P. 1
Opasne Tvari u Prometu Prema Adr

Opasne Tvari u Prometu Prema Adr

|Views: 728|Likes:
Published by Božo Konjevod

More info:

Published by: Božo Konjevod on May 02, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/18/2012

pdf

text

original

OPASNE TVARI U PROMETU PREMA ADR -Prema Zakonu o prijevozu opasnih tvari (NN 79/07), izvršena je podjela po normama ADR, i to u devet

skupina, prilozima A i B i aktom o notifikaciji (NN Međunarodni ugovori, 11/08). -Osnovni rubni brojevi sadrže tehničke značajke tih tvari. -Pored klase opasnih tvari, naveden je i odgovarajući stupanj opasnosti. -Za dijelove kemijskog naziva dani su adekvatni prefiksi kao što su: IZO, MONO, TETRA, ALFA, BIS, DI, PENTA i dr. -Sporazum ADR potpisan je 30. rujna 1957. u Ženevi, a detaljna pravila tj. prilozi A i B stupili su na snagu 29. siječnja 1969. godine. -Prilog A - poimenice navodi koje se opasne tvari mogu prevoziti u međunarodnom transportu, načine opisivanja opasnih tvari u popratnim dokumentima za transport koje pošiljatelj mora poštivati. -Prilog B - navodi pravila koja se odnose na vozila za prijevoz opasnih tvari i načine postupanja pri obavljanju transportnih radnji za koje je odgovoran prijevoznik. Sporazum ADR -Sastoji se od 17 članaka, te priloga A i B. - Prilog A - se nalazi u prvom svesku od ukupno dva, te sadrži odredbe koje se odnose na opasne tvari i proizvode koje ih sadrže. - Prilog B - se nalazi u drugom svesku, te sadrži odredbe koje se odnose na transportnu opremu opasnih tvari i transportne operacije. - Prilog A sadrži propise o opasnim tvarima i predmetima: u 1. dijelu definicije i opće odredbe (r.b. 2000-2099), u 2. dijelu popis tvari te posebne odredbe za pojedine razrede (r.b. 2100-2999), u 3. dijelu devet predviđenih dodataka (r.b. 3000-3999) -U dodacima Prilogu A, objavljena su pravila ispitivanja tvari, posuda za prijevoz opasnih tvari, ambalaža i listica opasnosti. -Prilog B sadrži propise o opremi vozila, načinu prijevoza, zaštiti i sigurnosti. Sadrži:

-u 1. dijelu opće propise za prijevoz opasnih tvari svih klasa (r.b. 10 000-10 999), -u 2. dijelu posebni propisi za pojedine klase opasnih tvari od 1 do 9 (r.b. 11 000-199 999), -u 3. dijelu je osam dodataka (r.b. od 200 000 dalje). -U njemu su objavljeni zahtjevi u vezi s opremom vozila i posude u kojima se prevoze opasne tvari, s njihovom kvalitetom, oznakama vozila, pakiranjem robe, i uvjerenja o osposobljenosti vozila, vozača i posade vozila. Sigurnosno-zaštitne mjere za sve opasne tvari -Ambalaža u kojoj se prevoze opasne tvari mora biti zatvorena i nepropusna, tako da se u normalnim uvjetima prijevoza ne mogu izgubiti, prolijevati ili prosipati. -Posude, cisterne kontejneri i druga ambalaža koja služi za prijevoz opasnih tvari mora biti izgrađena sukladno propisima ADR-a i drugih međunarodnih sporazuma u pojedinim prometnim granama. -Transportna vozila koja prevoze opasne tvari moraju biti propisno označena, obilježena i ispravna. -Za njihovo označavanje upotrebljavaju se odgovarajuće pločice tzv. “opasne ploče” i listice opasnosti, regulirane Zakonom o prijevozu opasnih tvari i propisima ADR-a, rubni broj 10 500. -Takva vozila moraju imati dvije reflektirajuće pločice u žutoj ili narančastoj boji, dimenzija 40 x 30 cm, s crnim rubom, maksimalne širine 1.5 cm . -Jedna pločica se postavlja na prednjoj, a druga na stražnjoj strani vozila, okomito na uzdužnu os vozila. -Kada se prijevoz ne vrši treba ih skinuti ili prekriti. Izgled pločica bez broja, s bojem i pločica za vozila koja prevoze duge terete -Ako se za transport preuzima opasna tvar koja nije navedena u UN listi, označuje se pravokutnom pločicom iste veličine s jednim poljem narančaste boje uokvirenim crnim crtama širine 1.5 cm, ali bez ikakvih brojnih oznaka.

-Ako se opasna tvar nalazi u UN listama, tada se obilježavanje obavlja pravokutnom narančastom pločicom, podijeljenom u dva dijela vodoravnom crtom crne boje, širine 1.5 cm, gdje se u gornjem polju upisuje oznaka opasnosti, a u doljnjem oznaka opasne tvari. -Ako teret prelazi stražnji dio vozila više od 1 m, mora biti označen pločom kvadratnog oblika 50 x 50 cm, obojenom naizmjenično kosim crtama reflektirajuće narančaste i bijele boje, postavljenom okomito na uzdužnu os vozila. Označavanje vozila koja prevoze opasne tvari -Vozila koja prevoze opasne tvari moraju biti označena odgovarajućim pločama i listicama opasnosti. -Ploče se učvršćuju na vozila (s prednje i sa stražnje strane) prema propisima o prijevozu tvari, reflektirajuće narančaste su boje, dimenzija 30 x 40 cm, uokvirene su crnim rubim rubim, crna crta ih dijeli po duljini, a iznad i ispod crte nalaze se brojevi u crnoj boji visine 10 cm i koji prema ADR-u označuju osnovnu opasnost i vrstu opasne tvari. -Moraju biti neizbrisive, čitljive i nakon požara koji je trajao 15 min. -Broj u gornjem dijelu ploče sastoji se od dviju ili triju znamenaka, a svaka od njih ima određeno značenje i ukazuje na opasno djelovanje tvari: 2 - razvijanje plinova zbog tlaka ili kemijske reakcije, 3 - zapaljivost tekuće tvari i plina ili samozapaljiva tekućina, 4 - zapaljivost čvrstih tvari ili samozapaljiva čvrsta tvar, 5 - oksidirajuće djelovanje, 6 - otrovnost ili zaraznost, 7 - radioaktivnost, 8 - korozivnost, 9 - na 1. mjestu različite opasne tvari na 2. ili 3. mjestu opasnost od spontane burne reakcije. -Osim navedenih znamenaka koristi se kao druga znamenka 0 - bez posebne opasnosti. -Ako se ispred brojčane oznake nalazi “X”, znači da je izričito zabranjeno da opasna tvar dođe u dodir s vodom. -Brojčana oznaka sastoji se od četiri brojke, a nalaze se u UN listi opasnih tvari, što omogućuje identifikaciju opasnih tvari. -UN brojevi se kreću od 0001 do 3500 i predstavljaju dio općeg dokumenta

ne smije prekoračiti 1000.neosjetljive). -Najveće ukupne “male količine” opasne tvari po motornom vozilu nisu za sve tvari jednake..6. -Tvari sličnih svojstava mogu imati iste brojeve opasnosti. 0084. osigurana odgovarajuća ventilacija. -Prva znamenka u broju najčešće označuje u kojoj se klasi nalazi opasna tvar. 3. -Određene su po prijevoznoj kategoriji prema točki 3. a sve ostale znamenke ukazuju na svojstva opasne tvari i mogu se mijenjati. odredbama 1. 2. 0241.do 333 kg.količine tvari i predmeta kategorije 3. dokumenti za prijevoz opasne tvari. prijevozna kategorija “1” . -Ukoliko se prevoze opasne tvari različitih prijevoznih kategorija u istoj transportnoj jedinici. -Prijevoz malih količina opasnih tvari prema ADR-u iz 2009. -Ponavljanje istih znamenaka u broju ukazuje na pojačanu osnovnu opasnost.Ujedinjenih naroda u vidu Preporuka o prijevozu opasnih tvari. dozvoljava maksimalnu ukupnu količinu od 50 kg po transportnoj jedinici. . a znamenke koje slijede tumče se u odnosu na opasnost odnosno svojstva tvari.do 1000 kg. 0082. a neke kombinacije znamenaka imaju posebno značenje. zbroj od: . 0331.. 4.do 20 kg.1.17 Prijevozne kategorije: 1.količine tvari i predmeta kategorije 1 se množi s 50 . -Kod prijevoza u malim količinama u vozilu se moraju nalaziti: vatrogasni aparati. baterijska svijetiljka.3. 1005 (amonijak) i 1017 (klor). prijevozna kategorija “4” neograničeno. 0482 (eksplozivne . -Najprije se uoči prva znamenka u broju i odredi klasa opasne tvari. za UN identifikacijske brojeve 0081. prijevozna kategorija “3” . Prijevoz malih količina opasnih tvari -Pri prijevozu opasnih tvari u manjim količinama. vozila ne trebaju biti označena pločama i listicama opasnosti kao pri prijevozu velikih količina.količine tvari i predmeta kategorije 2 se množi s 3 i . 0332 (eksplozivne tvari raznih tipova .1.miniranje). prijevozna kategorija “2” .

ČOVJEK se pojavljuje posredno ili neposredno kao PRIMARNI ČIMBENIK nastanka antropogenih ugrožavanja koji mogu nastati zbog neznanja. godine usvojena je konvencija o organizaciji prometa na cestama. šuma. – način pripreme opasne tvari za prijevoz.sporazumom o prometnom sustavu obavezuju se svi sudionici da će svojim nacionalnim zakonodavstvima prihvatiti odredbe tih sporazuma i da će se ponašati sukladno njima -u Beču je 1968. -Na osnovu jedinstvene preporuke sastavljen je i prihvaćen od strane država potpisnica. gospodarskih i javnih zgrada itd. hidrosustava. uskladištenih rezervi. – posebne sigurnosne mjere.. nemara.) -RADIOAKTIVNA djelovanja i ispuštanje PLINOVA (kontaminacije) -EKOLOŠKA ONEČIŠĆENJA vode. mostova. tla. rudnika.) -EKSPLOZIJE (industrijskih postrojenja. slučajno ili s određenom namjerom POSLJEDICE SU: -PROMETNE HAVARIJE (na cestama.Konvencije o zaštiti u prometu . vijadukata. željeznici. njegove sigurnosti i zaštite . zračnom prometu. – isprave za prijevoz opasnih tvari. flore i faune itd. – postupanje u slučaju nezgode te – mjere nadzora pri prijevozu opasnih tvari . sukladnim sa Europskim sporazumom o prijevozu opasnih tvari Njime se propisuje: – način prijevoza opasnih tvari u cestovnom prometu.. te uz nju niz drugih ugovora koji se odnose na regulaciju prometa. Sporazum o načinu prijevoza opasnih tvari u međunarodnom transportu u pojedinim prometnim granama. -Republika Hrvatska donijela je svoj Zakon o prijevozu opasnih tvari. zraka. poštanskom i telekomunikacijskom prometnom sustavu i na vodama – plovnim objektima) -POŽARI (vegetacijskih površina. – vozila za prijevoz opasnih tvari. energenata) -RUŠENJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA (brana.

Za pomorski promet – IMDG Code. New York and Geneva. International Maritime Dangerous Goods Code Economic Commission for Europe Inland Transport Committee. kao i brodova za kombinirane terete.Konvencija SOLAS.. (Convention on International Civil Aviation) 5.. .Nesumnjivo je to najvažniji međunarodni akt glede sigurnosti brodova i ljudi na njima. Europski sporazum o međunarodnom prijevozu opasnih tvari unutarnjim plovnim putovima (European Agreement Concercing the International Carriage of Dangerous Goods by inland Waterways-ADN) prihvaćen je od strane RH 25. Više od 50% tereta koji se prevoze morem predstavljaju opasne tvari u različitim oblicima i pakovanjima 4. ADR (European Agreement Concercing the International Carriage of Dangerous Goods by Road-ADR) 2. 3. a to su: 1. lako se u prvotnoj verziji odnosila samo na sigurnost putničkih brodova i na zaštitu života putnika. i kasnijim) ona obuhvaća i vrlo razrađene odredbe o konstrukciji i opremi tankera za prijevoz sirove nafte.Različite prometne grane.nastala prije 80 godina . prosinca 1944. 968. IAT prema Tehničkim pravilima o prijevozu opasnih tvari zrakoplovima 7. kemikalija i ukapljenih plinova. 1957.1978. a u posljednjim verzijama (posebice onim iz 1960. . postupno su se njene odredbe proširivale i na teretne brodove. svibnja 2000. godine. Međunarodni standardi i preporučena praksa (International Standards and Recommended Practices) 6. RID (Pravilnik o međunarodnom prijevozu opasnih tvari željeznicom– Dangerous Goods by Rail) . Konvencija o međunarodnom civilnom zrakoplovstvu od 7. 1994. imaju svoja pravila za prijevoz opasnih tvari.1974.

preventivni čimbenici prometnog prava i 2.sustav pravnih normi kojima se regulira zaštita i sigurnost u prometnom procesu odnosno pravna regulacija prometa. –je upoznat sa svojim obvezama i posebnostima prijevoza. UPU prema aktima Svjetskog poštanskog saveza Vozač smije prevoziti opasne tvari ako posjeduje certifikat i: –je navršio 21 godinu života i ima najmanje jednu godinu dana radnog iskustva na poslovima vozača teretnog vozila čija najveća dopuštena masa prelazi 3500 kg. te –ispunjeni drugi uvjeti za prijevoz u skladu s odredbama međunarodnog ugovora. sigurnost i zaštita u užem smislu. U znanstvenom pogledu. –posjeduje valjanu ispravu o stručnoj osposobljenosti za prijevoz opasnih tvari u skladu s odredbama međunarodnog ugovora. temeljna područja pravne regulative koja zahtijevaju istraživanja u punoj efikasnosti su: 1. –posjeduje isprave i dodatnu opremu sukladno odredbama međunarodnog ugovora.8. –su pakovanja i vozilo označeno odgovarajućim znakovima upozorenja. Sigurnost i zaštita u prometu sastoji se od dvaju bitnih elemenata: 1. –vozilo. oznakama i listicama za označavanje opasnosti te drugim informacijama o opasnim tvarima i vozilu u skladu s odredbama međunarodnog ugovora. predviđa prava i dužnosti svih sudionika u prometu. opasne tvari i teret odgovaraju propisima. natpisima. propise i pravila o odvijanju i organizaciji prometa. zaštita i sigurnost vozila 2. . Efikasnost pravnog sustava . represivni učinak prometnog kažnjavanja. –posjeduje dokaz o osiguranju od odgovornosti za štetu prouzročenu trećim osobama. te sustav sankcija za one koji ih ne poštuju.

posebno u predškolskim ustanovama i osnovnim školama i u dobi kad još nije moguće polaganje vozačkog ispita – programi osposobljavanja vozača. zajedno sa završnim dokumentom Konferencije UN-a o cestovnom automobilskom prijevozu i Protokolom o cestovnoj signalizaciji. i 2. polaganje vozačkih ispita i izdavanje vozačkih dozvola – programi usavršavanja vožnje – kontrola i programi za smanjenje alkohola u prometu – sustav zdravstvenih pregleda vozača – sustav prometnih pravila i provođenje zakona – osobine cesta i vozila – programi u svezi sadržaja reklame i promidžbe. provjeravanje zakonskih i drugih propisa. prometnu signalizaciju. . uspravna i tlocrtna. s posebnom signalizacijom i opremom -prometna situacija -društvena intervencija. u Ženevi. potpisana 1949. U prometnom sustavu posebno značenje imaju: 1. Međunarodni pravni izvori o sigurnosti i zaštiti -temeljni dokument u kojem su sadržani osnovni međunarodni propisi o sigurnosti i zaštiti te kretanju vozila cestama je Konvencija o cestovnom prometu. Elementi zaštite i sigurnosti su: -čimbenici u prometu -vozilo -prometna površina. striktno prodržavanje prometnih pravila. invalidnost i alkoholiziranost 3. Konvencija sadrži dva načela: 1. kontrola zdravlja 2.Preventivni čimbenici: –školski programi i obrazovanje.

ali tijekom prijevoza opasnih tvari na skeli se ne smiju nalaziti putnici Konvencija i zakoni o zaštiti čovjekova okoliša -prvi propisi o smanjenju onečišćenja zraka iz motornih vozila. jest uvođenje novih vozila u promet .Obveze upravitelja željezničke infrastrukture –izraditi interne planove za hitne slučajeve na ranžirnim kolodvorima sukladno odgovarajućim odredbama međunarodnog ugovora (čl.). u okviru ECE (Economic Comission of Europe) -plan koji će vremenom smanjiti emisije ispuha. donijeti su 1961. pakovanja masi ili zapremini opasnih tvari. 3. 2. godine u Kaliforniji -kasnije su ih prihvatile ostale dršave SAD-a i Europska unija. rasporedu vagona u vlaku. UN brojevima opasnih tvari. opasne tvari smiju se prevoziti i putničkim brodovima/plovilima ako je ta roba smještena u posebnom prostoru odvojenom od putnika -opasne tvari mogu se prevoziti s jedne obale na drugu obalu i skelama. Posebne odredbe u prijevozu opasnih tvari u zračnom prometu Prijevoz opasnih tvari u zračnom prometu na domaćim i međunarodnim letovima smije se obavljati: –sukladno propisima o zračnom prometu koji su na snazi u Republici Hrvatskoj –uz izravnu primjenu Međunarodnih standarda i preporučene prakse Organizacije međunarodnog civilnog zrakoplovstva (ICAO): –Dodatka 18 Konvencije o međunarodnom civilnom zrakoplovstvu –Siguran prijevoz opasnih tvari u zračnom prometu i Posebne odredbe u prijevozu opasnih tvari na unutarnjim plovnim putovima -na unutarnjim plovnim putovima opasne tvari se smiju prevoziti brodovima/plovilima koji su za to namijenjeni -iznimno. st. –tijekom prijevoza osigurati brz i neograničen pristup informacijama o predmetnom sastavu vlaka.

iz 1997. uveo složeniju i strožu kontrolu -ECE – R 49 kontrola emisije ispuha srednjih i velikih dieselskih motora za motorna vozila -ECE – R 24 kontrola emisije dima iz svih dieselskih motora za motorna vozila. godine – Konvencija o prekomjernom zagađivanju okoliša. koeficijent apsorpcije -ECE – R 40 kontrola emisije ispuha iz Otto motora motocikla -ECE – R 47 kontrola emisije ispuha iz Otto motora mopeda Zakonsko reguliranje čovjekova okoliša -prvi je donesen 1983. odnosno ECE smjernica. a veći udio tek 2000. za 2 %. moramo razlučiti: -ispitivanje homologacijskog vozila -ispitivanje serijskog vozila odobrenog tipa -ispitivanje vozila u uporabi. -LEV (Low-Emission Vehicles). uvođenje od 1998. Kad govorimo o ispitivanjima temeljem ECE pravilnika. koji treba zamjeniti TLEV. -ULEV (Ultra –Low-Emission Vehicles). sa 27 zemlje potpisnice -pravilnik 15 predočuje čimbenike koji najviše onečišćuju okoliš -norme ECE – R – 15 propisala je Ekonomska komisija UN-a za Europu -uz pravilnik postoje i Amandmani od 01 do 04. postupno uvođenje od 1997. 2001. koji utvrđuju smanjivanje . goriva koja su propisana normama i po određenim standardima U sklopu ECE pravilnika (donesenim u Ženevi) glavni propisi su: -ECE – R 15 odnosi se na emisije ispuha iz Otto i diesel motora osobnih i lakih teretnih vozila -ECE – R 83 zamjenio ECE – 15..Programski su ta vozila nazvana specifičnim imenima: -TLEV (Transitional-Low-Emission Vehicles). za 10%.. -pri takvim ispitivanjima rabe se referentna goriva. godine. godine. -ZEV (Zero-Emission Vehicles). za 5%. a 2003. iz 1994.

obrađuje vozila s ugrađenim diesel motorom -Pravilnik 49. godine. a to su: Ugljični monoksid. kao alternativa katalizatoru -treći. obrađuje promjene nastale homologacijom emisije plinovitih oneščivaća iz diesel motora u cilju smanjenja štetnih sastojaka u emisiji ispušnih plinova i zaštite okoliša. poboljšanje kvalitete motornih benzina i ulja aditivima -šesti. te varirati proces izgaranja u cilindru motora Ugradnja katalizatora je jedini način da se u ispušnih plinovima istodobno smanje tri štetna sastojka. po načelu mršave smjese. nužno je poduzeti: -organizirati kemijsku preradu ispušnih plinova na izlasku iz cilindra motora.graničnih vrijednosti. odnose se na motocikle i bicikle-mopede -Pravilnik 24. sa 27 zemlje potpisnice -zaštiti okoliša od onečišćavanja pridonosi usavršavanje tehnologije izgaranja ugljena u čistija plinovita i tekuća goriva. smanjenje raznih onečišćivača i utvrđivanje postupka zbrajanja ispušnih plinova -Pravilnici 40 i 47. suvremeni sustav upravljanja motorom na stacioniranim i nestacioniranim razinama. proizvodnja vozila koja troše manje goriva -peti. -Konvencija o prekomjernom onečišćavanju zraka stupila je na snagu 1983. ugljiko-vodična skupina. -obaviti konstruktivne zahvate na vitalnim dijelovima motora. uređaja i drugih sredstava -nužno je zakonsko reguliranje prekomjernog onečišćavanja. u cilju podešavanja bogatih smjesa i kuta paljenja U skupu mjera smanjenja onečišćenja čovjekovog okoliša tri su osnovna oblika djelovanja: -razvoj sustava kontrole onečišćenja -razvoj manje onečiščujućih sustava -proizvodnja i uporaba raznovrsne zaštitne opreme. dušični monoksid ili dioksid -drugi način se temelji na konstruktivnim zahvatima izradbe suvremenih motora. uvođenje novih limita. odnosno gazifikacija i likvefakcija . obnavljanjem voznog parka čistijim vozilima i pojačanim razvojem konstrukcije motora s mršavim smjesama te uvađanje alternativnih goriva -četvrti.

srednjevelike spremnike za rasute terete. a veći za tankove. pa se slikovno iste listice razlikuju po broju. -Pošiljke opasnih tvari označuju se listicama opasnosti sukladno pravilima navedenih za svaku klasu posebno. -Jedna zvjezdica ukazuje na mjesto gdje se upisuje broj klase. a iznad nje dvije ili tri zvjezdice. -listice dopunske opasnosti koje se koriste uz osnovne. . Nalaze se u dva formata: -10 x 10 cm u obliku naljepnica -25 x 25 cm u obliku plakata zvanih “placards”. -U donjem dijelu listice nalazi se jedna. -Pri označavanju pojedinih opasnih tvari potrebno je istaknuti listicu opasnosti pojedine klase. ovisno o podskupinama opasnih tvari unutar klase.Listice opasnosti -One su simboli opasnosti koje se prema zakonskim propisima stavljaju na vozilo kako bi se što uočljivije ukazalo na opasna svojstva tvari koje se prevoze. kako bi ukazale na dodatna opasna svojstva tvari. Njima se obilježuje da je riječ o lomljivoj ambalaži. -Koriste se i listice koje ukazuju na način rukovanja pošiljkom u slučajevima kad se zahtjeva pojačana opreznost pri rukovanju. -Umjesto zvjezdice može biti izravno upisan broj klase. a dvije ili tri na mjesto gdje se upisuje pripadni broj opasne tvari unutar klase. a za neke klase ima i više listica. te po potrebi jednu ili više listica koje ukazuju na dodatan rizik. cisterne i IBC . teretu koji mora stajati uspravno ili se ne smije izlagati kiši i ostalim djelovanjima. -Broj listice dopunske opasnosti počinje sa nulom. a postavljaju se na sitnu ambalažu. -Slične su onima za kemikalije. a u svojstvu je i vezi sa svojstvom klasa opasnih tvari. -Za svaku klasu postoje listice koje ukazuju na opasnost. Postoje: -listice osnovne opasnosti koje su propisane za određenu klasu i označene su brojem klase. -Manji se koriste za označavanje ambalaže manjih pošiljaka.

