P. 1
rizik menadžment u MSP

rizik menadžment u MSP

|Views: 606|Likes:
Published by Amra Alic

More info:

Published by: Amra Alic on Apr 23, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/26/2013

pdf

text

original

I-dio; Rizik u malim i srednjim preduzećima

1. DIO – Rizik u malim i srednjim preduzećima
1.1 Definicija malih i srednjih preduzeća Posmatrajući historijski razvoj, prvi poznati zapisi o malim i srednjim preduzećima pojavili su se prije 4000 godina. Mala i srednja preduzeća cvjetala su u gotovo svim kulturama. Arapi, Babilonci, Egipćani, Židovi, Grci, Feničani i Rimljani su neprestano razvijali mala i srednja preduzeća. Slobodno, možemo konstatovati da se civilizacija putem malih i srednjih preduzeća širila na sve strane svijeta. O ulozi, značaju i funkcioniranju malih i srednjih preduzeća kako u SAD-u, tako i u našoj znanstvenoj ekonomskoj literaturi intenzivnije počinje da se piše tek 80-tih godina prošlog stoljeća. Procesi tranzicije u Istočnoj i jugoistočnoj Evropi zasigurno su doprinijeli potrebi tematiziranja malih i srednjih preduzeća. Probleme prilikom toga, donosilo je nepostojanje jedinstvenih kriterija za određivanje veličine preduzeća. Tako su se razvila tri kriterijuma: statistički, funkcionalni i institucionalni (svojinski) kriterijum. Statistički kriterij polazi od statističkih obilježja privrednih subjekata kao što su : veličina imovine, godišnji prihod od prodaje, broj zaposlenih, obim ostvarene proizvodnje, nivo tehničke opremljenosti i slično. „Broj zaposlenih ima najviše prednosti u odnosu na druge kriterije, između ostalog zato što je: otporno na inflaciju- nije pod uticajem kupovne moći dolara; transparentno – lako se zapaža i razumije; usporedivo – omogućuju dobru usporedbu veličina između preduzeća iste grane; raspoloživo – lako ga je dobiti od preduzeća.“1 Jedan od bitnih nedostataka ovog kriterija je različita produktivnost pojedinih privrednih struktura, pa isti broj radnika ne stvara pri istom radu i istu vrijednost proizvodnje. Drugi nedostatak se ogleda u ne postizanju jedinstvenih stavova po zemljama u pogledu broja zaposlenih kao granice između malih, srednjih i velikih preduzeća. Zbog toga se ovaj kriterij kombinuje sa drugim kriterijumima. Funkcionalni kriterij prilikom klasifikacije preduzeća po veličini polazi od funkcije i zadatka koji određeni privredni subjekt ima u ekonomiji određene države. Obilježja ovog kriterija su kvalitativne prirode i uveliko mjeri su slovnog karaktera što stvara poteškoće u statističkim obradama. Funkcionalna obilježja su sljedeća: obim i karakter proizvodnje, karakter upravljanja, vlasništvo nad sredstvima za proizvodnju, oblik vlasništva, tehnička opremljenost i slično. Institucionalni (vlasnički) kriterij polazi od pripadnosti instituciji kod koje je registrovano određeno preduzeće. Ovaj kriterij se primjenjuje u skoro svim razvijenim zemljama a posebno u SAD, gdje je 1953. godine osnovana posebna agencija federalne vlade pod nazivom „ Small Business Administration (SBA)“ s ciljem institucionalne podrške malim i srednjim preduzećima. Kako definisati mala i srednja preduzeća? Teško je predložiti parametre koji jasno kategoriziraju preduzeća kao mala, srednja ili preduzeća u razvoju. To se dešava iz razloga što svako preduzeće ima sopstveni set okolnosti i izazova, bez obzira na veličinu ili stupanj razvijenosti preduzeća. Imajući to u vidu, pokušat ćemo predočiti ključne distinkcije među ova dva vida preduzeća.
1

Siropolis C. Nicholas, Menadžment malog preduzeća; četvrto izdanje, Mate, Zagreb, 1995. str.8.

I-dio; Rizik u malim i srednjim preduzećima Za mala i srednja preduzeća ne postoji jedna internacionalna definicija. Prema Europskoj Komisiji razlikuju se tri vrste malih i srednjih preduzeća. Od cjelokupnog broja preduzeća iz ove grupe, najmanja preduzeća preovladavaju, tj čine 90% od svih malih i srednjih preduzeća u Evropi. Karakteristike najmanjih preduzeća su da imaju najviše 10 radnika i poslovni promet ispod 2 miliona eura. Mala preduzeća zapošljavaju najviše 50 radnika i imaju poslovni promet od najviše 10 miliona eura. Dok srednja preduzeća su preduzeća sa manje od 250 radnika i poslovnim prometom manjim od 50 miliona eura. Razvoj i funkcionisanje malih i srednjih preduzeća igra glavnu ulogu u svjetskoj ekonomiji. Prema Europskoj komisiji u 25 drzava EU postoje 23 miliona MSP, sto znaci, 99,8% svih preduzeća u EU, sto zapošljavaju 90 miliona radnika. Prema raspoloživim informacijama ta brojka ne obuhvata poljoprivredna preduzeća i slobodne radnike. Uključujući navedene, brojka bi bila izmedju 31 i 35 miliona - sa više od 90 miliona radnika. U ekonomskom razvoju onih država sa malim ili srednjim ekonomskim potencijalom, MSP igraju sve veću ulogu. Unatoč velikog broja MSP u svijetu, u tom slučaju ta preduzeća imaju samo malu političku značajnost. Velika produzeća i državna produzeća dominiraju, zato što imaju svojih pomagača i savjetnika, za koje MSP nemaju dosta sredstava.2 1.2 Položaj SME sektora u privredi Bosne i Hercegovine U Bosni i Hercegovini ne postoji jedinstvena, zajednička definicija malih i srednjih preduzeća na nivou države. Na nižim nivoima vlasti, entiteti, Brčko distrikt, kantoni i opštine primjenjuju se odredbe o malim i srednjim preduzećima koje se razlikuju od jedne do druge administrativne jedinice. Međunarodna zajednica, kao i organizacije koje implementiraju brojne programe u oblasti razvoja MSP-a (Small and Medium Enterprises) primjenjuju sopstvene kriterije kojim se, kao mala i srednja preduzeća, uglavnom smatraju privredni subjekti sa najviše dvadeset uposlenih. Analiza stanja SME u Bosni i Hercegovini, se bazira na uslovnoj definiciji malih i srednjih preduzeća koja polazi od vrste vlasništva i tipa poduzeća. Predloženo je da kao SME preduzeća budu tretirani svi poslovni subjekti u potpuno privatnom vlasništvu, registrirani ka društva ograničene odgovornosti. Ovdje treba dodati i društva jednog lica i registrirane obrte. Tokom 2003. godine je u Federaciji BiH, normirano na hiljadu stanovnika, bilo 19 malih i srednjih poduzeća. Obzirom na neusklađenost statističkih metoda u Federaciji BiH i Republici Srpskoj, nije moguće primijeniti isti postupak procjene broja SME u Republici Srpskoj i Brčko distriktu. Uzimajući u obzir stepen privatizacije u RS, možemo pretpostaviti da je broj SME na hiljadu stanovnika, obračunato za cijelu BiH, nešto niži od gore iskazanog podatka za Federaciju. SME sektor u Federaciji BiH učestvuje sa 47,8% u ukupnom broju zaposlenih. Učešće SME u bruto dodanoj vrijednosti Federacije iznosi 43,1%. Bosna i Hercegovina se nalazi u fazi intenzivne reforme legislative u oblasti ekonomije. Cilj reforme je stvaranje povoljnog okruženja za biznis. Tempo reforme u oblasti SME sektora je ograničen problemima kompleksne administracije, nekoherentnim propisima na raznim nivoima vlasti i relativno slabom koordinacijom. Povoljna okolnost je prihvatanje Evropske povelje o malim i srednjim poduzećima kao baznog dokumenta za formuliranje politika i provođenje reformi u ovoj oblasti. Na osnovu ovoga će biti moguće, tokom 2005. godine, pripremiti Okvirni zakon o SME, a zatim harmonizirati odgovarajuće zakonske propise na nižim nivoima.
2

Michael C. Donegan, Growth nd Profitability; : optimizing the finance function for small and emerging businesses, 2002., str. 4.

I-dio; Rizik u malim i srednjim preduzećima Zakon o preduzećima, Zakon o privrednim društvima i prateći zakoni o registraciji su kostur legislative koja se odnosi na osnivanje, rad i prestanak preduzeća. U pogledu SME, treba imati u vidu i zakonske propise na nivou kantona i opština, kojima se reguliše rad zanatskih radnji. Zahvaljujući nedavnim inovacijama ovaj set zakona je relativno dobro usklađen sa modernim zahtjevima. Problem je implementacija zakona i različita rješenje koje indirektno doprinose sporom razvoju jedinstvenog ekonomskog prostora u BiH. Okvirni zakon o registraciji poduzeća je na snazi od septembra, 2004. godine, a u toku je proces usklađivanja zakonskih propisa o registraciji na nivou entiteta i Brčko distrikta, sa odredbama Okvirnog zakona. Ovim zakonima će biti potpuno riješen problem brzine registracije, koji će, u cijeloj Bosni i Hercegovini biti reduciran na pet dana. Bankarski sektor u Bosni i Hercegovini je primjer uspješne reforme za sve zemlje u tranziciji. Međutim sektor malih i srednji poduzeća još uvijek ne izvlači korist iz progresa u ovoj oblasti. Učešće kredita dodijeljenih privatnim poduzećima u ukupnom iznosu plasiranih kredita i zajmova je manje od pedeset posto (2003. godini), a kamatne stope su visoke i ne pokazuju tendenciju pada. Situacije je donekle poboljšana intervencijom mikrokreditnih organizacija koje su trenutno vrlo važan mehanizam finansiranja SME. Kolateral, lizing i spora realizacija bankrota i prinudne naplate su trenutno najveći problemi finansiranja biznisa. Za razliku od mnogih ekonomija u tranziciji, Bosna i Hercegovina posjeduje iskustvo u pogledu privatnog biznisa malih dimenzija. Nažalost, demokratska reforma u oblasti edukacije nije uspjela da iskoristi naslijeđe u oblasti privatne inicijative. Napredak u pogledu edukacije za poduzetništvo je postignut uglavnom zahvaljujući projektima koji su pokretani i podržavani od strane međunarodne zajednice.3 1.3 Definisanje rizika Pojam neizvjesnost nerijetko susrećemo u kontekstu sa pojmom rizika, neki autori čak i poistovjećuju ta dva pojma, dakle smatraju ih sinonimima. Međutim, ipak postoje značajne razlike između ta dva pojma. „Najučestalije poimanje neizvjesnosti odnosi se na stav koji karakterizira dvojbenost, temeljen na nedostatku znanja, o tome što će se ili što se neće dogoditi u budućnosti. To je pojam suprotan pojmu izvjesnosti, što je uvjerenje ili sigurnost o određenoj situaciji.“4 Moglo bi se reći da je pojam neizvjesnosti širi pojam od pojma rizika. Samo postojanje rizika, odnosno određeni splet okolnosti stvara stanje neizvjesnosti. Neizvjesnost pojave rizičnih događaja nikada se ne može potpuno otkloniti. Neizvjesnost je jednostavno „psihološki odraz nedostataka znanja o budućnosti.“5 Spoznaja neizvjesnosti ovisna je o subjektivnoj spoznaji rizika. Splet okolnosti u kojima se gubitak može dogoditi stvara neizvjesnost kod pojedinca koji prepoznaje rizik. Međutim, kada postoji vjerovatnoća gubitka, rizik postoji bez obzira na stupanj spoznaje rizika od strane osobe. U najširem leksičkom smislu rizik je izlaganje opasnosti da se u nekom poduhvatu ne uspije ili da se u njemu pretrpi šteta. U ekonomiji rizik znači mogućnost nepostizanja ili samo djelimičnog postizanja očekivanih rezultata iz nekog poslovnog poduhvata. U tom sklopu finansijski rizici se mogu odrediti kao opasnost neostvarivanja planirane dobiti. Pravna kategorija rizika veoma je složena. Ako se izostave specifična tehnička određenja rizika u pojedinim oblastima, kod ugovora o prodaji i osiguranju, na primjer, onda se rizik u najširem juridičkom značenju može shvatiti kao mogućnost da dužnik ne izvrši svoju obavezu uopšte, odnosno ne izvrši uredno, te time povjeriocu nanese štetu. Pošto neostvarivanje planirane dobiti
3 4

