj teritoriji istočne Bosne. Historijat stvaraoca zbirke: Oblasni NOO za istočnu Bosnu formiran je 03.6 d/m) Sadržaj zbirke: Zbirka sadrži dokumente koji se odnose na rad Povjerenstva za “ponovu’’ koje se bavilo pitanjima konfiskacije jevrejske i srpske imovine. Sarajevo. Bavio se svim vidovima organizacije i funkcionisanja vlasti na svojoj teritoriji a naročito: snabdijevanjem stanovništva i vojske namirnicama.09.

popise imovine.) Dokumentacija iz perioda Kraljevine Jugoslavije (132 dok. – 1945. poreske prijave. u svom djelokrugu rada imalo sve upravne poslove na teritoriji Tuzle.) 338 .) Dokumentacija iz perioda NOR-a (6 dok. dozvole za otvaranje privatnih radnji. Djelovalo je u sastavu organa Velike Župe “Usora i Soli”. 4. hrvatski Pismo u građi: latinica. Dokumentacija iz perioda austrougarske uprave (7 dok. kao i postupak sa imovinom jevrejskih porodica odvedenih u logor. 2. Serije u zbirci: 1. 3. srpski. Dokumenti se odnose na rad “Povjerenstva za ponovu” koje se bavilo pitanjima konfiskacija jevrejske i srpske imovine. Količina građe: 5 kut. jer se kroz dokumente može pratiti rad i postupak ovog resora sa imovinom jevrejskih porodica iz Tuzle koje su tokom rata odvedene u logor. od broja 6395 – 6640). Gradsko poglavarstvo Brčko* Signatura zbirke: BiH-ATKT/GPBč Z Vremenski raspon građe: 1878. godine. projekat škole u Goricama. Jezik u građi: bosanski. ali i historije ovoga kraja. molbe za unapređenja i dodjelu penzije. personalnu upravu. prijedloge planiranja budžeta.Dokumenti ove Zbirke mogu poslužiti kao vrijedan izvor u proučavanju djelovanja i rada ovog Poglavarstva. cjenovnike. zapisnike sa sjednica članova Općinske uprave.) Dokumentacija iz perioda Kraljevine SHS (89 dok. Ova Zbirka je uvedena kao posebna jedinica (serija) u inventarnu knjigu Radnički pokret i NOB (jedinica 75. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Historijat stvaraoca zbirke: Gradsko poglavarstvo u Tuzli je od 1941. razne račune. stvaranjem NDH. godine. (2 d/m) Sadržaj zbirke: Zbirku čine dokumenti koji se odnose na polise osiguranja. završne račune itd. Gradsko poglavarstvo u Tuzli je prestalo sa radom oslobođenjem Tuzle od strane jedinica NOVJ 1944. Za svoj rad ovo Povjerenstvo je bilo odgovorno Glavnoj riznici u Zagrebu.

sve kompetencije Opštinskog poglavarstva preuzima Opštinski narodni odbor Brčko. Kotarski ured Gradačac Signatura zbirke: BiH-ATKT/KUGd Z Vremenski raspon građe: 1886. formiranjem nove vlasti. Jezik u građi: bosanski. Količina građe: 1 knj. Ovakvo stanje se nije promijenilo sve do kraja narodnooslobodilačkog rata kada. Gradsko poglavarstvo 2. Valorizacija zbirke: 3 Po svom sadržaju ova Zbirka može poslužiti kao vrijedan izvor u proučavanju zemljišnog fonda. godine izdatih fizičkim licima na zemljište sa područja Gradačca. a Gradsko poglavarstvo Brčko je zadržalo ranije kompetencije.3 d/m) Sadržaj zbirke: Zbirka se sastoji od 200 tapija iz 1886. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Promjene naziva stvaraoca zbirke: 1.Valorizacija zbirke: 3 Dokumenti ove Zbirke mogu poslužiti kao vrijedan izvor u proučavanju historije ovoga kraja. hrvatski Pismo u građi: latinica. srpski. Direktno su bila podređena kotarskim nadstojnicima. gradska poglavarstva su bila vrhovna upravna vlast u gradovima i bavila su se svim sferama političkog i društvenog života. ćirilica 339 . hrvatski Pismo u građi: latinica. srpski. godine. 1878. ali pod novim nazivom Opštinsko poglavarstvo Brčko. (tapije) (0. Ista je sređena i pristupačna za korištenje. Jezik u građi: bosanski. Nastankom Kraljevine SHS ostala je ista teritorijalno-upravna podjela samo sa novim nazivima. Opštinsko poglavarstvo Historijat stvaraoca zbirke: Austrougarskom okupacijom Bosne i Hercegovine.

Jezik u građi: bosanski. može poslužiti kao pomoćni izvor u proučavanju rada ovoga Vijeća na uskom području lokalne uprave. Sačuvani su samo dijelovi građe koju čine opšta arhiva. do 1919. račune. – 1908. Zbirka prevoda “Ispisa iz povjerljivih arhiva Okružne oblasti u Tuzli 1879. (0. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Historijat stvaraoca zbirke: U periodu od 1917. srpski. novčanu knjigu Vojnog oblasnog skladišta. dopise Okružnog odbora Narodnog vijeća. godine u Tuzli je radilo Okružno i Kotarsko narodno vijeće.” Tuzla Signatura zbirke: BIH – ATKT/Z”PIPAOO” T Vremenski raspon građe: 1879. Količina građe: 1 fasc.4 d/m) Sadržaj zbirke: Zbirka sadrži spiskove izdate hrane u narodnim kuhinjama I i II u Tuzli. Pravila “Društva za pomoć sirotinje i porodica siromašnih vojnika u Tuzli’’. spise koji se odnose na spor u materijalnim stvarima. Valorizacija zbirke: 3 Iako građa Zbirke nije potpuna. rad Narodne kuhinje i Društva za pomoć sirotinji i porodicama siromašnih vojnika u Tuzli.3 d/m) 340 . telegrame i dopise upućene Gradskom kotarskom uredu za Kotarsko Narodno vijeće. hrvatski Pismo u građi: latinica.Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Narodno vijeće Tuzla Signatura zbirke: BiH-ATKT/NVT Z Vremenski raspon građe: 1917. oglase i proglase izdate za vrijeme rada Narodnog vijeća. – 1919.. (0. Količina građe: 1 kut. Vijesnik naredaba itd. – 1908.

Prevode ispisa sa njemačkog jezika uradio je Vojislav Bogičević. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: sređen Dostupnost: bez ograničenja Domovnica Imamata džemata Bašigovci Signatura zbirke: BIH – ATKT/DIDžBš Z Vremenski raspon građe: 1930.Sadržaj zbirke: Zbirka sadrži prevode ispisa dokumenata izdvojenih iz Prezidijalne arhive Okružne oblasti u Tuzli. – 1871. Sadržaj zbirke: Zbirka sadrži jednu knjigu (400 stranica) ali samo u digitalnom obliku. Jezik u građi: bosanski. Jezik u građi: latinski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: sređen Dostupnost: bez ograničenja 341 . Sadržaj zbirke: Zbirka sadrži jednu knjigu pisanu na latinskom jeziku. Količina građe: 1 knj. srpski. – 1931. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: CD Stepen sređenosti: sređen Dostupnost: ograničena Ljetopis Katoličkog samostana Tuzla Signatura zbirke: BIH – ATKT/LJKST Z Vremenski raspon građe: 1809. hrvatski Pismo u građi: latinica. hrvatski Pismo u građi: latinica. Jezik u građi: bosanski. U knjizi su upisani podaci o rođenju i smrti mještana. prof. srpski. Količina građe: 1 knj.

Količina građe: 17 mikrofilm. arhive ustaške nadzorne službe. Količina građe: 2 knj. kao i zapisnike odborskih sjednica. izvještaje. srpski. iz zaplijenjene četničke arhive. ali samo u digitalnom obliku. srpski. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: CD Stepen sređenosti: sređen Dostupnost: ograničena Kulturno-prosvjetno društvo “Gajret” u Tuzli Signatura zbirke: BIH – ATKT/KPD”G”T Z Vremenski raspon građe: 1907.. proglase i sl. Sadržaj zbirke: Zbirka sadrži dvije knjige. raznih jedinica NOVJ itd. hrvatski Pismo u građi: latinica. (3. – 1932. letke. hrvatski Pismo u građi: ćirilica. (1233 mikrosnimka) Sadržaj zbirke: Zbirka sadrži mikrosnimke dokumenata koji se odnose na vojne operacije. Jezik u građi: bosanski. – 2006. povlačenja jedinica.2 d/m) Sadržaj zbirke: Zbirka sadrži fotokopije dokumenata koji se odnose na rad Uprave Gajretovog konvikta Tuzla i Glavnog odbora “Gajreta” Sarajevo. 342 . latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: nesređen Dostupnost: ograničena Mikroteka* Signatura zbirke: BiH-ATKT/MT Z Vremenski raspon građe: 1941. Količina građe: 9 kut. Jezik u građi: bosanski.Ljetopis Javne ustanove Osnovna muzička škola Tuzla Signatura zbirke: BIH – ATKT /LJOMŠT Z Vremenski raspon građe: 1994. – 1945. naređenja.

Fotografije* Signatura zbirke: BiH-ATKT/FTG Z Vremenski raspon građe: 1873. Srbijanski korpus (39 mikrosnimaka). Crnu Goru i Bosnu i Hercegovinu (32 mikrosnimka). 3. Ozrenski korpus (27 mikrosnimaka). srpski. Jezik u građi: bosanski. kulturu. Trebavski odred (22 mikrosnimka). radničku i društvenu samoupravu. – 1995. 636 ratni per. 2. Mikrosnimci su uvedeni u knjigu analitičkog inventara “Radnički pokret i NOB”. Majevički korpus (62 mikrosnimka). Vrhovna komanda (59 mikrosnimaka). raznih jedinica NOVJ. Stara Tuzla Radnička samouprava Industrija Poljoprivreda 343 . prirodne ljepote. Istaknuti dio Vrhovne komande (86 mikrosnimaka) Ustaška nadzorna služba (764 mikrosnimka). hrvatski Pismo u građi: latinica. građevinarstvo. Istaknuti dio štaba Vrhovne komande Jugoslovenske vojske u otadžbini za Sandžak.Valorizacija zbirke: 3 Dokumenti ove Zbirke odnose se na šire Tuzlansko područje i mogu poslužiti kao vrijedan izvor u proučavanju historije ovoga kraja. a čine je mikrofilmovi dokumenata Vojnoistorijskog instituta Beograd koji se odnose na teritoriju Tuzle i okoline iz vremena Drugog svjetskog rata. Količina građe: 3665 fotogr. zaplijenjene četničke arhive i ustaške nadzorne službe (UNS). poljoprivredu. To su mikrofilmovi dokumenata: Trećeg korpusa NOVJ. Serije u zbirci: 1. Mikrofilmovi četničke arhive sadrže 1233 mikrosnimka. Sadržaj zbirke: Zbirka sadrži fotografije na kojima je predstavljen razvoj Tuzlanskog bazena. Drinski korpus (47 mikrosnimaka). školstvo i narodno prosvjećivanje.. 4. zanatstvo. borce NOR-a itd. industriju. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: ograničena upotreba Historijat stvaraoca zbirke: Mikroteka Arhiva predstavlja dio građe Radničkog pokreta i NOB-a. a odnose se na: Četnička arhiva (95 mikrosnimaka). te tako imamo fotografije koje prikazuju političke manifestacije.

14. ali i pojedinih ličnosti. godina’’ za koje je pored analitičkog popisa urađen imenski i tematski registar.slijeganje terena Nova Tuzla Revolucionarni radnički pokret Narodnooslobodilačka borba Ratni zločini Političke organizacije Fotografije mjesta u okolini Tuzle Portreti Narodno pozorište Tuzla Pionirsko pozorište Tuzla Fotografije boraca “16. 20. otkupom. 12. – 1995. muslimanske brigade’’ Ostalo Valorizacija zbirke: 3 Fotografije ove Zbirke odnose se na područje sjeveroistočne Bosne i mogu poslužiti kao vrijedan izvor u proučavanju historije ovoga kraja. 7. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Historijat stvaraoca zbirke: Zbirka fotografija je nastala. 18. Posebnu seriju ove Zbirke čini 636 fotografija pod nazivom “Ratna 1992. 17. Stara štampa. (1. uglavnom. srpski. 10. 23. izdvajanjem iz preuzetih fondova i slično. – 1983. Jezik u građi: bosanski. Količina građe: 3 kut. Kultura Školstvo i narodno prosvjećivanje Građevinarstvo Zanatstvo Prirodne ljepote i turizam Ugostiteljstvo Sport Stara Tuzla . Razvrstana je tematski na serije. 19. 16. Plakati* Signatura zbirke: BiH-ATKT/SŠP Z Vremenski raspon građe: 1912. 15.2 d/m) 344 . 22. 21. 8. 6. poklonima. 13. 9. presnimavanjem. 11.5. hrvatski Pismo u građi: latinica.

godine izdvajanjem građe iz raznih fondova. srpski. obveznice i police osiguranja. Napomena: Dio štampe. Jezik u građi: bosanski. prilikom njihove obrade. obveznice i police osiguranja Signatura zbirke: BiH-ATKT/DOiPO Z Vremenski raspon građe: 1908. (0. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja 345 . Valorizacija zbirke: 3 Po svom sadržaju ova Zbirka može poslužiti kao vrijedan izvor u proučavanju historije ovoga kraja. – 1954. plakate. Količina građe: 1 kut. parole i proglase.Sadržaj zbirke: Zbirka sadrži raznu štampu. plakata. Valorizacija zbirke: 3 Po svom sadržaju ova Zbirka može poslužiti kao vrijedan izvor u proučavanju historije ovoga kraja. srpski. proglasa i letaka koji se odnose na II svjetski rat. nalazi se u analitičkoj knjizi inventara Zbirke “Radnički pokret i NOB’’. te otkupom i poklonima tako da se i dalje dopunjuje. Jezik u građi: bosanski.4 d/m) Sadržaj zbirke: Zbirka sadrži dionice. hrvatski Pismo u građi: latinica. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Historijat stvaraoca zbirke: Zbirka je nastala 1986. Dionice. hrvatski Pismo u građi: latinica.

ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Historijat stvaraoca zbirke: Zbirka je nastala 1979.2 d/m) Sadržaj zbirke: Zbirku čine prepisi i fotokopije dokumenata urađene u Arhivu BiH Sarajevo. 346 . te otkupom i poklonima tako da se i dalje dopunjuje. Arhivu TK i Muzeja istočne Bosne a odnose se na štrajk rudara Breze. Prikupljenu građu čine fotokopije. Ljubljani i Zagrebu. Muzeja revolucije Sarajevo. Muzeju revolucije Sarajevo. godine -* Signatura zbirke: BiH-ATKT/ZVBiH –GŠRBiHiHB Z Vremenski raspon građe: 1919. godine sa ciljem da se prikupi građa o generalnom štrajku rudara BiH i Husinskoj buni 1920. srpski. Brčkom. Tuzli i Beogradu. Zemaljska vlada Bosne i Hercegovine . Arhivu Vojnoistorijskog instituta Beograd. hrvatski. prepisi i fotografije. Sarajevu. godine radi izdavanja Zbornika dokumenata. Jezik u građi: bosanski. (1. ruski Pismo u građi: latinica. štrajka rudara i Husinske bune. francuski. Arhiva Vojnoistorijskog instituta Beograd. Zenice kao i na Husinsku bunu. Arhivu CKSKJ Beograd.Generalni štrajk rudara Bosne i Hercegovine i Husinska buna 1920. a potiču iz Arhiva Bosne i Hercegovine. Kaknja. a police osiguranja u Beogradu. Institutu za istoriju Sarajevo. Instituta za istoriju Sarajevo. Količina građe: 3 fasc. prilikom njihove obrade. Valorizacija zbirke: 3 Dokumenti ove Zbirke mogu poslužiti kao vrijedan izvor u proučavanju historije Bosne i Hercegovine. godine izdvajanjem građe iz raznih fondova. Arhiva TK i Muzeja istočne Bosne.Historijat stvaraoca zbirke: Zbirka je nastala 1986. Dionice i obveznice su izdate u Bijeljini. – 1923. Arhiva CKSKJ Beograd. Sarajevu.

Valorizacija zbirke: 3 Po svom sadržaju ova Zbirka može poslužiti kao vrijedan izvor u proučavanju organizovanja i rada omladinskih radnih akcija. Prihvaćen je prijedlog Centralnog odbora USAOJ-a da Prugu gradi Omladina Jugoslavije. dok je organizaciju rada vodio Glavni štab omladinskih radnih brigada (ORB). i 103 fotogr.) Sadržaj zbirke: Zbirka sadrži dio arhive Uprave gradilišta. Lukavcu i Donjoj Višći. štaba. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Historijat stvaraoca zbirke: Privredni savjet Vlade FNRJ je odobrio kredit za izgradnju pruge koja ima industrijski i putnički značaj za sjeveroistočnu Bosnu jer je povezala centar rudničkog bazena sa riječnom lukom na Savi tj. a kasnije Uprava za izgradnju. Jezik u građi: bosanski. učešće stranih brigada itd. Rapatnici. Formirano je i partijsko rukovodstvo u Brčkom sa sekcijama u Bijeloj. Banoviće i Brčko. spiskove članova KPJ. hrvatski Pismo u građi: latinica.Omladinska pruga “Brčko – Banovići” Signatura zbirke: BiH-ATKT/OP’’BB’’ Z Vremenski raspon građe: 1946. a završeni u decembru 1946. SKOJ-a.6 d/m) 347 . (1151 dok.6 d/m) Odbor za izradu Monografije “Tuzlanski partizanski odred” Tuzla Signatura zbirke: BiH-ATKT/OZIM’’TPO’’ Z Vremenski raspon građe: 1985. dokumente partijskog rukovodstva sekcija. (1. – 1988. kadrovsko odjeljenje. Veći dio građe nalazi se u Arhivu BiH Sarajevo i Arhivu Jugoslavije Beograd. godine. Količina građe: 4 kut. srpski. Radovi na pruzi su započeli u maju mjesecu. (1. komandira i zamjenika po sekcijama i smjenama. Radovima je rukovodio Odbor za građenje. Količina građe: 4 kut.

