P. 1
NAČELA PARNIČNOG POSTUPKA

NAČELA PARNIČNOG POSTUPKA

|Views: 2,568|Likes:
Published by milenicasunshine

More info:

Published by: milenicasunshine on Apr 19, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/12/2013

pdf

text

original

NAČELA PARNIČNOG POSTUPKA U ovim pravilima sadržana je suština i osobenost ZPP po kojima se on razlikuje od svih drugih postupaka : Načelo

dispozicije Lat.rijeci dispozitio = raspolagati, razvrstati U GPP –u dispozicija se svodi na ovlascenja stranaka: Da odluce da li ce traziti sudsku zastitu i ostvarenje svojih prva, tj.da li ce pokrenuti sudski postupak, nastaviti ga ili odustati od njega Da odredjuju predmet i oblik sudske zastite Da slobodno raspolazu predmetom spora Nacelo dispozicije u parnicnom postupku nadovezuje se na ono nacelo materijalnog prava koje se ispoljava u slobodi zasnivanja, mijenjanja i gasenja subjektivnog prava, te koriscenju , ostvarivanju i odricanju od tih prava. Time sto subjektu povrijedjenog prava pripada trazenje zastite. Ovaj postupak se bitno razlikuje od krivicnog (koji se po pravilu pokrece po sluzbenoj duznosti ex officio) Pravilo dispozicije svodi se na tvrdnju : nema parnice bez tuzbe tuzioca tj.u ZPP-u se kaze „parnicni postupak pokrece se tuzbom“. Ovo pravilo trpi izuzetak u bracnim sporovima u kojima se resava uz glavnu stvar. Stoga je rijec o pravilu a ne o izuzetku. Ovo nacelo prisutno je kod odrzavanja parnice u toku, jer od volje stranaka zavisi da li ce se jednom pokrenuta parnica voditi do kraja tj.do donosenja odluke ili ce se zavrsiti prije njenog donosenja. Ovo nacelo dovodi i do mirovanja postupka. Ono je izrazeno i u postupku po zalbi i uopste pravnim ljekovima kako preko odredjivanja granica u kojima se pobija odluka tako i u raspolaganju sa pravnim lijekom. Posto ga moze povuci (odustati od njega ) sve do odlucivanja. Nacelo dispozicije se ovdje osporava u pravu tuzioca da odredi oblik i obim zastite. (sa obzirom na promjenjivost tuzbenog zahtjeva, postoji mogucnost tuzioca da umjesto prvobitnog zahtjeva, postavi drugi. Tj.preinarci tuzbu. Ovo nacelo ide dalje ka vezanosti suda na zahtjev. Rimsko pravilo: ne eat index ultra et extra petit partium = ne ici iznad, ispod i mimo tuzbenog zahtjeva. Sto znaci da sud ne moze odlucivati o necemu sto nije predmet spora i dosuditi tuziocu vise od toga nego sto je trazio. Ali sud ostaje u granicama petituma, ako tuziocu dosudi manje nego sto je on trazio, jer je u tom slucaju zahtjev u jednom dijelu usvojen, a u drugom odbijen. Raspolagananja u parnici do kojih dolazi voljom stranaka (neposredne parnicne radnje) npr odricanje od tuzbenog zahtjeva i povlacenje tuzbenog zahtjeva protivtuzbe ili povlacenje protivtuzbe , opredjeljena su pravilima dispozicije. Dispozitivnost nalazimo u poravnanju ili priznanju tuzbenog zahtjeva, izricitom ili precutnom RASPRAVNO I ISTRAŽNO NAČELO U parnici,sud procesnu gradju prikuplja u toku trajanja rasprave, dokazivanjem, slijedom navoda stranaka. Rimljani su to sazeli u pravilu: ludex iudicat secundum allegata et probata partium. Izuzetno, u nekim posebnim parnicama i odredjenim situacijama opste parnice, moze se odlucivati i bez rasprave npr u postupku izdvajanja platnog naloga ili zaslucaj priznanja ili neopravdanog izostanka sa prvog rocista za glavnu rapravu Rasprava kao pravilo modernih gradjansko-sudskih postupaka , ispoljila se iz potrebe dijaloga, u kome su skrivena nastojanja da se iznosenjem suprotnih gledista dodje do sinteze U modernim pravima raspravno nacelo se koriguje sa nacelom sudskog upravaljanja postupkom. Tu sud umjesto da pasivnog posmatraca postaje aktivni sudionik u toku cijelog postupka , pa i u

prikupljanju i formiranju procesne gradje, jer odredjuje od ponudjenih cinjenicnih navoda one koje valja utvrditi i odabira dokaze kojima se potkrepljuju i dokaze na kojima zasnivaju svoj zahtjev , kao i cinjenice kojima se pobijaju navodi i dokazi protivnika. ZPP : „Stranke su duzne da iznesu sve cinjenice na kojim zasnivaju svoje zahtjeve i da predloze dokaze kojima se utvrdjuju te cinjenice“ U teoriji se raspravlja – da li sud uzima za procesnu gradju onu cinjenicu do koje je dosao prilikom izvodjenja dokazivanja, cak iako stranke na nju ne ukazuju. Po jednom sud u pogledu odlucivanja moze uzeti takvu cinjenicu samo ako je stranke navodno istaknu. Drugi misle da je sud duzan uzeti takvu cinjenicu u obzir , cak i kada stranke ne ukazuju, jer odluka treba da pociva na istini. To misljenje prihvata nas ZPP „sud sudi po svom uvjerenju, na osnovu svjesne i brizljive ocjene svakog dokaza posebno i svih dokaza zajedno, kao i na osnovu rezulatata cjelokupnog postupka.“ U pravima u kojima se pravilo „index indicare secundum alegata et probata partium“ totalno primjenjuje , uloga suda u prikupljanju dokaza, svedena je na pasivnog posmatraca sve do donosenja odluke odn dok stranke ne konstatuju da su zavrsile sa prikupljanjem procesne gradje. To je slobodnije shvatanje parnice, koja se ne srece u kontinentalnim pravima, a u precedentnim je bilo pravilo pocetkom 19vijeka. U modernim parnicnim postupcima rasprava je nezaobilazna pa iako ima istraznog nacela ono je izuzetak. To je logicno kao pravila da priroda subjektivnog prava koja se stite u parnici odredjuju pravila zastite. Ta subjektivna prava su dispozitivna , sem u izuzecima rasprava je logicna posljedica dispozitivnosti , jer nacelo dispozicije sputava sud da se samoinicijativno koristi cinjenicam koje su mu u znanju , ako na njih stranke ne ukazuju. Ovo se ne odnosi na pretpostavke za sudjenje , jer o njima sud vodi racuna po sluzbenoj duznosti. U nasem parnicnom postupku istraznog nacela i kada ima ono je ogranicenog obima, tj nema neogranicenu primjenu. Prema ZPP sud je ovlascen da izvede dokaze o sporinim cinjenicama, koje stranke nisu predlozile, ako su ti dokazi od znacaja za odlucivanje, npr ako je ocigledno da stranke ne iznose cinjenice koje su protivne pravu i moralu tudjim pravima npr sa tudjom najcesce drzavnom svojinom.Mimo ovog prisustvo istraznog nacela ne bi imalo pravno politickog opravdanja, jer se dispozitivni karakter preko nacela raspravnosti proteze za vrijeme trajanja cijele parnice Prisustvo istraznog nacela je potreba jer omogucava uskracivanje zloupotreba nacela dispozicije u toku i prije postupka. NAČELO OBOSTRANOG SASLUŠANjA STRANAKA Audiatur et altera pars – sto znaci da je u svakoj fazi postupka stranci data mogucnost da se brani od neopravdanih predloga i zahtjeva protivne stranke , koja je u blagovremenom obavjestavanju o cinjicnim navodima predlozima i zahtjevima protivne stranke. Sud ce svakoj stranci pruziti mogucnost da se izjasni o navodima i zahtjevima protivne stranke- ZPP U afirmaciji ovog nacela sadrzana je i kontradiktornost cija je smisao u obavezi suda da strankama pruzi priliku da se izjasne o tvrdnjama i predlozima protivnika. To je pravo stranke a ne njena duznost, jer propustanje ove mogucnosti je njena volja, nju posljedice pogadjaju, sto ne iskljucuje sud od daljeg rada U raspravljanju u odsustvu jedne od stranaka je pravilo o negativnoj litiskontentaciji ( po kome sud uzima kao da je osporena cinjenica koju je protivnik iznio u odsustvu odsutnosti druge strane, pa je volja utvrdjivati) U teoriji ima razlicita razmisljanja. Po jednima cinjenice na koje se ukazuje u odsutnosti jedne od stranaka treba cijeniti kao priznate- pricip afirmativne litiskontentacije. Po drugima treba uzeti princip neopredjeljenog stava prema pasivnosti strana tj.vodeci racuna o svim okolnostima , sud

propustanjem dostavljanja. U postupku po pravnom lijeku ovo nacelo je izrazeno kroz duznost suda da primjerak pravnog lijeka dostavi na odgovor drugoj strani. Ova dva principa (negativne i afirmativne ) litiskontentacije imaju i prednosti i mane. NAČELO SLOBODNE OCJENE DOKAZA – slobono sudijsko uvjerenje Parnica se zavrsava donosenjem odluke nakon ocjene dokaza.rasprave kad zakon to ne dozvoljava. brizljivost. Tuzeni se od dostavljanja tuzbe. i dr bilo bi prostora zloupotrebe Garancija nepristrasnosti u ocjeni dokaza je u duznosti suda da uz ocjenu iznese razloge.postupaka.dokazno sredstvo. svako je jednakog znacaja i mogu se koristiti za potvrdju postojanja odn nepostojanja bilo koje cinjenice. Kontradiktornost se provlaci krioz cijeli postupak. jer su van njega mogucnosti zloupotrebe. Do povrede dolazi i kada je stranci uskracena mogucnost da raspravlja pred sudom. a zasnivala se na pravilu „o ocjeni dokaza voljuje norma“. U ocjeni dokaza je sadrzan odgovor na pitanje koje sporne cinjenice postoje odn ne postoje odn koje su dokazne a koje nisu. tj da se daju proizvoljni razlozi koji ne objasnjavaju odluku. Ona je pocivala na formalnoj logici. On je ovlascen na ove radnje. kada stranku zastupa lazni punomocnik. Ovo pravilo ne vazi kada se odlucuje o sukobu nadleznosti jer se odlucuje bez prisustva stranaka. kako i prije pripremnog rocista tako i na njemu. U okviru slobonog sudijskog uvjerenja cinjenica se uzima kao dokazna . U takvim pravima je i zakletva. u kome je prisutan jedan izuzetak a to je : ako tuzeni ne ospori podneskom tuzbeni zahtjev i izostane sa pripremnog rocista odn prvog rocista za gl. Tako se uvodi degradacija u sudskom redu. Takva ocjena pretpostavlja savjesnost. donosenje odluke bez gl. kako u pogledu osnovanosti. logicnoscu. Ovo nacelo ne dolazi do izrazaja u fazi ocjene dopustenosti tuzbe sve dok se o njoj odlucuje prije dostavljanja tuzbe tuzenome. koja ima izuzetke.raspravu (ako pripremno nije odrzano) sud uzima cinjenicne tvrdnje prisutnog tuzioca bez dokazivanja.strana. Dokazna sredstva se kod slobodne ocjene dokaza ne rangiraju. Slobodnom sudijskom uvjerenju kao modernom pravilu parnice je predhodila zakonska (legalna) ocjena dokaza. Izuzetak je i postupak po platnom nalogu Ovo pravilo je zlatno pravilo i dr. kao i izricati odluka o privremenim mjerama. Nacelo obostranog saslusanja je pravilo parnice . moze izjasniti o navodima tuzbe. a da se ne izjasnjava dr. odmjerenost i logicnost svakog dokaza posebno i svih zajedno . a sve u okviru slobodnog uvjerenja suda. Bez znacaja je broj izvedenih dokaza jer dokazna snaga dokaznog sredstva se cijeni zavisno od okolnosti svakog konkretnog slucaja i nezavisno od broja izvedenih dokaza. . uprkos treceg koji istice sasvim obrnuto i vecom argumentacijom i boljim opazanjem. Replika pretpostavlja osvrt druge strane. npr. pravicnoscu. tako i u pogledu dopustenosti. Tako je po njoj istina ono sto potvrdjuju iskazi svjedoka. Npr za slucaj presude na osnovu izostanka. Medjutim uprkos tome desava se da pravi razlozi izostanu. u kojoj je izuzetno afirmisano pravilo afirmativne litiskontentacije(jedini slucaj presuda na osnovu izostanka). ali ni tamo bez izuzetka jer npr moze se voditi postupak radi osiguranja dokaza bez preslusanja protivnika.slobodnom ocjenom zakljucuje da li cinjenicu iznesenu u odsustvu protivne stranke treba uzeti za priznatu ili osporenu. Ta dostava je licna. Pominjemo jer predhode ili su uz parnicu. Povreda ovog nacela je bitna povreda apsolutnog karaktera i dovoljan razlog za ukidanje prvostepene odluke po zalbi. Ova ocjena dokaza iskljucuje dokazivanje odredjene vrste cinjenica. Ukoliko slobodno sudijsko uvjerenje ne bi bilo uslovljeno savjesnim radom. samo ako iz ocjene dokaza slijedi da je tvrdnja kojom je ona iznesena istinita tj kada ti dokazi potvrdjuju tu tvrdnju. dokaznim sredstvima koja nisu propisana za te cinjenice.