Rade Jevtić, Razvoj malih i srednjih preduzeća, Bosna i Hercegovina, Sarajevo 2004., poglavlje I. Emmett i Therese Vaughan, Osnove osiguranja, Upravljanje rizicima, MATE Zagreb 2000. str.5. 5 Ibidem, str. 4.

Osnovni rizici mogu se javiti i kao posljedica fizičkih pojava: zemljotresa.I-dio. Emmett i Therese Vaughan. University of Pensylvania Press 1951. razvili su svoja viđenja vrsta rizika: -Alan H. dok to ne možemo tvrditi za subjektivne rizike. Statički rizici nastaju kao rezultat prirodnih opasnosti i nepoštenja pojedinaca ili ljudskih propusta. Prema aspektu mogućnosti osiguranja. tada rizik i ne postoji.5. str 14-19. dok se pod rizicima misli na nepoželjne buduće događaje. Mada.čisti i špekulativni rizik 3. -C.finansijiski i nefinansijski rizik. Nepoznavanje budućnosti. ako mi sigurno znamo da će se gubitak dogoditi. 1956. 8 Alan H. To može biti gubitak u opštem smislu ili čak dobitak manji od očekivanog. veličini i učestalosti štete. moglo bi se reći da svaka od ovih definicija sadrži dvije osnovne komponente. Prema karakteru potencijalnih gubitaka. te trajanju pokrića. čini okosnicu rizika. rizik se promatra kao gubitak.“7Ova definicija dakle. a to su neodređenost i gubitak: • Značenje neodređenog ishoda implicitno je u svim definicijama rizika: ishod mora biti upitan. 6 7 Miloš Trifković. jer je i sam život rizičan posao. Pod dinamičkim rizicima podrazumjeva one koji nastaju kao rezultat promjena u privredi: promjena tehnologija. • Najmanje je jedan od mogućih ishoda nepoželjan. 9 C. Rizik u malim i srednjim preduzećima na strani povjerioca može biti prouzrokaovana neispunjenjem bilo koje obaveze dužnika.Kulp. Upravljanje rizicima. str. str 3-4. društvenih i političkih fenomena. Pojedini autori. njegovoj vrijednosti. a ne kao ekonomski. tako i u stvarnom životu. Prema aspektu mogućnosti diversifikacije – sistemski i nesistemski rizik 2. . Casuality Insurance. Primjeri ovih rizika su: paljenje poslovne zgrade. pojmovi finansijskih i šire shvaćenih pravnih rizika su podudarni. MATE Zagreb 2000. Ovi rizici su rezultat privrednih. ukusa potrošača. Beograd 1999. osiguranja i karaktera potencijalnih gubitaka: 1. inflacija i sl. Willet. pa čak i ako početni gubitak u konačnosti može rezultirati dobitkom. str.A. međutim. Kao što vidimo ima više načina i vidova definisanja rizika. moraju postojati barem dva moguća ishoda. Osnove osiguranja. mogli bi reći da je „ rizik stanje u kojemu postoji mogućnost negativnog odstupanja od poželjnog ishoda koji očekujemo ili kojemu se nadamo. Statički rizici uključuju uništenje sredstav ili promjenu njihovog vlasništva. pa su stoga za osiguranje prikladniji. kao što su: rat.. Poželjni budući događaji nazivaju se prilikama. Kada postoji rizik. nezaposlenost. u načelu su nepredvidivi. pljačka banke i sl.A. Oni ovise o predmetu osiguranja. kao stanje stvarnog svijeta.Sredstva obezbjeđenja. pravni ili finansijski. The Economic Theory of Risk and Insurance. Rizik podrazumijeva mogućnost nekog oblika gubitka. Osnovni ili zajednički rizici nisu vezani za pojedinca u pogledu uzorka. Willett8 je utemeljio statičko-dinamičku analizu rizika.6 Rizik se dalje može predstaviti i kao vjerovatnoća odstupanja od očekivanih vrijednosti (Jakovčević).Kulp9 je u svojoj raspravi o rizicima istakao podjelu rizika na osnovne i posebne rizike. Objektivni rizici su rezultat objektivnih okolnosti. Objektivni rizici su lako mjerljivi. nivoa cijena i sl. Oblici i vrste rizika u malim i srednjim preduzećima Osnovna kategorizacija rizika jeste ona koja polazi od kriterija diversifikacije. -Subjektivni rizici su oni čije ostvarenje ovisi o postupcima pojedinca. Tj. da se primjeniti kako u poslovanju. ili kao vjerovatnoća da će se prijetnja materijalizovati (Jaisingh). Ako uzmemo da definiramo rizik. poplava isl Posebni rizici nastaju kao posljedica pojedinačnih događaja i njihove gubitke osjećaju pojedinci. odnosno budućih događaja. a ne bi trebali biti vezani ni u pogledu posljedica.321. New York.

a samim tim neće izvršiti svoju misiju. -Rizike možemo podijeliti na poslovne i izvanposlovne rizike.kada se ne može utvrditi da li će se osigurani slučaj dogoditi kod osiguranika u vremenu za koje je osiguranje ugovoreno. Samuelson.. iste možemo podijeliti na prenosive i neprenosive. da je poslovni život prepun rizika i neizvjesnosti. Upravljanje u novom društvu Emmett i Therese Vaughan. Paul A. mjestu i iznosu.kada se zna da će se osigurani slučaj dogoditi. 1. Mora postojati dovoljno veliki broj jednakih jedinki izlaganja. Gubitak ne smije biti katastrofalan.11 Nažalost. da bi se rizik smatrao prihvatljivim za osiguranje mora ispuniti određene uslove. godine primio Nobelovu nagradu za ekonomiju. gubitak mora biti takav da ga je moguće kvantificirati. U principu. Zagreb 1992. a time i premije. Rizik mora biti određen prema uzroku. pišući o ekonomiji rizika i neizvjesnosti konstatuje. Organizovanje i proces upravljanja rizikom 10 11 P. sva preduzeća bi trebala imati unaprijed pripremljen program za sanaciju posljedica ove vrste rizika.12U okviru razmatranja špekulativnih rizika on konstatuje da špekulanti vrše društveno korisnu funkciju premještajući dobra iz vremena ili mjesta u kojima vlada obilje. a isto tako omogućuju premještanje rizika. što dovodi osiguranje tog rizika do totalnog apsurda. gdje poslovni rizik predstavlja rizik ostvarenja bruto finansijskog rezultata. prvi Amerikanac koji je 1970. Osigurljivi rizik bio bi rizik koji se može odbaciti kupovinom police osiguranja. On nadalje konstatuje da je i sam život rizičan posao. 12 Samuelson Paul & Nordhaus William. Gubitak koji je prouzrokovao rizik mora biti moguće definisati i izmjeriti. Time doprinose ujednačavanju cijena robe i alokacije u prostoru i vremenu. najvažniji rizik sa kojim se suočavaju mala i srednja preduzeća. Neizvjesnost nastanka osiguranog slučaja može biti: a) apsolutna. Neprenosivi su oni rizici koji se ne mogu prenijeti na osiguravateljske organizacije. MATE Zagreb 2000. da bi se moglo racionalno predvidjeti gubitke. str.I-dio. Rizik u malim i srednjim preduzećima -Sa stanovišta izbora metoda upravljanja rizikom. Taj neosigurljivi rizik ogleda se u stalnom prisustvu mogućnosti da malo preduzeće neće ostvariti postavljene ciljeve. postoji i druga situacija gdje. Dakle. str. Ovo proizilazi iz činjenice da je osiguranje zasnovano na zakonu velikih brojeva (npr požar). cijena osiguranja pojedinih rizika može biti toliko visoka da nadilazi visinu štete. 2. rizik mora ispuniti najmanje četiri uslova: 1. Osnove osiguranja. Upravljanje rizicima. Štetni događaj mora biti nezavisan od volje osiguranika. Zaštita od ovog tipa rizika obuhvata određene mjere koje umanjuju opasnost i omogućavaju stvaranje rezervi za slučaj pojavljivanja štetnog događaja. Mate. i b) relativna.4. Ekonomija. 4. 198. i u finansijskim pokazateljima izraziti. Prema Emmett i Therese Vaughan. Ovdje se polazi od toga da vjerovatnoća izvjesnosti štetnog događaja ne smije biti visoka. Gubitak mora biti nepredvidiv ili slučajan. ali i rezultat neizvjesnosti. Prenosivi su oni koji se mogu prenositi na profesionalne organizacije koje se bave osiguranjem. 3. vremenu.10 Međutim. Nadalje. nije moguće osigurati. -Prema mogućnosti osiguranja rizika razlikujemo osigurljivi i neosigurljivi rizik. ali se ne zna veličina štete i vrijeme. u vremena i mjesta u kojima vlada oskudica. .24. kako bi osiguravatelj mogao utvrditi visinu svoje obaveze. Drucker.

