Poglavlje

1
Upoznavanje sa AutoCAD-om
Pre nego što počnete da koristite program, treba da se upoznate sa grafičkim okruženjem i nekim od njegovih osnovnih alata i mogućnosti.

Ciljevi
Nakon završetka ovog poglavlja, moći ćete da:
■ ■ ■

prepoznate i objasnite svrhu glavnih elemenata grafičkog okruženja, otvorite, kreirate i snimite crteže, koristite komande Zoom i Pan da biste videli različite delove crteža. Podešavanja Object Snapa i statusne linije
Pre nego što počnete da radite vežbe koje su date u ovom poglavlju, u Uvodu pogledajte odeljak "Podešavanja za vežbe".

Lekcija: Snalaženje u radnom okruženju
Ova lekcija opisuje radno okruženje i elemente grafičkog okruženja, u koje morate biti upućeni ako želite da postanete vеšti u korišćenju programa. Pre početka kreiranja crteža, treba da se upoznate sa grafičkim okruženjem. Nakon završetka ove lekcije, moći ćete da pokrenete program, aktivirate odgovarajući radni prostor i prepoznate ključne delove grafičkog okruženja. Sledeća slika prikazuje ključne elemente grafičkog okruženja:

Meni programa Quick Access linija alatki Info Center Nazivna linija programa Ribbon

Prostor za crtanje Končanica (pokazivač miša) Komandni prozor Statusna linija

2

Poglavlje 1: Upoznavanje sa AutoCAD-om

Ciljevi
Nakon završetka ove lekcije, moći ćete da:
■ ■ ■ ■ ■

Opišete i podesite radno okruženje. Identifikujete i koristite funkcijske tastere na tastaturi. Identifikujete ključne delove interfejsa. Upotrebite menije sa prečicama da biste pristupili komandama i opcijama. Objasnite namenu AutoCAD-specifičnih alatki interfejsa.

Podešavanje radnog okruženja
Pregled
AutoCAD® se pokreće na isti način kao i ostali Windows programi, primenom neke od sledećih metoda: ■ Dvoklik na ikonicu AutoCAD 2010 na radnoj površini (desktop) Windows-a. ■ Kliknete na Start>All Programs (ili Programs) > Autodesk > AutoCAD 2010>AutoCAD 2010. U zavisnosti od izabranih opcija tokom instalacije AutoCAD-a ili stanja kada je poslednji put zatvoren, možda ćete morati da podesite aktivno radno okruženje. Ako koristite AutoCAD LT®, izabraćete ikonicu ili odgovarajuću opciju na meniju za ovu verziju programa. Upozorenje!

Definicija snimljenog radnog okruženja (Workspace)
Kada pokrećete program, prikazani su samo oni elementi grafičkog okruženja koji su povezani sa aktivnim radnim okruženjem. Snimljeno radno okruženje je orijentisano ka zadacima, tako što vam obezbeñuje samo one alatke i elemente interfejsa koji su vam potrebni za izvršavanje zadataka koji se odnose na dato okruženje. Po unapred odreñenom podešavanju (default podešavanju), AutoCAD ima četiri snimljena radna okruženja: ■ 2D Drafting & Annotation ■ 3D Modeling ■ AutoCAD Classic ■ Initial Setup Workspace

AutoCAD LT ima dva snimljena radna okruženja, 2D Drafting & Annotation i AutoCAD LT Classic.

Upozorenje!

Lekcija: Snalaženje u radnom okruženju

3

Na sledećoj slici je prikazan AutoCAD sa aktivnim radnim okruženjem 2D Drafting & Annotation.

Na sledećoj slici je prikazan AutoCAD sa aktivnim radnim okruženjem 3D Modeling.

4

Poglavlje 1: Upoznavanje sa AutoCAD-om

1. Lekcija: Snalaženje u radnom okruženju ■ 5 . Upotrebite standardni crtež ili u liniji alatki Quick Access kliknite na New. Nakon što pokrenete program možete da se prebacite na željeno radno okruženje. Padajuća lista Workspace Switching se nalazi u donjem desnom uglu prozora AutoCAD-a. u statusnoj liniji. 2.Na sledećoj slici je prikazan AutoCAD sa aktivnim radnim okruženjem AutoCAD Classic. Program će se otvoriti sa radnim okruženjem koje je poslednje korišćeno. Pokrenite AutoCAD. Postupak: Izbor radnog okruženja 2D Drafting & Annotation Sledeći koraci daju pregled izbora radnog okruženja 2D Drafting & Annotation.

3. Postupak: Podešavanje radnog okruženja AutoCAD-a LT Sledeći koraci daju pregled aktiviranja snimljenog radnog okruženja AutoCAD-a LT 2D Drafting & Annotation.dwt (metrički). Izaberite 2D Drafting & Annotation. ukoliko to već niste uradili. Uputstva i koraci vežbi obuhvaćeni ovim kursom zasnovani su na snimljenom radnom okruženju 2D Drafting & Annotation. 6 ■ Poglavlje 1: Upoznavanje sa AutoCAD-om . Pokrenite AutoCAD LT. koja se nalazi u donjem desnom uglu prozora AutoCAD-a. sa liste izaberite 2D Drafting and Annotation. Započnite nov crtež i selektujte šablonski fajl acadlt. Molimo vas da aktivirate ovo radno okruženje. 3. Izaberite šablonski fajl acad. 4.dwt (imperijalni) ili acadltiso. 1. 2.dwt (imperijalni) ili acadiso.dwt (metrički). Kliknite na ikonicu Workspaces settings. Na liniji sa alatkama Workspaces.

