P. 1
VODIC

VODIC

|Views: 1,156|Likes:
Published by arhivtk

More info:

Published by: arhivtk on May 04, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/11/2013

pdf

text

original

Izet Šabotić Nermana Hodžić Selma Isić

KROZ ARHIVSKE FONDOVE I ZBIRKE ARHIVA TUZLANSKOG KANTONA

VODIČ

Tuzla, 2012.

Izdavač: JU Arhiv Tuzlanskog kantona Društvo arhivskih zaposlenika Tuzlanskog kantona Glavni i odgovorni urednik: Dr. Izet Šabotić Recenzenti: Dr. Miroslav Novak Dr. Azem Kožar Redaktorski odbor: Dr. Izet Šabotić (predsjednik), Nermana Hodžić, Selma Isić, Ešefa Begović, Omer Zulić, Nijaz Brbutović, Hatidža Fetahagić, Saneta Adrović, Esaf Lević i Adnan Tinjić Lektor: Hatidža Fetahagić Korektura: Nermana Hodžić Selma Isić Tehnička priprema i prevod na engleski: Adnan Tinjić Štampa: “OFF-SET” Tuzla Za štampariju: Sadika Murić, direktor Tiraž: 100
------------------------------------------------------------------CIP - Katalogizacija u publikaciji Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine, Sarajevo 930.255(497.6-24 Tuzla)(036) ŠABOTIĆ, Izet Vodič kroz arhivske fondove i zbirke Arhiva Tuzlanskog kantona / Izet Šabotić, Nermana Hodžić, Selma Isić. - Tuzla : Arhiv Tuzlanskog kantona : Društvo arhivskih zaposlenika Tuzlanskog kantona, 2012. - 427 str. : ilustr. ; 25 cm Bibliografija i bilješke uz tekst ISBN 978-9958-794-07-0 1. Hodžić, Nermana 2. Isić, Selma 3. Arhiv Tuzlanskog kantona (Tuzla) COBISS.BH-ID 19404294 -------------------------------------------------------------------

SADRŽAJ
Sadržaj Predgovor .............................................................................................................................................1 Razvoj arhivske djelatnosti na širem tuzlanskom području .............................................................. 5 Upotreba i dostupnost ........................................................................................................................ 31 Pravilnik o uslugama Javne ustanove Arhiv Tuzlanskog kantona ................................................... 33 Pregled arhivskih fondova i zbirki .................................................................................................... 45 Uprava i javne službe ......................................................................................................... 44 Pravosuđe ........................................................................................................................... 125 Obrazovanje, nauka i kultura ............................................................................................ 143 Privreda .............................................................................................................................. 192 Društveno-političke organizacije, društva i udruženja ..................................................... 287 Vjerske organizacije ........................................................................................................... 329 Zbirke ................................................................................................................................. 333 Lične i porodične zbirke ..................................................................................................... 363 Tabelarni pregled fondova i zbirki ................................................................................................. 379 Abecedni registar fondova i zbirki ................................................................................................. 395 Registar fondova i zbirki po oblastima ........................................................................................... 407 Korištene skraćenice ....................................................................................................................... 421 Izvodi iz recenzija .......................................................................................................................... 427

PREDGOVOR
Arhivi su ustanove u kojima se čuva arhivska građa kao vrijedno pisano kulturno naslijeđe društva, države i pojedinca. Kroz prošlost se mijenjala suština i struktura arhivske građe, počev od prvih pisanih tragova, preko zanimljivih srednjovjekovnih zapisa u vidu povelja, do savremenih zapisa nastalih na različitim nosačima. Bez razlike u kojem je vremenu i na kom nosaču nastala, arhivska građa ima nezamjenljivu vrijednost da svjedoči o događajima, procesima i pojavama iz prošlosti. No, kako bi tu svoju funkciju i imala, arhivsku građu je neophodno sačuvati. U ranijim periodima ovo važno pisano naslijeđe čuvalo se kod stvaratelja, bez jasno utvrđenog sistema brige o istoj. Tek od Francuske revolucije potkraj XVIII stoljeća započet će institucionalna briga o arhivskoj građi. Nažalost, u Bosni i Hercegovini prve arhivske ustanove osnovane su tek nakon Drugog svjetskog rata sa zadatkom da zaštite, prikupljaju, obrađuju, čuvaju i pripremaju za korištenje arhivsku građu u naučne, kulturne i druge svrhe. Osnivanjem arhivskih ustanova i donošenjem arhivskog zakonodavstva, briga o arhivskoj građi dobija obavezujući karakter. To je doprinijelo da se ista sačuva u većem obimu, te da njena funkcija za naučne, kulturne i upravne potrebe bude sve važnija. Međutim, i pored institucionalizacije arhivske djelatnosti značajne količine arhivske građe ostaće van nadležnosti arhivskih ustanova, i njena sudbina ovisit će, kako od samih stvaraoca tako i od pojedinaca. Osim toga, ubrzani tehnološki razvoj uslovit će nastanak arhivske građe u većem obimu i na različitim nosačima, što će nametnuti potrebu arhivskoj struci i društvu da traga za efikasnijim rješenjima kako bi se nastajući arhivski zapisi učinili izvjesnim i korisnijim. Zahvaljujući tome, danas su arhivi važne baze podataka i nezamjenljivi informacioni centri neophodni društvu i državi. No, da bi isti bili u potpunoj funkciji, pored zaštite arhivske građe, njene obrade, jednako je važno izraditi dobra naučno-obavještajna sredstva kao pomagala za jednostavnije njeno korištenje. Važno naučno-obavještajno sredstvo u arhivima su vodiči. Oni predstavljaju specifikaciju arhivskih fondova i zbirki arhiva sa najvažnijim podacima i karakteristikama o svakom fondu i zbirci ponaosob, s ciljem jednostavnijeg upoznavanja sa istim od strane korisnika. Iz tog razloga, arhivi drže iznimno važnim izradu vodiča arhivskih fondova i zbirki. Zbog dinamičnosti arhivske djelatnosti koja se odnosi na promjene stanja arhivskih fondova i zbirki, posao izrade vodiča u prosjeku se radi svakih deset godina. Arhiv Tuzlanskog kantona je u svojoj šezdesetogodišnjoj historiji u četiri navrata izdavao vodiče i pravio specifikaciju svojih fondova i zbirki. Prvi puta, davne 1979. godine, kada i nije imao značajan broj fondova i zbirki. Drugi puta u zajedničkom projektu 1981. godine Arhivski fondovi i zbirke u SFRJ – Arhivski fondovi i zbirke u arhivima i arhivskim odjeljenjima u Socijalističkoj Republici Bosni i Hercegovini. Treći po redu Vodič Regionalnog istorijskog arhiva u Tuzli, kao samostalna publikacija izašao je 1989. godine, u izdanju Regionalnog istorijskog arhiva Tuzla, čiji je autor mr. Azem Kožar. I na posljetku, četvrti po redu popis arhivskih fondova i zbirki Arhiva Tuzlanskog kantona urađen je 2005. godine, u sklopu Monografije Pedeset godina Arhiva u Tuzli 1954-2004, čiji su autori Nermana Hodžić i mr. Izet Šabotić. Kako je od posljednjeg popisivanja arhivskog blaga Arhiva u Tuzli proteklo osam godina, a u međuvremenu Arhiv je preuzeo skoro dvije stotine novih arhivskih fondova i zbirki i značajne
1

količine arhivske građe, za koju je pokazan iznimno veliki interes od strane korisnika, smatrali smo važnim uraditi novi Vodič kroz fondove i zbirke Arhiva Tuzlanskog kantona. Takvu odgovornost na sebe je preuzela grupa autora, arhivskih stručnjaka koji su na navedenom poslu zajedno sa drugim saradnicima kontinuirano radili više od dvije godine. Tako da je pred nama peti po redu Vodič arhivskih fondova i zbirki Arhiva Tuzlanskog kantona. Možemo kazati da on u neku ruku predstavlja značajnu nadgradnju ranijih vodiča, sa velikim brojem novih podataka, jer sadrži kako nove fondove i zbirke, tako i dodatne podatke za već ranije opisivane fondove i zbirke u prethodnim vodičima. Ono što čini posebno važnim ovako pripremljen Vodič jeste to da su elementi opisa najvažnijih karakteristika fondova i zbirki urađeni jednoobrazno, na standardiziran način, prema utvrđenoj metodologiji, služeći se iskustvima kolega arhivista iz okruženja. Vodič je urađen s presjekom stanja arhivskih fondova i zbirki sa 31.12.2011. godine i tretira oko 350 opisanih arhivskih fondova i zbirki, predstavljenih po oblastima, na koje se odnose. Fondovi i zbirke su arhivistički jasno označeni, sa svojom jasnom legitimacijom. Kao važan dodatak urađeno je uputstvo o korištenju Vodiča, te abecedni registar fondova i zbirki kako bi se jednostavnije predstavilo ovo pisano kulturno blago Arhiva budućim čitateljima i korisnicima. Sve je to urađeno s ciljem da se ovim Vodičem dobije jedno pregledno štivo o pisanoj kulturnoj baštini Arhiva Tuzlanskog kantona. Trudili smo se da sve ono što je napisano u Vodiču bude prilagodljivo, razumljivo i prihvatljivo za širi krug korisnika Arhiva, ali i da po svojoj strukturi i sadržaju Vodič zadovolji kriterije publikacije ove vrste. Stoga se nadamo da će Vodič opravdati svoju namjenu.

Dr. sc. Izet Šabotić, doc.

2

INTRODUCTION
Archives are institutions that preserve archival material as valuable written cultural heritage of society, government and individuals. Throughout history the essence and structure of archival material has changed, starting with the first written evidence, through interesting medieval records in the form of charters, and contemporary records created on different carriers. Without differences in the time frame and on which the carrier of information is created, archival material has an irreplaceable value to testify about the events, processes and phenomena of the past. However, in order for it to fulfill its function, archival material must be preserved. In earlier periods this important written legacy was cared for by the creator, without a clearly defined system of care. Only since the French Revolution in the late 18. Century the institutional care for archival materials began. Unfortunately, in Bosnia and Herzegovina, the first archival institution will be established after the Second World War with a mission to protect, collect, process, preserve and prepare for the use of archival material in scientific, cultural and other purposes. With the establishment of archival institutions and the adoption of archival legislation, care about archival material received a binding character. This has contributed to preserving archival material on a larger scale, as its function for scientific, cultural and administrative work proved to be increasingly important. However, despite the institutionalization of archives significant amounts of archival material remained outside the jurisdiction of archival institutions and its fate depended on their creators as well as from individuals. In addition, rapid technological development of the condition and formation of archival material in a larger scale and on different carriers of information, imposed the need for archival profession and society to seek effective solutions to make emerging archival records more certain and more useful. As a result, today’s archives are important databases and irreplaceable information centers necessary for a state and society. But that the same were in full operation, in addition to protecting archives, it’s processing, it is equally important to develop good scientific tools and guides for its easier use. Important scientific informational tools in the archives are guides. They represent a specification of funds and archive collections with the most important data and characteristics of each fund and the collection, with the aim of getting acquainted with the same ease by the user. For this reason, the archives hold an extremely important development guide of archival collections. Due to the dynamics of archival activities, relating to changes of the funds and collections, developing usually takes an average of ten years. Archives of Tuzla Canton in its sixty years old history on four occasions published guides and made the specification of our collections. First time it was done in 1979. when it did not have a significant number of collections. The second time it was a joint project during 1981. as part of listing the funds and collections in Yugoslavia - funds and collections in archives and archival departments in the Socialist Republic of Bosnia and Herzegovina. The third guide was published by the Regional Archives in Tuzla, as a standalone publication released in 1989., written by mr. Azem Kožar. Fourth list of funds and collections of the Archive of Tuzla Canton was made in 2005., to mark fifty years of the Archive in Tuzla (1954-2004), written by Nermana Hodžić and mr. Izet Šabotić.
3

The goal we want to achieve with this publication is to get a clear reading of the written cultural heritage in the Archives. Important addition has been done on the instructions of this Guide in a form of an alphabetical register of funds and collections in order to simplify the presentation of the written cultural heritage for future readers and users. we considered it important to create a new guide funds and collections of the Archive of Tuzla Canton. What makes it especially important to the prepared guide elements are the most important funds and collections. Funds and archival collections are clearly marked with a clear legitimacy. and treats about 350 described funds and collections. Such responsibility was taken up by a group of authors. using the experiences of fellow archivists from surrounding countries. understandable and acceptable to a wider circle of users.2011. doc. and for those who were described in previous publications. archival experts. which were carried out uniformly. but also strived to ensure the structure and content of the Guide meet the criteria for the publication of this kind. 4 . who work on this together with other colleagues continuously for more than two years. with a large number of new data. in a standardized way. the fifth Guide to funds and collections of the Archives of the Tuzla Canton. according to the established methodology. So that is before us. sc. represented by area to which they relate. which has shown great interest by the users. and meanwhile Archives has taken nearly two hundred new archival funds and collections that are significant amounts of archives. We therefore hope that the Guide will be put to good use and thus justify its publication. Dr.12. We can say that on the one hand it represents a significant upgrade of the previous guides. for both new and old collections. Guide has been designed with a cross-section of archival funds and collections up to 31. Izet Šabotić. We have tried to make this Guide flexible.As of last inventory of the archival heritage of Tuzla Archive expiration of eight years.

Pedeset godina Arhiva u Tuzli 1954-2004. a u skladu sa preporukom Izvršnog vijeća Narodne Republike Bosne i Hercegovine (NR BiH). Maglaj. Integracija tuzlanskog i dobojskog arhiva. Bosanski Brod. kao njegov arhivski sabirni centar. Grupa autora. a zvanično ta nadležnost je prestala 1995. godine sastavnim dijelom Arhiva u Tuzli. koju je od 1962. godine. proširiti na prostor općine Tuzla. Đorđe Lazarević. Arhiv u Tuzli je osnovan Odlukom o osnivanju donijetom od strane Gradskog narodnog odbora u Tuzli 1. Tešanj.2. godine činilo 18. Kladanj. Srebrenik. Derventa. iz 1954. Ovakava integracija je bila više rezultat političkih razloga. Lukavac. Regionalna nadležnost Arhiva bila je na snazi do 1992.(autorski tekst uradio dr. Kalesija. Azem Kožar. Bratunac.13-75). odnosno 19 općina. godine.3 Na taj način područje nadležnosti Arhiva u Tuzli bit će prošireno na ukupno 28 općina. na kojem je Arhiv Tuzlanskog kantona u najvećem dijelu svoga rada imao nadležnost. a riječ je o 19 gore navedenih općina.8 i 9. Dokument je iz fonda Arhiva Tuzlanskog kantona (dalje: ATK). godine. Zvornik i Živinice..2 Arhiv u Tuzli osnovan je kao Arhiv grada Tuzle. Modriča. nakon ukidanja grada kao administrativno-političke jedinice 1955. Doboj. Bosanski Šamac. Vlasenica. br. Gradačac. str.. 91-97. Glasnik arhiva i Društva arhivskih radnika Bosne i Hercegovine. Teslić. Tako je od 1968. (dalje: Grupa autora: Pedeset godina Arhiva u Tuzli). postao dotadašnji Arhiv u Doboju. kada je prekinuta usljed ratnih okolnosti. Šekovići. kojim Državni arhiv Bosne i Hercegovine Sarajevo obavještava Arhiv grada Tuzla da je od Izvršnog vijeća NR Bosne i Hercegovine dobijena saglasnost za osnivanje Gradskog arhiva u Tuzli. Bijeljina. Riječ je o području regije sjeveroistočne Bosne. Orašje. Ugljevik.RAZVOJ ARHIVSKE DJELATNOSTI NA ŠIREM TUZLANSKOM PODRUČJU 1 Osnivanje Arhiva i uspostavljanje arhivske djelatnosti na širem tuzlanskom području izvršeno je tek nakon Drugog svjetskog rata. Teritorijalna nadležnost Arhiva u Tuzli vezana je za koncepciju razvoja arhivske službe u Bosni Rješenje o osnivanju Arhiva grada Tuzle.1954. godine. Brčko. a veoma brzo će se nadležnost Arhiva. i to: Banovići. 131/54 od 5. Tuzla. broj: 3768/53 od 24. Gračanica. str. godine. godine. Sarajevo 1968/69. Lopare. koja se u nekoliko navrata prilagođavala političkoadministrativnom ustrojstvu Bosne i Hercegovine. nego stručnih potreba ovih dvaju arhivskih ustanova. Srebrenica. 5 . jula 1954. a potom i na područje sreza. januara 1954. godine i Hercegovini. Iz evidencija Arhiva Tuzlanskog kantona. Odžak.4 Ovakvo integraciono djelovanje Arhiva nije 1 2 3 4 Pod širim tuzlanskim područjem smatra se područje sjeveroistočne Bosne. br. Tuzla 2005.

godine. 15/2000. kojem je do 1999. godine preregistriran u Arhiv Tuzlanskog kantona. 19. godine o registraciji JU Arhiv Tuzlanskog kantona Tuzla (lijevo) Za razvoj i djelovanje Arhiva u Tuzli u vremenu nakon rata. nakon potpisivanja Dejtonskog sporazuma. Kalesija. posebno kada je riječ o rješavanju važnih pitanja kakva su finasiranje. Rješenje o upisu JU Arhiv Tuzlanskog kantona u sudski registar. Bratunac. Od tada. na Arhiv su se u organizacionom smislu. Brčko. Gradačac. Vlasenica.br. pod kojim i danas egzistira.. od osnivanja do danas. pa sve do1992.5 Po osnovu odredaba ovog Zakona Arhiv je 2002. do 1994. tj. Zvornik i Živinice. obezbjeđenje prostora i opreme i dr. Za nepunih šezdeset godina rada Arhiv nije na adekvatan način riješio pitanje obezbjeđenja adekvatnog arhivskog prostora. a time i nadležnost nad stvaraocima i imaocima registraturne građe na ovom prostoru. pa će već 1973. kadrovska problematika. te i kroz sam naziv u potpunosti reflektirale sve administrativno-teritorijalne promjene na prostoru sjeveroistočne Bosne.7 U svom radu. od 28. Historijski arhiv Okruga Tuzla.dalo očekivane rezultate. Ugljevik. U stvari. Kladanj. 5 6 7 6 . Srebrenik. i to: Banovići. Orašje. Šekovići. Takav status nije davao najbolje pretpostavke za razvoj Arhiva. Usljed ratnih okolnosti i osnivanja Okruga Tuzla. Srebrenica. rezultat su širih društvenih kretanja. Rješenje iz 2002. godine pripadao i dio općine Brčko. Gračanica. godine Arhiv u Tuzli je egzistirao kao Regionalni istorijski arhiv Tuzla. “nužnom prostoru”. čime je značajno reducirana teritorijalna nadležnost Arhiva. Grupa autora. od velike je važnosti donošenje Zakona o arhivskoj djelatnosti Tuzlanskog kantona iz 2000. gdje se radni proces veoma teško Zakon je objavljen u „Službenim novinama Tuzlanskog kantona“. Lukavac. Tuzla. posebno promjene teritorijalno-administrativne prirode.06. koji je bio pod kontrolom Armije Bosne i Hercegovine. Najveći period rada Arhiv je radio u neuslovnim arhivskim prostorima. godine. Veoma često radilo se o tzv. str.6 Naznačene organizacione promjene kroz koje je prolazio Arhiv u svom radu. pod brojem: U/I-861/02. Arhiv je dobio novi naziv.2002. Po okončanju rata i nakon potpisivanja Dejtonskog sporazuma Arhiv u Tuzli je imao nadležnost nad stvaraocima i imaocima na području 13 općina Tuzlansko-podrinjskog kantona. Arhiv je imao status javne ustanove u oblasti kulture. godine Arhiv u Tuzli je imao nadležnost nad 19 općina sjeveroistočne Bosne. Bijeljina. Pedeset godina Arhiva u Tuzli. Lopare. to jest. na nešto suženom prostoru sjeveroistočne Bosne. godine doći do dezintegracije Arhiva u Tuzli na dvije zasebne arhivske ustanove: Arhiv u Tuzli i Arhiv u Doboju. Od 1977.

te prostoriju za obradu i sređivanje arhivske građe kao i priručni depo. godine nabavljena je prva arhivska oprema zahvaljujući sredstvima obezbijeđenim kroz proces preuzimanja sazrele arhivske građe od strane imalaca iste. Stoga je menadžment Arhiva u saradnji s nadležnim Ministarstvom 2007. a pored toga i znatno bezbjedniji za arhivsku građu. Pedeset godina Arhiva u Tuzli. 24. Arhiv je posjedovao veoma oskudnu arhivsku opremu.8 No. 7 . za arhivsku djelatnost. u površini od 763. Navedeni prostor. jer su objekti dati Arhivu na korištenje na period od 10 godina.000 dinara. neosporna je činjenica da je ovom adaptacijom Arhiv dobio znatno uslovniji prostor. godine. godine došlo u posljednjih desetak godina postojeći objekat Arhiva u ulici Franje Ledera je zbog manjka prostora postao nefunkcionalan. sve do preseljenja u adaptirani objekat u ulici Franje Ledera br. biblioteku i čitaonicu. lokacije i stanja objekta. korisnike i zaposlenike. godine u rekonstruirani i dograđeni objekat u ulici Franje Ledera br.10 Nešto značajniju količinu opreme Arhiv je nabavio tek nakon okončanja rata 8 9 10 Grupa autora.500 metara dužnih arhivske građe.. Iako postoje evidentne manjkavosti. Objekat također. 27.000 m² smještajnog prostora u nekadašnjoj kasarni “Dubrave”. 1. bioloških i tehničko-tehnoloških uslova one su solidne i prihvatljive su za obavljanje arhivske djelatnosti. godine. Nešto povoljniji uslovi za rad Arhiva stvoreni su preseljenjem 1990.4 m2. zbog povećanog obima poslova Objekat Arhiva u Tuzli u kojem je Arhiv smješten od u svim segmentima rada do kojeg je 1990. ipak su se stvorili daleko povoljniji prostorni uslovi od dotadašnjih. Grupa autora. prostorije za fotolaboratoriju i mikrofilmiranje. Arhiv je od «TIM-a» nabavio arhivsku opremu (arhivske i bibliotečke police) u vrijednosti od cca 400. Riječ je o privremenom rješenju. Tek 1990. neophodnih i funkcionalnih prostorija: neveliki izložbeni prostor.1 u Tuzli. U okviru ovoga objekta obezbijeđeno je nekoliko. I u prizemlju kao i na spratu objekta Arhiva nalaze se depoi za smještaj arhivske građe. str. značila je krupan napredak i zaokret u stvaranju optimalnih uvjeta za rad ove ustanove. veći nekoliko puta od prethodnog. Radi se o objektu čija korisna površina iznosi 763. Namjenski izvršena adaptacija (rekonstrukcija i dogradnja) objekta ”Starog Grafičara” za Arhiv Tuzla. posjeduje prostorije za opću službu. počev od 2007. ali sa aspekta klimatskih. U 1990. mijenjajući često mjesto i prostor djelovanja i boravka radnika. pa je neophodno bilo tražiti nova rješenja na tom planu. udaljenoj oko 10 km od Tuzle.9 Što se pak tiče opreme. tehničku zaštitu i smještaj arhivske građe. Iz evidencija Arhiva Tuzlanskog kantona. Trenutno je u navedenim prostorijama smješteno oko 5. Navedene prostorije su sa aspekta površine nedovoljne za potrebe današnje funkcije Arhiva u Tuzli. Pedeset godina Arhiva u Tuzli.4 m². str. prostorija za prijem. koje se tiču kvaliteta radova.odvijao. godine obezbijedio dodatnih 1. Arhiv je sopstvenim sredstvima adaptirao i prilagodio za smještaj arhivske građe. Iako se radi o nevelikom objektu.

) Arhiv je dobio još jednu vrijednu donaciju u informatičkoj opremi (pet kompjutera) od strane Ambasade Njemačke u Bosni i Hercegovini. godine dosegao broj od ukupno 12 zaposlenika. jedan projektor. Također.000 većih i oko 20.14 11 12 13 14 Iz evidencija Arhiva Tuzlanskog kantona. Grupa autora. pa sve do danas Arhiv u Tuzli nije imao dovoljan broj stručnih kadrova.) Arhiv je dobio 2004. informatičke programe za obradu informatičkih podataka i obrazovanje jedinstvenih arhivskih informacionih sistema. godine Arhiv će započeti svoj rad sa svega tri zaposlenika (upravnik. usljed različitih uzroka došlo je do smanjenja broja arhivskih zaposlenika.000 KM. skener. treba istaći da Arhivu nedostaje određena oprema neophodna za normalno funkcionisanje ustanove. Dio opreme je nabavljen i putem angažovanja stručnih radnika Arhiva na pružanju pomoći registraturama na sređivanju njihove arhivske građe. U ovom periodu (1998. Ovdje se prije svega misli na opremu za mikrofilmiranje. od strane Zemaljskog arhiva Štajerske iz Graca darivana je arhivska oprema (arhivske police) cca 1. opremu za knjigovezačke poslove i dr. jedan mikročitač. 8 . digitalni fotoaparat i dr. Pedeset godina Arhiva u Tuzli. mašinu za oprašivanje arhivske građe. Osnivanjem 1954. Vremenom taj se broj povećavao pa je 1991. jedan arhivista i pomoćni radnik). dva skenera. dva digitalna fotoaparata. Sve je to urađeno vlastitim sredstvima Arhiva. od velike važnosti je postojanje odgovarajućih kadrova. godine od Univerziteta Bolonja i Provincije Bolonja iz Italije u vrijednosti od 7. Posebno je vrijedno istaći da je Arhiv na ovaj način obezbijedio sredstva te kupio slijedeću opremu i sredstva za rad: više od 5.-1995. godine priključen na internet i održava svoju web stranicu. Naime. Nikada.000 manjih arhivskih kutija. najznačajnija oprema obezbijeđena je u posljednjih nekoliko godine. Iz evidencija Arhiva Tuzlanskog kantona. šest klima uređaja. Arhiv je od 2002. 12 kompjutera. počev od samog osnivanja. dvije vodo i vatrootporne kase za smještaj nekonvencionalne građe. opremu za konzervaciju i restauraciju arhivske građe. tako da je u tom periodu u Arhivu radilo svega 6 zaposlenika. Arhivski kadrovi su kroz cjelokupan period razvoja Arhiva bili njegov limitirajući faktor. Treba istaći da je oprema uglavnom nabavljena vlastitim sredstvima. obezbijeđenim putem redovne procedure obezbjeđivanja sredstava za nabavku arhivske opreme od strane predavalaca arhivske građe Arhivu. urađen je video nadzor na tri objekta u kasarni “Dubrave”.500 metra dužnih econom opreme. od kojih je bilo 9 stručnih zaposlenika (75 %). 5 (47 %) sa srednjom i 2 (16 %) sa nižom stručnom spremom. godine. od osnivanja.500 metara dužnih. dva laptopa. pa i arhivsku. Računovodstveno-knjigovodstvena evidencija Arhiva Tuzlanskog kantona na dan 31. računar.12 Na planu fizičke zaštite urađeni su zaštitni giteri na 12 prizemnih prozora na centralnom objektu i 16 gitera na vratima i prozorima objekata u nekadašnjoj kasarni “Dubrave”. Kadrovska problematika je konstantan problem Arhiva. dva video rekordera. Prema knjigovodstvenim podacima riječ je o opremi vrijednoj blizu 1 miliona KM. četiri tv prijemnika. isušivač zraka (tri komada). pa sve do danas. str. 30. mada je njihov broj bio u stalnom porastu sve do 1991. godine.13 U toku četvorogodišnjeg ratnog perioda (1992.2011. od kojih 5 (47 %) sa visokom stručnom spremom. Značajnu donaciju (digitalna kamera. a zahvaljujući međuarhivskoj i međunarodnoj saradnji.11 No.12. pet specijalnih limenih sanduka.). Za svaku djelatnost. U ovisnosti od osposobljenosti kadrovske strukture zavisi i uspješnost djelatnosti. automobil Škoda fabiu (2009). koja je procijenjena na vrijednost od 18. I pored navedenog.000 KM. više od 10.u Bosni i Hercegovini.

15 16 17 18 Iz evidencija Arhiva Tuzlanskog kantona.38 %) sa srednjom i 1 (7. što je zahtijevalo dodatni napor stručnih zaposlenika Arhiva. 33. kada je u Arhivu Tuzlanskog kantona radilo ukupno 13 zaposlenika. kao i nivo njihove stručne osposobljenosti. Među zaposlenicima Arhiva radila su i dva doktora nauka. godine u Arhivu radi 9 (69. a izuzetno važnih zadataka svake arhivske ustanove. Azema Kožara i dr. godine. Svi su oni dali ogroman doprinos u razvoju ove ustanove. treba istaći da isti nije dovoljan i znatno je ispod utvrđenih standarda i normi. sa višom 4. pa i Arhiva u Tuzli jeste zaštita arhivske građe u nastajanju. a koji su rezultat dinamičnog razvoja arhivske struke. Prema tome. kako bi se odgovorilo svim problemima koji stoje pred Arhivom. Ovi poslovi se za državne organe obavljaju u skladu sa Uredbom o kancelarijskom poslovanju. Sulejmana Ramića. Naime. Stoga je od velikog značaja pravilan odnos samih stvaralaca i imalaca prema registraturnoj građi. Derviša Sušića. Arhiv u Tuzli ovom poslu je od tada pa sve do danas posvećivao veliku pažnju. kako bi se registraturna građa u nastajanju učinila izvjesnijom. Mehmeda Salihspahića. Pravni osnov za zaštitu arhivske građe u nastajanju čine odredbe arhivskog zakonodavstva. Opće je poznato da bez adekvatne zaštite registraturne građe u nastajanju nema ni cjelovitih arhivskih fondova i zbirki u arhivu. odakle se njima rukuje u skladu sa metodologijom arhivskog poslovanja. Od toga je sa visokom spremom 25. Stručni zaposlenici Arhiva su u proteklih 10 godina sudjelovali u brojnim edukacionim sadržajima u zemlji i inozemstvu stičući tako neophodna arhivska znanja koja primjenjuju u praksi. te bili na njegovom čelu istaknuti naučni.69 %) sa višom stručnom spremom. stručni zaposlenici Arhiva sudjelovali su projektima koje su organizirali ICA. ali i drugih podzakonskih akata. Pedeset godina Arhiva u Tuzl. U drugoj fazi akti se nalaze odloženi u arhivskom spremištu. Nešto intezivnije kadrovsko jačanje zabilježeno je u vremenu od 2002. Grupa autora.14 %) sa visokom stručnom spremom.18 Bosanskohercegovački arhivi su se zaštitom arhivske građe u nastajanju organizirano počeli baviti tek od 1962. a najviše 13 istovremeno. kulturni i javni radnici. Između ostalog. do kraja 2011. Međunarodni inštitut arhivističkih znanosti Trst-Maribor. Jedan od mnogobrojnih.15 Iako je u ovom periodu došlo do povećanja broja zaposlenika. Treba istaći da je u proteklih skoro šest decenija rada u Arhivu radio ukupno 61 zaposlenik.69 %) sa nižom stručnom spremom. Do 2002. koji na žalost u prošlosti nije bio uvijek zadovoljavajući. a što se anologno primjenjuje i kod drugih stvaralaca arhivske građe. sa srednjom 23 i sa nižom školskom spremom 9 zaposlenika. Dr. Iz evidencija Arhiva Tuzlanskog kantona. što je u biti i najveći broj zaposlenih od njegovog osnivanja. 2 (15.23 %) zaposlenika sa visokom stručnom spremom. u procesu nastajanja registraturna građa prolazi kroz dvije faze: kancelarijsko (uredsko) i arhivsko poslovanje. što ovu ustanovu svrstava u red respektabilnih arhivskih ustanova u Regionu. U prvoj fazi spisi imaju apsolutno operativnu funkciju. poput: Šabana Hodžića. Pokrajinski arhiv Maribor. godine. prije svega Zakona o arhivskoj djelatnosti. 1 (7. ICARUS.Po okončanju rata kao i u drugim oblastima postepeno je došlo do zapošljavanja novog arhivskog kadra. koji je jako povoljan. te na brojnim drugim stručnim skupovima u zemlji i inozemstvu. znatno viši nivo. Đorđa Lazarevića. str. koji je na zavidnoj razini. krajem 2011. a posredstvom posebnog sektora rada (službe) koja se naziva vanjskom ili spoljnom službom. Nizare Mušović-Tadić.16 Sve je to doprinijelo da se stručni rad Arhiva podigne na kvalitetniji i stručniji. te znatno ispod stvarnih potreba Arhiva. 9 . Pozitivna stvar u svemu tome odnosi se na stepen stručnosti arhivskih zaposlenika. godine Arhiv je imao ukupno 7 zaposlenika od čega 4 (57.17 Potrebno je istaći da su u Arhivu radili.

Pedeset godina Arhiva u Tuzli. te da je zahvaljujući tome više od 350 fondova i zbirki već preuzeto i pohranjeno u depoima Arhiva. radnji i komunikacija sa predstavnicima registratura. Arhiv je rukovodeći se dugoročnim i kratkoročnim planovima 19 20 Grupa autora. Zahvaljujući tome u posljednjih nekoliko godina znatno je intenzivniji proces preuzimanja sazrele arhivske građe u Arhiv. U Drugu kategoriju spadaju imaoci i stvaraoci koji posjeduju arhivsku građu nešto manjeg značaja i Arhiv vrši povremeni stručni nadzor nad arhivskom građom ovih stvaralaca. Najveći dio arhivske građe u nastajanju prve i druge kategorije stavljen je pod stručnu kontrolu Arhiva. godišnji obavezni stručni nadzor Arhiva. te pripremi iste za predaju Arhivu. što je posebno došlo do izražaja u vremenu tranzicije. njenom propisnom evidentiranju. 10 . Ovaj stručni posao pravno je uređen odredbama Zakona o arhivskoj djelatnosti i odredbama podzakonskog akta. na planu zaštite arhivske građe u nastajanju prisutni su brojni problemi. Jedan od najvažnijih stručnih poslova koje obavlja Arhiv jeste preuzimanje arhivske građe od strane stvaralaca i imalaca iste. U Treću kategoriju spadaju imaoci i stvaraoci arhivske građe neznatnog historijskog i kulturnog značaja i Arhiv vrši stručni nadzor nad ovom vrstom građe kroz neki frontalni oblik djelovanja ili putem kontrole uzorkom odabranog stvaraoca. provodeći niz stručnih mjera i postupaka poput: davanja saglasnosti na Listu kategorija registraturne građe sa rokovima čuvanja. i to na tri skupine: Prvoj kategoriji pripadaju imaoci i stvaraoci koji posjeduju arhivsku građu od velike važnosti i ovoj kategoriji imalaca neophodan je stalni. praćenja procesa odabiranja arhivske građe i izlučivanja bezvrijednog registraturskog materijala. br. te prostornim i drugim mogućnostima. permanentnom educiranju arhivskih kadrova u registraturama. Sistematskim radom na planu zaštite registraturne građe u nastajanju. Arhiv u Tuzli kontinuirano postiže zavidne rezultate. Stoga arhivski zaposlenici pristupaju postupku kategorizacije imalaca registraturne građe. provođenja mjera stručnog osposobljavnja i edukacije arhivskih kadrova u registraturama. Značajan broj ovih imalaca i stvaralaca arhivske građe izvršava zakonom utvrđene obaveze.20 U skladu sa zakonskim obavezama. No i pored toga. s ciljem podizanja nivoa znanja istih. do pokretanja prekršajnih postupaka protiv neodgovornih imalaca i stvaralaca arhivske građe. što bitno utiče na zaštitu arhivske građe u nastajanju. 33. Kako bi se otklonile prisutne manjkavosti na zaštiti arhivske građe. Za što potpuniju zaštitu arhivske građe stručni zaposlenici Arhiva provode redovne i instruktivne preglede stanja arhivske građe prema jasno utvrđenim prioritetima. novine Tuzlanskog kantona“. Riječ je o Pravilniku o primopredaji arhivske građe između Arhiva i imalaca i stvaralaca arhivske građe („Sl. str. upoznavanju stvaralaca i imalaca sa zakonskim obavezama.Kako bi zaštita bila adekvatna i potpuna. neophodno je odrediti prioritete djelovanja na tom planu.19 Sve to je dalo određene rezultate i pomake na planu poboljšanja stanja registraturne građe u nastajanju. Stručni zaposlenici Arhiva godišnje ostvare više stotina stručnih postupaka. Sve je to doprinijelo da su značajne količine arhivske građe adekvatno sređene i zaštićene. Arhiv je poduzimao niz raznovrsnih aktivnosti. Oni su rezultat neizvršavanja zakonskih obaveza od strane stvaralaca i imalaca arhivske građe u smislu da isti ne posvećuju potrebnu pažnju sopstvenoj arhivskoj građi. te nalože isto toliko mjera u cilju poboljšanja zaštite arhivske građe u nastajanju. poput sačinjavanja izvještaja o stanju građe i dostavljanju istih nadležnom Ministarstvu. 9/03). što je u konačnici rezultiralo boljoj sređenosti arhivske građe. davanja sugestija i instrukcija na planu sređivanja arhivske građe i pripreme iste za predaju Arhivu.

U tom periodu. sređena su i arhivistički obrađena 94. Arhiv je u tom smislu obezbijedio u nekadašnjoj kasarni “Dubrave” dodatni smještajni prostor. na planu obezbjeđenja dodatnog smještajnog prostora i nabavke značajnih količina arhivske adekvatne opreme. iz razloga što su se poboljšale smještajne mogućnosti Arhiva.25 Osim toga. rješenja šerijatskih sudova. djelimično je arhivistički obrađena i pripremljena za korištenje.500 metara dužnih. Najbrojniji i najkompletniji arhivski fondovi i zbirke potiču iz socijalističke izgradnje (1945. 40. a dijelom dobijanjem opreme od strane Arhiva Štajerske iz Graca.24 Tako da je do kraja 2011. a do 2002.23 No. tj. 11 . Pedeset godina Arhiva u Tuzli. Grupa autora. Orijentalna zbirka sadrži vrijedne dokumente pisane na osmansko-turskom i arapskom jeziku. brošure i dr. godine.000 metara dužnih arhivske građe. bujruldije. pisma. koji se odnose na rad organa uprave. vlastitim sredstvima Arhiv je u ovom periodu nabavio adekvatnu arhivsku econom opremu u količini od 5. godine Arhiv je raspolagao sa 175 arhivskih fondova i 29 arhivskih zbirki.000 metara dužnih. sidžili. U sastavu Orijentalne zbirke nalazi se jedan broj vrijednih rukopisa.-1918. Tako da možemo kazati da je u ovom periodu preuzet veoma značajan broj vrijednih arhivskih fondova i zbirki upravne.800 metara dužnih arhivske građe. do 2011. obrađeni i pripremljeni za korištenje. a najstariji potiče iz sredine 16. u ukupnoj količini od oko 5. Arhiv je u ovom periodu značajno pojačao aktivnosti sređivanja i pripreme sazrele arhivske građe za preuzimanje iste u Arhiv. U početku su rezultati na tom planu bili zanemarljivi. Osim Orijentalne zbirke Arhiv posjeduje desetine vrijednih arhivskih fondova i zbirki iz perioda austrougarske uprave (1878.21 Tek nakon završetka rata 1995.rada pristupao preuzimanju sazrelih arhivskih fondova i zbirki. koji je vlastitim sredstvima i angažmanom radnika Arhiva adaptirao i učinio uslovnim.000 metara dužnih. Nakon dobijanja dodatnih smještajnih prostora posao preuzimanja arhivskih fondova i zbirki je znatno intenziviran. Riječ je o slijedećim vrstama dokumenata: fermani.. tapije. kao i nekoliko vrijednih fondova međuratnog perioda i vremena Drugog svjetskog rata.-1990. tapije. pisanih na bosanskom i njemačkom jeziku. godine. školstva i kulture. godine započeto je intenzivnije preuzimanje arhivskih fondova i zbirki u Arhiv. privrede. str. godine Arhiv Tuzlanskog kantona posjedovao oko 350 arhivskih fondova i zbirki i oko 12. pa se u nekoliko narednih godina preuzelo više značajnih fondova i zbirki. vakufname. Arhiv je preuzeo oko 200 arhivskih fondova i zbirki ili oko 6. stoljeća. Dijelom kupovinom opreme od «TIM» Maribor. privredne i kulturne provenijencije. berati. sudstva.22 U ovom periodu preuzimanje arhiske građe se odvijalo po planu. str. što je iznosilo oko 1. čime je arhivski fundus Arhiva znatno raznovrsniji i bogatiji. stoljeća. Takav uspjeh je prije svega rezultat jednog sistematskog i planskog djelovanja Arhiva. Ista je svrstana u Orijentalnoj zbirci. dobro je očuvana. Od tog broja. fonda i 21 arhivska zbirka. godine raspolagao sa 97 arhivskih fondova i 22 zbirke. Isto tako. tako da je Arhiv krajem 1994. Treba istaći da najstarija arhivska građa u Arhivu potiče iz vremena osmanske uprave u Bosni i Hercegovini. tako je do 1990.).) i riječ je o arhivskoj građi organa 21 22 23 24 25 Grupa autora. do prelaska u novi adaptirani prostor u Arhivu bilo preuzeto svega 57 arhivskih fondova i 14 zbirki. tačnije iz prve polovine 17. Iz evidencija Arhiva Tuzlanskog kantona. Pedeset godina Arhiva u Tuzli. 40. značajno dinamičniji poslovi preuzimanja arhivskih fondova odvijali su se u vremenu od 2002. pravosudne. Ono što karakteriše ove fondove i zbirke jeste da su isti arhivistički sređeni.

Važno je istaći da su 34 fonda i zbirke i 173 stare reliktne knjige Arhiva Tuzlanskog kantona proglašene nacionalnim spomenikom kulture u Bosni i Hercegovini28. Jedan broj ovih fondova je zaštićen na način da je izvršeno njihovo mikrofilmiranje i digitalizacija. Ranije preuzeti fondovi uglavnom su bili nesređeni. kako sa aspekta utroška vremena. Međutim. građa privrednih subjekata. i pored svih poteškoća. te 173 raritetna rukopisa i knjige Arhiva Tuzlanskog kantona nacionalnim spomenicima Bosne i Hercegovine. Po tom pitanju. ista se svakodnevno dopunjuje.vlasti. 42. što je u dobroj mjeri imalo uticaja na njegovu korisničku funkciju. a posebno oni koji se odnose na necjelovitost arhivskih fondova i zbirki. Tako da se i na ovaj način svakodnevno zanavlja i obogaćuje ukupni fundus Arhiva. Usljed malog broja arhivskih zaposlenika ovi poslovi su često u zaostatku u odnosu na potrebe Arhiva. ratnih predsjedništava općina koje su egzistirale na području Tuzlanskog okruga u ovom periodu. Dosada je mikrofilmirano i digitalizirano oko deset miliona dokumenata. Fotografije datiraju s kraja osmanske uprave u Bosni pa sve do današnjih dana. godine proglasila 34 fonda i zbirke. obrazovnih i kulturnih ustanova. Arhiv je uspio arhivistički obraditi i srediti značajan broj preuzetih fondova i zbirki. logoraša i drugih stradalnika sa prostora Podrinja i Posavine. U ovisnosti od registraturne sređenosti arhivskog fonda ovisi postupak i tok sređivanja. Grupa autora.29 Po prijemu u Arhiv. str. Pedeset godina Arhiva u Tuzli. određeni problemi na ovom planu su evidentni. 42. No. 12 . Arhiv je u tri navrata pristupio mikrofilmiranju i digitalizaciji arhivski fondova i zbirki proglašenih nacionalnim spomenikom kulture Bosne i Hercegovine.27 Veoma vrijedna je i Fotografska zbirka koja broji više od 60. tako da je njihova obrada bila vrlo složena. decembra 2009. Državna komisija za nacionalne spomenike Bosne i Hercegovine je na sjednici od 7. 26 27 28 29 Grupa autora. pri čemu su postignuti značajni rezultati. kao i broj pozitivno riješenih njihovih zahtjeva.000 fotografija. te građa društveno-političkih organizacija koje su egzistirale u ovom periodu.26 Arhiv je preuzeo arhivsku građu koja se odnosi na period agresije na Bosnu i Hercegovinu. Isto je urađeno u skladu sa međunarodnim standardima i normama. a vezana je za rad organa vlasti. Bosne i Hercegovine Da se ovakva praksa Arhiva pokazala dobrom najbolje pokazuje broj korisnika koji se iz dana u dan povećava. Arhiv već duži niz godina vodi aktivnosti na zanavljanju istih. Od posebnog značaja je Zbirka memoarske građe prognanika. nekih nevladinih organizacija itd. Pedeset godina Arhiva u Tuzli. pristupa se arhivističkom sređivanju i obradi preuzetih arhivskih fondova i zbirki. Oni koji nisu prošli fazu obrade i Obavještenje o odluci proglašenja fondova i zbirki Arhiva TK nacionalnim spomenicima sređivanja učinjeni su pristupačnim za korištenje. tako i zbog potrebe uvođenja novog arhivističkog rada u spisima fonda. str.

Isto tako u nekoliko navrata Arhiv u Tuzli priređivao je zajedničke izložbe sa Historijskim arhivom u Sarajevu i Arhivom Unsko-sanskog kantona. pa se sve do 1995. Stoga se smatra da demokratizacija društvenih odnosa nije moguća bez otvaranja arhiva prema javnosti.31 pa i inozemstva. Arhiv u Tuzli je posebno značajne rezultate postigao u segmentu kulturno-obrazovne djelatnosti. Arhiv u Tuzli na ovom planu sarađivao je sa Zemaljskim arhivom Štajerske iz Graca (Republika Austrija). 30 31 32 33 34 Grupa autora. Mostaru. kao sastavni dio informacionih sistema radi pružanja usluga širem krugu korisnika u ostvarivanju njihovih ljudskih i građanskih prava. Srebrenici. U prvim godinama rada ustanove izložbe su se priređivale povremeno. Arhiv je posvetio značajnu pažnju i u vremenu nakon okončanja rata (1995. te onih vezanih za predstavljanje vrijednosti arhivskih fondova i zbirki Arhiva. dok je znatno manje zastupljena arhivska građa privatnog karaktera i građa vjerskih institucija. godine. Osim ove izložbe u Goraždu je predstavljena i izložba Karte i grbovi kao potvrda bosankohercegovačke državotvornosti i opstojnosti. svakako najvažniji posao na planu tehničko-tehnološke zaštite je već pomenuto mikrofilmiranje i digitalizacija arhivskih fondova i zbirki. Zahvaljujući uticaju informacijskih tehnologija na razvoj arhivistike. 13 . U posljednje vrijeme učinjeni su određeni pomaci na poboljšanju ovakvog stanja. a tome su između ostalog doprinijele odredbe arhivskog zakonodavstva donijetog nakon okončanja rata koje je na snazi na području Tuzlanskog kantona.) u Bosni i Hercegovini. na način da su se priređivale dvije ili tri izložbe godišnje. arhivi su postali dinamični kulturni centri. što je pored bolje zaštite doprinijelo i efikasnijem korištenju arhivske građe u naučne. Osim redovne deratizacije provode se i druge zaštitne mjere poput svakodnevnog provjetravanja arhivskih depoa. te održavanja zakonom propisane temperature i vlažnosti u arhivskim prostorijama. Zajedničku izložbu na temu: Arhivsko blago arhiva u Bosni i Hercegovini priredili su arhivi Bosne i Hercegovine. Velikoj Kladuši i drugim gradovima. Pedeset godina Arhiva u Tuzli.34 Ono što posebno karakteriše sve izložbe koje je realizovao Arhiv u posljednjih desetak godina jeste iskazan veliki interes šire kulturne javnosti za iste. vidnu pažnju poklanja i pitanju tehničko-tehnološke zaštite arhivske građe. Državnim arhivom iz Osijeka (Republika Hrvatska) i Zgodovinskim arhivom iz Ptuja (Republika Slovenija).32 Jedan broj ovakvih vrsta kulturnih sadržaja Arhiv je priređivao i u saradnji sa arhivima u Bosni i Hercegovini33 i inozemstvu. Otvaranje prema korisnicima i društvu u cjelini u posljednje vrijeme pokazalo se kao neizbježan i nužan čin. kulturne i upravne svrhe. 48. Tako da se u tom periodu priredilo nekoliko zanimljivih i sadržajnih izložbi vezanih za važne događaje iz naše prošlosti. Arhiv također. str. godine priređivala po jedna izložba godišnje. obično u povodu obilježavanja značajnijih datuma iz naše prošlosti. Arhiv je izložbu Srebrenica da se ne zaboravi predstavio u dvadesetak bosanskohercegovačkih gradova. te uspostavljanja uskih uzajamnih odnosa sa konzumatorima kulturno-obrazovnih sadržaja. Ono što je novina jeste da su izložbe kao vrijedni kulturni sadržaji Arhiva priređivane ne samo na području Tuzlanskog kantona. Izložbe su uglavnom pratili prigodni katalozi i plakati. što potvrđuje izuzetno dobra posjećenost istih. godine Arhiv se intenzivnije bavi priređivanjem izložbi. Arhiv u Tuzli se rano počeo baviti postavkama arhivskih izložbi. stavljanja u funkciju mašine za oprašivanje arhivske građe i isušivača zraka. U okviru dugogodišnje uspješne saradnje sa Zgodovinskim arhivom Celje i Arhivom iz Ptuja u saradnji sa Historijskim arhivom Sarajevo priređena je 2010. te njihovo medijsko predstavljanje. a u povodu Dana arhiva i arhivske službe Bosne i Hercegovine 12.30 Ovom vidu kulturnog sadržaja.godine izložba Holokaust-genocid. već i u drugim dijelovima Bosne i Hercegovine. godine priređena je izložba Srebrenica da se ne zaboravi. a putem predstavljanja arhivskih sadržaja i arhivske građe. No. a između ostalih i u Sarajevu. Od 1984. a u posljednjih desetak godina ovi sadržaji su bili sve prisutniji u godišnjim planovima i programima rada Arhiva.Ono što je opća karakteristika arhivskih fondova i zbirki Arhiva jeste da u njihovim strukturama dominira arhivska građa javnog karaktera. decembra 2010. a u saradnji sa Bošnjačkim klubom iz Inzbruka (Austrija) 2009.

iako za to veoma često nisu postojali optimalni uslovi. Posebna pažnja posvećena je jednom broju stručno-arhivističkih i naučno-istraživačkih sadržaja. Između ostalog u izdanju Arhiva pripremljene su slijedeće publikacije: Arhivistika u teoriji i praksi (autor: Azem Kožar). Sa medijima je ostvarena dobra saradnja i u povodu održavanja značajnih sadržaja Arhiva. Arhiv je poklanjao prigodnim predavanjima organiziranim za širu društvenu javnost. koja je uglavnom pohranjena u fondovima i zbirkama Arhiva. kako elektronskim tako i printanim. U saradnji sa saradnicima i korisnicima arhivske građe. Ovi sadržaji priređivani su u povodu važnih datuma iz naše prošlosti. te zbornici građe. Pedeset godina Arhiva u Tuzli. str. radio i TV emisije.35 Na ovaj način realizovan je značajan broj radio i TV emisija. koji dio praktične nastave iz predmeta Arhivistika i Arhivska praksa obavljaju u Arhivu. u tome vidio mogućnost da prezentuje arhivsku građu. uvažavajuči pri tome plan i potrebe i Arhiva i medija. U posljednjih nekoliko godina Arhiv je intenzivirao saradnju sa osnovnim i srednjim školama. a u smislu da su mediji pratili ove sadržaje. Tako su stručni zaposlenici Arhiva uzeli učešća u izradi edicija.. Zahvaljujući tim aktivnostima nastali su zanimljivi pregledi izvora. pak. te u rasvjetljavanju naučne istine o važnim događajima iz prošlosti šireg tuzlanskog područja.56. Poseban doprinos stručnih zaposlenika Arhiva ogleda se u pripremi arhivske građe za potrebe historijske nauke. Arhiv je. Arhiv je učestvovao u pripremi i izdavanju zanimljivih historiografskih i arhivističkih publikacija. Ovi poslovi su intenzivirani u periodu nakon 1995. Sa izložbe u Arhivu Tuzlanskog kantona Arhiv je ostvario i dobru saradnju sa medijima. Tuzla 1996. Vrijedna pažnje također. Godišnje se upriliči tridesetak ovakvih posjeta.Značajnu pažnju u svom radu. Izvori za historiju srednjovjekovne bosanke države (autor: Salih Jalimam).. Putokaz. uzimajući učešća u brojnim okruglim stolovima. kao i konferencije za štampu posvećene istim. 14 .36 Naučno-istraživački 35 36 Grupa autora. doprinoseći tako boljem spoznavanju značaja Arhiva i arhivske djelatnosti za društvo i državu. Mediji su najčešće u Arhivu tražili izvore za svoje serijske sadržaje: novinski feljtoni. Od Kulina bana do današnjih dana. godine. pri čemu se isti uz prigodno predavanje bliže upoznaju sa Arhivom i vrijednostima koje Arhiv posjeduje. Saga o gradu. a na način da se posjetiocima ispriča zanimljiv sadržaj o važnom historijskom događaju na osnovu arhivskih dokumenata. savjetovanjima i sl.. od kada je publikovano više desetina publikacija. monografija i drugih publikacija. kao što su: Hod vjekova. Kulturni mozaik i dr. simpozijumima. Tuzla 1997. U svom dugogodišnjem radu Arhiv je značajnu pažnju poklanjao naučno-istraživačkom radu. Tuzla u osmansko doba (autor: Džemal Ćilimković). a s ciljem da se široj javnosti ukaže na značaj arhivske građe kao nezamjenljivog pisanog kulturnohistorijskog naslijeđa. U realizaciji ovih sadržaja učestvovali su skoro svi stručni zaposlenici Arhiva. Tuzla 1995. Narodna uzdanica u društvenom i kulturnom životu muslimana Bosne i Hercegovine (autor: Ismail Hađžiahmetović). je i saradnja sa studentima Odsjeka historije Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli.

posebno u posljednjih petnaestak godina.. str. (autor: Tufan Günduz). mulkovna dobra. Tuzla 2009. Tuzla 2010. Tuzla 2007. Slovenija i Turska. Crna Gora. Italija. Tapu zabit defter Gradačac-Defter nekretnina Gradačac iz 1875.38 Na planu realizacije zacrtanih ciljeva. 165-173. 3 (autor: Azem Kožar).. Projekt je oblikovan kao međunarodni skup.. (autor: mr. Bosna i Hercegovina. stranica teksta. Tuzlanski. koje je dalo doprinosa razvoju arhivistike i historijske nauke ne samo na širem tuzlanskom području i području Bosne i Hercegovine. Tuzla 2011.. Tuzla 2005. Pomoćne historijske nauke (autori: Azem Kožar. jer skoro polovinu stručnih radova čine radovi kolega iz inozemstva. 37 38 39 15 .. Nemiri mira (autor: Zlatko Dukić). Šefkija Mutevelić). Grac.jedan osmanski intelektualac u Bosni i Hercegovini (autor: dr. Arhivistika u teoriji i praksi. pokrenuli su 1998.-2004.. Makedonija. Tuzla 2007. koji su objavljeni u časopisu.37 Veoma zapaženo učešće zaposlenici Arhiva su imali na brojnim stručnim arhivskim skupovima u zemlji i inozemstvu (kongresi. što najbolje pokazuje nekoliko stotina objavljenih stručnih i naučnih radova u referentnim domaćim i stranim časopisima.. Ovaj projekt Arhiva je međunarodnog karaktera. 2 (autor: Azem Kožar). knj.. savjetovanja). Bosna i Hercegovina u 19. Popis bijeljinskog kadiluka.2007. str.. Maribor 2010. nego i šireg okruženja.iskustvo Arhiva Tuzlanskog kantona.. Sarajevo... simpoziji. Tuzla: sjećanja na bisere stare gradske jezgre (autori: Nihad i Suad Buljugić). Hrvatska. koji se realizuje kao arhivsko savjetovanje s međunarodnim učešćem. Oblasni narodni odbor Tuzla (OBNOT). gdje su prigodnim saopćenjima dali značajan doprinos. Tuzla 2011. Arhivistika u teoriji i praksi. stoljeću.. Tuzla 2009. knj. Ivan Balta). predstavljaju veoma vrijedno i sadržajno arhivističko. Tuzla 2010. historiografsko i informatičko štivo. Ivan Balta). Tuzlanske historijske minijature. Tuzla 2010. (grupa autora). do 2011.. Mađarska. Zbornik 9 Tehnični in vsebinski problemi klasičnega in elektronskega arhiviranja. Deset godina časopisa Arhivska praksa 1998. Pedest godina Arhiva u Tuzli. Tuzla 2004.. Mogu li se još spasiti? Konzervacija i restauracija pisanog blaga (grupa autora). Tuzla 2011. Tuzla 2005. Salih Safvet Bašić . Naučno-istraživačka komponenta arhivske djelatnosti . okrugli stolovi.. 39 Tuzla 1998. “Arhivska praksa” U navedenih četrnaest brojeva časopisa na više od 5. Tuzla 2006. (autor: mr. 1949-1952: sumarno analitički iventar (autor: Nermana Hodžić). Pedeset godina Arhiva u Tuzli 1954. Kemal Nurkić). Tuzla 2003. U povodu desetog jubilarnog broja časopisa urađena je publikacija Deset godina časopisa „Arhivska praksa“ archival practice (1998. i 20. Tuzla 2005. Pomoćne historijske nauke i arhivistika (autori: Azem Kožar.. objavljeno je oko 600 članaka od strane nekoliko stotina autora iz više evropskih država: Austrija. Tuzla 2005. tako i po uređivačkoj i redaktorskoj politici. Genc Osman Genčer).Ogranak Tuzla. Grupa autora.. kako po sadržajima. u periodu od 1998.). Radovi objavljeni u časopisu. po broju i strukturi. bijeljinski i srebrenički sidžil 1641-1833. (autor: Izet Šabotić). Srbija. Albanija.. (autor: Azem Kožar). Uviđajući potrebe za bržim razvojem i unapređenjem arhivske struke i nauke u Bosni i Hercegovini. 60.rad predstavljao je važan segment rada Arhiva u Tuzli.000 broj 14. Arhiv u Tuzli i Društvo arhivskih radnika Bosne i Hercegovine .. čiji je autor Izet Šabotić. godine projekt pod nazivom Arhivska praksa. (autori: Kemal Nurkić i Izet Šabotić). sa kojeg se prilozi štampaju u istoimenom časopisu. Kosovo. Stari nišani u Vukovijama (autor: Sejfulah Imamović). godine održano je ukupno 14 savjetovanja Korica časopisa i objavljeno isto toliko brojeva časopisa Arhivska praksa. Vidjeti Izet Šabotič.-2007.. Tuzla 2008.

Dnevnog avaza. Glasnik arhiva Slavonije i Baranje. Historijski vjesnik i dr. Jedan broj ovih publikacija ima posebnu vrijednost poput: Glasnika Zemaljskog muzeja Sarajevo. Slobodne Bosne. Privredni pregled. 24. zbornika radova. Naše starine. Odjeka. više stranog porijekla. Jugoslovenski istorijski časopis. Borbe. Arhivski vjesnik. Komunista. Riječ je o vrijednoj literaturi poput: enciklopedija. studija i monografija štampanih na više svjetskih jezika. Prosvjeta. i Knjige historijskog karaktera potiču iz različitih 7. Posebna vrijednost odnosi se na štampu koja datira počev od druge polovine 19. a posebno je taj interes intenziviran u posljednjih desetak godina. Tuzlanskog lista 16 .). stoljeća. Arhivski zapisi. Savjetovanje “Arhivska praksa 2011. Radovi Filozofskog fakulteta Sarajevo. leksikona. Raspolaže sa više od 220 naslova historijske i arhivističke strukture. Pregled. oktobra 2011. Ista je od izuzetne važnosti za permanentno educiranje arhivskih kadrova. a dominiraju knjige iz novijih historijskih perioda.000 bibliotečkih jedinica. godine u Tuzli vremenskih perioda.U sklopu Arhiva od samog početka njegovoga rada egzistira specijalizirana biblioteka. Riječ je o prevashodno stručnoj literature (knjige i periodika) iz oblasti arhivistike i historije. Zmaja od Bosne. zatvorenoga tipa u kojoj se knjige mogu koristiti samo u okviru arhivske čitaonice.” održano 6. rječnika. Tehnični in vsebinski problemi klasičnega in elektronskega arhiviranja. Ono što posebno čini vrijednim bibliotečki fond jesu rijetke vrijedne knjige. Glasnik arhiva i Društva arhivskih radnika Bosne i Hercegovine. Svakako vrijedno je istaći i dnevne i periodične listove poput: Oslobođenja. kada biblioteku godišnje posjećuje nekoliko hiljada korisnika. Najveći broj knjiga odnosi se na oblast historije i arhivistike. a potom i na oblasti pomoćnih historijskih nauka. Ovdje se radi o iznimno važnoj stručnoj literaturi. Historijski zapisi. Bibliotečki fond Arhiva je za ovu vrstu biblioteka veoma značajan i iznosi više od 18. Arhiv posjeduje veoma vrijedne listove i druga periodična izdanja (kalendare i sl. Vjesnik povijesnog arhiva Rijeka. Atlanti. Fronta slobode. Dana. kako u arhivu tako i van njega i razvoj arhivske struke. Napredak. pa sve do danas. Vjeter. Radovi Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine Sarajevo. a njih 173 je proglašeno nacionalnim spomenikom kulture Bosne i Hercegovine. listova. Od arhivističkih časopisa Arhiv posjeduje: Arhivist. Interes za bibliotečkim fondom Arhiva pokazan je od samog osnivanja biblioteke. Politike. poput časopisa. Prilozi instituta za historiju Sarajevo. Viri. ali i iz drugih naučnih disciplina. nego domaćeg. Narodna uzdanica i dr. Godišnjak Društva historičara Bosne i Hercegovine. te službenih glasila raznih nivoa vlasti. Sana. Značajan dio bibliotečkog fonda odnosi se na publikacije arhivističke provenijencije. Ljiljana. Biblioteka Arhiva je bogata i periodikom. Sodobni arhivi.) kulturnoprosvjetnih društava (Gajret. statističkih godišnjaka.

Zaposlenici Arhiva u Tuzli na tom planu su dali nesebičan doprinos u organizaciji brojnih stručnih savjetovanja. Do kraja 2011. U svom dugogodišnjem radu Arhiv je značajnu pažnju poklanjao saradnji s brojnim arhivima. 17 . a u novije vrijeme sa Historijskim arhivom iz Sarajeva. godine i pod tim nazivom egzistiraće sve do 2003. dok je isti imao status matične ustanove. Također.i dr. Glasnik arhiva i Društva arhivskih radnika Bosne i Hercegovine izlazi od 1961. a vrijedno je posebno istaći dva poslijeratna savjetovanja. Dugo vremena.42 Redakcije časopisa Posjeta učenika osnovne škole biblioteci Arhiva Glasnik arhiva i Društva arhivskih radnika Bosne i Hercegovine. seminara i drugih stručnih sadržaja. U ranijim periodima nešto intenzivnija saradnja bila je ostvarena sa Arhivom iz Banjaluke. i 8. godine na jezeru Modrac kod Lukavca.43 Društvo i Glasnik su imali posebnog uticaja na ukupan razvoj arhivske struke u Bosni i Hercegovini. Pedeset godina Arhiva u Tuzli. zaštićen i daje se na upotrebu korisnicima biblioteke. Arhivski fondovi i zbirke. kao godišnjak. godine. veliki broj univerzitetskih profesora. I pored ne baš najboljih uslova arhivska biblioteka je veoma funkcionalna i istu permanentno koriste brojni istraživači iz zemlje i inozemstva. Arhiv u Tuzli je u nekoliko navrata bio domaćin savjetovanja arhivskih radnika Bosne i Hercegovine. i sa drugim arhivima saradnja na stručnom planu bila je jako izražena. Zahvaljujući takvoj saradnji realiziran je značajan broj stručnih i naučnih projekata. kada će biti preimenovano u Arhivističko udruženje Bosne i Hercegovine. maja 2009. stručni radnici Arhiva dali su veliki doprinos u objavljivanju Glasnika. sa određenim prekidima. Na poseban način ostvarivana je saradnja preko zajedničkih tijela i asocijacija poput Arhivskog savjeta Bosne i Hercegovine. urednici. prilikom čega je realizovano nekoliko značajnih stručnih projekata. 40 41 42 43 Grupa autora. godine i drugo održano 7. poput pripreme izdanja: Izvori za istoriju KPJ/SKJ.godine. a posebno do 1992. str. godine izašlo je ukupno 41 broj časopisa. kao autori radova.41 te posebno preko Društva arhivskih radnika Bosne i Hercegovine. do 1976. te u publikovanju Glasnika arhiva i Društva arhivskih radnika Bosne i Hercegovine. i 6. doktoranata i drugih korisnika.)40 Najveći dio ovih listova je propisno ukoričen. postdiplomaca. imao je značajne nadležnosti i ulogu u kreiranju poslova zaštite arhivske građe i uspostave valjane mreže arhivskih ustanova. arhivskim asocijacijama i drugim kulturnim ustanovama u Bosni i Hercegovini i širem okruženju. septembra 1996. sekretari i članovi Redakcije. 64. Isto tako. Arhivski savjet Bosne i Hercegovine egzistirao je od 1959. prvo održano na Zlači 5. te studenata. Društvo arhivskih radnika Bosne i Hercegovine osnovano je 1954. godine veoma uspješna saradnja ostvarivala se sa Arhivom Bosne i Hercegovine. godine. kao stručni organ. te organizacija zajedničkih savjetovanja.

«Zaštita bibliotečke građe» (1997. Izložbi: Fotografijom protiv zaborava (Tuzla 2008. poput: okruglih stolova: Dostupnost informacija: zakonski okvir i stvarna praksa – ljudska i građansa prava (Tuzla 2007. koje egzistira od 1998. regionalnim arhivima u: Celju. arhivi” Arhivom u Nirnbergu (Njemačka). .). posebno kroz projekt Arhivska praksa. godine Arhiv TK i DAZ TK su realizovali nekoliko značajnih kulturnih i stručnih sadržaja. Državnim arhivom Crne Gore . sa Hrvatskim državnim arhivom. godine. godine bio domaćin saveznog savjetovanja arhivskih radnika.). Istorijskim arhivom Užice.). Zaštita industrijskog naslijeđa ( Tuzla 2008. Ta saradnja se uglavnom realizovala putem Društva arhivskih radnika Bosne i Hercegovine.) u saradnji sa ICARUS (Beč).44 Saradnja je ostvarivana i sa arhivima bivše Jugoslavije. Bosanski kulturni centar Tuzla. stručne manifestacije: Otvorena vrata arhiva (Tuzla 2009. Iz evidencija Arhiva Tuzlanskog kantona Tuzla. Izložba starih razglednica „Pozdrav iz Doljnje Tuzle (Tuzla 2011. 2011. Arhivom Tuzlanskog kantona. Napredak i Prosvjeta. godine.).). Saradnja se manifestovala putem organiziranja zajedničkih stručnih i kulturnih sadržaja. Arhiv intenzivno sarađuje sa brojnim inostranim arhivima. Ptuju i Kopru. Državnim arhivom Osijek.Odjeljenjem Kotor. a posebno sa Pokrajinskim arhivom Maribor. Između ostalih vrijedno je pomenuti stručne i kulturne sadržaje poput skupova «Rat i kultura» (1993.Vidna saradnja ostvarena je i sa Društvom arhivskih zaposlenika Tuzlanskog kantona (DAZ TK). Industrijsko naslijeđe – treba li nam ? (Tuzla 2008. Nakon prestanka rata 1995. Arhiv i DAZ TK zajednički artikulišu sva važna pitanja vezana za arhivsku teoriju i praksu. Arhivom Republike Slovenije. Posebno plodna saradnja ostvarivana je sa kulturnim m i naučnim ustanovama iz Tuzle kao što su: Muzej istočne e Bosne. godine. kao samostalna stručna asocijacija. 18 . (Tuzla 2011. Do 1992. sa Istorijskim arhivom Subotica.). 2010.).. a od 2002. Zaštita i značaj porodičnih i ličnih arhivskih fondova i zbirki ( Tuzla 2011. Arhiv je 1987. radionica „Informatizacija arhiva“ (Tuzla 2011. te Pokrajinskim arhivom iz Maribora. Zahvaljujući tome. što je svakako bilo priznanje Arhivu u Tuzli. Fotografska građa-historiografska i umjetnička vrijednost (Tuzla 2009. prvo kao Ogranak Društva arhivskih radnika Bosne i Hercegovine. Arhivom Priznanje Pokrajinskog arhiva Maribor dato Arhivu Tuzlanskog kantona u povodu Kosova.).45 Međunarodna međuarhivska saradnja imala je posebnu važnost u radu Arhiva u proteklom periodu. Nuraga Softić-Put umjetnika. sa Bundes arhivom u Koblencu.. Zavod za zaštitu prirodnog i kulturnog naslijeđa Tuzlanskog g kantona. godišnjice realizacije projekta “Sodobni arhivom iz Beča. Zajednički se dosada realizovalo nekoliko zanimljivih stručnih i kulturnih sadržaja. te izložbe «Tuzla kroz vijekove» (2003. Narodna i univerzitetska biblioteka “Derviš Sušić”. godine. Državnim arhivom Zagreb. Državnim arhivom Dubrovnik. Arhiv je intenzivnu saradnju ostvarivao sa Arhivom”Srem” iz Sremske Mitrovice i Arhivom Slavonije iz Osijeka. Zemaljskim 30. sa Katalonskim arhivom iz Španije. te sa kulturnim m društvima Preporod.). sa Arhivom Štajerske iz Graca. sa Arhivom u Trstu (Italija).46 44 45 46 Do kraja 2011. te sa Osmanskim arhivom iz Republike Turske.). Arhivom “Ras” iz Novog Pazara.) Naučno i stručno djelo Šabana Hodžića (Tuzla 2010. Arhivom Novi Sad. Arhivom iz Pečuha (Mađarska). Arhivističkim udruženjem Bosne i Hercegovine i niz drugih stručnih i kulturnih sadržaja.).).

To potvrđuju brojna domaća i međunarodna priznanja. mađarskog arhivskog dana. godine u “C” kategoriju ICA-e (Međunarodno arhivsko vijeće sa sjedištem u Parizu) i ICARUS (sa sjedištem u Beču). 2011. Hrvatskoj. Dostignuti stepen razvoja u Arhivu. 2. Pojačane su aktivnosti na planu publikovanja.). 16. Kongresu arhivista Hrvatske. uz adekvatniju podršku šire društvene sredine. poput: 71. njemačkog arhivskog dana. Na planu zaštite urađeni su dodatni napori te je nekoliko fondova i zbirki proglašenih nacionalnim spomenikom kulture Bosne i Hercegovine mikrofilmirano i digitalizirano. i 31.Maribor. To je doprinijelo da se iz dana u dan povećava broj korisnika. Stručni zaposlenici Arhiva su uzeli učešća u brojnim stručnim i naučnim skupovima u više evropskih i drugih zemalja.Arhiv je ostvario izuzetno plodnu saradnju i sa Međunarodnim institutom arhivskih znanosti Trst-Maribor. i 74. 5. Sve je to dalo dodatni impuls u razvoju Arhiva i stasavanju istog u respektabilnu arhivsku ustanovu u Regionu. i broj arhivskih fondova je višestruko u Tuzli 30. koji su rezultat dinamičnosti u oblasti arhivistike. tako da je u posljednjih desetak godina publikovano tridesetak publikacija. zatim 22. Sve je veći broj obrađenih i za korisnike pripremljenih arhivskih fondova i zbirki. povećan. daje mogućnost za dalje stručno. U ovisnosti od pružene podrške društvene zajednice ovisiće i dalja budućnost ove ustanove. međunarodnom kongresu arhivista (Beč 2004.). međunarodnom kongresu arhivista (Kuala Lumpur 2008. Arhiv uspješno realizira program edukacije arhivskog kadra i promovira arhivsku struku putem projekta Arhivska praksa. čiji predstavnici u kontinuitetu uzimaju aktivno učešće u sadržajima koje organizira ova institucija. Na tom planu ostvarena je izuzetno široka i plodna saradnja sa brojnim arhivskim ustanovama i institucijama na međunarodnoj razini. 29. što pokazuju brojne konkretne aktivnosti stručnih zaposlenika Arhiva. godine. 19 . na više stručnih skupova u Republici Sloveniji. Svoje aktivnosti na međunarodnoj razini Arhiv je znatno intenzivirao u posljednjih nekoliko godina. austrijskog arhivskog dana. te na više međunarodnih arhivskih skupova organiziranih u organizaciji Međunarodnog instituta arhivskih znanosti Trst . tako i od šire društvene zajednice. Stoga možemo kazati da Arhiv Tuzlanskog kantona danas predstavlja pravu riznicu pisanog Sa radionice “Infromatizacija arhiva” kulturnog naslijeđa. Vojvodini i dr. organizaciono i tehničko jačanje ove ustanove i izrastanje iste u stabilnu i funkcionalnu ustanovu spremnu da odgovori širokom spektru složenih stručnih i naučnih zahtjeva. Samo u posljednjih održane u organizaciji Arhiva. 15. za koju hoćemo da vjerujemo da će biti izvjesna i svijetla. ICARUS-a (Međunarodnog centra desetak godina količina arhivske građe za arhivska istraživanja) i Hrvatskog državnog arhiva. Rezultati Arhiva u Tuzli zapaženi su kako od strane struke. te učlanjenje Arhiva 2010. i 3.

Tuzla. Regional Archive’s jurisdiction was in force until 1992. when the war interrupted its activities and that jurisdiction officially ended in 1995. Sekovici. Gracanica. Orasje. after the signing of the Dayton agreement. Kladanj. In fact. Zvornik and Zivinice. Due to the circumstances of war and formation of County of Tuzla. Bratunac. became the former Archives of Doboj. Archives of Tuzla was founded as a archives for town of Tuzla but very soon the jurisdiction will extend beyond the area of Tuzla. that until 1999. 20 . Odzak. Such integration has been more the result of political reasons then the professional needs of these two archival institutions. and during 1973. and thus the responsibility of the creators and holders of current records in this area. and then the entire district area. Lukavac. included 18 or 19 municipalities. This integration of the archive did not give the expected results. The territorial jurisdiction of Archives of Tuzla is related to the concept of development archival services in Bosnia and Herzegovina. Gracanica. Kladanj. Tuzla. included municipality of Brcko. the integral part of the Archives of Tuzla. the Archives changed a lot in the organizational sense. 3768/53 from 24. Orasje. In this way the area of jurisdiction Archive in Tuzla will be expanded to a total of 28 municipalities. the Archives has received a new name. of July 1954. Doboj. which was significantly reduced area of supervision for the Archives. Srebrenica. Brcko. especially changes of an administrative nature. Modrica. and through the name completely reflected all the administrative changes in the area of northeast Bosnia. Srebrenik. the area of northeastern Bosnia. up to 1992. Bosanski Samac. Archives in Tuzla had responsibility for the creators and owners of 13 municipalities in the Tuzla-Podrinje Canton. including: Banovići. Srebrenica. Sekovici. Ugljevik. as its archival collection center. Gradacac.ARCHIVAL DEVELOPMENT ACTIVITY IN THE WIDER TUZLA Archive establishment and the establishment of archival activities in the wider area of Tuzla was conducted just after the Second World War. January 1954. the disintegration of the Archives created two separate archival institution: Archives of Tuzla and the Archives in Doboj. Maglaj. which adjusted on several occasions to political-administrative organization of Bosnia and Herzegovina. Vlasenica. Bijeljina. the great importance is the adoption of name The Archives of Tuzla Canton in 2000. which has since 1962. Lukavac. Bratunac. Kalesija. Kalesija. Bosanski Brod. which was controlled by the Army of Bosnia and Herzegovina . Tuzla County Historical Archives. The Archive of Tuzla was established by the Decision on the establishment passed by the City People’s Committee in Tuzla on 1. Lopare. . Bijeljina. Tesanj. that is. to 1994. it was re-registered in the Archives of Tuzla Canton. in line with the recommendation of the Executive Council of the People’s Republic of Bosnia and Herzegovina (NRBiH) No. Ugljevik. Teslic. Brcko. Zvornik and Zivinice. Gradacac.. Derventa. Since then. Outlined organizational changes through which it passed are a result of wider social trends. By virtue of the provisions of the Archives Act in 2002. the Archives will continue to exist in Tuzla as a Regional Historical Archives of Tuzla. For the development and operation of Archives of Tuzla in the period after the war. the name under which it exists today. the Archives of Tuzla will have jurisdiction over 19 municipalities in northeastern Bosnia. Srebrenik. This is an area of the Northeast Bosnia. Vlasenica. After the war ended after the signing of the Dayton Agreement. in year 1968. Thus. Since 1977. including: Banovići. Lopare.

etc. and thanks to international cooperation. which is estimated to be worth 18. meant a huge progress in creating the optimal conditions for the operation of these facilities. Somewhat more favorable conditions for the transfer of archives were created in 1990. a reception. necessary and functional rooms: small exhibition space.4 square meters. the Archives has had the status of public institution in culture. due to the increased volume of business in all segments which occurred in the last ten years the existing building is becoming dysfunctional due to lack of space. starting from 2007. and it is much safer for archival materials. scanner. location and condition of the building. library and reading room and a room for processing and sorting of archive material as well as handy storage. computer. The adaptation (reconstruction and extension) of the old object “Grafičar” for the Archives of Tuzla. For almost sixty years the Archives did not adequately address the issue ensure a proper archival space. Namely. for archival activities. “necessary space”. gained 1000 m² of additional accommodation space in a former military barracks “Dubrava”.500 linear feet of archival material. rooms for microfilming and photo laboratory.In its work. However.500 meters in length. Only 1990. especially when it comes to addressing important issues as the financing. Such status has not given the best conditions for the development of archives. with funds secured through process of taking over matured archival material from their owners. Currently. in an area of 763. but in terms of climate. These areas are however insufficient for the purposes of today’s Archives function in Tuzla. Something significant amount of equipment Archive will acquire only after completion of the war in Bosnia and Herzegovina.000 KM. is an indisputable fact that this adaptation gained the Archives several times larger space than the previous accomodations. It is a useful object whose size is 763. however. The building also has rooms for general office. Very often it was the so-called. it created a far better physical conditions than previous ones. During this period (1998). customers and employees. from the University of Bologna and the Province of Bologna in Italy in the amount of 7. And on the ground floor and upstairs there are depots for the accommodation of archival material. biological and technical-technological conditions. Although this is a rather small object.000 KM. staffing. provided through the regular procedures 21 . Within this facility we secured several. providing space and equipment. so it was necessary to seek new solutions in this area. located about 10 km from Tuzla. Archives has received another valuable donation of computer equipment (five computers) from the Embassy of Germany in Bosnia and Herzegovina.4 m2. the management of Archives in collaboration with local Ministry. often being forced to move archival material to gain space. the purchased equipment was purchased. where the workflow is very difficult to place. in Tuzla. in year 2007. These accomodatons were by own means adapted and customized to accommodate the archival material. because the facilities given to to the Archives for 10 years. This is a temporary solution. As for the equipment to move the converted building the Archives possessed very few archival equipment. It should be noted that the equipment is usually purchased by our own funds. Although there are obvious deficiencies. etc.) the Archive gained in 2004. the National Archives of Styria from Graz gave us as an archival equipment (archive shelves) approximately 1. in reconstituted and reconstructed building in street Franje Ledera 1. accommodation and technical protection of archival material. affecting the quality of work. the specified premises have situated about 5. most equipment was provided for n the past few years. For a long period the Archive worked in poor conditions. from its inception until today. this space is solid and acceptable for archival services. A significant donation (digital camera. However. Therefore.

although their number was increasing until 1991. of which 4 (57. two video recorders. since the foundation. and well below the actual needs of archives. it will gradually come to a new employment of archival staff. Part of the equipment was purchased through the engagement of professionals in the Archive offices to assist in managing of registry offices and their archives. much higher level. 22 . when the Archives operate with a total of 13 employees. the Archives will have a total of 7 employees.000 major and about 20. it reached a total of 12 employees. it should be noted that it is not sufficient and is significantly below the established standards and norms. and the resulting dynamic development of the archival profession. assistant archivist and one worker). the Archives began its work with just three employees (manager. the Archives had 9 (69. machines for cleaning of building. it should be noted that the archives lacks certain equipment necessary for the normal functioning of institutions. connected to the Internet and maintains its own website. as this institution into a group of respected archival institutions in the region. two laptops. Up to 2002. After the war. the video surveillance was done at three facilities in the barracks “Dubrava”.69%) with lower education . which is very favorable. which will be the largest number of employees since its founding. Also. For each activity. in late 2011. 2 (15. 1 (7. which is at an enviable level. Accordingly. Never. from its inception through to today. During the four-year war period due to different causes there was a reduction in the number of archive workers.23%) of employees with university degrees. over 10. four TV sets. It is especially worthwhile to point out that the Archive in this way provided funds and purchased the following equipment and resources to work with: more than 5. including an archive of great importance is the existence of appropriate personnel. and the level of their qualification. of which nine were professionals (75%). Despite this. Something more intense strengthening of human resources will be recorded in the period since 2002. to the end of 2011. year. up to date the Archive of Tuzla did not have a sufficient number of qualified staff. 5 (47%) with moderate and 2 (16%) with primary education. The Archives is from 2002. air driers (three pieces). computer programs for data processing and information technology training unique archival information systems. etc. equipment for the conservation and restoration of archive materials. Depending on the qualification of personnel depends on the structure and performance activities. this number will increase. Although in this period there was a significant increase in the number of employees. two scanners. one projector. for equipment bookbinding business. two water and fireproof safes for the accommodation of unconventional materials. This primarily refers to the microfilming equipment. six air conditioners.38%) with middle and 1 (7. All this has contributed to the professional work of the Archive up better and more professional. According to the data the equipment the Archive possesses is valued at close to 1 million KM. so that in this period in the archives had only 6 employees.). Staffing is a constant issue Archive. five special metal crates. In the area of physical protection of trademarks were done at 12 giteri ground windows in the central building and 16 gitera on doors and windows of buildings in the former barracks “Dubrava”. Archival staff throughout the entire period of development of its archives were a limiting factor. one microfilm reader.69%) with a college degree.14%) with university degrees. as in other areas. so will 1991. Establishment of the 1954. car Skoda Fabia (2009.000 small archival boxes. 12 computers.500 meters in length of econom equipment. to address all the problems facing the Archive. of whom 5 (47%) with a university degree. two digital cameras.for providing funds for the purchase of archival equipment by owners of archival material to the Archives. Over time. The positive thing in all that relates to the degree of expertise archival staff. This is all done their own funds Archive.

as it required extra effort of professional staff to ensure records are made certain. Sulejman Ramic. primarily the Law on archives. Azem Kozar. cultural and public workers. Archives of Tuzla preforms this business since then until today. such as: Saban Hodzic. with mean 23 and a lower school diploma 9 employees. These tasks are performed by organs of state in accordance with the Decree of office operations. To ensure fullest protection of archival material professionals conduct regular and instructive review of archival materials to clearly defined priorities. actions and communication with the registry. which apply for other creators of archival materials as well. In the second stage acts are deposited in the archive store. and through a special sector of work (services) which is called outer or external service. monitoring the process of selecting archives and worthless excretion of Registry material. Since this is a high degree 25. in the process of making records are passing through two phases: records office (registry) and archive operations. Professional employees annually Archive realize hundreds of professional practices. which unfortunately in the past was not always satisfactory. including the Archives of Tuzla is the protection of archival material in the making. Therefore. it is necessary to determine the priorities for action in this regard. The third category includes holders of archive material of doubtful historical and cultural significance and Archives performs supervision over this kind of material through some form of front operations or through control of the selected pattern creator. In the first phase documents have absolutely operational function.It should be noted that in the past nearly six decades of work in the Archives worked a total of 61 employees and a maximum of 13 simultaneously. Dervis Susic. It is common knowledge that without adequate protection of current records in the making no whole fonds and collections will come to the Archives.. where they are handled in accordance with the methodology of archival operations. workers accessing archival procedure categorization holders current records. One of the many and very important tasks of any archival institution. 23 . the implementation of measures of training and vocational education of archival staff in agencies. and this category requires a holder of a permanent. Bosnian archives were organized to deal with the protection of archives in emerging only since 1962. The second category includes holders who possess the archival materials of a lower significance Archives and made occasional supervision of archives of the creators. and implement as many actions to improve the protection of archival material in the making. It is therefore of great importance to form proper relationship between us and creators and holders of the material. Among the workers are two doctors of sciences. annual mandatory supervision by Archive. Specifically. carrying out a series of technical measures and procedures such as giving consent to a records schedule with periods of storage. with the aim of raising levels of knowledge thereof. They all made a huge contribution to the development of this institution. which substantially affects the protection of archives in the making. distribute them in three groups: to the first category belong holders who possess the archival materials of great importance. In order protection to be adequate and complete. Dr. Mehmed Salihspahić. with higher 4. paying close attention to it. It should be noted that the archives employed and was lead by prominent scientific. Nizara Musovic-Tadic. The legal basis for the protection of archival material in archival terms are emerging legislation. giving suggestions and instructions on the plan of arrangement of archival materials and the same preparation for the submission of the Archives.

so that the archive by the end of 1994. The Archives of Canton owned about 350 archival fonds and collections. It should be noted that the oldest archival material in the Archive dates from the time of Ottoman 24 . All this has given some results and progress in the improvement of current records in the making. In this period. This technical work is legally regulated by provisions of the archives and bylaw provisions. The largest part of creating the first and second category is placed under official supervision Archive. All this has contributed to significant amounts of archival material structured and adequately protected. such as the reports on the status of materials and delivering them to the competent ministry. processed and prepared for use. In order to eliminate the present shortcomings in the protection of archival material. the Archives of Tuzla continuously achieved remarkable results.000 feet in length.000 linear feet. archival 94 funds and 21 archival collection were arranged and processed. so it until 1990. the Archives has in this period significantly increased the activity of arranging and preparing for the matured archives download it in the archive. to initiate misdemeanor proceedings against irresponsible holders and creators of archival materials. the Archives is guided by long-term and short-term work plans. years.800 linear meters of archives. and will in the next few years take over significant funds and collections. Thanks to this in recent years have taken significant amounts of archival material in the Archives. taking over of archival fonds and collections in the Archives will increase because of improved accommodation options at the Archives. permanent archival education of staff in agencies. the Archives will take about 200 archival fonds and collections. So the end of 2011. for the protection of archival material in making there are many problems. which amounted to about 1. had 97 and 22 collections. significantly more dynamic takeover of archives will be conducted in the period since 2002. and spatial and other abilities. Only after the war in 1995. with the total amount of around 5. the Archives undertook a range of activities. One of the most important technical work that is done is taking over the material from creators and holders of the same. in terms of providing additional accommodation space and the acquisition of significant amounts of archival adequate equipment. In addition. economic and cultural provenance. At first the results in this area were negligible. judicial. However. After obtaining additional accommodation space for fonds and collections is considerably increased.In systematic work of protecting the emerging current records. which ultimately resulted in a better arrangement of archival materials. A significant number of these holders and creators of archival materials perform statutory duties.000 meters in length. their proper recording and preparing the same for the submission of the Archives. or around 6. They are the result of failure to fulfill legal obligations by the creators and owners in the sense that they can not devote the necessary attention to their own archival material. the Archive will gain 175 archival fonds and 29 archival collections. by 2011. But despite that. In accordance with statutory obligations. This success is primarily the result of a systematic and planned activities Archives. until moving to the new converted premises in the Archives were taken only 57 funds and 14 archival collections. Of that number. taken a very significant number of valuable archive holdings and collections of administrative. and until 2002. During this period. and approximately 12. which is the archival holdings of the archives much more diverse and richer. During this period taking the material will take place as planned. What characterizes these funds and collections is that they are archival sorted. and thanks to that more than 350 funds and collections are already stored in depots of the Archive. introducing creators and holders of statutory obligations.

the oldest dates from the mid 16th century. brochures. putting into operation machines for pollination of archive material 25 . The most numerous and most complete collections of archival holdings and encourage the building of socialism (1945-1990) and is the archives of government. despite all the difficulties. access to archival arrangement and treatment of acquired archival funds and collections. that constantly increases. Of particular importance is the collection of refugees testimonies.rule in Bosnia and Herzegovina. bujruldije. some progress has been made to improve this situation. In addition to regular pest control is carried out and other protective measures such as everyday ventilation archival depots.000 photographs. especially those related to the incompleteness of the fonds and collections. The same is placed in the Oriental collection. etc. war presidencies of municipalities that have existed in the Tuzla region in this period. written in Bosnian and German. which is largely affected to the function of the user. So that in this way we every day replenish and enrich the overall holdings of archives. some non-governmental organizations. To archive this practice has shown a good number of users the best shows that from day to day. letters. etc. Upon receipt of the archive. What is the general characteristic of archives and collections of archives is that their structure is dominated by archival records of public character. Earlier funds were generally erratic. Photographs date from the end of Ottoman rule in Bosnia until the present day. A number of these funds is protected in a form of microfilming and digitization. Berati. both in terms of time consumption. which is related to the work of administrative bodies. The Archive also gives attention to the issue of the technical protection of archives. certain problems in this area are evident. structure of business entities. Recently. the Archives has for many years led the renewal of the same activities. and because of the need to introduce new archival documents of the fund. and is related to the work of government. Due to the small number of archival staff these jobs are often at a disadvantage in relation to the needs of archives. namely the first half of the 17th century. However. educational and cultural institutions. the judiciary . Within the Oriental collection is a number of valuable manuscripts. education and culture. deed. economy. However. Besides the Oriental collections of the Archives has one tenth of valuable archive holdings and collections from the period of their rule (1878-1918). solutions sharia courts. These are the following types of documents: firmans. endowment. Archive took over archival material relatied to the period of the aggression on Bosnia and Herzegovina. Those who have not passed the stage of processing and sorting have been made affordable to use. which numbers more than 60. It is important to note that 34 funds and collections were declared a national monument of culture in Bosnia and Herzegovina. Very valuable is the photographic collection. On this issue. the Archives was able to handle archival and fix a significant number of commitments izbirki funds. and the number of positively resolved their claims. while much less frequent archives of private character and structure of religious institutions. as well as several valuable funds interwar period and World War Two. inmates and other victims of the Drina valley and the area of Posavina attrocities. is well preserved. so that their treatment was very complex. sicils. deed. Oriental collection contains valuable documents written in Ottoman Turkish and Arabic. and holdings of socio-political organization that existed in this period. and how they contributed among other provisions of the new archival legislation in force in the area of Tuzla Canton. with significant results were achieved. Depending on the arrangement of archival holdings registraurne dependent process and the flow arrangement. partly archival processed and prepared for use.

that saw the opportunity to present archival materials. the Archives will devote considerable attention. Also noteworthy is the cooperation with the students the history of the Department of Philosophy. University of Tuzla. So at that time prepared a number of interesting exhibits and content related to important events in our past. Exhibitions are generally followed the appropriate catalogs and posters. usually to mark significant dates in our history. and by presenting archival content and archives. and how to tell visitors interesting content about important historical events on the basis of archival documents. both electronic and printed. cultural and other purposes. thus contributing to better knowing the importance of archives and archival service to society and country. A number of these kinds of cultural events staged Archives in collaboration with archives in Bosnia and Herzegovina and abroad. Archives will be intensified to deal with organizing exhibitions since 1984. even after the end of the war (1995) in Bosnia and Herzegovina in the last ten years. part of practical training in the subject Archival Archival practice and perform in Ahivu. and to establish a mutual relationship with the narrow konzumatorima cultural and educational content. the Archives has payed occasional lectures organized for the wider public. This form of cultural content. aiming to show the public the importance of archives as nezamjenljivog written cultural heritage. In this 26 . where the same with the occasional lecture closer acquainted with the Archives and the Archives has values. have shown great interest in the broader public for the same. and maintaining statutory temperature and humidity in the archive room. and those related to the present value of archives and archive collections. Annually we organize thirty of these visits. These facilities were prepared to mark the important dates in our history. In recent years. year. The Archive has achieved good cooperation with the media.and air dehumidifiers. when it will be until 1995. It is therefore considered that the democratization of social relations is not possible without opening the archives to the public. which is contributed by the protection and efficient use of archives in scientific. Archives of Tuzla has particularly significant results achieved in the area of cultural and educational activities. What especially characterizes all the exhibitions organized in the Archives of the last ten years. radio and TV shows. however. What is new is that the exhibition as a valuable cultural content archives also arranged not only in Canton. Thanks to the influence of information technology on the development of archival. But certainly the most important job in the field of technical and technological protection already mentioned microfilming and digitization of archives and collections. to organize one exhibition per year. The media are usually in the archives looking for the sources of their standard features: feuilltons newspaper. Open to users and society as a whole in recent years proved to be an inevitable and necessary action is required. these facilities will be increasingly present in the annual plans and programs of the archives. as an integral part of information systems to provide a wider range of service users in exercising their human and civil rights. archives have become a dynamic cultural centers. the Archives has intensified cooperation with elementary and secondary schools. Archives of Tuzla began early exhibitions of archival settings. Archives. In the early years of the institution of the exhibition were organized from time to time. which confirms the very good attendance of the same. Considerable attention in his work. taking into consideration the needs and plan and Archives and the media. but in other parts of the country and even abroad. and their media presentation. so that they staged two or three exhibitions a year.

which is mainly stored in the archive funds and collections. and collections of material. issues of the magazine at more than 5. published about 400 articles by the hundreds of authors from several European countries: Austria. Interest in the library fund Archive is shown from the very 27 . monographs and other publications. With a history of the Archives of attention payed to scientific research. and in uncovering the truth about important scientific events of the past a wider area of Tuzla. where the occasional saopćenjima made significant contributions to numerous professional conferences. but also from other scientific disciplines. which shows hundreds of published technical and scientific papers in reference to domestic and foreign magazines. In these two p. the project entitled “Archival Practice. a closed type in which the books can be used only in the archives reading room. and the editorial and redaktorskoj politics. Thus. In collaboration with colleagues and users of archives Archives participated in the preparation and issuance of interesting historigrafskih and archival publications. launched in 1998. symposia. The Saga of the city.way. Serbia. by 2011. The special contribution of professional employees Archive is reflected in the preparation of archival materials for historical science. the professional staff Archives took part in the preparation of editions. The realization of these facilities participated in almost all professional employees Archive. not only in the wider area of Tuzla in Bosnia and Herzegovina. Special attention is given to a number of professional archival and scientific research facilities.” The project was designed as an international event. Italy. Archive is a library fund for this type library is very significant and amounts to more than 22. but also the wider environment. because almost half of the papers are works of colleagues from abroad. These are mainly professional literature (books and periodicals) in the field of archival science and history. Bosnia and Herzegovina.. Scientificresearch work represented an important segment of the labor archives in Tuzla. The archives from the very beginning of his work exists specialized library. Roadmap. Macedonia. although it often did not exist in an optimal conditions. Croatia. The implementation plan goals in the period since 1998. the number and structure. etc. Slovenia and Turkey). to which contributions are printed in the same journal. conferences). as the contents. symposia. Tuzla in the Archives and Archivists of Bosnia and Herzegovina . These activities have been intensified in the period after 1995. there were a total of 14 conferences and published as many issues of the journal Archives practice. are very valuable and content archival.m.000 library units. which were published in the journal. Albania. These activities have created interesting views sources. since when have been published dozens of publications. which is implemented as an archival consulting with international participation. cultural mosaic. Papers published in the journal. roundtables. The project archive is international in character. which gave a contribution to the development of archival and historical science. historiographic and data reading. Recognizing the need for faster development and advancement of science and the archival profession in Bosnia and Herzegovina. etc. Montenegro. especially in the last fifteen years. as well as the press conference dedicated to the same. in the sense that the media covered these facilities. With the media has had good cooperation in the occasion of the significant content of archives.000 pages of text. A very notable participation of the workers had the archives of numerous archival papers in the country and abroad (congresses. taking part in numerous panel discussions. implemented a significant number of radio and TV shows. from Kulin to the present day. such as stroke and ever.Tuzla branch. conferences. Hungary. Kosovo.

when visiting a library of several thousand users. archival associations. such as encyclopedias. Education. during which he realized several significant research projects. Contributions of Institute of History. Ljiljana. Sana. a large number of university students. especially by 1992. and is dominated by books from the socialist period. With a history of the Archives of attention payed cooperation with a number of archives. doctoral students and other users. Faculty of Philosophy. studies and monographs printed in several languages. review. and more recently the Historical Archive of Sarajevo. Historical Journal. The largest number of books related to the field of history and archival. archival records. A number of these publications has a special value such as the Herald of the National Museum in Sarajevo. It has more than 220 titles of historical and archival structures. The same is of utmost importance to continually educate the archive personnel and development of the archival profession.foundation of the Library. Dana. Sarajevo. cultural and educational associations (Gajret. seminars and other professional content. Special value refers to the press that dates starting from the second half of the 19th century until today. pulpwood in vsebinski klasičnega elektronskega problems in archiving. newspapers. protected and given to the use of library users. Our Heritage. Here it is extremely important to the literature. From the Archives holds archival journal: Archivist. Communists. A significant part of the library fund relates to the publication archival provenance. and 157 of them declared a national monument of culture of Bosnia and Herzegovina. such as magazines. kept their promise. statistical yearbooks and official bulletins of various levels of government. such as the preparation of editions: Sources for the History of the KPJ / SKJ. Messenger archive of Slavonia and Baranja. Books of historical characters from different time periods. and the organization of joint conferences. Journal of the Society Archives and Archivists of Bosnia and Herzegovina. Stylish archives. Sarajevo. etc. and especially is this interest intensified in the last ten years. People’s Hope. Atlanta. proceedings. etc. archival fonds and collections.) Most of these papers is properly jacketed. rather than domestic. and other cultural institutions in Bosnia and Herzegovina and the wider environment. Papers of the Academy of Sciences and Arts of Bosnia and Herzegovina Sarajevo. cooperation with other archives at the professional level was very pronounced.). Archives holds very valuable worksheets and other periodical publications (calendars. For a long time. Dnevni Avaz. In a special way 28 . Free Bosnia.). while the same had the status of the parent institution. Economic Review. Freedom Front. Book Review. Despite not exactly the best conditions for archival library is very functional and continuously used the same number of researchers from home and abroad. dictionaries. What makes it especially valuable library fund are rare valuable books. The very successful collaboration was realized in the Archives of Bosnia and Herzegovina. historical records. Process. postgraduates. the Society Annual historians of Bosnia and Herzegovina. etc. Also. Tuzla list. many of foreign origin. Journal of History. fighting. politics. Certainly it is worthwhile to point out the daily and periodical newspapers like Liberation. the echo. etc. Journal of Historical Archives River. and then from the field of auxiliary historical sciences. It is a valuable literature. the Dragon of Bosnia. Library Archive is a rich in periodicals. In earlier periods of more intensive cooperation was realized with the Archives of Banja Luka. Viri. lexicons. Thanks to this cooperation was realized a significant number of professional and scientific projects.

the State Archive in Vienna. first held on the 5th Zlača and 6 September 1996. Collaboration is accomplished with the archives of the former Yugoslavia. the Archives in 1987. Koper and. Ptuj. Slovenia Archives. Kosovo Archive. hosted a conference archive of BosniaHerzegovina. and especially over the Archivists of Bosnia and Herzegovina. editors. Archive of Pécs (Hungary). as authors. the Bundesbank archives in Koblenz. and is especially valuable to point out two post-conference. years. with the Croatian State Archives. and the revival of cultural societies. Expert Archives staff took part in numerous professional and scientific conferences in several European and other countries. Archive generated very fruitful cooperation with the International Institute of archival science Trieste Maribor. Editorial Board Journal of Archives and Archivists of Bosnia and Herzegovina. Archives of TK and DAZ jointly articulate all the issues related to archival theory and practice. The Archives intensively cooperates with many foreign archives. Society and the Journal had a special impact on the overall development of the archival profession in Bosnia and Herzegovina. since 2002. at Lake Modrac at Lukavac. regional archives in Celje. After cessation of war in 1995. Especially fruitful cooperation was realized with the cultural and scientific institutions in Tuzla as well as the Museum of Eastern Bosnia. State Archive of Montenegro. Department of Kotor. such as: 71 and 74 German archival date. The Archives has realized an intensive cooperation with the Archive “Srem” in Sremska Mitrovica and archives from Slavonia. with Catalan archives from Spain. Archive “Ras” from Novi Pazar. and the Provincial Archives of Maribor. International cooperation međuarhivska had special significance in the work of the Archive of the previous period. Institute for the Protection of the natural and cultural heritage. which exists since 1998. 29 Austrian archival date. National and University Library “Dervis Susic”. Visual collaboration was with the Company and the archival staff of the Tuzla Canton (TK DAZ). which was certainly recognition of the Archives of Tuzla. first as a branch of the Archivists of Bosnia and Herzegovina. whose representatives continuously taken an active part in organizing the contents of this institution. with the Archives of Trieste (Italy). progress and education .” Common is so far completed several interesting technical and cultural events. then the 22nd Hungarian archival days. archives at Nuremberg ( Germany). and publication of the Herald of Archives and Archivists of Bosnia and Herzegovina. Bosnian Cultural Center. Also. Osijek. secretaries and members of the Editorial Board. To 1992. years as an independent professional association. 2 and 3 Croatian Congress of Archivists. and the Ottoman Archives of the Republic of Turkey. Archives of Tuzla on several occasions. Archive Staff in Tuzla in this area have given selfless contribution to the organization of numerous professional conferences. He was the host of federal advisory archive workers. Archive of Styria from Graz. The cooperation is manifested by the common organization of professional and cultural events.was realized through the joint cooperation bodies and associations such as the Archival Council of Bosnia and Herzegovina. particularly through the project “Archival Practice. Osijek National Archives. especially with the Provincial Archives of Maribor. Uzice Historical Archive. Novi Sad Archive. 29 . professionals and Archives will provide a major contribution in the publication of the Gazette. the Historical Archives Subotica. National Archives Zagreb. This cooperation is mainly realized through the Archivists of Bosnia and Herzegovina. National Archives of Dubrovnik. and the second event on 7 and 8 May 2010. As a result.

Depending on their support of the community and further will depend the future of this institution.” On this plan was very broad and fruitful cooperation with a number of archival institutions and institutions at the international level. based in Paris) and Icarus (with headquarters in Vienna). and membership Archive 2010th in “C” category of ICA (International Council on Archives. This is confirmed by numerous national and international awards. the Archive has intensified significantly in recent few years. 30 . with adequate support to the wider social environment. The plan of care made the extra effort and a few funds and collections declared a national monument of culture of Bosnia and Herzegovina mikrofilmirano and digitized. Only in the last ten years. which we believe to be certain. Have increased their activities in the field of publishing. the opportunity for further professional. so that in the last decade. at professional conferences in the Republic of Slovenia. All this gave a further impetus to the development of archives and archival maturation into a respected institution in the region. Therefore we can say that the Archives Canton today is a veritable treasury of written cultural heritage. and at several international conferences organized archive organized by the International Scientific Institute Trieste . The activities at the international level. pub thirty publications. This contributed to the day increases the number of users. Archive successfully implemented a program of education and archival staff promotes archival profession through the project “Archival Practice. etc. Results Archive in Tuzla were noted by both the profession and the wider community. Vojvodina. which are the result of the dynamism in the field archival. 16 International Congress of Archivists (Kuala Lumpur 2008). the amount of archival material and the number of archives has increased manifold. as indicated by the numerous activities of professional staff records. organizational and technical strengthening of these institutions and the emergence of the same stable and functional institution ready to respond to a wide range of complex technical and scientific applications. The achieved level of development in the Archives.Maribor.15 International Congress of Archivists (Vienna 2004). Croatia. An increasing number of processed and prepared for users of archives and collections.

31 . vremenski raspon građe. Stepen sređenosti pokazuje da li je arhivska građa arhivistički sređena ili je nesređena. vremenski raspon djelovanja stvaralaca fonda/zbirke. sadržaj fonda. a ista je razvrstana po oblastima: I Uprava i javna služba. godine. ćirilica). stepen sređenosti.grupe u kojima je arhivska građa razvrstana. Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda ukazuje na vrijeme djelovanja stvaraoca. kultura. Dostupnost – ukazuje da li se građa može koristiti bez ograničenja ili sa ograničenjem. što je u velikoj mjeri zavisilo od stepena sačuvanosti arhivske građe i stepena sređenosti fondova i zbirki. Valorizacija podrazumijeva cjelovitost i sačuvanost fonda. Arhivistička informativna pomagala pokazuju nam da li i koja naučno-obavještajna pomagala posjeduje fond (analitički inventar (AI). Signatura fonda/zbirke je skraćeni naziv fonda. arhivistička i informatička sredstva. knjiga i dr. a koja je prikupljana. V Društveno političke organizacije. Oblasni narodni odbor Tuzla – BiH . dat velikim štampanim slovima koja označavaju početna slova riječi države.ATKT OBNOT). dostupnost. te historijsku vrijednost arhivske građe. Količina arhivske građe u Vodiču je izražena dvojako i to u arhivskim jedinicama (kutija. latinica. Vremenski raspon građe sadrži godine od prve do posljednje u kojima je nastajala arhivska građa. Serije fonda se odnose na posebne oblasti – područja . pismo u građi. Podaci o radu stvaraoca su negdje opširni i detaljni. pa sve do danas (2011. količina građe. Arhivska građa je podjeljena na fondove i zbirke. srpski. godine do kraja 2011. mogućnost njegovog korištenja. godine). Jezik označava vrstu jezika koji se odnosi na dokumentaciju (npr: bosanski. te registar fondova i zbirki po oblastima. Naziv arhivskog fonda/zbirke je posljednji naziv koji je stvaralac fonda imao ili ime pod kojim je najduže djelovao. arhiva i naziva fonda (primjer: Bosna i Hercegovina. sumarni inventar (SI)). društva i udruženja.). III Obrazovanje. VII Zbirke i VIII Lične i porodične zbirke. odnosno pod kojim je najpoznatiji. U sadržaju fonda dati su osnovni podaci o vrstama dokumenata koji se nalaze u fondu. a negdje su vrlo oskudni. serija fonda. U uvodnom dijelu Vodiča kroz arhivske fondove i zbirke Arhiva Tuzlanskog kantona dat je kratak historijat rada Arhiva u Tuzli od njegovog osnivanja 1954. arhivska građa fondova i zbirki. Historijat stvaraoca fonda odnosi se na kratak historijski presjek djelovanja stvaraoca fonda.UPUTA KORISNICIMA (UPOTREBA I DOSTUPNOST) U publikaciji Vodič kroz arhivske fondove i zbirke Arhiva Tuzlanskog kantona predstavljena je arhivska građa kaja se nalazi u posjedu Arhiva Tuzlanskog kantona. valorizacija fonda. Radi jednostavnijeg korištenja arhivskih fondova i zbirki dat je abecedni popis fondova. te u metrima dužnim. obrađivana i pripremana za korištenje od osnivanja Arhiva 1954. njemački. jezik u građi. godine. Opisani fondovi i zbirke sadrže slijedeće osnovne podatke: naziv fonda. kao i kratko uputstvo o korištenju. monografske i druge publikacije. historijat stvaraoca fonda. IV Privreda. nauka. te o tome na što se isti odnose. sređivana. turski). hrvatski. kao utvrđenoj arhivskoj mjeri. Za historijat stvaraoca fonda korišteni su službeni listovi. Pismo se odnosi na vrstu pisma kojima su pisani dokumenti (npr. signatura fonda. II Pravosuđe. VI Vjerske organizacije. Arhiv Tuzlanskog kantona Tuzla.