da bi na osnovu toga rangirao rizike prema njihovom relativnom značaju. kontrola rezultata primjene metode upravljanja rizikom da bi se obezbijedila efikasnost programa menadžmenta rizika. kojima je preduzeće izloženo. Riziko-menadžer procenjuje učestalost i veličinu šteta za svaku vrstu rizika. identifikacija svih značajnih rizika kojima je izloženo preduzeće. on procenjuje da će. 4. Prvi korak u procesu upravljanja rizikom je utvrđivanje i definisanje potencijalnih šteta. Zbog toga. ukoliko poplava totalno uništi fabriku ukupni troškovi obnove iznositi 10 miliona $ i to je najveća moguća šteta. rizik krađa i pronevjera zaposlenih itd). upitnici koji se specijalno sastavljaju za analizu rizika i fizička inspekcija pogona preduzeća. U tom slučaju. Prilikom procjene rizika. podaci o ranijim štetama. rizik smanjenja prihoda. Proces upravljanja rizikom obuhvata sljedećih 5 faza : 1. U velikim organizacijama ovo odjeljenje predstavlja poseban sektor. vrlo heterogena kategorija i međusobno se značajno razlikuju. pa na njih menadžment obraća posebnu pažnju. koje neredovno nastaju i teško ih je predvidjeti.I-dio. Rizik u malim i srednjim preduzećima Odjeljenje upravljanja rizikom može da ima različit položaj u organizacionoj strukturi u zavisnosti od veličine preduzeća ili tipa rizika kome je poslovanje izloženo. već naprotiv. dok se rizici sa malim uticajem na preduzeće uglavnom zanemaruju. izbor adekvatne metode za upravljanje rizikom. U analizi veličine štete često se pravi razlika izmedu najveće moguće štete i najveće vjerovatne štete. drugim riječima procjenjuje se potencijalna učestalost i veličina šteta. da veličina ima veći značaj od učestalosti šteta. jer velike štete sa katastrofalnim posljedicama mogu da potpuno onesposobe preduzeće za dalje poslovanje. Procjena rizika je od značaja i prilikom izbora odgovarajuće metode za zaštitu od rizika. Pošto su rizici. ovo odjeljenje ne smije da bude izolovano. rizik od odgovornosi. zbog zajedničkog nastojanja oba sektora da zaštite imovinu preduzeća od šteta kao i da nađu najpovoljniji način za finansiranje gubitka. koji je odgovoran za upravljanje čistim rizikom i na čijem čelu se nalazi riziko-menadžer. na primjer. a primjenom kontrole kvaliteta u sektoru proizvodnje smanjuje se rizik od odgovonosti za štete nanijete kupcima zbog neispravnih proizvoda. Tako. menadžer mora uzeti u obzir sve štete koje određeni događaj može da prouzrokuje. treba da održava komunikaciju sa ostalim sektorima i da ih uključuje u svoj rad. dok se veličina šteta odnosi na očekivanu razmjeru štete. Ivanović. Izvori informacija. dok se za štete. koristiće se drugačiji pristup. Bez obzira na položaj u organizaciji. sektor finansija obezbjeđuje značajne informacije o uticaju eventualnih šteta na gotovinski tok ili profit. tada preduzeće može da je tretira kao uobičajen tekući trošak. Najveća verovatna šteta procenjuje se na 8 miliona $ i menadžer najčešće nju uzima u obzir. slijedeći korak menadžmenta rizika odnosi se na mjerenje utjecaja koji određeni rizici imaju na poslovanje preduzeća. ako se određena šteta redovno pojavljuje. koje menadžeri koriste prilikom identifikacije rizika su: finansijski izveštaji. procjenjivanje učestalosti i veličine potencijalnih šteta. Na primjer. Nakon što su identifikovane potencijalne štete. nakon identifikacije menadžer mora da ih klasifikuje i to prema vrsti štete koju izazivaju (rizik gubitka imovine preduzeća. Na vrhu liste nalaze se rizici čija realizacija ima katastrofalne posljedice i može da dovede do bankrotstva preduzeća. Učestalost šteta je očekivani broj negativnih ekonomskih događaja koji će se desiti u posmatranom vremenskom periodu. 2. jer je poplava koja izaziva najveću moguću štetu vrlo retka pojava i javlja se jednom u 50 godina. implementacija izabranog metoda i 5. Upravljanje rizikom i osiguranje .13 13 S. U nekim preduzećima ovaj sektor je podređen sektoru finansija. 3. Pretpostavimo da riziko-menadžer analizira kolika će biti veličina štete ukoliko fabrika strada u poplavi. treba imati u vidu.

I-dio. Rizik u malim i srednjim preduzećima .

tako da možemo konstatovati da postoji veliki broj klasifikacija. Iz ove činjenice proizilazi podjela poslovnih rizika na unutarnje i vanjske.II-dio. . Ostvarenje tog rezultata preduzeća može biti ugroženo iznenadnim štetnim događajem koji može proizaći iz samog preduzeća ili pak iz njegovog okruženja. Klasifikacija koja slijedi predstavlja po svom sadržaju prilično obuhvatnu klasifikaciju u pogledu broja unutarnjih i vanjskih rizika.1 Grupe poslovnih rizika Poslovni rizik je rizik ostvarenja bruto finansijskog rezultata preduzeća. Ova klasifikacija poslovnih rizika zaokuplja pažnju velikog broja znanstvenika koji se bave problematikom rizika i neizvjesnosti. Poslovni rizici 2 DIO – Poslovni rizici 2.

Poslovni rizici Redni broj 1 Unutarnji poslovni rizici Rizik organizacije poduzeća rizik kvaliteta organizacije rizik elastičnosti preduzeća rizik jednostranosti organizacije rizik nepostojanosti organizacije Redni broj 1 Vanjski poslovni rizici Privredni rizik 2 Rizik strukture sredstava preduzeća kvantitativni rizik rizik rentabilnosti rizik likvidnosti rizik prevelikih ili premalih zaliha rizik prekida proizvodnje vrijednosni (kvalitativni) rizici rizik jednostranosti strukture rizik nestabilnosti (nepostojanosti) rizik finanasijskih sredstava rizik strukture sredstava preduzeća rizik strukture finansijskih sredstava rizik jednostranosti 2 Tržišni rizici apsolutni tržišni rizik relativni tržišni rizik prostorni tržišni rizik vremenski tržišni rizik kvantitativni tržišni rizik kvalitativni tržišni rizik 3 Rizik kadrova kvalitativni kasrovski rizik kvantitativni kadrovski rizik rizik kadrovske strukture rizik u upravljanju kadrovima 3 Rizik izvršenja kupoprodajnog ugovora rizik ispunjenja obaveza prodavatelja rizik kupčeva izvršenja ugovora 4 Robni rizik rizik pada cijena rizik promjena želja potrošača rizik tehničkog zastarijevanja rizik pojave konkurencije rizik sezonskog karaktera robe 4 Prijevozni (transportni) rizici osnovni prijevozni rizici dopunski prijevozni rizici manipulativni rizik 5 Rizik upotrebe resursa 5 Izvozni rizici privredni rizik zbog naplate potraživanja u inostranstvu političko-socijalni rizik valutni rizik tečajni rizik.II-dio. rizik konverzije rizik konverzije transfera rizik moratorija rizik supstitucije rizik međunarodnog transporta 6 Rizik ulaganja kapitala 6 Politički i socijalni rizici .

Zagreb 1999. Poslovni rizici Tabela II-1. 14 Deželjin Jadranka i drugi.. str 167.II-dio. a sa njegovim razvojem preduzetnik širi poslovne aktivnosti. Poslovni rizici Sljedeća klasifikacija unutarnjih poslovnih rizika baziran je na kriterijumima kao što su: poslovna funkcija. sredstvima i izvorima sredstava preduzeća. Poduzetnički menadžment. funkcija menadžmenta. . proizvodnjom i marketingom su prisutne i onda kada preduzetnik nije izvršio grupisanje aktivnosti. tako da se javljaju i druge poslovne funkcije. odnosno nije uspostavio formalnu organizaciju poslovanja. Aktivnosti povezane sa finansiranjem. Poslovna funkcija Finansije Nabava Proizvodnja Marketing Opšti poslovi Shema II-1 Poslovne funkcije14 Navedene poslovne funkcije prisutne su od osnivanja preduzeća.

kvalitet. istraživanje marketinga. upravljanje utrživim vrijednosnim papirima. Preduzetnik se suočava sa sljedećim rizicima vezanim za finansijsku funkciju: planiranje finansijskih sredstava. promociju prodaje. pogrešne poslovne odluke. kupovina i prodaja dionica i drugih vrijednosnih papira. a koji su izvan njegove kontrole (npr. Rizici nabave obuhvaćaju rizike vezane za faktore proizvodnje.II-dio. vođenje i kontrolisanje. finansijske analize. U proizvodne rizike ubrajamo rizike vezane za: planiranje. Takva zbivanja mogu uvelike utjecati na smanjenje zarada poduzeća. planiranje bitnih finansijskih ravnoteža. nekontrolirani troškovi. dakle za predmete rada. Obavljajući funkciju marketinga preduzetnik se suočava sa rizicima vezanim za: nabavke faktora proizvodnje. organizovanje. oglašavanje. planiranje marketinga. promjene u zakonodavnom okruženju). rizik pakovanja i transporta i rizike pojedinačnih proizvodnih aktivnosti. posredovanje kod izbora i uvoza tehnologije i sl. računovodstvenih usluga. Rizici opštih poslova podrazumijevaju rizike koji nisu obuhvaćeni rizicima prethodno pobrojanih poslovnih funkcija. upravljanje novcem. odnose sa javnošću. Poslovni rizici Unutarnji poslovni rizik odnosi se na aspekte poslovanja kao što su problemi s nabavom. sredstva rada. kadrovsko popunjavanje. kreiranje i provođenje finansijske politike. U ove rizike ubrajamo i rizike vezane za angažovanje eksternih stručnjaka. upravljanje likvidnošću i likvidnim sredstvima. prodaju. izvoz i fizičku distribuciju. za pružanje pravne pomoći. osiguranje imovine. kupovina i prodaja stalnih sredstava plaćanja. upravljanje obrtnim sredstvima. . Vanjski poslovni rizik obuhvaća događaje u poslovnom okruženju u kojem poduzeće djeluje. ali također i rizike vezane za izbor zaposlenika. Druga podjela unutarnjih poslovnih rizika povezana je sa obavljanjem poduzetničkomenadžerskih funkcija kao što su: planiranje. izbor optimalne varijante za ulaganje finansijskih sredstava. a time i na njegovu učinkovitost. štrajkovi i slično. obim. predviđanje prodaje. upravljanje prodajom i naplatama potraživanja. agencija i slično. troškove proizvodnje.

izrade plana osiguranja . usluge .unutarnje kontrole koje proizilaze iz rezultata vanjske .istraživanje tržišta . motivacija itd. Evaluacija i osiguranje rizika u malim preduzećima.znanja koja posjeduju zaposlenici Rizik: . Vanjski poslovni rizici uslovljeni nastankom događaja u okruženju koji mogu stvoriti gubitke za preduzeće.izbora marketing plana .mjerenja djelotvornosti . pa se efekat djejstva multiplicira.izbor pravnog oblika preduz .izbora plana proizvodnje . 15 Bahrija Umihanić. odnosno poduzetnik u malom i srednjem preduzeću.izbora proizvoda. 107 .opisa radnih mijesta .kontrole pojedinih funkcija u preduzeću .pokretanja novog posla .korekcije odstupanja stvarnih od očekivanih rezultata.. ali su relevantni za poslovne probleme sa kojima se svakodnevno suočava veliki broj malih i srednjih preduzeća širom svijeta. 1. str. Vođenje Kontrolisanje Shema II-2 Poslovni rizici menadžerskih funkcija15 Ova shema (II-2) najbolje ukazuje na širinu problema s kojima se suočava rizik menadžer.broja zaposlenika .planiranje računovodstvenih i finansijskih aktivnosti Rizik: . • Inflacija.izbora zaposlenika .prognoziranje tržišnog učešća . recesija i depresija predstavljaju rizike koji dolaze iz privrednog okruženja.utvrđivanja organizacijske karte .izbora pokazatelja .vezan sa stvarnim znanjima poduzetnika -stil vođenja. Rizici ekonomske efikasnosti i efektivnosti dolaze direktno iz pravnog i privrednog sistema.II-dio.utvrđivanje linije odgovornosti -izbora organizacijskog oblika Rzik: . • Normativno uređenje carinske i poreske politike. Kadrovsko popunjavanje Rizik: . a čiji prikaz slijedi u shemi (II-3).tuzla 2003. možda se i ne slažu sa klasifikacijama rizika u udžbenicima.izbora lokacije . Poslovni rizici Menadžerske funkcije Planiranje Organiziranje Rizik: . nego je ono isprepletano mnogim vezama. Važno je istaći da u privrednom životu nikada ne dolazi do pojedinačnog i izdvojenog djejstva jednog rizika. • Dramatično proširenje globalnog tržišta je kreiralo okruženje koje je veće od bilo kojeg tržišta pojedinačne zemlje.izbor organizacijske strukture .

