UVOD

Klanje stoke i primarna obrada mesa obavlja se u specijalnim objektima koji se zovu klanice. Klanice mogu biti manjeg kapaciteta kada zadovoljavaju potrebe za mesom i mesnim prerađevinama jednog manjeg područja (opština ili manji okrug) i zovu se komunalne klanice. U ovim objektima se vršila samo ograničena obrada mesa, dok se prerada praktično nije ni vršila. Industrijske klanice su preduzeća koja se bave klanjem stoke i što potpunijim iskorišćavanjem i preradom osnovne sirovine (tj. stoke za klanje), proizvodeći na taj način širok asortiman obrađenog mesa, proizvoda od mesa, tehničkih proizvoda i dr. Dakle, klanice su objekti u kojima se organizovanim klanjem životinja, uz primenu načela higijene i pod nadzorom organa veterinarske inspekcije proizvodi meso, a u nekim i mesne prerađevine. Klanice moraju građevinski, tehničkom opermom i organizacijom rada omogućavati provođenje svih veterinarsko-sanitarnih mera kojima se u proizvodnji obezbeđuje zdravstvena ispravnost mesa u širem smislu reči. Organizacija klanja i primarne obrade Tehnološki proces klanja stoke i primarne obrade mesa može biti organizovan u osnovi na dva načina: 1. Zanatski način (kada se posao obavlja na jednom mestu) 2. Industrijski način (kada je proces klanja i obrade razbijen u pojedine operacije koje se obavljaju na raznim tačkama linije duž koje se kreće trup) Zanatski način Ovaj način rada, a posebno pri klanju i obradi goveda, do pre dvadesetak godina je bio i jedini u Evropi praktikovan način. U našim starijim klanicama klanje i primarna obrada, posebno krupne stoke, obavlja se i danas na zanatski način. Kapacitet ovih klanica zavisi, pri klanju goveda, od broja mesta za klanje i broja radnika. Industrijski (linijski) način Industrijski način karakterističan je za klanice u SAD i Rusiji, a primenjen je i u svim našim novim pogonima. Da bi industrijska klanica mogla da obavi svoj proizvodni zadatak, veći
1

po pravilu. Na liniju klanja i primarne obrade nadovezuju se ili se izdvajaju posebne linije ili krakovi za preradu mesa i uzgrednih proizvoda. Industrijka klanica. Klanje stoke i primarna obrada mesa sastoji se iz sledećih radnji:        Priprema za klanje Omamljivanje Iskrvarenje Odstranjivanje rogova u odvajanje glave od trupa Skidanje kože. treba da ima sledeća odeljenja :          Odeljenja za prijem i pripremu stoke za klanje Odeljenja za klanje i primarnu obradu mesa Komore za hladjenje. odnosno šurenje i odstranjivanje dlaka Otvaranje trbušne i grudne šupljine i vadjenje unutrašnjih organa. počev od pripremanja stoke za klanje pa do rasecanja obradjenih trupova u polutke ili četvrti. za smrzavanje. kao i za skladištenje ohladjenog i smrznutog mesa Odeljenja za rasecanje i oblikovanje mesa Odeljenja za obradu sporednih proizvoda Mašinsko-energetsko odeljenje Pogonsku laboratoriju Pomoćna odeljenja Administrativno-upravno odeljenje KLANJE STOKE I PRIMARNA OBRADA Klanje stoke i primarna obrada mesa obuhvataju ceo niz tehnoloških operacija.egzenteracija i eventualno Rasecanje trupova u polutke 2 .broj odeljenja ili objekata koji ulaze u njen sastav treba da predstavljaju jedinstvenu tehnološku celinu.

Slika 1.Tehnološka šema klanja i primarne obrade 3 .

