Baze podataka - Relacioni model

Elektronski fakultet u Nišu

Lekcija 1
Sadržaj

• o o o

Baze podataka Šta je sistem baza podataka? Šta je baza podataka? Šta je Sistem za upravljanje bazama podataka (DBMS)? Funkcije DBMSa Tipovi sistema baza podataka

o o

Modeli podataka Relacioni model podataka NULL Vrednosti atributa Pregled osnovnih koncepata relacionog modela podataka Svojstva relacije Zadatak 1 Zadatak 2

o o o o o o

Ključevi relacije Zadatak 3 Relacioni integritet Referencijalni integritet i spoljni ključevi Predstavljanje šema relacione baze podataka Pitanja Relaciona šema baze podataka PREDUZEĆE Zadaci

1. Baze podataka
1.1. Ciljevi lekcije
1. Upoznati se sa značenjem termina "baza podataka". 2. Upoznati se sa pojmom "sistem za upravljanje bazama podataka" (DBMS), njegovim tipičnim funkcijama. 3. Upoznati namenu "modela podataka". 4. Upoznati se sa osnovim konceptima relacionog modela podataka Moderne kompanije i institucije poseduju različite elektronske (računarske, informacione) sisteme koje koriste kao podršku u procesu obrade informacija, koje nastaju kako unutar samog sistema tako i onih koji dolaze spolja. Takvi informacioni sistemi obezbeđuju kako osoblju tako i spoljnim korisnicima (kupci, dobavljači, agencije i sl) da pristupe informacijama kompanije sa različitim nivoima prioriteta i prava pristupa. Takvi sistemi mogu da budu sistemi za upravljanje dokumenata, sistemi za upravljanje projektima, emailing sistemi, intranet, internet stranice i sl. Takvi sistemi imaju jedan neizostavan deo sistem baza podataka, koja čuva sve informacije koje se obrađuju i obezbeđuje pristup tim informacijama. Baze podataka su ključna komponenta kod standardnih informacionih sistema, ali i e-komerc i drugih Web zasnovanih aplikacija. Koriste ih oragnizacije i preduzeća od onih najmanjih do globalnih korporacija i milioni korisnika.

-1-

Baze podataka - Relacioni model

Elektronski fakultet u Nišu

1.2. Neophodno predznanje
1. Rad u Windows okruženju 2. Osnovno znanje o korišćenju Excel i drugih Office alata 3. Poznavanje pojmova „podatak", „tabela", „informacioni sistem" i sl.

1.3. Sistem baza podataka
Sistem baza podataka sadrži 4 osnovne komponente (slika 1): (1) korisnici, (2) aplikacija nad bazom podataka, (3) sistem za upravljanje bazama podataka (Database Management System - DBMS), i (4) baza podataka.

Slika 1. Komponente sistema baza podataka

1.4. Šta je baza podataka?
Baza podataka predstavlja kolekciju međusobno povezanih podataka koji su organizovani u tabele i druge strukture podataka, a koriste za jednu ili više aplikacija. Osnovna namena baze podataka je da bude repozitorijum (skladište) za podatke. Podaci mogu biti različitog tipa, tekstualni, numerički, slike, audio i video zapisi i sl. Podaci u bazi podataka se čuvaju tako da je unos novih podataka, kao i čitanje i pretraživanje postojećih, je jednostavno, efikasno i ako je moguće, bez grešaka. Iz „definicije" baze podataka vidi se da je ona kolekcija međusobno povezanih podataka organizovanih u tabele. U ovoj „definiciji" dve su činjenice od značaja organizacija podataka u tabele i njihova međusobna povezanost. Podaci u bazama podataka su organizovani u dvodimenzionalne tabele. Tabela može da ima više kolona, gde svaka kolona predstavlja neku osobinu ili atribut. Vrste tabele čine konkretni podaci, odnosno konkrente vrednosti osobina/atributa nekog objekta. Na primer, jedna tabela može da sadrži informacije o učenicima. Kolone tabele mogu da definišu ime, prezime, godinu rođenja učenika, i sl. Vrste u takvoj tabeli su učenici, tako da se svaka vrsta odnosi na jednog učenika. Koje će tabele da sadrži baza podataka zavisi od problema za koji treba realizovati bazu podataka. Na primer, baza podataka se može odnosti na školu, pa će u tom slučaju tabele biti o učenicima, nastavnicima, odeljenjima, i sl. Postupak izbora i definisanja tabela za bazu -2-

Baze podataka - Relacioni model

Elektronski fakultet u Nišu

podataka je deo procesa modeliranja odnosno izgradnje modela podataka. Model podataka je detaljno objašnjen u sekciji nakon sekcije o DBMS-u. Međusobna povezanost podataka je ono po čemu se baza podataka razlikuje u odnosu na fajl sisteme (datoteke) i programe za unakrsna izračunavanja ko što je Excel. Povezanost podataka obezbeđuje značajne prednosti kod pretraživanja kada korisnik može da na osnovu veza izvuče mnogo više podataka. Na primer, ako postoji tabela koja čuva podatke o učenicima i tabela sa podacima o odeljenjima, veza između učenika i odeljenja može da obezbedi da odgovarajućim zahtevom (SQL upitom) izvučete sve učenike željenog odeljenja. Baza podataka sadrži i tzv. metapodatke, odnosno podatke o samoj strukturi baze podataka. Metapodaci mogu da se odnose na imena tabela, imena kolona u svakoj tabeli, na podatke o korisnicima podataka, kao i raznim pomoćnim strukturama koje obezbeđuju brz prstup podacima (indeksi).

1.5. Šta je Sistem za upravljanje bazama podataka (DBMS)?
Softverski sistem koji omogućava korisnicima definisanje, ažuriranje i kontrolu pristupa bazi podataka naziva se sistem za upravljanje bazama podataka (eng. Database Management System - DBMS). DBMS obično nudi:

• •

Jezik za opis podataka (eng. Data Definition Language - DDL), koji omogućava korisnicima definisanje tipa i strukture podataka, kao i ograničenja nad podacima memorisanim u bazi podataka (naredne lekcije - CREATE TABLE naredba). Jezik za manipulaciju podacima (eng. Data Manipulation Language - DML), koji omogućava korisnicima umetanje, ažuriranje, brisanje i pretraživanje podataka iz baze podataka (naredne lekcije - SELECT, INSERT INTO, UPDATE naredbe). Jezik za definisanje načina memorisanja podataka (eng. Storage Definition Language - SDL), koji se koristi za specificiranje interne šeme baze podataka. Kontrolisani pristup bazi podataka, što uključuje različite funkcije i mehanizme za pristup podacima u bazi podataka

1.5.1. Funkcije DBMSa
DBMS treba da obezbedi sledeće funkcije za kontrolisani pristup podacima u bazi podataka:

• •

• •

Sigurnosni sistem, koji onemogućava pristup bazi podataka neautorizovanim korisnicima (sigurnosni servisi), odnosno samo autorizovani korisnici mogu da koriste podatke u skladu sa definisanim privilegijama (autorizacioni servisi) Integritetni sistem, koji održava konzistentnost podataka u bazi podataka, odnosno da se sve promene dešavaju u skladu sa definisanim pravilima. Sistem za kontrolu konkurencije, koji dopušta deljivi pristup podacima iz baze podataka, tj da se obezbedi korektno ažuriranje podataka kada više korisnika pokušava istovremeno da vrši ažuriranja. Sistem za kontrolu oporavka baze podataka, koji omogućava rekonstrukciju prethodnog konzistentnog stanja u slučaju neke hardverske ili softverske neispravnosti. Katalog kome korisnici mogu pristupati, koji sadrži opis podataka koji su memorisani u bazi podataka.

-3-

funkcije za nadgledanje. -4- . Praktično danas skoro i da ne možete da realizujete aplikaciju koja ne koristi neki sistem baza podataka za čuvanje podataka . statističke analize. koja obezbeđuje korektno izvršavanje niza transakcija koje mogu biti međusobno zavisne. Aplikaciju. a neke od njih mogu da imaju i nekoliko stotina hiljada vrsta i više. gde svaka tabela može da ima samo nekoliko stotina vrsti. U narednoj sekciji dat je kratak prikaz tipova sistema baza podataka. U tom slučaju ona obično sadrži samo nekoliko tabela. U zavisnosti od aplikacije. Tipovi sistema baza podataka Tehnologija baza podataka se može koristiti za veliki broj aplikacija. a samim tim i bazu podataka. Izbor DBMSa Danas na tržištu postoji veliki broj proizvođača DBMSa koji nude sistema različitih performansi i koji su namenjeni različitim segmentima tržišta. ako imate veliku kompaniju koja ima više organizacionih jedinica.Relacioni model • Elektronski fakultet u Nišu • Podrška za transakcije. mogu da pokriju i poslovane manjeg preduzeća.Baze podataka . zahtevi prema bazi podataka mogu značajno da se razlikuju. neophodna vam je podrška sistema baza podataka koji može da obezbedi čuvanje i pretragu velike količine informacija na više distribuiranih lokacija.. Takvi sistemi obično moraju da rade 24 časa dnevno. eksport podataka. od on-line kupovine do raznih socijalnih mreža i sl. Na primer. Takvi sistemi sadrže veliki broj tabela. ovakvi sistemi mogu da se primene i na mnogo složenije aplikacije od evidencije kućnog budžeta. Komponente personalnog sistema baza podataka su prikazane na slici 2. odnosno samo jedan korisnik. ili se radi o modernim Web aplikacijama koje obezbeđuju složenu funkcionalnost u distribuiranom okruženju. Takvi sistemi su poznati kao enterprise sistemi baza podataka.bez obzira da li se radi o standardnim desktop aplikacijama.5.. Koji DBMS ćete izabrati zavisi od tipa i veličine problema koji treba da rešite realizacijom aplikacije. kao što su import. Za takve sisteme se obično koristi naziv personalni sistemi baza podataka. 1. transakcija je skup operacija upisa i čitanja iz baze podataka koji se tretira kao celina tj ima svoj početak i kraj. Naravno.2. gde svaka od njih ima sopstvene poslovne procese. Jedan granični slučaj je da vam treba aplikacija za evidenciju kućnih troškova. S druge strane.. kao što su knjigovodstvene aplikacije. sistemi za banke. koristite samo vi. sistemi za upravljanje dokumentima. 7 dana u nedelju. Razne korisničke funkcije. Podacima može konkurentno da pristupa veliki broj korisnika. i sl. ili da podrže rad nekog Web sajta.