cijena vrijednosnice s fiksnim 16 Milutin Ćirović. . karakterističan za odnos duga i otplaćenog dijela duga korištenog za finansiranje. Ipak. • Kamatni rizik (Interest Rate Risk) Rizik cijene novca koji proizlazi iz neizvjesnosti buduće cijene novca (buduće kamatne stope). Cijena tipičnog financijskog instrumenta s fiksnim prinosom kreće se suprotno od kretanja kamatne stope. • Rizik likvidnosti (Liquidity Risk) je fatalan rizik jer u ekstremnim slučajevima može dovesti do bankrotstva banke. Finansijski rizik ne snose samo korisnici zajmova nego i davaoci zajmova. potrebno je naglasiti da su tako ekstremne posljedice. Beograd 2001. tako i kamate na taj dug.II-dio. za mirovinsko-invalidsko osiguranje.Stepen nesigurnosti plaćanja. ustvari. Kreditni rizik se sastoji u mogućnosti da korisnici ne vrate kredite o rokovima dospijeća zajedno sa pripadajućim kamatama. je finansijski rizik (Financial Risk). to je veći poslovni finansijski rizik.. Pozajmljena finansijska sredstva obavezuju preduzeća da napravi plan otplate kao osnovnog duga. politika kreditiranja predstavlja rizike kreditno monetarne politike. rezultat djelovanja i svih drugih rizika koji se javljaju u bankarskom poslovanju. Poslovni rizici • • Visina kamatnih stopa. str 331. Visine stopa za zdravstveno. Što je veća proporcija pozajmljenih i vlastitih sredstava. za osiguranje od nezaposlenosti mogu biti izvori rizika na nacionalnom nivou itd. Kamatni rizik najveću ulogu igra kod dužničkih vrijednosnica (vrijednosnica s fiksnim prinosom). Ako se kamatne stope na tržištu povećaju. Rizik ekonomske efektivnosti i efikasnosti Finansijski rizik Tržišni rizik Opasnost od konkurencije Rizik poslovne etike Vanjski poslovni rizici Tehnološki rizik Pravni rizik Politički rizik Country rizik Informacioni rizik Rizik terorizma Shema II-3 Vanjski poslovni rizici 2. a to su najčešće banke. Banke se susreću sa sljedećim finansijskim rizicima:16 • Kreditni rizik je osnovni rizik koji banka ima u svom poslovanju. Osnove savremenog bankarstva.

tržišni rizici mogu biti apsolutni i relativni. dok je tehnologija usmjerena ka primjeni. 6. Prema obuhvatnosti. 4. Oni mogu proizaći iz nedostatka ili nepoznavanja značenja ili važnosti termina i izraza. takve greške se mogu pokazati veoma skupim. Ako. Naime.II-dio. Apsolutni su onda kada preduzeće na ciljnom tržištu ne može obaviti funkciju kupovine ili prodaje.prostorni tržišni rizik. dok se pod tehnološkom promjenom podrazumjeva širenje tehnologije. Poslovni rizici prinosom pada. Tehnološka promjena je rezultat invencije koja mora biti zasnovana na naučnim principima jer je nauka usmjerena ka razumijevanju. okruženja i drugih utjecajnih grupa danas predstavlja stvarni problem velikog broja poslovnih aktivnosti. uključujući i : • Rizik dokumentacije rezultira iz grešaka ili propusta u dokumentima. Pravni rizik poprima mnoge forme. zatim. Valutni rizik (Currency Exchange Risk) je rizik koji se javlja kada dođe do promjene deviznih kurseva. moguće je reducirati ukoliko preduzetnik uvažava principe preduzetničke etike. 5. Primjena novih tehnoloških dostignuća dovodi do racionalnije i efikasnije upotrebe svih proizvodnih faktora kao i do radikalnih promjena u njihovoj strukturi. Pod tehnologijom se podrazumjeva ukupni raspoloživi društveni fond znanja. • Kvantitativni tržišni rizik vezan je za prostorni i vremenski rizik. Ove i njima slične rizike. . Različitosti u zaradama su prouzrokovane indeksiranjem prihoda i troškova po stopama zamjene ili vrijednostima aktive i pasive označenih u stranoj valuti. cijena vrijednosnice s fiksnim prinosom raste. ili neodvajanja vremena za provjeru dokumenata prije njihovog potpisivanja. Iz definicije tehnologije i tehnoloških postupaka proizilazi stalno prisustvo tehnoloških rizika koji se manifestuju u različitim formama. Tržišni rizici se mogu vezivati za štete nastale pogrešnim izborom lokacije prodajnih kapaciteta. ako se kamatne stope smanje. Javlja se ako se na tržištu ponude robe u količinama većima od potražnje. Moć medija. Tehnološki rizik je prijetnja da se putem novih načina upotrebe nekih stvari reducira ili uništi potražnja postojećih proizvoda. • Rizik jurisdikcije se javlja kada preduzeće posluje na inostranom tržištu. ali može negativno utjecati na goodwill preduzeća. što predstavlja rizik povezan sa nedostatkom marketinga. 7. nešto krene naopako. • Kvalitativni tržišni rizik nastaje kada tržište ne prihvata ponuđeni asortiman proizvoda ili usluga. propusti neadekvatnog komuniciranja sa javnošću kreiraju rizik reputacije koji spada u nematerijalne rizike. Relativni tržišni rizici podrazumjevaju ograničenja apsolutnog rizika na različitim nivoima. • 3. vezan za ekonomsku primjenu. Tržišne rizike vezujemo za odnose koje preduzeće putem tržišta uspostavlja sa drugim preduzećima i fizičkim licima. ili pak za nepogodnost vremenskog kontinuiteta prodaje. a ogleda se u nastanku štetnih događaja uslijed napoznavanja zakonske regulative u zemlji poslovanja.vremenski tržišni rizik. Stvaranje konkurentske prednosti nacionalnih poduzeća predstavlja jedan od osnovnih zadataka vlada pojedinih zemalja. Konkurencija je dobro poznata i razumljiva za one koji su uključeni u poslovanje. koliko god bili dobro zastupljeni. Rad u skladu sa poslovnim etičkim normama dugoročno osigurava manje izdatke za osiguranje i povećava izglede za ostvarenje zacrtanih poslovnih rezultata. i obrnuto.

Bez obzira na koju se zemlju odnosi. (2) sigurnost. nekonvertibilnost. Rizik uspješnog poslovanja ima tri dimenzije: (1) opstanak. 9. vladinih agencija i brojnih regulatornih tijela ovlaštenih za kontrolu trgovine. tako i po kvalitetu. Country rizik je spoj mnogih faktora. restituciju. kupce i poslovnu etiku. kamatne stope. . od rizika promjene zakonskih propisa. Njihov opsežan arsenal uključuje: oporezivanje. do rizika izbijanja građanskih ratova i međudržavnih sukoba tj opšteg narušavanja socijalne i ekonomske stabilnosti. Rizik rata-terorističkih akcija. 11. taktičkog i operativnog nivoa. iz čega možemo zaključiti da je poslovanje izloženo većem riziku u slučajevima neposjedovanja informacija kako po obimu. 8. • komercijalne zakone i efikasnost njihovih primjena. mogu biti tako veliki da čak i najneozbiljniji zahtjevi mogu oštetiti poslovanje. preko negativnih aspekata u međunarodnim odnosima. • Sigurnost je povezana sa rizicima likvidnosti i solventnosti. potrebno je razmotriti slijedeće rizike: • Politički rizici uključuju brojne rizike. licence. pronaći lokalne agente koji su dostojni ukazanog im povjerenja ili reprezentativni. • Razvoj nosi rizike u području tehnologije i inovacija. • trgovačke običaje. tarife i druge trgovačke barijere: zaposlenost. Uspješnost poslovanja zavisi od informacija na osnovu kojih se donose odluke strateškog.II-dio. uključujući situacije nesolventnosti. privatizaciju i sl. poklone i subvencije. ekologiju. • restrikcija stranog prava svojine i/ili upravljanja • odugovlačenje sa prijenosom novca 10. a posebno onih koji se odnose na dopunske rizike neodvojive od poslovanja sa državom. kvote. • Opstanak nosi rizik ostvarenja ili neostvarenja poslovnog rezultata. Nikada ne treba podcijeniti utjecaj na proces donošenja odluka od strane nacionalnih i nadnacionalnih vlada. kako finansijski tako i vremenski. (3) razvoj. utječe na sva preduzeća koja posluju u bližem i daljem okruženju zemalja zahvaćenim ratnim dejstvima. i koji nas mogu upoznati sa lokalnim zakonima. Značaj informacija je naznačen kod razmatranja mogućnosti reduciranja neizvjesnosti. • kada je neophodno. određivanje cijena ili industrijskih standarda. Poslovni rizici • Troškovi parničenja. nacionalizaciju.

