P. 1
Uvod u Gradjansko Pravo

Uvod u Gradjansko Pravo

|Views: 715|Likes:
Published by Miroslav Krstic

More info:

Published by: Miroslav Krstic on Apr 27, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/11/2013

pdf

text

original

Materijalno i Procesno pravo.

Gradjansko pravo je deo materijalnog prava, a Procesno pravo sadrzi pravne norme kojima se uredjuje postupak za ostvarivanje prava priznatih gradjanskim pravom.

Gradjansko pravo, kao deo pravnog sistema: Skup pravnih normi kojima se regulisu subjektivna gradjanska prava. Gradj. pravo u obj. i subj. smislu: U obj – Grana privatnog prava koju cini skup pravnih normi kojima se uredjuju gradjanskopravni odnosi uspostavljeni medju ljudima, povodom stvari, cinidaba i imovine. U subj – Objektivnim pravom priznata ovlascenja (prerogative) subjektima prava da preduzimaju akte potrebne za zadovoljenje svojih interesa, imovinskih i neimovinskih. Gradjansko pravo kao pravna disciplina izucava gradjanskopravne norme, pojmove i institute koji cine gradjansko pravo kao deo pravnog sistema. Pravne discipline: Opsti deo gradjanskog prava (Statusno pravo) i Posebni deo (Stvarno, Obligaciono, Porodicno i Nasledno), kao i Medjunarodno privatno (nadgradnja nad gradjanskim) i pravne grane iz familije gradj. prava (gradj. prava u sirem smislu, odnosno pripadaju privatnom pravu): Privredno (trgovinsko), Pravo osiguranja, Radno, Autorsko i pronalazacko, socioloske i ekonomske nauke, Uporedno pravo, Materijalno i Procesno. Licna prava ne spadaju u gradjanska prava. Sistematika (klasifikacija): Razvrstavanje celokupne materije prema odredjenim kriterijumima. U gradj. pravu, postoji sistematika na Institucionu (Gajev sistem triparticije) i Pandektnu (Opsti i Posebni deo). Pravni sistem: Skup pravnih normi u jednom drustvu kojima se ostvaruje pravni poredak, odnosno drustvena kontrola podrzana fizickom prinudom drzave. Struktura pravnog sistema: Gradjanskopravne norme koje regulisu jednu vrstu drustvenih odnosa cine gradjanskopravni institut (institute svojine, institute zaloge). Srodne gradjanskopravne grane (sastavljene od srodnih institute, npr, stvarno pravo, obligaciono pravo) obrazuju gradjanskopravne oblasti (gradjanskopravna, krivicnopravna oblast). Najzad, gradjanskoravne oblasti i samostalne grane prava (Radno pravo, Upravno (Prekrsajno) cine pravni sistem. Veliki pravni sistemi : Evropsko-kontinentalni, Anglo-americki, Serijatsko (islamsko) pravo, Hindu pravo i Kinesko pravo. Odlike EK i AA pravnog sistema: EK – Civil Law: Familija prava nastala na nasledju grcke i rimske tradicije i kulture. Karakterise ga zakon kao osnovni izvor prava i opsta pravna norma
1

koja se primenjuje na neodredjen broj slucajeva. Gradjansko pravo je regulisano zakonima ili gradjanskim kodifikacijama. 3 pravna kruga EK sistema: romanski, germanski i skandinavski. AA – Common Law: Pravo koje vazi u vecini zemalja engleskog govornog podrucja. Nije se razvijalo pod uticajem rimskog prava. Izvor prava je obicajno pravo koje se ispoljava u vidu sudskih odluka – precendenata. Precendent je tipicna sudska odluka (ili slucaj – case) koja se primenjuje na sve kasnije slucajeve koji su isti ili isti u bitnim elementima. Stvarani su sudskim odlukama donosenim po opstem pravu. Podele unutar Evropsko-kontinentalnog sistema: Na Privatno pravo (Stvarno, Obligaciono, Nasledno, Trgovinsko, Autorko i pronalazacko) i Javno (Ustavno, Krivicno, Upravno); na Materijalno i Procesno... U mesovita prava spadaju: Porodicno, Radno i Gradjansko procesno pravo. Odlike privatnog i javnog prava - Podela potice iz rimskog prava - Privatno: Odnosi se na zivot pojedinaca, karakteristican je princip autonomije volje. Pravni subjekti privatnog prava su pojedinci i njihova udruzenja. Dominira princip koordinacije. Cilj pravnih normi privatnog prava jeste zastita interesa pojedinaca. Privante interese stite: Gradjansko pravo, Trgovinsko, Pravo intelektualne svojine. Javno: Interesi koji se ticu drzave kao politicke organizacije. Pravni subjekti su drzava i njene organizacije, na jednoj, i pojedinci na drugoj strani. Dominira princip subordinacije. Cilj pravnih normi javnog prava jeste zastita javnih interesa. Javne interese stite: Ustavno, Upravno (Prekrsajno), Krivicno, Finansijko pravo… Javni poredak: Skup pravnih principa kojima se regulise organizacija drzave i njenih organa i njime se stiti opsti interes . Pravni poredak: Skup pravnih normi cvrsto povezanih medju sobom, koje se ostvaruju u drustvenim odnosima medju ljudima, koji se ponasaju po njima. Pravni poredak obuhvata i pravni sistem i tumacenje prava. Skole: Glosatori i postglosatori, Skola elegantne jurisprudencije, Prirodnoprava skola, Istorijska pravna skola, Pozitivisticke skole. Unifikacija: Donosenje jedinstvenih pravila koja ce vaziti na teritoriji vise zemalja ili jedne zemlje. Harmonizacija: Uskladjivanje nacionalnih prava u okviru sire regionalne zajednice (EU). Vazniji gradjanski zakonici: Bavarski gradjanski zakonik (1756) – Codex Maximilianeus Bavaricus - prva kodifikacija gradjanskog prava u savremenom smislu, Pruski Landreht (1794), Francuski gradjanski zakonik – sa njim je otpoceo proces modernih kodifikacija gradjanskog prava (Code civil, 1804, podeljen u 36 delova, tradicionalna, troclana podela, delo je burzoaske revolucije), Austrijski gradjanski zakonik (1811, kratak zakonik, s velikom opstoscu pravnih pravila, uradjen kao udzbenik, sastoji se iz 1502 paragrafa), Srpski gradjanski zakonik (25.
2

Nemacki gradjanski zakonik (1900. nacionalnih zakona clanica. Pravni standard: Pravno pravilo cija sadrzina nije unapred data jer konkretnu sadrzinu standarda odredjuje sudija (savesnost.Komunitarni pravni sistem: Skup pravnih normi kojima se regulisu medjusobni odnosi u koje stupaju drzavljani i pravna lica koja imaju sediste u nekoj od drzava clanica. Svajcarski gradjanski zakonik (1912). kao i one koje tom clanstvu teze. Cehoslovacki gradjanski zakonik (1950 i 1964). 2 tipa pravnih normi: dispozitivne (zakupnina se placa sestomesecno. Italijanski gradjanski zakonik (1942). ne mogu se menjati voljom stranaka – poverilac i duznik ne mogu sporazumno promeniti rok zastarelosti za neplacenu TV pretplatu – Imperativne norme su u krivicnom pravu zabranjujuce. Cilj EV jeste usaglasavanje domacih. EU kreira razlicite Konvencije i Protokole. Pravo Evropske unije . ako stranke ne ugovore drugacije) i imperativne (obavezne.marta 1844. a u upravnom – naredjujuce). Alibi – na drugom mestu. Madjarski gradjanski zakonik (1959). pravne izreke): pravila iz starije pravne teorije ili sudske prakse koja mudro i koncizno. Poljski gradjanski zakonik (1965). komunitarnog prava. Ostale gradjanske kodifikacije: Zakonik Ruske Sovjetske Federativne Socijalisticke Republike (1922). U okviru EU postoje 3 tipa pravnih sistema – Angloamericki (Engleska). skracena verzija Austrijskog gradjanskog zakona. Bogisic je uveo narodne izraze). od 1991 – Trgovacki zakon). Metod apstraktne generalizacije (jednakost svih pred zakonom. sa zakonima na nivou EU (harmonizacija) i stvaranje zajednickog. Opsti imovinski zakonik za Crnu Goru (1888. Evropsko-kontinentalni (zemlje kontinentalne Evrope) I mesoviti tip (Skotska). Quieta non movere – Ne diraj u ono sto je mirno. Nacini regulisanja gradjanskopravnih odnosa: Kazuisticki metod (teznja ka potpunoj zakonskoj regulativi svih pravnih odnosa). 3 . duzne su da ih ratifikuju. Na primer. same clanice i njihovi organi. a ti izvori su: zakon. Veliku ulogu u razvoju evropskog privatnog prava i harmonizaciji nacionalnih prava imaju Evropski sud za ljudska prava u Strazburu i Sud pravde Evropskih zajednica u Luksemburgu. a clanice EU. napusta tradicionalnu troclanu podelu. brokari. Grcki gradjanski zakonik (1940). pun apstrakcija i naucnih konstrukcija). Specificna vrsta pravnih normi su: pravni standard (generalna klauzula) i sentence (brokari). Sentence (maksime. sastoji se od 950 paragrafa). Rumusnki gradjanski zakonik (1864. ali jezgrovito objasnjavaju odredjene pojmove i pitanja. pravicna primena prava) i Sistem kombinacije (predstavlja najbolje resenje). postenje). Izvori gradjanskog prava: Postoje 2 aspekta – Materijalnopravni (ukazuje na poreklo volje koja odredjuje pravnu normu – volja narodne vecine formirana na parlamentarnim izborima) i Formalnopravni (ukazuju na oblik u kome je pravna norma utvrdjena.