Za prevoz stoke najčešće se koriste železničko-transportna sredstva. surutka i sl. utiču na raspored krvi u organizmu. Transport stoke do klanice Stoka za klanje se mora vrlo pažljivo da transportuje. kao i postupak sa životinjama u depou klanice.). ne smeju se podvrgavati nikakvim preteranim fizičkim naporima ili drugim uticajima koji izazivaju uzbuđenje. Napajanje treba vršiti sat-dva pre utovara. U pripremanje stoke za klanje spada transport stoke do klanice. neposredno pred klanje. Isto tako u koliko se daju koncentrati. način držanja životinja i dr.kamioni. Pri tome je vrlo važno pripremiti stoku za transport.vagoni i drumska transportna sredstva. na utrošak glikogena u mišićima i sl. normalnu ishranu treba prekinuti najmanje 12 časova pre utovara. Životinjama u tom slučaju ne treba davati hraniva koja imaju laksativno dejstvo (zelena trava. pri dužem transportu.PRIPREMA STOKE ZA KLANJE Pored opštih fakrora (vrsta. pre svega. Pripremanjem za klanje životinja treba da se dovede u tkvo fiziološko stanje koje će imati najpovoljniji uticaj na kvalitet mesa. Treba istaći da su u suviše nahranjenih životinja funkcije dijafragme otežane i lako dolazi do naprsnuća ovog organa za vreme transporta. treba odabrati one sa manjom energetskom vrednošću. za proizvodnju kvalitetnog mesa je od velike važnosti postupak sa životinjama pre klanja. naročito u toplim danima. Ova priprema se sastoji. Goveda se obično tovare popreko na uzdužnu osovinu kola i vrlo je bitno da se ne sme dozvoliti prenatrpavanje prevoznog sredstva. 4 . pol. tj. starost. Dobra priprema za transport doprinosi da kalo prilikom transporta bude manji i da stoka u prilično dobroj kondiciji stigne na određeno mesto. neposredno pre klanja. remete rad važnih organa. Klanje bez prethodne pripreme izaziva u životinjskom organizmu promene koje se rđavo odražavaju na kvalitet mesa. već ih treba zameniti kabastim hranivima.). u primeni određenog načina pre transportana primer. Kalo kod goveda prilikom ove pripreme za transport iznosi 2-3% (u odnosu na težinu koju su grla imala pre prelaska na ograničenu ishranu). stanje ugojenosti. Životinje.

I najmanje ozlede kože i drugih delova tela mogu da onemoguće dobijanje kvalitetnog i održivog mesa. skoro uvek. kao i godišnje doba. godišnjeg doba i vrste životinja. a s druge strane usled smanjenja težine samih telesnih tkiva. životinje sa većim ili manjim ozledama na telu. 5 . a pre svega pripremljenost životinje za transport. Na veličinu kala transporta utiču mnogi faktori. ozleđivanje ili zlostavljanje životinja. Ako još slabo iskrvare.5%. pogotovo ako je ono obilno. pored toga što su umanjene glikogenske rezerve. Kalo transporta je veći u mršavih nego u ugojenih životinja. način i trajanje transporta. starost. Zato je potrebno da životinje pre klanja izvesno vreme (od 812 časova) gladuju. kao i dugotrajno gladovanje umanjuju održivost mesa. U letnjim mesecima gubici su veći za 2-5% nego u zimskim. neophodnog za odvijanje normalnih postmortalnih glikolitskih procesa u mesu. onda su stvoreni uslovi za postmortalno razmnožavanje bakterija u mesu i razvijanje truležnih procesa. postupak sa životinjama za vreme transporta. obilno hranjenje pre klanja. S jedne strane usled pražnjenja sadržaja digestivnog trakta i bešike. težina i stepen utovljenosti životinja. Hranjenje životinja neposredno pred klanje. Posle jačih zamora životinje treba da se odmaraju najmanje 48 časova. inače kvalitetnog mesa. Nisu nepoznati slučajevi da ozleđene životinje u toku transporta i uginu. U klanicama. Prosečne vrednosti za vremetransportnog kala u prvih 24h kod goveda iznose do 14.trajanje odmora zavisi od dužine trajanja transporta. U krvi takvih životinja. često uslovljavaju konfiskovanje i većih komada. Ozlede prilikom transporta Za vreme transporta ne sme se dozvoliti bilo kakvo udaranje. mogu se. Mišići zamorenih i uzrujanih životinja sadrže znatno manju količinu glikogena. odnosno temperaturni uslovi. Pripremanje stoke neposredno pred klanje Staro je iskustvo da umor.Kalo transporta Usled transporta nastaju gubici u težini životinja. Zato je neophodno da se životinje pre klanja dovoljno odmore. što je ko umornih i uzrujanih životinja redovan slučaj. naći i bakterije (kojih inače u krvi zdravih i pravilno pripremljenih jedinki za klanje nema). izaziva prodiranje mikroorganizama u krv.

