Bosna i Hercegovina Ministarstvo odbrane/obrane

Босна и Херцеговина Министарство одбране

TEST OPŠTEG ZNANJA KANDIDATA ZA PRIJEM U VOJNU SLUŽBU U ORUŽANE SNAGE BOSNE I HERCEGOVINE U KATEGORIJU VOJNIKA 1. Vlast u BiH je podijeljena na: a) Zakonodavnu i izvršnu vlast b) Izvršnu i sudsku vlast c) Zakonodavnu, izvršnu i sudsku vlast 2. Zakonodavnu vlast u BiH čini: a) Vijeće ministara BiH b) Parlamentarna skupština BiH c) Ministarstvo pravde BiH 3. Izvršnu vlast u BiH čini: a) Predsjedništvo BiH i Vijeće ministara BiH b) Parlamentarna skupština BiH c) Vijeće naroda BiH 4. Sudsku vlast u BiH čini: a) Ministarstvo pravde BiH b) Sudovi u BiH c) Vijeće ministara BiH 5. Kakvo je teritorijalno ustrojstvo BiH? a) Dva entiteta i jedan distrikt b) Jedan entitet i dva distrikta c) Dva entiteta i dva distrikta 6. Iz koliko kantona se sastoji Federacija BiH? a) 10 b) 9 c) 8 7. Niže teritorijalne jedinice u sastavu Republike Srpske su: a) Općine b) Kantoni c) Distrikti 8. Ustav Bosne i Hercegone donesen je i stupio na snagu: a) 1999. godine b) 1997. godine c) 1995. godine 9. Bosna i Hercegovina je članica: a) NATO b) Evropske unije 1

c) „Partnerstva za mir” 10. Koliko članova ima Predsjedništvo BiH? a) 2 b) 3 c) 4 11. Vrhovni komandant Oružanih snaga BiH je: a) Vijeće ministara BiH b) Ministar odbrane BiH c) Predsjedništvo BiH 12. Koja je najniža teritorijalna jedinica unutar kantona Federacije BiH? a) Mjesna zajednica b) Distrikt c) Općina 13. Redovni izbori u BiH održavaju se svake: a) Četvrte godine b) Pete godine c) Šeste godine 14. Konstitutivni narodi u Bosni i Hercegovini su: a) Srbi, Hrvati i Bošnjaci b) Srbi, Slovenci i Hrvati c) Crnogorci, Bošnjaci i Makedonci 15. Da li su Oružane snage BiH učestvovale u međunarodnim mirovnim operacijama? a) DA b) NE 16. Od koliko domova se sastoji Parlament Bosne i Hercegovine? a) Dva doma (Predstavnički dom i Dom naroda) b) Dva doma (Senat i Kongres) c) Dva doma (Predsjedništvo BiH i Skupština BiH) 17. Koje su osnovne boje zastupljene na zastavi BiH? a) Crvena, bijela i plava b) Žuta, plava i bijela c) Žuta, plava i zlatna 18. Aneks IV Dayton- skog mirovnog sporazuma predstavlja: a) Ustav BiH-a b) Pravila Nogometnog Saveza BiH-a c) Pravila kojima se reguliše rad Visokog predstavnika za BiH 19. Procedura kojom se u okviru jedne stranke biraju kandidati za izbore na javne funkcije je: a) Izborni sistem b) Preliminarni izborni sistem c) Odabir 2

20. Da li pripadnici Oružanih snaga Bosne i Hercegovine iz reda jednog od konstitutivnih naroda moraju razumjeti i čitati jezike drugih konstitutivnih naroda (zaokruži tačan odgovor)? a) Da b) Ne 21. Oružane snage su: a) Profesionalna vojna sila, uključujući i policijske snage b) Profesionalna vojna sila, uključujući policijske i paravojne snage c) Profesionalna, jedna vojna sila koju organizuje i kontroliše Bosna i Hercegovina 22. Oružane snage, kao instituciju Bosne i Hercegovine, u skladu sa Ustavom i zakonima Bosne i Hercegovine čine pripadnici iz reda: a) Sva tri konstitutivna naroda b) Sva tri konstitutivna naroda i reda ostalih c) Jednog konstitutivnog naroda 23. Zaokruži tačan odgovor: a) Bosna i Hercegovina obezbjeđuje transparentnu, demokratsku, civilnu kontrolu nad Oružanim snagama b) Bosna i Hercegovina obezbjeđuje transparentnu, vojnu kontrolu nad Oružanim snagama c) Bosna i Hercegovina obezbjeđuje transparentnu, civilnu i vojnu kontrolu nad Oružanim snagama 24. Demokratsku parlamentarnu kontrolu nad Oružanim snagama i svim institucijama odbrane na nivou Bosne i Hercegovine obavlja: a) Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine b) Predsjedništvo Bosne i Hercegovine c) Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine 25. Vrhovnu komandu i kontrolu nad Oružanim snagama ima: a) Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine b) Predsjedništvo Bosne i Hercegovine c) Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine 26. Oružane snage sastoje se od: a) Profesionalnih vojnih lica b) Profesionalnih vojnih lica i pripadnika rezervnog sastava koji su angažovani u vojnu službu c) Profesionalnih vojnih lica, pripadnika rezervnog sastava koji su angažovani u vojnu službu, civilnih lica i kadeta 27. Političko i javno djelovanje u Oružanim snagama podrazumjeva: a) Slobodno političko i javno djelovanje svih pripadnika Oružanih snaga b) Neutralnost u političkim pitanjima svih pripadnika Oružanih snaga, izuzev generala c) Pripadnici Oružanih snaga, uključujući generale, neutralni su u političkim pitanjima i neće se angažovati u bilo kojoj vrsti aktivnosti političkih stranaka ni biti izabrani ili imenovani na javnu dužnost

3

a u vezi sa pitanjima koja su u njegovoj nadležnosti? a) Da b) Ne 35. podoficiri. Obilježja Oružanih snaga nosiće: a) Oficiri i podoficiri b) Generali c) Svi pripadnici oružanih snaga 34. Lanac komandovanja i kontrole nad Oružanim snagama počinje od: a) Ministra odbrane Bosne i Hercegovine b) Načelnika Zajedničkog štaba Oružanih snaga c) Predsjedništva Bosne i Hercegovine 29. oficiri i generali c) Vojnici.28. Dan Oružanih snaga je: a) 29. Novembar b) 1. rezervni oficiri i rezervni generali 37. Kopnena vojska je: a) Vid b) Rod c) Služba 4 . Nadležnost za proglašenje ratnog stanja ima: a) Predsjedništvo Bosne i Hercegovine b) Ministar odbrane Bosne i Hercegovine c) Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine 31. Zastava i obilježja Oružanih snaga su: a) Zastava Bosne i Hercegovine b) Zastave entiteta i Brčko Distrikta c) Zastava Bosne i Hecegovine i zastave entiteta i Brčko Distrikta 33. rezervni podoficiri. ili drugi državljani Bosne i Hercegovine uložiti žalbu ili zahtjev za pomoć Generalnom inspektoratu. Mogu li profesionalna vojna lica Oružanih snaga. Profesionalna vojna lica su: a) Vojnici. podoficiri. Nadležnost za proglašenje vanrednog stanja ima: a) Predsjedništvo Bosne i Hercegovine b) Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine c) Ministar odbrane Bosne i Hercegovine 32. Decembar c) 22. oficiri i generali 36. Lica u rezervnom sastavu su: a) Rezervni podoficiri i rezervni oficiri b) Rezervni vojnici. Decembar 30. rezervni oficiri i rezervni generali c) Rezervni podoficiri. oficiri i civilna lica na službi u Oružanim snagama b) Podoficiri.

