Cijena: 1 KM/6 KN

OSLOBO\ENJE
BH NEZAVISNI DNEVNIK • Sarajevo • www.oslobodjenje.ba

^ETVRTAK, 26. 4. 2012.

Godina LXVIII • Broj 23.477

Zlatko Lagumd`ija u Vije}u Evrope

NU@NE PROMJENE U BOSNI I HERCEGOVINI
GRADSKO VIJE]E MOSTARA Kad ne zna{ {to }e{, formiraj komisiju
Finale Kupa BiH

2. strana

William Hague o BiH

Ustav (ni)je problem
2. strana

@eljezni~ar [iroki 1:0

45. str.

Eksperti sporiji od rokova
3. strana

DANAS PRILOG

U @I@I
Zlatko Lagumd`ija u Vije}u Evrope

2

~etvrtak, 26. april/travanj 2012.

OSLOBO\ENJE

William Hague o Bosni i Hercegovini

Nu`ne promjene u BiH
Djeca ro|ena u ratu sad imaju 20 godina i prijeratna BiH im je nepoznata, a sada nisu zadovoljna svojim `ivotom. Oni su ti, kazao je {ef na{e diplomacije, zbog kojih je nu`no vr{iti promjene
Ministar vanjskih poslova BiH Zlatko Lagumd`ija boravio je ju~er u Strasbourgu, gdje se obratio Parlamentarnoj skup{tini Vije}a Evrope u povodu 10. godi{njice punopravnog ~lanstva BiH u ovoj organizaciji. Lagumd`ija je govorio o zna~aju u~e{}a BiH u Vije}u Evrope, napravio je odre|enu rekapitulaciju o tome gdje je BiH bila prije deset godina i gdje je sada i koliko su ustvari one aktivnosti koje su radili i kroz ovu organizaciju pomagale da se u BiH postigne napredak u svim oblastima, posebno u oblastima ljudskih prava, izbornog procesa i parlamentarne demokratije.
William Hague: Nacionalna ili etni~ka pripadnost ne smije biti prepreka

Ustav (ni)je problem
BiH nije prva zemlja koja treba promijeniti Ustav, kako bi se ispunili evropski standardi, te apelujem na bh. lidere da reaguju bez odga|anja
Povezanost VE i EU

PRELAZAK Bilo je govora i o preporukama iz posljednje rezolucije, gdje je spomenuta potreba o prelasku sa birokratije na demokratiju
glasio je pritom da djeca ro|ena u ratu sad imaju 20 godina i da im je prijeratna BiH nepoznata, a da u poslijeratnom periodu nisu zadovoljna svojim `ivotom. Oni su ti, kazao je {ef na{e diplomacije, zbog kojih je nu`no vr{iti promjene u BiH. - Govorio je i o preporukama koje smo do sad dobijali od VE naglasiv{i da bi neke od njih na razli~ite na~ine bile shvatane u BiH, ali da je malo onih koji mogu osporiti to da je VE prijateljska organizacija kada je BiH u pitanju, da nas dobro tretiraju, te da su sve preporuke koje daje svojim rezolucijama izuzetno dobronamjerne i prijateljske. Bilo je govora i o preporukama iz posljednje rezolucije, gdje je spomenuta potreba o prelasku sa birokratije na demokratiju, dodao je Magazinovi}.

Pomo} kom{ija
Na{ ministar se prisjetio i perioda od prije deset godina, kada je BiH postala punopravni ~lan VE, kao i odnosa na{ih susjeda prema BiH u tom vremenu, te je posebno naglasio podr{ku koju je BiH tada imala od premijera susjednih zemalja, s tim da je Hrvatska ve} bila ~lanica VE, a Srbija isto kao i mi na pragu ulaska. - Mislim da se radi o vrlo uspje{noj posjeti VE ministra vanjskih poslova na{e zemlje. Govor ministra Lagumd`ije je izazvao veliku pa`nju, {to se moglo vidjeti po broju prisutnih delegata u Parlamentarnoj skup{tini VE, kao i veliki interes onih koji su ministru `eljeli postaviti pitanje. Op{teprihva}ena ocjena je da je ministar predstavio BiH u pozitivnom svjetlu i najavio pozitivne promjene u odnosu BiH prema mogu}nostima i prilikama koje proizlaze iz na{eg ~lanstva u VE, a koje u pro{losti nismo uvijek adekvatno koristili, kazao je za Oslobo|enje jedan od ~lanova delegacije Parlamentarne skup{tine BiH u Parlamentarnoj skup{tini Vije}a Evrope Sa{a Magazinovi}. U svom govoru Lagumd`ija je istakao i povezanost VE i EU, te naveo ~injenicu da je rje{avanje presude u slu~aju Sejdi} - Finci, odnosno njene implementacije ne{to na ~emu insistira VE i uslov za kandidatski status u EU. Govorio je i o nu`nosti izmjena u na{oj dr`avi, izme|u ostalog, i zbog mladih na{e zemlje. Na-

Na dr`avama - ~lanicama Vije}a Evrope je da osiguraju da Bosna i Hercegovina postigne odgovaraju}i rezultat u vezi sa provo|enjem presude Evropskog suda za ljudska prava iz 2009. godine, u slu~aju Sejdi} Finci protiv BiH. Kao {to presuda i nala`e, BiH mora prilagoditi svoj ustav, tako da se osigura da nijedan gra|anin nije onemogu}en da se kandiduje za politi~ke funkcije, neovisno o nacionalnoj ili etni~koj pripadnosti, upozorio je ministar vanjskih poslova Velike Britanije i predsjedavaju}i Komiteta ministara Vije}a Evrope William Hague.

unije je u martu 2011. godine, naglasio je, jasno istaklo ~injenicu da Sporazum o stabilizaciji i pridru`ivanju (SSP) izme|u BiH i EU ne}e mo}i stupiti na snagu sve dok se ne u~ini kredibilan napor ka punom provo|enju presude.

@aljenje
On je, tako|er, izrazio `aljenje zbog ~injenice da Zajedni~ka privremena komisija Parlamentarne skup{tine BiH jo{ nije napravila dovoljan napredak ka punom provo|enju presude. Evropsko vije}e Evropske

DO JUNA Hague se nada da }e do}i do zna~ajnog napretka ka punom provo|enju presude do juna i sastanka Komiteta ministara VE u vezi sa ljudskim pravima
Usto, Hague je izrazio nadu da }e do}i do zna~ajnog i opipljivog napretka ka punom provo|enju presude do juna, kada }e biti odr`an sljede}i sastanak Komiteta ministara VE u vezi sa ljudskim pravima.

“Pozivam politi~ke lidere BiH da u~ine odlu~an napor, kako bi njihovu dugotrajnu diskusiju po pitanju presude {to ranije priveli kraju, te donijeli zaklju~ak koji }e biti u skladu sa presudom Suda u Strasbourgu” poru~io je , {ef britanske diplomacije, napominju}i kako postizanje dogovora o ustavnoj reformi nije lak zadatak za bilo koju zemlju, a pogotovo za Bosnu i Hercegovinu.

Reagovati bez odga|anja
“Tako|e mi je poznato da problem u vezi sa slu~ajem Sejdi} Finci proisti~e iz Ustava BiH, koji je dio Dejtonskog mirovnog sporazuma. Ipak, BiH nije prva zemlja koja treba promijeniti svoj ustav, kako bi se ispunili evropski standardi, te apelujem na bh. lidere da reaguju bez odga|anja, kako bi se osiguralo da BiH ne zaostaje za svojim susjedima na putu ka ~lanstvu u EU,” priop}io je Hague.

Velik interes
Nakon ministrovog izlaganja uslijedila je diskusija, {to je pokazalo da je interes za BiH u Strasbourgu veliki. Pitanja su se odnosila na proces pomirenja u BiH, na implementaciju presude Sejdi} - Finci, na aktuelnu poziciju u smislu priklju~enja EU, na poziciju BiH sad, u periodu kad Hrvatska ulazi u EU. Tako|er, Lagumd`ija je ~estitao Hrvatskoj na ulasku u EU, jer je i za BiH dobro da imamo susjede koji imaju taj stepen napretka, a na pitanje vezano za probleme sa granicom sa Hrvatskom, odgovorio je da je u posljednje vrijeme imao aktivne susrete sa zvani~nicima iz Hrvatske te da o~ekuje da }e se i to pitanje, koje dugo stoji nerije{eno, M. PAMUK vrlo brzo rije{iti.

V I J E S T I

REZULTAT SARADNJE SAD-a I BiH

I u Washingtonu optu`nica protiv Ja{arevi}a
Optu`nica ameri~kog ministarstva pravosu|a protiv Mevlida Ja{arevi}a za poku{aj ubistva zbog napada automatskom pu{kom na ameri~ku ambasadu u Sarajevu slijedi optu`nicu u BiH i rezultat je bliske saradnje SAD-a i BiH, potvr|eno je za Srnu u ameri~koj ambasadi u BiH. Ambasada SAD-a blisko je sara|ivala sa vlastima u BiH tokom istrage napada na Ambasadu, koji se desio 28. oktobra pro{le godine, i u potpunosti podr`ava odluku Tu`ila{tva BiH da podigne optu`nicu protiv osoba umije{anih u napad, navodi se u saop{tenju Kancelarije za odnose s javno{}u ameri~ke ambasade. Iz Ambasade su poru~ili da }e nastaviti saradnju sa bh. vlastima u svim aspektima ovog slu~aja i da imaju puno povjerenje da }e Tu`ila{tvo BiH pred lice pravde izvesti odgovorne osobe, te da }e im Sud BiH obezbijediti pravedno su|enje. U saop{tenju se navodi da je optu`nica protiv Ja{arevi}a podignuta pred sudom u Washingtonu prema deset ta~aka, me|u kojima je poku{aj ubistva ameri~kih

slu`benika ili zaposlenih, poku{aj ubistva Amerikanaca unutar jurisdikcije SAD-a i napad smrtonosnim naoru`anjem. Svaka od optu`bi za upotrebu vatrenog naoru`anja tokom nasilnog ~ina predvi|a minimalnu kaznu od 30 godina zatvora, dok je za optu`be za napad smrtonosnim naoru`anjem s namjerom nano{enja te{kih tjelesnih povreda predvi|ena maksimalna kazna od deset godina zatvora. Tu`ila{tvo BiH podiglo je 23. aprila optu`nicu protiv Ja{arevi}a, Emraha Fojnice i Muniba Ahmetspahi}a, koji se terete za pripremu i izvr{avanje teroristi~kog napada na Ambasadu SAD-a u Sarajevu 28. oktobra pro{le godine.

U @I@I 3 GRADSKO VIJE]E MOSTARA Kad ne zna{ {to }e{, formiraj komisiju
OSLOBO\ENJE ~etvrtak, 26. april/travanj 2012.

EKSPERTI SPORIJI OD ROKOVA
Stru~noj grupi dan rok od mjesec da ponudi rje{enje izmjene gradskoga Statuta, ~ime je postalo jasno da lokalni izbori ne}e mo}i biti raspisani za Mostar zajedno s ostalim jedinicama lokalne samouprave u BiH. Poznato je, naime, da je raspisivanje lokalnih izbora predvi|eno za 10. svibnja, a samo formiranje ove grupe o~ekuje se po~etkom sljede}ega mjeseca
Gradsko vije}e Mostara na ju~era{njoj je sjednici donijelo odluku o formiranju ekspertne grupe koja bi trebala Vije}u ponuditi prijedlog izmjena Statuta Grada Mostara u skladu s presudom Ustavnoga suda BiH. Ekspertnu grupu }e ~initi pet ~lanova. Po dva }e predlo`iti klubovi Bo{njaka, odnosno Hrvata u Gradskom vije}u Mostara, dok bi petoga ~lana trebao predlo`iti Klub Srba. Tako|er, ovoj stru~noj grupi je dan rok od mjesec da Gradskom vije}u ponudi rje{enje izmjene gradskoga Statuta, ~ime je postalo sasvim jasno da lokalni izbori ne}e mo}i biti raspisani za Mostar zajedno s ostalim jedinicama lokalne samouprave u BiH. Poznato je, naime, da je raspisivanje lokalnih izbora predvi|eno za 10. svibnja, a samo formiranje ove grupe o~ekuje se po~etkom sljede}ega mjeseca. - Drago mi je da je ve}ina vije}nika usaglasila tekst ove odluke i {to }emo nakon 1. maja poku{ati donijeti korekcije ili sasvim novi statut, koji bi Gradsko vije}e moglo usvojiti i time osigurati preduslove za odr`avanje izbora i funkcionisanje grada u narednom periodu. Interresorna ekspertna grupa }e biti sastavljena od pet ljudi. Bit }e sastavljena od predstavnika klubova naroda i to po dva iz klubova Hrvata i Bo{njaka, a jednoga ~lana }e predlo`iti Klub Srba. Prvu bi sjednicu sazvalo rukovodstvo Gradskog vije}a, a potom bi sama ta grupa odlu~ivala o svojim sjednicama i na~inu rada. Predsjednici klubova naroda u Gradskom vije}u bi ve} do petka trebali dostaviti imena ljudi koji }e biti u toj grupi. ^lanovi grupe ne mogu biti ~lanovi Vije}a ili rukovodstva politi~kih stranaka, rekao je Murat ]ori}, predsjednik Gradskog vije}a Mostara.

Drugi, a ne prvi korak
Tako|er, on je dodao kako je ju~era{nji potez Vije}a rezultat razgovora predsjednika klubova konstitutivnih naroda u mostarskom Gradskom vije}u. - @elimo jo{ jednom razgovarati sa stru~nim ljudima koji se bolje razumiju u ustavnopravnu materiju kako bi Vije}e moglo do}i do izmjena Statuta. Ni Centralna izborna komisija, ni Interresorna grupa Parlamenta BiH nisu uradile prvi korak u izmjeni izbornih pravila za Mostar, nakon ~ega je Gradsko vije}e trebalo poduzeti drugi korak. U samoj odluci Ustavnoga suda stoji kako je Vije}e du`no Sud obavijestiti o poduzetim koracima i to sada ~inimo, rekao je ]ori}. Predsjednik Kluba Hrvata u Gradskom vije}u Marko Gilja je izjavio kako se dogovor o izmjeni gradskoga Statuta mo`e posti}i u Gradskom vije}u Mostara, ali i da se moraju ukloniti diskriminatorni ~lanci Statuta. - Naravno, Vije}e mora usvojiti predlo`ene izmjene Statuta, a dogovarati se mo`e na razli~ite na~ine. Ekspertna skupina koja }e napraviti pri-

Samo kroz gradske institucije o promjeni Statuta

jedlog na~ina provedbe odluke Ustavnoga suda BiH za Mostar morat }e taj prijedlog ponuditi Vije}u na usvajanje, kazao je Gilja. Potpredsjednik Gradskog vije}a Danijel Vidovi} je, pak, izjavio kako }e ekspertna grupa dobiti rok od 30 dana za izradu prijedloga izmjena mostarskoga Statuta. - Dali smo rok od 30 dana oslu{kuju}i doga|anja u Interresornoj grupi dr`avnoga Parlamenta koji treba napraviti prvi korak u izmjeni Izbornoga zakona BiH u dijelu koji se odnosi na izbore za Gradsko vije}e Mostara. Potom bi se trebale dogoditi i eventualne izmjene mostarskog Statuta i to sukladno onomu {to se dogovori u dr`avnom Parlamentu, rekao je Vidovi}.

Vije}nik SDA u Gradskom vije}u Salem Mari} je izjavio kako su politi~ke stranke shvatile da je do{lo vrijeme da se jedino kroz institucije Grada Mostara mo`e raspravljati o izmjenama gradskog Statuta.

Nema nametanja
- Mostar }e napokon dobiti statut kakav gra|ani zaslu`uju. To vi{e ne}e biti od me|unarodne zajednice nametnuti dokument. Nadam se da }e ova grupa koja je danas (srijeda) formirana raditi u interesu rje{enja problema izmjene Statuta kako bi se izbori mogli odr`ati ili na vrijeme ili s manjim zaka{njenjem. U svakom slu~aju, o~ekujem da }e se izbori odr`ati, rekao je Mari}.
Jurica GUDELJ

PO KLJU^U Ekspertnu grupu }e ~initi pet ~lanova. Po dva }e predlo`iti klubovi Bo{njaka, odnosno Hrvata u Gradskom vije}u Mostara, dok bi petoga ~lana trebao predlo`iti Klub Srba

IZETBEGOVI] - MOON

IBRAHIMOVI] - ANGELOV

BIV[I VOJNICI NASTAVILI PROTEST

Zna~ajan napredak
Predsjedavaju}i Predsjedni{tva BiH Bakir Izetbegovi} primio je ju~er ambasadora SAD-a u BiH Patricka Moona. Razgovarano je o aktuelnim pitanjima u BiH, s posebnim akcentom na predstoje}i NATO summit u Chicagu, saop}eno je iz Predsjedni{tva BiH. Izetbegovi} i ambasador Moon usaglasili su se da je u posljednjih nekoliko mjeseci postignut zna~ajan napredak u klju~nim pitanjima, te da BiH sada ima realne {anse da ubrza daljnji proces euroatlantskih integracija. Konstatovano je da je summit u Chicagu prilika da se potvrdi opredjeljenje za nastavak procesa integracije BiH u NATO.

Podr{ka ulasku BiH u NATO
Bugarski ambasador u BiH Angel Aleksandrov Angelov potvrdio je ju~er tokom susreta sa ministrom odbrane BiH Muhamedom Ibrahimovi}em da Bugarska, kao punopravna ~lanica Sjevernoatlantske alijanse, podr`ava ulazak BiH u NATO. U saop{tenju Ministarstva odbrane BiH navodi se da je Ibrahimovi} ju~er u posjetu primio ambasadora Angelova i vojnog ata{ea Bugarske u BiH pukovnika Stojka Stojanova Barbova. Bugarski ambasador prenio je Ibrahimovi}u stavove Vlade o ukupnoj saradnji dviju zemalja i dodao da je cilj njegove dr`ave dalje unapre|enje svih oblika saradnje sa BiH.

Vratili {atore pred Parlament
Odmah po zavr{etku donatorske konferencije za izbjeglice i raseljene osobe, biv{i pripadnici OSBiH vratili su {atore ispred zgrade Parlamenta Bosne i Hercegovine. - Nastavljamo tamo gdje smo stali. Ne odustajemo od onoga {to nam zakonski pripada, a primili smo informaciju da }e sjednica Predsjedni{tva BiH biti odr`ana u petak, tako da od nje puno o~ekujemo. Cijela ova situacija kod nas iza ziva neizvjesnost, ka`e [emsudin Pojata, jedan od predstavnika biv{ih vojnika. Pojata isti~e da je bilo jako te{ko boraviti u {atorima za vrijeme obilnih ki{a koje su padale protekla dva dana. - Za mo li li smo neke vla sni ke ugosti telj skih objeka ta, ko ji se na la ze u nepo srednoj bli zi ni Trga Bosne i Hercegovine, da privremeno boravi mo tu dok ki {a ne presta ne. Jo{ jednom `eli mo za hva li ti svim udru`enji ma i gra|ani ma ko ji su nas podr`ali, jer nama sva~ija podr{ka mnogo zna ~i, veli on. Penzionisani borci o~ekuju isplatu penzija koje im pripadaju po Zakonu.
E. G.

4

DOGA\AJI

~etvrtak, 26. april/travanj 2012.

OSLOBO\ENJE

IZJAVA DANA
Najava Vlade da }e, unato~ upozorenju iz Bruxellesa, i dalje nastojati zaposliti politi~are u NO i uprave zvono je za uzbunu

Kampanja podizanja svijesti o EU integraciji BiH

Kampanju }e obilje`iti i maskota Pepi

Foto: D`. KRIJE[TORAC

Jadranka Kosor,
predsjednica HDZ-a Hrvatske

GRA\ANI MORAJU SVE ZNATI
Va`no je da EU poruke dopru do svih krajeva BiH, da svi stanovnici budu upoznati sa koristima koje ~lanstvo mo`e da zna~i za njih

DOBAR LO[

ZAO

VUK JEREMI]
I u razgovorima s novinarima, ali i u slu`benim kontaktima sa du`nosnicima, {ef srbijanske diplomatije nije krio kako Srbija o~ekuje bh. glas na East Riveru. Rije~ je, zapravo, o glasu za njegov posao predsjedavaju}eg Generalne skup{tine UN-a. Nije, pritom, propustio kazati kako su odnosi dvije zemlje najbolji poslije rata. A bili bi bolji da nas Jeremi} povremeno ne podsjeti na imenjaka - Dra{kovi}a iz ranih devedesetih.

MUSTAFA CERI]
Nije se, mada su ga mnogi do posljednjeg trenutka lomili, reis-efendija dao nagovoriti na jo{ jedan - nemojte sad pitati koji - mandat. Ova mantra bi mo`da i imala smisla da Ceri} ima pravo da se kandidira. Ovako, ma kako mu bilo lijepo dok je trajalo, do|e kraj. Ceri} }e, po vlastitom obe}anju, ~ak i izbore za nasljednika pratiti bez posebnog zanimanja.

Kampanja, koja }e trajati {est mjeseci, o podizanju svijesti va`nosti ~lanstva u EU pod nazivom EU Awareness, u saradnji sa projektom EU Awareness i Delegacijom EU u BiH za 2012. godinu, predstavljena je ju~er na konferenciji za novinare. EU Awareness je projekt koji finansira EU, a provodi konzorcijum pod vodstvom B&S Europe. Cilj projekta je da osigura da javnost u BiH, civilno dru{tvo i predstavnici vlasti daju kontinuiranu podr{ku integraciji BiH u EU. Ovaj cilj projekt nastoji ostvariti kroz ja~anje i nadogradnju postoje}ih komunikacionih sposobnosti i kapaciteta Direkcije za evropske integracije.

Ove go di ne, kam pa nju }e obilje`iti i maskota pod imenom Pepi, koja je javnosti predstav lje na po jav lji van ji ma na bilbordima, televiziji, radiju i internetu. Maskota simbolizuje EU integracije, a nastala je iz `elje da se za kampanju izradi i vizuelni identitet. Kako je istakla Mary Donovan, ideja je bila da se kroz ovaj lik gra|ani-

Veliki posao
- Ovaj projekt je pozitivan primjer dobre i uspje{ne saradnje Direkcije za evropske integracije BiH i Delegacije EU u BiH. Proces pridru`ivanja EU zahtijeva veliki posao i treba da se anga`uje i dru{tvo, stoga smo i mnogo truda ulo`ili da anga`ujemo mnoge medije kako bismo {to vi{e i bolje informisali javnost, kazala je Zora Stani}, slu`benik za {tampu Delegacije EU u BiH.

PRIMJER Ovaj projekt je pozitivan primjer dobre i uspje{ne saradnje Direkcije za evropske integracije BiH i Delegacije EU u BiH
ma pribli`e konceptualne ideje Evropske unije. - Projekat obuhvata naj{iri spektar promotivnih aktivnosti, okruglih stolova, muzi~kih radionica, a sve s ciljem kako bismo gra|anima pribli`ili informaciju o tome {ta proces integracije u EU podrazumijeva i koje to prednosti i vrijednosti ~lanstvo u EU donosi. Projekat je ulo`io
Foto: Didier TORCHE

ogroman napor da kampanja bude sastavljena od vrlo raznovrsnih doga|aja i da njome budu obuhva}ene sve ciljne grupe, od djece u osnovnim {kolama, pa sve do par la men ta ra ca. Osnovni cilj kampanje je pru`iti {to vi{e informacija, tako da bi gra|ani imali priliku da dobiju neke odgovore na svoja pitanja i traganja za informacijama koje njih interesuju, istakla je Marina Kavaz - Siru~i}, glasnogovornica Direkcije za evropske integracije BiH.

I s padobranom
Tako|er je va`no da EU poruke mogu doprijeti do svih krajeva BiH, tako da svi stanovnici budu upoznati sa koristima koje ~lanstvo mo`e da zna~i za njih. Ne radi se samo o zajedni~koj valuti, ve} o nizu pogodnosti koje ~lanstvo donosi. Kampanja obuhvata aktivnosti {irom BiH, a neke od njih koje slijede u Sarajevu su skokovi padobranom sa Skakavca, zatim ve} tradicionalna trka za Evropu po u`em centru grada. Centralna manifestacija proslave EU, devetog maja }e biti u Mostaru.
M. PAMUK

PROTESTI BORACA
Iako su i sami ve} stanovito vrijeme izbjeglice na Trgu Bosne i Hercegovine, penzionisani su borci nakratko uklonili svoj prosvjedni kamp. Da se, ka`u, ne brukamo pred strancima koji su do{li na Donatorsku konferenciju. Ba{ kao da se dosada ve} nismo izbrukali.

VIJEST U OBJEKTIVU

CHELSEA
Mo`da je jo{ rano kazati kako je, nakon historijskog utorka, vrijeme Barceloninog tika-taka nogometa pro{lost, te da se, zapravo, na pozornicu vra}a engleski bum-bum. No, Chelsea je sa desetoricom izborio priliku da bude prvak Evrope i samo }e to, a ne Messijeve pre~ka i stativa, u}i u fudbalske almanahe.

Budu}nost za Romkinje
U Sarajevu je ju~er po~ela dvodnevna konferencija Suo~avanje sa stvarno{}u i budu}no{}u za Romkinje u BiH s regionalnim i internacionalnim u~e{}em. Cilj konferencije je sagledavanje pozicija i strategija EU o integraciji Roma, me|unarodnih standarda za{tite prava manjina i `enskih ljudskih prava da bi se u tom okviru skrenula pa`nja na zabrinjavaju}i polo`aj Romkinja u BiH, ali i Hrvatskoj, Srbiji i Crnoj Gori. Posebno je nagla{eno da treba hitno zapo~eti proces izmjena i dopuna Strategije za rje{avanje problema Roma da bi se pitanje Romkinja integriralo u postoje}e dokumente.

VIJEST U

BROJU

miliona konvertibilnih maraka iznose poticaji za poljoprivredu u 2012.

78

OSLOBO\ENJE ~etvrtak, 26. april/travanj 2012.

INTERVJU

5

Samir Had`ihusejnovi}, ministar financija u Vladi HN@-a

@ivjeli smo na dug
Do sada je bila praksa da se samo ispla}uju pla}e, a da se svi ostali tro{kovi rje{avaju kroz rebalanse bud`eta. Tako su ti rebalansi kumulativno rasli
Razgovarao: Jurica GUDELJ

• Gospodine Had`ihusejnovi}u, financijska dubioza je sintagma koja prati Vladu HN@-a od dana njenoga formiranja. U kakvom je danas financijskom stanju HN@? - Nedavno sam se na sastanku ministara financija u FBiH uvjerio kako imamo kantona u kojima je financijska situacija ne{to bolja, ali ima i onih koji su u goroj poziciji od nas. Uglavnom, situacija nigdje nije dobra. To je sve isplivalo na povr{inu tokom tehni~koga mandata pro{le vlade jer se prestalo raditi na kupovanju socijalnoga mira. Jednostavno se i{lo s uskra}ivanjem prava onima koji su najosjetljiviji, poput djece s posebnim potrebama, trudnica, djece bez roditeljske skrbi i drugih sli~nih kategorija stanovni{tva. Donesene su odluke o obustavi rashoda, ali nisu mijenjane zakonske osnove koje produciraju te obaveze. Tako smo dobili deficit. Pro{la je vlada davala 20 posto od planiranih sredstava, a nije prestala zaknji`avati obaveze. Pla}e za decembar su preno{ene na januar. Imamo i 43 milijuna maraka duga koji se ponajvi{e odnosi na dugove napravljene do 2004. godine. Nadalje, vrijednost sudskih sporova koji se vode protiv Kantona iznose oko 63 miliona maraka. Situacija nije ru`i~asta. Zakonske odredbe punjenja bud`eta su utvr|ene i tu se malo toga mo`e napraviti. Imamo ogroman broj bud`etskih korisnika, ali i 220.000 stanovnika i 40.000 nezaposlenih koje nitko ne spominje. Tako|er, trebamo financirati i strategiju razvoja malog i srednjeg poduzetni{tva i poticaje u poljoprivredi. Usvojili smo plan da na godi{njem nivou u{tedimo oko milion maraka na tro{kovima reprezentacije, putnih tro{kova i razli~itih naknada. To }e biti te{ko provesti, ali }emo to poku{ati u~initi. • No, kad se podvu~e crta, koliko je HN@ du`an? - Mi smo dobili u nasljedstvo 43 miliona maraka duga. To se odnosi na do-

sada{nji `ivot na dug. Do sada je bila praksa da se samo ispla}uju pla}e, a svi ostali tro{kovi da se rje{avaju kroz rebalanse bud`eta. Tako su ti rebalansi kumulativno rasli. Stoga mi ovim mjerama ~inimo sve da ne bismo radili rebalans bud`eta i da bismo u{tedjeli. Tako|er, vra}amo i stare dugove. Ukupna financijska dubioza se kre}e oko 53 miliona, ali na to moramo dodati i vrijednost sudskih sporova od oko 63 miliona maraka. Tako|er, imamo i 108 miliona vanbud`etskih dugovanja. Rije~ je o sredstvima po zavodima. Primjerice, zdravstvo je u katastrofalnom stanju. Iako to nije izravno vezano za bud`et, ipak je to pokazatelj stanja u Kantonu.

Bunt studenata
• Velika se bura podigla zbog smanjenja pla}a korisnicima `upanijskoga prora~una za travanj od sedam posto. Tako|er, odmah je bilo najavljeno da }e se to umanjenje ukinuti ako se pobolj{a punjenje prora~una. Me|utim, vjerujete li da }e zaista do}i do bitnijih promjena u punjenju prora~una? - Ne}e. Ve} sada pokazatelji iz ranijih godina i sada{njih analiza govore da ne}e do}i do promjena u punjenju bud`eta. No, podignuta bura je manjevi{e do{la od pojedinaca. Ako netko misli da }e {trajkom ne{to rje{avati i da }e tih nekoliko hiljada ljudi koji jedu hljeb iz ovog bud`eta ucjenjivati ostalih 220.000 stanovnika ovog kantona, onda neka to i ~ine. Zakonsko je pravo da se {trajka. Ali ~injenica je da se mi ne mo`emo postavljati nefer prema, primjerice, visokom {kolstvu. U HNK-u imamo dva univerziteta, odnosno Univerzitet “D`emal Bijedi}” i Sveu~ili{te u Mostaru. Oni nisu primili pla}e ve} ~etiri mjeseca. Te ustanove zbog financijskih problema razmi{ljaju o podizanju cijena {kolarina za 100 posto. To }e izazvati bunt studenata i njihovih roditelja. S druge strane, uposlenici tih ustanova moraju dobiti pla}e. Po novousvojenom zakonu o visokom obrazovanju,

DUBIOZA Mi ovo ne mo`emo nazvati krizom, nego imamo naslije|enu financijsku dubiozu. Ne `elim da to zvu~i kao da mi u ovoj vladi tra`imo nekakav alibi

i visoko{kolske ustanove }e se sada predbilje`iti na bud`et. Pitanje je ho}e li drugi kantoni prihvatiti preuzimanje osniva~kih prava tih ustanova. Osniva~ mora davati novce za te ustanove i nije uop}e sigurno da }e drugi kantoni preuzeti te obveze. Potom, {ta }emo sa Zakonom o za{titi rodilja? Taj je zakon te`ak 12 miliona godi{nje. [ta }emo sa zakonom o poticajima? Taj zakon nam nosi tri do {est posto izdvajanja iz bud`eta. Sve te zakone mi moramo servisirati. Ali kod nas su sve pare potro{ene. U strukturi uposlenih imamo 33 posto djelatnika u netr`i{noj djelatnosti, odnosno oni su na bud`etu, 15 i vi{e posto ide na trgovinu i usluge. Dakle, nema proizvodnje. Nema realnog sektora. Nema stvaranja dodatnih vrijednosti koje }e stvoriti nova porezna davanja i nove doprinose. Mi sami sebi di`emo statisti~ki postotak prosje~ne mjese~ne pla}e, pa na osnovu toga onda ra~unamo kolike }e nam biti pla}e. To je sve nerealno. To je samo balon od sapunice. Kanton mora financirati, pored administracije, i {kolstvo, i zdravstvo, i privredu, a novca imamo samo za pla}e. Tu sam nai{ao na nerazumijevanje sindikata. Na sastanku Socijalno-ekonomskog vije}a, na kojem su bi-

li prisutni svi predstavnici sindikata, odmah je nastala halabuka od pojedinaca. Pona{aju se kao da je bud`et samo njihov, a ne od svih stanovnika ovog kantona. ^ak 75 posto bud`eta ide na pla}e bud`etskih korisnika, a i ono ostalo, tako|er, ide na pla}e. Dajemo grantove koji, opet, zavr{e kao pla}e. • Kolike su pla}e prora~unskih korisnika? - Pla}e nisu pretjerano visoke. U organima uprave se kre}u prosje~no oko 900 maraka. Sve ostalo {to ostaje novca u prora~unu, {to se daje kroz grantove, opet zavr{i kao pla}a. Primjerice, ako date pare visokom {kolstvu, narodnoj knji`nici ili sportskim kolektivima, sve to zavr{i kao pla}a. Ovih 75 posto bud`eta, koliko se izdvaja za pla}e, odnosi se samo na izravne bud`etske korisnike. Ovim najavljenim smanjenjem pla}a od sedam posto, u prosjeku }e zna~iti oko 70 maraka manje pla}e. To je samo pla}a. Naknade se ne diraju, kao ni bilo koja druga dopunska primanja. No, smatramo da je bolje da se pla}e dobiju, makar i umanjene, nego da ih uop}e ne isplatimo.

Po{teno, po zakonu
• Ipak, koje je rje{enje za izlazak iz ove krize? - Mi ovo ne mo`emo nazvati krizom, nego imamo naslije|enu financijsku dubiozu. Ne `elim da to zvu~i kao da mi u ovoj vladi tra`imo nekakav alibi. Mi te probleme moramo rije{iti. Pravi put je po{tivanje Zakona o izvr{enju bud`eta koji je usvojila Skup{tina, zahtijevaju}i da se tro{i onoliko koliko se ima. To je realan zahtjev. Mi }emo zaista i tro{iti onoliko koliko imamo. Nadam se da }emo uspjeti rije{iti ovu dubiozu od 7,3 miliona koja nam je ostala nakon pro{logodi{njeg rebalansa bud`eta. Tako|er, nadam se da ne}emo raditi novi rebalans, posebice da to ne}emo u~initi u decembru ove godine, pa da se onda ti tro{kovi moraju rje{avati u 2013. godini. Dijelom }emo vratiti i dug iz 2004. i to po osnovi neupla}enih doprinosa. Dobar dio duga }e i}i i na otpis, kao i u zastaru. Time }emo redefinirati dug nastao do 2004. godine. Moramo rje{avati i teku}i manjak te smanjiti javnu potro{nju, ~ime }emo dobiti uvjete za dobijanje kredita. Uradit }emo sve mogu}e u{tede.

TAKORE]I... BUDU]NOST
U okviru UNDP-ovog Globalnog fonda za `ivotnu sredinu (GEF) projekta Zapo{ljavanje i sigurno snabdijevanje energijom kori{tenjem biomase u BiH, u toku je promotivna kampanja Drvna biomasa za odr`ivu budu}nost. Jedna od pet op}ina u BiH u kojoj akcija traje je i Fojnica, u kojoj je ju~er UNDP, u saradnji s Brdsko-biciklisti~kim klubom Slapovi Kozice, organizirao uli~nu akciju promocije projekta. Dijeljen je materijal u kojem su detaljno navedene prednosti upotrebe otpada nastalog prilikom obrade drveta koji mo`e biti kvalitetnije i jeftinije gorivo od {umske biomase.

6

DOGA\AJI
VIJESTI

~etvrtak, 26. april/travanj 2012.

OSLOBO\ENJE

Predstavni~ki dom Parlamenta
Predstavni~ki dom ju~er usvojio i Zakon o lijekovima kojim se vr{i sinhronizacija ovih propisa sa dr`avnom legislativom i izmjene i dopune Zakona o tr`i{tu vrijednosnih papira
Prvog da na za sje da nja fe de ral ni po sla ni ci od pre dvi|enih 16, raspravljali su o svega prve ~etiri ta~ke dnevnog reda. Usvojen je Zakon o autocesti na koridoru 5c, te usagla{en tekst zakona o reviziji privatizacije dr`avnog kapi ta la pri vre dnih dru {ta va i banaka FBiH sa tekstom usvojenim po~etkom aprila u Domu naroda Parlamenta FBiH. Usagla{eni zakon o reviziji privatizacije upu}en je na objavu u Slu`bene novine FBiH, a njime se omogu}ava revizija privatizacija privrednih dru{tava i banaka izvr{enih i prije dono{enja Zakona o privatizaciji preduze}a.

Pro{li revizija privat
Tihi} sa Dassu, Caseyem i Hedbergom
Predsjednik SDA Sulejman Tihi} ju~er je razgovarao sa zamjenicom ministra vanjskih poslova Republike Italije Martom Dassu te ambasadorima Velike Britanije i [vedske u na{oj zemlji Nigelom Caseyem i Bosse Hedbergom. Teme ovih razgovora bile su aktuelna politi~ka situacija u BiH pristupanje BiH Akcionom planu za ~lanstvo u NATO, implementacija presude Evropskog suda za ljudska prava u slu~aju Sejdi} - Finci, budu}i status distrikta Br~ko, bud`et institucija BiH za 2012. te lokalni izbori u Mostaru i Srebrenici. ^lanstvo BiH u NATO-u ocijenjeno je veoma va`nim za BiH i njenu stabilnost i prosperitet. Tihi} je kazao da je optimista {to se ti~e skorog dogovora o implementaciji presude u slu~aju Sejdi} - Finci, ~ime bi bili ispunjeni uslovi da na{a zemlja aplicira za kandidatski status za punopravno ~lanstvo u EU. Tako|er je istakao da me|unarodna zajednica ne bi smjela dopustiti da “djeca onih koji su ubijeni 1995. u Srebrenici budu `rtve nastavka genocida koji bi bio po~injen glasa~kim listi}ima”.

Kaplan naljutio SBB
Mirvad Kuri} (SBBBiH) ju~er je, u sklopu ta~ke poslani~kih pitanja i inicijativa, zatra`io ostavku federalnog ministra kulture i spor ta Salmira Kaplana zbog optu`bi koje je Kaplan iznio u medijima na ra~un Fahrudina Radon~i}a, predsjednika SBB-a BiH. Kako je Kuri} rekao, Kaplan je prozvao Radon~i}a za utaju poreza. Kaplan je, podsje}amo, izjavio kako raspola`e podacima da “Radon~i} utu`uje svoje uposlenike za fiktivne dugove, njih nekolicinu za iznos od 500.000 KM”, te na kraju godine prika`e dokumente sa suda kojim “potvrdi da ima nekoliko miliona potra`ivanja i automatski od nekoliko miliona gubitka - prelazi u toliko miliona dobiti.” problema vezanih za imovinskopravne poslove i pretvorbe zemlji{ta u gra|evinsko, te da omogu}ava stvaranje pravnog osnova za privla~enje stranih investicija i pove}anje zaposlenosti. Ministar Bijedi} je podsjetio da su obezbije|ena i sredstva od 166 miliona eura od EIB-a za dionice Vlakovo - Tar~in i Svilaj Od`ak. Ibra him Na da re vi} (SDA) osim {to je prigovorio da se ovim zakonom zanemaruje Zakon o javnim nabavkama, podsjetio je da je upravo Zakon o autocesti na koridoru 5c postavljen kao jedan od uslova za opstanak koalicije SDA - SDP. - Mi }emo najva`niji projekat od samostalnosti BiH dosad pa i ubudu}e svesti na to da ne moramo u izgradnji autoceste po{tivati doma}e zakone, ve} se dr`ati samo procedura koje propi{u institucije iz me|unarodne zajednice, kazao je Nadarevi} pozivaju}i na po{tivanje doma}eg zakonodavstva.

Ispit za SDA
Nakon du`e rasprave, ve}inom od 58 poslani~kih glasova za, usvojen je Zakon o autocesti na koridoru 5c. Niti jedan od 17 predlo`enih amandmana na ovaj za kon ju ~er ni je prihva}en, a rasprava oko toga da li se o amandmanima i treba izja{njavati uzela je dobar dio vremena. Enver Bijedi}, ministar prometa i komunikacija FBiH, obrazla`u}i zakon, istakao je da je taj propis neophodan za ubrzavanje izgradnje autoceste na koridoru 5c, efikasnije rje{avanje

SDA }e se odazvati pozivu Fülea
Sastanak lidera {est politi~kih par tija sa evropskim komesarom za pro{irenje [tefanom Füleom, na kojem bi zapo~eli dijalog o procesu pridru`ivanja BiH EU, trebalo bi da bude odr`an u drugoj polovini juna i SDA }e se odazvati tom pozivu, rekao je za Srnu por tparol ove stranke Erdal Selmanovi}. On je dodao da }e delegacija SDA, predvo|ena predsjednikom stranke Sulejmanom Tihi}em, u~estvovati i na sastanku {estorke koji bi trebalo da bude odr`an polovinom maja u Mostaru, u organizaciji lidera HDZBiH Dragana ^ovi}a.

Komitet za spre~avanje torture Vije}a Evrope (CPT)

Inspektori tuku po kancelarijama
Prikupljene informacije upu}uju na ~injenicu da se fizi~ko zlostavljanje naj~e{}e koristi u CJB-u Banja Luka
Komitet Vije}a Evrope za spre~avanje mu~enja i ne~ovje~nog ili poni`avaju}eg postupanja ili ka`njavanja (CPT) predstavio je izvje{taj o posjeti Bosni i Hercegovini u aprilu 2011. godine, zajedno sa odgovorima vlasti BiH. Delegacija CPT zaprimila je odre|eni broj vjerodostojnih navoda o policijskom te{kom fizi~kom zlostavljanju. Navodno fizi~ko zlostavljanje se uglavnom odnosi na udarce u tijelo i udarce palicama; tako|er, zaprimljeni su i detaljni navodi u vezi sa vezivanjem “lisicama” stavljanju plasti~nih , kesa na glavu osumnji~enih, te kori{tenjem elektro{okova. poduzeti zna~ajni koraci kako bi se sprije~ilo zlostavljanje unutar zatvora, posebno u KPD-u Zenica. Vlasti su u odgovoru navele kako su interne istrage pokazale da su mjere koje su poduzimali slu`benici u banjalu~kom zatvoru bile primjerene i u skladu sa zakonom.

Odnosi krunisani posjetom Carlosa
Sekretar Ministarstva vanjskih poslova BiH Adnan Had`ikapetanovi} primio je ju~er ambasadoricu Kraljevine [panije u BiH Mariju Auroru Mejia Errasquin. Had`ikapetanovi} je istakao da je [panija dokazani prijatelj BiH te da su bilateralni odnosi krunisani posjetom {panskog kralja Juana Carlosa i prigodom ceremonije otvaranja [panskog trga u Mostaru, 29. marta, prenosi Fena. Tokom razgovora Had`ikapetanovi} je istakao da BiH s formiranjem Vije}a ministara BiH ulazi u novu fazu realiziranja vanjskopoliti~kih smjernica, a to su ubrzano pristupanje na{e dr`ave Sjevernoatlantskom savezu i EU, kao i unapre|enje dobrosusjedskih odnosa, {to potvr|uje i nedavna posjeta ministra Zlatka Lagumd`ije Beogradu i Zagrebu.

Gu`va na psihijatriji
CPT je, tako|er, kritikovala neodgovaraju}e postupanje sa povratnicima u zatvore, koji su zatvoreni u svojim }elijama ~ak do 22 sata dnevno, do kraja mjeseca. Delegacija CPT je otkrila da pretrpanost na sokola~koj psihijatrijskoj klinici, psihijatrijskom odjelu u Zenici i ustanovama za socijalnu skrb, negativno uti~e na `ivotne uslove pacijenata. Vlasti su u odgovoru opisale akcije koje se poduzimaju ka otklanjanju navedenih problema, uklju~uju}i i formiranje dr`avne forenzi~ke psihijatrijske institucije. Uslovi u Imigracionom centru u Lukavici (I. Sarajevo) su ocijenjeni uglavnom zadovoljavaju}im, iako je potrebno poduzeti odre|ene korake ka osiguranju namjenskih aktivnosti za pritvorenike koji u centru borave du`e vrijeme.

Izvje{taj preporu~uje provo|enje neovisne istrage

“Nulta tolerancija”
Najve}i broj navoda se odnosi na vrijeme kada su osumnji~ena lica ispitivali inspektori u njihovim kancelarijama, a prikupljene informacije upu}uju na ~injenicu da se fizi~ko zlostavljanje naj~e{}e koristi u CJB-u Banja Luka. CPT isti~e u svom izvje{taju da sve navode treba detaljno istra`iti, kako bi se osiguralo da poruka nulte tolerancije u vezi sa fizi~kim zlostavljanjem dospije do zvani~nika zadu`enih za provedbu zakona, na svim

nivoima. Izvje{taj preporu~uje provo|enje neovisne istrage u vezi sa metodama koje koriste inspektori u CJB-u Banja Luka. U svom odgovoru, vlasti su dale informaciju u vezi sa poduzimanjem odre|enih koraka, kako bi se ispitali navodi o zlostavljanju. Skoro nijedna pritu`ba u vezi sa zlostavljanjem osu|enika nije zaprimljena od zatvorskog osoblja, sa izuzetkom zatvora u Banjoj Luci. Delegacija je, tako|er, otkrila da su

OSLOBO\ENJE ~etvrtak, 26. april/travanj 2012.

DOGA\AJI
VIJESTI

7

FBiH
Agencija za reviziju
Predstavni~ki dom Parlamenta FBiH odobrio je jo{ 2010. zakon o reviziji privatizacije, ali je njime revizija podrazumijevala samo privatizacije izvr{ene nakon dono{enja Zakona o privatizaciji preduze}a. Po~etkom aprila ove godine Dom naroda je razmatrao isti zakon te usvojio amandman Mire Ljubijanki}, kojim se propisuje da se revizija odnosi i na ranije privatizacije. Ju~er je Predstavni~ki dom dao suglasnost na pomenuti amandman i proslijedio zakon na objavljivanje. Zakonom o reviziji privatizacije predvi|a se i osnivanje agencije za reviziju sa sjedi{tem u Sarajevu za ~iji rad se novac obezbje|uje u federalnom bud`etu. U slu~aju nezakonite privatizacije, agencija pokre}e upravne postupke, upravne i parni~ne sporove radi izmjene, poni{tenja ili ukidanja rje{enja i zaklju~enih ugovora o privatizaciji. Pravosna`nom presudom suda, ako se utvrdi nelegalno ste~ena imovina ili imovinska korist - prelazi na upravljanje Vladi FBiH. naglasio da ovaj zakon nudi rje{enja koja ru{e Ustav i sistem, te da zadire u prava vlasnika privatne imovine. Pred poslanicima danas }e se, izme|u ostalog, na}i nacrt zakona o oduzimanju nelegalno ste~ene imovine i zakon o koncesijama.
M. \UROVI] RUKAVINA

tizacije i koridor 5c
Turski ambasador u posjeti Oslobo|enju
Ahmet Yildiz, ambasador Turske u Bosni i Hercegovini, ju~er je posjetio redakciju na{eg lista. Turski ambasador u na{oj zemlji interesirao se za dugu i bogatu tradiciju Oslobo|enja, te razvoj na{e izdava~ke ku}e posljednjih godina. Uz predstavljanje dnevnog lista te politi~kog maga zina Dani i tabloida San, Vildana Selimbegovi}, glavna i odgovorna urednica Oslobo|enja, govorila je i o planovima na{e ku}e te iznimno zna~ajnoj suradnji koju Oslobo|enje ostvaruje kako sa Nezavisnim novinama, u samoj BiH, tako i sa listovima diljem regiona. Bila je to i prilika za razgovor sa ambasadorom Yildizom o aktuelnoj politi~koj i ekonomskoj situaciji u na{oj zemlji. V. O.

Dr`avni slu`benici spremni na {trajk
Sindikat dr`avnih i policijskih slu`benika i zaposlenika u institucijama BiH, sudskoj vlasti i javnim ustanovama BiH (Reprezentativni sindikat BiH) ju~er je uputio obavijest predsjedavaju}em i zamjeniku predsjedavaju}eg Vije}a ministara, ministrima pravde i sigurnosti BiH, PSBiH i OHR-u, u kojoj ih obavje{tava da su pripremljeni svi zakonski uvjeti za ula zak u {trajk ograni~enog obima ili generalni {trajk. “Po{to predlo`eno rje{enje bud`eta BiH i odluke o smanjenju pla}a ne osi gu rava pravi ~nost u ra spo dje li pla}a i u velikom dijelu zaposlenim daju manje pla}e od onih koje trenutno imaju, ovim dopisom pot vr|ujemo da ukoliko ne bude pregovora na relaciji poslodavac - sindikat koji bi rezultirao prihvatljivim rje{enjem za obje strane, Reprezentativni sindikat }e zajedno s ostalim sindikalnim organizacijama u}i u {trajk”, navodi se u obavijesti.

Slavica Josipovi} (HDZ 1990) je poru~ila da se nije trebalo ni i}i u dono{enje ovog zakona, okarakterisav{i ga kao ~isto politi~ki zakon.

Pravo vlasnika
- Vi naj bo lje zna te za {to ga donosite, ovaj zakon se odnosi na di je lo ve FBiH gdje `i ve

Hrva ti, ka za la je ona. Edin Mu{i} (SDA) je rekao da }e JP Autoceste Federacije BiH po usvajanju zakona imati veliku odgovornost prema Parlamen tu FBiH, a Adil Lo zo (SBiH) je kazao da se ovim zakonom onemogu}uje pokretanje upravnog spora. Jasenko Selimovi} (SDPBiH) je pod-

sjetio da je Zakon o autocesti na koridoru 5c korak koji nedostaje kako bi se uklonile prepreke za investiranje, te da je jedina namjena ovog zakona da resorno ministarstvo i JP Autoceste dobiju alat za izgradnju di oni ca auto ces te ko je ~ekaju. Marinko ^avara (HDZBiH) je

Protest Kakanjaca zbog sigurnosne situacije u gradu

Psi lutalice za{ti}eniji od ljudi
U na{em gradu je sve nesigurnije `ivjeti i raditi, jer su izgleda psi lutalice vi{e za{ti}eni od nas, kazao je [ehagi}
Povodom pasivnosti nadle`nih institucija u rasvjetljavanju ubistva Enijada ^ehaji}a, te sigurnosne situacije u gradu, ju~er je u Kaknju odr`ana druga protestna {etnja gra|ana, saboraca, prijatelja i kom{ija ubijenog. Mjesto okupljanja i kretanja mirne {etnje je bio rondo - kru`nog toka saobra}aja na ulazu u Kakanj, a krajnja destinacija prostor na glavnoj saobra}ajnici iznad Op}ine gdje se kratko obratio Elvedin Dinko [ehagi}, komandant 3. manevarskog bataljona ARBiH ~iji je ^ehaji} bio nekada{nji pripadnik. “Danas smo se okupili da izrazimo svoje nezadovoljstvo sa ukupnom situacijom u gradu, nepotpunim izvr{avanjem obaveza odgovornih ljudi za ovakvo stanje i da izrazimo nezadovoljstvo {to ubica ili ubice na{eg prijatelja, saborca i kom{ije jo{ nisu uhva}eni. Vrijeme je, gospodo, da podnesete ostavke i date mogu}nost da sposobni ljudi obavljaju poslove koje vi niste korektno i po{teno odra|ivali. Posljednje ubistvo je kulminacija brojnih negativnih aktivnosti i de{avanja u na{em gradu u kojem je sve nesigurnije `ivjeti i raditi, jer su izgleda psi lutalice vi{e za{ti}eni od nas. Sada je za Enijada kasno, ali nije za nas i na{u djecu” kazao je [ehagi}. , Adib Zeki}, urednik internet-portala KakanjLive, rekao je kako gra|ani izra`avaju neza-

Foto: A. KAJMOVI]

Odgovorni ni{ta ne preduzimaju
Foto: M. TUNOVI]

dovoljstvo ~injenicom da su “odgovorni godinama znali za prijetnje koje su nasilni~ki demonstrirane vi{e puta prema mu~ki ubijenom Enijadu ^ehaji}u” . “Pora`avaju}a je ~injenica saop{tena prije neki dan na sjednici Vije}a op}ine Kakanj, da je Kantonalnom tu`ila{tvu Zeni~ko-dobojskog kantona podneseno sedam krivi~nih prijava koje su u vezi sa po~iniocima ubistva. Neke od njih su nasilni~ko pona{anje sa nano{enjem te`ih tjelesnih povreda, izazivanje op}e opasnosti i posjedovanje vatrenog oru`ja, ~ak i ubistvo u poku{aju. Od njih sedam, samo je jedna procesuirana i to nagodbom sa sudom. Ako je mogu}e da se u dvije godine procesuira samo jedna prijava, onda je ubistvo Enijada ^ehaji}a logi~na posljedica takve inerMi. D. tnosti” istakao je Zeki}. ,

Te`ak polo`aj penzionera
Na redovnoj godi{njoj sjednici Skup{tine Saveza udru`enja penzionera u FBiH ju~er je jo{ jednom istaknut vrlo te`ak materijalni, socijalni i zdravstveni polo`aj ove populacije u dru{tvu, prenosi Fena. ^lanovi ovog udru`enja zatra`ili su od Vlade FBiH i drugih nadle`nih struktura vlasti i odlu~ivanja da se takvo stanje hitno promijeni da bi se pobolj{ao sada{nji lo{ standard penzionera. Najni`u penziju od 310 KM primaju 232.000 penzionera ili 62 posto, {to je, tvrdi predsjednik Udru`enja penzionera FBiH Omer Omerefendi}, zona ekstremnog siroma{tva.

8

DOGA\AJI
VIJESTI

~etvrtak, 26. april/travanj 2012.

OSLOBO\ENJE

^lanovi Saveza logora{a podnijeli oko 10.000 tu`bi

VKBI: Suprotstaviti se Dodiku
U Bosni i Hercegovini i dalje su prisutne tendencije orijentirane ka osporavanju njenog dr`avnopravnog i dru{tvenohistorijskog kontinuiteta, uz otvoreno izra`avanje animoziteta prema njenim institucijama u ~emu prednja~i predsjednik RS-a Milorad Dodik, koji javni prostor gotovo svakodnevno kontaminira neodgovornim izjavama, a da pritom ne snosi nikakve posljedice, istaknuto je ju~er na tribini Vije}a Kongresa bo{nja~kih intelektualaca (VKBI) na kojoj su o temi “Opasna politika Milorada Dodika prema BiH” govorili uvodni~ari profesori Fakulteta politi~kih nauka Univerziteta u Sarajevu prof. dr. Senadin Lavi} i doc. dr. Suad Kur t~ehaji}. Zato je, kako je re~eno, nu`no probuditi sve intelektualne snage da bi se na odgovaraju}i na~in suprotstavile Dodikovim neodr`ivim tezama, odnosno poku{ajima revidiranja historijskih i sudski verificiranih ~injenica u vezi s agresijom na BiH i karakterom entiteta RS.

Hiljadu prvostepenih, dvije kona~ne presude
Dosada{nja sudska praksa u BiH je {arolika i naknade za dane provedene u logoru se kre}u od 18.000 KM za 17 dana logora, pa do 6.000 KM za 60 dana. Dakle, u rasponu od 1.000 pa do ispod 100 KM po danu zato~eni{tva, obja{njava Murat Tahirovi}, donedavno predsjednik SLBiH
^lanovi Saveza logora{a BiH (SLBiH) su posredstvom svoje organizacije podnijeli oko 10.000 tu`bi protiv entiteta u BiH, te susjednih dr`ava. Protiv Republike Srpske je oko 10.000 logora{a podnijelo 7.000 tu`bi, a protiv Federacije BiH pet hiljada logora{a podnijelo je oko tri hiljade tu`bi. Srbiju je tu`ilo oko 80 logora{a iz logora [ljivovica i Mitrovo Polje (12 tu`bi), a u Hrvatskoj logora{i BiH protiv ove susjedne dr`ave vode 30 sudskih procesa. I u Crnoj Gori logora{i Morinja vode sudski proces. Koliko tu`itelji tra`e novca za dan proveden u logoru? KM za 17 dana u logoru pa do 6.000 KM za 60 dana u logoru. Dakle, u rasponu od 1.000 pa do ispod 100 KM, obja{njava Murat Tahirovi}, donedavno predsjednik SLBiH. Do sada je, objasnit }e, doneseno oko 1.000 prvostepenih presuda, dvije pravosna`ne: jedna u Banjoj Luci, druga u Travniku, obje su u korist logora{a. Ina~e, logora{e BiH u sudskim sporovima protiv entiteta zastupa 15 advokatskih timova, a u Hrvatskoj i Srbiji zastupaju ih advokati Fonda za humanitarno pravo, u Crnoj Gori dva advokatska tima, uz podr{ku [ekija Radon~i}a. “Ne znam koliko advokati napla}uju svoje usluge, ali SLBiH je podr{ka i logora{ima i advokatima na na~in da prikuplja informacije, me|unarodna akta koja se ti~u reparacije. Tako|er, poku{avamo osloboditi ~lanstvo pla}anja sudskih taksi. Uspjeli smo to napraviti i Unsko-sanskom kantonu, a poku{avamo u Sarajevskom. Na{e tu`be na banjalu~kim sudovima lo{e stoje, rasprave se ne zakazuju te smo na prijedlog advokata i logora{a sve tu`be povukli s tamo{njih sudova i poslali mjesno nadle`nim sudovima u FBiH. Oni su prihvatili te tu`be i mnogi su procesi u toku, ka`e Tahirovi}.

Vrije|anje logora{a
Ar{ini sudova u FBiH i RS-u su, uvjerio se Tahirovi}, razli~iti, ali su oni u Srbiji najgori. Izlaze, ka`e on, iz okvira profesionalnosti i nepristrasnosti. Logora{i se u sudnicama vrije|aju, svjedocima namjerno izgovaraju pogre{na imena i na svaki se na~in poma`e pravobranila{tvu Srbije, osobito u procesima na op}inskim sudovima. A kada je u pitanju BiH, ka`e Tahirovi}, “kod jednog se broja sudija vidi nacionalna obojenost i to u oba entiteta” . Kako god, ako ste bili logora{ i ho}ete pokrenuti sudski proces, za podno{enje tu`be potrebno je da posjedujete neki od dokumenata koji dokazuje da ste bili u logoru: certifikat Me|unarodnog komiteta Crvenog krsta, potvrdu od komisija u BiH koje su u ratu vr{ile razmjenu, medicinsku dokumentaciju ako je posjedujete, zahtjev mati~nom udru`enju logora{a koje }e predlo`iti advokata.
A. BE^IROVI]

Sudske takse
- Ne znam! To su stvari koje me|usobno ure|uju advokati i tu`itelji - logora{i. Za sudove je relevantno prije svega postojanje logora, potom psihofizi~ke posljedice boravka u takvim uslovima, a sve se to na sudu dokazuje na osnovu relevantne dokumentacije, dokaza da je osoba bila u logoru, medicinske dokumentacije i nalaza sudskog vje{taka. Dosada{nja sudska praksa u BiH je {arolika i naknade se kre}u od 18.000

Nare|eno ubistvo zarobljenika
Na ha{kom procesu protiv Radovana Karad`i}a za{ti}eni svjedok optu`be KDZ-320 opisao je kako mu je u julu 1995. pukovnik Vojske Republike Srpske (VRS) Ljubi{a Beara rekao da se “mora rije{iti” zarobljenih Bo{njaka iz Srebrenice, zatra`iv{i pomo} civilnih vlasti u Zvorniku za pokopavanje ubijenih. Svjedok, iz ~ijeg iskaza proizlazi da je bio zvani~nik Op{tine Zvornik, potvrdio je da se to desilo nakon {to je VRS 11. jula 1995. zauzeo Srebrenicu. “Pukovnik je rekao da ne mo`e da kontroli{e zarobljenike i da mora da ih se rije{i... Kazao je i da to ~ini po nare|enju dva predsjednika”, izjavio je KDZ-320. Beara je 2010. za genocid u Srebrenici osu|en na do`ivotni zatvor.

Murat Tahirovi}: Anga`ovano 15 advokatskih timova u BiH

Zbog podr{ke Ivanu Jur~evi}u, bojovniku ispod svastike

Arnautovi} smijenjen sa svih funkcija

Ivan Jur~evi}, prvi slijeva

Redukovati nadle`nost Suda BiH
Ministar pravde Republike Srpske D`erard Selman ponovio je ju~er da }e RS biti spreman da razgovara o apelacionom sudu BiH onda kada budu ispunjeni njegovi zahtjevi za redukovanje nadle`nosti Suda BiH. Selman je istakao da RS ostaje na poznatim stavovima kada je rije~ o strukturalnom dijalogu o pravosu|u najavljenom za kraj juna te poru~io da pravosudni sistem u BiH mora biti uskla|en sa evropskim standardima. On je novinarima u Bijeljini naglasio da }e RS onog momenta kada budu ispunjeni njegovi zahtjevi za redukovanje nadle`nosti Suda BiH, pogotovo ~lana sedam gdje treba decidno utvrditi nadle`nost tog suda, biti spreman da razgovara o apelacionom sudu.

Upravni odbor Udru`enja boraca Orga- Ko or di na ci je 16 bo ra ~kih udru `e nja u kom da rukovodi, predstavlja i zastupa ni za to ra i po kre ta ~a otpo ra u Fe de ra ci ji FBiH, pro ti vno za klju ~ku UO, odr`a ne u Udru `e nje, or ga ni zu je Sku p{i nu UB-a BiH (UO UBO PO) 18. apri la ove go di ne Ka knju, ~i me je na ne se na ogromna ma- OPO u Sarajevskom kantonu na kojoj }e do nio je odlu ku o opo zi vu Edi na Ar na - te ri jal na {te ta Udru `e nju. UO je ime no - se izabrati predsjednik UO, saop{tio je UO utovi}a sa funkcije ~lana UO, predsjedni- vao D`evada Topi}a Topu za povjerenika OPO. Pod sje ti mo, Ar na uto vi} je, upi tan, re ka ove or ga ni za ci je u Sa ra jev skom kan - Udru`enja u Kantonu Sarajevo sa zadatkao ka ko je Ivan Jur ~e vi}, nje gov to nu i sa svih dru gih fun kci ja i na kolega iz Koordinacije 16 bora~kih svim ni vo ima or ga ni zo va nja ovog udru `e nja. udru `e nja u FBiH, ~as tan, po {ten - Arna utovi} je opozvan sa svih ~ovjek, kako on misli da je fotografi ja ko ju smo obja vi li fo to mon ta `a funkcija u Udru`enju zbog istupa u te da Jur ~e vi} tre ba os ta ti u Ko or dne vnom lis tu Oslo bo|enje (22. di na ci ji i pred stav lja ti svo ju udru fe bru ar 2012. go di ne) ko ji ma je stao u odbranu i za{titu Ivana Jurgu. Zanimljivo je da ni Koordinacija 16 bora~kih udru`enja u FBiH ni~e vi }a, pred sje dni ka Udru ge de je raspravljala o fotografiji na kojoj mo bi li zi ra nih i umi rov lje nih pri Jur~evi}, u odori HVO-a i sa kolegapa dni ka HVO-a, ~i ja je fo to gra fi ja ma iz boj ne, po zi ra ispod svas ti ke. za je dno sa dru gim bo jo vni ci ma HVO-a, ispod zas tave sa ku kas tim Iz gle da, ni Zu ka nu He le zu, mi nis kri`om (svastikom), objav ljena u tru za bo ra ~ka pi ta nja, ni je se Oslo bo|enju i Ava zu, kao i neo mrsko ru ko va ti i pri mi ti po klon u vla{tenog predstavljanja i zastupaznak do bre su ra dnje s ~a snim i A. B. nja na{eg udru`enja na sastancima Ministar Helez sa bojovnicima HVO-a i drugom Jur~evi}em po {te nim Jur ~e vi }em.

OSLOBO\ENJE ~etvrtak, 26. april/travanj 2012.

DOGA\AJI
VIJESTI

9

Identifikovano 11 Podrinjaca u Tuzli

Suada }e biti ukopana pored roditelja i brata
Svi su prona|eni u masovnoj grobnici Suha. Niko nije pre`ivio, pa su mene pozvali da do|em na identifikaciju, svjedo~i Hajrija
Tabut sa kostima {estogodi{nje djevoj~ice Suade Bekti}, 12. maja ove godine, bit }e spu{ten u kabur na mezarju Veljaci u Bratuncu, tik pored mezara roditelja i osmogodi{njeg brata Suada. Najbli`i ~lanovi porodice ove {estogodi{nje Bratun~anke su ubijeni u etni~kom ~i{}enju ove op}ine. Identifikaciju ove djevoj~ice, ju~er je, u Komemorativnom centru Tuzla, potvrdila njena tetka Hajrija Mustafi}. tada su odveli mog oca, majku, dvije dainice, kom{iju Husu i njegovu `enu Minu. Svi su ubijeni. Ja sam uspio nekako pre`ivjeti” is, pri~ao je Nijaz. Ina~e, sve ju~er identifikovane bratuna~ke `rtve su prona|ene u masovnim grobnicama Suha, Ade, Zalu`je i Sremska Mitrovica. Do sada je, za kolektivnu d`enazu 12. maja na mezarju Veljaci spremno 20 tijela. “Ovi ljudi su ubijeni prije 20 godina, ekshumirani prije sedam godina, a tek danas (ju~er) se identifikuju. Tokom etni~kog ~i{}enja u Bratuncu je ubijeno 603 na{ih najmilijih, a na mezarju Veljaci je ukopano tek 218 `rtava. Dakle, samo jedna tre}ina” kazala je ju~er [uhra , Sinanovi}, predsjednica Udru`enja koje okuplja pre`ivjele Bratun~ane.

Su|enje za zlo~ine u Bosanskoj krajini
Na ju~era{njem su|enju Mehuri Selimovi}u, optu`enom za zlo~ine u Bosanskoj krajini, svjedoci odbrane Besim Dizdari} i Edin Halilagi}, nekada{nji referenti za kontraobavje{tajne poslove u Slu`bi bezbjednosti Petog korpusa Armije BiH, potvrdili su da su i oni ispitivali ratne zarobljenike, javlja BIRN. Dizdari} je rekao da je ispitivao zarobljenike Ljubu Jovi~i}a i Luku Kajteza. Svjedok je potvrdio da je uzeo vi{e od 30 izjava od ratnih zarobljenika. Halilagi}, drugi svjedok, potvrdio je da je ispitivao zarobljenika Milovana Mastikosu. Tu`ila{tvo BiH tereti Mehuru Selimovi}a, Adila Ru`ni}a i Emira Mustafi}a za u~e{}e u zatvaranju pripadnika vojske i policije RS-a i civila u zato~eni~ke centre u Biha}u, Cazinu i Bosanskom Petrovcu u periodu izme|u 1994. i 1996. Su|enje se nastavlja 9. maja.

Ukopana samo tre}ina
“Samo znam da su ostali u ku}i. @ivjeli su u naselju Seli{ta. Svi su prona|eni u masovnoj grobnici Suha. Niko od bli`ih nije pre`ivio, pa su mene pozvali da do|em na identifikaciju” ispri~ala je ju~er , Hajrija. Pored Suade, ju~er je identifikovano jo{ {est bratuna~kih `rtava, te njih ~etvero sa podru~ja op{tine Zvornik. Nijazu Hasi}u iz Bratunca, zlikovci su ubili oca, majku i brata. Ju~er je potvrdio identifikaciju oca Mustafe, dok za kostima majke i brata jo{ traga. “Brata su mi odveli iz stana u no}i sa prvog na drugi maj 1992. godine. Upali su mu u stan i odveli ga. Ni{ta nismo znali za njega. ^uo sam da su ga odveli prema Skelanima. Majka i otac su ostali kod ku}e. 12. maja su krenuli kupiti Bo{njake po ku}ama i

U Bratuncu su ubijena 603 ~ovjeka

Samo trojica osu|ena
Me|u 603 ubijenih Bratun~anki i Bratun~ana je 88 `ena, ali i devet djevoj~ica i 10 dje~aka. Najmla|a `rtva je Adina Hajdarevi}, koja je imala samo tri mjeseca kada je ubijena, dok je najstarija Zahida Suljagi}, ubijena u 110. godini. Masovna grobnica Suha je dokaz jednog od najmonstruoznijih zlo~ina u Podrinju i Bosni i Hercegovini. U grobnici je prona|ena Zekira Begi}, ubijena zajedno sa bebom, u devetom mjesecu trudno}e. Od 38 tijela, u grobnici su na|ene i ~etiri majke koje dr`e djecu u naru~ju, te dvije majke sa djecom u zagrljaju. Za ratne zlo~ine u Bratuncu osu|ene su tek tri osobe. Miroslav Deronji} je priznao zlo~in u selu Glogova, te je u Haagu osu|en na 10 godina robije. Pred Sudom BiH su osu|eni Mirko Todorovi} i Milo{ Radi} zbog u~e{}a u zarobljavanju grupe od 14 civila Bo{njaka 20. maja 1992. godine u selu Borkovac, te njihovom odvo|enju na strijeljanje.

@rtve
Pored Suade i Mustafe, ju~er su identifikovani i Zvorni~ani Meho (Muharema) Dedi} (1957), ]azim (Salkana) Kari} (1955), Nurija (Muharema) Kari} (1944) i Juso (Muharema) Kari} (1953). Tako|er, identifikovani su i Bratun~ani [a}ir (Fajke) Omi} (1954), Hajrija (Muharema) Muhi} (1923), Huso (Salke) Jahi} (1929), Omer (Mustafe) Hod`i} (1933) i Tima (Selme) Mustafi} (1908).
S. KARI]

Ekshumacije u Teo~aku i Tuzli
Na podru~ju Teo~aka ju~er je nastavljena ekshumacija koja je zapo~eta pro{le sedmice, kada su ekshumirani posmrtni ostaci ~etiri osobe. Glasnogovornica Instituta za nestale osobe BiH Lejla ^engi} kazala je za Fenu da su ju~er ekshumirane jo{ tri neidentifikovane (NN) osobe. “Na {ehidskom mezarju Centar u op}ini Teo~ak ekshumirano je ukupno sedam NN osoba koje su u toku proteklog rata razmijenjene, a potom ukopane u ovo {ehidsko mezarje i evo sada je ekshumirano svih sedam neidentifikovanih `rtava iz proteklog rata”, kazala je ^engi}. Na gradskom groblju Trnovac u Tuzli ekshumirano je 40 `rtava za koje se pretpostavlja da je rije~ o `rtvama iz proteklog rata.

Be}irovi} u BPK-u Gora`de i Fo~i

Prva posjeta
Zdravko Krsmanovi}, na~elnik Op{tine Fo~a, sa saradnicima u proteklih osam godina poku{ava Fo~u otvoriti za saradnju i u~initi je mjestom dobrog `ivljenja za sve gra|ane, bez obzira na nacionalnu pripadnost. Me|utim, vlasti u Banjoj Luci Fo~u ka`njavaju zbog tih napora, poku{avaju}i taj grad dr`ati zatvorenim. Ni dr`ava BiH nije se ba{ potrudila pomo}i tamo{njim stanovnicima. Upravo odnos vlasti RS-a, ali i dr`ave BiH prema Fo~i najbolje ilustruje izjava Krsmanovi}a data tokom posjete Denisa Be}irovi}a ovom gradu. - U ovih osam godina, koliko sam na~elnik, ovo je prva posjeta jednog dr`avnog parlamentarca op{tini Fo~a, kazao je on. diplomatija i da za odre|ene konkretne projekte i na sastancima sa razli~itim premijerima ili predsjednicima dr`ava ili ministrima, lobiramo da do|u strani investitori u ovaj kanton. Imao sam nedavno sastanak sa turskim biznismenima i oni su zainteresovani da ulo`e u slatkovodno ribarstvo, a ovo je idealan kraj za takvu vrstu privrede, izjavio je Be}irovi}. A. H.

Privla~enje investitora
Imao sam nedavno sastanak sa turskim biznismenima i oni su zainteresovani da ulo`e u slatkovodno ribarstvo, izjavio je Be}irovi}
Zamjenik predsjedavaju}eg Predstavni~kog doma Parlamentarne skup{tine BiH Denis Be}irovi} ju~er je boravio u slu`benoj posjeti BPK-u Gora`de i Op{tini Fo~a. Be}irovi} je predstavnicima Vlade BPK-a Gora`de dao podr{ku i ohrabrenje da nastave sa zapo~etim reformama. Otvaranje novih radnih mjesta ocijenio je pozitivnim ne samo za BPK Gora`de ve} i cijelu BiH te naglasio va`nost podr{ke firmama koje izvoze na evropsko i svjetsko tr`i{te. - Razgovarali smo o zajedni~kim pitanjima i problemima ko-

Uslovi nagodbe s ratnim zlo~incima
Cilj institucije nagodbe s optu`enima za ratni zlo~in jest ubrzanje procesa ekshumacije i identifikacije, “ali pod uvjetom da optu`eni za ratne zlo~ine ka`e gdje je mjesto masovne grobnice i da prizna krivicu”, re~eno je ju~er na konferenciji o temi “Institucija nagodbe kao sredstvo za dolazak do informacija o masovnim grobnicama”. Zajedni~ki je prihva}eno i to da se termin nagodba ne upotrebljava, ve} je umjesto toga dat termin sporazum. Konferenciji u Sarajevu prisustvovali su ~lanovi Regionalne koordinacije udru`enja porodica nestalih s podru~ja biv{e Jugoslavije, uklju~uju}i i predstavnike BiH, Srbije, Hrvatske i Kosova, te predstavnici nevladinih organizacija, OSCE-a, Crvenog kri`a, Instituta za nestale osobe BiH, Tu`ila{tva BiH i predstavnici kantonalnih i okru`nih tu`ila{tava.

Be}irovi} sa doma}inima u Gora`du

ji se odnose na ovaj prostor i o onom {to mo`e da u~ini sa svoje pozicije, a Be}irovi} je uputio ~estitke na{im rukometa{ima za veliki uspjeh, izjavio je Emir Fra{to, premijer BPK-a Gora`de. Tokom sastanka razgovarano je o unapre|enju saradnje izme|u razli~itih nivoa vlasti sa dr`avnim nivoom. - Kao jedan od ~elnika zakono-

davnog organa vlasti u BiH `elim re}i da su vrata mog kabineta otvorena 24 sata za svaku vladu, a posebno Vladu BPK-a Gora`de. Gora`de i BPK Gora`de imaju strate{ki zna~aj za dr`avu BiH i mislim da, prije svega, trebamo raditi na ekonomskom ja~anju ovog kantona. Istakao sam spremnost da i mi u Parlamentu iskoristimo mogu}nosti koje pru`a parlamentarna

10

KOMENTARI

~etvrtak, 26. april/travanj 2012.