Prohiron. Gradjansko zakonodavstvo u Srbiji pocinje sa donosenjem Srpskog gradjanskog zakonika 1844. Naravno. godine.         Zakon o obligacijama (poveren prof.  Obicajno pravo: Za njegov nastanak neophodna su 2 elementa: objektivni (dugotrajno ponasanje ljudi u odredjenoj zajednici – obicaj) i subjektivni (svest o pravnoj obaveznosti odredjenog ponsanja). a zatim vizantijski zakoni. aprila 1941. 4 . Zakon o zastiti potrosaca. Zakon o nasledjivanju 1955 – Osnovni izvor za regulisanje naslednog prava. Vazan izvor gradjanskog prava je i:   Protokol 1 uz Evropsku Konvenciju o pravima coveka (ratifikovan 2003). Predratni propisi gube pravnu snagu. Po zavrsetku Drugog svetskog rata. Konstantinovicu) donet je 1978 (izmenjen i dopunjen 1993) – Osnovni izvor obligacionog prava. Zakon o prometu nepokretnosti. Posebni zakoni: Zakon o poljoprivrednom zemljistu.obicajno pravo. Zakon o osiguranju. Zakon o gradjevinskom zemljistu. Zakon o gradjevinskom zemljistu. Razvoj srpskog zakonodavstva: Dusanov zakonik – Prvi samostalni zakonik srpskih vladara. ukoliko nisu u suprotnosti sa Ustavom FNRJ. sudska praksa i pravna teorija). Zakon o sumama. Osnovni zakon o braku je donet 1946. zakon Vasilija Makedonca i Vlastareva Sintagma. Zakon o privrednim drustvima – Zakon o hipoteci – uredjena hipoteka Porodicni zakon RS donet je 2005 – Osnovni izvor porodicnog prava. revolucionarna vlast je izvrsila abrogaciju (ukidanje) predratnog prava. Zakon o zastiti potrosaca. Zakon o osnovnim svojinsko-pravnim odnosima – 1980. donosenjem Zakona o nevaznosti (1946) pravnih propisa donetih pre 6. Posebni (specijalni) zakoni: Zakon o poljoprivrednom zelmljistu. Zakon o prometu nepokretnosti. ali je naisla na ostre kritike. godine uradjena je Predosnova Gradjanskog zakonika za Kraljevinu Jugoslaviju. Ostavinski postupak je regulisan Zakonom o vanparnicnom postupku (1982). ali ih sudovi mogu primenjivati i ubuduce kao pravna pravila. Zakon o sumama. ova podela karakteristicna je za EK pravni sistem. koji predvidja pojacanu zastitu prava svojine koja se moze zatraziti i pred ESS. novele 1996 – Osnovni izvor stvarnog prava. 1934. Zakon o osiguranju.

pravni poredak) vezuje nastanak. Dele se na opste (primenjuju se na sve subjekte trgovackog prava) i posebne (samo u slucaju prometa odredjene robe). objekt (dobro pomocu koga nastaje fakticki odnos koji pravna norma uredjuje) i subjektivno pravo (ovlascenja i obaveze povodom objekta). Vrste pravnih cinjenica: Dogadjaji (cinjenice na koje ljudi ne mogu uticati svojom voljom – rodjenje. za razliku od AA. pravo vezuje odredjeno pravno dejstvo. Pravna nauka: Misljenja pravnih teoreticara izlozena u raznim vrstama naucnih radova povodom postojeceg prava. prava) i radnje saglasne pravu – nalaz stvari (kada je pravni subjekt preduzeo odredjenu dopustenu radnju za koju obj. Pravna cinjenica: Okolnost za koju pravna norma (objektivno pravo. Pravni odnos: Drustveni odnos izmedju pravnih subjekata koji je regulisan pravnom normom. Ljudske radnje (voljne pravne cinjenice za koje objektivno pravo vezuje odredjene pravne posledice). Nisu svi dogadjaji pravni relevantni. Jedna ista cinjenica moze biti pravno relevantna (elementarna nepogoda usled koje je unistena kuca je pravno relevantna za prestanak svojine) ili irelevantna (protek vremena je pravno irelevantan za sticanje svojine od nevlasnika). uporednog prava ili pravne istorije. veka smatra se ‘zlatnim vekom’ sudske prakse. Sudska praksa: Skup presuda i drugih sudskih odluka. Pravno relevantni dogadjaji su oni za koje se vezuju odredjene pravne posledice (rodjenje)). koja realnim cinjenicama daje pravni znacaj. Strukturu pravnog odnosa cine: subjekti (fizicko ili pravno lice). 5 . smrt lica. npr. promenu ili prestanak odredjenog pravnog odnosa. nalaz tudje stvari stvara obavezu nalazaca da stvar vrati vlasniku).Uzanse: Trgovacki obicaji sistematizovani i objavljeni u obliku zbornika koje izdaju trgovacke asocijacije. U EK pravnom sistemu sudska odluka nije neposredni izvor prava (jer sudovi moraju da sude na osnovu zakona). Ljudske radnje se dele na dozvoljene i nedozvoljene. Nedozvoljene ljudske radnje (delikti) su pravno relevantne cinjenice – pravnom normom je predvidjena opsta zabrana nanosenja stete drugome (nepaznjom vozaca moze da dodje do povrede pesaka. Gradjanskopravni odnos cine oni drustveni odnosi koji su regulisani gradjanskopravnom normom. promena ili prestanak subj. i pocetak 20. kao sto je pravno relevantna i za krivicno delo (naknada materijalne I nematerijalne stete). Dozvoljene ljudkse radnje se dele na izjave volje (voljne radnje koje se preduzimaju sa namerom da nastupi neki pravni efekat – nastanak. Kraj 19. iako subjekt nije to izricito zeleo.

Suprotno. Zajednicka nacela: Vaze za sve grane gradjanskog prava i to su: princip autonomije volje subjekata. Ali. Za povredu gradjanskopravnih pravila pravna sankcija pogadja pociniocevu imovinu. obligaciono). U parnicnom postupku. ta sloboda u kreiranju gradjanskopravnih odnosa namece princip obaveznosti izjavljene volje.presumptions iuris tantum (one kod kojih je dopusteno dokazivanje postojanja suprotne ili drugacije pravne cinjenice – pretpostavka da je drzalac stvari savestan. Nacelo pravne jednakosti strana: Gradjanskopravne norme tretiraju strane u pravnom odnosu kao pravno jednake i ravnopravne. Dele se na oborive . ovaj princip se naziva principom dispozicije. Imovinska 6 . nacelo pravne jednakosti strana (ravnopravnosti. modifikovanju i prestanku gradjanskih prava. da je dete rodjeno u braku zaceto od muza) i neoborive . veka. ne moze se zameniti zatvorskom kaznom. onda je duzno da ispuni obavezu. za razliku od prekrsaja krivicnopravne norme. s jedne. Od pravne jednakosti u gradjanskopravnom odnosu treba razlikovati jednakost svih ljudi pred zakonom. Ako se jedno lice slobodno obaveze na cinjenje ili necinjenje. ali i ne samo na licnost (imovinska sankcija postoji i placa se drzavi). Izdvajaju se opsta ili zajednicka (vaze za sve grane i oblasti pravnog sistema i garantovana su Ustavom) i posebna nacela (vaze za pojedine grane prava: stvarno. Nacelo autonomije volje: Dopustenost slobodne inicijative subjekata u zasnivanju. iako se zna da ona nije nastupila.Posebna vrsta pravnih cinjenica cine pravne pretpostavke i pravne fikcije. a to znaci da se sudski postupak pokrece po privatnoj inicijativi (ex private). odnos poreski organ – poreski obveznik). koordinacije) nacelo imovinske sankcije i princip prenosivosti gradjanskih subjektivnih prava. dakle. odnosno sud je ovlascen da spor resava po sluzbenoj duznosti. i drzave s druge strane). Nacelo imovinske sankcije: Za povredu pravnih normi predvidjena je pravna sankcija za lice koje je povredilo istu. Ovaj princip prozima sve grane gradjanskog prava. odnosno da ne postoji.presumptions iuris et de iure (ne dopustaju mogucnost dokazivanja suprotnog – proglasenje lica za poslovno nesposobno vazi za sve vreme trajanja proglasenja). odnosno da je nastupila (najpoznatija je fikcija nasciturusa). gde sledi sankcija uperena na licnost. Suprotno nacelu dispozocije je nacelo oficijelnosti. Proizasao je iz liberalne filozofije 19. Imovinska sankcija vazi i kada se imovinom odgovornog lica ne moze naplatiti pocinjena steta. u prekrsajnopravnim odnosima (upravnopravnim) vlada nacelo subordinacije (podredjenosti) ili cak subjekcije (potcinjenosti. Pravne fikcije: Takva pravna cinjenica za koju se smatra da postoji. Pretpostavke su pravne cinjenice cije se postojanje izvodi posrednim zakljucivanjem na osnovu vec postojecih cinjenica. Nacela (principi) gradjanskog prava: Opste usvojene idejne vrednosti za regulisanje pojedinih pravnih odnosa i subjektivnih prava. npr. U gradjanskom pravu vazi princip koordinacije volja (cak i u odnosu pojedinca. Ona moze pogadjati direktno licnost ili njegovu imovinu.