Korisnici pored arhivske građe mogu u čitaonici Arhiva koristiti i bibliotečki fond specijalističke biblioteke u skladu sa Pravilnikom o korištenju knjižnog fonda. . Kako bi se arhivska građa nesmetano koristila. 75000 Tuzla Telefon :+ 387(0)35 252 620 Telefax: + 387 (0)35 252 620 E-pošta: arhiv. zasnovanih prije svega na arhivskim izvorima. Arhiv izdaje potvrde ili ovjerene kopije originala arhivske građe. Arhiv raspolaže fotokopirnim aparatom i skenerom do formata A3. Kontakt podaci: Ul. i do Arhiva je moguće jednostavno doći iz više pravaca. kopir aparatom i računarom namijenjenim za ove namjene.ba Radno vrijeme: od ponedeljka do petka od 9-15 sati 32 . a posebno iz pravca južne magistrale. Izrada kopija većeg formata uz pratnju radnika Arhiva moguća je u neposrednoj blizini Arhiva. za odgojno-vaspitnu djelatnost učenika i studenata i drugih korisnika. Osim korištenja arhivske građe u arhivu Arhiv čini sve kako bi u dogledno vrijeme stvorio uslove za korištenje arhivske građe elektronskim putem. pravnih i edukacionih sadržaja za lica zadužena za arhivsku građu u registraturama.ba Web: www. fotografisanje i skeniranje arhivskih dokumenata.1. prijepisi dokumenata i ovjerene kopije dokumenata. Korisnici imaju pravo besplatnog uvida u arhivsku građu uz prethodnu urednu najavu.net. e-mailom i poštom na za to utvrđenom obrascu. Potencijalni korisnici arhivske građe istu mogu koristiti za slijedeće potrebe: za izradu arhivskih radova i prezentaciju određene arhivske građe.com. Sjedište Arhiva Tuzlanskog kantona nalazi se u starom dijelu Tuzle u ul. Ovjerene kopije dokumenata Arhiva su pravno validne u skladu sa Zakonom o upravnom postupku. Arhiv korisnicima nudi fotokopiranje. Kopiranje arhivske građe za korisnike je dozvoljeno po Pravilniku o korištenju arhivske građe prema utvrđenoj cijeni.za naučno-istraživačke potrebe u arhivskoj čitaonici opremljenoj mikrofilmskim čitačem. kao i digitalnim aparatom.arhivtk. Franje Ledera br. prije korištenja obavezan je upoznati se sa Pravilnikom o korištenju arhivske građe.za potrebe pravnih i fizičkih lica izrađuju se potvrde. koja se izdaje korisnicima na njihov zahtjev za razne potrebe. skretanjem kod “Kipova” od kojih se Arhiv nalazi udaljen 300 metara. Arhivsku građu korisnik može naručiti telefonski i putem e-maila. za pripremu i održavanje stručnih.tk@bih. za izradu publikacija. Franje Ledera 1. Zahtjev za korištenje arhivske građe korisnici mogu podnijeti pisanim putem u Arhivu. putem telefona.U Arhivu Tuzlanskog kantona omogućeno je korištenje arhivskog gradiva na dva načina: . korisnik je dužan prethodno istu naručiti.

čuvanja. te čl.2001. novine TK”. 4. Način izvršavanja usluga Pružanje stručne pomoći registraturama. stručnog održavanja. a po zahtjevu korisnika usluga. Ovim Pravilnikom reguliraju se način i uvjeti pružanja usluga koje Javna ustanova Arhiv Tuzlanskog kantona (u daljem tekstu: Arhiv) pruža pravnim i fizičkim licima na području Tuzlanskog kantona (u daljem tekstu: korisnci usluga). VRSTE USLUGA KOJE PRUŽA ARHIV Vrste usluga koje pruža Arhiv u smislu prethodnog člana. ako se odnose na zaštitu arhivske građe i registraturskog materijala (vršenje stručnog nadzora. 3. 15/00).Na osnovu člana 62. Uslugama u smislu ovog Pravilnika smatraju se i drugi poslovi koje Arhiv vrši izvan godišnjeg plana rada.bezvrijednog registraturskog materijala iz arhivske građe i si. izlučivanja nepotrebnog . 33 . Zakona o arhivskoj djelatnosti Tuzlanskog kantona (u daljem tekstu: Zakon). OPĆE ODREDBE II Član 2. Istraživanje podataka u Arhivu i van njega za potrebe korisnika. Godišnja naknada za korištenje knjižnog fonda. Preuzimanje arhivske građe i registraturskog materijala od imalaca arhivske građe. 2.12. Uslugama u smislu ovog Pravilnika smatraju se i poslovi utvrđeni čl. 17. donosi: PRAVILNIK O USLUGAMA JAVNE USTANOVE ARHIV TUZLANSKOG KANTONA I Član 1. 6. br. Zakona o arhivskoj djelatnosti (“SI. Član 3. su sljedeće: 1. Registratursko sređivanje arhivske građe i registraturskog materijala. 15. te poslovi iz naučno-istraživačke i izdavačke djelatnosti. Pravite JU Arhiv Tuzlanskog kantona Upravni odbor Arhiva na sjednici J održanoj dana 28. 5.). Izdavanje uvjerenja i prepisa za potrebe korisnika.

Član 7. Registratursko sređivanje arhivske građe i registraturskog materijala. Prema postojećim propisima Arhiv je obavezan preuzeti sređenu i popisanu arhivsku građu. koje prevazilaze obaveze Arhiva utvrđene Zakonom i godišnjim planom rada Arhiva. ne smije dovoditi u pitanje blagovremeno obavljanje osnovne djelatnosti Arhiva. Član 5. monografija. kao i iz drugih arhiva za pisanje hronika. Član 6. Arhiv može organizirati izradu tih radova uz pomoć vanjskih suradnika ili bez njih i preuzimati poslove i zadatke izdavača ili organizatora. Arhiv može preuzeti pod uvjetom da za obavljanje ovih poslova dobije ugovorenu naknadu troškova prevoza. Za pružanje stručne pomoći i davanje uputstva za sređivanje arhivske građe i registraturskog materijala. te smještaja građe. Za potrebe korisnika. Cijenu bruto sata zaposlenika Arhiva iz stava 1. Arhiv može vršiti istraživanja i prikupljanje arhivske građe i podataka iz svojih fondova i zbirki. III CJENOVNIK USLUGA Pružanje stručne pomoći registraturama Član 8. Član 9. Međutim. naplaćuju se prema cijeni bruto sata zaposlenika Arhiva (arhiviste. arhivskog manipulanta i drugih). vođenje potrebnih evidencija (arhivska knjiga i si. a podrazumijevaju dodatno angažovanje zaposlenika. izradu Lista kategorija. kao korisnik usluga obavezan platiti izvršenu uslugu. biografija. sređivanja i pakovanja građe u arhivske kutije. arhivskog tehničara. Vršenje usluga koje proizilaze iz ugovora sklopljenih između Arhiva i korisnika usluga. tada je imalac. pripremu arhivske građe za primopredaju. izradu raznih postavki i slično.Član 4. Kad imalac arhivske građe i registraturskog materijala zahtijeva od Arhiva pružanje usluga arhivskih stručnih lica. izlučivanje (škartiranje) nepotrebnog registraturskog materijala za 34 .). izdvajanje bezvrijednog registraturskog materijala (škartiranje). nepopisanu i nepripremljenu arhivsku građu za primopredaju. kao i druge slične usluge za korisnike (koje prevazilaze obaveze Arhiva utvrđene godišnjim planom rada i Zakonom). ovog člana utvrđuje Upravni odbor Arhiva. izdvajanje arhivske građe iz registraturskog materijala. kao i registraturski materijal pravnih i fizičkih lica.

Arhiv naplaćuje troškove arhivske opreme za smještaj arhivske građe. Preuzimanje arhivske građe i registraturskog materijala Član 10. za jedan dokument. Arhiv naplaćuje usluge po jednom dužinskom metru u novčanom iznosu od 50 KM do 100 KM. stupnja sređenosti. za korištenje više fondova (zbirki) od 50 do 100 KM. Za korištenje arhivske građe koja se iznosi iz Arhiva na kopiranje (karte. ovisno od uvjeta smještaja. Istraživanje podataka .uništenje i sličnih poslova. odnosno kojima je služila. monografija.) naplatit će se usluga korištenja građe u zavisnosti od obima. Istraživanje podataka za izradu hronika. Za preuzimanje arhivske građe i registraturskog materijala imalaca i stvaralaca. 35 . radom ona nastala. muzejskih postavki i sl. Za istraživanje podataka i izdavanje dokaza o imovinsko-pravnim odnosima iznosi u novčanom iznosu 20 KM. Sredstva koja budu uplaćena na blagajni bit će prenešena na žiro račun Arhiva. u svrhe radi kojih je nastala. i to po dužinskom metru u novčanom iznosu od 200 KM do 400 KM. Za korištenje knjižnog fonda biblioteke Arhiva korisnik plaća članarinu u iznosu od 10 KM godišnje. u novčanom iznosu od 5 KM do 50 KM plus obračun po bruto satu zaposlenog koji je bio uz građu. Član 12. Za istraživanje podataka po zahtjevu korisnika i izradu odgovarajućih uvjerenja Arhiv će naplaćivati po jednom izdatom uvjerenju u novčanom iznosu od 20 KM. Uvid u podatke pohranjene u arhivskim fondovima i zbirkama od strane nadležnih državnih organa neće se naplaćivati. u ovisnosti od količine materijala i stupnja sređenosti. Uplata se vrši na žiro račun Arhiva ili na blagajni Arhiva. Član 13. Za istraživače pohranjene arhivske građe plaća se naknada: za korištenje jednog fonda (zbirke) 50 KM. Arhivsku građu mogu koristiti bez ograničenja stvaraoci. Sredstva dobijena po ovom osnovu obavezno će se koristiti za zanavljanje knjižnog fonda biblioteke. a za svaki naredni po 5 KM. čijim je. uz izdavanje potvrde korisniku o visini naplaćenog iznosa.izdavanje uvjerenja Član 11. projekte i si. očuvanosti građe i slično. Poštanske usluge će se naplaćivati po važećim PTT tarifama.

36 . zaključenom između davaoca i korisnika usluga.20 KM A-5 format po 0. Za potrebe korisnika. muzejskih i drugih postavki uz naknadu troškova koji se reguliraju posebnim ugovorom. stručnih i publicističkih radova. Ova odredba se ne odnosi na lica koja samostalno istražuju u cilju pisanja naučnih. Kopiranje dokumenata Član 15.10 KM Član 16. Član 17. odnosno ugovoru. Usluge koje nisu obuhvaćene ovim Pravilnikom naplaćivaće se prema posebnom sporazumu. III ZAVRŠNE ODREDBE Član 18. životopisa.50 KM A-4 format po 0. Arhiv može vršiti usluge pisanja i izdavanja hronika. Prihodi ostvareni pružanjem usluga Arhiva evidentiraju se i koriste na način utvrđen Zakonom o izvršenju budžeta Tuzlanskog kantona.Član 14. Za pomoć u istraživanju koje pruža arhivista naplatit će se bruto obračun po satu zaposlenika (arhiviste) koji je obavio te poslove. fotomonografija. monografija. Za tumačenje odredaba ovog Pravilnika nadležan je Upravni odbor Arhiva. Za kopiranje jedne stranice dokumenta utvrđuje se naknada kako slijedi: A-3 format po 0.

Croatian. Bosnian. books. Language indicates the type of language that refers to the documentation (e. which means the initial letters of the word state archives and the fund name (example: Bosnia and Herzegovina. synthetic inventory SI). V Sociopolitical organizations. District Board Tuzla . The contents of the fund to provide basic information about the types of documents contained in the fund and on what they relate. the content of the fund. Tuzla Canton Archive. Signature Fund / Collection Fund is a short name. The amount of archival material in the Guide is twofold and is expressed in the archival units (boxes. and due. and historical value of archives. year. until the end of 2011. and archival information resources.g. and a brief instruction on use. the degree of arrangement.Bosnia .). Name of Fund archival / collection of the last name that he is the creator of the fund or the name under which it is no longer operated. etc.For purposes of scientific research in the archives reading room equipped with a microfilm reader. monographs and other publications. which is largely depended on the degree of preservation of archival materials and the degree of arrangement of funds and collections. given in capitals. Science. as determined by archival measure. the possibility of its usage. Cyrillic). until today (2011. Time range of action points to the creator of the fund during the action of the creator. In the introductory part of the Guide to the archival funds and collections Archive Canton gives a brief history of archives in Tuzla since its founding 1954. fund valuation. or under what is known. religious organizations VI and VII Collections. history of the creator of the fund.ATKT OBNOT). Economy IV. in meters. Information on the work of a creator somewhere extensive and detailed. The archive material is divided into funds and collections. Serbian. The time span includes the material from first to last it was produced in archives. availability. The degree of arrangement indicates whether the archival material arranged or is unclear. German. For the history of the creator fund used are official papers. Judiciary II. Latin. a series fund. Archival information means that you have shown us that science and intelligence has helped fund (an analytical inventory of AI. Valuation involves the integrity of the conservation fund.NOTE TO USERS (USE AND AVAILABILITY) The publication Guide to the archival funds and collections of the Archives of the Tuzla canton presents the archival material held by Archives of Tuzla Canton.where the group is classified archives. time range of material. 37 . and Turkish).). societies and associations. and sometime they are very scarce. Availability . In the Archives of Canton enabled the use of archival material in two ways: . language structure. archives and collections of funds. which is collected and prepared for use by the Archive from 1954. the fund signatures. and the same is categorized by area: both management and public service. quantity of material.indicates whether the timber can be used without restriction or limitation.. Culture. The letter refers to the type of letters that are written documents (e. Series Fund relating to specific areas . copier and computer dedicated for this purpose. a letter in the fabric. Described funds and collections contain the following basic information: name of the fund. III Education.g. time range of activities the fund creators / collection. Background creator fund refers to a brief historical overview of action of the creator of the fund. For ease of use of archives and collections is given an alphabetical list of funds.areas .

Potential users of the same archival materials can be used for the following purposes: to make archive of papers and presentation of certain archival materials for the production of publications. especially from the direction of the southern highway. scanning photographs and archival documents. Users are entitled to free access to the archives with the previous regular appointment. Archives have photocopying machine and a scanner to A3. Copying of archives for the users is allowed by the Regulations on the use of archives established price. Archive provides users with photocopying. Certified copies of archive documents are legally valid in accordance with the Law on Administrative Procedure. the Archives strive to create the conditions for the use of archival material electronically. Besides the use of archival material. 38 . accompanied by workers’ Archive is possible near the Archive. Request for use of archives users can submit in writing to the Archives. and can be easily reached from several directions. before using the optional familiar with the Regulations on the use of archival material. by telephone. turning at the “Statues” bridge from which the Archive is located 300 meters away. To the archives freely used.an educational activity of students and other users to prepare and maintain professional. the user is obliged to the same order. Making copies of a larger format. Users in addition to archival materials can be used in the Archives reading room and library holdings of specialist libraries in accordance with the Regulations on the use of library holdings. Archive of Tuzla Canton headquarters are located in the old part of Tuzla in street Franje Ledera 1. based primarily on archival sources for education . copies of documents and certified copies of documents. which is issued to users on their request for various purposes.. as well as a digital camera. The users can order the phone and via e-mail. legal and educational facilities for persons in charge of archives in archival institutions. e-mail and post it on the specified form.For legal entities and individuals made the certificate. Archives of certificates issued or certified copies of original archive material.

The annual fee for use of library holdings. elimination of unnecessary . Issuance of certificates and transcripts for users.worthless Registry Materials from archival materials and the like) and activities of scientific research and publishing activities. Services under this Ordinance shall be considered and other activities conducted outside the Archives of the annual plan of work. 5. as the customer is obliged to pay the service. Registry arranging of the material. are the following: 1. This Ordinance shall regulate the manner and conditions of service provision by Public Institution Archives Canton (hereinafter Archive) provides legal and physical entities in the Tuzla Canton (hereinafter user services). professional maintenance. 15. preservation. 39 . II TYPES OF SERVICES PROVIDED BY THE ARCHIVES Article 2. Types of services provided by the Archives in the preceding Article. 2. Services under this Ordinance shall be determined and jobs art. and upon request of service users. then the holder. 3. Method of execution services Article 4. Article 3.Taking over of arhival material from their creators and owners. When the holder of archives and Registry Materials requires Archive service professionals who go beyond the obligations set forth Archive Act and Archive of the annual work plan.REGULATION ON SERVICES OF PUBLIC INSTITUTION ARCHIVES OF TUZLA CANTON I GENERAL PROVISIONS Article 1. Processing arhival material in the archive and for users. if they relate to the protection of archives and Registry Materials (exercise professional supervision. Providing technical assistance for registry agencies. 4. Act on archival activity Canton (hereinafter the Act). 6.

However. excretion (destruction of) unnecessary registry materials for destruction and related jobs. the separation of Registry worthless material (destruction of) making list of the categories. and collect a fee for storing materials. as well as from other archives to write a chronicle. Article 6. And other similar services for users (beyond that of liabilities set forth the annual work plan and the Act). According to existing regulations Archives is required to take systematised and archives listed. III PRICE LIST Providing technical assistance registry offices Article 8. and further implies engagement of employees shall not prejudice the timely performance of core business the Archive preforms. Article 7. the Archives can do the research and collection of archives and records from its holdings and collections. the price charged by the employee gross hours (video archivist. Article 9. To provide technical assistance and guidance for arranging archives and Registry Materials. keeping the necessary records (archival books and the like. Arranging of archival and registry materials. Supply of services arising from agreements concluded between the Archive and service users. For the needs of users.).Article 5. the Archives can take the responsibility provided that these jobs get contracted and reimbursed for transportation. making various settings and the like. biographies. Archive service charges per meter of length in the amount of 50 KM to 100 KM. and supplies of registry material for legal and natural persons. preparation of archival materials for the takeover. archival technicians. Taking over of archival material 40 . Archives can organize the production of these papers with the help of foreign collaborators or without them and assume the duties and responsibilities of publishers and organizers. degree of arrangement. separation of archives from the registry materials. depending on the conditions of accommodation. unscheduled and unprepared for the takeover of archival materials. monographs. sorting and packing materials in archival boxes. Cost of employee gross hours of Archive paragraph 1 This article establishes the Steering Committee Archive. preservation of materials and the like. and other archival handler).

Payment is made on Archive’s account or in cash. The use of archival material that is extracted from the archive copy (maps. 41 .) Will be charged for services using materials depending on the volume. Archives can be used without restrictions creators. the Archives can make writing and publishing a chronicle. whose is the work she created for the purposes for which it was created. Funds are paid at the cash will be transferred to the archive account. or where it was used. Article 13. depending on the amount of material and degree of arrangement. museums and other settings to the reimbursement of expenses that are regulated by special agreement. etc. in the amount of 5 KM to 50 KM per bill plus gross hourly employee who has been with the material .To use a fund (collection) 50 KM . The research data and evidence on the issue of property-legal relations is in cash is 20 KM. museum displays. Postal services will be charged at current postal rates.Article 10 The Archives charge the cost of equipment to accommodate archival materials. etc. biographies. Survey data .To use more funds (collections) from 50 to 100 KM. and for each additional document price is 5 KM. The researchers stored archival material fee is paid: . Article 12. Survey data to create Chronicle. Access to data stored in archives and collections of the competent state authorities will not be charged. monograph. To use the library book fund Archive user pays fee of 10 KM per year. Article 14 For the needs of users. To assist in research that provides archivists will be charged to the calculation of gross hourly employees (archivist) who performed these tasks. at a meter in length the amount of 200 KM to 400 KM. monographs. monograph.. For research data on the user’s request and appropriate certificates Archives will charge for a certificate in the amount of 20 KM. projects.issuing certificates Article 11. Funds obtained on this basis must be used for renewing a library book fund. for a document. with the issuance of certificates to the amount of the amount collected.

50 KM A-4 format at KM 0.This provision does not apply to persons who independently investigated with the aim of writing a scientific.20 A-5 format of 0. professional and other works. Article 17 Income generated by providing services Archive recorded and used in the manner prescribed by the Law on budget execution of the Tuzla Canton. Copying of documents Article 15 To copy a single page document establishes the fees as follows: A-3 format for 0. 42 . III FINAL PROVISIONS Article 18 Management Board of the Archives is responsibile for the interpretation of the provisions of this Ordinance.10 KM Article 16 Services not covered by this Ordinance naplaćivaće by special agreement or contract concluded between providers and service users.

Pregled arhivskih fondova i zbirki .

.

dokumentacija za rad na obnovi naselja. pregled površina zasijanog zemljišta. nadničara i drugih zaposlenika nekih odjeljenja sreskih narodnih odbora kao i preduzeća na teritoriji OKNOT-a. nasipa. 6. 9. .5 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži dokumentaciju o formiranju sreskih komisija za ratnu štetu. o stanju rudnika i industrijskih preduzeća. 7. Planske komisije i Državnog arbitražnog vijeća. mostova. o zdravstvenom prosvjećivanju stanovništva i organizovanju zdravstvene službe. 3. zanatskih radionica. odluke o osnivanju okružnih građevinskih preduzeća. Serije u fondu: 1. 81 kut. pčelarskim zadrugama. postavljanje sudija. sprovođenju izbora u selima. rješenja o nastupu na dužnost. UPRAVA I JAVNE SLUŽBE Okružna i oblasna uprava Okružni narodni odbor Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/OKNOT Vremenski raspon građe: 1944. platni spiskovi službenika. (23. U fondu se nalaze i zapisnici i izvještaji o radu na narodnom prosvjećivanju.I. služitelja. podaci o mlinovima. mjesnih i gradskih narodnih odbora. škola. 2. zidare. o radu analfabetskih tečajeva. putara i referenata raznih odjeljenja sreskih narodnih odbora (i dosijea ). konstituisanju narodnih odbora. nesretnim slučajevima i povredama na radu. putara. odobrenja za građevinske radove. stočarstvo i šumarstvo Odjeljenje za finansije Personalno odjeljenje Odjeljenje za prosvjetu Odjeljenje za narodno zdravlje i socijalno staranje Odjeljenje za industriju. suzbijanju pjegavca. zapisnike i zaključke sa sjednica sreskih. kretanju zaraznih bolesti u Okrugu. poslovanju komisija za oduzimanje ratne dobiti. organizovanju kurseva za administrativne službenike. o stanju školskih zgrada. 4. 5. tesare. izvještaji o stanju poljoprivrede. bolnica.. podaci o građevinskim preduzećima. 8. Količina građe: 32 knj. popisi trgovačkih radnji. – 1947. zanatstvo i rudarstvo Odjeljenje za građevinarstvo i saobraćaj 45 . uslovima rada u pojedinim preduzećima. spisi Tehničke baze. dokumentaciju o formiranju matičnih područja sreskih narodnih odbora. premještaju i prestanku rada učitelja. Opšte odjeljenje – Sekretarijat Odjeljenje za radne odnose Odjeljenje za poljoprivredu.

Jezik u građi: bosanski. srezove i područja mjesnih narodnih odbora. po kome se ista dijeli na sedam okruga koji se dijele na srezove. 11. srpski. jer je rukovodio cjelokupnim snabdijevanjem vojnih jedinica na području istočne Bosne kao i snabdijevanjem pasivnih i opljačkanih srezova.10. Historijat stvaraoca fonda: Okružni narodni odbor Tuzla. 14. Predsjedništvo Narodne skupštine Bosne i Hercegovine donosi Zakon o teritorijalnoj podjeli Federalne Bosne i Hercegovine na okruge. S obzirom na razvoj vojne situacije i ponovnog zauzimanja Tuzle od strane okupatorskih i kvislinških jedinica. godine. Nadležnost okruga obuhvata staranje i nadzor nad sprovođenjem opštih zadataka državne uprave i politike Savezne vlade i vlade Republike. a decembra mjeseca 1947. ostvarenje plana. stanja i razvoja svih privrednih grana (industrije. a najviše je došla do izražaja aktivnost odsjeka za ishranu. građevinarstvom. septembra 1944. Godine 1945. građevinarstva. kulturnog života. sprovođenje i nadzor nad izborima. dobro je sačuvan i pruža mogućnosti za proučavanje izgradnje aparata državne vlasti u BiH kao i konstituisanja narodnih odbora na teritoriji Okruga Tuzla. šumarstvom. raspodjeli i podizanju službeničkih kadrova. a rad se odvija u preko deset odjeljenja. hrvatski Pismo u građi: latinica. godine. obnove i izgradnje porušenih naselja. godine Vlada NR Bosne i Hercegovine donosi Uredbu o dopuni uredbe o prenosu poslova koje su vršili okružni narodni odbori na druge državne 46 . formiran je. zanatstva. 13. Ovom podjelom Tuzlanski okrug obuhvata 12 srezova. oktobra mjeseca 1943. nadzor nad srednjoškolskom nastavom itd. rukovođenje i kontrola nad industrijom.. 12. Okružni narodnooslobodilački odbor Tuzla svoju aktivnost razvija tek nakon konačnog oslobođenja Tuzle. te može poslužiti za proučavanje razvoja uprave. nakon oslobođenja Tuzle. godine). ali i za rješavanje ličnih prava. Maja mjeseca 1946. pod nazivom Inicijativni Okružni narodnooslobodilački odbor Tuzla. Narodna skupština FNRJ je donijela Opšti zakon o narodnim odborima kojim se učvršćuju narodni odbori i njihov aparat. donesena 3. staranje o pravilnoj upotrebi. Građa sadrži vrijedne podatke za razne istraživačke teme. godine. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AI Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1943. Odjeljenje za trgovinu i snabdijevanje Tehnička baza Planska komisija Državno arbitražno vijeće pri OKNOT Knjige Valorizacija fonda: 2 Fond nije cjelovit. – 1947. trgovinom i radnim odnosima. saobraćaja). kada su već postojali propisi za područje Bosne i Hercegovine o djelovanju svih organa nove vlasti (Odluka Predsjedništva ZAVNOBiH-a o stvaranju organa javne uprave. Tako je ovaj odbor djelovao preko šest odsjeka. podizanje opšte kulture. jer postaju u pravnom pogledu rukovodeći državni organi na svojoj teritoriji. septembra 1944. narodnog prosvjećivanja.

Jezik u građi: bosanski. U smislu ove 47 .građanskih prava. 2. stranih i domaćih državljana. Serije u fondu: 1. 21. po kojoj se svi poslovi prenose na sreske i gradske narodne odbore. srpski. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SAP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1944. – 1947. Količina građe: 13 kut. a može poslužiti kao pomoćni izvor za istraživanja o prelasku u državno vlasništvo neprijateljske imovine i imovine koju su neprijateljske vlasti otuđile. 7. hrvatski Pismo u građi: latinica.organe. preduzećima. Historijat stvaraoca fonda: Na Trećem zasijedanju AVNOJ-a. donesena je Odluka o prelazu neprijateljske imovine u državnu svojinu. Okružna uprava narodnih dobara Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/OUNDT Vremenski raspon građe: 1945. zemljišnim posjedima. ali i za rješavanje ličnih . 6. 5. pravima industrijske svojine i drugim pravima okupatora i njihovih saradnika. Sreska uprava narodnih dobara Tuzla Sreska uprava narodnih dobara Brčko Sreska uprava narodnih dobara Zvornik Sreska uprava narodnih dobara Srebrenica Sreska uprava narodnih dobara Zavidovići Sreska uprava narodnih dobara Gradačac Referat narodnih dobara Bosanski Šamac Valorizacija fonda: 2 Fond nije cjelovit. – 1947. o državnoj upravi nad imovinom neprisutnih lica i o sekvestru nad imovinom koju su okupatorske vlasti prisilno otuđile.2 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži dokumentaciju o pokretnim i nepokretnim dobrima i pravima. 4. (3. jer se prenose u nadležnost odgovarajućih ministarstava prema granama državne uprave kojima rukovode.godine u Beogradu. osim onih koji su se vršili u funkciji višeg državnog organa.novembra 1944. 3.

Odluke smatraju se pokretna i nepokretna dobra i prava. prema prilikama i potrebama. fondovi. Zvornik i Uprave narodnom imovinom pri Okružnom narodnom odboru Sarajevo – Sreski narodni odbor Žepče . učestvovanja u radnjama i preduzećima. prije nego što su doneseni propisi i upute. godine donesen je Pravilnik o organizaciji Državne uprave narodnih dobara (“Sl. Bijeljini. udruženja svake vrste. (48 d/m) 48 . prava industrijske svojine i druga imovinska prava. Zakon o postupanju sa imovinom koju su sopstvenici morali napustiti u toku okupacije i imovinom koja im je oduzeta od strane okupatora i njihovih pomagača (“Sl. Iako ovakve. svakovrsna platežna sredstva. zemljišni posjedi. list FNRJ” broj 63/46). autorska prava. Na osnovu ove Odluke 18. Količina građe: 35 knj. augusta 1945. pri okružnim narodnooslobodilačkim odborima. sreskih i opštinskih odbora osnuje poseban organ narodne vlasti pod nazivom Uprava narodnih dobara. Srebrenica. udjeli. dragocjenosti. hartije od vrijednosti. društva. Međutim. Brčko. Godine 1946.. namještaji. – 1952. koji su dužni pružiti punu potporu u vršenju zadataka. Bosanski Šamac. sreske ili opštinske. Zvorniku i Bosanskom Šamcu). list FNRJ” broj 64/46) i Zakon o zaštiti opštenarodne imovine i imovine pod upravom države (“Sl. kuće. pokazalo se korisnim posebno u srezovima u kojima je bilo mnogo imovine koja je trebala preći u državnu svojinu (u Brčkom. potraživanja. Oblasni NOO za istočnu Bosnu je izdao raspis da se kod okružnih NOO. Cilj postavljanja sve podržavljene ili sekvestirane imovine pod udar i nadzor Državne uprave narodnih dobara jeste maksimalno iskorištavanje te imovine za plansku proizvodnju radi bržeg i uspješnijeg dobijanja pobjede u narodnooslobodilačkom ratu i za stvaranje uslova za uspješnu ekonomsku obnovu i izgradnju Jugoslavije kao cjeline i svih njenih federalnih jedinica. rudarska prava. preduzeća sa svim postrojenjima i zalihama. uprave narodnih dobara nisu bile predviđene uputama koje su kasnije date. Gradačac. šume. Zavidovići (Žepče). prava uživanja. Oblasni narodni odbor Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/OBNOT Vremenski raspon građe: 1949. akcije. 183 kut. list DFJ” broj 63/45) po kojem će Državna uprava svoje zadatke vršiti preko zemaljskih uprava narodnih dobara čija će se organizacija u pojedinim federalnim jedinicama dovesti u sklad sa odredbama ovog Pravilnika. a sve to u cilju da se što više i bolje sačuva imovina koja prelazi u državnu svojinu ili pod državnu upravu. To je podrazumijevalo da Okružni odbori. Povjereništvo za industriju NKOJ u Beogradu je proslijedilo raspis Državne uprave narodnih dobara (“Privremena uputa federalnih jedinica za organizovanje Državnih uprava narodnih dobara na njihovom području”) u kojem se kaže da bi trebalo organizovati.konfiskacije. Sva ova imovina se stavlja pod upravu i nadzor Državne uprave narodnih dobara pri Povjereništvu za trgovinu i industriju. list FNRJ” broj 86/46). Prezidijum narodne skupštine FNRJ donio je: Zakon o prelazu u državnu svojinu neprijateljske imovine i o sekvestraciji nad imovinom odsutnih lica (“Sl. okružne uprave narodnih dobara koje bi bile osnovne jedinice i glavni nosioci u konkretnom sprovođenju opštih uputa i planova centralne zemaljske Državne uprave narodnih dobara. Okružna uprava narodnih dobara Tuzla sadrži građu Sreske uprave narodnih dobara Tuzla. sarađuju sa sreskim i mjesnim narodnooslobodilačkim odborima.

ali je dobro sačuvan. U građi ima dokumenata koji su označeni kao «pov. radne snage. sreskih i gradskih narodnih odbora na teritoriji OBNOT-a. Građa u ovom fondu sadrži vrijedne podatke za razne istraživačke teme. 5. Opšte odjeljenje – Sekretarijat Povjereništvo rada Povjereništvo za poljoprivredu i šumarstvo Povjereništvo za komunalne poslove. snabdijevanje i državne nabavke Povjereništvo za turizam i ugostiteljstvo Povjereništvo za prosvjetu i kulturu Povjereništvo za narodno zdravlje i socijalno staranje Povjereništvo za finansije Personalno odjeljenje Oblasna kontrolna komisija Oblasna planska komisija Knjige Valorizacija fonda: 2 Fond nije cjelovit. lokalnu privredu. kao i nadležnosti OBNOT-a (rješavanje u drugom stepenu po žalbama protiv rješenja sreskih i gradskih narodnih odbora). rješenja o sistematizaciji službeničkih mjesta u OBNOT. 14. srpski. uređaja u zadružnom i privatnom sektoru. Jezik u građi: bosanski.» i «str. hrvatski Pismo u građi: latinica. izbora.» . planovi investicija ipoljoprivredne proizvodnje. planovi i izvještaji povjerenika pojedinih odjeljenja. Serije u fondu: 1.Sadržaj fonda: Fond sadrži: zapisnike sa savjetovanja. evidencije članova mjesnih. 11. politička i privredna djelatnost oblasti kao upravno-teritorijalne jedinice te može poslužiti za proučavanje razvoja narodne vlasti. zapisnici i izvještaji inspekcije rada. kadrova. 8. 10. 4. spiskovi građevinskih objekata i radova po sektorima vlasništva. 15. rješenja o eksproprijaciji i arondaciji zemljišta. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AI Stepen sređenosti: arhivistički sređen 49 . sjednica. U nadležnosti ovoga Odbora i njegovih upravnih tijela bila je cjelokupna društvena. spiskovi preduzeća saveznog. obnova naselja. 9. 7. konferencija. republičkog i lokalnog značaja. rješenja o osnivanju preduzeća i škola i prenosu nadležnosti. pov. 3. nesreće na poslu. rekapitulacija planova. 2. izgradnja kolonističkih kuća. sprovođenja odluka i zadataka Vlade i drugih viših organa. 12. 13. industriju i zanatstvo Povjereništvo za građevinarstvo Povjereništvo za saobraćaj Povjereništvo za trgovinu. organizacioni i politički problemi u seljačkim radnim zadrugama. popisi mašina.planovi proizvodnje. 6.

godine na osnovu Zakona o ukidanju oblasti (“Sl. list NR BiH” broj 16/49). u kojima postoje oblasti. ovim novim Zakonom. Koordinacioni i Izvršni odbor) Signatura fonda: BiH-ATKT/OT (SPKI) Vremenski raspon građe: 1992. Okrug Tuzla (Skupština.. list FNRJ” broj 26/1945). usklađivao rad svih odbora na području oblasti u poslovima opšteg i lokalnog značaja itd. godine donijela Rješenje o obrazovanju komisije za formiranje oblasnih narodnih odbora i sekretarijata za organizovanje oblasnih narodnih odbora.. finansije. koji je donio Prezidijum narodne skupštine FNRJ. 2 pov. 12 fasc. a odbornike će birati na svojim zasijedanjima sreski i gradski narodni odbori sa područja oblasti. Historijat stvaraoca fonda: Pošto su se funkcije i zadaci postojećih lokalnih organa državne vlasti i uprave (mjesni. maja) i Zakona o sprovođenju reorganizacije narodnih odbora jer je teritorija NR Bosne i Hercegovine. trgovinu i snabdijevanje. socijalno staranje. Ukazom o prestanku važnosti ukaza o obrazovanju oblasti kao administrativno-teritorijalnih jedinica i privremenih narodnih odbora oblasti. obezbjeđivao primjenu i ostvarenje opštih propisa i smjernica najviših organa državne vlasti i uprave. Obavljao je upravne i izvršne poslove. marta 1949. a pojedine opštine su bile i gradske opštine. podijeljena na srezove. Oblasni narodni odbor Tuzla je prestao sa radom 1952. narodno zdravlje. građevine. kako bi se ujedinilo više srezova (“Sl. list NR BiH” broj 11/52 od 05. ugostiteljstvo i turizam.. Ovaj Odbor je u početku radio kao Privremeni oblasni narodni odbor Oblasti tuzlanske i djelovao shodno Opštem zakonu o narodnim odborima preko Izvršnog odbora koji ima sekretarijat kao svoj aparat za vršenje zadataka opšte uprave i koordinacije rada (Zakon o izboru i radu privremenih oblasnih narodnih odbora i o načinu prenosa nadležnosti na oblasne narodne odbore. treba da donesu propise o njihovom ukidanju i o prestanku rada oblasnih narodnih odbora (“Sl. industriju. lokalni saobraćaj. Vlada NR Bosne i Hercegovine je 25. aprila 1949.Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1949. kulturni i privredni razvoj oblasti. list NR BiH” broj 16/49). gradski i sreski narodni odbori) uvećali i razgranali u uslovima izgradnje socijalizma. gradove i opštine. obrazuje se Tuzlanska oblast sa sjedištem Oblasnog narodnog odbora u Tuzli i obuhvata 18 srezova. “Sl. 130 reg. komunalne poslove. Prezidijum Narodne skupštine FNRJ je donio Ukaz o obrazovanju oblasti kao administrativno-teritorijalnih jedinica i privremenih narodnih odbora oblasti na teritoriji narodnih republika. – 1994. godine od strane Narodne skupštine NR BiH (“Sl. list FNRJ” broj 51/51).5 d/m) 50 . prosvjetu i kulturu. rad. Predsjedništvo. Zakonom o administrativno-teritorijalnoj podjeli NR BiH na oblasti donesenim 19. šumarstvo. – 1952. U okviru Oblasnog odbora postoje povjereništava: za poljoprivredu. te planska komisija i kontrolna komisija. osim u Crnoj Gori. na osnovu koga se u Tuzli obrazuje Sekretarijat Vlade sa zadatkom da izvrši sve potrebne predradnje oko osnivanja i organizovanja Oblasnog narodnog odbora. narodne republike. (17. Količina građe: 14 knj.

Koordinacioni odbor. Vlasenica. 1992. Okrug na svom području obezbjeđuje društveno organizovanje i povezivanje građana. Kalesija. Brčko. Orašje. Inspekcije. Gradačac. zadovoljavanje osnovnih materijalnih i drugih potreba oružanih snaga i stanovništva. – 1994. službom osmatranja i obavještavanja. Bratunac. Kladanj. godine (“Sl. vezama rukovođenja i kriptozaštitom i drugim oblicima organizovanog otpora. 3. Historijat stvaraoca fonda: Uredbom sa zakonskom snagom o obrazovanju i radu okruga (“Sl. Zvornik i Živinice. potvrde. Izvršni odbor. izvještaja. glasnik Okruga Tuzla’’ br. Prava i dužnosti Okruga su: mobilizacija svih raspoloživih ljudskih snaga i materijalnih sredstava i mogućnosti radi stalnog jačanja oružane borbe na području Okruga i uspješnog funkcionisanja političkog i ekonomskog sistema. Sekretarijat za privredu i finansije. organizovanje. Bijeljina. 2. Tuzla. ali predstavlja vrijedan izvor za proučavanje djelovanja i rada organa Tuzlanskog Okruga u ratnom periodu 1992. 51 . Odjeljenje zajedničkih službi. zahtjevi. informacija nastalih u radu organa Tuzlanskog okruga – Skupština. 12/92. srpski. 1/93. Na osnovu člana 9. a radi ostvarivanja poslova i zadataka od značaja za organizovanje i pripremanje građana za otpor agresoru i rukovođenje tim otporom. 4. odluka.). Ugljevik. preduzeća i drugih pravnih lica. dopisa. – 1994. Srebrenica. zaključaka. Lopare. ITC TV Okruga. pomenute Uredbe donesen je Statut Okruga na sjednici Skupštine održane 27. Akta Skupštine Okruga Predsjedništvo Okruga Izvršni odbor Okruga Koordinacioni odbor Okruga Valorizacija fonda: 2 Fond nije cjelovit. list R BiH’’ br. a sjedište Okruga je u Tuzli. Gračanica. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: ograničena Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1992.12. uputstava. upotreba i rukovođenje civilnom zaštitom. Lukavac.Sadržaj fonda: Fond se sastoji se od zapisnika sa sjednica. godine. Sekretarijat društvenih djelatnosti i radnih odnosa. kao i efikasno i neprekidno funkcionisanje političkog sistema. dopisi). Serije u fondu: 1. Predsjedništvo. Civilna zaštita. Sekretarijat za pravosuđe i upravu i Opština Srebrenik (saglasnosti. Jezik u građi: bosanski. Srebrenik. Šekovići.) obrazovan je Okrug Tuzla za područje opština: Banovići.

Okružni sekretarijat za obnovu i razvoj. članovi po funkciji i određeni broj članova koje bira Skupština Okruga. ugroženosti i težini ratom izazvanih posljedica na pojedinim područjima Okruga. Predsjednik Izvršnog odbora. 2. Okružni sekretarijat za pravosuđe i upravu. Posebni okružni organi su: Okružni štab odbrane. 3. Izvršni odbor Okruga je izvršni organ Okruga i ima 11 članova. Okružni organi uprave koje obrazuje Skupština Okruga na prijedlog Izvršnog odbora. sekretar Okružnog sekretarijata za društvene djelatnosti i radne odnose. organizovanje najšireg otpora agresoru na području Okruga i rukovođenje tim otporom. Okružni organi uprave su: Okružni sekretarijat odbrane. a sačinjavaju ga predsjednik. sekretar Okružnog sekretarijata za obnovu i razvoj i načelnik Okružnog štaba civilne zaštite su po položaju članovi Izvršnog odbora. Rad Skupštine Okruga. stručnih i drugih poslova iz okvira prava i dužnosti Okruga obrazuju se okružni sekretarijati kao inokosni organi uprave. a naročito zbrinjavanja stanovništva i angažovanje jedinica i drugih snaga civilne zaštite na saniranju posljedica izazvanih ratnim dejstvima na izrazito nastradalim područjima. Sekretar Okružnog sekretarijata odbrane. Predsjednik Skupštine Okruga je po položaju predsjednik Predsjedništva. osim iz oblasti unutarnjih poslova. organizovanje i vršenje poslova i zadataka koji se Uredbom i drugim propisima stave u nadležnost Okruga. Izvršni odbor ima dva dopredsjednika koji se biraju iz reda članova Izvršnog odbora i sekretara koga imenuje Izvršni odbor. Poslove i zadatke iz okvira prava i dužnosti Okruga vrše: 1. Okružni štab civilne zaštite. sekretar Okružnog sekretarijata za privredu i finansije. Skupština ima: predsjednika. a sačinjavaju je po 2 odbornika iz reda odbornika u skupštinama opština i 3 odbornika iz reda odbornika Skupštine opštine Tuzla). 4. Skupština Okruga – najviši organ vlasti (ima 39 odbornika. Posebni okružni organi se obrazuju za vršenje poslova i zadataka iz okvira prava i dužnosti Okruga u oblasti vojne i civilne odbrane. Članovi predsjedništva su: dopredsjednici Skupštine. sekretar Okružnog sekretarijata za pravosuđe i upravu. sekretar Okružnog sekretarijata odbrane. Poslove za potrebe Predsjedništva vrši sekretar Skupštine. povezivanje snaga odbrane i usmjeravanje ljudstva i materijalnih sredstava opština prema stepenu važnosti zadataka i mjera. utvrđivanje organizacije i rada okružnih organa uprave i drugih okružnih organa i stvaranje uslova za njihov uspješan rad. 5. Predsjedništvo Okruga obrazuje Skupština Okruga i sastoji od predsjednika i određenog broja članova. njena unutrašnja organizacija i način ostvarivanja prava i dužnosti utvrđuju se poslovnikom.- usmjeravanje rada preduzeća i drugih pravnih lica radi zadovoljavanja materijalnih i drugih potreba od posebnog značaja za organizovanje i vođenje oružanog otpora. preduzimanje mjera zaštite i spasavanja. Okružni sekretarijat društvenih djelatnosti i radnih odnosa. Ostale članove bira Skupština Okruga na prijedlog Komisije za izbor i imenovanja. 52 . Okružni sekretarijat za privredu i finansije. Okružni centar za obavještavanje i Okružna jedinica veze. načelnik Centra službi bezbijednosti iz sjedišta Okruga i komandant Okružnog štaba civilne zaštite. dva dopredsjednika ( koji se biraju iz reda odbornika Skupštine Okruga) i sekretara (koga imenuje Skupština). Za vršenje upravnih.

snimci i audiokasete).. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: PrP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: ograničena Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1992. hrvatski Pismo u građi: latinica. godine (zapisnici svjedočenja o ratnim zločinima.. 6 VHS kaseta. – 2001. novinski članci.. srpski.-2001. Poslove i zadatke iz oblasti pravosuđa i izvršenja krivičnih i prekršajnih sankcija u Okrugu vrše: Viši sud. Više javno tužilaštvo.. Drugi okružni organi čija se organizacija i djelokrug organa utvrđuju se posebnom Uredbom sa zakonskom snagom. godine. 6 kut. 2. Serije u fondu: 1. 5. Viši sud za prekršaje. godine Odlukom Općinskog vijeća Tuzla.. Kazneno-popravne organizacije. 53 . a posljednji naziv je Državna komisija za prikupljanje činjenica o ratnim zločinima. Svjedočenja – izjave svjedoka Dosijea za osnovano osumnjičene osobe (po opštinama) Spiskovi evidentiranih logoraša u raznim logorima Video i audio kasete – spiskovi Protokoli Valorizacija fonda: 2 Fond je cjelovit. 3 reg. 4. fotografije. – 2001. Historijat stvaraoca fonda: Komisija je osnovana 1992. – 1995. Jezik u građi: bosanski. Količina građe: 11 knj. 3. godine i sadrži raznovrsnu dokumentaciju svjedočenja o događajima i ratnim zločinima na području sjeveroistočne Bosne za period 1992.6. Kasnije je prerasla u Okružnu komisiju za prikupljanje činjenica o ratnim zločinima na području Tuzlansko-podrinjskog kantona. 96 fasc. – 1995. Komisija za savremenu građu Tuzlanskog kantona Signatura fonda: BiH-ATKT/KZSGTK Vremenski raspon građe: 1992. 25 kov. 9 audiokaseta (26 d/m) Sadržaj fonda Fond sadrži građu koja je nastala radom Komisije za period 1992. registraturski sređen i može poslužiti kao izvor za istraživanje ratnih događaja na području sjeveroistočne Bosne u periodu 1992.

3. 38 reg. rasposedi. Serije u fondu: 1. (4. Preuzete su i osnovne i pomoćne evidencije i akta: djelovodnici. Napomena: preuzeta je i knjiga o procjeni ugroženosti iz 1987.. hrvatski Pismo u građi: latinica. – 1999. 2. Finansijska dokumentacija 3. Količina građe: 9 knj. Opšta dokumentacija 2. – 1995. – Promjene naziva stvaraoca fonda: 1. naredbe itd. te knjiga izlaznih faktura. Jezik u građi: bosanski. srpski. 4. dostavna knjiga za mjesto. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SAP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: ograničena Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1988.godine i dostavna knjiga za mjesto za period 1993. izvještaji. sklonišna mjesta. manja količina finansijske dokumentacije – uglavnom platne liste i spiskovi ličnih dohodaka..Kantonalni štab civilne zaštite Tuzla Signatura: BiH – ATK/KŠCZ Vremanski raspon građe: 1988. interna dostavna knjiga. obavještenja. odluke. 2 sv. procjene.5 d/m) Sadržaj fonda: Fond se sastoji od dokumentacije koja se odnosi na djelovanje i rad Sekretarijata odbrane Tuzla (segment civilne zaštite) i Okružnog štaba civilne zaštite Tuzla i to: opće dokumentacije – planovi. Okružni štab civilne zaštite Tuzla Kantonalni štab civilne zaštite Tuzlansko-podrinjskog kantona Štab civilne zaštite Tuzlansko-podrinjskog kantona Kantonalni štab civilne zaštite Tuzlansko-podrinjskog kantona 54 . fond je registraturski sređen te može poslužiti u proučavanju rada i djelovanja Kantonalnog štaba civilne zaštite na području Kantona u navedenom periodu. operativni planovi. Knjige Valorizacija fonda: 3 Iako necjelovit.

tehničkotehnoloških i drugih nesreća i opasnosti. list Republike Bosne i Hercegovine“ br. te može poslužiti u proučavanju rada i djelovanja Ureda za povratak na području Tuzlanskog kantona u navedenom periodu. Arhiva protokola 2. Okružnom štabu civilne zaštite Tuzla je pripala građa koja se odnosi na rad i djelovanje Sekretarijata odbrane Tuzla – segment civilne zaštite od 1988. Količina građe: 3 knj. donijela je Skupština Tuzlansko-podrinjskog kantona. da bi Skupština kantona na svojoj sjednici 29. Finansijska dokumentacija 3. na području Kantona. Njegov zadatak je bio da organizuje. 12/92) Skupština Okruga Tuzla na sjednici 27. Knjige Valorizacija fonda: 3 Iako necjelovit fond je registraturski sređen.1992. (10 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži arhivu protokola (obavijesti. knjige – djelovodni protokoli i knjiga pošte koji se odnose na djelovanje i rad Ureda za povratak. narudžbenice.12. godine donijela odluku o ponovnom vraćanju naziva Kantonalni štab civilne zaštite.12. a na projedlog Vlade kantona. pozive i sl. elementarnih nepogoda.. godine je donijela Statut Okruga.1997. priprema i sprovodi sistem zaštite i spasavanja ljudi i materijalnih. informacije.Historijat stvaraoca fonda: Na osnovu člana 9. Uredbe sa zakonskom snagom o obrazovanju i radu okruga („Sl. Serije u fondu: 1. U aprilu mjesecu iste godine Odlukom o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Kantonalnog štaba civilne zaštite naziv Kantonalnog štaba je promjenjen u Štab civilne zaštite Tuzlansko-podrinjskog kantona.). zahtjeve. Po osnivanju.). čijim je članom 33. 01-011-93-3/97. zahtjeve za pomoć. odluke o dodjeli pomoći itd. 55 . Osnovan je radi obavljanja stručno-operativnih i drugih poslova u oblasti civilne zaštite na području Tuzlansko-podrinjskog kantona. finansijsku dokumentaciju (otpremnice. kao poseban okružni organ formiran Okružni štab civilne zaštite Tuzla s ciljem vršenja poslova i zadataka iz okvira prava i dužnosti Okruga u oblasti civilne zaštite. u miru i u ratu. Ured za povratak prognanih Tuzlanskog kantona Signatura: BiH – ATKT/UZPPTK Vremanski raspon građe: 1994. – 2004. dopise. 81 reg. godine. ulaz-izlaz robe. kulturnih i drugih dobara od ratnih razaranja. Odluku o osnivanju Kantonalnog štaba civilne zaštite br. račune.

Predsjednik Tuzlanskog kantona Signatura: BiH – ATKT/PTK Vremanski raspon građe: 1992. 2/94. Promjene naziva stvaraoca fonda: 1. i 33. (25. 204 reg. novine TK” br. a njegove poslove preuzelo je Ministarstvo za obnovu.. 17/00. 8/96). Ured je vršio poslove koji se odnose na koordinaciju aktivnosti na sprovođenju programa povratka raseljenih lica – prognanika i izbjeglica na područja sa kojih su protjerani.08. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlanskog kantona (“Sl. Zadužen je i za vođenje arhivsko-dokumentacionog centra za prikupljanje i čuvanje dokumentarne građe (foto. godine). i 4/95. Tokom 2000. („Sl. Koordinacioni odbor za sprovedbu programa povratka prognanika 2.2004. Količina građe: 19 knj. izbjeglice i povratnike u čijem sastavu je djelovao Ured za povratak prognanih Tuzla.. 02/1-6781/96. godine Vlada Tuzlansko-podrinjskog kantona je donijela Odluku br.1997. Ured za povratak prognanih Tuzla Historijat stvaraoca fonda: Uredbom br. 2 pov. godine formirano je Ministarstva za raseljena lica.5 d/m) 56 . da Ured za povratak raseljenih lica – prognanika i izbjeglica nastavlja sa radom kao Organizaciona jedinica u sastavu Ministarstva za rad. novinske i ostalo) vezane za proces povratka raseljenih lica i izbjeglica. izbjeglice i povratnike je prestalo sa radom. Ured za povratak raseljenih lica – prognanika i izbjeglica Vlade Tuzlansko-podrinjskog kantona 3. novine TPK“ br. 30.03.1996. a na osnovu čl. 02/1-120-5425/97. – 2003. stava 1. socijalnu politiku i izbjeglice Tuzlansko-podrinjskog kantona. filmske. kao i za organiziranje i vođenje medijskih aktivnosti i kampanje na sprovedbi programa povratka.) obrazovan je Ured za povratak raseljenih lica – prognanika i izbjeglica Vlade Tuzlansko-podrinjskog kantona. Zakona o Vladi Tuzlansko-podrinjskog kantona („Sl. novine TPK“ br. Krajem iste godine članovima 32.. hrvatski.Jezik u građi: bosanski. i 25.. a prestala je važiti Odluka o obrazovanju i sastavu Koordinacionog odbora za sprovedbu programa povratka prognanika (br. Dana 27. razvoj i povratak.) Ministarstvo za raseljena lica.. 4 kut. srpski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SAP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: ograničena Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1994. 6 fasc. 02/1-111-6098/96 od 16.

radni odnosi. interne dostavne knjige.12. fotografije. informacije. zahtjevi za pomoć. Serije u fondu: 1. Predsjednik Tuzlanskog kantona 1999. plakete. Statutom i drugim propisima koje mu povjeri Skupština Okruga. 57 . imenovanja. od 22. 5. djelovodni protokoli. zaključci. 3. Promjene naziva stvaraoca fonda: 1. Nakon transformacije Okruga u Tuzlanskopodrinjski kanton. – 2003. Ustavnim zakonom Tuzlansko-podrinjskog kantona br. bilteni. 2. dopisi. Historijat stvaraoca fonda: Statutom Okruga donesenim na sjednici 27. obavještenja. Uredbom. kao izvršnog organa vlasti Kantona. Skupština ima predsjednika koji predstavlja istu. 4. Jezik u građi: bosanski. 3. a čine je: nacrti zakona. čestitke.2003. stara se o izvršavanju odluka i drugih propisa. odluke. Predsjednik Skupštine Okruga 1992.1992. – 1994. posjete delegacija.Sadržaj fonda: Fond se sastoji od dokumentacije koja se odnosi na rad i djelovanje Predsjednika Tuzlanskog kantona. hrvatski. sudski predmeti. sporazumi.. te vrši druge poslove utvrđene Zakonom. saglasnosti. ugovori. godine određeno je da je Skupština Okruga najviši organ vlasti u okviru prava i dužnosti okruga. pozivnice. zahtjevi itd. srpski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SAP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: ograničena Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1992. Predsjednik Tuzlansko-podrinjskog kantona 1994. priprema i saziva sjednice Skupštine Okruga. kapitalna ulaganja. zahvalnice. materijali sa sjednica. 2. priznanja. 01-011-3/94. Opći i pravni poslovi Finansijska dokumentacija Dokumentacija organa upravljanja Radni odnosi Knjige Valorizacija fonda: 2 Građa fonda je vrijedna jer može poslužiti u istraživanju i proučavanju rada Predsjednika. ispričnice. – 1999. i opštih akata Skupštine.

razmatranje izvještaja ombudsmena i osiguravanje uslova za njihov rad. odluke. Vlada Tuzlansko-podrinjskog kantona Signatura: BiH-ATKT/VTPK Vremanski raspon građe: 1993. predlaganje sudija kantonalnih sudova. kada je Odlukom Visokog predstavnika za BiH. mišljenja.16/02). odnosno kao organ uprave prestao da egzistira (“Sl. uz saglasnost zakonodavnog tijela Federacije. – 1995. ugovore. devizne izvode banke. 04. 1/94. 2002. podnošenje zahtjeva Ustavnom sudu radi utvrđivanja dali je predloženi ili usvojeni propis koji donosi organ kantonalne ili općinske vlasti u skladu sa Ustavom Federacije. godine (“Sl. br. novine TPK’’ br.) uređeno je da izvršnu vlast vrši Predsjednik sa Kantonalnom Vladom. staranje o ostvarivanju saradnje sa organima Federacije i rukovođenje radom Vlade. godine (“Sl.. predlaganje i davanje preporuka iz oblasti kantonalnog zakonodavstva. dopise i sl. pripremanje budžeta Skupštini. od 19. izvršavanje i drugih poslova koje mu povjeri Skupština. 58 . godine donesen Amandman na Ustav Tuzlanskog kantona (“Sl. potpisivanje i ratificiranje međunarodnih sporazuma u ime Kantona. popisi ratne štete. pa je tako i funkcija Predsjednika promjenila naziv u Predsjednik Tuzlanskog kantona. 1999.5 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži zapisnike sa sjednica. na Ustav Tuzlansko-podrinjskog kantona donesenog 26. davanje pomilovanja za djela utvrđena kantonalnim zakonima.). novine TPK’’ br. predložen zakon ili zakon koji je usvojila Skupština u skladu sa Ustavom Federacije. Količina građe: 40 reg. (4. Kao stvaralac građe Predsjednik Tuzlanskog kantona je djelovao do 2002. koju potvrđuje Skupština. informacije.) naziv Kantona je promjenjen u Tuzlanski kanton. godine. izvještaje. urgencije. godine ukinut. a koji se odnose na rad Vlade TPK. žalbe. podnošenje zahtjeva Ustavnom sudu radi utvrđivanja da li je Ustav Kantona ili Ustavni zakon i amandman na Ustav ili Ustavni zakon. novine TK’’ br. 2. Amandmanom I. 3/99. potpisivanje odluka Skupštine nakon njihovog donošenja. 6/04. finansijske planove. provođenje politike i izvršavanja kantonalnih propisa uključujući osiguranje izvršavanja odluka kantonalnih i federalnih sudova. raspuštanje Skupštine kad ona ne uspije donijeti budžet Kantona prije početka budžetske godine. u skladu sa Ustavom Federacije. rješenja. te je 2004.augusta 1994. novine F BiH’’ br.149/02. Predsjednik kantona je nadležan za: imenovanje Vlade kantona. koje odobrava Skupština.

Jezik u građi: bosanski. s tim da nacionalna struktura policije svake općine mora odražavati nacionalnu strukturu stanovništva te općine. izvršavanje odluka svakog kantonalnog ili federalnog suda i vršenje svake druge nadležnosti povjerene Kantonu od federalne vlasti. osiguranje saradnje između Vlade Kantona i ombudsmena. utvrđeno je da se ista sastoji od 13 resornih ministara. koji rukovode ministarstvima. kao i nadzor nad kantonalnom policijom. građa fonda je važna jer sadrži podatke i informacije vezane za rad Vlade Kantona u periodu 1993. - 59 . nadzor nad istragom i krivičnim gonjenjem u vezi sa kršenjem kantonalnih zakona. – 1995. 2. godine. godine. Serije u fondu: 1. propisima. Vlada kantona je nadležna za: provođenje kantonalne politike.avgusta 1994. Historijat stvaraoca fonda: Ustavnim zakonom Tuzlansko-podrinjskog kantona. Zakonom o Vladi Tuzlansko-podrinjskog kantona. donesenim 22.Napomena: U građi fonda nalazi se i dio dokumentacije Predsjedništva Okruga iz 1993. pripremu prijedloga budžeta. utvrđeno je da izvršnu vlast na Kantonu izvršava Predsjednik kantona i Vlada kantona. srpski Pismo u građi: latinica. septembra 1994. koja se sastoji od ministara čiji se broj utvrđuje Zakonom o vladi. predlaganje i izvršavanje kantonalnih zakona i dr. godine.-1995. vršenje drugih nadležnosti utvrđenih Ustavnim zakonom i dr. od 15. 4. Arhivistička informativna pomagala: SAP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: ograničena Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1993. osiguranje da nacionalna struktura policije odražava nacionalnu strukturu stanovništva kantona. 3. godine. hrvatski. Predsjedništvo Okruga Sjednice Vlade Rješenja i Odluke Finansijska dokumentacija Valorizacija fonda: 2 Iako fragmentarno sačuvana. propisa.

godine. mišljenja. 60 . (0. –1995. srpski Pismo u građi: latinica. zahtjeve.-1995. Dokumentacija koja se odnosi na industriju 2. Količina građe: 1knj.Ministarstvo za industriju. zapisnike o inspekcijskim pregledima. Jezik u građi: bosanski. Serije u fondu: 1. donesenim na sjednici održanoj 15. rješenja. utvrđeno je da se Vlada Kantona sastoji od 13 resornih ministarstava. a odnosi se na rad Ministarstva za industriju.godine. Arhivistička informativna pomagala: SAP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: ograničena Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1994. građa fonda je važna jer sadrži podatke i informacije vezane za rad navedenog Ministarstva u ratnom periodu 1994. Dokumentacija koja se odnosi na rudarstvo 3. energetiku i rudarstvo Tuzlansko-podrinjskog kantona Signatura: BiH-ATKT/MIER TPK Vremanski raspon građe: 1994. Jedno od njih je i Ministarstvo za industriju. utvrđivanje i praćenje ostvarivanja energetskog bilansa. energetiku i rudarstvo (izuzev prehrambene i industrije duhana).1 reg. hrvatski.-1995.2 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži izvještaje o radu. saglasnosti.09. Historijat stvaraoca fonda: Zakonom o Vladi Tuzlansko-podrinjskog kantona. br. energetiku i rudarstvo čiji je osnovni zadatak da vrši upravne i druge stručne poslove koji se odnose na: industriju. pravilnike. praćenje proizvodnje i poduzimanje odgovarajućih mjera za njeno ostvarivanje i unapređenje. 1994. Dokumentacija koja se odnosi na energetiku Valorizacija fonda: 2 Iako fragmentarno sačuvana. informacije i obavještenja.. iskorištavanje mineralnih sirovina i organiziranje proizvodnje u skladu sa politikom Federacije i Kantona u okviru zakona i drugih propisa i tehničkih normativa i standarda iz ove oblasti. korišćenje prirodnih bogatstava u skladu sa zakonom Federacije i Kantona. energetiku i rudarstvo u periodu 1994. 01-011-21/94. potvrde. godine.

razvoj i poduzetništvo.) i finansijsku dokumentaciju koja se odnosi na djelovanje i rad Ministarstva za poljoprivredu. u skladu sa zakonom iz svoje nadležnosti. saglasnosti. Arhiva protokola 2. pripremanje nacrta zakona i drugih propisa iz svoje oblasti.- utvrđivanje bilansa proizvodnje uglja i drugih industrijskih mineralnih sirovina. utvrđivanje programa geoloških istraživanja (zajedno sa resornim ministarstvom). obrazovanja kadrova iz resornih oblasti i slično (zajedno sa resornim ministarstvom). srpski 61 . 7 reg. (1 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži izvještaje i ugovore o otkupu viškova poljoprivrednih proizvoda. Jezik u građi: bosanski. hrvatski. pripremanje odluka u okviru ekonomske politike za poticanje privrednog i društvenog razvoja Kantona.-1995.godine. – 1995. šumarstvo i vodoprivredu Tuzlansko-podrinjskog kantona Signatura: BiH-ATKT/MPŠV TPK Vremanski raspon građe: 1994. Finansijska dokumentacija 3. u saradnji sa Ministarstvom za obnovu. ulaganja stranih lica u domaća preduzeća u ovim oblastima u skladu sa propisima Federacije i Kantona. urvrđivanje koncepta prostornog uređenja zaštite životne okoline. vršenje i drugih poslova iz ovih oblasti. mišljenja. Serije u fondu: 1.. pripremanje odluka u okviru ekonomske politike za postizanje privrednog i društvenog razvoja Kantona. građa fonda je važna jer sadrži podatke i informacije vezane za rad navedenog Ministarstva u ratnom periodu 1994. dopise. 1 fasc. šumarstvo i vodoprivredu. Ministarstvo za poljoprivredu. naučnih istraživanja. pripremanje propisa o lokalnim postrojenjima za proizvodnju energije i osiguranje njihove dostupnosti. plan žetve i otkupa pšenice. pozive i sl. Knjige Valorizacija fonda: 2 Iako fragmentarno sačuvana.. Količina građe: 1 knj. informacije. inspekcijski nadzor u svim oblastima iz svoje nadležnosti. zahtjeve. raspodjelu i distribuciju energije i energenata. arhivu protokola (obavijesti.

organizaciju. . koji su djelovali kao posebna pravna lica. zaštitu voda i štetnog dejstva voda. 01-011-21/94. štetočina i korova.vodosnabdijevanje stanovništva i industrijsku vodu. Veterinarski zavod i Zavod za vode.inspekcijski nadzor u svim oblastima iz svoje nadležnosti. - 62 . 1994. stočne hrane.ulaganje stranih lica u domaća preduzeća u ovim oblastima u skladu sa propisima Federacije i Kantona. . .vršenje i drugih poslova iz ovih oblasti.uređivanje režima vode. zaštitu i korišćenje poljoprivrednog zemljišta. . . zaštitu poljoprivrednog bilja i proizvoda od uzročnika bolesti.09.korišćenje voda u energetske i rekreativne svrhe. eksploataciju šuma.organizaciju i rad veterinarskih ustanova i zdravstvenu zaštitu životinja. proizvodnju i preradu duhana. .šumske komunikacije. . Historijat stvaraoca fonda: Zakonom o Vladi Tuzlansko-podrinjskog kantona.pripremanje nacrta zakona i drugih propisa iz svoje nadležnosti. . utvrđeno je da se Vlada kantona sastoji od 13 resornih ministarstava. . unapređenje. šumskih plodova i puževa. .planiranje vodoprivrednih aktivnosti u oblasti upotrebe i zaštite voda na području Kantona. . vinove loze i ukrasnog bilja. proizvodnju ipromet sadnog materijala. . . .proizvodnju i promet lijekova koji se upotrebljavaju u veterinarstvu. prehrambenu industriju. hidromelioraciju. proizvodnju alkoholnih i bezalkoholnih pića.uzgoj i unapređivanje stočarstva. šumarstvo i vodoprivredu koje vrši upravne i druge stručne poslove koji se odnose: udruživanje zemljoradnika. . Jedno od njih je i Ministarstvo za poljoprivredu. . izrada i praćenjeistraživačkih projekata u ovim oblastima. voćaka.proizvodnju i promet ljekovitog bilja. promet u toj oblasti i promet namirnica životinjskog porijekla. zaštitu i unapređenje šuma.zaštitu od erozije. . U sastavu ovog Ministarstva su: Poljoprivredni zavod. doradu i promet sjemena poljoprivrednog bilja.uzgoj. bujica i elementarnih nepogoda. donesenim na sjednici održanoj 15.davanje veterinarskih saglasnosti za izgradnju objekata za uzgoj stoke. u skladu sa zakonom iz svoje nadležnosti. unapređenje poljoprivredne proizvodnje. pčelarstva i ribarstva. .pošumljavanje degradiranjih šuma. proizvodnju. lovstvo. godine br.Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SAP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: ograničena Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1994. krša i goleti.

Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlansko-podrinjskog kantona. br. godine.. Knjige Valorizacija fonda: 2 Iako fragmentarno sačuvana. promet roba i usluga unutar Kantona. – 1995. Jezik u građi: bosanski. informacije. zaduženo da vrši upravne i druge stručne poslove koje se odnose na: unutrašnju trgovinu u Kantonu i ekonomske odnose sa drugim kantonima u Federaciji.Ministarstvo za trgovinu i turizam Tuzlansko-podrinjskog kantona Signatura: BiH-ATKT/MTT TPK Vremanski raspon građe: 1994. Količina građe: 1 knj. 1994.-1995.9. utvrđeno je da se Vlada kantona sastoji od 13 resornih ministarstava. zapisnike.-1995. izvoz i uvoz. 4 reg.01-011-21/94. (0. saglasnosti. Finansijska dokumentacija 3. provođenje zakona i propisa.5 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži izvještaje upućene Vladi TPK. zahtjeve i molbe koji se odnose na djelovanje i rad Ministarstva za trgovinu i turizam u periodu 1994. hrvatski.godine. odluke. građa fonda je važna jer sadrži podatke i informacije vezane za rad navedenog Ministarstva u ratnom periodu 1994. rješenja. Jedno od njih je i Ministarstvo za trgovinu i turizam koje je. pravilnike. godine. osim carinskog sistema i kreditnih odnosa sa inostranstvom. ugovore. po čl.09. donesenim na sjednici održanoj 15. 63 . bilansiranje i praćenje snabdjevenosti Kantona. Serije u fondu: 1. obavještenja.Historijat stvaraoca fonda: Zakonom o Vladi Tuzlansko-podrinjskog kantona. srpski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SAP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: ograničena Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1994. Arhiva protokola 2.

5 reg. godine. rješenja. vršenje i drugih poslova iz ovih oblasti.-1995. pripremanje nacrta zakona i drugih propisa iz svoje nadležnosti. – 1995. vršenje nadzora nad radom općinskih i tržišnih inspektora. obavještenja. kontrola cijena proizvoda i usluga u skladu sa Zakonom o kontroli cijena. turističko-propagandnu djelatnost. godine. – 1995. 64 . rehabilitacionih i drugih centara u koordinaciji sa Ministarstvom zdravlja i Ministarstvom za boračka pitanja. koji se odnose na djelovanje i rad Ministarstva za pravdu u ratnom periodu 1994. Serije u fondu: 1. ugostiteljstvo. zahtjeve. dopise i sl. stvaranje i primjenu politike Kantonalnog turizma. vršenje nadzora u oblasti trgovine i turizma. Količina građe: 1 knj. građa fonda je važna. odgovore. praćenje i analiziranje izvoza i uvoza roba i usluka na području Kantona. saglasnosti. Arhiva protokola 2.- praćenje i analiziranje izvoza i uvoza roba i usluga na području Kantona. jer sadrži podatke i informacije vezane za rad navedenog Ministarstva u ratnom periodu 1994. informacije. (0. razvoj turističkih resursa. mišljenja.6 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži izvještaje. prijedloge. praćenje i izvršavanje ekonomskih sporazuma Kantona sa drugim kantonima Federacije. koji ne spadaju u djelokrug i nadležnosti drugog organa uprave Kantona. Ministarstvo za pravdu Tuzlansko-podrinjskog kantona Signatura: BiH-ATKT/MP TPK Vremanski raspon građe: 1994. u skladu sa zakonom. kreiranje politike i razvoja rekreativnih. zaključivanje. donošenje odluke o visini turističke takse. Knjige Valorizacija fonda: 2 Iako fragmentarno sačuvana.. učešće u kreiranju politike uvoza i izvoza u cilju zaštite proizvodnje unutar Kantona (odobravanje uvoznih i izvoznih kontigenata za određene proizvode u koordinaciji sa Ministarstvom trgovine Federacije). zapisnike. Finansijska dokumentacija 3.

zaduženo da vrši upravne i druge stručne poslove koji se odnose na: organiziranje. donesenim na sjednici održanoj 15. stručne poslove u vezi sa pomilovanjem osuđenih osoba za djela utvrđena kantonalnim zakonima. vršenje i drugih poslova iz ovih oblasti. prava i dužnosti organa uprave Kantona i korištenje i raspolaganje sredstvima u vlasništvu Kantona.01-011-21/94. Jedno od njih je i Ministarstvo za pravdu koje je. nadzor nad vršenjem poslova pravosudne uprave kantonalnih pravosudnih institucija.12 1994. uvjete za rad kantonalnih pravosudnih institucija. kadrove.Jezik u građi: bosanski.09. radnim odnosima radnika u organima uprave i drugim državnim organima Kantona i općina.2 d/m) 65 . sudova za prekršaje i službi pravne pomoći. srpski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SAP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: ograničena Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1994. kazneno-popravnih ustanova. utvrđeno je da se Vlada kantona sastoji od 13 resornih ministarstava. provođenju propisa u općem upravnom postupku. pripreme nacrta zakona i drugih propisa iz svoje nadležnosti. primjenu jedinstvenih osnova za udruživanje u političke organizacije i udruženja građana. 1994. sistem državne uprave. Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine i Ustavnim zakonom Tuzlansko-podrinjskog kantona.10. organiziranje i način rada organa uprave u Kantonu. nadzor nad izvršenjem propisa iz oblasti krivičnih i prekršajnih sankcija i odluka kantonalnih i federalnih sudova. Količina građe: 1 knj. godine. hrvatski. osiguranje najviših standarda ljudskih prava i sloboda utvrđenih međunarodnim aktima.. kancelarijsko poslovanje. - - Ministarstvo za finansije Tuzlansko-podrinjskog kantona Signatura: BiH-ATKT/MF TPK Vremanski raspon građe: 1994. br. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlansko-podrinjskog kantona br. naročito u oblasti ratnog i humanitarnog prava.01-011-176/94 od 28. posebnim upravnim postupcima i propisima o kancelarijskom poslovanju. po čl. u skladu sa zakonom iz svoje nadležnosti. (5. godine. inspekcijski nadzor nad radom kantonalnih i općinskih organa uprave u ostvarivanju sistema državne uprave. – 1995. 43 reg.Historijat stvaraoca fonda: Zakonom o Vladi Tuzlansko-podrinjskog kantona. upravni postupak.

godine. srpski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SAP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: ograničena Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1994. građa fonda je važna jer sadrži podatke i informacije u vezi sa radom navedenog Ministarstva u ratnom periodu 1994. obavijesti. mišljenja.Sadržaj fonda: Fond sadrži odluke. Arhiva protokola 2. ovlaštenja. trebovanja.-1995. utvrđeno je da se Vlada kantona sastoji od 13 resornih ministarstava.Historijat stvaraoca fonda: Zakonom o Vladi Tuzlansko-podrinjskog kantona. finansiranje funkcija Kantona – izradu i izvršenje budžeta Kantona i godišnje obračune budžeta Kantona. a po poslovima privrednih subjekata sa svog područja. a koji se odnose na djelovanje i rad Ministarstva za finansije u ratnom periodu. analitičke kartice sitnog inventara. godine.01-011-176/94 od 28. praćenje carinskog sistema i to samo u dijelu koji reguliše nadležost Kantona u vezi sa radom carinarnice na njegovom području u skladu sa propisima carinske službe Federacije. dopise i sl. deviznu blagajnu. 66 . sistem taksi i sistem regulacije igara na sreću iz nadležnosti Kantona. zahtjeve.09.12 1994. sistem finansiranja i formiranja razvojnih i drugih fondova na nivou Kantona. br. pomoć za Srebrenicu i izbjeglice. Knjige Valorizacija fonda: 2 Iako fragmentarno sačuvana.01-011-21/94. Finansijska dokumentacija 3. godine.11. a u skladu sa federalnim zakonom. praćenje finansijskih i kreditnih odnosa sa inozemstvom u okviru ovlaštenja Kantona.. Serije u fondu: 1. Jedno od njih je i Ministarstvo za finansije koje je. ulaz i izlaz robe. izvještaje. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlansko-podrinjskog kantona br. praćenje novčanog i bankarskog sistema u dijelu koji reguliše nadležnost Kantona. saglasnosti. Jezik u građi: bosanski. po čl. ugovore. donesenim na sjednici održanoj 15. 1994. hrvatski. zaduženo da vrši upravne i druge stručne poslove koji se odnose na: poreski sistem i poresku politiku Kantona.

-1995. – 1995. sistem fondova Kantona. godine.- praćenje sistema funkcioniranja službe za platni promet u okviru nadležnosti Kantona. osiguranje finansijskih tržišta i poboljšanje finansijskog sistema na prostoru Kantona. sistem finansiranja općih i društvenih potreba. koncentraciju finansijskih sredstava. hrvatski. utvrđivanje dinamike.5 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži rješenja. Količina građe: 1 knj. Ministarstvo za rad. naredbe. pripremanje zakona i drugih propisa iz svoje nadležnosti. koji djeluju kao posebna pravna lica. vršenje i drugih poslova iz ovih oblasti. Knjige Valorizacija fonda: 2 Iako fragmentarno sačuvana. praćenja i planiranja nedostajućih sredstava. Jezik u građi: bosanski. Arhiva protokola 2. jer sadrži podatke i informacije vezane za rad navedenog Ministarstva u ratnom periodu 1994. socijalnu politiku i izbjeglice tokom 1994.. inspekcijski nadzor u svim obastima iz svoje nadležnosti. srpski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SAP Stepen sređenosti: registraturski sređen 67 . ekonomsko-finansijske poslove u vezi sa imovinom Kantona. u skladu sa zakonom. godine. potvrde. Finansijska dokumentacija 3. 4 reg. zahtjeve i slično. (0. građa fonda je važna. obavještenja.-1995. Serije u fondu: 1. koji ne spadaju u djelokrug i nadležnosti drugog organa uprave Kantona. koji se odnose na djelovanje i rad Ministarstva za rad. računovodstvene dokumente. U sastavu Ministarstva za finansije su: Poreska uprava – uprava prihoda i Inspekcijske službe Kantona. socijalnu politiku i izbjeglice Tuzlansko-podrinjskog kantona Signatura: BiH-ATKT/MZRSPI TPK Vremanski raspon građe: 1994.

godine.inspekcijski nadzor u svim oblastima svoje nadležnosti. .saradnju sa danatorima u Kantonu.penzijsko-invalidsko osiguranje i druga prava radnika kojima se jamči osiguranje i socijalna sigurnost. njihov povratak i njihovo zapošljavanje u zemlji. u nadležnosti koja se utvrdi zakonom Federacije i Kantona. .15. . . Uprava – Agencija za zapošljavanje. godine. 1994.saradnju sa organima i organizacijama Kantona i Federacije Bosne i Hercegovine koji se brinu o prognanima. radne odnose i prava radnika u preduzećima i drugim pravnim licima. izbjeglim i raseljenim licima i ostvarivanje uvjeta za njihov povratak u mjesto stanovanja. Pri ovom Ministarstvu mogu se osnovati: Uprava – Agencija za penzijsko invalidsko osiguranje.socijalno staranje o nezbrinutim licima. .vršenje i drugih poslova iz ovih oblasti. izbjeglim i raseljenim licima i humanitarnu pomoć.prikupljanje i obradu podataka o prognanim. radnika zaposlenih kod građana koji samostalno obavljaju djelatnost ličnim radom i nezaposlenih lica. socijalnu politiku i izbjeglice koje je. . Jedno od njih je i Ministarstvo za rad. u skladu sa zakonom iz svoje nadležnosti. Agencija za zaštitu civilnih žrtava rata i njihovih porodica - 68 . izbjeglicama i raseljenim licima. .01-011-176/94 od 28. utvrđeno je da se Vlada kantona sastoji od 13 resornih ministarstava. br.Historijat stvaraoca fonda: Zakonom o Vladi Tuzlansko-podrinjskog kantona.zaštitu na radu. Uprava – Agencija za prikupljanje podataka o prognanim. .politiku privremenog zapošljavanja radnika u inozemstvu. donesenim na sjednici održanoj 15.planiranje osnovnih i drugih potreba stanovništva za humanitarnom pomoći. .09. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlansko-podrinjskog kantona br.12 1994. .pripremanje nacrta zakona i drugih propisa iz svoje nadležnosti.zaštitu civilnih žrtava rata i njihovih porodica.politiku raspodjele sredstava za plaće. zaduženo da vrši upravne i druge stručne poslove koji se odnose na: zapošljavanje. . po čl. .Dostupnost: ograničena Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1994. .01-011-21/94. Federaciji i inozemstvu.

01-011-21/94. 69 . 1994.. prijedloge. kulturu i sport Tuzlansko-podrinjskog kantona Signatura: BiH-ATKT/MZONKS TPK Vremanski raspon građe: 1994. srednje.-1995. izvještaje. Knjige Valorizacija fonda: 2 Iako fragmentarno sačuvana. nauku. 12. molbe i dopise koji se odnose na djelovanje i rad Ministarstva za obrazovanje. informacije.13. (0. 01-011-176/94 od 28. 1994. zahtjeve. visoko i specijalno obrazovanje. nauku.Historijat stvaraoca fonda: Zakonom o Vladi Tuzlansko-podrinjskog kantona. po čl. godine. Serije u fondu: 1. godine. Finansijska dokumentacija 3. obrazovnu. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlansko-podrinjskog kantona br. rješenja.09. Jedno od njih je i Ministarstvo za obrazovanje. kulturnu i sportsku djelatnost navedenog Ministarstva u ratnom periodu 1994. građa fonda je važna. donesenim na sjednici održanoj 15. zaduženo da vrši upravne i druge stručne poslove koji se odnose na: predškolsko. godine.Ministarstvo za obrazovanje. Arhiva protokola 2.-1995. zaštitu djece žrtava rata. srpski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SAP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: ograničena Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1994. utvrđeno je da se Vlada kantona sastoji od 13 resornih ministarstava. osnovno. djece palih boraca.8 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži odluke. uputstva. 7 reg. obavještenja. jer sadrži podatke i informacije vezane kako za rad tako i za naučnu. preporuke. hrvatski. Jezik u građi: bosanski. kulturu i sport u periodu 1994. br. devizne i dinarske izvode banke i deviznu blagajnu. Količina građe: 1 knj. podatke o stručnim ispitima. godine. djece izbjeglica. nauku. planove. kulturu i sport koje je. raseljenih lica i građana sa područja Kantona u inozemstvu. saglasnosti. – 1995.

praćenje stanja u oblasti obrazovanja. praćenje. utvrđivanje standarda. za osnovnu i srednju školu. praćenje stanja i odnosa djelatnosti tehničke kulture. kulturnoj. vršenje poslova i zadataka koji se odnose na razvoj naučno-istraživačke djelatnosti naučnotehnoloških informacija i komunikacija na području Kantona. vođenje baze podataka obrazovno-odgojnih. vođenje registara. propisivanje uslova. donošenje nastavnih planova i programa ustanova predškolskog odgojno-obrazovnog rada. upravnih organizacija i agencija iz oblasti ovog Ministarstva. filmska i estradna djela). osnivanje i brisanje iz evidencije odgojno-obrazovne ustanove osnovnog. praćenje i podsticanje usavršavanja mladih talenata. planiranje i podsticanje stručnog obrazovanja i usavršavanje nastavnika i saradnika na svim nivoima obrazovanja. zaštitu i korišćenje kulturno-historijskog nasljeđa (muzejska. odobravanje školskih udžbenika za osnovne i srednje škole. nauke. djelatnost društvenih organizacija i udruženja građana u nadležnosti Kantona. davanje saglasnosti za osnivanje. srednje i visoko obrazovanje i odgoj. pedagoške standarde i normative prostora. izdavačka. likovna. srednjeg i visokog obrazovanja. vršenje inspekcijskog nadzora nad zakonitošću rada ustanova i drugih institucija čija je djelatnost u nadležnosti Ministarstva. djelatnosti u oblasti kulture. nauku. vođenje brige o đačkom i studentskom standardu. opreme i nastavnih sredstava za predškolsko. sređivanje analitičko-informacionih materijala iz svoje nadležnosti. utvrđivanje politike u vezi sa osiguranjem radija i televizije i pripremu propisa koji reguliraju sistem informiranja. pozorišna. praćenje i podržavanje sportista i sportskih udruženja od interesa za Kanton. informiranje građana na privremenom radu u inostranstvu. kulturnih.- - davanje saglasnosti za donošenje nastavnih planova i programa i organiziranje dopunske nastave za djecu izbjeglica i raseljenih lica i građana Kantona u inozemstvu. arhivska. evidentiranje i brisanje iz evidencije javnih glasila. naučno-istraživačkih. razvoj i funkcionisanje sistema informisanja. normativa. pripremanje programa međukantonalne saradnje iz nadležnosti Ministarstva. osnivanje i zabranjivanje rada ustanova u oblasti kulture. izgradnju. muzička. davanje saglasnosti i predlaganje osnivanja ustanova. kulture. davanje saglasnosti na nastavne planove i programe ustanova visokoškolskog obrazovanja uz učešće Ministarstva za obrazovanje. osnivanje i brisanje iz evidencije ustanova i institucija iz oblasti kulture. vođenje registra. evidencije i planiranje. koordiniranje naučno-istraživačke aktivnosti na području Kantona učešće i pružanje stručne pomoći u međunarodnim projektima. kulturu i sport Federacije. planiranje. osnovno. pripremanje nacrta zakona i drugih propisa iz svoje nadležnosti. sporta i informisanja. bibliotečka. međunarodnoj obrazovnoj. informacionoj i naučno-tehničkoj saradnji. sportskih i informativnih ustanova i organizacija na području Kantona. a koje donosi Federacija. 70 .

godine. propisivanje okvira rada i nadležnosti organa službi. . obavještenja. . dopise i sl. zahtjeve. Arhiva protokola 2. - Ministarstvo za promet i komunikacije Tuzlansko-podrinjskog kantona Signatura: BiH-ATKT/MZPK TPK Vremanski raspon građe: 1994.utvrđivanje normativa i kriterija za finansiranje institucija čija je djelatnost u nadležnosti Ministarstva. 5 reg.. a koji se odnose na djelovanje i rad Ministarstva za promet i komunikacije u periodu 1994. praćenje rada i zabranjivanje dopisništva i drugih dijelova medija informiranja drugih kantona. zašto može formirati posebne fondove. u skladu sa zakonom iz svoje nadležnosti.-1995.-1995. izvještaje. U sastavu Ministarstva je Prosvjetno-pedagoški zavod kao upravna organizacija koja obavlja stručne prosvjetno-pedagoške poslove iz nadležnosti Ministarstva. – 1995. Arhivistička informativna pomagala: SAP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: ograničena Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1994. Jezik u građi: bosanski.davanje saglasnosti za osnivanje. godine.vršenje nadzora. hrvatski. operativne planove. . Serije u fondu: 1.- 71 . obavijesti. informacije. odjeljenja i drugih formi uprave na području općina nadležnih za poslove Ministarstva. (0. srpski Pismo u građi: latinica. Količina građe: 1 knj. Knjige Valorizacija fonda: 2 Iako fragmentarno sačuvana. Finansijska dokumentacija 3.vršenje i drugih poslova iz ovih oblasti..6 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži rješenja. računovodstvene dokumente. građa fonda je važna jer sadrži podatke i informacije vezane za rad navedenog Ministarstva u ratnom periodu 1994.

09. kantonalni poštanski promet. Količina građe: 1 knj. zaduženo da vrši upravne i druge stručne poslove koji se odnose na: cestovni. devizne izvode i blagajnu. po čl. godine. protokole. u skladu sa zakonom iz svoje nadležnosti.-1995. registraciju i usklađivanje linija. saradnja sa ministarstvima za promet i komunikacije drugih kantona u Federaciji. poštanskog prometa.. iniciranje. cestovnog.01-011-21/94. 1994. prostorno uređenje i zaštitu okoliša Tuzlansko-podrinjskog kantona Signatura: BiH-ATKT/MZUPUZO TPK Vremanski raspon građe: 1994. stvaranje uslova za nastup u inozemstvu privrednih subjekata iz oblasti prometa sa područja Kantona. inspekcijski nadzor u svim oblastima iz svoje nadležnosti. (0. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlansko-podrinjskog kantona br.14. inspekcijski nadzor u oblastima javnih puteva. unapređenje sigurnosti prometa i kategorizacija puteva na području Kantona. cjevovodni i integralni transport. željeznički i plovidbeni promet u okviru Kantona. informacije. dopise i sl. infrastrukture i informacijskog sistema na području Kantona. br. donesenim na sjednici održanoj 15. koje djeluju kao samostalna pravna lica.12 1994. utvrđeno je da se Vlada kantona sastoji od 13 resornih ministarstava. pripremanje nacrta zakona i drugih propisa iz svoje nadležnosti. prostorno uređenje i zaštitu okoliša u periodu 1994. te federalnim organizacijama iz oblasti prometa i komunikacija. izradu prometne osnove Kantona u skladu sa prometnom osnovom Federacije. vršenje i drugih poslova iz ovih oblasti.7 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži izvještaje. 72 .Historijat stvaraoca fonda: Zakonom o Vladi Tuzlansko-podrinjskog kantona. U sastavu Ministarstva za promet i komunikacije su: Direkcija za puteve i Direkcija za telekomunikacije. željezničkog i prometa na vodama. ugovore. godine.01-011-176/94 od 28. 7 reg. rješenja. – 1995. cjevovodnog transporta. Ministarstvo za urbanizam. sigurnost svih vidova prometa unutar Kantona. te redova vožnje za kantonalne linije. određivanje naknada za korištenje kantonalnih puteva. godine. finansiranje i praćenje razvoja telekomunikacionih sistema i sredstava veze posredstvom nadležnih institucija u Kantonu. koji se odnose na djelovanje i rad Ministarstva za urbanizam. Jedno od njih je i Ministarstvo za promet i komunikacije koje je.

godine. godine.12 1994.16.Serije u fondu: 1. 1994. uključujući i donošenje propisa - 73 . finansiranju i praćenju stanja i kontrolu okolice i obnovu ratom uništenog graditeljskog nasljeđa. regulacionih planova i druge urbanističko-planske dokumentacije kojom se uređuju uslovi i način za plansko korištenje prostora. ruda i minerala. 01-011-176/94 od 28. utvrđeno je da se Vlada kantona sastoji od 13 resornih ministarstava. iskorišćavanje prirodnih bogatstava (voda. pripremanje propisa u vezi sa utvrđivanjem stambene politike. usaglašenost prostornih planova općina sa prostornim planom Kantona i planova posebnih područja od interesa za Kanton. šuma. izradu urbanističkih planova i urbanističkih redova Kantona. srpski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SAP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: ograničena Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1994.) zaštitu prirodne okolice i koordinaciju aktivnosti na istraživanju. građa fonda je važna jer sadrži podatke i informacije vezane za rad navedenog Ministarstva u ratnom periodu 1994. koncipiranje programa naučno-istraživačkog rada od značaja za prostorni i društveni razvoju skladu sa strategijom razvoja Federacije Bosne i Hercegovine i Kantona. Jezik u građi: bosanski. prostorno uređenje i zaštitu okoliša koje je. donesenim na sjednici održanoj 15. zaštitu i unapređenje okolice. te predlaže propisivanje sankcija za povredu odredaba za provođenje navedenih dokumenata. hrvatski. po čl. na području Kantona. Finansijska dokumentacija 3. Knjige Valorizacija fonda: 2 Iako fragmentarno sačuvana. izgradnju naselja i objekata od interesa za Kanton.09. Jedno od njih je i Ministarstvo za urbanizam. 01-011-21/94. zaduženo da vrši upravne i druge stručne poslove koji se odnose na: planiranje. provođenje i primjenu prostornog plana Kantona. br. određuju organe za njihovo provođenjei utvrđuju urbanističko-građevinske mjere zaštite stanovništva i materijalnih dobara od elementarnih nepogoda i ratnih dejstava.Historijat stvaraoca fonda: Zakonom o Vladi Tuzlansko-podrinjskog kantona. planiranju. izgradnju i uređenje zemljišta na kantonalnom nivou. pripremu. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlansko-podrinjskog kantona br. poljoprivrednog zemljišta i sl. godine. Arhiva protokola 2.-1995.

pripremanje nacrta propisa o korišćenju lokalnog zemljišta uključujući zoniranje. – 1995. računovodstvene dokumente. pravilnike. uredbe. godine.. u skladu sa zakonom iz svoje nadležnosti. Jezik u građi: bosanski. (1.5 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži rješenja. prostorno uređenje i zaštitu okolice su: Zavod za urbanizam i prostorno planiranje Uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove Ministarstvo za zdravlje Tuzlansko-podrinjskog kantona Signatura: BiH-ATKT/MZ TPK Vremanski raspon građe: 1993.. U sastavu Ministarstva za urbanizam. održavanje stambenih zgrada i stanova na kojima pravo raspolaganja ima Kanton. molbe. pripremanje nacrta zakona i drugih propisa iz svoje nadležnosti. srpski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SAP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: ograničena Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1993. inspekcijski nadzor u svim oblastima iz svoje nadležnosti.-1995. Serije u fondu: 1.- koji se odnose na uređenje i izgradnju stambenih objekata. 1 fasc. prijedloge. građa fonda je važna jer sadrži podatke i informacije vezane za rad navedenog Ministarstva u ratnom periodu 1993.-1995. Knjige Valorizacija fonda: 2 Iako fragmentarno sačuvana. Količina građe: 1 knj. zahtjeve. vršenje i drugih poslova iz ovih oblasti. Finansijska dokumentacija 3. 14 reg. dopise. odluke. hrvatski. saglasnosti. godina. potvrde i uvjerenja. koji se odnose na djelovanje i rad Ministarstva za zdravstvo u periodu 1993.- 74 . Arhiva protokola 2. informacije. zapisnike. obavijesti. izvještaje.

koordiniranje stručno-medicinskog nadzora nad radom ustanova i zdravstvenih radnika. vršenje i drugih poslova iz ovih oblasti.-1995. godine. odnosno nejonizirajućih zračenja. godine.Historijat stvaraoca fonda: Zakonom o Vladi Tuzlansko-podrinjskog kantona. davanje sanitarno-preventivne saglasnosti za izgradnju i upotrebu zdravstvenih objekata. 1994. nepovoljnog uticaja okoline i drugih štetnih činilaca. promet i uvoz lijekova. inspekcijski nadzor u svim oblastima iz svoje nadležnosti. vibracija. zaštitu od štetnih djelovanja jonizirajućih. 75 . izvršenje mjera sigurnosti i zaštitnih mjera. obavještenja.. informacije. osiguranje sredstava za izgradnju i opremanje. zdravstveno vaspitanje i unapređenje zdravstvene kulture. zakone. br.09. saglasnosti. zdravstveno-statističku djelatnost. buke. Ministarstvo za obnovu. utvrđeno je da se Vlada kantona sastoji od 13 resornih ministarstava. osim mjera koje su stavljene u nadležnost drugog ministarstva. razvoj i poduzetništvo u periodu 1994. razvoj i poduzetništvo Tuzlansko-podrinjskog kantona Signatura: BiH-ATKT/MZORIP TPK Vremanski raspon građe: 1994. po čl.12 1994. razvoj naučno-istraživačkih djelatnosti u oblasti zdravlja. donesenim na sjednici održanoj 15. sprečavanje. zapisnike. zahtjeve. sistem finansiranja zdravstvene zaštite na području Kantona. organiziranje i kontrolu liječenja oboljelih i ranjenih izvan Kantona. 01-011-176/94 od 28. izvještaje. te osnivanje zdravstvenih ustanova.17. sanitarni nadzor.7 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži odluke. godine. Količina građe: 1 knj. pripremanje nacrta zakona iz svoje nadležnosti i druge poslove utvrđene zakonom. sprečavanje i suzbijanje zaraznih bolesti. suzbijanje i liječenje oboljenja endemske nefropatije. (0. stručno obrazovanje svih profila i nivoa stručnosti. zaduženo da vrši upravne i druge stručne poslove koji se odnose na: razvoj i unapređenje zdravstvene zaštite i zdravstvenog osiguranja u jedinstvenom sistemu zdravstvene djelatnosti putem mreže zdravstvenih ustanova. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlansko-podrinjskog kantona br. Jedno od njih je i Ministarstvo za zdravlje koje je. projekte. rješenja. programe. u skladu sa zakonom iz svoje nadležnosti. a koji se odnose na djelovanje i rad Ministarstva za obnovu. – 1995. otrova i opojnih droga. računovodstvene dokumente. 01-011-21/94. naredbe. 6 reg.

hrvatski. 76 . pripremanje odluka u okviru ekonomske politike za poticanje privrednog i društvenog razvoja Kantona. u saradnji sa resornim ministarstvima Vlade Kantona. koordinaciju rada sa resornim ministarstvima u Vladi Kantona i humanitarnim organizacijama čija se djelatnost odnosi na obnovu ratom porušenih objekata i izgradnju infrastrukturnih sistema. davanje saglasnosti i praćenje realizacije projekata obnove i razvoja koje realizuju međunarodne organizacije. koordinaciju i pomoć općinama u izradi programa obnove i razvoja. utvrđeno je da se Vlada kantona sastoji od 13 resornih ministarstava.09. inspekcijski nadzor u svim oblastima iz svoje nadležnosti. donesenim na sjednici održanoj 15.Historijat stvaraoca fonda: Zakonom o Vladi Tuzlansko-podrinjskog kantona.Serije u fondu: 1. Jedno od njih je i Ministarstvo za obnovu. po čl.1994. Finansijska dokumentacija 3.-1995. 01-011-21/94. Arhiva protokola 2.12. jer sadrži podatke i informacije vezane za rad navedenog Ministarstva u ratnom periodu 1994. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlansko-podrinjskog kantona br. pripremanje nacrta zakona i drugih propisa iz svoje nadležnosti. srpski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SAP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: ograničena Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1994.1994. 01-011-176/94 od 28. u skladu sa zakonom iz svoje nadležnosti. sudjelovanje u utvrđivanju globalne strategije razvoja Federacije Bosne i Hercegovine i Kantona. vršenje i drugih poslova iz ovih oblasti. godine. zaduženo da vrši upravne i druge stručne poslove koji se odnose na: koordiniranje rada u resornim ministarstvima u Vladi Kantona na izradi i utvrđivaju koncepta i programa obnove i razvoja. Knjige Valorizacija fonda: 2 Iako fragmentarno sačuvana. građa fonda je važna. godine. poduzetništvo. 18. Jezik u građi: bosanski. razvoj i poduzetništvo koje je. godine. br.

informacije. utvrđeno je da se Vlada kantona sastoji od 13 resornih ministarstava.-1995. uredbe.7 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži izvještaje. Količina građe: 1 knj. jer sadrži podatke i informacije vezane za rad navedenog Ministarstva u ratnom periodu 1994. Knjige Valorizacija fonda: 2 Iako fragmentarno sačuvana. prijedloge.U sastavu Ministarstva obnove. zaključke. –1995.-1995. Serije u fondu: 1. obavijesti. razvoja i poduzetništva radi usklađivanja sa propisima iz oblasti investicija i strategijom globalnog razvoja Federacije Bosne i Hercegovine i Kantona. 1994. godine. godine. donesenim na sjednici održanoj 15. po čl. 6 reg. 19. odluke. Resorna ministarstva će projekte iz svoje oblasti dostavljati Ministarstvu obnove. naredbe.09. rješenja. Arhivistička informativna pomagala: SAP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: ograničena Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1994. Finansijska dokumentacija 3.Historijat stvaraoca fonda: Zakonom o Vladi Tuzlansko-podrinjskog kantona. 01-011-21/94. br. hrvatski. godine. razvoja i poduzetništva se nalaze: Fond za obnovu i razvoj koji radi u skladu sa propisima o njegovom osnivanju. (0. srpski Pismo u građi: latinica. građa fonda je važna. Zakona o ministarstvima i 77 . Arhiva protokola 2. odobrenja. a odnose se na djelovanje i rad Ministarstva za boračka pitanja u periodu 1994.. Jedno od njih je i Ministarstvo za boračka pitanja koje je. zahtjeve. Jezik u građi: bosanski. Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlansko-podrinjskog kantona Signatura: BiH-ATKT/MZBP TPK Vremanski raspon građe: 1994.

