P. 1
Narodna_knjizevnost

Narodna_knjizevnost

3.0

|Views: 14,020|Likes:
Published by Svetlana Ilic

More info:

Published by: Svetlana Ilic on Apr 20, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/09/2015

pdf

text

original

OSNOVNE ODLIKE NARODNE (USMENE) KNJIŽEVNOSTI Način trajanja - Dela usmene književnosti nisu tvorevine pojedinačnog stvaraoca.

Prenošenje usmenim putem nužno uključuje veći broj prenosliaca koji često pripadaju različitim vremenima i socijalnim slojevima. U svom prvobitnom, najstarijem obliku tvorevine usmene književnosti su u najvećem broju slučajeva individualnog porekla, ali su podložne neprestalnom menjanju. Čak i kada je zabeležena, usmena tvorevina uhvaćena je i fiksirana samo u jednom određenom trenutku svog razvitka, i samo u jednom obliku. Ako je usmeno književno stvaralaštvo aktivno u vreme beleženja jedne tvorevine, ona nastavlja svoj život u usmenom prenošenju i dalje se menja. Sasvim je verovatno da ona u različitim krajevima nastavlja da živi u različitim oblicima. Recepcija - Zbog toga što se prenose usmenim putem dela usmene književnosti su suštinski kolektivna tvorevina. Pritom se ona najčešće kolektivno percipiraju; pesma se peva ili se prima pred nekim skupom, pevači prilagođavaju svoje izvođenje određenoj publici. Ako društvo nije oštro diferencirano (a to važi za naše društvo i patrijahalnu kulturu sve do kraja XVIII veka) onda izgrađeni moralni principi i ujednačenost shvatanja utiču na stvaranje kolektivnog ukusa kome se podređuju umetničke tvorevine. Motivi - Najčistije oblike usmene književnosti treba tražiti u ranim periodima istorije pojedinih naroda, kada oni uopšte nisu imali svoje pismenosti, već se celokupno životno iskustvo prenosilo usmenim putem. Međutim, usmena književnost se ne gasi sa pojavom pismenosti, već se, naročito u specifičnim socijalnim uslovima, kakvi su postojali i kod nas, mogla dalje razvijati. U takvim uslovima motivi usmenih tvorevina mogu biti književnog porekla. U tom slučaju, nakon brojnih izmena tokom prenošenja, motivi koji su umetničkog porekla mogu zapravo postati kolektivne tvorevine. Pojavljuju se takođe i internacionalni motivi koji se različito objašnjavaju: npr. zajedničkim poreklom indoevropskih naroda (Velek i Voren, braća Grim, tipološke analogije). Odnos pojedinca prema kolektivu i tradiciji - Kolektivnost stvaranja usmenih tvorevina ne isključuje ispoljavanjje individualnih pevača. Postoje individualne sklonosti u izboru pesama ili priča i postoje razlike u obdarenosti pevača (esej: Pevač priča). U usmenu književnost ubrajamo sve tvorevine koje su, makar i kraće vreme, živele u usmenom prenošenju i tako bile podvrgnute izmenama od strane više pojedinaca, bez obzira da li je građa za njih preuzeta direktno iz života ili iz nekih drugih izvora. Usmeno narodno predanje veoma je raznovrsno i široko. U uslovima nerazvijene pismenosti celokupna kultura jednog naroda čuva se kao usmeno predanje; na taj način su se prenosile i medicinske poruke, vradžbine i verovanja. Međutim, iako spadaju u širu oblast folklora, ne mogu se sve ove pojave smatrati za književni izraz. Magijsku ili medicinsku poruku možemo kao izuzetak uzeti za umetničko delo ako je data u umetničkoj formi, stihu itd. Sa druge strane, poslovice, pitalice i zagonetke treba shvatati kao književna dela, koliko god da su sažete. Poslovice sažimaju životno iskustvo u slikovitom i koherentnom vidu. Često je reč o uopštavanju iskustva povodom nekog konkretnog događaja; ostatak toga vidi se u završecima nekih pesama (Ženidba Dušanova) i još češće pripovedaka. Ne ulaze, jasno, ni sva predanja (kojih je moralo biti mnogo u doba nerazvijene pismenosti) u obim narodne književnosti (kriterijum fikcionalnosti). Važna osobina usmene književnosti je njena sinkretičnost; usmeno pesništvo se uvek javlja u spoju sa jednom ili više drugih umetnosti; lirska pesma se uvek peva, često u

1

kolu, uz ples. Kod kraljičkih i dodolskih pesama ima rudimentalnih oblika glume. U slučaju epskih pesama opet imamo pevanje praćeno guslama - što jeste nekakav spoj raznih umetnosti. U nerazvijenim zajednicama, u kojima usmena književnost ima najpovoljnije uslove za opstanak, pojedina znanja nisu izdiferencirana, već ih je književnost takoreći apsorbovala; isto važi i za religijske predstave ili pravne norme. *Narodna kniževnost je u početku imala svoje stalne pratioce: muziku, igru i mimiku; ta pojava naziva se sinkretizam. Narodne pesme stvarao je obdareni pojedinac, kao i čitav kolektiv – prenosi se s kolena na koleno. Glavna osobenost narodnog stvaralaštva je anonimnost. TEKST-TEKSTURA-KONTEKST U usmenim tvorevinama izložena su kolektivna shvatanja. Ujednačavanje tih shvatanja vrši se neprekidno. Kod primitvnih naroda, kao i kod naroda koji su se manjeviše ravnomerno razvijali na celoj teritoriji, nivelisanje shvatanja je u velikoj meri izvršeno, pa se može govoriti o narodnom pogledu na svet. Kod nas je ovaj problem veoma složen. Jugoslovenski narodi razvijali su se veoma neravnomerno. Nekakva ravnomernost je postojala samo do provale Turaka na Balkan u XIV veku. Sve do kraja XVIII veka razvitak je vrlo nejednak, pa bi se moglo govoriti o više kulturnih zona. Velika je raznolikost shvatanja u poslovicama. Za naše pesništvo karakteristične su različite, pa i suprotne ocene hajdučije, ili postupaka Marka Kraljevića. Te razlike zavise od toga kojoj kulturnoj zoni, etničkoj ili socijalnoj grupi tvorevine pripadaju. Ujednačenost shvatanja izrazita je u jugoslovenskom usmenom pesništvu samo u granicama određene kulturne zone (naročito patrijahalne, koja je po sebi uporište usmene književnosti). U drugim zonama ujednačavanje je zavisilo od razvitka (migracija iz patrijahalnih oblasti itd.). Istovremeno je u tim zonama društveni razvitak, praćen diferencijacijom slojeva, ipak brži nego u zoni patrijahalne kulture. Zbog toga je i razumljivo što je ujednačenost veća u starijim tvorevinama - bajkama, pesmama pretkosovskog i kosovskog ciklusa, pre nego hajdučkog. Te tvorevine su se uobličile pre nego što su se razlike u kulturi pojedinih krajeva zaoštrile. Za jugoslovensko pesništvo pre bi se moglo reći da su shvatanja raznolika, nego da su nivelisana. Zbog razlika u kulturnom razvitku, ova književnost sadrži gledišta različitih generacija, kao i raznih kulturnih grupa. Važna odlika usmene književnosti je široka upotreba ustaljenih motiva i sižea, u različitim kombinacijama pri stvaranju novih tvorevina (Peri i Lord: Pevač priča). Stvaraoci usmenih tvorevina - čak i u izmenjenim društvenim prilikama - radije će posegnuti za već upotrebljenim motivom ili sižeom, nego što će nastojati da smisle novi. Konvencionalni siže se samo ispunjava novim iskustvom iz života. Te pojedinosti iz života mogu postepeno početi da preovladavaju i na taj način nastaju novi motivi. Priliv novih motiva nikada nije toliko veliki da oni sasvim potisnu stare. Izuzetno retko dolazi do tako oštrih preokreta u usmenoj književnosti naroda - da se u kratkom vremenskom periodu izmeni cela motivska građa. To se obično dešava pri naglim istorijskim preokretima primanje hrišćanstva ili najezda Turaka. Pa ipak, ni u tim slučajevima se stara motivska građa nikad ne gubi naglo, već se postepeno prilagođava novim uslovima.

2

a sintaksa podešena prema zahtevima stiha. Dobro iskorišćena epska ponavljanja drže ponekad na sebi celu arhitekturu pesme ili priče. odseče mu glavu. Stvaraoci uvek radije koriste ustaljena izražajna sredstva kojih ima veoma mnogo. U muslimanskoj epici bosanske krajine često je udvajanje radnje. svuda je bilo i ratarskih i stočarskih oblasti. postoje i razlike koje su dublje od ovakvih sitnih pojedinosti. Zbog toga su i pesme i priče pri prenošenju iz jedne zone u drugu trpele izmene. Zatim. Isto važi i za pripovetke. Istovremeno. šaljive priče. Zbog kulturnih i socijalnih razlika kod Jugoslovena je varijantnost veća nego kod drugih naroda. ponekad vrlo bitne. kad se u stočarskoj varijanti pominju pored cveća i jaganci. tako da je npr.)-5x Ženidba kralja Vukašina. To važi za bajke. Tu ustaljenost sredstava treba prevashodno objašnjavati kolektivnim karakterom usmenih tvorevina. Takav je slučaj sa Baladom o Omeru i Merimi. I Srbi i Hrvati bili su izdeljeni u više kulturnih zona u kojima je način života bio različit. prenošenje tvorevine iz stočarske u zemljoradničku oblast (ili obratno) podrazumevalo promene. Tu su i stalni epiteti. posebne običajne uslove i specifičnosti života u pojedinim oblastima. Karakteristični su i stereotipni počeci i završeci pesama (slovenska antiteza). Pojedinosti prenosioci najčešće crpe iz vlastitog iskustva. Rečnik je probran. Ali. VARIJANTA I VARIJANTNOST U usmenoj književnosti svaka poznatija pesma živi u više varijanata . I Vuk je toga bio svestan u predgovoru IV knjige (1862.. simbolična imena (Vuk). 3 . Nije neobično da se isti motiv veže za različite likove iz različitih vremena i krajeva.bar onoliko koliko trenutno ima prenosilaca koji je pamte. tiču se lokalizovanja radnje i njenog prenošenja s jedne ličnosti na drugu.. priče o životinjama (basne). Za usmenu književnost karakteristični su kontrasti i hiperbole i oni su često ustaljeni.postojalo je građanstvo. Čitav niz pojedinačnosti i situacija uvek se kazuje istim rečima: sabljom manu.Još je primetnija ustaljenost kompozicionih shema i stilskih obrta. Karakteristično je i naglašavanje samo jedne crte nekog lika (Erina dovitljivost).). Jezik usmene književnosti nije svakodnevni. Vojvodini . Isti pevač neće istu pesmu ponoviti dva puta u potpuno istom obliku (o formulama). Hrvatskoj. ustaljeni brojevi (3. Sve do XIX veka imamo lokalne tradicije. Najznačajniji uzroci promene kod nas su: prenošenje pesme ili priče iz jedne etničke grupe u drugu ili iz jedne kulturne zone u drugu. Likovi su najčešće dati samo u nekoliko oštrih crta (ako postoji ciklus pesama o nekom liku onda je složenije). sižei se obično čvrsto drže i u raznim obradama . ali se i tu može govoriti o opštim principima i tipovima kompozicije. I u stilskim formacijama postoji težnja ka ujedinjavanju. 9. Kao i slične pojedinačnosti iz života tako su i imena lica i geografskih pojmova često podložna promenama. one se tiču ocene događaja i ljudi koji u njima učestvuju. u nekim delovima . Kompozicioni šablon najmanje je prisutan u epskoj pesmi. . Skoro za svaku vrstu usmene književnosti potpuno su izgrađeni posebni principi kompozicije kojih se stvaraoci i prenosioci po pravilu pridržavaju.Sloveniji.siže je skelet i ostaje isti.