odnosno da budu imaoci istih.Oboriva pretpostavka. traje od rodjenja do smrti (potvrda bioloske smrti (smrtovnica) od strane nadleznog lekara. kao bioloska jedinka. vec se mogu preneti na drugo lice i to prenosenje odvija se u formi pravnog prometa. zaloznih prava. a o cijem zivotu nije 7 . npr. koja se postavlja kada je lice duze vreme odsutno iz mesta prebivalista. potrebno je da se zaceto dete rodi zivo i da je priznanje pravnog subjektiviteta i pre rodjenja. neimovinskih autorskih prava itd. zemljotres. eventualno. Za prenosenje obaveze potrebna je i saglasnot poverioca. c) koje je nestalo u brodolomu. Pravni subjekti: Lica koja imaju sposobnost da poseduju prava i obaveze. prodaja) ili delimicno – kada se pored postojeceg konstituise novo pravo (davanje u zakup). Pravna sposobnost ili subjektivitet.. podrazumeva pravo na naknadu stete u slucaju eventualne povrede prava na zivot i telesni integritet. b) o cijem zivotu za poslednjih 5 godina nije bilo nikakvih vesti. d) koje je nestalo u toku rata u vezi sa ratnim dogadjajima. subj. Nacelo prenosivosti vazi u svim granama prava (u stvarno pravu – preko svojine. ali uslovni subj. Imovinska sankcija se moze javiti u obliku naturalne ili novcane restitucije. saobracajnoj nesreci. dusevni bol ili pretrpljeni stres). za umrlo se moze proglasiti lice: a) o cijem zivotu za proteklih 5 godina nije bilo nikakvih vesti. licna prava na cast i ugled. Pravni subjekti su fizicka (covek. Priznanje bezuslovnog subjektiviteta zacetku nije realno. pozaru. ugovora. a o cijem zivotu nije bilo nikakvih vesti za sest meseci od dana prestanka opasnosti. a okolnosti pod kojima je lice nestalo cine verovatnim da vise nije u zivotu. ili se se primenjuje sudsko… .. poplavi. prava nisu vezana za licnost titular. a od cijeg rodjenja je proteklo sedamdeset godina. U slucaju smrti zacetka. a cinjenica smrti se upisuje u maticnu knjigu umrlih. Sto se tice fikcije o nasciturusu (uslovni subjektivitet). Da bi stekao pravnu sposobnost. cas i minut rodjenja evidentira se u javne maticne knjige rodjenih). a dan. pravo na naknadu stete pripada.sankcija se placa ostecenom licu kako bi se njegov ekonomski polozaj doveo u stanje pre povrede (reparacija) ili mu se omogucilo zadovoljenje na drugi nacin (satisfakcija – zadovoljenje ostecenog kome se ne moze nadoknaditi povredjeno dobro. Proglasenje nestalog lica za umrlo . porodicna prava. u naslednom – testamentom). fizicko lice u modernom pravu stice rodjenjem. Nacelo prenosivosti (prometljivosti) gradjanskih prava i obaveza: Gradj. Sustina svojine se ostvaruje kroz 2 ovlascenja – koriscenja stvari i raspolaganje sa stvari prenosom za zivota (inter vivos) ili prenosom za slucaj smrti (mortis causa). tako da se o njegovom zivotu nista ne zna. njegovim roditeljima zacetka. Prema nasem Zakonu o vanparnicnom postupku. u obligacionom – preko cesija. ali pored duze odsutnosti neophdna je i neizvesnost o njegovom zivotu. kome je objektivnim pravom priznata pravna sposobnost – apstraktna mogucnost da bude imalac prava i obaveza. Neprenosivost prava je vezana za licne sluzbenosti. Pravni subjektivitet fizicko lica ne moze u toku zivota prestati (u moderno doba). zacetak je uslovni subjekat u pravu. Prenosenje prava moze biti potpuno – kada se gasi pravo prenosioca (poklon.

U savremenom pravu postoje dva sistema pretpostavki za odredjivanje redosleda smrti u slucaju komorijenata. Potpuna poslovna sposobnost: Omogucava fizickom lici da.Sposobnost lica da svojom izjavom volje zakljucuje pravne poslove i preduzima druge pravne radnje. poplava. fizicko lice moze postati poslovno sposobno i pre toga – emancipacijom ili zakljucenjem braka pre punoletstva. ako je dostiglo odredjenu dusevnu i telesnu zrelost. Opsta poslovna sposobnost (omogucava zakljucivanje svih pravnih poslova) se deli na potpunu poslovnu sposobnost. izjavom volje samostalno preduzima sve pravne poslove. Poslovna sposobnost – svojevlast . neophodno je priznati im njihov pravni status. Problem ‘zajedno umrlih lica’ . Fizicka lica imaju pravnu sposobnost. Pravni status: Niz pravnih svojstava koji pravnim subjektima omogucava sticanje. Prvi sistem – iz Justinijanove kodifikacije – uglavnom je napusten jer ne uzima cinjenicu da su komorijenati umrli istovremeno. Razlikujemo: opstu poslovnu sposobnost i posebnu poslovnu sposobnost. ali to je pretpostavka i oboriva je. prenos. mora dostici odredjeni stepen psihicke i fizicke zrelosti. prestaju licna prava. ali da bi tu moigucnost mogli realizovati. a da bi je preuzeo. Emancipacija: Sticanje poslovne sposobnosti pre zakonom odredjenog roka. a nalaze se u odnosima znacajnim za prenos nekog prava (nasledjivanja). Izuzetno. ukida se resenje o proglasenju smrti (prethodno treba sprovesti sudski postupak I dokazati svoj identitet). a u oba slucaja odlukom suda sa najmanje 16 godina.Komorijenata (comores – zajedno umiruci): Komorijenati su lica koja su umrla u istoj nesreci (zemljotres. Porodicnim zakonom Srbije predvidjene su 2 mogucnosti emancipacije – odobrenjem zakljucenja braka pre roka (maloletno lice je zadrzava i u slucaju da se brak prekine pre punoletstva) ili priznanjem poslovne sposobnosti deci – roditeljima. Za takvo lice. sudskom presudom. lice koje je proglaseno za umrlo pojavi. Ako se. a prihvata ga vecina savremenih pravnih sistema – uvodi pravilo istovremene smrti komorijenata. pak. Drugi sistem – oslanja se na pandektnu pravnu nauku. 8 . Punoletstvo: Zakonom odredjeni rok kada se pretpostavlja da je lice postalo sposobno za rasudjivanje zbog cega mu se priznaje sticanje potpune poslovne sposobnosti. vec postavlja odredjene kriterijume po kojima se utvrdjuje redosled nastupanja smrti. kao I kod utvrdjene smrti. ogranicenu poslovnu sposobnost i poslovnu nesposobnost. saobracajni udes) pri cemu nije moguce utvrditi tacan cas smrti svakog od njih. gubitak i zastitu imovinskih i licnih prava i odredjuju im polozaj lica u pravu.bilo nikakvih vesti za godinu dana od prestanka neprijateljstva. deliktna i parnicna sposobnost. Elementi pravnog statusa su poslovna. Stice se punoletstvom. a imovina prelazi na naslednike.

dete koje je navrsilo 15 godina zivota i sposobno je za rasudjivanje moze izvrsiti uvid u maticne knjige rodjenih. potpuno nesposobna lica su maloletnici do navrsene 14 godine zivota (mladji maloletnici. Posebna poslovna sposobnost: Mogucnost subjekta da samostalno zakljuci odredjeni pravni posao ili preduzme drugu pravnu radnju nezavisno od stepena poslovne sposobnosti. Neki primeri ove sposobnosti: Sa navrsenih 16 godina i sposobno je za rasudjivanje . Parnicna sposobnost: Sposobnost pravnog subjekta da u parnici punovazno preuzima parnicne radnje pred sudom radi zastite svojih prava. Ona se moraju medjusobno razlikovati. ne odgovara. parnicno su sposobna u granicama svoje poslovne sposobnosti. ali sto se tice ostalih poslova. godine. lica sa telesnim nedostacima. lica koja se odaju pijanstvu I drogama…) . takodje. Lica do 7 godine zivota ne odgovaraju za stetu koju drugome prouzrokuje – deliktno su nesposobni i to je neoboriva pretpostavka. koji imaju pravo na poklon i zakljucivanje poslova malog znacaja (kupovina hrane. postoji oboriva zakonska pretpostavka o deliktnoj nesposobnosti. a koje se odnose na njegov pravni status. ali samo uz dozvolu roditelja ili staratelja) i punoletna lica koja su delimicno lisena poslovne sposobnosti (bolest ili smetnja u psiho-fizickom razvoju koja je dovela do delimicne nesposobnosti punoletnog lica za rasudjivanje. za zasnivanje usvojenja mora se saglasiti dete koje je navrsilo 10 godina zivota i sposobno je za rasudjivanje. Individualizacija fizickih lica: Za ucestvovanje fizickih lica u gradjanskopravnim odnosima nije dovoljno das u pravni subjekti i da su poslovno sposobna. U nasem pravu.sudska odluka u ovom slucaju stvara neoborivu pretpostavku. ulaznica…) i punoletna lica potpuno lisena poslovne sposobnosti (dusevno bolesna lica. Lice sa dusevnom bolescu. do 16. bez posrednika). Konsultativna sposobnost: Omogucava se maloletniku da se izjasni o pravnim radnjama koje za njega preduzima zakonski zastupnik. Stranka je parnicno sposobna ukoliko ima poptpunu poslovnu sposobnost.Poslovna nesposobnost: Lica sa ovim statusom jesu ona koja vlastitom izjavom volje ne mogu punovazno sticati prava i obaveze. Za stetu odgovaraju njihovi roditelji. Ogranicena poslovna sposobnost: Imaju je maloletnici izmedju 14 i 18 godine zivota – stariji maloletnici (imaju ista prava kao I mladji maloletnici. Lica sa delimicnom sposobnoscu. a razlikuje ih tezina posledica izazvanih bolescu). lice moze zakljuciti brak (predlog mora podneti samo maloletno lice. mogu I njih zakljucivati. ali ova pretpostavka je oboriva. Uzrast se krece od 10. Za maloletnike izmedju 7 i 14 godina. prekid trudnoce moze se izvrsiti samo na zahtev zene starije od 16 godina. Postoje 3 elementa za individualizaciju fizickih lica: licno ime (stalan naziv lica 9 . osim u slucaju lucida intervalla. Ona se priznaje u slucajevima od izuzetnog znacaja. Deliktna sposobnost: Mogucnost da se odgovara za prouzrokovanu stetu i obaveza na njenu naknadu.

Opsti elementi prisutni kod svih pravnih lica su: personalni (organizacija radi ostvarenja zajedniuckih interesa. prebivaliste – domicil (mesto u kome fizicko lice stalno zivi i po zakonu se smatra njegovim prebivalistem. kao i parnicnu ( ali. vec se izdvaja nekoliko razlicitih: Sistem autopriznanja – imanentnog priznanja . Pravna sposobnost pravnog lica: Svojstvo organizacije pojedinaca da ima ovlascenja i obaveze. za trgovacka drustva. uglavnom. Postoje i lica bez drzavljanstva – apatridi. a gubi se: sticanjem drzavljanstva druge drzave. sastoji se iz imena i prezimena. ali i ona sa dvojnim – bipatridi. To je mesto u kome se fizicko lice nalazi na neko vreme. obuhvata posebnu imovinu pravnog lica. Pored licnog imena moze se koristiti i pseudonim (nadimak. Sposobnost stice samim osnivanjem.pomocu koga se ono identifikuje u pravnom prometu. Pravno lice je titular samo onih prava i obaveza koje spadaju u okvir njegove delatnosti. Sistem prijave – deklaracije (organizacija na osnovu svog osnivackog akta postaje pravno lice momentom prijave nadleznom drzavnom organu). kao sto je to slucaj sa fizickim licima. Drzavljanstvo RS stice se rodjenjem na teritoriji RS i prijemom. Poslovna sposobnost pravnog lica: Sposobnost da izjavama volje i pravnim radnjama stice. Ne postoji jedinstveni nacin priznanja pravnog subjektiviteta pravnog lica. Pravni status pravnog lica: Pravna i poslovna sposobnost se pravnim licima istovremeno priznaju. kada se traze odredjeni uslovi koje je pravno lice duzno da ispuni). vec drzavni organ ocenjuje svrhu i ciljeve osnivanja) i Sistem normativnog odredjivanja uslova (predvidjen. Najcesce to radi izjavama volje i pravnim 10 . Od prebivalista treba razlikovati boraviste. a imaju i deliktnu sposobnost. a sistem posebne pravne sposobnosti za pravna lica javnog prava.(vazi za sticanje subjektiviteta drzave). Za komercijalna drustva prihvacen je sistem opste pravne sposobnosti. Jedno lice je ili drzavljanin ili stranac. Upisuje se u maticnu knjigu rodjenih. Priznavanje pravnog subjektiviteta pravnog lica od strane pravnog poretka je konstitutivni element. Sistem odobrenja – koncesije (nije dovoljan samo osnivacki akt. Pravna lica ili moralne licnosti – les personnes morales (organizacije ili udruzenja ljudi sa posebnom imovinom kojima je priznato svojstvo pravnog subjekta). samo kada ih zastupaju lica koja oni ovlaste). imovinski (patrimonijalni. nezavisnu od imovine njegovih clanova) i pravni element (priznanje subjektiviteta od strane pravnog poretka). Sticanje svojstva pravnog lica se upisuje u odredjene registre – publicitet. ali pravna lica nisu medjusobno jednaka u pogledu svih prava. prenosi. odricanjem. otpustom). odnosno da bude imalac prava i obaveza. konspirativno ime). a to uredjenje se ostvaruje putem statuta i pravilnika i formiranjem organa koji zastupaju pravno lice). bez namere da u njemu stalno zivi) i drzavljanstvo (pravna pripadnost fizickog lica odredjenoj drzavi. menja i gasi gradjanska subjektivna prava.

One su. uz dozvolu nadleznog organa. To je pravno lice koje se osniva voljom vise lica radi postizanja odredjenih ciljeva – udruzenja u sferi nauke. prema sedistu pravnog lica. vec postoje korisnici i organi. Pravo na ime javnog lica je licno. pravilnikom). veterinara. po pravilu. kao protivteza poslodavcima. Vrste pravnih lica: Prema cilju koji ostvaruju i oblastima u kojima deluju izdvajamo lica javnog prava (osnivaju se zakonom i to su: drzava. Preduzimaju radnje koje su u skladu sa ciljem zbog koga je pravno lice osnovano. pravno lice ne odgovara za prouzrokovanu stetu od strane svojih radnika izvan obavljanja delatnosti pravnog lica. Sediste (teritorijalno odredjenje mesta u kome se nalazi srediste delatnosti.poslovima (ugovori). to je i sposobnost pravnog lica da zahteva naknadu prouzrokovane stete od odgovornog fizickog lica njegove organizacije. a za cilj imaju da stite prava radnika. drzavni organi. sa odredjenim brojem clanova. univerziteti…) i privatnog prava (osnivaju se slobodnom voljom i to su: preduzeca. moguce je osnivanje pravnih lica i na teritoriji druge zemlje. U savremenim drustvima. po pravilu. Postoje i mesovita pravna lica koja nastaju na osnovu zakona. zeleznice. Odredjuje se. patrimonii: Pravna lica kod kojih je bitna imovina. Pravna lica imaju specijalnu i pravnu i poslovnu sposobnost. Clanovi (zaposleni) ustanove ne ostvaruju svoje interese. muzeji) i osnivaju ih pravna lica javnog prava. vazi podela na udruzenja – universitas personarum . zaduzbinu moze da osnuje i fizicko lice. udruzenja lekara. Izuzetno. nekomercijalnog karaktera. sporta… Sindikati su posebna vrsta udruzenja. Ali. sindikati. onda se imenu jednog od njih dodaje jos jedna oznaka radi razlikovanja. bolnice. Ustanove – universitas bonorum. Drzavljanstvo (pravna pripadnost pravnog lica odredjenoj drzavi. a ne njen personalni supstrat. Ime komercijalnog pravnog lica (trgovacko drustvo) je firma. zbog velike pokretljivosti kapitala. skole. Ukoliko dva pravna lica zele isto ime. 11 . Mahom se osnivaju za ostvarivanje opstih interesa (fakulteti. Nastaje istovremeno kad i pravna sposobnost. bolnice. Deliktna sposobnost pravnog lica: Sposobnost da odgovara za stetu koju clanovi pravnog lica prouzrokuju drugom pravnom ili fizickom licu u obavljanju svojih delatnosti. Clanova pravnog lica nema. a nekomercijalnog (ustanove) – naziv. Odredjuje se aktom o osnivanju (statutom. kulture. vec su duzni da upravljaju imovinom ustanove u korist drugih lica – korisnika (destinatera). mora se navesti u statutu i upisati u javni registar prilikom nastanka pravnog lica. neprenosivo i neimovinsko pravo. advokata). ali u strukturi sadrze elemente i javnog i privatnog prava i to su: nacionalizovane banke. Elementi za individualizaciju pravnih lica: Ime (odredjuje se osnivackim aktom. Prema kvalitetu unutrasnjeg uredjenja.(sacinjavaju ih fizicka lica. Takodje.