OSLOBO\ENJE

Oprosti im, Dubrovni~e! N
Pi{e: Gojko BERI] gberic@bih.net.ba

Razaranje i ~etveromjese~na opsada Dubrovnika jedna je od najve}ih gadosti koje je u~inila biv{a JNA. U toj zlo~ina~koj operaciji u~estvovali su i Trebinjci, mobilisani ili dobrovoljno. Od tada izme|u ova dva grada, koja dijele svega 23 kilometra, ili petnaestominutna vo`nja automobilom, traje neka vrsta hladnog rata. [ta obe}ava pro{lonedjeljni susret dubrova~kog gradona~elnika i trebinjskog na~elnika?

asilje i netolerancija nisu nimalo strani na{im balkanskim narodima. U ratovima 90-ih pokazali su svoje najgore lice i ru{ila~ku neprijateljsku energiju. Ru{enje zajedni~ke ku}e pla}eno je ogromnim `rtvama i nepopravljivim {tetama, i vi{e ni{ta nije niti }e biti kao {to je bilo. Otkud tolika provala mr`nje - pitanje je koje jo{ ~eka na pravi odgovor. Mir je, po prirodi stvari, nudio mogu}nost za postepenu promjenu tragi~nog raspolo`enja, mogu}nost obnove `ivota. Historija je puna primjera kada je energija ratnog neprijateljstva u miru pretvorena u “materijal” za gradnju novih mostova me|u ljudima i narodima. Nijemci i Francuzi su klasi~an primjer. Me|utim, ni petnaest godina mira nije bilo dovoljno na{im etni~kim zajednicama bilo da su obilje`ene kao agresor ili `rtva - da ispolje onu drugu, ljudskiju i plemenitiju stranu koja se u njima krije. Ili se jo{ nisu pojavile vo|e koje bi izrazile to drugo lice na{eg balkanskog svijeta? A ako se tu i tamo i dogodi politi~ki gest takve prirode, on }e u pravilu imati vi{e protivnika nego pristalica. @rtve ne zaboravljaju i te{ko pra{taju, a njihovi d`elati ne prestaju da ih mrze, frustrirani {to nisu dovr{ili zapo~eti posao. Pro{log petka u Dubrovniku su se sastali njegov gradona~elnik Andro Vlahu{i} i na~elnik Op{tine Trebinje Dobroslav ]uk. Bio je to prvi slu`beni susret ~elnih ljudi dvaju susjednih gradova nakon punih dvadeset godina. Doga|aj je progla{en historijskim i bio je vijest dana u hrvatskim medijima. Pozivaju}i se na raspolo`enje

P

svojih sugra|ana, ]uk je tom prilikom rekao da “iskreno `ali zbog svega {to nam se dogodilo i zbog svake nedu`ne `rtve i svake {tete, pa i one najmanje koja je nanesena vama, na{im susjedima i gradu Dubrovniku” . Izrazio je uvjerenje da je do{ao trenutak da zajedno bude izra`eno `aljenje nad proteklim doga|ajima. Ali, Vlahu{i} je bio oprezan. Izrazio je `aljenje za `rtvama i sa jedne i sa druge strane, ali je istakao da na~in na koji je do{lo do njihove smrti nije bio isti. “Dobro je poznato {ta se doga|alo 1991. godine i ne bih ulazio u detalje, jer bi nas to odvelo u pro{lost” naglasio je. , oslijeratno iskustvo na ovim prostorima poka zu je da pri li kom razmjene takvih i sli~nih izjava niko nikome ne vjeruje previ{e. Vlahu{i} zna da ruka pomirenja sa Trebinjem ima u Dubrovniku mnogo protivnika, ba{ kao {to je ]uk znao da mu se valja vratiti u Trebinje, gdje ga ne ~ekaju emancipovani liberali i mirotvorci, ve} frustrirani veterani sramotnog pohoda na Dubrovnik i njihovi sinovi, pa je po`urio da na konferenciji za novinare izjavi kako nije rije~ o izvinjenju, ve} o `aljenju. Uz ~injenicu da je i to `aljenje do{lo suvi{e kasno, ova ]ukova “ispravka” iritirala je gra|ane Dubrovnika koji su ionako doga|aj primili hladno. Oglasio se i dubrova~ki biskup monsinjor Mate Uzini}, koji je uzrujanom retorikom komentirao izraze `aljenja trebinjskog na~el ni ka, osu div {i nje go vo “odbijanje isprike i izjedna~avanje strana u sukobu” Bis. kup Uzini} nije po{tedio ni gradona~elnika Vlahu{i}a.

R

Sumnjaju}i u iskrenost politi~ara, biskup preferira njegov ekumenski odnos i pouke koje je polovinom januara izmijenio sa zahumsko-hercegova~kim episkopom Grigorijem, prilikom ekumenske molitve u dubrova~koj katedrali. Vladika Grigorije je tada u svojoj propovijedi rekao: “Ve~eras, na ovom svetom mjestu, u ovoj prelijepoj katedrali i u ovom ~udesnom gradu, imam potrebu, kao hri{}anin i episkop izgovoriti ovu hri{}ansku rije~ - oprostite.” Me|utim, ovaj ekumenski doga|aj je pro{ao potpuno nezapa`eno u hrvatskim medijima. Iskupio ih je Miljenko Jergovi}, koji je u kolumni u Jutarnjem listu napisao: “Grigorijevo tiho juna{tvo sastoji se u tome {to je rekao ne{to {to mnogi ljudi, njegovi vjernici, ne `ele ~uti. U~inio je to pred gradom kojemu su vjernici iz njegovog stada u~inili zlo. Njegova isprika ne o~ekuje i ne tra`i odgovor. Ona nije jednokratna” . azaranje i ~etveromjese~na opsada Dubrovnika s kopna i mora jedna je od najve}ih gadosti koje je u~inila biv{a JNA. U toj zlo~ina~koj operaciji u~estvovali su i Trebinjci, mobilisani ili dobrovoljno. Od tada izme|u ova dva grada, koja dijele svega 23 kilometra, ili petnaestominutna vo`nja automobilom, traje neka vrsta hladnog rata. Godinama je na grani~nom prelazu na Ivanici stra`arilo nekoliko bosanskih policajaca, koji su spavali u jednoj sru{enoj ku}i, biv{oj `eljezni~koj stanici. Prelaz je ozna~avala jedna obi~na rampa, ali je ona u simboli~nom smislu bila velika poput Berlinskog zida.

A

Kad se u ljeto 1998. pro~ulo da je ameri~ki general Jacques Klein, mo}ni ~ovjek na slu`bi u BiH, donio odluku da se na Ivanici izgradi pristojan grani~ni prelaz, i uspostavi normalan saobra}aj izme|u Dubrovnika i Trebinja, `upnik susjednog sela Mandaljene, don Miljenko Babai}, prononsirani ultranacionalista, pokrenuo je me|u svojim vjernicima akciju da se cesta prema Trebinju presije~e betonskim blokovima, ali je njegov “krsta{ki pohod” propao. Na protestnom skupu protiv otvaranja grani~nog prelaza Babai} je grmio: “Neka bude proklet svaki onaj u Dubrovniku, @upaniji i Hrvatskoj koji se bude radovao dolasku neprijatelja. Proklet bio onaj tko s njima bude trgovao, jeo i pio i neka`njeno ih primao u svoj dom. Proklet bio svaki onaj tko oprosti neprijatelju” . gdje su ona vremena kad tog prelaza nije bilo i kad su svakodnevne ljudske veze izme|u dva grada bile ne{to posve logi~no i prirodno? Vremena kad su `ivopisno obu~ene Konavoke jutrom prve dolazile na trebinjsku pijacu sa svojim proizvodima, kad su dubrova~ke pla`e bile pune Trebinjaca i kad su iz Dubrovnika svakodnevno stizali u Trebinje autobusi puni stranih turista. Sve je to ~inilo Trebinje privilegovanim, nekom vrstom dubrova~kog predgra|a. Valjda je zato Trebinje i odisalo svojevrsnim gosparstvom, koje je znalo amortizirati gor{ta~ku plahovitost i agresivnost. I sve to Trebinjci razori{e i navuko{e na sebe omrazu svojih slavnih susjeda. Oprosti im, Dubrovni~e!

vjetski dan intelektualnog vlasni{tva obilje`ava se 26. aprila. Tim povodom `elim iskoristiti priliku i govoriti o tome za{to je pravo na intelektualno vlasni{tvo (IPR) toliko va`no i za{to kr{enje tog prava nanosi {tetu na{im vlastima, nov~anicima, ekonomskom razvoju, pa ~ak i na{em zdravlju. Piratstvo je globalni problem koji se pojavljuje u vi{e oblika, uklju~uju}i prodaju nezakonito kopiranih filmova, muzike i softwarea, la`no brendirane odje}e i modnih detalja, kao i neovla{teno preuzimanje za{ti}enog materijala preko interneta. Sjedinjene Dr`ave su ulo`ile gotovo ~etiri miliona ameri~kih dolara u Bosni i Hercegovini u programe koji imaju za cilj ja~anje bh. pravnog okvira, pobolj{anje provedbe zakona i pove}anje kapaciteta Instituta za za{titu intelektualnog vlasni{tva BiH. U proteklih {est mjeseci agencije ~iji je posao da osiguraju da se privatne kompanije pona{aju u skladu sa lokalnim zakonima - tr`i{ne inspekcije Federacije BiH i Republike Srpske - postigle su napredak u borbi protiv kr{enja IPR-a pokretanjem pravovremenih i efikasnih kampanja, {to je za pohvalu. Drago mi je {to mogu primijetiti da SAD mogu ra~unati na vlasti u BiH kao na sve efikasnijeg par tnera u za{titi IPR-a. Ali, za{to je po{tivanje IPR-a va`no vama? Za{to bi vas to trebalo zanimati? Razmislite o sljede}em: Kr{enja IPR-a predstavljaju prijetnju javnom zdravstvu. Svjetska zdravstvena organizacija procjenju-

S

je da je ~ak 30 posto farmaceutskih proizvoda koji se prodaju u zemljama u razvoju i 50 posto proizvoda koji se prodaju preko interneta krivotvoreno. Ovdje u BiH, potencijal za zloupotrebu farmaceutskog tr`i{ta daje nam razloga za sve ve}u zabrinutost. Krivotvoreni lijekovi mo`da nemaju `eljeno dejstvo, {to zna~i da se bolest mo`e pogor{ati zbog nedostatka odgovaraju}eg tretmana, ili jo{ gore, njihovo kori{tenje mo`e imati pogubne posljedice po zdravlje onih koji ih koriste. U svakom slu~aju, proizvodnja i prodaja krivotvorenih lijekova mogu dovesti do u`asnog scenarija za javno zdravstvo, {to se mo`e izbje}i boljim po{tivanjem prava na intelektualno vlasni{tvo. Kr{enja IPR-a prijetnja su ekonomiji. U dana{njoj te{koj ekonomskoj situaciji, ne mo`emo si priu{titi gubitak radnih mjesta u korist pojedinaca koji otvoreno kr{e zakon tako {to upravljaju tr`i{tem krivotvorenih proizvoda, uklju~uju}i filmove, muziku i software. Kupovina krivotvorenih proizvoda ne uti~e samo na umjetnike, zabavlja~e i autore - ona uti~e i na lokalne kompanije koje poku{avaju po{teno zaraditi. Po{tivaju}i IPR, vodimo ra~una o kreativnim poduzetnicima koji su pokreta~i doma}eg ekonomskog rasta. Za{tita IPR-a tako|er privla~i novi kapital i klju~na je za nove investicije u industriju znanja. Prema Svjetskom ekonomskom forumu, za{tita IPR-a tako|er je usko povezana sa konkurentno{}u zemlje - one zemlje za koje se vje-

ruje da na najbolji na~in {tite intelektualno vlasni{tvo nalaze se me|u najkonkurentnijim u pogledu privla~enja investitora s ciljem razvoja njihove privrede. IPR podsti~e razvoj efikasnijih metoda za proizvodnju i distribuciju. IPR osigurava uvo|enje novih proizvoda, kvalitetnih brandova, tehnologije i usluga, te stimuli{e nova doma}a tr`i{ta pobolj{anjem postoje}ih proizvoda i tehnologija. Ukratko, za{titom IPR-a svi mo`emo profitirati. Kr{enja IPR-a su prijetnja razvoju. Kona~no, po{to nema poreza na nezakonitu trgovinu, kr{enja IPRa imaju negativan uticaj na programe i investicije vlasti. Ni`i poreski prihodi zna~e manje novca za {kole, manje novca za zdravstvo i manje novca za nove puteve i mostove. U slo`enom bud`etskom okru`enju u kojem je svaka marka bitna, BiH si ne mo`e priu{titi gubitak poreskih prihoda u korist kriminalnih bandi i drugih koji prodaju krivotvorenu robu i podrivaju vladavinu zakona. Na Dan IPR-a i svaki drugi dan pozivam one koji bi `eljeli prosperitetniju BiH da ka`u “ne” kupovini i kori{tenju krivotvorenih i la`nih predmeta. Tako|er, `elim pohvaliti i podsta}i aktivnosti tr`i{nih inspekcija Federacije BiH, Republike Srpske i distrikta Br~ko u njihovim nastojanjima da iskorijene kori{tenje krivotvorenog softwarea u svojim sredinama. Va{ rad je u najboljem interesu svih gra|ana BiH.
(Objavljeno na blogu ambasadora SAD-a u BiH)

POSU\ENI STUPCI

Za{to je va`an 26. april?

FOKUS

Pi{e: Patrick S. MOON

SAD su ulo`ile gotovo ~etiri miliona ameri~kih dolara u programe ja~anja bh. pravnog okvira, pobolj{anje provedbe zakona i pove}anje kapaciteta Instituta za za{titu intelektualnog vlasni{tva

OSLOBO\ENJE ~etvrtak, 26. april/travanj 2012.

KOMENTARI

11

KOD KO@E

Z
Pi{e: Boris DE@ULOVI]

Ne~ista krv
vao me nekidan u dva iza pono}i Ko`o da ispri~a vic. Ima on taj obi~aj, zovne u gluho doba no}i iz kafane da ispri~a vic. Elem, pitao Mujo Sulju je li ikad guzio pedera. “Jok” re~e mu ovaj, “al jesam jednog , {to ga je guzio.” Ne postoji, jasno, politi~ki korektan na~in da se ispri~a ovaj vic. Te{ko da bi Mujo Sulju pitao je li ikada imao spolni odnos s mu{kom osobom homoseksualne orijentacije, a jo{ te`e da bi mu ovaj odgovorio kako, eto, nije, ali jest jednom s mu{karcem koji je imao spolne odnose s mu{kom osobom homoseksualne orijentacije. Tako se vicevi pri~aju samo u politi~ki korektnim dru{tvima, dakle, onima u kojima su odnosi s osobama istospolnog seksualnog interesa, hm, ure|eni. Samo {to takvi vicevi tada vi{e nisu smije{ni, jer nema mete koju ga|aju: ta su dru{tva mo`da dosadna, mo`da i neduhovita, ali nisu primitivna i licemjerna. Pristojan na~in da se ispri~a vic o Sulji koji nikad nije guzio pedera stoga jednostavno ne postoji. Ili se barem tako vjerovalo do prije pet-{est dana. Pristojan i politi~ki korektan na~in otkriven je, kako je i red, na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, gdje je nesretni Suljo definiran kao “osoba koja ima povremene ili stalne seksualne kontakte sa homoseksualcima” . Tako je, naime, zaveden u formularu Zavoda za transfuzijsku medicinu FBiH, podijeljenom prije pet-{est dana studentima Filozofskog {to su naumili dobrovoljno dati krv. U rubrici “Osobe koje ne trebaju davati krv” izdvojene su tako, izme|u ostalih, i “osobe koje imaju povremene ili stalne seksualne kontakte sa homoseksualcima” . Ili, prevedeno na bosanski: “osobe {to povremeno ili stalno guze osobe koje su guzile pedere” . Kad ~ovjek tako pro~ita formular, Bosna i Hercegovina ispada gotovo skandinavski tolerantna zemlja: ovdje, eto, krv mogu dati homoseksualci, ali ne i osobe koje s njima imaju seksualne kontakte. Za{to je tako, bosanska medicina jo{ ne zna, ali je tako. Lijepo pi{e na formularu. Netko bi, istina, mogao pomisliti kako je to ista stvar - peder i Suljo - ali taj nas o~ito ne zna dovoljno. “Znam ja nas, jebo ti nas” rekao je svojedobno veliki Bran, ko ]opi}, kirur{ki precizno definirav{i cijelu stvar. A vi ste sve vrijeme mislili da je klju~no pitanje balkanskog odnosa prema druga~ijima, ono “Ko jebe pedere” - retori~ko. Negdje drugdje, naime, osobe koje imaju seksualne kontakte sa homoseksualcima i same su po definiciji i zdravom razumu homoseksualci, pa bi na formularu zavoda za transfuzijsku medicinu, me|u “osobama koje ne trebaju davati krv” umjesto “osoba , koje imaju povremene ili stalne seksualne kontakte sa homoseksualcima” pisalo jednostavno - “homoseksualci” Tako bi to, re. koh, bilo u dru{tvima koja nisu primitivna i licemjerna, a pritom i {tede papir. U primitivnijim i licemjernijim dru{tvima, koja ne {tede ni na krvi, ni na papiru, postoje pak homoseksualci i osobe koje s njima odr`avaju seksualne kontakte. Dakle “pederi” i “osobe koje guze pedere” . Razlika je drasti~na, potvrdit }e vam to i medicinska i filozofska znanost: recimo, bolni~ar Zavoda i bibliotekarka Filozofskog fakulteta, koji su napali troje studenata {to su protestirali zbog diskriminacijskog odnosa prema homoseksualcima. “Da si moje dijete, ubila bih te na mjestu!” urlala je pobje{njela knji, `ni~arka na studenticu Lamiju, kad se ova usudila predstaviti kao lezbijka kojoj je pravomo}nom presudom u formularu Zavoda dokinuto ne samo temeljno ljudsko pravo na druga~ijost ve} - ~ak i va`nija - temeljna ljudska obaveza: pomo}i ~ovjeku u nevolji. Da je Lamija, eto, njeno dijete, pravovjerna bi je bibliotekarka ubila odmah, na mjestu, jer u temeljna ljudska prava na na{im prostorima ne spada pravo ~ovjeka da bude druga~iji, ve} pravo ~ovjeka da ubije svoje dijete ako je druga~ije. Ovako, s obzirom na to da Lamija - hvala dobrom Allahu - nije njeno dijete, bibliotekarka je nije ubila odmah, na mjestu, ve} je njoj i pobunjenim kolegama poru~ila da }e ih sa~ekati ispred zgrade Fakulteta. Na Balkanu, poznato je, dobrovoljni davaoci krvi “koji imaju povremene ili stalne se-

Pristojan na~in da se ispri~a vic o Sulji koji nikad nije guzio pedera jednostavno ne postoji. Ili se barem tako vjerovalo do prije pet-{est dana. Pristojan i politi~ki korektan na~in otkriven je, kako je i red, na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, gdje je nesretni Suljo definiran kao “osoba koja ima povremene ili stalne seksualne kontakte sa homoseksualcima”

ksualne kontakte sa homoseksualcima” ne daju krv u ambulantama, a po~esto je ne daju ni, hm, dobrovoljno. Suvremena transfuzijska medicina za njih je ovdje usavr{ila osobitu metodu va|enja krvi pivskim bocama, letvama, pajserima, bokserima, lancima, ~izmama, kamenjem, d`epnim no`evima i sterilnim bejzbol-palicama. Prije tri i pol godine, sjetit }ete se, sli~na je akcija dobrovoljnog davanja krvi za “osobe koje imaju seksualne kontakte sa homoseksualcima” tako|er organizirana ispred jedne univerzitetske zgrade, Akademije likovnih umjetnosti u Sarajevu, gdje je vrhunski obu~eno medicinsko osoblje sa za{titnim bradama na licu izvadilo krv nekolicini sudionika i gostiju Queer Festivala. Dobrovoljni uzimatelji krvi rado }e vam, {tovi{e, izvaditi krv gdje god se zateknete, kod ku}e, na ulici, u kafi}u, ispred Likovne akademije ili Filozofskog fakulteta: dovoljno je pozvati vazda spremne mobilne ekipe njihova Zavoda za transguzijsku medicinu. Pardon, transfuzijsku. Sva{ta, eto, ispadne kad se pi{e na brzinu, pa se pobrkaju slova “f” i “g” jebem i njih i onoga ko ih je na tas, taturi stavio jedno pored drugog. I Sulju. Slu`bena medicina, dodu{e, tvrdi da je krv homoseksualca jednako rizi~na ili sigurna kao i krv heteroseksualca, ali u biblioteci Filozofskog fakulteta ne dr`e medicinsku literaturu. Bibliotekarke tamo znaju da je u homoseksualaca ne~ista krv, i u njoj razne bole{}ine, i virus side i gen pederluka, prenose ih oni jedan drugome pa tre}a ~etvrtoj, uzimaju, davaju i razmjenjuju kao knjige iz knji`nice - jebemti, o tome dosad nitko nije razmi{ljao: {to je onda s knjigama iz biblioteke Filozofskog, koje idu iz ruke u ruku, pa ih lista i dodiruje tko stigne, i vjera i nevjera, i zdrav i bolestan, i peder i insan?!? - i ve} u sljede}em trenutku, na izlazu iz bolnice, ili iz biblioteke, do ju~er zdrav ~ovjek osjeti neobi~nu blagost u ga}ama ugledav{i zgodnog, bradatog bolni~ara u kratkim pantalama. Zbog toga, shvatili ste, mi na Balkanu zabranjujemo homoseksualcima da daruju krv. Suljo nikad nije guzio pedera, ali - ne zaboravite - jest jednog {to ga je guzio.

DIREKTOR HIDROGRADNJE PISAO POSLOVNIM PRIJATELJIMA I UPOSLENICIMA Uprava je po~ela sa izmirenjem svojih obaveza uposlenicima - dvije zaostale plate - i povjeriocima

Puno ljudi, malo posla
posljednjih nekoliko godina Hidrogradnja d.d., kao i ve}ina gra|evinskih privrednih dru{tava u Bosni i Hercegovini, ima problema sa likvidno{}u prouzrokovanih prvenstveno nedostatkom posla. Ti problemi u poslovanju su se odra`avali, izme|u ostalog, na redovnost isplate plata i doprinosa uposlenicima, {to je dovelo do nezadovoljstva uposlenika Hidrogradnje d.d. Ovog momenta Hidrogradnja d.d. ima cca 920 uposlenika u redovnom radnom odnosu, {to je daleko najvi{e od svih gra|evinskih privrednih dru{tava. Ovaj enormno veliki broj uposlenika u odnosu na obim posla je sigurno jedan od najkrupnijih razloga za ovo aktuelno stanje. Ve}ina uposlenika je svjesna pote{ko}a i problema koji prate poslovanje Hidrogradnje d.d. i pokazuje razumijevanje prema naporima Uprave, Nadzornog odbora i ve}inskog vlasnika (Vlada FBiH) i savjesno obavlja svoje poslove i zadatke u vrlo slo`enim okolnostima. Manji broj uposlenika (njih cca 100, maksimalno 150) ne pokazuju razumijevanje za probleme s kojima se Dru{tvo suo~ava svakodnevno na tr`i{tu. Upravo ovi uposlenici su glavni generator nezadovoljstva i tihog {trajka koji je una-

U

zad dva i po mjeseca prerastao u otvoren {trajk. Ovaj {trajk je, s jedne strane, izazvan objektivnim problemima (neredovna isplata pla}a, neuplata doprinosa i sl.), a s druge strane dezinformacijama koje se uporno plasiraju od odre|enog broja lica iz i izvan Dru{tva o navodnom postojanju enormnih koli~ina novca, vrijednosnih papira i sli~nih potra`ivanja koja se navodno nalaze na ra~unima stranih banaka, a uprava i ve}inski vlasnik ih ne `ele da preuzmu i aktiviraju u cilju unapre|enja proizvodnje i izmirenja obaveza prema uposlenicima, nego ih, po tim glasinama, navodno neko `eli poslije uni{tenja Dru{tva kroz privatizaciju ili na sli~an na~in otu|iti. Ovo su apsolutno dezinformacije koje imaju za cilj da unesu nemir i pove}aju nezadovoljstvo uposlenika, a s ciljem {to ve}e destabilizacije Dru{tva. Smatramo da je ova grupa od 100-150 uposlenika nasjela na navedene dezinformacije, te putem {trajka i svakodnevnog pritiska na upravu i uposlenike koji ne {trajkuju i ne podr`avaju {trajk poku{ava da od Uprave izdejstvuju sredstva koja objektivno ne postoje, ne osvr}u}i se na realne rezultate poslovanja.

Uprava smatra da uposlenici imaju pravo da svoje nezadovoljstvo izraze putem {trajka. Me|utim, to pravo se jedino mo`e ostvariti po{tuju}i odredbe Zakona o {trajku. Mi{ljenja smo da navedena grupa uposlenika koja je u {trajku nije po{tovala odredbe Zakona o {trajku pa svojim nezakonitim postupanjem nanosi {tetu Hidrogradnji d.d. koja u ovom momentu iznosi na stotine hiljada eura zbog ka{njenja i neizvr{avanja ugovornih obaveza na projektima. Da bi utvrdila legalnost {trajka, uprava Dru{tva nastoji da sudskim putem utvrdi legalnost {trajka, tra`e}i istovremeno izricanje za{titne mjere: Prekid {trajka do okon~anja sudskog procesa. Uprava i ve}inski vlasnik permanentno ula`u napore da se postoje}a slo`ena situacija sa nelikvidno{}u prevazi|e ubrzanom realizacijom ugovorenih poslova, tra`enjem novih ugovora, ali i kreditnim zadu`enjima kod Razvojne banke FBiH uz svesrdnu pomo} ve}inskog vlasnika, te naplatom starih ira~kih potra`ivanja kod JUBMES banke u Beogradu. Naplata ira~kih potra`ivanja je skop~ana sa dugotrajnim sudskim postupcima u Beogradu i opstrukcijom JUBMES banke. Upravo ova naplata zahtijeva

velike pravne napore i vje{tinu kako bi se do{lo do sredstava. Uprava je u ovom momentu napornim radom i uz podr{ku ve}inskog vlasnika do{la u poziciju da naplati dio ovih potra`ivanja (cca 1/3 potra`ivanja). Navedena potra`ivanja se sastoje od vrijednosnih papira (bondova) i dospjelih kamata ~ija ukupna vrijednost po dana{njem kursu iznosi ukupno cca 9 miliona KM. Dospjele kamate u iznosu od cca 2 miliona USD su operativne i Uprava je u skladu sa planom koji obezbje|uju kontinuitet proizvodnje po~ela sa izmirenjem svojih obaveza uposlenicima (dvije zaostale plate) i povjeriocima ~ija potra`ivanja mogu ozbiljno ugroziti proizvodnju. Procedura realizacije pretvaranja bondova u efektivni novac zahtijeva dono{enje odre|enih poslovnih odluka i provo|enje odre|enih procedura koje iziskuju vrijeme, stru~ni rad i poslovne odluke. Uprava }e, kao i dosad, transparentno uz potpuno informisanje Nadzornog odbora, po{tivanje pozitivnih zakonskih propisa i informisanje Sindikata Hidrogradnje d.d. navedena sredstva prvenstveno usmjeriti na izmirenje neizmirenih obaveza prema uposlenicima, povjeriocima, a

vode}i ra~una da odr`i i unaprijedi poslovanje Dru{tva. Ve}ina uposlenika podr`ava napore Uprave, NO i ve}inskog vlasnika da planski i koordinirano radi na konsolidaciji Dru{tva, prevazila`enju nelikvidnosti i izmirenju obaveza prema uposlenicima. Navedena grupa od 100-150 uposlenika permanentno radi na opstruiranju napora Uprave i ostalih slu`e}i se i protivzakonitim postupcima kao {to je nasilno spre~avanje uposlenika da do|u na svoja radna mjesta u upravnu zgradu uz prijetnje i ostalim uposlenicima da ne smiju da idu na projekte da rade, s ciljem da oni ostvare monopol u raspodjeli sredstava {to za posljedicu sigurno ima uni{tenje Hidrogradnje d.d. Uz sve navedene probleme `elimo da iznesemo ~injenicu da je u ovom momentu cca 800 uposlenika podnijelo tu`be nadle`nom sudu kojima tra`e isplatu razlike plate po Granskom kolektivnom ugovoru za gra|evinare, {to samo po osnovu tu`bi, bez kamata, taksi i sudskih tro{kova iznosi preko 22 miliona KM, te dodatno ote`ava poslovanje Hidrogradnje d.d. na tr`i{tu stalnim blokadama bankovnih ra~una.
D`emal PELJTO, v.d. direktor

12

CRNA HRONIKA
Policija iz Dervente podnijela je izvje{taj Okru`nom tu`ila{tvu Doboj protiv D. A. (27) zbog sumnje da je u decembru 2011. osnovao vanbra~nu zajednicu sa 14-godi{njom djevoj~icom. Policija je do ovih saznanja do{la u saradnji sa Centrom za socijalni rad iz Dervente, a maloljetnica je vra}ena roditeljima i pod stalnim je nadzorom slu `be ni ka ovog centra.

~etvrtak, 26. april/travanj 2012.

OSLOBO\ENJE

Izvanbra~na zajednica sa maloljetnicom

Priznao tri kra|e

Sa ra jev ski po li caj ci pri ve li su San di ja R. (1985) iz Sarajeva zbog su mnje da je po ~i nio kri vi ~no dje lo te {ka kra|a na naro~ito drzak ili opasan na~in. Prilikom pretresa kod njega je pro na|en i odu zet zlatni lan~i} sa privjeskom. To kom kri mi na listi~ke obrade u slu`benim policijskim prostorijama Sandi R. je priznao iz vr{e nje jo{ tri kra|e.

Danas u Sudu BiH

Memovi} i Keljmendi
svjedo~e protiv Turkovi}a
Hajrudin Memovi}

Na klupu za svjedoke pozvani i advokati Senad Kreho i Midhat Ko~o
pet godina zatvora, a pristaju}i na nagodbu on je priznao da je bio ~lan Turkovi}eve grupe koja je isplanirala i likvidirala Mithata Meki}a i njegovu trudnu djevojku iz Bolivije Luciu Salas Cortez. Pored Memovi}a, planirano je da kao svjedoci Tu`ila{tva iskaze daju i Naser Keljmendi, te advokati Midhat Ko~o i Senad Kreho. Naime, Turkovi} se, prema optu`nici, tereti i za poku{aj ubistva Nasera Keljmendija i njegovog sina Elvisa, za {ta je anga`irao Milenka Laki}a i ubijenog ~lana zlo~ina~ke grupe Rajka Milovanovi}a. Oni su nabavili ve}u koli~inu eksplozi-

Naser Keljmendi

U nastavku su|enja Zijadu Turkovi}u i ~lanovima njegove zlo~ina~ke grupe koje je u Sudu BiH zakazano za danas kao svjedok optu`be trebao bi biti saslu{an Hajrudin Memovi}, nekad suoptu`eni u ovom predmetu, a koji je u me|uvremenu sklopio sporazum sa Tu`ila{tvom BiH. Memovi} je ve} osu|en na

va, metalne kuglice za pove}avanje ubojite mo}i eksploziva, mobitele i elektronske sklopove za aktiviranje. Eksplozivnu napravu velike razorne mo}i su u stanu na Ciglanama sastavili Laki} i @eljko \uri} (~lan grupe koji se tako|er nagodio, op.a), te su je planirali postaviti u ugostiteljski objekat na Ilid`i, gdje su

Keljmendiji izlazili, ali su od toga odustali. Druga destinacija na kojoj su planirali likvidaciju je hotel Radon Plaza, gdje je bila svadba Elvisa Keljmendija, a na kojoj su bili advokati Kreho i Ko~o, {to je tako|er propalo, kao i aktiviranje eksploziva ispred caf fe ba ra Aca de mia u Hrasnom. Z. \.

Kantonalni sud u Tuzli

Nakon incidenta ispred Ma{inske {kole u Sarajevu

Policija traga za napada~em
Optu`enom produ`en pritvor

Potvr|ena optu`nica
protiv Olivera Veli~kovi}a
Kantonalni sud u Tuzli potvrdio je optu`nicu kojom se Oliver Veli~kovi} (36) tereti za poku{aj ubistva Dragana Selimovi}a (45) iz Tuzle. Istovremeno, prihva}en je prijedlog tu`ioca i optu`enom je produ`ena mjera pritvora za jo{ dva mjeseca. U optu`nici koju je podiglo Kantonalno tu`ila{tvo Tuzlanskog kantona navodi se da je Veli~kovi} 27. februara ove godine do{ao do ku}e Selimovi}a u tuzlanskom naselju Dragodol i no`em mu zadao vi{e uboda u predjelu stomaka, grudnog ko{a i le|a. Dragan Selimovi} je tom prilikom zadobio te{ke tjelesne povrede opasne po `ivot.

Sarajevska policija traga za Am sa lom ^, u~e ni kom Srednje {kole metalskih zanimanja u Sarajevu, nakon {to je u ponedjeljak iza podneva no`em povrijedio Mehmeda R, u~enika prvog razreda Ma{inske {kole, saznajemo iz izvora bliskih istrazi. O ovom doga|aju MUP Kantona Sarajevo ni ju~er se nije zvani~no ogla{avao. Ni{ta vi{e nismo mogli saznati ni u Srednjoj {koli metalskih zanimanja, ~iji se direktor Omer Mulali} nije `elio javiti na telefon. Kako nezvani~no saznajemo, pripadnici Prve policijske uprave razgovarali su sa ocem osumnji~enog maloljetnika koji je u bijegu i sa njim se dogovorili da stupi u kontakt sa svojim sinom, kako bi ga nagovorio da sa roditeljima do|e u policiju radi davanja izjave. Elmedin Luka~, pomo}nik direktora u Srednjoj {koli metalskih zanimanja, ju~er nam je potvrdio da je Amsal ^. njihov u~enik, te pojasnio da ne zna {ta se u ponedjeljak desilo. “Taj u~enik ve} nekoliko dana ne poha|a nastavu, a mi uop{te nemamo informacija {ta se desilo. O~ekujemo od policije da nas obavijesti” ka`e Luka~. , Podsjetimo, u ponedjeljak oko 13 sati MUPKS-a o povre|ivanju

Srednja {kola metalskih zanimanja: U~enik povrije|en no`em

u~enika obavijestila je ekipa Hitne pomo}i koja je do{la pred Srednju ma{insku {kolu i maloljetniku ukazala prvu pomo}, te ga prevezla u Kliniku urgentne medicine bolnice Ko{evo. U bolnici su mu konstatovali sje~ne rane na obje nadlaktice koje su mu previjene, te je nakon ukazane pomo}i otpu{ten ku}i. Iz policije saznajemo da se Mehmed R. na kna dno po no vo obratio ljekarima jer je, navodno, vidio da je u tu~i zadobio i jednu ubodnu ranu u le|a. Policija jo{ nije saslu{ala Mehmeda R. o okolnostima doga|aja u kojem je povrije|en.

Policajci o~ekuju da }e im i Amsal ^, nakon {to se preda, ispri~ati svoje vi|enje doga|aja, nakon ~ega }e se utvrditi {ta se zaista de{avalo ispred Ma{inske {kole. Podsjetimo, krajem pro{le godine, nakon ranjavanja Ademira B, u~enika Srednje {kole metalskih zanimanja, odlukom Nastavni~kog vije}a Haris H. i Aldin T. su izba~eni iz {kole. Da bi se osigurali u~enici {kole, razmatrane su opcije uvo|enja {kolskog policajca ili instaliranja detektora metala. Za sada nijedna od ovih opcija nije za`ivjela.
D. P.

OSLOBO\ENJE ~etvrtak, 26. april/travanj 2012.

CRNA HRONIKA
Mas ki ra ni ra zboj nik odustao je od plja~ke kladionice u Gornjem Rahi}u kod Br~kog nakon {to ga je radnica odgurnula i odbila da mu preda novac. Osumnji~eni je ju~er priveden, a radi se o R. R. (18) iz Gornjeg Rahi}a. Pro tiv nje ga }e bi ti proslije|en izvje{taj Tu`ila{tvu zbog krivi~nog djela poku{aj razbojni{tva.

13

Radnica kladionice otjerala razbojnika

Maloljetnici kupili automatsku pu{ku

Policija u Modri~i podnijela je izvje{taj Okru`nom tu`ila{tvu Doboj protiv {esnaestogodi{njaka i dvojice sedamnaestogodi{njaka iz Modri~e zbog sumnje da su nedozvoljeno trgovali oru`jem. Kako stoji u prijavi, oni su u augustu pro{le godine kupili automatsku pu{ku od jedne osobe iz Modri~e, da bi potom iz nje pucali na obali rijeke Bosne u Modri~i.

Banja Luka: Akcija kodnog imena Diploma

Sud BiH prihvatio sporazum

[estorica privedena

U TU@ILA[TVO
Od 25 privedenih, {estorica su osumnji~ena da su {tampala la`ne diplome o zavr{enoj srednjoj {koli, polo`enom dr`avnom ispitu, kao i licence za voza~e motornih vozila
Okru`nom tu`ila{tvu Banja Luka ju~er je predato {est osoba uhap{enih u okviru akcije Diploma. Zbog sumnje da su po~inili krivi~no djelo falsifikovanja isprave privedeni su Dragan ]u}uz (40), Borislav Laki} (32), Miroslav ^uli} (49), Gordan Vojvodi} (25) svi iz Mrkonji}-Grada, te Robert Markovi} (28) iz Banje Luke i Goran Ponjevi} (21) iz [ipova.
Goran Pe~aranin: Svjedok pokajnik
Foto: Arhiv Suda BiH

Progla{en krivim i oslobo|en kazne
Vije}e Suda BiH, kojim je predsjedavala sutkinja Tatjana Kosovi} ju~er je Gorana Pe~aranina, ro|enog u Beogradu, dr`avljanina BiH i Srbije, proglasilo krivim za pripadnost organiziranoj kriminalnoj grupi [emsudina Had`i}a koja se bavila kra|om automobila, istovremeno ga oslobodiv{i kazne. Presuda je rezultat sporazuma o priznanju krivice koji je optu`eni sklopio sa Tu`ila{tvom BiH, a koja je razmatrana, a potom i prihva}ena od Sudskog vije}a. Ovakva odluka donesena je zbog toga {to je Pe~aranin od samog po~etka ove istrage bio od velike pomo}i policiji i tu`ila{tvu, kojima je otkrio na~in na koji je funkcionisala ova kriminalna grupa, ujedno detaljno pojasniv{i kako se koristi informati~ka oprema za kra|u vozila, koja je prona|ena prilikom pretresa u njegovom stanu. Ina~e, ovo je prva ovakva presuda izre~ena u Sudu BiH, potvr|eno je u ovoj pravosudnoj instituciji, a Pe~aranin }e biti klju~ni svjedok Tu`ila{tva, ta~nije svjedok pokajnik u nastavku su|enja Hod`i}u i ostalima. Kako smo ve} pisali, tu`ilac Oleg ^avka je na ro~i{tu za razmatranje sporazuma, naglasio da je saradnja sa Pe~araninom zna~ajna za sam krivi~ni predmet, te da je obilje informati~ke opreme prona|ene kod njega do tada bila nepoznanica za policajce, koje je optu`eni obu~avao kako da je koriste za otkrivanje i Z. \. sprje~avanje djela.

Provo|enje istrage
Tu`ilac je donio naredbu o provo|enju istrage, a da li }e i za koliko osoba zatra`iti odre|ivanje pritvora zna}e se tokom dana{njeg dana. Podsjetimo, u zajedni~koj akciji Okru`nog tu`ila{tva i CJB-a Banja Luka pod nazivom Diploma, u utorak je, nakon {est mjeseci pra}enja, uhap{eno 25 osoba i privedeno na kriminalisti~ku obradu. [estorica su zadr`ana, dok je 19 osoba osumnji~enih da su kupile la`ne diplome pu{teno da se brane sa slobode. Njima su ti dokumenti oduzeti i dostavljeni na vje{ta~enje. [estorica osumnji~enih su od kraja 2009. do aprila 2012. godine {tampala falsifikovane javne

Privo|enje osumnji~enih u banjalu~ko tu`ila{tvo

isprave o zavr{enoj srednjoj {koli, o polo`enom dr`avnom ispitu, kao i licence za voza~e motornih vozila, te posredovala i prodavala ih na podru~ju Banje Luke, Mrkonji}-Grada, [ipova i Prijedora, u nov~anim iznosima od 1.000 do 1.500 konvertibilnih maraka. Istragom je utvr|eno da su do sada prodali najmanje 30 la`nih diploma.

Bjanko diplome
]u}uz je u {tampariji koja je na|ena u njegovoj ku}i izra|ivao diplome srednjih {kola,

uvjerenja o polo`enim dr`avnim ispitima, te druge dokumente. Prilikom pretresa policija je prona{la 800 bjankodiploma i uvjerenja, laptop i ~etiri kompjutera u kojima su se nalazili obrasci, tri {tampa~a i pet pe~ata {kolskih i ustanova koje se bave vanrednim {kolovanjem. Prema nezvani~nim informacijama, osumnji~eni su la`ne diplome prodavali uglavnom zaposlenima u dr`avnim institucijama i ustanovama.
D. P.

Vrhovni sud Republike Srpske

Okru`no tu`ila{tvo Banja Luka

Trnini} osu|en na tri godine zatvora
Vrhovni sud Republike Srpske proglasio je Milana Trnini}a iz Gradi{ke krivim za ubistvo Huseina Purivatre 1993. godine i izrekao mu kaznu od tri godine zatvora. Ovim je Vrhovni sud ukinuo presudu Okru`nog suda u Banjoj Luci od 23. novembra pro{le godine, kada je odbijena optu`nica protiv Trnini}a zbog apsolutne zastarjelosti i zaklju~eno da je optu`eni po~inio krivi~no djelo nano{enje te{ke tjelesne povrede, a ne ubistvo, za {ta je bio optu`en. Na takvu odluku Okru`nog suda nadle`no tu`ila{tvo je blagovremeno, 12. januara ove godine, ulo`ilo `albu Vrhovnom sudu Republike Srpske, koji je ju~er ukinuo presudu. U optu`nici koju je zastupalo Tu`ila{tvo navedeno je da je Trnini} 6. augusta 1993. godine, kao pripadnik policije u Gradi{ci, do{ao do ku}e Purivatre u selu Rovine, pretukao ga i oti{ao, da bi se potom vratio i jo{ jednom ga istukao. Purivatra je od posljedica povreda preminuo dan kasnije.

Predlo`en pritvor zbog spolnog nasilja nad djetetom
Tu `i lac Okru `nog tu `i la {tva Banja Luka predlo`io je pritvor za @. B. (1967) iz Banje Lu ke, zbog postojanja osnova ne su mnje da je po ~i nio kri vi ~no djelo spolno na si lje nad dje te tom, pre no si Fe na. Osu mnji ~e ni je u ne ut vr|enom pe riodu, od 2007. do 2011. go di ne, po ~i nio nave de no kri vi ~no dje lo nad dje te tom, ka sni je ma lo do bnom osobom s inicijalima A. B. (1996). Tu `i lac je sta vio pri je dlog za odre|iva njem mje re pri tvora, jer postoji osnovana boja zan da }e osumnji~eni uticati na svjedoke i iz ra zloga jer je rije~ o kri vi ~nom dje lu za ko je se mo `e izre }i ka zna za tvo ra od de set go di na ili te `a ka zna, a ko je je po se bno te{ko s obzirom na na~in iz vr{e nja ili po slje di ce kri vi ~nog djela i mo`e uticati na uzne mi re nje ja vnos ti, sa op {teno je iz banjalu~kog Okru`nog tu`ila{tva. O prijedlogu za odre|ivanje mjere pritvora odlu~i}e sudija za prethodni postupak Okru`nog suda u Banjoj Luci.

14

OGLASI

~etvrtak, 26. april/travanj 2012.

OSLOBO\ENJE

Na osnovu ~lana 24, a u vezi sa ~lanom 74a. Zakona o dr`avnoj slu`bi u Federaciji BiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12) i u vezi sa ~lanom 1. Zakona o preuzimanju Zakona o dr`avnoj slu`bi u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Kantona sredi{nja Bosna/Srednjobosanskog kantona" broj: 7/11), Agencija za dr`avnu slu`bu Federacije BiH, u ime Ministarstva {umarstva, poljoprivrede i vodoprivrede Srednjobosanskog kantona/Kantona sredi{nja Bosna, objavljuje

Na osnovu ~lana 24., a u vezi sa ~lanom 74a. Zakona o dr`avnoj slu`bi u Federaciji BiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06, i 4/12) i ~lana 1. Zakona o primjeni Zakona o dr`avnoj slu`bi u Federaciji Bosne i Hercegovine u Kantonu Sarajevo ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo", br. 08/11) Agencija za dr`avnu slu`bu Federacije BiH, a na zahtjev Op}ine Novo Sarajevo, objavljuje

za popunu radnih mjesta dr`avnih slu`benika u Ministarstvu {umarstva, poljoprivrede i vodoprivrede Srednjobosanskog kantona/Kantona sredi{nja Bosna 5 / 321 01. Pomo}nik ministra za {umarstvo ...........................................................................- 1 (jedan) izvr{ilac 02. Vodoprivredni inspektor .........................................................................................- 1 (jedan) izvr{ilac Opis poslova: Opis poslova za pozicije 01. i 02. sadr`an je u tekstu javnog konkursa koji je objavljen na web stranici Agencije za dr`avnu slu`bu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. Uslovi: Pored op{tih uslova predvi|enih ~lanom 25. Zakona o dr`avnoj slu`bi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i slijede}e posebne uslove, utvr|ene Pravilnikom o unutra{njoj organizaciji, i to: Za poziciju 01: - VSS/VII stepen, zavr{en {umarski fakultet, - najmanje 5 (pet) godina radnog sta`a u struci nakon sticanja VSS Za poziciju 02: - VSS/VII stepen, zavr{en gra|evinski - hidrosmjer, gra|evinski ili tehnolo{ki fakultet, - najmanje 3 (tri) godine radnog sta`a u struci nakon sticanja VSS. Prijavljivanje na konkurs: a) Kandidati koji su evidentirani u Registru dr`avnih slu`benika Federacije BiH koji vodi Agencija za dr`avnu slu`bu Federacije BiH (postoje}i dr`avni slu`benici) prijavljuju se na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije (mo`e se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Zeni~ko-dobojski i Srednjobosanski kanton, Ku~ukovi}i broj 2, Zenica, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba). b) Ostali kandidati du`ni su dostaviti sljede}u dokumentaciju (original ili ovjerene kopije): 1. fakultetsku diplomu (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije zavr{en u BiH ili je diploma ste~ena u nekoj od dr`ava nastaloj raspadom SFRJ nakon 6.4.1992. godine), 2. potvrdu/uvjerenje o radnom sta`u u struci nakon sticanja VSS, 3. popunjen prijavni obrazac Agencije za dr`avnu slu`bu Federacije BiH (mo`e se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Zeni~ko-dobojski i Srednjobosanski kanton, Ku~ukovi}i broj 2, Zenica, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba). Kandidati koji dostave dokaz o polo`enom stru~nom upravnom ispitu, javnom ispitu za dr`avne slu`benike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita op}eg znanja. Napomena: U slu~aju da Agencija ne raspola`e podacima koji se odnose na pojedine uslove konkursa, kandidati koji imaju status dr`avnog slu`benika }e biti du`ni potrebne dokaze o ispunjavanju uslova konkursa dostaviti Agenciji u roku od 5 dana od dana prijema obavijesti Agencije kojom se tra`i dostavljanje dokaza. O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita op}eg znanja i stru~nog ispita kandidati }e biti obavije{teni putem web stranice Agencije za dr`avnu slu`bu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju. Izabrani kandidati su du`ni u roku od 8 dana od dana prijema obavje{tenja o rezultatima konkursa, dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju uslova konkursa. Prijavu na konkurs, odnosno sve tra`ene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u "Slu`benim novinama Federacije BiH", putem po{te, preporu~eno na adresu: Agencija za dr`avnu slu`bu Federacije BiH Odjeljenje Agencije za Zeni~ko-dobojski i Srednjobosanski kanton Ul. Ku~ukovi}i br. 2 72000 Zenica sa naznakom: "Javni konkurs za popunih radnih mjesta dr`avnih slu`benika u Ministarstvu {umarstva, poljoprivrede i vodoprivrede SBK/KSB" Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati. DIREKTOR Sead Maslo, dipl. iur.

J AVNI K O N K U R S

JAVNI K O N K URS
za popunu radnih mjesta dr`avnih slu`benika u Op}ini Novo Sarajevo 06/513 01. Rukovodilac Slu`be za zajedni~ke poslove - pomo}nik op}inskog na~elnika ........- 1 (jedan) izvr{ilac 02. [ef Odsjeka za informacioni sistem, informisanje i odnose sa javno{}u.................- 1 (jedan) izvr{ilac Opis poslova: Opis poslova za pozicije 01. i 02. sadr`an je u tekstu javnog konkursa koji je objavljen na web stranici Agencije za dr`avnu slu`bu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. Uslovi: Pored op}ih uslova predvi|enih ~lanom 25. Zakona o dr`avnoj slu`bi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i sljede}e posebne uslove utvr|ene Pravilnikom o unutra{njoj organizaciji, i to: za poziciju 01. - VSS - VII stepen ekonomski, pravni ili drugi tehni~ki fakultet - najmanje 5 (pet) godina radnog sta`a u struci nakon zavr{ene VSS - poznavanje rada na ra~unaru za poziciju 02. - VSS - VII stepen, fakultet politi~kih nauka - smjer `urnalistika, elektrotehni~ki ili ekonomski fakultet - najmanje 4 godine radnog sta`a u struci nakon zavr{ene VSS - poznavanje rada na ra~unaru Prijavljivanje na konkurs: a) Kandidati koji su evidentirani u Registru dr`avnih slu`benika Federacije BiH koji vodi Agencija za dr`avnu slu`bu Federacije BiH (postoje}i dr`avni slu`benici) prijavljuju se na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije (mo`e se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosanskopodrinjski kanton, Ulica Hamdije Kre{evljakovi}a 19/V ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba ). b) Ostali kandidati du`ni su dostaviti sljede}u dokumentaciju (original ili ovjerene kopije): 1. fakultetsku diplomu (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije zavr{en u BiH ili je diploma ste~ena u nekoj drugoj dr`avi nastaloj raspadom SFRJ nakon 6. 4. 1992. godine), 2. potvrdu/uvjerenje o radnom sta`u u struci nakon sticanja VSS, 3. dokaz o poznavanju rada na ra~unaru, 4. popunjen prijavni obrazac Agencije za dr`avnu slu`bu (mo`e se dobiti u prostorijama Agencije za dr`avnu slu`bu u Ulici Hamdije Kre{evljakovi}a broj 19/V ili na web stranici Agencije za dr`avnu slu`bu Federacije BiH www.adsfbih.gov.ba). Kandidati koji dostave dokaz o polo`enom stru~nom upravnom ispitu, javnom ispitu za dr`avne slu`benike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita op}eg znanja. Napomena: U slu~aju da Agencija ne raspola`e podacima koji se odnose na pojedine uslove konkursa, kandidati koji imaju status dr`avnog slu`benika }e biti du`ni potrebne dokaze o ispunjavanju uslova konkursa dostaviti Agenciji u roku od 5 (pet) dana od dana prijema obavijesti Agencije kojom se tra`i dostavljanje dokaza. O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita op}eg znanja i stru~nog ispita kandidati }e biti obavije{teni putem web stranice Agencije za dr`avnu slu`bu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju. Izabrani kandidati su du`ni u roku od 8 dana od dana prijema obavje{tenja o rezultatima konkursa, dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju uslova konkursa. Prijavu na konkurs, odnosno sve tra`ene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u «Slu`benim novinama FBiH», putem po{te, preporu~eno na adresu: Agencija za dr`avnu slu`bu Federacije BiH Odjeljenje Agencije za Kanton Sarajevo i Bosanskopodrinjski kanton, Ul. Hamdije Kre{evljakovi}a br. 19/v, 71 000 Sarajevo sa naznakom: «Javni konkurs za popunu radnih mjesta dr`avnih slu`benika u Op}ini Novo Sarajevo» Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati. DIREKTOR Sead Maslo, dipl. iur.

1.000.000,00 KM

GARANTOVANI

GARANTOVANI JACKPOT ZA NAREDNO KOLO JOKER-a

50.000,00 KM

PRIVREMENI IZVJEŠTAJ PRIVREMENI IZVJEŠTAJ JOKER-a 10. KOLA SuperLOTO-a UZ 10. KOLO SuperLOTO-a OD 24.04.2012.godine OD 24.04.2012.GODINE
Dobitak sa 6 brojeva - JACKPOT:
DOBITNA KOMBINACIJA 10. KOLA SUPER LOTA

Dobitak sa 6 brojeva - JACKPOT:

DOBITNA BOJA: CRNA

01 09 11 31 33 43

BROJEVI PO REDOSLIJEDU IZVLAČENJA

11 09 31 33 01 43
1 5 9 5 1 4 3 9 1 4 3 7

Ukupna uplata 10. kola Loto 6/45 je: ......95.995,00 KM Fond dobitaka za igru Odaberi boju 65%........8.562,58 KM Fond dobitaka 50%:.............................................47.997,50 KM Akumulirano u fondu za Jackpot.........................8.022,17 KM Ukupna uplata 10. kola za igru SuperJackpot ukupno: .......................................16.584,75 KM Odaberi boju je:.....................................13.173,20 KM
Fondovi dobitaka za Loto 6/45 Fond za dobitak prve vrste 30% : ..................................14.399,25 KM Akumulirano u fondu za jackpot:..................................12.402,53 KM Jackpot ukupno:................................................................26.801,78 KM Fond za dobitak druge vrste 15 % : .................................7.199,63 KM Fond za dobitak treće vrste 17,50 % : .............................8.399,56 KM Fond za dobitak četvrte vrste 37,50 % : ......................17.999,06 KM

PRVI DOBITNI BROJ JOKERA DRUGI DOBITNI BROJ JOKERA
UKUPNA UPLATA:................................10.944,00 KM Nagradni fond 50%:............................. 5.472,00 KM Fond za dobitak prve vrste 20%: ....1.094,40 KM Broj dobitaka 1. vrste (6 brojeva): Broj dobitaka 2. vrste (5 brojeva): Broj dobitaka 3. vrste (4 broja): Broj dobitaka 4. vrste (3 broja): Broj dobitaka 5. vrste (2 broja): Broj dobitaka 6. vrste (1 broj):

Dobici SuperJackpot 6 pogodaka 5 pogodaka 4 pogotka 3 pogotka

Broj dobitaka 0 0 4 190 4.422

Iznos

Jp. se prenosi u naredno kolo Jp. se prenosi u naredno kolo 1.799,90 KM 44,20 KM 4,10 KM

Igre na sreću Lutrije BiH i provjere dobitaka na www.lutrijabih.ba Rok za prigovore 4 dana od prvog idućeg dana po objavljivanju privremenog izvještaja. Lutrija BiH Sarajevo 25.04.2012.

Preneseno u Jackpot iz prethodnog kola:....................4.279,70 KM Jackpot ukupno: ....................................................................5.374,10 KM Fond za ostale dobitke: .........................................................4.377,60 KM 0 JACKPOT SE PRENOSI U NAREDNO KOLO Iznos: 2 1.000,00 KM Iznos: 1 353,40 KM Iznos: 24 22,10 KM 235 2,30 KM Iznos: 1.964 1,00 KM Iznos:

Rok za prigovore 4 dana od prvog idućeg dana po objavljivanju privremenog izvještaja. Lutrija BiH Sarajevo 25.04.2012.

OSLOBO\ENJE ~etvrtak, 26. april/travanj 2012. Lobiranja u Hrvatskoj i Srbiji

REGION
VIJESTI

15

Trn u oku tu`ba za genocid
U Hrvatskoj su se pojavili zahtjevi da o eventualnom povla~enju tu`be Hrvatske protiv Srbije za genocid moraju odlu~ivati svi gra|ani Hrvatske i to putem referenduma
(Od na{e stalne dopisnice iz Zagreba)

Pitanje povla~enja tu`be Hrvatske protiv Srbije za genocid sve se ~e{}e aktualizira u hrvatskoj javnosti. Ministrica vanjskih i europskih poslova Vesna Pusi} izjavila je prije dva dana da bi do povla~enja ove tu`be pred Me|unarodnim sudom pravde u Haagu (ICJ) moglo do}i ako bi se preostala otvorena pitanja iz ratnih 90-ih rije{ila dogovorom na bilateralnoj razini.

Podjela poraza
Najnoviji povod aktualizacije ove uvijek aktualne teme je i nedavna izjava {efa Liberalnih demokrata Srbije ^edomira Jovanovi}a, koji je hrvatskoj javnosti obznanio da bi on povukao tu`bu Srbije protiv Hrvatske za genocid. Kako je pojasnio, Srbiji bi bilo "mudrije da ostavi Hrvatsku da se sama snalazi s ha{kim sucima", jer interes Srbije Jovanovi} ne vidi "u podjeli poraza, na {to su osu|eni i Srbija i Hrvatska ako nastave s tim tu`bama". Ovakva stajali{ta srbijanskih politi~ara ve} su vi|ena. Od trenutka kada se Me|unarodni sud pravde u Haagu 18. novembra 2008. izjasnio nadle`nim za slu~aj tu`be Hrvatske protiv Srbije za genocid, traju razne vrste pritisaka slu`benog Beograda na Hrvatsku s ciljem da se hrvatska strana prisili na povla~enje tu`be. Bilo je tu svega: od novinarskih podvala po beogradskim medijima da Hrvatska razmatra povla~enje tu`be pa do ucjena i prijetnji da }e Srbija preko Haaga Hrvatima navodno zabraniti obilje`avanje legitimne oslobodila~ke opera-

Pusi}: Mogu}e povla~enje ako bi se preostala otvorena pitanja iz ratnih 90-ih rije{ila dogovorom

DOKUMENTACIJA Poznato je da pravni tim Hrvatske posjeduje ono {to je nedostajalo BiH u tu`bi protiv Srbije za genocid, a to je originalna dokumentacija
cije Oluja. Jedan od takvih oblika pritiska je i protutu`ba Srbije koju je srbijanska Vlada, umjesto novogodi{nje ~estitke, poslala Hrvatskoj 31. decembra 2010. Ali, za razliku od tu`be Hrvatske protiv Srbije, za koju se Me|unarodni sud pravde u Haagu ve} proglasio nadle`nim, a sudski postupak treba krenuti uskoro, u slu~aju protutu`be Srbije ovaj sud tek treba odlu~iti ho}e li je pri-

hvatiti. Iz Srbije je u me|uvremenu hrvatskoj javnosti puno puta poru~eno da tu`ba Hrvatske protiv Srbije za genocid navodno jako optere}uje proces normalizacije odnosa susjednih zemalja i njihov zajedni~ki put ka boljoj budu}nosti. Budu}nost hrvatske tu`be protiv Srbije formalno je u nadle`nosti hrvatske Vlade. No Vlada RH premijera Zorana Milanovi}a (SDP), a niti prethodna Vlada Jadranke Kosor (HDZ), ovo pitanje dosad uop}e nisu razmatrali. Hrvatski predsjednik Ivo Josipovi} ve} dulje vrijeme zagovara povla~enje tu`be. Dolazak Josipovi}a na funkciju predsjednika RH beogradski mediji trijumfalno su pozdravili jo{ u izbornoj no}i, uz jasno preciziran razlog ove euforije, a to je bila, naravno, najava mogu}nosti storniranja tu`be. Me|utim, za naj{iru hrvatsku javnost eventualno povla~enje tu`be protiv Srbije je nezamislivo. Ogor~enost je ogromna. Neka pravosu|e ka`e svoje, prevladavaju}e je mi{ljenje. Ve} su se pojavili zahtjevi da o ovom pitanju moraju odlu~ivati svi gra|ani Hrvatske i to putem referenduma.

Stiglo prvo poja~anje KFOR-u
Poja~anja KFOR-u stigla su u Pri{tinu. Oko 300 njema~kih vojnika do{lo je na Kosovo zbog mogu}ih bezbjednosnih problema tokom predstoje}ih izbora. Na Kosovo }e biti preba~eno ukupno 700 vojnika. NATO je na Kosovo uputio jedinice iz Operativnih rezervnih snaga (ORF) namijenjenih dejstvima u kriznim situacijama. Poja~anja su upu}ena na zahtjev komandanta KFOR-a generala Erharda Drewsa. Na Kosovo }e sti}i 550 njema~kih i 150 austrijskih vojnika.

Skoplje: Prona|en DNK ubica
Makedonska policija ima DNK osoba koje su prije dvije sedmice po~inile peterostruko ubistvo kod Skoplja, ali od toga, mo`da, i ne bude neke pretjerane koristi ukoliko se ne prona|u osumnji~eni ~iji bi se genetski materijal poklopio sa onim sa mjesta zlo~ina, rekli su za internet-por tal RTSa izvori bliski istra zi. DNK prikupljen tokom istrage ne poklapa se sa uzorcima pohranjenim u makedonskim bazama podataka, tako da }e Skoplje, prije ili kasnije, morati da zatra`i pomo} okolnih dr`ava, u nadi da bi se u tamo{njim arhivama mogao nala ziti klju~ za rje{enje dvije sedmice duge misterije. Direktor policije Makedonije Ljup~o Todorovski je odbacio mogu}nost da je peterostruko ubistvo, ustvari, osveta mafije zbog serije policijskih istraga, uklju~uju}i i akciju nazvanu Detonator.

Va`no pitanje
Me|u argumentima za eventualno povla~enje hrvatske tu`be navode se dugotrajan i skup sudski proces, te presuda u predmetu Bosne i Hercegovine. No, poznato je da pravni tim Hrvatske posjeduje ono {to je nedostajalo BiH u tu`bi protiv Srbije za genocid, a to je originalna dokumentacija.
Jadranka DIZDAR

Izbori u Srbiji

12 predsjedni~kih
kandidata i 18 stranaka
Na op{tim izborima u Srbiji 6. maja u~estvova}e 12 predsjedni~kih kandidata i ukupno 18 stranaka, koalicija i grupa gra|ana. Republi~ka izborna komisija (RIK) najkasnije danas treba da u Slu`benom glasniku utvrdi i objavi zbirnu izbornu listu kandidata za poslanike. Zbirna izborna lista sadr`at }e sve izborne liste sa imenima svih kandidata za poslanike i podacima o godini ro|enja, zanimanju i prebivali{tu. Progla{ene su izborne liste Za bolji `ivot - Boris Tadi}, Srpska radikalna stranka - dr. Vojislav [e{elj, Ujedinjeni regioni - Mla|an Dinki}, ^edomir Jovanovi} - Preokret, Pokrenimo Srbiju - Tomislav Nikoli}, Demokratska stranka Srbije - Vojislav Ko{tunica te Ivica Da~i} - SPS, PUPS, JS. Progla{ene su i liste Dveri - za `ivot Srbije, Savez vojvo|anskih Ma|ara - I{tvan Pastor, Reformisti~ka stranka - prof. dr. Milan Vi{nji}, Stranka demokratske akcije Sand`aka - dr. Sulejman Ugljanin, Pokret radnika i seljaka, Sve zajedno - BDZ, GSM, DZH, DZVM, Slova~ka stranka Emir Elfi}. Na parlamentarnim izborima }e u~estvovati i Socijaldemokratski savez - Neboj{a Lekovi}, Koalicija Albanaca Pre{evske doline, Crnogorska partija, Komunisti~ka partija i stranka Nijedan od ponu|enih odgovora. Na izborima }e u~estvovati 12 predsjedni~kih

Ljaji}: Zukorli} tra`i alibi
Lider SDPS-a Rasim Ljaji} izjavio je ju~er da predsjedni~ki kandidat muftija Muamer Zukorli} optu`bama na ra~un SDP-a unaprijed poku{ava da prona|e alibi za poraz. Ljaji} je, reaguju}i na Zukorli}evo saop{tenje u kome se navodi da ~elnici SDP-a danima poku{avaju da zapla{e, ucijene i odvrate gra|ane od podr{ke muf tiji na izborima, istakao da se Zukorli} od samog podno{enja kandidature samo `ali, tu`i i optu`uje. - Zukorli} je svjestan poraza i u star tu tra`i alibi, kazao je Ljaji}. Na Zukorli}eve pritu`be na neregularnost izbornog postupka, reagovala je i Republi~ka izborna komisija, isti~u}i da Zukorli}eva lista ima svoje predstavnike u RIK-u i da je mogla da iskoristi pravo da se `ali, ali da to do sada nije u~injeno. Zukorli} je ju~er saop{tio da 15 posto bira~a koji su podr`ali njegovu kandidaturu nije upisano u jedinstveni bira~ki spisak i da mu RIK ne dozvoljava da provjeri o kojim se osobama radi, kako bi se upisale na spisak.

Op{ti izbori 6. maja

kandidata, za koje je nedavno utvr|en redoslijed, i to Zoran Stankovi} - Ujedinjeni regioni Srbije, Vladan Gli{i} - Grupa gra|ana Dveri, Boris Tadi} - Koalicija Izbor za bolji `ivot, Vojislav Ko{tunica - Demokratska stranka Srbije, Zoran Dragi{i} - Grupa gra|ana Pokret radnika i seljaka. Kandidati su i Jadranka [e{elj - Srpska radikalna stranka, Muamer Zukorli} - Grupa gra|ana, Danica Gruju~i} - Socijaldemokratski

savez, Ivica Da~i} - Koalicija SPS-PUPS-JS, ^edomir Jovanovi} - Liberalno-demokratska partija, Srpski pokret obnove, Socijaldemokratska unija, Bogata Srbija, Vojvo|anska partija, Demokratska partija Sand`aka, Zelena ekolo{ka partija - zeleni, Partija Bugara Srbije. Me|u kandidatima su i I{tvan Pastor - Savez vojvo|anskih Ma|ara i Tomislav Nikoli} - Srpska napredna stranka.

16

OGLASI

~etvrtak, 26. april/travanj 2012.

OSLOBO\ENJE

OSLOBO\ENJE ~etvrtak, 26. april/travanj 2012.

SVIJET
VIJESTI

17

Nastavak su|enja norve{kom ekstremisti u Oslu

Breivik: Tvrdnje o
neura~unljivosti su la`
Psihijatri koji su sastavili prvi izvje{taj nisu shvatili da sam namjerno suzbijao svoja osje}anja tokom pripremanja napada, rekao je Breivik
Norve{ki ekstremista Anders Behring Breivik, koji je priznao da je ubio 77 ljudi pro{le godine, rekao je ju~er pred sudom u Oslu da je 80 posto psihijatrijskog izvje{taja, u kojem je progla{en neura~unljivim, la`, prenosi RTS. {taja sa potpuno razli~itim nalazima. Breivik (33) je prije tri dana zavr{io sa izno{enjem iskaza, ali mu je ju~er bilo omogu}eno da se ponovo obrati sudu kako bi ubijedio sudije da je mentalno zdrav i da ne treba da bude upu}en u psihijatrijsku ustanovu. On je ranije rekao da bi kazna slanja u psihijatrijsku ustanovu bila gora od smrti i da bi u~inio sve da to sprije~i.

Ankara osudila Obaminu izjavu
Nakon izjave ameri~kog predsjednika Baracka Obame povodom jermenskog Dana sje}anja, a u kojoj je naveo da je ubistvo Jermena 1915. godine bio jedan od najte`ih zlo~ina 20. vijeka, oglasilo se i ministarstvo vanjskih poslova Turske. Ankara je u saop{tenju naglasila da osu|uje izjavu ameri~kog predsjednika jer ona naru{ava historijske ~injenice. “Ovakve jednostrane izjave date povodom doma}ih politi~kih odnosa, naru{avaju normalizaciju odnosa izme|u Turske i Jermenije. Ono {to bi trebao uraditi na{ va`an saveznik kao {to su SAD jeste konstruktivan doprinos u rje{avanju, te potaknuti jermensku stranu da bude realnija i dopusti historijsko istra`ivanje.” Ankara je izjavila da }e uprkos svim pristrasnim uticajima, nastaviti svoje napore za po{teno sje}anje na historiju. A. [.

Izmi{ljotine
Breivik je, u nastavku su|enja, naveo da je psihijatrijski izvje{taj zasnovan na zlobnim izmi{ljotinama sa ciljem da ga predstavi kao nerazumnu i neinteligentnu osobu. “Ja nisam ta osoba koja je opisana u izvje{taju. Sve {to sam predstavio je potpuno logi~no. Ne vidim ni najmanju mogu}nost da budem progla{en neura~unljivim” rekao je , Breivik. Norve{ki stru~njaci dali su dva opre~na izvje{taja o njegovoj ura~unljivosti, a sud treba da utvrdi da li }e Breivik biti poslat u zatvor ili psihijatrijsku ustanovu. On je u obra}anju sudu rekao da psihijatri koji su sastavili prvi izvje{taj nisu shvatili da je on namjerno suzbijao svoja osje}anja to-

Odluka
Petero~lano sudsko vije}e donijet }e odluku u julu. Ukoliko bude progla{en ura~unljivim, mogao bi da bude osu|en na 21 godinu zatvora, a ta kazna bi se potom mogla produ`avati na neograni~eno vrijeme. Ako stru~njaci, me|utim, zaklju~e da je mentalno bolestan, mogao bi biti zatvoren u psihijatrijsku ustanovu do kraja `ivota. Najve}i dio norve{ke javnosti o~ekuje da Breivik bude progla{en ura~unljivom osobom, s obzirom na njegovo pona{anje tokom su|enja.

Slanje u psihijatrijsku ustanovu bilo bi gore od smrti

Reuters

Peking upozorava Pjongjang
Kina je upozorila susjednu Sjevernu Koreju da ne provodi planirani nuklearni pokus. “Mir i stabilnost na Korejskom poluostrvu i u sjeveroisto~noj Aziji su u nacionalnom interesu Kine, kao i u interesu svih relevantnih strana”, rekao je zamjenik kineskog {efa diplomatije Cui Tiankai na konferenciji za novinare, prenosi Fena. “Kina }e se usprotiviti svemu {to bi moglo ugroziti mir i stabilnost na Korejskom poluostrvu i u sjeveroisto~noj Aziji”, kazao je. “Smatramo”, istakao je Tiankai, “da nijedna strana ne bi smjela poduzeti nikakvu akciju koja bi mogla poja~ati napetosti.” Stru~njaci vjeruju da }e Sjeverna Koreja uskoro pristupiti novom nuklearnom pokusu, tre}em nakon onih 2006. i 2009. Smatra se da posjeduju nuklearno oru`je, ali ne i tehnologiju za njegovo postavljanje na rakete dugog dometa.

kom pripremanja napada. U eksploziji bombe, koju je Breivik postavio ispred sjedi{ta norve{ke vlade, ubijeno je osmero ljudi, poslije ~ega je ubio 69 polaznika omladinskog kampa Laburisti~ke partije na ostrvu Utoja.

On je priznao da je po~inio zlo~ine, ali ne `eli da snosi krivi~nu odgovornost za to. Cilj su|enja, koje bi trebalo da traje 10 sedmica, jeste da ustanovi da li je ura~unljiv, s obzirom na to da su sudu dostavljena dva psihijatrijska izvje-

Specijalni izaslanik UN-a i Arapske lige za Siriju

Annan: Neprihvatljiv stepen nasilja
Sirijska vlada odbija primiti UN-ove posmatra~e iz zemalja ~lanica grupe Prijatelji Sirije, kazala je Rice
Specijalni izaslanik UN-a i Arapske lige Kofi Annan rekao je Vije}u sigurnosti UN-a da je u Siriji neprihvatljiv stepen nasilja, uprkos prekidu vatre uspostavljenom 12. aprila. Annan je u izvje{taju, koji je predstavio Vije}u sigurnosti bez prisustva novinara, izrazio zabrinutost zbog nasilja u sirijskim gradovima nakon posjeta posmatra~a UN-a, prenosi Srna. Annan je apelovao da se tamo {to prije rasporede me|unarodni posmatra~i. UN `eli da pove}a broj posmatra~a u Siriji sa nekolicine na 300. Ameri~ki ambasador u UN-u Susan Rice rekla je na konferenciji za novinare da sve ~lanice Vije}a sigurnosti `ele {to je br`e mogu}e raspore|ivanje posmatra~a. Ona je izrazila nadu da }e u roku od mjesec u Siriji biti stotinu posmatra~a. Me|utim, naglasila je da sirijska vlada odbija primiti UN-ove posmatra~e iz zemalja ~lanica grupe Prijatelji Sirije. U me|uvremenu, sukobi u Siriji se nastavljaju. Devet civila, od kojih je jedno dijete, ubile su ju~er re`imske snage u nekoliko sirijskih pokrajina, i pored toga {to su raspore|eni me|unarodni posmatra~i, izvijestio je Sirijski opservatorij za ljudska prava, prenosi Fena.

Pred drugi krug predsjedni~kih izbora u Francuskoj

Gantz: Iranski ~elnici su vrlo racionalni
[ef glavnog {taba izraelske vojske general Benny Gantz ocjenjuje da se iranski ~elnici koje smatra vrlo racionalnim, ne}e odlu~iti napraviti zadnji korak prema proizvodnji nuklearnog oru`ja, prenosi Fena. “Iran }e se pribli`iti nabavljanju bombe, ali prvo treba donijeti odluku u tom smislu. Ako iranski vrhovni vo|a ajatolah Ali Hamenei to `eli, njegova zemlja }e krenuti u nabavu atomske bombe, ali prvo treba biti donesena odluka”, izjavio je general. “Mislim da bi to bila velika gre{ka i ne mislim da }e Hamenei `eljeti napraviti taj dodatni korak. Iranski ~elnici su vrlo racionalni ljudi”, dodao je on. “Priznajem da je nuklearni kapacitet u rukama islamskih fundamentalista, koji bi se u nekom trenutku mogli okrenuti drugoj ra~unici, opasan”, istakao je general Gantz u intervjuu dnevniku Haaretz.

Sarkozy: Nema dogovora sa krajnjom desnicom
Francuski predsjednik Nicolas Sarkozy ju~er je odbacio mogu}nost postizanja bilo kakvog sporazuma s krajnje desnim Nacionalnim frontom, ali je izjavio da glasa~i te stranke ne bi trebali biti negativno prikazivani u javnosti. “Ne}e biti nikakvog dogovora s Nacionalnim frontom i ne}e biti ministara iz Nacionalnog fronta u budu}oj vladi” izjavio je on , za radiostanicu France Info. Nakon {to je izgubio u prvom krugu predsjedni~kih izbora, Sarkozyu su potrebni glasovi krajnje desnice za drugi krug. Uo~i glasanja u drugoj rundi, koje }e se odr`ati 6. maja, Sarkozy je izlo`en pritisku nekih iz svog tabora da pru`i ruku pristalicama Le Penove kako bi pobijedio Francoisa Hollandea. Njegov socijalisti~ki suparnik Francois Hollande tvrdi da neki glasa~i Nacionalnog fronta pripadaju ljevici, prenosi Fena. [ok za mnoge u Francuskoj bio je izborni rezultat kandidatkinje Nacionalnog fronta Marine Le Pen, koja je osvojila tre}e mjesto s 18,1 posto glasova, iza Sarkozya s osvojenih 27,1 posto i Hollandea s 28,6 posto osvojenih glasova. “Trebamo pri~ati o tih 18 posNe `eli ministre iz Nacionalnog fronta

to Francuza koji su glasali za Marine Le Pen. Ja ne mislim da tih 18 posto glasa~a ima ekstremno desni~arske ideje, ali ja ne `elim da imam ministre iz Nacionalnog fronta. Nikada to nisam ni `elio” izjavio je Sarkozy. ,

18

OGLASI
J.P. Nacionalni park "Una" d.o.o. Biha} Kulturni centar 502. vite{ke brigade br. 11 77 000 Biha}
DROGAKOLINSKA d.d. Ljubljana Kolinska ulica 1 1544 Ljubljana Republika Slovenija i DROGA d.o.o. SARAJEVO Donji Had`i}i 138 71240 Had`i}i

~etvrtak, 26. april/travanj 2012.

OSLOBO\ENJE

Broj: 02-420/12 Biha}, 19. 4. 2012. godine Na osnovu ~lana 8. Zakona o javnim preduze}ima ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 8/05), ~lanova 33. i 55. Statuta Javnog Preduze}a Nacionalni park "Una" dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u Biha} ("Slu`bene novine Federacije BiH" broj 58/09) i Odluke Nadzornog odbora broj 02-129a/12 od 3. 2. 2012. godine, Nadzorni odbor raspisuje:

J AVNI K O N K U R S
ZA IZBOR I PREDLAGANJE KANDIDATA ZA ODBOR ZA REVIZIJU JAVNOG PREDUZE]A NACIONALNI PARK "UNA" DRU[TVO SA OGRANI^ENOM ODGOVORNO[]U BIHA] I Raspisuje se Javni konkurs za izbor i imenovanje Odbora za reviziju Javnog preduze}a Nacionalni park "Una" d.o.o. Biha}. II Nadzorni odbor provodi postupak za odabir i ve}inom glasova svojih ~lanova predla`e kandidate za predsjednika i ~lanove Odbora za reviziju Skup{tini Preduze}a, koja imenuje predsjednika i ~lanove Odbora za reviziju. III Predsjednik i ~lanovi Odbora za reviziju biraju se na vrijeme od ~etiri godine, s mogu}no{}u ponovnog imenovanja. IV Kandidat za predsjednika i ~lanove Odbora za reviziju mora ispunjavati slijede}e uvjete: a) Op}i 1. da je dr`avljanin Bosne i Hercegovine, 2. da je stariji od 18 godina, a mla|i od 65 godina na dan imenovanja, 3. da nije otpu{ten iz dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou u Bosni i Hercegovini u periodu 3 (tri) godine prije dana objavljivanja upra`njene pozicije, 4. da se na njega ne odnosi ~lan IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine, 5. da nije osu|ivan za krivi~no djelo ili privredni prijestup, niti da se protiv njega vodi krivi~ni postupak, 6. da mu pravosna`nom presudom suda nije zabranjeno obavljanje aktivnosti za poziciju na koju aplicira, 7. da nije izabrani zvani~nik, nosilac sudske ili izvr{ne funkcije ili savjetnik izabranim zvani~nicima i nosiocima izvr{nih funkcija u smislu ~lana 5. Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti Bosne i Hercegovine, 8. da nije na funkciji u politi~koj stranci u smislu ~lana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine, 9. da nije direktor, ~lan uprave, predsjednik ili ~lan Nadzornog odbora ili Odbora za reviziju u drugom privrednom dru{tvu, 10. da nije u sukobu interesa u li~nom ili profesionalnom odnosu s dru{tvom u kom aplicira na poziciju predsjednika ili ~lana Odbora za reviziju. b) Posebni 1. da ima visoku stru~nu spremu ekonomskog ili drugog dru{tvenog smjera, 2. najmanje 3 (tri) godine radnog iskustva, na poslovima ra~unovodstva, 3. da posjeduje znanje iz djelatnosti Preduze}a i sposobnost za savjesno, odlu~no i odgovorno obavljanje du`nosti na poziciji ~lana Odbora za reviziju. Prilikom procjene kvalifikacije i iskustava kandidata, kao posebni uvjeti u obzir }e se uzeti slijede}i kriteriji: a) Stru~ne i iskustvene sposobnosti za razumijevanje poslovnih izvje{taja i vr{enje financijskog nadzora, te poznavanje zakona i propisa na podru~ju djelovanja Odbora za reviziju, b) Prilagodljivost timskom radu i sposobnost za savjesno i odgovorno vr{enje du`nosti, c) Sposobnost odlu~nog i nepristrasnog dono{enja odluka, d) Rezultati rada ostvareni tokom prethodnog radnog anga`mana i preporuka poslodavca, e) Komunikacijske i organizacione sposobnosti, f) Po`eljno posjedovanje certifikata za samostalnog ra~unovo|u. V Odbor za reviziju obavlja poslove utvr|ene Zakonom o javnim preduze}ima, Zakonom o privrednim dru{tvima i Statutom dru{tva. VI Prijava kandidata treba da sadr`i kra}u biografiju, adresu, kontakt-telefon. Uz prijavu je potrebno dostaviti u originalu ili ovjerenoj fotokopiji dokaz o ispunjavanju op}ih i posebnih uvjeta i to: - izvod iz mati~ne knjige ro|enih, - uvjerenje o dr`avljanstvu (ne starije od 3 mjeseca), - uvjerenje o neka`njavanju za uvjete iz ta~ke IV a.), stav 5. i 6. (ne starije od 3 mjeseca, izdato od nadle`nog suda i MUP-a), - potpisane izjave ovjerene od ovla{tenog organa za uslove IV a.), stav 3.,4.,7.,8.,9. i 10. (ne starije od 3 mjeseca), - uvjerenje nadle`nog suda o ispunjavanju uvjeta iz ta~ke IV a.) pod 6., - diplomu o ste~enoj stru~noj spremi dokaz o radnom sta`u, - dokaz o radnom iskustvu na poslovima financija, ra~unovodstva ili privrednog prava. Dokumenti prilo`eni uz prijavu na javni konkurs ne}e se vra}ati kandidatima. VII Svi kandidati koji u|u u u`i izbor bit }e pozvani na intervju u roku od deset dana od dana isteka roka za podno{enje prijava. Kandidati sa kojima se ne stupi u kontakt u roku od deset dana od dana isteka roka za podno{enje prijave, nisu u{li u postupak za izbor. Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana posljednjeg objavljivanja. Konkurs }e biti objavljen u "Slu`benim novinama FBiH" i dnevnom listu "Oslobo|enje" Sarajevo, "Unskosanske novine - Krajina" Biha}, "037 plus" Biha} i web stranici JP Nacionalni park "Una" d.o.o. Biha}. VIII Kovertirane prijave sa svim tra`enim dokumentima dostaviti na adresu: Nadzorni odbor JP Nacionalni park "Una" d.o.o. Biha} Ul. bosanska 1 77 000 Biha} sa naznakom: "PRIJAVA NA KONKURS ZA ODBOR ZA REVIZIJU" Neblagovremene i nepotpune prijave ne}e se razmatrati. Predsjednik Nadzornog odbora Anto Marjanovi}, dipl. pravnik

Na osnovu odredaba Zakona o privrednim dru{tvima Federacije Bosne i Hercegovine, Odluke o osnivanju Droga d.o.o. Sarajevo, osniva~i DrogaKolinska d.d. Ljubljana i Droga d.o.o. Sarajevo u funkciji skup{tine, donosi sljede}u

ODLUKU
o povla~enju vlastitog udjela uz istovremeno smanjenje osnovnog kapitala za visinu vlastitog udjela I Dru{tvo "DROGA" dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u za trgovinu i usluge Sarajevo (u daljem tekstu: "DROGA" d.o.o. Sarajevo) upisano je u Registar pravnih lica kod Op}inskog suda u Sarajevu pod mati~nim registarskim brojem subjekta upisa 65-01-0580-09 (stari mati~ni broj: 1-21501) sa osnovnim kapitalom u iznosu od 13.589.069,73 KM, od ~ega iznos od 13.440.979,73 KM ili 98,9102 % u vlasni{tvu DROGA KOLINSKA @ivilska industrija, d.d. 1544 Ljubljana i 148.090,00 KM ili 1,0898 % kao vlastiti udio Droga d.o.o. Sarajevo. II Ovom odlukom osniva~ DROGA d.o.o. Sarajevo povla~i vlastiti udio i isti }e biti raspore|en u fond rezervi Dru{tva, uz istovremeno smanjenje osnovnog kapitala za iznos vlastitog udjela. III Nakon smanjenja osnovnog kapitala za vlastiti udio, osnovni kapital }e iznositi 13.440.979,73 KM ili 100% vlasni{tvo DrogaKolinske. IV Osniva~ je du`an ovu promjenu i registrovati kod nadle`nog registarskog suda u Sarajevu. V Ovom objavom dru{tvo obavje{tava povjerioce da je spremno izmiriti obaveze ili za iste dati osiguranje u roku od 8 dana od dana objavljivanja ove odluke. VI Ova odluka stupa na snagu danom dono{enja, a primjenjivat }e se od dana upisa u sudski registar. Had`i}i, 25. 4. 2012. godine OSNIVA^I: DROGAKOLINSKA d.d. Ljubljana Punomo}nik:

DROGA d.o.o. Sarajevo

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 Ps 130273 10 Ps Sarajevo, 17. 4. 2012. godine

OGLAS
Op}inski sud u Sarajevu, sudija ]ato Edhem, u pravnoj stvari tu`itelja VOLKSBANK BH DD SARAJEVO, ul. Fra An|ela Zvizdovi}a 1, protiv tu`enih: 1. INFO-DIS DOO TUZLA, ul. Mikelje Te{i}a 12 i 2. ALI FARUK BISER, ul. Franje Markovi}a 16, Tuzla, radi isplate duga v.s.p. 42.014,76 KM, van ro~i{ta 16. 4. 2012. godine donio je

PRESUDU
- zbog propu{tanja Tu`eni su du`ni solidarno isplatiti tu`itelju iznos od 40.176,97 KM sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od 19. 2. 2010. godine pa do isplate, iznos od 1.071,66 KM na ime obra~unate kamate na dan 18. 2. 2010. godine, iznos od 661,13 KM na ime obra~unate zatezne kamate na dan 18. 2. 2010. godine, iznos od 105,00 KM na ime naknade za opomene, kao i nadoknaditi mu tro{kove postupka u iznosu od 1.360,44 KM, a sve u roku od 30 dana od dana pravomo}nosti presude. POUKA: Protiv presude zbog propu{tanja nije dozvoljena `alba, ali tu`eni mo`e podnijeti prijedlog za povrat u prija{nje stanje (~lan 183. ZPP-a). Obavje{tava se prvotu`eni INFO-DIS DOO TUZLA da se dostava pismena smatra obavljenom protekom 15 dana od dana objavljivanja istog u dnevnim novinama i na oglasnoj tabli suda. SUDIJA Edhem ]ato

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU BROJ: 65 0 P 088454 09 P Sarajevo, 13. 4. 2012. godine OP]INSKI SUD SARAJEVO, sudija Milica Filipovi}, postupaju}i u pravnoj stvari tu`itelja MKF "@ENE ZA @ENE INTERNATIONAL" Sarajevo, protiv tu`enih LINDA AVDI] i DR, radi isplate duga, vrijednost predmeta spora 4.350,00 KM na osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku ("Sl. novine Federacije BiH", broj 53/03, 73/05, 19/06 - u daljem tekstu ZPP-a)

vor na tu`bu mora biti razumljiv i sadr`avati: oznaku suda, ime i prezime, odnosno naziv pravne osobe, prebivali{te ili boravi{te, odnosno sjedi{te stranaka, njihovih zakonskih zastupnika i punomo}nika, ako ih imaju, predmet spora, sadr`aj izjave i potpis podnositelja (~lan 334. stav 2. ZPP-a). U odgovoru na tu`bu, tu`eni }e ista}i mogu}e procesne prigovore i izjasniti se da li priznaje ili osporava postavljeni tu`beni zahtjev (~lan 71. stav 1. ZPP-a). Ako tu`eni osporavaju tu`beni zahtjev, odgovor na tu`bu mora sadr`ati i razloge iz kojih se tu`beni zahtjev osporava, ~injenice na kojima tu`eni zasnivaju svoje navode, dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice, te pravni osnov za navode tu`enog (~lan 71. stav 2. ZPP-a). Tu`eni mogu u odgovoru na tu`bu, a najkasnije na pripremnom ro~i{tu podnijeti protivtu`bu (~lan 74. stav 1. ZPP-a). Kad tu`eni, kome je uredno dostavljena tu`ba u kojoj je tu`ilac predlo`io dono{enje presude zbog propu{tanja ne dostavi pisani odgovor na tu`bu u zakonskom roku, sud }e donijeti presudu kojom se usvaja tu`beni zahtjev (presuda zbog propu{tanja), osim ako je tu`beni zahtjev o~igledno neosnovan (~lan 182. stav 1. ZPP-a). Obavje{tava se tu`eni da se dostava pismena smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja ovog pismena u dnevnim novinama Federacije BiH i na oglasnoj tabli suda, te da priloge dostavljene uz tu`bu mo`e podi}i u zgradi suda. Sudija Milica Filipovi}

OBJAVLJUJE OGLAS
/dostava tu`be na odgovor/ Dana 24. 4. 2009. godine tu`itelj je kod ovog suda podnio tu`bu protiv tu`enih radi isplate duga, vrijednost predmeta spora 4.350,00 KM. Tu`bom je predlo`eno da sud donese odluku kojom }e nalo`iti tu`enim da isplate dug tu`itelju u iznosu od 4.350,00 KM sa zakonskim zateznim kamatama, kao i tro{kove postupka. Ovim putem, tu`enim se dostavlja tu`ba na odgovor shodno odredbi ~lana 69. ZPP-a. Tu`eni su du`ni najkasnije u roku od 30 dana dostaviti sudu pisani odgovor na tu`bu u dovoljnom broju primjeraka za sud i protivnu stranku - dva istovjetna primjerka (~lan 70. stav 1. i ~lan 334. stav 5. ZPP-a). Odgo-

OSLOBO\ENJE ~etvrtak, 26. april/travanj 2012.

OGLASI
Broj: 065-0-Reg-09-002416 kod Kantonalnog suda Sarajevo; Porezni broj: 010634766; Identifikacijski broj: 4200030490006 Transakcijski ra~un broj: 1401010002960861 kod VOLKSBANK BH d.d. Sarajevo

19

Broj: UF/I-995/04 kod Kantonalnog suda Sarajevo Tr. ra~.: 1401010003034193 kod VOLKSBANK BH d.d. Sarajevo; 154 Porezni broj: 01634573; Identifikacijski broj: 4200030730007

Na osnovu ~lana 240. Zakona o tr`i{tu vrijednosnih papira ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 85/08), «NAPRIJED INVEST« dru{tvo za upravljanje fondovima d.o.o. Sarajevo objavljuje: Fond Adresa - sjedi{te Fonda Broj telefona i telefaksa E-mail adresa Broj u registru emitenata kod Komisije Zatvoreni investicijski fond sa javnom ponudom "NAPRIJED" d.d. Sarajevo Sarajevo, Zmaja od Bosne br. 50 tel: 033/712-960; telefax: 033/712-962 infonaprijedinvest@naprijedinvest.ba ZJP-031-04

Na osnovu ~lana 245. stav 2. Zakona o privrednim dru{tvima («Slu`bene novine FBiH», broj 23/99, 45/00, 2/02, 29/03, 68/05, 91/07, 84/08, 88/08, 7/09 i 63/10) i Odluke o ponovnom sazivanju skup{tine Zatvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom "NAPRIJED" d.d. Sarajevo br. 16-3/12, donesene na sjednici Nadzornog odbora odr`anoj 20.4.2012. g., Nadzorni odbor ZIF "NAPRIJED" d.d. Sarajevo objavljuje:

O B AV J E [ T E N J E
O PONOVNOM SAZIVANJU IV REDOVNE SKUP[TINE ZATVORENOG INVESTICIJSKOG FONDA SA JAVNOM PONUDOM «NAPRIJED» d.d. SARAJEVO I ^etvrta redovna ponovno sazvana Skup{tina Zatvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom «NAPRIJED» d.d. Sarajevo (u daljem tekstu Fond) }e se odr`ati 18.5.2012. godine sa po~etkom u 10 sati, u Sarajevu, Ulica Zmaja od Bosne broj 50. II Za Skup{tinu se predla`e slijede}i: DNEVNI RED 1. Izbor predsjednika Skup{tine; 2. Izbor dva ovjeriva~a zapisnika Skup{tine; 3. Usvajanje izvje{taja Nadzornog odbora o poslovanju Fonda za 2011. godinu sa izvje{tajem vanjskog revizora, izvje{tajem Odbora za reviziju i izvje{tajem o radu Nadzornog odbora; 4. Dono{enje odluke o na~inu pokri}a gubitka Fonda za 2011. godinu; 5. Dono{enje odluke o izboru vanjskog revizora za 2012. godinu. III Nadzorni odbor je utvrdio prijedloge odluka po ta~kama dnevnog reda. IV Dioni~ar ili grupa dioni~ara sa najmanje 5% ukupnog broja dionica s pravom glasa ima pravo pisano predlo`iti kandidate, pitanja i prijedloge odluka za uvr{tavanje na dnevni red, kao i izmjenu dnevnog reda i prijedloga odluka, najkasnije osam dana od dana objavljivanja obavje{tenja uz obavezu Nadzornog odbora da takav prijedlog objavi na isti na~in kao i obavje{tenje, na teret Fonda, osim za dio prijedloga koji prema{uje 100 rije~i, za koje tro{kove objavljivanja snosi predlaga~. V Pravo u~e{}a u radu i odlu~ivanju Skup{tine dioni~ar mo`e ostvariti li~no ili putem punomo}nika. Pravo odlu~ivanja na Skup{tini dioni~ar mo`e ostvariti glasanjem putem popunjenih i potpisanih glasa~kih listi}a dostavljenih putem po{te i faksa, kao i e-maila u skladu sa zakonom kojim se reguli{e elektronski potpis. VI Skup{tini mogu prisustvovati dioni~ari ili punomo}nici dioni~ara koji su se prijavili Odboru za glasanje najkasnije 72 sata prije sata i dana odre|enog za odr`avanje Skup{tine. Pravo odlu~ivanja u Skup{tini imaju dioni~ari koji su se prijavili Odboru za glasanje i koji su se nalazili na listi dioni~ara kod Registra za vrijednosne papire FBiH, 30 dana prije datuma odre|enog za odr`avanje Skup{tine ili posljednjeg radnog dana koji prethodi tom roku ako on pada u neradni dan. U~e{}e u radu i odlu~ivanju na Skup{tini dioni~ar mo`e ostvariti i putem punomo}nika, koji je du`an da postupa u skladu sa uputama dioni~ara. Osim svakog poslovno sposobnog fizi~kog lica, punomo}nik mo`e biti pravno lice registrirano za poslove posredovanja u prometu vrijednosnih papira i udru`enje sa svojstvom pravnog lica osnovano i registrovano radi udru`ivanja i zastupanja dioni~ara. Punomo} za u~e{}e u radu i odlu~ivanju skup{tine daje se u obliku pismene izjave, potpisane od dioni~ara vlastodavca i punomo}nika, i dostavlja se Fondu li~no, po{tanskom po{iljkom, faksom ili putem e-mail-a infonaprijedinvest@naprijedinvest.ba, najkasnije u roku utvr|enom za registraciju dioni~ara. VII Punomo} prestaje: • ako se dioni~ar-vlastodavac registruje za u~e{}e i prisustvuje Skup{tini s izri~ito iskazanom namjerom da li~no glasa; • izdavanjem punomo}i drugom licu ili opozivom punomo}i u obliku pisane izjave potpisane od dioni~ara-vlastodavca, sa u~inkom danom dostavljanja; • danom upisa kod Registra prijenosa dionica od dioni~ara-vlastodavca. VIII Glasanje na Skup{tini se vr{i zaokru`ivanjem na glasa~kom listi}u rije~i "ZA" ili "PROTIV" prijedloga odluke, ili imena predlo`enog kandidata. IX Dioni~ar ima pravo, po~ev od dana objavljivanja obavje{tenja o sazivanju Skup{tine, u prostorijama Fonda, u Sarajevu, Ul. Zmaja od Bosne broj 50, izvr{iti uvid u sve isprave koje se odnose na prijedlog odluka uvr{tenih u dnevni red Skup{tine. X Prijava se mo`e podnijeti neposredno u prostorijama Fonda, po{tom na adresu: ZIF «NAPRIJED» d.d. Sarajevo, 71000 Sarajevo, Ul. Zmaja od Bosne br. 50, putem e-mail: infonaprijedinvest@naprijedinvest.ba, ili na fax broj: ++387 33 712-962. XI Registracija prijavljenih dioni~ara i punomo}nika dioni~ara vr{it }e se 18.5.2012. godine, u vremenu od 8 do 9 i 30 sati, u Sarajevu, Ulica Zmaja od Bosne broj 50. Obavje{tenje je objavljeno na web stranici www.naprijedinvest.ba. Kontakt-telefon +387 33 712-960. PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA Mirza [i{i}, s.r.
Zatvoreni investicijski fond »NAPRIJED« d.d. Sarajevo Sarajevo, ul. Zmaja od Bosne br. 50 Telefoni: +387-33-712-960 i 712-961; Fax: +387-33-712--962; E-mail: infonaprijedinvest@naprijedinvest.ba

Izvje{taj o doga|ajima koji su bitno uticali na poslovanje Fonda 1. Navesti doga|aj 2. Datum nastanka doga|aja 3. Kratki opis i razlog doga|aja Odluka o ponovnom sazivanju skup{tine 20. 4. 2012. godine. Na osnovu ~lana 269. stav 1. ta~ka 10. Zakona o privrednim dru{tvima ("Sl. novine FBiH", br. 23/99, 45/00, 2/02, 6/02, 29/03, 68/05, 91/07 84/08, 88/08, 7/09 i 63/10), i ~lana 50. Statuta Nadzorni odbor Zatvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom "NAPRIJED" d.d. Sarajevo, na dvanaestoj sjednici odr`anoj 20. 4. 2012. godine donio je slijede}u ODLUKU I Saziva se ponovo IV redovna sjednica Skup{tine Zatvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom "NAPRIJED" d.d. Sarajevo, koja }e se odr`ati 18. 5. 2012. godine sa po~etkom u 10 sati, u Sarajevu Ulica Zmaja od Bosne broj 50. II Za Skup{tinu Fonda predla`e se slijede}i dnevni red: 1. Izbor predsjednika skup{tine; 2. Izbor dva ovjeriva~a zapisnika skup{tine; 3. Usvajanje izvje{taja Nadzornog odbora o poslovanju Fonda za 2011. godinu sa Izvje{tajem vanjskog revizora, Izvje{tajem Odbora za reviziju i Izvje{tajem o radu Nadzornog odbora; 4. Dono{enje odluke o na~inu pokri}a gubitka Fonda za 2011. godinu; 5. Dono{enje odluke o izboru vanjskog revizora za 2012. godinu; Tarik Kari}, direktor Dru{tva, tel: 033/712-960

4. Ime i prezime kontakt-telefon osobe ovla{tene za davanje dodatnih informacija u vezi sa doga|ajem

NAPRIJED INVEST dru{tvo za upravljanje fondovima d.o.o. Sarajevo Sarajevo, Ul. Zmaja od Bosne br. 50 Telefoni: +387-33-712-960 i 712-961; Fax: +387-33-712-962; E-mail: infonaprijedinvest@naprijedinvest.ba

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 Ps 206835 11 Ps Sarajevo, 20. 4. 2012. godine OP]INSKI SUD U SARAJEVU, sudija Tatjana Arapovi}, u pravnoj stvari tu`ioca Volksbank BH DD Sarajevo, protiv tu`enih Tr Bos Br~ko Distrikt, vl. Bla`anovi} Svjetlana i dr., radi duga, vs.p. 12.890,87 KM, na osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku ("Sl. novine FBiH", br. 53/03, 73/05 i 19/06, u daljnjem tekstu ZPP), budu}i da tu`eni ne stanuje na adresi posljednjeg poznatog boravi{ta, objavljuje

OGLAS
Dana 29. 8. 2011. godine tu`ilac Volksbank BH d.d. Sarajevo je podnio tu`bu protiv tu`enog Tr Bos Br~ko Distrikt, Vl. Bla`anovi} Svjetlana, radi duga tu`bom tra`i da sud donese presudu kojom se nala`e tu`enom TR BOS Br~ko Distrikt, vl. Bla`anovi} Svjetlana, S.P. BLA@ANOVI] BR^KO vl. Bla`anovi} Dra{ko S.P. FOODY BR^KO vl. Bla`anovi} Dejan S.P. BLA@ANOVI] SVJETLANA, BLA@ANOVI] DRA[KO I BLA@ANOVI] DEJAN du`ni su isplatiti tu`itelju iznos od 10.916,05 KM sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od dana podno{enja tu`be, pa do dana isplate iznos 816,08 KM na ime obra~unate ugovorene redovne kamate na dan 16. 8. 2011. g. iznos 828,74 KM na ime obra~unate ugovorene zatezne kamate na dan 16. 8. 2011. g. iznos od 330,00 KM na ime naknade za opomene, uz naknadu tro{kova parni~nog postupka i to takse na tu`bu u iznosu od 386,73 KM, takse na presudu u iznosu od 386,73 KM kao i eventualnih drugih tro{kova, a sve u roku od 30 dana od dana dono{enja presuda pod prijetnjom izvr{enja.

Obavje{tava se tu`eni da se dostava pismena smatra obavljenom protekom roka od 30 dana od dana objavljivanja ovog pismena u dnevnim novinama i na oglasnoj tabli suda te da priloge dostavljene uz tu`bu mo`e podi}i u zgradi suda. Obavje{tava se tu`eni da je, na osnovu ~lana 70. stav 1. ZPPa, du`an najkasnije u roku od 30 dana dostaviti sudu pisani odgovor na tu`bu. Odgovor na tu`bu mora biti razumljiv i sadr`avati: oznaku suda, ime i prezime, odnosno naziv pravnog lica, prebivali{te ili boravi{te, odnosno sjedi{te stranaka, njihovih zakonskih zastupnika i punomo}nika ako ih imaju, predmet spora, sadr`aj izjave i potpis podnosioca (~lan 334. ZPP-a). U odgovoru na tu`bu tu`eni }e istaknuti mogu}e procesne prigovore i izjasniti se da li priznaje ili osporava postavljeni tu`beni zahtjev (~lan 71. stav 1. ZPP-a). Ako tu`eni osporava tu`beni zahtjev, odgovor na tu`bu mora sadr`avati i razloge iz kojih se tu`beni zahtjev osporava, ~injenice na kojima tu`eni zasniva svoje navode, dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice, te pravni osnov za navode tu`enog (~lan 71. stav 2. ZPP-a). Tu`eni mo`e u odgovoru na tu`bu, a najkasnije na pripremnom ro~i{tu, podnijeti protutu`bu (~lan 74. stav 1. ZPP-a). Ukoliko tu`eni, kome je uredno dostavljena tu`ba u kojoj je tu`ilac predlo`io dono{enje presude zbog propu{tanja ne dostavi pisani odgovor na tu`bu u zakonskom roku, sud }e donijeti presudu kojom se usvaja tu`beni zahtjev (presuda zbog propu{tanja), osim ako je tu`beni zahtjev o~igledno neosnovan (~lan 182. stav 1. ZPP-a). Odgovor na tu`bu s prilozima predaje se sudu u dovoljnom broju primjeraka za sud i protivnu stranku pozivom na broj predmeta. Sudija Tatjana Arapovi}

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU BROJ 65 0 P 160995 10 P Sarajevo, 16. 4. 2012. godine Op}inski sud u Sarajevu, i to sudija Mi~ovi} Gordana, u pravnoj stvari tu`itelja MIKROKREDITNA FONDACIJA "@ENE ZA @ENE INTERNATIONAL" SARAJEVO, ul. D`emala Bijedi}a broj 130, protiv tu`enih TATJANA [IM[I] iz Sarajeva, ul. Vahide Maglajli} br. 13, zastupana po Potogija Muhamedu, Potogija Tariku i Potogija Emiru, advokatima iz Sarajeva, FATIMA KARAMOVI] iz Sarajeva, ul. Zahira Panjete br. 43, radi duga, v.s.p. 11.843,00 KM, nakon provedenog ro~i{ta za glavnu i javnu raspravu 14. 3. 2012. godine, u prisutnosti punomo}nika tu`itelja i punomo}nika prvotu`ene, a u odsutnosti uredno obavije{tene drugotu`ene, donio je 16. 4. 2012. godine, slijede}u

OGLAS
PRESUDU Tu`ene su solidarno du`ne tu`itelju na ime duga isplatiti iznos od 11.843,00 KM, sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od 6. 5. 2010. godine pa do isplate, uz naknadu tro{kova postupka u iznosu od 710,38 KM, a sve u roku od 30 dana pod prijetnjom prinudnog izvr{enja. U dijelu tu`enog zahtjeva koji se odnosi na isplatu ugovorene zatezne kamate od 0,05 % dnevno po~ev od 6. 5. 2010. godine pa do isplate tu`itelj se odbija. Sudija Mi~ovi} Gordana POUKA: Protiv ove presude dozvoljeno je pravo `albe Kantonalnom sudu u Sarajevu putem ovog suda u roku od 30 dana od dana dostavljanja. @alba se podnosi u dovoljnom broju primjeraka za sud i stranke. Dostava se smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja.

20

BIZNIS I EKONOMIJA

~etvrtak, 26. april/travanj 2012.

OSLOBO\ENJE

Kompanije najavile novi investicijski ciklus

Borba za stotine
EFSA: Po~eo
Na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu ju~er je otvorena {esta berza rada pod nazivom Career StartUp. Osnovni ciljevi berze su osiguravanje ferijalne prakse i lak{eg pronalaska posla studentima, te poticaj volonterskog rada. Emir Kurti} iz Centra za razvoj karijere studenata Ekonomskog fakulteta u Sarajevu rekao je da studenti na ovoj manifestaciji mogu ostaviti svoje biografije i direktno kontaktirati s ljudima koji su zadu`eni Velike svjetske kompanije najavile su novi investicioni ciklus, gdje se o~ekuje da vi{e od 60 posto ulaganja privuku zemlje centralne i isto~ne Evrope, pokazalo je istra`ivanje u kojem je u~estvovalo 1.250 generalnih direktora najve}ih kompanija iz 60 zemalja svijeta. S ciljem prezentacije ovog izvje{taja Vije}e stranih investitora u BiH (VSI) odr`alo je radionicu pod nazivom Gdje investirati u 2012. “Svjesni smo da iz doma}e akumulacije kapitala ne mo`emo o~ekivati investicione projekte, za sada je nu`no osloniti se ve}im dijelom na strani kapital. Od na{e spremnosti zavisi koliko }emo biti u mogu}nosti privu}i investicija” kazala je direktorica Agen, cije za promociju stranih investicija (FIPA) Jelica Gruji}.

miliona eura
S obzirom na to kakav je imid` koji trenutno vladal o na{oj zemlji, nismo sigurni koliko }e investitoral do}i u BiH, ka`e Sokol
nost, pravna, ekonomska i politi~ka, klju~no pitanje kada je rije~ o izboru mjesta za investiranje, a to, kao {to je svima poznato, nije prednost BiH. “Moramo po~eti raditi na imid`u zemlje, odnosno percepciji stabilnosti u inostranstvu, jer ljudi koji dolaze u BiH ~itaju dosta negativnih vijesti o na{oj zemlji, dosta negativnih izjava politi~ara, {to stvara imid` nesigurne zemlje. Ba{ sam prije neki dan imala sastanak sa jednim investitorom koji ima namjeru ulagati u BiH i prvo {to me je pitao jeste da li je ovo sigurna zemlje i o~ekujem li da ovdje ponovo izbije rat. To je najbolji primjer kako nas ljudi do`ivljavaju” ispri~ala je Soko. ,

Career StartUp
za kadrovsku politiku u firmama koje izla`u na berzi. “Uvjet za sve kompanije koje `ele da izla`u je da prime najmanje jednog studenta na ferijalnu praksu ili u radni odnos, ~ime osiguravamo da ovo ne bude samo promocija kompanija” istakao je Kurti}. , Na ovogodi{njoj berzi rada u~estvuju brojne kompanije, me|u kojima su Nestle Adriatic BH, ORBICO, Balkan Investment Bank, “[irbegovi}”Bellisima, Uni, Credit Bank i mnoge druge.

Nije sve sivo
Naravno, ima stvari koje se mogu smatrati prednostima BiH u odnosu na ostale zemlje regije poput, kako strani investitori smatraju, dobrog edukativnog sistema i kvalitetne radne snage. Prednost BiH, prema njenim rije~ima, jeste i stabilna valuta te niska inflacija, zatim nizak nivo poreskih optere}enja. Ipak, problem investitorima kod poreza je ~injenica da je sistem naplate komplikovan ali nemaju primjedbe na visinu optere}enja. Emir Kadri}, generalni direktor fabrike XELLA BH Tuzla, ka`e: “Kompanije `ele vidjeti sigurnost i jednakost izme|u pisanog slova, tj. zakona i njihove primjene u institucijama. Za sada vlada nesigurnost privrede u postoje}i sistem i svako dodatno optere}enje privredi je neprihvatljivo, ali da nije sve crno, govore i poticaji izvoznicima, kojih iako u manjem broju, jo{ ima, te iako mali, ipak privredniJ. Sa. cima puno zna~e.”

Gdje investirati?
Aida Soko, ~lanica Upravnog odbora VSI-ja, ka`e da je 90 posto investitora spremno pove}ati investije u regiji, a rije~ je, iako u istra`ivanju nisu navedeni konretni iznosi, o vi{e stotina miliona eura investicija. “U protekle dvije godine investitori su bili vrlo oprezni, me|utim, ove godine su odlu~ili ponovo krenuti u investicijske aktivnosti jer su rije{ili problem nelikvidnosti preduze}a. Ipak, s obzirom na to kakav je imid` koji trenutno vlada o na{oj zemlji, nismo sigurni koliko }e investitora do}i ovamo” kazala je , Soko. Prema njenim rije~ima, klju~na podru~ja koja }e utjecati na odluku investitora gdje zaista investirati u 2012. su: stabilnost valute, porezi, inovacije, resursi i kadrovi, a posebno pravna, ekonomska i politi~ka sigurnost. Ona je pojasnila da je sigurSoko: Stranci BiH vide kao nesigurnu zemlju

Raiffeisen najbolja banka u BiH
Na dodjeli nagrada evropskim bankama za 2011, EMEA Finance magazin dodijelio je Raiffeisen Bank d.d. Bosna i Hercegovina titulu najbolja banka u Bosni i Hercegovini. Raiffeisen Bank International AG (RBI) dobio je presti`nu titulu najbolje banke u centralnoj i isto~noj Evropi i Zajednici nezavisnih dr`ava. RBI-ju je pripala i nagrada za najbolju banku u Austriji te za najbolju investicionu banku u Austriji, saop}eno je iz Raiffeisen Bank BiH.

CENTRALNA BANKA BOSNE I HERCEGOVINE
Kursna - te~ajna lista - broj 081 - 26. 4. 2012. godine.
Kursevi u konvertibilnim markama /BAM/
Zemlja [ifra valute Oznaka valute Jedinica valute Kupovni za devize i efek.valutu Srednji za devize Prodajni za devize

PERCEPCIJA Ba{ sam prije neki dan imala sastanak sa jednim investitorom koji ima namjeru ulagati u BiH i prvo {to me je pitao jeste da li je ovo sigurna zemlja i o~ekujem li da ovdje ponovo izbije rat. To je najbolji primjer kako nas ljudi do`ivljavaju, ispri~ala je Soko

Sud dostavio ponudu Fisu

EMU 978 EUR 1 1.955830 Australija 036 AUD 1 1.527633 Kanada 124 CAD 1 1.498878 Hrvatska 191 HRK 100 25.900304 ^eska R 203 CZK 1 0.078654 Danska 208 DKK 1 0.262227 Ma|arska 348 HUF 100 0.677810 Japan 392 JPY 100 1.817364 Litvanija 440 LTL 1 0.565032 Norve{ka 578 NOK 1 0.257975 [vedska 752 SEK 1 0.219310 [vicarska 756 CHF 1 1.623348 Turska 949 TRY 1 0.833130 V.Britanija 826 GBP 1 2.380938 SAD 840 USD 1 1.477313 Rusija 643 RUB 1 0.050348 Kina 156 CNY 1 0.234294 Srbija 941 RSD 100 1.745757 SDR (Special Drawing Rights) na dan 24. 04. 2012 = SDR (Special Drawing Rights) na dan 24. 04. 2012 =

1.955830 1.531462 1.502635 25.965217 0.078851 0.262884 0.679509 1.821919 0.566448 0.258622 0.219860 1.627417 0.835218 2.386905 1.481016 0.050474 0.234881 1.750132 USD BAM

1.955830 1.535291 1.506392 26.030130 0.079048 0.263541 0.681208 1.826474 0.567864 0.259269 0.220410 1.631486 0.837306 2.392872 1.484719 0.050600 0.235468 1.754507 1.54500 2.295988

9 miliona KM za Pevec
Preduze}e Fis Vitez, kao tre}eplasirano na licitacijskom postupku za kupovinu banjalu~kog Peveca, ima 25 dana da uplati novac i preuzme vlasni{tvo nad tim tr`nim centrom koji je 2010. godine oti{ao u ste~aj. Cijelu proceduru otegao je banjalu~ki Osnovni sud, na koji se vi{e od mjesec ~ekalo da dostavi ponudu Fisu, nakon {to su od kupovine odustale firme Vadaco i Venera iz Banje Luke. U Fisu su jo{ ranije potvrdili da su kao tre}i ponu|a~ u postupku kupovine Peveca spremni da plate 9,1 milion KM, iako je prvoplasirana firma ponudila 13 miliona maraka, ali je odustala od uplate. Me|utim, i ponuda Vadaca od 13 miliona je bila gotovo upola manja, jer je po~etna cijena imovine Peveca bila ~ak 32 miliona. Zbog velikih finansijskih problema u koje je

2009. zapala mati~na kompanija u Hrvatskoj, nakon 15 mjeseci i banjalu~kom Pevecu blokirani su ra~uni, a nedugo zatim otvoren je ste~aj. Ako Fis i uplati novac i preuzme ovaj trgova~ki centar, radnici koji su ostali bez pla}a i posla ne}e imati puno koristi, jer 9,1 milion maraka nije dovoljan ni za naplatu potra`ivanja banaka koje su kreditirale izgradnju banjalu~kog Peveca.

OSLOBO\ENJE ~etvrtak, 26. april/travanj 2012.

BIZNIS/BERZE
1.521,76
829,03
BIRS BIFX

21

RMU Kakanj

750,04 1.798,96
FIRS

SASX-10

905,94 806,95
ERS10

SASX-30

SASE: Promet 324.101 KM
Tokom ju~era{njeg trgovanja na Sarajevskoj berzi - burzi ostvaren je ukupan promet od 324.101,04 KM (285.151,04 KM re do vne ber zan ske trgo vi ne i 38.950,00 KM prijavljenog vanberzanskog prometa). Promet na kotaciji iznosio je 84.411,66 KM. Na kotaciji fondova ostvaren je promet od 21.408,57 KM, promet je ostvaren dionicama ZIF BIG inJa{arspahi}: Pro{li smo dug i zahtjevan put uskla|ivanja

ves ti ci one gru pe d.d. Sa ra je vo od 14.899,19 KM. Kurs ovog fonda iznosio je 4,08 KM. Na kotaciji obveznica ostvaren je promet od 63.003,09 KM. Obveznicama ratnih potra`ivanja Federacije BiH trgovalo se od 211,11 KM, dok je obveznicama stare devizne {tednje FBiH ostvaren ukupan promet od 62.791,98 KM.

Dobili okolinske dozvole
Rudnik Kakanj postao prvi u Federaciji BiH sa certifikatima kvaliteta i okolinskog upravljanja
Federalno Ministarstvo okoli{a i turizma je prije dva dana Rudniku mrkog uglja Kakanj dostavilo rje{enja o okoli{noj dozvoli za pogone PK Vrtli{te, Haljini}i i Separacija. Ovo su tri pogona u kojima se godi{nje proizvode 1,2 miliona tona uglja. U rje{enjima se ka`e da su pogoni ekolo{ki prihvatljivi i da tehni~ko-tehnolo{kim postupcima eksploatacije, ~i{}enja, klasiranja i mije{anja uglja ne}e ugro`avati okoli{. To zna~i da se u Rudniku Kakanj primjenjuju i po{tuju utvr|ene grani~ne zakonske vrijednosti za emisije {tetnih i otpadnih materija u zrak, vodu i tlo. U sva tri rje{enja sadr`ano je vi{e od 50 razli~iti aktivnosti i mjera koje se svakodnevno prate i primjenjuju u interesu spre~avanja prekora~enja dozvoljenih emisija pra{ine, buke, otpadne vode i drugih negativnih utjecaja. “Odra|eno je niz usagla{avanja tehnolo{kih postupaka sa zakonskim propisima i zahtjevima stanovni{tva. Uva`ili smo zahtjeve lokalne zajednice, zahtjeve dostavljane od Op}ine Kakanj federalnom Ministarstvu za okoli{ i turizam i zahtjeve Radne grupe za pra}enje ekolo{ke kvalitete `ivljenja stanovnika Kaknja. U interesu prihvatljivog okolinskog razvoja za sve zainteresirane subjekte, mi smo odradili svoj dio posla i sa zadovoljstvom konstatujem da su ove tri okoli{ne dozvole rezultat stru~nog i timskog rada u Rudniku Kakanj” ka`e Mirsad Ja{arspa, hi}, direktor kakanjskog ugljenokopa. Dobivanju okoli{nih dozvola prethodio je dug i zahtjevan put uskla|ivanja tehni~ko-tehnolo{kog procesa na eksploataciji i preradi uglja. Utvr|ivanje uvjeta za izdavanje sve tri okoli{ne dozvole inicirano je prije ~etiri godine. Desilo se to istovremeno s po~etkom uvo|enja integralnog sistema upravljanja kvalitetom i okolinskim upravljanjem prema standardima ISO 9001 i ISO 14001. Im ple men ti ra njem ovih stan dar da Rudnik Kakanj je postao prvi u Federaciji BiH sa certifikatima kvaliteta i okolinskog upravljanja. To je neminovno zahtijevalo izradu plana aktivnosti za smanjenje emisija zaga|enja za Rudnik Kakanj koji je dvije godine realiziran u pogonima Haljini}i, PK Vrtli{te i Separacija, da bi kruna svega bilo izdavanje Mi. D. ovih okoli{nih dozvola.

Sarajevska berza/burza Kursna lista za 25. april/travanj 2012.
Dioni~ko dru{tvo Zvani~ni Promj. slu`beni kursa kurs (KM) (%) Max. cijena Min. cijena Koli~ina (dionice) Vrijednost (KM) Broj transakcija

KOTACIJA FONDOVA ZIF BIG Investiciona grupa dd Sarajevo ZIF MI Group dd Sarajevo KOTACIJA OBVEZNICA FBiH FBiH obveznice ratna potra`ivanja ser. D FBiH stara devizna {tednja serija D FBiH stara devizna {tednja serija E FBiH stara devizna {tednja serija N PRIMARNO SLOBODNO TR@I[TE BH Telecom d.d. Sarajevo Famos d.d. Sarajevo Fabrika duhana Sarajevo dd Sarajevo Hidrogradnja d.d. Sarajevo JP HT dd Mostar IK Banka dd Zenica JP Elektroprivreda HZHB Mostar RMU Kamengrad dd Sanski Most SEKUNDARNO SLOBODNO TR@I[TE Energopetrol dd Sarajevo Kvantum group dd Sarajevo 10,20 16,00 0,00 0,00 10,20 16,00 10,20 16,00 933 120 9.516,60 1.920,00 5 1 19,70 3,00 46,42 1,92 7,54 73,00 38,00 58,50 -0,05 0,00 0,91 0,00 -0,09 0,37 0,00 -0,85 19,80 3,00 46,50 1,92 7,56 73,00 38,00 58,50 19,63 3,00 46,02 1,92 7,53 73,00 38,00 58,50 4.230 87 336 350 1.353 260 200 900 83.331,54 261,00 15.602,09 672,00 10.206,15 18.980,00 7.600,00 52.650,00 9 2 6 2 3 3 2 1 31,00 98,68 90,11 92,20 0,00 0,08 0,00 -0,32 31,00 98,75 90,11 92,20 31,00 681 98,60 33.958 90,11 28.661 92,20 3.750 211,11 33.508,05 25.826,43 3.457,50 1 2 1 1 4,08 4,40 1,99 0,88 4,10 4,40 4,00 4,38 3.652 1.480 14.899,19 6.509,38 10 4

Banjalu~ka berza Kursna lista za 25. april 2012.
Dioni~ko dru{tvo Srednji kurs (KM) Promj. kursa (%) Max. cijena Min. cijena Koli~ina (dionice) Vrijednost (KM)

BERZANSKA KOTACIJA - KOTACIJA Autoprevoz a.d. Banja Luka Hidroelektrane na Trebi{njici a.d. Trebinje Nova banka a.d. Banja Luka Telekom Srpske a.d. Banja Luka Tr`nica a.d. Banja Luka BERZANSKA KOTACIJA - KOTACIJA PIF-ova ZIF Bors invest fond a.d. Banja Luka ZIF Euroinvestment fond a.d. Banja Luka ZIF Invest nova fond a.d. Bijeljina ZIF Jahorina Koin a.d. Pale ZIF Kristal invest fond a.d. Banja Luka ZIF Polara invest fond a.d. Banja Luka ZIF VB fond a.d. Banja Luka ZIF Zepter fond a.d. Banja Luka 4,63 9,5 0,045 3,5 5,52 5 3,93(A) 5,5 2,89 1,06 -2,17 -0,57 0 4,6 0 -0,54 4,63 9,5 0,046 3,5 5,55 5 3,93 5,52 4,6 9,5 0,041 3,5 5,5 5 3,93 5,43 688 683 149.485 72 4.840 69 117 3.921 3.182,80 6.488,50 6.694,17 252,00 26.695,58 345,00 459,81 21.570,89 0,0014 0,476 0,734 1,55 0,502 0 -2,26 -2,13 0 0 0,0014 0,48 0,77 1,55 0,502 0,0014 0,471 0,731 1,54 0,502 307.904 9.486 52.000 25.089 703 431,07 4.512,91 38.186,30 38.816,60 352,91

SLOBODNO BERZANSKO TR@I[TE - TR@I[TE AKCIJA Bonel a.d. Banja Luka Kozaraprevoz a.d. Novi Grad Pobjeda a.d. Bijeljina Poslovna zona a.d. Banja Luka Vi{egrad promet a.d. Vi{egrad Veterinarska stanica a.d. Banja Luka Republika Srpska - obaveze dobavlja~ima 1 Republika Srpska - izmirenje ratne {tete 1 Republika Srpska - izmirenje ratne {tete 3 Republika Srpska - izmirenje ratne {tete 5 0,2 0,12 0,871(A) 0,23 0,1 0,6 46 48 45,92 43,97 11,11 -33,33 0 0 -16,67 0 15 -0,17 -0,17 0,59 0,2 0,12 0,871 0,23 0,1 0,6 46 48 46 44 0,2 0,12 0,871 0,23 0,1 0,6 46 48 45,51 43,12 43.952 30.000 6.335 2.321 21.282 334 1.831 87.000 117.509 101.448 8.790,40 3.600,00 5.517,78 533,83 2.128,20 200,40 842,26 41.760,00 53.956,14 44.608,02

Vispak: 40 godina USPJE[NOG RADA
Kompanija Vispak iz Visokog obilje`it }e ~etrdeset godina uspje{nog rada 27. aprila u Bo{nja~kom institutu. U okviru obilje`avanja godi{njice bit }e odr`ana i izlo`ba fotografija o temi ^etrdeset, s progla{enjem najboljih radova i dodjelom nagrada. Ovom prilikom prisutnima }e se obratiti predsjedavaju}i Predsjedni{tva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegovi}, premijer Federacije BiH Nermin Nik{i}, direktor Vispaka Rusmir Hrvi} i drugi du`nosnici. Vispak Visoko je dio AS Groupa. Grupaciju sa sjedi{tem u Jelahu ~ine AS, Vispak, Kent, Napredak i Vemal. AS Group zapo{ljava oko 1.000 radnika i pod svojim okriljem vodi brendove kao {to su Master, Kent i Zlatna d`ezva. Vispak danas zapo{ljava 180 radnika i izvozi proizvode na ~etiri kontinenta.

NAFTA

ZLATO

P[ENICA

118,95 2,00

$ 0,67 %

1.641,30 31,07

$ 0,15 %

649,00 614,00

$ 1,01 %

PLIN
$ 1,42 %

SREBRO
$ 0,10 %

KUKURUZ
$ 0,99 %

22

SARAJEVSKA HRONIKA

~etvrtak, 26. april/travanj 2012.

OSLOBO\ENJE

Odr`ana sjednica OV-a Ilid`a

Ku}a Kolara predana na upravljanje Fondu memorijala

Najbolji vojnik Prvog korpusa
Izdvojena sredstva za asfaltiranje ulica u Rakovici

Bud`et narastao na 29 miliona KM
Jednoglasno izabran dopredsjedavaju}i Vije}a Muhamed Omerovi}
Redovna, 31. sjednica Op}inskog vije}a Ilid`e potrajala je se dam sa ti, a uz ini ci ja ti vu gra|ana Stupa II, dugo se raspravljalo i o izvr{enju bud`eta za 2011. godinu, raspodjeli ostvarenog vi{ka prihoda nad rashodima, kao i o rebalansu ovogodi{njeg bud`eta. Op}inski bud`et za 2011. iznosio je 26,7 miliona KM. U ovom periodu prihodi su bili pre{li 28 miliona KM, dok su ukupni tro{kovi iznosili 21,489 miliona KM, tako da je ostvaren zna~ajan vi{ak sredstava. Zato su na ovoj sjednici vije}nici prihvatili predlo`enu odluku o raspodjeli ovog vi{ka koji iznosi 4,8 miliona KM. Odlu~eno je da se novac utro{i u kupovinu opreme za Op}inu, jednog vatrogasnog vozila, saniranje {teta od snje`nog nevremena, puteve i druge kapitalne projekte. ne Famos, vodovoda Rakovica i drugih projekta na Ilid`i. Vije}e je zaklju~ilo da rebalansom obezbijedi i sredstva za asfaltiranje ulica u Rakovici nakon zavr{etka sekundarne vodovodne mre`e i ku}nih priklju~aka, dok je Klub izvi|a~a Igman 92 dobio 3.000 KM, kao i prostorije u okviru Doma kulture Hrasnica.

Stariji sin je branio dr`avu, a mla|i }e je, kao oficir Oru`anih snaga BiH, braniti ako zatreba, kazao je Bajro Kolar
Pred ku}om Kolara u Butmiru, ju~er je uprili~ena primopredaji upravlja~kih nadle`nosti nad Tunelom D-B izme|u Ministarstva za bora~ka pitanja Kantona Sarajevo i Fonda Kantona Sarajevo za za{titu i odr`avanje grobalja {ehida i poginulih boraca (Fond memorijala). Direktor Fonda Nurudin D`iho kazao je pred gra|anima i u~enicima ^etvrte i Pete gimnazije kako }e ustanova na ~ijem je ~elu nastojati, zajedno sa Vladom KS-a i Ministarstvom za bora~ka pitanja, nastojati osigurati prohodnost tunela, kojim bi saobra}ao manji turisti~ki voz, napomenuo je D`iho.

Osam datuma
Vije}nici su izglasali da se u kantonalni Kalendar obilje`avanja zna~ajnih datuma iz perioda posljednjeg odbrambeno-oslobodila~kog rata uvrsti i osam va`nih datuma ovog perioda vezanih za podru~je Ilid`e. Imenovana je i nova komisija za dodjelu nov~ane pomo}i te{ko oboljelim licima, a Vije}e je dobilo i drugog dopredsjedavaju}eg Mu ha me da Ome ro vi }a (SDA), za koga su glasali svi prisutni vije}nici. Ovo mjesto je bilo upra`njeno nakon izbora Senaida Memi}a za na~elnika Op}ine Ilid`a. Usvojeni su izvje{taji o procijenjenoj {teti od snje`nih nepogoda i izvje{taji o radu javnih ustanova KSC Ilid`a i Doma kulture Hrasnica, a vije}nici su upoznati sa informacijama o provo|enju Zakona o pravima branilaca i ~lanova njihovih porodica i ovogodi{njem programu rada Op}inZ. T. ske izborne komisije.

Mjesto koje svjedo~i o opstanku Sarajeva i BiH

^uvanje istine
Ministar za bora~ka pitanja Ned`ad Ajnad`i} istakao je kako se u ovom dijelu Butmira ~uva istina o odbrani najnapa}enijeg i najponosnijeg grada na svijetu. - Tunel je jedan od najboljih vojnika Prvog korpusa Armije RBiH i imao je veoma va`nu ulogu tokom 1.472 dana opsade Sarajeva. Zahvaljujemo se svima koji su u~estvovali u njegovoj gradnji, pogotovo pripadnici-

Usvojen rebalans
Vi{ak sredstava je omogu}io i rebalans ovogodi{njeg op}inskog bud`eta, koji su vije}nici, tako|er, usvojili. Bud`et je sa 20,5 miliona pove}am na 29,06 miliona KM. Pored ostvarenog vi{ka iz prethodne godine, u rebalans su u{la i sredstva Kantona Sarajevo od 3,03 miliona KM, kojima se poma`e izgradnja saobra }aj ni ca, Se dme i De se te osnovne {kole, Industrijske zo-

ma ^etvrte i Pete motorizovane brigade, dodao je Ajnad`i}. Bajro Kolar je kazao kako je sa sinovima napravio muzej koji je ju~er predao Kantonu na upravljanje. - Tu sam 56 godina, a roditelji su prihvatili da nam se da zamjenska ku}a. Sarajevo je odbranjeno ovdje, stariji sin Edis }e u Fondu nastaviti na{u pri~u, dok je mla|i Edin postao najmla|i oficir Oru`anih snaga BiH. Stariji je branio dr`avu, a mla|i }e je braniti ako zatreba,

naglasio je Kolar.

Dio opstanka
Na~elnik Ilid`e Senaid Memi} se obratio okupljenima kazav{i da istorija i priznanja koja su ju~er pred ku}om Kolara uru~ena i samoj Op}ini, pokazuju da lokalna zajednica nije bila na pogre{nom putu. Kantonalni premijer Fikret Musi} istakao je kako mu je ~ast {to }e Vlada u amanet generacijama koje dolaze ostaviti ono {to je dio opJ. M. stanka Sarajeva i BiH.

Ugovor sa 12 neprofitnih organizacija i udru`enja

Karike u lancu ka ozdravljenju
Potpisivanje ugovora za finansiranje/sufinansiranje rada 12 neprofitnih organizacija i udru`enja iz oblasti zdravstva iz KS-a uprili~eno je ju~er, a izdvojeno je ukupno 45 hiljada maraka. Ove godine kandidirana su 44 projekta od 41 udru`enja, ali se svi nisu mogli finansijski podr`ati. - Ova udru`enja su karika u lancu ka ozdravljenju pacijenta, posebno u procesu resocijalizacije, rehabilitacije i edukacije pacijenata te u prevenciji bolesti, kazao je ministar zdravstva Zlatko Vukovi}. Udru`enju "Srce za djecu koja boluju od raka FBiH" za realizaciju projekta rehabilitacije 35 djece koja su zavr{ila lije~enje od malignih oboljenja izdvojeno je 5.000 KM. Radi se o djeci kojoj su potrebni boravak u prirodi i resocijalizacija. U ku}i za roditelje trebali bi biti smje{teni roditelji ~ija djeca su na lije~enju u Klini~kom centru u Sarajevu, a dolaze iz drugih gradova. Donator koji bi ku}u mogao iz-

Kantonalno takmi~enje iz geografije

Takmi~enje odr`ano u O[ "Hasan Kiki}"

Prvo mjesto za
Irfana Osmanovi}a
U Osnovnoj {koli "Hasan Kiki}" na Gorici ju~er je odr`ano kantonalno takmi~enje u~enika osnovnih {kola iz geografije. Prvo mjesto osvojio je Irfan Osmanovi} iz O[ "Isak Samokovlija", drugo Amina [urkovi} iz O[ "Avdo Smailovi}", dok tre}e mjesto dijele Sajra Sakala{ iz O[ "]amil Sijari}" i Nihad Dolov~i} iz O[ Dobro{evi}i. Ekipno, najbolja {kola je "Musa ]azim ]ati}", drugi su u~enici O[ Sokolje, dok je tre}e mjesto pripalo O[ "Isak Samokovlija". E. A.

Za 12 udru`enja iz bud`eta izdvojeno 45 hiljada maraka

graditi postoji, ali se jo{ ~eka odobrenje Klini~kog centra za zemlji{te, isti~e predsjednica Udru`enja Lejla Kameri}. Ministar Vukovi} je kazao da Ministarstvo sna`no podr`ava ovaj projekt, budu}i da je lije~enje djece koja boluju od karcinoma dugo i skupo, a roditeljima koji nemaju stalno mjesto boravka u Sarajevu, to jo{ vi{e komplicira situaciju. Udru`enje od bulozne epidermolize DEBRA dobilo je 6.000

KM, a sredstva }e biti utro{ena za edukaciju osnovaca o ovoj bolesti. Danas od bulozne epidermolize u BiH boluje 22 djece. - Ovdje se radi o rijetkom oboljenju od kojeg obolijeva jedna osoba na 20.000 gra|ana. Ovim projektom nastojat }e se smanjiti stigmatizacija te djece i, uvjetno re~eno, omogu}iti im normalno {kolovanje, nagla{ava predsjednica Udru`enja DEBRA dr. Nevzeta Kahriman. M. T.

OSLOBO\ENJE ~etvrtak, 26. april/travanj 2012. Nakon {to je ~etiri godine bila vr{ilac du`nosti

SARAJEVSKA HRONIKA
DE@URNI TELEFON

23

276-982

Pelidija ostaje na ~elu Zavoda za izgradnju KS-a
Rje{enje o imenovanju Vlada }e donijeti po dobijanju mi{ljenja Agencije za dr`avnu slu`bu FBiH
Nakon {to je iz Agencije za dr`avnu slu`bu Federacije BiH dostavljena lista uspje{nih kandidata za direktora Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo, Vlada se opredijelila da na ovu poziciju imenuje dosada{njeg vr{ioca du`nosti direktora Ljiljanu Pelidiju, kadar Stranke demokratske akcije. Vlada Kantona Sarajevo donijet }e rje{enje o imenovanju Pelidije po dobijanju mi{ljenja Agencije za dr`avnu slu`bu Federacije BiH. Nakon {to je provedena zakonska procedura konkursa, kantonalnoj Vladi dostavljen je spisak sa imenima dva uspje{na kandidata i to Enesa Begovi}a i Ljiljane Pelidije. Vlada je odlu~ila da na direktorsko mjesto, ipak, postavi Pelidiju koja je nakon odlaska Besima Mehmedi}a sa ove pozicije provela oko ~etiri godine kao vr{ilac du`nosti ~elne osobe kantonalnog Zavoda za izgradnju. Prema rezultatima stru~nog ispita, Pelidija je imala stopostotni iznos bodova, dok je petero~lana komisija koju su ~inili D`evad Parad`ik, Slavica Goran~i}, Hamdija Efendi}, @aneta Toma{evi} i Drago Ivanovi} drugog kandidata ocijenila sa prosjekom od 85,5 posto bodova. Da podsjetimo, Vlada je prije imenovanja Pelidije i u Zavodu za planiranje postavila ~elnu osobu, odnosno Fahrudina \uzu, kadar SDP-a, tako da se mo`e konstatovati da je podjela pozicija u najva`nijim zavodima izme|u dvije vladaju}e stranke u KS-u zavr{ena.
S. Hu.

VA@NIJI TELEFONI

U blizini Olimpijskog bazena Otoka

Vije}nici Starog Grada o po`arima

Trgovke bez osiguranja
Na ju~era{njoj sjednici Op}inskog vije}a Stari Grad raspravljalo se o po`aru, u kojem je na Ba{~ar{iji stradalo deset radnji. Tako se moglo ~uti kako je dojava uslijedila tek 18 minuta po izbijanju po`ara u Ulici trgovke, te kako je lo{a komunikacija vladala izme|u vatrogasnih dru{tava Stari Grad i Vratnik. Vedran Dodik iz Pokreta mladih je pitao za{to jo{ nijedna inspekcija nije provjerila za{to radnje nisu bile osigurane, jer je to bila zakonska obaveza prilikom sklapanja ugovora sa Op}inom, a koja o~igledno nije ispo{tovana. Prema ugovoru koji svaki vlasnik trgovke mora da potpi{e, on mora i da osigura iznajmljeni prostor, a zatim ukoliko do|e do eventualne {tete, naplati od{tetu od osiguranja, a ne od op}ine kao {to je do sada slu~aj. On je tako|er posebno naglasio da su sredstva koja su ulo`ena u obnovu trgovki vrlo lako mogla biti ulo`ena u izgradnju novih D. I. stambenih objekata.

MUP 122, 206-666, 207-777 Vatrogasci 123, 664-115 Hitna pomo} 124, 611-111 NARKO NE 223-333 Pomo} ovisnicima 062/127-751 Porodi~no savjetovali{te 209-112 Nasilje u porodici 222- 000 033/ 223-366, 1209 Klini~ki centar 297-000 Op}a bolnica 285-100 Bolnica Podhrastovi 297-281 Veterinarska stanica 767-025 Prijava tel. kvarova 1272 Telefonski brojevi 1182 Elektrodistribucija 080 02 01 33 Vodovod 210-707, 220-435 Kanalizacija 203-059,668-259 Toplane 650-979, 650-956 Sarajevostan 715-680 KJKP Rad 658-038 Eko telefon 660-000 Ta~no vrijeme 125 [tab CZ KS 472-636, 443-720 Operativni centar Civilne za{tite 121 Prijava kvarova na javnoj rasvjeti 713-100 Dimnja~ar 616-105 Sarajevogas 592-095, 592-096, 592-097, 061/487-787 Gras 293-333 Velepekara 648-505 Bakije 533-763 Pokop 551-370 Pogrebne usluge Mar tinovi} 061 191 010 Pogrebno dru{tvo Jedileri 712-800 Uprava za inspekcijske poslove KS 770-156, od 8 do 14 sati, 061/252-252, od 14 do 22 sata Autobuska stanica 213-100 @eljezni~ka stanica 655-330 Aerodrom Sarajevo 289-100 Izgubljeni prtljag 289-105 Turisti~ki centar 580-999 BIHAMK, pomo} na cesti 1282 Informacije o stanju na putevima 1282 BH Telecom-podr{ka korisnicima 1444 Me|unarodni telefonski brojevi 1183 CENTROTRANS Pozivni centar 090 292 100

Foto: A. KAJMOVI]

DE@URNE APOTEKE
BA[^AR[IJA 272-300 MARINDVOR 714-280 NOVO SARAJEVO 713-831 ^ENGI]-VILA 721-620 ILID@A 762-180 DOBRINJA 766-380 ILIJA[ 428-810 HAD@I]I 428-220 VOGO[]A 424-250 INFORMACIJE O LIJEKOVIMA 223-399

Pripreme za gradnju centra u obliku la|e
Jo{ prije pet godina Zijah Ismi} prodao je zemlji{te i objekte u neposrednoj blizini Olimpijskog bazena na Otoci. Ovih dana je po~elo i njihovo ru{enje, ali nam u Op}ini Novi Grad nisu mogli precizirati ko je za to zadu`en, jer je v.d. na~elnik na bolovanju, dok je njegov pomo}nik na godi{njem odmoru. Supruga Ismi}a nam je kazala kako su odlu~ili prodati imanje, jer je Zijah oti{ao u penziju, pa je i vulkanizer morao zatvoriti. Zemlju su prodali na{im ljudima u inostranstvu, notar je sastavio ugovor i po{to nikog na imanju nije bilo, najprije su odneseni vodomjeri i
Ljubljana 13.05 i 14.15, Vienna 14.20 i 21.25, Zagreb 15.45 i 22.00, Koeln 19.25

satovi za struju. Ismi}i su kupili stan, a iz Op}ine su nam kazali kako je regulacionim planom na ovom mjestu predvi|ena gradnja poslovnog centra u obliku la|e. Njega bi, navodno, trebala sagraditi jedna italijanska kompanija, dok bi se zeleni pojas prema mostu na Otoci zadr`ao. J. M.
sati, Pariz petkom u 9 sati, Berlin ~etvrtkom u 8 i subotom u 17 sati, Dortmund, Essen i Dusseldorf ponedjeljkom, utorkom, srijedom, ~etvrtkom, subotom i nedjeljom u 8 sati, Frankfurt, Karlsruhe i Stuttgart svaki dan u 8 sati, Hamburg, Hanover i Kassel subotom u 17 sati, Ingolstadt i Nurnberg ~etvrtkom u 8 i subotom u 17 sati, Be~ i Graz svaki dan u 8 sati, Beograd svaki dan u 6 sati, Ljubljana utorkom, ~etvrtkom i nedjeljom u 20.40 sati, Dubrovnik svaki dan u 7.15, 14.30, 22.30, Vela Luka utorkom, srijedom, petkom i subotom u 11 sati, Pula ponedjeljkom, utorkom, srijedom, ~etvrtkom, subotom i nedjeljom u 6 sati, a petkom i subotom u 18 sati, Rijeka petkom i nedjeljom u 6 sati, Split svaki dan u 7.10 i 21 sat, Makarska svaki dan u 7.45 i 22.15 sati, Zagreb svakim danom u 6.30, 12.30 i 22 sata, HercegNovi svaki dan u 11 sati, Ulcinj svaki dan u 19

PORODILI[TA

7 5

DJEVOJ^ICA DJE^AKA

VOZOVI
Polasci iz Sarajeva:
Zagreb 10.54 i 21.27, Budimpe{ta 6.55, Beograd 11.49, Plo~e 7.05 i 18.18, Zenica 4.34, 12.06 i 19.27, Konjic 7.15, 15.40 - samo radnim danima i 19.10, Kakanj 15.37.

Odlasci:
Istanbul 6.15, 14.40 i 16.15, Beograd 6.30 i 16.35, Zagreb 6.30 i 16.15, Vienna 7.30 i 15.05, Zurich 7.30, Munich 13.05 i 13.10, Ljubljana 13.35 i 14.45, Ancona 17.55, Koeln 20.05

Dolasci u Sarajevo iz:
Zagreb 6.15 i 15.30, Budimpe{ta 21.10, Beo grad 17.28, Plo~e 10.22 i 20.59, Zenica 6.47, 13.33 i 20.54, Konjic 6.40, 12.50 i 18.52, Kakanj 18.35.

AUTOBUSI
Antwerpen, Bruxelles, Liege, Breda i Mastriht utorkom i subotom u 8 sati, Rotterdam ~etvrtkom u 16 sati, Amsterdam iz Mostara utorkom u 8 sati, Amsterdam-via Biha} subotom u 8 sati, Amsterdam - preko Ora{ja srijedom i subotom u 8 sati, Amsterdam preko Bosanskog Broda utorkom u 8 sati, Den Hag utorkom u 8 sati, Utrecht subotom u 8

AVIONI Dolasci:
Ancona 10.35, Beograd 11.25 i 21.55, Istanbul 12.00, 13.40 i 21.50, Munich 12.25, Zurich 12.50,

sati, Br~ko svakim danom u 6.30, 14 i 15.35 sati, Banja Luka svaki dan u 9.15, 14.30 i 15.30 sati, Bijeljina svaki dan u 5 i 15 sati, Bosanski Brod svaki dan u 12.15 sati, Bosanska Dubica svaki dan u 14.30 sati, Hrenovica svaki dan u 6.30, kao i svaki dan osim nedjelje u 16.30 sati, Pale svaki dan u 6.30, 8, 10, 14 i 15 sati i svaki dan osim nedjelje u 6.30 sati, Zvornik svaki dan u 15.30 sati, Srebrenica svaki dan u 7.10 sati, Biha} svaki dan u 7.30, 13.30 i 22 sata, Bugojno svaki dan u 10, 14 i 19 sati, Gora`de svaki dan u 8, Grada~ac svaki dan u 8.30 i 17 sati, Novi Travnik svaki dan u 13 sati, Ora{je svaki dan u 6.30 sati (preko Tuzle), Olovo svaki dan u 5, 6.30, 7.10, 8.30, 9.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14, 15, 15.30, 15.35, 16, 17, 18 i 20 sati, Sanski Most svaki dan u 15.30 sati, Te{anj svaki dan u 7 i 13.15 sati, Tuzla svaki dan u 5, 6.30, 8.30, 10.30,

11.30, 12.30, 13.30, 14, 15, 15.35, 16, 17 i 18 sati, Tuzla radnim danima u 9.30, Travnik svaki dan u 7.30, 9. 5, 10, 13, 13.30, 14, 15.30, 17.30, 1 19 i 22 sata, Velika Kladu{a svaki dan osim subotom i nedjeljom u 15.30, Visoko svaki dan osim nedjelje i praznika u 5.45, 7, 10.30, 10.45, 12, 12.45, 14.30, 16, 18 i 20 sati, Visoko svaki dan osim subote u 8.15, 8.45, 13.45, 15.15 i 16.30 sati, Kakanj svaki dan osim nedjelje i praznika u 5.45, 7, 10.30, 12, 14.30, 16, 18 i 20 sati, Kakanj svaki dan osim subote, nedjelje i praznika u 13.45 i 16.30 sati, Zenica svaki dan u 21 sat via Visoko i Kakanj, Zenica ponedjeljkom, utorkom, srijedom, ~etvrtkom i petkom u 7.30, 9.30, 11.30, 13.30, 15.30, 17.30 i 19.30 sati autoputem, Zenica svaki dan osim subotom, nedjeljom i praznikom u 5.30 sati, Zenica svakim danom u 6.30, 8.30, 10.30, 12.30, 14.30, 16.30 i 18.30 sati.

24

SARAJEVSKA HRONIKA

~etvrtak, 26. april/travanj 2012.

OSLOBO\ENJE

Podsticaji poljoprivrednicima Ilid`e

Sindikat radnika JU Dom zdravlja prikuplja potpise

Vukovi}: Dajte mi
rje{enje, a ne zahtjeve
Svi su u~estvovali u prekomjernom zapo{ljavanju i u nenamjenskom tro{enju, neko manje - neko vi{e, ka`e ministar
Nezadovoljni situacijom u kojoj se nalaze jer, kako ka`u, ispa{taju zbog tu|ih gre{aka, uposlenici JU Dom zdravlja KS-a, nakon {to su formirani pregovara~ki tim i [trajka~ki odbor, od ju~er su po~eli prikupljanje potpisa. - Na{e plate su najni`e u Kantonu, sve {to tra`imo jeste da nam daju {to nam i pripada. Kada prikupimo 51 posto potpisa uposlenika, svoje zahtjeve }emo poslati i Ministarstvu. Danas se nalazimo u goroj situaciji nego prije. Zna se desiti da nemamo {prica. Javna je tajna da su pojedinci dobili posao ili putem nekih intervencija ili tako {to su platili, a na kraju opet mi ispa{tamo. Neka preuzmu odgovornost za situaciju i poduzmu ne{to. ^esto smo razgovarali, ali sve je ostalo na obe}anjima, isti~e Bassam Koudeimati, predsjednik Sindikata radnika JU Dom zdravlja. Njihov zahtjev je jednostavan - zbrinjavanje nepriznatog kadra, jer se od njihovih plata odbija dio i za vi{ak. Potrebno je rije{iti jednom zauvijek pitanje plata koje im pripadaju po kolektivnom ugovoru, te smjena onih koji su pak odgovorni za si-

Dodijeljeno 70 plastenika
Dodjelu plastenika Op}ina Ilid`a je realizovala nakon raspisanog javnog poziva, a potpisivanje ugovora sa 70 korisnika obavljeno je po~etkom ove sedmice. Zbog izuzetno velikog interesovanja, Op}ina je ove godine dodijelila plastenike svim kandidatima koji ispunjavaju uslove javnog poziva. U ugovorima su definisana me|usobna prava i obaveze. Op}ina }e svim korisnicima isporu~iti plastenik povr{ine 100 kvadratnih metara sa dodatnom opremom u koju spadaju sistem za navodnjavanje “kap po kap” folija za pokriva, nje zemlje, termometri, plasti~no bure i pocin~ana `ica, sve u ukupnoj vrijednosti od 2.948 KM. Korisnici plastenika su obavezni da u naredne tri godine, po~ev od 2013, isporu~e godi{nje po 150 kilograma poljo pri vre dnih proi zvo da iz plastenika Crvenom kri`u i Merhametu Ilid`e. Na~elnik Senaid Memi} je korisnicima plastenika za`elio puno uspjeha u radu i dobar prinos, uz obe}anje da }e se projekat dodjele plastenika nastaviti i narednih godina. Z. T.

U Sindikatu ~ekaju da skupe 51 posto potpisa uposlenih

NEMA NI [PRICA Danas se nalazimo u goroj situaciji nego prije. Zna se desiti da nemamo {prica, isti~e Bassam Koudeimati, predsjednik Sindikata radnika JU Dom zdravlja
tuaciju u kojoj se lije~nici na{eg kantona nalaze. - Niko me nije obavijestio ni da spremaju {trajk, niti da }e ga biti, ni sindikat, ni menad`ment, prvi put to ~ujem od vas. Oni imaju zahtjeve, ali cijela konstrukcija je pogre{no postavljena. Sindikat je dio radnog kolektiva, odnosno radne organizacije Doma zdravlja i on treba dati rje{enje, a ne zahtjeve. Oni su u~estvovali u svemu tome, svi ti zaposlenici su u~estvovali, neko manje, neko vi{e i u prekomjernom zapo{ljavanju i u nenamjenskom tro{enju sredstava. Najlak{e je re}i da oni imaju zahtjeve, oni su u~esnici, menad`ment svega toga, a Vlada }e podr`ati sva njihova rje{enja, kazao je ju~er za Oslobo|enje ministar zdravstva Kantona Sarajevo Zlatko Vukovi}.
M. TATAREVI]

Podr{ka projektima iz za{tite okoli{a

Ekolo{ka naknada za ~ist zrak

Memorandum izme|u Republike ^e{ke i KCUS-a

Vaskularna hirurgija dobija novu opremu
Milion i 281.350 maraka namijenjenih za projekte - programe iz namjenskih sredstava federalnog Fonda za{tite okoli{a bi}e realizirano putem Ministarstva prostornog ure|enja i za{tite okoli{a Kantona Sarajevo, i to na 17 projekata izabranih nakon provedenog javnog poziva. Tim povodom, ju~er je resorni ministar Abid Jusi} potpisao ugovore sa predstavnicima 17 javnih ustanova ~iji su projekti odabrani da budu sufinansirani iz spomenutih sredstava. - Posebno je zadovoljstvo finansijski podr`ati projekte koji daju brze efekte u oblasti za{tite okoli{a. Ovo su sredstva prikupljena od naplate ekolo{ke naknade pri registraciji motornih vozila u Kantonu i plasirat }e se u razli~ite projekte kojima }e biti sprije~eni negativni uticaji na okoli{. Ovo je po~etak procesa i nastavit }e se i dalje, a nema sumnje da ne}e biti dovoljno zainteresiranih za nastavak saradnje, kazao je Jusi}. Na javni poziv za dodjelu ovih sredstava, koji je raspisan u februaru, pristigla su 62 projekta, a komisija je po ranije utvr|enim kriterijima i uslovima, odabrala njih 17 i podijelila ih u tri skupine. Prva skupina su projekti i programi sufinansiranja za{tite zraka, a sufinansirat }e se i projekti i programi upravljanja otpadom.

Dogovorena saradnja u oblasti vaskularne hirurgije u Sarajevu i Banjoj Luci u periodu 2012 - 2013. godina, vrijedna 480.000 eura
U Klini~kom centru Univerziteta u Sarajevu ju~er je potpisan memorandum o razumijevanju izme|u ^e{ke razvojne agencije i KCUS-a. Memorandum su potpisali direktor Faris Gavrankapetanovi} i ambasador Republike ^e{ke u BiH Toma{ Szunyog. Gavrankapetanovi} je pojasnio da je potpisivanjem memoranduma dogovorena saradnja u oblasti vaskularne hirurgije u Sarajevu i Banjoj Luci u periodu 2012 - 2013. godina, u vrijednosti od 480.000 eura. Novac je osigurala Republika ^e{ka, a iznos }e biti ravnomjerno ra-

Sa potpisivanja memoranduma o razumijevanju

Isklju~enja struje
Zbog odr`avanja energetskih postrojenja bez struje }e ostati trafopodru~ja: od 15 do 17 sati Igman, od 8.30 do13 Bojnik 3, od 9 do 15 Buturovi}i, Careva 2, Crkvine 2, Crna Rijeka 1, 2, 3 i 4, Drozgometva 2, Drin~i}i, [ehovi}i, Kod`ina, Ko{}an, La|evi}i, Partizanska, Provare, Stomorine, Had`i}i, od 12 do 13.30 Arapova, od 8.30 do 16 Ho{in brijeg i Srednje 1, od 8.30 do 15.30 Safvet-bega Ba{agi}a, od 13.30 do 15 Medresa, od 9 do 14 Lo`ioni~ka 3, od 9 do 10.30 Ke~ina 2, a od 8 do 15 sati Boljakov Potok 3.

spore|en na klinike dva grada. - Radi se o projektu Izgradnja kapaciteta i tehni~ke podr{ke u okviru vaskularne hirurgije u Sarajevu i Banjoj Luci. On obuhvata nabavku medicinske opreme i instrumenata za vaskularnu hirurgiju, vaskularne implantate i edukaciju doktora i medicinskih sestara u oblasti modernih vaskularnih i endovaskularnih tehnika, kazao je Gavrankapetanovi}, dodav{i da je ovo nastavak projekta pomo}i prilikom izgradnje stru~ne, tehni~ke i materijalne osnove u oblasti vaskularne hirurgije za bolnice u Sarajevu, Mostaru i

Tuzli vrijednosti 1,3 miliona eura, koji je trajao od 2006. do 2010. [ef Klinike za vaskularnu hirurgiju Emir Solakovi} istakao je zna~aj donacije za pacijente, te kazao da se prvenstveno zahvaljuju}i dosada{njoj pomo}i ^e{ke Republike i njenog naroda, na Klinici godi{nje uradi 700 operacija iz oblasti vaskularne hirurgije. ^e{ka, prema rije~ima ambasadora Szunyoga, ima namjeru i dalje pomagati BiH. - Nadam se da }emo nakon ovoga, identificirati i neke nove projekte, naglasio je Szunyog.
E. A.

OSLOBO\ENJE ~etvrtak, 26. april/travanj 2012.

OGLASI

25

26

OGLASI
Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Tuzlanski kanton OP]INA SAPNA Op}inski na~elnik

~etvrtak, 26. april/travanj 2012.

OSLOBO\ENJE

Prilog broj 2. U skladu sa ~lanom 4. stav 1. i 2. ta~ka b. Pravilnika o sadr`aju, rokovima i na~inu objavljivanja izvje{taja emitenta, objavljujemo

Broj: 02-05-585/12 Datum: 17.4.2012. godine Na osnovu ~lana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", br: 12/03) i Odluke o uslovima, kriterijima i postupku imenovanja u Upravni odbor JZU Dom zdravlja Sapna ("Slu`beni glasnik op}ine Sapna", broj 2/12), op}inski na~elnik Op}ine Sapna objavljuje

GODI[NJI IZVJE[TAJ O POSLOVANJU EMITENTA ZA PERIOD 1.1. - 31.12.2011. godine
Dioni~ko dru{tvo Solana Tuzla; Solana d.d. Tuzla Ul. Soli br. 3, 75000 Tuzla 035/ 28 23 42; fax 035/ 28 24 07; halim.mujezinovic@solana.ba; www.solana.ba - predsjednik i ~lanovi Nadzornog odbora D`emal Piri}, predsjednik; ~lanovi: Edina Dizdar, Hasib Altumbabi}, Midhat Telalovi}, Muhamed Zorni} - ~lanovi Uprave dr. Izudin Kapetanovi}, direktor; mr. Ragib Babovi}, izvr{ni direktor za proizvodnju i odr`avanje; Asim Had`i}, izvr{ni direktor za ekonomske poslove; Osman H. Avdi}, izvr{ni direktor za pravne poslove II - PODACI O VRIJEDNOSNIM PAPIRIMA I VLASNICIMA EMITENTA: - broj emitovanih vrijednosnih papira 506.279 dionica; i nominalna cijena nominalna vrijednost: 70,20 KM - vlasnici vi{e od 5% vrijednosnih papira ZIF "BIG" Sarajevo, ZIF "BONUS" Sarajevo dionica emitenta s pravom glasa - vlasnici ~lanovi uprave i Nadzornog odbora i dr. Izudin Kapetanovi} 0 = 0%; mr. Ragib Babovi} postotak vlasni{tva u emitentu 433 = 0,855%; Asim Had`i} 179 = 0,0354%; Osman H. Avdi} 0 = 0 %; D`emal Piri} 1.713 = 0,384 %; Hasib Altumbabi} 1.116 = 0,2204 %; Edina Dizdar 0 = 0%; Muhamed Zorni} 7.500 = 1,4814 %; Midhat Telalovi} 460 = 0,0909% III - PODACI O FINANSIJSKOM POSLOVANJU EMITENTA: Podaci iz bilansa stanja: AKTIVA f) Upisani a neupla}eni kapital g) Stalna sredstva 36.873.342 KM h) Teku}a sredstva 9.434.075 KM i) Gubitak iznad visine kapitala j) Ukupna aktiva 46.307.417 KM PASIVA f) Kapital 38.618.615 KM g) Upisani osnovni kapital 35.540.786 KM h) Dugoro~ne obaveze 184.572 KM i) Kratkoro~ne obaveze 7.504.230 KM j) Ukupno pasiva 46.307.417 KM Podaci iz bilansa uspjeha emitenta: f) Prihodi 28.862.194 KM g) Rashodi 27.805.705 KM h) Dobit / gubitak prije poreza 1.056.489 KM i) Porez na dobit j) Neto dobit razdoblja/ gubitak razdoblja 1.056.489 KM IV - PODACI O VANJSKOM REVIZORU EMITENTA - firma i sjedi{te vanjskog revizora "ZUKO" d.o.o. Sarajevo Dru{tvo za reviziju i usluge - zavr{no mi{ljenje vanjskog revizora Podaci iz izvje{taja su revidirani, a finansijski o finansijskim izvje{tajima1 izvje{taji prikazuju realno i objektivno, u svim zna~ajnim aspektima, finansijski polo`aj Solana d.d. Tuzla na dan, 31.12.2011. godine. I - OP]I PODACI O EMITENTU - puna i skra}ena firma - adresa sjedi{ta - broj telefona i telefaksa, e-mail i web stranica;

za izbor i imenovanje na poziciju predsjednika Upravnog odbora JZU Dom zdravlja Sapna I II Objavljuje se javni oglas za izbor i imenovanje kandidata na poziciju: - predsjednika Upravnog odbora JZU Dom zdravlja Sapna - 1 (jedan) ~lan - predstavnik osniva~a Opis pozicije ~lanova Upravnog odbora Upravni odbor upravlja zdravstvenom ustanovom, donosi Statut zdravstvene ustanove, imenuje i razrje{ava direktora, odnosno v.d. direktora zdravstvene ustanove, utvr|uje planove rada i razvoja zdravstvene ustanove, utvr|uje godi{nji program rada, donosi finansijski plan i usvaja godi{nji obra~un, donosi op}a akta o unutra{njem ure|enju i sistematizaciji poslova i drugih op}ih akata u skladu sa zakonom i Statutom zdravstvene ustanove, odlu~uje o svim pitanjima obavljanja djelatnosti radi kojih je zdravstvena ustanova osnovana, ako zakonom nije odre|eno da o odre|enim pitanjima odlu~uje drugi organ zdravstvene ustanove, usmjerava, kontroli{e i ocjenjuje rad direktora, rje{ava sva pitanja odnosa sa osniva~em, odlu~uje o kori{tenju sredstava preko iznosa utvr|enog Statutom zdravstvene ustanove, odgovara osniva~u za rezultate rada zdravstvene ustanove, odlu~uje o prigovoru zaposlenika na rje{enje kojima je drugi organ, odre|en Statutom zdravstvene ustanove, odlu~io o pravu, obavezi i odgovornosti zaposlenika iz radnog odnosa, podnosi osniva~u najmanje jedanput godi{nje izvje{taje o poslovanju zdravstvene ustanove, obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom i Statutom zdravstvene ustanove.

J AVNI O G LA S

III Mandat i naknada za rad Predsjednik i ~lanovi Upravnog odbora imenuju se na period od 4 (~etiri) godine uz magu}nost ponovnog imenovanja u skladu sa Zakonom. Kona~no imenovana lica imaju pravo na naknadu u skladu sa odlukom Op}inskog vije}a Sapna i ista }e se ispla}ivati iz sredstava ustanove. IV Kandidati trebaju ispunjavati slijede}e uslove: A/ Op}i uslovi: - da su dr`avljani Bosne i Hercegovine; - da su stariji od 18 godina; - da nisu otpu{teni iz dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH u periodu od tri godine prije dana objavljivanja javnog oglasa; - da se protiv njih ne vodi krivi~ni postupak, odnosno da nisu osu|ivani za krivi~no djelo ili privredni prijestup za djela koja su smetnja za imenovanje na upra`njenu poziciju, u roku od pet godina od dana izdr`ane, izvr{ene ili zastarjele kazne; - da nisu pod optu`nicom Me|unarodnog suda za ratne zlo~ine u biv{oj Jugoslaviji (~lan IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine); - da nije na funkciji u politi~koj stranci u smislu ~lana 5. Zakona; - da nisu izabrani zvani~nici, nosioci izvr{nih funkcija ili savjetnici u smislu Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti; - da nemaju privatni finansijski interes u instituciji u koju se kandiduju; - da nisu ~lanovi vi{e od jednog upravnog odbora ili nadzornog odbora; - da nisu lica kojima je pravosna`nom presudom suda zabranjeno obavljanje aktivnosti na poziciji na koju se kandiduju. B/ Posebni uslovi Pored op}ih uslova, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove: - da imaju najmanje zavr{en VII stepen stru~ne spreme, ekonomskog, pravnog, zdravstvenog i drugih usmjerenja; - da imaju najmanje tri (3) godine radnog iskustva na poslovima svog stru~nog naziva; - da imaju stru~no znanje iz djelatnosti zdravstvene ustanove, te da su upu}eni u sadr`aj i na~in njenog rada; - da imaju sposobnost upravljanja finansijskim sredstvima i ljudskim resursima, kao i sklonost timskom radu. V Za sve kandidate koji u potpunosti ispunjavaju op}e i posebne uslove, u postupku sa~injavanja kona~ne rang-liste uzet }e se u obzir slijede}i kriteriji: - struka, - radno iskustvo, - znanje pokazano na intervjuu. Vrednovanje kriterija izvr{it }e Komisija za izbor u skladu sa ~lanom 11. Odluke o uslovima i kriterijima i postupku imenovanja u Upravni odbor JZU Dom zdravlja Sapna.

DIREKTOR dr. Izudin Kapetanovi}

VI Potrebni dokumenti Uz prijavu na javni oglas, kandidati su du`ni prilo`iti: 1. kra}u biografiju, adresu i kontakt-telefon, 2. uvjerenje o dr`avljanstvu (ne starije od 6 mjeseci) ili kopiju CIPS obrasca, 3. izvod iz mati~ne knjige ro|enih (ne stariji od 6 mjeseci), 4. ovjerenu kopiju diplome, 5. uvjerenje o radnom iskustvu, 6. uvjerenje da nije osu|ivan za krivi~no djelo i privredni prestup nespojiv sa du`no{}u u reguliranom organu za koji se kandiduje (akt izdat od suda), 7. dokaz da presudom suda nije zabranjeno obavljanje aktivnosti u reguliranom organu za koji se kandiduje (akt izdat od suda), 8. izjava kandidata potpisana i ovjerena od nadle`nog organa o ispunjavanju uslova iz ta~ke IV A. alineja 3, 5, 6, 7, 8 i 9. Kandidati koji u|u u u`i izbor bit }e pozvani na intervju radi utvr|ivanja stepena znanja i sposobnosti kandidata za obavljanje poslova upravljanja zdravstvenom ustanovom. Broj pitanja koja se postavljaju na intervjuu utvr|uje Komisija za izbor. Prilikom intervjua svaki kandidat koji je u{ao u u`i izbor du`an je iznijeti bilo koje pitanje koje bi moglo dovesti do sukoba interesa u slu~aju da do|e do njegovog imanovanja. Prije intervjua komisija mo`e tra`iti podatke od neposrednih ranijih rukovodilaca i preporuke o kandidatima. Nakon intervjua Komisija za izbor }e putem pisane preporuke predlo`iti op}inskom na~elniku rang-listu sa rezultatima za imenovanje kandidata u upravni odbor. Kona~na imenovanja predsjednika i ~lanova Upravnog odbora JZU Dom zdravlja vr{i Op}insko vije}e na prijedlog op}inskog na~elnika i isto }e se objaviti u "Slu`benim novina FBiH". Bilo koji kandidat ili ~lan javnosti, mo`e podnijeti prigovor na kona~no imenovanje, ako vjeruje da u procesu imenovanja nisu ispo{tovani principi utvr|eni Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima u FBiH, a kopija prigovora se dostavlja Ombudsmenu za ljudska prava. Prigovor na kona~na imenovanja se podnosi Op}inskom vije}u Sapna. Javni oglas ostaje otvoren 15 od dana objavljivanja u "Slu`benim novina Federacije BiH", dnevnom listu "Oslobo|enje" i na oglasnoj tabli Op}ine Sapna. Rok za podno{enje prijava ra~una se prema datumu objave oglasa u glasilu koje zadnje objavi ovaj oglas. Prijave sa svim tra`enim dokumentima dostaviti li~no ili preporu~eno po{tom na adresu: Op}ina Sapna Ul. 206. vite{ke brigade bb, 75411 Sapna - Komisiji za izbor Upravnog odbora JZU Dom zdravlja Sapna, sa naznakom "prijava na javni oglas" - NE OTVARAJ. Neblagovremene i nepotpune prijave ne}e se razmatrati. Podnosioci prijava s kojima se ne stupi u kontakt u roku od 8 dana od isteka roka za podno{enje prijava ne}e biti razmatrani u daljnjem postupku imenovanja. Op}inski na~elnik Ismet Omerovi}, dipl. ing. ma{.

Mi{ljenje Po na{em mi{ljenju, finansijski izvje{taji, prikazuju realno i objektivno u svim zna~ajnim aspektima finansijski polo`aj Solana d.d. Tuzla na dan, 31. decembar 2011. godine, rezultate njenog poslovanja, gotovinski tok i promjene na kapitalu za period tada zavr{en u skladu sa Zakonom o ra~unovodstvu i reviziji Federacije BiH i ra~unovodstvenim standardima koji se primjenjuju na teritoriji Federacije BiH i koji obuhvataju: Me|unarodne ra~unovodstvene standarde (MRS) i Me|unarodne standarde finansijskog izvje{tavanja (MSFI) zajedno sa uputstvima, obja{njenjima, smjernicama i na~elima koje IFAC i IASB donose i koje Komisija za ra~unovodstvo i reviziju BiH prevede i objavi, te primjenom ra~unovodstvenih politika izlo`enih na stranicama 12 do 19. Poseban naglasak Bez kvalifikovanja na{eg mi{ljenja, skre}emo Va{u pa`nju na: Bilje{ke broj 9. i 27., uz finansijske izvje{taje u vezi s pokrenutim aktivnostima od Federalnog pravobranila{tva u vezi s utvr|ivanjem vlasni{tva nad Zgradom u Ulici Slatina broj 2. Za bolje razumijevanje finansijske pozicije Dru{tva a na dan, 31. decembar 2011. godine i rezultata njegovog poslovanja za godinu koja je tada zavr{ila, te obima na{e revizije, prilo`eni finansijski izvje{taji trebaju se ~itati zajedno sa prate}im bilje{kama u na{em Izvje{taju o reviziji.

ZUKO d.o.o. Sarajevo, D`emala Bijedi}a 185 Sarajevo, 9. mart 2012. godine ovla{teni revizor Biljana Ekinovi} ovla{teni revizor Nermin Zuko direktor Ferid Ekinovi}

OSLOBO\ENJE ~etvrtak, 26. april/travanj 2012.

KULTURA

27

U susret 18. sarajevskim ve~erima muzike

20 umjetnika na {est lokacija u Sarajevu

Budi realan,
tra`i nemogu}e
“Budi realan, tra`i nemogu}e” izlo`ba koja je nastala kao , kreativna inicijativa umjetnika i umjetnica Sarajeva i austrijskog Graza, danas }e u okviru Modula Memorije biti otvorena i to na {est lokacija u Sarajevu. Vi{e od 20 umjetnika predstavit }e svoje radove koji se tematski odnose na pitanja identiteta i (urbanog) `ivota. U odno su na te ma ti ku, umjetnici istra`uju li~na i kolektivna sje}anja, skrivene hivideoinstalacija Lane ^maj~anin i Adele Ju{i}, kao i rad Damira [agolja, a Galerija Java }e u 19.30 sati do~ekati posjetioce izlo `bom ra do va pet umjetnika. Zvani~no otvorenje izlo`be je u 20 sati u SARTR-u, u kojem su postavljeni ra do vi sa ra jev skog dvoj ca Kurt&Plasto, Adle Isanovi} i umjetnika ILA iz Austrije, tokom koje }e grupa G.R.A.M. izvesti performans. U Delikatesnoj radnji u 22 sata posje-

Sa ju~era{nje konferencije za novinare

Foto: A. KAJMOVI]

Ponovno nakon

22 GODINE
Ninoslav Verber, predsjednik Fondacije za muzi~ke umjetnosti, na ju~era{njoj konferenciji za novinare odr`anoj u Narodnom pozori{tu Sarajevo, nije krio uzbu|enje zbog pet koncerata i dvije muzi~ke radionice koji }e biti realizirani u sklopu predstoje}ih 18. sarajevskih ve~eri muzike - SVEM, koje }e biti odr`ane od 8. do 12. svibnja, kada }e uz muzi~are iz BiH nastupiti i gosti svjetskog renomea. Od njega se, a ina~e je direktor SVEM-a, festivala koji se pokre}e ponovno nakon 22 godine, ~ulo da su im partneri MESS, RTVBiH i Muzi~ka akademija u Sarajevu, koja se uklju~ila u prvi koncert na kojemu }e svirati najbolji studenti i studentice (bit }e odr`an 8. svibnja u Domu Oru`anih snaga BiH pod nazivom “U susret SVEM-u” s po~etkom u 20 sati). Prva festivalska konferencija za novinare odr`ana je u cilju Danas }e u Banovi}e biti transportirana parna lokomotiva voza }iro i to na konzervatorsko-restauratorski tretman. Projekt na spa{avanju i restauraciji parne lokomotive pokrenuo je Zavi~ajni muzej Travnik 2008, naru~en je elaborat koji je uradio stru~ni tim Udru`enja gra|ana Bosanski kolosijek Banovi}i. ]iro se sastoji od parne lokomotive i kompozicije s jednim zatvorenim i jednim otvorenim vagonom i predstavlja rijedak spomenik tehnike s konca 19. stolje}a, a od ukupno 38 parnja~a, koliko ih je proizvedeno u Tvornici lokomotiva u Be~u, osim ove u Travniku, postoje jo{ samo tri primjerka koja se ~uvaju u muzejima u Minhenu, Ljubljani i privatnom muzeju u Frojahu u Austriji, ka`e se u saop}enju Zavi~ajnog muzeja Travnik. Ova parnja~a predstavlja jedini sa~uvani primjer zup~aste lokomotive serijske oznake 97-036 predstavljanja programa, pa }e tako na Dan pobjede nad fa{izmom, 9. svibnja, u Narodnom po zo ri {tu Sa ra je vo, s po ~et kom u 20 sati, Sarajevska filharmonija i Hor Opere Narodnog pozori{ta imati koncert na kojemu }e Requiem, op. 48 Gabriela Fa urea do `i vje ti prvo izvo|enje u Sarajevu, a koncertom ravna Rengim Gokmen iz Ankare (Turska). Solisti su Aida ^orbad`i} (sopran) iz Sarajeva i Ljubomir Pu{kari} (bariton) iz Zagreba. Direktor SVEM-a prisutne }e informirati da }e u Sarajevu 11. svibnja Edin Karamazov i Kvartet Kra kov ske fil har mo ni je odr`ati koncert u Domu OSBiH, a na repertoaru }e biti kompozicije od baroka do Beatlesa. Od prodekanese za koncertne aktivnosti Muzi~ke akademije u Sarajevu Mirjane Papi} - Hrka{ saznalo se vi{e o radionicama koje }e biti organizi-

Bit }e odr`ano pet koncerata i dvije radionice, uz sudjelovanje gostiju svjetskog renomea
rane 10. i 11. svibnja. Prvu }e na Muzi~koj akademiji odr`ati Karamazov i Kvartet Krakovske filharmonije, a drugu u Narodnom pozori{tu Sarajevo Zoran Todorovi}, tenor, iz Beograda. Na njima }e sudjelovati studenti iz cijele BiH (osiguran im je bes pla tan i pri je voz i smje{taj i hrana). Prisutnima se obratio i dirigent Ivo Lipanovi} (Zagreb), koji }e ravnati koncertom jednog od najboljih evropskih orkestara Simfonijskim orkestrom RTV Slovenije sa solistima Sabinom Cvilak, sopran (Ljubljana), i Zoranom Todorovi}em, ina~e jednim od najboljih tenora Evrope. Koncert, kojim }e i biti zavr{en SVEM, bit }e u Bosanskom kulturnom centru 12. svibnja. Ostvarena dobit od ulaznica za koncerte namijenjena je za stipendije, tj. za talentirane studente.
An. [IMI]

storije, transformacije i diskontinuitete u sada{njosti i pro{losti, kao i pozitivne fikcije zajedni~kog `ivota. Kustosice izlo`be su: Lejla Hod`i}, Karin Lernbeir, Margarethe Makovec i Eva Meran. Ina~e, izlo`bu su ve} imali priliku pogledati Austrijanci u Grazu u Galeriji asocijacije za savremenu umjetnost Rotor. Ovaj jedinstveni art-doga|aj zapo~et }e u 18 sati u Obala Meeting Pointu, gdje su postavljeni radovi [ejle Kameri}, Tonto Comics i Amira Idrizovi}a. Program }e se nastaviti u 18.30 sati na Akademiji likovnih umjetnosti, gdje su postavljeni radovi {est umjetnika. U 19 sati u art-kinu Kriterion bit }e prikazana vi{ekanalna

tioci }e mo}i vidjeti radove Jusufa Had`ifejzovi}a. Umjetnici i umjetnice koji }e se svojim radovima predstaviti na izlo`bi od 26. aprila do 9. maja u Sarajevu pored spomenutih su Andreas Heller, Helmut Kaplan (Tonto), Richard Kriesche, Mirko Mari}, Damir Nik{i} i Michael Blum, Edin Numankadi}, Neboj{a [eri} Shoba, Eva Helene Stern, Edda Strobl, Markus Wilfling i Zweintopf. U sklopu izlo`be sutra }e u Obala Meeting Pointu u 12 sati biti odr`ana prezentacija Tonto Comics strip-magazina, a u 18 sati filmski program koji su priredili austrijski kustosi Günther Holler-Schuster i Sandro Droschl. izra|ene po Abtovom sistemu (nazubljene motke ili zup~anica) u BiH i iako se radi o zna~ajnom i rijetkom spomeniku tehnike, ovo kulturno dobro se nalazi u veoma lo{em stanju i potrebno ga je za{tititi i spasiti od propadanja, a ovo mu je posljednja {ansa. Da bi se ovaj raritetni primjerak spomenika tehnike za{titio, potrebna su i sredstva i za prvu fazu radova u iznosu od 20.000 KM osigurali su ih federalno Ministarstvo okoli{a i turizma i Op}ina Travnik, a za okon~anje projekta potrebno je jo{ 30.000 KM, u okviru ~ega je predvi|eno dovr{enje konzervatorsko-restauratorskih radova, ugradnja nedostaju}ih dijelova na lokomotivi i vagonima (replike), transport lokomotive iz Banovi}a u Travnik i izrada nove trase u dvori{tu Zavi~ajnog muzeja Travnik, gdje }e }iro nakon restauracije biti postavljen i prezentiran kao muzejski eksponat. An. [IMI]

Zavi~ajni muzej Travnik

Spa{avanje }ire

Zup~asta lokomotiva serijskih oznaka 97-036

28

OGLASI
GODI[NJI IZVJE[TAJ O POSLOVANJU EMITENTA "FAD" d.d. Jelah - Te{anj za period 1. 1. - 31. 12. 2011. godine

~etvrtak, 26. april/travanj 2012.

OSLOBO\ENJE

U skladu sa ~lanom 4. Pravilnika o objavljivanju informacija i izvje{tavanju na tr`i{tu vrijednosnih papira, objavljujemo

I - OP]I PODACI O EMITENTU - puna i skra}ena firma

Dru{tvo za proizvodnju autodijelova "FAD" d.d. Jelah - Te{anj Skra}ena firma: "FAD" d.d. Jelah - Te{anj - adresa sjedi{ta Titova bb, 74264 Jelah - broj telefona i telefaksa, e-mail i web stranica: tel. 032/667 000, fax: 032/ 667 004, infofad@prevent.ba http://www.preventgroup.com - predsjednik i ~lanovi Nadzornog odbora Adnan Smailbegovi} - predsjednik, Damir Ferovi} - ~lan, Radoslav Simi} - ~lan - ~lanovi uprave ]azim Hamzi} - direktor II - PODACI O VRIJEDNOSNIM PAPIRIMA I VLASNICIMA EMITENTA: - broj emitovanih vrijednosnih papira redovne dionice: 320.123 nom. vrijednost 12,30 KM i nominalna cijena - vlasnici vi{e od 5% vrijednosnih papira 1. PREVENT BH d.o.o. Visoko 73.4093 % dionica emitenta s pravom glasa 2. PREVENT SARAJEVO d.o.o. Visoko 14.7953 % 3. EUROMEDIA d.o.o. Sarajevo 6.7968 % III - PODACI O FINANSIJSKOM POSLOVANJU EMITENTA: Podaci iz bilansa stanja: AKTIVA a) Upisani a neupla}eni kapital b) Stalna sredstva 18.957.374 c) Teku}a sredstva 8.333.295 d) Gubitak iznad visine kapitala e) Ukupna aktiva 27.290.669 PASIVA f) Kapital 8.727.215 g) Upisani osnovni kapital h) Dugoro~ne obaveze 2.175.631 i) Kratkoro~ne obaveze 16.387.823 j) Ukupno pasiva 27.290.669 Podaci iz bilansa uspjeha emitenta: k) Prihodi 48.601.915 l) Rashodi 45.705.165 m) Dobit/gubitak prije poreza 2.896.750 n) Porez na dobit o) Neto dobit razdoblja/gubitak razdoblja 2.896.750 IV - PODACI O VANJSKOM REVIZORU EMITENTA - firma i sjedi{te vanjskog revizora PKF Re Opinion d.o.o. Sarajevo, Grbavi~ka 4 - zavr{no mi{ljenje vanjskog revizora o Podaci revidirani. finansijskim izvje{tajima1 Mi{ljenje vanjskog revizora: pozitivno Jelah, 25. 4. 2012. godine Direktor ]azim Hamzi}

Puna firma:

Na osnovu ~lana 24, a u vezi sa ~lanom 74a. Zakona o dr`avnoj slu`bi u Federaciji BiH (»Slu`bene novine Federacije BiH», broj: 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 04/12) i ~lana 1. Zakona o primjeni Zakona o dr`avnoj slu`bi u Federaciji BiH u Kantonu Sarajevo ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo", broj 08/11), Agencija za dr`avnu slu`bu FBiH, a na zahtjev Op}inskog suda u Sarajevu, objavljuje

za popunu radnih mjesta dr`avnih slu`benika u Op}inskom sudu u Sarajevu 06 / 506 01. [ef Odsjeka sudskih izvr{itelja - vi{i stru~ni saradnik ................................................................- 1 (jedan) izvr{ilac 02. Stru~ni saradnik - zamjenik {efa Odsjeka sudskih izvr{itelja za fizi~ka lica ............................- 1 (jedan) izvr{ilac 03. Stru~ni saradnik za arhivske poslove............................................................................................- 1 (jedan) izvr{ilac Opis poslova: Opis poslova za sve pozicije sadr`an je u tekstu javnog konkursa koji je objavljen na web stranici Agencije za dr`avnu slu`bu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. Uslovi: Pored op}ih uslova predvi|enih ~lanom 25. Zakona o dr`avnoj slu`bi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i sljede}e posebne uslove utvr|ene Pravilnikom o unutra{njoj organizaciji, i to: Za poziciju 01: - VSS /VII stepen stru~ne spreme - zavr{en pravni fakultet, - najmanje 2 (dvije) godine radnog sta`a u struci, - polo`en pravosudni ispit. Za poziciju 02: - VSS/VII stepen stru~ne spreme - zavr{en pravni fakultet ili drugi fakultet dru{tvenog smjera, - najmanje 1 (jedna) godina radnog sta`a u struci. Za poziciju 03: - VSS /VII stepen stru~ne spreme - zavr{en pravni fakultet, - najmanje 1 (jedna) godina radnog sta`a u struci; - polo`en arhivisti~ki ispit; - poznavanje rada na ra~unaru. Prijavljivanje na konkurs: a) Kandidati koji su evidentirani u Registru dr`avnih slu`benika Federacije BiH koji vodi Agencija za dr`avnu slu`bu Federacije BiH (postoje}i dr`avni slu`benici) prijavljuju se na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije (mo`e se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosanskopodrinjski kanton, Ulica Hamdije Kre{evljakovi}a 19/V ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba ). b) Ostali kandidati du`ni su dostaviti sljede}u dokumentaciju (original ili ovjerene kopije): 1. fakultetska diploma (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije zavr{en u BiH ili je diploma ste~ena u nekoj drugoj dr`avi nastaloj raspadom SFRJ nakon 6.4.1992. godine); 2. potvrda/uvjerenje o radnom sta`u u struci nakon sticanja VSS; 3. kandidati za radna mjesta stru~nih saradnika (pozicije 02. i 03.) koji obavljaju poslove namje{tenika u organu dr`avne slu`be i koji su stekli VII stepen stru~ne spreme du`ni su dostaviti: - dokaz da su zaposleni u organu dr`avne slu`be kao namje{tenici i dokaz o pet godina radnog iskustva u organima dr`avne slu`be, nakon polo`enog stru~nog ispita za namje{tenika i - dokaz o polo`enom stru~nom ispitu za namje{tenika; 4. dokaz o polo`enom pravosudnom ispitu (za poziciju 01); 5. dokaz o polo`enom arhivisti~kom ispitu (za poziciju 03); 6. dokaz o poznavanju rada na ra~unaru (za poziciju 03); 7. popunjen prijavni obrazac Agencije za dr`avnu slu`bu (mo`e se dobiti u prostorijama Agencije za dr`avnu slu`bu u Ulici Hamdije Kre{evljakovi}a broj 19/V ili na web stranici Agencije za dr`avnu slu`bu Federacije BiH www.adsfbih.gov.ba). Kandidati koji dostave dokaz o polo`enom stru~nom upravnom ispitu, javnom ispitu za dr`avne slu`benike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita op}eg znanja. Napomena: U slu~aju da Agencija ne raspola`e podacima koji se odnose na pojedine uslove konkursa, kandidati koji imaju status dr`avnog slu`benika }e biti du`ni potrebne dokaze o ispunjavanju uslova konkursa dostaviti Agenciji u roku od 5 (pet) dana od dana prijema obavijesti Agencije kojom se tra`i dostavljanje dokaza. O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita op}eg znanja i stru~nog ispita kandidati }e biti obavije{teni putem web stranice Agencije za dr`avnu slu`bu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju. Izabrani kandidati su du`ni u roku od 8 dana od dana prijema obavje{tenja o rezultatima konkursa dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju uslova konkursa. Prijavu na konkurs, odnosno sve tra`ene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u «Slu`benim novinama FBiH», putem po{te, preporu~eno na adresu: Agencija za dr`avnu slu`bu Federacije BiH Odjeljenje Agencije za Kanton Sarajevo i Bosanskopodrinjski kanton, Ul. Hamdije Kre{evljakovi}a br. 19/v, 71000 Sarajevo sa naznakom «Javni konkurs za popunu radnih mjesta dr`avnih slu`benika u Op}inskom sudu u Sarajevu» Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati. DIREKTOR Sead Maslo, dipl. iur.

J AV N I K O N K U R S

Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Kanton Sarajevo Grad Sarajevo Op}ina Novi Grad Sarajevo Op}inski na~elnik

Bosnia and Herzegovina Federation of Bosnia and Herzegovina Canton Sarajevo Town Sarajevo Municipality of Novi Grad Sarajevo Mayor of Municipality

O BAVJE [TAVA
Da je u "Slu`benom glasniku BiH" br: 31/12 od 23. 4. 2012. godine objavljeno

OBAVJE[TENJE O NABAVCI
Predmet javne nabavke: "Nabavka kancelarijskog materijala za potrebe Op}ine Novi Grad Sarajevo" Broj obavje{tenja: (MI-A-5360-12) Vrsta postupka: otvoreni postupak Otvaranje ponuda: 23. 5. 2012. godine u 14 sati u zgradi Op}ine Novi Grad Sarajevo, sala 242/II Kontakt-telefon: 033/291-247, 033/291-150 Pozivaju se svi ponu|a~i koji su registrovani za obavljanje predmetne djelatnosti da dostave ponude u skladu sa uslovima datim u "Obavje{tenju o nabavci".

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Odjeljenje za sporove male vrijednosti Ilid`a Broj: 65 0 Mals 197700 11 Mals Sarajevo, 10. 4. 2012. godine Op}inski sud u Sarajevu, i to stru~ni saradnik Amra Pinjo, u pravnoj stvari tu`itelja DIONI^KO DRU[TVO BH TELECOM SARAJEVO, Direkcija Sarajevo (Bihnet), Ulica Zmaja od Bosne br. 88, Sarajevo, protiv tu`enog "4 MOBI" d.o.o. Sarajevo, Ulica Muhameda Kantard`i}a br. 3/II, Sarajevo, radi duga u iznosu od 161,45 KM, na osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku, objavljuje slijede}i

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU BROJ: 65 0 P 200745 11 P Op}inski sud u Sarajevu i to sudija Naida Tabakovi} u pravnoj stvari tu`itelja VOLKSBANK BH d.d. Sarajevo, Ulica fra An|ela Zvizdovi}a broj 1, protiv tu`enih Alispahi} Nihada iz Had`i}a, Ulica Binje`evo broj 3C i [ibali} Enesa iz Ilid`e, Ulica bosanskih gazija broj 93, radi duga v.s. 14.910,87 KM, na osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku Federacije BiH, objavljuje slijede}i

OGLAS
Kod ovog suda je podnesena tu`ba 23. 5. 2011. godine u pravnoj stvari tu`itelja DIONI^KO DRU[TVO BH TELECOM SARAJEVO, Direkcija Sarajevo (Bihnet), Ulica Zmaja od Bosne br. 88, Sarajevo, protiv tu`enog "4 MOBI" d.o.o. Sarajevo, Ulica Muhameda Kantard`i}a br. 3/II, Sarajevo, radi duga u iznosu od 161,45 KM, kojom je predlo`eno da se tu`eni obave`e da tu`itelju na ime duga isplati iznos od 161,45 KM sa zakonskom zateznom kamatom po pojedina~nim iznosima kako slijedi: - na iznos od 52,65 KM po~ev od 25. 9. 2010. godine, - na iznos od 52,65 KM po~ev od 25. 10. 2010. godine, - na iznos od 52,65 KM po~ev od 25. 11. 2010. godine, na iznos od 3,50 KM po~ev od 25. 12. 2010. godine, pa sve do isplate, uz nadoknadu tro{kova parni~nog postupka sve u roku od 15 dana. Poziva se tu`eni "4 MOBI" d.o.o. Sarajevo, Ul. Muhameda Kan-

OGLAS
Dana 21. 6. 2011. godine tu`itelj je kod ovog suda podnio tu`bu protiv tu`enih radi isplate duga u iznosu od 14.910,87 KM. Tu`bom je predlo`eno da sud nakon provedenog postupka donese odluku kojom su tu`eni Alispahi} Nihad i [ibali} Enes du`ni solidarno isplatiti tu`iocu iznos od 10.123,38 KM sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od podno{enja tu`be, pa do dana isplate, iznos 814,56 KM na ime obra~unate kamate na dan 13. 6. 2011. godine, iznos od 3.772,93 KM na ime obra~unate zatezne kamate na dan 13. 6. 2011. godine, iznos od 200,00 KM na ime naknada za opomene, uz naknadu tro{kova parni~nog postupka i to takse na tu`bu u iznosu od 447,33 KM, takse na presudu u iznosu od 447,33 KM, kao i eventualnih drugih tro{kova, a sve u roku od 30 dana od dana dono{enja presude, pod prijetnjom izvr{enja. Ovim putem I-tu`enom Alispahi} Nihadu se dostavlja tu`ba od 21. 6. 2011. godine na odgovor u smislu odredaba ~lana 62. stav 2. ZPP-a FBiH, pa je tu`eni du`an da u skladu sa odredbama ~lana 70. i ~lana 71. ZPP-a FBiH, najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema tu`be, dostavi sudu pisani odgovor na tu`bu, a u protivnom }e se donijeti odluka u smislu odredbi ~lana 182. ZPP-a. Obavje{tava se tu`eni da se dostava pismena smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja ovog pismena u dnevnim novinama FBiH. SUDIJA NAIDA TABAKOVI]

tard`i}a br. 3/II, Sarajevo da u roku od 30 dana dostavi sudu pisani odgovor na tu`bu. U odgovoru na tu`bu obavezni ste po ~lanu 71. ZPP-a, izjasniti se o tu`benom zahtjevu i navesti mogu}e procesne prigovore, te izjasniti se da li priznajete ili osporavate tu`beni zahtjev. U tom izja{njenju ukoliko osporavate tu`beni zahtjev, trebate navesti razloge iz kojih se razloga osporava, ~injenice na kojima zasnivate svoje navode, dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice, te pravni osnov za va{e navode. Tu`eni mo`e u odgovoru na tu`bu, a najkasnije na pripremnom ro~i{tu podnijeti protivtu`bu (~l. 74. stav 1. ZPP-a FBiH). Odgovor na tu`bu treba sadr`avati sve elemente podneska i to: oznaku suda, ime i prezime, odnosno naziv pravne osobe, prebivali{te ili boravi{te, odnosno sjedi{te stranaka, njihovih zakonskih zastupnika i punomo}nika, predmet spora i potpis (~lan 334. ZPP-a). Odgovor na tu`bu sa prilozima se predaje sudu u dovoljnom broju primjeraka za sud i protivnu stranku pozivom na broj predmeta. Ukoliko u ostavljenom roku ne dostavite odgovor na tu`bu, protiv Vas mo`e biti donesena presuda zbog propu{tanja, ako je tu`itelj u tu`bi stavio takav prijedlog (~lan 182. ZPP-a). Obavje{tava se tu`eni da se dostava pismena smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja ovog pismena u dnevnim novinama FBiH i na oglasnoj tabli suda, te se isti obavje{tava da priloge dostavljene uz tu`bu mo`e podi}i u zgradi suda. NAPOMENA: Sva pismena za sud, stranke mogu dostaviti na jednu od slijede}ih adresa suda: - Ulica [enoina broj 1, Sarajevo - prijemna kancelarija suda; - Ulica ustani~ka broj 19, Ilid`a - Odjeljenje za sporove male vrijednosti. STRU^NI SARADNIK Amra Pinjo

Muharem Bazdulj ro|e, evo, i dvadeseta godi{njica po~etka opsade Sarajeva i po~etka rata u Bosni i Hercegovini, onog Doga|aja (napisanog svjesno s velikim po~etnim “D”) koji je presudno obilje`io globalnu zvu~nost imena ove zemlje i njezinog glavnog grada. Dio te zvu~nosti je i frekventna prisutnost tematike rata u Bosni i Hercegovini u mno{tvu kultura {irom svijeta i u mno{tvu artefakata: od filma preko stripa, teatra i popularne muzike do knji`evnosti. Veliki se niz ameri~kih, engleskih, francuskih, njema~kih i inih pisaca bavio ratom u Bosni i Hercegovini. Najrecentnija takva knjiga je knjiga ameri~kog pisca G. M. Holdera pod naslovom “Love Songs & Monster Songs” koju ovih dana objavljuje ameri~ki Blackout Publishing.

P

Prilog za kulturu, umjetnost i nauku ^etvrtak, 26. 4. 2012. godine

Bez kalkulacija
G. M. Holder nije pisac odve} poznat na{oj ~itala~koj publici, pa nije lo{e na po~etku barem ga kratko predstaviti. Ro|en je 1977. godine, a 2002, s nenavr{enih dvadeset i pet, sam se upustio u avanturu {estomjese~nog putovanja po razvalinama Jugoslavije. Mnoga iskustva koja je tad do`ivio transponovao je u ovu knjigu. Nije to, me|utim, jedini njegov link na bosansko-jugoslovensku tematiku. Po povratku u Ameriku, Holder se intenzivno dru`io sa izbjeglicama iz Bosne i Hercegovine, te Hrvatske. Makar ove informacije spadale u folder onoga {to je Danilo Ki{, na tragu Sartrea, nazivao “podmuklim delovanjem biografije” zgodno ih je zna, ti, na ro ~i to jer i sam pi sac u krat koj (auto)biografskoj bilje{ci insistira na njima. Naslu}uje se iz njih ono {to }e nam ~im otvorimo knjigu postati do kraja jasno: Holder je ovu temu izabrao bez kalkulisanja, gotovo da bi se moglo re}i da je tema izabrala njega. Otkrivamo to najprije iz posvete, jer je roman, izme|u ostalih, posve}en autorovim prijateljima iz Sarajeva i Splita. Tako|er, makar je knjiga, naravno, namijenjena English-speaking publici, pa je u skladu s tim opremljena i nizom geografskih karti i instruktivnim bilje{kama, naslovi nekih odjeljaka u knjizi dati su na “na{kom” tj. bosanskom/hrvatskom/srpskom jeziku. Tako|er, ono {to otkrivamo ve} i letimi~no prolaze}i kroz roman jest autorova erudicija i specifi~an senzibilitet. Autori ~ije citate Holder koristi kao mota pojedinih dijelova i poglavlja su, izme|u ostalih, Charles Darwin, James Joyce, Jonathan Swift, Curzio Malaparte, Werner Karl Heisenberg, ali i Fjodor Mihajlovi~ Dostojevski, John Berryman, Ian Oswald, Thomas Hobbes, Bernard Lewis, William Shakespeare, John Ruskin, no tako|er i Horacije, Ovidije, te Arhimed.

Prijedlog za prevod

Ljubav i

OD ANTI^KOG RIMA DO ATOMSKE FIZIKE Ono {to otkrivamo ve} i letimi~no prolaze}i kroz roman jest autorova erudicija i specifi~an senzibilitet. Autori ~ije citate Holder koristi kao mota pojedinih dijelova i poglavlja su, izme|u ostalih, Charles Darwin, James Joyce, Jonathan Swift, Curzio Malaparte, Werner Karl Heisenberg, ali i Fjodor Mihajlovi~ Dostojevski, John Berryman, Ian Oswald, Thomas Hobbes, Bernard Lewis, William Shakespeare, John Ruskin, no tako|er i Horacije, Ovidije, te Arhimed
ma te se roman, makar imao vi{e od 500 stranica, zapravo brzo ~ita.

monstrumi

Lirska atmosfera
Ima ne~eg poeti~nog u Holderovom romanu. Uostalom, i naslov mu je mig u tom pravcu. “Love Songs & Monster Songs” dva puta se u naslovu spominju pjesme, i to ba{ pjesme koje se pjevaju, to su ba{ songs, dakle, a ne poems. Ima zapravo i ne~eg pjevaju}eg, da ne ka`em pop-kulturnog, u ovom romanu. Insistiranje na emocijama isprepleteno sa dokumentarizmom daje mu poseban {mek i aftertaste. Gotovo je nevjerovatno do kojih detalja u svom romanu Holder ide. Recimo, te{ko da je i u jednom knji`evnom djelu tolika pa`nja posve}ena Sarajevskom tunelu. U tre}em dijelu knjige Holder vrlo detaljno opisuje jednu ku}u u naselju Butmir, Ku}u Kolarovih, kako doslovno ka`e, opisuju}i i njezin izgled i njezinu okolinu. Treba, me|utim, re}i da se Holder ne zaustavlja kod op{tih mjesta. Opisuje on, recimo, i nekada{nje preno}i{te (u blizini autobuske i `eljezni~ke stanice) po imenu “Sinovi Drine” a doti~e se i lokalnih pop-kul, turnih ~injenica poput benda Z.O.C.H. (na tom mjestu, jedna od junakinja romana, Dragana, naratoru obja{njava da to zna~i Gold Covered Dicks {to uop{te nije lo{ engleski prevod fraze Zlatom opto~ene }une). @iva je i skoro opipljiva slika Sarajeva od prije deset godina u ovom romanu. Vrijedilo bi u tom smislu kada bi se za prevod Holderovog djela “Love Songs & Monster Songs” zainteresovao i neki ovda{nji izdava~. Bilo kako bilo, sa Holderovim romanom oboga}ena je ona ve} pogolema polica s knjigama na engleskom jeziku, a koje se bave ratom u Bosni i Hercegovini, naro~ito jer se Holder s posebnim akcentom koncentri{e na posljedice rata. Usred, ba{ usred knjige, recimo je Holderov opis sarajevskih petaka i subota, kad se cijeli grad sjati na Ferhadiji i na Ba{~ar{iji, djeca se igraju u sumraku, `ene li`u sladolede pri~aju}i o svojim groznim poslovima ili o tome kako su nezaposlene, dok mu{karci pu{e i raspravljaju o fudbalu. Ima u “Love Songs & Monster Songs” i dijelova koji se ti~u Titove ulice, Katedrale, Bistrika, pa i vrlo konkretnih kafana i klubova, od kojih neki vi{e ne postoje. Pro{lo je, rekosmo na po~etku, dvadeset godina od po~etka opsade Sarajeva i deset godina od desete godi{njice opsade. Ba{ o toj potonjoj vremenskoj ta~ci svojim velikim dijelom govori ovaj Holderov roman i tako je u literarnoj formi ~uva od zaborava. To je jedna, ali definitivno ne jedina, od njegovih vrijednosti.

“Love Songs & Monster Songs” naslov je knjige ameri~kog pisca G. M. Holdera koja tematizira rat u Bosni i Hercegovini. Sa nesvakida{njom upu}eno{}u u ovda{nje prilike, ali opet iz otkrivala~ke pozicije stranca, Holderu je uspjelo da ispi{e dojmljiv, uzbudljiv i literarno inovativan roman. Insistiranje na emocijama isprepleteno sa dokumentarizmom daje mu poseban {mek

Totalni roman
“Love Songs & Monster Songs” je ambiciozan roman, u dobrom smislu govore}i. G. M. Holder u njemu spaja neku vrstu (pseudo)autobiografskog narativa s cijelim nizom ulan~anih pri~a i pri~ica, kao i lirskih te esejisti~kih partija i pasa`a. Nije pogre{no re}i da Holder te`i ispisivanju neke vrste “totalnog romana” . Mo`da je i zbog toga “Love Songs & Monster Songs” objavljen kod malog izdava~a. Nema u njemu koketiranja sa agentsko-marketin{kom vizijom knji`evnosti. To, naravno, ne zna~i da Holder pi{e sterilnu kvazicizeliziranu vje{ta~ku prozu, ne zna~i da pi{e re~enice koje su kitnjaste kitnjastosti radi. Njegov roman ima dobar ritam. Podijeljen je u nekoliko dijelova (Books), a dijelovi su opet podijeljeni u poglavlja i svojevrsna potpoglavlja, a sve ove “sastavne jedinice” imaju naslove. Nema ovdje, dakle, one thomasbernhardovske gustine. Na stranicama je puno bjelina na kojima se oko odmara, gotovo kao u knjizi pjesa-

30

~etvrtak, 26. april/travanj 2012. godine

Ognian Draganoff, operski reditelj
INTERVJU

Opera
je ljubav
U okviru svog {estog anga`mana u Sarajevu, bugarski reditelj odlu~io je doma}oj operskoj publici prirediti pravi spektakl, postaviv{i na scenu vrlo zahtjevnu operu “Evgenij Onjegin”
kcija, {esta po redu, najte`a je od svih do sada, jer “Evgenij Onjegin” zahtijeva veliki respekt svih u~esnika, reditelja, pjeva~a, scenskih umjetnika. Druga stvar je {to ova opera nije napisana u stilu bel canto, kako su svi pjeva~i navikli, nego na jedan druga~iji, vrlo te`ak na~in koji iziskuje poseban napor svih pjeva~a. Tre}a stvar je to {to je ruski jezik na kojem je napisana opera vrlo te`ak jezik za pjevati, stra{no te`ak. Sve su to izazovi s kojima smo se susreli i zbog kojih je ova opera mnogo te`a za produkciju nego ijedna do sada. • Re`irali ste veliki broj opera ovdje, uklju~uju}i “La Traviattu” , “Rigoletto” i “Bal pod maskama” Mo`ete li prenijeti Va{a is... kustva iz rada sa na{im umjetnicima? - Ono {to moram da ka`em je to da prvi put kada sam do{ao, sreo sam mlade ljude koji su krenuli raditi ovaj posao. Sada vidim da su ostvarili ogroman napredak. To je odli~no za ku}u u kojoj rade, jer mogu na svojim le|ima iznijeti svaki izazov koji do|e pred njih. Druga~ije je to nego {to je to slu~aj sa dramskim umjetnicima, jer operski pjeva~i su vi{e slobodni umjetnici. Sa bud`etom s kojim mi radimo ovdje, to mo`e biti vrlo bitno. Ali, moram ista}i kvalitet tenora Amira Sara~evi}a, koji je zaista vrhunski operski pjeva~, kao i virtuoznost dirigen• Studirali ste trubu i klavir, ali vrlo brzo ste pre{li na re`iju, {ta se desilo? - Da, zavr{io sam trubu na Muzi~koj akademiji i jedno vrijeme sam bio prva truba Sofijske filharmonije. Ovaj instrument je dosta agresivan, ali nedovoljno za mene i agresivnost koju sam ispoljavao na sceni. Tako je krenula moja karijera reditelja, dvije godine sam bio njegov asistent u Strasbourgu. Nakon toga, zavr{io sam ponovo akademiju, ali kao operski reditelj. U me|uvremenu sam radio u sofijskoj Operi.

Bugarski reditelj Ognian Draganoff

Nisad Selimovi} arajevsko Narodno pozori{te priredilo je svojim posjetiocima drugu ovogodi{nju opersku premijeru. Nakon “Carmen” na pozornici na{e najstari, je teatarske ku}e izvedena je vrlo zahtjevna opera Petra Ilji~a ^ajkovskog “Evgenij Onjegin” bazi, rana na istoimenom romanu slavnog Aleksandra Sergejevi~a Pu{kina. U univerzalnoj pri~i, primjenjivoj svugdje u svijetu i u bilo kojem vremenskom periodu, bije se bitka izme|u dva mu{karca oko jedne `ene. Operu su izveli solisti Opere Narodnog pozori{ta, uz goste iz Hrvatske, Srbije i Njema~ke, uz u~e{}e Sarajevske filharmonije i dirigenta iz Hrvatske Ive Lipanovi}a, te Hora Opere Narodnog pozori{ta. Reditelj ovog grandioznog projekta bio je stalni gost Sarajeva, bugarski reditelj Ognian Draganoff.

S

Poklonio trube

VIRTUOZNOST DIRIGENTA Moram ista}i kvalitet tenora Amira Sara~evi}a, koji je zaista vrhunski operski pjeva~, kao i virtuoznost dirigenta Ive Lipanovi}a. Sa njima je uvijek zadovoljstvo raditi
ta Ive Lipanovi}a. Sa njima je uvijek zadovoljstvo raditi. • Mo`ete li mi re}i ne{to o Va{em radu u Bugarskoj, da li ste fokusirani samo na operu ili...? - Ja sam isklju~ivo operski reditelj, slobodni umjetnik. Dvadeset godina sam bio direktor sofijske Opere, ali sada radim u ~itavom svijetu, u Italiji, Holandiji, Kolumbiji, Rumuniji... Na Balkanu sam radio u svim operama koje djeluju na ovim prostorima, u Beogradu, Skoplju, Bukure{tu... • Mo`ete li napraviti neku usporedbu rada ovdje sa drugim zemljama? - Znate, za mene je stvaranje opere jedna vrsta {irenja ljubavi. I ono {to je meni najbitnije je to {to su ljudi otvoreni, i kada stvaram opere, sre}em ljude koji su mi sli~ni mentalitetom, svoje srodne du{e. To me ispunjava i svugdje u svijetu ljudi koji vole operu su isti. To me tjera da idem dalje i da nastavim stvarati opere i dalje.

Ruski jezik
• Ovo nije Va{a prva profesionalna posjeta Sarajevu. Kakva iskustva nosite iz na{eg grada? - Prvi put sam do{ao tu da radim projekt sa Sarajevskom operom, prije sedam godina, i od tada svake godine radim po jedan novi sa ovom ku}om. Kako svaka operska ku}a ima svoje pozitivne stvari, tako ima i negativne, {to je normalno. Ovogodi{nja produ-

• Zna~i, mislite da se agresivnost bolje ispoljava kroz rediteljski posao nego kao muzi~ar? - Da, bolji sam agresivac kao reditelj nego kao muzi~ar. • Ne svirate nikako vi{e? - Ne, sve svoje instrumente sam poklonio mladim muzi~arima koji tek stasavaju, nemam nijednu trubu ku}i, nisam svirao nekih dvadeset godina sigurno. • Koji su Va{i naredni projekti, u Sarajevu i dalje? - Za Sarajevo ne znam, ja sam slobodni umjetnik i uvijek }u do}i ukoliko me zovnu. A {to se ti~e mojih projekata ina~e, nakon Sarajeva putujem na jedan masterclass u St. Petersburg, a poslije toga idem u Bogotu u Kolumbiju, kako bih postavio operu “Don Juan” u njihovom nacionalnom teatru, rekao je na kraju razgovora Ognian Draganoff.

~etvrtak, 26. april/travanj 2012. godine

31

Na margini 10. me|unarodnog festivala komedije Mostarska liska

U pozori{tu je

najskuplja
prazna stolica
Mladen Bi}ani} tice liske pripadaju porodici vodenih koko{ki (lat. rallidae) i njihovo tijelo je prilago|eno `ivotu uz vodu, stoga su nekada obitavale u mo~varnim dijelovima Mostara, ~itamo u uvodu programa ovogodi{njeg 10. me|unarodnog festivala komedije, {to je ime dobio upravo prema tom pernatom stvorenju, a prema predaji, najdosjetljiviji Mostarac ~ija bi prepri~avanja nekih aktualnih doga|anja i anegdota bila naj`ivopisnija i najduhovitija, ponio bi po~asnu titulu “mostarska liska” . Te za~udne i zamamne kazali{ne ptice {to liskama ih zovu, a sklone su smijeh izazvat i ~init komediju sletjele su ponovno u grad na Neretvi, postaju}i trajnim za{titnim znakom i znamenom i ovogodi{njeg, jubilarnog Me|unarodnog festivala komedije Mostarska liska. Od 20. do 27. aprila, u takmi~arskom dijelu programa, mostarskoj pozori{noj publici ponu|ena je recentna kazali{na komediografska produkcija iz regiona - sedam teatara iz Kragujevca, Nik{i}a, Banje Luke, Sarajeva, Zagreba i grada doma}ina, na sceni Narodnog pozori{ta u Mostaru, organizatora Festivala, prikazali su kako oni do`ivljavaju i promi{ljaju komediju, taj tako zavodljiv i u ideji zahvalan, a u izvedbi izuzetno slo`en i te{ko ostvariv kazali{ni `anr. U ulozi direktora i umjetni~kog rukovodioca Narodnog pozori{ta Mostar, pa tako i Festivala, prvi put se ove godine na{ao kazali{ni i filmski redatelj, dramski pisac [emsudin Gegi}, od koga saznajemo po ~emu je mostarski festival specifi~an u odnosu na druge teatarske smotre, ali i u ~emu je ~ar i dra` da se bude “liska” gdje , to komedija poga|a najto~nije.
Iz predstave “Kajali{ni sat” HNK-a Mostar

Narodno pozori{te Mostar do`ivjelo je sunovrat poslije rata. Znao sam da dolazim na livadu na kojoj dugo vremena nema cvije}a, da tu ni{ta ne cvjeta i da se taj neko} lijepi cvjetnjak pretvara u zemlju crnicu koja }e sutra biti podobna za neko novo cvjetanje, ka`e novi direktor [emsudin Gegi}

P

Sarajevska “O`alo{}ena porodica” gostovala u Mostaru

Takmi~enja sujeta
Ka`e Gegi}: - Vi{edecenijsko pozori{no iskustvo me u~i i nau~ilo me da su svi pozori{ni i kazali{ni festivali

u regionu, pa tako i u BiH, bili smotra onoga {to je neko u svom repertoarnom zadatku imao, izvr{io i smatrao da je to najbolje i do{ao na taj festival ili da ga unaprijedi ili da ga unazadi. Festival je sam po sebi postao jedna prazna slamarica u kojoj su se doga|ala takmi~enja sujeta, teatara, produkcija, regija - dakle svega onoga {to se podrazumijeva kada ka`emo tu rije~. A ustvari prisustvovali bismo jednoj paradi koja traje sedam ili deset dana, iz koje bi mo`da jedinu korist, i to ne uvijek, imala publika, a najve}u korist bi izvla~ili oni koji su se smatrali ~lanovima `irija, selekcije i oni koji bi do{li da se predstave. Mo`da ovo zvu~i kao jedna kriti~ka nota, ali ja sam iz nje poku{ao da izvu~em, odnosno na toj kriti~koj noti temeljio ovu moju prvu festivalsku organizaciju i produkciju Mostarske liske, koja je u svemu tome jedan specifikum. Mostarska liska bila je zami{ljena da na neki na~in iznjedri ono u nama skriveno {to bismo mogli nazvati nekim zadovoljstvom smijeha. Ovogodi{nja, deseta Liska do`ivjela je ne samo izvanjsku nego i po unutarnjoj dramaturgiji festivala va`nu promjenu mislim da sam uspio sa mojim saradnicima da joj dotaknemo

srce. To vidim u tome da je ostvaren bli`i kontakt i da je uspostavljena pup~ana vrpca izme|u onoga {to je takmi~arsko i onoga {to je nasu{na potreba dana{njeg gledatelja - a to je potreba za smijehom, za opu{tanjem, za pra`njenjem, sa`ivljavanjem sa onim {to se jednostavno na{im jezikom ka`e da se slu`imo sredstvima pozori{noga umije}a. Umije}e je i smijati se. Danas kada smo svi tu`ni, pritisnuti te{kim socijalnim i psihi~kim i kakvim god ho}ete problemima, te{ko je probuditi taj mehanizam, pokrenuti ga da se nasmijemo, a jo{ je te`e onome tko treba da isprovocira taj mehanizam, dakle onome tko je na sceni. U tome Mostarska liska seli svoju duhovitost koja stolje}ima `ivi u svom autenti~nom tlu i okru`enju kakvo je Mostar. Taj “liskaluk” je te{ko prenijeti na scenu, ali je i te{ko se sad ravnati prema toj komediji, prema tom “liskaluku” koji nastaje u svom autenti~nom i autohtonom obliku, kakav je mostarski liskaluk. Ta duhovitost, ta iskrenost, visprenost, podjebancija, koja ide da bi urodila ne time da vam li~nost srozaju ili ugroze nego da vas nadgrade, da vam uka`u na ne{to - a to tra`i svoju refleksiju, svoje ogledalo u festivalu Mostarska liska.

Zanimalo nas je, u tom kontekstu, {to prvi ~ovjek mostarske pozori{ne ku}e i festivala `eli posti}i, koji su mu prvi koraci u tom nimalo zavidnom polo`aju prakti~no revitalizacije samog pozori{ta u cjelini.

Korak u bezdan
O tome Gegi} tako|er ima jasan i precizan plan: - Narodno pozori{te Mostar je moja scena trideset godina. Ja sam ovdje, u ovome gradu i u ovome teatru {to napisao, {to re`irao, {to snimio 24 `anrovski razli~ita projekta - pozori{na, knji`evna, televizijska i filmska - gdje su Mostar, mostarski ljudi i mostarska kultura, mostarski duh bili temom ili likom tih projekata. Mostar je zna~i moj inspirativni zavi~aj trideset godina, tako da u tom mom sljepilu i zaljubljenosti u Mostar ja nisam puno razmi{ljao o tome da }u nai}i na jednu tamu, da }u zakora~iti prvim korakom u jedan bezdan, u veliku rupu u samom bitisanju i pulsiranju i radu tog pozori{ta. No znao sam da dolazim na livadu na kojoj dugo vremena nema cvije}a, da tu ni{ta ne cvijeta, i da se taj neko} lijepi cvjetnjak pretvara u zemlju crnicu koja je sutra podobna za neko novo cvjetanje. Narodno pozori{te Mostar je do`ivje-

lo sunovrat poslije rata. Narodno pozori{te Mostar je u svome bi}u raspolu}eno po~etkom rata kada se raspolovio ansambl, kada je jedan dio ansambla oti{ao na jednu obalu Neretve, a drugi dio ansambla ostao ovdje, jednostavno postali su stranci jedni drugima i Narodno pozori{te se jednostavno po~elo uru{avati u samoj svojoj su{tini, a {to se moralo odraziti i na pozornici. Ono {to sam ja u svom programu nazna~io, ono {to su moje prve re~enice glasi: tra`i}u od onih koji su me pozvali, dakle od osniva~a, grada, kantona, da se rije{i status, ali i jednog i drugog pozori{ta. Drugo je pitanje produkcije - jer bez produkcije i novih projekata nema pozori{ta, to je na{a proizvodnja. Mi mo`emo da prodajemo {to bi rekao Calderon, “`ivot je san” mi , mo`emo da prodajemo snove, mo`emo da prodajemo umjetnost, a vidim da je mostarska publika spremna, svojim prisustvom pomo}i da to pozori{te stane na svoje noge. Naravno, ako na{i osniva~i, grad Mostar i kanton, bez obzira koja se varijanta usvoji, jedno ili dva pozori{ta, ispune svoje finansijske obaveze. [to se nas ti~e, mi }emo praviti kvalitetne predstave ili ih ne}e biti. Citira}u vam jo{ jedan bitan dio iz mog programa - u pozori{tu je najskuplja prazna stolica, spu{tena zavjesa, r|av, odnosno lo{ glumac u podjeli i odli~an glumac bez uloge. Nijedno pozori{te sa takvim na~inom `ivota i djelovanja ne mo`e uspjeti. Prvi dan kada sam do{ao ovdje, pokrenuo sam sve {to je u mojoj mo}i da se tako ne{to ovdje vi{e ne doga|a. Deseta, jubilarna Mostarska liska, me|unarodni festival komedije {to se ovdje prire|uje od 20. do 27. aprila, iskorak je tog predznaka - da se stvari postave u prirodni tok i red, da se teatru i ljudima od kazali{ta vrati dignitet i mjesto koje zaslu`uju. Ni{ta vi{e ovdje i ne tra`e - zar bi tu `elju, uz paljenje svje}ica na ro|endanskoj torti uz mali-veliki jubilej, bilo tako te{ko ispuniti?

32

~etvrtak, 26. april/travanj 2012. godine

33

U Umjetni~koj galeriji BiH
Foto: D`. KRIJE[TORAC

Autori isti~u da je cilj izlo`be prikazati obrede had`a, jedinstvo razli~itosti, te osje}anje povezanosti hodo~asnika vjerom

Had`-odrazi du{e kroz fotografije
Mimi \urovi} Rukavina totinjak fotografija izlo`eno je u Umjetni~koj galeriji BiH. Nastale su prilikom obavljanja had`a 2011. pet autora, fotografa i novinara iz Sarajeva. Didier i D`emila Torsche, Samir i Amela Jordamovi} i Jakub Salki} obavili su had` pod pokroviteljstvom Ministarstva za kulturu i informisanje Kraljevine Saudijske Arabije, a pod pokroviteljstvom Ambasade Kraljevine Saudijske Arabije organizovali izlo`bu “Had`-odrazi du{e kroz fotografije” . Da fotografije koje posjetioci imaju priliku pogledati nisu nastale s namjerom da jednog dana budu izlo`ene, nego su vi{e izraz `elje da se sve ono {to se do`ivi to-

S

kom putovanja na had` zabilje`i i ostavi kao podsje}anje na najljep{e trenutke ovozemaljskog `ivota, rekao je Jakub Salki}, ina~e urednik rubrike Biznis i ekonomija u Oslobo|enju. - Naravno, osje}aji i uzbu|enje koje vjernik osjeti tokom had`a ne mogu se rije~ima opisati, a ni okom kamere uhvatiti, ali svaki put kada se pogledaju te fotografije, svako koje bio na had`u ponovo o`ivljava te osje}aje, ka`e. Osim Salki}a, me|u izlaga~ima je profesionalac s fotoaparatom, dugogodi{nji fotoreporter Oslobo|enja Didier Torsche. Autori isti~u da je cilj izlo`be prikazati obrede had`a, jedinstvo razli~itosti, te osje}anje povezanosti hodo~asnika vjerom. - Fotografijama koje prikazujemo

`elimo pobuditi vi{e interesovanja za had`, posebno kod onih koji imaju `elju i mogu}nost da idu na had`, ali jo{ se nisu definitivno odlu~ili za taj korak. Tako|er, `elja nam je pokazati kako izgleda najve}e godi{nje okupljanje muslimana te pokazati ljepote islama koje se ~esto zanemaruju zbog toga {to ljudi krivo tuma~e vjeru ili nastoje na}i u islamu samo ono {to mogu iskoristiti protiv vjere, poru~uje autorska petorka. Za realizaciju izlo`be u smislu izbora prostora, fotografija, materijala, te cjelokupne organizacije najzaslu`niji je Haris Memija, fotograf sa iskustvom organizacije velikog broja izlo`bi fotografija, svojih, ali izlo`bi drugih autora. Izlo`ba }e biti otvorena do 28. aprila, a nakon toga bi}e postavljena u Kulturnom centru Kralj Fahd u Sarajevu.

Izlo`ba svjetske novinske fotografije u BiH

U fokusu sloboda govora
Ovogodi{nja izlo`ba bit }e prikazana u oko 100 zemalja. Sama postavka sadr`i 160 fotografija, kako pobjedni~ku, tako i ostale nagra|ene slike iz ostalih devet kategorija

I

Fotografija Samuela Arande

zlo`ba World Press Photo (svjetske novinske fotografije) odr`at }e se u Sarajevu od 9. do 22. maja, dok }e u Banjoj Luci biti otvorena 25. maja i trajat }e do 4. juna. Ova je din stve na pu tu ju }a izlo`ba rezultat je godi{njeg svjetskog takmi~enja fotoreportera, a u BiH je, kao i ranijih godina, dovodi Ambasada Holandije u suradnji sa doma}im sponzorima i medijskim partnerima. Izlo`bu }e u oba bh. grada otvo ri ti ho lan dski ambasador Sweder van Voorst tot Voorst, zaje-

dno sa par tne ri ma, predstavnicima vlada i gradova Sarajeva i Banje Luke. 5.247 fotografa Svake godine nezavisni me|unarodni `iri u sastavu od devetnaest ~lanova vr{i selekciju fotografija koje su dostavili svjetski fotoreporter, fotoagencije, novinske agencije, te magazini u devet razli~itih kategorija. Ove godine, natje~aj je privukao 5.247 fotografa iz 124 zemlje. U izbor su u{le ukupno 101.254 slike iz cijelog svi je ta. Ovo go di {nja

izlo`ba bit }e prikazana u oko 100 zemalja. Sama postavka sadr`i 160 fotografija, kako pobjedni~ku, tako i ostale nagra|ene slike iz ostalih devet kategorija. Va`no je naglasiti da je bosanskohercegova~ki fotograf Damir [agolj osvojio prvo mjesto u kategoriji “Svakodnevni `ivot”, te }e se njegov rad na}i u selekciji najboljih fotografija u 2011. World Press Photo ove godine dobiva jo{ jedan bosanskohercegova~ki kon tek st. Cje lo ku pan doga|aj stavlja u fokus slobodu govora i dopri-

nos medija toj slobodi, ~ime se bavi i organizacija World Vision BiH u sklopu projekta “Za{to `elimo odrasti?” Ja reporter Na ime, kao dio tog projekta, na World Press Photo izlo`bama bit }e prikazani najbolji likovni i fotografski radovi u~enika od {estog do devetog razreda osnovnih {kola iz Gora`da, HanPijeska, Olova, Pala, Pale - Pra~e, Sokoca, ^elinca, Kne`eva, Kotor-Varo{i i Banje Luke. Ovi radovi obra|uju slijede}e teme: “Ja reporter:

Problem u mojoj zajednici je...” i “Ja reporter: Moja budu}nost izgledat }e...” . Radovi su nastali s ciljem preno{enja poruka o problemima sa kojima se djeca svakodnevno susre}u u svojim zajednicama. Namjera je da se prika`e kako oni vi de svo ju bu du }nost, te da djeca spozna ju va `nost slo bo de govora kao osno vnog ljudskog prava i prava djeteta. Likovni i fotografski radovi bit }e postavljeni i u osnovnim {kolama iz kojih u~esnici dolaze.

Fotografija Damira [agolja osvojila prvo mjesto u kategoriji “Svakodnevni `ivot”

34
Prikaz

~etvrtak, 26. april/travanj 2012. godine

Tea Tuli} “Kosa posvuda”; Algoritam, Zagreb 2011.
Davor Beganovi}

Dubina u manifestno k
jednostavno na prozu Tanje Mravak, Lamije Begagi} ili Lane Basta{i}. No u slu~aju Tee Tuli} njihove bi izvori{ne teze zahtijevale pro{irenje. Naime, Tuli}eva ne pi{e “short story”; ono {to ona bilje`i jest maestralno izveden ~in lebdenja izme|u romana i proze sklopljene po uzoru na Danila Harmsa ali bez njegovog apsurdizma, s ubla`avanjem njegovog tipa zao{travanja koji retori~ki akumen vodi u pravcu grotesknoga. Groteska je prisutna ali usmjerena ka dobrohotnoj milostivosti. Tema koju Tea Tuli} tako skladno uklapa u svoje re~enice jednostavno je prete{ka da bi ju se ispri~alo u formi kratke pri~e ali i odve} emotivna da bi ju se prepustilo narativnoj {irini romana. Tako ona ostaje roman (to prepoznajemo, ili Poku{ajmo sa`eti prvi metafori~ki asocijativni niz koji se rastvara pred imenicom kosa. Meko}a je zasigurno njezina odrednica koja }e ponajprije ukazati na pozitivne kvalitete. Isto se mo`e re}i i za suglasnike. Ako se, pak, rije~ sastoji isklju~ivo od njih, meko}a }e nestati jer }e nestati i semanti~ko pokri}e za nju. Rije~ koja se sastoji samo od suglasnika, izostavimo li pokoji veznik i pokoji prilog, zapravo ni ne postoji. A tamo gdje je nema, nema ni njezine kakvo}e. U istoj mjeri u kojoj }e se meko}a kose izgubiti onoga trenutka kada, odvojena od nositeljice, po~inje provoditi vrijeme - posvuda. Ne zavaravajmo se: ne radi se o frizerskom salonu, ve} o kemoterapiji. Pa je li kosa metafora raka? Vjerojatno jest, ali nije samo to. Jer, Kosa posvudaoblikovat }e se po generacijskome na~elu. Nona, majka, k}erka. Karika koja nedostaje su unuci, sljede}a generacija. Zaokru`uju}i ciklus umiranja, Tea }e Tuli} u poglavlju pod imenom “Ljudi koje }u upoznati” i tu se ne , smije previdjeti prospektivnu dimenziju pripovjednoga teksta, uvesti djecu koja }e pripovjeda~ici ujutro, dok je bude, gurati kosu u nos. Retori~ka se dimenzija name}e tako i na planu, centralnom, ciklusa ra|anja i umiranja kojim se pridaje odlu~na doza optimizma tekstu koji ga, po pravilu, ne bi smio imati. Retorika je, ipak, retorika, poeti~ke su ograde protiv ukra{avanja poznate, a ograde {to ih podi`e Tea Tuli} kako bi raspr{ila optimizam i posijala pesimizam odve} visoke da bi ih se moglo previdjeti. Kudikamo je traga semanti~kog potencijala. Deskriptivni dio obilje`en je prostorno. Topografija sobe (bolni~ke?) signalno je obilje`ena pramenovima kose koji se nalaze rasuti svuda, poput znakova na kakvome poligonu unutar kojih je kretanje dozvoljeno. Iskoraci van toga unutarnjeg prostora nisu dozvoljeni. Drugi segment paratakti~koga dijela inaugurira se glagolom “pri~amo” koji prostornu dimenziju kontrakarira vremenskom. Glas pripovjeda~ice poziva ~itateljicu na asocijativni rad. “Indijske marame” tu su da bi pokrile golotinju glave; “disciplina” kako bi ukazala na bole{}u uvjetovanu nu`nost samosuzdr`avanja. Potom dolazi “ko`a” kojom se u pripovjedni tekst definitivno uvodi tjelesnost, u svojoj performativnoj snazi kontrapunktalnoj aktualnoj slabosti tijela koje pati. Drugi dio isto tako zapo~inje s “pri~amo” ali kratko}u iscjepkanih re~enica razdijeljenih to~kom nadomje{ta zarezom. Tako abolira parataksu i u tri re~enice uvodi normalni sintakti~ki poredak. Normalan ali ne manje nelagodan. Dominantna je rije~ u njemu “tuga” ali je sklop koji daruje vr, hunsko zna~enje sublimiran u suptilnoj metafori “lakome `ivotinje” koja u maj~inoj glavi generira kaos {to se rasprostire po cijelom tijelu, simboliziran u njegovim ro`natim dijelovima - kosi i ko`i. Njihovo osipanje poklapa se s osipanjem snage napa}enoga tijela. Pripovjeda~ica osje}a da ga gubi. Rezultat je melankolija. Gotovo bi se svaki prozni segment romana mogao interpretirati na ovaj na~in. U njima nijedna rije~ nije suvi{na. Od naslova pa do posljednje to~ke bri`ljivim se radom na tekstu - “zadovoljstvom u tekstu” proizvode semanti~ke jedinice koje u prostor svijeta `ivota projiciraju duboki smisao jednog fikcionalnog teksta. Bave}i se krajnjim pitanjima, on se mora koncentrirati na metafiziku. Smrt je zastor pripovjednoga teksta. Smrt se paradoksalno multiplicira u procesu umiranja jedne osobe koje pratimo u diskontinuiranim poglavljima, pomije{anima sa zbivanjima iz “obi~nog” `ivota. U kojima je nastanjena - smrt. Tragi~na povijest male papige koja se samoozlje|uje, biva izlije~ena da bi odmah umrla od parazita. Hr~ak kojega pojede `ivotni partner. Pripovjeda~icina teta koja ne smije ra|ati ni jesti zbog {e}era, ne slu{a lije~nike i - umire. Nono koji odlazi zato {to je na njega do{ao red... No nizovi se mikrotragedija prekidaju, kontingentno, segmentima u kojima se ra|a nenadani, pomalo isko{eni, humor. On se uvijek interpolira u svakodnevne situacije, iskrivljavaju}i ih i oneobi~avaju}i, prebacuju}i na polje grotesknoga, ne koketiraju}i s vedrinom, ve} proizvode}i situaciju na koju se mo`e gledati i ovako i onako - prema interpretativnoj volji. Poglavlje “Fino neodgojena k}er” primjer je

U

kolikoj je mjeri kratko}a izri~aja stilsko sredstvo ograni~eno obzorom jedne autorice, u kolikoj, pak, iskaz ne~ega {to bi se moglo prevesti i na razine op}enitijeg pristupa knji`evnome tekstu iz kojega bi se mogli izvu}i dalekose`niji, ~ak i teorijski, uvidi {to bi prevazilazili okvire autorske poetike i naseljavali se na razini s koje se mogu donositi zaklju~ci vezani uz samu narav pripovijedanja ili, u krajnjoj liniji, knji`evnosti? Nedavno je u Danima sarajevski povjesni~ar knji`evnosti Dejan \uri~kovi} poku{ao osporiti postojanje “`enskoga pisma” . Odgovorila mu je, dovoljno uvjerljivo, Edisa Gazeti}, no sama ~injenica da se \uri~kovi} nije predao i da je nastavio polemiku (ne pro{iruju}i pri tome nimalo svoju argumentaciju niti je poku{avaju}i analiti~ki razgranati), govori o usa|enosti ideje o nepostojanju autenti~nog @enskog u patrijarhalnoj svijesti na tlu Bosne i Hercegovine. I bojim se da tu malo {to mo`e pomo}i. Proces je mijenjanja svijesti dugotrajan, neizvjestan i zamoran a mi smo ljudi uglavnom lijeni i zatvoreni prema bilo kakvim obnoviteljskim predod`bama. Unato~ tome, poku{at }u na primjeru, da prejudiciram, jedne od najboljih knjiga koja me je u posljednje vrijeme susrela pokazati kako je écriture feminine doista prisutno kao identitetska oznaka i u kolikoj se mjeri razlikuje/odvaja od écriture masculine. Knjiga o kojoj `elim govoriti je roman-prvijenac rije~ke spisateljice Tee Tuli} Kosa posvuda. Ne ~ini mi se slu~ajno{}u da se ta knjiga pojavila u izdanju zagreba~koga Algoritma, pod uredni{tvom Krune Lokotara. Ve} je otkri}e Tanje Mravak bio sjajan potez; pojava Tee Tuli} u okrilju toga zagreba~kog izdava~a govori o osje}aju za prepoznavanje kvaliteta u novome i, hajdemo re}i, nepoznatom.

Tea Tuli}

Short story
Dakle, Tea Tuli} i kratko}a. U nekolicini je studija (Renate Brosch, Clare Hanson) ukazano na afinitet kratke pri~e i “`enskoga pisma” Sa. `imaju}i, mogao bih re}i da je za te dvije autorice va`an moment efemernosti “short story” njezinoga , niskog statusa u kontekstu knji`evnih `anrova i navodna kratkotrajnost koja ih ~ini dostatnima za jednokratnu upotrebu u krugovima onih koji za “ozbiljniju lektiru” nemaju ni vremena ni du{evnih sposobnosti. Upravo to im pridaje subverzivan karakter kada ih se poduhvate spisateljice kojima je stalo do naru{avanja okamenjene slike svijeta dominirane maskulinocentrizmom. Zato se “short story” uz au, tobiografiju, pojavljuje kao idealan modus za iskazivanje/formuliranje `enskoga nezadovoljstva ili `enske nelagode. Rezultati bi se tih istra`ivanja mogli primijeniti relativno

naslu}ujemo, na osnovu podjele na poglavlja kojima se sugerira kakav-takav tok) sa`et u formi kratke, pretkratke pri~e (tek dva poglavlja prelaze duljinu stranice). U prilog romana govore likovi koji se uvijek iznova pojavljuju - pripovjeda~ica u prvom licu, majka, nona (primje}ujete li gustinu @enskoga); u prilog elementarne pri~e neobi~na zgusnutost poanti, jedva nazna~ena radnja - minijaturna radnja, moglo bi ju se nazvati. Ta tema, koja se kao melankoli~ni memento nadvija nad cjelokupnu romanesknu konstrukciju, jest smrt majke. Tea Tuli}, eto razloga za kratku formu, o njoj mora progovoriti bez patetike. Li{iti tekst patetike ne zna~i li{iti ga emocija. Kako ih uvesti? Preko retorike, naravno. Dugo se nisam suo~io s modernim tekstom toliko zasi}enim metaforama. Krovna je - kosa. Po|imo ve} od naslova i pred nama se raskriljuju semanti~ki prostori nepregledne {irine. Ve} sama oznaka za mjesto - posvuda - govori o beskrajnosti prostora otvorenog u mikrokozmu pripovjednoga svijeta. Taj se prilog znakovito projicira prema posljednjoj re~enici romana s kojom vodi neprimjetni dijalog: “Nimalo meko}e u rije~i satkanoj samo od suglasnika.”

HOMEOPATSKI LIJEK Ograde {to ih podi`e Tea Tuli} kako bi raspr{ila optimizam i posijala pesimizam odve} su visoke da bi ih se moglo previdjeti. Kudikamo je tragi~nija kosa koja u snopovima otpada s glave, nego {to je vesela razigrana dje~ja kosa u nosovima odraslih. Smijeh je sada jedva efikasni homeopatski lijek. Ovaj kriti~ar homeopatiji ne vjeruje!

gi~nija kosa koja u snopovima otpada s glave, nego {to je vesela razigrana dje~ja kosa u nosovima odraslih. Smijeh je sada jedva efikasni homeopatski lijek. Ovaj kriti~ar homeopatiji ne vjeruje!

Melankolija
Mikroanalizom, priznajem neprimjerenom za prostor jednoga prikaza, pokazat }u vje{tinu kojom Tea Tuli} spli}e retoriku i fikcionalnu aktualnost pripovjednog teksta. Poglavlje koje citiram u cijelosti nosi isti naslov kao i knjiga: “Kosa je posvuda. Po jastuku. Podu. U njezinoj i mojoj ruci. Pri~amo o {arenim indijskim maramama. O gustoj juhi. Ru`nom vremenu. Disciplini. Pri~amo o suhoj ko`i. Pri~amo o svemu, pa ipak osje}amo tugu zbog ispale kose. Ona je simbol lakome `ivotinje u njezinoj glavi. I ko`a s nje sipi. Kad presvla~i potko{ulju, po zraku lete sitne pahulje.” Britkim rezom u geometrijskoj sredini ovaj je pripovjedni tekst podijeljen na dvije cjeline. Prvom dominira brzina pripovijedanja i njome uvjetovana fragmentarnost. Ure|en je paratakti~ki. Sintaksa se otima discipliniranju i poziva na sklapanje asocijativnih nizova. No i unutar te dvije mikrocjeline formiraju se razdiobe znatno-

~etvrtak, 26. april/travanj 2012. godine

35
In memoriam

kratkome Od Indijanca
takvoga poigravanja vlastitim tekstom. Naslov uni{tava stereotip, zijevanje i pokrivanje rukom usta (znak pristojnosti) opredme}uju se u pou~noj pri~i koja prevazilazi neesteti~nost smje{tenu u srcu zabrane (ru`an pogled u tu|a razjapljena usta) i kaznu izmje{ta na podru~je tjelesnoga - `ena koja previ{e zijeva pa joj usta ostaju razjapljena i tek ih doktor mo`e “na{timati” .

Sitan rez
Iz tog humora kao da se generira sljede}i sto`er Kose posvuda `enska tjelesnost i postupno stjecanje svijesti/samosvijesti o njoj. U onoj mjeri u kojoj se maj~ina tjelesnost gubi (najprisutnija je u k}erkinom prisje}anju na njezine male grudi za zajedni~kih kupanja i stida zbog njihove izlo`enosti tu|im pogledima), k}erkina nastaje. No ona se ne pojavljuje u kontinuiranome nizu koji prati sazrijevanje na vremenskoj osi od-do (~ime bi se simulirala svijest o vlastitome napretku), ve} je u tek-

nije mjesto, da je svijet intime zatvoren njegovome jednosmjernom umu i siroma{noj osje}ajnosti. ^in kojim se budi mu{ka erotika postavljen je samo kao navla~enje isprazne svijesti u zamku. Bolna bradavica i “sitan rez” koji pripovjeda~ica primje}uje na njoj, makar je “sve normalno” grade nepre, mostivu distancu prema drskosti koja bi htjela iskoristiti otvorenost i intimu pojmiti kao stanje “za drugoga” ne “za sebe” Intima je slo, . boda koju punim plu}ima mo`e udisati tek samosvjesno @ensko Ja i oni kojima ono to dopusti. Osobito va`nu ulogu u retori~kome konstruiranju Kose posvuda igra zgusnuta simbolika objekata koji u tijelo ulazi kroz usta - hrane i lijekova. Njihovom se suptilno razra|enom me|uigrom uspostavlja fragilna ravnote`a izme|u zdravlja i bolesti. Tek se na pozadini lijekova koje je prinu|ena konzumirati bolesna majka mo`e osjetiti zdrava tjelesnost k}erke. Njezina se potreba za brzim komadi}em pice preklapa s bri`ljivim ritualima

do Falstaffa

Duga i plodna aktivnost Milivoja Ba~anovi}a (1921-2012)
Teodor Romani}

M

lad i ambiciozan, tra`e}i mogu}nosti afirmacije, na{ao je Ba~anovi} u Narodnom pozori{tu u Sarajeva priliku da iska`e svoje kvalitete lirskog baritona, da si stvori uslove za razvoj {iroke i bogate afirmacije. Mogu}nosti su u Sarajevu bile veoma povoljne. Mlada opera, poletni ansambl, op}a dru{tvena podr{ka sigurna su osnova svestranog razvoja. Prvi nastup Ba~anovi}a na premijeri prve operske sezone u epizodnoj ulozi Indijanca u operi “Prodana nevjesta” bio je toliko upe~atljiv da mu je uprava odmah povjerila glavnu ulogu u Verdijevom “Rigolettu”. Sjajan uspjeh na po~etku karijere, nema {ta! Ponovni uspjeh otvorio je vrata daljnjoj afirmaciji, stvoreni su uslovi da se savlada repertoar svjetske

Milivoj Ba~anovi}

operske literature, vi{e nije bilo zapreka oku{ati se u biserju operske umjetnosti. Redaju se uspjesi, broj izvanrednih uloga raste impozantnim tempom, pro{iruje se repertoar u lirskom i dramskom izrazu. Izvode se djela

klasika, romanti~ara, savremenih autora, jugoslavenskih kompozitora. Ba~anovi} nastavlja {iriti rasko{nost glasa kroz sve registre sigurnom intonacijom, jasnom dikcijom, intenzitetom muzi~ke fraze. Sve je to objedinjeno sugestivnom scenskom pojavom uvjerljive glume. Nije lako biti umjetnik u sredini relativno skromne podr{ke mlade publike. Problemi se zao{travaju ako se djeluje u manjim sredinama i kroz dulji period. Zasi}enost publike mo`e se tada ubrzo evidentirati. Ba~anovi}u je uspjelo da odr`i interes publike. Taj interes proizlazi iz svestranosti umjetnika, iz raznolikosti vokalne i scenske interpretacije na najvi{em nivou. Nema sumnje da je te{ko podjednako zadovoljiti interese publike i zahtjeve stru~ne javnosti. Ba~anovi}u je to uspjelo te je evidentno da je bio bard u na{oj sredini.

[est godina od smrti rahmetli Muhameda Hasi~i}a

Ne blijedi sje}anje na dobojskog sevdaliju
stu disperzirana kroz diskontinuirane ~estice rasute u trodimenzionalnom prostoru koji ne prepoznaje i ne priznaje moment kvalitativnog napretka. Pubertetske prve ljubavi u pripovjednim blendama bivaju preklopljene svije{}u zrele `ene o tijelu koje pri~inja bol, pokazuje rezove i pukotine {to zadiru u najdublju intimnost. Egzemplarni je segment ovog sekundarnog smjera pripovjednog teksta “Bradavica” Rastvaranje ti. jela pred voajerskim o~ima publike, ali i njegovo prevo|enje na razinu nedosti`nosti istoga trenutka u kojemu voajerski um pomi{lja da }e se susresti s pornografskim diskurzom Erike Jong, s prozom koju pi{e `ena maskirana kao feministica pi{u}i je, zapravo, kako bi raspalila mu{ku svijest koja tako rado `eli znati {to “doista” `ena osje}a i u toj fingiranoj spoznaji prona}i svoje zadovoljstvo, u tome je sublimirana subverzivna verzija écriture feminine koju tako konzekventno ispisuje Tea Tuli}. “Pi{kim si po nogama” dekonstruira se maminom {utnjom i ispijanjem kamilice kojom se po`udnom pogledu veli da mu tu u kojima priprema hranu za majku koja je ne}e pojesti. Ljekovito se bilje pojavljuje kao izraz o~ajne jer bespomo}ne ljubavi prema osobi na samrti. ^ajevi, zeleni i crveni, stalni su kupovni artikli. Ro|enje se sestre uspore|uje s pravljenjem krafne, a povla~i se jasna razlikovna crta izme|u lijekova {to ih konzumira nona i onih na ~ije je uzimanje osu|ena mama. Jedu i `ivotinje, i bivaju pojedene. U jednu rije~, cijeli je roman pro`et olfaktori~kim i hapti~kim elementima, kao da tijelo u svim svojim manifestacijama, svetim i profanim, `eli prodrijeti u njegovo tkivo, pro`eti ga performativno{}u, u~initi da progovori diskurzom kojega je mogu}no opipati, ali nemogu}no uhvatiti, zadovoljiti, disciplinirati. Tea Tuli} je prona{la balans koji je u stanju ujedna~iti disparatne dijelove pripovjednoga teksta, koji je tu da djeluje kao kakva paradoksalna centripetalna sila bez sile - dr`e}i sve elemente na okupu tek utjecajem svoje esteti~ke ali i eti~ke svemo}i kojoj se nemogu}no oprijeti. Darovati sklad neskladu, udahnuti trak ljepote smrti - ima li ve}eg esteti~kog trijumfa? ran da nau~i svirati, pa je sate i sate provodio sa Sejfom [ari}em u ~ar{iji. S harmonikom su se penjali na Gradioboj je imao bogat kulturno-zabavni `ivot, u nu odakle je i nastala poznata pjesma “U Doboju gradikojem su se isticali znani i neznani sugra|ani na je stara”Sikira je rano po~eo svirati na prelima i igran. a, na`alost, mnogi od njih su danas zabo- kama i svadbama da bi sedamdesetih godina znao u seravljeni. Uvijek je malo pri~a o tim ljudima sa zoni ljeta po nekoliko mjeseci provesti sviraju}i u zemvelikim srcem i {irokom du{om, koji ljama dana{njeg regiona. Sa rahmesu godinama uveseljavali Dobojlije, tli suprugom Sabihom (Bihom) sladokusce kafana, pjesme i muzike, nije imao djece. Rat ih je zatekao na sevdalinke posebno. Iznjedrio je ovaj slobodnim dobojskim teritorijagrad violinistu Stanka Rupu (svirao u ma. Mijenjao je privremene boravBe~koj filharmoniji), harmonika{a ke od Radu{e, Te{nja do HrvatinoSejfu [ari}a (prvi donio harmoniku vi}a. Njegove omiljene destinacije dugmetaru), svoje trubadure (pleh-oru ratu su bile kafane u Te{anjci, Jekestar vatrogasnog dru{tva) bez koga lahu i autobuska stanica u Te{nju. se nije mogao zamisliti uranak i buPrilikom boravka u restoranu Topodnica. Od pedesetih godina pro{log la na Te{anjci u avgustu 1994. ranjen stolje}a po~ela je da se stvara prava je od ispaljene granate sa srpskih Dobojska orkestrijada. Fadil Bajrapolo`aja. Nakon uspostave mira ktarevi} je donio prvu elektri~nu gitame|u prvima se vratio u svoj Miljru. Odlazak na igranke se jedva ~ekao. kovac. U Matuzi}ima je dvije godiPoslije }e ovaj grad iznjedriti Zilhu, ne iznajmio sobu kod Hidajete AliMirsadu i Dinu Bajraktarevi}, prve dvi~i}, `enine rodice gdje je 25. aprila je su poznatije kao Silvana Armenu2006. ujutro umro uslijed sr~anog li} i Mirjana Bajraktarevi}, zatim Zu- Poznati dobojski Sajo Sikira udara. Iza njega su ostala tri nosamru Mulali}, Novaka Te{i}a, Mirale~a zvuka. Bio je ~lan Instituta sevma Kru{ki}a, prof. Esada Kresu..., dok je danas najpo- daha rahmetli Omera Pobri}a. U~estvovao je 2004. na Baznatije ime estrade Igor Vukojevi}. {~ar{ijskim no}ima. Njegove pjesme i danas se rado sluDobojlijama se {ezdesetih godina, po briljantnom {aju. Njegove kom{ije iz Miljkovca su osnovale KUD pod glasu i harmonici nametnuo njihov sugra|anin iz Milj- nazivom “Muhamed-Hasi~i} Sikira”koji }e ove godine za, kovca Muhamed Hasi~i}, u javnosti poznatiji kao Safet Si- jedno sa MZ Miljkovac u znak sje}anja na svog Sikiru orkira. Kako je od ro|enja bio slijep devedeset procenata, ganizovati koncert pod nazivom “Sje}anje na Sikiru” konije bio u stanju da se {koluje za harmoniku. Bio je upo- ji }e se odr`ati na Dobojskoj gradini 10. maja. Miralem Begi}

D

36

~etvrtak, 26. april/travanj 2012. godine

Po zavr{etku 24. me|unarodnog sajma knjiga i u~ila u Sarajevu

Pove}ana posje}enost u odnosu na pro{lu godinu

U~enici osnovnih i srednjih {kola iz BiH sa svojim su nastavnicima i profesorima posjetili Sajam

Foto: D. TORCHE

Ku}a knjige - ono {to nam nedostaje
Entuzijazam je bila rije~ koja se ~esto ~ula: Sajam je organiziran i opstaje zahvaljuju}i njemu, kao i samo bh. izdava{tvo i knjiga
Angelina [imi}

N

ema nikakve sumnje da su ovakve prilike korisne i potrebne, posebno u na{im ~udnim vremenima u kojima su knjige prisutnije na sajmovima nego {to su u bibliotekama, jer one jednostavno nemaju dovoljno novca da ih kupe... Moto ovog sajma je ku}a knjige, i to je zbilja ono {to nam nedostaje, izme|u onih mnogih stvari koje nemamo. Svaka bosanska i hercegova~ka ku}a bi trebala biti ku}a knjige. Na`alost, knji`evni, prevodila~ki, izdava~ki, knji`arski i kriti~arski posao je kod nas jo{ potcijenjen. To nije tako samo kod nas, to je tako i {irom svijeta. Korporativna kultura ne voli kulturu. No i to }e se promijeniti, kao {to se promijenilo u zadnje dvije decenije 19. stolje}a, u “pozla}enom dobu” kada je isto tako izgle,

dalo da je pohlepa kona~no pobijedila ljudskost, a ipak nije. Mi koji {tujemo knjigu, mi koji se divimo knjizi, moramo se za nju boriti, kazao je, izme|u ostalog, prilikom otvorenja Sajma prof. dr. Zvonimir Radeljkovi}, predsjednik PEN Centra BiH.

Tiskane knjige
Iako je organiziran u dosad najte`im uvjetima (ne samo zbog uru{ena krova dvorane nego najnezavidnije situacije u kojoj se nalazi bh. izdava{tvo u posljednje desetlje}e i pol) i ovogodi{nji, u po ne djel jak za tvo re ni 24. me|unarodni sajam knjige i u~ila pokazao je da knjiga u BiH, ipak, opstaje. Ovisno od izdava~a do izdava~a, od izlaga~a do izlaga~a, jedinstvena je ocjena bila da je primjetna pove}ana posje}enost u odnosu na pro{lu godinu, a ocjene polu~enih rezulAkademik Abdulah Sidran na Sajmu

tata su razli~ite: od onih da su bolji ili da su ostvareni na istoj ravni kao i pro{logodi{nji. Ovih drugih, ~ini se, procentualno je bilo manje bez obzira na to iz koje zemlje da su bili upitanici. Sajam se i ove godine programski sastojao od promocija izdava~kih ku}a, knji`evnih djela i autora. Tih doga|aja je bilo 107 (za tu priliku svoja nova izdanja predstavili su i Buybook, Zalihica, Zoro, [ahinpa{i}, Rabic, a bez izuzetka, iako su malobrojne, sve

su bh. izdava~ke ku}e uo~i ove najve}e knji`ne manifestacije u BiH i jedne od tri najve}e u regiji, posebno pripremili i objavili i nove naslove, te ponudili objavljene od jednog do drugog sajma, kao i one ranije objavljene), a posjetitelji su imali mogu}nost prisustvovati prvi put i obilje`avanju Dana kulture BiH kada je Kulturni forum BiH organizirao skup posve}en institucijama kulture od zna~aja za BiH.

Entuzijazam
Me|unarodna asocijacija izdava~a i knji`ara (IPA) ve} drugu godinu zaredom provodi globalno istra`ivanje o poreskim stopama na knjige i elektronske publikacije u okviru priprema za 29. kongres te asocijacije koji }e se odr`ati od 12. do 14. lipnja u Cape Townu (Ju`noafri~ka Republika), saznalo se iz saop}enja Udru`enja izdava~a i knji`ara BiH, u kojem se ka`e i to da “vi{e od 86 posto zemalja u ovom istra`ivanju primjenjuje re`im povoljnije stope poreza na knjige, a nakon pove}anja standardne stope poreza na dodanu vrijednost, po-

No} knjige
Zadnjeg dana Sajma najavljeno je da }e slijede}i biti programski sadr`ajniji, a u susjedstvu je uz Svjetski dan knjige (23. travanj), koji je obilje`en i kod nas, prvi put odr`ana i No} knjige. Time ova manifestacija slijedi “uspje{an model No} muzeja i No} kazali{ta koje ve} nekoliko godina obaraju rekorde posje}enosti u Hrvatskoj. Ideja je jednostavna: ponuditi brojne programe, obraditi knjigu iz razli~itih sfera tako da svatko na|e ne{to za sebe. Paralelno, dokazati da gra|ani ove zemlje, ipak, mare za knjigu” . Na 24. sajmu knjige i u~ila, kao i na svim dosada{njim sajmovima, gra|ani ove zemlje su pokazali i dokazali da mare za knjigu. Da nije tako, u BiH ne bi bilo izdava{tva, te kreativne industrije, koja kao takva nikako da bude prepoznata od onih koji o njezinoj sudbini odlu~uju.

rezi na knjige su ostali relativno stabilni. Tako je samo u polovini od 20 zemalja EU u kojima je porasla standardna stopa poreza, porastao i porez na knjige, a prosje~an rast stope poreza na knjige je manji od rasta standardne porezne stope. U 21 od 88 zemalja primjenjuje se nulta stopa poreza na dodanu vrijednost na knjige ili postoji izuze}e od pla}anja poreza na sve knjige. Najve}a svjetska tr`i{ta (Francuska, Njema~ka, Italija, Japan, [panija i Velika Britanija) primjenjuju smanjenje stope poreza ili izuze}a makar na {tampane knjige” . Navedeno se doima (pre)optimisti~nim da bi bilo aplicirano na BiH s obzirom i na vi{egodi{nju {utnju onih koji o tome odlu~uju, {to mo`e op}enito upu}ivati na to da ih knjiga kao jedna od najvrjednijih tekovima ~ovje~anstva i ljudskog duha ne zanima. Entuzijazam je bila rije~ koja se ~esto ~ula: Sajam je organiziran i opstaje zahvaljuju}i njemu kao i samo bh. izdava{tvo. A da je knjiga i izdava{tvo i izdava~ potreba, potvrdili su svi oni koji su Sajam posjetili.

OSLOBO\ENJE ~etvrtak, 26. april/travanj 2012.

SCENA

37

Pjeva~ica u gradu na Miljacki

Dragana Mirkovi} na
kafi sa Hankom Paldum
U Sarajevo je iz Be~a stigla sa suprugom Tonijem Bijeli}em kako bi posjetila svoje sarajevske prijatelje Hanku Paldum, [emsu Suljakovi} i Halida Be{li}a. Dragana Mirkovi} odsjela je u hotelu Evropa i u grad na Miljacki do{la je, kako je istakla, privatno da se malo odmori. - ^esto dolazim u Sarajevo jer je to moj grad. Volim ove ljude koji su, kakva god da ih nesre}a sna|e, veseli, raspolo`eni i koji znaju ~ovjeka da ugoste. I ja i Toni u`ivamo u Sarajevu i nije nam mrsko zaputiti se iz Be~a i do}i ovdje. Uvijek nam je zadovoljstvo kada sretnemo drage ljude i kada se sa njima ispri~amo. Svaki put kada do|em, ka`em sebi da }u odmarati, ali prosto to ne uradim, pa se ~esto ku}i vratim jo{ umornija, ali to je onaj slatki umor, ka`e Dragana Mirkovi}, koju smo zatekli u veselom dru{tvu sa Hankom Paldum i suprugom Tonijem. - Hanka je moja dugogodi{nja prijateljica i kada se ne vidimo po nekoliko mjeseci, onda ovakve prilike iskoristimo da se dobro ispri~amo. Ona je, prije svega, ~ovjek i kao takvu je cijenim jer je sjajan doma}in, kazala nam je Mirkovi} i dodala da za svoje fanove priprema jedno iznena|enje. - Ja sam se sa koncertima oprostila, ali mogu im obe}ati da }e uskoro u`ivati u mojim novim pjesmama. Kada }e to ta~no biti, ne znam, jer ne radim planski. Pustim da se samo desi jer mislim da je tako najbolje. Tako radim i u privatnom, pa i u poslovnom `ivotu. Mogu samo re}i da }e to biti pjesme u kojima }u dati sve od sebe kako ne bih razo~arala svoje brojne obo`avaoce, kazala nam je J. M. Mirkovi}.

SAN U NOVOM RUHU

U ovom broju San donosi jo{ pri~a
6. strana
Ministrice \uri}, javite se

Foto: [. SULTANOVI]

Dolazak novih nada

Zaustavite bagere i kamione koji uni{tavaju Divu Grabovicu 8. i 9. strana
Davanje iz bud`eta i po babu i po na~elniku

SPECIJALNI GOST
Emir & Frozen Camels
Za o~uvanje sarajevske i bh. pop rokscene, kao i afirmisanje mladih stvaralaca i izvo|a~a iz svih `anrova muzi~ke umjetnosti, pobrinuo se tradicionalni muzi~ki festival koji se odr`ava u sarajevskom Domu mladih, mjestu gdje je i nastao. Tokom protekle tri runde kvalifikacija za polufinale 10. festivala pop rokgrupa BiH Nove nade svoje mjesto su izborili bendovi Bihuzur, OHM, Sabur, Merlina Had`ime{i} & Band, Ulica i Metal Storm. Ko }e svoje mjesto osigurati u velikom finalu u maju, znat }e se 28. aprila u sarajevskom Domu mladih. Pridru`it }e se tako ve} znanim finalistima, grupama Futavci, Arhe, Bosnische Post, Pod naponom i Moontrip te Orion iz Jablanice. To su predstavnici razli~itih muzi~kih `anrova, a bit }e interesantno ~uti i djela najmla|e generacije i njihovo umije}e na djelu. [ta donosi nova generacija amaterske pop rok-radionice, pokazat }e vrijeme. Kao specijalni gost programa, nastupit }e grupa Emir & Frozen Camels, koja }e tom prilikom promovisati i svoj najnoviji CD najve}ih hitova i muzi~kih uspjeha.

Aner [uman dr`avni novac dijelio u svom kabinetu 10. strana
Dr`ava daje po 10 KM poticaja

Med na kapaljku, tegla - 30 maraka 44. strana
Kuda za vikend

Treskavica

38

OGLASI

~etvrtak, 26. april/travanj 2012.

OSLOBO\ENJE

Na osnovu ~lana 30. Uredbe o utvr|ivanju uslova, kriterija i postupka za odobravanje finansijskih sredstava za pomo} u rje{avanju stambenih potreba branitelja i ~lanova njihove porodice na podru~ju Tuzlanskog kantona, ("Slu`bene novine Tuzlanskog kantona", broj:10/11 i 14/11), Izvoda iz Programa o rasporedu bespovratnih nov~anih sredstava za pomo} u rje{avanju stambenih potreba braniteljima i ~lanovima njihove porodice na podru~ju Tuzlanskog kantona za 2012. godinu, broj: 15/3-14-6749/12 od 20. 4. 2012. godine i Odluke Ministarstva za bora~ka pitanja broj: 15/1-02-10324-1/12 od 23. 4. 2012. godine, SLU@BA BORA^KO-INVALIDSKE ZA[TITE OP]INE @IVINICE raspisuje

JAV NI OGL A S
za podno{enje zahtjeva za dodjelu bespovratnih finansijskih sredstava za pomo} u rje{avanju stambenih potreba branitelja i ~lanova njihove porodice na podru~ju Tuzlanskog kantona za 2012. godinu, u op}ini @IVINICE
za: ^LANOVE PORODICA [EHIDA POGINULIH BRANITELJA, u ukupnom iznosu........................................................................73.030,00 KM, RATNE VOJNE INVALIDE, u ukupnom iznosu .......................................................................58.440,00 KM i DEMOBILISANE BRANITELJE u ukupnom iznosu.................................................................72.790,00 KM. I Korisnici prava Pravo na dodjelu sredstava po Uredbi o utvr|ivanju uslova, kriterija i postupka za odobravanje finansijskih sredstava za pomo} u rje{avanju stambenih potreba branitelja i ~lanova njihove porodice na podru~ju Tuzlanskog kantona ( u daljem tekstu: Uredba) i ovom oglasu imaju: - lica iz ~lana 1. stav (1) i ~lana 4. Zakona o dopunskim pravima branitelja i ~lanova njihovih obitelji ("Slu`bene novine Tuzlanskog kantona", broj: 3/07, 4/08, 9/08, 13/09, 8/10 i 1/12 u daljem tekstu: kandidat), - korisnik sredstava za subvencioniranje kamata na dugoro~ne stambene kredite korisnika prava iz oblasti bora~ko-invalidske za{tite, u zavisnosti od situacije za koju aplicira, u visini koja je umanjenja za iznos subvencija kamata, i pod uslovom da se utvrdi namjenski utro{ak ranije dozna~enih sredstava, - kandidat koji je u~estvovao u proceduri za dodjelu sredstava i kome su ista odobrena kona~nom odlukom Drugostepene komisije, ali ne u cjelokupnom iznosu radi ograni~enosti sredstava, ima pravo na razliku sredstava utvr|enu ~lanom 37. stav (1) Uredbe, uz obavezu da podnese samo novi zahtjev i pod uslovom da Prvostepena komisija zapisni~ki utvrdi namjenski utro{ak ranije odobrenih/dozna~enih sredstava za pomo} u rje{avanju stambenih potreba, - kandidat koji stanuje u stanu/ku}i, a ima namjensko komercijalno dugoro~no kreditno zadu`enje sa poslovnom bankom, iz perioda kupovine stana/ku}e, odnosno izgradnje ku}e, do visine preostalog duga, ali ne preko iznosa utvr|enog ~lanom 37. stav (1) ove uredbe i - kandidat koji je podnio zahtjev za izdavanje gra|evinske dozvole kao i zahtjev za legaliziranje bespravno izgra|enih gra|evina prema Zakonu o uvjetima i postupku legaliziranja bespravno izgra|enih gra|evina ("Slu`bene novine Tuzlanskog kantona", broj: 3/06, 1/07, 5/08). II Uslovi za ostvarivanje prava na dodjelu sredstava Pravo na dodjelu sredstava pripadaju kandidatima, pod uslovom da: a) nemaju rije{ene stambene potrebe na podru~ju Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: BiH) i da iste rje{avaju na podru~ju Kantona, b) imaju stalno mjesto prebivali{ta na podru~ju Kantona, c) ostvaruju prava iz oblasti bora~ko-invalidske za{tite u op}inama Kantona i d) posjeduju valjanu dokumentaciju za u~e{}e po ovom javnom oglasu. III Stambeno nerije{eni kandidati Smatrat }e se da nema rije{ene stambene potrebe kandidat koji do dana podno{enja zahtjeva: a) nema u svojini stambeni objekat na podru~ju BiH, ili b) nije dovr{io zapo~etu izgradnju stambenog objekta zbog nedostatka sredstava, u skladu sa standardima iz ~lana 8. ove uredbe, ili c) ima u vlasni{tvu stambeni objekat koji je potrebno sanirati, zato {to nije uslovan za stanovanje, ili d) ima u vlasni{tvu stambeni objekat na osnovu komercijalnog dugoro~nog kreditnog zadu`enja kod poslovne banke. IV Namjena sredstava Pomo} u stambenom zbrinjavanju, prema Uredbi i ovom javnom oglasu, ostvaruje se dodjelom bespovratnih nov~anih sredstava za: a) izgradnju ku}e, (stambeni /stambeno-poslovni prostor), b) kupovinu stana ili ku}e izuzev kupovine od srodnika po krvi u prvoj liniji (otac, majka, djed, nana i dr.), c) nadzi|ivanje kolektivnog stambenog objekta, d) objekat koji nije pokriven (pod plo~om), e) zamjenu dotrajalih, o{te}enih i uni{tenih gra|evinskih elemenata, uvo|enje novih i zamjenu dotrajalih instalacija, a koje imaju za cilj sanirati stambeni objekat koji kao takav nije uslovan za stanovanje (barake), f) dovr{etak izgradnje uz izvo|enje radova kojima se neuseljivi dio stambenog prostora dovodi u funkciju stanovanja (objekat koji je pokriven, ali bez ostalih unutra{njih zavr{nih i instalaterskih radova), u skladu sa ~lanom 8. Uredbe, g) otplatu preostalog duga, po osnovu komercijalnog dugoro~nog kreditnog zadu`enja, ali ne preko iznosa utvr|enog ~lanom 37. stav (1) Uredbe i h) tro{kove pla}anja nedostaju}ih sredstava za izdavanje rje{enja o odobrenju za gra|enje, odnosno rje{enje o naknadnom odobrenju za gra|enje za bespravno izgra|ene gra|evine. V Visina sredstava Iznosi sredstava koji se mogu odobriti prema Uredbi i ovom javnom oglasu su: a) izgradnja ku}e ..............................................................................................................do 18.000,00 KM, b) kupovina stana ili ku}e.................................................................................................do 15.000,00 KM, c) nadzi|ivanje kolektivnog stambenog objekta ..............................................................do 12.000,00 KM, d) objekat koji nije pokriven (pod plo~om) ......................................................................do 12.000,00 KM, e) objekat koji nije uslovan za stanovanje........................................................................do 12.000,00 KM, f) dovr{etak izgradnje uz izvo|enje radova kojima se neuseljivi dio stambenog prostora dovodi u funkciju stanovanja (objekat koji je pokriven, ali bez ostalih unutra{njih zavr{nih i instalaterskih radova........................................................do 6.000,00 KM, g) otplata preostalog duga, po osnovu komercijalnog dugoro~nog kreditnog zadu`enja,........................max do iznosa utvr|enog ta~kama: a), b), c) d),e) i f) i h) tro{kovi izdavanja rje{enja o odobrenju za gra|enje, odnosno rje{enja o naknadnom odobrenju za gra|enje ............................max do iznosa utvr|enog ta~kama: a), c) d),e) i f). VI Dokumentacija na osnovu koje se vr{i isplata (1) Sredstva za namjenu iz ta~ke V podta~ka a), d) i f) mogu se isplatiti samo ako kandidat podnese urbanisti~ko-gra|evinsko dokumentaciju (rje{enje o odobrenju za gra|enje), sa predmjerom i predra~unom radova. (2) Sredstva za namjenu iz ta~ke V podta~ka b) mogu se isplatiti samo ukoliko kandidat podnese ugovor o kupovini stana ili ku}e od fizi~kog lica ili pravnog lica koji mora biti notarski sa~injen i obra|en, izuzev ugovora koji su sudski ovjereni prije stupanja na snagu Zakona o notarima, uz prilo`en dokaz o uplati minimalno 20% iznosa ugovorene kupoprodajne cijene stana ili ku}e. (3) Sredstva za namjenu iz ta~ke V podta~ka c) mogu se isplatiti samo ukoliko kandidat podnese rje{enje nadle`nog op}inskog organa o odobrenju za nadogradnju. (4) Sredstva za namjenu iz ta~ke V podta~ka e) mogu se isplatiti samo ukoliko kandidat podnese dokaz o vlasni{tvu: kopiju katastarskog plana, posjedovni list i zemlji{noknji`ni izvadak, sva tri dokumenta kumulativno ili izvod iz knjige polo`enih ugovora, ne stariji od 6 mjeseci, a kojim se dokazuje da je kandidat vlasnik stambene jedinice koja nije uslovna za stanovanje. (5) Sredstva za namjenu iz ta~ke V podta~ka g), mogu se isplatiti samo ukoliko kandidat podnese ugovor o dugoro~nom kreditnom zadu`enju sa komercijalnom bankom. (6) U vezi sa zahtjevima koji se odnose na legaliziranje bespravno izgra|ene gra|evine sredstva iz ta~ke V podta~ka a), d) e) i f) mogu se isplatiti samo ako kandidat prilo`i rje{enje o naknadnom odobrenju za gra|enje, shodno ~lanu 10. Zakona o uvjetima i postupku legaliziranja bespravno izgra|enih gra|evina. (7) Sredstva za namjenu iz ta~ke V podta~ka h) mogu se isplatiti samo ako kandidat prilo`i dokaz nadle`ne op}inske slu`be o visini nedostaju}ih sredstava za izdavanje navedenog rje{enja. VII Na~in isplate sredstava (1) Sredstva odobrena za pomo} u rje{avanju stambenih potreba branitelja i ~lanova njihovih porodica, poslovna banka ispla}uje kandidatu u dvije rate. (2) U slu~ajevima koji se odnose na situaciju iz ta~ke V podta~ke a), c), d) i f) ovoga oglasa: prva rata kandidatu se ispla}uje odmah na na~in da se 50% odobrenih sredstava realizuje pla}anjem (pro)faktura za trebovani gra|evinski materijal. Preostalih 50% odobrenih sredstava ispla}uje se gotovinski u dvije rate, od ~ega 1/2 odmah, a druga 1/2 isklju~ivo na osnovu zapisnika o utvr|enom namjenskom utro{ku prethodno dozna~enih sredstava, od ~lana Prvostepene komisije gra|evinske struke. (3) U slu~ajevima u kojima su bespovratna sredstva odobrena za situaciju iz ta~ke V podta~ka b) ovoga oglasa, uplata odobrenih sredstava na `iro ra~un prodavca stana odobrava se na osnovu Ugovora o kupoprodaji. (4) U slu~ajevima u kojima su bespovratna sredstva odobrena za situaciju iz ta~ke V podta~ka g) uplata odobrenih sredstava vr{i se na ra~un komercijalne banke sa kojom kandidat ima zaklju~en ugovor o dugoro~nom kreditnom zadu`enju. (5) U slu~ajevima u kojima su bespovratna sredstva odobrena za situaciju iz ta~ke V podta~ka h), uplata odobrenih sredstava vr{i se uz dostavljen dokaz, na ra~un nadle`ne op}inske slu`be koja je izdala rje{enje o odobrenju za gra|enje, odnosno rje{enje o naknadnom odobrenju za gra|enje. VIII Realizacija sredstava, rok, izvje{tavanje i obaveza Slu`be (1) Sredstva odobrena za namjenu iz ta~ke IV ovoga javnog oglasa kandidat mo`e realizovati tek kada potpi{e ugovor kojim se obavezuje da }e ista utro{iti namjenski za stambeno zbrinjavanje prema podnesenom zahtjevu, kao i da se kandidat sa ~lanovima porodi~nog doma}instva, navedenih u ku}noj listi, ne}e pojavljivati kao kandidati za dodjelu bespovratnih sredstava po novim oglasima Ministarstva. Rok za utro{ak odobrenih sredstava je 90 dana od dana uplate sredstava na ra~un kandidata, odnosno na `iro ra~un prodavca stana. (2) Kandidat je obavezan, za situacije iz ta~ke IV podta~ka a), c) d) e) i f, ove uredbe, Slu`bi podnijeti izvje{taj o utro{ku sredstava najkasnije u roku 30 dana od dana uplate sredstava na ra~un kandidata, odnosno za situaciju iz podta~ke b) u roku od 90 dana dostaviti dokaz, da je evidentiran kao eta`ni vlasnik u knjizi polo`enih ugovora ili u zemlji{noknji`noj evidenciji, a ukoliko se radi o kupovini ku}e, dokaz da je evidentiran kao vlasnik nekretnina u zemlji{noknji`noj evidenciji, izuzev u slu~ajevima gdje je predo~en dokaz o kreditnom zadu`enju ili direktnom udru`ivanju sredstava, kada je obavezan navedeni dokaz predo~iti otplatom. (3) U svim slu~ajevima gdje kandidat odobrena sredstva nije iskoristio namjenski za stambeno zbrinjavanje prema podnesenom zahtjevu i u propisanom roku opravdao dozna~ena sredstva, Slu`ba je obavezna, da na osnovu potpisanih ugovora, pokrene postupak pred nadle`nim sudom u cilju povrata nenamjenskog utro{ka sredstava. IX Prednost pri jednakom broju bodova: Ukoliko na rang-listi dva ili vi{e kandidata imaju isti ukupan broj bodova, prednost po navedenom redoslijedu imaju: a) djeca poginulih, umrlih, nestalih branitelja bez oba roditelja i RVI sa o{te}enjem organizma 100% I grupe, b) porodica sa dva i vi{e poginulih, umrlih, nestalih branitelja i RVI sa o{te}enjem organizma od 100% II grupe, c) dobitnik najvi{eg priznanja i odlikovanja, d) RVI sa o{te}enjem organizma od 90%, 80% i 70%, e) porodica poginulog, umrlog, nestalog branitelja i porodica umrlog RVI, porodica umrlog DB, sa malodobnom djecom, odnosno djecom koja se nalaze na redovnom {kolovanju do navr{enih 25 godina, f) ostali RVI, g) DB bez redovnih mjese~nih primanja kod kojih je utvr|ena nesposobnost za rad i privre|ivanje, h) kandidat sa du`im u~e{}em u OSBiH, i) kandidat sa lo{ijom stambenom situacijom, j) kandidat sa lo{ijim imovinskim cenzusom i k) kandidat sa ve}im brojem ~lanova doma}instva. X Zabrana otu|ivanja stambenih objekata (1) Stambeni objekti, izgra|eni ili kupljeni dodjelom sredstava, po ovom oglasu, u suvlasni{tvu su svih ~lanova porodice i ne mogu se otu|iti dok su ~lanovi porodice maloljetni, odnosno najmanje 5 godina od dana realizacije sredstava. (2) ^lan u`e porodice i ~lan porodi~nog doma}instva naveden u ku}noj listi kandidata kome su odobrena sredstva, ne mo`e se pojavljivati kao kandidat za dodjelu bespovratnih sredstava po novim oglasima Ministarstva. (3) U slu~aju smrti kandidata nakon zatvaranja oglasa, odobrena sredstva se mogu isplatiti ~lanovima porodi~nog doma}instva nakon provedenog ostavinskog postupka. XI Ograni~enje prava na dodjelu sredstava (1) Pravo na dodjelu sredstava nemaju kandidati koji su: a) nosioci stanarskog prava ili vlasnici stana na podru~ju Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: BiH), b) koristili stan ili ku}u u svojini, koji su odgovarali potrebama stanovanja, u skladu sa propisima koji reguli{u stambene odnose, a svojevoljno su izgubili stanarsko pravo, odnosno svojinu na ku}i, teretnim ili dobro~inim pravnim poslom (sa ili bez naknade) ili su ih bilo kojim drugim pravnim poslom otu|ili (ra~unaju}i i stambene objekte iz mjesta `ivljenja prije rata), u periodu od 30. 4. 1991. godine do momenta podno{enja zahtjeva, u namjeri da steknu uslove za kori{tenje sredstava po Uredbi, c) vlasnici porodi~ne stambene zgrade, stana ili takav stan ili zgradu koji zadovoljavaju stambene potrebe, u skladu sa zakonom i ~lanom 8. ove uredbe, posjeduje njihov ~lan porodi~nog doma}instva, d) koristili donacije i sredstva za obnovu i izgradnju stambenih objekata u prijeratnom ili sada{njem mjestu prebivali{ta i sa istim rije{ili stambene potrebe, e) bili korisnici nepovratnih sredstava federalnog, kantonalnog ili op}inskog bud`eta dodijeljenih u svrhu stambenog zbrinjavanja u iznosima predvi|enim Uredbom, f) vlasnici privrednog dru{tva ili je to ~lan porodi~nog doma}instva, g) na svojoj ku}noj listi naveli ~lanove porodi~nog doma}instva sa razli~itim adresama prebivali{ta/stanovanja, u odnosu na kandidata, kako u odnosu na ku}nu listu, tako i u odnosu na podatke iz CIPS prijave, h) lice koje stanuje sa/kod roditelja i koristi stambeni prostor povr{ine, ve}i od prostora utvr|enim ~lanom 8. Uredbe, i) ostvaruju mjese~na nov~ana primanja po ~lanu doma}instva ve}a od 50,1% prosje~ne neto pla}e ostvarene u Federaciji BiH, u prethodnoj godini prema podacima Zavoda za statistiku Federacije BiH, izuzev lica iz ~lana 12. stav (1) Uredbe i j) raniji korisnici bespovratnih sredstava Ministarstva, po prethodno va`e}im pravilnicima i Uredbi, kao i lica koja su pravo na bespovratna sredstva ostvarili po nekom drugom osnovu, u iznosu predvi|enom Uredbom. (2) ^lanovima porodi~nog doma}instva, smatraju se: bra~ni partner, vanbra~ni partner, djeca ro|ena u braku i van braka, usvojena djeca i pastor~ad, shodno ~lanu 3. Porodi~nog zakona Federacije BiH, ukoliko se nalaze na redovnom {kolovanju, a najkasnije do navr{ene 25. godine, odnosno, roditelji, o~uh i ma}eha, mal-

OSLOBO\ENJE ~etvrtak, 26. april/travanj 2012.
oljetna bra}a i sestre, kao i bra}a i sestre nesposobni za privre|ivanje, ~ija je nesposobnost nastupila prije 15. godine, pod uslovom da sa kandidatom `ive u zajedni~kom doma}instvu, a {to podrazumijeva zajednicu `ivota, stanovanja, privre|ivanja i tro{enja ostvarenih prihoda. XII Stambeno rije{eni kandidati: (1) Smatra se stambeno rije{enim i nema pravo na dodjelu sredstava: a) kandidat samac - koji ima stan, povr{ine do 35 m2, b) porodica od 2 ~lana - koja ima maximalno jednosoban stan, povr{ine do 45 m2, c) porodica od 3 ~lana - koja ima maximalno dvosoban stan, ukoliko su djeca razli~itog pola, povr{ine do 60 m2, d) porodica od 4 ~lana - koja ima maximalno dvoiposoban stan, ukoliko su djeca razli~itog pola, povr{ine do 70 m2, e) porodica od 5 ~lanova - koja ima maximalno troiposoban stan, ukoliko su djeca razli~itog pola, povr{ine do 80 m2, f) za svakog sljede}eg ~lana porodice dodatnih 10 m2. (2) U smislu Uredbe smatra se stambeno rije{enim kandidat koji je vlasnik stambenog objekta sa minimalnim uslovima stanovanja, odnosno ~iji je bra~ni drug ili ~lan porodi~nog doma}instva vlasnik takvog objekta, a pod minimalnim uvjetima stanovanja smatra se prostor opremljen za stanovanje u kome boravi porodica, odnosno doma}instvo. XIII POPIS POTREBNE DOKUMENTACIJE Dokazna sredstva ne mogu biti starija od {est mjeseci do momenta raspisivanja ovog javnog oglasa, a ista se prila`u u originalu ili ovjerenoj fotokopiji. Utvr|ivanje odre|enih ~injenica i dokaza iz pojedinih zahtjeva za pomo} u rje{avanju stambenih potreba, vr{e se i uzimaju u razmatranje onakve kakve su postojale u momentu - danu zaklju~ivanja oglasa. 18. 12.

OGLASI

39

13. 14. 15.

16.

17.

PRILOG
POPIS POTREBNE DOKUMENTACIJE UZ ZAHTJEV ZA DODJELU BESPOVRATNIH NOV^ANIH SREDSTAVA NA IME POMO]I U RJE[AVANJU STAMBENIH POTREBA BORACA I ^LANOVA NJIHOVIH PORODICA I Redni broj: 1. OP[TA DOKUMENTACIJA Naziv dokumenta dokaz o stambenoj situaciji: a), b), f) i g) - izjava ovjerena u op}inskog organu, c) rje{enje o alternativnom smje{taju nadle`nog op}inskog organa d) ugovor o podstanarskom odnosu ovjeren od nadle`ne porezne uprave, e) ugovor o namjenskom komercijalnom dugoro~nom kreditnom zadu`enju sa poslovnom bankom, ku}na lista kandidata u kojoj su navedeni svi ~lanovi porodi~nog doma}instva, CIPS prijava, za sve punoljetne ~lanove doma}instva, uvjerenje iz MUP-a o kretanju za sve punoljetne ~lanove doma}instva po~ev od prijeratnog mjesta prebivali{ta, 30. 4. 1991. godine - do sada{njeg mjesta prebivali{ta (lica koja su bila punoljetna na 30. 4. 1991. godine i dalje), dokaz o pripadnosti bora~koj populaciji - uvjerenje o pla}ama pripadnika u OS ili drugo uvjerenje koje izdaje nadle`ni organ odbrane, za ~lanove P[-PB, RVI i MVI kopija prvostepenog ili revizionog rje{enja (posljednje rje{enje na snazi) dokaz da je odr`ana ostavinska rasprava iza poginulog, umrlog ili nestalog branitelja ili dokumenti iz ta~aka 16.,17.,18. i 19. ovoga priloga, rje{enje o starateljstvu nad malodobnom djecom, bez oba roditelja, dokaz o priznanjima i odlikovanjima u OSBiH, Organ koji ga izdaje (dokument) Op}inska slu`ba Op}inski organ za stambeno-komunalne poslove Porezna uprava Poslovna banka Op}inska slu`ba za op}u upravu i dru{tvene djelatnosti Ministarstvo unutra{njih poslova Ministarstvo unutra{njih poslova 20. 19.

uvjerenje sa biroa za zapo{ljavanje za sve nezaposlene JU Slu`ba za zapo{ljavanje, ~lanove doma}instva, a ukoliko se ne vodi na birou za Op}inski biro za zapo{ljavanje, zapo{ljavanje, uvjerenje iz ispostave porezne uprave, Porezna uprava FBiH Ispostave porezne uprave po op{tinama uvjerenje o redovnom {kolovanju djece, Javne obrazovne ustanove uvjerenje iz porezne uprave da kandidat ili punoljetni Porezna uprava FBiH ~lanovi doma}instva ne ostvaruje dodatne prihode, Ispostave porezne uprave po op{tinama dokaz o u~estvovanju i postizanju vrhunskih rezultata Organizator sportskog takmi~enja ili na evropskim i me|unarodnim takmi~enjima, Savez za sport i rekreaciju invalidnih lica FBiH uvjerenja o posjedovanju/neposjedovanju nekretnina i Nadle`na op}inska slu`ba prepis posjedovnog lista za sve punoljetne ~lanove (slu`be za geodetske i imovinskopravne doma}instva (lica koja su bila punoljetna na 30. 4. 1991. poslove i katastar nekretnina) godine i dalje), iz prijeratnog mjesta prebivali{ta (30. 4. 1991. godine) pa do momenta podno{enja zahtjeva (iz svakog mjesta prebivali{ta), uvjerenja o vlasni{tvu/nevlasni{tvu nekretninama, i Nadle`ni op}inski sud prepis ZKI za sve punoljetne ~lanove doma}instva (zemlji{noknji`ni ured - gruntovnica) (lica koja su bila punoljetna na 30. 4. 1991. godine i dalje) iz prijeratnog mjesta prebivali{ta (30. 4. 1991. godine) pa do momenta podno{enja zahtjeva (iz svakog mjesta prebivali{ta), dokaz da kandidat i svi punoljetni ~lanovi doma}instva Nadle`ni op}inski sud (lica koja su bila punoljetna na 30. 4. 1991. godine i (zemlji{noknji`ni ured - gruntovnica) dalje) nisu otkupili stan po Zakonu o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo, iz prijeratnog mjesta prebivali{ta (30. 4. 1991. godine) pa do momenta podno{enja zahtjeva ( iz svakog mjesta prebivali{ta), uvjerenje nadle`ne slu`be za poslove prostornog Nadle`na op}inska slu`ba ure|enja o posjedovanju/neposjedovanju stana za sve (slu`ba za stambeno-komunalne poslove punoljetne ~lanove doma}instva (lica koja su bila ili punoljetna na 30. 4. 1991. godine i dalje) iz prijeratnog ovla{tena ustanova koja gazduje mjesta prebivali{ta (30. 4. 1991. godine) pa do stambenim fondom na op{tini momenta podno{enja zahtjeva (iz svakog mjesta prebivali{ta), izjava da kandidat i svi ~lanovi doma}instva nisu Op}inska Slu`ba za bora~ko-invalidsku vlasnici niti suvlasnici nekretnina na podru~ju BiH za{titu

Kandidat je obavezan pored op{te dokumentacije iz ta~ke I prilo`iti i posebnu dokumentaciju neophodnu za odlu~ivanje, zavisno od vrste zahtjeva: II POSEBNA DOKUMENTACIJA Redni Na~in stambenog zbrinjavanja broj: 1. 1. izgradnja ku}e, 2. nadzi|ivanje kolektivnog stambenog objekta, 3. objekat pod plo~om i 4. dovr{etak izgradnje ku}e. 2. kupovina stana ili ku}e Naziv dokumenta 1. rje{enje o odobrenju za gra|enje sa gra|evinsko-tehni~kom dokumentacijom i predmjerom i predra~unom radova Organ koji ga izdaje (dokument) Op}inska Slu`ba za urbanizam i gra|evinarstvo

2. 3. 4.

5.

Odjeljenje odbrane

6. 7.

Op}inska Slu`ba za bora~ko-invalidsku za{titu Op}inski ili kantonalni sud ili Organi utvr|eni ta~kama 16.,17.,18. i 19. Op}inska slu`ba Centar za socijalni rad 3.

8. 9. 10.

11.

Odjeljenje odbrane ili organ koji je izdao priznanje dokaz o zdravstvenom stanju kandidata ili ~lana JZU UKC doma}instva izdat od ovla{tene zdravstvene ustanove ili i stru~nog tima - konzilijuma, ne stariji od {est mjeseci Javna zdravstvena ustanova samo za sljede}a oboljenja: respiratorne bolesti (bolesti plu}a pra}ene trajnim o{te}enjem respiratorne funkcije sa vrijednostima FVC, FEV 1 I FEV 1- FVC ispod 40%, apsces plu}a i medij astinuma, piotorax i respiratorni distres sindrom); bolesti ko{tano-mi{i}nog sistema i vezivnog tkiva (direktna infekcija zglobova kod infektivnih i parazitnih oboljenja, seropozitivni reumativni artitis kada je bolesnik nesposoban za bilo kakve aktivnosti ili vezan za postelju i invalidska kolica, snkiloziraju}i spondilitis, protruzija intervertebralnog diskusa pra}ene komplikacijama (te`im funkcionalnim o{te}enjem nerava, mi{i}a, popu{tanjem sfinktera) zahtijevaju intezivan i dugotrajan tretman, kao i bolesti koje uzrokuju ozbiljne funkcionalne smetnje i lokomotornog aparata, ve`u bolesnika za postelju i trajno ga onemogu}avaju u svakodnevnim radnim aktivnostima); neuromi{i}ne bolesti (progresivna neuromi{i}na oboljenja, multipla skleroza, mijastenija gravis, epilepsija nekontrolisana ili rezistentna na terapiju i nezarazni encefalitisi i encefalomijalitisi); specifi~na stanja koja zahtijevaju skupi i do`ivotni tretman (transplantacije organa, transplantacija ko{tane sr`i, stanja poslije operativnih zahvata na srcu, mozgu i plu}ima koja zahtijeva du`e bolni~ko lije~enje, rehabilitaciju i intenzivni medikamentozni tretman) i ostala oboljenja (infarkt (sr~ani ili mo`dani), maligni tumori), dokaz o zaposlenju svih punoljetnih ~lanova Organ /ustanova/preduze}e gdje je doma}instva i visini stalnih izvor prihoda (ftc. tri kandidat zaposlen ili posljednje platne liste ili ~eka od PIO penzije), Poslovnica PIO /MIO

4.

5.

6.

1. ugovor o kupovini stana/ku}e sa fizi~kim/pravnim licem notarski sa~injen i obra|en, izuzev ugovora koji su sudski ovjereni prije stupanja na snagu Zakona o notarima, 2. izvod iz knjige polo`enih ugovora, ne stariji od 6 mjeseci, a kojim se dokazuje da je prodavac vlasnik stambene jedinice koja je predmet kupoprodaje, zamjena dotrajalih, o{te}enih i 1. kopija katastarskog plana, uni{tenih gra|evinskih elemenata, 2. posjedovni list i uvo|enje novih i zamjena 3. zemlji{noknji`ni izvadak dotrajalih instalacija, a koje imaju (sva tri dokumenta kumulativno) ili za cilj sanirati stambeni objekat 4. izvod iz knjige polo`enih ugovora, koji kao takav nije uslovan za ne stariji od 6 mjeseci, a kojim se stanovanje (barake), dokazuje da je kandidat vlasnik stambene jedinice koja nije uslovna za stanovanje legaliziranje bespravno izgra|ene 1. zahtjev za legaliziranje ili gra|evine (izgradnja ku}e/ 2. rje{enje o naknadnoj urbanisti~koj nadzi|ivanje kolektivnog saglasnosti, stambenog objekta /objekat pod plo~om / dogradnja ku}e / dovr{etak izgradnje) otplata preostalog duga po ugovor sa poslovnom bankom o osnovu komercijalnog komercijalnom dugoro~nom dugoro~nog kreditnog zadu`enja kreditnom zadu`enju tro{kovi pla}anja nedostaju}ih uvjerenje o visini nedostaju}ih sredstava za izdavanje rje{enja o sredstava odobrenju za gra|enje, odnosno rje{enja o naknadnom odobrenju za gra|enje za bespravno izgra|ene gra|evine

Zemlji{noknji`ni ured gruntovnica

Op}inske slu`be za geodetske i imovinskopravne poslove i katastar nekretnina (za dok. 1. i 2) i Zemlji{noknji`ni ured gruntovnica (dok. 3 i 4.)

Op}inska Slu`ba za urbanizam i gra|evinarstvo

Poslovna banka

Op}inska Slu`ba za urbanizam i gra|evinarstvo

XIV Rok za podno{enje zahtjeva: Zahtjev za odobravanje bespovratnih finansijskih sredstava za pomo} u rje{avanju stambenih potreba kandidatima po javnom oglasu za 2012. godinu, ~lan porodice {ehida - poginulog, umrlog i nestalog branitelja, ratni vojni invalid, ~lan u`e porodice umrlog ratnog vojnog invalida i mirnodopski vojni invalid, podnosi op}inskoj Slu`bi nadle`noj za bora~ko-invalidsku za{titu u kojoj ostvaruje prava iz oblasti bora~ko-invalidske za{tite ili su ga ostvarivala do momenta smrti, a demobilisani branitelji i ~lanovi u`e porodice umrlog demobilisanog branitelja op}inskoj Slu`bi nadle`noj za bora~ko-invalidsku za{titu na podru~ju op}ine na kojoj imaju stalno prebivali{te najmanje godinu dana. Zahtjev se podnosi od 26. 4. 2012. godine do 26. 5. 2012. godine, neposredno ili na adresu: Slu`ba bora~ko-invalidske za{tite Op}ine @ivinice Ul. Alije Izetbegovi}a br. 30., sa naznakom "Komisija za rje{avanje stambenih potreba u prvom stepenu" (Obrazac zahtjeva se nalazi u {alter-sali Op}ine @ivinice) Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati.

40

POMO] U KU]I
Roditelji o izboru budu}eg zanimanja

~etvrtak, 26. april/travanj 2012.

OSLOBO\ENJE

NOVOSTI I PREPORUKE

[ta djeca
najvi{e `ele?
Iako }e va{e dijete vrlo brzo i lako mijenjati ono {to `eli da bude kad poraste, svaki od tih izbora podr`ite

Medom ubla`ite anginu
Za anginu, upalu usne duplje i desni ka{i~icu meda uzimajte na svaka tri sata i u le`e}em polo`aju polako ga otapajte u ustima. U ove svrhe mo`e da poslu`i i med u sa}u ili med sa vo{tanim poklopcima koji bi trebalo `vakati vi{e puta u toku dana. Efikasno je i ispiranje grla i ispijanje propolisa u pola ~a{e vode u koji je dodato 15 do 20 kapi 20-procentnog alkoholnog rastvora. Po`eljno je i da se `va}e ~ist propolis kada god se uka`e prilika. Za aritmiju srca, anginu pektoris, aterosklerozu uzima se tri puta dnevno prije jela ka{ika meda rastvorena u toploj vodi ili ~aju. Mo`e da se uzima, tako|er, tri puta dnevno ka{i~ica mje{avine meda, polenovog praha i mati~ne mlije~i uz lagano otapanje u ustima.

Izbor budu}eg zanimanja doga|a se i prilikom kupovine igra~aka, tvrde stru~njaci, pa je vrlo bitno da igra~ka bude prilago|ena uzrastu i interesovanjima, da bude kreativna, jer upu}uje dijete da misli. Zbog toga nemojte dje~aku kupovati samo automobile, niti djevoj~icama samo lutke. Jako su korisne edukativne slagalice, kreativne kockice od kojih se ma{tom sva{ta mo`e napraviti. Plastelin, bojanke, slagalice... odli~ni su za razvoj kreativnosti i mi{ljenja. Iako }e va{e dijete vrlo brzo i lako mijenjati ono {to `eli da bude kada poraste, svaki od tih izbora podr`ite. To }e djetetu poslati poruku da }ete biti uz njega {ta god da izabere i ne}e imati optere}enje da }ete ga osu|ivati ukoliko vam se izbor ne dopadne. Nije dobro da sputavate dijete i da mu branite da fantazira. Nemojte da se smijete kada izmi{lja pri~e ili pjesme. Igranje razli-

~itih uloga, zami{ljanje zanimanja i fantaziranja put su koji djecu vodi do toga da kasnije odaberu posao koji }e ih zanimati i koji }e voljeti. Istra`ivanja pokazuju da djevoj~ice naj~e{}e `ele da budu u~iteljice, vaspita~ice, stjuardese, pjeva~ice ili frizerke, dok dje~aci obi~no `ele da budu voza~i, doktori, majstori ili saobra}ajni policajci. Psiholozi obja{njavaju da su za ovakve rezultate u velikoj mjeri krivi mediji, jer djeca upijaju ono {to gledaju na televiziji i u velikoj mjeri prema tome formiraju interesovanja. Zbog toga se savjetuje roditeljima da djeca gledaju dje~je programe, edukativne emisije i neagresivne crtane filmove jer }e se sa tim ulogama poistovje}ivati. Tako|er, vr{njaci doprinose tome {ta }e dijete `eljeti i kako }e se razvijati, pa nije lo{e bar u pred{kolskom uzrastu uticati na to sa kim se dru`i, tvrde stru~njaci.

MODA, STIL, TRENDOVI

LJEPOTA, KOZMETIKA

Mokra kosa hit-frizura
Me|u trendi-frizurama ovog prolje}a na{ao se i mokar izgled kose, koji frizeri preporu~uju u raznim prilikama. Nosi se i na podignutoj, raspu{tenoj, razbaru{enoj i zalizanoj. Tako|er, dobro stoji i plavu{ama i brinetama, kao i ri|okosim damama. Ova frizura savr{eno isti~e crte lica, pa je po`eljno i da imate uskla|en mejkap. Ono {to je najva`nije, ovakvu kosu mo`ete dobiti u nekoliko koraka. Kada je operete, prosu{ite je malo fenom, potom stavite dosta pjene ili gela za mokar izgled kose, pa je zali`ite ili rastresite prstima u zavisnosti od toga kakvu frizuru `elite. Kada namjestite kosu, ostavite je da se prirodno osu{i.

Proljetni tretmani za va{e tijelo
Kako bi va{a ko`a postala glatka, lijepa i svje`a, neophodno je da prije svih tretmana uradite piling, koji }e ukloniti oro`ene }elije i poja~ati efikasnost svih tretmana. Piling cijelog tijela radi se uz ru~nu masa`u, specijalnom kremom, preparatom za masa`u ili odgovaraju}om kombinacijom aromaterapije. Preduslov da ko`a uzima dovoljno kiseonika, osim ~istih i slobodnih pora, jeste dobra cirkulacija, koja je tokom zime usporena. A slaba fizi~ka aktivnost mo`e da uzrokuje i lak{u atrofiju, pa se ti problemi mogu rije{iti pravilno odabranom masa`om. Najaktuelnije su relaksaciona, hidromasa`a, limfna drena`a, {ijacu-masa`a, refleksna, medicinska, sportska, masa`a aromaterapijom, kiropraktika, kozmeti~ka, masa`a toplim kamenjem i ~okoladom. Parcijalne masa`e primjenjuju se za posebne dijelove tijela koji su ugro`eni celulitom ili bolovima, pa se ta regija masira intenzivnije i specijalnim preparatima.

Badem-torta
Potrebno:
5 `umanaca 200 g {e}era u prahu 600 g mljevenog keksa 100 g mljevenih badema 125 g putera 2 dl soka od breskve slatka pavlaka 2 {tangle ~okolade za kuhanje

Priprema:
@umanca i {e}er umutite mikserom, a zatim u posudi sa duplim dnom skuhajte na pari. Mljeveni keks sjedinite s bademima i prelijte sokom od breskvi, tako da se dobije glatka masa. Dodajte kremu od `umanaca i {e}era, a zatim prethodno umu}eni puter. Od tako dobijene mase formirajte `eljeni oblik (mogu se koristiti i modle). Ukrasite {lagom od pavlake i rendanom ~okoladom za kuhanje. Po `elji, na podlogu mo`ete prvo staviti sezonsko vo}e, a zatim {lag.

OSLOBO\ENJE ~etvrtak, 26. april/travanj 2012.

KORAK NAPRIJED
Any Video Converter 3.3.7
Any Video Converter je all-in-on alat za konvertovanje videosadr`aja koji karakteri{u grafi~ki interfejs jednostavan za upotrebu, velika brzina rada i odli~an kvalitet videa. Any Video Converter 3.3.7 pru`a mogu}nost konvertovanja svih videoformata, uklju~uju }i DivX, XviD, MOV, rm, rmvb, MPEG, VOB, DVD, WMV, AVI u MPEG-4 format za iPod/PSP ili druge portabl videoure|aje, MP4 plejer ili smart telefon. Najnovija verzija Any Video Converter 3.3.7 donosi zakrpu za problem koji ugro`ava konvertovanje videosadr`aja u WMV format, kao i ve}i broj izlaznih videoformata za ure|aje.

41

Maxthon 3.3.7.2000
Maxthon Internet Browser je mo}ni tabovani pretra`iva~ koji odlikuje prilagodljiv interfejs. Baziran je na Internet Exploreru, {to zna~i da }e sve ono {to radi u okviru IE, raditi i kada je rije~ o Maxthon pretra`iva~u. Nova verzija koja je objavljena nosi oznaku Maxthon 3.3.7.2000 i sa sobom donosi odre|eni broj izmjena i unapre|enja u odnosu na prethodnu verziju, me|u kojima je i rje{enje problema vezanog za CSS podr{ku, zakrpa za slabu ta~ku koja je ugro`avala pravilan prikaz menija klikom na desni taster mi{a, kao i zakrpu za slabu ta~ku koja je dovodila do zamrzavanja login ekrana kod novih registracija.

Potvr|en Tegra 3+ ~ip
NVIDIA je potvrdila neke od informacija koje su se pojavile na osnovu njenog plana proizvodnje koji tek treba da bude zvani~no predstavljen. Pored Waynea, kobnog naziva za Tegra 4, najavljen je i Tegra 3+. Za sada nije poznato {ta je to {to }e Tegra 3+ podrazumijevati, ali naziv ovog ~ipa ukazuje na to da }e biti obezbije|eno unapre|enje brzine radnog takta, a mogu}e je o~ekivati i neka manja pobolj{anja koja ne}e u zna~ajnoj mjeri uticati na rad i performanse quadcore ARM Cortex-A9 ~ipa. Prema dostupnim informacijama, Tegra 3+ ~ip }e se u ure|ajima pojaviti krajem ove godine.

AMD uskoro Trinity i Brazos
Kompanija AMD izdala je zvani~no saop{tenje u kojem se navodi da je po~ela isporuka druge generacije AMD A serije APU, kobnog naziva Trinity, te da ona obezbje|uje odli~na video i igra~ka iskustva, kao i superiorno trajanje baterije. Osim toga, AMD je objelodanio ~injenicu da je isporuka njihove notebook platforme Brazos tako|er po~ela. Za ovu platformu se navodi da donosi veliki broj unapre|enja, novih karakteristika, vrhunske performansi i unaprije|eno trajanje baterije kada su u pitanju ure|aji namijenjeni nezahtjevnim korisnicima.

Panamska vlada potpisala ugovor sa ExoPC

Ovako izgleda u~ionica budu}nosti!
Cilj ovog pilot-projekta je istra`ivanje koliko je mogu}e modelirati i u~iti ne koriste}i ni{ta osim tableta i softvera, istaknuo je Martinoli • Za ovaj projekat zainteresirana je i ameri~ka vlada
Djeco, ne lijepite `vaka}e gume na ove stolove! Panamska je vlada s francusko-kanadskim proizvo|a~em stolnih LCD ekrana ExoPC potpisala ugovor o nabavi high-tech opreme za satove fizike u {kolama. Njihov projekt pru`a uvid u to kako bi mogla izgledati u~ionica budu}nosti i to ne samo na satovima fizike ve} i mnogih drugih {kolskih predmeta. Sve knjige, bilje`nice, sredstva za pisanje i drugi {kolski pribor su pohranjeni na memoriju multimedijalnog stola te mu u~enici mogu pristupiti i od ku}e u bilo koje doba. “U~itelj za vrijeme nastave upravlja sa svog stola sadr`ajem na velikoj multimedijalnoj plo~i, ali i kontrolira ~ime se u~enici bave. Cilj ovog pilot-projekta je istra`ivanje koliko je mogu}e modelirati i u~iti ne koriste}i ni{ta osim tableta i softvera” istaknuo , je osniva~ ExoPC Jean-Baptiste Martinoli. Kada u~itelj ka`e “Otvorite ud`benik na stranici 57” on }e , mo}i sam u~enicima otvoriti knjigu na `eljenu stranicu, ~ak i ozna~iti u~enicima na koje dijelove stranice da obrate pa`nju i uz sve pomo}u nekoliko klikova. U~enici se ovim high-tech stolovima ne}e mo}i koristiti u ne{kolske svrhe, tj. za slobodno surfanje internetom, tako da }e u~enici jedino zure}i u plafon izbje}i u~enje za vrijeme nastave. Stol sadr`i Intelov procesor i5, a pokre}e ga operativni sistem Windows 7. Svi }e stolovi biti be`i~no umre`eni sa multimedijalnom plo~om ispred koje stoji nastavnik, tako da }e u~enici i u~itelj mo}i dijeliti sadr`aj, raditi na zadacima te me|usobno sura|ivati. Osim panamske vlade, za ovaj je projekt zainteresirana i ameri~ka, s tim da je otvorena mogu}nost uvo|enja tableta umjesto LCD multitouch stolova.

Novi objektivi sa kinematografskim zoomom
Canon je najavio razvoj ~etiri nova objektiva sa kinematografskim digitalnim zoomom, ~ime }e kompanija pro{iriti svoju paletu EF Cinema objektiva i osigurati ve}e kreativne mogu}nosti za videoprofesionalce. Pripajaju}i ih seriji od sedam high-end objektiva predstavljenih u 2011, novi modeli podr`avaju 4K rezoluciju (4096 x 2160), te }e biti manji, lak{i i kompaktniji - nude}i izvrsnu pokretljivost i kvalitet. Dostupni sa oba, EF i PL nosa~a, objektivi }e tako|e biti dostupni po konkurentnim cijenama, daju}i vrhunske performanse {irem krugu korisnika. Idealan za upotrebu sa novom generacijom 4K kino-kamera, novi objektivi pridru`i}e se Canonovoj postoje}oj liniji high-end EF

Otvoren Internet Hall of Fame
In ter net Hall of Fa me slu`beno je otvoren. Me|u prvima u njemu su svoje mjesto dobili velikani kao {to su Vinton Cerf, Tim Berners-Lee i Winifred Mitchell Baker. Ukupno, vi{e od 30 pionira, inovatora i drugih ljudi zna~ajnih za nastanak, rast i razvoj mre`e. Dolaze iz devet zemalja. Me|u njima je 11 doktora znanosti, 11 publicista i po jedan dobitnik Nobelove nagrade i Oskara. Internet Society, institucija koja stoji iza tog projekta, podijelila ih je u tri kategorije, odaju}i priznanja pojedincima klju~nim za rano osmi{ljavanje i razvoj interneta, onima koji su dali doprinos tehnolo{kom, komercijalnom ili upravlja~kom napretku i {irenju mre`e i ljudima koji su

Canon pro{iruje ponudu Ko je u internet-dvorani slavnih?
Cinema objektiva u formiranju jezgra Cinema EOS sistema, koji obuhvata objektive, digitalne kino-fotoaparate i DSLR kategorije. Uz kompatibilnost sa industrijski standardnim Super 35 mm ekvivalent kamerama, ~etiri kino-objektiva }e tako|e ponuditi vrhunsku fleksibilnost. Svaki objektiv }e karakterisati kompaktno, lagano tijelo, koje podr`ava {irok raspon, ~ine}i ih idealnim za snimanja iz ruke. U kombinaciji sa Canonovim postoje}im highend EF Cinema Primes objektivima, novi }e ponuditi ve}i izbor kreativnih mogu}nosti za videoprofesionalce svih vrsta.

doprinijeli njenom globalnom razvoju. Primanje prvih stanovnika internetske dvorane slavnih obilje`eno je gala sve~ano{}u u Genevi. Uz o~ekivane po~asne goste, poput Linusa Torvaldsa i Phila Zimmermanna, bilo je i iznena|enja, pi{e CNET, navode}i tvorca Craigslista Craiga Newmarka i biv{eg ameri~kog potpredsjednika Ala Gorea.

42

OGLASI
d.d. Mostar

~etvrtak, 26. april/travanj 2012.

OSLOBO\ENJE

Na temelju "Pravilnika o objavljivanju informacija i izvje{tavanju na tr`i{tu vrijednosnih papira" Komisije za vrijednosne papire FBiH i Odluke o uvjetima i postupku za izdavanje i oduzimanje suglasnosti leasing dru{tvu Agencije za bankarstvo FBiH, objavljujemo Na osnovu ~lana 24., a u vezi sa ~lanom 74a. Zakona o dr`avnoj slu`bi u Federaciji BiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06, i 4/12), te ~lana 1. Zakona o primjeni Zakona o dr`avnoj slu`bi u Federaciji Bosne i Hercegovine u Kantonu Sarajevo ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo", br. 08/11) Agencija za dr`avnu slu`bu Federacije BiH, a na zahtjev Op}ine Novi Grad Sarajevo, objavljuje

FINANCIJSKA IZVJE[]A SA 31. 12. 2011. g.
BILANCA STANJA I STALNA SREDSTVA I DUGORO^NI PLASMANI Nekretnine, postrojenja i oprema Investicijske nekretnine Ostala stalna materijalna sredstva Druga dugoro~na potra`ivanja II TEKU]A SREDSTVA Zalihe i sredstva namijenjena prodaji Gotovina, kratkoro~na potra`ivanja i kratkoro~ni plasmani UKUPNO SREDSTVA (I+II) Vanbilan~na evidencija I KAPITAL II DUGORO^NA REZERVIRANJA III DUGORO^NE OBVEZE IV KRATKORO^NE OBVEZE UKUPNO OBVEZE I KAPITAL Vanbilan~na evidencija BILANCA USPJEHA 25.575.789 22.283.377 18.395 269.220 3.004.797 1.750.415 64.137 1.686.278 27.326.204 1.058.519 19.101.659 35.556 6.664.164 1.524.825 27.326.204 1.058.519 Poslovni prihodi 4.251.691 Poslovni rashodi -3.775.396 Dobit/gubitak od poslovnih aktivnosti 476.295 Financijski prihodi 419.511 Financijski rashodi -580.390 Dobit/gubitak od financijskih aktivnosti -160.879 Ostali prihodi i dobici 451.292 Ostali rashodi i gubici Dobit/gubitak od ost. prihoda i rashoda DOBITAK PRIJE POREZA Porez na dobitak Dobitak nakon poreza Neto dobitak razdoblja -572.005 -120.713 194.703 0 194.703 194.703

J AVNI K O N K U R S
za popunu radnih mjesta dr`avnih slu`benika u Op}ini Novi Grad Sarajevo 06/515 Urbanisti~ko-gra|evinski inspektor ..........................................................................- 2 (dva) izvr{ioca

Opis poslova: Opis poslova sadr`an je u tekstu javnog konkursa koji je objavljen na web stranici Agencije za dr`avnu slu`bu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. Uslovi: Pored op}ih uslova predvi|enih ~lanom 25. Zakona o dr`avnoj slu`bi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i sljede}e posebne uslove utvr|ene Pravilnikom o unutra{njoj organizaciji, i to; - VSS - VII stepen, gra|evinski ili arhitektonski fakultet - najmanje 5 (pet) godina radnog sta`a u struci nakon zavr{ene VSS - poznavanje rada na ra~unaru Prijavljivanje na konkurs: a) Kandidati koji su evidentirani u Registru dr`avnih slu`benika Federacije BiH koji vodi Agencija za dr`avnu slu`bu Federacije BiH (postoje}i dr`avni slu`benici) prijavljuju se na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije (mo`e se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosanskopodrinjski kanton, Ulica Hamdije Kre{evljakovi}a 19/V ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba ). b) Ostali kandidati du`ni su dostaviti sljede}u dokumentaciju (original ili ovjerene kopije): 1. fakultetsku diplomu (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije zavr{en u BiH ili je diploma ste~ena u nekoj drugoj dr`avi nastaloj raspadom SFRJ nakon 6. 4. 1992. godine); 2. potvrdu/uvjerenje o radnom sta`u u struci nakon sticanja VSS, 3. dokaz o poznavanju rada na ra~unaru, 4. popunjen prijavni obrazac Agencije za dr`avnu slu`bu (mo`e se dobiti u prostorijama Agencije za dr`avnu slu`bu u Ulici Hamdije Kre{evljakovi}a broj 19/V ili na web stranici Agencije za dr`avnu slu`bu Federacije BiH www.adsfbih.gov.ba). Kandidati koji dostave dokaz o polo`enom stru~nom upravnom ispitu, javnom ispitu za dr`avne slu`benike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita op}eg znanja. Napomena: U slu~aju da Agencija ne raspola`e podacima koji se odnose na pojedine uslove konkursa, kandidati koji imaju status dr`avnog slu`benika }e biti du`ni potrebne dokaze o ispunjavanju uslova konkursa dostaviti Agenciji u roku od 5 (pet) dana od dana prijema obavijesti Agencije kojom se tra`i dostavljanje dokaza. O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita op}eg znanja i stru~nog ispita kandidati }e biti obavije{teni putem web stranice Agencije za dr`avnu slu`bu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju. Izabrani kandidati su du`ni u roku od 8 dana od dana prijema obavje{tenja o rezultatima konkursa, dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju uslova konkursa. Prijavu na konkurs, odnosno sve tra`ene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u «Slu`benim novinama FBiH», putem po{te, preporu~eno na adresu: Agencija za dr`avnu slu`bu Federacije BiH Odjeljenje Agencije za Kanton Sarajevo i Bosanskopodrinjski kanton, Ul. Hamdije Kre{evljakovi}a br. 19/v, 71 000 Sarajevo sa naznakom: «Javni konkurs za popunu radnih mjesta dr`avnih slu`benika u Op}ini Novi Grad Sarajevo» Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati. DIREKTOR Sead Maslo, dipl. iur.

Direktor: Renata Peri}

88000 MOSTAR, Akademika Ivana Zovke 12 tel. 036 331 993; 036 332 884, fax. 036 331 993 ID br. 4227678100004, PDV br. 227678100004 Ra~un: Raiffeisen bank: 1610200061240078

Mostar, 26. 3. 2012. g. br. 26-3/12-01-RV Vlasnicima i Upravi "Euroleasing" d.d. Mostar Obavili smo reviziju bilance Dioni~kog dru{tva "Euroleasing" d.d. Mostar sa 31. 12. 2011. g., ra~una dobiti i gubitka, te izvje{taja o promjenama u kapitalu za period koji je tada zavr{io. Odgovornost za financijske izvje{taje prikazane na stranicama 6. do 8. snosi rukovodstvo Dru{tva. Na{a je odgovornost izraziti mi{ljenje o tim financijskim izvje{tajima na temelju na{e revizije. Reviziju smo obavili sukladno Me|unarodnim revizijskim standardima. Ovi standardi zahtijevaju da planiramo i provedemo reviziju, tako da se sa razumnom mjerom sigurnosti utvrdi jesu li financijski izvje{taji bez materijalno zna~ajnih gre{aka. Revizija uklju~uje ispitivanja na osnovu provjera evidencija, koje potkrepljuju iznose i sve {to je izneseno u financijskim izvje{tajima. Revizija tako|er uklju~uje ocjenu primijenjenih ra~unovodstvenih na~ela i zna~ajnih procjena, koje je napravilo rukovodstvo, kao i vrednovanje sveukupnog prikaza financijskih izvje{taja. Uvjereni smo da nam provedena revizija daje razumnu osnovu za izra`avanje na{eg mi{ljenja. Temeljem obavljene revizije, izra`avamo mi{ljenje da predo~eni financijski izvje{taji daju fer i realan prikaz financijskog polo`aja Dioni~kog dru{tva "Euroleasing" d.d. Mostar sa 31. 12. 2011. g., (bilanca stanja, poslovni rezultat i izvje{taja o promjenama u kapitalu zaklju~no sa 31. 12. 2011. g.) i u suglasnosti sa Me|unarodnim standardima financijskog izvje{tavanja (IFRS) i Me|unarodnim ra~unovodstvenim standardima (IAS). Tijekom obavljene revizije revizor je posebnu pozornost obratio na politike sprje~avanja pranja novca i financiranja terorizma, konstatirao da je donesen Pravilnik o sprje~avanju pranja novca i suzbijanja financiranja terorizma, da se isti primjenjuje, da su uspostavljene interne procedure kontrole priliva i odliva gotovine, te da su imenovani kupiti (Karlo Martinovi} i Ankica Novak), koji uredno obavljaju poslove kupita. Ovla{teni revizor Zoran Pinjuh

Dobro jutro uz na va{em ekranu!
PO[TOVANI ^ITAOCI!
Od 16.1.2006. godine imate priliku ~itati kompletno elektronsko izdanje dnevne novine "Oslobo|enje" u PDF formatu. Zainteresirani ~itatelji se mogu pretplatiti na online izdanje "Oslobo|enja" tako {to }e ispuniti registracioni obrazac na na{oj web-stranici. Nakon registracije pretplatnik mo`e odabrati na~in pla}anja, a direktno pla}anje kreditnom karticom vr{i se preko web-stranice www.kagi.com, na koju }e pretplatnik biti direktno usmjeren tokom registracije.

CIJENE PRETPLATE PDF IZDANJA LISTA OSLOBO\ENJE

6 MJESECI 12 MJESECI
UNICREDIT BANK
DD MOSTAR

UPLATE U BANKAMA U BOSNI I HERCEGOVINI:

60 KM 120 KM
KM KM

31 EUR 61 EUR

Broj ra~una
3383202250044019

SPARKASSE BANK
DD SARAJEVO

Broj ra~una
1990490005630121

Prilikom uplate u bilo kojoj banci u inostranstvu upi{ite oznaku S.W.I.F.T. Molimo Vas da na uplatnicama navedete period na koji `elite da se pretplatite.Nakon {to dobijemo potvrdu da ste uplatili odre|eni iznos za pretplatu, aktivira}emo va{ ra~un kako biste nesmetano mogli svakodnevno ~itati va{e Oslobo|enje. Ako `elite ubrzati proces aktivacije u slu~aju uplate u banci, na adresu pretplata@oslobodjenje.ba mo`ete poslati skeniranu uplatnicu. Aktivaciju nakon uplate kreditnom karticom mo`ete o~ekivati u roku od 24 sata.

UPLATE U BANKAMA U INOSTRANSTVU:

[aljite nam sva va{a pitanja u vezi sa elektronskom pretplatom na e-mail pretplata@oslobodjenje.ba

- UPLATA POSREDSTVOM: UNICREDIT BANK DD MOSTAR Prilikom uplate u inostranstvu upisati: UNICREDIT BANK DD MOSTAR, S.W.I.F.T. UNCRBA22XXX, BA393383204890493726 - OSLOBO\ENJE, a preko DEUTSCHE BANK AG, FRANKFURT AM MAIN, S.W.I.F.T.: DEUTDEFF

OSLOBO\ENJE ~etvrtak, 26. april/travanj 2012.
Dr. Fadil Ademovi} ^etni{tvo u slu`bi okupatora i kvislinga (1941-1945) (31)

FELJTON
NA DANA[NJI DAN
rim fi zof car ko li 121.jeRo|enje.koskisuloobjavi ljepoMarda ujeAuregoje-i Antoni Tokom ratnih ho Evropi Aziji vodio bilje{ke je ne posli nje ve smrti pod naslovom "Samom sebi". U pohodu na Be~, turska vojska, pod komandom sultana Sulejmana II, u{la u Ma|arsku. Kapetan D`on Smit doveo u Kejp Henri u Vird`iniji prve koloniste koji su osnovali prvo stalno britansko naselje u Americi. Ro|en britanski filozof {kotskog porijekla Dejvid Hjum, prete~a klasi~nih engleskih ekonomista i autor kvantitativne teorije novca. ("Rasprava o ljudskoj prirodi", "Filozofski ogled o ljudskom razumu"). Ro|en francuski slikar E`en Delakroa, predstavnik romantizma u francuskom slikarstvu. Ilustrovao je Geteovog "Fausta" i napisao "Dnevnik", u kojem je izlo`io zapa`anja o umjetnosti ("Danteova barka", "Ulazak krsta{a u Carigrad", "Na barikadama 28. jula 1830"). Ro|en njema~ki industrijalac Alfred Krup, koji je prvi po~eo praviti topove od livenog ~elika i vrlo brzo stekao monopol u snabdijevanju oru`jem ve}eg broja evropskih zemalja. Koncern Krup bio je glavni snabdjeva~ oru`jem Njema~ke u Prvom i Drugom svjetskom ratu. Me|unarodni vojni sud u Nirnbergu osudio je 1948. Krupovog potomka na 12 godina zatvora i konfiskaciju imovine. Rusija objavila rat Turskoj u znak podr{ke Gr~koj u borbi za nezavisnost. U Aleksandriji, u Egiptu ro|en Rudolf Hes,nacisti~ki lider i Hitlerov zamjenik. Na su|enju u Nirnbergu 1946. osu|en je na do`ivotnu robiju zbog ratnih zlo~ina. U avgustu 1987. izvr{io je samoubistvo u zatvoru [pandau. Italija tajno potpisala Londonski ugovor s Velikom Britanijom, Rusijom i Francuskom i pre{la u Prvom svjetskom ratu na stranu sila Antante uz obe}anje da }e dobiti Tirol, Trst, Goricu, Istru, dijelove Dalmacije i Albanije. Umro srpski glumac i reditelj Milorad Gavrilovi}, upravnik Narodnog pozori{ta u Beogradu, jedan od najdarovitijih i najobrazovanijih glumaca u to vrijeme. Da bi pomogli generalu Franku u vrijeme [panskog gra|anskog rata, Hitlerovi avioni bombardovali {panski grad Gernika. Razaranje ovog grada inspirisalo je Pikasa da naslika ~uvenu Gerniku, apokalipti~ni prikaz gra|anskog rata. U najve}oj nesre}i u istoriji rudarstva, u kineskom rudniku uglja u Benksiju, tada pod okupacijom Japana, poginulo je najmanje 1.540 ljudi. Uhap{en mar{al Henri Filip Peten {ef francuskog kolaboracionisti~kog re`ima sa sjedi{tem u Vi{iju u Drugom svjetskom ratu. Osu|en je na smrt zbog izdaje, ali mu je zbog ranijih zasluga i starosti kazna preina~ena u do`ivotnu robiju. U @enevi po~ela konferencija o Indokini kojom je okon~ana francuska dominacija u tom dijelu svijeta. SAD nisu prihvatile rezultate skupa pa je u junu 1954. diktator Ngo Din Dijem, uz podr{ku SAD-a, postao premijer Ju`nog Vijetnama. Britanija je lansirala prvi satelit Ariel I.

43

Prvi preliminarni sporazum
Saradnja Dra`e Mihailovi}a i ~etni~kog pokreta sa nacifa{isti~kim okupatorima i njihovim kvislinzima u svjetlu njema~kih, italijanskih, engleskih, ameri~kih, ruskih, ~etni~kih, endehazijskih i nopovskih istorijskih izvora
Izme|u Bir~anina u ~etni~kom centru u Splitu i Mihailovi }a na Ra vnoj go ri ve zu je uspos ta vio Dra `in emi sar iz Srbije Bo{ko Todorovi}, komandant operativnih jedinica isto~ne Bosne i Hercegovine. Todorovi} pi{e Bir~aninu kako je sa najve}im zadovoljstvom i prijatnim uzbu|enjem saslu{ao izve{taj o Trifunovi}evom dosada{njem radu za srpstvo i Jugoslaviju u ovom ratu, kao i o tome koliko je spreman dalje raditi i slu`iti zajedni~kom idealu. Obavijestio ga je da }e o tome pisati Mihailovi}u i od njega tra`iti instrukcije za Bir~anina. Uputi}e mu, ka`e, ~etni~kog oficira Mutimira Petkovi}a, koji je imenovan za ~etni~kog izaslanika kod italijanske komande. Do tada, pi{e Todorovi}, ostanite u vezi sa mnom preko Gr|i}a (Radmila, novinara) i [anti}a (Milana, tako|e novinara). 11. januara 1942. godine izme|u predstavnika italijanskog [estog armijskog korpusa kapetana Angela de Matteisa i ~etni~kog izaslanika iz jugoisto~ne Bosne Mutimira Petkovi}a. Petkovi} je bio jedan od oficira koje je Dra`a iz Srbije poslao u Bosnu da rade na organizovanju bosanskih ~etnika. Sporazum je trebalo da stupi na snagu nakon {to ga pokatolici u manjini (Hrvati) lokalne vlasti NDH bi}e zamijenjene srpskim vlastima koje }e funkcionisati paralelno s talijanskom vojnom administracijom; (5) na tim podru~jima srpskom stanovni{tvu bi}e zagarantovana osobna, nacionalna, vjerska sloboda, kao i pravo vlasni{tva; (6) Talijani trebaju pomo}i da se puste Srbi iz tih podru~ja koji su u usta{kim koncentracionim logorima, jer bi to pomoglo suzbijanju komunisti~ke protiv~etni~ke propagande; (7) sklopi}e se ugovor o trgovini izme|u Talijana i ~etnika. Na sastanku italijanskih, njema~kih i hrvatskih generala 28. marta 1942. godine, prije po~etka tzv. tre}e neprijateljske ofanzive, general Roatta je potvrdio da su svi komunisti neprijatelji, te da s njima ne}e biti pregovaranja. S njima se vodi borba do ogor~enog svr{etka. ^etnici su druga stvar: ^etnici su u stvari neprijatelji NDH, ali nisu neprijatelji Osovine i stoga je za sada korisno pregovarati s njima... borbu protiv ~etnika treba}e nu`no poduzeti kasnije i zajedni~ki. General Ambrosio Vittorio je 6. marta 1942. godine podnio General{tabu kopnene vojske izvje{taj u kojem stoji: Podupirati ~etnike u dovoljnoj meri da se bore protiv komunista, ali ne toliko da bi im to dopustilo preveliku {irinu akcije; zahtijevati i osigurati da se ~etnici ne bore protiv hrvatskih snaga i vlasti; dopustiti im da protiv komunista operiraju na svoj ra~un (tako da pokolju jedni druge); i, kona~no, dopustiti ~etni~kim grupama da djeluju paralelno s talijanskim i njema~kim snagama...

1532. 1607. 1711. 1798. 1812.

Leonardo da Vin~i

1452.
Ro|en italijanski slikar, vajar, pronalaza~ i nau~nik Leonardo da Vin~i. Njegovo najpoznatije slikarsko djelo, ~uvena "Mona Liza", izlo`ena je u pariskom Luvru, a crte`i i rukopisi ~uvaju se u milanskoj biblioteci Ambrosiana, londonskom Britanskom muzeju i Vindzoru. Od njegovih nau~nih radova najzna~ajniji je "Traktat o slikarstvu".

1828. 1894. 1915. 1931. 1937. 1942. 1945. 1954.

Instrukcije sa Ravne gore
Bir~anin je te instrukcije sa Ravne gore dobio u aprilu 1942. godine. Iz Splita, u Dra`ino ime, djelovali su njegovi predstavnici okupljeni u splitskom srpskom odboru obrazovanom od istaknutih nacionalnih radnika, biv{ih narodnih poslanika, senatora, ministara, novinara i pravnika. Njihov zadatak je bio da uz pomo} Italijana za{tite srpsko stanovni{tvo od usta{kog terora na podru~ju Like, Dalmacije i Bosne i Hercegovine. U njegovom sastavu su djelovali Niko Novakovi} Longo, biv{i ministar i senator, Dobroslav Jev|evi}, biv{i narodni poslanik, Ilija Trifunovi} Bir~anin, predsjednik doratne Narodne odbrane i novinar Radmilo Gr|i}. Iz Splita su, u saradnji sa italijanskim okupacionim vlastima, organizovane ~etni~ke jedinice u Dalmaciji, dijelu Hercegovine i u zapadnoj Bosni. Prvi preliminarni ~etni~koitalijanski sporazum zaklju~en je

Me{a Selimovi}

1910.
U Tuzli ro|en romanopisac, esejista, pripovjeda~, filmski scenarista Me{a Selimovi}, istaknuto ime bh. knji`evnosti. Najpoznatija djela "Dervi{ i smrt", "Ti{ina", "Tvr|ava". Umro je u Beogradu 1982.

tpi{u italijanske i ~etni~ke komande podru~ja, kao i major Bo{ko Todorovi}, Dra`in glavni predstavnik u Bosni i Hercegovini. Sporazum je naknadno potpisan, {to pokazuju i naredni doga|aji. Sadr`i sedam odredaba: (1) ako bi Talijani okupirali isto~nu Bosnu, oni i ~etnici na tom podru~ju suzdr`ali bi se od me|usobnog oru`anog sukoba; (2) ~etni~kim odredima u isto~noj Bosni bi}e dopu{teno da zadr`e oru`je jer }e im ono biti potrebno nakon italijanskog povla~enja sa tog podru~ja (3) u svim podru~jima koja su ‘oslobodili’ ~etnici (misli se vjerovatno od hrvatskih kvislin{kih snaga ili od partizana) sve vojne i policijske formacije bi}e razoru`ane; (4) na svim podru~jima u kojima su

Saradnja sa okupatorima
^etni~ka propaganda otkriva jo{ jedan razlog kojim se pravda saradnja ~etnika sa okupatorima. Vo|stvo ^etni~kog pokreta po{lo je od gledi{ta, da mi na{om borbom u ovim krajevima, pod sada{njim uslovima na ratnim boji{tima, ne bi mogli mnogo da doprinesemo pobedi na{ih saveznika, ve} bi samo ubrzali proces du{manskog istrebljenja na{eg ovda{njeg `ivlja. Drugim re~ima, ne zavisi od nas ovde da li }e na{i saveznici pobediti ili ne, ali od nas mnogo zavisi da li }e se u ovim krajevima na}i jo{ Srba da na dan primirja pozdrave sa ludim odu{evljenjem pobedu saveznika.
(Sutra: ^etni{tvo kao dio okupacionog re`ima)

1962. Tan njika, Zan Pem osnovale Uje 1964.bra ganu Reproblizijebarlai nazivbaTanzazinibara, dinje pu ku Tanganjike i Zan koja je 29. okto 1964. mi ni u ja. Umro ameri~ki d`ez-muzi~ar i vo|a or1984.kestra VilibijamsuKai untba~ zi. ^lanotonnjeBej vi govog orkestra (1937) li tru Bak Klej i
1986. 1994. 1997. 1999.

Protagonisti i privr`enici istorijskog desni~arskog revizionizma i velikosrpske politike otvorili su procese antifa{izacije fa{izma devastiranjem istorijske nauke i istine koju je ta nauka do danas utvrdila. ^ine to poku{ajima rehabilitacije i predstavljanjem ~etni{tva i Dra`e Mihailovi}a kao oslobodila~kog i antifa{isti~kog pokreta. Takve tvrdnje i nastojanja nacionalisti~ke istoriografije i aktuelne politike u Srbiji i RS-u u potpunosti opovrgava i ~ini neosnovanim kapitalno djelo dr. Fadila Ademovi}a „^etni{tvo i ~etni~ka propaganda u ju`noslovenskim zemljama u Drugom svjetskom ratu (1941-1945)“. Zbog mnogobrojnosti izvora i racionalnosti upotrebe prostora u ovom feljtonu nisu mogli biti nazna~eni izvori datih historijskih ~injenica. Svako ko je zainteresovan, te izvore i njihovo porijeklo mo`e na}i u knjigama kod izdava~a - „KULT-B“ (direktor i urednik Mustafa Kapid`i}), tel. 033/238-090.

pjeva~ica Bili Holidej. Eksplodirao ~etvrti blok nuklearne centrale u ^ernobilju u Ukrajini. Radioaktivni oblaci prekrili su gotovo cijelu Evropu, a posljedice, ove do sada najve}e nuklearne katastrofe, jo{ se ispituju. Nuklearna centrala trajno je zatvorena 15. decembra 2000. godine. U Ju`noj Africi odr`ani prvi izbori, na kojima su u~estvovali i crnci i bijelci, i koji su ozna~ili kraj re`ima aparthejda. Nakon 37 godina, iz [panije u Sarajevo preneseni posmrtni ostaci vrhbosanskog nadbiskupa Ivana [ari}a. Sahranjen u kripti zavjetne crkve Sv. Josipa na Marindvoru. Tokom vazdu{nih udara NATO-a na SR Jugoslaviju, Evropska unija je zabranila ulazak u zemlje ~lanice Unije predsjedniku SRJ Slobodanu Milo{evi}u, ~lanovima njegove porodice, visokim zvani~nicima SRJ i Srbije i uvela embargo na uvoz nafte. Sirija je u potpunosti povukla svoje trupe iz Libana, poslije gotovo tri decenije vojnog prisustva u toj zemlji.

Arif Pa{ali}

1998.
U saobra}ajnoj nesre}i na magistralnom putu M-17, na dionici MostarJablanica, u mjestu Dre`nica, poginuo brigadni general Arif Pa{ali}, komandant Prve mostarske brigade i ^etvrtog korpusa Armije RBiH.

2005.

44

SPORT

~etvrtak, 26. april/travanj 2012.

OSLOBO\ENJE

Na{ veznjak sa Dinamom juri Zenit i trofej u Kupu

Zvjezdan Misimovi}
Maradona prijeti
odlaskom iz Emirata
Iako se njegov Al-Wasl, klub iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, nalazi na tek {estom mjestu prvenstvene tabele, legendarni Argentinac Maradona prijeti svojim {efovima odlaskom. Malo je ~udno da trener koji za vode}im klubom UAE zaostaje velikih 18 bodova nakon isto toliko odigranih kola postavlja ultimatum oko ostanka u istom. No, Maradona je upravo to uradio svojim {efovima koji ga uprkos lo{im rezultatima i dalje dr`e u klubu. "Nedavno sam dobio obe}anje od uprave kluba da }emo oja~ati ekipu s nekoliko kvalitetnih igra~a. To obe}anje mora biti ispunjeno. Ukoliko se to ne dogodi, podnije}u ostavku na mjesto trenera", zaprijetio je Maradona. Argentinac priznaje da nije primio ponudu nijednog drugog kluba i nagla{ava da namjerava odraditi svoj ugovor s Al-Waslom do kraja, a on isti~e na kraju idu}e sezone.

opet onaj stari
Upravo protiv tima iz St. Petersburga na{ reprezentativac dobio je priliku da zaigra u startnoj postavi i od tada je u sedam utakmica postigao pet golova Lideru dovoljan bod za naslov prvaka, ali...
Sje}ate li se Zvjezdana Misimovi}a koji je prije nekoliko godina harao Bundesligom? Ako je neko slu~ajno zaboravio, na{ reprezentativac potrudio se da, posljednjim izdanjima u Rusiji, podsjeti na dane kada je bio no}na mora za protivni~ke odbrane. Odlaskom iz Wolfsburga u Galatasaray, lucidni veznjak suo~io se sa, ve} poznatim, problemima. Tursku patnju nastojao je rije{iti prelaskom u moskovski Dinamo. I u hladnoj Moskvi dugo se tra`io, a onda do~ekao svojih pet minuta.

OI: Obavljen `rijeb nogometnog turnira
U prostorijama nogometnog stadiona Wembley u Londonu obavljen je `rijeb nogometnog Olimpijskog turnira koji }e se igrati ovog ljeta. Biv{i engleski reprezentativac Gary Lineker vodio je cijeli {ou, dok su legendarni Brazilac, stroj za golove Ronaldo i britanska pop-pjeva~ica Melanie C izvla~ili kuglice s imenima reprezentacija. Doma}in Velika Britanija postavljena je u grupu A zajedno sa Senegalom, Ujedinjenim Arapskim Emiratima i Urugvajem. Grupu B ~ine Meksiko, Koreja, Gabon i [vicarska, grupu C Brazil, Egipat, Bjelorusija i Novi Zeland, a grupu D [panija, Japan, Honduras i Maroko. Kao {to se iz `rijeba mo`e vidjeti, branitelja naslova Argentine nema, tako da je sada po mnogima prvi favorit za naslov Brazil, za koji }e nastupiti najbolji mladi nogometa{ svijeta Neymar.

^ekao i do~ekao
Posljednjih mjesec dana Misimovi} je opet onaj stari, rekli bismo i bolji. Razlika je u tome {to je njema~ke asistencije zamijenio ruskim golovima. U posljednjih sedam susreta u dresu moskovskog Dinama postigao je pet golova. Sve je po~elo 21. marta kada je dobio priliku da poka`e {ta zna i da prekine crni niz Dinama od {est utakmica bez pobjede. Protiv Zenita je zaigrao od prve minute u ~etvrtfinalu Kupa Rusije i golom rije{io pitanje pobjednika. Od tada je neizostavan u kombinacijama trenera Sergeya Silkina, a Dinamo igra kao preporo|en. Drugi su na tabeli, a 9. maja imat }e priliku da osvoje i Kup Rusije. "Trener je ranije vjerovao drugim igra~ima. Nisam se previ{e uzrujavao, nisam pri~ao sa njim oko toga i znao sam da }u, kad-tad dobiti priliku. Na kraju sam zaigrao i prezadovoljan sam trenutnim statusom i u~inkom", rekao nam je Misimovi} na po~etku razgovora. Na{ reprezentativac i njegovi saigra~i u subotu }e imati pravi test. Idu na noge lideru, Zenitu iz St. Petersburga. "Zenitu je dovoljan i bod za potvrdu naslova. Pripremili su sve za proslavu titule, ali u~init }emo sve da im pokvarimo slavlje. Svjestan sam da }e nam biti te{ko, ali ne i nemogu}e. Do kraja prvenstva su ostala jo{ ~etiri kola i cilj nam je da zadr`imo drugu poziciju koja vodi u Ligu prvaka. U me|uvremenu, protiv Rubina igramo finale Kupa. Nadam se da mo`emo osvojiti taj trofej. Tempo je ubita~an, ali izdr`at }emo", ka`e Misimovi}.

Njema~ke asistencije, Misimovi} je zamijenio ruskim golovima

[teta zbog Rahimi}a i Ibri~i}a
Za razliku od Misimovi}a, koji je standardan u Dinamu, s problemima oko neigranja suo~avaju se Senijad Ibri~i} i Elvir Rahimi}, koji nose dresove drugih moskovskih klubova, Lokomotiva, odnosno CSKA. "Ne znam ta~no Ibrinu situaciju. Vidjeli smo se nedavno nakratko uo~i utakmice, ali nismo o tome ni{ta pri~ali. Rusija je malo specifi~na po tom pitanju. Do|e{ kao poja~anje, a kada ekipa nema uspjeha brzo se sve promijeni. Jo{ ve}a enigma su mi CSKA i Rahimi}. Ekipi ne ide, a trener ga ne koristi. Uvjeren sam da ima mjesta u onoj ekipi, jer je profesionalac, veliki radnik i ima iskustvo. Puno bi im pomogao... Rahimi} nam je bitan i za raprezentaciju i puno bi zna~ilo da igra u CSKA", ka`e Misimovi}. vor jo{ dvije godine i u tom slu~aju prvi bi se pitao Dinamo. A, ne vjerujem da bi me pustili", isti~e Misimovi}. Misimovi} je jedan od rijetkih reprezentativaca koji je u posljednje vrijeme standardan u svom klubu. "Sre}a, pa reprezentacija trenutno nema bitnih utakmica. Nije dobro kada ne igra{ u klubu. Znam to po sebi. Ali, opet isti~em, sre}a pa ima jo{ dosta vremena do starta kvalifikacija. Predstoje}e prijateljske utakmice dolaze u nezgodnim terminima, u prvenstvenoj pauzi. Znamo kako smo pro{le godine pro{li protiv [vedske i Njema~ke. Stoga, moramo ozbiljno shvatiti me~eve protiv Irske i Meksika i poku{ati izvu}i pozitivan rezultat", nagla{ava na{ veznjak. S. [I[I]

Didier Deschamps je prvi na listi `elja Valencije

Valencia dovodi Deschampsa?
Aktuelni trener francuskog Marseillea, Didier Deschamps (43), prvi je na listi `elja Valencije, kojoj na kraju sezone isti~e ugovor s trenerom Unaijem Emeryjem, tvrdi izvor blizak {panskom klubu. Prema francuskoj radiostanici RMC, Valencia ima ozbiljnu namjeru anga`ovati biv{eg trenera Juventusa od idu}e sezone, a tu je tvrdnju, navodno, iznio izvor blizak Valenciji. "Zainteresovani smo za dovo|enje Didiera Deschampsa na mjesto trenera. Me|utim, jo{ ni{ta nije dogovoreno o tom pitanju." Osim Valencije, za Deschampsove usluge zainteresovani su navodno i Chelsea, finalist Lige prvaka, te Inter.

Ne vra}a se u Bundesligu
Nedavno se u njema~kim medijima pojavila informacija da bi Misimovi} na ljeto mogao preseliti u Hoffenheim. Zna li na{ reprezentativac ne{to o tome? "Nije realno da se vratim u Njema~ku. Iskreno, nisam ni razmi{ljao. Imam ugo-

OSLOBO\ENJE ~etvrtak, 26. april/travanj 2012.

SPORT

45

PRVA UTAKMICA FINALA KUPA BiH @eljezni~ar - [iroki Brijeg 1:0

Svraka ponovo presudio timu sa Pecare
Kao i u nedavnoj prvenstvenoj utakmici, Svraka je postigao gol za pobjedu nad [irokobrije`anima. @eljo je tako nastavio veliku seriju i u revan{u koji se igra 16. maja u [irokom Brijegu ima}e priliku da odbrani trofej
Stadion Grbavica. Gledalaca 4.000. Sudija: Vladimir Bjelica (Isto~no Sarajevo) - 6, pomo}nici: Goran Dujak (Od`ak) i Zlatan Be~irovi} (Mramor). Strijelac: 1:0 Svraka (33). @uti kartoni: Svraka, Nyema (@eljezni~ar), ]ori}, Jefthon, Zakari} ([iroki Brijeg). @ELJEZNI^AR: Gu{o -, B. ^oli} 6,5, Kvesi} 7, Vasili} 6,5, Bogi~evi} 6,5, Nyema 7,5, Svraka 7,5, Bekri} 6,5 (od 62. Be{lija 6,5), Adilovi} 7,5 (od 74. E. ^oli} 6,5), Zeba 7 (od 87. Jamak -), Selimovi} 7. Trener: Amar Osim. [IROKI BRIJEG: Bilobrk 5,5, ]ori} 5,5, Berto{a 5, Brekalo 5, Je{e 5,5, Marciano 5, Jefthon 5,5 (od 90. Kvesi} -), Zakari} 5 (od 63. Roskam 5), Varea 5,5 (od 74. Ivankovi} 5,5), Wagner 5,5, [ili} 5,5. Trener: Marin Bloudek. Fudbaleri @eljezni~ara savladali su [iroki Brijeg sa 1:0 u prvoj utakmici finala Kupa BiH. Kao i u nedavnoj prvenstvenoj utakmici, gostima sa Pecare je presudio Svraka. @eljo je tako nastavio veliku seriju i u revan{u koji se igra 16. maja u [irokom Brijegu ima}e priliku da odbrani trofej iz pro{le sezone. U drugoj minuti @eljezni~ar je zaprijetio preko Zebe i Adilovi}a, ali lopta nakon centar{uta veznjak plavih ne dolazi do napada~a tima sa Grbavice. Priseban je bio Brekalo, koji je otklonio opasnost ispred svog gola. Uslijedilo je zati{je koje je u 22. minuti prekinuo Zakari}. Krilni napada~ [irokog Brijega izbjegao je ofsajd zamku, oslobodio se Bogi~evi}a i odigrao idealnu povratnu loptu koju nasre}u doma}ina niko nije ispratio. U narednom napadu odgovorio je Svraka, kojeg nakon solo prodora po lijevoj strani zaustavlja golman Bilobrk i tako spa{ava svoj gol. Mnogo vi{e uzbu|enja gledaoci su vidjeli u posljednjih 20 minuta prvog dijela. Prvo je Varea bio u stopostotnoj prilici kada se oslobodio Vasili}a, ali je Gu{o bio na mjestu.
Zajko Zeba u nezadr`ivom prodoru
Foto: D`. KRIJE[TORAC

ca {utira preko gola. I u nastavku susreta @eljo je bio dominantniji, a prvu priliku imao je Svraka u 48. minuti kada je pucao preko gola. Tri minute kasnije Zeba je odigrao idealno loptu za Bekri}a, ali ovaj nije bio koncentrisan i odbrana gostiju otklonila je opasnost. Poku{ao je i Zeba poslije solo akcije, no iskosa sa desne strane {utirao je preko gola. U 58. minuti [iroki Brijeg je mogao do izjedna~enja, ali je poslije smu{ene intervencije odbrane @elje, Varea lo{e reagovao.

Poni{teni pogodak
Doma}i su u 61. minuti postigli gol koji je poni{ten jer se Svraka nalazio u ofsajdu. Gosti nikako iz izra|enih akcija nisu uspijevali do}i do Gu{inog gola, ali su poslije jo{ jedne lo{e reakcije zadnje linije doma}ina zaprijetili @eljinom golmanu. Nakon ubacivanja Jefthona, Benjamin ^oli} odli~no je reagovao ispred Wagnera, a u nastavku akcije Ivankovi} je {utirao preko gola. Tim sa Grbavice imao je do kraja jo{ tri izgledne prilike, ali se rezultat nije mijenjao. S. [I[I]

Gol Svrake
@eljo je do{ao do pobjede u 33. minuti. Nakon prekida na desnoj strani Zeba je uposlio Bekri}a, koji odli~no {utira, a Brekalo blokira loptu. Akciju je pratio Svraka, koji glavom sa nekoliko metara {alje loptu u mre`u. Pet minuta kasnije

jo{ jedna prilika za doma}e. Selimovi} je ukrao loptu ispred Bilobrka, asistirao za Adilovi}a, ali prvi strijelac Premijer lige mlako {utira. Do kraja poluvremena odbrana gostiju bila je na jo{ dva ispita. Najprije je u 41. minuti Adilovi} izbjegao ofsajd, zaobi{ao Bilobrka i

povratnom loptom poku{ao uposliti Nyemu. Selimovi} nije primijetio da je tamnoputi veznjak iza njega, te je u{topao loptu za Bekri}a. Povratnik u @elju sa vrha {esnaesterca nije uspio pogoditi mre`u. Minut kasnije Svraka je idealno centrirao za Adilovi}a, koji sa petre-

LIGA PRVAKA Real ispao nakon penala

Bayern i Chelsea u finalu
Bayern se plasirao u finale Lige prvaka nakon {to je sino} savladao Real poslije boljeg izvo|enja jedanaesteraca sa 3:1. Madridski tim zabilje`io je pobjedu od 2:1 u revan{u polufinala, kao {to je Bayern pobijedio u prvom susretu. Bayernu je pripala dramati~na zavr{nica penala u kojima je njegov golman Neuer odbranio {uteve Ronalda i Kake, Ramos je zapucao loptu visoko preko gola, a Schweinsteiger je u petoj seriji po-

Real - Bayern 2:1 (2:1) - penali 1:3
Stadion Santiago Bernabeu. Sudija: Viktor Kassai (Ma|arska). Strijelci: 1:0 - Ronaldo (6pen), 2:0 - Ronaldo (14), 2:1 - Robben (27). @uti kartoni: Pepe, Arbeloa, Granero (Real), Alaba, Robben, Gustavo, Badstubar (Bayern). Penali: 0:1 - Alaba, Ronaldo - Neuer odbranio, 0:2 - Gomez, Kaka - Neuer odbranio, Kroos - Casillas odbranio, 1:2 - Alonso, Lahm - Casillas odbranio, Ramos {utirao preko gola, 1:3 - Schweinsteiger. REAL: Casillas, Pepe, Ramos, Marcelo, Arbeloa, Khedira, Özil (od 111. Granero), Alonso, Di Maria (od 75. Kaka), Ronaldo, Benzema (od 106. Higuain). Trener: Jose Mourinho. BAYERN: Neuer, Boateng, Lahm, Badstuber, Ribery (od 95. Müller), Robben, Alaba, Gustavo, Schweinsteiger, Kroos, Gomez. Trener: Jupp Heynckes.
Slavlje igra~a Bayerna
Reuters

Al Shiddi Grupa je osnovana 1975. godine u Saudijskoj Arabiji i u svom sastavu ima kompanije iz razli~itih oblasti koje posluju u polju nekretnina, industrije, gra|evinarstva, poljoprivrede i investiranja uop{te. Al Shiddi trenutno implementira investicioni projekat koji se odnosi na izgradnju vi{enamjenskog centra u srcu Sarajeva, na parceli povr{ine 13,900 metara kvadratnih. Ukupna gra|evinska povr{ina objekta je 109,100 metara kvadratnih koja sadr`i 216 soba u luksuznom brendiranom hotelu sa 5 zvjezdica, shopping centar i zabavni kompleks koji uklju~uje hypermarket, dio sa gastronomskom ponudom, porodi~ni zabavni centar, poslovnu zgradu i gara`u sa 1.100 parking-mjesta. Zavr{ni pregledni izvje{taj za okoli{ i dru{tvo (ESRS) i prate}i Okoli{ni i dru{tveni akcioni plan (ESAP) pripremljeni su od Internacionalne finansijske korporacije (International Financial Corporation - IFC) kao dio svoje okoli{ne i dru{tvene analize projekta. Pomenuti izvje{taji ESRS i ESAP }e biti dostupni javnosti na uvid i komentare od 12. aprila do 25. maja 2012. na web stranici IFC-a na slijede}em mjestu: http://www.ifc.org/ifcext/spiwebsite1.nsf/651aeb16abd09c1f852 5797d006976ba/bb8c4ccb404f5b4 f852579de00659999? opendocument http://www.sarajevocitycenter.com Pojedinci iz javnosti mogu pregledati ESRS i ESAP do 25. maja 2012. godine. Pitanja mogu biti upu}ena Aidi Krivdi} na tel. 033-296-705, fax. 033-296-598 ili e-mail: alshiddi.int@bih.net.ba.

godio za finale u kojem }e igrati protiv Chelseaja, 19. maja u Münchenu. U ranoj fazi sino}njeg me~a koji }e se dugo pamtiti, Di Maria je pucao iz voleja, lopta je pogodila Alabu u ruku, a sudija Kassai pokazao na bijelu ta~ku. Siguran realizator penala u {estoj minuti bio je Ronaldo. Doma}i su pove}ali prednost u 16. minuti. Özil je proigrao Ronalda, koji je dobro primio loptu i preciznim udarcem sa 14-15 metara savladao Neuera za 2:0. Inicijativa njema~kog predstavnika urodila je plodom u 27. minuti kada je Robben bio precizan iz penala, mada je Casillas dotakao loptu, koja se od stative odbila u mre`u. Prethodno je Pepe sru{io Gomeza nakon centar{uta u kazneni prostor Reala. Nastavak me~a bio je slabijeg tempa, za razliku od fenomenalnog prvog poluvremena. Produ`eci nisu donijeli ve}a Z. R. uzbu|enja.

46

SPORT

~etvrtak, 26. april/travanj 2012.

OSLOBO\ENJE

oraz pro{le srijede od Chelsea u Londonu. Kapitulacija protiv Real Madrida u El Clasicu na Nou Campu i gubitak titule. Remi sa Chelseaom i eliminacija u polufinalu Lige prvaka. Da li je mogu}e da su ovo rezultati Barcelone u posljednjih osam dana? Mogu}e je... U katalonskom divu ne{to ne {tima! “O~ito je da smo jako pali” bi, la je prva reakcija Pepa Guardiole, trenera Barcelone, koji smatra da se klju~ni momenat polufinala dogodio u fini{u prvog poluvremena, kada je Ramires postigao zlata vrijedan gol za goste iz Londona: “To nas je psihi~ki dotuklo. U~i ni li smo da po bi je di mo. Imali smo veliki broj {ansi, jedanaesterac, ali to, na`alost, nije bilo dovoljno” razo~aran je , Guardiola. Barcelona nikako nije mogla probiti gostuju}i bunker. “Poku{avali smo ih razvu}i, ali nikako nije i{lo. Ova utakmica me

P

Trener Barcelone stao u za{titu najboljeg igra~a

Messi, hvala ti za sve
Vi{e nego ikad `elim mu zahvaliti na svemu {to je ove sezone u~inio za nas. Nema sumnje da }e puno patiti zbog ovoga, ali u tome i jeste ljepota fudbala, rekao je Guardiola
podsjetila na na{ dvoboj s Interom prije dvije godine. Ali, ovo ispadanje je jo{ vi{e frustriraju}e, jer smo sad bili puno bolji nego onda” naglasio je Pep. , Nakon utakmice svi su osuli paljbu po Lionelu Messiju tragi~aru polufinala koji nije uspio realizovati jedanaesterac, a kasnije je pogodio i stativu. Barcin trener stao je u odbranu svog najboljeg igra~a. “Messi, hvala ti za sve. Dospjeli smo ovamo zahvaljuju}i tom momku. Vi{e nego ikad `elim mu zahvaliti na svemu {to je ove sezone u~inio za nas. On je primjer za svakog. Nema sumnje da }e puno patiti zbog ovoga, ali u tome i jeste ljepota fudbala” re, kao je Guardiola. Ina~e, kompletna statistika bila je na strani Barcelone. Od posjeda lopte, do udaraca prema i u okvir gola. Zanimljivo zvu~i podatak da je Xavi imao vi{e dodavanja od cijelog tima Chelsea (169 - 145). “Ovo jednostavno nije na{a godina. ^estitam Chelseau zbog hrabrosti i mentalnog pona{anja. Sva ka im ~ast na odli ~nom obrambenom izdanju. @elimo im sre}u u finalu” zaklju~io je Gu, ardiola.
S. [.

Guardiola mu ne zamjera {to je proma{io penal

Pique na poluvremenu

EVROPSKA LIGA Athletic do~ekuje Sporting

zavr{io u bolnici
Barcelonin nogometa{ Gerard Pique zavr{io je u bolnici tokom poluvremena utakmice u kojoj je njegova ekipa odigrala 2:2 protiv Chelsea i ostala bez finala Lige prvaka… Pique se u 15. minuti sudario s vlastitim golmanom Victorom Valdesom. Dobio je udarac u glavu i nekoliko je trenutaka izgledao dezorijentirano. Nakon {to su mu doktori na terenu ukazali prvu pomo}, kratko je nastavio igrati, ali je u 26. minuti ipak morao iza}i s terena. Spor tski di re ktor ka ta lon skog kluba Andoni Zubizarreta potvrdio je da je 25-godi{nji brani~ odvezen u bolnicu u Barcelonu kako bi se pregledima utvrdilo je li do{lo do bilo koje vrste povrede mozga. Zasad nema informacija o ishodima testova.

Velika bitka na Mestalli
Iako imamo prednost od dva gola, moramo se maksimalno potruditi kako bismo izvojevali kona~nu pobjedu, rekao je nogometa{ Atletica Diego
I Evropska liga }e ve~eras dobiti svoje finaliste jer su na programu revan{-me~evi polufinala. Nogometa{i madridskog Atletica i lisabonskog Sportinga slavili su na svojim stadionima u prvim dvobojima. Atletico je savladao Valenciju sa 4:2, dok je Sporting slavio nad najprijatnijim iznena|enjem ovog takmi~enja Athleticom iz Bilbaa sa 2:1. Gol koji su primili u sudijskoj nadoknadi drugog poluvremena, a kojim je Valencia smanjila na 4:2, mogao bi biti vrlo va`an za ve~era{nji me~, smatra trener Atletica Diego Simeone. “Idemo na revan{ u Valenciju znaju}i da }e biti jako te{ko u vru}oj atmosferi” rekao je Simeone, , a sa trenerom se sla`e i Diego, Brazilac u redovima Madri|ana. “Ovo nam je posljednji korak ka finalu u Bukure{tu i svjesni smo da je Valencia veoma te`ak protivnik. Bi}e to velika bitka za prolaz dalje. Iako imamo prednost od dva gola, moramo se ma ksi mal no po tru di ti ka ko bismo izvojevali kona~nu pobjedu. Na{i ve~era{nji protivnici imaju veoma dobro organizovanu i kvalitetnu ekipu, ali sve }emo u~initi da sa~uvamo na{u prednost” kazao je Diego. , Zanimljivo }e, svakako, biti i na San Mames stadionu, gdje }e Athletic Bilbao poku{ati nadoknaditi gol zaostatka iz Lisabona. “To }e biti jedna od utakmica koje se igraju glavom i srcem. Budu}i da igramo pred svojim navija~ima bi}e ovo poseban me~, ali smo se psihi~ki pripremili za sve situacije s kojima bi smo se mogli susresti” rekao je , golman tima iz Bilbaa Gorka

Kajem se, iznevjerio sam saigra~e
John Terry, kapiten Chelsea, u utorak nave~e napravio je mo`da i najve}u glupost u profesionalnoj karijeri. Reprezentativac Engleske u 37. minuti revan{a protiv Barcelone bez razloga je udario Alexisa Sancheza, te sasvim opravdano dobio crveni karton, zbog ~ega }e propustiti finalni me~ Lige prvaka. U trenutku suludog ispada Terry nije bio svjestan {ta je uradio. Tek nakon {to su plavci u suludoj zavr{nici eliminisali Katalonce, sa suzama u o~ima izvinio se navija~ima i suigra~ima. “Razo~aran sam onim {to sam uradio. Kajem se, jer sam iznevjerio saigra~e i navija~e. Moji saigra~i lavovski su se borili i zaslu`ili su da igraju u finalu” izjavio je kapi, ten Chelsea, poku{av{i opravdati svoju glupost: “Na snimku je izgledalo jako lo{e, ali vjerujte da nisam prljav igra~. Nisam trebao podi}i koljeno tako visoko. Svi znaju da nisam igra~ koji bi namjerno udario protivnika. Zaslu`io sam isklju~enje. U to sam se uvjerio nakon {to sam pogledao snimak” , priznao je Terry. Zanimljivo, Terry je bio tragi~ar i prije ~etiri godine, kada je u finalu Lige prvaka protiv Manchester Uniteda proma{io jedanaesterac za titulu prvaka Evrope...

John Terry opet tragi~ar

Kapiten Chelsea priznao je da je uradio glupost

OSLOBO\ENJE ~etvrtak, 26. april/travanj 2012. I to se desilo...

SPORT

47

Povodom Dana op}ine Stari Grad

Leo najgori igra~ utakmice
Ono {to se do ju~er ~inilo nemogu}im, ipak se dogodilo. Naime, {panska Marca Lionela Messija proglasila je najgorim igra~em revan{-utakmice polufinala Lige prvaka izme|u Barcelone i Chelsea. Nakon 0:1 u Londonu, Bluesi su sa~uvali prednost u revan{u (2:2), a jednu od me~-lopti doma}ini su propustili po~etkom drugog dijela, kada je Messi proma{io jedanaesterac pri rezultatu 2:1. Ipak, kako navode novinari Marce, nije samo to presudilo da Messi dobije ~etvorku, kojom je ocijenjen, uz njega, jo{ samo golman Victor Valdes. “Ovo nije bio njegov dan. Makar je asistirao Iniesti kod drugog gola, proma{eni penal je mo`da bio i klju~an” ka`e Mar, ca za Messija.

Veliki stonoteniski turnir u Logavinoj
Stonoteniska akademija Stad Stari Grad, povodom Dana op}ine Stari Grad, organizuje turnir veterana u subotu, 28. aprila. Turnir }e se igrati na ~etiri stola u sali Mjesne zajednice u Ulici Logavina br. 32. U~estvuju veterani do 50 i iznad 50 godina i `ene te subkadeti i mla|i kadeti. Prijavljeni igra~i bit }e raspore|eni u grupe od tri do pet igra~a, a igrat }e svako sa svakim. U dalji tok takmi~enja idu prva dva iz grupa koja nastavljaju nadmetanje nokaut-sistemom. U niz igra~a koji pretenduju na osvajanje naslova spadaju: prof. Vojislav Dragoljevi}, Muhamed Bori}, Emir Be{i}, Aid Mulali}, Senad ^ustovi}, Fuad [abanovi}, Obren Tomi}, Elvedin D`ono, Jovo Nini}, Mirolsav Remi}, te debitant na turniru i generalni sekretar STSBiH Sead Pa{i}. Kod stonoteniserki uloge favorita pripadaju Idriji Red`epovi} i Benini Ljumanovi}. Ibrahim Divovi}, ~lan OO, i predsjednik kluba Stad Stari Grad Almir Dizdarevi} u~inili su sve kako bi predstoje}e takmi~enje proteklo na visokom nivou. Kotizacija je 15 maraka i upla}uje se na dan turnira. Organizator }e obezbijediti pehare, medalje i diplome. Prijave se primaju do subote (do 10 sati), a turnir za djecu po~inje u 9 sati.
G. V.

Roberto di Mateo odveo Chelsea u finale

ATP turnir u Savanahu

Nosili su nas strast, ponos i `elja
Plavi dio Londona slavi Roberta di Mattea. Italijanski stru~njak, koji je na klupi Chelsea, kao privremeno rje{enje, naslijedio Andre-Villasa Boasa, priredio je novo ~udo. Italijan je odveo plavce u finale Lige evropskih prvaka, eliminisav{i veliku Barcelonu. “Nije nam bilo lako. Prije revan{a na Nou Campu svi su nas otpisali, a kada smo ostali bez Terrya, bilo je jo{ te`e pro}i. Barcelona je sjajna ekipa, ali smo pokazali od kakvog smo materijala. Sezona je izuzetno te{ka, ali svaki put kad je bilo potrebno, pronalazili smo ne{to {to nam je u tom trenutku trebalo za uspjeh. Imali smo sre}e, ali to je jedan od preduslova ako `elite osvojiti Ligu prvaka” rekao je Di Matteo. , Chelsea je nakon primljenog gola ostao bez Terrya, a da stvar bude gora, u 45. minuti primili su i drugi gol. Bili su na koljenima..., no uspjeli su se vratiti i vizirati kartu za Allianz Arenu. “Ramiresov gol nas je vratio u `ivot i dao nam vjeru da u nastavku mo`emo izboriti finale. Drugo poluvrijeme nije se svodilo na taktiku. Nosili su nas strast, ponos i `elja da zaigramo u finalu. Znali smo da smo samo 45 minuta daleko od cilja i napravili smo nevjerovatnu stvar” za, klju~io je Di Mateo.

Deli} u 2. kolu
Bosanskohercegova~ki teniser Amer Deli} plasirao se u 2. kolo ATP Challengera u Savanahu (SAD), vrijednog 50.000 dolara. Najbolje rangirani bh. igra~ u 1. kolu je pobijedio kvalifikanta iz Australije Jamesa Lemkea (436. igra~a sa ATP liste) sa 6:3, 7:6 (2). U me~u za nastup u ~etvrtfinalu De li} }e igra ti pro tiv Ka na|ani na Pe te ra Po lan skog (211). U konkurenciji dublova Deli} je u paru sa Brianom Bakerom (SAD) u 1. kolu eliminiran od Kana|anina Duclosa i Amerikanca Kuznetsova sa 3:6, 0:6.

Iraizoz, te dodao: “Imamo svoj stil igre kojem }emo ostati vjerni. Sporting je ekipa koja je pokazala da mo`e mnogo toga posti}i i u gostima, ali mi mo`emo u~initi mnogo vi{e. Moramo biti koncentrisani i odigrati ~vrsto, tako da sam optimista {to se ti~e na{eg prolaska.” Evropska liga, polufinale: Athletic Bilbao - Sporting (1:2 prvi me~), Valencia - Atletico Madrid (2:4). Obje utakmice po~inju u 21.05.
A. K.

U zapisniku bi mogli biti i juniori!
Fudbaleri Chelsea plasirali su se u finale Lige evropskih prvaka koje }e biti odigrano 19. maja, ali je pitanje u kakvom }e sastavu nastupiti na Allianz areni. Na Nou Campu je pocrvenio John Terry, a parne `ute kar tone dobili su Ramires, Branislav Ivanovi} i Raul Meireles. Zanimljivo, Terry i Ramires suspenzije su zaradili u trenucima kada je Chelsea bio u deficitu i u tom trenutku niko nije razmi{ljao o finalu. Kada se pomenutim suspendovanim igra~ima doda i to da je David Luiz van stroja zbog povrede, a da je njegova zamjena Gary Cahill, od utorka nave~e, tako|er u “bolni~kom odijelu”, onda se logi~nim postavlja pitanje kakvu }e ekipu Rober to di Mateo izvesti na Allianz arenu. Nije isklju~eno da se u zapisniku za finalnu utakmicu, drugu u istoriji londonskog kluba, na|e i poneki junior...

48

SPORT

~etvrtak, 26. april/travanj 2012.

OSLOBO\ENJE

PLANINARSKI KUTAK

Istra`eni novi metri
jame Atom na Tajanu
Me|unarodni orijentiring na Ilid`i Majski uranak na ^avljaku Pro{ireno penjali{te Tu{ila Tuzlaci u Visokom, Te{nju i Konjuhu...
Ure|uje: Ramo KOLAR Nagra|eni planinari na orijentiringu u Sarajevu

U ORGANIZACIJI PSBiH, radne grupe za Jugoisto~nu Evropu u orijentiring sportu i Me|unarodne orijentiring Federacije (IOF), od`an je prvi me|unarodni razvojni seminar ~ija je tema bila rad u klubovima i organizacija orijentiring takmi~enja. Prema rije~ima Zorana Milovanovi}a, me|unarodnog instruktora za orijentiring, koji je vodio ovaj seminar, u~esnici su uspje{no zavr{ili obuku, dobili sertifikate, a svoje teoretsko znanje imali prilike primjeniti na orijentiring takmi~enju koje je posljednjeg dana seminara bilo organizovano na Ilid`i. Ina~e, na Ilid`i je izra|ena i prva karta po me|unarodnim standardima za orijentiring sport. Pored u~esnika seminara, na takmi~enju su se oprobali i studenti FASTO kao i takmi~ari iz drugih planinarskih dru{tava BiH. Najbolji su nagra|eni medaljama.

Ovo su prvi koraci razvoja orijentiring sporta u BiH, tako da sada mo`emo o~ekivati da polaznici seminara prenesu ste~ena znanja i pokrenu incijativu i prve akcije u svojim mjestima. Selver Ajrulahi, tehni~ki sekretar PSBiH, zajedno sa klubovima ~lanovima oformi}e ekipu koja }e dalje nastaviti rad po pitanju daljeg razvoja orijentiring sporta u BiH, a najbolje takmi~are o~ekuju i nastupi na takmi~enjima inostranstvu, javili su iz PSBiH... TRADICIONALNI MAJSKI URANAK NA ^AVLJAKU odr`at }e se 5. maja u organizaciji PSD Centar Sarajevo. Istodobno }e se odvijati i takmi~enje u planinarskoj orijentaciji BiH (prvo kolo). Iz dru{tva pozivaju sve gra|ane glavnog grada da masovno iza|u na ovu planinu, jer je, uz sve ugo|aje, organizator prvom ranoraniocu osigurao nagradu, a svim ostalima ru~ak - poznati planinarsko-vojni~ki grah...

^LANOVI KLUBA NO COMMENT na penjali{tu Tu{ile, Viso~ica, postavili dva nova smjera za penjanje. Detaljan opis s fotografijama donijeli su na svojoj web stranici... U AKCIJI POZDRAV PROLJE]U u Visokom (Viso~ica) u~estovali su i ~lanovi PD Konjuh iz Tuzle. Nakon pet godina, ka`u, ponovo su bili na toj planini, a s ostalih 50 planinara dru`ili su se u domu Gorani. Na tu su akciju do{li nakon pohoda u Te{nju i okolo njega. Vrijedni tuzlanski planinari pozivaju i na tradicionalni memorijalni pohod “Borina staza 2012” na Konjuhu (5. maja), a u znak sje}anja na njihove ~lanove Milana Georgijevi}a i Boru Ljubi}a. Sve ostale informacije i prijave kod Dragana Markeli}a (061 731 625)... SPELEOLO[KO ISTRA@IVANJE NA TAJANU pro{le je subote nastavljeno od SNIK-a Atom iz Zavidovi}a. Ubilje`ili su oko

Penjali{te na Viso~ici u Tu{ilima

200 metara novih kanala i precizno uradili mjerenje gotovo polovine glavnog kanala Ponora kod brvnare. Sistem «Ponor kod brvnare - Jama Atom» je sada du`ine oko 2.200 metara, a ima je jo{. Nastavit }e istra`ivanja vjerovatno jedan vikend u junu, ta-

ko da se na predstoje}i speleokamp do|e sa gotovo 2,5 km du`ine sistema i ako se spoji sa Ponorom Novara, to bi bio 4. speleolo{ki objekt u BiH po du`ini. Jo{ jedna vrijednost Spomenika prirode Tajan, nagla{avaju iz Atoma...

Savez za dizanje tegova BiH

LIGA 6 Bosna ASA BHT se oprostila porazom

Frljak: Nismo mogli napraviti vi{e
Znam da postoje oni koji }e na{e rezultate posmatrati druga~ije, ali treba uzeti u obzir sve pote{ko}e s kojima smo se susretali, rekao je prvi strateg studenata
Iako su pora`eni u Aleksandrovcu od Igokee (75:76) u posljednjem kolu Lige 6, ko{arka{i [irokog WWina zadr`ali su prvu poziciju na tabeli pred po~etak play-offa. Igokea }e kao dru go pla si ra na eki pa u utrku za prvaka na{e zemlje, dok je Varda, koja je pobijedila Bosnu ASA BHT (76:66), osigurala tre}u poziciju. Tre ner stu de na ta Ham do Frljak nakon poraza u Vi{egradu kazao kako je njegov tim odigrao u skladu sa svojim mogu}nostima. “Uprkos tome {to smo izgubili, nisam nezadovoljan onim {to smo prikazali. Varda je zaslu`eno pobijedila. [ansu sam dao mla|im igra~ima koji nisu imali mnogo prilike da se doka`u i nisu me razo~arali. To su sve ko{arka{i od 18 do 20 godina i napraviti bolje od {estog mjesta u prvenstvu. Imali smo mnogo problema u klubu, ali i probleme sa igra~kim kadrom i dvoranama. [to se mene ti~e, re zul tat je za do vo lja va ju }i. Znam da postoje oni koji }e na{e rezultate posmatrati druga~ije, ali treba uzeti u obzir sve pote{ko}e s kojima smo se susretali. Moramo biti realni” sma, tra Frljak koji s Bosnom ima ugovor na jo{ dvije godine, ali nije siguran da li }e i u narednoj sezoni biti na klupi studenata. “Upravni odbor }e ve} na sljede}oj sjednici razmotriti koga }e zadr`ati kad je u pitanju igra~ki kadar, ali }emo sigurno narednih dana razgovarati i o mom statusu. Ja }u ve} danas podnijeti izvje{taj, a na klubu je da odlu~i {ta }emo dalje” isti~e , Frljak i nagla{ava da }e se mnoge stvari morati rije{iti ukoliko on ostane. “Te{ko je raditi kad ~etiri mjeseca ne primite platu. Ranije je sve bilo redovnije, ali mi treneri smo posljednju platu dobili za decembar. Nije lako ni igra~ima kad nemaju redovne prihode. Sve se to odra`ava na raspolo`enje u klubu. Opet, kada pogledate {ta se dogodilo Zrinjskom, kakve su ambicije imali, a na kraju ispali iz lige, u Bosni i nije toliko lo{e” zaklju~uje Frljak. ,
A. KRVAVAC

Upravni odbor Saveza za dizanje tegova BiH u Sarajevu je odr`ao vanrednu sjednicu povodom pozitivnog nalaza doping-testa 17-godi{njeg Nedima Fi{i}a, takmi~ara KDT Konjic. Na osnovu predo~enog nalaza o dopingu, kao i izjava Nedima Fi{i}a, njegovog oca, ali i trenera Vladimira Jerkovi}a, odlu~eno je da se mladi Fi{i} suspenduje dok ne stigne obavijest iz Svjetske federacije za dizanje tegova (IWF) o visini i vrsti kazne. Osim toga, UO je izrekao i do`ivotnu suspenziju treneru Vladimiru Jerkovi}u, selektoru `enske reprezentacije BiH, koji je preuzeo odgovornost za slu~aj Fi{i}evog dopinga. Zabranu bilo kakvog djelovanja u sportu Jerkovi} je dobio jer je ovo drugi slu~aj dopinga koji se ve`e za njega kao trenera. Podsje}amo, prije ~etiri godine isti slu~aj se dogodio sa Oliverom Juri}, kojoj je nedavno istekla suspenzija. A. K.

Jerkovi} do`ivotno suspendovan

Hamdo Frljak: Mladi igra~i najve}i dobitak

Gradska dvorana u Vi{egradu. Rezultat po ~etvrtinama: 16:16, 25:19, 17:15, 18:16. VARDA: \ur|evi} 5, \eri} 6, Markovi} 6, Laki} 5, Vukovi} 16, Damjanovi} 15, Mirkovi} 3, Ivanovi}, Kajevi} 2, Stanimirovi} 10, Golubovi}, Mi~eta 8. Trener: Dragoljub Vida~i}. BOSNA: Had`ifejzovi} 1, Hod`i}, Buza 11, Vukovi} 5, Hot 5, Damjanovi} 3, A. Demi} 9, ^engi} 8, S. Demi}, Rizvi} 5, Re{idovi} 10, Avdibegovi} 9. Trener: Hamdo Frljak. sigurno }e se na mnoge od njih mo}i ra~unati u budu}nosti. Najve}i dobitak ove sezone su upravo ti mladi igra~i” rekao je , Frljak, koji se osvrnuo na kompletnu sezonu koja je bila puna turbulencija. “Te{ko da je ovaj tim mogao

Varda HE - Bosna ASA BHT 76:66

OSLOBO\ENJE ~etvrtak, 26. april/travanj 2012.
UNIVERZITET U SARAJEVU ELEKTROTEHNI^KI FAKULTET U SARAJEVU Sarajevo Zmaja od Bosne bb

OGLASI

49

U skladu sa ~lanom 4. Pravilnika o objavljivanju informacija i izvje{tavanju na tr`i{tu vrijednosnih papira objavljujemo:

GODI[NJI IZVJE[TAJ O POSLOVANJU EMITENTA
I - OP]I PODACI O EMITENTU - puna i skra}ena firma Privredno dru{tvo za unutra{nju i vanjsku trgovinu "SARAJEVOTEKSTIL" d.d. Sarajevo - adresa sjedi{ta Dalmatinska 2/IV - broj telefona i telefaksa, 033/565-610, e-mail i web stranica: sarajevotekstil@bih.net.ba - predsjednik i ~lanovi Nadzornog odbora Goran Jovanovi} - predsjednik E{o Ga~anin - ~lan Stojan de Lucca - ~lan - ~lanovi uprave Harba Kenan - direktor II - PODACI O VRIJEDNOSNIM PAPIRIMA I VLASNICIMA EMITENTA: - broj emitovanih vrijednosnih papira i nominalna cijena - vlasnici vi{e od 5% vrijednosnih papira Fibest s.r.l.; Factor d.o.o., Inicijativa d.o.o., dionica emitenta s pravom glasa Saben d.o.o. III - PODACI O FINANSIJSKOM POSLOVANJU EMITENTA: Podaci iz bilansa stanja: AKTIVA f) Upisani, a neupla}eni kapital g) Stalna sredstva 6.204.950 h) Teku}a sredstva 4.814.787 i) Gubitak iznad visine kapitala j) Ukupna aktiva 11.019.737 PASIVA f) Kapital 3.317.396 g) Upisani osnovni kapital h) Dugoro~ne obaveze 1.937.953 i) Kratkoro~ne obaveze 5.764.388 j) Ukupno pasiva 11.019.737 Podaci iz bilansa uspjeha emitenta: f) Prihodi 4.596.376 g) Rashodi 5.148.517 h) Dobit/gubitak prije poreza - 552.141 i) Porez na dobit j) Neto dobit razdoblja/gubitak razdoblja IV - PODACI O VANJSKOM REVIZORU EMITENTA - firma i sjedi{te vanjskog revizora "REV-HANI" d.o.o. Branilaca [ipa br. 17, Sarajevo - zavr{no mi{ljenje vanjskog revizora Pozitivno o finansijskim izvje{tajima

O B AV J E [ T E N J E
mr. SENAD SMAKA, dipl. ing. el.
branit }e doktorsku disertaciju

"OPTIMIZACIJA DIZAJNA ELEKTRI^NIH MOTORA ZA POGON HIBRIDNOG VOZILA"
30. maja 2012. godine (srijeda) sa po~etkom u 10 sati u prostorijama Elektrotehni~kog fakulteta u Sarajevu sala S1 - prizemlje. Pristup odbrani je slobodan. Doktorska disertacija se mo`e pregledati u prostorijama Elektrotehni~kog fakulteta u Sarajevu, svakog radnog dana od 10 do 13 sati.

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 P 169496 10 P Sarajevo, 29. 3. 2012. godine Op}inski sud u Sarajevu, i to sudija [eta Altijana, u pravnoj stvari tu`itelja Mikrokreditna fondacija "@ENE ZA @ENE INTERNATIONAL" Sarajevo, ul. D`emala Bijedi}a br. 130, Sarajevo, protiv tu`enih Karaosmanovi} Emina iz Sarajeva, ul. Novopazarska br. 9, Had`i} Belmin iz Sarajeva, ul. Avde Smajlovi}a br. 5 i Dedovi} Munib iz Sarajeva, ul. Humska br. 100, radi duga, vsp. 3.560,00 KM, u predmetu broj 65 0 P 169496 10 P, 29. 3. 2012. godine objavljuje

Napomena: Stranke su du`ne najkasnije na pripremnom ro~i{tu iznijeti sve ~injenice na kojima zasnivaju svoje zahtjeve, predlo`iti sve dokaze koje `ele izvesti na glavnoj raspravi, te na pripremno ro~i{te donijeti sve isprave i predmete koje `ele upotrijebiti kao dokaz (~lan 77. ZPP-a). Na pripremnom ro~i{tu }e se raspravljati o pitanjima koja se odnose na smetnje za dalji tok postupka, o prijedlozima stranaka i ~injeni~nim navodima kojima stranke obrazla`u svoje prijedloge (~lan 79. i 80. ZPP-a). Tu`eni mo`e najkasnije na pripremnom ro~i{tu podnijeti protivtu`bu (~lan 74. stav 1. ZPP-a). Ako na pripremno ro~i{te ne do|e tu`ilac, a bio je uredno obavije{ten, tu`ba }e se smatrati povu~enom. Ako na pripremno ro~i{te ne do|e uredno obavije{teni tu`eni, pripremno ro~i{te }e se provesti u odsutnosti uredno obavije{tenog tu`enog. Dostavljanje se smatra izvr{enim 15 dana od dana objavljivanja. SUDIJA [eta Altijana

POZIV
Za pripremno ro~i{te KARAOSMANOVI] EMINA poziva se u svojstvu tu`enog na PRIPREMNO RO^I[TE u predmetu broj 65 0 P 169496 10 P za UTORAK, 25. 9. 2012. godine, sa po~etkom u 11 sati, u sobu broj 319/III.

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 Mals 135261 10 Mals Sarajevo, 18. 4. 2012. godine Op}inski sud u Sarajevu, stru~ni suradnik Senad Had`iomeragi}, u pravnoj stvari tu`itelja "Reca" d.o.o. Sarajevo, Ul. bra}e Begi} br. 76, Sarajevo, koga zastupa punomo}nik Deli} Suljo, advokat iz Sarajeva, protiv tu`enog Preduze}e za proizvodnju, trgovinu i usluge "^o~i} Komerc" d.o.o. Modri~a, Trg Jovana Ra{kovi}a bb, radi duga od 121,38 KM, van ro~i{ta 18. 4. 2012. godine, donio je

Dru{tvo za reviziju REV-HANI d.o.o. SARAJEVO Za potrebe dioni~ara Dru{tva

NEZAVISNO REVIZORSKO MI[LJENJE
1. Obavili smo reviziju bilansa stanja dru{tva "SRAJEVOTEKSTIL" d.d. Sarajevo sa stanjem na dan 31. 12. 2011. godine, te sa njim povezanih bilansa uspjeha, izvje{taja o nov~anim tokovima i izvje{taja o promjenama na kapitalu na dan 31. 12. 2011. godine. Ovi finansijski izvje{taji su odgovornost Uprave dru{tva "SARAJEVOTEKSTIL" d.d. Sarajevo. Na{a odgovornost je, na osnovu izvr{ene revizije, izraziti mi{ljenje na te finansijske izvje{taje. 2. Reviziju smo obavili u skladu sa Me|unarodnim revizijskim standardima. Ovi standardi zahtijevaju da planiramo i izvr{imo reviziju da bismo dobili razumnu pouzdanost o tome da u finansijskim izvje{tajima nema zna~ajnog pogre{nog izno{enja ~injenica. Revizija uklju~uje ispitivanje, na bazi test osnove, dokaza koji potkrepljuju iznose i napomene uz finansijske izvje{taje. Revizija tako|e podrazumijeva ocjenjivanje kori{tenih ra~unovodstvenih na~ela i zna~ajnih procjena od menad`menta, kao i ocjenjivanje cjelokupnog predstavljanja finansijskih izvje{taja. Vjerujemo da na{a revizija predstavlja razumnu osnovu za na{e mi{ljenje. 3. Kao {to je navedeno u zabilje{ki broj 11, Dru{tvo zbog evidentiranja nivelacija ispod nabavne cijene nije iskazalo zalihe u skladu sa MRS 2 - Zalihe. Zbog obimnosti evidentiranih promjena nismo u mogu}nosti utvrditi stvarne efekte pogre{no iskazanih zaliha. 4. Po na{em mi{ljenju, osim za efekat, ako postoji, od korekcija koje su potrebne da odraze stvari opisane u ta~ki 3, prilo`eni finansijski izvje{taji prikazuju objektivno i realno u svim materijalnim stavkama finansijski polo`aj Dru{tva na dan 31. decembra 2011. godine, te rezultate poslovanja, kao i promjene u nov~anom toku i vlasni~kom kapitalu za godinu koja je tada zavr{ila i sastavljeni su u skladu s Me|unarodnim standardima finansijskog izvje{tavanja i Me|unarodnim ra~unovodstvenim standardima.

PRESUDU
- zbog propu{tanja Tu`eni je du`an tu`itelju isplatiti iznos od 121,38 KM sa zakonskim zateznim kamatama i to: - na iznos od 103,28 KM po~ev od 21. 11. 2008. godine do isplate, - na iznos od 18,10 KM po~ev od 21. 11. 2008. godine do isplate, kao i da tu`itelju nadoknadi tro{kove postupka u iznosu od 249,09 KM, sve u roku od 15 dana. Stru~ni suradnik Senad Had`iomeragi} POUKA: Protiv ove presude nije dopu{tena `alba, ali tu`eni mo`e podnijeti prijedlog za povrat u prija{nje stanje. Obavje{tava se tu`eni da se dostava presude zbog propu{tanja smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja iste u dnevnim novinama koje se distribuiraju u Federaciji BiH.

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 09 65 Mals 106254 09 Mals Op}inski sud u Sarajevu, stru~ni suradnik Emina Burgi} u pravnoj stvari tu`itelja "BH TELECOM" d.d. Sarajevo - Direkcija Sarajevo, Ul. Zmaja od Bosne broj 88, protiv tu`enog "IMB COMPANY" d.o.o. Sarajevo, Ul. Put `ivota broj 2, radi duga od 1.269,00 KM, na osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku ("Sl. novine FBiH", broj 53/03, 73/05 i 19/06 - u daljem tekstu ZPP-a)

O B J AV L J U J E
- dostavu tu`be na odgovor Dana 22. 7. 2009. godine tu`itelj je kod ovog suda podnio tu`bu protiv tu`enog, a radi isplate duga u iznosu od 1.269,00 KM na ime kori{tenja usluga mobilne telefonije. Kako tu`eni nije izvr{io obavezu pla}anja duga, to je predlo`eno da sud nakon provedene rasprave, ili u toku pripremanja glavne rasprave, donese odluku kojom }e obavezati tu`enog da tu`itelju isplati iznos od 1.269,00 KM, sa zakonskom zateznom kamatom i to na iznos od 299,10 KM po~ev od 25. 11. 2008. godine pa sve do isplate, na iznos od 179,35 KM po~ev od 25. 12. 2008. godine pa sve do isplate, na iznos od 341,00 KM po~ev od 25. 1. 2009. godine pa sve do isplate, na iznos od 323,35 KM po~ev od 25. 2. 2009. godine pa sve do isplate, na iznos od 46,50 KM po~ev od 25. 3. 2009. go-

dine pa sve do isplate, na iznos od 46,35 KM po~ev od 25. 4. 2009. godine pa sve do isplate i na iznos od 33,35 KM po~ev od 25. 5. 2009. godine pa sve do isplate, kao i da tu`itelju nadoknadi tro{kove parni~nog postupka. Ovim putem tu`enom se dostavlja tu`ba od 22. 7. 2009. godine na odgovor u smislu odredaba ~lana 62. stav 2. ZPP-a, pa je tu`eni du`an da u skladu sa odredbama ~lana 70. i ~lana 71. ZPP-a najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema tu`be, dostavi sudu pisani odgovor na tu`bu. U odgovoru na tu`bu tu`eni mo`e ista}i procesne prigovore i izjasniti se da li priznaje ili osporava postavljeni tu`beni zahtjev, te navesti i druge podatke koje u skladu sa odredbama ~lana 334. ZPP-a mora imati svaki podnesak. Ako tu`eni osporava tu`beni zahtjev, odgovor na tu`bu mora sadr`avati i razloge iz kojih se tu`beni zahtjev osporava, ~injenice na kojima tu`eni zasniva svoje navode, dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice, te pravni osnov za navode tu`enog. Tu`eni mo`e u odgovoru na tu`bu, a najkasnije na pripremnom ro~i{tu, podnijeti protivtu`bu. Ukoliko tu`eni u roku od 30 dana sudu ne dostavi pisani odgovor na tu`bu, sud }e donijeti presudu zbog propu{tanja u smislu odredbi ~lana 182. ZPP-a. Odgovor na tu`bu sa prilozima se predaje sudu u dva primjerka, za sud i protivnu stranku, pozivom na broj predmeta. Obavje{tava se tu`eni da se dostava tu`be smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja iste u dnevnim novinama koje se distribuiraju u Federaciji BiH. Stru~ni saradnik Emina Burgi}

Sarajevo, 19. 4. 2012. godine

Ovla{teni revizor

REV-HANI d.o.o. Sarajevo

Izet Halilovi}, dipl. ecc.

Direktor Ilvana Halilovi}, dipl. ecc.

50

MALI OGLASI
NEKRETNINE
IZDAJEM jednosoban namje{ten stan na Ko{evskom brdu `enskim osobama. Tel: 061/253-382.sms Automehani~arsku radnju u Brije{}u pored glavnog puta izdajem. Tel: 061/158784.sms Brije{}e -Sarajevo poslovno stambeni prostor visenamjenski pored gl.puta izdajem.Mogu}nost zakupa dijela prostora.Veliki parking i prilaz za kamione.Tel: 061/158-784.sms IZDAJEM namje{ten manji dvosoban stan u Titovoj kod predsjedni{tva.Tel: 061 351-611.sms 450 KM dvosoban stan namje{ten ^obanija, dvoiposoban Grbavica i D`eneti}a }ikma kod Markala 500KM. Mob: 061/142-704.sms IZNAMLJUJEM jednosoban namje{ten stan, u centru, kod Vje~ne vatre. Mob. 063/312-211.sms IZNAJMLJUJEM dvosoban namje{ten stan, 65m2.Trg Me|unarodnog prijateljstva 10/3 sprat. Mob: 062/482-016 od 8 do 16 sati.k GRBAVICA, dvosoban stan, centralno grijanje, namje{ten, blindo vrata, studenti i samci, zaposleni. Mob. 062/737-506.k IZDAJEM prazan dvosoban stan, potpuno adaptiran, 54m2+balkon, 2 kat, cen. grij. kab. ^. Vila, (Vjetrenja~a). Mob. 061/217-897.k IZDAJEM namje{ten dvoiposoban stan, centralno grijanje, kablovska. Mob. 062/525-981.k POSLOVNI PROSTOR zgrada Lorisa, 70m2, I sprat, 700KM, pos. prostor u Hrasnom, D`amijska, 250m2, V sprat, sve novo luksuzno. Tel. 066/999-944.k IZDAJEM jednosoban namje{ten stan na Ba{~ar{iji. Mob. 061/935-050.k IZDAJEM namje{tenu manju garsonjeru povoljna cijena.Tel.033/204-706.k IZDAJEM konfornu namje{tenu prostranu garsonjeru. Tel:061/869-396.k IZDAJEM luksuzno opremljen apartman 120m2, lokacija 300 m od OHR-a, priklju~ak intereta, kablovska i mjesto za parking. Apartman se izdaje isklju~ivo strancima. Mob. 061/405-622.k IZDAJEM jednosoban renoviran stan kod Katedrale namje{ten II sprat mo`e i za poslovni prostor. Tel. 061/067-053.k IZDAJE se poslovni prostor plato Skenderija. Tel. 033/442-239 i 061/480-207.k IZDAJEM apartman, strogi centar, extra sre|en i namje{ten. Mob. 061/205235.k IZDAJEM namje{tenu garsonjeru u priv. ku}i strogi centar. Tel. 061/904-465.k IZDAJEM jednosoban stan sa gara`om kod OHR-a 400KM strancu ili poslovnom ~ovjeku.Tel. 061/323-347. IZDAJEM 3 poslovna prostora u Papagajci, svaki ima 20m2, ukupno 60m2. Mob. 061/141-676, 535-165.k ZIDARSKO-tesarski radovi: zidanje, maltanje, betoniranje, krovovi, vrste {alovanja, povoljno. Mob. 062/134-827.k IZDAJEM jednosoban stan sa gara`om kod OHR-a 400KM poslovnom ~ovjeku ili strancu. Tel:061/322-347.k IZDAJEM trosoban namje{ten stan kod okretaljke Jezero. Tel.033/442-994 i 061/525-795.k OTOKA, izdajem jednosoban polunamje{ten stan, od 1.5. na du`i period, `enskoj zaposlenoj osobi. Tel. 649-781.k IZDAJEM namje{tenu garsonjeru mo`e i bra~ni par 150,00KM.Tel. 061/358772.k IZDAJEM dvosoban namje{ten stan, Logavina. Mob. 061/245-900.k IZDAJEM dvosoban stan, Grbavica, potpuno adaptiran, sa velikim balkonom i klimom. Mob. 061/812-046.k IZDAJEM prazan trosoban stan, novogradnja, Bu}a potok, kod Intereksa. Mob. 061/509-259.k IZDAJEM jednoiposoban namje{ten stan, Dobrinja 1. Mob. 062/325987.k IZDAJEM konforni namje{tenu garonjeru Mejta{.Tel:061/869-396.k IZDAJEM gara`u na ^engi} Vili ul. D`emala Bijedi}a 35.Tel:033/667-477.k LIJEPU sobu zaposlenom mu{karcu izdajem.Tel. 033/659-895. i 063/762092.k IZDAJEM prostor 50m2 pogodan za kancelarije, igraone, servise.Tel: 061/357786.k IZDAJEM nenamje{ten stan 75m2, na du`e vrijeme, 2 kupatila, 2 balkona, 2 lo|e, ul. Patriotske lige 46. Mob. 061/744523.k IZDAJEM sobu, upotreba kuhinje, `enskoj osobi, Ante Babi}a br. 13, Alipa{ino polje. Tel. 453-752.k IZDAJEM poslovni prostor 15m2 u Centru grada. Tel: 757-908.k IZDAJEM namje{tenu garsonjeru, zaposlenoj osobi, cen. gr. Stari Grad. Tel. 538-598, 061/928-057.k IZDAJEM jednosoban namje{ten stan, u Hrasnom, dvijema studenticama. Mob. 061/159-507.k IZDAJEM namje{ten stan, privatna ku}a, poseban ulaz. Tel:062/255-827.k IZDAJEM dva jednosobna polunamje{tena stana, na Bistriku, ul. Iza ba{}e 4. Mob. 061/103-258, 225-632.k IZDAJEM prostor za nadogradnju noktiju, kozmeti~ki salon.Tel: 061/809-319.k IZDAJEM stan na Stupskom brdu, u blizini Penija. Tel. 033/470-741.k IZDAJEM stan u privatnoj ku}i 1200 kvadrata.Tel. 033/440-747.k STUDENT tra`i cimera, zasebna soba, kod Islamskog fakulteta. Mob. 061/958368.k IZDAJEM namje{ten stan 55, ekstra, povoljno, Aerostomsko naselje. Mob. 061/897-959.k IZDAJEM gara`u 13m2, Aerodromsko naselje, povoljno, A. [eremete. Mob. 061/897-959.k IZDAJEM pos. prostor 60m2, ^ekalu{a 10. k IZDAJEM gara`u u Trnovskoj 4 Kova~i. Tel: 204-678.k IZDAJEM sobe za spavanje, no}enje 15KM na Ba{~ar{iji. Tel. 061/192-059.k IZDAJEM sprat ku}e famelijarnoj porodici ili studentima. Tel: 655-787 ili 061/778-245.k IZDAJEM komfornu sobu na Mejta{u, iznad pijace Markale, `enskoj osobi. Tel. 225-747, 063/947-075.k IZDAJEM gara`u, privatna ku}a, na Grbavici I. Mob. 063/639-213.k

~etvrtak, 26. april/travanj 2012.
NAJPOVOLJNIJE tr`i{ne cijene u novogradnji za useljive stanove na Stupu od 54-70 m2 ugrun}eni. Tel: 061/548023.sms ^ETVEROSOBAN stan 109m2 u Centru renoviran, prvi sprat eta`no grijanje.Tel. 033/201-221 i 062/921-419.k KALEMOVA, centar, garsonjera 25m2, prizemlje, 50.000 KM. Mob. 062/383064.k CIGLANE, 33m2, 4 kat, balkon 6m2, cen. grij. Mob. 061/148-810.k BRANISLACA grada, 80m2, 2 kat, renoviran. Mob. 063/555-858.k ALIPA[INO, C faza, 91m2, troiposoban, cen. grij. 6 kat, balkon. Mob. 063/555858.k ^ENGI] V. ul. I. Engela, 4 sprat, 34m2, 60.000 KM. Mob. 066/801-737.k ILID@A-Lu`ani, 54m2, 4 sprat-zadnji, 83.500 KM. Mob. 066/801-711.k DOBRINJA IV, trosoban, 72m2+terasa, 3 sprat, dvostran, 2 mok. ~vora, 1.200 KM/m2. Mob. 061/177-556.k BOSANSKA ul. 55m2, 6 sp. 85.000 KM, H. Su}eske, 58m2, 1 sp. 100.000 KM, N. Smajlagi}a, 65m2, 17 sp. 80.000 KM nije fiksno, I. Andri}a, 58m2, VP, 76.000 KM. Mob. 062/959-129.k ZEMLJA, Poljine, 40 KM/m2, 1.200 m2, nahorevo 1.000m2, 30 KM/m2. Mob. 062/619-361.k OTES, ul. Trg Ote{kog bat. 6 sp. 77m2+gara`a 17m2, 105.000 KM, Otes, 4 sp. adaptiran, dvoeta`ni, 62m2, uknji`en, fizi~ki ima 100m2, 120.000 KM. Mob. 065/819-136.k SOKOLOVI] Kolonija, stan u nizu, tri eta`e, dvori{te, 2 mok. ~vora, 120.000 KM. Mob. 065/061-966.k TITOVA, 147m2, ~etverosoban, 3 kat. Tel. 033/555-858.k BISTRIK, 75m2, troiposoban, ure|en. Mob. 061/148-810.k GRBAVICA, Ljubljanska, ku}a 195m2, ba{ta 100m2, dobro stanje, 95.000 eura. Tel. 033/222-506.k STAN K. Brdo Ul. Bra}e Begi}, II sprat, 20m2, 40.000KM. Tel. 061/320-439.k PRODAJEM stan 54m2, prizemno, Aneks, blizu trolejbusa, 1.000 KM/m2, mo` bankovni kredit. Mob. 061/188733.k STAN, ul. Odoba{ina, austrugarska gradnja, 1900KM/m2. Tel. 062/907-831.k PRODAJEM trosoban stan, 93m2 na Bistriku. Mob. 061/827-391.k STAN na Ko{evskom 37,4m2, II sprat, 95.000KM. Tel. 062/619-361.k

OSLOBO\ENJE

APARTMANI na Bjela{nici, novogradnja, II sprat, lift, sve novo, 41m2 + balkon, podrum, 120.000KM i Isto}no Sarajevo novogradnja, Ul. Spasovska V sprat, 50m2, 72.000KM. Tel. 065/819-136.k OTOKA dvosoban stan 55m2 + terasa, IV sprat, lift u dobrom stanju, 1800KM/m2. Tel. 061/177-556.k PRODAJEM trosoban stan u centru Zenice i vikendicu na Vla{i}u.Tel. 061/528032.k BREKA, 103m2, dvoeta`ni stan, petosoban, 2 balkona, cen. grij. 2.400 KM/m2. Mob. 061/148-810.k PRODAJEM gra|evinsko zemlji{te 10.229m2, na putu Sarajevo - Kiseljak. Mob. 061/573-640.k CENTAR strogi, Alipa{ina 4/3, 68m2, odli~an. Mob. 061/205-235.k PRODAJEM stan 40m2 - Hrasno i u Neumu apartmane 46m2 i 46,50m2, na samoj pla`i. Mob. 061/573-640.k PRODAJEM vikend ku}u na Jablani~kom jezeru, 330m2 i ku}u u ^elebi}ima 476m2, sve opremljeno, povoljno. Mob. 061/573-640.k PRODAJEM apartman u izgradnji, 44m2, Komarna - Hrvatska. Mob. 061/573-640.k POFALI]I blizu fabrike duhana i OBNa ku}a p+s dva trosobna stana.Tel. 062/439-329 i 061/437-719.k STAN 1/1 78m2 kod Medicinskog fakul. ure|en 2 lifta parking pred zgradom povoljno.Tel:063/577-638.k CENTAR strogi, Alipa{ina 4/3, 68m2, odli~an, Marin Dvor, V. Peri}a, 100m2, 4 sprat, 145.000 KM. Mob. 061/205-235.k PRODAJEM noviju ku}u u centru Breze 2 stana 400m2 ba{te, povoljno zbog selidbe. Tel.062/577-638.k RAKOVICA plac u Centru. Tel:066/680100.k PRODAJEM gara`u u Centru grada Kranj~evi}eva. Tel. 061/869-396.k PRODAJEM stan ili mjenjam za Beograd ul. Zagreba~ka 2D, drugi sprat, 64m2 CG, 2 balkona, podrum.Tel. 065/495-660.k OTES, 60m2+60m2 pro{irenje sa dozvolom, 90.000 KM. Mob. 0617484-505.k PRODAJEM stan 78m2 vi{i sprat 2 lifta kod Med. fakulteta povoljno.Tel. 062/577-638.k PRODAJEM stan 100m2+40m2 gratis.N.Sarajevo.Tel: 063/498-913.k ^ENGI] VILA D`emala Bijedi}a 48m2 95.000KM renoviran.Tel:033/624655.k BA[^AR[IJA prodajem ku}u.Tel:033/665-966 i 061/199-845.k NAMJE[TEN trosoban stan internet, kablovska alram grijanje sa 2ije terase mogu i studenti.Tel:062/226-665.k MARIJIN DVOR Kranj~evi}eva, trosoban 80m2 u dobrom stanju cijena po dogovoru.Tel. 061/893-105.k PRODAJEM ku}u na Palama 200m2 p+s+p+pomo}ni objekti, namje{teno, placevi. Tel. 057/225-787, 065/161-361. SKENDERIJA-Tehel, novogradnja 160m2+4 gara`e. Mob. 063/555-858.k DOBRINJA V, Trg grada Prato, 67m2, 7 sprat, adaptiran, fizi~ki ima 77m2, 105.000 KM, ^engi} V. ul. B.M.Selimovi}a, 4 sp. renoviran, 35m2, 77m2. Mob. 062/383-064.k PRODAJEM ku}u 100m2 sa dvori{tem 220m2 u Sarajevu. Tel. 033/447-940.k PRODAJEM jednosoban stan 38m2, potpuno adaptiran, u zgradi, novije gradnje, 6 sprat, lift, blizina Bosmala. Mob. 061/812-046.k KU]A u Neumu, 80m2, 300m2 oku}nice, 50m od mora. Mob. 0617209-930.k PRODAJEM stan 89m2, M. Spahe 8. Mob. 061/229-086.k PRODAJEM trosoban stan 72m2, 1 sprat, prva zgrada do RTV Doma, A. polje, Faza A. Mob. 062/393-427.k PRODAJEM 1.850m2 plodne i rodne zemlje kod Had`i}a. Mob. 063/717-908, 214-151.k BA[^AR[IJA, ul. A{~iluk (preko puta ~evabd`inice @eljo), 90m2, 2 sprat, 220.000 KM, Mojmilo, Olimpijska, 80m2, VP, 1.350 KM/m2. Mob. 064/4060425.k

ZAMJENA
MIJENJAM dvosoban stan 53m2, u Hrasnom, za jednosoban, uz doplatu. Tel. 652-338.k MIJENJAM vikend ku}u, gra|evinska i upotrebna dozvola, 4 dunuma zemlje, pola pod vo}em, okolina Sarajeva za Novi Grad RS, za vikend ku}u ili stan. Mob. 065/674-417 i 052/753-292.k MIJENJAM stan 62m2, sa balkonom, luksuzno opremljen, ul. Grbavi~ka 127A/XII, za ve}i, uz pla}anje razlike. Mob. 061/188-229.k MIJENJAM stan na Marin dvoru, 1 sprat, 68,5m2, plin, parking, balkon, za sli~an, bli`e bolnice Ko{evo. Mob. 061/211-303.k

POTRA@NJA
BRA^NOM paru bez djece, potreban manji stan ili garsonjera, (namje{teno) u Mostaru. Mob. 061/373-217.k POTREBAN dvosoban namje{ten stan, u Hrasnici, sa grijanjem, internet konekcijom i kablovskom, na period od 3-4 mjeseca. Tel. 033/225-431, 033/209-955.k AGENCIJI potrebni stanovi za izdavanje i prodaju, lijenti poznati.Tel. 061/360084.k AGENCIJI potrebno vi{e stanova u zgradi za iznajmljivanje. Tel. 061/437-732 i 061/214-306.k POTREBNO vi{e stanova za prodaju i izdavanje u kantonu Sarajevo. Tel: 062/200-777-033/203-127.k POTREBNO vi{e praznih i namje{tenih stanova i ku}a za iznajmljivanje.Tel: 061/214-306 i 061/437-732.k

PONUDA
IZDAJEM jednosoban stan u Centru, kod Vje~ne Vatre. Mob. 063/312-211.sms

PRODAJA
PRODAJEM ku}u, 1/1, Kobilja glava. Mob. 061/540-255.sms

OSLOBO\ENJE ~etvrtak, 26. april/travanj 2012.
PRODAJA
VOJNI^KO P. 67m2, potpuno adaptiran, VP, 1.650 KM, Mojmilo, Mob. 062/383-064.k DOLAC M. Fojni~ka, 56m2, 1 sprat, 1.850 KM/m2, Dobrinja 3, VP, 56m2, 1.400 KM/m2. Mob. 064/4060425.k APARTMAN na Jahorini, 33m2+16m2 podrum, 78.000 KM. Mob. 064/4060425.k STANOVI prodaja: Marijin Dvor u Kralja Tvrtka, 96m2, I sprat, eta`no grijanje struja/plin, pogodan i za poslovni prostor. 061/183-211.k PRODAJEM ku}u, zemlju, {talu i ljetnu kuhinju u Miljevini kod Fo~e, jako povoljno. Mob. 033/691-161 zvati poslije 18 sati.k ^ENGI] V. Kvadrant, F. Be}irbegovi}a 1/6, 60m2, lift, Alipa{ino, Trg nezavis. 71m2, 2 sprat, ~etverokatnica, 48.000 eura. Mob. 061/205-235.k GRBAVICA, troiposoban 85m2, renoviran, sa gara`om. Mob. 061/964-797, 617-742.K HRASNO, jednoiposoban 50m2, ul. A. [imi}a. Mob. 061/303-008, 650-943.k OREBI], ul. Trsteni~ka, ku}a 130m2+600m2 oku}nice, 50m od mora, 170.000 eura. Mob. 061/205-235.k VW GOLF II, 1990. god. 1600 cm3, 40 kw, registracija istekla u 3.2012. god. Mob. 061/210-504.k VENTO dizel, kraj 94. god. u odli~nom stanju. Mob. 061/203-772.k PRODAJEM Alfu 146, Tvin Spurk, 2000 godina, nije registrovana, cijena 5.000 KM. Mob. 061/201-200.k MERCEDES B klase 180 CDI 2010.god. Tel:061/208-414.k PRODAJEM Golfa dvicu 1990 godina 1600 kub. 59 ks. benzinca registrovan u oktobru. Tel. 033/536-765 i 061/134544.k PRODAJEM Ford eskort 1.6 (66kw), proizvodnja novembar 1997. god., registrovan do 17.11.2012. god. Mob. 061/430-778.k PRODAJEM {ator za 8 osoba. Mob. 061/779-974.k PRINT ma{ina Rodin Solvent 6184 A, {irina {tamp~e 180 cm. Tel. 553-865, 061/895-017.k PRODAJEM 16 knjiga Ivo Andri} Nobelova 300 KM. Tel. 532-497.k ZIDNO ogledalo 200x75. Mob. 066/973852.k PRODAJEM pe} na tvrdo gorivo “Suslea”, fiksno 100KM.Tel.061/194-929.k KOLEKCIJA 503 fotografske karte BiH, 1:25.000 najbolje dosada{nje karte VGI/JNA. Tel. 032/244-417.k PRODAJEM preparirano mladun~e tigra, cijena po dogovoru. Tel: 061/275440.k PRODAJEM sadnice duda, crvenog bagrema, loze cvijetne, divljeg kestena, itd. Tel. 813-049, 062/006-768.k PRODAJEM krevet dobro o~uvan sa spremi{tem za posteljinu.Tel: 062/253-712 i 667-994.k DVA kreveta sa jogi du{ecimai komplet posteljinom jastucima i joganima. Tel. 061/311-999.k POVOLJNO prodajem 300komada zna~ke.Tel. 061/437-719 i 062/439-329. BRA^NE krevete sa ulo{cima povoljno.Tel. 061/266-999.k [IVA]A ma{ina Singer Raritet, 100 god. povoljno. Mob.061/909-320.k PRODAJEM skije sa komplet opremom i snoubord. Mob. 061/809- 763.k PRODAJA drva i uglja. Tel:061/247-186 i 061/785-535.k PRODAJEM uvezane revije Bosna, Globus, nacional.Tel:524-973.k PRODAJEM u pola cijene Bajer TS trakice za mjerenje {e}era u krvi. Mob. 063/190-935.k PRODAJEM stomatolo{ki RTG aparat Kgenus Gotzen 2007, ispravan. Tel: 061/789-290.k PRODAJEM rakiju jabukova~u 50 stepeni na veliko 12 KM ~ista. tel. 061/249631.k GRIJA^I-releji, remen kukasti, zub~asti i dr. dijelovi za golfa T i II, sve novo. Mob. 061/449-822, 619-184.k PRODAJEM ku}ni box za pse, upotrebljavan, o~uvan. Mob. 062/256-154.k PRODAJEM pe} na centralno grijanje, sa bojlerom za san. vodu. Mob. 061/182128.k PRODAJEM dva albuma zna~ki. Tel. 062/326-072.k FRIZERSKOM salonu potreban frizer za `ene i mu{karce.Tel: 061/900-620.sms POTREBNE radnice za rad za ro{tiljem u }evabd`inici u Zenici, mo`e i bez iskustva. Zvati na tel. 062/225-466, od 8-16 sati.k ^UVALA bih dijete. Imam preporuku. Mob. 062/657-144.k POTREBAN radnik za rad u autopraonici “MM” na Alipa{inom Polju. Mob. 061/172-518. Zvati od 10-17 sati. ISKUSAN radnik tra`i zaposlenje na marketingu u administraciji trgovina sa znanjem jezika ra~unara, inf.na. Tel: 066/999-012.k STRANA kompanija tra`i vi{e saradnika za rad na podru~ju BiH. Mob. 061/170-143 i 061/986-856.k POTREBO vi{e saradnika za prodaju medicinskih aparata i kozmetike na podru~ju BiH. Mob. 062/339-513.k KUPUJEM stanu deviznu {tednju ratnu od{tetu obavezno isplata i dolazak na adresu.Tel. 061/517-897.k STARU devizn {tednu od{tete dionica isplata odmah cijela BiH.Tel. 063/351572.k STARU deviznu {tednju ratnu od{tetu obaveznice isplata i dolazak na adresu odmah.Tel. 061/175-237.k KUPUJEM papire saobra}ajnu od kamp prikolice ili sli~nu rashodovanu Tel. 061/224 -104.k KUPUJEMO stanove u Sarajevu ili vr{imo posredovanje, uz proviziju od 3%. Tel. 654-793.k KUPUJEM stare njema~ke marke i austrijske {ilinge. Tel. 061/323-906.k KUPUJEM umjetni~ke slike sablje satove ordenje, }ilime. Tel. 061/965-125.k KUPUJEM umjetni~ke slike, filateljiju stari nakit.Tel: 033/456-505 i 061/214405.k KUPUJEM stan u Sarajevu, isplata odmah. Mob. 061/170-254.k KUPUJEM nekretnine u Sarajevu ili posreduje uz 3% proviziju pri prodaji. Tel. 654-793.k KUPUJEM mjenja~ konbija T2. Tel: 061/367-103.k KUPUJEM stare satove zidne, |epne, ru~ne, ordenje, zna~ke i ostalo. Tel: 033/456505 i 061/214-405.k KUPUJEM staru deviznu {tednju Jugo i Privrednu banku, isplata odmah. Mob. 066/723-731.k ALU @ALUZINE 20KM/m2 trakaste zavjese 20KM/m2.Alu i PVC roletne, tende, planene roletne, cijena sa ugradnjom. Tel:033/211-484, 033/767-995, 061/131-447. 001

MALI OGLASI

51

INSTRUKCIJE matematike sve {kole i fakultete dolazak na adresu. Tel. 061/536973.k BRAVARSKI radovi, dolazim na adresu, ugradnja i popravka brava, gara`nih vrata i blindiranih. Mob. 061/233-078.k MAJSTOR Dino jednosoban stan 200KM sa pripremom zidova bjelo ili u bojama. Tel. 061/529-608.k ING. saobra}aja vje{tak vje{ta~i saob. nezgode sastavlja prigovore,`albe po pitanju saobra}aja. Tel:061/205-803. i 066/973-793.k VODOINSTALATER opravlja postavlja ~esme, vodokotli}e, ventile, penzionerima jeftinije usluge. Tel. 061/205-803 i 066/973-793.k VR[IM prevoz selidbe, sa radnom snagom ili bez veliki kombi. Tel. 062/226665.k ^ISTIM stanove samo ozbiljen ponude.Tel. 062/970-325.k OZBILJNA `ena pazila bih stariju osobu ili ~uvala dijete, u va{em stanu. Samo ozbiljne ponude, mob. 062/600-318.k PRU@AM ra~unovodstvene usluge po sistemu agenciskog vo|enja knjiga, kako za preduzetnike, tako i za pravna lica. Posjedujem kompletnu opremu sa kvalitetnim licenciram finansijskim programom za pru`anje navedenih usluga. Zainteresirani se mogu oglasiti na tel:061/201-685.k NAJPOVOLJNIJE u gradu iznajmljujem stolice za razne namjene, cijena do 20 kom - 1,5KM, a 20 stolica i vi{e - 1KM po komadu, (ku}na dostava). Mob. 061/224-704 i 061/367-097.k ELEKTRI^ARSKE usluge: el. pe}i, bojleri, indikatori, automatski osigura}i, itd. Mob. 061/048-497.k MOLERSKO - farbarski radovi kvalitetno i ~isto. Tel. 061/323-906.k OZBILJNA gospo|a ~isti stanove, ku}e, pos. prostore. Tel. 033/440-747, 066/068461.k PERA^ stakala u Sarajevu. Mob. 066/068-461.k INSTRUKCIJE iz matematike osnovcima i srednjo{kolcima. Sarajevo. Tel. 062/672-858.k ZIDARSKO-tesarski radovi: zidanje, maltanje, betoniranje, krovovi, vrste {alovanja, povoljno. Mob. 062/134-827.k ODR@AVANJE higijene poslovnih prostora i sl. vrlo povoljno.Tel. 066/974333.k ZIDARSKO-tesarski radovi: zidanje, maltanje, betoniranje, krovovi, vrste {alovanja, povoljno. Mob. 062/134-827.k VR[IM prevoz selidbe, veliki kombi. Tel. 062/226-665.k MONTER centralnog grijanja radi instalacije za centralno grijanje. Tel: 061/552-556.k aparata, dolazak besplatan. Mob. 061/551-035.k RADIM centralno-eta`no grijanje, plinske instalacije i mijenjam konvektore, veoma povoljno. Mob. 061/522-476, 600514.k KERAMI^AR zvati na Tel: 061/460606.k

WEB stranice, garant najpovoljnije u BiH i {ire! www.bos.ba Mob. 061/150885.sms ADAPTACIJA parketa, {ipoda, laminata, postavljamo, brusimo i lakiramo, vr{imo ugradnju panel parketa uz garanciju, posjedujemo ljepila, lakove, lajsne. Mob. 062/828-306.sms PARKETAR postavljam, brusim, lakiram sve vrste podova. Tel: 061/867799.sms MANJIM bagerom i kamionom radimo iskop.drenaze.puteve.uredjenje zemlji{ta, poplo~avanje avlija.podzide... Tel: 061/158-784.sms MOLERSKE usluge: kre~enja i gletovanja. Radimo uredno,povoljno i kvalitetno. Tel: 061/709-956.sms STOLAR vr{i opravku i izradu namje{taja, stolarije, podova stepenista i sl. Tel: 061/312-956.sms MAXIVITA, ku}na njega i ~uvanje starih i bolesnih-lica, davanje injekcija, infuzija, inzulina, itd. Mob. 061/319-604. 2178 TV VIDEO servis, Porodice Ribar 65, Hrasno, popravka svih vrsta TV aparata, dolazak na ku}nu adresu, original daljinski za sve TV aparate. Tel. 650-867, 061/188-410.k “VITALIS”, ku}na njega i lije~enje starih i bolesnih osoba, kupanje, hranjenje, infuzije, injekcije, mijenjanje katetera, laboratorij, pregled ljekara (internist). Mob. 061/172-948.k SANITETSKI prevoz nepokretnih i te{ko pokretnih osoba, uz pratnju. Mob. 061/482-882.k “DOM VITALIS”, smje{taj za starije i nemo}ne osobe. Mob. 061/172-948.k KOMBI prijevoz: selidbe klavire, kabaste stvari radna snaga po dogovoru. Tel. 061/841-309.k MAJSTOR kerami~ar, postavljam kerami~ke plo~ice.Tel:063/684-566. ze PREVOZ putnika novim klima kombijem, Sarajevo, more, {irom BiH, a i van granica, dolazim na adresu. Mob. 062/671-603. 75 KIRBY - dubinsko usisavanje, pranje i ispiranje svih vrsta tepiha, namje{taja, auta, pranje portala i generalna spremanja stanova i firmi 5KM/sat, itisoni 1,5KM/m2, firma Glanz. Tel. 061/350688.k IZRADA i monta`a kuhinja, ameri~kih pla-kara, stolova. Tel.: 062 466 09.k PROFESIONALNIM ma{inama ~istimo namje{taj, unutra{njost auta, tepihe (rese), itisoni i kamene podove. Tel:061/1524461, 033/200-003.k AUTO Alarmi gps. navigacije prodaja servis ugradnja. Tel:063/498-913.k TAPETAR dekorater povoljno presvla~i namje{taj u radionici ili kod vas uz garanciju. Tel. 033/718-405 i 061/156-728.k

OSTALO
PRODAJEM novi strojevi za {ivanje, marke brother, {teperica i overlovka. Mob. 063/347-852.sms PRODAJEM crijep 2800 kom. Komplet gradju za krov 50 kvadrata sip poda 4 prozora dvoja balkonska vrata sve novo. Tel: 063/890-252.sms PELET: proizvodnja, prodaja i dostava. Povoljno a kvalitetno. Tel: 062/547660.sms PRODAJEM trakice za mjerenje se}era u krvi bajerove contour ts kutija 30km. Tel: 061/250-763.sms AKCIJA prodajem orginal tableta za potenciju od najboljih svjetskih proizvo|a~a, 2 kutije+gratis, samo 49KM.Diskrecija zagarantovana, dostava pouze}em u cijeloj BiH. Tel:062/484-339. 73 PRODAJEM bolesni~ki krevet sa mogu~no{}u pode{avanja nagiba. Tel. 063/284901.k PRODAJEM fotelju za masa`u, neupotrebljavana. Tel. 063/284-901.k PRODAJEM gusane radijatore i plinski bojler 24kw u ekstra stanju. Tel. 062/342140.k PRODAJEM {iva}e ma{ine Singer, Pfaff i Victoria u koferu, povoljno uz garanciju. Mob. 061/145-504.k PRODAJEM sadnice lipe visine 2 do 4 m i raznog drugog drugog drve~a. Tel. 066/092-978.k PRODAJEM izuzetno zdrave i jake p~ele sa ko{nicom, 180 KM, bez ko{nice 130 KM. Mob. 061/486-926.k PRODAJEM 20m2 mermera 3 milimetra debljine. Tel:061/382-219.k PRODAJEM nova invalidska kolica, cjena po dogovoru. Zvati svakim danom 8 do-13 sati, na 061/199 328.k PRODAJEM 4 kom. ljetnih guma Sava, 165/70-R13, slovena~ke, cijena po dogovoru. Mob. 061/601-887.k PRODAJEM Braunove mre`ice za brinaje i el. aparate. tel. 061/323-906.k PRODAJEM povoljno pet dvokrilnih prozora. iz novogradnje.Tel. 061/869396.k PRODAJEM {pajz servis za 12 osoba Rojal-Tifani. Tel. 657-504.

TEHNIKA
POVOLJNO prodajem malo kori{ten fzamrziva~ 200 lit. Mob. 061/212-650.k PRODAJEM dva el. {poreta Gorenje i ve{ ma{inu. Tel. 218-338, iza 17 sati.k PRODAJEM termoakumulacionu pe} trojku. Tel. 063/864-775.k

ZAPOSLENJE

VOZILA
Ford fiesta t.d.2002.god.. 131000 km prva ruka servisna knjiga u odlicnom stanju.pla}eno sve do registracije. Tel: 061/158-784.sms PRODAJEM-mijenjam Ibisu, 2006. god. metalik, 3 vr. registrovana do 8/2012. pre{la 108.000 km, full oprema, rezer. 2 gume. Mob. 061/217-897 PRODAJEM XI BMW - pogon 4x4, 2003. god., mjenja~ automatik i manuelno na ameri~kim tablama. Cijena 12.500KM. Mob: 062/855-888.k PRODAJEM Peugeot 406, benzin, 2,0 litara, 2002. godina, puna + dodatna oprema, registrovan do novembra 2012. godine. tel. 033/537-105 poslije 16 sati.k RENO Megan Couch sport, benzin, izuzetno o~uvan, tek registrovan, 7.4.2013. godina. Mob. 061/165-195.k OPEL Astra g. 1.6 klima 2004. g.Tel:063/498-913.k KOMBI VW, T4, 2,5 TDI, 150 ks, 2003. god. pre{ao 217.000 km, cijena 14.000 KM fiksno. Mob. 061/689-171.k PRODAJEM Ford K, 2001. god. Mob. 061/508-404.k

KUPOVINA
KUPUJEM zlato, lomljeno, ispravno, dukate, {orvane, najbolje pla}anje, dolazak na adresu, splata odmah. Mob. 062/375771.sms KUPUJEM jednosoban stan na Ilid`i. Tel:061/277-524.k KUPUJEM stare devizne {tednje i dionice po povoljnoj cijeni. Tel.065/869-608.k

USLUGE
MIKADO-Alu `aluzine, trakaste, dual, plise i rolo zavjese, harmonika vrata i vanjske roletne. www.mikadobh.com Tel. 033/789999, mob. 061/551-515. 673

52

SJE]ANJA I SMRTOVNICE

~etvrtak, 26. april/travanj 2012.

OSLOBO\ENJE

Danas, 26. aprila 2012, navr{ava se petnaest godina od smrti na{eg dragog

U ~etvrtak, 26. aprila 2012. godine, navr{ava se sedam tu`nih dana od kada je preselila na ahiret na{a voljena

prim. dr. E[REFA ([A]IRA) BE[LI]A

FADILA \OZI], ro|. MULAHUSI]

Uvijek s nama, nikad pre`aljen i nikad ne}e{ biti zaboravljen. Porodica Be{li}
2405

Molimo dragog Allaha d`.{. da podari lijepi d`ennet i vje~ni rahmet njenoj plemenitoj du{i. Tevhid }e se prou~iti istog dana, ~etvrtak, 26. aprila 2012. godine, u 17 sati u Bakijskoj d`amiji. Porodica
002

POSLJEDNJI POZDRAV

USLUGE
PRI^AJTE engleski obuka i vje`be govornog engleskog u svim prilikama. Tel. 061/519-089.k BRAVAR radi blindirana vrata po naru|bi, kovane ograde, gitere itd. Tel. 061/221-668.k OBAVLJAM poslove zidarske, kre~enje, malterisanje i ostalo po potrebi. Tel: 061/382-219.k POVOLJNO i kvalitetno postavljam sve od rigipsa. Mob. 061/545-888.k PROFESORICA francuskog i latinskog jezika daje instrukcije. Tel. 033/645307.k PROJEKTI za legalizaciju bespravno izgra|enih objekata. Sve faze, uredno ovjereni i u 3 primjerka. Mob. 066/160-788 i 062/649-370.k OZBILJAN mladi penzioner, intelektualac, nudi usluge prevoza vlastitim automobilom. Mob. 0617333-652.k MATEMATIKA osnovcima, srednjo{kolcima i studentima. Mob. 062/713098.k INSTRUIRAM |ake i studente iz matematike, na A. polju. Mob. 0617157991.k STAKLAR Edo, izvodi sve staklarske radove, uramljivanje slika-ogledala. H. Kre{evljakovi}a (Papagajka), od 8-19 sati. Tel. 221-902, 061/130-034.k TELEFONIKO servis, popravlja stare, nove, be`i~ne tel. izrada telel. instalacija. Mob. 061/141-676.k POMA@EMO pri lije~enju raznih bolesti: nesanica, nervoza, glavobolja, reuma, i{ijas, struna, depresija, sterilitet, veoma uspje{no. Tel. 062/723-575.k PROFESOR engleskog daje instukcije, cijena 1 ~as/10 KM, radim prevode. Mob: 061/654-941.k SERVIS svih tipova ve{ ma{ina u drugih ku}anskih aparata, dolazak besplatan. Tel. 061/551-035. INSTRUKCIJE iz engleskog i bosanskog za djecu i odrasle, prevodi. Tel. 065/572966.k TAPETAR radi sve poslove tapetarske struke dolazi na adresu besplatno. Tel. 033/240-895, 062/909-306.k INSTRUKCIJE iz matematike uspje{no i povoljno. Tel. 466-736 i 061/506-755.k VIZIT kartice 50kom. - 7,50 KM i 100 kom.- 10 KM. Mob. 062/082-124.k VODOINSTALATER 30 godina iskustva vr{i opravke. instalacije monta`u. Tel. 033/535-659 i 062/139-034.k GALERIJA Kicos V. Peri}a 16 opreme i uramljuje slike svaki dan. Tel. 070/202908.k INSTRUIRAM |ake i studente iz matematike i fizike na Ilid`i ~as 6KM. Tel. 033/621-976.k MAJSTOR povoljno opravlja stvari i montira novi namje{taj, kuhinje, radi selidbe. Tel. 061/202-840.k

na{em dragom bad`i i tetku

SJE]ANJE

RATKU VEGARU

na

generala ARBiH ARIFA PA[ALI]A
S po{tovanjem, porodice: Selimi}, Omeragi} i [anti}
771

Ministar za bora~ka pitanja Kantona Sarajevo Uposlenici Ministarstva za bora~ka pitanja KS-a Odbor za obilje`avanje zna~ajnih doga|aja i li~nosti Koordinacioni odbor bora~kih udru`enje KS-a Savez brigadnih udru`enja 1. korpusa ARBiH
001

MOLER radi molovanja stanova 1-sobni 120KM 2-sobni 180KM. Tel. 062/073760 i 033/630-332.k MOLER radi molersko farbarske radove ~isto kvalitetno i povoljno.Tel:062/419-501.k ELEKTRI^AR vodoinstalater radimo nove i popravljamo stare instalacije. Tel. 061/132-149.k MOLER radi sve uredno, kvalitetno i veoma povoljno. Mob. 061/274-872.k SERVIS zdravlja, uni{tavamo `ohare, moljce, mrave, muhe, stjenice, komarce i mi{eve. Mob. 062/136-248 i Tel. 033/219761.k MOLERI nude usluge moleraj gletovanje, stolarija, tepete, radijatori, obrada oko stolarije.Tel. 061/219-768.k BRU[ENJE, lakiranje parketa i podova bezpra{inskom ma{inom uz garanciju. Tel. 510-228 i Mob. 061/359-500.k BRAVARSKI radovi svih vrsta. Profesionalna izrada i monta`a vrata, prozora, za{titnih re{etki, ograda, tendi... Mob: 061/141-659.k IZNAJMLJUJEM stolice i stolove za razne namjene, cijena do 20kom - 1,5KM, a 20 stolica i vi{e - 1KM po komadu, (ku}na dostava). Mob. 061/563-292.k SIGURNOSNA/protuprovanla vrata po mjeri. Izrada i postavka novih vrata, demonta`a starih vrata, popravka brava... Mob: 061/141-659.k KAMENOREZAC, povoljno izra|uje ni{ane, spomenike i predmete od kamena. Mob. 061/171-860.k ODR@AVAM ba{te trimerom, pilam drva i ure|ujem mezare. Mob. 062/332230.k VR[IM usluge prevoza svih vrsta roba, kao i selidbe iz Europe i BiH. Tel. 033/232-162, 061/266-764 i 061/108-779.k SERVIS kompjutera sistemi, nadogradnja, programi. Mob. 061/902-688.k PREKUCAVAM sve vrste materijala, brzo, kvalitetno, povoljno, kompjuterska obrada. Tel. 061/533-326.k

BRAVAR i varilac, profesionalna izrada i monta`a svih vrsta bravarskih radova. Mob. 061/141-659.k KERAMI^AR ~isto i kvalitetno uz garanciju vr{i sve vrste kerami~kih radova. Mob. 061/930-315.k VKV BRAVAR, popravljam brave, pravim gelendere i kovane ograde. Mob. 062/907-356.k NJEMA^KI jezik, instrukcije osnovcima i srednjo{kolcima. Mob. 061/181542.k DAJEM instrukcije iz francuskog jezika, za sve nivoe znanja i prevodim sve vrste tekstova. Mob. 061/365-677.k MATEMATIKU instruira dipl. ing. elektrotehnike, za sve {kole i fakultete. Mob. 061/571-361.k

Dvadeset {estog aprila navr{ava se godina od kada nas je zauvijek napustio na{ voljeni suprug, otac, deda i punac

MILAN MLADENOVI]

APARTMANI
S ljubavlju i po{tovanjem, ~uvat }emo uspomenu na njega. O`alo{}ena porodica
2402

U NEUMU udobni apartmani TIK UZ MORE, www: villa-bianca- neum.com, e-mail: villabianca@hotmail.com, info@villa-bianca-neum.com. Tel. ++387(0)36 884 125

POSLJEDNJI POZDRAV
NEUM izdajemo i apartmane uz more povoljno 063/322-271 i 036/884-711. 001A NEUM, apartmani, sobe, pet metara od mora, parking. Tel. 036/880-582 i 061/488-043.k NEUM, apartmani konforni, klimatizirani, blizu mora, parking. Tel. 036/884493, 061/141-752, 061/183-981.k PROVEDITE ugodne prvomajske praznike u Vili Musi} u Dubrovniku. Kontakt tel:00385 91 507 87 00 e-mail:srecko.music@du.com.hr. www.villa-music.tk TRPANJ na moru izdajem povoljno sobe i apartmane, vlastiti parking. Tel. 00385 989938666.k NEUM, povoljno izdajem apartmane, smje{ten uz more.Tel:063/327-098, 036/884-169.k

na{em kolegi i ~lanu DNBiH

MUSTAFI GAFI]U

Dru{tvo novinara BiH
2397

OSLOBO\ENJE ~etvrtak, 26. april/travanj 2012.
Obavje{tavamo rodbinu i prijatelje da }e se sahrana na{eg dragog

SJE]ANJA I SMRTOVNICE

53

GORDANA TAFRE

ZAHVALNICA
Ovom prilikom posebno zahvaljujemo na lije~enju i nesebi~noj pa`nji dr. Vesni Lozi, dr. Almi Sofo - Hafizovi}, dr. [erkanu Tali}u, dr. Izetu ^ustovi}u i dr. Ademu Ze}i. Tako|e zahvaljujemo rodbini, prijateljima i kolegama na podr{ci i razumijevanju.
2401

obaviti 26. aprila 2012. godine u 12.45 sati ispred ateisti~ke kapele na gradskom groblju Bare. O`alo{}ena porodica

Dvadeset {estog aprila 2012. navr{ava se dvanaest godina otkako nije s nama

...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

MUNEVERA (SALKE) FILIPOVI], ro|. ^ENGI]
preselila na ahiret u utorak, 24. aprila 2012, u 60. godini. D`enaza }e se obaviti u ~etvrtak, 26. aprila 2012. godine, u 14 sati na gradskom mezarju Vlakovo. O`alo{}eni: suprug [efket, sin Adnan, brat Mustafa sa porodicom, sestre Remza i Hasija sa porodicama, snahe Emina i Sanela, zetovi Ahmet i Uzeir, tetke Fata, Advija i Selima sa porodicama, zaova Enisa sa porodicom, djever Ned`ad sa porodicom, jetrva Jasminka Nina sa porodicom, te porodice Filipovi}, ^engi}, ^ustovi}, Haski}, Had`ihasanovi}, Poplata, Pa{ukanovi}, Deli}, Sijer~i}, Ja`i}, Hukara, [urkovi}, Halvad`ija, Tufo, Bali}, Had`imusi}, Leti}, Biki}, Lemezan, Pa{i}, Maksumi}, Sopaj, Babi}, Trnka, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14 sati u Istiklal d`amiji na Otoci. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH
000

MUJO (HAMDE) SKORUPAN
preselio na ahiret u utorak, 24. aprila 2012, u 82. godini. D`enaza }e se klanjati u ~etvrtak, 26. aprila 2012. godine, poslije ikindija-namaza 17 sati u haremu d`amije Hrasnica, a ukop }e se obaviti na mezarju Kova~i - Hrasnica. O`alo{}eni: k}erka Mirsada, sinovi Safet, Mevludin i Mirsad, snahe Tima, Fatima i Ramiza, unuk Emir, unuke Elma, Merisa i Adela, praunu~ad Ajna, Lajla, Naida i Bakir, brat Adem sa porodicom, sestre Hamida, Had`ira i Vezira sa porodicama, daid`a Rasim sa porodicom, sestri} Salih sa porodicom, svastika Umija i bad`o Ago sa porodicom, te porodice Skorupan, Pecikoza, Livadi}, Had`i}, Kaltak, Had`i}, D`ehovi}, Mrkuli}, Had`i}, Kosovac, Brajanovi}, Ahmi}, ]osovi}, Gibanica, Mujezinovi}, Peljto, Efendi}, Me{evi}, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana poslije ikndija-namaza u 17 sati u d`amiji Hrasnica. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH
000

BORISLAV STANKOV

Zauvijek }e{ `ivjeti u na{im srcima i mislima. Tvoja porodica: Emina, Goran i Gorana
2404

Pro{lo je 40 dana otkako vi{e nisi sa nama

HALIM (\ULAGE) BE[I]
1935 - 2012.

...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

Tevhid }e se prou~iti u petak, 27. aprila, u d`amiji u Fojnici, iza d`uma-namaza. Tvoja porodica: supruga Marija, brat Hamdo, brati~ne Zehra i Edisa i snaha Ramiza
2400

AN\A FATIMA IBRAHIMI
preselila na ahiret u srijedu, 25. aprila 2012, u 77. godini. D`enaza }e se obaviti u ~etvrtak, 26. aprila 2012. godine, u 14 sati na gradskom mezarju Vlakovo. O`alo{}eni: k}erke Esma i Hanka, sin Hasan, snaha Zuhra, unu~ad \ulijana, \emila, Elma, Sanela, \ulistana, Jasmin, Aldijana, Dijana, Emina, Eldin, Adnan, Admir, Hasan, Ramo, Armin i Bidajim, zetovi Bedru{, Izudin, Ibrahim, Sejo i Marko, praunu~ad, ~ukununu~ad, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i merhume u 14 sati, Ul. had`i Idrizova 8. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH

NAZA (HASIBA) OSMANOVI] ro|. [I[I]
preselila na ahiret u srijedu, 25. aprila 2012, u 89. godini. D`enaza }e se obaviti u ~etvrtak, 26. aprila 2012. godine, u 15.30 sati na mezarju Grli}a brdo. O`alo{}eni: sin Ramiz, brat Adil, brati}i Edhem i Asim, brati~na [uhra, snahe Hajra, Enisa i Amira, unu~ad Enisa, Damir, Adis, Edin, Anis i Azra, praunu~ad Benjamin, Lamija, Anesa, Anes i Rijad, te porodice Osmanovi}, [i{i}, Kadri}, Selmanovi}, Bajraktarevi}, Hod`i}, ^ongo, Eminovi}, Kar{i}, Muharemovi}, Sinanovi}, Alagi}, Pa~ariz, Bogilovi}, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana 15.30 sati u had`i ]amilaginoj d`amiji - Panjina Kula. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH
000

POSLJEDNJI POZDRAV

dobrom i plemenitom

RATKU VEGARU
S po{tovanjem, Lidija, Damir i ^enga
2403

000

54

SJE]ANJA I SMRTOVNICE
POSLJEDNJI POZDRAV

~etvrtak, 26. april/travanj 2012.

OSLOBO\ENJE

mom dragom suprugu

RATKU VEGARU
Uvijek }u Te se sje}ati, rado spominjati i ~uvati uspomenu na Tebe. Zauvijek s Tobom, supruga Vera
760

POSLJEDNJI POZDRAV

na{em dragom i plemenitom djedu

RATKU VEGARU

Tvoji unuci: Anja, Denin i Nikolas

760

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

POSLJEDNJI POZDRAV

ocu na{e {efice HAJRUDIN (MUJE) TULJKOVI]
iz Dubrovnika

preselio na ahiret u subotu, 21. aprila 2012, u 65. godini. D`enaza }e se obaviti u ~etvrtak, 26. aprila 2012. godine, u 14 sati na gradskom groblju Vlakovo. O`alo{}eni: sin Haris, k}erka Harisa, supruga Fata, snaha Mina, unuka Sara, brat D`evad, sestre Biba, Pakiza i Ai{a, brati}i Mevludin, Mujo, Fahrudin i Alija, brati~ne Fahreta i Rasima, sestri}i Esad i Senad, daid`a Abid sa porodicom, tetke Rahima, Halima i Fatima sa porodicama, snahe Mevlida, Raska, Amela i Maja, zet Ramo, punica Fiza, {urjak Safet sa porodicom, svastike Safa, Safeta i Izeta sa porodicama, teti}i i teti~ne, daid`i}i i daid`i~ne, te porodice Tuljkovi}, [eta, Efendi}, Mustafi}, Jakubovi}, Junuzovi}, Alispahi}, Ajanovi}, D`afi}, ^osi}, [abanovi}, [abanija, Softi}, Kora}, Sejfi} i Poljo, te kom{ije i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14 sati u d`amiji Hak Nur u Ulici Safeta Zajke br. 144a.
000

RATKO VEGAR
Uposlenici Klinike za radiologiju Klini~ki centar Univerziteta Sarajevo
770

...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Obavje{tavamo rodbinu i prijatelje da je na{a draga

POSLJEDNJI POZDRAV

ocu na{e prijateljice

ZUBEJDA (MEHE) FATI], ro|. BANDI]
preselila na ahiret u utorak, 24. aprila 2012, u 83. godini. D`enaza }e se klanjati ispred centralne d`amije u S. Koloniji 26. aprila 2012. godine u 13.30 sati (poslije podne-namaza) i u 17 sati (poslije ikindija-namaza) u selu Umoljani - Trnovo, gdje }e se i obaviti ukop. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH

POSLJEDNJI POZDRAV

RATKO VEGAR

na{em dragom prijatelju

RATKU VEGARU

O`alo{}eni: suprug had`i Mujo, sinovi Hamed, Smajo i Re{ad, k}erka Mejra, snahe Dervi{a, Fatima, Dervi{a i Edina, zetovi Esed i Almir, djeveri Vejsil i Meho, zaova Nura, jetrva Vasvija, unu~ad Aldina, Adis, Armin, Sedin, Anel, Alen, Selma, Azra, Lamija, brati}i, brati~ne, sestri}i, sestri~ne, te porodice Fati}, Bandi}, Elezovi}, Vatri}, Kadi}, Berilo, Kadri}, ^omor, Duvnjak, Fo~o, Pamuk, Hod`i}, Bla`evi}, Terzi} i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Jasin }e se prou~iti istoga dana poslije d`enaza-namaza u mesd`idu Umoljani.

Besima, Sabina i Amela
770

od Milene i Milorada
769

Prevoz obezbije|en ispred Centralne d`amije u S. Koloniji - terminal Ilid`a - Had`i}i sa polaskom u 13.30 sati.

OSLOBO\ENJE OGLASNA SLU@BA
Zelenih beretki 14, tel. 205-938

000

OSLOBO\ENJE ~etvrtak, 26. april/travanj 2012.
SJE]ANJE

SJE]ANJA I SMRTOVNICE
Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

55

ANA ^ELIGIJA MENSUDIN MIMO (RASIMA) D@EKO
24. 4. 2010 - 24. 4. 2012.
preselila na ahiret u srijedu, 25. aprila 2012, u 87. godini. D`enaza }e se obaviti u ~etvrtak, 26. aprila 2012. godine, u 17 sati na mezarju Ni{an - Jar~edoli. O`alo{}eni: sin Mehmed ^eligija, snaha Sabaheta, unu~ad Muzafer i Sanela, zet Nermin Sejdi}, snaha Amela, praunu~ad Eman, Sara, Lamija i Kenan, sestri} Ljubo Sli{kovi} sa suprugom Senom i djecom, sestri} Marinko, sestri~na Draga Vidulin sa suprugom @eljkom i djecom, rodica Tid`a Lati}, ro|aci Ibro i Irfan Lati} sa porodicama, te porodice ^eligija, ^an~ar, Rikovi}, Sejdi}, Lati}, Omer~au{evi}, Sli{kovi}, Vidulin, te ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 17 sati u ku}i `alosti u Ulici Antuna Hangija br. 15/II.
2390 002

S ljubavlju i po{tovanjem, dok `ivimo, Tebe dragi brate }emo se sje}ati. Salko Selimovi} s porodicom

...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis)

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

IN MEMORIAM

EMINA (ALIJE) FUKELJ

OSMAN (HAMIDA) ]UTUK
preselio na ahiret u utorak, 24. aprila 2012, u 87. godini. D`enaza }e se obaviti u ~etvrtak, 26. aprila 2012. godine, u 14.30 sati na gradskom groblju Bare. O`alo{}eni: k}erka Enisa, sin Munib, snaha [evala, unuci Mirza i Mirnes, brat Hamdo, sestre Pembija, D`emila i Mevla, zet Rasim, brati}i i brati~ne, sestri}i i sestri~ne, amid`i}i i amid`i~ne, daid`i}i i daid`i~ne, teti}i i teti~ne te porodice ]utuk, Mehmedovi}, Ruhotina, Gazija, [abovi}, Suljevi}, Kaljanac, ^au{evi}, Komarica, kao i ostala brojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14.30 sati u Alipa{inoj d`amiji. Ku}a `alosti: Ul. humska br. 202.
000

preselila na ahiret u petak, 20. aprila 2012, u 58. godini. D`enaza }e se obaviti u petak, 27. aprila 2012. godine, u 14.30 sati na gradskom mezarju Vlakovo. O`alo{}eni: brat Mesud, brati~ne Ismira i Amra, brati} Amer, ro|ak Mirsad, rodice Mubera i Mirsada, drugarica Borka i prijatelj Stanoje, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14.30 sati u mesd`idu Ko{evsko Brdo. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH
000

TAHIR TANOVI]
26. 4. 2001 - 26. 4. 2012.

ALMASA TANOVI], ro|. SADOVI]
16. 1. 1992 - 26. 4. 2012.

Sin Mirza i k}erka Gild`ana sa porodicama
2391

...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis)

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

IN MEMORIAM ...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis)

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

ALEKSANDAR ACO VARAGI]
26. 4. 1995 - 26. 4. 2012.

RAMIZ (ZULFE) KADI]

HAJRO (SINANA) PEPELJAK
2392

preselio na ahiret u utorak, 24. aprila 2012, u 74. godini. D`enaza }e se obaviti u ~etvrtak, 26. aprila 2012. godine, u 14 sati na gradskom mezarju Vlakovo.

S ljubavlju i po{tovanjem, njegovi najmiliji: Majda, Maja, Olja i Mladen preselio na ahiret u utorak, 24. aprila 2012, u 66. godini. D`enaza }e se obaviti u ~etvrtak, 26. aprila 2012. godine, u 14 sati na mezarju Ni{an - Jar~edoli. O`alo{}eni: sinovi Rusmir i Ismir, snaha Harisa, unu~ad Merjem i Arman, bra}a Rifat, Abaz, Bajram i Fahrun sa porodicama, prija Munira U{tovi}, te ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14 sati, Ul. Mustafe Kameri}a 11/VI, Dobrinja II. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH
000

OBAVJE[TENJE
Ukoliko ste zainteresovani, sje}anja i smrtovnice mogu imati sliku u boji. Prilikom predaje oglasa naglasite to u na{oj Oglasnoj slu`bi. Cijena ostaje ista!

O`alo{}eni: supruga Fatima, sestra Fata sa porodicom, brati~na Elvedina sa porodicom, amid`i} Asim sa porodicom, amid`i~ne Zineta i Kasa sa porodicama, teti~na D`emila sa porodicom, {ura Ned`ad, pastorak Nusret, amid`i}i, amid`i~ne, teti}i, teti~ne, te porodice Kadi}, Hrustanovi}, Imamovi}, Kajmovi}, Ahmethod`i}, Bublin, Panjeta, Selimovi}, Amro{, [urkovi}, \ipa, Hatibovi}, Muji}, Ismailovi}, Kutin~i}, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i rahmetlije u 14 sati, Ul. bana Mateja Ninoslava 28, Bu~a Potok. Prevoz do Vlakova i nazad obezbije|en ispred BP “Turk oil” - Bu~a Potok, sa polaskom u 13 sati. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH
000

56

SJE]ANJA I SMRTOVNICE
POSLJEDNJI POZDRAV

~etvrtak, 26. april/travanj 2012.

OSLOBO\ENJE

na{em milom, plemenitom i voljenom ocu

RATKU VEGARU
S ljubavlju, tugom i ponosom. K}erke: Sandra Vegar Zubovi} i Jasna Pilja
760

TU@NO SJE]ANJE

...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

na na{eg jedinog sina

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i susjede da je na{ dragi

DARIO (VLADIMIRA) BABI]
24. 4. 2001 - 24. 4. 2012.

HASIBA ([EMSE) ^ENGI], ro|. MIROJEVI]
preselila na ahiret u utorak, 24. aprila 2012, u 84. godini. D`enaza }e se obaviti u ~etvrtak, 26. aprila 2012. godine, u 14 sati na mezarju Lokve - Fo~anska Jabuka. O`alo{}eni: sinovi Ferid i D`emal, k}erka Ferida, zet Nermin, unu~ad Mirnes, Mersudin i praunuka Emina, brat Begler, brati}i, brati~ne, sestri}i, sestri~ne, djeveri}i, djeveri~ne, zaova [efika sa porodicom, jetrve Hedija i D`ehva, te porodice ^engi}, Mirojevi}, Herenda, Selimbegovi}, Hod`i}, Ra{~i}, Budnjo, Papi}, @uni}, Crn~alo, ]atovi}, Osmankovi}, Mustadanagi}, kao i ostala rodbina, kom{ije i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14 sati u novoj d`amiji Sokolje (Naselje Heroja). Prevoz do mezarja i nazad obezbije|en ispred nove d`amije Sokolje sa polaskom u 10 sati, sa usputnim zaustavljanjem na autobuskim stajali{tima Stup i Energopetrolova pumpa na Stupu. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH
000

RATKO (IVANA) VEGAR
iznenada preminuo 24. aprila 2012. u 81. godini. Sahrana }e se obaviti 26. aprila 2012. godine u 14.15 sati na gradskom groblju Bare u Sarajevu. Prevoz obezbije|en ispred ku}e `alosti, Ul. Geteova br. 13 u 13.15 sati. Duboko o`alo{}eni: supruga Vera, k}erke Jasna i Sandra, zetovi Jasenko i Nedim, unu~ad Anja, Denin i Nikolas, brati} Ivan, brati~ne Violeta i Anita, svastika Nada, bad`o Ra{id, snahe Kata i Ana, kumovi [oje, obitelji Vegar, Vukojevi}, Rokvi}, Pilja, Zubovi}, Kozina, Dragovi}, Kljenak, te mnogobrojni prijatelji i susjedi.
000

Ne umire onaj ko prerano ode, jer svaki na{ treptaj srca i misao o njemu, ponovo ga rode. O`alo{}eni: mama Svetlana, otac Vladimir i sestra Sara, baba Novka, deda Danilo i tetka Branka sa svojom familijom
AX

SJE]ANJE

...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) ...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

RADOVAN DABI]
26. 4. 1979 - 26. 4. 2012.

STANA DABI]
30. 4. 2008 - 30. 4. 2012.

AMIR (HASIBA) GU[O
preselio na ahiret u ponedjeljak, 23. aprila 2012, u 63. godini.

SELIM (ATIFA) KU[UND@IJA
preselio na ahiret u srijedu, 25. aprila 2012, u 71. godini. D`enaza }e se obaviti u ~etvrtak, 26. aprila 2012. godine, u 17 sati na mezarju Slavi~i}i - Fo~anska Jabuka. O`alo{}eni: supruga Munira, sinovi Mirhat i Mirsad, k}erke Mirsada i Mevlida, snahe Nevresa i Mirsada, unu~ad Samra, Fata, Arnel, D`enana, Ajla, Edin i Irma, sestra Habiba sa porodicom, sestri} Davud, sestri}i i sestri~ne, brati}i Samir, Amir i Fehim, brati~ne Fehma i D`evada, te porodice Ku{und`ija, Spaho, Beganovi}, [ahovi}, Red`ovi}, D`ozo, Selimspahi}, Omerspahi}, Drin~i}, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i rahmetlije u 17 sati, Ul. reisa Fehima Spahe do br. 124. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH

Sin Mladen sa porodicom
2374

POSLJEDNJI SELAM

na{em dragom

AMIRU (HASIBA) GU[I
@ivot nestaje u trenu, a sje}anje ostaje zauvijek. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`ennet i vje~ni rahmet. Brat Rasim i snaha Mirzeta sa djecom
AX

D`enaza }e se obaviti u ~etvrtak, 26. aprila 2012. godine, u 14 sati na gradskom mezarju Vlakovo. O`alo{}eni: supruga Mersija, brat Rasim, sestra Jasmina, snaha Mirzeta, zet Himzo, brati~ne Lejla, Arijana i Aldijana, sestri}i Kana, Ibro i Nermin, daid`e Hasan i Asim, daid`i} Emil, bad`o Mirsad, svastika Subhija sa sinom Adnanom, te porodice Gu{o, Hubi}, Ali}, Tabakovi}, Me|useljac, Sali}, Tufek~i}, Saki}, Ribi}, Ismi}, Matri}, Sadikovi}, Alomerovi}, Hido, [abanovi}, Pa{ovi}, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i rahmetlije u 14 sati, Ul. Adema Bu}e 196, Bu~a Potok. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH
000

000

OSLOBO\ENJE ~etvrtak, 26. april/travanj 2012.
Danas se navr{ava sedam dana od smrti na{e majke, nane i svekrve

SJE]ANJA I SMRTOVNICE
ZAHVALNICA

57

NURE MAGLAJLI], ro|. HAD@IHALILOVI]
Hvala ti za ljubav i nje`nost koju si nam nesebi~no pru`ala. Mirza i Jasminka, Slavenko i Gorjana, Damir i Selma, Maja, Goran i Elvedina i Darja

@elimo da zahvalimo svima koji su nam pomogli u tim te{kim trenucima: Posebno zahvaljujemo dr. Abazovi} Enveru i osoblju Neuropsihijatrijskog odjela Op}e bolnice “Dr. Abdulah Naka{“, dragim prijateljima sa klinike Podhrastovi KCUS, na{oj Sejdi Mahovi}, koja je njegovala na{u majku do posljednjeg trenutka, velika hvala svim na{im ro|acima, prijateljima, dugogodi{njim, kom{ijama koji su li~no ili putem telegrama ispratili na{u majku na posljednji po~inak. Hvala Hajdar Mirsadu, koji je ispred Saveza boraca NORa toplim rije~ima popratio zadnje trenutke ispra}aja. Porodica
2387

Dvadeset {estog aprila 2012. navr{avaju se dvije godine od kada nas je napustio na{

...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

GRGA (MARIJANA) ABRAMOVI]
1937 - 2010.

NAFIJA (HUSE) \E[EVI], ro|. RED@EPAGI]
preselila na ahiret u srijedu, 25. aprila 2012, u 77. godini. D`enaza }e se obaviti u ~etvrtak, 26. aprila 2012. godine, u 14 sati na mezarju Hambina carina. O`alo{}eni: sinovi Mensur i Mirsad, k}erke Merima i Mersida, zet Sejdalija, snahe Muratka i Alma, unu~ad Irfan, Azra, Amar, Ilvana, Mirza i Omar, bra}a Ismet i ]azim, sestre D`evahira, Nevzeta i Muvedeta, zetovi Jusuf, ]azim i Hamdo, snaha Nad`ija, brati}i i brati~ne, sestri}i i sestri~ne, djever [a}ir sa porodicom, zaova Iljka sa porodicom, te porodice \e{evi}, Red`epagi}, Bander, Gu{i}, Li~ina, Arnautovi}, Koljenovi}, Had`ovi}, Durakovi}, Canovi}, Had`ialjevi}, Olevi} i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14 sati u ku}i merhume u Ulici Vefika Karabdi}a br. 5. 002

Na{a ogromna ljubav te, na`alost, nije mogla u~initi besmrtnim, ali zato ne}e dozvoliti da tvoj plemeniti lik izblijedi u na{im sje}anjima. ^ast je bila poznavati te, a ogromna sre}a imati te za supruga, oca i djeda. Tvoji najmiliji
001A

Dvadeset {estog aprila 2012. godine navr{ava se {est tu`nih mjeseci od prerane smrti na{eg dragog

TU@NO SJE]ANJE

POSLJEDNJI SELAM

na{oj dragoj

^EDOMIRA MASKIJEVI]A

LJUBICA KOVA^I]
26. 4. 1998 - 26. 4. 2012.

ALINI RIZAMULI]

S ljubavlju i po{tovanjem, S ljubavlju i po{tovanjem, Tvoji najmiliji
767

porodica
2355

Dervi{a ^engi}, Kenan, Hizreta i Elzana sa porodicama
766

Dvadeset {estog aprila 2012. navr{ava se 11 godina od smrti na{eg dragog supruga, oca i dede

SJE]ANJE

SJE]ANJE

Danas se navr{avaju dvije godine otkako nije s nama

prof. PETRA PULJIZA

HATID@A ZUKO, ro|. HALJKOVI]
26. 4. 2010 - 26. 4. 2012.

SULEJMAN DRINO
Porodica

O`alo}ene supruga Jelena i k}erka Vesna sa porodicom
2364

Nedostaje{ nam svaki dan. Suada i Senad sa djecom
2114

2383

58

PREDAH

~etvrtak, 26. april/travanj 2012.

OSLOBO\ENJE

HOROSKOP DANAS
OVAN
Neko vas poti~e na kreativno izra`avanje ili na potrebu da ostvarite zapa`ene rezultate. Dogovor koji imate obe}ava uspjeh, va`no je da preciznije odredite interesovanja u razli~itim pravcima. Pa`ljivije analizirajte osobu do koje vam je stalo. Dileme koje vas prate mogu da se rje{avaju na suptilniji na~in. Nema potrebe da sumnjate u ne~ije rije~i ili naklonost. Nalazite se u sjajnoj psiho-fizi~koj formi. Djelujete samouvjereno u razli~itim situacijama i preuzimate potpunu odgovornost za postupke. Raspolo`enje u saradni~kim krugovima predstavlja pozitivan predznak, stoga nastavite u zapo~etom stilu. Osoba o kojoj razmi{ljate treba da se nalazi u va{oj blizini i da vas razumije. Za po~etak u~inite neki gest pa`nje kojim treba da ostavite `eljeni utisak. Obratite pa`nju na pravilniji na~in ishrane. Primje}ujete da neko unosi dodatnu pometnju u saradni~ke odnose. Stoga nemojte u~estvovati u javnim raspravama oko poslovnih interesa. Potrebni su vam prakti~ni rezultati, a ne intelektualno nadmudrivanje. Ne `elite emotivnu utjehu, ali ono {to se de{ava izme|u vas i voljene osobe podsje}a na unaprijed izre`iranu predstavu. Prijat }e vam psiho-fizi~ka relaksacija i odmor. Dobivate razli~ite olak{ice u u susretu sa saradnicima, ali istovremeno trpite zbog nekih doga|aja u privatnom `ivotu. Va`no je da imate dobar poticaj i da ostvarite poslovne namjere. U susretu sa voljenom osobom ne mo`ete diktirati sva ljubavna pravila. Lijepo je samo ono {to odgovara zajedni~kom ukusu i raspolo`enju. Prijat }e vam neki zabavni sadr`aji i sportska aktivnost. Ukoliko vam neko zadaje dodatne probleme, podsjetite saradnike na osnovna pravila o profesionalnom pona{anju i nemojte dozvoliti da se o vama govori na pogre{an na~in. Bolje je da sti{avate uzavrele strasti, nego da se upli}ete u razli~ite intrige ili u raspravu sa voljenom osobom. Razmislite o mogu}im posljedicama koje mogu da vas dodatno opterete. Uskladite misli i osje}anja. Ukoliko imate dovoljno pameti, onda bez suvi{nih rije~i prihvatite ne~iju primjedbu. Izbjegavajte situacije koje prevazilaze va{e znanje ili prakti~no iskustvo. Va`no je da sa~uvate poslovnu poziciju. Nema razloga da naivno vjerujete u ne~ija obe}anja ili u laskave komplimente koje dobivate. Veliki emotivni zanos umije lako da zavara. Primijenite neku od tehnika psiholo{kog opu{tanja. Prednost dajete nekim neobi~nim poslovima ili situacijama koje ostaju skrivene pred radoznalim pogledima saradnika. Budite promi{ljeni. Odre|ena doza misti~nosti mo`e da vas potakne na dodatnu upornost, ali mo`e i da prouzrokuje neprijatnost u susretu sa bliskom osobom. Ne pri~ajte previ{e ili kada za to ne postoji dobar povod. Va`no je da pravilno usmjeravate kreativnu energiju. Suvi{e idealizujete poslovne planove i intenzivno razmi{ljate o stvarima koje su vam nedostupne. Svako od saradnika ima na~in interpretacije doga|aja. Stvari ponekad izgledaju potpuno druga~ije od prvog utiska koji imate. Postupite po savjesti i onako kao {to se osje}ate u susretu sa voljenom osobom. Rasteretite se od suvi{nih briga, uljep{ajte raspolo`enje. Umijete da ostavite zapa`eni utisak na okolinu. Va{a prednost je u tome {to izbjegavate ustaljene forme i stereotip u poslovnom izra`avanju. Va{e ideje zvu~e interesantnije nego rje{enja koja nude saradnici. Dopada vam se novi impuls i raspolo`enje koje prepoznajete kod voljene osobe. Va`no je da uljep{ate zajedni~ko raspolo`enje, usmjerite misli u pozitivnom pravcu. Dogovor koji imate sa jednom osobom ne obe}ava mnogo, ali vi uporno odbijate pomisao o prekidu poslovne saradnje. Ne `elite javno da priznate gre{ke u procjeni poslovnih prilika. Stvari koje vama izgledaju jednostavno, iznenada postaju vrlo komplikovane posmatrano iz ne~ije perspektive. Potrebno je da bolje uskladite zajedni~ka interesovanja. Potrudite se da pobolj{ate koncentraciju. Te{ko vam je da donesete dobru poslovnu procjenu i kona~nu odluku bez ne~ijeg znanja. Sve bi bilo lak{e kada ne bi postojala velika neizvjesnost u susretu sa saradnicima. Izbjegavajte pretjeranu razmetljivost u svom pona{anju. Nema potrebe da se name}ete u ne~ijem prisustvu. Ponekad velika upornost ostavlja pogre{an utisak. Va`no je da pravilno kanali{ete kreativnu energiju. Potreban vam je pouzdani partner ili osoba koja u potpunosti slijedi va{ poslovni korak i kreativne ideje. Ukoliko vam je stalo da ostvarite poslovni uspjeh, budite spremni na zajedni~ke kompromise i na novi stil prilago|avanja. Osobu koju volite morate razumjeti i onda kada u ne~emu grije{i. Prijat }e vam razli~ite aktivnosti kao dobar na~in rastere}enja i psihoterapije.
21. 3. - 20. 4.

