OSNOVNE ODLIKE NARODNE (USMENE) KNJIŽEVNOSTI Način trajanja - Dela usmene književnosti nisu tvorevine pojedinačnog stvaraoca.

Prenošenje usmenim putem nužno uključuje veći broj prenosliaca koji često pripadaju različitim vremenima i socijalnim slojevima. U svom prvobitnom, najstarijem obliku tvorevine usmene književnosti su u najvećem broju slučajeva individualnog porekla, ali su podložne neprestalnom menjanju. Čak i kada je zabeležena, usmena tvorevina uhvaćena je i fiksirana samo u jednom određenom trenutku svog razvitka, i samo u jednom obliku. Ako je usmeno književno stvaralaštvo aktivno u vreme beleženja jedne tvorevine, ona nastavlja svoj život u usmenom prenošenju i dalje se menja. Sasvim je verovatno da ona u različitim krajevima nastavlja da živi u različitim oblicima. Recepcija - Zbog toga što se prenose usmenim putem dela usmene književnosti su suštinski kolektivna tvorevina. Pritom se ona najčešće kolektivno percipiraju; pesma se peva ili se prima pred nekim skupom, pevači prilagođavaju svoje izvođenje određenoj publici. Ako društvo nije oštro diferencirano (a to važi za naše društvo i patrijahalnu kulturu sve do kraja XVIII veka) onda izgrađeni moralni principi i ujednačenost shvatanja utiču na stvaranje kolektivnog ukusa kome se podređuju umetničke tvorevine. Motivi - Najčistije oblike usmene književnosti treba tražiti u ranim periodima istorije pojedinih naroda, kada oni uopšte nisu imali svoje pismenosti, već se celokupno životno iskustvo prenosilo usmenim putem. Međutim, usmena književnost se ne gasi sa pojavom pismenosti, već se, naročito u specifičnim socijalnim uslovima, kakvi su postojali i kod nas, mogla dalje razvijati. U takvim uslovima motivi usmenih tvorevina mogu biti književnog porekla. U tom slučaju, nakon brojnih izmena tokom prenošenja, motivi koji su umetničkog porekla mogu zapravo postati kolektivne tvorevine. Pojavljuju se takođe i internacionalni motivi koji se različito objašnjavaju: npr. zajedničkim poreklom indoevropskih naroda (Velek i Voren, braća Grim, tipološke analogije). Odnos pojedinca prema kolektivu i tradiciji - Kolektivnost stvaranja usmenih tvorevina ne isključuje ispoljavanjje individualnih pevača. Postoje individualne sklonosti u izboru pesama ili priča i postoje razlike u obdarenosti pevača (esej: Pevač priča). U usmenu književnost ubrajamo sve tvorevine koje su, makar i kraće vreme, živele u usmenom prenošenju i tako bile podvrgnute izmenama od strane više pojedinaca, bez obzira da li je građa za njih preuzeta direktno iz života ili iz nekih drugih izvora. Usmeno narodno predanje veoma je raznovrsno i široko. U uslovima nerazvijene pismenosti celokupna kultura jednog naroda čuva se kao usmeno predanje; na taj način su se prenosile i medicinske poruke, vradžbine i verovanja. Međutim, iako spadaju u širu oblast folklora, ne mogu se sve ove pojave smatrati za književni izraz. Magijsku ili medicinsku poruku možemo kao izuzetak uzeti za umetničko delo ako je data u umetničkoj formi, stihu itd. Sa druge strane, poslovice, pitalice i zagonetke treba shvatati kao književna dela, koliko god da su sažete. Poslovice sažimaju životno iskustvo u slikovitom i koherentnom vidu. Često je reč o uopštavanju iskustva povodom nekog konkretnog događaja; ostatak toga vidi se u završecima nekih pesama (Ženidba Dušanova) i još češće pripovedaka. Ne ulaze, jasno, ni sva predanja (kojih je moralo biti mnogo u doba nerazvijene pismenosti) u obim narodne književnosti (kriterijum fikcionalnosti). Važna osobina usmene književnosti je njena sinkretičnost; usmeno pesništvo se uvek javlja u spoju sa jednom ili više drugih umetnosti; lirska pesma se uvek peva, često u

1

kolu, uz ples. Kod kraljičkih i dodolskih pesama ima rudimentalnih oblika glume. U slučaju epskih pesama opet imamo pevanje praćeno guslama - što jeste nekakav spoj raznih umetnosti. U nerazvijenim zajednicama, u kojima usmena književnost ima najpovoljnije uslove za opstanak, pojedina znanja nisu izdiferencirana, već ih je književnost takoreći apsorbovala; isto važi i za religijske predstave ili pravne norme. *Narodna kniževnost je u početku imala svoje stalne pratioce: muziku, igru i mimiku; ta pojava naziva se sinkretizam. Narodne pesme stvarao je obdareni pojedinac, kao i čitav kolektiv – prenosi se s kolena na koleno. Glavna osobenost narodnog stvaralaštva je anonimnost. TEKST-TEKSTURA-KONTEKST U usmenim tvorevinama izložena su kolektivna shvatanja. Ujednačavanje tih shvatanja vrši se neprekidno. Kod primitvnih naroda, kao i kod naroda koji su se manjeviše ravnomerno razvijali na celoj teritoriji, nivelisanje shvatanja je u velikoj meri izvršeno, pa se može govoriti o narodnom pogledu na svet. Kod nas je ovaj problem veoma složen. Jugoslovenski narodi razvijali su se veoma neravnomerno. Nekakva ravnomernost je postojala samo do provale Turaka na Balkan u XIV veku. Sve do kraja XVIII veka razvitak je vrlo nejednak, pa bi se moglo govoriti o više kulturnih zona. Velika je raznolikost shvatanja u poslovicama. Za naše pesništvo karakteristične su različite, pa i suprotne ocene hajdučije, ili postupaka Marka Kraljevića. Te razlike zavise od toga kojoj kulturnoj zoni, etničkoj ili socijalnoj grupi tvorevine pripadaju. Ujednačenost shvatanja izrazita je u jugoslovenskom usmenom pesništvu samo u granicama određene kulturne zone (naročito patrijahalne, koja je po sebi uporište usmene književnosti). U drugim zonama ujednačavanje je zavisilo od razvitka (migracija iz patrijahalnih oblasti itd.). Istovremeno je u tim zonama društveni razvitak, praćen diferencijacijom slojeva, ipak brži nego u zoni patrijahalne kulture. Zbog toga je i razumljivo što je ujednačenost veća u starijim tvorevinama - bajkama, pesmama pretkosovskog i kosovskog ciklusa, pre nego hajdučkog. Te tvorevine su se uobličile pre nego što su se razlike u kulturi pojedinih krajeva zaoštrile. Za jugoslovensko pesništvo pre bi se moglo reći da su shvatanja raznolika, nego da su nivelisana. Zbog razlika u kulturnom razvitku, ova književnost sadrži gledišta različitih generacija, kao i raznih kulturnih grupa. Važna odlika usmene književnosti je široka upotreba ustaljenih motiva i sižea, u različitim kombinacijama pri stvaranju novih tvorevina (Peri i Lord: Pevač priča). Stvaraoci usmenih tvorevina - čak i u izmenjenim društvenim prilikama - radije će posegnuti za već upotrebljenim motivom ili sižeom, nego što će nastojati da smisle novi. Konvencionalni siže se samo ispunjava novim iskustvom iz života. Te pojedinosti iz života mogu postepeno početi da preovladavaju i na taj način nastaju novi motivi. Priliv novih motiva nikada nije toliko veliki da oni sasvim potisnu stare. Izuzetno retko dolazi do tako oštrih preokreta u usmenoj književnosti naroda - da se u kratkom vremenskom periodu izmeni cela motivska građa. To se obično dešava pri naglim istorijskim preokretima primanje hrišćanstva ili najezda Turaka. Pa ipak, ni u tim slučajevima se stara motivska građa nikad ne gubi naglo, već se postepeno prilagođava novim uslovima.

2

Likovi su najčešće dati samo u nekoliko oštrih crta (ako postoji ciklus pesama o nekom liku onda je složenije). ustaljeni brojevi (3. priče o životinjama (basne). tiču se lokalizovanja radnje i njenog prenošenja s jedne ličnosti na drugu. Za usmenu književnost karakteristični su kontrasti i hiperbole i oni su često ustaljeni. Jezik usmene književnosti nije svakodnevni.Sloveniji. Karakteristični su i stereotipni počeci i završeci pesama (slovenska antiteza). Najznačajniji uzroci promene kod nas su: prenošenje pesme ili priče iz jedne etničke grupe u drugu ili iz jedne kulturne zone u drugu. u nekim delovima .)-5x Ženidba kralja Vukašina. sižei se obično čvrsto drže i u raznim obradama . Ali. kad se u stočarskoj varijanti pominju pored cveća i jaganci. VARIJANTA I VARIJANTNOST U usmenoj književnosti svaka poznatija pesma živi u više varijanata . Tu su i stalni epiteti. Kao i slične pojedinačnosti iz života tako su i imena lica i geografskih pojmova često podložna promenama. I Srbi i Hrvati bili su izdeljeni u više kulturnih zona u kojima je način života bio različit. 9. Vojvodini . I Vuk je toga bio svestan u predgovoru IV knjige (1862. Isti pevač neće istu pesmu ponoviti dva puta u potpuno istom obliku (o formulama). Stvaraoci uvek radije koriste ustaljena izražajna sredstva kojih ima veoma mnogo.. posebne običajne uslove i specifičnosti života u pojedinim oblastima. šaljive priče. 3 . Istovremeno. prenošenje tvorevine iz stočarske u zemljoradničku oblast (ili obratno) podrazumevalo promene.bar onoliko koliko trenutno ima prenosilaca koji je pamte. Hrvatskoj. . postoje i razlike koje su dublje od ovakvih sitnih pojedinosti. Sve do XIX veka imamo lokalne tradicije. Rečnik je probran.Još je primetnija ustaljenost kompozicionih shema i stilskih obrta..postojalo je građanstvo. Čitav niz pojedinačnosti i situacija uvek se kazuje istim rečima: sabljom manu. Skoro za svaku vrstu usmene književnosti potpuno su izgrađeni posebni principi kompozicije kojih se stvaraoci i prenosioci po pravilu pridržavaju. Isto važi i za pripovetke. To važi za bajke. a sintaksa podešena prema zahtevima stiha. Tu ustaljenost sredstava treba prevashodno objašnjavati kolektivnim karakterom usmenih tvorevina.). Kompozicioni šablon najmanje je prisutan u epskoj pesmi. Zbog toga su i pesme i priče pri prenošenju iz jedne zone u drugu trpele izmene. ponekad vrlo bitne. Pojedinosti prenosioci najčešće crpe iz vlastitog iskustva. Zbog kulturnih i socijalnih razlika kod Jugoslovena je varijantnost veća nego kod drugih naroda. simbolična imena (Vuk). svuda je bilo i ratarskih i stočarskih oblasti. Karakteristično je i naglašavanje samo jedne crte nekog lika (Erina dovitljivost). odseče mu glavu. U muslimanskoj epici bosanske krajine često je udvajanje radnje. I u stilskim formacijama postoji težnja ka ujedinjavanju.siže je skelet i ostaje isti. Takav je slučaj sa Baladom o Omeru i Merimi. Zatim. Dobro iskorišćena epska ponavljanja drže ponekad na sebi celu arhitekturu pesme ili priče. ali se i tu može govoriti o opštim principima i tipovima kompozicije. one se tiču ocene događaja i ljudi koji u njima učestvuju. tako da je npr. Nije neobično da se isti motiv veže za različite likove iz različitih vremena i krajeva.