Washington 2001.2 Analiza izloženosti poslovnom riziku Kako bi zadovoljio cilj postizanja efikasnijeg učinka ocjene izloženosti riziku. U ovom slučaju polazimo od sljedeća kategorizacije izloženosti riziku: izloženost fizičkih (materijalnih) sredstava. finansijskih sredstava. Davidson Frame.II-dio. 178 . 2. izloženost intelektualne aktive. izloženost obavezama i izloženost intelektualnog kapitala. ljudskih resursa i obaveza. tržišni rizik. izloženost finansijskih sredstava. osim navedene podjele na unutrašnji i vanjski poslovni rizik.1 Izloženost fizičkih sredstava Izloženost riziku fizičkih sredstava ili imovine može se klasificirati prema sljedećim kriterijima: 17 J. Posebnu pažnju obratit ćemo na sljedeće vrste izloženosti poslovnom riziku: izloženost fizičkih sredstava. rizikmenadžer mora izvršiti određenu kategorizaciju izloženosti. Poslovni rizici Shema II-4 Osnovne komponente poslovnog rizika Na shemi (II-4). prikazane su osnovne komponente poslovnog rizika.17Naime.2. Dakle osnovne komponente poslovnog rizika jesu: operativni rizik. te projektni rizik. Managing Risk in Organizations. izloženost ljudskih resursa. regulatorni rizik. finansijski rizik. poslovni rizik možemo predstaviti na u sklopu njegovih komponenti. izloženost vlastitog kapitala. 2. str.

ali ne uključuje direktni izvor opasnosti.II-dio. po pojavnim oblicima i funkcionalnoj namjeni. Uopćeno. (2) namjena. Za grupna djelovanja su vezani štrajkovi ili nemiri.18 Imovina preduzeća može se klasificirati po kriterijima kao što su: (1) pojavni oblik. s jedne strane. U uzroke gubitka fizičke naravi uključujemo prirodne sile kao što su: požar. Indirektni rezultat se. u zavisnosti od njihovog odnosa prema istoj( hipotekarni 18 Vidaković V. kao i svi izvori sredstava koji indiciraju na porijeklo sredstava s druge strane. međutim. Direktni. Slobodan. Kriterij klasifikacije izloženosti fizičkih sredstava Imovinu preduzeća Sačinjavaju sva raspoloživa i angažovana sredstva. kreditori koji imaju hipoteku na imovinu ili njene dijelove. Rizikmenadžer bi trebao svoju pažnju koncentrirati na sve rizike bez obzira koje su naravi. Rezultati izloženosti koji se posmatraju kroz elemenat vremena predstavljaju poseban tip indirektnih rezultata. javlja kao posljedica direktnog rezultata. prava i novca. Utvrđivanje ovih gubitaka je dosta kompleksnije od utvrđivanja direktnih gubitaka. Najčešće su zainteresovani: vlasnici. str. . iznajmljivači prostora ili opreme. Direktni rezultati nastaju kada opasnosti ili uzroci djeluju na fizički objekat rezultirajući promjenom vrijednosti zahvaćenog objekta. Prema pojavnom obliku razlikujemo sredstva u obliku stvari. eksplozije i sl. Beograd 2002. (4) gledište stepena raspoloživosti. (3) kombinovano. društvene ili ekonomske naravi. Svaka od zainteresovanih strana ima različitu veličinu interesa prema fizičkoj imovini.130. dobavljači i kupci. Ekonomske opasnosti ili uzroci se javljaju uslijed djelovanja vanjskih i unutarnjih sila. indirektni i vremenski rezultati. vandalizam i zanemarivanje predstavljaju primjere uzroka koje dolaze iz društvenog okruženja a pjedinačne su prirode. Krađa. Računovodstvo-jezik poslovnog sporazumijevanja. Za imovinu preduzeća postoji više zainteresovanih strana (interesta). Uzroci gubitka fizičkih sredstava mogu biti: fizičke. vremenski gubici se javljaju kada se imovina ne može koristiti zbog direktnog gubitka. oluje. Poslovni rizici Kriteriji klasifikacije izloženosti fizičkih sredstava Klasa imovine Uzrok gubitka ili dobitka Rezultat gubitka Priroda interesta za imovinu Pojavnom obliku Namjeni Kombinovano Stepen raspoloživosti Fizički Ekonomski Ostali Direktni Indirektni Vremenski Vlasnici Kupci Dobavljači Zaposleni itd. Shema II-5.

Jedan sloj se javlja uslijed aspekata samog određenog zaloga. Finansijska sredstva prenose prava koja su u brojčanom obliku korištenjem finansijskih termina. jer se različite metode mogu koristiti za upravljanje svakom pojedinačnom etapom. po mogućnosti uključujući ukupni optimizam investitora. te razlikovanje zahtijeva određena objašnjenja. a kao sredstvo u bilansu stanja onoga ko ga zadržava. Za razliku od od imovinskih prava.II-dio. 2. interes kupaca određen je visinom očekivane marže na prodanim proizvodima itd. Poslovni rizici vjerovnik ima interes do iznosa hipoteke. može dovesti do . Za dužničke vrijednosne papire. U mnogim slučajevima broj etapa ima posljedice na menadžment rizika.3 Izloženost obavezama Klasificirani bilansi stanja.bez obzira na promatrani vremenski period.2 Izloženost finansijskih sredstava Kad preduzeće izda finansijsko sredstvo. s kojima se trguje na organiziranom tržištu. ali vlasnik obične dionice nema direktno vlasničko pravo na imovinu na koju korporacija polaže pravo.).2. Tržišna cijena dužničkih vrijednosnih papira je suprotno vezana za tržišnu kamatu. rizik kamata široko utječe na sve vrijednosne papire koji nose kamatu. Ukoliko preduzeće preferira pretjeranu opreznost kod stvaranja obaveza. obaveze predstavljaju izvore gotovine neophodne za kontinuitet poslovanja. dio rizika zadržavanja vrijednosnih papira javlja se zbog specifičnog rizika vrijednosnih papira kao što je mogući neuspijeh. Rizici zadržavanja finansijskih sredstava se mogu analizirati u više etapa. Pretjerano zaduživanje je također povezano sa rizikom kratkoročne nelikvidnosti koja. Preduzeće može biti izloženo riziku usljed zadržavanja finansijskog sredstva ili kao rezultat izdavanja finansijskog sredstva. tj. Tehnika emitiranja nije tako složena da bi bila prepreka razvoju dioničarstva malih preduzetnika. obaveze dijele na kratkoročne (tekuće) i dugoročne obaveze. vlasnici običnih dionica ostvaruju njihovo vlasničko pravo izborom direktora korporacije. Posebno je to prisutno u zemljama gdje se tržište kapitala nalazi u početnoj fazi razvoja. Obaveze su važne iz razloga njihove bliske povezanosti sa ciljevima profitabilnosti i likvidnosti preduzeća. Trajanje se često koristi radi mjerenja ranjivosti cijene dužničkog vrijednosnog papira pri pomjeranjima u kamatama. Granica koja dijeli fizička sredstva od finansijskih sredstava nije uvijek jasna. dok u trenutku izvršenja one predstavljaju odliv gotovine. planirati tehniku i metode emisije i moguću kotizaciju na sekundarnim tržištima. Finansijska sredstva su legalni instrument koji prenosi prava ugovarača. Kod vrijednosnih papira pojavljuju se najmanje dva sloja izloženosti riziku. ne iskorištava u potpunosti svoj raspoloživi potencijal. Rizici zadržavanja finansijskih sredstava. U trenutku nastanka. Izračunavanje vremena trajanja za pojedina finansijska sredstva vrši se na bazi koncepta vremenske vrijednosti novca. Umjesto toga. Promatrano iz ugla malih i srednjih preduzeća. Obične dionice uglavnom prenose vlasničko pravo u korporaciju. Drugi uslijed faktora koji utječu na povrat vrijednosnih papira generalno. priznati po Međunarodnim računovodstvenim standardima. ona u svojim bilansima imaju veoma malu zastupljenost ovih sredstava. ako potraje duže. premda se prava ne odnose uvijek na specifične opipljive objekte. U visini realne tržišne vrijednosti mala preduzeća mogu emitirati vriejdnosne papire uz prethodnu pripremu informacija za potencijalne kupce. Cijena dužničkog papira pada kada tržišne kamate rastu i obrnuto. Pored toga. čine važnu klasu finansijskih sredstava. Vrijednosni papiri. kao što je pravo od prihoda ili pravo da se kupi sredstvo po specifičnoj cijeni.2. 2. ono se suočava sa rizikom smanjenja stope zarađivanja. Usklađivanje priliva i odliva je od veoma velike važnosti. prava prenošena finansijskim sredstvom ne uključuju obavezno specifični opipljivi objekt. ono se pojavljuje kao obaveza u njegovom bilansu stanja. Organizirana razmjena vrijednosnih papira obezbjeđuje pouzdanu metodu za kupovinu i prodaju finansijskih sredstava. odnosno ulagače.

2. slabo zdravlje.4 Izloženost ljudskih potencijala Produktivni resursi preduzeća uključuju imovinu i ljudske potencijale. . mjereno visinom troškova. Porodice se suočavaju sa izloženošću njihovih članova riziku iz četiri razloga: prerana smrt. ostari ili postane nezaposlen zbog drugih razloga. Rastuća industrijalizacija zapadnih zemalja dovela je do oslanjanja porodica na prihode od plaća. duboka starost. 2. Isti slučaj je i sa životnim osiguranjem. Poslovni rizici bankrotstva preduzeća. nezaposlenost. Kada će se obaviti transfer odgovornosti od pojedinog zaposlenika na preduzeće? Ovaj transfer će se obaviti samo za slučaj da je preduzeće efikasnije. što je stvorilo pogodno tlo za prijenos rizika sa porodica na preduzeća. Izmirivanje ovih obaveza se može izvršiti isplatama sredstava ili pružanjem usluga. Zbog toga je zadatak rizik-menadžera permanentno izvršavanje trenutačnih dugovanja koja su proizašla iz prošlih transakcija. pri upravljanju ovim izloženostima od pojedinačnog zaposlenika. Otklanjanje ili smanjivanje ove zabrinutosti oslobađa energiju zaposlenih koja može biti iskorištena za ostvarivanje ciljeva preduzeća. U području zdravstvene zaštite relativna prednost preduzetnika je očigledna.II-dio. Preduzeće trpi gubitke koji se dese kada neko od zaposlenika umre. jer je on u boljoj poziciji u pregovorima sa davaocima zdravstvenih usluga. zabrinutost pojedinog zaposlenika za ove izloženosti mogu doprinijeti smanjenju produktivnosti. Preduzetnik u poređenju sa menadžerima velikih preduzeća. Rizik nezaposlenosti nije univerzalnog tipa zato što zahtijeva postojanje odnosa poslodavac-zaposleni. Prva tri uzroka pripadaju univerzalnim rizicima koji postoje u svakom društvu. koji upošljavaju znatno veći broj zaposlenika. U nedostatku mjera ublažavanja efekata ovih gubitaka. povrijedi se ili razboli. je u nepovoljnoj situaciji. a nerijetko i ugroziti ostvarenje ciljeva preduzeća. U velikoj mjeri prijenos rizika sa pogođenih pojedinaca i familija na poslodavce i vlade počeo se dešavati u toku dvadesetog stoljeća.