Za pripremu se rezervise vrijeme ciji se dio ostavlja svakoj strani radi izjasnjavanja na navode iz podnesaka ove druge. cesto se desava se rociste za gl. U tome je sadrzano nacelo jedinstva gl. pa joj se dopusta da se moze sluziti novim cinjenicama u postpku pred drugostepenim sudom. To je u potrebi i nacela neposrednosti. Zbog toga ovo pravilo kod nas ne vazi jer stranka laik sama moze sama da vodi postupak. Za slobodnu ocjenu dokaza od prvorazrednog znacaja je i neposrednost ( u kojoj je potreba da ocjena dokaza bude data pod neposrednim utiskom rezultata dokazivanja. NAČELO SAVJESNOG KORIŠDENjA PROCESNIM PRAVILIMA . tj ne mogu se isticati cinjenice u drugostepenom postupku.Ovim nacelom se potvrdjuje i nacelo istine. na prvom rocistu za glavnu raspravu. kratko i sazeto. Ovo nacelo dolazi do izrazaja preko duznosti suda da postavljanjem odgovarajucih pitanja . Pri tom se mora cuvati kapcioznih i sugestivnih pitanja. Za slucaj da iz opravdanih razloga dodje do promjene (sudije) jedinstvenost se obezbjedjuje raspravom od pocetka sa novim sudijom. rasvjetlili cinjenicno stanje sto je moguce bolje. Zbog ekonomicnosti postpka. o cemu sud donosi odluku u dijelu o troskovima. u protivnom bi propust stranke da ukaze na sve cinjenice pred prvostepenim sudom imao za posljedicu neadekvatnu odluku. I pored teznji ovo nacelo nije u ZPP konsekventno sprovedeno. u krajnjem. (metoda strogog zakonskog rada). U modernim pravima se namjeran propust najcesce kaznjava teretom troskova za naknadno istaknute predloge bez obzira na ishod spora. i predlozi nove dokaze tako sve dok se rasprava ne okonca. Razlozi istine ovlascuju stranke da u postupku po zalbi iznose nove cinjenice i predloge. Sve to opredjeljuje beneficium novorum. Po njoj se ne moze ukazivati na cinjenice niti ih utvrdjivati mimo prvostepenog postupka. Treba razlikovati da li je propust namjeran ili nije. a uz saglasnost stranaka novi sudija moze odluciti da se ne saslusavaju vec saslusani svjedoci i vjestaci. NAČELO KONCENTRACIJE PROCESNE GRAĐE U teznji da se kompletna procesna gradja iznese i raspravi po mogucnosti vec na prvom rocistu za glavnu raspravu ili u drugostepenom postupku. u prvostepenom postupku sadrzano je nacelo koncentracije procesne gradje Ozivotvorenju ovog pravila stranke doprinose podnosenjem pripremnih podnesaka sa novim navodima. cinjenicama oznacavanjem odgovarajucih dokaza. U ovom pravilu je rizik za istinitu podlogu.rasprave. Moderna prava ne poznaju eventualni maximum. a to nije ucinila u namjeri da drugu stranu izlozi vecim troskovima onda je mogu pogadjati troskovi koji se odnose na taj dio. kao i da se ne vrsi uvidjaj. jer iskljucuje mogucnost da se isticu nove cinjenice pred drugostepenim sudom. Ovo nacelo se obezbjedjuje i duznoscu suda da na drugom i daljim rocistima radi u istom sastavu. Sve to upotpunjuje i usmenost kao pravilo izvodjenja dokazivanja. kako strankama. vec da se umjesto toga procitaju zapisnici o vec izvedenim dokazima. uprkos toj teznji.raspravu odlaze zbog nemogucnosti da se izvedu svi dokazi. NAČELO JEDINSTVA GLAVNE RASPRAVE Preko nacela koncentracije istaknuta je teznja da se parnica zavrsi sto prije. Sva rocista se zakazuju u cilju dokazivanja i raspravljanja u predmetu spora i cine glavnu raspravu. Ako ih je mogla upotrebiti u prvostepenom postupku. Da se cini jasno. tako i svjedocima i vjestacima. U pravima gdje se parnica vodi posredstvom advokata taj rizik je neznatan. To ne utice na pravo stranke da na sledecem rocistu iznese nove tvrdnje i cinjenice.

Do prividne parnice dolazi kada se stranke unaprijed dogovore da tuzilac podnosenjem tuzbe povede parnicu o necem sto mu ne pripada i protiv lica kome ne pripada pravo da osporava tuziocevo trazenje. tako i na one koje se primaju k znanju. Prekoracenja pravila postenog i savjesnog parnicenja protivna su cilju parnice. U pogledu aktivnog drzanja stranke zakonodvac je jasan: stranka moze da prizna ili da porice. Prekoracenjem jedne stranke. STRANKE U PARNICI . U oba slucaja to je pokusaj porcesne prevare. Prekoracenjem nacela dolazi se do povrede postupka.Ovo nacelo je u postenju i savjesnosti. Ona obuhvata da: Stranke iznesu sve cinjenice koje mogu biti odlucucjuce za ishod spora .Vazi od pocetka pa do kraja sudjenja. Samo dosljednim parnicenjem. a ne da ih precutkuju Stranke iznose sve cinjenice onako kako su se po njima stvari dogodile Stranka ne osporava tvrdnje protivnika za koje zna da su neistinite Duznost kazivanja istine odnosi se i na zastupnika. raznih pobuda da napakosti drugoj strani. iznosi neistinite tvrdnje koje da postoje vodile bi osnovanosti tuzbenog zahtjeva. Obje stranke mogu pokusati da obmanu sud. Ako se stranke tako ne ponasaju zloupotrebljavaju procesna pravila. Npr nudjenjem novih dokaza za koje je stranka svjesna da nece doprinijeti drukcijem uvjerenju ZPP-om je predvidjena duznost stranaka da govore istinu. Tuzilac zloupotrebljava pravo na trazenje sudske zastite kad podnoseci tuzbu pokrece postupak bez razloga. NAČELO PROCESNE EKONOMIJE Da se spor rjesi sa sto manje izdataka I troskova. kako bi nakon toga zajednicki podijelili plijen. Procesnoj prevari stranka vodi npr ako drugu navede na vansudsko poravnjanje u vrijeme po dostavljanju poziva za pripremno rociste. procesnom prevarom. pri cemu ne bi smjela ici tako daleko da iznosi i tvrdnje koje nemaju nikakav oslonac. druga je izlozena posebnim naporima da otkloni lose posljedice takvog prekoracenja. zloupotrebom prava trazenja sudske zastite itd. na sud to ima domasaja jer se izlaze posebnom angazovanju.stranka nije priznavala. Npr povodom nekretnine koja pripada drzavi a kojoj su stranke pomedjasi.Svodi se na zahtjev da se spor brzo razrijesi. Tuzeni iznosi neistinite tvrdnje koje da postoje vodile bi ka tome da se tuzbeni zahtjev odbije. Vidovi nepoštenog parnicenja Stranke mogu zloupotrebljavati pravilo savjesnog i postenog parnicenja na vise nacina: nr prividnom parnicom. kako u odnosu na radnje koje se preduzimaju. Otklanjanje je skopcano sa posebnim troskovima. nego su gola nagadjanja. Postenje i savjesnost stranaka je da se koriste procesnim pravom. pa njeno uvjerenje da je spor rijesen zloupotrijebi dolaskom na rociste trazeci od suda donosenje presude na osnovu izostanka. Stoga ako stranka kaze da u nesto sumnja sud i takve tvrdnje dokazuje jer ih dr. stranke mogu postici zastitu za povrijedjeno pravo odn odbraniti se od zahtjeva ako je on neosnovan. izlozi je troskovima ili neosnovano ostvari neki interes. Tuzilac znajuci da ne postoji pravo koje trazi. Najcesce zloupotrebe su u smisljanju radnji radi odugovlacenja postupka. Zastupljeno je shvatanje da stranka moze da iznosi tvrdnje u ciju istinitost sumnja. u zelji da izdejstvuje izvrsni naslov. Ako porice istinitost potivnikovih tvrdnji onda se one dokazuju ako potvrdi tvrdnju koja je za nju nepovoljna sud je ne dokazuje izuzev ako stranka priznanjem ide tome da raspolaze zahtjevom protivno ZPP-u.

U nedostatku ove sposobnosti . Veliki nedostatak ovog gledanja je sto se pojam stranke ne moze objasniti za slucaj kad sud odbije tuziocev zahtjev. Fizicka lica je sticu rodjenjem. jer oni predstavljaju organ kome to pravo pripada po samom zakonu – njemacki procesualisti Po drugima oni nisu stranke vec parnicu vode u ime i na racun trecega . ona se priznaje i nasciturusu. tuzilac i sud – primarni procesni subjekti. dok su ostali sekundarni procesni subjekti ili ucesnici u postupku Stranke u postupku su : tuzilac i tuzeni. U ovim polozajima stranke ostaju dok traje postupak. Ovo gledanje preovladjuje u savremenoj procesno pravnoj teoriji. preduzete parnicne radnje su nepunovazne i tuzba se odbacuje. Pojam stranke u procesnom pravu – postoje 2 gledista: Procesno pravno – stranke valja posmatrati nezavisno od odnosa koji ih odredjuje i one su opredjeljene procesno pravnim polozajem u parnici. Sem toga. kao i onda kada tuzilac nema nikavo svoje pravo prema tuziocu. a bice to ako podnese tuzbu (tuzilac). Ona je potpuna i neogranicena. Parnicna sposobnost . tvrdeci da on to pravo ne vrijedja ili da ono tuziocu ne pripada. koga samo zastupaju. Ona je sira od pravne sposobnosti jer pripada i stranci po duznosti. Po jednima ovim subjektima se priznaje procesni polozaj stranke. Poistovjecuje se sa pravnom koja za razliku od nje moze biti ogranicena ili neogranicena. kao i kod tzv tuzbe negativnog utvrdjenja. a tuzenikadostavljanjem mu tuzbe. koje moze biti nosilac procesnih prava i duznosti. odn ako bude tuzen (tuzeni) . sud se ne moze upustati u odlucivanje o predmetu spora. Nedostatak ove sposobnosti ima znacaj procesne pretpostavke o kojoj sud vodi racuna po sluzbenoj duznosti i tokom cijelog postupka. Ako je nedostatak uocen u toku postupka. Materijalno pravno – pojam stranke odredjen je materijalno pravnim odnosom. Sposobnost biti parnicna stranka – stranacka sposobnost Stranka u postupku moze biti svako fizicko i pravno lice. Njihovi interesi su suprostavljeni : tuzilac(actor) trazi da mu se pruzi zastita . U slucaju prestanka pravnog lica na njegovo mjesto stupa subjekt koji je preuzeo njegova prava i obaveze. s tim da se tuzilac moze povuci i povlacenjem tuzbe . U nasem pravu zakonskim propisima je odredjeno u kojim slucajevima ce procesni subjekat koji preduzima radnje po sluzb. pod uslovom da se oni ne mogu otkloniti. Stranke po duznosti U procesno pravnoj teoriji se raspravlja o procesnom polozaju lica koja vode spor po sluzbenoj duznosti o tudjem pravu npr javnom tuziocu. Za slucaj smrti stranke u taj polozaj po sukcesiji dolaze nasljednici. a gube je brisanjem. parnicni sud moze priznati stranacku sposobnost i oblicima udruzivanja koji ispunjavaju bitne uslove za stranacku sposobnost. dok za tuzenog ta mogucnost ne postoji.Tuzeni. Pravna lica je sticu upisom u registar. Razlika je zatim u mogucnostima stranacke sposobnostima po samom zakonu jer javni tuzilac moze pokrenuti parnicni postupak po samom zakonu.duznosti imati svojstvo stranke a kad za zakonskog zastupnika. a tuzeni (reus) nastoji da odbije tuziocevo trazenje .stranacka sposobnost. Nesporno je da je tuzilac stranka i onda kad je sud odbio njegov zahtjev . Propusti koji se odnose na ovu pretpostavku mogu se otkloniti i po vanrednim pravnim ljekovima. Polozaj tuzioca stice se podnosenjem tuzbe. a narocito imaju imovinu na kojoj se moze sprovesti izvrsenje.

ne prestaje smrcu davaoca te je punomocnik ovlascen preduzimati radnje dok nasljednici sukcesijom ne stupe na njegovo mjesto. Nedostatak stvarne legitimacije sud uzima u obzir.onda je duzan ponovo otvoriti glavnu raspravu. Nedostatak parnicne sposobnosti oznacen je kao procesna pretpostavka.jer je u pitanju nedostatak koji je oznacen kao bitna povreda odredaba parnicnog postupka.Pod parnicnom sposobnoscu podrazumijeva se svojstvo odredjenog lica da preduzima I prima parnicne radnje koje druga stranka preko suda preduzima prema njemu.Karakteristicna je za nase pravo. Aktivno je legitimisan (tuzilac) njemu pripada pravo da trazi zastitu. Lice koje je stranka na osnovu prava vodjenje spora. Dalji ishod parnice zavisi od sudbine prigovora.a zatim preduzeti mjere za otklanjanje nedostatka. dok je pasivno legitimisan (tuzeni) na njemu je obaveza odredj. bez obzira da li stranka na njega ukazuje na nedostatak. Po jednima narusava se pravilo „nema parnice bez tuzenog i tuzioca pa tuzbu treba odbaciti. Dok po drugima nema mjesta odbacivanju tuzbe. Zasnivanje pranice u slucaju smrti stranke Podnosenjem tuzbe odredjeno lice postaje tuzilac za razliku od tuzenog koji to postaje mimo svoje volje. Postoje: aktivna i pasivna. Postoje razlicita gledista za slucaj da stranka umre prije i u toku parnice. sud presudom odbija tuzbeni zahtjev kao neosnovan. Nasljednici u momentu . Na nedostatak parnicne sposobnosti pazi se i u postupku po zalbi I to po sluzbenoj duznosti.Kad sud uoci nedostatak parnicne sposobnosti preduzima mjere za otklanjanje tog nedostatka. Parnicno je sposoban I onaj koji je po dozvoli stupio u brak posto je tim cinom emancipiranizjednacen sa punoljetnim licem.Kad nedostatak uoci u vrijeme od zakljucenje rasprave do objavljivanja odnosno otklanjanja odluke.a ove se mogu vrsiti licno ili posredno preko punomocnika koga stranka postavlja. iako nije nosilac subjektivnog prava. U nasem pravu parnicno je sposobna stranka ako je fakticki nesposobna da preduzima radnju u postupku npr: gluvonijemi.ponasanja koja odgovara pravu za koje tuzilac trazi zastitu. Postulaciona sposobnost Predstavlja sposobnost stranke da sam preduzima parnicne radnje. Parnicno nesposobnim licima zastita se u postupku pred sudovima obezbjedjuje posredstvom zakonskog zastupnika. onda to cini tzv prigovorom legitimacije (sredstvo kojim tuzeni na pocetku parnice skrece paznju sudu na to da tuziocu ne pripada pravo da vodi parnicu).Ovim je I strankama koje nemaju materijalne mogucnosti da se koriste pravnom na zastitu omoguceno da preduzimaju spostvene radnje I da takvu zastitu obezbijede. Po njima ovlascenje za zastupanje u parnici. ako je on osnovan.na nju sud pazi po sluzbenoj duznosti tokom cijelog postupka. vodi parnicu u sopstveno ime .V rsenje radnje u postupku odredjuje sadrzaj parnicne sposobnosti. cak ni u slucaju kad je punomocnik dostavio tuzbu posle smrti stranke.Ako se ne otklone nedostaci u odredjenom roku sud ce odbaciti tuzbu. To je to je pojam materijalnog prava ona je odredjena odnosom prema spornom pravu. STVARNA LEGITIMACIJA Pod legitimacijom se podrazumijeva odnos stranaka prema pravu za ciju se zastitu postupak pokrece. Na postojanje prava na vodjenje sud vodi racuna po sluzbenoj duznosti. Tada tuzilac moze opet da prigovorom opovrgnuti navode prigovora tuzenoga. Od stvarne legitimacije kao subjektivnog odnosa razlikuje se pravo na vodjenje spora(to je specificno pravo koje ne izvire iz subjektivnog odnosa vec samog zakona).

da trazi u izvrsnom postupku i izvrsenje odluke . Prihvatanjem ovlascenja zasniva se punomocje i nastaju 2 odnosa: 1. advokati) i 2. koji je duzan da postavi novog zak. Pravilo je da je zak.zatupnika Ako obje stranke imaju istog z. Ako ipak preduzme radnju bez ovlascenja . radnja ce biti konvalidisana. Zastupanje se ogleda u obavljanju procesnih radnji u tudje ime i za tudj racun. Ovlascenje za zastupanje se daje jednostranom izjavom davaoca ovlascenja u pismenom obliku u vidu punomocja. Razlikujemo ih na: 1. Ako sud primijeti da on ne pokazuje potrebnu paznju o tome obavjestava organ starateljstva. Izuzetno. pa ga u predvidjenom roku pribavi.zastupnik je duzan savjesno vrsiti zastupanje jer u suprotnom odgovara za nastalu stetu.zastupnik nemaju punomocnika a nalaze se u inostranstvu tako da se dostavljanje nije moglo izvrsiti PUNOMODNICI Punomocnik je zastunik stranke koji parnicu vodi po njenom ovlascenju. kvalifikovane (oni koji to rade iz zanata. bez posebnog ovlascenja.zatupanje postoji radi zastite interesa djece(roditelj) i odraslih lica lisenih poslovne sposobnosti (staratelj). Druge razlike proisticu iz ovlascenja. da zahtijeva izdavanje . A za radnje od neposrednog znacaja za parnicu kao sto su npr povlacenje odn zakljucivanje poravnanja po posebnim propisima. ZASTUPNICI Razlikuje se zakonsko i voljno zastupanje. spoljasnji ponasanje prema dr. Aktivno je kad zastupnik preduzima radnje tuzioca dok je pasivno kada preduzima radnje tuzenog. kao i lica koja nisu u mogucnosti da vrse svoje pravo npr odsutna lica. inace je u pitanju zastupanje Zak. kvalifikovani punomocnici mogu biti i svrseni pravnicii u mjestima gdje nema advokature. koji je predmet obligac. U zamjeni nije subjektivno preinarcenje ali u faktickom smislu jeste promjena stranke.zastupnika Ako je boraviste tuzenog nepoznato a on nema punomocnika Ako tuzneni i njegov zak.smrti stupaju u njegova prava pa i u pravo na vodjenje postupka.zastupnik po samom zakonu ovlascen da preduzima parnicne radnje i primati k znaju radnje drugih strana i suda . unutrasnji( po prirodi ugovorni odnos. bez obzira sto one u punomocju nisu posebno naglasene. ukoliko to ne ucini to nije osnov za odbacivanje tuzbe vec osnov za postavljanje privremenog zastupnika od strane suda. a izuzetno usmeno na zapisnik kod suda. a u suprotnom ostace bez dejstva.stranci i sudu) Razlika izmedju zastupanja kvalifikovanog i nekvalifikovanog punomocnika Osnovna razlika je u kvalitetu preduzetih radnji.zastupanju. I pravna lica imaju zastupnike Zakonski zastupnici Zakonosko zastupanje je zastupanje u kome se ovlascenja za zastupanje interesa drugog lica dobija po sili zakona. On je takodje ovlascen da od protivne strane primi odredjene parnicne troskove. on mora imati posebna ovlascenja. Zakonski zastupnik moze prenijeti na punomocnika ovlascenje da umjesto njega vodi parnicu Zak.zastupnika.prava) i 2. jer kvalifikovani punomocnik je ovlascen da u parnici preduzima sve radnje do okoncavanja postupka. Na ovu mogucnost sud je ovlascen u sledecim slucajevima: Ako tuzeni nije parnicno sposoban a nema parnicnog zastupnika Ako postoje suprotni interesi tuzenog i njegovog zak. nekvalifikovane (koji to rade ad hoc. tj to su sva druga fizicka lica koja su parnicno sposobna a opunomocena su). Ako se vrsi u interesu parnicno nesposobnih lica radi se o zak.