lirska pesma. Tako se Marko Kraljević dovodi u vezu sa ličnostima iz XIV. ipak pripovedač građu stalno iznova obrađuje. Postavlja se i pitanje dužine održavanja usmenih tradicija. Istu pesmu ili pripovetku dvojica pevača neće nikada kazivati u istom obliku. Tradicija o realnim bitkama na Kosovu se meša. Sama ideja o formuli nije nova i dugo se nazivala opšte mesto. Peri i Lord su imenovali i definisali formulu: izraz ili grupa reči koja se redovno upotrebljava pod istim metričkim uslovima da bi se izrazila određena misao ili osnovna 4 . Sem toga. od nje zavisno. U vezi sa ovim stoje i anahronizmi .događaje iz prošlosti. bolje se čuva. varijante lirskih pesama obično su bliže od varijanata epskih. Vuk kaže da je loš pevač u stanju da upropasti dobru pesmu. Kraće tvorevine se češće drže kao celina. pa i XVII veka. kao i drugačiji pogled na iste stvari . Da li će se tvorevina menjati ili ne zavisi i od dužine njenog postojanja u usmenoj tradiciji.ponavljanje delova teksta ili iskaza. vremena iz političkih. napamet. Stih donekle konzervira pesmu. Najznačajniji faktor u promenama je. Bilo je i takvih prenosilaca koji pri svakom izvođenju improvizuju držeći se samo osnovne strukture. Varijanta je tvorevina koja zavisi od drugog usmenog dela – pravarijante . On jeste predstavnik neke socijalne. Pravarijanta se može samo pretpostaviti i to kako je izgledala. XV. Guslarski recitativ je u osnovi približno jednak za sve pesme. kliše ili šablon. dok potpuno nova obrada nije pravilo. propis) . tj. Od toga je li pevač vešt improvizator ili pasivan prenosilac. FORMULA I FORMULATIVNOST Formula (lat. I kraća epska pesme bolje se drži kao celina od duže. Za pripovetku je improvizovanje pri svakom izvođenju redovna pojava. Vuk tvrdi da je čuo pet varijanti Ženidbe kralja Vukašina na istom mestu. Takođe postoji i potiskivanje pojedinih pesama. Od sadržaja i forme usmene tvorevine takođe zavisi u kojoj meri će se ona menjati u prenošenju. Pevači se drugačije odnose prema starim nego prema novim pesmama. pravilo. Tako varijantnost kod lirskih pesama nije tako česta kao kod epskih i pripovedaka. Ogroman broj tvorevina je zaboravljen. tj. po pravilu kraća od epske. opšta slika. ali on ima i individualnih crta koje utiču na menjanje pesama. Poslovice se mogu vekovima prenositi u istom obliku. kao i pitalice i zagonetke. dok su pripovetke podložnije promenama. a dobar da od rđave načini dobru. Mnogo zavisi i od dužine prozne tvorevine. od njene umetničke dovršenosti. Njenom sporijem menjanju doprinosi i vezanost za melodiju. Iako i u prozi ima ustaljenih fraza i utvrđen je red izlaganja. Ali. Uži smisao varijante je ono što je isto ili zajedničko sa pravarijantom.Prenošenje sa jedne generacije na drugu takođe izaziva promene: zaboravljanje istorijskih detalja. ličnost prenosioca.najčešće je reč o dovođenju u vezu ličnosti i mešanje događaja iz raznih vremena. od njegovog pamćenja i darovitosti mnogo zavisi. bilo je i pevača koji su učili mehanički. pa stoga ne utiče mnogo na čuvanje teksta epske. ipak. Svaka pesma koja se duže zadrži u narodnom pamćenju dobija sve dovršeniji oblik i manje je podložna promenama od onih koje su tek nastale. paralelno mesto. Da bi se održala pesma ili priča ona mora tretirati bitan sadržaj ili tipičan događaj.od kojeg preuzima strukturne i sižejne osobenosti. kulturnih ili verskih razloga (uticajem crkve). lakše se pamte u celini. etničke grupe i generacije. XVI.

kompozicioni modeli. ustaljeni opisi situacije – statički motivi (megdani. zmaj. kada oblikuje neku pesmu. Formulativnost ima dva nivoa: 1. glagol i/ili junaka i oni se mogu zameniti (npr. koja su usvojena u tradiciji. maćeha). i u kome je usmena tradicija ipak dominantna. Postojanje svih navedenih motiva i oblika zavisi od tradicije. epohe itd. Formula je.).srpska kruna zlatna.vrsta negativnog paralelizma. kumstvo). Po Lordu. To su: motiv – najmanja tematska jedinica koja samostalno egzistira u tradiciji (čudesno začeće. vita jela. prostor 4. ime junaka 2. Ona kao zakonitost proističe iz same prirode usmene književnosti. sadržinski – nivo sadržinskih oblika: misaona ponavljanja (tematska) koja nisu ograničena posebnom leksikom i sintaksom. verovanja i pravila ponašanja . vreme opevanih događaja. u potrebi pevača da stvori što veći broj metričkih obrazaca koji će mu omogućiti brzinu improvizacije. izdajnik. formule su i vid umetničkog apstrahovanja i uopštavanja. običaji. zatim u ulozi apozicije: Car Lazar . prihvata ili modifikuje u tradiciji postojeće obrasce. oživljavanje umrlih. on ih stilizuje sredstvima posebne usmeno-poetske gramatike. Formulativnost omogućava stvaraocu da. leksički.ideja. varijanta – u užem smislu. Najčešće: stalni epiteti – vjerna ljuba. poređenja . Stvaralac odbija. Po koncepciji je znatno šira od statičkih pojmova. iz odnosa stvaralac-tradicija koji je recipročan. Formula može da obuhvata npr. slovenska antiteza . Najstabilnije formule: 1. pa izvor formalne strukture treba tražiti u tradiciji usmenog poetskog načina izražavanja.. iako ponovljiva. kažnjavanje zle žene. rezultat vekovnog odabira i tipizacije. Ili naziv mesta radnje se menja: U Prilepu / u gradu bijelome. dato obećanje đavolu). a ako podatke uzima iz stvarnosti.(prosidba. junačka crna zemlja. pobratimstvo. zatim sklop motiva – čitave fabule (povratak muža na svadbu svoje žene. stilske figure. ali i: tiho besjedi. Olakšavajući improvizaciju. tipski likovi – i njihove funkcije (vila. formula je osnovna gradivna jedinica usmene poezije. kao i gradacija. formula je produktivni metričko-akustički sintaksički model za stvaranje novih stihova. ritmički. ženidba s preprekama. On stvara polivalentne strukture koje se nebrojeno puta mogu upotrebiti u različitim kontekstima. često uvodna formula naše narodne poezije. opisi ratnika. izražajni – nivo izražajnih oblika: zvukovni sloj. britka sablja. stereotipnih fraza. u bugaršticama epiteti stoje uporedo: javor suho drvo. RODOVI I VRSTE USMENE KNJIŽEVNOSTI 5 . časni krst. preoblačenje itd. govorimo o Kraljeviću Marku: Vino pije / od Orašca Tale. ima na raspolaganju niz gotovih modela. U Bijeloj / od kamena kuli).zubi su joj dva niza bisera. rano rani. 2. glavna radnja 3. ipak dinamička jedinica. pretvaranje u biljku ili životinju. ubistvo rođaka u neznanju). To je tehnika stvaranja i umetničkog oblikovanja usmene književnosti pomoću formula. stalnih epiteta. Formulativnost je karakteristično svojstvo usmene književnosti.. sintaksički.

dok većina ima između 50 i 90. Razlika između deseteračkih pesama i bugarštica je u tome što se bugarštice koriste dvostrukim epitetima – junačka britka sablja. Dve grupe bugarštica: 1. Stih bugarštica je petnaesterac ili šesnaesterac sa cenzurom posle sedmog. Obuhvata i Kosovski boj 1389. Pesme na međi – epsko lirske. drama. rumeno bjelo lice. Drugi polustih glavnog stiha mahom je osmerac.. već se njeni elementi pojavljuju u okviru lirike.Pisana književnost (rodovi): 1. duboko sinje more. Sekulu. osmog sloga. i o Radosavu Siverincu i vojvodi Vlatku udinskom. Postoji i bugarštica o Banović Strahinji mada mnogo kraća od Vukove pesme. potiče iz 1497. Kneza Lazara. Broj stihova/dužina bugarštica Znatno su kraće od deseteračkih pesama koje znaju da imaju i preko 1000 stihova. narodna proza. Prva pesma kod Bogišića je o Bušić Stjepanu i analogna je Vukovoj o Musi Stefanu. posle svakog drugog stiha ide pripev . epska narodna poezija 3. Vrlo čest je i pripev od šest slogova. U usmenoj književnosti je situacija drugačija: drame kao čiste nema.refren. u kojoj su ženske. a one u kojima preovladava naracija na početak II sa junačkim. one koje pevaju o opštepoznatim junacima i događajima 2. Najduža bugarštica u Bogišićevoj zbirci ima oko 250 stihova. tj. NAJSTARIJI ZAPISI EPSKIH PESAMA Odlike bugarštica Dok se u Vukovoj zbirci nalaze pesme koje je sam zabeležio (a to znači da su se još uvek pevale u XIX veku) u Bogišićevoj zbirci nalaze se pesme koje su zapisane tokom prethodnih vekova. Dve bugarštice o Marku Kraljeviću i bratu mu Andrijašu. ali i ugarske junake. njen fragment. lirika 2. Zrinskog i Ivana Karlovića. Miloša Kobilovića. epika 3. Gotovo sva lična imena koja se nalaze u opštenarodnim bugaršticama. Tematika bugarštica obuhvata zbivanja i junake XIV i XV veka – Marka Kraljevića. Jakšiće. Postoji priličan broj bugarštica koje imaju identičan predmet kao i deseteračke pesme iz Vukove zbirke. godine (tada je zabeležena) i govori o Jankovom ratovanju u Smederevu. lirska narodna poezija 2. tj. Najstarija bugarštica. Brankoviće. zabeležio je hvarski pesnik Petar Hektorović. učesnike drugog Kosovskog boja 1448. Rodovi i vrste usmene književnosti: 1. One u kojima preovladava lirsko smestio je na kraju I knjige. Pevale su se prevashodno u Dubrovniku i Boki. Ovo 6 . nalaze se u odgovarajućim deseteračkim pesmama. one koje pevaju o lokalnim junacima. – Janka. Bugarštice su iz usmenog pevanja nestale u prvoj polovini XVIII veka.