članova porodica poslije njihove smrti i članova porodica poginulih i umrlih boraca. osiguranje sredstava i drugih oblika pomoći borcima. 19 reg. inspekcijski nadzor iz oblasti svoje nadležnosti.. kojima se propisuju uslovi za ostvarivanje dopunskih prava boraca. odlučivanje u drugostepenom upravnom postupku po žalbama i postupku revizije prvostepenih upravnih organa kojima se odlučuje o osnovnim. - Ministarstvo bez portfelja Tuzlanskog kantona Signatura: BiH-ATKT/MBP TK Vremanski raspon građe: 1994.5 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži izvještaje. 78 . obrazovanje i rad ljekarskih komisija za utvrđivanje procenta vojnog invaliditeta zajedno sa Ministarstvom zdravlja Kantona. nestalih i umrlih ratnih boraca. kao i umrlih ratnih i mirnodopskih invalida. godine. članova obitelji poginulih. potvrde. ratnih vojnih invalida i članova porodica poginulih boraca.1994. ostvarivanje prava na izuzetnu invalidsku i izuzetnu porodičnu penziju i druge vidove socijalne zaštite. utvrđivanje politike i donošenje zakona i drugih propisa. zaduženo da vrši upravne i druge stručne poslove koji se odnose na: zaštitu boraca.12. saradnju i koordinaciju rada sa Ministarstvom zdravlja i drugim ministarstvima u vršenju poslova iz svoje nadležnosti. pozive. 01-011-176/94 od 28. zaštitu ratnih i mirnodopskih vojnih invalida. pripremu nacrta zakona i drugih propisa iz svoje nadležnosti. koji se odnose na djelovanje i rad Ministarstva bez portfelja u periodu 1994. na području Kantona. djelovanje društvene organizacije – udruženje građana boraca. dopunskim i drugim pravima boraca. pripadnika oružanih snaga Republika Bosne i Hercegovine i Federacije. osiguranje i kontrolu namjenskog trošenja sredstava. obavještenja.drugim organima uprave Tuzlansko-podrinjskog kantona br. koordinaciju i usklađivanje rada općinskih organa uprave iz ovih oblasti. molbe. zahtjeve. vršenje i drugih poslova iz ovih oblasti u skladu sa zakonom iz svoje nadležnosti. grobalja boraca i stratišta nevinih žrtava rata. uređenje i održavanje spomen-obilježja. informacije. vođenje propisanih evidencija iz svoje nadležnosti. Količina građe: 4 knj. izgradnju. (2.-2001. provođenje jedinstvene politike i sistemskih zakona Republike Bosne i Hercegovine i Federacije iz oblasti invalidsko-boračke zaštite. godine. saglasnosti. – 2001. ratnih vojnih invalida.

u saradnji sa nadležnim ministarstvom. izradu ugovora. godine. Sredstva za rad Ministarstva obezbjeđuju se budžetom Kantona. godine. Arhiva protokola 2. humanitarnim organizacijama iz tih zemalja i Islamskom vjerskom zajednicom. Uredbom o osnivanju Kabineta ministara bez portfelja u Vladi Tuzlansko-podrinjskog kantona (“Sl. 01. br. Jezik u građi: bosanski. Ministarstvo bez portfelja TPK 2. 1/95.09.-2001. donesenim na sjednici održanoj 15. - 79 . Ovaj Kabinet bio je zadužen za stručne i druge poslove koji se odnose na: kontakte sa predstavnicima vlada i nevladinih organizacija. br. novine TPK’’. osnovan je: Kabinet ministra bez portfelja u Vladi Tuzlanskog kantona zaduženog za kontakte i saradnju sa arapskim zemljama. Knjige Valorizacija fonda: 2 Iako fragmentarno sačuvana. Ministarstvo bez portfelja TK Historijat stvaraoca fonda: Zakonom o Vladi Tuzlansko-podrinjskog kantona. praćenje priliva humanitarne pomoći na području Kantona i učestvovanje u distribuciji i raspodjeli humanitarne pomoći. Promjene naziva stvaraoca fonda: 1.2001. jer sadrži podatke i informacije vezane za rad navedenog Ministarstva u periodu 1994. sporazuma i drugih akata koji se odnose na humanitarne aktivnosti. Finansijska dokumentacija 3. Arhivistička informativna pomagala: SAP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: ograničena Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1994.1995. godine. saradnju sa domaćim i međunarodnim humanitarnim organizacijama i vjerskim institucijama.) donesenoj 28. 01-011-21/94.. građa fonda je važna. utvrđeno je da se Vlada kantona sastoji od 13 resornih ministarstava i dva ministarstva bez portfelja.1994.Serije u fondu: 1. srpski Pismo u građi: latinica. hrvatski.

godine) ukinuto. godine.1995. građa fonda je važna. Serije u fondu: 1. jer sadrži podatke i informacije vezane za rad navedenog Ministarstva u periodu 1994. Uredbom o osnivanju Kabineta ministara bez portfelja u Vladi Tuzlansko-podrinjskog kantona (“Sl. hrvatski. godine.1994. br. 4 fasc. aktivnosti. – 2001. 1/95.. srpski Pismo u građi: latinica. osnovan je: Kabinet ministra bez lisnice u Vladi Tuzlanskog kantona zaduženog za kontakte i saradnju sa zapadnim zemljama. Historijat stvaraoca fonda: Zakonom o Vladi Tuzlansko-podrinjskog kantona. zaključci. 80 . molbe. koji se odnose na djelovanje i rad Ministarstva bez lisnice u periodu 1995.11. donesenim na sjednici održanoj 15.Ovo Ministarstvo djelovalo je i stvaralo građu do 2001... 4 reg. br. 01-011-21/94.) donesenoj 28.2001. utvrđeno je da se Vlada kantona sastoji od 13 resornih ministarstava i dva ministarstva bez portfelja (lisnice).09. Jezik u građi: bosanski. godine. godine. Finansijska dokumentacija 3. Ministarstvo bez lisnice Tuzlanskog kantona Signatura: BiH-ATKT/MBL TK Vremanski raspon građe: 1995. humanitarnim organizacijama iz tih zemalja i katoličkom crkvom. godine. iako je Zakonom o Ministarstvima i drugim organima uprave TK (“Sl.2000.-2001.17/00 od 18. Knjige Valorizacija fonda: 2 Iako fragmentarno sačuvana. Arhivistička informativna pomagala: SAP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: ograničena Vremenski raspon stvaraoca fonda: 1994. Arhiva protokola 2.01. novine TK” br. Količina građe: 4 knj.-2001. novine TPK’’. (1 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži izvještaji.

izvještaje o žetvi. metalske. most preko Jale i Soline. sporazuma i drugih akata koji se odnose na humanitarne aktivnosti. novine TK” br. evidencije o stavljanju pod starateljstvo. analize. Sekretarijat za unutrašnje poslove 2. investicione programe i projekte objekata na teritoriji SNOT-a (Koksara.Ovaj Kabinet bio je zadužen za stručne i druge poslove koji se odnose na: kontakte sa predstavnicima vlada i nevladinih organizacija. spiskovi djece palih boraca ili žrtava fašističkog terora. Azotara. održavanje šuma. stručnih ispita (administrativna struka za zvanje kancelarijskog službenika. elektrotehničke. Ministarstvo bez lisnice egzistiralo je do 2001. (44. Serije u fondu: 1. zabranjena lovišta. Rudnik. nacionalizaciju i arondaciji zemljišta. razne spise o zanatskim privatnim radnjama.) mostova. a ukinuto je Zakonom o Ministarstvima i drugim organima uprave TK (“Sl. lokacije za građevinske objekte. Osim toga u fondu se nalaze materijali Stručne škole u industriji i zanatstvu Tuzla (majstorski ispiti). drvoprerađivačka). godine. Količina građe: 5 knj. 177 kut. godine). računski režiseri. materijali iz oblasti prosvjete. hemijska struka .11. praćenje priliva humanitarne pomoći na području Kantona i učestvovanje u distribuciji i raspodjeli humanitarne pomoći. stambenih zgrada itd. podaci o maloljetnoj djeci bez jednog ili oba roditelja. Ciglana Sočkovac. – 1966. Gradski stadion. - Sreska uprava Sreski narodni odbor Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/SNOT Vremenski raspon građe: 1945.2000. odluke. prodavače i konobare. Brana “Modrac”. u saradnji sa nadležnim ministarstvom. podaci o učeničkim zadrugama. podatke o zemljišnom fondu. saradnju sa domaćim i međunarodnim humanitarnim organizacijama i vjerskim institucijama. odluke o nasljedstvu. izradu ugovora. izvještaji o pregledu rada u školama. izgradnju stambenih i upravnih zgrada.17/00 od 18. drumski saobraćaj. Sredstva za rad ministarstva obezbjeđuju se budžetom Kantona. rješenja komisije za eksproprijaciju. popravku mostova. pomoćnik kancelarijskog referenta. Fabrika sode Lukavac. zapisnike sa polaganja ispita za KV i VK radnike (za kopače uglja. hemijska. stambene zgrade. Ugostiteljsko preduzeće Kiseljak. daktilografa). putevi i sl. ispita za vozače motornih vozila. predmete agrarne reforme i odluke i rješenja Agrarne komisije. građevinske i rudarske struke. opšte spise. TE.5 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži zapisnike sa sjednica. za knjigovođe.proizvođači anorganskih soli i čistih hemikalija. Sekretarijat za opštu upravu 81 . izvještaje. vodovod..

srezove i područja mjesnih narodnih odbora i Uredbe o određivanju područja narodnih odbora i ustanovljenju sjedišta mjesnih narodnih odbora. Požarnici. 11. 10. a sačuvani su i projekti za izgradnju privrednih i drugih objekata. Tojšićima. Solini. Jezik u građi: bosanski. Breziku. agrarna reforma). 8. Breškama. Godine 1966. godine. Tuzlanski srez je obuhvatao 21 mjesni narodni odbor sa sjedištima u: Bašigovcima. srez Tuzla je doživljavao promjene u nadležnostima nad mjesnim. kao i sreske skupštine i njihovi organi. 82 . srpski. Zahirovićima.3. godine. Dobrnji. 5. Višći Donjoj. Slavinovićima. Morančanima. Podorašju. a poslovi su preneseni u nadležnost opštinskih skupština i njihovih organa. Bukinju. hrvatski Pismo u građi: latinica. Dubravama Donjim. Živinicama i Đurđeviku. juna 1966. 6. Tuzli Gornjoj. Građa također može poslužiti u svrhu ostvarivanja ličnih prava građana (eksproprijacija. Gračanici-Selu. socijalne. do 1962. godine. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SAP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1945. ekonomske i kulturne istorije na području Sreskog narodnog odbora Tuzla jer sadrži vrijedne podatke za razne istraživačke teme. Skupština SR Bosne i Hercegovine proglasila je Zakon o sprovođenju Ustavnog zakona o ukidanju srezova (“Sl. 30. Sekretarijat za finansije Sekretarijat za privredu Sekretarijat za privredu i rad Sekretarijat za privredu i komunalne poslove Sekretarijat za poljoprivredu i šumarstvo Sekretarijat za prosvjetu i kulturu Sekretarijat za narodno zdravlje i socijalno staranje Planska komisija Projektna dokumentacija Knjige Valorizacija fonda: 2 Fond nije cjelovit. 9. 4. 7. gradskim i opštinskim odborima. Historijat stvaraoca fonda: Na osnovu Zakona o teritorijalnoj podjeli Bosne i Hercegovine na okruge. Lipnici Srednjoj. dobro je sačuvan i predstavlja važan izvor za proučavanje političke. 12. Od 1948. donesenih od strane Narodne vlade NR Bosne i Hercegovine augusta mjeseca 1945. Zukićima. – 1966. list SR BiH” broj 14/66) na osnovu kojeg je. nacionalizacija. Zakonima o teritorijalnoj podjeli NR Bosne i Hercegovine. prestao sa radom Narodni odbor sreza Tuzla. Kikačima.

Kamenica Srpska. zapisnici sa polaganja majstorskih ispita. perspektivni planovi i akcioni programi razvoja poljoprivrede u opštinama koje obuhvata ovaj Odbor.2 d/m) Sadržaj fonda: U fondu se nalaze: prijedlozi budžeta i društvenih planova. godine. augusta mjeseca 1945. Glumina. rješenja o osnivanju sreskih komora.. Serije u fondu: 1. rješenja o odorenjima pravilnika institucija i preduzeća na području sreza. 5. Količina građe: 2 knj. Grbavci. mostova. Zvornički srez je obuhvatao 22 mjesna narodna odbora čija su sjedišta bili: Baljkovići. donesenih od strane Narodne vlade NR Bosne i Hercegovine. 12 kut. srezove i područja mjesnih narodnih odbora i Uredbe o određivanju područja narodnih odbora i ustanovljenju sjedišta mjesnih narodnih odbora. Bulatovci. kao i za rješavanje ličnih prava. trgovinskih i ugostiteljskih komora. Jezik u građi: bosanski. investicioni programi. -1962. Tuzlanski okrug je obuhvatao Zvornički srez sa sjedištem u Zvorniku. 4. Dubnica. Sekretarijat za opštu upravu Biro sekretara Sekretarijat za privredu i komunalne poslove Projekti Knjige Valorizacija fonda: 3 Fond je necjelovit i dobro sačuvan. hrvatski Pismo u građi: latinica. – 1960. 2. privrednih i drugih objekata na području sreza Zvornik. savjeta. 83 . idejni i glavni projekti puteva. Kalesija Srpska. zapisnici sa sjednica vijeća. 3. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1945. (3.Sreski narodni odbor Zvornik Signatura fonda: BiH-ATKT/SNOZ Vremenski raspon građe: 1949. Historijat stvaraoca fonda: Na osnovu Zakona o teritorijalnoj podjeli Bosne i Hercegovine na okruge. Čolopek. rješenja o osnivanju zanatskih. Jasenica. srpski. te može poslužiti u proučavanju rada i djelovanja ovoga Odbora. materijali Komisije za odlikovanja. registri odluka i naredbi. Divić. Drinjača.

Osmaci. inspekcije. Vitinca Srpska i Zvornik. Memići. srez Zvornički čine mjesni narodni odbori: Zvornik. godine u NR Bosni i Hercegovini postoji 6 srezova sa opštinama i naseljenim mjestima u sastavu opština. Ročević i Pilica. 5. Količina građe : 60 knj. 7. zanatstvo. 9. 10. Nova Kasaba. Čelopek. Serije u fondu: 1. Vlasenica i Zvornik. Zakon o područjima srezova i opština u NR Bosni i Hercegovini doživljava promjene tako da 1962. kada se svi poslovi iz nadležnosti sreskih skupština i njihovih organa prenose u nadležnost opštinskih skupština i njihovih organa (“Sl. a čine je djelovodni protokoli.Kozluk. list NR BiH” broj 15/48). Kozluk.. imovinski poslovi. socijalna politika i sl. upisnici kazni. Kamenica.1955. 164 kut. Srebrenica. list SR BiH” broj 14/66). Fakovići. registri Ugovora o učenju i dr. Fond nije cjelovit. Osmaci. Grbavci. Sreski narodni odbor Gračanica Signatura fonda: BiH-ATKT/SNOG Vremenski raspon građe: 1945. Han Pijesak. Kozluk. koju je donijelo Predsjedništvo Prezidijuma Narodne skupštine NR Bosne i Hercegovine (“Sl. Memići. Sapna. Snagovo Gornje. Petkovci. (46 d/m) Sadržaj fonda: Fond se odnosi na različite oblasti djelovanja kao što su komunalni poslovi. . list NR BiH” broj 47/62) sve do stupanja na snagu Zakona o sprovođenju Ustavnog zakona o ukidanju srezova. a Zvornik kao opština sa naseljenim mjestima u svom sastavu pripada Tuzlanskom srezu (“Sl. 6. Drinjača. 4. Sekretarijat Unutrašnji poslovi Rad i radni odnosi Privreda Finansije – imovinsko-pravni odnosi Državne nabavke Planska komisija Kontrolna komisija Prosvjeta i kultura Narodno zdravlje i socijalna politika 84 . gradskih reona. Kusonje. 8. Kalesija. Sapna. Nezuk Muslimanski. Međaši.. zadrugarstvo. imenski registri. Snagovo. 3. Skelani. lokalna industrija. jer je preuzet samo manji dio od Narodnog odbora sreza Tuzla. Petkovci. Ročevići. Na osnovu Odluke o određivanju granica gradova. Šetići Srpski. 2. list NRBiH” broj 17/55) srez Zvornik čine opštine sa naseljenim mjestima u svom sastavu: Bratunac. gradskih naselja i područja mjesnih narodnih odbora. Sapna. Caparde. dok se veći dio fonda nalazi u Skupštini opštine Zvornik. Zakonom o području srezova i opština u NR Bosni i Hercegovini (“Sl. trgovina.

. može poslužiti u svrhu ostvarivanja ličnih prava građana (eksproprijacija. Brijesnica Velika. Sladna. kada je teritorija Bosne i Hercegovine podijeljena na oblasti. br. Lukavica. Karanovac. Škipovac. Gornja Lohinja i Gračanica. Skipovac. godine i bio nadležan za plansko rukovođenje poljoprivredom u srezu.1955. Jezik u građi: bosanski. Lukavica i Orahovica. ali je dobro sačuvan i predstavlja važan izvor za proučavanje društvenih i privrednih kretanja na području Sreskog narodnog odbora Gračanica kao lokalnog organa vlasti. Tada su Sreski narodni odbor Gračanica činili slijedeći mjesni narodni odbori: Bosansko Petrovo Selo. Malešići. Lukavica. kada se Zakonom o području srezova i opština u NR Bosni i Hercegovini („Sl. list NR BiH“ br. Rapatnica. Malešići. Građa. Gračanica. zanatsva i trgovine. Katastar 12. srezove. agrarna reforma). Stjepan Polje. U tom sastavu srez Gračanica je djelovao do 1955. godine („Sl. Orahovica Gornja. hrvatski Pismo u građi: latinica. list NR BiH“ br.17/55) ukida Sreski narodni odbor Gračanica. 10/50). reone. Karanovac. Sreski narodni odbor Gračanica obuhvatao je područja slijedećih mjesnih narodnih odbora: Boljanić. lokalne industrije. Narodna odbrana Valorizacija fonda: 2 Fond nije cjelovit. Zakonom o teritorijalnoj podjeli Federalne Bosne i Hercegovine na okruge. gradove. godine. Nakon administrativnoteritorijalne podjele NR Bosne i Hercegovine („Sl. za ostvarivanje mjera socijalnog staranja kao i kontrolu pravilne primjene zakona. Orahovica Donja. Donja Orahovica. Brijesnica. popisa i politike viših organa državne vlasti. srezove i područja mjesnih narodnih odbora iz 1945. godine („Sl. srpski. gradove i opštine iz 1952. Petrovo Selo. za podizanje i razvijanje zadrugarstva. Doborovci. a veći dio njegovog područja pripaja srezu Tuzla. list NR BiH“. Doborovci. ćirilica Arhvističko informativna pomagala: SAP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1945. i opštine: Bosansko Petrovo Selo. Sočkovac. Novim Zakonom o podjeli teritorije NR Bosne i Hercegovine na srezove. Historijat stvaraoca fonda: Sreski narodni odbor Gračanica započeo je sa radom 1945. gradska naselja i područja mjesnih narodnih odbora Sreski narodni odbor Gračanica ulazi u sastav Tuzlanske oblasti. godine. Brijesnica Velika. nacionalizacija. Doborovci. br. od 18.11. avgusta 1945. Gornji Moranjci. 11/45. godine). list NR BiH“.11/52) u sastav Sreza Gračanica ušla je Gradska opština Gračanica sa sjedištem Narodnog odbora gradske opštine u Gračanici u koju ulaze Donja Lohinja. također. za ukazivanje pomoći mjesnim narodnim odborima u izvršavanju njihovih komunalnih poslova. Gornja Orahovica. kada ulazi u sastav Okružnog narodnog odbora Tuzla. Sladna i Soko. Soko. pripadao je Okružnom narodnom odboru Doboj do januara 1947. 85 .

9. rješenja o eksproprijaciji zemljišta.. dobro je sačuvan i može poslužiti u proučavanju upravnog. agrarna reforma). ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SAP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1945. tečajevi za opismenjavanje. 86 . 3. – 1955. rješenja o postavljenju i premještaju službenika. 4. 57 kut. 7. 8. a može poslužiti i u svrhu rješavanja ličnih prava (eksproprijacija. 2. Količina građe: 23 knj. 10. polaganje stručnih ispita za KV radnike. razna uputstva. – 1955. majstorski ispiti i kursevi pri SRZ. jer sadrži vrijedne podatke za razne istraživačke teme. rješenja za rad zanatskih radnji. stambena pitanja. konfiskacija imovine. 6.Gradska uprava Gradski narodni odbor Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/GNOT Vremenski raspon građe: 1946. kursevi i tečajevi za prosvjećivanje žena. investicioni programi. Sekretarijat – Izvršni odbor Odjeljenje za radne odnose Povjereništvo za komunalne poslove (industrija i zanatstvo) Povjereništvo za finansije (Odsjek za privredu) Povjereništvo za narodno zdravlje i socijalnu politiku Povjereništvo za komunalne poslove i lokalnu privredu Povjereništvo za građevine Povjereništvo za poljoprivredu Povjereništvo za trgovinu i snabdijevanje Povjereništvo za prosvjetu i kulturu Knjige Valorizacija fonda: 2 Fond nije cjelovit. srpski. (18 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži zapisnike sa sjednica Izvršnog odbora. planove i izvještaje o radu povjereništava. 5. Jezik u građi: bosanski. pravila ustanova koja su pri GNO-u. hrvatski Pismo u građi: latinica. privrednog i kulturnog života područja na kojem je djelovao ovaj Odbor. nacionalizacija. razvoj lokalne privrede. Serije u fondu: 1. 11.

Rudarska kolonija Bukinje. Živinice. Vasiljevci. Hudeč.Historijat stvaraoca fonda: Zakonom o teritorijalnoj podjeli Federalne Bosne i Hercegovine na okruge. Kiseljak. Gradski odbor je djelovao preko Izvršnog odbora. Dubrave. koje je donijelo Predsjedništvo Narodne skupštine BiH 16. Brijesnica. Požarnica.-1952. Rudnik Bukinje.3 d/m) Sadržaj fonda: 87 . Turija. kada Vlada NR Bosne i Hercegovine donosi Uredbu o reorganizaciji upravnog aparata gradskih narodnih odbora (“Sl. Rudarska kolona Šićki Brod. na osnovu koje se u Izvršnom odboru. godine. Tuzlansku oblast čini 18 srezova i 5 gradova sa svojim područjima. Dobošnica. Svojat. gradskih reona. Poljana. godine usvojila Zakon o sprovođenju novog uređenja opština i srezova (“Sl. list NR BiH” broj 16/55) po kojem narodni odbori novih opština i srezova treba da obrazuju svoje upravne organe i mjesne urede najkasnije do 1. Kreka. Tojšići. a srez Tuzlanski čine 22 mjesna narodna odbora (Breške. Narodna skupština NR Bosne i Hercegovine je 12. 2 kut. Đurđevik. umjesto dosadašnjih odjeljenja. list NR BiH” broj 10/50) po kome se iz sastava odgovarajućih srezova izdvajaju gradovi i obrazuju posebne administrativno-teritorijalne jedinice kao područja gradskih narodnih odbora van sastava sreza. Slavinovići. jula 1955. donosi Zakon o podjeli teritorije NR BiH na srezove. godine. gradskih naselja i područja mjesnih narodnih odbora (“Sl. Količina građe: 3 knj. godine kada se ukida Zakon o narodnim odborima gradova i gradskih opština. Doboj i Derventa kao i gradska naselja u gradu Tuzli: Slavinovići i Bukinje. septembra 1955. čije su odredbe važile do 31. U područje grada Tuzle ulaze mjesta: Tuzla. Vršani. 28. augusta 1945. Željeznička stanica Bukinje. list NR BiH” broj 11/52). Ljepunice. (0. Dobošnica). godine. Brijesnica. Marta mjeseca 1948. na osnovu kojeg je Tuzla grad sa sjedištem narodnog odbora grada u Tuzli. Puračić. Smoluća. godine. augusta 1955. Priluk. Banovići Rudnik. Puračić. Marta mjeseca 1950. Po ovom Zakonu. Lukavac. Banovići. Brčko. Gornja Tuzla. godine. Lukavac) i 11 opština (Breške.. Husino (bez zaseoka Petrovice). Živinice). Gradski narodni odbor Gračanica Signatura fonda: BiH-ATKT/GNOG Vremenski raspon građe: 1950. Solina. Ljepunice. Brezik. u čijem sastavu su bila odjeljenja ili odsjeci. a pripadaju mu 2 gradske opštine (Banovići. aprila 1952. Narodna skupština NR Bosne i Hercegovine. list NR BiH” broj 5/49). gradovi su izdvojeni u samostalna područja narodne vlasti i zadržavaju svoja ranija područja sa nepromijenjenim granicama. srezove i područja mjesnih narodnih odbora i Uredbom o određivanju područja narodnih odbora i ustanovljenju sjedišta mjesnih narodnih odbora. Ši Selo. gradove i opštine (“Sl. Brđani. do 1949. Srebrenik. Podorašje. Tojšići. Odluka broj 1079/48) po kojoj se izdvajaju gradovi: Tuzla. Rasovac. godine. Narodna skupština NR Bosne i Hercegovine donosi Zakon o administrativno-teritorijalnoj podjeli NR Bosne i Hercegovine (“Sl. Dolovi. Bijeljina. Predsjedništvo Prezidijuma Narodne skupštine NR Bosne i Hercegovine je donijelo Odluku o određivanju granica gradova. osnivaju povjereništva za pojedine organe državne uprave. Tinja. list NR BiH” broj 15/48. Simin Han.

Serije u fondu: 1. srpski. te zdravstva i socijalnog staranja. Opšti poslovi Komunalni poslovi Finansijski poslovi Odjeljenje prosvjete i kulture Matična služba Valorizacija: 2 Fond nije cjelovit. zahtjevi za sklapanje braka. Fond čine dvije knjige i spisi (povjerljivi i obični spisi po djelovodnom protokolu).) umjesto Gradskog narodnog odbora Gračanica formira se Narodni odbor gradske opštine u Gračanici. hrvatski Pismo u građi: latinica. Također. komunalne izgradnje i komunalnih poslova. upisi u matične knjige rođenih i umrlih. 88 . komunalne izgradnje. Teritorijalnom podjelom NR Bosne i Hercegovine na srezove. finansije. obrazovanja i kulture. prosvjete i kulture. list NR BiH“ br. 5. finansija i upravljanja opštenarodnom imovinom. 2. Jezik u građi: bosanski. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SAP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1950.10/50) ukinut je Mjesni narodni odbor Gračanica i formiran Gradski narodni odbor sa sjedištem u Gračanici koji je ulazio u sastav Sreskog narodnog odbora Gračanica. 11/52. 4. list NR BiH“ br. Historijat stvaraoca fonda: Zakonom o adninistrativno-teritorijalnoj podjeli NR Bosne i Hercegovine („Sl. ali pruža mogućnost za izučavanje pojava i događaja koji se odnose na rad GNO Gračanica. u oblasti lokalne privrede. zapisnici sa sastanaka. godine („Sl. gradove i opštine iz 1952.Fond sadrži građu nastalu u radu Gradskog narodnog odbora Gračanica koji je vršio poslove u oblasti plana. 3. te zaštite prava građana i održavanje reda i mira. sadrži vrijedne podatke za istraživanje brojnih tema iz lokalne historije u oblasti privrede. zaštite narodnog zdravlja i socijalnog staranja.-1952.

17/55) formiran je Narodni odbor opštine Gračanica koji sa naseljenim mjestima u svom sastavu pripada srezu Tuzla. – 1955. rješenja o osnivanju preduzeća. godina.Narodni odbor gradske opštine Gračanica Signatura: BiH. Jezik u građi: bosanski.ATKT/NOGOG Vremenski raspon građe: 1952. srpski. i pruža mogućnost proučavanja pojava i događaja iz raznih životnih sfera koje se odnose na područje Gradske opštine Gračanica za period 1952. 5. list NR BiH“ br. 10 kut. 2. Historijat stvaraoca fonda: Zakonom o podjeli teritorije Bosne i Hecegovine na srezove. rješenja o dodjeli zemljišta. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SAP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1952. godine („Sl. rješenja o upisu u matične knjige itd. 3. gradove i opštine iz 1952. (2. dosijea.. komunalni. Donja Lohinja. Količina građe: 3 knj. list NR BiH“ br. Serije u fondu: 1. godine („Sl. hrvatski Pismo u građi: latinica. zahtjevi za sklapanje braka. budžeti. Zakonom o području srezova i opština iz 1955. 11/52) u srezu Gračanica formiran je Narodni odbor gradske opštine Gračanica umjesto dotadašnjeg Gradskog narodnog odbora Gračanica.-1955. U nadležnost Narodnog odbora gradske opštine spadali su poslovi od neposrednog interesa za privredni. 4.5 d/m) Sadržaj fonda: Fond čine personalni spisi. knjige. završni računi. Gornja Lohinja. U sastav Gradske opštine ušli su: Gračanica. socijalni i kulturni razvitak opštine. 89 . Opšti poslovi Personalno odjeljenje Imovinsko-pravni poslovi Finansijsko odjeljenje Matična služba Valorizacija: 2 Fond nije potpuno sačuvan ali sadrži značajne podatke i činjenice.-1955.

Tuzlanski srez je obuhvatao 21 mjesni narodni odbor sa sjedištima u: Bašigovcima. Količina građe: 1 knj. Mjesni narodni odbor Bukinje obuhvatao je sela: Bukinje. gradskih reona. Breškama. Zukićima. hrvatski Pismo u građi: latinica. srezove i područja mjesnih narodnih odbora i Uredbe o određivanju područja narodnih odbora i ustanovljenju sjedišta mjesnih narodnih odbora. Morančanima. Gračanici-Selu. Zahirovićima. Pagovice. Slavinovićima. Živinicama i Đurđeviku. godine. Odlukom o određivanju granica gradova. Cerik.. Hudeč i Petrovice. uputstva i raspise pojedinih sekretarijata Sreskog narodnog odbora Tuzla.2 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži materijale iz rada ovoga Odbora i Komisije za utvrđivanje zločina okupatora i njihovih pomagača. – 1952. Rapače i zaseoci Krtolije. Serije u fondu: 1. Breziku. Dobrnji. Opšti dio – raspisi. donesenih od strane Predsjedništva NR Bosne i Hercegovine – Odjeljenja za izgradnju narodne vlasti. (1. Podorašju.Mjesna uprava Mjesni narodni odbor Bukinje Signatura fonda: BiH-ATKT/MNOBu Vremenski raspon građe: 1945. Kolona Bukinje. uputstva 2. Lipnici Srednjoj. Komisija za utvrđivanje zločina okupatora i njihovih pomagača Valorizacija fonda: 4 Fond nije cjelovit. 90 . Husino i Cerik. Odluka broj 1079/48). Bukinju. Tuzli Gornjoj. Bukinje postaje gradsko naselje u gradu Tuzli i obuhvata sela Husino. 5 kut. Požarnici. Dubravama Donjim. srpski. Tojšićima. od strane Narodne skupštine NR BiH (“Sl. gradskih naselja i područja mjesnih narodnih odbora (“Sl. augusta mjeseca 1945. Jezik u građi: bosanski. Višći Donjoj. Donošenjem Zakona o podjeli teritorije NR Bosne i Hercegovine na srezove. Rapače. gradove i opštine. list NR BiH” broj 15/48. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon stvaraoca fonda: 1945. Bukinje postaje područje grada Tuzle i prestaje sa radom kao Mjesni narodni odbor. Kikačima. Bukinje. ali može poslužiti za istraživanja djelovanja stvaraoca na uskom području jedinice lokalne uprave. Hudeč. – 1952. list NR BiH” broj 11/52). Pogorioc. Historijat stvaraoca fonda: Na osnovu Zakona o teritorijalnoj podjeli Bosne i Hercegovine na okruge. Vilušići. Solini.

srpski. Odluka broj 1079/48). Živinicama i Đurđeviku. Solini. list NR BiH” broj 15/48. zapisnike o eksproprijaciji zemljišta. Morančanima. – 1952. donesenih od strane Predsjedništva NR Bosne i Hercegovine – Odjeljenja za izgradnju narodne vlasti. Gračanici-Selu. Opšta dokumentacija 2. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1945. Dubravama Donjim. augusta mjeseca 1945. tuzlanski srez je obuhvatao 21 mjesni narodni odbor sa sjedištima u: Bašigovcima. Grabovica Muslimanska. Dobrnji. Orašje. Breziku. Zahirovićima. Grabovica katolička. ali i za istraživanje djelovanja stvaraoca na uskom području jedinice lokalne uprave. Tuzli Gornjoj. odluke o dodjeli zemlje agrarnim interesentima. Slavinovićima. Tojšićima. Podorašju. – 1951. gradskih naselja i područja mjesnih narodnih odbora (“Sl.Mjesni narodni odbor Slavinovići Signatura fonda: BiH-ATKT/MNOSl Vremenski raspon građe: 1946. hrvatski Pismo u građi: latinica. odluke na priznavanje prava na zemlju bivšim beglučarima. Križane. Kolovrat. Vršane. planove rada MNO Slavinovići itd. Višći Donjoj. Serije u fondu: 1. Dokumentacija imovinskih odnosa Valorizacija fonda: 4 Fond nije cjelovit. Požarnici. Breškama. Kikačima. dobro je sačuvan i najviše može poslužiti za dokazivanje prava vlasništva pravnih i fizičkih lica. Količina građe: 1 kut. Čakloviće Srpske i Simin-Han. fond sadrži i personalne dokumente (ugovore o radu) radnika Trgovačkog preduzeća “Ogrev” Tuzla. srezove i područja mjesnih narodnih odbora i Uredbe o određivanju područja narodnih odbora i ustanovljenju sjedišta mjesnih narodnih odbora. Historijat stvaraoca fonda: Na osnovu Zakona o teritorijalnoj podjeli Bosne i Hercegovine na okruge. 91 . Čakloviće Muslimanske. Zukićima. Bukinju. Pored građe o radu ovoga Odbora. Lipnici Srednjoj. Mjesni narodni odbor Slavinovići obuhvatao je sela: Slavinovići. Jezik u građi: bosanski. (0. Odlukom o određivanju granica gradova.3 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži: dozvole uknjižbe prava vlasništva na zemlju. godine. planove otkupa žitarica. gradskih reona.

-1949. Muslimansku Grabovicu i zaselak Sepetare. 3. povjerljivi i obični spisi po djelovodnom protokolu). (1. te u oblasti obrazovanja i socijalnog staranja. zahtjeve za sklapanje braka itd..Slavinovići postaju gradsko naselje u gradu Tuzli i obuhvataju sela Križane. Historijat stvaraoca fonda: Mjesni narodni odbor Gračanica počeo je sa radom 1945. Simin Han. 4. djelovodni protokoli Matičnog područja Gračanica) i spise (strogo povjerljivi. Mjesni narodni odbor Gračanica Signatura fonda: BiH-ATKT/MNOG Vremenski raspon: 1945. trgovine i zanatstva. ćirilica Arhivističko informativna pomagala: SAP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraovca fonda: 1945. zapisnike i izvještaje MNO. godine po Zakonu o teritorijalnoj podjeli Federalne Bosne i Hercegovine na okruge. Opšti poslovi Personalni spisi Finansijski poslovi Matična služba Djelovodni protokoli Valorizacija: 2 Fond nije potpuno sačuvan. 5. list NR BiH” broj 11/52) prestaju sa radom mjesni narodni odbori i Slavinovići ulaze u područje grada Tuzle sa sjedištem narodnog odbora grada u Tuzli. Serije u fondu: 1. a posebno u oblasti poljoprivrede. Količina građe: 8 knj.5 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži knjige (djelovodni protokoli MNO Gračanica. hrvatski Pismo u građi: latinica.-1950. finansijske i personalne spise. srezove i područja mjesnih narodnih odbora 92 . Zakonom o podjeli teritorije NR Bosne i Hercegovine na srezove. srpski. gradove i opštine (“Sl. 2. Jezik u građi: bosanski. upise u matične knjige rođenih i umrlih. Kolovrat. ali je veoma značajan za proučavanje prošlosti raznih životnih oblasti vezanih za prostor Mjesnog narodnog odbora Gračanica kao lokalnog organa vlasti. 6 kut.

narodnog zdravlja i socijalnog staranja i matičnih poslova. – 1940. trgovine i zanatstva. komunalnog života. list NR BiH“. – 1906. trgovine i zanatstva.-1940. a obuhvatalo je teritorij grada Gračanica. a formira se Gradski narodni odbor Gračanica. Pored obavljanja osnovnih zadataka Mjesni narodni odbor Gračanica vršio je poslove u oblasti plana. socijalnog staranja i narodnog zdravlja..-1906. Napomena: Fond sadrži i spise matične službe . list NR BiH“. vođenje matičnih knjiga i sklapanja brakova itd. komunalnog života. pored obavljanja osnovnih zadataka. 11/45). do 1947.imenik Matične knjige rođenih sela Boljanić za period 1902. spisak stanovnika sela Boljanić i Tekućica. 3. Građa obuhvata zanimljive podatke koji se odnose na značajan period poslijeratne izgradnje jer je Mjesni narodni odbor Boljanić. Serije u fondu: 1. vršio i poslove iz oblasti poljoprivrede. br. Zakonom o administrativno-teritorijalnoj podjeli NR Bosne i Hercegovine („Sl. srpski.. br. 4. godinu) i spise (kućne liste. Opšta dokumentacija Finansijska dokumentacija Matična služba Knjige Valorizacija fonda: 3 Fond je fragmentarno sačuvan i pruža mogućnost proučavanja raznih životnih sfera na području Mjesnog narodnog odbora Boljanić u periodu od 1902. godina i imenik Matične knjige vjenčanih za period 1930. -1947. Mjesni narodni odbor Boljanić Signatura fonda: BiH-ATK/MNOBo Vremenski raspon: 1945. 10/50) u Srezu Gračanica ukida se Mjesni narodni odbor Gračanica. narodnog prosvećivanja. Sjedište Mjesnog narodnog odbora Gračanica je bilo u Gračanici. godine („Sl. spisak poginulih boraca sahranjenih u Boljaniću. 1930. 1 kut. finansija. narodnog prosvjećivanja. godine. građu o pitanjima unutrašnje kolonizacije. Jezik u građi: bosanski. finansija. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SAP Stepen sređenosti: arhivistički sređen 93 . 2.. hvatski Pismo u fondu: latinica. [1902. finansijsku dokumentaciju). u čije područje ulazi Gračanica.iz 1945. poljoprivrede. pripadao je Sreskom narodnom odboru Gračanica. (0.] Količina građe: 3 knj.5 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži jednu knjigu (djelovodni protokol za 1947.

Zakonom o administrativno-teritorijalnoj podjeli Bosne i Hercegovine iz 1947. MNO Boljanić obuhvatao je sela Boljanić i Tekućicu. o kolonizaciji. konfiskacijama. 1 kut. 3. 29/47) ukida se MNO Boljanić a područje se pripaja MNO Karanovac. Fond posjeduje određene kumulativne podatke iz oblasti poljoprivrede. a pripadao je Sreskom narodnom odboru Gračanica. list NR BiH“. konfiskacije i sl.Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1945. Opšti spisi Zapisnici i izvještaji Matični spisi Knjige Valorizacija fonda: 3 Iako fond fragmentarno sačuvan daje mogućnost istraživanja i proučavanja privrednih i društvenih kretanja na području Mjesnog narodnog odbora Sočkovac.rješenja o upisu u matične knjige. te provođenja određenih procesa poput kolonizacije. Jezik u građi: bosanski.-1947. godine („Sl. list Federalne BiH“ br. Serije u fondu: 1. Količina građe: 5 knj. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SAP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja 94 . 2. Mjesni narodni odbor Sočkovac Signatura fonda: BiH-ATKT/MNOSo Vremenski raspon građe: 1945.. srpski. presuda o razvodu braka). Tu su i drugi spisi različite provenijencije koji mogu poslužiti za rekonstrukciju događaja i pojava iz ovog perioda rada MNO Sočkovac. Historijat stvaraoca fonda: Zakonom o teritorijalnoj podjeli Federalne Bosne i Hercegovine na okruge. rada MNO Sočkovac. izvještaji o sklapanju braka. br.-1947.djelovodni protokoli i spise (korespondencija sa višim organima vlasti. zapisnici sa sastanaka MNO i izvještaji o radu. hrvatski Pismo u građi: latinica.6 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži knjige . poslovi matične službe . 4. srezove i područja mjesnih narodnih dbora („Sl. (0. 11/45) formiran je Mjesni narodni odbor Boljanić sa sjedištem u Boljaniću.

29/47) ukida se Mjesni narodni odbor Sočkovac i ovo područje se pripaja novoformiranom Mjesnom narodnom odboru Karanovac. te matičnih poslova. godine („Sl. platne liste službenika. 95 . Mjesni narodni odbor Karanovac Signatura fonda: BiH-ATKT/MNOKar Vremenski raspon građe: 1947. podaci o zanatskim radnjama. zaključci Sreskog suda u Gračanici o konfiskaciji nekretnina. Opšti spisi Personalni spisi Rješenja i presude Matične knjige Valorizacija fonda: 3 Fond je fragmentarno sačuvan. komunalnog života. narodnog prosvjećivanja. srezove i područja mjesnih narodnih odbora („Sl. Karanovac i Kakmuž. statistički podaci o naseljenim mjestima.2 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži tri knjige i veći broj spisa (uputstva. zapisnici sjednica MNO Karanovac. uključivanje nepismenih osoba u tečajeve za opismenjavanje. odluke Sreskog suda u Gračanici o uknjižbi prava vlasništva na nekretnine. zapisnici o sklapanju braka i dr. Posebno je značajna građa koja se odnosi na poljoprivredne prilike i obrazovno-socijalno stanje na području ovoga Odbora. personalni spisi. 4 kut. 11/45). podaci o koloniziranim porodicama u Vojvodinu. Historijat stvaraoca fonda: Zakonom o teritorijalnoj podjeli Federalne Bosne i Hercegovine na okruge. formiran je Mjesni narodni odbor Sočkovac sa sjedištem u Sočkovcu koji je pripadao Sreskom narodnom odboru Gračanica. 2. Količina građe: 3 knj.-1947. 3. presude o razvodu. o popisu stanovništva. Novim Zakonom o administrativno-teritorijalnoj podjeli Bosne i Hercegovine iz 1947. narodnog zdravlja i socijalnog staranja. Pored obavljanja osnovnih zadataka Mjesni narodni odbor Sočkovac vršio je poslove iz oblasti poljoprivrede. raspodjela sjemena za sjetvu.-1951. list Federalne BiH“ br. trgovine i zanatstva. finansija. Mjesni narodni odbor Sočkovac obuhvatao je sela: Sočkovac.. (1. planovi i analize o otkupu poljoprivrednih proizvoda. rješenja o proglašenju mrtvim nestalih osoba. upisi u matične knjige rođenih. ali pruža mogućnost proučavanja različitih zanimljivosti iz brojnih životnih sfera na području Mjesnog narodnog odbora Karanovac. list NR BiH’’ br. 4. kupoprodajni ugovori. Serije u fondu: 1.Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1945. otkupu stoke i stočnih proizvoda.).

list NR BiH“ br. finansija. 3. 97 fasc. komunalnog života. narodnog prosvjećivanja. Pismo u građi: latinica. a formira se Mjesni naroni odbor Karanovac u koji su ušla sela: Karanovac. srpski. djelovodne protokole. 4. MNO Karanovac je vršio poslove iz oblasti poljoprivrede. 29/47) ukidaju se mjesni narodni odbori Sočkovac i Boljanić. narodnog zdravlja i socijalnog staranja.Jezik u građi: bosanski. Sočkovac i Tekućica. – 1958. zapisnike o sklapanju braka. gradove i opštine („Sl. trgovine i zanatstva. Zakonom o podjeli teritorije NR Bosne i Hercegovine na srezove.. Karanovac. Sočkovac. 2.-1955. eksproprijacije. zapisnike NOO. 96 . 15/55) ukida se MNO Karanovac i formira Narodni odbor opštine Karanovac u koji ulaze: Boljanić. Opšta dokumentacija Zapisnici NOO-e Imovinski predmeti – eksproprijacije Povjerljiva dokumentacija Knjige Valorizacija fonda: 4 Fond po svom sadržaju i sačuvanosti nije velike vrijednosti te može poslužiti za istraživanje prilika u vrijeme djelovanja stvaraoca na uskom području jedinice lokalne uprave. te matičnih poslova. Količina građe: 41 knj. (28 d/m) Sadržaj fonda: Fond nije kompletan i sadrži dio opšte i povjerljive pošte. Serije u fondu: 1. Opštinska uprava Narodni odbor opštine Kiseljak Signatura fonda : BiH – ATKT/NOOKi Vremenski raspon građe: 1945. Boljanić i Tekućica. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SAP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1947. godine („Sl. Sjedište Mjesnog narodnog odbora bilo je u Karanovcu. list NR BiH“ br. prijave o nestalim u ratu. Historijat stvaraoca fonda: Zakonom o administrativno-teritorijalnoj podjeli NR Bosne i Hercegovine iz 1947. 5. hrvatski.

Petrovice (zaselak sela Husino) i Cerik. a pripada srezu Tuzla i tako ostaje do 1966. Serije u fondu: 1. Ševar. a 1947. Poljana Hrvatska. Od 1955. Pirkovac. rješenja o eksproprijaciji i uzurpaciji. Delevari. Količina građe: 71 fasc. Narodni odbor opštine Bosansko Petrovo Selo Signatura fonda: BiH-ATKT/NOOBPS Vremenski raspon građe: 1952. srpski. Mjesni narodni odbor Kiseljak 2. Savjet za opštu upravu 2. godine kada srezovi prestaju sa radom. Bokavići. Plane. Promjene naziva stvaraoca fonda: 1. Bokavići. spiskove djece palih boraca. Ševar i Hasanbašići. – 1958. i 1950. gradove i opštine (“Sl.Jezik u građi: bosanski. Savjet za plan i finansije 97 . rješenja o osnivanju zanatskih radnji. Godine 1952. Poljice. Mihatovići. Poljana Muslimanska. godine. protokole itd. Šerići. Breza. Mjesni narodni odbor Kiseljak je. (19 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži zapisnike sa sjednica mjesnih odbora. Poljana. Bistarac Gornji. Poljana (Kiseljak). 1945. godine sjedište Mjesnog narodnog odbora bila je Poljana u čiji sastav su ulazile: Bistarac Donji. prodavnica i ugostiteljskih objekata. Moranjčani. Kiseljak. Mihatovići. žrtava fašističkog terora i djece bez roditelja. rješenja. građevinske dozvole. Ljubače. odluke. list NR BiH” broj 11/52). Plane. pripadao Lukavačkom srezu Tuzlanskog okruga. do 1962. zapisnike sa sjednica vijeća. Priluk. srezu Tuzla pripada opština Kiseljak sa sjedištem narodnog odbora opštine u Kiseljaku u čiji sastav ulaze: Bokavići. zapisnike sa sjednica savjeta. Ševar. godine Kiseljak je naseljeno mjesto u sastavu opštine Tuzla. Narodni odbor opštine Kiseljak Historijat stvaraoca fonda: Na osnovu Uredbe o određivanju područja narodnih odbora i ustanovljenju sjedišta mjesnih narodnih odbora. Šići. Zakonom o podjeli teritorije NR Bosne i Hercegovine na srezove. Šiće. – 1962. Bučik Donji. Bistarac Donji. Breze i Brgule. sa selima Kiseljak. hrvatski Pismo u građi: latinica. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: PrP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1945.

– 1995... Skupština opštine Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/SOT Vremenski raspon građe: 1955. godine (“Sl. Ražljeva i Sižje (bez zaselaka Borice i Komar) pripalo je Tuzlanskom srezu. Orahovica Gornja. 6. hrvatski Pismo u građi: latinica.. 2 omota (579. – 1962. Bosansko Petrovo Selo. srpski.549 fasc. Kakmuž. 53 kut. Krtova i Porječina. Kruševica. Količina građe: 111 knj.) samo se mijenja broj naseljenih mjesta u sastavu opštine Bosansko Petrovo Selo. list NR BiH’’ br. ali i za rješavanje imovinskopravnih odnosa fizičkih i pravnih lica. 5.. godine (“Sl. Miričina. Historijat stvaraoca fonda: Zakonom o podjeli teritorije NR Bosne i Hercegovine na srezove. 17/55. Krtova. 11/52. Orahovica Donja. list NR BiH’’ br. 23/58.) Bosansko Petrovo Selo kao opština sa naseljenim mjestima u svom sastavu (Berkovica..21 d/m) 98 .Lužani.187 pov. 4. – 1980. Jezik u građi: bosanski. Bosansko Petrovo Selo. list NR BiH’’ br.Brđani. Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o području srezova i opština u NR Bosni i Hercegovini 1958. Dobošnica. gradove i opštine 1952. Sjedište Narodnog odbora opštine je bilo u Bosanskom Petrovom Selu – Lužani. 2. Porječina. godine Bosansko Petrovo Selo je kao naseljeno mjesto pripalo opštini Gračanica u Tuzlanskom srezu.) Bosansko Petrovo Selo je kao opština u koju ulaze: Bosansko Petrovo Selo. 2. Zakonom o području srezova i opština u NR Bosni i Hercegovini 1955. pripalo Gračaničkom srezu. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SAP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1952. godine (“Sl. 1992. Savjet za privredu i komunalne poslove Savjet za školstvo Savjet za kulturu i narodno prosvjećivanje Savjet za zdravlje i socijalnu zaštitu Valorizacija: 3 Fond po svom sadržaju i sačuvanosti može poslužiti za istraživanje prilika u vrijeme djelovanja stvaraoca na uskom području jedinice lokalne uprave. Gnojnica. a 1962.3. Kakmuž.

Sadržaj fonda: Fond sadrži zapisnike sa sjednica, rješenja o dodjeli nacionalizovanog zemljišta, eksproprijacije zemljišta, urbanističke saglasnosti i građevinske dozvole za objekte, upotrebne dozvole, dodjele zemljišta, polaganje ispita, otvaranje trgovinskih radnji i drugih objekata, dokumente Službe za budžet i finansije, projekte itd. Serije u fondu: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Sekretar Odjeljenje za opštu upravu i unutrašnje poslove Odjeljenje za društvene službe Odjeljenje za finansije Odjeljenje za privredu, rad i radne odnose Odjeljenje narodne odbrane Odjeljenje za komunalne poslove Građa ratne produkcije

Valorizacija fonda: 2 Fond se može koristiti za istraživanja razvoja i djelatnosti opštine Tuzla (privredne, stambene i komunalne izgradnje, kulturne i prosvjetne djelatnosti, socijalne politike), ali i za rješavanje imovinsko-pravnih odnosa fizičkih i pravnih lica (građevinske dozvole, dodjele zemljišta, nacionalizacije, eksproprijacije itd.). Jezik u građi: bosanski, srpski, hrvatski Pismo u građi: latinica, ćirilica Arhivistička informativna pomagala: PrP (registri, upisnici, protokoli) Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1955. – Promjene naziva stvaraoca fonda: 1. Narodni odbor opštine Tuzla (od 1955. do 1964.godine) 2. Skupština opštine Tuzla (od 1964. do 1974. godine) 3. Skupština opštine Tuzla (od 1974. do 1990. godine) Historijat stvaraoca fonda: Prezidijum Narodne skupštine NR Bosne i Hercegovine je 28. aprila 1952. godine objavio Zakon o podjeli teritorije NR Bosne i Hercegovine na srezove, gradove i opštine (“Sl. list NR BiH’’ broj 11/52), a Tuzla je gradska opština u čije područje ulaze mjesta: Tuzla, Kreka, Rudarska kolonija Bukinje, Željeznička stanica Bukinje, Rudnik Bukinje, Rudarska kolona Šićki Brod, Ši Selo, Rasovac, Solina, Brđani, Dolovi, Vršani, Slavinovići, Hudeč, Husino (bez zaseoka Petrovice).
99

Narodna skupština NR Bosne i Hercegovine je 12. jula 1955. godine usvojila Zakon o sprovođenju novog uređenja opština i srezova (“Sl. list NR BiH” broj 16/55) po kojem narodni odbori opština i novih srezova treba da obrazuju svoje upravne organe i mjesne urede najkasnije do 01. septembra 1955. godine kada će se ukinuti Zakon o narodnim odborima gradova i gradskih opština, čije su odredbe važile do 31. augusta 1955. godine. Zakonom o području srezova i opština u NR Bosni i Hercegovini (“Sl. list NR BiH’’ broj 17/55) Tuzla je opština sa sjedištem Narodnog odbora opštine u Tuzli u čijem sastavu su naseljena mjesta: Breze, Brđani, Bukinje, Cerik, Crno Blato, Čaklovići Donji, Čanići, Dobrnja, Dokanj, Dolovi, Grabovica Donja, Hudeč, Husino, Kiseljak, Kolovrat, Kreka, Križani, Krtolije, Lipnica, Lipnica Donja, Lipnica Gornja, Lipnica Srednja, Ljepunice, Ljubače, Marina Glava, Mihatovići, Milešići, Moračani, Mramor, Orašje, Par Selo Gornje, Pasci Donji, Pasci Gornji, Petrovice Donje, Plane, Pogorioci, Poljana, Rapače, Rasovac, Simin Han, Slavinovići, Snoz, Solina, Svojtina, Ševar, Šići, Šićki Brod, Ši Selo, Tisovac, Trstje, Tuzla, Vršani.

Skupština opštine Lukavac
Signatura fonda: BiH-ATKT/SOLu Vremenski raspon građe: 1948. – 1980. ; 1992. – 1995. ; 1993 – 2001. Količina građe: 5 knj., 17 kut., 1218 pov., 173 reg., 7 fasc. (244 d/m) 19 kut., 363 reg., 120 pov. ; 201 reg., 4 pov. Sadržaj fonda: Fond sadrži građu koja se odnosi na rad Opštine i njenih organa, katastar zemljišta i zgrada, eksproprijacije, arondacije, nacionalizacije, uzurpacije, građevinske dozvole, lokacije, tehničke preglede objekata, radne odnose, inspekcije, zaštitu i prava boraca i invalida, zdravstvo, starateljstva, projekte, protokole itd. Građa nastala u ratnom periodu 1992. – 1995. godine sastoji se od dokumentacije nastale u radu općinskih organa i službi – kartoteka, zakonodavna djelatnost, odbrana, statistika, inspekcijski poslovi, urbanističke saglasnosti, dodjela građevinskog zemljišta, eksproprijacije, promet zemljišta i zgrada, sjednice SO, sjednice Ratnog predsjedništva, Krizni štab Općine, porezi, rješenja o odobrenju izgradnje, odluke, zdrvstvo, obrazovanje, komunalni poslovi, zanatstvo, finansijska i knjigovodstvena dokumentacija, uplate za Armiju RBiH, Općinsko vijeće – materijali itd. U okviru ovoga fonda nalazi se i građa Logističkog centra za period 1993. – 2001. godina, jer ga je Općina formirala za potrebe snabdijevanja stanovništva i Armije sa hranom i odjećom. Fond sadrži pretežno finansijsko-računovodstvenu dokumentaciju, nešto opće, pravne dokumentacije, spisak stanovništva Lukavca, ulaz i izlaz humanitarne robe, komercijalne robe, spiskovi dostavljene robe, knjige evidencije akata itd. Serije u fondu: 1. Zapisnici sa sjednica 2. Odjeljenje za opšte poslove 3. Odjeljenje za privredu
100

4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Odjeljenje za finansije Odjeljenje za urbanizam i stambeno-komunalne poslove Odjeljenje za narodno zdravlje i socijalno staranje Odjeljenje za prosvjetu i kulturu Projekti Ratna dokumentacija Logistički centar

Valorizacija fonda: 2 Fond može poslužiti za proučavanje privrednog i kulturnog razvoja, komunalne i stambene izgradnje, socijalne politike i prosvjetne djelatnosti na području lokalne uprave. Osim toga, može poslužiti i za rješavanje imovinsko-pravnih odnosa pravnih i fizičkih lica (dodjela zemljišta, građevinske dozvole, rješenja o eksproprijaciji, nacionalizaciji i uzurpaciji i sl.). Jezik u građi: bosanski, srpski, hrvatski Pismo u građi: latinica, ćirilica Arhivistička informativna pomagala: PrP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: ograničena Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1948. – Promjene naziva stvaraoca fonda: 1. 2. 3. 4. Mjesni narodni odbor Lukavac Narodni odbor gradske opštine Lukavac Narodni odbor opštine Lukavac Skupština opštine Lukavac

Historijat stvaraoca fonda: Na osnovu Zakona o teritorijalnoj podjeli Bosne i Hercegovine na okruge, srezove i područja mjesnih narodnih odbora i Uredbe o određivanju područja narodnih odbora i ustanovljenju sjedišta mjesnih narodnih odbora (“Sl. list Federalne Bosne i Hercegovine” br. 11/45), donesenih od strane Narodne vlade NR Bosne i Hercegovine augusta mjeseca 1945. godine, Tuzlanskom okrugu je pripadao Lukavački srez koji je obuhvatao 21 mjesni narodni odbor sa sjedištem u: Banovićima, Bistarcu, Brijesnici Donjoj, Devetaku, Dobošnici, Gnojnici, Kiseljaku, Lukavcu Muslimanskom, Miričini, Orahovici Muslimanskoj, Poljicu, Priluku, Podgorju, Puračiću, Seoni, Smolućoj, Treštenici Srpskoj, Turiji, Tulovićima, Tumarama i Vasiljevcima. Zakonom o administrativno-teritorijalnoj podjeli NR Bosne i Hercegovine 1947. godine na srezove, gradove, gradske reone, gradska naselja i područja mjesnih narodnih odbora (“Sl. list NR BiH” br. 29/47) Lukavac je kao mjesni narodni odbor sa sjedištem u Lukavcu Muslimanskom pripadao Tuzlanskom srezu. U sastavu područja MNO-a Lukavac bila su sela, zaseoci, naselja i manji gradovi: Lukavac Muslimanski, Lukavac Tvornica, Modrac, Crveno Brdo, Huskići i Zagorje. Narodna skupština NR Bosne i Hercegovine 28. aprila 1952. godine donijela je i proglasila Zakon
101

o podjeli teritorije NR Bosne i Hercegovine na srezove, gradove i opštine (“Sl. list NR BiH” br. 11/52) po kojem Tuzlanskom srezu pripada gradska opština Lukavac sa sjedištem Narodnog odbora gradske opštine u Lukavcu, u koju ulaze: Smoluća, Šikulje, Lukavac Srpski, Lukavac Muslimanski, Lukavac Fabrika, Naselje Koksara, Modrac, Crveno Brdo, Huskići, Zagorje, Bistarac Gornji, Kalajevo i Brgule. Godine 1955. Zakonom o području srezova i opština u NR Bosni i Hercegovini (“Sl. list NR BiH” br. 17/55) Tuzlanskom srezu pripada opština Lukavac sa sjedištem Narodnog odbora opštine u Lukavcu i naseljenim mjestima u svom sastavu: Bistarac Donji (sa zaseokom Delevari), Bistarac Gornji, Bokavići (sa zaseokom Pirkovac), Brgule, Crveno Brdo, Huskići, Kalajevo, Lukavac, Lukavac Gornji, Modrac, Prline, Puračić, Smoluća, Šikulje, Tabaci i Zagorje. U periodu od 1958. do 1962. godine izmjenama i dopunama Zakona o područjima srezova i opština u NR Bosni i Hercegovini mijenjao se i broj naseljenih mjesta u sastavu opštine, pa je Lukavac 1962. godine (“Sl. list NR BiH” br. 47/62) u svom sastvu imao naseljena mjesta: Babice Donje, Babice Gornje, Berkovica, Bikodže, Bistarac Donji, Bistarac Gornji, Bokavići, Borice, Brijesnica Donja, Brijesnica Gornja, Caparde, Cerik, Crveno Brdo, Devetak, Dobošnica, Gnojnica, Huskići, Jaruške Donje, Jaruške Gornje, Kalajevo, Komar, Krtova, Kruševica, Lukavac, Lukavac Gornji, Mičijevići, Milino Selo, Modrac, Orahovica, Poljice, Prline, Prokosovići, Puračić, Semići, Sižje, Smoluća Donja, Smoluća Gornja, Stupari, Šikulje, Tabaci, Tumare, Turija, Vasiljevci, Vijenac i Zagorje.

Skupština opštine Banovići
Signatura fonda: BiH-ATKT/SOBa Vremenski raspon građe: 1946. – 1977. Količina građe: 1190 fasc. (203 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži zapisnike sa sjednica, dokumente iz oblasti opšte uprave, obrazovanja, kulture, zdravstva, finansija, građevinarstva i poljoprivrede, dozvole i rješenja za prijavu i odjavu zanatskih radnji, urbanističke, građevinske i upotrebne dozvole, rješenja o eksproprijaciji, nacionalizaciji i dodjeli zemljišta. Serije u fondu: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sekretarijat – Odjeljenje za opštu upravu Sekretarijat – Odjeljenje za rad i radne odnose Odjeljenje za finansije Odjeljenje za privredu i komunalne poslove Odjeljenje za narodno zdravlje i socijalno staranje Odjeljenje za prosvjetu i kulturu Projekti

102

Valorizacija fonda: 2 Fond može poslužiti za proučavanje privrednog razvoja, komunalne i stambene izgradnje, socijalne politike kao i kulturne i prosvjetne djelatnosti opštine, ali i za rješavanje imovinskopravnih odnosa fizičkih i pravnih lica (građevinske dozvole, dodjele zemljišta itd.). Jezik u građi: bosanski, srpski, hrvatski Pismo u građi: latinica, ćirilica Arhivistička informativna pomagala: PrP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1946. – Promjene naziva stvaraoca fonda: 1. 2. 3. 4. Mjesni narodni odbor Banovići Narodni odbor gradske opštine u Litvi Narodni odbor opštine Litva Skupština opštine Banovići

Historijat stvaraoca fonda: Na osnovu Zakona o teritorijalnoj podjeli Federalne Bosne i Hercegovine na okruge, srezove i područja mjesnih narodnih odbora (“Sl. list Federalne Bosne i Hercegovine” br. 11/45) 1945. godine Banovići kao mjesni narodni odbor sa selima Banovići, Pribitkovići i Milići pripada Lukavačkom srezu Tuzlanskog okruga. Godine 1947. (“Sl. list NR BiH” br. 29/47) Mjesni narodni odbor Banovići sa selima, zaseocima i naseljima u svom sastavu: Banovići, Pribitkovići, Milići, Tulovići, IvovićGrivice, Treštenica Srpska, Treštenica Muslimanska, Podgorje, Repnik i Bučik Gornji pripada Tuzlanskom srezu, a 1950. godine (“Sl. list NR BiH” br. 10/50) Banovići imaju dva mjesna narodna odbora sa sjedištem u Banovićima (u koji ulaze: Banovići, Pribitkovići, Milići, Tulovići, Ivović Grivice, Treštenica Muslimanska, Podgorje, Repnik, Bučik Gornji, Željova i Treštenica Srpska) i Banovićima Rudnik (u koji ulazi Banovići Rudnik). Zakonom o podjeli teritorije NR Bosne i Hercegovine na srezove, gradove i opštine (“Sl. list NR BiH” br. 11/52) 1952. godine Tuzlanskom srezu pripadaju Banovići kao gradska opština sa sjedištem narodnog odbora gradske opštine u Litvi, u koju ulaze: Jaruške Gornje, Pribitkovići, Milići, Treštenica Srpska, Treštenica Muslimanska, Bučik Gornji, Banovići, Tulovići, Grivice, Omazići, Repnik, Podgorje, Litva naselje i Željava. Godine 1955. Zakonom o području srezova i opština u NR Bosni i Hercegovini (“Sl. list NR BiH” br. 17/55) Tuzlanskom srezu pripada opština Litva sa sjedištem narodnog odbora opštine u Litvi i naseljenim mjestima u svom sastavu: Banovići, Bučik Gornji, Grivice, Litva, Milići, Omazići, Podgorje, Pribitkovići, Repnik, Treštenica Donja, Treštenica Gornja, Tulovići i Željeva. Godine 1958. i 1962. (“Sl. list NR BiH” br. 23/58. i 47/62) Banovići kao opština, sa sjedištem Narodnog odbora opštine u Banovićima, i naseljenim mjestima u svom sastavu (Banovići, Banovići Selo, Borovac, Ćatići, Gornji Bučik, Grivice, Lozna, Milići, Mrgan, Omazići, Oskova, Podgorje, Pribitkovići, Repnik, Seona, Treštenica Donja, Treštenica Gornja, Tulovići, Željeva) pripadaju Tuzlanskom srezu.
103

Skupština opštine Srebrenik
Signatura fonda: BiH-ATKT/SOS Vremenski raspon građe 1947. – 1978., 1992. – 1995. Količina građe: 83 reg., 677 fasc., 106 ukor. knj., 207 VHS kaseta i 200 DVD-a (168 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži građu koja se odnosi na rad opštinskih organa i službi, skupštine, opštu upravu, matičnu službu, društvene službe, finansije, imovinsko-pravne poslove, katastar zemljišta i zgrada, urbanizam i stambeno-komunalne poslove, privredu, građanska stanja, obrazovanje, saobraćaj, komunikacije, zaštitu prava boraca i dr. Napomena: Fond također, sadrži i dokumentaciju ratnog perioda 1992. – 1995. godine (VHS kasete i DVD snimke koje je sačinila lokalna TV Srebrenik). Serije u fondu: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Zapisnici sa sjednica Odjeljenje za opšte poslove Odjeljenje za finansije Odjeljenje za imovinsko-pravne poslove Odjeljenje za privredu i stambeno-komunalne poslove Odjeljenje matične službe Ratna dokumentacija 1992. – 1995.

Valorizacija fonda: 2 Fond može poslužiti za proučavanje privrednog i kulturnog razvoja, komunalne i stambene izgradnje, socijalne politike i prosvjetne djelatnosti na području lokalne uprave. Osim toga, može poslužiti i za rješavanje vlasničkih odnosa pravnih i fizičkih lica (građevinske dozvole, rješenja o osnivanju i prestanku sa radom privatnih i zanatskih radnji, eksproprijacija, građanska stanja i sl.). Jezik u građi: bosanski, srpski, hrvatski Pismo u građi: latinica, ćirilica Arhivistička informativna pomagala: PrP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: ograničena Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1947. – Promjene naziva stvaraoca fonda: 1. Mjesni narodni odbor Srebrenik
104

2. Narodni odbor opštine Srebrenik 3. Skupština opštine Srebrenik Historijat stvaraoca fonda: Na osnovu Zakona o teritorijalnoj podjeli Federalne Bosne i Hercegovine na okruge, srezove i područja mjesnih narodnih odbora 1945. godine Srebrenik kao mjesni narodni odbor čije je sjedište u Srebreniku Donjem, sa selima Srebrenik Donji, Srebrenik Gornji i Ćehaje pripada Gradačačkom srezu Tuzlanskog okruga. Ovakva podjela ostaje do 1952. godine kada Srebrenik kao opština sa sjedištem Narodnog odbora opštine u Donjem Srebreniku (Željeznička Stanica), u koju ulaze: Donji Srebrenik, Gornji Srebrenik, Moranjci Donji (Čifluk), Seona, Cage, Uroža, Rapotnica, Brnjičani, Ljenobud Gornji i Ljenobud Donji, pripada Tuzlanskom srezu (Zakon o podjeli teritorije NR Bosne i Hercegovine na srezove, gradove i opštine “Sl. list NR BiH’’ broj 11/52.). U periodu od 1955. do 1962. godine Zakonom i izmjenama i dopunama Zakona o područjima srezova i opština u NR Bosni i Hercegovini mijenjao se i broj naseljenih mjesta u sastavu opštine, pa je Srebrenik 1962. godine u svom sastavu imao naseljena mjesta: Babanovići, Brezik, Brnjičani, Cage, Cerik, Crveno Brdo, Čekanići, Ćehaje, Donji Moranjci, Donji Srebrenik, Drapnići, Falešići, Gornji Hrgovi,Gornji Moranjci, Gornji Srebrenik, Jasenica, Kuge, Like, Lisovići, Ljenobud, Maoča Tuzlanska, Podorašje, Podpeć, Rapatnica, Seona, Sladna, Straža, Špionica Donja, Špionica Gornja, Špionica Srednja, Tinja Donja, Tinja Gornja, Tutnjevac, Uroža i Zahirovići.

Skupština opštine Kalesija
Signatura fonda: BiH-ATKT/SOKa Vremenski raspon građe: 1901. – 1975., 1992. – 1995. Količina građe: 166 pov., 26 reg. (21 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži građu koja se odnosi na rad opštinskih službi i opštinskih organa, građevinske dozvole, uzurpaciju zemljišta, eksproprijaciju, dodjelu zemljišta, obrazovanje, školstvo, zdravstvenu zaštitu i druge oblasti. Napomena: Dio građe odnosi se na projektnu dokumentaciju (neki objekti za period od 1901. do 1925. godine). Preuzeta je i građa Općine Kalesija – ratni period (1992. – 1995.), nije kompletna i sastoji se od dokumentacije koja se odnosi na Ratno predsjedništvo, Izvršni odbor, Općinsko vijeće, Općinskog načelnika, matičnu službu, poslove privrede i društvene djelatnosti, budžet, civilnu zaštitu itd. Serije u fondu: 1. Odjeljenje za opšte poslove 2. Odjeljenje za privredu i finansije
105

3. Odjeljenje za stambeno-komunalne poslove 4. Projekti 5. Ratna dokumentacija 1992. – 1995. Valorizacija fonda: 2 Fond po svome sadržaju i sačuvanosti može poslužiti u svrhu dokazivanja vlasništva pravnih i fizičkih lica (projekti, građevinske dozvole, uzurpacije, dodjela zemljišta, eksproprijacije, invalidnine itd.), a građa ratnog perioda može poslužiti kao izvor za proučavanje ratnih događaja, djelovanja i rada općine na području lokalne uprave. Jezik u građi: bosanski, srpski, hrvatski Pismo u građi: latinica, ćirilica Arhivistička informativna pomagala: PrP, SAP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: ograničena Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1959. – Promjene naziva stvaraoca fonda: 1. 2. 3. 4. Mjesni narodni odbor Kalesija Narodni odbor opštine Memići Narodni odbor opštine Kalesija Skupština opštine Kalesija

Historijat stvaraoca fonda: Na osnovu Zakona o teritorijalnoj podjeli Federalne Bosne i Hercegovine na okruge, srezove i područja mjesnih narodnih odbora 1945. godine, Kalesija kao mjesni narodni odbor čije je sjedište u Kalesiji Srpskoj, sa selima Kalesija Srpska i Kalesija Muslimanska pripada Zvorničkom srezu Tuzlanskog okruga. Od 1947. do 1950. godine naziv mjesnog narodnog odbora je Kalesija u čije područje ulaze: Kalesija, Prnjavor i Dubnica. Zakonom o podjeli teritorije NR Bosne i Hercegovine na srezove, gradove i opštine (“Sl. list NR BiH” br. 11/52) 1952. godine Zvorničkom srezu pripadaju Memići sa sjedištem Narodnog odbora opštine u Memićima, u koju ulaze: Caparde, Hajvazi, Kusonje, Kosovača, Memići, Bulatovci, Brezik, Mahala, Zukići, Baljkovica, Potočani, Kalesija, Prnjavor i Dubnica, a 1955. godine Zakonom o području srezova i opština u NR Bosni i Hercegovini Memići kao Narodni odbor opštine imaju više naseljenih mjesta u svom sastavu. U periodu 1958.1962. godine Zakonom i izmjenama i dopunama Zakona o područjima srezova i opština u NR Bosni i Hercegovini Kalesija sa sjedištem narodnog odbora opštine u Kalesiji pripada Tuzlanskom srezu, a mijenjao se i broj naseljenih mjesta u sastavu opštine, pa je Kalesija 1962. godine u svom sastavu imala naseljena mjesta: Borogovo, Brezik, Bulatovci, Caparde, Dubnica, Gojčin, Hajvazi, Hrasno Donje, Hrasno Gornje, Jeginov Lug, Jelovo Brdo, Kalesija, Kikači, Kulina, Kusonje, Lipovice, Mahala, Matkovac, Memići, Miljanovci, Osmaci, Petrovice Gornje, Prnjavor, Rainci Donji, Rainci

106

Jezik u građi: bosanski. 3. Količina građe: 9 knj. Zapisnici sa sjednica NOO-e Odjeljenje za opšte poslove Odjeljenje za privredu i rad Odjeljenje za finansije Odjeljenje za stambeno-komunalne poslove Odjeljenje za narodno zdravlje i socijalno staranje Projekti Valorizacija fonda: 2 Fond može poslužiti kao izvor za proučavanje privrednog i kulturnog razvoja. Sajtovići. Mjesni narodni odbor Živinice 2. kao i one koja se odnosi na eksproprijaciju. – 1973. Šeher. Tojšići. Osim toga. Seljublje. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: PrP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1945. Skupština opštine Živinice 107 . 7. Skupština opštine Živinice Signatura fonda: BiH-ATKT/SOŽ Vremenski raspon građe: 1941.Gornji. Rakino Brdo.hrvatski Pismo u građi: latinica. socijalne politike i prosvjetne djelatnosti na području opštine Živinice.. komunalne i stambene izgradnje. 2. (220 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži građu koja se odnosi na rad skupštinskih organa i službi. dodjelu zemljišta. Zelina i Zolje. finansijsko-računovodstvene i projektne dokumentacije. uzurpaciju. 6. Viličevići. srpski. 1854 pov. personalne. 5. može poslužiti za rješavanje imovinsko-pravnih odnosa pravnih i fizičkih lica. Vukovije Gornje. građevinske dozvole i sl. pravne. a sastoji se od opšte. Vukovije Donje. Serije u fondu: 1. Sarači. 4. Narodni odbor opštine Živinice 3. – Promjene naziva stvaraoca fonda: 1.

Kovači. Kršići. 8. Par Selo Donje.. 4. Dubrave Donje. 7. katastar. Živinice Muslimanske. Donja Višća. Brnjica Donja. Suha i Omazići pripadaju Tuzlanskom srezu Tuzlanskog okruga. Količina građe: 298 knj. Zelenika.. godine Živinice kao mjesni narodni odbor sa selima Živinice Katoličke. Suha. Donje Živinice. Gornja Višća. Brnjica Gornja. 6. 112 fasc. Šerići. osnovne knjige evidencije. Fabrika. U okviru fonda primljena je i građa starije provenijencije koja ne pripada ovome fondu. Tupković Donji. Dunojevići. personalna. Omazići. dokumentacija koja se odnosi na privredu. Đurđevik. Živinice Tvornica. Od 1952.–1995. saobraćaj.opšta. Gornja Lukavica. Priluk. – 1980. Serije u fondu: 1. zdravstvo. – 1995. Ljubače i Morančani. urbanizam. Kuljan. 5. godine Živinice su opština u Tuzlanskom srezu sa sjedištem Narodnog odbora opštine u Živinicama. godine ova Opština u svom sastavu imala naseljena mjesta: Bašigovci. projekti. ali će nakon obrade biti pripojena postojećim fondovima ili će od nje biti formirani novi. 2. Zapisnici sa sjednica Odjeljenje za opštu upravu Odjeljenje za budžet Odjeljenje za rad i radne odnose Odjeljenje imovinsko-pravnih poslova Odjeljenje za stambeno-komunalne poslove Odjeljenje za prosvjetu i kulturu Odjeljenje za narodno zdravlje i socijalno staranje 108 . Djedina. Gračanica. Napomena: Preuzeta građa ratne provenijencije (1992. pravna. 3. srezove i područja mjesnih narodnih odbora 1945. a Zakonom i izmjenama i dopunama Zakona o područjima srezova i opština u NR Bosni i Hercegovini mijenjao se broj naseljenih mjesta u sastavu opštine Živinice.. i 1950. stambena izgradnja. (225 d/m) Sadržaj fonda: Fond se sastoji od raznovrsne dokumentacije koja se odnosi na djelovanje i rad opštinskih organa i službi . Živinice Muslimanske. i sl. Zukići i Živinice. finansijska. građevinske dozvole.) nije kompletna što je dijelom posljedica ratnih dejstava. Dubrave Gornje. a 1947. Tupković Gornji. pa je 1962. Svojat. Gornje Živinice.267 pov.. Maline. Vrnojevići. Donja Lukavica. 1992. 4 kut. Skupština opštine Gradačac Signatura fonda: BiH-ATKT/SOGd Vremenski raspon građe: 1915. Suha.. 1.Historijat stvaraoca fonda: Na osnovu Zakona o teritorijalnoj podjeli Federalne Bosne i Hercegovine na okruge. godine Mjesni narodni odbor Živinice sa sjedištem u Živinice-Tvornica u sastavu svog područja ima sela – naselja: Živinice Hrvatske. matična služba. 36 reg. obrazovanje.

’’ Na osnovu Zakona o teritorijalnoj podjeli Federalne Bosne i Hercegovine na okruge. 5. pripada Gradačačkom srezu.). godine gradska opština Gradačac sa sjedištem Narodnog odbora gradske opštine u Gradačcu. Zakonom o podjeli teritorije NR Bosne i Hercegovine na srezove. godine Zakonom o području srezova i opština u NR Bosni i Hercegovini Gradačac kao Narodni odbor opštine pripada Brčanskom srezu i ima više naseljenih mjesta u svom sastavu. Od 1955. Ledenice Muslimanske. ali i kao dokaz za rješavanje imovinsko-pravnih odnosa pravnih i fizičkih lica (građevinske dozvole. Ustav iz 1910. gradove i opštine 1952. stambeno-komunalne izgradnje. u koju ulaze: Gradačac. godine vršene su određene promjene organizacije srezova i opština. 3.Valorizacija fonda: 2 Fond može poslužiti kao izvor za proučavanje privrednog razvoja. godine Gradačačkom srezu Tuzlanskog okruga pripada grad Gradačac sa sjedištem mjesnog narodnog odbora u Gradačcu. 2. – Promjene naziva stvaraoca fonda: 1. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: PrP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: ograničena Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1945. u koji ulaze Gradačac i Šibovac. srezove i područja mjesnih narodnih odbora 1945. kulturne i prosvjetne djelatnosti i socijalne politike opštine Gradačac. Mjesni narodni odbor Gradačac Gradski narodni odbor Gradačac Narodni odbor gradske opštine Gradačac Narodni odbor opštine Gradačac Skupština opštine Gradačac Historijat stvaraoca fonda: Općina Gradačac je dostavila slijedeće podatke: “U periodu austrougarske okupacije na području Nahije Gradačac postojale su 32 seoske i 1 gradska općina. Lukavac Gornji. Godine 1962. godine Gradačac je ukinut kao srez i postaje opština Gradačac. do 1958. Mionica Gornja. godine i prateći zakoni uveli su u politički život zemlje Kotarsko vijeće kao neku vrstu izbornih samoupravnih organa. 4. Jezik u građi: bosanski. Vida. a od 1956. 109 . dodjela zemljišta. a 1950. Do kraja austrougarske vladavine bivši Gradačački srez je imao 33 općine. a od 1955. hrvatski Pismo u građi: latinica. godine Gradačac je grad u sastavu Gradačačkog sreza Tuzlanske oblasti sa sjedištem Gradskog narodnog odbora u Gradačcu. uzurpacija itd. Ledenice Katoličke. a ranije opštine na tom području postaju mjesni uredi. eksproprijacija. srpski.

za narodnu odbranu i za unutrašnje poslove). Porebrice. Biberovo Polje. 750 pov. Donji Skugrić. . 2.. građevinske dozvole. 7. Skupština opštine Kladanj Signatura: BIH-ATKT/SOKl Vremanski raspon građe: 1945. Hrgovi Donji. 10. 102 reg. Gornji Žabar. dokumentaciju vezanu za obrazovanje. Odlukom o Opštinskoj upravi objavljenoj u Službenom glasniku Opštine Gradačac br. Gornji Lukavac. Turić. 4. Srnice Donje. 8. Briježnica. Vučkovci. Gornja Međeđa. 6. Blaževac. Mionica. Sibovac. 5. Srednja Slatina. za prihode. Kerep. Orlovo Polje. Zelinja Gornja. Zelinja Donja. Serije u fondu: 1. Vida. Gornje Krečane. 9. Donja Međeđa. Gornja Tramošnica. Gornje Ledenice. za opštu upravu i društvene službe. Novalići. Donja Tramošnica. 3. Zelinja Srednja. Zapisnici sa sjednica Opšta uprava Rad i radni odnosi Prosvjeta i kultura Finansije Komunalni poslovi Narodno zdravlje i socijalno staranje Matična služba Projekti Knjige Valorizacija fonda: 2 Fond može poslužiti za pregled i proučavanje privrednog razvoja. Rajska. Donje Ledenice.godine Zakonom o područjima srezova i opština u NR BiH Dobojskom srezu pripada Gradačac sa sjedištem Narodnog odbora opštine u Gradačcu i naseljenim mjestima u svom sastavu: Avramovina. – 1995. 1992. finansijsku dokumentaciju. Samarevac. matičnu službu. – 1976. komunalne i stambene 110 . regulisana je organizacija i djelokrug organa uprave Opštine na osnovu koje su organizovani sekretarijati (za upravne i inspekcijske poslove. Tolisa.. (145 d/m) Sadržaj fonda: Fond se sastoji od dokumentacije koja se odnosi na rad organa upravljanja. Donje Krečane. imovinsko-pravnu službu. radne odnose. Srnice Gornje. Jasenica. Količina građe: 149 knj. Jelovče Selo. 1/70. Nakon ukidanja srezova Gradačac se regionalno više povezuje sa Tuzlom. Gradačac. projekte i dr. Donji Lukavac.

Dole. Karaula Han. Omačevići. Dole. Jelačići. Gojsalići. Mjesni narodni odbor Kladanj pripadao je Kladanjskom srezu i Tuzlanskom okrugu. Ravne. kupoprodajni ugovori i dr. Kladanj. Goletići. Buševo. Vrnovići (sa zaseocima Butkovići. Pauč. Prijanovići. Mjesni narodni odbor Kladanj 2. sa sjedištem narodnog odbora opštine u Kladnju. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: PrP. Gornji Dopasci. Kovačići. Crijevčići. augusta 1945. gradove i opštine (“Sl. sve do 1966. Brgule. Olovci. Nočajevići. Karaula Han. SAP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: ograničena Vremenski raspon stvaraoca fonda: 1945. Konjevići. Gojakovići. Skupština opštine Kladanj Historijat stvaraoca fonda: Zakonom o teritorijalnoj podjeli Federacije Bosne i Hercegovine na okruge. Gojsalići. Pauč. Tuholj. Kovačići. Rujići. a 1949. formiran je Mjesni narodni odbor Kladanj sa sjedištem u Kladnju a činili su ga mjesto Kladanj sa zaseocima: Buševo. Goletići. Majdan. Matijevići (sa zaseokom Erkići). Brlošci. Prijevor. Vučinići). Konjevići. Obrčevac. Tuholj. Mladovo. Ljeskova Ravan i Suljići. Godine 1955. Prijevor. Vranovići. srezove i područja mjesnih narodnih odbora. godine kada je Zakonom o ukidanju srezova Ukinut Tuzlanski srez kojem je Opština Kladanj pripadala. Butkovići. od 16. Pored toga građa se može koristiti prilikom rješavanja vlasničkih odnosa između pravnih i fizičkih lica (građevinsle dozvole. Zakonom o podjeli teritorije NR Bosne i Hercegovine na srezove. Mala Kula. u koji je ulazio: Plahovići. Plahovići.izgradnje. Suljići. srpski. Suha. Konjevići. Starić. godine Kladanjskom srezu je pripadao Kladanj kao opština. Donji Dopasci. Plaše. Obrčevac. godine. Hotani.) 1952. Narodni odbor opštine Kladanj 3. Gornji Dopasci. Velika Kula. 111 . Vučinići. Kovačići. Jezik u građi: bosanski. Kladanj. te uopšteno kulturne i prosvjetne djelatnosti opštine Kladanj. 11/52. Tarevo. Ravne. Brateljevići. Mladovo. socijalne politike. Zakonom o području srezova i opština u NR Bosni i Hercegovini Narodni odbor opštine Kladanj sa sjedištem u Kladnju i naseljenim mjestima u svom sastavu (Brateljević (sa zaseokom Zagrađe). – Promjene naziva stvaraoca fonda: 1. Krivajevići. list NR BiH” br. Ljekova Ravan i Plaše). Brdijeli. Lupoglavo. Lukići (Jošje). Starić. Stupari (sa zaseokom Trnovača). Kula i Karaula. Gojakovići. Buševo. je pripadao Tuzlanskom srezu. Ova podjela pretrpjela je neznatne promjene dopunama ovoga Zakona. godine Tuzlanskoj oblasti. dokumenti važni za rješavanje imovinsko pravnih odnosa). Plahovići. Vučićinići. hrvatski Pismo u građi: latinica.

službe za geodetske i građevinske poslove (građevinske i urbanističke dozvole. eksproprijacije.. (292 d/m) Sadržaj fonda: Fond se sastoji od dokumentacije koja se odnosi na rad opštinskih organa i službi: za opštu upravu. Količina građe: 101 knj. kadrovske poslove.). invalidnine itd. – 1995. Gornja Lohinja. uzurpacije. ugostiteljstvo. zdravstvo i druge oblasti. djelovanja i rada Općine na području lokalne uprave. 112 . Piskavica. 2154 fasc. šumarstvo i poljoprivredu. – Historijat stvaraoca fonda: Na osnovu Zakona o području srezova i opština u NR Bosne i Hercegovine (“Sl. Donja Lohinja. Lendići. službe za inspekcijske poslove. 3. hrvatski Pismo u građi: latinica. – 1995.) Narodni odbor opštine Gračanica sa naseljenim mjestima u svom sastavu (Babići. uzurpacije. 17/55. 2. srpski. Odjeljenje za opštu upravu Odjeljenje za finansije Odjeljenje za poljoprivredu i šumarstvo Odjeljenje za komunalne poslove Odjeljenje za građevinarstvo Odjeljenje za kulturu i obrazovanje Ratna dokumentacija 1992. Valorizacija: 2 Fond po svome sadržaju i sačuvanosti može poslužiti u svrhu dokazivanja vlasništva pravnih i fizičkih lica (projekti.. službe za školstvo. 486 pov. list NR BiH’’ br. 7. 6. Doborovci. 4. Malešići. građevinsko zemljište. Jezik u građi: bosanski. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP (SAP) Stepen sređenosti: registraturski sređen (u toku arhivistička obrada) Dostupnost: ograničena Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1955.Skupština opštine Gračanica Signatura fonda: BiH-ATKT/SOG Vremenski raspon građe: 1955. eksproprijacije). – 1980.. – 1995. Karanovac. 5. godine. 1992. dodjela zemljišta. Napomena: Preuzeta je i građa koja se odnosi na rad Općine Gračanica u ratnom periodu 1992. građevinske dozvole. Serije u fondu: 1. a građa ratnog perioda može poslužiti kao izvor za proučavanje ratnih događaja. Gračanica.

– 1995. Rašljeva. Doborovci. Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o područjima srezova i opština u NR Bosni i Hercegovini (“Sl. Škahovica i Vranovići. 4. Boljanić. 5. 47/62. Bosansko Petrovo Selo. Gornja Lohinja. Skipovac Donji. Stjepan Polje. prostorno uređenje i stambenokomunalne poslove 6. Piskavica. Kakmuž. Karanovac. poslove uprave.Klokotnica Signatura fonda: BiH-ATKT/ODI -Klo Vremenski raspon građe: 1992. društvene djelatnosti. Sekretarijat za boračko-invalidsku zaštitu 7. Trnovci (zaselak Džakula) i Vranovići). Skahovica. Soko. Orahovica Gornja. – 1995. civilnu zaštitu itd. list NR BiH’’ br. 3. Ratno povjereništvo. Donja Lohinja. Džakule. Skipovac Gornji. Godine 1962. je pripadao Tuzlanskom srezu. Soko. godine na području lokalne uprave. Orahovica Donja. Gračanica.Sočkovac. Količina građe: 7 pov. boračko-invalidsku zaštitu.) Narodni odbor opštine Gračanica ostao je u sastavu Tuzlanskog sreza ali se povećao broj naseljenih mjesta u njegovom sastavu: Babići. Jezik u građi: bosanski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SAP Stepen sređenosti: registraturski sređen 113 . djelovanja i rada Općine u ratnom periodu 1992. Malešići. Općinskog načelnika. (1. prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove. Civilna zaštita Valorizacija fonda: 2 Fond može poslužiti kao izvor za proučavanje ratnih događaja. Općina Doboj Istok . Stjepan Polje. Porječina. Izvršni odbor. 2. Lendići. Miričina. društvene djelatnosti. Serije u fondu: 1. Ratno predsjedništvo Ratno povjereništvo Izvršni odbor Općinski načelnik Sekretarijat za poslove uprave. Sočkovac. Lukavica (dio osim zaseoka Rijeka).6 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži dokumentaciju koja se odnosi na Ratno predsjedništvo.

predstavljali i izražavali interesi mjesnih zajednica. – 1995. Sjenina i Grapska. godine konstituisana je Općina Doboj – Istok koju čine naseljena mjesta: Brijesnica Mala. Istovremeno je konstituisan Koordinacioni odbor mjesnih zajednica Brijesnica Velika. Izvršnog odbora SO Ugljevik. načelnika. (2.Istok. Službe finansija. 5 pov. Predsjedništvo SO-e Doboj u egzilu 2. hrvatski 114 . djelovanja i rada Općine u ratnom periodu 1992. Sjedište Općine Doboj – Istok je u naseljenom mjestu Klokotnica. Jezik u građi: bosanski.Dostupnost: ograničena Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1992. Sekretarijata za privredu. Brijesnica Mala. godine na području lokalne uprave. Stanić Rijeka. Suho Polje. – 1995. godine došlo je do prekida veza sa dotadašnjim sjedištem Skupštine opštine Doboj u čijem sastavu su od 1962. – Promjene naziva stvaraoca fonda: 1. Svijetleća. Tokom mjeseca maja 1992. Količina građe: 1 sv. godine konstituisano je Predsjedništvo SO-e Doboj u egzilu sa privremenim sjedištem u Tešnju. Sekretarijata za BIZ. Na osnovu Zakona o konstituisanju novih općina u Federaciji BiH i izmjeni područja općina podijeljenih međuentitetskom i međukantonalnom crtom 1998. Općina Doboj Istok Historijat stvaraoca fonda: Pojavom ratnih dejstava 1992.5 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži dokumentaciju koja se odnosi na rad Ratnog predsjedništva. Klokotnica i dijelovi naseljenih mjesta Lukavica Rijeka i Stanić Rijeka koja su do potpisivanja Mirovnog sporazuma o BiH bila u sastavu Općine Doboj.. a ideja o današnjem nazivu općine nastala je u decembru iste godine. Općinskog vijeća Teočak – Ugljevik.. srpski. Lukavica Rijeka. 24 reg. Klokotnica. Sjenina Rijeka. godine bili prostori današnje Općine Doboj . Valorizacija fonda: 2 Fond može poslužiti kao izvor za proučavanje ratnih događaja. koji je vršio ulogu najvišeg predstavničko-političkog tijela u kome su se inicirali. CZ Ugljevik – Teočak. Brijesnica Velika. Općina Teočak Signatura fonda: BiH-ATKT/O Te Vremenski raspon građe: 1992.

informacije. 5.. uvjerenja. Jasikovac i Tursunovo Brdo koja su do potpisivanja Mirovnog sporazuma o BiH bila u sastavu Općine Ugljevik. – Historijat stvaraoca fonda: Agresijom na Bosnu i Hercegovinu 1992. 1 fasc. Jesenje. 9. Ratno predsjedništvo Izvršni odbor Načelnik općine Matični ured Povjereništvo u Zagrebu Sekretarijat za privredu Sekretarijat za poljoprivredu Sekretarijat za izbjegla i raseljena lica Općinsko vijeće Boračko invalidska zaštita Komisija za razmjenu ratnih zarobljenika 115 . rješenja. Gornja Krčina. 10. godine.. Serije u fondu: 1. 3. Dokumentacija je nastala u radu Općine Zvornik sa privremenim sjedištem u Tuzli i Sapni u ratnom periodu 1992.Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: PrP. 2. 7. AP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: ograničena Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1992.. finansijsku dokumentaciju i knjige djelovodnog protokola. 11. obavijesti. 4. godine na osnovu Zakona o konstituisanju novih općina u Federaciji BiH i izmjeni područja općina podijeljenih međuentitetskom i međukantonalnom crtom konstituisana je Općina Teočak sa sjedištem u naseljenom mjestu Teočak. potvrde. – 1995. Teočak – Krstac. saglasnosti. Količina građe: 6 knj. Bilalići.Sapna Signatura fonda: BiH-ATKT/OZ . 6. Općina Zvornik . Područje Općine Teočak čine naseljena mjesta: Stari Teočak. 330 reg.Sa Vremenski raspon građe: 1992. Sniježnica i dijelovi naselja mjesta Brijest. (36 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži zahtjeve. godine a na osnovu Odluke o izboru predsjednika i članova Ratnog predsjedništva funkcionisala je SO Ugljevik na području slobodnog dijela Opštine. odluke. programe. 8.15 kut. – 1995. ugovore. izvještaje. Od 1998.. 13 pov.

Sapna i dijelovi naseljenih mjesta Baljkovica. Na osnovu Zakona o konstituisanju novih općina u Federaciji BiH i izmjeni područja općina podijeljenih međuentitetskom i međukantonalnom crtom konstituisana je Općina Sapna koju čine naseljena mjesta: Goduš. Količina građe: 2 knj. 35 reg. (5 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži ulazne i izlazne račune magacina. odluke i ugovore o pomoći. Jezik u građi: bosanski. Kraljevići. izvještaje o završenoj raspodjeli za socijalno ugroženo stanovništvo. Nezuk. naloge za isplatu i naplatu. djelovanja i rada Općine na području lokalne uprave. Vitinica i Zaseok koja su do potpisivanja Mirovnog sporazuma o BiH bila u sastavu Općine Zvornik. Logistički centar Valorizacija fonda: 2 Fond može poslužiti kao izvor za proučavanje ratnih događaja. kartice.. – 1995.12. Jezik u građi: bosanski. – 1995.. ali može poslužiti za proučavanje načina rada ovoga Centra. Rožanj. srpski. Finansijska dokumentacija 13. Kiseljak. – Historijat stvaraoca fonda: U ratnom periodu 1992. Međeđa. Valorizacija fonda: 2 Fond nije kompletan. srpski. Sjedište Općine Sapna je u naseljenom mjestu Sapna. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: PrP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: ograničena Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1992. hrvatski Pismo u građi: latinica 116 . 11 pov. blagajnu. spiskove o raspodjeli humanitarne pomoći. Rastošnica. godine radila je Općina Zvornik sa privremenim sjedištem u Tuzli i Sapni. Opštinski logistički centar za pomoć narodima BiH Kladanj Signatura: BiH-ATKT/OLC Kl Vremanski raspon građe: 1993.

stvaranje robnih rezervi i obezbjeđenje repromaterijala za potrebe privrede. odjavljene predmete korisnika izuzetnog materijalnog obezbjeđenja. godine.. završni računi). Količina građe: 18 knj. spiskove RVI opštine Srebrenica.). prijedloge za priznavanje prava na izuzetno materijalno obezbjeđenje. registar nestalih lica i finansijsku dokumentaciju (blagajna.Arhivistička informativna pomagala: PrP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: ograničena Vremenski raspon stvaraoca fonda: 1993. Sjedište Centra je bilo u Kladnju. spiskove korisnika sa ostvarenim pravima na porodičnu invalidninu. godine donijelo Prijedlog za pokretanje redovne likvidacije Logističkog centra Kladanj (“Službeni glasnik Općine Kladanj” broj 1/98. potvrde o statusu boračke populacije. a njegovu funkciju vršio je Izvršni odbor Opštine sve do 29. 2 pov.. koji se odnose na djelovanje i rad Službe BIZ-a Opštine Srebrenica. – 2001. Sadržaj fonda: Fond sadrži: rješenja za priznavanje prava na porodičnu invalidninu. zahtjeve za isplatu novčanih prinadležnosti.6 d/m) 117 . godine donijelo Odluku o osnivanju logističkog centra čiji je puni naziv glasio: “Opštinski logistički centar za pomoć narodima BiH Kladanj’’ (“Službeni glasnik Opštine Kladanj’’ broj 2/93. 06. a poslovao je kao javno preduzeće u državnoj svojini i obavljao sve poslove koji se odnose na obezbjeđenje racionalnog snabdijevanja stanovništva. (11.) kojom je utvrđeno da su organi upravljanja i rukovođenja javnog preduzeća direktor i upravni odbor čije članove imenuje osnivač. prikupljanje.. 10.). U skladu sa Odlukom o proglašenju preduzeća i finansijskih institucija od posebnog značaja za opštinu u ratnim uslovima Upravni odbor nije imenovan. Opštinska služba za boračko-invalidsku zaštitu Srebrenica Signatura: BiH-ATKT/OSBIZ Sb Vremanski raspon građe: 1994. Historijat stvaraoca fonda: Predsjedništvo Skupštine opštine Kladanj je na sjednici održanoj 03. 100 reg. izvodi. 1998. 24 sv. dokumentaciju prvostepene stambene komisije. 2 kut. generalne spiskove obračuna porodične invalidnine. primljene i poslate dopise. – 1998.01. 1993. kada je Predsjedništvo Skupštine opštine Kladanj donijelo Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Logističkog centra za pomoć narodima RBiH (“Službeni glasnik Opštine Kladanj’’ broj 3/93. Organ rukovođenja bio je direktor kojeg imenuje i razrješava Izvršni odbor Opštine na prijedlog povjerenika Logističkog centra uz saglasnost Koordinacionog odbora humanitarnih organizacija Kladanj.. Općinsko vijeće Kladanj je na sjednici održanoj 27. prihvat i podjelu humanitarne pomoći. 1993. likvidacione liste.

23 sv. fakture i sl. Opštinska služba za boračko-invalidsku zaštitu Bratunac sa sjedištem u Tuzli Signatura: BiH-ATKT/OSBIZ Br Vremanski raspon građe: 1993. arhiva protokola. evidencije popunjenih matičnih kartona šehida. ali je važan jer može poslužiti kao osnova za istraživanje djelovanja i rada ove Službe u periodu 1994. BIZ Vlasenica 118 . Količina građe: 26 knj. privremena rješenja.6 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži dokumentaciju koja se odnosi na djelovanje i rad Službe za boračko invalidsku zaštitu Bratunac: arhiva komisije Sekreterijata za BIZ Bratunac. Knjige Valorizacija fonda: 2 Fond nije cjelovit.Serije u fondu: 1. Serije u fondu: 1. 85 pov.2001. hrvatski. godine. Finansijska dokumentacija 3. djelovodni protokoli. – 2001. Finansijska dokumentacija 4. Sekretarijat za BIZ Bratunac 2.. ( 21. 102 reg. uvjerenja. a odnosi se na izjave i spiskove iz 1993. Jezik u građi: bosanski. Knjige 5. – 2001. registar ranjenih boraca. srpski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: ograničena Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1994. Napomena: U okviru ovog fonda preuzet je i jedan registrator sa građom BIZ-a Vlasenica. Arhiva protokola 3. registar nestalih boraca. blagajne.. godine. sveska sa podacima o poginulim.. Arhiva protokola 2..

143 pov. 7 paketa. ali je važan jer može poslužiti kao osnova za istraživanje djelovanja i rada ove Službe u periodu 1993. Količina građe: 2 knj. M4 obrasci. 49 fasc. a jedan dio Poreznoj ispostavi Tuzla i drugim poreznim ispostavama na području Tuzlanskog kantona. hrvatski.. – 2002.. Dokumentacija operativnog karaktera predata je Agenciji za finansije. pa je Služba za boračko-invalidsku zaštitu Općine Tuzla 2001. – 2001.2001. Jezik u građi: bosanski. srpski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: ograničena Vremenski raspon stvaraoca fonda: 1993. Serije u fondu: 1.. godine.. 1 omot (180 d/m) Sadržaj fonda: Fond je necjelovit. 183 kut. 137 reg.Valorizacija fonda: 2 Fond nije cjelovit. 4. 2.. Podružnica Orašje Odjeljenje za opšte poslove Odjeljenje za finansije (platne liste. godine preuzela građu Bratunca za koje je izvršeno preseljenje spisa u druge Službe prema mjestu prebivališta. završni računi) Lični kartoni Dosijei radnika Evidencije stanova 119 . Historijat stvaraoca fonda: Služba za boračko-invalidsku zaštitu Općine Bratunac je u ratnom i poslijeratnom periodu imala sjedište u Tuzli. registraturski sređen. pristupačan za korištenje. 5. 6. 3. informatičke i posredničke usluge Sarajevo – Poslovnica Tuzla. Zavod za platni promet Federacije Bosne i Hercegovine – Filijala Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/ZPPFBiH-FTZ Vremenski raspon građe: 1953..

jer je nakon preuzimanja u Arhiv utvrđeno da nedostaju pravilnici. U svom radu imao je više transformacija i statusnih promjena. Količina građe: 6 knj. 1953.. 1997. kadrovske i finansijske službe. kartoni LD-a. sadrži samo dio dokumentacije iz oblasti opšte. Promjene naziva stvaraoca fonda: 1. 2. Serije u fondu: 1.2002. pravni akti.. a od 1997. osnovna sredstva i sl. 30 kut.. matična knjiga radnika. U početku 1953. 77 pov. hrvatski Pismo u građi: latinica. – 2005. Jezik u građi: bosanski. Kadrovska služba 3. Historijat stvaraoca fonda: Zavod za platni promet – Filijala Tuzla radi od 1953. (29. djelovodni protokoli. može poslužiti zaposlenicima čiji se dosijei nalaze u ovom fondu. 4 bloka. godine) radi pod nazivom Zavod za platni promet Federacije Bosne i Hercegovine – Filijala Tuzla. Zavod za platni promet Federacije Bosne i Hercegovine-Filijala Tuzla. pravne. M4 obrasci. Finansijska služba 120 . ćirilica Arhivistička informativna pomagala: PrP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: ograničena Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1953. radio je pod nazivom Služba društvenog knjigovodstva Tuzla. 20 fasc.04. Opšta i pravna služba 2. Također. srpski. – 2002. – 2002.5 d/m) Sadržaj fonda: Fond je fragmentaran. 1 sv.Valorizacija fonda: 4 Fond je zbog sačuvanosti i sadržaja male vrijednosti i može poslužiti kao pomoćni izvor za istraživanje raznih knjigovodstvenih propisa i promjena na uskom području jedinice lokalne uprave. godine do ukidanja (30.. Služba društvenog knjigovodstva Tuzla. 89 reg. ugovori. platne liste.. Zavod za platni promet Federacije Bosne i Hercegovine – Podružnica Orašje Signatura fonda: BiH-ATKT/ZPPFBiH-PO Vremenski raspon građe: 1987. – 1997. godine.

Samoupravna interesna zajednica zdravstvene zaštite Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/SIZZZT Vremenski raspon građe: 1961. godine (informacije i izvještaji) kao Služba društvenog knjigovodstva SR Bosne i Hercegovine – Filijala Brčko . – 2005. Zbora radnika. Upravni odbor. Promjene naziva stvaraoca fonda: 1. Izvršni odbor 2. Jezik u građi: bosanski. a nakon rata 1997. Skupštine Samoupravne interesne zajednice. Zavod za platni promet FBiH – Podružnica Orašje Historijat stvaraoca fonda: Na osnovu preuzete građe može se konstatovati da je stvaralac djelovao 1987. Ekspozitura Orašje 2. ali može poslužiti kao pomoćni izvor za istraživanje raznih knjigovodstvenih propisa i promjena na uskom području jedinice lokalne uprave. godine navedeno je da će Vlada imenovati likvidatora da okonča poslove likvidacije. Zapisnici i materijali sa sjednica – Radnički savjet. U Zakonu o prestanku važenja Zakona o unutrašnjem platnom prometu iz 2004. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: PrP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: ograničena Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1987. 566 pov. (90 d/m) Sadržaj fonda: Fond je nepotpun i sastoji se od raznovrsne dokumentacije koja se odnosi na rad Radničkog savjeta.“ Serije u fondu: 1. srpski./89. Skupštine Komunalne zajednice (zapisnici i materijali). te tzv. Količina građe: 10 reg. – 1990. te za ostvarenje ličnih prava zaposlenika.Valorizacija fonda: 4 Fond je zbog sačuvanosti i sadržaja male vrijednosti..Ekspozitura Orašje. Služba društvenog knjigovodstva SR BiH – Filijala Brčko. godine (djelovodni protokol) i 1988. „regresna arhiva. godine kao Zavod za platni promet Federacije Bosne i Hercegovine Sarajevo – Podružnica Orašje. Skupština Komunalne zajednice 121 . hrvatski Pismo u građi: latinica. Upravnog odbora.

bilansi stanja. 2. finansijske kartice. hrvatski Pismo u građi: latinica. opšte akte. Jezik u građi: bosanski. Regresna arhiva Valorizacija fonda: 4 Vrijednost fonda je umanjena zbog nepotpunosti. 3. odluke. a može poslužiti za proučavanje djelovanja i rada ove Samoupravne interesne zajednice. platne liste.. – Promjene naziva stvaraoca fonda: 1. Sreski zavod za socijalno osiguranje Tuzla Komunalni zavod za socijalno osiguranje Tuzla Zajednica zdravstvenog osiguranja radnika Tuzla Samoupravna interesna zajednica zdravstvene zaštite Tuzla Samoupravna interesna zajednica fizičke kulture Lukavac Signatura fonda: BiH-ATKT/SIZFK Lu Vremenski raspon građe: 1979. Količina građe: 20 reg. planove. Valorizacija fonda: 4 Vrijednost fonda je umanjena zbog nepotpunosti. a može poslužiti za proučavanje djelovanja i rada ove Samoupravne interesne zajednice. Skupština Samoupravne interesne zajednice 4. hrvatski Pismo u građi: latinica. srpski. ( 3 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži izvještaje.3. Jezik u građi: bosanski. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: PrP 122 . dnevnici knjiženja i sl. 4. srpski. 19 pov. – 1992. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: PrP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: ograničena Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1961.

ali može poslužiti za proučavanje djelovanja i rada ove vrste interesne zajednice. Opšti spisi 2. Godine 1978. – 1990. hrvatski Pismo u građi: latinica. ovoj 123 . Kladanj. godine je osnovana Regionalna zajednica opština sa sjedištem u Tuzli. Kalesija. odluke. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: PrP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1977. godine. poslovnike.Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: ograničena Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1979. – 1992. Jezik u građi: bosanski.. godine od strane Skupštine opštine Lukavac. a prestala je sa radom 1992. Regionalna zajednica opština sa sjedištem u Tuzli Signatura fonda: BiH-ATKT/RZO T Vremenski raspon građe: 1978. Količina građe: 9 knj. 4 fasc. srpski. Serije u fondu: 1. (0. M4 obrasce. Živinice. djelovodni protokol. godišnji obračun itd. 1 pov. dostavnu knjigu za poštu.5 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži: Statute.. pravilnike. Finansijsko-računovodstveni spisi Valorizacija fonda: 4 Fond nije potpun. Srebrenik i Tuzla 1977. Historijat stvaraoca fonda: Udruživanjem opština: Banovići. – 1990. Historijat stvaraoca fonda: Samoupravna interesna zajednica fizičke kulture osnovana je 1979. Lukavac. društvene dogovore.

programa. Jezik u građi: bosanski. izvještaja itd. 41 reg. 12. Količina građe: 16 pov. marta 1975. godine na sjednici Koordinacionog odbora Skupštine Regionalne zajednice opština. odluke sa Zborova RZ. Regionalna zajednica opština je ugašena 06. – 1993. – 1994. 1993. normativnih akata. Fond socijalne i dječije zaštite Historijat stvaraoca fonda: Na osnovu Samoupravnog sporazuma usvojenog od strane radnih ljudi u organizacijama udruženog rada 27. godine opština Gračanica. srpski.Zajednici se pridružila opština Lopare. periodičnih obračuna. list RBiH’’ br. Samoupravna interesna zajednica socijalne i dječije zaštite 2. Valorizacija fonda: 4 Fond nije potpun. hrvatski Pismo u građi: latinica. a 1986.. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: PrP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1975. godine radio je pod nazivom Fond socijalne i dječije zaštite. 124 . 12. ali može poslužiti za proučavanje djelovanja i rada ove vrste zajednice. platnih lista. kartoteke dobavljača. (7 d/m) Sadržaj fonda: Fond se sastoji od glavne knjige. godine preneseni na Sekretarijat za društvene djelatnosti. Ovaj Fond je prestao sa radom na osnovu Uredbe sa zakonskom snagom o prestanku rada fondova i zavoda (“Sl. zapisnika sa Zborova RZ. 27/93) 31. godine konstituisana je Samoupravna interesna zajednica socijalne i dječije zaštite (SIZ). završnih računa. Od 1986. 1990. a poslovi su u toku 1994. Fond socijalne i dječije zaštite Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/FSIDZ T Vremenski raspon građe: 1977. godine. Promjene naziva stvaraoca fonda: 1.

a svi * Fondovi i zbirke označeni zvjezdicom proglašeni su Nacionalnim spomenikom kulture u Bosni i Hercegovini. Serije u fondu: 1. pa su imali zvanje kotarskih sudova. starateljske. 125 . Promjene naziva stvaraoca fonda: 1. 4. 1882.II PRAVOSUĐE Kotarski sud Tuzla* Signatura fonda: BiH-ATKT/KST Vremenski raspon građe: 1884. Na čelu ureda bio je kotarski predstojnik ili njegov zamjenik. Kotarski sud Historijat stvaraoca fonda: Naredbom o ustrojstvu i djelokrugu kotarskih ureda i okružnih oblasti u Bosni i Hercegovini. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: nesređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1882.. – 1943. 103 kut. Jezik u građi: bosanski. hrvatski i njemački Pismo u građi: latinica. – 1943. Kotarski ured je bio podređen okružnoj oblasti. srpski. Kotarski ured 2. ostavinske i krivične parnice i ovrhe. 2. godine. (26 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži sudske spise koji se odnose na građanske.. Količina građe: 2 knj. Građanski predmeti Ovrhe Krivični predmeti Ostavinske rasprave Valorizacija fonda: 3 Sačuvana građa može poslužiti kao izvor djelovanja suda na području Tuzle ilustrujući zaštitu prava građana. Zemaljska vlada. Kotarski uredi su vršili upravne. 3. 3 sv. finansijske i pravosudne poslove. osniva kotarske urede i okružne oblasti.

126 . 4. rješenja. sreski. osim šerijatskih. Količina građe: 1 knj. usmeno i pismeno. – 1943. Osim toga što su bili na čelu. Kotarskim sudom upravljao je kotarski sudac. moraju upotrebljavati “čisti” hrvatski jezik. njemački i arapski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1882. Naredbom Zemaljske vlade Bosne i Hercegovine. hrvatski. spise o bračnim odnosima. nastaju samostalni kotarski sudovi. svi suci i stranke. Sudski spisi (R) Spisi u bračnim odnosima (P) Ostavinski spisi – smrtovnice(Os. – 1943. sudbeni stol i banski stol. (5 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži sudske spise. Po ovoj zakonskoj odredbi.drugi službenici su im bili podređeni. srpski. kotarski sudovi se pretvaraju u sreske sudove zadržavajući dotadašnju teritorijalnu nadležnost. od 18. Serije u fondu: 1. na osnovu Zakona o uređenju redovnih sudova u Kraljevini SHS. ostavinske rasprave. Kotarski šerijatski sud Tuzla* Signatura fonda: BiH-ATKT/KŠST Vremenski raspon građe: 1894. do tada redovni sudovi. godine.IV 1941. 15 kut. koji je vršio sve poslove. okružni i apelacioni sud dobijaju nazive kotarski sud. oni su vodili i nadgledali ukupno poslovanje ureda i za to bili neposredno odgovorni nadležnoj oblasti. Godine 1929. umjesto kotarskih ureda. 2. od 1906. godine. Jezik u građi: bosanski. Na osnovu Zakonske odredbe Ministarstva pravosuđa NDH o izricanju sudova i sudaca i upotrebi čistog hrvatskog jezika kod sudova. 3. O) Razni spisi na arapskom jeziku Valorizacija fonda: 3 Sačuvana građa može poslužiti kao izvor djelovanja suda na području Tuzle ilustrujući zaštitu prava građana. akte Kotarskog ureda kao suda i razne spise na arapskom jeziku.. Neposredni službeni nadzor nad kotarskim sudovima vršili su okružni sudovi i njihovi predsjednici. kao sudova (za poslove pravosuđa) i kotarskih ureda kao gruntovničkih oblasti.

i to bez razlike.. a službeni nadzor nad njima vrše okružni sudovi. koji se odnose na muhamedansko ženidbeno pravo. da li se radi o imovinsko-pravnim ili drugim poslovima. ako su i muž i žena muhamedanskog vjerozakona. ili drugih odredaba učinjenih za slučaj smrti.  ako se nasljedstvo sastoji iz nepokretnih dobara. pojedinim osobama). Kod šerijatskih sudova.. kao šerijatskog suda.Promjene naziva stvaraoca fonda: 1. Sarajevo) počinje. Ovom Naredbom kotarski sudovi izlaze iz nadležnosti kotarskih i okružnih predstojnika.  ako je od onih. kao sudova.. u okviru kotarskih ureda kao sudova. Sarajevo) koja je šerijatskim 127 .  u isto tolikom opsegu raspravljanje i rješavanje u svim poslovima. godina 1883. Odluke donosi po činu najstariji šerijatski sudac. Kotarski ured kao šerijatski sud 2. jedan ili drugi odsutan. odredila je okolnosti u kojima šerijatski sudovi moraju sprovoditi ostavinsku raspravu:  Ako među nasljednicima ima maloljetnih. Kotarski šerijatski sud Historijat stvaraoca fonda: Osnivanjem kotarskih ureda.  raspravljanje i rješavanje o svim tužbama glede ostavštine i u ime dijeljenja ostavštine.. sudio je šerijatski sudac kao inokosni sudac. godina 1906. te Zemaljska vlada. Vrhovni sud.  raspravljanje ostavštine muhamedanaca i dijeljenje ostavštine. naredbe posljednje volje ili Zakona nasljedstvo pripasti. Godine 1906. Zemaljska vlada za Bosnu i Hercegovinu donijela je Naredbu o ustrojenju (organizaciji) kotarskih sudova u Bosni i Hercegovini (Zbornik Zakona i naredaba za Bosnu i Hercegovinu. umobolnih ili uopće takvih osoba koje spadaju pod tutorstvo ili kuratelu. ukoliko se ova sastoji od mulk-imetka (pokretni imetak i nepokretnine. pod predsjedništvom predsjednika Vrhovnog suda (Šerijatski vrhovni sud). 1882. Po ovoj Naredbi. koji se tiču prava i dužnosti između muhamedanskih roditelja i djece. koje se odnose na vrstu ostavštine. godina 1906. u prvoj molbi. što su određeni za stranke. Naredba kojom se proširuje nadležnost šerijatskih sudova u muhamedanskim ostavinskim poslovima (Zbornik Zakona i naredaba za Bosnu i Hercegovinu. obavlja odjeljenje kotarskog suda pod nazivom Kotarski šerijatski sud. Sarajevo). godina 1885. a u drugoj molbi odlučivalo je vijeće četvorice sudija. godine postoji i kotarski ured kao šerijatski sud čiji su poslovi bili vezani za šerijatsko pravo. njihova djelatnost. Naredbom o ustrojstvu i djelokrugu šerijatskih sudova (Zbornik Zakona i naredaba za Bosnu i Hercegovinu. koji je dužan i potpisivati otpravke šerijatskog suda. Iste godine donesena je Naredba o ovlaštenju šerijatskih sudova. da mogu ovjeravati potpise stranaka islamske vjere (Zbornik Zakona i naredaba za Bosnu i Hercegovinu.  ako su nasljednici sudu nepoznati ili ako nasljednika nema. koje se broje kao vrst mulka [milč]). zatim o tužbama koje se tiču zapisa. za koje se drži da će im na temelju ugovora. u nadležnost šerijatskih sudova spadali su:  Poslovi. Sarajevo) kojom poslove kotarskog ureda. (što se testamentom ostavlja za dobrotvorne svrhe.

– 1258. br. te je Kotarski šerijatski sud postao odjeljenje Sreskog suda i dobio naziv Sreski šerijatski sud. Za područja kod kojih ovo posebno odjeljenje ne bude osnovano.godine donesen je Zakon o uređenju redovnih sudova za Kraljevinu Srba. sudbeni stol i banski stol”. broj 1. o nazivima sudova i sudaca i o upotrebi čistog hrvatskog jezika kod sudova (Zbornik zakona i naredaba Nezavisne Države Hrvatske. koliko nije vakufsko svojstvo samo sporno. 1941.  u istom opsegu svi predmeti. Ministarstvo će svojom naredbom odrediti kojim kotarskim šerijatskim sudovima će ta područja pripadati. kod svakog kotarskog suda. Hrvata i Slovenaca. 1941. da ovjeravaju potpise muslimanskih lica. godina. Na prijedlog Ministarstva pravosuđa i bogoštovlja proglašena je Zakonska odredba o izmjeni Zakona o uređenju šerijatskih sudova i o šerijatskim sucima od 31. što se osnivaju na vakufskom svojstvu jednog imanja. I–LXII. prvo polugođe.–XII.. I–LXII. godina. svi suci i stranke moraju usmeno i u svojim pismenim sastavcima upotrebljavati čisti hrvatski jezik. godište I) po kojoj ovo Ministarstvo svojom naredbom. tako što će o svim predmetima. svezak I.. godine (Zbornik zakona i naredaba Nezavisne Države Hrvatske. br. Donošenjem Zakonske odredbe o izricanju osuda. 1929.  proglašavanje muslimanskih lica umrlim. broj 1.  raspravljanje i dioba zaostavština muslimana. i to bez razlike da li se tiču imovinsko-pravnih ili drugih pitanja iz bračnog odnosa.) na osnovu kojeg su kotarski sudovi promijenili naziv u sreske sudove. – 1258. okružni i apelacioni sud” mijenjaju se i glase: “kotarski sud. da li je po šerijatsko-pravnim propisima naredbom posljednje volje ili pravnim poslom među živima zasnovan vakuf.). U periodu Kraljevine Srba. prvo polugođe.  tužbe. koje se tiču zaostavština. kod koga se. a u njihovu nadležnost spadali su slijedeći predmeti:  predmeti bračnog prava. koji se odnose na prava i dužnosti između roditelja i djece (ovdje se broje i sporovi o tome da li je dete rođeno u zakonitom braku. ako su muž i žena islamske vjere ili ako je brak sklopljen pred šerijatskim sudom odnosno pred licem ovlašćenim od šerijatskog suda.  svi sporovi koji se odnose na prava i dužnosti. kao i sporovi o tome. Hrvata i Slovenaca 1929.  postavljanje staratelja maloljetnim muslimanima i stavljanje punoljetnih muslimana pod starateljstvo kao i ukidanje starateljstva i proglašavanje maloljetnih muslimana punoljetnim. koji su 128 .–XII. godište I) dotadašnji nazivi redovnih sudova “sreski. godine Zakon o ukidanju šerijatskih sudova na području NR Bosne i Hercegovine kojim su ukinuti svi sreski šerijatski sudovi i Vrhovni šerijatski sud pri Vrhovnom sudu Bosne i Hercegovine. Hrvata i Slovenaca (Službene novine Kraljevine Srba.sudovima dala mogućnost ovjeravanja potpisa i muhurova muslimana na svim ispravama svake vrste. a tuđice svugdje izbjegavati i gdje god je to moguće zamijeniti hrvatskim narodnim izrazima. bez obzira na zakonske stručne izraze. ožujka 1929. ukoliko su po srijedi pitanja prava naslijeđa i valjanosti odredbe učinjene za slučaj smrti. osniva kotarski šerijatski sud kao posebno odjeljenje kotarskog suda. Sreski šerijatski sudovi ovlašćeni su i na to. Predsjedništvo NR Bosne i Hercegovine donijelo je 1946. s obzirom na broj muslimana. za to ukaže potreba. Donesen je i Zakon o uređenju šerijatskih sudova i o šerijatskim sudijama (Službene novine Kraljevine Srba. Hrvata i Slovenaca. 1929. svezak I.

godine. Kotarski sud je dobio naziv Sreski sud. Serije u fondu: 1. Historijat stvaraoca fonda: Na osnovu Zakona o uređenju redovnih sudova u Kraljevini SHS od 1929. hipotekarne) knjige i rješava pitanje zemljišnih stvari.spadali u nadležnost šerijatskih sudova. Ovaj sud je vršio sudsku vlast u prvom stepenu: građanskim parnicama. trgovačkim i mjeničnim predmetima. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: nesređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1920. vanparničnim predmetima i predmetima izvršenja. arhivu. Sreskim sudom je upravljao starješina suda. – 1941. a nadležnosti. 2. Količina građe: 4 knj. 20-X od 25.godine). Protiv 129 . s tim da će sidžile i vjerske knjige predati Ministarstvu pravosuđa NR Bosne i Hercegovine (“Sl. ovrhe.. 74 kut. list NR BiH” broj 10/46 i 12/46). januara 1929. upisnike. 4. Sve spise. zadržavajući dotadašnju teritorijalnu nadležnost (“Sl. krivične. 3. raspravljati narodni sudovi (ukoliko za to nisu nadležni drugi organi narodne vlasti). spise. arhivu i upisnike Vrhovnog šerijatskog suda preuzeće Vrhovni sud Bosne i Hercegovine. (20 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži građanske. a sudsku vlast je vršio sudija pojedinac. vodi zemljišne (baštinske. srpski. ostavinske i starateljske parnice. Jezik u građi: bosanski. – 1941. Ovrhe Građanski predmeti Krivični predmeti Ostavinske i starateljske rasprave Valorizacija fonda: 3 Sačuvana građa može poslužiti kao izvor proučavanja djelovanja suda na području Tuzle ilustrujući zaštitu prava građana. naplate poreza i sudska osiguranja. novine Kraljevine SHS” br. inventare i kancelarijski pribor sreskih šerijatskih sudova preuzeće sreski sudovi. Sreski sud Tuzla* Signatura fonda: BiH-ATKT/SST Vremenski raspon građe: 1920.

dotadašnji nazivi sreski. kao sreski šerijatski sud. Mjesna nadležnost Vrhovnog šerijatskog suda u Sarajevu obuhvatala je područja okružnih sudova u Banjaluci. novine Kraljevine SHS” br. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: nesređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1920. sudsku vlast. odlučuje Okružni sud. Tako je Sreski sud u Tuzli.odluke Sreskog suda. a u drugom i posljednjem stepenu. Količina građe: 2 knj. IV 1941. godine). srpski. godine. Sarajevu. – 1945. posebna odjeljenja apelacionih sudova koji nose naslov “Vrhovni šerijatski sud (“Sl. Jezik u građi: bosanski. Bihaću. sudbeni stol i banski stol. 73-XXIX od 28. Pomenutim Zakonom. Tako je u Tuzli počeo sa radom Sreski šerijatski sud Tuzla. vrše posebna odjeljenja sreskih sudova koji nose naslov “Sreski šerijatski sud”. kao i u predmetima islamskih vakufa. u prvom stepenu. (5 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži ostavinske parnice i popis spisa urudžbenog zapisnika. marta 1929. Zakonskom odredbom Ministarstva pravosuđa NDH o izricanju sudova i sudaca i upotrebi čistog hrvatskog jezika kod sudova od 18. prestao sa radom. Mostaru. Serije u fondu: 1.. Sreski šerijatski sud Tuzla* Signatura fonda: BiH-ATKT/SŠST Vremenski raspon građe: 1920. Travniku i Tuzli. – 1946. 20 kut. postaviće 130 . Popis spisa urudžbenog zapisnika Valorizacija fonda: 3 Iako je građa u fondu nepotpuna može poslužiti za proučavanje djelovanja ovoga Suda na području Tuzle ilustrujući zaštitu prava građana. okružni i apelacioni sud se mijenjaju i dobijaju nazive: kotarski sud. posebno odjeljenje. a u trećem stepenu Kasacioni sud. Ostavinske rasprave 2. u drugom stepenu. na osnovu ove zakonske odredbe. Historijat stvaraoca fonda: Na osnovu Zakona o uređenju šerijatskih sudova i o šerijatskim sudijama u Kraljevini SHS. u porodičnim i nasljednim predmetima muslimana.

upisnike i imenike. predmete istrage i pomilovanja. tako što će o svim predmetima. Sreski sud Banovići Signatura fonda: BiH-ATKT/SSBa Vremenski raspon građe: 1956. sudsku vlast u prvom stepenu je vršilo posebno odjeljenje sreskog suda pod nazivom Sreski šerijatski sud. sudbeni stol i banski stol.. zamolnice. pored vođenja prepiske u administrativnim predmetima za Sreski šerijatski sud. (10 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži građanske parnice. godine Zakon o ukidanju šerijatskih sudova na području NR Bosne i Hercegovine kojim su ukinuti svi sreski šerijatski sudovi i Vrhovni šerijatski sud pri Vrhovnom sudu Bosne i Hercegovine. 5. nazivima sudova i sudaca i upotrebi čistog hrvatskog jezika kod sudova iz 1941. Sve spise. Serije u fondu: 1. godine. krivične i vanparnične predmete. raspravljati narodni sudovi (ukoliko za to nisu nadležni drugi organi narodne vlasti). inventare i kancelarijski pribor sreskih šerijatskih sudova preuzeće sreski sudovi. 3.se kod svakog sreskog suda na čijem području živi najmanje 5000 muslimana. Starješina Sreskog suda je. 4. kao i predmeta islamskog vakufa. a u drugom i posljednjem stepenu. a nadležnosti. do tada redovnih sudova. Proglašenjem Zakonske odredbe o izricanju osuda. list NR BiH” broj 10/46 i 12/46). 22 pov. s tim da će sidžile i vjerske knjige predati Ministarstvu pravosuđa NR Bosne i Hercegovine (“Sl. nazivi. arhivu i upisnike Vrhovnog šerijatskog suda preuzeće Vrhovni sud Bosne i Hercegovine. Količina građe: 14 knj. 2. vodio i nadzor nad cjelokupnim radom i osobljem ovog posebnog odjeljenja. Predsjedništvo NR Bosne i Hercegovine donijelo je 1946. – 1964. sreski. arhivu. koji su spadali u nadležnost šerijatskih sudova. Interesantno je da je starješina Sreskog suda mogao ovom odjeljenju narediti obavljanje poslova koji nisu u nadležnosti Sreskog šerijatskog suda. okružni i apelacioni sud se mijenjaju u nazive kotarski sud. upisnike. Građanski predmeti Parnični i vanparnični predmeti Predmeti istrage Predmeti pomilovanja Knjige Valorizacija fonda: 3 Građa fonda uz ilustraciju sudskog poretka na prostoru Banovića može poslužiti za rješavanje određenih pravnih interesa građana i pravnih subjekata. sudsku vlast su vršila posebna odjeljenja apelacionih sudova pod nazivom Vrhovni šerijatski sud čija je mjesna nadležnost obuhvatala područje okružnih sudova. Kod porodičnih i nasljednih predmeta muslimana. 131 . Sudsku vlast u Sreskom šerijatskom sudu vršio je šerijatski sudac pojedinac. spise.

– 1964. Sreski sud u Banovićima Historijat stvaraoca fonda: Narodna skupština NR Bosne i Hercegovine.. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: PrP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1955. gruntovnice). godine dobija naziv Sreski sud u Banovićima za područje opštine Banovići (“Sl. srpski. 43/58. dnevnike i registre za gruntovnice. Sreski sud u Litvi 2. koji 1958. Količina građe: 92 knj. ( 8 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži knjige zemljišne evidencije (tapije. 10 pov. Glasnike zakona i naredaba. za područje opština: Litva.decembra 1955. – 1962. a može koristiti i za rješavanje vlasničkih odnosa i određenih pravnih interesa fizičkih i pravnih lica. 6/64) dobija naziv Opštinski sud u Banovićima. list NR BiH’’ br. Promjene naziva stvaraoca fonda: 1. 3. 28/55.). godine donijela je Odluku o osnivanju Sreskog suda u Litvi (Odluka o osnivanju. list SR BiH’’ br. 2. Sreski sud Gradačac* Signatura fonda: BiH-ATKT/SSGd Vremenski raspon građe: 1883. upisnik parnica. Turija i Vozuća. 4. (“Sl. Dnevnici Registri Protokoli Upisnici Valorizacija fonda: 3 Na osnovu građe može se pratiti stanje zemljišnog fonda od perioda Osmanske uprave do perioda Socijalističke Jugoslavije. ukidanju.).Jezik u građi: bosanski. sudski protokol. 132 . list NR BiH’’ br. potvrde. sjedištu i teritorijalnoj nadležnosti sreskih i okružnih sudova na području NR Bosne i Hercegovine – “Sl. Serije u fondu: 1. Godine 1964. na sjednici Republičkog vijeća održanoj 20.

godine za područje opštine Gradačac (“Sl. Historijat stvaraoca fonda: Podaci dobijeni od strane Općine Gradačac (kao izvor korištena Monografija “112 godina Gradačačkog suda’’) govore slijedeće: “Godine 1887. Serije u fondu: 1. sreski liječnik I razreda. poreznik II razreda. Godine 1955. geometar. zapisano je da je Kotarski ured u Gradačcu činio: kotarski predstojnik. kotarski pisari. upisnike i imenike ostavinskih predmeta. 98 pov.. kada je zvanično počela sa radom Gruntovnica u Gradačačkom kotaru. Sreski sud Gračanica* Signatura fonda: BiH-ATKT/SSG Vremenski raspon građe: 1943. 24 pov. njemački Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: PrP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1955. ( 17 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži ostavinske spise. [1889. šerijatski sudija.] Količina građe: 6 knj. – 1964. gruntovničar. načelnik i zastupnici’’.Jezik u građi: bosanski. porezni oficijal II razreda. – 1893. Ostavinski spisi 2. formiran je Sreski sud u Gradačcu za područje opština Gradačac i Srnice (“Sl. Ađ. Napomena: Fond sadrži građu iz austrougarskog perioda. sudski pristav. članovi kotarskog medžlisa. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: PrP Stepen sređenosti: registraturski sređen 133 . srpski. šumski vježbenik. list NR BiH’’ br. 43/58.). a 1958. politički pristav I razreda. srpski. – 1964. cestar. Jezik u građi: bosanski.28/55). a nastalu u radu katastra (tapije). porezni vježbenik. auskutant. hrvatski. list NR BiH’’ br.. Upisnici i imenici ostavinskih predmeta Valorizacija fonda: 3 Građa fonda uz ilustraciju sudskog poretka na prostoru Tuzle može poslužiti za rješavanje određenih pravnih interesa građana i pravnih subjekata.

Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1943. Skupština SR Bosne i Hercegovine 134 . – 1964. U vršenju svoje funkcije sudovi su nezavisni i sude na osnovu ustava. zakona i opštih akata. Količina građe: 132 knj.. Serije u fondu: 3. 7. Opštinski sud Tuzla Historijat stvaraoca fonda: Redovni sudovi su organi državne vlasti koji u jedinstvenom sistemu vlasti vrše sudsku funkciju u granicama svoje nadležnosti utvrđene Ustavom i Zakonom. – Promjene naziva stvaraoca fonda: 1. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: PrP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1932. srpski. Sreski sud Tuzla 2. 5. 6. Jezik u građi: bosanski. – 1992. 4. Ostavinski predmeti Parnični predmeti Upisnici i imenici parničnih predmeta Upisnici i imenici krivičnih predmeta Upisnici ovjera Valorizacija fonda: 3 Građa fonda uz ilustraciju sudskog poretka na prostoru Tuzle može poslužiti za rješavanje određenih pravnih interesa građana i pravnih subjekata. Opštinski sud Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/OST Vremenski raspon građe: 1932. (60 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži ostavinske i parnične predmete i upisnike i imenike krivičnih referata. 278 pov.

). tako imamo: opštinski. Serije u fondu: 1.je na sjednici Društveno-političkog vijeća. rukopisa i prepisa. list SR BiH’’ br. a 1958. Tuzla i Živinice (“Sl. Količina građe: 41 knj. 31/74). Tojšići. Opštinski sud u Tuzli za područja opština: Banovići. 5. Viši privredni sud u Sarajevu. list NR BiH’’ br. Srebrenik. Odjeljenje opštinskog suda osniva se za područja jedne ili više opštinskih sudova. U odjeljenju opštinskog suda obavljaju se svi poslovi iz nadležnosti opštinskog suda za koja je nadležan sudija pojedinac u skladu sa propisima o mjesnoj nadležnosti kao i zemljišno-knjižni poslovi i poslovi ovjere potpisa. upisnike i imenike. formiran je Sreski sud u Tuzli za područje opština: Gornja Tuzla. godine radi kao Sreski sud kada mijenja naziv u Opštinski sud (“Sl. (12. Opštinski sud Banovići Signatura fonda: BiH-ATKT/OSBa Vremenski raspon građe: 1964. Građanski predmeti Vanparnični predmeti Predmeti istrage Predmeti pomilovanja Krivice Knjige (upisnici i imenici) 135 . zapisnike sa uviđaja. 27. Srebrenik i Živinice (“Sl.43/58. krivice. zamolnice. 53 pov. Šekovići. list NR BiH’’ br. 6. Lukavac. Opštinski sudovi i odjeljenja opštinskih sudova su: 1. 4. 2. a jula mjeseca 1989. donijela Zakon o redovnim sudovima (“Sl. list SR BiH’’ br. Opštinski sud se osniva za područje jedne ili više opština. Kladanj. predmete istrage i pomilovanja. Srebrenik.5 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži građanske parnice. Opštinski sud u Lukavcu za područje opštine Lukavac 2. Upravni sud Bosne i Hercegovine i Vrhovni sud Bosne i Hercegovine. vanparnične predmete. kao svoju samostalnu organizacionu jedinicu koja vrši poslove u okviru nadležnosti utvrđenih Zakonom. 28/55. Tuzla i Živinice u kojima ima i odjeljenja. Lopare. Do 1964.. godine dobija naziv Osnovni sud Tuzla.decembra 1974. 6/64). godine Sreski sud u Tuzli ima nadležnost na području opština: Tuzla.). Godine 1955. okružni privredni. izvršenja krivičnih sankcija. Kalesija. Kalesija. – 1977. 3. Podorašje. a može imati jedno ili više odjeljenja izvan sjedišta suda. godine.

Parnični predmeti Vanparnični predmeti Krivični predmeti Ostavinski predmeti Upisnici i imenici Valorizacija fonda: 3 Građa fonda uz ilustraciju sudskog poretka na prostoru Lukavca može poslužiti za rješavanje određenih pravnih interesa građana i pravnih subjekata. Opštinski sud Lukavac Signatura fonda: BiH-ATKT/OSLu Vremenski raspon građe: 1959.Valorizacija fonda: 3 Građa fonda uz ilustraciju sudskog poretka na prostoru Banovića može poslužiti za rješavanje određenih pravnih interesa građana i pravnih subjekata.. 2. 3. krivičnih i ostavinskih predmeta. kao i upisnike i imenike ( i upisnik MAL 1972. list SR BiH’’ br. 136 . 4. Serije u fondu: 1. 31/74) Sud u Banovićima postaje Odjeljenje Opštinskog suda u Tuzli. 340 pov. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: PrP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1964. Količina građe: 49 knj. (“Sl. (50 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži serije parničnih. – Historijat stvaraoca fonda: Godine 1964. 6/64) Sreski sud dobija naziv Opštinski sud u Banovićima. srpski. vanparničnih. godine (“Sl. – 1989. 5. – 1978. Jezik u građi: bosanski. a Zakonom o redovnim sudovima 1974.). hrvatski Pismo u građi: latinica. list SR BiH’’ br.

Opštinski sud Lukavac Historijat stvaraoca fonda: Lukavac je kao područje opštine pripadao formiranom Sreskom sudu u Tuzli (“Sl. Vanparnični predmeti Parnični predmeti Krivični predmeti Ostavinski predmeti Upisnici i imenici 137 . list SR BiH’’ br. godine Opštinski sud u Lukavcu je teritorijalno nadležan za područje opštine Lukavac (“Sl. godine. Količina građe: 62 knj. list NRBiH’’ br. Serije u fondu: 1. list NR BiH’’ br. – 1977. upisnike i imenike.. godine donijela je Odluku o osnivanju Sreskog suda u Lukavcu za područje opštine Lukavac (Odluka o osnivanju. 4. godine ovaj Sud dobija naziv Opštinski sud (“Sl. 43/58. 6/64). krivične i ostavinske predmete. a Zakonom o redovnim sudovima 1974. list SR BiH’’ br. a naredbu o sprovođenju ove Odluke treba da donese Državni sekretarijat za pravosudnu upravu NR Bosne i Hercegovine. 10.). 2. 148 pov. srpski. na sjednici Republičkog vijeća održanoj 24. 5. Narodna skupština NR Bosne i Hercegovine. Opštinski sud Kladanj Signatura fonda: BiH-ATKT/OS Kl Vremenski raspon građe: 1945. 1958.). 3. godine Izvršno vijeće NR Bosne i Hercegovine je donijelo Odluku o početku rada Sreskog suda u Lukavcu. parnične. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: PrP. (38 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži vanparnične. 31/74). Sreski sud Lukavac 2.Jezik u građi: bosanski. – Promjene naziva stvaraoca fonda: 1. Maja mjeseca 1959. 28/55. po kojoj isti počinje sa radom 01. ukidanju. sjedištu i teritorijalnoj nadležnosti sreskih i okružnih sudova na području NR Bosne i Hercegovine – “Sl. Od 1964. SAP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1959. juna 1959.

Upisnici i imenici P i O predmeta 138 . 6/64). 43/58). list SR BiH’’ br. Ostavinski spisi 2. a Zakonom o redovnim sudovima 1974. Jezik u građi: bosanski. – Promjene naziva stvaraoca fonda: 1. imenike O predmeta. hrvatski Pismo u građi: latinica. (13 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži ostavinske i parnične spise. sjedištu i teritorijalnoj nadležnosti sreskih i okružnih sudova na području NR Bosne i Hercegovine 1955. 100 pov. Parnični spisi 3. ukidanju.. godine Sud u Kladnju postaje Odjeljenje Opštinskog suda u Tuzli (“Sl. 28/55.).Valorizacija fonda: 3 Građa fonda uz ilustraciju sudskog poretka na prostoru Kladnja može poslužiti za rješavanje određenih pravnih interesa građana i pravnih subjekata. list NR BiH’’ br. srpski. Serije u fondu: 1. a 1958. upisnike O predmeta. godine određena je teritorijalna nadležnost i sjedište Sreskog suda u Kladnju za područje opština Kladanj i Olovo (“Sl. godine ovaj Sud dobija naziv Opštinski sud (“Sl. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: PrP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1945. Sreski sud Kladanj 2. Opštinski sud Gračanica Signatura fonda: BiH-ATKT/OSG Vremenski raspon građe: 1965. godine samo za područje opštine Kladanj (“Sl. 31/74). Količina građe: 13 knj. – 1978. Od 1964. Opštinski sud Kladanj Historijat stvaraoca fonda: Na osnovu Odluke o osnivanju. list SR BiH’’ br. list NR BiH’’ br. upisnike P predmeta i imenike P predmeta.

srpski. 28/55.Valorizacija fonda: 4 Iako građa u fondu nije potpuna može pružiti podatke o radu ovoga Suda. Serije u fondu: 1. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: PrP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1957. 139 .. / 1975. – Opštinski sud za prekršaje Živinice Signatura fonda: BiH-ATKT/OSPŽ Vremenski raspon građe: 1957. list NR BiH’’ br. upisnike i djelovodnik koji se odnose na prekršaje. hrvatski Pismo u građi: latinica. godine pripadale formiranom Sreskom sudu u Tuzli. Prekršajni upisnici 2. srpski. može pružiti podatke o radu ovoga Suda. (3 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži imenike. Historijat stvaraoca fonda: Živinice su kao područje opštine 1955. hrvatski Pismo u građi: latinica. Jezik u građi: bosanski. koji je i 1958. 1980. kao i za ostvarenje ličnih prava. Količina građe: 37 knj. godine imao nadležnost na području opštine Živinice (“Sl. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: PrP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1965. Jezik u građi: bosanski. Prekršajni imenici Valorizacija fonda: 4 Iako je građa u fondu nepotpuna i pretežno se sastoji od knjiga. i 43/58). – 1980.

Osnovni sud udruženog rada Tuzla
Signatura fonda: BiH-ATKT/OSURT Vremenski raspon građe: 1975. – 1992. Količina građe: 425 pov. (85 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži predmete RS «R», RS «S», ST, «RS»-Š, «RS»-R i Odluke nastale u radu ovoga Suda. Serije u fondu: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Sudski predmeti RS-R Sudski predmeti RS-S Sudski predmeti ST Sudski predmeti RS-Š Sudski predmeti RS-R Odluke Sudski predmeti RS-S Odluke

Valorizacija fonda: 4 Građa fonda predstavlja svjedočanstvo o postojanju suda prilagođenog socijalističkom društvenom uređenju, radničkom samoupravljanju, udruženom radu i njihovim specifičnostima. Jezik u građi: bosanski, srpski, hrvatski Pismo u građi: latinica, ćirilica Arhivistička informativna pomagala: PrP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1975. – 1992. Historijat stvaraoca fonda: Sudovi su nezavisni u vršenju sudske funkcije a odlučuju na osnovu ustava, zakona i samoupravnih opštih akata. Zakonom o osnivanju, nadležnosti i sastavu sudova udruženog rada (“Sl. list SR BiH” broj 31/74) koji je donijela Skupština SR Bosne i Hercegovine na sjednici Vijeća udruženog rada 27. decembra 1974. godine, osnovan je Sud udruženog rada u Tuzli za područja opština: Banovići, Bijeljina, Bratunac, Brčko, Gračanica, Gradačac, Kalesija, Kladanj, Lopare, Lukavac, Orašje, Srebrenica, Srebrenik, Šekovići, Tuzla, Ugljevik, Vlasenica, Zvornik i Živinice, a za teritoriju SR Bosne i Hercegovine osnovan je Sud udruženog rada Bosne i Hercegovine sa sjedištem u Sarajevu. Sudovi osnovani ovim Zakonom počeli su sa radom 01. maja 1975. godine. Do donošenja pravila o unutrašnjem poslovanju sudovi će primjenjivati pravila o unutrašnjem poslovanju redovnih sudova prema uputstvu koje će donijeti republički sekretar za pravosuđe i organizaciju uprave. Osnovni sud udruženog rada Tuzla prestao je sa radom 30. 06. 1992. godine na osnovu Zakona o prestanku važenja Zakona o sudovima udruženog rada (“Sl. list SR BiH’’ br. 4/92.).
140

Sud udruženog rada je osnovan s ciljem zaštite samoupravljanja, praćenja društvenih odnosa, pojava, ukazivanja na potrebu donošenja ili izmjena propisa, predlaganje mjera za ostvarivanje radničkih i samoupravnih prava i zaštitu društvenog vlasništva. Sudovi udruženog rada odlučuju u prvom stepenu o postojanju uslova za organizovanje osnovnih organizacija udruženog rada i radnih zajednica, o zahtjevima za zaštitu prava rada društvenim sredstvima i drugih samoupravnih prava i društvene svojine, i rješavaju sporove o organizovanju i izdvajanju osnovnih organizacija udruženog rada, o spajanju, pripajanju i podjeli organizacija udruženog rada, o zaključenju i sprovođenju samoupravnih sporazuma o udruživanju i međusobnim odnosima u udruženom radu itd. Sudovi u prvom stepenu rješavaju i sporove o sticanju i prestanku svojstva radnika u udruženom radu, kao i sporove o drugim samoupravnim pravima i obavezama radnika iz međusobnih odnosa u udruženom radu u organizacijama udruženog rada, radnim zajednicama državnih organa, društveno-političkih organizacija i udruženja i drugih radnih zajednica koje nisu organizovane kao organizacije udruženog rada, kao i u drugim društvenim i građanskim pravnim licima, i radne sporove koji nastaju iz ugovora o zapošljavanju i sl. Sud udruženog rada, kao sud prvog stepena, odlučuje u vijeću koje je sastavljeno od stalnog sudije kao predsjednika vijeća i dvojice povremenih sudija kao članova vijeća. Sukob o nadležnosti između sudova udruženog rada kao prvostepenih sudova rješava Sud udruženog rada Bosne i Hercegovine, a sukob o nadležnosti između suda udruženog rada i redovnog suda rješava Vrhovni sud Bosne i Hercegovine.

Garnizonski sud Tuzla
Signatura fonda: BiH-ATKT/GST Vremenski raspon građe: 1909. – 1917. Količina građe: 11 knj., 67 fasc. (16 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži kaznene predmete nastale u radu ovoga Suda, protokole, registre, “ausvajse’’ i popise aktivnih vojnika u periodu 1905.- 1914. godine. Valorizacija fonda: 3 Iako je građa u fondu nepotpuna, nastala je u austrougarskom periodu i predstavlja svjedočanstvo o postojanju ovoga Suda i njegovim specifičnostima. Jezik u građi: njemački Pismo u građi: Arhivistička informativna pomagala: PrP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: ograničena Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1909. – 1917.

141

Naslovnica kalendara “Gajreta” iz 1928 . godine

142

III

OBRAZOVANJE, NAUKA, KULTURA
Osnovne škole

ODGOJ I OBRAZOVANJE Narodna osnovna škola Kreka*
Signatura fonda: BiH-ATKT/NOŠKr Vremenski raspon građe: 1897. – 1958. Količina građe: 39 knj., 6 kut. (1,5 d/m) Sadržaj fonda: Fond je djelimično sačuvan i sadrži mali dio opštih spisa, razrednice, razredne imenike, dnevnike rada i glavni imenik. Serije u fondu: 1. Opšti spisi 2. Pedagoška dokumentacija Valorizacija fonda: 3 Fond nije cjelovit, ali može poslužiti kao izvor za istraživanje historije školstva na području Tuzle. Jezik u građi: bosanski, srpski, hrvatski, njemački Pismo u građi: latinica, ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SI Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1897. – Promjene naziva stvaraoca fonda: 1. 2. 3. 4. 5. Osnovna škola Kreka Mješovita narodna osnovna škola u Tuzli – Kreka Treća narodna osnovna škola Kreka i Treća realna gimnazija u Kreki Peta osmogodišnja škola u Kreki Osmogodišnja škola “Franjo Rezač’’

143

Historijat stvaraoca fonda: Osnovna škola u Kreki osnovana je 1897. godine. Nastava je u školi realizirana na srpskohrvatskom i njemačkom jeziku. Postojala su posebna odjeljenja za djevojčice i za dječake. Nastavu na njemačkom jeziku, uglavnom, su pohađala djeca doseljenika iz monarhije kojima je to i bio maternji jezik. Kasnije su se ta djeca monarhije prebacivala u tvz. bosanska odjeljenja da bi što bolje savladala srpskohrvatski jezik, radi daljeg školovanja u trgovačkoj školi ili u gimnaziji. Narodno vijeće Kraljevine SHS je, Odredbom broj 13.680 od 29.XII 1918. godine, ukinulo dvojezičnu nastavu u cijeloj zemlji, tako da je u ovoj školi prestalo izvođenje nastave na njemačkom jeziku. Narodna osnovna škola u Kreki 1922. godine dobija naziv Mješovita narodna osnovna škola u Tuzli – Kreka, u kojoj su se školovala i muška i ženska djeca svih konfesija. U toku rata, nastava je povremeno prekidana zbog popravki oštećene zgrade, raznih epidemija kao i zauzeća zgrade radi smještaja neprijateljske vojske. U poslijeratnom periodu ova škola je postigla značajne rezultate na opismenjavanju stanovništva. U osmogodišnju školu izrasla je 1954. godine kada su, reorganizacijom, od jednog školskog kolektiva nastala dva i to: Treća niža realna gimnazija u Kreki i Treća narodna osnovna škola Kreka. Od školske 1956/57. godine ove škole ponovo rade kao jedinstvena Peta osmogodišnja škola u Kreki sve do 1959. godine kada ova škola dobija naziv Osmogodišnja škola “Franjo Rezač’’.

JU osnovna škola “Hasan Kikić’’ Gračanica*
Signatura fonda: BiH-ATKT/OŠ’’HK’’ G Vremenski raspon građe: 1886. – 1978. Količina građe: 123 knj., 56 reg., 54 pov., 22 fasc., 19 sv. Sadržaj fonda: Fond sadrži matične knjige učenika, registre matičnih knjiga, razredne knjige, upisnice, dosijea učenika, zapisnike organa upravljanja, normativna akta, finansijsko-računovodstvenu dokumentaciju, djelovodne protokole itd. Serije u fondu 1. 2. 3. 4. Zapisnici organa upravljanja Normativna akta Finansijsko-računovodstvena dokumentacija Knjige

(10 d/m)

Valorizacija fonda: 4 Fond nije cjelovit, ali može poslužiti kao izvor za proučavanje razvoja i djelovanja škole na području regije Tuzla.

144

Jezik u građi: bosanski, srpski, hrvatski Pismo u građi: latinica, ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1886. – Promjene naziva stvaraoca fonda: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Narodna osnovna škola Dječačka i Djevojačka osnovna škola Mješovita narodna osnovna škola Državna osnovna škola Narodna osnovna škola Druga osnovna škola OŠ “Hasan Kikić’’

Historijat stvaraoca fonda: U Gračanici je 1886. godine osnovana osnovna škola i nosila naziv Narodna osnovna škola Gračanica. U toku svoga rada i djelovanja imala je više statusnih promjena, te je od 1918./19. godine radila kao Dječačka osnovna škola za mušku i Djevojačka osnovna škola za žensku djecu, a od 1927./28. godine kao Mješovita narodna osnovna škola. Školske 1928. godine dobila je naziv Državna osnovna škola, a od 1944./45. godine radi kao Narodna osnovna škola, te 1957./58. školske godine dobija naziv Druga osnovna škola. Na sjednici Školskog odbora održanoj dana 16. 12. 1959. godine donesena je Odluka da Druga osnovna škola dobije naziv OŠ “Hasan Kikić’’ Gračanica, kojoj su u decembru 1961. godine pripojene četverorazredne osnovne škole u Malešićima i Lohinji Gornjoj. Od 1992. godine dobija naziv Prva osnovna škola da bi joj 2002. godine ponovo vraćen naziv OŠ “Hasan Kikić’’. Kada je početkom 1964. godine izvršena reorganizacija osnovnih škola, Osnovnoj školi “Hasan Kikić’’ pripojene su četverorazredne osnovne škole Piskavica, Soko, Prijeko Brdo, Škahovica i Babići, a škola u Lohinji Gornjoj pripojena je Osnovnoj školi “Mitar Trifunović – Učo’’.

Narodna osnovna škola Boljanić
Signatura fonda: BiH-ATKT/NOŠBo Vremenski raspon građe: 1896. – 1938. Količina građe: 1 kut. (0,3 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži građu o korespondenciji sa Kotarskim uredom u Gračanici, obavještenja i izvještaje o nastupu na dužnosti i premještaju učitelja, izvještaje o zaraznim bolestima u školi,

145

izvještaje o stanju škole i upisu đaka, spiskove roditelja čija djeca ne pohađaju redovno školu, podatke o školi, biblioteci, nastavnicima, kaznama itd. Serije u fondu: 1. 2. Korespondencija Izvještaji

Valorizacija fonda: 4 Fond je fragmentaran, ali može poslužiti kao izvor za proučavanje razvoja i djelovanja škole na području regije Tuzla. Jezik u građi: bosanski, srpski, hrvatski Pismo u građi: latinica, ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1896. – 1938. ?

Prva osnovna škola “Pazar” u Tuzli*
Signatura fonda: BiH-ATKT/POŠT Vremenski raspon građe: 1887. – 1948. Količina građe: 29 knj. (1 d/m) Valorizacija fonda: 4 Fond čine samo knjige, te zbog količine sačuvanosti može poslužiti kao dokaz za djelovanje ove škole na području Tuzle. Jezik u građi: bosanski, srpski, hrvatski Pismo u građi: latinica, ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1887. – 1948. ?

Njemačka privatna škola Donja Tuzla
Signatura fonda: BiH-ATKT/NJPŠDT Vremenski raspon građe: 1883. – 1919. Količina građe: 8 knj. (0,4 d/m)
146

Valorizacija fonda: 4 Fond čine samo knjige, te zbog količine sačuvanosti može poslužiti kao dokaz za djelovanje ove škole na području Tuzle. Jezik u građi: bosanski, srpski, hrvatski Pismo u građi: latinica, ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1883. – 1919. ?

Djevojačka narodna osnovna škola u Tuzli
Signatura fonda: BiH-ATKT/DNOŠT Vremenski raspon građe: 1908. – 1935., 1940. – 1941. Količina građe: 14 knj. (1,4 d/m) Valorizacija fonda: 4 Fond čine samo knjige, te zbog količine sačuvanosti može poslužiti kao dokaz za djelovanje ove škole na području Tuzle. Jezik u građi: bosanski, srpski, hrvatski Pismo u građi: latinica, ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1908. – 1935., 1940. – 1941.?

Prva dječačka osnovna škola Tuzla
Signatura fonda: BiH-ATKT/PDOŠT Vremenski raspon građe: 1905. – 1931. Količina građe: 6 knj. (0,5 d/m) Valorizacija fonda: 4 Fond čine samo knjige, te zbog količine sačuvanosti može poslužiti kao dokaz za djelovanje ove škole na području Tuzle. Jezik u građi: bosanski, srpski, hrvatski Pismo u građi: latinica, ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP
147

završni računi. knjige nepokretne imovine). ali može poslužiti kao pomoćni izvor za proučavanje razvoja i djelovanja škole na području Tuzle.1 d/m) Valorizacija fonda: 4 Fond čini samo jedna knjiga. Količina građe: 1 knj. kartoni LDa. te zbog količine sačuvanosti može poslužiti kao dokaz za djelovanje ove škole na području Tuzle. 148 . – 1977. Matična knjiga službenika Valorizacija fonda: 4 Fond nije cjelovit. hrvatski Pismo u građi: latinica. (0. Serije u fondu: 1. srpski. ? Opća dječačka pučka škola u Donjoj Tuzli Signatura fonda: BiH-ATKT/ODPŠDT Vremenski raspon građe: 1882.. 24 omota (3 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži finansijsko-materijalnu dokumentaciju (platne liste. – 1931. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1882. Pedagoška dokumentacija 3. – 1887. Jezik u građi: bosanski. Količina građe: 66 knj. – 1887.Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1905. matične knjiga službenika i matičnih i razrednih imenika. Finansijska dokumentacija 2. ? Narodna osnovna škola Kiseljak Signatura fonda: BiH-ATKT/NOŠKi Vremenski raspon građe: 1945.

Količina građe: 5 knj.6 d/m) Valorizacija fonda: 4 Fond čine samo knjige.Jezik u građi: bosanski. Jezik u građi: bosanski. Količina građe: 26 knj. te zbog količine sačuvanosti može poslužiti kao dokaz za djelovanje ove škole na području Tuzle. – 1920.6 d/m) Valorizacija fonda: 4 Fond čine samo knjige.. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1945. (2. – 1959. JU Osnovna škola Kiseljak Narodna osnovna škola Breške Signatura fonda: BiH-ATKT/NOŠBre Vremenski raspon građe: 1913. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1913. hrvatski Pismo u građi: latinica. 1936. – 1947. hrvatski Pismo u građi: latinica. te zbog količine sačuvanosti može poslužiti kao dokaz za djelovanje ove škole na području Tuzle. – 1947. srpski. hrvatski 149 . ? Promjene naziva stvaraoca fonda: 1..? Rimokatolička osnovna škola Breške Signatura fonda: BiH-ATKT/ROŠBre Vremenski raspon građe: 1898. srpski. Jezik u građi: bosanski. 1944. Narodna osnovna škola Kiseljak 2. (2. . srpski. – 1977.

Jezik u građi: bosanski. – 1945. Količina građe: 1 knj. Količina građe: 3 knj. – 1942. hrvatski Pismo u građi: latinica.? Posebnička mješovita pučka škola Breške Signatura fonda: BiH-ATKT/PMPŠBre Vremenski raspon građe: 1942. hrvatski Pismo u građi: latinica. te zbog količine sačuvanosti može poslužiti kao dokaz za djelovanje ove škole na području Tuzle.5 d/m) Valorizacija fonda: 4 Fond čine knjige. – 1942. (0. ? Privatna mješovita pučka škola Breške Signatura fonda: BiH-ATKT/PMPŠBre Vremenski raspon građe: 1941. ? 150 . te zbog količine sačuvanosti može poslužiti kao dokaz za djelovanje ove škole na području Tuzle. srpski. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1942. – 1945. – 1947. srpski.Pismo u građi: latinica. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1941. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1898. Jezik u građi: bosanski.1 d/m) Valorizacija fonda: 4 Fond čini jedna knjiga. (0.

– 1940. (1 d/m) Valorizacija fonda: 4 Fond čine samo knjige. – 1964. ? Narodna osnovna škola Ljepunice Signatura fonda: BiH-ATKT/NOŠLJe Vremenski raspon građe: 1910. Količina građe: 71 knj. Jezik u građi: bosanski. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1910. te zbog količine sačuvanosti može poslužiti kao dokaz za djelovanje ove škole na području Tuzle. (0. hrvatski Pismo u građi: latinica. srpski. Jezik u građi: bosanski. Količina građe: 23 knj. te zbog količine sačuvanosti može poslužiti kao dokaz za djelovanje ove škole na području Tuzle.Narodna osnovna škola Ljubače Signatura fonda: BiH-ATKT/NOŠLJu Vremenski raspon građe: 1944. – 1946. – 1940. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1944. Količina građe: 2 knj. – 1946.2 d/m) Valorizacija fonda: 4 Fond čine dvije knjige. ? Osnovna škola “Čelić’’ Čelić Signatura fonda: BiH-ATKT/OŠ’’Č’’Č Vremenski raspon građe: 1944. (3 d/m) 151 . srpski. hrvatski Pismo u građi: latinica.

godine i radila je u prostorijama dotadašnje opštine. Valorizacija fonda: 4 Fond čine samo knjige.1993. srpski. – Historijat stvaraoca fonda: Po dostupnim informacijama ova škola je osnovana 1886.08. – 1946. te kako zbog svog sadržaja tako i zbog količine sačuvanosti može poslužiti kao dokaz za djelovanje ove škole na području Tuzle.4 d/m) Valorizacija fonda: 4 Fond čine samo knjige. Školske 1886/87. hrvatski Pismo u građi: latinica. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1944. Količina građe: 4 knj. godine (podaci dobiveni od OŠ Čelić). (0. godine registrovana je kao RO Osnovnog obrazovanja i vaspitanja Čelić – Lopare. djelovodne protokole i knjigu nabavke. srpski. a od 1980. Pod sadašnjim nazivom Javna ustanova Osnovna škola Čelić registrovana je od 23. godine škola je dobila naziv Osnovana škola „Ahmed Kobić”. te zbog količine sačuvanosti može poslužiti kao dokaz za djelovanje ove škole na području Tuzle. godine formirano je samo jedno kombinovano odjeljenje sa četri razreda. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: PrP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1944. Jezik u građi: bosanski. Tokom svog rada i djelovanja škola je imala više promjena. ? 152 . Školske 1930/31. – 1946. Druga narodna osnovna škola Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/DNOŠT Vremenski raspon građe: 1944. Jezik u građi: bosanski.Sadržaj fonda: Fond sadrži razrednice.

hrvatski Pismo u građi: latinica. Količina građe: 6 knj.1 d/m) Valorizacija fonda: 4 Fond čini samo jedna knjiga. te zbog količine sačuvanosti može poslužiti kao dokaz za djelovanje ove škole na području Tuzle. (0. te zbog količine sačuvanosti može poslužiti kao dokaz za djelovanje ove škole na području Tuzle. – 1913. (0.Zavoda Kraljice svete Krunice u Tuzli Signatura fonda: BiH-ATKT/POŠZKSKT Vremenski raspon građe: 1914. srpski.? Privatna osnovna škola – sa pravom javnosti . – 1934. Količina građe: 4 knj.4 d/m) 153 . – 1934. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1906. Količina građe: 1 knj. hrvatski Pismo u građi: latinica. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1907. Jezik u građi: bosanski.6 d/m) Valorizacija fonda: 4 Fond čine samo knjige.Druga dječačka narodna osnovna škola Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/DDNOŠT Vremenski raspon građe: 1907. (0. ? Katolička osnovna škola u Donjoj Tuzli Signatura fonda: BiH-ATKT/KOŠDT Vremenski raspon građe: 1906. srpski. – 1941. Jezik u građi: bosanski. – 1913.

ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1896. te zbog količine sačuvanosti može poslužiti kao dokaz za djelovanje ove škole na području Tuzle.? Njemačka škola u Tuzli Signatura fonda: BiH-ATKT/NJŠT Vremenski raspon građe: 1896.? Srpska narodna osnovna škola u Donjoj Tuzli Signatura fonda: BiH-ATKT/SNOŠDT Vremenski raspon građe: 1902. hrvatski Pismo u građi: latinica. srpski. (0. hrvatski Pismo u građi: latinica. Jezik u građi: bosanski. – 1912. – 1941. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1914. Količina građe: 2 knj. te zbog količine sačuvanosti može poslužiti kao dokaz za djelovanje ove škole na području Tuzle. Jezik u građi: bosanski. srpski.Valorizacija fonda: 4 Fond čine samo knjige. Količina građe: 1 knj. Jezik u građi: bosanski. srpski. ćirilica 154 . (0. hrvatski Pismo u građi: latinica. – 1912. te zbog količine sačuvanosti može poslužiti kao dokaz za djelovanje ove škole na području Tuzle.1 d/m) Valorizacija fonda: 4 Fond čini samo jedna knjiga.2 d/m) Valorizacija fonda: 4 Fond čine samo dvije knjige.

(0. te zbog količine sačuvanosti može poslužiti kao dokaz za djelovanje ove škole na području Tuzle. Količina građe: 1 knj. te zbog količine sačuvanosti može poslužiti kao dokaz za djelovanje ove škole na području Tuzle. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1940. – 1941. srpski.? 155 . – 1943. – 1941.1 d/m) Valorizacija fonda: 4 Fond čini samo jedna knjiga. Jezik u građi: bosanski. srpski. Količina građe: 1 knj.1 d/m) Valorizacija fonda: 4 Fond čini samo jedna knjiga. (0. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1842. ? Prva državna pučka škola u Tuzli Signatura fonda: BiH-ATKT/PDPŠT Vremenski raspon građe: 1942.Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1902. Jezik u građi: bosanski. – 1943.? Državna mješovita pučka škola Kiseljak Signatura fonda: BiH-ATKT/DMPŠKi Vremenski raspon građe: 1940. hrvatski Pismo u građi: latinica. hrvatski Pismo u građi: latinica.

Količina građe: 1 knj.1 d/m) 156 . hrvatski Pismo u građi: latinica.1 d/m) Valorizacija fonda: 4 Fond čini samo jedna knjiga. (0.1 d/m) Valorizacija fonda: 4 Fond čini samo jedna knjiga.? Ruždija u Donjoj Tuzli Signatura fonda: BiH-ATKT/RDT Vremenski raspon građe: 1892. (0. Jezik u građi: bosanski. srpski. Količina građe: 1 knj. – 1907. (0. – 1907.Državna druga mješovita pučka škola Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/DDMPŠT Vremenski raspon građe: 1941. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1892. hrvatski Pismo u građi: latinica. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1941. Količina građe: 1 knj. – 1942. ? Narodna osnovna škola Bukinje Signatura fonda: BiH-ATKT/NOŠBu Vremenski raspon građe: 1944. Jezik u građi: bosanski. – 1942. srpski. te zbog količine sačuvanosti može poslužiti kao dokaz za djelovanje ove škole na području Tuzle. – 1945. te zbog količine sačuvanosti može poslužiti kao dokaz za djelovanje ove škole na području Tuzle.

- 157 . Količina građe: 15 knj. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1958. – 1945. Valorizacija fonda: 4 Fond čine samo knjige. ? Osnovna škola “Džemal Mandžić’’ Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/OŠ “DžM” T Vremenski raspon građe: 1958. (1 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži matične knjige učenika. Jezik u građi: bosanski. Jezik u građi: bosanski. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1944. srpski. srpski. – 1977. ali može poslužiti kao dokaz za djelovanje ove škole na području Tuzle. hrvatski Pismo u građi: latinica. hrvatski Pismo u građi: latinica. te zbog količine sačuvanosti može poslužiti kao dokaz za djelovanje ove škole na području Tuzle. upisnicu privatnih ispita i matičnu knjigu za lica koja su vanredno položila razred.Valorizacija fonda: 4 Fond čini samo jedna knjiga.

Realna gimnazija Tuzla 3. hrvatski. gotica Arhivistička informativna pomagala: SI Stepen sređenosti: arhivistički obrađen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1899. 1 fasc. listove ocjenjivanja osoblja. njemački Pismo u građi: latinica. 67 kut. upisnice Djelovodni protokoli Matična knjiga radnika ( 20 d/m) Valorizacija fonda: 3 Fond nije cjelovit. – 1968. Serije u fondu: 1. – ? Promjene naziva stvaraoca fonda: 1. Količina građe: 178 knj. matičnu knjigu radnika. 4. Zbora i Savjeta. sjedničke kataloge. Sadržaj fonda: Fond sadrži opšte spise. prijemnih i završnih ispita.ispitni materijali. zapisnike tečajnih ispita. Državna realna gimnazija Tuzla 158 . razrednih. godišnje izvještaje Gimnazije. Jezik u građi: bosanski. zapisnike sa sjednica Nastavničkog vijeća. 7. 6. zapisnike privatnih. 3. 5. zbora i savjeta Personalna arhiva (dosijei osoblja) Finansijska arhiva Pedagoška dokumentacija . platne liste.. upisnice.Srednje škole Državna realna gimnazija Tuzla* Signatura fonda: BiH-ATKT/DRGT Vremenski raspon građe: 1899. Opšti spisi Zapisnici sa sjednica Nastavničkog vijeća. dopunskih.. djelovodne protokole. Velika gimnazija Tuzla 2. 2. dosijea osoblja. popravnih. ćirilica. srpski. oglasne knjige za učenike itd. ali može poslužiti kao izvor za istraživanje historije školstva na području Tuzle.

Doboj. Prve školske godine otvorena su dva odjeljenja prvog razreda. nastavnom programu. zapisnike sa sjednica Nastavničkog zbora. djelovodni protokol. – 1949. vjeronauke i maternjeg jezika.3 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži opšte spise. 3. uprkos mnogobrojnim teškoćama. uz obavezno polaganje prijemnog ispita iz matematike. Opšti spisi Zapisnici sa sjednica Pedagoška dokumentacija Djelovodni protokol Valorizacija fonda: 3 Fond je fragmentaran. te može poslužiti kao izvor za istraživanje historije školstva na području Tuzle. srpski. 159 . Tuzla i Vlasenica i općine koje ne pripadaju području sarajevskih gimnazija: Zvornik. kada je. Jezik u građi: bosanski. Realnoj gimnaziji u Tuzli (osam razreda) pripadaju Gračanica. 4 kut. a već školske 1906/07. Prema Uputstvima Ministarstva prosvjete. – 1948. ali ipak daje određenu informaciju o ovoj vrsti vjerske škole. arapski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SI Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1921. godine.godina). Maglaj i Tešanj za razrede kojih nema u Derventi (“Službeni glasnik Ministarstva nastave NDH” 1941. Godine 1941. do 1944. Pohađali su je učenici koji su završili četiri razreda osnovne škole. Količina građe: 5 knj. 4.. Serije u fondu: 1. zapisnike sa sjednica. godine. Kladanj. 1945.Historijat stvaraoca fonda: Na inicijativu Gradskog vijeća u Tuzli. Behrambegova medresa Tuzla* Signatura fonda: BiH-ATKT/BMT Vremenski raspon građe: 1921. prijemu učenika. hrvatski. razrednice. 2. Gimnazija je imala prekide u radu zbog ratnih prilika i sve manjeg broja učenika. 1899. godine otvorena je Velika gimnazija. U toku svoga postojanja. počela sa radom kao Državna realna gimnazija Tuzla. godine organizovana su dva gimnazijska tečaja za generacije koje se zbog ratnih prilika nisu mogle redovno školovati. (1. odnosno predmetima koji su se izučavali. Gimnazija je imala svih osam odjeljenja.

. godine. nastavnom programu i sl. nereformisane medrese i sve medrese na pređašnjoj teritoriji Bosne i Hercegovine. platne liste. dnevnike rada. donosio je u sporazumu sa Vakufsko-mearifskim saborom. 3. daje obrazovanje u duhu islama i priprema ih za eventualni poziv imama. 4. ali može poslužiti kao izvor za istraživanje historije školstva na području Tuzle. odgovaraju spremi od dva razreda srednje škole. godine sazidana nova.Historijat stvaraoca fonda: Još u 17. jer su se i u njoj počeli izučavati opšteobrazovni predmeti. U toku rata. a propise o prijemu učenika. Pošto je Medresa bila pod starateljstvom Ulema–medžlisa u Sarajevu. Majstorske ispite. zapisnike ispitne komisije i o polaganju ispita. godine. Reformom nastave. godine Medresa je izgubila karakter čisto vjerske škole. 21 kut. godine. Medresa nije radila. do 1921. Opšti spisi Finansijska arhiva – platne liste Pedagoška dokumentacija – podaci o ispitima. vijeku pominje se Medresa u Tuzli pod nazivom Behrambegova medresa. godine izgorjela u požaru. Medresa je nastavila sa radom u prostorijama Jalskog mekteba. ali je 1896. novine Kraljevine Jugoslavije” broj 104-XXX/33). isti je vršio postavljanje upravitelja i svih ostalih nastavnika. a 1933. Nakon završetka rata. Industrijska škola Tuzla* Signatura fonda: BiH-ATKT/IŠT Vremenski raspon građe: 1926. mualima. – 1956. razrednice. školske izvještaje. ( 8 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži opštu arhivu. odnosno poučavanje u vjeri. zapisnici Djelovodni protokoli Valorizacija fonda: 3 Fond nije cjelovit. vremenu učenja. 1929. jer je u njenim prostorijama bila smještena njemačka vojska. djelovodne protokole. hatiba. Izdržavana je od Vakufa Behrambegove džamije. Serije u fondu: 1. godine. Imala je karakter srednje stručne vjerske škole (za stanovništvo islamske vjeroispovijesti) koja svojim učenicima. 2. Od 1914. pored opšte naobrazbe. Medresa je ukinuta rješenjem Gradskog narodnog odbora Tuzla 1949. Količina građe: 90 knj. 160 . Zgrada Medrese je 1871. osim 1941/42. Uredbom o rangu stručnih škola prema srednjoj školi i fakultetima (“Sl.

3. automehaničarski odsjek i odsjek precizne mehanike. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1926. te Državna industrijska škola za preradu i obradu metala.Jezik u građi: bosanski. 7. srpski. kada Vlada NR Bosne i Hercegovine donosi rješenje o prenosu industrijskih i tehničkih škola i industrijskih tehničkih tehnikuma u Srajevu. pominje se i Državna stručno-zanatska škola u Tuzli. Škole ovoga tipa su bile pod neposrednim rukovodstvom Ministarstva industrije NRBiH do 1950. Pravilnikom o nastavnim zavodima i stručnim školama. Škola sa praktičnom obukom i za učenike u privredi Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/ŠPO (ŠUP)T Vremenski raspon građe: 1908. pod neposredno rukovodstvo Ministarstva prosvjete sa cjelokupnim osobljem. radila je Stručna produžna (šegrtska) škola. 6. godine. Školovanje je trajalo četiri godine. Od 1932. pri ovoj školi i pod njenim rukovodstvom. – 1978. Ova škola je radila pod raznim nazivima: Državna muška obrtna škola. U ovoj školi je otvoren elektromehaničarski. novine Kraljevine Jugoslavije” broj 111-XXVIII /34). Praktična nastava se odvijala u bravarskoj. hrvatski Pismo u građi: latinica. – ? Promjene naziva stvaraoca fonda: 1. godine. imovinom i budžetskim kreditima (“Sl. osnovana Stručna zanatska škola pri Srednjoj tehničkoj školi. 2. Muška zanatska škola. 5. 4. 161 . tokarski. odlukom Ministarstva trgovine i industrije Kraljevine SHS. U školi se osposobljavao kvalifikovani zanatski kadar koji je bio potreban industrijskom tuzlanskom bazenu. a školu su mogli pohađati učenici mlađi od 14 godina sa dva razreda gimnazije ili građanske škole. Banja Luci i Tuzli. Godine 1934. list NR BiH” broj 40/50). čija svjedočanstva daju pogodnosti o dokazivanju stručne spreme za zanatske radnje (“Sl. Stručna zanatska škola Stručna produžna (šegrtska) škola Državna stručno-zanatska škola Državna muška obrtna škola Muška zanatska škola Državna industrijska škola za preradu i obradu metala Škola sa praktičnom obukom Historijat stvaraoca fonda: U Tuzli je 1926. godine. kovačkoj i mehaničarskoj radionici pod rukovodstvom stručnih zanatskih učitelja.

Količina građe: 459 knj. Sadržaj fonda:

(8 d/m)

Fond nije potpun i sastoji se od matičnih knjiga, razrednih knjiga, dnevnika rada, zapisnika završnih ispita, knjiga završnih ispita, knjiga djelovodnog protokola i knjiga zapisnika sa sjednica Nastavničkih vijeća. Serije u fondu: 1. 2. 3. 4. Zapisnici sa sjednica Nastavničkog vijeća Zapisnici i knjige završnih ispita Matične i razredne knjige i dnevnici rada Djelovodni protokoli

Valorizacija fonda: 3 Fond se sastoji samo od knjiga, ali može poslužiti kao izvor za istraživanje razvoja i djelovanja mješovite škole na širem području Tuzle, kao i za ostvarivanje ličnih prava. Jezik u građi: bosanski, srpski, hrvatski Pismo u građi: latinica, ćirilica Arhivistička informativna pomagala: PrP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1908. – ? Promjene naziva stvaraoca fonda: 1. Škola sa praktičnom obukom (ŠPO) Tuzla 2. Škola učenika u privredi Tuzla Historijat stvaraoca fonda: Škola je radila od 1908. godine kao Šegrtski zanatski tečaj u Tuzli. U toku I svjetskog rata škola nije radila a stvaranjem jedinstvene Jugoslovenske države nastavlja raditi kao Šegrtska škola u saklopu koje je 1920. godine otvorena Šegrtska škola u Kreki. Tada su bile dvije šegrtske škole: Večernji šegrtski tečaj u Tuzli i Večernji šegrtski tečaj u Kreki. U periodu od 1945. do 1948. godine radila je u okviru Industrijske škole od koje se odvaja 1949. godine i nosi naziv Škola učenika u privredi. Godine 1961. u Školu se uvodi periodična nastava, te ista mijenja naziv u Periodična škola

162

učenika u privredi. Učenici su se osposobljavali za građevinsku, metalsku, elektrotehničku struku i sitno zanatstvo, a školske 1969./70. godine na osnovu Odluke SO Tuzla o organizovanju mreže škola II stepena odlučeno je da se Građevinski odsjek izdvoji i priključi Građevinskoj školi, elektro odsjek izdvoji i priključi Elektrotehničkoj školi, mašinski odsjek izdvoji i priključi Mašinskoj školi, a da u Periodičnoj školi učenika u privredi ostanu učenici drvoprerađivačke struke, učenici uslužnih zanata i lične usluge. Godine 1974. Periodična škola učenika u privredi se integriše sa Hemijskom školom i nastaje Tehnološki školski centar, koji 1977. godine ima 2 OOUR-a (Hemijska tehnološka tehnička škola i Škola s praktičnom obukom i za učenike u privredi) i radnu zajednicu zajedničkih službi.

Učiteljska škola Tuzla i Učiteljski tečajevi
Signatura fonda: BiH-ATKT/UŠT i UTT Vremenski raspon građe: 1941. – 1972. Količina građe: 120 knj., 35 kut., 1 fasc. (10 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži godišnje programe rada škole, izvještaje o upisu u školu, razna obavještenja, zapisnike sa polaganja stručnih i popravnih ispita, platne spiskove radnika, zapisnike sa sjednica Školskog odbora i Savjeta škole, dosijea zaposlenih, upisnice, knjige zapisnika sa polaganja diplomskih, stručnih i vanrednih ispita, zapisnike i upisnice učiteljskih tečajeva. Serije u fondu: 1. Državna mješovita učiteljska škola u Tuzli 2. Učiteljski tečajevi 3. Pedagoška dokumentacija Valorizacija fonda: 3 Fond je djelimično sačuvan ali može poslužiti kao izvor za istraživanje historije školstva na području Tuzle, kao i za ostvarenje ličnih prava. Jezik u građi: bosanski, srpski, hrvatski Pismo u građi: latinica, ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SAI Stepen sređenosti: arhivistički obrađen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1941. – 1972.

163

Promjene naziva stvaraoca fonda: 1. Državna mješovita učiteljska škola Tuzla 2. Učiteljska škola Tuzla Historijat stvaraoca fonda: Na temelju Zakona o učiteljskim školama, od 27. rujna 1929. godine Poglavnik NDH, 2. kolovoza 1941. godine izdaje Odredbu o otvorenju Državne mješovite učiteljske škole u Tuzli tako da prvi razred počinje rad školske 1941/42. godine, a ostali razredi će se otvarati po redu svake slijedeće školske godine, s tim da se provođenje ove odredbe povjerava Ministarstvu nastave (“Službeni glasnik Ministarstva nastave NDH” broj 5/41). U prvi razred su upisani učenici i učenice koji su završili najmanje četiri razreda srednjih i njima ravnih škola (klasična gimnazija, realna gimnazija, niža medresa i građanska škola). Nakon oslobođenja Tuzle, 1944. godine, pri Učiteljskoj školi su organizovani učiteljski tečajevi (pripremni i niži) za potrebe narodnog prosvjećivanja u novoj državi, a 1945. godine, Ministar prosvjete Federalne Bosne i Hercegovine donosi Uredbu o učiteljskim tečajevima koje su mogli pohađati kandidati koji su završili najmanje četiri razreda srednje škole. Tečajeve su organizovali i provodili Okružni narodni odbori po odobrenju ovog Ministarstva, a cilj im je da se slušaoci osposobe za poziv učitelja narodne osnovne škole. Iste godine, Ministar prosvjete, na prijedlog Okružnog narodnog odbora Tuzla, donosi Rješenje da se početkom školske 1945/46. godine otvori i počne sa radom Državna mješovita učiteljska škola u Tuzli sa jednim odjeljenjem (“Sl. list Federalne BiH” broj 26/45). Na osnovu Zakona o pedagoškim akademijama, sa radom prestaje i Učiteljska škola u Tuzli, i to najkasnije do 31. augusta 1972. godine, s tim da od školske 1969/70. godine neće upisivati učenike u prvi razred (“Sl. list SR BiH” broj 14/69).

Niža stručna domaćička škola Tuzla
Signatura fonda: BiH-ATKT/NSDŠT Vremenski raspon građe: 1951. – 1959. Količina građe: 9 knj., 2 kut. (0,8 d/m) Sadržaj fonda: Fond se sastoji samo od glavnog imenika, zapisnika o polaganju popravnih i završnih ispita, nastavnih planova i programa, upisnika za PK i KV kuhare, zapisnika sa sjednica Nastavničkog vijeća i Školskog odbora, djelovodnog protokola i završnih diplomskih ispita.

164

Serije u fondu: 1. Pedagoška dokumentacija 2. Zapisnici sa sjednica Nastavničkog vijeća i Školskog odbora 3. Djelovodni protokol Valorizacija fonda: 3 Fond nije cjelovit - djelimično je sačuvan (bez opšte arhive), ali može poslužiti kao izvor za istraživanje istorije školstva na području Tuzle. Jezik u građi: bosanski, srpski, hrvatski Pismo u građi: latinica, ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SAI Stepen sređenosti: arhivistički obrađen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1951. – 1959. Historijat stvaraoca fonda: Niža stručna domaćička škola u Tuzli osnovana je 1951. godine i radila je u prostorijama Škole učenika u privredi. Imala je svoj nastavni kadar, a školovanje je trajalo četiri godine. Ovakve škole omogućavale su zapošljavanje u kuhinjama, zadrugama, bolnicama, dječijim domovima itd. Škola je ukinuta 1955. godine, ali je radila do 1959. godine – do završetka školovanja posljednje upisane generacije.

Učiteljska stručna domaćička škola Tuzla
Signatura fonda: BiH-ATKT/USDŠT Vremenski raspon građe: 1952. – 1962. Količina građe: 10 knj., 1 kut. (0,5 d/m) Sadržaj fonda: Fond je djelimično sačuvan i sastoji se od godišnjeg izvještaja, nastavnog plana i programa, zapisnika o polaganju diplomskih i stručnih ispita, upisnica, djelovodnih protokola. Serije u fondu: 1. 2. 3. 4. Nastavni plan i program Pedagoška dokumentacija Matična knjiga zaposlenih Djelovodni protokol
165

Valorizacija fonda: 3 Fond nije cjelovit, ali može poslužiti kao izvor za istraživanje historije školstva na području Tuzle. Jezik u građi: bosanski, srpski, hrvatski Pismo u građi: latinica, ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SAI Stepen sređenosti: arhivistički obrađen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1952. – 1962. Historijat stvaraoca fonda: Učiteljska stručna domaćička škola osnovana je u Bosni i Hercegovini 1952. godine u Doboju i Mostaru kako bi se školovao nastavni kadar za rad u nižim stručnim domaćičkim školama. Nakon dvije godine rada u Doboju, ova škola je preseljena 1954. godine u Tuzlu. Školovanje je trajalo četiri godine, a polaznici su, nakon položenog stručnog učiteljskog ispita, dobijali zvanje stručnog učitelja. Stručni učiteljski ispit se polagao pri Mješovitoj učiteljskoj školi u Tuzli. Ovakav stručni profil se zapošljavao u nižim stručnim domaćičkim školama, ali je predavao i domaćinstvo u osnovnim školama. Pošto je zapošljavanje bilo slabo, ova škola je prestala sa radom 1959. godine, s tim da su učenici posljednje upisane generacije prešli u Učiteljsku školu jer su bile veće potrebe za učiteljima u osnovnim školama.

Učiteljska škola Bijeljina
Signatura fonda: BiH-ATKT/UŠBi Vremenski raspon građe: 1951. – 1973. Količina građe: 52 knj., 38 kut. (5,5 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži opštu arhivu, normativna akta, nastavne planove, platne liste, obavještenja i kartone ličnih dohodaka, budžetske knjige, personalnu dokumentaciju i matičnu knjigu zaposlenih radnika, ispitne materijale popravnih, završnih i stručnih ispita, knjige zapisnika sa sjednica Radne zajednice, Nastavničkog vijeća, Upravnog odbora i djelovodne protokole. Serije u fondu: 1. Opšta arhiva 2. Finansijska dokumentacija 3. Personalna dokumentacija
166

4. Pedagoška dokumentacija 5. Matična knjiga osoblja 6. Djelovodni protokoli Valorizacija fonda: 3 Fond nije cjelovit, ali može poslužiti kao izvor za istraživanje historije školstva na području regije Tuzla kao i za ostvarivanje ličnih prava. Jezik u građi: bosanski, srpski, hrvatski Pismo u građi: latinica, ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SAI Stepen sređenosti: arhivistički obrađen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1951. – 1973. Historijat stvaraoca fonda: Učiteljska škola u Bijeljini osnovana je septembra mjeseca 1950. godine Rješenjem Savjeta za prosvjetu i kulturu NR Bosne i Hercegovine Sarajevo, a od 1951. godine radila je u sastavu Gimnazije “Filip Višnjić” u Bijeljini. Na prijedlog predsjednika Savjeta za prosvjetu, nauku i kulturu, Vlada NR Bosne i Hercegovine je 10. decembra 1951. godine donijela Rješenje o prenosu republičkih srednjih škola, na osnovu kojeg je Učiteljska škola prešla u nadležnost Gradskog narodnog odbora Bijeljina. Zadatak ove škole bio je da obrazuje nastavni kadar za rad u razrednoj nastavi osnovne škole. Ova ustanova je upisana u registar Okružnog suda u Tuzli 1966. godine i imala 38 zaposlenih radnika. Školom, kao samostalnom ustanovom, upravljala je Radna zajednica u širem i užem sastavu, Upravni odbor i direktor škole. Glavni dio sredstava škola je dobijala od Republičkog fonda za obrazovanje, a ostvarivala je sredstva za usluge koje je vršila osnovnim školama za polaganje stručnih ispita za zvanje učitelja i vanrednih razrednih i diplomskih ispita pojedinaca. Godine 1972. formirana je likvidaciona komisija za sprovođenje redovne likvidacije, a Skupština opštine Bijeljina je iste godine izdala Rješenje o prestanku rada Učiteljske škole u Bijeljini.

Srpska pravoslavna crkveno-školska opština Donja Tuzla*
Signatura fonda: BiH-ATKT/SPCŠODT Vremenski raspon građe: 1874. – 1895. Količina građe: 4 kut. (0,8 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži dokumente o unutrašnjoj organizaciji opštine, njenom djelovanju i finansiranju, kulturnom i prosvjetnom životu srpskog naroda u Donjoj Tuzli, zapisnike sa sjednica, spiskove građana, molbe, ugovore i sl.
167

Serije u fondu: 1. Zapisnici sa sjednica 2. Molbe, priznanice, ugovori, pisma, telegrami 3. Spiskovi građana Valorizacija fonda: 3 Fond nije cjelovit, ali može poslužiti kao izvor za istraživanje historije školstva na području Tuzle, a mnogo govori i o političkom, kulturnom, duhovnom i ekonomskom životu srpskog stanovništva u Tuzli u periodu 1874. – 1895. godine. Jezik u građi: bosanski, srpski, hrvatski Pismo u građi: latinica, ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1874. – 1895. Historijat stvaraoca fonda: Crkveno-školske opštine, kao centri okupljanja srpskog naroda, postoje još od turskog perioda, a bile su strogo ograničene na vjersko djelovanje među svojim opštinarima. Za vrijeme Austro-Ugarske vladavine pretvorile su se u jak politički činilac, ali su, ipak, vlasti vršile imenovanja učitelja i kontrolu udžbenika. Na sjednicama crkveno-školske opštine obavezno je prisustvovao predstavnik vlasti koji je imao pravo veta na pojedine odluke. Borba za crkveno-školsku autonomiju, inicirana iz Sarajeva i Mostara, prihvaćena je od svih crkveno-školskih opština u Bosni i Hercegovini. Pored Sarajeva, Mostara i Banja Luke i predstavnici Crkveno-školske opštine Donja Tuzla aktivno su učestvovali u svim pokrenutim akcijama za crkveno-školsku autonomiju.

Srednja poljoprivredna škola Tuzla (Bijeljina)
Signatura fonda: BiH-ATKT/SPŠT (Bi) Vremenski raspon građe: 1947. – 1969. Količina građe: 5 knj., 1 kut. (0,5 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži opšte spise, finansijsku i personalnu dokumentaciju, zapisnike sa sjednica Nastavničkog vijeća, matičnu knjigu i djelovodne protokole. Serije u fondu: 1. Opšti spisi
168

2. Finansijska arhiva 3. Personalna arhiva 4. Protokoli Valorizacija fonda: 3 Fond nije cjelovit, ali može poslužiti kao izvor za istraživanje historije školstva, ali i razvoja i djelovanja stručne škole na širem području Tuzle. Jezik u građi: bosanski, srpski, hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: arhivistički obrađen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1947. – 1969. Promjene naziva stvaraoca fonda: 1. Srednja poljoprivredna škola opšteg tipa Tuzla 2. Poljoprivredni praktikum Historijat stvaraoca fonda: Na prijedlog Ministra poljoprivrede NR Bosne i Hercegovine, Vlada NR Bosne i Hercegovine je, 30. oktobra 1947. godine donijela Uredbu o osnivanju Srednje poljoprivredne škole opšteg tipa sa sjedištem u Tuzli (Vl. br. 1067, “Sl.list NR BiH” broj 49/47). Zadatak škole je bio da obrazuje srednji stručni kadar za poslove poljoprivredne struke. Poljoprivredna škola je imala stepen potpune srednje škole, školovanje je trajalo tri godine i, po završetku školovanja, polagao se završni ispit. Ovu školu su mogla upisati lica koja su završila nižu gimnaziju sa položenim nižim tečajnim ispitom i lica koja su završila drugu, njoj ravnu, školu sa položenim završnim ispitom. Također su se mogla upisati i lica koja su završila najmanje nižu dvogodišnju poljoprivrednu školu i položila dopunski ispit ravan tečajnom ispitu. Škola je bila pod ingerencijom Ministarstva poljoprivrede NR Bosne i Hercegovine koje je nad njom vršilo neposredni nadzor i bila je internatski uređena. Septembra mjeseca 1950. godine, na prijedlog Ministra poljoprivrede, Vlada NR Bosne i Hercegovine je donijela Uredbu (“Sl. list NR BiH” broj 31/50) na osnovu koje se sjedište Srednje poljoprivredne škole opšteg tipa u Tuzli prenosi iz Tuzle u Bijeljinu gdje su, na zemljištu Gradske ekonomije, podignute barake za smještaj škole i internata. Sve dijelove pokretne imovine, i nepokretnu imovinu koja ostane nakon preseljenja škole, rasporedit će Ministar, a prenos ove imovine na druge organe izvršit će Komisija koju određuje Ministar poljoprivrede. Od školske 1950/51. godine ova škola nosi naziv Poljoprivredni praktikum i pod rukovodstvom je Ministarstva poljoprivrede republičkog značaja.

169

livadarstvo i pašnjaštvo–1950/51). Djelovodnike Tuzle.). – 1951. govedarstvo. Rogatice. Livna. Bosanske Krupe. – 1949. Sarajeva. Serije u fondu: 1. Foče.6 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži: Upisnice Niže poljoprivredne škole ratarskog tipa Banjaluka (1946. Modriče. Pedagoška dokumentacija 2. godine. S obzirom da se u Arhivu nalazi dio ovoga fonda. stočarski i govedarski kurs za zaposlenike državnih poljoprivrednih dobara iz Banja Luke. Brčkog. godine u Tuzli i bila je pod rukovodstvom Okružnog narodnog odbora Tuzla do 1948. Banjaluke i Novog Sela. Bosanskog Broda. Uprava poljoprivrednih kurseva je 1950/51. hrvatski Pismo u građi: latinica. Upisnice Državne niže poljoprivredne škole Bijeljina (1946. Srpca. na osnovu građe se može reći da je škola prestala sa radom 1951. Djelovodni protokoli Valorizacija fonda: 3 Fonda nije cjelovit (samo fragmentarn) i sastoji se samo od upisnica i djelovodnika. Količina građe: 15 knj. ali može poslužiti kao izvor za istraživanje razvoja i djelovanja stručne škole u Bosni i Hercegovini i na širem području Tuzle. godine. godine. Upisnice Uprave poljoprivrednih kurseva Bijeljina (ratarstvo. Glamoča. u periodu 1946 – 1951. Historijat stvaraoca fonda: Državna niža poljoprivredna škola osnovana je 1946. U Banjaluci je radila Državna niža poljoprivredna škola ratarskog tipa do 1949. Jezik u građi: bosanski. – 1949. a u Bijeljini. Prnjavora. godine organizovala ratarski. 170 .Državna niža poljoprivredna škola Tuzla . – 1951. Travnika. srpski. (0. godine.Bijeljina Signatura fonda: BiH-ATKT/DNPŠT-Bi Vremenski raspon građe: 1946.). ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1946. Orašja. Nevesinja i drugih mjesta. Gackog. radi Državna niža poljoprivredna škola i Uprava poljoprivrednih kurseva. Bijeljine.

ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SAP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1954. a sa radom je prestala 1966. Voćarska škola u Tuzli 2. godine. te je zbog količine sačuvanosti male vrijednosti. Jezik u građi: bosanski. (0. srpski. Promjene naziva stvaraoca fonda: 1. Spiskovi upisanih učenika i molbe polaznika Valorizacija fonda: 3 Fond čini samo jedna knjiga. ali može poslužiti kao dokaz za djelovanje ove škole na području Tuzle. Količina građe: 1 kut. – 1966. Nastava je izvođena praktično sa stručnjacima Voćarske stanice. Serije u fondu: 1. – 1966. Knjiga zapisnika završnih ispita 2.godine. godine kao dvogodišnja škola i smještena je u Slavinovićima. godine škola radi pod nazivom Škola sa praktičnom obukom za voćare u Tuzli. Od 1964. molbe polaznika i spisak upisanih učenika u prvi razred školske 1958/59. hrvatski Pismo u građi: latinica.3 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži knjige zapisnika završnih ispita. 171 . Škola sa praktičnom obukom za voćare u Tuzli Historijat stvaraoca fonda: Voćarska škola u Tuzli osnovana je 1954.Voćarska škola Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/VŠT Vremenski raspon građe: 1954.

(30 d/m) Sadržaj fonda: Fond nije potpun i sastoji se od opšte dokumentacije. donio odluku o osnivanju Upravne škole u Tuzli za odrasle. 172 . hrvatski Pismo u građi: latinica. kao i one nakon toga o odobravanju početka rada.1962. Historijat stvaraoca fonda: Upravna i birotehnička škola u Tuzli je kao srednjoškolska ustanova u toku četiri i po decenije postojanja imala i brojne statusne i organizacione transformacije. dokumentacije organa upravljanja./62.Javna ustanova Upravna i birotehnička škola Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/UBŠT Vremenski raspon građe: 1961. Serije u fondu: 1. te pedagoške i finansijsko-računovodstvene dokumentacije. – 1998. Jezik u građi: bosanski. 58 kut. po programu da se za jednu školsku godinu završava dva razreda. Osnovana je 1961. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: PrP.01. Te školske 1961. 4. 3. Opšta dokumentacija Dokumentacija organa upravljanja Pedagoška dokumentacija Finansijsko-računovodstvena dokumentacija Valorizacija fonda: 3 Fond može poslužiti kao pomoćni izvor za istraživanje razvoja i djelovanja školstva na području Tuzle.1961. godine. kada je Upravni odbor Centra za obrazovanje službeničkih kadrova u Tuzli. SAP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1961.396/61 od 22. godine. Uporedo sa ovim vođene su aktivnosti na osnivanju potpune srednje škole za redovno školovanje učenika srednjoškolskog uzrasta.. Na osnovu rješenja o osnivanju Upravne škole u Tuzli. godine upisana su dva odjeljenja. – 1998. rješenjem br. ali i za ostvarenje ličnih prava. Količina građe: 155 knj. koji je 11.09. godine donio rješenje br. 2. srpski. obavljale su se preko Savjeta za stručno obrazovanje NR Bosne i Hercegovine Sarajevo.02-56/1 o početku rada Upravne škole za odrasle u Tuzli. Sve aktivnosti koje su prethodile donošenju ovog rješenja.

Odlukom Ministarstva obrazovanja. godine) i nosi naziv EUŠC . U/I-133/93 od 27. s tim što četvrtu godinu učenici provode na praksi pod nadzorom škole. a OOUR br. decembra 1992. 4. kada je Predsjedništvo opštine Tuzla na sjednici održanoj 19. kulture i sporta br: 03-611-3873/94 od 11. Srednja medicinska škola Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/SMŠT Vremenski raspon građe: 1947. – 1951. Škola više nije upisivala odrasle učenike putem odjeljenja za odrasle.OOUR-a br. godine RO EUŠC Tuzla. U tom periodu finansiranje Škole je vršeno iz sredstava koja je dodeljivao Srez (4/8) kao i Opština Tuzla (3/8) i jednim dijelom (1/8) Centar za stručno obrazovanje kadrova u Tuzli. Savjet Centra donio je odluku 12. kulturu i sport Tuzlansko-podrinjskog kantona donosi Rješenje o verifikaciji škole za školsku 1996. 06.12.1978.godine. Ugostiteljska škola. Od tada je Upravna škola u Tuzli postala jedinstvena. godine da se proširi djelatnost Upravne škole osnivanjem i Birotehničke škole. 01/1-023-1630). Rješenjem Višeg suda u Tuzli br. Upravna i birotehnička škola. Količina građe: 12 knj. 1965. godinu.4. Savjet za prosvjetu NR Bosne i Hercegovine donio je rješenje (br. U/I. Reg. a školu pohađaju učenici III i IV razreda. godine se vidi da je Upravna škola Tuzla bila u sastavu Centra za stručno obrazovanje Tuzla do 1. Septembra 1970. nauke.2. dok je OOUR br.1962. godine upisuje se u sudski registar konstituisanje RO EUŠC .10.donijetog od strane Upravnog odbora Centra za stručno obrazovanje kadrova u Tuzli (br.4. Upravna i birotehnička škola. Tako 1978. Ministarstvo za obrazovanje nauku. školske 1962./63. Zavidovići. 315/64 od 29. 134 od 26. 08. Škola je bila smještena u zgradi OŠ „Jusuf Jakupović“. godine škola je ukinuta.201/62 od 16. Pored redovnih učenika u Upravnoj školi postojali su i vanredni učenici. Ekonomska škola. godine prelazi u zgradu Medicinskog školskog centra u Tuzli. koja se transformiše u Javnu ustanovu (JU) pod nazivom Upravna i birotehnička škola (Odluka br. a od 20. (1 d/m) 173 .Upravna škola. upisuje se u sudski registar kao JU Upravna i birotehnička škola (br. OOUR-a br. godine i da je tada odvojena i postala samostalna ustanova./97. god. godine dolazi do organizacionih transformacija Ekonomsko-upravnog školskog centra u skladu sa odredbama ZUR-a. Iz dokumenta br. jer se u ovu školu uklopila i škola za odrasle tj.).06.03-176/3 od 27. 03.03. uloška 4-171).1963. već se preorjentisala za dopisno školovanje odraslih učenika. U tom sastavu Upravna i birotehnička škola ostaje sve do 1992. Rješenjem Okružnog Privrednog suda Tuzla br.10. koristeći sale OŠ „Muharem Medžić“ u Tuzli. Brčko. godine Upravna škola ulazi u sastav Ekonomsko-upravnog školskog centra zajedno sa Ekonomskom školom i Trgovinsko-ugostiteljskim školskim centrom (Zapisnik sa sjednice Upravnog odbora br. Trgovinska škola.3.237/78 od 27. maja 1993.) o početku rada Upravne škole pri Centru za obrazovanje službeničkih kadrova u Tuzli. godine prvi puta su upisana dva odjeljenja redovnih učenika i dva odjeljenja učenika koji su radili po trogodišnjem programu. Gračanica itd. donijelo odluku o preuzimanju prava osnivača prema OOUR-a br.1964.1.1962. 1994. Upravna i birotehnička škola. maja 1977. Doboj. pa Upravna i birotehnička škola postaju OOUR sa svojstvom pravnog lica u sastavu RO EUŠC-a. OOUR br. Foča. Ispiti vanrednih kandidata su se obavljali pri Radničkim univerzirtima Maglaj.1970.

1 d/m) Valorizacija fonda: 4 Fond čini samo jedna knjiga. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1947. te zbog količine sačuvanosti može poslužiti kao dokaz za djelovanje ove škole na području Tuzle. Količina građe: 3 knj. (0. (0. hrvatski Pismo u građi: latinica. te zbog količine sačuvanosti može poslužiti kao dokaz za djelovanje ove škole na području Tuzle. srpski.3 d/m) Valorizacija fonda: 4 Fond čine samo knjige. hrvatski 174 . – 1940. – 1941. Jezik u građi: bosanski. Jezik u građi: bosanski. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1940.Valorizacija fonda: 4 Fond čine samo knjige. srpski. hrvatski Pismo u građi: latinica. te zbog količine sačuvanosti može poslužiti kao dokaz za djelovanje ove škole na području Tuzle. – 1951. ? Kraljevska državna mješovita građanska škola Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/KDMGŠT Vremenski raspon građe: 1937. Jezik u građi: bosanski. (?) Privatna građanska škola trgovačkog smjera u Zavodu Kraljice svete Krunice Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/PGŠTSZKSKT Vremenski raspon građe: 1940. srpski. Količina građe: 1 knj. – 1941.

1 d/m) Valorizacija fonda: 4 Fond čini samo jedna knjiga. Jezik u građi: bosanski.Pismo u građi: latinica. – 1937. srpski. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1937. ? 175 . Količina građe: 1 knj. Količina građe: 4 knj. ? Državna građanska škola trgovačkog smjera Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/DGŠTST Vremenski raspon građe: 1933. – 1940. – 1944. (0. te zbog količine sačuvanosti može poslužiti kao dokaz za djelovanje ove škole na području Tuzle. te zbog količine sačuvanosti može poslužiti kao dokaz za djelovanje ove škole na području Tuzle. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1933. – 1944. hrvatski Pismo u građi: latinica.4 d/m) Valorizacija fonda: 4 Fond čine samo knjige. hrvatski Pismo u građi: latinica. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1943. – 1937. Jezik u građi: bosanski. (0. ? Državna opća niža srednja škola Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/DONSŠT Vremenski raspon građe: 1943. srpski.

Jezik u građi: bosanski. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1930. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1942. srpski. (0. (1 d/m) 176 . – 1943. hrvatski Pismo u građi: latinica. srpski. hrvatski Pismo u građi: latinica. Količina građe: 1 knj. – 1926. – 1943. te zbog količine sačuvanosti može poslužiti kao dokaz za djelovanje ove škole na području Tuzle.1 d/m) Valorizacija fonda: 4 Fond čini samo jedna knjiga. – 1931. ? Mješovita građanska škola trgovačkog smjera Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/MGŠTST Vremenski raspon građe: 1930. te zbog količine sačuvanosti može poslužiti kao dokaz za djelovanje ove škole na području Tuzle. – 1931. Količina građe: 2 knj. Količina građe: 13 knj. Jezik u građi: bosanski.Državna mješovita građanska škola Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/DMGŠT Vremenski raspon građe: 1942. (0. ? Trgovačka škola Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/TŠT Vremenski raspon građe: 1884.2 d/m) Valorizacija fonda: 4 Fond čine samo dvije knjige.

premještaja učitelja.) (1. ? Nezavisna država Hrvatska Ministarstvo nastave u Zagrebu – Odjel za pučku nastavu Kotar Tuzla – Velika Župa Usore i Soli Signatura fonda: BiH-ATKT/NDHZ –OPNKT VŽUS Vremenski raspon građe: 1941. Vinka Brčko. čine ga fotokopije dokumenata. te zbog količine sačuvanosti može poslužiti kao dokaz za djelovanje ove škole na području Tuzle. iskaza o stanju škola.2 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži fotokopije zbirnih izvještaja upravitelja. Donja Grabska i Kožuhe). (109 fotokop. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1884. Privatna ženska učiteljska škola sa pravom javnosti u Zavodu sv. Državna opća niža srednja škola Tuzla. ? 177 . Državna opća srednja škola Gradačac. – 1926. odluka. dok. Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1941. Jezik u građi: bosanski. Državna mješovita građanska škola Tuzla. srpski. Količina građe: 3 kut. Josipa Sarajevo. rasporeda predmeta itd. Državna mješovita pučka škola Zvornik. – 1944.. zapisnika o pregledu škola. a može poslužiti kao dokaz o djelovanju navedenih škola na području regije Tuzla. Državne pučke škole u Kotaru Doboj – Osječani. hrvatski Pismo u građi: latinica. hrvatski Pismo u građi: latinica. naredbi. za škole na području Velike župe Usore i Soli (Opća pučka mješovita škola Kotar Gračanica. Jezik u građi: bosanski. Valorizacija fonda: 4 Fond je fragmentaran.Valorizacija fonda: 4 Fond čine samo knjige. Posebnička ženska opća niža srednja škola Sestara milosrdnica sv. srpski. – 1944.

Time je. obračune plata). Matematika – hemija. U prvoj školskoj 1960. finansijsku dokumentaciju (završne račune.. nastavne planove i programe. za potrebe osnovnih i stručnih škola širom Bosne i Hercegovine. zapisnike i odluke organa upravljanja (Savjet. godine i zamijenila je Višu pedagošku školu. Biologija-hemija. 244 fasc./61. 1 pov. platne liste. 1960. dokumentaciju ONO i DSZ-a. i djelovodne protokole. srpski.. Odmah po osnivanju na sebe je preuzela odgovorne zadatke – pripremanja nastavnika različitih profila. a na prijedlog društveno-političkih faktora Opštine i Sreza Tuzla. vanrednih. Zbor radnika). M 4 obrasce.Visoke škole Pedagoška akademija Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/PAT Vremenski raspon građe: 1960. LD kartone. Elektrotehnika i mašinstvo. hrvatski Pismo u građi: latinica. (38 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži opštu arhivu. zapisnike o polaganju stručnih i diplomskih ispita. ali i za ostvarenje ličnih prava. Tehničko obrazovanje i Fizičko vaspitanje).? Historijat stvaraoca fonda: Pedagoška akademija u Tuzli osnovana je 1969.. list NR BiH”br. – 2000. projektnu dokumentaciju.28/60). zapisnike Naučno-nastavnog vijeća. a prva viša nastavnička škola za obrazovanje nastavnika. Jezik u građi: bosanski. Valorizacija fonda: 3 Fond može poslužiti kao izvor za istraživanje razvoja i djelovanja visokog školstva na području Tuzle. Srpsko-Hrvatski jezik i književnost južnoslovenskih naroda. Zakonom o višoj pedagoškoj školi (“Sl. 178 . 91 reg. matične knjige studenata (redovnih. godine. godine. . finansijske kartice. Količina građe: 47 knj. Viša pedagoška škola postala treća visokoškolska ustanova na području regije (prije nje osnovani su Rudarski i Tehnološki fakultet). diplomiranih). osnovanu 1960. Srpskohrvatski jezik – engleski jezik. godini otvorene su studijske grupe: Srpskohrvatski jezik – ruski jezik. izvještaje. Arhivistička informativna pomagala: PrP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1960. Razredna nastava. personalna dosijea i dosijea studenata po odsjecima (Matematika-fizika.

ona postaje jedna od najvećih pedagoških akademija u SR BiH..Tehničko obrazovanje –fizika. Srebreniku. 381reg. Matematika sa fizikom. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: PrP 179 . Serije u fondu: 1. zapisnike sa polaganja stručnih ispita radnika organa uprave. 2. 4. 3. Količina građe: 124 knj. Tehničko obrazovanje. Opšti spisi Finansijska dokumentacija Zapisnici sa polaganja ispita redovnih kandidata Zapisnici sa polaganja ispita vanrednih kandidata Registri i djelovodni protokoli Valorizacija fonda: 3 Fond nije cjelovit. godine kao jedinstvenu nastavničku instituciju. Obrazovanje i kultura Međuopštinski zavod za osposobljavanje kadrova i organizaciju rada Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/MZOKIORT Vremenski raspon građe: 1959. Biologija sa hemijom i Odsjek razredne nastave. a ubrzo zatim konstituisane su i studijske grupe: Matematika – fizika i Biologija – hemija. Maglaju i Malom Zvorniku (redovni i vanredni kandidati Škole i Kursa za zvanje daktilografa). Promjenama u metodama rada i reformisanim stručno-pedagoškim i cjelokupnim nastavnim radom Pedagoška akademija u Tuzli započinje svoj rad sa novim studijskim grupama: Srpskohrvatski – Hrvatskosrpski jezik i književnost jugoslovenskih naroda.. zapisnike sa polaganja ispita za zvanje stenodaktilografa i daktilografa u Tuzli. Jezik u građi: bosanski. Fizičko vaspitanje. srpski. (52 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži opšte spise. – 1981. te Elektro i Mašinstvo. 13 kut. ali može poslužiti kao izvor za istraživanje razvoja i djelovanja ustanova za stručno obrazovanje kadrova na području regije Tuzla. 5. hrvatski Pismo u građi: latinica. Transformacijom Više pedagoške škole u Pedagošku akademiju 1969.

zapisnike sa sjednica Zbora radnika Radne zajednice Stručne službe. ( 63 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži zapisnike sa sjednica Skupština i Izvršnog odbora zajednica osnovnog obrazovanja i vaspitanja. M4 obrasci.. plakate. knjigovodstveno-računovodstvenu dokumentaciju (isplatne liste LD. povremeno. statute. Savjet radne zajednice Centra je donio Pravilnik o ispitima za klasu daktilografa (III. U njegovom sastavu je postojala Srednja upravna škola. a 1981. izvještaje o poslovanju škola. odluke. samoupravne sporazume i odluke.Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1959. pravilnike. 24 kut. Godine 1969.. pravilnike. referate. deponovane potpise. Količina građe: 26 knj. 180 . ugovore o kupovini stanova.godine prestao je sa radom. Ib i Ia klase). Centar za stručno obrazovanje kadrova Tuzla 2. biltene. II. izvještaje o radu. informacije. godine kada je dobio naziv Međuopštinski zavod za osposobljavanje kadrova i organizaciju rada čiji su osnivači 18 opština sjeveroistočne Bosne o čemu je zaključen Sporazum.. godišnje programe rada škola i podatke o kapacitetima na području Udruženja SIZ-a. djelatnost Zavoda se odvijala na: osposobljavanju kadrova za administrativne i druge stručne poslove u organima uprave (sa težištem na poslove daktilografije i stenografije). Međuopštinski zavod za osposobljavanje kadrova i organizaciju rada Tuzla Historijat stvaraoca fonda: Narodni odbor sreza Tuzla je 1959. koja je kasnije prešla u sastav Srednjoškolskog upravno-ekonomskog centra u Tuzli. kartoni LD. Udruženje samoupravnih interesnih zajednica osnovnog obrazovanja i vaspitanja Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/USIZOOIVT Vremenski raspon građe: 1970. normativno-izdavačkoj djelatnosti koja je strogo vezana za osposobljavanje kadrova u primjeni i izradi samoupravnih opštih akata organizujući povremene seminare. – 1981. Ovaj Zavod je svoje programske zadatke izvršavao uspješno angažovanjem vlastitih radnika (16) i. matičnu knjigu radnika. godine osnovao Centar za stručno obrazovanje kadrova. U ovome fondu je pronađena građa Kulturno-prosvjetne zajednice Tuzla (2 kutije) koja sadrži spiskove Predsjedništva KPZ i delegata Konferencije. – 1988. U skladu sa odlukama osnivača. spoljnih saradnika (9). Promjene naziva stvaraoca fonda: 1. završne račune. zapisnike sa sjednica KPZ. Do transformacije Centra došlo je 1973. protokole. automatskoj obradi podataka koja se odnosi na izradu rješenja i razreza poreza i doprinosa za potrebe opštinskih organa uprave prihoda (opštine osnivači). završni računi. statute. programe i planove rada. 145 pov. 201 reg. popisne liste).

Lukavac. Lopare. 2. udruženom radu. Kalesija. 181 .utvrđuje politiku. Jezik u građi: bosanski. registrovana je Zajednica za osnovno obrazovanje sa sjedištem u Tuzli. Zapisnici i materijali sa Skupštine. Banovići. te može poslužiti kao izvor za proučavanje uloge ove interesne zajednice na području regije Tuzla. Izvršnog odbora i Radne zajednice Finansijska dokumentacija Personalna dokumentacija (matična knjiga radnika) Djelovodni protokoli Dokumentacija Kulturno-prosvjetne zajednice Tuzla Valorizacija fonda: 4 Fond predstavlja svjedočanstvo o postojanju samoupravnih interesnih zajednica u socijalističkom društvenom uređenju. 5. Zajednica za osnovno obrazovanje Tuzla 2. srpski. planira i usmjerava razvoj predškolskog i osnovnog obrazovanja. utvrđuje kriterije za vrednovanje vaspitno-obrazovnog rada i drugih djelatnosti koje finansira i sl. Međuopštinska samoupravna interesna zajednica osnovnog obrazovanja i vaspitanja Tuzla 3. Registracija je izvršena na osnovu potpisivanja Samoupravnog sporazuma od strane opština Tuzla.Serije u fondu: 1.). 3. – 1988. sa svim svojim specifičnostima (usklađivanje djelatnosti organizacija za osnovno obrazovanje sa potrebama i interesima radnih ljudi i građana. planira i usmjerava razvoj predškolskog i osnovnog obrazovanja. Kladanj. hrvatski Pismo u građi: latinica. Udruženje samoupravnih interesnih zajednica osnovnog obrazovanja i vaspitanja Tuzla Historijat stvaraoca fonda: Godine 1974. Promjene naziva stvaraoca fonda: 1. Osnovana je u cilju unapređenja i razvijanja društveno-ekonomskih odnosa na načelima samoupravljanja i raspodjele prema radu. potpuno ostvarivanje osnovnog obrazovanja . radničkom samoupravljanju. Srebrenik i Živinice. usklađivanja djelatnosti organizacija za osnovno obrazovanje sa potrebama i interesima radnih ljudi i građana. kao i radi potpunog ostvarivanja osnovnog obrazovanja (utvrđuje politiku. 4. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: PrP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1973. mjesnih zajednica i organizacija udruženog rada za osnovno obrazovanje tih opština (predškolske ustanove i osnovne škole). utvrđuje kriterije za vrednovanje vaspitno-obrazovnog rada.

. opštu i računovodstveno-finansijsku dokumentaciju (osim one koja je data Fondu u Sarajevo radi operativne upotrebe). Lopare.). 81 reg.11. podaci. a zastupao je i predstavljao predsjednik Skupštine. sa svim svojim specifičnostima. Kalesija. Samoupravna interesna zajednica usmjerenog obrazovanja i vaspitanja Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/SIZUOIVT Vremenski raspon građe: 1967.. društvene dogovore. Samoupravni i izvršni organi Zajednice bili su Izvršni odbor i komisije čije je članove birala Skupština. Serije u fondu: 1. godine na osnovu zaključenog samoupravnog sporazuma sa osnovnim zajednicama osnovnog obrazovanja i vaspitanja 8 opština i to: Tuzla. radničkom samoupravljanju. informacije o prijemu učenika. Računovodstveno-finansijska dokumentacija Valorizacija fonda: 4 Fond predstavlja svjedočanstvo o postojanju samoupravnih interesnih zajednica u socijalističkom društvenom uređenju. Opšti spisi 3. godine. – 1990. planove i rezultate upisa u prve razrede škola po strukama.Zajednice za osnovno obrazovanje navedenih opština su se udružile i nastavile rad pod nazivom Zajednica za osnovno obrazovanje Tuzla koja je imala svojstvo pravnog lica.. 38 kut. prijedlozi mjera i mišljenja za unapređenje vaspitno-obrazovnog rada. Banovići. Lukavac i Srebrenik.1974. 182 . (29 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži materijale i zapisnike sa sjednica Skupštine. planovi. udruženom radu.1976. pregled realizacije nastavnog fonda časova po školama. Međuopštinska samoupravna interesna zajednica osnovnog obrazovanja i vaspitanja Tuzla upisana je u sudski registar Okružnog privrednog suda u Tuzli 03. statute.god. pravilnike. Izvršnog odbora. Zapisnici sa sjednica Skupštine. prestaje sa radom Međuopštinska samoupravna interesna zajednica osnovnog obrazovanja i vaspitanja Tuzla usljed osnivanja Udruženja samoupravnih interesnih zajednica osnovnog obrazovanja i vaspitanja Tuzla koje je radilo do 1988. Godine 1980. izvještaji o uspjehu učenika. Količina građe: 11 knj. informacije i izvještaji koji se odnose na opštenarodnu odbranu i društvenu samozaštitu. te može poslužiti kao izvor za proučavanje uloge ove interesne zajednice na području regije Tuzla. samoupravne sporazume. Stručne i druge poslove obavljala je stručna služba Zajednice čijim je poslovima rukovodio direktor (“Službeni glasnik Opštine Tuzla’’ vanredni broj 2 od 15.02. Radne zajednice 2. Kladanj. Izvršnog odbora. Radne zajednice i drugih organa i tijela SIZ-a. 140 fasc. Živinice.