Unos na tastaturi Upotreba tastature je poznata svakome ko radi na računarima. ali neke tastere ćete koristiti češće nego druge. Da biste prelazili sa polja na polje. ■ Funkcijski tasteri Upotreba svakog funkcijskog tastera može da bude duplirana na druge načine. Taster TAB je posebno koristan za navigaciju u okviru za dijalog. Specijalni tasteri Sledeće tastere koristićete najčešće. sa izuzetkom tastera F2. ■ ■ ■ ■ ■ Upotrebite taster ESC da biste poništili sve aktuelne akcije i ponovo u komandnoj liniji dobili zahtev Command:. Opcija F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 Opis Prikazuje Help Uključuje i isključuje Text Window Uključuje i isključuje OSNAP Uključuje i isključuje TABMODE Uključuje i isključuje ISOPLANE Uključuje i isključuje UCSDETECT (Nije dostupan u AutoCAD-u LT) Uključuje i isključuje GRIDMODE Uključuje i isključuje ORTHOMODE Uključuje i isključuje SNAPMODE Lekcija: Snalaženje u radnom okruženju ■ 7 . Takoñe. Ovi tasteri imaju specijalno značenje za program. pritisnite taster ENTER. Nakon svakog unosa sa tastature. pritiskom na ENTER možete da prekinete mnoge komande. Pritiskanjem tastera sa strelicama prema gore ili prema dole kružićete kroz prethodno upotrebljene komande. Otkrićete da je upotreba ekvivalenata na ekranu mnogo lakša i omogućava vam da zadržite pogled na ekran. koristite taster TAB. Pritiskanjem tastera SPACEBAR ili ENTER u komandnoj liniji ponavlja se komanda koja je poslednje upotrebljena. Pritiskanje tastera SPACEBAR je jednako kao i pritiskanje tastera ENTER i često je lakše za upotrebu. Za veći deo posla koji radite u AutoCAD-u koristićete tastaturu. Pazite da ne pritisnete taster ENTER.

Ribbon Ribbon je specijalna paleta sa alatkama koja je povezana sa svakim radnim okruženjem i koja sadrži samo one alatke i kontrole koje se odnose na dato radno okruženje. Ako ste koristili druge Windows® programe.Opcija F10 F11 F12 Opis Uključuje i isključuje Polar Tracking Uključuje i isključuje Object Snap Tracking Uključuje i isključuje Dynamic Input Izgled grafičkog okruženja Neki elementi grafičkog okruženja AutoCAD-a postoje i kod drugih Windows® programa. 8 ■ Poglavlje 1: Upoznavanje sa AutoCAD-om . koji su jedinstveni za AutoCAD. meniji prečica desnog klika i kontrolni paneli ribbona. kotiranje i beleženje. Meñutim. kad god je moguće trebalo bi da koristite najefikasnije metode pristupa kao što su Dynamic Input. linije sa alatkama i meniji. može usporiti vaš rad. kao što su komandna linija i statusna linija. ovi elementi korisničkog okruženja biće vam poznati. Ribbon podržava heads-up proces projektovanja zato što štedi prostor i eliminiše gužvu koju prave palete i linije sa alatkama. Heads-up dizajn Heads-up dizajn je pristup koji doprinosi povećanju vaše efikasnosti dok koristite program. Ako upotrebljavate samo ribbon obezbeñujete više prostora u oblasti za crtanje. Na primer. kao što su paneli ribbona. dok zadržavate pristup alatkama i kontrolama koje su vam potrebne. paleta sa alatkama za 2D Drafting & Annotation radno okruženje sadrži alatke koje se odnose na 2D crtanje. postoje elementi interfejsa. Umesto toga. Pomeranje pogleda sa crteža kako biste pronašli alatku. ali ne sadrži alatke za 3D modelovanje.

Ribbon je organizovan u serije kartica. Kliknite i držite pritisnut levi taster miša da biste prikazali više alatki i kontrola u kontrolnom panelu. Neki paneli mogu da budu prošireni kako bi prikazali više alatki. Svaka kartica u Ribbonu ima sopstveni set panela koji sadrže grupe srodnih alatki. dodavanje teksta ili dodavanje dimenzija. Kartice Paneli Dodatne alatke Identifikuje namenu i ime kontrolnog panela. Svaka kartica sadrži različit set panela sa srodnim komandama i kontrolama koje se mogu naći u linijama alatki AutoCAD-a i okvirima za dijalog. možete da uključite ili isključite naslove panela tako što ćete kliknuti desnim tasterom miša na kartice panela.Funkcionisanje ribbona Ribbon je uključen po standardnom podešavanju kada pokrenete program. neke alatke mogu da budu proširene za više opcija. što je označeno malom strelicom na ikonici. Pored toga. Sadrže grupe srodnih alatki koje su povezane sa izabranim alatkama. Takoñe. Lekcija: Snalaženje u radnom okruženju ■ 9 . Kartice i sa njima povezane panele možete da uključite ili isključite tako što ćete kliknuti desnim tasterom miša na područje Ribbona i izabrati kartice ili panele za selektovanje željenih opcija. bilo u 2D Drafting & Annotation ili 3D Modeling radnom okruženju. možete i da snimite konfiguraciju Ribbona. Slično. kao što je alatka Circle. kao što su one upotrebljene za 2D crtanje.

10 ■ Poglavlje 1: Upoznavanje sa AutoCAD-om . kliknite desnim tasterom miša u Ribbon i izaberite Tabs. Izaberite kartice koje želite da prikažete ili uklonite iz Ribbona. Kartice koje su trenutno prikazane obeležene su oznakom potvrde.Dodavanje ili uklanjanje kartica Da biste uključili ili isključili specifične kartice.