Na taj način se međutim mogu oštetiti i centri za disanje i cirkulaciju. pomoću mesarskog bata ili pištolja sa penetrirajućim klinom. snabdevenih uređajima za hranjenje i pojenje i međusobno povezanih hodnicima ili alejama. U nekim klanicama je u običajeno da se kroz nastali otvor na čeonoj kosti utisne tanka metalna šipka u produženu moždinu kojom se razore motorični centri. što ima za posljedicu slabije iskrvarenje. Omamljivanje batom vrši izvežban i snažan radnik.Pripremanje stoke za klanje vrši se u stočnim depoima. 6 . Time se isključuju grčeviti trzaji ekstremiteta omamljenih životinja. središte zamišljenih linija koje unakrsno spajaju koren roga sa okom. Stočni depo se sastoji iz niza obora (ili štala). Goveda se omamljuju mehaničkim postupcima. Udarac treba da pogodi sredinu čela tj. Zbog potresa i ozlede velikog mozga životinja gubi svest i pada. a mogu i električnom strujom. Slika 2 – Stočni depo OMAMLJIVANJE GOVEDA Omamljivanje je uspavljivanje životinje neposredno pre klanja tako da srce i pluća ostanu u funkciji a svi ostali centri se onesposobljavaju.

Boks za omamljivanje goveda 7 . Slike 4. 5. Slika 3.a zatim obruga vraća u ležište.Sila koja nastaje explozijom barutnog punjenja ili potiskom komprimiranog zraka kod aktiviranja pištolja potiskuje iz cijevi penetrirajući klin koji probija čeonu kost i ozledjuje veliki mozak. Goveda se pre omamljivanja uvode u boks za omamljivanje.Pištolj sa penetrirajućim klipom po Schermer-u Otvor cijevi se prislanja na sredini čeone kosti. a u manjim lokalnim klanicama vežu za metalnu kariku ugrađenu u podu.Omamljivanje pištoljom je prikladnji postupak. 6. Izvodi se pištoljem sa penetrirajućim klinom po Schermer-u.

SKIDANJE KOŽE I ODVAJANJE DISTALNIH DELOVA EKSTERMITETA Kožu treba skinuti što pre sa trupa iskrvarene životinje radi što bržeg hlađenja mesa. a i zbog toga što se koža sa toplog trupa lakše skida i manje oštećuje. a u klanicama koje su tehnički bolje opremjene električnom kružnom testerom. koja traje 6-7 minuta. Klanje u ležećem položaju je neadekvatno zbog higijenskog gledišta. Goveda se iskrvaruju u ležećem položaju samo u komunalnim klanicama koje ne raspolažu odgovarajućim prostorom i uređajima za klanje u visećim položaju. Pod iskrvarenjem podrazumeva se period isticanja krvi posle klanja. zaklanoj životinji se na visećem koloseku odsecaju rogovi sekirom. okačena za zadnje noge na viseći kolosek iznad mesta predviđenog za iskrvarenje. Nakon pregleda glave odstranjivaju se očne jabučice sa kapcima i temeljito isperu nos i nosna šupljina i spoljna površina glave mlazom vode ili u kabini.ISKRVARENJE Goveda se usmrćuju iskrvarenjem kroz prerezane velike krvne žile (arteria carotis i vena jugularis) u donjoj trećini vrata. U savremenim klanicama goveda se kolju u vertikalanom položaju trupa. 8 . Zatim se skida koža sa glave. ODSTRANJIVANJE ROGOVA I ODVAJANJE GLAVE OD TRUPA Nakon faze iskrvarenja. podvezuje jednjak i odvaja glava od trupa u atlantookcipitalnom zglobu.

Slika 7. Pri tome se odvaja koža od ostalih delova trupa. a u savremeno opremljenim klanicama i specijalni noževi na električni ili pneumaski pogon. trup se fiksira za Ahilove tetive na kuke raspinjača i postepeno diže dizalicom na kolosek. Na liniji obrade je ugarđen poseban uređaj za mehaničko skidanje kože. Potom se koža odvoji s ventralnog dela trbuha i grudi. Koža se zatim skine pa se odvoje distalni dijelovi prednjih nogu u karpalnom (kolenom) i zadnjih u tarzalnom (skočnom) zglobu ručnim rezom ili pneumaskim kleštima. Pri skidanju kože sa butova rektum se oslobodi kružnim rezom od prirodnih veza i podveže. kojim se razdvaja koža ventralno po sredini trupa. ili da se trup nakon iskrvarenja sa visećeg koloseka premestio na odgovarajuće metalno postolje na oko 30 cm iznad poda. odstranjuju se spoljni genitalni organi . ispred ventalne strane visećeg trupa. Nakon skidanja kože a prije otvaranje telesnih šupljina. grudi i trbuha. duž vrata. a kod ženskih životinja i vime. U savremenim klanicama sa većim dnevnim kapacitetom klanja goveda. Kružnim rezom se prereže koža iznad papaka i rez produži uzduž ekstremiteta (medijalno) do linije sledećeg reza. Pri manulenom skidanju kože koriste se krivi mesarski noževi za kožu.U slabije opremljenim klanicama koža se skida većim ili manjim delom u horizotalnom položaju trupa bilo da je i iskrvarenje životinje vršeno u tom položaju. Trup životinje se fiksira pričvršćivanjem prednjih nogu za metalnu cev ugrađenu u pod paralelno sa visećim kolosekom.Sto za skidanje kože 9 .koža se u celosti skida u visećim položaju trupa.

krv. Koža. Zatim se obreže tetivasti dio dijafragme i izvadi jetra sa žučnim mehurom. Sastav kostiju zavisi mnogo od starosti životinje. Kosti i hrskavica kao sastavni delovi skeletne muskulature. Najpre se otvara trbušna šupljina rezom po beloj liniji (linea alba) od spoja karličnih kostiju. Endokrine žlezde (hipofiza. testisi) i neki organi (mozak. kičmena moždina. Matericu treba pregledati odmah nakon vađenja i odstraniti u posudu za konfiskate. štitna. grudna. Stoga treba vrlo pažljivo egzenterirati. gušterača. imaju značenje u ishrani samo sa kulinarskog aspekta. Primarna obrada tih organa se obavlja u klanici. Jetra i slezena se izdvajaju za veterinarski pregled. do kaudalnog ruba grudne kosti pa se izvade organi karlične i trbušne šupljine. pluća i srce. Sadržaj tih organa se ispušta u posude koje se svakodnevno prazne u đubrište. Treba podvezati duodenum na dva mesta u rasponu od 10 cm i na tom delu prerezati crevo. Predželuci se koriste u ishrani. pored skeletne muskulature. Tu spadaju iznutrice (grudni i trbušni organi. Jetra. Bubrezi ostaju u prirodnoj vezi sa trupom. 10 . a creva kao prirodni omotači za kobasice. kosti i delovi kože. pluća) koriste se kao sirovina u farmaceutskoj industriji. I u ovoj fazi rada postoji mogućnost kontaminacije mesa bakterijama iz mokraćnog i žučnog mehura i želudačno-crevnog sadržaja. srce i bubrezi su posebno cenjeni po sadržaju mineralnih materija i vitamina. Žludac sa crevima i mezenterijalnim limfnim čvorovima treba pregledati odmah jer se ti organi iz higijenskih i tehničkih razloga nose odmah u prostoriju za obradu. nadbubrežna. minerale. Koriste se (usitnjeni ili kao supa od kožica) u proizvodnji nekih mesnih prerađevina kao tehnički vredni sastojci.EVISCERACIJA Telesne šupljine treba otvoriti i egzenterirati odmah po skidanju kože radi hlađenja trupa i sprečavanja štetnog delovanja crevnih bakterija na tkiva trbušne dulpje. mozak i jezik). Krv ne utiče na hranjivu vrednost mesa jer se klanjem životinje ispušta iz organizma i koristi u manjoj meri za ishranu. Sadrže vodu mast. da se spriječi izlazak sadržaja. odnosno jestivi delovi kože takođe nemaju veće vrednosti u ishrani. Otvara se i grudna šupljina rasecanjem grudne kosti te se vade u prirodnoj vezi jednjak dušnik.VAĐENJE UNUTRAŠNJIH ORGANA. jetra. U meso u sirem smislu ubrajaju se. ugljene hidrate i proteine vezivnog tkiva (kolagen i elastin). i drugi jestivi delovi životinjskog tela (jestivi sporedni proizvodi).

od poslednjih pršljenova do atlasa. pri čemu lakša sadrži manje kostiju. Takvo polućenje daje težu i lakšu polutku. trupovi goveda se rasecaju na dve polutke.Testere za rasecanje trupova na polutke 11 . Ako se rasecanje vrši ručno. Osim pokretnih električnih testera kojima upravlja čovek. pri čemu na suprotnoj strani ostaju celi trnasti nastavci i veći deo tela pršljenova. Ovim testerama je moguće izvoditi precizan rez kroz medijalnu liniju kičmenog stuba. postoje i automatske testere. Savremeniji način jeste polućenje električnim testerama koje mogu biti cilindrične. Trupovi se razrezuju testerom ili rasecaju satarom duž kičmenog stuba.RASECANJE TRUPOVA NA POLUTKE Posle evisceracije i veterinarskog pregleda mesa i organa. onda se rez pravi neposredno uz jednu stranu trnastih nastavaka kičmenih pršljenova. a koje su vodjene elektronikom i veoma precizno vrće polućenje. Slike 8 i 9. diskoidne ili sabljaste.

odstranju se komadići tkiva koji vise i speru vodom pod pritiskom. ZAKLJUČAK Iz stočnog depoa. posle propisanog odmora i veterinarskog pregleda. Ujedno se redukuje i površinska kontaminacija mesa bakterijama. dlake i eventualno druge nečestoće. U ovoj fazi se odvoje donji delovi nogu u karpometakarpalnom. a zatim se raseče grudna kost. Treća faza. a posle u odeljenje za omamljivanje (ukoliko se ovo ne vrši u čekaonici). goveda se preko vage (na kojoj se vrši pojedinačno merenje) dovode u čekaonicu. onda se razlikuju četiri faze. Preporuke su da se polutke nakon pranja brišu čistim papirnim ubrusima da bi se redukovanjem vlage usporio razvoj bakterija na površini. Ukoliko se klanje goveda obavlja delimično u visećem. odnosno tarzometatarzalnom zglobu.Posle omamljivanja životinja se veže lancem za jednu zadnju nogu i elevatorom podiže na kolosek iskrvarenja (visina koloseka ne treba da bude manja od 4. Kad je iskrvarenje završeno. Pranjem se odstranjuje zaostala krv. Najzad se ispreparišu ahilove tetive i u njih uvlače krajevi raspinjače.U ovoj fazi životinja se spušta spuštalivom na postolje za skidanje kože i postavlja u leđni položaj. Krv se sliva u betonski bazen koji je ugrađen ispod koloseka za iskrvarenje. zavisno od pritiska i toplote vode. Koža se otvara po beloj liniji (linea alba) i u ovom položaju se skine s trbuha i delimično s grudi. 12 . Druga faza. skida se koža sa glave i na kraju odseca glava. Prva faza. U vertikalnom položaju trupa. a koža se potpuno svuče kad je trup u potpunom vertikalnom položaju.Trup se podiže dizalicom u poluvertikalni položaj i nastavlja skidanje kože sa prednjih delova tela i repa. otvara se trbušna i karlična duplja.88m).DOTERIVANJE I PRANJE POLUTKI Nakon završenog veterinarskog pregleda polutke se doteruju. uzdužnim rezom duž bele linije. a delimično u horinzotalnom položaju (što je čest slučaj u našim pogonima). odsecaju se rogovi.

Organi grudne duplje. Kad je to završeno. Bubrezi obično ostaju u trupu. a kružnim rezom izreže se tetivni deo dijafragme. srcem. vrši se u kolicima u kojima su ovi organi prihvaćeni. Glave se posle temeljnog pranja vešaju na metalni ram. 13 .da sadržaj ne bi ispadao i onda se ceo digestivni trakt izvadi odjednom u kolica. kao i polnih organa ženskih životinja. produži se otvor na trbuhu sve do grudne kosti i od svojih veza se odvoje creva s mezenterijumom. želucem i predželucima. odvoji se zadnje crevo i mišićna bešika.Po liniji simphisis pelvis uzdužno se raseca karlica. gde se vrši veterinarski pregled istih. zatim jetra i slezena vešaju se na metalni ram sa kukama i tu se vrši veterinarski pregled ovih organa. Sledi doterivanje polutki i pranje. a kod ženskih životinja još i vagina i materica. koja se prethodno postave ispod trupa životine. Veterinarski pregled creva s predželucem i gušteračom. Po ovim operacijama podvežu se jednjak i zadnje crevo. Posle toga se odstrani jetra sa žučnom kesom. Četvrta faza.Po završenim prethodnim operacijama raspolovi se trup po sredinirasecanjem kičmenih prstenova. perikardom i velikim krvnim sudovima. Istovremeno sa želucem vadi se i slezena i gušterača. Na kraju se izvadi dušnik s plućima.

LITERATURA 1.vet.tehnologijahrane.pdf 14 .com/knjiga/meso http://www. 3. mr Paunović.scribd. N. (2002): Tehnologija mesa.rs/~namirnice/download/STUDENTSKI%20FOLDER/03%20MAT ERIJAL%20ZA%20STUDENTE/HIG%20I%20TEH%20MESA/0021%20Klanje_predav anje. 4. Viša tehnička škola „Popović i sinovi“ Požarevac 2.com/doc/37549512/Maturski-Rad-Linija-Klanja-Goveda http://www.bg. http://www.ac.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful