SR 5/69 1/65 2/65 3/65 10/66 13/66 19/66 20/66 4/66 7/66

TEMA Prekidanje bliskih kratkih spojeva u kolima visokih napona Električni luk kod niskonaponskih aparata sa posebnim osvrtomproces stvaranja preskoka kroz strani sloj na Uslovi i na gašenje luka u komorama izolatorima za spoljnu montaţu namjenjenih za upotrebu u Modeliranje talasnih procesa pri proučavanju prenaponskih prelaznih stanja kod transformatora Regulacija nivoa u objektu sa izrazitom nelinearnošću Analiza rada elektroredukcione peći tipa "Tysland Hole" na bazi kruţnog dijagrama Sinteza sistema za regulaciju masometriskog protoka vodene Daljinsko mjerenje struje, napona, snage i energije u EEP nevodeči računa o prenosnom putu mjernih veličina Mjerenje faktora gubitaka učinskih transformatora Signalizacioni sistem kontrole sa industrijskim logičkim elementima OdreĎivanje krive trajanja topljenja (karakteristike vrijemestruja)i krive ukupnog trajanja prekidanja kod nisko naponskih visokoučinskih osigurača Uslovi, mogućnosti i posljedice primene drenaţnih transformatora u monofaznoj kontaktnoj mreţi na primenu ovih ureĎaja na pruzi Doboj-Zenica Tehničke karakteristike kranova i kranske elektroopreme Analiza prelaznih stanja u električnim kolima za elektrolučno zavarivanje Dinamička naprezanja pri kratkom spoju transformatora Zaštita EEP električne vuče u sistemimu 25kV,50Hz odstruja kvara i propterećenja saosvrtom na rešenje ovog problema na pruzi Sarajevo-Ploče Izbor postrojenja 35kV,TS 110/35kV obzirom na zahtjevno ograničenje struje kr.sp. minimalne godišnje troškove eksp. Dinamički model apsorcije amonijaka u procesu proizvidnje sode po solvejevom postupku Gašenje električnog luka magnetnim poljem Prelazni proces pri kratkom spoju sinhronog generatora Prostiranje prenapona duţ namota obrtnih električnih mašina UporeĎivanje kriterijuma za utvrĎivanje statičkog sinhronog stabiliteta EES-numerička analiza kriterijuma će biti Proračun energije luka kod malouljanih prekidača sa poduţnim i poprečnim oduvavanjem luka OdreĎivanje specifičnog otpora tla mjernom metodom otpora Elektrodonamičke sile u električnim aparatima Izbor načina modelovanja procesa u elektromotornom vozilu monofaznog sistema sa statičkim ispravljačima ako model treba da sluţi za odreĎenu svrhu Analiza teoriskih i praktičnih problema hlaĎenja električnih mašina

VRSTA RADA

ODSJEK GODINA 1969 1965 1965 1965 1966 1966 1966 1966 1966 1966

Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Automatika Diplomski rad Automatika Diplomski rad Automatika Diplomski rad Automatika Diplomski rad Automatika Diplomski rad Automatika

1/66

Diplomski rad Energetika

1966

11/66 12/66 14/66 15/66

Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika

1966 1966 1966 1966

16/66 17/66 18/66 2/66 21/66 22/66 23/66 24/66 25/66 3/66

Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika

1966 1966 1966 1966 1966 1966 1966 1966 1966 1966

5/66 6/66 8/66 9/66

Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika

1966 1966 1966 1966

Relejna zaštita sabirnica u elektranama i transformatorskim stanicama Diplomski rad Energetika Primarni i sekundarni elektrodistributivni kapaciteti savremene stanbene zajednice u velikom gradu Diplomski rad Energetika

18/67 22/67 23/67

Teleupravljanje HE Potpeć iz HE Bistrica Sinteza regilacionog sistema za regulaciju temperature pregrijane pare protočnog kotla Opravdanost primjenerekuperativnog kočenja na budućim elektrificiranim prugama ŢTP Sarajevo Uticaj topline na dielektričnu čvrstoću čvrstih izolacionih materijala sa primjenom kod provodnih kondenzatorskih izolatora Projektirati servomehanizam visoke tačnosti koja se moţe koristiti bilo kao poziciono servo , bilo kao servo mnoţač na analognoj mašini OdreĎivanje pogodnog oblika matematičkog modela za stacionarno stanje metodama aktivnog eksperimenta na primjenu toplotnog izmjenjivača Sinteza pozicionog servo mehanizma na bazi pneumatskih mlaznih elemenata Najprikladnije metode za mjerenje otpra uzemljenja kao i napona koraka i dodira u razvodnim postrojenjima visokog napona i dalekovodnim stubovima u blizini komunikacija Pretvaranje slova i brojki u logičke funkcije Izabrati najprikladnije metode mjerenja površinske vidljivosti izolatora Raspodjela el. Polja na krajevima koaksijalnih metalnih cilindara, kao osnov za oblikovanje armatura kondezatorske izolacije Savremena primjena tiristora u niskonaponskoj tehnici OdleĎivanje kontaktnih mreţa električnom strujom Upravljanje dfofaznim asinhronim servo motorom Projektovanje i realizacija zaštite od nepunofaznog pogona visokonaponskih mreţa Kontaktne mreţe na ţelezničkim prugama za velike brzine saobračaja Uslovi i efekti primene poprečne kompenzacije u monofaznim postrojenjima električne vuče Analiza elektromotornog pogona kose dizalice visokih peći Transformator za zavarivanje električnim otporom - analiza, projekat i konstrukcija Računska analiza i laboratorijsko ispitivanje karakteristika motora za jednosmjernu struju sa serijskom pobudom 2,5kW, 220V,1430-2150o/min Ekonomska usporedba izvoĎenja 35kV postrojenja i analiza paralelnog rada transformatora sa tercijarnim namotajem Iznalaţenje optimalnog rješenja kombinovanog snadbjevanja električnom energijom konzumnog područja iz protočne hidroelektrane i termoelektrane podignute na samom rudniku odnosno u teţištu opterećenja konzumnog područja Projekat i konstrukcija specijalnog transformatora u SizvoĎenju Ispitati i računski analizirati , karakteristike generatora jednosmjerne struje sa sloţenm pobudom 5.7kW, 300V ,19A ,1420o/min

Diplomski rad Automatika Diplomski rad Automatika Diplomski rad Automatika

1967 1967 1967

24/67

Diplomski rad Automatika

1967

27/67

Diplomski rad Automatika

1967

5/67 6/67

Diplomski rad Automatika Diplomski rad Automatika

1967 1967

11/67 38/67 8/67

Diplomski rad Elektronika Diplomski rad Elektronika Diplomski rad Elektronika

1967 1967 1967

1/67 10/67 12/67 13/67 14/67 15/67 16/67 17/67 19/67

Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika

1967 1967 1967 1967 1967 1967 1967 1967 1967

2/67 20/67

Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika

1967 1967

21/67 25/67

Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika

1967 1967

26/67

Diplomski rad Energetika

1967

28/67 29/67

Na osnovu podataka datih u prilogu odrediti optimalnu veličinu korisne akumulacije i instalisane snage , promatrene HE Diplomski rad Energetika Dinamički model cevne peći Diplomski rad Energetika

1967 1967

30/67

31/67

32/67 33/67 34/67 35/67 36/67 37/67 4/67 7/67 9/67 3/67 16/68 1/68

Transformator kao izvor viših harmonika Diplomski rad Energetika Odrediti veličinu izgradnje HE i TE sa gledišta minimalnih godišnjih troškova snadbjevanja konzumnog područja el .energijom Diplomski rad Energetika Eksperimentalno ispitati i računski analizirati karakteristike elektromotora jednosmjerne struje sa sloţenom pobudom 6.5 kW ,220V , 36A,1450-2175o/min Diplomski rad Energetika Relejna zaštita blok spoja dalekovod-transformator Erozija glavnih kontakata kod električnih aparata pri prekidanju naizmjeničnih struja Analiza elektromotornog pogona blokovnih kola valjaonice bluming Računsko i laboratorijsko verificiranje karakteristika asinhronog motora tipa A 7n-6k Provera termičkog naprezanja vučnog motora za vreme rada vozila Fuzikalni odnosi i karakteristike luka u kolu naizmjenične struje Teorijska analiza rada jednofaznog kondenzatorskog motora Projekat i izvedba beskontaktnog stabiliziranog diferencijalnog releja za zaštitu transformatora Kruţni dijagrami asinhronog motora sa dvostrukim kavezom Numeričko rješavanje elektrostatičkog polja pomoću metode diferencnih jednačina Gašenje električnog luka SF6 Iznalaţenje optimalnog rješenja u pogledu snadbjevanja budućeg potrošačkog područja električnom energijom, meĎusobnim uporeĎivanjem raznih konkretnih varijanti Provesti analizu ekonomske koristi koja se polučuje postavljanjem protutlačnog turboagregata u industrijskom kombinatu koji troši znatne količine tehnološke pare Savremene mjerne metode kontrole preciznih brojila sa posebnim osvrtom na metodu "snaga-vrijeme" Dinamički problemi upravljanja EES Vučni motor za jednosmjernu struju Tehički i ekonomski podaci Elektroizolacione karakteristike SF6 i njegova primjena u električnim aparatima i rasklopnim postrojenjima visokog napona Dinamička analiza selsinskog prenosa Metodi i sredstva za testiranje kontaktnih mreţa pri puštanju u eksploataciji Projekat i konstrukcija sinhronog motora za pogon klipnog kompresora Analiza pomoćnih pogona varijabilnog napona postrojenja blooming u ţeljezari Zenica Fizički model elektrovučnih postrojenja monofaznog sistema 25kV,50Hz Atmosferski prenaponi i zaštita pomoću odvodnika prenapona Modelovanje sinhronih parametara generatora Primjena metoda dinamičkog programiranja na problem kratkoročne optimizacije sistema hidro i termoelektrane Sintentizirati tropozicioni regulator temperature u integralnoj poluvodičkoj tehnici i ispitati mogučnost njegove primjene na širokoj klasi objekata Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Diplomski rad Energetika

1967

1967

1967 1967 1967 1967 1967 1967 1967 1967 1967 1967 1967 1968 1968

10/68

Diplomski rad Energetika

1968

11/68 12/68 13/68 14/68 15/68

Diplomski rad Energetika Diplomski rad Diplomski rad Diplomski rad Diplomski rad Energetika Energetika Energetika Energetika

1968 1968 1968 1968 1968

2/68 3/68 4/68 5/68 6/68 7/68 8/68 9/68 17/69

Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Automatika

1968 1968 1968 1968 1968 1968 1968 1968 1969

29/69

Diplomski rad Automatika

1969

30/69 4/69 40/69 12/69 23/69 1/69 10/69 11/69 13/69 14/69 15/69 16/69 18/69 19/69 2/69 20/69 21/69 22/69 24/69 25/69

Primjena direktnog metoda Ljapunova za odreĎivanje inherentnih osobina automatskog upravljanja Kratkoročna optimizacija rada HE na jednom slivu Regulacija nivoa bojlerskog parnog kotla 230 tona pare na sat sa korekcijom po opterećenjun i protoku napojne vode Mjerne metode daljinskog sumiranja i prenošenja snage Mjerenje faktora gubitka učinskih transformatora i njegov uticaj kao kriterij za odreĎivanje starosti izolacije Analiza pojava kod prekidanja malih induktivnih struja prekidačima visokog napona Dinamički model servomotora za istosmjernu struju za svrhe optimalnog upravljanja Proračun sinhronog generatora 10kvA,3*380v,n=3000o/min Izbor rješenja napajanja potrošačkog područja putem opterećenja tercijera tronamotajnog transformatora Napajanje aluminijske industrije u BiH sa stanovišta radnih uslova u prenosnoj mreţi BiH Matemaski model obrasca gubitaka snage Savremene mjerne metode za odreĎivanje kvarova na učinskim kablovima Lutajuče struje u elektroficiranom šinskom saobraćaju Tehničko-ekonomsko uporeĎenje rješenja postrojenja 110/35kV Proračun sinhronog turbo generatora Psm=10kvA,n=3000o/min,u=3*380v Preventivno odrţavanje električnih lokomotiva Iznalaţenje najoptimalnijeg rješenja zaštite transformatora u raznim uslovima korišćenja tercijarnog namotaja Odrediti utucaj impulsivnog napona na proboj vazdušnog dielektrika Korištenje mreţnih modela kod rješavanja problema relejne zaštite EEP Projektovanje i konstrukcija univerzalnog motora za kratkotrajni reţim rada Izbor i podešenje zaštitnih relejnih ureĎaja u mreţi 35kV Sarajeva u slučaju uzemljenja nultačke mreţe putem niskoomskog otpora Dinamička svojstva klase inkrementalnih elektromehaničnkih konvertora

Diplomski rad Automatika Diplomski rad Automatika Diplomski rad Automatika Diplomski rad Elektronika Diplomski rad Elektronika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika

1969 1969 1969 1969 1969 1969 1969 1969 1969 1969 1969 1969 1969 1969 1969 1969 1969 1969 1969 1969

26/69 27/69 28/69 3/69 31/69 32/69 33/69 34/69 35/69 36/69 37/69 38/69

Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika

1969 1969 1969 1969 1969 1969 1969 1969 1969 1969 1969 1969

Ispitivanje uticaja nesinusoidnosti izmjeničnog ispitnog napona na tačnost mjerenja Diplomski rad Energetika Odvodnik prenapona i njegova uloga i mjesto u okviru zaštite postrojenja i vodova Iznalaţenje optimalnog spoja smjernih organa zaštitnih ureĎaja Regulacija napona pod opterečenjem u monofaznim vučnim mreţama Mjerne metode za odreĎivanje greške i prenosnog odnosa mjernih transformatora visokog napona Tipizacija zaštite transformatira 35/10 i 10/0.4kV Povratni napon kod prekidanja malih kapacitivnih struja Uslovi kvazioptimalnog izbora parametara za kaskadnu strukturu Mjerne metode za lokaciju kvarova na zračnim visokonaponskim mreţama Dinamička analiza elektromehaničkog mjernog pretvarača Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika

39/69 6/69 7/69 8/69 9/69 57/70 15/70 16/70 17/70

Tehnička i ekonomska analiza primjene Cu i Al provodnika zavisno od opterečenja do 4000A nazivne struje ,okolne temperature 40,45 i 50 C u blindiranim razvodnim postrojenjima do 38 Kv Obrada zvjezdišta u mreţama visokog napona Izbor broja naponskih nivoa za snadbjevanje električnom snagom i energijom većih gradova Visoknaponska razvodna postrojenja kao izvor radio -smetnji Analiza rada elektromotornog pogona pretvarača valjaonice bluming Zaštita kratkih vodova 110 i 220 kV i transformatora spojenih direktno na takve vodove Primjena eksperimentalnih metoda dinamičke identifikacije na elektro-mehaničko-fluidni konvertorima Mjerenje i prenos podataka u EES Identifikacija i definiranje oblasti primjene uljni-pneumatskih regulatora iz familije UR-II Proračun monofazne struje kratkog spoja u visokonaponskoj mreţi B i H primjenom računa matrica pomoću digitalnog računara Izrada elektroenergetskog bilansa elektroprivrede B i H za period 1970 do 1980 godine, metodom konstante i varijabilne energije , uz primjenu digitalnog računara Optimalna snaga u EES Uticaj rasporeda sabirnica i opreme na smanjenje dimenzija blindiranih ćelija sa dva sistema sabirnica i izvlačavim prekidačem za napone 11, 24 i 38 kV Jedan pristup analizi informacionog sistema Metode cjelobrojnog programiranja Projekat i realizacija dinamičkog simulatora za objekte AU do III Programska regulacija temperature elektro peći za termičku obradu Projekat i realizacija telemetrijskog pojačivača V/ I sa galvanskom izolacijom ulzai izlaza

Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Diplomski rad Automatika Diplomski rad Automatika Diplomski rad Automatika

1969 1969 1969 1969 1969 1970 1970 1970 1970

19/70

Diplomski rad Automatika

1970

20/70 26/70

Diplomski rad Automatika Diplomski rad Automatika

1970 1970

3/70 36/70 37/70 38/70 39/70 4/70 40/70 41/70

Diplomski rad Automatika Diplomski rad Automatika Diplomski rad Automatika Diplomski rad Automatika Diplomski rad Automatika Diplomski rad Automatika

1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970

42/70 43/70 5/70 6/70 7/70 8/70 9/70 1/70 12/70

Apriorna procjena vremena posmatranja stohastičkog procesa Diplomski rad Automatika Punoizolovana razvodna postrojenja visokih napona, koncepcijska rješenja i primjena Diplomski rad Automatika Stabilizacija objekta trećeg reda,sa i bez dispativnih članova pomoću idealnog i realnog regulatora sa promjanjivom strukturom Diplomski rad Automatika Korespodencija izmaĎu metoda optimalnih rješenja Osnovna elektronska kola automatike na bazi superprovodnika Ispravljačka podstanica za gradski saobraćaj sa poluprovodničkim ventilima Principi zaštitne tehnike primjenjene kod elektromotornih vozila Prelazni procesi kod kratkog spoja sinhrone mašine Mjeranja električnih veličina u stacionarnim i prelaznim reţimima pri analizama sistema na dinamičkom modelu Projekat centralne table za mjerenje temperature Greške kod baţdarenja brojila metodom "snaga-vrijeme" Diplomski rad Automatika Diplomski rad Automatika Diplomski rad Automatika Diplomski rad Automatika Diplomski rad Automatika Diplomski rad Automatika Diplomski rad Elektronika Diplomski rad Elektronika

1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970

nastali prilikom prekidanja malih induktivnih struja i struja prekidanja transformatora u praznom hodu Mogućnosti racionalizacije u projektovanju i graĎenju elektrovučnih postrojenja sa osvrtom na prugu VrpoljeSarajevo Optimalno upravljanje hidrauličkim akumulacijama Analiza naprezanja namota električnog motora za pogon ekstraktora pri pokretanju Odrediti uslove gašenja električnog luka u kolu koje sadrţi redni otpor R.kapacitet C i omski otpor ro paralelan sa kontaktima prekidača Izrada šeme djelovanja i vezivanja trafo polja 4MVA8MVAprenosnog odnosa 35/10kV Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika 1970 1970 1970 1970 35/70 Diplomski rad Energetika 1970 44/70 45/70 46/70 Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika 1970 1970 1970 47/70 48/70 Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika 1970 1970 49/70 50/70 51/70 Izbor i podešavanje zaštitnih ureĎaja i automatike u mreţama 35 i 10 kV sa aspekata primjene statističkih ureĎaja . sa konkretnom primjenom u TS 35/10kV veruda u Puli Diplomski rad Energetika Zaštita od opasnog napona dodira u indusrijskim niskonaponskim postrojenjima Diplomski rad Energetika Grafičko proučavanje širenja prenaponskih talasa na drugim električnim vodovima pomoću Borţernove metode Diplomski rad Energetika 1970 1970 1970 . obzirom na usklaĎenje izolacionih nivoa opreme i zaštitnih ureĎaja Diplomski rad Energetika Relejna zaštita bloka generator-transformator Ferorezonansa kao fenomen u električnim kolima OdreĎivanje konstanti udarnog generatora za dobijanje talasa traţenog oblika Komutacioni prenaponi u visokonaponskim mreţama . induktiviteta L.2/70 22/70 10/70 13/70 14/70 18/70 21/70 23/70 24/70 25/70 27/70 28/70 Osnovni šumovi u elektronskim kolima Mjerenje osnovnih vrijednosti struje i napona mehaničkim oscilografima Kompenzacija faktora snage u krugu preduzeća "IGMAN" Konjic Procesi u dielektricima pod djelovanjem dugotrajnih električnih naprezanja Mehanički histerezis i njegov uticaj na provjes nadzemnih voda Termički proboj čvrstih dielektrika izloţenih djelovanju jednosmjernih i naizmjeničnih napona Mjernne metode za odreĎivanje izolacionog otpora transformatora Ekonomski presjek vodića i osvrt na presjeke karakterističnih vodova u SR B i H Uticaj prigušnog otpora na prelazni povratni napon i stabilnost luka kod jednofrekventnih strujnih kola Istraţivanje mogućnosti lakše zaleta ventilatora za provjetravanje rudnika Analiza elektromotornog pogona ureĎaja za dizanje i spuštanje u specijalnom spoju Mjerenje visokih udernih napona djeliteljem napona Odrediti uslove gašenja električnog luka kod prekidača snage . uz pretpostavku da prekidanje nastaje pri jednom prolasku struje kroz nulu Diplomski rad Elektronika Diplomski rad Elektronika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 29/70 30/70 Diplomski rad Energetika 1970 1970 31/70 32/70 33/70 34/70 Proučiti uslove pekidanja kondenzatorskih baterija u mreţama srednjeg napona Diplomski rad Energetika Razmotriti problem koordinacije izolacije u električnim postrojenjima .

50 Hz Rezervna zaštita vodova i transformatora Tranzistori sa efektom harmonika na niskonaponskim Metode mjerenja viših polja i aspekti njihove primjene mreţama Regularni jezici Relejna zaštita motornih pogona Specifični uslovi dimenzionisanja i oblikovanja porcelanskih izolatora na mehanička i električna naprezanja Transmiter napona u struju Primjena ER-II sistema na regulaciju parametara vakum kolone Periferija adaptivnog PI regulatora Dinamička identifikacija elektropneumatskog pretvarača Sinteza algoritama direktnog digitalnog upravljanja za standardne kontinualne regulatore / P . Mjerna metoda za kontrolu mjernih strujnih i naponskih transformatora Uticaj smetnji električne mreţe na rad elektromotornog pogona sa visokonaponskom kaveznom mašinom i izbor zaštite Prenaponi kod prekidanja struja kratkih spojeva u mreţama visokih napona Projekat energetskog transformatora Proučiti metodologiju proračuna potencijala i otpora kod višestrukih uzemljivača Izbor ventilnih odvodnika prenapona Zaštita transformatora Proračun tokova snaga u mreţi sa transformatorima nenominalnog prenosanog odnosa Pojava djelimičnih preskoka na zagaĎenim izolatorima i faktori koji utiču na njihovo ponašanje Mogućnosti .na najviši pogonski napon 24kV Zaštita mreţe 220kV BiH Ispitni ureĎaji i visokonaponska ispitivanja Punjenje udarnog generatora Uticaj konfiguracije i parametara sistema na veličinu prenapona koji se javljaju u pojedinim tipičnim slučajevima poremećaja u sistemu. metode i tačnost mjerenja električnih polja pomoću elektrolitskih kada i kapacitivnih sondi Diplomski rad Energetika 1970 Diplomski rad Diplomski rad Diplomski rad Diplomski rad Diplomski rad Diplomski rad Energetika Energetika Energetika Energetika Informatika 1970 1970 1970 1970 1970 1971 1971 1971 1971 1971 1971 1971 1971 1971 1971 Diplomski rad Diplomski rad Automatika Diplomski rad Automatika Diplomski rad Automatika Diplomski rad Automatika Diplomski rad Automatika Diplomski rad Automatika Diplomski rad Automatika Diplomski rad Automatika 48/71 51/71 36/71 7/71 1/71 10/71 11/71 12/71 13/71 15/71 Automatika i Diplomski rad elektronika i 1971 Automatika Diplomski rad elektronika 1971 Diplomski rad Elektronika Diplomski rad Elektronika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika 1971 1971 1971 1971 1971 1971 1971 1971 17/71 18/71 19/71 20/71 21/71 22/71 23/71 25/71 26/71 Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika 1971 1971 1971 1971 1971 1971 1971 1971 1971 . PI.52/70 53/70 54/70 55/70 56/70 11/70 62/71 63/71 14/71 2/71 24/71 32/71 44/71 52/71 59/71 60/71 Računsko i laboratorijsko uporeĎenje karakteristika asinhronog motora tipa -A7n-6k Tehničko-ekonomsko poreĎenje različitih sredstava zaštite TT vodova od elektromagnetnih uticaja kontaktne mreţe 25 kV. PID/ Pretvarači I/f2 i I/f UreĎaj za vaĎenje drugog korjena Modeli za računarsko upravljanje i kontrolu LD procesa konvertorskog dobijanja čelika Izrada specijalnog softwer-a za proračun pribora za mjerenje protoka sa posebnim naglaskom na proračun mjernih prigušnica u saglasnosti sa DIN 1952 i ISO/R541 od 1967 godine Odrţavanje električnih lokomotiva Savremene metode mjerenja vodljivosti tla i njihov uticaj na dimenzioniranje uzemljivača Snimanje karakteristika i analiza rada toplih i hladnih termostata Uslovi prelaska postojećih mreţa za najviši pogonski napon 12kV.

vezanih na predlog preporuka IEC 17A od 1970 Proračun struja kratkog spoja u mreţama visokog napona metodom simetričnih komponenata Proučiti mehanizam proboja gasovitih dielektrika pod djelovanjem električnog polja Projekt kontaktne mreţe za pruge sa niskim nivoom saobraćajnog rada Prepisi i metode za ispitivanje mjernih naponskih transformatora Analiza tehničko-ekonomskih karakteristika i izbor zaštite generatora Nelinearni ureĎaji za diferenciranje Propisi i metode ispitivanja visokonaponskih rastavljača Automatsko ponovno uključivanje na dalekovodima koji povezuju elektrane sa EES Proučiti problem zaštite . razvodnih postrojenja 110 kV sa posebnim osvrtom na specifičnost zaštite punoizolovanih postrojenja Podešavanja oblika prelaznog povratnog napona pri ispitivanju prekidne moći prekidača visokog napona Uporedna analiza površinskih zapreminskih i ostalih tehničkoekonomskih parametara klasičnih i punoizolovanih rasklopnih postrojenja 110 kV Izraditi glavni projekt mjerenja i regulacije parnog kotla proizvodnje " termoelektro" Proučavanje uslova proboja čvrstih dielektrika izloţenog djelovanju električnog polja Proučiti ponašanje gasovitih dielektrika u nehomogenim el.27/71 28/71 Zaštita postrojenja za napajanje aluminijskog kombinata Pojava i karakteristike prenaponskih talasa Definicija prelaznih i povratnih napona kod ispitivanja visokonaponskih prekidača . poljima i iznaći uslove proboja Analiza šema i dispozicionog smještaja elemenata punoizolovanih razvodnih postrojenja za srednje napone Izračunati potencijalne krive i otpore uzemljenja za neke karakteristične uzemljivače iz analogije električnog polja u provodnoj sredini i elektrostatičkog polja Proučiti metodu proračuna glavnih mjera i karakteristika asinhronog motora Elektrodinamička i termička naprezanja sabirnica u postrojenju Asinhroni pogon sinhrone mašine i trofazni udarni kratki spoj Uslovi rada i izbor odvodnika prenapona Moderne koncepcije primjene aparata za zaštitu distributivnih mreţa niskog napona Projektovanje asinhronog kratkospojnog elektro motora MeĎutransformatori za diferncijalnu zaštitu transformatora Izolovanje i elementi konstrukcije punoizolovanih rasklopnih postrojenja srednjih napona Izbor parametara za vodove 380 kV Istaţivanje stvarnog opterećenja elektromotornog pogona dizalice Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika 1971 1971 29/71 3/71 30/71 31/71 33/71 34/71 35/71 37/71 38/71 Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika 1971 1971 1971 1971 1971 1971 1971 1971 1971 39/71 40/71 Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika 1971 1971 41/71 42/71 43/71 45/71 46/71 Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika 1971 1971 1971 1971 1971 47/71 49/71 5/71 50/71 53/71 54/71 55/71 56/71 57/71 58/71 6/71 Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika 1971 1971 1971 1971 1971 1971 1971 1971 1971 1971 1971 .

regulator Identifikacija elektroenergetskog sistema za potrebe zaštite i automatskog upravljanja Diferencijator zaštićen od šuma LU dekompozicija rijetke matrice Projekat regulacije i mjerenja industrijske toplane /parni kotao/ pomoću metoda formalnog projektovanje razraĎenog za ERIII sistem Principi formalnog projektovanja lokalne automatike procesnih sistema Kompjuterizacija procesa formalnog projektovanja i ponude kontura lokalne automatike Izvršiti statičku i dinamičku identifikaciju tehnološkog objektaparnog kotla industrijske toplane "Blaţuj" sa parametrima : q=20 t/h .KORJENATOR KR-40 Formiranje eksploatacione dokumentacije za komponentu računarskog regulacionog sistema SAUES.struje i napona za daljinska mjerenja Diplomski rad Elektronika FNK sa zenerovim diodama Rješavanje parcijalnih diferencijalnih jednačina drugog reda na analognim računarima Diplomski rad Elektronika Diplomski rad Elektronika . t=350°C i p=16 at.61/71 8/71 9/71 16/71 4/71 7/72 104/72 Ovisnost presjeka vodova u učvorenim mreţama niskog napona o nazivnim snagama transformatora koji ih napajaju Proračun povratnih napona u dvofrekventnim šemama Analiza šeme i dispozicionog smještaja elemenata punoizolovanog rasklopnog postrojenja 110kV Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika 1971 1971 1971 Metode komparacije elektronskih sistema za obradu podataka Diplomski rad Informatika 1971 Telekomunik Impulsni sistemi za daljinski prenos informacija Diplomski rad acije 1971 Automatsko ponovno uključivanje u srednjonaponskim mreţama Diplomski rad 1972 Specifičnosti regulacije efektivne temperature stambene prostorije Formiranje eksploatacione dokumentacije za komponentu računarskog regulacionog sistema SAUES. za vrijeme njegovog normalnog rada Povezivanje(interface)prenosa procesnog računara i telemetrijskog sistema Formiranje eksploatacione dokumentacije za komponente računarskog regulacionog sistema SAUES Nekonvencionalni vučni sistemi Računska i grafička obrada prenošenja prenaponskih talasa ako se izmeĎu dva beskonačno duga voda nalazi induktivitet sa omskim otporom ili kapacitetom Metode odreĎivanja redoslijeda (strategije) izbora pivota pri inverziji matrice Modeliranje gradijentnih metoda na analognim računskim mašinama Rješavanje Laplasove jednačine u specijalnim koordinatama Diplomski rad Automatika 1972 107/72 108/72 42/72 45/72 47/72 Diplomski rad Automatika Diplomski rad Automatika Diplomski rad Automatika Diplomski rad Automatika Diplomski rad Automatika 1972 1972 1972 1972 1972 67/72 79/72 87/72 Diplomski rad Automatika Diplomski rad Automatika Diplomski rad Automatika 1972 1972 1972 92/72 93/72 96/72 38/72 Diplomski rad Automatika Diplomski rad Automatika 1972 1972 Diplomski rad Automatika 1972 Automatika i Diplomski rad elektronika 1972 Automatika i Diplomski rad elektronika 1972 Automatika i Diplomski rad elektronika 1972 Automatika i Diplomski rad elektronika 1972 Automatika i Diplomski rad elektronika 1972 1972 1972 1972 1972 43/72 56/72 78/72 88/72 15/72 16/72 21/72 22/72 Mjerne metode za mjerenje otpora izolacije Diplomski rad Elektronika Princip rada savremenih mjernih pretvarača.PI.

odabrati i objasniti uobičajne sisteme zaštite transformatora u mreţama visokih napona Projek asinhronog dvokaveznog motora Zaštita niskonaponskih mreţa osiguračima Učinska ispitivanja rastavljača snage Zaštita generatora u hidro i termoelektranama Ponašanje prenaponskih talasa u energetskom transformatoru Zaštita kratkih dalekovoda u visokonaponskim mreţama Propisi i metodi za ispitivanje niskonaponskih prekidača i kontaktera Diplomski rad Elektronika 1972 Diplomski rad Diplomski rad Diplomski rad Diplomski rad Diplomski rad Elektronika Elektronika Elektronika Elektronika Elektronika 1972 1972 1972 1972 1972 1972 Diplomski rad Elektronika 9/72 91/72 95/72 1/72 10/72 100/72 101/72 102/72 103/72 105/72 106/72 109/72 11/72 110/72 Diplomski rad Elektronika Diplomski rad Elektronika Diplomski rad Elektronika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Diplomski rad Diplomski rad Diplomski rad Energetika Energetika Energetika Energetika 1972 1972 1972 1972 1972 1972 1972 1972 1972 1972 1972 1972 1972 1972 Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika 112/72 113/72 12/72 13/72 14/72 17/72 18/72 19/72 2/72 20/72 23/72 24/72 Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika 1972 1972 1972 1972 1972 1972 1972 1972 1972 1972 1972 1972 .za izvjestan broj predpostavljenih ekvivalentnih šema Generalna snimanja i mjerenja magnetnih polja zemljinog magnetizma na jadranskom moru i njihova primjena na Poboljšanje vremenske karakteristike elektromagneta kao elementa okidača Projekat zaleta i upravljanja brzine vrtnje valjačkog istosmjernog motora lake valjaonice čelika Analizirati. kontrolnih i zaštitnih instrumenata i ureĎaja Analiza pogonskih stanja dalekovoda 380kV BUK BIJELASARAJEVO pomoću kruţnih dijagrama Izračunati povratne napone na kontaktima prekidača za oscilatorni proces. koja predhode električnim praţnjenjima u gasovima Zaštita visokonaponskih metalno oklopljenih sa SF6 izolovanih razvodnih postrojenja od atmosferskih prenapona Zaštita dalekovoda od preopterećenja Mjerenje i lokalizacija parcijalnih praţnjenja Zaštita transformatora i EES Značaj parametara stranog sloja za njegovo ponašanja pod djelovanjem pogonskog napona Iznači uslove proboja gasovitih dielektrika pod delovanjem homogenih i slabo homogenih polja Formiranje eksploatacione dokumentacije za komponentu računarskog regulacionog sistema SAUES Rekonstrukcija elektromotornog pogona prevrtača ingota teške valjaonice Kapacitivni naponski transformator kao elemenat za napajanje mjernih . Milivoltni mjerni pretvarač-mV/ I Sistem signalizacije kvarova Laseri Kvalitativni prikaz kinetike stanja.26/72 30/72 5/72 61/72 8/72 82/72 89/72 Ispitivanje statističkih karakteristika modula za kvantovanje po amplitudi modeliranjem na analognoj računskoj mašini Izrada eksploatacione dokumentacije za komponentu procesnog računarskog sistema SAUES-Univerzalna algebarska jedinica UAJ-40 Selekcija pokretnih ciljeva Integralana kola Parametarski pojačavači Miler-ovo raspršenje Telefonska centrala sistema Crossbar Formiranje eksploatacione dokumentacije za komponente računarskog regulacionog sistema SAUES: 1.

kao i uticaj ovih otpora pri zemljospoju na dalekovodu Računska i grafička analiza ponašanja prenaponskih talasa kad je u tački spajanja dva voda priključen omski otpor Greške kod naponskih mjernih transformatora Relajna zaštita transformatorske stanice 400/220 kV Ispitivanje slobodnih kapaciteta u elektrodistributivnim sistemima Zaštita. signalizacija i registracija kvarova u elekteoenergetskim postrojenjima Savremeni pravci . koncepcije i izvedbe razvodnih postrojenja 400 kV Analiza vremana zakašnjenja izolacije izloţene djelovanju prenapona Grfička Berţeronova metoda primjenjena za odreĎivanje napona u odreĎenim čvornim tačkama Zaštitne armature štapnih izolatora za visoki napon Električni kontakti kod električnih aparata Adaptivni sistemi upravljanja Izraditi uporednu analizu izvedenih postrojenja srednjeg napona najpoznatijih elektroopreme u svijetu i kod nas za postrojenjima proizvodnje "ENERGOINVEST"-a Punjenje i praţnjenje kondenzatora preko elektromagnetnih okidača Savremeni pravci rješavanja problema prenosa velikih električnih snaga Naprezanje aparata kod prekidanja jednosmjerne struje i propisana ispitivanja za provjeru uklopne i prekidne moći Toplotni proračun namotaja električnih aparata Bimetalni okidači sa direktnim grijanjem u kompaktnim prekidačima niskog napona Odrediti prema Ridenbergovoj teoremi odnos struja u sistemu jednofazni vazdušni vod.25/72 27/72 28/72 29/72 3/72 31/72 32/72 33/72 34/72 35/72 36/72 37/72 Proučiti uticaj uzemljenja dalekovodnih stubova na ukupno uzemljenje razvodnih postrojenja.zemlja Mjerne greške strujnih transformatora Zaštita visokonaponskih motora Analiza opravdanosti primjene relejnih kućica u postrojenjima 220 i 380 kV Kablovi izolovani sa SF6 gasom Frekventno rasterećenje sistema Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika 1972 1972 1972 1972 1972 1972 1972 1972 1972 1972 1972 1972 39/72 40/72 41/72 44/72 46/72 48/72 49/72 50/72 51/72 52/72 53/72 54/72 Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika 1972 1972 1972 1972 1972 1972 1972 1972 1972 1972 1972 1972 55/72 57/72 58/72 59/72 6/72 60/72 62/72 Analiza sila i proračun jednostrukih i dvostrukih kratkospojenih prstenova za magnetna jezgra releja i kontaktera Diplomski rad Energetika Koordinacija izolacije kod nadzemnih vodova sa posebnim osvrtom na nove vodove 380 kV u Bosni i Hercegovini Diplomski rad Energetika Osnovi PERT-metode u tehnici mreţnog planiranja i primjena ove metode na realizaciji SF6 prekidača punoizolovanih 110 kV postrojenja Diplomski rad Energetika Uprošćeni rad EMP-a mašine za proizvodnju papira "Yankee" Diplomski rad Energetika Proračun uzemljenja u električnim postrojenjima visokog napon Diplomski rad Energetika Teorija i osobine stalnog magneta Proračun suvoizolovanog strujnog transformatora i labaratorijsko verificiranje proračunatih parametara Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika 1972 1972 1972 1972 1972 1972 1972 .

adaptivni regulator rad 100 i konsodilacija tehničkih uslova u laboratorijskim i pogonskim mjerenjima Teleinformatika-obrada informacija na daljinu Identifikacija. njegovi parametri i uticaj parametara električnog kola na luk Ekonomsko-eksploatacioni aspekti mernih instrumenata i veza primenjenih transformatorskih stanica 380/220 kV Prekidanje kapacitivnih struja kondenzatorskih baterija Primjena metoda mreţica u proračunu planmerdijalnog električnog polja u medijumu sumpornog heksafluorida Načini za postizanje najekonomičnije voţnje kod elektromotornih vozila Proračunati struju jednopolne kratke veze u sistemu 220 kV mreţe u B i H Proračun glavnih mjera asinhronog motora Zaštita sabirnica visokonaponskih postrojenja Izgradnja usmjerivačkog elektromotornog pogona za laboratorij Dati metode za pronalaţenje oštećenja izolacije udarnim naponom. projektovanje i izvedba regulacionog kruga za regulaciju temperature mufolne peći Diplomski rad Diplomski rad Diplomski rad Diplomski rad Diplomski rad Energetika Energetika Energetika Energetika Energetika 1972 1972 1972 1972 1972 1972 1972 1972 1972 1972 1972 1972 1972 Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika 77/72 80/72 81/72 83/72 84/72 85/72 86/72 90/72 94/72 97/72 98/72 99/72 4/72 111/72 59/73 96/73 Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika 1972 1972 1972 1972 1972 1972 1972 1972 1972 1972 1972 Diplomski rad Energetika 1972 Upravljanje i Diplomski rad elektronika 1972 1972 Diplomski rad Energetika Diplomski rad Diplomski rad 1973 1973 104/73 110/73 113/73 Diplomski rad Automatika Diplomski rad Automatika Diplomski rad Automatika 1973 1973 1973 . Elektrodinamičko i termičko naprezanje strujnih transformatora u trajnom radu i kratkom spoju Razmatranje pitanja uzemljenja zvjezdišta kablovskih visokonaponskih mreţa .63/72 64/72 65/72 66/72 68/72 69/72 70/72 71/72 72/72 73/72 74/72 75/72 76/72 Problematika uzemljenja dalekovoda 380 kV na trasama u B i H Električni proboj čvrstih dielektrika Korona na visokonaponskim vodovima Termički proboj čvrstih dielektrika Planiranje i proizvodnja električnog aparata Elektrodinamičke sile na ekranu fazno i trofazno metalno oklopljenih vodića Fotojonizacija kao izvor stvaranja slobodnih elektrona i njen uticaj na praţnjenje u gasovima Zaštita srednjenaponskih mreţa Izvor ventilnih odvodnika prenapona Problemi i sredstva za zaštitu od atmosferskih prenapona Savremene metode odreĎivanja parametara sinhronih mašina diktiranih zahtjevima energetskog sistema Termoelektrični principi mjerenja temperature Izračunati metodom simetričnih komponenti struju kratkog spoja za jednu odabranu šemu i tačku Analiza električnog luka naizmjenične struje u kolima visokog napona . Avionske UKT antene i propagacija talasa Mjerenje i registrovanje struja i napona pri ispitivanju prekine moći prekidača visokog napona Naprezanje oklopljenih električnih razvodnih postrojenja od djelovanja otvorenog električnog luka Osnovne karakteristike luka naizmjenične struje Izrada eksploatacione dokumentacije za komponentu procesnog računarskog sistema SUPS-sistem upravljanja sa promjenljivom strukturom. kod prigišnice za ograničenje struje kratkog spoja.

117/73 120/73 122/73 123/73 128/73 17/73 32/73 41/73 47/73 48/73 52/73 58/73 60/73 64/73 74/73 83/73 6/73 10/73 100/73 11/73 112/73 12/73 13/73 14/73 15/73 2/73 22/73 26/73 38/73 42/73 44/73 5/73 50/73 57/73 68/73 72/73 8/73 1/73 Baţdarne i kontrolne procedure za mjerne pretvarače sa kompenzacijom sile "S" izvedba Proračun regulacionog ventila sa ograničenim polaznim informacijama Baţdarenje turbinskih mjerača protoka i obrada rezultata Automatski regulatori snage elektrolučnih peći Dinamička analiza jednosmjerne električne mašine Diferencijalna zaštita transformatora Multikriterijumski pristup izboru opreme za kompleksnu automatizaciju tehnoloških procesa Eksplataciona dokumentacija PI regulatora Heuristički algoritmi za bojenje grafova Mjerenje tačnog vremena Tiristorski istosmjerno-naizmjenični konvertor Metode za analizu stabilnosti nelinearnih sistema automatskog upravljanja Regulacija opterećenja multikomponentno loţenog kotla Izrada proizvodne dokumentacije i prototipa za "multiplikatorizolato signala" Problem optimalnog upravljanja zalihama sa determinističkim i slučajnim varijablama Prikaz. vrsta i karakteristika pogonskih mehanizama električnih aparata Radio veza sa kosmičkim letilicama UreĎaj za automatski ponovni uklop Porodica vremenskih releja Radar tipa "Tajmer" Kristal kvarca Operacioni pojačivači Tiristori Diferencijalni rele Diferencijalni rele Parcijalna praţnjenja u čvstim dielektricima UreĎaj za kompleksnu zaštitu transformatora Osobine livenih epoksidnih smola i njihova zavisnost od sastava i tehnologije izrade Optimalno opterečenje mjernih transformatora obzirom na klasu tačnosti OdreĎivanje elektrodinamičkih sila na kontaktima metodom virtuelne kontrakcije presjeka vodiča Udarne struje dobivene u oscilatornom R-L-C krugu Teorija radarskih signala UreĎaj za prekostrujnu zaštitu INO-340 Tiristori i njihova primjena Analogno-digiralni konvertor Display analogno digitalnog konvertora Matematički model"Fluttera" Metod proračuna jezgra za elektromagnetne rele Proračun zagrijavanja dvozemnih vodova i uzemljivača zavisno od upotrebljenih materijala (Cu.Fe) i dozvoljenih temperatura zagrijavanja Diplomski rad Automatika Diplomski rad Diplomski rad Diplomski rad Diplomski rad Automatika Automatika Automatika Automatika 1973 1973 1973 1973 1973 1973 1973 1973 1973 1973 1973 1973 1973 1973 1973 Diplomski rad Automatika Diplomski rad Diplomski rad Diplomski rad Diplomski rad Diplomski rad Automatika Automatika Automatika Automatika Automatika Diplomski rad Automatika Diplomski rad Automatika Diplomski rad Automatika Diplomski rad Automatika Diplomski rad Automatika 1973 Automatika i Diplomski rad elektronika 1973 Diplomski rad Diplomski rad Diplomski rad Diplomski rad Diplomski rad Diplomski rad Diplomski rad Diplomski rad Diplomski rad Diplomski rad Elektronika Elektronika Elektronika Elektronika Elektronika Elektronika Elektronika Elektronika Elektronika Elektronika 1973 1973 1973 1973 1973 1973 1973 1973 1973 1973 1973 1973 1973 1973 1973 1973 1973 1973 1973 1973 1973 Diplomski rad Elektronika Diplomski rad Elektronika Diplomski rad Elektronika Diplomski rad Diplomski rad Diplomski rad Diplomski rad Diplomski rad Diplomski rad Diplomski rad Diplomski rad Elektronika Elektronika Elektronika Elektronika Elektronika Elektronika Elektronika Energetika 101/73 Diplomski rad Energetika 1973 .Al.

10 i 0.102/73 103/73 105/73 106/73 107/73 108/73 109/73 111/73 115/73 116/73 118/73 119/73 121/73 124/73 125/73 127/73 129/73 130/73 131/73 132/73 16/73 18/73 19/73 20/73 21/73 23/73 24/73 25/73 27/73 28/73 29/73 3/73 30/73 31/73 33/73 Dati tehničko-ekonomsku analizu optimalnog obezbjeĎenja naponskim prilikama u granicama tehničkih tolerancija u mješovitim vazdušno-kablovskim gradskim mreţama napona 35.motornog mehanizma za prekidače Uloga pumpno-akumulacione hidroelektrane u elektroenergetskom sistemu Zaštita učinskih transformatora od preopterečenja Razraditi elektronsku teoriju praţnjenja kroz gasove OdreĎivanje optimalne veličine izgradnje konkretne hidroelektrane u elektroenergetskom sistemun BiH Zaštita sekvencionalnih sabirnica Proračun napona na kontaktima prekidača pri postojanju električnog luka Ispitivanje zaštitnih relejnih ureĎaja Prekidanje malih kapacitivnih struja Podnaponska zaštita motornih pogona Regulacioni transformator sa magnetnom komutacijom Ekonomsko tehnički efekti padova napona na sekundarnim naponskim mjernim krugovima Razmotriti pitanje kompenzacije jalove snage sa stanovišta prenosa i tarifne politike Primjena berţeronove grafičke metode na zaštitu putem ventilnih odvodnika Zemljospojna zaštita u mreţama srednjih napona Odrediti granične duţine izduţenih uzemljivača u kojima su oni efikasni Termički proračun vazdušnih vodova u ovisnosti od upotrijebljenih materijala/Cu.Al/ i dozvoljenih temperatura Zaštita dalekovoda od preopterećenja Prekidanje bliskih kratkih spojeva Zaštita postrojenja za napajanje vlstite potrošnje termoelektrana Izračunati potencijalne i ekvivalentne otpore za višestruke trakaste uzemljivače spojne u jednoj traci Prekidanje malih induktivnih struja u kolima visokih napona Električni luk jednosmjerne struje Primjena Berţeronove grafičke metode u kolima sa R.38 kV Diplomski rad Energetika Fizički procesi i uslovi prekidanja luka u komorama za gašenje luka malouljnih prekidača visokih napona Diplomski rad Energetika Termičko naprezanje električnih kontakata Diplomski rad Energetika Osnovni proračuna i konstrukcije komora malouljnih prekidača Diplomski rad Energetika Izračunati potencijalne i kvivalentne otpore za višestruke pločaste uzemljivače Diplomski rad Energetika Zaštita postrojenja za napajanje mreţe električne vuče Diplomski rad Energetika Problem ispitivanja porcelanskih izolatora Kinematska analiza opruţno .L i C Mehanizam stvaranja atmosferskog elektriciteta i praţnjenja prema zemlji Zagrijavanje i hlaĎenje proizvoljno odabranog bimetalnog elementa Zaštita od kratkih spojeva u srednjenaponskim mreţama Rezonansa i ferorezonansa u kolima naizmjenične struje Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika 1973 1973 1973 1973 1973 1973 1973 1973 1973 1973 1973 1973 1973 1973 1973 1973 1973 1973 1973 1973 1973 1973 1973 1973 1973 1973 1973 1973 1973 1973 1973 1973 1973 1973 1973 .

ekvavalentni otpor i sačinilac iskorišćenja za jedan cijevni uzemljivač i sistem Proračun trakastih uzemljivača kod proticanja velikih struja zemljospoja vezano za zaštitu ljudi od previsokih napona dodira i koraka Varničari kao zaštitno sredstvo od prenapona Proračun cilindričnih izolatora na unutrašnji pritisak 1973 1973 54/73 55/73 56/73 61/73 Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika 1973 1973 1973 1973 62/73 63/73 Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika 1973 1973 65/73 66/73 67/73 70/73 71/73 73/73 75/73 76/73 Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika 1973 1973 1973 1973 1973 1973 1973 1973 Zaštita generatora velikih snaga od nesimetričnog opterečenja Diplomski rad Energetika Primjena šentirajučih otpornika kod prekidača visokog napona Mjerni transformatori za priključak zaštite Planiranje proizvidnje jedne mašine pomoću metode mreţnog planiranja Upuštanje sinhronog motora za kompresos velike snage Troškovni princip za odreĎivanje cijene električne energije za potrošače na raznim naponskim nivoima primjenjen na EES B iH Unutrašnja izolacija mjernih strujnih transformatora Regulacija napona na sinhronim generatorima i uticaj regulacije napona na stabilnost elektroenergetskog sistema Ekonomsko-tehnički aspekti primjene samonosivih kabela u mreţama niskog napona Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika 77/73 78/73 79/73 80/73 Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika 1973 1973 1973 1973 .34/73 35/73 36/73 37/73 39/73 40/73 43/73 45/73 46/73 49/73 Uticaj inpulsne struje na otpore uzemljenja Fizika proboja u tankim i debelim slojevima čvrstih dialektrika Ispitivanje isticanja SF6 gasa kod statičkog i dinamičkog zaptivanja Izolatori za VN vodove OdreĎivanje GL. energijom iz srednjenaponskih mreţa Mehanizam proboja čvrstih dijelektrika pod djelovanjem impulsnog i trajnog napona Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika 1973 1973 1973 1973 1973 1973 1973 1973 1973 1973 51/73 53/73 Radio smetnje uzrokvane linijama visokog napona Diplomski rad Energetika Dati kritički osvrt na dosadašnje hipoteze kojima je pokušan mehanizam nelinearne provodnosti rednih nelinearnih otpora i opisati mehanizam njihovog razaranja Diplomski rad Energetika Proračun prenapona u sistemu pri kvarovima na jednom ili više faznih provodnika Diplomski rad Energetika Problemi korišćenja tercijera učinskih transformatora 220/110 kV. snage 150 MVA . YYo napajanje lokalne potrošnje Mjerenje specifičnog otpora tla i otpora uzemljivača TS 380/220 kV Ispitivanje povratnih napona sa tranzijentnim modelom UtvrĎivabje (detekcija) i metode mjerenja parcijalnih praţnjenja Uticaj električnog polja EE vodova visokog napona u normalnom i poremećenom stanju rada na susjedne telekomunikacione vodove Proračunati raspodjelu potencijala. parametara HE na konkretnoj lokaciji uz grafički prikaz osnovnih elemenata postrojenja Mehanički i termički proračun kompenzovanog bimetalnog elementa za proizvoljni rele Uloga zemljovodne uţadi u zaštiti vodova od prenapona atmosferskog porijekla Sigurnost i troškovi za povećanje sigurnosti napajanja potrošača el.

5 kV OdreĎivanje sa izolovanim i kompenzovanim zvjezdištem transformatora Zaštita transformatorskih stanica od atmosferskih prenapona Zaštita gradskih kablovskih mreţa Sinteza analognih modela izmjenjivača toplote kao tipičnih sistema sa raspodjeljenim parametrima Strukture i obrada podataka Razvoj personalnog informacionog sistema Primjena analognih računara u rješavanju problema FLUTTER-a Prenos informacija izmeĎu računara i vanjskih jedinica Finansijski informacioni sistem za potrebe fakulteta O mreţnoj tonfrekventnoj komandi u elektrodistributivnim mreţama Zaštitna armatura izolatorskih lanaca za vodove visokog napona Upotreba magnetnih materijala za gradnju mjernih transformatora Mehanička i fizičke osobine metode ispitivanja Nadzemni vodovi Ponašanje prenaponskih talasa na vodovima za različite granične uslove Uslovi proboja glasnih dielektrikapod dejstvom električnog polja Mikroprocesori i njihova podjela Relejna zaštita TS 110/10kV Proračun i izbor izvršnog organa na primjeru regulacije pritiska u procesnoj posudi Primjena berţeronove grafičke metode za odreĎivanje napona u čvornim tačkama za kola sa omskim otporom Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika 1973 1973 Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika 1973 1973 1973 1973 Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Informatika Diplomski rad Informatika Diplomski rad Informatika Diplomski rad Informatika Diplomski rad Informatika 1973 1973 1973 1973 1973 1973 1973 1973 1973 1973 1973 1973 1973 1973 1973 Diplomski rad Informatika 1973 Telekomunik Diplomski rad acije 1973 Diplomski rad 1974 325/74 326/74 327/74 328/74 329/74 330/74 331/74 50/74 Diplomski rad Diplomski rad Diplomski rad Diplomski rad Diplomski rad Diplomski rad Diplomski rad Diplomski rad 1974 1974 1974 1974 1974 1974 1974 1974 . 110.81/73 82/73 84/73 85/73 86/73 87/73 88/73 89/73 9/73 92/73 93/73 94/73 95/73 97/73 98/73 99/73 114/73 126/73 69/73 7/73 90/73 91/73 4/73 264/74 Mjerene metode za ovjeru preciznih brojeva za mjerenje električne energije u postrojenjima monofaznog 25 kV vučnog sistema Dopunska zaštita mreţe 220 kV SR B i H Kriterijumi električnog proboja čvrstih dielektrika prema nekim kvantnim teorijama zasnovanim na jonizaciji električnim udarom Štapni izolatori za visokonaponske vodove i rasklopna postrojenja Indukovani prenapon na vodovima koji nisu obuhvaćena atmosferskim praţnjenjem Regulacija frekvence u EES Izračunavanje povratnog napona na kontaktima prekidača za kolo u kome postoji električni luk za neke karakteristične šeme kola Strujna prigušnica za usaglašavanje oscilacija pri praţnjenju u RLC kolu Pristup automatizaciji elektromotornih pogona Dielektrično ispitivanje izolatorskih lanaca za napone 35 . koja predhode proboju čvrstih dielektrika Proučiti opšte uslove koji dovode do stvaranja naelektrisanih čestica u tvrdim dielektricima .sa posebnim osvrtom za uticaj Zaštita transformatora 380/220/31. 220 i 380 kV Razmotriti i objasniti vremena formiranja praţnjenja .

118/74 120/74 121/74 163/74 177/74 190/74 247/74 266/74 268/74 269/74 274/74 280/74 286/74 289/74 300/74 304/74 306/74 310/74 312/74 314/74 315/74 35/74 39/74 40/74 Diskretno programiranje/Cjelobrojno linearno programiranje/ Upravljački algoritam kopirne glodalice Projekat upravljanja kopirnom glodalicom UreĎaj za numeričku kontrolu pozicioniranja MC 120 .provetravanja i klimatizacije Numeričke metode izračunavanja nelinearnih SAU Primjena opisne funkcije u analizi stabilnosti nelinearnih sistema sa povratom spregom Dispoziciona standardizacija procesnih upravljačkih šema sistema SUPS Kvalitativno ponašanje rješenja linearnih nestacionarnih sistema Eksploataciona dokumentacija digitalnog panelmetra DPM 100 Tehničko ekonomska analiza sistema automatske regulacije u projektovanju i klimatizaciji Zaštita kondezatorskih baterija Šumovi u bipolarnim tranzistorima Singularne tačke u analizi nelinearnih sistema automatskog upravljanja Neartimetičkei algoritamski procesi:pulse-rate algoritmi i osrednjavanje signala Funkcionalno povezivanje modula. Način rada i ispitivanje ureĎaja Modeliranje linearnih i nelinearnih komponenti sistema automatizovanog elektromotornog pogona Izrada eksploatacione dokumentacije za dvopoloţajni regulator temperature RTD 100 Projektni aspekti korištenja samosigurne varijante mjernoregulacione opreme SUPS Dispoziciona standardizacija procesnih upravljačkih šema sistema SUPS Linearni model i analiza dinamičkih osobina kaveznog asinhronog motora Dispoziciona standardizacija procesnih upravljačkih šema sistema SUPS Grafički metodi za rješavanje nelinearnih sistema AU Programsko AU TE Eksploataciona dokumentacija el-pretvarača turbinskog mjerača protoka PTFI100 Dinamička analiza sistema pneumatske regulacije postrojenjima grejanja . sklapanja sistema signalizacije (do 240 MK) i metodi lokalizacije kvarova u sistemu Poprečna stabilizacija letilice O dijalektici modela Modeliranje jednačina osjetljivosti na analognom računaru Diplomski rad Automatika Diplomski rad Automatika Diplomski rad Automatika Diplomski rad Automatika Diplomski rad Automatika Diplomski rad Automatika Diplomski rad Automatika Diplomski rad Automatika Diplomski rad Automatika Diplomski rad Automatika Diplomski rad Automatika Diplomski rad Automatika Diplomski rad Automatika Diplomski rad Automatika Diplomski rad Automatika Diplomski rad Automatika Diplomski rad Automatika Diplomski rad Automatika Diplomski rad Automatika Diplomski rad Automatika Diplomski rad Automatika Diplomski rad Automatika Diplomski rad Automatika Diplomski rad Automatika 1974 1974 1974 1974 1974 1974 1974 1974 1974 1974 1974 1974 1974 1974 1974 1974 1974 1974 1974 1974 1974 1974 1974 1974 42/74 5/74 53/74 115/74 Diplomski rad Automatika Diplomski rad Automatika Diplomski rad Automatika i Automatika Diplomski rad elektronika 1974 1974 1974 1974 132/74 164/74 168/74 Formirati algoritam funkcionisanja i projektovati beskontaktnu strukturu upravljanja alatnom mašinom za obradu tijela vodene pumpe automobilskih motora Diplomski rad Izbor veličina za bilansiranje turbinskog ciklusa u TE Kakanj na procesnom računaru Diplomski rad Jedan pristup za rasprostiranje grafa na tijelo prvog roda Automatika i elektronika 1974 Automatika i elektronika 1974 Automatika i Diplomski rad elektronika 1974 .

struje i snage Promjena faznog ugla transformatora sa magnetnom komutacijom Računarska baza podataka i njeno korišćenje za automatizaciju projektovanja kontura lokalne automatike Teorija magnetskih pojačala i njihovi spojevi Neki numerički izrazi osnovne krive magnetiziranja Jedan algoritam za odreĎivanje prostih kontura planarnog grafa Ferorezonantne i tranzijentne pojave na kapacitivnim naponskim transformatorima Zavisnost koercitivnog polja magnetnog jezgra od indukcije Automatika Diplomski rad elektronika Automatika Diplomski rad elektronika Automatika Diplomski rad elektronika Automatika Diplomski rad elektronika Automatika Diplomski rad elektronika Automatika Diplomski rad elektronika Automatika Diplomski rad elektronika Automatika Diplomski rad elektronika Automatika Diplomski rad elektronika Automatika Diplomski rad elektronika Automatika Diplomski rad elektronika Automatika Diplomski rad elektronika Automatika Diplomski rad elektronika Automatika Diplomski rad elektronika Automatika Diplomski rad elektronika i 1974 i 1974 i 1974 i 1974 i 1974 i 1974 i 1974 i 1974 i 1974 i 1974 i 1974 i 1974 i 1974 i 1974 i 1974 i 1974 i 1974 i 1974 i 1974 i 1974 i 1974 i 1974 252/74 254/74 261/74 309/74 31/74 45/74 55/74 Tiristori i tiristorski invertori Uporedna analiza primjene metoda malih oscilacija i metoda sinhronozirajućih snaga na ispitivanje statičke stabilnosti Automatika dvomašinskog modela sa provjerom na dinamičkom modelu Diplomski rad elektronika Uticaj statičkih i dinamičkih karakteristika kompleksnih potrošačkih čvorova na efikasnost samoregulacije frekvence u Automatika sistemu Diplomski rad elektronika Proračun dinamičke stabilnosti sistema uz uzimanje u obzir Automatika kočnih momenata sinhronih mašina Diplomski rad elektronika Automatika Algoritam GRG modifikacija smjera i optimizacija po smjeru Diplomski rad elektronika Automatika Grafička analiza karakteristika el.169/74 171/74 172/74 173/74 201/74 205/74 206/74 228/74 230/74 232/74 240/74 242/74 248/74 249/74 250/74 Metode analize i sinteze sekvencijalnih mreţa sa velikim brojem ulaza Primjena teorije upravljanja u analizi procesa u neuromuskularnom sistemu čovjeka Proboj dugih vazdušnih razmaka udarnim naponom Linearni strujni transformator Proboj izolacionih ulja i odreĎivanje dielektrične čvrstoće na udarni talas Analiza rezultata ispitivanja visokonaponskih topljivih osigurača za ograničenje struje Primjena savremenih pretvarača za mjerenje napona .mašine Diplomski rad elektronika Automatika Koaksijalni šant za mjerenje kratkotrajnih struja Diplomski rad elektronika Projektovati beskontaktnu sekvencijalnu strukturu ureĎaja za upravljanje operatorom linije za galvanizaciju prema zadanim Automatika tehničkim uslovima Diplomski rad elektronika Konstrukcija ureĎaja za nanošenje sloja molibdena na frikcione površine sinhronih prstenova mjenjača za dizel motor Diplomski rad Problem koordinacije izolacije sa specijalnim odnosom na prenapone i na njihov učinak na izolaciju Diplomski rad 59/74 68/74 80/74 96/74 Automatika i elektronika 1974 Automatika i elektronika 1974 Automatika i Test jedinica za ureĎaj za automatski ponovni uklop Diplomski rad elektronika 1974 Tretman zona opasnosti u nadzemnoj industriji i izbor Automatika i eksplozione zaštite električnih ureĎaja u proizvodnom pogonu Diplomski rad elektronika 1974 .

fabrike celuloze i viskoze u Banjoj Luci i prijedlog mjera za racionalizaciju potrošnje Jednoprelazni tranzistor Ograničenja vezana za prenos električne snage izmjeničnim naponom na velika rastojanja Moguće opasnosti u postrojenjima najviših napona Uključenje dv linije preko luka sa nelinearnom karakteristikom gorenja Mikroelektronska kola u vojnim ureĎajima Izrada eksploatacione dokumentacije ispravljačkih blokova monofazne el. Lokomotive serije 441 Uticaj EE-vodova i kablova na TK-veze i njihova zaštita od ovih uticaja Elektromagnetni uticaj vodova električne vuče monofaznog sistema 25kV 50Hz na vodove elektroveze Beskontaktna regulacija brzine i obrtnog momenta istosmjernih mašina Osnovne karakteristike kvazielektronskih komutacija sa procesorskim upravljanjem te uporeĎenje sa postojećim markersko-registarskih sistema Mjerenje parcijalnih praţnjenja Automatika i Diplomski rad elektronika Elektroenerg Diplomski rad etika Elektroenerg Diplomski rad etika Elektroenerg Diplomski rad etika Elektroenerg Diplomski rad etika Elektroenerg Diplomski rad etika Elektroenerg Diplomski rad etika Diplomski rad Elektronika Diplomski rad Elektronika Diplomski rad Elektronika Diplomski rad Elektronika Diplomski rad Elektronika Diplomski rad Elektronika Diplomski rad Elektronika Diplomski rad Elektronika Diplomski rad Elektronika Diplomski rad Elektronika Diplomski rad Elektronika Diplomski rad Elektronika Diplomski rad Elektronika Diplomski rad Elektronika Diplomski rad Diplomski rad Diplomski rad Diplomski rad Elektronika Elektronika Elektronika Elektronika 1974 1974 1974 1974 1974 1974 1974 1974 1974 1974 1974 1974 1974 1974 1974 1974 1974 1974 1974 1974 1974 1974 1974 1974 1974 1974 1974 1974 1974 1974 1974 1974 1974 1974 1974 1974 Diplomski rad Elektronika Diplomski rad Elektronika Diplomski rad Elektronika Diplomski rad Elektronika Diplomski rad Elektronika Diplomski rad Elektronika Diplomski rad Elektronika Diplomski rad Elektronika Diplomski rad Elektronika Diplomski rad Elektronika Diplomski rad Elektronika 38/74 47/74 Diplomski rad Elektronika Diplomski rad Elektronika 1974 1974 .98/74 10/74 11/74 12/74 13/74 14/74 15/74 1/74 159/74 17/74 184/74 186/74 19/74 199/74 20/74 21/74 22/74 220/74 229/74 233/74 24/74 253/74 265/74 27/74 273/74 28/74 281/74 29/74 291/74 292/74 296/74 3/74 30/74 305/74 34/74 36/74 Opis relaksacione i iteracione metode za rješavanje električnih polja i njihova primjena kod problema izolacije električnih aparata Proračun jednostrukih i višestrukih uzemljivača iz analogije elektrostatičkog polja i polja u provodnoj sredini Kritična duţina ukopanih uzemljivača i njen uticaj na dimenzionisanje uzemljenja OdreĎivanje povratnog naopona trofaznih bliskih kratkih spojeva Smanjenje napona kod prekidanja upotrebom omskih i kapacitivnih otpora Mehanizam proboja u vazduhu za razne konfiguracije elektroda i pri različitim oblicima naponskih talasa Uticaj otpora uzemljenja i visine stuba na amplitudu napona kod različitih slućajeva udara groma u dalekovod Proboji čvrstih dijalektrika R-C oscilatori Postupci formiranja bipolarnih integrisanih krugova Generatori četvrtki s operacionim pojačalima Primjena svjetlosnih dioda Tranzistor u prekidačkom reţimu Širinsko-impulsni modulator sa operacionim pojačalom Konduktometrija Šumovi u elektronskim kolima Diode sa Šotkijevom barijerom Beskontaktna regulacija temperature Svjetlosne diode i njihova primjena Ekvivalentne šeme bipolarnih tranzistora Problemi pri serijskom i paralelnom vezivanju tiristora Automatski telefonski brojčanik Problemi koji se javljaju kod prekidanja kapacitivnih struja UreĎaj za diferencijalnu zaštitu transformatora Mjerenje velikh teţina Varikap diode Snabdijevanje ee.

ns=1000/250 o/min.309/0. 2p=6/24. sprega Diplomski rad Energetika Ventilni odvodnici prenapona i problem njihovog optimalnog izbora posmatranog iz dva aspekta : a)starog klasičnog b) novog grafo-nomogramskog metoda Diplomski rad Energetika Gašenje električnog luka magnetskim produţavanjem Diplomski rad Energetika Difuzija nabijenih čestica pri kretanju u električnom polju Kompenzacija reaktivne snage i energije za stomatološku kliniku u Sarajevu Uticaj prelaznog magnetnog otpora sastava limova na histereznu petlju magnetnog polja Relejna zaštita srednjenaponskih mreţa Uporedna analiza karakteristika i induktivnih i kapacitivnih mjernih naponskih transformatora Tehničko rješenje napajanja i razvoda el. f=50Hz.tehnički aspekti kompenzacije induktivnosti nadzemnih vodova srednje visokih napona Zaštitne mjere kod primjene električne energije u ugljenokopima sa pojavom metana i ugljene prašine Energetsko-ekonomska analiza potrošnje električne energije u TI "Kneţopoljka"-Bosanska Dubica Novi pristup koordinaciji izolacije Diplomski rad Elektronika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika 1974 1974 1974 1974 1974 1974 1974 1974 1974 1974 111/74 112/74 113/74 114/74 116/74 117/74 119/74 122/74 Proračunati aktivne dijelove (Odrediti glavne mjere) trofaznog dvokaveznog asinhronog motora. UreĎajima u ţeljezari Ilijaš Ekonomsko. U=380V. N.827kW. zatvorene izvedbe za slijedeće podatke: Pn=16kW. p=2.sprega Y/Y Mehanički proračun vodiča dalekovoda u brdskim terenima i pojava trajnih deformacija uţadi Ispitivanje metalom oklopljenog postrojenja sa gasom SF6 na mjestu ugradnje MeĎupovršinski napon i njegova povezanost sa osobinama mineralnih izolacionih ulja Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika 1974 1974 1974 130/74 131/74 133/74 134/74 Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika 1974 1974 1974 1974 . f=50Hz. Un=380V.52/74 100/74 101/74 103/74 105/74 106/74 107/74 108/74 109/74 110/74 Oscilatori harmonijskih oscilacija Energetski potencijal istočne Hercegovine Sadašnje stanje i nova tehnička rješenja u reĎaja za napajanje potrošača niskog napona u putničkim kolima Energetsko korištenje srednjeg toka rijeke Vrbas Razlaganje ulja u prekidačima snage Sigurnosne mjere pri radu i manipulaciji na V. energije u tvornici "Polivinil"-Posušje sa posebnim osvrtom na instalaciju i opremu u eksplozivnoj zoni Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika 1974 1974 1974 1974 1974 1974 1974 1974 123/74 124/74 125/74 Diplomski rad Energetika 1974 1974 1974 126/74 127/74 129/74 Gasni procesi u mineralnim uljima tokom njihove eksploatacije Diplomski rad Energetika Električni i mehanički proračun i konstrukcija izolatora za 110 kV-ni rastavljač vanjske montaţe Diplomski rad Energetika Uticaj magnetnog polja elektroenergetskih vodova visokog napona u normalnom i poremaćenom reţimu rada na susjedne telekomunikacione vodove Diplomski rad Energetika Energetsko rješenje otoka Korčule Relativna stabilnost dvomašinskog sistema Proračun dvobrzinskog liftovskog motora snage Pr=3.

Y/Y Proračun karakteristika stanja dinamičke ravnoteţe motora j. C.2p=6/24.5 kW. Ms=1000/250 o/min . f=50Hz . 220 V . induktivnim i kapacitivnim otporima Diplomski rad Energetika Ispitivanje zajedničkog uzemljivača ţeljezare Zenica Teoretsko razmatranje nestacionarnih toplotnih procesa električnih mašina Primjena odvodnika prenapona a) principi izbora ventilnih odvodnika prenapona b) ventilnih odvodnika prenapona sa detaljnim osvrtom na njegove zaštitne osobine Uticaj termoakumulacionih peći na distributivnu mreţu i instalacije u zgradama Zaštita kondenzatorskih baterija u pogonu sa ispravljačima Izbor oblika glava i tipova stubova za jednostruke stubove nazivnog napona 380kV i proračun ekonomskog raspona Viši harmonici u ispravljačkim motornim pogonima Uticaj usmjerivačkih elektromotornih pogona srednjih i velikih snaga na električnu mreţu Elektroindukciono zagrijavanje Principi i primjena Raspodjela prenapona u namotajima transformatora Mreţni prijemnici tonfrekventne komande kao elementi sistema MTK u niskonaponskim mreţama Uticaj oblika napona na praţnjenje u vazduhu Jonizacija i ekscitacija u električnom polju Primjena baterije kondenzatora za rednu i otočnu kompenzaciju u elektrodistributivnim sistemima Regulacija vučne sile na elektromotornom vozu serije 412 Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika 1974 1974 1974 154/74 155/74 156/74 157/74 158/74 16/74 160/74 161/74 162/74 165/74 166/74 167/74 170/74 Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika 1974 1974 1974 1974 1974 1974 1974 1974 1974 1974 1974 1974 1974 .električni bageri Diplomski rad Diplomski rad Diplomski rad Diplomski rad Energetika Energetika Energetika Energetika 1974 1974 1974 1974 1974 1974 1974 1974 1974 1974 1974 Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika 146/74 147/74 148/74 149/74 Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika 1974 1974 1974 1974 150/74 151/74 152/74 Ponašanje kapacitivnih djelitelja napona u prelaznim reţimima Diplomski rad Energetika Primjena Berţeronove metode na odreĎivanje napona u čvornim tačkama za kola sa omskim .3ks. 6. 2p=6/24.2 kW.s. sprega 4. Pu= 4. f=50Hz . 36 A . U=380 V.4 Uticaj uzemljenja zvjezdišta transformatora na prenapone stvorene zemljospojem Zaštita u električnim postrojenjima od električne struje u pogonima ţeljezne rude . Robinson Model za ispitivanje transformatorskih zaštita Osobenosti primjene izolacionih ulja u elektroenergetici Zaštitno uzemljenje izolovanih sistema u rudniku Kakanj Rekonstrukcija EMP-a ureĎaja za povlačenje vretena valjačkog stana Zaštita transformatora od zemljospojeva Thyristorska pojačala snage Sistemi automatske obrade mjernih veličina i podataka u visokonaponskim postrojenjima Toplotni proboj čvrstih dielektrika Proračun dvobrzinskog liftovskog motora. u= 380V.nadzemni kopovi .s.135/74 136/74 137/74 138/74 139/74 140/74 141/74 142/74 143/74 144/74 145/74 Mjerenje parcijalnih praţnjenja kod mjernih strujnih i naponskih transformatora sa čvrstom izolacijom i rezultati mjerenja praţnjenja dobiveni pomoću ureĎaja za detekciju praţnjenja firme F.8/1. 1450-2175 ob/min Proračun dvobrzinskog liftovskog motora P=4.

energije za vlastitu potrošnju Nadnaponski relej za zaštitu transformatorskih stanica od prenapona Magnetna pojačala.174/74 175/74 176/74 178/74 179/74 18/74 181/74 Optimalna veličina izgradnje hidroelektrane Kompenzacija reaktivne energije u fabrikama INCEL-a Banja Luka Problematika ispitivanja prekidanja kapacitivnih struja Kritički osvrt na metode prognoze razvoja konzuma u gradskim elektrodistributivnim sistemima Mehanizam stvaranja i praţnjenja putem groma Uporedna analiza metoda proračuna izolatora na kišu prema "KULL-u" i "STEYER-u" Zaštita mreţe istosmjernog razvoda u postrojenjima Pojava serijske rezonanse izazvane asimetrijom kapaciteta u sistemima uzemljenih pomoću prigušnica i prenaponi koji nastaju pri prekidu jedne faze neopterećene linije Modernizacija elektromotornog pogona čeličnog istresivača vagona 80 t Toplotni proboj čvrstih dielektrka Hidroenergetsko korišćenje sliva Neretva-Rama i uticaj na privredni razvoj Hercegovine Zaštita asinhronog motora od povišenih temperatura Proračun aktivnog dijela trofaznog dvokaveznog asinhronog motora Zaštita srednjenaponskih distributivnih mreţa s izoliranim zvjezdištem Energetske karakteristike elektrana Uticaj stranog sloja na preskok duţ izolatora i mjere za njegovo spriječavanje Matematički model proračuna statičke stabilnosti sistema sa uzimanjem u obzir automatske regulacije Analitičke metode rješavanja nelinearnih sistema automatskog upravljanja Uzduţna stabilizacija letilice Provjera ćelija 35 i 10 kV u reţimu tropolnog kratkog spoja Zaštita elektroenergetske razvodne mreţe ţeljezare Zenica Snabdijevanjem el. spojevi i mogućnost primjene Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika 1974 1974 1974 1974 1974 1974 1974 183/74 185/74 187/74 188/74 189/74 192/74 193/74 195/74 196/74 197/74 198/74 2/74 200/74 203/74 204/74 207/74 208/74 210/74 212/74 213/74 214/74 215/74 216/74 217/74 218/74 219/74 221/74 223/74 224/74 Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Diplomski rad Diplomski rad Diplomski rad Diplomski rad Diplomski rad Diplomski rad Energetika Energetika Energetika Energetika Energetika Energetika Energetika 1974 1974 1974 1974 1974 1974 1974 1974 1974 1974 1974 1974 1974 1974 1974 1974 1974 1974 1974 1974 1974 1974 1974 1974 1974 1974 1974 1974 1974 Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika . energijom ugljenokopa sa podzemnom eksploatacijom u metanskom reţimu rada Zaštita tiristorskih pretvaračkih ureĎaja Proračun karakteristika motora Zaštita vrlo kratkih vodova 220kV Zaštitno uţe i njegova uloga kod vodova visokog napona Zaštita visokonaponskih motora Asinhroni rad sinhronog generatora i rezultantna stabilnost Problemi zaštite od dodira u metalom oklopljenim postrojenjima visokog napona sa gasom SF6 Proračun dvokaveznog asinhronog motora P=22 kV. sa standardnim limovima firme "K+S"(lim SK 180/2 150a) Mehanizam proboja i dielektrična čvrstoća gasa SF6 Proračun brzina uključenja i isključenja malouljnog tropolnog prekidača Analiza i obrada podataka o kvarovima u elektroenergetskom sistemu B i H Izbor tehničkog rješenja snadbjevanja termoelektrane el. 2p=2.

Vuče Analiza kvarova i djelovanja zaštite u mreţi 220 kV u SR BiH Sklopni aparati za područja ugroţena potresima Izravnavanje protoka vodotoka pomoću akumulacija u nizu Problematika vezana za tripizaciju stubova 110 kV Primjena prekidača limitera u zaštiti savremenih industrijskih mreţa niskog napona Proboj vazdušne izolacije pod djelovanjem komutacionih talasa prenapona Uloga i izbor zaštitnog uţeta za vodove visokog napona Izbor sistema snadbijevanja "vlastite potrošnje" TE Proračun karakteristika dvokaveznog asinhronog motora sa dubokim utorima Komparativna analiza konvencionalnih EMP-a.tni napon na 10 kV-tnim dalekivodima na drvenim stubovima i trafostanicama 10/0.4 kV Tumačenje i značaj propisa za ispitivanje prekidača visokog napona Primjena Berţeronove metode za odreĎivanje napona u čvornim tačkama .225/74 226/74 227/74 23/74 231/74 234/74 235/74 236/74 238/74 239/74 241/74 243/74 244/74 245/74 25/74 251/74 255/74 256/74 257/74 258/74 259/74 260/74 262/74 263/74 267/74 271/74 272/74 275/74 276/74 277/74 279/74 282/74 283/74 284/74 285/74 Razmatranje mogućnosti primjene 10 kV-tne izolacije na 20 kV.Princip metode i njena primjena kod vodova sa talasnim otporom Primjena modifikovanog Ojlerovog metoda za rješavanje modela nelinearnih sistema automatskog upravljanja Komutacioni prenaponi Prirodni povratni naponi kod prekidanja kratkih spojeva (definisanje povratnih napona sa 2 i 4 parametra) Tehničko-ekonomske mjere u racionalizaciji potrošnje elekrične energije u rudniku i ţeljezari Varešu Koordinacija izolacije za vanjske prenapone Zaštita mreţe istosmjernog razvoda u postrojenjima Proračun dvobrzinskog asinhronog motora za lift Analiza uzemljenja u niskonaponskim mreţama Kvarovi na dalekovodima 220 kV Rješenje signalizacije i registracije u trafostanici Mostara 380/220kV Komparativna analiza tiristorskog EMP-a sa klasičnim upravljivim EMP-ima Regulacija jakosti rasvjete pomoću četveroslojnih struktura Izračunati karakteristične veličine povratnog napona za neke odabrane šeme Popunjavanje godišnjeg konzumnog okvira postojećim kapacitetima HE i TE Konstrukcija pogonske karte sinhronog generatora Prekostrujni statički releji i njihova primjena Prekidači sa sinhronizovanim prekidanjem Povratni napon na kontaktima prekidača kod postojanja luka u kolu Zaštita postojanja za napajanje el. kaskadnih EMP-a sa asinhronim motorima na dizalicama Proračun dvokaveznog asinhronog motora Automatsko uključenje rezervnog napajanja u ţeljezari ZENICA Projektovanje visokonaponskih vodova za uslove opterećenja provodnika do termičke granice Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika 1974 1974 Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika 1974 1974 1974 1974 1974 1974 1974 1974 1974 1974 1974 1974 1974 1974 1974 1974 1974 1974 1974 1974 1974 1974 1974 1974 1974 1974 1974 1974 1974 1974 1974 1974 1974 .

9.6 kW .287/74 288/74 290/74 293/74 294/74 295/74 297/74 298/74 299/74 301/74 302/74 303/74 307/74 308/74 311/74 313/74 317/74 318/74 319/74 32/74 320/74 321/74 322/74 323/74 324/74 33/74 37/74 4/74 46/74 48/74 49/74 51/74 56/74 57/74 58/74 6/74 60/74 Ispitivanje dielektričnih gubitaka energetskih kabela Filtri za eliminisanje harmoničnih komponenti iz ispravljene struje Električna termoakumulacija i njen uticaj na povećanje rentabiliteta elektrodistributivnih kapaciteta Statički zaštitni releji Analiza mogućnosti regulacije brzine obrtanja asinhronog motora sa kratkospojnim rotorom Harmonički spektar struje transformatora u praznom hodu Odziv strujnog transformatora na kratak spoj Problemi primjene gasom impregnisanih folija kao visokonaponske izolacije Mikroskopska i molekularna svojstva dielektrika Eliminisanje prolaznih kvarova u srednjenaponskim mreţama primjenom otočnog prekidača Elektrodinamičke sile kod provodnika beskonačno malih presjeka Uslovi rada kapacitivnih naponskih transformatora sa brzim statičkim relejima OdreĎivanje glavnih parametara konkretne HE u nizu hidroenergetskih stepenica rijeke Vrbas Mogućnosti ubrzanja djelovanja distantne zaštite Električne šeme priključka elektrane na mreţu Ispitivanje jednofaznog tronamotajnog transformatora sa sloţenim jezgrom Zaštita od posljedica zemnog spoja u mreţi ţeljezare Zenica Uloga HE u EES JUGOSLAVIJE Ekonomsko-tehnička poreĎenja kablova niskog i srednjeg visokog napona bakarnih i aluminijskih provodnika Stabilizator napona Opasnosti od elektriciteta u industriji nafte i preventivne mjere zaštite Zaštita transformatora 400/220kV Američka praksa štičenja električnih mreţa Kordinacija izolacije u električnom postrojenju Frekventno upravljanje EMP-a sa asinhronom kaveznom mašinom Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Diplomski rad Diplomski rad Diplomski rad Energetika Energetika Energetika Energetika 1974 1974 1974 1974 1974 1974 1974 1974 1974 1974 1974 1974 1974 1974 1974 1974 1974 1974 1974 1974 1974 1974 1974 1974 1974 1974 1974 1974 1974 1974 1974 1974 1974 1974 1974 1974 1974 Diplomski rad Energetika Prinudne oscilacije nelinearnih sistema Diplomski rad Energetika OdreĎivanje prenosnih funkcija karakterističnih komponenata električnih sistema Diplomski rad Energetika Zaštita elektroprenosnih vodova i podstanica od udara groma Diplomski rad Energetika Prenaponi kod prekidanja skoncentrisanog kapaciteta Diplomski rad Energetika Ispitivanje niskonaponskih osigurača velike prekidne moći Proračun dozvoljenog trajnog opterećanja kablova Pouzdanost statičkih zaštitnih releja Ograničenje struja kratkog spoja kombinacija za zasitljive prigušnice i kondenzatora Uzemljenje dalekivodnih stubova visokog napona . struje na dnevnom kopu ţeljezne rudače Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika .220V . 1420-2160 ob/min Osnovne specifičnosti prenosa jednosmjernom strujom i osvrt na njegovu perspektivu u SFRJ Zaštitne mjere od udara el.7 A . kao mjera za zaštitu ljudi Proračun karakteristika istosmjernog motora sa serijskom uzbudom 1.

Fojnica i Kreševo do 1980 Tinjavo praţnjenje u gasovitim dielektricima Gašenje električnig luka u komorama sa poprečno postavljenim pločama Uporedba direktne i sintetske metode kod ispitivanja visokonaponskih prekidača Problem podešenja rezervne zaštite generatora Zaštita generatora od preopterećanja i struja kratkih spojeva Biomehanička objektivizacija spinalne motorne aktivnosti kod čovjeka Modificirana metoda koeficijenata prelamanja kod kretanja talasa duţ vodova Proračun aktivnog dijela dvokaveznog asinhronog motora Visokonaponski osigurač kao zaštitni elemenat voda Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Atmosferska električna praţnjenja Diplomski rad Energetika Načini smanjivanja napona kod prekidanja: upotreba omskih .61/74 62/74 63/74 64/74 65/74 70/74 71/74 72/74 74/74 75/74 76/74 77/74 78/74 79/74 81/74 82/74 83/74 84/74 85/74 86/74 88/74 89/74 9/74 91/74 Elektrolučna peć 10 T instalisana u ţeljezari Zenica Diplomski rad Energetika Pojave do kojih moţe doći kod prekidanja u mreţama visokog napona Diplomski rad Energetika Matrični metod proračuna struje kratkih spojeva u EES Diplomski rad Energetika Povratni naponi na kontaktima prekidača Koncept konstrukcije i proračuna prkostrujnig bimetalnog releja Proračun asinhronog motora na osnovu zadanih gubitaka u motoru i standardom odreĎanjih limova Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika 1974 1974 1974 1974 1974 1974 1974 1974 1974 1974 1974 1974 1974 1974 1974 1974 1974 1974 1974 1974 1974 1974 1974 1974 Uticaj ravnomjerno rasporeĎenih primarnih namotaja strujnog transformatora na klasu tečnosti Diplomski rad Energetika Proučiti uslove i mehanizme praţnjenja kroz gasove u homogenom i nehomogenom polju Diplomski rad Energetika EE rješenje teritorija SO Kiseljak. induktivnih i kapacitivnih otpora Diplomski rad Energetika Metod dinamičkog programiranja Diplomski rad Energetika Parcijalna praţnjenja u čvrstim dielektricima Diplomski rad Energetika Pojava prenapona u srednjenaponskim mreţama uzemljenim preko malog otrora Diplomski rad Energetika Greške monofaznog indukcionog brojila Diplomski rad Energetika 92/74 Analiza sadašnje potrošnje i idejna rješenja sistema napajanja električnom energijom grada Subotice do 1990 godine Diplomski rad Energetika Metode i tendencije u zaštiti niskonaponskih motora od termičkih preopterećenja sa posebnim osvrtom na rješenja sa ugraĎenim davačima Nelinearni otpori ventilnih odvodnika prenapona Gašenje električnog luka u niskonaponskim mreţama jednosmjerne struje Kompenzacija reaktivne snage u mreţama srednjih i niţih napona Upravljivost i opservabilnost linearnih kontinualnih stacionarnih dinamičkih sistema Algoritam GRG-uslovi stacionarnosti Aplikacioni softver-paketi programa Organizacija i funkcionisanje računara PDP 11/40 Standardne gorme datoteka raznih računara 1974 93/74 95/74 97/74 99/74 104/74 153/74 194/74 202/74 222/74 Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Diplomski rad Diplomski rad Diplomski rad Diplomski rad Informatika Informatika Informatika Informatika Informatika 1974 1974 1974 1974 1974 1974 1974 1974 1974 .

400/220 KV Prenaponi na generatorima kod prekidanja Indukovani prenapon na vodovima visokih napona Diplomski rad Diplomski rad Diplomski rad .246/74 26/74 316/74 41/74 43/74 44/74 54/74 69/74 87/74 90/74 102/74 128/74 180/74 182/74 191/74 209/74 211/74 237/74 270/74 278/74 Algoritam generalisanog redukovanog gradijenta .formulacija i opis Tok informacija u mreţi računara Izbor veličina za bilansiranje generatora pare u TE Kakanj procesnim računarom Komutacioni čvor u mreţi računara Akvizicija podataka sa dinamičkog modela EES pomoću procesnog računara INTERFACE-računara PDP 11 Logika programiranja problema upravljanja preduzećem Programski jezik LP 15 za računar MITRA 15 Komparativna studija programskih jezika LIST PROCESSING-obrada lista Nejednovremeno uključenje faza transformatora u praznom hodu Diplomski rad Informatika Diplomski rad Informatika Diplomski rad Informatika Diplomski rad Informatika Diplomski rad Informatika Diplomski rad Diplomski rad Diplomski rad Diplomski rad Informatika Informatika Informatika Informatika 1974 1974 1974 1974 1974 1974 1974 1974 1974 1974 1974 1974 1974 1974 1974 1974 1974 1974 1974 1974 66/74 67/74 7/74 73/74 8/74 94/74 16/75 218/75 224/75 296/75 297/75 298/75 Diplomski rad Informatika Telekomunik Diplomski rad acije Telekomunik Zaštita od udarnog napona u metalurgiji Diplomski rad acije Telekomunik Proračun dvokaveznog asinhronog motora snage 15 kW Diplomski rad acije Analiza prenosa toplote kod zatvorenih asinhronih motora sa Telekomunik vazdušnim hlaĎenjem vanjskih površina Diplomski rad acije Uticaj tiristorskih konvertora na istosmjernu mašinu u skupu Telekomunik EMP-a Diplomski rad acije Telekomunik Upotreba omskih otpora za uzemljenje mreţa srednjih napona Diplomski rad acije Prenaponi u sekundarnim kolima kapacitivnih naponskih Telekomunik transformatora Diplomski rad acije Telekomunik Zagrijavanje električnih mašina Diplomski rad acije Mogučnosti i problemi primjene termoplastičnih materijala u Telekomunik EEU Diplomski rad acije Telekomunik Dodatni tereti i vjetar kao uzročnici havarija na dalekovodima Diplomski rad acije Projektovati kontaktnu i beskontaktnu strukturu sekvencijalnog ureĎaja za upravljanje trostranim teretnim liftom na osnovu Telekomunik datog algoritma funkcionisanja Diplomski rad acije Telekomunik Operacioni sistemi računara Diplomski rad acije Telekomunik Tarifni sistemi i njihova uloga u elektroprivredi Diplomski rad acije Telekomunik Korištenje datoteka Diplomski rad acije Pojava i posljedice korene na nadzemnim električnim Telekomunik vodovima Diplomski rad acije Telekomunik Disk monitor realnog vremena računara MITRA 15 Diplomski rad acije Mjerni pretvarač pritiska u kolima automatske regulacije Diplomski rad 1974 1974 1974 1974 1974 1974 1975 1975 1975 1975 1975 1975 Mjerni pretvarači temperature u kolima automatske regulacije Diplomski rad Izrada proizvodne dokumentacije sistema SPRINT-LOGIC Diplomski rad Postrojenje 400 KV sastoji se od 10 odvodnih i 2 trafo polja 400 MVA.

njegova priroda. Poluvodički prekidači regulatori napona Sinteza diferencijalnog protokomjera Izvršni organi automatskih sistema optimalnih po brzini djelovanja Optimalni relejni sistemi Monolitna pojačala snage Gradijentni osnov simpleks metode Relejna zaštita indusrijskih postrojenja Informacioni sistem u procesu proizvodnje Upravljački algoritam kopirne glodalice. Primjena računara u tehnici relejne zaštite Sistem sa čekanjem i jednim obsluţiocem Diplomski rad Diplomski rad Diplomski rad Automatika Diplomski rad Automatika Diplomski rad Automatika Diplomski rad Automatika Diplomski rad Automatika Diplomski rad Automatika Diplomski rad Automatika Diplomski rad Automatika Diplomski rad Automatika Diplomski rad Automatika Diplomski rad Automatika Diplomski rad Automatika Diplomski rad Automatika Diplomski rad Diplomski rad Diplomski rad Diplomski rad Automatika Automatika Automatika Automatika 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 Diplomski rad Automatika Diplomski rad Automatika Diplomski rad Automatika Diplomski rad Automatika Diplomski rad Automatika Diplomski rad Automatika Diplomski rad Automatika Diplomski rad Automatika Diplomski rad Automatika Diplomski rad Automatika Diplomski rad Automatika 98/75 102/75 103/75 Diplomski rad Automatika 1975 Automatika i Diplomski rad elektronika 1975 Automatika i Diplomski rad elektronika 1975 .uzroci i rješenja.299/75 300/75 301/75 114/75 116/75 120/75 121/75 132/75 142/75 153/75 159/75 179/75 18/75 180/75 182/75 189/75 198/75 199/75 204/75 209/75 217/75 230/75 262/75 287/75 29/75 294/75 33/75 47/75 76/75 87/75 95/75 Nadzemne mreţe niskog napona sa upletenim kabelu sličnim provodnicima Diplomski rad Primjena računara u nekim statističkim obradama podataka OdreĎivanje statističkih i dinamičkih karakteristika objekata Mogućnost regulacije malih valjaoničkih pogona za proizvodnju tankih folija Analiza regilacionih kontura snage termoelektrane u dijapazonu 70-100% kada je parni kotao protočni loţen ugljenom prašinom Regulacija broja obrtaja kaveznog asinhronog motora Analiza prostih nelinearnih kola metodom harmonijskog balansa Izbor i proračun regulacionih ventila -Uputstvo za projektanta regulacionih konturaSekvencijalno upravljanje procesom hemijske pripreme vode za TE Metode za analizu stabilnosta linearnih sistema Mjerenje kontinualnih parametara procesa pomoću digitalnog računara Električni šum u elektromotornim pogonima. Realizacija u SPRINTLOGICU Projekat automatskog upravljanja visoke peći modulima sistema SUPS Analiza dinamičnih performansi tahogeneratora i ostalih ureĎaja za mjerenje broja obrtaja Mjerenje protoka otpadnih voda Strukture i predstavljanje multivarijabilnih sistema u prostoru stanja Linearni stacionarni sistem sa diskretnim vremanom Grafičke metode u analizi nelinearnih sistema Pozicioni servomehanizmi Kaskadna regulacija temperature mufolne peći Dispoziciona standardizacija procesnih upravljačkih šema sistema SUPS IV dio Algebarska metoda za analizu sistema automatskog upravljanja Analiza tipičnih regulacionih kontura za regulaciju snage termoelektrane u dijapazonu 30-100% kada je kotao sa bubnjem a loţenje mazutom ili plinom.

karakteristike i primjena CSMP-programa za simulaciju kontinualnih sistema Automatika Diplomski rad elektronika Automatika Diplomski rad elektronika Automatika Asocijativne memorije i njhova primjena na relokabilni punilac Diplomski rad elektronika Automatika Logički alarmni ureĎaj Diplomski rad elektronika Hardware-ska organizacija teleinformacionog sistema Automatika TLC11M procedure razmjene informacija u sistemu Diplomski rad elektronika Mehanički proračun nadzemnih vodova pomoću elektronskih Automatika računara Diplomski rad elektronika Automatika Osnovne instrukcije PDP-računara Diplomski rad elektronika Traţenje optimalnih formi logičkih funkcija pomoću Automatika specijaliziranih računara Diplomski rad elektronika Automatika Jednoimpulsana i dvoimpulsna ispravljačka kola sa tiristorima Diplomski rad elektronika Proučavanje fenomena na površini katode i u prikatodnoj Automatika oblasti električnog luka Diplomski rad elektronika Automatika Energetski kablovi raspodjela električnog polja Diplomski rad elektronika Hidroenergetsko korištenje rijeke Ugar sa prevoĎenjem voda Automatika područja planine Vlašić Diplomski rad elektronika Metodika proračuna frekventnih karakteristika sonde za Automatika mjerač nivoa tečnih dielektrika Diplomski rad elektronika Automatika Materijali za izradu komora malouljnih prekidača Diplomski rad elektronika Sumporheksaflorid kao medij za gašenje električnog luka i Automatika problemi vezani za njegovu primjenu Diplomski rad elektronika Erozija kontaktnog sistema pod djelovanjem el. Luka od 1-18 kA kod malouljnih i pneumatskih visokonaponskih prekidača Automatika Diplomski rad elektronika Automatika Gubitak snage i energije u čvornim mreţama niskog napona Diplomski rad elektronika Automatika Mikroprocesori Diplomski rad elektronika Automatika Tehnička dijagnostika kvarova u logičkim strukturama Diplomski rad elektronika Viši harmonici struje na sabirnicama TS1-6KV pri valjanju Automatika profila Φ 8 Diplomski rad elektronika Automatika Regulacija termoakumulacionih peći za zagrijavanje prostorija Diplomski rad elektronika Automatika Pojednostavljenje učvorene mreţe niskog napona Diplomski rad elektronika Zaštita od prenapona u sekundarnim krugovima zaštite Automatika postrojenja Diplomski rad elektronika Fizički uslovi razvitka praţnjenja u tvrdim i kombinovanim Automatika dielektricima Diplomski rad elektronika Primjena teorije linearnih vektorskih prostora u analizi simetričnih i srodnih komponenata Ekvivalencija programskih mašina sa Turing-ovom mašinom Uticaj tiristorskih pretvaračkih postrojenja na mreţu i 1975 i 1975 i 1975 i 1975 i 1975 i 1975 i 1975 i 1975 i 1975 i 1975 i 1975 i 1975 i 1975 i 1975 i 1975 i 1975 i 1975 i 1975 i 1975 i 1975 i 1975 i 1975 i 1975 i 1975 226/75 229/75 271/75 289/75 290/75 58/75 59/75 64/75 65/75 80/75 81/75 86/75 Automatika i Diplomski rad elektronika 1975 Automatika i Diplomski rad elektronika 1975 Automatika i Diplomski rad elektronika 1975 .11/75 110/75 117/75 124/75 13/75 135/75 137/75 14/75 191/75 193/75 200/75 201/75 214/75 220/75 222/75 Zaštita upravljivih ispravljačkih sklopova od prenapona i prekostruja Opis.

karakteristike i primjena Objašnjenje atmosferskih električnih praţnjenja pomoću teorije proboja kroz gasove Stabilnost pojačivača sa negativnom povratnom spregom NF pojačavač Zračenje.S 380/220/kV Diplomski rad Elektronika Primjena lavinskih tranzistora Diplomski rad Elektronika Pojačavači sa fet tranzistorima Tranzistori na bazi metala-oksida-poluprovodnika :fizikalni principi rada.9/75 91/75 99/75 21/75 22/75 1/75 140/75 143/75 15/75 17/75 19/75 20/75 203/75 227/75 233/75 235/75 252/75 254/75 26/75 27/75 28/75 295/75 30/75 32/75 34/75 35/75 36/75 38/75 39/75 40/75 42/75 43/75 48/75 50/75 52/75 53/75 54/75 Automatika i Diplomski rad elektronika Automatika i Nelinearni induktivitet u kolu naizmjenične struje Diplomski rad elektronika Osnovni fizikalni procesi u topljivom elementu niskonaponskih Automatika i osigurača prije i za vrijeme pojave električnog luka Diplomski rad elektronika Prekidanje struja čije su vrijednosti veće od nominalnih u Elektroenerg mreţama visokog napona Diplomski rad etika Elektroenerg Prekidanje malih induktivnih i kapacitivnih struja Diplomski rad etika Metode upuštanja u rad reverzibilnih hidroelektrana(RHE)i njihovo odraţavanje na sistem Diplomski rad Elektronika Analiza dinamičkih perfemansi i konstruktivne karakteristike davača na bazi inkrementalnih konvertora Diplomski rad Elektronika Projektovati sistem za objektivizaciju refleksa potkoljenice Mjerenje tačnog vremena i njegova primjena Sklopovi apsolutne vrijednosti s operacionim pojačalima Logaritamska poječala (s operacionim pojačalima) Detektori vršne vrijednosti Tranzistorski filtri za glaĎenje napona Savremeni sistemi registriranja električne energije tarifna politika i tarifni sistem Problemi savremene energetske elektronike Modeliranje trofaznog mosnog tiristorskog pretvarača nadigitalnom računaru Prelazni procesi strujnih transformatora za zaštitu Diplomski rad Elektronika Diplomski rad Elektronika Diplomski rad Elektronika Diplomski rad Elektronika Diplomski rad Elektronika Diplomski rad Elektronika Diplomski rad Elektronika Diplomski rad Elektronika Diplomski rad Elektronika 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 Studija regulacije transformatora sa magnetnom komutacijom Diplomski rad Elektronika Problemi pokaznog i registrovanog mjerenja u T. prostiranje i prijem infracrvenih zraka Izvršiti analizu vektor-kardiograma u njegovim ravninama pojedine parametre standardnog EKG-a Jednosmjerni pojačavači sapretvaranjem signala Pregled vremenskih članova na bazi poluvodičkih elemenata Lavinsko proletne diode Dvonivojski statički regulatori jakosti rasvjete Laseri i njihova primjena Diplomski rad Elektronika Diplomski rad Elektronika Diplomski rad Elektronika Diplomski rad Elektronika Diplomski rad Elektronika Diplomski rad Elektronika Diplomski rad Elektronika Diplomski rad Elektronika Diplomski rad Diplomski rad Diplomski rad Diplomski rad Elektronika Elektronika Elektronika Elektronika Automacki regulator snage elektrolučne peći Diplomski rad Elektronika Dielektrični pojačavači Diplomski rad Elektronika Frekventna analiza EKG-a pomoću elektronskog računara za primjer zdravog i bolesnog srca Diplomski rad Elektronika Stabilizatori napona Ispravljački filtri Šumovi u bipolarnim tranzistorima Diplomski rad Elektronika Diplomski rad Elektronika Diplomski rad Elektronika .

55/75 66/75 77/75 8/75 10/75 100/75 101/75 104/75 105/75 106/75 107/75 108/75 109/75 111/75 112/75 113/75 115/75 118/75 119/75 12/75 122/75 123/75 125/75 126/75 Analogni mnoţači na bazi operacionih pojačala Pojačavač sa negativnom povratnom spregom Parametri operacionih pojačala Ciklografička metoda strukturne sinteze kontaktnih i bezkontaktnih logičkih mreţa Analiza sistema tipa PHILIPS za regulaciju brzine vrtnje izmjeničnih motora Problematika slabih meĎusistemskih veza za prenos el. tipa i vrste kabla za uključak transformatorskih stanica u ţeljezari Zenica Proračun asinhronog motora sa kaveznim rotorom na osnovu zadanih limova Primjena izolatorskih lanaca u V spoju na vodovima najviših napona sa teničkog i ekonomskog gledišta Prenaponi u mreţama usljed rezonanse i ferorezonanse Ekonomska problematika nuklearnih elektrana OdreĎivanje osnovnih parametara konkretne toplaneelektrane Uticaj električnog polja na ţiva bića Elektroenergetsko rješenje teritorija Skupština opština Zavidovići i Ţepče Luk u elektrolučnim pećima sa otkrivenim lukom Modelovanje energetskih transformatora i reaktora Regulacija brzine vrtnje asinhronog motora Karakteristike strujnih mjernih transformatora za napajanje zaštitnih ureĎaja Histerezna petlja rasječenog magnetnog jezgra Elektroenergetsko rješenje za područje OOUR "ELRKTROTRAVNIK" do 1980. nadzor i izgradnju 30km dalekovoda 110 kV. energije sa obradom varijacija snaga prenosa statističkim metodama vjerovatnoće Analiza elektrodinamičkih parametara sinhronih generatora diktiranih zahtjevom elektroenergetskog sistema Dinamičke jednačine kretanja elektromehaničkih sistema Prelazna rješenja sa četiri na tri naponska nivoa u distributivnim sistemima Izbor optimalnog presjeka. ako se izgradnja vrši savremenom mehanizacijom Primjena tehnike mreţnog planiranja u realizaciji investicionog objekta putem inţinjeringa koji vrši izgradnju kompletnog Problemi regulacije toka pri eksploataciji hidroelektrana Gašenje električnog luka naizmjenične struje komprimiranim vazduhom u komorama visokonaponskih prekidača Ferorezonansa na kapacitivnom djelitelju Proračun asinhronog motora snage 22kV na osnovu zadatog lima Ograničenje struja kratkog spoja na generatorskim sabirnicama u TS "JUG" ţeljezare Zenica Diplomski rad Elektronika Diplomski rad Elektronika Diplomski rad Elektronika Diplomski rad Elektronika Diplomski rad Energetika 1975 1975 1975 1975 1975 Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Diplomski rad Diplomski rad Diplomski rad Energetika Energetika Energetika Energetika 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika 127/75 128/75 129/75 130/75 131/75 133/75 134/75 136/75 138/75 139/75 Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 Zaštita visokonaponskih motora u termoelektranama Diplomski rad Energetika Elektrolučna peć i njen uticaj na energetski sistem Diplomski rad Energetika Izbor naponskih nivoa za gradske i seoske elektrodistributivne mreţe Diplomski rad Energetika . i 1990. Godine Osnovni zahtjevi pri proračunu i konstrukciji kontakata za rasklopne aparate Primjena mreţnog planiranja za pripremu.

2p=4 koristeći standardne limove Prijedlog EE rješenja 10kV napajanja pogona tvornice ţice.S.S.5kW.141/75 144/75 Kriteriji za formiranje i metode ispitivanja izolatorskih lanaca Nelinearni elementi u kolima automatske regulacije Pregled povreda i profesionalnih oboljenja u SR BiH u periodu 1970-74 godine sa posebnim osvrtom na povrede od električne struje Proračun generatora J.13. 50Hz Optimalna veličina izgradnje HE Savremena nastojanja u iznalaţenju novih izvora energije Specifični problemi izolacije postrojenja i aparata izolovanih SF6-gasom Predloţiti tehničko-ekonomsko rješenje za snadbjevanje električnom energijom elektroda i čeličnog korda u Bjeljini Zaštita distributivnih mreţa i transformatorskih stanica Elektrodinamičke sile u elektro-aparatima i postrojenjima sa posebnim osvrtom na naprezanje u namotajima Mogućnost primjene prekostrujne zaštite mreţe 110 kV Izvedba konkretnog pumpno-akumulacionog postrojenja i energetsko-ekonomski značaj takvih postrojenja Koncepcija napajanja električnom energijom površinskog kopa.RMK-Zenica u Sarajevu Proračun asinhronog motora sa kaveznim rotorom na osnovu standardnih limova Proračun asinhronog motora sa kliznim prstenovim Uticaj el. struje i napona na čovjeka i indirektna metoda mjrenja struje i napona dodira i koraka Zaštita od zakazivanja prekidača Zaštita mreţe 35 kV za napajanje rudnika Kreka Proračun sinhronog generatora Analiza rentabiliteta i kompenzacije reaktivne snage u mreţi rudnika Srebrenica Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Diplomski rad Diplomski rad Diplomski rad Energetika Energetika Energetika Energetika 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 Diplomski rad Energetika .Nn= 1500obr/min Analiza djelovanja zaštite u EES SR BiH Visokonaponski izolatorski lanci kao izvor radio smetnji Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika 1975 1975 145/75 146/75 147/75 148/75 Diplomski rad Diplomski rad Diplomski rad Diplomski rad Energetika Energetika Energetika Energetika 1975 1975 1975 1975 149/75 150/75 151/75 152/75 155/75 156/75 157/75 158/75 160/75 161/75 164/75 166/75 167/75 168/75 169/75 170/75 171/75 172/75 173/75 174/75 175/75 176/75 178/75 181/75 183/75 184/75 185/75 186/75 187/75 Uticaj regulisanja pobude generatora na stabilnost prenosnog sistema sa posebnim osvrtom na pobudu silnog dejstva Diplomski rad Energetika OdreĎivanje osnovnih parametara konkretne hidroelektrane Diplomski rad Energetika OdreĎivanje stepena iskorištenja višestrukog trakastog uzemljivača postavljenog po različitim uslovima Diplomski rad Energetika Analiza rada mašine za izvlačenje ţice tvornice RMK-Zenica Izbor poprečnog presjeka šinskih prespoja na prugama JŢ elektrificiranim monofaznim sistemom 25kV.Huskić Razlozi i eventualni putavi uvoĎenja tiristora u vučna sredstva ŢTP-Sarajevo Zaštita elektrotehničkih materijala i ureĎaja Izračunavanje otpora uzemljenja iz analogije polja u dielektriku i provodnoj sredini OdreĎivanje osnovnih parametara konkretne hidroelektrane "Orlovac" Proračun asinhronog motora sa kaveznim rotorom na osnovu standardnih limova Popunjavanje godišnjeg konzumnog okvira raspoloţivim elektranama Proračun jednokaveznog asinhronog motora snage P1=4kW.

5 kW na osnovu zadanog lima Proračun trofaznog asinhronog motora sa ktatkospojenim rotorom Proračun dvobrzinskog asinhronog motora za lift Proračun dvobrzinskog liftovskog motora snagePn= 3.2p=6 koristeći standardne limove Proračun asinhronog motora snage 5. prenosa i distribucije i tarifni sistem u elektroprivredi Proračun 10-tonske peći instalirane u ţeljezari Zenica UsklaĎivanje tehničkih karakteristika vodne turbine sa konkretnim planom eksploatacije Elektro distributivni sistem grada Mostara 1990 godine Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 Ispitivanje statičkih zaštitnih releja Diplomski rad Energetika Tehnoekonomski pokazatelji potrebe kompenzacije električne enerhije u pogonu Tomošica RŢR "Ljubija" Diplomski rad Energetika Talasni otpor uzemljivača visokonaponskih stupova Diplomski rad Energetika Relejna zaštita hidroelektrana Višestruki uzemljivači kao mjera za smanjivanje otpora uzemljenja Primjena gasa SF6 u izolaciji visokonaponskih vodova i proračun elektrostatičkog polja u ovim sradinama Proračun kaveznog motora snage Pn=4kW.2p=6/24. Cazini Bosanska Krupa do 1980 godine Troškovi proizvodnje .f=50Hz Kruţni dijagram asinhrone mašine sa dvokaveznim rotorom Analiza specijalnih potrošača električne energije u SRBiH i njihov značaj i mjesto u dijagramu ukupne potrošnje Kompenzacije reaktivne snage i filtriranje viših harmonika u industrijskim postrojenjima sa tiristorskihm pretvaračima Snabdijevanje vlastite potrošnje elektrana Rasklopna postrojenja Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika .309/0.ns=1000/250o/min.827kW U=380V.188/75 190/75 192/75 194/75 196/75 197/75 202/75 205/75 206/75 207/75 208/75 210/75 211/75 212/75 213/75 215/75 216/75 219/75 221/75 223/75 225/75 228/75 23/75 231/75 232/75 234/75 236/75 237/75 238/75 239/75 240/75 241/75 243/75 244/75 Problemi automatskog prenošenja poloţaja na daljinu Varijantna rješenja za priključak elektrana na mreţu Metode ispitivanja kvaliteta izolacije visokonaponskih aparata Uopštena teorija električnih mašina -primjenjena na sinhronu mašinu Idejno rješenje elektroenergetike za tvornicu "PAMO" u Modriči Rješenje snabdijevanja vlastite potrošnje konkretne TE velike snage Organizacija graĎenja dalekovoda i izvoĎenja radova na montaţi opreme sa primjenom savremene mehanizacije Snbdijevanje vlastite potrošnje PHE Čapljina Izgradnja dalekovoda pri oteţanim uslovima pristupa trasi(Brdoviti teren) Planiranje u elektroprivredi Zaštita mreţe za napajanje rudnika "Lipnica" Analiza dinamike EMP-a velike drobilice krečnjaka UG-6 ţeljezare Ilijaš Optimizacija dnevnog rada sistema hidroelektrana i termoelektrana Elektroenergetsko rješenje za teritorije SO Kladuša.

245/75 247/75 248/75 249/75 251/75 255/75 256/75 258/75 259/75 260/75 261/75 263/75 264/75 265/75 266/75 267/75 268/75 270/75 272/75 273/75 Model za ispitivanje zaštite generatora Elektromotorni pogoni valjačkih stanova sitne pruge 250 mm ţeljezare Zenica Proračun dvokaveznog dvobrzinskog asinhronog liftovskog motora Izbor EMP-a pumpnu stanicu Problemi primjene izolacionih materijala u tropskim uslovima Proračun dvokaveznog asinhronog liftovskog motora Ispitivanje visokonaponskih kablova Elektromotorni pogon Letećih makaza pruge mm ţeljezare Zenica Kablovske glave i spojnice Proračun dvobrzinskog asinhronog motora za lift Zaštita od prenapona i koordinacija izolacije metalom oklopljenih postrojenja visokog napona Osnovni principi toplotnog proračuna električnih aparata Proračun kaveznog asinhronog motora snage 18. Mašina Rješenje vlastite potrošnje konkretne termoelektrane Zagrijavanje u visokofrekventnom električnom polju Matematičko modelovanje zakona regulacije frekvence i snage u energetskom sistemu sa posebnim osvrtom na fizičko modelovanje Način i uslovi izbora trase dalekovoda najviših napona sa obradom osnovnih elemenata elektromontaţnog dijela projekta za jedan karakteristični dio voda Proračun krive praznog hoda malog istosmjernog motora uz primjenu aproksimativne funkcije krive magnetisanja ţeljeza Zaštita niskonaponskih mreţa Sinhronizovano prekidanje naizmjenične struje Zaštita trafo-stanica 110/20/10 kV Zaštita SN mreţa relejima tipa IN OdreĎivanje pogonskog opterećenja transformatora u funkciji temperature okoline Proračun As motora sa kratkospojenim rotorom na osnovu zadanog lima SK 160/8.5 KS Un=380V 2p=6/24 Primjena metode konačnih elemenata kod rješavanja magnetnog polja el.5 kW prema standardnim limovima Sinhronizirana asinhrona mašina Popravak faktora snage u industrijskim postrojenjima sa ispravljačima Proračun i optimizacija dvobrzinskog liftovskog motora Pn=4.170 Prenaponi u mreţama sa izolovanim zvjezdištem Prenosne funkcije el. Strojeva za pogon makaza hladnjaka u ţeljezari Zenica Mjerno mjesto i njegov uticaj na tačnost mjerenja električne energije Povratni naponi kod ispitivanja prekidača definisani sa dva i četiri parametra Elektroenergetsko rješenje područja Sokolac s osvrtom na perspektivni razvoj drvne industrije Izbor izolacije i opreme za izolatorske lance najviših napona Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 274/75 276/75 277/75 278/75 279/75 280/75 281/75 282/75 283/75 284/75 285/75 286/75 288/75 291/75 Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 .

komponenti Zaštita kablova i kablovskih mreţa Za konkretnu hidroelektranu odrediti osnovne parametre uz grafički prikaz rješenja postrojenja Diplomski rad Energetika 67/75 68/75 69/75 70/75 71/75 72/75 73/75 74/75 Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 75/75 78/75 79/75 82/75 83/75 Problemi proširenja obima ispitivanja postojećeg udarnog generatora 2000kV i 100kJ na karakteristike 3200kV i 160 kJ Diplomski rad Energetika Elektroenergetsko rješenje teritorija skupština opština FočaKalinovik do 1980. broj obrtaja. napon. 0 .za slučajeve jednoslojne i višeslojne izolacije Diplomski rad Energetika Konstruisanje voda na osnovu direktnih udara groma Savremene metode kontrole i mjerenja uzemljenja u elektroenergetskim postrojenjima sa osvrtom na vaţeće Jugoslovenske propise i preporuke Pogonska karta hidrogeneratora i turbogeneratora Gubici električne energije u razvodnoj mreţi elektroenergetskog sistema ţeljezare Zenica Analiza maksimalne angaţovane snage u ţeljezari Zenica i prijedloga mjera za smanjenje vršenog opterećenja Struje groma Analiza električnih mreţa uvoĎenjem α. šemu namota i definisati tablične podatke trofazne asinhrone kratko spojene mašine na osnovu gabarita statorskog namota tog stroja.292/75 293/75 31/75 37/75 4/75 41/75 44/75 5/75 51/75 56/75 57/75 6/75 60/75 61/75 62/75 63/75 Zaštita objekata i ljudstva od atmosferskog praţnjenja primjenom gromobrana sa izvorom jonizirajućeg zračenja Povratni napon kod bliskog kratkog spoja Primjena metode RUNGE-KUTTA u rješavanju linearnihn i nelinearnih modela sistema automackog upravljanja Problemi regulacije temperature i protoka tečnih i gasovitih materija u industrijskim procesima Atmosferska električna praţnjenja Elektrohidraulički servomotor kao izvršni organ u regulacionim kolima Mjerenje i regulacija protoka u regulacionim kolima hidroelektrane Dobivanje vrlo visokih napona i struja u ispitnim stanicama Mjerenje karakteristika i parametara thyristora Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 Savremeni sistemi daljinskog mjerenja struje.napona i snage Diplomski rad Energetika Kompenzacija reaktivne snage UNIS-ovih tvornica u Vitezu Diplomski rad Energetika Izračunavanje otpora uzemljenja iz analogije polja u dielektriku i provodnoj sredini Diplomski rad Energetika Pojave kod dolaska prenaponskog talasa na transformator Diplomski rad Energetika Kvalitet struje i napona napojne TS industrijskog postojenja sa djelimičnim tiristorskim motornim pogonom Diplomski rad Energetika Odnosi geometrijskih parametara izolacionog diska. β. Godine Diplomski rad Energetika Proračun asinhronog motora sa kaveznim rotorom na osnovu standardnih limova Diplomski rad Energetika Izračunavanje prenapona kod dvofrekventnih kola Prekidanje trofaznih strujnih krugova za različite slučajeve kratkih spojeva Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika 1975 1975 1975 1975 1975 84/75 85/75 Izračunati snagu. Diplomski rad Energetika Prenaponi koji nastaju kod mreţa sa direktno uzemljenim zvjezdištem Diplomski rad Energetika 1975 1975 .

proračun elektrode peći sa pokričenim lukom. princip rada i primjena . teorija procesa i proračuna Diplomski rad Električna peć. Napajanja Diplomski rad Vakumske lučne peći Diplomski rad 1976 1976 . šema el.75 kV Ispitivanje diferencijalne zaštite transformatora Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 Izbori naponskih nivoa u distributivnim sistemima Diplomski rad Energetika OdreĎivanje osnovnih parametara derivacione hidroelektrane snage 220 MW i konstruktivnog pada 257m Diplomski rad Energetika Primjena mreţnog planiranja za izgradnju 50 km dalekovoda 380kV. ako se izgradnja vrši savremenom metodom rada Izrada eksploatacione dokumentacije za odrţavanje transformatora ELLOK 441 Odabrati najpovoljniji sistem tarifa električne energije za TI"Ukrina"-Dervanta i dati prijedlog za njihovu realizaciju Digitalni diferencijalni analizatori Uloga kanala u arhitekturi računara i njihovo funksionisanje Metode sortiranja PERT u analizi resursa MITRA 15 od mašinskog jezika do BASICA Jezici specijalnih namjena Turning-ova mašina Primjena digitalnih računara Karakteristike sekvencijalno organizovanih datoteka Osnovne karakteristike jednog spektra asemblerskih jezika Studija protoka i prometa u mreţama računara različitih hijerarhija Test jedinica perifernih modula signalizacije i komande teleinformacionog sistema TLC-11P Projektovati beskontaktnu i kontaktnu sekvencijalnu strukturu za upravljanje petospratnih putničkim liftom Povezivanje ulazno izlaznih jedinica sa mikroračunarom Hadware-sko rješenje upravljačke struke za upravljanje saobraćajem na izolovanim i kordiniranim raskrsnicama sa modulima sistema "SPRING-LOGIC" Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Informatika Diplomski rad Diplomski rad Diplomski rad Diplomski rad Informatika Informatika Informatika Informatika Diplomski rad Informatika Diplomski rad Informatika Diplomski rad Informatika Diplomski rad Informatika Diplomski rad Informatika Diplomski rad Informatika Diplomski rad Informatika Diplomski rad Informatika 1975 Telekmunika Diplomski rad cije 1975 Telekomunik Diplomski rad acije 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1976 177/75 2/75 24/75 25/75 250/75 275/75 3/75 238/76 239/76 240/76 Telekomunik Problemi koji se javljaju kod prekidanja malih induktivnih struja Diplomski rad acije Telekomunik Fototiristori i njihova primjena Diplomski rad acije Telekomunik Trofazni tiristorski pretvarač Diplomski rad acije Telekomunik Rezervna zaštita 220 kV-tne mreţe Diplomski rad acije Prednosti upotrebe mikroprocesora u teleinformacionim Telekomunik sistemima -sistem PUMAT Diplomski rad acije Telekomunik Prekidanje bliskih kratkih spojeva u trofaznim kolima Diplomski rad acije Elektroindukciona peć. električni luk. princip rada.88/75 89/75 90/75 92/75 93/75 94/75 96/75 97/75 154/75 162/75 163/75 165/75 195/75 242/75 246/75 253/75 257/75 269/75 45/75 46/75 49/75 7/75 Prenaponi u mreţama uzemljenim preko prigušnice Proračun dvobrzinskog asinhronog motora snage Pu=7/1.

sa sedam sekcija.praćenja i upravljanja zalihama i dati odgovarajuću metodu planiranja za datu proizvodnju Uporedna analiza interakcije luka i mreţe primjenom klasične i dvostruko modificirane MAYR-ove jednačine Transportni procesi u plazmi luka Struktura upravljanja modelom broda Dinamički modeli instrumenata na principu ţiroskopa Faze izrade idejnog projekta mreţe računara 253/76 254/76 256/76 257/76 258/76 6/76 106/76 159/76 173/76 178/76 187/76 189/76 190/76 202/76 Diplomski rad Diplomski rad Diplomski rad Diplomski rad Diplomski rad Diplomski rad Diplomski rad Automatika Diplomski rad Automatika Diplomski rad Automatika Diplomski rad Automatika Diplomski rad Automatika Diplomski rad Automatika Diplomski rad Automatika Diplomski rad Automatika 1976 1976 1976 1976 1976 1976 1976 1976 1976 1976 1976 1976 1976 1976 204/76 206/76 235/76 24/76 56/76 76/76 78/76 111/76 116/76 Diplomski rad Automatika Diplomski rad Automatika Diplomski rad Automatika Diplomski rad Automatika Diplomski rad Automatika Diplomski rad Automatika 1976 1976 1976 1976 1976 1976 Uticaj tiristorskih pretvarača na parametre električne mašine Diplomski rad Automatika 1976 Metoda analize i upravljanja nelinearnih sistema sa posebnim Automatika i osvrtom na primjenu opisne funkcije Diplomski rad elektronika 1976 Fizikalni procesi i teorijske osnove rada elektrostatičkih filtera Automatika i Diplomski rad elektronika 1976 .241/76 244/76 245/76 246/76 247/76 248/76 249/76 251/76 252/76 Uslovi upuštanja i stabilnog rada velikog asinhronog motora rezervne napojne elektro-pumpe u savremenoj TE relativno velike snage po bloku Zaštita od opasnih napona dodira i koraka s posebnim osvrtom u elektrodistributivnoj mreţi Elektrovučna vozila velikih brzina i mogućnost njihove primjene na ţeljeznicama SFRJ Opravdanost zamjene postojećeg trofaznog sistema na ELLOK JŢ 441 sa arno pretvaračem Osnovni principi zaštite od atmosferskog praţnjenjausporedba klasične gromobranske instalacije i gromobrani sa izvorom jonizujućeg zračenja Zaštita elektromotora Diplomski rad Diplomski rad Diplomski rad Diplomski rad 1976 1976 1976 1976 Diplomski rad Diplomski rad 1976 1976 1976 1976 1976 Operaciona pojačala sa galvanski izoliranim izlazom od ulaza Diplomski rad Prenaponi u sekundarnim strujnim krugovima Diplomski rad Prigušnica sa vazdušnim i feritnim procjepima Diplomski rad Zaštita od poţara i eksplozija koja moţe izazvati elektrostatički elektricitet u rudnicima sa podzemnom eksploatacijom Zemljospojna zaštita PK "Višća" Familija elipsi višeg stepena histerezne petlje Primjena metoda prostora stanja u analizi problema upravljanja elektroenergetskim sistemima Linearni regulatori u kolima atomske regulacije Primjena diferencijalno-diferentnih jednačina u analizi autonomnih sistema automatskog upravljanja Neki aspekti dijalektike matematičkih modela Regulacija klizanja točkova aviona poreĎenjem dva postojeća sistema Izvršiti analizu rada automatske regulacije temperature na tunel peći.za pećemje elektroda Kriterijumi uprostivosti linearnih dinamičkih sistema Sinteza električnih filtera sa zadanom amplitudnom karakteristikom Metode GMK karakteristične jednačine u sintezi SAU i njihova veza sa nekim drugim metodama Problemi regulacije elektrolučne peći u fabrici (JELŠINGRAD) -BANJA LUKA Metoda rekurzivnog spuštanja u projektovanju kompajlera Za proizvodnju DU sklopki u EAT-u proučiti poznate metode planiranja proizvodnje .

induktivitetom i kapacitetom Problemi uzemljenja V.150/76 18/76 191/76 192/76 2/76 4/76 89/76 139/76 242/76 255/76 79/76 81/76 82/76 10/76 102/76 108/76 11/76 121/76 130/76 134/76 14/76 140/76 143/76 146/76 148/76 16/76 170/76 179/76 183/76 197/76 200/76 21/76 Generalisani redukovani gradijentni algoritam Mjerač jačine udarca lopte u odreĎenu površinu i mjerač snage mišića kvadricepsa Prekidanje kapacitivnih struja malouljnim prekidačima Prekidanje struja preopterećenja malouljnim prekidačima visokog napona Regulacija brzine istosmjernog nezavisno pobuĎivanog motora valjačkog stana pruge f 250 valjaonice 3 ţeljezare Automatika Diplomski rad elektronika Automatika Diplomski rad elektronika Automatika Diplomski rad elektronika Automatika Diplomski rad elektronika i 1976 i 1976 i 1976 i 1976 Automatika i Diplomski rad elektronika 1976 Automatika i elektronika Automatika i elektronika Elektroenerg etika Elektroenerg etika Elektroenerg etika Elektroenerg etika Elektroenerg etika Elektroenerg etika 1976 1976 1976 1976 1976 1976 1976 1976 1976 1976 1976 1976 1976 1976 1976 1976 1976 1976 1976 1976 1976 1976 1976 1976 1976 1976 1976 Neke metode za lokalizaciju karakterističnih vrijednosti matrica Diplomski rad Matematički model zakona regulacije frekvence u sistemu sa hidro i turbo agregratima Diplomski rad Spojevi za gašenje thyristora Selektivna zaštita mreţa od zemnog spoja i kratkog spoja u rudnicima s podzemnom eksploatacijom Zemljospojna zaštita transformatora Dobijanje sklopnih udarnih napona za potrebe visokonaponskih ispitivanja Primjena grafičke Berţeronove metode na kola sa otporom. Postrojenja i dalekovoda u području sa velikim specifičnim otporom tla Visokofrekventni tranzistori Uticaj učestanosti na osnovunu krivu magnetiziranja Uključivanje kondenzatora za kompenzaciju reaktivne snage pomoću tiristora Električna osovina portalne dizalice Gašenje električnog luka korištenjem anodnog i katodnog pada napona Suzbijanje viših harmonika putem spoja transformatora Nematični tečni kristal Regulacija brzine nezavisnog uzbudnog istosmjernog motora Elektronski model pavlov-ljevlog refleksa Peispitati mogućnost. svrhu i mjesto ugradnje kompresorskih naprava za kompenzaciju jalove energije na pogonu centralna rudišta RZH Ljubija Prijedor Ispitivanje naponskih mjernih transformatora.N. potrebe.linearno programiranje na računaru ICI1902A Diplomski rad Uticaj temperature na pojačanje tranzistora Diplomski rad Analiza rada elktroredukcione peći tipa "TYSLAND HOLE" na bazi kruţnog dijagrama Diplomski rad Vremenski zavisne rekurentne BOOLE-ove funkcije u sintezi logičkih i sekvencijalnih struktura Diplomski rad . propisi i oprema Ganov efekat Celularne strukture sa mogučnošću programiranja Analiza toplinskih osobina tiristora Diplomski rad Diplomski rad Diplomski rad Diplomski rad Diplomski rad Diplomski rad Diplomski rad Elektronika Diplomski rad Elektronika Diplomski rad Elektronika Diplomski rad Elektronika Diplomski rad Elektronika Diplomski rad Elektronika Diplomski rad Elektronika Diplomski rad Elektronika Diplomski rad Elektronika Diplomski rad Elektronika Diplomski rad Diplomski rad Diplomski rad Diplomski rad Elektronika Elektronika Elektronika Elektronika Elektronika Elektronika Elektronika Elektronika Elektronika Regulatori napona i struje sa integrisanim krugovima Diplomski rad Paket program mark 2.

5 MVA Zaštita dalekovoda 380 kV Diplomski rad Elektronika Diplomski rad Elektronika Diplomski rad Elektronika Diplomski rad Elektronika Diplomski rad Elektronika Diplomski rad Elektronika Diplomski rad Elektronika Diplomski rad Elektronika Diplomski rad Elektronika Diplomski rad Elektronika Diplomski rad Diplomski rad Diplomski rad Diplomski rad Elektronika Elektronika Elektronika Elektronika 1976 1976 1976 1976 1976 1976 1976 1976 1976 1976 1976 1976 1976 1976 1976 1976 1976 Diplomski rad Elektronika Diplomski rad Elektronika Diplomski rad Elektronika 57/76 59/76 61/76 67/76 7/76 72/76 88/76 100/76 101/76 103/76 Diplomski rad Elektronika Diplomski rad Elektronika Diplomski rad Elektronika Diplomski rad Elektronika Diplomski rad Elektronika Diplomski rad Elektronika Diplomski rad Elektronika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika 1976 1976 1976 1976 1976 1976 1976 1976 1976 1976 104/76 105/76 107/76 109/76 110/76 112/76 113/76 Postavljanje programa za proračun zateznog polja nadzemnih vodova sa primjenom na jedan konkretan vod u BiH Diplomski rad Energetika Zaštita kontrolnicima u ugljenokopima sa metanskim reţimom rada Diplomski rad Energetika Proračun familije kaveznih asinhronih motora na osnovu zadatih magnetnuh limova od k=100280mm(P=7.4 (KV) gdje je primjenjeno nulovanje Tranzistor kao indikator temperature Tranzistorski stabilizatori visokih napona Instrumentaciona operacija pojačala Ultrasonografija i njena primjena u medicini Elementi diskretnog principa maksimuma Ekvivalentna šema strujnog transformatora Eolska vibracija zategnutih vodoča nadzemnih vodova i primjena prigušivača Zaštita tronamotajnog transformatora 31.5kW.mot.223/76 228/76 23/76 230/76 232/76 233/76 234/76 28/76 29/76 30/76 31/76 34/76 39/76 41/76 45/76 48/76 52/76 Zaštita poluvodičkih sklopova od prenapona pomoću selenskih U-dioda Upravljanje saobračajem pomoću detektora.V=380.5 za izlazne napone od 15 V i opteretne struje do 1 A Pojačavaći na bazi tranzistora sa efektom polja i minimalnim šumovima Regulatori napona visoke klase tačnosti Amorfni poluprovodnici Svetlovodi Analiza upravljanja el.k=160 Diplomski rad Energetika Analiza pogonskih dogaĎaja i djelovanja zaštite Zaštita učinskih transformatora od preopterećenja Automatizacija termoenergetskih blokova snage iznad 100w Zaštita od poţara koga moţe izazvati elektrostatićki elektricitet. Pogona na proizvodnju čeličnih armatura-mreţa elektrootpornim zavarivanjem Objektivizacija otklona ahilpovog refleksa Poremećaji napona napajanja izazvani tiristorskim pretvaračima Kritička ocjena U-I metode koja se primjenjuje kod ispitivanja zaštite od dodirnog napona u niskonaponskim razvodnim mreţama 0.p=1.postrojenja za lakiranje transparent papira Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika 1976 1976 1976 1976 1976 1976 1976 .Hardwere-ska realizacija s modulima "SPRINT LOGIC-a" Prikaz pokaznih uslova razvoja teorija gašenja električnog luka naizmjenične struje Uzemljenje i zaštita medicinskih instrumenata Pretvaranje električnih u akustične oscilacije Tiristorski sklopovi za uključenje izvora svjetlosti velikih intenziteta Koeficijenti pojačanja tranzistora Metodama mjerenja otpora utvrditi preventivna ispitivanja na izolacijama opreme Elektrootporne peći sa indirektnim grijanjem Projektovati i realizovati regulator napona klase 0.

750/min/1500/min za regulacione svrhe Diplomski rad Energetika Parcijalna praţnjenja u čvrstim dielektricima i metode njihovog identifikovanja i mjerenja Diplomski rad Energetika Zaštita sabirnica elektroenergetskih postrojenja Eksperimentalno i analitičko odreĎivanje karakteristika laboratorijskog sinhroniziranog asinhronog motora 16 kw 1500/min OdreĎivanje osnovnih parametara konkretne hidroelektrane Adaptacija novog istosmjernog EMP-a na postojeće mašine za izvlačenje ţice u tvornici ţice u Sarajevu Primjena vakuma kao medija za gašenje u prekidačima visokog napona Opravdanost zamjene dizel manevarskih lokomotiva električnim manevarkama Tehničko ekonomska opravdanost ugradnje sinhronih mašina kao pogonskih strojeva sa stanovišta kompenzacije faktora snage u novoj algomeracije Opasnost i mjere zaštite pri izgradnji i odrţavanju dalekovoda nnajviših napona OdreĎivanje prosječne moguće godišnje proizvodnje konkretne protočne hidroelektrane PrilagoĎavanje parametara sistema energetskog napajanja perspektivnim potrebama tramvajske mreţe GSP Sarajevo Izbor presjeka Al/Fe provodnika za buduće 750kvdalekovoda SF6 gas kao medijum u visokonaponskim prekidačima i iskorištavanje njegovih specifičnih svojstava za njihov razvoj OdreĎivanje vrijednosti parametara sistema za potrebe analize prelaznih prenapona Primjena uopštene teorije električnih mašina na nesimetričnu asinhronu mašinu Diplomski rad Energetika 1976 1976 1976 118/76 119/76 12/76 122/76 123/76 Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika 1976 1976 1976 1976 1976 124/76 125/76 126/76 127/76 128/76 13/76 131/76 132/76 133/76 135/76 136/76 137/76 138/76 Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika 1976 1976 1976 1976 1976 1976 1976 1976 1976 1976 1976 1976 1976 Zaštita bloka generator-transformator 200mw u termoelektrani TUZLA Diplomski rad Energetika Proračun familije kaveznih asinhronih motora na osnovu zadatih magnetnuh limova od k=100-280mm Diplomski rad Energetika Rješenje perspektivne srednjenaponske mreţe 20 kv za napajanje područja JAJCA do 1990.50Hz Savremeni elektromotorni pogoni dizalica u metalurgiji Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika 1976 1976 1976 1976 1976 1976 1976 Izrada elektroenergetskog bilansa za jedno odreĎeno područje Diplomski rad Energetika .114/76 115/76 117/76 Eksperimentalno odreĎivanje karakteristika dvobrznog kaveznog motora 1.2kw. 930 obrta u minuti Diplomski rad Energetika Sistemi pobude i regulatori napona hidrogeneratora Pojave neelastičnih deformacija provodnika nadzemnih vodova Tiristorsko upravljanje asinhronim motorima Mjere zaštite na radu i odrţavanju kontaktne mreţe na elektrificiranim prugama 26kV. Godine Diplomski rad Energetika Zaštita kratkih visokonaponskih vodova Zaštita TS 110/10 kV ili 20 kV Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika 141/76 142/76 144/76 145/76 147/76 15/76 152/76 Analitičko i eksperimentalno odreĎivanje karakteristike asinhronog sinhronizirajućeg motora 6KW.1kW/2.

380KV Diplomski rad Energetika Proračun asinhronog motora sa kaveznim rotorom na osnovu standardnih limova Proračun asinhronog kaveznog motora sa kaveznim rotorom Diplomski rad Energetika Un=380. Zorka u Subotici Analiza regulatora EKP podešavanja valjka. prilog funkcionalna šema Proračun asinhronog motora sa kaveznim rotorom na osnovu zadatih standardnih limova Proračun familije kaveznih asinhronih motora na osnovu zadatih magnetnih limova Proračun familije kaveznih asinhronih motora na osnovu zadatih limova Planiranje godišnje proizvodnje el. Energije i potrebene snage u EES Ispravljačko pretvaračke stanice u jednosmjernom prenosu visokog napona Uticaj prenaponskih talasa na električne mašine Provjera podobnosti pruge podlugovi-droškovac za elektrifikaciju Proračun asinhronog motora sa kratkospojenim rotorom Zalet sinhronog motora kompresora Kvazistacionarni prenaponi u mreţama vis.220.analiza potrošnje i primjenjene mjere štednje Mjerenje i regulacija temperature t TE Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Odre]ivanje osnovnih parametara konkretne HE(JABLANICA) Diplomski rad Energetika .Pn=2.100VA.sprega.153/76 154/76 155/76 156/76 157/76 158/76 160/76 161/76 162/76 163/76 164/76 165/76 166/76 167/76 168/76 17/76 171/76 172/76 174/76 175/76 176/76 177/76 180/76 181/76 182/76 184/76 186/76 188/76 193/76 194/76 195/76 196/76 Zaštita od atmosferskih prenapona Relejna zaštita PHE Čapljina Ideja rešenja niskonaponskog razvoda H. Napona Varijanta rješenja za snadbjevanje elektrana pomočnom električnom energijom Dobijanje visokih napona za potrebe visokonaponskih ispitivanja Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika 1976 1976 1976 1976 1976 1976 1976 1976 1976 1976 1976 1976 1976 1976 1976 1976 1976 1976 1976 1976 1976 1976 1976 1976 1976 1976 1976 1976 1976 1976 1976 1976 Zaštita sabirnica visoko naponskih postrojenja 110.I.KL.05 Odmjeravanje presjeka i izbor vrste provodnika za perspektivu mreţu niskog napona u gradu MOSTAR Napajanje fabrike cementa u Lukavcu .2kw.2p=4 Zaštita od dodirnog napona u crnoj metalurgiji Iznalaţenje lokacije za trafo stanicu 110/x kV na području Vlasenice Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Statičko upravljanje elektromotornim pogonima bagera rb-150 Diplomski rad Energetika Poţarna i eksplozivna zaštita u termoelektranama Diplomski rad Energetika Mehanizam prenosa atmosferskih prenapona na susjedne provodnike dalekovoda bez zaštitnog uţeta Diplomski rad Energetika Mehanizam prenosa atmosferskih prenapona na susjedne provodnike dalekovoda sa zaštitnim uţetom Proračun aktivnog dijela trofaznog dvokaveznog asinhronog motora Zaštita na radu u OOUR-u (AZBEST) kombinat azbestnotekstilnih i frikcionih proizvoda u pločama Proračun i konstrukcija naponskog mernog transformatora zalivenog aralditom 12kV.

4kV.201/76 203/76 205/76 207/76 208/76 209/76 210/76 211/76 212/76 213/76 214/76 215/76 216/76 217/76 218/76 219/76 221/76 222/76 224/76 225/76 226/76 227/76 229/76 236/76 237/76 243/76 25/76 250/76 26/76 27/76 3/76 32/76 Relejna zaštita elektromotornih pogona Primjena 20 KV napona na konzumnom području Cazina Dopunske zaštite mreţe 380KV Proračun i konstrukcija energetskog transformatora 400kVA .Un1=0.propisi i oprema za ispitivanje strujnih mjernih transformatora EPS kao izvršni organ u kolima automatske regulacije Automatsko ponovno uključenje radijalno napajanih vodova 110kV Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika 1976 1976 1976 1976 1976 1976 1976 1976 1976 1976 1976 1976 1976 1976 1976 1976 1976 1976 1976 1976 1976 1976 1976 1976 1976 1976 1976 1976 1976 1976 1976 1976 Zalet asinhronog motora ekstraktora koksare ţeljezare Zenica Diplomski rad Energetika Izbor računskih parametara za mehaničko dimenzioniranje konstruktivnih elemenata dalekovoda Primjena prekostrujnih releja u zaštitnoj tehnici Zaštita motora bimetalnim relejom Prekidači visokog napona na bazi gasa sumpornog heksafluorida Razvodna postrojenja i kontrolni ureĎaji u radarstvu sa komentarom propisa Električno i toplotno polje elektroredukcione peći Cijevni vodovi popunjeni sa SF6 gasom i ekonomska usporedba raznih vrsta kablova Analiza diferencijalne zaštite transformatora i autotransformatora u SSSR-u Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika .Un2=20kV.Un=4% Jednačine uopštenog elektromehaničkog pretvarača energije SF6 kao medij za izolaciju i gašenje elktričnog luka u visokonaponskim aparatima Teoretske i fizikalne osnove rasvjete sa prikazom domena primjene i posebnim osvrtom na rasvjetu tv studija Kvalitet električne energije Proračun asinhronog motora od 11kW na osnovu standardnog lima Uloga zaštitnih iskrišta u koordinaciji izolacije Projektovanje 10(20) kV mreţe po planskom načelu "jednostruki ispad " OdreĎivanje osnovnih parametara konkretne HE -JAJCE II Novija saznanja o fiziološkom uticaju električnog polja na ţive organizme Zaštita trofaznog asinhronog motora EMP dizanja čelićanske dizalice Numeričke metode sa primjenom na problem dinamičke stabilnosti u EL.prenosu Uticaj nesinhronog automatskog ponovnog uključenja na sistem Ventilni odvodnici prenapona i njihova primjena u zaštiti transformatorskih stanica Hetero prelaz Tranzistorski pretvarači istosmjernih napona Ručno i automatsko upravljanje brzinom naizmjeničnih višefaznih i monofaznih motora Ispitivanje.

350A.p=1.5kW.35/76 36/76 37/76 38/76 40/76 42/76 43/76 44/76 46/76 47/76 49/76 5/76 50/76 51/76 53/76 54/76 58/76 60/76 62/76 63/76 64/76 65/76 66/76 68/76 69/76 71/76 73/76 74/76 75/76 77/76 8/76 80/76 84/76 9/76 Proračun sinhronog generatora1100V.k=160 Proračun familije kaveznih asinhronih motora na osnovu zadatih magnetnuh limova od k=100280mm(P=7.Uu=55V Eksperimentalno i analitičko odreĎivanje karakteristika laboratorijskog sinhronizovanog asinhronog motora 22kV Analitičke metode rješavanja elektrimehaničkih jednačina kretanja sa tipičnim pretvaračima kao primjerima Proračun familije kaveznih asinhronih motora na osnovu zadatih magnetnuh limova od k=100280mm(P03kW.V=380.k=160 Uloga.p=2.V=380.p=1. postupak i instalacija Dinamičko ponašanje kaveznog asinhronog motora pri nesinusoidealnom napajanju Osnovno tehničko rješenje konkretne HE Kompenzacija reaktivne energije u jednoj fabrici UNIS-a Zaštita distributivme mreţe 110kV Zaštitni ureĎaji i ureĎaji za automatsko ponovno ukljućivanje napajani izmjeničnim naponom Energetsko riješenje za grad Gračanica 2000-te Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika 1976 1976 1976 Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika 1976 1976 1976 1976 Diplomski rad Energetika 1976 Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Diplomski rad Diplomski rad Diplomski rad Diplomski rad Diplomski rad Diplomski rad Diplomski rad Diplomski rad Diplomski rad Energetika Energetika Energetika Energetika Energetika Energetika Energetika Energetika Energetika Energetika 1976 1976 1976 1976 1976 1976 1976 1976 1976 1976 1976 1976 1976 1976 1976 1976 1976 1976 1976 1976 1976 1976 1976 1976 1976 1976 Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika .k=100 Projektovanje električne opreme za rad u različitim klimatskim uslovima induktiviteta i kapaciteta kao zaštitnih sredstava kod Upotreba prenaponskih pojava Prekidanje malih kapacitivnih struja Proračun familije kaveznih asinhronih motora na osnovu zadatih magnetnuh limova od k=100280mm(P=7.V=380.50 Hz. značaj i izvedba gromobranskih uţadi kod visokonaponskih vodova Pregled povreda na radu u rudniku mrkog uglja Kakanj i preventivne mjere Automatska regulacija brzine jednosmjernog nezavisnog uzbuĎenog motora Mehanizam nastajanja i praţnjenja atmosferskog ekektriciteta Povećanje prekidne moći malouljnog prekidača tipa HOGE 11/A15 sa 16.5kW.5KA na 24KA Mjere zaštite od atmosferskog praţnjenja .cosf=0.eksplozije i poţara u konkretnoj lakirnici Analitički proračun karakteristika trofaznog kaveznog asinhronog motora Uloga i izbor zaštitnog uţeta za vodove visokog napona Neki karakteristični reţimi rada u EES Izbor stubova za visokonaponske vodove Proračun familije kaveznih asinhronih motora na osnovu zadatih magnetnuh limova Analiza pouzdanosti električne lokomotive JŢ serija 441 Rad pod naponom Regulacije Frekvenca-snaga u Jugoslavenskom elektroenergetskom sistemu Prekidanje bliskih kratkih spojeva Zemljospojna zaštota srednjenaponskih mreţa Varijantna rješenja za priključak elektrana na mreţu Relejna zaštita HE Elektroliza aluminijuma: principi.Iu=155A.4.

drveću: jezički predprocesor Realizacija hijerarhijskog sistema za manipulisanje bazom podataka zasnovanoj B. 6300 (V) . uz poseban osvrt na tipkama i pozicione sklopke izračunavanje osnovnih parametara HE "Prača" Sistem uzbude i regulacija napona generatora TE "Ugljevik" Projekat labaratorijskog sinhronog generatora Sn 10000 (KVA) .M.cos φ =0 Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Informatika Diplomski rad Informatika Diplomski rad Informatika Diplomski rad Informatika 1976 1976 1976 1976 1976 1976 1976 1976 151/76 169/76 185/76 19/76 198/76 199/76 22/76 220/76 231/76 33/76 70/76 83/76 85/76 86/76 87/76 1/76 55/76 16/77 18/77 196/77 Diplomski rad Informatika Diplomski rad Informatika Diplomski rad Informatika Diplomski rad Informatika Diplomski rad Informatika Diplomski rad Informatika Diplomski rad Informatika Diplomski rad Informatika Diplomski rad Diplomski rad Diplomski rad Diplomski rad Informatika Informatika Informatika Informatika 1976 1976 1976 1976 1976 1976 1976 1976 1976 1976 1976 1976 1976 1976 Diplomski rad Informatika Diplomski rad Informatika Diplomski rad Informatika 1976 Telekomunik Diplomski rad acije 1976 Telekomunik Diplomski rad acije 1976 Diplomski rad 1977 Diplomski rad Diplomski rad 1977 1977 .sa posebnim osvrtom na TS 400/220 kV Diplomski rad Energetika Zaštita termoelektrane Zaštita mreţe naoajanja koksne baterije Proračun asinhronog motora Virtuelna memorija Jedan način dokumentovanja izvještaja informacionog sistema Današnje stanje i perspektive u tehniciprenosa električne snage Realizacija hijerarhijskog sistema za manipulisanje bazom podataka zasnovanoj B.P sa istosmjernom strujom Minimizacija logičkih funkcija pomoću kubne reprezentacije Jednovezne kaskadne strukture Funkcionalna analiza informativnih mreţa Jedan put do baze podataka Postupnost prelaza na 20 kv napon u gradskoj 10 kv mreţi Apatina do 1990 GKombinaciona kola sa povratnom spregom Minimizacija logičkih funkcija pomoću kubne reprezentacije Metode generiranja dijagnostičkih testova za jednorodne logičke strukture Sklopni aparati za primjenu u upravljačkim krugovima elektrom.90/76 91/76 92/76 93/76 94/76 95/76 Prekidanje struje kratkih spojeva niskonaponskim prekidačima Analiza rada automatske regulacije temperature u jamskoj peći za ţarenje ţice Proračun jednokaveznog asinhronog motora sa kratkospojnim rotorom na osnovu zadatog lima Tipizacija zaštite i lokalne automatike transformatorskih stanica Elektrostatski filtri i savremene tendencije njihovog razvoja Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika 1976 1976 1976 1976 1976 1976 96/76 97/76 98/76 99/76 20/76 120/76 129/76 149/76 Pouzdane šeme od nepouzdanih releja Diplomski rad Energetika Uticaj električnog polja i zaštita pogonskog osoblja u postrojenjima vrlo visokih napona.drveću: Algoritmi za pretraţivanje i aţuriranje Deskriptivno modeliranje organizacije kao metoda analize objektnog sistema Mreţa računara Neki algoritmi pretraţivanja podataka Karakteristike osnovnog softvera za disk memorije Tehnička dijagnostika kvarova u kombinacinim strukturama Realizacija hijerarhijskog sistema za manipulisanje bazom podataka na B-dveću algoritmi za umetanje i izbacivanje Metodi podešavanja regulatora za E.

Indukciona peć Zaštita mreţe PK Šićki Brod Visokofrekventno dielektrično zagrijavanje Jednopolni kratki spoj Diplomski rad 1977 Diplomski rad Diplomski rad Diplomski rad Diplomski rad Diplomski rad Diplomski rad Diplomski rad Diplomski rad Diplomski rad 1977 1977 1977 1977 1977 1977 1977 1977 1977 1977 1977 1977 1977 1977 1977 1977 1977 1977 1977 1977 1977 1977 1977 1977 Termoelektrane kao izvor zagaĎenja vazduha i zaštita okoline Diplomski rad Zaštita ispravljačkih postrojenja Diplomski rad Usporedba različitih rješenja zaštite generatora u TE "Tuzla" Uloga zaštitnih ureĎaja u kordinaciji izolacije sa posebnim osvrtom na zaštitu distributivnih trafoa i obrtnih mašina Zaštita prenosnih sistema od atmosferskih praţnjenja ventilskim odvodnicima prenapona Strani sloj i njegov uticaj na naponsku podnosivost visoko naponskih izolatora Proračun trofaznog kaveznog motora sa kratkospojnim rotorom na osnovu zadanih magnetnih limova Algoritam i tehnička realizacija sistema automacke regulacije kočenja točkova aviona Primjena metode monte-karlo za rje.lin.197/77 198/77 199/77 200/77 201/77 202/77 203/77 204/77 205/77 206/77 207/77 208/77 209/77 210/77 211/77 212/77 94/77 10/77 125/77 150/77 156/77 183/77 30/77 31/77 40/77 65/77 103/77 104/77 106/77 132/77 139/77 14/77 Projekat dalekovoda 10 kV na drvenim stubovima gradilište HE "Bočac" Mjere zaštite od opasnog napona dodira u električnim instalacijama u zgradama po našim i po VDE propisima sa primjerima Odvodnici prenapona . sis.jed u proračunu neograničenih elektrostatičkih polja Tehnička sredstva za mjerenje i regulaciju temperature Diplomski rad Diplomski rad Diplomski rad Diplomski rad Diplomski rad Diplomski rad Automatika Diplomski rad Automatika Diplomski rad Automatika Osnovni pristup direktnom digitalnom upravljanju Diplomski rad Automatika Sistem za mjerenje srednje temperature u rezervoarima velikih skladišta naftnih derivata Diplomski rad Automatika Primjena tačkastog preslikavanja u analizi kretanja dinamičkih sistema Diplomski rad Automatika Primjena pojmova i kriterija upravljivosti na matematičke modele tehnoloških procesa Matematički modeli sistema sa inherentnim kašnjenjima Dostignuća i istraţivanja u prenosu velikih električnih snaga visoko-naponskim kablovima Metode analitičke sinteze sistema upravljanja linearnih po varijablama stanja za linearne stacionarne objekte Statistički metodi analize prelaznih procesa i uslovi statističke stabilnosti Kompenzacija reaktivne energije u hemijskoj industriji ZORKA Šabac Projektovanje sistema upravljanja sa povratnom spregom po varijablama stanja Optimalna filtracija kod multidimenzionalnih sistema Optički sistem pumpanja kod lasera Diplomski rad Automatika Diplomski rad Automatika Diplomski rad Automatika 1977 Automatika i Diplomski rad elektronika 1977 Automatika i Diplomski rad elektronika 1977 Automatika i Diplomski rad elektronika 1977 Automatika i Diplomski rad elektronika 1977 Automatika i Diplomski rad elektronika 1977 Automatika i Diplomski rad elektronika 1977 .alg.radne karakteristike i izbor Jedan pristup mjerenju kvaliteta sistema za obradu podataka Uopšteni elektromehanički konvektor električne energije Primjena i vrste pretvarača niskih učestanosti u pećima elektroindukcionog zagrijavanja Tiganjska el.

5MVA.141/77 148/77 15/77 151/77 163/77 168/77 181/77 182/77 21/77 51/77 53/77 54/77 56/77 88/77 55/77 Automatika Diplomski rad elektronika Automatika Viši harmonici u EES Diplomski rad elektronika Problemi identifikacije višekratnih kvarova u logičkim Automatika strukturama Diplomski rad elektronika Automatika Fizika amorfnog stanja Diplomski rad elektronika Automatika Sistemi upravljanja i regulacije u hidroelektranama Diplomski rad elektronika Automatika Analiza inutrašnjih prenapona na elektroredukcionim pećima Diplomski rad elektronika Primjena metoda linearnog programiranja na rješenje linearnih Automatika zadača automatskog upravljanja Diplomski rad elektronika Logičko programsko upravljanje funkcionalnom grupom Automatika napajanja vodom parnog kotla na termoelektrani Diplomski rad elektronika Automatika Primjena šuma u elektronici Diplomski rad elektronika Sistemi regulacije turbine u energetskom postrojenju Modalno upravljanje u linearnim sistemima Torduktor Zaštita od opasnog napona u dodira u zgradama Projekt instalacije za laboratorijsko mjerenje srednje visokog vakuma Perspektive primene linijskog motora u transportnim procesom Problemi prenosa velikih el.energije i vršnog opterećenja ţeljezničke električne vuče u BiH-u. Izbor rješenja SN mreţe za napajanje KIUMC-a Sarajevo Uloga tonfrekventnog upravljanja u distributivnim mreţa i njihova prednost u odnosu na klasične sisteme upravljanja Korona naizmjenične struje Tiristor kao prekidač u kolu jednosmjerne struje Unutrašnji prenaponi u električnom sistemima Analiza potrošnje el. snaga u elektroenergetskim sistemima Optimizacija potrošnje električne energije u ţeljezari "Ilijaš" Ispitivanjem vršnog opterećenja i ekonomičnosti redukcije pojedinih vrsta potrošača Provjeriti kapacitet kondenzatorske baterije u tvornici ţice i elektroda Bjeljina I2L tehnika i njena primjena Kvarcni oscilatori Prikaz metode rješavanja polja defektnim mjestima čvrstih tijela Ponašanje izolacije u zagaĎenoj atmosferi i metode sproječavanja Elektromagnetski proračun sinhronog turbo-generatora P=42.TE prijedlog mjera racionalizacije Analiza napona kod dvofazne kratke veze Mehanizam praţnjenja u gasovitim dielektricima i 1977 i 1977 i 1977 i 1977 i 1977 i 1977 i 1977 i 1977 i 1977 Automatika i Diplomski rad elektronika 1977 Automatika i Diplomski rad elektronika 1977 Automatika i Diplomski rad elektronika 1977 Automatika i Diplomski rad elektronika 1977 Automatika i Diplomski rad elektronika 1977 Elektroenerg Diplomski rad etika 1977 Elektroenerg Diplomski rad etika 1977 Diplomski rad Elektronika Diplomski rad Elektronika Diplomski rad Elektronika Diplomski rad Elektronika Diplomski rad Elektronika Diplomski rad Elektronika Diplomski rad Elektronika Diplomski rad Elektronika Diplomski rad Elektronika Diplomski rad Elektronika Diplomski rad Elektronika 1977 1977 1977 1977 1977 1977 1977 1977 1977 1977 1977 77/77 102/77 11/77 12/77 128/77 129/77 134/77 135/77 169/77 170/77 173/77 176/77 179/77 180/77 191/77 Diplomski rad Elektronika Diplomski rad Elektronika Diplomski rad Elektronika 1977 1977 1977 .

postrojenja i objekat od električne struje poţara i drugo u okviru ro-Šipad-Romanija-Sokolac sa osvrtom na tvornicu iverastih ploča Primjena uopštene teorije električnih mašina na transformatore i kolektorske mašine Projekat proračuna otpora rasprostiranja sistema uzemljenja sa posebnim osvrtom na RP Trebinje 126/77 127/77 13/77 130/77 Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika 1977 1977 1977 1977 Mjernje električne energije u EVP-u i prenos mjernih veličina u CDU Diplomski rad Energetika . cosf=0. 2337 A.22/77 32/77 37/77 38/77 44/77 48/77 5/77 6/77 63/77 69/77 7/77 75/77 76/77 8/77 83/77 9/77 96/77 100/77 101/77 105/77 107/77 108/77 109/77 111/77 112/77 113/77 115/77 116/77 117/77 119/77 122/77 123/77 Raspodjela električne struje u provodnicima protjecanim naizmjeničnim strujama Analiza performansi svjtlosnog mjerača daljine Tečni kristali A/D i D/A pretvarači sa OP Holografija Niskofrekventni pojačivači Problem nalaţenja klasa ekvivalentnih kvarova u logičkim strukturama Pristup problemu dijagnosticiranja kvarova i grafoanalitičke metode dijagnostike sekvencijalne strukture MNOS tranzistori-karakteristike i neke primjene Poluprovodnički laseri Programiranje i adresiranje mikroprocesora Prozračnost atmosfer Vezivanje rada paketa za analognu simulaciju računara ICL 1902 asagrafploterom u cilju dobivanja faznih portreta Sekvencijalni analizator Toplotni proboj čvrstih dielektričnih materijala Mikro talasni pojačavači Metode projektovanja aktivnih RC filtera Tehnički propisi opasnosti i mjere zaštite pri izgradnji i odrţavanju dalekovoda viših napona Teoretskei ikonstrukcija suhoizolovanog kontakata mernog Proračun fizikalne osnove električnih naponskog transformatora dvopolnog izolovanog za napon 12kV. 100VA. 3000 o/min Diplomski rad Elektronika Diplomski rad Elektronika Diplomski rad Elektronika Diplomski rad Elektronika Diplomski rad Elektronika Diplomski rad Elektronika Diplomski rad Elektronika Diplomski rad Elektronika Diplomski rad Elektronika Diplomski rad Elektronika Diplomski rad Elektronika Diplomski rad Elektronika Diplomski rad Diplomski rad Diplomski rad Diplomski rad Diplomski rad Diplomski rad Diplomski rad Diplomski rad Diplomski rad Elektronika Elektronika Elektronika Elektronika Elektronika Energetika Energetika Energetika Energetika 1977 1977 1977 1977 1977 1977 1977 1977 1977 1977 1977 1977 1977 1977 1977 1977 1977 1977 1977 1977 1977 1977 1977 1977 1977 1977 1977 1977 1977 1977 1977 1977 Diplomski rad Energetika Zaštita postrojenja od jednopolnog kratkog spoja na vodovima Diplomski rad Energetika Značaj i uloga tarife u eksploataciji EES Diplomski rad Energetika Jedinični sistem u analizi EES Prelazni procesi sinhronih mašina Teorija prelaznih procesa nastalih pri kratkom spoju sinhronih mašina Kalkulativno odreĎivanje vlastite cijene koštanja proizvedene električne energije u termoelektrenama Raspodjela tokova snaga po metodi NEWTON-RAPHSON Optimalno planiranje distributivnog sistema Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika OdreĎivanje osnovnih parametara konkretne HE Bočac Diplomski rad Energetika Tehničko-ekonomska analiza tehnološkog procesa i osnovnih parametara nuklearnih elektrana Diplomski rad Energetika Zaštita radnika. Elektromagnetni proračun sinhronog turbogeneratora Elektromagnetni proračun sinhronog turbo generatora 42500 kVA 10500 V.8.

3578A Proračun trofaznih sinhronih motora sa dvokaveznim kratkospojnim rotorom zadatih magnetnih limova Rasvjeta borilišta na SRC -Ţeljezničar.6V Ekonomsko -tehnički proračun ograničenja kratkog spoja primjenom Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika 1977 1977 1977 1977 1977 1977 1977 1977 1977 1977 1977 1977 1977 1977 155/77 157/77 158/77 159/77 160/77 161/77 162/77 164/77 165/77 166/77 17/77 171/77 172/77 174/77 175/77 177/77 178/77 184/77 185/77 Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika 1977 1977 1977 1977 1977 1977 1977 1977 1977 1977 1977 1977 1977 1977 1977 1977 1977 1977 1977 Zaštita transformatorskih stanica od atmosferskog prenapona Diplomski rad Energetika Zaštita od opasnih napona dodira i koraka u mreţi visokog napona Diplomski rad Energetika Proboj tečnih i čvrstih dielektrika i uticaj na vijek trajanja izolacija Diplomski rad Energetika EES Jugoslavije i koncepcija istovremenog rada sa velikim evropskim EEI Proračun trofaznog dvokaveznog motora Zaštita vodova 110kV od jednopolnog kratkog spoja Izvori energije i savremena nastojanja za otkrivanje novih energetskih izvora Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Idejno rješenje selektivnosti zaštite i prijedlog zaštitnih releja Diplomski rad Energetika Neke specifičnosti bezbjednog rada u SF6 postrojenjima Diplomski rad Energetika Kompenzacija reaktivne energije u tekstilnoj industriji SATEKSGrude Diplomski rad Energetika .131/77 133/77 136/77 137/77 138/77 140/77 142/77 143/77 144/77 145/77 146/77 147/77 149/77 153/77 Elektromagnetni proračun sinhronog turbogeneratora 65000KVA.a na osnovu zadanih dimenzija lima Snabdijevanje gradilišta električnom energijom i rasvjeta tunela Uzemljenje velikh trafostanica u kraškim terenima Mjerenje visokih napona Problemi startovanja i regulacije brzine kod istosmjernog nezavisno uzbuĎenog motora u pogonu bagera EKG-4.5 Sigurnost snadbjevanja električnom energijom ţeljezareZenica Proračun uzemljenja u električnim postrojenjima visokog napona Proračun asinhronog kratkospojnog motora sa dubokim utorima .10500V.klase tačnosti0.200VA. Sarajevo Mogućnost centralne kompenzacije reaktivne energije u RO rudniku-Kakanj Specifičnost električne opreme nuklearnih elektrana Zaštitne mjere pri radu u elektrodistributivnoj djelatnosti Uloga nuklearnih elektrana u EES-Jugoslavije Sinteza asinhronih automata i rješavanje problema neuskladjenosti u asinhronim automatima Parcijalna praţnjenja i metode njihovog mjerenja u mjernim transformatorima i elektroenergetskim kablovima Taštita od prenapona iskrištima Sigurnost mjere u električnim instalacijama velikih javnih objekata Zaštita transformatora od bliskih atmosferskih praţnjenja Automacko upravljanje reţimom valjanja u stanovima završne pruge kao dijela sitne pruge u valjaonici Zaštita okoline od zagaĎivanja otpadnim produktima termoelektrane Proračun i konstrukcija naponskog mjernog transformatora izolovanog u papirno-uljnoj izolaciji za napon 123kV.

50 Hz Diplomski rad Energetika Zaštita od statičkog elektriciteta sa posebnim osvrtom na zaštitu u industriji Uprošćeni rotacioni pretvarač elektromehaničke energije na bazi magnetnog polja Frekventni metodi ispitivanja mašina naizmjenične struje.dinamička stabilnost i ulaţenje u sinhronizam Fizički osnovi nuklearnih reaktora Niskoomsko uzemljenje u srednje-naponskim mreţama Snabdijevanje vlastite potrošnje TE-Tuzla Zaštita mreţe 400 kv Jugoslavije Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Diplomski rad Diplomski rad Diplomski rad Diplomski rad Energetika Energetika Energetika Energetika Energetika 1977 1977 1977 1977 1977 1977 1977 1977 1977 1977 Izbor i regulacija struje u proizvodnji aluminijuma elektrolizom Diplomski rad Energetika Istraţivanje rada elektromotornog pogona velikog dizanja livne dizalice 180+50Mp konvertorske čelične ţeljezare Zenica Tunel-efekt na kontaktima i njegov značaj za konstrukciju kontaktnih sistema rasklopnih aparata Rad sinhronih generatora u reţimu podpobuda i uticaj ovog reţima na stabilnost sistema Zaštita nadzemnih mreţa SN Primjena metoda prostora stanja modeliranja električnih mreţa Regulacija napona u visoko naponskim mreţama Automatsko upravljanje i programiranje ureĎaja za ispitivanje snage sa dinamovagom na istosmjernu struju OdreĎivanje osnovnih parametara konkretne HE-Orlovac Transformatori i asinhrona mašina kao element sistema regulacije Zaštita prenosnih sistema od atmosferskih praţnjenja 41/77 42/77 43/77 46/77 50/77 52/77 57/77 58/77 59/77 60/77 Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika 1977 1977 1977 1977 1977 1977 1977 1977 1977 1977 .186/77 187/77 188/77 189/77 19/77 190/77 192/77 193/77 194/77 195/77 20/77 23/77 24/77 Statičke stabilnosti sinhronih mašina Modernizacija upravljanja EMO-a u predionici Vrapčić Prikaz fizikalnih efekata na kontaktima i njihov uticaj na relaciju kontaktnih sistema Rješenje napajanja električnom energijom fabrike akumulatora u potočarima Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika 1977 1977 1977 1977 1977 1977 1977 1977 1977 1977 1977 1977 1977 Prenaponi kod dugih neopterečenih vodova (Ferantijev efekt) Diplomski rad Energetika Proračun asinhronog kaveznog motora na osnovu zadatih magnetnih limova Diplomski rad Energetika Zaštitne mjere u roboj kući Iskoriščenje električne energije i fleksibilnost procesa u proizvodnji aluminijuma elektrolizom glinice Zaštita postrojenja za napajanje rudnika i ţeljezare -Vareš Zaštita od opasnih napona dodira sa posebnim osvrtom na gradilišta Proračun asinhronog motora po datim limovima P=22kW.5m ENERGOINVEST-SARAJEVO Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika 25/77 26/77 27/77 28/77 29/77 34/77 35/77 36/77 39/77 4/77 Opšti pristup teoriji prelaznih procesa u električnim mašinama sa uzajamno nepomičnim osama namotaja i polova Diplomski rad Energetika Mjere zaštite na radu pri izvoĎenju i odrţavanju kontaktne mreţe na elektrificiranim prugama 25kv .U=380V Regulacija mašine istosmjerne struje Analiza električne opreme i riješenja električne mosne dizalice 5 Mpx23.2p=8.

industrijski dimnjaci i zaštita atmosfere Primjena tiristora u energetici .sa posebnim osvrtom na regulaciju el. Motora Električna provodnost elektrolitskih rastvora Metode minimizacije NOR-NAND(TANT)struktura Simulator mikro-računara Motorola 6800 Osnovne postavke matričnih igara i rješavanje antagonističkih matričnih igara metodom linearnog programiranja Sistemi kroz-asemblera za računare Informacioni sistem zdrastvenog osiguranja Relacioni model baze podataka Matematički modeli ispravnih i neispravnih sekvencijalnih struktura Algoritmi za sekvencu dijagnostičkih test-slogova za sekvencijalne strukture UporeĎivanje informacionih sistema UporeĎivanje programskih jezika PL/ I i ALGOL 60 Informacioni sistem za upravljanje poslovanjem SOUR"NATRON" Maglaj Opšti pristup proračunu električnih mašina putem digitalnih računara Jedan pristup mjerenja kvaliteta sistema za obradu podataka Trend razvoja organizacije podataka Distribuirani računarski sistem-primjer hijerarhijske strukture Primjena računara u elektroenergetskim postrojenjima Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Informatika Diplomski rad Informatika 1977 1977 1977 1977 1977 1977 1977 1977 1977 1977 1977 1977 1977 1977 1977 1977 1977 1977 1977 1977 1977 1977 1977 121/77 124/77 152/77 167/77 2/77 3/77 33/77 47/77 49/77 61/77 62/77 64/77 67/77 71/77 Diplomski rad Diplomski rad Diplomski rad Diplomski rad Informatika Informatika Informatika Informatika 1977 1977 1977 1977 1977 1977 1977 1977 1977 1977 1977 1977 1977 1977 Diplomski rad Informatika Diplomski rad Informatika Diplomski rad Informatika Diplomski rad Informatika Diplomski rad Informatika Diplomski rad Informatika Diplomski rad Informatika Diplomski rad Informatika Diplomski rad Informatika Diplomski rad Informatika .iskrišta OdreĎivanje osnovnih parametara konkretne HE Termoelektrane.66/77 68/77 70/77 72/77 73/77 74/77 78/77 79/77 80/77 81/77 82/77 84/77 85/77 86/77 87/77 89/77 90/77 91/77 97/77 98/77 99/77 1/77 110/77 Ventili odvodnici prenapona i njihova uloga u prenosnim sistemima Analiza pojava kod uključivanja prekidanja kondenzatorskih baterija Uticaj elekrtičnog polja na ţive organizme u svjetlu najnovijih dostignuča nauke Proračun asinhronog jednokaveznog motora-snaga Pn=1.1kw i 2p=6 Ručna i automatska regulacija brzine istosmjernog motora Zaštita mreţe 110kV sa postrojenjima izvedenih prema Hšemi Matematički modeli ekonomičnog rada elektroenergetskih sistema Uloga zaštitnih uţadi u zaštiti dalekovoda Uticaj elektičnog polja visokonaponskih prenosnih linija na ţiva bića i objekte Analitički metodi anakize nelinearnih sistema Troškovi izgradnje termoenergetskih izvora i cijene električne i toplotne energije Optimalno korištenje akumulacije hidroelektrana u jednom miješanom hidro-termo EES Uzemljenje zvjezdišta u mreţama srednjeg napona Proračun kaveznog asinhronog motora na osnovu zadanih magnetnih limova Prenos električne snage jednosmjernih napona Problemi projektovanja sistema za regulaciju napona sinhronih generatora u HE na analognom računaru Koordinacija izolacije uz primjenu zaš.

uvoĎenje faktora razmjere analognih modela Proporcionalni.derivacioni regulatori i njihove kombinacije u regulacionim kolima sa zatvorenom spregom Projekat mjerenja i regulacije komore sagorjevanja MHD elektrane Y-25 Ekonomsko-tehnički i društveno-politički aspekti fenomena automatizacije Diode sa štokijevom barijerom Sklopovi s linearnim integriranim krugovima za generiranje različitih valnih oblika Prostiranje UKT talasa Thyrostorski sklopovi za prekidanje istosmjernih napona Primjena u upravljanju istosmjernim motorima Principi teorije raspoznavanja situacija i klasifikacija mogućnosti njene primjene Regulacija brzine vrtnje istosmjernog motora sa nezavisnom pobudom dvostrukim pretvaračem bez kruţne struje Labaratorijski praktikum za impulsnu i digitalnu elektroniku I Transformatori sa kontinualnim regulacijom napona Pojačavači na bazi tranzistora sa efektom polja Djelovanje kratkog spoja na ponašanje prijemnika Diplomski rad Informatika Diplomski rad Informatika Diplomski rad Informatika Telekomunik Diplomski rad acije Telekomunik Diplomski rad acije Telekomunik Diplomski rad acije Telekomunik Diplomski rad acije Telekomunik Diplomski rad acije Diplomski rad Diplomski rad Diplomski rad Diplomski rad Diplomski rad Diplomski rad Diplomski rad Diplomski rad Diplomski rad Automatika Diplomski rad Automatika Diplomski rad Automatika Diplomski rad Automatika 1977 1977 1977 1977 1977 1977 1977 1977 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 34/78 41/78 60/78 112/78 130/78 133/78 18/78 19/78 21/78 23/78 35/78 4/78 49/78 Diplomski rad Automatika Diplomski rad Automatika Diplomski rad Automatika Automatika Diplomski rad elektronika Automatika Diplomski rad elektronika Automatika Diplomski rad elektronika Automatika Diplomski rad elektronika Automatika Diplomski rad elektronika Automatika Diplomski rad elektronika Automatika Diplomski rad elektronika Automatika Diplomski rad elektronika Automatika Diplomski rad elektronika Automatika Diplomski rad elektronika 1978 1978 1978 i 1978 i 1978 i 1978 i 1978 i 1978 i 1978 i 1978 i 1978 i 1978 i 1978 .92/77 93/77 95/77 114/77 118/77 120/77 154/77 45/77 142/78 143/78 144/78 145/78 146/78 148/78 151/78 152/78 100/78 107/78 128/78 153/78 Izrada programa za formiranje i aţuriranje datoteke-komitenti preduzeča za unutrašnju i spoljnju trgovinu Uvod u digitalne kalkulatore Operacioni sistemi malih računari Problem širenja ultrakratkih talasa na području Sarajeva Sistemi radio veze na bazi lasera Zaštita od prenapona i zemljospojeva TV-tornjeva Vrste namotaja trofaznih kratkospojnih asinhronih mašina Primjena tiristora u regulaciji EES Visokofrekventno dielektrično zagrijavanje Plazma peći Primjena lasera u elektrotehnici Uticaj zavarivanja na kvalitet električne energije Elektrode i plazma peći Elektromagnetni ureĎaji za upravljanje cirkulacijom otopine kod električnih peći Razvojni pravci elektrotermije Elektroindukcione peći mreţne učestalosti Automatsko upravljanje termoelektrane snage 300 MW predviĎene za pokrivanje vršnih opterećenja Analitičke metode analize nelinearnih sistema automatskog upravljanja Uporedna analiza nekih iterativnih metoda izbora rješenja Skaliranje . integralni.

zbirka mogučih aplikacija na ţivim organiza Metode frekventne kompenzacije linearnih integrisanih krugova Elektromagnetno zračenje Lasersko zračenje Zaštita od radijacije i zdrastvena fizika Definisati i realizovati algoritam baziran na primarnim teţnjama učesnika antagonističke matrične igre sa nultom sumom Fototranzistori VF tranzistori visokih performansi koji se koriste za izradu telefonskih pojačala Invertori s prisilnom komutacijom Modulacija i demodulacija laserskog signala Modeliranje dinamičkih elemenata i principi formiranja kontura regulacije elektromotornih pogona Akustični talasi u poluprovodnicima Sklopovi za potiskivanje šumova u ureĎajima za snimanje zvuka Svjetlosni vodovi Diplomski rad Diplomski rad Diplomski rad Diplomski rad 111/78 113/78 115/78 116/78 12/78 Diplomski rad Elektronika Diplomski rad Elektronika Diplomski rad Elektronika Diplomski rad Elektronika Diplomski rad Elektronika 1978 1978 1978 1978 1978 126/78 132/78 136/78 139/78 14/78 17/78 20/78 24/78 25/78 Diplomski rad Elektronika Diplomski rad Elektronika Diplomski rad Elektronika Diplomski rad Elektronika Diplomski rad Elektronika Diplomski rad Elektronika Diplomski rad Elektronika Diplomski rad Elektronika Diplomski rad Elektronika 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 .50/78 52/78 54/78 59/78 6/78 65/78 83/78 9/78 92/78 94/78 108/78 147/78 27/78 28/78 56/78 10/78 110/78 Primjena kriterija upravljivosti i opservabilnosti na dinamički model jednostavnog toplotnog izmjenjivača Izbor i podešavanje regulatora u konturama sa zatvorenom spregom Aktivni Rc filtri Idejni projekat upravljanj procesom eksperimenta na ispitnij stanici za dalekovodne stubove Supraprovodnost Analiza prenaponskih prilika u kolima sa ventilnim odvodnicima prenapona Automatska regulacija miješanja benzina u cjevovodu Automatizacija pogona hidroelektrana Prelazni povratni naponi na kontaktima prekidača kod prekidanja kod induktivnih struja Sinteza nekih diskretnih algoritama upravljanja pogodnih za realizaciju direktnog digitalnog upravljanja Uopštena teorija obrtnih električnih mašina sa aspekta upotrebe na rješavanje problema asinhronih mašina Automatika i Diplomski rad elektronika 1978 Automatika i Diplomski rad elektronika 1978 Automatika i Diplomski rad elektronika 1978 Automatika Diplomski rad elektronika Automatika Diplomski rad elektronika Automatika Diplomski rad elektronika Automatika i 1978 i 1978 i i 1978 Diplomski rad elektronika 1978 Automatika i Diplomski rad elektronika 1978 Automatika i Diplomski rad elektronika 1978 Diplomski rad Diplomski rad Automatika i elektronika Elektroenerg etika Elektroenerg etika Elektroenerg etika Elektroenerg etika Elektroenerg etika Elektronika Elektronika 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 Zaštita postrojenja u rudnicima uglja Diplomski rad Osnovne karakteristike industrijske elektroenergetske mreţe i podaci za projektovanje Diplomski rad OdreĎivanje osnovnih parametara(HE Banja Luka) Dostignuća u lancu proizvodnja-prenos-distribucija električne snage R-C oscilator Tranzistor sa efektom polja u pojačivačkim kolima Nek aspekti primjene elektroničkih aparata u medicini.fenomen interferentne struje i ispitivanje njene indikativnosti i kontraindikativnosti u medicini. model uptstva za primjenu elektro medicinskog aparata.

26/78 31/78 43/78 45/78 68/78 7/78 75/78 8/78 98/78 1/78 101/78 Metode mjerenja parametara i karakteristika OKG Satelitski prenos u telekomunikacijama Laseri sa čvrstim tijelom Snimanje bioloških signala niske fekvencije na magnetofone standardne izvedbe Tiristorski pretvarači frekvencije sa direktnom spregom Elektronski mikroskopi Funkcionalni sklopovi na bazi linearnih integriranih krugova Optički prenos informacija Nove višeslojne strukture Mjerni pretvarači sile i pomaka Primjena SF6 tehnike u rasklopnim postrojenjima 110 kV i viših napona Diplomski rad Elektronika Diplomski rad Elektronika Diplomski rad Elektronika Diplomski rad Elektronika Diplomski rad Elektronika Diplomski rad Elektronika Diplomski rad Elektronika Diplomski rad Elektronika Diplomski rad Elektronika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 104/78 105/78 109/78 11/78 114/78 117/78 118/78 119/78 120/78 122/78 123/78 127/78 129/78 13/78 131/78 Zaštita od opasnog napona dodira i koraka na ugljenokopima sa površinskim kopom konkretno na rudniku Ugljevik Diplomski rad Energetika Osiguranje mjesta rada na elektroenergetskim postrojenjima sa posebnim osvrtom na elektrodistributivno postrojenje Diplomski rad Energetika Prenos prenapona kroz transformator-generator jedinicu Analiza elektromagnetnih prelaznih procesa kroz ponašanje generatora i potrošača Ekonomski aspekti optimizacije izgradnje prenosnih elektroenergetskih sistema Opteretne sposobnosti energetskih kablova Analiza elektromotornog pogona reverzibilnih valjaoničkih stanova Laserski daljinomjeri Tehničko-ekonomsko uporeĎivanje cijevnih i kaplanovih turbina Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 Struja induktivitet i obrtni moment trofaznih električnih mašina Diplomski rad Energetika OdreĎivanje osnovnih parametara konkretne HE Diplomski rad Energetika Numeričko rješavanje elektromagnetnih polja Diplomski rad Energetika OdreĎivanje osnovnih parametara konkretne HE OŢBALT Regulacija brzine nezavisno pobuĎenog istosmjernog motora Prelazne pojave u asinhronim motorima Karakteristične izvedbe visokonaponskog dijela transformatorske stanice 110/X kV sa metalom okopljenim postrojenjem Opasnosti od djelovanja električne struje u elektroenergetskim sistemima Nestacionarni procesi sinhrone mašine u slučaju kada se sve veličine malo mijenjaju Osnovni pojmovi o troškovima proizvodnje električne energije .prenosa i distribucije i tarifni sistemi u EP OdreĎivanje osnovnih parametara konkretne HE-Goraţde Racionalno korištenje energetskih resursa Tiristorsko upravljanje struga 600 N Mikroračunar na osnovi mikroprocesori 8080 OdreĎivanje osnovnih parametara hidroelektrane OdreĎivanje osnovnih parametara konkretne hidroelektrane HE Salakovac Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika 134/78 135/78 137/78 140/78 149/78 150/78 16/78 2/78 22/78 30/78 32/78 36/78 Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Diplomski rad Diplomski rad Diplomski rad Diplomski rad Diplomski rad Energetika Energetika Energetika Energetika Energetika Energetika 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 Diplomski rad Energetika Statički ureĎaj za automatsko ponovno uključivanje prekidača u visokonaponskim mreţama Diplomski rad Energetika Koordinacija izolacije visokonaponskog postrojenja Diplomski rad Energetika .

distantnim relejima Uticaj kapaciteta kod zaštite od prenapona Tehničke zaštitne mjere od električne struje u instalaciji savremenog elektrotehničkog školskog objekta Zaštita vodova i kablova od atmosferskih prednapona Proračun sinhronog labaratorijskog generatora Relejna zaštita tvornice glinice Birač Prekidači visokog napona na bazi gasa sumpornog heksaflorida Rad na lučkim dizalicama sa stanovišta sigurnosti i bezbjednosti po ljude Uloga pumpno-akumulacionih postrojenja u elektroenergetskom sistemu Programski paket za kreiranje i korištenje datoteka sa više ključeva Inteligentni terminal za prikupljanje podataka Informacioni sistemza upravljanje poslovanja IGKROSVJETLOST Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Diplomski rad Diplomski rad Diplomski rad Energetika Energetika Energetika Energetika 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 82/78 84/78 85/78 86/78 87/78 88/78 91/78 93/78 95/78 96/78 97/78 99/78 102/78 106/78 121/78 Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Informatika Diplomski rad Informatika Diplomski rad Informatika 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 .38/78 39/78 40/78 Proračun sinhronog generatora Izbor i ponašanje sklopki srednjeg napona prema pogonskim uslovima Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika 1978 1978 1978 42/78 46/78 48/78 57/78 62/78 63/78 67/78 69/78 74/78 76/78 77/78 78/78 79/78 80/78 81/78 Naprezanja i izbor električnih kontakata kod aparata niskog napona Diplomski rad Energetika Rješenja jednopolnih šema rasklopnih postrojenja naponskog nivoa 110/x kv sa prijedlogom načina zaštite napona od atmosferskih prenapona Diplomski rad Energetika Zaštita visokih objekata od atmosferskog praţnjenja sa posebnim osvrtom na novija istraţivanja iz oblasti atmosferskog elektriciteta Diplomski rad Energetika Projektovanje konkretne 11kV mreţe u specifičnom području Zaštitno uzemljenje kao element zaštite od opasnog napona dodira i koraka OdreĎivanje osnovnih parametara konkretne hidroelektrane HE-Šipovo II Optimalna raspodjela opterećenja izmeĎu agregata termoelektrane Eksplozivna zaštita u rafineriji nafte u Bosanskom Brodu Nestacionarni rad sinhronih mašina Zaštitne mjere od previsokog napona dodira i koraka sa posebnim osvrtom na nulovanje i zaštitne sklopke Proračun izolacionog tijela provodnog izolatora za energetski transformator za najviši pogonski napon Zaštita od radijacije u nuklearnim elektranama i zdravstvena zaštita Tehničko-ekonomska funkcija pmpno-akumulacionih postrojenja Tehničko ekonomska analiza rada parne termoelektrane Asinhrona mašina kao element sistema regulacije Koordinacija izolacije u postrojenjima visokog napona Tranzientni prenaponi u sekundarnim krugovima EE objekata visokog napona posljedice ovih prenapona i mjere za njihovo smanjenje Informacioni sistem za upravljanje ţeljezničkim saobraćajem Proračun asinhronog dvokaveznog motora Zaštita visokonaponskih mreţa od zemljospoja sa velikim prelaznim otporom.

141/78 29/78 3/78 51/78 53/78 66/78 70/78 73/78 90/78 103/78 124/78 125/78 138/78 15/78 33/78 37/78 44/78 47/78 5/78 55/78 58/78 61/78 64/78 71/78 72/78 89/78 10/79 118/79 130/79 145/79 Analiza algoritama raspodjele vremena procesora u multiprogramskom reţimu rada Personalni podsistem u informacionom sistemu konkretne radne organizacije Rasuta organizacija podataka Simulacija kao sredstvo za ocjenu performansi računarskih sistema Modeliranje i realizacija baze podataka pomoću jednog mreţnog sistema Sistem za praćenje troškova proizvodnje Principi i sredstva prenosa digitalnih podataka Primjena teorije informacija na prevoĎenje tabele odlučivanja u floudijagrame Investiciono odrţavanje putničkog kolskog parka ŢTP-a Sarajevo Koncept i teorija nuklearnih reaktora Sistem telefonskih centrala AXE Sistemi signalizacije Pristup dijagnosticiranju kvarova u mikroprocesorskom sistemu Komutacioni elementi Analiza i sinteza linearnih sistema pomoću ortonormalnih funkcija Prenos informacije jednobičnim opsegom Propagacija radio-talasa santimetarskog i milimetarskog dijapazona u sistemima satelitskih veza Radionavigacioni sistem AN/ARN-14 D I ILS Optičko komuniciranje u svemiru korištenjem Nd:YAG lasera Elementi na bazi amorfnih poluprovodnika Uskladištenje radioaktivnih otpadaka iz nuklearnih reaktora Optimalna filtracija i predikacija u višekanalnim sistemima Ultrazvuk i njegova primjena u industriji Metakonta 10-C lokalna centrala Metakonta 10-C lokalna centrala-proces komutacije Snabdijevanje električnom energijom industrijskih aglomeracija Teorijski pristup problemima električnih mašina sa uzajamno nepomičnim osama namotaja i polova Elektrootporno zagrijavanje Kateterizacija srca i obrada podataka pomoću on-line kompjuterskog sistema Principi i sistemi za regulaciju brzine i učestanosti elektrodinamičkih sistema Diplomski rad Informatika Diplomski rad Informatika Diplomski rad Informatika Diplomski rad Informatika Diplomski rad Informatika Diplomski rad Informatika Diplomski rad Informatika Diplomski rad Informatika Diplomski rad Informatika Telekomunik Diplomski rad acije Telekomunik Diplomski rad acije Telekomunik Diplomski rad acije Telekomunik Diplomski rad acije Telekomunik Diplomski rad acije Telekomunik Diplomski rad acije Telekomunik Diplomski rad acije Telekomunik Diplomski rad acije Telekomunik Diplomski rad acije Telekomunik Diplomski rad acije Telekomunik Diplomski rad acije Telekomunik Diplomski rad acije Telekomunik Diplomski rad acije Telekomunik Diplomski rad acije Telekomunik Diplomski rad acije Telekomunik Diplomski rad acije Telekomunik Diplomski rad acije Diplomski rad Diplomski rad Diplomski rad Diplomski rad 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1979 1979 1979 1979 .

150/79 151/79 42/79 154/79 155/79 74/79 75/79 107/79 109/79 13/79 131/79 134/79 137/79 2/79 21/79 3/79 45/79 54/79 95/79 96/79 50/79 1/79 100/79 104/79 105/79 106/79 11/79 119/79 120/79 121/79 124/79 128/79 129/79 133/79 143/79 144/79 146/79 MHD-generatori sa tečnim metalom kao radnim tijelom Opisna funkcija u analizi nelinearnih sistema automatskog upravljanja Relejni optimalni sistemi Analiza stabilnosti linearnih i nelinearnih sistema Sistemi za automatsko pračenje poloţaja Dinamika EPM i principi projektovanja sistema automatskog upravljanja ovakvim objektima Digitalnin regulacioni algoritmi Matematički modeli i uslovi egzistencije kliznog kretanja u SPS Bezbijednost čovjeka od radioaktivnog zračelja Upravljanje resursima Ispitivanje prekidača srednjeg napona u uslovima kratkog spoja Fotorecepcija Logičko-programsko upravljanje funkcionalnim grupama termoelektrane Sklopovi sa likovima za upravljanje tiristorima Problemi uvoĎenja faktora razmjere u analognoj računskoj tehnici Primjena treće generacije LIK-ova u obličivaćima signala Neki klasični metodi identifikacije dinamičkih objekata Digitalno upravljanje brzinom vrtnje nezavisno pobuĎenog istosmjernog motora Prelazni procesi kod EMP Dimenzionisanje uzemljivača visokonaponskih nadzemnih vodova Analiza uzemljivačkih sistema na osnovu rezultata istraţivanja i iskustva više stranih autora Sintezatori frekvencija Elementi za prenos naelektrisanja Direktni frekventni pretvarači Laseri na bazi čvrstih tijela Laserske veze Linearni interpolatori N-kanalni filtri Poluprovodničke memorije Analiza parametara treće generacije linearnih integrisanih krugova Dinamički modeli komponenata sistema elektromotornih pogona Propagacija radiotalasa Integralna optika srednjeg IC dijapazona Izbor aparata i elemenata postrojenja visokog napona u zavisnosti od djelovanja struje kratkog spoja Svjetlovodi Laserske veze u bliţnjem kosmosu Havarijska stanja u energetskim ispravljačkim sklopovima Diplomski rad Diplomski rad Diplomski rad Diplomski rad Automatika Diplomski rad Automatika Diplomski rad Automatika Diplomski rad Automatika Automatika Diplomski rad elektronika Automatika Diplomski rad elektronika Automatika Diplomski rad elektronika Automatika Diplomski rad elektronika Automatika Diplomski rad elektronika Automatika Diplomski rad elektronika 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 i 1979 i 1979 i 1979 i 1979 i 1979 i 1979 Automatika i Diplomski rad elektronika 1979 Automatika Diplomski rad elektronika Automatika Diplomski rad elektronika Automatika Diplomski rad elektronika Automatika Diplomski rad elektronika Automatika Diplomski rad elektronika i 1979 i 1979 i 1979 i 1979 i 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 Automatika i Diplomski rad elektronika Elektroenerg Diplomski rad etika Diplomski rad Elektronika Diplomski rad Elektronika Diplomski rad Elektronika Diplomski rad Elektronika Diplomski rad Elektronika Diplomski rad Elektronika Diplomski rad Elektronika Diplomski rad Elektronika Diplomski rad Elektronika Diplomski rad Elektronika Diplomski rad Elektronika Diplomski rad Elektronika Diplomski rad Elektronika Diplomski rad Elektronika Diplomski rad Elektronika Diplomski rad Elektronika .

kriteriji dimenzionisanja i kontrole izolacije u uslovima aerozagaĎenja Diplomski rad Elektronika Diplomski rad Elektronika Diplomski rad Elektronika Diplomski rad Elektronika Diplomski rad Elektronika Diplomski rad Elektronika 1979 1979 1979 1979 1979 1979 25/79 30/79 33/79 4/79 46/79 48/79 5/79 52/79 56/79 6/79 60/79 61/79 63/79 64/79 65/79 66/79 68/79 77/79 78/79 85/79 88/79 89/79 90/79 91/79 92/79 99/79 101/79 102/79 108/79 110/79 111/79 112/79 113/79 114/79 Diplomski rad Diplomski rad Diplomski rad Diplomski rad Diplomski rad Elektronika Elektronika Elektronika Elektronika Elektronika 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 Diplomski rad Elektronika Diplomski rad Elektronika Diplomski rad Elektronika Diplomski rad Elektronika Diplomski rad Diplomski rad Diplomski rad Diplomski rad Diplomski rad Diplomski rad Elektronika Elektronika Elektronika Elektronika Elektronika Elektronika Diplomski rad Elektronika Diplomski rad Elektronika Diplomski rad Elektronika Diplomski rad Elektronika Diplomski rad Elektronika Diplomski rad Elektronika Diplomski rad Elektronika Diplomski rad Elektronika Diplomski rad Elektronika Diplomski rad Diplomski rad Diplomski rad Diplomski rad Diplomski rad Elektronika Elektronika Energetika Energetika Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika .ne energije Nekonvencijalni izvori energije Prekidači sa gasom SF6 kao zaštitni aparati u mreţama i postrojenjima visokog napona UporeĎelje tehničko .147/79 148/79 149/79 15/79 153/79 24/79 Prostiranje radiotalasa Prijemnici za sisteme sa optičkim vlaknima Nova ostvarenja u vlaknastoj optici Prioelektrični detektori Primjena digitalnih regulatora u regulaciji brzine istosmjernog motora Magnetna registracija Elektroenergetski sistem Jugoslavije i koncepcije povezivanja sa velikim evropskim elektroenergetskim interkonekcijama Optoelektronski pretvarači Elektrom magnetni vodovi za kašnjenje Vremenski članovi sa integriranim krugovima Aktivni RC -filtri sa giratorom Projektovati i realizovati digitalni merač temperature ljudskog tela Široko pojasni pojačavači u UKV dijapazona kablovske televizije Optički kablovi Thiristorski autonomni invertori Realizacija infrace-a I/O za mikroračunske sisteme na bazi mikroprocesora 8080 zaprimjene u sistemu LPU Regulatori istosmjernog napona Savremene VF komponente Naponski upravljani oscilatori s lik Elementi projekta sistema usmjerenih radio veza Modeliranje elektromašinskih sistema Poluprovodnički fotoprijemnici Laserski sistemi u lokaciji i navigaciji Linearni integrisani krugovi sa optičkim ulazima Negativni otpor u električnim kolima Primjena elemenata sa prenosom naelektisanja Prekidački regulatori napona s linearnim integriranim krugovima Jedan pristup sistemima za distribuirano upravlljanje tehnološkim procesima Primjenalinearnih integriranih krugova u obradi naizmjeničnih signala Medicinski elektronski instrumenti u fizijatriji Autonomni invertori Regulatori napona sa linearnim integrisanim kolima Sinhronizirani asinhroni motor Kriogena tehnika kablovskog prenosa elektri.ekonomskih osobine cijevnih i Kaplan turbina za male padove Uslovi bezbjednosti rada pod naponom na nadzornim vodovima Termoelektrični efekti Metode ispitivanja izolatora.

Neki od načina rešenja u postrojenjima SOUR-a elektroprivrede u BiH OdreĎivanje osnovnih parametara konkretne HE-SALKOVAC Implusne karakteristike uzemljivača OdreĎivanje parametara konkretne HE VUZENICA Uticaj prenapona kod izbora opreme OreĎivanje osnovnih parametara konkretne HE Formin Prelazni procesi kod asinhronog motora sa konstantnim brojem obrtaja Principi zaštite u eksplozivnim sredinama Struje i naponske prilike u mreţi oštečene zemljospojem OdreĎivanje osnovnih parametara konkretne HE Foča Ispitivanje srednjenaponskih topljivih osigurača velike prekidne moči Prikaz i analiza raznih električnih šema priključaka termoelektrana na mreţu kao i šema vlastite potrošnje Razvoj elektroenergetskog sistema Jugoslavije Konstrukcija električnih cevnih grejača Konverzija električne energije u mehaničku Tehničko ekonomska uloga pumpno akumulacionih postrojenja u elektroenergetskom sistemu OdreĎivanje osnovnih parametara konkretne hidroelektrane(HE-ORLOVAC) Zaštita energetskih kablova od atmosferskih praţnjenja i analiza prenaponskih valova u kablu odreĎene duţine Osobenosti elektroprenosa 750 kV naizmjeničnom strujom Visokonaponski plinski kablovi za prenos velikih snaga Zaštita od opasnih napona dodira i koraka i djelovanja električnog polja u EE-postrojenjima i distributivnim mreţama OdreĎivanje osnovnih parametara hidroelektrane -HE ĐERDAP HE-OŢBALT Teoretski pristup nestacionarnom radu rotirajučih električnih mašina Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Diplomski rad Diplomski rad Diplomski rad Diplomski rad Diplomski rad Diplomski rad Diplomski rad Diplomski rad Energetika Energetika Energetika Energetika Energetika Energetika Energetika Energetika Energetika 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 Diplomski rad Energetika Diplomski rad Diplomski rad Diplomski rad Diplomski rad Energetika Energetika Energetika Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika 38/79 39/79 40/79 43/79 Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika 1979 1979 1979 1979 .115/79 116/79 117/79 12/79 122/79 123/79 125/79 126/79 127/79 132/79 135/79 136/79 138/79 139/79 14/79 141/79 16/79 17/79 18/79 19/79 20/79 22/79 23/79 26/79 27/79 28/79 29/79 31/79 34/79 35/79 36/79 Sklopni prenaponi u elektroenergetskim sistemima Diplomski rad Energetika Proračun labaratorijskog sinhronog trofaznog generatora 3500kva Diplomski rad Energetika Dinamička naprezanja u razvodnim postrojenjima usled struje kratkog spoja Diplomski rad Energetika Naponski odnosi u reţimima malih opterećenja u reţimima malih opterećenja elektroenergetskog sistema Numerički pristup analizi izbora uzemljenja neutralne tačke transformatora Opšti pristupi teorije prelaznih procesa u obrtnim električnim mašinama Energetska uloga hidroelektrana u elektroenergetskom sistemu Zaštita postrojenja za napajanje električne vuče Proračun trofaznog asinhronog motora sa dvokaveznim kratkospojenim rotorom Tranzijentni prenaponi Neka posebna stanja nestacionarnog pogona sinhronih mašina Sabirnice u postrojenjima 220-380kv.

U1=12KV Istraţivanje strukture za frekventnu zaštitu elektroenergetskih sistema Proračun laboratorijskog sinhronog trfaznog generatora 12500 KVA.17300 V Zaštita transformatora od prevelikih struja Mjerni principi savremenih distantnih releja Planiranje razvoja EES u uslovima jedne konkretne nerazvijene zemlje Analiza tehničkih osobina elemenata sistema I mogućih nenormalnih stanja kao zaštitne prevencije Moguće mjere za smanjenje gubitaka snage i energije u elektrodistributivnim mreţama Ekonomska usporedba klasičnih sa sf6 punoizolovanih rasklopnih postrojenja naponskog nivoa 110kV Kriteriji i izbor izolatora za rad u uslovima atmosferske zagaĎenosti Metode ispitivanja izolatora koji rade u zagaĎenoj atmosferi Ponašanje prekidača raznih medija za gašenje pri prekidanju električnih kola Optimizacija konstrukcije uzemljivačkih električnih parametara kod velikih sistema Pregled novih tehnologija u proizvodnji električne energije Ponašanje izolatora u uslovima atmosferske zagaĎenosti Povećanje redovitosti .pouzdanosti saobraćaja na elektrificiranim prugama Simuliranje upravljanja skladištem pomoću programskog paketa SCAN Koaperacija nekih disciplina usluţivanja sa prozivkom korištenja analitičkih i simulacionih modela Zaštita podataka Primjena računara u tehnic zaštite elektroenergetskih postrojenja PrevoĎenje i interpretiranje Modeli podataka i pristup logičkom projektovanju baze Radio veza u tunelima na bazi zračenja kablova Multimikroprocesorski sistem-realizacija razmjene podataka meĎu mikroprocesorima Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Diplomski rad Diplomski rad Diplomski rad Energetika Energetika Energetika Energetika 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Informatika Diplomski rad Informatika Diplomski rad Informatika Diplomski rad Informatika Diplomski rad Informatika Diplomski rad Informatika 1979 Telekomunik Diplomski rad aci 1979 Telekomunik Diplomski rad acije 1979 .44/79 47/79 49/79 51/79 53/79 57/79 58/79 62/79 67/79 69/79 7/79 70/79 71/79 72/79 73/79 76/79 79/79 80/79 81/79 82/79 83/79 84/79 86/79 93/79 94/79 103/79 140/79 142/79 32/79 97/79 98/79 8/79 152/79 Regulirani elektromotorni pogon sa kliznokolutnim asinhronim motorom Uzemljivanje visokonaponskih postrojenja Proračun implusnog otpora uzemljenja Primjena regulisanih EMP na mašinama alatljikama Uopštena teorija električne mašine primijenjena na sinhronu mašinu Izolacija kao glavno sredstvo zaštite od opasnog napona dodira OdreĎivanje osnovnih parametara konkretne hidroelektrane Tarifni sistemi za obračun troškova električne energije Distantna zaštita paralelnih dalekovod Proračun laboratorijskog sinhronog trofaznog generatoraS=3500 KVA.

37/79 41/79 55/79 59/79 87/79 9/79 1/80 146/80 147/80 148/80 149/80 150/80 46/80 106/80 108/80 11/80 Elektronski indikatori Telekomunikacioni svjetlovodi Antene ultrakratkih talasa Telekomunik Diplomski rad acije 1979 Telekomunik Diplomski rad acije 1979 Telekomunik Diplomski rad acije 1979 Telekomunik Aktivni RC filtri Diplomski rad acije 1979 Uticaja elektoenergetskih vodova visokog napona na susjedne Telekomunik nadzemna telekomunikacione vodove Diplomski rad acije 1979 Sistemi metakonta 10C lokalna centrala Vrijednost informacija u procesu donošenja odluka Elektrolučne peći sa nesimetričnim kolom Uslovi projektovanja elektrotermičkih ureĎaja Kontinualne elektrootporne peći za opšte industrijske Električna peć sa simetričnim kolima Napajanje električnom energijom i upravljanje plazma peći i vakumskih lučnih peći Uzemljenje proizvodno -rasklopnoh postrojenja jedne savremene termoelektrane Linearni modularni sistemi Sistemi za kontinualnu hemijsku analizu flotacionih procesa Inkrementalni davač poloţaja za računarsko upravljanje Osnovni principi serijskih komunikacija u mikroračunarima sa detaljnim prikazom modula 8251 mikroračunarske familije intel Sistem za akviziciju analognih mjerenja baziran na mikroprocesoru Modeliranje digitalnog generatora funkcija više promjenjivih u hibridnom računaru Idejno rješenje sagorijevanja u parnom kotlu na osnovu analize dimnih plinova Antene decimetarskog i santimetarskog talasnog područja Kriptografski ureĎaj na bazi mikroprocesora Realizacija digitalnog inkrementalnog PID algoritma Specifičnost u rješavanju i dimenzionisanju izolacija vodova visokih i vrlo visokih napona Termička zaštita motora Stabilnost sistema automatskog upravljanja Principi hlaĎenja i montaţe poluvodičkih energetskih ventila Zaštita dalekovoda u blok spoju sa transformatorom OdreĎivanje osnovnih parametara konkretne hidroelektrane Mikroprocesorsko upravljanje brzinom istosmjernog motora Telekomunik Diplomski rad acije 1979 Diplomski rad Diplomski rad Diplomski rad Diplomski rad Diplomski rad Diplomski rad Diplomski rad 1980 1980 1980 1980 1980 1980 1980 Automatika i Diplomski rad elektronika 1980 Automatika i Diplomski rad elektronika 1980 Automatika i Diplomski rad elektronika 1980 Automatika i Diplomski rad elektronika Automatika i Diplomski rad elektronika Automatika i Diplomski rad elektronika Automatika i Diplomski rad elektronika Automatika i Diplomski rad elektronika Automatika i Diplomski rad elektronika Automatika i Diplomski rad elektronika Automatika i Diplomski rad elektronika Automatika i Diplomski rad elektronika Automatika i Diplomski rad elektronika Automatika i Diplomski rad elektronika Automatika i Diplomski rad elektronika Elektroenerg Diplomski rad etika Elektroenerg Diplomski rad etika 122/80 3/80 33/80 34/80 38/80 63/80 76/80 77/80 87/80 89/80 90/80 94/80 56/80 42/80 1980 1980 1980 1980 1980 1980 1980 1980 1980 1980 1980 1980 1980 1980 .

energijom elektrolučnih peći sa otkrivenim lukom i elektroindukcionih peći Elektroenerg Diplomski rad etika Elektroenerg Diplomski rad etika Elektroenerg Diplomski rad etika Elektroenerg Diplomski rad etika Elektroenerg Diplomski rad etika Elektroenerg Diplomski rad etika Elektroenerg Diplomski rad etika 1980 1980 1980 1980 1980 1980 1980 Elektroenerg Diplomski rad etika 1980 Elektroenerg Diplomski rad etika 1980 Elektroenerg Diplomski rad etika 1980 Elektroenerg Diplomski rad etika 1980 Elektroenerg Diplomski rad etika 1980 Elektroenerg Diplomski rad etika 1980 Elektroenerg Diplomski rad etika 1980 Elektroenerg Diplomski rad etika 1980 55/80 57/80 58/80 59/80 60/80 62/80 7/80 8/80 100/80 101/80 102/80 103/80 105/80 107/80 110/80 113/80 114/80 121/80 130/80 131/80 132/80 138/80 140/80 141/80 142/80 143/80 Pouzdanost elektroenergetskih sistema Analiza dinamičkih stanja generatora metodom prostora stanja Ciljevi i postulati tarifnih sistema za električnu energiju sa usporedbom nacionalizovane elektroprivrede i elektroprivrede Elektroenerg SFRJ Diplomski rad etika 1980 Elektroenerg Invertori struje i njihova primjena na pogon električnih mašina Diplomski rad etika 1980 Primjena CTD elemenata Diplomski rad Elektronika 1980 Primjena lasera u oftamologiji Diplomski rad Elektronika 1980 Površinski akustični talasi Diplomski rad Elektronika 1980 Primjena elemenata sa prenosom naelektrisanja u radiotehnici Tranzistori snage sa efektom polja Primjena polikristalneih folija u mikroelektronici Elementi za monolitna integralna kola u optoelektronici Parametarski pojačavači Ograničavaći i ispravljači sa lik visoke klase tačnosti Elektronski model jedne neuronske veze petine oka Elementi za svjetlosne vodove Paneli na bazi plazme Mjerni pretvarači AC/DC s linearnim integralnim krugovima Potiskivanje smetnji u sklopovima sa linearnim integriranim krugovima Satelitska radiodifuzija u opsegu od 12 GHz Mjerenje parametara tranzistora Pojačavač snage Matematičko predstavljanje šuma Diplomski rad Diplomski rad Diplomski rad Diplomski rad Diplomski rad Diplomski rad Diplomski rad Diplomski rad Diplomski rad Diplomski rad Diplomski rad Diplomski rad Diplomski rad Diplomski rad Diplomski rad Elektronika Elektronika Elektronika Elektronika Elektronika Elektronika Elektronika Elektronika Elektronika Elektronika Elektronika Elektronika Elektronika Elektronika Elektronika 1980 1980 1980 1980 1980 1980 1980 1980 1980 1980 1980 1980 1980 1980 1980 .43/80 44/80 45/80 47/80 48/80 51/80 52/80 53/80 54/80 Ručno i automasko upuštanje istosmjernog motora Uslovi rada strujnih mjernih transformatora namjenjenih za priključak brzih zaštitnih ureĎaja Principi zaštite od atmosferskih praţnjenja Realizacija programa za sistem strukturnih veza proizvoda Izvedeni projekat mjerenja i regulacije za parni kotao maksimalnog protoka Idejni projekat regulacije i mjerenja procesnih veličina parnog kotla maksimalnog protoka Automaticazija rada kaupera visoke peći u ţeljezari zenica Sklopka sa SF6 gasom za mreţe srednjevisokog napona Kablovi srednjeg napona Izvršiti poreĎenje analitičkih i eksperimentalnih rezultata elektromagnetnog DV 380 Kv na vod elektroveza prema dispoziciji Elektrodinamička naprezanja sa posebnim osvrtom na konstrukcije koje imaju namotaje Analiza rada reguliranog EMP-a paketirajućeg rolganga pruge Ф850/730/530 valjaonice 3 u ţeljezari Zenica Osnovne pretpostavke snadbjevanja el.

Francuske.5 kV na pojavu unutrašneg luka Tarifni sistem Švedske. Prekidača Upravljački sistem vučnog valjka iz peći Zaštita postrojenja vanjske montaţe od atmosferskih prenapona primjenom ventilnih odvodnika prenapona Pouzdanost u pogonu nadzemnih elektro-energetskih vodova u uslovima čestih atmosferskih praţnjenja s osvrtom na uticaj visine stubova Gašenje luka naizmjenične struje Uticaj sredstava kompenzacije na prenaponske prilike u elektroenergetskim sistemima Proračun sinhronog generatora Mjerenje specifičnog prividnog otpora tla Načini izbora i vsta opreme Proračun tropolnog rastavljača za vanjsku montaţu 35 kV 1000A Proračun provodnog izolatora110kV izoliranim SF6 gasom Uopštena teorija električnih mašina Provjera termičkih i elektrodinamičkih naprezanja u trajnom radu i kratkom spoju na fabrički izraĎenim postrojenjima srednjeg i niskog napona Kontrola prenaponskih pojava primjenom u elektroenergetskom sistemu ventilnih odvodnika prenapona Sinhronizirani asinhroni motor Proračun sinhronog generatora Pogodne sredine za gašenje električnog luka sa posebnim sredstvom za gašenje električnog luka Uopštena el.Engleske i Austrije sa poreĎenjem nove tarifne politike u SFRJ Diplomski rad Diplomski rad Diplomski rad Diplomski rad Diplomski rad Diplomski rad Diplomski rad Diplomski rad Diplomski rad Diplomski rad Diplomski rad Elektronika Elektronika Elektronika Elektronika Elektronika Elektronika Elektronika Elektronika Elektronika Elektronika Elektronika 1980 1980 1980 1980 1980 1980 1980 1980 1980 1980 1980 1980 1980 Diplomski rad Elektronika Diplomski rad Elektronika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika 1980 1980 1980 1980 Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Diplomski rad Diplomski rad Diplomski rad Energetika Energetika Energetika Energetika 1980 1980 1980 1980 1980 1980 1980 1980 1980 Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika 1980 1980 1980 1980 1980 1980 1980 1980 1980 1980 1980 .39/80 41/80 50/80 71/80 73/80 78/80 79/80 80/80 83/80 84/80 93/80 95/80 99/80 10/80 111/80 112/80 115/80 116/80 117/80 118/80 12/80 120/80 126/80 135/80 136/80 139/80 16/80 17/80 20/80 21/80 22/80 25/80 26/80 27/80 35/80 36/80 37/80 Prenos informacije optičkim vlaknom Širokopojasni pojačivaći Video disk Koherentnost svjetlosti Uopšteni pristup neophodnim uslovima egzistencije optimalnih rješenja Pojačanje sa malim smetnjama Sterofonija Metode matematičkog ispitivanja električnih mašina Biološki uticaj laserskog zračenja Visokokvalitetni pojačavači Proizvodnja i primjena visokofrekventnih poluprovodnika Primjena metoda teorije optimalnog upravljanja u radioelektronici Pojačavači VF signala koji koriste cijev sa progresivnim talasom Izbor zaštita od kratkog spoja i termičkog opterećenja sa selekcijom djelovanja u potrošnoj mreţi polja otvaranja bloka 7 i 9 jame Kamenice Sintetska ispitivanja vn. mašina i primjena računarskih sistema za rješavanje zadataka elektromehanike Metode zaštite od otvorenog elktričnog luka u rasklopnim postrojenjima SN Visokonaponski osigurači Strujni mjerni transformatori Ispitivanje električnih postrojenja za napone više od 72.

5/80 6/80 61/80 64/80 66/80 Proračun mjernog naponskog transformatora 24kv u SE6 izolaciji Djelovanje električne struje na organizam čovjeka Kernel kao podrška konceptu monitora Proračun laboratorijskog sinhronog generatora Analiza djelovanja zaštite u elektroenergetskim postrojenjima Metode proračuna gubitaka snage i energije u distributivnim mreţama sa konkretnim osvrtom na mreţu OOUR elektrotrebinje Kvalitet napona i problem varijacije napona Zaštita od impulsnih polja pomoću fero i neferomagnetnih materijala Lokacija parcijalnih praţnjenja u izolaciji energetskih transformatora Analiza raspodjele tokova snage u elektroenergetskim sistemima na digitalnom računaru Gašenje luka jednosmjerne struje Analiza nastajanja i zaštite od atmosferskih praţnjenja Problematika izolacije nadzemnih elektroenergetskih vodova u uslovima atmosferske zagaĎenosti Načini proračuna uzemljenja sa posebnim osvrtom na SF6 postrojenja Proračun laboratorijskog sinhronog generatora Glad za energijom i energetskoa pokitika Jugoslavije Koordinacija izolacije kod gasom SF-6 izolovanih postrojenja Uticaj korone na postrojenja prenaponskih talasa Makro-asembler pop-11kao prevodilac asemblerskog jezika i jezika visokog nivoa motorole 6800 Realizacija protokola za ostvarivanje serijske veze dva mikroračunara(jmplementacija na MOTOROLU 6800) Merenje toplotne energije pomoću mikroračunara Jezik višeg nivo za konkurentno programiranje mikroprocesora Ugradnja algoritma dinamičkog programiranja u paket za analizu troškova i dobiti Realizacija matematičkih rutina za M6800 Jezici za interaktivni rad Diplomski rad Diplomski rad Diplomski rad Diplomski rad Energetika Energetika Energetika Energetika 1980 1980 1980 1980 1980 Diplomski rad Energetika 67/80 68/80 69/80 70/80 72/80 75/80 86/80 88/80 9/80 91/80 92/80 96/80 98/80 109/80 15/80 2/80 4/80 81/80 85/80 97/80 104/80 119/80 123/80 124/80 125/80 127/80 128/80 129/80 13/80 Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Informatika Diplomski rad Informatika Diplomski rad Informatika Diplomski rad Informatika 1980 1980 1980 1980 1980 1980 1980 1980 1980 1980 1980 1980 1980 1980 1980 1980 1980 1980 1980 1980 1980 1980 1980 1980 1980 1980 1980 1980 1980 Diplomski rad Informatika Diplomski rad Informatika Diplomski rad Informatika Telekomunik Digitalni komutacioni sistemi Diplomski rad acije Buka mlaznih motora i mogućnost prigušenja buke pri Telekomunik ispitivanju motora Diplomski rad acije Telekomunik Mobilne radio-veze na ţeljeznici Diplomski rad acije Problematika meĎusistemskih povezivanja sa relativno slabim Telekomunik vezama Diplomski rad acije Telekomunik Aktivni RC filtri s linearnim integriranim krugovima Diplomski rad acije Fizički i tehnički problemi prekidača s obzirom na sredinu za Telekomunik gašenje luka Diplomski rad acije Telekomunik Kontinualni sistemi za regulaciju tehnoloških procesa Diplomski rad acije Analiza otvorenih mreţa čekanja aproksimativnom metodom Telekomunik dekompozicije Diplomski rad acije Proračun dinamičke stabilnosti prenosa električne snage na Telekomunik digitalnom računaru Diplomski rad acije .

modularna .postrojenja za niskonaponske razvode Telekomunik Diplomski rad acije Telekomunik Diplomski rad acije Telekomunik Diplomski rad acije Telekomunik Diplomski rad acije Telekomunik Diplomski rad acije Telekomunik Diplomski rad acije Telekomunik Diplomski rad acije Telekomunik Diplomski rad acije Telekomunik Diplomski rad acije Telekomunik Diplomski rad acije Telekomunik Diplomski rad acije Telekomunik Diplomski rad acije Telekomunik Diplomski rad acije Telekomunik Diplomski rad acije Telekomunik Diplomski rad acije Telekomunik Diplomski rad acije Telekomunik Diplomski rad acije Telekomunik Diplomski rad acije Telekomunik Diplomski rad acije Telekomunik Diplomski rad acije Diplomski rad Diplomski rad Diplomski rad Diplomski rad 1980 1980 1980 1980 1980 1980 1980 1980 1980 1980 1980 1980 1980 1980 1980 1980 1980 1980 1980 1980 1981 1981 1981 1981 98/81 8/81 1/81 10/81 Problematika izvoĎenja i dimenzionisanja uzemljenja stubova visokonaponskih nadzemnih vodova na kraškim područjima Diplomski rad 1981 Jedan pristup analizi i raspoznavanju uzpraka Diplomski rad Automatika 1981 Automatika i Sinteza logičkih struktura na bazi MSI tehnike Diplomski rad elektronika 1981 Sinteza prenosnih funkcija sistema na osnovu frekventnih Automatika i odziva Diplomski rad elektronika 1981 . Problemi i ponašanje vanjske izolacije sa stranim slojem u industrijskim zonama Upravljanje telefonskom mreţom metodom rezervnih veza korištenjem računara Digitalna televizija Parametarska pojačala Povratni preskok na dalekovodnom stuba Teorija dvojnosti u matematičkom programiranju Šumovi u mosfet tranzistorima Principi automatske regulacije tehnoloških objekata Prenos podataka po komutiranoj telefonskoj mreţi i mjerenja za ocjenu kvaliteta prenosa podataka Savremena tehnička i konstruktivna rješenja dalekovoda visokih napona Sinteza optimalnog zakona upravljanja brzinom trofaznog asinhronog motora Razmatranje pitanja uzemljenja zvijezdišta kablovskih srednjenaponskih i visokonaponskih mreţa Upravljanje mašine jednosmjerne struje sa nezavisnom pobudom u klasi sistema sa promjenjljivom strukturom Oklopljena ...133/80 134/80 137/80 14/80 144/80 145/80 18/80 19/80 23/80 24/80 28/80 29/80 30/80 31/80 32/80 40/80 49/80 65/80 74/80 82/80 108/81 109/81 111/81 120/81 Problemi upravljanja zalihama na primjeru konkretnog skladišta LIK u telekomunikacijama Visokonaponski prekidači u tehnici gasa SF6 Biološki analizatori u medicini Odnos signal/šum kod harmonijskih modulacija Primjena metoda stabala u rješavanju nekih problema u telekomunikacijama Minijaturni filtri Centralizacija nadzora i odrţavanja telefonskih komutacionih sistema Mjerni pretvarači temperature u konturama automatske regulacije Struja kratkog spoja kao jedan od kriterija izbora električne opreme..

102/81 104/81 11/81 Tranzistor snage kao prekidački element Tenzometarsko mjerenje sila i aplikacije u procesnoj tehnici Simulacija harmonijskih modulavija na analognom računaru Automatika i Diplomski rad elektronika 1981 Automatika i Diplomski rad elektronika 1981 Automatika i Diplomski rad elektronika 1981 115/81 14/81 2/81 4/81 48/81 49/81 55/81 58/81 59/81 6/81 60/81 64/81 7/81 81/81 82/81 83/81 92/81 93/81 94/81 96/81 Analiza savremenih rješenja prikaza stanja procesa pomoću interaktivnih alfanumeričkih i polugrafičkih kolor katodnih Automatika ekrana i razvoj programa za neke tipične informacione prikaze Diplomski rad elektronika Automatika Sinteza sistema upravljanja procesom hladnog valjanja metala Diplomski rad elektronika Automatika Memorije na bazi bipolarnih struktura Diplomski rad elektronika Povećanje stabilnosti nelinearnih sistema automatskog Automatika upravljanja uvoĎenjem korekcionih ureĎaja Diplomski rad elektronika Automatika Memorije na bazi MOS-struktura Diplomski rad elektronika Automatika Sistemi za upravljanje energetskim pretvaračima Diplomski rad elektronika Automatika Elektrostatska zaštita sklopova sa LIK Diplomski rad elektronika Mjerenje protoka pretvaračima na bazi fenomena separacije Automatika vrtloga Diplomski rad elektronika Automatika Analogno-digitalni generatori funkcija Diplomski rad elektronika Primjena računara u upravljanju procesom proizvodnje Automatika nitroglicerina Diplomski rad elektronika Primjena optoelektroničkih elemenata u sklopovima Automatika elektronike snage Diplomski rad elektronika Elektronski pretvarači turbinskog mjerila protoka sa Automatika digitalnom obradom signalom Diplomski rad elektronika Realizacija asocijativnih organizacija podataka u sistemu za Automatika pretraţivanje Diplomski rad elektronika Automatika Elektronski standardi frekvencije Diplomski rad elektronika Automatika Optoelektronske komponente na baz heterostruktura Diplomski rad elektronika Automatika Tranzistori snage Diplomski rad elektronika Sinteza univerzalnog programa za realizaciju grupe Softwearskih mnoţača na hibridnom računaru IMP 5000/ PDP 11-34 Diplomski rad Metode i kriterijumi stabilnosti linearnih vremenski diskretnih sistema automatskog upravljanja Diplomski rad Mjerenje krvnog pritiska Automatika elektronika Automatika elektronika Automatika Diplomski rad elektronika Automatika Diplomski rad elektronika i 1981 i 1981 i 1981 i 1981 i 1981 i 1981 i 1981 i 1981 i 1981 i 1981 i 1981 i 1981 i 1981 i 1981 i 1981 i 1981 i 1981 i 1981 i 1981 i 100/81 101/81 103/81 Analiza sistema invertora u MHD-postrojenjima 1981 Analiza i izbor jednopolnih šema postrojenja srednjonaponskih mreţa i izvedba postrojenja sa posebnim osvrtom na metalom Elektroenerg oklopljena postrojenja srednjeg napona Diplomski rad etika 1981 Elektroenerg Elektromotori za pogon kranskih dizala Diplomski rad etika 1981 Iskustva u zaštiti čovjeka od dejstva elektromagnetnog polja industrijske frekvencije u električnim postrojenjima visokog Elektroenerg napona Diplomski rad etika 1981 .

1440 o/min Diplomski rad etika 1981 Elektroenerg Primena uopštene teorije na sinhronu mašimu Diplomski rad etika 1981 Elektroenerg Proračun i konstrukcija strujnog provodnog transformatora Diplomski rad etika 1981 Elektroenerg Odvodnici prenapona Diplomski rad etika 1981 Elektroenerg Primjena uopštene teorije na asinhrone mašine Diplomski rad etika 1981 Magnetnodiodni efekat i njegova primjena Diplomski rad Elektronika 1981 Upravljivi motori Diplomski rad Energetika 1981 Analiza sistema za simetriranje faza kod elektroindukcionih peći Diplomski rad Energetika 1981 Principi uzemljenja sa posebnim osvrtom na izjednačenje potencijala i temeljni uzemljivač Diplomski rad Energetika 1981 Termička zaštita asinhronih motora Diplomski rad Energetika 1981 . upravljanje i regulacija jalove Elektroenerg snage inapona Diplomski rad etika 1981 Primjena uopštene teorije električnih mašina na komutatorske Elektroenerg mašine Diplomski rad etika 1981 Elektroenerg Generatori sa naizmjeničnom pobudom Diplomski rad etika 1981 Elektroenerg Elementi projektovanja električnih obrtnih mašina Diplomski rad etika 1981 Elektroenerg Proračun laboratorijskog sinhronog generatora 2500kVA Diplomski rad etika 1981 Elektroenerg Kapcitivni naponski mjerni transformatori Diplomski rad etika 1981 Proračun laboratorijskog asinhronog klizno-kolutnog motora 4 Elektroenerg kW.105/81 106/81 110/81 112/81 113/81 Zaštita srednjenaponskih kablovskih mreţa sa izolovanom neutralnom tačkom Ispitivanje.propisi i oprema za ispitivanje naponskih transformatora Licitacioni elaborat o montaţi TS u elektroenergetskom sistemu SR BiH Zaštita srednjenaponskih mreţa s neutralnom tačkom uzemljenom preko malog otpora Čišćenje izolatora kao preventivne mere za sprečavanje preskoka u zagaĎenoj atmosferi Elektroenerg Diplomski rad etika Elektroenerg Diplomski rad etika Elektroenerg Diplomski rad etika Elektroenerg Diplomski rad etika Elektroenerg Diplomski rad etika 1981 1981 1981 1981 1981 114/81 116/81 118/81 121/81 16/81 17/81 18/81 46/81 47/81 50/81 51/81 52/81 61/81 62/81 66/81 67/81 70/81 71/81 99/81 54/81 33/81 107/81 117/81 119/81 12/81 Zaštitno uzemljenje kao tehnička mera od opasnog napona Elektroenerg dodira sa posebnim osvrtom na termički proračun uzemljivača Diplomski rad etika 1981 Elektroenerg Malouljni prekidači kao elementi u sistemima visokog napona Diplomski rad etika 1981 Elektroenerg Sklopni prenaponi u elektroenergetskim sistemima Diplomski rad etika 1981 Registrovanje i analiza registrovanja unutrašnjih prenapona u Elektroenerg mreţama najviših naponskih nivoa Diplomski rad etika 1981 Elektroenerg Strujna i naponska zaštitna sklopkaprema propisu JUS-a sa Diplomski rad etika Strujna zaštitna sklopka definisana Elektroenerg 1981 uporeĎenjem na rad u nisko naponskoj instalaciji prema Diplomski rad etika 1981 Nulovanje i zaštitno uzemljenje kao zaštitne mjere od Elektroenerg previsokog napona dodira Diplomski rad etika 1981 Zaštita visokonaponskih vodova sa upotrebom Elektroenerg telekomunikacionih veza Diplomski rad etika 1981 Elektroenerg Analiza rada sistema regulacije istosmjernog motora Diplomski rad etika 1981 Uzbuda sinhronih mašina .

mjenjanje slika.potprograma za manipulisanje Opis IOS-a motorole i skup prilog ekranom: unošenje slika.13/81 22/81 39/81 42/81 65/81 97/81 5/81 15/81 21/81 25/81 26/81 30/81 31/81 89/81 9/81 90/81 91/81 95/81 19/81 20/81 23/81 24/81 27/81 28/81 29/81 3/81 32/81 34/81 35/81 36/81 37/81 38/81 Aspekti prenosa električne energije istosmjernim naponom u svetu i u Jugoslaviji Regulacija frekvenca-snaga u jugoslovenskom elektroenergetskom sistemu Metodi koji omogućavaju djelimično ili potpuno sprečavanje preskoka na izolatoru u zagaĎenoj atmosferi Sinhronizacija asinhronog motora Regulacija termo -akumulacionih peći za zagrijavanje Numerički proračun električnog polja dva suosna cilindrična kontaktna sistema sa ekranom na plivajućem potencijalu Analiza ciljeva u procesu vrednovanja informacionih sistema Mikroraćunarsi sistem za akviziciju signalizacija analognih i digitalnih mjerenja Matematički algoritmi obrade mjernih signala u računarskom upravljanju procesima Editor teksta za mini računar Simulacija kod metoda za ocjenu performansi distribuiranih računarskih sistema opsteg tipa Grupno mjerilo potrošnje toplotne energije bazirano na mikroračunaru Programibilne celularne strukture Analiza i pregled mikroprocesora i sklopova iz mikroprocesorskih familija . pristup bilo kojem Mikroprogramiranje Analiza i pregled programske podrške i razvojnih sistema mikroprocesora Modeliranje konstantnog i promjenjivog kašnjenja na hibridnom računaru Operacioni pojačavaći Optičke komponente telekomunikacijonog sistema Razmatranje modela optimalne raspodjele proizvodnje električne energije sa vrednovanjem Antenski pojačavač Potencijalna barijera Feriti i njihova primjena na visokim frekvencijama Svojstva vlakana za formiranje optičkih prenosnih sistema Primjena CCD struktura Proračun strujnog mjernog transformatora u SF6 izolaciji Koaksialni linijski sistem 60 MHz Optičko vlakno Električna razvodna postrojenja i ureĎaji u rudnicima sa podzemnom eksploatacijom uglja Zaštita u eksplozivno ugroţenim sredinama Elektronski indikator servo mjerila nivoa tečnosti Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Informatika Diplomski rad Informatika Diplomski rad Informatika Diplomski rad Informatika Diplomski rad Informatika Diplomski rad Informatika Diplomski rad Informatika Diplomski rad Informatika Diplomski rad Informatika Diplomski rad Informatika Diplomski rad Informatika Diplomski rad Informatika Telekomunik Diplomski rad acije Telekomunik Diplomski rad acije Telekomunik Diplomski rad acije Telekomunik Diplomski rad acije Telekomunik Diplomski rad acije Telekomunik Diplomski rad acije Telekomunik Diplomski rad acije Telekomunik Diplomski rad acije Telekomunik Diplomski rad acije Telekomunik Diplomski rad acije Telekomunik Diplomski rad acije Telekomunik Diplomski rad acije Telekomunik Diplomski rad acije Telekomunik Diplomski rad acije 1981 1981 1981 1981 1981 1981 1981 1981 1981 1981 1981 1981 1981 1981 1981 1981 1981 1981 1981 1981 1981 1981 1981 1981 1981 1981 1981 1981 1981 1981 1981 1981 .

funkcija i aplikacija Diplomski rad acije Telekomunik Propagacija elektromagnetnih talasa Diplomski rad acije Telekomunik Komponente optičkog komunikacionog sistema Diplomski rad acije Telekomunik Optički kablovi u telekomunikacijama Diplomski rad acije Telekomunik Osnovni principi rada PCM multipleksnih ureĎaja Diplomski rad acije Telekomunik Način generisanja SSB signala Diplomski rad acije Telekomunik Prenos televizijskih i telefonskih signala Diplomski rad acije Poluprovodničke memorije sa čuvanjem informacija u Telekomunik otvorenom stanju Diplomski rad acije Telekomunik Ekonomski optimum kod planiranja mjesnih telefonskih mreţa Diplomski rad acije Telekomunik Matematičko predstavljanje šuma Diplomski rad acije Telekomunik Indikatori na bazi tečnih kristala Diplomski rad acije Telekomunik Dejstvo VF zračenja na organizam Diplomski rad acije Upravljanje snopa zračenja radarskih faziranih antenskih Telekomunik rešetki Diplomski rad acije Telekomunik Lavinske heterostrukture Diplomski rad acije Mikroprocesorski kontrolisano prevoĎenje ASCII u MORZE-ov Telekomunik kod i obratno Diplomski rad acije Telekomunik Pojačavač mikrotalasnih signala (MASER) Diplomski rad acije Telekomunik Primarni PCM -TDM 30/32 multiplexni ureĎaj Diplomski rad acije Telekomunik Generatori hiperfrekvencija.40/81 41/81 43/81 44/81 45/81 53/81 56/81 57/81 63/81 68/81 69/81 72/81 73/81 74/81 75/81 76/81 77/81 78/81 79/81 80/81 84/81 85/81 86/81 87/81 88/81 106/82 108/82 112/82 114/82 122/82 Komutaciono polje sa prostornim mutipleksom i elementi koji ga grade Proračun kvaliteta prenosa radiorelejnih veza uz pomoć računara Hewlett-Packard 9825 A Telekomunik Diplomski rad acije Telekomunik Diplomski rad acije Telekomunik Pacemaker sistemi.klistroni Diplomski rad acije Utjecaj refleksija kod koaksijalnih kabela na ograničenje Telekomunik kapaciteta analognog i digitalnog sistema prijenosa Diplomski rad acije 1981 1981 1981 1981 1981 1981 1981 1981 1981 1981 1981 1981 1981 1981 1981 1981 1981 1981 1981 1981 1981 Telekomunik Optičke komponente lasera sa čvrstom aktivnom materijom Diplomski rad acije 1981 Primjena MFC signalizacije koda (2 od 5) u dispečarskoj Telekomunik telefoniji Diplomski rad acije 1981 Primjena teorije grafova u rješavanju nekih problema iz teorije Telekomunik informacija Diplomski rad acije 1981 Telekomunik Preletni pojačavački klistroni Diplomski rad acije 1981 Modeliranje i upravljanje dinamičkim stanjima EMP Diplomski rad 1982 Zaštita srednjenaponskih mreţa Diplomski rad 1982 SF6 prekidači sa dva pritiska Diplomski rad 1982 Istosmjerni pretvarači za napajanje velikih elektronskih sistema Diplomski rad 1982 Osiguranje tehničkog kvaliteta proizvodnje ureĎaja za pretvaranje ili stabilizaciju istosmjernog napona Diplomski rad 1982 .

stabilnost ove klase sistema i metodi analize pojava parametarske rezonancije Diplomski rad Diplomski rad Diplomski rad Diplomski rad Automatika Diplomski rad Automatika 1982 Automatika i Diplomski rad elektronika 1982 i 1982 i 1982 i 1982 i 1982 i 1982 i 1982 i 1982 i 1982 i 1982 i 1982 i 1982 i 1982 i 1982 101/82 104/82 105/82 107/82 11/82 12/82 121/82 14/82 15/82 17/82 2/82 21/82 28/82 Automatika Diplomski rad elektronika Automatika Realizacija logičkih funkcija putem mikroprocesora Diplomski rad elektronika Automatika Naponsko upravljanje asinhrone mašine Diplomski rad elektronika Automatika Istosmjerni pretvarači za elektrovučne pogone Diplomski rad elektronika Automatika PoreĎenje poluprovodničkih krugova za brzu logiku Diplomski rad elektronika Metoda grananje samoprovjeravajučih ugraĎenih šema Automatika kontrole za kombinacione strukture Diplomski rad elektronika Primjena kliznog reţima kod upravljanja mašine jednosmjerne Automatika struje Diplomski rad elektronika Frekventno upravljanje asinhrone mašine po nelinearnom Automatika zakonu U=f(w) Diplomski rad elektronika Robotizacija opsluţivanja mašina za pripremu radova komada Automatika za obradu na transferu Diplomski rad elektronika Sinteza optimalnog zakona upravljanja kretanjem krana za Automatika prenos tečnih i spiralnih materijala Diplomski rad elektronika Izbor vrste i strukture zaštite u mreţama sa znatno izraţenim Automatika prelazinim procesima Diplomski rad elektronika Simulacija logičkih funkcija pomoću eksperimentalnog Automatika mikroračunara ECB-85 Simens Diplomski rad elektronika Automatika Prekidačke napojne jedinice Diplomski rad elektronika .propisi i oprema naponskih mjernih transformatora Diplomski rad Proračun električnih karakteristika elektroenergetskih vodova Malouljni prekidači srednjeg i visokog napona Elektronska realizacija regulatora za punoupravljivi tiristorski most Upravljivi ispravljač u reţimu prekidne struje Opis i upotreba jednog grafičkog terminala za upravljanje procesima u realnom vremenu Uticaji porasta brzina napona i struja na rad tiristorskih struktura Osobine rješenja linearnih jednačina s periodičnim koeficijentima .124/82 55/82 61/82 65/82 66/82 70/82 73/82 76/82 77/82 83/82 84/82 88/82 89/82 92/82 97/82 99/82 120/82 49/82 10/82 Minimizacija gubitaka kod djelimično opterečenog asinhronog motora Matematski modeli elemenata elektroenergetskog sistema Oscilatori sa FET-tranzistorima Princip dejstva i konstrukcije Kontrola kvaliteta procesa proizvodnje glinice Zaštitno uzemljenje sa posebnim osvrtom na spajanje i razdvajanje radnog i zaštitnog uzemljenja Optimizacija reţima rada proizvodnih jedinica hidro i termoelektrana Opasnosti od električne struje u postrojenjima visokog napona i mjere zaštite Ispitivanje.propisi i oprema za ispitivanje strujnih mjernih transformatora Matematički modeli relejnih sistema automatskog upravljanja pogodni za inţinjersku analizu i sintezu SF6 prekidači sa jednim pritiskom Metoda ispitivanja samovoĎenih pretvarača Diplomski rad Diplomski rad Diplomski rad Diplomski rad Diplomski rad Diplomski rad Diplomski rad Diplomski rad Diplomski rad Diplomski rad Diplomski rad Diplomski rad 1982 1982 1982 1982 1982 1982 1982 1982 1982 1982 1982 1982 1982 1982 1982 1982 1982 Ispitivanje.

3/82 31/82 69/82 8/82 9/82 90/82 91/82 100/82 103/82 109/82 110/82 111/82 113/82 115/82 117/82 118/82 119/82 123/82 22/82 26/82 27/82 67/82 68/82 71/82 72/82 75/82 78/82 80/82 81/82 Novi pristupi i metode u rješavanju problema detekcije kvarova u kombinacionim strukturama Automatika i Diplomski rad elektronika Automatika i Jedan pristup postavljanju grafova na orjentisane površine Diplomski rad elektronika Modeliranje diferencijalnih jednačina sa promjenljivim Automatika i kašnjenjem Diplomski rad elektronika Automatika i Projektovanje sistema za automatsko testiranje Diplomski rad elektronika Automatika i Priključivanje na prioritetan izvor napajanja Diplomski rad elektronika Automatika i Mjerenje nivoa procesnih fluida Diplomski rad elektronika Projektovanje štampanih krugova u ureĎajima elektronike Automatika i snage Diplomski rad elektronika Elektroenerg Zaštita motornih ćelija u srednjenaponskim postrojenjima Diplomski rad etika Elektroenerg Pneumatski prekidači Diplomski rad etika Elektroenerg Zaštitni ureĎaji za napajanje industrijskih potrošača Diplomski rad etika Teoretska razmatranja kapacitivnih naponskih transformatora Elektroenerg i njihova ispitivanja Diplomski rad etika Elektroenerg Gašenje luka sa komprimiranim vazduhom Diplomski rad etika Perspektiva i problematika rješavanja električne energije Elektroenerg nadzemnim vodovima veoma visokih napona Diplomski rad etika Elektroenerg Tipska zaštita trafostanica 110/x kV Diplomski rad etika Elektroenerg Naprezanje kontakata kod električnih aparata Diplomski rad etika Razvoj kablova sa izolacijom od umreţenog polietena za Elektroenerg napone 110 kV i više Diplomski rad etika Metode proračuna prenaponskih pojava u elektroenergetskim Elektroenerg sistemima Diplomski rad etika Procjena karakteristika vanjskih visokonaponskih izolatora Elektroenerg kroz analizu njihovih geometrijskih parametara Diplomski rad etika Rastavne sklopke sa posebnim osvrtom na autopneumatske Elektroenerg aparate Diplomski rad etika Mehaničke oscilacije provodnika nadzemnih vodova i metode Elektroenerg ublaţavanja tih pojava Diplomski rad etika Elektroenerg Namoti i izolacija strujnih mjernih transformatora Diplomski rad etika Ponašanje stabla luka pod djelovanjem sila u radijalnom Elektroenerg magnetnom polju Diplomski rad etika Elektroenerg Namotaji i izolacija naponskih mjernih transformatora Diplomski rad etika Elektroenerg Proračun dvokaveznog asinhronog motora Diplomski rad etika Elektroenerg Magnetna jezgra naponskih mjernih transformatora Diplomski rad etika Elektroenerg Ispitivanje distantnih releja Diplomski rad etika Računarska analiza problema dinamičke stabilnosti u Elektroenerg elektroenergetskim sistemima Diplomski rad etika Elektroenerg Uticaj zaleĎivanja na nadzemne vodove i njihova analiza Diplomski rad etika Elektroenerg Osigurač kao element zaštite niskonaponskih mreţa Diplomski rad etika 1982 1982 1982 1982 1982 1982 1982 1982 1982 1982 1982 1982 1982 1982 1982 1982 1982 1982 1982 1982 1982 1982 1982 1982 1982 1982 1982 1982 1982 .

aspekt analize ciljeva Prikaz mogućnosti procesora za upite i izvještaje sistema DMIV Sinhroni serijski prenos podataka u lokalnoj mikroračunarskoj mreţi KERNEL kao podrška multiprogramiranju .82/82 87/82 93/82 95/82 96/82 98/82 74/82 79/82 85/82 86/82 29/82 Termički procesi kod tačkastih kontakata -fizičke slike i matematička interpretacija Prenaponi atmosferskog porijekla na dalekovodima visokog napona 4/82 5/82 102/82 19/82 20/82 64/82 1/82 116/82 13/82 Elektroenerg Diplomski rad etika Elektroenerg Diplomski rad etika Elektroenerg Proračun laboratorijskog transformatora za regulaciju napona Diplomski rad etika Elektroenerg Štetni otpori Diplomski rad etika Uticaj poremećaja u industrijskim mreţama na izbor i Elektroenerg podešenje zaštitnih ureĎaja Diplomski rad etika Zaštitni ureĎaji od nenormalnog reţima rada industrijskih i Elektroenerg rudničkih elektroenergrtskih postrojenja Diplomski rad etika Elektroenerg Naponski induktivni mjerni transformatori Diplomski rad etika Ispitivanje metalom oklopljenih postrojenja sa gasom SF6 kao Elektroenerg izolacijom Diplomski rad etika Zaštita od statičkog elektriciteta u eksplozivno ugroţenim Elektroenerg sredinama Diplomski rad etika Proračun krathih spojeva u sloţenim elektroenergetskim Elektroenerg sistemima Diplomski rad etika Ultra zvuk i njegova primjena u akušerstvu Diplomski rad Elektronika Dijagnosticiranje višestrukih kvarova u sloţenim kombinacionim strukturama bazirano na metodi CAUSEEFFECT analize Diplomski rad Elektronika Jedno rješenje trofaznog nezavisnog invertora napona Diplomski rad Elektronika Pantografski rastavljači Diplomski rad Energetika Uticaj struja kratkih spojeva na dimenzionisanje visokonaponskih uzemljenja Diplomski rad Energetika Proračun povratnih napona na kontaktima prekidača za istosmjernu i naizmjeničnu struju Diplomski rad Energetika Razmatranje tehnike odreĎivanja faktora iskorišćenja pomoću kojeg se odreĎuju kritični naponski razmaci u aparatima izolovanim u SFG gasu Diplomski rad Energetika Modeliranje ciljeva za potrebe vrednovanja informacionog sistema Diplomski rad Informatika Mjerenje niskih frekvencija pomoću mikroračunara Diplomski rad Informatika Neki aspekti primjene baze podataka u finansijskom poslovanju OOUR-a Diplomski rad Informatika Realizacija info sistema za upravljanje proizvodnjom podsistemi za strukturne veze i kalkulaciju cijena proizvoda Metod vrednovavanja informacionih sistema . INTEL 8086 i LSI 11/23 Klasični koncepti teorije sračunljivosti Realizacija asinhrone serijske veze izmeĎu računara PDP-11 i INTEL-8085 Vrijednost informacije u statističkoj teoriji odlučivanja Projektovanje digitalnih struktura u cilju olakšanja njihovog testiranja 1982 1982 1982 1982 1982 1982 1982 1982 1982 1982 1982 1982 1982 1982 1982 1982 1982 1982 1982 1982 23/82 24/82 25/82 47/82 48/82 50/82 51/82 52/82 53/82 6/82 7/82 Diplomski rad Informatika Diplomski rad Informatika Diplomski rad Informatika Diplomski rad Informatika Diplomski rad Informatika Diplomski rad Informatika Diplomski rad Informatika Diplomski rad Informatika Diplomski rad Informatika Diplomski rad Informatika Diplomski rad Informatika 1982 1982 1982 1982 1982 1982 1982 1982 1982 1982 1982 .implementacija na PDP-11 Informacioni sistem za praćenje prodaje SOUR-a IAT PoreĎenje mikroprocesora MOTOROLA 68000.

FM signala Elektronsko rješenje za statičku preklopku 50 Hz-nog monofaznog invertora Insertiranje dodatnih informacija u vertikalni povratni interval Diplomski rad Informatika Telekomunik Diplomski rad acije Telekomunik Diplomski rad acije Telekomunik Diplomski rad acije Telekomunik Diplomski rad acije Telekomunik Diplomski rad acije Telekomunik Diplomski rad acije Telekomunik Diplomski rad acije Telekomunik Diplomski rad acije Telekomunik Diplomski rad acije Telekomunik Diplomski rad acije Telekomunik Diplomski rad acije Telekomunik Diplomski rad acije Telekomunik Diplomski rad acije Telekomunik Diplomski rad acije Telekomunik Diplomski rad acije Telekomunik Diplomski rad acije Telekomunik Diplomski rad acije Telekomunik Diplomski rad acije Telekomunik Diplomski rad acije Telekomunik Diplomski rad acije Telekomunik Diplomski rad acije Telekomunik Diplomski rad acije Telekomunik Diplomski rad acije Telekomunik Diplomski rad acije Telekomunik Diplomski rad acije Telekomunik Diplomski rad acije Diplomski rad Diplomski rad 1982 1982 1982 1982 1982 1982 1982 1982 1982 1982 1982 1982 1982 1982 1982 1982 1982 1982 46/82 54/82 56/82 57/82 58/82 59/82 60/82 62/82 63/82 100/83 29/83 1982 1982 1982 1982 1982 1982 1982 1982 1982 1983 1983 .modulacija Digitalna simulacija diskretnih dogaĎaja Frekventna modulacija i njena primjena u radiofniji Prenos informacija u EES Cevi sa progresivnim talasom i njihova primena u radiolokacionim sistemima Rješavanje problema razmještaja"CENTRA" koji pokrivaju zadanu oblast u telekomunikacijama primjenom teorije grafova Fotodetektori Optička tehnika telekomunikacija Primena teorije odlučivanja u digitalnim telekomunikacijama Promjena frekvencija kod radio prijemnika Korišćenje spektralne analize pri procjeni vibracije mlaznih motora Šum u frekventno modulisanom signalu Tečni kristali u sklopovima i ureĎajima za optičku obradu informacija Detekcija AM.94/82 16/82 18/82 30/82 32/82 33/82 34/82 35/82 36/82 37/82 38/82 39/82 40/82 41/82 42/82 43/82 44/82 45/82 Pretraţivanje baze i grupno istraţivanje upotrebom TOTAL sistema Upravljanje kod komutacionih sistema sa uskladištenim programom sa posebnim osvrtom na sistem AXE Šumovi u sistemima sa impulsnom kodnom modulaciom Prenos digitalnih signala modulisanih nostoćem u radiorelejnim sistemima Analiza metoda prognoziranja razvoja gustoće glavnih telefonskih priključaka(GTP) Uticaj atmosferskog praţnjenja na telekomunikacione linije Elektronska automatska telefonska centrala za krajniu ravan javne mreţe ETC/JK-100(tehnički opis) Svjetlovodi Optička veza u kosmosu s korišćenjem lasera na bazi aluminijum -itrijum -granata(AIG) Visokofrekventni dio radio prijemnika sa diskretnim i integrisanim kolima Antene ultrakratkih talasa Pojačavači na bazi FET tranzistora Aktivne antene Delta.

pretvarački spojevi.karakteristike i strukturaKorištenje tehnike spregnutih (bond) grafova pri modeliranju dinamičkih sistema i simulacija na digitalnim računarima Sinteza autopilota uzduţnog kretanja aviona Upravljanje mašina naizmjenične struje primjenom kliznog reţima sa osvrtom na asinhronu Aproksimativno računanje harmonijskog sadrţaja struje magnetiziranja transformatora Tiristorska regulacija istosmjernog motora Neke primjene dinamičkog programiranja u elektroenergetici Sistemi upravljanja i nadzora u elektranama Formatizirani DUMP procesor Neki aspekti organizacije multiindeksnih datoteka uz primjer jedne realizacije Upravljanje električnih mašina primjenom kliznog reţima sa osvrtom na mašinu jednosmjerne struje Digitalno upravljanje . Upravljanje -funkcije. Dinamika mješanja i izmjene koncentracije Tiristorski digitalni regulatori temperature Analiza harmoniskog sadrţaja struje uključenja neopterećenog transformatora Analiza strukture poluupravljivog tiristorskog pogona za laboratoriju električnih mašina i pogona Softverski paket za rad sa datotekama Elektronička registracija izometričkih i izotoničkih mišićnih kontrakcija Ispitivanje zaustavnog puta i ostalih parametara kretanja šinskih vozila Stabilizatori istosmjernog napona na bazi thyristora Nuklearno-magnetno rezonantni skener Digitalni mjerač krvnog pritiska bez korišćenja manţetne Napajanje elektronskih ureĎaja male snage Radari u kontinualnom i impulsnom reţimu rada Optički sistemi za prenos informacija Pobuda sinhronih mašina Električna regulacija pomaka kod mašina alatljika Ekstremno frekventno upravljanje asinhronim motorom u stacionarnom reţimu rada Metod opisne funkcije u analizi i sintezi nelinearnih sistema upravljanja Diplomski rad 1983 40/83 42/83 45/83 47/83 48/83 60/83 69/83 76/83 82/83 84/83 85/83 87/83 90/83 91/83 93/83 94/83 96/83 97/83 98/83 16/83 2/83 21/83 26/83 30/83 34/83 37/83 38/83 4/83 46/83 57/83 59/83 Diplomski rad Diplomski rad Diplomski rad Diplomski rad Diplomski rad Diplomski rad Diplomski rad Diplomski rad Diplomski rad Diplomski rad Diplomski rad Diplomski rad Diplomski rad Diplomski rad Diplomski rad Diplomski rad Diplomski rad Diplomski rad Diplomski rad Automatika Diplomski rad elektronika Automatika Diplomski rad elektronika Automatika Diplomski rad elektronika Automatika Diplomski rad elektronika Automatika Diplomski rad elektronika Automatika Diplomski rad elektronika Automatika Diplomski rad elektronika Automatika Diplomski rad elektronika Automatika Diplomski rad elektronika Automatika Diplomski rad elektronika Automatika Diplomski rad elektronika Automatika Diplomski rad elektronika i 1983 1983 1983 1983 1983 1983 1983 1983 1983 1983 1983 1983 1983 1983 1983 1983 1983 1983 1983 1983 i 1983 i 1983 i 1983 i 1983 i 1983 i 1983 i 1983 i 1983 i 1983 i 1983 i 1983 .metode i sklopovi digitalnog upravljanja EMP-a.P.31/83 Digitalizacija video signala Simulacija rješavanja sistema linearnih jednačina u cilju odreĎivanja optimalnog redosljeda čvorova električne mreţe Proračun transformatora Turbodem kao sistem za L.

luka i njegova aplikacija na visokonaponske prekidače Visokonaponski prekidači sa uljem kao medijem za gašenje električnog luka sa posebnim osvrtom na konstrukcije i proračun komora za gašenje električnog luka Model punoizolovanog "srednjenaponskog" razvodnog postrojenja sa posebnim osvrtom na izolaciju Proračun povratnih napona na kontaktima prekidača za izabrane šeme električnog luka Automatika i Diplomski rad elektronika 1983 Automatika i Diplomski rad elektronika 1983 Automatika i Diplomski rad elektronika Automatika i Diplomski rad elektronika Elektroenerg Diplomski rad etika Elektroenerg Diplomski rad etika Elektroenerg Diplomski rad etika Elektroenerg Diplomski rad etika 73/83 1/83 41/83 44/83 49/83 50/83 1983 1983 1983 1983 1983 1983 51/83 52/83 53/83 54/83 55/83 56/83 58/83 61/83 62/83 63/83 Elektroenerg Diplomski rad etika 1983 Elektroenerg Diplomski rad etika 1983 1983 1983 1983 1983 1983 1983 1983 1983 Elektroenerg Diplomski rad etika Elektroenerg Zaštitni ureĎaji podzemnih rudničkih postrojenja Diplomski rad etika Elektroenerg Ispitivanje zaštitnih relejnih ureĎaja Diplomski rad etika Elektroenerg Proračun magnetnog polja okidača Diplomski rad etika Automatsko generisanje ulaznih podataka pri metodi konačnih Elektroenerg elemenata Diplomski rad etika Elektroenerg Proračun laboratorijskog sinhronog turbogeneratora Diplomski rad etika Zaštitni ureĎaji visokonaponskih postrojenja sa 1 1/2 Elektroenerg prekidačem po polju Diplomski rad etika Numerički proračun povratnog preskoka na dalekovodnom Elektroenerg stubu Diplomski rad etika 64/83 66/83 68/83 74/83 75/83 78/83 Komparacija izmeĎu dvopritisnih i autopneumatskih prekidača Elektroenerg u izvedbi sa SF6 gasom kao medijem za gašenje luka Diplomski rad etika 1983 Elektroenerg Kvalitet isporuke električne energije potrošačima Diplomski rad etika 1983 Elektroenerg Magnetna jezgra kod strujnih transformatora Diplomski rad etika 1983 Usporedba zaštita bloka V i bloka VI u TE Kakanj III i Kakanj Elektroenerg IV Diplomski rad etika 1983 Elektroenerg Zaštita visokonaponskih vodova opterećenih sa više krajeva Diplomski rad etika 1983 Analiza metoda i proračun napona za izabrane konfiguracije Elektroenerg sistema Diplomski rad etika 1983 Proračun elektrostatičkih polja metodom konačnih diferencija primjena za proračun visokonaponskih izolacionih sistema Zaštita visokonaponskih vodova primjenom inf Elektroenerg Diplomski rad etika 1983 Elektroenerg Diplomski rad etika 1983 79/83 83/83 .6/83 67/83 Formiranje strukture i izbor podešenja visoko impedantne sabirničke zaštite Neke metode analize slučajnih procesa u nelinearnim sistemima Analiza mogućnosti primjene nekih linearnih kodova za otkrivanje i ispravljanje grešaka u mikroprocesorskim sistemima Realizacija elektronskog trofaznog dvotarifnog brojila aktivne energije sa uklopnim digitalnim satom Korištenje sunčeve energije Visokoimpedantna zaštita sabirnica Vrijeme zaleta i toplina gubitaka zaleta dvokaveznih asinhronih motora Vazduh kao medij za gašenje el.

šeme spojeva i izvedba razvodnih postrojenja naponskog nivoa 110 kV.92/83 95/83 99/83 88/83 28/83 65/83 71/83 81/83 10/83 11/83 12/83 13/83 14/83 15/83 3/83 5/83 7/83 70/83 72/83 77/83 8/83 80/83 86/83 Način izbora opreme .s kritičkim osvrtom na rješenja u Elektroprivredi Zadaci i zahtjevi tehničke eksploatacije H.E. Gašenje električnog luka u prekidačima za istosmjernu i naizmjeničnu struju Upravljanje pogonom zakretne platforme bagera sa rotacionim kopačem Program za proračun potencijala i polja metodom konačnih elemenata Prekostrujni releji sa strujno zavisnom vremenskom karakteristikom Oblikovanje i šeme gradskih i seoskih mreţa Vlastita potrošnja hidroelektrana Sistem za praćenje trţišta investicionih objekata Impirijsko istraţivanje ciljeva organizacije za potrebe evaluacije informacionih sistema Projekat za praćenje planova i izvještaja Analiza osmobitnih mikroprocesora MC 6800. MC 6809 i INTEL 8080 Vrlo visoko razvijeni jezik za upravljanje dokumentima Nacrt projekta za praćenje troškova Računarska realizacija informacionog sistema upisa studenata Uloga korisnika u formulisanju ciljeva organizacije u procesu razvoja informacionog sistema Algoritmi pretraţivanja u linijskom editoru teksta Sistem upravljanja datotekama na računarima HONEYWELL LEVEL 66 Jedna metoda za nalaţenje drveta najkraćih puteva u grafu Generator programa za obuhvat podataka Realizacija leksičke i sintaktičke analize prevodioca za programski jezik Edison Elektroenerg Diplomski rad etika 1983 Elektroenerg Diplomski rad etika 1983 Elektroenerg Diplomski rad etika 1983 Diplomski rad Elektronika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Diplomski rad Diplomski rad Diplomski rad Energetika Energetika Energetika Informatika 1983 1983 1983 1983 1983 1983 1983 1983 1983 1983 1983 1983 1983 1983 1983 1983 1983 1983 1983 1983 Diplomski rad Informatika Diplomski rad Informatika Diplomski rad Informatika Diplomski rad Informatika Diplomski rad Informatika Diplomski rad Informatika Diplomski rad Informatika Diplomski rad Informatika Diplomski rad Informatika Diplomski rad Informatika Diplomski rad Informatika Diplomski rad Informatika 89/83 9/83 17/83 18/83 19/83 20/83 22/83 23/83 24/83 Analiza informacionog sistema univerziteta Diplomski rad Informatika Prenos datoteka izmeĎu računara HONEYWELL nivo 6 i HONEYWELL nivo 66 Diplomski rad Informatika Realizacija kros-asemblera za mikroprocesore motorola 6800 i 68000 korištenjem postojećeg makro-asamblera kao prevodioca Diplomski rad Informatika Podsistem obračuna ličnih dohodaka u GRO ''PUT'' Sarajevo Uticaj atmosferskih praţnjenja na telekomunikacione linije i zaštita od njih Vrste modulacionih postupaka kod prenosa digitalnih signala radio-relejnim vezama Diafonija kod telekomunikacionih kablova Odrţavanje i zaštita koaksijalnih kabela pomoću gasne kontrole Procesor mikroračunara injegova primjena u upravljanju digitalnim komutacionim poljem Projekat radiorelejnog sistema Sarajevo-Beograd Mjerne metode u svjetlovodima Diplomski rad Informatika Telekomunik Diplomski rad acije Telekomunik Diplomski rad acije Telekomunik Diplomski rad acije 1983 1983 1983 1983 1983 Telekomunik Diplomski rad acije 1983 Telekomunik Diplomski rad acije Telekomunik 1983 Diplomski rad acije 1983 Telekomunik Diplomski rad acije 1983 .

12kV Osnovni spojevi i karakteristike upravljanih izmjeničnih mašina napajanih iz tiristorskih pretvarača Jedan algoritam identifikacije karakterističnih parametara objekata automatskog upravljanja na osnovu poznatog frekventnog odziva Regulacija procesa zavarivanja elektronskim snopom Sistemi za besprekidno napajanje Realizacija i opis računarskih komunikacija u elektroprivrednom područnom centru upravljanja .Sarajevo Diplomski rad Diplomski rad Diplomski rad 1983 1983 1983 1983 1983 1983 1983 1983 1984 1984 1984 1984 1984 1984 1984 1984 1984 1984 1984 80/84 82/84 1/84 16/84 19/84 22/84 25/84 27/84 4/84 Diplomski rad Diplomski rad i 1984 1984 1984 i 1984 i 1984 i 1984 i 1984 i 1984 i 1984 i 1984 47/84 Automatika Diplomski rad elektronika Automatika Diplomski rad elektronika Automatika Podešavanje parametara digitalnog regulatora Diplomski rad elektronika Analiza elektronskog kardiovaskularnog ureĎaja za intezivnu Automatika NJEGU Diplomski rad elektronika Automatika Mreţe sa paketskom komutacijom protokol X25 Diplomski rad elektronika Automatika Ulazna i izlazna elektronska kola optičkog prenosnog sistema Diplomski rad elektronika Automatika Regulacija upravljaqnja električnim vozilima Diplomski rad elektronika Mogućnosti aproksimacije i linearizacije statičkih karakteristika nelinearnih davača temperature korištenjem mikroračunarskih Automatika sistema Diplomski rad elektronika .5 kA.realizacija struktura Diplomski rad Sinteza optimalnog upravljanja pri ograničenjima na fazne koordinate Diplomski rad Konpenzacija reaktivne energije kao vid racionalne potrošnje električne energije Diplomski rad Mrtode proračuna veličina i pravaca elektrodinamičkih sila kod elektrićnih aparata Diplomski rad Sistemi regulacije brzine vrtnje izmjeničnih strojeva u zatvorenoj sprezi Diplomski rad Problem sinteze linearnih zakona upravljanja u multivarijabilnim sistemima Diplomski rad Primjeri primjene industrijskih robota Diplomski rad Elektrodinamičke sile u elektroenergetskom sistemu i metode njihovog proračuna Diplomski rad Karakteristike i strukture radio i radarskih prijemnika Primjena mikroprocesora Am 2901 u telefonskoj centrali sa uskladištenim programom Automatska regulacija pojačanja i automatska regulacija učestanosti kod radio i radarskih prijemnika Program za grafički prikaz rezultata proračuna tokova snage Proračun električnog i magnetnog polja vakumskog prekidača 26.25/83 27/83 32/83 33/83 35/83 36/83 39/83 43/83 24/84 41/84 42/84 44/84 46/84 51/84 52/84 68/84 70/84 72/84 79/84 Telekomunik Diplomski rad acije Telekomunik Diplomski rad acije Telekomunik Diplomski rad acije Telekomunik Šum u električnim kolima Diplomski rad acije Impulsno kodna modulacija u funkciji prenosa telefonskih Telekomunik kanala Diplomski rad acije Karakteristike simetričnih kablovskih vodova sa gledišta Telekomunik multipleksnog prenosa Diplomski rad acije Telekomunik Optički telekomunikacioni kablovi Diplomski rad acije Telekomunik Analiza prometne situacije u mreţi sa više telefonskih centrala Diplomski rad acije Mjerni organi dinstantnih zaštita .

49/84 5/84 60/84 61/84 78/84 83/84 Regulacija brzine i pomaka mašine jednosmjerne struje sa nezavisnom pobudom za upravljanje radom kopir mašine 84/84 86/84 9/84 11/84 12/84 13/84 37/84 39/84 40/84 43/84 45/84 50/84 53/84 54/84 56/84 62/84 63/84 69/84 71/84 73/84 74/84 Automatika i Diplomski rad elektronika Automatika i Detekcija razlike frekvencije na bazi PLL sistema Diplomski rad elektronika Automatika i Sinteza upravljanja manipulacionim robotima Diplomski rad elektronika Obrada informacija za upravljanje avionom pomoću Automatika i mikroračunara Diplomski rad elektronika Automatika i Selektivnost zaštite u sistemima besprekidnog napajanja Diplomski rad elektronika Dinamički model automobila i analiza modela u vremenskom i Automatika i frekvencijskom domenu Diplomski rad elektronika Metod poligonalne aproksimacije za prepoznavanje dvodimenzionalnih slika i računanje njihovih karakterističnih Automatika i parametara Diplomski rad elektronika Automatika i Laserski mjerači daljine Diplomski rad elektronika Organizacija sistema za funkcionalno testiranje. samodijagnosticiranje i samouspostavljanje ispravnog stanja Automatika i digitalnih objekata Diplomski rad elektronika Elektroenerg Projektovanje uzemljenja elektroenergetskih postrojenja Diplomski rad etika Elektroenerg Impulsi otpor uzemljenja Diplomski rad etika Analiza metoda i postupaka mjerenja električnih parametara u Elektroenerg visokom naponu Diplomski rad etika Elektroenerg Vakumski prekidači Diplomski rad etika Zaštita elektroenergetskog sistema za napajanje rafinerije Elektroenerg nafte Bosanski Brod Diplomski rad etika Elektroenerg Primjena izolatora u zagaĎenoj atmosferi Diplomski rad etika Uljni prekidači sa kratkim osvrtom na proračun komore za Elektroenerg gašenje električnog luka Diplomski rad etika Primjena posebnih izvedbi izolacije na VN vodove u svrhu Elektroenerg optimizacije izbora glave stupa Diplomski rad etika Elektroenerg Zaštita elektroenergetskih industrijskih postrojenja Diplomski rad etika Dinamička i termička naprezanja niskonaponskih sklopnih postrojenja u kratkom spoju i njihova eksperimentalna Elektroenerg provjera Diplomski rad etika Uporedna tehničko-tehnološka analiza mogućih rješenjarasklopnih postrojenja kod konvencionalnog i metalom Elektroenerg oklopljenog postrojenja Diplomski rad etika Prognoziranje električne energije i snage za područje Elektroenerg Glamoča do 2000 godine Diplomski rad etika Provjera zagrijavanja niskonaponskih i srednjenaponskih Elektroenerg sklopnih postrojenja Diplomski rad etika Kompenzacija reaktivne energije na distributivnim Elektroenerg dalekovodima Diplomski rad etika Elektroenerg Gašenje dugačkog luka naizmjenične struje Diplomski rad etika Elektroenerg Proračun 10 KV naponskog transformatora Diplomski rad etika Elektroenerg OdreĎivanje elektrodinamičkih sila na kontaktima prekidača Diplomski rad etika Elektroenerg Visokonaponski pneumatski prekidači Diplomski rad etika 1984 1984 1984 1984 1984 1984 1984 1984 1984 1984 1984 1984 1984 1984 1984 1984 1984 1984 1984 1984 1984 1984 1984 1984 1984 1984 1984 .

460 V. 375 1 min Tunel-efekat i njegov značaj za kontaktne sisteme rasklopnih aparata Elektroenerg Diplomski rad etika Elektroenerg Diplomski rad etika Elektroenerg Diplomski rad etika Elektroenerg Diplomski rad etika Elektroenerg Diplomski rad etika Elektroenerg Diplomski rad etika Elektroenerg Diplomski rad etika Elektroenerg Produţna diferencijalna zaštita energetskih vodova Diplomski rad etika Elektroenerg Analiza prostiranja talasa u kablu Diplomski rad etika Elektroenerg Električni kontakti Diplomski rad etika Primjena poznatih metoda za proračun elektrodinamičkih sila Elektroenerg kod električnih aparata Diplomski rad etika Visokonaponski prekidači s magnetnim oduvavanjem Elektroenerg električnog luka Diplomski rad etika Elektroenerg Razvoj konstruktivnih izvedbi visokonaponskih prekidača Diplomski rad etika Stanje razvoja i proizvodnje savremenih visokonaponskih Elektroenerg prekidača za neizmjeničnu struju u našoj zemlji Diplomski rad etika Elektroenerg Prekidanje struja kratkih spojeva niskonaponskim prekidačima Diplomski rad etika Karakteristike SF6 gasa bitne za njegovu primjenu kod Elektroenerg prekidača Diplomski rad etika Uzemljenje kao zaštitna mreţa sa posebnim osvrtom na Elektroenerg uzemljenje dalekovodnih stubova Diplomski rad etika Ulazno-izlazne jedinice u sistemu AXE 10 sa komandama Diplomski rad Elektronika Sinteza struktura za merenje razlike frekvencija Diplomski rad Elektronika Sinhronizator Diplomski rad Energetika Kompenzacija reaktivne snage u mreţama SN i VN Diplomski rad Energetika Formater teksta izbornog programa za jezik PASCAL Diplomski rad Informatika Stočarski informacioni sistem .75/84 76/84 Elektroenerg Proračun strujnih mjernih transformatora napona 110 kV i više Diplomski rad etika 1984 Elektroenerg Visokonaponski autopneumatski prekidači Diplomski rad etika 1984 Načini izbora i vrste opreme u rasklopnim postrojenjima naponskog nivoa 110 kV Osvrt na rasklopna postrojenja u mreţi elektroprenosa BiH Računarsko projektovanje provodnih izolatora sa kondenzatorskom izolacijom Mikromašine Osnove teorije tahogeneratora i salsina Proračun transformatora snage 10 MVA sa namotajima za napone 6+15%/70 kV Osnovna rješenja problema koji se javljaju pri konstrukciji 220 kV-ih strujnih mjernih transformatora u SF6 tehnici Proračun generatora mešovite pobude 500 kW.gojidbena izgradnja u govedarstvu Diplomski rad Informatika Video terminal VT-100 opis i mogućnosti korištenja Diplomski rad Informatika Programska sredstva za pomoći u otkrivanju grešaka u korisničkim programima Diplomski rad Informatika Simbolički kontrolno-testni program za Edison Diplomski rad Informatika Proizvodni informacioni sistem podsistem -elektronska pošta Diplomski rad Informatika Model informacionog sistema za podršku odlučivanju na univerzitetu Diplomski rad Informatika Projekat informacionog sistema za upravljanje proizvodnjom u OOUR Tvornica dijelova vozila Ljubuški Diplomski rad Informatika 81/84 85/84 87/84 88/84 89/84 90/84 38/84 48/84 55/84 57/84 58/84 59/84 64/84 65/84 66/84 67/84 77/84 23/84 8/84 3/84 91/84 10/84 14/84 15/84 17/84 18/84 2/84 20/84 21/84 1984 1984 1984 1984 1984 1984 1984 1984 1984 1984 1984 1984 1984 1984 1984 1984 1984 1984 1984 1984 1984 1984 1984 1984 1984 1984 1984 1984 1984 .

11 Diplomski rad Informatika Analiza efikasnosti metode CAUSE . sa korisnički definisanom zaštitom pristupa Distributivne mreţe Diplomski rad Diplomski rad Diplomski rad 1984 1984 1984 1984 1984 1984 1984 1984 1984 1984 1984 1984 1984 1985 1985 1985 1985 54/85 57/85 69/85 71/85 8/85 12/85 13/85 2/85 25/85 35/85 41/85 42/85 43/85 Diplomski rad Diplomski rad Diplomski rad 1985 1985 1985 1985 1985 i 1985 i 1985 i 1985 i 1985 i 1985 i 1985 i 1985 i 1985 Malouljni prekidači za visoko naponske mreţe do 35 KV nivoa Diplomski rad Editor pravila u DIPSY-e sredstvu za razvoj ekspertnih sistema Diplomski rad Ispitivanje specifične reljefne topografije indukovane jonskim Automatika nagrizanjem na metalnim metama Diplomski rad elektronika Automatika Mjerenje temperature Diplomski rad elektronika Automatika Zaštita i automatika trafostanice 110/20 kV Donji Vakuf Diplomski rad elektronika Automatika Računarsko upravljanje pruverom .veza sa operaterom Diplomski rad elektronika Automatika Laseri na bazi čvrstog tijela Diplomski rad elektronika Automatika Modelna osnova robotskog manipulatora Diplomski rad elektronika Automatika Poluprovodnički laseri Diplomski rad elektronika Metode sinteze neinteraktivnog upravljanja multidimenzijalnih Automatika sistema Diplomski rad elektronika .6/84 7/84 26/84 28/84 29/84 30/84 31/84 32/84 33/84 34/84 35/84 36/84 92/84 28/85 39/85 44/85 53/85 Virtuelna EDISON mašina i njena realizacija na računaru PDP .EFFECT ANALYSIS u dijagnosticiranju sekvencijalnih struktura Diplomski rad Informatika Telekomunik Radio-relejni ureĎaj "MINI-LINK 13 " Diplomski rad acije Telekomunik Fizikalne osnove metoda holografijskih mjerenja Diplomski rad acije Telekomunik Primjena MOS-elemenata u telekomunikacijama Diplomski rad acije Telekomunik Satelitske antene Diplomski rad acije Priprema programske podrške za centralunu jedinicu Telekomunik komutacionog sistema TLC 10 GC ANTIASEMBLER Diplomski rad acije Telekomunik Optička obrada signala Diplomski rad acije Priprema programske podrške za centralnu jedinicu Telekomunik komutacionog sistema TLC 10 -ANTIASEMBLER Diplomski rad acije Telekomunik Šotkijeve diode i njihova primjena Diplomski rad acije Telekomunik CCITT preporuke za digitalne tranzitne centrale Diplomski rad acije Telekomunik Primjena galijum-arsenida u elektronici Diplomski rad acije Regionalni procesor u telefonskom komutacionom sistemu Telekomunik AXE 10 Diplomski rad acije AES i XPS tehnike za dubinsko profiliranje tankih slojeva primjenjive u proizvodnji mikroelektričnih elemenata Diplomski rad Distantna zaštita sa reaktantnom proradnom karakteristikom Statički pretvarač za srednjefrekventnu indukcionu peć Statički pretvarač za srednjefrekventno indukciono grijanje Poboljšanje pouzdanosti poluprovodničkog ram sistema hammingovim kodom za korekciju jednobitne i detekciju dvobitne greške Primer realizacije upita u bazi podataka.

Al ) i dozvoljenih temparatura Diplomski rad etika Protueksplozijska zaštita električnih ureĎaja za nadzemna Elektroenerg mjesta Diplomski rad etika Tehnička rješenja dalekovoda s gledišta razvoja prenosa Elektroenerg električne energije i uticaja dalekovoda na ţivotnu sredinu Diplomski rad etika Elementi integralne optike Diplomski rad Elektronika Elektronski elementi računskih mašina Diplomski rad Elektronika Mjerni pretvarači pritiska i protoka Diplomski rad Energetika Strukture i reţimi rada elektroenergetskih postrojenja za napajanje rudnika olova.cinka i barita -VAREŠ Diplomski rad Energetika Optimizacija elektrodnih sistema metodom simuliranja naboja Mjerni pretvarači kinematičkih veličina Mjerni pretvarači temperature Automatska sinhronizacija u elektroenergetskom sistemu Diplomski rad Diplomski rad Diplomski rad Diplomski rad Energetika Energetika Energetika Energetika 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 .47/85 49/85 45/85 46/85 48/85 50/85 52/85 55/85 56/85 58/85 60/85 62/85 63/85 64/85 65/85 66/85 67/85 70/85 73/85 9/85 61/85 68/85 59/85 1/85 10/85 11/85 3/85 30/85 34/85 37/85 4/85 Varijacioni metodi teorije optimalnih rješenja sistema automatskog upravljanja Odlučivanje u uslovima struktuirane neizvjesnosti -metoda DELFIProračun i konstrukcija strujnog mjernog transformatora izolovanog gasom "SF 6" inverzne izvedbe za naponski nivo 300 kV Automatika i Diplomski rad elektronika 1985 Automatika i Diplomski rad elektronika 1985 Elektroenerg Diplomski rad etika Elektroenerg Analiza uticaja visokonaponskih elektromagnetnih polja Diplomski rad etika Elektroenerg Mjerni pretvarači nivoa Diplomski rad etika Elektroenerg Analiza industrijskih elektroenergetskih mreţa Diplomski rad etika Problemi i optimizacija kondenzatorske izolacije kod Elektroenerg provodnog izolatora Diplomski rad etika Proračun tropolnog rastavljača za vanjsku montaţu 35 kV-800 Elektroenerg A Diplomski rad etika Novi pristupi rješavanju konstrukcija zaštitnih uţadi na Elektroenerg dalekovodima Diplomski rad etika Elektroenerg Uloga uklopnog otpornika u ograničenju Diplomski rad etika Elektroenerg SF 6 prekidači visokog napona iznad 35 kV Diplomski rad etika Elektroenerg Objekti regulacije Diplomski rad etika Retospektivni razvoj prekidača sa posebnim osvrtom na Elektroenerg tehnike koje se danas primjenjuju Diplomski rad etika Elektroenerg Pneumatski prekidači za naponske nivoe 110 kV i više Diplomski rad etika Elektroenerg Programsko upravljanje Diplomski rad etika Gašenje luka istosmjerne struje kod električnih aparata niskog Elektroenerg napona Diplomski rad etika Razlaganje ulja pri gašenju električnog luka malouljnim Elektroenerg prekidačima Diplomski rad etika Uticaj električne struje na ljudski organizam sa posebnim Elektroenerg osvrtom na tretman zvjezdišta Diplomski rad etika Elektroenerg Proračun elektrodinamičkih sila kod pantografskog Diplomski rad etika Elektroenerg Električni kontakti kod sklopnih aparata Diplomski rad etika Termički proračun vazdušnih vodova u ovisnosti od Elektroenerg upotrebljenih materijala (Cu.

veza sa procesom Analiza parametara koji utiču na memorijski sistem IDS/II baze podataka Jedna relaciona šema mreţe računara Realizacija prenosa podataka izmeĎu NCR računara Izračunavanja univerzalne kalibracione krive turbine i odgovarajuća primjena mikroračunara za mjerenje protoka Generator prelazne forme za PASCAL-S Pomoćni program za administratora baze podataka IDS/II Formater teksta izvornog programa za programski jezik EDISON Simbolički kontrolno-testni interpreter za PASCAL-S EQUAL .relacioni sistem za upravljanje bazom podataka Projektovanje baze podataka sa klasične računarske obrade na bazu podataka Linijski komunikacioni protokol za lokalnu mreţu računara ENERGONET-LM1 Softversko-hardverska realizacija teleksa na računaru Editor tabelarnih dokumenata Distribuirana obrada podataka Asembler za mikroprocesor Motorola 68000 Upravljanje podacima u sistemu za automatizaciju ureda DIPDP Pretplatničke sluţbe i usluge u savremenim telefonskim sistemima Slabljenje signala u svjetlosnim vodovima Elektronski telekomunikacioni ureĎaji za digitalne veze Šum u telekomunikacionim elektronskim kolima TV reportaţna kola kao produkcioni punkt Analiza i proračun invertora za upravljanje trofazne kavezne asinhrone mašine Optimalna stohastička denivelacija rezervoara u slivu Uslovi rada zaštite i automatike u poremećenim i havarijskim reţimima Optimalna raspodjela opterećenja izmeĎu termoelektrana u EES-u Mjerenje protoka fluida pomoću ultrazvuka Jedno rješenje ureĎaja za laboratorijsko testiranje akumulatorskih baterija (Mjerenje kapaciteta akumulatorske baterije) Mehanizam proboja gasovitih .čvrstih i tečnih dielektrika Principi formalnog izbora procesnog interfejsa za voĎenje eksperimenata Numeričko rješavanje sistema diferencijalnih jednačina koje opisuju ulazak u sinhronizam sinhronog motora centrifugalnog kompresora Primjer realizacije jedne regulacione konture kod postrojenja za zavarivanje elektronskim mlazom Diplomski rad Energetika Diplomski rad Informatika Diplomski rad Informatika Diplomski rad Informatika Diplomski rad Informatika Diplomski rad Informatika Diplomski rad Informatika Diplomski rad Informatika Diplomski rad Informatika Diplomski rad Informatika Diplomski rad Informatika Diplomski rad Informatika Diplomski rad Informatika Diplomski rad Informatika Diplomski rad Informatika Diplomski rad Diplomski rad Diplomski rad Diplomski rad Diplomski rad Informatika Informatika Informatika Informatika Informatika 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1986 1986 1986 1986 1986 1986 Diplomski rad Informatika Telekomunik Diplomski rad acije Telekomunik Diplomski rad acije Telekomunik Diplomski rad acije Telekomunik Diplomski rad acije Diplomski rad Diplomski rad Diplomski rad Diplomski rad Diplomski rad Diplomski rad 68/86 78/86 84/86 Diplomski rad Diplomski rad Diplomski rad 1986 1986 1986 87/86 92/86 Diplomski rad Diplomski rad 1986 1986 .72/85 14/85 15/85 16/85 17/85 18/85 19/85 20/85 21/85 22/85 23/85 24/85 26/85 27/85 32/85 38/85 40/85 5/85 51/85 6/85 7/85 29/85 31/85 33/85 36/85 33/86 45/86 46/86 47/86 48/86 62/86 Primjena modifikovane furijerove transformacije u analizi elektromagnetskih prelaznih procesa Realizacija VISACALC-a za računar IRIS-23 Strukturalno i akciono modeliranje upotrebom sistema PASCAL/E i EQUAL Jedan primjer u realizaciji relacione baze podataka Računar pruvera .

pruge 850 mm Diplomski rad 19/86 21/86 26/86 28/86 32/86 43/86 49/86 50/86 52/86 Automatika Diplomski rad elektronika Automatika Diplomski rad elektronika Automatika Diplomski rad elektronika Automatika Diplomski rad elektronika Automatika Diplomski rad elektronika Automatika Diplomski rad elektronika Automatika Diplomski rad elektronika Automatika Diplomski rad elektronika Automatika Diplomski rad elektronika 79/86 82/86 9/86 95/86 16/86 17/86 Digitalna kućna telefonska centrala -ENERGOTEL 10Razvoj HARDWERE .a i SOFTWARE .a mikroprocesorskog sistema EFC-1000 Diplomski rad Projektovanje i upotreba elektronskih sklopova sa fotomikrosenzorima Diplomski rad Mreţe za smanjenje gubitaka za tranzistorski prekidač Upravljanje sinhronim motorom sa paramanentnim Numerički proračun uzemljivača metodom konačnih elemenata Načini eliminacije statičkog elektriciteta Zaštita od opasnog napona dodira i koraka sa posebnim osvrtom na elektro-vučne podstanice na prugama elektrificiranim naponom 25 KV 50 Hz Dinamički modeli i metode upravljanja brzinom asinhrinih motora Projekat labaratorijskog trofaznog asinhronog motora 4AZ 180 M2 Okidači kao elementi električnih sklopnih aparata Analiza elektromagnetnih uticaja visokonaponskih prenosnih linija Diplomski rad Diplomski rad Diplomski rad Diplomski rad Automatika i elektronika Automatika i elektronika Automatika i elektronika Automatika i elektronika Elektroenerg etika Elektroenerg etika 1986 1986 1986 1986 1986 1986 51/86 60/86 61/86 64/86 65/86 Elektroenerg Diplomski rad etika Elektroenerg Diplomski rad etika Elektroenerg Diplomski rad etika Elektroenerg Diplomski rad etika Elektroenerg Diplomski rad etika 1986 1986 1986 1986 1986 .a za samotestiranje i provjeru stanja INTERFACE .93/86 1/86 10/86 11/86 13/86 14/86 15/86 Komutacija analognih signala u digitalnom sistemu Elektronski mjerač toplote Zaštite generatora u hidroelektranama Specifičnosti zaštite elektroenergetskih postrojenja za napajanje rudnika s podzemnom eksploatacijom Diplomski rad Diplomski rad Diplomski rad Diplomski rad Automatika elektronika Automatika elektronika Automatika elektronika Automatika elektronika Automatika elektronika Automatika elektronika i 1986 1986 i 1986 i 1986 i 1986 i 1986 i 1986 i 1986 i 1986 i 1986 i 1986 i 1986 i 1986 i 1986 i 1986 i 1986 Reţimi rada i relejna zaštita generatora u hidroelektranama Diplomski rad Reţimi rada i mjerne veličine za realizaciju zaštitnih ureĎaja u rudarskim elektropostrojenjima Diplomski rad Pobudni organi distantne zaštite Skanujući elektronski mikroskop (SEM)i njegovo korištenje u istraţivanju mikrotopografije jonima erodirane metalne površine Temperaturna kompenzacija mjernog pretvarača pritiska Regulacija istosmjernih električnih obrtnih mašina Realizacija diskretnih algoritama za regulaciju napona Grafički kontrolor za jedan sistem upravljanja kompleksnim tehnološkim procesima Predstavljanje i kodiranje slika u digitalnom obliku Matematički modeli dinamike procesa u parogeneratorima Sistem upravljanja i regulacije letećih makaza 2.5 mn.

66/86 67/86 70/86 71/86 72/86 73/86 EMP gumenih transportnih traka jame "KAMENICA" rudnika Breza Dinamička naprezanja pri kratkom spoju u razvodnom postrojenju 110 kV (Osvrt na TS 110/10 Sarajevo 16-Hrid) Električni luk prilikom prekidanja strujnih krugova naizmjenične struje Računarska analiza sklopnih prenapona SF6 prekidači i njihova eksploatacija u puno izolovanom rasklopnom postrojenju Elektroenerg Diplomski rad etika 1986 Elektroenerg Diplomski rad etika Elektroenerg Diplomski rad etika Elektroenerg Diplomski rad etika Elektroenerg Diplomski rad etika Elektroenerg Diplomski rad etika 1986 1986 1986 1986 74/86 75/86 76/86 81/86 83/86 86/86 88/86 89/86 90/86 91/86 94/86 63/86 6/86 8/86 20/86 23/86 27/86 59/86 69/86 Proračun uzemljivača metodom simuliranja naboja 1986 Analiza elektromagnetnih prelaznih procesa u kolima sa raspodijeljenim parametrima primjenom modifikovane FourierElektroenerg ove transformacije Diplomski rad etika 1986 Elektroenerg UreĎaji i oprama visokonaponske laboratorije Diplomski rad etika 1986 Elektroenerg Greške u sistemima sa zatvorenom spregom Diplomski rad etika 1986 Neophodnost proračuna elektrodinamičkih sila u Elektroenerg elektroenergetskim postrojenjima Diplomski rad etika 1986 Elektroenerg Konstruktivne izvedbe strujnih mjernih transformatora Diplomski rad etika 1986 OdreĎivanje osnovnih parametara opreme hidroelektrane Elektroenerg slične HE "MOSTAR" Diplomski rad etika 1986 Elektroenerg Kompenzacija reaktivne energije u industriji Diplomski rad etika 1986 Elektroenerg Konstruktivne izvedbe naponskih mjernih transformatora Diplomski rad etika 1986 Električni luk prilikom prekidanja strujnih krugova Elektroenerg jednosmjerne struje Diplomski rad etika 1986 Elektroenerg Elektromagneti za jednosmjernu struju Diplomski rad etika 1986 Pouzdanost industrijskih mreţa Elektroenerg (kvantitativna analiza pouzdanosti industrijskih mreţa) Diplomski rad etika 1986 Rastavljači Elektroenerg Toplotni proračun rastavljača Diplomski rad etika 1986 Digitalna obrada signala u TTB-1 Reţimi rada i zaštita elektromotornih pogona sa asinhronim motorima Aktuatori u konturama automatske regulacije Odbijanje prenosa kao parametar kvaliteta u paketskoj mreţi energonet ps-1 Rudnički izvozni stroj okna "sretno" rudnik Breza Upravljanje skladištima korištenjem relacionog PASCAL-a Fizikalni procesi na kontaktima vakuumskog prekidača Realizacija podsistema za praćenje radnih naloga i narudţbi u okviru informacionog sistema za upravljanje proizvodnjom Upravljanje u digitalnoj kućnoj centrali Energotel 10 Program za simulaciju upravljanja skladištem Realizacija ekspertnog sistema na personalnom računaru Realizacija podsistema za upravljanje narudţbama nabavke Realizacija baze podataka za praćenje ugovora Osnovne funkcije sistema za upravljanje prozorima Diplomski rad Elektronika Diplomski rad Elektronika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Diplomski rad Diplomski rad Diplomski rad Energetika Energetika Energetika Energetika 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 4/86 12/86 2/86 29/86 3/86 30/86 31/86 Diplomski rad Diplomski rad Diplomski rad Diplomski rad Informatika Informatika Informatika Informatika 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 Diplomski rad Informatika Diplomski rad Informatika Diplomski rad Informatika .

operativnog sistema i osnovnog hardvera Realizacija jezgra operacionog sistema Proces upravljanja ACIA-om MC 6850 Struktura informacionog sistema za podršku upravljanja proizvodnjom Korištenje total-a u izradi izvještaja za praćenje inventara Primjena total-a u knjigovodstvenom praćenju inventara Realizacija simulacijskog modela upravljanja poslovanjem Servisi mreţnog nivoa u softverskom paketu ENERGONET LLP Primjer realizacije analitičkog praćenja troškova po projektima upotrebom sistema PASCAL-E i EQUAL Primjer realizacije materijalnog knjigovodstva upotrebom sistema PASCAL-E i EQUAL Analiza.odnos jezika. strategije i metode razvoja informacionih sistema Postupak projektovanja finansijske baze podataka Sistem avionskih rezervacija realizovan upotrebom sistema PASCAL / E i EQUAL Reqalizacija pad-a u sistemu ENERGONET-PS1 UKT oscilatori -magnetron Problemi prostiranja svjetlosti u svjetlovodima Modulatori svjetlosti Laseri kao predajnici u optičkim komunikacionim sistemima Prenos signala optičkim vodom pri jakim elektromagnetnim smetnjama Obrada metodske jedinke pomoću računara Primjena računara u razradi nastavne jedinke -Stanovništvo SFRJ kao činilac privrednog razvojaMikroprocesorski ureĎaji "Izvor 86" za optimalno voĎenje proizvodnje elektrolučnih peći Ekonomski dispečingu elektroenergetskom sistemu Obrada metodske jedinjke pomoću računara Prekidači sa SF gasom za visoki napon Digitalni mjerni pretvarači Neki aspekti planiranja prenosnih sistema u zemljama u razvoju Idejno rješenje elektroenergetske mreţe za stambeno naselje "Dobrinja V" Tehno-ekonomska analiza pouzdanost i industrijskih elektroenergetskih čvorova Uvjeţbavanje trigonometrijskih funkcija uz pomoć računara Diplomski rad Informatika Diplomski rad Informatika Diplomski rad Informatika Diplomski rad Informatika Diplomski rad Informatika Diplomski rad Informatika 1986 1986 1986 1986 1986 1986 Diplomski rad Informatika Diplomski rad Informatika Diplomski rad Informatika Diplomski rad Diplomski rad Diplomski rad Diplomski rad Informatika Informatika Informatika Informatika 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 Diplomski rad Informatika Diplomski rad Informatika Diplomski rad Informatika Diplomski rad Informatika Diplomski rad Informatika Diplomski rad Informatika Diplomski rad Informatika Telekomunik Diplomski rad acije Telekomunik Diplomski rad acije Telekomunik Diplomski rad acije Telekomunik Diplomski rad acije Telekomunik Diplomski rad acije Diplomski rad Diplomski rad Diplomski rad Diplomski rad Diplomski rad Diplomski rad Diplomski rad Diplomski rad Diplomski rad Diplomski rad Diplomski rad .34/86 35/86 36/86 37/86 38/86 39/86 40/86 41/86 42/86 5/86 53/86 54/86 55/86 56/86 57/86 58/86 7/86 77/86 80/86 85/86 18/86 22/86 24/86 25/86 44/86 102/87 103/87 112/87 123/87 129/87 144/87 54/87 69/87 72/87 77/87 80/87 Jedan relacioni model finansijskog poslovanja i njegova realizacija upotrebom PASCAL/E i EQUAL-a Koncept modula i procesa kod programskog jezika MODULA2 Realizacija kadrovske evidencije upotrebom sistema PASCAL/E i EQUAL Relacioni model lansiranja proizvodnje i njegova realizacija upotrebom sistema EQUAL i PASCAL/E Inferentna mašina za razvojno sredstvo DIPSY-E Realizacija procesa upravljanja procesima Mogućnosti primjene personalnog računara IRIS PC-16 u upravljanju procesima .

81/87 84/87 95/87 113/87 12/87 139/87 142/87 143/87 148/87 24/87 27/87 Primjena računara u nastavi stranih jezika Faktori koji remete genetičku ravnoteţu populacije uz pomoć računara Supraprovodnost Programska sinteza mikroprocesorski baziranog ureĎaja za korekciju masenog protoka realnih gasova po pritisku i temperaturi Tipska ispitivanja sekundarne opreme Detekcija kvarova u programabilnim logičkim strukturamaPLA Totalno samoprovjeravajuća logička struktura na bazi polinomnih formi logičkih funkcija Sinteza upravljanja direktnog trofaznog pretvarača Mjerni pretvarači pomaka poloţaja brzine i ubrzanja Diplomski rad Diplomski rad Diplomski rad Automatika Diplomski rad elektronika Automatika Diplomski rad elektronika Automatika Diplomski rad elektronika Automatika Diplomski rad elektronika Automatika Diplomski rad elektronika Automatika Diplomski rad elektronika Automatika Diplomski rad elektronika Automatika Diplomski rad elektronika i 1987 1987 1987 1987 i 1987 i 1987 i 1987 i 1987 i 1987 i 1987 i 1987 i 1987 i 1987 i 1987 i 1987 i 1987 i 1987 i 1987 i 1987 i 1987 i 1987 i 1987 i 1987 i 1987 i 1987 i 1987 i 1987 i 1987 i 1987 29/87 38/87 39/87 4/87 40/87 41/87 42/87 43/87 44/87 46/87 47/87 48/87 49/87 5/87 52/87 53/87 55/87 57/87 Elektronski šifrovano osiguranje prolaza Simulacija linijskog komunikacionog nivoa na IRIS-PC računaru Analiza rješenja i načini implementacije formatiziranih prikaza u okviru operatorskog interfejsa distribuiranih SAU Automatika tehnološkim procesima Diplomski rad elektronika Automatika Upravljanje istosmjerne struje Diplomski rad elektronika Automatika Beskontaktno mjerenje obrtaja turbine Diplomski rad elektronika Automatika Proizvodnja VLSI kola Diplomski rad elektronika Automatika Tiristorske strukture Diplomski rad elektronika Automatika Longitudinalna dinamika i longitudinalni autopiloti Diplomski rad elektronika Automatika Sistemi za mjerenje i upravljanje brzinom i poloţajem aviona Diplomski rad elektronika Automatika Lateralna dinamika i lateralni autopiloti Diplomski rad elektronika Automatika Računarsko upravljanje stanicom za prečišćavanje pitke vode Diplomski rad elektronika Model i struktura MOSFET-a i neki aspekti MOSFET-ovih Automatika tranzistora snage Diplomski rad elektronika Automatizacija procesa kalibracije platinskih otpornih Automatika termometara Diplomski rad elektronika Automatika Mjerenje protoka i proračun prigušnice Diplomski rad elektronika Sistemi mjerenja i regulacije na tunelskoj peći za sinterovanje Automatika keramičkog materijala Diplomski rad elektronika Uticaj elektroenergetskih na telekomunikacione vodove pri Automatika kvarovima na elektroenergetskim vodovima Diplomski rad elektronika Automatika Programsko upravljanje procesom sortiranja trupčića Diplomski rad elektronika Mjerni pretvarači debljine i statičke duţine na liniji za izradu Automatika valjčića Diplomski rad elektronika Automatika Prekidački regulatori napona Diplomski rad elektronika Automatika Tehnologija izrade integrisanih kola Diplomski rad elektronika .

konstrukcija i današnji stepen upotrebe vakumskih Elektroenerg prekidača Diplomski rad etika Elektroenerg Interakcija elektroenergetskog sistema i okoline Diplomski rad etika Elektroenerg SF6 prekidači na autokompresionom principu Diplomski rad etika Proračun pouzdanosti industrijskih mreţa pomoću Elektroenerg transformacija trokut-zvijezda Diplomski rad etika Raspodjela temperature kod procesa zagrijavanja i hlaĎenja Elektroenerg rastavljača za vanjsku montaţu Diplomski rad etika Elektroenerg Mjerenje pogrešaka naponskih mjernih transformatora Diplomski rad etika Strujni mjerni transformatori u SF6 tehnici u izvedbi za napone Elektroenerg iznad 35 kV Diplomski rad etika Elektroenerg Kontakti kod visokonaponskih prekidača Diplomski rad etika Elektroenerg Nestacionirani procesi zagrijavanja dijelova električnih aparata Diplomski rad etika Elektroenerg Elektromagnetni prekidači Diplomski rad etika 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 .63/87 67/87 68/87 76/87 Implementacija algoritma za prepoznavanje dvodimenzionalnih predmeta na mikroračunarskoj strukturi podsistema robotske vizije 83/87 85/87 96/87 110/87 115/87 116/87 117/87 118/87 119/87 120/87 122/87 124/87 127/87 128/87 130/87 131/87 132/87 133/87 134/87 135/87 136/87 137/87 138/87 Automatika i Diplomski rad elektronika Automatika i Lokatori kvara na dalekovodima Diplomski rad elektronika Prikaz jednog računarskog baziranog akvizicionog sistema za Automatika i realizaciju eksperimenata kod identifikacije procesa Diplomski rad elektronika Klizni reţimi u upravljanju sinhronom mašinom sa Automatika i permanetnim magnetom Diplomski rad elektronika Prikaz rješenja implementacije jednog klasifikacionog algoritma u mikroračunarsku strukturu podsistema robotske Automatika i vizije Diplomski rad elektronika Analiza i implementacija metoda za dodavanje stanica u lokalnu mreţu distribuiranog sistema za upravljanje Automatika i tehnološkim procesima Diplomski rad elektronika Tiristorska regulacija srevo motora istosmjerne struje za Automatika i pogon pomoćnih kretanja na NC i CNC mašinama Diplomski rad elektronika Osvrt na energetiku Jugoslavije sa gledišta raspoloţivosti i Elektroenerg upotrbe glavnih energenata Diplomski rad etika Elektroenerg Analitičke metode za rješavanje elektrostatičkih polja Diplomski rad etika Elektroenerg SF6 prekidači naponskog nivoa do 35 kV Diplomski rad etika Fizikalne osobine električnog luka kao komutacionog Elektroenerg elementa prilikom isključenja prekidača Diplomski rad etika Elektroenerg Visokonaponski SF6 prekidači za vanjsku montaţu Diplomski rad etika Metodologija proračuna povratnih napona na kontaktima Elektroenerg prekidača Diplomski rad etika Uticaj parametara kontaktnih elemenata na prenos struje sa kontaktnog provodnika na pantograf elektrovučnog vozila Elektroenerg Diplomski rad etika Elektroenerg Izvedbe strujnih mjernih transformatora Diplomski rad etika Elektroenerg Numerička analiza cijevnog uzemljivača u višeslojnom tlu Diplomski rad etika Elektroenerg Digitalno upravljanje elektromotornim pogonima Diplomski rad etika Razvoj.

konstrukcija i današnji stepen upotrbe SF6 prekidača Diplomski rad etika Proračun pouzdanosti industrijskih mreţa sa uvaţavanjem Elektroenerg otkaza zaštite i automatike Diplomski rad etika Elektroenerg Malouljni prekidači naponskog nivoa do 35 kV Diplomski rad etika Elektroenerg Stezaljke Diplomski rad etika 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 .MSD metode Upotreba grafičkog tableta za unošenje ulaznih podataka pri korištenju metode konačnih elemenata Proračun pouzdanosti razvodnih postrojenja Analiza viših harmonika u EES-u i načini za njihovo eliminisanje Tendencija razvoja i proizvodnje visokonaponskih prekidača Mogućnost smanjenja otpora uzemljenja cijevnih uzemljivača u kraškim terenima Uzročnici paljenja u prostorima ugroţenim eksplozivnom atmosferom djelovanjem elektriciteta Model za ocjenu efikasnosti distributivnog EES-a Naponom i frekvencijom upravljani asinhroni elektromotorni pogoni Pristup ocjene nivoa pouzdanosti EES u crnoj metalurgiji Magnetna jezgra mjernih transformatora Osnovni principi projektovanja električnih aparata Analiza EMP-a izvoznog stroja Mehanizam proboja gasovitih dielektrika Korištenje metode mreţne kompenzacije u analizi problema tokova snage Modelovanje pouzdanosti napajanja potrošača u drvnoj industriji Osnove toplotnog proračuna kod električnih aparata Mjerenje pogrešaka strujnih mjernih transformatora Principi i metode zaštite srednjenaponskih metalom oklopljenih postrojenja od uticaja otvorenog električnog luka velike snage Elektroenerg Diplomski rad etika Elektroenerg Diplomski rad etika Elektroenerg Diplomski rad etika Elektroenerg Diplomski rad etika Elektroenerg Diplomski rad etika Elektroenerg Diplomski rad etika Elektroenerg Diplomski rad etika Elektroenerg Diplomski rad etika Elektroenerg Diplomski rad etika Elektroenerg Diplomski rad etika Elektroenerg Diplomski rad etika Elektroenerg Diplomski rad etika Elektroenerg Diplomski rad etika Elektroenerg Diplomski rad etika Elektroenerg Diplomski rad etika Elektroenerg Diplomski rad etika Elektroenerg Diplomski rad etika Elektroenerg Diplomski rad etika 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 62/87 64/87 65/87 66/87 70/87 71/87 74/87 75/87 78/87 82/87 Elektroenerg Diplomski rad etika Elektroenerg SF6 prekidači sa dva pritiska Diplomski rad etika Analiza elektromagnetnog uticaja dalekovoda 220 KV na Elektroenerg ţičanu konstrukciju Diplomski rad etika Elektroenerg Električna energija i "zagaĎenje" okoline Diplomski rad etika Elektroenerg Praţnjenje u gasu i električne osobine gasovitih dijelektrika Diplomski rad etika Metode upravljanja brzinom vrtnje i dinamički modeli Elektroenerg asinhronih motora Diplomski rad etika Elektroenerg Razvoj.14/87 140/87 141/87 145/87 146/87 147/87 16/87 59/87 73/87 100/87 101/87 104/87 105/87 106/87 107/87 108/87 109/87 61/87 Proračun rotaciono simetričnih elektrostatičkih polja u neograničenoj oblasti primjenom kombinovane MKD.

osnovni upravljački program za familiju mikroračunara M68000 Modeliranje procesa u STZOP-u na nivou centralne stanice Elektroenerg Diplomski rad etika Elektroenerg Diplomski rad etika Elektroenerg Diplomski rad etika Elektroenerg Diplomski rad etika Elektroenerg Diplomski rad etika Elektroenerg Diplomski rad etika Elektroenerg Diplomski rad etika Elektroenerg Diplomski rad etika Elektroenerg Diplomski rad etika Elektroenerg Diplomski rad etika Elektroenerg Diplomski rad etika Diplomski rad Elektronika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Informatika Diplomski rad Informatika Diplomski rad Informatika Diplomski rad Informatika Diplomski rad Informatika Diplomski rad Informatika Diplomski rad Informatika Diplomski rad Informatika Diplomski rad Informatika Diplomski rad Informatika 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 Upis učenika iz struka u obrazovne profile-računarska podrška Diplomski rad Informatika Jedna primjena relacionog sistema u univerzitetskoj okolini Pedagoške i didaktičke osnove nastave pomoću računara Hijerarhijsko kodiranje i pretraţivanje klasa objekata upotrebom PASCAL/E sistema Definisanje i upotreba panela u sistemu RESS-2 Mikroprocesorsko voĎenje procesa proizvodnje karbamidnih smola u hemijskom reaktoru Diplomski rad Informatika Diplomski rad Informatika Diplomski rad Informatika Diplomski rad Informatika Diplomski rad Informatika .86/87 87/87 88/87 90/87 92/87 93/87 94/87 97/87 98/87 99/87 60/87 2/87 111/87 35/87 36/87 6/87 1/87 10/87 11/87 114/87 121/87 125/87 126/87 13/87 15/87 17/87 18/87 19/87 20/87 21/87 22/87 23/87 Proračun elektromotornog pogona za teretnu dizalicu Katodna zaštita u funkciji zaštite cjevovoda Elektromotorni pogon valjačkog stana valjaonice Bluming u Zenici Izvedbe naponskih mjernih transformatora Zaštita od nepoţeljnih praţnjenja statičkog elektriciteta u eksploataciji nafta Proračun magnetnog polja u energetskom transformatoru metodom konačnih elemenata Komutacioni procesi pri gašenju električnog luka kod prekidača visokog napona Dinamika i upravljanje sinhronih generatora Uzduţna diferencijalna zaštita električnih vodova Elektromotorni pogon letećih makaza(škara) u valjaonici metala Kombinovana logičko-probabilistička metoda za proračun pouzdanosti industrijskih mreţa Nesimetrični reţim rada u elektomagnetskom sistemu Razvoj i upotrba elektroindukcionog zagrijavanja Primjena metoda graničnih elemenata u rješavanju problema elektromagnetnih polja Program za proračun raspodjele tokova snaga u sloţenim EES uz korištenje tehnike rijetko popunjenih matrica Automatska regulacija frekvencije i napona u elektroenergetskom postrojenja Sinteza logičkih struktura na bazi PLA Implementacija monitora u jezicima sa dinamičkom alokaciom memorije Primjena sistema upravljanja bazom podataka u bibliotekarstvu Tehnološka revolucija informatizacije Realizacija korisničkih zahtjeva u jeziku C Upravljanje ekranskim formama iz relacionog sistema PASCAL/E OdreĎivanje optimalnog rasporeda pravougaonih isječaka na pravougaonoj ploči Automatizacija uredskog poslovanja sa primjenom gotovog softverskog paketa Monitor .

25/87 26/87 28/87 3/87 30/87 31/87 34/87 50/87 56/87 58/87 79/87 89/87 9/87 91/87 32/87 33/87 37/87 45/87 51/87 7/87 8/87 106/88 113/88 114/88 116/88 123/88 124/88 34/88 40/88 (+2D) 68/88 69/88 74/88 75/88 Bolnički informacioni sistem-Podsistem praćenja laboratorijskih analiza imunoglobulina Bolnički informacioni sistem -Podsistem praćenja laboratorijskih analiza štitaste ţlijezde Realizacija ulazno izlaznog modula za korisnički interfejs Upravljanje rekuzivnim strukturama podataka u relacionim upitnim jezicima Istorijski razvoj i opšta konfiguracija ureĎaja za obradu podataka Implementacija semafora u jezicima sa dinamičkom alokacijom memeorije Proračun kratkih spojeva u sloţenim EEM primjenom računara Realizacija baze podataka skladišta upotrebom DMS sistema za upravljanje bazom podataka Povezivanje elemenata hardvera upotrebom relacionog PASCALA Primjer psihološko-pedagoških istraţivanja pomoću računaratestovi Metodologija nastaave uz pomoć računar na primjeru nastavnog časa iz OTP-a Primjena računara u obradi metodske jedinke hemijske veze Modeliranje procesa u STZOP-u na nivou senzorske linije i termalne stanice Informatičko obrazovanje u osnovnoj i srednjoj školi Sinteya frekvencije na bazi zamke fazne sinhronizacije Laseri na bazi CO2 Asinhroni FSK modem 1200 Bd Opšti opis telefonske centrale et 200 Sistem signaliziranja No7 Modulacija sa jednim bočnim opsegom Analiza telekomunikacionog sistema elektroenergetskog objekta Emulator terminala Inferentna mašina sa lančanjem unaprijed za razvojno sredstvo DIPDY-E Šumovi u tranzistorima sa efektom polja Obrada nastavne jedinke pomoću računara Realizacija sistema za upravljanje bibliografskom bazom podataka Realizacija sistema za automatizovano generisanje indeksa pojmova i sadrţaja Editor fuzzy podataka u sistemu DIPSY-E Središnji paket softvera centralnog ureĎaja višeprocesorskog tranţera i simulatora Interfejs MGC-PC Primjena vakuumskih prekidača u elektrovučnom sistemu ţeljeznice Diplomski rad Informatika Diplomski rad Informatika Diplomski rad Informatika Diplomski rad Informatika Diplomski rad Informatika Diplomski rad Informatika Diplomski rad Informatika Diplomski rad Informatika Diplomski rad Informatika Diplomski rad Informatika Diplomski rad Informatika Diplomski rad Informatika Diplomski rad Informatika Diplomski rad Informatika Telekomunik Diplomski rad acije Telekomunik Diplomski rad acije Telekomunik Diplomski rad acije Telekomunik Diplomski rad acije Telekomunik Diplomski rad acije Telekomunik Diplomski rad acije Telekomunik Diplomski rad acije Diplomski rad Diplomski rad Diplomski rad Diplomski rad Diplomski rad Diplomski rad Diplomski rad Diplomski rad Diplomski rad Diplomski rad 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 Mašina za izvlačenje i nametanje ţice od betonskog ţeljeza Diplomski rad Konvencionalna i nekonvencionalna metodika mjerenja velikih jednosmjernih struja Diplomski rad .

77/88 79/88 85/88 92/88 1/88 14/88 2/88 22/88 25/88 29/88 33/88 37/88 48/88 5/88 51/88 52/88 53/88 54/88 57/88 62/88 66/88 67/88 76/88 89/88 102/88 103/88 104/88 109/88 110/88 111/88 Realizacija funkcija signalizacija i alarma u jednom distribuiranom sistemu za upravljanje procesima Uzročnici paljenja u prostorima ugroţenim eksplozivnom atmosferom uz ocjenu zaštitnih mjera Električna praţnjenja u gasovima Karakteristični algoritmi u transformatorskim stanicama Sistem upravljanja rezervnim napajanjem Strukture tipa MODFET Jedno rješenje statičkog sistema besprekidnog napajanja Temperaturna kompenzacija senzora pritiska sa optoelektronskom transdukcijom Interfejsi digitalnih mjernih pretvarača Led-dioda i solarna ćelija Fotodetektori u optičkim komunikacijama Elektronski vakuumetri Tehnologija izrade GaAs kola i njihova primjena Realizacija kartice A/D konverzije za IBM-PC pri MS-DOS operativnom sistemu Tehnologija i elementi integrisanih kola Mikrotalasni poluprovodnički elementi sa efektom polja Optičko-elektronski sistemi za mjerenje temperature Piezoelektrični senzor i pojačavač piezoelektrične veličine Razvoj novih integrisanih kola na bazi GaAs Vlaknasto -optički davači Primjena operacionih pojačala Primjena GaAs u integralnim kolima Ventil kao element regulacione konture Malošumni pojačavači Automatska regulacija uzbude sinhronih generatora Tretman neutralne tačke distributivnih mreţa sa aspekta veličine struje jednofaznog zemljospoja Diplomski rad Diplomski rad Diplomski rad Diplomski rad Diplomski rad Diplomski rad Diplomski rad Diplomski rad Diplomski rad Diplomski rad Diplomski rad Diplomski rad Diplomski rad Diplomski rad Diplomski rad Diplomski rad Diplomski rad Diplomski rad Diplomski rad Diplomski rad Diplomski rad Diplomski rad Diplomski rad Diplomski rad Diplomski rad Diplomski rad Automatika i elektronika Automatika i elektronika Automatika i elektronika Automatika i elektronika Automatika i elektronika Automatika i elektronika Automatika i elektronika Automatika i elektronika Automatika i elektronika Automatika i elektronika Automatika i elektronika Automatika i elektronika Automatika i elektronika Automatika i elektronika Automatika i elektronika Automatika i elektronika Automatika i elektronika Automatika i elektronika Automatika i elektronika Automatika i elektronika Elektroenerg etika Elektroenerg etika Elektroenerg etika Elektroenerg etika Elektroenerg etika Elektroenerg etika 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 Izbor i podešenje zaštitne opreme u EES-u rudnika "Omarska" Diplomski rad Splajn aproksimacija osnovne krive magnećenja Diplomski rad Specifičnosti strujnih transformatora za zaštitu pri povećanim primarnim strujama Diplomski rad Sistem upravljanja elektromotornim pogonom sa uzastopnom korekcijom pri prinudnoj regulaciji parametara Diplomski rad .

Godine Diplomski rad Elektronika Kvazistacionarni prenaponi Transportni nivo i protokol klase "4" ORACLE :Poboljšanje performansi korištenjem indeksne strukture Poboljšanje performansi korištenjem indeksne strukture Hardverska organizacija računara (HONEYWELL) u SOUR-u "UPI" Opis procesora transakcija u DM-IV sistemu i njegove mogućnosti Interaktivni programski paket za rad sa bazama podataka elemenata EES-a i proračun tokova snaga u njemu Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 115/88 120/88 122/88 39/88 Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika 1988 1988 1988 1988 .112/88 119/88 70/88 71/88 73/88 78/88 80/88 81/88 82/88 83/88 84/88 86/88 87/88 88/88 90/88 91/88 93/88 94/88 95/88 97/88 98/88 99/88 100/88 101/88 108/88 Neki aspekti zaštite visokonaponskih metalom oklopljenih postrojenja Elektroenerg Diplomski rad etika Elektroenerg Relejna zaštita mobilne trafo stanice (MTS-e) Diplomski rad etika Elektroenerg Uloga pahe "B.BAŠTA"u EES ZEPS-a Diplomski rad etika Elektroenerg Kapacitivni naponski transformator Diplomski rad etika Osnovni elementi za izradu elektroenergetskog bilansa u SR Elektroenerg BiH Diplomski rad etika Proračun elektrodinamičkih sila kod pantografskog rastavljača Elektroenerg 420 kV Diplomski rad etika Elektroenerg Analiza uticaja na dielektrične osobine izolacije Diplomski rad etika Elektroenerg Teorijski i fizikalni principi električnih kontakata Diplomski rad etika Elektroenerg Zaštita visokonaponskih postrojenja od prenapona Diplomski rad etika Mjere za smanjenje greške kod prespojivih mjernih strujnih Elektroenerg transformatora Diplomski rad etika Proračun 24 kilovoltnog naponskog mjernog transformatora u Elektroenerg SF6 izolaciji Diplomski rad etika Elektroenerg Visokonaponski vazdušni prekidači Diplomski rad etika Elektroenerg Prenaponi pri isključivanju kapaciteta i induktiviteta Diplomski rad etika Elektroenerg Uzduţna diferencijalna zaštita električnih vodova Diplomski rad etika Elektroenerg Pneumatski prekidači za naponske nivoe 35 KV i više Diplomski rad etika Elektroenerg Proračun elektrolučne peči Diplomski rad etika Elektroenerg Elektrogeometriski model udara groma Diplomski rad etika Elektroenerg Identifikacija parametara trofazne asinhrone mašine Diplomski rad etika Visokonaponski prekidači koji koriste ulje kao medij za Elektroenerg gašenje električnog luka Diplomski rad etika Elektroenerg Visokonaponski pneumatski prekidači Diplomski rad etika Elektroenerg Električni servomotori Diplomski rad etika Tretman zvjezdišta u visokonaponskim i srednje naponskim Elektroenerg mreţama Diplomski rad etika Perspektive razvoja elektronskih komponenti do 2000.

baza podataka Interfejs programski jezik-baza podataka Kontaktni sistemi pantografskih rastavljača Realizacija kompjuterske igre ZMIJČEM na računaru SCHNEIDER CPC 464 Realizacija dupleks priključka na energotel sistem Periodni sistem elemenata Implementacija sistema za grafičko predstavljanje skupa podataka ORACLE-Paket za generisanje korisničkih aplikacija Jedan način korištenja grafova u realizaciji imenika Sistema mreţnih objekata Realizacija programskog paketa za rad sa datotekama pacijenata Komunikacioni aspekt računarskih obrada podataka u informacionim podsistemima SOUR-a "UPI" Mogućnosti pretraţivanja u biblioteci pomoću DBASE III+ Usporedba analiza kod BISAD i ISAC metoda za analizu i projektovanje informacionih sistema Realizacija sistema za generisanje programa za aţuriranje baze podataka Realizacija biblioteke grafičkih rutina za IRIS-EGA adapter Logički linijski nivo za lokalne mreţe računara Realizacija hijerarhijske strukture imenika za sistem datoteka Realizacija sistema za podršku odlučivanja u poslovnom upravljanju Upravljač tastature za IRIS PC/AT Implementacija baferovane razmjene poruka korištenjem randevu komunikacionih primitiva Implementacija semafora korištenjem komunikacionih primitiva Realizacija praćenja učinka postrojenja u sistemima za nadzor i upravljanje tehnološkim procesima Kreiranje i prikaz trodimenzionalnih histograma Analiza informacionog sistema za podršku upravljanja pripremom proizvodnje Realizacija datotečnog direktorija za evidenciju istorija bolesti Realizacija informacionog sistema za analizu korištenja proizvodnih kapaciteta Analiza informacionog sistema za podršku kontroli kvaliteta Informacioni sistemi za planiranje potreba alata u proizvodnji Automatska testna jedinica za pretplatnički stepen sistema (ENERGOTEL) Uticaj prostiranja EMT na metode planiranja frekvencija u radiokomunikacijama Bipolarne analogne matrične strukture i CMOS kola Svjetlosni vodovi Mreţa za prenos podataka kao osnov za realizaciju informacionog sistema ţeljeznice Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Informatika Diplomski rad Informatika Diplomski rad Informatika Diplomski rad Informatika Diplomski rad Informatika Diplomski rad Informatika Diplomski rad Informatika Diplomski rad Informatika Diplomski rad Informatika Diplomski rad Informatika Diplomski rad Informatika Diplomski rad Informatika Diplomski rad Informatika Diplomski rad Informatika Diplomski rad Informatika Diplomski rad Informatika Diplomski rad Informatika Diplomski rad Informatika Diplomski rad Informatika Diplomski rad Informatika Diplomski rad Informatika Diplomski rad Informatika Diplomski rad Informatika Diplomski rad Informatika Diplomski rad Informatika Telekomunik Diplomski rad acije Telekomunik Diplomski rad acije Telekomunik Diplomski rad acije Telekomunik Diplomski rad acije Telekomunik Diplomski rad acije 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 .58/88 72/88 96/88 10/88 105/88 107/88 11/88 117/88 118/88 12/88 121/88 24/88 3/88 4/88 41/88 42/88 43/88 44/88 45/88 46/88 47/88 49/88 50/88 6/88 65/88 7/88 8/88 9/88 13/88 15/88 16/88 17/88 18/88 Protueksplozijska zaštita električnih ureĎaja za nadzemna mjesta ORACLE :Interfejs programski jezik .

DC pretvarača u frekventnom domenu Korisnički interfejs editora atributa multimedijalnog dokumenta Upravljanje sistemom datoteka za opis multimedijalnog dokumenta Vrsta zaštite i osobine atmosferskih prenapona Realizacija dijelova komandnog jezika Karakteristične aplikacije transaktora u sklopivima zaštite Telekomunik Diplomski rad acije Telekomunik Diplomski rad acije Telekomunik Diplomski rad acije Telekomunik Diplomski rad acije Telekomunik Diplomski rad acije Telekomunik Diplomski rad acije Telekomunik Diplomski rad acije Telekomunik Diplomski rad acije Telekomunik Diplomski rad acije Telekomunik Diplomski rad acije Telekomunik Diplomski rad acije Telekomunik Diplomski rad acije Telekomunik Diplomski rad acije Telekomunik Diplomski rad acije Telekomunik Diplomski rad acije Telekomunik Diplomski rad acije Telekomunik Diplomski rad acije 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 61/88 63/88 64/88 100/89 117/89 Telekomunik Diplomski rad acije 1988 Telekomunik Diplomski rad acije 1988 Telekomunik Diplomski rad acije 1988 Diplomski rad Diplomski rad 1989 1989 120/89 121/89 126/89 127/89 128/89 130/89 132/89 Diplomski rad Diplomski rad Diplomski rad Diplomski rad Diplomski rad Diplomski rad Diplomski rad 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 . mjernih. regulacionih i zaštitnih ureĎaja Modeliranje i analiza DC .modulisanog signala Prenos datoteka izmeĎu personalnih računara koristeći asinhrone priključke na paketsku mreţu Izbor načina uzemljenja neutralne tačke Prenaponi u sekundarnim krugovima elektroenergetskih postrojenja i njihov uticaj na rad elektronskih.19/88 20/88 21/88 23/88 26/88 27/88 28/88 30/88 31/88 32/88 35/88 36/88 38/88 55/88 56/88 59/88 60/88 UHF antenski sistemi za radio difuziju Elementi za analizu slike Dupleksni FSK modem za brzinu prenosa do 300b/s Digitalizacija telekomunikacione mreţe ŢTO SARAJEVO Fazna petlja Principi gradnje digitalnih mjernih pretvarača Računar IRIS-8 izdvojni terminal telefonske centrale TLC-10 Jednosmjerni pojačavaći male snage Osobine supraprovodnika Holografija i njene primjene Memorijski poluprovodnički elementi u digitalnim računarima Fuziono spajanje optičkih vlakana Generator pseudoslučajnog signala Integrisana izvedba analognog priključka Linijski kodovi-Manchester kod Antene u satelitskim telekomunikacijama Regeneracija nosioca digitalnig fazno modulisanog signala Primjer realizacije prenosnika baterijskog tipa u telefonskoj centrali ENERGOTEL 200 za korištenje u gradskoj mreţi SSSR-a Centralna upravljačka jedinica u sistemu ENERGOTEL-100 Modulator i demodulator digitalnog fazno.

133/89 134/89 72/89 73/89 89/89 91/89 96/89 98/89 3/89 88/89 119/89 18/89 19/89 21/89 22/89 26/89 40/89 45/89 60/89 64/89 67/89 68/89 70/89 75/89 76/89 78/89 79/89 8/89 80/89 84/89 85/89 90/89 Interaktivni program za administraciju ECEPS baze podataka Obrada upita zašto i kako u sistemu DIPSY-e Mikroprocesorska instrument-tabla u automobilu Laseri na bazi neorganskih tečnosti Kontrola procesa zavarivanja u elektronskom topu Nekonvencionalni strujni mjerni transformatori Energija vjetra i njeno korištenje Sintaksno-semantička analiza i optimizacija prostih SQL upita nad distribuiranom bazom Softver centralnog čvora distribuiranog sistema za obradu transakcija -podaci.prikazi i filtri Lokacioni senzorski sistem na bazi strukturnog svjetla Primjer realizacije visokonaponskog izvora u elektronskom topu Generator softwerskog interfejsa ka čovjeku orjentisanim periferalima Programabilni mjerni instrumenti za snimanje statičkih karakteristika elektronskih komponenti Monomodne optičke komponente Na pragu nove generacije tranzistora Vlaknasti laseri na bazi rijetkih zemalja Osnovna softverska podrška za interakciju PC računara sa DSP mikroprocesorom TMS320C25 Mjerenje osnovne frekvence signala u elektroenergetskim sistemima pomoću uzoraka Projekat autonomnog automatskog registratora nivoa vode u dubokim bušotinama Diplomski rad Diplomski rad Diplomski rad Diplomski rad Diplomski rad Diplomski rad Diplomski rad Diplomski rad Diplomski rad Automatika Diplomski rad Automatika Automatika Diplomski rad elektronika Automatika Diplomski rad elektronika Automatika Diplomski rad elektronika Automatika Diplomski rad elektronika Automatika Diplomski rad elektronika Automatika Diplomski rad elektronika Automatika Diplomski rad elektronika Automatika Diplomski rad elektronika Automatika Diplomski rad Automatika elektronika 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 i 1989 i 1989 i 1989 i 1989 i 1989 i 1989 i 1989 i 1989 i i 1989 Optoelektronski senzori u robotici Diplomski rad elektronika 1989 Nove fotolitografske metode u proizvodnji GaAs komponenti i Automatika i kola Diplomski rad elektronika 1989 Automatika i Tehnološke operacije u proizvodnji GaAs kola Diplomski rad elektronika 1989 Automatika i Heteroprelazne strukture Diplomski rad elektronika 1989 Automatika i Sinteza i simulacija sistema upravljanja manipulatorom Diplomski rad elektronika 1989 Automatika i Dielektrične i optičke osobine GaSa Diplomski rad elektronika 1989 Automatika i Uticaj zračenja na mikroelektroniku u prostoru Diplomski rad elektronika 1989 Automatika i Formiranje omskih kontakata na galijum arsenidu Diplomski rad elektronika 1989 Automatika i Problem optimalnog izbora u višekomponentnim recepturama Diplomski rad elektronika 1989 Automatika i Perspektive razvoja MOSFET tranzistora Diplomski rad elektronika 1989 Automatika i GaAs elementi za velike brzine rada Diplomski rad elektronika 1989 Automatika i Električne.mehaničke i termičke osobine GaAs-a Diplomski rad elektronika 1989 Automatika i Interferometrijski senzori udaljenosti i vizije Diplomski rad elektronika 1989 .

102/89 103/89 104/89 105/89 106/89 107/89 109/89 111/89 112/89 114/89 115/89 116/89 118/89 122/89 Analiza elektromagnetnih uticaja visokonaponskih prenosnih linija. te primjena načina sprečavanja tih pojava Diplomski rad etika 1989 Elektroenerg Izbor optimalnih naponskih nivoa industrijskih EES-a Diplomski rad etika 1989 integralni model za izbor optimalne varijante Elektroenerg elektroenergetskog postrojenja Diplomski rad etika 1989 Holov efekat i njegova primjena Diplomski rad Elektronika 1989 Mikrotalasne diode Diplomski rad Elektronika 1989 Jedinica za upravljanje memorijom Diplomski rad Elektronika 1989 . s posebnim osvrtom na elektrostatičke efekte i neki vidovi zaštite Ispitivanje sistema zaštite generatora Neke specifičnosti bezbjednog rada u SF6 postrojenjima Integralni model za izbor optimalne varijante radijalne mreţe Zemljospojna zaštita srednjenaponskih mreţa Uticaj elektrolučnih peći na elektroenergetski sistem Regulacija napona kao sredstvo poboljšanja kvaliteta električne energije u električnim mreţama Katodna zaštita Uticaj nuklearne elektrane na okolinu Proračun tokova snaga u distributivnim i industrijskim elektroenergetskim sistemima Elektrostatički naboj i načini njegovog eliminisanja Atmosferska praţnjenja i uticaj na vodove Automatsko uključenje sinhronih mašina Izbor broja i snage energetskih transformatora u trafo stanici Pogodne sredine za gašenje električnog luka sa posebnim osvrtom na sumporni haksafluorid kao sredstvo za gašenje električnog luka Elektroenerg Diplomski rad etika Elektroenerg Diplomski rad etika Elektroenerg Diplomski rad etika Elektroenerg Diplomski rad etika Elektroenerg Diplomski rad etika Elektroenerg Diplomski rad etika Elektroenerg Diplomski rad etika Elektroenerg Diplomski rad etika Elektroenerg Diplomski rad etika Elektroenerg Diplomski rad etika Elektroenerg Diplomski rad etika Elektroenerg Diplomski rad etika Elektroenerg Diplomski rad etika Elektroenerg Diplomski rad etika 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 123/89 124/89 129/89 131/89 135/89 27/89 92/89 93/89 94/89 Elektroenerg Diplomski rad etika Elektroenerg Upravljanje potrošnjom električne energije u industriji Diplomski rad etika Dobijanje visokih napona za potrebe visokonaponskih Elektroenerg ispitivanja Diplomski rad etika Metodi i primjena proračuna elektrodinamičkih sila kod Elektroenerg električnih aparata Diplomski rad etika Elektroizolaciona zaštitna sredstva za rad u električnim Elektroenerg postrojenjima i ispitivanje istih Diplomski rad etika Elektroenerg Zaštita visokonaponskih mreţa Diplomski rad etika Elektroenerg Cink-oksidni odvodnici prenapona Diplomski rad etika Elektroenerg Zaštita od indirektnog dodira Diplomski rad etika Zaštita visokonaponskih asinhronih motora kod poremećaja iz Elektroenerg napojne mreţe Diplomski rad etika 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 95/89 97/89 99/89 110/89 30/89 32/89 Mehaničke oscilacije provodnika nadzemnih vodova i metode Elektroenerg mjerenja i opaţanja.

sagment za upravljanje proizvodima Problem polaganja kablova sa minimalnim brojem ukrštanja Realizacija informacionog sistema za upravljanje serijama Objektno orijentisana reprezentacija upravljanja projektima Automatsko manipulisanje permanentnim virtuelnim vezama u sistemu Energonet-PS1 Analiza sigunosti sistema ECEPS sa aspekta konkurentnog pristupa ''real-time'' bazi podataka Softver hronološkog registratora dogaĎaja Univerzalni drajver za tastaturu terminala Emulacija VT100 terminala na personalnom računaru Atari ST i realizacija prenosa datoteka izmeĎu operativnih sistema UNIX i Atari TOS Podrška elkranskoj komunikaciji korisnika šalterskog termonala Različiti pristupi modeliranju pravila u sistemima predstavljanja znanja Softver kontrolera jednolinijskog grafičkog displeja-semafora Grafička podrška komandnom jeziku operativnog sistema UNIX Pristup personalnog računara kao terminala udaljenom obradnom računaru kroz paketsku mreţu Komunikacioni čvor u sistemu Energonet-PS1 Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Diplomski rad Diplomski rad Diplomski rad Informatika Informatika Informatika Informatika 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 Diplomski rad Informatika Diplomski rad Informatika Diplomski rad Informatika Diplomski rad Diplomski rad Diplomski rad Diplomski rad Diplomski rad Diplomski rad Diplomski rad Informatika Informatika Informatika Informatika Informatika Informatika Informatika Diplomski rad Informatika Diplomski rad Informatika Diplomski rad Informatika Diplomski rad Informatika Diplomski rad Informatika Diplomski rad Informatika Diplomski rad Informatika Diplomski rad Informatika 47/89 48/89 50/89 51/89 52/89 53/89 54/89 Diplomski rad Informatika Diplomski rad Informatika Diplomski rad Informatika Diplomski rad Informatika Diplomski rad Informatika Diplomski rad Informatika Diplomski rad Informatika 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 .113/89 125/89 62/89 63/89 65/89 74/89 81/89 82/89 12/89 1/89 10/89 101/89 108/89 11/89 13/89 14/89 15/89 16/89 17/89 2/89 20/89 23/89 24/89 28/89 4/89 41/89 42/89 43/89 44/89 46/89 Uticaj električnog polja na ţiva bića Izbor opreme i osnovnog rješenja visokonaponskog dijela TS 35/10 kV Racionalno korištenje energetskih resursa Fundamentalne karakteristike cink oksidnih nelinearnih otpornika i njihova primjena kod odvodnika bez iskrišta Neki aspekti problema ponašanja izolacije u uslovima zagaĎene atmosfere Štićenje gasom SF6 izolovanih visokonaponskih postrojenja od atmosferskih prenapona Kompenzacija reaktivne snage u industriji Proračun električnih parametara visokonaponskih nadzemnih vodova primjenom računara Realizacija korisničkog upita korištenjem obojenih grafova u strukturi korisničkog interfejsa Jezik za opisivanje entiteta Informacioni sistemi privredne komore -podsistem kadrova Logičko modeliranje Implementacija apstraktnih tipova klase. monitora i procesa u jeziku modula -1pomoću eksternih modula GENIUS-realizacija sistema za aţuriranje baze podataka Analiza informacionog sistema za upravljanjem proizvodnjompriprema proizvodnje Modeliranje stratuma aktivnosti u sistemima predstavljanja znanja Strukturne veze u sistemima predstavljanja znanja Zapis mehanizama izgradnje entiteta Klasifikacija entiteta u sistemima predstavljanja znanja Objektno orjentisana reprezentacija sastavnuce proizvoda Polivalentni višekanalni komutator Modul za rad sa bazom proizvoda i proizvoĎača Modul za upravljanje bazom proizvoda i proizvoĎača.

m>1)koda Generator i dekoder morze koda za višeprocesorski simulator i tranaţer Opis predloţenog američkog nacionalnog standarda za 100Mb-s fiberoptički prsten(FDDI) Sredstva za merenje brzine i ubrzanja. YAG laser i njegova primjena kao daljinomjer Primjena optičkih komunikacionih sistema Izgledi za budućnost CMOS tehnologije Softver administrativnog računara u digitalnoj telefonskoj centrali et 200 Dvodimenzionalna brza Furijeova transformacija i njena primjena u obradi digitalizovane slike Primjene antene za kablovsku distribuciju u radiodifuziji Softverska simulacija modela za sintezu mBnB(n>m.Akcelometri sa"električnom oprugom" Preporuke CCITT-a za jezik čovjeka mašina (MML)sa osvrtom na MML automatske centrale ET 200 Generisanje mikroprograma u telefonskom računaru sistema ET200 Poboljšanje VSWR antenskih sistema principom fazne kompenzacije Mobilne komunikacije Funkcionalni model programa obrade veza u javnoj telefonskoj centrali ET 200 Analogni priključak Infra crveni brojač prolaza Mjerenje parametara ţivotne sredine Stabilizacija frekvencije pomoću kristala kvarca Gubici električne energije i snage u distributivnim mreţama Diplomski rad Informatika Diplomski rad Diplomski rad Diplomski rad Diplomski rad Diplomski rad Diplomski rad Diplomski rad Diplomski rad Diplomski rad Diplomski rad Diplomski rad Diplomski rad Diplomski rad Diplomski rad Diplomski rad Diplomski rad Diplomski rad Diplomski rad Diplomski rad Diplomski rad Diplomski rad Diplomski rad Diplomski rad Diplomski rad Diplomski rad Diplomski rad Diplomski rad Diplomski rad Diplomski rad Diplomski rad Informatika Informatika Informatika Informatika Telekomunik acije Telekomunik acije Telekomunik acije Telekomunik acije Telekomunik acije Telekomunik acije Telekomunik acije Telekomunik acije Telekomunik acije Telekomunik acije Telekomunik acije Telekomunik acije Telekomunik acije Telekomunik acije Telekomunik acije Telekomunik acije Telekomunik acije Telekomunik acije Telekomunik acije Telekomunik acije Telekomunik acije Telekomunik acije Telekomunik acije 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1990 1990 1990 .55/89 6/89 69/89 7/89 9/89 25/89 29/89 31/89 33/89 34/89 35/89 36/89 37/89 38/89 39/89 49/89 5/89 56/89 57/89 58/89 59/89 61/89 66/89 71/89 77/89 83/89 86/89 87/89 100/90 103/90 115/90 Realizacija protokola za penos datoteka prema FTPX.25 IRISovoj specifikaciji Realizacija zaštite podataka u imeniku podataka korisničkog interfejsa Softver za analizu i projektovanje is Informacioni sistem za praćenje realizacije projekata Bezbjednost i integritet podataka Primjena fiberoptičke tehnologije u lokalnim mreţama ET 680 Sistem centraliziranog automatskog nadzora i ispitivanja pretplatničke mreţe prilagoĎen uslovima ZJPTT Silicijumske i germanijumske lavinske fotodiode Eksperimentalne metode utvrĎivanja parametara antena Proizvodnja optičkih vlakana i kablova i mjerenja na njima Analiza svjetlosnih zraka kod mnogomodnih optičkih talasovoda Nd.

komunikacione mreţe sa komutacijom paketa Korištenje poluprovodnih glazura kao mjera za poboljšanje performansi visokonaponskih izolatora Pojave koje mogu nastati pri prekidanju u mreţama visokog napona Dvooperacioni tiristori Tehničko . Indukciona peć Analiza SQL upita pomoću relacione metabaze podataka implementirane sistemom ORACLE Vjerovatnoća pojave povratnog preskoka Atmosferski prenaponi sa posebnim osvrtom na indukovane prenapone Mogućnosti povećanja pouzdanosti softvera pristupom i metodama tolerisanja grešaka Projektovanje baze podataka pomoću modela objekti-veze na primjeru rent-a-car baze Performanse računarsko .ekonomski kriterijumi pouzdanosti industrijskih elektroenergetskih mreţa Osnovni koncept i karakteristike ISDN Integrirani funkcionalni blokovi i sistemi Automatski regulator napona Tendencije razvoja poluprovodničkih komponenti snage Digitalni sistemi automatskog upravljanja i mogućnosti programa CC u analizi i sintezi sistema upravljanja Supraprovodne komponente za infracrvene i milimetarsko talasne prijemnike Pijezootporni senzori pritiska Energetske zone u GaAs Realizacija programa za korištenje PC računara u proceduri minimizacije broja unutrašnjih stanja konačnih automata Aktivni pojasni filtri Višefunkcionalni mjerni pretvarači NF pojačavač snage Mjerenje karakteristika prekidačkih pretvarača korištenjem računara Primjena adaptivnog procesiranja na poništenje šuma GMK realizacija sistema za specifikaciju i prikaz dvodimenzionalnih grafova na grafičkom ureĎaju Primjena laserskih interferometara u mašinskoj industriji Poluprovodničke heterostrukture Diplomski rad Diplomski rad Diplomski rad Diplomski rad Diplomski rad Diplomski rad Diplomski rad Diplomski rad Diplomski rad Diplomski rad Diplomski rad Diplomski rad Diplomski rad Diplomski rad Diplomski rad Diplomski rad Diplomski rad Diplomski rad Automatika Automatika Diplomski rad elektronika Automatika Diplomski rad elektronika Automatika Diplomski rad elektronika Automatika Diplomski rad elektronika Automatika Diplomski rad elektronika Automatika Diplomski rad elektronika Automatika Diplomski rad elektronika Automatika Diplomski rad elektronika Automatika Diplomski rad elektronika Automatika Diplomski rad elektronika Automatika Diplomski rad elektronika Automatika Diplomski rad elektronika Automatika Diplomski rad elektronika Automatika Diplomski rad elektronika 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 i 1990 i 1990 i 1990 i 1990 i 1990 i 1990 i 1990 i 1990 i 1990 i 1990 i 1990 i 1990 i 1990 i 1990 .120/90 123/90 125/90 126/90 129/90 131/90 132/90 134/90 136/90 140/90 144/90 149/90 151/90 152/90 155/90 157/90 160/90 94/90 104/90 110/90 12/90 141/90 20/90 21/90 22/90 25/90 26/90 28/90 29/90 34/90 55/90 59/90 Leksička i sintaksna analiza jezika modula-1 pomoću programskih paketa LEX i YACC Realizacija FTPX25 protokola na operativnom sistemu RSX11M Objektno-orjentisani pristup programiranju Uslovi prevoĎenja jednokorisničkih aplikacija dBASE III PLUS u višekorisničke aplikacije u FoxBASE+ Tiganjska el.

Analitička metoda Diplomski rad etika Zaštita visokonaponskih postrojenja i dalekovoda od Elektroenerg atmosferskih prenapona Diplomski rad etika Elektroenerg Savremena rješenja elektroredukcionih peći Diplomski rad etika Elektroenerg Termovizijska ispitivanja elektroenergetskih postrojenja Diplomski rad etika Mjerenje parametara statističkog naelektrisanja u sistemima Elektroenerg za transport i skladištenje nafte Diplomski rad etika Implementacija PASCAL debagera 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 .72/90 73/90 77/90 87/90 89/90 96/90 97/90 98/90 99/90 105/90 106/90 107/90 108/90 109/90 112/90 114/90 117/90 118/90 119/90 121/90 122/90 124/90 127/90 128/90 130/90 133/90 137/90 138/90 139/90 Automatika i Diplomski rad elektronika Automatika i GaAs MESFET pojačavači Diplomski rad elektronika Automatika i Davači ugaonog pomaka i ugaone brzine Diplomski rad elektronika Automatika i Termovizija Diplomski rad elektronika Automatika i Primjena supraprovodnika Diplomski rad elektronika Automatika i Analizatori hemijskog sastava i pH-faktora Diplomski rad elektronika Automatika i Elektromagnetni senzori dodira za vještačku koţu robota Diplomski rad elektronika Automatika i Turbinska mjerila protoka Diplomski rad elektronika Automatika i Vremenski standardi na bazi vodoničkih masera Diplomski rad elektronika Oklopljena postrojenja nazivnih napona od 1-72.5 kV za teške Elektroenerg klimatske uslove Diplomski rad etika Elektroenerg Cijevni vodovi za prenos električne energije Diplomski rad etika Unutrašnji luk u metalom oklopljenim postrojenjima srednjeg Elektroenerg napona Diplomski rad etika Savremena rješenja kablovskog pribora u distributivnim Elektroenerg transformatorskim stanicama Diplomski rad etika Elektroenerg Elementi i postrojenja srednje naponskih vazdušnih mreţa Diplomski rad etika Metode proračuna prenaponskih pojava u elektroenergetskim Elektroenerg sistemima Diplomski rad etika Interaktivni program za proračun parametara nadzemnih Elektroenerg vodova i kablova Diplomski rad etika ZagaĎivanje okoline kod dobijanja energije iz prirodnih oblika Elektroenerg energije Diplomski rad etika Kompenzacija reaktivne snage i energije u distributivnim Elektroenerg elektroenergetskim mreţama Diplomski rad etika Uticaj energetskih vodova visokog napona na vazdušne Elektroenerg telekomunikacione vodove Diplomski rad etika Projektovanje električnih instalacija u eksplozivno ugriţenim Elektroenerg sredinama Diplomski rad etika Elektroenerg Konstrukcije voda obzirom na atmosferska praţnjenja Diplomski rad etika Elektroenerg Prelazni prenaponi kod jednofaznog zemljospoja Diplomski rad etika Prenaponi i zaštita od ferorezonanse na tercijeru Elektroenerg transformatora Diplomski rad etika Postupci za pretvaranje prirodnih oblika energije u prikladnije Elektroenerg oblike energije Diplomski rad etika Ocjena zaštitnog dejstva gromobranskih uţadi Elektroenerg .

godine Diplomski rad etika 1990 Elektroenerg Inţenjerski pristup proboju Gausovih dielektrika Diplomski rad etika 1990 Načini kompenzacije reaktivne snage u sloţenim Elektroenerg elektroenergetskim sistemima Diplomski rad etika 1990 Proračun poduţnih nesimetrija u sloţenim elektroenergetskim Elektroenerg sistemima Diplomski rad etika 1990 Laboratorijska i terenska ispitivanja izolatora u uslovima Elektroenerg zagaĎene sredine Diplomski rad etika 1990 Uticaj električne struje na čovjeka u elektroenergetskim Elektroenerg postrojenjima Diplomski rad etika 1990 Elektroenerg Pregled metoda zaštite od prenapona atmosferskog porijekla Diplomski rad etika 1990 Zaštita od atmosferskih prenapona metalom oklopljenim Elektroenerg postrojenja u SF6 tehnici 125 kV Diplomski rad etika 1990 Modeli za utvrĎivanje ţivotne dobi električne izolacije u Elektroenerg uslovima višestrukih naprezanja Diplomski rad etika 1990 Elektroenerg Prenaponi u mreţama usljed rezonanse i ferorezonanse Diplomski rad etika 1990 Elektroenerg Kompozitni visokonaponski izolatori Diplomski rad etika 1990 Elektroenerg Spajanje i razdvajanje uzemljenja Diplomski rad etika 1990 Elektroenerg Racionalizacija i štednja potrošnje energije Diplomski rad etika 1990 Sistem upravljanja elektropeći za topljenje pod troskom Diplomski rad Elektronika 1990 Predstavljanje 1/F šuma u elektronskim elementima preko hoogeovog parametra Diplomski rad Elektronika 1990 Ultrazvučni senzori Diplomski rad Elektronika 1990 Poluprovodničke superrešetke Diplomski rad Elektronika 1990 Pristup proračunu.oksidnih odvodnika prenapona u distributivnim Elektroenerg sistemima Diplomski rad etika Izbor sabirnica sa aspekta zahteva IEC .142/90 143/90 145/90 146/90 147/90 148/90 150/90 Elektroenerg Diplomski rad etika Elektroenerg Solarna energija kao alternativni izvor energije Diplomski rad etika Tehničko ekonomska opravdanost planiranja industrijskih Elektroenerg elektroenergetskih mreţa Diplomski rad etika Elektroenerg Obnovljivi i neobnovljivi izvori energije u SRBiH Diplomski rad etika Specifičnosti elektromotornih pogona kao izvršnih sistema Elektroenerg automatskog upravljanja letjelicom Diplomski rad etika Performanse metaloksidnih odvodnika prenapona u uslovima Elektroenerg zagaĎene sredine Diplomski rad etika Primjena cink .realizaciji i verifikaciji logaritamsko periodične dipol antene Diplomski rad Elektronika 1990 Haos u elektronskim kolima Diplomski rad Elektronika 1990 Primjena mjerenja ugaone brzine i momenta kod alatnih mašina Diplomski rad Elektronika 1990 Ridove diode i njihova primjena u kolima VF oscilatora Diplomski rad Elektronika 1990 .a 865 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 153/90 156/90 158/90 159/90 30/90 40/90 41/90 43/90 44/90 45/90 46/90 47/90 48/90 50/90 52/90 53/90 135/90 75/90 76/90 79/90 85/90 90/90 93/90 95/90 Realizacija eksperimentalnog modela automatski upravljanog Elektroenerg DC pogona na bazi WARD -LEONARD sistema Diplomski rad etika 1990 Elektroenerg Zaštita od prenapona primjenom zaštitnih iskrišta i odvodnika Diplomski rad etika 1990 Odstojni izolatori za metalom oklopljena postrojenja Elektroenerg (Konstrukcija i tehnologija) Diplomski rad etika 1990 Ocjena mogućnosti snadbjevanja električnom energijom Elektroenerg tvornice glinice Birač do 2000.

65/90 42/90 49/90 54/90 63/90 64/90 78/90 80/90 81/90 82/90 88/90 1/90 10/90 11/90 111/90 113/90 116/90 13/90 14/90 15/90 154/90 16/90 17/90 18/90 19/90 23/90 24/90 3/90 31/90 32/90 33/90 35/90 36/90 37/90 38/90 39/90 5/90 51/90 57/90 Šotkijeva barijera Zaštitno uzemljenje sa posebnim osvrtom na spajanje i razdvajanje radnog i zaštitnog uzemljenja Primjena fiberoptičke tehnologije u elektroenergetici Zaštita distributivnih transformatora od prenapona Uticaj vazdušnih vodova i kablova na uzemljenje distributivnih mreţa Analiza metoda odreĎivanja parametara uzemljivača Regulacija napona u EEM Modeliranje sinhrone mašine u analizama EES Zaštita od prenapona rezonantnog porijekla primjenom S iC i ZnO odvodnika prenapona DC sistem prenosa električne energije na visokom naponu Zaštita od prenapona i koordinacija izolacije u gasom izolovanim postrojenjima Analiza informacionog sistema fakulteta primjenom BSP metode Realizacija procesa"TELEFONSKA CENTRALA"za podršku komunikacije korisnika UNIX OS Metode organizovanja podataka u bibliotečkim informacionim sistemima COBOL/EQUAL preprocesor Apstraktna sintaksna notacija jedan Komande za analizu datoteka sinonima.grafički model Realizacija HMI funkcije aplikacionog paketa SDU-soft Upravljanje centralnom memoriom pomoću algoritama kontinuale alokacije Procjena duţine trajanja C programa na mikroprocesoru MC 68020 Font editor Razvoj drajvera za MVME 315 inteligentni disk kontroler pod UNIX operativnim sistemom UNIX CT komanda Realizacija komandi za analizu datoteka u UNIX operativnom sistemu Koncept informacionog sistema nabave Realizacija prenosa datoteka po kermit protokolu izmeĎu UNIX i DOS operativnih sistema .UNIX strana Diplomski rad Elektronika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Diplomski rad Diplomski rad Diplomski rad Energetika Energetika Energetika Energetika 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Informatika Diplomski rad Informatika Diplomski rad Informatika Diplomski rad Informatika Diplomski rad Informatika Diplomski rad Informatika Diplomski rad Informatika Diplomski rad Informatika Diplomski rad Informatika Diplomski rad Informatika Diplomski rad Diplomski rad Diplomski rad Diplomski rad Informatika Informatika Informatika Informatika Diplomski rad Informatika Diplomski rad Informatika Diplomski rad Informatika Diplomski rad Informatika Diplomski rad Informatika Diplomski rad Informatika Diplomski rad Informatika Diplomski rad Informatika Diplomski rad Informatika Diplomski rad Informatika Diplomski rad Informatika Diplomski rad Informatika Diplomski rad Informatika Realizacija reduktora za obradu upita u korisnočkom interfejsu Diplomski rad Informatika .starosti datoteka i vlasništva nad datotekama u UNIX operativnom sistemu Realizacija sistema za optimizaciju proizvodnog programa CAISI-Grafička podrška Realizacija sistema za skaliranje Upravljanje izvršenjem skupa transakcija Realizacija pod sistema za generisanje izvještaja u informacionom sistemu STAR Model sem-strukturirane aktivnosti u opštini Realizacija podsistema za obradu tekstova Model semiI-strukturirane aktivnosti u banci Realizacija pod sistema za aţuriranje baze podataka informacionog sistema STAR Realizacija podsistema za praćenje korištenja informacionog sistema SUPER Editor fuzzy podataka u sistemu DIPSY-E CAISI .

centralnom memorijom.58/90 6/90 60/90 61/90 62/90 67/90 68/90 69/90 7/90 70/90 71/90 74/90 8/90 9/90 2/90 101/90 102/90 27/90 4/90 56/90 66/90 83/90 84/90 86/90 91/90 92/90 116/91 120/91 Baza podataka u realnom vremenu u funkciji automatskog upravljanja tehnološkim procesima Realizacija sistema za analizu tehnoloških procesa Parsiranje struktura prirodnog jezika metodom aktivnog grafa Korištenje ORACLE REPORT WRITER-A u realizaciji baze podataka biblioteke Realizacija drajvera na VAX-VMS operativnom sistemu Korištenje ORACLE ADMINISTRATOR-a na primjeru baze podataka biblioteke Realizacija prenosa datoteka po KERMIT protokolu izmeĎu UNIX i DOS operativnih sistema.DOS strana Povezivanje baza podataka u DMS-u Fizičke i logičke datoteke na sistemu ibm AS-400 Realizacija upravljanja procesima. vremenom i prekidima Realizacija funkcija za upravljanje prozorima pod UNIX operativnim sistemom Primjena metoda projektovanja IS na mreţu računara kao objektni sistem Baza podataka za praćenje kredita UNIS banke Realizacija procesa "TELEFON' za podršku komunikacije korisnika UNIX OS CAISI-Sistem podataka Transverzalni filter Delta modulator / demodulator s kontinualnom promjenom strmine Fototranzistor u optičkim vezama Reflektor antene Poluprovodničke laser-diode na bazi heterostruktura Kompresija digitalne slike Shannon-Fano-ovom i Hauffmanovom metodom Optički konektori Optički rezonatori Prijemnici optičkog signala Tranzistorski davači temperature Sistemi za napajanje satelita Preskok preko tečnog provodnog filma Procjena uticaja šumova na mjerenje fazorskih veličina pomoću uzorka dobivena simulacijom Analiza kratkih spojeva i poduţnih nesimetrija uz korištenje trofaznog predstavljanja elemenata elektroenergetskog sistema Razvoj algoritma za kompresiju i dekompresiju podataka pri kriptografskoj zaštiti Komunikacijski podsistem SINEC L1 u PLC simatic S5-115U Prenos informacija u mjernim informacionim sistemima Diplomski rad Informatika Diplomski rad Informatika Diplomski rad Informatika Diplomski rad Informatika Diplomski rad Informatika Diplomski rad Informatika Diplomski rad Informatika Diplomski rad Informatika Diplomski rad Informatika Diplomski rad Informatika Diplomski rad Informatika Diplomski rad Informatika Diplomski rad Informatika Diplomski rad Informatika Diplomski rad Informatika Telekomunik Diplomski rad acije Telekomunik Diplomski rad acije Telekomunik Diplomski rad acije Telekomunik Diplomski rad acije Telekomunik Diplomski rad acije Telekomunik Diplomski rad acije Telekomunik Diplomski rad acije Telekomunik Diplomski rad acije Telekomunik Diplomski rad acije Telekomunik Diplomski rad acije Telekomunik Diplomski rad acije Diplomski rad Diplomski rad 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1991 1991 125/91 136/91 140/91 141/91 Diplomski rad Diplomski rad Diplomski rad Diplomski rad 1991 1991 1991 1991 .

mnoţač u CMOS-u Simulacija udara groma metodom progresije lidera Izbor izaštite sabirnica za SF6 postrojenja On-line podrška za odrţavanje osnovne opreme u sistemima realnog vremena Kalkulator izraza Poboljšavanje metoda za mjerenje temperature Realizacija specijalne funkcije nadzora napojnih pumpi kao funkcije tipičnog DSAU Mašina za pranje rublja kao objekat računarski realiztiranog upravljanja Helikoidalna antena Optička vlakna i njihove karakteristike Savremene tendencije u razvoju integrisanih kola Diplomski rad Diplomski rad Diplomski rad Diplomski rad Diplomski rad Diplomski rad Diplomski rad Diplomski rad Diplomski rad Diplomski rad Diplomski rad Diplomski rad Diplomski rad Diplomski rad Diplomski rad Diplomski rad Diplomski rad Diplomski rad Diplomski rad Diplomski rad Diplomski rad Diplomski rad Diplomski rad Diplomski rad Diplomski rad Diplomski rad Diplomski rad Diplomski rad Diplomski rad Diplomski rad Automatika elektronika Automatika elektronika Automatika elektronika Automatika elektronika Automatika elektronika Automatika elektronika Automatika elektronika Automatika elektronika Automatika elektronika Automatika elektronika Automatika elektronika Automatika elektronika Automatika elektronika Automatika elektronika Automatika elektronika Automatika elektronika Automatika elektronika Automatika elektronika Automatika elektronika i 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 i 1991 i 1991 i 1991 i 1991 i 1991 i 1991 i 1991 i 1991 i 1991 i 1991 i 1991 i 1991 i 1991 i 1991 i 1991 i 1991 i 1991 i 1991 .143/91 145/91 148/91 150/91 151/91 154/91 155/91 157/91 158/91 159/91 160/91 100/91 104/91 105/91 107/91 11/91 12/91 144/91 162/91 17/91 27/91 34/91 39/91 41/91 59/91 62/91 70/91 74/91 83/91 85/91 Električni proboj u vakumu Pregled dosadašnjih istraţivanja i novi trendovi Koncepcija šifriranja u metalopreraĎivačkoj industriji Predstavljanje komponenti elektroenergetskog sistema sa akcentom na frekventnu zavisnost parametara Izračunavanje eliptičnih integrala prve i druge vrste sa primjenom u elektromagnetici Razvoj mjerne sonde za odreĎivanje površinskog naboja izolacionih slojeva Realizacija informacionog podsistema za praćenje autorskih ugovora Projektovanje baze podataka za trgovačku knjigu Model za simulaciju poslovnog odlučivanja Opis baza podataka Analiza statičke sigurnosti rada elektroenergetskog sistema Logički simulator za digitalne strukture Model za simulaciju poslovnog odlučivanja Realizacija Prenos mjernog signala ultrazvučnim putem Piezoelektrični rezonatori Senzori sile i momenta u robotici Uticaj kosmičkog zračenja na poluprovodničke sklopove Model elektrokardiograma Fazirane antenske rešetke Upravljanje manipulatorom sa promjenljivim momentom inercije Osobine superprovodnika i njihova primjena kod električnih mašina Integrisani HALLOV senzor .

a na mjestu ugradnje Planiranje razvoja distributivnih EES sa uvaţavanjem strategije odrţavanja Ekspertni sistemi i njihova primjena u elektroenergetici Korištenje sunčeve energije sa osvrtom primjene u SR BiH Ispitivanje MOP-a na mjestu ugradnje mjerenjem parcijalnih praţnjenja Metalom oklopljena postrojenja srednjeg napona sa SF6 gasom Racionalno korištenje energije u industriji Unutrašnji luk u gasom SF6 izolovanom metalom oklopljenom postrojenju visokog napona Mogućnosti za korištenje sunčeve energije Dielektrična dijagnoza električne opreme za izmjenični napon i njeni efekti na koordinaciju izolacije Proračun potrošnje električne energije za grad Sarajevo do 2000-te godine Pokretne transformatorske stanice 44/91 Monitoring u SF6 .88/91 89/91 92/91 96/91 97/91 98/91 99/91 113/91 114/91 115/91 117/91 119/91 121/91 123/91 124/91 126/91 127/91 129/91 131/91 133/91 146/91 147/91 149/91 153/91 156/91 42/91 43/91 Prenos svjetlosti kroz optičke talasovode Precizni stabilizatori napona Tanke linearne antene Tranzistorski stabilizator Razvojne perspektive CMOS tehnologije Senzori nivoa Tečni kristali Sistemi za racionalnu potrošnju električne energije s osvrtom na kompenzaciju i tarifni sistem Uloga malih hidroelektrana u sistemu proizvodnje električne energije Naponska ispitivanja MOP .postrojenjima 1991 Planiranje razvoja distributivnih EES sa uvaţavanjem strukture pouzdanosti 1991 Otkrivanje i lociranje mjesta proboja u izolaciji za vrijeme VN ispitivanja MOP-a na mjestu ugradnje 1991 Dielektrična dijagnoza električne opreme za izmjenični napon i njeni efekti na koordinaciju izolacije 1991 Računarsko odreĎivanje električnih parametara visokonaponskih dalekovoda 1991 Modelovanje elektromagnetnih prelaznih procesa u kolima sa energetskim transformatorima 1991 Proračun kratkih spojeva i poduţnih nesimetrija u elektroenergetskim sistemima u korištenje tehnike rijetko Elektroenerg popunjenih matrica Diplomski rad etika 1991 Automatika i Diplomski rad elektronika Automatika i Diplomski rad elektronika Automatika i Diplomski rad elektronika Automatika i Diplomski rad elektronika Automatika i Diplomski rad elektronika Automatika i Diplomski rad elektronika Automatika i Diplomski rad elektronika Elektroenerg Diplomski rad etika Elektroenerg Diplomski rad etika Elektroenerg Diplomski rad etika Elektroenerg Diplomski rad etika Elektroenerg Diplomski rad etika Elektroenerg Diplomski rad etika Elektroenerg Diplomski rad etika Elektroenerg Diplomski rad etika Elektroenerg Diplomski rad etika Elektroenerg Diplomski rad etika Elektroenerg Diplomski rad etika Elektroenerg Diplomski rad etika Elektroenerg Diplomski rad etika Elektroenerg Diplomski rad etika Elektroenerg Diplomski rad etika Elektroenerg Diplomski rad etika Elektroenerg Diplomski rad etika Elektroenerg Diplomski rad etika Elektroenerg Diplomski rad etika Elektroenerg Diplomski rad etika 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 .

realizacija prijema i otpusta pacijenata Realizacija seta funkcija za rad sa bazom podataka sistema CAIS Idejni projekat integralnog informacionog sistema DIP"Zeleni Jadar"Srebrenica Analiza i projektovanje informacionog sistema sportskog marketinga -realizacija akreditacija i prijema učesnika Generator opisa ekranskih maski Realizacija sistema za grafičko predstavljanje podataka u informacionom sistemu SUPER RasporeĎivač za multiprocesorsku arhitekturu Elektroenerg Diplomski rad etika Elektroenerg Diplomski rad etika Elektroenerg Diplomski rad etika Diplomski rad Elektronika Diplomski rad Elektronika Diplomski rad Elektronika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Informatika Diplomski rad Informatika Diplomski rad Informatika Diplomski rad Diplomski rad Diplomski rad Diplomski rad Informatika Informatika Informatika Informatika 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 Diplomski rad Informatika 139/91 142/91 15/91 152/91 16/91 19/91 2/91 21/91 22/91 23/91 24/91 26/91 28/91 Diplomski rad Informatika Diplomski rad Informatika Diplomski rad Diplomski rad Diplomski rad Diplomski rad Informatika Informatika Informatika Informatika 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 Diplomski rad Informatika Diplomski rad Informatika Diplomski rad Informatika Diplomski rad Informatika Diplomski rad Informatika Diplomski rad Informatika Diplomski rad Informatika .model sudskog procesa Proces praćenja ugovora u elektroprivredi BiH Upravljanje zalihama i optimizacija zaliha Koncept informacionog sistema upravljnja zalihama Idejno rješenje informacionog sistema osnovnog suda metodom BSP Realizacija interfejsa izmeĎu X11 grafičkog mreţnog protokola i MODULEX objektno orjentisane okoline za upravljanje bazama podataka Realizacija sistema lozinki za identifikaciju korisnika Realizacija informacionog podsistema finansijskog knjigovodstva Primjena CLIPPER-a u lokalnim računarskim mreţama Regulacija osciloskopske kartice za PC XT/AT računar Interaktivni debager -rad sa varijablama Clarion sistem za upravljanje podacima.45/91 55/91 56/91 25/91 63/91 81/91 110/91 118/91 122/91 14/91 20/91 31/91 57/91 58/91 66/91 87/91 10/91 128/91 13/91 132/91 134/91 135/91 137/91 138/91 Novi metod mjerenja otporne struje odvoda u ZnO odvodnicima prenapona u upotrebi Meteorage: Francuska nacionalna mreţa za kontrolu oluja Uticaj prenapona na električne mašine Interaktivni debager podrška radu sa prekidnim tačkama Primjena jezika za opis digitalnih struktura Antena u obliku petlje Prenaponi pri uklopu dalekovoda Proračun gubitka električne energije OdreĎivanje faktora gubitka Prognoza potrošnje električne energije za BiH do 2000 .te godine Prednost ZnO odvodnika prenapona u odnosu na klasične Pojednostavljeni metod za procjenjivanje karakteristika dalekovoda na udar groma Karakteristike uzemljivačkih sitema Projektovanje uzemljivača Analiza uticaja radioaktivnog zračenja na atmosferska praţnjenja Impulsni otpor uzemljenja Zaštita od direktnog i indirektnog dodira u niskonaponskim mreţama Realizacija sistema za personalnu evidenciju Generalisano programsko okruţenje za kontrolu integriteta relacionih baza podataka Analiza informacionog sistema za podršku TT djelatnosti u okviru RO PTT Mostar Modeliranje aktivnosti kao organizacijskog znanja .

semantičkog i infološkog modela podataka u projektovanju baze podataka Upravljačka logika hipotetskog procesora Realizacija identifikacije korisnika u mreţi računara Razvoj deskriptivnih jezika za opis hardwera Interpreter ekranskih maski Proširenje komandnog jezika UNIX operativnog sistema za podršku multiprocesorskom radu Caisi-sistem za manipulaciju u strukturi A-grafova Realizacija sistema za mreţno planiranje generisanje plana projekta Emulacija PC terminala na VT-100 kompatibilnim terminalima pod UNIX operativnim sistemom Realizacija sistema za mreţno planiralje aţuriranje LR sintaksni analizator .25 protokola za obradne računare Konverter iz CHI writer datoteke u Ventura datoteku Analiza i projektovanje informacionog sistema sportskog marketinga-realizacija bookinga i mjenjačnic Realizacija pad inicijatora na RSX-11M operativnom sistemu Projektovanje i realizacija rječnika podataka integrisanog CASE-sistema Izvršna podrška proširenju programskog jezika C za opisivanje paralelizma i sinhronizacije LR sintaksni analizator-konstruisanje tabela za analizu LALR metodom Implementacija trigera u relacionom semantičkom sistemu RESS-2 Kreiranje ekranskih formi pomoću programskog paketa Curses.pod operativnim sistemom Unix Koncept informacionog sistema za upravljanje kvalitetom u metalopreraĎivačkom preduzeću Informacioni sistem posredničke agencije Analiza SAU pomoću digitalnih računara Operativni sistem centrale bazirane na modulu ARO 10G Dinamičke karakteristike tiristora Optički kablovi Antenski niz n izotropnih tačkastih izvora Diplomski rad Informatika Diplomski rad Informatika Diplomski rad Informatika Diplomski rad Diplomski rad Diplomski rad Diplomski rad Diplomski rad Informatika Informatika Informatika Informatika Informatika 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 Diplomski rad Informatika Diplomski rad Informatika Diplomski rad Informatika Diplomski rad Informatika Diplomski rad Informatika Diplomski rad Informatika Diplomski rad Informatika Diplomski rad Informatika Diplomski rad Informatika Diplomski rad Informatika Diplomski rad Informatika Diplomski rad Informatika Diplomski rad Informatika Diplomski rad Informatika Diplomski rad Informatika Diplomski rad Informatika Diplomski rad Informatika Diplomski rad Informatika Diplomski rad Informatika Diplomski rad Informatika Diplomski rad Informatika Diplomski rad Informatika Diplomski rad Informatika Telekomunik Diplomski rad acije Telekomunik Diplomski rad acije Telekomunik Diplomski rad acije Telekomunik Diplomski rad acije .obrada gramatike i proces analize Središnji paket softvera RDCU čvora u sistemu UORTGRTP Realizacija podsistema za obradu hijerarhije entiteta Pristup sistemu datoteka DOS operativnog sistema iz UNIX operativnog sistema Okruţenje za izradu prototipova distribuiranih aplikacija Linijski editor za komandni jezik Ispitivanje podudarnosti (konfornosti) X.29/91 3/91 30/91 32/91 33/91 35/91 36/91 37/91 38/91 4/91 40/91 46/91 47/91 48/91 49/91 5/91 50/91 51/91 52/91 53/91 54/91 6/91 61/91 64/91 65/91 68/91 69/91 7/91 8/91 9/91 95/91 1/91 101/91 102/91 103/91 Sistem za podršku odlučivanju pri kupovini personalnog računara CAISI-Komunikasija baze podataka sa grafičkim editorom paketa CAISI Koncept proširenja faze analize ISAC metode za A -grafove sa CAISI alatom Primjer primjene binarnog.

arsenida Primena elemenata na bazi amorfnih poluprovodnika Novi modeli lasera u optičkim komunikacijama Optičke mreţe Holografske mjerne metode Ispitivanje materijala ultrazvukom Novi permanentni magneti i njihova primjena Operatorski sto telefonske centrale kao primjer korištenja komunikacione komponente usart-8251A Telekomunik Diplomski rad acije Telekomunik Diplomski rad acije Telekomunik Diplomski rad acije Telekomunik Diplomski rad acije Telekomunik Diplomski rad acije Telekomunik Diplomski rad acije Telekomunik Diplomski rad acije Telekomunik Diplomski rad acije Telekomunik Diplomski rad acije Telekomunik Diplomski rad acije Telekomunik Diplomski rad acije Telekomunik Diplomski rad acije Telekomunik Diplomski rad acije Telekomunik Diplomski rad acije Telekomunik Diplomski rad acije Telekomunik Diplomski rad acije Telekomunik Diplomski rad acije Telekomunik Diplomski rad acije Telekomunik Diplomski rad acije Telekomunik Diplomski rad acije Telekomunik Diplomski rad acije Telekomunik Diplomski rad acije Telekomunik Diplomski rad acije Telekomunik Diplomski rad acije Telekomunik Diplomski rad acije Telekomunik Diplomski rad acije Automatika i Diplomski rad elektronika Automatika i Diplomski rad elektronika 1991 1991 1991 1991 1991 130/91 161/91 18/91 60/91 67/91 71/91 72/91 73/91 75/91 76/91 77/91 78/91 79/91 80/91 82/91 84/91 86/91 90/91 91/91 93/91 94/91 10/92 11/92 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1992 1992 .106/91 108/91 109/91 111/91 112/91 Funkcionalni pojačavači s većim dinamičkim dijapazonom Mjerenje slabljenja na fiberoptičkom vlaknu Heterostrukture Regenerator linijskog signala Prilog analizi performansi prenosa u JUPAK mreţi grada Sarajeva Pregled i primjena programabilnih logičkih krugova za konstrukciju interfejsa izmeĎu modula intel 80386 DX i motorola MC 688605 Primjena svjetlosnih lokatora Proizvodnja optičkih vlakana Mogućnost uvoĎenja teleteksta u Televiziju Sarajevo Uticaj radijacije na GaAs fet strukture Modovi u svjetlovodima Poluprovodnički laseri Tehnologija proizvodnje dinamičkih memorijskih dram celija Digitalni PSK i ASK modulatori DSSS sistemi za prenos podataka posredstvom kućne niskonaponske mreţe-prijemni segment DSSS sistemi za prenos podataka posredstvom kućne niskonaponske mreţe-prijemni segment Protokol komunikacije operatora po serijskoj liniji u sistemu ET200 Plazmeni displeji naizmenične struje PrilagoĎenje ISDN nekompatibilne terminalne opreme pomoću višeprotokolnog procesora MC68302 Optoelektronska integralna kola i primjena u telekomunikacijama Diskretni elementi na bazi galijum .

postrojenja Diplomski rad etika Elektroenerg Degradacija polimerne izolacije i metode za njeno mjerenje Diplomski rad etika Kompenzacija reaktivne snage industrijskih potrošača na SN Elektroenerg sabirnicama Diplomski rad etika Mogućnosti pretvaranja nekonvencijalne sunčeve energije sa Elektroenerg osvrtom na korištenje u BiH Diplomski rad etika Racionalno korištenje električne energije u elektrodistribuciji Elektroenerg Bugojno Diplomski rad etika Elektroenerg Testiranje nekih funkcija i mjerenja kvaliteta linija jupak mreţe Diplomski rad etika PC-AT personalni računar hardverska organizacija Diplomski rad Informatika Uptavljačke telekomunikacione mreţe i definisanje Q Telekomunik interfejsa Diplomski rad acije Telekomunik Sistem upravljanja u telekomunikcionim mreţema Diplomski rad acije Automatizacija procedure za projektovanje kompenzatora metodom geometrijskog mjesta korjena na PC računarima Automatika i Diplomski rad elektronika Automatika i Napajanje i upravljanje brzinom istosmjernog motora Diplomski rad elektronika Automatika i Primjena M i N krugova u projektovanju sistema AU Diplomski rad elektronika Automatika i Analiza dinamičkih sistema u prostoru stanja Diplomski rad elektronika Proračun i analiza karakterističnih parametara mreţastih Automatika i uzemljivača Diplomski rad elektronika Teorijska osnova projektovanja TV emisionog postrojenja.12/92 13/92 16/92 2/92 3/92 5/92 6/92 8/92 9/92 21/92 1/92 14/92 15/92 17/92 18/92 19/92 20/92 7/92 4/92 1/94 LLP sistema za detekciju atmosferskog praţnjenjaOBLAKZEMLJA Automatika i Diplomski rad elektronika Automatika i Ponašanje cinkoksidnih odvodnika prenapona pri zagaĎenju Diplomski rad elektronika Komunikacija UNIX-a sa perifernim ureĎajima korištenjem Automatika i serijske asinhrone linije Diplomski rad elektronika Automatika i Otpornički senzori temperature Diplomski rad elektronika Automatika i Komunikacioni sistem na bazi optičkog vlakna Diplomski rad elektronika Automatika i Svetlosne diode Diplomski rad elektronika Automatika i Automatski analizatori gasova Diplomski rad elektronika Automatika i Predajnici i prijemnici za optičke vodove Diplomski rad elektronika Automatika i Magnetno elektronski senzori Diplomski rad elektronika Ponašanje ZnO i SiC odvodnika prenapona pri jako strmim Elektroenerg strujnim impulsima Diplomski rad etika Elektroenerg LPATS sistem za detekciju atmosferskih praţnjenja Diplomski rad etika Elektroenerg Uzemljivački sistemi VN . na Telekomunik kanalu 12 Diplomski rad acije Analiza i telekomunikacione primjene spread-spectrum Telekomunik signala Diplomski rad acije Metoda prostora stanja i njene primjene Realizacija upravljačkog softvera za upravljanje mašinom za pakovanje pašteta Diplomski rad 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1994 1/95 1/96 2/98 3/98 4/98 1/98 5/98 5/00 2/00 1995 1996 1998 1998 1998 1998 1998 2000 Automatika i Diplomski rad elektronika 2000 .

3/00 4/00 1/00 1/01 2/01 3/01 4/01 5/01 6/01 7/01 8/01 1/02 2/02 3/02 4/02 5/02 6/02 7/02 8/02 9/02 1/03 2/03 3/03 5/03 6/03 8/03 9/03 7/03 4/03 7/04 Stabilizator istosmjernog napona S110/20 Metode projektovanja aktivnih RC filtra Internet i sigurnost Prilog odreĎivanju dinamičkih parametara aperiodskog procesa višeg reda Analiza filtara sa monotonom amplitudskom karakteristikom Standardne i modifikovane aproksimacije u sintezi električnih filtra Automatizacija mašine za pakovnje Izrada projekta za upravljanje vodovodnim razvodnim postrojenjem Stabilizator istosmjernog napona SNN Fazi logika u zadacima automatskog upravljanja Realizacija upravljačkog softvera za upravljanje miješalicom za prah PID kontroleri: aspekti projektovanja i implementacije Klasičan pristup projektovanju analognih filtara Optički talasovodi Multimedija sistemi Sigurnost računarskih mreţa TCP/IP Osnove projektovanja digitalnih filtara Napredne metode projektovanja digitalnih filtara Programski jezik VHDL PFC pretvarači Beţične LAN mreţe Primjena akcelerometra u inteligentnom ureĎaju za mjerenje vibracije Primjena piezopretvarača u inteligentnoj tastaturi Diferencijalni mjerač pritiska Realizacija upravljačkog softvera za upravljanje tampon štampom Standardni pristupi kod šifrovanja podataka Parcijalna praţnjenja i metode mjerenja Softverska podrška izvoĎenju visokoškolske nastave Temperaturni senzori i regulisanje temperature u prostoriji Automatika i Diplomski rad elektronika Automatika i Diplomski rad elektronika Diplomski rad Informatika Automatika i Diplomski rad elektronika Automatika i Diplomski rad elektronika Automatika i Diplomski rad elektronika Automatika i Diplomski rad elektronika Automatika i Diplomski rad elektronika Automatika i Diplomski rad elektronika Automatika i Diplomski rad elektronika Automatika i Diplomski rad elektronika Automatika i Diplomski rad elektronika Automatika i Diplomski rad elektronika Automatika i Diplomski rad elektronika Automatika i Diplomski rad elektronika Automatika i Diplomski rad elektronika Automatika i Diplomski rad elektronika Automatika i Diplomski rad elektronika Automatika i Diplomski rad elektronika Automatika i Diplomski rad elektronika Automatika i Diplomski rad elektronika Automatika i Diplomski rad elektronika Automatika i Diplomski rad elektronika Automatika i Diplomski rad elektronika Automatika i Diplomski rad elektronika Automatika i Diplomski rad elektronika Automatika i Diplomski rad elektronika Elektroenerg Diplomski rad etika Diplomski rad Informatika Automatika i Diplomski rad elektronika 2000 2000 2000 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2004 .

odreĎivanje nivoa zaštite i Elektroenerg primjena prenaponske zaštite Diplomski rad etika Elektroenerg Strujni mjerni transformatori Diplomski rad etika Elektroenerg Upravljanje potrošnjom u distributivnoj mreţi Diplomski rad etika Elektroenerg Analiza gubitaka snage i energije u distributivnim mreţama Diplomski rad etika Elektroenerg Uzemljenje distributivne mreţe preko niskoomske impedanse Diplomski rad etika Elektroenerg Projektovanje i eksploatacija vakumskih prekidača Diplomski rad etika Primjena programskog paketa matlab u proračunu tokova Elektroenerg snaga Diplomski rad etika Elektroenerg Tipska ispitivanja rasklopnih aparata Diplomski rad etika Elektroenerg Sklopni prenaponi kod SF 6 postrojenja Diplomski rad etika 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 .ispitivanja i ocena stanja energetskih transformatora Diplomski rad etika Gromobranska zaštita objekata .8/04 1/04 10/04 2/04 9/04 3/04 4/04 6/04 5/04 1/05 4/05 16/05 17/05 18/05 2/05 Bihejvioristička robotika Realizacija savremenog piezo-senzora mase i sile sa impulsnim izlazom Beţični LAN Savremeni senzori nivoa tečnosti sa impulsnim izlazom Mjerenje električne otpornosti uzemljenja Postupci tipskog ispitivanja spojne opreme ciklusima zagrijavanja Tipska ispitivanja niskonaponskih visokoučinskih noţastih osigurača Ispitivanje 400 kV izolatorskih lanaca udarnim naponom Perspektiva proizvodnje srednjenaponskih i visokonaponskih SF6 prekidača Softver za unos E-mobilnih ključeva Diskretni sistemi i obrada digitalnih signala Senzori sile i momenta u robotici Projektovanje brzinskih i pozicionih mikrokontrolerski upravljanih elektromotornih servomehanizama Projektovanje elektrohidrauličkog pozicionog i brzinskog servomehanizma Rješavanje graničnih problema Laplasovom jednačinom Projektovanje nekonvencionalnog digitalnog regulatora termičkog procesa sa opserverom i minimumom trajanja prelaznog procesa Uticaj konstruktivnih parametara uzemljivača na njegove karakteristične veličine Organizacija dispečerskih centara upravljanja u elektroenergetskim sistemima Automatika i Diplomski rad elektronika Automatika i Diplomski rad elektronika Automatika i Diplomski rad elektronika Automatika i Diplomski rad elektronika Elektroenerg Diplomski rad etika Elektroenerg Diplomski rad etika Elektroenerg Diplomski rad etika Elektroenerg Diplomski rad etika Diplomski rad Energetika Automatika Diplomski rad elektronika Automatika Diplomski rad elektronika Automatika Diplomski rad elektronika Automatika Diplomski rad elektronika Automatika Diplomski rad elektronika Automatika Diplomski rad elektronika 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 i 2005 i 2005 i 2005 i 2005 i 2005 i 2005 3/05 14/05 13/05 15/05 19/05 5/05 6/05 7/05 8/05 10/05 11/05 12/05 9/05 Automatika i Diplomski rad elektronika Elektroenege Diplomski rad tika Elektroenerg Diplomski rad etika Elektroenerg Kontrola.

1/06 10/06 11/06 Senzori upravljanja zadatkom. način njihovog povezivanja u upravljanju u inteligentnim stanbenim okruţenjima Osnove prenosa podataka. napajani sa 12(24) Vdc Diplomski rad elektronika 2007 Predikcija gustine snage elektromagnetskog zračenja baznih Automatika i stanica mobilne telefonije Diplomski rad elektronika 2007 Automatika i Interprocesorska komunikacija pomoću DUAL-PORT RAM-a Diplomski rad elektronika 2007 Automatika i Virtuelne privatne mreţe Diplomski rad elektronika 2007 Invertor malih dimenzija snage 600 W u solarnom sistemu Automatika i napajanja Diplomski rad elektronika 2007 Automatika i UMTS: Mobilna komunikacija treće generacije Diplomski rad elektronika 2007 .0" za analizu proračuna gubitaka u elektroenergetskim sistemima Primjena softverskog paketa "Power World 8.0" za analizu kratkih spojeva u elektroenergetskim sistemima Automatika i Diplomski rad elektronika 2006 Automatika i Diplomski rad elektronika 2006 Automatika i Diplomski rad elektronika 2006 Automatika i Diplomski rad elektronika Automatika i Diplomski rad elektronika Automatika i Diplomski rad elektronika Automatika i Diplomski rad elektronika Elektroenerg Diplomski rad etika Elektroenerg Diplomski rad etika Elektroenerg Diplomski rad etika 13/06 14/06 2/06 9/06 12/06 3/06 4/06 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 5/06 Elektroenerg Diplomski rad etika 2006 Elektroenerg Diplomski rad etika 2006 Elektroenerg Diplomski rad etika 2006 6/06 7/06 8/06 9/07 3/07 16/07 15/07 14/07 10/07 8/07 1/07 7/07 20/07 19/07 21/07 22/07 Analiza sigurnosti i procena raspoloţivih kapaciteta prenosnih Elektroenerg vodova korišćenjem programskog paketa "Power World" Diplomski rad etika 2006 Automatika i Tehnike rutiranja kod IP-a Diplomski rad elektronika 2007 Automatika i World Wide Web-kreiranje web prezentacije predmeta Diplomski rad elektronika 2007 Jednokvadratni pojačavač za upravljanje jednosmjernim Automatika i motorom Diplomski rad elektronika 2007 Automatika i Sigurnosna rješenja WLAN-A Diplomski rad elektronika 2007 Automatika i Projektovanje nepropusnog pretvarača Diplomski rad elektronika 2007 Automatika i Beţično umreţavanje računara Diplomski rad elektronika 2007 Automatika i Prenos podataka -ISDN i B-ISDNDiplomski rad elektronika 2007 Automatika i Naponski invertori veće snage. automatizacije i bezbjednosti u stambenim i poslovnim objektima Tehnički opis robota Puma 560 Osnovni elementi internet telefonije Razvodna postrojenja : elementi i izvedbe Rešavanje tehničkih problema u sistemima zaštite u elektroenergetskim postrojenjima Tehno-ekonomska analiza integracije vjetroelektrana u elektroenergetski sistem Primjena softverskog paketa "Power World" 8.0" za analizu proračuna optimalnih tokova snaga u elektroenergetskim sistemima Primjena softverskog paketa "Power World 8. fuzija podataka i planiranje Diskretne transformacije i neke primjene Uticaj gradnje objekata na izbor parametara termostata za regulaciju temparature u njemu Osnovni elementi za automatizaciju.

trofaznim četveroţičnim i višefaznim sistemima Diplomski rad Informatika Automatika i Diplomski rad elektronika Računarstvo Diplomski rad i informatika Elektroenerg Diplomski rad etika Automatika i Diplomski rad elektronika Automatika i Diplomski rad elektronika Automatika i Diplomski rad elektronika Automatika i Diplomski rad elektronika 2007 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 Diplomski rad Energetika 2008 Računarstvo Diplomski rad i informatika 2008 45/08 52/08 43/08 42/08 41/08 39/08 37/08 Diplomski rad Energetika Automatika i Višenamjenski DC/AC pretvarač Diplomski rad elektronika Računarstvo Razvoj WEB aplikacija u ASP.NET okruţenju Diplomski rad i informatika Računarstvo DOM XML tehnologija u funkciji integracije podataka Diplomski rad i informatika XSLT tehnologija u funkciji transformisanja XML dokumenata Računarstvo u druge formate Diplomski rad i informatika Upravljanje pristupom i evidencija radnog vremena primjenom Automatika i PLK i RFID tehnologije Diplomski rad elektronika Automatika i Tehnike rutiranja u beţičnim senzorskim mreţama Diplomski rad elektronika 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 . ADSL Diplomski rad elektronika 2007 Optimalno podešavanje parametar PID regulatora za stabilne procese zasnovano na maksimizaciji proporcionalnog i Automatika i integralnog pojačanja Diplomski rad elektronika 2007 Automatika i Električni interfejsi kola Diplomski rad elektronika 2007 Izbor parametara malih hidroelektrana sa velikim padom i Elektroenerg malim protokom Diplomski rad etika 2007 Izbor parametara malih hidroelektrana u uslovima velikih Elektroenerg protoka i malih padova Diplomski rad etika 2007 Elektroenerg Alternativni izvori energije Vjetrogeneratori Diplomski rad etika 2007 Elektroenerg Uobličivači napona i ispravljači Diplomski rad etika 2007 Elektroenerg Istalacije za otkrivanje i dojavu poţara Diplomski rad etika 2007 Elektroenerg Javno osvjetljenje saobraćajnice R-450 u Rogatici Diplomski rad etika 2007 Elektroenerg Primjena prekidača u srednjenaponskim postrojenjima Diplomski rad etika 2007 Razvoj web aplikacija primjenom PHP-a i MYSQL-a Upravljanje pristupom na bazi RFID tehnologije AJAX tehnologija u funkciji funkcionalnosti WEB aplikacija UreĎaji za monitoring i dijagnostiku stanja energetskih transformatora Savremene beţične komunikacije (BLUETOOTH) razvojno okruţenje AGILENT VEE i mjerna instrumentacija Multimedijalni prenos audio i video konferencija Uporedna analiza nekoliko metoda za podešavanje PID regulatora na osnovu adekvatnog modela procesa OdreĎivanje modela procesa jednosmjernog motora izazivanjem kritičnih oscilacija u zatvorenoj sprezi Protokoli za rutiranje na internetu i njihove performanse Optimalna kompenzacija neaktivne snage potrošača pri sloţenoperiodičnim i nesimetričnim naponima i strujama u trofaznim troţičnim.23/07 24/07 18/07 6/07 5/07 13/07 12/07 2/07 11/07 17/07 4/07 40/08 44/08 13/08 51/08 50/08 49/08 48/08 47/08 38/08 Automatika i xDSL.

36/08 46/08 7/08 15/08 16/08 14/08 12/08 11/08 10/08 18/08 8/08 19/08 6/08 5/08 4/08 Analiza graške na primeru proračuna udarnih karakteristika uzemljivača Optimalna kompenzacija neaktivne snage potrošača pri sloţenoperiodičnim reţimima rada u monofaznom sistemu Prikaz konstruktivnih rješenja i metoda ispitivanja inverznih strujnih transformatora Elektroenerg Diplomski rad etika 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 3/08 2/08 1/08 9/08 25/08 34/08 33/08 32/08 31/08 30/08 29/08 17/08 27/08 Diplomski rad Energetika Elektroenerg Diplomski rad etika Elektroenerg Rayvoj I ispitivanje vakuumskih prekida.a VPE-24 Diplomski rad etika Razvoj i ispitivanje metalom oklopljenih vazduhom izolovanih Elektroenerg stanica Diplomski rad etika Elektroenerg Mjerenje kontaktnog otpora visokonaponskog prekidača Diplomski rad etika Prikaz konstruktivnih rješenja i metoda monitoringa Elektroenerg metaloksidnih odvodnika prenapona Diplomski rad etika Automatika i Računarski bazirani mjerni sistemi Diplomski rad elektronika Projektovanje gromobranske instalacije objekata opšte i Elektroenerg posebne namjene Diplomski rad etika Elektroenerg Analiza gubitka snage i energije u distributivnim mreţema Diplomski rad etika Računarstvo Automatizacija radio stanice Diplomski rad i informatika Elektroenerg Prodaja električne energije u uslovima slobodnog trţišta Diplomski rad etika Prikaz konstruktivnih rješenja i metoda ispitivanja kapacitivnih Elektroenerg naponskih transformatora Diplomski rad etika Real time windows target kao opcija za povezivanje realnih Automatika i objekata upravljanja sa simulink okruţenjem Diplomski rad elektronika Automatika i Upravljački sistemi na bazi PLC-a i frekventnih regulatora Diplomski rad elektronika Optimizacija PID regulatora zasnovana na maksimizaciji proporcionalnog i integralnog pojačanja Automatika i Uporedna analiza na nestabilnom procesu Diplomski rad elektronika PoreĎenje metoda za podešavanje parametara PID regulatora Automatika i na osnovu modela procesa Diplomski rad elektronika Optimalna raspodjela proizvodnje u mješovitim sistemima sa Elektroenerg hidro i termo agregatima Diplomski rad etika Primjena programa Excel u projektovanju elektroenergetskih Elektroenerg postrojenja Diplomski rad etika Automatika i Manipulator sa pneumatski i električno upravljanim osama Diplomski rad elektronika Zaštita nadzemnih visokonaponskih vodova od atmosferskih Elektroenerg praţnjenjai prenapona Diplomski rad etika Elektroenerg SCADA sistem na TS Višegrad Diplomski rad etika Elektroenerg Kvalitet električne energije Diplomski rad etika Elektroenerg Gubici snage i energije u EES i mjere za njihovo sniţenje Diplomski rad etika Elektroenerg Planiranje razvoja i dogradnje prenosnih mreţa EES Diplomski rad etika Elektroenerg Isključivanje bliskog kratkog spoja Diplomski rad etika Elektroenerg Rad asinhronog generatora na sopstvenoj mreţi Diplomski rad etika Elektroenerg Isključenje voda u praznom hodu Diplomski rad etika 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 .

35/08 24/08 23/08 22/08 21/08 20/08 28/08 26/08 41/09 49/09 60/09 59/09 58/09 57/09 54/09 53/09 52/09 39/09 Primena Matlaba u proračunu karakterističnih vrednosti struja kvara Diplomski rad Upravljanje pristupom na bazi RFID tehnologije i programabilnih logičkih kontrolera Diplomski rad Primjena manipulatora u rukovanju materijalom Visokonaponski mjerni naponski transformatori Visokonaponski mjerni strujni transformatori Analiza osjetljivosti aktivnih filtra na promjene karakteristika pasivnih komponenti Elektroenerg etika Automatika i elektronika Automatika i Diplomski rad elektronika Elektroenerg Diplomski rad etika Elektroenerg Diplomski rad etika 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 50/09 48/09 47/09 46/09 45/09 44/09 43/09 42/09 40/09 38/09 Diplomski rad Automatika Elektroenerg Isključivanje malih induktivnih struja Diplomski rad etika Automatika i GPS: Globalni pozicioni sistem Diplomski rad elektronika Spoljašnje osvjetljenje: javno osvjetljenje saobraćajnice u Elektroenerg naselju Donje Mladice Diplomski rad etika Korištenje energije obnovljivih izvora vjetra i sunca za Elektroenerg proizvodnju električne energije Diplomski rad etika Elektroenerg Geotermalna energija Diplomski rad etika Google tehnologije i njihova primjena na projektu kreiranja Računarstvo rute putovanjasa pregledom znamenitosti Diplomski rad i informatika Računarstvo Objektno modelovanje voĎeno Use Case-om pomoću UML-a Diplomski rad i informatika ASP.NET MVC FRAMEWORK i njegova primjena na projektu računarstvo i elektronskog dnevnika za osnovne i srednje škole Diplomski rad informatika Računarstvo PHP implementacija Web aplikacije za oglasnu tablu fakulteta Diplomski rad i informatika Računarstvo Podrška SQL Servera 2008 za poslovnu inteligenciju Diplomski rad i informatika Elektroenerg Akumulatorske baterije Diplomski rad etika Elektroenerg Dijagnostikovanje energetskih transformatora Diplomski rad etika Organizaciona struktura elektroprivrede Republike Srpske i moguća proizvodnja elektroenergetskog sistema Republike Elektroenerg Srpske Diplomski rad etika Elektroenerg Odrţavanje srednjenaponskih i niskonaponskih postrojenja Diplomski rad etika Elektroenerg Mreţe koje sadrţe i jednosmjerni prenos Diplomski rad etika Automatika i Senzori u automobilskoj industriji i sistemi za dijagnostiku Diplomski rad elektronika Pretvaranje energije sunčevog zračenja u električnu Elektroenerg fotonaponski sistemi Diplomski rad etika primjena različitih principa regulacije elektromotornih pogona Elektroenerg na rotornim bagerima Diplomski rad etika IEEE vodič za primjenu relejne zaštite za energetske Elektroenerg transformatore Diplomski rad etika TN.sistemi u električnim instalacijama objekata: Elektroenerg karakterizacija kvarova i efikasnost zaštite Diplomski rad etika Modeli za procjenu ţivotnog vijeka i pouzdanosti energetskih Elektroenerg transformatpora Diplomski rad etika Elektroenerg Regulatori brzine obrtanja primarnih mašina Diplomski rad etika 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 .

4 kV Diplomski rad etika Savremene metode testiranja i utvrĎivanja stanja energetskih Elektroenerg kablova Diplomski rad etika Automatika i Fazno upravljanje višenamjenskim tiristorskim pretvaračem Diplomski rad elektronika Automatika i Senzori u alarmnim sistemima za zaštitu prostora Diplomski rad elektronika Savremene metode testiranja i utvrĎivanja stanja energetskih Elektroenerg transformatora Diplomski rad etika Selekcija kontrolnog sistema i njegova implementacija u SC JOHNSONU. Australija Diplomski rad Energetika Elektroenerg Slaboizolovani provodnici Diplomski rad etika Elektroenerg Kompenzacija reaktivne snage i energije na niskom naponu Diplomski rad etika Elektroenerg Proračun gubitaka električne energije Diplomski rad etika Elektroenerg Električni parametri vodova i uticaj vodova na ţivotnu sredinu Diplomski rad etika Elektroenerg Prenaponska zaštita SF6 postrojenja Diplomski rad etika Upravljanje potrošnjom električne energije potrošačima na Elektroenerg niskom naponu Diplomski rad etika Elektroenerg Nekonvencionalna visokonaponska mjerenja Diplomski rad etika Zaštita stubnih transformatorskih stanica ZnO odvodnicima Elektroenerg prenapona Diplomski rad etika Automatika i Digitalni kvazi-klizni reţimi u upravljanju pozicionim sistemima Diplomski rad elektronika Primjena SMS servisa u razmjeni podataka kod Automatika i programabilnih logičkih kontrolera Diplomski rad elektronika Elektroenerg Regulacija napona u prenosnom sistemu Diplomski rad etika Uzemljenje dalekovodnih stubova sa stanovišta eksploatacione sigurnosti Diplomski rad Energetika Opis i uputstvo za rad u laboratoriji visokog napona Elektroenerg Elektrotehničkog fakultete Diplomski rad etika Elektroenerg Zaštita nadzemnih vodova od atmosferskih praţnjenja Diplomski rad etika Elektroenerg Uspostavljanje zemljospoja Diplomski rad etika računarstvo i Bezbjednost računarskih mreţa Diplomski rad informatika Generisanje i eliminisanje viših harmonika u trofaznim Elektromagn sistemima Diplomski rad etika Generisanje i eleiminisanje viših harmonika u jednofaznim Elektroenerg sistemima Diplomski rad etika Podešavanje parametra PID regulatora primjenom relejnog Elektroenerg eksperimenta i uporedna analiza Diplomski rad etika Analiza pouzdanosti distributivnih mreţa sa distribuiranim Elektroenerg generatorima Diplomski rad etika Automatika i Elektronski balasti za fluorescentne lampe Diplomski rad elektronika Elektroenerg Isključenje kapacitivnih struja Diplomski rad etika Pregled topologija energetskih pretvarača u elektromotornim Elektroenerg pogonima Diplomski rad etika 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 .51/09 8/09 36/09 16/09 15/09 14/09 13/09 12/09 11/09 18/09 9/09 19/09 7/09 6/09 5/09 4/09 3/09 2/09 1/09 10/09 28/09 35/09 34/09 33/09 32/09 31/09 17/09 29/09 37/09 Elektroenerg Stubne transformatorske stanice 20(10)/0.

27/09 26/09 25/09 24/09 23/09 22/09 21/09 20/09 30/09 56/09 55/09 48/10 49/10 51/10 41/10 40/10 53/10 42/10 43/10 52/10 47/10 46/10 12/10 44/10 45/10 50/10 16/10 15/10 13/10 Elektroenerg Diplomski rad etika Elektroenerg Način polaganja energetskih kablova Diplomski rad etika Elektroenerg Višestruki zemljospoj Diplomski rad etika Elektroenerg Prekidanje malih induktivnih struja Diplomski rad etika Uticaj električnog polja i magnetne indukcije na čovjekovu Elektroenerg okolinu Diplomski rad etika Elektroenerg Preventivna kontrola energetskih transformatora Diplomski rad etika Elektroenerg AMIGOS metoda za podešavanje PI regulatora Diplomski rad etika Elektroenerg Novi metod za dijagnostikovanje prekidača Diplomski rad etika Elektroenerg Uključenje voda u praznom polju Diplomski rad etika Elektroenerg Periodična ispitivanja energetskih transformatora Diplomski rad etika Elektroenerg Tipska ispitivanja naponskih transformatora Diplomski rad etika Modelovanje mašine jednosmjerne struje sa nezavisnom Elektroenerg pobudom Diplomski rad etika Automatika i Holovi strujni senzori Diplomski rad elektronika Računarstvo Multimedijalni operativni sistemi Diplomski rad i informatika Računarstvo Mreţe sa komutacijom Diplomski rad i informatika Računarstvo Komunikacija u industrijskim sistemima Diplomski rad i informatika Elektroenerg Distributivne mreţe i transformatorske stanice Diplomski rad etika Elektroenerg Analiza upravljačkih sistema Diplomski rad etika Elektroenerg Zaštita elektroenergetskih sistema od atmosferskih praţnjenja Diplomski rad etika Računarstvo Bezbjednost u mobilnim AD HOC mreţama Diplomski rad i informatika Automatika i XPC target okruţenje za brzu izradu i testiranje prototipa Diplomski rad elektronika Elektroenerg Samopobudni asinhroni generator Diplomski rad etika Obnovljivi izvorienergije i opis hibridnih sistema Управљање и екесплоатација ЕЕС БиХ Upotreba jQuery-a u dizajniranju veb interfejsa Modelovanje sinhronih mašina Fazno zaključane petlje (PLL) Povećanje energetske efikasnosti zgrada primjenom automatizovanih sistema upravljanja Diplomski rad Energetika Računarstvo Diplomski rad i informatika Elektroenerg Diplomski rad etika Automatika i Diplomski rad elektronika Automatika i Diplomski rad elektronika 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 Tipovi.osnovne funkcije i karakteristike fotonaponskih sistema Diplomski rad Energetika Verifikacija brojila električne energije u skladu sa zakonskom metrologijom u Republici Srpskoj Diplomski rad Energetika .

distribuciji i potrošnji električne enregije Solarna energija Primjena Microsoft LINQ tehnologije u aplikaciji "Dnevnik nastavnih aktivnosti" Web aplikacija za obradu slika Sinhroni generator u HE "Piva" Upravljanje mreţama Diplomski rad Energetika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Informatika Diplomski rad Informatika Diplomski rad Energetika Diplomski rad Elektroenerg etika Elektroenerg etika Elektroenerg etika Elektroenerg etika Elektroenerg etika 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 Kompaktni niskonaponski prekidači Diplomski rad Konstruktivne karakteristike i način izrade naponskih i strujnih mjernih transformatora Diplomski rad Distributivni sistemi sa vjetroelektranama i sistemi za akumuliranje električne energije Diplomski rad Gromobranska zaštita objekata Opšte karakteristike mjernih transformatora Tehnike projektovanja generatora za autogenerisanje aplikacija na osnovu UML modela uz pomoć modula za višekratnu upotrebu Kombinovani generatorski sistem vjetrenjača/solarni panel u proizvodnji električne energije Distributivni transformatori Bezbjednost operativnih sistema Modelovanje asinhronih mašina Kompenzacija reaktivne snage i energije Moderna napajanja za LED osvjetljenja Visoko-pouzdani računarski sistemi Distribuirana proizvodnja i koncept mikromreţe V/F i F/V konvertori i njihova primjena Komunikacije u industrijskim okruţenjima Zaštita podataka kod upravljanja na bazi RFID tehnologije Regulacija brzine hidroagregata digitalnim turbinskim regulatorom DTL 595 HE Trebinje 1 sa osvrtom na DCS ove elktrane Distributivni izvori i njihova integracija u elektroenergetske sisteme Diplomski rad Diplomski rad 2/10 1/10 54/10 28/10 38/10 37/10 36/10 35/10 34/10 33/10 32/10 31/10 Računarstvo Diplomski rad i informatika Elektroenerg Diplomski rad etika Elektroenerg Diplomski rad etika Računarstvo Diplomski rad i informatika Elektroenerg Diplomski rad etika Elektroenerg Diplomski rad etika Automatika i Diplomski rad elektronika računarstvo i Diplomski rad informatika Elektroenerg Diplomski rad etika Automatika i Diplomski rad elektronika Automatika i Diplomski rad elektronika Automatika i Diplomski rad elektronika 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 17/10 29/10 18/10 27/10 26/10 Diplomski rad 2010 Elektroenerg Diplomski rad etika 2010 Rutiranje u mobilnim AD HOC mreţama Diplomski rad 2010 Primjena frekvencijskog regulatora ALTIVAR 71 u upravljanju Elektroenerg brzinom asinhronog motora Diplomski rad etika 2010 Elektroenerg Sinhroni i asinhroni generatori u vjetroelektranama Diplomski rad etika 2010 .11/10 10/10 9/10 8/10 14/10 19/10 7/10 6/10 5/10 4/10 3/10 Primjena sistema sa jednosmjernim naponima u prenosu.

Nicholsove metode za karakterizaciju procesa i podešavanje PID regulatora Problematika direktnog upuštanja motora tip 4A3M18000/6000 УХЛ4 za pokretanje napojne pumpe u termoelektrani "Ugljevik" Elektroenerg Diplomski rad etika 2010 Diplomski rad 2010 Diplomski rad 2010 2010 2010 Realizacija MPPT pretvarača u solarnim sistemima napajanja Završni rad Primjena softverskog paketa inTuch u realizaciji sistema za daljinski nadzor i upravljanje Završni rad Praktična realizacija plotera IP telefonija Poboljšani model baterije u MATLAB/SIMULINK okruţenju Završni rad 2010 Računarstvo Diplomski rad i informatika 2010 Automatika i Diplomski rad elektronika 2010 .25/10 24/10 23/10 22/10 21/10 20/10 39/10 30/10 Mjerni pretvarači Proširenje Ziegler .

.

.

.

GODINA .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

4010 Sarajevo .S.

.

.

3998 Sarajevo I. 4007 Sarajevo . 4006 Sarajevo I. 3991 Sarajevo I. 4005 Sarajevo I. 3999 Sarajevo I. 3992 Sarajevo I. 3990 Sarajevo I.I. 3986 Sarajevo I. 3993 Sarajevo I. 3984 Sarajevo I. 3997 Sarajevo I. 4004 Sarajevo I.

3994 Sarajevo I. 3996 Sarajevo I. 3987 Sarajevo I. 4055 Sarajevo I. 4053 Sarajevo I. 4059 Sarajevo I. 4056 Sarajevo I. 4009 Sarajevo I. 4050 Sarajevo I. 3989 Sarajevo I. 4008 Sarajevo I. 4002 Sarajevo I. 4024 Sarajevo I. 4003 Sarajevo I. 4051 Sarajevo I. 3988 Sarajevo I. 4054 Sarajevo I.I. 4049 Sarajevo . 3995 Sarajevo I. 4062 Sarajevo I. 4052 Sarajevo I. 4060 Sarajevo I. 4061 Sarajevo I. 4057 Sarajevo I. 3985 Sarajevo I. 4064 Sarajevo I. 4063 Sarajevo I.

4021 Sarajevo I. 4030 Sarajevo I. 4044 Sarajevo I. 4037 Sarajevo I. 4019 Sarajevo I.I. 4017 Sarajevo I. 4012 Sarajevo 4020 I. 4043 Sarajevo I. 4027 Sarajevo I. 4046 Sarajevo I. 4023 Sarajevo I.Sarajevo I. 4014 Sarajevo I. 4039 Sarajevo . 4013 Sarajevo I. 4016 Sarajevo I. 4025 Sarajevo I. 4029 Sarajevo I. 4015 Sarajevo I. 4026 Sarajevo I. 4042 Sarajevo I. 4048 Sarajevo I. 4058 Sarajevo I. 4041 Sarajevo I. 4022 Sarajevo I. 4018 Sarajevo I. 4045 Sarajevo I. 4028 Sarajevo I.

I. 4119 Sarajevo I. 4137 Sarajevo I. 4124 Sarajevo I. 4126 Sarajevo I. 4120 Sarajevo I. 4033 Sarajevo I. 4129 Sarajevo I. 4040 Sarajevo I. 4132 Sarajevo I. 4035 Sarajevo I. 4136 Sarajevo I. 4031 Sarajevo I. 4138 Sarajevo I. 4047 Sarajevo I. 4134 Sarajevo I. 4135 Sarajevo I. 4123 Sarajevo I. 4032 Sarajevo I. 4133 Sarajevo I. 4038 Sarajevo I. 4127 Sarajevo I. 4125 Sarajevo I. 4128 Sarajevo I. 4122 Sarajevo I. 4036 Sarajevo I. 4118 Sarajevo . 4121 Sarajevo I. 4130 Sarajevo I.

4081 Sarajevo I. 4074 Sarajevo I. 4079 Sarajevo I. 4071 Sarajevo 4070 I. 4103 Sarajevo I. 4100 Sarajevo I.I. 4101 Sarajevo I. 4083 Sarajevo I. 4102 Sarajevo I. 4069 Sarajevo I. 4095 Sarajevo I. 4075 Sarajevo I. 4131 Sarajevo I. 4076 Sarajevo I.Sarajevo I. 4073 Sarajevo I. 4078 Sarajevo I. 4098 Sarajevo I. 4099 Sarajevo I. 4072 Sarajevo I. 4068 Sarajevo I. 4080 Sarajevo I. 4077 Sarajevo I. 4084 Sarajevo I. 4085 Sarajevo I. 4096 Sarajevo I. 4117 Sarajevo . 4086 Sarajevo I. 4082 Sarajevo I.

4202 Sarajevo I. 4091 Sarajevo I. 4192 Sarajevo I. 4196 Sarajevo I. 4092 Sarajevo I. 4195 Sarajevo И.I. 4093 Sarajevo I. 4094 Sarajevo I. 4087 Sarajevo I. 4161 Sarajevo . 4164 Sarajevo I. 4199 Sarajevo I. 4190 Sarajevo I. 4194 Sarajevo I. 4189 Sarajevo I. 4197 Sarajevo I. 4201 Sarajevo I. 4191 Sarajevo I. 4163 Sarajevo I. 4089 Sarajevo I. 4142 Sarajevo I. 4200 Sarajevo I. 4141 Sarajevo I. 4088 Sarajevo I. 4090 Sarajevo I. 4198 Sarajevo I. 4097 Sarajevo I. 4193 Sarajevo I. 4160 Сарајево I.

4181 Sarajevo I. 4187 Sarajevo I. 4156 Sarajevo I. 4159 Sarajevo I.I. 4146 Sarajevo I. 4203 Sarajevo I. 4184 Sarajevo I. 4148 Sarajevo I. 4182 Sarajevo I. 4175 Sarajevo I. 4180 Sarajevo I. 4144 Sarajevo I. 4177 Sarajevo I. 4186 Sarajevo I. 4145 Sarajevo I. 4176 Sarajevo I. 4165 Sarajevo I. 4162 Sarajevo I. 4149 Sarajevo I. 4166 Sarajevo I. 4183 Sarajevo I. 4157 Sarajevo I. 4167 Sarajevo I. 4174 Sarajevo . 4150 Sarajevo I. 4179 Sarajevo I. 4147 Sarajevo I. 4158 Sarajevo I.

4169 Sarajevo I. 4188 Sarajevo I.I. 4173 Sarajevo I. 4170 Sarajevo I. 4178 Sarajevo . Sarajevo I. 4172 Sarajevo I. 4171 Sarajevo I.

M1/65 M1/66 M1/70 M1/72 M1/73 M2/73 M1/74 M2/74 M7/75 M2/75 (+1P) M1/75 M3/75 M4/75 M5/75 M6/75 M8/75 M9/75 M1/76 M2/76 M4/76 M3/76 M5/77 M2/77 Primena iterativnih postupaka u radu sa analognim računskim mašinama Parametarska optimizacija i primena adjungovanog modela Predelava izhodiščnih informacij in opredelitev primerne enostavne metodeza razpoznavanje tipkanih črk in znakov Metoda konačnih dijelova za proračun elektrostatičkih i magnetostatičkih dvodimenzionalnih rasporeda LU dekompozicija matrica sa malim procentom nenultih elemenata Sistemski pristup informacionom sistemu za potrebe investiranja Automatizacija postrojenja atmosferske destilacije za preradu nafte O rasprostiranju gasova na površinama nultog i prvog reda Analiza varijance-nekompletni blokovi i latinski kvadrati Poopštenje jezika COBOL u pogledu manipulisanja bazom podataka Analiza mogućnosti regulacije brzine asinhronog motora sa kaveznim rotorom Algebarski pristup datotekama podataka Algoritmi adaptivnih regulatora i sistema upravljanja Primjena topoloških formula u rješavanju linearnih sistema Računar masometrijskog protoka O štićenju vodova u prenosnim mreţama pomoću distantnih releja Konstrukcija univerzalnog statičkog usmjerenog organa Informacioni sistem "EP ELEKTRODISTRIBUCIJA BiH" Optimizacija impulsnih sistema automatskog upravljanja Prilog izučavanju regulacionih mehanizama spinalne motorne aktivnosti i njihovo kliničko značenje Heuristički simulacioni pristup optimalnom operativnom upravljanju sistemima proizvodnih linija sa raznovrsnim modelima Izbor optimalnog rješenja za povećanje prevozne moći pruge Izbor optimalnog rješenja za povećanje prevozne moći pruge Magistarski rad Magistarski rad Automatika Automatika i elektronika Automatika i elektronika 1965 1966 Magistarski rad 1970 Magistarski rad Magistarski rad Magistarski rad Magistarski rad Magistarski rad Magistarski rad Magistarski rad Magistarski rad Magistarski rad Magistarski rad Magistarski rad Magistarski rad Magistarski rad Magistarski rad Magistarski rad Magistarski rad Elektronika Elektronika 1972 1973 1973 Automatika Elektronika Automatika Informatika Energetika Informatika Automatika Automatika Automatika 1974 1974 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 Elektronika Automatika 1976 1976 Magistarski rad 1976 Magistarski rad Magistarski rad Magistarski rad Informatika 1976 1977 Automatika 1977 M3/77 Numerička analiza polja i optimizacija oblika homogenog provodnog izolacionog elementa Magistarski rad Automatika 1977 .

M6/77 M7/77 M10/77 M1/77 M8/77 M9/77 M4/77 M5/78 (+1P) M7/78 M3/78 M4/78 M2/78 M1/78 M6/78 M5/79 M1/79 M3/79 M4/79 M2/79 M7/80 M1/80 M8/80 Metoda konačnih elemenata kod rješavanja problema potencijalnih polja OdreĎivanje ekvivalentne šeme strujnog transformatora sa histereznim zakonom magnetiziranja Komutacioni prenaponi na elektrolučnim pećima Statička diferencijalna zaštita transformatora. sinteza strukture Kompleksna optimizacija na DADEN elektroenergetski sistem Strukturirano programiranje upotrebom slabo strukturiranih jezika Studij razvoja homogenog odstojnog izolatora sa raslojenom izolacijom u SF6 O rasprostiranju grafa na površi većeg roda od jedan Design and performance of a frequency hopping communications system using delta modulation Teorija višefaznog reluktantnog motora Primjena analitičkih i simulacijskih metoda u projektiranju podsistema višenamjenskih funkcionalnih mreţa Prelaz od klasičnog sistema elektronske obrade podataka na sistem baze podataka Primjena analitičkih metoda za rješavanje elektrostatičkih polja Metode vrednovanja i procjena kapitalnih ulaganja u industriji prerade nafte i petrohemije Uloga upravljačkih parametara u upravljanju razvojem ekonomskih sistema Jedan pristup mikroprocesorski baziranom distribuiranom računarskom sistemu sa ocjenom performansi Pristup modernizaciji elektronske obrade podataka u "RMK-Zenica" Ugradnja virtuelnih relacija i uslova integriteta u relacioni programski jezik Sinteza jednog tipa sistema sa promjenjivom struktutom za upravljanje kavezne asinhrone mašine Nekonvencionalni model za mjerenje raspodjele gustine struje i primjena na elektrodama elektroredukcionih peći Mjerenje gubitaka u supraprovodnim magnetima pri promjeni struje elektronskom metodom Jedan pristup generisanju optimalnog koda za Bulov izraz Magistarski rad 1977 Magistarski rad Magistarski rad Magistarski rad Magistarski rad Magistarski rad Magistarski rad Magistarski rad Automatika Elektronika 1977 1977 1977 1977 1977 1977 1978 Magistarski rad Magistarski rad Energetika 1978 1978 Magistarski rad Magistarski rad Magistarski rad Telekomunika cije 1978 Informatika Elektronika 1978 1978 Magistarski rad Magistarski rad 1978 1979 Magistarski rad Magistarski rad Magistarski rad Informatika Automatika Automatika 1979 1979 1979 Magistarski rad Energetika 1979 Magistarski rad Energetika 1980 Magistarski rad Magistarski rad Automatika Automatika 1980 1980 .