” Ovaj Odbor je sakupljao građu. Količina građe: 3 kut. registri i spiskovi boraca. izvode iz dokumenata IRP BiH. koncepte i radne verzije tekstova za knjigu. Valorizacija zbirke: 3 Po svom sadržaju ova Zbirka može poslužiti kao vrijedan izvor u proučavanju djelovanja ovoga Odreda. dopisi u vezi sa promocijom knjige. Odbor za izdavanje Zbornika sjećanja “15. Jezik u građi: bosanski. godine kada je izdata Monografija. Lukavac i Srebrenik. recenzije na knjigu. Dopisi u vezi finansiranja i troškova 348 . hrvatski Pismo u građi: latinica. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: PrP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Historijat stvaraoca zbirke: Opštinska konferencija SSRN Tuzla – Koordinacioni odbor za obilježavanje značajnih događaja i ličnosti iz istorije naroda i narodnosti SR BiH je 1985. sjećanja boraca. – 1979. Odbor je prestao sa radom 1988. kao i isplati autorskih honorara.MNOUB’’ Z Vremenski raspon građe: 1973. (1. godine konstituisala Odbor za izdavanje Monografije “Tuzlanski partizanski odred. majevička NOU brigada” Tuzla Signatura zbirke: BiH-ATKT/OZIZ “15. upitnici ličnih podataka boraca. spisak članova Odbora. Zapisnici sa sjednica Odbora 2. Serije u zbirci: 1. knjige evidencije boraca i upitnike za opštine Tuzla.2 d/m) Sadržaj zbirke: Zbirku čine zapisnici sa sjednica Odbora. fotografije i drugi materijal koji je korišten za izradu Monografije. finansiranjem i troškovima. spisak boraca Odreda. srpski.Sadržaj zbirke: Zbirka sadrži zapisnike sa sjednica Odbora.

hrvatski 349 .MNOUB’’ Z Vremenski raspon građe: 1974. Jezik u građi: bosanski. fotokopije upitnika i spiskove boraca upotrijebljene za izradu Monografije.. Odbor je prestao sa radom 1979. godine. Pokroviteljstvo nad Odborom preuzela je Skupština opštine Tuzla. – 1978. srpski. Količina građe: 2 knj. muslimanska NOU brigada” Tuzla Signatura zbirke: BiH-ATKT/OZIE “16. Odbor za izdavanje Edicije “16. izabran je 1973. Jezik u građi: bosanski. Upitnici ličnih podataka boraca Valorizacija zbirke: 3 Po svom sadržaju ova Zbirka može poslužiti kao vrijedan izvor u proučavanju djelovanja ove Brigade. godine Inicijativni odbor za izdavanje Zbornika. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: PrP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Historijat stvaraoca zbirke: Pri Opštinskom odboru SUBNOR-a Tuzla – Sekcija boraca 15. a građa je predata Arhivu 1981. srpski. godine kada je izdat Zbornik. Fotografije boraca su zavedene u inventarnu knjigu fototeke (FB – 1241 – 1350). Radilo se na prikupljanju evidencije boraca.3. Valorizacija zbirke: 3 Po svom sadržaju ova Zbirka može poslužiti kao vrijedan izvor u proučavanju djelovanja ove Brigade. Registri i spiskovi boraca 4. sjećanja boraca. fotografije. 20 kut. (5 d/m) Sadržaj zbirke: Zbirka sadrži materijale Odbora. majevičke brigade. pisanju tekstova i priloga.

1975.NOUD’’ Z Vremenski raspon građe: 1991. hrvatski Pismo u građi: latinica.(dosijea) koji se odnosi na podatke o borcima i rukovodiocima Brigade. Opštinski odbor za izdavanje Monografije “18. Konstituirajuća sjednica Odbora za Ediciju je održana 17. Količina građe: 16 kut. Vojnoistorijski institut u Beogradu. Valorizacija zbirke: 3 Po svom sadržaju ova Zbirka može poslužiti kao vrijedan izvor u proučavanju djelovanja ove Brigade. godine predao Arhivu TK građu koja mu je služila u izradi Monografije. kako onih koji su bili na formiranju iste 1943. Ostali 350 . hrvatska brigada” u Tuzli je 1991. godine. tekstovi i recenzije. muslimanske NOU brigade 1974.Pismo u građi: latinica. sjećanja boraca. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Historijat stvaraoca zbirke: Opštinski odbor za izradu Monografije “18. godine.10. godine. hrvatska NOU brigada –38. U prikupljanju i kseroksiranju potrebnih dokumenata učestvovali su opštinski odbori SUBNOR-a širom Jugoslavije. Jezik u građi: bosanski. srpski. tako i onih koji su pristupili Brigadi poslije njenog formiranja. (4 d/m) Sadržaj zbirke: Zbirka nije potpuna i čine je prikupljeni materijali . anketni listovi. NOU divizija” Tuzla Signatura zbirke: BiH-ATKT/OOZIM “18.HNOUB – 38. Tada je predat samo dio dokumentacije (dosijea) koji se odnosi na podatke o borcima i rukovodiocima Brigade. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: PrP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Historijat stvaraoca zbirke: Na inicijativu Odbora za proslavu 30 godina 16. Arhiv SR Bosne i Hercegovine Sarajevo i dr. godine prihvatila prijedlog i formirala Koordinacioni odbor. Međuopštinska konferencija SSRN Tuzla je 1975.

srpski. Signatura zbirke: BiH-ATKT/OE “TRPiR’’ Z Vremenski raspon građe: 1978. Količina građe: 1 CD-R Sadržaj zbirke: Zbirka sadrži fotokopije (i 72 dokumenta u elektronskom obliku) elaborate. Jezik u građi: bosanski. opšta arhiva i sl. sjećanja i upitnike za izdanje Prve knjige. Količina građe: 4 kut. hrvatski Pismo u građi: latinica. Valorizacija zbirke: 4 Po svom sadržaju ova Zbirka može poslužiti kao pomoćni izvor u proučavanju djelovanja i učešća radnika i omladine u narodnoj revoluciji. evidencije.dio dokumentacije (materijali. spiskove osoba upućenih na izdržavanje administrativno prinudne mjere društveno 351 . Zbirka Dokumenata “Cazinska buna” Signatura zbirke: BiH – ATKT/D”CB” Z Vremenski raspon građe: 1950. saslušanja. Odbor za izdavanje Edicije “Tuzla u radničkom pokretu i revoluciji’’ Knjiga 1. fotografije. dok materijali o radu Odbora nisu predati ni poslije promocije Knjige.6 d/m) Sadržaj zbirke: Zbirka sadrži tekstove.) trebalo je da se preda Arhivu kada Monografija izađe iz štampe i Odbor prestane sa radom. odlikovanja. Arhivu su predati samo tekstovi za Knjigu. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: PrP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Historijat stvaraoca zbirke: Opštinski odbor je formiran sa namjerom da prikupi i objavi tekstove i dokumente koji su urađeni za prvo izdanje Edicije. ova Zbirka predstavlja samo jedan fragment. S obzirom da preostali dio građe nikada nije predat Arhivu. (1.

srpski. godine* Signatura zbirke: BiH-ATKT/ZUS Z Vremenski raspon građe: 1943. Manji broj dokumenata odnosi se na istragu Gradske komisije Srebrenica za utvrđivanje ratnih zločina okupatora i njegovih pomagača poslije rata.3 d/m) Sadržaj zbirke: Zbirku čine sudski spisi Trećeg zbornog područja NDH u Sarajevu nastali povodom istrage o izvršenom zločinu u Srebrenici i okolnim selima nad srpskim stanovništvom od strane ustaškog poručnika Kurelac Josipa i njegove jedinice. osuđenih na vremenske kazne. Izdavač CD-R je Arhiv Unsko-sanskog kantona. srpski. (1 mikrofilm -121 fotokop. od broja 6178 – 6299). Valorizacija zbirke: 3 Dokumenti ove Zbirke odnose se na područje Srebrenice i okolnih sela. pregleda uhapšenih.) (0. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Zločin u Srebrenici 1943. Napomena: Dokumenti o Cazinskoj buni preuzeti su pod nazivom “Cazinski ispad” nakon skidanja embarga sa UDB-inog arhiva. izvještaje koji se odnose na dešavanja tokom Cazinske bune. Jezik u građi: bosanski.korisnog rada. učesnika u pobuni. Količina građe: 1 fasc. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: ograničena upotreba Historijat stvaraoca zbirke: Zbirka dokumenata o zločinu u Srebrenici 1943. i mogu poslužiti kao vrijedan izvor u proučavanju historije ovoga kraja. Jezik u građi: bosanski. hrvatski Pismo u građi: latinica. informacije. deportovanih porodica. jer se originalna građa o ovom zločinu nalazi u Arhivu Bosne i Hercegovine Sarajevo (u okviru fonda Zemaljske komisije za utvrđivanje ratnih zločina okupatora i njegovih pomagača). Ovu zbirku čine fotokopije (i mikrosnimci). dok. – 1947. 352 . godine je uvedena kao posebna jedinica (serija) u inventarnu knjigu Radnički pokret i NOB (serija 65. kao i lica osuđenih na smrt.

. kasete TV Lukavac i sl. Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: ograničena “Tuzlanska kapija” Signatura zbirke: BiH – ATKT/“TK” Z Vremenski raspon građe: 1995. odluke i naredbe. srpski. 1-112 Bilten “BOL’’ (2 d/m) Sadržaj zbirke: Zbirku čine: opšta dokumentacija. Jezik u građi: bosanski. hrvatski. ratni bilten. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Press centar Lukavac Signatura zbirke: BiH-ATKT/PCLu Z Vremenski raspon građe: 1992. srpski.“Masovne grobnice na prostoru sjeveroistočne Bosne” Signatura zbirke: BiH – ATKT/“MGNPSB” Z Vremenski raspon građe: Količina građe: 5245 fotografija Sadržaj zbirke: Zbirka sadrži fotografije snimljene prilikom otkrivanja masovnih grobnica na prostoru sjeveroistočne Bosne. dokumenti TV Lukavac. Količina građe: 1 kut. 353 . saopštenja. Jezik u građi: bosanski. reklame i obavještenja. 134 kasete. godine. dokumenti o ličnim primanjima radnika. maja 1995. računovodstvena dokumentacija. Količina građe: 280 fotografija Sadržaj zbirke: Zbirka sadrži fotografije koje se odnose na događaje koji su se desili na Tuzlanskoj kapiji 25.

Parketarnica Živinice. srpski. Količina građe: 130 projekata Sadržaj zbirke: Zbirka sadrži projekte rađene od strane Projektnog preduzeća “Projekt’’ i Projektnog zavoda Bosne i Hercegovine Sarajevo za objekte koji su građeni na području sjeveroistočne Bosne – Tvornica stočne hrane Brčko. Radnička kuća S-5 i S-6. Dom kulture i Hotel Banovići. – 1964. Srednjoškolski đački dom Tuzla. hrvatski Pismo u građi: latinica. Valorizacija zbirke: 3 Po svom sadržaju ova Zbirka može poslužiti kao pomoćni izvor u proučavanju izgradnje kako industrijskih tako i stambenih objekata. Upravna zgrada Koksare itd. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: PrP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Historijat stvaraoca zbirke: Press centar Opštine Lukavac je 1992. Jezik u građi: bosanski. Ciglana Sočkovac. Parni mlin Semberija-Bijeljina. Upravna zgrada Tušanj. godine. srpski. Arhivu Tuzlanskog kantona. Direkcija lignita Kreka.Valorizacija zbirke: 3 Po svom sadržaju ova Zbirka može poslužiti kao vrijedan izvor u proučavanju početka ratnih dejstava na području Lukavačke opštine. hrvatski Pismo u građi: latinica. Gimnazija u Zvorniku. Zbirka projekata Signatura zbirke: BiH-ATKT/ZP Vremenski raspon građe: 1946. predao građu stvaranu u svome radu. Stambena zgrada Vlasenica. Radnički dom Litva. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: PrP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja 354 . Stambene zgrade u Kreki. Jezik u građi: bosanski.

ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Historijat stvaraoca zbirke: Ova zbirka sadrži građu Privilegirte Landesbank Tuzla. Projekti su rađeni od strane Projektnog preduzeća “Projekt” Sarajevo i Projektnog zavoda Bosne i Hercegovine Sarajevo. 1896. srpski. Jezik u građi: bosanski..5 d/m) Sadržaj zbirke: Zbirku čine predmeti lica kojima su odobreni krediti sa zalogom poljoprivrednih imanja.. Hipotekarna banka Tuzla. godine.. Privilegirte Landesbank Tuzla. hrvatski Pismo u građi: latinica. 3 kut. – 1911. 3. 2 kut. nije potpuna i predstavlja samo jedan dio rada Banke. – 1956. 1924. (1. Projekti su naknadno evidentirani – ima ih 130. – 1964. nekompletni dosijei službenika do 1956. 355 .Historijat stvaraoca zbirke: Zbirka sadrži projekte objekata koji su rađeni za područje sjeveroistočne Bosne u periodu od 1946. 1930. 1 kut. a preuzeta je od Arhiva Bosne i Hercegovine Sarajevo. zgrada i drugih nekretnina. godine.. 2. Zbirka građe banaka Signatura zbirke: BiH-ATKT/Z GB Vremenski raspon građe: 1896. Serije u zbirci: 1. – 1911. – 1956. Količina građe: 6 kut. Poljoprivredne agrarne banke Beograd – Filijala Tuzla i Hipotekarne banke Tuzla. godine i platne liste službenika 1953. Poljoprivredna agrarna banka Beograd – Filijala Tuzla. 1924. Valorizacija zbirke: 3 Po svom sadržaju ova Zbirka predstavlja značajan izvor u proučavanju historije bankarstva.

Zbirka Signatura zbirke: BiH – ATKT/“KAL” Z Vremenski raspon građe: 1995. srpski. Kalendari su hronološki složeni. popisane i odložene u označenu arhivsku kutiju. Količina građe: 1 kut. – 2007. hrvatski Pismo u građi: latinica.4 d/m) Sadržaj zbirke: Zbirku čine razni kalendari (16 komada) prikupljeni od strane uposlenika Arhiva Tuzlanskog kantona. (0. Čestitke su hronološki složene. (0.4 d/m) Sadržaj zbirke: Zbirku čine čestitke (181 komad) upućene kolektivu Arhiva Tuzlanskog kantona. – 2007.Zbirka Signatura zbirke: BiH. popisani i odloženi u označenu arhivsku kutiju. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja “Kalendari” . srpski.ATKT/“K” Z Vremenski raspon građe: 1973. Količina građe: 5 kut. Količina građe: 1 kut. Jezik u građi: bosanski.“Čestitke” .Zbirka Signatura zbirke: BiH – ATKT/“Č” Z Vremenski raspon građe: 1991. – 2007. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja “Katalozi” . Jezik u građi: bosanski. (2 d/m) 356 .

srpski.Sadržaj zbirke: Zbirka je prilično obimna. Količina građe: 1 kut.) (0. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja “Pozivnice” . jer su mnoge od njih izlazile u periodu agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu 1992.Zbirka Signatura zbirke: BiH – ATKT/“PL” Z Vremenski raspon građe: 1987. (0. (767 kom.4 d/m) Sadržaj zbirke: Zbirku čine plakati koji obilježavaju različita kulturno-društvena zbivanja. Katalozi su popisani i hronološki odloženi u arhivske kutije (282 komada). a odnosi se na Nedjelju arhiva u Jugoslaviji. popisani i odloženi u odgovarajuće arhivske kutije. Plakati su hronološki složeni. Najstariji plakat potiče iz 1987.Zbirka Signatura zbirke: BiH – ATKT/“PO” Z Vremenski raspon građe: 1973. – 2007. Jezik u građi: bosanski. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja “Plakati” . Količina građe: 1 kut. – 1995. godine. srpski. Problem sa ovom zbirkom je nemogućnost tačnog datiranja svih jedinica.4 d/m) Sadržaj zbirke: Ovo je jedna od najbrojnijih zbirki i najbolje pokazuje svu širinu saradnje koju je Arhiv Tuzlanskog kantona uspostavio sa srodnim institucijama kulture u Bosni i Hercegovini i inostranstvu. – 2007. 357 . hrvatski Pismo u građi: latinica. Jezik u građi: bosanski. a nastala je kao rezultat dugogodišnje djelatnosti Arhiva na kulturnom planu i saradnji sa drugim institucijama.

Zbirka Signatura zbirke: BiH – ATKT/“P” Z Vremenski raspon građe: 1981. popisana i odložena u označenu arhivsku kutiju. (83 kom. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja “Programi” . Količina građe: 1 kut.) (0. hrvatski Pismo u građi: latinica. a odnosi se na obilježavanje 90. Jezik u građi: bosanski. popisana i odložena u označenu arhivsku kutiju. godišnjice Dobrovoljnog vatrogasnog društva Tuzla. Valorizacija zbirke: 3 Sadržaj može poslužiti kao osnova za praćenje razvoja kulturne djelatnosti Arhiva i drugih institucija kao i njihovo učešće u projektima kulture u Bosni i Hercegovini i inostranstvu. hrvatski Pismo u građi: latinica. – 2009. – 2007. godine. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja “Razglednice” . osnovnih i srednjih škola. godine i odnosi se na „Oktobarska poetska drugovanja ‘81. Količina građe: 1 kut. (36 kom. Najstarija pozivnica datira iz 1973. pozorišta. fakulteta. stranih predstavništava u Bosni i Hercegovini itd.“ Zbirka je hronološki složena.Zbirka Signatura zbirke: BiH – ATKT/“RA” Z Vremenski raspon građe: 1973. Zbirka je hronološki složena.4 d/m) 358 .4 d/m) Sadržaj zbirke: Zbirka sadrži 83 programa. domova kulture.Pošiljaoci su najvećim dijelom saradnici iz oblasti arhivske djelatnosti. ali je veliki broj došao iz nadležnih ministarstava. a najstariji potiče iz 1981. srpski.) (0. srpski. Jezik u građi: bosanski.

godine.1991. Jezik u građi: bosanski. godišnjice 359 . (0.1987. Količina građe: 1 kut.godinu.Sadržaj zbirke: Zbirka je po obimu manja i sadrži 36 razglednica koje su popisane i hronološki odložene u arhivske kutije. hrvatski Pismo u građi: latinica. a naročito iz vremena austrougarske okupacije i uprave. Jezik u građi: bosanski. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja “Mališa” List učenika osnovnih škola Tuzlanske opštine Signatura zbirke: BiH – ATKT/L”Ma” Z Vremenski raspon građe: 1981. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja “Memorandumi” . hrvatski. srpski. srpski.1985. (0. razglednicu na kojoj je rodna kuća Vuka Karadžića u Tršiću.Zbirka Signatura zbirke: BiH – ATKT/“M” Z Vremenski raspon građe: ? Količina građe: 1 kut. Male kalendare za 1982. Pismo u građi: latinica.4 d/m) Sadržaj zbirke: Zbirka sadrži prepisku glavnog i odgovornog urednika lista “Mališa” sa školama širom Jugoslavije kao i mnogim pojedincima i institucijama (1981-1991). pozive za manifestacije povodom 100 godina učiteljstva u Bosni i Hercegovini i 200. Veći broj razglednica je iz perioda prije 1992. – 1991.4 d/m) Sadržaj zbirke: Zbirka sadrži memorandume pravnih lica sa područja sjeveroistočne Bosne.