Ovaj pristup zastupaju Gallgher Ruse. bez obzira na razlike između čistog i špekulativnog rizika. Beograd 2002. Peter C. Smith. Tuzla 2003. Upravljanje rizikom. statistički utemeljen. zatim vrednovanja prirode. Bahrija Umihanić. Arthur C. frekvencije..70. mogle bi se sintezirati u sljedeće tri konstatacije: • Upravljanje rizikom. Young upravljanje rizikom posmatraju sa aspekta organizacije i definišu ga kao menadžment funkciju koja teži identificirati i susresti se sa uzrocima i učincima neizvjesnosti i rizika u organizaciji.19 Iz navedih definicija uočavamo da su osnovne funkcije menadžmenta rizika: sistematsko i kontinuirano istraživanje izloženosti riziku gubitka. Rizik menadžeri su tradicionalno ignorisali tu dimenziju rizika.. Upravljanje rizikom i osiguranje. Osnovne karakteristike posljednje navedenog pristupa. Takvo gledište je u potpunoj harmoniji sa principima cjelovitog upravljanja kvalitetom (TQM). Ivanović. je jedinstveno. cjelovit proces koji se gradi na formalnom pristupu riziku i menadžmentu i odnosi se na četiri izvora pogrešaka unutar hijerarhijsko-višeciljnog okvira. Drugi pristup koga zastupaju Felix Kloman i Yacov Y. Treći pristup je zasnovan na suvremenim pristupima u finansijskoj teoriji koji odluke odjela upravljanja rizikom podvode pod finansijsko upravljanje rizikom. Ova definicija ukazuje da savremeni menadžment rizika kao proces ne vodi samo računa o profitu već i o širim socijalnim konsekvencama uklapanja firme u okruženje. Evaluacija i osiguranje rizika u malim preduzećima. iako troškovi neizvjesnosti (loše odlučivanje na nivou organizacije.20 19 20 S.III-dio. predstavlja sistemski. DIO – Metode rizik menadžmenta 3.1 Upravljanje rizikom Upravljanje rizikom ili menadžment rizika može da se definiše na nekoliko načina. jačine i potencijalnog uticaja gubitka na organizaciji. bezbjednošću ljudi. po njihovim shvaćanjima. Haimes polazi od toga da upravljanje rizikom obuhvata sve rizike u organizaciji. tako isto i malim preduzećima. kao i planiranje i organizacija kontrole rizika i tehnike finansiranja rizika da bi se efikasno minimizirao uticaj gubitka na organizaciju. str. Greene Mark. loša alokacija resursa itd. Ova forma upravljanja svojstvena je bankarskim udruženjima. • Upravljanje rizikom nije orijentisano isključivo na „menadžment gubitaka“ nego na „menadžment rizika i neizvjesnosti“.) mogu biti visoki. Po drugom autoru menadžment rizika predstavlja "sistematski proces identifikacije i evaluacije čistih rizika kojima je izloženo preduzeće ili individua kao i selekciju i implementaciju adekvatne metode za upravljanje rizikom". • Upravljanje rizikom nije specijalizirana menadžment funkcija nego je općenito menadžment funkcija imanentna kako velikim i srednjim. Po jednoj definiciji to je "sistematski proces upravljanja izloženosti poslovne organizacije riziku da ostvari svoje ciljeve na način koji je konzistentan sa javnim interesom. Williams Jr. . faktorima prirodnog okruženja i zakonom”. Michael L. Tradicionalni ili konvencionalni pogled upravljanja rizikom se definiše kao znanstveni pristup problemu bavljenja čistim rizicima s kojima se susreću pojedinci i organizacije. Emmet Vaughan i drugi. To je širi pogled koji se bazira na mišljenju da upravljanje rizikom ima razvojnu formu. Metode rizik menadžmenta 3. str 116.

kod kojih bi smanjenje obima poslovanja dovelo do prelaska kupaca kod konkurenata. odnosno mogućnost nastanka ekonomski štetnog događaja koji će smanjiti priliv tj. Trošak rizika inkorporira sve gubitke vezane za realizaciju štetnog događaja i jednak je razlici prinosne vrijednosti bez prisustva rizika i prinosne vrijednosti u prisustvu rizika. što treba razmotriti i zapisati. Pored ovog opšteg cilja postoje i brojni konkretni ciljevi: • održanje preduzeća na tržištu . Iz navedenog. Metode rizik menadžmenta 3.neočekivani gubici. Za svaku identifikovanu opasnost. obuhvata sledeće podprocese (shema III-1): • analizu rizika. osim na preduzeće. mogu imati negativan utjecaj i na kupce.3 Rezultati menadžmenta rizikom Menadžment rizikom. ciljevi upravljanja rizikom navodi se maksimizacija prinosne vrijednosti preduzeća. zaključujemo da se upravljanje rizikom svodi na minimiziranje troška rizika jer se time istovremeno maksimizira prinosna vrijednost firme. organizacija će odlučiti. • društvena odgovornost . koja je u funkciji budućeg neto novčanog toka. tj.2 Ciljevi upravljanja rizikom Kao najopštiji cilj. Samo prisustvo rizika. iz koga proizilaze i ostali. koristeći kriterijume iz plana menadžmenta rizikom. Mogući događaji mogu dovesti do opasnih situacija. je od izuzetne važnosti za pojedina preduzeća. tako i nenamjeravano ili pogrešno korišćenje. Za svaku opasnost. Firma nastoji da. po nastanku velike štete nastavi sa obavljanjem barem jednog dijela ranijih poslova kako bi djelimično očuvala tržišnu poziciju. koliko često ona može nastati i • posljedice ove štete. kao proces. tj. Ovo smanjenje prinosne vrijednosti prouzrokovano prisustvom rizika naziva se trošak rizika. 3.je prvi i najvažniji cilj. Za svaku opasnost sa liste opasnosti.odnosno nastavljanje rada nesmanjenim intezitetom.III-dio. • stabilnost prihoda . Vrijednovanje rizika Organizacija treba da pripremi i održava listu poznatih ili mogućih opasnosti koje su vezane kako za normalne uslove korišćenja. treba odrediti rizik za normalne i pogrešne uslove korišćenja. smanjuje prinosnu vrijednost. da li je rizik tako nizak da njegovo smanjivanje nije potrebno. koristeći raspoložive informacije ili podatke. za koju se ne može odrediti vjerovatnoća pojavljivanja. . kreditore pa je zadatak upravljanja rizikom da ublaži utjecaj štete na širu društvenu zajednicu. • kontinuirano poslovanje . • upravljanje rizikom i • postproizvodne informacije Organizacija treba da obezbijedi da se u menadžment rizikom uključe osobe sa potrebnim znanjem i iskustvom za izvršenje ovih aktivnosti.rast i razvoj firma ostvaruje razvojem novih proizvoda i probojem na nova tržišta kao i pripajanjem drugih preduzeća. njenog značaja. Koncept rizika je kombinacija dvije komponente: • vjerovatnoće pojavljivanja štete. • kontinuiran rast . specifični. Menadžer treba da spriječi negativan utjecaj šteta na izabranu metodu rasta.odnosi se na nastojanje firme da prinos po akciji (dividenda) ostane nepromjenjen i poslije nastanka štete. povećati odliv gotovine. dobavljače. • vrijednovanje rizika. treba pripremiti listu mogućih posljedica opasnosti.

Metode rizik menadžmenta U cilju bolje analize rizika. . Dodatni zahtjevi za menadžment rizikom. Shema III-121Aktivnosti menadžmenta rizikom 21 I.III-dio. Savović.77. S.str. Kragujevac 2005. Arsovski.. ove dvije komponente treba analizirati posebno.

za rizike čija vrijednost nije prihvatljiva. koristeći kriterijume iz plana menadžmenta rizikom. utvrdi da je dalja redukcija rizika nepraktična. Prihvatanje rizika višeg nivoa. Kompletnost vrednovanja rizika (korak 10) Organizacija treba da osigura da se vrednuju rizici svih identifikovanih opasnosti. Primjena mjera upravljanja rizikom (korak 6) Organizacija treba da primjeni i verifikuje efektivnost definisanih mjera. rizik se smatra neprihvatljivim. Ostale generisane opasnosti (korak 9) Mjere upravljanja rizikom treba preispitati da bi se utvrdilo da li postoje druge opasnosti. treba primeniti dalje mjere upravljanja rizikom. Ako se pojavi bilo koja nova opasnost. Ako organizacija. Metode rizik menadžmenta Upravljanje rizikom Menadžment rizikom. ona treba da sprovede analizu rizika (koristi u odnosu na rezidualni rizik). Ako činjenice ne podržavaju ovaj zaključak. organizacija treba da odluči da li je prihvatljiv opšti rezidualni rizik. zahtijeva pripremu (obrazovanje i obuku) kadrova za sprovođenje procesa menadžmenta rizikom. Vrednovanje opšteg rezidualnog rizika (korak 11) Nakon primjene i verifikacije mjera upravljanja rizikom. U suprotnom. sprovođenje mjera za redukciju rizika na prihvatljiv nivo. Analiza opcija (korak 5) Organizacija treba da identifikuje mjere upravljanja rizikom koje su pogodne za redukciju rizika na prihvatljiv nivo. treba oceniti rizik preko mjera upravljanja rizikom. i dalje upravljanje rizikom je nepraktično. koristeći kriterijume iz plana menadžment rizikom. Ako rezidualni rizik ne ispunjava ove kriterijume. Relevantne informacije neophodne za objašnjenje rezidualnog rizika treba da budu u odgovarajućim dokumentima organizacije. onda sve relevantne informacije neophodne za objašnjenje rezidualnog rizika treba pridružiti odgovarajućim dokumentima organizacije. Vrijednovanje rezidualnog rizika (korak 7) Svaki rezidualni rizik koji ostaje poslije primjene mjera upravljanja rizikom treba da se vrednuje. b) zaštitne mjere kod modifikacije proizvoda ili u njegovoj izradi. vrijednovanje svakog pojedinačnog rizika i. definisanje kriterijuma za prihvatljivost rizika.III-dio. Ako je isti neprihvatljiv. kao posebno izdvojen dodatni zahtjev. korišćenjem kriterijuma definisanih u planu menadžmenta rizikom. organizacija treba da obezbijedi i preispita ostale podatke i literaturu o . organizacija treba da primjeni izabrane mjere upravljanja rizikom. Ako je rezidualni (preostali) rizik prihvatljiv. organizacija treba da obezbjedi i preispita podatke i literaturu u vezi koristi namjeravanog korišćenja da bi odredila da li koristi premašuju rizik. Upravljanje rizikom treba da sadrži integrisani pristup u kome organizacija treba da koristi jedan ili više prioriteta u listi prioriteta: a) imanentnu bezbijednost ostvarenu projektovanjem proizvoda. kada se to nadoknađuje kroz korist. u toku analize opcija. c) informacije potrebne za bezbijednost. treba da bude samo u posebnoj situaciji. Analiza rizik/korist (korak 8) Ako se rezidualni rizik ocijeni kao neprihvatljiv.

već da određenu rizičnu aktivnost izmijeni tako da ona postane bezbjednija i prihvatljiva za preduzeće. Drugi nedostatak je to što su rizične aktivnosti. osim direktnih troškova (troškovi lječenja. netoksičnih proizvoda ili da drastično smanji broj rizičnih isporuka. tako da se ova metoda primenjuje samo u određenim slučajevima. metod kontrole šteta. ograničavanje iznosa gotovine u blagajni itd. Metode rizik menadžmenta slučaju. instalacija uređaja za gašenje požara. a) Izbjegavanje rizika Kod ovog pristupa. Pojam kontrole šteta često se miješa sa kontrolom rizika. Primeri su ukazivanje prve pomoći povrijeđenim radnicima. Ovim mjerama se smanjuje učestalost šteta.. b) Prevencija šteta Pristup prevencije šteta obuhvata aktivnosti preduzeća kojima se smanjuje učestalost i veličina šteta. Preciznije. Prednost ovog pristupa je u tome što opasnost od nastanka ekonomski štetnog događaja nestaje ili je bitno smanjena. u ovom slučaju preduzeće ne nastoji da izbjegne izloženost određenom riziku. 3. 2. periodična kontrola ispravnosti uređaja da bi se sprečile povrede radnika. Prednost primjene pristupa prevencije šteta ogleda se u tome što nastanak štetnog događaja. izgradnja nasipa da bi se smanjila mogućnost poplave. Kao jedan od nedostataka navodi se nemogućnost da se izbegnu svi rizici kojima je preduzeće izloženo. Kod ovog pristupa razlikujemo preventivne i represivne mere. koje djeluju štetno na zdravlje ljudi ili zagađuju prirodnu sredinu. transportno preduzeće koje prevozi toksične hemikalije. Preventivne mere se preduzimaju prije nastanka štetnog događaja i cilj im je da spriječe i uklone uzrok koji izaziva gubitak. Na primjer. interna redukcija rizika.. preduzimaju se represivne mere koje imaju za cilj smanjenje veličine nastalih gubitaka.Metod kontrole šteta Ovaj metod obuhvata akcije u cilju smanjenja učestalosti i veličine očekivanih šteta. Primjeri preventivnih mera su: izgradnja fabrika od protiv požarnih materijala. rizik se smatra neprihvatljivim. preduzeće smanjuje izloženost riziku smanjući nivo rizičnih aktivnosti koje obavlja. npr.III-dio. firma izbjegava da uopšte započne bavljenje određenom rizičnom djelatnočću ili odlučuje da napusti neku rizičnu aktivnost koju je do tada obavljalo. po pravilu.) firma snosi i indirektne troškove (prekid . profitabilne pa su oportunitetni troškovi primene ove metode vrlo visoki. Metodi koje preduzeća najčešće koriste u cilju zaštite od rizika mogu se svrstati u sledeće tri grupe ( slika III-1): 1. pored direktnih. u cilju smanjenja rizika odlučuje da se preorjentiše na transport drugih. međutim postoji značajna razlika između akcija koje se preduzimaju u cilju smanjenja očekivanih šteta i akcija kojima se smanjuje prisustvo rizika kao što je npr. Rizik smrti ključnih ljudi u preduzeću. 1. da bi utvrdila da li koristi kompenzuju (pretežu) opšti rezidualni rizik. deo zarade koji se isplaćuje radniku za vreme bolovanja. Ako do štete ipak dođe. u slučaju da se radnik povredi pri radu.4 Metodi upravljanja rizikom Jeda od najvažnijih koraka u procesu upravljanja rizikom jeste odabir adekvatnog metoda ili kombinacije više metoda za upravljanje rizikom. Ako to nije slučaj. metod finansiranja šteta i 3. Na primjer. Za razliku od pristupa izbjegavanja rizika. izaziva i indirektne troškove koji mogu da premaše direktne. metod interne redukcije rizika.

Metode rizik menadžmenta proizvodnje. je formiranje fondova iz kojih će se nadoknaditi nastale štete. Aktivni samopridržaj se odnosi na slučaj kada je menadžment preduzeća svjestan rizika i nakon detaljne analize donosi odluku da je najpovoljnije da preduzeće samo snosi taj rizik. nepuštanje) predstavlja situaciju u kojoj preduzeće zadržava obavezu da samo snosi određene rizike. ali je . Ova situacija je nepoželjna i može da bude opasna aka je riječ o riziku sa katastrofalnim posljedicama za preduzeće. Metodi upravljanja rizikom 2. Time što spriječava nastanak šteta ili utiče na njihovu veličinu. pa preduzeću ne preostaje ništa drugo nego da taj rizik zadrži. Da bi samopridržaj bio primjenjen kao pristup upravljanja rizikom treba da budu ispunjeni sljedeći uslovi: • predvidivost šteta . Važno je praviti razliku između aktivnog i pasivnog samopridržaja.)..zadržavanje. Kod ovog pristupa preduzeće generiše sopstvene fondove za pokriće šteta. preduzeće smanjuje troškove poslovanja. • veličina šteta . • raspoloživost ostalih metoda za upravljanje rizikom . čuvanje. sa velikom tačnošću.III-dio.štete treba da su učestale.šteta ne smije da bude velika odnosno ne smije da ima katastrofalne posljedice za preduzeće. da predvidi kretanja šteta u narednom periodu i da ih tretira kao poslovne rashode koji se nadoknađuju iz poslovnih (redovnih) prihoda. rizik se zadržava zbog neznanja ili nesposobnosti menadžmenta. retention. dok kontrola šteta samo djelimično smanjuje učestalost i veličinu gubitaka. Metod finansiranja šteta Osnovni način zaštite od rizika. jer u tom slučaju riziko-menadžer može. Kod ovog metoda razlikujemo tri pristupa: samopridržaj. ostali transferi rizika nisu na raspolaganju.. Kod pasivnog samopridržaja. neosiguravajući transfer rizika i osiguranje. jer u tom slučaju preduzeće neće moći samo da pokrije gubitak. troškovi obuke novog radnika.u nekim slučajevima osiguravajuća duštva ne pružaju zaštitu od određenih rizika. Slika III-1. dok se kod transfera rizika (tu spada i osiguranje) rizik prebacuje na drugu ugovornu stranu. Samopridržaj i neosiguravajući transfer rizika biće objašnjeni u nastavku: a) Samopridržaj Samopridržaj (engl. kod primene metoda finansiranja šteta. Ako se preduzeće odluči za samopridržaj. prvo treba da utvrdi novčani iznos šteta koje će se zadržati (nivo samopridržaja). Postoji nekoliko načina za utvrđivanje ovog iznosa. Navedeni pristupi se međusobno razlikuju prema načinu generisanja fondova namjenjenih pokriću šteta.

pa će porez na dobit biti znatno viši. Za nešto veće štete aktiviraju se dugoročna rezervisanja. Upravljanje rizikom procjene maksimalnog samopridržaja. zato matična firma formira captive osiguravajuće društvo i na taj način pribavlja osiguranje. koja bi inače bila blokirana kod osiguravača. 22 Nenad Milikić.III-dio. Kada se ostvari ekonomski štetan događaj. • efikasnije sprovođenje programa prevencije šteta jer kada preduzeće samo snosi rizik. premije plaćene sopstvenom osiguravajućem društvu odbijaju od oporezivog dobitka. koju preduzeće samo nadoknađuje. u slučaju da pored matičnog posluje i sa drugim preduzećima. Njih osniva jedna velika korporacija ili više udruženih manjih preduzeća. Treći izvor sredstava predstavljaju krediti uzeti od banaka. koje ne prouzrokuju velike gubitke njih preduzeće ubraja u redovne rashode i nadoknađuje ih iz redovnih prihoda. veći od premije osiguravajućih društava. • captive osiguravajuće društvo može da ostvaruje profit. U ekstremnom slučaju. menadžer treba da sagleda sve njene prednosti i nedostatke.22 Prednosti osnivanja sopstvenih osiguravajućih društava su sledeće: • dešava se da komercijalna osiguravajuća društva ne izdaju polise za određene vrste rizika. penali itd. Dugoročna rezervisanja su računovodstvena kategorija i predstavljaju sadašnje izdvajanje finansijskih sredstava za pokriće rizika koji će se realizovati u budućnosti. kvarenje netrajnih proizvoda itd. preduzeće na gubitku. pod uslovom da captive 30% posla obavlja sa drugim preduzećima. godine. Metode rizik menadžmenta najprihvatljiviji onaj koji nivo samopridržaja definiše kao maksimalan iznos šteta koje firma može da apsorbuje. • niži troškovi zaštite od određenih rizika kod samopridržaja. na prvi pogled. U svijetu se ovakva osiguravajuća društva najčešće osnivaju u off-shore zonama (Barbados. ono je zainteresovano da spriječi nastanak štete. rizikomenadžer donosi odluku iz kojih izvora preduzeća će biti nadoknađen. preduzeće ne koristi svoja sredstva za pokriće šteta i ovaj metod plaćanja se ubraja u samopridržaj jer uzeti kredit zajedno sa pripadajućom kamatom mora biti vraćen u utvrđenom roku. Prije nego što se odluči za tehniku samopridržaja. U ove štete spadaju: sitne krađe u maloprodajnim objektima. Iako. dok se u slučaju samopridržaja samo iznos stvano nastalih šteta odbija od poreske osnovice. koji uvećava ukupni profit korporacije. jer kada se koriste usluge osiguravajućih kompanija pored uobičajenih izdataka plaćaju se i provizije agenata osiguranja i profit osiguravajućeg društva. Ako su u pitanju učestale štete. • u SAD-u se od 1992. sve dok ne nastane šteta. šteta je tolika da je preduzeće prinuđeno da prodaje delove imovine da bi je pokrilo. Poseban vid samopridržaja pretstavljaju sopstvena (captive) osiguravajuća društva. sa ciljem da pruže osiguranje od svih rizika kojima je matična firma izložena. Kajmanska ostrva itd). pošto preduzeće. • captive osiguravajuće društvo ima lakši pristup reosiguravačima. • premije plaćene osiguravaču odbijaju se od oporezivog dobitka. a da pri tom ne ugrozi zarađivačku sposobnost i najčešće iznosi 5% godišnjeg prihoda prije oporezivanja. str 26. Prednosti ovog pristupa su: •uštede koje se ostvaruju pošto su često stvarne štete manje od iznosa premija koje bi firma platila osiguravajućem društvu. može slobodno da koristi novčana sredstva. • pozitivan uticaj na novčane tokove. Beograd 2005. kazne. Ovaj pristup ima i značajne nedostatke: • dešava se da je iznos stvane štete. . Na ovaj način pokrivaju se štete po osnovu izgubljenih sudskih sporova. pa je u tim slučajevima.