Programski meni Programski meni možete da upotrebite da biste imali pristup ka nekoliko ključnih komandi. svaki panel je usidren na gornjoj strani oblasti za crtanje u Ribbonu. Save. Panele možete da pomerite iz usidrenog položaja u "plivajući" ili da ih prevučete nazad u Ribbon. Print i Close. Svaki panel se sastoji od kolekcije alatki koje izvršavaju srodne ili slične zadatke. Lekcija: Snalaženje u radnom okruženju ■ 11 . prikazan je standardni set panela za svaku od standardnih kartica koje se nalaze u horizontalnom Ribbonu na vrhu grafičkog prozora AutoCAD-a. Kada koristite radno okruženje 2D Drafting & Annotation. Open. Po unapred odreñenom podešavanju. Komande sličnih alatki su grupisane u panelima i možete da im pristupite tako što ćete kliknuti na dugme ili ikonicu koja ukazuje na namenu alatke. videćete da je prikazan drugi set panela. Kada izaberete drugu karticu. Većina ovih komandi vodi do podmenija koji vam daju detaljnije opcije. Paneli AutoCAD koristi panele Ribbona kao jedno od sredstava za pristup komandama i podešavanjima. kao što su New.

Ove panele možete da zadržite otvorenim tako da prikažu sve alatke. Kada kliknete na ikonicu u panelu Ribbona. Izaberite panele koje želite da prikažete ili uklonite sa kartice Ribbona. Ako kliknete na pogrešnu ikonicu. 12 ■ Poglavlje 1: Upoznavanje sa AutoCAD-om . Paneli će se prikazati u poslednjoj poziciji (usidrenoj ili plutajućoj) u kojoj su bili pre nego što su uklonjeni iz prikaza. komanda se ne izvršava osim ako se kursor nalazi na istoj ikonici kada otpustite taster miša. pre puštanja tastera miša jednostavno odvucite kursor dalje od ikonice. desnim tasterom miša kliknite na Ribbon i izaberite Panels. Paneli koji su trenutno prikazani obeleženi su oznakom potvrde. tako što ćete izabrati čiodu koja se nalazi u donjem levom uglu raširenog panela. kao što je prikazano na slici. Vidljivost alatki panela Neki paneli će se raširiti i prikazati dodatne alatke kada izaberete crnu strelicu u donjem desnom uglu panela.Vidljivost panela Da biste uključili ili isključili specifične panele.

Y. Očitavanje prikazuje vrednost X. Pan i Zoom Dalje ka desnoj strani statusne linije nalaze se opcije Annotation za prikaz obeležavajućih objekata. u statusnoj liniji je prikazan Annotation Scale koji prikazuje razmeru novih oznaka.Z ili udaljenost i polarni ugao končanice dok se pomera u prozoru crteža. Zbirno. ove opcije se nazivaju crtačka podešavanja. Podešavanja prostora modela i razmeštaja Desno od dugmadi Model Space i Layout nalaze se komande Pan i Zoom. Podešavanja Annotation Lekcija: Snalaženje u radnom okruženju ■ 13 . Crtačka podešavanja U sredini statusne linije nalaze se dugmad za prikazivanje prostora modela ili prikaza za štampanje. Kliknite na koordinate da biste isključili ili uključili prikaz koordinata. Kada označavate crtež sa aktivnim svojstvom Annotative. koja daje koordinate položaja končanice u oblasti crteža. Na levom kraju statusne linije je oblast za očitavanje koordinata. kao što su tekst i kote. U uključenoj poziciji postoje dve mogućnosti.Statusna linija Statusna linija je smeštena pri dnu prozora programa. Prikaz koordinata Desno od prikaza koordinata nalaze se dugmad za aktiviranje opcija koje olakšavaju proces crtanja.

ako se nalazite u komandnoj liniji. meni sa prečicama će imati dostupne drugačije opcije nego kada radite sa komandom Pline. Gornje područje menija nudi opcije Enter. Kada kliknete desnim tasterom miša u prostor za crtanje.O menijima sa prečicama Meni sa prečicama je kontekstno osetljiv. Cancel i Recent Input. selektujte opciju u meniju sa prečicama. Videćete kako se opcije u meniju poklapaju sa opcijama u komandnoj liniji. da li crtate ili editujete. tako da se njegove opcije razlikuju u zavisnosti od toga šta trenutno radite. ■ 14 ■ Poglavlje 1: Upoznavanje sa AutoCAD-om . Definicija menija sa prečicama Opcije menija sa prečicama su organizovane u odvojene celine. Da biste upotrebili opciju za komandu. Srednje područje menija nudi opcije koje su specifične za aktuelnu komandu. Dostupne opcije se menjaju na osnovu aktuelnog konteksta kada aktivirate meni sa prečicama. Donje područje menija nudi Pan i Zoom funkcije i pristup QuickCalc komandi. Zaključci ■ Meni sa prečicama je kontekstno osetljiv. To će imati isti efekat kao kada ukucate veliko slovo opcije u komandnu liniju. Na primer. možete da upotrebite opcije koje su predstavljene u meniju sa prečicama kako biste izvršili različite zadatke. Sledeća slika prikazuje meni sa prečicama onako kako se pojavljuje kada kreirate poliliniju. Meni sa prečicama ubrzava proces dizajna i omiljen je metod za rad sa podopcijama aktivne komande. Možete da upotrebite meni sa prečicama kao alternativu za unošenje opcija komande u komandnu liniju. na primer. Kontekstno osetljiv znači da će se meni promeniti u zavisnosti od toga šta trenutno radite u programu.