u bugaršticama ima manje hiperbola. Boj na Mišaru. Starije pesme daju više opštih motiva o događajima. Pesma o diobi Jakšića deluje kao neslana šala. Pesme s kraja II knjige odnose se na Jakšiće. a i neka mlitavost. ovde je to skoro smešno. tj pesme junačke najstarije – one obuhvataju period do propasti samostalnih srednjevekovnih država. ugarske vazale iz XV veka. Bogišić: U bugaršticama ove knjige najviše pada u oči uvelost. kao što je Zmija mladoženja. Dok u Vukovoj verziji postoji uzvišen moralni motiv Mitrove odluke. .hroničarske. 7 . a počeli su da se protiv njih bore ljudi iz naroda (hajduci i uskoci). Česti junaci tih pesama su Starina Novak.udvostručavanje epiteta verovatno nešto duguje dužini stiha. do XV veka. pesme novijih vremena o vojevanju za slobodu. Treba imati u vidu i to da je među sakupljačima bugarštica bilo mnogo sveštenika koji nisu želeli da zapisuju takva verovanja. već su hteli da ona nestanu. To je možda zbog toga što je staro sujeverje bilo bolje iskorenjeno u primorju. Uglješa.motivske pesme . i u njima su sačuvana tačna imena mesta i junaka. što je i deo tema ovih pesama. To je i doba borbe protiv turskih osvajača. zatim nedostatak prave poetske lepote. manje snažnih slika. prema živoj snazi deseterca. Odnose se na borbe hajduka i uskoka u XVI i XVII veku. u bugaršticama nema slovenske antiteze i mahom počinju dosta direktno. Nalaze se u Vukovoj II knjizi. pesme junačke srednjih vremena nalaze se u Vukovoj III knjizi. pa i one koje govore o ljudskoj žrtvi (Zidanje Skadra – doduše..bugarštice su manje bogate poređenjima. Jedva da se pojavljuje po neka vila. Niža vredsnost ovih pesama verovatno je dug tome što su zapisivane kad su već bile u opadanju. Veliko bogatstvo u natprirodnim bićima gotovo da ne postoji u bugaršticama. pesme najnovijih vremena. tj. 2. Dalje. Za razliku od desetaračkih pesama – smatra Bogišić. Uvodne formule se razlikuju. pesme srednjih vremena. VUKOVA PODELA JUNAČKIH PESAMA Epiku. To su pesme o narodnim borbama za oslobođenje Srbije i Crne gore od Turaka XVIII i s početka XIX veka (Početak bune protiv dahija. muške ili junačke pesme Vuk j podelio na: 1.. Rastanak Karađorđija sa Srbijom). Gojko). tu su i pesme koje obrađuju razne motive. Savremena podela junačkih pesama (tip epskih modela): . pesme starijih vremena. U to doba prestao je otpor feudalaca protiv Turaka. tj. 3. tj. nedostatak plana umesto logičkog zapleta pojedinih elemenata. Mrnjačevići Vukašin. U ovim pesmama su istorijski događaji prikazani vernije nego u ostalim. Opevaju događaje i ličnosti iz feudalnog poretka koje narod nije voleo jer je bio eksplatisan od strane plemstva i crkve. Najraniji pomeni lica iz naše istorije odnose se na XII vek (Nemanja. Janković Stojan i starac Vujadin. kao i prirodne i logične povezanosti pripovedanja. dok su novije hroničarske. Znatno veći broj pesama odnosi se na ličnosti i događaje iz XIV veka: širok krug pesama o Marku Kraljeviću i o Kosovskom boju. sveti Sava). nosioci radnje su poznati likovi.

kada upozorava na nailazak Turaka koji izjednačava sa pošljednjim vremenom. Idejna osnova celog tog obrasca je Hristova večera. Na taj način se teme pre presudne bitke povezuju sa onima koje slede. ponašanja i uvek tipskih odnosa: porodičnih.Ne postoje stroge granice između njih. Njih ne vezuje samo jedinstvo središnje teme. to je skup koji će obuhvatiti likove tih događaja i dati njihove odlike. Knez Lazar I Pesme prevashodno oblikuju epsku junačku biografiju kneza Lazara. pobratimskih. Tako se katalogu ktitora zadužbina pridodaje i Lazarevo ime. 32). U pesmi Zidanje Ravanice carica Milica je ta koja prekoreva Lazara jer ne gradi zadužbine. Miloš Obilić Nosioci događaja povezani su na planu delanja. On se shvata kao zakoniti produžetak Nemanjića. Istu funkciju – pribavljanje legimiteta Lazaru kao nasledniku Nemanjića imaju i pesme o zidanju Ravanice. Vuk II. hronološki – gore navedena podela 2. bez obzira što dolaze od različitih pevača. tematski – grupisanje pesama prema događaju ili junaku o kome se peva. U narodnoj pesmi Miloševom podvigu prethodi dramski zaplet – kneževa večera (fragment koji je Vuk zabeležio od svog oca) koji je projekcija budućih događaja. ali je produbljen idejom žrtvovanja za slobodu naroda. KOSOVSKI BOJ U VUKOVOJ ZBIRCI Sve pesme o Kosovskom boju u Vukovim zapisima. Odgovor kralja Lazara na to je odluka o zidanju Ravanice. počev od njegovog boravka na Dušanovom dvoru i ženidbe Milicom (Ženidba kralja Lazara. i drugi put kada odbacuje Lazareve optužbe i predsakazuje stvarno zbivanje na Kosovu i pravog izdajnika. što značajno pomaže uvođenju lika izdajnika.) feudalnim idealom vernosti vazala gospodaru. a nemanjićkim manastirima i Ravanica. To nije nimalo slučajno: Milicino poreklo direktno vodi do Stefana Nemanje (po njegovom najstarijem sinu Vukanu) i time se Lazar uvodi među članove srpske carske dinastije. kao što su to činili Nemanjići (pritom navodi opsežan katalog nemanjićkih zadužbina). to je nevesta koju je za Lazara odabrao sam car Dušan. predstavljaju jedinstvenu celinu. Likovi su povezani i na planu zajedničke ideje. Vuk je junačke pesme podelio na osnovu 2 kriterijuma: 1. 8 . sačinjavajući jedinstvenu celinu karakterističnu za epopeju. čime se utvrđuje njegovo neprikosnoveno vladarsko pravo. Pesme Vukove zbirke povezuju sa istorijskim zbivanjima na Kosovu i sve događaje koji prethode boju (mogu biti i u uzročnoj vezi sa njim jer uvode u ambijent glavne likove i prate ih u okviru daljih događaja). Prema Ženidbi kralja Lazara Milica je sestra Jugovića. feudalnih. Miloš dva puta ispada mudriji od Lazara: prvi put u Zidanju Ravanice. verskog i nacionalnog opredeljenja – podvig Miloša Obilića motivisan je (npr. uzročno-posledični razvoj događaja. već i doslednost u slikanju likova. stilsko i idejno jedinstvo.

III Bitka – Sam boj dat je u tri nezavisna stilska postupka koji se međusobno dopunjuju: 1. ali i Miloševu nameru da ubije turskog sultana. on daje i ishod borbe (V fragment) u formi retoričkog pitanja: Koji ono dobar junak beše? I opet sledi epski katalog (Banović Strahinja. LIKOVI U PESMAMA O KOSOVSKOM BOJU 9 . svesnog izbora kneza Lazara između carstva nebeskog i zemaljskog (prvi deo Propasti carstva srpskoga). II). u jednom dubljem slučaju buduće zbivanje na Kosovu postulirano je kao plod izbora. Musić Stefan). Vuk Branković. uhođenje neprijatelja. Događaji posle boja imaju karakter epiloga. te ponavljanja zakletve. Pojavljuju se protagonisti koji će igrati bitnu ulogu u boju – Miloš Obilić i Jugovići. izdaja negativnog junaka (Vuk Branković). Srđa Zlopogleđa. podvig pozitivnog junaka (Miloš Obilić) i 2. Kosančić Ivan i Toplica Milan. Zatim je tu Kneževa večera (fagment 50. majka Jugovića. kao i Miloševo raspitivanje o položaju Muratovog šatora. Po pravilu se Milošev herojski čin stavlja nasuprot Vukovom izdajstvu 3. kada glasnici daju retrospektivan izveštaj – dva vrana gavrana i sluga Milutin i Vladeta vojvoda (48).Ove dve pesme takođe opisuju i pretkosovski period sa jasnim predskazanjem opasnosti koja se nadnosi nad Srbiju. Boško Jugović) 2. Posebnu temu čini Obretenije glave kneza Lazara (53). večera pred odlučujuće zbivanje. zapravo jedna scena u kojoj se pojavljuju svi junaci – Jug Bogdan. Miloš Obilić. sve do njihove smrti. sećanja i osećanja onih koji su ostali živi. sveznajući prpovedač u vidu epskog kataloga uvodi u bitku jednog po jednog zapovednika sa njegovim ratnicima (Propast carstva srpskoga). Polazak ratnika u bitku imamo u pesmi Car Lazar i carica Milica. U Propasti carstva srpskoga imamo pričešćivanje srpske vojske. i u pesmi o zakasnelom polasku usamljenog ratnika Musić Stefana (47). Jugovići. koja je neka vrsta završetka kneževe epsko-poetske biografije. Milošev odgovor na Lazarevu optužbu otkriva pravog izdajnika. Sižejnu osnovicu pesama o Kosovu čine dva osnovna motiva: 1. Prisutni su mnogi internacionalni motivi – oklevetani junak i njegov zavet na podvig. Ta dramska scena upućuje (prejudicira) na buduća zbivanja. zakasneli junak. Fragment 50/IV donosi izveštaj Kosančić Ivana Milošu o velikoj brojnosti turske vojske. treći je slučaj kada se likovi neposredno nakon borbe susreću sa kosovskim bojištem (Kosovka devojka. II Neposredno pre bitke – Pesme koje se neposredno vezuju za samu bitku obuhvataju Muratovu izjavu rata knezu Lazaru.

Carica Milica i Vladeta vojvoda). Propast carstva srpskoga. knežev barjaktar Knjeginja Milica Kosovka devojka Majka Jugovića EPSKA BIOGRAFIJA KNEZA LAZARA - Ženidba kneza Lazara legitimisanje kao naslednika Nemanjića Zidanje Ravanice Propast carstva srpskoga izbor između nebeskog i zemaljskog carstva Kletva (fragment 50/III) Kneževa večera Kosančić Ivan uhodi Turke Car Lazar i carica Milica Sluga Milutin Obretenije glave kneza Lazara Vuk Branković Istorijski je bio najveći srpski velikaš svoga doba. Izveštaji o samoj bici u pesmama kosovskog ciklusa.- Knez Lazar Jug Bogdan Devet Jugovića Vuk Branković (svi su učesnici kneževe večere) Miloš Obilić Kosančić Ivan Toplica Milan Vladeta vojvoda Musić Stefan Banović Strahinja Gojko i Vukašin Mrnjačević Orlović Pavle. U idejnom obrascu kneževe večere koji je zasnovan na Hristovoj tajnoj večeri. po pravilu se završavaju poentom o Vukovoj krivici za srpski poraz (Car Lazar i carica Milica. uz kneza Lazara. Vuku Brankoviću pripala je uloga izdajnika. Braća Jugović 10 . Vrlo rasprostranjena usmena tradicija vezuje ga za kosovsku izdaju koja predstavlja središnju temu njegove epske biografije.