M9/80 M3/80 M6/80 M4/80 M5/80 M10/80 M13/80 M2/80 M12/80 (+1P) UreĎaj i modeli za mjerenje karakterističnih veličina za ocjenu statičkog elektriciteta u instalacijama nafte Primjena računara kao sredstvo nove obrazovne tehnologije u visokom obrazovanju Regulacija napona u srednjenaponskim mreţama Projektovanje SAU sa aspekta multivarijabilne teorije CMOS sklopovi srednjeg i visokog stepena integracije Zaštita od nepoţeljnih praţnjenja u instalacijama nafte koja nastaju od statičkog elektriciteta Neki aspekti konkurentnih procesa u mikroračunarskim i multimikroprocesorskim sistemima Jedan pristup analitičkom rješavanju impulsnog otpora dugih uzemljivača Kriva prirodnog prelaznog povratnog napona sa dva parametra Projektovanje i realizacije relacionog memorijskog sistema baziranog na B*-drvetu Uporedna analiza aktuelnih sintetskih šema i prijedlog koncepcije i izbora osnovnih parametara sintetskog kruga za unaprijed poznati strujni krug Programska podrška za hibridno računalo Analiza pouzdanosti mašinskih sistema sa kontinualnim tehnološkim strukturama primjenom teorije grafova i projektovanje informacionih sistema za podršku ovih sistema u proizvodnom procesu površinske eksploatacije mineralne sirovine Analiza elektromotornog pogona s radnim mehanizmom promjenljive inercije ON-LINE metode mjerenja vlaţnosti zrnovitih materijala sa posebnim osvrtom na mjerenje vlaţnosti koksa u zasipu visoke peći Jedan pristup ocjeni i predviĎanju performansi distribuiranih računarskih sistema koriščenjem dekompozicije sloţenih mreţa čekanja Analiza utjecaja nesinusnog napajanja na dinamičke karakteristike kratkospojnog asinhronog stroja Jedan pristup izgradnji konceptualne šeme Magistarski rad Elektronika 1980 Magistarski rad Magistarski rad Magistarski rad Magistarski rad Automatika Energetika Automatika Elektronika 1980 1980 1980 1980 Magistarski rad Elektronika 1980 Magistarski rad Magistarski rad Magistarski rad Informatika Automatika i elektronika Energetika 1980 1980 1980 M11/80 Magistarski rad Automatika 1980 M2/81 M10/81 Magistarski rad Magistarski rad Automatika Informatika 1981 1981 M1/81 M12/81 Magistarski rad Magistarski rad Energetika Energetika 1981 1981 M11/81 Magistarski rad Energetika 1981 M8/81 Magistarski rad Automatika i elektronika 1981 M14/81 M7/81 Magistarski rad Magistarski rad Energetika i Automatika elektronika 1981 1981 .

korištenjem transvezalnog filtra kao automatskog adaptibilnog ekvalizatora Magistarski rad Magistarski rad Magistarski rad Magistarski rad Magistarski rad Informatika Automatika i elektronika Automatika i elektronika Energetika Elektronika 1981 1981 1981 1981 1981 M5/81 M6/82 M2/82 Magistarski rad Magistarski rad Magistarski rad Informatika 1981 1982 Energetika 1982 M1/82 M3/82 Magistarski rad Magistarski rad Informatika Informatika Automatika i elektronika 1982 1982 M4/82 Magistarski rad 1982 M8/82 M7/82 M5/82 Magistarski rad Magistarski rad Magistarski rad Energetika Automatika i elektronika Informatika Informatika Energetika 1982 1982 1982 M1/83 M10/83 M3/83 M2/83 Magistarski rad Magistarski rad Magistarski rad Magistarski rad 1983 1983 1983 1983 M11/83 M6/83 Magistarski rad Magistarski rad Elektronika Automatika i elektronika 1983 1983 M7/83 Magistarski rad Telekomunika cije 1983 . modeliranje i mogućnost tehničke realizacije vještačke retine A method of data integration in IBM enviroment Realizacija sistema sa povezanim bazama podataka Zemljospojna zaštita srednjenaponskih mreţa Povezivanj i komunikacija više mikroprocesora i elektronska kola za povezivanje Procesor distriubiranja transakcije nad podacima Povećanje brzine prenosa podataka po komutiranom telefonskom kanalu.M13/81 M4/81 M9/81 M3/81 M6/81 Aspekti projektovanja izvršnih sistema mikroračunara za rad u realnom vremenu Razrada računarske strukture za mjerenje teţine pokretnih tereta Modeli urbanog razvoja i njihove primjene Sinteza sistema za simulaciju opterećenja obrtnih mašina Katodna zaštita u funkciji zaštite cjevovoda Metodologija logičkog i fizičkog projektovanja baze podataka upotrebom sistema DM4 Jedan pristup sintezi mjernog pretvarača nivoa na bazi principa rezonancije Politika optimalnog turbiniranja vode skupa kaskadno lociranih HE Jedan pristup realizaciji izvršnog sistema mikroračunara za pračenje i upravljanje procesima u realnom vremenu Projektovanje relacionog modela baze podataka Aspekti upravljanja tokovima u tehničkim sistemima sa stanovišta teorije grafova i tabela odluka Sinteza sistema upravljanja napona autotransformatora s kontinualnom promjenom prenosnog odnosa Pedagoška funkcija kompjutera i njihova primjena u nastavi matematike Neka pitanja ekvivalentiranja sloţenih EES u stacionarnim reţimima Jedan pristup u istraţivanju vidnog sistema čovjeka.

M5/83 M4/83 M9/83 M8/83 M8/84 M4/84 M5/84 Komparativna analiza karakteristika pobudnih sistema i regulatora napona generatora na dinamičkom modelu i generatora u EES Komparacija injekcionih poluprovodničkih izvora svjetlosti Uloga ţeljezničkih šina pri odvoĎenju struja kratkog spoja i poboljšanju karakteristika uzemljivača elektro-vučne podstanice (EVP) na prugama ţeljeznice elektrificirane naponom 25kV i 50Hz Prijmjena metode konačnih elemenata za rješavanje magnetnih polja u električnim mašinama Numeričko upravljanje struga mikroprocesorski bazirano logičkoprogramsko upravljanje Toplinski efekti unutrašnjih parcijalnih praţnjenja u čvrstim dielektricima i mogučnosti njihove detekcije infracrvenom metodom Optičko vlakno kao informacioni medij Projektovanje računarski baziranog informacionog sistema za potrebe razvoja mjernog sistema Numerički i alfanumerički displeji na alatnim mašinama sa numeričkim upravljanjem Model ekonomskog dispečinga elektroenergetskog sistema u realnom vremenu Programski paket računarskog planiranja telefonskih mreţa Komunikacioni podsistem i komunikacioni protokoli niţeg nivoa za distribuirane sisteme u upravljanu procesima Problematika zaštite u postrojenjima sa 1 1/2 prekidačem po odvodu Istraţivanje specifičnosti upravljanja i informacione podrške u elektrodistributivnoj organizaciji Ocjena mogućnosti primjene termovizije kao izvora informacija o temperaturi kokile prilikom ulivanja čelika Magistarski rad Magistarski rad Energetika Elektronika 1983 1983 Magistarski rad Energetika 1983 Magistarski rad Elektronika Automatika i elektronika 1983 Magistarski rad 1984 Magistarski rad Magistarski rad 1984 Telekomunika cije 1984 M6/84 Magistarski rad Informatika Automatika i elektronika Automatika i elektronika Informatika 1984 M3/84 Magistarski rad 1984 M7/84 M11/84 Magistarski rad Magistarski rad 1984 1984 M16/84 M12/84 Magistarski rad Magistarski rad Informatika Energetika 1984 1984 M15/84 Magistarski rad Energetika 1984 M14/84 M13/84 (+1P) M1/84 Magistarski rad Energetika Informatika Automatika 1984 1984 1984 M2/84 Bolnički informacioni sistem Magistarski rad Transportni protokol za lokalnu mreţu računara tipa csma/cd Magistarski rad Projektovanje transakcijskog sistema za potrebe razvoja metrološkog informacionog sistema Magistarski rad Informatika 1984 .

M10/84 M9/84 M12/85 M13/85 M10/85 Jedan pristup projektovanju baze podataka Jedan pristup realizaciji grafičke jedinice za primjenu u vazduhoplovnoj navigaciji Simulacija dugotrajnih elektromehaničkih procesa u elektroenergetskom sistemu Pregled nekih algoritama stohastičkog adaptivnog upravljanja sloţenih slabo definisanih objekata Optimizacija i izrada modela elektrolučnog ureĎaja za topljenje u procesu livenja Rješavanje problema hlaĎenja otpornika za uklop kod SF6 prekidača visokog napona metodom konačnih elemenata Pojačanje pasivnih IC ureĎaja u funkciji starenja fotokatode i ekrana elektronskog optičkog pretvarača Odnosi investicionih ulaganja pojedinih dijelova kod izgradnje hidroelektrane Parametri fotodetektora i njihov uticaj na osobine optoprijemnika Prenaponi u sekundarnim krugovima transformatorskih stanica BiH Magistarski rad Magistarski rad Magistarski rad Informatika Automatika i elektronika Energetika 1984 1984 1985 Magistarski rad Magistarski rad Informatika Elektronika 1985 1985 M11/85 Magistarski rad Energetika 1985 M1/85 M4/85 M19/85 M24/85 (+1P) M23/85 Magistarski rad Magistarski rad Magistarski rad Magistarski rad Elektronika Energetika Automatika i elektronika Energetika Energetika 1985 1985 1985 1985 1985 M2/85 M22/85 M21/85 M20/85 Odrţavanje konstantne brzine prekidačkog reluktantnog motora PLL sistemom Magistarski rad Metodološki pristup odreĎivanju radne snage tehničke radionice primenom računarski zasnovanog modeliranja Magistarski rad Mogučnosti tipizacije elektromašinskog djela projektnih rješenja malih HE Magistarski rad Optički kablovi u borbenim avionima Pristup sintezi strukture distantnog mjernog člana Analiza mogućnosti efikasnog korištenja digitalnih računara za rješavanje zadataka strukturne dijagnostike kombinacionih mreţa Metode rješavanja temperaturnih polja električnim modelovanjem Proračun troškova goriva za potrebe planiranja razvoja elektroenergetskog sistema OdreĎivanje optimalne kompenzacije reaktivne snage u velikim industrijskim sistemima. metodom dinamičkog programiranja Optimizacija rada industrijskih elektroenergetskih mreţa primjenom stohastičkog programiranja opterećenja Magistarski rad Magistarski rad Automatika 1985 Energetika 1985 Telekomunika cije 1985 Automatika i elektronika 1985 M14/85 (+1P) M15/85 Magistarski rad Magistarski rad Informatika Automatika i elektronika 1985 1985 M18/85 Magistarski rad Energetika 1985 M16/85 Magistarski rad Energetika 1985 M17/85 Magistarski rad Energetika 1985 .

robota i nadzora Prekidanje indukovanih struja sklopkom za uzemljenje u gasom izolovanom postrojenju Relacioni memorijski sistem za operativni sistem UNIX zasnovan na poopštenom direktnom pristupu Optimizacija pobudnog namotaja i kratkospojnih kontura za sklopni element sa rotacijom luka Put u automatizaciju ureda -sistemi za upravljanje dokumentima Iznošenje potencijala iz distributivnih transformatorskih stanica Prilog analizi i raspoznavanju scena sa sloţenim nepreklapajučim likovima uz pomoć grafova Realizacija digitalnog testnog ureĎaja na bazi personalnog računara Poboljšanja tretmana hidroelektrana u programskom paketu za planiranje izgradnje elektroenergetskog sistema Prilog aproksimaciji električnih i magnetnih karakteristika materijala Sistem dijagrama za izbor optimalnih parametara podešenja diskretnih PID regulacionih algoritama Izbor i implementacija rješenja za arhiviranje podataka u mikroprocesorski baziranim sistemima za upravljanje i nadzor industrijskih postrojenja Magistarski rad Magistarski rad Magistarski rad Magistarski rad Automatika 1985 Automatika 1985 Telekomunika cije 1985 Elektronika 1985 Magistarski rad Automatika i elektronika Automatika i elektronika Automatika i elektronika 1985 Magistarski rad Magistarski rad 1985 1986 M16/86 Magistarski rad Informatika 1986 M18/86 M19/86 M12/86 Magistarski rad Magistarski rad Magistarski rad Telekomunika cije 1986 Automatika i elektronika 1986 Automatika i elektronika 1986 Automatika i elektronika Elektronika M13/86 M11/86 Magistarski rad Magistarski rad 1986 1986 M24/86 M10/86 M1/86 (+1P) Magistarski rad Magistarski rad Automatika i elektronika 1986 1986 Magistarski rad Automatika 1986 M15/86 Magistarski rad Automatika i elektronika Automatika i elektronika Energetika 1986 M14/86 M23/86 Elektronske metode utvrĎivanja i registracije podzemnih voda u dubokim pijezometrima Magistarski rad Simulator sedmičnog rada elektroenergetskog sistema Magistarski rad 1986 1986 .M3/85 M5/85 M6/85 M9/85 M8/85 M7/85 M17/86 Primjena teorije detekcionih i korekcionih kodova u gradnji mikroprocesorskih sistema koji tolerišu kvarove Detekcija laserskog zračenja u specifičnim uslovima Prenosni sistemi po optičkom kablu sa monomodnim vlaknima Pristup odreĎivanju pouzdanosti ureĎaja u uslovima eksploatacije vazduhoplova Mogućnosti ugradnje elemenata vještačke inteligencije u komunikaciji korisnika i eksploatacije nekih dostupnih aplikacionih okruţenja Realizacija interaktivnog rada robota u konfiguraciji tri računara-vizije.

M3/86 M7/86 M4/86 (+1P) M6/86 (+1P) M5/86 M8/86 M20/86 M9/86 M21/86 M2/86 M22/86 Mogućnost primjene širokopojasnih radiokomunikacionih i otpokomunikacionih digitalnih sistema prenosa u računarskoj komunikacionoj mreţi gradskog područja sa CSMA-CD metodom Razvoj i sinteza analizatora logičkih stanja i programa za sisteme na bazi mikroprocesora 8085 Projektovanje i realizacija modela ocjene performansi za jednu klasu multiprocesorskih računarskih sistema Automatsko generisanje ulaznih podataka i optimizacija elektrostatičkih polja izolacionih sistema metodom konačnih elemenata za trodimenzionalne probleme Istraţivanje uticaja efekta na slabljenje višemodnih optočkih vlakana i proračun gubitaka za primjenu na vojnim ureĎajima Realizacija disk kontrolera mašine baze podataka Iznošenje potencijala iz distributivnih transformatorskih stanica 110/x kV Istraţivanje uticaja dijafragmi na rad ganovog oscilatora Model upravljanja potrošnjom električne energije -vrijednosti prilaza Rješavanje raspodjele gustoće struje magnetohidrodinamičkih generatora dijagonalnog tipa OdreĎivanje metode mjerenja dinamičkog obrtnog momenta i torzionih oscilacija transmisije Analysis of the capabilities and limitations of 230 kV circuit breakers on power systems Jedan pristup upravljanju podacima prostorne prirode korištenjem relacione tehnologije baza podataka Prilog istraţivanju integrisanog optičkog multipleksera za optičke komunikacione sisteme Pouzdanost u upravljanju i eksploataciji distributivnom mreţom Magistarski rad Telekomunika cije 1986 Magistarski rad Informatika 1986 Magistarski rad Informatika 1986 Magistarski rad Informatika Automatika i elektronika Energetika Energetika Automatika i elektronika Energetika 1986 Magistarski rad Magistarski rad Magistarski rad Magistarski rad Magistarski rad 1986 1986 1986 1986 1986 Magistarski rad Energetika Automatika i elektronika 1986 Magistarski rad 1986 M17/87 Magistarski rad 1987 M18/87 Magistarski rad Automatika i elektronika Energetika Automatika Automatika i elektronika 1987 M11/87 M4/87 M10/87 Magistarski rad Magistarski rad 1987 1987 1987 M5/87 M8/87 Laserska obrada metala pri proizvodnji alata Magistarski rad Sinteza sistema upravljanja elektromehaničkog servomotora na bazi upravljanja asinhrone mašine Magistarski rad Uticaj elektromagnetskih parametara na vanjsku karakteristiku asinhronog kaveznog motora Magistarski rad 1987 Automatika 1987 .

M16/87 M14/87 M9/87 M2/87 M12/87 Kvantitativna analiza pouzdanosti rasklopnog postrojenja sa posebnim osvrtom na tabličnologički i logičko-vjerovatnosni metod Magistarski rad Obrada izuzetnih situacija kao osobina programskih jezika i njen uticaj na izradu pouzdanog softvera u realnom vremenu Magistarski rad Podsistem dijaloga operator-sistem u računarski baziranom sistemu za upravljanje i nadzor procesa Magistarski rad Zaštitne mjere u električnim postrojenjima izvedenim u prostorima ugroţenim eksplozivnim parama ili plinovima Magistarski rad Istraţivanje mogučnosti primjene teorije funkcionalnih zavisnosti na nivo 7 teleinformatike Magistarski rad Korištenje statističkih metoda prepoznavanja oblika za klasifikaciju i ekstrakciju informacija u svrhu identifikacije na eksperimentalnom materijalu sa posebnim osvrtom na metode stohastičkih aproksimacija EMP velikih transportera sa gumenom trakom u rudnicima sa površinskom eksploatacijom Realizacija logičkog upitnog intrfejsa za realizacione baze podataka Doprinos numeričkoj analizi uzemljivačkih sistema pomoću računara Mjerno-računski metod za rješavanje elektromagnetne kompatibilnosti rada radioureĎaja u mobilnom centru veze Prognoziranje potrošnje električne energije Generalisane relacione transakcije Determinacija graničnih vrijednosti fizikalnih parametara relevantnih za ocjenu efikasnosti zaštite od statičkog elektriciteta u eksploataciji nafte i naftnih derivata Analiza i izbor opttimalnog sistema zemljospojne zaštite na velikim površinskim kopovima Prilog proučavanja dopunskih mjera zaštite od statičkog elektriciteta u instalacijama nafte i naftinih derivata Toplotni efekti u različitim poluprovodničkim materijalima i mogučnosti njihove primjene kao senzora Elektronika 1987 Informatika 1987 Informatika 1987 Energetika 1987 Telekomunika cije 1987 M6/87 Magistarski rad Informatika 1987 M13/87 M3/87 M15/87 Magistarski rad Magistarski rad Magistarski rad Energetika Informatika Automatika i elektronika 1987 1987 1987 M1/87 M7/87 M5/88 Magistarski rad Magistarski rad Magistarski rad Telekomunika cije 1987 Energetika 1987 Informatika 1988 M7/88 Magistarski rad Automatika i elektronika 1988 M8/88 Magistarski rad Energetika 1988 M6/88 Magistarski rad Energetika 1988 M21/88 Magistarski rad Elektronika 1988 .

M9/88 M19/88 M20/88 M3/88 M2/88 (+1P) M1/88 M10/88 M11/88 M12/88 M13/88 M22/88 Istraţivanje veličine i karakter električnih opterećenja gradskih stambenih cjelina sa primjenom računarski orjentisane vjerovatnosno-statističke obrade relevantnih faktora Proračun i analiza asinhronog motora na računaru Tarifni sistemi kao instrumenti racionalizacije potrošnje električne energije kod potrošača široke potrošnje Doprinos razvoju ureĎaja za zavarivanje impulsnim strujama topivom ţičanom elektrodom u atmosferi zaštitnog gasa Kombinovana metoda za proračun i optimizaciju elektrostatičkih polja u SF6 izolovanim sistemima Informacioni sistem odrţavanja Proračun raspodjele tokova snaga u trofaznom nesimetričnom sistemu Lokacija i signalizacija zemljospoja u distributivnoj 10 kV kablovskoj mreţi sa izolovanom neutralnom tačkom Optimizacija konfiguracije sklopnog elementa SF6 sklopke sa gledišta dielektrične čvrstoće meĎukontaktnog sistema Doprinos izboru oblika radarskog signala Impulsne karakteristike uzemljivača sa i bez iskrenja u zemlji Integralna programska podrška grafičke radne stanice za identifikaciju vazduhoplova u realnom vremenu Primjena električnih toplotnih pumpi za klimatizaciju ţeljezničkih vagona Razvoj i realizacija inteligentnog Winchesterdisk kontrolera Generator koda Abel imperativ iskaza Periapikalne radiolucencije u dentalnoj radiologiji-denzitometrijsko-računarska analizaOptičko povezivanje telekomunikacionih čvorišta u Sarajevu Kompjuterska simulacija transformacije baza u algebri kvantnomehaničkih operatora procesiranjem lista i grafova Razvoj metoda projektovenja digitalnih zakona upravljanja letom aviona Računarsko projektovanje familije VF linijskih zapreka Kvantni kaos za zasijenjeni coulombov potencijal starkov efekat i zeemanov efekat Magistarski rad Magistarski rad Energetika 1988 1988 Magistarski rad Energetika Automatika i elektronika Automatika i elektronika Informatika Energetika 1988 Magistarski rad 1988 Magistarski rad Magistarski rad Magistarski rad 1988 1988 1988 Magistarski rad Energetika 1988 Magistarski rad Magistarski rad Magistarski rad Elektroenerget ika 1988 Telekomunika cije 1988 Elektroenerget ika 1988 M16/88 M14/88 M15/88 M17/88 Magistarski rad Magistarski rad Magistarski rad Magistarski rad Informatika Automatika i elektronika Informatika Informatika 1988 1988 1988 1988 M18/88 M4/88 Magistarski rad Magistarski rad Stomatologija 1988 Telekomunika cije 1988 M20/89 M14/89 M22/89 (+1P) M23/89 Magistarski rad Magistarski rad Magistarski rad Magistarski rad Automatika i elektronika Energetika Elektronika 1989 1989 1989 1989 .

) u stanici VS-LNN-RO IRCE Magistarski rad Analiza impulsnih karakteristika uzemljivača Formal Models of Secure Systems & Verication of ISO/OSI Security Architecture Korektivno upravljanje za obezbjeĎenje statičke sigurnosti rada elektroenergetskog sistema Proračun pouzdanosti razdjelnih mreţa uvaţavanjem kvalitete električne energije Automatski mjerni mostovi sa više izvora napajanja Mjerenja slabljenja. obradu i upravljanje protocima i količinama Digitalna korekcija oštrine slike kod kamera sa CCD senzorima Monitor pseudo-greške za fazno modulisan signal Impulsni odziv uzemljivača Primjena holografije za analizu vibracija difuznih objekata Kompenzacije reaktivnih snaga u distributivnoj mreţi Magistarski rad Magistarski rad 1989 Elektroenerget ika 1989 Informatika 1989 M10/89 M24/89 M17/89 Magistarski rad Magistarski rad Magistarski rad Energetika 1989 1989 Automatika i elektronika 1989 M13/89 Magistarski rad Telekomunika cije 1989 M16/89 M4/89 M1/89 M18/89 M19/89 Magistarski rad Magistarski rad Magistarski rad Magistarski rad Magistarski rad Energetika Informatika Informatika 1989 1989 1989 1989 1989 M11/89 Magistarski rad Automatika i elektronika 1989 M12/89 Magistarski rad Informatika 1989 M3/89 Magistarski rad Informatika 1989 M7/89 M9/89 M8/89 M6/89 M2/89 M15/90 Magistarski rad Magistarski rad Magistarski rad Magistarski rad Magistarski rad Magistarski rad Informatika Telekomunika cije Telekomunika cije Energetika Automatika i elektronika Energetika 1989 1989 1989 1989 1989 1990 . disperzije i BER karakteristika FIBER optičkih sistema sa gradijentnim vlaknima Analiza termičkog ponašanja piezootropnog senzora pritiska i pristup rješavanju problema korištenja u mjernim pretvaračima za široka temperaturna područja Projektovanje uzemljivača Jedan prilaz analizi i optimizaciji pseudoslučajnih sekvenci Implementacija algoritama adaptivnog filtriranja u realnom vremenu Programski paket za simulaciju regulacionog kruga u vremenskom domenu Razvoj i realizacija operatorskog interfejsa za distribuirane računarski bazirane sisteme upravljanja procesima Kvalitet servisa komuniciranja na mreţnom.M21/89 M5/89 M15/89 Greška metoda mjerenja kod kratkotrajnih ispitivanja velikim strujama(100 kA. transportnom i sesijskom nivou OSI Referentnog modela Maksimizacija dohotka organizacija udruţenog rada u uslovima primjene teorije optimalnih rješenja Razvoj i realizacija mikroračunarskog sistema za mjerenje. 1 sek.

M22/90 M23/90 M24/90 M25/90 M26/90 M27/90 M19/90 (+1P) M1/90 M18/90 M11/90 M12/90 M13/90 M14/90 M2/ 90 M3/90 M21/90 M4/90 M20/90 M5/90 (+1P) Primjena eksperimentalnih metoda identifikacije sistema i razvoj modela procesa sinterovanja ţeljeznih ruda Upravljanje lokalnim mreţama računara za industrijske primjene Primjena termovizije u medicini Električne metode mjerenja mehaničkih veličina u poljoprivrednoj mehanizaciji Mjerenje sila pri osnovnoj obradi zemljišta Generisanje i prebrojavanje razlaganja pomoću neplaniranih grafova Jezik za opis digitalnih struktura i njegova primjena u procesu njihovog projektovanja i realizacije Računarski podrţano projektovanje telekomunikacionog kabla za daleke veze Primjena teorije grafova za rješavanje nekih problema pouzdanosti komunikacionih sistema Računarska podrška za BSP-metod Analiza elektromagnetnih prelaznih procesa u kablovskim mreţama uz uvaţavanje frekvantne ovisnosti parametara Analiza i implementacija algoritma za realizaciju logičkih rekurzivnih upita nad standardnim relacionim sistemima Zaštita od prenapona srednjenaponskih mreţa OdreĎivanje eksploatacione pouzdanosti lokomotivskog autostop ureĎaja Analiza uticaja osnovnih parametara sistema katodne zaštite sa nametnutom strujom u funkciji dimenzionisanja automatskih napojnih sistema Mogućnost sinteze detektora slabih magnetnih polja Optimizacija elektroenergetskog sistema rudnika Generisanje visokonaponskog udarnog talasa u nanosekundnom području Real-time simulator Rejlijevog fedinga Magistarski rad Magistarski rad Magistarski rad Informatika 1990 1990 1990 Magistarski rad Magistarski rad 1990 1990 Magistarski rad Magistarski rad 1990 Telekomunika cije 1990 Automatika i elektronika Informatika Magistarski rad Magistarski rad 1990 1990 Magistarski rad Energetika 1990 Magistarski rad Magistarski rad Magistarski rad Informatika Energetika Automatika i elektronika 1990 1990 1990 Magistarski rad Magistarski rad Magistarski rad Magistarski rad Magistarski rad Automatika Automatika i elektronika Energetika Energetika 1990 1990 1990 1990 1990 M6/90 Računarsko projektovanje rudarskih niskonaponskih elektroenergetskih sistema Magistarski rad Analiza vrlo brzih prelaznih pojava uzrokovanih manipulacijim rastavljača u 420 kV metalom oklopljenom SF6 gasom izolovanompostrojenju HE Višegrad Magistarski rad Optimizacija upravljanja tehnološkog procesa na površinskim kopovima u sistemu snadbjevanja ugljem TE velikih snaga Magistarski rad Informatika 1990 Energetika 1990 M7/90 Energetika 1990 .

M8/90 M9/90

M16/90

M17/90

M10/90

M28/90 M5/91

M7/91 M6/91 M4/91 M9/91 M8/91 M11/91 (+1P) M3/91 M2/91 M12/91 M10/91 M1/91 M13/91 M14/91

Anliza i projektiranje niskošumnog operacionog pojačala u BiCMOS tehnologiji Primjena računarske grafike u analizi sloţenih elektroenergetskih sistema Model upravljanja kadrovskim sistemom u Jugoslovenskoj narodnoj armiji zasnovan na automatizovanoj obradi podataka Koncept ureĎaja za dijagnostiku ispravnosti modula sistema za sekvencijalno upravljanje tehnološkim procesom Računarski orjentisani sistem za projektovanje zaštite visokonaponskihpostrojenja od atmosferskih praţnjenja Razvoj algoritma za automatsko provjeravanje logičke konzistentnosti baza znanja i distribuiranih baza znanja Uticaj industrije i široke potrošnje na pojavu viših harmonika u elektro Savremeni koncept kontrole i monitoringa metalom oklopljenih SF6 gasom izolovanih visokonaponskih postrojenja Mikroprocesorski sistem blokadnih funkcija u TS

Magistarski rad Magistarski rad

Automatika i elektronika Informatika

1990 1990

Magistarski rad

Informatika Automatika i elektronika

1990

Magistarski rad

1990

Magistarski rad

Informatika

1990

Magistarski rad Magistarski rad

Informatika 1990 Telekomunika cije 1991

Magistarski rad Magistarski rad

Energetika Automatika i elektronika

1991 1991

Analiza i proračun pokazatelja pouzdanosti u prenosnom i distributivnom dijelu EES Magistarski rad Digitalne tehnike u istraţivanju elektromagnetskih prelaznih procesa Magistarski rad Projektovanje i razvoj grafičkih kontrolera Magistarski rad Kompajler baze znanja u sistemu DIPSY-E Povezivanje poluprovodničkih prekidača Numeričko i eksperimentalno determinisanje elektromagnetnih sila Kompenzacija reaktivne snage industrijskih potrošača Poboljšanje performansi u sistemima automatskog besprekidnog napajanja Sinteza sistema upravljanja DC/AC pretvarača Magnetostatičko polje od azimutalnih izvora struje Dinamička analiza,simulacija i identifikacija parametara turbomlaznog motora Katodna zaštita unutrašnjih površina rezervoara i procesne opreme u hemijskoj industriji Prilog analizi rešavanja problema pokrivenosti pruge radio-poljem Magistarski rad Magistarski rad Magistarski rad Magistarski rad Magistarski rad Magistarski rad Magistarski rad Magistarski rad

Elektronika 1991 Telekomunika cije 1991 Elektronika 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991

Elektronika Automatika Energetika Automatika i elektronika Elektronika Automatika i elektronika Energetika

M15/91 M1/93

Magistarski rad Magistarski rad

1991 Telekomunika cije 1993

M1/98

M2/98 M1/00

OdreĎivanje raspodjele struje, gubitaka i impedansi u sistemima provodnika sa i bez ţeljeznog oklopa Regulator brzine obrtanja motora jednosmerne struje sintetizovan primenom teorije sistema promenljive strukture i opservera identiteta Teorijska analiza FHSS za aktuelne radio sisteme Računarska simulacija rada SF6 prekidača visokog napona sa osvrtom na sklapanja u sintetskim ispitnim mkrugovima Doprinos razvoju povratnog voda-anode u funkciji optimizacije rada elektrolučne peći jednosmjerne struje Razvoj novih tehnologija i njihov uticaj na topologiju javnih telekomunikacionih mreţa doprinos rješavanju problemauzemljenja neutralne tačke 20(10) kV mreţe u funkciji eliminiranja previsokih napona dodira u TS 20(10)/0,4 kV Doprinos postupku mjerenja električnih veličina u okolini strujne nule Prijenos različitih oblika prometa u javnoj asinkronoj mreţi i projektiranje prijenosa signala izmeĎu Frame Relay-a i asinkrone javne mreţe Doprinos proračunu elektromagnetskih polja visokonaponskih elemenata elektroenergetskog sistema Kvalitet prijenosa mikrotalasnim SDH radio relejnim sistemom sa ekstremno dugim dionicama koncept gradnje menija sa kontrolom korisničkog pristupa njegovim elementima primjena ultrazvuka za detekciju vrtloga kod prirodno vrtloţnog mjerila protoka Adaptivna raspodjela resursa telefonskog prometa u realnom vremenu Pristup internetu u funkciji mobilnog poslovanja korporacijskih sistema Genetički algoritam sa adaptacijom operatora u funkciji poboljšanja performanse neuronske mreţe sa direktnim prostiranjem signala Povećanje komunikacijske efikasnosti primjenom WCDMA u mobilnim radiokomunikacijama

Magistarski rad

Energetika

1998

Magistarski rad Magistarski rad

Automatika Automatika i elektronika

1998 2000

M1/01

Magistarski rad

2001

M1/02

Magistarski rad

2002

M3/02

Magistarski rad

2002

M9/02 M2/02

Magistarski rad Magistarski rad

2002 2002

M8/02

Magistarski rad

2002

M4/02

Magistarski rad

2002

M5/02 M7/02 M6/02 M7/03 M8/03

Magistarski rad Magistarski rad Magistarski rad Magistarski rad Magistarski rad

2002 2002 2002 2003 2003

M5/03

Magistarski rad

2003

M6/03

Magistarski rad

2003

M1/03 M9/03

Analitičko odreĎivanje informacionih veličina ureĎaja za zaštitu Magistarski rad Spiralni pristup u razvoju programskog jezika i prevodioca Magistarski rad Doprinos mjerenju elektromagnetne kompatibilnosti u visokonaponskim postrojenjima Prelazni procesi i izbor podešenja zaštita u elektroenergetskom sistemu Učitavanje MIDIeta korištenjem socket bazirane mreţne konekcije Rješenje uvoĎenja mobilnih sistema treće generacije u Bosni i Hercegovini Monofazni sinusni naponski invertor sa strujnim upravljanjem Integracija objektno orjentisanih tehnika u implementaciji algoritma sistema realnog vremena Distribuirana računarska mreţa univerziteta Uporedno vrjednovanje mikroprocesora, DSP-a i mikrokontrolera kao podrške za implementaciju funkcija zaštite odvoda Uticaj postupaka digitalne kompresije signala govora na perceptualno objektivni kvalitet pri prenosu fiksnom satelitskom vezom Optimalno upravljanje zalihama u integriranim softverskim okruţenjima Okruţenje za razvoj ekspertnih sistema sa hibridnom inferentnom mašinom Solitoni u optičkim komunikacijama Modelovanje i simulacija ADSL modema i prijenosne linije za brzinu 6.144 Mbit/s Jedinstveni obračunski sistem telekomunikacionih usluga -novi poslovni model operatora Izgradnja infrastrukture javnih ključeva (PKI) Prostorni informacioni sistemi u objektnorelacionim bazama podataka Web servisi i njihova uloga u razvoju informacionih sistema Telekomunikacioni optički prijemnici Telekomunikacioni optički predajnici

Energetika

2003 2003

M3/03 M4/03 M2/03

Magistarski rad Magistarski rad Magistarski rad

2003 2003 2003

M10/03

Magistarski rad

2003

M1/04

Magistarski rad

Energetika

2004

M3/04 M7/04

Magistarski rad Magistarski rad

2004 2004

M2/04

Magistarski rad

2004

M11/04 M6/04 M5/04 M4/04 M8/04

Magistarski rad Magistarski rad Magistarski rad Magistarski rad Magistarski rad

2004 2004 2004 2004 2004

M9/04 M10/04 M12/04 M13/04 M1/05 M2/05

Magistarski rad Magistarski rad Magistarski rad Magistarski rad Magistarski rad Magistarski rad

2004 2004 2004 2004 2005 2005

M3/05 M2/06

M1/06 M1/07 M2/07

Zemljospojne zaštite u srednjenaponskim distributivnim mreţama Magistarski rad Projektovanje, konstrukcija i primjena distribuiranog pogona robota Magistarski rad Prilog uvoĎenju fiksnih beţičnih sistema na područje BiH u radio frekvencijskom opsegu 3,5 GHz Magistarski rad Primjena internet tehnologija u obrazovanju Integracija informacionih sistema drţavne uprave Primjena virtuelne instrumentacije za razvoj laboratorijskog rada u nastavi elektronike Virtuelna okruţenja za učenje u oblasti automatskog upravljanja sistemima Primena XML-a u razvoju sistema za elektronsko učenje zasnovanih na SCORM standardu Razvoj senzora i primjena beţičnih senzorskih mreţa u savremenoj poljoprivredi i zaštiti ţivotne okoline UnapreĎenje prostorno-planskog upravljanja prostorom lokalne uprave primjenom GIS tehnologije Metode i ureĎaji za dijagnostiku stanja komponenti nadzemnog voda Promjena beţične komunikacije u procesnojh industriji bazirana na HART-7 konceptu Kriptografski algoritmi za RFID sisteme Mogućnosti primjene savremenih metoda projektovanja poslovnih informacionih sistema u našem okruţenju primjena programskih jezika ASP i PHP u razvoju dinamičkih baza podataka zasnovanih na WEB 2.0 open source standardu MICROSOFT -ove moderne tehnologije za izradu obrazovnog softvera za mlaĎi pedagoški uzrast Razvoj integrisanog modela upravljanja u stambenim i poslovnim objektima Magistarski rad Magistarski rad

2005 2006

2006 Automatika i informatika 2007 Računarstvo i informatika 2007 Automatika i informatika Automatika i informatika

M3/07 M1/08

Magistarski rad Magistarski rad

2007 2008

M2/09

Magistarski rad

Računarstvo i informatika 2009 Telekomunika cije 2009 Računarstvo i informatika 2009 Elektroenerget ika 2010 Automatika i elektronika 2010 Telekomunika cije 2010 Računarstvo i informatika 2010

M1/09

Magistarski rad

M3/09 M2/10

Magistarski rad Magistarski rad

M5/10 M3/10

Magistarski rad Magistarski rad

M1/10

Dmagistarski rad

M4/10

Magistarski rad

Računarstvo i informatika 2010 Računarstvo i informatika 2010 2010

M6/10 M7/10

Magistarski rad Magistarski rad

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

4106 Sarajevo

4107 Sarajevo

4114 Sarajevo 4105 Sarajevo

4113 Sarajevo

4108 Sarajevo

4109 Sarajevo 4112 Sarajevo 4111 Sarajevo

4110 Sarajevo

I. 3982 Sarajevo I. 3983 Sarajevo I. 4000 Sarajevo I. 4034 Sarajevo I. 4116 Sarajevo I. 4115 Sarajevo I. 4139 Sarajevo I. 4152 Sarajevo I. 4155 Sarajevo I. 4153 Sarajevo I. 4143 Sarajevo

I. 4154 Sarajevo I. 4185 Sarajevo I. 4204 Sarajevo

D2/06 D1/56 D1/59 D1/67 D1/68 D1/69

Nova rešenja akvizicionog sistema na stanicama za ispitivanje turbomlaznih motora sa smanjenom mernom nesigurnošću Doktorska disertacija Ovojni kratki stik pri trifaznem transformatorju Dvotočkovna temperaturna regulacija Prilog direktnim metodama optimizacije sistema automatskog upravljanja Teoretski aspekti multiplih anharmoničkih oscilacija u elektroenergetskim sistemima Potrošnja električne energije u BiH Analitičko odreĎivanje sposobnosti prekidanja malouljnih prekidača iz graničnih uslova egzistencije električnog luka Istraţivanje statičkog i dinamičkog ponašanja transformatora pri jednosmernom kontinualnom magnećenju magnetnog kola Multivarijabilni sistemi sa promenljivom strukturom Mjerenje viših harmonika na visokonaponskim prenosnim sistemima i njihov uticaj na tačnost mjerenja električne energije Istraţivanje šumova u MDP-strukturama Generalizacija frekventnih metoda Doktorska disertacija Doktorska disertacija Doktorska disertacija Doktorska disertacija Doktorska disertacija

2006 1956 1959 Automatika 1967 Energetika Energetika 1968 1969

D2/69 D1/70

Doktorska disertacija Doktorska disertacija

Energetika

1969

Automatika 1970

D2/70

Doktorska disertacija

Automatika 1970

D3/70 D4/71 D1/71

Doktorska disertacija Doktorska disertacija Doktorska disertacija

Energetika

1970 1971 Automatika 1971

D2/71 D3/71 D3/72 D4/72 D1/72

Dobijanje informacija o stanju procesa metodama sistema sa promjenjivom strukturom Doktorska disertacija Teorijski i numerički aspekti minimax problema Študij upornosti tankih kermetnih plasti Bioelektrična excitabilnost nevromuskularnih sistemov Jedan model histerezne petlje Elektrokucio i granične dozvoljene struje i napona dodira i koraka sa posebnim osvrtom na pruge elektrifikovane jednofaznim sistemom 25 kV, 50 Hz Raziskava gibov roke pri ročnem obločnem varjenju z metodami biokibernetike Poslovni sistem: model i njegova primena u formiranju i proveravanju planskih pretpostavki Analiza polja i struja u elektrodama trofazne elektrolučne peći Alogoritmični jezik za opis problemov analize in sinteze avtomatov Analiza in sinteza regulacijskih krogov elektromagneta z zveznim ali nezveznim regulatorjrm Doktorska disertacija Doktorska disertacija Doktorska disertacija Doktorska disertacija

Automatika 1971 Automatika 1971 1972 1972 Automatika 1972

D2/72 D2/73

Doktorska disertacija Doktorska disertacija

Energetika

1972 1973

D3/73 D1/73 D3/74

Doktorska disertacija Doktorska disertacija Doktorska disertacija Elektronika

1973 1973 1974

D4/74

Doktorska disertacija

1974

D5/74 D6/74 D1/74 D2/74 D10/75 D11/75 D4/75 D5/75 D6/75 D7/75 D8/75 Analiza in sinteza ekonomične metode za odkrivanje in lokalizacijo napak pri obseţnejših kombinacijskih vezjih O jednoj klasi postupaka sumabilnosti i o njihovoj primjeni na generalisane Fourier-ove redove Neki algoritmi optimizacije velikih sistema specijalnih struktura Istraţivanje djelovanja elektromagnetskog zračenja na bioelektričke procese i prijenos informacija u nervu Vrednovanje sloţenih sistema Sistemski pristup odreĎivanju mere kvaliteta ekonomskih procesa u samoupravnim društvenim društveno-ekonomskim odnosima Raziskave kombiniranega bioelektronskega in mehanskega motorja za pogon človekovih ekstremitet Uporaba metode končnih elementov pri rešavanju problemov elektromagnetnega valovanja v cevastih valovodih različnih prerezov Prispevek k problematiki kaskadnih regulacij Modeli vzorčenih in kvantiziranih periodičnih signalov in šuma kvantizacije Injekcijsko sinhronizirani mikrovalovni oscilator Sinteza časovno optimalnega digitalnega simulacijskega sistema za obravnavanje zveznih dinamičnih procesovprisotnosti Določanje parametrov linij v dielektričnih in magnetnih materialov Doktorska disertacija 1974 Doktorska disertacija Doktorska disertacija 1974 Automatika 1974 Doktorska disertacija Doktorska disertacija Automatika 1974 1975 Doktorska disertacija 1975 Doktorska disertacija 1975 Doktorska disertacija Doktorska disertacija Doktorska disertacija Doktorska disertacija 1975 1975 1975 1975 D9/75 D1/75 Doktorska disertacija Doktorska disertacija 1975 Automatika 1975 D2/75 Kodiranje informacij v razpoznavalnih sistemnih Doktorska disertacija Določevanje optimalnih stimulacijskih sekvenc za normaliziranje hoje hemiplegičnih pacientov Pretvorba impulznega kodno moduliranega signala v delta moduliran signal Izdelava in analiza matematične metode in modela za izračun pretokov moči in napetosnih razmer v elektroenergetskem omreţju ob upoštevanju merjenih statičnih karakteristik bremen O mogućnostima pozitivnog uticaja potrošačkog centra predstavljenog statičkim karakteristikama na statičku stabilnost elektroenergetskog sistema Digitalna panazoritev dinamičnih sistemov s posebnim poudarkom na presmerniških vezjih Automatika 1975 D3/75 D7/76 Doktorska disertacija Doktorska disertacija Automatika 1975 1976 D8/76 Doktorska disertacija 1976 D9/76 Doktorska disertacija 1976 D6/76 Doktorska disertacija Automatika 1976 .

D1/76 D5/76 D2/76 D3/76 D4/76 D1/77 D1/78 D3/78 (+1P) Prilog teoriji visoko pouzdanih redundantnih prekidačkih sistema Elektromagnetne lastnosti jeklene palice z radialno razpoko Omogučnostima pozitivnog uticaja potrošačkog centra pretstavljenog statičkim karakteristikama na statičku stabilnost EES O izboru izvedbe rotora kod hidrogeneratora graničnih snaga Elektromagnetne lastnosti aluminijastega vodnika z jeklenim strţenom Okluzalna. analiza i sinteza upravljanja slučajnim tokovima dogaĎaja kod jedne klase upravljačkih sistema Eksperimentalno odreĎivanje karakteristika jonskog snopa Analiza toplinskih naprezanja pri nestacionarnom toplinskom toku Sinteza sistema upravljanja brzine kaveznog asinhronog motora u klasi sistema sa promjenjivom strukturom sa osvrtom na upravljanje pozicije. RTG kefalometrijska i elektromiografska valorizacija funkcinalnog liječenja distookluzije (II/1) Doprinosi sintezi adaptivnih algoritama upravljanja determinističkim sistemima Analiza i numerički proračun raspodele polja i potencijala visokonaponskih izolatorskih lanaca Identifikacija.momenta i snage Mogućnost primjene semantičkih aspekata teorije informacija u analizi skupova podataka Generalni topološki peristup problemima funkcija mreţa i računanju osjetljivosti i pouzdanosti mreţa Analiza pouzdanosti EES za snadbjevanje električnom energijom pomoću vjerovatnostnih i strukturnih modela Povezivanje baza podataka Numerička analiza karakteristika izolacionih sistema u uvjetima atmosferske zagaĎenosti Uticaj učinskih filtera na prilike u mreţi koja napaja tiristorske elektromotorne pogone i valjaonice Uticaj karakteristika kapacitivnih naponskih mjernih transformatora na pravilan rad mjernih i zaštitnih ureĎaja Istraţivanje odnosa signala ulaz-izlaz mjernih zavojnica za unaprijed zadana karakteristična stanja EES Multiprocesorski-multimemorijski računarski sistem na bazi mikroprocesora Doktorska disertacija Doktorska disertacija Elektronika Elektronika 1976 1976 Doktorska disertacija Doktorska disertacija Doktorska disertacija Energetika Energetika Energetika 1976 1976 1976 Doktorska disertacija Doktorska disertacija 1977 Automatika 1978 Doktorska disertacija Automatika 1978 D4/78 D2/78 D2/79 Doktorska disertacija Doktorska disertacija Doktorska disertacija Automatika 1978 Elektronika 1978 1979 D1/79 D3/80 Doktorska disertacija Doktorska disertacija Energetika 1979 Automatika 1980 D1/80 Doktorska disertacija Energetika 1980 D4/80 D2/80 D6/81 Doktorska disertacija Doktorska disertacija Doktorska disertacija Energetika Informatika 1980 1980 1981 D1/81 Doktorska disertacija Energetika 1981 D2/81 Doktorska disertacija Energetika 1981 D3/81 D4/81 Doktorska disertacija Doktorska disertacija Energetika Informatika 1981 1981 .

D5/81 Rekurzivna optimizacija relacionih upita Doktorska disertacija Informatika 1981 D4/82 Primjena matematičkih metoda za optimalno upravljanje projektom Neki problemi diskretne realizacije zakona upravljanja sistema sa promenjivom strukturom Istraţivanje šuma u linearnim integriranim krugovima Teorijsko eksperimentalna analiza procesa kod pojave unutrašnjeg luka u metalom oklopljenim postrojenjima visokog napona SF6 izolaciommogučnost ograničenja efekta njegovog djelovanja putem koordinacije mehaničkih i električnih parametara opreme Karakteristike pouzdanosti ţeljezničkih električnih vozila i njihova primjena na optimizaciju politike odrţavanja Doktorska disertacija 1982 Automatika i elektronika 1982 Elektronika 1982 D3/82 D1/82 Doktorska disertacija Doktorska disertacija D2/82 Doktorska disertacija Energetika 1982 D3/83 D5/83 Doktorska disertacija 1983 Automatika 1983 D1/83 D2/83 Meritve upornosti izmenično napajanih bremen Doktorska disertacija Prilog proučavanju pojava meĎufaznih elektromagnetnih efekata. magnetnih ekrana i simetriranja faznih opterečnja u sistemu grejanja elektromagnetnom indukcijom Doktorska disertacija Prilog teoretskim razmatranjima sinhronizacije serijskih algoritama i sredstvima za njihovu koordinaciju kao osnova za izraţavanje paralelnih algoritama koji se izvršavaju na računarskim sistemima Doktorska disertacija Večkanalni streţni sistemi z vsiljenim začetkom streţbe Arhitektura podpora za neposredno izvajanje visokih programskih jezikov Analiza učinkovitosti večprocesorskih struktura s skupnim vodilom Asimptotika svojstvenih vrijednosti i regularizovani tragovi linearnih diferencijalnih operatora Dinamično načrtovanje proizvodnje v hidrotermičnem elektroenergetskem sistemu z dnevnimi vodnim akumulacijama in večjimi promogovnimi deponijami Doprinosi metodi graničnih elemenata za proračun i optimizaciju trodimenzionalnih elektrostatskih polja Prilozi analizi struktura i performansi multiprocesorskih računarskih sistema Automatika i elektronika 1983 Automatika i elektronika 1983 Automatika i elektronika 1983 Elektronika Elektronika 1983 1983 D7/83 D4/83 D6/83 Doktorska disertacija Doktorska disertacija Doktorska disertacija D8/83 Doktorska disertacija Matematika 1983 D3/84 Doktorska disertacija 1984 D4/84 D1/84 Doktorska disertacija Doktorska disertacija Informatika 1984 1984 .

D2/84 Baza podataka u realnom vremenu i njeno strukturiranje Sistemski pristup analiz prelaznih procesa elektro-hidrauličkih servomehanizama Multikriterijumsko utvrĎivanje topologije distribuiranih sistema za kompleksno automatsko upravljanje termičkih i petrohemijskih procesa Prilog analizi i sintezi direktno realizovanih sistema sa prekidnim upravljanjem Digitalna realizacija statičke optimuzacije uz primjenu kliznog reţima Jedan novi pristup proračunu i optimizaciji 3D elektrostatičkih polja metodom integralnih jednačina Jedan pristup problemu automatizacije upravljanja sloţenim poslovno-stambenim objektima Prilog analizi sredstava na nivou jezika korisnika za inteligentno upravljanje automatizovanim procesom montaţe Multimikroprocesorski računarski sistemi za transakcionu obradu poruka u realnom vremenu Baze podataka i ekspertni sistem u upravljanju tekstom Algoritam upravljanja mašine jednosmjerne struje na bazi sistema sa promjenljivom strukturom Istraţivanje faznog šuma mikrovalnih oscilatora u svrhu ostvarivanja optimalnog komunikacijskog sistema Analiza i sinteza metode za identifikaciju kvarova u sloţenim kombinacionim strukturama Prilog analizi principa numeričke distantne zaštite prenosnih vodova u elektroenergetskom sistemu Metodologija razvoja sistema za podršku odlučivanju Organizovanje kliznih reţima u sistemima automatskog upravljanja ubrtnih električnih mašina OdreĎivanje uticaja geometrije sklopnih elemenata potisnih i srodnih SF6 prekidača i struje prekidanja na isklopnu pogonsku energiju u procesu gašenja električnog luka OdreĎivanje parametara dinamičkih sistema pomoću modela s promjenjivom strukturom Doktorska disertacija Informatika 1984 D1/85 Doktorska disertacija Automatika i elektronika 1985 D3/85 Doktorska disertacija Automatika i elektronika 1985 Automatika i elektronika 1985 Elektronika 1985 D4/85 D2/85 Doktorska disertacija Doktorska disertacija D5/85 Doktorska disertacija Elektronika 1985 D2/86 Doktorska disertacija Automatika 1986 D3/86 Doktorska disertacija Automatika 1986 D1/86 D5/87 Doktorska disertacija Doktorska disertacija Informatika 1986 1987 D1/87 Doktorska disertacija Automatika 1987 Automatika i elektronika 1987 Automatika i elektronika 1987 D2/87 Doktorska disertacija D4/87 Doktorska disertacija D3/87 D3/88 Doktorska disertacija Doktorska disertacija Energetika 1987 1988 D1/88 Doktorska disertacija Automatika i elektronika 1988 D2/88 Doktorska disertacija Energetika 1988 D2/89 Doktorska disertacija Automatika i elektronika 1989 .

D6/89 D1/89 D3/89 D5/89 D4/89 D7/89 Vrednovanje primjenjivosti arhitekture toka podataka sa reduciranim skupom naredaba Doktorska disertacija Doprinos analizi uticaja polarizacionih efekata u optimizaciji i dimenzionisanju sistema katodne zaštite Doktorska disertacija Model EES za analizu produţene tranzijentne stabilnosti Doktorska disertacija Jedinstveni pristup rješavanja tokova snaga stacionarnog i dinamičkih reţima EES Jedan prilog teoriji adaptivnog upravljanja:samopodešavajući regulator sa Nova tehnologija projektovanja informacionih sistema .morfološki pristup Jedna metoda mjerenja i regulacije prostorne i vremenske homogenosti temperaturnog polja Inteligentni kapacitivni transmiter nivoa sa potpunim neinteraktivnim podešavanjem i svojstvima prilagodljivosti na fizičke i tehnološke uticaje fluida Generalisani simulacioni model javnog gradskog elektrificiranog saobraćaja Analiza EE i ET procesa elektrolučnih sistema pri nelinearnoj i nesimetričnoj raspodjeli napona i struja Numeričko tretiranje nekih tehničkih problema A Galerkin Formulation of the Boundary Element Method for Two and Three Dimensional problems in Electrostatics Modeliranje nelinearnog 3D magnetostatičkog polja primjenom poboljšane metode graničnih elemenata i sekundarnih izvorta polja Topologije. analiza i upravljanje prekidačkih pretvarača Jedan rekurzivni algoritam za upravljanje kretanja nelinearnih sistema Prelazni povratni napon sa strane voda pri bliskom kratkom spoju u realnim visokonaponskim mreţama Optimalni algoritmi za računanje nekih veličina u energetskim sistemima pomoću uzoraka napona i struje Pristup projektovanju sistema za upravljanje telekomunikacione mreţe Kanonske korelacije uslovnih varijabli Doktorska disertacija Doktorska disertacija Doktorska disertacija Automatika i elektronika 1989 Energetika Energetika Energetika Informatika Informatika 1989 1989 1989 1989 1989 D2/90 Doktorska disertacija 1990 D3/90 D5/90 Doktorska disertacija Doktorska disertacija 1990 1990 D4/90 D1/90 Doktorska disertacija Doktorska disertacija Energetika 1990 Matematika 1990 D7/91 Doktorska disertacija 1991 D4/91 Doktorska disertacija Automatika 1991 Automatika i elektronika 1991 Automatika i elektronika 1991 Automatika i elektronika 1991 D2/91 Doktorska disertacija D5/91 Doktorska disertacija D6/91 Doktorska disertacija D1/91 D3/91 D1/93 Doktorska disertacija Doktorska disertacija Doktorska disertacija Informatika 1991 Telekomuni kacije 1991 1993 .

D1/94 D1/03 D2/04 Uticaj dodatka na svojstva barijumtitanatne keramike sa gledišta njene primene u elektronskim komponentama Multirezolucijska dekompozicija signala govora OdreĎivanje kvaliteta regulacionog procesa ţirostabilizacije metodom razdvojenih osa Model softverskog generatora informacionih sistema za podršku normativno definisanim organizacijskim aktivnostima Novi pristup identifikaciji linearnih objekata u zatvorenoj konturi zasnovan na prinudnim oscilacijama Primjena metodologija mekog računarstva u navigaciji pokretnih objekata Primena digitalnih kvazi-kliznih reţima u upravljanju objektima sa konačnim nulama Doktorska disertacija Doktorska disertacija Doktorska disertacija 1994 2003 2004 D1/04 Doktorska disertacija 2004 D1/05 D3/05 D4/05 Doktorska disertacija Doktorska disertacija Doktorska disertacija 2005 2005 2005 Računarstvo i informatika 2005 2006 D2/05 D1/06 D2/06 Ekvivalentnost fuzzy funkcionalnih i fuzzy višeznačnih zavisnosti sa fuzzy logikom Doktorska disertacija Frakcione transformacije sa primjenom u sistemima automatike i električnim kolima Doktorska disertacija Nova rešenja akvizicionog sistema na stanicama za ispitivanje turbomlaznih motora sa smanjenom mernom nesigurnošću Doktorska disertacija Novi prilozi u primjeni strujnog upravljanja u DC/DC i DC/AC pretvaračima Osjetljivost indirektnog vektorskog upravljanja momentom asinhronog motora na varijacije njegovih parametara Rješenje dinamičkih zadataka kod sloţenih sistema sa interfejsom čovjek-mašina primjenom modela motornog učenja 2006 Automatika i elektronika 2008 D1/08 Doktorska disertacija D2/09 Doktorska disertacija 2009 Automatika i elektronika 2009 D1/09 Doktorska disertacija .

.

.

.

.

.

.

Sarajevo 4067 I. Sarajevo 4140 I. Sarajevo . Sarajevo 4066 I.4011 Niš 4104 Sarajevo 3911 Sarajevo 4001 I.