Za razliku od njea. Ne smije biti izrecena u negativnom obliku. Kako prestaje punomocje? Okoncanjem parnice. Smrcu stranke ne prestaje punomocje. pri cemu njegov odnos prema stranci ne prestaje. ali ne duze od 15 dana.zastupnici mogu tako punomocje opozvati.privremenih mjera obezbjedjenja. Ne smije biti tantoloska. unutrasnji (izmedju punomocnika i stranke) i 2. Spoljni odnos – punomocje je odredjeno radnjama. smrcu punomocnika. ne odgovara za uspjeh ali odgovara za stetu ucinjenu stranci zastupanjem. Za slucaj otkaza punomocnik je duzan jos neko vrijeme preduzimati radnje da ne bi doslo do nastupanja stetnih posledica za stranku. jer punomocnik po samom zakonu je ovlascen da preduzima radnje u postupku. PARNIČNE RADNjE Parnicni postupak je ukupnost radnji suda i stranka. Zatim kvalifikovani ima pravo na naknadu i nagradu dok nekvalifik. Npr jedan od njih ne moze otkloniti dejstvo neopozive radnje koju je drugi preduzeo. a sud ne utvrdi sadrzinu punomocja ili je pogresno utvrdi – radi se o FALSUS PROCURATORU (procesna ustanova slicna ustanovi materij. 3. opozivom. cija se cijena odredjuje advokatskom tarifom. Primjerena. zastupanju stranke posredstvom vise punomocnika U istoj parnici jedna stranka moze imati vise punomocnika i svaki od njih je ovlascen da sam stranku zastupa.ima samo naknadu u viku podvoznih troskova i dangube. Medjutim ako uz punomocnika i stranka preduzima radnje valjana je ona koju stranka preduzme. spoljasnji ( punomocnika prema sudu i 3 licima) unutrasnji odnos – punomocnik je duzan da zastupanje vrsi savjesno. Ima pravo na naknadu i nagradu. Treba da bude pregledna i sazeta Razlika izmedju izjave volje(pojam materijalnog prava) i parnicne radnje(pojam procesnog prava) . za sve preduzete i buduce radnje. 3. nekvalifikovan punomocnik nije ovlascen da preduzima neposredne radnje ako nisu naznacene u punomocju. Njegov obim odredjuje stranka i pri tom ga moze ovlastiti na sve ili samo neke radnje. Punomocnikove radnje imaju dejstva samo ako ih preduzima na osnovu urednog punomocja ( to je procesna pretpostavka). dolazi do ukidanja presude i vracanja na ponovni postupak. otkazom Opozivom prestaje punomocje po volji punomocnika. Suda . 2. U postupku po zalbi u nedostatku neurednog punomocja . 2. drzeci se uputstava stranke. njegovim trajanjem i prestankom.pravu negotium gestor) radnje preduzete na osnovu neurednog punomocja predstavljaju bitnu povredu postupka. ali nasljednici odn njihovi zak. Stranka Prema sadrzaju dijele se na : radnje pripremanja i radnje odlucivanja Prema formi na : Pisane i usmene. Nedostake neurednog punomocja stranke mogu otkloniti naknadnim davanjem punomocja. odnosima koji se zasnivaju punomocjem punomocjem se zasnivaju dvostruki odnosi : 1. Osnovna podjela je na radnje : 1. 2. 4. On moze bez posebnog ovlascenja strranke prenijeti parnicno punomocje na drugog (supstituta) . ali moze prestati i prije okoncanja pranice: 1. Ukoliko ih preduzima bez punomocja u uvjerenju da ga uvijek moze dobiti ili se neuredno opunomocuje . prama funkciji : ofanzivne i defanzivne Parnicna radnja je osnovni i polazni pojam GPP-a na kome se gradi ukupnost postupka i kao takav se ne definise Prema logickim pravilima definicija mora biti : 1.

moze . One se mogu preduzimati tokom cijelog postupka i uvijek su opozive bez navodjenja razloga Neposredne radnje su one koje kad se preduzimaju. izuzetno jednostranom izjavom volje (testament) PARNIČNE RADNjE STRANAKA Stranke preduzimaju parnicne radnje radi zasnivanja. Radnje se daju pred sudom kao drz. koju tuzeni moze opozvati do zakljucenja gl. Prema u kojoj se formi preduzimaju radnje stranaka se dijele na: pismene (preduzimaju se podnescima-pismena na kojima su radnje saopstene) i usmene (preduzimaju se neposredno na raspravi). odgovor na pravni lijek. parnicnu sposobnost.) Pripremni podnesci su oni kojima stranke ukazuju na cinjenice mimo onih u tuzbi. 3. 3. Sadrzina pripremnog podneska se ne moze zaobici. Povlacenje tuzbe.Parnicna radnja podrazumijeva djelovanje odredjenih subjekta u postupku odn spoljno ponasanje koje slijedi iz norme. Za razliku od nje izjavom volje nastaje. Neke preduzima tuzilac. prestaje. a moze traziti odlaganje rocista.. U toj formi se uglavnom preduzimaju radnje van rocista.tuzba se redovno preduzima podneskom ali se moze dati i usmeno na zapisnik. Ugovori sa procesno pravnim dejstvom kao sto su oni o mjesnoj nadleznosti nisu parnicne radnje sve dok se podneskom ne stavi do znanja sudu i tada su to jednostrano parnicne radnje. Neposredne radnje su neopozive. prinude i zablude za razliku od izjave volje Stranka je po samom zakonu ovlascena da trazi ponavljanje postupka ali ne i ponistaj pojedine radnje kao sto se to moze traziti kod izjave volje. razvoja ili okoncavanja parnice. 5. Znacajna je podjela parnice na : 1. 4. On se drugoj stranci najcesce urucuje na rocistu. 2. Radnje se preduzimaju u svrhu pokretanja. To su : predlozi (stvarni i procesni) . kojom se stavljaju neki stvarni ili procesni predlozi ( tuzba. Podnesci se dijele na odredjujuce. One od neposrednog znacaja Posredne radnje su one koje se preduzimaju u cilju donosenja odluke odredjene sadrzine. i okoncavanja postupka.organom ne pobijaju se zbog prevare.. Za punovaznost radnje potrebno je da je lice koje je preduzelo ima: stranacku sposobnost .rasprave odn donosenja presude. izuzev radnje priznanja tuzbenog zahtjeva. postulacionu sposobnost( koje ako nema onda uredno zastupanje dok se za punovaznost izjave volje trazi pravna i poslovna sposobnost) Radnje ne djeluju uslovno i na rok za razliku od izjave volje. Odricanje tuzbenog zahtjeva. Poravnanje. 2. To su : 1. kada je u pitanju materijalno pravni posao. mijenja se i ukida materijalno pravni posao(odnos) Dalja razlika je u subjektivnim predpostavkama predvidjenim za punovaznost radnji u odnosu na one za punovaznost izjave volje. pripremne i ostale. za koje traze da se utvrde u toku rasprave. razvoja. Priznanje tuzbenog zahtjeva. jer stranka cinjenice koje je ukazala i dokaze koje je ponudila. Druga strana se moze odmah izjasniti o navodima iz podneska. Izjava o mirovanju postupka. PODNESCI To je pismeni oblik parnicne radnje stranaka. 6. Tvrdnje (cinjenicne i pravne) . Odricanje i odustajanje od pravnog lijeka. Dok materijalno pravni posao nastaje saglasnoscu volja . odgovor na tuzbu. Tuzba i zalba tretiraju se kao neposredne parnicne radnje. Npr. pravni lijek. 2. a ponekad i okoncanju spora. Odredjujuci podnesak je ona pismena radnja stranaka.formi. Mnoge se radnje mogu preduzimati i u jednoj i u dr. One od posrednog znacaja. neke tuzeni dok kod poravnanja se sticu ponasanja oboje. stvaraju jednu novu procesnu situaciju koja najcesce vodi okoncanju postupka. Oznacenje dokaznog sredstava cinjenica.

U protivnom smatrace se da je podnesak povucen.npr pismeno kojim se sudu saopstava adresa svjedoka. Oznacenje stranaka (ime i prezime. Potrebno je da je sadrzaj podneska razumljiv. za koje treba ponuditi dokaze. glasanja.oni kojima se tuzeni brani i koje preduzima da bi odbio tuzbeni zahtjev. predstavlja povredu koja vodi ukidanju zalbe a time i odugovlacenju postupka. Radnje dostavljanja . Oznacenje njihovih zak. Radnje vijecanja.zastupnika i punomocnika ako same ne preduzimaju radnje. Prelazenje preko onoga sto je u pripremnom podnesku bez objasnjenja suda. 2. Ofanzivne – one na kojima tuzilac zasniva tuzbu i one koje iznosi radi obezvredjivanja prigovora tuzenog. Defanzivne. prebivaliste odn boraviste) . Neke druge podjele parnicnih radnji stranaka. nekad tuziocevo trazenje. Oznacenje suda. U teoriji imamo dva shvatanja : Materijalno pravni (tuzba se objasnjava kao tuzbeni zahtjev) Formalno pravni (pod tuzbom se podrazumijeva parnicna radnja) Kao radnja tuzba je akt procesne inicijative. Urednost podneska je opsta procesna predpostavka. PARNIČNE RADNjE SUDA To su: Radnje upravljanja postupkom . onda se moraju navesti i cinjenice na kojima se taj predlog zasniva. I u tom slucaju kao dan predaje smatrace se dan kad je prvi put predan. VRSTE TUŽBI Tuzbe na cinidbu (kondemnatorne) . zanimanje. predaju se u dovoljnom broju i za sud i za suprotnu stranku. odlucivanja Za valjanost ovih radnji treba da su ispunjenje predpostavke o nadleznosti i da su preduzete u propisanom obliku i nepristrasno. Neuredan podnesak stranka mora ispraviti i popuniti u roku koji joj je ostavljen od suda (8dana). Pismeno koje predstavlja tuzbu uvijek je dvostruko adresovano: na sud i drugu stranku. promjena adrese stranke ili opoziv punomocja itd SADRŽINA PODNESKA Podnesak sadrzi: 1. Ako se podneskom stavlja neki predlog. Ostali podnesci. 3. nekad sadrzi pismeno koje sadrzi procesnu radnju. a nekad tuzbeni zahtjev. TUŽBI I NjENOM PODNOŠENJU Ne upotrebljava se uvijek u istom smislu.prezentirati po zalbi drugostepenom sudu a ovaj ih je duzan uzeti na razmatranje. Radnje izvodjenja dokaza (dokazivanje) Radnje vodjenja zapisnika.akt koji vodi postupak.

tako i sadrzinom. One su u praksi najcesce. kako po obimu. jer je on sadrzan u radnji. Ona se moze podnijeti i na zapisnik kod suda. koja slijedi iz predmeta spora. koja se moze sastojati u vrsenju. kada se tuzbeni zahtjev usvoji pravosnaznom odlukom. propustanju ili trpljenju. u njegovu korist. imenu. TUŽBA KAO PODNESAK Kao podnesak ona sadrzi: Oznacenje suda Oznacenje stranaka po prezimenu. Kod ovih tuzbi ne treba posebno isticati pravni interes.osnovu potrebno je i da je tuzbeni zahtjev potpuno odredjen. tvrdnje i dokaze. kako u pogledu gl. Pod materijalno pravnim zahtjevom – podrazumijeva se pravo na cinidbu po tuzbenom ili nekom dr.Tuzbe za preobrazaj ( konstitutivne) Tuzbe za utvrdjivanje ( deklarativne) PODNOŠENjE TUŽBE Podnosi se u okviru odredjujuceg podneska. Procesno pravni zahtjev. zanimanju. Nas ZPP ne govori o tuzbenom predlogu TUŽBA ZA OSUDU NA ČINIDBU (kondemnatorna) To su trazenja tuzioca da se tuzeni obaveze na odredjenu radnju. Razlika proizilazi iz njihovih definicija. Treba razlikovati zahtjev kao procesno pravni pojam od materijalno pravnog zahtjeva. ne vrsenju. Stranka usmeno saopstava sustinu spora. i oznacenju njihovih zastupnika i punomocnika Tuzbeni zahtjev. Cinidba se moze sastojati i u necinjenju npr tuzba da se zabrani sadasnje i buduce uznemiravanje i smetanje. a sud uzimajuci to na zapisnik ispisuje tuzbu.podrazumijeva tuziocevo trazenje ili tvrdjenje . njenog zastupnika ili punomocnika PREDMET SPORA (PETITUM) Predmet spora ili tuzbeni zahtjev je tuziocevo trazenje u pogledu glavne i sporednih stvari. . Tako se najcesce podnosi protivtuzba. koje ce znaciti njegovo pravo. kao i da li se podnose u izvorniku ili prepisu Potpis same stranke. u protivnom tuzba je neuredna.stvari tako i u pogledu sporednih potrazivanja Predlog tuzioca kako treba da glasi odluka suda Oznacenje priloga i njihov broj. TUŽBENI PRIJEDLOG To je dio podneska u kome je tuzilac formulisao kako treba da glasi izreka presude. boravistu i polozaju u parnici.

moze biti predmet tuzbe. vec takva promjena nastupa pravosnaznom presudom). RAZLIKA U ODNOSU NA TUŽBU NA ČINIDBU tj. Isticanje pravnog interesa ima karaktar procesne pretpostavke o kojoj sud vodi racuna tokom cijelog postupka.UTVRĐUJUDA TUŽBA (deklarativna) Ovom tuzbom tuzilac trazi da se utvrdi da postoji odn da je postojao neki odnos ili pravo. Presuda po kondemnatornoj tuzbi je izvrsni naslov. tj. Tvrdnjom da je svaka odluka deklarisanje prava izvrsena je generalizacija. Tj odlukom se konstatuje da su ispunjeni uslovi za promjenu u pravu odn pravnom stanju. Neki teoreticari smatraju da i njih treba smatrati utvrdjujucim. dok po deklarativnoj to nije nikada. Nasljedinci treba da pokazu da je tuzba bila osnovana. sada i po tuzbi na cinidbu (kondemnatornoj). TUŽBA ZA PREOBRAŽAJ (KONSTITUTIVNA) To su tuzbe koje idu za uspostavljanjem novog stanja. da bi se u sadasnjosti ostvarilo pravo na porodicnu penziju. jer je on sadrzan u preobrazaju. Sudski akt kojim se ukazuje da su nastupile sve pretpostavke za promjenu prava ili pravnog stanja. Pravni interes nije potrebno posebno isticati. U teoriji su mnogo sporne zato ih ZPP ne predvidja posebno. Dostavljanje se vrsi neposredno I preko dostavne sluzbe suda.tuzbi vodi novoj parnici. Utvrdjivanje odnosa koji vise ne postoji. Da bi dostavljanje proizvelo pravno dejstvo potrebno je:da je izvrseno na nacin predvidjen zakonom. a ona brise sve razlike. jer je prethodno odredjen tuzbom ostavioca. Nepostovanje utvrdjenog odnosa u presudi po dekl.da je dostava ucinjena na vrijeme I da je adresant mogao biti upoznat sa sadrzajem poneska (a ne mora). Preobrazajne tuzbe se razvrstavaju na one: koje idu za prestankom pravnog odnosa npr tuzba za razvod koje idu za promejenom procesne situacije npr tuzba za proglasenje vaznosti ugovora o izabranom sudu koje idu za izmjenom pravnog odnosa npr tuzba kojom dijete trazi povecanje iznosa izdrzavanja DOSTAVLjANjE Dostavljanje je radnja su koja se sastoji u predaju strankama I ucesnicima u postupku odgovarajuceg pismena. Podnosenjem ove tuzbe tuzilac je duzan da ucini vjerovatnim postojanje pravnog interesa (poseban interes tuzioca).deklarativna se razlikuje od kondemnatorne po tome sto: deklarativna vodi presudi koja sadrzi naredbu cije se izvrsenje moze obezbijediti posredstvom prinude u izvrsnom postupku.Takav nacin predvidjen je u tri slucaja:ako sud postavi predmetno zastupanja tuzenom cije je boraviste . Izuzetno dostavljanje se moze uciniti I oglasavanjem preko sudske table I u sluzbenom listu. Zato je presuda na utvrdjenje (deklarativna) i izdejstvovana. Ovim tuzbama stite se tzv preobrazajna prava (prava za ciju promjenu nije dovoljna volja subjekata. novog odnosa ili prava. Nasljednici ne ukazuju na pravni interes jer se on u tim situacijama pretpostavlja. samo ako se njegovo ranije postojanje moze vezati za neko pravo u sadasnjosti npr kada se tuzbom utvrdjuje da je brak postojao .

ako zahtjev dokazuje ispravama koje se kod njega nalaze.Osporavati osnovanost tuzbenog zahtjeva-negacija pravnog odnosa iz tuzbe.jer prebijanja nema ako se tuzba ne pokaze osnovanom. Ako se trazi odgovor na tuzbu. U sledecim slucajevima se moze odluciti na pripremnom rocistu:donosenje presude na osnovu priznanja.uzdrzava se od preduzimanja bilo kakve radnje I upusta se u odbranu. Od trenutka kad se tuzeni upusti u odbranu. . Kad se tuzeni brani osporavanjem moze:oporavati istinitost cinjenice ili cinjenica na kojima tuzilac zasniva svoj zahtjev.okoncanje postupka poravnanjem. Prigovor prebijanja Je odbrambeno sredstvo tuzenoga kojim se ovaj koristi kada prema tuziocu istice svoje potrazivanje koje jeiste vrste kao I ono iz tuzbe I koje u vrijeme isticanja mora biti dospjelo. Rociste se odrzava u cilju pripremanja glavne rasprave.Prigovor se moze istaci za vrijeme trajanja glavne rasprave pred prvostepenim sudom.za tuzenog koji nema punomocnika u CG I nalazi se u inostranstvu.kada stranka promjeni adresu a o tome ne obavijesti sud.Prigovorom se inace zasniva litispendencija.Prije toga utvrdjuje da li su stranke uredno pozvane.Pocinje izlaganjem tuzbe od strane tuzioca.Takvu obavezu moze naloziti u odnosu na predmete koje treba razgledati ako su pogodni za donosenje u sud.onda je to situacija koja se razrjesava presudom na osnovu izostanka.Svode se na:osporavanje dopustenosti tuzbe.a nije odgovorio na tuzbu a uredno je pozvan.Pripremno rociste pocinje kad su obje stran prisutne.da isprave donese I pokaze na rocistu. Odbranu cine seprocesne radnje I aktivnosti preduzete u svrhu suprostavljanja tuzbi I tuzbenom zahtjevu.Pozivaju se stranke.nepoznato I nema punomocnika.Svaki naknadno ukljucen prigovor ne ovdi njegovom utvrdjivanju ako je prethodni dovoljan za odbijanje tuzbe. Pripremno rociste ostvara predsjednik vijeca.Dilatorni privremeno sprecavaju nastupanje. Kako se odlucuje o prigovoru prebijanja prigovoru prebijanja odlucuje se uz odluku o glavnoj stvari iz tuzbe kojom se usvaja zahtjev iz tuzbe u cjelini ili djelimicno.pa tuzeni moze odgovoriti na tuzbu I posto ovaj protekne.tuzenom se mora odrediti rok za njegovo podnosenje.Rok je sudski I nije prekluzivan.a peremtorni da cinidbu uskrate trajno. Kako se postupa kad se istakne vise prigovora U istoj parnici moze sistaci vise prigovora.Prethodno tuzenom valja dostaviti tuzbu (najkasnije 8 dana prije rocista). Materijalno-pravni prigovori se dijele na:dilatorne I peremptorne.odricanjem od tuzbenog zahtjeva I povlacenjem tuzbe. PRIPREMNO ROČIŠTE. Pripremno rociste vodisudija pojedinac. Dostava se dokazuje dostavnicom-pismenom ispravom koja je po formi unaprije pripremljena. Okonacanjem pripremnog rocista ucinjeno je sve da se nastavi sa postupkom a dalje preko rocista za glavnu raspravu.osporavanje tuzbenog zahtjeva itd.Dalji red sud odredjuje po sopstvenom nahodjenju. ODBRANA TUŽENOG.Tada sud polazi prvo od onih koji vode odbijanju tuzbenog zahtjeva I dalje redom. Prebijanje se raspravlja na zahtjev I tek kad se u toku rasprave sud uvjeri u osnovanost tuzbe.U pripremi ovog rocista je blagovremeno trazenje od tuzioca. Od trenutnka dostavljanja tuzbe tuzeni se ponasa na jedan od sledecih nacina:priznajetuzbeni zahtjev.Ako rocistu ne pristupi tuzeni.Isticanjem materijalno-pravnih prigovora-ovlascenje jednog lica da se isticanjem okolnosti suprostavi ostvarivanju tudjih subjektivnih prava.tuzilac moze povuci tuzbu samo uz njegov pristanak.

Raskidni (terminus ex quo) I odlozeni (terminus ad quem).Za slucaj povlacenja I odricanja od tuzbe po prigovoru se ne mzoe nastaviti postupak ukoliko ga tuzeni ne uoblici prije povlacenja u protivtuzbu. MNOŽINA SUBJEKATA SUPARNIČARSTVO .Zakonski rokovi sup o pravilu prekluzivni. Zakon ne propisuje obavezu suparnicarastva. S obzirom na moment od kojeg se racunaju razlikujemo ih na:subjektivne I objektivne.nezavisno od volje ucesnika postupka.uprkos da je istekao zakonski rok. Sa aspekta teorije o parnici kao odnosu. .Stoga se kaze da prigovor dijeli sudbinu tuzbe.na mjestu gdje se dogadjaj dogodio.Izuzetno to moze biti I van suda.U procesnim pravima vrijeme je u njegovim izrazima:u roku I rocistu.litis consortium Postoji kada se u parnici u istoj stranackoj ulozi pojavljuje vise procesnih subjekata.Ostali su sudski I trajanje se odredjuje sudskom odlukom. U materijalnim pravima rokovi se razlikuju I drugacije.Za razliku prekluzivni rokovosi su neproduzivi. Ako je ta mnozina na strani tuzioca radi se o aktivnom suparnicarstvu.preciznije na mjestu uvidjaja. Suparnicarstvo se ne moze zasnovati nalogom suda.Mjesto preduzimanja radnji na rocistu je redovno u prostorijama suda. Fakultativnim rocistima se cijene ona rocista koja sud zakazuje kad se opredijeli da je o nekom procesnom pitanju cjelishodno raspravljati na posebnom rocistu I mimo onog koje je zakazano povodom predmeta spora.ako je podnesak za slucaj pogresne pravne pouke podnesen u roku za pouke. Obaveznim rocistem se cijeni rociste za glavnu raspravu I rociste za raspravljanje o predlogu za povracaj u predjasnje stanje. dok je pasivno kada je ta mnozina na strani tuzenog. roku Rok je vremenski razmak odredjen za preduzimanje radnji u postupku. jer je ona u volji stranaka( fakultativna) ali ipak nastaje pod uslovima koje zakon odredjuje. Raskidni rok je onaj rok cijim protekom pravni posao proizvodi pravno dejstvo. Rok je odlozan ako je radnja preduzeta prije nego je rok istekao.Trajanje roka je odredjeno ili po zakonu ili po odluci suda.dok se odloznim rokom podrazumijeva onaj rok cijim protekom nastaje pravna mogucnost vrsenja nekog subjektivnog prava.Ako je trajanje roka odredjeno zakonom.Ovi rokovi mogu biti produzivani.U teoriji se rocista dijele na:obavezna I fakultativna.Rocista zakazuju sudovi. ROČIŠTE Rociste je vrijeme namijenjeno usmenim radnjama stranaka.Odlozan je rok. suparnicarstvo bi mogli odrediti i kao mnozinu odnosa kojih ima koliko i procesnih subjekata.kao npr:rok za zalbu Sudske rokove odredjuje sud svojom odlukom I ti rokovi nijesu prekluzivni.onda je rijec o zakonskim rokovima. VRIJEME PARNIČNIH RADNjI Vrijeme je cinjenica koja nastupa sama po sebi.

tako da njegove radnje i propustanja ne koriste drugim suparnicarima. Npr suparnicarstvo koje se zasniva po tuzbi suvlasnika idem ius. dok neki to ne ucine. U slucaju jedinstvenog suparnicarstva suparnicari se cijene kao jedna stranka. njeno dejstvo se onda odnosi i na one koji je nisu preuzeli. Ako do njega dolazi pristupanjem novog tuzioca. U ZPP se to cini kada je u pitanju supsidijarno suparnistvo ili za slucaj glavnog mijesanja kada se suparnicarstvo zasniva tuzbom onda ga nazivamo predhodnim. idem factum Formalno (nepravo) suparnicarstvo postoji kada predmet spora. prava ili obaveze nisu zajednicki ali su iste vrste i zasnovani na istovrsnom cinjenicnom pravnom osnovu . spajanjem parnica ili stupanjem nasljednika na mjesto umrle stranke. Prema pravnom dogadjaju ili zajednici. simislis factum OBIČNO I JEDINSTVENO SUPARNIČARSTVO Obicno suparnicarstvo postoji ako u parnici svaki suparnik ima polozaj stranke. naravno ukoliko je ona povoljnija od nepreduzete. radnja propustanja je povoljnija. Poseban problem nastaje kada suparniari preduzimaju razlicite radnje odn one koje se ne slazu. . rijec je o naknadnom suparnicarstvu. PROBLEM POVOLjNE RADNjE To je fakticki problem koji se cijeni prema svakom konkretnom slucaju. prosirenjem tuzbe na novog tuzenog. posto je za slucaj priznanja to nemoguce. ako su za to ispunjeni uslovi iz zakona. Problem se svodi na pitanje koja je radnja povoljnija : priznanje ili propustanje. Npr uzmimo da se neki suparnicari sa tuzene strane odazovu pripremnom rocistu. a spor je takav da iz prirode pravnog odnosa slijedi da ga treba rijesiti jedinstveno.USLOVI ZA ZASNIVANjE SUPARNIČARSTVA Suparnicarska parnica je dopustena kada su prema svakom suparnicaru ispunjene opste pretpostavke i kada su ispunjeni svi uslovi od kojih zavisi mogucnost zasnivanja suparnicarstva. a drugi su je preuzeli. Uslove razlikujemo na : opste i posebne. suparnicarstvo se dijeli na : formalno i materijalno Materijalno pravno suparnicarstvo – postoji kada je vise lica u odnosu na predmet spora u pravnoj zajednici ili se njihova prava zasnivaju na istom pravnom ili cinjenicnom osnovu. Pretpostavke moraju postojati prema svakom suparnicaru. Stoga ako pojedini suparnicari propuste parnicnu radnju. prema njemu vise lica mogu jednom tuzbom tuziti odn biti tuzeni: ako su u pogledu predmeta spora u pravnoj zajednici ili ako njihova prava odn obaveze proisticu od istog cinjenicnog i pravnog osnova ako su predmet spora zahtjevi odn obaveze iste vrste koje se zasnivaju na istovrsnom cinjenicnom i pravnom osnovu i ako postoji mjesna i stvarna nadleznost istog suda za isti zahtjev i za svakog tuzenog posebni se utvrdjuju ZPP om ili dr zakonom. Opste utvrdjuje ZPP. Jedinstveno suparnicarstvo imamo ako je odnos medju suparnicarima takav da spor valja rijesiti na jednak nacin prema svakom od njih. Prisutni priznaju tuzbeni zahtjev a prema odsutnim se moze donijeti presuda na osnovu izostanka a na predlog tuzioca. Tada treba uzeti onu radnju koja je za sve suparnicare najpovoljnija. similis isus. Kako se posljedice propustanja mogu odkloniti predlogom za povracaj u predjasnje stanje.

sluzi mu u parnici koju ce voditi. sto radja za stranku pravo prema umijesacu njegova umjesaca. mnozina zahtjeva. moze presudom koji vodi taj postupak tuziti obje stranke jednom tuzbom. Ako je parnica odnos. Za ovu tuzbu odredjena je stvarna nadleznost po predhodnom postupku – nadlezan je prvostepeni sud u tekucoj parnici. NUŽNO SUPRANIČARSTVO To je poseban oblik jedinstvenog suparnicarstva. sud treba da cijeni kao da nije preduzeta nikakva. ali ne i na odnos medju njima. Sporedno mijesanje – sporedni mijesalac je lice koje se pod uslovima predvidjenim zakonom. MNOŽINA TUŽBENIH ZAHTJEVA Tuzilac moze istom tuzbom istaci vise zahtjeva. Ovdje se mijesanje preplice sa suparnicarstvom. Umijesac mora primiti parnicu u stanju u kome se ona nalazi u trenutku njegova mijesanja. U ovom postupku sa vise zahtjeva donosi se jedinstvena odluka. Takvo mijesanje imamo kada 3lice isticuci neko stvarno pravo na predmetu spora ustaje posebnom tuzbom protiv dosadasnjih stranaka. pridruzuje jednoj od stranaka. bracni drugovi su suparnicari na pasivnoj strani. Npr ako su suvlasnici tuzeni suvlasnici nepokretnosti u parnici za utvrdjivanje suzbenosti prolaza ili u sporu za ponistaj braka po tuzbi javnog tuzioca . kada odluka o sporu utice neposredno ili posredno na njegove pravne odnose prema stranci uz koju se mijesa tj taj interes se sastoji najcesce u tome sto u slucaju da stranka uz koju se umijesac mijesa.Sudija prihvata onu ranju koja je povoljnija da predlog presude suparnicara dovede do uspjeha. a onda i mogucnost novog spora. U slucaju kada se trece lice koje ima pravni interes pridruzi stranci u zelji da joj pomogne. Postoje i misljenja da usljed preduzimanja razlicitih radnji od strane jedinstvenih suparnicara. Rasprava po predhodnoj tuzbi i tuzbi 3 lica se cini u spojenoj parnici gdje je odluka jedinstvena. Do njega dolazi ako su novom tuzbom obuhvaceni svi parnicari kako sa aktivne tako i sa pasivne strane. Presuda po tuzbi 3lica dejstvuje prema svakom od tuzenih. UČEŠDE TREDIH LICA U PARNICI – ne uči se! Parica se redovno odvija izmedju tuzioca i tuzenog. pa i u potonjoj parnici koju stranka poslije neuspjeha pokrece protiv njega. osigura uspjeh. Novom tuzbom 3 lica zasniva se suparnicarstvo(mnozina subjekata) na pasivnoj strani i glavno mijesanje. ona prema njemu ima intervencijsko dejstvo. Do mnozine odnosa a time i zahtjeva se dolazi i spajanjem vise parnica koje su u toku pred istim sudom . On je ovlascen da preduzima predloge i dr parnicne radnje u rokovima u kojima bi ih mogla preduzimati stranka kojoj se pridruzio a imaju dejstva ako nisu u suprotnosti sa radnjama koje je sama stranka preduzela. On moze stupiti u parnicu u svako doba trajanja postupka. On ima pravni interes za mijesanje. Taj odnos se razjesva u postupku prema prvobitnoj tuzbi. Na tu mogucnost ga opredjeljuju razlozi cjelishodnosti i ekonomicnosti. Glavno mijesanje – lice koje u cjelini ili djelimicno trazi stvari ili pravo o kome vec tece parnica medju drugim licima. Tada treba prekinuti sa prvobitnom parnicom sve dok se ne rijesi po tuzbi 3 lica. pretpostavlja i mnozinu odnosa. Ono je ovlasceno na tu mogucnost sve dok se predhodni postupak pravosnazno ne okonca. To ne znaci da se ne moze raspravljati odvojeno. Umijesac ne moze biti obavezan odlukom. Ovdje se na istoj strani mogu naci razliciti ucesnici koje ne vezuju zajednicki interesi. izgubi spor. to pridruzivanje se oznacava kao sporedna intervenicija odn mijesanje.

PREINAČENjE TUŽBE U preinarcenju su neke promjene tuzbenog zahtjeva ili promjene tuzenog. Tako kad se zastita za povrijedjeno pravo trazi izvrsenjem ove ili one cinidbe. Smanjenje nije preinarcenje. Kumulativno spajanje – kumulativno su postavljeni zahtjevi kako su istom tuzbom istaknuti kao prost zbir zahtjeva istom tuzbom se moze istaci vise zahtjeva ako su povezani istim cinjenicama i pravnim osnovom. Svaka promjena tuz. Spajanjem vise parnica uvodi se zajednicki postupak za njih. Promjena istovjetnosti zahtjeva postoji kad ase umjesto prvobitnog postavi novi ili kada dodje do promjene osnova Isticanje drugog ili drugih zahtjeva uz postojece je moguce ako su u toku postupka takvi zahtjevi dospjeli i ako proisticu iz dogadjaja.zahtjeva nije preinarcenje. U ovome je naglasena ekonomicnost i svrsishodnost a i tuzilac vremenski prije obezbjedjuje zastitu. Do preinarcenja povecanjem tuzbenog zahtjeva dolazi utvrdjivanjem novih cinjenica. Od donosenja ZOO kod nas je moguce alternativno spajanje. po drugima – uslovnu litispendenciju event. Zahtjevi se postavljaju u eventualnom odnosu ako izmedju njih postoji veza i ako je isti sud stvarno i mjesno nadlezan za sve zahtjeve Na ovaj nacin tuzilac izbjegava novu parnicu. Subjektivno OBJEKTIVNO PREINAČENjE to je promjena istovjetnosti zahtjeva isticanjem drugog zahtjeva uz postojeci i povecenjem postojeceg zahtjeva. radi se o alternativnom spajanju koga nas ZPP ne poznaje Umjesto alternativnog spajanja u ZPP-u se govori o trazenju na alternativnu cinidbu. Djelimicna presuda poredstavlja pogodnost u kumulativnom spajanju jer dolazi do izvjesnosti pojedinih zahtjeva prije nego sto se postupak okonca. Teorija pominje i alternativno. Nije preinarcenje promjena ponudjenih dokaza kao ni promjena pravnog osnova. ali se duznik moze osloboditi ako umjesto njega da drugi odredjeni predmet. Rjedje dolazi do spajanja kada su osnovi razliciti. Objektivno. To su obaveze kod kojih se duguje samo jedan predmet. ako se prvi odn prethodni zahtjev pokaze neosnovanim. Razlikuju se 2 vrste preinarcenje: 1.zahtjevu ne moze se odluciti djelimicnom presudom Alternativno spajanje – ako bi zahtjevi u tuzbi bili postavljeni u relaciji sveznika „ili“. I suparnicarstvom (subjektivan kumulacija) moze da nastane objektivna kumulacija. ZOO poznaje i obligatio fakultativas. Svako povecanje tuzbenog zahtjeva se smatra preinarcenjem Dok smanjenje tuzbenog zahtjeva iako znaci promjenu tuzbenog zahtjeva nije preinarcenje jer se cijeni da se tuzilac za umanjenje odrekao tuzbenog zahtjeva.Kad se istom tuzbom postavlja vise zahtjeva oni se postavljaju: kumulativno ili eventualno. I za takva spajanja potrebno je da je isti sud stvarno i mjesno nadlezan za svaki od zahtjeva. U praksi se najcesce spaja postupak po tuzbi i protivtuzbi. . Eventualno spajanje – tuzbeni zahtjevi su postavljeni u eventualnom odnosu tako da sud raspravlja i odlucuje o drugom odn narednom kada se prvi odn predhodni pokaze neosnovanim. 2. Nasa teorija i to vidi kao ovlascenje na alternativno trazenje. ako je isti sud stvarno nadlezan za svaki od ovih zahtjeva i kad je za sve zahtjeve odredjena ista vrsta postupka. Po jednim teoreticarima eventualni zahtjev znaci eventualnu tuzbu.

o preinarcenju ce odluciti sud. ne pretpostavlja pristanak prvobitno tuzenoga. onda sud kome je prvobitna tuzba dostavljena dostavlja tuzbu sa spisima. Odlucuje se u formi resenja protiv koga nije dozvoljena posebna zalba.lice. kojim se gasi sama parnica Povlacenjem tuzbe ne nastupa prekid zastarjelosti potrazivanja Tuzba se moze povuci do zakljucenja gl. tj tuzilac odustaje od konkretnog postupanja suda. nego i prvobitno tuzenoga. Ako je tuzba povucena na rocistu u odlustnosti tuzenoga. da sud u konkretnoj parnici odluci o osnovanosti tuzioceva trazenja. Nepristanak lica koje treba da stupi na mjesto tuzenoga povlaci odbijanje subjektivnog preinarcenja. Od dostavljanja tuzbe tuzenom trazi se njegov pristanak. trazi se iz razloga sto stupanjem treba primiti parnicu. a moze i na zapisnik kod suda Ako preinarcenjem dolazi do promjene stvarne nadleznosti. Ona se moze povuci i u vrijeme mirovanja postupka. sto mu ne bi odgovaralo ako je uvjeren da mu krajnji ishod parnice obecava dobijanje tuzbenog zahtjeva. Do povlacenja dolazi i kada se postojeci zahtjev zamijeni novim Ako se tuzeni upusti u raspravu ovlascen je protiviti se povlacenju Tuzioceva izjava o povlacenju daje se usmeno na rocistu ili podneskom. koje se moze i precutno manifestovati. Ukoliko njegov pristanak izostane. Preinarcenje u fazi od dostavljanja tuzbe sudu do njenog dostavljanja tuzenom. on se moze protiviti povlacenju u roku od 15dana od prijema obavjestenja da je ta radnja preduzeta. Preinarcenje se moze traziti podneskom. kada bi svaku novu parnicu povodom istog spora mogao odbiti prigovorom presudjene stvari. Pristanak lica koje stupa na mjesto tuzenoga. sto je u skladu sa smanjenjem tuzbenog zahtjeva. jer on i ne zna za tuzbu.SUBJEKTIVNO PREINAČENjE (promjena tuženog) To je promjena tuzenog. Protiv takvog resenja dopustena je posebna zalba.rasprave u prvostepenom postupku. ako mu je prije toga dostavljena tuzba Promjena tuzenoga prije litispendencije. kakva je ona u tom trenutku uz pristanak dosadasnjeg tuzenoga. POSTUPAK PREINAČENjA Tuzba se moze preinarciti od dostavljanja sudu do zakljucenja glavne rasprave. Na takvo postupanje tuzilac je ovlascen do okoncanja prvostepenog postupka Za subjektivno preinarcenje prema ZPPu potreban je pristanak ne samo lica koje treba da stupi u parnicu na mjesto dosadasnjeg tuzenoga. . Ovo se prije svega odnosi na objektivno preinarcenje. U suprotnom smatrace se da je pristao na povlacenje. Povlacenjem se ne gasi povrijedjeno subjektivno pravo. (naravno ako je usvojeno preinarcenje) Resenje kojim se ne dopusta preinarcenje tuzilac moze napadati posebnom zalbom. do koje dolazi izjavom tuzioca da umjesto dosadasnjeg tuzenoga tuzi dr. POVLAČENjE TUŽBE To je jednostavna radnja tuzioca kojom izjavljuje da odustaje od trazenja zastite. cini se bez pristanka tuzenoga. nadleznom sudu. cijim izlaskom se smatra kao da je tuzba povucena prema njemu. Moguce je i djelimicno povlacenje.

i da se tako brani od tuziocevog trazenja Umjesto ovakvom protivtuzbom. u pranici koju je tuzilac ranije pokrenuo. tuzeni se moze braniti i isticanjem prigovora. Zakon poznaje i pretpostavljenao povlacenje – ako nijedna od stranaka ne trazi da se umirovljeni postupak nastavi. i mora da sadrzi sve kao i tuzba. Kao podensak protivtuzba spada u odredjujuce. jer povucena tuzba ima za posljedicu neodlucivanje o prigovoru za razliku od toga povucena tuzba pretpostavlja nastavljanje po protivtuzbi. tada tuzeni trazi i da mu se dosudi razlika Slicne efekte moze postici i kompenzacionim prigovorom tada prebijanje do potrazivanja iz tuzbe. sem kada je potrazivanje iz protivtuzbe vece. protivtuzba je defanzivna. te da je tuzba tuzioca zbog toga neosnovana Tj kada se tuzeni brani prejudicijelnom protivtuzbom. i tako treba da je postavljena da oba zahtjeva (i iz tuzbei iz protivtuzbe) izviru iz dogadjaja odn pravnog odnosa. Ovom tuzbom se tuzeni koristi kada istice prema tuziocu svoje potrazivanje koje mora biti istorodno sa onim iz tuzbe i da je dospjelo Tuzeni ne osporava osnov tuziocevog potrazivanja vec trazi prebijanje do iznosa tog potrazivanja. Za razliku od tuzbe koja je ofanzivna radnja stranaka. PROTIVTUŽBA Tuzba tuzenoga protiv tuzioca. Prejudicijelna tuzba Tuzba kojom tuzeni trazi razrjesenje prethodnog prejudicijelnog pitanja Tuzeni nastoji da pokaze da ne postoji uslovljavajuci odnos. a tuzeni tuzilac. Prejudicijelna. U protivtuzbi stranke su obrnuto oznacene u odnosu na tuzbu: tuzilac je tuzeni. ali ne i za vece potrazivanje od onog u tuzbi. njegova su nastojanja da zahjev iz tuzbe dovede u vezu sa tvrdnjom iz protivtuzbe. ISTOVJETNOST TUŽBENIH ZAHTJEVA – ne uči se POVRADAJ U PREĐAŠNjE STANjE Povracaj u predjasnje stanje je opsta procesna ustanova cija je svrha da strancu omoguci da naknadno preduzme parnnicnu radnju koje je neskrivljeno propustila da preduzme . Ovo je tuzba deklarativnog karaktera jer ide za utvrdjivanjem postojanja odn nepostojanja odredjneog odnosa odn prava Kompenzaciona protivtuzba Je tuzba tuzenog koja ide za prebijanje zahtjeva. ima i dr.protivtuzbe. Ta veza je u pravnom odnosu ili dogadjaju. izuzev ako je povlacenje uslijedilo odmah posle ispunjenja zahtjeva od strane tuzenog. Ona je samostalna tuzba. Kompenzaciona Koneksna protivtuzba Je takva tuzba na koju je tuzeni ovlascen kad izmedju zahtjeva iz tuzbe i protivtuzbe postoji izvjesna veza. ona je uvijek konkemnatorna. kao samostalnoj tuzbi. posto se koristi protiv tuziocevog napada. To je jedna od razlika u odbrani putem prigovora i kompenzaci.Tuzilac koji povuce tuzbu duzan je protivnoj stranci nadokanditi parnicne troskove.razlika. VRSTE PROTIVTUŽBE Koneksna. Prigovor dijeli sudbinu tuzbe.

sud moze da rijesi ako o tome nije vec odluceno pred nadleznim organom ili se o njemu ne vodi postupak.Predlog je blagovremen ako je podnesen u roku.sud moze da to prethodno pitanje razrijesi I ako je non u nadleznostu upravnog organa.povracaj se ni u kom slucajune ne moze zahtijevati. PRETHODNO .Sud prekida postuak I onda kad je kao pretono pitanje postavljeno pitanje odnosa ili prava o kome vec tece postupak pred nadleznim organom.Po ZPP to su: 1.Pocinje teci od dana prestanka razloga koji je prouzrokovao propustanje. Potice iz rimskog prava u kome je bila oznacena kao restitution integrum.Rijec je o radnjaa za koje je predvidjen strogo prekluzivni rok.odnosno odluka o tuzbenom zahtjevu.Ponekad se tice samo pojedinacnog a ne cijelog tuzbenog zahtjeva.ZPP poznaje dva roka:subjektivni I objektivni.blagovremeno. 2. Ako tuzilac prepusti sudski rok za obezbjedjenje troskova ima za posledicu povlacenje tuzbe kojim propustom je prekludiran.a takvog su znacaja das u mogle biti relevantne za presudjenje.U zakonu je povracaj tako postavljen da samo trazenje povracaja ne utice na tok parnice.INCIDENTNO PITANjE U toku trajanja parnicnog postupka moze se postaviti pitanje postojanja odnosno nepostojanja nekog pravnog odnosa.Kao I svako pravilo I ovo ima svoje izuzetke.Troskove postupka koji su nastali povodom povracaja u predjasnje stanje snosi stranka koja je predlozila povracaj. Subjektivni rok iznosi 15 dana. Protiv rjesenja kojim se usvaja predlog za povracaj u predjasnje stanje.Do povracaja dolazi kad se ti uslovi ispune.Neki ovo sredstvo vide kao vanredni lijek.Povracaj u predjasnje stanje se trazi predlogom.odnosno prava od koga zavisi postojanje spornog odnosa.Po isteku 3 mjeseca od dana propustanja. Ako se povracaj u predjasnje stanje predlaze sbog propustanja roka. prethodnom pitanju moze odluciti sud pred kojim se vodi parnica. Za koje propustene radnje se moze traziti povracaj To su radnje koje su strogo vezane za rok ili rociste.U literturi ih oznacavaju kao pretpostavke.Kad se kao prethodno pitanje pojavi pitanje bracnog ili roditeljskog statusa. prethodnom pitanju.zalba nije dozvoljena. Uslovi za povracaj u predjasnje stanje Uslovi za povracaj u predjasnje stanje su zakonom odredjeni.da postoji razlog propustanja koji ima za posledicu prekluziju.da je propustanje opravdano i 3.Tako npr:ako se u odredjenom svojinskom sporu ppojavi prethodno pitanju da li je zemljiste po kultutri suma ili nije.blagovremeno.Prekinuce postupak I onda kada se kao prethodno pitanje pojavi pitanje koje ukazuje da je ucinjeno krivicno djelo.a stranke upucuju da pitanje tog statusa rijese u posebnim parnicama.s tim sto je prethodno duzan podnijeti prijavu nadleznom tuzilastvu.da se povracaj trazi u zato predvidjenom roku.ili je za njihovo izvodjenje odredjeno posebno rociste. Ako o prethodnom pitanju rjesava sud pred kojim tece parnica onda odluka o tom pitanju ne djeluje mimo konkretnog spora.onda se parnica povodom koje su se javila ovakva prethodna pitanja prekida. .Isto tako valja omoguciti povracaj ako stranka opravdano propusti sudski rok u kome je morala dopuniti ili ispraviti zalbu.Tako pitanje je prema spornom zahtjevu prethodno (incidentno) pitanje.predlagac je duzan da istovremeno sa podnosenjem predloga izvrsi propustenu radnju.ne zahvata je pavosnaznost.Rok od 3 mjeseca je objektivni.To je sredstvo.

provjeravanje da li su stranke prisutne.vjestacima I strankama u vezi sa datim iskazima itd. Druga je I posebna situacija kad su stranke uredno pozvane.postavljanje pitanja svjedocima.a ovim rukovodi predsjednik vijeca.Ako ne postoji razlozi.provjerava da li su rocistu pristupili svjedoci I vjestaci.konsultuje o tim radnjama.a oni koji nijesu.To je pravilo.Vijece donosi rjesenje o izvodjenju dokaza. U radnje takvog rukovodjenja spadaju:otvaranje rasprave.o iskljucenju javnosti.ili po zakonu iskljucena javnost.Parnica se mora vratiti na polozaj prije rocista.da je rasprava zakljucena.jesu li uredno pozvani.onda takva situacija vodi mirovanju.kao I prisutne na cuvanje tajne ako je odlukom suda.Predsjednik vijeca zakazuje rociste za glavnu raspravu.sud moze I u tom slucaju raspravu odloziti. Pismenim pozivom stranke se obavjestavaju o rocistu za glavnu raspravu ako nije odrano pripremno rociste. Udaljenje stranke sa glavne rasprave zbog ometanja rada nije prepreka sa odrzavanje rasprave.preduzetih radnji I izvedenih dokaza.predsjednik se stara o odrzavanju reda na raspravi.Predsjedniku vijeca pripda davanje I oduzimanje rijeci.a uredno su pozvane.kao I kada na pripremnom rocistu nije zakazano rociste za glavnu raspravu.Mirovanju vodi I kada tuzilac nije dosao a tuzeni se ne upusta u parnicu ili se udalji sa rocista.Za novo rociste poziva obje stranke. Predsjednik je duzan da upozori svjedoka na posljedice laznog svjedocenja.Predsjednik vijeca nakon uzetih uskaza.a ako niejsu da li su uredno pozvane. Rociste za glavnu raspravu mora biti zakazano tako da od obavjestenja ostaje najmanje 8 dana.onda je to situacija koja vodi mirovanju postupka.GLAVNA RASPRAVA Okoncavajuci pripremno rociste.Ako nije bilo pripremnog rocista.Na ovom rocistu dolaze do izrazaja sva ncela parnicnog postupka. Pored ovoga predsjednik oglasava nakon sto su izvedeni svi potrebni dokazi.ako nije dosao tuzenik.predsjednik vijeca odlucuje koje ce svjedoke I vjestake pozvati. Pored stranaka na rociste se pozivaju svjedoci I vijestaci za koje je na pripremnom rocistu odluceno da budu pozvani.Sto je ovlascen da onim koji ne postuju red I mir uputi opomenu.Pored izlozenog.raspravljace se u njegovoj odsutnosti.ako obe stranke ne pristupe rocistu za glavnu raspravu. U odsutnosti obe strane moze se izvesti dokaz saslusanjem svjedoka zamolbenim putem preko drugog suda.a ne stoje mogucnosti za presudu na osnovu izostanka.Izostane li to prema kojoj od stranaka.zivrsene su pripreme za dalji postupak koji ce se odvijati na rocistu za glavnu raspravu.Tu treba razlikovati vise slucajeva I to: 1.a posebno nacelo raspravnosti I kontradiktornosti. 3. 2. Rukovodjenje glavnom raspravom Glavna rasprava se vodi pred vijecem.U teoriji se to naziva rukovodjenje postupkom.Ako bi bilo odrzano stetne spoljedice se mogu otkoniti u postupku pravnim ljekovima.rociste se ne mzoe odrzati.Glavnu raspravu cine sva rocista koja se zakazuju u svrhu raspravljanja I dokazivanja u konkretnom postupku. Uslovi za odrzavanje glavne rasprave Glavna rasprava se moze odrzati samo nda ako su uredno pozvane parnicne stranke.odlaganju I zakljucivanju rasprave itd.U tom slucaju rasprava se odvija bez udaljene stranke.diktira u zapisnik.objavljivanje odluke itd.Radnje preduzete od strane suda na ovim rocistima u svrhu obrazovanja procesne gradje za donosenje odluke sadrzina su te rasprave.ako rocistu ne pristupi nijedan ni druga stranka. . Predsjednik vijeca u toku rasprave poucava stranke o njihovim procesnim pravima. Rociste za glavnu raspravu se odvija javno.a niejsu pristupile rocistu.

Ako nije odrzano pripremno rociste.rocistee za glavnu raspravu pocinje iznosenjem od stranke stranaka navoda iz tuzbe I odgovora na tuzbu. Odrzavanje reda na rocistu . Van rocista za glavnu raspravu sud je ovlascen da primi na zapisnik izjavu o poravnanju.Protiv ovog rjesenja nije dozvoljena posebna zalba.o otklanjanju neurednosti punomocja.kada punomocnik nije sposoban za vrsenje svoje duznosti.Obrnut process od spajanja je razdvajanje.U rjesenju se mora naznaciti koji ce se dokazi izvesti.O spajanju se odlucuje u formi rjesenja.o obezbjedjenju parnicnih troskova. Razlozi za odlaganje su mnogobornojni.kad sud poziva stranku da se izjasni o nekim naknadnim pitanjima.Evo nekih:o urednosti podnesaka.ili ako je ista stranka protivnik raznih tuzilaca.I ovdje se odlucuje u formi rjesenja. Odlaganje glavne rasprave Kad se zakazno rociste ne moze odrzati.onda umjesto da stranke same izlazu svoje navode iz tuzbe I odgovora.odluke o iskljucenju javnosti.Ako je prije rasprave odrazno pripremno rociste.a u drugoj sa kojim se ova spaja tuzeni.Vijece u toku glavne rasprave donosi:odluke o izvodjenju dokaza.Poslednja izlaganja stranaka su oznacena kao davanje zavrsnih rijeci.rasprava se odlaze.predsjednik vijeca razmatra rezulate pripremnog rocista.Spajanjem parnica radi zajednickog raspravljanja.o polaganju predujma troskova za izlazak I izvodjenje dokaza na licu mjesta.kao I kad treba izvesti nove dokaze.O odlaganju se odlucuje rjesenjem.o postavljanju privremenog zastupnika.da donese presudu na osnovu priznanja I na osnovu odricanja primanjem izjave o odricanju.parnice ne gube samostalnost.da izrekne presudu na osnovu izostanka ako to nije bilo moguce da se ucini da prvom rocistu posto nije bilo dokaza da je tuzeni bio uredno pozvan.kad stranka I njen zastupnik nijesu u mogucnosti da se izjasne a nemaju punomocnika.odnosno raznih tuzenih.U vijecu se takodje donosi mjera udaljenja stranke sa rasprave.Nakon otvaranja predsjednik objavljuje predmet raspravljanja I utvrdjuje da li su ispunjene pretpostavke za njeno odrzavanje.kada je potrebno da se tuzeni pripremi za raspravljanje.Tako u jednoj moze biti tuzilac. Spajanjem vise parnica u jednu stvorena je mogucnost da se donese zajednicka odluka. Rasprava se zavrsava izlaganjem tuzioca I tuzenog. Na spajanje nema znacaja to sto je za jedne parnice nadlezan sudija pojedinaca.Poslije toga prelazi se na izvodjenje dokazivanja.predsjednik vijeca donosi niz rjesenja o incidentnim procesnim pitanjima.o dostavljanju pismena.a stranke mogu da isprave I dopune izvjestaj.a najcesce:kad treba izvesti novopredlozene dokaze. Spajanje radi zajednickog raspravljanja Do spajanja po pravilu dolazi kad istovremeno pred istim sudom tece vise parnica izmedju istih stranaka. Nakon izlaganja stranaka sud donosi rjesenje o izvodjenju dokazivanja. Odlucivanje van rocista za glavnu raspravu Izmedju dva rocista za glavnu raspravu.kad zastupnik stranke ne pokazuje potreb I duznu paznju u zastupanju.kada se tuzeni brni protivtuzbom.odluke po kojima seodbija predlog za izvodjenje dokaza. Do spajanja moze doci I ako isti subjekat nema u svakoj od tih parnica istu stranacku ulogu. Tok glavne rasprave Glavna rasprava pocinje otvaranjem iste od strane predsjednika vijeca.Kao I kod spajanja I rzadvajanje se moze napadati sao uz odluku o glavnoj stvari.a za druge sudsko vijece.o obezbjedjenju dokaza itd.a koja se odnosi na postavljanje pitanja.Rasprava se odlaze ako se iz ovih ili onih razloga ne mogu izvesti svi dokazi za koje jesud oslucio da ih treba izvesti.odluke o zakljucenju I ponovnom otvaranju glavne rasprave itd.Vijece dlucuje o zabrani koju je izrekao predsjednik vijeca.kada je potrebno objasnjenje odredjenog organa u vezi sa slobodnim raspolaganjim stranaka ako postoji osnovna sumnja da raspolazu protivno zakonu I moralu itd.

Ponovno otvaranje glavne rasprave U postupku dopune presude.Udaljenje jedne stranke ne sprijecava raspravljanje s drugom-princip negativne litiskontestacije. Odluka o ponovnom otvaranju glavnee rasprave donosi se u formi rjesenja.zakljucice raspravu.pored stranke ciji je on punomocnik sud je duzan da obavijesti I advokatsku komoru. Zakljucenje glavne rasprave Kad sud nadje da je u toku rasprave izvedeno dovoljno dokaza za utvrdjivanje odlucnih cinejnica od znacaja za presudjenje.Kad je udaljen advokat.vrijedja sud ili druge ucesnike u postupku ili ometa rad ili se ne pokorava naredbama predsjednika vijeca u vezi sa radom.preduzima radnje u postupku.Ako se odrzavanje reda I mira dovede u pitanje npr. Zakljucenje rasprave je posao vijeca.odlucice da otvori raspravu I o tom dijelu.Vijece moze zakljuciti raspravu kad je rpeostalo pribavljanje spisa drugog predmeta u kom slucaju ih sud po sluzbenoj duznosti pribavlja.ili kao slusalac prisustvuje raspravi.udaljenje iz sudnice I novcana kazna.Predsjednik vijeca se brine o odrzavanju reda. Rasprava se redovno zakljucuje kad je postupak okoncan davanjem zavrsnih rijeci. Kazna udaljenja se ne izvrsava prema licu koje vrsi radnje u ime odrgana.npr:javnog tuzioca.Isto ce uciniti ako tako nadje u toku vijecanja I glasanja.Protiv ovog rjesenja nije dozovljena posebna zalba.ili je stranka u postupku.Poslednji se izjasnjava tuzeni.Umjesto toga sud obavjestava organ u ime koga lice koje narusava red na rspravi.Zakljucice raspravu I kada stranke nemaju drugih predloga za dopunu postupka. Glavno rasprava ce se zakljuciti ako stranke prethodno pruze dokaz da su spor rijesile u vansudskom poravnanju. . Udaljavanje I novcanu kaznu izrice sudsko vijeceSankcija seizrice ako lice koje ucestvuje u postupku.kad vijece nadje da se o dijelu kojim se trazi dopuna nije ni raspravljalo ni odlucivalo.onda su moguce sledece mjere protiv njih:opomena.a odluku o zakljucenju saopstava predsjednik vijeca.ako ucesnici galame.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->