Označavanje ambalaže -Oznaka.Prvo ukazuje na materijal unutrašnjeg dijela ambalaže.čelik. -U slučaju mješovite ambalaže koriste se dva velika slova.bačve. sanduk. prema odredbama Zakona o prijevozu opasne tvari. a drugo materijal vanjskog dijela ambalaže. 0 . -svjetla na prednjoj i stražnjoj strani vozila moraju biti upaljena. -motorna i priključna vozila kojim se prevoze radioaktivne tvari moraju imati.Dopunsko označavanje i opremanje vozila -Motorna vozila kojima se prevoze opasne tvari moraju imati posebno prilagođena svjetla i znakove: -dva okrugla narančasta svjetla. 4 . umjesto znaka za označavanje vozila kojim se prevoze opasne tvari tri znaka za označavanje vozila kojim se prevoze radioaktivne tvari postavljeni na bočne i stražnje strane motornog vozila. svjetla moraju biti upaljena i kad je na motornom vozilu upaljeno bilo koje svjetlo za osvjetljavanje ceste ili svjetlo za označavanje vozila. a veliko slovo označava prirodu ambalaže (drvo. ako se opasna tvar prevozi u vremenu od prvog sumraka do potpunog svanuća ili tijekom smanjene vidljivosti zbog nepovoljnih atmosferskih i drugih prilika.četvrtaste kutije. 2 . odnosno kodni broj ambalaže sastoji se od arapskog broja i slova.šperploča.kutije. 3 ..). Brojevi označavanja ambalaže: 1 . -Broj označava vrstu ambalaže (bačva.vreće.drvene ploče.aluminij. .. C .prirodno drvo. promjera svijetleće površine od najmanje 10 cm. čelik. D . .pakiranja od lakih materijala Slova označavanja ambalaže: A .. 5 .). postavljena u gornjim kutovima stražnje strane vozila i dva znaka za označavanje kojima se prevoze opasne tvari s ispisanim identifikacijskim brojevima koji se postavljaju s prednje i stražnje strane vozila.. B . 6 mješovito pakiranje.

izdaje se novi. .lesonit. siječnja 1980. a valjanost godišnjeg produljenja ovjerava se u predviđenim rubrikama. porculan ili keramika.staklo. H . 2. a vrijede isključivo do narednih promjena. N . -Osim navedene dokumentacije.obnovljeno drvo. U takvim slučajevima izdaje se poseban dokument o kvaliteti tvari u kojem se nalaze svi tehnički podaci potrebni za raspoznavanje. godine. 3. 1b i 1c. u vozilu je potrebno imati i drugu dokumentaciju: poseban certifikat o ispitivanju vozila za autocisterne. -Katkada se dokumenti objedinjuju tako da jedan dokument sadrži oba. L . kao i vozila kategorije “B” III za prijevoz tvari klasa 1a. kada to propisuju odredbe ADR-a i Zakona. odobrenje za prijevoz. nakon čega se povlači i na temelju posebnog pregleda vozila i opreme po ADR-u. -Za vozila cisterne koja su proizvedena do 1. te za vozila koja vuku autocisterne. M .F . -Zbog proširivanja UN liste dolazi do promjena znakovitih brojeva za pojedine opasne tvari. navedeni su u prilogu 5 ADR-a. -Valjanost certifikata se uz redoviti tehnički pregled vozila. G . uputa o posebnim mjerama sigurnosti.tekstil. i takav dokument je usklađen prema ADR-u. izdaje se potvrda o ispitivanju vozila. Popratna dokumentacija o prijevozu opasnih tvari -U vozilu koje prevozi opasne tvari moraju se nalaziti dokumenti: 1.plastični materijali. -ADR certifikat izdaje se za razdoblje od tri do pet godina. valja istaknuti da se posebno izdvajaju teretna vozila koja prevoze opasne tvari. -U vezi s propisima ADR-a .višeslojni papir. ovisno o tvari koja se prevozi. -Važnost mu prestaje ako nije ovjeren svake godine.metal. isprave o prijevozu opasnih tvari. no ne čelik ili aluminij pri prijevozu P . produljuje svake godine. a ne certifikat. a nisu konstrukcijski usklađena s normama ADR-a.

a ako se prijevoz obavlja u prikolici. – neodgovorna organizacija i provođenje zdravstvenih pregleda. furgonu koji je odijeljen od vozačeve kabine najmanje 15 cm. te vozila koja mogu prihvatiti kontejnere cisterne preko 3000 l. -Za vozilo “B” III zahtjeva se da se prijevoz tvari obavlja u zatvorenom. kako bi se onemogućilo curenje goriva na teret i da istodobno bude osiguran od mogućih sudara. da kočnice automatski djeluju ukoliko dođe do razdvajanja od vučnog vozila. Kod ovog tipa vozila ograničava se teret na 50% nosivosti.Moraju imati svjetlosne i druge oznake te zaštitu od statičkog elektriciteta. -Kod vozila tipa A zahtijeva se da motor bude na gorivo čija temperatura plamišta iznosi 55 C. “B”I. a da električne instalacije budu zaštičene. tj.. Spremnik goriva mora biti dalje od ispuha. Pravna regulativa u Republici Hrvatskoj -U Hrvatskoj zaštita i sigurnost te prometna kultura na nezavidnoj razini Razlog tome su brojni čimbenici: – zastarijeli oblici osposobljavanja kandidata za vozače i samo provođenje vozačkih ispita. – nestručno obavljanje tehničkih pregleda i registracije vozila. u pogledu zaštite. između 21-55 C i između 55-100 C. ili su predviđena samo za prijevoz određene tvari za koju su posebno konstituirane. dalje od električnih instalacija. -Za vozila tipa “B” I zahtijeva se da posjeduju vrlo sigurne uređaje za kočenje. izoliranom kontejneru. a prema točki plamišta mogu biti: do 21 C. -Pouzdanim sredstvima. te – neadekvatno provođenje mjera prevencije u prometnim propisima i drugim . specijalna i sigurna vozila čiji je obujam više od 1000 l. smatraju se cisterne. -U vozilu tipa “B” II zahtjeva se da motor i ispuh budu ispod tereta. -Zaštitno-sigurnosni propisi zahtjevaju podjelu vozila na tipove “A”. “B”II i “B”III.

te druge podatke o opasnim tvarima i ambalaži sukladno odredbama međunarodnog ugovora. prometno osoblje. –u kojoj je sukladno odredbama međunarodnog ugovora dopušten prijevoz opasnih tvari. pravna regulativa vezana uz pojedine subjekte i skupine prometa. rad u smjenama. Najvažniji čimbenik je vozač. radioaktivnih tvari. različite okolnosti i dr. 7. Pakiranje Za opasne tvari dopušteno je upotrebljavati samo ambalažu: –koja prema kvaliteti i izradi odgovara količini i posebnostima opasnih tvari koje se u njoj prevoze. ukrcaj i iskrcaj. mikroklima i sl. pa na njegova svojstva mogu utjecati: 1. a . –koja ima znakove upozorenja. –koja je provjerena i odobrena sukladno odredbama međunarodnog ugovora. 2. oznake i listiće za označavanje opasnosti. 8. PAKIRANJE: -svaki paket mora biti čvrsto upakiran -specijalana pakiranja zahtijevaju posebna obilježavanja. 6. duljina radnog vremena. 4. takvi paketi moraju biti i posebno opremljeni. Zajedničkim mjerama sigurnosti važno je osigurati: 1. -pakiranje opasnih tvari u prvom redu ovisi o agregatnom stanju i o grupi odnosno kategoriji kojoj tvar pripada -s obzirom na fizikalno-kemijska svojstva. buka i vigracije. noćni rad. propisno pakiranje. 4. prijevoz opasnih tvari. posebno pri prijevozu živih životinja. opasne se tvari razvrstavaju u nekoliko skupina -materijali bilo koje kategorije obavezno moraju biti posebno pakirani. 5. 2. radna okolina. natpise. signalizacija. 3. prometna površina. prekovremeni rad. 3.pravnim izvorima najčešće se obrađuju i analiziraju vozači. Skladištenje. lijekova ili referentnih kemijskih tvari. atmosfera.

kanistre. koristi se različita ambalaža koja u promet može doći samo kao orginalna. estetska. posebno uz otrovne tvari. ekonomska i druga svojstva koja ovise o robi za koju se namjenjuje Opasne tvari zahtijevaju specijaliziran prijevoz. bez obzira na agregatno stanje. spremnike. izrađene od materijala koji prema zapakiranoj tekučini mora biti izvanredno inertan i stabilan -za otrove. vozila-cisterne (obujma više od 1000 litara). od proizvođača -orginalna ambalaža za otrovne tvari mora jamčiti 100%-tnu zaštitu od razlijevanja i isparavanja od mjesta proizvodnje do mjesta potrošnje. od 21ºC do 55ºC i od 55ºC do 100ºC) i 2. okoliša.poželjno je da ih se posebno i skladišti -ambalaža u koju se pakiraju opasne tvari mora osigurati zaštitu života i zdravlja ljudi.proizvođač ambalaže za opasne tvari dužan je pribaviti odobrenje za ambalažu -odobrenje za ambalažu za prijevoz radioaktivnih tvari izdaje Državni zavod za . čelične bačve ili čelične spremnike -opasne tekućine pakiraju se u boce. kontejnere-cisterne (obujma preko 3000 litara). koja dijelimo po točki plamišta (do 21ºC. uz opasne materijale. mora biti propisno i vidljivo označena podacima o sadržaju i oznakama opasnosti -ambalaža mora posjedovati prikladna tehnička. bačve i cisterne. -opasni plinovi koji se često sreću u prometu komprimirani su u člične boce. higijenska. u pakiranju mora biti priložena uputa za upotrebu -pri pakiranju tvari osjetljivih na kiseline i njihove pare mora se voditi računa o otpornosti ambalažnog materijala na te kiseline -od ambalažnih materijala najveću otpornost prema kiselinama ima staklo (izuzev flourovodične kiseline) te plastične mase koje se u tu svrhu sve više primjenjuju Odobrenje cisterni i drugih vrsta ambalaže . što znači posebna vozila i ambalažu a to su: 1.

5 koji određuje opće uvjete pakiranja. povezana s racionalizacijom prodaje (osim one robe koja može ugroziti život čovjeka. izolirana. garantiranjem kvalitete i kvantitete. povećanjem opsega prodaje. Funkcije ambalaže dijelimo u četiri vrste: 1. zaštićena od štetočina. ima zadaću zaštititi ljude. opasne tvari i tvari klase 7). fiksno pričvršćenih za vozilo. zaštitna. mora povezivati sadržaj zapakiranog materijala u jednu cjelinu. dobra i okoliš tijekom manipuliranja 2. koja mora potrošačima omogućiti i olakšati uporabu kupljenog materijala. moraju biti prilagođena. u cestovnom prometu izdaje pravna osoba koju ovlasti ministar nadležan za promet. zahtjeve koji se mogu primjeniti na pakiranje i testiranje pakiranja -skladištenje je regulirano u najvećem broju slučajeva međunarodnim i nacionalnim propisima . a ujedno zračna. suha čvrsta. za sva skladišta -skladišne zgrade moraju biti izgrađene prema svrsi kojoj služe. ekonomsko-komercijalnim efektima 4. uporabna.zaštitu od zračenja -odobrenje za ambalažu za prijevoz nuklearnih materijala izdaje Državni zavod za nuklearnu sigurnost -odobrenje za ambalažu za prijevoz tekućih zapaljivih tvari i plinova. Skladištenje -prema zakonu o prijevozu opasnih tvari postoje zajednička pravila o njihovu skladištenju. ali i ljudskog faktora -ukoliko skladištimo radioaktivne tvari moraju biti hermetički zatvorena -ambalaža i pakiranje opasnih tvari moraju biti podijeljeni u svoje klase po dodatku A. odnosno sačuvati originalnost 3. tipove pakiranja. prodajna. cisterni. skladišno-transportna.

-Opis mora sadržavati točno propisani sadržaj koji se navodi u poglavlju svake pojedine klase. brojčanu oznaku klase. svako vozilo mora imati po jedan primjerak. a u priručnom skladištu se mogu čuvati točno određene količine eksploziva -plinovi i opasne tekućine se skladište u hermetički zatvorenim spremnicima do 100. eksploziva i sl. Moraju biti opskrbljena protupožarnom zaštitom. -Takav obrazac nije propisan. ali transportna dokumentacija mora neizostavno sadržavati pismenu obavijest pošiljatelja prijevozniku u kojoj su navedene sve bitne značajke opasne tvari kako bi se prijevoznik pravodobno pripremio. ta skladišta mogu biti podzemna. nadzemna ili plivajuća -zapaljive tvari moraju biti odvojene od materijala koji reagiraju sa zrakom i vodom. izgrađena od vatrootpornog materijala. -Također se navode ime i adresa pošiljatelja i primatelja ili posebno primatelja. slaganja i čuvanja te izdavanja opasnih materijala Prema vrstama opasnih tvari. rukovanja. Transportna dokumentacija i deklaracija (2002) -Sve pošiljke koje podliježu sporazumu ADR moraju biti popraćene transportnom dokumentacijom. potpuni naziv opasne tvari kakva je navedena u listi zajedno sa UN identifikacijskim brojem. . slovnu oznaku ako je ima i inicijale “ADR”.000 m3 za naftu. oksidirajućih tvari. -Ukoliko se pošiljka prevozi u više vozila.-točno su utvrđene metode prihvata. s propisanom prirodnom ventilacijom itd. -Transportna dokumentacija mora biti pisana na službenom jeziku zemlje u kojoj se odvija prijevoz i na jednom od službenih svjetskih jezika. skladišta se dijele na: – specijalna skladišta za opasne tvari – skladišta za opasne tekućine – skladišta za kemikalije – skladišta za plinove -eksplozivi se skladište u skladištima propisno udaljenim od naselja i industrijskih objekata.

-Prema tome osoba koja upravlja prijevoznim sredstvom morala bi u kabini vozila za vrijeme prijevoza imati: 1. 2. Potvrda pakiranja za kontejnere (2008) 2. Posebna dokumentacija o prijevozu eksplozivnih tvari 3. vozila i tereta) 2. Potvrda o osposobljenosti vozača (10 315) 5. 4. dokumente vozila. vozila. Listice opasnosti 8. Odobrenja za tankove (dodatak B. Propisi pakiranja 6.-Ukoliko je masa koja se uzima na prijevoz manja od mase propisane Prilogom B. vozilo i vozača. Dokumentaciju dijelimo na: 1. Odobrenje za prijevoz eksplozivne tvari . Potvrda o stručnoj osposobljenosti 6. Potvrda o ispravnosti vozila 8. Uputa vozaču (10 385) 3. tereta i dokumentacija vozača. Postoje još: 1. 1). dokumente vozača. Propisi označavanja vozila 10. Dokumentacija i propisi o prijevozu opasnih i eksplozivnih tvari -Svaki prijevozni proces prate brojni dokumenti koji se odnose na predmet prijevoza. Potvrda o ispitivanju vučnog i priključnog vozila (10 281 i 10 282) 4. dokumente tereta. Potvrda o ispitivanju vozila 7. vozilo i teret. Pravila označavanja opasnih tvari 7. Propisi za prijevoz opasnih tvari u spremnicama za rasuti teret i tankove 9. dokumente od interesa za vozača. potrebno je to navesti u dokumentaciji kao i podatak ako je opasna tvar već zaprimljena za prijevoz pod nadležnošću neke druge konvencije ili sporazuma. a u kojima se u potpunosti definira prijevoz. Uputa o posebnim mjerama sigurnosti 5. Isprava o prijevozu eksplozivne tvari 4. 3. Osnovna dokumentacija o prijevozu (dokumenti vozača.

-Cisterne namijenjene prijevozu tekućina na vanjskoj temperaturi ne smiju se puniti mimo normi o stupnju punjenja. zaštita od statičkog elektriciteta. u hermetički zatvorenim spremnicima bez sigurnosnog ventil. 3. za zapaljive tvari. -U pogledu zaštite i sigurnosti nužno je obavljati periodični ispitivanje. vožnju u zavojima. bilo da su zapaljive ili ne. -Prema ADR-u. 3. redoslijed pražnjenja. . za otrovne. . 2. za zapaljive tvari bez dodatnih rizika. Ostali zahtjevi za vozila i upute voznom osoblju Rukovanje opasnim tvarima (10 410. Postoje određeni propisi koji propisuju: 1. pražnjenje tegljača s poluprikolicom. 10 431) : 1.9. -Pri polaženju se masa vozila. Ponašanje vozila tijekom opasnih tvari -Vozač mora znati temeljne razlike koje se pojavljuju tijekom početka vožnje. 4. štetne i lako korozivne. a i masa tereta. opiru promjenama gibanja. korozivne tvari.Vozač mora znati da se razlike pojavljuju tijekom: početne vožnje. čiji se tlak izjednačuje s tlakom pri otvaranju na ventilu. Tehnički podaci kao čimbenik zaštite i sigurnosti u prometu -Prema propisima na svakoj cisterni mora postojati vidljivo istaknuta oznaka s minimumom podataka. u spremnicima s ispusnim sustavom ili sigurnosnim ventilom. 4. 2. ali različito: 1. Opća pravila 2. pri zaustavljanju vozila. najmanji sadržaj tekućine mora biti 80% volumena.Stupanj punjenja mora se mjeriti kod svih tekućina tijekom zagrijavanja sadržaja na temperaturi. posebnu pažnju treba obratiti na sadržaj tekućina koji može uvelike utjecati na destabilizaciju vozila. pražnjenje prikolice. za otrovne i korozivne tvari u spremnicima s ispusnim sustavom ili sa sigurnosnim ventilom. zavojima i pri zaustavljanju vozila. Posebna pravila .