6 i 10 godina službe b) Nakon 3. potpuno i neblagovremeno c) Tačno. potpuno i blagovremeno 44. a potom da o tome izvjeste starješinu koji je nadređen starješini koji je naređenje izdao c) Da o tome odmah izvjeste starješinu koji je nadređen starješini koji je naređenje izdao 41. ali najduže do 35. a) Da b) Ne 42. Vojnik I klase (OR-2) i Kaplar (OR-3/4) 5 . ali najduže do 45. Činovi vojnika u Oružanim snagama su sljedeći: a) Vojnik (OR-1). Maksimalna dužina trajanja profesionalne vojne službe za vojnike (OR1-4) je: a) 15 godina. Vojna lica dužna su da izvršavaju naređenja nadređenih starješina: a) Koja su u vezi sa službom. vojna lica su dužna: a) Da ga izvrše bez pogovora b) Da ga izvrše bez pogovora. Vojna disciplina je obavljanje vojne službe. godine života c) 25 godina.38. 10. 10 i 15 godina službe c) Nakon 3. U Oružanim snagama Bosne i Hercegovine vjerske aktivnosti sa ciljem ostvarivanja vjerskih sloboda u skladu sa specifičnostima svake od vjera su: a) Zabranjene b) Dozvoljene c) Zabranjene ali se u praksi sprovode 43. Profesionalnim vojnim licima zabranjeno je sindikalno i političko organizovanje. ali najduže do 40. Kaplar (OR-3/4) i Vodnik (OR-5) b) Vojnik (OR-1) i Vojnik I klase (OR-2) c) Vojnik (OR-1). i to: a) Tačno. 15 i 20 godina službe 46. te poštovanje pravila i principa ponašanja u vojnoj službi i van nje. djelimično i blagovremeno b) Tačno. godine života b) 20 godina. Produženje ugovora o službi profesionalnih vojnih lica – vojnika razmatra se u sljedećim periodima: a) Nakon 3. Pješadija je: a) Vid b) Rod c) Služba 39. 6. bez obzira da li imaju obilježja krivičnog djela b) Koja su u vezi sa službom i van službe c) Koja su u vezi sa službom. Vojnik I klase (OR-2). odnosno izvršavanje obaveza i zadataka vojnih lica propisanih Zakonom o službi u Oružanim snagama BiH i drugim propisima. osim naređenja koja imaju obilježja krivičnog djela 40. godine života 45. naređenjima nadležnih lica. Kad prime naređenje koje ima obilježje krivičnog djela. 6.

Činovi oficira u Oružanim snagama su sljedeći: a) Potporučnik (OF-1). Da li je lice dužno prijaviti krivično djelo o kome ima saznanja? a) Da b) Ne 55. Major (OF-3) i Pukovnik (OF-4) c) Poručnik (OF-1). O krivičnoj odgovornosti odlučuje se na osnovu: a) Ustava b) Zakona c) Krivičnog zakona 53. Koji organ je nadležan za gonjenje počinilaca krivičnih djela? a) Ministarstvo pravde 6 . Kapetan (OF-2). Stariji vodnik I klase (OR-7). Zastavnik (OR-8) i Zastavnik I klase (OR-9) b) Vodnik (OR-5). Da li lice protiv koga se vodi krivični postupak može biti lišeno slobode? a) Da b) Ne 54. Stariji vodnik (OR-6). Stariji vodnik I klase (OR7). Poručnik (OF-1). Činovi generala u Oružanim snagama su sljedeći: a) Brigadir (OF-5). Zastavnik I klase (OR-9) i Potporučnik (OF-1) 48. Činovi podoficira u Oružanim snagama su sljedeći: a) Kaplar (OR-3/4). Brigadni general (OF-6) i General-major (OF-7) 50. Stariji vodnik (OR-6). Zastavnik (OR-8). Stariji vodnik (OR-6). O prekršajnoj odgovornosti odlučuju: a) Ministarstva b) Sudovi c) Skupštine 52. Brigadir (OF5) i Brigadni general (OF-6) 49. Major (OF-3). Pukovnik (OF-4) i Brigadir (OF-5) b) Zastavnik I klase (OR-9). Kapetan (OF-2). Kapetan (OF-2). Brigadni general (OF-6). Vodnik (OR-5). Major (OF-3). Pukovnik (OF-4). Poručnik (OF-1). Potporučnik (OF-1). O krivičnoj odgovornosti odlučuju: a) Ministarstva b) Sudovi c) Skupštine 51. General-major (OF-7) i Generalpukovnik (OF-8) b) Brigadni general (OF-6). Da li se krivično odgovara za lažni iskaz pred sudom? a) Da b) Ne 56.47. General-major (OF-7) i General-pukovnik (OF-8) c) Brigadir (OF-5). Zastavnik (OR-8) i Zastavnik I klase (OR-9) c) Vodnik (OR-5). Stariji vodnik I klase (OR-7).

Crna Gora c) R. Srbija b) R. Slovenija 63. Da li je u krivičnom zakonodavstvu BiH kao krivična sankcija predviđena smrtna kazna? a) Da b) Ne 60. Politički poredak u nekoj državi u kojoj je na vlasti narod preko svojih izabranih predstavnika se zove: a) Autokracija b) Oligarhija c) Demokracija 61. Ugovor jedne ili više strana u sukobu da se sa dijela ili cijele teritorije ukloni vojska. Prijelaz oružanih snaga i svih grana privrede iz ratnog u mirnodopsko stanje zove se: a) Denominacija b) Demobilizacija c) Imobilizacija 65. vojni materijali i instalacije naziva se: a) Mobilizacija b) Demilitarizacija c) Defolijacija 64. entitetski sudovi i sudovi Brčko distrikta BiH b) Samo Sud BiH c) Entitetski sudovi 58. Koja od navedenih država nekadašnje SFRJ je članica NATO saveza? a) R. U kojem od navedenih gradova se nalazi sjedište NATO saveza? a) London (Kraljevina Velika Britanija) b) Brussels(Kraljevina Belgija) c) Beč (Republika Austrija) 62. Sudovi pred kojima se vodi krivični postupak u BiH su: a) Sud BiH. Da li se na krivičnu presudu može izjaviti žalba? a) Da b) Ne 59. s ciljem otimanja njihovog teritorija i nasilno potčinjavanje stanovništva tuđoj državi naziva se: a) Progresija b) Agresija c) Digresija 7 . Napad jedne ili više država na druge zemlje.b) Tužilaštvo c) Pravobranilaštvo 57.

Koja od međunarodnih vojnih snaga se danas nalazi u BiH? a) UNPROFOR b) KFOR c) EUFOR 69. Najveći vojni savez na svijetu zove se: a) Trojni pakt b) NATO c) Varšavski pakt 68. Formacija ratne avijacije koja se sastoji od jedne ili više grupa aviona naziva se? a) Flotila b) Eskadrila c) Divizion 73. Koja međunarodna organizacija se brine oko prava ratnih vojnih zarobljenika ? a) UNHCR b) FAO c) MKCK/MKCP 70. Najviši čin u ratnoj mornarici je: a) Kapetan b) Admiral c) General 72. Mimoilaženje vozila je: a) Prolaženje vozilom pokraj drugog vozila koje se po istom kolniku kreće iz suprotnog smjera b) Prolaženje vozilom pokraj drugog vozila koje se kreće u istom smjeru c) Prolaženje vozilom pokraj zaustavljenog ili parkiranog vozila ili drugog objekta koji se nalazi na saobraćajnoj traci kojom se vozilo kreće 8 . Oblik ilegalne aktivnosti koju vrše agenti strane države u nekoj zemlji a očituje se u nanošenju oštećenja. Bicikl je: a) Vozilo na motorni pogon s dva ili tri kotača. b) Vozilo koje ima najmanje dva kotača i koje se pokreće isključivo snagom vozača c)Vozilo namijenjeno za prevoz osoba koje.66. osim sjedala za vozača. ima više od 3 sjedala 74. odnosno razaranju važnih vojnih i industrijskih objekata naziva se: a) Atentat b) Diverzija c) Desant 67. Najviši pravni akt jedne države je: a) Ustav b) Međunarodni ugovor c) Zakon 71.

Što znači upaljeno zeleno svjetlo na semaforu? a) Zabrana prolaza za vozila b) Slobdan prolaz za vozila c) Prestanak slobodnog prolaza 77. Kada mladi vozač ne smije upravljati vozilom? a) Ako organizirano prevozi djecu b) Kada snaga motora vlastitog automobila prelazi 75 Kw c) Kada u organizmu ima opojnih droga ili ako pokazuje znakove alkoholiziranosti 83.75. jedan iza drugog b) Desnom stranom u pravcu kretanja. Pravo da upravlja motornim vozilom A kategorije stiče osoba koja ima: a) 16 godina b) 19 godina c) 18 godina 80. potiskuje ili nosi izmjenjiva oruđa. Zaprežno vozilo je: a) Vozilo na motorni pogon konstruisano da vuče. Pješak je: a) Osoba koja se prevozi u vozilu ili na vozilu b) Osoba koja sudjeluje u prometu a ne upravlja vozilom. jedan iza drugog c) Lijevom stranom u pravcu kretanja. jedan iza drugog 79. odnosno da služi za pogon takvih oruđa ili za vuču priključnih vozila b) Vozilo namijenjeno da bude vučeno vozilom na motorni pogon. Smije li vozač tokom upravljanja vozilom koristiti mobitel? a) Smije ako se radi o odgovoru na poziv b) Smije ako se nalazi u službenom vozilu c) Smije ako upotrebljava napravu koja omogućuje njegovo korištenje bez upotrebe ruku 82. Smije li vozač vozila upravljati vozilom na putu u alkoholiziranom stanju? a) Smije upravljati vozilom u saobraćaju na putu b) Smije upravljati vozilom samo na lokalnom putu c) Ne smije upravljati niti početi upravljati vozilom u saobraćaju na putu 81. kreće se: a) Sredinom kolnika u pravcu kretanja. niti se prevozi u vozilu ili na vozilu c) Osoba koja se prevozi bicklom s motorom. bilo da je konstruisano kao prikolica ili poluprikolica c) Vozilo koje vuče upregnuta životinja 78. Što uvjetuje smanjenu vidljivost? a) Vedro vrijeme 9 . Što znači upaljeno žuto svjetlo na semaforu? a) Slobodan prolaz b) Isključen semafor c) U pravilu zabrana prolaska 84. Grupa pješaka. kada se kreće po kolniku. a brzina kretanja ne prelazi 10 km/h 76.

Preticanje vozila je: a) Prolaženje vozila pokraj drugog vozila koje se kreće u suprotnom smjeru b) Prolaženje vozilom pokraj drugog vozila koje se kreće u istom smjeru c) Prolaženje vozila pokraj zaustavljenog ili parkiranog vozila ili drugog objekta koji se nalazi na saobraćajnoj traci kojom se vozilo kreće 90. Zbog čega je vožnja pod uticajem alkohola opasna? a) Bitno povećava vozačeve sposobnosti b) Skraćuje vrijeme reagiranja vozaču c) Produžuje vrijeme reagiranja vozaču 93. Zagađujemo li okolinu i zdravlje ljudi vozeći vozilo? a) Ne b) Ne. ako vozimo sporo c) Da 88. Obilaženje vozila je: a) Prolaženje vozila pokraj drugog vozila koje se po istom kolniku kreće iz suprotnog smjera b) Prolaženje vozilom pokraj drugog vozila koje se kreće u istoj saobraćajnoj traci u istom smjeru c) Prolaženje vozila pokraj zaustavljenog ili parkiranog vozila ili drugog objekta koji se nalazi na saobraćajnoj traci kojim se vozilo kreće 86. Obavezna oprema u putničkom automobilu je: a) Prva pomoć. Kolnik je: a) Dio putne površine namijenjen u prvom redu za saobraćaj pješaka b) Dio putne površine namijenjen u prvom redu za saobraćaj vozila s jednom saobraćajnom trakom ili više saobraćajnih traka c) Dio putne površine namijenjen u prvom redu za saobraćaj pješaka i zaprežnih vozila 87. Kako djeca načešće reagiraju u saobraćaju? a) Spontano i nepredvidivo b) Razborito i staloženo c) U skladu s propisima 89. kiša. ako se prevoze 92. uže za vuču. Ko mora nositi zaštitnu kacigu za vrijeme vožnje motociklom i mopedom? a) Samo vozač b) Samo suvozač c) Vozač i suvozač.b) Vožnja maksimalno dozvoljenom brzinom c) Magla. sijalice. Što se podrazumijeva pod zimskim uvjetima na putu? a) Ako je na kolniku veća količina vode i blata b) Ako je kolnik prekriven snijegom c) Ako je kolnik prekriven mokrim lišćem 91. trokut 10 . i zamagljena stakla 85.

5 kg? a) 18 KM b) 9 KM c) 12 KM 100. Koji je kvadratni korjen iz 81 (√₈₁)? a) 10 b) 9 c) 8 99.5 kg? a) 18 b) 14 c) 12 101. Koliko iznosi Pi broj? a) P= 3. izvijači c) Ašov. Koliko treba platiti za 1. ključevi. Za 3. drama i: a) Film b) Epika 11 . rezervni točak 94. Za 3. koliko treba platiti 1.14 96. Napisatati formulu kvadrat zbira: a) (a+b)²=a²+2ab+b² b) a+b)=ab+b²+a² c) a+b=a+b+2ab+b 98.16 c) P= 3.5 kg voća se plati 21 KM. Trapez je četverougao koji ima: a) Dva para paralelnih strana b) Jedan par paralelnih strana c) Jednake dijagonale 103. Koja je formula za Pitagorinu teoremu? a) a²+c²=b² b) a²+b²= c² c) b²+c²=a² 97.15 b) P=3. U književne rodove spadaju lirika. lanci. dizalice. Koji arapski broj odgovara rimskom broju M? a) 50 b) 100 c) 1000 102. Koliki je zbir uglova u trouglu? a) 180˚ b) 90˚ c) 360˚ 95.b) Komplet alata.5 kg povrća se plati 28 KM.

za kojeg su značajni elementi natprirodnog i izmišljenog zove se: a) Moderna književnost b) Komedija c) Fantastika 12 . koje pravi smisao dobivaju u kazališnoj predstavi zovemo: a) Drama b) Životopis c) Narodna književnost 111. Vrsta drame koja se odlikuje veselim sadržajem i ismijava ljudske nedostatke i mane je: a) Tragedija b) Komedija c) Autobiografija 108. Književni rod u kojem se pripovijeda o nekim događajima koji su se dogodili. Oblik umjetničkog izražavanja u književnosti. stvarnog ili izmišljenog nazivamo: a) Alegorija b) Pjesma c) Životopis 109. Književne vrste namijenjene izvođenju na pozornici. pjesme. Mitovi.c) Biografija 104. bajke. našla je svoj najviši izraz u: a) SAD b) Italiji c) Danskoj 112. Moderna književnost traje od početka kojeg stoljeća? a) 20 b) 18 c) 16 107. Književno djelo koje opisuje život nekog čovjeka. Roman koji ismijava ljudske mane ili društvo u cjelini svrstavamo u: a) Satirični b) Znanstveni c) Pustolovni 105. Renesansa kao jedno od najkreativnijih razdoblja u književnosti. zagonetke i poslovice čine: a) Narodnu književnost b) Slikovnice c) Stripove 106. ili se smatra da su se dogodili u prošlosti zovemo: a) Moderna b) Epika c) Drama 110.