Prikazi za štampanje (crteži) služe za ubacivanje komentara. trebalo bi uvek da crtate u razmeri 1:1. štampanje. tj. Lekcija: Snalaženje u radnom okruženju ■ 15 . komandni prozor obezbeñuje još jedan način za saradnju korisnika sa programom.Alatke grafičkog okruženja specifične za AutoCAD AutoCAD je usklañen sa Windows®-ovim standardima za elemente grafičkog okruženja. Prostor modela je neograničen. zaglavlja i plotovanje. tako što ćete izabrati dugme koje se nalazi u statusnoj liniji na dnu prozora AutoCAD-a. a postoje i neki elementi specifični za ovaj program. Iz prikaza modela možete da prelazite u prikaz za štampu i obrnuto. okvira. Koristite prikaze za štampanje da biste kreirali crteže koji predstavljaju oblast jednaku stvarnoj veličini papira. Jedinstven za programe sa grafičkim prozorima. Kada projektujete. Prikazi za štampanje (listovi crteža) Prostor modela (kartica Model) jeste oblast gde kreirate svoje projekte. Sledeća slika prikazuje komandni prozor.

dodeliti izabrane objekte sloju. 16 ■ Poglavlje 1: Upoznavanje sa AutoCAD-om . Palete sa alatkama Palete sa alatkama pojednostavljuju zadatak ubacivanja unapred definisanog projektnog sadržaja u crtež. Korišćenjem ove liste možete promeniti tekući sloj. zamrznuti i zaključati slojeve.Liste slojeva Lista slojeva prikazuje slojeve crteža. uključiti i isključiti slojeve.

ugla rotacije ili unapred definisane boje. poput razmere. sastoji se od InfoCenter pretrage i pristupa Communication Center panelu. InfoCenter InfoCenter. InfoCenter pretragu možete da upotrebite tako što ćete ukucati ključne reči ili tako što ćete ukucati pitanje. razmenu i postavljanje šrafura i simbola koje redovno koristite. Lekcija: Snalaženje u radnom okruženju ■ 17 . palete mogu da sadrže alate prilagoñene od strane trećih lica. koji se nalazi skroz na desnoj strani linije sa menijima. Radi jednostavnog prepoznavanja. Pojedinačne alate možete prilagoditi svojim potrebama podešavanjem specifičnih svojstava. Takoñe. grupisane su po karticama obeleženim jezičcima. na primer sledeće: User's Guide Command Reference New Features Workshop Na sledećoj ilustraciji prikazan je InfoCenter. Palete pružaju efikasnu metodu za organizovanje.Palete sa alatkama su skup preklapajućih panela sadržanih u plivajućem prozoru. Postoje mnoge lokacije za koje InfoCenter može da bude konfigurisan.

objave i novosti na vašem ekranu. Kliknite na padajući meni da biste konfigurisali InfoCenter. treba da budete konektovani na Internet. Kliknite na ikonicu satelitske antene da biste otvorili Communication Center. Da biste iskoristili prednosti ove funkcije. Kliknite na ključ da biste otvorili Subscription Center. Kliknite na Search Settings u padajućoj listi da biste konfigurisali lokaciju InfoCenter pretrage i podešavanja Communication Centera. tako što ćete uneti ključne reči ili uneti pitanje u polje Help. Kliknite da biste pristupili listi Favorites. Rezultate možete da pretražujete u Search prozoru. Kliknite na ikonicu pretrage da biste prikazali rezultate pretrage nakon unošenja ključnih reči pretrage. Opcije Communication Centera Proširite naslovnu liniju Communication Centera da biste videli sve konfigurisane Autodesk kanale.Communication Center (komunikacioni centar) Communication Center. obezbeñuje obaveštenja u realnom vremenu. Kliknite da biste pristupili okviru za dijalog Help. kome pristupate kroz InfoCenter liniju menija. 18 ■ Poglavlje 1: Upoznavanje sa AutoCAD-om . Sledi deo liste izvora informacija kojima možete da pristupite: New Software Updates Product Support CAD Manager Channel RSS Feeds Pristup Potražite informacije ili pomoć u konfigurisanim lokacijama pretrage.

program vam obezbeñuje niz opcija koje ćete izabrati ili od vas zahteva da unesete vrednosti koje odgovaraju fazi postupka. Tu bi trebalo da usredsredite svoju pažnju za vreme izvršavanja većine komandi. Donja linija je komandna linija. sve će biti prikazano i izvršeno u komandnoj liniji. prilikom instaliranja AutoCAD-a automatski se kreira nekoliko RSS izvora. Prve dve linije prikazuju neposrednu istoriju komande i prikazuju podešavanja ili opcije dostupne unutar tekuće komande. Proširite naslovnu liniju Subscription Center da biste prikazali sve konfigurisane stavke Subscription Centera. Komandni prozor Komandni prozor je obično smešten pri dnu prozora programa i usidren izmeñu oblasti za crtanje i statusne linije. U normalnom radu.Proširite naslovnu liniju RSS Feeds da biste videli sve konfigurisane RSS izvore. kao što su zahtev za podršku proizvoda i e-Learning katalozi i lekcije (Dostupno samo za prijavljene korisnike). Bilo da komandu unosite ukucavanjem u komandnoj liniji ili da kliknete na odgovarajuću ikonicu na liniji sa alatkama. Važno je da pratite šta se dešava u komandnom prozoru. Lekcija: Snalaženje u radnom okruženju ■ 19 . U svakoj fazi rada sa komandom. Po standardnom podešavanju. komandni prozor sadrži tri linije teksta.