Zakon o prijevozu opasnih tvari (NN 79/07) 2. . br. a doljnji broj predstavlja UN broj. otkloniti proklizavanje. Pravilnik o prijevozu opasnih tvari u oružanim snagama RH (NN 79/06) Odluke: Odluka o određivanju cesta po kojima smiju motorna vozila prevoziti opasne tvari i određivanju mjesta parkiranja motornih vozila s opasnim tvarima (NN 57/07) ADR ploča . Pravilnik o međunarodnom prijevozu opasnih tvari željeznicom – RID (NNMeđunarodni ugovori. Pravilnik o stručnom osposobljavanju vozača motornih vozila za prijevoz opasnih tvari i osoba koje sudjeluju u prijevozu opasnih tvari (NN 24/95) 5. Pravilnik o sigurnosnom savjetniku (NN 144/05) 6. 11/08) 3. Zakon o sigurnosti prometa na cestama (NN 105/04) Pravilnici: 1. pojačati kontrolu i spriječiti izlijetanje vozila s kolnika te njegovo prevrtanje. 5/08) 3. Europski sporazum o cestovnom prijevozu opasnih roba u međunarodnom prometu – ADR (NNMeđunarodni ugovori.gornji broj označava identifikacijski broj opasnosti. -Stabilnost vozila u pogledu klizanja u stranu bit će osigurana ako sila prijanjanja bude veća od sile bočnog pritiska ili jednaka njoj. pravilnici i odluke o prijevozu opasnih tvari u RH Zakoni: 1. Zakoni. treba obratiti pozornost na gume vozila. Pravilnik o prijevozu opasnih tvari u cestovnom prometu (NN 54/95 i NN 53/06) 2. Pravilnik o tehničkim uvjetima kojima moraju udovoljavati pravne osobe koje stručno osposobljavaju vozače motornih vozila za prijevoz opasnih tvari i osobe koje sudjeluju u prijevozu opasnih tvari (NN 24/95) 4.-Pogrešno punjenje utječe na njegovu stabilnost na zavojitoj cesti i u drugim prometnim situacijama. br.

iskrcajem i rukovanjem regulirani su ADR propisima -prijevoz opasnih tvari katkada je izuzet i ne podliježe odredbama Sporazuma onda kada: 1. ni sigurnosti prometa -određivanje posebnog mjesta za ukrcaj i iskrcaj opasnih tvari obavlja se uz suglasnost Ministarstva unutarnjih poslova. iskrcajem i rukovanjem svih klasa -regulirano je da se ukrcaj i iskrcaj opasnih tvari mogu obavljati samo na posebno određenim mjestima na kojima se ne ugrožava život i zdravlje ljudi. Ministarstva zdravstva. se prevoze ograničene količine u poduzećima koja ih koriste u osnovnoj djelatnosti 4. ADR propisima i međunarodnim sporazumima -tim propisima regulirane su obveze pošiljatelja opasnih tvari. materijalnih dobara. –je izdano odobrenje za prijevoz opasnih tvari za koje je takvo dobrenje . te Ministarstva zaštite okoliša -posebni zahtijevi u vezi s ukrcajem. opasne tvari prevoze privatne osobe za osobnu upotrebu 2 su unutar strojeva i služe za njihovo funkcioniranje 3. okoline. koji prije početka prijevoza mora izdati relevantne isprave o prijevozu Za prijevoz opasnih tvari može se upotrebljavati vozilo koje: –je proizvedeno i opremljeno sukladno odredbama međunarodnog ugovora.). Ministarstva javnih radova. –ima važeću Potvrdu o udovoljavanju vozila za prijevoz određenih opasnih tvari ako je to određeno odredbama međunarodnog ugovora – je označeno sukladno odredbama međunarodnog ugovora. obnove i graditeljstva.Posebni zahtjevi u vezi s ukrcajem. Obveze pošiljatelja Pošiljatelj smije predati opasne tvari na prijevoz ako: –je to prema odredbama međunarodnog ugovora dopušteno. imaju potrebe prijevoza za spasilačke službe ili u slučaju nužde Prijevoz opasnih tvari -prijevoz opasnih tvari obavlja se sukladno Zakonu o prijevozu opasnih tvari (NN 79/2007.

osobi koja obavlja prijevoz uručene propisan prateće isprave prema odredbama međunarodnog ugovora te prema potrebi. –vozilo odnosno prijevozna jedinica udovoljava zakonskim uvjetima. –je upakirana ili punjena u ambalažu koja udovoljava zakonskim uvjetima. zajedničkom utovaru. –je udovoljeno odredbama o načinu prijevoza. baterijske cisterne. poštivati odredbe o opasnim tvarima koje se nalaze neposredno jedna pored druge. oznakama. Obveze punitelja Obveze punitelja su: –prije punjenja opasnih tvari u teretne prostore namijenjene za prijevoz opasnih tvari provjeriti jesu li teretni prostori te njihova oprema očišćeni i tehnički ispravni. Obveze pakiratelja Obveze pakiratelja su: –poštivati odredbe o pakiranju. –teretne prostore vozila namijenjene za prijevoz opasnih tvari puniti samo opasnim tvarima koje se smiju prevoziti u tim teretnim prostorima ili cisternama.potrebno. čišćenju i dekontaminaciji te drugim odredbama međunarodnog ugovora. čuvanju. natpisima. demontabilne ili prenosive cisterne. –pri punjenju opasnih tvari u susjedne komore višedijelnog teretnog prostora. –poštivati druge mjere sigurnosti sukladno odredbama međunarodnog ugovora. –poštivati odredbe o znakovima upozorenja. –su vozaču odnosno. listicama za označavanje opasnosti kod pripreme pakovanja. odobrenja za prijevoz. –kod punjenja opasnih tvari u teretne prostore poštivati dopušteni stupanj . –su primijenjene druge mjere sigurnosti sukladno odredbama međunarodnog ugovora. rukovanju. -organizator prijevoza dužan je osigurati ispunjavanje svih uvjeta. je li istekao rok za sljedeću kontrolu cisterne.

kontroli i označavanju teretnog prostora. –su ispunjene odredbe o načinu prijevoza. Obveze vlasnika ili korisnika teretnog prostora Obveze vlasnika ili korisnika teretnog prostora su: –poštivati odredbe o konstrukciji. zajedničkom utovaru. Obveze prijevoznika Prijevoznik smije prevoziti opasne tvari ako: –je to dopušteno odredbama međunarodnog ugovora. –omogućiti izvanrednu provjeru teretnog prostora u slučaju događaja (preinaka. –osigurati da se na vanjskoj strani teretnog prostora koju puni ne nalaze ostaci opasnih tvari. opremi.) koji bi mogao utjecati na njezinu sigurnost. –poštivati i druge mjere sigurnosti sukladno međunarodnim ugovorima. –poštivati druge mjere sigurnosti u skladu s odredbama međunarodnog ugovora. dopuštenu masu punjenja po litri zapremine. –teretni prostor smije puniti samo na određenom. –održavati teretni prostor i njihovu opremu sukladno odredbama međunarodnog ugovora. posebno uređenom mjestu za punjenje. rukovanju i osiguranju opasnih tvari te čišćenju. –prije i nakon punjenja opasnih tvari u teretne prostore provjeriti nepropusnost naprave za ispust. popravak nakon nesreće i sl.punjenja odnosno. otplinjavanju i dekontaminaciji teretnih . –su opasne tvari pakirane u ambalaži koja udovoljava zakonskim uvjetima. prepravka. –posjeduje odobrenje za prijevoz opasnih tvari za koje je potrebno odobrenje za prijevoz.

–posjeduje dokaz o osiguranju od odgovornosti za štetu prouzročenu trećim osobama. Krizna situacija nastaje kada dođe do suspenzije ili trajnog prekida djelovanja pojedinih ili čak svih funkcionalnih segmenata (npr. Ministarstvo pomorstva. obnove i graditeljstva. Ministarstvo prosvjete i športa. izazivaju enormno velika razaranja. IZVANREDNE OPASNOSTI – MJERE ZAŠTITE -Izvanredne opasnosti su pojave (ako se pod izvanredne opasnosti razumijevaju funkcioniranja prometa u elementarnim nepogodama sa katastrofalnim posljedicama i ratnim razaranjima). Čimbenika u prometnom sustavu) . NADZOR NAD PROVOĐENJEM PROPISA OBAVLJA: Ministarstvo unutarnjih poslova. –su poštivane i druge mjere sigurnosti u skladu s odredbama međunarodnog ugovora i drugim propisima kojima se uređuje sigurnost prijevoza. Ministarstvo javnih radova. –očistiti vozilo i/ili teretni prostor i obaviti otplinjavanje ili dekontaminaciju i pobrinuti se da se nakon čišćenja. te druge odredbe međunarodnog ugovora. Obveze primatelja Obveze primatelja su: –u najkraćem mogućem roku preuzeti opasne tvari. ako je to propisano odredbama međunarodnog ugovora. prometa i veza. Ministarstvo zdravstva. Ministarstvo kulture. –poštivati i druge mjere sigurnosti u skladu s odredbama međunarodnog ugovora i drugim propisima kojima se uređuje sigurnost prijevoza.prostora. oznake i listice za označavanje opasnosti. Ministarstvo zaštite okoliša. –vozilo udovoljava zakonskim uvjetima i tehnički je ispravno. natpisi. otplinjavanja ili dekontaminacije s vozila uklone znakovi upozorenja. –je vozilo pravilno natovareno i opterećeno u skladu s najvećim dopuštenim količinama opasnih tvari u skladu s odredbama međunarodnog ugovora. a kada se dogode. koje se događaju rjeđe. –istovariti opasne tvari samo na za to određenom i posebno opremljenom mjestu za istovar.

brzina lavina ovisi o količini i vrsti snijega. snijeg. ‐temelji zaštite i sigurnosti u prometu. posljedice na: sigurnost. poledica. vjetar . ‐predmet proučavanja zaštite i sigurnosti u prometnom procesu. Vremenski čimbenik – velik utjecaj na prometne tokove. ‐zaštita i sigurnost u prometnom procesu kao znanstvena disciplina..Prometni sustav – važno područje gospodarstva zemlje (14% društvenog proizvoda. zaštitu. . temperatura ispod 0°C -Potresi – nenajavljena iznenadna stihija potresa djeluje brzo i šokantno sa velikim materijalnim i ljudskim gubicima Štete nastaju na: građevinskim objektima. ekološke katastrofe. ekonomičnost Cestovni promet -Vremenske nepogode (izvanredne opasnosti) koje utječu na cestovni promet su: Kiša. magla.Sniježne lavine pojavljuju se na planinskim padinama kada je kut nagiba od 23%-53%. zaleđivanjem vlažnog ili mokrog kolnika. ‐sadržaj i definiranje zaštite i sigurnosti u prometnom procesu. TEMELJNI POJMOVI O ZAŠTITI I SIGURNOSTI U PROMETU ‐pojam zaštite i sigurnosti u prometu. temperaturi zraka i količinama nanesenog snijega .. tehnološke (industrijske katastrofe). važno je prepoznati izvanredne opasnosti i materijalne štete.. 18% investicija. nagibu terena i brzini vjetra U cilju učinkovitijeg djelovanja prometnog sustava: Organizirati promatračku službu. -Izvanredne opasnosti su i one svakodnevne: Prirodne nepogode. utvrditi mjerna mjesta za ispitivanje pojave lavina -Poledica – nastaje pri padanju pothlađene kiše. vodovodnim mrežama i instalacijama.ovise o jačini i smjeru vjetra.).Sniježni zapusi . službu obavještavanja. prometnoj infrastrukturi..

pomoći i zaštite −organiziranost sustava za održavanje prometnica −organiziranost nadzora i prometne preventive (policija. −oštećenja i uništenja prometnih sredstava i drugih materijalnih dobara. −smanjenja radne sposobnosti ili invaliditeta. −onečišćenja čovjekova okoliša ZNANSTVENA DISCIPLINA ZAŠTITA I SIGURNOST U PROMETU . jer u odvijanju prometa sudjeluje čovjek koristeći svoje psihofizičke sposobnosti . HAK i dr. s obzirom na to da je ona sastavnica prometno‐tehnološkog procesa u bilo kojoj prometnoj grani.) S društvenog aspekta važni su: −odgovarajuća legislativa −nacionalni i regionalni planovi zaštite −sustav edukacije osoba koje upravljaju prometnim sredstvima i svih sudionika u prometu −uključivanja medija u svrhu edukacije stanovništva i upoznavanje s prometnom problematikom -znanstvena preventiva i zaštita osoba koje sudjeluju u prometnom procesu CILJEVI I ZADAĆE ZAŠTITE I SIGURNOSTI U PROMETNOM PROCESU Sprečavanje odnosno smanjenje štetnih posljedice za sve sudionike tijekom odvijanja prometa.S motrišta društveno‐organizacijskih mjera i postupaka zaštite.pronalazi uvjete i okolnosti pod kojima se prometne nesreće pojavljuju i događaju. u prometnom su procesu važne ove mjere i postupci: −organizacija prometnog sustava zemlje −prometni tokovi −organiziranost sustava informacija. kako ne bi došlo do: −oštećenja zdravlja ili smrti sudionika u prometu.

smatraju se ona koja su znanstveno utemeljena. zaštitnih uređaja i naprava. opremljenost signalnim uređajima. kao što su razni pravilnici.Dijele se na: -Temeljna .i posebna mogu biti propisana ili priznata -Propisana . tjelesnog i psihičkog stanja. zdravstvenog stanja.su ona koja su utvrđena zakonom ili podzakonskim aktima. a sadrže zahtjeve kojima moraju udovoljavati prometna sredstva tijekom eksploatacije Ti zahtjevi su: opremljenost prometnih sredstava zaštitnim i sigurnosnim uređajima i napravama. okomita i tlocrtna signalizacija na prometnim površinama PRAVILA ZAŠTITE I SIGURNOSTI PROMETA -Posebna pravila zaštite i sigurnosti u prometu odnose se na osobite uvjete koji utječu na zaštitu i sigurnost svih sudionika u prometu -Sadrže uvjete glede dobi života. stručne sposobnosti. sredstva za obavljanje prometa. uređajima za upravljanje. način realizacije poslova ili radnih operacije posebice glede trajanja upravljanja prometnim sredstvima. strojovođe. Priznatim pravilima . ‐ organizacijsko‐uporabni (eksploatacijski) ‐ subjektivni (čovjek) . kontrolori letenja…). provjerena u praksi kao i načini s pomoću kojih se smanjuju opasnosti u prometu ili potpuno uklanjaju Temeljnim pravilima i propisima reguliraju se zaštita i sigurnost. piloti. načine korištena napitaka. uredbe i dr. zaštita od požara ili eksplozije. te sposobnosti koje moraju posjedovati radnici na posebnom radnim zadaćama (vozači. uređajima za kočenje ili zaustavljanje. spola. način uporabe osobnih zaštitnih sredstava. lijekova i drugih opojnih sredstava Na sigurnost utječu tri skupine čimbenika: ‐ tehničko‐tehnološki.