Vrsta književnosti u kojoj se tekst piše u stihovima zove se: a) Proza b) Roman c) Poezija 116. Književnik Ivo Andrić rodio se 09. Na kom jeziku je pisana rimska književnost koja obuhvaća period od prvih pisanih spomenika do kraja starog vijeka? a) Latinskom b) Italijanskom c) Francuskom 114. pisan u: a) Trećem licu b) Prvom licu c) Drugom licu 115.1892. Clarke b) Dan Simmons c) Jules Verne 118. Autobiografija je oblik biografije. Svjetski poznati pisac dječje književnosti. Najpoznatije djelo ruskog književnika Fjodora Mihailoviča Dostojevskog zove se: a) Zločin i kazna b) Baraka 5b 13 .113. je rođen u: a) SAD b) Njemačkoj c) Škotskoj 119. Dobitnik Nobelove nagrade za književnost 1961. godine u: a) Donjem Vakufu b) Docu kod Travnika c) Sarajevu 122. a) b) c) Roman za koji je Ivo Andrić dobio Nobelovu nagradu zove se: Travnička hronika Znakovi pored puta Na Drini ćuprija 121.10. Znanstveno fantastični roman "20 000 milja ispod mora" napisao je: a) Arthur C. Mark Twain. godine je: a) Petar Preradović b) Ivo Andrić c) Mak Dizdar 120. Knjiga ili bilježnica za upisivanje diskretnih tekstova aranžiranih prema datumu koji obavještavaju o događajima u određenom periodu vremena zove se: a) Biografija b) Dnevnik c) Roman 117.

Najpoznatije djelo njemačkog književnika Johann Wolfgang von Goethe je: a) Nauk o bojama b) Jadi mladog Vertera c) 20 000 milja pod morem 124. a) b) c) 127. Autor djela Don Kihot je: a) Albert Camus b) Mark Twain c) Miguel de Cervantes 132. Najpoznatiji Engleski pisac zove se: a) John Milton b) William Shakespeare c) Daniel Defoe 125." rječi su iz djela Williama Shakespeara: a) Romeo i Julija b) Hamlet c) Mletački trgovac 130. a) b) c) 128. "Biti ili ne biti.c) Dvojnik 123. a) b) c) Poznato djelo Branka Ćopića “ Osma ofanziva" u glavnini opisuje period: Prije II svjetskog rata Poslije II svjetskog rata Za vrijeme II svjetskog rata Autor poznatog romana "Orlovi rano lete" se zove: Petar Kočić Mak Dizdar Branko Ćopić Autor knjige Derviš i smrt je: Meša Selimović Miroslav Krleža Jovan Jovanović Zmaj 129. Autor djela Stepski vuk je: a) Herman Hesse b) Jean Paul Sartre c) Albert Camus 131. Autor djela Starac i more je: a) Charles Dickens b) Herman Hesse 14 . Romeo i Julija i: a) Hamlet b) San ljetne noći c) Tom Sawyer 126.. pitanje je sad .. Tri poznate tragedije koje je napisao William Shakespeare su: Othelo.

c) Ernest Hemingway 133. Vrsta književnosti koja se uobličava slobodnim stilom pisanja i ne slijedi principe metrike. Pridjevi se: a) Konjugiraju b) Kompariraju c) Dekliniraju 140. Sinonim za riječ plafon je: a) Strop b) Pladanj c) Plato 141. Pisma u službenoj upotrebi u Bosni i Hercegovini su: a) Latinica b) Ćirilica c) Latinica i ćirilica 137. a) b) c) Roman Ana Karenjina napisao je ruski pisac: Lav Nikolajevič Tolstoj Fjodor M. Sinonim za riječ mrkva je: a) Kelj b) Keleraba 15 . Sinonim za riječ poeta je: a) Pjesnik b) Dramaturg c) Romanopisac 139. Imenice se: a) Dekliniraju b) Konjugiraju c) Kompariraju 142. Svjetski najpoznatiji dnevnik "Dnevnik Anne Frank" napisala je: a) Anna Frank b) Emily Bronte c) Margaret Mitchel 135. Glagoli se: a) Konjugiraju b) Dekliniraju c) Kompariraju 138. Dostojevski Ivan Sergejevič Turgenjev 134. rime i ostala pravila poezije zove se: a) Komedija b) Proza c) Autobiografija 136.

Imenice: CVIJEĆE.5 km 151. Način jezičkog izražavanja je: a) Stil b) Stih c) Rečenica 144. Koje od navedenih pjesama nije napisao Aleksa Šantić: a) "O klasje moje" b) "Emina" c) "Tamnica"   146. Metafora je: a) Jezičko izražajno sredstvo prenošenja značenja ili neuobičajene upotrebe riječi b) Jezičko izražajno sredstvo davanja sasvim novog značenja jednoj riječi c) Mjera za semantičku vrijednost riječi 145. RUČICA. U kojem dijelu Evrope je smještena država Bosna i Hercegovina? a) Južni b) Sjeveroistočni c) Jugoistočni 149.80 km c) 29.. PIJUCKATI.2 km b) 24. DJECA. Riječi: DJETENCE. Kako se zove najviši planinski vrh u Bosni i Hercegovini (visok 2. koje znače nešto umanjeno nazivaju se: a) Idiomi b) Deminutivi c) Hipokoristici 148. DUGMAD.. Kolika je dužina obale kojom Bosna i Hercegovina izlazi na Jadransko more? a) 20...386 m)? a) Volujak b) Pločno c) Maglić 16 . S kojom državom BiH ima najdužu granicu (932 km)? a) Srbija b) Hrvatska c) Crna Gora 150. PERJE. CVJETIĆ.c) Šargarepa 143. koje označavaju mnoštvo bića ili predmeta iste vrste a koji se nalaze u nekom neodređenom zbiru nazivaju se: a) Zajedničke (opšte) b) Gradivne c) Zbirne 147.

Koja od navedenih rijeka izvire u Bosni i Hercegovini? a) Drina b) Sava c) Vrbas 153.152. Najveći poluotok na svijetu je: a) Skandinavski b) Apeninski 17 . Zakrivljene linije na topografskoj karti koje spajaju tačke sa jednakim nadmorskim visinama nazivaju se: a) Izobare b) Izohipse c) Izoterme 158. upotrebljavane za uzgoj agrarnih biljaka i karakteristične u oblastima niske nadmorske visine? a) Tundra b) Tajge c) Stepe 157. Najduža evropska rijeka (3531 km) je: a) Dunav b) Rajna c) Volga 159. Kakvu klimu ima Bosna i Hercegovina? a) Umjereno-kontinentalna b) Kontinentalna c) Mediteranska 155. a najveći je: a) Azija b) Afrika c) Evropa 156. Najveća pustinja Svijeta je: a) Sahara b) Gobi c) Arapska pustinja 160. Kako se nazivaju oblasti obrasle travom sa malo visokog rastinja. veoma plodne. Koje je najveće vještačko bosanskohercegovačko jezero? a) Jablaničko jezero b) Buško jezero c) Ramsko jezero 154. Zemlja se okrene oko Sunca za: a) 425 dana b) 365 dana c) 248 dana 161. Planeta Zemlja je podijeljena na 7 kontinenata.

Najviši planinski vrh na Svijetu je: a) Mont Everest b) Mon Blan c) Kilimandžaro 163. Najmnogoljudnija zemlja Svijeta je: a) Kina b) Rusija c) Saudijska Arabija 18 . Ukupna površina BiH je: a) 51 129 km2 b) 110 530 km2 c) 23 680 km2 168. Koja od navedenih zemalja je razmještena na dva kontinenta? a) Rusija b) SAD c) Kina 167. Rijeke BiH ulijevaju se u dva mora. Zračni omotač Zemlje zove se: a) Atmosfera b) Litosfera c) Hidrosfera 166.c) Indijski 162. cirusi. Najveći okean je: a) Atlantski okean b) Indijski okean c) Tihi okean 171. Proces prelaska iz plinovitog u tečno stanje naziva se: a) Evaporacija b) Mržnjenje c) Kondenzacija 165. cirostratusi. Koja se rijeka iz BiH ulijeva u Jadransko more? a) Vrbas b) Una c) Neretva 169. Stratusi. stratokumulusi su vrste: a) Zemljišta b) Oblaka c) Vjetrova 170. koja? a) Jadransko i Sredozemno more b) Jadransko i Crno more c) Jadransko i Jonsko more 164.

praćeno velikom količinom padavina zove se: a) Ciklon b) Košava c) Lahor 180. kreće se sjevernim dijelom Atlanskog okeana i završava se kod obala sjeverozapadne Evrope zove se: a) Meksička struja 19 . Gejziri su: a) Izvori nafte b) Močvare c) Izvori tople vode 173. se izražava jačina potresa? a) Rihterove b) Fišerove c) Farenhajtove 177. Topla morska struja koja se formira u Meksičkom zalivu. Morski tjesnac (moreuz) koji spaja Sredozemno more i Atlanski okean je: a) Dardaneli b) Gibraltar c) Otranska vrata 175. Bljeskanje koje se javlja oslobađanjem električne energije iz oblaka naziva se: a) Grom b) Munja c) Snijeg 178. koja se zove: a) Blidinje b) Hutovo blato c) Perućica 181. Sa koliko država graniči BiH? a) 5 b) 4 c) 3 176. Na prostorima BiH nalazi se posljednja evropska prašuma.172. Na osnovu koje ljestvice / skale. Monsuni su: a) Valovi b) Pokreti tektonskih ploča c) Sezonski vjetrovi koji pušu u tropskim i suptropskim krajevima 179. Sunce je: a) Zvijezda b) Planeta c) Satelit 174. Vrtložno kretanje atmosfere uz niski pritisak u centru kretanja.

Koje rijeke svojim većim ili manjim dijelom ujedno čine i državnu granicu Bosne i Hercegovine sa susjednim državama? a) Sava.Drina c) Vrbas. Kako se naziva početni (nulti) meridijan? a) Ekvator b) Grinvič c) Grinič 183. Šta čini geografsku koordinatnu mrežu? a) Meridijani i paralele b) Linije c) Polukrugovi 184. Šta je seizmograf? a) Instrument za registrovanje vulkana b) Instrument za registrovanje potresa c) Instrument za mjerenje pritiska 185. Šta je geografska karta? a) Složena i u određenoj razmjeri uvećana slika Zemljine površine b) Pojednostavljena i smanjena skica Zemljine površine c) Pojednostavljena i u određenoj razmjeri smanjena slika Zemljine površine 190.Bosna. Šta su zvijezde? a) Usijana i plinovita nebeska tijela koja imaju vlastitu svjetlost i toplotu b) Tamna i hladna nebeska tijela c) Komete 188. Šta je mjesec? a) Planeta b) Satelit c) Zvijezda 189. Šta je svjetlosna godina? a) Put koji prelazi svjetlost b) Put koji pređe svjetlost za godinu dana krećući se brzinom 300 000 km/s c) Put koji pređe svjetlost za godinu dana krećući se brzinom 300 000 m/s 187.Drina 191.Drina b) Una. Oaze su: a) Travnate oblasti 20 . Šta čini biosferu? a) Ljudi b) Životinje c) Sav živi svijet 186.b) Golfska struja c) Atlanska struja 182.Sava.Una.

Naša i u svijetu najveća ponornica prije hidromelioracijskih radova bila je: a) Trebižat b) Milač c) Trebišnjica 193. Grupa ljudi koji čine stanovništvo Arktika su: a) Bušmani b) Hotentoti c) Eskimi   200. koji govore arapski jezik su: a) Beduini b) Melezi c) Bantu crnci   201. Azimut je: a) Ugao koji zatvara određeni pravac sa pravcem sjevera b) Ugao koji zatvara visinu zemljišne tačke u odnosu na more c) Azimut nije ugao nego pravac 198.b) Oblasti sa površinskom vodom u pustinjama c) Najtopliji dijelovi pustinja 192. Demografski podaci su: a) Podaci o klimi b) Podaci o reljefu c) Podaci o stanovništvu 199. Šta je to nadmorska visina? a) Vertikalna udaljenost određene tačke na zemlji od nivoa mora b) Horizontalna udaljenost određene tačke na zemlji od najbliže morske obale c) Ugao koji zaklapa pravac određene tačke na zemlji sa pravcem sjevera 197. Pustinjski nomadi na Bliskom istoku. kada se sunce nadje tačno iznad ekvatora i kada su dan i noć jednako dugi na cijeloj zemlji je: a) Ravnodnevica 21 . Šta predstavlja spolna struktura stanovništva? a) Podjela stanovništva po spolu b) Brojčani odnos između starog i mladog stanovništva c) Brojčani odnos između muškog i ženskog stanovništva 196. Jedan od dva trenutka u godini. Šta je Tibet? a) Najviša i najprostranija visoravan na Svijetu b) Najveća nizija na Svijetu c) Najveća pustinja 194. Šta je prirodni priraštaj? a) Kretanje stanovništva b) Razlika između nataliteta i mortaliteta c) Povećanje broja stanovnika 195.

geografija je: a) Prirodna nauka b) Društvena nauka c) Prirodna i društvena nauka 203. Nadmorska visina je visinska razlika u odnosu na: a) Svjetsko more b) Riječnu dolinu c) Najnižu kopnenu tačku države 205. Cikloni su: a) Oblasti sa niskim vazdušnim pritiskom b) Oblasti sa visokim vazdušnim pritiskom c) Hladni vjetrovi 211. Nizije su reljefni oblici do: a) 100 metara nadmorske visine b) 200 metara nadmorske visine c) 300 metara nadmorske visine 209.b) Meridijan c) Ekvincij   202.000 metara nadmorske visine c) 2. Prema predmetu proučavanja. Brda su reljefni oblici između: a) 200 i 500 metara nadmorske visine b) 300 i 500 metara nadmorske visine c) 500 i 700 metara nadmorske visine 210. Najniži sloj atmosfere je: a) Stratosfera b) Jonosfera c) Troposfera 206. Planine su reljefni oblici iznad: a) 500 metara nadmorske visine b) 1. Najbrojniji narodi u Evropi su: a) Romani b) Sloveni c) Germani 207. Anticikloni su: a) Oblasti sa visokim vazdušnim pritiskom b) Oblasti sa niskim vazdušnim pritiskom 22 . Odnos kopna i mora na Zemlji je: a) 40% : 60% b) 29% : 71% c) 71% : 29% 204.000 metara nadmorske visine 208.

polukopnene. Saobraćaj spada u grupu: a) Društvenih geografskih činilaca b) Fizičkih geografskih činilaca c) Matematičkih geografskih činilaca 220. ostrvske i poluostrvske 217. Umereni toplotni pojas nalazi se između: a) 23°27' i 66°33' na obje geografske širine b) 33°30' i 69°30' na obje geografske širine c) 23°27' i 66°33' samo sjeverne geografske širine 216. Prema odnosu kopna i mora države mogu biti: a) Kopnene i pomorske b) Kopnene.000 km2 b) 100. Male države imaju površinu do: a) 50. Stepe su biljne zajednice: a) Visoke i rijetke travne vegetacije b) Niske i rijetke travne vegetacije c) Niske i bujne travne vegetacije 218.000 km2 23 . ostrvske i poluostrvske c) Kontinentalne. Kakve su vrste oblaci „Kumulusi“? a) Gomilasti b) Perjasti c) Kišni 214.c) Topli vjetrovi 212. Klima spada u grupu: a) Matematičkih geografskih činilaca b) Društvenih geografskih činilaca c) Fizičkih geografskih činilaca 221.000 km2 c) 200. Reljef spada u grupu: a) Matematičkih geografskih činilaca b) Fizičkih geografskih činilaca c) Društvenih geografskih činilaca 219. Kakve su vrste oblaci „Cirusi“? a) Kišni b) Gomilasti c) Perjasti 213. polukontinentalne. Prirodni priraštaj je odnos: a) Nataliteta i fertiliteta b) Nataliteta i mortaliteta c) Mortaliteta i nataliteta 215.