u nekim pesmama koje nisu strogo vezane za Kosovski boj. Daruje je sa tri dukata. inače istorijski nepoznati. Istorski nepoznat. onih koje boju prethode). Ma koliko odudarao od usmene tradicije. Zajedno odlaze u boj i na putu sreću Kosovku devojku. taj postupak je u potpunom skladu sa idejom oblikovanja čojstvenog junaka u pesmi. Ona je najdublje poniranje u psihu junaka. junaka i konja. Odlazi. Kosančić Ivan je taj koji daje. koja im priča o krvavoj Sitnici prepunoj turskih kapa i srpskih klobuka. Kosovskom krugu pesama ova pesma pripada samo po toponimima. Ujutru. u kojoj Boško i Vojin Jugović odbacuju sestrinu molbu da ostanu u Kruševcu. čija je funkcionalnost problematična. oni vrše ogrešenje o običajni kodeks u korist junačkog principa odanosti otadžbini i opredeljenja za nacionalne ideale. On je poseban lik jer njegovo ponašanje nije u skladu sa ustaljenim patrijahalnim epskim normama – praštanje ženi je nešto što epski junak ne bi učinio (on je oženjen sestrom braće Jugovića. Kosančić Ivan i Toplica Milan Oni su takođe istorijski neindetifikovani. imaju važnu ulogu u kosovskom mitu. Međutim. Banovu ženu). Miloš. Jug Bogdan i Jugovići. Banović Strahinja – neće da poštede svoju sestru. Banović Strahinja štiti ženu od gnevne braće. Objica su pobratimi Miloša Obilića. jedan je od omiljenih epskih junaka iz plejade kosovskih ratnika. oni se pokazuju i kao oholi i gramzivi velikaši (npr. Banović Strahinja Vuk je pesmu o Banović Strahinji stavio u krug pesama o Kosovskoom boju (tj. Musić Stefan Pesma o njemu je specifična. sluga budi gospodara jer je to njegova dužnost. U Vukovoj varijanti koju je zapisao od starca Milije 1822. Postoji više tumačenja: 11 . pre svega kad je reč o završetku. U drugim varijantama (pa i u Bogišićevoj istoimenoj bugarštici) žena je kažnjena smrću. Jug Bogdan mu je tast).Najsnažniju sliku odanosti braće Jugovića herojskoj etici vidimo u pesmi Car Lazar i carica Milica. kao izvidnik. imenu glavnog junaka. i koga Miloš zaklinje da knezu Lazaru ne saopšti kolika je stvarno turska sila (fragment 50/IV). Lokalna predanja vezuju ga za razne krajeve. sjajnu sliku ogromne turske vojske na Kosovu. jer se strah od kletve pretvara u ličnu tragediju. Lazar je prokleo sve koji ne dođu na Kosovo i Musić Stefan zna da mu je odlazak u boj dužnost. Pored Vukove varijante postoji i veći broj drugih varijanti koje se razlikuju od nje. izvršenje koje stoji izvan svake racionalnosti. njegova žena moli slugu da ga ne budi jer je usnila strašan san. Milan i Ivan su tri junaka koji daruju pre boja Kosovku devojku. ubija tri turska ratnika i gine od četvrtog. Tu je i isticanje turske vojske (fragment 50/IV). Noć pre pije sa slugom. njegovo herojstvo je samo izvršenje onoga što junak oseća kao moralnu nužnost. godine. Motiv zakasnelog junaka – on ulazi u već izgubljenu bitku da bi tako dokazao vernost državi.

II. Bez vas bih je mogao stopiti. Prvi se potvrđuje pesmom Kosančić Ivan uhodi Turke. Najstarija epska pesma je upravo Marko Kraljević i brat mu Andrijaš i u njoj vidimo prisutan internacionalni motiv – Kain i Avelj (s obzirom na Markov visok društveni status .. dvojicom turskih odmetnika.otac mu je kralj Vukašin.prašta i raskida sa tazbinom. njegov brat Andrija nekada se pominje. vila od Vrvina). Nejasna je njegova istorijska uloga na Kosovu. No sam ljubi mojoj poklonio. Neprijatelji su mu Musa Kesedžija. U pesmama o Markovoj borbi sa Arapinom i Musom Kesedžijom. vrlo je jasno u tim pesmama da je on turski podanik. Neobično je što ga majka Jevrosima tera da ore umesto da se bori sa Turcima (Vuk. starije pesme ne stavljaju u prvi plan njegove antiturske borbe (za razliku od. za sultanov račun (Markov odnos prema Turcima se u nekim pesmama relativizuje putem eufemizama. tako se on ponekad naziva sultanovim posinkom). U pesmi Marko Kraljević i Arapin (Vuk. 60) on se bori protiv odmetnika. nadmoćnost turske vojske 2. Uostalom. U građenju epskog lika ima nejasnosti i nespojivosti u celinu. Razlog spora je u poslednja četiri stiha govora: Ne dam vašu sestru poharčiti. Za njega se vezuju i opšte. Narod je poraz srpske vojske na Kosovu hteo da opravda pronalazeći razne uzroke. Štaviše. izdaja Vuka Brankovića. a o njemu pevaju i pesme drugih okolnih naroda. Oranja Kraljevića Marka). božja volja 3. prerastanje ciklusa u ep. Uzeta su tri: 1. sugeriše se da je baš Marko jedini koji može da reši problem i zato je neophodan sultanu (u drugoj od ovih pesama. 67). Taj zahtev je zapravo u funkciji jedne duhovite poente o neizbežnosti Markove borbe sa Turcima. recimo. do tada je bio tri godine u tamnici). On ima i herojski moral i požrtvovanje. proces ženidbe u pesmi Ženidba kralja Vukašina). internacionalne teme – drugovanje sa natprirodnim bićima (npr. II. Nemam s kime ladno piti vino. sultan ga polumrtvog poušta iz tamnice da bi se borio protiv Muse (Vuk. a nekada ne. Turci i Arapi. dok se treći nalazi i u pesmi Carica Milica i Vladeta vojvoda. Ljutica Bogdan. megdan sa crnim ratnicima (Arapima). 70). crnog arapina. a drugi i treći u Propast carstva srpskoga. Banović Strahinja i deset Jugovića su kontrastni likovi. Narodne pesme ne pominju Marka među kosovskim junacima. Njegova istorijska uloga turskog vazala ne odgovara izuzetnoj lirskoj i epskoj slavi. Peme kosovskog ciklusa su sve povezane i nastavljaju se jedna na drugu. Al’ ću stopit svu tazbinu moju. On ume i da uplaši i da ubije boljeg od 12 .prašta radi tazbine (srodstvo po braku) . Građenje epskog lika Marka Kraljevića On je najpopularniji epski junak srpskih pesama. II.

Njegov lik predmet je izrazite hiperbolizacije koja ne može a da ne podseti na Bahtinovo shvatanje grotesknog. kraljičke. utoliko pre što se pojedine pesme mogu svrstati u nekoliko vrsta. Obe pesme imaju vrlo sličnu strukturu. u kojoj se ponire u psihologiju pojave straha kod glavnih junaka. ženskih pesama znatno je otežala njihovu klasifikaciju. Hiperbola je i sama dužina Markovog života – preko 300 godina. mesa i hleba. Najveći deo Vukovih grupa izdvojenih po nameni treba zadržati. koji odmah po izlasku traži vina i rakije. ali isprva odbija da izađe na megdan Arapinu. mesta izvođenja – mesto ili pokrajina gde se pevaju (poštrovsko naricanje nad mrtvima. a počastice nisu ništa drugo do pripjevi uz zdravice. jer nema dovoljno razloga za njihovo izdvajanje. pesme koje se u Budvi pevaju na Spasovdan) 3. Markovo priznanje da je ubio boljeg ima karakter moralnog podviga. Gotovo je duhovito njihovo izbegavanje direktnog sukoba. Motiv sukoba ravnopravnih na vrlo specifičan način dat je u pesmi Marko Kraljević i Ljutica Bogdan. kao i u prvoj pesmi. 2. bačvanske pesme treba pridodati ljubavnim. U drugoj pesmi imamo internacionalni motiv o zarobljeniku i već zaboravljenom junaku koji postaje careva uzdanica. namene pesme – prema prigodi (događaju) uz koju se pevaju: svatovske. Međutim. Vuk ih je svrstao u 20 grupa. Međutim. vreme izvođenja. koji je. Bitka je duga i ravnopravna. Kreće tek pošto mu sama careva kći to zatraži . U prvoj pesmi Marko se javlja u caričinonm snu. Pesme kao što su Marko Kraljević i Arapin i Marko Kraljević i Musa Kesedžija upravo daju sliku Marka kao sultanove jedine odbrane i uzdanice. inače. šalje mu pismo u kome ga zaklinje svetim Jovanom. vrste na osnovu: 1. ali ih po srodnosti treba raspodeliti u manji broj vrsta. RODOVI I VRSTE NARODNE LIRIKE Lirske pesme su starije. Sve pripeve uz zdravice treba uzeti kao podvrstu običajnih pesama. Doslednu sliku Markovog prkošenja Turcima imamo u pesmi Marko pije uz ramazan vino (pije vino zato što ga voli i nije mu bitno što je zabranjeno).ispisano krvlju sa njenog obraza. Isto tako.sebe. Velika rasprostranjenost lirskih. zatim još jedna hiperbola – kreće u bitku tek pošto iscedi vodu iz same drenovine (Markova prekost prema kovaču koji ga vređa i prema sestri Leke kapetana). Pjesme svatovske 13 . dodolske itd. VUKOVA PODELA 1. izdvajanje pesama po mestu gde su zabeležene nije prihvatljivo – pripevi uz zdravice samo su deo svatovskih pesama. Prvo se pojavljuje odmetnik u funkciji nasilnika i porobljiviča. upravo ta početna situacija zaboravljenog i utamničenog Marka postaje osnova za postupak hiperbolizacije na kome se temelji ostatak pesme. Prva Markova pojava sa kosom do zemlje i noktima za oranje. jer čine posebne podvrste. po pravilu dorastao i najvećim junacima koji se bore za pravdu.

Nije bitan pol pripovedača. Pjesme sljepačke 13. Ton je radostan. Pjesme žetelačke 16. Pjesme koje se pjevaju djeci kad se uspavljuju 19. Najčešće su u osmercu. Ono se ogleda u raskoši mladosti. vojničke 5. dodolske. Pjesme osobito mitološke 14.2. religiozne pesme (religiozno-moralističke) – još je Vuk razlikovao hrišćanske i mitološke pesme. Peraške počaške 4. Najbrojnije su porodične i ljubavne. Pjesme bačvanske našega vremena Ženske pesme su u I knjizi. desetercu i trinaestercu. Pjesme kraljičke 7. jer ih ne sužava mesto izvođenja i namena. Ljubavne i druge različite ženske pjesme 20. Pjesme svećarske 6. u ovu grupu spadaju i sljepačke pesme 4. Kako su ovi obredi rano hristijanizovani. Pjesme dodolske 8. Kriterijum podele na muške i ženske vezan je za činjenicu da je emotivnost lirike za žene. a junački događaji su iz muškog sveta. ali ima i sete u opevavanju devojačkog rastanka od doma. OBIČAJNE LIRSKE NARODNE PESME Ove pesme potiču od prastarih obrednih pesama uz kultne radnje vezane za čovekovu ličnost – svadbe. uskršnje. na ranilu. Pjesme koje se pevaju uz časni post 11. kraljičke. * Svatovske pesme – u njima preovlađuje svečano raspoloženje. Pjesme koje se pevaju na prelu 15. tužbalice 2. Pjesme onako pobožne 12. dok je ona za muške na drugom mestu. sahrane itd. Paštrovski pripjevi uza zdravice 3. Pjesme koje su se u Budvi pjevale na Spasovdan 18. izgubili su magijsku i kultnu moć i zadržali su se samo kao običaji. Savremena podela (princip podele je namena): 1. Za ženske pesme bitna je melodija. 14 . Pjesme igračke 17. Paštrovsko naricanje za mrtvima 5. žetalačke) 3. porodične pesme – pečalbarske. svatovske. ljubavne pesme. bogatstva i lepote. koje su najverovatnije i najmlađe. obredne i običajne pesme – koledarske. Pjesme od kolede 9. mada ženske uglavnom pevaju žene. Ljubavne su najraznovrsnije. Pjesme božićne 10. spasovske. posleničke pesme (pesme o radu – npr. božićne. Redosled pevanja pesama koji se još čuva u nekim područjima ukazuje na nekadašnji obredni karakter i starost ovih pesama.