ali važan. morate postati "komotni" sa uobičajenim komandnim sekvencama. kao što je sledeća za crtanje kruga. Circle Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan radius)]: (Odredite centar kruga ili [3P/2P/Ttr (tan tan radius)]): Izaberite tačku ili unesite koordinate. zato što služi kao podsetnik za nadgledanje komandnog prozora. možda ćete imati koristi od ovakve konfiguracije. Uprkos tome što slobodan komandni prozor iznad oblasti za crtanje može delimično da zaklanja pogled. iza „Command:“. Mada je komandni prozor obično usidren u dnu prozora za crtanje. Komandna sekvenca Postupak unošenja komandnih sekvenci je jednostavan. Da biste uspešno koristili program.0000>: 75 (Unesite vrednosti kada se zatraži) Ukoliko provedete dovoljno vremena radeći sa programom i pratite dešavanja u komandnoj liniji.Kucate na položaju kursora u komandnoj liniji. uskoro ćete znati koji se podaci traže i bez gledanja komandne linije. Napomena: Nakon unosa vrednosti u komandnoj liniji uvek pritisnite taster ENTER. tj. Specify radius of circle or [Diameter] (Navedite poluprečnik kruga ili [Diameter]) <25. 20 ■ Poglavlje 1: Upoznavanje sa AutoCAD-om .0000>: d (Upotrebite opciju komande) Specify diameter of circle (Navedite prečnik kruga) <50. Možete ga usidriti uz ivicu programskog prozora ili ga pustiti da bude slobodan iznad površine za crtanje. možete ga slobodno pomerati. kao i druge elemente grafičkog okruženja. Prevucite vertikalne linije na levoj strani komandnog prozora da biste ga postavili u slobodan (plutajući) položaj iznad oblasti za crtanje.

Meni Help nudi pristup sistemu za pomoć kao i Internet resursima za Knowledge Base. Lekcija: Snalaženje u radnom okruženju ■ 21 . Takoñe. treba da se upoznate sa obimnom dokumentacijom za pomoć – Help. Training Resources i Autodesk User Group International (AUGI). možete da pronañete više informacija o prijavi za učestvovanje u Customer Involvement Programu.Meni Help Pre daljeg istraživanja programa.

kreirate crteže i snimite fajlove crteža. Otvorite crtež Da biste otvorili crtež. Upotrebite liniju alatki Quick Access da biste kreirali.Lekcija: Rad sa fajlovima Ova lekcija opisuje kako da otvorite. upotrebite komandu Open i izaberite fajlove koje želite da otvorite. Zadavanje komande Open Komandna linija: OPEN Programski meni: File > Open Linija alatki: Quick Access 22 ■ Poglavlje 1: Upoznavanje sa AutoCAD-om . snimate i otvarate ove vrste fajlova. Rad sa fajlovima Crteži se kreiraju i pamte u DWG fajlovima. Ciljevi Nakon završetka ove lekcije. morate naučiti kako da kreirate. kreirate i snimite crteže. Da biste pristupili ovim podacima. otvorili i snimili nove crteže. moći ćete da: otvorite crteže.

slojeve. Šabloni crteža su crteži koji su snimljeni u formatu šablona (. upotrebite komandu New. Kreiranje novog crteža Da biste kreirali nov crtež. Izaberite šablon ili izaberite Open with no Template (Imperial or Metric). Zadavanje komande New Komandna linija: NEW Programski meni: File > New Linija alatki: Quick Access Lekcija: Rad sa fajlovima ■ 23 . upotrebite standardne Windows® skraćenice sa tastature: CTRL+ i SHIFT+.Okvir za dijalog za otvaranje fajlova Da biste istovremeno izabrali i otvorili više fajlova. stilove za kotiranje i podešavanja koja se odnose na specifične potrebe crteža.dwt) i koji mogu da sadrže okvire za štampanje. stilove za tekst.

Ako želite da snimite crtež pod drugim imenom. Kada prvi put snimate crtež. Zadavanje komande Save.Okvir za dijalog Select Template Snimanje crteža Komandu Save koristite za snimanje crteža. Save As Komandna linija: SAVE. Save As Linija alatki: Quick Access 24 ■ Poglavlje 1: Upoznavanje sa AutoCAD-om . pojaviće se okvir za dijalog Save Drawing As. unesite naziv fajla i kliknite na Save. Odredite folder u koji želite da snimite crtež. SAVEAS Programski meni: File > Save. izaberite Save As.

Ova navika se lako stiče. a zatim da često snimate crteže. trebalo bi da steknete naviku snimanja crteža odmah pošto ga kreirate. Brz način da snimite rad je da upotrebite tastere prečica: Ctrl + S. a može biti od velike koristi u slučaju neočekivanog pada sistema.Okvir za dijalog Save Drawing As Snimajte odmah i snimajte često Kao novi korisnik. Lekcija: Rad sa fajlovima ■ 25 .

Bilo bi nemoguće raditi na uobičajenom crtežu. 26 ■ Poglavlje 1: Upoznavanje sa AutoCAD-om . postoje brojne alatke za zumiranje i pomeranje pogleda. Kao pomoć u posmatranju različitih oblasti crteža. poput dole prikazanog. Korišćenjem alatki za kontrolu prikaza možete uvećati bilo koji deo crteža kako biste iskoristili raspoloživ prostor na ekranu monitora. na listu papira veličine većine ekrana monitora. To znači da ih možete koristiti dok je u toku izvršavanje druge komande. U ovoj lekciji.Lekcija: Prikazivanje objekata Kada koristite program. a ponekad samo detalje. Koristićete točkić miša za pomeranje i zumiranje i regenerisaćete pogled crteža. istražićete različite metode korišćenja ovih alatki i unaprediti rad u grafičkom okruženju. Mnoge od opcija za zumiranje i pomeranje pogleda rade transparentno. Nakon završetka ove lekcije moći ćete da koristite komande za zumiranje i pomeranje pogleda kako biste kontrolisali prikaz crteža na ekranu. Lako možete da uvećate male oblasti na crtežu da biste dobili pogled izbliza ili pomeriti pogled na drugi ili veći deo crteža. Pogledi mogu da se snimaju i da se kasnije ponovo pozivaju. koristite različite komande Zoom da biste kontrolisali uvećanje pogleda. koristite komandu Regen da biste regenerisali crtež. koristite komandu Zoom Realtime da biste na crtežu izveli operacije zumiranja u realnom vremenu. koristite komandu Pan Realtime da biste izveli operacije pomeranja pogleda u realnom vremenu. koristite točkić miša da biste zumirali i pomerali pogled. moći ćete da: prepoznate alatke koje kontrolišu prikaz crteža na ekranu. Ciljevi Nakon završetka ove lekcije. sve objekte crtate u razmeri 1:1. Ponekad ćete morati da pogledate ceo crtež.

Pogledajte Help za dodatne informacije o komandi. Dodatne Zoom alatke se nalaze u panelu Navigate na kartici View i u liniji alatki Ribbona. Zadavanje komande Display Tools Komandna linija: Zoom. Lekcija: Prikazivanje objekata ■ 27 . Isto kao kod pomeranja video kamere. a ne mesto ili uvećanje objekata u crtežu. Z ili Pan Statusna linija: Pan ili Zoom Ribbon: View kartica > Navigate panel > Pan Postoje dodatne opcije za komandu Zoom. pomeranje crteža menja samo položaj pogleda na crtež. Pomeranje pogleda Korišćenjem komande PAN možete promeniti položaj centra pogleda na crtež. ali su one izvan obima ovog kursa.Alatke za kontrolu prikaza Za zumiranje i pomeranje pogleda u crtežu najčešće ćete koristiti točkić miša.

Zadavanje komande Pan Komandna linija: PAN. kursor se menja u ikonicu sa ručicom. P Ribbon: View kartica > Navigate panel > Pan Kontekstni meni: Pan Kada je aktivna komanda Pan. kao što je prikazano iznad. 28 ■ Poglavlje 1: Upoznavanje sa AutoCAD-om . pomerajte miš) da biste pomerali pogled. Prevlačite kursor (držeći pritisnuto levo dugme miša.

kliknite desnim tasterom miša bilo gde na crtežu da biste prikazali opcije za kontrolu prikaza u meniju sa prečicama. Zoom Extents: Kliknite da biste zumirali tako da se prikažu svi nacrtani objekti u crtežu i da biste se vratili u komandu Pan Realtime. Zoom Original: Kliknite da biste se vratili na pogled pre pokretanja komande Pan ili Zoom Realtime. Upozorenje! Postupak: Pomeranje u realnom vremenu Sledeći koraci daju pregled metoda za dinamičko pomeranje u realnom vremenu. Opcija 3D Orbit nije dostupna u AutoCAD-u LT. 2. 3D Orbit: Kliknite da biste koristili pogled 3D Orbit. Opcija Opis Exit: Kliknite da biste izašli iz komande Pan ili Zoom Realtime. Zoom: Kliknite da biste se prebacili na Zoom Realtime. Otpustite taster miša kada se nalazite na željenoj poziciji. U Ribbonu kliknite na View karticu > Navigate panel > Pan. Zoom Window: Kliknite da biste izvršili operaciju Zoom Window i da biste se vratili na komandu Pan ili Zoom Realtime.Opcije komande Kada koristite komandu Pan. Kliknite levim tasterom miša i ne otpuštajući ga pomerajte kursor u smeru u kome želite da pomerite pogled. Lekcija: Prikazivanje objekata ■ 29 . 1.

Kada zumirate ka spolja. ne pomerate objekte crteža. uvećavate delove crteža da biste ih videli detaljnije. Slično zumiranju kamerom. Nastavite da prevlačite. Kada pomerate crtež. Ona. upotreba komande Zoom ne menja stvarnu veličinu objekta. Zadavanje komande Zoom Komandna linija: Zoom. Pritisnite taster ESC ili ENTER da biste izašli iz komande Pan. Kada zumirate (ka unutra). jednostavno. Z Pritisnite ENTER na tastaturi za opciju Realtime Statusna linija: Zoom Ribbon: View kartica > Navigate Panel > Zoom padajući meni > Realtime 30 ■ Poglavlje 1: Upoznavanje sa AutoCAD-om .3. 4. Smernice za rad sa komandom Pan Komanda Pan Realtime ima isti efekat na crtež kao i korišćenje horizontalnih ili vertikalnih klizača. već samo menjate položaj iz kog gledate crtež. menja relativno uvećanje objekata prikazanih u oblasti za crtanje. po potrebi. Komanda Zoom Realtime Komanda Zoom povećava ili smanjuje uvećanje objekata prikazanih u oblasti za crtanje. vidite veći deo crteža.

Zoom Napomena: Ako ikonica Zoom realtime nije spremna za upotrebu. Kontekstni meni: Zoom Kada je komanda Zoom Realtime aktivna. izaberite je iz padajuće liste. Pritisnite ENTER. kursor se menja u ikonicu prikazanu iznad. Postupak: Zumiranje u realnom vremenu Sledeći koraci daju pregled dinamičkog zumiranja u realnom vremenu. Prevlačite kursor nagore da biste povećali uvećanje. 2. Lekcija: Prikazivanje objekata ■ 31 . Prevlačite kursor nagore da biste povećali uvećanje. ili nadole da biste smanjili uvećanje. U Ribbonu kliknite na View karticu > Navigate Panel > Zoom padajući meni > Realtime. 1.