Šestog augusta 1945.222. godine 230. Osvajanjem Berlina i Hitlerovim samoubistvom (1945. godine c) 1941.1914.04. godine c) Napadom Njemačke na Poljsku 01.09. godine c) 1964. Mauricijus je: a) Rijeka b) Država c) Planina   225.6. godine c) Imperijalistički ciljevi velikih sila nakon završetka balkanskih ratova 227. godine b) 1912. godine b) 1958. Planeta Zemlja ima prirodnih satelita: a) Jedan b) Dva c) Tri   226. godine bačena je atomska bomba na Japanski grad: a) Tokio b) Kjoto c) Hirošimu 229. godine). Plitvička jezera se nalaze u: a) Hrvatskoj b) Sloveniji c) Rumuniji   223.1939.1941. Koji je bio povod za izbijanje Prvog svjetskog rata? a) Sarejevski atentat na Austro-Ugarskog prijestolonasljednika 28. završava: a) Prvi svjetski rat u Europi b) Drugi svjetski rat u Europi c) Hladni rat 231.12. godine 228. godine 24 . Operacija Barbarossa naziv je za njemačku invaziju Sovjetskog Saveza. godine b) Napadom Japana na Pearl Harbour 07. izrađen je: a) 1961. Najveće jezero na svijetu je: a) Gazivode b) Kaspijsko jezero c) Mičigen jezero   224. Kada je otpočeo Drugi svjetski rat i kojim događajem a) Napadom Njemačke na Kraljevinu Jugoslaviju 06. bila je: a) 1922. Berlinski zid je dugačka barijera koja je odvajala Zapadni od Istočnog Berlina. godine b) Aneksija BiH od strane Austro-Ugarske monarhije 1908.1941.

Gdje i kada je održano prvo zasjedanja ZAVNOBiH-a? a) u Sarajevu. i 30. novembra 1942. u Jajcu c) 26. 27. Prvo zasjedanje AVNOJ-a održano je: a) 26. vojskovođa. godine Nicholas Immel 25 . u Sarajevu b) 29.godine c) 1993. godine c) u Bihaću. Izumio ga je: a) 1892. Prvi čovjek koji je otputovao u svemir bio je: a) Jurij Aleksijevič Gagarin b) Neil Armstrong c) Valentina Terješkova 234. novembra 1942. godine: Winton Motor Carriage Company c) 1862.232. godine.godine b) 1992. srušen je: a) 1979. godine 233. Dizelski motor je motor s unutrašnjim sagorijevanjem. i jednom od najvećih ličnosti 20. koji kao pogonsko gorivo koristi dizel i koji radi Dieselovim ciklusom. godine c) 1989. i 27. i 27. 25. godine. aprila 1945. marta 1941. Indijski nacionalni vođa koji se izborio za nezavisnost Indije putem nenasilne revolucije bio je: a) Mao-Ce Tung b) Mahmoud Abas c) Mahatma Gandi (Mohandas Gandi) 238. godine b) 1986. Berlinski zid je dugačka barijera koja je odvajala Zapadni od Istočnog Berlina. u Jajcu c) 26. godine. Drugo zasjedanje AVNOJ-a održano je: a) 26. aprila 1945. Godine 240. godine 237. 26. bio je: a) Mao Zedong (Mao Tse-tung) b) Čang Kaj – šeka c) Zhang Wentian 239. u Bihaću 236. Kineski političar. godine njemački injženjer Rudolf Diesel b) 1897. godine. novembra 1943. godine. u Bihaću 235. Ugovor o Europskoj uniji poznatiji kao Ugovor iz Maastrichta potpisan je: a) 1991. godine b) u Mrkonjić Gradu . revolucionarni vođa i državnik koji se smatra najvažnijom ličnošću u modernoj kineskoj istoriji. u Sarajevu b) 03. aprila 1945. godine. novembra 1943. vijeka. novembra 1942.

Ujedinjeni narodi ili Ujedinjene nacije je svjetska organizacija sa sjedištem u New Yorku. 4. Vrlo jak eksploziv izumljen od strane švedskog naučnika Alfreda Nobela naziva se: a) TNT b) Dinamit c) Nitroglicerin 26 . Ko je prvi koristio brojne oznake od 0 do 9? a) Maje b) Kinezi c) Indijci 245. održane u Sarajevu? a) XV.godine b) 24. Ko je bio inicijator i vođa borbe za ljudska prava američkih crnaca tokom 60-tih godina? a) Martin Luther King Junior (Martin Luter King mlađi) b) William Harvey c) James Watt 247. oktobara 1945. Koje su po redu Zimske olimpijske igre 1984.godine 243.godine c) U Briselu. Zimske olimpijske igre b) XIV.godine.godine c) 23.godine 242. Prvo i zadnje slovo grčkog alfabeta su: a) Аlfa i beta b) Аlfa i omega c) Gama i beta 249. Zimske olimpijske igre 246. Gdje je rođena Majka Tereza? a) U Tirani b) U Atini c) U Skoplju 248. Pismo starih Egipćana se zove: a) Klinasto pismo b) Hijeroglifi c) Staroegipatsko pismo 250. novembra 1954.godine b) U New Yorku.maja 1946. Zimske olimpijske igre c) XVI. septembra 1947. Gdje i kada je potpisan Sjeveroatlantski sporazum : a) U Vašingtonu. 24.aprila 1949. 5. Osnovana je: a) 24. Pomoćna istorijska nauka koja proučava imena iz prošlosti naziva se: a) Hronologija b) Epigrafija c) Metristika 244.241.decembra 1945.

253. Šta je to aerodrom ? a) Uređena kopnena površina koja služi za utrke automobila do 3000 mm³ b) Uređena kopnena površina sa slijetno-poletnim stazama.251. 256. Neograničena vlast koja se oslanja na vladavinu sile naziva se: a) Liberalizam b) Diktatura c) Parlamentarna demokratija 27 . Osim udarnog i toplotnog talasa jedan od produkata nuklearne eksplozije predstavaljaju i zračenja ? a) α zrakama b) β zrakama c) α. Šta označava engleska skraćenica HDD (Hard Disc Drive)? a) Operativni sistam računara b) Magnetni medij na kom se pohranjuju podaci c) Radnu memoriju računara. Koji naučnik je definisao jedan od osnovnih zakona fizike "Zakon akcije i reakcije"? a) Isaac Newton b) James Watt c) Nikola Tesla 255. Nauka o općim svojstvima i građi materije kao i osnovnim oblicima njenog kretanja naziva se: a) Botanika b) Fizika c) Astronomija 258. slijetanje i boravak medicinskih helikoptera 252. slijetanje i boravak aviona c) Uređena kopnena površina namjenjana za polijetanje. objektima. uređajima i postrojenjima namjenjenim za polijetanje. Okamenjeni ostaci biljaka ili životinja iz starih geoloških perioda razvoja Zemlje zovu se: a) Fosili b) Dinosaurusi c) Praamebe 257. Uređaj za pretvarenje svjetlosne energije Sunca u električnu energiju naziva se: a) Foton b) Fotoćelija c) Fotografija 259. Koji su osnovni izvori električne energije u BiH? a) Nuklearne elektrane i hidroelektrane b) Hidroelektrane i termoelektrane c) Elektrane pokretane snagom vjetra i elektrane pokretane Sunčevom energijom 254. β i γ zracima.

Jedan od najjednostavnijih jednoćelijskih organizama naziva se: a) Ameba b) Citoplazma c) Paramecijum 269. Hemijsko razlaganje tvari (npr. vode) propuštanjem električne energije kroz njih naziva se: a) Elektroliza b) Elektrošok c) Elektro-hemijska reakcija 263. Pozitivni pol izvora električne energije naziva se: a) Anoda b) Katoda c) Dioda 267. Slikarska tehnika slikanja vodenim bojama naziva se: a) Akvarel 28 . Teorija o postanku biljnih i životinjskih vrsta putem prirodnog odabiranja (selekcije) zove se: a) Genetička teorija b) Darvinizam c) Populizam 265. Posebno građen brod prilagođen za iskrcavanje trupa i tehnike na neuređenu neprijateljsku obalu se zove: a) Desantni brod b) Šlep c) Krstarica 261. Jedinica za mjerenje jačine električne struje je: a) Amper b) Volt c) Vat 268.260. Namjerno plasiranje krivih informacija sa svrhom da onaj koji daje takvu informaciju naudi onom kome daje informaciju naziva se: a) Dezinformacija b) Pretpostavka c) Vijest 262. Šta je to higrometar ? a) Instrument za mjerenje vlažnosti zraka b) Instrument za mjerenje temperature c) Instrument za mjerenje brzine vjetra 264. Centrifugalna sila je ona koja se javlja pri rotaciji i koja usljed toga: a) Odvlači od središta b) Privlači ka središtu c) Zadržava u središtu 266.

Jedinica mjere za otpor električne energije je? a) Watt b) Volt c) Ohm Koji od navedenih pojmova pretstavlja operativni sistem koji se koristi u radu računara? a) Windows XP Professiona b) Microsoft Office Word 2003 c) Internet Explorer 276. Šta je to termometar ? a) Instrument za mjerenje vlažnosti zraka b) Instrument za mjerenje temperature c) Instrument za mjerenje brzine vjetra 273.b) Grafika c) Akril 270. 277. jako uzbuđenje. Šta je daltonizam? a) Sljepilo za boje b) Sljepilo c) Društveni pravac po Daltonu 278. Šta je to kompas ? a) Sprava koja služi za određivanje pravca vjetra b) Sprava koja služi za određivanje pravca kretanja na moru c) Sprava koja služi za određivanja strana svijeta 275. Rehabilitacija je: a) Poštovanje zakonitosti b) Dovođenje nekoga u red c) Vraćanje u prethodno stanje 29 . U astronomiji najveća udaljenost planeta od Sunca naziva se: a) Svjetlosna godina b) Proljetna ravnodnevnica c) Afel 272. Duševno stanje koje karakteriše velika uzrujanost. jak osjećaj straha a pri kome popušta kontrola volje naziva se: a) Hipokrizija b) Afekt c) Flegmatizam 271. Koliko bajta sadrži jedan kilobajt (KB) ? a) 256 b) 512 c) 1024 274.

po Međunarodnom sistemu jedinice spadaju: a) Dužina. Osnovna društvena grupa u socijalnoj zajednici je: a) Porodica b) Mjesna zajednica c) Grad 281. uzajamnoj proizvodnoj i životnoj aktivnosti b) Ljudi istih godina c) Školski uzrast 287. Šta je «društvo»: a) Organizirana zajednica ljudi zasnovana na međusobnoj povezanosti. Šta je fobija? a) Intenzivna ljubav b) Posmatranje određenog objekta ili pojave c) Intenzivan iracionalan strah 286. internet 280. skripta. površina. Gravitacione sile su: a) Privlačnog karaktera b) Odbojnog karaktera c) Nekad privlačnog. bioskop. masa. Proučavanjem podzemnih kraških oblika bavi se: a) Speleologija b) Paleografija c) Hidrografija 283. U masovne medije spadaju: a) Film. količina (tvari) supstancije b) Vrijeme. radio. vrijeme. štampa b) Knjiga. Šta je Brajevo pismo? a) Znakovni jezik za gluhe osobe b) Pismo za slanje tajnih poruka c) Univerzalno pismo za slijepe osobe 285. U osnovne veličine u fizici. Koja od slijedećih veličina nije vektor? a) Brzina b) Sila c) Rad 284. zapremina c) Masa. nekada odbojnog karaktera 30 .279. televizija. fosfor i sumpor su: a) Nemetali b) Metali c) Polumetali 288. apsolutna temperatura 282. afiša c) Pozorište. Nitrogen.

Vrsta temperamenta su: a) Kolerik. adaptivnost. sud i zaključak c) Pažnja. Inkluzija je: a) Zapreka koja ometa ili onemogućava da dođemo do nekog cilja b) Obrazovna praksa kojom su djeca sa smetnjama u razvoju integrirana u redovne razrede c) Psihički poremećaj 296. Šta je karakter? a) Skup osobina ličnosti koje su rezultat odgoja b) Skup osobina ličnosti koje su rezultat odgoja i djelovanja sredine c) Vrsta zemljišta 291. sangvinik. kreativnost 292. Edukacija je: a) Sposobnost snalaženja u određenim situacijama b) Mijenjanje ličnosti u željenom pravcu duž određenih dimenzija. Hendikep je: a) Bezrazložan strah b) Osjećaj više vrijednosti c) Status ličnosti nastao kao posljedica invalidnosti 290. Filatelija je skupljanje i proučavanje: a) Poštanskih markica b) Antičkih pečata c) Geografskih mapa 295.289. Riječ kultura je: a) Grčkog porijekla b) Latinskog porijekla c) Italijanskog porijekla 31 . mišljenja i ponašanja c) Problemi u ponašanju 298. Koja čestica neće skretati u magnetnom polju? a) Elektron b) Neutron c) Proton 293. UNICEF je: a) Organizacija za pomoć bolesnim osobama b) Skraćenica za Međunarodni fond ujedinjenih nacija za pomoć djeci c) Organizacija za pomoć djeci ometenoj u razvoju 294. ljudima ili grupama ljudi c) Teorije mišljenja 297. flegmatik. melanholik b) Pojam. vjerovanja. Predrasuda je: a) Predviđanje događaja b) Češće negativni stavovi i mišljenja o nekim idejama.

a zatim brzinom 40 km/h. Ljudsko komuniciranje temelji se na: a) Simbolima b) Poznanstvu c) Iskustvu 301. oblicima i tvorbom riječi c) Funkcijom riječi u rečenici 300. Morfologija je nauka koja se bavi: a) Glasovnim promjenama b) Vrstama. Šećer u domaćinstvu je: a) Disaharid saharoza b) Polisaharid glikogen c) Monosaharid glukoza 303. Nobelova nagrada ne dodjeljuje se za: a) Medicinu b) Fiziku c) Matematiku 306. u cilju relaksiranja i oporavka od rada 32 .299. Bolest skorbut nastaje kao posljedica avitaminoze: a) Vitamina grupe B b) Vitamina C c) Vitamina D 305. obično laganom ili ugodnom aktivnošću. Hemofilija je bolest koju karakteriše: a) Povećanje broja leukocita b) Povećanje broja leukocita. Antitijela su: a) Proteini b) Ugljikohidrati c) Masti 302. Adaptacija je: a) Dob čovjekova psihičkog i tjelesnog razvoja koji nastupa nakon završenog puberteta i traje do početka zrelosti b) Svaka promjena u strukturi i funkciji organizma koja ga čini sposobnim za održavanje života ili za produženje vrste c) Zamjena radne aktivnosti nekom drugom. a smanjenje broja eritrocita c) Nemogućnost zgrušavanja krvi 304. Automobil je: a) Ubrzao b) Usporio c) Nije promijenio brzinu 307. Automobil se kreće brzinom 10 m/s.

Centar za ravnotežu nalazi se u: a) Produženoj moždini b) Malom mozgu c) Srednjem mozgu 313. Aorta je: a) Najveća arterija b) Najveća vena c) Velika srčana arterija 314. Eritrociti odraslih organizama stvaraju se: a) U koštanoj srži b) U limfnim čvorovima c) U slezeni 312. Kompjuterski program sa pratećom dokumentacijom. Motivacija je: a) Stanje u kojem smo «iznutra» pobuđeni nekim potrebama. željama ili motivima. Šećer u krvi je: a) Glukoza b) Laktoza c) Fruktoza 311. dizajniran za zadovoljenje posebnih korisničkih zahtjeva i namijenjen širokom krugu korisnika je: a) Hardver 33 .308. Mliječni šećer laktoza se sastoji iz: a) Molekule glukoze i molekule galaktoze b) Molekule glukoze i molekule fruktoze c) Dvije molekule glukoze 310. težnjama. Hipokratovu zakletvu polažu: a) Inženjeri b) Kosmonauti c) Ljekari   317. Virus HIV (virus SIDE) napada i razara: a) Limfocite b) Eritrocite c) Trombocite 316. Koji program iz paketa «Microsoft Office» omogućava izradu tablica/ tabela? a) Word b) Power Point c) Excel 315. koji izvana djeluje kao poticaj na ponašanje b) Metoda u proučavanju razvoja djeteta c) Metoda ispitivanja ponašanja 309. a usmjereni prema postizanju nekog cilja. porivima.

Pankreas je: a) Žlijezda b) Mišić c) Krvna plazma   324. crticama ili praznim slovima je: a) Glagoljica b) Klinasto pismo c) Morzeova azbuka   327. Luciano Pavarotti je: a) Pjesnik b) Italijanski slikar c) Najpoznatiji tenor   322. brojeve i interpunkcije. Žena sa povezom preko očiju i vagom u ruci je simbol: a) Feminizma b) Stradanja c) Pravde   321. Sistem znakova koji predstavlja slova. a iskazuje se tačkama. Oboa je : a) Oblast u Rusiji b) Rijeka c) Duvački instrument   320. Manija gonjenja ili megalomanija bez halucinacija je: a) Paranoja b) Delirijum c) Umišljanje   323. Markiz je: a) Iseljavanje stanovništva 34 . Salvador Dali je: a) Glumac b) Slikar c) Fizičar   319. Taekwondo je: a) Ritual Japanaca b) Tradicionalna igra Španije c) Korejska borilačka vještina   326. Podjela pacijenata radi prioriteta naziva se: a) Raspodjela b) Preraspodjela c) Trijaža   325.b) Pascal c) Aplikativni softver   318.

Osoba koja pušta snimljenu muziku na radiju ili u noćnom klubu je: a) Disk džokej b) Džokej c) Muzičar 330. Anis je naziv za: a) Začin b) Vještina prodaje c) Dio garderobe Jevreja   329.b) Probno snimanje c) Evropska plemićka titula   328. Džon Lenon bio je član grupe: a) Roling Stones b) Duran Duran c) Beatles   333. Treće slovo grčke azbuke je: a) Teta b) Delta c) Gama   335. Forenzična medicina je: a) Sudska medicina b) Hirurgija c) Ginekologija   336. Najpotpunija i najsavršenija postojeća zbirka vavilonskih zakona je: a) Vavilonski zakonik b) Hamurabijev zakonik c) Vavilonska knjižica 337. Skraćenica za Američku košarkašku ligu je: a) AKL b) DHL c) NBA   332. Harfa je: a) Muzički instrument 35 . Kolumbo je otkrio Ameriku: a) Tražeći kuću b) Tražeći pomorski put za Indiju c) Bježeći od neprijatelja   331. "Zlatna palma" je: a) Filmsko priznanje b) Pozorišna nagrada c) Statua u San Remu   334.

WWW je skraćenica za: a) World World World b) World Web Wide c) Programski jezik   339. Postupak u kome se ćelije ili tkivo uzimaju od pacijenta i ispituju.b) Duvački instrument c) Saobraćajni znak 338. Glavna obavještajna i kontraobavještajna agencija u SAD je : a) OBA b) CIA c) FIA   341. Južnoamerička riba koja je u stanju da izazove električni udar. u stihu ili prozi je: a) Oproštajni stih b) Tužbalica c) Epitaf     36 . dovoljno jak da ošamuti čovjeka je: a) Električna jegulja b) Električna ajkula c) Električna meduza   346. koja se dobija od nafte i crne ili tamno smedje boje. Zapis na grobu. izricanja ili činjenja nečeg iz straha od neposredne kazne natprirodne sile je: a) Strah b) Bogobojaznost c) Strahopoštovanje   342. Zabrana dodirivanja. zove se: a) Bitumen b) Cement c) Malter   344. Matadori su: a) Vatrogasci b) Krojači c) Ništa od navedenog   343. Černobiljska katastrofa je: a) Nesreća u nuklearnoj elektrani b) Nesreća u termoelektrani c) Nesreća u hidroelektrani   340. naziva se: a) Analiza b) Sinteza c) Biopsija   345. Mješavina hidrokarbonata.

Uzdržavanje od hrane. 37 . Koja se pomoćna istorijska nauka bavi proučavanjem starih pisama? a) Paleografija b) Heraldika c) Arheologija Zaključno sa rednim brojem tristotinepedeset (350). Mitološko biće sa tijelom lava i ljudskom glavom je: a) Sirena b) Kiklop c) Sfinga   350.347. obično iz etičkih ili religioznih razloga je: a) Gladovanje b) Post c) Meditacija   349. Sistem koji omogućava korisnicima da šalju pisma. pošiljke i pakete na adrese u svojoj ili stranoj zemlji je: a) Mrežni sistem b) Pisani sistem c) Poštanski sistem   348.

48. 113. 97. 163. 107. 138. 44. 118. 202. 177. 122. 152. 226. 83. 215. 9. 46. 229. 183. 75. 38. 135. 141. 184. C B A B A A A C C B C A A A A A B A A A C B A A B C C C B C B A C A C B A B C C A B C A A C 47. 52. 172. 26. 143. 2. 198. 43. 197. 10. 66. 35. 211. 96. 158. 70. 205. 37. 109. 156. 40. 25. 220. 28. 196. 71. 92. 18. 203. 119. 63. 174. 212. 23. 208. 57. 104. 175. 186. 227. 61. 190. 80. 224. 155. 24. 193. 140. 142. 137. 144. 5. 19. 149. 91. 79. 146. 159. 8. 209. 12. 180. 129. 53. 225. 98. 11. 230. 78. 176. 148. 94. 217. 115. 114. 221. 207. 145. 216. 45. 167. 112. 132. 51. B A B B B C A A A B A A B C B C B B B B B C C A B B B A B B C B C C C C C C C B C A B B C C 93. 200. 195. A A C B A B B C C B B A A A B C B A B C A B C B C A B C B A B B A B C A B A C C A A B C A A 139. 76. 168. 21. 106. 154. 131. 36. 89. 85. 31. 170. 13. 123. 54. 22. 99. 39. 117. 49. 16. 204. 169. 171. 133. 116. 74. 68. 179. 33. 161. 20. 111. 150. 199. 151. 153. 134. 72. 58. 128. 182. 108. 17. 65. 157. 188. 4. 214. 218. 82. 34. 166. 84. 136.ODGOVORI NA PITANJA IZ TESTA OPŠTEG ZNANJA ZA KANDIDATE ZA PRIJEM U VOJNU SLUŽBU U ORUŽANE SNAGE BOSNE I HERCEGOVINE U KATEGORIJU VOJNIKA 1. 7. 27. 181. 30. 15. 124. 86. 81. 73. 56. 228. 105. 41. 164. C B A B C A B C A B C A A C C A C C B A C B A B A A A C A B A C B B A C C A B B A A C C C B 38 . 191. 194. 14. 219. 59. 6. B A A C A A C C B C B A C C B A A C B C A B C A B C A A A C B C A C A B C A B C A C B C A B 185. 69. 77. 126. 222. 102. 213. 125. 160. 50. 162. 87. 100. 67. 90. 178. 3. 32. 165. 110. 29. 120. 201. 103. 121. 130. 173. 223. 189. 206. 55. 42. 64. 60. 101. 95. 127. 192. 210. 187. 88. 62. 147.

269. 267. 336. 265. 277. 341. 242. 280. 259. 304. 246. 342. 272. 297. 264. 347. 241. 349 350. 310. 260. 325. 286. 319. 234. 324. 320. 237. 333. 300. 244. 330. 270. 306. 305. 337. 254. 332. 335. 331. 235. 292. 273. 248. 338. 323. 275. 240. 334. 343. 293. 301. B A B B B A A A A B A A A A A B C B C C C A A C 279. 322. 262. 253. 309.231. 284. 243. 313. 263. 285. 339. 252. 296. C B C A B A A A A B A C A C C B C C C A A C C C 327. 348. 298. 276. 302. 266. A A A A C C C A A A C B A B B A B B B B B A A A 303. 290. C A A B C C A C A B A B A B B C A C A C C B C A 39 . 239. 307. 321. 288. 247. 346. 328. 315. 236. 283. 311. 294. 291. 257. 278. A C A C B B C A B A B A B C B A C B B B B C B A 255. 340. 289. 238. 312. 233. 344. 345. 258. 317. 329. 316. 256. 249. 268. 282. 287. 271. 251. 274. 245. 308. 250. 299. 326. 318. 281. 295. 232. 314. 261.