spasovke itd. Obred je uvek praćen pesmom. Dodolske pesme – letnje. (Devojci (161). Bile su deo obreda koji su pripadali kultovima (Sunca. Običaji i pesme sa sličnim pripevom kao koledo postoje i kod drugih Slovena i naroda. Koledarske pesme – obredne pesme u vezi sa kultom plodnosti. Djetetu (176)) 3. Gospođi (169). iz Srbije). hristijanizovane su i vezane za praznik duhova. obredne pesme namenjene dozivanju kiše pomoću imitativne i kontaktne magije. U primorskim krajevima postoji varijanta obreda sa muškim učesnicima. U obredne pesme spadaju još i vodičarske. pa su poznate u većini zemalja gde je ona razvijena. a često i igrom. a dodola igra dok je domaćica poliva vodom. U novije vreme osnov ovih pesama čini iskazivanje dobrih želja. XII). pevaju o životnoj radosti. Stihovi se svode na verbalne opise obrednih radnji. 185). Zaustavljaju se pred kućama gde pevaju. Obred – centralni lik je žensko biće – dodola. simbola večnog života ili mladog konjanika raskošne opreme što je personifikacija mladorođenog boga Sunca (kod Vuka – pesme od koledi Domaćinu (191)). teranjem zime. Sunce. Imale su magijsku funkciju. Kada idu preko sela (Vuk. (Opet kada igra dodola (Vuk. uskršnje. predaka). sa pripevom lenjo ili lado. a vremenom su hristijanizovani. čitavoj severnoj Srbiji peva se svatovac – narodna svatovska pesma koja se odlikuje posebnom melodijom.U Sremu. Česta je slika zelenog bora. Djevojci i momku na prsten (7)) OBREDNE LIRSKE NARODNE PESME Reč je o najstarijim usmenim tvorevinama koje su vezane za nastojanje da se umilostive prirodne sile. I. budući da su izvođene pred kolektivom i za njega. 187) – izrazito narativna pesma) 2. sa improvizovanim krunama i mačevima. rađanjem Sunca i Nove godine. đurđevske. uz izvođenje sa dramskim elementima. iskazivanje prirodne pojave i željene posledice koje iz nje proizilaze. Mahom su u osmercu sa pripevom u sedmercu. Koledanje se održava u vreme oko zimske ravnodnevnice (21. kod nas se ti obredi javljaju u celom prostoru od Makedonije do Panonije. Devojke kraljice obilaze kuće svečano odevene. RELIGIOZNE/VERSKE PESME Vuk je ove pesme podelio na: 15 . Vezuju se za svetkovine i pojedina godišnja doba (kalendarske = koledarske). Obredne pesme imale su javnu funkciju. Kraljičke pesme – vezane su za proslavljanje praznika dugodnevnice. Pesme su kraće. Banatu i Bačkoj. mladog boga. (Kad se isprosi devojka (6. I. nakon čega sledi darivanje. Koledo označava kolo. Vezane su za zemljoradnju. Grupa devojaka od kojih je jedna naga i obmotana zelenilom obilazi selo za vreme suše. 1. u šestosložnom stihu (šesterac). ličnoj i porodičnoj sreći. zemlje.

Ovu podelu nije moguće dosledno sprovesti jer se mešaju paganska i hrišćanska shvatanja. data je u nekoj vrsti antiteze. Ženidba Mesečeva) kojima se pripisuju ljudska svojstva i tajanstvena moć da utiču na ljudsku sudbinu. biser zube. ali i ljubavni elementi (Nadžnjeva se momak i devojka. PORODIČNE PESME Pevaju o životu u porodici ili zadruzi. POSLENIČKE/PESME O RADU Ove pesme prate rad i pevaju o njemu. Češće se peva o lepoti devojke: bjela i rumena. po Latkoviću pripadaju periodu između XIV i polovine XIX veka). opet. Na srpskom jeziku nije zabeleženo mnogo ovih pesama. Taj ideal nije uvek isti.kao u pesmi Srpska devojka. zmajevima. U njoj je. Teme – pesma Riba i devojka – prva među pesmama kod Vuka (285). niz pitanja i niz negativnih odgovora sa poentom. pesme ovog tipa po pravilu (i po svojoj prirodi) ne daju neki jasan ideal mladića i devojke. Za patrijahalnu sredinu bitne crte idealne devojke su smernost i čednost . Tu opet imamo i situaciju i devojčino držanje. Mitološke pesme – pevaju o vilama. Hrišćanske pesme – mahom ih stvarali crkveni ljudi. Ona obrađuje široko popularnu temu da je devojci dragi draži od svega.žetalačke). gde je gradska poezija jače uticala na narodnu. ili samo u porodičnom krugu – uspavanke. tekstovi danas poznatih naših narodnih ljubavnih pesama su relativno mladi (po rečniku nisu stariji od tri veka. Muslimanske devojke imaju nešto od ideala haremske lepotice koja je 16 . samorazumljiv prirodni nagon.1. jer pesme potiču iz različitih vremena i sredina. U njima su prisutne socijalne razlike (Kad žanju Turcima u nedelju. Međutim. npr. Podgrupe su vojničke i pečelbarske pesme. medna usta. 246). situaciju. berba . Bez obzira na starost. Mesecu. 245). 2. Posebnu grupu čine slepačke pesme koje su slepi pevali proseći milostinju. Opšta odlika ovih pesama je posredno iznošenje osećanja kroz nekakav događaj. nebeskim telima (Suncu. već se razlikuje od sredine do sredine. U njima nema idealizacije patrijahalnog života. ima crne oči. tanka i visoka. suprotstavljanje ideala. kao i u mnogim drugim ljubavnim pesmama. Zanimljivo je. Mladića treba da krasi zdravlje i snaga. Slično je i u pesmi Što bi koja najvolila? i njenim varijantama (447-552). sa nastojanjem da religiozno u pučkim pesmama potisne lirsku narodnu pesmu. Česti motivi su: materinska i sestrinska ljubav. U pesmi Tri mane (540) ideal nežnog mladića ponikao je u primorskim krajevima. simboličnu sliku. LJUBAVNE NARODNE PESME Kod svih naroda su veoma stare. kakav nalazimo u dužim epskim i lirsko-epskim pesmama. Najčešće su vezane za veće radove koji se izvode kolektvino (žetva. kojim se izražava etički ideal.

Mnogo se peva i o čežnji posle prvog susreta (319. a da je sve ostalo sporedno (Tužba na polje). Postoji i pesame u kojima devojka odbija starca (398-400) i sve imaju istu strukturu: devojci prvo prilazi starac. 323 i 324). Ideal mladića ili devojke varira prema kulturi i shvatanju u pojedinim oblastima. 388 Nijesam ga nikad ni viđela. a ljubav se izražava i preko pesme u kolu.rasla odvojena od okoline (nit’ je videlo sunca ni meseca. rastanci. Maćeha. ima više senzualnosti i neposrednosti. tugovanja – sve se to dešava u složenoj prirodi: na obalama reka. čežnje. samo sa mladićem koga devojka prihvata. veza bude osujećena. Raskošna odeća i bogat nakit česti su atributi lepe muslimanke (382) – bugarke. po pitanju ove teme. U nekim pesmama samo devojaštvo istaknuto je kao osobina žene koja zaslužuje ljubav (Devojka je bolja od udovice. zbivanje se ređe dešava u selu. 311) . Muslimanske pesme su. nešto drugačije: po pravilu sve se zbiva u kući ili oko kuće – skoro opšte mesto je susret u uskom sokaku. smetnje. po pravilu uzeta iz prirode.snažne metafore snega i hladnoće. po tom pitanju. Postoji i jedan broj pesama u kojima mlada žena tuguje zbog udaje za nedragog (310. Pored čednosti i stidljivosti. U nekim pesmama nalazimo i kletve. ali se najčešće peva o tipičnim momentima ljubavi: o prvim susretima. do srećnog ili tragičnog završetka. Mesecu i zvezdama. slutnje) može se grupisati najveći broj pesama. 425). npr. na livadi. sastancima. U muslimanskim pesmama. ne želi sreću pastorki (Mara bjeljarica). Čest je slučaj da kada rodbina sazna za ljubav. Prvi susreti su uglavnom slučajni – npr. ređe je reč o nekom postupnom upoznavanju i zbližavanju (554). 359). rastanci. Motivi – po motivima ljubavne pesme su različite. Dragojlo i Smiljana – devojčina braća se ne slažu sa njenim izborom. zatim se situacija ponavlja praktično istim stihovima. Priroda – saživljavanje sa prirodom najjače se oseća u patrijahalnim zonama: prvi susreti. Izražavanje ljubavi je obično diskretno (baca venac cveća niz reku da ga odnese dragom) i često posredno (devojka mladiću daje cveće) – 331. prvim susretima. ona ga odbija. Rastanak obično nije jasno motivisan. U njima se prepliću dva elementa: narativnost 17 . Česti su motivi devojčinog razgovora sa konjem mladićevim ili sa ogledalom (407. kako Vuk kaže. savlađivanju prepreka. Najpoznatija od svih ovih pesama je Nesrećna devojka. Oko ovih tipičnih momenata (susreti. Ljubavna osećanja bude se na ovim. Ljubavna lirika nije ista na celom jugoslovenskom prostoru. LIRSKO – EPSKE NARODNE PESME U ovim pesmama se opeva neki događaj. 384). Porodične obaveze česta su prepreka ostvarivanju ljubavnih želja. Odnos prirode i čoveka može biti sasvim neposredan – nije retko ni obraćanje stvarima iz prirode: Suncu. Rastanku voljenih često prethode zloslutni snovi (640). Izgleda da je bilo važno opevati tugu izazvanu rastankom ili sam rastanak. ali sa puno osećanja. To su. nego jednom na vodi studenoj. sastanci. i naivnost je često isticana osobina mlade devojke (430). Poređenja su. po pravilu. pesme na međi između lirskih i epskih. u šumi. mada ima zajedničkih crta.

u Beču. a u lirskim često ima realističkih detalja. epske poezije. dužina priče – u savremenoj književnoj teoriji to je kompozicija dela 3.i emotivnost. ne može reći da li su muške ili ženske. muške su one u kojima nema čudesa. dužina tj. izdate 1853. balada 2. basne. Dakle. Motivi su skoro uvek iz porodičnog života: Hasanaginica. predanja. Ženidba Milića Barjaktara. što je odlika epske poezije. Vuk kaže da postoje muške i ženske priče. Stojan i Ljiljana (porodična). 2. ali sumorno i bolno osećanje. ozbiljan ili humoristički stav prema događajima. udeo humora u prikazivanju. Smrt Omera i Merime. Cela ova analogija sa podelom pesama i pripovedaka nije baš najsrećnije rešenje – među epskim pesmama ima dosta fantastike. Balade – u njima se priča o nekom događaju ili o sudbini neke ličnosti. šaljive priče. novelističke teme u stihu (o porodičnim odnosima) Vuk ih je nazivao baladičnim narodnim pesmama i delio na: 1. a kraj najčešće tragičan. ipak Vukova podela daje neke bitne elemente za svaku klasifikaciju – fantastika ili realizam. Savremena klasifikacija lirsko-epskih pesama: 1. Kriterijum razlikovanja ove dve grupe je realističnost. samo nikada takvo koje bi izražavalo tragičan događaj kao u baladama. ali nisu retke romanse ni sa porodičnim motivima: Biljana platno beliše. ali je to pričanje veoma živo. kratkoća. Podela muških pripovedaka na duge i kratke takođe ne govori mnogo. Ženske pripovetke su one u kojima se pripovedaju kojekakva čudesa što ne može biti. sa puno osećanja. legenda u stihu 4. Dalje Vuk kaže da bi se muške pripovetke mogle podeliti na dugačke i kratke. bajka u stihu 5. Jetrvica adamsko koleno (epsko-lirska). a one u kojima preovladava naracija na početak II knjige (one se više kazuju). One u kojima preovladava lirsko Vuk je svrstao na kraj I knjige (one se više pevaju). VUKOVA I SAVREMENA PODELA NARODNE PROZE PRIPOVETKE U predgovoru svoje zbirke Srpske narodne pripovetke. odnosno fantastika. neke elemente podele na osnovu strukture i kompozicije imamo. 18 . Pa. Romanse – u njima je opevano veselo i srećno raspoloženje. Kriterijumi Vukove podele: 1. To su pripovetke na međi i one kombinuju elemente bajke. nago ono što se pripoveda rekao bi čovek da je zaista moglo biti. odnos između fantastičnih i realističnih elemenata 2. Romansi ima njaviše među ljubavnim pesmama. romansa 3. kao i da postoje one za koje se. dramatično. pripovetke. kao ni za pesme.