već o nekom kasnijem roku (npr. koji se ne mogu osigurati kod osiguravača. Nedostaci ovog pristupa su: • slučaj kada pravno ili fizičko lice. uvodi se pojam neosiguravajućeg transfera koji obuhvata sklapanje ugovora i hedžing strategiju kao dopunske tehnike u prijenosu rizika. proizvođač je dužan da isporuči kupcu određenu količinu brašna i to po ceni koja je unaprijed utvrđena (cijena iz ugovora – forvard cijena) i koja ne zavisi od trenutne cijene brašna na tržištu. Metod interne redukcije rizika Preduzeće može interno da smanji izloženost riziku kroz diversifikaciju ili investiranje u informacije. Megatrend. Preduzeće koje koristi brašno kao sirovinu u procesu proizvodnje izloženo je riziku od neočekivanog porasta cijene brašna. Riziko-menadžeri koriste razne vrste ugovora. U uslovima inflacione eskalacije. obično stoji da je za sve štete koje nastanu na objektu u toku izgradnje odgovoran preduzimač. fleksibilnih deviznih kurseva i varijabilnih kamatnih stopa . Klauzula o izuzeću od odgovornosti kao dio ugovora takođe je efikasan način za transfer rizika. a ne izdavač. deviznog i kamatnog rizika.odbraniti se. Beograd 2003. dok proizvođač brašna strahuje od pada cene. što znači da se ne izvršava odmah. u slučaju tužbe za plagijat. 215. hedge . . Pošto se osiguranje. svopovi i opcije. mjesec dana po zaključenju ugovora). 23 Mirko Kulić.. Finansijska tržište. • problem je i u različitim interpretacijama jednog istog ugovora zbog dvosmislene i nejasne pravne terminologije 3. Metode rizik menadžmenta b) Neosiguravajući transfer rizika Pojam transfera rizika obuhvata tehnike kojima se rizik zajedno sa svim njegovim finansijskim posljedicama prenosi na drugo pravno ili fizičko lice. Na dan dospjeća obaveze iz ugovora. Preduzeća i druge privredne organizacije vrše distribuciju i realokaciju ovih rizika primjenom najnovijih finansijskih instrumenata kao sto su: forvard i fjučers ugovori. Ako izdavačko preduzeće unese pomenutu klauzulu u ugovor. kao najznačajnija i najčešće korišćena tehnika transfera rizika posebno proučava. u ugovoru sa građevinskom firmom koja treba da izgradi novu fabriku za preduzeće.tržišni rizici postaju dominantni u savremenom poslovnom okruženju. nije u stanju da nadoknadi nastalu štetu pa odgvornost prelazi na lice koje je izvršilo transfer. na koje je prenijet rizik. Hedžing strategija (engl. Hedžing strategiju može se ilustrovati jednostavnim primjerom zaštite od cjenovnog rizika. Na primjer. ovde ćemo pomenuti i hedžing kao metod za transfer cjenovnog.III-dio. da bi odgovornost za određeni rizik kojem je preduzeće izloženo prebacili na drugu ugovomu stranu. koji je po svojoj prirodi terminski ugovor. • transfer rizika često košta manje nego osiguranje. • potecijalna šteta može biti prenijeta na nekoga ko je u boljoj poziciji da sprovede program prevencije šteta. Da bi se zaštitila od cjenovnog rizika ova dva preduzeća sklapaju forvard ugovor. str. lako su do sada razmatrani metodi i pristupi koji se isključivo bave zaštitom od čistih poslovnih rizika. odgovoran će biti autor spornog izdanja. osigurati se protiv gubitka) podrazumjeva upotrebu finansijskih derivata u cilju minimiziranja uticaja tržišnih rizika na poslovanje preduzeća.23 U prednosti metoda neosiguravajućeg transfera spadaju: • mogućnost transfera rizika.

riziko-menadžeri se oslanjaju na publikacije u 24 Ljutić Branko. 3. koju menadžer može da izabere u cilju zaštite od određenog rizika. ne bi trebalo mješati. izbalansirati prednosti koje se stiču po osnovu fleksibilnosti diversifikovanih preduzeća u odnosu na žrtve koje proizilaze iz smanjivanja koherentnosti proizvodnog asortimana. Nužno je.finansijskog položaja osiguravača. su prinuđeni da osiguravaju samo rizike sa velikim utjecajem na poslovanje. između ostalog. • izbor osiguravača. • periodična revizija programa osiguranja. riziko menadžer u ovoj fazi donosi odluku i o visini sume osiguranja. usluga zaštite od rizika koje pruža kao i visine premije. Izbor rizika koji će se osigurati.III-dio. dok se manja preduzeća obraćaju specijalizovanim firmama. riziko-menadžer polazi od sledećih kriterijuma . Dostupno osiguranje obuhvata one rizike koji imaju mali uticaj na poslovanje. tehničkim i društvenim faktorima. Primjenom ovog pristupa dobijaju se precizna i tačna predviđanja očekivanih šteta. • upoznavanje zaposlenih u preduzeću sa uslovima osiguranja. pa time smanjuju rizik koji proizilazi iz čestih promjena u tržišnim. Obavezno osiguranje obuhvata rizike koji se po zakonu moraju osigurati (obavezno osiguranje radnika u slučaju povrede na radu) kao i rizike sa katastrofalnim posljedicama koji ugrožavaju opstanak preduzeća. Suma osiguranja je iznos na koji je neka stvar osigurana i prema njoj se određuje premija osiguranja. • sklapanje ugovora o osiguranju.5 Osiguranje kao metod rizik menadžmenta Pojmove osiguranja i upravljanja rizikom. tržišnoj namjeni i načinu prodaje međusobno značajno razlikuju. b) Investiranje u informacije Drugi pristup internoj redukciji rizika je investiranje u informacije. Pri utvrđivanju finansijskog položaja. poželjnog i dostupnog osiguranja. Riziko-menadžer imajući u vidu potencijalnu veličinu i frekvenciju šteta. Pored izbora rizika koji će se osigurati. Metode rizik menadžmenta a) Diversifikacija Oslanjanje na jedan proizvod u uslovima stalnih promijena u potrebama i ukusima potrošača je rizik koji mogu da podnesu samo preduzeća sa specifičnim položajem na tržištu.24 Kada se donese odluka da se koristi osiguranje. Velika i srednja preduzeća najčešće samostalno organizuju predviđanje ključnih varijabli koje utiču na poslovanje. ali ne dovode do bankrotstva preduzeća. a zatim i izbor odgovarajuće metode za tretman tih rizika. dok je osiguranje samo jedan od pristupa finansiranja šteta. Menadžment rizika i osiguranje. Prema značaju rizika koje obuhvataju pravi se razlika izmedu obaveznog. str54. kao što se često čini. U poželjno osiguranje spadaju rizici koji mogu da prouzrokuju ozbiljne finansijske poteškoće. jer je upravljanje rizikom širi koncept koji obuhvata identifikaciju i analizu svih rizika koji prijete preduzeću. Savremeni informacioni sistemi omogućavaju pouzdane prognoze frekvencije i veličine potencijalnih šteta vezanih za čiste poslovne rizike. Izbor diversifikacije kao metode za smanjenje rizika zahteva složenu analizu velikog broja faktora koji ponekad imaju suprotno dejstvo na poziciju preduzeća. Poslovna politika izdanje 2000. . Prilikom izbora osiguravajućeg društva. Proizvodni program diversifikovanog preduzeća obuhvata proizvode koji se po tehnološkoj osnovi. Izbor osiguravača. Obično je suma osiguranja jednaka vrijednosti osigurane stvari. pa preduzeće može na vrijeme da preduzme preventivne mjere zaštite. riziko menadžer preduzima sljedeće korake : • izbor rizika koji će se osigurati.

odnosno o predmetu osiguranja. Upotreba osiguranja u programu upravljanja rizikom ima značajne prednosti: • obeštećenje u slučaju nastanka štete je osnovna prednost ove metode. pošto je eventualna šteta pokrivena osiguranjem. likvidnosti itd. • premije osiguranja odbijaju se od poreske osnovice (dobitka pre oporezivanja) i predstavljaju poresku olakšicu. Za osiguranje se vezuju se i dva značajna nedostatka: • premije osiguranja predstavljaju veliki trošak za preduzeće posebno kada se uzme u obzir činjenica da kod samopridržaja. Kada je potpisana polisa osiguranja riziko-menadžer obavještava o tome upravu i ostale zaposlene u preduzeću. riziku obuhvaćom osiguranjem i trajanju osiguranja. . Usluge osiguravajućih društava u koje spadaju identifikacija i procjena šteta. usljed štete. Ugovor o osiguranju čini polisa kao i opšti i pojedinačni uslovi osiguranja. • Riziko-menadžer je mnogo manje motivisan da efikasno sprovede mjere prevencije šteta. a to je sklapanje ugovora o osiguranju. sve dok ne nastane šteta. neophodno je informisati zaposlene u kom roku se šteta prijavljuje osiguravaču kao i na koji način se prezentiraju neophodni dokazi o šteti. Smatra se da je ugovor sklopljen kada obje strane potpišu polisu osiguranja. Od izuzetne važnosti je da se obje strane usaglase oko osnovnih elemenata ugovora. kao i prevencija rizika imaju veliki uticaj na izbor preduzeća. su neznatne. Kod osiguranja se premije plaćaju unaprijed (prije nastanka štete) pa ne postoji mogućnost unosnog plasmana ovih sredstava. Kada je osiguravač izabran prelazi se na sljedeću fazu. Metode rizik menadžmenta kojima su osiguravajuća društva rangirana prema profitabilnosti. procjenu kvaliteta usluga koje pruža osiguravač. sredstva mogu da se investiraju u rentabilne projekte. Upoznavanje zaposlenih u preduzeću sa uslovima osiguranja. To podrazumjeva ponovnu analizu rizika obuhvaćenih osiguranjem. Visina premije je takođe bitan faktor jer preduzeće nastoji da maksimizira koristi i minimizira troškove osiguranja. Takođe.III-dio. Periodična revizija programa osiguranja. Vrlo je bitno da zaposleni budu upoznati sa činjenicom da šteta izazvana grubom nepažnjom ili namjemo izazvana šteta nije pokrivena osiguranjem. Riziko-menadžeri vrše periodičnu evaluaciju čitavog procesa sticanja osiguranja. a fluktuacije u prihodima. • osiguravač obezbjeđuje vrlo efikasnu identifikaciju i analizu rizika kao i prevenciju šteta. Sklapanje ugovora o osiguranju. pošto je gubitak nadoknađen firma nastavlja nesmetano da posluje.

kojom se nastoji smanjiti učestalost šteta. rizik od odgovornosti i dr. Na primjer. Za zaštitu od treće grupe rizika koristi se osiguranje. najracionalnije bi bilo izbjeći gradnju na ovakom terenu.. IV-1): Slika IV-1..1 Izbor i implementacija adekvatnog metoda za upravljanje rizikom Kada smo se upoznali sa karakteristikama različitih metoda za upravljanje rizikom treba razmotriti na koji način riziko-menadžer donosi odluku o izboru onog metoda koja najviše odgovara tretmanu određenog rizika. DIO. Primjeri su . krađa.Praktična primjena rizik menažmenta 4. Pored prevencje koristi se i samopridržaj. a riziko menadžer donosi odluku analizom matrice učestalosti i veličine šteta što je prikazano na slici (Sl. jer je ovakve štete lakše predvidjeti pa se mogu nadoknađivati iz redovnih prihoda preduzeća. pa preduzeće bira metod kojim će smanjiti učestalost šteta. U prvom slučaju riječ je o rizicima koji imaju mali utjecaj na preduzeće jer su rijetki. . Adekvatan metod za upravljanje rizicima iz druge grupe je prevencija šteta. Matrica učestalosti i veličine šteta. Najčešći kriterijumi za izbor odgovarajućeg metoda upravljanju rizikom su učestalost i veličina potencijalnih šteta. jer su potencijalne štete velike pa preduzeće ne može samo da ih snosi. a i kada se ostvare štete nisu velike. Preduzeća se najčešće odlučuju da zadrže ovakve rizike.IV-dio. Primjer za ovu vrstu šteta su fizička oštećenja automobila preduzeća. Druga vrsta rizika je ozbiljnija jer se radi o malim štetama koje se često ostvaruju. a pošto nisu učestale – premije koje se plaćaju osiguravaču su ekonomski prihvatljive za preduzeće.rizici požara. Četvrtu i najozbiljniju grupu rizika preduzeće nastoji da izbjegne. ako je područje na kome preduzeće hoće da gradi fabriku. Praktična primjena 4. poznato po čestim katastrofalnim poplavama.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->