Ciljevi zaduzbine su ili mecenatski (unapredjenje culture. pravo mora imati bar jedno ovlascenje (potrazivanje isplate duga). Mogu biti privatne i javne. prava razlikuju od ostalih prava. prava i zato nemaju onaj domasaj koji imaju subj. prava spadaju: pravo svojine. Zahtev (mogucnost imaoca subj. Ovlascenja mogu pripadati obema stranama. privatnost. npr. prava koji je prema proceni zakonodavca dostojan zastite (pravo stiti savesnog i zakonitog uzukapijenta. Fond: Mogu ga osnovati i pojedinci i pravna lica. pravo opoziva. radi opstekorisnih ciljeva. Pravna moc: Mogucnost pravnih subjekata. priznata zakonom ili ugovorom. pravo na potrazivanja. sluzbenosti. prava.Prema interesu koji ostvaruju razlikujemo nekomercijalna – altruisticka (ustanove) i komercijalna – lukrativna (udruzenja) koja postoje radi ostvarenja profita I to su: akcionarska drustva. Ona nema samostalni pravni objekt. ali fondom upravljaju ili opstina ili preduzece i to je nesamostalna institucija. radi zastite odredjenih interesa. Najcesce. Pravno stanje: Samo onaj stepen u nastajanju subj. ali moze i izjavom volje za zivota. 12 . da izjavom volje uticu na nastanak. prava da svoje pravo izvrsi prinudnim putem (predaja stvari) ili da se naknadi odredjena steta. a moze imati i vise (vlasnik ima pravo drzanja. Svako subj. obrazovanja) ili humanitarni. kod potrazivanja. kao kod ugovora o prodaji u kome i jedna i druga strana imaju istovremeno i polozaj poverioca i polozaj duznika povodom odredjenih cinidbi). Obaveza (moze da bude aktivna – kod obligacionih odnosa. promenu ili prestanak gradj. gde je ono sto je ovlascenje za kupca (ovlascenje na predaju stvari). Osniva se. npr. Fondacije: Mogu ih osnivati samo pravna lica. pravo autorstva… Elementi subj. zivot. koriscenja i raspolaganja predmetom svojine). Osnivaju se u dobrotvorne svrhe. subj. cast. bez naknade. Prinuda se ostvaruje posredstvom suda i drzavnog organa). zaloge. pravo otkaza… Garantuju se pravnim subj. zadruge… Zaduzbine: Organizacija ciju je imovinu njen osnivac nepovratno namenio da svojim prihodima ostvaruje odredjeni drustveno korisni cilj. kod svojine. Pravne moci su ovlascenja koja nastaju povodom odredjenih subj. vec je u odrzaju radi sticanja svojine). iako nije postao vlasnik. zaduzbina se osniva testamentom. gradj. obaveza je za prodavca (obaveza predaje stvari) i pasivna – kod apsolutnih prava. prava: Ovlascenje (osnovni element. gde su sva treca lica duzna da se uzdrzavaju od povrede vlasnikovih ovlascenja). Pravne moci su: pravo prece kupovine. U subj. dobrocino. Subjektivno pravo: Objektivnim pravom priznato ovlascenje pravnim subjektima radi zastite odredjenih interesa. prava. po kome se gradj. takodje.

13 . Subjekt autorskog prava je autor. dostojanstvo. koja moze biti obicna (neiskljuciva:pronalazac zadrzava pravo da i sam koristi patent) i iskljuciva. Pronalazacko pravo: Apsolutno subj. subj. Imovinska prava autora traju za njegovog zivota i 70 godina nakon njegove smrti. Obligaciona prava: Imaju za objekt duznikovu radnju ili obavezu. Porodicna subj. Broj stvarnih prava je tacno odredjen. Ona se moze sastojati u obavezi predaje stvari – dare. prava koja nastaju kao rezultat covekovog umnog rada). Predmet obligacionog odnosa je duznikova obaveza. a osnovno stvarno pravo je pravo svojine.Stvarna prava: Nastaju povodom stvari i odnose se na stvar. Dele se u 2 grupe – umna svojina (autorsko pravo) i industrijska svojina (pronalazacko pravo). Objekt stvarnog prava je stvar. Nasledna subj. legatari… Prava intelektualne svojine – autorsko i pronalazacko pravo: Apsolutna gradj. Ugovor na osnovu koga se prenosi iskoriscavanje patenta je ugovor o licenci. sluzbenosti. Imovinska prava: prava svojine. deluju izmedju tacno odredjenih lica – inter partes. pravo koriscenja patenta traje 20 godina). Stvarna subjektivna prava: Ovlascenja koja pripadaju pravnim subjektima povodom stvari. Obligaciona subjektivna prava: Ovlascuju titular koje se naziva poverilac da zahteva od drugog lica koje se naziva duznik da izvrsi predmet obligacije. porodicna prava. prava autora povodom koriscenja autorskog dela. prestacija ili obligaciona radnja. odlucuje o objavljivanju. prava: Porodicno pravo se sastoji iz 3 dela: bracnog prava. Autorsko pravo: Skup pravnih normi kojima se regulisu subj. Pravo na iskoriscavanje dela ustupa se autorskim ugovorom. Pronalazac ima neimovinska prava i imovinska prava (npr. izmeni… i imovinskih ovlascenja (pravo na belezenje i umnozavanje dela i pustanja u promet. Neimovinska prava: licna prava. roditeljskog prava i starateljskog prava. Autorsko pravo se sastoji iz 2 vrste ovlascenja: licnopravnih (moralnih) – Postoje i nakon smrti autora i pravo na njihovu zastitu ne zastareva. kao sto su pravo na zivot. cast. Autor ima pravo da bude oznacen kao autor dela. Objekt obligacionog prava je cinidba. zalozno pravo. pravo koje za predmet ima pronalazak ili tehnicko unapredjenje. u cinjenju – facere ili u nepreduzimanju neke radnje – non facere. prava: Univerzalna i singularna sukcesija. pravo emitovanja).

subj. Pojedina licna prava: Pravo na zivot. Prava licnosti ne zastarevaju niti mogu prestati. pravo na telesni integritet. Pravni objekt: Dobra koja pravni poredak tretira kao objekte gradjanskih subjektivnih prava. kao i zastitu imena (izuzetak je objavljeno ime kriminalca jer se radi o pravosnaznoj sudskoj odluci kojom je utvrdjeno postojanje krivicnog dela) i licnih podataka (lice suvereno odlucuje o davanju svojih podataka). javnim licnostima koja su izuzeta od ovih prava) niti ona moze biti objavljena bez saglasnosti lica). pravo na dostojanstvo licnosti… Pravo na zivot: Pravo svakog coveka na bioloski opstanak i pravo na zivot dostojan coveku – slobodan i kvalitetan. pak. pravo na sliku. pasos. gradj. Na osnovu ovog shvatanja. prava mogu biti samo ona dobra na kojima se moze ostvariti neposredna pravna vlast. prema licima se mogu primeniti mere zdravstvene zastite protivno njihovoj volji. Pravo na telesni integritet (pravo na zastitu od nanosenja telesnih povreda. Objekti licnih prava su licna dobra.Licna prava: Apsolutna subj. presadjivanja organa… Izuzetno. Pravo na privatnost: Obuhvata 3 komponente koje se stite: slobodu od upadanja i posmatranja necijeg privatnog zivota. fotografije. Licna dobra (neimovinske su 14 . Vrste pravnih objekata: Obj. Fiz. pravo na privatnost. brisanje. npr.. u opstem interesu. Pravo na privatnost zasticeno je mnogobrojnim zakonima. zdravlje. pravo na psihicki integritet. dusevne patnje. video i tonski zapisi). reklamni spot). izdvajaju se 4 vrste pravnih objekata: Stvari (specificna vrsta stvari su novac i hartije od vrednosti). uzivajuci ga (postovanje imena. Subjekti licnih prava su fizicka i pravna lica. su dve nerazdvojne stvari covekove licnosti. telo. i psih. Tvorevine intelektualnog stvaralastva (autorska dela – knjiga.. patent). Zabranjen je govor mrznje kojima se podstice diskriminacija ili nasilje. cast) i ona koja predstavljaju opredmecene izraze licnosti (pisma. vakcinacija kao mera predostroznosti protiv epidemije bolesti) i psihicki integritet (pravo na zastitu u slucaju psihicke povrede. Gradjanin moze da zahteva uvid u podatke. pravo ocuvanja kontrole nad nekim licnim informacijama i slobodu delovanja bez icijeg uplitanja). Neimovinska su i neprenosiva. recimo. Licna dobra delimo na 2 grupe: ona koja su sastavni deo licnosti (zivot. prava koja ovlascuju titulara da svoje licno dobro koristi. ispravku. ugled. CD. Pravo na sliku: Pravo fizickog lica da njegov lik ne moze biti opredmecen na fotografiji (osim u slucaju fotografisanja za dosije o gradjaninu – licna karta. sprovodjenja tortura i vrsenja eksperimenata. razglednici na kojoj je naslikan trg. privatnosti) i raspolazuci njime (da objavi fotografiju. Isto je i sa slucajnim uslikavanjem lica na. ili. Pravo na dostojanstvo licnosti: Obuhvata zastitu casti i ugled lica.