Značajan napor u klasifikovanju naše narodne proze načino je Veselin Čajkanović. Svet bajki je jednodimenzionalan. Fantastičnost prostora u bajkama ne postoji.Formule žanra: osobito uvodne i završne. U uvodu bajki iz Vukove zbirke nalazimo odrednicu mesta. U pričama o životinjama takođe se kazuju karakteristične osobine životinja. skaske. verovanja. Junak i njegovi pomagači nastoje da povrate revnotežu koja je narušena i da isprave nepravdu načinjenu junaku koristeći se svim sredstvima. dolazi. koje su više epizodične i po pitanju dužine razvijenije. Psihološki razvoj junaka izostaje. Basne i priče o životinjama – uvek kratke i alegorijske. a nema ni emotivnih doživljaja. njihovih osobina i karakteristika. Zlatna jabuka i devet paunica).. Kada junak dospe u donji svet. Moglo bi se reći da se u bajci teži vraćanju ustaljenog reda koji je u samom početku poremećen. Problematična je i njegova podela legndi na one o svecima i one o junacima. kod svih naroda one obrađuju iste ili slične motive – mladić koji se nalazi pred teškim zadatkom. svaki motivski krug. *Motivi: sve su bajke međusobno slične. pa sve vidimo iz perspektive onog sveta (kao u Đavo i njegov šegrt). Đavoljev sluga). kao u basnama. odabiru i kombinaciji određenih motiva. Da bi rešio zadatak junak mora da 19 . 2. svaki tip. Bajke – vrsta fantastičnih priča (fantastike ima i u basnama i u pričama o životinjama. bajke. sticanje velikog blaga započeće služenjem siromašnog seljaka kod bogataša itd. on je osporavana ličnost (najmlađi brat. kao što je slučaj sa basnama.Opšte: zajedničke za različite rodove i vrste usmene književnosti . Savremena klasifikacija pripovedaka: 1. i sam je dao jednu. Bajka je u potpunosti zasnovana na konstantnoj kompozicionoj shemi. u uvodu će se pojaviti žena bez poroda. najavljuje se već u uvodnoj formuli.Vukov savremenik i nastavljač Vuk Vrčević. tu dimenziju nemaju priče o životinjama. mladoženja ili čudnovato začeće. novele (muške pripovetke). ali je važno to što je kao vrstu uveo basne i što je dao dobar naziv za pitalice. Kad je reč o nosiocima radnje.Lokalne: funkcionišu samo u određenoj pripovetci . koji je deli na: priče o životinjama (basne). postoji samo prelaz iz jednog u drugi svet kao fantastičan. ali se pri tome ne misli na prikriveno prikazivanje ljudi. legende. ali je ograničen linearnim vremenskim tokom. U nekim bajkama taj junak je siromašan mladić (retko devojka). Najproblematičnija su verovanja budući da uopšte nisu vrsta pripovedaka nego amforna etnolška građa. šaljive priče. do inverzije. Može postojati samo doslovan fizički preobražaj (npr. Za bajke je karakteristična distanca kolektiva prema sadržaju (koji i slušalac i pripovedač smatraju neistinitim i nestvarnim). obično. mada problematičnu podelu 1868. Junak bajke je maksimalno pokretljiv u prostoru. Postoje tri tipa formula u bajkama: . vremena i nosilaca radnje. ali se ogleda samo u tome što se izvesna svojstva pripisuju životinjama). U bajci nije reč o alegorijskom tipu fantastike. ako je osnovni motiv zmija. stvarno i nestvarno se nalaze u istoj ravni. Svaka basna ima pouku. ograničenom broju delokruga likova i formulnim izrazima.

Skaske – etimološka i eshatološka predanja. opisuju jedan događaj. Teže zanimljivosti pa se često drže neobičnih i iznenadnih obrta. 6. U mnogim bajkama junak strada zbog svoje radoznalosti (ulazak u zabranjenu mu odaju). Poučavaju i zabavljaju. ličnosti i deluju poučno. Karakteristične su za rodovsko-plemenska uređenja (Crna gora. Novele – muške pripovetke realistične sadržine. Vuk je predanja klasifikovao tematski. Ratničko-patrijahalne su na granici anegdota i predanja. izađe na kraj ne samo sa natprirodnim bićima. Funkcija im se proteže od zabavne do poučne. etička poenta. već i sa neprijateljstvom i mržnjom drugih ljudi. Hercegovina). To zlo često dolazi od najrođenijih. menja se u okviru priče (nasuprot tehnici crno-belo u bajkama). Za potrebe izdavanja te knjige. 5. Šaljive priče – jednoepizodične priče (inače prerastaju u novelu).Život i običaji naroda srpskog. pa je nekada teško odvojiti legendu od bajke. Samo u retkim slučajevima on ne postiže pobedu svojom snagom (Aždaja i carev sin). jednu osobinu. sredini. Čudesni svet bajke se hiperbolizuje do grotesknih razmera. u njima nema ničeg fantastičnog i neverovatnog. Anegdote i ratničko-patrijahalne anegdote – kratke. religiji itd. Poput epske pesme one se osnose na određeno lice. uvek religiozno obeleženih. uz poslovice i uz pojedine epske pesme. PREDANJA Vuk je predanja štampao u Riječniku. Ima ih mnogo manje od bajki i kraće su.3. Sve su šaljive priče muške. duhovite priče o nekom zanimljivom i malo poznatom događaju iz života poznatih ljudi najrazličitije sadržine. Likovi su tipizirani i dobijaju nacionalno obeležje u zavisnosti od regije u kojoj su nastale (kod Srba – Era). Nameravao je da izda knjigu u kojoj bi bila sakupljena predanja . 4. Pobedu nad natprirodnim čudovištem junak postiže tako što uz pomoć nekog drugog lika (oteta sestra ili žena) sazna gde se krije snaga čudovišta. tj. Lik novele je dinamičan. Legendarne priče i skaske – višeepizodične. ime neke ličnosti ili naselja. daju jedan odgovor. vila. npr. ali je sama priča izmišljena. a zatim se razara tako da od bajke dobijamo njenu parodiju. U legendama uvek ima i ponešto istine. po opisu: 20 . uzdižu junaštvo. U mnogome se približava šaljivoj pripovetci. običaja. Želja pripovedača je da nas upozna sa postankom naselja. Opisana situacija je smešna i slikovita. U njima ima i veliki broj izmišljenih ličnosti (zmajeva. bez opisa. po strukturi slične bajkama. vukodlaka). Pojavljuje se humoristička tendencija da bi se narušila ozbiljnost. sa dosta čudesnih elemenata. a daje na kraju jednu širu ideju o ljudima. planina. One ne služe uveseljavanju već osvetljavanju istorijskog perioda. Kratka slika događaja.

– time što znamo da postoje i vidimo i mlečni put i krticu.). a pouku otkriva tek prenosno značenje – Gvožđe se kuje dok je vruće. on je bio prisutan. Većina poslovica u deseteračkom stihu je u stvari istrgnuta iz pesme i upotrebljava se kao samostalna tvorevina.npr. 21 . Postoji takođe. Izražavaju se najčešće pomoću metaforičke slike. pa se proširilo u priču. i obratan postupak – prvo je izrečeno zapažanje u obliku poslovice. zavičaju. iz Biblije. jezgrovite zaključke iz ličnog ili opšteg života. Mitološka i demonotološka predanja – zasnovana na čovekovom verovanju u natprirodna bića (zmajevi. U predanjima je drugačiji tip fantastike nego u bajkama. Da bi se naglasila istinitost mitoloških i demonoloških predanja koriste se vremenske i prostorne odrednice (noć. I narodne priče sadrže poslovično kazane misli o životu koje su preuzete kao i stihovi pesama. a zasnovana na iskustvu generacija. vile. Stih je najčešće deseterac (4+6). Teže da slušaocu uliju divljenje prema precima. Etimološka i eshatološka predanja – o postanku sveta. Poslovice – najčešće u svečanom tonu. više poslovica je u ritmičko sređenoj prozi. KRATKI GOVORNI OBLICI I NJIHOV ODNOS PREMA USMENOJ POEZIJI I PROZI 1.1. One mogu i da utvrde stanje stvari – Sve je dobro što se dobro svrši. Kulturno-istorijska predanja – neka vrsta usmene istorije o junacima i događajima. životinja. iz staroorijentalne i grčkorimske tradicije. pričaju ljudi. Mogu izražavati opšte prihvaćene istine ili dvostruke poglede na istu pojavu. čoveka.. tako je i u pripovetkama. Istinitost se potvrđuje kod etioloških i eshatoloških predanja . junaci i konji njihovi. iz književnosti. u stihu ili u ritmičkoj prozi. tj. 2. Ipak. Istinitost: sve tri vrste predanja imaju izraženu crtu istinitosti. o postanku gdekojih stvari 3. tabuisana mesta). kosmosa. Basne i šaljive priče se često sažimaju u poslovice. Kazivač to naglašava stalno: Srbi pripovjedaju. po čemu se razlikuju od pripovedaka. dok kazivač predanja priča u prvom licu. biljaka. ili da budu delimično važeće pravilo – Kad čovek tone i za vrelo gvožđe se hvata. krtice i sl. Mogu biti i iskustvo iz drugih istorijskih perioda ili iz određene sredine. kataklizma) onda je reč o eshatološkim predanjima. Poslovice predstavljaju individualno stvaralaštvo. I slušaoci i pripovedači treba da veruju u istinitost kazivanja i zato se predanja završavaju materijalnim dokazima za ispričan događaj.. vjerovanja u stvari kojih nema 2. prihvaćena u tradiciji. Kada se govori o događajima posle smrti ili pošljednjem vremenu (smak sveta. Savremena podela (paralelna je Vukovoj): 1. nastanak mlečnog puta. To su sažeto formulisana opažanja. 3.

dobronamerne želje koje se prenose u tradiciji. Blagoslovi – najčešće stihovane. Narativni deo služi samo da uvede ličnost – koja može biti istorijska ličnost a ponekad i životinja. Ali njegova istorijska uloga ne odgova njegovoj izuzetno velikoj slavi (o njemu pevaju Srbi. a motiv caroubice je 22 . 3. Brojalice – stihovana. a ne zapovest. Poslovice se odnose na sve domene ljudskog života. čak se za njega vezuje i motiv caroubice. epskoj poeziji i baladama. uobličavaju sliku naših naravi i istorijskih situacija. delovi čovečijeg tela itd. bio je turski vazal u Prilepu. gorkog i prijatnog iskustva. Ima ih u lirskoj. razne životinje. Tekođe. Vuk Branković – u poeziji je zapamćen kao kosovski izdajnik što je istorijski netačan podatak.2. nekad su u vidu preporuke da se preživi – Umiljato jagnje dvije ovce sisa. Hrvati. Javljalju se u poeziji gde imaju funkciju otkrivanja psiholoških i etičkih odnosa među likovima. ELEMENTI EPSKE BIOGRAFIJE Istorija i poezija mogu biti (3 tipa veza): 1. Predmet zagonetki mogu biti najrazličitije stvari i pojave iz života ljudi: nebeska tela. istorija može da služi kao jezgro oko koga se pletu motivi – istorijski sloj se često povlači pred zanimljivošću motiva. Raspon humora je od obične šale do gorke satire. Najčešće su retrospektivne. pojave u prirodi. Zasnivaju se na igri glasova i slogova teških za izgovor. retko su u neposrednom imperativu – Ispeci. Pitalice – kratke usmene prozne forme sastavljene od uvodnog narativnog dela sa glagolom pitati i dijaloškog dela: pitanja i odgovora. ali su ipak priče češće sažimane u pitalice. 4. Sastoje se iz metaforičkog i alegorijskog opisa neke stvari ili pojma. godišnja doba. 7. branio je Kosovo i svoje teritorije. uzurpator kraljevstva. Motivi su očigledno rasprostranjeniji od istorije. i ta moralna stanovišta nisu uvek visoki moralni ideal. Mogu biti izvučene iz priče ili novele. čije ime treba pogoditi. Pitalice se odlikuju humorom i poentom u odgovoru. Kletve – ritmički uobličene želje koje prizivaju zlo onome kome su upućene. Brzalice – govorni izrazi za zabavu i vežbu. potpuno protivrečne 2. Makedonci. Marko Kraljević – istorijska je činjenica da je vladao posle svog oca Vukašina. a retko upravljene ka budućnosti i tada ostaju samo preporuka. 5. Retko se šire u priču. Zagonetke – misaone govorne igre – enigmatične forme. 6. Odgovor je samo jedan i on je priznat u tradiciji. pa reci. Vukašin – u poeziji zapamćen kao izrazito negativan lik. Bugari). Prikazuju jedno zapažanje iz života. U istoriji on je legitiman kralj. kojima se razbrajaju učesnici u igri. može se desiti da se poklapaju 3. u vidu pitanja. uglavnom besmislena kazivanja.

opis junaka: fizički opisi. Vukašin i Dušan su kumovi. 23 . Vukašin proklinje Marka jer je njegova odluka čije će biti carstvo pala na Uroša.Sveti Sava. Ženidba Marka Kraljevića. *Junak – majka: veoma je bitna uloga žene u patrijahalnoj porodici. Starina Novak se ženi vilom = Grujica Novaković. Uroš i Mrnjačevići. Nemanja . sablja i vatreno oružje. a novijih: vatreno oružje.istorijski nemoguć zbog hronologije (nije mogao da ubije Uroša jer je poginuo 1371. Ban Milutin i Duka Hercegovac). Šarac posrtanjem i suzom najavljuje Markovu smrt. Sablja se sama vadi iz korica kad je Marko uzme u ruke (mač kralja Artura). Junački konji – njihovo ponašanje signalizira opasnost za vlasnika-junaka. Despotica Jerina – u poeziji je zbog stranog porekla dobila status negativnog junaka – prokleta. Ovo je internacionalni sloj – Ahil. Retko je u starijim vremenima bitan odnos otac – sin: Dušan . pobratimstvo. može i njega samog. Oranje Marka Kraljevića). Postoji i motiv majke krvnice (Nevera ljube Grujičine. Negativni: Vukašin i Marko Kraljević. u Maričkoj bici). a Marko je ujak Zmaj Ognjenomn Vuku. Porodični odnosi – do opisa odnosa junaka i članova porodice se dolazi na osnovu više pesama o junaku. Žena i zmaj = Relja Krilatica. Duhovna srodstva su važna – neprikosnoveno je kumstvo. Epski atributi su junačko oružje i konj. Individualizacija junaka se postiže njegovim fizičkim opisom. Izražena je jačina linije po majci. a) Odnos ujak – sestrić (starija vremena): Momčilo vojvoda je ujak Marka Kraljevića. svaki junak ima svoje atribute. retko samo u jednoj varijanti. Poreklo junaka je jedan od elemenata epske biografije. *Junak – otac: uglavnom su to pozitivni odnosi (Nemanja – Sveti Sava).Uroš. Individualizacija. b) Odnos otac – sin (srednja vremena). Najduži opis junaka dat je u pesmi: Smrt vojvode Kaice. Jason. Žena i zmaj = Zmaj Ognjeni Vuk. Opisi su najčešće pred megdan i pripreme za svadbu. Miloša Obilića mogu ubiti jedino ako ga rastave od konja. Janko od Kotara – Stojan Janković. srednjih: mač. Bilo kakav kontakt među pobratimoom i posestrinom je nemoguć. Jugovići – epski likovi koji nemaju podlogu u istoriji. Toplica Milan i Kosančić Ivan su pobratimi Miloša Obilića. koplje. Orfej. odnos Marka Kraljevića i majke Jevrosime (Uroš i Mrnjačevići. naglašava se u imenu junaka: Starina Novak – Grujica Novaković. kao i njihovi sinovi Marko i Uroš. Junaci starijih vremena nastaju u braku između smrtnika i fantastičnih bića – brak čoveka i vile ili žene i zmaja – što objašnjava junakovu snagu (mitsko polazište): Vukašin se ženi vilom = Marko Kraljević. Junačko oružje starijih vremena su: mač ili sablja. nož. buzdovan. to je kao krvno srodstvo. Onesposobljavanje konja je put za savladavanje junaka: tek kad Vidosava sablju i konja Jabučila Momčilovog onesposobi (krila mu sprži). Za ovaj odnos bitna je tipizacija i stepen individualizacije. Sibinjanin Janko je ujak Sekuli.

Pokosovski ciklus (pesme o sremskim Brankovićima. Brat je sestrin zaštitnik. U pesmi Zidanje Ravanice carica Milica je ta koja prekoreva Lazara jer ne gradi zadužbine. ali i prijatelja za svoje roditelje . na koje je Vuk podelio našu epiku. *Junak – ljuba: ona je uvek verna. Bratska sloga može da izazove vilinsku zavist. Hajdučke i uskočke pesme 6. a sestra bi sve učinila za brata (Milica i Jugovići. Jakšićima i Crnojevićima) 4. kao što su to 24 . Kosovski ciklus 3. oformljene na osnovu događaja i junaka o kojima se peva: 1. na snazi je formula: on traži za sebe devojku. Vidosava zarad raskošnog života izdaje Momčila. Pesme o muslimanskoj sredini 7. on svojoj ženi prašta. Pesme o Marku Kraljeviću 5. dalje se mogu podeliti na manje tematske krugove. Ideal bratske sloge imamo kod Jugovića. Izuzetak je Banović Strahinja. Kada junak treba da nađe nevestu.oba uslova moraju biti ispunjena. *Junak – sestra: uvek su emotivno vezani. Milicino poreklo direktno vodi do Stefana Nemanje.*Junak – brat: često se razvija motiv o bratoubistvu (u neznanju: Predrag i Nenad). Kada muž sazna za neverstvo uvek dolazi do direktnog suočavanja i muž će savladati ljubavnika. Pretkosovski ciklus 2. PREGLED TEMATSKIH KRUGOVA Tri kruga pesama. sestra vojvode Momčila kontrast je njegovoj nevernoj ženi). Preljubnicu stiže kazna: rastrzanje konjima na repove. spaljivanje. Pesme o crnogorskim borbama 8. Ustaničke pesme POKUŠAJ PISANJA KOSOVSKOG EPA LAZARICA (Pesma o Lazaru) Lazarice su veštačke tvorevine iz XIX i XX veka. vađenje očiju. *Junak – ujak: najveći stepen idealizacije. Ženidba kneza Lazara i Zidanje Ravanice su legitimacija Lazara kao naslednika Nemanjića. Žena može da podstiče muža na bratoubistvo.

da bi joj pomogao on je razrešen kletve. pa stoga neiskusni . najezdu Turaka i savetuje Lazara da ne gradi crkvu od zlata. Miloša Obilića i Vuka Brankovića. ali i on posle toga odlazi na Kosovo. Kletva – kneževa kletva. kako bi dokazao svoju ispravnost. vojvoda Uglješa. EPSKE NARODNE PESME 1. Dilema se prepliće sa izazovom – Propast carstva srpskoga. da je ne bi srušili Turci. Pavle Orlović i Vladeta vojvoda. Ženidba kralja Vukašina – Vukašin u dogovoru sa Vidosavom. on je glas razuma. ali nijedan Jugović neće da ostane. Jedino Gojko nije rekao svojoj ženi i ona je donela sutradan ručak i sazidali je u temelje Skadra na Bojani. Sluga Milutin – na početku dva gavrana donose vest carici Milici da je potučena srpska vojska. Tara). zatim dolazi i ranjeni sluga i izveštava: veliča Jugoviće i govori o izdajstvu Vuka Brankovića – on je izveo čak 12000 vojnika sa sobom u izdajstvo. Četrdeset godina kasnije kada pronalaze glavu ona nestaje. i takođe da će vratiti Brankovića u boj. majka Jugovića. tj. Sluga Golubak onesvešćenu Milicu vodi u dvor. Kosovski poraz shvaćen je apokaliptički. kao pogibija svih izuzev onih koji su sa Vukom Brankovićem izdali kneza Lazara na bojnom polju (svi ostali su mrtvi ili ranjeni). ili da pobedi Turke i dobije carstvo zemaljsko. vraća se Milošu Obiliću i govori da je brojnija. ali se dogovaraju da Lazaru kažu kako bi naša vojska mogla da ih potuče jer su turski vojnici ili stari ili mladi. Kneževa večera uoči boja. Odgovor kralja Lazara na to je odluka o zidanju Ravanice. Zidanje Skadra – tri brata Mrnjačevića: kralj Vukašin. centralni sukob je sukob izdajnika i podvižnika. srebra i bisera već od mermera kamena. Glasnički izveštaji – sluga Milutin. čija je majka srpska robinja. Glavu je sa polja odneo mladi Turčin. Momčilovom ljubom (dvor na Durmitoru. on njom obavezuje sve koji su Srbi i srpskoga roda da učestvuju u bici. Kosovka devojka. Pismo Muratovo knezu Lazaru je izazov – u njemu je prisutan zahtev knezu Lazaru da se potčini sultanu ili da se bori protiv njega. 2. odvraćenje junaka od boja ne uspeva. Miloš se obavezuje da će pogubiti turskog cara na Kosovu po cenu sopstvene smrti. pripaja se telu – Sveta sam glava od svetoga tela – odnose telo u Ravanicu.činili Nemanjići. on dopušta. Car Lazar i carica Milica – ona ga moli da joj od kletve poštedi jednog od devetorice braće. Obretenje glave kneza Lazara – javlja se obilje biblijskih motiva. Miloš Obilić najavljuje pošljednje vreme. neprolaznu slavu. Kosančić Ivan uhodi Turke . oklevetanog junaka.odlazi da izvidi kolika je turska vojska. Mrnjačević Gojko. odlazi. Bogorodica po svetom Iliji šalje pismo Lazaru da se odluči ili za smrt i carstvo nebesko tj. zove je da pređe njemu 25 .laž zarad dobiti.

a za ženu uzeo Jevrosimu. Musić Stefan – zakasneli junak. Propast carstva srpskoga – odlučuje se car Lazar za nebesko carstvo i gradi crkvu od mermera. Smrt vojvode Prijezde – njemu turski car Memed piše pismo i traži njegova tri dobra: sablju. ubio i Šarca. Smrt vojvode Kaice – ubio ga Sibinja Janko strelom kad Kaica nije gledao.Marko Kraljević presuđuje da nasleđe pada u ruke Urošu (njegov otac Vukašin ga juri da ga ubije). konja i ljubu. Marko te se napij vina. pomaže mu Turčin koji je deset godina bio kod njega u tamnici.3. Kosančić Ivana i Toplice Milana. 4. Banović Strahinja – konj Karaman. Ženidba kneza Lazara – Lazar je bio sluga car Stjepanu. Na kraju kad je Vukašin ubio Momčila i shvatio kakav je on junak bio. 17. Anđelija to nije mogla već je deveru poklonila pehar od zlata da bi joj on darivao konja i sokola. 8. na jednome ljuta guja spava. ubio je i Vidosavu. Dioba Jakšića – u Bijogradu braća Bogdan i Dmitar dele očevinu. što je proverio star Jug Bogdan.Marko Kraljević je 3 godine bio u tamnici. 26 . kao bratu jednom bez drugoga. Marko proliva suze što je ubio boljega od sebe. On ne daje ni jedno. polomio sablju. Vratio se u dvor. u njemu tri srca junačka. 12. dosta su ih pobili – od 3000 ostalo 500. Oranje Marka Kraljevića – živeo 160 godina. Ubio ga Marko dok je gledao Musa u oblake. 16. Opkolili Turci Stalać i 3 godine ništa nisu mogli da urade. Marko Kraljević i Musa Kesedžija . 5. Marko Kraljević i Ljutica Bogdan – oba junaka se plaše jedan drugog. u Skadar. sultan ga oslobađa da bi izašao na megdan Musi Kesedžiji. 9. 14. koji mu na samrti govori kako će da slaže majku šta se sa njim desilo. 10. 7. a onda je njegova žena Jela ušla u podrum kad tamo vino i rakiju piju janjičari. Požrtvovana sestra Jevrosima. car se maša rukom u džepove… Idi. 15. ubio konja i zajedno sa ženom skočili sa zidina u Moravu. Na kraju izmirenje. Dmitar ujutru uzima vranca i sokola i ide u lov i naređuje ljubi Anđeliji da mu otruje brata. Uroš i Mrnjačevići . tazbina – Kruševac. ali se zavade oko sokola i konja. a konj polomi noge. Kosovka devojka – darivana od strane Miloša Obilića. svu su zemlju lepo podelili. Jabučilu je spalila krila i Momčilovo oružje potopila u krv. Car Lazar i carica Milica – o Kosovskom boju. 13. 11. Marko pije uz ramazan vino – dok otera cara do duvara. i on mu pomaže da oženi Milicu – tako mu je bilo suđeno. U lovu soko izlomi krila: Meni jeste bez krila mojega. Njih traži po Kosovu a Orlović Pavle joj pokazuje gde su sva trojica poginula. Marko Kraljević i brat mu Andrijaš – posvađali se pošto nisu mogli da podele tri konja među sobom i Marko ubija svog brata. Vojvoda Prijezda otvorio kapije i jurnuo na Turke. 6.

Kako su radile onako su i prošle 8. Otac i njegove kćeri 17. U ropstvu devet godina i sedam meseci. Početak bune protiv dahija – sedmorici dahija proriču smrt. Aždaja i carev sin 3. Zlatna jabuka i devet paunica 6. a starac Fočo govori kako treba smanjiti poreze. Dmitar se pokajao. Pobegli su. i car ih poturčio. Đavo i njegov šegrt 10. a oči iskopali. Moć burme 12. ali on nije hteo. Ništa nije tajno. Prebili mu ruke i noge. dok nije naišao na crnog Đorđija koji ih je pobio i oslobodio Srbiju od Turaka. Zla žena 11. Nemušti jezik 4. On svatovima da svoju sestru i zajedno sa ženom dočekaju majku koja kad ga vidi umire. 20. So i hleb LIRSKE NARODNE PESME 1. a mlada Smiljanić Ilije od petnaest dana. Risanska) – Falila se prelijepa Ana b) Kad se isprosi djevojka (6. Vlatko i mrtvi 7. Stojan prvo ide u vinograd i sreće majku koja mu kao nepoznatom govori da joj se snaha danas preudaje. Ropstvo Janković Stojana – mlada ljuba od nedelje dana. Anđelija: Nijesam ti brata otrovala. Pjesme svatovske a) Kad se isprosi djevojka (5. Snaja – Jela. veće sam te s bratom pomirila. iz Srbije) c) Djevojci i momku na prstenu (7) – Ako ti nije prilika / usedni konja pa beži 2. 19. Djevojka brža od konja 15. jatake. Zmija mladoženja 5. ne dirati u srpsku veru i biti bolji prema raji – kao što je Murat govorio. Ali Mehmed ga nije slušao već krenu u seču knezova i junaka. Žabica carica 14. što neće kadgod biti javno 9.18. Sin carev i tri labuda 16. Obredne pjesme 27 . NARODNE BAJKE 1. Gvozden čovjek 13. Čardak ni na nebu ni na zemlji 2. Stari Vujadin – Turci ga mučili da otkrije drugove. Fočić Mehmed-aga je za to da napadne i pobije Srbe.

ako ašikuje nikad joj neće doći. Opet to. ali drukčije (399) . gazi bosa po snegu. Žalosni rastanak (554) . 28 . citat). Najveća žalost (359) – Sarajevska. Kad je stigao kući i legao na postelju.iz Dubrovnika. / Oj dodo. k) Marino pravdanje (331) – govori majci kako je brala cveće i kako je jednu kitu dala bratu. drugu dragom. Djevojka kune ogledalo (425) m) Djevojka ružici (319). Posleničke pjesme – pjesme žetelačke a) Kad žanju Turcima u nedjelu (246) b) Nadžnjeva se momak i djevojka (245) Ljubavne i druge različite ženske pjesme a) Riba i djevojka (285) b) Šta bi koja najvolila? (447-454) c) Tri mane (540) – Momak je premalen.iz Dubrovnika j) Zaručnica natrag udata (388. oj dodo le! b) Kad idu preko sela (187) Pjesme kraljičke a) Djevojci (161) b) Gospođi (169) c) Djetetu (176) Koledarske pjesme a) Domaćinu /191) – Na čem’ ćemo molit’ / Za staroga za Badnjaka. a četvrtu njoj donela. n) Draga dragome san tolkuje (640) o) Srpska djevojka (599) – U Milice duge trepavice… *Najveća je žalost za bratom (304) LIRSKO – EPSKE NARODNE PESME Balade 1. treću stavila sebi u nedra. a) Opet kad igra dodola (185) – Naša doda boga moli / Oj dodo. Isprosio je. i) Za stara nije. 6. ali joj nije hladno.Oni su se iz malena gledali. Ne pij vode. ako boluje kad ozdravi doći će joj. a mlada hoće (400) . već joj je u srcu zima. Sakupio je svatove i otišao da je prosi. Po srcu zima (311) – Sarajevska. ne ljub’ udovice (324) – već pij vino. 5. pretanak i prebleđen d) Ljuba Alagina (384) – muslimanka rasla u izolaciji e) Dilber Stojna Bugarka – raskoš bugarske devojke f) Voda bez broda (430) – naivnost/nevinost devojke g) Djevojka je bolja od udovice (323). 4. l) Djevojka i konj momački (407). Ženidba Milića Barjaktara – svu je zemlju obišao a nije mogao sebi da nađe ženu. a za mlada jest (398) – Anđelija. umire i on. a ljubi đevojku h) Dragi i nedragi (310). Stara neće. oj dodo le! / Da udari rosna kiša.3. / iz malena do golema djeteta. sve dok nije čuo za lepu Ljeposavu. / Za mladoga za Božića. ali je ona na pola puta između njegove i svoje kuće umrla (zli usud) kao i sve njene sestre.

ona ih zaustvalja i ljubeći ga padne mrtva. Nju brat odvodi i ona se preudaje. bol. a ljuba ne. u svoje ja . Piše pismo majci i umire. KNJIŽEVNI RODOVI Našu književnost smo po sadržini i obliku podelili na tri velika književna roda: 1. zato je najvažnija karakteristika epskih dela – objektivnost. ali da on nju samo voli. epska pesma b) epska dela u prozi: roman. majka Omera hoće da oženi Fatimom koja pored toga što je lepa je i bogata. pripovetka 3. 3. Najvažnija karakteristika lirske pesme je subjektivnost. fabula. On nam priča. Epska poezija se deli na: a) epska dela u stihu: ep. ipak ga majka ženi na silu. On Fatimi govori da je ona lepša od njegove Mere. Kad je bila blizu dvora dve ćerke je gledale sa kule. Hasanaga boluje od ljutijeh rana. Hasanaginica – preveo je Gete. Druga osobenost lirske pesme je neposrednost. U epskim delima je prisutno pričanje. Hasanaga: Hod’te amo. pa samim tim i sadržina. novela. pripoveda o određenom događaju. U lirskoj pesmi pesnik iznosi svoja intimna osećanja prikazujući svoja različita raspoloženja (radost.lirska poezija se zato naziva carstvom subjektivnosti. / već je blago što je srcu drago. istinitije. jer pesnik direktno iznosi svoja osećanja čitaocu. 2. Ona umire. slikovitije prikaže dati događaj. epopeja. kao i trećeg sina u kolevci. tj. ime je dobila u staroj Grčkoj po instrumentu liri (uz koju su se pevale pesme). lirsku poeziju (lirika) – dosta stara. dramsku poeziju (drama). on joj odgovara: Nije blago ni srebro ni zlato. Smrt Omera i Merime – (343). ona ih sve dariva. epsku poeziju (epika) – piščev odnos prema spoljašnjem svetu je sasvim drugačiji: on je predstavljen kao posmatrač određenog događaja koji se desio i završio u prošlosti. a dva sina izašla pred nju. Osećanja koja pesnik iznosi su trenutna i zato je ona u odnosu na epsku veoma kratka. 29 . prva naša narodna pesma koja se pojavila u učenoj Evropi. obilaze ga mati i sestra. pesnik stapa svoja osećanja sa objektivnim svetom. sreću). pretvara ga u svoj unutrašnji svet.2. Sutradan ga pronose pokraj Merinog dvora. sirotice moje! / Kad se neće smilovati na vas / Majka vaša srca kamenoga. pa joj on poručuje da ga ne čeka na dvoru. tugu. težeći da nam što objektivnije.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful