P. 1
Klanje i Primarna Obrada Mesa Goveda

Klanje i Primarna Obrada Mesa Goveda

|Views: 1,802|Likes:

More info:

Published by: Aleksandar Djordjevic on Apr 19, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/19/2012

pdf

text

original

UVOD

Klanje stoke i primarna obrada mesa obavlja se u specijalnim objektima koji se zovu klanice. Klanice mogu biti manjeg kapaciteta kada zadovoljavaju potrebe za mesom i mesnim prerađevinama jednog manjeg područja (opština ili manji okrug) i zovu se komunalne klanice. U ovim objektima se vršila samo ograničena obrada mesa, dok se prerada praktično nije ni vršila. Industrijske klanice su preduzeća koja se bave klanjem stoke i što potpunijim iskorišćavanjem i preradom osnovne sirovine (tj. stoke za klanje), proizvodeći na taj način širok asortiman obrađenog mesa, proizvoda od mesa, tehničkih proizvoda i dr. Dakle, klanice su objekti u kojima se organizovanim klanjem životinja, uz primenu načela higijene i pod nadzorom organa veterinarske inspekcije proizvodi meso, a u nekim i mesne prerađevine. Klanice moraju građevinski, tehničkom opermom i organizacijom rada omogućavati provođenje svih veterinarsko-sanitarnih mera kojima se u proizvodnji obezbeđuje zdravstvena ispravnost mesa u širem smislu reči. Organizacija klanja i primarne obrade Tehnološki proces klanja stoke i primarne obrade mesa može biti organizovan u osnovi na dva načina: 1. Zanatski način (kada se posao obavlja na jednom mestu) 2. Industrijski način (kada je proces klanja i obrade razbijen u pojedine operacije koje se obavljaju na raznim tačkama linije duž koje se kreće trup) Zanatski način Ovaj način rada, a posebno pri klanju i obradi goveda, do pre dvadesetak godina je bio i jedini u Evropi praktikovan način. U našim starijim klanicama klanje i primarna obrada, posebno krupne stoke, obavlja se i danas na zanatski način. Kapacitet ovih klanica zavisi, pri klanju goveda, od broja mesta za klanje i broja radnika. Industrijski (linijski) način Industrijski način karakterističan je za klanice u SAD i Rusiji, a primenjen je i u svim našim novim pogonima. Da bi industrijska klanica mogla da obavi svoj proizvodni zadatak, veći
1

Na liniju klanja i primarne obrade nadovezuju se ili se izdvajaju posebne linije ili krakovi za preradu mesa i uzgrednih proizvoda. Industrijka klanica. odnosno šurenje i odstranjivanje dlaka Otvaranje trbušne i grudne šupljine i vadjenje unutrašnjih organa. po pravilu.broj odeljenja ili objekata koji ulaze u njen sastav treba da predstavljaju jedinstvenu tehnološku celinu.egzenteracija i eventualno Rasecanje trupova u polutke 2 . počev od pripremanja stoke za klanje pa do rasecanja obradjenih trupova u polutke ili četvrti. kao i za skladištenje ohladjenog i smrznutog mesa Odeljenja za rasecanje i oblikovanje mesa Odeljenja za obradu sporednih proizvoda Mašinsko-energetsko odeljenje Pogonsku laboratoriju Pomoćna odeljenja Administrativno-upravno odeljenje KLANJE STOKE I PRIMARNA OBRADA Klanje stoke i primarna obrada mesa obuhvataju ceo niz tehnoloških operacija. treba da ima sledeća odeljenja :          Odeljenja za prijem i pripremu stoke za klanje Odeljenja za klanje i primarnu obradu mesa Komore za hladjenje. Klanje stoke i primarna obrada mesa sastoji se iz sledećih radnji:        Priprema za klanje Omamljivanje Iskrvarenje Odstranjivanje rogova u odvajanje glave od trupa Skidanje kože. za smrzavanje.

Tehnološka šema klanja i primarne obrade 3 .Slika 1.

Goveda se obično tovare popreko na uzdužnu osovinu kola i vrlo je bitno da se ne sme dozvoliti prenatrpavanje prevoznog sredstva. treba odabrati one sa manjom energetskom vrednošću. pol. utiču na raspored krvi u organizmu. remete rad važnih organa.vagoni i drumska transportna sredstva. za proizvodnju kvalitetnog mesa je od velike važnosti postupak sa životinjama pre klanja. Transport stoke do klanice Stoka za klanje se mora vrlo pažljivo da transportuje. Isto tako u koliko se daju koncentrati. u primeni određenog načina pre transportana primer. na utrošak glikogena u mišićima i sl. stanje ugojenosti. Treba istaći da su u suviše nahranjenih životinja funkcije dijafragme otežane i lako dolazi do naprsnuća ovog organa za vreme transporta. pre svega. kao i postupak sa životinjama u depou klanice. način držanja životinja i dr. već ih treba zameniti kabastim hranivima.kamioni.PRIPREMA STOKE ZA KLANJE Pored opštih fakrora (vrsta. Napajanje treba vršiti sat-dva pre utovara. neposredno pred klanje. 4 . Ova priprema se sastoji. neposredno pre klanja. U pripremanje stoke za klanje spada transport stoke do klanice. Klanje bez prethodne pripreme izaziva u životinjskom organizmu promene koje se rđavo odražavaju na kvalitet mesa.). ne smeju se podvrgavati nikakvim preteranim fizičkim naporima ili drugim uticajima koji izazivaju uzbuđenje. tj. normalnu ishranu treba prekinuti najmanje 12 časova pre utovara. Kalo kod goveda prilikom ove pripreme za transport iznosi 2-3% (u odnosu na težinu koju su grla imala pre prelaska na ograničenu ishranu). Životinje. surutka i sl.). naročito u toplim danima. starost. Pri tome je vrlo važno pripremiti stoku za transport. Pripremanjem za klanje životinja treba da se dovede u tkvo fiziološko stanje koje će imati najpovoljniji uticaj na kvalitet mesa. Za prevoz stoke najčešće se koriste železničko-transportna sredstva. Dobra priprema za transport doprinosi da kalo prilikom transporta bude manji i da stoka u prilično dobroj kondiciji stigne na određeno mesto. pri dužem transportu. Životinjama u tom slučaju ne treba davati hraniva koja imaju laksativno dejstvo (zelena trava.

Kalo transporta je veći u mršavih nego u ugojenih životinja. Hranjenje životinja neposredno pred klanje. godišnjeg doba i vrste životinja.5%. Prosečne vrednosti za vremetransportnog kala u prvih 24h kod goveda iznose do 14. inače kvalitetnog mesa. mogu se. onda su stvoreni uslovi za postmortalno razmnožavanje bakterija u mesu i razvijanje truležnih procesa. Ako još slabo iskrvare. pogotovo ako je ono obilno.Kalo transporta Usled transporta nastaju gubici u težini životinja. I najmanje ozlede kože i drugih delova tela mogu da onemoguće dobijanje kvalitetnog i održivog mesa. a pre svega pripremljenost životinje za transport. skoro uvek. često uslovljavaju konfiskovanje i većih komada. način i trajanje transporta. Nisu nepoznati slučajevi da ozleđene životinje u toku transporta i uginu. Pripremanje stoke neposredno pred klanje Staro je iskustvo da umor. naći i bakterije (kojih inače u krvi zdravih i pravilno pripremljenih jedinki za klanje nema). Zato je neophodno da se životinje pre klanja dovoljno odmore. Zato je potrebno da životinje pre klanja izvesno vreme (od 812 časova) gladuju. postupak sa životinjama za vreme transporta. U letnjim mesecima gubici su veći za 2-5% nego u zimskim. obilno hranjenje pre klanja.trajanje odmora zavisi od dužine trajanja transporta. kao i dugotrajno gladovanje umanjuju održivost mesa. životinje sa većim ili manjim ozledama na telu. pored toga što su umanjene glikogenske rezerve. 5 . Ozlede prilikom transporta Za vreme transporta ne sme se dozvoliti bilo kakvo udaranje. Posle jačih zamora životinje treba da se odmaraju najmanje 48 časova. Mišići zamorenih i uzrujanih životinja sadrže znatno manju količinu glikogena. što je ko umornih i uzrujanih životinja redovan slučaj. S jedne strane usled pražnjenja sadržaja digestivnog trakta i bešike. izaziva prodiranje mikroorganizama u krv. odnosno temperaturni uslovi. U krvi takvih životinja. neophodnog za odvijanje normalnih postmortalnih glikolitskih procesa u mesu. kao i godišnje doba. težina i stepen utovljenosti životinja. U klanicama. starost. Na veličinu kala transporta utiču mnogi faktori. a s druge strane usled smanjenja težine samih telesnih tkiva. ozleđivanje ili zlostavljanje životinja.

što ima za posljedicu slabije iskrvarenje. Na taj način se međutim mogu oštetiti i centri za disanje i cirkulaciju. snabdevenih uređajima za hranjenje i pojenje i međusobno povezanih hodnicima ili alejama. Udarac treba da pogodi sredinu čela tj. U nekim klanicama je u običajeno da se kroz nastali otvor na čeonoj kosti utisne tanka metalna šipka u produženu moždinu kojom se razore motorični centri.Pripremanje stoke za klanje vrši se u stočnim depoima. Stočni depo se sastoji iz niza obora (ili štala). 6 . središte zamišljenih linija koje unakrsno spajaju koren roga sa okom. Omamljivanje batom vrši izvežban i snažan radnik. Zbog potresa i ozlede velikog mozga životinja gubi svest i pada. Slika 2 – Stočni depo OMAMLJIVANJE GOVEDA Omamljivanje je uspavljivanje životinje neposredno pre klanja tako da srce i pluća ostanu u funkciji a svi ostali centri se onesposobljavaju. a mogu i električnom strujom. Goveda se omamljuju mehaničkim postupcima. pomoću mesarskog bata ili pištolja sa penetrirajućim klinom. Time se isključuju grčeviti trzaji ekstremiteta omamljenih životinja.

6. Izvodi se pištoljem sa penetrirajućim klinom po Schermer-u.Boks za omamljivanje goveda 7 . a u manjim lokalnim klanicama vežu za metalnu kariku ugrađenu u podu. Goveda se pre omamljivanja uvode u boks za omamljivanje.a zatim obruga vraća u ležište. Slike 4. Slika 3.Omamljivanje pištoljom je prikladnji postupak.Pištolj sa penetrirajućim klipom po Schermer-u Otvor cijevi se prislanja na sredini čeone kosti.Sila koja nastaje explozijom barutnog punjenja ili potiskom komprimiranog zraka kod aktiviranja pištolja potiskuje iz cijevi penetrirajući klin koji probija čeonu kost i ozledjuje veliki mozak. 5.

zaklanoj životinji se na visećem koloseku odsecaju rogovi sekirom. koja traje 6-7 minuta. Pod iskrvarenjem podrazumeva se period isticanja krvi posle klanja. ODSTRANJIVANJE ROGOVA I ODVAJANJE GLAVE OD TRUPA Nakon faze iskrvarenja.ISKRVARENJE Goveda se usmrćuju iskrvarenjem kroz prerezane velike krvne žile (arteria carotis i vena jugularis) u donjoj trećini vrata. a u klanicama koje su tehnički bolje opremjene električnom kružnom testerom. a i zbog toga što se koža sa toplog trupa lakše skida i manje oštećuje. SKIDANJE KOŽE I ODVAJANJE DISTALNIH DELOVA EKSTERMITETA Kožu treba skinuti što pre sa trupa iskrvarene životinje radi što bržeg hlađenja mesa. 8 . Klanje u ležećem položaju je neadekvatno zbog higijenskog gledišta. Nakon pregleda glave odstranjivaju se očne jabučice sa kapcima i temeljito isperu nos i nosna šupljina i spoljna površina glave mlazom vode ili u kabini. Goveda se iskrvaruju u ležećem položaju samo u komunalnim klanicama koje ne raspolažu odgovarajućim prostorom i uređajima za klanje u visećim položaju. podvezuje jednjak i odvaja glava od trupa u atlantookcipitalnom zglobu. okačena za zadnje noge na viseći kolosek iznad mesta predviđenog za iskrvarenje. Zatim se skida koža sa glave. U savremenim klanicama goveda se kolju u vertikalanom položaju trupa.

a u savremeno opremljenim klanicama i specijalni noževi na električni ili pneumaski pogon. ispred ventalne strane visećeg trupa. odstranjuju se spoljni genitalni organi .U slabije opremljenim klanicama koža se skida većim ili manjim delom u horizotalnom položaju trupa bilo da je i iskrvarenje životinje vršeno u tom položaju. Trup životinje se fiksira pričvršćivanjem prednjih nogu za metalnu cev ugrađenu u pod paralelno sa visećim kolosekom. Pri skidanju kože sa butova rektum se oslobodi kružnim rezom od prirodnih veza i podveže. Slika 7. Potom se koža odvoji s ventralnog dela trbuha i grudi. Na liniji obrade je ugarđen poseban uređaj za mehaničko skidanje kože. U savremenim klanicama sa većim dnevnim kapacitetom klanja goveda. duž vrata. Nakon skidanja kože a prije otvaranje telesnih šupljina. grudi i trbuha. trup se fiksira za Ahilove tetive na kuke raspinjača i postepeno diže dizalicom na kolosek. kojim se razdvaja koža ventralno po sredini trupa. a kod ženskih životinja i vime. Kružnim rezom se prereže koža iznad papaka i rez produži uzduž ekstremiteta (medijalno) do linije sledećeg reza.Sto za skidanje kože 9 . ili da se trup nakon iskrvarenja sa visećeg koloseka premestio na odgovarajuće metalno postolje na oko 30 cm iznad poda.koža se u celosti skida u visećim položaju trupa. Koža se zatim skine pa se odvoje distalni dijelovi prednjih nogu u karpalnom (kolenom) i zadnjih u tarzalnom (skočnom) zglobu ručnim rezom ili pneumaskim kleštima. Pri tome se odvaja koža od ostalih delova trupa. Pri manulenom skidanju kože koriste se krivi mesarski noževi za kožu.

imaju značenje u ishrani samo sa kulinarskog aspekta. Sastav kostiju zavisi mnogo od starosti životinje. Sadrže vodu mast. U meso u sirem smislu ubrajaju se. a creva kao prirodni omotači za kobasice. testisi) i neki organi (mozak. minerale. Kosti i hrskavica kao sastavni delovi skeletne muskulature. nadbubrežna. Primarna obrada tih organa se obavlja u klanici. Žludac sa crevima i mezenterijalnim limfnim čvorovima treba pregledati odmah jer se ti organi iz higijenskih i tehničkih razloga nose odmah u prostoriju za obradu. da se spriječi izlazak sadržaja. Koža. Stoga treba vrlo pažljivo egzenterirati. jetra. Krv ne utiče na hranjivu vrednost mesa jer se klanjem životinje ispušta iz organizma i koristi u manjoj meri za ishranu. do kaudalnog ruba grudne kosti pa se izvade organi karlične i trbušne šupljine. Treba podvezati duodenum na dva mesta u rasponu od 10 cm i na tom delu prerezati crevo. krv. Jetra i slezena se izdvajaju za veterinarski pregled. gušterača. kosti i delovi kože. Sadržaj tih organa se ispušta u posude koje se svakodnevno prazne u đubrište. mozak i jezik). Zatim se obreže tetivasti dio dijafragme i izvadi jetra sa žučnim mehurom. pluća) koriste se kao sirovina u farmaceutskoj industriji. Koriste se (usitnjeni ili kao supa od kožica) u proizvodnji nekih mesnih prerađevina kao tehnički vredni sastojci. Otvara se i grudna šupljina rasecanjem grudne kosti te se vade u prirodnoj vezi jednjak dušnik. i drugi jestivi delovi životinjskog tela (jestivi sporedni proizvodi). srce i bubrezi su posebno cenjeni po sadržaju mineralnih materija i vitamina. I u ovoj fazi rada postoji mogućnost kontaminacije mesa bakterijama iz mokraćnog i žučnog mehura i želudačno-crevnog sadržaja. odnosno jestivi delovi kože takođe nemaju veće vrednosti u ishrani. Matericu treba pregledati odmah nakon vađenja i odstraniti u posudu za konfiskate. ugljene hidrate i proteine vezivnog tkiva (kolagen i elastin). pored skeletne muskulature. grudna. Predželuci se koriste u ishrani. Tu spadaju iznutrice (grudni i trbušni organi. kičmena moždina. Jetra. Endokrine žlezde (hipofiza. štitna.EVISCERACIJA Telesne šupljine treba otvoriti i egzenterirati odmah po skidanju kože radi hlađenja trupa i sprečavanja štetnog delovanja crevnih bakterija na tkiva trbušne dulpje. pluća i srce. Najpre se otvara trbušna šupljina rezom po beloj liniji (linea alba) od spoja karličnih kostiju.VAĐENJE UNUTRAŠNJIH ORGANA. 10 . Bubrezi ostaju u prirodnoj vezi sa trupom.

Ako se rasecanje vrši ručno. pri čemu na suprotnoj strani ostaju celi trnasti nastavci i veći deo tela pršljenova. trupovi goveda se rasecaju na dve polutke. postoje i automatske testere. Slike 8 i 9. diskoidne ili sabljaste. od poslednjih pršljenova do atlasa. Trupovi se razrezuju testerom ili rasecaju satarom duž kičmenog stuba. Ovim testerama je moguće izvoditi precizan rez kroz medijalnu liniju kičmenog stuba. a koje su vodjene elektronikom i veoma precizno vrće polućenje. Savremeniji način jeste polućenje električnim testerama koje mogu biti cilindrične. Takvo polućenje daje težu i lakšu polutku. pri čemu lakša sadrži manje kostiju.RASECANJE TRUPOVA NA POLUTKE Posle evisceracije i veterinarskog pregleda mesa i organa. onda se rez pravi neposredno uz jednu stranu trnastih nastavaka kičmenih pršljenova. Osim pokretnih električnih testera kojima upravlja čovek.Testere za rasecanje trupova na polutke 11 .

Treća faza.DOTERIVANJE I PRANJE POLUTKI Nakon završenog veterinarskog pregleda polutke se doteruju. Koža se otvara po beloj liniji (linea alba) i u ovom položaju se skine s trbuha i delimično s grudi.odstranju se komadići tkiva koji vise i speru vodom pod pritiskom. odnosno tarzometatarzalnom zglobu. Kad je iskrvarenje završeno. 12 . a koža se potpuno svuče kad je trup u potpunom vertikalnom položaju.U ovoj fazi životinja se spušta spuštalivom na postolje za skidanje kože i postavlja u leđni položaj. Preporuke su da se polutke nakon pranja brišu čistim papirnim ubrusima da bi se redukovanjem vlage usporio razvoj bakterija na površini. uzdužnim rezom duž bele linije. Prva faza. a posle u odeljenje za omamljivanje (ukoliko se ovo ne vrši u čekaonici). skida se koža sa glave i na kraju odseca glava. U vertikalnom položaju trupa. U ovoj fazi se odvoje donji delovi nogu u karpometakarpalnom. Ukoliko se klanje goveda obavlja delimično u visećem. goveda se preko vage (na kojoj se vrši pojedinačno merenje) dovode u čekaonicu.Posle omamljivanja životinja se veže lancem za jednu zadnju nogu i elevatorom podiže na kolosek iskrvarenja (visina koloseka ne treba da bude manja od 4. odsecaju se rogovi. a delimično u horinzotalnom položaju (što je čest slučaj u našim pogonima). onda se razlikuju četiri faze. otvara se trbušna i karlična duplja. ZAKLJUČAK Iz stočnog depoa.Trup se podiže dizalicom u poluvertikalni položaj i nastavlja skidanje kože sa prednjih delova tela i repa. dlake i eventualno druge nečestoće. Druga faza. a zatim se raseče grudna kost. Ujedno se redukuje i površinska kontaminacija mesa bakterijama. posle propisanog odmora i veterinarskog pregleda. Najzad se ispreparišu ahilove tetive i u njih uvlače krajevi raspinjače. Krv se sliva u betonski bazen koji je ugrađen ispod koloseka za iskrvarenje.88m). Pranjem se odstranjuje zaostala krv. zavisno od pritiska i toplote vode.

koja se prethodno postave ispod trupa životine. a kružnim rezom izreže se tetivni deo dijafragme.Po završenim prethodnim operacijama raspolovi se trup po sredinirasecanjem kičmenih prstenova. produži se otvor na trbuhu sve do grudne kosti i od svojih veza se odvoje creva s mezenterijumom. gde se vrši veterinarski pregled istih. vrši se u kolicima u kojima su ovi organi prihvaćeni. Četvrta faza. srcem. kao i polnih organa ženskih životinja. želucem i predželucima.Po liniji simphisis pelvis uzdužno se raseca karlica. Kad je to završeno. odvoji se zadnje crevo i mišićna bešika. Bubrezi obično ostaju u trupu. 13 . Glave se posle temeljnog pranja vešaju na metalni ram. Po ovim operacijama podvežu se jednjak i zadnje crevo. Posle toga se odstrani jetra sa žučnom kesom. Na kraju se izvadi dušnik s plućima. Sledi doterivanje polutki i pranje. Organi grudne duplje. zatim jetra i slezena vešaju se na metalni ram sa kukama i tu se vrši veterinarski pregled ovih organa.da sadržaj ne bi ispadao i onda se ceo digestivni trakt izvadi odjednom u kolica. a kod ženskih životinja još i vagina i materica. Veterinarski pregled creva s predželucem i gušteračom. perikardom i velikim krvnim sudovima. Istovremeno sa želucem vadi se i slezena i gušterača.

LITERATURA 1.rs/~namirnice/download/STUDENTSKI%20FOLDER/03%20MAT ERIJAL%20ZA%20STUDENTE/HIG%20I%20TEH%20MESA/0021%20Klanje_predav anje.scribd. (2002): Tehnologija mesa.com/knjiga/meso http://www.tehnologijahrane.com/doc/37549512/Maturski-Rad-Linija-Klanja-Goveda http://www. N. Viša tehnička škola „Popović i sinovi“ Požarevac 2. 3. mr Paunović. http://www.ac.vet. 4.bg.pdf 14 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->