bolje se čuva. vremena iz političkih. ličnost prenosioca. Ali. Svaka pesma koja se duže zadrži u narodnom pamćenju dobija sve dovršeniji oblik i manje je podložna promenama od onih koje su tek nastale. od nje zavisno. FORMULA I FORMULATIVNOST Formula (lat. Vuk kaže da je loš pevač u stanju da upropasti dobru pesmu. opšta slika. On jeste predstavnik neke socijalne. Tradicija o realnim bitkama na Kosovu se meša. napamet. U vezi sa ovim stoje i anahronizmi . pa stoga ne utiče mnogo na čuvanje teksta epske. Mnogo zavisi i od dužine prozne tvorevine. Tako varijantnost kod lirskih pesama nije tako česta kao kod epskih i pripovedaka. kao i drugačiji pogled na iste stvari . Kraće tvorevine se češće drže kao celina. Vuk tvrdi da je čuo pet varijanti Ženidbe kralja Vukašina na istom mestu.ponavljanje delova teksta ili iskaza. kliše ili šablon. Bilo je i takvih prenosilaca koji pri svakom izvođenju improvizuju držeći se samo osnovne strukture. Da bi se održala pesma ili priča ona mora tretirati bitan sadržaj ili tipičan događaj. Iako i u prozi ima ustaljenih fraza i utvrđen je red izlaganja. Od toga je li pevač vešt improvizator ili pasivan prenosilac. Za pripovetku je improvizovanje pri svakom izvođenju redovna pojava. pravilo. Peri i Lord su imenovali i definisali formulu: izraz ili grupa reči koja se redovno upotrebljava pod istim metričkim uslovima da bi se izrazila određena misao ili osnovna 4 . Varijanta je tvorevina koja zavisi od drugog usmenog dela – pravarijante . Pevači se drugačije odnose prema starim nego prema novim pesmama. XVI. Stih donekle konzervira pesmu. I kraća epska pesme bolje se drži kao celina od duže. a dobar da od rđave načini dobru. tj. od njene umetničke dovršenosti. bilo je i pevača koji su učili mehanički. tj. od njegovog pamćenja i darovitosti mnogo zavisi. dok su pripovetke podložnije promenama. dok potpuno nova obrada nije pravilo. Uži smisao varijante je ono što je isto ili zajedničko sa pravarijantom. lirska pesma. lakše se pamte u celini. Sem toga. kulturnih ili verskih razloga (uticajem crkve). Istu pesmu ili pripovetku dvojica pevača neće nikada kazivati u istom obliku. Guslarski recitativ je u osnovi približno jednak za sve pesme. Najznačajniji faktor u promenama je. Pravarijanta se može samo pretpostaviti i to kako je izgledala. Ogroman broj tvorevina je zaboravljen. Da li će se tvorevina menjati ili ne zavisi i od dužine njenog postojanja u usmenoj tradiciji. Poslovice se mogu vekovima prenositi u istom obliku. Njenom sporijem menjanju doprinosi i vezanost za melodiju.najčešće je reč o dovođenju u vezu ličnosti i mešanje događaja iz raznih vremena. XV.događaje iz prošlosti. propis) . etničke grupe i generacije.Prenošenje sa jedne generacije na drugu takođe izaziva promene: zaboravljanje istorijskih detalja. ipak. Tako se Marko Kraljević dovodi u vezu sa ličnostima iz XIV. pa i XVII veka.od kojeg preuzima strukturne i sižejne osobenosti. Sama ideja o formuli nije nova i dugo se nazivala opšte mesto. Takođe postoji i potiskivanje pojedinih pesama. paralelno mesto. ipak pripovedač građu stalno iznova obrađuje. kao i pitalice i zagonetke. po pravilu kraća od epske. Od sadržaja i forme usmene tvorevine takođe zavisi u kojoj meri će se ona menjati u prenošenju. ali on ima i individualnih crta koje utiču na menjanje pesama. Postavlja se i pitanje dužine održavanja usmenih tradicija. varijante lirskih pesama obično su bliže od varijanata epskih.

To su: motiv – najmanja tematska jedinica koja samostalno egzistira u tradiciji (čudesno začeće. ali i: tiho besjedi. verovanja i pravila ponašanja . Ili naziv mesta radnje se menja: U Prilepu / u gradu bijelome. iz odnosa stvaralac-tradicija koji je recipročan. varijanta – u užem smislu. poređenja . dato obećanje đavolu). zatim sklop motiva – čitave fabule (povratak muža na svadbu svoje žene.. rezultat vekovnog odabira i tipizacije. britka sablja.srpska kruna zlatna. prihvata ili modifikuje u tradiciji postojeće obrasce. U Bijeloj / od kamena kuli). Ona kao zakonitost proističe iz same prirode usmene književnosti. kada oblikuje neku pesmu. kompozicioni modeli. rano rani. junačka crna zemlja. ima na raspolaganju niz gotovih modela. Po Lordu. kao i gradacija. 2. formula je produktivni metričko-akustički sintaksički model za stvaranje novih stihova.(prosidba.). u potrebi pevača da stvori što veći broj metričkih obrazaca koji će mu omogućiti brzinu improvizacije. prostor 4. On stvara polivalentne strukture koje se nebrojeno puta mogu upotrebiti u različitim kontekstima. opisi ratnika. oživljavanje umrlih. ipak dinamička jedinica. Formulativnost je karakteristično svojstvo usmene književnosti. Najčešće: stalni epiteti – vjerna ljuba. stilske figure. ženidba s preprekama. ime junaka 2. Postojanje svih navedenih motiva i oblika zavisi od tradicije. formule su i vid umetničkog apstrahovanja i uopštavanja. Po koncepciji je znatno šira od statičkih pojmova. i u kome je usmena tradicija ipak dominantna. Najstabilnije formule: 1. izražajni – nivo izražajnih oblika: zvukovni sloj. vita jela. tipski likovi – i njihove funkcije (vila. sadržinski – nivo sadržinskih oblika: misaona ponavljanja (tematska) koja nisu ograničena posebnom leksikom i sintaksom. on ih stilizuje sredstvima posebne usmeno-poetske gramatike. ustaljeni opisi situacije – statički motivi (megdani. Olakšavajući improvizaciju. stalnih epiteta.ideja. stereotipnih fraza. zatim u ulozi apozicije: Car Lazar . maćeha). leksički. Stvaralac odbija. pa izvor formalne strukture treba tražiti u tradiciji usmenog poetskog načina izražavanja.vrsta negativnog paralelizma. izdajnik. Formula može da obuhvata npr. preoblačenje itd. glagol i/ili junaka i oni se mogu zameniti (npr. u bugaršticama epiteti stoje uporedo: javor suho drvo.zubi su joj dva niza bisera. Formula je. iako ponovljiva. često uvodna formula naše narodne poezije. koja su usvojena u tradiciji. Formulativnost omogućava stvaraocu da. To je tehnika stvaranja i umetničkog oblikovanja usmene književnosti pomoću formula. vreme opevanih događaja. slovenska antiteza . glavna radnja 3. pobratimstvo. Formulativnost ima dva nivoa: 1. RODOVI I VRSTE USMENE KNJIŽEVNOSTI 5 . sintaksički. časni krst. epohe itd. ubistvo rođaka u neznanju). kumstvo).. običaji. govorimo o Kraljeviću Marku: Vino pije / od Orašca Tale. formula je osnovna gradivna jedinica usmene poezije. pretvaranje u biljku ili životinju. ritmički. zmaj. a ako podatke uzima iz stvarnosti. kažnjavanje zle žene.

Zrinskog i Ivana Karlovića. Tematika bugarštica obuhvata zbivanja i junake XIV i XV veka – Marka Kraljevića. rumeno bjelo lice. Vrlo čest je i pripev od šest slogova. dok većina ima između 50 i 90. već se njeni elementi pojavljuju u okviru lirike. NAJSTARIJI ZAPISI EPSKIH PESAMA Odlike bugarštica Dok se u Vukovoj zbirci nalaze pesme koje je sam zabeležio (a to znači da su se još uvek pevale u XIX veku) u Bogišićevoj zbirci nalaze se pesme koje su zapisane tokom prethodnih vekova. Prva pesma kod Bogišića je o Bušić Stjepanu i analogna je Vukovoj o Musi Stefanu. zabeležio je hvarski pesnik Petar Hektorović. Pesme na međi – epsko lirske. potiče iz 1497. epika 3. Postoji i bugarštica o Banović Strahinji mada mnogo kraća od Vukove pesme. Dve bugarštice o Marku Kraljeviću i bratu mu Andrijašu. Brankoviće. Stih bugarštica je petnaesterac ili šesnaesterac sa cenzurom posle sedmog. epska narodna poezija 3. tj. Najduža bugarštica u Bogišićevoj zbirci ima oko 250 stihova. Najstarija bugarštica. Kneza Lazara. duboko sinje more. Bugarštice su iz usmenog pevanja nestale u prvoj polovini XVIII veka. Pevale su se prevashodno u Dubrovniku i Boki.. tj. Miloša Kobilovića. i o Radosavu Siverincu i vojvodi Vlatku udinskom. Drugi polustih glavnog stiha mahom je osmerac. Rodovi i vrste usmene književnosti: 1. učesnike drugog Kosovskog boja 1448. U usmenoj književnosti je situacija drugačija: drame kao čiste nema. Jakšiće. nalaze se u odgovarajućim deseteračkim pesmama. Dve grupe bugarštica: 1. godine (tada je zabeležena) i govori o Jankovom ratovanju u Smederevu.Pisana književnost (rodovi): 1. u kojoj su ženske. one koje pevaju o lokalnim junacima. posle svakog drugog stiha ide pripev . – Janka. lirska narodna poezija 2. Gotovo sva lična imena koja se nalaze u opštenarodnim bugaršticama. drama. one koje pevaju o opštepoznatim junacima i događajima 2. Postoji priličan broj bugarštica koje imaju identičan predmet kao i deseteračke pesme iz Vukove zbirke. Obuhvata i Kosovski boj 1389. Razlika između deseteračkih pesama i bugarštica je u tome što se bugarštice koriste dvostrukim epitetima – junačka britka sablja. njen fragment. Broj stihova/dužina bugarštica Znatno su kraće od deseteračkih pesama koje znaju da imaju i preko 1000 stihova. ali i ugarske junake. One u kojima preovladava lirsko smestio je na kraju I knjige.refren. osmog sloga. a one u kojima preovladava naracija na početak II sa junačkim. Ovo 6 . Sekulu. lirika 2. narodna proza.

U ovim pesmama su istorijski događaji prikazani vernije nego u ostalim. a počeli su da se protiv njih bore ljudi iz naroda (hajduci i uskoci). nedostatak plana umesto logičkog zapleta pojedinih elemenata. Treba imati u vidu i to da je među sakupljačima bugarštica bilo mnogo sveštenika koji nisu želeli da zapisuju takva verovanja. što je i deo tema ovih pesama.motivske pesme . kao i prirodne i logične povezanosti pripovedanja. To su pesme o narodnim borbama za oslobođenje Srbije i Crne gore od Turaka XVIII i s početka XIX veka (Početak bune protiv dahija. Za razliku od desetaračkih pesama – smatra Bogišić. manje snažnih slika.udvostručavanje epiteta verovatno nešto duguje dužini stiha. Pesma o diobi Jakšića deluje kao neslana šala. 2. 3. pa i one koje govore o ljudskoj žrtvi (Zidanje Skadra – doduše. . tu su i pesme koje obrađuju razne motive. a i neka mlitavost. Niža vredsnost ovih pesama verovatno je dug tome što su zapisivane kad su već bile u opadanju. već su hteli da ona nestanu. U to doba prestao je otpor feudalaca protiv Turaka. pesme najnovijih vremena. Nalaze se u Vukovoj II knjizi. tj. Jedva da se pojavljuje po neka vila. pesme junačke srednjih vremena nalaze se u Vukovoj III knjizi. prema živoj snazi deseterca. Mrnjačevići Vukašin. VUKOVA PODELA JUNAČKIH PESAMA Epiku. To je možda zbog toga što je staro sujeverje bilo bolje iskorenjeno u primorju. Uvodne formule se razlikuju. sveti Sava). Starije pesme daju više opštih motiva o događajima. Bogišić: U bugaršticama ove knjige najviše pada u oči uvelost. Pesme s kraja II knjige odnose se na Jakšiće. pesme starijih vremena. Najraniji pomeni lica iz naše istorije odnose se na XII vek (Nemanja. Janković Stojan i starac Vujadin. Savremena podela junačkih pesama (tip epskih modela): . kao što je Zmija mladoženja. u bugaršticama ima manje hiperbola. Česti junaci tih pesama su Starina Novak. To je i doba borbe protiv turskih osvajača. zatim nedostatak prave poetske lepote. muške ili junačke pesme Vuk j podelio na: 1. nosioci radnje su poznati likovi.. Opevaju događaje i ličnosti iz feudalnog poretka koje narod nije voleo jer je bio eksplatisan od strane plemstva i crkve. ovde je to skoro smešno. Veliko bogatstvo u natprirodnim bićima gotovo da ne postoji u bugaršticama. tj. Znatno veći broj pesama odnosi se na ličnosti i događaje iz XIV veka: širok krug pesama o Marku Kraljeviću i o Kosovskom boju. pesme srednjih vremena. do XV veka. Gojko). u bugaršticama nema slovenske antiteze i mahom počinju dosta direktno. Dok u Vukovoj verziji postoji uzvišen moralni motiv Mitrove odluke. tj pesme junačke najstarije – one obuhvataju period do propasti samostalnih srednjevekovnih država. Odnose se na borbe hajduka i uskoka u XVI i XVII veku. dok su novije hroničarske. i u njima su sačuvana tačna imena mesta i junaka.bugarštice su manje bogate poređenjima. Dalje. Boj na Mišaru. Rastanak Karađorđija sa Srbijom). Uglješa. 7 . tj.hroničarske.. pesme novijih vremena o vojevanju za slobodu. ugarske vazale iz XV veka.

ponašanja i uvek tipskih odnosa: porodičnih. verskog i nacionalnog opredeljenja – podvig Miloša Obilića motivisan je (npr. To nije nimalo slučajno: Milicino poreklo direktno vodi do Stefana Nemanje (po njegovom najstarijem sinu Vukanu) i time se Lazar uvodi među članove srpske carske dinastije. i drugi put kada odbacuje Lazareve optužbe i predsakazuje stvarno zbivanje na Kosovu i pravog izdajnika. Odgovor kralja Lazara na to je odluka o zidanju Ravanice. predstavljaju jedinstvenu celinu. kada upozorava na nailazak Turaka koji izjednačava sa pošljednjim vremenom. Vuk je junačke pesme podelio na osnovu 2 kriterijuma: 1. počev od njegovog boravka na Dušanovom dvoru i ženidbe Milicom (Ženidba kralja Lazara. On se shvata kao zakoniti produžetak Nemanjića. 32). 8 . U narodnoj pesmi Miloševom podvigu prethodi dramski zaplet – kneževa večera (fragment koji je Vuk zabeležio od svog oca) koji je projekcija budućih događaja. Idejna osnova celog tog obrasca je Hristova večera. uzročno-posledični razvoj događaja. Tako se katalogu ktitora zadužbina pridodaje i Lazarevo ime. Likovi su povezani i na planu zajedničke ideje. Miloš dva puta ispada mudriji od Lazara: prvi put u Zidanju Ravanice.) feudalnim idealom vernosti vazala gospodaru. KOSOVSKI BOJ U VUKOVOJ ZBIRCI Sve pesme o Kosovskom boju u Vukovim zapisima. stilsko i idejno jedinstvo. Vuk II. bez obzira što dolaze od različitih pevača. kao što su to činili Nemanjići (pritom navodi opsežan katalog nemanjićkih zadužbina). to je nevesta koju je za Lazara odabrao sam car Dušan. Istu funkciju – pribavljanje legimiteta Lazaru kao nasledniku Nemanjića imaju i pesme o zidanju Ravanice. hronološki – gore navedena podela 2. ali je produbljen idejom žrtvovanja za slobodu naroda. Miloš Obilić Nosioci događaja povezani su na planu delanja. Knez Lazar I Pesme prevashodno oblikuju epsku junačku biografiju kneza Lazara. čime se utvrđuje njegovo neprikosnoveno vladarsko pravo. U pesmi Zidanje Ravanice carica Milica je ta koja prekoreva Lazara jer ne gradi zadužbine. tematski – grupisanje pesama prema događaju ili junaku o kome se peva. pobratimskih. to je skup koji će obuhvatiti likove tih događaja i dati njihove odlike. što značajno pomaže uvođenju lika izdajnika. a nemanjićkim manastirima i Ravanica.Ne postoje stroge granice između njih. već i doslednost u slikanju likova. Na taj način se teme pre presudne bitke povezuju sa onima koje slede. Njih ne vezuje samo jedinstvo središnje teme. Pesme Vukove zbirke povezuju sa istorijskim zbivanjima na Kosovu i sve događaje koji prethode boju (mogu biti i u uzročnoj vezi sa njim jer uvode u ambijent glavne likove i prate ih u okviru daljih događaja). Prema Ženidbi kralja Lazara Milica je sestra Jugovića. sačinjavajući jedinstvenu celinu karakterističnu za epopeju. feudalnih.

kao i Miloševo raspitivanje o položaju Muratovog šatora. kada glasnici daju retrospektivan izveštaj – dva vrana gavrana i sluga Milutin i Vladeta vojvoda (48). podvig pozitivnog junaka (Miloš Obilić) i 2. II Neposredno pre bitke – Pesme koje se neposredno vezuju za samu bitku obuhvataju Muratovu izjavu rata knezu Lazaru. sve do njihove smrti. majka Jugovića. Ta dramska scena upućuje (prejudicira) na buduća zbivanja. sećanja i osećanja onih koji su ostali živi. sveznajući prpovedač u vidu epskog kataloga uvodi u bitku jednog po jednog zapovednika sa njegovim ratnicima (Propast carstva srpskoga). LIKOVI U PESMAMA O KOSOVSKOM BOJU 9 . Događaji posle boja imaju karakter epiloga. Fragment 50/IV donosi izveštaj Kosančić Ivana Milošu o velikoj brojnosti turske vojske. on daje i ishod borbe (V fragment) u formi retoričkog pitanja: Koji ono dobar junak beše? I opet sledi epski katalog (Banović Strahinja. Jugovići. zapravo jedna scena u kojoj se pojavljuju svi junaci – Jug Bogdan. Musić Stefan). ali i Miloševu nameru da ubije turskog sultana. Vuk Branković. večera pred odlučujuće zbivanje.Ove dve pesme takođe opisuju i pretkosovski period sa jasnim predskazanjem opasnosti koja se nadnosi nad Srbiju. Polazak ratnika u bitku imamo u pesmi Car Lazar i carica Milica. II). Prisutni su mnogi internacionalni motivi – oklevetani junak i njegov zavet na podvig. Srđa Zlopogleđa. U Propasti carstva srpskoga imamo pričešćivanje srpske vojske. koja je neka vrsta završetka kneževe epsko-poetske biografije. Pojavljuju se protagonisti koji će igrati bitnu ulogu u boju – Miloš Obilić i Jugovići. Po pravilu se Milošev herojski čin stavlja nasuprot Vukovom izdajstvu 3. III Bitka – Sam boj dat je u tri nezavisna stilska postupka koji se međusobno dopunjuju: 1. Kosančić Ivan i Toplica Milan. Milošev odgovor na Lazarevu optužbu otkriva pravog izdajnika. i u pesmi o zakasnelom polasku usamljenog ratnika Musić Stefana (47). Sižejnu osnovicu pesama o Kosovu čine dva osnovna motiva: 1. treći je slučaj kada se likovi neposredno nakon borbe susreću sa kosovskim bojištem (Kosovka devojka. Zatim je tu Kneževa večera (fagment 50. uhođenje neprijatelja. zakasneli junak. u jednom dubljem slučaju buduće zbivanje na Kosovu postulirano je kao plod izbora. Miloš Obilić. svesnog izbora kneza Lazara između carstva nebeskog i zemaljskog (prvi deo Propasti carstva srpskoga). Posebnu temu čini Obretenije glave kneza Lazara (53). izdaja negativnog junaka (Vuk Branković). Boško Jugović) 2. te ponavljanja zakletve.

uz kneza Lazara. po pravilu se završavaju poentom o Vukovoj krivici za srpski poraz (Car Lazar i carica Milica. Braća Jugović 10 . Vrlo rasprostranjena usmena tradicija vezuje ga za kosovsku izdaju koja predstavlja središnju temu njegove epske biografije. Vuku Brankoviću pripala je uloga izdajnika. knežev barjaktar Knjeginja Milica Kosovka devojka Majka Jugovića EPSKA BIOGRAFIJA KNEZA LAZARA - Ženidba kneza Lazara legitimisanje kao naslednika Nemanjića Zidanje Ravanice Propast carstva srpskoga izbor između nebeskog i zemaljskog carstva Kletva (fragment 50/III) Kneževa večera Kosančić Ivan uhodi Turke Car Lazar i carica Milica Sluga Milutin Obretenije glave kneza Lazara Vuk Branković Istorijski je bio najveći srpski velikaš svoga doba. Carica Milica i Vladeta vojvoda). Izveštaji o samoj bici u pesmama kosovskog ciklusa. U idejnom obrascu kneževe večere koji je zasnovan na Hristovoj tajnoj večeri.- Knez Lazar Jug Bogdan Devet Jugovića Vuk Branković (svi su učesnici kneževe večere) Miloš Obilić Kosančić Ivan Toplica Milan Vladeta vojvoda Musić Stefan Banović Strahinja Gojko i Vukašin Mrnjačević Orlović Pavle. Propast carstva srpskoga.

Odlazi. Noć pre pije sa slugom. Objica su pobratimi Miloša Obilića. U Vukovoj varijanti koju je zapisao od starca Milije 1822. junaka i konja. On je poseban lik jer njegovo ponašanje nije u skladu sa ustaljenim patrijahalnim epskim normama – praštanje ženi je nešto što epski junak ne bi učinio (on je oženjen sestrom braće Jugovića. izvršenje koje stoji izvan svake racionalnosti. onih koje boju prethode). Milan i Ivan su tri junaka koji daruju pre boja Kosovku devojku. u nekim pesmama koje nisu strogo vezane za Kosovski boj. Banović Strahinja štiti ženu od gnevne braće. Banovu ženu). koja im priča o krvavoj Sitnici prepunoj turskih kapa i srpskih klobuka. njegovo herojstvo je samo izvršenje onoga što junak oseća kao moralnu nužnost. Postoji više tumačenja: 11 . Kosančić Ivan je taj koji daje. Kosovskom krugu pesama ova pesma pripada samo po toponimima. jer se strah od kletve pretvara u ličnu tragediju.Najsnažniju sliku odanosti braće Jugovića herojskoj etici vidimo u pesmi Car Lazar i carica Milica. Miloš. Kosančić Ivan i Toplica Milan Oni su takođe istorijski neindetifikovani. Banović Strahinja – neće da poštede svoju sestru. Musić Stefan Pesma o njemu je specifična. imenu glavnog junaka. Lazar je prokleo sve koji ne dođu na Kosovo i Musić Stefan zna da mu je odlazak u boj dužnost. Jug Bogdan i Jugovići. imaju važnu ulogu u kosovskom mitu. Ona je najdublje poniranje u psihu junaka. Tu je i isticanje turske vojske (fragment 50/IV). taj postupak je u potpunom skladu sa idejom oblikovanja čojstvenog junaka u pesmi. čija je funkcionalnost problematična. Banović Strahinja Vuk je pesmu o Banović Strahinji stavio u krug pesama o Kosovskoom boju (tj. Međutim. i koga Miloš zaklinje da knezu Lazaru ne saopšti kolika je stvarno turska sila (fragment 50/IV). inače istorijski nepoznati. pre svega kad je reč o završetku. Pored Vukove varijante postoji i veći broj drugih varijanti koje se razlikuju od nje. oni vrše ogrešenje o običajni kodeks u korist junačkog principa odanosti otadžbini i opredeljenja za nacionalne ideale. Istorski nepoznat. ubija tri turska ratnika i gine od četvrtog. Zajedno odlaze u boj i na putu sreću Kosovku devojku. Ma koliko odudarao od usmene tradicije. Ujutru. Daruje je sa tri dukata. jedan je od omiljenih epskih junaka iz plejade kosovskih ratnika. Lokalna predanja vezuju ga za razne krajeve. sluga budi gospodara jer je to njegova dužnost. godine. sjajnu sliku ogromne turske vojske na Kosovu. kao izvidnik. U drugim varijantama (pa i u Bogišićevoj istoimenoj bugarštici) žena je kažnjena smrću. Motiv zakasnelog junaka – on ulazi u već izgubljenu bitku da bi tako dokazao vernost državi. Jug Bogdan mu je tast). oni se pokazuju i kao oholi i gramzivi velikaši (npr. u kojoj Boško i Vojin Jugović odbacuju sestrinu molbu da ostanu u Kruševcu. njegova žena moli slugu da ga ne budi jer je usnila strašan san.

Taj zahtev je zapravo u funkciji jedne duhovite poente o neizbežnosti Markove borbe sa Turcima. megdan sa crnim ratnicima (Arapima). Oranja Kraljevića Marka). sugeriše se da je baš Marko jedini koji može da reši problem i zato je neophodan sultanu (u drugoj od ovih pesama. vrlo je jasno u tim pesmama da je on turski podanik. Neobično je što ga majka Jevrosima tera da ore umesto da se bori sa Turcima (Vuk. crnog arapina. Najstarija epska pesma je upravo Marko Kraljević i brat mu Andrijaš i u njoj vidimo prisutan internacionalni motiv – Kain i Avelj (s obzirom na Markov visok društveni status . II. starije pesme ne stavljaju u prvi plan njegove antiturske borbe (za razliku od. njegov brat Andrija nekada se pominje. izdaja Vuka Brankovića. Narod je poraz srpske vojske na Kosovu hteo da opravda pronalazeći razne uzroke. Razlog spora je u poslednja četiri stiha govora: Ne dam vašu sestru poharčiti. internacionalne teme – drugovanje sa natprirodnim bićima (npr. dok se treći nalazi i u pesmi Carica Milica i Vladeta vojvoda. U građenju epskog lika ima nejasnosti i nespojivosti u celinu. tako se on ponekad naziva sultanovim posinkom). nadmoćnost turske vojske 2. recimo. Uzeta su tri: 1. Al’ ću stopit svu tazbinu moju. a drugi i treći u Propast carstva srpskoga. Nemam s kime ladno piti vino. 70). II. Narodne pesme ne pominju Marka među kosovskim junacima. Uostalom.prašta radi tazbine (srodstvo po braku) . vila od Vrvina). II. Nejasna je njegova istorijska uloga na Kosovu. Štaviše. Za njega se vezuju i opšte. Građenje epskog lika Marka Kraljevića On je najpopularniji epski junak srpskih pesama. sultan ga polumrtvog poušta iz tamnice da bi se borio protiv Muse (Vuk. On ume i da uplaši i da ubije boljeg od 12 . On ima i herojski moral i požrtvovanje. Prvi se potvrđuje pesmom Kosančić Ivan uhodi Turke. Ljutica Bogdan. U pesmi Marko Kraljević i Arapin (Vuk. 60) on se bori protiv odmetnika. do tada je bio tri godine u tamnici). Bez vas bih je mogao stopiti. Turci i Arapi. božja volja 3. No sam ljubi mojoj poklonio. a nekada ne. za sultanov račun (Markov odnos prema Turcima se u nekim pesmama relativizuje putem eufemizama. Banović Strahinja i deset Jugovića su kontrastni likovi. prerastanje ciklusa u ep. Njegova istorijska uloga turskog vazala ne odgovara izuzetnoj lirskoj i epskoj slavi. 67). a o njemu pevaju i pesme drugih okolnih naroda. proces ženidbe u pesmi Ženidba kralja Vukašina). Neprijatelji su mu Musa Kesedžija.otac mu je kralj Vukašin. Peme kosovskog ciklusa su sve povezane i nastavljaju se jedna na drugu. U pesmama o Markovoj borbi sa Arapinom i Musom Kesedžijom..prašta i raskida sa tazbinom. dvojicom turskih odmetnika.

bačvanske pesme treba pridodati ljubavnim. Motiv sukoba ravnopravnih na vrlo specifičan način dat je u pesmi Marko Kraljević i Ljutica Bogdan. mesa i hleba. kao i u prvoj pesmi. inače. VUKOVA PODELA 1. koji je. dodolske itd.ispisano krvlju sa njenog obraza. koji odmah po izlasku traži vina i rakije. U prvoj pesmi Marko se javlja u caričinonm snu. jer čine posebne podvrste. u kojoj se ponire u psihologiju pojave straha kod glavnih junaka. jer nema dovoljno razloga za njihovo izdvajanje. utoliko pre što se pojedine pesme mogu svrstati u nekoliko vrsta. Sve pripeve uz zdravice treba uzeti kao podvrstu običajnih pesama. namene pesme – prema prigodi (događaju) uz koju se pevaju: svatovske. po pravilu dorastao i najvećim junacima koji se bore za pravdu. ali ih po srodnosti treba raspodeliti u manji broj vrsta. vrste na osnovu: 1. Gotovo je duhovito njihovo izbegavanje direktnog sukoba. zatim još jedna hiperbola – kreće u bitku tek pošto iscedi vodu iz same drenovine (Markova prekost prema kovaču koji ga vređa i prema sestri Leke kapetana). Doslednu sliku Markovog prkošenja Turcima imamo u pesmi Marko pije uz ramazan vino (pije vino zato što ga voli i nije mu bitno što je zabranjeno). Obe pesme imaju vrlo sličnu strukturu. izdvajanje pesama po mestu gde su zabeležene nije prihvatljivo – pripevi uz zdravice samo su deo svatovskih pesama. Isto tako. Najveći deo Vukovih grupa izdvojenih po nameni treba zadržati. a počastice nisu ništa drugo do pripjevi uz zdravice. Pesme kao što su Marko Kraljević i Arapin i Marko Kraljević i Musa Kesedžija upravo daju sliku Marka kao sultanove jedine odbrane i uzdanice. Njegov lik predmet je izrazite hiperbolizacije koja ne može a da ne podseti na Bahtinovo shvatanje grotesknog. mesta izvođenja – mesto ili pokrajina gde se pevaju (poštrovsko naricanje nad mrtvima. U drugoj pesmi imamo internacionalni motiv o zarobljeniku i već zaboravljenom junaku koji postaje careva uzdanica. Prva Markova pojava sa kosom do zemlje i noktima za oranje. 2. Hiperbola je i sama dužina Markovog života – preko 300 godina. Velika rasprostranjenost lirskih. Bitka je duga i ravnopravna. Međutim. Međutim. pesme koje se u Budvi pevaju na Spasovdan) 3. kraljičke. Markovo priznanje da je ubio boljeg ima karakter moralnog podviga. ali isprva odbija da izađe na megdan Arapinu. šalje mu pismo u kome ga zaklinje svetim Jovanom.sebe. Vuk ih je svrstao u 20 grupa. RODOVI I VRSTE NARODNE LIRIKE Lirske pesme su starije. Kreće tek pošto mu sama careva kći to zatraži . Prvo se pojavljuje odmetnik u funkciji nasilnika i porobljiviča. ženskih pesama znatno je otežala njihovu klasifikaciju. vreme izvođenja. Pjesme svatovske 13 . upravo ta početna situacija zaboravljenog i utamničenog Marka postaje osnova za postupak hiperbolizacije na kome se temelji ostatak pesme.

vojničke 5. sahrane itd. uskršnje. Pjesme koje su se u Budvi pjevale na Spasovdan 18. koje su najverovatnije i najmlađe. kraljičke. Pjesme božićne 10. Kako su ovi obredi rano hristijanizovani. Pjesme od kolede 9.2. Za ženske pesme bitna je melodija. dodolske. 14 . žetalačke) 3. desetercu i trinaestercu. obredne i običajne pesme – koledarske. Paštrovsko naricanje za mrtvima 5. Nije bitan pol pripovedača. Pjesme svećarske 6. ljubavne pesme. Pjesme sljepačke 13. Paštrovski pripjevi uza zdravice 3. porodične pesme – pečalbarske. Pjesme igračke 17. Redosled pevanja pesama koji se još čuva u nekim područjima ukazuje na nekadašnji obredni karakter i starost ovih pesama. posleničke pesme (pesme o radu – npr. Ljubavne su najraznovrsnije. ali ima i sete u opevavanju devojačkog rastanka od doma. Najbrojnije su porodične i ljubavne. Ljubavne i druge različite ženske pjesme 20. spasovske. dok je ona za muške na drugom mestu. Pjesme koje se pevaju na prelu 15. Ono se ogleda u raskoši mladosti. Pjesme osobito mitološke 14. * Svatovske pesme – u njima preovlađuje svečano raspoloženje. Pjesme bačvanske našega vremena Ženske pesme su u I knjizi. u ovu grupu spadaju i sljepačke pesme 4. Najčešće su u osmercu. mada ženske uglavnom pevaju žene. Peraške počaške 4. Savremena podela (princip podele je namena): 1. Ton je radostan. Kriterijum podele na muške i ženske vezan je za činjenicu da je emotivnost lirike za žene. Pjesme koje se pevaju uz časni post 11. Pjesme dodolske 8. izgubili su magijsku i kultnu moć i zadržali su se samo kao običaji. Pjesme onako pobožne 12. na ranilu. Pjesme kraljičke 7. a junački događaji su iz muškog sveta. svatovske. OBIČAJNE LIRSKE NARODNE PESME Ove pesme potiču od prastarih obrednih pesama uz kultne radnje vezane za čovekovu ličnost – svadbe. Pjesme žetelačke 16. bogatstva i lepote. religiozne pesme (religiozno-moralističke) – još je Vuk razlikovao hrišćanske i mitološke pesme. božićne. Pjesme koje se pjevaju djeci kad se uspavljuju 19. tužbalice 2. jer ih ne sužava mesto izvođenja i namena.

Obredne pesme imale su javnu funkciju. Kada idu preko sela (Vuk. (Devojci (161). Koledo označava kolo. mladog boga. iz Srbije). Gospođi (169). U primorskim krajevima postoji varijanta obreda sa muškim učesnicima. teranjem zime. XII). I. uskršnje. đurđevske. Bile su deo obreda koji su pripadali kultovima (Sunca. kod nas se ti obredi javljaju u celom prostoru od Makedonije do Panonije. u šestosložnom stihu (šesterac). Koledanje se održava u vreme oko zimske ravnodnevnice (21. Banatu i Bačkoj. 185). čitavoj severnoj Srbiji peva se svatovac – narodna svatovska pesma koja se odlikuje posebnom melodijom. Mahom su u osmercu sa pripevom u sedmercu. budući da su izvođene pred kolektivom i za njega. Koledarske pesme – obredne pesme u vezi sa kultom plodnosti. a često i igrom. (Opet kada igra dodola (Vuk. simbola večnog života ili mladog konjanika raskošne opreme što je personifikacija mladorođenog boga Sunca (kod Vuka – pesme od koledi Domaćinu (191)). Djetetu (176)) 3. nakon čega sledi darivanje. Vezuju se za svetkovine i pojedina godišnja doba (kalendarske = koledarske). Grupa devojaka od kojih je jedna naga i obmotana zelenilom obilazi selo za vreme suše. Česta je slika zelenog bora. sa improvizovanim krunama i mačevima. U obredne pesme spadaju još i vodičarske. zemlje. Imale su magijsku funkciju. Djevojci i momku na prsten (7)) OBREDNE LIRSKE NARODNE PESME Reč je o najstarijim usmenim tvorevinama koje su vezane za nastojanje da se umilostive prirodne sile. Dodolske pesme – letnje. Pesme su kraće. a vremenom su hristijanizovani. Stihovi se svode na verbalne opise obrednih radnji. Devojke kraljice obilaze kuće svečano odevene. Zaustavljaju se pred kućama gde pevaju. obredne pesme namenjene dozivanju kiše pomoću imitativne i kontaktne magije. 1. Obred – centralni lik je žensko biće – dodola. I. uz izvođenje sa dramskim elementima. iskazivanje prirodne pojave i željene posledice koje iz nje proizilaze. Vezane su za zemljoradnju. pa su poznate u većini zemalja gde je ona razvijena. predaka). Kraljičke pesme – vezane su za proslavljanje praznika dugodnevnice. rađanjem Sunca i Nove godine. Obred je uvek praćen pesmom. pevaju o životnoj radosti.U Sremu. hristijanizovane su i vezane za praznik duhova. Običaji i pesme sa sličnim pripevom kao koledo postoje i kod drugih Slovena i naroda. a dodola igra dok je domaćica poliva vodom. RELIGIOZNE/VERSKE PESME Vuk je ove pesme podelio na: 15 . U novije vreme osnov ovih pesama čini iskazivanje dobrih želja. sa pripevom lenjo ili lado. ličnoj i porodičnoj sreći. (Kad se isprosi devojka (6. 187) – izrazito narativna pesma) 2. spasovke itd. Sunce.

U pesmi Tri mane (540) ideal nežnog mladića ponikao je u primorskim krajevima. U njima nema idealizacije patrijahalnog života. gde je gradska poezija jače uticala na narodnu. Zanimljivo je. Tu opet imamo i situaciju i devojčino držanje. opet. Hrišćanske pesme – mahom ih stvarali crkveni ljudi. Na srpskom jeziku nije zabeleženo mnogo ovih pesama. pesme ovog tipa po pravilu (i po svojoj prirodi) ne daju neki jasan ideal mladića i devojke. kojim se izražava etički ideal. Češće se peva o lepoti devojke: bjela i rumena.1.žetalačke). Slično je i u pesmi Što bi koja najvolila? i njenim varijantama (447-552). samorazumljiv prirodni nagon. kakav nalazimo u dužim epskim i lirsko-epskim pesmama. Mesecu. ili samo u porodičnom krugu – uspavanke. ali i ljubavni elementi (Nadžnjeva se momak i devojka. 246). niz pitanja i niz negativnih odgovora sa poentom. Ovu podelu nije moguće dosledno sprovesti jer se mešaju paganska i hrišćanska shvatanja. Ona obrađuje široko popularnu temu da je devojci dragi draži od svega. jer pesme potiču iz različitih vremena i sredina. Bez obzira na starost. simboličnu sliku. Teme – pesma Riba i devojka – prva među pesmama kod Vuka (285). sa nastojanjem da religiozno u pučkim pesmama potisne lirsku narodnu pesmu. U njoj je. medna usta. suprotstavljanje ideala. Ženidba Mesečeva) kojima se pripisuju ljudska svojstva i tajanstvena moć da utiču na ljudsku sudbinu. tanka i visoka. biser zube. već se razlikuje od sredine do sredine. npr. 245). Najčešće su vezane za veće radove koji se izvode kolektvino (žetva. zmajevima. po Latkoviću pripadaju periodu između XIV i polovine XIX veka). kao i u mnogim drugim ljubavnim pesmama. LJUBAVNE NARODNE PESME Kod svih naroda su veoma stare. tekstovi danas poznatih naših narodnih ljubavnih pesama su relativno mladi (po rečniku nisu stariji od tri veka. Mladića treba da krasi zdravlje i snaga. situaciju. Za patrijahalnu sredinu bitne crte idealne devojke su smernost i čednost . PORODIČNE PESME Pevaju o životu u porodici ili zadruzi. U njima su prisutne socijalne razlike (Kad žanju Turcima u nedelju. Posebnu grupu čine slepačke pesme koje su slepi pevali proseći milostinju. Taj ideal nije uvek isti. Muslimanske devojke imaju nešto od ideala haremske lepotice koja je 16 . nebeskim telima (Suncu. data je u nekoj vrsti antiteze.kao u pesmi Srpska devojka. Podgrupe su vojničke i pečelbarske pesme. Česti motivi su: materinska i sestrinska ljubav. Opšta odlika ovih pesama je posredno iznošenje osećanja kroz nekakav događaj. ima crne oči. POSLENIČKE/PESME O RADU Ove pesme prate rad i pevaju o njemu. 2. berba . Međutim. Mitološke pesme – pevaju o vilama.

rastanci. U muslimanskim pesmama. Ideal mladića ili devojke varira prema kulturi i shvatanju u pojedinim oblastima. Pored čednosti i stidljivosti. npr. zbivanje se ređe dešava u selu. Porodične obaveze česta su prepreka ostvarivanju ljubavnih želja. LIRSKO – EPSKE NARODNE PESME U ovim pesmama se opeva neki događaj. samo sa mladićem koga devojka prihvata. po pravilu uzeta iz prirode. Maćeha. savlađivanju prepreka. Dragojlo i Smiljana – devojčina braća se ne slažu sa njenim izborom. čežnje. rastanci. Izgleda da je bilo važno opevati tugu izazvanu rastankom ili sam rastanak. tugovanja – sve se to dešava u složenoj prirodi: na obalama reka. po tom pitanju. do srećnog ili tragičnog završetka. ali sa puno osećanja. Čest je slučaj da kada rodbina sazna za ljubav. Prvi susreti su uglavnom slučajni – npr. ima više senzualnosti i neposrednosti. sastanci. nego jednom na vodi studenoj. Ljubavna lirika nije ista na celom jugoslovenskom prostoru. Odnos prirode i čoveka može biti sasvim neposredan – nije retko ni obraćanje stvarima iz prirode: Suncu. a ljubav se izražava i preko pesme u kolu. veza bude osujećena. 323 i 324). To su. Muslimanske pesme su. ona ga odbija. Ljubavna osećanja bude se na ovim. po pravilu. Rastanak obično nije jasno motivisan. Najpoznatija od svih ovih pesama je Nesrećna devojka. nešto drugačije: po pravilu sve se zbiva u kući ili oko kuće – skoro opšte mesto je susret u uskom sokaku. kako Vuk kaže. U nekim pesmama nalazimo i kletve. Mesecu i zvezdama. smetnje. ređe je reč o nekom postupnom upoznavanju i zbližavanju (554). po pitanju ove teme. U njima se prepliću dva elementa: narativnost 17 . ne želi sreću pastorki (Mara bjeljarica). 359). Postoji i pesame u kojima devojka odbija starca (398-400) i sve imaju istu strukturu: devojci prvo prilazi starac. a da je sve ostalo sporedno (Tužba na polje). sastancima. Izražavanje ljubavi je obično diskretno (baca venac cveća niz reku da ga odnese dragom) i često posredno (devojka mladiću daje cveće) – 331. na livadi. zatim se situacija ponavlja praktično istim stihovima. Raskošna odeća i bogat nakit česti su atributi lepe muslimanke (382) – bugarke. i naivnost je često isticana osobina mlade devojke (430).snažne metafore snega i hladnoće. 384). pesme na međi između lirskih i epskih. Česti su motivi devojčinog razgovora sa konjem mladićevim ili sa ogledalom (407. Poređenja su. 311) . mada ima zajedničkih crta. ali se najčešće peva o tipičnim momentima ljubavi: o prvim susretima. 388 Nijesam ga nikad ni viđela.rasla odvojena od okoline (nit’ je videlo sunca ni meseca. Mnogo se peva i o čežnji posle prvog susreta (319. Postoji i jedan broj pesama u kojima mlada žena tuguje zbog udaje za nedragog (310. prvim susretima. U nekim pesmama samo devojaštvo istaknuto je kao osobina žene koja zaslužuje ljubav (Devojka je bolja od udovice. slutnje) može se grupisati najveći broj pesama. Rastanku voljenih često prethode zloslutni snovi (640). Motivi – po motivima ljubavne pesme su različite. Oko ovih tipičnih momenata (susreti. u šumi. Priroda – saživljavanje sa prirodom najjače se oseća u patrijahalnim zonama: prvi susreti. 425).

udeo humora u prikazivanju. Romansi ima njaviše među ljubavnim pesmama. ozbiljan ili humoristički stav prema događajima. a u lirskim često ima realističkih detalja. Podela muških pripovedaka na duge i kratke takođe ne govori mnogo. predanja. dužina tj. odnos između fantastičnih i realističnih elemenata 2. romansa 3. Balade – u njima se priča o nekom događaju ili o sudbini neke ličnosti. sa puno osećanja. odnosno fantastika. Dakle. a kraj najčešće tragičan. To su pripovetke na međi i one kombinuju elemente bajke. Jetrvica adamsko koleno (epsko-lirska). Ženidba Milića Barjaktara. Ženske pripovetke su one u kojima se pripovedaju kojekakva čudesa što ne može biti.i emotivnost. Romanse – u njima je opevano veselo i srećno raspoloženje. 18 . dužina priče – u savremenoj književnoj teoriji to je kompozicija dela 3. ali je to pričanje veoma živo. šaljive priče. Dalje Vuk kaže da bi se muške pripovetke mogle podeliti na dugačke i kratke. kao ni za pesme. a one u kojima preovladava naracija na početak II knjige (one se više kazuju). One u kojima preovladava lirsko Vuk je svrstao na kraj I knjige (one se više pevaju). 2. Kriterijumi Vukove podele: 1. Stojan i Ljiljana (porodična). što je odlika epske poezije. izdate 1853. kratkoća. Vuk kaže da postoje muške i ženske priče. epske poezije. bajka u stihu 5. muške su one u kojima nema čudesa. u Beču. neke elemente podele na osnovu strukture i kompozicije imamo. Cela ova analogija sa podelom pesama i pripovedaka nije baš najsrećnije rešenje – među epskim pesmama ima dosta fantastike. novelističke teme u stihu (o porodičnim odnosima) Vuk ih je nazivao baladičnim narodnim pesmama i delio na: 1. ipak Vukova podela daje neke bitne elemente za svaku klasifikaciju – fantastika ili realizam. ali nisu retke romanse ni sa porodičnim motivima: Biljana platno beliše. VUKOVA I SAVREMENA PODELA NARODNE PROZE PRIPOVETKE U predgovoru svoje zbirke Srpske narodne pripovetke. ali sumorno i bolno osećanje. pripovetke. Pa. dramatično. Savremena klasifikacija lirsko-epskih pesama: 1. basne. Kriterijum razlikovanja ove dve grupe je realističnost. Motivi su skoro uvek iz porodičnog života: Hasanaginica. legenda u stihu 4. samo nikada takvo koje bi izražavalo tragičan događaj kao u baladama. balada 2. Smrt Omera i Merime. ne može reći da li su muške ili ženske. nago ono što se pripoveda rekao bi čovek da je zaista moglo biti. kao i da postoje one za koje se.