BIK

21. 4. - 22. 5.

BLIZANCI

23. 5. - 22. 6.

RAK

23. 6. - 22. 7.

LAV

23. 7. - 22. 8.

DJEVICA

23. 8. - 22. 9.

VAGA

23. 9. - 22. 10.

[KORPIJA

OSLOBO\ENJE
Nezavisni BH dnevnik Web site: www.oslobodjenje.ba e-mail: redaction@oslobodjenje.ba GLAVNA I ODGOVORNA UREDNICA: Vildana SELIMBEGOVI] PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA: Sadat BEGI] DIREKTOR: Ned`ad [ADI] UREDNI[TVO: Mirza ISLAMOVI], Branko MAJSTOROVI], Jelena MILANOVI], Daniel OMERAGI], Jakub SALKI], Mirela SEKULI], Lejla SOFRAD@IJA i Josip VRI^KO PRODAJA: Fax: 465-727, Tel: 276-967, 455-558 e-mail: prodaja@oslobodjenje.ba MARKETING: Meliha Hod`i} Fax: 472-901 Tel: 472-899, 468-161, 276-968, 276-988 e-mail: marketing@oslobodjenje.ba ID broj: 4200492600001 ADRESA: D`emala Bijedi}a 185, Sarajevo Po{tanski pregradak 686 TELEFONI: Centrala: 276-900, 467-723 Redakcija: Desk i no}ni urednik: 276902, fax: 468-090, modem: 468-018;

23. 10. - 22. 11.

STRIJELAC

23. 11. - 22. 12.

JARAC

23. 12. - 21. 1.

VODOLIJA

22. 1. - 19. 2.

RIBE

20. 2. - 20. 3.

RJE[ENJE: eksces, raport, mraka, iako, t, nt, tov, re~, ka, e, omer, bubi, od`a~ari, akumulirati, rod`er, }ere}e, iranac, taj, k, ta, anale, als, oks, ikoje, ap, n, ostav, more, akti, reomir, ikar, posnost, lokvanj, tatai.

Uprava 234-718, fax: 461-007; Unutra{njopoliti~ka rubrika: 276-903, Spoljnopoliti~ka rubrika: 276 937, Sarajevska hronika: 276-901, fax: 468-054, Kultura: 276-906, Sportska rubrika 276-908, Prilozi: 468-142 OGLASNA SLU@BA: Tel/fax: 205-938 e-mail: oglasnosg@oslobodjenje.ba VAKUFSKA BANKA DD Sarajevo, transakcijski ra~un broj: 1602000000317116, UNICREDIT BANK DD, transakcijski ra~un broj: 3383202250044019, SPARKASSE BANK DD Sarajevo, transakcijski ra~un broj: 1990490005630121, POSTBANK BH DD Sarajevo, transakcijski ra~un broj: 1872000000045887, KOMERCIJALNA BANKA AD Banja Luka, filijala Sarajevo, transakcijski ra~un broj: 5715000000017279 Kompjuterska obrada: RC “Oslobo|enje” Zorica Pand`i}, {ef DTP-a [tampa: Unioninvestplastika dd, Semizovac bb Prvi broj Oslobo|enja {tampan je 30. avgusta 1943. u Donjoj Trnovi, Oslobo|enje je 1963. godine Ukazom predsjednika Tita odlikovano Ordenom bratstva i jedinstva sa zlatnim vijencem, a 1976. godine dodijeljena mu je Nagrada ZAVNOBiHa. Oslobo|enje je 1989. godine progla{eno za najbolji dnevni list u tada{njoj Jugoslaviji. U ratnoj 1992. godini Oslobo|enje je u Velikoj

Britaniji progla{eno za list godine u svijetu. Oslobo|enje je od 1992. dobilo Nagradu slobode (u Skandinaviji), nagradu "za izuzetnu odanost istini i slobodi" Oskar Romero (Teksas), nagradu "za odr`avanje u `ivotu tradicije nezavisnosti, objektivnosti i hrabrosti u izvje{tavanju pod najte`im uslovima" agencije Inter Press i Service, nagradu "za zajedni~ki rad novinara razli~itih nacionalnosti u slu`bi slobode i mira" fondacije Alfons Komin (Barselona), nagradu "za borbu protiv ksenofobije" Kluba evropskih rektora, nagradu za ljudska prava "Saharov" Evropskog parlamenta, "Me|unarodnu nagradu za slobodu {tampe" Udru`enja turskih novinara, Medalju ~asti Fakulteta za novinarstvo Univerziteta Mizuri (SAD), Nagradu Asocijacije IPRA, "Zlatno pero slobode" Me|unarodnog udru`enja novina (FIEJ), Nagradu “Premio Giornalistico Paolo Borsellino” koju listovima koji se bore za istinu dodjeljuje Slobodno sveu~ili{te “Maria ss Assuanta” u saradnji sa Asocijacijom “Paolo Borsellino” sa sjedi{tem u Rimu i “Zlatni trofej za kvalitetu” (SAD). Vije}e za {tampu u Bosni i Hercegovini Oslobo|enje je punopravni ~lan Vije}a za {tampu u BiH www.vzs.ba Za sve eventualne primjedbe na pisanje lista, obratite se VZ[ u BiH e-mail: info@vzs.ba, tel: +387 33 272 270 tel/fax: +387 33 272 271

Danas sun~ano i toplo. Puha}e slab do umjeren jugozapadni vjetar. Minimalna temperatura od 3 do 8, maksimalna dnevna od 20 do 26°C. Narednih dana sun~ano i vrlo toplo. U Sarajevu sun~ano. Puha}e slab, zapadni vjetar. Minimalna temperatura 5, maksimalna dnevna 23° C.

Danas }e sun~ano i toplo biti na Apeninskom i Balkanskom poluostrvu, kao i u isto~noj i ve}em dijelu centralne Evrope, maksimalna temperatura kreta}e se od 20 do 28°C. U ostalim predjelima Evrope obla~no sa ki{om, ponegdje i pljuskovima sa grmljavinom, vjetrovito i svje`ije, sa dnevnom temperaturom od 11 do 16°C. Na Balkanskom poluostrvu danas sun~ano. Samo }e na istoku Bugarske biti umjereno obla~no, povremeno sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Maksimalna temperatura od 16 do 28°C.

60

KULTURNI VODI^
Jonathan Daniel Brown... po~etak u 18 i 20 sati.

~etvrtak, 26. april/travanj 2012.

OSLOBO\ENJE

SARAJEVO

ZEMALJSKI
Muzej je otvoren za posjete u sljede}im terminima: utorkom, srijedom, ~etvrtkom i petkom od 10 do 15 sati, a nedjeljom od 10 do 14 sati.

PUPIJEVA POTRAGA
animirana avantura, re`ija: Aun Hoe Goh, uloge: Steven Bone, Colin Chong, Christina Orow... po~etak u 15 sati.

igraju: Edhem Husi}, D`enana D`ani}, An|ela Ili}, Sini{a Udovi~i}, Adnan Omerovi} po~etak u 19.30 sati.

uloge: Jason Biggs, Alyson Hannigan, Chris Kline... po~etak u 18.30 sati.

OLIMPIJSKI
Stalna postavka “Organizacija XIV Zimskih olimpijskih igara“. Otvorena za posjete od ponedjeljka do petka, od 9 do 15 sati, dok vikendom muzej ne radi.

GALERIJE
ME\UNARODNA GALERIJA PORTRETA
Izlo`ba posve}ena “Mensuru Memi Dervi{evi}u” u povodu obilje`avanja 30 godina od njegove smrti. Na izlo`bi }e biti predstavljeno 11 djela Meme Dervi{evi}a iz fundusa Galerije. Izlo`ba je otvorena za posjete do 10.maja. Stalna postavka crte`a, skica, akvarela Ismeta Mujezinovi}a, stalna postavka Legata “Haim James Pinto“. Galerija je otvorena radnim danima od 8 do 15 sati.

BOJNI BROD
akcija, SF re`ija: Peter Berg, uloge: Liam Neeson, Taylor Kitsch, Rihanna... po~etak u 15 i 21 sat.

POZORI[TA KINA
KINOTEKA
MALA PRODAVNICA U@ASA
mjuzikl, re`ija: Frank Oz, uloge: Rick Moranis, Ellen Greene, Vincent Gardenia... po~etak u 19 sati.

NARODNO
EVGENIJ ONJEGIN
opera, autor: Petar Ilji~ ^ajkovski, dirigent: Ivo Lipanovi}, re`ija: Ognian Draganoff, nastupaju: Hor Opere Narodnog pozori{ta i Sarajevske filharomonije, po~etak u 19.30 sati.

PROJEKT X
komedija, re`ija: Joe Carnahan, uloge: Thomas Mann, Oliver Cooper, Jonathan Daniel Brown... po~etak u 16.45, 20.45 i 22.30 sati.

HISTORIJSKI
Muzej je otvoren za posjete radnim danima od 9 do 16, a vikendom od 9 do 13 sati.

ART-KU]A SEVDAHA
Otvorena je za sve posjetioce svakim danom osim ponedjeljka od 10 do 18 sati.

RONAL VARVARIN 3D
animirana komedija, re`ija: Kresten Vestbjerg Andersen, uloge: Anders Juul, Hadi Ka-Koush, Lærke Winther Andersen po~etak u 16.15, 18 i 19.45 sati.

CINEMA CITY
JACK AND JILL
komedija, re`ija: Dennis Dugan, uloge: Adam Sandler, Katie Holmes, Al Pacino... po~etak u 15.45 sati.

MLADI
BA[ESKIJA, SAN O SARAJEVU
autor: Darko Luki}, re`ija: Gradimir Gojer, igraju: Nermin Tuli}, Mirza Tanovi}, Halima Mu{i}, Sead Bejtovi}, Suada Ahmeta{evi}, Drago Buka, Alija Aljovi}, Amina Begovi}, Esad Land`o, Avdulah Musi} po~etak u 20 sati.

ZENICA

CENTAR ZA KULTURU
Retrospektivna izlo`ba slika i bareljefa Kemala Kebe, umjetnika koji je od u Javuz sultan Selimovom mesd`idu, kod Starog mosta, imao atelje od 1987. do 1992. godine, u kojem je bila stalna prodajna izlo`ba njegovihr adova.

J. EDGAR
biografska drama, re`ija: Clint Eastwood, uloge: Leonardo DiCaprio, Armie Hammer, Naomi Watts... po~etak u 21.30 sati.

TITANIK 3D

KINA
MULTIPLEX EKRAN
AMERI^KA PITA: PONOVO NA OKUPU
komedija, re`ija: Jon Hurwitz i Hayden Schlossberg, uloge: Jason Biggs, Alyson Hannigan, Chris Kline... po~etak u 16 i 20.30 sati.

BIHA]

GALERIJE
DOM OMLADINE
Prva samostalna izlo`ba fotografija “Reci mi {ta vidi{, reci mi {ta osje}a{“, Sa{e Kne`i}a, mladog banjalu~kog fotografa. Izlo`ba se sastoji od 30 fotografija, koje su zapravo presjek njegovog dosada{njeg rada, a koje govore o zna~aju umjetnosti i kulture u dru{tvu. Izlo`ba je za posjete otvorena do 30. aprila.

GALERIJE
BLACKBOX
Izlo`ba fotografija polaznika foto {kole pod nazivom “Foto {kola februar 2012” koji su nastali u pravilima likovnih na~ela koja su prezentovana tijekom {kolovanja. Na izlo`bi }e biti izlo`eno oko 40 fotografija od 21 autora. Za posjete izlo`ba je otvorena do 5. maja.

KINA
UNA
\AVO U TEBI
horor, re`ija: William Brent Bell, uloge: Simon Quarterman, Fernanda Andrade, Evan Helmuth... po~etak u 21.15 sati.

historijski spektakl, re`ija: James Cameron, uloge: Leonardo Dicaprio, Kate Winslet, Billy Zane... po~etak u 17.15 sati.

IGRE GLADI
akcija, drama re`ija: Gary Ross, uoge: Stanley Tucci, Wes Bentley, Jennifer Lawrence... po~etak u 18 sati.

RAIFFEISEN GALERIJA
Izlo`ba radova Amira ]ati}a, studenta Akademije likovnih umjetnosti u Sarajevu, odsjek Grafika. Galerija se nalazi u zgradi Centrale Banke u ul. Zmaja od Bosne bb, a za sve posjetioce je otvorena radnim danima od 8 do 16 sati.

MUZEJI
SAVREMENE UMJETNOSTI RS
Tradicionalna izlo`ba radova 44. konkursa karikatura “Pjer 2011”. Ovogodi{nja nagrada “Zlatni Pjer” uru~ena je karikaturisti Muhamedu \erleku, za karikaturu “ Nesloga”, drugo mjesto i “Srebrni Pjer” je oti{ao u ruke karikaturiste [pire Radulovi}a za “Sebi~nost”, dok je “Bronzanog Pjera” dobio karikaturista Jugoslav Vlahovi} za “ Znak pitanja”. Karikaturista portreta ove godine je Slavi{a [evrt. Izlo`ba je za posjete otvorena do 27. aprila.

AMERI^KA PITA: PONOVO NA OKUPU
komedija, re`ija: Jon Hurwitz i Hayden Schlossberg, uloge: Jason Biggs, Alyson Hannigan, Chris Kline... po~etak u 16, 18.20 i 20.40 sati.

BOJNI BROD
akcija, SF re`ija: Peter Berg, uloge: Liam Neeson, Taylor Kitsch, Rihanna... po~etak u 20.15 sati.

SIGURNA KU]A

ATELJE ZEC
Izlo`ba slika i grafika iz ciklusa “Ku}a od kamena”. Galerija je otvorena od ponedjeljka do petka od 10 do 18, subotom od 10 do 14 sati ili uz najavu na telefon 061/338-186.

KUPILI SMO ZOO

OGLEDALCE, OGLEDALCE
komedija, avantura re`ija: Tarsem Singh, uloge: Julia Roberts, Lilly Collins, Sean Bean... po~etak u 15, 17, 19 i 21 sat.

GABRIJEL
Stalna postavka izlo`be “Pozori{ni plakat Kamernog teatra 55”. Otvorena svakim radnim danom od 10 do 18 sati.

PIRATI! BANDA NEPO@ELJNIH
animirana komedija, re`ija: Peter Lord i Jeff Newitt, uloge: Hugh Grant, Salma Hayek, Brendan Gleeson... po~etak u 14.30, 16.30 i 18.30 sati.

akcioni triler, re`ija: Daniel Espinosa, uloge: Denzel Washington, Ryan Reynolds, Robert Patrick... po~etak u 19.15 sati.

MOSTAR

UMJETNI^KA GALERIJA
porodi~na avantura, re`ija: Cameron Crowe, uloge: Matt Damon, Scarlett Johansson, Thomas Haden Church... po~etak u 15, 17.30 i 20 sati. Izlo`ba fotografija Had` - odrazi du{e kroz fotografije, nastalih prilikom obavljanja had`a 2011. pet autora, fotografa i novinara iz Sarajeva. Svoju umjetni~ku kreativnost i talent kroz objektiv iskazali su Didier i D`emila Torsche, Samir i Amela Jordanovi} i Jakub Salki}. Izlo`ba za posjete je otvorena do 28. aprila. Radno vrijeme galerije od 14 do 20 sati.

NEKA BOLJI POBIJEDI
komedija, {pijunski re`ija: McG, uloge: Reese Witherspoon, Chris Pine, Tom Hardy... po~etak u 19 sati.

MUZEJI
GRADA ZENICE
Na raspolaganju posjetiocima su stalne postavke, etnolo{ka, arheolo{ka i historijska. U tvr|avi Vranduk postavljena je stalna historijska zbirka o ranom srednjem vijeku u Bosni. Muzej je otvoren za posjetioce radnim danima od 9 do 17 sati, a subotom po dogovoru (tokom ljeta). Tvr|ava Vranduk otvorena je za posjetioce tokom cijele sedmice, od 9 do 17 sati.

BOJNI BROD
akcija, SF re`ija: Peter Berg, uloge: Liam Neeson, Taylor Kitsch, Rihanna... po~etak u 17.45 i 20.20 sati.

BANJA LUKA

POZORI[TA
NARODNO
“Mostarska liska 2012”

MUZEJI
SARAJEVO
Brusa bezistan, Svrzina ku}a, Muzej 18781918, Muzej “Alije Izetbegovi}a“ i Despi}a ku}a otvoreni su svakim radnim danom od deset do 16 sati, subotom od deset do 15 sati, dok su nedjeljom ovi objekti zatvoreni za posjete. Muzej Jevreja otvoren je za posjete svakim radnim danom od 10 do 16 sati, subotom ne radi, dok je nedjeljom otvoren od 10 do 13 sati.

OPSTANAK
avanturisti~ki triler, re`ija: Joe Camahan, uloge: Liam Neeson, Frank Grillo, Dermot Mulroney... po~etak u 20.55 sati.

Gostovanje Kamernog teatra Sarajevo RADNJA NA UGLU

TUZLA

KINA
MULTIPLEX PALAS
TITANIK 3D
historijski spektakl, re`ija: James Cameron, uloge: Leonardo Dicaprio, Kate Winslet, Billy Zane... po~etak u 17.30 sati.

PIRATI! BANDA NEPO@ELJNIH
animirana komedija, re`ija: Peter Lord i Jeff Newitt, uloge: Hugh Grant, Salma Hayek, Brendan Gleeson... po~etak u 16 sati.

autor: Laszlo Miklos, re`ija: Francois Lunel, igraju: Muhamed Had`ovi}, Dragan Jovi~i}, Amar Selimovi}, Senad Alihod`i}, Boris Ler, Vanesa Glo|o,Aida Bukva, Rade ^olovi}, Ravijojla Jovan~i}-Le{i}, Nedim D`inovi} po~etak u 20 sati.

BO[NJA^KI
Obilazak Bo{nja~kog instituta i postavki umjetni~kih djela “U fokusu kolekcije”, Ismet Rizvi} i Mersad Berber, svakim danom osim nedjelje i ponedjeljka od 9 do 16 sati. Najava grupa na telefon: 033/279-800 i na mail info@bosnjackiinstitut.ba.

PROJEKT X
komedija, re`ija: Joe Carnahan, uloge: Thomas Mann, Oliver Cooper,

NARODNO
ARAPSKA NO]
autor: Roland Schimmelpfennig, re`ija: Filip Grinvald

AMERI^KA PITA: PONOVO NA OKUPU
komedija, re`ija: Jon Hurwitz i Hayden Schlossberg,

Repertoare i program de{avanja u va{oj kulturnoj ustanovi mo`ete slati na mail: jelena.milanovic@ oslobodjenje.ba ili na broj faxa 033/ 468-054.

OSLOBO\ENJE ~etvrtak, 26. april/travanj 2012. Larin izbor
21.10 FTV

TV PROGRAM
JE

61

SE

RI

Dinko je ljut na Leilu i ne pokazuje nimalo radosti zbog njenog povratka, ve} je naprotiv tjera iz ku}e. On se osje}a sve lo{ije jer mu se ~ini kako se nje gov `i vot ra spa da. Alen i Vjera se opra{taju s Filipom koji odlazi u novu obitelj. Vjera je nakon njegovog odlaska slomljena. Alen je bezuspje{no poku{ava utje{iti. Karmen dolazi k Vjeri i ~im je dotakne, dobije viziju. Ona osjeti da je Vjera u drugom stanju. Alen i Vjera isprva ne `ele vjerovati i odlaze kod lije~nika provjeriti je li to istina. Ispostavlja se da je Karmen bila u pravu. Vjera je trudna. Cvitka `eli da Nela novac upotrijebi za svoju sre}u, no s obzirom na to da iznos nije dovoljan, Nela krene u obli`nji casino. Cvitka je poku{ala sprije~iti Nelu da ulo`i novac u kockarnici, me|utim, bezuspje{no. .

Kad li{}e pada
19.55 HAYAT

Wall Street
Wall Street, 1987.

21.35 HRT1

256. D`ejda dolazi Ned`li na vrata ne bi li ostvarila planove vezane uz Oguza. Sretna je kada sazna da je za Lejlu Oguz pro{lost i da se vratila roditeljima.

DRAMA
Re`ija: Oliver Stone Uloge: Michael Douglas, Charlie Sheen, Martin Sheen, Daryl Hannah, Hal Holbrook

Bud Fox burzovni je me{etar na Wall Streetu i ima samo jednu `elju - sti}i do vrha. Danju radi uglavnom na telefonu, vrbuju}i nove klijente, nude}i savjete, kupuju}i i prodaju}i. U slobodno vrijeme nastoji do}i do svog idola, brokera Gordona Gekkoa, uspje{nog i bogatog, no i beskrupuloznog ~ovjeka. Nakon brojnih Gekkovih odbijanja, Bud na kraju ipak uspije do}i do njega, pa ~ak i postati njegov {ti}enik...

Soko Wismar
15.40 BHT

Rambo 2
22.40 MRE@A
Rambo: First Blood Part 2, 1985.

FIL

M

Farscape, 2.dio
23.25 HAYAT
Farscape: The Peacekeeper Wars, 2004.

FIL

M

Na imanju Faustner zboden je konj. Sljede}e no}i, strijelom je pogo|en poslovo|a imanja Jens Holling. Da li iza svega stoji Jorg Ahlers, vlasnik susjednog imanja? K}erka Katrine Boerensene sa prijateljicom Carolinom odlazi na imanje, u nadi da }e spasiti konje.

AKCIJA
Re`ija: George P. Cosmatos Uloge: Sylvester Stallone, Richard Crenna, Charles Napier, Steven Berkoff

SF
Re`ija: Brian Henson Uloge: Ben Browder, Claudia Black, Anthony Simcoe, Gigi Edgley

Tajna Starog Mosta
17.30 FTV

Ratni veteran, biv{i pripadnik Zelenih beretki John Rambo izdr`ava kaznu u jednom federalnom zatvoru. Ameri~ke vlasti su dobile informaciju da su neki vojnici koji se vode kao nestali u akciji u vijetnamskom ratu vjerovatno jo{ `ivi u zarobljeni{tvu. Pukovnik Trautman je ovla{ten da anga`ira Ramba za ovu opasnu spasila~ku misiju u ~iji uspjeh malo ko vjeruje. Me|utim, Rambo }e kroz niz nevjerovatnih avantura dokazati da ni{ta nije nemogu}e.

John Crichton je astronaut koji je, testiraju}i svoju teoriju ubrzanja svemirske letjelice pomo}u Zemljine atmosfera, upao u crvoto~inu koja ga je dovela na drugi kraj svemira. Odmah kad je do{ao, zamjerio se kapetanu Craisu zbog smrti njegova brata, ali na sre}u na{ao je za{titu na biomehanoidnom brodu Moyi sa posadom odbjeglih zatvorenika.

Ko man dant Sanz obavje{tava Tristana da su Carlos i Martin vi|eni u ko~iji koja ide prema sjeveru. Alfonsu je prijeko potrebno da {to prije zaboravi Emiliju i odlazi u susjedno mjesto, gdje nalazi Severiana, svog prijatelja iz djetinjstva. I Juan donosi odluku da zaboravi Soledad i ponovo uzme `ivot u svoje ruke. Mariana i Rosario primje}uju kako se Soledad mijenja pod utjecajem svoje majke..

Nepobjedivi 2
01.00 OBN
Undisputed 2, 2006.

FIL

Leroy
M
13.30 HRT2
Leroy, 2007.

FIL

M

KOMEDIJA
Re`ija: Armin Völckers Uloge: Alain Morel, Anna Hausburg, Constantin von Jascheroff (Dimitrios)

AKCIJA
Re`ija: Isaac Florentine Uloge: Michael Jai White, Scott Adkins, Ben Cross

CSI: New York
20.15 BHT

George Chambers biv{i je boksa~ki {ampion koji je danas, kako bi pre`ivio, prisiljen snimati reklame za votku u Rusiji, gdje jo{ uvijek predstavlja nekakvu zvijezdu. Jedne se ve~eri George vra}a u svoju hotelsku sobu u kojoj zatekne lopove. Jedan od njih ga onesvijesti udarcem s le|a, ali pravi problemi za Georgea po~inju kada se probudi i shvati kako mu je policija u torbi prona{la podmetnutu drogu. Chambers mora u zatvor, kojim vlada Uri Boyka.

^ovjek osumnji~en da je taksista-ubica prona|en je mrtav. Mac i njegov tim moraju utvrditi da li su ulice New Yorka kona~no sigurne.

Mre`a 2
23.25 NOVA
The Net 2.0, 2006.,

FIL

M

Leroy je crnac i Nijemac, ro|en u mije{anom braku bjelkinje i crnca. Ima {esnaest godina, omiljen je me|u djevojkama jer je zgodan i simpati~an, pa se svi|a i lijepoj plavokosoj {kolskoj kolegici Evi. Upoznaju se i zaljube te provode sve vi{e vremena zajedno. Sve je savr{eno do trenutka kad Leroy prvi put posjeti Evu: vrata mu otvori najmla|i od petorice bra}e, koji Leroya nazove crn~ugom. Leroy }e biti neugodno iznena|en kad shvati da ostala bra}a misle jo{ gore, a da su roditelji prili~no blagi prema onome {to Leroy smatra ispadima. Evina bra}a pripadnici su lokalne neonacisti~ke skupine, a predvodi je mladi} koji izgledom i glasom opona{a Hitlera...

AKCIJA
Re`ija: Charles Winkler Uloge: Nikki Deloach, Cengiz Bozkurt, Demet Akbag, Neil Hopkins, Courtney Vye

Lavina
23.3 0 FTV
Die Jahrhundertlawine, 2008.

FIL

M

Vila Maria
13.10 FTV

DRAM
Re`ija: Jorg Luhdorff Uloge: Desiree Nosbusch, Vincent Perez, Aladin Reibl, Jacques Spiesser, Coraly Zahonero, Joel Eisenblatter

Magda priprijeti Ivanu da }e ga tu`iti Tomi ~im sazna {to podlo sprema protiv Dore i Luke. Sven, Dunja i Ana posje}uju Maxa u bolnici. On tra`i da u sobi ostane samo Dunja. Nata{a Jug u istra`nom zatvoru prijeti Vesni da }e ubiti cijelu obitelj Lovrek. Ivan i Majda do~ekuju njenu prijateljicu na aerodromu, a ona treba pomo}i u naumu da uni{te Dorinu i Lukinu vezu.

Mlada kompjuterska analiti~arka Houp Kesidi prihvati ponudu za novi posao u Istanbulu. No tada zapo~inje njena najve}a no}na mora: ispada da su njene kreditne kartice beskorisne, njen bankovni ra~un prazan, a identitet je nestao. Sada Houp vi{e ne mo`e dokazati tko je, a po~ne je progoniti i policija koja misli da je umije{ana u ubojstvo i pronevjeru velike svote novca.

Nakon smrti Aninog brata, ona se rastaje od Marka, kojega optu`i za njegovu smrt. Osam godina kasnije njih dvoje se ponovo sre}u u podno`ju planine gdje je Anin brat nastradao.

62
BHT

TV PROGRAM
FTV
07.00 Dobro jutro 09.00 Vijesti 09.05 Tajna Starog Mosta, serija, 135. ep. 10.05 Harveytoons, crtana serija 10.30 Hayd u park 11.00 Love karavan 11.10 Sve }e biti dobro, serija 172. ep. 12.00 Dnevnik 1 12.15 Larin izbor, serija, 133. ep. (r) 13.10 Villa Maria, serija, 89. ep. 13.55 Harveytoons, crtana serija 14.20 Tomica i prijatelji, crtani film 14.25 Svijet nogometnog huliganstva: Rusija, dok. serija 10. ep. (r)

~etvrtak, 26. april/travanj 2012.

OSLOBO\ENJE

07.00 Dobro jutro Program za djecu 09.10 Move with Mimic, animirana serija 09.15 BHT slagalica (r) 09.40 Robot Robi, serija (r) 09.55 Pim i Pom, serija (r) 10.00 BHT vijesti 10.10 Ezel, serija, 83/142 11.00 Retrovizor, muzi~ki program 11.30 Sa malo novca..., dok.serija, 8/13 (r) 12.00 BHT vijesti 12.15 Dru{tvo znanja, dok. serija (r) 12.45 BH gastro kutak, kulinarski show (r) 13.15 Bora~ko jezero, dok. film (r) 13.45 Euroimpuls, magazin (r) 14.15 BHT vijesti 14.30 Odli~an, 5+, edukativna serija 14.35 Frenderi u zemljama Evrope: Crna Gora 14.45 Matematika, obrazovna serija 15.00 BHT slagalica 15.25 Izbor za {erifa, film 15.40 Soko Wismar, serija, 43/117 16.30 Hronika regija: Centralna Bosna 17.00 Povjerljivi dosijei, dok. serija 17.30 Putevi zdravlja, magazin 18.00 Sve u svemu, dnevni magazin 18.45 Move with Mimic, animirana serija, 6/26 19.00 Dnevnik 1 19.35 Business News 19.40 Retrovizor, muzi~ki program 20.05 Mostarsko prolje}e 2012, kronika, 2/6 20.15 CSI: New York, serija 21.00 Tre}a strana, info. program 22.00 Dnevnik 2 22.30 Bra}a Karamazovi, serija 23.15 Soko Wismar, serija 00.00 CSI: New York, serija (r) 00.40 Mostarsko prolje}e 2012, kronika, 2/6 (r) 00.50 Sve u svemu, dnevni magazin (r) 01.35 Pregled programa za petak

RTRS
07.00 07.05 09.00 09.10 10.00 10.25 10.31 11.00 12.00 12.15 12.50 13.05 13.35 14.00 15.00 15.10 15.55 Vijesti Jutarnji program Vijesti Larin izbor, serija (r) Mala TV Piplinzi, crtana serija End`i bend`i, crtana serija Fragolanija, crtana serija Istinite pri~e - @ivot u SAD-u, goloruki ribolov u Oklahomi Dnevnik 1 Zauvijek mlad, serija (r) Gastronomad, (r) Pri~aj ne{to narodno (r) Ognji{ta (r) ^ejs, serija Vijesti U fokusu Budimo ljudi

TV1
06.05 Zakon ljubavi, serija, ep. 12/187 (r) 07.00 Najava programa 07.05 Zakon ljubavi, serija, ep. 13/187 08.00 Vijesti 08.05 Ukradeni `ivoti, serija, ep. 35/134 (r) 09.00 Vijesti 09.05 Strasti i intrige, serija (r) 10.00 Vijesti 10.05 Kinali kar, serija, 1. ep. (r) 11.00 Vijesti 11.05 Türkan, serija (r) 12.00 Vijesti plus 12.15 Doga|aji koji su promijenili svijet, dok. serijal ep. 13/14 13.00 Vijesti

HAYAT
07.30 Takeshijev dvorac, TV show 08.00 Mali crveni traktor, crtani film 08.20 Lijeni grad, crtani film 09.00 Bumba, crtani film 09.13 Nodi, crtani film 09.20 Moji d`epni ljubimci 09.35 Garfield, crtani film 09.50 Bakugan, crtani film 10.18 Dragon ball z, crtani film 10.45 Sirene, crtani film 11.05 Winx, crtani film 11.45 Vijesti 11.59 Biometeorolo{ka prognoza 12.00 Slijepa ljubav, 53. ep. 13.00 Kad li{}e pada, 255. ep. 14.00 Bandini, serija, 18. ep.

PINK
06.00 Moje srce kuca za Lolu, serija (r) 07.00 Udri mu{ki, jutarnji program 10.00 Kursad`ije, humoristi~ka serija 10.55 Tajna ljubav, serija 12.00 Info top, informativni program 12.10 Kursad`ije, humoristi~ka serija (r) 12.45 Brze pare, kviz 13.45 Gospo|ica, serija (r) 14.45 Moje srce kuca za Lolu, serija

OBN
06.20 Iron Man, crtani film 06.45 Atomska Betty, crtani film 07.40 Farhat, crtani film 08.05 Bunny Maloney, crtani film 08.20 Gladiatori, crtani film 09.05 Na{a mala klinika, humoristi~na serija 10.20 Princ iz Bell Aira 11.00 Survivor bez cenzure, reality show 11.50 Crime Time, crtani film 11.55 OBN Info, informativni program 12.05 Canan, turska serija 13.05 Kismet, turska serija 14.05 Survivor bez cenzure, reality show 15.10 Dolina Vukova, kriminalisti~ka serija

Lud, zbunjen, normalan
18.25
15.15 Vijesti 15.25 Cimmer fraj, serija 59. ep. (r) 16.05 Sve }e biti dobro, serija 173. ep. 17.00 Federacija danas 17.30 Tajna Starog Mosta, serija, 136. ep. 18.25 Lud, zbunjen, normalan, serija, 107. ep. 19.05 Profesor Balatazar 19.15 Graditelj Bob, crtana serija 19.27 Finansijske novosti 19.30 Dnevnik 2 20.10 Odgovorite ljudima, dijalo{ka emisija 21.10 Larin izbor, serija, 134. ep. 22.04 Dnevnik, najava 22.05 Cimmer fraj, serija, 60. ep. 22.45 Dnevnik 3 23.15 Danas u Parlament 23.30 Lavina, film 00.55 Villa Maria, serija 89. ep. 01.40 Dnevnik 3 (r) 02.10 Pregled programa

Pe~at
20.10
16.30 17.05 18.00 19.05 19.30 20.10 21.05 Izvje{taj sa berze Srpska danas Larin izbor, serija Eu i mi, specijal Malac znalac, kviz Finansijske novosti Dnevnik 2 Sport Pe~at, politi~ki magazin Kako dobiti bebu uprkos lo{im izgledima?, dok. serija Kod 9, serija Dnevnik 3 Sport Finansijske novosti Kod 9, nastavak serije Stjuardese, serija Ameri~ki psiho 2, film ^ejs, serija (r) Istinite pri~e - @ivot u SAD-u, goloruki ribolov u Oklahomi (r) Pe~at (r) Dnevnik 2 (r) U fokusu (r) Budimo ljudi (r)
TA L K SH

Dobar, lo{, zao
13.05
13.05 Dobar, lo{, zao, talk show 14.00 Vijesti 14.05 Ukradeni `ivoti, serija, ep. 36/134 15.00 Vijesti 15.05 CSI: Las Vegas, serija (r) 16.00 Strasti i intrige, serija, 43. ep. 17.00 Vijesti plus 17.15 Kinali kar, serija, 2. ep. 18.16 Put u Saharu, dok. serijal, ep. 12/13 19.00 Dnevnik 20.05 Türkan, serija, 4. ep. 21.05 Specijal TV1, talk show 22.15 BiH 2025 Scenariji budu}eg razvoja doga|aja 22.40 Rambo 2, film 00.15 Pono}ne vijesti 00.30 Ja biram goste, dijalo{ka emisija (r) 02.00 No}ni program

Bumba
09.00
15.00 15.05 15.55 15.58 16.00 16.30 17.30 19.00 19.28 19.30 19.37 19.38 19.50 19.55 21.00 22.20 23.20 23.25 01.00 03.00 03.30 04.30 Bestseller Top Shop Bestseller Sport centar Takeshijev dvorac, TV show Slijepa ljubav, 54. ep. Dobar dan svima, zabavni program Vijesti u 7, informativni program Vremenska prognoza Sport Stanje na putevima Horizonti Televolting: Tvoje pjesme, moji snovi Kad li{}e pada, 256. ep. Ispuni mi `elju Bandini, serija, 19. ep. Sport centar Farscape, film 2.dio Astro Num Caffe, u`ivo Reprizni program Vijesti Ispuni mi `elju Muzi~ki program

@ene sa Dedinja
20.30
15.50 Info top, informativni program 16.10 Mala nevjesta, serija 17.50 Info top, centralne vijesti 18.20 City Exclusive, zabavna show biz emisija 18.50 Mala nevjesta, serija 19.45 Gospo|ica, serija 20.30 @ene sa Dedinja, serija 21.30 Zabranjeni forum, talk show emisija 23.20 Brojevi, serija 00.15 Crveni agent, ameri~ki film 02.30 City Exclusive, zabavna showbiz emisija (r) 03.00 Gold Express, muzi~ka emisija (r)

Dolina Vukova
15.10
16.20 Ja sam tvoja sudbina, indijska serija 17.10 Stol za 4, {esta sezona, kulinarski show 17.45 Ru`a vjetrova, doma}a serija 18.50 OBN Info, informativni program 19.10 OBN Sport, sportski program 19.20 Vox Specijal, talk show 20.00 Canan, turska serija 21.00 Euroliga: Atletiko Bilbao-Sporting FC prijenos utakmice Survivor bez cenzure, reality show 00.05 Survivor bez cenzure, reality show 01.00 Nepobjedivi 2, film 02.45 OBN Info, informativni program 03.05 Euroliga, sportski pregled 05.30 ^uvari planeta, dokumentarni program

22.00 22.30 22.55 23.15 00.05 01.35 02.30 03.25 04.20 04.50 05.30

Zabranjeni forum
21.30 PINK

OW

TV SA

07.00 Sarajevsko jutro 10.02 Bo u pokretu (r) 10.25 Medo Rupert (r) 10.35 Mala princeza (r) 10.50 Mala Dorit 11.40 Mo}niji od dr`ave (r) 13.00 Vijesti TVSA 13.10 ^uvar historije - Muzej grada Sarajeva (r) 13.35 Sevdah (r) 14.10 Bijeli planet, dok. film 16.00 Vijesti TVSA 16.05 Privatni `ivot- remek djela, 17.00 Dobre vibracije 18.15 Tarih 18.30 Dnevnik TVSA 19.00 Vitaminix 19.02 Bo u pokretu 19.25 Medo Rupert 19.35 Mala princeza 20.00 Ne{to za raju, u`ivo 21.00 Vijesti TVSA 21.05 Mala Dorit 22.00 Pusti muziku, revijalnomuzi~ki program 23.00 Voice of America 23.30 Mo}niji od dr`ave 00.25 Dnevnik TVSA (r)

TV TK

06.15 Ko rano rani... 09.05 Turkan, serija (r) 10.05 Kinali Kar, serija 11.00 Strasti i intrige, serija (r) 12.00 Vijesti 12.15 Glas Amerike 12.45 Pe~at u vremenu, dok. program 13.15 Slavni parovi 14.00 Dje~ije popodne, program za djecu 15.15 Skrivena kamera 16.00 Dnevnik 1 16.15 Danas popodne 17.15 Kinali Kar, serija 18.15 Hod vijekova, dok. program 18.45 Suveniri... 19.00 Dnevnik 2 19.45 Pri~e za laku no}, dje~iji program 20.05 Turkan, serija 20.50 Vremenska prognoza 21.00 Labirint 22.00 Svjetla pozornice22.50 Vijesti 23.00 @ivot poslije ljudi 00.15 Kinali Kar, turske serija (r)

MRE@A

09.05 Strasti i intrige, igrana serija, 42. ep. (r) 10.05 Kinali kar, igrana serija, 1. ep. (r) 11.05 Türkan, igrana serija, 3. ep. (r) 16.00 Strasti i intrige, igrana serija, 43. ep. 17.15 Kinali kar, igrana serija, 2. ep. 20.05 Türkan, igrana serija, 4. ep. 22.40 Rambo 2 / Rambo: First Blood Part 2, igrani film

TV MOSTAR

09.05 Türkan, igrana serija, 3. ep. (r) 10.05 Kinali kar, igrana serija, 1. ep. (r) 11.05 Strasti i intrige, igrana serija, 42. ep. (r) 16.00 Strasti i intrige, igrana serija, 43. ep. 17.15 Kinali kar, igrana serija, 2. ep. 20.05 Türkan, igrana serija, 4. ep. 22.40 Rambo 2 / Rambo: First Blood Part 2, igrani film

TV ZENICA

09.00 Dobro jutro, jutarnji program 10.00 Zenica danas (r) 10.30 VOA (r) 11.00 Program za djecu 11.30 Smije{ni video (r) 12.00 Iz dana u dan 12.05 Igrana serija 13.00 Vijesti 13.05 Selu u pohode (r) 14.00 Iz dana u dan... 14.30 Autoshop (r) 15.00 Vijesti 15.05 Sponzoru{e (r) 16.00 Iz dana u dan 16.05 Sredinom (r) 17.00 Oliverov Twist show 17.30 Dje~iji program 17.50 Ze sport plus 18.00 Smije{ne `ivotinje, zabavni program 19.00 Zenica danas 20.00 Kontakt program 21.05 Oni dolaze 21.30 Sponzoru{e, serija 23.00 Zenica danas (r) 23.30 Glas Amerike 00.00 Kontakt program (r)

TV KAKANJ

08.00 Sevdah i vrijeme 08.30 Frej`er, serija 09.00 Denis napast 09.10 Vjerski program 09.20 Program TV Sahar 10.00 Plja~ka banke, western 11.30 O~i du{e, serija 12.00 Vijesti TV Sahar 12.30 Frej`er, serija 13.00 Putovanja 14.00 BH RITAM 15.30 O~i du{e, serija 16.00 Istra`itelji, krimi serija 17.00 Flash vijesti 17.05 II Svjetski rat 17.30 Auto Shop Magazin 18.00 Dragulj u palati, serija 19.00 Denis napast 19.30 Dnevnik FTV 20.00 Vijesti IC 20.20 Zanati koji nestaju 21.10 Dom2 21.40 Dragulj u palati, serija 23.00 Glas Amerike 23.30 Vijesti TV Sahar 00.00 Vijesti IC (r) 00.20 Program za Ameriku IC

TV VOGO[]A

09.00 Program za djecu i mlade 10.00 I.R.I.B. (r) 10.30 Glas Amerike (r) 11.00 Info blok TV Vogo{}a 12.00 Magazin Plus (r) 12.30 Sedam dana u @ivinicama (r) 13.00 Istina, emisija o povratku (r) 13.30 Program za djecu i mlade 14.30 Telenovela (r) 15.30 Majstori kuhinje 16.00 Otvoreni program, u`ivo 17.50 Crtani film 18.00 Vogo{}anska hronika 18.30 SMS music 19.30 Hronika sedmice TV Jablanica 20.00 Snimak sjednice Op}inskog vije}a Vogo{}a 22.00 Vogo{}anska hronika (r) 22.30 Extreme, sportski program 22.40 Criss Angel, revijalni program 23.00 Glas Amerike

TV USK

08.00 Tv jutro 00.34 Program za djecu 10.00 Vijesti 10.05 Kinali kar, serija 11.10 Lea Parker, serija 12.00 Vijesti 12.09 Velikani na{e pro{losti, dok. serijal 13.05 Biografije, dok. program 13.55 TV Liberty, informativni program (r) 14.30 Vijesti 14.35 Kultura (r) 15.00 Strasti i intrige, serija 16.00 Kinali kar, serija (r) 17.16 Turkan, serija (r) 18.30 program za djecu 19.00 Dnevnik 1 19.46 Muzi~ki program 20.05 Turkan, serija 21.05 U fokusu, informativni program 22.20 Dnevnik 2 22.40 Igrani film

TV SLON

16.00 Pregled programa 16.02 Vijesti 16.10 Sredinom sedmice (r) 16.40 Student 17.20 Meridijanima, dok. program 18.00 Crno i bijelo 18.15 Vremenska prognoza 18.30 “Vje`bajmo zajedno” sportsko, rekreativni program 19.00 I akcija, zabavni program 19.30 Sanjalica, program za djecu 20.00 Kviz Extra 20.20 Vremeplov... 20.30 Ko zna,zna, zabavno obrazovni program 20.55 Tri u jedan, muzi~ki program 21.10 Op~injeni, talijanska serija 254 22.05 Extra DJ, muzi~ka emisija za mlade 23.00 Slon extra Info 23.25 Pregled programa za sutra

TV BN

06.30 Jutarnji program 08.30 Nije te{ko biti ja 09.15 Pri~e o pesmama 10.00 Novosti 10.05 Film 12.00 Novosti u podne 12.15 Svijet uspje{nih (r) 14.00 Novosti 14.05 Igrani film (r) 16.00 Dnevnik 1 16.20 Ru`a vjetrova, serija (r) 17.00 Anali, serija 18.00 Danas u Srpskoj 18.20 Sport fles 18.45 Ru`a vjetrova, serija 19.30 Dnevnik 2 20.05 Bela ladja, serija 21.00 Puls 22.30 Dnevnik 3 23.00 Anali, serija 23.50 Igrani Ne`eljena dejstva, igrani film 01.20 Preljubnici

TV ATV

07.30 Kod Ane 08.00 Jutarnji program 09.00 Bumba 09.05 Nodi 09.20 Moj d`epni ljubimac 09.35 Garfild 09.50 Lijeni grad 10.15 Bakugan 10.40 Sirene 11.15 Necenzurisano 11.45 Vijesti 12.00 Slijepa ljubav, serija 13.00 Kad li{}e pada, serija 14.00 Bandini, serija 15.30 Take{i dvorac 16.00 Sport centar 16.01 Take{i dvorac 16.30 Slijepa ljubav, serija 17.30 Kod Ane 17.45 Bandini, serija 19.00 ATV vijesti 19.35 Arena, sportski program 19.55 Kad li{}e pada, serija 21.00 Kursad`ije 22.00 Vijesti 22.20 Bandini, serija 23.20 Sport centar 23.21 Farscape, II dio 16+, film 01.20 No}ni program

OSLOBO\ENJE ~etvrtak, 26. april/travanj 2012.
HRT1
07.00 Dobro jutro, Hrvatska 07.05 Vijesti 07.10 Dobro jutro, Hrvatska 07.35 Vijesti 07.40 Dobro jutro, Hrvatska 08.35 Vijesti 08.40 Dobro jutro, Hrvatska 09.05 Lugarnica 20, serija 09.50 Vijesti iz kulture (r) 10.00 Vijesti 10.10 Legende ameri~kog sna, dok.serija (r) 11.10 Debbie Travis preure|uje 3 (r) 12.00 Dnevnik 12.10 Sport 12.12 Vrijeme 12.14 TV kalendar (r) 12.30 Kad zavolim, vrijeme stane, serija 13.15 Dr. Oz, talk show 14.00 Vijesti uz hrvatski znakovni jezik 14.09 Vrijeme sutra 14.10 Trenutak spoznaje 14.40 Hrvatska kronika BiH (r) 14.55 Kulturna ba{tina 15.15 Ponos Ratkajevih, serija 16.05 Alisa, slu{aj svoje srce, serija 16.50 TV kalendar (r) 17.00 Vijesti u pet 17.20 HAK - Promet info 17.21 Hrvatska u`ivo 18.20 8. kat: Majstor u ku}i, talk-show (r) 19.12 20pet, kviz 19.30 Dnevnik 20.10 Sve u 7!, kviz 21.05 Pola ure kulture 21.35 Ciklus dobitnika Oscara: Wall Street, film 23.40 Dnevnik 3 00.15 Eurosong 2012 predstavljanje 01.15 In medias res (r) 02.00 Zakon i red: Odjel za `rtve 11, serija (r) 02.45 Dr. Oz, talk show (r) 03.25 Glas domovine (r) 03.55 Pola ure kulture (r) 04.20 Kulturna ba{tina (r) 04.35 Lugarnica 20, serija 05.20 8. kat: Majstor u ku}i, talk-show (r)

TV PROGRAM
NOVA
06.30 I tako to..., serija 06.55 Astro boy, crtana serija 07.20 Super Loonatics, crtana serija 07.45 TV izlog 08.00 Kad li{}e pada, serija (r) 08.55 TV izlog 09.10 Strasti Orijenta, serija (r) 10.10 Walker, teksa{ki rend`er, serija (r) 12.10 IN magazin (r) 13.00 Larin izbor, serija (r) 14.30 Walker, teksa{ki rend`er, serija 16.25 Zauvijek susjedi, serija 17.00 Vijesti Nove TV 17.25 IN magazin 18.05 Kad li{}e pada, serija 19.15 Dnevnik Nove TV 20.05 Strasti Orijenta, serija 21.00 Larin izbor, serija 22.05 Ve~ernje vijesti 22.25 Provjereno, info. magazin 23.25 Mre`a 2, igrani film 01.10 Magazin MMA lige, sportska emisija 01.35 Savr{eni stranac, film (r) 03.30 Glupost nije zapreka, serija 03.55 Sjedi i {uti!, serija 04.15 Ezo TV, tarot show

63
S

HRT2
06.40 Kad zavolim, vrijeme stane, serija (r) 07.25 Teletubbies, animirana serija 07.50 Mala TV 08.20 Amazing Extraordinary Friends, serija za djecu 08.45 Istrage Mladog Mjeseca, serija za mlade 09.10 [kolski sat Kokice 10.00 Prijenos sjednice Hrvatskog sabora 13.30 Leroy, film 14.55 Crtani film 15.05 Degrassi Novi nara{taj 4, serija za mlade

AL-JAZEERA B.
08.30 Kontekst, talk show (r) 09.00 Obe}ana zemlja, dok. program (r) 09.30 Palestinska ulica, 2. ep. 10.00 Druga strana Srbije, dok. program (r) 10.30 Reporter - Brazil, {uma koja pla~e, 1. dio (r) 11.00 Kontekst, talk show (r) 11.30 AJE program 14.30 Sirija - Pjesme prkosa, dok. program (r) 15.00 Kontekst, talk show (r) 15.30 Pitanje arapskog jedinstva, ep. 6, dok. program (r) 16.00 Vijesti 17.00 Svijet umjetnika, ep. 9, dok. program (r) 17.30 Kontekst, talk show (r) 18.00 Vijesti 19.05 Reporter - Brazil, {uma koja pla~e, 1. dio (r) 19.30 Bahrein - Vrisak u mraku, 1. dio (r) 20.00 Vijesti 21.00 Vijesti 21.30 Kontekst, talk show 22.00 Vijesti 23.05 Kontekst, talk show (r) 23.30 Spa{avaju}i Soweto ep. 6, dok. program (r) 00.00 AJE Vijesti 00.30 Kontekst, talk show (r)

RTS
10.00 Vijesti 10.05 Sasvim prirodno (r) 10.35 Moja lijepa Srbija, reporta`a 11.05 Slagalica, kviz (r) 11.30 Srbija na vezi (r) 12.00 Dnevnik 12.30 Voljeti muziku (r) 13.05 Trezor: Ratna premijera 14.00 Trend setter (r) 15.10 Ovo je Srbija 16.00 Selo gori, a baba se ~e{lja, serija 16.53 Evronet, dok. program (r) 17.00 Dnevnik RT Vojvodina 17.20 [ta radite, bre, info 17.45 Beogradska hronika 18.25 Slagalica, kviz 18.45 Bleja 2, program za djecu 19.00 7 RTS dana 19.30 Dnevnik 20.05 Selo gori, a baba se ~e{lja, serija 21.00 Rije~ po re~, info 22.45 Srbije na vezi 23.28 Evronet, dok. program 23.35 Dnevnik 23.50 Oko magazin, info 00.20 @ivot i standardi, dok. program

RTCG
09.05 Dokumentarni serijal (r) 10.15 Muzika 10.30 Nau~no obrazovni program 11.00 Vijesti 11.05 Program za djecu 11.30 Sat TV 12.00 Vijesti 12.05 Putevi `ivota (r) 12.35 Nau~no obrazovni program 13.05 Stil 13.30 Dokumentarna emisija 14.00 Vijesti 14.05 Obrazovna emisija (r) 15.10 Lajmet, vijesti na albanskom 15.30 Dnevnik 1 15.50 Muzika 16.00 Nato info 16.30 Sat TV 17.00 Dokumentarni serijal 18.00 Vijesti 18.05 Crna Gora u`ivo 19.00 Program za djecu 19.30 Dnevnik 2 20.00 Sat TV 20.15 Stadion 20.45 Spotovi 21.00 Dramski program 22.00 Dnevnik 3 22.30 U centar 23.00 Sat TV 23.30 Dokumentarna emisija

Sve }e ERIJ biti dobro A
16.05 FTV
Domi} se ispri~ava Ku~eri {to je sumnjao u njega u vezi Mihaelove dijagnoze.Nevenka odlazi na finalni CT pregled koji pokazuje da se karcinom potpuno povukao.Jurica i Marina sele se u Be~. Jurica je pro{ao prijemni, a Marina je dobila stipendiju za studij arhitekture.Svi su radosni zbog okon~anja sumnji...

Cimmer fraj
22.05 FTV

SE

RI

JA

Simpsoni 20
00.30
15.30 Djevoj~ica iz budu}nosti 2, serija za mlade (r) 15.55 [kolski sat (r) 16.40 Mala TV (r) 17.10 Doktor Who 5, serija 18.00 Regionalni dnevnik 18.20 @upanijska panorama 18.30 Tree Hill 8, serija 19.15 Teletubbies, animirana serija (r) 20.00 In medias res 20.50 Nogomet: Europska liga, emisija 21.00 Nogomet: Europska liga, prijenos 22.55 Nogomet: Europska liga, emisija 23.20 Odjel za `rtve 11, serija 00.05 U uredu 5, serija 00.30 Retrovizor: Simpsoni 20, serija (r) 00.50 Retrovizor: Roditelji i djeca, serija 01.35 Retrovizor: Kojak 2, serija 02.25 No}ni glazbeni program

Poznati hrvatski nogometa{ Nik{a sa svojom izazovnom djevojkom u Hotelu radi pomutnju. Jerko je odu{evljen poznatim gostom, no problemi nastaju kada Viki po~ne prigovarati Nik{i zbog njegovog razuzdanog pona{anja. Fran je odlu~io staviti Jerkov novac u Meminu kladionicu na nogometni klub koji “sigurno dobiva” zbog povjerljive dojave od Nik{e. No stvari se ba{ i ne odvijaju kako je planirao...

EUROSPORT
08.30 Snuker, Sheffield, UK 10.00 Tenis, WTA Stuttgart, Njema~ka 12.00 Biciklizam, Tour of Turkey, u`ivo 14.00 Snuker, Sheffield, UK, u`ivo

EUROSPORT 2
03.15 03.30 05.15 05.30 07.15 07.30 10.00 10.45 11.00 14.00 Eurogoals Snuker, Sheffield, UK Eurogoals Tenis, WTA Stuttgart, Njema~ka Eurogoals Fudbal, Bundesliga Biciklizam, Tour of Turkey Eurogoals Snuker, Sheffield, UK, u`ivo Tenis, WTA Stuttgart, Njema~ka, u`ivo

SPORT KLUB
06.00 KHL finale 09.30 Vijesti 09.45 Premier League News 10.00 Fudbal mondijal magazin 10.30 Mobil 1 The Grid 11.00 Pregled portugalske lige Portugol 11.30 NBA: Boston Miami 13.15 NBA Live 13.30 ATP Barcelona, osmina finala, direktno 19.00 Premier League Magazin 19.30 Vijesti 19.45 Premier League News 20.00 NBA: New York LA Clippers 21.45 NBA Live 22.00 SK Specijal: Sa Novakom u Monte Carlu 22.30 NBA Action 23.00 TWS 00.00 Liga {ampiona: Barcelona - Chelsea 01.45 Vijesti 02.00 Premier League News 02.15 NBA Live 02.30 ATP Barcelona, osmina finala

ARENASPORT 1
09.00 Copa Libertodores: Internacional Fluminense 11.00 Fudbal Italija: Milan Genoa 13.00 Fudbal [panija: Sevilla Levante 15.00 Jelen Superliga: Partizan - BSK

ARENASPORT 2
06.00 Holandska liga: Ajax Groningen 07.45 Belgijska liga: Club Brugge Anderlecht 09.30 Telemarketing 10.00 [vajcarska liga: Sion - Basel 11.45 Premier League: Wolves Manchester City 13.30 Championship: Leicester City - West Ham 14.00 Bayern TV: Werder - Bayern 16.00 Ruska liga: Lokomotiv Rubin 18.00 Turski kup, polufinanale: Karabuk Fenerbahce, direktno 20.00 Premier League Magazin 20.30 ATP 500 Barcelona: osminafinala 02.00 Premier League: Aston Villa Bolton 03.45 [kotska liga: Motherwell - Celtic 05.30 Premier League: Liverpool - WBA 07.15 Holandska liga: Excelsior Twente

DISCOVERY

08.10 Razotkrivanje mitova 09.05 Vrhunsko graditeljstvo 10.00 Kako to rade? 10.30 U djeli}u sekunde 10.55 Pre`ivljavanje 11.50 Trgovci automobilima 12.45 Automobili 13.40 Ameri~ki ~operi 14.35 Prljavi poslovi 15.30 Opasan lov 16.25 Razotkrivanje mitova 17.20 Vrhunsko graditeljstvo 18.15 Pre`ivljavanje 19.10 Kako se pravi? 19.40 Kako to rade? 20.05 Prljavi poslovi sa Piterom [majhelom 21.00 Dajnamo, ~udesni ma|ioni~ar 21.55 Pecanje golim rukama 22.50 Ukleta ku}a 23.45 Razotkrivanje mitova

N. GEOGRAPHIC

06.00 Megafabrike 07.00 Ajkula 21. Veka 08.00 In`enjerske veze 09.00 Sudar kontinenata 10.00 Isu{ivanje Velikih jezera 11.00 In`enjerske veze 12.00 Najopasnije `ivotinje na svijetu 13.00 Velik, ve}i, najve}i 14.00 Sekunde do katastrofe 15.00 Tajne krsta 16.00 Ameri~ki bufalo 17.00 Megafabrike 18.00 Drevne tajne 19.00 Sekunde do katastrofe 20.00 Ulovljeni, 2 epizode 22.00 Narko-biznis: Ekstasi 23.00 Ulovljeni, 2 epizode

Tenis
18.00
17.00 Tenis, WTA Stuttgart, Njema~ka 18.00 Tenis, WTA Stuttgart, Njema~ka, u`ivo 20.00 Snuker, Sheffield, UK, u`ivo 23.00 Tenis, WTA Stuttgart, Njema~ka 00.30 Snuker, Sheffield, UK

Tenis
20.00
18.00 Snuker, Sheffield, UK, u`ivo 19.00 Fudbal, Japanska J. League, pregled 20.00 Tenis, WTA Stuttgart, Njema~ka, u`ivo 21.45 Snuker, Sheffield, UK, u`ivo 23.00 Obaranje ruka 23.30 Free running 00.30 Fudbal, Bundesliga 02.00 Tenis, WTA Stuttgart, Njema~ka

Fudbal
13.00
17.30 Ko{arka Srpska liga: Vojvodina Crvena Zvezda, prenos 20.00 Ko{arka Endesa: Barcelona - Caja Laboral, prenos 22.30 Rukomet Asobal: Granollers Ateletico de Madrid 00.00 Poker Wpt Series 08

VIASAT HISTORY

13.00 Kapjong 14.00 Sinatra - mra~na zvijezda 15.00 Zvijezde srebrnog ekrana 16.00 Dnevnik skulptura 17.00 Misteriozni Ma~u Pi~u 18.00 Pet ameri~kih giganata 19.00 Izgubljeni gusarski brod Crnobradog 20.00 Premijera: Put }ilibara - od Dunava do Jadranskog mora 21.00 Poljska bitka za Britaniju 22.00 Lovci na naciste 23.00 Zvijezde srebrnog ekrana 00.00 Dnevnik skulptura 01.00 Misteriozni Ma~u Pi~u 02.00 Pet ameri~kih giganata 03.00 Izgubljeni gusarski brod Crnobradog

ANIMAL PLANET

11.50 Posljednja nada 12.45 RSPCA 13.10 Spa{avanje divljih `ivotinja 13.40 Astro{impanza 14.30 @ivotinjska boji{ta 15.00 Upoznajte divljinu 15.30 Planeta beba 16.25 Sve o psima 17.20 Ma~ke iz kom{iluka 18.15 Spa{avanje divljih `ivotinja 18.40 Spasite majmune 19.10 Ostrvo orangutana 19.35 @ivotinjska boji{ta 20.05 Posljednji kineski slonovi 21.00 Priroda Britanije sa Rejom Mirsom 21.25 Priroda Britanije sa Rejom Mirsom 21.55 Zmijolovac, 2 epizode 22.50 K9 Policajci sa psima 23.45 Divlje i bez cenzure

UNIVERSAL

08.20 Ne{ Brid`is, serija 09.20 Ubistva u Midsommeru, serija 11.20 Voker, teksa{ki rend`er, serija 12.20 Ne{ Brid`is, serija 13.20 Vidovnjak, serija 14.20 Monk, serija 15.20 Voker, teksa{ki rend`er, serija 16.20 Ubistva u Midsommeru, serija 18.20 Dijagnoza: Ubistvo, serija 19.20 Monk, serija 20.20 Vidovnjak, serija 21.20 Drruga prilika, film 23.20 Pono}na trka, film 01.50 Opasna tajna, serija 02.40 Ne{ Brid`is, serija 03.30 Pomorska patrola, serija 04.20 ^injenice i la`i: Dosjei o paranormalnom, serija

TV1000

04.00 Seksi zvijer, igrani film 06.00 Zaboravljeni zlo~in, igrani film 08.00 D`uvana Man, igrani film 10.00 Jedan krug, igrani film 12.00 Do`ivotna, igrani film 14.00 U akciji, igrani film 16.00 Robin Hud, princ lopova, igrani film 18.30 Da~, igrani film 20.20 Golo kupanje, igrani film 22.00 Seksi zvijer, igrani film 00.00 Bili Medison, igrani film 02.00 Vru}a romansa, igrani film

FOX LIFE

11.05 [kola za parove, serija 11.30 Malkolm u sredini, serija 12.20 Ru`na Beti, serija 13.10 Dr Haus, serija 15.05 Da, draga, serija 16.00 Malkolm u sredini, serija 16.45 Svi vole Rejmonda, serija 17.40 Uvijek je sun~ano u Filadelfiji?, serija 18.10 Ludnica u Klivlendu, serija 18.35 [kola za parove, serija 19.00 Da, draga, serija 2 ep.20.00 Ru`na Beti, serija 20.55 Uvod u anatomiju, serija 22.00 Osveta, serija 23.00 Uvijek je sun~ano u Filadelfiji?, serija 23.30 Ameri~ka horor pri~a, serija

FOX CRIME

10.55 Red i zakon, serija 11.40 D`ordan, serija 12.30 Pisac i detektiv, serija 13.20 Pisac i detektiv, serija 14.10 Kasl, serija 15.00 Jedinica, serija 15.50 Red i zakon: Zlo~ina~ke namjere, serija 16.40 Idili~ni grad, serija 17.30 D`ordan, serija 18.20 Nepouzdani Agenti, serija 19.10 Za{titnica svjedoka, serija 20.00 Red i zakon, serija 20.55 Bouns, serija 21.45 Bouns, serija 22.35 Medijum, serija 23.25 Brojevi, serija 00.15 Red i zakon: Zlo~ina~ke namjere, serija 01.05 Idili~ni grad, serija 01.50 D`ordan, serija 02.35 Opasni Cimeri, serija

HBO

07.35 Odgoj za po~etnike, serija 08.00 Bijeg iz Gulaga, film 10.10 Secretariat, film 12.15 Sudar titana, film 14.00 Medvjedi} Winnie 15.00 Ponovno ti, film 16.45 Ljubav jedne `ene 18.25 Savr{eni spoj, film 20.05 Opasne djevojke 2 21.40 Klikni za upoznavanje 22.35 Pogre{no skretanje 3 00.10 Rastave, film 01.50 Samo seks 03.35 Kule u zraku

CINESTAR

09.00 Ruske lutkice, igrani film 11.30 Pravi neprijatelj, igrani film 13.15 Policijska pravda, igrani film 15.15 Raspad, igrani film 17.30 Tajanstvene du{e, igrani film 19.45 Drugi `ivot, igrani film 21.30 @eljezni grad, igrani film 23.30 U dolini, 01.45 Showgirls, igrani film

LIGA 6 Bosna ASA BHT se oprostila porazom

Frljak: Nismo mogli napraviti vi{e

OSLOBO\ENJE
SARAJEVSKO IZDANJE
~etvrtak, 26. april/travanj 2012.

48. strana

Skandal sa ameri~kim marincima u Brazilu

Prostitutka tu`ila ambasadu SAD-a
Trojica marinaca iz sigurnosnog tima ameri~ke ambasadel ka`njeni zbog izbacivanja prostitutke iz automobila u Brazilijil
Ameri~ki ministar odbrane Leon Panetta izjavio je da su trojica marinaca iz sigurnosnog tima ameri~ke ambasade ka`njeni zbog izbacivanja prostitutke iz automobila u Braziliji krajem pro{le godine u sva|i zbog pla}anja. Incident je sli~an, ali nepovezan sa skandalom u koji su bili umije{ani agenti Tajne slu`be na samitu Amerika u kolumbijskom gradu Cartageni, prije nego {to je stigao u posjetu predsjednik Barack Obama.

Mira Poljo u vrlo te{kom stanju
Nakon {to se tokom ju~era{njeg dana pojavila informacija o smrti spor tske menad`erice i velike prijateljice bh. spor ta Mire Poljo, njen blizak prijatelj je sino} za Klix.ba opovrgnuo te informacije i rekao da je ona jo{ `iva. Prema sino}njim posljednjim informacijama, Mira Poljo je u veoma te{kom stanju. To nam je potvrdio njen blizak prijatelj iz Italije koji je `elio ostati anoniman, objavio je Klix.ba. - Nije preminula. U izuzetno te{kom je stanju i `ivi na aparatima, rekao je na{ izvor kojem je, kako ka`e, Mira mnogo pomogla u `ivotu. Dodao je da mu je te{ko govoriti o svojoj prijateljici te zamolio da ostane anoniman. Tokom duge karijere Poljo je stekla reputaciju vrhunske menad`erice, a bila je predsjednica World Sport Agency. Zastupala je vrhunske igra~e poput Kuko~a, Tabaka, Danilovi}a, Komazeca, Savi}a, Paspalja, Alibegovi}a, Firi}a, Markovi}a, Avdi}a, Ivanovi}a, Mujezinovi}a, Opa~ka i druge.

Bez tolerancije
Panetta je, obra}aju}i se novinarima u Braziliji, izjavio da su marinci povu~eni iz Brazila, a dvojici su oduzeti ~inovi. ^lan osoblja ambasade smijenjen je s polo`aja, prenosi Fena. Panetta je izjavio da nema tolerancije za takvo pona{anje. “Mo`ete biti uvjereni da }emo djelovati kako bismo osigurali da po~inioci budu ka`njeni i da takvo pona{anje osudimo kao neprihvatljivo” izjavio je Panetta. , Sude}i po jednom vojnom zvani~niku, s marincima su bile najmanje dvije `ene ispred no}nog kluba. Zvani~nik je kazao kako izgleda da je jedna od `ena zapo~ela tu~u u vozilu, nakon ~ega je izba~ena iz automobila, i kada je poku{ala da ponovo u|e, pala je na tlo i povrijedila se. On je, tako|er, rekao da brazilske vlasti nisu podigle optu`be protiv marinaca. Sude}i po drugom vojnom zvani~niku, ~lan osoblja ambasade imao je funkciju supervizora. Taj zvani~nik je kazao da je

Nedavno je SAD potresao skandal u koji su bili umije{ani agenti Tajne slu`be u Kolumbiji

`ena slomila klju~nu kost kada je izba~ena iz automobila krajem decembra. Zvani~nik je izjavio da je ambasada u{la u trag toj `eni i da joj je platila tro{kove lije~enja u bolnici. Nakon skandala u Cartageni, ona je, me|utim, unajmila advokata i tu`ila ambasadu. Obojica zvani~nika tra`ila su da ostanu anonimni jer nisu bili ovla{teni da pri~aju o istrazi koja je u toku. Panetta se nalazi na turneji po Ju`noj Americi tokom koje }e se sastati sa svojim kolegama iz regije.

Neprimjereno pona{anje
U me|uvremenu, jo{ dva agenta ameri~ke Tajne slu`be dala su ostavke zbog skandala u Kolumbiji vezano uz dru`enje

s prostitutkama, javili su slu`beni izvori. Od petorice agenata, dvojica su oslobo|ena optu`bi, dvojica su napustila Tajnu slu`bu, a peti je jo{ u postupku. [est agenata ve} je napustilo agenciju zbog navodnog neprimjerenog pona{anja ranije ovog mjeseca u Cartageni pred dolazak na samit ameri~kog predsjednika Baracka Obame. “Tajna slu`ba provest }e punu, temeljitu i po{tenu istragu ovog slu~aja i ne}e oklijevati poduzeti odgovaraju}u akciju ako dobije neke nove informacije” rekao , je u saop}enju zamjenik direktora Paul Morrissey. Predsjednik Obama rekao je da se radi o grupi glupana, a da ve}ina agenata svoj posao obavlja ~asno.

Pomo} za 45 porodica u Mostaru
Sve~ano obilje`avanje zavr{etka projekta Podr{ka manjinskom povratku u Mostar, kojim je za 45 porodica srpske nacionalnosti u tom gradu osigurana pomo} u poljoprivrednim pomagalima, odr`ano je ju~er u @elju{i u Mostaru. Projekt, koji je rezultat zajedni~kog rada SAD-a, vlada oba entiteta i UNHCR-a, pru`io je podr{ku odr`ivom manjinskom povratku povratni~kim porodicama srpske nacionalnosti u Mostar, pobolj{avanjem `ivotnih uslova, kroz pomo} u poljoprivredi, odnosno nabavkom alata, stoke, sjemena, plastenika i sli~nih poljoprivrednih potrep{tina. Glavni zamjenik pomo}nika dr`avnog sekretara SAD-a za pitanja stanovni{tva, izbjeglice i migracije David Robinson kazao je kako se narod SAD-a uistinu osje}a privilegiranim jer ima mogu}nost da participira u jednom ovakvom projektu.

POSLJEDNJE VIJESTI
GORA@DE SAVLADALO BOSNU BHT - U ju~era{njim utakmicama prvog kola doigravanja Lige {est prvenstva BiH za rukometa{e postignuti su ovi rezultati: LJUBU[KI: Izvi|a~ MI grupa - Sloga 29:31, SARAJEVO: Bosna BH Telecom - Gora`de 28:29, BANJA LUKA: Borac - ^elik 36:31. TRIPOLI: ZAKON PROTIV PARTIJA RADIKALNIH ISLAMISTA - U Libiji je usvojen zakon kojim se zabranjuje formiranje politi~kih partija zasnovanih na vjerskim i plemenskim principima, saop{tili su ~lanovi vladaju}eg Nacionalnog savjeta. “Bitan uslov za formiranje partija je da one ne budu zasnovane na osnovu vjerskog, plemenskog ili regionalnog opredjeljenja, da ne predstavljaju partiju u inostranstvu i da se ne finansiraju iz inostranstva”, izjavio je ~lan ovog savjeta Mustafa Landi. MARINAC OTPU[TEN ZBOG KRITIKOVANJA OBAME - Ameri~ki marinac koji je kritikovao predsjednika Baracka Obamu na Facebooku bit }e otpu{ten iz slu`be i izgubit }e sve beneficije, odlu~ile su ameri~ke vojne vlasti. Gary Stein je na Facebooku nazvao predsjednika Obamu neprijateljem i naglasio da je to njegovo li~no mi{ljenje. Pored toga, ismijavao je Obamu stavljaju}i njegovu sliku na la`ne filmke postere, uklju~uj}i poster za film Jackass.

Travnik

Ukopan Mustafa Gafi}

Kod travni~ke Jeni d`amije ju~er je ukopan Mustafa Gafi}, dugogodi{nji novinar i hroni~ar travni~kih zbivanja, koji je preminuo u utorak u 79. godini. Mustafa Gafi} ro|en je 20. novembra 1933. godine u Vakufu kod Travnika, a nakon {kolovanja u U~iteljskoj {koli u Travniku, zavr{io je Fakultet politi~kih nauka u Sarajevu i diplomirao studij `urnalistike. U svom plodnom novinarskom radu objavio je vi{e od 60 priloga o `ivotu i djelu nobelovca Ive Andri}a. 1960. godine objavio je sportsku monografiju “Dva jubileja” , a autor je i knjige “Kazivanja o Travniku” Kao urednik i . suradnik, djelovao je u mnogim listovima: Most, Preporod, Travni~ki ljiljani, Divan, Preporod, Asil-times iz Mal-

Papa naredio istragu o curenju informacija
mea, Bosna-press internacional iz Frankfurta, Zajednica te Oslobo|enje i BH-Press. Za svoj dugogodi{nji uspje{an rad u novinarstvu dobio je 1995. Zlatnu plaketu Saveza novinara BiH, a primljen je i u ~lanstvo Me|unarodne federacije novinara, sa sjedi{tem u Bruxellesu. Dobitnik je vi{e javnih i dru{tvenih priznanja za svoj novinarski rad. Na priredbi Biramo li~nost 2002. godine, odr`anoj u obnovljenom hotelu Lipa (biv{i Orijent) koju je organizovalo nevladino i vanstrana~ko udru`enje gra|ana Prijatelji Travnika, dobio je plaketu za `ivotno djelo - za rad u novinarstvu vi{e od pola vijeka i za afirmaciju Travnika.
ENI news

Papa Benedikt XVI osnovao je kardinalsku komisiju koja }e ispitati slu~ajeve curenja osjetljivih dokumenata u medije, u kojima se govori o navodnoj korupciji i lo{em upravljanju u Vatikanu. Me|u dokumentima su i privatna pisma koja je papi uputio jedan nadbiskup, koji je premje{ten u Washington nakon {to je ukazao na, kako je rekao, nepotizam i korupciju pri sklapanju ugovora. U dokumentima se ukazuje i na navodne unutra{nje konflikte u vezi sa transparentno{}u rada vatikanske banke. Vatikan je saop{tio da }e komisiju ~initi tri penzionisana kardinala iz [panije, Slova~ke i Italije.