okupacija). zaloge). U slucaju potrazivanja. Sukcesor derivira (izvodi) svoje pravo iz prava prethodnika. Derivativno sticanje: Postoji kada sticalac (sukcesor) izvodi svoje pravo iz prava pravnog prethodnika. prenosilac) na pravnog sledbenika (sukcesor). a pravo svojine stice lice B). Univerzalna sukcesija: Postoji kada se sva imovinska prava prenose sa pravnog prethodnika prenosioca . Translativnim prenosom dolazi do promene 15 . tako i u obaveze. dok prenosilac gubi pravo koje je dotle imao (ako lice A proda automobile licu B. prava ili pojedinih ovlascenja i obaveza iz subj. ne zahteva se nacin sticanja (potreban je samo punovazan ugovor o ustupanju – cesiji poveriocevog potrazivanja na trece lice – cesionara). Sticanje prava i obaveza ostvaruje se derivativnim sticanjem i originarnim sticanjem. Za derivativno sticanje pravo zahteva iustus titulus – pravni osnov (ugovor o prodaji. poklonom. Originarno sticanje: Postoji kada se subjektivno pravo ne izvodi iz prava pravnog prethodnika. Licna prava i pravo izdrzavanja su neprenosiva prava. kakvo je imao i pravni prethodnik. ‘’Nemo plus iuris in alium transferre potest quam ipse habet’’ – ‘‘Niko ne moze preneti na drugoga vise prava nego sto sam ima’’. ono prestaje da bude njegov vlasnik. prava sa pravnog prethodnika (tradens. Pravni sledbenik stice isto pravo. Imovina se u celini prenosi jednim aktom. pravo na sliku. Singularna sukcesija oznacava stupanje sledbenika. vec se zasniva na skupu pravnih cinjenica. Sto se tice derivativnog sticanja. kako u ovlascenja. Singularna sukcesija: Postoji kada se prenosi jedno ili vise odredjenih prava sa prenosioca na sukcesora (prenos svojine na automobilu – kupovinom. bilo konstitutivnim prometom prava (ugovorno sticanje sluzbenosti. koje zakon predvidja kao podobne da dovedu do konstituisanja prava (odrzaj. poklonu) i modus acquirendi – nacin sticanja (predaja pokretne stvari. Gradjanskopravni promet: Prenos subj. Konfiskacija celokupne imovine predstavlja univerzalnu sukcesiju. a ne da preda stvar). isporukom). sticanje moze biti izvrseno singularnom i univerzalnom sukcesijom.na sukcesora.prirode jer predstavljaju moralne vrednosti coveka i vezana su za licnost – cast. bilo translativnim prometom prava (prenos svojine – kupovinom. zdravlje. poklonom). Vrste pravnog prometa: Translativni (Postoji kada singularni sukcesor stice pravo. upis stecenog prava na nepokretnosti). U nasem pravu – delovi covecijeg tela ne predstavljaju stvari) i Ljudske radnje (predmeti su u obligacionim odnosima gde je predmet obligacije ljudska radnja jer se prodavac obavezuje da prenese svojinu.

Nedeljivost: Jedno lice moze imati samo jednu imovinu i uvek pripada samo jednom licu. c) prenosenje imovine na naslednike u stanju u kome se nalazila. tako da konstituisu (obrazuju) novo gradjansko subjektivno pravo. Ako je vrednost objekata na kojima postoje imovinska prava veca od vrednosti obaveze titulara imovine. Subrogacija: Oznacava zamenu jednog elementa pravnog odnosa drugim. Imovinska prava se mogu svesti na novac ili drugi ekonomski ekvivalent. Neprenosivost: Ona se ne moze odvojiti od titulara (u toku njegovog zivota). s tim da sam pravni odnos ostaje nepromenjen. Prethodne odredbe. a ako se menja predmet pravnog odnosa. vec odredjena ovlascenja (i obaveze. ni na koji nacin ne uticu na pravo drzave da primenjuje zakone koje smatra potrebnim da bi regulisala koriscenje imovine u skladu s opstim interesima ili da bi obezbedila naplatu poreza ili drugih dazbina ili kazni’’. Znacaj imovine: Imovina omogucava: a) mogucnost poverioca da se namiri za svoja potrazivanja iz duznikove imovine – imovinska sankcija. To omogucava da za obaveze titulara imovine odgovara celokupna njegova imovina. Imovinska masa: Skup predmeta povodom kojih nastaju imovinska prava koja pripadaju jednom licu. zajam. Konstitutivni (Postoji kada se ne prenosi postojece subjektivno pravo. Imovinska prava su ona prava koja za predmet imaju stvar. Prvog protokola – ‘’Svako fizicko ili pravno lice ima pravo na nesmetano uzivanje svoje imovine. U suprotnom slucaju. vec ga umanjuje (sluzbenost. novac ili neko drugo dobro. Zastita imovine: Clan 1. Sadrzina imovina: Sadrzinu imovine cine imovinska prava. odnosno prenosenja prava i obaveza sa jednog lica na drugo. 16 . zakup.subjekta nosioca ovlascenja i obaveza u pravnom odnosu. koji preuzima pravni prirodu i polozaj prethodne stvari). osim u javnom interesu i pod uslovima predvidjenim zakonom i opstim nacelima medjunarodnog prava. Imovina: Imovina je skup imovinskih prava (i obaveza) koja pripadaju jednom licu. b) obavljanje pravnog prometa. koje se mogu izraziti u novcu. rec je o solventnosti titulara. onda je to personalna subrogacija (podrazumeva svaku promenu pravnog subjekta u gradjanskopravnom odnosu). zaloga. Ako se menja subjekt pravnog odnosa. ostava). Prenosilac ne gubi postojece pravo. postoji realna subrogacija (stupanje novog objekta. U imovinu ne ulaze prava licnosti. Jedinstvenost: Imovina uvek pripada jednom licu. radi se o njegovoj insolventnosti. Niko ne moze biti lisen svoje imovine. Osnovne karakteristike imovine su: jedinstvenost. ako ih ima) iz tog prava. nedeljivost i neprenosivost.

zauzeto je stanoviste da clan 1.delikti. U pravne poslove spadaju ugovori (kojima se regulisu porodicni. Pravni posao je uvek voljna radnja. na osnovu kojih nastaju pravni poslovi i nedozvoljene . promenu ili prestanak subjektivnih prava. poput dozvole (odobrenja). pravni posao ne moze proizvesti pravno dejstvo). Kod pravne radnje zakon vezuje odredjeni pravni ucinak za izrazenu volju. Izjave volje omogucuju pravnim subjektima da ostvare svoju volju i interese. data u sali) d) da 17 . Izjava volje: Saopstavanje unutrasnje volje trecim licima koja se tek spoljnom manifestacijom – recima. Ono sto je zajednicki i kod radnje i kod posla jeste izjava volje. cak iako ona nije usmerena na postizanje odredjenog pravnog dejstva. Pravni posao: Ona pravna radnja koja je izraz volje pravnih subjekata usmerena na nastanak. nasledni odnosi).U praksi Evropskog suda za zastitu ljudskih prava. zakonska obaveza izdrzavanja… Pravni posao je izraz dveju cinjenica. Pravne radnje su: nalaz stvari. Zakljucivanje pravnih poslova podrazumeva saglasnost i svest pravnih subjekata o pravnim posledicama. znacima. Zabrana lisavanja imovine. pod prevarom ili pretnjom. Pravne cinjenice su dogadjaji i ljudske radnje. b) da je izjavljena slobodno (ako je data u zabludi. jedne voljne i druge zakonske. npr. Pravni poslovi su najznacajnija vrsta pravnih radnji. pomocu kojih se mogu odrediti sadrzina imovine i granice njene zastite: 1. robni odnosi na trzistu. Ali. sadrzi tri jasno odredjena pravila. javno obecanje nagrada). Da bi izjava volje proizvela pravno dejstvo potrebno je: a) da bude data od poslovno sposobnog lica (pravni subjekti moraju biti svesni radnje koju preduzimaju. Volja . dok je svaki pravni posao pravna radnja. Pravo drzave da vrsi kontrolu nad koriscenjem imovine i sprovodi ogranicenja u skladu sa opstim interesom. a kod pravnog posla je to dejstvo posledica jasne namere u izjavljenoj volji. c) da je saglasna i moguca (nemoguca i neozbiljna volja. Pravo na nesmetano uzivanje imovine 2. na osnovu kojih nastaje obaveza za nadoknadu stete. zastarelost. kao i jednostrani pravni poslovi (izdavanje hartija od vrednosti. Ljudske radnje mogu biti dozvoljene – izjave volje.voluntas: Psihicka cinjenica koja cini sastavni deo covekove licnosti i predstavlja pokretacku snagu covekovih aktivnosti i emanciju njegovih sposobnosti. nije svaka pravna radnja pravni posao. a to je posledica principa autonomije volje. osim u javnom interesu i u skladu sa zakonom i opstim nacelima 3. a ponekad za nastanak pravnog posla zahtevaju se i druge cinjenice. 2 teorije o volji: Teorija volje (Savinji) i Teorija izjave volje (Koler). radnjama – saznaje. deliktna radnja.