Samoupravne radničke kontrole. Šekovići. list SR BiH’’ broj 36/90). Količina građe: 13 knj. godine promijenjen je naziv u Samoupravnu interesnu zajednicu usmjerenog obrazovanja i vaspitanja Tuzla (registrovana kao Zajednica usmjerenog obrazovanja i vaspitanja Tuzla) koja je prestala sa radom 30. Lukavac. Zvornik i Živinice. Regionalna zajednica za srednje obrazovanje Tuzla 3. godine na osnovu Zakona o ukidanju SIZ-a (“Sl. a sva prava i obaveze preuzeo je Republički javni fond za srednje obrazovanje i vaspitanje Sarajevo. Iz registra Osnovnog suda udruženog rada Tuzla ova Zajednica je brisana 15. Srebrenik. a direktor rukovodi i zastupa Zajednicu i Stručnu službu. Kalesija.Jezik u građi:bosanski. list SR BiH’’ broj 7/75 i 7/76).1991. Kladanj. izvještaje o radu i programe rada. a na osnovu Sporazuma sa skupštinama opština Banovići. Promjene naziva stvaraoca fonda: 1.03. 272 pov. Tuzla i Živinice. Gradačac. Lukavac. Srebrenica. Organi upravljanja Zajednice su: Skupština. Brčko. Samoupravna interesna zajednica usmjerenog obrazovanja i vaspitanja Tuzla Historijat stvaraoca fonda: Rješenjem Skupštine opštine Tuzla. hrvatski Pismo u građi: latinica. Skupštinu su činili delegati Vijeća korisnika i Vijeća nosilaca obrazovno-vaspitne djelatnosti.. statut. Izvršnog odbora. traka (27 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži zapisnike i materijale sa sjednica Skupštine. pravilnike i druga opšta akta. 97 reg. novembra 1990. Srebrenik. Osnovna zajednica obrazovanja Tuzla 2. – 1990. Ugljevik. 1975. 69 fasc. 1967. Vlasenica. Orašje.. Lopare. Kalesija. Bijeljina. djeluje kao Regionalna zajednica za srednje obrazovanje Tuzla u čiji sastav ulaze organizacije udruženog rada za srednje obrazovanje i druge osnovne organizacije udruženog rada sa područja opština Banovići. Kladanj. Osnovna zajednica kulture Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/OZKT Vremenski raspon građe: 1972. 36 magnetof. Bratunac. godine osnovana je Osnovna zajednica obrazovanja Tuzla. – 1991. Na osnovu Zakona o SIZ-u obrazovanja i vaspitanja i Zakona o upisu istih u Registar (“Sl. godine. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: PrP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1967. 183 . Tuzla.. Godine 1973. srpski. Izvršni odbor i komisije.. Gračanica. Lopare.

kartoni LD-a i sl. srpski. Opšta arhiva Zapisnici sa sjednica Skupštine. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: PrP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1972. Osnovna zajednica je opsluživala opštine Tuzla. finansije – LD. sa svim svojim specifičnostima. Samoupravna interesna zajednica kulture Tuzla 3. udruženom radu. 6. oformljena je Samoupravna interesna zajednica kulture Tuzla koja je pod tim imenom djelovala do 1988. obavještenja.srednjoročne planove. 2. djelovodne protokole. hrvatski Pismo u građi: latinica. Zajednica kulture Tuzla 2. 7. 5. Serije u fondu: 1. godine. 3. dodjelu i izgradnju stanova. pov. ali nije kompletna jer je dio iz 1989. povjerljivu i strogo pov. Samoupravne radničke kontrole Finansijska dokumentacija Personalna dokumentacija Dokumentacija vezana za izgradnju. Gračanica. dosijea radnika. 184 . Osnovna zajednica kulture Tuzla Historijat stvaraoca fonda: Zajednica kulture Tuzla osnovana je za područje opštine Tuzla 1972. pošta ONO i DSZ Valorizacija fonda: 4 Fond predstavlja svjedočanstvo o postojanju samoupravnih interesnih zajednica u socijalističkom društvenom uređenju. a prestala je sa radom 31. Srebrenik i Živinice. Promjene naziva stvaraoca fonda: 1.1990. finansijsku dokumentaciju (završni računi. kartoni LD-a). godine (personalna arhiva. Pov. Kladanj. – 1991. Preuzeta građa čini cjelinu. Banovići. finansijske kartice. 4. radničkom samoupravljanju. i Str. godine kada dolazi do transformacije u Osnovnu zajednicu kulture Tuzla. odluke. kupovinu i dodjelu stanova Djelovodni protokoli Obična. te može poslužiti kao izvor za proučavanje uloge ove interesne zajednice na području regije Tuzla.) predat Fondu za kulturu SR BiH Sarajevo. platne liste. dokumentaciju vezanu za kupovinu.12. godine. poštu ONO i DSZ.-1991. Izvršnog odbora. Kalesija Lopare. običnu. Jezik u građi: bosanski. Godine 1976.

..Osnovna zajednica kulture Zvornik Signatura fonda: BiH-ATKT/OZKZ Vremenski raspon građe: 1973. glavna knjiga. Količina građe: 2 knj. Jezik u građi: bosanski. 5. ? Osnovna zajednica kulture i informisanja Bijeljina Signatura fonda: BiH-ATKT/OZKIBi Vremenski raspon građe: 1973.. 29 reg. zaključke.. riješenu poštu. 3. 38 pov. odluke. te može poslužiti kao izvor za proučavanje uloge ove interesne zajednice na području regije Tuzla.. završne račune. 4 pov. normativna akta. završne račune. srpski. – 1988.. Sadržaj fonda: Fond sadrži samoupravne sporazume.. 33 kov. 61 reg. platne liste. 185 . odluke. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: PrP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1973.. djelovodni protokol. Količina građe: 3 knj. – 1990. 2.. Serije u fondu: 1. djelovodne protokole. normativna akta. (20 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži zapisnike i materijale Skupštine i Izvršnog odbora. 4 sv. 3 sv. 61 fasc. radničkom samoupravljanju. 34 fasc. hrvatski Pismo u građi: latinica. 4. sa svim svojim specifičnostima. Normativna akta Rješena pošta – opšta arhiva Materijali i zapisnici sa sastanaka Skupštine i Izvršnog odbora Završni računi Djelovodni protokoli ( 9 d/m) Valorizacija fonda: 4 Fond predstavlja svjedočanstvo o postojanju samoupravnih interesnih zajednica u socijalističkom društvenom uređenju. izvještaje o radu i programe rada. rješenja. – 1990. udruženom radu. materijale i zapisnike sa sastanaka Skupštine i Izvršnog odbora.

srpski. 2. ? Radna zajednica SIZ fizičke kulture i Osnovna zajednica kulture i informisanja Lukavac Signatura fonda: BiH-ATKT/RZFKiOZKILu Vremenski raspon građe: 1984. te može poslužiti kao izvor za proučavanje uloge ove interesne zajednice na području regije Tuzla. ali predstavlja svjedočanstvo o postojanju samoupravnih interesnih zajednica u socijalističkom društvenom uređenju.Serije u fondu: 1. radničkom samoupravljanju. radničkom 186 . – 1988. Serije u fondu: 1. Materijali sa sastanaka Skupštine i Izvršnog odbora 3. 3. materijale sa sastanaka Skupštine i Izvršnog odbora.. Opšti spisi 2. (1.2 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži opšte spise. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: PrP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1973. Finansijska dokumentacija Valorizacija fonda: 4 Fond nije cjelovit – samo fragmentaran. hrvatski Pismo u građi: latinica. 2 fasc. finansijske planove. sa svim svojim specifičnostima. udruženom radu. 4. Jezik u građi: bosanski. Normativna akta Zapisnici i materijali sa sjednica Skupštine i Izvršnog odbora Računovodstvena dokumentacija Djelovodni protokoli Valorizacija fonda: 4 Fond je fragmentaran i predstavlja svjedočanstvo o postojanju samoupravnih interesnih zajednica u socijalističkom društvenom uređenju. Količina građe: 8 reg. – 1987. završne račune.

5 d/m) Sadržaj fonda: Fond je fragmentaran. sa svim svojim specifičnostima (obrazovanje odraslih-zaposlenih osoba). srpski. hrvatski Pismo u građi: latinica. te može poslužiti kao izvor za proučavanje uloge interesne zajednice na području regije Tuzla. udruženom radu. sa svim svojim specifičnostima. 3. sadrži veoma malo građe (opšte arhive. finansijske. a rjeđe za ostvarivanje ličnih prava. Opšta arhiva Organi upravljanja Radni odnosi Finansije Stambena dokumentacija Projektna dokumentacija Osnovna organizacija Saveza komunista Osnovna organizacija Saveza sindikata Obrazovna dokumentacija i kultura Narodni univerzitet Centar za ekonomiku domaćinstva Valorizacija fonda: 3 Iako je samo fragmentarno sačuvan fond je važan i predstavlja svjedočanstvo o postojanju ovakvih institucija u socijalističkom društvenom uređenju. ? Radnički univerzitet Tuzla Signatura: BiH-ATKT/RUT Vremanski raspon građe: 1953. 11. i može poslužiti kao izvor za proučavanje uloge ove institucije na području regije Tuzla. evidencije raznih kurseva. projekte) koja može poslužiti za istraživanje djelovanja i rada Radničkog univerziteta Tuzla u periodu 1953. – 1987. 2. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: PrP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1984. 6. 5.samoupravljanju.. 7. udruženom radu. (12. Jezik u građi: bosanski. Količina građe: 111 knj. 80 kut. Serije u fondu: 1. 9. 4. 187 . – 1990. 8. godine. radničkom samoupravljanju. 10.-1990.

godine. Nakon prestanka rada srezova statusno pitanje Radničkog univerziteta Tuzla je riješeno tako što je 1962. 02/1-27082/1 – 1962. godine. opšteg i kulturnog uzdizanja radnih ljudi. 319 od 23. koja je ostvarivana preko organizovanja ideološko-političkog. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SAI Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon stvaraoca fonda: 1953. godine Radnički univerzitet Tuzla je konstituisan kao organizacija udruženog rada (“Sl. Narodni odbor opštine Tuzla je do formiranja samoupravnih interesnih zajednica (SIZ-ova) učestvovao i u sufinansiranju djelatnosti Radničkog univerziteta Tuzla. omladine. formiraju se centri kao nove forme rada. radnički savjet. upravni odbor. te pomoći oko unapređenja samoupravnih odnosa u društvu. – 1990. Okružni privredni sud Tuzla.1. društveno-ekonomskog. pružanja mogućnosti za obrazovanje uz rad i individualno učenje. decembra 1962. Radnički univerzitet Tuzla se organizuje kao radna organizacija (RO).Jezik u građi: bosanski. 56/74) koja je svoju djelatnost ostvarivala preko:  Centara za ideološko-političko i društveno-ekonomsko obrazovanje sa katedrama  Centara za kulturu i opšte obrazovanje  Centara za stručno obrazovanje sa katedrama Krajem 1977. Radnički univerzitet “Mitar Trifunović – Učo” Tuzla Historijat stvaraoca fonda: Radnički univerzitet Tuzla je osnovan Odlukom Sreskog sindikalnog vijeća u Tuzli br. radna zajednica. a od 1974. srpski. Radnički univerzitet Tuzla 2.1978. Od 1960. Godine 1958. kolegijum predavača. hrvatski Pismo u građi: latinica. 837. (?) Promjene naziva stvaraoca fonda: 1. upisao je u sudski registar. Rješenjem Narodnog odbora opštine Tuzla br. aprila 1953. zbor radnih ljudi. a što je bilo uređeno Statutom.list SFRJ’’ br. Osnovna djelatnost Radničkog univerziteta Tuzla bila je kulturno – obrazovnog karaktera. 2/63). 01-27230 od 25. na registarskom ulošku br. godine. nadzorni odbor.) koji su pod raznim nazivima egzistirali u određenom periodu rada Ustanove. izvršni odbor. godine pravo osnivača preuzeo Narodni odbor opštine Tuzla rješenjem br.list SR BiH’’ br. rješenjem U/I-6/78 od 17. godine Radnički univerzitet Tuzla je upisan u registar ustanova sa samostalnim finansiranjem (“Sl. opšteg. godine Radnički univerzitet nosi ime narodnog heroja Mitra Trifunovića-Uče.1963. od 4. građana. Radnički univerzitet Tuzla je imao organe upravljana (skupština. zbor radnika i dr. Od samog osnivanja djelatnost Radničkog univerziteta Tuzla bila je zasnovana na radu katedri. organizovanje i konstituisanje RO Radnički univerzitet “Mitar Trifunović-Učo’’ u Tuzli – nastale spajanjem dviju radnih organizacija: Radničkog univerziteta 188 . kulturnog i stručnog obrazovanja.1.

Viša ekonomsko-komercijalna škola. koncerti ozbiljne muzike. Tokom 1962. Centra za društveno-ekonomsko obrazovanje Titovih rudnika. Na principima Zakona o udruženom radu (ZUR-a) i Statutom Radničkog univerziteta Tuzla utvrđeno je konstituisanje RO sa tri radne jedinice i to:  RJ za obrazovanje uz rad i samoupravljanje  RJ za kulturu i opšte obrazovanje  Rj za ekonomiku domaćinstva Osamdesetih godina dvadesetog stoljeća Radnički univerzitet Tuzla zapada u krizu. putem referenduma. sindikalne. omladinska tribina “Četvrtkom u sedam”.list SFRJ’’ br. Srednja tehnička škola elektro i metalske struke. kursevi i seminari društveno-ekonomskog i ideološko-političkog obrazovanja. književne večeri.. vrši obrazovanje radnika za samoupravljanje i iz oblasti društvene samozaštite. Ekonomska škola. 720/62. a formiranjem novih institucija (Marksističkog centra. godine ušao u red jugoslovenskih filmskih manifestacija). kursevi stručnog obrazovanja: higijenski minimum. na osnovu Odluke Sreskog sindikalnog vijeća Tuzla br. seminara i drugih oblika osposobljavanja radnika u zemlji i inostranstvu (“Sl. odijevanja. vrši informisanje radnih ljudi i građana o pitanjima iz oblasti društveno-političkog. Viša građevinska škola.“Mitar Trifunović-Učo’’ u Tuzli i Centra za ekonomiku domaćinstva Tuzla. radi na unapređenju i organizaciji djelatnosti iz oblasti ishrane. škole samoupravljanja). Osnovna djelatnost organizacije je da: istražuje potrebe radnih ljudi i građana za opštim i stručnim obrazovanjem u oblasti kulture. Viša upravna škola. Festival nagrađenih dokumentarnih i kratkometražnih filmova (koji je 1977.godine (CED). priređuje izložbe u cilju kulturno-prosvjetnog i ideološko-političkog obrazovanja. protupožarne zaštite. kursevi za ložače. 19/78). te je on svoj rad nastavio do kraja 80-tih. Od osnivanja pa do prestanka sa radom Radnički univerzitet Tuzla je raznim oblicima obrazovanja i kulturnim programima omogućio sticanje znanja i zvanja onima koji to nisu mogli učiniti redovnim školovanjem. nego je dovelo u pitanje obezbjeđenje osnovnih sredstava za egzistenciju Univerziteta. teatar poezije. Viša tehnička škola. tribina “Filmski utorak”. Upravno-administrativna škola. Neki od tih oblika kulturne i obrazovne djelatnosti su: političke škole (omladinske. Škola za inovatore. Dakle došlo je do integracije 189 . stanovanja. vrši organizovanje i prikazivanje filmskih predstava. estradni orkestar. stručno osposobljava radnike iz rada i za rad putem organozovanja kurseva. ekonomike domaćinstva.godine (NU) i Centar za ekonomiku domaćinstva 1978.) smanjena je osnovna djelatnosti Radničkog univerziteta Tuzla. izložbe. Međuopštinskog zavoda za obrazovanje kadrova. Radničkom univerzitetu Tuzla su tokom godina pripojene dvije institucije: Narodni univerzitet Tuzla 1962. njemački). kursevi stranih jezika (engleski. odobrene su odluke Savjeta Narodnog univrerziteta i Savjeta Radničkog univerziteta te je Narodni univerzitet pripojen Radničkom univerzitetu “Mitar Trifunović-Učo’’ u Tuzli. tribina “Film na selu”. kulturnog i sportskog života. Za cjelokupan rad i ostvarene rezultate Radnički univerzitet Tuzla je 1978. škole za KV i VKV radnike elektrometalske i građevinske struke. Festival dječije pjesme “Majski cvijet”. godine nagrađen Ordenom zasluga za narod sa srebrnim zracima povodom 25 godina rada. godine. ne samo smanjen broj odjeljenja i polaznika. Uz pomoć organa vlasti izvršena je transformacija Radničkog univerziteta Tuzla. Doma omladine i dr. konobare i ugostitelje. društveno-politička tribina “Aktuelnosti”. privrednog. To je značilo. programira osnovno obrazovanje odraslih i realizuje te programe. Srednja građevinska škola. rukovaoce zapaljivim tečnostima.

razrednih i završnih ispita vanrednih i redovnih kandidata Valorizacija fonda: 3 Fond nije cjelovit i predstavlja svjedočanstvo o postojanju ovakvih institucija u socijalističkom društvenom uređenju.glasnik opštine Tuzla’’ br. unapređenju higijene.. 1974. 32 fasc. godine na Osnivačkoj skupštini od strane Opštinskog odbora Socijalističkog saveza radnog naroda Tuzle i djelovao kao samostalna institucija. Početkom 1978. glavne i matične knjige KV i VKV zanatskih zanimanja 3. udruženom radu. 69 reg. 365/74 od 4. seminare. Od vremena pripajanja Centar za ekonomiku domaćinstva nastavlja svoj rad kao radna jedinica (RJ) za ekonomiku domaćinstva RU Tuzla i kao takva je djelovala do 1982.list SR BiH“ br. (rješenjem br. Opšta dokumentacija 2. godine osnovan je Centar za unapređenje domaćinstva kao ustanova čiji je zadatak bio obrazovanje odraslih ali u smislu stvaranja boljih uvjeta za život u porodici i domaćinstvu kroz edukaciju o pravilnoj ishrani i odraslih i djece. 3/67). Radnički univerzitet Lukavac Signatura fonda: BiH-ATKT/RULu Vremenski raspon građe: 1961. rukovanju i održavanju aparata u domaćinstvu i drugih sličnih pitanja. Svoje djelovanje je najčešće organizovao putem seminara.. 01-6050 od 26. Iako je radio uporedo sa Radničkim univerzitetom Tuzla područje djelovanja Narodnog univerziteta bilo je usmjereno na selo i prigradska naselja za razliku od Radničkog univerziteta Tuzla čije je djelovanje bilo usmjereno na grad i radne organizacije.. 12/74). Serije u fondu: 1. kurseve.Radničkog univerziteta Tuzla i Narodnog univerziteta. 30/66). sa svim svojim specifičnostima 190 .list SFRJ’’ br. Razredne. (rješenjem br.“Sl. glavnih knjiga i zapisnika o polaganju završnih ispita za razna zanatska zanimanja. Iste godine upisana je u sudski registar Okružnog privrednog suda Tuzla kao radna organizacija udruženog rada. Zapisnici o polaganju popravnih. 3 pov. – 1987. godine. Godine 1967. Ovi zadaci su sprovođeni kroz razna predavanja. godine i upisana u registar ustanova kod Okružnog privrednog suda u Tuzli (“Sl. Rješenjem Narodnog odbora sreza Tuzla br. izložbe i sl. Sredinom 60-tih godina dvadesetog stoljeća ova institucija mijenja naziv u Centar za ekonomiku domaćinstva. predavanja sa diskusijama. godine Radničkom univerzitetu Tuzla pripojen je i Centar za ekonomiku domaćinstva koji je do te godine djelovao kao samostalna institucija. konkretnih akcija i filmskih predstava. razrednih knjiga. 2. maja 1959. decembra 1955. marta 1966. radničkom samoupravljanju. aprila 1967. Narodni univerzitet je osnovan 23. Pod tim nazivom je 22. pravo osnivača preuzela je Skupština opštine Tuzla. kulturi stanovanja.godine – “Sl. 1109/59 od 14. (21 d/m) Sadržaj fonda: Fond se sastoji od opšte arhive. Količina građe: 465 knj..

hrvatski Pismo u građi: latinica. dosijea zaposlenika. – 2011. 34 fasc. srpski. Osnovna djelatnost Radničkog univerziteta bila je obrazovanje odraslih za razne zanatske profile. srpski. Serije u fondu: 1. 294 reg.. Jezik u građi: bosanski.(obrazovanje odraslih-zaposlenih osoba). Količina građe: 46 knj.. Jezik u građi: bosanski. Javna ustanova Arhiv Tuzlanskog kantona Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/ATK Vremenski raspon građe: 1954.. periodične i završne račune. – 1987. (15 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži opštu dokumentaciju. dokumentaciju organa upravljanja. i može poslužiti kao izvor za proučavanje uloge ove institucije na području regije Tuzla. platne liste. 2. ali i za ostvarivanje ličnih prava. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: PrP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1961. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen 191 . godine i radio je do 1987. 4. planove i programe rada. hrvatski Pismo u građi: latinica. godine. Historijat stvaraoca fonda: Radnički univerzitet Lukavac je osnovan 1961. obavještenja i M-4. 3. ali i za ostvarenje ličnih prava pravnih i fizičkih lica. Opšta arhiva Personalna dokumentacija Dokumentacija organa upravljanja Finansijsko-računovodstvena dokumentacija Valorizacija fonda: 1 Fond može poslužiti kao izvor za proučavanje razvoja i djelatnosti ove vrste institucije.

U sadašnjem statusnom obliku radi od sredine 2002. a potom i na područje 19 općina regije sjeveroistočne Bosne. Danas Arhiv ima nadležnost na području 13 općina Tuzlanskog kantona. raznovrsni kulturno-obrazovni sadržaji. 192 .Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1954.godine. 4. te pružanje usluga korisnicima. U toku svog rada Arhiv je imao nekoliko statusnih promjena. 6. naučno-istraživački i izdavački poslovi. – Promjene naziva stvaraoca fonda: 1. Arhiv je obavljao djelatnost u skladu sa utvrđenim arhivskim zakonodavstvom. godine. Brojna su stručna pitanja kojima se u okviru društvenog statusa djelatnosti bavio Arhiv: evidentiranje i zaštita registraturne građe u nastajanju. Kasnije se nadležnost Arhiva proširila na područje Tuzlanskog sreza. 3. 2. Od samog osnivanja. 5. pa do danas. Arhiv grada Tuzle Arhiv sjeveroistočne Bosne Tuzla Istorijski arhiv Tuzla Regionalni istorijski arhiv Tuzla JU Historijski arhiv Okruga Tuzla Arhiv Tuzlanskog kantona Tuzla Historijat stvaraoca fonda: Odluku o osnivanju Arhiva u Tuzli donio je Gradski narodni odbor Tuzla 1. temeljna arhivistička obrada arhivskih fondova i zbirki. jula 1954.

Dobrnja. Serije u fondu: 1. Miladije. Krojčica.. Lukavac. operativni planovi. PRIVREDA Industrija i rudarstvo Rudnici uglja “Kreka” d. 4276 listova (41 d/m) Sadržaj fonda: Fond je fragmentaran i sastoji se od raznovrsne dokumentacije i to: razni dopisi u vezi sa primanjem i otpuštanjem radnika. 3. planovi investicija. PrP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1860. nenamjensko trošenje obrtnih sredstava. 4. cijene uglja. u Tuzli* Signatura fonda: BiH-ATKT/RU’’K’’T Vremenski raspon građe: 1860. 2.o. molbe za premještaj i unapređenja. otkupi zemljišta. projekti. rudarske štete. matična knjiga zaposlenih.o. 21 fasc.. iskazi i povišice radničkih zarada. popisi osoblja i službenika. stručno obrazovanje. srpski. iako je fragmentarna.IV. službenički listovi. knjige obračuna uglja za kopove Kreka. Opšti spisi Zapisnici Finansijska dokumentacija Knjige Valorizacija fonda: 3 S obzirom da je građa fonda nastala u doba austrougarske vladavine. – 193 . Bilten Rudnika. Jezik u građi: bosanski. ćirilica. rješenja o korištenju stanova. skice. njemački Pismo u građi: latinica.. gotica Arhivistička informativna pomagala: SP. rudarski pravilnik. 18 kut. Količina građe: 41 knj. Bukinje i Puračić. Lipnica. može poslužiti kao vrijedan izvor podataka za proučavanje rada i razvoja rudnika u Bosni i Hercegovini. – 1962. hrvatski.

arhiva protokola. Javno preduzeće Rudnik mrkog uglja „ĐURĐEVIK“ d. a intenzivno je radio u doba Kraljevine. kada je donesen proglas kojim su prirodna bogatstva i sva preduzeća na području Bosne i Hercegovine proglašena državnom imovinom.5 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži dio dokumentacije koja se odnosi na rad i djelovanje JP RMU „Đurđevik“ d. Rudnik nije bitnije prekidao rad u vrijeme ratova. kontrolne liste nadnica. i okno „Posavina“.. Finansijska dokumentacija Valorizacija fonda: 3 Građa fonda može poslužiti kao vrijedan izvor podataka za proučavanje rada i razvoja rudnika u Bosni i Hercegovini kao i za ostvarenje ličnih prava. – 1978. djelovodni protokoli. godine. Kasnije. Personalna dokumentacija 3. srpski.. Količina građe: 47 knj. Sve do 1895. samoupravna opšta akta itd. dokumentacija vezana za stambena pitanja. Serije u fondu: 1. otvarali su se novi kopovi i eksploatacija uglja se povećavala. uslijed sve većeg interesa i potreba.o. Prvo rudarsko okno „Vilma“ otvoreno je 1905. 18 fasc. Opšta dokumentacija 2. indeks matičnih knjiga.o. 206 pov. hrvatski. popisne liste osnovnih sredstava. 44 reg.o. U Sarajevu je osnovana Glavna direkcija državnih rudarskih preduzeća pod čijom upravom je bio i Rudnik Kreka. u Đurđeviku: platne liste. Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen 194 . liste nadnica.o. Jezik u građi: bosanski. Modernizaciju proizvodnje i proširenje kapaciteta Rudnik je doživio u novoj Jugoslaviji. (30. a 1907.. sudski predmeti. godine radio je kao pogon Solane kada se izdvaja i djeluje kao zasebno preduzeće. godine. u Đurđeviku Signatura fonda: BiH – ATKT/RMU “Đ’’ Đ Vremenski raspon građe: 1946. pasivna dosijea radnika. matične knjige radnika. Radio je za potrebe Solane u Tuzli i Fabrike sode u Lukavcu. a proizvodnja modernizovala.Historijat stvaraoca fonda: Rudnik uglja “Kreka’’ u Tuzli počeo je sa radom 1885. U toku svog rada Rudnik je prošao kroz različite samoupravne transformacije.

U toku svoga rada Rudnik je imao više statusnih promjena. 2. 11.o. ali imalac ne posjeduje dokumentaciju iz navedenog perioda. Đurđevik (Rješenje broj 032-0-Reg-09001475 od 17. predmete disciplinske komisije). godine radi u sklopu „Rudnici mrkog uglja Tuzla“ u Tuzli – doo RMU „Đurđevik“ u Đurđeviku da bi 2001. dokumentaciju kadrovske službe (pasivna dosijea. godine. godine promijenio naziv u JP RMU „Đurđevik“ d. Historijat stvaraoca fonda: Na lokalitetu Rudnika „Đurđevik“ eksploatacija uglja je započela 1936. d. Sarajevo – Zavisno društvo RMU “Đurđevik’’ d. DP RMU “Đurđevik’’ u Đurđeviku “Rudnici mrkog uglja Tuzla’’ – doo RMU “Đurđevik’’ u Đurđeviku JP RMU “Đurđevik’’ d. Opšta služba Kadrovska služba Disciplinska komisija Bilteni Preduzeća 195 . 2. u Đurđeviku JP Elektroprivreda BiH. Banovići Signatura fonda: BiH-ATKT/RMU “B’’ Ba Vremenski raspon građe: 1928.o.d. tako da je do 1994. zaključke i odluke). materijale komisije za radne odnose. rješenja.o.d.d. (zapisnike.o. 3. godine. 4. (100 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži dokumentaciju organa upravljanja. Sarajevo – Zavisno društvo RMU “Đurđevik’’ d. godine promijenio je naziv i u Sudski registar Općinskog suda u Tuzli upisan je kao JP Elektroprivreda BiH. i to samo dio finansijske dokumentacije.o. Količina građe: 1002 reg. – 1990. predmete o stipendistima. 4.o. d. Krajem 2009. godine) Rudnici mrkog uglja “Banovići’’ d. Od 1994.o. normativna akta (pravilnike. biltene Preduzeća itd. – Promjene naziva stvaraoca fonda: 1. sporazume).o. godine radio i stvarao građu u statusnom obliku DP RMU „Đurđevik“ u Đurđeviku.Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1946. već tek od 1946. u Đurđeviku. 3. Serije u fondu: 1. 2009.

. godine izvršena je integracija Rudnika uglja “Tito’’ Banovići i Rudnika lignita “Kreka’’ u Tuzli u jedinstveno preduzeće pod nazivom Titovi rudnici “Kreka-Banovići’’ u Tuzli.Valorizacija fonda: 3 Osnovna djelatnost ovoga Preduzeća je eksploatacija. – 1990.. 3.. Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1945. godine održana je Prva Skupština dioničara na kojoj je donesena Odluka o organizacionoj transformaciji u Dioničko društvo pod nazivom Rudnici mrkog uglja “Banovići’’ d. 1 koverta. godine izdvajaju se iz RU “Tuzla’’ i posluju pod nazivom RMU “Banovići’’..d. U svom sastavu Rudnik ima šest organizacionih jedinica. RMU “Tito’’ Banovići Titovi rudnici “Kreka – Banovići’’ u Tuzli RU “Tuzla’’ RMU “Banovići’’ d.7%. 15 sv. 1 skica (100 d/m) 196 . 105 pov.3% kapitala a radnici 30. u kojem Država postaje vlasnik 69. – Promjene naziva stvaraoca fonda: 1. 473 fasc. novembra mjeseca 1946. 69 reg. Banovići. oplemenjivanje (prerada) i prodaja uglja. Krajem maja 2004.. U toku svoga rada Rudnik je prošao kroz više statusnih promjena. te građa može poslužiti kao vrijedan izvor podataka za proučavanje rada i razvoja rudnika u Bosni i Hercegovini kao i za ostvarenje ličnih prava.. 4. Banovići Historijat stvaraoca fonda: Rudnici u Banovićima osnovani su nakon završetka Omladinske pruge “Brčko-Banovići’’. Tvornica sode “SOLVAY” Lukavac* Signatura fonda: BiH-ATKT/TS’’S’’ Lu Vremenski raspon građe: 1893. “Termoenergetskom sistemu’’ (TES).d. Krajem 1968. srpski. 366 kut. hrvatski. Količina građe: 478 knj. godine pod nazivom RMU “Tito’’ Banovići. U ratnom periodu Rudnici Banovići su radili u sastavu RU “Tuzla’’ po tzv. 2. a 1998. Jezik u građi: bosanski.

blagajnu. Fabrika sode Lukavac. narudžbe. 2. skice i planovi Valorizacija fonda: 2 Iako građa fonda nije potpuna može poslužiti kao pomoćni izvor za istraživanje razvoja ove Fabrike i industrije na području Regije. 4. do 1977. godine kao Društveno preduzeće Fabrika sode Lukavac. Wien. do 1974. Lukavac“. da bi od 1945./46. srpski. pošta. hrvatski. godine poslovala je u okviru Rudarskohemijskog kombinata Tuzla.H. skice. mljevenog živog kreča i praha za gašenje požara.o. godine. a u cilju povećanja proizvodnje. Tokom tritesetih godina djelovala je pod nazivom „Jugoslovenska tvornica d. Fabrika nije prekidala proizvodnju tokom Prvog svjetskog rata. a osnovana je kao Dioničko društvo. kinoteka (filmske trake). 3.Sadržaj fonda: Fond nije potpun. Serije u fondu: 1. 1989. a sadrži: proračune. od 1964. matične knjige radnika. izvještaji. Jezik u građi: bosanski. godine radila je kao OOUR Fabrika sode Lukavac u okviru SOUR “SODASO’’ Tuzla. do 1964. Planinarsko društvo Svatovac (zapisnici. Godine 1900.b. godine ponovo kao Fabrika sode Lukavac. bikarbonata. Osnovna djelatnost je proizvodnja sode.d. a u postratnom periodu dolazi do proširenja njenih kapaciteta. dosijea radnika. planove i projekte. Stečajni postupak je pokrenut 2008. 197 . godine. izvještaje. Opšta akta Kadrovska služba Dosijea radnika Projekti. kalcinirane i kaustične sode. izgrađena je i puštena u rad Fabrika amonijačne sode u Lukavcu. do 1971. a od 1991. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: ograničena Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1893. Od 1974. normativna akta. U periodu od 1963. kalkulacije. godine radila kao Fabrika sode Lukavac. – Historijat stvaraoca fonda: Godine 1893. fabriku preuzima koncern „Solvay-Werke“m. investicije. djelovodnike. godine kao Dioničko društvo u mješovitoj svojini p. registraturski je sređen i dobro je sačuvan. zapisnike organa upravljanja. a u okviru Sono-Hemijskog kombinata Tuzla od 1971. koji je preuređuje na istoimeni „Solvay“ sistem i dolazi do njene modernizacije. njemački Pismo u građi: latinica. programi i pravila).

zapisnike sa sjednica Radničkog savjeta i Upravnog odbora Kombinata. Koksno-hemijskog kombinata Lukavac. materijali o dezintegraciji i odluka o podjeli Kombinata. – 1964. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1959. Rudnik uglja “Tito’’ u Banovićima i Solana “Kreka’’ u Tuzli su zaključili Ugovor o osnivanju poslovnog udruženja pod nazivom “Poslovno udruženje za razvoj i unapređenje rudarskohemijske industrije’’ sa sjedištem u Tuzli. od 31. radnički savjeti preduzeća: Rudnik lignita “Kreka’’ u Tuzli. Dokumentacija organa upravljanja Valorizacija fonda: 4 S obzirom da je fond fragmentaran. godinu. a na osnovu odluka radničkih savjeta Rudnika lignita “Kreka”. 6 fasc. može poslužiti kao izvor podataka za proučavanje rada i razvoja rudarsko-hemijske industrije. augusta 1959. godine rješenjem NOO Tuzla broj 01-26015/1. list FNRJ’’ br.Rudarsko-hemijski kombinat Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/RHKT Vremenski raspon građe: 1959. hrvatski Pismo u građi: latinica.). a Pravila o organizaciji i radu Udruženja usvojena su 22. Rudarsko-hemijski kombinat Tuzla osnovan je 08. izvještaje o radu Sektora direkcije Kombinata. 1/58. Koksara “Boris Kidrič’’ u Lukavcu. 12. 1962. materijale o formiranju Poslovnog udruženja. – 1964. Kombinat je upisan u registar privrednih organizacija kod Okružnog privrednog suda u Tuzli pod brojem FI 1122/62. godine. Plan Kombinata za 1963/64. srpski. Kombinat se 198 . 1962. Fabrike sode Lukavac i Rudnika i solana Tuzla (pogon Špiritane). Serije u fondu: 1. Jezik u građi: bosanski. Historijat stvaraoca fonda: Na osnovu Zakona o udruživanju u privredi (“Sl. 12. zapisnike sa sjednica kolegija Generalnog direktora. (1. Količina građe: 9 knj.6 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži materijale o pripremama za integraciju.. Opšta dokumentacija 2. Fabrika sode u Lukavcu. godine pod nazivom “Rudarsko-hemijski kombinat’’ Tuzla. odnosno ovoga Kombinata na području regije Tuzla. biltene sa zaključcima i odlukama Radničkog savjeta i Upravnog odbora.

sporazume. Rudnik Lukavac “Kreka’’ u Lukavcu.. Opšta. opća. radnički savjeti rudnika. Količina građe: 58 knj. Finansijsko-računovodstvena služba Valorizacija fonda: 3 Iako nije kompletna građa predstavlja vrijedan je izvor za proučavanje rada i djelovanja ovog preduzeća. Fabrika organskih i sintetskih proizvoda u Tuzli. Društvena ishrana u Tuzli i Pogon za rudarsko-geološke istražne radove u Tuzli. Upravni odbor Kombinata. Rudnik Bukinje “Kreka’’ u Tuzli. Organi upravljanja 3. Raspodjela imovine na samostalna preduzeća koja nastaju podjelom Kombinata i primopredajni bilans treba da se završe do 30. maja 1964. juna 1964. hrvatski. Organi upravljanja u Kombinatu su bili: Radnički savjet Kombinata. fabrika i samostalnih pogona i generalni direktor Kombinata. Autosaobraćaj u Tuzli. fabrika i samostalnih pogona. srpski. upravni odbori rudnika. Serije u fondu: 1.. Rudnik Lipnica “Kreka’’ u Tuzli.Holding u stečaju Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/“SSH’’ T Vremenski raspon građe: 1969. Jezik u građi: bosanski. pravna i kadrovska služba 2. 17 poveza (14 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži dokumentaciju koja se odnosi na rad organa upravljanja i samoupravljanja. DD “SODASO” . – 2008. Rudnik Dobrnja “Kreka’’ u Mramoru. fabrika. Koksnohemijski kombinat “Boris Kidrič’’ u Lukavcu. Fabrika sode Lukavac sa samostalnim pogonom Elektrolizom u Lukavcu. Azotara Lukavac.sastojao od rudnika. godine donesena je Odluka o podjeli preduzeća na slijedeće samostalne organizacije: Rudnici lignita “Kreka’’ u Tuzli. Fabrika sode Lukavac i Industrija vrenja u Tuzli. Koksara “Boris Kidrič’’ u Lukavcu. a u svom sastavu je imao slijedeće organizacione jedinice: Rudnik Moluhe “Kreka’’ u Tuzli. ugovore o saradnji. Na sjednici Radničkog savjeta Kombinata održanoj 21. projekte. Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: PrP Stepen sređenosti: registraturski sređen 199 . pravna i kadrovska pitanja. samostalnih pogona i generalne direkcije. godine. 90 reg. revizije i finansijskoračunovodstvenu dokumentaciju.

projekte za rekonstrukciju oštećenih objekata ili adaptaciju postojećih. koje su djelovale kao OOUR-a. Historijat stvaraoca fonda: U toku svoga postojanja (na osnovu preuzete građe) Preduzeće je imalo više statusnih promjena. “Nemetal’’ Visoko. Projekti vezani za izgradnju novih objekata u Tvornici 2. – 2008. Od strane Općinskog suda u Tuzli 02. Zajednički poslovi Kombinata. te je kod stečajnog upravnika zadržan dio dokumentacije neophodan za okončanje ovog postupka. – 1942. skice i nacrte za pojedine pogone tvorničkih zgrada i postrojenja. vrijedan je izvor za proučavanje rada i djelovanja ovakve vrste tvornice na području Tuzle i Bosne i Hercegovine.impex’’ Sarajevo. Sono-hemijski kombinat “SODASO’’ je formiran 1969. 2009. Fabrika cementa Lukavac. (0. U periodu 1972. “Bosna-azbest’’ Bosansko Petrovo Selo. “Ingram’’ Srebrenik. Kao “SODASO’’ Holding dd radi od 1990. godine integracijom Rudnika soli i solane Tuzla i Fabrike sode Lukavac. a počeo djelovati 01. “Polirond’’ Orašje na Savi. godine. Tvornica špirita Kreka Signatura fonda: BiH-ATKT/TŠKr Vremenski raspon građe: 1902. Fabrika ukrasnog kamena Šekovići. Projekti vezani za rekonstrukciju i adaptaciju postojećih objekata u Tvornici 3. Skice postrojenja u Tvornici i katastarske skice područja Kreke Valorizacija fonda: 3 S obzirom da građa predstavlja samo dio fonda. Društveni standard radnika Kombinata.5 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži elaborate. Količina građe: 2 kut. Dispanzer za zdravstvenu zaštitu radnika Kombinata. RZ Istraživanje i razvoj. “Hemoprodukt’’ Doboj – Grapska i “Union. “Progres’’ Kladanj. 11. do 1975. “Vijenac’’ Lukavac. kao i izgradnju novih objekata u Tvornici. godine u sastav ovog Kombinata ušle su slijedeće radne organizacije: “Barit’’ Kreševo. RZ Marketing. “Kaolin’’ Bratunac. Serije u fondu: 1. “Labud’’ Zagreb. 1970. 01. godine uveden je stečajni postupak.Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1969. godine. 200 .

dokumentacija organa upravljanja. te finansijsko-računovodstvena dokumentacija). 46 biltena. hrvatski. godine ova fabrika posluje pod nazivom Prva bosanska fabrika špirita i rafinerija “M.. Jezik u građi: bosanski... Serije u fondu: 1.(?) Historijat stvaraoca fonda: U Kreki je 1887. godine izgrađena “Prva bosanska fabrika špirita i rafinerija Alios Grauaug”. njemački Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1901. Finansijsko-računovodstvena dokumentacija Valorizacija fonda: 4 Fond može poslužiti kao pomoćni izvor za istraživanje rada i razvoja industrije na regiji Tuzla. Opšta dokumentacija 2. Kasnije je u ovoj tvornici obnovljen prostor za vrenje ugljične kiseline i izgrađena tvornica tištenog (presovanog) kvasca. Fischal i sinovi”.Jezik u građi: bosanski. 21 reg. – 1979. 36 pov. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1884. “Pivara’’Diničarsko društvo u mješovitoj svojini sa p. 148 fasc. 201 ./88. Dokumentacija organa upravljanja 3. Količina građe: 41 knj. srpski.o. – 1942. Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/’’P’’T Vremenski raspon građe: 1925.. srpski. Od 1901. 12 audiokaseta (25 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži građu nastalu u radu službi i organa upravljanja DD “Pivara’’ Tuzla (opšta arhiva.

prevode tehničke dokumentacije itd. Zapisnici i zaključci Radničkog savjeta 2. Rudnik soli “Tušanj’’ Dioničko društvo Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/RS “T’’ T Vremenski raspon građe: 1934. Serije u fondu: 1. godine. programe investicione izgradnje. Tehnička dokumentacija 3. poljski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1946.. Do danas. projekte na njemačkom i poljskom jeziku. 161 sv. industrijske karte. ateste. – 1979. situacione planove. Količina građe: 505 knj. uputstva i metode otkopavanja soli. godine. i u svom radu je imala više statusnih promjena.. (80 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži dokumentaciju koja se odnosi na djelovanje i rad Rudnika soli “Tušanj’’ u Tuzli i to: projektnu i tehničku dokumentaciju. investicione projekte. hrvatski. statističke proračune. ista je više puta rekonstruisana i modernizovana čime je znatno povećan kapacitet proizvodnje. Jezik u građi: bosanski. građevinske dnevnike. srpski. a osnovna njena djelatnost je proizvodnja piva i bezalkoholnih pića. studije proizvodnje i upotrebe soli. može poslužiti kao pomoćni izvor za proučavanje rada i razvoja rudnika na području Tuzle i Bosne i Hercegovine. godine poslovala je kao pogon Sarajevske akcionarske pivare. Od 1893.. 57 reg. Kao DD radi od 1991. 148 pov. geološke izvještaje. idejne i osnovne projekte. 93 kut.? 202 . kvalitet i asortiman proizvoda. glavne. uputstva. 1926 fasc. zapisnike Radničkog savjeta.. Projektna dokumentacija Valorizacija fonda: 4 S obzirom da građa predstavlja samo dio fonda – projektnu dokumentaciju. . laboratorijska ispitivanja. elaborate.. njemački.Historijat stvaraoca fonda: DD “Pivara’’ Tuzla osnovana je 1884.

disciplinska odgovornost). materijali i ugovori o školovanju radnika). materijali. godine mu se pripaja Solane “Kreka’’ i dobija naziv Rudnici soli i solana “Tuzla’’ u Tuzli. godini izrađen je projekat otvaranja rudnika soli. 01. stambenih objekata i proizvodnja građevinskih materijala za svoje potrebe. godine mijenja naziv u Rudnici soli “Tuzla’’ sa sjedištem u Tuzli. koji je počeo djelovati 01. Količina građe: 214 knj. kartice obustava). Po završetku dubljenja izvoznog okna završena je i prva faza otvaranja Rudnika soli Tušanj. – 1998. Po završetku II svjetskog rata 1946. ugovori o individualnoj stambenoj izgradnji). nabavka potrebnih sirovina. kadrovskih poslova (ugovori o stipendiranju učenika i studenata. godine u sastavu Solane Tuzla djelovao je Rudnik kamene soli Tušanj u izgradnji. Sarajevo – Podružnica “Termoelektrana Tuzla’’ Tuzla Signatura fonda: BiH – ATKT/’’E’’ BiHS – P“T’’T Vremenski raspon građe: 1959.d. Zapisnici i materijali organa upravljanja Pravna služba Društveni standard Služba za kadrovske poslove Služba finansija Služba računovodstva 203 . Serije u fondu: 1. privredni sporovi. (50 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži građu organa upravljanja (zapisnici. a 1962. godine donesena je odluka da se na ležištu u Tušnju otvori Rudnik soli Tušanj i 1948. zaključci. 4. U toku svoga rada Preduzeće je imalo više statusnih promjena – 1959. 188 pov.Historijat stvaraoca fonda: U 1937. 5. 2. U periodu od 1951. društvenog standarda (otkup stanova. Godine 1952. 3. godine. ali isti nije realizovan. ugovori i rješenja za stanove. godine. godine integrisao sa Fabrikom sode Lukavac i formirao Kombinat pod nazivom Sono-hemijski kombinat “SODASO’’ Tuzla. do 1952.. opreme kao i prodaje vlastitih nus proizvoda i usluga kao pomoćna i projektovanje geoloških istražnih i rudarski građevinskih radova trećim licima i prevoz robe motornim vozilima u javnom drumskom saobraćaju za potrebe trećih lica kao sporedna djelatnost. isplatne liste. 1970. izgradnja poslovnih prostorija. 70 reg. kartoni LD-a. Predmet poslovanja je proizvodnja slane vode.. koja je trajala od 1949. Javno preduzeće “Elektroprivreda’’ BiH d. kamene soli i istraživanje nafte. normativna akta. pravne službe (samoupravna opća akta. reprodukcionog materijala. Rješenjem Predsjedništva Vlade NRBiH broj 326 osnovano je Preduzeće pod nazivom RUDNIK KAMENE SOLI “TUŠANJ’’ TUZLA pod privrednim rukovodstvom Narodnog odbora grada Tuzla. do 1967. računovodstva i finansija (glavne knjige. Rudnik soli i solane Tuzla se 1969. 6. gasa i soli kao osnovna. odluke). godine su izvršena dubinska bušenja na mjestu izvoznog okna.

Osnovna djelatnost je proizvodnja električne energije.Valorizacija fonda: 3 S obzirom da građa predstavlja samo dio fonda (građa općih poslova. 2. Termoelektrana u izgradnji “Lukavac’’sasjedištem u Tuzli (1959.) Historijat stvaraoca fonda: Proizvodnja električne energije u Tuzlanskoj regiji datira od 1905. Rješenje o osnivanju Termoelektrane “Lukavac’’ u izgradnji sa sjedištem u Tuzli doneseno je 1959. a 1947.) JP Elektroprivreda BiH. godine započela je izgradnja kondenzacionog bloka i dva protutlačna bloka za tehnološku paru za Fabriku sode u Lukavcu i ostalu industriju. 5. Tvornica kože Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/TKT Vremenski raspon građe: 1949. godine Preduzeće dobija naziv “Termoelektrana Tuzla’’. a 1961. srpski.3 d/m) 204 . tehnološke pare i toplinske energije za potrebe grijanja Tuzle i Lukavca.7 MW u Kreki isključivo za potrebe Rudnika lignita Kreka i Solane Kreka. – Promjene naziva stvaraoca fonda: 1.d.) RO Termoelektrana “Tuzla’’ u Tuzli (1977.) Termoelektrana “Tuzla’’ u Tuzli (1964. d. Ideja o razvoju većih energetskih kapaciteta u Tuzlanskom bazenu datira od 1946. godine kada je izgrađena Termoelektrana snage 2. (0. godine kada je planirana izgradnja TE Lukavac. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1959. 4. tehnička i projektna dokumentacija. Sarajevo – Podružnica “Termoelektrana’’ Tuzla (1994. završni računi i M4 obrasci su ostali kod imaoca zbog operativnosti). godine i izgradnja počela 1960. godine na novoj lokaciji u Bukinju. Količina građe: 1 kut. 3. Jezik u građi: bosanski.) OOUR Termoelektrana “Tuzla’’ u sastavu RO “Elektroprivreda BiH’’ Sarajevo (1974. može poslužiti kao pomoćni izvor za proučavanje rada i razvoja rudnika na području Tuzle i Bosne i Hercegovine.

Tvornica kože je prestala sa radom 1949. Serije u fondu: 1. godine kada je. U toku rata bila je otežana nabavka kože i materijala za preradu. srpski. Personalna arhiva Valorizacija fonda: 3 S obzirom da građa predstavlja samo dio fonda.5 d/m) 205 . Historijat stvaraoca fonda: Radionica za preradu kože u Tuzli prerasla je u Tvornicu kože 1924. (1. Opšta arhiva 2. Posljednji vlasnik Tvornice kože Arnošt Landa je dobio mnoga priznanja za svoj rad. Državnog preduzeća za kožu.. Likvidaciju je izvršila Komisija u čijem sastavu su bili članovi Ministarstva narodne odbrane. Gradskog narodnog odbora Tuzla i obućar Tošo Mihajlović. došao iz Praga majstor Arnošt Landa. vrijedan je izvor za proučavanje rada i djelovanja ove Tvornice na području Tuzle. obrazovanje. postavljanje i otpuštanje radnika i njihove obaveze. godine. godine u Tvornici je unaprijeđena proizvodnja i radila je uspješno. Količina građe: 48 knj. popise materijala potrebnog za rad Tvornice i iznose dodijeljenih kredita od Ministarstva industrije i rudarstva NR Bosne i Hercegovine. 1 fasc. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1924. ali se uz velika zalaganja obezbjeđivala najnužnija količina prerađene kože tuzlanskim obućarima radi izrade cipela i čizama za potrebe NOVJ.1949. Do 1941. a na temeljima ove Tvornice.Sadržaj fonda: Fond sadrži dopise Glavne direkcije kože i obuće Ministarstva industrije i rudarstva NR Bosne i Hercegovine Sarajevo kojima je regulisan kompletan rad preduzeća. na poziv jednog od suvlasnika. . zakonske propise. 1949. Jezik u građi: bosanski. Preduzeće drvne industrije “Krivaja’’ Zavidovići Signatura fonda: BiH-ATKT/PDI’’K’’ Za Vremenski raspon građe: 1955. godine osnovano je Preduzeće “Kožar”.

Upravni odbor).. lokaciju i dozvolu za gradnju “Kamionske ceste Bijesnica – Milan planina’’. Serije u fondu: 1. Maglaj. Šekovići. Srebrenica. Bosanski Brod. kompenzacije itd. Tešanj. Lopare. U fondu se nalaze i knjige iskaza površina. Također je preuzet registraturski materijal iz perioda 1992. dokumentaciju o radu organa upravljanja (Radnički savjet. Derventa. 10 kut. 33 fasc.Sadržaj fonda: Fond sadrži perspektivni plan razvoja Preduzeća. M-4 obrasci). njemački Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1955. Jezik u građi: bosanski. Orašje.725 knj. blagajne. Knjige opisa površina i šuma Valorizacija: 3 S obzirom da građa predstavlja samo dio fonda. vrijedan je izvor za proučavanje rada i djelovanja ovoga Preduzeća. Projekti za gradnju “Kamionske ceste’’ 2. Teslić. Žepče.. ? Javno preduzeće “Elektroprivreda’’ BiH dd Sarajevo – Podružnica “Elektrodistribucija’’ Tuzla Signatura fonda: BiH – ATKT/’’E’’ BiHS – P’’ED’’ T Vremenski raspon građe: 1946. Bratunac. Količina građe: 7. Prnjavor. i dokumentaciju Tehničke službe Distributivnih područja: Brčko. Bijeljina. Modriča. Olovo. projekte.175 reg. Vlasenica. Zvornik. zaštitne i privatne). godine a odnosi se na izvode platnog prometa. – 1995. Odžak. Zavidovići. Ugljevik. Han Pijesak. opisa šuma (servitutne. Finansijska dokumentacija 206 . planova drvarenja i prodaje drvne mase iz 1923. Dokumentacija organa upravljanja 2. – 1995. hrvatski. 1. projektnu dokumentaciju. 469 omota. dokumentaciju iz sektora pravnih poslova. platne liste. Serije u fondu: 1. Bosanski Šamac. (270 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži: finansijsku dokumentaciju (završni računi. srpski. Doboj..

godine i ugovora o osnivanju od 30. godine osnovano je Elektroprivredno preduzeće “Elektrodistribucija BiH’’ Sarajevo.12. godine izgrađena Termoelektrana u Kreki za isključive potrebe Rudnika lignita Kreka i Solane Kreka. Pismo u građi: latinica.12. Elektroprivredno-distributivno preduzeće “Elektro-Hercegovina’’ Mostar i Elektroprivredno – distributivno preduzeće “Elektro-Tuzla’’ Tuzla.1963. Knjige Valorizacija fonda: 3 Fond može poslužiti kao izvor za proučavanje djelovanja i rada ove privredne grane. godine. pod nazivom Elektroprivrednodistributivno preduzeće “Elektro-Tuzla’’ u Tuzli (registrovano kod Okružnog privrednog suda u Tuzli rješenjem Fi br. 508 od 22. Na osnovu referenduma od 10. godine).3.862/63 od 22. januara 1971. aprila 1947. godine osnovano Električno preduzeće Tuzla sa sjedištem u Kreki i kao takvo registrovano rješenjem Ministarstva industrije i rudarstva NR Bosne i Hercegovine br. Dosijei radnika 5. godine i Samoupravnog sporazuma o udruživanju u Radnu organizaciju od 29. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: PrP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1946. – Historijat stvaraoca fonda: Na osnovu informacija iz Radne organizacije za distribuciju električne energije “ElektroTuzla’’ Tuzla sa neograničenom solidarnom odgovornošću evidentirano je: Danom osnivanja preduzeća smatra se 31. u koje su se udružila 22 OOUR-a iz SR Bosne i Hercegovine i 3 zajednice OOUR-a Banja Luka. Jezik u građi: bosanski.1945. srpski. Združeno elektrodistributivno preduzeće “Elektrodistribucija BiH’’ Sarajevo sa organizacijama u sastavu je postojalo od 1. Tako je na osnovu odluka radnika na zborovima radnika osnovana Zajednica osnovnih organizacija udruženog rada “Zajednica 207 .08.1945. 34368 od 24. nastalo je Združeno elektrodistributivno preduzeće “Elektrodistribucija BiH’’ Sarajevo u čiji je sastav ušlo svih pet preduzeća kao Organizacije u sastavu. godine.167/63 od 18 07. jula 1970.12. 1973. godine. Mostar i Tuzla. godine bila u sklopu Elektrobih. godine sklopljenog između: Elektroprivredno-distributivno preduzeće “Elektro-Banja Luka’’ Banja Luka.1970. 12.1973. godine osnovana je organizacija od do tada postojećih preduzeća: Elektroprivrednog-distributivnog preduzeća “Vlasenica’’ u Vlasenici i Termoelektrane na Oskovi u Banovićima. Rješenjem Izvršnog vijeća SR Bosne i Hercegovine IV-2 br. hrvatski. godine. aprila 1947. Elektroprivredno distributivno preduzeće “Vladimir Perić Valter’’ Sarajevo.04.07. iako je 1905. a zatim je do 31. Tehničke službe 4. decembra 1973. Elektroprivredno-distributivno preduzeće “Slapovi na Uni’’ Bihać. Takav status Termoelektrana je zadržala sve do 31.1963. Na osnovu odluka radnika na zborovima od 27. kada je rješenjem Vlade NR Bosne i Hercegovine br.1947. godine do 31. i 28.

rješenja o rasporedu na radna mjesta. Serije u fondu: 1. godine. Produžnica “Elektodistribucija’’ Tuzla djeluje od 1995. hrvatski Pismo u građi: latinica 208 . u čiji sastav je ušlo 13 radnih organizacija. aprila 1977. 12. 197 reg. februara 1977.d.1977. godine. U sadašnjem statusnom obliku. matičnu knjigu radnika. – 2000. a odnosi se na Podružnicu Tuzla i Poslovnice sa prostora Tuzlanskog kantona koje djeluju u sastavu “Elektrodistribucije” Tuzla. 4. godine do 31. Radna organizacija za distribuciju električne energije “Elektro-Tuzla’’ Tuzla nastala je udruživanjem OOUR-a po osnovu Sporazuma o udruživanju zaključenog 28. kada je na osnovu referenduma i Samoupravnog sporazuma o udruživanju radnih organizacija. JP “Elektroprivreda BiH’’ d. 3. Kod stvaraoca i imaoca je ostala dokumentacija koja je još uvijek operativna. srpski. 17 pov. došlo do formiranja Složene organizacije udruženog rada za proizvodnju. 2 rolne priznanja (25 d/m) Sadržaj fonda: Fond je necjelovit. 2. 13 fasc. Jezik u građi: bosanski. marta iste godine i kao takva postoji od 1. a u njen sastav ulaze poslovnice sa prostora Tuzlanskog kantona. pravilnike. personalna dosijea. ugovore o kupoprodaji. Količina građe: 46 knj. a sadrži statute. sporazume.03. “Elektro-Doboj’’ Doboj. popisne liste... 1973. računovodstveno-knjigovodstvenu dokumentaciju. prenos i distribuciju električne energije “Elektroprivreda Bosne i Hercegovine’’ Sarajevo. platne liste. godine. Sarajevo. Opšta i pravna dokumentacija Personalna dokumentacija Finansijsko-računovodstvena dokumentacija Osnovne knjige evidencije Valorizacija fonda: 4 Fond može poslužiti kao pomoćni izvor za proučavanje rada i razvoja industrije obuće na regiji Tuzla. akta o statusnim promjenama. DD “Union’’ u stečaju Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/’’U’’T Vremenski raspon građe: 1977. M-4 obrasce.Elektro-Tuzla’’ Tuzla u koju su se udružili OOUR-i: “Elektro-Brčko’’ Brčko. Ova Zajednica je postojala od 31. “Elektro-Tuzla’’ Tuzla. “Elektro-Izgradnja’’ Tuzla.. godine sa OOUR-a. lične kartone radnika. “Elektro-Vlasenica’’ Vlasenica. potpisanog 2.. godišnje planove.

nalozi).Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1977. 2. blagajne. izvodi. Serije u fondu: 1.. 161 reg. – 2000. Historijat stvaraoca fonda: Na osnovu uvida u preuzetu građu vidljivo je da je osnovna djelatnost ove Fabrike bila proizvodnja obuće... kartoni LD-a. 5. Arhiva protokola Organi upravljanja Finansijska dokumentacija Dosijei radnika Knjige Valorizacija fonda: 3 Fond može poslužiti kao izvor za proučavanje djelovanja i rada ove privredne grane. a kao DD od 1991. Građa je 2000. Skupština). DD “BOSANKA’’ u stečaju KLADANJ Signatura fonda: BiH – ATKT/“B’’Kl Vremenski raspon građe: 1960. Od 1978. 3.. 792 dosijea (38 d/m) Sadržaj fonda: Fond se sastoji od: finansijske dokumentacije (završni računi. 28 pov. platne liste. a dio koji se odnosi na stečaj ostao je kod stečajnog upravnika i po završetku postupka predaće se nadležnom sudu. dosijea radnika. 4. Upravni odbor. godine “Union’’ je radio kao SOUR. – 2007. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja 209 . dokumentacije rada organa upravljanja (Radnički savjet. dokumentacije koja se odnosi na arhivu protokola. srpski. godine preuzeta u Arhiv. 19 fasc. Jezik u građi: bosanski. Količina građe: 101 knj. godine. i knjiga osnovnih evidencija.

godine otvoren je stečajni postupak. M4 obrasce. Fabrika konfekcije “ZINA’’ DOO u stečaju Tuzla Signatura fonda: BiH – ATKT/FK “Z’’ T Vremenski raspon građe: 1978. sindikata. Matične knjige radnika Valorizacija fonda: 4 Fond može poslužiti kao izvor za proučavanje djelovanja i rada ove privredne grane. godine. finansijske kartice. Historijat stvaraoca fonda: “Bosanka’’ Kladanj radi i stvara građu od 1960. godišnje popise. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1978. realizacije. (16 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži: dokumentaciju organa upravljanja. Serije u fondu: 1.Vremenski raspon stvaraoca fonda: 1960. ugovore sa poslovnim partnerima. godine. godine kada je izvršen upis u sudski registar Rješenjem br. 161 reg. dosijea radnika i matične knjige. – 2007. komisija. Finansijska dokumentacija 3. Dio dokumentacije koja je neophodna za vođenje stečajnog postupka ostao je kod imaoca. Količina građe: 5 knj. Jezik u građi: bosanski. kartone LD-a. DD “Proleter’’ Tuzla 2. stručnog kolegija. ulazne i izlazne fakture.. od 30. DOO “ZINA’’ Tuzla 210 . srpski. U maju mjesecu 2004.07. U statusnom obliku Dioničko društvo djeluje od 1991. blagajnu. – 2006. – 2007. 275 fasc. Dokumentacija organa upravljanja i komisija 2. U/I1637/91.1991. U toku svog rada “Bosanka’’ je imala više statusnih promjena. Promjene naziva stvaraoca fonda: 1. kalkulacije.. Osnovna djelatnost preduzeća je proizvodnja sportske opreme. DOO “Tuzko’’ Tuzla 3. nalozi za knjiženje.

a Rješenjem Općinskog suda u Tuzli od 10. analitika LD-a. – 2002. narudžbenice.. finansijski dnevnici.). radne odnose (rješenja o sistematizaciji radnih mjesta. naredbe. Jezik u građi: bosanski. upravni odbor). 1 kesa.) i na kraju kao DOO “ZINA’’ (2002. odluke. ? 211 . srpski. blagajnički izvještaji. finansijske poslove (završni računi. Doboj Istok Signatura fonda: BIH – ATKT/“K’’Klo DI Vremenski raspon građe: 1985. 4. 17 kov. i knjige osnovnih evidencija. 3.. 01.. zatim DOO “Tuzko’’ (1988. 3 kut..Historijat stvaraoca fonda: Fabrika je u toku svoga postojanja imala više statusnih promjena i promjena naziva. isplate. Opća i pravna dokumentacija Organi upravljanja Radni odnosi Finansijska dokumentacija Knjige Valorizacija fonda: 4 Fond može poslužiti kao izvor za proučavanje djelovanja i rada ove privredne grane. – 2004. 5. 99 reg. – 2006. – 1987. 2. 27 fasc. – 2004. 11 blok.. nalozi). prestanku radnog odnosa. DOO za proizvodnju i promet konfekcije “KLOTEX’’ u stečaju Klokotnica. Serije u fondu: 1. (24 d/m) Sadržaj fonda: Fond se sastoji od dokumentacije koja se odnosi na: opće i pravne poslove.. godine otvoren je stečajni postupak. 2007. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1985. Prvo je radila kao DD “Proleter’’ (1978. kartoni LD-a.). rad organa upravljanja (sjednice savjeta. Količina građe: 1 knj.dosijei radnika i radne knjižice).

3 fasc. izvršena je privatizacija. godine radi kao OOUR “Bušenje i odvodnjavanje’’. Od 1991. Godine 2001.).. elaborate o izvršenim bušenjima. Historijat stvaraoca fonda: Osnovna djelatnost je geološko-istražno bušenje.. M-4 obrasci). a stečaj 2004. KIF-KUF. Upravni odbor. (20 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži finansijsku dokumentaciju (završni računi. djelovodne protokole. 212 .. 16 sv. godine. ali i za rješavanje ličnih prava. izgradnje. a 1986. 109 reg. kartice stambenih kredita. srpski. 4. 5. Količina građe: 67 knj. dopise iz sektora opštih i tehničkih poslova. glavna knjiga. Sektor opštih i pravnih poslova Sektor organa upravljanja Finansijska dokumentacija Stambena dokumantacija Knjige Valorizacija fonda: 4 Fond može poslužiti kao izvor za proučavanje geoloških istraživanja. projekte i programe geološkog istraživanja. blagajna. Skupština dioničkog društva. Od 1977. godine prerasta u samostalnu RO “GEOBUŠENJE’’. liste LD-a. 2. istraživanja rudnih polja i bušenja. bruto-bilansi. dokumentaciju o radu organa upravljanja (Radnički savjet.(?) – 2005.“GEOBUŠENJE’’ dd u stečaju Tuzla Specijalizovano za geološka bušenja Signatura fonda: BiH – ATKT/”G’’T Vremenski raspon građe: 1972. ćirilica Arhivistička infotmativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon stvaraoca fonda: 1972. – 2005. hrvatski Pismo u građi: latinica. dosijea sa kompletnom dokumentacijom radnika. 3. godine radi kao MP “GEOBUŠENJE’’ dd. 38 pov. Jezik u građi: bosanski.. Serije u fondu: 1. godišnje kartice obračuna LD-a.

.. izvodi. 605 dosijea (50 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži dokumentaciju koja se odnosi na: opće poslove (pravilnici. do 31. arhiva protokola. arhiva Radničkog savjeta. 5.1947. Historijat stvaraoca fonda: Na osnovu dostupnih podataka stvaralac je imao više statusnih promjena i transformacija u toku svog rada i djelovanja. pravne poslove (sudski sporovi. Ipak. 3..12. Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1946. – 2005. 151 pov. Količina građe: 101 knj. godine do 08. LD kartoni. Od 25.). do 24. hrvatski. 209 reg.02.1955. blagajne. itd.03. završni računi.03. srpski. M-4 obrasci. 5 fasc.02.1958. Serije u fondu: 1. fakture itd). Jezik u građi: bosanski. Pismo u građi: latinica. godine kao Sresko privredno preduzeće. knjige protokola).– 2005. Sektor opštih i pravnih poslova Sektor organa upravljanja Kadrovski sektor Finansijski sektor Knjige Valorizacija fonda: 3 Fond može poslužiti kao izvor za proučavanje djelovanja i rada ove privredne grane. 213 . najveći dio građe odnosi se na finansijsku dokumentaciju (platne liste. a od 09.“DRINJAČA’’ DD u stečaju Kladanj Preduzeće za primarnu i finalnu obradu drveta Signatura fonda: BiH – ATKT/“D’’Kl Vremenski raspon građe: 1947. U osnovnom kartonu naznačeno je da je stvaralac građe djelovao od 1946.. rad organa upravljanja (zapisnici organa upravljanja. 2.1955. dokumentacija iz oblasti radnih odnosa). godine kao Drvno industrijsko preduzeće “Pilana’’. ugovori i dokumentacija koja se donosi na stambenu oblast).1947. 4. kadrovske poslove (personalna dosijea.

godine stvaralac djeluje kao Drvno industrijsko preduzeće “Drinjača’’. osnovnih knjiga evidencije.. “Drinjača’’ d. a nastalog transformacijom DP “Sokolina’’ Kladanj. 2002.d. Rješenjem Kantonalnog suda U Tuzli br. Količina građe: 39 knj. godine izvršen je upis osnivanja Preduzeća za mehaničku preradu drveta “Drinjača’’ d. pokrenut je stečajni postupak.d. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1949. 5. “Sokolinatrans’’ d. 192 reg. 14 fasc. 214 . Pogon mehaničke prerade Kladanj. finansijsko–računovodstvene i personalne dokumentacije.1991. a od 1959. 04/1-038/98. 6 sv. Kladanj. U/I-1876/91 od 18.1998. knjiga zapisnika i dokumentacije opštenarodne odbrane. od 18.. godine. Kladanj nastalog podjelom Šipad d. – 2002. Rješenjem br.d.d.. Serije u fondu: 1. “Sokolina’’ Kladanj na četiri samostalna pravna subjekta-dionička društva i to: Šumarsvo “Miljevica’’ d. 3. Kladanj. srpski. Rješenjem Kantonalnog suda u Tuzli br.d. godine. Opšta dokumentacija Organi upravljanja Radni odnosi Finansijsko-računovodstvena dokumentacija Dokumentacija opštenarodne odbrane Valorizacija fonda: 4 Fond zbog svog sadržaja i sačuvanosti može poslužiti za istraživanje prilika u razdoblju djelovanja stvaraoca. a na osnovu saglasnosti Ministarstva poljoprivrede. godine kao Preduzeće drvne industrije “Konjuh’’. 07. godine izvršen je upis organizovanja Preduzeća za preradu i finalnu obradu drveta “Drinjača’’ d. godine U julu 2002. u sastavu “Sokolina’’ Kladanj.d.18/01 od 17. ali i za rješavanje ličnih prava.. 2.10. – 2004. 1998. Jezik u građi: bosanski. Kladanj. Kladanj i “TMN Starić’’ d. Šipad DOO “Partizan’’ u stečaju Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/Š’’P’’T Vremenski raspon građe: 1949. 34 pov.St. šumarstva i vodoprivrede TPK br. (25 d/m) Sadržaj fonda: Fond se sastoji od opće-pravne. 4. U/I-1839/98 od 16.05.d.09.

Starić u sastavu “Sokolina’’ Holding Kladanj nastalog transformacijom DP “Sokolina’’ Kladanj. 121 reg. 253 fasc.. ? Historijat stvaraoca fonda: Na osnovu dostupnih podataka može se konstatovati slijedeće: Imalac djeluje od 1979. 14 pov. finansijske i personalne dokumentacije.Historijat stvaraoca fonda: Šipad DOO “Partizan’’... “Sokolinatrans’’ dd i “Drinjača’’ te je izvršen upis Preduzeća za finalnu i primarnu preradu drveta dd TMN “Starić’’ Kladanj. Arhivska građa je preuzeta od Stečajne uprave 2004. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: PrP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1977. godine djeluje u sastavu RO “Konjuh’’ Živinice. pravne.. “STARIĆ’’ DD u stečaju Kladanj Tvornica masivnog namještaja Signatura fonda: BiH-ATKT/TMN’’S’’ Kl Vremenski raspon građe: 1977. Šumarstvo “Miljevica’’ dd. izvršen je upis organizovanja “ŠIPAD’’ DD “Sokolina’’ Kladanj nastalog spajanjem društava: “Sokolina’’ Holding dd Kladanj. kadrovske. godine izvršen je upis osnivanja “Starić’’ DD Preduzeće za proizvodnju masivnog namještaja i galanterije Kladanj. godine. do 1989. 2 sv. egzistira od 1949. uz više statusnih promjena. 86 dosijea (20 d/m) Sadržaj fonda: Fond se sastoji od opće. – 2002. Od 1981. Jezik u građi: bosanski. TMN “Starić’’ dd Kladanj. Godine 1998. srpski. “Šumarstvo’’ dd Kladanj i “Drinjača’’ Kladanj.. – 2002. izvršen je upis brisanja “ŠIPAD’’ dd “Sokolina’’ Kladanj uslijed podjele na 4 preduzeća i to: dd TMN “Starić’’. a kod stvaraoca je ostao dio dokumentacije koja se odnosi na stečajni postupak.. ali i za rješavanje ličnih prava. Količina građe: 87 knj. a 1991. godine. 1 kov. “Sokolinatrans’’ dd Kladanj. Valorizacija fonda: 4 Fond zbog svog sadržaja i sačuvanosti može poslužiti za istraživanje prilika u razdoblju djelovanja stvaraoca. te dokumentacije organa upravljanja i rukovođenja. Godine 1996. 215 . godine kao RJ TMN “Starić’’ u sastavu “Drinjača’’ Kladanj.

2 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži naređenja Ministarstva poljoprivrednih dobara BiH Sarajevo. Personalna dokumentacija Valorizacija fonda: 4 Fond može poslužiti kao pomoćni izvor za istraživanje rada i razvoja poljoprivrednih dobara i Glavne direkcije poljoprivrednih dobara koja je osnovana od strane Ministarstva poljoprivrede Vlade NR Bosne i Hercegovine. Vlada NRBiH je donijela Uredbu o osnivanju Glavne direkcije poljoprivrednih dobara “Posavina’’ sa sjedištem 216 .Glavna direkcija poljoprivrednih dobara Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/GDPD’’P’’T Vremenski raspon građe: 1946. Serije u fondu: 1. godine osnovano je Državno poljoprivredno dobro Novo Selo u Bijeljinskom srezu. Količina građe: 6 kut. količinu sjemena za pojedine kulture. novembra 1949. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1946. a 5. hrvatski Pismo u građi: latinica. premještaja i unapređenja radnika i slično. godine. Opšta dokumentacija 2. na prijedlog Ministra poljoprivrede. popise uginuća i tova pojedine stoke. izvještaje pojedinih dobara i preduzeća o utrošku hrane za stoku. – 1950. Jezik u građi: bosanski. vodoprivreda i šumarstvo “Posavina’’ . otpisa. (1. – 1950. spiskova potrebne i postojeće radne snage. ? Historijat stvaraoca fonda: Septembra mjeseca 1946. površine pojedinih dobara.Poljoprivreda. popise nedostataka na poljoprivrednim dobrima kao i dogradnje istih. srpski.

Količina građe: 78 knj. Kupres. “Čelaruša’’ Derventa i “Butmir’’ Ilidža. U okviru ove Direkcije radili su: 1) Državna poljoprivredna dobra: “Rodoljub Čolaković’’ Bijeljina.u Tuzli. sjeme za sijanje i sl. Propise o organizaciji i radu Direkcije donosio je Ministar poljoprivrede. – 2005. i osnovne knjige evidencije. “Krajina’’ Bosanska Krupa. 474 dosijea (58 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži finansijsku dokumentaciju (završni računi. Modriča. 3 kut. 2) Preduzeće za uzgoj svinja “Sava’’ Brčko.. Prnjavor. 30 fasc. Na čelu Direkcije je bio glavni direktor koji je sa rukovodiocima osnovnih organizacionih jedinica sačinjavao kolegij Glavne direkcije i rukovodio njegovim radom.. Jezik u građi: bosanski. platne liste. zahvalnice. kartoni LD-a.. u stečaju Donje Vukovije – Kalesija Signatura fonda: BiH – ATKT/“S’’ DV Ka Vremenski raspon građe: 1959. Livno. uvidom u građu istog utvrđeno je da se sastoji od razne dokumentacije koja se odnosi na rad Državnog preduzeća “Jadar’’ i Uprave prasilišta koje su djelovale u okviru njega (Vlasenica. odluke Nadzornog odbora. hranu za stoku.. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: nesređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon stvaraoca fonda: (?) “SPREČA’’ D. dokumentaciju koja se odnosi na organe upravljanja (Radnički savjet. “Cerik’’ Brčko. (1 d/m) Sadržaj fonda: Pošto fond nije obrađen i primljen je u potpuno nesređenom stanju. a izvještaje sa poljoprivrednih dobara proslijeđivala je Ministarstvu poljoprivrede Sarajevo. – 1949. Količina građe: 6 knj. Pismo u građi: latinica. Kravica. 56 pov. Upravni odbor. “Motajica’’ Srbac. blagajne. odluke Skupštine dioničara.. 407 reg.. Državno preduzeće za priplod i uzgoj svinja “Jadar” Vlasenica Signatura fonda: BiH – ATKT/DPPUS’’J’’ V Vremenski raspon građe: 1948. hrvatski. 3) Državno ribarsko preduzeće “Sanićani’’ Banjaluka. “Jadar’’ Vlasenica i “Grmeč’’ Banjaluka. dokumentaciju iz sektora opštih. fakture). srpski. 217 . pravnih i kadrovskih poslova.D. izvodi. odluke Stručnog odbora). Direkcija je za poljoprivredna dobra nabavljala opremu. Dragosevac i Paklenik).

srpski. 4. Historijat stvaraoca fonda: Na osnovu uvida u Zapisnike Vanjske službe Arhiva TK o pregledu i stanju registraturne građe vidljivo je da “Spreča’’ radi od 1959. godine javlja se naziv SOUR PTK Poljoprivredno preduzeće “Spreča’’ Kalesija. 2. knjige djelovodnog protokola. završni računi. kupovini i otkupu stanova. investicije.. Jezik u građi: bosanski. Pismo u građi: latinica. – 2005. godine otvoren je stečajni potupak. Javno preduzeće za vodoprivrednu djelatnost “Spreča” DD Tuzla Signatura fonda: BiH – ATKT/VD’’S’’T Vremenski raspon građe: 1952. glavne zbirne knjige i knjige osnovnih sredstava.Serije u fondu: 1. Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon stvaraoca fonda: 1959. zapisnici i odluke organa upravljanja. opća arhiva.. a od 1971. godine. Opći i pravni poslovi Organi upravljanja Kadrovska dokumentacija Finansije Knjige Valorizacija fonda: 3 Fond može poslužiti kao izvor za proučavanje djelovanja i rada ove privredne grane. ugovori i odluke o dodjeli. 244 reg. hrvatski. platne liste. 67 fasc. godine djeluje u sastavu PTK Tuzla. Na osnovu gore navedenog može se konstatovati da je “Spreča’’ tokom svog rada i postojanja imala nekoliko statusnih promjena i transformacija. – 2005. a u junu 2005. Količina građe: 78 knj. Sadržaj fonda: Fond se sastoji od dokumentacije koja se odnosi na rad i djelovanje Vodoprivrednog preduzeća “Spreča’’ dd Tuzla. građu koja se odnosi na dnevnike motrenja Meteorološke stanice Modrac. 27 sveski. 5. 7 kut. U sastavu PTK radi kao RO pod nazivom Poljoprivredno dobro “Spreča’’ Kalesija. 3. (38 d/m) 218 . a čine je: normativna akta. Na Zapisniku iz 1995..

Pismo u građi: latinica.09.02.d. srpski. Godine 1965. upisano kao JP za vodoprivrednu djelatnost “Spreča’’ d.d. Sarajevo. U/I-1439/05.2005.09. kod Osnovnog suda udruženog rada Sarajevo pod br. Nova promjena izvršena je 02. godine kada je upisana kod Okružnog privrednog suda Sarajevo pod br. Opća i pravna služba Služba organa upravljanja Kadrovska služba Finansije Knjige Valorizacija fonda: 3 Fond može poslužiti kao izvor za proučavanje djelovanja i rada ove privredne grane. U/I-418/89 u registar ustanova upisana kao DP VP “Spreča’’ Tuzla. Posljednja zabilježena promjena izvršena je 27. godine kao Vodna zajednica Spreča.1974. Nove promjene u statusu preduzeća desile su se 11. 4. 2. Jezik u građi: bosanski. Fl.d. rješenjem br. Tuzla osnovano je na Osnivačkoj skupštini 04.1954.1989.sub. godine kada je kod Okružnog privrednog suda u Tuzli pod br. U registar Vodnih zajednica kod Uprave za vodoprivredu NR Bosne i Hercegovine upisana je 21. Kao takvo djelovalo je do 30. Nova preregistracija izvršena je 28. jer je već 1991. godine kada je rješenjem br. 5. godine izvršen novi upis kod istog suda (rješenje br. godine kada je. Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon stvaraoca fonda: 1954. hrvatski. upisano Vodoprivredno preduzeće Spreča sa potpunom odgovornošću Tuzla.U/I-1532/91) kojim je preduzeću promijenjen naziv u MVP “Spreča’’ d. godine. Promjena u registraciji zabilježena je 1966.1977. U/I-695/77 kao RO “Vodoprivreda Bosne i Hercegovine’’ sa ograničenom supsidijarnom odgovornošću sa osnovnim organizacijama udruženog rada Sarajevo – “Spreča’’ OOUR za vodoprivredne djelatnosti Tuzla.o. U/I-778/87.1987.08. Tuzla 219 . Fl.07.09.06. Tuzla. 38/66 upisana kod Okružnog suda u Tuzli kao Vodoprivredno preduzeće “Spreča’’ Tuzla sa skraćenim nazivom “Vodo-Spreča’’.Serije u fondu: 1. 155/74. godine kada je kod Općinskog suda Tuzla. spominje se kao Vodna zajednica tuzlanskog bazena “Spreča’’. Pod tim nazivom djelovalo je svega dvije godine. Historijat stvaraoca fonda: Javno preduzeće za vodoprivrednu djelatnost “Spreča’’ d. godine kada je rješenjem Osnovnog suda udruženog rada Tuzla br. upisana “Spreča’’ kao OOUR za vodoprivredne djelatnosti Tuzla u okviru SOUR-a “Vodoprivreda Bosne i Hercegovine’’ Sarajevo – RO za izgradnju i održavanje vodoprivrednih i hidrograđevinskih objekata “Hidrorad’’ sa osnovnim organizacijama o.1954. 3.

srpski. decembra 1929. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1926. Šumska uprava Kladanj sa katastarskim opštinama: Kladanj. Kovačići. a upravljanje državnim šumama će se od šumarskih referenata 220 . Tarevo. Stupari. godine kao organ Kraljevske direkcije šuma u Sarajevu. hrvatski Pismo u građi: latinica. 23 kut. ? Historijat stvaraoca fonda: Na osnovu Zakona o šumama. Količina građe: 4 knj. Slivne. godine prestali su da važe ranije doneseni zakoni vezani za ovu oblast (“Sl. od 21. a može poslužiti za istraživanje zemljišnog fonda po katastarskim opštinama i za rješavanje imovinskih prava pravnih i fizičkih lica. Krajšići. Jezik u građi: bosanski. Kruševo. Serije u fondu: 1. Mladovo-Olovci. 99-XXI/36). Dole. Gojsalići. Brateljevići. Ravne. od 23. Berisalići. Petrovići. Kriva Rijeka i Ponijerka 2. godine (“Sl. Kraljevska šumska uprava u Kladnju radila je od 1926. a odložene su po katastarskim opštinama. (5.. Gojakovići. Uredbom o organizaciji Ministarstva šuma i rudnika i područnih ustanova i o upravi državnim šumama i državnim rudarskim preduzećima. Šumska uprava Olovo sa katastarskim opštinama: Olovo. Tuholj. osnovana je Direkcija šuma u Tuzli. – 1941. Drecelj. 307-CXXXI/29). Musići. Prijanovići i Bijelo Polje Valorizacija fonda: 3 Fond je necjelovit. aprila 1936. Brloške. Na osnovu ove Uredbe dat je rok za provedbu nove teritorijalne raspodjele svih direkcija šuma prema šumskoprivrednim i saobraćajnim prilikama.5 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži molbe i rješenja o dodjeli uzurpiranog državnog zemljišta. Noćajevići.Šumska uprava Kladanj* Signatura fonda: BiH-ATKT/ŠUKl Vremenski raspon građe: 1926. novine Kraljevine Jugoslavije’’ br. Vranovići. – 1941. novine Kraljevine Jugoslavije’’ br. Gurdići.

Šetići Tabaci. Tuholj.Šumska uprava Zvornik koju čine: 1. Količina građe: 8 knj. Sarači.sreskih načelstava prenijeti na šumske uprave koje će se postepeno osnivati. Brateljevići.. Šumska uprava Zvornik Signatura fonda: BiH-ATKT/ŠUZ Vremenski raspon građe: 1935. Tesliću. Jezik u građi: bosanski. ? 221 . Upravi šumskih dobara Kladanj pripadala je Šumska uprava Olovo sa katastarskim opštinama Olovo. Olovu. Zvorniku. – 1941. Mladovo-Olovci. 174XLII/36). Krajšići. Brloške. a može poslužiti za istraživanje zemljišnog fonda po katastarskim opštinama i za rješavanje imovinskih prava pravnih i fizičkih lica. Sprečanska opština sa katastarskim opštinama: Skočići. Kozluk. Zavidovićima. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1935. Tuzli. Kriva Rijeka i Ponijerka i Šumska uprava Kladanj sa katastarskim opštinama Kladanj. Prijanovići i Bijelo Polje. Noćajevići. Gojsalići. Ministarski savjet je. Kruševo. Kladnju. Kozluk. Han-Pijesku. 17 kut.. hrvatski Pismo u građi: latinica.5 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži molbe i rješenja o dodjeli državnog zemljišta. novine Kraljevine Jugoslavije’’ br. Upravna opština Zvornik. Dole. Kovačići. Drecelj. Kalesija i 2. Berisalići. Vlasenici. Kalesija i Prnjavor) Valorizacija fonda: 3 Fond je necjelovit. 127-XLIII/39). – 1941. Rainci. usvojio i odobrio rješenje Ministra šuma i rudnika o razgraničenju između Direkcije šuma u Sarajevu i Tuzli (“Sl. Stupari. Vranovići. Godine 1939. Gurdići. Srebrenici. Slivne. Sapna. srpski. Petrovići. Gojakovići. Derventi i Gračanici (“Sl. novine Kraljevine Jugoslavije’’ br. razne dopise i prepiske nižih i viših organa vlasti i sl. Ravne. Serije u fondu: . (4. Tarevo. Ministarski savjet je usvojio i odobrio prijedlog Ministra šuma i rudnika da u sastav Direkcije šuma u Tuzli uđu šumske uprave u Brčkom. a odloženi su po katastarskim opštinama. Bijeljini. na osnovu Uredbe o organizaciji Ministarstva šuma i rudnika. Prnjavor (interesna sfera Dubnica. Vozući. Musići. Miljanovci.

Tesliću. nije obrađen. Šetići Tabaci. Han-Pijesku. a ovom odlukom upravljenje se prenosi na šumske uprave koje će se postepeno osnivati i predstavljati osnovne upravne i finansijske jedinice za ekonomisanje državnim šumama. platne liste i račune šumskih manipulacija Brčko. Prnjavor (interesna sfera Dubnica. Rainci. raspise. srpski. hrvatski Pismo u građi: latinica. Zvornik. Kozluk. ali i za rješavanje ličnih prava. ali uvidom u građu utvrđeno je da se isti sastoji od dokumentacije koja se odnosi na dopise. Derventi i Gračanici (“Sl. Olovu. Valorizacija fonda: 4 Fond je fragmentaran. kao i objekata vezanih za šumu. Šumska uprava u Zvorniku je radila u sastavu Direkcije šuma Tuzla. Bijeljini. Zvorniku. Kalesija i Prnjavor). Srebrenici. Sarači. 174-XLII/36). prepisku. Kladnju. a može poslužiti za istraživanje rada i djelovanja stvaraoca. Kalesija i Sprečanska opština sa katastarskim opštinama: Skočići. 222 . (3. Šumsku upravu Zvornik činile su Upravne opštine Zvornik. Tuzli. Sapna. podizanje.8 d/m) Sadržaj fonda: Fond je primljen u Arhiv u potpuno nesređenom stanju. lovna i ribolovna privreda. melioracija i zaštita šuma i šumskih zemljišta. Vlasenici. potrajno iskorištavanje glavnih i sporednih šumskih proizvoda. Ministarski savjet je usvojio i odobrio prijedlog Ministra šuma i rudnika da u sastav Direkcije šuma u Tuzli uđu šumske uprave u Brčkom. Jezik u građi: bosanski. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SA Stepen sređenosti: nesređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: (?) Historijat stvaraoca fonda: Predmet poslovanja je bio upravljanje. prodaja šumskih i šumsko-industrijskih proizvoda i sva privredna djelatnost u cilju racionalnog iskorištavanja šuma. Količina građe: 10 kut. Zavidovićima. – 1951. Kozluk.Historijat stvaraoca fonda: Godine 1936. novine Kraljevine Jugoslavije’’ br. Državno šumsko gazdinstvo Živinice Signatura fonda: BiH-ATKT/DŠG Ž Vremenski raspon građe: 1945. Bijeljina i Živinice. Vozući. Do tada su državnim šumama upravljali šumarski referenti sreskih načelstava. Miljanovci.

“ZE-MA” i “Bosnaplod. (0. mjesečne planove. Bosanski Šamac. – 1952. Količina građe: 1 kut. 6 kut. i djelovodne protokole Trgovačkog preduzeća “Izvor”. opštu arhivu.4 d/m) Jezik u građi: bosanski.5 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži platne liste. “Uzor”. Trgovačkih preduzeća ONO-a Tuzla (Bijeljina. Knjige Valorizacija fonda: 4 223 . Orašje. hrvatski Pismo u građi: latinica.. Olovo. srpski. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: nesređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: (?) Trgovina i Zanatstvo Trgovačko preduzeće Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/TPT Vremenski raspon građe: 1945. Gradačac i Gračanica).Filijala Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/“PM’’ FT Vremenski raspon građe: 1947. arbitraže i sl.“Poljoprivredni magazin’’-Zemaljsko preduzeće za snabdijevanje poljoprivrede proizvodnim sredstvima . (2.” Serije u fondu: 1. Finansijska dokumentacija 3. Opšti spisi 2. Ugljevik. Količina građe: 3 knj.

(?)– 1952. Bratunac i Tuzla). šibicama i vrijednosnicama na teritoriji Oblasti 224 . ali i za rješavanje ličnih prava. Bosanski Šamac. Jezik u građi: bosanski. hrvatski Pismo u građi: latinica.5 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži opštu dokumentaciju Direkcije Tuzla i platne liste kupoprodajnih stovarišta (Bijeljina. (?) “Duvan’’ Preduzeće za promet duvanom. Gradačac. šibicama i vrijednosnicama Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/“D’’ PPDŠV T Vremenski raspon građe: 1947. srpski. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: nesređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1945. ali i za rješavanje ličnih prava. – 1953. maja 1949.Fond zbog svog sadržaja i sačuvanosti može poslužiti za istraživanje prilika u razdoblju djelovanja stvaraoca. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: nesređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1949. Opšta dokumentacija 2. Knjige Valorizacija fonda: 4 Fond je fragmentaran. Modriča. 12 fasc. Zvornik. – 1953. ? Historijat stvaraoca fonda: Savez RVI Jugoslavije – Centralni odbor osnovao je 26. (2. a može poslužiti za istraživanje rada i djelovanja stvaraoca.. Količina građe: 4 knj. Serije u fondu: 1. Jezik u građi: bosanski. Finansijska dokumentacija 3. Brčko. Kladanj. srpski. godine preduzeće pod nazivom: “Duvan’’ Preduzeće za promet duvanom.

poštanskim i drugim vrijednosnicama. Serije u fondu: 1. predato Glavnom odboru Saveza RVI za Bosnu i Hercegovinu. Predmet poslovanja Preduzeća bila je trgovina duvanom. 225 . taksenim. kao i drugom papirnatom robom. Tešanj. “Salkić-prom’’ DOO Gračanica Signatura fonda: BiH-ATKT/’’SP’’G Vremenski raspon građe: 1993. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1997. šibicama. na osnovu rješenja Saveza RVI Jugoslavije – Centralni odbor od 27. odnosno prestanka rada ovakve vrste Društva. godine. Bosanski Šamac. Opšti spisi Valorizacija fonda: 4 Fond zbog svog sadržaja i sačuvanosti može poslužiti kao pokazatelj djelovanja ovoga Društva i načina vođenja stečajnog postupka.tuzlanske sa sjedištem u Tuzli. Gračanica. Preduzeće je. juna 1949. a nalazilo se pod upravom Glavne uprave za privredu Saveza RVI za BiH. Tuzla i Zvornik) i 57 maloprodavnica. 02.2 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži dokumentaciju koja se odnosi na osnivanje Društva (rješenje o upisu u sudski registar) i dokumentaciju koja je nastala u toku predstečajnog i stečajnog postupka. cigar-papirom. Bratunac. Količina građe: 1 reg.o. Teslić. srećkama državne lutrije. godine. Preduzeće je u svom sastavu imalo 18 stovarišta (Bijeljina. Jezik u građi: bosanski. Osnivanje je odobrio Ministar trgovine i snabdijevanja FNRJ 13. srpski. – 2004. Bosanski Brod. Kladanj. Doboj. Lopare. (0. – 2004. – 2002. “Omermax’’ DJL sa p. 1951. Brčko. Modriča. u stečaju Srebrenik Signatura fonda: BiH-ATKT/DJL’’O’’S Vremenski raspon građe: 1997. Maglaj. Odžak.

periodični izvještaji.Količina građe: 3 knj. 2. carinska dokumentacija. 10 fasc.za proizvodnju. srpski. Serije u fondu: 1. Jezik u građi: bosanski. godišnji izvještaj o poslovanju). 69 reg. godine. do 2002. 226 .5 d/m) Sadržaj fonda: Fond nije potpun i preuzet je od stečajne uprave 2002. naloge i sl. M4.. opću. rješenja. (11 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži finansijsku dokumentaciju (ulazne i izlazne fakture.). a sadrži dio opšte dokumentacije. Historijat stvaraoca fonda: DOO “Salkić-prom” je radio od 1993. 3. blagajnu. blagajna. 97 reg. promet i usluge Signatura fonda: BiH-ATKT/PPU “I’’ T Vremenski raspon građe: 2006. ugovori o radu i djelu. djelovodni protokol. izvodi. završne račune. dosijea radnika). a djelokrug rada je trgovina na veliko i malo.godine. “Inspire’’ DOO Tuzla . glavna knjiga. – 2010. odluke. Opšta dokumentacija Kadrovska dokumentacija Finansijska dokumentacija Knjige Valorizacija fonda: 4 Fond može poslužiti kao izvor za proučavanje rada i djelovanja ovoga Društva. – 2002. (8. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1993.. dosijea radnika. Količina građe: 2 knj. registraciji i preregistraciji. nalozi za knjiženje. pravnu i kadrovsku dokumentaciju (dokumente o osnivanju. ugovore i finsijsko–računovodstvenu dokumentaciju (periodične obračune. 4. izvještaje. kalkulacije..

227 . U okviru firme osnovane su dvije poslovne jedinice i to: Poslovna jedinica Sarajevo – 2006. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 2006. srpski. – 2010. Jezik u građi: bosanski. finansijsko-računovodstvenu i projekat. “SUD-MULL’’ DOO Tuzla . Valorizacija fonda: 4 Fond može poslužiti kao izvor za proučavanje rada i djelovanja ove vrste djelatnosti. 06. 2010. – 2005.2010. Opća i pravna dokumentacija 2. godine osnovana je firma “Inspire’’ d. Inspire je 29. (9 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži opštu arhivu. Tuzla od strane američke firme Inspire LLC.06. a 13.Serije u fondu: 1. podnio Općinskom sudu Tuzla zahtjev za likvidaciju. Historijat stvaraoca fonda: Osnovna djelatnost je dizajn software-a i hardware-a za ručne EEG uređaje i primjena ovog dizajna u prototipe.za zbrinjavanje komunalnih i industrijskih otpadaka Signatura fonda: BiH-ATKT/ZKIO “SM’’T Vremenski raspon građe: 1997. Količina građe: 76 reg. Kadrovska dokumentacija 3. godine i Poslovna jedinica Srebrenica – 2007. 08.o. a dio građe je ostao kod imaoca do okončanja likvidacionog postupka.o. godine Sud je donio pravosnažno rješenje. Sudskim rješenjem broj 032-0-Reg-06-000949 od 12. 2006. godine. Finansijska dokumentacija Valorizacija fonda: 4 Fond može poslužiti kao izvor za proučavanje rada i djelovanja ove vrste djelatnosti.

Serije u fondu: 1. matične knjige zaposlenih. otkupom PET ambalaže i svih vrsta plastike i papira. izvodi banke. Historijat stvaraoca fonda: Društvo se bavilo zbrinjavanjem industrijskih i komunalnih otpadaka. izvještaje. finansijsku dokumentaciju (platne liste. planove.o. godine došlo do promjene vlasništva. stanova i poslovnih prostora. inženjering i usluge Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/“T-S’’ T Vremenski raspon građe: 1967. srpski. završni računi. 4. knjige stanarina. 3. Za vrijeme svoga rada Društvo je imalo jednu statusnu promjenu – kada je u toku 2005. 2. Tuzla u stečaju Stambeno preduzeće za investiciono i tekuće održavanje zajedničkih dijelova zgrada. kartoni LD-a. 194 reg. Napomena: Veći dio dokumentacije nakon stečajnog postupka preuzela je novoformirana Općinska služba za stambene poslove (radi daljeg obavljanja poslova stambene problematike u Općini Tuzla). – 2005. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1997. 228 . evidencije zaposlenog osoblja. blagajna) itd. Opća i pravna dokumentacija Personalna dokumentacija Finansijsko-računovodstvena dokumentacija Knjige Valorizacija fonda: 4 Vrijednost fonda je umanjena zbog nepotpunosti. Količina građe: 18 knj. odluke Upravnog odbora. – 2008.o. (19 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži dosijea radnika. ali može poslužiti za proučavanje djelovanja i rada ove ustanove kao i za rješavanje ličnih prava. 14 pov... “TUZLA – STAN’’ d. M-4 obrasci.Jezik u građi: bosanski.

godine kada mijenja naziv u Javno stambeno preduzeće Tuzla. 6. godine radi kao SIZ stanovanja Tuzla kada mijenja naziv u Opštinski zavod za izgradnju Tuzla.5 d/m) Sadržaj fonda: Fond nije potpun i sastoji se od opšte. 2. Od 1976.o. 5. “Agroprom’’ DD u stečaju Zvornik – Sapna Signatura fonda: BiH-ATKT/”A’’Z-Sa Vremenski raspon građe: 1994. finansijsko-računovodstvene i personalne dokumentacije. srpski. Količina građe: 25 knj. godine pod nazivom JP Zavod za izgradnju i uređenje grada Tuzle. Od 1966. do 1998. 16 fasc. do 1973. kao samostalno preduzeće. a 1991. do 1981. Od 2003.Jezik u građi: bosanski.. 4.. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: PrP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1966.o. 7.o.. 1 kov.. –2009. godine radi kao Stambeno preduzeće “Tuzla-stan’’ d. Tuzla Historijat stvaraoca fonda: Na osnovu uvida u Primopredajni zapisnik vidljivo je da je “Tuzla-stan’’ u toku svoga rada i djelovanja imao više statusnih promjena. 229 . Stambeno preduzeće Radna zajednica SIZ-e stanovanja SIZ stanovanja Tuzla Opštinski zavod za izgradnju Tuzla JP Zavod za izgradnju i uređenje grada Tuzle JP Direkcija za obnovu i izgradnju Tuzla Javno stambeno preduzeće Tuzla Stambeno preduzeće “Tuzla-stan’’ d. Kao JP Direkcija za obnovu i izgradnju radi od 1994. Promjene naziva stvaraoca fonda: 1. 8. 69 reg. (9. a stečajni postupak je otvoren Rješenjem Općinskog suda u Tuzli 2009. hrvatski Pismo u građi: latinica.o. 3. godine postoji i radi kao Stambeno preduzeće kada postaje Radna zajednica u okviru SIZ-e stanovanja Tuzla. – 2001. građevinskih knjiga i osnovnih knjiga evidencije. godine. pravne.

18 reg. otkupom i prodajom poljoprivrednih proizvoda i izvođenjem građevinskih radova. Ovo Preduzeće se bavilo trgovinom ulja za motorna vozila. – 1995. Bavio se trgovinom. Građa je 2003. – 2001. Količina građe: 2 knj. Knjige 230 . obračuni radnika i povjerilaca. ali i za rješavanje ličnih prava. godine je registrovan i radio samostalno. . (2.. “Optima Lubricants’’ Doo Tuzla Signatura fonda: BiH – ATKT/“OL’’T Vremenski raspon građe: 2000. ugovori.Serije u fondu: 1. Finansijska dokumentacija 3.3 d/m) Sadržaj fonda: Fond se sastoji od finansijsko-račuvodstvene i dokumentacije iz sektora opće-pravnih poslova. Opšta dokumentacija 2. Jezik u građi: bosanski. a odnosi se na rad i djelovanje Doo “Optima Lubricants’’ Tuzla. Knjige Valorizacija fonda: 4 Fond može poslužiti kao izvor za proučavanje rada i djelovanja ovoga Društva. Opća i pravna dokumentacija 2. ali je dokumentacija koja se odnosi na likvidacioni postupak ostala kod stvaraoca (blagajna. a od 1997. Serije u fondu: 1. srpski. ? Historijat stvaraoca fonda: DD “Agroprom’’ je prije ratnih zbivanja 1992. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1997. zemljišno-knjižna dokumentacija). sudski sporovi. Finansijsko-računovodstvena dokumentacija 3.2002. godine radio u okviru RO “UPI’’.godine preuzeta u Arhiv od Stečajne uprave DD”Agroprom”.

matične knjige radnika. projekte. 689 reg.. finansijske poslove (završni računi. srpski.Valorizacija fonda: 4 Fond može poslužiti kao izvor za proučavanje djelovanja i rada ove privredne grane.. Jezik u građi: bosanski.. hrvatski Pismo u građi: latinica. 5 paketa.. blagajne. štambilje. finansijske kartice. 4. 113 fasc. narudžbenice. Serije u fondu: 1. elaborate. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja 231 . Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 2000. 5.. 1801 dosije. 10 kov. 3.. platne liste. 22 omota. 2 diskete (128 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži dokumentaciju koja se odnosi na opće i pravne poslove. indeksi.– 2002. 2.. “ŽIVINICEPROMET’’ DD u stečaju Živinice Signatura fonda: BiH – ATKT/“ŽP’’ Ž Vremenski raspon građe: 1948. Količina građe: 118 knj. Opća i pravna dokumentacija Organi upravljanja i rukovođenja Radni odnosi Finansijska dokumentacija Knjige Valorizacija fonda: 3 Fond može poslužiti kao izvor za proučavanje djelovanja i rada ove privredne grane. na rad organa upravljanja i rukovođenja (Upravni odbor. kartoni LD-a.). 166 pov. direktor). na radne odnose i personalnu dokumentaciju. Radnički savjet. hrvatski. pečate i osnovne i pomoćne knjige evidencija (djelovodni protokoli. 16 sv. izvodi). 11 kut. Jezik u građi: bosanski. knjige osnovnih sredstava itd. srpski. – 2004. Zbor radnika.

266 reg. 5. analitičke kartice. – 2002. 1 kov. 232 . PIO prijave i odjave radnika. Zbor radnika. Gramog. finansijski dnevnici. 23 sv. Opća i pravna dokumentacija Organi upravljanja Radni odnosi Finansijska dokumentacija Knjige Valorizacija fonda: 3 Fond može poslužiti kao izvor za proučavanje rada i djelovanja ove privredne grane. Velpos. (38 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži dokumentaciju koja se odnosi na opće i pravne poslove. finansijske poslove (završni računi. U toku svoga rada preduzeće je doživjelo više transformacija i promjena naziva. Serije u fondu: 1. Jezik u građi: bosanski. Robna kuća i RZZP. isplate. blagajnički izvještaji.. rad organa upravljanja (Radnički savjet. Tako je u periodu 1962. srpski. kartoni i podaci o radnicima... “DISTRIBUTIVNI CENTAR’’ DD u stečaju Gračanica Signatura fonda: BiH – ATKT/«DC»G Vremenski raspon građe: 1976. kartoni LD-a.Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: (?) Historijat stvaraoca fonda: “Živinicepromet’’ je mješovito trgovačko preduzeće čija je osnovna djelatnost bila trgovina roba široke potrošnje na veliko i malo. Količina građe: 33 knj. nalozi). i osnovne i pomoćne knjige evidencija. 3. Transport.. 14 fasc. dosijei radnika).. 2. 4. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: (?) – 2002. 80 pov. narudžbenice. zatim kao DTP “Živinicepromet’’ u sastavu PTK Tuzla. do 1991. godine ovo preduzeće poslovalo u sastavu SOUR-a PTK Tuzla kao RO “Živinicepromet’’ sa OOUR-ima: Malprom. te DD “Živinicepromet’’ kao pravni sljednik TZK “Trgozad’’ Živinice. radne odnose (rješenja. odluke organa upravljanja).

12.d. 15/02 od 16. St. srpski. Gračanica.. male vrijednosti i može poslužiti kao pokazatelj o radu i postojanju ovoga preduzeća. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: nesređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: (?) “Gradnja’’ DOO Preduzeće za izvođenje radova u građevinarstvu Srebrenik u stečaju Signatura fonda: BiH – ATKT/“G’’ S Vremenski raspon građe: 1968. kako zbog svog sadržaja..o. – 1958. Opšta i finansijska dokumentacija Valorizacija fonda: 4 Fond je. (1 d/m) Sadržaj fonda: Fond nije potpun. Količina građe: 12 knj. tako i zbog sačuvanosti. “Distributivni Centar’’ p.PT Vremenski raspon građe: 1952. 5 pov.. Serije u fondu: 1. 51 blok (65 d/m) 233 .2002. 203 pov.Trgovina poljoprivrednim proizvodima Sarajevo – Predstavništvo Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/“ZP’’TPPS . “Zemaljski proizvod’’ . godine otvara se stečajni postupak nad Trgovinskim preduzećem za spoljnu i unutrašnju trgovinu na veliko i malo d.. 4 fasc. Sadrži platne liste i rješenja o postavljenju službenika. Jezik u građi: bosanski.. registraturski je sređen i dobro sačuvan. 301 reg. Količina građe: 1 kut.Historijat stvaraoca fonda: Rješenjem Kantonalnog suda Tuzla br. 7 sveski. – 2003.

ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon stvaraoca fonda: (?) “IZOLACIJA’’ d. obračunske liste. dijela dokumentacije organa upravljanja – zapisnici Radničkog savjeta. finansijske dokumentacije – LD kartoni. platne liste. pravilnici. Količina građe: 17 knj. 3. blagajne. završni računi.Sadržaj fonda: Fond sadrži dokumentaciju koja se odnosi na rad i djelovanje firme “Gradnja’’ Srebrenik.o.. Osnovna djelatnost Društva bila je izvođenje radova u građevinarstvu. dijela finansijske dokumentacije (LD kartoni. Serije u fondu: 1. 5 pov. dijela dokumentacije Izvršnog odbora personalnih dosijea radnika i dokumentacije vezane za stečaj. 234 . hrvatski. 36 reg. Sektor opštih i pravnih poslova Sektor organa upravljanja Finansijska dokumentacija Projekti Knjige Valorizacija fonda: 4 Fond može poslužiti kao izvor za proučavanje djelovanja i rada ove privredne grane. analitičke kartice. 4.. – 2009. blagajne). 5. 242 dosijea (8 d/m) Sadržaj fonda: Fond se sastoji od: dijela opće i pravne dokumentacije. Pismo u građi: latinica. upis u sudski registar. Zbora radnika. Upravnog odbora. matične knjige radnika. srpski. ugovori. osnovne i pomoćne knjige evidencije. u stečaju Tuzla Signatura fonda: BiH – ATKT/“I’’T Vremenski raspon građe: 1977. a sastoji se od: dijela opće i pravne dokumentacije – arhiva protokola.o. 2.. projekti i građevinski dnevnici. Jezik u građi: bosanski.