– 1916. 360 . Pored dokumenata predata su 2 CD i mikrofilm u kutiji. i 1986-1991). ali i zainteresovanosti i učešću učenika osnovnih škola. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja “Boszniai Hirek’’ Signatura zbirke: BiH-ATKT/“BH” Z Vremenski raspon građe: 1910. srpski. pozivnice. priznanja. mikrofilmove i 2 CD iz perioda austrougarske uprave. Ivan Balta je Arhivu TK predao fotokopije dokumenata i prevode (izvještaji bosanskohercegovačkih dopisnika) koji se odnose na prostor Bosne i Hercegovine i šire Tuzlansko područje iz vremena austrougarske uprave (1910.rođenja Vuka Karadžića. – 1916. Jezik u građi: mađarski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Historijat stvaraoca zbirke: Prof. (0. predao Arhivu. “Mališa” list učenika osnovnih škola Tuzlanske opštine (ukoričeno 1980-1991. hrvatski Pismo u građi: latinica. godine). dr. medalje i diplome za učešća na mnogim manifestacijama i izložbama kao i regionalnim i republičkim smotrama. Jezik u građi: bosanski. Dokumentaciju “Mališa” je Lazar Manojlović.3 d/m) Sadržaj zbirke: Zbirka sadrži fotokopije dokumenata. kao glavni i odgovorni urednik ovog Lista. Valorizacija zbirke: 3 Po svom sadržaju ova Zbirka može poslužiti kao pomoćni izvor u proučavanju djelovanja i rada ovoga Lista. Količina građe: 1 kut. zahvalnice.

(0. Njemački. Jezik u građi: bosanski. Ruski. 223 papirne novčanice) različitog porijekla: Osmanski. (0.-1998. dopise i dr. izvode. funkcionisanja Radne organizacije Radio-Tuzla u Tuzli. uputstva. Jezik u građi: Pismo u građi: Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja 361 . obavijesti. te odluke Zbora radnika i rješenja. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Numizmatička zbirka Signatura zbirke: BiH – ATKT/NZ Vremenski raspon građe: Količina građe: 1 fasc.godine”. planove. Austrougarski.1 d/m) Sadržaj zbirke: Zbirka sadrži programe. procjene. Količina građe: 1 kut. Srpski.3 d/m) Sadržaj zbirke: Zbirka sadrži papirni i metalni novac (419 novčića.“Radio-Tuzla’’ Signatura zbirke: BiH-ATKT/“RT” Z Vremenski raspon građe: 1970. aktivnosti društvene samozaštite. Kraljevine Jugoslavije. kao i dva primjerka knjige Stari dobri radio-autora Bore Slepčevića i publikaciju “Monografija Radio – Tuzle 1953. dokumentaciju koja se odnosi na mjere bezbijednosti. – 2001. Crnogorski itd. srpski.

Novčanica iz osmanskog perioda (Numizmatička zbirka Arhiva Tuzlanskog kantona) 362 .

septembra 1892. a iz nje potiče i poznati trgovac Nikola Pavlović. dvije dostavnice o prijemu Obraničke osude od 17. ćirilica 363 . Đukić Dolnja Tuzla* Signatura zbirke: BiH-ATKT/“JRĐ” Z Vremenski raspon građe: 1890. Egzistirala je u 19. Zapis na Obranički sud – razrješenje suvlasništva zajedničkih nekretnina (Obranički ugovor odobrava Kotarski ured kao sud u Dolnjoj Tuzli. – 1865. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Historijat stvaraoca zbirke: Trgovačka kuća Pavlovića je jedna od najstarijih u sjeveroistočnoj Bosni. Jovan R. Knjiga – Indeks u kome su upisana lica i stranice na kojima su njihova dugovanja upisana u Memorijalu. – 1892. a u njoj se nalaze zanimljivi podaci o poslovanju i dobavljanju robe sa nekim karakteristikama o pojedinim kupcima. Obranička osuda Kotarskog ureda kao suda u Tuzli 1892. hrvatski Pismo u građi: latinica.3 d/m) Sadržaj zbirke: Zbirku čini: Knjiga – Memorijal Trgovačke tvrtke Jovan R. Količina građe: 1 fasc. Sadržaj zbirke: Zbirku čini jedna knjiga koja sadrži podatke o poslovanju i dobavljanju robe. Arhivu Tuzla je predata jedna knjiga pisana mastilom i rukom. i 29. hrvatski Pismo u građi: latinica. Jezik u građi: bosanski. vijeku. Računi i procjena nepokretnog imanja. Količina građe: 1 knj. (2 knj. godine radi razrješenja suvlasništva. Jezik u građi: bosanski. srpski. Đukić. srpski.) (0.VIII LIČNE I PORODIČNE ZBIRKE Trgovačka kuća Nikole Pavlovića Brčko* Signatura zbirke: BiH-ATKT/TK “NP” Z Vremenski raspon građe: 1840. godine (dva primjerka).

4 d/m) 364 . fotografije. 1986. Ovaj ugledni trgovac živio je u drugoj polovini 19. Porodica Zaimović Signatura zbirke: BiH – ATKT/“PZ” Z Vremenski raspon građe: 1909. albume. S obzirom da nisu imali pravnog nasljednika. Količina građe: 36 knj. a potom su se preselili u Zagreb gdje su i umrli. fotografije. Arhiv Tuzla je. – 1955. 3 isječka iz novina. razglednice. Količina građe: 1 kut. potiče iz poznate Tuzlanske trgovačke porodice. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: PrP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Historijat stvaraoca zbirke: Zlata i Dušan Vučkovački. 97 fotogr. isječke iz novina i knjige. hrvatski Pismo u građi: latinica.6 d/m) Sadržaj zbirke: Zbirka sadrži ličnu dokumentaciju. zbog kulturne dimenzije njihove djelatnosti. (302 fotografije) (0. – 1952. godine preuzeo jedan dio koji sadrži ličnu dokumentaciju. kulturni i prosvjetni radnici. živjeli su jedno vrijeme u Tuzli... po odobrenju Crvenog križa. trgovac. Jezik u građi: bosanski. i početkom 20. vijeka. Nakon uvida u građu. razglednice. svu zaostavštinu je preuzeo Crveni križ iz Zagreba. Porodica Vučkovački* Signatura zbirke: BiH-ATKT/“PV” Z Vremenski raspon građe: 1916.Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Historijat stvaraoca zbirke: Jovan Đukić. 1 razglednica.. srpski. albume. 14 dok. isječke iz novina i knjige. (1.

kao poklon. u ime porodice Zaimović. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Porodica Begić Signatura zbirke: BiH – ATKT/“PB” Z Vremenski raspon građe: 1945. godine predao. pozivnica i 2 pisma) (0. nalazi i Britanska misija pri III Korpusu NOV i neki članovi Korpusa. Na fotografijama se nalaze i objekti Rudnika Begov Potok Banovići – Jama Omazići). dr. Jezik u građi: bosanski. Zbirku je. napravljene 21. Zbirku čini i Pozivnica za promociju knjige “Borbeni put 16. hrvatski Pismo u građi: latinica.4 d/m) Sadržaj zbirke: Zbirku čini Album ratnih fotografija (48 fotografija XVI /šesnaeste/ Muslimanske NOU brigade). supruga Mugdima Begića. Na fotografijama se. Zbirka sadrži i jednu svesku u kojoj su objašnjene neke od fotografija. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja 365 . koji je bio u posjedu porodice Zaimović. Građu je Arhivu na čuvanje i upotrebu poklonila Dana Begić. Muslimanske NOU brigade” snimljenih 21. Pored albuma fotografija (48 fotografija “16.Sadržaj zbirke: Zbirka sadrži fotografije koje se odnose na život i rad Muradbega Zaimovića i drugih članova porodice Zaimović iz Tuzle. srpski. muslimanske NOU brigade”. 1944. septembra 1944. kao i dva lična pisma (jedno upućeno iz Varšave prijatelju Asimu i jedno primljeno). građana i omladine Tuzle. 09. osim boraca. srpski. uvaženi prof. godine u Tuzli prilikom proslave godišnjice brigade. Arhivu Tuzlanskog kantona 2004. – 1971. godine u Tuzli prilikom proslave godišnjice Brigade). (album fotografija. Količina građe: 1 kut. Ismail Hadžiahmetović. Jezik u građi: bosanski.

32 kut. ruski. pljačke i druga nedjela. razne materijale i stavove sa sjednica. Količina građe: 1518 knj. 87 fotogr. telegrame. Sarađivao je sa mnogim poznatim advokatima u zemlji. vršile ili naređivale izvršenje ubistava. sarađivale sa neprijateljskom vojskom za vrijeme i poslije rata i sl. isječke iz novina. fotokopije nekih dokumenata. Količina građe: 2 kut. – 1947. pisma građana.” Uživao je visoki ugled zastupajući razne predmete počev od najlakših do vrlo delikatnih i teških slučajeva (od brakorazvodnih parnica do smrtnih presuda). govore. (1. lična i porodična pisma. albume sa fotografijama i razne fotografije. Steve Milčića iz Tuzle. Dr. Cvijetin Mijatović – Majo Signatura zbirke: BiH-ATKT/“CM-M” Z Vremenski raspon građe: 1931. 28 diploma. prijatelja. zabilješke. te ličnu biblioteku koja se sastoji od domaćih knjiga i knjiga na stranim jezicima (engleski.Dr. informacije. srpski. a poslije rata predsjednik RKUD “Mitar Trifunović – Učo. a zastupao je klijente iz raznih gradova. Milčić je bio član i predsjednik Srpskog pjevačkog društva “Njeguš”. sjećanja. i to u najtežim poslijeratnim vremenima. mučenja. hrvatski Pismo u građi: latinica. – 1988. pronevjere u zemljoradničkim zadrugama. Stevo Milčić Signatura zbirke: BiH-ATKT/“DrSM” Z Vremenski raspon građe: 1945. a u Arhiv je preuzeta od Petra Jovanovića.6 d/m) Sadržaj zbirke: Zbirka sadrži predmete koji se odnose na osobe koje su prišle četničkom ili ustaškom pokretu. posebno kada su bili u pitanju predmeti vezani za sud u Tuzli. albumi Sadržaj zbirke: Zbirka sadrži: lične dokumente. 366 . povelje... sjećanja revolucionara o ratnom periodu. talijanski). javne istupe. dnevnike. Jezik u građi: bosanski. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Historijat stvaraoca zbirke: Zbirka predstavlja dio privatne arhive poznatog i uvaženog advokata dr. sudije iz Tuzle. plakete.. odlikovanja. paljevine. Dio predmeta se odnosi na zloupotrebu narodne imovine. diskusije i referate. značke. francuski. diplome. čestitke. mjesnim narodnim odborima i sl.

Zvornik. Kupres. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Historijat stvaraoca zbirke: Cvijetin Mijatović je revolucionar i poznata politička ličnost u poslijeratnoj Jugoslaviji. borca-invalida ovoga rata (otkupljeno je 9 video-kaseta). Količina građe: 9 video-kaseta Sadržaj zbirke: Zbirka sadrži 9 video-kaseta snimljenih 1992. srpski. (0. odlučio je da Ugovorom o poklonu preda Arhivu dio lične zaostavštine. godine na području BiH (Sarajevo. Gradačac itd). ali su popisane prema upisanim naslovima. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: PrP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Historijat stvaraoca zbirke: Ova zbirka je nastala otkupom dokumentacije vezane za ratna zbivanja 1992. S obzirom da Arhiv nije posjedovao tehniku.3 d/m) Fikret Ibrić Signatura zbirke: BiH-ATKT/“FIb” Z Vremenski raspon građe: 1932. Godine 1991. a politički je bio aktivan kako u ratu tako i u Socijalističkoj Jugoslaviji.) (0. srpski. godine od Jusufa Kaletovića. Živinice.Jezik u građi: bosanski.3 d/m) 367 . hrvatski Pismo u građi: latinica. /93. Brčko. Tuzla. Jezik u građi: bosanski./93. Banovići. Kalesija. – 1993. (6 dok. – 1946. Količina građe: 1 fasc. Komunističkom pokretu je pristupio kao gimnazijalac. Jusuf Kaletović Signatura zbirke: BiH-ATKT/“JK” Z Vremenski raspon građe: 1992. kasete nisu pregledane niti se pouzdano zna njihov sadržaj. Lukavac. Za svoj rad dobio je mnoga odlikovanja i priznanja.

hrvatski Pismo u građi: latinica. Novi behar.6 d/m) Sadržaj zbirke: Zbirka sadrži fotografije. Oslobođenje. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Historijat stvaraoca zbirke: Fikret Ibrić. časopisi i bilteni na stranim jezicima. Ilustrovani islamski svijet. Godine 1980. kopije. pisma. (1. Sadik Šehić Signatura zbirke: BiH – ATKT/“SŠ” Z Vremenski raspon građe: Količina građe: 4 kut. brošuru II kongresa Antifašističke omladine Jugoslavije i časopis Književna Krajina br. Jezik u građi: bosanski. tekstove i članke kako iz dnevnih i sedmičnih listova (Ljiljan.Sadržaj zbirke: Zbirka sadrži pisma sa odgovorima. plaketa i zahvalnica. – 1945. BiH – ekskluziv Split. godine i omladinskih akcija. Novi vidik) u kojima je i Sadik Šehić autor.3. Zbirka sadrži i određena izdanja knjiga i časopisa. tako i one iz raznih časopisa (Muslimanska svijest. Most. spomenica. učesnik rata 1941. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Ismail Hadžiahmetović Signatura zbirke: BiH – ATKT/“IH” Z Vremenski raspon građe: 368 . poklonio je Arhivu Tuzla 6 dokumenata. Nalaze se i neki originalni dokumenti. srpski. pisma. poziv na III kongres Narodne omladine Jugoslavije i punomoć za prisustvovanje tom Kongresu. Slobodna Bosna). nastanjen u Sarajevu. srpski. Jezik u građi: bosanski. dobitnik je mnogih odlikovanja.

predate su dvije knjige čiji je autor prof.. (0. Hadžiahmetović (Eseji.4 d/m) Zbirka se sastoji od 124 fotografije koje se odnose na rad ovoga poznatog ljekara. kao i na zdravstvo i zdravstvene radnike uopšte. srpski. programa “Fiskulturne akademije” Gimnastičkog društva Tuzla i Kreka. godinu. Historija medicine i Univerzitetski klinički centar u Tuzli historijski pregled). Količina građe: 1 kut./1981. filmskih programa. Količina građe: 1 fasc. kino i fudbalskih ulaznica (iz vremena Kraljevine Jugoslavije i socijalističkog perioda). hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Zejnil Bešlagić Signatura zbirke: BiH – ATKT/“ZB” Z Vremenski raspon građe: 1918. (0. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Novica Stevanović Signatura zbirke: BiH – ATKT/“NS” Z Vremenski raspon građe: 1970. Historiografija. Jež). Jugoslavija.3 d/m) 369 .4 d/m) Sadržaj zbirke: Zbirka se sastoji od: izvještaja i svjedočanstava Državne mješovite građanske škole. osnove društvenog plana za 1957. Obveznice Državne rente za ratnu štetu Kraljevine Jugoslavije.Količina građe: 1 kut. te sedmičnih i mjesečnih listova (Borba. programa RUT-a (kino-program i tribine “Filmski utorak”). Također. srpski. Jezik u građi: bosanski. dr. (124 fotografije) Sadržaj zbirke: (0. Tehnika narodu. hrvatski Pismo u građi: latinica. Jezik u građi: bosanski. 1934/1992.

latinica Arhivistička informativna pomagala: PrP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Salih Kulenović iz Tuzle Signatura zbirke: BiH – ATKT/“SK” Z Vremenski raspon građe: 1892. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Zejnil Latifović iz Sapne Signatura zbirke: BiH – ATKT/“ZL” Z Vremenski raspon građe: ? Količina građe: 1 kut..4 d/m) Sadržaj zbirke: Zejnil Latifović iz Sapne je 2001. perzijski i engleski Pismo u građi: arapsko. Tuzla. penzionisanje i žalbe na odluke kako disciplinske komisije tako i sudova Jezik u građi: bosanski. Karta Građevinske sekcije u Tuzli Suvozemnih puteva Sreza Belinskog i Zvorničkog..000. Situacija reka i potoka Tehničkog odeljka Bijelina.. 1926. Pismo u građi: latinica..Sadržaj zbirke: Zbirka se sastoji uglavnom od pravne dokumentacije: odluke. godine poklonio Arhivu Tuzlanskog kantona fotokopije dokumenata istorijske tematike pisane na osmanskom. crtao A. Levčuk. rješenja. perzijskom i engleskom jeziku. zapisnici. mart 1930. crtao A. pisma koja se odnose na disciplinski postupak.. Lagekarte der Steinbruche Bach – und gruben schotter stellen in Bezirke Bjeljina. Jezik u građi: osmanski. 370 . hrvatski. Nacrta jahaćih puteva Sreza Zvornik. 1930. 1945. srpski. (4 poveza) (0. razm.. 1941.3 d/m) Sadržaj zbirke: Zbirka sadrži gruntovne listove koji se odnose na Ozren – Brijesnica i slijedeće karte: Karta Bijeljine sačinjena 20.. Levčuk. 1934. Količina građe: 1 kut. (0. 1944. novembra 1926. razmjera 1:75.1892. decembra 1926. 1942.000. M 1:200... Tuzla. (Reineg – Distanzenzeiger Bezirk Bjelina).000.9. 1:200..