Nedopustena kauza (nemoralna) – izaziva nistavost pravnog posla. Causa donandi – cilj obaveze je uvecanje imovine druge strane bez odgovarajuce protivcinidbe (dobrocini pravni posao. 18 . a to su: predmet (ono povodom cega nastaje pravni posao. uzmeno ili pismeno. a nisu ni prirodni. Bitni elementi pravnog posla (essentialia negotii): Oni elementi bez cijeg postojanja pravni posao ne moze da proizvede pravno dejstvo. Nacini izjave volje: Svi nacini se dele u 2 grupe – Izricna izjava volje (volja se izjavljuje recima. Slucajni elementi – accidentalia negotii – (izjavljena volja moze sadrzati neke delove koji nisu vazni. konkludentnim radnjama).postoji saglasnost izjavljenih volja kod dvostranih pravnih poslova (bitan element kod najvaznije vrste pravnih poslova – ugovora). telefonom) i posrednu (daje se putem nekog sredstva. Izmenjena kauza – Ako posle zakljucenja pravnog posla nastupe okolnosti koje se nisu mogle predvideti u vreme zakljucenja ugovora. zahtevaju se I druge pravne cinjenice ili zakonski uslovi kao sto su forma.). kod ugovora o poklonu. Prirodni elementi su mesto i vreme ispunjenja ugovorne obaveze. osnov obavezivanja prodavca da reda stvar kupcu jeste obaveza kupca da za prodatu stvar plati kupovnu cenu. pravni posao se moze raskinuti ili izmeniti. takav pravni posao ima nemoralnu kauzu i ne moze proizvesti pravno dejstvo.. dakle. npr. cini osnov obaveze druge strane. Npr. Tako. Strane nisu obavezane da ugovaraju ove elemente. npr. npr. beskamatnom zajmu.. Obaveza jesne strane. usmeno. dopusteno. izuzetno. npr. izjava volje ucinjena tzv. Npr. Odredjene su dispozitivnim normama. dispozitivnom normom je odredjeno da je duznik obavezan da poveriocu vrati pozajmljenu sumu novca u mestu prebivalista (boravista) poverioca. dozvola drzavnog organa ili treceg lica). volja se saznaje direktno) i precutna izjava volje (kada se volja manifestuje znacima. npr. Definise se kao duznikova radnja ili duznikova obaveza (prestacija). u pravnoj literaturi se srece podela nacina izjave na neposrednu (kada se volja izjavljuje u direktnom kontaktu. zalogu).(dopunjujuce odredbe o pravnom poslu. e) kao i drugi uslovi (pored izjave volje. Elementi pravnog posla: Prirodni elementi – naturalia negotii . stranke u pravnom poslu mogu predvideti dodatna pravila o osiguranju (kaparu. Npr. mogu se modifikovati. Predvidjene su zakonom. Predmet pravnog posla mora biti odredjen ili odrediv – bez toga pravni posao je nistav. vec predstavljaju nova pravila koja same strane predvidjaju. u ugovoru o kupoprodaji je obaveza da se preda stvar (na strani prodavca) i obaveza da se plati kupovna cena (na strani kupca) jer je u pitanju cvostrano obavezujuci pravni posao ili teretni pravni posao. telegramom ili preko glasnika). Osnov (kauza) pravnog posla: Neposredni pravni cilj koji strane zele postici zakljucivanjem pravnog posla. ako se ocu devojke daje odredjena naknada da bi se devojka udala za odredjenog coveka. Medjutim. a koje otezavaju ispunjenje obavezejedne strane. ali ne i iskljuciti. moguc (bez toga ne dolazi do nastanka pravnog posla) i dopusten (bez toga pravni posao je nistav). osim kada je to.

‘Causa donandi‘ – namera da se drugoj ugovornoj strani da ili ucini nesto nesto radi uvecanja imovine bez naknade (postoji kod dobrocinih pravnih poslova. Kod menice se vidi predmet cinidbe (npr. vec tek kada mu je stvar i predao. Npr. titulus iuris: Treba ga razlikovati od osnova pravnog posla (kauze). 19 . kada lice zakljucuje ugovor o kupoprodaji. obaveza lica A da isplati 100. obaveza druge. Ipak. Kauzalni: Kod njih je osnov (kauza) poznat iz same vrste pravnog posla i poznat je za treca lica. zakupu. zajmu). Primer je ugovor o posluzi. Konsensualni: Oni se zakljucuju prostom saglasnoscu volja ugovornih strana o bitnim elementima. njegov motiv moze biti da kupljenu stvar preproda po visoj ceni ili da je koristi za sebe. posluzi. Kauza ili osnov pravnog posla tice se nastanka. a pravni osnov sticanja ili prestanka subjektivnih prava. Ovim poslovima izjavilac se obavezuje da nesto izvrsi u osnosu na drugo lice. Kod apstraktnih pravnih poslova vazi pretpostavka o postojanju dopustenog i istinitog osnova. odnosno valjanosti (punovaznosti) pravnog posla. kao i izdavanje hartija od vrednosti (u nasem pravu se tretira kao jednostrani posao). javno obecanje nagrade. ugovor o zakupu. promenu ili prestanak subjektivnih gradjanskih prava. nalazaca da primi nagradu). Pravni osnov cini skup pravnih cinjenica koje pravni poredak zahteva za sticanje. kod kojih je osnov obaveze jedne strane. poklonu ili trampi i to je pravni osnov. poklonu. onda ona moraju imati polozaj ili poverioca ili duznika. ugovor o delu. Dvostrani pravni poslovi su svi ugovori (ugovor o kupoprodaji. Npr. koji nije zakljucen kada je poslugodavac obecao poslugoprimcu stvar. npr. Dvostrani (negotia bilateralia): Za njihov nastanak potrebna je saglasnost najmanje dveju volja. Apstraktni: Kod njih osnov nije objektivno poznat trecim licima iz tipa pravnog posla. Vrste pravnih poslova: Jednostrani (negotia unilateralia): Za njihov nastanak dovoljna je izjava voljesamo jednog lica kao strane u poslu. ali se ne vidi razlog obavezivanja – kauza. ali i predaja stvari kao realni akt.Motiv: To su skrivene pobude i njihovi nedostaci ne dovode do nevaznosti pravnog posla. Tako se. Tipican primer je menica. najnovija teorija kaze da je potrebna i saglasnost drugog lica (npr. npr. beskamatnog zajma). kod poklona. Jednostrani poslovi su i jednostrane pravne radnje (testament). Pravni osnov – iusta causa. Realni: Oni za ciju je punovaznost potrebna saglasnost strana ugovornica o bitnim elementima pravnog posla. ‘Causa credendi‘ – postoji kod svih pravnih poslova. U slucaju vise od dva lica. za sticanje svojine na pokretnim stvarima zahteva zakljucenje punovaznog ugovora o kupovini.000 dinara licu B). Konsensualni ugovori su: ugovor o kupoprodaji.

Teretni: Glavna razlika izmedju njih i dobrocinih je u kauzi. Takvi su poslovi: ugovor o poklonu (postenje ili iskrenost poklonoprimca). ugovor o posluzi. Osnov cinidbe jedne strane je protivcinidba druge strane (causa credendi). ugovor o hipoteci. Takav je ugovor o kupoprodaji. ugovor o trampi. vec svoje postojanje vezuju za drugi pravni posao. ugovor o jemstvu. Pravni poslovi za slucaj smrti (mortis causa): Zakljuceni da bi pravno dejstvo proizveli tek nakon smrti jedne ugovorne strane i u imovini drugog lica (npr. kao i to koja je strana duznik. Teretni pravni poslovi su: ugovor o kupoprodaji. ugovor o poklonu. ugovor o zakupu. Takvi su: ugovor o kupoprodaji. ugovor o dozivotnom izdrzavanju. ugovor o beskamatnom zajmu. ugovor o zakupu. ugovor o osiguranju. Takvi pravni poslovi su: ugovor o poklonu. Pravni poslovi medju zivima (inter vivos): Oni koji proizvode pravno dejstvo za zivota davaoca izjave ili saugovaraca i u njihovoj imovini. Komutativni: Oni kod kojih su u trenutku zakljucenja poznate cinidbe (ovlascenja i obaveze) strana. Licni (intuitu personae): Oni koji se zakljucuju upravo zbog licnih kvaliteta jedne ili obe strane u pravnom poslu. ne duguje drugoj strani nikakvu naknadu. smrcu ostavioca dolazi do nasledjivanja zaostavstine). ugovor o delu. Namera jedne strane je da uveca imovinu druge strane bez dobijanja naknade (causa donandi). Nesamostalni (zavisni): Takvi koji ne mogu postojati samostalno. To su ugovor o zalozi. Aleatorni (odvazni): Oni kod kojih se u momentu zakljucenja ne zna ko duguje. duzna da drugoj strani da odredjenu naknadu. ugovor o zajmu. Dobrocini: Oni kod kojih strana koja dobija neku korist iz ugovora. Ovakvi pravni ugovori su: ugovor o opkladi. knjiga). posluga. ugovor o besplatnoj ostavi. kupoprodaja. ugovor o zajmu. Samostalni: Takvi koji proizvode pravno dejstvo nezavisno od drugog pravnog posla. 20 . ugovor o dozivotnom izdrzavanju. U takve ugovore spadaju: ugovor o kupoprodaji. ugovor o ostavi. kod kojih su bitna svojstva predmeta ugovora (automobil. Teretni pravni poslovi su oni kod kojih je strana koja iz ugovora dobija neku korist. a ko potrazuje ili koliko jedna strana duguje jer to zavisi od nekog neizvesnog dogadjaja. ugovor o zakupu. Neizvesnost mora postojati za obe ugovorne strane. ugovor o delu (izrada portreta od strane priznatog slikara). a ne duznika. Nelicni: Kada za njihovo zakljucenje i izvrsenje nije odlucujuci kvalitet jedne ili obe ugovorne strane. To su zajam. To su uzajamni ugovori. a koja poverilac. ugovor o posluzi. ugovor o punomocstvu (iskustvo advokata).

lice zakljuci pravni posao o prodaji kuce. Primeri: ugovor o prodaji nepokretnosti. potpisi. Fiducijarni pravni posao se obicno odnosi na pokretne stvari. Uslovi se dele prema prirodi i prema dejstvu. Bitna forma se zahteva za nastanak ugovora o nepokretnosti (pisane izjave. Kada nastupi odlozni uslov. precutno. postoji samo nada da ce uslov nastupiti. overa potpisa od strane suda). a svojinu na plantazi vocaka prenosi prijatelju. licu B. Prema dejstvu: 1) Odlozni uslovi – takvi kod kojih do nastupanja uslova pravni posao ne proizvodi pravno dejstvo (npr. Vrste forme: Razlikuju se: Bitna forma (solemnitatna) – ona cije nepostovanje povlaci nistavost pravnog posla jer predstavlja njegov bitan element. ako polozim ispit). Neformalni: Oni kod kojih se volja moze izjaviti na bilo koji nacin. Fiducijarni pravni posao: Kod njega se fiducijant obavezuje da prenese neko pravo drugom licu – fiducijaru. Uslov ugovaraju strane u pravnom poslu. Pojam. da ih koristi do povratka lica A. Uslov mora da bude moguc i pravno dopusten. nedostatak forme je bez znacaja. Poverilac ne moze zahtevati ispunjuenje potrazivanja. ugovor o licenci. zakljucuje se ugovor o kupoprodaji televizora pod uslovom da se kupcu dopadne). pod uslovom da se preseli za Beograd). ako padne sneg). pisano. Dokazna forma (probaciona) – ona cije nepostovanje ne povlaci nistavost pravnog posla (izuzetak je kada jedna od strana u sporu zahteva odredjenu formu). vrste i dejstvo uslova: Uslov (conditio) je buduca i neizvesna cinjenica koja utice na dejstvo pravnog posla. kupujem skije. vec od spoljasnjih uticaja ili nekog treceg lica (npr. Primer: lice A odlazi na duzi put. kada se ispune uslovi. poverenje). poklonicu knjigu biblioteci. Vrsenje ovih pravnih poslova se zasniva na poverenju (fides – postenje. vrati nazad ili prenese trecem licu. koji je duzan da pravo vrsi u interesu fiducijanta i da ga. Dakle. pred svedocima). 21 . smatra se da pravni posao nije ni zakljucen. ugovor o osiguranju. Prema prirodi: 1) Kazuelni – dogadjaj cije nastupanje ne zavisi od volje strana. 2) Potestativni uslovi – oni koji zavise od ljudske volje (npr. a duznik nije obavezan da ispuni ono na sta se obavezao pravnim poslom. ugovor o gradjenju. usmeno. izricito. Fikcija nenastupanja osloznog uslova: Ako odlozni uslov ne nastane. Retroaktivno dejstvo osloznog uslova: ima za posledicu da se sve obaveze koje su preduzete do nastupanja uslova smatraju punovaznim. Lice B ce po povratku lica A podneti racun i vratiti fiducijarno steceno pravo svojine na plantazi.Formalni: Oni kod kojih volja mora biti izjavljena na unapred odredjen nacin (pisano. Nepostovanje odredjene forme ima za posledicu nevaznost pravnog posla. Ako se zakljuci usmeni dogovor i dobrovoljno ispuni. 3) Mesoviti uslovi – pravne cinjenice cije nastupanje zavisi i od dogadjaja i od ljudske volje (npr. pravni posao proizvodi pravno dejstvo kao da uslova nije bilo.

pa do nastupanja raskidnog uslova. kao poslednji dan roka se uzima poslednji dan tog meseca. Opsti pravni uslovi (condiciones iuris) su: 1) opsta. Pravni posao zakljucen pod raskidnim uslovom proizvodi pravno dejstvo od zakljucenja. Njegovo dejstvo nasteje kada i sam pravni posao. Fikcija nenastupanja raskidnog uslova: Njegovo nenastupanje ima za posledicu da pravni posao vazi i dalje kao da uslov I nije ugovoren. Ukoliko se racuna na osnovu sata i minuta rec je o astronomskom racunanju vremena. promeni. Ako je rok odredjen u danima. To je buduca i izvesna pravna cinjenica (npr. Nalog postoji kada nalogodavac nalozi poklonoprimcu da izvesnu sumu novca (koju je dobio kao poklon) prenese u fond osnovne skole za nagradu najboljeg djaka prvog razreda. Da bi nalog vazio I proizveo pravno dejstvo. a ono se primenjuje kod onih prava gde vlada pravilo: Prior tempore. rokovi za podnosenje tuzbe za pobijanje materijalnog prava) i procesne (odredjeni su propisima procesnog prava). Posle diplomiranja. septembra iduce godine).2) Raskidni uslov – kada uslov nastupanjem (ili nenastupanjem) prekida pravno dejstvo pravog posla (npr. Racunanje rokova: Rokovi se racunaju u redovnim kalendarskim jedinicama (godine. Rokovi se mogu podeliti na materijalne (odredjeni su propisima materijalnog prava. Nalog moze biti u interesu nalogoprimca ili u interesu treceg lica. i to je civilno racunanje rokova. odnosno posebna poslovna sposobnost ugovornih strana 2) saglasnost volja u pogledu pravnog ucinka i sadrzine posla 22 . dani). Pravno dejstvo proizvodi samo punovazan pravni posao. a zavrsava se istekom poslednjeg dana. jaci u pravu. meseci. potior iure – Prvi u vremenu. Nalog je najcesca modifikacija ugovora o poklonu. Ako takvog dana u mesecu nema. Rok (Dies): Rok je pravna cinjenica koja se sastoji u proteku odredjenog vremena ili nastupanju odredjenog vremenskog trenutka od koga zavisi dejstvo pravnog posla. obaveza izdrzavanja prestaje). prenosu ili prestanku imovinskih gradjanskih subjektivnih prava. jedno lice se obaveze drugom da ce ga izdrzavati do zavrsetka studija. Nalog: Nalog (modus) ili namet je teret koji se namece sticaocu kod dobrocinih pravnih poslova ili pravnih radnji. Raskidni rok ima za posledicu prestanak dejstva pravnog posla. Dejstvo pravnog posla i vrste nevaznosti: Pravno dejstvo se ogleda u nastanku. ugovor o izdrzavanju do punoletstva). npr. npr. dopusten i razumljiv. da nesto ucini ili da trecem licu. mesecima ili godinama zavrsava se onog dana koji se poi menu I broju poklapa sa danom nastanka dogadjaja od koga se rok racuna. on pocinje da tece prvog narednog dana posle dogadjaja od kog se rok racuna. testamenta ili legata. s tim da njegova pravna dejstva pocinju da teku od 1. Prema dejstvu na pravni posao rokovi mogu da budu: odlozni (odlaze dejstvo pravnog posla) i raskidni (prekida dejstvo pravnog posla. zakljucen je ugovor o zakupu poslovne prostorije. Rok odredjen u nedeljama. odnosno ako ispunjava zakonom predvidjene uslove za njegov nastanak. mora da bude moguc.

odobrenje. pravu postoji jos jedna podela – nepostojeci poslovi koji oznacavaju pokusaj nastajanja pravnog posla bez nekog od opstih zakonskih uslova..(ponuda-prihvat) 3) predmet ugovora (dopusten.. moguc. Moderno pravo sadrzi podelu nevazecih pravnih poslova na apsolutno nistave (povredjuju se opsti interesi) i relativno nistave (rusljive) pravne poslove (povredjuju se pretezno rivatni interesi). Vrste nevaznosti pravnog posla: Nevazeci pravni posao sadrzi nedostatak zbog koga ne moze da nastane pravno dejstvo koje su strane ocekivale. Ako neki od uslova ne bude ispunjen. odredjen) 4) osnov (kauza) – istinit 5) forma (kod formalnih ugovora) 6) nekada se zahtevaju i dozvola. pravni posao je nevazeci i ne moze da proizvede pravno dejstvo. Ovakvi poslovi se ne moraju ni ponistavati jer se smatra da nisu ni nastali. 23 . pak. U francuskom.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->