Pritisnite taster ESC ili ENTER da biste izašli iz komande. Opcije komande Zoom Komandna linija: Zoom.3. Nastavite da zumirate. Opcije komande Zoom Komanda Zoom ima više opcija koje su dostupne za podešavanje zumiranja. po potrebi. Prevlačite kursor nadole da biste smanjili uvećanje. 5. 4. Z (vidite opciju komandne linije za komande Zoom koje su izlistane dole) Ribbon: View kartica > Navigate panel > Zoom padajući meni 32 ■ Poglavlje 1: Upoznavanje sa AutoCAD-om . Zadavanje komande Sledi lista najčešće upotrebljavanih opcija komande Zoom za posmatranje različitih oblasti na crtežu. Napomena: Nisu opisane sve opcije komande Zoom.

oblast crteža u kojoj su smešteni objekti. upotrebite komandu Zoom Extents. Z. zatim kliknite na crtež da biste odredili prvo teme prozora (1). > P zatim pritisnite taster ENTER Zoom Previous Lekcija: Prikazivanje objekata ■ 33 . Z. ispunjavajući grafički prozor površinom definisanom prozorom za zumiranje. Z. a potom kliknite da biste odredili drugo teme prozora (2). Kliknite na 2 tačke da biste definisali prozor u oblasti crteža Da biste upotrebili komandu Zoom Window. ZOOM.Opcije komande Zoom Zoom Window ZOOM. Kada zumirate do granica pružanja crteža. Pogled se uvećao. upotrebite bilo koju od gore navedenih metoda za zadavanje komande. > E zatim pritisnite taster ENTER Upotrebite komandu Zoom Previous da biste se vratili u prethodni pogled. ZOOM. uvećavate pogled tako da su svi geometrijski objekti u tekućem prostoru (prostor modela ili prostor papira) vidljivi. Zoom Extents Da biste zumirali granice pružanja crteža. tj.

Joystick) Da biste.Mogućnosti miša sa točkićem Miš sa točkićem je vrsta standardnog pokazivačkog ureñaja koji je modifikovan točkićem izmeñu levog i desnog dugmeta. Sistemska promenljiva ZOOMFACTOR kontroliše promenu koraka. Ako je sistemska promenljiva MBUTTONPAN podešena na 1. Kako da koristite točkić miša Uradite ovo. Režimi rada točkića Točkić miša možete podesiti da radi u dva različita režima. Točkić možete koristiti za zumiranje i pomeranje pogleda u crtežu bez upotrebe ijedne komande. kada koristite točkić miša da biste zumirali i pomerali pogled. Kada se ovo desi. Ovaj točkić možete okretati sa malim priraštajima (koracima). morate regenerisati crtež tako što ćete kliknuti na Regen u padajućem meniju View. kada koristite točkić miša aktivira se komanda PAN. Povećavali prikaz (Zoom In) Smanjivali prikaz (Zoom Out) Dvoklik na dugme točkića U nekim situacijama. Na primer.. ne dešava se ništa. lokacija pored kursora je centralna tačka uveličanja i stoga ostaje na ekranu. 34 ■ Poglavlje 1: Upoznavanje sa AutoCAD-om . veće je zumiranje. Ako je sistemska promenljiva MBUTTONPAN podešena na 0. kada koristite točkić miša prikazaće se meni Object Snap. bilo unapred ili unazad. Kotrljajte točkić unapred Kotrljajte točkić unazad Uvećali do granica pružanja crteža (Zoom Extents) Držite pritisnuto dugme točkića i prevlačite miš Pritisnite i držite pritisnute tastere SHIFT i dugme točkića i prevlačite miš Pritisnite i držite pritisnute tastere CTRL i dugme točkića i prevlačite miš Pomerali (Pan) Vršili prostornu rotaciju (Constrained Orbit) Pomerali kao sa palicom za igranje(Pan .. Što je veći broj promenljive... Vrednost sistemske promenljive MBUTTONPAN kontroliše da li je podržano pomeranje pogleda. ponekad možete da smanjujete pogled samo do neke tačke. Kada zumirate.

Ovo dozvoljava crtežu da se automatski regeneriše kad god izvodite radnju koja zahteva regeneraciju. upotrebite komandu Regenall. a radi obezbeñivanja optimalnih performansi prikaza baza podataka crteža se ponovo indeksira. REGENALL Automatsko regenerisanje crteža Po unapred odreñenom podešavanju. razmotrite podešavanje REGENMODE = 0 da biste sprečili automatsko regenerisanje. Da biste regenerisali prikaz celog crteža kada postoji više pogleda crteža. Kada je potrebno. REGEN. upotrebite komandu Regen. Lekcija: Prikazivanje objekata ■ 35 . Zadavanje komande Regen Komandna linija: RE.Komanda Regen Da biste regenerisali prikaz celog crteža. regeneracija velikih crteža obično traje duže od regeneracije malih crteža. možete ručno regenerisati crtež. kada kreirate nov crtež. ekranske koordinate za sve objekte u crtežu se ponovo izračunavaju. Smernice za regenerisanje velikih crteža Zato što se regeneracijom ponovo izračunavaju ekranske koordinate za sve objekte u crtežu. sistemska promenljiva REGENMODE je podešena na vrednost 1. Kada regenerišete crtež. Ako osetite pad performansi u radu sa većim crtežima.

Napomena: Ovo privremeno ograničava pomeranje pogleda u ortogonalnim pravcima. Izvršavanje vežbe Da biste uradili ovu vežbu.dwg. Otvorite C_Displaying-Objects. pritisnite i držite taster SHIFT. 6. Kliknite i držite pritisnut levi taster miša i prevlačite miš da biste menjali pogled na crtež. Vidite kako se pogled menja. Završena vežba 5. 2. Na kartici View kliknite na Navigate Panel > Pan. 1. Dok još pomerate crtež. 36 ■ Poglavlje 1: Upoznavanje sa AutoCAD-om . U listi poglavlja i vežbi na ekranu.Vežba: Zumirajte i pomerajte pogled u crtežu U ovoj vežbi. Ukucajte E u komandnu liniju da biste izabrali opciju Extents. Alternativno: Kliknite desnim tasterom miša bilo gde u oblasti za crtanje. Kliknite na Exit da biste izašli iz komande Pan. NAPOMENA: Takoñe. kliknite na Chapter 1: Upoznavanje sa AutoCAD-om. Kliknite na Pan. Kliknite na vežbu: Zumiranje i pomeranje pogleda u crtežu. U statusnoj liniji kliknite na Zoom. možete pritisnuti taster ESC da biste prekinuli komandu. Kliknite desnim tasterom miša bilo gde u crtežu. otvorićete postojeći crtež i upotrebiti alatke Zoom i Pan da biste posmatrali različite oblasti. Napomena: Ako imate miš sa tri tastera i točkićem za skrolovanje. 3. pratite korake iz ove knjige ili vežbu na ekranu. možete dvokliknuti na dugme točkića i program će izvršiti komandu Zoom Extents. 4.