272 dosijea (13 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži finansijsku dokumentaciju (završni računi. 46 reg. Finansijska dokumentacija 2. srpski. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: (?) Historijat stvaraoca fonda: Preduzeće je radilo od 1972. 4.Serije u fondu: 1. Količina građe: 75 knj. 2. matične knjige radnika i personalna dosijea. platne liste. “CENTRAL’’ dd u stečaju Tuzla Signatura fonda: BiH – ATKT/“C’’ T Vremenski raspon građe: 1966. Serije u fondu: 1. Sektor opštih i pravnih poslova Sektor organa upravljanja Finansijska dokumentacija Dosijei radnika Valorizacija fonda: 3 Fond može poslužiti kao izvor za proučavanje djelovanja i rada ove privredne grane. hrvatski Pismo u građi: latinica. kartoni LD-a. Knjige 235 . godine. fakture). Jezik u građi: bosanski. Dosijea radnika 3.. 15 fasc. dokumentaciju i knjige o dioničarima. godine i u toku svoga rada imalo više transformacija. Osnovna djelatnost Društva bila je termo i hidro-izolacija objekata. – 2004. blagajne. izvodi. 3... M-4 obrasci. U statusnom obliku kao DOO “Izolacija’’ radilo je od 1995.

24 reg. Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon stvaraoca fonda: 1960. Količina građe: 3 knj. Normativna akta Materijali sa sjednica Finansijska dokumentacija Tehnička dokumentacija Knjige Valorizacija fonda: 4 Fond može poslužiti kao izvor za proučavanje razvoja i djelovanja Zadruge..Zanatska proizvodno-uslužna zadruga Signatura fonda: BiH-ATKT/ZPUZ’’P’’T Vremenski raspon građe: 1980. godine pod nazivom RO Zanatsko preduzeće “Central’’ Tuzla. bravarski. molerski. Tokom svog rada i postojanja stvaralac je imao više statusnih promjena i transformacija. a u sastav istog ulazili su OOUR “Građevinar’’. – 1987. 3. zaključke i druge materijale sa sjednica Zadružnog savjeta i Zbora radnika. Serije u fondu: 1. limarski i dimnjačarski. 236 . kartone LD-a. M-4 obrasce. Historijat stvaraoca fonda: Preduzeće je osnovano 1960. knjige itd. Ugovore o poslovnoj saradnji. tehničku dokumentaciju (projekti. odluke. 2. dopisi i zapisnici o građevinskim radovima. 12 pov. Osnovna djelatnost su zanatski radovi u građevinarastvu i to: zidarski. a u martu 2005. dosijea radnika. adaptacija stambene zgrade u poslovnu). “Progres’’ Tuzla . stolarski. srpski. (4 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži normativna akta. 4. ugovore i odluke o dodjeli kredita. OOUR “Održavanje’’ i OOUR “Metalskih radnika’’. građevinski dnevnici. godine otvoren je stečajni potupak. 5.. – 2005. hrvatski Pismo u građi: latinica.Valorizacija fonda: 3 Fond može poslužiti kao izvor za proučavanje djelovanja i rada ove privredne grane. Jezik u građi: bosanski.

ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: (?) Historijat stvaraoca fonda: Djelatnost ove Zadruge obuhvatala je radove: zidarsko-fasaderski. 333 reg. Opći i pravni poslovi Kadrovski poslovi Finansijsko-računovodstveni poslovi Projekti Poslovi ONO i DSZ (40 d/m) Valorizacija fonda: 3 Fond može poslužiti kao izvor za proučavanje razvoja i djelovanja ove privredne grane. limarski. 77 pov.Jezik u građi: bosanski. 237 . instalacija centralnog grijanja. hrvatski Pismo u građi: latinica. molerskofarbarski. Serije u fondu: 1. Količina građe: 41 knj. Jezik u građi: bosanski. kadrovske i finansijskoračunovodstvene poslove. bravarski. i na poslove ONO i DSZ.(?) – 2008. srpski. hrvatski Pismo u građi: latinica. “2. OK’’ T Vremenski raspon građe: 1956. Sadržaj fonda: Fond se sastoji od dokumentacije koja se odnosi na opće. 2. parketarski. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: PrP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1956.. 3. – 2009. montaža i održavanje rashladnih uređaja. tesarski. srpski. 5. projekte. pravne. stolarski. prerada i obrada metala i sl. popravak radio i TV aparata. 4. OKTOBAR’’ dd u stečaju Tuzla Signatura fonda: BiH-ATK/“2. ugovore sa poslovnim partnerima. proizvodnja vijčane robe..

Od 1974.. 01. godini je došlo do reorganizacije pa je RO poslovala bez OOUR-a i RZZS. godine udruženo je u SOUR “Tehnograd’’ Tuzla. godine nosi naziv DP za niskogradnju “2.. LD kartoni. Oktobar’’. Stvaralac je zadržao dio dokumentacije koji će biti predat Arhivu po okončanju stečajnog postupka. finansijska dokumentacija platne liste.Historijat stvaraoca fonda: U toku svog rada stvaralac je imao više statusnih promjena – od 1960. a u 1984. Serije u fondu: 1. normativna akta. arhiva protokola. 4. Tuzla. Oktobar’’. srpski. 2008. 74 pov. 2. matične knjige radnika i zahvalnica. knjige djelovodnog protokola. Jezik u građi: bosanski. završni računi. 89 omot. godine dobija naziv “2. 2 diskete (22 d/m) Sadržaj fonda: Fond se sastoji od dokumentacije koja se odnosi na rad i djelovanje „Frizer“ d. 91 fasc.d. dokumentacija organa upravljanja. 5.. transport i remont u Bukinju i RZZS. – 2004. te kasnije kao RO Niskogradnja sa dva OOUR-a i RZZS i to: OOUR za niskogradnju. strategija odbrane. a od 1988. izvodi. a od 1991. a čine je: dokumentacija o registraciji firme. OOUR za proizvodnju asfalta. nalozi za knjiženje. M-4 obrasci. Količina građe: 22 knj. 1 blok.. 11 sveski.. 125 reg. hrvatski Pismo u građi: latinica. pravilnici. Tuzla Signatura fonda: BiH – ATKT/“F’’ T Vremenski raspon građe: 1947. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja 238 . 3.d. Oktobar’’ dd u mješovitoj svojini. Rješenjem Općinskog suda u Tuzli 09. “FRIZER’’ d. do 1990. 2 radne knjižice. planovi. Opća i pravna služba Služba organa upravljanja Kadrovska služba Finansije Knjige Valorizacija fonda: 4 Fond može poslužiti kao izvor za proučavanje ove privredne grane.. blagajna. personalni dosijei. godine radi kao Preduzeće za puteve “2. 31 kov. godine uveden je stečajni postupak.

Jezik u građi: bosanski.d. U toku svog rada i postojanja imao je više statusnih promjena. Količina građe: 1 kut.Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1946. 04.d. srpski. male vrijednosti i može poslužiti kao pokazatelj o radu i postojanju ovoga preduzeća. a zbog neusklađivanja statusa istog sa odredbama Zakona o privrednim društvima.d. Tuzla utvrđen je prestanak poslovanja po službenoj dužnosti. Tuzla. godine.Ugostiteljsko preduzeće Signatura fonda: BiH-ATKT/UP’’U’’T Vremenski raspon građe: 1954. – ? 239 . Serije u fondu: 1. godine djeluje u statusnom obliku “Frizer’’ d. sadrži bilanse preduzeća. Rješenjem Kantonalnog suda Tuzla br. Ugostiteljstvo i Turizam “Ugostitelj’’ Tuzla . godine za “Frizer’’ d. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1948. Tuzla djeluje i stvara građu od 1946. (0. – 2005. 2005. Od 1990. od 20. U/I605/05.4 d/m) Sadržaj fonda: Fond nije potpun. Finansijska dokumentacija Valorizacija fonda: 4 Fond je. godine radio je pod nazivom DP “Frizer’’ Tuzla. “Frizer’’ d. zbog svog sadržaja i sačuvanosti. a od 1992. Historijat stvaraoca fonda: Osnovna djelatnost je pružanje brijačko-frizerskih usluga i spoljnotrgovinski promet.

godine. godine (“Sl. Ovo preduzeće je poslovalo pod administrativno-operativnim rukovodstvom Zemaljskog odbora ratnih vojnih invalida BiH. a predmet poslovanja bio je vršenje ugostiteljskih usluga. osnivanje i vođenje radionica za preradu mesa. te dio opšte i finansijske dokumentacije (dopisi. prepiska i računi).Historijat stvaraoca fonda: Ugostiteljsko preduzeće “Ugostitelj’’ osnovano je rješenjem br. alkoholnih i bezalkoholnih pića.). a po odobrenju Ministarstva trgovine i snabdijevanja NR Bosne i Hercegovine. od strane Gradskog narodnog odbora Tuzla 1948. nabavljanje alkoholnih i bezalkoholnih pića i prehrambenih artikala za svoje poslovne i pogonske jedinice. 01. restorana). 21909/48. Invalidsko ugostiteljsko preduzeće u Tuzli Signatura fonda: BiH-ATKT/IUP T Vremenski raspon građe: 1948. (0. Jezik u građi: bosanski. 22/55. – 1949. Opšta dokumentacija Valorizacija fonda: 4 Fond može poslužiti kao izvor za proučavanje djelovanja i rada ove privredne grane. list NR BiH’’ br. 1948. Historijat stvaraoca fonda: Rješenjem Zemaljskog odbora ratnih vojnih invalida Bosne i Hercegovine od 09. osnovano je Invalidsko ugostiteljsko preduzeće u Tuzli čija je osnovna djelatnost bila obavljanje svih vrsta radnji ugostiteljske struke (hotela. Serije u fondu: 1. Količina građe: 1 kut. godine donio Rješenje o likvidaciji ovog Ugostiteljskog preduzeća.4 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži rješenje o osnivanju i ukidanju preduzeća. 240 . Glavni odbor Saveza ratnih vojnih invalida je 1949. – 1949. srpski. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1948.

– 2004.“Salines’’ DD u stečaju Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/’’S’’T Vremenski raspon građe: 1960. 265 reg. 42 pov... 1 fascikla 241 (31 d/m) . Količina građe: 7 knj. Opšta dokumentacija 2. – 2001. a djelatnost mu je bila uslužna .. Građa fonda nije cjelovita i preuzeta je u Arhiv od Stečajne uprave 2004. Knjige evidencija Valorizacija fonda: 4 Fond može poslužiti kao pomoćni izvor za proučavanje djelovanja i rada ovakve vrste preduzeća. Finansijska dokumentacija 3.. (30 d/m) Sadržaj fonda: Fond se sastoji od opšte finansijske dokumentacije i osnovnih knjiga evidencija. ? Historijat stvaraoca fonda: “Salines’’ je radio od 1960. godine. – 2001. srpski. 233 reg. U svome radu imao je više statusnih promjena. godine. Jezik u građi: bosanski. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1960.. Količina građe: 23 knj. dok je dio registraturne građe koja se odnosi na provođenje stečajnog postupka ostao kod predavaoca.najvećim dijelom ugostiteljstvo. Serije u fondu: 1. “SLOBODA’’ dd u stečaju Tuzla . 31 pov.Preduzeće u mješovitoj svojini za ugostiteljstvo i trgovinu Signatura fonda: BiH – ATKT/“Sl’’T Vremenski raspon građe: 1970.

a od 11. godine. kao i stečajna dokumentacija). 5. i knjige osnovnih i pomoćnih evidencija. finansijske poslove (završni računi. 4. Zbor radnika). 3. 5. izvodi. 3. rad organa upravljanja (Radnički savjet. 6. RSD Poslovna jedinica “Sloboda’’ RO “Sloboda’’ DP “Sloboda’’ PTK Tuzla – Salines . dobavljači.OOUR “Sloboda’’ DD “Sloboda’’ Historijat stvaraoca fonda: Osnovna djelatnost je ugostiteljstvo i trgovina. isplate. kartoni LDa. 1991. finansijski dnevnici. M-4 obrasci. 4. godine djeluje pod sadašnjim nazivom. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja tvaraoca fonda: 1962. platne liste. Jezik u građi: bosanski. srpski. stambene poslove. – 2004. 2. Osnovano je 1962. 11. 242 . Opća i pravna dokumentacija Organi upravljanja Radni odnosi Stambena dokumentacija Finansijska dokumentacija Knjige Valorizacija fonda: 3 Fond može poslužiti kao izvor za proučavanje djelovanja i rada ove privredne grane. nalozi. blagajne. ? Promjene naziva stvaraoca fonda: 1. 2. Serije u fondu: 1.Sadržaj fonda: Fond sadrži dokumentaciju koja se odnosi na opće i pravne poslove.

. – 2011. Opći i pravni poslovi Kadrovski poslovi Organi upravljanja Finansijski poslovi Knjige Valorizacija fonda: 3 Fond može poslužiti kao izvor za proučavanje djelovanja i rada ove privredne grane. materijalno-finansijske poslove i knjige stranih i domaćih gostiju kao i boravišne knjige. godine počeo sa radom ugostiteljski objekat “Romanija’’. godine kada je došlo do udruživanja ugostiteljskih objekata u RO pod nazivom HUTRO “Salines’’ Tuzla. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: PrP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja tvaraoca fonda: 1952. godine kada iz DP prelazi u DOO. Bife “Jezero’’. 5 sveski. – 2011. Nova satusna promjena desila se 1996. Bife “Romanija’’. godine iz DOO prelazi u DD i posluje pod nazivom “Ugostiteljstvo-Konjuh’’ DD Živinice. 5.. 13 fasc. Hotel “Konjuh’’ je otvoren 1974. Bife “Toplice’’. a 1969. rad organa upravljanja. a 2002. 32 pov. 2 kut. 298 reg. 4. Količina građe: 82 knj. “Centar’’ i “Dom kulture’’ Živinice. (25 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži građu koja se odnosi na opće. godine Gostiona “Bašta’’ Živinice. Historijat stvaraoca fonda: U Živinicama je 1952. godini otvoren je Bife “Jezero’’ Šerići..“Ugostiteljstvo – Konjuh’’ dd u stečaju Živinice Signatura fonda: BiH – ATKT/“U-K’’ Ž Vremenski raspon građe: 1952. U 1971. 3. Jezik u građi: bosanski. 2. Stečajni postupak je otvoren 243 . U Živinicama je registrovan HUTRO “Salines’’ Tuzla OOUR Živinice koji je obuhvatao objekte: Hotel “Konjuh’’. a 1972. srpski. Bife “Zdravljak’’ i Bife “Dom kulture’’ Živinice. Serije u fondu: 1. Bife “Spreča’’. dolazi do preregistracije (OOUR prelazi u DP) i dobija naziv DP “Ugostiteljstvo-Konjuh’’ Živinice. godine otvoreni su Bifei “Toplica’’. Bife “Odmor’’.. pravne i kadrovske poslove. Gostionu “Konjuh’’. Godine 1990.

Javno preduzeće “Plaže Jezera’’ Modrac u stečaju Lukavac Signatura fonda: BiH – ATKT/“PJ’’ MLu Vremenski raspon građe: 1995. Količina građe: 2 knj. sport i ribolov.. Jezik u građi: bosanski. (3 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži opću. 20 reg.2004. 3. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička obavijesna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon stvaraoca fonda: 1995. Opća i pravna dokumentacija Finansijska dokumentacija Projektna dokumentacija Knjige Valorizacija fonda: 4 Fond može poslužiti kao izvor za proučavanje djelovanja i rada ove privredne grane. – 2004. finansijsku i projektnu dokumentaciju (projekti i skice zemljišta). 244 . sudsku. a građa je (od otvaranja ovog postupka pa do 2011. godine kao i matična knjiga radnika) ostala kod stvaraoca i po okončanju istog bit će predata Arhivu. 6 fasc. godine. ugostiteljstvo. 2. pravnu. Serije u fondu: 1. srpski. – 2004. kao i djelovodne protokole i evidencije radnika. 4.. Historijat stvaraoca fonda: Osnovna djelatnost je turizam.

U toku svoga rada Direkcija je imala više statusnih promjena.Saobraćaj. godine imala je status samostalne upravne ustanove. blagajna. – 1995. ugovore o građenju.. turizma i saobraćaja TK. Količina građe: 2 knj. a od 1994. Putni fond Okruga Tuzla 3. (6 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži finansijsku dokumentaciju (izvodi. – Promjene naziva stvaraoca fonda: 1. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1979. servis Direkcija za puteve Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/DZPT Vremenski raspon građe: 1979. srpski. Valorizacija fonda: 4 Fond nije kompletan ali može poslužiti kao pomoćni izvor za proučavanje djelovanja i rada ovakve vrste preduzeća. a od tada radi pod nazivom Direkcija cesta TK Tuzla. kopiju djelovodnog protokola Ministarstva za promet i komunikacije TPK – Direkcije za puteve Tuzla za 1995. kao upravna ustanova u sastavu Ministarstva Trgovine. godine pod nazivom Putni fond Okruga Tuzla. Jezik u građi: bosanski. godine djeluje u okviru Ministarstva prometa i komunikacija pod nazivom Direkcija za puteve Tuzla. Direkcija za puteve Tuzla Historijat stvaraoca fonda: Osnovna djelatnost Preduzeća je održavanje puteva. situacije. hrvatski Pismo u građi: latinica. Do 2003. Godine 2005... godine radila kao SIZ za regionalne puteve Tuzla. finansijske kartice. 42 reg. projekte mostova. u skladu sa izmjenama i dopunama Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave TK Direkcija umjesto ustanove postaje upravna organizacija. 44 fasc. Tako je do 1991. SIZ za regionalne puteve Tuzla 2. od 1992. prevoz robe i putnika. 245 . godinu. fakture).

ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1947. Brčkom. hrvatski Pismo u građi: latinica.Autosaobraćajno preduzeće “Autoprevoz’’ Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/AUP”A”T Vremenski raspon građe: 1948. Serije u fondu: 1. ? Historijat stvaraoca fonda: Autosaobraćajno preduzeće “Autoprevoz’’ Tuzla osnovano je 1947. pripojili prevoznički kapaciteti Kombinata “Boris Kidrič’’ Lukavac i Fabrike sode iz Lukavca. godine kao Autosaobraćajna sekcija Državnog autosaobraćajnog preduzeća Sarajevo. a imao je svoje punktove u Bijeljini. Količina građe: 2 knj. Godine 1957. rješenja. – 1951. srpski. (4 d/m) 246 . “Autoprevoz’’ se dosta sporo razvijao. Banovićim a.3 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži raznu prepisku. 36 reg.. nakon nekog vremena. Jezik u građi: bosanski. iz “Autoprevoza’’ je izdvojen pogon za saobraćaj (prevoz robe i putnika) i osnovano Gradsko saobraćajno preduzeće Tuzla. te su mu se. nešto dokumentacije opšteg sektora. rješenja) Valorizacija fonda: 4 Fond nije cjelovit i loše je sačuvan. Javno preduzeće “Gazela’’ u stečaju Gradačac Signatura fonda: BiH – ATKT/’’G’’Gd Vremenski raspon građe: 1994. – 2002. ali može poslužiti kao pomoćni izvor za proučavanje razvoja i djelovanja prevoznih preduzeća na regiji Tuzle. Količina građe: 1 kut. Zvorniku i Živinicama. Osnovna djelatnost ovog preduzeća bila je prevoz putnika u naseljena mjesta sjeveroistočne Bosne i veće centre širom zemlje. – 1957. 6 sv. Opšta dokumentacija (prepiske. (0..

srpski. M-4 obrasci. obračuni LD-a. zaključke. 4. godine kada je izdvojena iz DP “GRAPS’’... – 2007. 247 .. Serije u fondu: 1. tehnički pregled vozila i popravak putničkih i teretnih vozila. “AUTOREMONT’’ DD u mješovitoj svojini prodajno-servisni centar u stečaju Banovići Signatura fonda: BiH – ATKT/“A’’Ba Vremenski raspon građe: 1979. Radnički Savjet. finansijsku i personalnu dokumentaciju. 20 fasc. Količina građe: 42 knj. dokumentaciju organa upravljanja. a koja se odnosi na rad i upravljanje JP “Gazela’’. dokumentaciju o radu organa upravljanja – zapisnike.Sadržaj fonda Fond sadrži osnovne knjige evidencije. dokumentaciju iz sektora opštih i pravnih poslova. Osnovna djelatnost bila je prevoz robe i putnika. 3.. 2. stambenu dokumantaciju. 17 pov. – 2002. ? Historijat stvaraoca fonda: JP “Gazela’’ je počela sa radom 1991. 177 reg. blagajne. Jezik u građi: bosanski. Izvršni odbor. 274 dosijea (23 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži finansijsku dokumentaciju (završni računi i godišnji obračuni. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1991. Organi upravljanja Personalna dokumentacija Finansijska dokumentacija Knjige Valorizacija fonda: 4 Fond može poslužiti kao pomoćni izvor za proučavanje razvoja i djelovanja prevoznih preduzeća na regiji Tuzle. platne liste. dosijea radnika i djelovodne protokole. računi). Upravni odbor.

zapisnici Skupštine dioničara. 01. “SOKOLINATRANS’’ Preduzeće za prevoz robe i servis dd u stečaju Kladanj Signatura fonda: BiH – ATKT/“S’’ Kl Vremenski raspon građe: 1965. 3 sveske. 4. Jezik u građi: bosanski. 1990. arhiva protokola). 59 pov. 239 reg. godine. Sektor opštih i pravnih poslova Sektor organa upravljanja Finansijska dokumentacija Stambena dokumentacija Knjige Valorizacija fonda: 3 Fond može poslužiti kao pomoćni izvor za proučavanje razvoja i djelovanja prevoznih preduzeća na regiji Tuzle.. 140 dosijea (37 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži: opću dokumentaciju (normativna akta. 1989. knjige protokola. pravnu dokumentaciju (sudski sporovi. 2003. periodični obračuni. ugovori i dokumentacija koja se odnosi na stambena pitanja).. Do 31. Kada je izdvojen iz RO “Litvatrans’’ Banovići 01. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: (?) Historijat stvaraoca fonda: Osnovna djelatnost je servis i remont drumskih motornih vozila. Količina građe: 24 knj. LD kartoni. 2. 5. dokumentaciju o radu organa upravljanja (zapisnici Upravnog odbora. 03. Od 06. godine preduzeće je poslovalo kao RO “Litvatrans’’ Banovići – OOUR “Autoremont i servis’’. glavne knjige itd). kadrovsku dokumentaciju (personalni dosijei.. pomoćne knjige evidencija. godine Društvo se nalazi u stečaju. finansijsku dokumentaciju (završni računi. M-4 obrasci.. 248 . radi samostalno pod nazivom Preduzeće u društvenoj svojini – Prodajno servisni centar (DPPSC) “Autoremont’’ Banovići.Serije u fondu: 1. hrvatski Pismo u građi: latinica. – 2008. platne liste. 13 fasc. 12. 3. arhiva iz oblasti radnih odnosa). Nadzornog odbora. srpski. arhiva Radničkog savjeta).

3. 2.DT Vremenski raspon građe: 1917. Jezik u građi: bosanski. Pismo u građi: latinica. a djelovao je u sastavu RO “Konjuh’’ Živinice (SOUR “Šipad’’ Sarajevo). 5/03 od 23.Serije u fondu: 1. Sektor opštih i pravnih poslova Sektor organa upravljanja Kadrovska dokumentacija Finansijska dokumentacija Knjige Valorizacija fonda: 4 Fond može poslužiti kao pomoćni izvor za proučavanje razvoja i djelovanja prevoznih preduzeća na regiji Tuzle. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon stvaraoca fonda: 1965.-1993. hrvatski. godine radio je pod nazivom DD “Sokolina’’.1998. Količina građe: 23 knj. Do 16.2000.03. 04-2a-71/00 od 14. Historijat stvaraoca fonda: Na osnovu dostupnih podataka može se konstatovati da je stvaralac DD “Sokolinatrans’’ radio pod nazivom OOUR “Transservis’’ Kladanj. godine. 4. što je utvrđeno Zapisnikom o pregledu građe br. U junu 2003. godine. – 1993. U svome radu imao je više statusnih promjena i transformacija. godine.1999 kao “Miljevica’’ Kladanj.12.06. – 2008. Znači da kao poseban pravni subjekt radi od 1998. Osnovna djelatnost bila je prevoz robe (drveta i finalnih proizvoda) i servis njegovih vozila. 249 . a od tada pa do 30. PTT Sarajevo – Direkcija Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/PTTS .09. godine otvoren je stečajni postupak rješenjem Kantonalnog suda u Tuzli br. St.2003. srpski. a nastao je podjelom Šipad DD “Sokolina’’ kada je upisan u sudski registar rješenjem br. godine.09. U/I-1838/98 od 16. 5.1998. (2 d/m) Sadržaj fonda: Fond se odnosi na rad i obavljanje poštanskog saobraćaja u periodu 1917.

Serije u fondu: 1. sastoji se samo od knjiga.Valorizacija fonda: 4 Fond je necjelovit. Opšta – pravna dokumentacija Finansijsko-računovodstvena dokumentacija Personalna dokumentacija Tehnička dokumentacija (projekti) Valorizacija fonda: 4 Fond može poslužiti kao pomoćni izvor za istraživanje rada i razvoja ove vrste institucije na području regije Tuzla. Količina građe: 19 knj. srpski. 4. (33 d/m) Sadržaj fonda: Fond je nepotpun i odnosi se na rad i djelovanje Društva (opća-pravna akta.. ali može poslužiti kao pomoćni izvor za istraživanje rada poštanskog saobraćaja na području regije Tuzla. Jezik u građi: bosanski. hrvatski Pismo u građi: latinica 250 ... 2. 30 pov. 126 fasc. 256 reg. 3. finansijskoračunovodstvena i personalna dokumentacija.. 2 kut. srpski. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: (?) Grafička i izdavačka djelatnost “Grafičar’’ DOO u stečaju Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/”G’’T Vremenski raspon građe: 1973. – 2005. Jezik u građi: bosanski. te tehnička dokumentacija i osnovne knjige evidencije).

blagajnu. 20. godine započet je stečajni postupak.. štamparskom i izdavačkom djelatnošću. a od 02. 3... godine. foto-filmove (negative) i ukoričena izdanja “Fronta slobode’’. knjige osnovnih i pomoćnih evidencija. Historijat stvaraoca fonda: DOO “Grafičar’’ Tuzla. uz više transformacija i statusnih promjena. personalna dosijea radnika.Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1946. 2003. blok. srpski. LD kartone.. 2. Količina građe: 25 knj. izvode.. platne liste. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP 251 . M-4 obrasce. Jezik u građi: bosanski. – 2005. i to: finansijsku dokumentaciju – završne račune. 122 fasc. Bavio se grafičkom. 134 foto-albuma (25 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži dokumentaciju koja se odnosi na rad i djelovanje “Fronta slobode’’. dokumentaciju o radu organa upravljanja – Zbor radnika. Serije u fondu: 1. dokumentaciju arhive protokola. 52 pov. Arhiva protokola Sektor organa upravljanja Finansijska dokumentacija Fotografije Knjige Valorizacija fonda: 3 Fond može poslužiti kao izvor za proučavanje djelovanja i rada ove institucije.. 1 kesa.. hrvatski Pismo u građi: latinica. – 2006. “Front slobode’’ DOO za novinsko-izdavačku djelatnost. 4. 110 reg. postoji od 1946. 12. Upravni odbor. 6 kov. 5. fotografije. promet i usluge Tuzla u likvidaciji Signatura fonda: BiH – ATKT/“FS’’ T Vremenski raspon građe: 1960. 9 kut.

srpski.Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1943. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: (?) Historijat stvaraoca fonda: Osnovna djelatnost kojom se “Grafocoop’’ bavio je grafički inženjering... Serije u fondu: 1. 3 pov. Opšta dokumentacija 2. – 2006. Jezik u građi: bosanski. a ona građa koja je potrebna za okončanje stečajnog postupka biće predata nadležnom sudu. Građa fonda je fragmentarno sačuvana i preuzeta u Arhiv 2001. 252 . – 2001. 94 reg. ? “Grafocoop’’ DOO u stečaju Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/“G-coop’’ T Vremenski raspon građe: 1991. Finansijsko-računovodstvena dokumentacija 3. Personalna dokumentacija Valorizacija fonda: 4 Fond može poslužiti kao pomoćni izvor za istraživanje razvoja i rada ovakve vrste institucije na području regije Tuzla. 68 fasc. Količina građe: 25 knj.. (10 d/m) Sadržaj fonda: Fond je nepotpun i odnosi se na rad i djelovanje Društva (opšta. finansijsko-računovodstvena i personalna dokumentacija). godine od Stečajne uprave DOO “Grafocoop’’ Tuzla.

Zdravstvo “Medifarm’’ DOO u stečaju Tuzla Signatura fonda: BiH – ATKT/’’M’’T Vremenski raspon građe: 1994. pravne. Serije u fondu: 1. Količina građe: 1606 pov. (175 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži dokumentaciju koja se uglavnom odnosi na historije bolesti: Klinike za hirurgiju. Opća i pravna dokumentacija 2. hrvatski. Klinike za zarazne bolesti. a odnosi se na rad i djelovanje DOO “Medifarm’’ Tuzla.. Količina građe: 8 knj. Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: (?) JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Signatura fonda: BiH – ATKT/UKC T Vremenski raspon građe: 1946. srpski. Klinike za dječije bolesti. 31 reg. Radni odnosi 3. – 1976. grla i nosa. Klinike za interne bolesti. – 2003. cerviko i maksilofacijalnu hirurgiju. Jezik u građi: bosanski. 253 . Klinike za bolesti uha. 32 fasc. Knjige Valorizacija fonda: 4 Fond može poslužiti kao izvor za proučavanje ove grane djelatnosti.. (5 d/m) Sadržaj fonda Fond se sastoji od opće. Klinike za psihijatriju. Finansijska dokumentacija 4. finansijsko-račuvodstvene i personalne dokumentacije i osnovnih knjiga evidencije.

) Klinika za zarazne bolesti (1880.) 254 . U početku bolnica je imala desetak bolničkih kreveta.). godine u Tuzli se osniva Opšta državna bolnica u okviru koje su formirana odjeljenja: hirurško. prijemnu ambulantu. Ortopedsko-traumatološka klinika (1956. Međutim.). oktobra 1874. Klinika za otorinolaringologiju i maksilofacijalnu hirurgiju (1954.).) i Neurološka klinika (1964. ordinaciju. Danas je UKC u Tuzli najveća ustanova ovog tipa na području sjeveroistočne Bosne. cerviko i maksilofacijalnu hirurgiju Valorizacija fonda: 3 Fond može poslužiti kao izvor za proučavanje ove grane djelatnosti. Klinika za hirurgiju Klinika za dječije bolesti Klinika za interne bolesti Klinika za zarazne bolesti Klinika za psihijatriju Klinika za bolesti uha. kuhinju i sobu za dva bolničara. godine koju je započeo dr. Klinika za fizikalnu medicinu i medicinsku rehabilitaciju (1959. godine kao RO Klinički medicinski centar Tuzla.). Jezik u građi: bosanski.-1874. dermato-venerološko i zarazno. 3. interno. 2. tek poslije Prvog svjetskog rata 1919. srpski.). – Historijat stvaraoca fonda: Prvi početci organizovanja zdravstvene službe u Tuzli bila je gradnja Hastahane (bolnice) tokom 1873.Serije u fondu: 1. počela je izgradnje bolničkih kapaciteta na Gradini: prvi hirurški blok. grla i nosa.).) Psihijatrijska klinika (1964.). Od 1993. godine radi kao Javna zdravstvena ustanova “Univerzitetski klinički centar’’ Tuzla (JZU UKC Tuzla). Interna klinika (osnovana 1919. 4. hrvatski Pismo u građi: latinica. Godine 1957. u čiji sastav ulazi 13 klinika: Klinika za dječije bolesti (osnovana 1952. 6. Hirurška klinika (1922. Jedno vrijeme je radilo kao Klinička bolnica Tuzla. Klinika za očne bolesti (1954. Klinika za plućne bolesti (osnovana 1953. Ovo Preduzeće je u svome radu imalo više statusnih promjena. Odjeljenje za zarazne bolesti. Hastahana je svečano otvorena 17. a od 1982. Ginekološko-akušerska klinika (1929.). ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1886. godine. Osnovna djelatnost Preduzeća je pružanje zdravstvenih usluga i bolničko liječenje. 5. bolnica u Slavinovićima i drugi.) Klinika za kožne i spolne bolesti (1919. godine izgrađena je bolnica kapaciteta 40 bolesničkih kreveta nazvana Opštinska bolnica u Donjoj Tuzli. Po dolasku austrougarske vlasti 1886. Dječija bolnica. prvi ljekar u Tuzli. Mehmed Šerbić.

Hotel “Bristol’’ Tuzla je registrovan 27. – 2008. personalna dosijea radnika. platne liste.1981. dio dokumentacije organa upravljanja (zapisnici Radničkog savjeta. 5. – 2007. godine (zvanično 1961. godine. godine. obračunske liste.. 118 fasc. Udruživanje RO Lječilišta “Slana banja’’ sa RO HUTRO “Salines’’ Tuzla i ulaženjem u sastav 255 . 120 dos. Jedno vrijeme je pripadalo Hotelu “Bristol’’ Tuzla koji je počeo raditi 1960. normativna akta). Količina građe: 7 knj.1978. Historijat stvaraoca fonda: Lječilište “Slana banja’’ otvoren je kao Balneološki centar 1914.08..02.“Slana banja’’ DD .. Sektor opštih i pravnih poslova Sektor organa upravljanja Kadrovska dokumentacija Finansijska dokumentacija Projektna dokumentacija Knjige Valorizacija fonda: 3 Fond može poslužiti kao izvor za proučavanje ove grane djelatnosti.1976. blagajne. srpski. a registracija RO Lječilište “Slana banja’’ Tuzla u sastavu SOUR PTK Tuzla izvršena je 28. godine kao OOUR u sastavu HUTP “Salines’’ Tuzla. 4. OOUR Lječilište “Slana banja’’ Tuzla u sastavu PTK Tuzla datira od 25. Serije u fondu: 1. projektne dokumentacije. 3. Zbora radnika). 596 reg. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1914.. Na osnovu dostupnih podataka ovo Lječilište je imalo više statusnih promjena. HUTRO “Salines’’ Tuzla OOUR “Bristol’’ Tuzla je registrovan 04. godine.. 23 kov. 6..12.1973.10. 5 video kas. godine. Jezik u građi: bosanski. izvodi. nalozi za knjiženje). 11 pov. godine). (74 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži dio opće i pravne dokumentacije (arhiva protokola. finansijske dokumentacije (kartoni LD-a.Lječilište u likvidaciji Tuzla Signatura fonda: BiH – ATKT/“SB’’ LJ T Vremenski raspon građe: 1957. 2.

izvještaji o dijagnostici zaraznih bolesti. personalna dosijea).12.03. Sudska registracija u DD Lječilište “Slana banja’’ Tuzla u likvidaciji izvršena je 15.1996. Kasnijom privatizacijom izvršena je nova preregistracija u DD Lječilište “Slana banja’’ Tuzla 24. periodični obračuni. suzbijanje 256 . kao i manji broj dokumenata koji se odnose na Stočarsko veterinarsku stanicu Tuzla. tovnog i rasplodnog materijala. kvartalni izvještaji. specifičnu dokumentaciju (planovi. Dana 05. ishrana. godine registrovana je promjena u nazivu: OOUR Lječilište “Slana banja’’ Tuzla u sastavu HUTRO “Salines’’ Tuzla.OOUR-a “Bristol’’ Tuzla registrovan je 07.. držanje i promet stoke i stočnih proizvoda.2008.03. lijekova. – 1992. dokumentaciju organa upravljanja. ugovori o privremenim i povremenim poslovima. godine Općinski sud Tuzla donio je rješenje o pokretanju likvidacije. 40 pov. 21 reg. stočne hrane i sjemena za vještačko osjemenjavanje.1984. – 1992. Valorizacija fonda: 3 Fond može poslužiti kao izvor za proučavanje ove grane djelatnosti. finansijsku dokumentaciju (platne liste. unapređenje stočarske proizvodnje. prati zdravstveno stanje stoke. djelovodni protokoli. knjiga osnovnih sredstava. uzgoj..1985. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: PrP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon stvaraoca fonda: 1974. Nešto kasnije 19. (8 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži opću. godine. izvozni certifikati. planovi prihoda i rashoda). sudska rješenja o registracijama OOUR-a koji su ulazili u sasatav Udružene veterinarske stanice. srpski. Promjena registracje u DOO Lječilište “Slana banja’’ Tuzla izvršena je 11. godine. Količina građe: 4 knj. završni računi.05. Jezik u građi: bosanski. Udružena veterinarska stanica “Zvonko Cerić’’ Tuzla Signatura fonda: BiH – ATKT/UVS “ZC’’ T Vremenski raspon građe: 1960.2008. godine. predlaže i preduzima mjere za sprečavanje. godine.04. cjenovnici). narodne odbrane.2003. kadrovsku i pravnu dokumentaciju (arhiva protokola.01. normativna akta. Historijat stvaraoca fonda: Osnovna djelatnost je zdravstvena zaštita stoke i zaštita ljudi od bolesti zajedničkih za ljude i životinje.

Srebrenica. 4. Tuzla. opće dokumentacije – arhive protokola. popisnih listi. Rješenjem Okružnog privrednog suda u Tuzli broj: U/I-102/74. 2.d. Sektor općih poslova Sektor organa upravljanja Finansijski sektor Kadrovski sektor Knjige Valorizacija fonda: 3 Fond može poslužiti kao izvor za proučavanje ove grane djelatnosti. dijela finansijske dokumentacije – dokumentacije PIO-MIO (M-4 obrasci).i iskorjenjivanje stočnih zaraznih. obavlja dijagnostičke postupke na stoci u cilju otkrivanja stočne zaraze. Serije u fondu: 1. – 2009. 2 pov. Bijeljina. od 26. Priboj. Šekovići. a sastoji se od: dokumentacije organa upravljanja – materijali Upravnog odbora. parazitnih i uzgojnih bolesti. Orašje u likvidaciji Signatura fonda: BiH – ATKT/PB O Vremenski raspon građe: 1994. 5. Brčko. knjiga djelovodnog protokola. 04. 08.d. Skupštine banke. 3.. Kalesija. samostalno konstituišu kao pravni subjekti. Rješenjem Suda br. osiguranja Posavska banka d. Orašje. Srebrenik. (3 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži dokumentaciju koja se odnosi na rad i djelovanje Posavske banke d. Zvornik i Živinice. godine izvršen je upis konstituisanja RO koja u svom sastavu ima OOUR-e. Bankarstvo.. Lukavac. obavlja liječenje oboljele stoke itd. Vlasenica. 257 . godine. 1974. U/I-330/74. Samoupravnim sporazumom 1990. u skladu sa Zakonom o preduzećima i ustanovama. godine izvršen je upis osnivanja RO nastale spajanjem veterinarskih stanica: Banovići. Količina građe: 3 knj. 1974. 24 reg. godine o transformiranju Udružene veterinarske stanice “Zvonko Cerić’’ Tuzla dogovoreno je da se OOUR-i koji su bili u sastavu ove Stanice. Kladanj. da se Udružena veterinarska stanica “Zvonko Cerić’’ briše iz Registra i da svoje obaveze prenese na novoformirana javna preduzeća ili druge oblike organizovanja. od 30. Orašje u likvidaciji. Udružena veterinarska stanica “Zvonko Cerić’’ Tuzla postoji od 1974. brokerske kuće.

Jezik u građi: bosanski. godine izvršeno je brisanje iz sudskog registra. izvode depozitara. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon stvaraoca fonda: 1994. arhivu protokola. 032-0-Reg-06-000309 od 27.o. knjige naloga. Dokumentacija vrijednosnih papira 3. Količina građe: 9 knj. – 2009. Jezik u građi: bosanski. Knjige Valorizacija fonda: 4 Fond može poslužiti kao izvor za proučavanje ove grane djelatnosti. srpski. (12 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži ugovore o posredovanju. – 2009. U junu 2009. “Premium broker’’ d.1999.2006. srpski. Historijat stvaraoca fonda: Posavska banka Orašje osnovana je 04. a bavila se bankarskim aktivnim i pasivnim poslovima.05. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon stvaraoca fonda: 2006.03. Tuzla osnovan je 2006. godine pokreće se postupak likvidacije.o.1994. Arhiva protokola 2. godine. naloge za kupovinu.o. a 21. dnevnike transakcija.2001. djelovodne protokole.05. godine dolazi do uvođenja Privremene uprave. Dana 19. 113 reg. Osnovna djelatnost stvaraoca 258 . godine kada je izvršen upis u sudski registar Rješenjem br.o. – 2009. Serije u fondu: 1. naloge za prijenos. godine. Historijat stvaraoca fonda: “Premium broker’’ d. Tuzla Signatura fonda: BiH – ATKT/“PB’’ T Vremenski raspon građe: 2006.05. obračune..

259 . 126 reg. kopije ličnih karata). dokumentaciju nastalu u radu sa komitentima (ugovori. Brokerska kuća u likvidaciji Tuzla Signatura fonda: BiH – ATKT/“D’’ BK T Vremenski raspon građe: 2002.o. godine počela je sa radom Brokerska kuća “Dionica’’ doo Tuzla. opću arhivu (ulazno-izlazna pošta). hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon stvaraoca fonda: 2001. – 2006. od 09. 07. “DIONICA’’ d. Društvo će i dalje poslovati. Jezik u građi: bosanski. za šta je pokrenut postupak pred nadležnim sudom. (12 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži finansijsku dokumentaciju. srpski. – 2006. čija je osnovna djelatnost bila posredovanje u prometu vrijednosnih papira. U septembru mjesecu 2006. Finansijska dokumentacija 3. godine Općinskom sudu u Tuzli – Privredno odjeljenje podnesen je prijedlog za pokretanje likvidacionog postupka. Historijat stvaraoca fonda: Upisom u Sudski registar Rješenjem broj: U/I-1282/01. osnivač je donio odluku o prestanku obavljanja navedene djelatnosti.je posredovanje u prometu vrijednosnih papira. Knjige Valorizacija fonda: 4 Fond može poslužiti kao izvor za proučavanje ove grane djelatnosti. godine. Serije u fondu: 1..o. djelovodne protokole i dr. Opći spisi 2. Količina građe: 8 knj. S obzirom na situaciju na tržištu 2009. ali će se baviti drugom djelatnošću koja nije vezana za postojeću. 2001.

KIF. putno-zdravstveno. Finansijska dokumentacija 3. srpski. djelatnosti. obračune provizije. – 2006. naloge. kasko. imovinu. – 2006. polise osiguranja za: lica. blagajnu. putnozdravstveno osiguranje i dr.NJEMAČKO OSIGURANJE’’ (“BD’’ O) DD u likvidaciji Tuzla Signatura fonda: BiH – ATKT/“BNJO’’ (“BDO’’) T Vremenski raspon građe: 1998. Polise osiguranja Valorizacija fonda: 4 Fond može poslužiti kao izvor za proučavanje ove grane djelatnosti. dokumentaciju o međunarodnim štetama. hrvatski Pismo u građi: latinica. Historijat stvaraoca fonda: Osnovna djelatnost je osiguranje imovine. djelatnosti. Opća i pravna dokumentacija 2. Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1998. Jezik u građi: bosanski. Serije u fondu: 1. (166 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži opću i pravnu dokumentaciju. štete na osnovu odgovornosti i sudsku dokumentaciju. finansijsku dokumentaciju – zapisnike o neplaćenim premijama i kontroli preuzimača. Količina građe: 1684 reg. 260 .“BOSANSKO . kasko-osiguranje. lica.

zapisnike.1996. – 2002. (2 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži dokumentaciju organa upravljanja.). godine.05. godine donijela Odluku o prestanku sa radom. od 20. godine Humanitarna organizacija “LJUDI ZA LJUDE’’ Tuzla je brisana iz registra. 2003.08. pravilnike. – 2003.Udruženja Humanitarne organizacije Humanitarna organizacija “LJUDI ZA LJUDE’’ Tuzla Signatura fonda: BiH – ATKT/HO “LJZLJ’’T Vremenski raspon građe: 1996. Opća i pravna dokumentacija 2. 261 . Jezik u građi: bosanski. Dokumentacija organa upravljanja 3. blagajnu itd. Količina građe: 1 knj. izvode. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1996. srpski. godina.. finansijsku dokumentaciju (godišnje i periodične obračune.1996. Finansijska dokumentacija Valorizacija fonda: 4 Fond može poslužiti kao izvor za proučavanje ove vrste Organizacije na području Tuzle. a registrovana je kod Višeg suda u Tuzli Rješenjem br. a od osnovnih evidencija preuzeta je knjiga djelovodnog protokola koja se odnosi na vremenski period 1996. Historijat stvaraoca fonda: Humanitarna organizacija “LJUDI ZA LJUDE’’ Tuzla osnovana je na Osnivačkoj skupštini udruženih građana 01. – 2004. Serije u fondu: 1. ugovore. Uslijed finansijskih teškoća Skupština je 2002. godine. programe. Osnovni programski ciljevi Organizacije bili su prikupljanje i pružanje pomoći stanovništvu u stanju socijalne potrebe u svim društvenim segmentima. Prema Statutu organi upravljanja su bili Skupština i Upravni odbor. 22 reg. platne liste. Rješenjem Ministarstva za rad i socijalnu politiku TK br. akta o osnivanju. 09/4-34-8849/03.03. od 07. R-II41/96.

42 fasc. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: PrP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1992. godine kada su osnovna sredstva imaoca predata RO “Merhamet’’ Tuzla. srpski. Ista je prestala sa radom 2002. Jezik u građi: bosanski. – 2002. 17 reg.. godine..Humanitarna organizacija “Crveni polumjesec’’ Općine Tuzla Signatura fonda: BiH – ATKT/HO’’CP’’OT Vremenski raspon građe: 1992. te prevashodno snabdijevanje hranom narodnih kuhinja. Količina građe: 2 knj. a prema dostupnim podacima nije vršeno brisanje organizacije iz registra. 1 sveska (3 d/m) Sadržaj fonda: Fond se sastoji od opće i finansijske dokumentacije koja se odnosi na rad i djelovanje Humanitarne organizacije “Crvani polumjesec’’ Općine Tuzla. Finansijska dokumentacija Valorizacija fonda: 4 Fond može poslužiti kao izvor za proučavanje ove vrste Organizacije na području Tuzle. a osnovna djelatnost bila je pružanje svih oblika humanitarne pomoći stanovništvu. Opća arhiva 2.. 262 . Serije u fondu: 1. – 2001. Historijat stvaraoca fonda: Općinska organizacija “Crveni Polumjesec’’ Tuzla djelovala je i radila od 1992.

4. – 1970. (90 d/m) Sadržaj fonda: Fond Privredne komore Tuzla sadrži građu koja se odnosi na opštu i finansijsku dokumentaciju. 5. Serije u fondu: 1.Zadruge Sreski savezi ZZ-a Privredna komora Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/PKT Vremenski raspon građe: 1939. 952 reg. Privredna komora regije Tuzla 3. Količina građe: 632 knj. – Promjene naziva stvaraoca fonda: 1. dokumentaciju organa upravljanja. Naime. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1962. Jezik u građi: bosanski. pored građe Osnovne privredne komore Tuzla riječ je o arhivskoj građi više fondova: sreskih zanatskih komora. Kantonalna privredna komora Tuzla 263 . 112 kut. sreskih zadružnih saveza. Osnovna privredna komora Tuzla 2. srpski. 3.. Sreske zanatske komore Sreske trgovinske komore Sreske ugostiteljske komore Sreski zadružni savezi Zemljoradničke zadruge Seljačke radne zadruge Valorizacija fonda: 4 Fond može poslužiti kao pomoćni izvor za proučavanje rada i djelovanja Komore na području regije Tuzla. sreskih trgovinskih i privrednih komora. hrvatski Pismo u građi: latinica.. 6. zemljoradničkih i seljačkih radnih zadruga. knjige osnovnih evidencija nastale u radu više stvaralaca. 2.

podatke o darivanju zemlje. Količina građe: 3 knj. Bijeljina. Fond Osnovne privredne komore Tuzla sadrži više fondova koji su necjeloviti i nesređeni (sreski zadružni savezi Brčko. Fond sadrži: zapisnike. Jezik u građi: bosanski. 264 . Serije u fondu: 1. Bratunac i Bijeljina. srpski.. koje su egzistirale pri Savezu. Zapisnici upravnih obora 3. robnog prometa i dr. ali zbog svog sadržaja i sačuvanosti može poslužiti za istraživanje prilika u razdoblju djelovanja stvaraoca. Upravnog odbora i komisija zadruga.03.1946. – ? Historijat stvaraoca fonda: U Brčkom je 03. Vlasenica. Knjige Valorizacija fonda: 4 Fond nije cjelovit. godine osnovan Sreski zadružni savez pod nazivom “Majevica z. Tuzla. – 1962.Historijat stvaraoca fonda: Privredna komora Tuzla radi od 1962. Predsjedništva. Trgovinsko-ugostiteljska komora Tuzla i Poljoprivrednošumarska komora Tuzla). udruženja zanatlija Brčko. podatke o zaposlenom osoblju. o konfiskaciji i eksproprijaciji. Sreska trgovinska komora Tuzla i Brčko. izvještaje o radu. spisak zadrugara. (2 d/m) Sadržaj fonda: Fond se sastoji od raznovrsne dokumentacije 121 zadruge s područja sreza Brčko. Sreski savez zemljoradničkih zadruga Brčko Signatura fonda: BiH-ATKT/SSZZBč Vremenski raspon građe: 1946. Tuzla i Zvornik. 8 kut. Zapisnici i izvještaji Predsjedništva 2. finansijsku dokumentaciju i dr. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1946. izvještaje Skupština. hrvatski Pismo u građi: latinica. Srebrenica. Zvornik. matičnu knjigu podružnice. godine kao opšte udruženje ili asocijacija privrednih asocijacija sa ciljem unapređenja privrede.

Jezik u građi: bosanski. 12 kut.08. – 1962. Zapisnici Saveza 2. Djelokrug rada Sreskog saveza bio je pružanje pomoći zemljoradničkim zadrugama u svim djelatnostima kojima su se bavile.08. Od 17.s. o. 39 zadruga proizvođačkog karaktera i 1 pčelarska zadruga. djelovodnih protokola. o. Serije u fondu: 1. U novoosnovani Savez ušla je 121 zadruga od čega: 81 zemljoradnička zadruga opšteg tipa. Bijeljini i pripojeni novom Sreskom zadružnom savezu Brčko. Sreski savez zemljoradničkih zadruga Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/SSZZT Vremenski raspon građe: 1946. srpski. te dokumentacije koja se odnosi na seljačke radne zadruge (SRZ) sa područja Tuzlanskog sreza. 1955. Na osnovu odluke Plenuma Glavnog zadružnog saveza NR Bosne i Hercegovine o prestanku rada dotadašnjih sreskih saveza i formiranju novih. prilagođenih novoj teritorijalnoj podjeli u NR Bosni i Hercegovini.1955. godine postao je član Glavnog saveza zemljoradničkih zadruga Sarajevo i uveden u spisak zadruga pod rednim brojem 15. (3. Gradačcu. koji je formiran na osnovu odluke Skupštine SSZZ Brčko 26. godine. Rješenjem Gradskog narodnog odbora BrčkoPovjereništvo za finansije od 04. – 1962. zapisnika upravnih odbora rada Saveza. j.06. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1946. Knjige Valorizacija fonda: 4 Fond može poslužiti kao izvor za proučavanje razvoja i djelovanja ovoga Saveza. 265 . Dokumentacija seljačkih radnih zaruga 3. a obuhvatao je teritoriju sreza Brčko. s.1949. godine prestali su sa radom sreski zadružni savezi u Bosanskom Šamcu. Količina građe: 14 knj. Brčko sa sjedištem zadruge u Brčkom.1947.5 d/m) Sadržaj fonda: Fond se sastoji od matičnih knjiga. godine mijenja naziv u Sreski savez zemljoradničkih zadruga z. j..’’.

Historijat stvaraoca fonda: Sreski savez zemljoradničkih zadruga Tuzla osnovan je 1946. srpski. ali može poslužiti kao pomoćni izvor za proučavanje razvoja i djelovanja ovoga Saveza. Količina građe: 1 fasc. godine. zapisnika sa godišnjih skupština. Opšta dokumentacija 2. 08. prilagođenih novoj teritorijalnoj podjeli u NR Bosni i Hercegovini. Serije u fondu: 1. – 1955. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: (?) – 1955. te platnih lista. Jezik u građi: bosanski. Historijat stvaraoca fonda: Na osnovu odluke Plenuma Glavnog zadružnog saveza NR Bosne i Hercegovine o prestanku rada dotadašnjih sreskih saveza i formiranju novih. 266 . Zapisnici 3. godine i radio je do 1962. 1955. 1955. godine prestao je sa radom Sreski zadružni savez u Bijeljini i pripojen novom Sreskom zadružnom savezu Brčko koji je formiran na osnovu odluke Skupštine SSZZ Brčko 26.4 d/m) Sadržaj fonda: Fond se sastoji od opšte arhive. Finansijska dokumentacija Valorizacija fonda: 4 Fond je fragmentaran. Sreski savez zemljoradničkih zadruga Bijeljina Signatura fonda: BiH-ATKT/SSZZBi Vremenski raspon građe: 1952. zapisnika zadružnih savjeta. (0. godine.

knjiga primljenih prijava i dr.4 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži opštu dokumentaciju i zapisnike o pregledu završnih računa.Sreski savez zemljoradničkih zadruga Zvornik Signatura fonda: BiH-ATKT/SSZZZ Vremenski raspon građe: 1956. 267 .. – 1962. srpski. knjigu zapisnika sa sjednica Upravnog odbora itd. (0. registra izdatih uvjerenja. ali može poslužiti kao izvor za proučavanje razvoja i djelovanja ovoga Saveza. Količina građe: 3 knj. Serije u fondu: 1.5 d/m) Sadržaj fonda: Fond se sastoji od zapisnika o polaganju ispita ugostiteljskih radnika. Opšta dokumentacija 2. Knjiga Valorizacija fonda: 4 Fond je fragmentaran. Količina građe: 1 knj. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: (?) Komore Ugostiteljske komore Sreska ugostiteljska komora Brčko Signatura fonda: BiH-ATKT/SUKBč Vremenski raspon građe: 1956. (0. – 1960. Jezik u građi: bosanski. izvještaje o finansijskoj reviziji zemljoradničkih zadruga. 1 kut.. 1 kut.

Jezik u građi: bosanski. Valorizacija fonda: 4 Fond je fragmentaran. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1955. srpski.4 d/m) Sadržaj fonda: Fond se sastoji od zapisnika o polaganju ispita za zvanje ugostiteljskih radnika.Serije u fondu: 1. Jezik u građi: bosanski. – ? Historijat stvaraoca fonda: Sreska ugostiteljska komora Brčko osnovana je Rješenjam Narodnog odbora sreza Brčko broj 36/55. 09. (0. 1955. srpski. ali može poslužiti kao izvor za proučavanje razvoja i djelovanja Komore kao i za rješavanje ličnih prava. od 18. – 1958. Količina građe: 1 kut.08.1955. godine. Sreska ugostiteljska komora Zvornik Signatura fonda: BiH-ATKT/SUKZ Vremenski raspon građe: 1957. a Osnivačka skupština Komore održana je 21. ali može poslužiti kao izvor za proučavanje razvoja i djelovanja Komore kao i za rješavanje ličnih prava. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: (?) 268 . Knjige Valorizacija fonda: 4 Fond je fragmentaran. godine. Zapisnici 2.

Serije u fondu: 1.4 d/m) 269 . – 1955. – 1962.8 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži prijave za učlanjenje u Sresku ugostiteljsku komoru. (0. Opšti spisi 2. (0. Završni računi Valorizacija fonda: 4 Fond je fragmentaran. srpski. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: (?) Trgovinsko-ugostiteljske komore Sreska trgovinsko-ugostiteljska komora Bijeljina Signatura fonda: BiH-ATK/STUKBi Vremenski raspon građe: 1952. Količina građe: 1 kut. zapisnike o polaganju ispita za zvanje ugostiteljskog radnika i završne račune. ali može poslužiti kao izvor za proučavanje razvoja i djelovanja Komore kao i za rješavanje ličnih prava. Zapisnici 3.Sreska ugostiteljska komora Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/SUKT Vremenski raspon građe: 1955. Količina građe: 2 kut. Jezik u građi: bosanski.

hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: (?) Sreska trgovinsko-ugostiteljska komora Gračanica Signatura fonda: BiH-ATKT/STUKG Vremenski raspon građe: 1952.Sadržaj fonda: Fond sadrži uputstva o organizaciji večernjih trgovačkih škola. zapisnike sa sjednica Nastavničkog vijeća itd.4 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži dokumentaciju koja se odnosi na rad Večernje trgovačke škole u Gračanici. Izvještaji Valorizacija fonda: 4 Fond je fragmentaran. ali može poslužiti kao izvor za proučavanje razvoja i djelovanja Komore kao i za rješavanje ličnih prava. Jezik u građi: bosanski. rješenja o postavljenju nastavnika. (0. izvještaje o radu večernje trgovačke škole. Dokumentacija koja se odnosi na Večernju trgovačku školu Valorizacija fonda: 4 Fond je fragmentaran. – 1955. uputstva. spiskove polaznika. ali može poslužiti kao izvor za proučavanje razvoja i djelovanja Komore. Serije u fondu: 1. Količina građe: 1 kut. srpski. Opšti spisi 2. spiskove polaznika škole i dr. Serije u fondu: 1. 270 . nastavne programe. postavljenje nastavnika. izvještaje o radu.

Serije u fondu: 1. rješenja o osnivanju STK-Zvornik. zapisnika Osnivačke skupštine. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1955. Opšti spisi 2. – 1958. ali može poslužiti kao izvor za proučavanje razvoja i djelovanja Komore kao i za rješavanje ličnih prava. 1 kut. srpski.Jezik u građi: bosanski. Zapisnici 3. – ? 271 . Jezik u građi: bosanski. Količina građe: 1 knj. (0. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: (?) Trgovinske komore Sreska trgovinska komora Zvornik Signatura fonda: BiH-ATKT/STKZ Vremenski raspon građe: 1955..4 d/m) Sadržaj fonda: Fond se sastoji od registra izdatih rješenja. zapisnika sa godišnjih skupština i rješenja o utvrđivanju stručne spreme radnika i dr. srpski. Registri Valorizacija fonda: 4 Fond je fragmentaran.

Količina građe: 6 knj. septembra 1955. 3. finansijsku dokumentaciju. (2. godine i počela je sa radom 1.1955. srpski.Historijat stvaraoca fonda: Sreska trgovinska komora Zvornik je osnovana Rješenjem Narodnog odbora sreza Zvornik br. – 1962.08.6 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži opštu arhivu. 4.. da radi na jačanju odgovornosti trgovinskih privrednih organizacija prema društvu. godine. od 27. knjigu zapisnika sa sjednica raznih komisija. Sreska trgovinska komora Brčko Signatura fonda: BiH-ATKT/STKBč Vremenski raspon građe: 1955. 9 kut. Jezik u građi: bosanski. Opšti spisi Personalna dokumentacija Finansijska dokumentacija Knjiga zapisnika Valorizacija fonda: 4 Fond može poslužiti kao izvor za proučavanje razvoja i djelovanja Komore kao i za rješavanje ličnih prava. personalnu dokumentaciju. Zadatak Komore je bio da radi na unapređenju robnog prometa i da se stara o učvršćivanju i razvijanju dobrih poslovnih odnosa. 2. 3/55. rješenja o stručnoj spremi radnika i dr. Serije u fondu: 1. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: (?) 272 .

11. rješenja o osnivanju. izvještaje o stanju kadrova. 273 . Knjige Valorizacija fonda: 4 Fond je necjelovit. srpski. – (?) Historijat stvaraoca fonda: Sreska poljoprivredno–šumarska komora Brčko počela je sa radom 01.. Opšti spisi 2. Personalni spisi 3. te dio personalne i finansijske dokumentacije. 1960.Poljoprivredno-šumarske komore Sreska poljoprivredno-šumarska komora Brčko Signatura fonda: BiH-ATKT/SPŠKBč Vremenski raspon građe: 1960. Serije u fondu: 1. godine. ali može poslužiti kao izvor za proučavanje razvoja i djelovanja Komore kao i rješavanje ličnih prava. (0. Jezik u građi: bosanski.4 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži matične knjige službenika. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1960. Količina građe: 1 knj. – 1962. 1 kut.

zapisnika o polaganju pomoćnih ispita. 4. 3. Zapisnici 2. evidencija dozvola za rad. Djelovodni protokoli. Promjene naziva stvaraoca fonda: 1. Serije u fondu: 1. ali može poslužiti kao izvor za proučavanje razvoja i djelovanja Komore kao i za rješavanje ličnih prava. 2. Zanatsko udruženje u Tuzli Obrtna komora – Izpostava za Veliku župu Usora i Soli Tuzla Udruženje zanatlija Tuzla Sreska zanatska komora Tuzla 274 . indeksi Valorizacija fonda: 4 Fond nije cjelovit. registara zanatskih radnji. (1. Količina građe: 23 knj. – 1963.Zanatske komore Sreska zanatska komora Tuzla (Udruženje zanatlijaTuzla) Signatura fonda: BiH-ATKT/SZKT (UZT) Vremenski raspon građe: 1909.. registri. indexa registra obrtnika. – 1963. 2 kut. registra ugovora o učenju. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1931. Jezik u građi: bosanski. srpski.5 d/m) Sadržaj fonda: Fond se sastoji od djelovodnih protokola. spiska zanatskih radnji i dr. knjiga članova udruženja zanatlija.

ali može poslužiti kao izvor za proučavanje razvoja i djelovanja Komore kao i za rješavanje ličnih prava. Serije u fondu: 1. kada i mijenja naziv u Sreska zanatska komora Tuzla. registra privatnih radnji. Tuzla. registra izdatih zanatskih dozvola. godine djeluje u okviru Privredne komore Tuzla kao Sekcija za zanatstvo. (1. 2 kut. knjiga ugovora. evidencije položenih majstorskih ispita. odobrenje za rad i rješenje o prestanku djelatnosti. Količina građe: 26 knj. a za vrijeme NDH nosilo je naziv Obrtna komora – Izpostava za Veliku župu Usora i Soli. – 1963. spiskovi zaposlenog osoblja. Predsjedništva. zapisnika o polaganju pomoćnih ispita. finansijske dokumentacije i dr.Historijat stvaraoca fonda: Zanatsko udruženje u Tuzli formirano je 1931. obavijesti o formiranju kurseva). 3.7 d/m) Sadržaj fonda: Fond se sastoji od opšte dokumentacije (zapisnici sa sjednica Upravnog odbora. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1932. godine ovo Udruženje radilo pod nazivom Udruženje zanatlija Tuzla. izvještaji o radu.. srpski. 2. Jezik u građi: bosanski. 4. Sreska zanatska komora Brčko Signatura fonda: BiH-ATKT/SZKBč Vremenski raspon građe: 1932. godine. djelovodnih protokola. Od 1963. – ? 275 . Opšta dokumentacija Zapisnici Finansijska dokumentacija Knjige Valorizacija fonda: 4 Fond nije cjelovit. Na osnovu dostupne dokumentacije vidljivo je da je do polovine 1950.

hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1956. prijave za uključenje u članstvo zanatske komore.08. Serije u fondu: 1. (0. 36/55. Sreska zanatska komora Tuzla – Ispostava Gračanica Signatura fonda: BiH-ATKT/SZKT . Opšta dokumentacija 2. 06. godine.1932.1955. ali može poslužiti kao izvor za proučavanje razvoja i djelovanja Komore kao i za rješavanje ličnih prava. na Osnivačkoj skupštini osnovana Sreska zanatska komora Brčko 03.. Komora je imala Ispostave u Bijeljini i Bosanskom Šamcu i Povjereništvo u Gradačcu.09. – 1959. od 18. 1 kut. Sreska zanatska komora Brčko Historijat stvaraoca fonda: Prva sjednica Odbora Udruženja zanatlija održana je 20.(?) – ? 276 .IG Vremenski raspon građe: 1956.Promjene naziva stvaraoca fonda: 1. Količina građe: 2 knj. Jezik u građi: bosanski. godine. 1956. spiskove članova zanatske komore. Na osnovu raspoložive dokumentacije vidljivo je da je. na osnovu Uredbe o udruživanju privrednih organizacija i Rješenja NOS-a Brčko br. periodične obračune i djelovodne protokole.5 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži registar zanatskih radnji. odobrenja za rad. Knjige Valorizacija fonda: 4 Fond je fragmentaran. godine. Udruženje zanatlija 2. srpski.

Serije u fondu: 1.. Količina građe: 17 knj. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1956. registar sklopljenih ugovora.Sreska zanatska komora Bijeljina (Udruženje zanatlija Bijeljina) Signatura fonda: BiH-ATKT/SZKBi(UZBi) Vremenski raspon građe: 1922. godine osnovana je kao Sreska zanatska komora Brčko – Ispostava Bijeljina.5 d/m) 277 . Jezik u građi: bosanski. preglede prijavljenih i odjavljenih dozvola. Opšta dokumentacija 2. (1. – 1962. 2 kut. ali može poslužiti kao izvor za proučavanje razvoja i djelovanja Komore kao i za rješavanje ličnih prava. Registri i indeksi Valorizacija fonda: 4 Fond nije cjelovit. (1 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži registre zanatskih radnji. indeks zanatlija. ugovore o radu između poslodavaca i radnika. Količina građe: 13 knj. Sreska zanatska komora Zvornik (Udruženje zanatlija Zvornik) Signatura fonda: BiH-ATKT/SZKZ (UZZ) Vremenski raspon građe: 1918. srpski.. 1 kut. – 1963.(?) – ? Historijat stvaraoca fonda: Krajem 1956. razne statističke podatke i dr. evidenciju pomoćnika. registar uplata članarine.

. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: (?) Sreska zanatska komora Kladanj (Udruženje zanatlija Kladanj) Signatura fonda: BiH-ATKT/SZKKl (UZKl) Vremenski raspon građe: 1946. zapisnika sa sastanka Skupštine komore. Serije u fondu: 1. Količina građe: 4 knj. Jezik u građi: bosanski. registar zanatskih radnji. registar članova komore. 1 kut. Zapisnici 3. Knjige 278 . Knjige Valorizacija fonda: 4 Fond nije cjelovit. evidenciju učenika – zanatlija. Opšta dokumentacija 2. – 1958. djelovodnog protokola. srpski. evidencija zanatlija. zapisnike o polaganju pomoćničkih i majstorskih ispita i dr. ali može poslužiti kao izvor za proučavanje razvoja i djelovanja Komore kao i za rješavanje ličnih prava. Finansijska dokumentacija 3. indeksa zanatlija. spiskove zanatskih radnji. zapisnike sa sjednica Upravnog odbora. Serije u fondu: 1. finansijske dokumentacije i dr. podatke o prometu zanatlija.Sadržaj fonda: Fond sadrži djelovodni protokol. (0.5 d/m) Sadržaj fonda: Fond se sastoji od zapisnika sjednica Upravnog odbora. indeks zanatskih dozvola. dozvole za rad. Zapisnici 2.

hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1946. izvještaja o stanju u zadrugama.(?) – ? Promjene naziva stvaraoca fonda: 1.Valorizacija fonda: 4 Fond je fragmentaran. godine ova Komora djeluje kao Ispostava Sreske zanatske komore Tuzla. 19 kut. – 1953.. srpski. Seljačke radne zadruge Seljačke radne zadruge sreza Brčko Signatura fonda: BiH-ATK/SRZSBč Vremenski raspon građe: 1945. radu zadružnih organa upravljanja i dr. Sreska zanatska komora Tuzla – Ispostava Kladanj Historijat stvaraoca fonda: Na osnovu raspoložive dokumentacije vidljivo je da je u Kladnju djelovalo Udruženje zanatlija do 1954.5 d/m) Sadržaj fonda: Fond se sastoji od personalne dokumentacije. godine kada mijenja naziv u Sreska zanatska komora Kladanj. izvještaja o radu zadruga. Sreska zanatka komora Kladanj 3. Udruženje zanatlija 2. ali može poslužiti kao izvor za proučavanje razvoja i djelovanja Komore kao i za rješavanje ličnih prava. (7. Od juna mjeseca 1956. Serije u fondu: 279 . Jezik u građi: bosanski. Količina građe: 125 knj.

2. Serije u fondu: 1.godine. ali može poslužiti kao izvor za proučavanje razvoja i djelovanja zadruga.godine i egzistiraju do 1953. rješenja o rasporedu. proizvodnih planova i dr. rješenja o upisu u zadružni registar. Količina građe: 96 knj.1. Opšta dokumentacija Zapisnici Finansijska dokumentacija Proizvodni planovi Valorizacija fonda: 4 Fond nije cjelovit. zapisnika sa održanih skupština. 5 kut. pristupnih izjava članova zadruga. – 1953. – 1953. Historijat stvaraoca fonda: Prve Seljačke radne zadruge na području sreza Brčko osnivaju se već 1945. opšte arhive.. zapisnika sa sjednica Upravnog odbora. (2 d/m) Sadržaj fonda: Fond se odnosi na rad seljačkih radnih zadruga. srpski. 4. Seljačke radne zadruge Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/SRZT Vremenski raspon građe: 1948. Jezik u građi: bosanski. Izvještaji Valorizacija fonda: 4 Fond može poslužiti za istraživanje prilika u razdoblju djelovanja Zadruge. popisa imovine osnivača zadruga. 280 . 3. završnih računa. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1945. Personalna dokumentacija 2. a sastoji se od spisa sa osnivačkih skupština.

. Historijat stvaraoca fonda: Seljačke radne zadruge na području Tuzlanskog sreza počinju da se osnivaju krajem 1948. 1 kut.Jezik u građi: bosanski. godine. godine i to: SRZ “Podrinje’’ Čelopek. Knjige Valorizacija fonda: 4 Fond nije cjelovit. – 1952. opšte arhive i dr. knjiga zapisnika. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1948. srpski.-1952. knjiga potraživanja zadrugara. Historijat stvaraoca fonda: Građa fonda se odnosi na rad više seljačkih radnih zadruga (SRZ) sa područja sreza Zvornik koje su egzistirale u periodu 1949. SRZ “Bratstvo’’ 281 . Zapisnici 3.6 d/m) Sadržaj fonda: Fond se sastoji od djelovodnih protokola. Jezik u građi: bosanski. (0. Serije u fondu: 1. zapisnika sa sastanka Upravnog odbora seljačkih radnih zadruga. Opšta dokumentacija 2. godine i egzistiraju do 1953. srpski. Količina građe: 9 knj. Seljačke radne zadruge sreza Zvornik Signatura fonda: BiH-ATKT/ SRZSZ Vremenski raspon građe: 1949. ali može poslužiti kao izvor za proučavanje razvoja i djelovanja zadruga. knjiga članova zadrugara. – 1952. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1949. – 1953. knjiga radnih dana.

Količina građe: 7 kut. pravila zadruga i dr. Jezik u građi: bosanski. zapisnika i izvještaja o radu upravnih odbora. – 1961. juli’’ Gornji Rainci. Zemljoradničke zadruge Zemljoradničke zadruge Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/ZZT Vremenski raspon građe: 1945. 282 . izvještaja o materijalno-finansijskom poslovanju. Zapisnici 2. evidencije članova zemljoradničkih zadruga. SRZ “Sloga’’ Tršić. SRZ “27. SRZ “Drina’’ Šepak. srpski. Serije u fondu: 1. (2.Donji Rainci. zapisnika sa sjednica zadružnog savjeta. SRZ “Bratstvo-Jedinstvo’’ Kozluk. ali može poslužiti kao izvor za proučavanje razvoja i djelovanja zadruga. – ? Historijat stvaraoca fonda: Fond “Zemljoradničke zadruge Tuzla’’ sadrži arhivsku građu koja se odnosi na zemljoradničke zadruge sa područja sreza Tuzla.8 d/m) Sadržaj fonda: Fond se sastoji od izvještaja godišnjih skupština. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1945. SRZ “Napredak’’ Drinjača i SRZ “Crvena Zvezda’’ Tabavci. Izvještaji Valorizacija fonda: 4 Fond nije cjelovit. SRZ “Razvitak’’ Ročevići.

KIF i sl. Količina građe: 1 fasc. Količina građe: 1 knj. blagajna. 3. 4. a koja se odnosi na rad i djelovanje ZZ “Puračić’’ u stečaju Lukavac. 48 reg. hrvatski Pismo u građi: latinica. personalnu dokumentaciju i dokumentaciju iz sektora općih i pravnih poslova..Zemljoradnička zadruga “PURAČIĆ’’ sa p. 2. završni računi. Jezik u građi: bosanski.. u stečaju Lukavac Signatura fonda: BiH – ATKT/ZZ’’P’’Lu Vremenski raspon građe: 1988. 103 fasc. (8 d/m) Sadržaj fonda Fond sadrži finansijsko-račuvodstvenu dokumentaciju (platne liste. – 2004.. KUF. Serije u fondu: 1. Opća i pravna dokumentacija Radni odnosi Finansijska dokumentacija Knjige Valorizacija fonda: 4 Fond može poslužiti kao izvor za proučavanje razvoja i djelovanja ove Zadruge.). 20 reg. (2 d/m) 283 .o. srpski. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: (?) Historijat stvaraoca fonda: Osnovna djelatnost Zadruge bila je proizvodnja hrane i prerada mesa. Zemljoradnička zadruga “Peradarstvo’’ u likvidaciji Gradačac Signatura fonda: BiH-ATKT/ZZ’’P’’Gd Vremenski raspon građe: 1986. izvodi banke. – 2001.

račune. Količina građe: 5 kut. Serije u fondu: 1. otpremnice. KIF. ali može poslužiti kao pomoćni izvor za istraživanje rada i razvoja privrede na području regije Tuzla. Planovi sjetve 284 . Ugovori sa udruženim zemljoradnicima 2. KUF. srpski. Ugovori sa kupcima 3. informacije. planovi sjetve. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: (?) Zemljoradničke zadruge Brčko Signatura fonda: BiH-ATKT/ZZBč Vremenski raspon građe: 1946. blagajnu. – 1961. dopise. primke. trebovanje sjemena. Finansijski planovi 3. Opšta dokumentacija 2. izvode. Serije u fondu: 1. podaci o zaposlenom osoblju i dr. finansijski planovi. Jezik u građi: bosanski. planove. rješenja o postavljenju upravnika. Finansijska dokumentacija Valorizacija fonda: 4 Fond nije cjelovit. (2 d/m) Sadržaj fonda: Fond se sastoji od raznovrsne dokumentacije iz djelokruga rada zadruga: obavještenja o otkupu i raspodjeli sjemena. periodične obračune i završne račune. ugovore sa kupcima.Sadržaj fonda: Fond sadrži ugovore sa udruženim zemljoradnicima.

Jezik u građi: bosanski. sveske zapisnika sa sjednica Savjeta. Normativna akta Zapisnici sa sjednica Finansijska dokumentacija Knjige Valorizacija fonda: 4 Fond nije cjelovit. matična knjiga radnika. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1946. cjenovnike ugostiteljskih objekata po opštinama (za društveni sektor i samostalne objekte i zapisnike o kategoriji objekata). finansijske kartice. 4. interna dostavna knjiga). hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: (?) 285 . platne liste. srpski.. ali može poslužiti kao izvor za proučavanje razvoja i djelovanja zadruga kao i za rješavanje ličnih prava.Valorizacija fonda: 4 Fond nije cjelovit.5 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži normativna akta. 3. rješenja i naredbe o formiranju cijena proizvoda i usluga. Zbora radnika. personalna dosijea i knjige (djelovodni protokol. – 1990. (15. 240 fasc. srpski. završne račune. Jezik u građi: bosanski. – ? Međuopštinska zajednica za poslove cijena Tuzla Signatura fonda: BiH-ATK/MZZPCT Vremenski raspon građe: 1980. Količina građe: 11 knj. OOSK i komisija. 2. Serije u fondu: 1. odluke RZ. ali može poslužiti kao izvor za proučavanje razvoja i djelovanja ove Zajednice na području regije Tuzla.

godina (Fotografska zbirka Arhiva Tuzlanskog kantona) 286 . 1939.Hor KPD “Gajret”.

2 knj. Izvještaji Valorizacija fonda: 3 S obzirom da je ovaj fond preuzet od Centralnog komiteta SK Bosne i Hercegovine Sarajevo. DRUŠTVA I UDRUŽENJA Komunistička partija – Savez komunista (KPBiH/SKBiH) Okružni i oblasni komiteti Okružni komitet Komunističke partije Bosne i Hercegovine Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/OK KPBiHT Vremenski raspon građe: 1945. Jezik u građi: bosanski.. – 1947. godine. može poslužiti za istraživanje partijskog djelovanja OK KP Bosne i Hercegovine Tuzla. Kadrovska dokumentacija 2. – 1947. rad komisija unutar Komiteta. Dokumentacija rada komisija 3. Historijat stvaraoca fonda: Okružni komiteti Partije osnivani su još u toku rata. Serije u fondu: 1. srpski. a u Tuzli je osnovan 1943. partijske izbore kao i izvještaje nižih komiteta. hrvatski Pismo u građi: latinica. (4 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži dokumente koji se odnose na kadrovska pitanja. Bosanski 287 . Okružni komitet KPJ Tuzla obuhvatao je područja deset sreskih komiteta i to: Bijeljina.V DRUŠTVENO-POLITIČKE ORGANIZACIJE. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1943. Količina građe: 16 kut.

Kladanj. odigrali su krupnu ulogu u učvršćivanju i izgradnji narodne vlasti na svojoj teritoriji. 11/52). Srebrenica. Okružni komiteti uopšte. zapisnika konferencija. srebrenički. list NR BiH’’ br. Derventu. Kursevi Valorizacija fonda: 3 Fond može poslužiti za proučavanje partijske aktivnosti na području Tuzlanske oblasti. Serije u fondu: 1.3 d/m) Sadržaj fonda: Fond se sastoji od zapisnika sreskih. Gračanica. hrvatski Pismo u građi: latinica. teslićki. Jezik u građi: bosanski. Brčko. modrički. stvaranju i proširivanju partijskih organizacija. Planovi rada 3. Tuzla. – 1955. odžački. Količina građe: 13 knj. planova rada odjeljenja. gradskih i mjesnih komiteta 2. tešanjski. loparski. godine ukidanjem okruga kao administrativno-teritorijalnih jedinica. 5 kut. srpski. Historijat stvaraoca fonda: Zakonom o administrativno-teritorijalnoj podjeli NR Bosne i Hercegovine na oblasti (“Sl.. gradačački. Doboj i Tuzlu. brčanski. uzdizanju kadra i osamostaljenju u radu sreskih komiteta. 288 . gradove i opštine.Šamac. Teritorijalnom podjelom NR Bosne i Hercegovine na srezove. Zapisnici sreskih. partijskih odjeljenja. (1. Brčko. bosanskošamački. maglajski. gračanički. kladanjski. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1949. zvornički i gradove: Bijeljinu. 1952. Prestao je sa radom 1947. Vlasenica i Zvornik. list NR BiH’’ br. Lopare. gradskih i mjesnih komiteta. odjeljenja Oblasnog komiteta. 16/49) Tuzlanska oblast je obuhvatala srezove: bijeljinski. bosanskobrodski. analiza rada kurseva itd. – 1952. derventski. tuzlanski. Oblasni komitet Saveza komunista Bosne i Hercegovine Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/ObK KPBiHT Vremenski raspon građe: 1949. godine ukidaju se oblasti i prestaje sa radom Oblasni komitet (“Sl. dobojski.

materijale o pripremama kongresa. hrvatski Pismo u građi: latinica. programe. Jezik u građi: bosanski. zapisnike i materijale sa sjednica Predsjedništva. Lopare. itd. konstituisana je Međuopštinska konferencija saveza komunista za opštine: Lukavac. Opšta dokumentacija Kadrovska komisija AGIT-PROP Komisija za međunarodne odnose Statutarna komisija Valorizacija fonda: 3 Fond može poslužiti za proučavanje partijske aktivnosti na području Tuzlanske oblasti. dopise i uputstva CK SKBiH i CK SKJ. 5. (12 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži opšte spise. Živinice. Kadrovske komisije i Statutarne komisije. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1968. Srebrenik. 4. Serije u fondu: 1. godine. – 1990. Količina građe: 50 kut. Banovići. analize. srpski. s obzirom da ovo područje čini društveno-ekonomsku cjelinu sa zajedničkim problemima i tendencijama u daljem razvitku.Međuopštinska konferencija Saveza komunista Bosne i Hercegovine Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/MOK SKBiHT Vremenski raspon građe: 1968. 2. stenografske bilješke. izvještaje. materijale Komisije za međunarodne odnose. odluke. Potreba za konstituisanjem ovakve konferencije proistekla je iz interesa i potreba za zajedničkom idejnopolitičkom akcijom Saveza komunista. koja je donesena jula mjeseca 1968. odluke o raspuštanju nekih osnovnih organizacija. zaključke. – 1990. Historijat stvaraoca fonda: Odlukom o organizovanju i radu međuopštinske konferencije Saveza komunista. Kladanj. a po svom položaju predstavlja 289 . 3. Kalesija i Tuzla. rezimee rasprava.

koja je. Statistički izvještaji Valorizacija fonda: 3 Fond može poslužiti za proučavanje partijske aktivnosti na području regije Bijeljina. Tome su doprinijela cjelokupna društvena kretanja podstaknuta reformom. zapisnike i materijale sa sjednica Predsjedništva. Jezik u građi: bosanski. hrvatski Pismo u građi: latinica. kartoni idr. sa stanovišta organizovanosti SK-a. a posebno kada se radi o pokretanju zajedničkih pitanja i akcija koje traže udruženo djelovanje opština i pomoć drugih društveno-političkih faktora. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: PrP Stepen sređenosti: arhivistički sređen 290 . bilo je neophodno obezbijediti jače povezivanje i izgrađivanje jedinstvenih stavova SK-a na širem području. kada je MOK SK Bosne i Hercegovine Tuzla prestao sa radom.). Programom i zaključcima CK SKJ. materijale opštinskih komiteta nadležnog područja upućenih MOK SK Bijeljina. Opšta dokumentacija 2. – 1990. zahtijevala veće koordiniranje akcija i povezivanje putem integracije i drugih oblika saradnje. kako u privredi tako i u drugim društvenim djelatnostima. (6 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži opštu prepisku. Zapisnici i materijali sa sjednica 3. Ovu konferenciju činili su članovi koje su birale opštinske konferencije SK-a iz svojih redova i iz redova članova SK-a na području opštine. Međuopštinska konferencija Saveza komunista Bosne i Hercegovine Bijeljina Signatura fonda: BiH-ATKT/MOK SKBiHBi Vremenski raspon građe: 1985. Odlukom CK SKBiH kao i svojom odlukom i programima rada. zapisnike tematskih sjednica i sjednica radnih grupa. godine. Historijat fonda je sačinjen na osnovu građe koja je 1990. predata Arhivu. srpski. statističke izvještaje i sl.geografsku cjelinu. Opštinske konferencije SK-a u opštinama za koje se konstituiše međuopštinska konferencija zadržavaju u svemu i u cijelosti svoju samostalnost i djeluju u skladu sa Statutom. Međuopštinska konferencija. Dio dokumentacije. Količina građe: 26 kut. predstavlja mjesto i oblik preko kojeg treba inicirati i razmatrati šire i značajnije probleme ovog područja. Serije u fondu: 1. koja se odnosi na finansije i knjigovodstvo (platne liste. ostala je pri Opštinskom komitetu SK Bosne i Hercegovine Tuzla koji je bio predavalac građe ovoga fonda.

– 1966. (14 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži zapisnike sa sastanaka. godine kada je isti prestao sa radom. Količina građe: 18 knj. Brčko. Opšta dokumentacija Zapisnici Uputstva Knjige Valorizacija fonda: 3 Fond može poslužiti za proučavanje partijske aktivnosti na području Tuzlanskog sreza. Historijat fonda je sačinjen na osnovu građe predate u Arhiv primopredajnim zapisnikom od MOK SK Bijeljina 1990. 4. Serije u fondu: 1. 291 . matičnu knjigu službenika. 2.Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1985. uputstva i direktive viših organa. 3. godine. zdravstvu itd. Historijat stvaraoca fonda: Na osnovu Statuta Saveza komunista Bosne i Hercegovine. donijeli su Odluku o organizovanju Međuopštinske konferencije Saveza komunista Bosne i Hercegovine sa sjedištem u Bijeljini. Sreski i opštinski komiteti Sreski komitet Saveza komunista Bosne i Hercegovine Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/SK SKBiHT Vremenski raspon građe: 1945.. materijale nastale u radu konferencija i komisija. informacije. Orašje i Ugljevik.). maja mjeseca 1985. odbrambeno-zaštitne pripreme. uz saglasnost Predsjedništva CK SK Bosne i Hercegovine. nastavljati započete idejnopolitičke aktivnosti na pitanjima zajedničkim za opštinske organizacije SK-a nadležnog područja (o srednjem obrazovanju i vaspitanju. Ovaj organ će provoditi jedinstvenu politiku za kadrove od interesa za međuopštinsko područje. 58 kut. – 1990. Članovi Međuopštinske konferencije su po funkciji predsjednici opštinskih komiteta SK-a. djelovodne protokole itd. anketne listove službenika. Opštinski komiteti Bijeljina.

Kladanj. statističke izvještaje o članovima u osnovnim organizacijama. zaključci Spiskovi boraca Uputstva Statistički izvještaji 292 . Sreski komitet Saveza komunista Bosne i Hercegovine Bijeljina Signatura fonda: BiH-ATKT/SK SKBiHBi Vremenski raspon građe: 1945. srez Tuzla je obuhvatao 21 mjesni narodni odbor. 29 kut. list NR BiH” br. godine 23 mjesna odbora sa teritorijalnom pripadnošću Tuzlanskoj oblasti. 47/62). Srebrenik. Sreski komitet SK Bosne i Hercegovine Tuzla radi pod tim nazivom do 1966. prijedloge za odlikovanja. hrvatski Pismo u građi: latinica. Šekovići. Vlasenica. a 1950. godine obuhvatao 18 opština sa naseljima u njihovom sastavu: Banovići. pa 16. Gračanica. a njihova nadležnost prenesena na opštinske skupštine i njihove organe (“Sl. godine. godine kada su ukinuti srezovi. srpski. Srebrenik. srez Tuzla je brojao 17. Tojšići i Živinice (“Sl. Puračić.. izvještaji. 11/52). kada su osnovani i srezovi. ocjene o radu kadrova u školama. Orašje. gradove i opštine. Teritorijalnom podjelom NR Bosne i Hercegovine na srezove. 3.’’. srez Tuzla čine opštine Banovići i Lukavac. Kalesija. Na osnovu ove teritorijalne podjele. (8 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži referate. Ugljevik. Srebrenica. – 1955. Brijesnica. Količina građe: 19 knj.Jezik u građi: bosanski. Ljepunice. kao i njegovim izmjenama 1958. 14/66). Simin Han. Lopare. 1952. 4. Tinja. anketne listove. 1945. Serije u fondu: 1. Zakonom o području srezova i opština. godine. Kiseljak. zaključke i zapisnike sa sastanaka i konferencija. list SR BiH” br. da bi 1962. Brčko. Dobošnica. Zvornik i Živinice (“Sl. spiskove isključenih članova SK-a. Historijat stvaraoca fonda: Sreski komitet Saveza komunista Bosne i Hercegovine Tuzla osnovan je. mišljenja za dodjelu “Spomenice 1941. podatke o borcima i njihovo držanje u zatvorima i zarobljeništvu. godine. – 1966. a opštine u sastavu sreza su: Breške. Od 1955. Bijeljina. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1945. Bratunac. Lukavac. izvještaje. list NR BiH” br. 2. Tuzla. Zapisnici. godine i teritorijalno je pripadao Tuzlanskom okrugu.

Janja. Brodac. 1945. 17/55) prestaje sa radom Sreski komitet Bijeljina i kao opština pripada srezu Brčko (pa samim tim i Sreskom komitetu Brčko) djelujući pod nazivom Opštinski komitet Bijeljina. izvještaje. list NR BiH” br. Brodac. Međaši. Bijeljinski srez čini gradska opština Bijeljina u koju ulaze: Bijeljina. godine kada. 6 kut. materijale rada Kadrovske i Kontrolne komisije itd. 11/52). referate. Zabrđe i Ugljevik (“Sl. godine formiran je Sreski komitet Bijeljina. Korenita. Modran. godine usvojen Zakon o području srezova i opština u NR Bosni i Hercegovini (“Sl. Ugljevik. hrvatski Pismo u građi: latinica. Obarska. kada se teritorija BiH dijeli na srezove. Batković. Vršani. Zabrđe i Zagoni. Historijat stvaraoca fonda: Teritorijalnom podjelom Federalne Bosne i Hercegovine. Jezik u građi: bosanski. teritorijalnom podjelom. Građu čine zapisnici: Sreskog komiteta. Janja. statistički izvještaji itd. Popovi. Dragaljevac. Trnova. podaci o održanim sastancima i stanju u organizacijama. anketne listove članstva. Glavičice. Crnjelovo. Patkovača. Čađavica. Dvorovi. kartoni evidencije članova. – 1958. (1. Suho Polje. Novo Selo. 16/49 i 10/50) i sastoji se od 23 područja mjesnih narodnih odbora i to: Banjica. Bijeljinski srez je pripadao Tuzlanskom okrugu sve do 1949/50. pripada Tuzlanskoj oblasti (“Sl. Mjesnih komiteta i osnovnih partijskih organizacija. Bijeljina sela.Valorizacija fonda: 3 Fond može poslužiti za proučavanje partijske aktivnosti na području Bijeljinskog sreza i Opštine Bijeljina. planove programe. Gojsovac i Novo Naselje i opštine Batković. Crnjelovo. gradove i opštine. Godine 1952. list NR BiH” br. Sreski komitet Saveza komunista Bosne i Hercegovine Zvornik Signatura fonda: BiH-ATKT/SK SKBiHZ Vremenski raspon građe: 1945. informacije o sprovedenim izborima. 293 . srpski. informacije. Količina građe: 8 knj. list NR BiH” br. – 1955. programi proslava.. Dragaljevac. Trnova. Bosanska Rača. analize.5 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži zapisnike sa sjednica. Kada je 1955. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1945.

Nova Kasaba. srpski. upitnike za delegate V kongresa SKBiH (1968. Zapisnici Informacije. 1950. analize. list NR BiH” br. Drinjača. u sastav sreza Zvornik ulazi grad Zvornik i 15 mjesnih odbora: Caparde. Memići. 1968. informacije. formiran je Zvornički srez koji je pripadao Tuzlanskoj oblasti. godine) itd. list NR BiH” br. Sapna. 4. Sapna i Snagovo (“Sl. Zakonom o područjima srezova i opština u NR BiH. 1945. Kalesija. Tako je počeo sa radom i Sreski komitet Zvornik. 2. list NR BiH” br. Kamenica. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1945. 3. godine. Jezik u građi: bosanski.23/58) tako da te godine počinje sa radom i Opštinski komitet Zvornik. Historijat stvaraoca fonda: Teritorijalnom podjelom Federalne Bosne i Hercegovine. Grbavci. Han Pijesak.Serije u fondu: 1. Međaš. 28 kut. planove i programe rada. Zvornik kao opština sa naseljenim mjestima u svom sastavu pripada Tuzlanskom srezu (“Sl. Memići. 17/55). Pilica. – 1966.. Sreski komitet Saveza komunista Bosne i Hercegovine Brčko Signatura fonda: BiH-ATKT/SK SKBiHBč Vremenski raspon građe: 1945. (6. a 1958.godine. Skelani. Roćević. godine. Godine 1955. Količina građe: 17 knj. Srebrenica.5 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži zapisnike sa sastanaka. Fakovići. srezu Zvornik pripada 11 opština sa naseljenim mjestima u svom sastavu i to: Bratunac. izvještaji. anketne listove članstva. Kozluk. dopise i uputstva viših organa. 10/50). Administrativno-teritorijalnom podjelom. hrvatski Pismo u građi: latinica. – 1958. Vlasenica i Zvornik (“Sl.. Osmaci. 294 . Čelopek. Kozluk. analize Kadrovska komisija Kontrolna komisija Valorizacija fonda: 3 Fond može poslužiti za proučavanje partijske aktivnosti na području Zvorničkog sreza. Petkovci. referate.

list NR BiH” br. Lončari. izvještaje o radu itd. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1945. pripada srezu Tuzla (“Sl.3 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži zapisnike. Jezik u građi: bosanski. 10/50). sa 19 mjesnih narodnih odbora. Količina građe: 5 knj. list NR BiH” br. Rahić Gornji. pripada Tuzlanskom okrugu. izbornih konferencija. Historijat stvaraoca fonda: Teritorijalnom podjelom iz 1945.Serije u fondu: 1. godine. Od 1952. srez Brčko. srez Brčko čini gradska opština Brčko i 6 opština sa naseljenim mjestima: Brezovo Polje. – 1966. godine kada Brčko. 17/55 i 23/58). zaključke i izvještaje sa sastanaka Sreskog i mjesnih komiteta. hrvatski Pismo u građi: latinica. gradove i opštine. Zakonom o teritorijalnoj podjeli Bosne i Hercegovine iz 1950. kao opština sa naseljenim mjestima. Potočari. 3. 2 kut. 47/62). Žabar Gornji. 295 . Opštinskog komiteta. 2. osnovnih partijskih organizacija. mijenjala se i teritorijalna nadležnost Sreskog komiteta Brčko sve do 1962. kada je teritorija Bosne i Hercegovine podijeljena na srezove. Zapisnici Informacije i analize Uputstva Evidencije članstva Valorizacija fonda: 3 Fond može poslužiti za proučavanje partijske aktivnosti na području sreza Brčko. Sreski komitet Saveza komunista Bosne i Hercegovine Kladanj Signatura fonda: BiH-ATKT/SK SKBiHKl Vremenski raspon građe: 1945. godine. Tada je počeo sa radom i Sreski komitet Saveza komunista Brčko. srpski. – 1962. list NR BiH” br. godine. srez Brčko je pripadao Tuzlanskoj oblasti i u svom sastavu brojao 20 mjesnih narodnih odbora (“Sl. 4.. Bukvik. (0. Shodno Zakonima o teritorijalnoj podjeli Bosne i Hercegovine (“Sl.

ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1945. 1952. Od 1955. godine. statističke podatke o broju članstva. Olovo i Stupari sa pripadajućim naseljenim mjestima. 17/55). kada je proglašen Zakon o području srezova i opština u NR Bosne i Hercegovine (“Sl. Ćude. Jelaške. 10/50) da bi. godine formiran je srez Kladanj koji je pripadao Tuzlanskom okrugu i imao 13 mjesnih narodnih odbora i to: Brloške. obavještenja itd. (3 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži zapisnike sa sastanaka Sreskog. 6 kut. gradove i opštine (“Sl. Olovske Luke. 11/52). mjesnih i Opštinskog komiteta kao i osnovnih partijskih organizacija. Dugandžići. Stupari i Tuholj. godine kada su ukinuti srezovi. Stupari i Tuholj (“Sl. Starić. hrvatski Pismo u građi: latinica. Sreski komitet Saveza komunista Bosne i Hercegovine Bosanski Šamac Signatura fonda: BiH-ATKT/SK SKBiHBŠ Vremenski raspon građe: 1945. Jošija. srezu Kladanj pripadale opštine Kladanj. Čuda. prepiske sa drugim komitetima. Olovo. Kamensko. list NR BiH” br. Godine 1950. godine. Solun. referate. Olovske Luke. 1945. list NR BiH” br. Starić. list NR BiH” br. Kladanj. uputstva o radu. Zapisnici i izvještaji 2. Olovo. Zaključci Valorizacija fonda: 3 Fond može poslužiti za proučavanje partijske aktivnosti na području Sreza Kladanj. teritorijalno pripada srezu Tuzla. 296 . zapisnike sa sastanaka sekretarijata i godišnjih konferencija. Kladanj. analize. izvještaje. preporuke i dopise CK SKBiH i Okružnog komiteta SK Tuzla.Serije u fondu: 1. Historijat stvaraoca fonda: Teritorijalnom podjelom Federalne Bosne i Hercegovine.. Solun. kao opština sa naseljenim mjestima u svom sastavu. Zakonom o teritorijalnoj podjeli NR Bosne i Hercegovine na srezove. Količina građe: 19 knj. Jezik u građi: bosanski. – 1966. srpski. Kladanj. uputstva. a prestao je sa radom 1966. – 1954. srez Kladanj pripada Tuzlanskoj oblasti i broji 9 mjesnih narodnih odbora: Dugandžići.

Serije u fondu: 1. pisma. Bok. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1945. Tišina i Tolisa. Zapisnici sa sastanaka Zapisnici sa konferencija Preporuke i uputstva viših organa Prepiske sa drugim komitetima Valorizacija fonda: 3 Fond može poslužiti za proučavanje partijske aktivnosti na području Sreza Bosanski Šamac. – 1955. 2. Historijat stvaraoca fonda: Srez Bosanski Šamac je 1945. hrvatski Pismo u građi: latinica. Mahala Donja. Dokumentacija komisija 297 . (2. Domaljevac. dokumentacije Organizaciono-instruktorske komisije. Obudovac. Bosanski Šamac. potvrde o radnom stažu. Serije u fondu: 1. zapisnike sa sastanaka Komisije za selo. 8 kut. upitnike i anketne listove itd. informacije. referate. Orašje. izjave. Količina građe: 6 knj. Domaljevac. Slatina Gornja. 3. godine pripadao Tuzlanskoj oblasti sa Bosanskim Šamcem kao gradom u sastavu sreza i obuhvatao područje od 12 mjesnih narodnih odbora. da bi 1950. 11/52). izvještaje. ovaj srez čini gradska opština Bosanski Šamac i opštine: Crkvina. Donja Dubica.. Zakonom o podjeli teritorije NR Bosne i Hercegovine na srezove. godine teritorijalno pripadao Tuzlanskom okrugu i imao je 14 mjesnih narodnih odbora i to: Batkuša. 4. Jezik u građi: bosanski.5 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži zapisnike sa sjednica Agit-prop komisije. Informacije i analize 3. Hasić Gornji. Donja Slatina i Orašje. list NR BiH” br. srpski. Crkvina. Grebnica. – 1955. Sreski komitet Saveza komunista Bosne i Hercegovine Gračanica Signatura fonda: BiH-ATKT/SK SKBiHG Vremenski raspon građe: 1945. žalbe. analize. Zapisnici 2. Matići. gradove i opštine (“Sl.

srez Gračanica pripada Tuzlanskoj oblasti i u svom sastavu ima grad Gračanicu i područja mjesnih odbora Bosansko Petrovo Selo. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1945. Škipovac. karakteristike. godine. teritorijalno pripada srezu Tuzla (“Sl. izvještaje o radu Sreskog komiteta. Zakonom o područjima srezova i opština u NR Bosni i Hercegovini. Godine 1950. izjave o boravku u zarobljeništvu. 1955. srezove i područja mjesnih narodnih odbora. Lukavica. Količina građe: 7 knj. godine Gračanica. Gornji Moranjci. 1945. srpski. hrvatski Pismo u građi: latinica. Malešići. Jezik u građi: bosanski. Koraju. Lukavica. kao opština sa naseljenim mjestima u svom sastavu. Malešići. Karanovac. – 1954. Sreski komitet Saveza komunista Bosne i Hercegovine Lopare Signatura fonda: BiH-ATKT/SK SKBiHLo Vremenski raspon građe: 1946. Teočaku. 11/52). Lukavica i Orahovica). Soko i Stjepan Polje. Brijesnica Velika. Brijesnica. 2 kut. Sladna i Soko (“Sl. list NR BiH” br. srez Gračanica je pripadao Dobojskom okrugu i imao 16 mjesnih narodnih odbora i to: Boljanić. Karanovac. gradove i opštine (“Sl. Doborovci. Orahovica Gornja. (1 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži zapisnike sa sastanaka Biroa. srez Gračanica ima gradsku opštinu Gračanica i 6 opština (Bosansko Petrovo Selo.Valorizacija fonda: 3 Fond može poslužiti za proučavanje partijske aktivnosti na području Sreza Gračanica. Gračanica. Petrovo Selo. Doborovci. Donja Orahovica. Sladna. Loparama. Rapatnica. list NR BiH” br. Čeliću. zapisnike sa sastanaka AGIT-PROP. Historijat stvaraoca fonda: Teritorijalnom podjelom Federalne Bosne i Hercegovine na okruge. Plenuma i Sreskog aktiva. 10/50). 17/55). a 1952. Zakonom o podjeli teritorije NR Bosne i Hercegovine na srezove. spiskove članova itd. – 1955. 298 . godine. Orahovica Donja.. Brijesnica Velika. Skipovac. Sočkovac. zapisnike i izvještaje o radu mjesnih partijskih organizacija u Tobutu. Gornja Orahovica. Doborovci. list NR BiH” br.

Zakonom o administrativno-teritorijalnoj podjeli NR Bosne i Hercegovine. Rastošnica. godine ovaj Komitet je nosio naziv Sreski komitet SKBiH Srebrenica – Bratunac. Priboj. godinu pojavljuje se samo naziv SK SKBiH Bratunac pa je i odvojen kao poseban fond. a čini ga 10 područja mjesnih narodnih odbora i to: Čelić. 11/52).. Lopare. teritorijalno pripada Tuzlanskom okrugu. godine. 3. Piperi. Lopare. Historijat stvaraoca fonda: Od 1945. 4. sa 14 mjesnih narodnih odbora. 2. Priboj. Sreski komitet Saveza komunista Bosne i Hercegovine Srebrenica Signatura fonda: BiH-ATKT/SK SKBiHSb Vremenski raspon građe: 1946. 17/55). teritorijalno pripada srezu Tuzla (“Sl. Mačkovac. i 1954. list NR BiH” br. Jezik u građi: bosanski. zapisnike sa sastanaka Sreskog komiteta. Šibošnica. list NR BiH” br. list NR BiH” br. srpski. kada Sreski komitet Lopare prestaje sa radom. godine srez Lopare. Količina građe: 5 knj. Teočak i Tutnjevac (“Sl. srez Lopare pripada Tuzlanskoj oblasti. partijskih ćelija itd. a Lopare. 299 . srez Lopare čine opštine Čelić. Ovakvo stanje ostaje do 1955.Serije u fondu: 1. a za 1953. 10/50). Plenuma. gradove i opštine – “Sl. Biroa. – 1955. Plenuma AGIT-PROP Valorizacija fonda: 3 Fond može poslužiti za proučavanje partijske aktivnosti na području Sreza Lopare. (1 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži: opšte spise. Zapisnici i izvještaji Sreskog komiteta Zapisnici i izvještaji mjesnih partijskih jedinica Zapisnici Biroa. – 1952. hrvatski Pismo u građi: latinica. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1945. Kadrovske komisije. Šibošnica i Teočak (Zakon o podjeli teritorije NR Bosne i Hercegovine na srezove. Koraj. 2 kut. Godine 1952. Koraj. Napomena: Na osnovu građe u fondu od 1952. kao opština sa naseljenim mjestima u svom sastavu. Konferencije.

a od 1958. Karina. kao opštine sa naseljenim mjestima u svom sastavu.Serije u fondu: 1. 1955. srez Srebrenica je pripadao Tuzlanskom okrugu i obuhvatao 21 mjesni narodni odbor i to: Blažijevići. gradove i opštine (“Sl. Polom. Žabokvice i Toplica. Fakovići. godine počeo sa radom Opštinski komitet SK Srebrenica koji je teritorijalno pripadao srezu Zvornik. Luka. Hranča. Srebrenica. S obzirom da je sjedište NOS-a Srebrenica bilo u Bratuncu u građi se od 1951. list NR BiH” br. Osatica i Skelani. Crvice. – 1955. Brežani. Historijat stvaraoca fonda: Teritorijalnom podjelom Federalne Bosne i Hercegovine na okruge. Osatica. Sućeska. Opšta građa 2. godine pripadao je Tuzlanskom srezu. srezove i područja mjesnih narodnih odbora. Zapisnici 3. godine (“Sl. srpski. Konjevići. 10/50). Fakovići i Skelani. Sase. Šiljkovići. hrvatski Pismo u građi: latinica. Krnjići. Kravica. Ratkovići. Žlijebac. 17/55) Bratunac. Knjige Valorizacija fonda: 3 Fond nije kompletan. 11/52) sjedište narodnog odbora sreza Srebrenica je u Bratuncu. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1945. Fakovići. prestankom rada Sreskog komiteta saveza komunista Srebrenica. Zakonom o području srezova i opština u NR Bosni i Hercegovini 1955. Kostolomci. Bratunac. pripadaju srezu Zvornik. godine. Sikirić. godine nailazi na naziv Sreski komitet Srebrenica – Bratunac. a obuhvata gradsku opštinu Srebrenica i opštine Bratunac. list NR BiH” br. list NR BiH” br. Srebrenica. Jezik u građi: bosanski. Zakonom o podjeli teritorije NR Bosne i Hercegovine na srezove. ali može poslužiti za proučavanje partijske aktivnosti na području Sreza Srebrenica. srez Srebrenica teritorijalno pripada Tuzlanskoj oblasti i obuhvata 16 područja mjesnih narodnih odbora (“Sl. Godine 1950. Tako je. 1945. 300 .

godinu pojavljuje se samo naziv SK SKBiH Bratunac.. godine nosio naziv Sreski komitet KPBiH Srebrenica – Bratunac. a obuhvata gradsku opštinu Srebrenica i opštine Bratunac. srpski. godine nosio naziv Sreski komitet KPBiH Srebrenica – Bratunac.Sreski komitet Saveza komunista Bosne i Hercegovine Bratunac Signatura fonda: BiH-ATKT/SK SKBiHBr Vremenski raspon građe: 1953. gradove i opštine (“Sl. 10/50). Napomena: Na osnovu građe u fondu evidentno je da se građa SK KPBiH Bratunac nalazi u građi SK KPBiH Srebrenica jer je ovaj Komitet od 1952. 11/52) sjedište Narodnog odbora sreza Srebrenica je u Bratuncu. Valorizacija fonda: 3 Fond nije kompletan. a za 1953. Količina građe: 3 knj. list NR BiH” br. Kravica. i 1954. Osatica i Skelani. (1 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži zapisnike sa sastanaka Sreskog komiteta. Zakonom o podjeli teritorije NR Bosne i Hercegovine na srezove. a za 1953. Jezik u građi: bosanski. list NR BiH” br. 301 . – ? Historijat stvaraoca fonda: Godine 1950. godinu pojavljuje se samo naziv SK SKBiH Bratunac pa je i odvojen kao poseban fond. Fakovići. opštinskih komiteta i osnovnih partijskih organizacija na području Sreza. 1 kut. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1953. – 1954. i 1954. srez Srebrenica teritorijalno pripada Tuzlanskoj oblasti i obuhvata 16 područja mjesnih narodnih odbora (“Sl. hrvatski Pismo u građi: latinica. Krnjići. ali može poslužiti za proučavanje partijske aktivnosti na području Sreza Bratunac. Na osnovu građe u fondu evidentno je da se građa SK KPBiH Bratunac nalazi u građi SK KPBiH Srebrenica jer je od 1952.

Godine 1952. a 1950. godine. – 1955. a zatim srezu Tuzla. srpski. (4. Opštinski komitet Saveza komunista Bosne i Hercegovine Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/OK SKBiHT Vremenski raspon građe: 1956. list NR BiH” br. – 1955. Količina građe: 8 knj. 11/52). Ovakvo stanje ostaje do 1966. izjave. Han Pijesak. Vlasenica kao opština sa naseljenim mjestima u svom sastavu teritorijalno pripada srezu Zvornik. Nova Kasaba. Jezik u građi: bosanski. Knjige Valorizacija fonda: 3 Fond može poslužiti za proučavanje partijske aktivnosti na području Sreza Vlasenica.. Historijat stvaraoca fonda: Teritorijalnom podjelom Federalne Bosne i Hercegovine 1945. – 1966.Sreski komitet Saveza komunista Bosne i Hercegovine Vlasenica Signatura fonda: BiH-ATKT/SK SKBiHV Vremenski raspon građe: 1945.. Sarajevskoj oblasti.3 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži zapisnike sa sastanaka Plenuma Sreskog komiteta. do 1958. godine kada se u SR Bosni i Hercegovini ukidaju srezovi. zapisnike sa sastanaka mjesnih i opštinskih komiteta. Zapisnici 2.5 d/m) 302 . Serije u fondu: 1. biografije članova. srezu Vlasenica pripada gradska opština Vlasenica i opštine Cikote. Od 1955. hrvatski Pismo u građi: latinica. Derventa. (0. 18 kut. godine. 1 kut. zapisnike OOSK-a itd. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1945. srez Vlasenica pripada Tuzlanskom okrugu. Količina građe: 2 knj. Milići i Šekovići (“Sl.

Nova separacija. jula 1955. Količina građe: 2 kut. Serije u fondu: 1. – 1962. (0. počinje sa radom Opštinski komitet Saveza komunista Tuzla koji je teritorijalno pripadao srezu Tuzla. DK Banovići Selo. partijskih ćelija i odjeljenja (Rudnik uglja “Tito”.). uputstava Okružnog komiteta. Jezik u građi: bosanski. Programi i planovi rada 3. izvještaja AGIT-PROP o radu i suzbijanju nepismenosti. izvještaje. planskih zadataka Rudnika. Zapisnici 2. od 12. 303 . Direkcija rudnika. evidencije članova. Stanica narodne milicije i dr. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1955. Evidencije Valorizacija fonda: 3 Fond može poslužiti za proučavanje partijske aktivnosti na području Tuzlanske opštine. list NR BiH” br. uvodna izlaganja. Opštinski komitet Saveza komunista Bosne i Hercegovine Banovići Signatura fonda: BiH-ATKT/OK SKBiHBa Vremenski raspon građe: 1945.Sadržaj fonda: Fond sadrži zapisnike sa sastanaka Komiteta. programe i planove rada. hrvatski Pismo u građi: latinica. 17/55). odluke i sl. zapisnika sa izbornih konferencija i plenuma. Predsjedništva i raznih komisija. godine. izvještaja i zadataka osnovnih organizacija. zapisnici zajedničkih sastanaka Opštinskog i Rudničkog komiteta i odbora sindikata itd. – ? Historijat stvaraoca fonda: Zakonom o području srezova i opština u NR Bosni i Hercegovini (“Sl.5 d/m) Sadržaj fonda: Fond se sastoji od zapisnika sa sastanaka Rejonskog i Mjesnog komiteta. Strojni promet Banovići. ZGP “Litva”. srpski. Formirani su i ostali opštinski komiteti koji postaju osnovna organizaciona forma jer se u život istovremeno uvodio i novi sistem samoupravljanja. Jama Mušići.

u Banovićima radi Mjesni komitet koji pripada Tuzlanskom srezu Tuzlanske oblasti (“Sl. i 1950. informacije 304 . izvještaje. 16/49 i 10/50). list NR BiH’’ br. Sekretarijata. godine kada su ukinuti srezovi. (4 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži zapisnike sa izbornih sastanaka. izvještaji. godine Banovići. anketne listove i upitnike za članove SK-a itd. Uputstva 3.11/52). odluke o kažnjavanju i isključenju članova SKJ. kada se na teritoriji Bosne i Hercegovine formiraju oblasti. Aktiva. kao gradska opština. AGIT-PROP Valorizacija fonda: 3 Fond može poslužiti za proučavanje partijske aktivnosti na području Opštine Banovići. Količina građe: 35 kut. Zapisnici 2. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1945. osnovnih organizacija. godine. uputstva. hrvatski Pismo u građi: latinica. godine Lukavačkom srezu Tuzlanskog okruga pripadali su Banovići na čijem području je radio Rejonski komitet.1975. – ? Historijat stvaraoca fonda: Zakonom o teritorijalnoj podjeli Federalne Bosne i Hercegovine.Serije u fondu: 1. prijedloge. srpski. Serije u fondu: 1. list NR BiH’’ br. Takvo stanje se ne mijenja do 1966. analize. godišnje statističke izvještaje o članovima SK-a za osnovne organizacije. Zapisnici osnovnih organizacija i odjeljenja 2. referate. Jezik u građi: bosanski. spiskove. a 1952. pripadaju Tuzlanskom srezu (“Sl. . planove. Analize. Od 1949. Opštinski komitet Saveza komunista Bosne i Hercegovine Bijeljina Signatura fonda: BiH-ATKT/OK SKBiHBi Vremenski raspon građe: 1955. informacije. 1945. zapisnike i zaključke sa sastanaka OK SKBiH.

planove rada. godine (“Sl. a sa radom počinje Opštinski komitet Bijeljina. srpski. – 1965. kao opštine. Zapisnici i izvještaji 2.3. 305 . informacije. pa tako i Opštinski komitet SK Bijeljina. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1955. 47/62). Planovi rada 3. – ? Historijat stvaraoca fonda: Usvajanjem Zakona o području srezova i opština u NR Bosni i Hercegovini 1955. 17/55) prestaje sa radom Sreski komitet Bijeljina. Količina građe: 11 kut. Serije u fondu: 1. Anketni listovi i upitnici Jezik u građi: bosanski. list NR BiH” br. Zakonom o područjima srezova i opština (“Sl. Bijeljina i Brčko. prijedloge za odlikovanja. hrvatski Pismo u građi: latinica. godine kada se ukidaju srezovi. Statistički izvještaji 4. list NR BiH” br. Opštinski komitet Saveza komunista Bosne i Hercegovine Zvornik Signatura fonda: BiH-ATKT/OK SKBiHZ Vremenski raspon građe: 1959. te kao opština pripada srezu Brčko. sve do 1966. referate. Anketni listovi Valorizacija fonda: 3 Fond može poslužiti za proučavanje partijske aktivnosti na području Opštine Zvornik. anketne listove članova i sl. izvještaje o radu. (3 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži zapisnike i materijale sa sastanaka opštinskih konferencija i sekretarijata. teritorijalno pripadaju srezu Tuzla.

Jezik u građi: bosanski. Izvještaji 3. 1958. Zvornik. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1955. izvještaja o radu.Jezik u građi: bosanski. hrvatski Pismo u građi: latinica. godine. anketnih listova članova i sl. Materijali i zapisnici sa sastanaka 2. – 1966. srpski. Anketni listovi Valorizacija fonda: 3 Fond može poslužiti za proučavanje partijske aktivnosti na području Opštine Kladanj. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1958. (1. list NR BiH” br. srpski. – ? Historijat stvaraoca fonda: Zakonom o područjima srezova i opština u NR Bosni i Hercegovini.23/58). kao opština sa naseljenim mjestima u svom sastavu. Serije u fondu: 1. konferencija i proširenih sastanaka. Opštinski komitet Saveza komunista Bosne i Hercegovine Kladanj Signatura fonda: BiH-ATKT/OK SKBiHKl Vremenski raspon građe: 1955. pripada Tuzlanskom srezu (“Sl. hrvatski Pismo u građi: latinica.2 d/m) Sadržaj fonda: Fond se sastoji od zapisnika i materijala sa sastanaka sekretarijata. Količina građe: 5 kut. – 306 .

307 . godine Bosanski Šamac.1 7/55). kao opština sa naseljenim mjestima u svom sastavu. osnovnih organizacija. Statistički podaci Valorizacija fonda: 3 Fond može poslužiti za proučavanje partijske aktivnosti na području Opštine Bosanski Šamac. – 1966. teritorijalno pripadao srezu Tuzla. referati. Jezik u građi: bosanski. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1955. konferencija. Serije u fondu: 1. teritorijalno pripada srezu Brčko. srpski.. referate. list NR BiH br. 47/62). kao opština sa naseljenim mjestima u svom sastavu. izvještaje itd. informacije. Opštinski komitet Saveza komunista Bosne i Hercegovine Bosanski Šamac Signatura fonda: BiH-ATKT/OK SKBiHBŠ Vremenski raspon građe: 1955. obavještenja. 7 kut. 14/66). hrvatski Pismo u građi: latinica.5 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži zapisnike sa izbornih sastanaka OK SK. Informacije.Historijat stvaraoca fonda: Kada je proglašen Zakon o području srezova i opština u NR Bosni i Hercegovini (Sl. list SR BiH” br. Tako ostaje sve do 1962. Zakonom o području srezova i opština NR Bosne i Hercegovine. godine kada je Ustavnim Zakonom o ukidanju srezova u SR Bosni i Hercegovini ukinut i srez Tuzla (“Sl. Zapisnici sa sastanaka 2. Tako je ostalo sve do 1966. godine kada je. izvještaji 3. – ? Historijat stvaraoca fonda: Od 1955. statističke podatke. Količina građe: 1 knj. (3. Bosanski Šamac pripao srezu Doboj (“Sl. Kladanj je. list NR BiH” br.

Zapisnici 3. 17/55). (1. Opštinski komitet Saveza komunista Bosne i Hercegovine Lopare Signatura fonda: BiH-ATKT/OK SKBiHLo Vremenski raspon građe: 1955. Izvještaji. OOSSRN. podatke. Količina građe: 9 kut. izvještaje. teritorijalno pripala srezu Tuzla (“Sl. dokumentaciju Kadrovske komisije. godine kada je. program ideološko-političkog obrazovanja članova itd. (2. Gračanica. – ? Historijat stvaraoca fonda: Opštinski komitet SK Gračanica radi pod ovim nazivom od 1955. kao opština sa naseljenim mjestima u svom sastavu. srpski. list NR BiH” br.3 d/m) 308 . Jezik u građi: bosanski. opšte spise. informacije. osnovnih partijskih organizacija. Zakonom o područjima srezova i opština u NR Bosni i Hercegovini.3 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži zapisnike sa sastanaka Opštinskog komiteta. – 1971. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1955.Opštinski komitet Saveza komunista Bosne i Hercegovine Gračanica Signatura fonda: BiH-ATKT/OK SKBiHG Vremenski raspon građe: 1955. analize. Opšti spisi 2. – 1966. OSV. analize Valorizacija fonda: 3 Fond može poslužiti za proučavanje partijske aktivnosti na području Opštine Gračanica. upitnike. Serije u fondu: 1. hrvatski Pismo u građi: latinica. informacije. Količina građe: 11 kut.

ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1955. a teritorijalno pripada srezu Tuzla. biltene itd. izvještaji. izvještaja. Količina građe: 2 kut. Konferencije i Sekretarijata. Opštinski komitet Saveza komunista Bosne i Hercegovine Srebrenica Signatura fonda: BiH-ATKT/OK SKBiHSb Vremenski raspon građe: 1958. godine kada je. Serije u fondu: 1. godine počinje sa radom Opštinski komitet SK Bosne i Hercegovine Lopare. zaključaka. srpski. Zapisnici 2. Sekretarijata. ukidanjem srezova. analize. Informacije. izvještaje. hrvatski Pismo u građi: latinica. Jezik u građi: bosanski. (0. anketnih listova članova i sl. prestao sa radom srez Tuzla i Sreski komitet SK Tuzla. – 1966.Sadržaj fonda: Fond se sastoji od zapisnika sa sastanaka OK. savjetovanja. analize 3.5 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži zapisnike sa sjednica Opštinskog komiteta. Ovakvo stanje ostaje do 1966. Serije u fondu: 1. – Historijat stvaraoca fonda: Od 1955. Zapisnici 2. izvještaji 309 . izborne konferencije. informacija. analize. Informacije. analiza. Anketni listovi Valorizacija fonda: 3 Fond može poslužiti za proučavanje partijske aktivnosti na području Opštine Lopare.

list NR BiH” br. prestao sa radom i srez Tuzla. godine. Serije u fondu: 1. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1955. Količina građe: 2 kut. hrvatski 310 . – 1962. Izvještaji Valorizacija fonda: 3 Fond može poslužiti za proučavanje partijske aktivnosti na području Opštine Bosansko Petrovo Selo. srpski. kada je ukidanjem srezova. izvještaje o radu Komiteta itd. Jezik u građi: bosanski. Zapisnici 2. (0. 23/58) i tako je ostalo do 1966. pripala srezu Tuzla (“Sl. Jezik u građi: bosanski.3 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži zapisnike sa sastanaka Opštinskog komiteta. godine Srebrenica kao opština sa naseljenim mjestima u svom sastavu teritorijalno pripada srezu Zvornik koji je od 1958. godine opština Srebrenica je sa naseljenim mjestima u svom sastavu. godine kao opština sa naseljenim mjestima u svom sastavu pripao srezu Tuzla.Valorizacija fonda: 3 Fond može poslužiti za proučavanje partijske aktivnosti na području Opštine Srebrenica. hrvatski Pismo u građi: latinica. – Historijat stvaraoca fonda: Od 1955. zapisnike i materijale sa izbornih konferencija osnovnih partijskih organizacija i Aktiva Saveza komunista. srpski. Opštinski komitet Saveza komunista Bosne i Hercegovine Bosansko Petrovo Selo Signatura fonda: BiH-ATKT/OK SKBiHBPS Vremenski raspon građe: 1955. Od 1958.

ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja 311 . Ovakvo stanje ostaje do 1962. kao opština sa naseljenim mjestima u svom sastavu. 1945. Serije u fondu: 1.. Mjesni odbor Bosansko Petrovo Selo teritorijalno pripada srezu Gračanica Tuzlanske oblasti. 2 kut. srpski. Jezik u građi: bosanski. godine kada Bosansko Petrovo Selo. Opštinski komitet Saveza komunista Bosne i Hercegovine Bratunac Signatura fonda: BiH-ATKT/OK SKBiHBr Vremenski raspon građe: 1950.5 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži zapisnike sa sastanaka Sekretarijata Opštinskog komiteta. revizione komisije. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1955. godine Petrovo Selo. Historijat stvaraoca fonda: Teritorijalnom podjelom federalne Bosne i Hercegovine na okruge. Zapisnici OK Srebrenica Valorizacija fonda: 3 Fond može poslužiti za proučavanje partijske aktivnosti na području Opštine Bratunac. – 1962. kao mjesni odbor.Pismo u građi: latinica. Teritorijalnom podjelom BiH 1952. hrvatski Pismo u građi: latinica. pripalo je srezu Gračanica Dobojskog okruga. – 1966. zapisnike sa konferencija. Količina građe: 3 knj. srezove i područja mjesnih narodnih odbora. godine. zapisnike sa zajedničkih sastanaka OK Bratunac i Srebrenica. sastanaka sa sekretarima osnovnih organizacija i sl. pripada srezu Tuzla. godine. kao naseljeno mjesto. a 1955. kao opština. (0. pripada srezu Gračanica. Zapisnici OK Bratunac 2. pripada Opštini Gračanica sreza Tuzla. Godine 1950.

godine kada su ukinuti srezovi. Bratunac kao opština sa naseljenim mjestima u svom sastavu teritorijalno pripada srezu Zvornik. Jezik u građi: bosanski. Ovakvo stanje teritorijalne pripadnosti ostaje do 1966. zapisnike Opštinskog komiteta. srpski. 312 . Bistarcu. Zapisnici OK Lukavac Valorizacija fonda: 3 Fond može poslužiti za proučavanje partijske aktivnosti na području Opštine Lukavac. programe. – 1966.2 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži zapisnike sa sastanaka Mjesnog komiteta i Mjesnog narodnog odbora Lukavac i Puračić. Godine 1955. anketne listove članova SK itd. Brijesnici Donjoj. (1. – ? Historijat stvaraoca fonda: Nakon oslobođenja. referate. Zapisnici MK MNO Lukavac 2. 10/50). Zapisnici MK MNO Puračić 3. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1948. Serije u fondu: 1. godine Tuzlanskoj oblasti je pripadao srez Srebrenica a sjedište Sreskog narodnog odbora bilo je u Bratuncu kao mjesnom odboru (“Sl. godine. hrvatski Pismo u građi: latinica. list NR BiH” br. – 1966. Historijat stvaraoca fonda: Zakonom o administrativno-teritorijalnoj podjeli NR Bosne i Hercegovine 1950. formiran je Srez Lukavac koji je pripadao Tuzlanskom okrugu i obuhvatao 21 mjesni odbor sa sjedištima u Banovićima. Opštinski komitet Saveza komunista Bosne i Hercegovine Lukavac Signatura fonda: BiH-ATKT/OK SKBiHLu Vremenski raspon građe: 1948. Količina građe: 4 kut. godine srezu Tuzla. 1945. a 1958. zapisnike sa sastanaka osnovnih partijskih organizacija (OPO) na području ovog Komiteta.Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1950. izvještaje.

godine. Lukavac Srpski. Kiseljaku.5 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži zapisnike sa sastanaka Opštinskog komiteta. Dobošnici. Naselje koksara. Treštenici Srpskoj. Tulovićima. Konferencije i Plenuma. Bistarac Gornji. Kontrolne komisije (karakteristike i izvode iz evidencije članova). formiranjem oblasti. a 1949. Sekretrijata. godine kada su ukinuti srezovi. Gnojnici. pripada srezu Tuzla. do 1966. izvještaji. kao opština sa naseljenim mjestima u svom sastavu. 11/52). analize. 2 kut. srezu Tuzla pripada gradska opština Lukavac sa sjedištem narodnog odbora gradske opštine u Lukavcu u koju ulaze Smoluća. list NR BiH” br. Lukavac Muslimanski. Puračiću. Kalajevo i Brgule (“Sl. Zapisnici 2. – ? 313 .. Tumarama i Vasiljevcima. Seoni. Turiji. Informacije. – 1966. Lukavcu Muslimanskom. Knjige Valorizacija fonda: 3 Fond može poslužiti za proučavanje partijske aktivnosti na području Opštine Živinice. Od 1948. Zakonom o podjeli teritorije NR Bosne i Hercegovine na srezove. Podgorju. Serije u fondu: 1. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1955. Orahovici Muslimanskoj. Modrac. godine. Jezik u građi: bosanski.Devetaku. Količina građe: 2 knj. informacije. analize 3. hrvatski Pismo u građi: latinica. Šikulje. kao Mjesni narodni odbor. godine Lukavac. Huskići. Lukavac fabrika. zapisnike sa sastanaka osnovnih organizacija SK-a itd. Zagorje. 1952. gradove i opštine. Lukavac. Opštinski komitet Saveza komunista Bosne i Hercegovine Živinice Signatura fonda: BiH-ATK/OK SKBiHŽ Vremenski raspon građe: 1946. Miričini. izvještaje. pripada srezu Tuzla Tuzlanske oblasti. (0. Poljicu. Smolućoj. Priluku. srpski. pripada srezu Tuzla od 1955. Crveno Brdo.

Opštinski komitet Saveza komunista Bosne i Hercegovine Srebrenik Signatura fonda: BiH-ATKT/OK SKBiHS Vremenski raspon građe: 1954. list NR BiH” br. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1952. izvještaji Valorizacija fonda: 3 Fond može poslužiti za proučavanje partijske aktivnosti na području Opštine Srebrenik. pripadaju srezu Tuzla Tuzlanskog okruga. hrvatski Pismo u građi: latinica.3 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži zapisnike sa sastanaka Opštinskog komiteta. pripada srezu Tuzla (“Sl. kao mjesni odbor. Jezik u građi: bosanski. analize. – 1964. godine. Srebrenik. pripadaju Tuzlanskoj oblasti. Informacije. list NR BiH” br. Živinice. sa tuzlanskim srezom. srezove i područja mjesnih narodnih odbora. referate. – ? Historijat stvaraoca fonda: Zakonom o podjeli teritorije NR Bosne i Hercegovine na srezove.Historijat stvaraoca fonda: Zakonom o teritorijalnoj podjeli Federalne Bosne i Hercegovine na okruge. informacije. godine kada su ukinuti srezovi. materijale. Živinice. (0. godine kada su ukinuti srezovi. planove. pripadaju srezu Tuzla. Količina građe: 1 kut. godine. 17/55). Serije u fondu: 1. informacije i sl. godine. 11/52). 1952. Zakonom o području srezova i opština u NR Bosni i Hercegovini (“Sl. kao opština sa naseljenim mjestima u svom sastavu. srpski. a od 1950. 314 . kao opština. Zapisnici 2. i takvo stanje ostaje sve do 1966. gradove i opštine. Ovakva teritorijalna pripadnost ostaje nepromijenjena sve do 1966. 1945.

hrvatski Pismo u građi: latinica. (0. Jezik u građi: bosanski. Planovi rada 3. godine postaje opština sreza Tuzla i tako ostaje do 1966. godine Orašje. godine. Mjesni komitet Orašje pripada Bosanskošamačkom srezu Tuzlanske oblasti.3 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži zapisnike i djelovodne protokole Mjesnog i Opštinskog komiteta Orašje. 315 . zapisnike.. godine srezu Brčko. kao opština. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1952. Teritorijalnim podjelama mijenjala se i pripadnost ovog Komiteta tako da je 1952.Opštinski komitet Saveza komunista Bosne i Hercegovine Orašje Signatura fonda: BiH-ATKT/OK SKBiHO Vremenski raspon građe: 1950. Knjige Valorizacija fonda: 3 Fond može poslužiti za proučavanje partijske aktivnosti na području Opštine Orašje. srpski. Količina građe: 2 knj. Zapisnici MK i OK 2. opšte spise. – 1966. Konferencije i osnovnih partijskih organizacija. Serije u fondu: 1. – ? Historijat stvaraoca fonda: Teritorijalnom podjelom NR Bosne i Hercegovine. planove rada itd. godine kada su ukinuti srezovi. 1955. 1 kut. a 1962. pripadalo srezu Bosanski Šamac. 1950.

Jezik u građi: bosanski. 316 . Količina građe: 1 kut. Godine 1955. izvještaje. srezove i područja mjesnih narodnih odbora. – 1966. zapažanja. hrvatski Pismo u građi: latinica. opšte spise. – ? Historijat stvaraoca fonda: Zakonom o teritorijalnoj podjeli Federalne Bosne i Hercegovine na okruge. 15/48). djelovodni protokol Mjesnog i Opštinskog komiteta itd. kao opština sa naseljenim mjestima u svom sastavu. (0. informacije. 1945. godine kada su ukinuti srezovi.Opštinski komitet Saveza komunista Bosne i Hercegovine Šekovići Signatura fonda: BiH-ATKT/OK SKBiHŠ Vremenski raspon građe: 1948. Zakonom o području srezova i opština u NR Bosni i Hercegovini. 1950. referate.3 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži zapisnike sa sastanaka Mjesnog i Opštinskog komiteta Šekovići. Protokol Valorizacija fonda: 3 Fond može poslužiti za proučavanje aktivnosti ovoga Udruženja radnika na području Opštine Šekovići. godine pripadaju srezu Vlasenica kao Mjesni odbor (“Sl. Zaključci. pripadaju Mjesnom narodnom odboru sa sjedištem u Podžiocima. list NR BiH” br. Zapisnici Mjesnog i Opštinskog komiteta 2. Serije u fondu: 1. godine. srez Vlasenica – Tuzlanski okrug. zaključke. Srez Vlasenica. srpski. list NR BiH” br. godine. izvještaj. 17/55). ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1955. spise Kadrovske komisije. pripadaju srezu Tuzla (“Sl. Šekovići. a 1948. Ovakvo stanje ostaje do 1966. kao selo. teritorijalno pripada Sarajevskoj oblasti. Šekovići. informacije 3.

ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1955. do 1962. 47/62). godine. ali kao opština u koju ulaze Ugljevik. Godine 1962. Sekretarijata i osnovnih partijskih organizacija. Ugljevik ostaje u srezu Bijeljina. 1945. kao opština sa naseljenim mjestima u svom sastavu. gradove i opštine. pripada srezu Ugljevik u Tuzlanskom okrugu. Ravno Polje. Formiranjem oblasti. Zakonom o podjeli teritorije NR Bosne i Hercegovine na srezove. – 1966. 1952. Mezgraja-rudnik. 1949. godine. Ugljevik. Mjesni odbor Ugljevik pripada srezu Bijeljina u Tuzlanskoj oblasti. srpski. (0. što ostaje do 1966. Atmačići. Ugljevik. Političkog aktiva. Zakonom o područjima srezova i opština u NR Bosni i Hercegovini. pripada srezu Brčko (“Sl. Rudničke konferencije i Rudničkog komiteta itd. Mezgraja. Jezik u građi: bosanski. kao opština. list NR BiH” br. Serije u fondu: 1. Količina građe: 1 kut.Opštinski komitet Saveza komunista Bosne i Hercegovine Ugljevik Signatura fonda: BiH-ATKT/OK SKBiHU Vremenski raspon građe: 1963.3 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži zapisnike sa sastanaka Opštinskog komiteta. Zapisnici Rudničke konferencije i Rudničkog komiteta Valorizacija fonda: 3 Fond može poslužiti za proučavanje partijske aktivnosti na području Opštine Ugljevik. Zapisnici OK i Političkog aktiva 2. Janjari. 17/55 i 23/58). – ? Historijat stvaraoca fonda: Teritorijalnom podjelom Federalne Bosne i Hercegovine. kao Mjesni odbor. godine. hrvatski Pismo u građi: latinica. Ugljevik. Glinje i Bogutovo Selo (“Sl. pripada srezu Tuzla. zapisnike sa sastanaka kadrovske komisije. 11/52). od 1955. godine kada su ukinuti srezovi (“Sl. Teritorijalnom podjelom NR Bosne i Hercegovine. godine. list NR BiH” br. 317 . list NR BiH” br.

godine. Količina građe: 1 kut. Zaključci. programe rada itd. informacije. godine. – 1966. list NR BiH” br.Opštinski komitet Saveza komunista Bosne i Hercegovine Vlasenica Signatura fonda: BiH-ATKT/OK SKBiHV Vremenski raspon građe: 1958. 17/55). ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1958. Sekretarijata. – ? Historijat stvaraoca fonda: Teritorijalnom podjelom NR Bosne i Hercegovine 1955. Vlasenica. a 1958. zaključke. kao opština sa naseljenim mjestima u svom sastavu. godine. 23/58) sve do 1966. (0. . Serije u fondu: 1. kada srezovi prestaju sa radom. list NR BiH” br. ukidanjem sreza Zvornik. pripada srezu Zvornik (“Sl. Jezik u građi: bosanski. programi rada Valorizacija fonda: 3 Fond može poslužiti za proučavanje partijske aktivnosti na području Opštine Vlasenica.3 d/m) 318 .3 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži zapisnike sa sastanaka Opštinskog komiteta.1962. srpski. Količina građe: 1 kut. hrvatski Pismo u građi: latinica. (0. teritorijalno pripada srezu Tuzla (“Sl. Opštinski komitet Saveza komunista Bosne i Hercegovine Kalesija Signatura fonda: BiH-ATKT/OK SKBiHKa Vremenski raspon građe: 1958. informacije. Zapisnici OK i Sekretarijata 2.

Godine 1958. Valorizacija fonda: 4 Iako je fragmentaran. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1958.Konferencije i Sekretarijata. srpski. – 1966. Jezik u građi: bosanski. 11/52).Sresko vijeće Tuzla (Sresko sindikalno vijeće Tuzla i Opštinsko sindikalno vijeće Tuzla) Signatura fonda: BiH-ATKT/SSJ-SVT (SSVT i OSVT) Vremenski raspon građe: 1948. gradove i opštine. godine. pripada srezu Tuzla (“Sl.Sadržaj fonda: Fond predstavlja samo fragment . godine Kalesija Srpska i Kalesija Muslimanska. pripadaju srezu Zvornik u Tuzlanskom okrugu. materijale i uputstva SS Bosne i Hercegovine i SS Jugoslavije. kao opština sa naseljenim mjestima u svom sastavu. (4. Kalesija.nekoliko zapisnika Opštinskog komiteta.Sindikati Savez sindikata Jugoslavije . fond može poslužiti za proučavanje partijske aktivnosti na području Opštine Kalesija. 17 kut. kao mjesni odbori.. list NR BiH” br. 23/58) i takvo stanje ostaje do 1966. Teritorijalnom podjelom NR Bosne i Hercegovine na srezove. godine kada se ukidaju srezovi.5 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži zapisnike sa sjednica opštinskih vijeća i godišnjih skupština. materijale OVSS Tuzla i sindikalnih organizacija. – ? Historijat stvaraoca fonda: Od 1945. Društva – Udruženja . Kalesija je naseljeno mjesto u opštini Memići koja pripada srezu Zvornik (“Sl. 319 . 1952. hrvatski Pismo u građi: latinica. list NR BiH” br. Količina građe: 12 knj.

je utvrđeno da se radnici i službenici. Doboju. a da se postojeća arhiva preda opštinskim sindikalnim vijećima u sjedištu srezova ili Gradskom sindikalnom vijeću Sarajevo. Jezik u građi: bosanski. 4. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1948. godine. 1966. 86/45). Republičko vijeće Saveza sindikata za Bosnu i Hercegovinu je na Petoj plenarnoj sjednici donijelo Odluku da sreska sindikalna vijeća i nadzorni odbori u Banjaluci. 3. jedinstvena i dobrovoljna organizacija radničke klase Jugoslavije koja objedinjuje manuelne i intelektualne radnike. ovaj organ dobija naziv Sresko sindikalno vijeće Saveza sindikata Bosne i Hercegovine. Kongres je donio Statut prema kome je Savez sindikata Jugoslavije klasna. godine.statističke izvještaje. organizuju u sindikalne organizacije. godine. Također. Godine 1948. Serije u fondu: 1. Akcioni odbori su formirani i u Tuzlanskom bazenu. koje je donio Ministar unutrašnjih poslova 1945. Nakon donošenja Zakona o ukidanju srezova. jedne ili više srodnih grana privrede i društvenih službi. Historijat stvaraoca fonda: Na osnovu Rješenja o odobrenju osnivanja Jedinstvenih sindikata radnika i namještenika. a na sindikalnoj konferenciji u Sarajevu izabran je Zemaljski odbor Jedinstvenih sindikata radnika i namještenika. list DFJ” br. Zapisnici i materijali sa sjednica Opšta dokumentacija Uputstva Finansijska dokumentacija Valorizacija fonda: 3 Fond može poslužiti za proučavanje aktivnosti ovoga Udruženja radnika na području Tuzlanskog sreza. godine. 320 . hrvatski Pismo u građi: latinica. 2. odobrava se osnivanje i rad Jedinstvenih sindikata radnika i namještenika Jugoslavije (JSRNJ) sa pravom djelatnosti na području DFJ (“Sl. a ove se udružuju u Savez sindikata. dok je Sreski odbor JSRNJ u Tuzli formiran krajem 1945. – 1966. Mostaru Sarajevu i Tuzli prestaju sa radom do kraja juna mjeseca 1966. platne liste i dosijea zaposlenog osoblja itd. na osnovu Odluke prvog kongresa JSRNJ. masovna. a konstituisan je u Beogradu na Prvoj opšte-zemaljskoj konferenciji radnika i namještenika Jugoslavije. srpski. normativna akta i odluke. završne račune. Bihaću.

Količina građe: 3 knj. godine radi pod nazivom Savez sindikata Jugoslavije . 2 kut. srpski. list NR BiH” br.Sresko vijeće Brčko. datira od te godine jer je preuzeta od Sreskog sindikalnog vijeća Tuzla. pa i građa. – 1963. Historijat stvaraoca fonda: Sresko sindikalno vijeće Brčko je radilo od 1945. Zaključci i izvještaji 3. – 1963.. Jezik u građi: bosanski. kao opština sa naseljenim mjestima u svom sastavu. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: PrP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1956. godine ukinut je srez Brčko i. koja je preuzeta u Arhiv Tuzla. Serije u fondu: 1. godine kada su formirani srezovi i to pod nazivom Sreski odbor sindikata službenika državnih organa i društvenih službi Brčko. 47/62). Od 1956.Sresko vijeće Brčko (Sresko sindikalno vijeće Brčko) Signatura fonda: BiH-ATKT/SSJ-SVBč (SSVBč) Vremenski raspon građe: 1956. analize kadrova u sindikalnim organizacijama. zaključke sa sjednica.5 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži redovnu poštu. Opšta dokumentacija 2. izvještaje o zaposlenom osoblju u ustanovama. pripreme i sprovođenje izbora itd. 1962. Raspisi. 321 . (0. hrvatski Pismo u građi: latinica. uputstva Valorizacija fonda: 3 Fond može poslužiti za proučavanje aktivnosti ovoga Udruženja radnika na području Sreza Brčko. Zakonom o područjima srezova i opština u NR Bosni i Hercegovini. raspise Republičkog vijeća SS Sarajevo. teritorijalno pripao srezu Tuzla (“Sl.Savez sindikata Jugoslavije . neposredne zadatke sindikalnih organizacija.

godine stoji naziv Učiteljsko društvo sreza Tuzlanskog. pojavljuje se naziv Jugoslovensko učiteljsko udruženje Sreskog društva u Tuzli. Udruženje (Društvo) je organizovano radilo na pitanjima stručnog rada i usavršavanja položaja u društvu.Sresko učiteljsko društvo u Tuzli* Signatura fonda: BiH-ATK/SUDT Vremenski raspon građe: 1905. godine i izabralo Privremeni odbor koji je na svojoj sjednici sastavio Pravilnik i sa potpisima prijavljenih članova poslao ga Zemaljskoj vladi na odobrenje. godine Sresko učiteljsko društvo u Tuzli. U zapisnicima sa sastanaka održanih 1922.3 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži 3 knjige zapisnika. Upravnog odbora i Nadzornog odbora. Dopisi 2. – 1935. Knjige Valorizacija fonda: 2 Fond može poslužiti kao vrijedan izvor u proučavanju djelovanja i rada ovoga Društva na području Tuzlanskog sreza. Količina građe: 3 knj. Serije u fondu: 1. a od 1923. poziv za sjednicu i skupštinu itd. Godine 1931. rezoluciju Upravnog odbora.. – ? Historijat stvaraoca fonda: Na osnovu građe koja čini ovaj fond evidentno je slijedeće: Uvidjevši potrebu za osnivanjem učiteljskog društva. učiteljstvo grada Dolnje Tuzle se okupilo 28. 322 . hrvatski Pismo u građi: latinica. a sarađivalo je i sa svim društvima i bilo u toku opštih zbivanja. druženju i ostalom što je bilo zajedničko pozivu učitelja i narodnog prosvjetitelja. izvještaj Nadzornog odbora o pregledu društvene blagajne. aprila 1905. prijedlog budžeta. (0. srpski. Jezik u građi: bosanski. 1 fasc. životu. Društvo je preko delegata učestvovalo na Glavnoj skupštini Jugoslovenskog učiteljskog udruženja Beograd. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1905. Tako je osnovano Učiteljsko društvo okružja Dolnjotuzlanskog koje je djelovalo preko Skupštine.

– 1941.Srpsko pjevačko društvo “Njeguš’’ u Donjoj Tuzli* Signatura fonda: BiH-ATKT/SPD’’NJ’’DT Vremenski raspon građe: 1886.. Društvo je imalo i dramsku sekciju. Valorizacija fonda: 2 Fond može poslužiti za proučavanje rada i aktivnosti ovoga Društva na području Tuzle. Stvaranjem NDH. – 1983. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1886. 10 kut. fotografije i sl. godine. Količina građe: 2 knj. godine pod nazivom “Donjotuzlansko pjevačko društvo’’. (0. srpski. U toku svog rada. To je bilo prvo pjevačko društvo u Bosni i Hercegovini. rad Društva “Njeguš’’ je zabranjen. hrvatski Pismo u građi: latinica. 2 kut. 10. Količina građe: 12 knj. (2.5 d/m) 323 . Jezik u građi: bosanski. Društvo je uspješno radilo na njegovanju umjetničkog izvođenja crkvenih i svjetovnih pjesama. aprila 1941. programe proslava. Dobrovoljno vatrogasno društvo Tuzla* Signatura fonda: BiH-ATKT/DVDT Vremenski raspon građe: 1883. godinu kada je Društvo slavilo 50-godišnjicu postojanja.3 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži zapisnike sa sastanaka Odbora Donjotuzlanskog srpskog crkvenog pjevačkog društva. – 1941. Pored muzičke. Imalo je kraće prekide u radu zbog ratnih zbivanja ili nedostatka kadra i materijalnih sredstava. Historijat stvaraoca fonda: Srpsko pjevačko društvo “Njeguš’’ osnovala je Srpska pravoslavna crkvenoškolska opština u Donjoj Tuzli 1886. Građa je preuzeta od advokata Steve Milčića koji je bio član Društva.. spiskove članova. a njegova imovina konfiskovana. Najveći dio sačuvanih dokumenata odnosi se na 1937.

DVD je u svim Historijskim periodima bilo aktivno. molbe za dodjelu materijalne pomoći Društvu. zapisnike sa sjednica. godine. saradnja sa drugim društvima širom zemlje. njemački Pismo u građi: latinica. izvještaje itd. a shodno političkim i administrativnim prilikama. statut. pa čak i za vrijeme ratova nije prekidalo rad. Solane itd. Jezik u građi: bosanski. 2. na Prvoj glavnoj skupštini. godine. pismene pohvale. – 1983. Kreke. 4554/I od 13. za sjedište Saveza određena je Tuzla. Pravila Dobrovoljne vatrogasne čete u Tuzli iz 1933.). Društvo je mijenjalo svoju strukturu. 324 . U sastavu Društva radile su i vatrogasne čete i industrijska vatrogasna društva (Fabrike sode. Serije u fondu: 1. a 1927. godine. hrvatski. Historijat stvaraoca fonda: Inicijativa i pripreme za osnivanje vatrogasnog društva u Tuzli potiču od 1879. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1883. 3. molbe za prijem u članstvo. organizovanje vatrogasnih tečajeva. organizovanje vatrogasnih vježbi. planove rada. godine). kada je Visoka zemaljska vlada donijela rješenje (br. marta 1883. Zahvaljujući svojoj ulozi. raspise. zabava i proslave Dana vatrogastva. Prvi Vatrogasni savez Bosne i Hercegovine osnovan je 1926. U određenim vremenskim periodima. godine u Brčkom. a zvanična godina osnivanja i potvrda Statuta Društva je 1883. program proslave prilikom otvaranja Sokolskog doma. 4.Sadržaj fonda: Fond sadrži Pravila iz 1883. Opšta dokumentacija Zapisnici sa sjednica i skupština Spiskovi članstva Knjige Valorizacija fonda: 2 Fond može poslužiti za proučavanje rada i aktivnosti ovoga Društva na području Tuzle. godine. srpski. spiskove članova.

Količina građe: 1 knj. zapisnike sa sjednica Odbora i Skupštine. i Oblasni vatrogasni savez. referate. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SAP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1950. dopise o takmičenjima vatrogasaca. Raspisi i uputstva viših organa 3. poslovnik o radu. 17 kut. godine djeluje kao Savez DVD sreza Tuzla. Finansiran je iz budžeta Skupštine opštine Tuzla. prilozima i doprinosom od strane članova DVD. zapisnike sa osnivačkih skupština DVD-a i sreskih saveza (osnivanje pri fabrikama. godine. a Prva redovna skupština Sreskog vatrogasnog saveza Tuzla održana je februara mjeseca 1952. godine.. – 1979. organizovanje seminara i polaganja ispita za zvanje vatrogasca itd. Historijat stvaraoca fonda: Oblasni savez DVD za Tuzlansku oblast formiran je 1950. godine. (4 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži izvještaje o radu. – 1979. u pojedinim mjestima). raspise. Područje je bilo pokriveno mrežom sreskih vatrogasnih saveza. srpski. prijedloge za odlikovanja. pa samim tim. dodjelu medalja. Jezik u građi: bosanski.Opštinski vatrogasni savez Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/OVST Vremenski raspon građe: 1946. Od 1956. godine. Serije u fondu: 1. podatke o požarima. planove rada. a 1959. hrvatski Pismo u građi: latinica. Opštinski vatrogasni savez Tuzla formiran je 1965. a upisan u registar 1969. obavještenja. ukinut je Oblasni narodni odbor. Uslijed reorganizacije organa vlasti. Zapisnici Valorizacija fonda: 3 Fond može poslužiti za proučavanje rada i aktivnosti ovoga Udruženja na području Tuzle. statut. Opšta dokumentacija 2. godine pokrenuta je inicijativa za formiranjem opštinskih vatrogasnih saveza. Finansiran je dotacijama od strane Oblasnog narodnog odbora. 325 . informacije i izvještaje o saradnji sa drugim savezima širom zemlje.

Serije u fondu: 1. (1 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži zapisnike sa skupština i sjednica. dopise vezane za razgraničenja državnih rezervatnih lovišta sa sreskim lovištima. Jezik u građi: bosanski. godine. a za potpredsjednika Mehmedbeg Zaimović. lovačke karte i dozvole za lov. Zapisnici Obavještenja. Količina građe: 5 knj. 326 . Društvo je radilo i na očuvanju i izgrađivanju tekovina NOB-e. Kasnije je dobilo naziv Sresko lovačko društvo “Konjuh” u Tuzli. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1945. 4. 3 kut. 3. – 1955. uputstva Razgraničenje lovišta Spiskovi članstva Valorizacija fonda: 3 Fond može poslužiti za proučavanje rada i aktivnosti ovoga Društva na području Tuzle. – 1955. a sarađivalo je i sa Jugoslovenskim društvom lovaca u Beogradu. Društvo je također izabralo 8 članova užeg i 17 članova šireg Upravng odbora i 4 člana Nadzornog odbora. Ovo Društvo je radilo pod upravom Okružnog fiskulturnog odbora.. koja je održana 08. koji je bio glavna svrha. Osim sporta. hrvatski Pismo u građi: latinica. prihvaćena je inicijativa za obnavljanje Lovačkog udruženja čija je imovina stradala u ratnom vihoru i usvojen je naziv društva i to: Lovačko društvo “Konjuh” u Tuzli. srpski. spiskove članova Društva i sl. Na Skupštini je za predsjednika izabran Teufik Selimović.07. Sresko lovačko društvo je bilo član Saveza lovačkih udruženja na području Bosne i Hercegovine sa sjedištem u Sarajevu.1945.Sresko lovačko društvo “Konjuh” u Tuzli Signatura fonda: BiH-ATKT/SLD’’K’’T Vremenski raspon građe: 1945. obavještenja o zabrani lova pojedine divljači. 2. Historijat stvaraoca fonda: Na Prvoj lovačkoj skupštini za grad i srez Tuzlu.

2 kut. Finansijska dokumentacija 3. Opšta dokumentacija 2. godine. – 2004. Knjige Valorizacija fonda: 3 Fond može poslužiti za proučavanje rada i aktivnosti ovoga Udruženja. hrvatski Pismo u građi: latinica. 6 blok. Hamdija Čemerlić’’ Tuzla Signatura fonda: BiH-ATKT/UPJ’’HČ’’T Vremenski raspon građe: 1992.. Jezik u građi: bosanski. (10 d/m) Sadržaj fonda: Fond sadrži dokumentaciju koja se odnosi na osnivanje “Udruženja’’ i carinsku i finansijsku dokumentaciju. srpski. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: PrP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1992. 22 fasc.Udruženje prijatelja Janje “Dr. Količina građe: 21 knj. Serije u fondu: 1. Historijat stvaraoca fonda: Udruženje je osnovano početkom agresije na Bosnu i Hercegovinu 1992.. knjigu osnovnih sredstava i uposlenih radnika.. 327 . 70 reg. – 2004.. godine i egzistiralo je do 2004. osnovne knjige evidencija.

sig. OZ 17 (Orijentalna zbirka Arhiva Tuzlanskog kantona) 328 .Rukopis vjerskog moralnog djela sa historijskim bilješkama.

odobrenja za ženidbu i udaju. Prilikom sređivanja i obrade. godine preuzeta je veća količina građe kojoj je prijetila opasnost od uništenja. ostavinske rasprave.matičara u Bijeljini itd. budžete i završne račune vakufa. popise mladića za regrutovanje. Opšta dokumentacija 2. utvrđeno je da je to samo jedan dio građe koji je nastao u radu ovoga Odbora. platne liste vakufskih službenika. vjeroučitelja i imama . podatke o izvršenim vakcinacijama stanovništva. 329 . Knjige Valorizacija fonda: 3 Građa je nepotpuna (fragmentarna) i predstavlja samo dio poslova kojima se bavio ovaj Odbor. Finansijska dokumentacija 3. statističke izvještaje. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: (?) Historijat stvaraoca fonda: Od Odbora islamske vjerske zajednice Bijeljina 1981. (4 d/m) Sadržaj fonda: Građa fonda sadrži rodne listove.VI VJERSKE ORGANIZACIJE Odbor islamske vjerske zajednice Bijeljina* Signatura fonda: BiH-ATKT/OIVZBi Vremenski raspon građe: 1864. 7 kut. srpski. Količina građe: 235 knj. smrtovnice. popise djece za upise u mektebi iptidaije u Bijeljini i Janji. prijave o rođenjima i smrti. vjenčane listove. Jezik u građi: bosanski.. hrvatski Pismo u građi: latinica. Serije u fondu: 1. – 1962.

postavljen je kotarski vakufski medžlis pod predsjedništvom kadije. Količina građe: 15 knj. 330 . 1884.. za nadzor pojedinih vakufa u BiH i za upravu bosanskohercegovačke zemaljske vakufske zaklade. srpski.godine) na osnovu koje. 1894. – 1949. Protokoli Valorizacija fonda: 3 Građa fonda može poslužiti kao izvor za izučavanje djelovanja i rada ove vrste institucije na području Tuzle. (7 d/m) Sadržaj fonda: Građa fonda sadrži opštu arhivu. kao organi za informacije i posredovanja za upravu muhamedanskih vakufskih dobara. Historijat stvaraoca fonda: Na osnovu Naredbe Zemaljske vlade za BiH o postavljenju privremenih vakufskih komisija u kotarima. statistiku mekteba. 37 kut. učestvuje pri izdavanju vakufskih zgrada pod zakup i da vrši nadzor nad vakufskim upraviteljima i ostalim vakufskim službenicima. postoji Zemaljsko vakufsko povjerenstvo u Sarajevu. u svakom okružnom i kotarskom mjestu. Jezik u građi: bosanski. statističke izvještaje. Uzimajući u obzir molbe i želje muhamedanskoga pučanstva. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: nesređen Dostupnost: ograničena Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1909. zapisnike sa sjednica. potčinjeni Vakufskoj komisiji u Sarajevu. Medžlisi su. urudžbene zapisnike. godine. vrši nadzor nad svim džamijama i vakufskim zgradama. Medžlis je imao zadatak da istražuje i vodi evidencije cijelog vakufskog imanja u kotaru. Zapisnici sa sjednica 3. okružnice. buždete džamija. Serije u fondu: 1.Vakufsko-mearifsko povjerenstvo Tuzla* Signatura fonda: BiH-ATKT/VMPT Vremenski raspon građe: 1909. protokole i sl. augusta 1894. godine Zemaljska vlada za BiH izdaje Naredbu o vakufskoj upravi u BiH (“Glasnik zakona i naredaba za BiH” od 1. Opšta dokumentacija 2. – 1949. kao vijećajuća i zaključujuća oblast.

i četiri člana. godine. Ulemamedžlis. godine (“Sl. osim u Sarajevu. novembra 1936. godine). i mutevelije. (0. 331 . kao izvršujuća oblast. godine. marta 1936. kao organi za pojedine kotare. džematski medžlisi. novim Ustavom se objedinjuju kompetencije ustanova u jednu – Starješinstvo IVZ na području jedne republike. Zemaljsko vakufsko povjerenstvo sastojalo se od predsjednika. novine Kraljevine Jugoslavije” br. donesen 1947. Godine 1930. 256LXIV). Franjo Josip I. – 1943. ali je potvrđena struktura. kao predsjednika. protokole i urudžbene zapisnike. četvorice članova medžlis uleme. Sastav ovih organa. 74-XVI od 31. novine Kraljevine Jugoslavije” br. a svi moraju boraviti u Sarajevu. nazivi organa i hijerarhija Ustava iz 1936. a naročita izborna tijela su kotarske skupštine i okružni izborni odbori. Njima su potčinjena kotarska vakufska povjerenstva. saborskim odborima i vakufskim direkcijama i Reis-ul-ulema u Sarajevu sa svojim užim i širim Savjetom (“Sl. mijenjan je nekoliko puta. U vjerskom i vjersko-prosvjetnom pogledu. postoje kotarska vakufska povjerenstva koja se sastoje od šerijatskog sudije. Količina građe: 12 knj. Sresko vakufsko-mearifsko povjerenstvo sa područnim mutevelijama i Džematski medžlis. Glavni i Džematski imam. U svim kotarskim mjestima. vakufskoga nadzornika. kao i njihov djelokrug i nadležnost. vakufskih i mearifskih poslova u BiH na osnovu kojeg organi vakufsko-mearifske uprave su: džematske skupštine.8 d/m) Sadržaj fonda: Građa fonda sadrži opštu arhivu. godine izdaje previšnje rješenje o Statutu za autonomnu upravu islamskih vjerskih. 1909. Godine 1936. Imamat džemata Tuzla* Signatura fonda: BiH-ATKT/IDžT Vremenski raspon građe: 1911. i dvojice muhamedanskih odličnika kotara kao članova. a u vakufsko-imovinskom pogledu Vakufsko-mearifski sabor sa svojim Saborskim odborom i Vakufskom direkcijom. imama jedne tamošnje džamije. Zakonom o Islamskoj vjerskoj zajednici Kraljevine Jugoslavije navode se organi zajednice i to: džematski medžlis. kao predsjednika. kao upravitelji pojedinih vakufa. IVZ su predstavljali: Reis-ul-ulema. Vakufsko-mearifski sabor u Sarajevu i Skoplju sa svojim organima. prijave za prelazak na Islam. jednoga muderisa ili hodže jedne škole kotarskoga mjesta.i Zemaljsko vakufsko ravnateljstvo u Sarajevu. sabor i saborski odbor. kralj Aleksandar I je proglasio Zakon o Islamskoj vjerskoj zajednici na osnovu kojega svi muslimani u Kraljevini Jugoslaviji sačinjavaju jednu samostalnu islamsku vjersku zajednicu pod Reis-ul-ulemom kao vrhovnim vjerskim starješinom (“Službene novine Kraljevine Jugoslavije” januara mjeseca 1930. Godine 1959. kotarska povjerenstva. tajnika. propisani su Ustavom IVZ koji je objavljen 05. Ulema medžlis u Sarajevu i Skoplju. dvojice sudija Vrhovnog šerijatskog suda i po dvojice muhamedanskih odličnika iz svakog od šest okružja zemlje. Ustav IVZ. 2 kut. sresko vakufskomearifsko povjerenstvo.. Najviši organ uprave je Ulema-medžlis koji se sastoji od reis-ul-uleme.godine).

U Tuzli su sa Imamatom u službenom poslovanju bili usko vezani rudnici Kreka i Solina i Bušotina za naftu u Simin Hanu. novembra 1936. Imamat džemata u Tuzli prestao je sa radom 1949. banjalučki. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: nesređen Dostupnost: ograničena Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda: 1911. Ustavom IVZ Kraljevine Jugoslavije regulisan je djelokrug rada i organi IVZ (Sl. 1909. postavljao mu se još jedan ili više pomoćnika) koji je vršio sve vjerske funkcije u džematu. tuzlanski. kao predsjednika. jer je u istima bilo zaposleno oko 2/3 radnika islamske vjeroispovijesti. godine na osnovu rješenja Gradskog narodnog odbora Tuzla. 332 . Opšta dokumentacija 2. Knjige Valorizacija fonda: 3 Građa fonda može poslužiti kao izvor za izučavanje djelovanja i rada ove vrste institucije na području Tuzle. vakufskih i mearifskih poslova u BiH na osnovu kojeg organi vakufsko-mearifske uprave su: džematske skupštine. Područje Ulema-medžlisa u Sarajevu je imala 6 izbornih okruga i to: sarajevski. Na osnovu Zakona o Islamskoj vjerskoj zajednici. godine). gradačački. kladanjski. maglajski. Historijat stvaraoca fonda: Franjo Josip I. džematski medžlisi. – 1949. bihaćki i travnički. podrinski.godine). svi muslimani u Kraljevini Jugoslaviji sačinjavaju jednu samostalnu Islamsku vjersku zajednicu pod Reis-ul-ulemom kao vrhovnim vjerskim starješinom (“Službene novine Kraljevine Jugoslavije” januara mjeseca 1930. novine Kraljevine Jugoslavije br. srpski. jadarski i osječki. godine izdaje previšnje rješenje o Statutu za autonomnu upravu islamskih vjerskih. mostarski. a svi moraju boraviti u Sarajevu. kojeg je 1930. 256-LXIV od 05. Najviši organ uprave je Ulema-medžlis koji se sastoji od reis-ul-uleme.Serije u fondu: 1. i četiri člana. brčanski. Tuzlanski izborni okrug obuhvatao je srezove (povjerenstva): tuzlanski. gračanički. zvornički. gdje je bila potreba. Također. Za svaki džemat. bijeljinski. Ulema-medžlis imenuje glavnog imama koji vrši neposredni nadzor nad džematskim imamima za područje jednog ili više džemata (broj glavnih imama i njihovo područje djelovanja određuje Ulema-medžlis u sporazumu sa Vakufsko-mearifskim saborom). Ulema-medžlis je postavljao po jednog džematskog imama (u većim džematima. srebrenički. Jezik u građi: bosanski. godine proglasio kralj Aleksandar I. vlasenički. sabor i saborski odbor. a naročita izborna tijela su kotarske skupštine i okružni izborni odbori. loznički. kotarska povjerenstva.

. poklonima i fotokopiranjem originala iz Orijentalnog instituta Sarajevo i Jugoslovenske akademije znanosti i umjetnosti Zagreb. čifčijski i kupoprodajni ugovori Rukopisi Pisma Štampane knjige Defteri Valorizacija zbirke: 1 Dokumenti ove Zbirke odnose se na šire Tuzlansko područje. deftere. Jezik u građi: osmanski Pismo u građi: arapsko Arhivistička informativna pomagala: AI Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Historijat stvaraoca zbirke: Orijentalna zbirka je nastala otkupom dokumenata.. fermane. a dokumenat iz 1645. 3. Berati. 9. 2. rješenja šerijatskih sudova. fermani. te mogu poslužiti kao vrijedan izvor u proučavanju historije ovoga kraja. zbirka je sređena prema vrsti dokumenata tako da postoji 8 333 . Količina građe: 8 knj.) (2 d/m) Sadržaj zbirke: Zbirka sadrži berate. potvrde. i odnose se na područje sjeveroistočne Bosne. Najstariji rukopis datira iz 1578. uglavnom. 7. sidžile. Godine 1980. u periodu od 1954. koji su sakupljani i obrađeni u Arhivu. 8 fasc. čifčijski i kupoprodajni ugovori. arzuhale. 5. Mnogi dokumenti su obrađeni i prezentirani u stručnim časopisima zahvaljujući arhivisti-orijentalisti Šabanu Hodžiću. jed. (390 inv. 6 kut. godine. do 1972. 4. pisma. godine. Serije u zbirci: 1. 8. tapije. godine. bujruldije. štampane knjige i fotokopije raznih dokumenata. potiču iz vremena Osmanske uprave.VII ZBIRKE Orijentalna zbirka* Signatura zbirke: BiH-ATKT/OZ Vremenski raspon građe: 1578. 6.. arzuhali Sidžili Rješenja šerijatskih sudova Fotokopije dokumenata Tapije. – 1936.

. sadrži i materijale koje je Opštinski odbor Tuzla koristio u izradi Hronologije radničkog pokreta. Sreska komisija za hronike je veliki dio istraživačkog rada povjerila tuzlanskom 334 .) (11. (8417 dok. 49 sv. 2. godine. pisma.inventarnih knjiga i to: rješenja šerijatskih sudova. 3. razni rukopisi. Jezik u građi: bosanski. bujruldije. Serije u zbirci: 1.3 d/m) Sadržaj zbirke: Zbirka sadrži originalne dokumente i fotokopije koji se odnose na rad i razvoj radničkog pokreta na prostoru sjeveroistočne Bosne. 5. vakufname. Dokumenti ove Zbirke su mikrofilmovani i digitalizovani. Radnički pokret KPJ Omladinski pokret Sudovi NDH Ustaška nadzorna služba Valorizacija zbirke: 3 Dokumenti ove Zbirke odnose se na područje sjeveroistočne Bosne i mogu poslužiti kao vrijedan izvor u proučavanju historije ovoga kraja. Radnički pokret i narodnooslobodilačka borba u sjeveroistočnoj Bosni* Signatura zbirke: BiH-ATKT/RPiNOBSB Z Vremenski raspon građe: 1920. prikupljale građu iz perioda 1878. 4. pozivi. Količina građe: 71 kut. – 1945. kupoprodajni ugovori. tapije. hrvatski Pismo u građi: latinica.1945. čestitke. berati. Također. sidžili. fermani. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AI Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Historijat stvaraoca zbirke: U želji da se što cjelovitije obradi historija radničkog pokreta Tuzlanskog bazena. srpski. fotokopije i štampane knjige i brošure. sreske društveno-političke organizacije su. preko komisija za hronike.

Institutu za radnički pokret Sarajevo.. Količina građe: 7 kut. izvještaji. (499 dok. Vojnoistorijskom institutu Beograd. Arhivu CK SKBiH Sarajevo. sredio i razgraničio građu u 19 ukoričenih svezaka. anketni upitnici članova SKOJ-a. 11. Arhivu BiH Sarajevo. 14. masovne društvene organizacije. referati.) (1. Muzeju istočne Bosne Tuzla itd. 15. KPJ. Arhiv grada Tuzle je istu preuzeo od Komisije za hronike. 7. prilozi Fotografije 335 . sjećanja. Godine 1963. fotografije itd. proglase. – 1948. Dokumenti su mikrofilmovani i digitalizovani.. 5.5 d/m) Sadržaj zbirke: Zbirku čine originali i kopije dokumenata koji govore o razvoju i djelovanju SKOJ-a u Tuzli i okolini. 4. zatvore i logore. a rad na daljem prikupljanju ove građe predstavlja jedan od važnih zadataka ove ustanove. pisma. 8. letke. razvrstana na organizacione jedinice i sadrži dokumente koji se odnose na radnički pokret. Tako je zbirka nastala prikupljanjem originala. spiskovi skojevaca poginulih u NOR-u. sjećanja. 12. / 1972. leci. Muzeju revolucije Sarajevo. Građa ove Zbirke je zavedena u analitički inventar. Također je čine i materijali koje je Opštinski odbor koristio za pisanje historije SKOJ-a. prepisa i kseroks-kopija dokumenata koji su se nalazili u Arhivu CK SKJ Beograd. omladinski pokret. SKOJ Tuzle i sjeveroistočne Bosne Signatura zbirke: BiH-ATK/SKOJTiSB Z Vremenski raspon građe: 1941. narodnooslobodilačke odbore. 3. pisma. 9. Gradsko poglavarstvo Tuzla. ustašku i četničku štampu. 2. Centralni komitet SKOJ-a Pokrajinski komitet SKOJ-a za BiH Oblasni komitet SKOJ-a za istočnu Bosnu Okružni komitet SKOJ-a za Tuzlu Okružni komitet SKOJ-a za Birač Okružni komitet SKOJ-a za Majevicu Okružni komitet SKOJ-a za Trebavu i Posavinu Sreski komitet SKOJ-a Mjesni komitet SKOJ-a Tuzla Aktivi SKOJ-a Brigadni komiteti SKOJ-a Okružni odbor USAOBiH za Okrug Tuzlanski Memoarska građa Brošure. 10. sudove NDH. 13. vojne formacije NOVJ. koji je prikupio. Ustašku nadzornu službu (UNS). četničke formacije. Serije u zbirci: 1. 6. ustaške formacije. njemačke jedinice i slično. spiskovi skojevaca.revolucionaru i publicisti Milanu Gavriću. potjernice.

Količina građe: 3 fasc. srpski. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Historijat stvaraoca zbirke: Na inicijativu Odbora za pisanje historije SKOJ-a. Memoarska građa. izvještaji. spiskovi skojevaca. osnivanje i rad Poljoprivredne škole u Slavinovićima. Aktivi SKOJ-a. Uputstva. pomoć narodu u hrani i sjemenu. Serije u zbirci: 1.Valorizacija zbirke: 3 Dokumenti ove Zbirke odnose se na područje sjeveroistočne Bosne i mogu poslužiti kao vrijedan izvor u proučavanju historije ovoga kraja. Sreski i Mjesni komitet SKOJ-a Tuzla. (1. Oblasni narodnooslobodilački odbor za istočnu Bosnu Signatura zbirke: BiH-ATKT/OBNOOIB Z Vremenski raspon građe: 1943. Odjeljenje za narodno zdravlje i socijalno staranje 3. hrvatski Pismo u građi: latinica. Odjeljenje za trgovinu. PK SKOJ-a za BiH. brošure. referati. Građa je razvrstana na 15 jedinica: CK SKOJ-a. Napomena: Građa je digitalizovana. izvještaji. fotografije itd. industriju i zanatstvo 336 . – 1946. politička i privredna zbivanja u pojedinim srezovima. leci. pri Komisiji za historiju Sreskog komiteta SK BiH Tuzla. Majevicu. istočnu Bosnu. 1972. obavještenja 2. i zavedena kao posebna organizaciona jedinica (43) u inventarnu knjigu “Radnički pokret i NOB’’. a čine je originali i kopije dokumenata koji govore o razvoju i djelovanju SKOJ-a u Tuzli i okolini. Birač.2 d/m) Sadržaj zbirke: Zbirka sadrži dokumentaciju koja se odnosi na Odsjek poljoprivrede. oblasni i okružni komiteti SKOJ-a za Tuzlu. godine nastala je Zbirka građe SKOJ-a Tuzle i sjeveroistočne Bosne. Jezik u građi: bosanski. Trebavu i Posavinu.

Brčko. Historijat stvaraoca zbirke: Oblasni NOO za istočnu Bosnu formiran je 03. godine na osnovu Zakona o administrativno-teritorijalnoj podjeli NR Bosne i Hercegovine i Zakona o izboru i radu privrednih oblasnih narodnih odbora i o načinu prenosa nadležnosti na NOO. godine kao najviši organ vlasti na oslobođenoj teritoriji istočne Bosne.09. Jezik u građi: bosanski. ali i na teritoriji Tuzlanske oblasti. (0. Pod jurisdikcijom Oblasnog NOO nalazili su se okružni. Tuzla. Foča. Sarajevski su činili rsezovi: Čajniče. Visoko i Višegrad.1944. obnovom privrede. školstva. Bavio se svim vidovima organizacije i funkcionisanja vlasti na svojoj teritoriji a naročito: snabdijevanjem stanovništva i vojske namirnicama. Gradsko poglavarstvo Tuzla* Signatura zbirke: BiH-ATKT/GPT Z Vremenski raspon građe: 1941. Maglaj. Valorizacija zbirke: 3 337 . organizacijom i djelovanjem sudstva. poljoprivrede itd.6 d/m) Sadržaj zbirke: Zbirka sadrži dokumente koji se odnose na rad Povjerenstva za “ponovu’’ koje se bavilo pitanjima konfiskacije jevrejske i srpske imovine. – 1944. Kladanj. srpski. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AI Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Vremenski raspon djelovanja stvaraoca zbirke: 1944. Doboj.Valorizacija zbirke: 2 Zbirka nije cjelovita. Zenica. Rogatica. uspostavljanju saobraćajnih veza. Oblasni NOO za istočnu Bosnu imao je pod svojom upravom dva okruga: sarajevski i tuzlanski. hrvatski Pismo u građi: latinica. Fojnica. gradski i seoski narodnooslobodilački odbori. Srebrenica. Građa sadrži vrijedne podatke za razne istraživačke teme. Sarajevo. sreski. dobro je sačuvana i pruža mogućnosti za proučavanje izgradnje aparata državne vlasti u Bosne i Hercegovine. zaštiti stanovništva. Gradačac. – 1949. Gračanica. Žepče. a Tuzlanski: Bijeljina. Količina građe: 2 fasc. Oblasni NOO za istočnu Bosnu prestao je sa radom u aprilu mjesecu 1949. Vlasenica i Zvornik.

) Dokumentacija iz perioda NOR-a (6 dok.) Dokumentacija iz perioda Kraljevine SHS (89 dok. popise imovine. 2. Dokumenti se odnose na rad “Povjerenstva za ponovu” koje se bavilo pitanjima konfiskacija jevrejske i srpske imovine. stvaranjem NDH. Za svoj rad ovo Povjerenstvo je bilo odgovorno Glavnoj riznici u Zagrebu. – 1945. hrvatski Pismo u građi: latinica. personalnu upravu. Jezik u građi: bosanski. cjenovnike. Djelovalo je u sastavu organa Velike Župe “Usora i Soli”. godine.) 338 . razne račune. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Historijat stvaraoca zbirke: Gradsko poglavarstvo u Tuzli je od 1941. zapisnike sa sjednica članova Općinske uprave. molbe za unapređenja i dodjelu penzije. Gradsko poglavarstvo u Tuzli je prestalo sa radom oslobođenjem Tuzle od strane jedinica NOVJ 1944. Ova Zbirka je uvedena kao posebna jedinica (serija) u inventarnu knjigu Radnički pokret i NOB (jedinica 75. ali i historije ovoga kraja.) Dokumentacija iz perioda Kraljevine Jugoslavije (132 dok. Količina građe: 5 kut. od broja 6395 – 6640). godine.Dokumenti ove Zbirke mogu poslužiti kao vrijedan izvor u proučavanju djelovanja i rada ovog Poglavarstva. 4. Dokumentacija iz perioda austrougarske uprave (7 dok. završne račune itd. prijedloge planiranja budžeta. Gradsko poglavarstvo Brčko* Signatura zbirke: BiH-ATKT/GPBč Z Vremenski raspon građe: 1878. srpski. dozvole za otvaranje privatnih radnji. kao i postupak sa imovinom jevrejskih porodica odvedenih u logor. poreske prijave. 3. Serije u zbirci: 1. projekat škole u Goricama. jer se kroz dokumente može pratiti rad i postupak ovog resora sa imovinom jevrejskih porodica iz Tuzle koje su tokom rata odvedene u logor. (2 d/m) Sadržaj zbirke: Zbirku čine dokumenti koji se odnose na polise osiguranja. u svom djelokrugu rada imalo sve upravne poslove na teritoriji Tuzle.

Ovakvo stanje se nije promijenilo sve do kraja narodnooslobodilačkog rata kada. Gradsko poglavarstvo 2. Kotarski ured Gradačac Signatura zbirke: BiH-ATKT/KUGd Z Vremenski raspon građe: 1886. srpski.3 d/m) Sadržaj zbirke: Zbirka se sastoji od 200 tapija iz 1886. Ista je sređena i pristupačna za korištenje. Količina građe: 1 knj. Jezik u građi: bosanski. srpski. Valorizacija zbirke: 3 Po svom sadržaju ova Zbirka može poslužiti kao vrijedan izvor u proučavanju zemljišnog fonda. hrvatski Pismo u građi: latinica. formiranjem nove vlasti. Nastankom Kraljevine SHS ostala je ista teritorijalno-upravna podjela samo sa novim nazivima. godine. godine izdatih fizičkim licima na zemljište sa područja Gradačca.Valorizacija zbirke: 3 Dokumenti ove Zbirke mogu poslužiti kao vrijedan izvor u proučavanju historije ovoga kraja. Opštinsko poglavarstvo Historijat stvaraoca zbirke: Austrougarskom okupacijom Bosne i Hercegovine. gradska poglavarstva su bila vrhovna upravna vlast u gradovima i bavila su se svim sferama političkog i društvenog života. sve kompetencije Opštinskog poglavarstva preuzima Opštinski narodni odbor Brčko. (tapije) (0. 1878. a Gradsko poglavarstvo Brčko je zadržalo ranije kompetencije. ćirilica 339 . hrvatski Pismo u građi: latinica. ali pod novim nazivom Opštinsko poglavarstvo Brčko. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Promjene naziva stvaraoca zbirke: 1. Direktno su bila podređena kotarskim nadstojnicima. Jezik u građi: bosanski.

oglase i proglase izdate za vrijeme rada Narodnog vijeća.” Tuzla Signatura zbirke: BIH – ATKT/Z”PIPAOO” T Vremenski raspon građe: 1879. hrvatski Pismo u građi: latinica. – 1919. do 1919. Jezik u građi: bosanski. – 1908. može poslužiti kao pomoćni izvor u proučavanju rada ovoga Vijeća na uskom području lokalne uprave. Količina građe: 1 kut. godine u Tuzli je radilo Okružno i Kotarsko narodno vijeće. spise koji se odnose na spor u materijalnim stvarima. Sačuvani su samo dijelovi građe koju čine opšta arhiva.3 d/m) 340 . – 1908. Količina građe: 1 fasc. dopise Okružnog odbora Narodnog vijeća.Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Narodno vijeće Tuzla Signatura zbirke: BiH-ATKT/NVT Z Vremenski raspon građe: 1917. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Historijat stvaraoca zbirke: U periodu od 1917. račune. telegrame i dopise upućene Gradskom kotarskom uredu za Kotarsko Narodno vijeće. (0. Zbirka prevoda “Ispisa iz povjerljivih arhiva Okružne oblasti u Tuzli 1879. Valorizacija zbirke: 3 Iako građa Zbirke nije potpuna.. rad Narodne kuhinje i Društva za pomoć sirotinji i porodicama siromašnih vojnika u Tuzli. (0.4 d/m) Sadržaj zbirke: Zbirka sadrži spiskove izdate hrane u narodnim kuhinjama I i II u Tuzli. Vijesnik naredaba itd. Pravila “Društva za pomoć sirotinje i porodica siromašnih vojnika u Tuzli’’. novčanu knjigu Vojnog oblasnog skladišta. srpski.

Jezik u građi: bosanski.Sadržaj zbirke: Zbirka sadrži prevode ispisa dokumenata izdvojenih iz Prezidijalne arhive Okružne oblasti u Tuzli. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: sređen Dostupnost: bez ograničenja Domovnica Imamata džemata Bašigovci Signatura zbirke: BIH – ATKT/DIDžBš Z Vremenski raspon građe: 1930. hrvatski Pismo u građi: latinica. U knjizi su upisani podaci o rođenju i smrti mještana. hrvatski Pismo u građi: latinica. Sadržaj zbirke: Zbirka sadrži jednu knjigu pisanu na latinskom jeziku. srpski. Količina građe: 1 knj. Jezik u građi: latinski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: sređen Dostupnost: bez ograničenja 341 . ćirilica Arhivistička informativna pomagala: CD Stepen sređenosti: sređen Dostupnost: ograničena Ljetopis Katoličkog samostana Tuzla Signatura zbirke: BIH – ATKT/LJKST Z Vremenski raspon građe: 1809. prof. – 1931. Količina građe: 1 knj. Prevode ispisa sa njemačkog jezika uradio je Vojislav Bogičević. – 1871. Sadržaj zbirke: Zbirka sadrži jednu knjigu (400 stranica) ali samo u digitalnom obliku. srpski. Jezik u građi: bosanski.

ćirilica Arhivistička informativna pomagala: CD Stepen sređenosti: sređen Dostupnost: ograničena Kulturno-prosvjetno društvo “Gajret” u Tuzli Signatura zbirke: BIH – ATKT/KPD”G”T Z Vremenski raspon građe: 1907. kao i zapisnike odborskih sjednica. izvještaje.Ljetopis Javne ustanove Osnovna muzička škola Tuzla Signatura zbirke: BIH – ATKT /LJOMŠT Z Vremenski raspon građe: 1994.2 d/m) Sadržaj zbirke: Zbirka sadrži fotokopije dokumenata koji se odnose na rad Uprave Gajretovog konvikta Tuzla i Glavnog odbora “Gajreta” Sarajevo. srpski. Količina građe: 9 kut. hrvatski Pismo u građi: latinica. Jezik u građi: bosanski. – 1945. Količina građe: 2 knj. srpski. Jezik u građi: bosanski. Sadržaj zbirke: Zbirka sadrži dvije knjige.. hrvatski Pismo u građi: ćirilica. letke. latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: nesređen Dostupnost: ograničena Mikroteka* Signatura zbirke: BiH-ATKT/MT Z Vremenski raspon građe: 1941. naređenja. povlačenja jedinica. – 1932. (1233 mikrosnimka) Sadržaj zbirke: Zbirka sadrži mikrosnimke dokumenata koji se odnose na vojne operacije. (3. Količina građe: 17 mikrofilm. – 2006. 342 . proglase i sl. raznih jedinica NOVJ itd. ali samo u digitalnom obliku. arhive ustaške nadzorne službe. iz zaplijenjene četničke arhive.

industriju. poljoprivredu. 2. prirodne ljepote. Crnu Goru i Bosnu i Hercegovinu (32 mikrosnimka). 3. raznih jedinica NOVJ. Mikrosnimci su uvedeni u knjigu analitičkog inventara “Radnički pokret i NOB”. – 1995. zaplijenjene četničke arhive i ustaške nadzorne službe (UNS). Vrhovna komanda (59 mikrosnimaka). srpski. radničku i društvenu samoupravu. Jezik u građi: bosanski. a odnose se na: Četnička arhiva (95 mikrosnimaka). a čine je mikrofilmovi dokumenata Vojnoistorijskog instituta Beograd koji se odnose na teritoriju Tuzle i okoline iz vremena Drugog svjetskog rata. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: ograničena upotreba Historijat stvaraoca zbirke: Mikroteka Arhiva predstavlja dio građe Radničkog pokreta i NOB-a. hrvatski Pismo u građi: latinica. To su mikrofilmovi dokumenata: Trećeg korpusa NOVJ. Majevički korpus (62 mikrosnimka). Istaknuti dio štaba Vrhovne komande Jugoslovenske vojske u otadžbini za Sandžak. Mikrofilmovi četničke arhive sadrže 1233 mikrosnimka. zanatstvo. kulturu. borce NOR-a itd. Količina građe: 3665 fotogr. Stara Tuzla Radnička samouprava Industrija Poljoprivreda 343 . školstvo i narodno prosvjećivanje. Serije u zbirci: 1. Ozrenski korpus (27 mikrosnimaka). građevinarstvo. Srbijanski korpus (39 mikrosnimaka). Drinski korpus (47 mikrosnimaka).Valorizacija zbirke: 3 Dokumenti ove Zbirke odnose se na šire Tuzlansko područje i mogu poslužiti kao vrijedan izvor u proučavanju historije ovoga kraja. Istaknuti dio Vrhovne komande (86 mikrosnimaka) Ustaška nadzorna služba (764 mikrosnimka). Fotografije* Signatura zbirke: BiH-ATKT/FTG Z Vremenski raspon građe: 1873. Sadržaj zbirke: Zbirka sadrži fotografije na kojima je predstavljen razvoj Tuzlanskog bazena. Trebavski odred (22 mikrosnimka).. 636 ratni per. 4. te tako imamo fotografije koje prikazuju političke manifestacije.

23. poklonima. 6. otkupom. 15. 11. 16. Posebnu seriju ove Zbirke čini 636 fotografija pod nazivom “Ratna 1992. 10. 18. presnimavanjem. Stara štampa. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Historijat stvaraoca zbirke: Zbirka fotografija je nastala. srpski. Količina građe: 3 kut. Jezik u građi: bosanski. – 1995. Kultura Školstvo i narodno prosvjećivanje Građevinarstvo Zanatstvo Prirodne ljepote i turizam Ugostiteljstvo Sport Stara Tuzla . 7. 20. Razvrstana je tematski na serije. 19. hrvatski Pismo u građi: latinica. 12. uglavnom. 21. – 1983. 8.5. 9. 14. 22. izdvajanjem iz preuzetih fondova i slično. (1.2 d/m) 344 . godina’’ za koje je pored analitičkog popisa urađen imenski i tematski registar. Plakati* Signatura zbirke: BiH-ATKT/SŠP Z Vremenski raspon građe: 1912.slijeganje terena Nova Tuzla Revolucionarni radnički pokret Narodnooslobodilačka borba Ratni zločini Političke organizacije Fotografije mjesta u okolini Tuzle Portreti Narodno pozorište Tuzla Pionirsko pozorište Tuzla Fotografije boraca “16. 17. 13. muslimanske brigade’’ Ostalo Valorizacija zbirke: 3 Fotografije ove Zbirke odnose se na područje sjeveroistočne Bosne i mogu poslužiti kao vrijedan izvor u proučavanju historije ovoga kraja. ali i pojedinih ličnosti.

Jezik u građi: bosanski. srpski. obveznice i police osiguranja. Dionice. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Historijat stvaraoca zbirke: Zbirka je nastala 1986. plakata. godine izdvajanjem građe iz raznih fondova. Napomena: Dio štampe. plakate. obveznice i police osiguranja Signatura zbirke: BiH-ATKT/DOiPO Z Vremenski raspon građe: 1908. prilikom njihove obrade. Jezik u građi: bosanski. srpski. (0.Sadržaj zbirke: Zbirka sadrži raznu štampu. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja 345 . nalazi se u analitičkoj knjizi inventara Zbirke “Radnički pokret i NOB’’. Količina građe: 1 kut. hrvatski Pismo u građi: latinica. hrvatski Pismo u građi: latinica. Valorizacija zbirke: 3 Po svom sadržaju ova Zbirka može poslužiti kao vrijedan izvor u proučavanju historije ovoga kraja. parole i proglase. – 1954. te otkupom i poklonima tako da se i dalje dopunjuje.4 d/m) Sadržaj zbirke: Zbirka sadrži dionice. Valorizacija zbirke: 3 Po svom sadržaju ova Zbirka može poslužiti kao vrijedan izvor u proučavanju historije ovoga kraja. proglasa i letaka koji se odnose na II svjetski rat.

a potiču iz Arhiva Bosne i Hercegovine. Instituta za istoriju Sarajevo. te otkupom i poklonima tako da se i dalje dopunjuje. Zemaljska vlada Bosne i Hercegovine . francuski. godine radi izdavanja Zbornika dokumenata. (1. srpski.Generalni štrajk rudara Bosne i Hercegovine i Husinska buna 1920. ruski Pismo u građi: latinica. Zenice kao i na Husinsku bunu. Arhivu TK i Muzeja istočne Bosne a odnose se na štrajk rudara Breze. Arhiva TK i Muzeja istočne Bosne. Muzeju revolucije Sarajevo. Arhivu Vojnoistorijskog instituta Beograd. – 1923. Količina građe: 3 fasc. Brčkom. a police osiguranja u Beogradu. Arhivu CKSKJ Beograd. godine sa ciljem da se prikupi građa o generalnom štrajku rudara BiH i Husinskoj buni 1920. Arhiva CKSKJ Beograd. godine -* Signatura zbirke: BiH-ATKT/ZVBiH –GŠRBiHiHB Z Vremenski raspon građe: 1919. 346 . Jezik u građi: bosanski. Kaknja.2 d/m) Sadržaj zbirke: Zbirku čine prepisi i fotokopije dokumenata urađene u Arhivu BiH Sarajevo. Arhiva Vojnoistorijskog instituta Beograd. prepisi i fotografije. Sarajevu. štrajka rudara i Husinske bune. Sarajevu. Prikupljenu građu čine fotokopije. Ljubljani i Zagrebu. Tuzli i Beogradu. hrvatski. Muzeja revolucije Sarajevo. Institutu za istoriju Sarajevo. Dionice i obveznice su izdate u Bijeljini. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Historijat stvaraoca zbirke: Zbirka je nastala 1979. Valorizacija zbirke: 3 Dokumenti ove Zbirke mogu poslužiti kao vrijedan izvor u proučavanju historije Bosne i Hercegovine. godine izdvajanjem građe iz raznih fondova. prilikom njihove obrade.Historijat stvaraoca zbirke: Zbirka je nastala 1986.

Jezik u građi: bosanski. srpski. dok je organizaciju rada vodio Glavni štab omladinskih radnih brigada (ORB). Veći dio građe nalazi se u Arhivu BiH Sarajevo i Arhivu Jugoslavije Beograd. (1. a završeni u decembru 1946. SKOJ-a. godine. Rapatnici. Prihvaćen je prijedlog Centralnog odbora USAOJ-a da Prugu gradi Omladina Jugoslavije.6 d/m) 347 . a kasnije Uprava za izgradnju. Količina građe: 4 kut. hrvatski Pismo u građi: latinica. i 103 fotogr.6 d/m) Odbor za izradu Monografije “Tuzlanski partizanski odred” Tuzla Signatura zbirke: BiH-ATKT/OZIM’’TPO’’ Z Vremenski raspon građe: 1985. kadrovsko odjeljenje.) Sadržaj zbirke: Zbirka sadrži dio arhive Uprave gradilišta. komandira i zamjenika po sekcijama i smjenama. dokumente partijskog rukovodstva sekcija. Lukavcu i Donjoj Višći. Radovi na pruzi su započeli u maju mjesecu. štaba. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Historijat stvaraoca zbirke: Privredni savjet Vlade FNRJ je odobrio kredit za izgradnju pruge koja ima industrijski i putnički značaj za sjeveroistočnu Bosnu jer je povezala centar rudničkog bazena sa riječnom lukom na Savi tj. Banoviće i Brčko. Radovima je rukovodio Odbor za građenje. – 1988. Valorizacija zbirke: 3 Po svom sadržaju ova Zbirka može poslužiti kao vrijedan izvor u proučavanju organizovanja i rada omladinskih radnih akcija. (1. učešće stranih brigada itd. spiskove članova KPJ. Količina građe: 4 kut.Omladinska pruga “Brčko – Banovići” Signatura zbirke: BiH-ATKT/OP’’BB’’ Z Vremenski raspon građe: 1946. (1151 dok. Formirano je i partijsko rukovodstvo u Brčkom sa sekcijama u Bijeloj.

” Ovaj Odbor je sakupljao građu. spisak članova Odbora. Serije u zbirci: 1. registri i spiskovi boraca. kao i isplati autorskih honorara. koncepte i radne verzije tekstova za knjigu. knjige evidencije boraca i upitnike za opštine Tuzla. godine kada je izdata Monografija. recenzije na knjigu.MNOUB’’ Z Vremenski raspon građe: 1973. izvode iz dokumenata IRP BiH. spisak boraca Odreda. godine konstituisala Odbor za izdavanje Monografije “Tuzlanski partizanski odred.Sadržaj zbirke: Zbirka sadrži zapisnike sa sjednica Odbora. Odbor za izdavanje Zbornika sjećanja “15. hrvatski Pismo u građi: latinica. srpski. upitnici ličnih podataka boraca. Količina građe: 3 kut. Lukavac i Srebrenik. Valorizacija zbirke: 3 Po svom sadržaju ova Zbirka može poslužiti kao vrijedan izvor u proučavanju djelovanja ovoga Odreda. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: PrP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Historijat stvaraoca zbirke: Opštinska konferencija SSRN Tuzla – Koordinacioni odbor za obilježavanje značajnih događaja i ličnosti iz istorije naroda i narodnosti SR BiH je 1985. majevička NOU brigada” Tuzla Signatura zbirke: BiH-ATKT/OZIZ “15. Zapisnici sa sjednica Odbora 2. (1. sjećanja boraca. Odbor je prestao sa radom 1988. – 1979. Dopisi u vezi finansiranja i troškova 348 . finansiranjem i troškovima. dopisi u vezi sa promocijom knjige.2 d/m) Sadržaj zbirke: Zbirku čine zapisnici sa sjednica Odbora. Jezik u građi: bosanski. fotografije i drugi materijal koji je korišten za izradu Monografije.

– 1978. pisanju tekstova i priloga. a građa je predata Arhivu 1981. Upitnici ličnih podataka boraca Valorizacija zbirke: 3 Po svom sadržaju ova Zbirka može poslužiti kao vrijedan izvor u proučavanju djelovanja ove Brigade. izabran je 1973.. fotografije. Količina građe: 2 knj. Registri i spiskovi boraca 4. (5 d/m) Sadržaj zbirke: Zbirka sadrži materijale Odbora. Odbor za izdavanje Edicije “16. Valorizacija zbirke: 3 Po svom sadržaju ova Zbirka može poslužiti kao vrijedan izvor u proučavanju djelovanja ove Brigade. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: PrP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Historijat stvaraoca zbirke: Pri Opštinskom odboru SUBNOR-a Tuzla – Sekcija boraca 15. muslimanska NOU brigada” Tuzla Signatura zbirke: BiH-ATKT/OZIE “16.3. 20 kut. Jezik u građi: bosanski. Pokroviteljstvo nad Odborom preuzela je Skupština opštine Tuzla. sjećanja boraca.MNOUB’’ Z Vremenski raspon građe: 1974. godine kada je izdat Zbornik. Radilo se na prikupljanju evidencije boraca. Jezik u građi: bosanski. godine. srpski. srpski. hrvatski 349 . Fotografije boraca su zavedene u inventarnu knjigu fototeke (FB – 1241 – 1350). Odbor je prestao sa radom 1979. fotokopije upitnika i spiskove boraca upotrijebljene za izradu Monografije. majevičke brigade. godine Inicijativni odbor za izdavanje Zbornika.

(4 d/m) Sadržaj zbirke: Zbirka nije potpuna i čine je prikupljeni materijali . srpski. Vojnoistorijski institut u Beogradu. godine. 1975. Arhiv SR Bosne i Hercegovine Sarajevo i dr. hrvatski Pismo u građi: latinica. hrvatska NOU brigada –38. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: PrP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Historijat stvaraoca zbirke: Na inicijativu Odbora za proslavu 30 godina 16.NOUD’’ Z Vremenski raspon građe: 1991.HNOUB – 38. godine prihvatila prijedlog i formirala Koordinacioni odbor. kako onih koji su bili na formiranju iste 1943. sjećanja boraca. muslimanske NOU brigade 1974. Jezik u građi: bosanski. Konstituirajuća sjednica Odbora za Ediciju je održana 17. Ostali 350 . Tada je predat samo dio dokumentacije (dosijea) koji se odnosi na podatke o borcima i rukovodiocima Brigade.(dosijea) koji se odnosi na podatke o borcima i rukovodiocima Brigade. Opštinski odbor za izdavanje Monografije “18. Količina građe: 16 kut. U prikupljanju i kseroksiranju potrebnih dokumenata učestvovali su opštinski odbori SUBNOR-a širom Jugoslavije. tako i onih koji su pristupili Brigadi poslije njenog formiranja.Pismo u građi: latinica. anketni listovi. godine predao Arhivu TK građu koja mu je služila u izradi Monografije. hrvatska brigada” u Tuzli je 1991. Valorizacija zbirke: 3 Po svom sadržaju ova Zbirka može poslužiti kao vrijedan izvor u proučavanju djelovanja ove Brigade.10. godine. tekstovi i recenzije. NOU divizija” Tuzla Signatura zbirke: BiH-ATKT/OOZIM “18. godine. Međuopštinska konferencija SSRN Tuzla je 1975. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Historijat stvaraoca zbirke: Opštinski odbor za izradu Monografije “18.

Jezik u građi: bosanski. Signatura zbirke: BiH-ATKT/OE “TRPiR’’ Z Vremenski raspon građe: 1978. S obzirom da preostali dio građe nikada nije predat Arhivu. Količina građe: 1 CD-R Sadržaj zbirke: Zbirka sadrži fotokopije (i 72 dokumenta u elektronskom obliku) elaborate. odlikovanja. (1. fotografije. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: PrP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Historijat stvaraoca zbirke: Opštinski odbor je formiran sa namjerom da prikupi i objavi tekstove i dokumente koji su urađeni za prvo izdanje Edicije. ova Zbirka predstavlja samo jedan fragment. sjećanja i upitnike za izdanje Prve knjige. Arhivu su predati samo tekstovi za Knjigu.dio dokumentacije (materijali.6 d/m) Sadržaj zbirke: Zbirka sadrži tekstove. evidencije. hrvatski Pismo u građi: latinica.) trebalo je da se preda Arhivu kada Monografija izađe iz štampe i Odbor prestane sa radom. saslušanja. spiskove osoba upućenih na izdržavanje administrativno prinudne mjere društveno 351 . dok materijali o radu Odbora nisu predati ni poslije promocije Knjige. Količina građe: 4 kut. Odbor za izdavanje Edicije “Tuzla u radničkom pokretu i revoluciji’’ Knjiga 1. Zbirka Dokumenata “Cazinska buna” Signatura zbirke: BiH – ATKT/D”CB” Z Vremenski raspon građe: 1950. Valorizacija zbirke: 4 Po svom sadržaju ova Zbirka može poslužiti kao pomoćni izvor u proučavanju djelovanja i učešća radnika i omladine u narodnoj revoluciji. srpski. opšta arhiva i sl.

od broja 6178 – 6299). Napomena: Dokumenti o Cazinskoj buni preuzeti su pod nazivom “Cazinski ispad” nakon skidanja embarga sa UDB-inog arhiva. Manji broj dokumenata odnosi se na istragu Gradske komisije Srebrenica za utvrđivanje ratnih zločina okupatora i njegovih pomagača poslije rata. učesnika u pobuni. izvještaje koji se odnose na dešavanja tokom Cazinske bune. srpski. osuđenih na vremenske kazne. Količina građe: 1 fasc. dok. jer se originalna građa o ovom zločinu nalazi u Arhivu Bosne i Hercegovine Sarajevo (u okviru fonda Zemaljske komisije za utvrđivanje ratnih zločina okupatora i njegovih pomagača). – 1947. 352 .) (0. srpski. godine je uvedena kao posebna jedinica (serija) u inventarnu knjigu Radnički pokret i NOB (serija 65. i mogu poslužiti kao vrijedan izvor u proučavanju historije ovoga kraja. hrvatski Pismo u građi: latinica. Izdavač CD-R je Arhiv Unsko-sanskog kantona. kao i lica osuđenih na smrt.korisnog rada. pregleda uhapšenih. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Zločin u Srebrenici 1943. informacije. (1 mikrofilm -121 fotokop. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: ograničena upotreba Historijat stvaraoca zbirke: Zbirka dokumenata o zločinu u Srebrenici 1943.3 d/m) Sadržaj zbirke: Zbirku čine sudski spisi Trećeg zbornog područja NDH u Sarajevu nastali povodom istrage o izvršenom zločinu u Srebrenici i okolnim selima nad srpskim stanovništvom od strane ustaškog poručnika Kurelac Josipa i njegove jedinice. Jezik u građi: bosanski. Valorizacija zbirke: 3 Dokumenti ove Zbirke odnose se na područje Srebrenice i okolnih sela. godine* Signatura zbirke: BiH-ATKT/ZUS Z Vremenski raspon građe: 1943. deportovanih porodica. Jezik u građi: bosanski. Ovu zbirku čine fotokopije (i mikrosnimci).

134 kasete. odluke i naredbe.. Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: ograničena “Tuzlanska kapija” Signatura zbirke: BiH – ATKT/“TK” Z Vremenski raspon građe: 1995. srpski. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Press centar Lukavac Signatura zbirke: BiH-ATKT/PCLu Z Vremenski raspon građe: 1992. Jezik u građi: bosanski. srpski. Jezik u građi: bosanski. ratni bilten. maja 1995. 1-112 Bilten “BOL’’ (2 d/m) Sadržaj zbirke: Zbirku čine: opšta dokumentacija. Količina građe: 1 kut. hrvatski. 353 . saopštenja.“Masovne grobnice na prostoru sjeveroistočne Bosne” Signatura zbirke: BiH – ATKT/“MGNPSB” Z Vremenski raspon građe: Količina građe: 5245 fotografija Sadržaj zbirke: Zbirka sadrži fotografije snimljene prilikom otkrivanja masovnih grobnica na prostoru sjeveroistočne Bosne. godine. kasete TV Lukavac i sl. Količina građe: 280 fotografija Sadržaj zbirke: Zbirka sadrži fotografije koje se odnose na događaje koji su se desili na Tuzlanskoj kapiji 25. reklame i obavještenja. računovodstvena dokumentacija. dokumenti TV Lukavac. dokumenti o ličnim primanjima radnika.

Arhivu Tuzlanskog kantona. Dom kulture i Hotel Banovići. Valorizacija zbirke: 3 Po svom sadržaju ova Zbirka može poslužiti kao pomoćni izvor u proučavanju izgradnje kako industrijskih tako i stambenih objekata. Direkcija lignita Kreka. Radnički dom Litva. – 1964. godine.Valorizacija zbirke: 3 Po svom sadržaju ova Zbirka može poslužiti kao vrijedan izvor u proučavanju početka ratnih dejstava na području Lukavačke opštine. Upravna zgrada Tušanj. Upravna zgrada Koksare itd. Radnička kuća S-5 i S-6. srpski. Parni mlin Semberija-Bijeljina. predao građu stvaranu u svome radu. Količina građe: 130 projekata Sadržaj zbirke: Zbirka sadrži projekte rađene od strane Projektnog preduzeća “Projekt’’ i Projektnog zavoda Bosne i Hercegovine Sarajevo za objekte koji su građeni na području sjeveroistočne Bosne – Tvornica stočne hrane Brčko. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: PrP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Historijat stvaraoca zbirke: Press centar Opštine Lukavac je 1992. hrvatski Pismo u građi: latinica. Ciglana Sočkovac. Zbirka projekata Signatura zbirke: BiH-ATKT/ZP Vremenski raspon građe: 1946. hrvatski Pismo u građi: latinica. Stambena zgrada Vlasenica. srpski. Jezik u građi: bosanski. Stambene zgrade u Kreki. Parketarnica Živinice. Jezik u građi: bosanski. Gimnazija u Zvorniku. Srednjoškolski đački dom Tuzla. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: PrP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja 354 .

Količina građe: 6 kut. Projekti su naknadno evidentirani – ima ih 130. a preuzeta je od Arhiva Bosne i Hercegovine Sarajevo. (1. hrvatski Pismo u građi: latinica.5 d/m) Sadržaj zbirke: Zbirku čine predmeti lica kojima su odobreni krediti sa zalogom poljoprivrednih imanja. – 1964. godine. srpski. 3 kut. 1924. Valorizacija zbirke: 3 Po svom sadržaju ova Zbirka predstavlja značajan izvor u proučavanju historije bankarstva. – 1911. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Historijat stvaraoca zbirke: Ova zbirka sadrži građu Privilegirte Landesbank Tuzla.. godine. godine i platne liste službenika 1953.. Hipotekarna banka Tuzla. – 1956. 1896. – 1956. Serije u zbirci: 1. Poljoprivredne agrarne banke Beograd – Filijala Tuzla i Hipotekarne banke Tuzla. 3. 355 . Zbirka građe banaka Signatura zbirke: BiH-ATKT/Z GB Vremenski raspon građe: 1896. 2.. Privilegirte Landesbank Tuzla.Historijat stvaraoca zbirke: Zbirka sadrži projekte objekata koji su rađeni za područje sjeveroistočne Bosne u periodu od 1946. 1924. – 1911. zgrada i drugih nekretnina. Projekti su rađeni od strane Projektnog preduzeća “Projekt” Sarajevo i Projektnog zavoda Bosne i Hercegovine Sarajevo. Jezik u građi: bosanski. 1 kut.. 1930. nekompletni dosijei službenika do 1956. 2 kut. nije potpuna i predstavlja samo jedan dio rada Banke. Poljoprivredna agrarna banka Beograd – Filijala Tuzla.

popisani i odloženi u označenu arhivsku kutiju.Zbirka Signatura zbirke: BiH. srpski. Količina građe: 1 kut.4 d/m) Sadržaj zbirke: Zbirku čine razni kalendari (16 komada) prikupljeni od strane uposlenika Arhiva Tuzlanskog kantona. (0. srpski. Količina građe: 1 kut.“Čestitke” . hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja “Katalozi” . popisane i odložene u označenu arhivsku kutiju. hrvatski Pismo u građi: latinica. Količina građe: 5 kut. (2 d/m) 356 .Zbirka Signatura zbirke: BiH – ATKT/“KAL” Z Vremenski raspon građe: 1995. – 2007. Kalendari su hronološki složeni. Jezik u građi: bosanski. Jezik u građi: bosanski. Čestitke su hronološki složene.ATKT/“K” Z Vremenski raspon građe: 1973. (0. – 2007.4 d/m) Sadržaj zbirke: Zbirku čine čestitke (181 komad) upućene kolektivu Arhiva Tuzlanskog kantona. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja “Kalendari” . – 2007.Zbirka Signatura zbirke: BiH – ATKT/“Č” Z Vremenski raspon građe: 1991.

) (0.Zbirka Signatura zbirke: BiH – ATKT/“PO” Z Vremenski raspon građe: 1973. Jezik u građi: bosanski. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja “Plakati” .4 d/m) Sadržaj zbirke: Ovo je jedna od najbrojnijih zbirki i najbolje pokazuje svu širinu saradnje koju je Arhiv Tuzlanskog kantona uspostavio sa srodnim institucijama kulture u Bosni i Hercegovini i inostranstvu. a odnosi se na Nedjelju arhiva u Jugoslaviji. Najstariji plakat potiče iz 1987. a nastala je kao rezultat dugogodišnje djelatnosti Arhiva na kulturnom planu i saradnji sa drugim institucijama. – 2007. (767 kom. Količina građe: 1 kut. 357 . Jezik u građi: bosanski. popisani i odloženi u odgovarajuće arhivske kutije. (0. – 2007. Katalozi su popisani i hronološki odloženi u arhivske kutije (282 komada). Problem sa ovom zbirkom je nemogućnost tačnog datiranja svih jedinica. jer su mnoge od njih izlazile u periodu agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu 1992. godine.Zbirka Signatura zbirke: BiH – ATKT/“PL” Z Vremenski raspon građe: 1987. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja “Pozivnice” . Količina građe: 1 kut. Plakati su hronološki složeni.4 d/m) Sadržaj zbirke: Zbirku čine plakati koji obilježavaju različita kulturno-društvena zbivanja. hrvatski Pismo u građi: latinica. srpski. srpski.Sadržaj zbirke: Zbirka je prilično obimna. – 1995.

Zbirka Signatura zbirke: BiH – ATKT/“RA” Z Vremenski raspon građe: 1973. a odnosi se na obilježavanje 90. Količina građe: 1 kut. godine i odnosi se na „Oktobarska poetska drugovanja ‘81. stranih predstavništava u Bosni i Hercegovini itd. – 2009. a najstariji potiče iz 1981. (83 kom.) (0. domova kulture. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja “Programi” .4 d/m) Sadržaj zbirke: Zbirka sadrži 83 programa.“ Zbirka je hronološki složena. Najstarija pozivnica datira iz 1973. hrvatski Pismo u građi: latinica. Valorizacija zbirke: 3 Sadržaj može poslužiti kao osnova za praćenje razvoja kulturne djelatnosti Arhiva i drugih institucija kao i njihovo učešće u projektima kulture u Bosni i Hercegovini i inostranstvu. srpski. popisana i odložena u označenu arhivsku kutiju. srpski. – 2007. godine. Količina građe: 1 kut. ali je veliki broj došao iz nadležnih ministarstava. Jezik u građi: bosanski. godišnjice Dobrovoljnog vatrogasnog društva Tuzla. fakulteta.Zbirka Signatura zbirke: BiH – ATKT/“P” Z Vremenski raspon građe: 1981. Zbirka je hronološki složena. osnovnih i srednjih škola. (36 kom. popisana i odložena u označenu arhivsku kutiju. hrvatski Pismo u građi: latinica.) (0.Pošiljaoci su najvećim dijelom saradnici iz oblasti arhivske djelatnosti. pozorišta. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja “Razglednice” . Jezik u građi: bosanski.4 d/m) 358 .

Količina građe: 1 kut. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja “Mališa” List učenika osnovnih škola Tuzlanske opštine Signatura zbirke: BiH – ATKT/L”Ma” Z Vremenski raspon građe: 1981. hrvatski Pismo u građi: latinica. srpski. hrvatski. godišnjice 359 .4 d/m) Sadržaj zbirke: Zbirka sadrži prepisku glavnog i odgovornog urednika lista “Mališa” sa školama širom Jugoslavije kao i mnogim pojedincima i institucijama (1981-1991).1985.4 d/m) Sadržaj zbirke: Zbirka sadrži memorandume pravnih lica sa područja sjeveroistočne Bosne.godinu. godine. (0. srpski. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja “Memorandumi” .1987.1991. pozive za manifestacije povodom 100 godina učiteljstva u Bosni i Hercegovini i 200. Veći broj razglednica je iz perioda prije 1992. Male kalendare za 1982. a naročito iz vremena austrougarske okupacije i uprave.Zbirka Signatura zbirke: BiH – ATKT/“M” Z Vremenski raspon građe: ? Količina građe: 1 kut.Sadržaj zbirke: Zbirka je po obimu manja i sadrži 36 razglednica koje su popisane i hronološki odložene u arhivske kutije. Jezik u građi: bosanski. Pismo u građi: latinica. (0. – 1991. razglednicu na kojoj je rodna kuća Vuka Karadžića u Tršiću. Jezik u građi: bosanski.

hrvatski Pismo u građi: latinica. “Mališa” list učenika osnovnih škola Tuzlanske opštine (ukoričeno 1980-1991. ali i zainteresovanosti i učešću učenika osnovnih škola. mikrofilmove i 2 CD iz perioda austrougarske uprave.3 d/m) Sadržaj zbirke: Zbirka sadrži fotokopije dokumenata. godine). priznanja. dr. predao Arhivu. i 1986-1991). medalje i diplome za učešća na mnogim manifestacijama i izložbama kao i regionalnim i republičkim smotrama. Dokumentaciju “Mališa” je Lazar Manojlović. srpski. Količina građe: 1 kut. Ivan Balta je Arhivu TK predao fotokopije dokumenata i prevode (izvještaji bosanskohercegovačkih dopisnika) koji se odnose na prostor Bosne i Hercegovine i šire Tuzlansko područje iz vremena austrougarske uprave (1910. zahvalnice. Valorizacija zbirke: 3 Po svom sadržaju ova Zbirka može poslužiti kao pomoćni izvor u proučavanju djelovanja i rada ovoga Lista.rođenja Vuka Karadžića. pozivnice. (0. Pored dokumenata predata su 2 CD i mikrofilm u kutiji. 360 . kao glavni i odgovorni urednik ovog Lista. – 1916. Jezik u građi: mađarski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Historijat stvaraoca zbirke: Prof. – 1916. Jezik u građi: bosanski. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja “Boszniai Hirek’’ Signatura zbirke: BiH-ATKT/“BH” Z Vremenski raspon građe: 1910.

“Radio-Tuzla’’ Signatura zbirke: BiH-ATKT/“RT” Z Vremenski raspon građe: 1970. te odluke Zbora radnika i rješenja. Njemački. izvode. dopise i dr.-1998. 223 papirne novčanice) različitog porijekla: Osmanski. Kraljevine Jugoslavije. Jezik u građi: bosanski. aktivnosti društvene samozaštite. (0. funkcionisanja Radne organizacije Radio-Tuzla u Tuzli. procjene.godine”. dokumentaciju koja se odnosi na mjere bezbijednosti. (0.1 d/m) Sadržaj zbirke: Zbirka sadrži programe. Austrougarski. Jezik u građi: Pismo u građi: Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja 361 . Ruski. Crnogorski itd. Količina građe: 1 kut. planove. kao i dva primjerka knjige Stari dobri radio-autora Bore Slepčevića i publikaciju “Monografija Radio – Tuzle 1953. Srpski. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Numizmatička zbirka Signatura zbirke: BiH – ATKT/NZ Vremenski raspon građe: Količina građe: 1 fasc.3 d/m) Sadržaj zbirke: Zbirka sadrži papirni i metalni novac (419 novčića. srpski. uputstva. obavijesti. – 2001.

Novčanica iz osmanskog perioda (Numizmatička zbirka Arhiva Tuzlanskog kantona) 362 .

srpski. a iz nje potiče i poznati trgovac Nikola Pavlović. Količina građe: 1 knj. i 29. – 1892. Egzistirala je u 19. septembra 1892. godine radi razrješenja suvlasništva. a u njoj se nalaze zanimljivi podaci o poslovanju i dobavljanju robe sa nekim karakteristikama o pojedinim kupcima. vijeku. Đukić.) (0. Sadržaj zbirke: Zbirku čini jedna knjiga koja sadrži podatke o poslovanju i dobavljanju robe. hrvatski Pismo u građi: latinica. ćirilica 363 . Obranička osuda Kotarskog ureda kao suda u Tuzli 1892. godine (dva primjerka). Đukić Dolnja Tuzla* Signatura zbirke: BiH-ATKT/“JRĐ” Z Vremenski raspon građe: 1890. Jezik u građi: bosanski. Količina građe: 1 fasc. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Historijat stvaraoca zbirke: Trgovačka kuća Pavlovića je jedna od najstarijih u sjeveroistočnoj Bosni. – 1865. srpski. (2 knj.VIII LIČNE I PORODIČNE ZBIRKE Trgovačka kuća Nikole Pavlovića Brčko* Signatura zbirke: BiH-ATKT/TK “NP” Z Vremenski raspon građe: 1840. Arhivu Tuzla je predata jedna knjiga pisana mastilom i rukom. dvije dostavnice o prijemu Obraničke osude od 17.3 d/m) Sadržaj zbirke: Zbirku čini: Knjiga – Memorijal Trgovačke tvrtke Jovan R. Knjiga – Indeks u kome su upisana lica i stranice na kojima su njihova dugovanja upisana u Memorijalu. Jovan R. Jezik u građi: bosanski. hrvatski Pismo u građi: latinica. Računi i procjena nepokretnog imanja. Zapis na Obranički sud – razrješenje suvlasništva zajedničkih nekretnina (Obranički ugovor odobrava Kotarski ured kao sud u Dolnjoj Tuzli.

S obzirom da nisu imali pravnog nasljednika. potiče iz poznate Tuzlanske trgovačke porodice. – 1955. albume. isječke iz novina i knjige. 97 fotogr.Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Historijat stvaraoca zbirke: Jovan Đukić. razglednice. 3 isječka iz novina. (302 fotografije) (0. godine preuzeo jedan dio koji sadrži ličnu dokumentaciju. Jezik u građi: bosanski.6 d/m) Sadržaj zbirke: Zbirka sadrži ličnu dokumentaciju. Arhiv Tuzla je. 1986. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: PrP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Historijat stvaraoca zbirke: Zlata i Dušan Vučkovački. trgovac. Porodica Zaimović Signatura zbirke: BiH – ATKT/“PZ” Z Vremenski raspon građe: 1909. – 1952. Porodica Vučkovački* Signatura zbirke: BiH-ATKT/“PV” Z Vremenski raspon građe: 1916. Količina građe: 36 knj. 14 dok.. razglednice. svu zaostavštinu je preuzeo Crveni križ iz Zagreba. fotografije. Količina građe: 1 kut. zbog kulturne dimenzije njihove djelatnosti. vijeka. albume. po odobrenju Crvenog križa. srpski. (1.4 d/m) 364 . Nakon uvida u građu. kulturni i prosvjetni radnici. hrvatski Pismo u građi: latinica.. 1 razglednica. isječke iz novina i knjige. živjeli su jedno vrijeme u Tuzli.. Ovaj ugledni trgovac živio je u drugoj polovini 19. a potom su se preselili u Zagreb gdje su i umrli. fotografije. i početkom 20.

– 1971.Sadržaj zbirke: Zbirka sadrži fotografije koje se odnose na život i rad Muradbega Zaimovića i drugih članova porodice Zaimović iz Tuzle. Ismail Hadžiahmetović. godine u Tuzli prilikom proslave godišnjice brigade. Zbirku je. muslimanske NOU brigade”. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Porodica Begić Signatura zbirke: BiH – ATKT/“PB” Z Vremenski raspon građe: 1945. Na fotografijama se. 09. srpski. Zbirku čini i Pozivnica za promociju knjige “Borbeni put 16. dr. nalazi i Britanska misija pri III Korpusu NOV i neki članovi Korpusa. Na fotografijama se nalaze i objekti Rudnika Begov Potok Banovići – Jama Omazići). godine u Tuzli prilikom proslave godišnjice Brigade). Količina građe: 1 kut. Arhivu Tuzlanskog kantona 2004.4 d/m) Sadržaj zbirke: Zbirku čini Album ratnih fotografija (48 fotografija XVI /šesnaeste/ Muslimanske NOU brigade). hrvatski Pismo u građi: latinica. osim boraca. (album fotografija. septembra 1944. kao i dva lična pisma (jedno upućeno iz Varšave prijatelju Asimu i jedno primljeno). 1944. srpski. Zbirka sadrži i jednu svesku u kojoj su objašnjene neke od fotografija. supruga Mugdima Begića. uvaženi prof. Jezik u građi: bosanski. građana i omladine Tuzle. pozivnica i 2 pisma) (0. Građu je Arhivu na čuvanje i upotrebu poklonila Dana Begić. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja 365 . napravljene 21. koji je bio u posjedu porodice Zaimović. Muslimanske NOU brigade” snimljenih 21. u ime porodice Zaimović. Jezik u građi: bosanski. Pored albuma fotografija (48 fotografija “16. godine predao. kao poklon.

razne materijale i stavove sa sjednica.. pronevjere u zemljoradničkim zadrugama. isječke iz novina. a u Arhiv je preuzeta od Petra Jovanovića. 366 . Cvijetin Mijatović – Majo Signatura zbirke: BiH-ATKT/“CM-M” Z Vremenski raspon građe: 1931. telegrame. vršile ili naređivale izvršenje ubistava. – 1947. mučenja. srpski. Milčić je bio član i predsjednik Srpskog pjevačkog društva “Njeguš”. (1. sarađivale sa neprijateljskom vojskom za vrijeme i poslije rata i sl.6 d/m) Sadržaj zbirke: Zbirka sadrži predmete koji se odnose na osobe koje su prišle četničkom ili ustaškom pokretu. povelje. sjećanja revolucionara o ratnom periodu. pljačke i druga nedjela. 87 fotogr. informacije. Jezik u građi: bosanski.. Dr. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Historijat stvaraoca zbirke: Zbirka predstavlja dio privatne arhive poznatog i uvaženog advokata dr.Dr. 28 diploma. Količina građe: 2 kut. hrvatski Pismo u građi: latinica. zabilješke. dnevnike. Sarađivao je sa mnogim poznatim advokatima u zemlji. govore. Količina građe: 1518 knj. diskusije i referate. sudije iz Tuzle. čestitke.” Uživao je visoki ugled zastupajući razne predmete počev od najlakših do vrlo delikatnih i teških slučajeva (od brakorazvodnih parnica do smrtnih presuda). Stevo Milčić Signatura zbirke: BiH-ATKT/“DrSM” Z Vremenski raspon građe: 1945. značke. paljevine. prijatelja. ruski. lična i porodična pisma. plakete. a zastupao je klijente iz raznih gradova. albume sa fotografijama i razne fotografije. 32 kut. pisma građana. diplome. Steve Milčića iz Tuzle. mjesnim narodnim odborima i sl. albumi Sadržaj zbirke: Zbirka sadrži: lične dokumente. a poslije rata predsjednik RKUD “Mitar Trifunović – Učo. odlikovanja. – 1988. sjećanja. javne istupe. te ličnu biblioteku koja se sastoji od domaćih knjiga i knjiga na stranim jezicima (engleski. posebno kada su bili u pitanju predmeti vezani za sud u Tuzli. francuski.. fotokopije nekih dokumenata. Dio predmeta se odnosi na zloupotrebu narodne imovine. talijanski). i to u najtežim poslijeratnim vremenima.

– 1946. srpski. Kalesija. a politički je bio aktivan kako u ratu tako i u Socijalističkoj Jugoslaviji. Godine 1991.Jezik u građi: bosanski. Za svoj rad dobio je mnoga odlikovanja i priznanja. Gradačac itd). hrvatski Pismo u građi: latinica.3 d/m) Fikret Ibrić Signatura zbirke: BiH-ATKT/“FIb” Z Vremenski raspon građe: 1932. borca-invalida ovoga rata (otkupljeno je 9 video-kaseta).) (0. Jusuf Kaletović Signatura zbirke: BiH-ATKT/“JK” Z Vremenski raspon građe: 1992. – 1993. S obzirom da Arhiv nije posjedovao tehniku. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: PrP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Historijat stvaraoca zbirke: Ova zbirka je nastala otkupom dokumentacije vezane za ratna zbivanja 1992. Živinice. /93. Zvornik. Komunističkom pokretu je pristupio kao gimnazijalac. (0. Količina građe: 9 video-kaseta Sadržaj zbirke: Zbirka sadrži 9 video-kaseta snimljenih 1992. Jezik u građi: bosanski. kasete nisu pregledane niti se pouzdano zna njihov sadržaj./93. godine od Jusufa Kaletovića. Banovići.3 d/m) 367 . (6 dok. Brčko. Lukavac. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Historijat stvaraoca zbirke: Cvijetin Mijatović je revolucionar i poznata politička ličnost u poslijeratnoj Jugoslaviji. Količina građe: 1 fasc. odlučio je da Ugovorom o poklonu preda Arhivu dio lične zaostavštine. Tuzla. Kupres. srpski. ali su popisane prema upisanim naslovima. godine na području BiH (Sarajevo.

ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Historijat stvaraoca zbirke: Fikret Ibrić. spomenica. pisma. Sadik Šehić Signatura zbirke: BiH – ATKT/“SŠ” Z Vremenski raspon građe: Količina građe: 4 kut. Jezik u građi: bosanski. hrvatski Pismo u građi: latinica. poziv na III kongres Narodne omladine Jugoslavije i punomoć za prisustvovanje tom Kongresu. Slobodna Bosna). učesnik rata 1941. tekstove i članke kako iz dnevnih i sedmičnih listova (Ljiljan. Godine 1980. Jezik u građi: bosanski. godine i omladinskih akcija.3. Zbirka sadrži i određena izdanja knjiga i časopisa. (1. – 1945.6 d/m) Sadržaj zbirke: Zbirka sadrži fotografije. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Ismail Hadžiahmetović Signatura zbirke: BiH – ATKT/“IH” Z Vremenski raspon građe: 368 . Most. kopije. tako i one iz raznih časopisa (Muslimanska svijest. nastanjen u Sarajevu. srpski.Sadržaj zbirke: Zbirka sadrži pisma sa odgovorima. Nalaze se i neki originalni dokumenti. BiH – ekskluziv Split. plaketa i zahvalnica. Novi vidik) u kojima je i Sadik Šehić autor. Novi behar. Oslobođenje. pisma. Ilustrovani islamski svijet. brošuru II kongresa Antifašističke omladine Jugoslavije i časopis Književna Krajina br. dobitnik je mnogih odlikovanja. časopisi i bilteni na stranim jezicima. poklonio je Arhivu Tuzla 6 dokumenata. srpski.

dr. srpski.3 d/m) 369 . Jugoslavija. (0. (124 fotografije) Sadržaj zbirke: (0.4 d/m) Zbirka se sastoji od 124 fotografije koje se odnose na rad ovoga poznatog ljekara.4 d/m) Sadržaj zbirke: Zbirka se sastoji od: izvještaja i svjedočanstava Državne mješovite građanske škole. kino i fudbalskih ulaznica (iz vremena Kraljevine Jugoslavije i socijalističkog perioda). osnove društvenog plana za 1957. programa RUT-a (kino-program i tribine “Filmski utorak”). (0. hrvatski Pismo u građi: latinica. Također. srpski. Jezik u građi: bosanski. predate su dvije knjige čiji je autor prof./1981. Količina građe: 1 fasc.Količina građe: 1 kut. filmskih programa. Obveznice Državne rente za ratnu štetu Kraljevine Jugoslavije.. godinu. te sedmičnih i mjesečnih listova (Borba. Historija medicine i Univerzitetski klinički centar u Tuzli historijski pregled). Tehnika narodu. kao i na zdravstvo i zdravstvene radnike uopšte. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Zejnil Bešlagić Signatura zbirke: BiH – ATKT/“ZB” Z Vremenski raspon građe: 1918. programa “Fiskulturne akademije” Gimnastičkog društva Tuzla i Kreka. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Novica Stevanović Signatura zbirke: BiH – ATKT/“NS” Z Vremenski raspon građe: 1970. Hadžiahmetović (Eseji. Historiografija. Jezik u građi: bosanski. Količina građe: 1 kut. Jež). 1934/1992.

mart 1930. (4 poveza) (0... M 1:200. rješenja. 1942. (Reineg – Distanzenzeiger Bezirk Bjelina)... Pismo u građi: latinica. Nacrta jahaćih puteva Sreza Zvornik.. zapisnici. 1944... hrvatski.3 d/m) Sadržaj zbirke: Zbirka sadrži gruntovne listove koji se odnose na Ozren – Brijesnica i slijedeće karte: Karta Bijeljine sačinjena 20. razmjera 1:75.000. 1934.9. Levčuk. 1945. razm. Levčuk. 1926.1892. Količina građe: 1 kut. Karta Građevinske sekcije u Tuzli Suvozemnih puteva Sreza Belinskog i Zvorničkog. novembra 1926. latinica Arhivistička informativna pomagala: PrP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Salih Kulenović iz Tuzle Signatura zbirke: BiH – ATKT/“SK” Z Vremenski raspon građe: 1892. decembra 1926. Tuzla. Situacija reka i potoka Tehničkog odeljka Bijelina.. 1930. crtao A. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Zejnil Latifović iz Sapne Signatura zbirke: BiH – ATKT/“ZL” Z Vremenski raspon građe: ? Količina građe: 1 kut. pisma koja se odnose na disciplinski postupak. Tuzla... Lagekarte der Steinbruche Bach – und gruben schotter stellen in Bezirke Bjeljina.000.000. perzijskom i engleskom jeziku. godine poklonio Arhivu Tuzlanskog kantona fotokopije dokumenata istorijske tematike pisane na osmanskom. 1:200. perzijski i engleski Pismo u građi: arapsko.4 d/m) Sadržaj zbirke: Zejnil Latifović iz Sapne je 2001. srpski. penzionisanje i žalbe na odluke kako disciplinske komisije tako i sudova Jezik u građi: bosanski. (0. crtao A.Sadržaj zbirke: Zbirka se sastoji uglavnom od pravne dokumentacije: odluke. 1941. Jezik u građi: osmanski. 370 .

ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Faruk Ibrahimović iz Tuzle Signatura zbirke: BiH-ATKT/“FI” Z Vremenski raspon građe: 1978.. Karta područja tehničkog odjeljka u Bijeljini. geometer. njemački Pismo u građi: latinica. Tehničkog odjeljka Bijeljina. izradio Vasilić Veljko.pom. Aleksejev. Karta Sreza Zvorničkog M 1:100. Karta Kotara Bijeljinskog M. M.000.). Bijeljina.000. st. kat. Karta Sreza Bijeljinskog 1:200. Karta Zvornika i okoline. godine i odnose se na situaciju vezanu za puteve. 22. časopisi i članci o Titu. Tehnički odjeljak. hrvatski.1944. Karte su uglavnom nastale tokom rada Tehničkog odjeljka u Bijeljini od 1892.000.11. Zbirka je uglavnom prikupljena tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu i sastoji se od štampe koja je izlazila u Evropi na više evropskih jezika (razne novine i članci iz raznih godina).6. 1:200. Bijeljina 1941. Stanje mostova na dan 24. Karta Bijeljine. izradio Bor.. informatički i drugi razni časopisi i knjige. Bijeljina. Raspored čišćenja snijega u 1944-45.000. Količina građe: 6 kut. raspored čišćenja snijega. Karta Zvornika i okoline. ceste i mostove.Karta puteva Sreza bijeljinskoga 1:75.000.000. 221/45 (2 kom. Karta područja Tehničkog odjeljka u Bijeljini sa oznakom melioracionih radova predviđenih za 1942. oznake meliorizacije i sl.. Karta cesta i mostova u kotarevima: Bijeljina-Zvornik-Vlasenica-Srebrenica. 1992. – 1996.. Jezik u građi: bosanski. Pregledna skica kotara Bijeljinskog. Tehnički odjeljak Bijeljina. novine i isječke članaka iz perioda 80-tih i 90-tih godina i iz perioda agresije na BiH (novine su uglavnom na stranim jezicima). 1:200. 1:200..1945. ćirilica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja 371 .000. rijeke. Puteva do Zvronika).. Gavrić. sasravio K. 1:200. godinu. hrvatski.000. Bijeljina 1941. Jezik u građi: bosanski. Br. Kopija plana Sreza Ugljevik 1: 100. crtao Bor.. (četrdesetih godina 20. potoke. Bijeljina 1941. – 1984.. – 1945. srpski. Gavrić. razmjer 1:200. avgusta 1934. srpski. (2 d/m) Sadržaj zbirke: Zbirka sadrži knjige.000 (međuratni period). geometar.). engleski i francuski Pismo u građi: latinica. Karta Sreza Bijeljinskog. k. Pregledna karta puteva i mostova na teritoriji Tehničkog odeljka u Bijeljini (Srez Bijeljinski i dio drž. razne časopise. 1:100. Bijeljina 194?.000 (međuratni period).

odlazak na Hadž ljudi iz Vukovija i likovna kolonija “Džafići’’. predato je 5 CD na kojima je: promocija knjige “Vukovije’’. Količina građe: 23 CD (2941 fotografija).4 d/m) . – 1963. 4 sveske 372 (0. srpski. Jezik u građi: bosanski. Količina građe: 1 kut. kupoprodajni ugovori. (0. Jezik u građi: bosanski. – 2007. porodične fotografije. Stanice JB Kalesija i Sektora Službe DB Tuzla i isječke novinskih članaka. srpski.3 d/m) Sadržaj zbirke: Zbirka sadrži skenirane dokumente nastale na prostoru koji je pokrivala Općina Vukovije (iskaznice.Ibrahim Mušić iz Kalesije Signatura zbirke: BiH-ATKT/“IM” Z Vremenski raspon građe: 1992. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Sejfulah Imamović Signatura zbirke: BiH-ATKT/“SI” Z Vremenski raspon građe: 1912. (0. – 1994. knjižice.3 d/m) Sadržaj zbirke: Zbirka sadrži dokumente nastale u radu CSJB Tuzla. obavijesti i sl. Također. Količina građe: 1 kut. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Atah Mahić iz Brčkog Signatura zbirke: BiH-ATKT/“AM” Z Vremenski raspon građe: 1884.).

Količina građe: 3 kut. Gradaščevića kula u Bosanskoj Bijeloj. srpski. godine. Čelića. Gradačca. Jezik u građi: bosanski.). rukopisi. zbirka fotografija “Vatrogasci”. prof. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: SP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: ograničena upotreba Derviš Sušić Signatura zbirke: BiH-ATKT/“DS” Z Vremenski raspon građe: 1959. (1 d/m) Sadržaj zbirke: Zbirka sadrži lične stvari Derviša Sušića: pisaća mašina. Jezik u građi: bosanski. Bosanskog Broda. fotografije Bijeljine. gramofonske ploče i dr. fotografije Tvornice obuće “Izbor”. fotografije sa kolektivnih dženaza Brčaka poginulih 1992. zbirka fotografija “Zločini u Brčkom 1992. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Hamdija Sivčević. – 1986. razglednice Tuzle i okolnih mjesta. zbirka fotografija naslovljena kao IZ Medžlis Brčko. pali borci NOR-a iz Brčkog. interijer i eksterijer). stare fotografije Bosanskog Šamca. Orašja.Sadržaj zbirke: Zbirka sadrži novinske članke. 4 sveske radne verzije knjige “Brčkom su ubijali dušu” autora Admira Posavljaka. godine). priznanja i odlikovanja. – 1997. – 1987. Omladinska pruga “Brčko-Banovići”. Zvornika i Doboja. srpski. fotografije vezane za dobrotvorno i prosvjetno Društvo Islahijjet u Brčkom (do 1945. godine. fotografije na CD-u: Brčaci zatočeni u logorima 1992. fotografije sa radnih akcija (1946. fotografije vezane za TK “Interplet” Brčko (1951. šešir. zbirka fotografija “Predaja četnika na Majevici”. saz. zbirka fotografija “Masovne grobnice”. 373 .). iz Tuzle Signatura zbirke: BiH-ATKT/“HS” Z Vremenski raspon građe: Količina građe: 1 knj. godine. fotografije vezane za arhitekturu (idejne skice i nacrti. – 1995. kolektivna dženaza ubijenih Brčaka. -1997. fotosi obnove “Azizije” u Brezovom Polju. – 2002.

– 1942.Sadržaj zbirke: Hamdija Sivčević je Arhivu TK u Tuzli predao 1 knjigu u kojoj je sakupio i obradio članke i dokumente iz personalnog dosijea Hfz. hrvatski. članke i tekstove i uvjerenja. hrvatski. – 1850. Jezik u građi: bosanski. srpski. Jezik u građi: bosanski. nekoliko listova dnevne štampe (“Politika”. arapski Pismo u građi: latinica. potvrde. Sivčevića od 1895. “Oslobođenje”). godine i materijal Likovne kolonije “Vršani”.3 d/m) Sadržaj zbirke: Zbirka sadrži knjigu na osmanskom jeziku – “Šerihul lekaje” 1800. Jezik u građi: bosanski. arapsko Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Fikret Jahić . te dio memoarske građe – Sjećanja iz Drugog svjetskog rata. “Slobodna Bosna”. arapski Arhivistička informativna pomagala: PrP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Hasib Džindo iz Tuzle Signatura zbirke: BiH-ATKT/“HDž” Z Vremenski raspon građe: Količina građe: 1 kut. godine. Salih eff.3 d/m) Sadržaj zbirke: Zbirka sadrži fotografije. dr. pozive i rješenja na ime Hasiba Džinde. (0.Vršanin Signatura zbirke: BiH-ATKT/“FJ-V” Z Vremenski raspon građe: Količina građe: 1 kut. srpski. hrvatski 374 . srpski. (0.

uvjerenje o državljanstvu. uvjerenje da je uveden u stalni birački spisak grada Tuzle. rješenje NOO-e Tuzla o prijemu za stalnog honorarnog službenika – stručnog učitelja crtanja u IV osmogodišnju školu u Tuzli i mjesečni iznos honorara. Fotografije nose različitu tematiku. rješenje Narodnog odbora opštine Tuzla o postavljenju na dužnost u IV osmogodišnjoj školi u Tuzli u zvanju nastavnika XVI platnog razreda. nešto manji broj je u boji. hrvatski Arhivistička informativna pomagala: PrP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: ograničena Franjo Leder iz Tuzle Signatura zbirke: BiH-ATKT/“FL” Z Vremenski raspon građe: Količina građe: 1 dosije Sadržaj zbirke: Prilikom prijema građe od strane Općine Tuzla primljen je i dosije Franje Ledera. godine.Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: PrP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Nuraga Softić iz Banovića Signatura zbirke: BiH-ATKT/“NS” Z Vremenski raspon građe: Količina građe: 1 kut. uvjerenje SUP-a Tuzla da je stalno nastanjen u Tuzli i da nije osuđivan. srpski. uglavnom su u crno-bijeloj tehnici.3 d/m) Sadržaj zbirke: Zbirka sadrži 1258 fotografija u digitalnom obliku. rješenje NOO-e Tuzla 375 . 150 originalnih fotografija i 79 novinskih članaka u digitalnom obliku. te je zaveden kao lična zbirka. Jezik u građi: bosanski. Dosije sadrži: izvod iz matične knjige rođenih. iznosom i povećanjem plate. Nuraga Softić se počeo baviti fotografijom 1951. (0. uvjerenje da je regulisao vojnu obavezu. prepis apsolutorija od Državne umjetničke akademije Zagreb da je Franjo Leder polazio kao redovan đak kiparski dio i završio propisanih osam semestara. Tokom svog 60-godišnjeg bavljenja umjetničkom fotografijom dobio je mnogobrojne nagrade i priznanja jer je punih 30 godina bio redovan izlagač na domaćim i međunarodnim izložbama.

godine sa otkaznim rokom od mjesec dana. godine – Tuzlanska planinarska transverzala začeta 1970. arhivska dokumenta PD “Konjuh’’ Tuzla iz 1974.o povećanju mjesečnog honorara.. 27 VHS kaseta Sadržaj zbirke: Zbirka sadrži građu koja se odnosi na rad i stvaralaštvo pozntog novinara i publiciste iz Tuzle: feljtone. lična i kolektivna prepiska sa planinarskim društvima: Hrvatska (“Strahinjčica’’ Krapina. rješenje NOO-e Tuzla kojim se Franji Lederu otkazuje služba 1. razglednice (planinarski motivi Jugoslavije i svijeta – adresant Čokić Fadil). godine. srpski. „Metalurg“. fotografije (sa susreta PD “Pobeda’’ i PD “Konjuh’’) i sa raznih pohoda. Časopis “Naše planine’’ (izdavač Planinski savez Hrvatske) – nekompletni brojevi 1974. U zbirku su uvršteni i VHS kasete televizijskih priloga autora Zlatka Dukića. snimljenih za lokalne televizije.„Front Slobode“./71. Jezik u građi: bosanski. Jezik u građi: bosanski. te novinske priloge i članke drugih autora koje je istoimeni sakupljao. Beograd (PD “Pobeda’’ Beograd). srpski. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: PrP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja Zlatko Dukić iz Tuzle Signatura zbirke: BiH-ATKT/“ZD” Z Vremenski raspon građe: Količina građe: 3 kut. “Runolist’’ Zagreb i Općinski planinarski savez Rijeka).3 d/m) Sadržaj zbirke: Zbirka sadrži građu koja se odnosi na planinarstvo: dvije Monografije i to Krapina i Hrvatsko Zagorje. „Komunist“. „Male novine“. članke i romene iz štampe objavljivane u listovima . „Velika afera u selu M“. „Riječ radnika“. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: AP Stepen sređenosti: arhivistički sređen Dostupnost: bez ograničenja Fadil Čokić iz Tuzle Signatura zbirke: BiH-ATKT/“FČ” Z Vremenski raspon građe: Količina građe: 1 kut. godine. rukopise romana – „Ženska voda“. 376 (2 d/m) . „Glas“. i 1975. (0. VIII 1957.

srpski. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: PrP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: ograničena Hafiza Sajda Morankić . dopise. lične fotografije. srpski. a sadrži: fotografije o obilježavanju 100 godina OŠ Đurđevik. svjedočanstva i drugu ličnu dokumentaciju. Jezik u građi: bosanski. lične karte). dokumenta lične prirode (diplome mekteba. srpski. uvjerenja.Jezik u građi: bosanski. a sadrži biografiju Sajde Morankić – Čamdžić i Mehe Čamdžića.Čamdžić iz Puračića Signatura zbirke: BiH-ATKT/“HSM-Č” Z Vremenski raspon građe: Količina građe: 1 facs. novinske članke. odluke i zapisnike o prodaji konfiskovane imovine. Jezik u građi: bosanski. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: PrP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: neograničena Jasmin Divanefendić iz Tuzle Signatura zbirke: BiH-ATKT/“JD” Z Vremenski raspon građe: Količina građe: 1 fasc i 39 fotografija Sadržaj zbirke: Zbirka se sastoji od digitaliziranih originala i kopija dokumenata. Sadržaj zbirke: Zbirka se sastoji od kopija dokumenata i digitaliziranih originala. hrvatski Pismo u građi: latinica Arhivistička informativna pomagala: PrP Stepen sređenosti: registraturski sređen Dostupnost: bez ograničenja 377 .

Obveznica iz perioda Kraljevine Srba. (Zbirka dionica. Hrvata i Slovenaca. obveznica i polica osiguranja Arhiva Tuzlanskog kantona) 378 .

Tabelarni pregled fondova i zbirki .

.

energetiku i rudarstvo TPK 1994. kulturu i sport TPK 1994. Koordinacioni i Izvršni odbor) 1992. Sreski narodni odbor Zvornik 1949.-1955.-1955.363 381 . Kantonalni štab civilne zaštite Tuzla 1988. Ministarstvo za obrazovanje.-1995.-1995. Predsjedništvo.-1994. šumarstvo i vodoprivredu TPK 1994. Ministarstvo za zdravlje TPK 1993.-1995. Ministarstvo bez portfelja TK 1994. Ministarstvo za pravdu TPK 1994. socijalnu politiku i izbjeglice TPK 1994.-1952.-1995.-1995.-1995. Komisija za savremenu gra u Tuzlanskog okruga 1992.-2001.-1995. Sreski narodni odbor Tuzla 1945.194 130 3 38 81 4 6 2 204 40 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4 5 2 60 23 3 1 1 7 4 5 43 4 7 5 7 14 6 6 19 4 1 4 177 12 164 57 2 12.-1947. Ured za povratak prognanih Tuzlanskog kantona 1994. Okružna uprava narodnih dobara Tuzla 1945. Ministarstvo za finansije TPK 1994.-1960.-1995.-1995. Oblasni narodni odbor Tuzla 1949.-2001. Ministarstvo za poljoprivredu. Vlada Tuzlansko-podrinjskog kantona 1993. ostalo 25 koverti 6 VHS i 9 audio kaseta 2 sveske knjiga povez 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 NAZIV FONDA Okružni narodni odbor Tuzla 1944. Gradski narodni odbor Tuzla 1946.1995.-1966.-1947. Ministarstvo za obnovu.-1995. Ministarstvo za urbanizam.-2001. 32 81 13 183 12 6 96 35 14 11 9 3 19 11.1995. Sreski narodni odbor Gra anica 1945.-1952. prostorno ure enje i zaštitu okoliša TPK 1994. Gradski narodni odbor Gra anica 1950. Ministarstvo za industriju. Ministarstvo za promet i komunikacije TPK 1994. razvoj i poduzetništvo TPK 1994.-2004. Ministarstvo za rad. Ministarstvo za trgovinu i turizam TPK 1994.FONDOVI I UPRAVA I JAVNE SLUŽBE KOLI INA GRA E registrator dokument kutija fascikla R.-1995. nauku. Ministarstvo za bora ka pitanja TPK 1994.br. Predsjednik Tuzlanskog kantona 1992.-2003. Ministarstvo bez lisnice TK 1995. Okrug Tuzla (Skupština.-1995.

Op ina Doboj Istok – Klokotnica 1992-1995. Mjesni narodni odbor Karanovac 1947. 200 DVD-a 9 298 149 101 2. Narodni odbor opštine Bosansko Petrovo Selo 1952.-1947.-1975. Mjesni narodni odbor Bukinje 1945.-1962..] Mjesni narodni odbor So kovac 1945.-1949.895 9.29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 Narodni odbor gradske opštine Gra anica 1952. Skupština opštine Gra anica 1955-1980.-2002. Opštinska služba za bora ko-invalidsku zaštitu Bratunac 1993.050 7. 1992.051 23.001 382 .148 1.854 26 207 VHS kaseta.-1995.-1952. Mjesni narodni odbor Gra anica 1945.549 7 1. 23 sv. Mjesni narodni odbor Boljani 1945..-1980. Mjesni narodni odbor Slavinovi i 1946.-1947.-1952.. 1992.-2005.-1992..-1994. Zavod za platni promet BiH – Produžnica Orašje 1987..187 1. Skupština opštine Grada ac 1915. Op ina Zvornik-Sapna 1992-1995.-1980. Narodni odbor opštine Kiseljak 1945. Skupština opštine Banovi i 1946.-1977.. Samoupravna interesna zajednica fizi ke kulture Lukavac 1979. 1992. 1992-1995. 1992-1995.-1990.154 4 112 1.-1995. Opštinska služba za bora ko-invalidsku zaštitu Srebrenica 1994. Skupština opštine Lukavac 1948.Filijala Tuzla 1953. 1992. Skupština opštine Tuzla 1955.-1995. 1992. Regionalna zajednica opština sa sjedištem u Tuzli 1978.-2001.190 677 2.-1978. Skupština opštine Kalesija 1901.. 7 paketa 1 omot 1 sv.1995. Skupština opštine Srebrenik 1947.. Skupština opštine Kladanj 1945-1976. Zavod za platni promet BiH .-2001.-1990. [1902.-1973.267 750 486 7 5 13 11 36 102 6 2 18 26 2 6 15 1 24 330 35 100 102 137 89 10 20 1 sveska 2 2 85 24 sv. Skupština opštine Živinice 1941.-1980.. 4 bloka 183 30 49 20 143 77 566 19 9 4 1 16 41 2.2001. Fond socijalne i dje ije zaštite Tuzla 1977.-1906.-1951..342 737 2 omota 106 83 166 1.-1958. 1930. Opštinski logisti ki centar za pomo narodima BiH Kladanj 1993.-1940. Op ina Teo ak 1992-1995. Samoupravna interesna zajednica zdravstvene zaštite Tuzla 1961.-1995.-1955. UKUPNO 3 1 10 5 1 201 8 3 5 3 41 6 1 1 4 97 71 111 5 53 36 2.500 1.

ostalo 3 sveske 19 sveski 24 omota ostalo knjiga povez 22 10 122 278 53 340 148 100 425 11 466 212 67 67 1498 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 NAZIV FONDA Kotarski sud Tuzla 1884. Posebni ka mješovita pu ka škola Breške 1942.-1948. knjiga povez 54 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 NAZIV FONDA Narodna osnovna škola Kreka 1897. Narodna osnovna škola Boljani 1896.1920.br. 39 123 6 22 1 29 8 14 6 1 66 5 26 3 383 .-1959. NAUKA.-1945.-1931. Garnizonski sud Tuzla 1909. Njema ka privatna škola Donja Tuzla 1883. Narodna osnovna škola Kiseljak 1945. Osnovni sud udruženog rada Tuzla 1975. JU OŠ „Hasan Kiki “ Gra anica 1886. Opštinski sud Banovi i 1946.-1941. Op a dje a ka pu ka škola Donja Tuzla 1882.1977.1938..-1962.-1958.-1917.. Opštinski sud Lukavac 1959.-1941. Opštinski sud Gra anica 1965. Sreski sud Grada ac 1883.-1964. Rimokatoli ka osnovna škola Breške 1898-1947.-1977.-1964.-1978.-1980.-1943. Sreski sud Gra anica 1889. Prva dje a ka osnovna škola Tuzla 1905. KULTURA KOLI INA GRA E registrator 56 dokument kutija fascikla R.br. Narodna osnovna škola Breške 1913. UKUPNO: 2 1 4 2 14 92 6 132 41 49 62 13 37 103 15 74 20 III OBRAZOVANJE. Kotarski šerijatski sud Tuzla 1894.-1992.-1945.-1977.-1887.-1919. 1940. Opštinski sud za prekršaje Živinice 1957. 1936. Prva osnovna škola u Tuzli 1887. Sreski šerijatski sud Tuzla 1920.-1943. Sreski sud Banovi i 1956. Djevoja ka narodna osnovna škola u Tuzli 1908.-1978. Sreski sud Tuzla 1920..-1935. Opštinski sud Kladanj 1945.II PRAVOSU E KOLI INA GRA E registrator kutija dokument fascikla R.-1978. Opštinski sud Tuzla 1932.-1992.

Srednja medicinska škola Tuzla 1947.Zavoda Kraljice svete Krunice Tuzla 1914. Ruždija u Donjoj Tuzli 1892.-1977.-1966. Privatna gra anska škola trgova kog smjera u Zavodu Kraljice svete Krunice Tuzla 1940.-1913.-1968.-1945.-1964. Niža stru na doma i ka škola Tuzla 1951. Narodna osnovna škola Ljepunice 1910.-1941. Narodna osnovna škola Ljuba e 1944. JU Upravna i birotehni ka škola Tuzla 1961.1943.-1956. Osnovan škola „ eli “ 1944.-1951. Srpska pravoslavna crkveno-školska opština Donja Tuzla 1874. Državna druga mješovita pu ka škola Tuzla 1941. Behrambegova medresa Tuzla 1921. Prva državna pu ka škola u Tuzli 1942.-1948.-1942.-1972.13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 Privatna mješovita pu ka škola Breške 1941.-1940.-1973. Osnovna škola „Džemal Mandži “ Tuzla 1958. Narodna osnovna škola Bukinje 1944. Srednja poljoprivredna škola Tuzla (Bijeljina) 1947. Privatna osnovna škola -sa pravom javnosti .-1959. Državna realna gimnazija Tuzla 1899. Vo arska škola u Tuzli 1954. Druga dje a ka narodna osnovna škola Tuzla 1907. Njema ka škola Tuzla 1896.-1942. U iteljska stru na doma i ka škola Tuzla 1952. Industrijska škola Tuzla 1926. Srpska narodna osnovna škola Donja Tuzla 1902. Državna niža poljoprivredna škola TuzlaBijeljina 1946.-1907. U iteljska škola Tuzla i U iteljski te ajevi 1941.1946.-1946.-1941. Državna mješovita pu ka škola Kiseljak 1940.-1895.-1969. U iteljska škola Bijeljina 1951.-1951. Škola sa prakti nom obukom i za u enike u privredi Tuzla 1908. Katoli ka osnovna škola Donja Tuzla 1906. 1 2 23 71 4 6 1 4 2 1 1 1 1 1 1 15 178 5 90 459 120 9 10 52 35 2 1 38 4 5 15 1 155 12 1 58 1 (804) 1 67 4 21 1 384 .-1941.-1934. Druga narodna osnovna škola Tuzla 1944.-1978.-1912.-1998.-1962.

Mješovita gra anska škola trgova kog smjera Tuzla 1930.Velika Župa Usore i Soli 1941.-1940. JU Arhiv Tuzlanskog kantona 1954..-1944.438 397 80 32 34 640 517 3 69 294 1. 1 skica knjiga povez 105 1 2 3 4 NAZIV FONDA Rudnik uglja "Kreka" Tuzla 1860. Ostalo 4. RMU „Banovi i“ u Banovi ima 1928.-1990.-1990. Radni ki univerzitet Tuzla 1953.-1988.-2000.Odjel za pu ku nastavu Kotar Tuzla . Samoupravna interesmna zajednica usmjerenog obrazovanja i vaspitanja Tuzla 1967.-1991. Pedagoška akademija Tuzla 1960.1978.-1990. Osnovna zajednica kulture Tuzla 1972. Radna zajednica SIZ-a fizi ke kulture i OZ kulture i informisanja Lukavac 1984. Me uopštinski zavod za osposobljavanje kadrova i organizaciju rada Tuzla 1959.-1990.44 45 46 47 48 49 Kraljevska državna mješovita gra anska škola Tuzla 1937.-2009.-1931.276 listova 206 44 1002 69 1 koverta.-1926.traka 33 koverte i 3 sveske 4 sveske IV PRIVREDA KOLI INA GRA E registrator fascikla dokument kutija R. UKUPNO: 3 1 4 2 1 13 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 3 47 124 26 11 13 2 3 13 24 38 140 69 34 61 2 111 465 46 2.-1990. Državna mješovita gra anska škola Tuzla 1942.-1937.-1962. Državna gra anska škola trgova kog smjera Tuzla 1933.368 272 4 38 145 244 1 91 381 201 81 97 29 61 8 (109 fotokopija) 36 mag. Osnovna zajednica kulture Zvornik 1973. Državna op a niža srednja škola Tuzla 1943. JP RMU „ ur evik“ u ur eviku 1946. Udruženje samoupravnih interesnih zajednica osnovnog obrazovanja i vaspitanja Tuzla 1970. Tvornica sode „SOLVAY“ Lukavac 1893.-1987.-1943. NDH Ministarstvo nastave Zagreb .br.-1944. 15 sv. Trgova ka škola Tuzla 1884.-1987. Osnovna zajednica kulture i nformisanja Bijeljina 1973.-1981. 41 47 18 21 18 478 366 473 385 . Radni ki univerzitet Lukavac 1961.-1988.

o. Tvornica kože Tuzla 1949.2005.-2005. Preduze e drvne industrije 1923. "Salki -prom" DOO Gra anica 1993.-1942.o. „Stari “ DD Tvornica masivnog namještaja Kladanj 1977. "Pivara" DD u mješovitoj svojini sa p.-2008.-1941. „Spre a“D.-1952. "Posavina" Glavna direkcija poljoprivrednih dobara Tuzla 1946.2007.D. „Poljoprivredni magazin“ . Tuzla 1925. u ste aju Donje Vukovije – Kalesija 1959.Zemaljsko preduze e za snabdijevanje poljoprivrede proizvodnim sredstvima – Filijala Tuzla 1947. „Drinja a“ DD Preduze e za primarnu i finalnu obradu drveta u ste aju Kladanj 1947. 9 58 2 41 505 214 1 48 7. „SODASO“-Holding DD Tuzla 1969. „Klotex“ DOO za proizvodnju i promet konfekcije u ste aju Klokotnica. promet i usluge Tuzla 2006.-2002. „Geobušenje“ dd Specijalizovano za geološka bušenja u ste aju Tuzla 1975. Šipad DOO „Partizan“ u se aju Tuzla 1949. "Union" DD u ste aju Tuzla 1977.-2006.-1979. u ste aju Srebrenik 1997.-2005 Šumska uprava Kladanj 1926.-2005.-2002. „Bosanka“ DD u ste aju Kladanj 1960. Državno šumsko gazdinstvo Živinice 1945.-1955.-1998.-1950. „Spre a“ Javno preduze e za vodoprivrednu djelatnost d.725 46 101 5 1 67 101 39 87 6 78 78 4 8 7 23 17 10 6 3 3 10 6 17 90 46 biltena 12 audiokaseta 161 sveska 93 148 1926 36 148 188 21 57 70 1 33 13 19 275 27 3 5 14 253 38 151 34 14 1.-1979.5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Rudarsko-hemijski kombinat Tuzla 1959.1953. Trgova ko preduze e Tuzla 1945.. Doboj Istok 1985.-2004. „Inspire“ DOO za proizvodnju.d.-2010.-1941.-1995. „Krivaja“ Zavidovi i. „Zina“ Fabrika konfekcije DOO u ste aju Tuzla 1978.Tuzla 1902. Tvornica špirita Kreka . Tuzla 1952. 1 koverta 86 dosijea 469 omota 2 rolne 792 dosijea 17 28 30 67 56 407 244 474 dosijea 27 sveski 1 3 4 6 12 1 3 2 10 69 97 386 . „Duvan“ Preduze e za promet duvanom. "Omermax" DJL sa p. šibicama i vrijednosnicama Tuzla 1947. JP „Elektroprivreda“ – Produžnica „Termoelektrana“ Tuzla 1959. „Jadar“ Državno preduze e za priplod i uzgoj svinja Vlasenica 1948.-2004.-2000.175 197 161 161 99 109 209 192 121 17 koverti 11 blokova 1 kesa 16 sveski 605 dosijea 6 sveski 2 sv.-1964. Šumska uprava Zvornik 1935.-1951.-2002.-1949. JP „Elektroprivreda“ BiH dd Sarajevo – Produžnica „Elektrodistribucija“ Tuzla 1946. Rudnik soli „Tušanj“ DD Tuzla 1934.

„Front Slobode“ DOO za novinskoizdava ku djelatnost.-1993. „Zemaljski proizvod“ trgovina poljoprivrednim proizvodima SarajevoPredstavništvo Tuzla 1952. JZU UKC Tuzla 1946. 2 rad. "Salines" DD u ste aju Tuzla 1960.-2009. knjiž.. "Agroprom" DD u ste aju Zvornik .2 diskete 166 80 5 203 5 689 266 23 sveske. 5 paketa. PTT Sarajevo . „Sloboda“ dd Preduze e u mješovitoj svojini za ugostiteljstvo i trgovinu u ste aju Tuzla 1970. „Central“ dd u ste aju Tuzla 1966-2004. „Distributivni centar“ DD u ste aju Gra anica 1976.. „Gradnja“ DOO Preduze e za izvo enje radova u gra evinarstvu Srebrenik u ste aju 1968.Direkcija Tuzla 1917.o. „Frizer“ dd Tuzla 1947.22 omota. „Izolacija“ d.-2001.-2001.-1976.-2008. „Autoremont“ DD u mješovitoj svojini prodajno . 1 koverta 301 36 46 7 sveski 51 blok 242 dosijea 272 dosijea 12 77 74 24 333 125 11 sv.-2004.35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 „SUD-MUL“ DOO za zbrinjavanje komunalnih i industrijskih otpadaka Tuzla 1997.-2002.Javno preduze e u ste aju Lukavac 1995.-2006..o. JP „Gazela“ u ste aju Grada ac 1994-2002. „Optima Lubricants“ doo Tuzla 2000.-2001. 6 kov. „Živinicepromet“ DD u ste aju Živinice 1948. DOO "Grafocoop" Tuzla 1991.-2011. "Autoprevoz" Autosaobra ajno preduze e Tuzla 1948.-2005. „Plaže Jezera“ Modrac . Direkcija za puteve Tuzla 1979. „2.-2002. 1 kesa.-2002. u ste aju Tuzla 1977.-2009.-1987.servisni centar u ste aju Banovi i 1979..-1949. 31 42 32 233 265 298 20 42 36 6 sveski 274 dosijea 3 sveske 140 dosijea 5 sveski 17 59 30 52 3 177 239 256 110 94 31 20 blokova. Invalidsko ugostiteljsko preduze e u Tuzli 1948..-2004. 10 kov.-2008. 31 kov. "Progres" Zanatska proizvodno-uslužna zadruga Tuzla 1980. „Ugostiteljstvo-Konjuh“ dd u ste aju Živinice 1952. 18 25 2 118 33 1 12 17 75 3 41 22 1 1 23 7 82 2 2 1 2 42 24 23 19 25 25 8 2 9 126 122 68 32 20 13 2 1 13 6 44 91 15 4 11 113 14 16 14 76 194 69 18 1 koverta 16 sv.-2004. „Tuzla-stan“ doo Tuzla 1967.-1951. „Medifarm“ DOO u ste aju Tuzla 1994-2003. „Sokolinatrans“ Preduze e za prevoz robe i servis dd u ste aju Kladanj 1965.Sapna 1994.-2003.-1995. 89 omota..-2007.1 blok.-2004.. oktobar“ dd u ste aju Tuzla 1956. promet i usluge Tuzla u likvidaciji 1960. "Ugostitelj" Ugostiteljsko preduze e Tuzla 1954.1801 dos. "Grafi ar" DOO u ste aju Tuzla 1973. 2 disk. 134 foto albuma 1606 387 .-1958.

-1962.o.-2002. Selja ke radne zadruge sreza Zvornik 1949. 5 video kaseta 1 2 632 3 14 112 8 12 1 1 3 1 1 1 2 1 1 1 6 1 23 26 2 17 13 4 125 96 9 1 9 1 2 2 1 1 2 1 19 5 1 7 42 22 17 952 1 sveska 388 .-1992.o. Sreska zanatska komora Br ko 1932.-1961. „Bosansko-Njema ko osiguranje“ DD u likvidaciji Tuzla 1998. Tuzla 2006. Sreska zanatska komora Tuzla (Udruženje zanatlija Tuzla) 1909.-1959. Sreska zanatska komora Bijeljina (Udruženje zanatlija Bijeljina) 1922.-1963.d. Sreska ugostiteljska komora Zvornik 1957. Privredna komora Tuzla 1939. Selja ke radne zadruge sreza Br ko 1945.-1960.-1963.-1963.-2001.-1962.-1958.-1962. „Premium broker“ d.-2006.-1962.-2006. Sreska ugostiteljska komora Br ko 1956. „Ljudi za ljude“ Humanitarna organizacija Tuzla 1996. Sreska ugostiteljska komora Tuzla 1955. Sreska zanatska komora Kladanj (Udruženje zanatlija Kladanj) 1946..-1962.-1955.-1952. Sreska trgovinska komora Zvornik 1955.. Sreski savez zemljoradni kih zadruga Bijeljina 1952.-1970.65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 Lje ilište „Slana Banja“ DD u likvidaciji Tuzla 1957.-1962. 120 dosi.-1955.-2007. Zemljoradni ke zadruge Tuzla 1945.-1953. Selja ke radne zadruge Tuzla 1948. Posavska banka d. „Zvonko Ceri “ Udružena veterinarska stanica Tuzla 1960.-1955. Sreska poljoprivredno-šumarska komora Br ko 1960. Sreska zanatska komora Zvornik (Udruženje zanatlija Zvornik) 1918.-1953. Sreski savez zemljoradni kih zadruga Br ko 1946. Sreska zanatska komora Tuzla-Ispostava Gra anica 1956.-1958. Sreski savez zemljoradni kih zadruga Tuzla 1946. 7 4 3 9 8 118 11 40 2 596 21 24 113 126 1684 23 kov. Brokerska ku a u likvidaciji Tuzla 2002. Orašje u likvidaciji 1994.-2009. „Dionica“ d.-2009. Sreski savez zemljoradni kih zadruga Zvornik 1956. Sreska trgovinsko-ugostiteljska komora Gra anica 1952.o. Sreska trgovinsko-ugostiteljska komora Bijeljina 1952.o.-1958. Sreska trgovinska komora Br ko 1955-1962. „Crveni polumjesec“ Humanitarna organizacija Op ine Tuzla 1992.

Opštinski komitet SK BiH Zvornik 1959.-1954.-1971.-1955.-1955.471 790 240 4.96 97 98 99 Zemljoradni ka zadruga „Pura i “ sa p.-1990.-1962.-1975. 2 13 16 5 50 26 58 29 6 28 2 6 8 2 2 1 1 18 2 35 11 5 18 19 8 17 5 19 6 7 5 3 2 8 1 7 11 389 .-1990.196 V DRUŠTVENO-POLITI KE ORGANIZACIJE.-1958. Zemljoradni ke zadruge Br ko 1946.555 3599 12.-1961. Sreski komitet SK BiH Bijeljina 1945.-2004. Me uopštinska konferencija SK BiH Bijeljina 1985. Oblasni komitet SK BiH Tuzla 1949.1955.-1968.-1966. DRUŠTVA I UDRUŽENJA KOLI INA GRA E registrator fascikla kutija dokument R.-1947. Zemljoradni ka zadruga "Peradarstvo" u likvidaciji Grada ac 1986.-1966. Sreski komitet SK BiH Lopare 1946. UKUPNO 1 103 1 5 48 20 11 11. Sreski komitet SK BiH Zvornik 1945. Ostalo knjiga povez 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 NAZIV FONDA Okružni komitet Komunisti ke partije Tuzla 1945. u ste aju Lukavac 1988. Sreski komitet SK BiH Srebrenica 1946.-1990. Opštinski komitet SK BiH Tuzla 1956. Sreski komitet SK BiH Kladanj 1945.-1966.-1954. Opštinski komitet Saveza komunista BiH Banovi i 1945. Opštinski komitet SK BiH Bosanski Šamac 1955.-1954.-2001. Sreski komitet SK BiH Br ko 1945.br. Sreski komitet SK BiH Bratunac 1953.1952. Opštinski komitet SK BiH Gra anica 1955. Sreski i opštinski komitet SK BiH Bosanski Šamac 1945. Opštinski komitet SK BiH Kladanj 1955. Sreski komitet SK BiH Tuzla 1945.-1966. Sreski komitet SK BiH Gra anica 1945. Me uopštinska konferencija SK Tuzla 1968.-1965. Sreski komitet SK BiH Vlasenica 1945.1955.-1966.o. Me uopštinska zajednica za poslove cijena Tuzla 1980. Opštinski komitet SK BiH Bijeljina 1955.

Sresko lova ko društvo „Konjuh“ u Tuzli 1945-1955. Opštinski komitet SK BiH Srebrenica 1958.23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 Opštinski komitet SK BiH Lopare 1955. Sresko sindikalno vije e Tuzla 1948. Opštinski komitet SK BiH Živinice 1946.1966.1966.br. Sresko u iteljsko društvo u Tuzli 1905. Opštinski komitet SK BiH Kalesija 1958.1966. UKUPNO 9 2 2 3 2 4 2 2 1 2 1 1 1 1 1 12 3 3 2 12 1 5 21 212 2 10 17 3 2 411 22 23 70 70 6 blokova 17 2 1 108 fotografija VI VJERSKE ORGANIZACIJE KOLI INA GRA E registrator fascikla kutija dokument R. Opštinski vatrogasni savez Tuzla 1946.1962. Opštinski komitet SK BiH Bratunac 1950. Opštinski komitet SK BiH Šekovi i 1948. Hamdija emerli “ Tuzla 1992. Udruženje prijatelja Janje „Dr.-1979.-2004. Srpsko pjeva ko društvo "Njeguš" u Donjoj Tuzli 1886.1964. Sresko sindikalno vije e Br ko 1956. Opštinski komitet SK BiH Srebrenik 1954. Opštinski komitet Sk BiH Vlasenica 1958. UKUPNO: 235 15 12 262 7 37 2 46 390 .-1941.-1935. Ostalo knjiga povez NAZIV FONDA 1 2 3 Odbor Islamske vjerske zajednice Bijeljina 1864-1962.-1966.-1983. Opštinski komitet SK BiH Ugljevik 1963.1966. Imamat džemata Tuzla 1911-1943.1966. Opštinski komitet SK BiH Bosansko Petrovo Selo 1955.-1963. Opštinski komitet SK BiH Orašje 1950-1966.1966.-1966. Vakufsko-mearifsko povjerenstvo Tuzla 1909-1949.1966. Dobrovoljno vatrogasno društvo Tuzla 1883. Opštinski komitet SK BiH Lukavac 1948.-1962.

-1964. Ljetopis JU Osnovna muzi ka škola Tuzla „Gajret“ Kulturno-prosvjetno društvo u Tuzli 1907.-1978. Zbirka dokumenata „Cazinska buna“ 1950. 8 6 71 7 8 povez kutija 49 sveski 200 4. Oblasni NOO za isto nu Bosnu 1943. Odbor za izdavanje Edicije „Tuzla u radni kom pokretu i revoluciji“.mikrofilmova i 1233 mikrosnimka knjiga NAZIV FONDA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Orijentalna zbirka 1578.. Odbor za izdavanje edicije „16.VII ZBIRKE KOLI INA GRA E registrator fascikla dokument R.151) (103 fotografije) 130 projekata 391 . knj.-1932 Mikroteka 1941.-1945. Ostalo 390 inventarnih jedinica (8.-1983.-1946.1 1978. Narodno vije e Tuzla 1917.417) 499 3 2 5 1 1 1 1knj. Odbor za izdavanje Monografije. obveznice i police osiguranja 1908. Gradsko poglavarstvo Tuzla 1941.301 fotografija 3 1 3 4 4 3 2 20 16 4 1 121 1 CD-R 1.-1945. „Ispisi iz povjerljivih arhiva Okružne oblasti u Tuzli 1879. Dionice. Radni ki pokret i narodnooslobodila ka borba u sjeveroisto noj Bosni 1920. Odbor za izradu Monografije "Tuzlanski partizanski odred" 1985.muslimanska NOU brigada“1974. u digitalnoj formi 1 2knj. Kotarski ured Grada ac 1886. Odbor za izdavanje Zbornika sje anja „ 15. SKOJ Tuzle i sjeveroisto ne Bosne 1941.-1908. u digitalnoj formi 9 17. Zbirka projekata 1946. Zlo in u Srebrenici 1943.“ – zbirka prevoda Domovnica Imamata džemata Bašigovci 1930.br.-1919.-1945.-1948.-1936. Fotografije 1873. hrvatska NUB -38 NOU divizija“ 1991. plakati 1912.-1979. Gradsko poglavarstvo Br ko 1878.-1923.-1995.-1988. Ljetopis Katoli kog samostana Tuzla 1809. Zemaljska vlada BiH – Generalni štrajk rudara BiH i Husinska buna 1919. Omladinska pruga „Br ko-Banovi i“ 1946.mikrofilm 5245 fotografija 280 fotografija 1 112 biltena „Bol“ 134 video kasete (1.-1871. majevi ka NOU brigada“ 1973."18.-1947.-1944. Stara štampa. Press centar Lukavac 1992.-1954.-1931. 1972. „Masovne grobnice na prostoru sjeveroisto ne Bosne“ „Tuzlanska kapija“ 1995.

Stevo Mil i iz Tuzle 1945. 1926.-1963.-2007.-2007.-2007.-1946. Ibrahim Muši iz Kalesije 1992. „Razglednice“ – zbirka 1973. Porodica Vu kova ki 1916.-1891..388 (767 kom) (83 kom) (36 kom) VIII LI NE I PORODI NE ZBIRKE KOLI INA GRA E registrator kutija fascikla dokument R. „Pozivnice“ – zbirka 1973. Cvijetin Mijatovi . 1992. uki 1890.Majo 1931.-2007. 1941-1945.-1952. dr. Jovan R.-1947.zbirka „Mališa“ list u enika osnovnih škola Tuzlanske opštine 1981.-1984. 28 diploma.-1988.-1956.-1971. „Programi“ – zbirka 1981.-1911. Numizmati ka zbirka UKUPNO: 11 6 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 177 19 10. plakete. Sejfulah Imamovi 1912.-2007 1518 1 2 36 1 1 2 32 1 4 1 1 1 1 1 6 1 1 knjiga 14 povez 9 video kaseta (124 fotografije) 23 CD-a.-1865.-1916.. albumi NAZIV FONDA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Trgova ka ku a Nikole Pavlovi a Br ko 1840.-2007. Ostalo 97 fotografija 1 razglednica i 3 isje ka i novina (302 fotografija) 87 fotografija.-1955. „Kalendari“ – zbirka 1995.-2009. „Plakati“ – zbirka 1987.. Bosznai Hirek 1910. Zbirka Radio-Tuzle 1970.-1993. zna ke.-1996.31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 Zbirka gra e banaka 1826.-1994. Kaletovi Jusuf 1992... Porodica Zaimovi 1909..br.1934/1992 Novica Stevanovi 1970/1981 Zejnil Latifovi iz Sapne Salih Kulenovi iz Tuzle 1892. Faruk Ibrahimovi iz Tuzle 1978. Sadik Šehi Ismail Hadžiahmetovi Zejnil Bešlagi 1918.. „Memorandumi“. 4 sveske 392 . „ estitke“ – zbirka 1991. „Katalozi“ – zbirka 1973.-2001.-2007. Porodica Begi 1945. 1930. Atah Mahi iz Br kog 1884. Ibri Fikret 1932.-1991. 1934. 1924.

-2002.amdži iz Pura i a Jasmin Divanefendi 3 1 1 1 1 1 1 3 1 1 27 VHS kaseta 39 fotografija UKUPNO 1.20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Derviš Suši 1959.558 62 5 14 393 . Hamdija Siv evi Fikret Jahi – Vršanin Hasib Džindo iz Tuzle Nuraga Softi iz Banovi a Franjo Leder Fadil oki iz Tuzle Zlatko Duki iz Tuzle Hafiza Sajda Moranki .

Iz Numizmatičke zbirke Arhiva Tuzlanskog kantona 394 .

Abecedni registar fondova i zbirki .

.

o.NJEMAČKO OSIGURANJE’’ DD u likvidaciji Tuzla “Boszniai Hirek” C “Cazinska buna” zbirka dokumenata Službe državne bezbijednosti “CENTRAL’’ dd u stečaju Tuzla “Crveni polumjesec’’ Humanitarna organizacija Općine Tuzla Č Čestitke Čokić Fadil D Dionice.A “Agroprom” DD u stečaju Zvornik –Sapna Arhiv Tuzlanskog kantona Tuzla “Autoprevoz”. autosaobraćajno preduzeće Tuzla “AUTOREMONT’’ DD u mješovitoj svojini prodajno-servisni centar u stečaju Banovići B Banke Begić porodica Behrambegova medresa Tuzla Bešlagić Zejnil “BOSANKA’’ u stečaju KLADANJ “BOSANSKO . obveznice i police osiguranja “DIONICA’’ d. u stečaju Tuzla Državna mješovita pučka škola Kiseljak Državna druga mješovita pučka škola Tuzla 397 . oktobar” d. obradu drveta u stečaju Kladanj Druga narodna osnovna škola Tuzla Druga dječačka narodna osnovna škola Tuzla “2. Brokerska kuća u likvidaciji Tuzla Direkcija za puteve Tuzla “DISTRIBUTIVNI CENTAR” DD u stečaju Gračanica Divanefendić Jasmin Djevojačka narodna osnovna škola u Tuzli Dobrovoljno vatrogasno društvo Tuzla Domovnica Imamata džemata Bašigovci “DRINJAČA’’ DD Pred.o. za prim.d. i fin.

Državna realna gimnazija Tuzla Državna niža poljoprivredna škola Tuzla – Bijeljina Državna opća niža srednja škola Tuzla Državna građanska škola trgovačkog smjera Tuzla Državna mješovita građanska škola Tuzla Državno šumsko gazdinstvo Živinice “Duvan’’ Pred. šibicama i vrijednosnicama Tuzla Dukić Zlatko Dž Džindo Hasib iz Tuzle Đ Đukić R. Jovan Dolnja Tuzla E “Elektroprivreda” – Podružnica “Termoelektrana” Tuzla “Elektroprivreda’’ Javno preduzeće BiH dd Sarajevo – Podružnica “ELEKTRODISTRIBUCIJA’’ Tuzla F Fond socijalne i dječije zaštite Tuzla Fotografije “FRIZER” d. promet i usluge Tuzla u likvidaciji G “Gajret” Kulturno-prosvjetno društvo u Tuzli Garnizonski sud Tuzla “Gazela’’ JP u stečaju Gradačac “GEOBUŠENJE’’ dd Specijalizovano za geološka bušenja u stečaju Tuzla Gradski narodni odbor Tuzla “Gradnja’’ DOO Preduzeće za izvođenje radova u građevinarstvu Srebrenik u stečaju Gradski narodni odbor Gračanica Gradsko poglavarstvo Tuzla Gradsko poglavarstvo Brčko “Grafičar” DOO u stečaju Tuzla “Grafocoop” DOO u stečaju Tuzla 398 .d. za promet duvanom. Tuzla “Front slobode’’ DOO za novinsko-izdavačku djelatnost.

ljetopis “KLOTEX’’ DOO za proizvodnju i promet konfekcije u stečaju Klokotnica.Vršanin K Kalendari Kaletović Jusuf Kantonalni štab civilne zaštite Tuzla Katalozi Katolička osnovna škola u Donjoj Tuzli Katolički samostan Tuzla . promet i usluge Tuzla Invalidsko ugostiteljsko preduzeće u Tuzli “Ispisi iz povjerljivih arhiva Okružne oblasti u Tuzli 1879.o. u stečaju Tuzla J “Jadar” Državno preduzeće za priplod i uzgoj svinja Vlasenica Jahić Fikret . Doboj Istok Komisija za savremenu građu Tuzlanskog Kantona Kotarski sud Tuzla Kotarski šerijatski sud Tuzla Kotarski ured Gradačac Kraljevska državna mješovita građanska škola Tuzla “Krivaja’’ Preduzeće drvne industrije Zavidovići Kulenović Salih L Latifović Zejnil Leder Franjo 399 .H Hadžiahmetović Ismail I Ibrahimović Faruk Ibrić Fikret Imamat džemata Tuzla Imamović Sejfulah Industrijska škola Tuzla “Inspire” DOO za proizvodnju. – 1908.o.” (zbirka prevoda) “IZOLACIJA’’ d.

Sajda Mušić Ibrahim 400 .LJ Lječilište “Slana banja’’ DD u likvidaciji Tuzla “Ljudi za ljude” Tuzla . nauku. Stevo Ministarstvo bez lisnice Tuzlanskog kantona Ministarstvo bez portfelja Tuzlanskog kantona Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlansko-podrinjskog kantona Ministarstvo za finansije Tuzlansko-podrinjskog kantona Ministarstvo za industriju. razvoj i poduzetništvo Tuzlansko-podrinjskog kantona Ministarstvo za obrazovanje. energetiku i rudarstvo Tuzlansko-podrinjskog kantona Ministarstvo za obnovu.Čamdžić hf.Humanitarna organizacija M Mahić Atah “Mališa” List učenika osnovnih škola Tuzlanske opštine “Masovne grobnice na prostoru sjeveroistočne Bosne” “Medifarm’’ DOO u stečaju Tuzla Međuopštinska konferencija SK BiH Bijeljina Međuopštinska konferencija SK BiH Tuzla Međuopštinski zavod za osposobljavanje kadrova i organizaciju rada Tuzla Međuopštinska zajednica za poslove cijena Tuzla “Memorandumi” Mijatović Cvijetin – Majo Mikroteka Milčić dr. socijalnu politiku i izbjeglice Tuzlansko-podrinjskog kantona Ministarstvo za trgovinu i turizam Tuzlansko-podrinjskog kantona Ministarstvo za urbanizam. kulturu i sport Tuzlansko-podrinjskog kantona Ministarstvo za poljoprivredu. prostorno uređenje i zaštitu okoliša Tuzlansko-podrinjskog kantona Ministarstvo za zdravlje Tuzlansko-podrinjskog kantona Mjesni narodni odbor Boljanić Mjesni narodni odbor Bukinje Mjesni narodni odbor Gračanica Mjesni narodni odbor Karanovac Mjesni narodni odbor Slavinovići Mjesni narodni odbor Sočkovac Mješovita građanska škola trgovačkog smjera Tuzla Morankić . šumarstvo i vodoprivredu Tuzlansko-podrinjskog kantona Ministarstvo za pravdu Tuzlansko-podrinjskog kantona Ministarstvo za promet i komunikacije Tuzlansko-podrinjskog kantona Ministarstvo za rad.

o.N Narodna osnovna škola Boljanić Narodna osnovna škola Breške Narodna osnovna škola Bukinje Narodna osnovna škola Kiseljak Narodna osnovna škola Kreka Narodna osnovna škola Ljubače Narodna osnovna škola Ljepunice Narodni odbor gradske opštine Gračanica Narodni odbor opštine Kiseljak Narodni odbor opštine Bosansko Petrovo Selo Narodno vijeće Tuzla NDH Ministarstvo nastave u Zagrebu – Odjel za pučku nastavu Kotar Tuzla – Velika Župa Usore i Soli Niža stručna domaćička škola Tuzla Numizmatička zbirka NJ Njemačka privatna škola Donja Tuzla Njemačka škola u Tuzli O Oblasni komitet SKBiH Tuzla Oblasni narodni odbor Tuzla Oblasni NOO za istočnu Bosnu Odbor islamske vjerske zajednice Bijeljina Odbor za izdavanje Edicije “16. u stečaju Srebrenik Omladinska pruga “Brčko – Banovići” Opća dječačka pučka škola u Donjoj Tuzli Općina Doboj Istok – Klokotnica Općina Zvornik – Sapna Općina Teočak Opštinska služba za boračko-invalidsku zaštitu Bratunac Opštinska služba za boračko-invalidsku zaštitu Srebrenica 401 . Koordinacioni i Izvršni odbor) “Omermax” DJL sa p. majevička NOU brigada” Odbor za izradu Monografije “Tuzlanski partizanski odred” Okružni komitet KPBiH Tuzla Okružni narodni odbor Tuzla Okružna uprava narodnih dobara Tuzla Okrug Tuzla (Skupština. muslimanska NOU brigada” Odbor za izdavanje Edicije “Tuzla u radničkom pokretu i revoluciji’’ Knjiga 1 Odbor za izdavanje Zbornika sjećanja “15. Predsjedništvo.

o. Zemljoradnička zadruga u likvidaciji Gradačac “Pivara’’ Diničarsko društvo u mješovitoj svojini sa p.ljetopis Osnovna škola “Hasan Kikić” Gračanica Osnovna škola “Čelić’’ Čelić Osnovna škola “Džemal Mandžić’’ Tuzla Osnovna zajednica kulture Tuzla Osnovna zajednica kulture Zvornik Osnovna zajednica kulture i informisanja Bijeljina Osnovni sud udruženog rada Tuzla P Pavlović Nikola Pedagoška akademija Tuzla “Peradarstvo”.Opštinski komitet SKBiH Tuzla Opštinski komitet SKBiH Banovići Opštinski komitet SKBiH Bijeljina Opštinski komitet SKBiH Zvornik Opštinski komitet SKBiH Kladanj Opštinski komitet SKBiH Bosanski Šamac Opštinski komitet SKBiH Gračanica Opštinski komitet SKBiH Lopare Opštinski komitet SKBiH Srebrenica Opštinski komitet SKBiH Bosansko Petrovo Selo Opštinski komitet SKBiH Bratunac Opštinski komitet SKBiH Lukavac Opštinski komitet SKBiH Živinice Opštinski komitet SKBiH Srebrenik Opštinski komitet SKBiH Orašje Opštinski komitet SKBiH Šekovići Opštinski komitet SKBiH Ugljevik Opštinski komitet SKBiH Vlasenica Opštinski komitet SKBiH Kalesija Opštinski odbor za izdavanje Monografije “18. hrvatska NOU brigada –38. NOU divizija” Opštinski sud Banovići Opštinski sud Gračanica Opštinski sud Kladanj Opštinski sud Lukavac Opštinski sud Tuzla Opštinski sud za prekršaje Živinice Opštinski vatrogasni savez Tuzla “Optima Lubricants’’ Doo Tuzla Orijentalna zbirka Osnovna muzička škola Tuzla . Tuzla Plakati 402 .

u stečaju Lukavac R Radio-Tuzla Radnički pokret i narodnooslobodilačka borba u sjeveroistočnoj Bosni Radna zajednica SIZ fizičke kulture i Osnovna zajednica kulture i informisanja Lukavac Radnički univerzitet Lukavac Radnički univerzitet Tuzla Razglednice Regionalna zajednica opština sa sjedištem u Tuzli Rimokatolička osnovna škola Breške Rudarsko-hemijski kombinat Tuzla Rudnici uglja “Kreka” d.o.o.o.Zemaljsko preduzeće za snabdijevanje poljoprivrede proizvodnim sredstvima .“Plaže Jezera’’ Javno preduzeće Modrac u stečaju Lukavac “Poljoprivredni magazin’’.Zavoda Kraljice svete Krunice u Tuzli Privatna građanska škola trgovačkog smjera u Zavodu Kraljice svete Krunice Tuzla Privredna komora Tuzla Programi “Progres” Zanatska proizvodno-uslužna zadruga Tuzla Projekti Prva osnovna škola u Tuzli Prva dječačka osnovna škola Tuzla Prva državna pučka škola u Tuzli PTT Sarajevo – Direkcija Tuzla “PURAČIĆ” Zemljoradnička zadruga sa p.d.o.o.Filijala Tuzla Posebnička mješovita pučka škola Breške “Posavina” Glavna direkcija poljoprivrednih dobara Tuzla Posavska banka d. Orašje u likvidaciji Pozivnice Predsjednik Tuzlanskog kantona “Premium broker’’ d. Tuzla Press centar Lukavac Privatna mješovita pučka škola Breške Privatna osnovna škola – sa pravom javnosti . u Tuzli Rudnik mrkog uglja “Banovići” dd Banovići Rudnik mrkog uglja “Đurđevik” doo u Đurđeviku Rudnik soli “Tušanj” DD Tuzla Ruždija u Donjoj Tuzli S Samoupravna interesna zajednica fizičke kulture Lukavac Samoupravna interesna zajednica zdravstvene zaštite Tuzla Skupština opštine Tuzla 403 .

u stečaju Donje Vukovije – Kalesija “Spreča” Javno preduzeće za vodoprivrednu djelatnost d.Holding DD u stečaju Tuzla “Starić” DD Tvornica masivnog namještaja Kladanj “SPREČA’’ D.d. Tuzla “Salkić-prom” DOO Gračanica “SUD-MULL” DOO za zbrinjavanje komunalnih i industrijskih otpadaka Tuzla “Salines” DD u stečaju Tuzla “SLOBODA’’ dd Preduzeće u mješovitoj svojini za ugostiteljstvo i trgovinu u stečaju Tuzla “SOKOLINATRANS’’. preduzeće za prevoz robe i servis dd u stečaju Kladanj Sreski savez zemljoradničkih zadruga Brčko Sreski savez zemljoradničkih zadruga Tuzla Sreski savez zemljoradničkih zadruga Bijeljina Sreski savez zemljoradničkih zadruga Zvornik Sreska ugostiteljska komora Brčko Sreska ugostiteljska komora Zvornik Sreska ugostiteljska komora Tuzla Sreska trgovinsko-ugostiteljska komora Bijeljina Sreska trgovinsko-ugostiteljska komora Gračanica Sreska trgovinska komora Zvornik Sreska trgovinska komora Brčko Sreska poljoprivredno-šumarska komora Brčko Sreska zanatska komora Tuzla (Udruženje zanatlijaTuzla) Sreska zanatska komora Brčko 404 .D.Skupština opštine Lukavac Skupština opštine Banovići Skupština opštine Srebrenik Skupština opštine Kalesija Skupština opštine Živinice Skupština opštine Gradačac Skupština opštine Kladanj Skupština opštine Gračanica Sreski narodni odbor Tuzla Sreski narodni odbor Zvornik Sreski narodni odbor Gračanica Sreski sud Tuzla Sreski šerijatski sud Tuzla Sreski sud Banovići Sreski sud Gradačac Sreski sud Gračanica Srpska narodna osnovna škola u Donjoj Tuzli Srpska pravoslavna crkveno-školska opština Donja Tuzla Srednja poljoprivredna škola Tuzla (Bijeljina) Srednja medicinska škola Tuzla Samoupravna interesna zajednica usmjerenog obrazovanja i vaspitanja Tuzla “SOLVAY” Tvornica sode Lukavac “SODASO”.

Plakati. Stevanović Novica Sušić Derviš Sivčević Hamdija Softić Nuraga iz Banovića Š Šipad DOO “Partizan’’ u stečaju Tuzla Škola sa praktičnom obukom i za učenike u privredi Tuzla Šumska uprava Kladanj Šumska uprava Zvornik Šehić Sadik T Trgovačka škola Tuzla Tvornica špirita Kreka Tvornica kože Tuzla Trgovačko preduzeće Tuzla “Tuzlanska kapija” 405 .Sreska zanatska komora Tuzla – Ispostava Gračanica Sreska zanatska komora Bijeljina (Udruženje zanatlija) Sreska zanatska komora Zvornik(Udruženje zanatlija ) Sreska zanatska komora Kladanj (Udruženje zanatlija ) Seljačke radne zadruge sreza Brčko Seljačke radne zadruge Tuzla Seljačke radne zadruge sreza Zvornik Sreski komitet SKBiH Tuzla Sreski komitet SKBiH Bijeljina Sreski komitet SKBiH Zvornik Sreski komitet SKBiH Brčko Sreski komitet SKBiH Kladanj Sreski komitet SKBiH Bosanski Šamac Sreski komitet SKBiH Gračanica Sreski komitet SKBiH Lopare Sreski komitet SKBiH Srebrenica Sreski komitet SKBiH Bratunac Sreski komitet SKBiH Vlasenica Sresko sindikalno vijeće Tuzla Sresko sindikalno vijeće Brčko Sresko učiteljsko društvo u Tuzli Srpsko pjevačko društvo “Njeguš” u Donjoj Tuzli Sresko lovačko društvo “Konjuh” u Tuzli SKOJ Tuzle i sjeveroistočne Bosne Stara štampa.

U Ured za povratak prognanih Tuzlanskog kantona Učiteljska škola Tuzla i Učiteljski tečajevi Učiteljska stručna domaćička škola Tuzla Učiteljska škola Bijeljina Upravna i birotehnička škola Tuzla Udruženje samoupravnih interesnih zajednica osnovnog obrazovanja i vaspitanja Tuzla “Union’’ DD u stečaju Tuzla “Ugostitelj” Ugostiteljsko preduzeće Tuzla “Ugostiteljstvo . Hamdija Čemerlić” V Vlada Tuzlansko-podrinjskog kantona Vakufsko-mearifsko povjerenstvo Tuzla Voćarska škola Tuzla Veterinarska stanica “Zvonko Cerić” Vučkovački porodica Z Zavod za platni promet Federacije Bosne i Hercegovine – Filijala Tuzla Zavod za platni promet Federacije Bosne i Hercegovine – Podružnica Orašje “ZINA” Fabrika konfekcije DOO u stečaju Tuzla “Zemaljski proizvod’’ trgovina poljoprivrednim proizvodima Sarajevo – Predstavništvo Tuzla Zemljoradničke zadruge Tuzla Zemljoradničke zadruge Brčko Zločin u Srebrenici 1943. godine – Zaimović porodica Ž “ŽIVINICEPROMET’’ DD u stečaju Živinice 406 . godine Zemaljska vlada Bosne i Hercegovine .Konjuh” dd u stečaju Živinice Univerzitetski klinički centar (UKC) Tuzla Udruženje prijatelja Janje “Dr.Generalni štrajk rudara Bosne i Hercegovine i Husinska buna 1920.

Registar fondova i zbirki po oblastima .

.

5. 4. prostorno uređenje i zaštitu okoliša TPK Ministarstvo za zdravlje Tuzlansko-podrinjskog kantona Ministarstvo za obnovu. 6. Sreski narodni odbor Zvornik 26. kulturu i sport Tuzlansko-podrinjskog kantona Ministarstvo za promet i komunikacije Tuzlansko-podrinjskog kantona Ministarstvo za urbanizam. 21. 13. 15. 3. 23.I U P R A V A I J AVNE S L U Ž B E Okružna i oblasna uprava 1. nauku. 10. energetiku i rudarstvo Tuzlansko-podrinjskog kantona Ministarstvo za poljoprivredu. 14. Okružni narodni odbor Tuzla Okružna uprava narodnih dobara Tuzla Oblasni narodni odbor Tuzla Okrug Tuzla (Skupština. Predsjedništvo. 2. 22. Narodni odbor gradske opštine Gračanica 409 . 18. 7. socijalnu politiku i izbjeglice Tuzlansko-podrinjskog kantona Ministarstvo za obrazovanje. razvoj i poduzetništvo Tuzlansko-podrinjskog kantona Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlansko-podrinjskog kantona Ministarstvo bez portfelja Tuzlanskog kantona Ministarstvo bez lisnice Tuzlanskog kantona Sreska uprava 24. 11. 8. Koordinacioni i Izvršni odbor) Komisija za savremenu građu Tuzlanskog Kantona Kantonalni štab civilne zaštite Tuzla Ured za povratak prognanih Tuzlanskog kantona Predsjednik Tuzlanskog kantona Vlada Tuzlansko-podrinjskog kantona Ministarstvo za industriju. 17. Sreski narodni odbor Tuzla 25. 20. 12. Gradski narodni odbor Tuzla 28. 19. Gradski narodni odbor Gračanica 29. Sreski narodni odbor Gračanica Gradska uprava 27. 9. 16. šumarstvo i vodoprivredu TPK Ministarstvo za trgovinu i turizam Tuzlansko-podrinjskog kantona Ministarstvo za pravdu Tuzlansko-podrinjskog kantona Ministarstvo za finansije Tuzlansko-podrinjskog kantona Ministarstvo za rad.

40. 45. 58. Narodni odbor opštine Kiseljak Narodni odbor opštine Bosansko Petrovo Selo Skupština opštine Tuzla Skupština opštine Lukavac Skupština opštine Banovići Skupština opštine Srebrenik Skupština opštine Kalesija Skupština opštine Živinice Skupština opštine Gradačac Skupština opštine Kladanj Skupština opštine Gračanica Općina Doboj Istok . 61. 38. 62. 34. Mjesni narodni odbor Bukinje Mjesni narodni odbor Slavinovići Mjesni narodni odbor Gračanica Mjesni narodni odbor Boljanić Mjesni narodni odbor Sočkovac Mjesni narodni odbor Karanovac Opštinska uprava 36. 54. 48. Kotarski sud Tuzla Kotarski šerijatski sud Tuzla Sreski sud Tuzla Sreski šerijatski sud Tuzla 410 . 60. 57. 46. 51. 41. 47. 43.Klokotnica Općina Teočak Općina Zvornik – Sapna Opštinski logistički centar za pomoć narodima BiH Kladanj Opštinska služba za boračko-invalidsku zaštitu Srebrenica Opštinska služba za boračko-invalidsku zaštitu Bratunac Zavod za platni promet Federacije Bosne i Hercegovine – Filijala Tuzla Zavod za platni promet Federacije Bosne i Hercegovine – Podružnica Orašje Samoupravna interesna zajednica zdravstvene zaštite Tuzla Samoupravna interesna zajednica fizičke kulture Lukavac Regionalna zajednica opština sa sjedištem u Tuzli Fond socijalne i dječije zaštite Tuzla II P R A V O S U Đ E 59. 56. 37. 42. 53. 49. 32. 35. 31. 50. 33. 55. 52.Mjesna uprava 30. 39. 44.

67. 65. JU OŠ “Hasan Kikić’’ Gračanica 76. Opća dječačka pučka škola u Donjoj Tuzli 82.63. Državna druga mješovita pučka škola Tuzla 99. 72. Posebnička mješovita pučka škola Breške 86. Prva državna pučka škola u Tuzli 97. 64. Narodna osnovna škola Kiseljak 83. Privatna osnovna škola – sa pravom javnosti . Krunice u Tuzli 94. 70.Zavoda Kraljice sv. Narodna osnovna škola Breške 84. Narodna osnovna škola Ljubače 88. Rimokatolička osnovna škola Breške 85. Njemačka škola u Tuzli 95. 68. Sreski sud Banovići Sreski sud Gradačac Sreski sud Gračanica Opštinski sud Tuzla Opštinski sud Banovići Opštinski sud Lukavac Opštinski sud Kladanj Opštinski sud Gračanica Opštinski sud za prekršaje Živinice Osnovni sud udruženog rada Tuzla Garnizonski sud Tuzla III O B R A Z O V A NJ E. K U L T U R A Osnovne škole 74. Prva osnovna škola u Tuzli 78. 71. Osnovna škola “Čelić’’ Čelić 90. Katolička osnovna škola u Donjoj Tuzli 93. Osnovna škola “Džemal Mandžić’’ Tuzla 411 . Narodna osnovna škola Boljanić 77. Narodna osnovna škola Ljepunice 89. Srpska narodna osnovna škola u Donjoj Tuzli 96. N A U K A. 73. Njemačka privatna škola Donja Tuzla 79. Prva dječačka osnovna škola Tuzla 81. Druga narodna osnovna škola Tuzla 91. Djevojačka narodna osnovna škola u Tuzli 80. Ruždija u Donjoj Tuzli 100. Privatna mješovita pučka škola Breške 87. 66. Narodna osnovna škola Kreka 75. Narodna osnovna škola Bukinje 101. Druga dječačka narodna osnovna škola Tuzla 92. Državna mješovita pučka škola Kiseljak 98. 69.

Međuopštinski zavod za osposobljavanje kadrova i organizaciju rada Tuzla Udruženje samoupravnih interesnih zajednica osn. 121. 106.Srednje škole 102. Župa Usore i Soli Visoke škole 124. obrazov. 118. 114. 117. 109. 116. 111. 122. 132. Državna realna gimnazija Tuzla Behrambegova medresa Tuzla Industrijska škola Tuzla Škola sa praktičnom obukom i za učenike u privredi Tuzla Učiteljska škola Tuzla i Učiteljski tečajevi Niža stručna domaćička škola Tuzla Učiteljska stručna domaćička škola Tuzla Učiteljska škola Bijeljina Srpska pravoslavna crkveno-školska opština Donja Tuzla Srednja poljoprivredna škola Tuzla (Bijeljina) Državna niža poljoprivredna škola Tuzla – Bijeljina Voćarska škola Tuzla Javna ustanova Upravna i birotehnička škola Tuzla Srednja medicinska škola Tuzla Privatna građanska škola trgovačkog smjera u Zavodu Kraljice svete Krunice Tuzla Kraljevska državna mješovita građanska škola Tuzla Državna opća niža srednja škola Tuzla Državna građanska škola trgovačkog smjera Tuzla Državna mješovita građanska škola Tuzla Mješovita građanska škola trgovačkog smjera Tuzla Trgovačka škola Tuzla NDH Ministarstvo nastave u Zagrebu – Odjel za pučku nastavu Kotar Tuzla – Vel. 131. 107. 134. 112. 119. 120. 123. 127. Tuzla Samoupravna interesna zajednica usmjerenog obrazovanja i vaspitanja Tuzla Osnovna zajednica kulture Tuzla Osnovna zajednica kulture Zvornik Osnovna zajednica kulture i informisanja Bijeljina Radna zajednica SIZ-e fizičke kulture i OZ kulture i informisanja Lukavac Radnički univerzitet Tuzla Radnički univerzitet Lukavac Javna ustanova Arhiv Tuzlanskog kantona Tuzla 412 . 113. i vasp. 103. 130. 126. 133. 104. 108. 128. Pedagoška akademija Tuzla Obrazovanje i kultura 125. 110. 105. 115. 129.

IV P R I V R E D A
Industrija i rudarstvo
135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. Rudnici uglja “Kreka” d.o.o. u Tuzli Javno preduzeće RMU „ĐURĐEVIK“ d.o.o. u Đurđeviku RMU “Banovići’’ “SOLVAY” Tvornica sode Lukavac Rudarsko-hemijski kombinat Tuzla “SODASO” – Holding DD u stečaju Tuzla Tvornica špirita Kreka “Pivara’’ Diničarsko društvo u mješovitoj svojini sa p.o. Tuzla Rudnik soli “Tušanj” DD Tuzla JP “Elektroprivreda” – Podružnica “Termoelektrana” Tuzla Tvornica kože Tuzla “Krivaja’’ Zavidovići Preduzeće drvne industrije Javno preduzeće “Elektroprivreda’’ BiH dd Sarajevo – Podružnica “Elektrodistribucija’’ Tuzla “Union’’DD u stečaju Tuzla “BOSANKA’’ DD u stečaju KLADANJ “ZINA” Fabrika konfekcije DOO u stečaju Tuzla “KLOTEX’’ DOO za proizv. i promet konfekcije u stečaju Klokotnica, Doboj Istok “GEOBUŠENJE’’dd Specijalizovano za geološka bušenja u stečaju Tuzla “DRINJAČA’’ DD Preduzeće za primarnu i finalnu obradu drveta u stečaju Kladanj Šipad DOO “Partizan’’ u stečaju Tuzla “Starić” DD Tvornica masivnog namještaja Kladanj

Poljoprivreda, vodoprivreda i šumarstvo
156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. “Posavina” Glavna direkcija poljoprivrednih dobaraTuzla “Jadar” Državno preduzeće za priplod i uzgoj svinja Vlasenica “SPREČA’’ D.D. u stečaju Donje Vukovije – Kalesija “Spreča” Javno pred. za vodoprivrednu djelatnost d.d. Tuzla Šumska uprava Kladanj Šumska uprava Zvornik Državno šumsko gazdinstvo Živinice “Poljoprivredni magazin’’-Zemaljsko pred. za snabd. poljoprivrede proizvodnim sredstvima- Filijala Tuzla

Trgovina i Zanatstvo
164. 165. Trgovačko preduzeće Tuzla “Duvan’’ Preduzeće za promet duvanom, šibicama i vrijednosnicama Tuzla
413

166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181.

„Omermax“ DJL sa p.o. u stečaju Srebrenik ”Salkić-prom” DOO Gračanica “Inspire” DOO za proizvodnju, promet i usluge Tuzla “SUD-MULL” DOO za zbrinjavanje komunalnih i industrijskih otpadaka Tuzla “Tuzla-stan” doo Tuzla “Agroprom” DD u stečaju Zvornik –Sapna “Optima Lubricants’’ Doo Tuzla “ŽIVINICEPROMET’’ DD u stečaju Živinice DD «DISTRIBUTIVNI CENTAR» u stečaju Gračanica “Zemaljski proizvod’’ trgovina poljoprivrednim proizvodima Sarajevo – Predstavništvo Tuzla “Gradnja’’DOO Preduzeće za izvođenje radova u građevinarstvu Srebrenik u stečaju “IZOLACIJA’’ d.o.o. u stečaju Tuzla “CENTRAL’’ dd u stečaju Tuzla “Progres” Zanatska proizvodno-uslužna zadruga Tuzla “2. OKTOBAR” dd u stečaju Tuzla „FRIZER“ d.d. Tuzla

Ugostiteljstvo i Turizam
182. 183. 184. 185. 186. 187. “Ugostitelj” Ugostiteljsko preduzeće Tuzla Invalidsko ugostiteljsko preduzeće u Tuzli „Salines“ DD u stečaju Tuzla “SLOBODA’’ dd Preduzeće u mješovitoj svojini za ugostit. i trgovinu u stečaju Tuzla “Ugostiteljstvo – Konjuh” dd u stečaju Živinice “Plaže Jezera’’ Modrac Javno preduzeće u stečaju Lukavac

Saobraćaj, prevoz robe i putnika, servis
188. 189. 190. 191. 192. 193. Direkcija za puteve Tuzla “Autoprevoz” Autosaobraćajno preduzeće Tuzla JP “Gazela’’ u stečaju Gradačac “AUTOREMONT’’DD u mješovitoj svojini prodajno-servisni centar u stečaju Banovići “SOKOLINATRANS’’Preduzeće za prevoz robe i servis dd u stečaju Kladanj PTT Sarajevo – Direkcija Tuzla

Grafička i izdavačka djelatnost
194. 195. 196. “Grafičar” DOO u stečaju Tuzla “Front slobode’’ DOO za novinsko-izdavačku djelatnost, promet i usluge Tuzla u likvidaciji “Grafocoop” DOO u stečaju Tuzla

414

Zdravstvo
197. 198. 199. 200. “Medifarm’’DOO u stečaju Tuzla JZU UKC Tuzla DD Lječilište “Slana banja’’ u likvidaciji Tuzla “Zvonko Cerić” Udružena veterinarska stanica Tuzla

Bankarstvo, brokerske kuće, osiguranja
201. 202. 203. 204. Posavska banka d.d. Orašje u likvidaciji “Premium broker’’ d.o.o. Tuzla “DIONICA’’d.o.o. Brokerska kuća u likvidaciji Tuzla DD “BOSANSKO - NJEMAČKO OSIGURANJE’’ u likvidaciji Tuzla

Udruženja Humanitarne organizacije
205. 206. “LJUDI ZA LJUDE’’ Humanitarna organizacija Tuzla “Crveni polumjesec’’ Humanitarna organizacija Općine Tuzla

Zadruge Sreski savezi ZZ-a
207. 208. 209. 210. 211. Privredna komora Tuzla Sreski savez zemljoradničkih zadruga Brčko Sreski savez zemljoradničkih zadruga Tuzla Sreski savez zemljoradničkih zadruga Bijeljina Sreski savez zemljoradničkih zadruga Zvornik

Komore Ugostiteljske komore
212. 213. 214. Sreska ugostiteljska komora Brčko Sreska ugostiteljska komora Zvornik Sreska ugostiteljska komora Tuzla

Trgovinsko-ugostiteljske komore
215. 216. Sreska trgovinsko-ugostiteljska komora Bijeljina Sreska trgovinsko-ugostiteljska komora Gračanica
415

Trgovinske komore
217. 218. Sreska trgovinska komora Zvornik Sreska trgovinska komora Brčko

Poljoprivredno-šumarske komore
219. Sreska poljoprivredno-šumarska komora Brčko

Zanatske komore
220. 221. 222. 223. 224. 225. Sreska zanatska komora Tuzla (Udruženje zanatlijaTuzla) Sreska zanatska komora Brčko Sreska zanatska komora Tuzla – Ispostava Gračanica Sreska zanatska komora Bijeljina (Udruženje zanatlija ) Sreska zanatska komora Zvornik (Udruženje zanatlija ) Sreska zanatska komora Kladanj (Udruženje zanatlija)

Seljačke radne zadruge
226. 227. 228. Seljačke radne zadruge sreza Brčko Seljačke radne zadruge Tuzla Seljačke radne zadruge sreza Zvornik

Zemljoradničke zadruge
229. 230. 231. 232. 233. Zemljoradničke zadruge Tuzla “PURAČIĆ’’Zemljoradnička zadruga sa p.o. u stečaju Lukavac “Peradarstvo” Zemljoradnička zadruga u likvidaciji Gradačac Zemljoradničke zadruge Brčko Međuopštinska zajednica za poslove cijena Tuzla

V D R U Š T V E N O – P O L I T I Č K E O R G A N I Z A C I J E, D R U Š T V A I U D R U Ž E NJ A
Okružni i oblasni komiteti
234. 235. 236. 237. Okružni komitet Komunističke partije Bosne i Hercegovine Tuzla Oblasni komitet Saveza komunista Bosne i Hercegovine Tuzla Međuopštinska konferencija Saveza komunista BiH Tuzla Međuopštinska konferencija Saveza komunista BiH Bijeljina

416

Sreski i opštinski komiteti
238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. Sreski komitet Saveza komunista BiH Tuzla Sreski komitet Saveza komunista BiH Bijeljina Sreski komitet Saveza komunista BiH Zvornik Sreski komitet Saveza komunista BiH Brčko Sreski komitet Saveza komunista BiH Kladanj Sreski komitet Saveza komunista BiH Bosanski Šamac Sreski komitet Saveza komunista BiH Gračanica Sreski komitet Saveza komunista BiH Lopare Sreski komitet Saveza komunista BiH Srebrenica Sreski komitet Saveza komunista BiH Bratunac Sreski komitet Saveza komunista BiH Vlasenica Opštinski komitet Saveza komunista BiH Tuzla Opštinski komitet Saveza komunista BiH Banovići Opštinski komitet Saveza komunista BiH Bijeljina Opštinski komitet Saveza komunista BiH Zvornik Opštinski komitet Saveza komunista BiH Kladanj Opštinski komitet Saveza komunista BiH Bosanski Šamac Opštinski komitet Saveza komunista BiH Gračanica Opštinski komitet Saveza komunista BiH Lopare Opštinski komitet Saveza komunista BiH Srebrenica Opštinski komitet Saveza komunista BiH Bosansko Petrovo Selo Opštinski komitet Saveza komunista BiH Bratunac Opštinski komitet Saveza komunista BiH Lukavac Opštinski komitet Saveza komunista BiH Živinice Opštinski komitet Saveza komunista BiH Srebrenik Opštinski komitet Saveza komunista BiH Orašje Opštinski komitet Saveza komunista BiH Šekovići Opštinski komitet Saveza komunista BiH Ugljevik Opštinski komitet Saveza komunista BiH Vlasenica Opštinski komitet Saveza komunista BiH Kalesija

Društva - Udruženja Sindikati
268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. Saveza sindikata Jugoslavije - Sresko vijeće Tuzla (Sresko sindikalno vijeće Tuzla) Saveza sindikata Jugoslavije - Sresko vijeće Brčko (Sresko sindikalno vijeće Brčko) Sresko učiteljsko društvo u Tuzli Srpsko pjevačko društvo “Njeguš” u Donjoj Tuzli Dobrovoljno vatrogasno društvo Tuzla Opštinski vatrogasni savez Tuzla Sresko lovačko društvo “Konjuh” u Tuzli Udruženje prijatelja Janje “Dr. Hamdija Čemerlić” Tuzla
417

VI V J E R S K E O R G A N I Z A CI J E
276. 277. 278. Odbor islamske vjerske zajednice Bijeljina Vakufsko-mearifsko povjerenstvo Tuzla Imamat džemata Tuzla

VII Z B I R K E
279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. Orijentalna zbirka Radnički pokret i narodnooslobodilačka borba u sjeveroistočnoj Bosni SKOJ Tuzle i sjeveroistočne Bosne Oblasni NOO za istočnu Bosnu Gradsko poglavarstvo Tuzla Gradsko poglavarstvo Brčko Kotarski ured Gradačac Narodno vijeće Tuzla “Ispisa iz povjerljivih arhiva Okružne oblasti u Tuzli 1879. – 1908. “Zbirka prevoda Domovnica Imamata džemata Bašigovci Ljetopis Katoličkog samostana Tuzla Ljetopis Javne ustanove Osnovna muzička škola Tuzla “Gajret” Kulturno-prosvjetno društvo u Tuzli Mikroteka Fotografije Stara štampa, Plakati Dionice, obveznice i police osiguranja Zemaljska vlada Bosne i Hercegovine - Generalni štrajk rudara Bosne i Hercegovine i Husinska buna 1920. godine. Omladinska pruga “Brčko – Banovići” Odbor za izradu Monografije “Tuzlanski partizanski odred” Odbor za izdavanje Zbornika sjećanja “15. majevička NOU brigada” Odbor za izdavanje Edicije “16. muslimanska NOU brigada” Opštinski odbor za izdavanje Monografije “18. hrvatska NOU brigada –38. NOU divizija” Odbor za izdavanje Edicije “Tuzla u radničkom pokretu i revoluciji’’ Knjiga 1 Zbirka “Dokumenti Službe Državne bezbjednosti – Cazinska buna” Zločin u Srebrenici 1943. godine “Masovne grobnice na prostoru sjeveroistočne Bosne” “Tuzlanska kapija” Press centar Lukavac Zbirka projekata Zbirka građe banaka “Čestitke”
418

311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321.

“Kalendari” “Katalozi” “Plakati” “Pozivnice” “Programi” “Razglednice” “Memorandumi” “Mališa” list učenika osnovnih škola Tuzlanske opštine Boszniai Hirek Radio-Tuzla Numizmatička zbirka

VIII L I ČN E I P O R O D I Č N E Z B I R K E
322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. Trgovačka kuća Nikole Pavlovića Brčko Jovan R. Đukić Dolnja Tuzla Porodica Vučkovački Porodica Zaimović Porodica Begić Dr. Stevo Milčić Cijetin Mijatović - Mijo Jusuf Kaletović Fikret Ibrić Sadik Šehić Ismail Hadžiahmetović Zejnil Bešlagić Novica Stevanović Zejnil Latifović iz Sapne Salih Kulenović iz Tuzle Faruk Ibrahimović iz Tuzle Ibrahim Mušić iz Kalesije Sejfulah Imamović Atah Mahić iz Brčkog Derviš Sušić Hamdija Sivčević Fikret Jahić – Vršanin Hasib Džindo iz Tuzle Nuraga Softić iz Banovića Franjo Leder Fadil Čokić iz Tuzle Zlatko Dukić iz Tuzle Hf. Morankić - Čamdžić Sajda Divanefendić Jasmin

419

Okno rudnika Vilme (austrougarski period), (Fotografska zbirka Arhiva Tuzlanskog kantona)

420

Korištene skraćenice .

.

Federativna Narodna Republika Jugoslavija GNOT – Gradski narodni odbor Tuzla ITC TV – Informativno-tehnički centar televizije IVZ – Islamska vjerska zajednica JU – Javna ustanova JP – Javno preduzeće JP VP – Javno preduzeće za vodoprivredu JSRNJ – Jedinstveni sindikat radnika i namjesnika Jugoslavije JZU UKC – Javna zdravstvena ustanova Univerzitetski klinički centar KJ – Kraljevina Jugoslavija KPZ – Kulturno prosvjetna zajednica KPJ – Komunistička partija Jugoslavije KSHS – Kraljevina Srba Hrvata i Slovenaca KV – Kvalifikovani LD – Lični dohodak MNO – Mjesni narodni odbor MK – Mjesni komitet MP – Mješovito preduzeće MVP .Antifašističko vijeće narodnog oslobođenja Jugoslavije BIZ – Boračko invalidska zaštita CK SK – Centralni komitet Saveza komunista CK SKOJ – Centralni komitet Saveza komunista omladine Jugoslavije CSJB – Centar službi javne bezbijednosti CZ – Civilna zaštita DB – Državna bezbijednost DFJ – Demokratska Federativna Jugoslavija DSZ – Društvena samozaštita DVD – Dobrovoljno vatrogasno društvo DD – Dioničko društvo DP – Društveno preduzeće DPPSC – Društveno preduzeće – Prodajno servisni centar DOO – Društvo sa ograničenom odgovornošću DP VP – Društveno preduzeće za vodoprivredu EUŠC – Ekonomsko – upravni školski centar F BiH – Federacija Bosne i Hercegovine FNRJ .Korištene skraćenice AI – Analitički inventar AP – Analitički popis AVNOJ .Mješovito vodoprivredno preduzeće MOK SK – Međuopštinski komitet Saveza komunista NOB – Narodnooslobodilačka borba NOR – Narodnooslobodilački rat NOS – Narodni odbor sreza 423 .

Opštinsko sindikalno vijeće OOSK – Osnovna organizacija Saveza komunista ORB – Omladinska radna brigada OŠ – Osnovna škola PIO – Penzijsko invalidsko osiguranje PK – Polukvalifikovani PK SKOJ – Pokrajinski komitet Saveza komunista omladine Jugoslavije PrP – Primopredajni popis PTK – Proizvodno-trgovinski kombinat RBiH – Republika Bosna i Hercegovina RMU – Rudnici mrkog uglja RJ – Radna jedinica RKUD – Radničko kulturno-umjetničko društvo RO – Radna organizacija RUL – Radnički univerzitet Lukavac RUT – Radnički univerzitet Tuzla RVI – Ratni vojni invalidi RZZP .Radna zajednica zajednički poslovi RZZS .Narodni odbor opštine NOU brigada – Narodnooslobodilačka udarna brigada NOVJ – Narodnooslobodilačka vojska Jugoslavije NR BiH Narodna Republika Bosna i Hercegovina OBNO(T) .Radna zajednica zajedničke službe RZ – Radna zajednica SNO .Oblasni narodni odbor Tuzla OK – Opštinski komitet OK SKBiH – Opštinski komitet Saveza komunista Bosne i Hercegovine OK KP – Opštinski komitet Komunističke partije OKNO(T) .Okružni narodni odbor Tuzla ONO – Opštenarodna odbrana OOSSRN – Opštinski odbor Socijalističkog saveza radnog naroda OPO – Osnovna partijska organizacija OVSS – Opštinsko vijeće Saveza sindikata OOUR – Osnovna organizacija udruženog rada OSV .NDH – Nezavisna država Hrvatska NKOJ – Nacionalni komitet oslobođenja Jugoslavije NOO .Narodnooslobodilački odbor NOO-e .Sreski narodni odbor SR BiH – Socijalistička Republika Bosna i Hercegovina SS – Savez sindikata SSZZ – Sreski savez zemljoradničkih zadruga STK – Sreska trgovinska komora SOUR – Složena organizacija udruženog rada SK SKBiH – Sreski komitet Saveza komunista 424 .

Ujedinjeni Savez antifašističke omladine BiH UDBA – Uprava državne bezbijednosti VKV – visokokvalifikovani ZAVNOBiH .Termoelektrana TES – Termoenergetski sistem TK .Zemaljsko antifašističko vijeće narodnog oslobođenja Bosne i Hercegovine ZUR – Zakon udruženog rada ZZ – Zemljoradnička zadruga 425 .Tuzlanski kanton TMN – Tvornica masivnog namještaja TPK -Tuzlansko-podrinjski kanton USAOBiH .Sumarno-analitički popis SUBNOR – Savez udruženja boraca narodnooslobodilačkog rata SUP – Sekretarijat unutrašnjih poslova TE .Seljačka radna zadruga SAP .SK KPBiH – Sreski komitet Komunističke partije Bosne i Hercegovine SIZ – Samoupravna interesna zajednica SKOJ – Savez komunističke omladine Jugoslavije SO – Skupština opštine SP – Sumarni popis SRZ .

.

njenog profesionalnog rejtinga. 2.2." U Tuzli. Hkrati predlagam.2012. Nermane Hodžić i Selme Isić. To na drugi strani pomeni. Historijat fonda. razvoja i stasavanja Arhiva kao javne ustanove. Izdavači: JU Arhiv Tuzlanskog kantona i Društvo arhivskih zaposlenika Tuzlanskog kantona "Pregled arhivskih fondova i zbirki je pravilno struktuiran po oblastima djelatnosti. Z obsežnimi opisi vsebin arhivskih fondov in zbirk ter historiatov ustvarjalcev. moremo ugotoviti. Azem Kožar "Vodnik po fondih in zbirkah Tuzelskega kantona je odlično pripravljeno strokovno delo s področja arhivske teorije in prakse. Jezik u građi. Valorizacija fonda. Ne glede na to. kako opredeljujemo izvedeno delo. Serije u fondu. s tim da posljednja dva naslova čine podaci o arhivskim zbirkama (podnaslovi VII i VIII)." Maribor. Pismo u građi. Zaradi jasne podatkovne strukture in njene dosledne implementacije tako tudi ni pričakovati problemov ob uvozih bodisi v relacijske ali besedilne podatkovne zbirke. Ono što je od posebnog značaja za ovaj glavni dio sadržaja Vodiča je činjenica da su o svim fondovima dati istovjetni podaci i to: Signatura fonda. Rukopis Vodiča predstavlja značajan arhivistički. Tuzle i tuzlanske oblasti. 2012 427 Doc. arhivski svetnik . Avtorjem Vodnika po fondih in zbirkah Arhiva Tuzelskega kantona predlagam. Glede na način predstavitev posameznih popisnih entitet pa delo lahko sodi na področje enciklopedičnih obravnav družboslovnih vsebin. Arhivistička i informativna pomagala. dužan svake pažnje i poštovanja kulturne i šire javnosti Tuzle i cijele Bosne i Hercegovine. da pri prenosu omenjenih vsebin iz papirnega v virtualno okolje ni za pričakovati omembe vrednih težav. dr. da zbrane formalizirane in sistemizirane vsebine arhivskih fondov in zbirk predstavljajo odlično osnovo njihovih predstavitev v virtualnem okolju. Miroslav Novak. Posebno su opširni i važni podaci o sadržaju i historijatu fondova. kulturni i uopće društveni doprinos razvoju ove sredine. Ovo je zaista široka lepeza pitanja koja omogućavaju korisniku da na osnovu ovog Vodiča stekne uvid u stanje svakog arhivskog fonda. moremo predlagano delo opredeliti kot znanstveno raziskovalno arhivsko informativno pomagalo. Količina građe. ki so izvedeni na podlagi znanstvenoraziskovalnih metod.15. i svojevrstan je dokaz značaja.IZVODI IZ RECENZIJA RUKOPISA „VODIČ KROZ ARHIVSKE FONDOVE I ZBIRKE ARHIVA TUZLANSKOG KANTONA“. da preverijo predloge recenzenta in jih v skladu z usmeritvami pri pripravi publikacije upoštevajo.Vremenski raspon građe.godine Prof. 22. Prekaša tradicionalno razumevanje arhivskega informativnega pomagala. dr. Dostupnost. koja zbog toga sa svim svojim zaposlenicima ima razloga biti ozarena punim zadovoljstvom. saj je vsebina pripravljena za objavo. Zbog svega naprijed naznačenog rukopis Vodiča kroz arhivske fondove i zbirke Arhiva Tuzlanskog kantona sa velikim zadovoljstvom preporučujem za objavljivanje. Vremenski raspon djelovanja stvaraoca fonda. To je primjer svoje vrste. Sadržaj fonda. jasno vidi da je profesionalizam konstantno pratio i krasio ovu ustanovu i njene zaposlenike u cjelokupnom životnom hodu od skoro 60 godina. Stepen sređenosti. autora: Izeta Šabotića. Ovo tim prije što se iz ove svojevrsne lične karte Arhiva. založniki začnejo s postopkom izdelave publikacije. da uredništvo oz.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->