Karta Zvornika i okoline.Karta puteva Sreza bijeljinskoga 1:75. – 1945. Karta Bijeljine. 22. 1:200. Puteva do Zvronika). Pregledna karta puteva i mostova na teritoriji Tehničkog odeljka u Bijeljini (Srez Bijeljinski i dio drž. Bijeljina. – 1996.1945.. Bijeljina 1941.000 (međuratni period). Karta cesta i mostova u kotarevima: Bijeljina-Zvornik-Vlasenica-Srebrenica. Br. Jezik u građi: bosanski. geometer. srpski. razmjer 1:200. 1:100. Gavrić. Pregledna skica kotara Bijeljinskog..pom.000. novine i isječke članaka iz perioda 80-tih i 90-tih godina i iz perioda agresije na BiH (novine su uglavnom na stranim jezicima).000. godinu.000. Stanje mostova na dan 24. Bijeljina 194?. Zbirka je uglavnom prikupljena tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu i sastoji se od štampe koja je izlazila u Evropi na više evropskih jezika (razne novine i članci iz raznih godina)... ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja 371 . časopisi i članci o Titu. Aleksejev. Karta Zvornika i okoline. informatički i drugi razni časopisi i knjige. 1:200. Tehnički odjeljak. hrvatski. Jezik u građi: bosanski. 1992. avgusta 1934. 1:200. Tehničkog odjeljka Bijeljina. srpski. sasravio K.000.).). kat. njemački Pismo u građi: latinica..000. st. 1:200. Kopija plana Sreza Ugljevik 1: 100.000 (međuratni period). crtao Bor. Gavrić..000. Karta područja Tehničkog odjeljka u Bijeljini sa oznakom melioracionih radova predviđenih za 1942. godine i odnose se na situaciju vezanu za puteve. k. Količina građe: 6 kut. M.000.11.. Raspored čišćenja snijega u 1944-45. rijeke. (2 d/m) Sadržaj zbirke: Zbirka sadrži knjige. engleski i francuski Pismo u građi: latinica. geometar. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Faruk Ibrahimović iz Tuzle Signatura zbirke: BiH-ATKT/“FI” Z Vremenski raspon građe: 1978. Karte su uglavnom nastale tokom rada Tehničkog odjeljka u Bijeljini od 1892. potoke. Karta Sreza Bijeljinskog.. – 1984. (četrdesetih godina 20. izradio Bor. Bijeljina. Karta Sreza Bijeljinskog 1:200.6. oznake meliorizacije i sl. Karta područja tehničkog odjeljka u Bijeljini.000. razne časopise. raspored čišćenja snijega.1944. Karta Kotara Bijeljinskog M. izradio Vasilić Veljko. Karta Sreza Zvorničkog M 1:100. hrvatski. Bijeljina 1941. 221/45 (2 kom. Tehnički odjeljak Bijeljina. Bijeljina 1941. ceste i mostove.

(0. knjižice. – 1994. Jezik u građi: bosanski.). hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Atah Mahić iz Brčkog Signatura zbirke: BiH-ATKT/“AM” Z Vremenski raspon građe: 1884. kupoprodajni ugovori. Također. Jezik u građi: bosanski. predato je 5 CD na kojima je: promocija knjige “Vukovije’’. obavijesti i sl. odlazak na Hadž ljudi iz Vukovija i likovna kolonija “Džafići’’.3 d/m) Sadržaj zbirke: Zbirka sadrži skenirane dokumente nastale na prostoru koji je pokrivala Općina Vukovije (iskaznice. 4 sveske 372 (0.3 d/m) Sadržaj zbirke: Zbirka sadrži dokumente nastale u radu CSJB Tuzla. Stanice JB Kalesija i Sektora Službe DB Tuzla i isječke novinskih članaka. Količina građe: 23 CD (2941 fotografija). srpski. porodične fotografije. – 1963. srpski.Ibrahim Mušić iz Kalesije Signatura zbirke: BiH-ATKT/“IM” Z Vremenski raspon građe: 1992. – 2007. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Sejfulah Imamović Signatura zbirke: BiH-ATKT/“SI” Z Vremenski raspon građe: 1912. (0.4 d/m) . Količina građe: 1 kut. Količina građe: 1 kut.

zbirka fotografija “Predaja četnika na Majevici”. fotografije vezane za TK “Interplet” Brčko (1951. priznanja i odlikovanja. kolektivna dženaza ubijenih Brčaka. fotografije vezane za dobrotvorno i prosvjetno Društvo Islahijjet u Brčkom (do 1945. pali borci NOR-a iz Brčkog. Jezik u građi: bosanski. šešir. razglednice Tuzle i okolnih mjesta. godine). fotografije sa radnih akcija (1946. Bosanskog Broda. Gradaščevića kula u Bosanskoj Bijeloj. stare fotografije Bosanskog Šamca. – 1997. srpski. 373 . (1 d/m) Sadržaj zbirke: Zbirka sadrži lične stvari Derviša Sušića: pisaća mašina. zbirka fotografija naslovljena kao IZ Medžlis Brčko. godine. Jezik u građi: bosanski. zbirka fotografija “Zločini u Brčkom 1992. 4 sveske radne verzije knjige “Brčkom su ubijali dušu” autora Admira Posavljaka. Omladinska pruga “Brčko-Banovići”. fotografije sa kolektivnih dženaza Brčaka poginulih 1992. godine. – 1986. -1997. Orašja. – 1995. godine. Gradačca. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Hamdija Sivčević. zbirka fotografija “Masovne grobnice”. Zvornika i Doboja. zbirka fotografija “Vatrogasci”.). fotografije na CD-u: Brčaci zatočeni u logorima 1992. Količina građe: 3 kut. fotografije vezane za arhitekturu (idejne skice i nacrti. interijer i eksterijer). – 1987. Čelića. fotografije Tvornice obuće “Izbor”.). fotografije Bijeljine. srpski. prof. iz Tuzle Signatura zbirke: BiH-ATKT/“HS” Z Vremenski raspon građe: Količina građe: 1 knj. fotosi obnove “Azizije” u Brezovom Polju. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: ograničena upotreba Derviš Sušić Signatura zbirke: BiH-ATKT/“DS” Z Vremenski raspon građe: 1959.Sadržaj zbirke: Zbirka sadrži novinske članke. – 2002. saz. rukopisi. gramofonske ploče i dr.

srpski. Jezik u građi: bosanski. “Slobodna Bosna”.3 d/m) Sadržaj zbirke: Zbirka sadrži knjigu na osmanskom jeziku – “Šerihul lekaje” 1800. – 1942. godine. pozive i rješenja na ime Hasiba Džinde. (0. arapski Arhivistička informativna pomagala: PrP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Hasib Džindo iz Tuzle Signatura zbirke: BiH-ATKT/“HDž” Z Vremenski raspon građe: Količina građe: 1 kut. hrvatski 374 . te dio memoarske građe – Sjećanja iz Drugog svjetskog rata.Sadržaj zbirke: Hamdija Sivčević je Arhivu TK u Tuzli predao 1 knjigu u kojoj je sakupio i obradio članke i dokumente iz personalnog dosijea Hfz. Sivčevića od 1895.3 d/m) Sadržaj zbirke: Zbirka sadrži fotografije. “Oslobođenje”). potvrde. arapsko Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Fikret Jahić . hrvatski.Vršanin Signatura zbirke: BiH-ATKT/“FJ-V” Z Vremenski raspon građe: Količina građe: 1 kut. – 1850. članke i tekstove i uvjerenja. Jezik u građi: bosanski. hrvatski. dr. srpski. srpski. Jezik u građi: bosanski. Salih eff. (0. nekoliko listova dnevne štampe (“Politika”. arapski Pismo u građi: latinica. godine i materijal Likovne kolonije “Vršani”.

(0. godine. nešto manji broj je u boji.3 d/m) Sadržaj zbirke: Zbirka sadrži 1258 fotografija u digitalnom obliku. Nuraga Softić se počeo baviti fotografijom 1951. uvjerenje SUP-a Tuzla da je stalno nastanjen u Tuzli i da nije osuđivan. Jezik u građi: bosanski. te je zaveden kao lična zbirka. rješenje NOO-e Tuzla o prijemu za stalnog honorarnog službenika – stručnog učitelja crtanja u IV osmogodišnju školu u Tuzli i mjesečni iznos honorara. prepis apsolutorija od Državne umjetničke akademije Zagreb da je Franjo Leder polazio kao redovan đak kiparski dio i završio propisanih osam semestara. rješenje NOO-e Tuzla 375 . 150 originalnih fotografija i 79 novinskih članaka u digitalnom obliku. Tokom svog 60-godišnjeg bavljenja umjetničkom fotografijom dobio je mnogobrojne nagrade i priznanja jer je punih 30 godina bio redovan izlagač na domaćim i međunarodnim izložbama. Dosije sadrži: izvod iz matične knjige rođenih.Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: PrP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Nuraga Softić iz Banovića Signatura zbirke: BiH-ATKT/“NS” Z Vremenski raspon građe: Količina građe: 1 kut. uglavnom su u crno-bijeloj tehnici. uvjerenje da je regulisao vojnu obavezu. srpski. Fotografije nose različitu tematiku. rješenje Narodnog odbora opštine Tuzla o postavljenju na dužnost u IV osmogodišnjoj školi u Tuzli u zvanju nastavnika XVI platnog razreda. uvjerenje da je uveden u stalni birački spisak grada Tuzle. uvjerenje o državljanstvu. iznosom i povećanjem plate. hrvatski Arhivistička informativna pomagala: PrP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: ograničena Franjo Leder iz Tuzle Signatura zbirke: BiH-ATKT/“FL” Z Vremenski raspon građe: Količina građe: 1 dosije Sadržaj zbirke: Prilikom prijema građe od strane Općine Tuzla primljen je i dosije Franje Ledera.

snimljenih za lokalne televizije. „Komunist“. arhivska dokumenta PD “Konjuh’’ Tuzla iz 1974. „Velika afera u selu M“. rukopise romana – „Ženska voda“. godine sa otkaznim rokom od mjesec dana. „Glas“. Časopis “Naše planine’’ (izdavač Planinski savez Hrvatske) – nekompletni brojevi 1974.. godine. U zbirku su uvršteni i VHS kasete televizijskih priloga autora Zlatka Dukića. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: PrP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Zlatko Dukić iz Tuzle Signatura zbirke: BiH-ATKT/“ZD” Z Vremenski raspon građe: Količina građe: 3 kut.o povećanju mjesečnog honorara. Jezik u građi: bosanski. srpski. godine – Tuzlanska planinarska transverzala začeta 1970. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Fadil Čokić iz Tuzle Signatura zbirke: BiH-ATKT/“FČ” Z Vremenski raspon građe: Količina građe: 1 kut. lična i kolektivna prepiska sa planinarskim društvima: Hrvatska (“Strahinjčica’’ Krapina. rješenje NOO-e Tuzla kojim se Franji Lederu otkazuje služba 1./71. i 1975. članke i romene iz štampe objavljivane u listovima . „Metalurg“. „Male novine“. fotografije (sa susreta PD “Pobeda’’ i PD “Konjuh’’) i sa raznih pohoda. razglednice (planinarski motivi Jugoslavije i svijeta – adresant Čokić Fadil). 27 VHS kaseta Sadržaj zbirke: Zbirka sadrži građu koja se odnosi na rad i stvaralaštvo pozntog novinara i publiciste iz Tuzle: feljtone. (0.3 d/m) Sadržaj zbirke: Zbirka sadrži građu koja se odnosi na planinarstvo: dvije Monografije i to Krapina i Hrvatsko Zagorje. srpski. Beograd (PD “Pobeda’’ Beograd). godine. Jezik u građi: bosanski. VIII 1957. 376 (2 d/m) .„Front Slobode“. “Runolist’’ Zagreb i Općinski planinarski savez Rijeka). te novinske priloge i članke drugih autora koje je istoimeni sakupljao. „Riječ radnika“.

Sadržaj zbirke: Zbirka se sastoji od kopija dokumenata i digitaliziranih originala. novinske članke. dopise. srpski. a sadrži: fotografije o obilježavanju 100 godina OŠ Đurđevik. Jezik u građi: bosanski.Čamdžić iz Puračića Signatura zbirke: BiH-ATKT/“HSM-Č” Z Vremenski raspon građe: Količina građe: 1 facs. odluke i zapisnike o prodaji konfiskovane imovine. uvjerenja. srpski. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: PrP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: neograničena Jasmin Divanefendić iz Tuzle Signatura zbirke: BiH-ATKT/“JD” Z Vremenski raspon građe: Količina građe: 1 fasc i 39 fotografija Sadržaj zbirke: Zbirka se sastoji od digitaliziranih originala i kopija dokumenata. lične karte). dokumenta lične prirode (diplome mekteba. lične fotografije. Jezik u građi: bosanski. svjedočanstva i drugu ličnu dokumentaciju.Jezik u građi: bosanski. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: PrP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja 377 . hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: PrP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: ograničena Hafiza Sajda Morankić . a sadrži biografiju Sajde Morankić – Čamdžić i Mehe Čamdžića. srpski.

(Zbirka dionica.Obveznica iz perioda Kraljevine Srba. obveznica i polica osiguranja Arhiva Tuzlanskog kantona) 378 . Hrvata i Slovenaca.

Tabelarni pregled fondova i zbirki .

.

-1995. Gradski narodni odbor Tuzla 1946.-1955. ostalo 25 koverti 6 VHS i 9 audio kaseta 2 sveske knjiga povez 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 NAZIV FONDA Okružni narodni odbor Tuzla 1944. razvoj i poduzetništvo TPK 1994.-1995. šumarstvo i vodoprivredu TPK 1994.1995. Koordinacioni i Izvršni odbor) 1992. Komisija za savremenu gra u Tuzlanskog okruga 1992.-1994.-2001. Ministarstvo za obrazovanje. Sreski narodni odbor Gra anica 1945. Sreski narodni odbor Zvornik 1949.-1995.-1995. Ministarstvo bez portfelja TK 1994. Ministarstvo za rad.-1995. Ministarstvo za industriju.-1955.-2001. energetiku i rudarstvo TPK 1994.194 130 3 38 81 4 6 2 204 40 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4 5 2 60 23 3 1 1 7 4 5 43 4 7 5 7 14 6 6 19 4 1 4 177 12 164 57 2 12. Ministarstvo za bora ka pitanja TPK 1994.-2003. Okrug Tuzla (Skupština. Ministarstvo za trgovinu i turizam TPK 1994. Ministarstvo za pravdu TPK 1994.-1995. Ministarstvo za urbanizam. Ministarstvo bez lisnice TK 1995.-1960. Ministarstvo za poljoprivredu.1995.-2004.-1995. Predsjednik Tuzlanskog kantona 1992.-1966.-1947.363 381 .-1952. Sreski narodni odbor Tuzla 1945. Ministarstvo za zdravlje TPK 1993. Ministarstvo za promet i komunikacije TPK 1994. Ured za povratak prognanih Tuzlanskog kantona 1994.-1995. kulturu i sport TPK 1994. 32 81 13 183 12 6 96 35 14 11 9 3 19 11.-1995. Oblasni narodni odbor Tuzla 1949. prostorno ure enje i zaštitu okoliša TPK 1994.FONDOVI I UPRAVA I JAVNE SLUŽBE KOLI INA GRA E registrator dokument kutija fascikla R. Ministarstvo za finansije TPK 1994.br.-1995. Vlada Tuzlansko-podrinjskog kantona 1993.-1947.-1995. Gradski narodni odbor Gra anica 1950. socijalnu politiku i izbjeglice TPK 1994. Predsjedništvo. Kantonalni štab civilne zaštite Tuzla 1988. Ministarstvo za obnovu. nauku. Okružna uprava narodnih dobara Tuzla 1945.-1995.-2001.-1952.

Op ina Teo ak 1992-1995.-1977. Mjesni narodni odbor Slavinovi i 1946. Zavod za platni promet BiH . Zavod za platni promet BiH – Produžnica Orašje 1987. Skupština opštine Banovi i 1946.. 1992.-1955.-1990.-2001. 1930. Samoupravna interesna zajednica fizi ke kulture Lukavac 1979. Samoupravna interesna zajednica zdravstvene zaštite Tuzla 1961.-1995.-1980. Skupština opštine Kladanj 1945-1976.-1973.-1951.895 9.-1975..-2005. Regionalna zajednica opština sa sjedištem u Tuzli 1978. 1992. Skupština opštine Lukavac 1948.2001.051 23..-1952.-2002..-1990.-1994.] Mjesni narodni odbor So kovac 1945.001 382 .-1940. Skupština opštine Srebrenik 1947.-1992.Filijala Tuzla 1953. Mjesni narodni odbor Karanovac 1947.-1995. Opštinska služba za bora ko-invalidsku zaštitu Srebrenica 1994. UKUPNO 3 1 10 5 1 201 8 3 5 3 41 6 1 1 4 97 71 111 5 53 36 2...-1947. 1992.854 26 207 VHS kaseta.-1995.-1952. Narodni odbor opštine Bosansko Petrovo Selo 1952.-1949.. [1902. 23 sv. Op ina Doboj Istok – Klokotnica 1992-1995.148 1. Mjesni narodni odbor Gra anica 1945. Opštinski logisti ki centar za pomo narodima BiH Kladanj 1993.-1906. 1992.-2001.500 1.-1995. 1992-1995.-1958.267 750 486 7 5 13 11 36 102 6 2 18 26 2 6 15 1 24 330 35 100 102 137 89 10 20 1 sveska 2 2 85 24 sv.187 1. Fond socijalne i dje ije zaštite Tuzla 1977.-1962.050 7. Skupština opštine Živinice 1941. 4 bloka 183 30 49 20 143 77 566 19 9 4 1 16 41 2. 7 paketa 1 omot 1 sv.29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 Narodni odbor gradske opštine Gra anica 1952.154 4 112 1. Narodni odbor opštine Kiseljak 1945. Mjesni narodni odbor Boljani 1945..549 7 1. Op ina Zvornik-Sapna 1992-1995.342 737 2 omota 106 83 166 1. Mjesni narodni odbor Bukinje 1945. Skupština opštine Grada ac 1915...-1978.1995.-1980. 200 DVD-a 9 298 149 101 2. Skupština opštine Kalesija 1901. Skupština opštine Gra anica 1955-1980.-1980. 1992. 1992-1995. Skupština opštine Tuzla 1955.-1947. Opštinska služba za bora ko-invalidsku zaštitu Bratunac 1993.190 677 2.

KULTURA KOLI INA GRA E registrator 56 dokument kutija fascikla R.-1945.1920. Prva dje a ka osnovna škola Tuzla 1905.-1977.1977.-1917..-1948. Narodna osnovna škola Kiseljak 1945.-1941. ostalo 3 sveske 19 sveski 24 omota ostalo knjiga povez 22 10 122 278 53 340 148 100 425 11 466 212 67 67 1498 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 NAZIV FONDA Kotarski sud Tuzla 1884. Opštinski sud Banovi i 1946. Njema ka privatna škola Donja Tuzla 1883. JU OŠ „Hasan Kiki “ Gra anica 1886. Opštinski sud za prekršaje Živinice 1957.-1919.-1887.br.-1964. Garnizonski sud Tuzla 1909. knjiga povez 54 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 NAZIV FONDA Narodna osnovna škola Kreka 1897.-1943. Sreski šerijatski sud Tuzla 1920. Djevoja ka narodna osnovna škola u Tuzli 1908. Posebni ka mješovita pu ka škola Breške 1942. Opštinski sud Kladanj 1945.II PRAVOSU E KOLI INA GRA E registrator kutija dokument fascikla R. Narodna osnovna škola Breške 1913.-1931. Rimokatoli ka osnovna škola Breške 1898-1947. Opštinski sud Lukavac 1959.-1978. Op a dje a ka pu ka škola Donja Tuzla 1882.-1980. Opštinski sud Tuzla 1932.1938.-1941. Sreski sud Banovi i 1956. 39 123 6 22 1 29 8 14 6 1 66 5 26 3 383 . Sreski sud Grada ac 1883. 1936. 1940.. NAUKA.-1958.-1992. Sreski sud Gra anica 1889.-1978. Kotarski šerijatski sud Tuzla 1894.-1964.-1943.-1992.-1935.br. Sreski sud Tuzla 1920.-1959..-1978. Osnovni sud udruženog rada Tuzla 1975. UKUPNO: 2 1 4 2 14 92 6 132 41 49 62 13 37 103 15 74 20 III OBRAZOVANJE. Narodna osnovna škola Boljani 1896. Opštinski sud Gra anica 1965.-1977.-1962.-1945. Prva osnovna škola u Tuzli 1887.

-1941. Državna druga mješovita pu ka škola Tuzla 1941. Škola sa prakti nom obukom i za u enike u privredi Tuzla 1908. Narodna osnovna škola Bukinje 1944. Državna realna gimnazija Tuzla 1899.-1977.-1940.13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 Privatna mješovita pu ka škola Breške 1941. Privatna osnovna škola -sa pravom javnosti . Državna niža poljoprivredna škola TuzlaBijeljina 1946.-1978. Državna mješovita pu ka škola Kiseljak 1940.-1945.-1946. Behrambegova medresa Tuzla 1921. Srednja medicinska škola Tuzla 1947.-1941. Osnovna škola „Džemal Mandži “ Tuzla 1958. JU Upravna i birotehni ka škola Tuzla 1961.-1964. Niža stru na doma i ka škola Tuzla 1951.-1942. Vo arska škola u Tuzli 1954. Srpska pravoslavna crkveno-školska opština Donja Tuzla 1874. Druga narodna osnovna škola Tuzla 1944. Katoli ka osnovna škola Donja Tuzla 1906.1943. Narodna osnovna škola Ljepunice 1910. Njema ka škola Tuzla 1896.-1907.-1973.-1951. Druga dje a ka narodna osnovna škola Tuzla 1907.-1912.-1969. U iteljska škola Tuzla i U iteljski te ajevi 1941. Privatna gra anska škola trgova kog smjera u Zavodu Kraljice svete Krunice Tuzla 1940.-1956.-1895. U iteljska škola Bijeljina 1951.-1966. Srednja poljoprivredna škola Tuzla (Bijeljina) 1947.-1959. Srpska narodna osnovna škola Donja Tuzla 1902.Zavoda Kraljice svete Krunice Tuzla 1914.-1934. 1 2 23 71 4 6 1 4 2 1 1 1 1 1 1 15 178 5 90 459 120 9 10 52 35 2 1 38 4 5 15 1 155 12 1 58 1 (804) 1 67 4 21 1 384 . Narodna osnovna škola Ljuba e 1944. Ruždija u Donjoj Tuzli 1892.-1968. U iteljska stru na doma i ka škola Tuzla 1952.-1942.-1972.-1998.-1948. Osnovan škola „ eli “ 1944. Prva državna pu ka škola u Tuzli 1942.1946.-1962. Industrijska škola Tuzla 1926.-1941.-1951.-1913.

-1931.-1944.-1926. Osnovna zajednica kulture Zvornik 1973.-1988. JU Arhiv Tuzlanskog kantona 1954.-1990.-1944.traka 33 koverte i 3 sveske 4 sveske IV PRIVREDA KOLI INA GRA E registrator fascikla dokument kutija R. Mješovita gra anska škola trgova kog smjera Tuzla 1930. Me uopštinski zavod za osposobljavanje kadrova i organizaciju rada Tuzla 1959. 1 skica knjiga povez 105 1 2 3 4 NAZIV FONDA Rudnik uglja "Kreka" Tuzla 1860. RMU „Banovi i“ u Banovi ima 1928. NDH Ministarstvo nastave Zagreb .br.-1990.-1962.-1988.-2009.. Trgova ka škola Tuzla 1884. Osnovna zajednica kulture Tuzla 1972.-1990. Udruženje samoupravnih interesnih zajednica osnovnog obrazovanja i vaspitanja Tuzla 1970.438 397 80 32 34 640 517 3 69 294 1. UKUPNO: 3 1 4 2 1 13 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 3 47 124 26 11 13 2 3 13 24 38 140 69 34 61 2 111 465 46 2.44 45 46 47 48 49 Kraljevska državna mješovita gra anska škola Tuzla 1937.1978.-1940. Samoupravna interesmna zajednica usmjerenog obrazovanja i vaspitanja Tuzla 1967. Državna op a niža srednja škola Tuzla 1943. Ostalo 4.-1937. 15 sv. Tvornica sode „SOLVAY“ Lukavac 1893. Pedagoška akademija Tuzla 1960.-1990.-1943. Državna mješovita gra anska škola Tuzla 1942.-1987. Osnovna zajednica kulture i nformisanja Bijeljina 1973. Radna zajednica SIZ-a fizi ke kulture i OZ kulture i informisanja Lukavac 1984. JP RMU „ ur evik“ u ur eviku 1946. Državna gra anska škola trgova kog smjera Tuzla 1933.-1990.-1987.Velika Župa Usore i Soli 1941.-1991.-2000.368 272 4 38 145 244 1 91 381 201 81 97 29 61 8 (109 fotokopija) 36 mag.Odjel za pu ku nastavu Kotar Tuzla . 41 47 18 21 18 478 366 473 385 .276 listova 206 44 1002 69 1 koverta. Radni ki univerzitet Lukavac 1961.-1981. Radni ki univerzitet Tuzla 1953.

.o.1953.2007.-1941.-2002. „Geobušenje“ dd Specijalizovano za geološka bušenja u ste aju Tuzla 1975.-1979.-1942. „Bosanka“ DD u ste aju Kladanj 1960. Državno šumsko gazdinstvo Živinice 1945. Šipad DOO „Partizan“ u se aju Tuzla 1949.2005.D. „Spre a“D. Šumska uprava Zvornik 1935. Doboj Istok 1985.-1951. „Drinja a“ DD Preduze e za primarnu i finalnu obradu drveta u ste aju Kladanj 1947.-2005.-2004. JP „Elektroprivreda“ – Produžnica „Termoelektrana“ Tuzla 1959. šibicama i vrijednosnicama Tuzla 1947. "Salki -prom" DOO Gra anica 1993. „Zina“ Fabrika konfekcije DOO u ste aju Tuzla 1978. u ste aju Srebrenik 1997. „Jadar“ Državno preduze e za priplod i uzgoj svinja Vlasenica 1948. Tvornica kože Tuzla 1949.-2006.-2002.-2000. "Union" DD u ste aju Tuzla 1977. "Omermax" DJL sa p.-2008.-1949.-2004. "Posavina" Glavna direkcija poljoprivrednih dobara Tuzla 1946.725 46 101 5 1 67 101 39 87 6 78 78 4 8 7 23 17 10 6 3 3 10 6 17 90 46 biltena 12 audiokaseta 161 sveska 93 148 1926 36 148 188 21 57 70 1 33 13 19 275 27 3 5 14 253 38 151 34 14 1.-1964. „Duvan“ Preduze e za promet duvanom. u ste aju Donje Vukovije – Kalesija 1959.-2010.175 197 161 161 99 109 209 192 121 17 koverti 11 blokova 1 kesa 16 sveski 605 dosijea 6 sveski 2 sv. Rudnik soli „Tušanj“ DD Tuzla 1934. Tuzla 1952. „Inspire“ DOO za proizvodnju. „Spre a“ Javno preduze e za vodoprivrednu djelatnost d.-1955.5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Rudarsko-hemijski kombinat Tuzla 1959.-1995. 1 koverta 86 dosijea 469 omota 2 rolne 792 dosijea 17 28 30 67 56 407 244 474 dosijea 27 sveski 1 3 4 6 12 1 3 2 10 69 97 386 . „Poljoprivredni magazin“ . "Pivara" DD u mješovitoj svojini sa p. „Stari “ DD Tvornica masivnog namještaja Kladanj 1977.-2005.-1998.-2005 Šumska uprava Kladanj 1926. „Krivaja“ Zavidovi i. Tvornica špirita Kreka . JP „Elektroprivreda“ BiH dd Sarajevo – Produžnica „Elektrodistribucija“ Tuzla 1946.-1950.Tuzla 1902.o. „SODASO“-Holding DD Tuzla 1969.d. Preduze e drvne industrije 1923.-1952. promet i usluge Tuzla 2006. Trgova ko preduze e Tuzla 1945.Zemaljsko preduze e za snabdijevanje poljoprivrede proizvodnim sredstvima – Filijala Tuzla 1947. „Klotex“ DOO za proizvodnju i promet konfekcije u ste aju Klokotnica.-2002. Tuzla 1925.-1941.-1979. 9 58 2 41 505 214 1 48 7.

„Živinicepromet“ DD u ste aju Živinice 1948. 18 25 2 118 33 1 12 17 75 3 41 22 1 1 23 7 82 2 2 1 2 42 24 23 19 25 25 8 2 9 126 122 68 32 20 13 2 1 13 6 44 91 15 4 11 113 14 16 14 76 194 69 18 1 koverta 16 sv.-1951..Sapna 1994. 2 rad.-2004. Invalidsko ugostiteljsko preduze e u Tuzli 1948.-2001. "Ugostitelj" Ugostiteljsko preduze e Tuzla 1954. 134 foto albuma 1606 387 .-1993. knjiž. „Autoremont“ DD u mješovitoj svojini prodajno ...-2001. "Salines" DD u ste aju Tuzla 1960. „Sokolinatrans“ Preduze e za prevoz robe i servis dd u ste aju Kladanj 1965.-2008.Javno preduze e u ste aju Lukavac 1995.-2006.-1958. „Izolacija“ d. JZU UKC Tuzla 1946.-2009. 5 paketa. oktobar“ dd u ste aju Tuzla 1956.2 diskete 166 80 5 203 5 689 266 23 sveske. "Autoprevoz" Autosaobra ajno preduze e Tuzla 1948. 1 kesa.-1995. „Plaže Jezera“ Modrac .-2005.-2009.-2004. 89 omota. 2 disk.. DOO "Grafocoop" Tuzla 1991. „Sloboda“ dd Preduze e u mješovitoj svojini za ugostiteljstvo i trgovinu u ste aju Tuzla 1970. PTT Sarajevo .1801 dos.-2003. promet i usluge Tuzla u likvidaciji 1960. "Progres" Zanatska proizvodno-uslužna zadruga Tuzla 1980. „Frizer“ dd Tuzla 1947.o. „Distributivni centar“ DD u ste aju Gra anica 1976. 31 kov. „2. „Gradnja“ DOO Preduze e za izvo enje radova u gra evinarstvu Srebrenik u ste aju 1968. 31 42 32 233 265 298 20 42 36 6 sveski 274 dosijea 3 sveske 140 dosijea 5 sveski 17 59 30 52 3 177 239 256 110 94 31 20 blokova. "Grafi ar" DOO u ste aju Tuzla 1973.35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 „SUD-MUL“ DOO za zbrinjavanje komunalnih i industrijskih otpadaka Tuzla 1997. „Zemaljski proizvod“ trgovina poljoprivrednim proizvodima SarajevoPredstavništvo Tuzla 1952. „Optima Lubricants“ doo Tuzla 2000.-2004.-1949. 1 koverta 301 36 46 7 sveski 51 blok 242 dosijea 272 dosijea 12 77 74 24 333 125 11 sv.-2008. JP „Gazela“ u ste aju Grada ac 1994-2002..Direkcija Tuzla 1917.-2001. „Front Slobode“ DOO za novinskoizdava ku djelatnost. "Agroprom" DD u ste aju Zvornik .22 omota. „Medifarm“ DOO u ste aju Tuzla 1994-2003.-2011. 10 kov.-2002. u ste aju Tuzla 1977. „Central“ dd u ste aju Tuzla 1966-2004. „Tuzla-stan“ doo Tuzla 1967.servisni centar u ste aju Banovi i 1979..-2002.-2002. 6 kov.-2007.-1987. Direkcija za puteve Tuzla 1979. „Ugostiteljstvo-Konjuh“ dd u ste aju Živinice 1952.-1976.1 blok.-2004..o.

5 video kaseta 1 2 632 3 14 112 8 12 1 1 3 1 1 1 2 1 1 1 6 1 23 26 2 17 13 4 125 96 9 1 9 1 2 2 1 1 2 1 19 5 1 7 42 22 17 952 1 sveska 388 . Selja ke radne zadruge sreza Zvornik 1949. 7 4 3 9 8 118 11 40 2 596 21 24 113 126 1684 23 kov.-2001.-1962. Sreska ugostiteljska komora Zvornik 1957.o.-1962.65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 Lje ilište „Slana Banja“ DD u likvidaciji Tuzla 1957.-1970.o. Sreski savez zemljoradni kih zadruga Bijeljina 1952.o. „Bosansko-Njema ko osiguranje“ DD u likvidaciji Tuzla 1998.-1953.-1953.-1958.-2007. Sreska poljoprivredno-šumarska komora Br ko 1960.-1963. Sreska trgovinska komora Zvornik 1955. Sreska ugostiteljska komora Br ko 1956.-2002. Sreska zanatska komora Kladanj (Udruženje zanatlija Kladanj) 1946. Sreska trgovinsko-ugostiteljska komora Bijeljina 1952..o.-1959.-1960. Sreska ugostiteljska komora Tuzla 1955.-2009.-1962. Posavska banka d.-1963. Privredna komora Tuzla 1939. Sreski savez zemljoradni kih zadruga Br ko 1946. Selja ke radne zadruge Tuzla 1948.-1963. Orašje u likvidaciji 1994.-2006. Sreski savez zemljoradni kih zadruga Tuzla 1946. Sreska zanatska komora Br ko 1932.-1955.-1952. Tuzla 2006. „Ljudi za ljude“ Humanitarna organizacija Tuzla 1996. Sreska zanatska komora Bijeljina (Udruženje zanatlija Bijeljina) 1922. Sreska trgovinska komora Br ko 1955-1962.-1992.-1962. Sreska zanatska komora Tuzla-Ispostava Gra anica 1956. Sreska trgovinsko-ugostiteljska komora Gra anica 1952. Zemljoradni ke zadruge Tuzla 1945. Sreska zanatska komora Zvornik (Udruženje zanatlija Zvornik) 1918. „Dionica“ d.-2006.-1962.d.-2009.-1958. 120 dosi. „Premium broker“ d. Sreska zanatska komora Tuzla (Udruženje zanatlija Tuzla) 1909. Selja ke radne zadruge sreza Br ko 1945.-1958.-1961.-1962. Brokerska ku a u likvidaciji Tuzla 2002. „Zvonko Ceri “ Udružena veterinarska stanica Tuzla 1960.-1955. „Crveni polumjesec“ Humanitarna organizacija Op ine Tuzla 1992. Sreski savez zemljoradni kih zadruga Zvornik 1956.-1955..

-1955.-1968. DRUŠTVA I UDRUŽENJA KOLI INA GRA E registrator fascikla kutija dokument R. Sreski komitet SK BiH Zvornik 1945.1952.-1990. Ostalo knjiga povez 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 NAZIV FONDA Okružni komitet Komunisti ke partije Tuzla 1945.-2001.555 3599 12.196 V DRUŠTVENO-POLITI KE ORGANIZACIJE. Me uopštinska konferencija SK Tuzla 1968. Zemljoradni ka zadruga "Peradarstvo" u likvidaciji Grada ac 1986.-1955. Sreski komitet SK BiH Vlasenica 1945.1955.-1966.-1962. Me uopštinska konferencija SK BiH Bijeljina 1985.-1965. u ste aju Lukavac 1988. Opštinski komitet SK BiH Kladanj 1955.-1990.-1961. UKUPNO 1 103 1 5 48 20 11 11. Opštinski komitet SK BiH Bosanski Šamac 1955.-1954.br.-1958. Sreski komitet SK BiH Srebrenica 1946. Opštinski komitet SK BiH Tuzla 1956. Sreski komitet SK BiH Kladanj 1945.96 97 98 99 Zemljoradni ka zadruga „Pura i “ sa p. Sreski komitet SK BiH Bratunac 1953. Sreski i opštinski komitet SK BiH Bosanski Šamac 1945. Sreski komitet SK BiH Bijeljina 1945. 2 13 16 5 50 26 58 29 6 28 2 6 8 2 2 1 1 18 2 35 11 5 18 19 8 17 5 19 6 7 5 3 2 8 1 7 11 389 .-2004.-1966. Opštinski komitet SK BiH Gra anica 1955. Me uopštinska zajednica za poslove cijena Tuzla 1980.-1971. Opštinski komitet SK BiH Zvornik 1959.-1954.1955.-1966.-1966. Oblasni komitet SK BiH Tuzla 1949.-1990. Opštinski komitet SK BiH Bijeljina 1955. Sreski komitet SK BiH Br ko 1945. Opštinski komitet Saveza komunista BiH Banovi i 1945.-1966. Sreski komitet SK BiH Tuzla 1945.-1947.o. Zemljoradni ke zadruge Br ko 1946. Sreski komitet SK BiH Gra anica 1945.-1975.471 790 240 4.-1954. Sreski komitet SK BiH Lopare 1946.

-1935. Opštinski komitet SK BiH Šekovi i 1948.1966. Opštinski komitet Sk BiH Vlasenica 1958.-1941. Hamdija emerli “ Tuzla 1992. Opštinski komitet SK BiH Živinice 1946. Ostalo knjiga povez NAZIV FONDA 1 2 3 Odbor Islamske vjerske zajednice Bijeljina 1864-1962. Opštinski komitet SK BiH Kalesija 1958. Imamat džemata Tuzla 1911-1943.1966.1966.1966.-1962. Opštinski komitet SK BiH Ugljevik 1963. Opštinski komitet SK BiH Lukavac 1948.-1966. Opštinski komitet SK BiH Srebrenik 1954. Sresko u iteljsko društvo u Tuzli 1905. Udruženje prijatelja Janje „Dr.-1963. Opštinski komitet SK BiH Bratunac 1950.-1983. Srpsko pjeva ko društvo "Njeguš" u Donjoj Tuzli 1886.1962.br. Sresko lova ko društvo „Konjuh“ u Tuzli 1945-1955. Opštinski komitet SK BiH Srebrenica 1958. Sresko sindikalno vije e Tuzla 1948. Opštinski komitet SK BiH Bosansko Petrovo Selo 1955.1964. Sresko sindikalno vije e Br ko 1956.-2004.1966. Dobrovoljno vatrogasno društvo Tuzla 1883. Vakufsko-mearifsko povjerenstvo Tuzla 1909-1949. UKUPNO: 235 15 12 262 7 37 2 46 390 .-1979. UKUPNO 9 2 2 3 2 4 2 2 1 2 1 1 1 1 1 12 3 3 2 12 1 5 21 212 2 10 17 3 2 411 22 23 70 70 6 blokova 17 2 1 108 fotografija VI VJERSKE ORGANIZACIJE KOLI INA GRA E registrator fascikla kutija dokument R.1966. Opštinski komitet SK BiH Orašje 1950-1966.-1966. Opštinski vatrogasni savez Tuzla 1946.1966.23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 Opštinski komitet SK BiH Lopare 1955.

Zlo in u Srebrenici 1943. „Ispisi iz povjerljivih arhiva Okružne oblasti u Tuzli 1879. Kotarski ured Grada ac 1886.-1871. Radni ki pokret i narodnooslobodila ka borba u sjeveroisto noj Bosni 1920. Odbor za izradu Monografije "Tuzlanski partizanski odred" 1985.-1995.-1944.muslimanska NOU brigada“1974. Odbor za izdavanje Zbornika sje anja „ 15.-1988.-1948.“ – zbirka prevoda Domovnica Imamata džemata Bašigovci 1930. hrvatska NUB -38 NOU divizija“ 1991.-1978.-1945. Gradsko poglavarstvo Tuzla 1941.mikrofilm 5245 fotografija 280 fotografija 1 112 biltena „Bol“ 134 video kasete (1.417) 499 3 2 5 1 1 1 1knj. Zbirka dokumenata „Cazinska buna“ 1950. Zemaljska vlada BiH – Generalni štrajk rudara BiH i Husinska buna 1919.-1936.-1954.VII ZBIRKE KOLI INA GRA E registrator fascikla dokument R."18.-1945. obveznice i police osiguranja 1908. „Masovne grobnice na prostoru sjeveroisto ne Bosne“ „Tuzlanska kapija“ 1995. plakati 1912.-1983. Odbor za izdavanje edicije „16. Odbor za izdavanje Monografije. Odbor za izdavanje Edicije „Tuzla u radni kom pokretu i revoluciji“..-1919. Stara štampa. Fotografije 1873. Ljetopis Katoli kog samostana Tuzla 1809. SKOJ Tuzle i sjeveroisto ne Bosne 1941.1 1978. Ostalo 390 inventarnih jedinica (8.-1923. Narodno vije e Tuzla 1917. Dionice.-1932 Mikroteka 1941.301 fotografija 3 1 3 4 4 3 2 20 16 4 1 121 1 CD-R 1.-1946. Zbirka projekata 1946.151) (103 fotografije) 130 projekata 391 .-1947. Ljetopis JU Osnovna muzi ka škola Tuzla „Gajret“ Kulturno-prosvjetno društvo u Tuzli 1907. u digitalnoj formi 9 17.-1964.-1931. u digitalnoj formi 1 2knj. majevi ka NOU brigada“ 1973.br.-1979.mikrofilmova i 1233 mikrosnimka knjiga NAZIV FONDA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Orijentalna zbirka 1578. Press centar Lukavac 1992.-1908. 8 6 71 7 8 povez kutija 49 sveski 200 4.-1945. knj. 1972. Gradsko poglavarstvo Br ko 1878. Omladinska pruga „Br ko-Banovi i“ 1946. Oblasni NOO za isto nu Bosnu 1943.

Kaletovi Jusuf 1992. Ibri Fikret 1932.-1991.-1996. zna ke.-2001.-1984..-1946. Ostalo 97 fotografija 1 razglednica i 3 isje ka i novina (302 fotografija) 87 fotografija. Ibrahim Muši iz Kalesije 1992. Faruk Ibrahimovi iz Tuzle 1978. Porodica Begi 1945. albumi NAZIV FONDA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Trgova ka ku a Nikole Pavlovi a Br ko 1840. Bosznai Hirek 1910. 1941-1945. Cvijetin Mijatovi . Porodica Zaimovi 1909.388 (767 kom) (83 kom) (36 kom) VIII LI NE I PORODI NE ZBIRKE KOLI INA GRA E registrator kutija fascikla dokument R.-1994. „Kalendari“ – zbirka 1995. Porodica Vu kova ki 1916. Jovan R.-1916.-2007.-1956.zbirka „Mališa“ list u enika osnovnih škola Tuzlanske opštine 1981. 28 diploma. plakete. 1992.-1891. „Pozivnice“ – zbirka 1973... Sadik Šehi Ismail Hadžiahmetovi Zejnil Bešlagi 1918. „Programi“ – zbirka 1981..1934/1992 Novica Stevanovi 1970/1981 Zejnil Latifovi iz Sapne Salih Kulenovi iz Tuzle 1892. Zbirka Radio-Tuzle 1970. 1934. 1926.-1993.-2007.-2007.-2007. Sejfulah Imamovi 1912.-2007. dr. 4 sveske 392 .-1971. „Katalozi“ – zbirka 1973.31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 Zbirka gra e banaka 1826. „Plakati“ – zbirka 1987.-1947.-1952.-2007.-1911. uki 1890.-1963.-1955.-1865. „Razglednice“ – zbirka 1973.-2009.. 1924.-2007 1518 1 2 36 1 1 2 32 1 4 1 1 1 1 1 6 1 1 knjiga 14 povez 9 video kaseta (124 fotografije) 23 CD-a. Numizmati ka zbirka UKUPNO: 11 6 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 177 19 10. Atah Mahi iz Br kog 1884. 1930. „ estitke“ – zbirka 1991.-1988.. „Memorandumi“..Stevo Mil i iz Tuzle 1945.Majo 1931.br.

Hamdija Siv evi Fikret Jahi – Vršanin Hasib Džindo iz Tuzle Nuraga Softi iz Banovi a Franjo Leder Fadil oki iz Tuzle Zlatko Duki iz Tuzle Hafiza Sajda Moranki .558 62 5 14 393 .-2002.20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Derviš Suši 1959.amdži iz Pura i a Jasmin Divanefendi 3 1 1 1 1 1 1 3 1 1 27 VHS kaseta 39 fotografija UKUPNO 1.

Iz Numizmatičke zbirke Arhiva Tuzlanskog kantona 394 .

Abecedni registar fondova i zbirki .

.

oktobar” d. u stečaju Tuzla Državna mješovita pučka škola Kiseljak Državna druga mješovita pučka škola Tuzla 397 . autosaobraćajno preduzeće Tuzla “AUTOREMONT’’ DD u mješovitoj svojini prodajno-servisni centar u stečaju Banovići B Banke Begić porodica Behrambegova medresa Tuzla Bešlagić Zejnil “BOSANKA’’ u stečaju KLADANJ “BOSANSKO .A “Agroprom” DD u stečaju Zvornik –Sapna Arhiv Tuzlanskog kantona Tuzla “Autoprevoz”.d. obradu drveta u stečaju Kladanj Druga narodna osnovna škola Tuzla Druga dječačka narodna osnovna škola Tuzla “2. obveznice i police osiguranja “DIONICA’’ d.NJEMAČKO OSIGURANJE’’ DD u likvidaciji Tuzla “Boszniai Hirek” C “Cazinska buna” zbirka dokumenata Službe državne bezbijednosti “CENTRAL’’ dd u stečaju Tuzla “Crveni polumjesec’’ Humanitarna organizacija Općine Tuzla Č Čestitke Čokić Fadil D Dionice. za prim.o. i fin.o. Brokerska kuća u likvidaciji Tuzla Direkcija za puteve Tuzla “DISTRIBUTIVNI CENTAR” DD u stečaju Gračanica Divanefendić Jasmin Djevojačka narodna osnovna škola u Tuzli Dobrovoljno vatrogasno društvo Tuzla Domovnica Imamata džemata Bašigovci “DRINJAČA’’ DD Pred.

za promet duvanom.d. promet i usluge Tuzla u likvidaciji G “Gajret” Kulturno-prosvjetno društvo u Tuzli Garnizonski sud Tuzla “Gazela’’ JP u stečaju Gradačac “GEOBUŠENJE’’ dd Specijalizovano za geološka bušenja u stečaju Tuzla Gradski narodni odbor Tuzla “Gradnja’’ DOO Preduzeće za izvođenje radova u građevinarstvu Srebrenik u stečaju Gradski narodni odbor Gračanica Gradsko poglavarstvo Tuzla Gradsko poglavarstvo Brčko “Grafičar” DOO u stečaju Tuzla “Grafocoop” DOO u stečaju Tuzla 398 . šibicama i vrijednosnicama Tuzla Dukić Zlatko Dž Džindo Hasib iz Tuzle Đ Đukić R. Jovan Dolnja Tuzla E “Elektroprivreda” – Podružnica “Termoelektrana” Tuzla “Elektroprivreda’’ Javno preduzeće BiH dd Sarajevo – Podružnica “ELEKTRODISTRIBUCIJA’’ Tuzla F Fond socijalne i dječije zaštite Tuzla Fotografije “FRIZER” d.Državna realna gimnazija Tuzla Državna niža poljoprivredna škola Tuzla – Bijeljina Državna opća niža srednja škola Tuzla Državna građanska škola trgovačkog smjera Tuzla Državna mješovita građanska škola Tuzla Državno šumsko gazdinstvo Živinice “Duvan’’ Pred. Tuzla “Front slobode’’ DOO za novinsko-izdavačku djelatnost.

o. Doboj Istok Komisija za savremenu građu Tuzlanskog Kantona Kotarski sud Tuzla Kotarski šerijatski sud Tuzla Kotarski ured Gradačac Kraljevska državna mješovita građanska škola Tuzla “Krivaja’’ Preduzeće drvne industrije Zavidovići Kulenović Salih L Latifović Zejnil Leder Franjo 399 . promet i usluge Tuzla Invalidsko ugostiteljsko preduzeće u Tuzli “Ispisi iz povjerljivih arhiva Okružne oblasti u Tuzli 1879.o.ljetopis “KLOTEX’’ DOO za proizvodnju i promet konfekcije u stečaju Klokotnica. – 1908.H Hadžiahmetović Ismail I Ibrahimović Faruk Ibrić Fikret Imamat džemata Tuzla Imamović Sejfulah Industrijska škola Tuzla “Inspire” DOO za proizvodnju.” (zbirka prevoda) “IZOLACIJA’’ d. u stečaju Tuzla J “Jadar” Državno preduzeće za priplod i uzgoj svinja Vlasenica Jahić Fikret .Vršanin K Kalendari Kaletović Jusuf Kantonalni štab civilne zaštite Tuzla Katalozi Katolička osnovna škola u Donjoj Tuzli Katolički samostan Tuzla .

kulturu i sport Tuzlansko-podrinjskog kantona Ministarstvo za poljoprivredu. socijalnu politiku i izbjeglice Tuzlansko-podrinjskog kantona Ministarstvo za trgovinu i turizam Tuzlansko-podrinjskog kantona Ministarstvo za urbanizam. prostorno uređenje i zaštitu okoliša Tuzlansko-podrinjskog kantona Ministarstvo za zdravlje Tuzlansko-podrinjskog kantona Mjesni narodni odbor Boljanić Mjesni narodni odbor Bukinje Mjesni narodni odbor Gračanica Mjesni narodni odbor Karanovac Mjesni narodni odbor Slavinovići Mjesni narodni odbor Sočkovac Mješovita građanska škola trgovačkog smjera Tuzla Morankić .LJ Lječilište “Slana banja’’ DD u likvidaciji Tuzla “Ljudi za ljude” Tuzla . nauku.Humanitarna organizacija M Mahić Atah “Mališa” List učenika osnovnih škola Tuzlanske opštine “Masovne grobnice na prostoru sjeveroistočne Bosne” “Medifarm’’ DOO u stečaju Tuzla Međuopštinska konferencija SK BiH Bijeljina Međuopštinska konferencija SK BiH Tuzla Međuopštinski zavod za osposobljavanje kadrova i organizaciju rada Tuzla Međuopštinska zajednica za poslove cijena Tuzla “Memorandumi” Mijatović Cvijetin – Majo Mikroteka Milčić dr. Stevo Ministarstvo bez lisnice Tuzlanskog kantona Ministarstvo bez portfelja Tuzlanskog kantona Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlansko-podrinjskog kantona Ministarstvo za finansije Tuzlansko-podrinjskog kantona Ministarstvo za industriju. energetiku i rudarstvo Tuzlansko-podrinjskog kantona Ministarstvo za obnovu. Sajda Mušić Ibrahim 400 . razvoj i poduzetništvo Tuzlansko-podrinjskog kantona Ministarstvo za obrazovanje. šumarstvo i vodoprivredu Tuzlansko-podrinjskog kantona Ministarstvo za pravdu Tuzlansko-podrinjskog kantona Ministarstvo za promet i komunikacije Tuzlansko-podrinjskog kantona Ministarstvo za rad.Čamdžić hf.

Predsjedništvo. u stečaju Srebrenik Omladinska pruga “Brčko – Banovići” Opća dječačka pučka škola u Donjoj Tuzli Općina Doboj Istok – Klokotnica Općina Zvornik – Sapna Općina Teočak Opštinska služba za boračko-invalidsku zaštitu Bratunac Opštinska služba za boračko-invalidsku zaštitu Srebrenica 401 . muslimanska NOU brigada” Odbor za izdavanje Edicije “Tuzla u radničkom pokretu i revoluciji’’ Knjiga 1 Odbor za izdavanje Zbornika sjećanja “15. majevička NOU brigada” Odbor za izradu Monografije “Tuzlanski partizanski odred” Okružni komitet KPBiH Tuzla Okružni narodni odbor Tuzla Okružna uprava narodnih dobara Tuzla Okrug Tuzla (Skupština. Koordinacioni i Izvršni odbor) “Omermax” DJL sa p.N Narodna osnovna škola Boljanić Narodna osnovna škola Breške Narodna osnovna škola Bukinje Narodna osnovna škola Kiseljak Narodna osnovna škola Kreka Narodna osnovna škola Ljubače Narodna osnovna škola Ljepunice Narodni odbor gradske opštine Gračanica Narodni odbor opštine Kiseljak Narodni odbor opštine Bosansko Petrovo Selo Narodno vijeće Tuzla NDH Ministarstvo nastave u Zagrebu – Odjel za pučku nastavu Kotar Tuzla – Velika Župa Usore i Soli Niža stručna domaćička škola Tuzla Numizmatička zbirka NJ Njemačka privatna škola Donja Tuzla Njemačka škola u Tuzli O Oblasni komitet SKBiH Tuzla Oblasni narodni odbor Tuzla Oblasni NOO za istočnu Bosnu Odbor islamske vjerske zajednice Bijeljina Odbor za izdavanje Edicije “16.o.

Opštinski komitet SKBiH Tuzla Opštinski komitet SKBiH Banovići Opštinski komitet SKBiH Bijeljina Opštinski komitet SKBiH Zvornik Opštinski komitet SKBiH Kladanj Opštinski komitet SKBiH Bosanski Šamac Opštinski komitet SKBiH Gračanica Opštinski komitet SKBiH Lopare Opštinski komitet SKBiH Srebrenica Opštinski komitet SKBiH Bosansko Petrovo Selo Opštinski komitet SKBiH Bratunac Opštinski komitet SKBiH Lukavac Opštinski komitet SKBiH Živinice Opštinski komitet SKBiH Srebrenik Opštinski komitet SKBiH Orašje Opštinski komitet SKBiH Šekovići Opštinski komitet SKBiH Ugljevik Opštinski komitet SKBiH Vlasenica Opštinski komitet SKBiH Kalesija Opštinski odbor za izdavanje Monografije “18. hrvatska NOU brigada –38.o. Tuzla Plakati 402 . NOU divizija” Opštinski sud Banovići Opštinski sud Gračanica Opštinski sud Kladanj Opštinski sud Lukavac Opštinski sud Tuzla Opštinski sud za prekršaje Živinice Opštinski vatrogasni savez Tuzla “Optima Lubricants’’ Doo Tuzla Orijentalna zbirka Osnovna muzička škola Tuzla .ljetopis Osnovna škola “Hasan Kikić” Gračanica Osnovna škola “Čelić’’ Čelić Osnovna škola “Džemal Mandžić’’ Tuzla Osnovna zajednica kulture Tuzla Osnovna zajednica kulture Zvornik Osnovna zajednica kulture i informisanja Bijeljina Osnovni sud udruženog rada Tuzla P Pavlović Nikola Pedagoška akademija Tuzla “Peradarstvo”. Zemljoradnička zadruga u likvidaciji Gradačac “Pivara’’ Diničarsko društvo u mješovitoj svojini sa p.

o. u stečaju Lukavac R Radio-Tuzla Radnički pokret i narodnooslobodilačka borba u sjeveroistočnoj Bosni Radna zajednica SIZ fizičke kulture i Osnovna zajednica kulture i informisanja Lukavac Radnički univerzitet Lukavac Radnički univerzitet Tuzla Razglednice Regionalna zajednica opština sa sjedištem u Tuzli Rimokatolička osnovna škola Breške Rudarsko-hemijski kombinat Tuzla Rudnici uglja “Kreka” d.Zavoda Kraljice svete Krunice u Tuzli Privatna građanska škola trgovačkog smjera u Zavodu Kraljice svete Krunice Tuzla Privredna komora Tuzla Programi “Progres” Zanatska proizvodno-uslužna zadruga Tuzla Projekti Prva osnovna škola u Tuzli Prva dječačka osnovna škola Tuzla Prva državna pučka škola u Tuzli PTT Sarajevo – Direkcija Tuzla “PURAČIĆ” Zemljoradnička zadruga sa p.“Plaže Jezera’’ Javno preduzeće Modrac u stečaju Lukavac “Poljoprivredni magazin’’.Filijala Tuzla Posebnička mješovita pučka škola Breške “Posavina” Glavna direkcija poljoprivrednih dobara Tuzla Posavska banka d.Zemaljsko preduzeće za snabdijevanje poljoprivrede proizvodnim sredstvima .o.o. Orašje u likvidaciji Pozivnice Predsjednik Tuzlanskog kantona “Premium broker’’ d.d.o. Tuzla Press centar Lukavac Privatna mješovita pučka škola Breške Privatna osnovna škola – sa pravom javnosti .o. u Tuzli Rudnik mrkog uglja “Banovići” dd Banovići Rudnik mrkog uglja “Đurđevik” doo u Đurđeviku Rudnik soli “Tušanj” DD Tuzla Ruždija u Donjoj Tuzli S Samoupravna interesna zajednica fizičke kulture Lukavac Samoupravna interesna zajednica zdravstvene zaštite Tuzla Skupština opštine Tuzla 403 .

u stečaju Donje Vukovije – Kalesija “Spreča” Javno preduzeće za vodoprivrednu djelatnost d. preduzeće za prevoz robe i servis dd u stečaju Kladanj Sreski savez zemljoradničkih zadruga Brčko Sreski savez zemljoradničkih zadruga Tuzla Sreski savez zemljoradničkih zadruga Bijeljina Sreski savez zemljoradničkih zadruga Zvornik Sreska ugostiteljska komora Brčko Sreska ugostiteljska komora Zvornik Sreska ugostiteljska komora Tuzla Sreska trgovinsko-ugostiteljska komora Bijeljina Sreska trgovinsko-ugostiteljska komora Gračanica Sreska trgovinska komora Zvornik Sreska trgovinska komora Brčko Sreska poljoprivredno-šumarska komora Brčko Sreska zanatska komora Tuzla (Udruženje zanatlijaTuzla) Sreska zanatska komora Brčko 404 .D.Holding DD u stečaju Tuzla “Starić” DD Tvornica masivnog namještaja Kladanj “SPREČA’’ D.Skupština opštine Lukavac Skupština opštine Banovići Skupština opštine Srebrenik Skupština opštine Kalesija Skupština opštine Živinice Skupština opštine Gradačac Skupština opštine Kladanj Skupština opštine Gračanica Sreski narodni odbor Tuzla Sreski narodni odbor Zvornik Sreski narodni odbor Gračanica Sreski sud Tuzla Sreski šerijatski sud Tuzla Sreski sud Banovići Sreski sud Gradačac Sreski sud Gračanica Srpska narodna osnovna škola u Donjoj Tuzli Srpska pravoslavna crkveno-školska opština Donja Tuzla Srednja poljoprivredna škola Tuzla (Bijeljina) Srednja medicinska škola Tuzla Samoupravna interesna zajednica usmjerenog obrazovanja i vaspitanja Tuzla “SOLVAY” Tvornica sode Lukavac “SODASO”.d. Tuzla “Salkić-prom” DOO Gračanica “SUD-MULL” DOO za zbrinjavanje komunalnih i industrijskih otpadaka Tuzla “Salines” DD u stečaju Tuzla “SLOBODA’’ dd Preduzeće u mješovitoj svojini za ugostiteljstvo i trgovinu u stečaju Tuzla “SOKOLINATRANS’’.

Plakati. Stevanović Novica Sušić Derviš Sivčević Hamdija Softić Nuraga iz Banovića Š Šipad DOO “Partizan’’ u stečaju Tuzla Škola sa praktičnom obukom i za učenike u privredi Tuzla Šumska uprava Kladanj Šumska uprava Zvornik Šehić Sadik T Trgovačka škola Tuzla Tvornica špirita Kreka Tvornica kože Tuzla Trgovačko preduzeće Tuzla “Tuzlanska kapija” 405 .Sreska zanatska komora Tuzla – Ispostava Gračanica Sreska zanatska komora Bijeljina (Udruženje zanatlija) Sreska zanatska komora Zvornik(Udruženje zanatlija ) Sreska zanatska komora Kladanj (Udruženje zanatlija ) Seljačke radne zadruge sreza Brčko Seljačke radne zadruge Tuzla Seljačke radne zadruge sreza Zvornik Sreski komitet SKBiH Tuzla Sreski komitet SKBiH Bijeljina Sreski komitet SKBiH Zvornik Sreski komitet SKBiH Brčko Sreski komitet SKBiH Kladanj Sreski komitet SKBiH Bosanski Šamac Sreski komitet SKBiH Gračanica Sreski komitet SKBiH Lopare Sreski komitet SKBiH Srebrenica Sreski komitet SKBiH Bratunac Sreski komitet SKBiH Vlasenica Sresko sindikalno vijeće Tuzla Sresko sindikalno vijeće Brčko Sresko učiteljsko društvo u Tuzli Srpsko pjevačko društvo “Njeguš” u Donjoj Tuzli Sresko lovačko društvo “Konjuh” u Tuzli SKOJ Tuzle i sjeveroistočne Bosne Stara štampa.

Konjuh” dd u stečaju Živinice Univerzitetski klinički centar (UKC) Tuzla Udruženje prijatelja Janje “Dr. godine Zemaljska vlada Bosne i Hercegovine .U Ured za povratak prognanih Tuzlanskog kantona Učiteljska škola Tuzla i Učiteljski tečajevi Učiteljska stručna domaćička škola Tuzla Učiteljska škola Bijeljina Upravna i birotehnička škola Tuzla Udruženje samoupravnih interesnih zajednica osnovnog obrazovanja i vaspitanja Tuzla “Union’’ DD u stečaju Tuzla “Ugostitelj” Ugostiteljsko preduzeće Tuzla “Ugostiteljstvo .Generalni štrajk rudara Bosne i Hercegovine i Husinska buna 1920. godine – Zaimović porodica Ž “ŽIVINICEPROMET’’ DD u stečaju Živinice 406 . Hamdija Čemerlić” V Vlada Tuzlansko-podrinjskog kantona Vakufsko-mearifsko povjerenstvo Tuzla Voćarska škola Tuzla Veterinarska stanica “Zvonko Cerić” Vučkovački porodica Z Zavod za platni promet Federacije Bosne i Hercegovine – Filijala Tuzla Zavod za platni promet Federacije Bosne i Hercegovine – Podružnica Orašje “ZINA” Fabrika konfekcije DOO u stečaju Tuzla “Zemaljski proizvod’’ trgovina poljoprivrednim proizvodima Sarajevo – Predstavništvo Tuzla Zemljoradničke zadruge Tuzla Zemljoradničke zadruge Brčko Zločin u Srebrenici 1943.

Registar fondova i zbirki po oblastima .

.

Koordinacioni i Izvršni odbor) Komisija za savremenu građu Tuzlanskog Kantona Kantonalni štab civilne zaštite Tuzla Ured za povratak prognanih Tuzlanskog kantona Predsjednik Tuzlanskog kantona Vlada Tuzlansko-podrinjskog kantona Ministarstvo za industriju. 17. 8.I U P R A V A I J AVNE S L U Ž B E Okružna i oblasna uprava 1. 20. Okružni narodni odbor Tuzla Okružna uprava narodnih dobara Tuzla Oblasni narodni odbor Tuzla Okrug Tuzla (Skupština. Sreski narodni odbor Gračanica Gradska uprava 27. socijalnu politiku i izbjeglice Tuzlansko-podrinjskog kantona Ministarstvo za obrazovanje. 18. Gradski narodni odbor Gračanica 29. Narodni odbor gradske opštine Gračanica 409 . 19. 3. razvoj i poduzetništvo Tuzlansko-podrinjskog kantona Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlansko-podrinjskog kantona Ministarstvo bez portfelja Tuzlanskog kantona Ministarstvo bez lisnice Tuzlanskog kantona Sreska uprava 24. 23. 5. 10. 22. 15. kulturu i sport Tuzlansko-podrinjskog kantona Ministarstvo za promet i komunikacije Tuzlansko-podrinjskog kantona Ministarstvo za urbanizam. 12. Gradski narodni odbor Tuzla 28. 6. 4. Sreski narodni odbor Tuzla 25. 21. 13. Predsjedništvo. Sreski narodni odbor Zvornik 26. 9. 16. 14. 2. nauku. šumarstvo i vodoprivredu TPK Ministarstvo za trgovinu i turizam Tuzlansko-podrinjskog kantona Ministarstvo za pravdu Tuzlansko-podrinjskog kantona Ministarstvo za finansije Tuzlansko-podrinjskog kantona Ministarstvo za rad. prostorno uređenje i zaštitu okoliša TPK Ministarstvo za zdravlje Tuzlansko-podrinjskog kantona Ministarstvo za obnovu. 11. 7. energetiku i rudarstvo Tuzlansko-podrinjskog kantona Ministarstvo za poljoprivredu.

50. 48. 60. Mjesni narodni odbor Bukinje Mjesni narodni odbor Slavinovići Mjesni narodni odbor Gračanica Mjesni narodni odbor Boljanić Mjesni narodni odbor Sočkovac Mjesni narodni odbor Karanovac Opštinska uprava 36. 33. 43. 38. 37. Kotarski sud Tuzla Kotarski šerijatski sud Tuzla Sreski sud Tuzla Sreski šerijatski sud Tuzla 410 . 34.Klokotnica Općina Teočak Općina Zvornik – Sapna Opštinski logistički centar za pomoć narodima BiH Kladanj Opštinska služba za boračko-invalidsku zaštitu Srebrenica Opštinska služba za boračko-invalidsku zaštitu Bratunac Zavod za platni promet Federacije Bosne i Hercegovine – Filijala Tuzla Zavod za platni promet Federacije Bosne i Hercegovine – Podružnica Orašje Samoupravna interesna zajednica zdravstvene zaštite Tuzla Samoupravna interesna zajednica fizičke kulture Lukavac Regionalna zajednica opština sa sjedištem u Tuzli Fond socijalne i dječije zaštite Tuzla II P R A V O S U Đ E 59. 45. 39. 56. 32. 54. 57. 53. 44. 46. 61.Mjesna uprava 30. 40. 58. 52. 31. 42. Narodni odbor opštine Kiseljak Narodni odbor opštine Bosansko Petrovo Selo Skupština opštine Tuzla Skupština opštine Lukavac Skupština opštine Banovići Skupština opštine Srebrenik Skupština opštine Kalesija Skupština opštine Živinice Skupština opštine Gradačac Skupština opštine Kladanj Skupština opštine Gračanica Općina Doboj Istok . 47. 35. 55. 51. 62. 49. 41.

Prva osnovna škola u Tuzli 78. 71. 73. Državna druga mješovita pučka škola Tuzla 99. Narodna osnovna škola Boljanić 77. Druga dječačka narodna osnovna škola Tuzla 92.Zavoda Kraljice sv. Krunice u Tuzli 94. 64. 72. Srpska narodna osnovna škola u Donjoj Tuzli 96. Djevojačka narodna osnovna škola u Tuzli 80.63. Narodna osnovna škola Ljepunice 89. Ruždija u Donjoj Tuzli 100. Opća dječačka pučka škola u Donjoj Tuzli 82. K U L T U R A Osnovne škole 74. Druga narodna osnovna škola Tuzla 91. Katolička osnovna škola u Donjoj Tuzli 93. Posebnička mješovita pučka škola Breške 86. Rimokatolička osnovna škola Breške 85. N A U K A. Prva državna pučka škola u Tuzli 97. Narodna osnovna škola Breške 84. Privatna osnovna škola – sa pravom javnosti . 65. Narodna osnovna škola Ljubače 88. JU OŠ “Hasan Kikić’’ Gračanica 76. Njemačka škola u Tuzli 95. Državna mješovita pučka škola Kiseljak 98. Sreski sud Banovići Sreski sud Gradačac Sreski sud Gračanica Opštinski sud Tuzla Opštinski sud Banovići Opštinski sud Lukavac Opštinski sud Kladanj Opštinski sud Gračanica Opštinski sud za prekršaje Živinice Osnovni sud udruženog rada Tuzla Garnizonski sud Tuzla III O B R A Z O V A NJ E. Osnovna škola “Čelić’’ Čelić 90. 67. Narodna osnovna škola Kreka 75. Njemačka privatna škola Donja Tuzla 79. Narodna osnovna škola Bukinje 101. 69. 66. Prva dječačka osnovna škola Tuzla 81. 70. Narodna osnovna škola Kiseljak 83. Osnovna škola “Džemal Mandžić’’ Tuzla 411 . 68. Privatna mješovita pučka škola Breške 87.

Pedagoška akademija Tuzla Obrazovanje i kultura 125. 122. 129. obrazov. Tuzla Samoupravna interesna zajednica usmjerenog obrazovanja i vaspitanja Tuzla Osnovna zajednica kulture Tuzla Osnovna zajednica kulture Zvornik Osnovna zajednica kulture i informisanja Bijeljina Radna zajednica SIZ-e fizičke kulture i OZ kulture i informisanja Lukavac Radnički univerzitet Tuzla Radnički univerzitet Lukavac Javna ustanova Arhiv Tuzlanskog kantona Tuzla 412 . Državna realna gimnazija Tuzla Behrambegova medresa Tuzla Industrijska škola Tuzla Škola sa praktičnom obukom i za učenike u privredi Tuzla Učiteljska škola Tuzla i Učiteljski tečajevi Niža stručna domaćička škola Tuzla Učiteljska stručna domaćička škola Tuzla Učiteljska škola Bijeljina Srpska pravoslavna crkveno-školska opština Donja Tuzla Srednja poljoprivredna škola Tuzla (Bijeljina) Državna niža poljoprivredna škola Tuzla – Bijeljina Voćarska škola Tuzla Javna ustanova Upravna i birotehnička škola Tuzla Srednja medicinska škola Tuzla Privatna građanska škola trgovačkog smjera u Zavodu Kraljice svete Krunice Tuzla Kraljevska državna mješovita građanska škola Tuzla Državna opća niža srednja škola Tuzla Državna građanska škola trgovačkog smjera Tuzla Državna mješovita građanska škola Tuzla Mješovita građanska škola trgovačkog smjera Tuzla Trgovačka škola Tuzla NDH Ministarstvo nastave u Zagrebu – Odjel za pučku nastavu Kotar Tuzla – Vel. 104. 107. Župa Usore i Soli Visoke škole 124. 115. 123. 112. 113. 116. 118. 127. 108. 117. 110. 119. 120. 105. 111. i vasp. 106. 103.Srednje škole 102. 126. 130. 128. 133. 114. 121. 134. Međuopštinski zavod za osposobljavanje kadrova i organizaciju rada Tuzla Udruženje samoupravnih interesnih zajednica osn. 109. 131. 132.

IV P R I V R E D A
Industrija i rudarstvo
135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. Rudnici uglja “Kreka” d.o.o. u Tuzli Javno preduzeće RMU „ĐURĐEVIK“ d.o.o. u Đurđeviku RMU “Banovići’’ “SOLVAY” Tvornica sode Lukavac Rudarsko-hemijski kombinat Tuzla “SODASO” – Holding DD u stečaju Tuzla Tvornica špirita Kreka “Pivara’’ Diničarsko društvo u mješovitoj svojini sa p.o. Tuzla Rudnik soli “Tušanj” DD Tuzla JP “Elektroprivreda” – Podružnica “Termoelektrana” Tuzla Tvornica kože Tuzla “Krivaja’’ Zavidovići Preduzeće drvne industrije Javno preduzeće “Elektroprivreda’’ BiH dd Sarajevo – Podružnica “Elektrodistribucija’’ Tuzla “Union’’DD u stečaju Tuzla “BOSANKA’’ DD u stečaju KLADANJ “ZINA” Fabrika konfekcije DOO u stečaju Tuzla “KLOTEX’’ DOO za proizv. i promet konfekcije u stečaju Klokotnica, Doboj Istok “GEOBUŠENJE’’dd Specijalizovano za geološka bušenja u stečaju Tuzla “DRINJAČA’’ DD Preduzeće za primarnu i finalnu obradu drveta u stečaju Kladanj Šipad DOO “Partizan’’ u stečaju Tuzla “Starić” DD Tvornica masivnog namještaja Kladanj

Poljoprivreda, vodoprivreda i šumarstvo
156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. “Posavina” Glavna direkcija poljoprivrednih dobaraTuzla “Jadar” Državno preduzeće za priplod i uzgoj svinja Vlasenica “SPREČA’’ D.D. u stečaju Donje Vukovije – Kalesija “Spreča” Javno pred. za vodoprivrednu djelatnost d.d. Tuzla Šumska uprava Kladanj Šumska uprava Zvornik Državno šumsko gazdinstvo Živinice “Poljoprivredni magazin’’-Zemaljsko pred. za snabd. poljoprivrede proizvodnim sredstvima- Filijala Tuzla

Trgovina i Zanatstvo
164. 165. Trgovačko preduzeće Tuzla “Duvan’’ Preduzeće za promet duvanom, šibicama i vrijednosnicama Tuzla
413

166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181.

„Omermax“ DJL sa p.o. u stečaju Srebrenik ”Salkić-prom” DOO Gračanica “Inspire” DOO za proizvodnju, promet i usluge Tuzla “SUD-MULL” DOO za zbrinjavanje komunalnih i industrijskih otpadaka Tuzla “Tuzla-stan” doo Tuzla “Agroprom” DD u stečaju Zvornik –Sapna “Optima Lubricants’’ Doo Tuzla “ŽIVINICEPROMET’’ DD u stečaju Živinice DD «DISTRIBUTIVNI CENTAR» u stečaju Gračanica “Zemaljski proizvod’’ trgovina poljoprivrednim proizvodima Sarajevo – Predstavništvo Tuzla “Gradnja’’DOO Preduzeće za izvođenje radova u građevinarstvu Srebrenik u stečaju “IZOLACIJA’’ d.o.o. u stečaju Tuzla “CENTRAL’’ dd u stečaju Tuzla “Progres” Zanatska proizvodno-uslužna zadruga Tuzla “2. OKTOBAR” dd u stečaju Tuzla „FRIZER“ d.d. Tuzla

Ugostiteljstvo i Turizam
182. 183. 184. 185. 186. 187. “Ugostitelj” Ugostiteljsko preduzeće Tuzla Invalidsko ugostiteljsko preduzeće u Tuzli „Salines“ DD u stečaju Tuzla “SLOBODA’’ dd Preduzeće u mješovitoj svojini za ugostit. i trgovinu u stečaju Tuzla “Ugostiteljstvo – Konjuh” dd u stečaju Živinice “Plaže Jezera’’ Modrac Javno preduzeće u stečaju Lukavac

Saobraćaj, prevoz robe i putnika, servis
188. 189. 190. 191. 192. 193. Direkcija za puteve Tuzla “Autoprevoz” Autosaobraćajno preduzeće Tuzla JP “Gazela’’ u stečaju Gradačac “AUTOREMONT’’DD u mješovitoj svojini prodajno-servisni centar u stečaju Banovići “SOKOLINATRANS’’Preduzeće za prevoz robe i servis dd u stečaju Kladanj PTT Sarajevo – Direkcija Tuzla

Grafička i izdavačka djelatnost
194. 195. 196. “Grafičar” DOO u stečaju Tuzla “Front slobode’’ DOO za novinsko-izdavačku djelatnost, promet i usluge Tuzla u likvidaciji “Grafocoop” DOO u stečaju Tuzla

414

Zdravstvo
197. 198. 199. 200. “Medifarm’’DOO u stečaju Tuzla JZU UKC Tuzla DD Lječilište “Slana banja’’ u likvidaciji Tuzla “Zvonko Cerić” Udružena veterinarska stanica Tuzla

Bankarstvo, brokerske kuće, osiguranja
201. 202. 203. 204. Posavska banka d.d. Orašje u likvidaciji “Premium broker’’ d.o.o. Tuzla “DIONICA’’d.o.o. Brokerska kuća u likvidaciji Tuzla DD “BOSANSKO - NJEMAČKO OSIGURANJE’’ u likvidaciji Tuzla

Udruženja Humanitarne organizacije
205. 206. “LJUDI ZA LJUDE’’ Humanitarna organizacija Tuzla “Crveni polumjesec’’ Humanitarna organizacija Općine Tuzla

Zadruge Sreski savezi ZZ-a
207. 208. 209. 210. 211. Privredna komora Tuzla Sreski savez zemljoradničkih zadruga Brčko Sreski savez zemljoradničkih zadruga Tuzla Sreski savez zemljoradničkih zadruga Bijeljina Sreski savez zemljoradničkih zadruga Zvornik

Komore Ugostiteljske komore
212. 213. 214. Sreska ugostiteljska komora Brčko Sreska ugostiteljska komora Zvornik Sreska ugostiteljska komora Tuzla

Trgovinsko-ugostiteljske komore
215. 216. Sreska trgovinsko-ugostiteljska komora Bijeljina Sreska trgovinsko-ugostiteljska komora Gračanica
415

Trgovinske komore
217. 218. Sreska trgovinska komora Zvornik Sreska trgovinska komora Brčko

Poljoprivredno-šumarske komore
219. Sreska poljoprivredno-šumarska komora Brčko

Zanatske komore
220. 221. 222. 223. 224. 225. Sreska zanatska komora Tuzla (Udruženje zanatlijaTuzla) Sreska zanatska komora Brčko Sreska zanatska komora Tuzla – Ispostava Gračanica Sreska zanatska komora Bijeljina (Udruženje zanatlija ) Sreska zanatska komora Zvornik (Udruženje zanatlija ) Sreska zanatska komora Kladanj (Udruženje zanatlija)

Seljačke radne zadruge
226. 227. 228. Seljačke radne zadruge sreza Brčko Seljačke radne zadruge Tuzla Seljačke radne zadruge sreza Zvornik

Zemljoradničke zadruge
229. 230. 231. 232. 233. Zemljoradničke zadruge Tuzla “PURAČIĆ’’Zemljoradnička zadruga sa p.o. u stečaju Lukavac “Peradarstvo” Zemljoradnička zadruga u likvidaciji Gradačac Zemljoradničke zadruge Brčko Međuopštinska zajednica za poslove cijena Tuzla

V D R U Š T V E N O – P O L I T I Č K E O R G A N I Z A C I J E, D R U Š T V A I U D R U Ž E NJ A
Okružni i oblasni komiteti
234. 235. 236. 237. Okružni komitet Komunističke partije Bosne i Hercegovine Tuzla Oblasni komitet Saveza komunista Bosne i Hercegovine Tuzla Međuopštinska konferencija Saveza komunista BiH Tuzla Međuopštinska konferencija Saveza komunista BiH Bijeljina

416

Sreski i opštinski komiteti
238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. Sreski komitet Saveza komunista BiH Tuzla Sreski komitet Saveza komunista BiH Bijeljina Sreski komitet Saveza komunista BiH Zvornik Sreski komitet Saveza komunista BiH Brčko Sreski komitet Saveza komunista BiH Kladanj Sreski komitet Saveza komunista BiH Bosanski Šamac Sreski komitet Saveza komunista BiH Gračanica Sreski komitet Saveza komunista BiH Lopare Sreski komitet Saveza komunista BiH Srebrenica Sreski komitet Saveza komunista BiH Bratunac Sreski komitet Saveza komunista BiH Vlasenica Opštinski komitet Saveza komunista BiH Tuzla Opštinski komitet Saveza komunista BiH Banovići Opštinski komitet Saveza komunista BiH Bijeljina Opštinski komitet Saveza komunista BiH Zvornik Opštinski komitet Saveza komunista BiH Kladanj Opštinski komitet Saveza komunista BiH Bosanski Šamac Opštinski komitet Saveza komunista BiH Gračanica Opštinski komitet Saveza komunista BiH Lopare Opštinski komitet Saveza komunista BiH Srebrenica Opštinski komitet Saveza komunista BiH Bosansko Petrovo Selo Opštinski komitet Saveza komunista BiH Bratunac Opštinski komitet Saveza komunista BiH Lukavac Opštinski komitet Saveza komunista BiH Živinice Opštinski komitet Saveza komunista BiH Srebrenik Opštinski komitet Saveza komunista BiH Orašje Opštinski komitet Saveza komunista BiH Šekovići Opštinski komitet Saveza komunista BiH Ugljevik Opštinski komitet Saveza komunista BiH Vlasenica Opštinski komitet Saveza komunista BiH Kalesija

Društva - Udruženja Sindikati
268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. Saveza sindikata Jugoslavije - Sresko vijeće Tuzla (Sresko sindikalno vijeće Tuzla) Saveza sindikata Jugoslavije - Sresko vijeće Brčko (Sresko sindikalno vijeće Brčko) Sresko učiteljsko društvo u Tuzli Srpsko pjevačko društvo “Njeguš” u Donjoj Tuzli Dobrovoljno vatrogasno društvo Tuzla Opštinski vatrogasni savez Tuzla Sresko lovačko društvo “Konjuh” u Tuzli Udruženje prijatelja Janje “Dr. Hamdija Čemerlić” Tuzla
417

VI V J E R S K E O R G A N I Z A CI J E
276. 277. 278. Odbor islamske vjerske zajednice Bijeljina Vakufsko-mearifsko povjerenstvo Tuzla Imamat džemata Tuzla

VII Z B I R K E
279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. Orijentalna zbirka Radnički pokret i narodnooslobodilačka borba u sjeveroistočnoj Bosni SKOJ Tuzle i sjeveroistočne Bosne Oblasni NOO za istočnu Bosnu Gradsko poglavarstvo Tuzla Gradsko poglavarstvo Brčko Kotarski ured Gradačac Narodno vijeće Tuzla “Ispisa iz povjerljivih arhiva Okružne oblasti u Tuzli 1879. – 1908. “Zbirka prevoda Domovnica Imamata džemata Bašigovci Ljetopis Katoličkog samostana Tuzla Ljetopis Javne ustanove Osnovna muzička škola Tuzla “Gajret” Kulturno-prosvjetno društvo u Tuzli Mikroteka Fotografije Stara štampa, Plakati Dionice, obveznice i police osiguranja Zemaljska vlada Bosne i Hercegovine - Generalni štrajk rudara Bosne i Hercegovine i Husinska buna 1920. godine. Omladinska pruga “Brčko – Banovići” Odbor za izradu Monografije “Tuzlanski partizanski odred” Odbor za izdavanje Zbornika sjećanja “15. majevička NOU brigada” Odbor za izdavanje Edicije “16. muslimanska NOU brigada” Opštinski odbor za izdavanje Monografije “18. hrvatska NOU brigada –38. NOU divizija” Odbor za izdavanje Edicije “Tuzla u radničkom pokretu i revoluciji’’ Knjiga 1 Zbirka “Dokumenti Službe Državne bezbjednosti – Cazinska buna” Zločin u Srebrenici 1943. godine “Masovne grobnice na prostoru sjeveroistočne Bosne” “Tuzlanska kapija” Press centar Lukavac Zbirka projekata Zbirka građe banaka “Čestitke”
418

311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321.

“Kalendari” “Katalozi” “Plakati” “Pozivnice” “Programi” “Razglednice” “Memorandumi” “Mališa” list učenika osnovnih škola Tuzlanske opštine Boszniai Hirek Radio-Tuzla Numizmatička zbirka

VIII L I ČN E I P O R O D I Č N E Z B I R K E
322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. Trgovačka kuća Nikole Pavlovića Brčko Jovan R. Đukić Dolnja Tuzla Porodica Vučkovački Porodica Zaimović Porodica Begić Dr. Stevo Milčić Cijetin Mijatović - Mijo Jusuf Kaletović Fikret Ibrić Sadik Šehić Ismail Hadžiahmetović Zejnil Bešlagić Novica Stevanović Zejnil Latifović iz Sapne Salih Kulenović iz Tuzle Faruk Ibrahimović iz Tuzle Ibrahim Mušić iz Kalesije Sejfulah Imamović Atah Mahić iz Brčkog Derviš Sušić Hamdija Sivčević Fikret Jahić – Vršanin Hasib Džindo iz Tuzle Nuraga Softić iz Banovića Franjo Leder Fadil Čokić iz Tuzle Zlatko Dukić iz Tuzle Hf. Morankić - Čamdžić Sajda Divanefendić Jasmin

419

Okno rudnika Vilme (austrougarski period), (Fotografska zbirka Arhiva Tuzlanskog kantona)

420

Korištene skraćenice .

.

Mješovito vodoprivredno preduzeće MOK SK – Međuopštinski komitet Saveza komunista NOB – Narodnooslobodilačka borba NOR – Narodnooslobodilački rat NOS – Narodni odbor sreza 423 .Korištene skraćenice AI – Analitički inventar AP – Analitički popis AVNOJ .Antifašističko vijeće narodnog oslobođenja Jugoslavije BIZ – Boračko invalidska zaštita CK SK – Centralni komitet Saveza komunista CK SKOJ – Centralni komitet Saveza komunista omladine Jugoslavije CSJB – Centar službi javne bezbijednosti CZ – Civilna zaštita DB – Državna bezbijednost DFJ – Demokratska Federativna Jugoslavija DSZ – Društvena samozaštita DVD – Dobrovoljno vatrogasno društvo DD – Dioničko društvo DP – Društveno preduzeće DPPSC – Društveno preduzeće – Prodajno servisni centar DOO – Društvo sa ograničenom odgovornošću DP VP – Društveno preduzeće za vodoprivredu EUŠC – Ekonomsko – upravni školski centar F BiH – Federacija Bosne i Hercegovine FNRJ .Federativna Narodna Republika Jugoslavija GNOT – Gradski narodni odbor Tuzla ITC TV – Informativno-tehnički centar televizije IVZ – Islamska vjerska zajednica JU – Javna ustanova JP – Javno preduzeće JP VP – Javno preduzeće za vodoprivredu JSRNJ – Jedinstveni sindikat radnika i namjesnika Jugoslavije JZU UKC – Javna zdravstvena ustanova Univerzitetski klinički centar KJ – Kraljevina Jugoslavija KPZ – Kulturno prosvjetna zajednica KPJ – Komunistička partija Jugoslavije KSHS – Kraljevina Srba Hrvata i Slovenaca KV – Kvalifikovani LD – Lični dohodak MNO – Mjesni narodni odbor MK – Mjesni komitet MP – Mješovito preduzeće MVP .

NDH – Nezavisna država Hrvatska NKOJ – Nacionalni komitet oslobođenja Jugoslavije NOO .Narodnooslobodilački odbor NOO-e .Sreski narodni odbor SR BiH – Socijalistička Republika Bosna i Hercegovina SS – Savez sindikata SSZZ – Sreski savez zemljoradničkih zadruga STK – Sreska trgovinska komora SOUR – Složena organizacija udruženog rada SK SKBiH – Sreski komitet Saveza komunista 424 .Radna zajednica zajedničke službe RZ – Radna zajednica SNO .Oblasni narodni odbor Tuzla OK – Opštinski komitet OK SKBiH – Opštinski komitet Saveza komunista Bosne i Hercegovine OK KP – Opštinski komitet Komunističke partije OKNO(T) .Radna zajednica zajednički poslovi RZZS .Narodni odbor opštine NOU brigada – Narodnooslobodilačka udarna brigada NOVJ – Narodnooslobodilačka vojska Jugoslavije NR BiH Narodna Republika Bosna i Hercegovina OBNO(T) .Opštinsko sindikalno vijeće OOSK – Osnovna organizacija Saveza komunista ORB – Omladinska radna brigada OŠ – Osnovna škola PIO – Penzijsko invalidsko osiguranje PK – Polukvalifikovani PK SKOJ – Pokrajinski komitet Saveza komunista omladine Jugoslavije PrP – Primopredajni popis PTK – Proizvodno-trgovinski kombinat RBiH – Republika Bosna i Hercegovina RMU – Rudnici mrkog uglja RJ – Radna jedinica RKUD – Radničko kulturno-umjetničko društvo RO – Radna organizacija RUL – Radnički univerzitet Lukavac RUT – Radnički univerzitet Tuzla RVI – Ratni vojni invalidi RZZP .Okružni narodni odbor Tuzla ONO – Opštenarodna odbrana OOSSRN – Opštinski odbor Socijalističkog saveza radnog naroda OPO – Osnovna partijska organizacija OVSS – Opštinsko vijeće Saveza sindikata OOUR – Osnovna organizacija udruženog rada OSV .

Zemaljsko antifašističko vijeće narodnog oslobođenja Bosne i Hercegovine ZUR – Zakon udruženog rada ZZ – Zemljoradnička zadruga 425 .Ujedinjeni Savez antifašističke omladine BiH UDBA – Uprava državne bezbijednosti VKV – visokokvalifikovani ZAVNOBiH .Tuzlanski kanton TMN – Tvornica masivnog namještaja TPK -Tuzlansko-podrinjski kanton USAOBiH .Termoelektrana TES – Termoenergetski sistem TK .Sumarno-analitički popis SUBNOR – Savez udruženja boraca narodnooslobodilačkog rata SUP – Sekretarijat unutrašnjih poslova TE .Seljačka radna zadruga SAP .SK KPBiH – Sreski komitet Komunističke partije Bosne i Hercegovine SIZ – Samoupravna interesna zajednica SKOJ – Savez komunističke omladine Jugoslavije SO – Skupština opštine SP – Sumarni popis SRZ .

.

godine Prof.2012. njenog profesionalnog rejtinga. Rukopis Vodiča predstavlja značajan arhivistički. moremo ugotoviti. kako opredeljujemo izvedeno delo. Prekaša tradicionalno razumevanje arhivskega informativnega pomagala. Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda. Količina građe. da pri prenosu omenjenih vsebin iz papirnega v virtualno okolje ni za pričakovati omembe vrednih težav.IZVODI IZ RECENZIJA RUKOPISA „VODIČ KROZ ARHIVSKE FONDOVE I ZBIRKE ARHIVA TUZLANSKOG KANTONA“. Jezik u građi. kulturni i uopće društveni doprinos razvoju ove sredine. Glede na način predstavitev posameznih popisnih entitet pa delo lahko sodi na področje enciklopedičnih obravnav družboslovnih vsebin. Ovo tim prije što se iz ove svojevrsne lične karte Arhiva. 2. Azem Kožar "Vodnik po fondih in zbirkah Tuzelskega kantona je odlično pripravljeno strokovno delo s področja arhivske teorije in prakse. da zbrane formalizirane in sistemizirane vsebine arhivskih fondov in zbirk predstavljajo odlično osnovo njihovih predstavitev v virtualnem okolju." Maribor. da uredništvo oz. dužan svake pažnje i poštovanja kulturne i šire javnosti Tuzle i cijele Bosne i Hercegovine. Tuzle i tuzlanske oblasti. Historijat fonda. Serije u fondu. To na drugi strani pomeni. dr. Pismo u građi. Miroslav Novak. Stepen sređenosti. Posebno su opširni i važni podaci o sadržaju i historijatu fondova. Zaradi jasne podatkovne strukture in njene dosledne implementacije tako tudi ni pričakovati problemov ob uvozih bodisi v relacijske ali besedilne podatkovne zbirke. Z obsežnimi opisi vsebin arhivskih fondov in zbirk ter historiatov ustvarjalcev. Valorizacija fonda.15. To je primjer svoje vrste. moremo predlagano delo opredeliti kot znanstveno raziskovalno arhivsko informativno pomagalo. razvoja i stasavanja Arhiva kao javne ustanove. dr. ki so izvedeni na podlagi znanstvenoraziskovalnih metod. Sadržaj fonda. arhivski svetnik . saj je vsebina pripravljena za objavo. Dostupnost. jasno vidi da je profesionalizam konstantno pratio i krasio ovu ustanovu i njene zaposlenike u cjelokupnom životnom hodu od skoro 60 godina. Izdavači: JU Arhiv Tuzlanskog kantona i Društvo arhivskih zaposlenika Tuzlanskog kantona "Pregled arhivskih fondova i zbirki je pravilno struktuiran po oblastima djelatnosti. Ono što je od posebnog značaja za ovaj glavni dio sadržaja Vodiča je činjenica da su o svim fondovima dati istovjetni podaci i to: Signatura fonda. da preverijo predloge recenzenta in jih v skladu z usmeritvami pri pripravi publikacije upoštevajo. Ne glede na to. Hkrati predlagam. 22. i svojevrstan je dokaz značaja. založniki začnejo s postopkom izdelave publikacije. koja zbog toga sa svim svojim zaposlenicima ima razloga biti ozarena punim zadovoljstvom. Nermane Hodžić i Selme Isić.Vremenski raspon građe.2. Zbog svega naprijed naznačenog rukopis Vodiča kroz arhivske fondove i zbirke Arhiva Tuzlanskog kantona sa velikim zadovoljstvom preporučujem za objavljivanje. 2012 427 Doc. Arhivistička i informativna pomagala. s tim da posljednja dva naslova čine podaci o arhivskim zbirkama (podnaslovi VII i VIII). Avtorjem Vodnika po fondih in zbirkah Arhiva Tuzelskega kantona predlagam. Ovo je zaista široka lepeza pitanja koja omogućavaju korisniku da na osnovu ovog Vodiča stekne uvid u stanje svakog arhivskog fonda. autora: Izeta Šabotića." U Tuzli.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->