Zumirajte u realnom vremenu: U statusnoj liniji kliknite na Zoom. Napomena: Snima se samo poslednjih 10 promena pogleda. možete zadati komandu Zoom Realtime i okretanjem točkića na mišu. Zatvorite sve fajlove. kao što je pokazano strelicama na sledećoj slici. 11. Napomena: Takoñe. da se smanjuje. Kliknite na dve tačke oko središnjeg dela crteža. Dok još držite pritisnut levi taster miša. prikaz crteža se uvećava. kako pomerate kursor nagore. Nemojte da ih snimate. Lekcija: Prikazivanje objekata ■ 37 . Pritisnite ENTER da biste izabrali Realtime. Zumirajte sa prozorom: Na kartici View kliknite na Navigate panel > Zoom padajući meni > Window. Na kartici View kliknite na Navigate panel > Zoom padajući meni > Previous. 10. a kako pomerate kursor nadole. a okretanjem ka vama prikaz se smanjuje.7. pomerajte kursor nadole. Ovo vas vraća na prethodni pogled na crtež koji ste zumirali ili pomerili. Kliknite i držite pritisnut levi taster miša i pomerajte kursor nagore. 8. Primetite da se. Pomerite pogled do donjeg levog ugla crteža. Okretanjem točkića na mišu od vas. 9. prikaz crteža uvećava.

postavite kursor levo od pogleda odozgo i okrećite točkić unapred. Uvećanje pogleda se menja. Kliknite na Vežbu: Hands-on Tour. 38 ■ Poglavlje 1: Upoznavanje sa AutoCAD-om . U statusnoj liniji kliknite na Zoom. Ukucajte E i pritisnite ENTER da biste izabrali opciju Zoom Extents. 3. dvostruko kliknite na točkić miša. Crtež se uvećava da bi popunio ekran. čime ćete takoñe izabrati opciju Zoom Extents. otvorite postojeći crtež i upoznajte se sa korisničkim okruženjem. Izvršavanje vežbe Da biste uradili ovu vežbu.dwg. Zato što je crtež poslednji put snimljen sa aktivnim prikazom za štampanje Color. pratite korake iz ove knjige ili vežbu na ekranu. Ako imate miš sa točkićem. Otvorite C_Hummer-Elevation.Vežba: Praktično upoznavanje sa AutoCAD-om U ovoj vežbi. a zatim unazad. sada ćete biti vraćeni na taj prikaz za štampanje. Držite pritisnut levi taster miša i povlačite miš gore i dole. Završena vežba 2. Ako imate miš sa točkićem. kliknite desnim tasterom miša bilo gde u prozoru crteža i kliknite na Zoom. kliknite na Chapter 1: Taking AutoCAD Tour. Ako nemate miš sa točkićem. U listi poglavlja i vežbi na ekranu. 1.

6. 5.4. U programskom meniju izaberite File > Close. 8. mesto gde se nalaze objekti koji čine crtež. Sada prikaz crteža prebacite na prostor modela. U statusnoj liniji u donjem desnom uglu prozora AutoCAD-a kliknite na Model. Vratićete se na prethodni prikaz. Vežba: Praktično upoznavanje sa AutoCAD-om ■ 39 . Kliknite blizu tačaka prikazanih na sledećoj slici da biste uvećali oblast definisanu prozorom. 7. 10. videćete listu prethodno otvorenih fajlova za brz pristup. Gore desno u programskom meniju. Na kartici View kliknite na Navigate panel > Zoom padajuću listu > Window. Na kartici View kliknite na Navigate panel > Zoom padajuću listu > Previous. Na kartici View kliknite na Navigate panel > Zoom padajući meni > Extents da biste prikazali ceo prikaz za štampanje. U liniji alatki Quick Access kliknite na Save. 9.

Kliknite na Open with no Template . 40 ■ Poglavlje 1: Upoznavanje sa AutoCAD-om . Sada otvorite nov crtež. Pomerite kursor blizu gornjeg desnog ugla područja crteža.Izaberite crtež C_Hummer-Elevation. Napomena: Korisnici AutoCAD-a LT kliknite na acadlt. 11. U okviru za dijalog Select Template kliknite na strelicu pored Open. Nemojte da snimate. Videćete da očitavanje koordinata prikazuje veličinu ekrana od oko 12 x 9 jedinica. Ovo će kreirati nov crtež sa osnovnim podešavanjima koja možete da promenite.dwt. U donjem desnom uglu prozora AutoCAD-a kliknite na Layout da biste aktivirali prikaz za štampanje Color. 15. Crtež se otvorio sa poslednjim snimljenim pogledom. kao što su jedinice mere. Zatvorite sve fajlove. U liniji alatki Quick Access kliknite na New. Zatvorite crtež. 13. 14.Imperial. 12.

Rekapitulacija poglavlja Sada. otvorite. pošto ste se upoznali sa nekoliko ključnih mogućnosti. upotrebite komande Zoom i Pan da biste videli različite oblasti crteža. kreirate i snimite crteže. Rekapitulacija poglavlja ■ 41 . možete početi da učite kako da kreirate geometrijske objekte. U ovom poglavlju naučili ste da: prepoznate i formulišete svrhu glavnih elemenata grafičkog okruženja.