oštećenju i uništenju prometnih sredstava i materijalnih dobara. 3. onečišćenju čovjekove okoline Zaštita u prometu . izvoz. ozljeda u prometu. provoz) ministarstvo nadležno za unutarnje poslove -odobrenje za prijevoz radioaktivnih tvari izdaje Državni zavod za zaštitu od zračenja -odobrenje za prijevoz nuklearnog materijala izdaje Državni zavod za zaštitu od zračenja uz suglasnost Državnog zavoda za nuklearnu sigurnost. zdravstvenih oštećenja i uništenje dobara Štetne posljedice mogu se očitovati u: 1.Ciljevi i zadaće zaštite u prometnom procesu Glavni cilj razmatranja zaštite u prometu je sprečavanje uzroka koji djeluju na nastanak prometnih nezgoda. a u međunarodnom prometu (uvoz. dužan je o točnom . (demografska ekspanzija i koncentracija stnovništva u urbanim sredinama) –tehničko-tehnološki razvoj. 4. –eksploatacija novih energenata. oštećenju zdravlja ili smrti sudionika u prometu. radioaktivnih tvari i nuklearnog materijala potrebno je odobrenje -odobrenje za prijevoz eksplozivnih tvari u unutarnjem prometu izdaje policijska uprava odredišnog područja. 2. smanjenju radne sposobnosti ili invaliditeta. –koncentracija opasnih tvari i –ugroženost okoliša Odobrenje za prijevoz -za prijevoz eksplozivnih. materijalne štete i druge nezgode nastaju kao neželjeni i neplanirani događaji koji su uvijek praćeni određenim posljedicama Tome su pridonijele: –opće prilike i razlozi.je znanstvena disciplina kojoj je glavna zadaća pronalaziti uvjete i okolnosti pod kojima se prometne nezgode pojavljuju i događaju -Prometne nesreće. -podnositelj zahtjeva za odobrenje na temelju ovoga članka.

–podatke o vrsti. –UN brojeve opasnih tvari. –podatke o vozilu i vozaču za prijevoz opasnih tvari u cestovnom prometu. prijevozniku i primatelju. vučna vozila. –naznaku mjesta istovara. količini. a u slučaju prijevoza radioaktivnih tvari i nuklearnog materijala navesti zavod koji je izdao odobrenje Zahtjev za izdavanje odobrenja Zahtjev za izdavanje odobrenja za prijevoz podnosi pošiljatelj ili organizator prijevoza ili primatelj. važeću potvrdu o ispravnosti vozilacisterne. Isprava o opasnoj tvari koja se upućuje u inozemstvo mora biti napisana na hrvatskom jeziku i na jednom od svjetskih jezika. -izdaje se u tri primjerka. te podatke i potvrde određene međunarodnim ugovorima. . jedan ostaje pošiljatelju. potvrdu o stručnoj osposobljenosti za upravljanje takvim vozilom. tj. pošiljatelju. izvozi ili provozi eksplozivna tvar. te uputu o posebnim mjerama sigurnosti. odnosno područje na kojem je granični prijelaz preko kojeg se uvozi. –vremensko razdoblje od 15 dana u kojem će se prijevoz obaviti. druga prijevozniku. –naznaku pravca kretanja (itinerara).vremenu početka i predviđenom vremenu završetka prijevoza najmanje 24 sata prije početka prijevoza obavijestiti policijsku upravu nadležnu za područje s kojeg prijevoz eksplozivnih tvari započinje. kemijskom i fizičkom sastavu opasnih tvari. potvrdu o ispitivanju vozila. Odobrenje nadležnog tijela susjedne države kojim se odobrava uvoz ili provoz isprava o prijevozu opasne tvari ne izdaje se ako teretnica ili druga odgovarajuća isprava sadrži sve podatke o opasnoj tvari. tehničkom nazivu. a treća primatelju. Osoba koja upravlja prijevozom opasne tvari dužna je posjedovati ispravu o prijevozu opasne tvari. načinu pakiranja. a mora sadržavati: –podatke o proizvođaču.

Prijevoz u cestovnom prometu. suvozač osposobljen za upravljanjem takvog vozila. čija je djelatnost vezana uz opasne tvari. europskim i međunarodnim propisima -u vozilu mogu biti isključivo vozač. Navedena pravila vrijede u svim prometnim granama: -u cestovnom prometu. zapaljivih. može se izdati odobrenje za višekratni prijevoz s rokom od jednog mjeseca. prema mjestu iz kojeg se upućuje pošiljka. pod uvjetom da se pridržavaju zakonskih propisa. opasnu tvar ukloniti ili poduzeti odgovarajuće mjere u spriječavanju nepoželjnih posljedica. -uz njega potrebno je ishoditi i niz drugih odobrenja od nadležnih organa.Uputa o posebnim mjerama sigurnosti mora sadržavati: -vrste opasnosti i posljedice koje mogu biti izazvane -posebne mjere koje treba poduzeti prilikom prijevoza ili prometne nesreće -postupak s osobom koja dođe u dodir s opasnom tvari naziv. -odobrenja izdaje policijska uprava. prijevoz kroz tunnel -prijevoz u željezničkom prometu -prijevoz u unutarnjim plovnim putovima -prijevoz u pomorskom prometu -prijevoz u zračnom prometu -prijenos u poštanskom prometu. Posebne mjere sigurnosti u prijevozu eksplozivnih.). te pratitelj -vozilo može sadržavati isključivo pogonsko gorivo -u kabini nije dozviljeno pušenje ili bilo kakve druge radnje koje bi mogle . -ukoliko se prilikom prijevoza utvrdi da je zabranjen prijevoz. adresu i telefonski broj poduzeća koje se mora obavijestiti o nezgodi ili nesreći. -pravnoj ili fizičkoj osobi. isti se mora odmah obustaviti -pošiljatelj opasne tvari dužan je odmah reagirati. odobrenje izdaje Ministarstvo unutarnjih poslova. prijevoz opasnih tvari kroz tunel -reguliran je hrvatskim. radioaktivnih i drugih opasnih tvari -određene su Zakonom o prijevozu opasnih tvari (NN 79/2007. -za pošiljke koje se upućuju izvan teritorija zemlje.

odnosno utovariti vozilo na vlak. osim: –opasnih tvari prihvatljivih za prijevoz prema međunarodnom ugovoru koji se pridržava odnosnih najvećih količina i posebnih uvjeta prijevoza u vlakovima drugačijim nego što su teretni vlakovi. kao ručna prtljaga ili se predaje kao prtljaga ili vozila utovarena na vlak -putnik ne smije ponijeti sa sobom opasne tvari odnosno ručnu prtljagu ili ih predati kao prtljagu. prateće nije potrebno -ako se prevozi eksplozivna tvar. jednu svjetiljku treptajućeg ili rotirajućeg svjetla narančaste boje. te voziti na 50 m udaljenosti iza tereta -ukoliko je u pratnji policijsko vozilo. 2. također na 50 m udaljenosti -maksimalna brzina kretanja takvih vozila može biti 40 km/h Posebne odredbe u prijevozu opasnih tvari u željezničkom prometu Opasne tvari mogu se prevoziti samo u teretnim vlakovima.) . –opasnih tvari koje se prevoze prema posebnim uvjetima prema međunarodnom ugovoru.izazvati požar -popravci koji bi mogli izazvati iskrenja. potrebna je suglasnost za prolazak kroz tunel od poduzeća zaduženog za održavanje i upravljanje tunelom. i to u kabini i s vanjske strane vozila. mora imati oznaku sa šifrom osnovne opasnosti po ADR-u. postavljenu tako da je vidljiva iz svih smjerova I mora se uključiti 50 m prije tunela -za prijevoz opasnih tvari kroz tunnel dulji od 500 m. 3. uređaj za kontrolu zračenja. također nisu dozvoljeni -mora udovoljavati uvjetima propisanog zakona i ADR propisima -vozilo mora imati prekidač kojim se isključuju momentalno svi strujni krugovi. osim tahografa. st. prateća vozila moraju biti ispred i iza vozila. prateća vozila moraju biti ispred i iza vozila. ako ne udovoljavaju uvjetima prema međunarodnom ugovoru (čl. prateće nije potrebno -ako se prevozi eksplozivna tvar. a dopušten je samo uz pratnju dvaju pratećih vozila prateće vozilo mora imati jedno treptajuće ili rotirajuće narančasto svjetlo uključeno tokom pratnje. te voziti na 50 m udaljenosti iza tereta -ukoliko je u pratnji policijsko vozilo. također na 50 m udaljenosti -maksimalna brzina kretanja takvih vozila može biti 40 km/h -prateće vozilo mora imati jedno treptajuće ili rotirajuće narančasto svjetlo uključeno tokom pratnje.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->