Lokalne: funkcionišu samo u određenoj pripovetci . Moglo bi se reći da se u bajci teži vraćanju ustaljenog reda koji je u samom početku poremećen. ali je važno to što je kao vrstu uveo basne i što je dao dobar naziv za pitalice. U nekim bajkama taj junak je siromašan mladić (retko devojka). odabiru i kombinaciji određenih motiva.. šaljive priče. Kada junak dospe u donji svet. koje su više epizodične i po pitanju dužine razvijenije. dolazi. tu dimenziju nemaju priče o životinjama. Svaka basna ima pouku. njihovih osobina i karakteristika. u uvodu će se pojaviti žena bez poroda. Basne i priče o životinjama – uvek kratke i alegorijske.Formule žanra: osobito uvodne i završne. stvarno i nestvarno se nalaze u istoj ravni. Zlatna jabuka i devet paunica). ako je osnovni motiv zmija. svaki motivski krug. Postoje tri tipa formula u bajkama: . koji je deli na: priče o životinjama (basne). Za bajke je karakteristična distanca kolektiva prema sadržaju (koji i slušalac i pripovedač smatraju neistinitim i nestvarnim). Svet bajki je jednodimenzionalan. Da bi rešio zadatak junak mora da 19 . do inverzije. Junak bajke je maksimalno pokretljiv u prostoru. verovanja. pa sve vidimo iz perspektive onog sveta (kao u Đavo i njegov šegrt). bajke. Najproblematičnija su verovanja budući da uopšte nisu vrsta pripovedaka nego amforna etnolška građa. Bajka je u potpunosti zasnovana na konstantnoj kompozicionoj shemi. legende. i sam je dao jednu. Junak i njegovi pomagači nastoje da povrate revnotežu koja je narušena i da isprave nepravdu načinjenu junaku koristeći se svim sredstvima. kod svih naroda one obrađuju iste ili slične motive – mladić koji se nalazi pred teškim zadatkom. skaske. ali je ograničen linearnim vremenskim tokom. ograničenom broju delokruga likova i formulnim izrazima. on je osporavana ličnost (najmlađi brat. 2. ali se ogleda samo u tome što se izvesna svojstva pripisuju životinjama). U pričama o životinjama takođe se kazuju karakteristične osobine životinja. sticanje velikog blaga započeće služenjem siromašnog seljaka kod bogataša itd. U bajci nije reč o alegorijskom tipu fantastike. kao u basnama. postoji samo prelaz iz jednog u drugi svet kao fantastičan. Može postojati samo doslovan fizički preobražaj (npr. Đavoljev sluga). kao što je slučaj sa basnama. Problematična je i njegova podela legndi na one o svecima i one o junacima. Kad je reč o nosiocima radnje. ali se pri tome ne misli na prikriveno prikazivanje ljudi. Fantastičnost prostora u bajkama ne postoji.Opšte: zajedničke za različite rodove i vrste usmene književnosti . Psihološki razvoj junaka izostaje. U uvodu bajki iz Vukove zbirke nalazimo odrednicu mesta. mladoženja ili čudnovato začeće. najavljuje se već u uvodnoj formuli. Savremena klasifikacija pripovedaka: 1. a nema ni emotivnih doživljaja. Bajke – vrsta fantastičnih priča (fantastike ima i u basnama i u pričama o životinjama.Vukov savremenik i nastavljač Vuk Vrčević. svaki tip. obično. mada problematičnu podelu 1868. novele (muške pripovetke). *Motivi: sve su bajke međusobno slične. vremena i nosilaca radnje. Značajan napor u klasifikovanju naše narodne proze načino je Veselin Čajkanović.

npr. Nameravao je da izda knjigu u kojoj bi bila sakupljena predanja . 6. ali je sama priča izmišljena. menja se u okviru priče (nasuprot tehnici crno-belo u bajkama). Funkcija im se proteže od zabavne do poučne. u njima nema ničeg fantastičnog i neverovatnog. Lik novele je dinamičan. Šaljive priče – jednoepizodične priče (inače prerastaju u novelu). Želja pripovedača je da nas upozna sa postankom naselja. Skaske – etimološka i eshatološka predanja.Život i običaji naroda srpskog. vukodlaka). Kratka slika događaja. opisuju jedan događaj. uz poslovice i uz pojedine epske pesme. vila. To zlo često dolazi od najrođenijih. Likovi su tipizirani i dobijaju nacionalno obeležje u zavisnosti od regije u kojoj su nastale (kod Srba – Era). sredini. Vuk je predanja klasifikovao tematski. sa dosta čudesnih elemenata. izađe na kraj ne samo sa natprirodnim bićima. Samo u retkim slučajevima on ne postiže pobedu svojom snagom (Aždaja i carev sin). Čudesni svet bajke se hiperbolizuje do grotesknih razmera. Ima ih mnogo manje od bajki i kraće su. uvek religiozno obeleženih. jednu osobinu. planina. Pojavljuje se humoristička tendencija da bi se narušila ozbiljnost. Poput epske pesme one se osnose na određeno lice. Anegdote i ratničko-patrijahalne anegdote – kratke. Poučavaju i zabavljaju. U njima ima i veliki broj izmišljenih ličnosti (zmajeva. po opisu: 20 .3. One ne služe uveseljavanju već osvetljavanju istorijskog perioda. Novele – muške pripovetke realistične sadržine. bez opisa. U legendama uvek ima i ponešto istine. 4. već i sa neprijateljstvom i mržnjom drugih ljudi. po strukturi slične bajkama. a daje na kraju jednu širu ideju o ljudima. Sve su šaljive priče muške. a zatim se razara tako da od bajke dobijamo njenu parodiju. Za potrebe izdavanja te knjige. PREDANJA Vuk je predanja štampao u Riječniku. Opisana situacija je smešna i slikovita. uzdižu junaštvo. Teže zanimljivosti pa se često drže neobičnih i iznenadnih obrta. U mnogome se približava šaljivoj pripovetci. religiji itd. pa je nekada teško odvojiti legendu od bajke. etička poenta. ime neke ličnosti ili naselja. daju jedan odgovor. Legendarne priče i skaske – višeepizodične. Karakteristične su za rodovsko-plemenska uređenja (Crna gora. tj. U mnogim bajkama junak strada zbog svoje radoznalosti (ulazak u zabranjenu mu odaju). Hercegovina). duhovite priče o nekom zanimljivom i malo poznatom događaju iz života poznatih ljudi najrazličitije sadržine. Ratničko-patrijahalne su na granici anegdota i predanja. Pobedu nad natprirodnim čudovištem junak postiže tako što uz pomoć nekog drugog lika (oteta sestra ili žena) sazna gde se krije snaga čudovišta. običaja. ličnosti i deluju poučno. 5.

To su sažeto formulisana opažanja. 3. više poslovica je u ritmičko sređenoj prozi. tj. One mogu i da utvrde stanje stvari – Sve je dobro što se dobro svrši. Da bi se naglasila istinitost mitoloških i demonoloških predanja koriste se vremenske i prostorne odrednice (noć. kataklizma) onda je reč o eshatološkim predanjima. Kada se govori o događajima posle smrti ili pošljednjem vremenu (smak sveta. u stihu ili u ritmičkoj prozi. Poslovice predstavljaju individualno stvaralaštvo. Kulturno-istorijska predanja – neka vrsta usmene istorije o junacima i događajima. nastanak mlečnog puta. ili da budu delimično važeće pravilo – Kad čovek tone i za vrelo gvožđe se hvata. 21 . pa se proširilo u priču. I slušaoci i pripovedači treba da veruju u istinitost kazivanja i zato se predanja završavaju materijalnim dokazima za ispričan događaj. Basne i šaljive priče se često sažimaju u poslovice. životinja. pričaju ljudi. i obratan postupak – prvo je izrečeno zapažanje u obliku poslovice. Postoji takođe. vjerovanja u stvari kojih nema 2. a zasnovana na iskustvu generacija. vile.npr. Savremena podela (paralelna je Vukovoj): 1. jezgrovite zaključke iz ličnog ili opšteg života. – time što znamo da postoje i vidimo i mlečni put i krticu. Većina poslovica u deseteračkom stihu je u stvari istrgnuta iz pesme i upotrebljava se kao samostalna tvorevina. Izražavaju se najčešće pomoću metaforičke slike.. čoveka. biljaka. kosmosa. Teže da slušaocu uliju divljenje prema precima. Kazivač to naglašava stalno: Srbi pripovjedaju. zavičaju. KRATKI GOVORNI OBLICI I NJIHOV ODNOS PREMA USMENOJ POEZIJI I PROZI 1. Mogu biti i iskustvo iz drugih istorijskih perioda ili iz određene sredine. tako je i u pripovetkama. Istinitost se potvrđuje kod etioloških i eshatoloških predanja . I narodne priče sadrže poslovično kazane misli o životu koje su preuzete kao i stihovi pesama. po čemu se razlikuju od pripovedaka. iz književnosti. o postanku gdekojih stvari 3. tabuisana mesta). 2. Poslovice – najčešće u svečanom tonu. junaci i konji njihovi. Ipak. Istinitost: sve tri vrste predanja imaju izraženu crtu istinitosti. iz Biblije. Etimološka i eshatološka predanja – o postanku sveta. Mitološka i demonotološka predanja – zasnovana na čovekovom verovanju u natprirodna bića (zmajevi. prihvaćena u tradiciji. Mogu izražavati opšte prihvaćene istine ili dvostruke poglede na istu pojavu. U predanjima je drugačiji tip fantastike nego u bajkama. krtice i sl. a pouku otkriva tek prenosno značenje – Gvožđe se kuje dok je vruće.). iz staroorijentalne i grčkorimske tradicije.1. dok kazivač predanja priča u prvom licu. Stih je najčešće deseterac (4+6). on je bio prisutan..

gorkog i prijatnog iskustva. Marko Kraljević – istorijska je činjenica da je vladao posle svog oca Vukašina. potpuno protivrečne 2. 4. Motivi su očigledno rasprostranjeniji od istorije.2. čije ime treba pogoditi. Ali njegova istorijska uloga ne odgova njegovoj izuzetno velikoj slavi (o njemu pevaju Srbi. čak se za njega vezuje i motiv caroubice. 7. kojima se razbrajaju učesnici u igri. bio je turski vazal u Prilepu. Mogu biti izvučene iz priče ili novele. nekad su u vidu preporuke da se preživi – Umiljato jagnje dvije ovce sisa. 6. razne životinje. Brzalice – govorni izrazi za zabavu i vežbu. Tekođe. 5. Pitalice – kratke usmene prozne forme sastavljene od uvodnog narativnog dela sa glagolom pitati i dijaloškog dela: pitanja i odgovora. u vidu pitanja. Bugari). Narativni deo služi samo da uvede ličnost – koja može biti istorijska ličnost a ponekad i životinja. delovi čovečijeg tela itd. Kletve – ritmički uobličene želje koje prizivaju zlo onome kome su upućene. retko su u neposrednom imperativu – Ispeci. ELEMENTI EPSKE BIOGRAFIJE Istorija i poezija mogu biti (3 tipa veza): 1. Vukašin – u poeziji zapamćen kao izrazito negativan lik. epskoj poeziji i baladama. Ima ih u lirskoj. ali su ipak priče češće sažimane u pitalice. Predmet zagonetki mogu biti najrazličitije stvari i pojave iz života ljudi: nebeska tela. Sastoje se iz metaforičkog i alegorijskog opisa neke stvari ili pojma. Najčešće su retrospektivne. Javljalju se u poeziji gde imaju funkciju otkrivanja psiholoških i etičkih odnosa među likovima. pa reci. uglavnom besmislena kazivanja. branio je Kosovo i svoje teritorije. Pitalice se odlikuju humorom i poentom u odgovoru. pojave u prirodi. Retko se šire u priču. Brojalice – stihovana. Blagoslovi – najčešće stihovane. istorija može da služi kao jezgro oko koga se pletu motivi – istorijski sloj se često povlači pred zanimljivošću motiva. a retko upravljene ka budućnosti i tada ostaju samo preporuka. godišnja doba. U istoriji on je legitiman kralj. Makedonci. dobronamerne želje koje se prenose u tradiciji. Vuk Branković – u poeziji je zapamćen kao kosovski izdajnik što je istorijski netačan podatak. a motiv caroubice je 22 . Zagonetke – misaone govorne igre – enigmatične forme. uobličavaju sliku naših naravi i istorijskih situacija. Raspon humora je od obične šale do gorke satire. Odgovor je samo jedan i on je priznat u tradiciji. a ne zapovest. i ta moralna stanovišta nisu uvek visoki moralni ideal. Hrvati. može se desiti da se poklapaju 3. Prikazuju jedno zapažanje iz života. 3. uzurpator kraljevstva. Zasnivaju se na igri glasova i slogova teških za izgovor. Poslovice se odnose na sve domene ljudskog života.

Ovo je internacionalni sloj – Ahil. Sibinjanin Janko je ujak Sekuli. Uroš i Mrnjačevići. Žena i zmaj = Relja Krilatica. a Marko je ujak Zmaj Ognjenomn Vuku. kao i njihovi sinovi Marko i Uroš. Vukašin proklinje Marka jer je njegova odluka čije će biti carstvo pala na Uroša. Negativni: Vukašin i Marko Kraljević. nož. pobratimstvo. naglašava se u imenu junaka: Starina Novak – Grujica Novaković. Junačko oružje starijih vremena su: mač ili sablja. sablja i vatreno oružje. a novijih: vatreno oružje. Ban Milutin i Duka Hercegovac). Bilo kakav kontakt među pobratimoom i posestrinom je nemoguć. Despotica Jerina – u poeziji je zbog stranog porekla dobila status negativnog junaka – prokleta. može i njega samog. b) Odnos otac – sin (srednja vremena). Šarac posrtanjem i suzom najavljuje Markovu smrt. Najduži opis junaka dat je u pesmi: Smrt vojvode Kaice. Ženidba Marka Kraljevića. u Maričkoj bici). Toplica Milan i Kosančić Ivan su pobratimi Miloša Obilića. *Junak – majka: veoma je bitna uloga žene u patrijahalnoj porodici. Poreklo junaka je jedan od elemenata epske biografije. Žena i zmaj = Zmaj Ognjeni Vuk. Retko je u starijim vremenima bitan odnos otac – sin: Dušan . Izražena je jačina linije po majci. Individualizacija junaka se postiže njegovim fizičkim opisom. Orfej.Sveti Sava. retko samo u jednoj varijanti. Vukašin i Dušan su kumovi.Uroš. a) Odnos ujak – sestrić (starija vremena): Momčilo vojvoda je ujak Marka Kraljevića. Nemanja . buzdovan. 23 . Individualizacija. opis junaka: fizički opisi. odnos Marka Kraljevića i majke Jevrosime (Uroš i Mrnjačevići. srednjih: mač. Epski atributi su junačko oružje i konj. Jugovići – epski likovi koji nemaju podlogu u istoriji. Duhovna srodstva su važna – neprikosnoveno je kumstvo. Onesposobljavanje konja je put za savladavanje junaka: tek kad Vidosava sablju i konja Jabučila Momčilovog onesposobi (krila mu sprži). svaki junak ima svoje atribute. Starina Novak se ženi vilom = Grujica Novaković. *Junak – otac: uglavnom su to pozitivni odnosi (Nemanja – Sveti Sava). Porodični odnosi – do opisa odnosa junaka i članova porodice se dolazi na osnovu više pesama o junaku. Oranje Marka Kraljevića). to je kao krvno srodstvo. Jason. Postoji i motiv majke krvnice (Nevera ljube Grujičine. Junački konji – njihovo ponašanje signalizira opasnost za vlasnika-junaka. Janko od Kotara – Stojan Janković. Junaci starijih vremena nastaju u braku između smrtnika i fantastičnih bića – brak čoveka i vile ili žene i zmaja – što objašnjava junakovu snagu (mitsko polazište): Vukašin se ženi vilom = Marko Kraljević. Opisi su najčešće pred megdan i pripreme za svadbu. koplje. Sablja se sama vadi iz korica kad je Marko uzme u ruke (mač kralja Artura). Miloša Obilića mogu ubiti jedino ako ga rastave od konja.istorijski nemoguć zbog hronologije (nije mogao da ubije Uroša jer je poginuo 1371. Za ovaj odnos bitna je tipizacija i stepen individualizacije.

Hajdučke i uskočke pesme 6.oba uslova moraju biti ispunjena. Kada junak treba da nađe nevestu. Ustaničke pesme POKUŠAJ PISANJA KOSOVSKOG EPA LAZARICA (Pesma o Lazaru) Lazarice su veštačke tvorevine iz XIX i XX veka. PREGLED TEMATSKIH KRUGOVA Tri kruga pesama. *Junak – sestra: uvek su emotivno vezani. Jakšićima i Crnojevićima) 4. ali i prijatelja za svoje roditelje . oformljene na osnovu događaja i junaka o kojima se peva: 1. a sestra bi sve učinila za brata (Milica i Jugovići. Žena može da podstiče muža na bratoubistvo. Kada muž sazna za neverstvo uvek dolazi do direktnog suočavanja i muž će savladati ljubavnika. na koje je Vuk podelio našu epiku. *Junak – ljuba: ona je uvek verna. Pokosovski ciklus (pesme o sremskim Brankovićima. Izuzetak je Banović Strahinja. on svojoj ženi prašta. Bratska sloga može da izazove vilinsku zavist. Ideal bratske sloge imamo kod Jugovića. U pesmi Zidanje Ravanice carica Milica je ta koja prekoreva Lazara jer ne gradi zadužbine. Pesme o crnogorskim borbama 8. Pesme o muslimanskoj sredini 7. kao što su to 24 . na snazi je formula: on traži za sebe devojku. Brat je sestrin zaštitnik. Preljubnicu stiže kazna: rastrzanje konjima na repove. spaljivanje. Kosovski ciklus 3. sestra vojvode Momčila kontrast je njegovoj nevernoj ženi). Ženidba kneza Lazara i Zidanje Ravanice su legitimacija Lazara kao naslednika Nemanjića. Pretkosovski ciklus 2. Pesme o Marku Kraljeviću 5. *Junak – ujak: najveći stepen idealizacije. vađenje očiju. dalje se mogu podeliti na manje tematske krugove. Milicino poreklo direktno vodi do Stefana Nemanje.*Junak – brat: često se razvija motiv o bratoubistvu (u neznanju: Predrag i Nenad). Vidosava zarad raskošnog života izdaje Momčila.

Četrdeset godina kasnije kada pronalaze glavu ona nestaje. odvraćenje junaka od boja ne uspeva. zove je da pređe njemu 25 . Ženidba kralja Vukašina – Vukašin u dogovoru sa Vidosavom. odlazi. Dilema se prepliće sa izazovom – Propast carstva srpskoga.činili Nemanjići. zatim dolazi i ranjeni sluga i izveštava: veliča Jugoviće i govori o izdajstvu Vuka Brankovića – on je izveo čak 12000 vojnika sa sobom u izdajstvo. Obretenje glave kneza Lazara – javlja se obilje biblijskih motiva. vraća se Milošu Obiliću i govori da je brojnija. neprolaznu slavu. on je glas razuma. Kosovski poraz shvaćen je apokaliptički. Kletva – kneževa kletva. on njom obavezuje sve koji su Srbi i srpskoga roda da učestvuju u bici. Zidanje Skadra – tri brata Mrnjačevića: kralj Vukašin. Sluga Milutin – na početku dva gavrana donose vest carici Milici da je potučena srpska vojska. kao pogibija svih izuzev onih koji su sa Vukom Brankovićem izdali kneza Lazara na bojnom polju (svi ostali su mrtvi ili ranjeni). Kosovka devojka. Mrnjačević Gojko. srebra i bisera već od mermera kamena. majka Jugovića. kako bi dokazao svoju ispravnost. Glavu je sa polja odneo mladi Turčin. Momčilovom ljubom (dvor na Durmitoru. da bi joj pomogao on je razrešen kletve. Kosančić Ivan uhodi Turke . 2. tj. Pismo Muratovo knezu Lazaru je izazov – u njemu je prisutan zahtev knezu Lazaru da se potčini sultanu ili da se bori protiv njega. Kneževa večera uoči boja. on dopušta. pripaja se telu – Sveta sam glava od svetoga tela – odnose telo u Ravanicu. čija je majka srpska robinja. Tara). Pavle Orlović i Vladeta vojvoda. centralni sukob je sukob izdajnika i podvižnika. Bogorodica po svetom Iliji šalje pismo Lazaru da se odluči ili za smrt i carstvo nebesko tj. ili da pobedi Turke i dobije carstvo zemaljsko. Miloš Obilić najavljuje pošljednje vreme. najezdu Turaka i savetuje Lazara da ne gradi crkvu od zlata. ali nijedan Jugović neće da ostane. i takođe da će vratiti Brankovića u boj. Odgovor kralja Lazara na to je odluka o zidanju Ravanice. Sluga Golubak onesvešćenu Milicu vodi u dvor.laž zarad dobiti. Car Lazar i carica Milica – ona ga moli da joj od kletve poštedi jednog od devetorice braće. ali se dogovaraju da Lazaru kažu kako bi naša vojska mogla da ih potuče jer su turski vojnici ili stari ili mladi. ali i on posle toga odlazi na Kosovo. Miloš se obavezuje da će pogubiti turskog cara na Kosovu po cenu sopstvene smrti. Miloša Obilića i Vuka Brankovića. EPSKE NARODNE PESME 1. oklevetanog junaka. Jedino Gojko nije rekao svojoj ženi i ona je donela sutradan ručak i sazidali je u temelje Skadra na Bojani. vojvoda Uglješa. Glasnički izveštaji – sluga Milutin.odlazi da izvidi kolika je turska vojska. da je ne bi srušili Turci. pa stoga neiskusni .

9. Požrtvovana sestra Jevrosima. ubio i Šarca. Banović Strahinja – konj Karaman. U lovu soko izlomi krila: Meni jeste bez krila mojega. što je proverio star Jug Bogdan. Smrt vojvode Prijezde – njemu turski car Memed piše pismo i traži njegova tri dobra: sablju. 12. polomio sablju. 8. u Skadar. 26 . pomaže mu Turčin koji je deset godina bio kod njega u tamnici. Marko Kraljević i Musa Kesedžija . Marko Kraljević i Ljutica Bogdan – oba junaka se plaše jedan drugog. a onda je njegova žena Jela ušla u podrum kad tamo vino i rakiju piju janjičari. Vojvoda Prijezda otvorio kapije i jurnuo na Turke. Kosovka devojka – darivana od strane Miloša Obilića.3. Marko pije uz ramazan vino – dok otera cara do duvara. Ženidba kneza Lazara – Lazar je bio sluga car Stjepanu. Njih traži po Kosovu a Orlović Pavle joj pokazuje gde su sva trojica poginula. Dmitar ujutru uzima vranca i sokola i ide u lov i naređuje ljubi Anđeliji da mu otruje brata. Opkolili Turci Stalać i 3 godine ništa nisu mogli da urade. Propast carstva srpskoga – odlučuje se car Lazar za nebesko carstvo i gradi crkvu od mermera. Jabučilu je spalila krila i Momčilovo oružje potopila u krv. Dioba Jakšića – u Bijogradu braća Bogdan i Dmitar dele očevinu. Musić Stefan – zakasneli junak. 10. On ne daje ni jedno. i on mu pomaže da oženi Milicu – tako mu je bilo suđeno. 7. a za ženu uzeo Jevrosimu. ubio je i Vidosavu. na jednome ljuta guja spava. 15. Car Lazar i carica Milica – o Kosovskom boju. Anđelija to nije mogla već je deveru poklonila pehar od zlata da bi joj on darivao konja i sokola. Na kraju kad je Vukašin ubio Momčila i shvatio kakav je on junak bio. svu su zemlju lepo podelili. koji mu na samrti govori kako će da slaže majku šta se sa njim desilo. 5. ali se zavade oko sokola i konja. Marko te se napij vina. Kosančić Ivana i Toplice Milana. ubio konja i zajedno sa ženom skočili sa zidina u Moravu.Marko Kraljević je 3 godine bio u tamnici. 4. tazbina – Kruševac.Marko Kraljević presuđuje da nasleđe pada u ruke Urošu (njegov otac Vukašin ga juri da ga ubije). 13. Uroš i Mrnjačevići . 16. konja i ljubu. Vratio se u dvor. a konj polomi noge. 14. kao bratu jednom bez drugoga. Smrt vojvode Kaice – ubio ga Sibinja Janko strelom kad Kaica nije gledao. 17. 11. 6. sultan ga oslobađa da bi izašao na megdan Musi Kesedžiji. Marko Kraljević i brat mu Andrijaš – posvađali se pošto nisu mogli da podele tri konja među sobom i Marko ubija svog brata. Marko proliva suze što je ubio boljega od sebe. Na kraju izmirenje. Oranje Marka Kraljevića – živeo 160 godina. dosta su ih pobili – od 3000 ostalo 500. Ubio ga Marko dok je gledao Musa u oblake. u njemu tri srca junačka. car se maša rukom u džepove… Idi.

Prebili mu ruke i noge. Sin carev i tri labuda 16. ali on nije hteo. Risanska) – Falila se prelijepa Ana b) Kad se isprosi djevojka (6. dok nije naišao na crnog Đorđija koji ih je pobio i oslobodio Srbiju od Turaka. Kako su radile onako su i prošle 8. jatake. Zlatna jabuka i devet paunica 6. 20. Pobegli su. Dmitar se pokajao. Snaja – Jela. Đavo i njegov šegrt 10. Žabica carica 14. a starac Fočo govori kako treba smanjiti poreze. Nemušti jezik 4. a mlada Smiljanić Ilije od petnaest dana. U ropstvu devet godina i sedam meseci. Moć burme 12. Vlatko i mrtvi 7. Fočić Mehmed-aga je za to da napadne i pobije Srbe. 19. Početak bune protiv dahija – sedmorici dahija proriču smrt. i car ih poturčio. a oči iskopali. što neće kadgod biti javno 9. Ropstvo Janković Stojana – mlada ljuba od nedelje dana. Ali Mehmed ga nije slušao već krenu u seču knezova i junaka. Gvozden čovjek 13. So i hleb LIRSKE NARODNE PESME 1. Stari Vujadin – Turci ga mučili da otkrije drugove. Anđelija: Nijesam ti brata otrovala. Ništa nije tajno. iz Srbije) c) Djevojci i momku na prstenu (7) – Ako ti nije prilika / usedni konja pa beži 2. Čardak ni na nebu ni na zemlji 2. Obredne pjesme 27 . Otac i njegove kćeri 17. Zmija mladoženja 5. Stojan prvo ide u vinograd i sreće majku koja mu kao nepoznatom govori da joj se snaha danas preudaje.18. Zla žena 11. Djevojka brža od konja 15. Aždaja i carev sin 3. Pjesme svatovske a) Kad se isprosi djevojka (5. veće sam te s bratom pomirila. ne dirati u srpsku veru i biti bolji prema raji – kao što je Murat govorio. NARODNE BAJKE 1. On svatovima da svoju sestru i zajedno sa ženom dočekaju majku koja kad ga vidi umire.

ako ašikuje nikad joj neće doći. Posleničke pjesme – pjesme žetelačke a) Kad žanju Turcima u nedjelu (246) b) Nadžnjeva se momak i djevojka (245) Ljubavne i druge različite ženske pjesme a) Riba i djevojka (285) b) Šta bi koja najvolila? (447-454) c) Tri mane (540) – Momak je premalen. n) Draga dragome san tolkuje (640) o) Srpska djevojka (599) – U Milice duge trepavice… *Najveća je žalost za bratom (304) LIRSKO – EPSKE NARODNE PESME Balade 1. već joj je u srcu zima. ako boluje kad ozdravi doći će joj. 6. pretanak i prebleđen d) Ljuba Alagina (384) – muslimanka rasla u izolaciji e) Dilber Stojna Bugarka – raskoš bugarske devojke f) Voda bez broda (430) – naivnost/nevinost devojke g) Djevojka je bolja od udovice (323). k) Marino pravdanje (331) – govori majci kako je brala cveće i kako je jednu kitu dala bratu. 28 .Oni su se iz malena gledali. Stara neće. oj dodo le! b) Kad idu preko sela (187) Pjesme kraljičke a) Djevojci (161) b) Gospođi (169) c) Djetetu (176) Koledarske pjesme a) Domaćinu /191) – Na čem’ ćemo molit’ / Za staroga za Badnjaka. a) Opet kad igra dodola (185) – Naša doda boga moli / Oj dodo. gazi bosa po snegu. 5. ali drukčije (399) . sve dok nije čuo za lepu Ljeposavu. Po srcu zima (311) – Sarajevska. Sakupio je svatove i otišao da je prosi. / Oj dodo. Ženidba Milića Barjaktara – svu je zemlju obišao a nije mogao sebi da nađe ženu. / iz malena do golema djeteta. Djevojka kune ogledalo (425) m) Djevojka ružici (319). ali joj nije hladno.iz Dubrovnika j) Zaručnica natrag udata (388. treću stavila sebi u nedra. ali je ona na pola puta između njegove i svoje kuće umrla (zli usud) kao i sve njene sestre. l) Djevojka i konj momački (407). a četvrtu njoj donela. Ne pij vode. Kad je stigao kući i legao na postelju.3. Isprosio je. Opet to. 4. ne ljub’ udovice (324) – već pij vino. Žalosni rastanak (554) .iz Dubrovnika. a za mlada jest (398) – Anđelija. i) Za stara nije. a ljubi đevojku h) Dragi i nedragi (310). / Za mladoga za Božića. umire i on. drugu dragom. Najveća žalost (359) – Sarajevska. citat). oj dodo le! / Da udari rosna kiša. a mlada hoće (400) .

ali da on nju samo voli. kao i trećeg sina u kolevci. u svoje ja . epsku poeziju (epika) – piščev odnos prema spoljašnjem svetu je sasvim drugačiji: on je predstavljen kao posmatrač određenog događaja koji se desio i završio u prošlosti. pesnik stapa svoja osećanja sa objektivnim svetom. Nju brat odvodi i ona se preudaje. Osećanja koja pesnik iznosi su trenutna i zato je ona u odnosu na epsku veoma kratka. Ona umire. Hasanaginica – preveo je Gete. lirsku poeziju (lirika) – dosta stara. / već je blago što je srcu drago. majka Omera hoće da oženi Fatimom koja pored toga što je lepa je i bogata. ona ih zaustvalja i ljubeći ga padne mrtva. pripovetka 3. Hasanaga: Hod’te amo. pa samim tim i sadržina. ipak ga majka ženi na silu. pa joj on poručuje da ga ne čeka na dvoru. sreću). 29 . epska pesma b) epska dela u prozi: roman. a ljuba ne. Smrt Omera i Merime – (343). sirotice moje! / Kad se neće smilovati na vas / Majka vaša srca kamenoga. Hasanaga boluje od ljutijeh rana. pripoveda o određenom događaju. novela. 2. U epskim delima je prisutno pričanje. 3. Druga osobenost lirske pesme je neposrednost. Piše pismo majci i umire. Najvažnija karakteristika lirske pesme je subjektivnost. on joj odgovara: Nije blago ni srebro ni zlato. On Fatimi govori da je ona lepša od njegove Mere. Epska poezija se deli na: a) epska dela u stihu: ep. dramsku poeziju (drama). težeći da nam što objektivnije. zato je najvažnija karakteristika epskih dela – objektivnost. obilaze ga mati i sestra. istinitije. tj. On nam priča. fabula. ona ih sve dariva. KNJIŽEVNI RODOVI Našu književnost smo po sadržini i obliku podelili na tri velika književna roda: 1.lirska poezija se zato naziva carstvom subjektivnosti. epopeja. U lirskoj pesmi pesnik iznosi svoja intimna osećanja prikazujući svoja različita raspoloženja (radost. tugu. Sutradan ga pronose pokraj Merinog dvora. a dva sina izašla pred nju. Kad je bila blizu dvora dve ćerke je gledale sa kule. ime je dobila u staroj Grčkoj po instrumentu liri (uz koju su se pevale pesme). prva naša narodna pesma koja se pojavila u učenoj Evropi. jer pesnik direktno iznosi svoja osećanja čitaocu.2. slikovitije prikaže dati događaj. bol. pretvara ga u svoj unutrašnji svet.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->