Zanimljivo je da su na slici prikazane aplikacije razvijane u različitim jezicima: Java.Relacioni model Slika 2. Enterprise sistem baza podataka 1. prikazan je enterpise sistem baza podataka. Zbog toga pogledajte pažljivo navedene objekte pošto mogu da vam budu dobar vodič kod izbora entiteta! Svaki objekat.NET. marku. tako što se izaberu značajne karakteristike sistema koje se predstavljaju modelom. poseduje neka svojstva. Na primer. datum registracije. proizvođača. registarski broj.6. Deo modela sistema koji se odnosi na podatke naziva se model podataka. Važno: Izabrani entiteti će kasnije u bazi podataka biti predstavljeni tabelama. godinu proizvodnje. Postoji mnogo različitih mogućnosti da se modelira sistem. Modeli podataka U procesu razvoja baze podataka najpre se formira model realnog sistema. -5- . podatke koje mora pamtiti i obrađivati. U fazi modeliranja zadatak projektanta baze podataka je da otkrije funkcije koje sistem mora izvršavati.Baze podataka . entitet "vozilo" ima vlasnika. C#. Personalni sistem baza podataka Elektronski fakultet u Nišu Na slici 3. Takve aplikacije koriste velike DBMS sisteme za upravljanje bazom podataka. informacije koje mora obezbeđivati za potrebe korisnika. sekvence u kojima se funkcije moraju izvršavati i u kojima se može pristupati podacima. Nema čarobnjaka ili sličnih alata da pomognu u razvoju takvih sistema. HTML i ASP. odnosno entitet. Programeri moraju da napišu kod koji će da obezbedi pristup i pretraživanje podataka korišćenjem funkcija DBMSa Slika 3.

i za korisnika vrlo prihvatljivu reprezentaciju u vidu dvodimenzionalne tabele. kod pretraživanja podataka o registrovanim vozilima i njihovim vlasnicima. Više detalja o načinu povezivanja podataka iz tabela pogledajte u sekciji koja se odnosi na ključeve relacija. U relacionom modelu podataka relacije se koriste za čuvanje informacije o objektima koje treba predstaviti u bazi podataka. Ovaj model daje osnovu za jezik visokog nivoa za pristup podacima koji obezbeđuje maksimalnu nezavisnost između programa. Nakon toga je Oracle realizovao svoj sistem zasnovan na ovom modelu. treba najpre prepoznati objekte realnog sveta (entiteti) za koje treba čuvati podatke i prepoznati njihove atribute.. Svojstva ili atributi objekta će biti predstavljena kolonama u odgovarakućoj tabeli. Svaka takva relacija može da poseduje posebna svojstva. Osnove relacionog modela Relacioni model ima snažnu teorijsku osnovu. Relacioni model obezbeđuje sredstva za opis podataka sa njihovom prirodnom strukturom. dok je radio u IBMu.7.F. i ima jednostavnu reprezentaciju u obliku tabele sa podacima. Pošto se entiteti odnosno objekti realnog sveta predstavljaju relacijom.. konkretno na strane ključeve i očuvanje integriteta. Relacije se mogu iskoristiti kod pretraživanja međusobno povezanih podataka. definisanjem njihovih svojstava i prepoznavanjem veza između objekata. bez dodatnih struktura za potrebe mašinske reprezentacije.Relacioni model Elektronski fakultet u Nišu boju. Codd 1970 godine. i mašinske reprezentacije. kao osnovni koncept relacionog modela je zapravo matematička relacija.. Pošto je relacija predstavljena tabelom. zalaženja u detalje smeštanja podataka i metodama pristupa iz korisničkog interfejsa. Relacione baze podataka dominiraju na tržištu već skoro 40 godina! Relacioni model je predložio E.Baze podataka . atributi predstavljaju -6- . nakon toga IBM je implementirao svoj sistem poznat kao DB2. s jedne strane. Relacioni model oslobađa korisnika frustracija oko rukovanja podacima na niskom nivou. izvršili smo modeliranje dela realnog sveta koji predstavlja naš problem! 1. Iz skupa atributa entiteta za potrebe konkretnog informacionog sistema bira se samo određeni podskup. U fazi projektovanja baze podataka. Svaki takav objekat predstavlja se relacijom u relacionom modelu. Objekti međusobno mogu biti povezani različitim odnosima odnosno relacijama. tip motora. za konkretan problem. koja se zasniva na matematičkoj teoriji relacija i na logici prvog reda. s druge strane. Relacija. Relacioni model podataka Zanimljivosti: Relacioni model je svakako najpopularniji i najrasprostranjeniji model podataka danas i predstavlja osnovu za relacione baze podataka koje dominiraju na tržištu. i dodatnu opremu. na primer. Atributi su zajedničke osobine koje poseduju svi entiteti jednog skupa entiteta. Važno: Izborom objekata. atributi predstavljaju svojstva te relacije. System R je prvi sistem koji je koristio relacioni model. i sve ostalo je istorija.

Svaki domen atributa se definiše: tipom podataka. Praktično. kao i svaka kolona u tabeli imaju ime. Svaka tabela. Na primer. Redosled vrsta tabele takođe nije bitan. Atributi se mogu pojavljivati u bilo kom redosledu u tabeli. Vrednost atributa za posmatrani nije primenjiva. Svaka relacija predstavlja skup torki. Atribut relacije: Predstavlja osobinu entiteta predstavljenog relacijom. što u praksi znači da će vrednosti u tabeli za neku kolonu da budu onog tipa podataka koji smo izabrali za tu kolonu. Atribut je praktično imenovana kolona relacije odnosno tabele. Na primer. svaki atribut u relaciji je definisan nad nekim domenom. za radnika koji je tek treba ili je tek počeo da radi vrednost atributa prethodni radni staž nije poznata. U tabelarnom prikazu relacije. koje se odnose na svojstva objekta predstavljenog relacijom. 1.2.7. NULL Vrednosti atributa Atributi uzimaju vrednosti iz odgovarajućeg domena koji im je dodeljen.7. NULL vrednost može da ima dva značenja: • • Vrednost atributa za posmatrani entitet ne postoji ili još uvek nije poznata. Koncept domena je vrlo važan. Omogućava korisniku da definiše na jednom centralnom mestu značenje i izvor vrednosti koje atribut može uzimati. vrste tabele su podaci o konkretnim entitetima. ako za relaciju RADNIK imamo atribut FAKULTET u kome se čuva naziv fakulteta koji je radnik završio.Baze podataka . gde vrste odgovaraju pojedinim slogovima. dužinom podataka i opsegom vrednosti. DBMS dozvoljava da atribut nema dodeljenu vrednostm što podrazumeva korišćenje tzv NULL vrednosti. gde se svaka torka odnosi na konkretan entitet iz skupa entiteta. Pregled osnovnih koncepata relacionog modela podataka Važno Relacija se u bazi podataka predstavlja dvodimenzionalnom tabelom. Međutim. tako da atribut za svaki konkretni entitet iz skupa entiteta poseduje određenu vrednost. odnosno torke.Relacioni model Elektronski fakultet u Nišu kolone te tabele.1. a kolone atributima. svi radnici sa srednjom školskom spremom će imati NULL vrednost za taj atribut. Domen atributa: -7- . 1. Osnovni koncepti relacionog modela podataka su: Relacija: Relacija odgovara pojmu tabela sa vrstama i kolonama. Ova specijalna vrednost se mora uvesti zato što u odgovarajuću ćeliju tabele treba da stoji neka vrednost da bi pretrage i analize radile. Skup vrednosti koje neki atribut može uzimati zovemo domen atributa.

Svojstva relacije Relacija ima sledeća svojstva: Svaka relacija ima ime koje se razlikuje od imena svih ostalih relacija u šemi relacione baze podataka. odgovara pojmu tabela u bazi podataka. Šema relacione baze podataka: Skup šema relacija. u relaciji ne postoje duple torke. obično se koriste jedni termini kada se govori o relacionom modelu. Relacioni model Relacija Torka Atribut Domen atributa Šema relacije Baza podataka Tabela Vrsta Kolona Tip podatka kolone Opis tabele Slika 4.) Kardinalnost relacije: Broj vrsta (torki) relacije. ako ima jednu kolonu. Očigledno je da je relacija u relacionom modelu. binarna sa dve kolone i sl. imena atributa i domene atributa.7. Relaciona baza podataka: Kolekcija normalizovanih relacija. Redosled atributa u relaciji nema značaja. Šema relacije: Šema relacije je opis relacije.Baze podataka . Uporedni prikaz termina i njihovog značenja dat je na slici 4. Svi atributi jedne relacije imaju različito ime.Relacioni model Elektronski fakultet u Nišu Domen je skup dozvoljenih vrednosti za jedan ili više atributa. U svetu baza podataka. a drugi kada se govori o bazi podataka. Sve torke relacije su različite. Stepen relacije: Broj atributa relacije (unarna. Torka relacije: Torka je vrsta relacije i odnosi se na jedan slog podataka. pri čemu svaka ima različito ime. Sve vrednosti jednog atributa su iz istog domena. i -8- . Ekvivalentni skup pojmova 1. tj. Svaka ćelija tabele (određena vrstom i kolonom) kojom je relacija predstavljena sadrži samo jednu atomičnu (prostu) vrednost. Sadrži ime relacije. odnosno implementaciji relacionog modela. Praktično se odnosi na tip podatka za kolonu.3.

Neka je preduzeće organizovano u sektore (sektor ima naziv. odnosno tabelama u bazi podataka. datum rođenja. i za svakog od njih treba čuvati informacije: ime. Zadatak 1: Izbor relacija: Ako je neophodno projektovati bazu podataka koja se odnosi na preduzeće. adresi stanovanja i plati – sve ovo su svojstva/osobine koje su nam važne i koje smo izabrali da ih predstavimo atributima relacije. odnosno to su nam kolone u tabeli.Baze podataka . POL. U rešenju narednog zadatka. PREZIME. Rešenje Pretpostavimo da preduzeće ima više radnika. RADNIK je relacija u relacionom modelu koju predstavljamo tabelom u koju ćemo da čuvamo sve radnike. adresa. RADNIK LIME Ivana Milan Ana Pera SSL S I P K PREZIME Gocić Savić Rodić Kostić MBR 123456 234567 666777 555333 DATRODJ 15-10-87 01-03-57 03-12-50 31-12-53 POL Ž M Ž M PLATA 17000 32000 27000 43000 ADRESA Niška 4 Humska 2 Savska 34 Čairska 3 SEKTOR -9- . prepoznati entitete i njihova svojstva. ali praktično redosled torki u relaciji može uticati na efikasnost pristupa torkama! Primer Recimo da RADNIK predstavlja skup radnika nekog preduzeća (entiteta. dat je izgled tabele koja odgovara relaciji RADNIK. Za radnike treba čuvati informacije o imenu. plata. Svaka vrsta te tabele se odnosi na konkretnog radnika. tj objekata iz realnog sveta). MBR (matični broj). broj). prezimenu. matični broj. DATRODJ (datum rođenja). SSL (srednje slovo).Relacioni model Elektronski fakultet u Nišu Redosled torki u relaciji teoretski nema značaja. matičnom broju. Niže je prikazana jedna instanca relacije RADNIK (tabela RADNIK) i jedna instanca relacije ODELJENJE (tabela SEKTOR). koje ćete predstaviti relacijama u relacionom modelu. Podaci o radnicima preduzeća se mogu predstavljaju relacijom/tabelom RADNIK sa atributima LIME (lično ime). pol. stručna sprema. PLATA i ADRESA.

00. Niz karaktera. napr. gde je minLD minimalni republički lični dohodak Niz karaktera (30) Skup mogućih imena osoba Skup mogućih prezimena osoba Skup mogućnih matičnih brojeva radnika Moguće vrednosti za datume rođenja zaposlenih u preduzeću Pol radnika Moguće vrednosti plata radnika ADRESA AdresaRadnika Moguće adrese radnika preduzeća Dodatni zadatak Identifikovati domene atributa relacije SEKTOR!! . opseg od minLD do 40000. Celi brojevi. vrednost M i Ž Broj.Relacioni model Elektronski fakultet u Nišu Dodatni zadatak Ovo je delimično rešenje zadatka.10 - . Prepoznati ostale potencjalne relacije i njihove atribute!! Zadatak 2: Domeni atributa Identifikovati domene atributa relacije RADNIK iz prethodnog primera. opseg. dužine do 15. dužine do 15.Baze podataka . Rešenje Domeni nekih atributa relacije RADNIK su prikazani u sledećoj tabeli: Atribut LIME PREZIME MBR DATRODJ POL PLATA Domen Imena Osoba Prezime Osoba Maticni Broj Datum Rodjenja Pol PlataRadnika Značenje Definicija domena Niz karaktera. od 01-JAN-44 nadalje Karakter (1). opsega 111111999999* Datum.

Primarni ključ Ključ kandidat koji je odabran da na jedinstven način identifikuje torke unutar relacije. takvu da vrednost tog ili tih svojstava jednoznačno određuju svaku pojavu tog tipa entiteta. u relaciji mora postojati atribut ili skup atributa (tzv kompozitni ključ – ključ od više atributa). U relacionom modelu podataka atribut ili skup atributa čije vrednosti predstavljaju identifikator entiteta (torke u relaciji) nazivamo ključem relacije. odnosno predstavlja jednog konkretnog radnika. zato što relacija nema odgovarajući atribut ili skup atributa koji može biti primarni ključ relacije.Baze podataka . Ključevi relacije Da bismo jedan entitet jednoznačno identifikovali u posmatranom skupu entiteta on mora posedovati neko svojstvo. Spoljni ključ / Strani ključ Atribut ili skup atributa jedne relacije koji se uparuje sa ključem kandidatom neke druge ili iste relacije. ili kombinaciju od nekoliko svojstava. U relacionom modelu podataka postoji više termina koji se koriste za relacione ključeve.Relacioni model Elektronski fakultet u Nišu 1. Ključ surogat Identifikator koji je dodat relaciji kao primarni ključ. tada se uvodi specijalni identifikacioni atribut . koji se obično označava sa ID.11 - .ključ surogat. koji na jedinstven način identifikuje svaku torku relacije. Na primer. Važan za ostvarivanje međusobnih veza između tabela!!! Zadatak 3: Ključ relacije Identifikovati primarne ključeve relacija RADNIK i SEKTOR iz prethodnog primera.8. Takva svojstva nazivamo karakterističnim. . U tom slučaju neophodno je prepoznati svojstva (atribute) koje možemo da koristimo za identifikaciju radnika unutar skupa radnika. a njihove vrednosti koristimo kao identifikator entiteta unutar skupa. Takvi atributi se nazivaju ključni atributi. skup entiteta RADNIK predstavljamo relacijom/tabelom gde svaka vrsta odgovara jednom entitetu. što će niže biti uvedeno. Terminologija: Ključ Pošto su sve torke relacije različite. nazvani relacioni ključevi ili ključevi relacije. Ako relacija ne poseduje atribut ili skup atributa koji je identifikuju.

Baze podataka - Relacioni model

Elektronski fakultet u Nišu

Rešenje Primarni ključ u relaciji SEKTOR je broj sektora, odnosno atribut SBROJ, zato što na jedinstven način identifikuje svaki sektor u preduzeću (ne mogu da postoje dva sektora sa istim brojem). Ključ kandidat (i potencijalni primarni ključ) u ovoj relaciji može biti i naziv sektora, uz pretpostavku da sektori ne mogu da imaju ista imena. U relaciji RADNIK primarni ključ je očigledno matični broj radnika. Kod radnika se može identifikovati i potencijalni kompozitni ključ kandidat, na primer od kombinacije atributa ime (ime, srednje slovo i prezime zajedno) i datuma rođenja. Naravno, ovakav ključ se može izabrati ako ne postoji neki očigledniji i jednostavniji kao što je u ovom slučaju matični broj. U relaciji RADNIK atributi BRSEK i MATBRS su spoljni ključevi. Prvi je primarni ključ u matičnoj relaciji SEKTOR, a drugi je primarni ključ u relaciji RADNIK. Relacija SEKTOR ima spoljni ključ MATBRR koji je primarni ključ u relaciji RADNIK. U relaciji SEKTOR atribut NAZIV je ključ kandidat, ako važi pravilo da u preduzeću nepostoje dva ili više sektora sa istim imenima.

1.9. Relacioni integritet
U prethodnim odeljcima smo ukratko prikazali strukturnu komponentu relacionog modela podataka. U ovom odeljku ćemo se upoznati sa integritetnom komponentom. Već smo ukazali da se za svaki atribut u relaciji vezuje određeni domen. Ustvari radi se o domenskim ograničenjima (eng. domain constraints), kojima se ograničava skup dozvoljenih vrednosti atributa relacije. Postoje još dva pravila integriteta, poznata kao integritet entiteta (eng. entity integrity) i referencijalni integritet (eng. referential integrity), koja ograničavaju ili zabranjuju pojave određenih torki u relaciji. Ograničenja Integritet entiteta Nijedan atribut primarnog ključa bazne relacije nesme imati NULL vrednost. Referencijalni integritet Ako postoji neki spoljni ključ u relaciji, njegova vrednost mora biti jednaka vrednosti ključa kandidata neke torke u matičnoj relaciji ili njegova vrednost mora biti NULL. Referencijalni integritet je važan kod definisanja međusobnih veza između tabela. Ograničenja poslovanja (Business constraints, business logic)

- 12 -

Baze podataka - Relacioni model

Elektronski fakultet u Nišu

To su ograničenja koja definiše korisnik ili administrator baze podataka, a proističu iz pravila poslovanja realnog sistema za koji se baza projektuje. Jedno od pravila poslovanja u preduzeću je da rukovodilac mora imati veću platu od svog osoblja. Drugo pravilo može biti da radnici koji rade na lokaciji X imaju platu uvećanu za 10% od radnika na istom poslu na ostalim lokacijama sektora.

1.9.1. Referencijalni integritet i spoljni ključevi
Jedna od osnovnih osobina relacionih baza podataka je međusobna povezanost podataka. Za ostvarivanje veza između podataka predstavljenih relacijom koriste se strani (spoljni) ključevi. Kao što je već navedeno, strani ključ predstavlja atribut koji se uparuje sa ključem iz neke relacije. Šta to znači u praktičnoj realizaciji? Pretpostavimo da imamo relacije RADNIK i SEKTOR, kako je to navedeno u prvom primeru, i da za radnike treba čuvati informacije o sektoru u kome rade. U tom slučaju, dovoljno je da se u relaciju RADNIK doda atribut čije vrednosti odgovaraju ključevima u relaciji SEKTOR, tako da za konkretnog radnika ovaj atribut ima vrednost koja odgovara ključu sektora u kome radnik radi. Za relaciju RADNIK koju smo imali u primeru 1, treba dodati atribut BRSEK kao spoljni ključ relacije. S druge strane, za SEKTOR se može zahtevati da se čuvaju informacije o rukovodiocu sektora. Rukovodioci su takođe radnici, pa se svi podaci o njima čuvaju u tabeli RADNIK. Zbog toga je dovoljno u relaciju SEKTOR dodati atribut MATBRS (sa značenjem „matični broj šefa“) koji odgovara ključu relacije RADNIK i čuva vrednost koja odgovara šefu sektora. Uz strani ključ koji predstavlja vezu mogu se čuvati i druge vrednosti preko atributa veze. Na primer, uz podatak o šefu sektora može se čuvati i informacija o datumu postavljanja tako što se doda atribut DATPOST. Na primeru relacija koje smo imali u primeru 1, može se videti sadržaj tabela RADNIK sa dodatim stranim ključevima BRSEK i MATBRS (prvi je primarni ključ u matičnoj relaciji SEKTOR, a drugi je primarni ključ u relaciji RADNIK), i SEKTOR sa stranim ključem MATBRR koji je primarni ključ u relaciji RADNIK. Može se uočiti da je Ivani Gocić šef radnik sa matičnim brojem 66777, a to je Ana Rodić, dok je Anin šef radnik sa matičnim brojem 55333, odnosno Pera Kostić. Radnici Milan i Petar nemaju šefove, odnosno vrednost atributa MBRS je NULL. Na osnovu vrednosti atributa BRSEK, vidi se da tri radnika rade u sektoru čiji je broj 40 (iz tabele SEKTOR to je Projektovanje), a samo jedan u sektoru sa brojem 60 (iz tabele SEKTOR to je Proizvodnja). RADNIK
LIME Ivana Milan Ana Pera SSL S I P K PREZIME Gocić Savić Rodić Kostić MBR 123456 234567 666777 555333 DATRODJ 15-10-87 01-03-57 03-12-50 31-12-53 POL Ž M Ž M PLATA 17000 32000 27000 43000 ADRESA Niška 4 Humska 2 Savska 34 Čairska 3 MBRS 66777 NULL 55333 NULL BRSEK 40 60 40 40

SEKTOR

- 13 -

Baze podataka - Relacioni model

Elektronski fakultet u Nišu

Navedeni primeri pokazuju kako se preko stranih ključeva mogu ostvariti veze između podataka u tabelama. Međutim, ovakav način povezivanja omogućava predstavljanje veza 1:1 i 1:N. Pri tome, 1 i N se odnose na kardinalnost (brojnost). Ako posmatrate vezu između dve relacije, gledate najpre odnos između jednog entiteta iz prve relacije i svih ostalih entiteta iz druge. Nakon toga isti postupak ponovite za drugi smer, odnosno odnos jednog entiteta iz druge relacije sa svim entitetima iz prve. Na primer, pomenuta veza između relacija RADNIK i SEKTOR (odnosi se na radnike koji rade u nekom sektoru): RADNIK : SEKTOR X:Y Najpre posmatramo jednog radnika i određujemo sa koliko sektora je on u vezi. Pošto jedan radnik može da radi samo u jednom sektoru, kardinalnost sa strane sektora je 1: RADNIK : SEKTOR X:1 Nakon toga posmatramo jedan sektor i određujemo sa koliko radnika je u pomenutoj vezi. Jedan sektor može da ima više radnika, pa je kardinalnost sa strane radnika u ovoj vezi N: RADNIK : SEKTOR N:1 Veze tipa 1:1 i 1:N se jednostavno definišu dodavanje stranog ključa. Kod veza 1:N, strani ključ se dodaje na N strani (u primeru, u relaciju RADNIK se doda strani ključ iz relacije SEKTOR). Kod veza 1:1 strani ključ se može dodati bilo kojoj relaciji, ali se obično bira ona kod koje svi entiteti učestvuju u vezi (ako takva postoji, ili proizvoljno na jednu ili drugu stranu ako ne postoji). Na primer, ako posmatramo vezu RADNIK:SEKTOR, ali u smislu rukovodioca sektora, svaki sektor ima jednog rukovodioca, i jedan radnik rukovodi samo jednim sektorom. Veza je očigledno 1:1. U tom slučaju treba izabrati dodavanje stranog ključa u relaciju SEKTOR zato što svi entiteti iz ove relacije učestvuju u vezi, dok to nije slučaj za entitete iz relacije RADNIK (svi sektori imaju šefa, ali nisu svi radnici šefovi). Komplikovanija situacija je ako je veza između dve relacije više-na-više, odnosno M:N. Na primer, ako imamo relacije PREDMET koja se odnosi na predmete, i relaciju UČENIK, veza između njih (PREDMET:UČENIK) koja definiše koji učenici pohađaju odgovarajući predmet je M:N. Jedan predmet pohađa više učenika (x:N), a jedan učenik ima više predmeta (M:N). Kako predstaviti ovakvu vezu? Predstavljanje veza tipa M:N je jedino moguće kreiranjem nove relacije koja sadrži ključeve iz obe relacije koje učestvuju u vezi, plus eventualno dodatne atribute veze ako postoje. U primeru veze PREDMET:UČENIK treba kreirati novu relaciju POHAĐA, koja sadrži atribute: ključ relacije PREDMET, ključ relacije UČENIK, i eventualno dodatne atribute veze. Ključ te nove relacije je kombinacija atributa ključeva obe relacije. - 14 -

a imena atributa u ćelijama. a da se spoljni ključevi pišu italikom. Koje su funkcije DBMSa? 8. za delimično tačan 1... Pogledajte ponovo one delove lekcije za koje ste imali 0 poena. pri čemu ostaje pravilo da se primarni ključ podvlači. Svaka relacija se predstavlja jednim izduženim pravougaonikom koji ima onoliko ćelija koliko je atributa u relaciji. a za netačan 0. Nakon toga pogledajte ponovo materijal u ovoj lekciji. .Baze podataka .15 - .. Šta je relacija. Na koji način relacioni model predstavlja entitete (objekte realnog sveta)? 11. Niže je prikazan dijagram relacione šeme baze podataka PREDUZEĆE: RADNIK LIME SSLOVO PREZIME MATBR DATRODJ POL . Šta obezbeđuju modeli podataka? 10. 1. Šta je Sistem za upravljanje bazama podataka (DBMS)? 7. PLATA ADRESA MATBROJS BRSEK PROJEKAT NAZIV LOKPR BROJPR BRS SEKTOR NAZIV SBROJ MATBRR DATPOST CLAN_PORODICE MATBRRAD IME POL SRODSTVO DATRODJ LOK_SEKTOR BRS LOKACIJA MBR RADI_NA BRPR SATI Pitanja: Pokušajte da odgovorite na sledeća pitanja. Navesti tipove sistema baza podataka. Šta je baza podataka? 5. 9. Predstavljanje šema relacione baze podataka Uobičajena konvencija za predstavljanje relacione šeme je dijagram relacije. Kako su organizovani podaci u bazi podataka? 6. Šta je domen atributa? 13. Koje značenje imaju NULL vrednosti atributa? 14. Zašto je korišćenje baza podataka važno? 2.. Šta je sistem baza podataka i koje su 4 osnovne komponente? 4. Navesti osnovne koncepte relacionog modela podataka? .10. a šta su atributi relacije? 12. Za svaki tačan odgovor dodelite sebi 2 poena.Relacioni model Elektronski fakultet u Nišu 1. Koja je svrha baze podataka? 3. Ime relacije se ispisuje iznad pravougaonika.

21. SEKTOR i PROJEKAT. Takođe se vodi evidencija o hijerarhiji odgovornosti. broj i rukovodioca. odnosno evidentira se za svakog radnika ko mu je neoposredni rukovodilac. a može biti angažovan na više projekata. Preduzeće ima više sektora. 3. datum rođenja i srodstvo. plata. 4. Sektor može imati više lokacija. Relaciona šema baze podataka PREDUZEĆE Baza podataka PREDUZECE Na osnovu navedenih zahteva projektovati relacionu šemu baze podataka PREDUZEĆE. 17.1. Za svakog radnika se pamti ime. Koja je uloga primarnog ključa relacije? Navesti vrste ključeva koji mogu da postoje? Kada se uvodi ključ surogat ili kolona ID? Koje je značenje stranog ključa? Šta podrazumeva relacioni integritet? Na koji način se predstavlja relacioni model podataka? Elektronski fakultet u Nišu 1. To su RADNIK. adresa.Relacioni model 15. 19. broj i jedinstvenu lokaciju. Vodi se evidencija o datumu kada je rukovodilac postavljen na tu funkciju.16 - . 2. sa atributima kako je to prikazano: RADNIK LIME SSLOVO PREZIME MATBR DATRODJ POL PLATA ADRESA SEKTOR NAZIV SBROJ . Svaki projekat ima ime. Svaki radnik radi u jednom sektoru.Baze podataka . pol. Za svakog člana evindetira se ime. Pri tome se vodi evidencija o broju radnih časova koje radnik provede na nekom od projekata. Rešenje zadatka: baza podataka PREDUZECE Najpre ćemo na osnovu zahteva da prepoznamo potencijalne relacije koje ćemo predstaviti tabelama. Svaki sektor ima ime. pol i datum rođenja. Zahtevi: 1. Vodi se i evidencija o članovima porodice. 20. 16. Sektor ima bar četiri radnika. 18.10. U sektoru se radi na više projekata. matični broj. koje ne vodi isti sektor. Navesti svojstva relacije.

Ovo je veza 1:1. dete se može identifikovati preko svog imena ako je poznato ko mu je roditelj (odnosno preko ključa roditelja). S druge strane. Zbog toga se relaciji SEKTOR dodaje atribut DAT_POST (datum postavljanja rukovodioca) i spoljni ključ MATBRR (matični broj rukovodioca) koji predstavlja primarni ključ relacije RADNIK. CLAN_PORODICE MATBRRAD IME POL SRODSTVO DATROĐ Na osnovu zahteva se mogu prepoznati i veze: RUKOVODI. Izbor na koju stranu staviti strani ključ se može doneti na osnovu dodatne analize veze: u ovoj vezi potpuno učestvuje svaka torka iz relacije SEKTOR.Relacioni model PROJEKAT NAZIV LOKPR BROJPR Elektronski fakultet u Nišu Član porodice je takođe potencijalna relacija. Relacijama na N strani se dodaju kao spoljni ključevi primarni ključevi relacije na 1 strani. koje su tipa 1:N. ali je očigledno da se svako dete u ovom slučaju nema atribut koji može da bude ključ. a jedan sektor ima jednog rukovodioca. Vodite računa da je ovo dugačija situacija od dodavanja ključa surogata kako je to navedeno kod objašnjavanja ključeva.Baze podataka . kao i veza JE_NOSILAC u kojoj je na N strani PROJEKAT. tako da se za nju formira posebna relacija RADI-NA u koju se kao . pošto jedan radnik može da rukovodi samo jednim sektorom. kod koga se ključ formira kao kombinacija delimičnog ključa (u ovom slučaju ime deteta) i stranog ključa (mat. odnosno svaki sektor mora da ima rukovodioca (s druge strane. RADNIK LIME SSLOVO PREZIME MATBR DATRODJ POL PLATA ADRESA MATBROJS BRSEK PROJEKAT NAZIV LOKPR BROJPR BRS Na osnovu zahteva može se prepoznati i jedna veza M:N: RADI-NA između relacija RADNIK i PROJEKAT. Zbog toga se ovoj relaciji dodaje kao strani ključ matični broj roditelja.br. jer nisu svi radnici rukovodioci sektora). Ovo je situacija kada se član porodice pojavljuje kao slabi tip entiteta. relacija RADNIK ne učestvuje potpuno.17 - . u kojima se na N strani javlja RADNIK. između radnika i sektora. SEKTOR NAZIV SBROJ MATBRR DATPOST Veze RADI_U i NADZOR. roditelja).

Ova dva spoljna ključa formiraju primarni ključ relacije RADI-NA. LOK_SEKTOR BRS LOKACIJA Na taj način.Relacioni model Elektronski fakultet u Nišu spoljni ključevi uključuju primarni ključevi relacija RADNIK i PROJEKAT. RADI_NA MBR BRPR SATI Dodatna komplikacija u ovim zahtevima je i viševrednosni atribut LOKACIJA koji se odnosi na relaciju SEKTOR.Baze podataka .18 - . na osnovu navedenih zahteva kreiran je kompletni relacioni model baze podataka PREDUZEĆE koji konačno izgelda ovako: RADNIK LIME SSLOVO PREZIME MATBR DATRODJ POL PLATA ADRESA MATBROJS BRSEK PROJEKAT NAZIV LOKPR BROJPR BRS SEKTOR NAZIV SBROJ MATBRR DATPOST CLAN_PORODICE MATBRRAD IME POL SRODSTVO DATROĐ LOK_SEKTOR RADI_NA BRS LOKACIJA MBR BRPR SATI . Za njega se formira nova relacija LOK-SEKTOR koja kao spoljni ključ ima primarni ključ relacije SEKTOR.

i godina igradnje. pice). Jedan vlasnik može da poseduje više vozila. Prepoznati relacije i definisati odgovarajuće tabele. i VLASNIK sa atributima LičnoIme. ali jedan putnik može da bude na samo jednom letu u određeno vreme. Koji atributi su primarni ključevi ovih relacija? 3.jednostavan relacioni model U bazi podataka treba čuvati podatke o dva tipa entiteta: VOZILO. primarne ključeve i spoljne ključeve koji predstavljaju veze (napomena: atributi nisu navedeni. (e) Pacijent može da ima više doktora. Veze između relacija Na osnovu zahteva koji su dati prepoznati relacije i njihove međusobne veze. Za vozila se znaju vlasnici. ali jedan student može da studira samo na jednom fakultetu.Baze podataka . (d) Ćevapdžinica prodaje više vrsta pljeskavica. Prezime. tako da morate da predložite određeni skup atributa relacije koji opisuju svojstva entiteta): (a) Fakultet ima više studenata. 1. bruto nosivost. BrojŠasije. rasu i numerisnu plastičnu oznaku na uvetu. (c) Država ima više regiona. 2. riba. adresu. svaki region ima više gradova. broj mesta. i vrstu hrane (roštilj. RegistarskiBroj. (b) Avion može da ima više putnika. a jedan doktor ima više pacijenata. BrojDozvole. sa atributima Tip. Isti dodaci (salate) se mogu koristiti uz različite tipove pljeskavica. definisati odgovarajuće tabele i njihove primarne ključeve: (a) Brod: brod ima ime. Koji strani ključ i u koju relaciju treba dodati da bi se modelirala veza između vlasnika i vozila? . definisati odgovarajuće tabele. registracioni kod. Modeliranje . telefon. datum rođenja.19 - . Adresa. (c) Krava: krava muzara ima ime. BrojMotora.Relacioni model Elektronski fakultet u Nišu Zadaci: Relacije Na osnovu zahteva koji su dati prepoznati relacije i njihove atribute. (b) Restoran: restorani imaju naziv. a vozilo ima samo jednog vlasnika.

komedija. Za svaki film treba pamtiti imena glumaca i tip uloge (glavna. vreme. Za utakmice pamti se i statistika za igrace i ekipu. adresa. dobijene nagrade Akademije.. Za svakog člana kluba treba pamtiti kasete koje je uzeo i datum izdavanja. U bazi podataka treba čuvati informacije o ekipama koje učestvuju (naziv. Academy Award). režiser. Za svaku ekipu na utakmici vodi se statistika o broju as servisa. Za svaku sliku.Relacioni model Elektronski fakultet u Nišu Baza podataka o slikarima Projektovati relacionu šemu baze podataka koja treba da čuva podatke o slikarima i muzejima u kojima se nalaze njihove slike. Baza podataka za Video klub Projektovati relacionu šemu baze podataka za Video klub. Za svakog glumca postoji jedinstveni identifikator. Za slikare pamtiti nacionalnost.). sporedna. datum rođenja i datum smrti (ako postoji). trener. datum učlanjenja. Treba pamtiti i informacije o članovima kluba: broj članske karte. ukupan iznos najamnine (od svih iznajmljenih kaseta) i vrednost ostvarenog bonusa (određuje se na osnovu pet iznajmljivanja). pamti se broj osvojenih poena i broj promena. Brojevi igrača su jedinstveni u okviru ekipe. Baza podataka o takmičenju u odbojci Projektovati relacionu šemu baze podataka o takmičenju u odbojci.. treba pamtiti informacije o veličini (dimenzijama). a za svaki set na utakmici treba pamtiti njegov redni broj i rezultat. godina. naslov i stil. Za svakog igrača. Pamtiti podatke o režiserima filmova: za svakog režisera postoji jedinstveni broj. mesto u timu i broj.. datum.. ako postoji. broju direktnih poena i broju poena na greške protivnika. Za svaki muzej. film koji se na njoj nalazi i broj iznajmljivanja kasete. jedinstveni broj. najbolji plasman na svetskim i evropskim prvenstvima) i igračima za svaku ekipu. zemlja. . datum rođenja i datum smrti (ako je poznat). Pamtiti podatke o kasetama: jedinstveni kod kasete. „Oskar“. ime i prezime. pamtiti lokaciju. godini kada je ona nastala. sudije. O glumcima se pamte imena (ime i prezime). Potrebno je pratiti sledeće informacije o filmovima: jedinstveni broj. podaci o datumu rođenja i mestu rođenja. drama. kao i specijalnost.Baze podataka . Za igrače pamti se ime i prezime. datumu smrti (ako postoji). za svaku utakmicu. Utakmice se igraju na tri dobijena seta. nominacije za nagrade Akademije (tzv. Treba pamtiti i podatke o utakmicama (jedinstveni identifikator.20 - .). datum dobijanja. tip (akcioni. Više kaseta može biti sa istim filmom. naslov filma. pamte se imena... dve ekipe koje igraju i konacni rezultat u setovima). rejting filma („kritika“ u novinama označena brojem zvezdica).

za kreiranje i modifikacija šema relacione baze podataka i za kontrolu pristupa objektima baze podataka. inicijalno nazvana SEQUEL.21 - .RDBMS). Ciljevi lekcije • • • • Upoznati se sa osnovama SQL programskog jezike Upoznati se sa različitim standardima SQL-a Naučiti osnovne SQL naredbe za kreiranje strukture relacione baze podataka Proučiti primer SQL naredbi za kreiranje structure relacione baze podataka PREDUZEĆE Structured Query Language (SQL) predstavlja programski jezik koji je projektovan za potrebe pretraživanja i upravljanja podacima u Sistemima za upravljanje relacionim bazama podataka (Relational Database Management Systems . Prva verzija programskog jezika SQL razvijena je od strane kompanije IMB krajem 1970-ih godina. Ovaj standard je kasnije prihvaćen id od strane International Organization for Standardization (ISO).1.Baze podataka . Ova verzija. je razvijena za potrebe manipulacije podacima System R sistemu za upravljanje relacionim bazama podataka. Svi SQL standardi koji su naknadno . SQL je formalno standardizovan 1986 godine. SQL naredbe za kreiranje podataka 2. pod nazivom SQL-86. od strane American National Standards Institute (ANSI).Relacioni model Elektronski fakultet u Nišu Lekcija 2 Sadržaj • • o o SQL naredbe za kreiranje podataka Neophodno predznanje Baza podataka PREDUZEĆE o o o Definicija tabela Test podaci za bazu podataka PREDUZEĆE SQL naredbe za kreiranje podataka Tipovi podataka SQL DDL naredbe za kreiranje tabela RADNIK i SEKTOR Ograničenje kolone Ograničenja tabele Ograničenje stranog ključa DDL naredbe za kreiranje baze podataka PREDUZEĆE MS Access specifičnosti Praktičan rad : MS Access Pitanja za samostalni rad o o o 2.

ažuriranje i brisanje podataka u relacionoj bazi podataka. . SQL omogućava pribavljanje. Ostali nazivi Godina Naziv 1986 SQL-86 SQL-87 1989 SQL-89 FIPS 127-1 1992 SQL-92 SQL2. dodavanje. Većina RDBMS-ova implementira jedan od navedenih standarda.jezik koji se koristi za definisanje strukture relacione baze podataka 2. kontrolne strukture. Većina proizvođača RDBMS-a proširuje SQL standard dodajući proceduralne elemente. u većini slučajeva. FIPS 127-2 1999 SQL:1999 SQL3 2003 SQL:2003 2006 SQL:2006 2008 SQL:2008 Tabela 1 Usvojeni SQL standardi SQL je programski jezik razvijen sa specifičnom namenom.Baze podataka . Data Definition Language (DDL) . Njegova osnovna karakteristika je da se radi o deklarativnom jeziku za upravljanje i manipulacijom podacima u relacionim bazama podataka. Data Manipulation Language (DML) .Relacioni model Elektronski fakultet u Nišu usvojeni predstavljaju zajedničke standarde organizacija ANSI i ISO (Tabela 1).22 - . Sve naredbe SQL jezika se mogu podeliti u dve velike grupe: 1. Proizvođač Ime Puno ime ANSI/ISO Standard SQL/PSM SQL/Persistent Stored Modules Interbase/Firebird PSQL Procedural SQL IBM SQL PL SQL Procedural Language (implements SQL/PSM) Microsoft/Sybase T-SQL Transact-SQL MySQL SQL/PSM SQL/Persistent Stored Module (implements SQL/PSM Oracle PL/SQL Procedural Language/SQL (based on Ada) PostgreSQL PL/pgSQL Procedural Language/PostgreSQL Structured Query Language (bazira se na Oracle PL/SQL) PostgreSQL PL/PSM Procedural Language/Persistent Stored Modules Tabela 2 Proširena SQL jezika koja su postala deo standarda Većina proizvođača relacionih DBMS-ova оbezbeđuje alat za kreiranje i izvršavanje naredbi SQL jezika.jezik za pribavljanje i ažuriranje podataka u relacionoj bazi podataka. SQL standard SQL-99 mnoga od ovih proširenja su formalno prihvaćenakao delovi SQL jezika u vidu SQL Persistent Stored Modules (SQL/PSM) (Tabela 2). je obezbeđena programksa podrška koja omogućava da se SQL naredbe kreiraju i koriste iz drugih programskih jezika. korisnički definisane tipove podataka i druge elemente. Ovaj alat može biti običan Command-line Interface (SQL/CLI) ili alat sa bogatim grafičkim interfejsom. Takođe.

2.naredne lekcije!) i prevodi te zahteve u odgovarajuće akcije nad bazom podataka.Baze podataka . DBMS dobija zahteve u obliku upita (SQL upiti . Atribut je praktično imenovana kolona relacije odnosno tabele. 2. Atribut relacije Predstavlja osobinu entiteta predstavljenog relacijom.Relacioni model Elektronski fakultet u Nišu 2. obradu i administraciju nad bazom podataka.23 - . . koje se odnose na svojstva objekta predstavljenog relacijom. povezanih podataka organizovanih u logičke celine Sistem za upravljanje bazama podataka (DBMS) Računarski program (u praksi obično skup računarskih programa odnosno aplikacija) koji obezbeđuje kreiranje. Relacioni dijagram baze podataka PREDUZEĆE prikazan je na Slici 1. i za korisnika vrlo prihvatljivu reprezentaciju u vidu dvodimenzionalne tabele. koja se zasniva na matematičkoj teoriji relacija i na logici prvog reda. Baza podataka PREDUZEĆE U nastavku je prikazana relaciona baza podataka PREDUZEĆE koja će biti korišćena u svim lekcijama ovog kursa koje se bave SQL programskim jezikom. Torka relacije Vrsta relacije. Relacija Tabela sa vrstama i kolonama.3. Relacioni model Model podataka koji ima snažnu teorijsku osnovu. Neophodno predznanje Baza podataka Predstavlja kolekciju predstavljene tabelama. Relaciona baza podataka Kolekcija normalizovanih relacija.

srednje slovo. Jedini strani ključ je kolona Sektor koja referencira kolonu Broj u tabeli Sektor. ime člana porodice. Tabela CLAN_PORODICE čuva sledeće podatke o članovima porodica radnika: matični broj radnika. . Tabela LOK_SEK čuva podatke o lokacijama na kojima se nalazi određeni sektor: broj sektora i naziv lokacije. Za svaki projekat se pamti: broj projekta. ime. Tabela PROJEKAT čuva podatke o projektima koji su aktivni unutar preduzeća. Strani ključ je kolona Radnik koja referencira kolonu MatBr u tabeli RADNIK.Baze podataka . lokacija projekta i broj sektora koji je zadužen za projekat. broj projekta na kome je angažovan i broj radnih sati nedeljno koliko je angažovan na projektu. Za primarni ključ je izabran broj sektora odnosno kolona Broj. Tabela RADI_NA predstavlja evidenciju angažovanja radnika na različitim projektima. Jedini strani ključ je kolona Sef koja referencira kolonu MatBr u tabeli RADNIK (šef sektora je jedan od radnika u preduzeću). U tabeli SEKTOR se pamte sledeći podaci o sektorima: broj sektora. Strani ključ je kolona Sektor koja referencira kolonu Broj u tabeli SEKTOR. Za primarni ključ je izabran broj projekta odnosno kolona Broj. Primarni ključ je kompozitni i čine ga kolone Sektor i Lokacija. Kolona Rukovodilac referencira kolonu MatBr u istoj tabeli jer rukovodilac je jedan od radnika (rekurzivna veza). Kolona Radnik referencira kolonu MatBr u tabeli RADNIK a kolona Projekat referencira kolonu Broj u tabeli PROJEKAT. adresa.Relacioni model Elektronski fakultet u Nišu Slika 1 Relacioni dijagram baze podataka PREDUZEĆE Tabela RADNIK čuva podatke o radnicima preduzeća. Tabela ima dva strana ključa: Radnik i Projekat. plata. naziv projekta. prezime. . Tabela ima dva strana ključa: Rukovodilac i Sektor. Za primarni ključ je izabran matični broj radnika odnosno kolona MatBr. Kolona Sektor referencira kolonu Broj u tabeli Sektor. Preduzeće je podeljeno na veći broj sektora. pol. Primarni ključ je kompozitni i čine ga kolone Radnik i Ime. pol. matični broj šefa sektora i datum kada je šef sektora postavljen na svoju dužnost. Za svako angažovanje se pamti: matični broj angažovanog radnika. datum rođenja. srodstvo sa radnikom i datum rođenja. Za svakog radnika se pamti matični broj. matični broj neposrednog rukovodioca i broj sektora u kome radnik radi. naziv sektora.24 - . Primarni ključ je kompozitni i čine ga kolone Radnik i Projekat.

25 - . Strani ključ Primarni ključ Obavezna Da Da Napomena Byte Definicija tabele LOK_SEK .Relacioni model Elektronski fakultet u Nišu Definicija tabela Kolona MatBr Ime SSLovo Prezime DatumRodj Adresa Pol Plata Rukovodilac Sektor Tip Number Text(20) Text(1) Text(30) Date/Time Text(100) Text(1) Number Number Number Ključ Primarni ključ Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Strani ključ Strani ključ Obavezna Da Da Da Da Ne Ne Ne Ne Ne Da Napomena Long Integer Single Long Integer Byt Definicija tabele RADNIK Kolona Broj Naziv Sef DatPost Tip Number Text(50) Number Date/Time Ključ Primarni ključ Ne Strani ključ Ne Obavezna Da Da Da Ne Napomena Byte Long Integer Definicija tabele SEKTOR Kolona Broj Naziv Lokacija Sektor Tip Number Text(100) Text(50) Number Ključ Primarni ključ Ne Ne Strani ključ Obavezna Da Da Ne Da Napomena Integer Byte Definicija tabele PROJEKAT Kolona Tip Radnik Number Ime Text(20) Pol Text(1) Srodstvo Text(10) DatRodj Date/Time Ključ Primarni ključ. Strani ključ Primarni ključ Ne Ne Ne Obavezna Napomena Da Long Integer Da Ne Da Ne Definicija tabele CLAN_PORODICE Kolona Tip Sektor Number Lokacija Text(50) Ključ Primarni ključ.Baze podataka .

Baze podataka .26 - . Strani ključ Ne Obavezna Da Da Da Elektronski fakultet u Nišu Napomena Long Integer Integer Byte Definicija tabele RADI_NA Test podaci za bazu podataka PREDUZEĆE . Strani ključ Primarni ključ.Relacioni model Kolona Tip Radnik Number Projekat Number Sati number Ključ Primarni ključ.

SQL standard obezbeđuju korišćenje velikog broja dodatnih klauzula koje korisnicima omogućavaju preciznu kontrolu procesa kreiranja tabele. U odeljku Tipovi podataka navedeni su tipovi podataka koje možete koristiti. Centralni objekat svake relacione baze podataka jeste tabela. Ograničenja za kolonu su opciona i mogu da sadrže specifikaciju predefinisane vrednosti i niz specifikacija ograničenja. tip podatka kolone.27 - . Nakon deklaracije svih kolona navode se ograničenja koja važe za celu tabelu.Baze podataka .4. Osnovni format CREATE TABLE dat je u nastavku: CREATE TABLE <ime_tabele> (<lista_deklaracija_kolona> [. Navedena sintaksa naredbe CREATE TABLE nije kompletna. Za kreiranje tabele koristi se SQL naredba CREATE TABLE. SQL naredbe za kreiranje podataka SQL DDL naredbe se koriste za kreiranje. opciono dužinu (ako je neophodna. Deklaracija kolone sadrži ime kolone. . što je detaljnije opisano u odeljku Ograničenja kolona.Relacioni model Elektronski fakultet u Nišu 2. Deklaracije kolona se razdvojaju zapetama. Osim toga proizvođači RDBMS-ova prošuruju CREATE TABLE naredbu klauzulama koje su posledica specifičnih osobina njihovih proizvoda. ograničenja za kolonu. u zavisnosti od tipa podatka) i opciono.<lista_deklaracija_organičenja_tabele>]). Specifikacije ograničenja za tabelu su navedena u odeljku Ograničenja tabele. izmenu i brisanje same relacione baze podataka kao i objekata koji čine relacionu baze podataka. Za deklaraciju kolona se koristi format koji je dat u nastavku: <ime_kolone><tip_podatka>[(<dužina>)] [<ograničenje_kolone>].

Tip podataka integer smallint numeric(p. numeric(6. time with time time koji uključuje i informaciju o vremenskoj zoni. Ne podržavaju svi RDBMS-ovi tipove podataka definisane u SQL standardu.Relacioni model Elektronski fakultet u Nišu 2.28 - . Npr. Podaci su promenljive dužine. 2) je broj koji ima 4 cifre ispred decimalnog zareza i 2 cifre iza decimalnog zareza. odnosno . numeric(6.s) real double precision float(p) char(x) Argument p definiše preciznost broja. bit varying(x) Argument x definiše maksimalan broj bitova koje podataka može da prihvati. date Datum. 2) je broj koji ima 4 cifre ispred decimalnog zareza i 2 cifre iza decimalnog zareza.. bit(x) Argument x definiše maksimalan broj bitova koje podataka može da prihvati. Ovaj tip definiše binarne podatke fiksne dužine. time Vreme. Argument x predstavlja maksimalan broj karaktera koji kolona može da prihvati. Ovaj tip definiše tekstualne podatke promenljive dužine (nema dopunjavanja blanko znacima). timestamp Datum i vreme.Baze podataka . Argument n (1 do 8000) predstavlja maksimalan broj karaktera koji kolona može da prihvati. Argument p definiše ukupan broj cifara broja dok argument s definiše broj cifara desno od decimalnog zareza. time zone Interval Vremenski interval. Npr. Podaci su fiksne dužine. Tipovi podataka U Tabeli 3 su dati generički tipovi podataka koje definiše SQL standard. varchar2(x) Argument x predstavlja maksimalan broj karaktera koji kolona može da prihvati. Ovaj tip definiše tekstualne podatke fiksne dužine. zone timestamp with timestamp koji uključuje i informaciju o vremenskoj zoni. Tabela 3 Generički SQL tipovi podataka U Tabeli 4 su navedeni tipovi podataka koje implementira Microsoft SQL Server familija proizvoda.4. Broj u pokrenom zarezu jednostruke preciznosti Broj u pokretnom zarezu dvostruke preciznosti decimal(p. Tip podataka binary(n) char(n) Opis Argument n (1 do 8000) definiše maksimalan broj bajtova koji kolona može da prihvati. Ovaj tip definiše tekstualne podatke fiksne dužine.1.s) Opis Celobrojna vrednost Celobrojna vrednost Argument p definiše ukupan broj cifara broja dok argument s definiše broj cifara desno od decimalnog zareza. odnosno podataka se dopunjuje blanko znacima sa desne strane kako bi se obezbedila specificirana dužina.

datetime Tip podataka koji se koristi za predstavljanje informacija o vremenu i datumu. varchar(n) Argument x definiše maksimalan broj bitova koje podataka može da prihvati. Mogu se predstaviti brojevi u opsegu od . smallint Colobrojna vrednost u opsegu od -2^15 (--32. text Tip podataka koji se koristi za predstavljanje tekstualnih podataka promenljive dužine.1 (2.Relacioni model Elektronski fakultet u Nišu podataka se dopunjuje blanko znacima sa desne strane kako bi se obezbedila specificirana dužina.1 (2. Tabela 4 Tipovi podataka koje implementira MS SQL Server 2. image Binarni podaci promenljive dužine. VarChar(30).12. Maksimalan broj bajtova koji kolona može prihvatiti je 2^31 .2079. numeric(p. Mogu se predstaviti podaci o datumu i vremenu u opsegu od 01.1753 do 31.767).Baze podataka .483.147. godine. godine. VarChar(15). Koristi 8 bajtova za pamćenje informacija o datumu i vremenu sa preciznošću od 3.4. tinzint(x) Colobrojna vrednost u opsegu od 0 do 255. VarChar(15). Int. 2).483.1900 do 06. Maksimalna dužina je 2^31 .483.1 (-32. Char(1).10^38 +1 through 10^38 .1 (2. smalldatetime Tip podataka koji se koristi za predstavljanje informacija o vremenu i datumu.1. Koristi 4 bajta za pamćenje informacija o datumu i vremenu sa preciznošću od 1 minuta.2. s) Argument p (1 do 38) definiše ukupan broj cifara broja dok argument s (0 ≤ s ≤ p) definiše broj cifara desno od decimalnog zareza.33 milisekunde.01.648) do 2^31 . Podaci su promenljive dužine.01. SQL DDL naredbe za kreiranje tabela RADNIK i SEKTOR Primer 1 CREATE TABLE RADNIK ( MatBr Ime SSlovo Prezime DatRodj Pol Plata Adresa Rukovodilac Sektor ). Mogu se predstaviti podaci o datumu i vremenu u opsegu od 01. Int .147.647) bajtova. Numeric(8.647). int Colobrojna vrednost u opsegu od -2^31 (-2. Char(1).768) do 2^15 .483.9999.147.147.647). Date.06. Int.29 - .

a atribut B spoljni ključ možete koristi oblik naredbe CREATE TABLE koji je prikazan u nastavku. Date 2. Strože ograničenje je UNIQUE. Za vrednost kolone se mogu specificirati ograničenja NULL ili NOT NULL čime se dozvoljava ili zabranjuje NULL vrednost kolone. REFERENCES -definiše da kolona predstavlja spoljni ključ tabele. ako je definisano za konkretnu kolonu. tako da ga ne treba posebno navoditi. PRIMARY KEY . koje ne dozvoljava ponavljanje vrednosti u koloni. CHECK -definiše ograničenje za proveru vrednosti kolone (koristi se kod upisa ili ažuriranja vrednosti). Uočite da kod deklaracije spoljnog ključa tabele treba navesti iza ključne reči REFERENCES ime referencirane tabele i opciono. UNIQUE .definiše da kolona predstavlja primarni ključ tabele (može da se primeni na samo jednu kolonu u tabeli). Elektronski fakultet u Nišu Int. Pri kreiranju tabele u kojoj je atribut A primarni ključ. Na taj način atribit iza koga stoji klauzula REFERENCES definisan je kao spoljni ključ u odnosu na primarni ključ tabele čije je ime navedeno iza klauzule REFERENCES.Baze podataka . . B <tip_podatka> REFERENCES <ime_ref_tabele>(<ime_ref_kolone>).definiše da kolona ima jedinstvene vrednosti (kandidati za ključeve).Relacioni model CREATE TABLE SEKTOR ( Broj Naziv Sef DatPost ). VarChar(15). Kod navođenja PRIMARY KEY podrazumeva se NOT NULL ograničenje za tu kolonu.4. Za kolonu podrazumevano ograničenje je NULL vrednost. To znači da navodimo samo ograničenje NOT NULL. DBMS očekuje da je referencirana kolona primarni ključ (kolona deklarisana sa PRIMARY KEY) u referenciranoj tabeli. ime referencirane kolone u toj tabeli. ako vrednost kolone nije navedena). u maloj zagradi.definiše podrazumevanu vrednost za kolonu (kolona uzima ovu vrednost. ostali atributi ).3. Ograničenje kolone Ograničenja koja možete da definišete za kolonu kod kreiranja tabela su: • • • • • • NULL ili NOT NULL -definiše da kolona može ili ne može imatu NULL vrednosti.30 - . DEFAULT . Int. CREATE TABLE <imeTabele> ( A <tip_podatka> PRIMARY KEY.

SQL DDL naredba za kreiranje tabele PROJEKAT. REFERENCES SEKTOR(Broj) 2. Atribute a. FOREIGN KEY . CREATE TABLE RADI_NA ( Radnik Projekat Sati CONSTRAINT Projekat) ).5. UNIQUE . CHECK -definiše ograničenja vrednosti kolone ili kolona koje DBMS proverava kod upisa ili ažuriranja vrednosti te ili tih kolona.definiše koja kolona ili koje kolone čine primarni ključ tabele.4.b. DEFAULT("Niš").Relacioni model Elektronski fakultet u Nišu 2. Za kreiranje tabele u kojoj je skup atributa (a. b i c treba deklarisati u sekciji < atributi i njihovi tipovi podataka >.definiše koja kolona ili koje kolone imaju jedinstvene vrednosti (kandidati za ključeve).c) ). Primer 3 SQL DDL naredba za kreiranje tabele RADI_NA. PRIMARY KEY. Int.4. PRIMARY KEY (Radnik. .c) primarni ključ možete koristiti oblik CREATE TABLE naredbe prikazan u nastavku. CREATE TABLE < ime_tabele > ( <atributi i njihovi tipovi podataka>.definiše koja kolona ili koje kolone čine spoljni ključ tabele. Int.b.4. NOT NULL. PRIMARY KEY (a.Baze podataka . CREATE TABLE PROJEKAT ( Broj Int Naziv VarChar(25) Lokacija VarChar(15) Sektor Integer ). Int RadiNaPK NOT NULL. Ograničenja tabele Za definisanje ograničenja koja važe za tabelu u celini možete koristiti: • • • • PRIMARY KEY .31 - .

FOREIGN KEY (Radnik) FOREIGN KEY (Projekat) . na koju se referencirate u REFERENCES klauzuli u slučaju brisanja torki u tabeli u kojoj je navedeno ovo ograničenje. CREATE TABLE RADI_NA ( Radnik Int. ON DELETE omogućava specifikaciju aktivnosti nad torkama relacije. U oba slučaja.Relacioni model Elektronski fakultet u Nišu 2. ON UPDATE omogućava specifikaciju aktivnosti nad torkama referencirane tabele u slučaju ažuriranja (promene vrednosti) podataka u tabeli gde je REFERENCES ograničenje specificirano. CONSTRAINT ProjekatFK REFERENCES PROJEKAT(Broj) ). Ne zaboravite da je kod deklarisanja FOREIGN KEY ograničenja na kraju deklaracije tabele. Primer 4 SQL DDL naredba za kreiranje tabele CLAN_PORODICE. SET NULL .32 - .Baze podataka . tako da CREATE TABLE naredba ima sledeći oblik: CREATE TABLE <naziv_tabele> ( FOREIGN KEY (<lista_atributa_koji_čine_spoljni_ključ>) REFERENCES (<lista_referenciranih_atributa>) [ON DELETE { NO ACTION | CASCADE | SET DEFAULT |SET NULL}] [ON UPDATE { NO ACTION | CASCADE | SET DEFAULT |SET NULL}] CHECK (<uslovni_izraz>) ). odnosno vrstama tabele. PRIMARY KEY (Radnik.6.nema akcije (ovo je predefinisana vrednost). neophodno navesti listu referentnih atributa u okviru zagrada. NOT NULL.promena vrednosti atributa u tabeli na koju se referencirate na predefinisanu vrednost.4. CONSTRAINT RadnikFK REFERENCES RADNIK(MatBr). nakon klauzule REFERENCES. iza ovih klauzula se navodi jedna od klauzula koja definiše aktivnost koja će se izvršiti nad torkama u slučaju brisanja ili ažuriranja vrednosti torke u tabeli u kojoj je ograničenje navedeno: • • • • NO ACTION . Ograničenje stranog ključa U deklaraciji kolone ili tabele. Sati Int CONSTRAINT RadiNaPK Projekat).kaskadno izvršenje aktivnosti brisanja (brišu se torke u tabeli na koju se referencirate) kod ON DELETE ili aktivnosti ažuriranja (ažuriraju se vrednosti referenciranih atributa) kod ON UPDATE.promena vrednosti atributa u tabeli na koju se referencirate na NULL. mogu se navesti klauzule ON DELETE ili ON UPDATE koje specificiraju aktivnosti u slučaju narušavanja integriteta. SET DEFAULT . Projekat Int. CASCADE .

NOT NULL. DEFAULT "Niš". PRIMARY KEY (MatBr). NOT NULL. CHECK (PLATA > 1000). Prezime VarChar(15) DatRodj Date. FOREIGN KEY (Rukovodilac) FOREIGN KEY (Sektor) Int.4. NOT NULL. Pol Char(1) DatRodj Date. . CREATE TABLE SEKTOR ( Broj Naziv Sef DatPost CONSTRAINT CONSTRAINT RADNIK(MatBr) ). NOT NULL.33 - . PRIMARY KEY (Broj). 2) Adresa VarChar(30). NOT NULL. NOT NULL.7. Rukovodilac Int. Pol Char(1) Plata Numeric(8. SektorPK SefFK NOT NULL. DEFAULT "M". PRIMARY KEY (Broj). CREATE TABLE CLAN_PORODICE ( Radnik Int. FOREIGN KEY (Sektor) NOT NULL DEFAULT "M". CONSTRAINT SektorFK1 REFERENCES SEKTOR(Broj) ). Sektor Int CONSTRAINT RadnikPK CONSTRAINT RukovodiFK REFERENCES RADNIK(MatBr). FOREIGN KEY (Sef) REFERENCES CREATE TABLE PROJEKAT ( Broj Int. Naziv VarChar(25) Lokacija VarChar(15) Sektor Integer CONSTRAINT ProjekatPK CONSTRAINT NadlezanFK REFERENCES SEKTOR(Broj) ).Relacioni model Elektronski fakultet u Nišu 2. VarChar(15) Int Date. Ime VarChar(15) SSlovo Char(1). NOT NULL.Baze podataka . DDL naredbe za kreiranje baze podataka PREDUZEĆE Primer 5 CREATE TABLE RADNIK ( MatBr Int. Ime VarChar(15).

34 - . CONSTRAINT SektorFK2 REFERENCES SEKTOR(Broj) ). Takođe. FOREIGN KEY (Radnik) CREATE TABLE LOK_SEK ( Sektor Int. CHECK i DEFAULT ograničenja. Ove akcije se mogu naknadno definisati korišćenjem posebnih alata za kreiranje tabela i definisanje relacija. CONSTRAINT ProjekatFK REFERENCES PROJEKAT(Broj) ). Ovaj standard implementira najveći broj proizvođača DBMS-a. postoje elementi SQL standarda koji neće raditi u MS Access-u. ClanPorodicePK Elektronski fakultet u Nišu PRIMARY KEY (Radnik. a vezani su za CRATE TABLE naredbu. Char i VarChar tipovi podataka se konvertuju u Text tip podataka MS Access ne podržava u potpunosti SQL standard za definisanje ograničenja stranog ključa. CREATE TABLE RADI_NA ( Radnik Int. Podržano je samo osnovno kreiranje stranog ključa bez mogućnosti definisanje ON UPDATE i ON DELETE akcija. kao i većina drugih proizvođala DBMSa. MS Access specifičnosti Trenutno najrasporostranjeniji standard SQL-a koji se koristi je ANSI SQL-92. CONSTRAINT LokacijaPK Lokacija). Sati Int CONSTRAINT RadiNaPK Projekat). Iz ovih razloga. CONSTRAINT RoditeljFK REFERENCES RADNIK(MatBr) ).Baze podataka . PRIMARY KEY (Sektor. CONSTRAINT RadnikFK REFERENCES RADNIK(MatBr). Ekvivalentna ograničenja se mogu definisati u tabeli korišćenjem Desig View-a za tabelu. Sa druge strane MS Access koristi nešto stariju verziju standarda ANSI SQL-89. FOREIGN KEY (Sektor) NOT NULL. Lokacija VarChar(15). . PRIMARY KEY (Radnik. koje MS Access ne podržava: • • • MS Access ne podržava UNIQUE.Relacioni model CONSTRAINT Ime). FOREIGN KEY (Radnik) FOREIGN KEY (Projekat) 2. Microsoft je u MS Access SQL implementirao specifičnosti koje nisu deo SQL standarda. U nastavku će biti navedene neki od elemenata SQL standarda. Projekat Int.5.

Baze podataka . kreirati novu bazu podataka i u njoj kreirati tabele iz nekog od primera (PREDUZEĆE. VIDEO KLUB i sl).Relacioni model Elektronski fakultet u Nišu 2. Kratko uputstvo za korišćenje MS Access-a: 1. Praktičan rad : MS Access Proučiti detaljno funkcije MS Access-a kao alata za razvoj aplikacija i DBMSa. Create New database. Programs. Kreiranje baze podataka • • • Startujte MS Access . pronaći ikonicu za Access Pojaviće se početna upozorenja koja se odnose na sigurnost i treba ih potvrditi Kreirati novu bazu podataka .35 - .Windows .7. a nakon toga izabrati Blank Database i uneti ime baze podataka: .kada se otvori Access. kao na slici.

Kreiranje tabela i izbor ključa .36 - .Relacioni model Elektronski fakultet u Nišu 2.nakon otvaranja Database Window-a kao na slici: • Počnite sa kreiranjem tabela klikom na Table i Create Table in Design View: .Baze podataka .

Baze podataka - Relacioni model

Elektronski fakultet u Nišu

Kreirajte sve tabele iz baze podataka koju ste projektovali tako što ćete da unesete imena i tipove kolona:

• •

snimite tabelu pod željenim imenom domene atributa odredite tipovima podataka koje nudi Access

Izaberite ključni atribut, selekcijom tog atributa i klikom na ikonicu sa ključem na toolbar-u.

3. Tabele možete modifikovati tako što ćete iz istog prozora da klikom na tabelu i izborom opcije Design. - 37 -

Baze podataka - Relacioni model

Elektronski fakultet u Nišu

4. Unos i modifikacija podataka u tabeli - jednostavno dvostrukim klikom na tabelu otvara se tabela u modu za prikaz i unos podataka. Možete da unosite nove vrste ili da menjate postojeće:

5. Podešavanja za očuvanje referencijalnog integriteta

Izabrati ikonicu za Relationship i otvoriće vam se sledeći prozor u kome možete da dodate tabele između kojih ćete definisati veze za očuvanje referencijalnog integriteta:

- 38 -

Baze podataka - Relacioni model

Elektronski fakultet u Nišu

Za kreiranje veze između dve tabele jednostavno kliknite i povucite ključ jedne tabele i prevucite ga preko stranog ključa u drugoj tabeli. Podesite ograničenja:

Pitanja za samostalni rad
Proučiti detaljno funkcije MS Access-a kao alata za razvoj aplikacija i DBMSa, kreirati bazu podataka PREDUZEĆE korišćenjem relacionog modela koji je dat u ovoj lekciji.

- 39 -

Naredba SELECT pribavlja podatke iz jedne tabele ili više povezanih tabela koje se nalaze u relacionoj bazi podataka.Relacioni model Elektronski fakultet u Nišu Lekcija 3 Sadržaj • • o o o o Naredba SELECT I Neophodno predznanje Naredba SELECT Klauzule SELECT i FROM Klauzula WHERE o o o o o o Logički operatori Operator IN Operator BETWEEN Operator LIKE Operator IS NULL Klauzula ORDER BY Aritmetičke funkcije Funkcije agregacije Praktični rad: MS Access Pitanja za samostalni rad 3.Baze podataka . Naredba SELECT I 3.1. Za pretraživanje i pribavljanje podataka SQL programski jezik obezbeđuje naredbu SELECT. Ciljevi lekcije • • • • • Upoznati se podrškom koju SQL pruža za pretraživanje podataka Upoznati osnovnu strukturu SQL naredbe SELECT Naučiti osnove korišćenja naredbe SELECT za pretraživanje podataka u jednoj tabeli Upoznati se sa podržanim logičkim operatorima Upoznati se sa podržanim aritmetičkim operatorima i funkcijama za agregaciju podataka Pretraživanje i pribavljanje podataka su najčešće operacije koje korisnici izvršavaju u relacionoj bazi podataka. Naredba SELECT koristi podatke iz jedne ili većeg broja tabela. Sa druge strane RDBMS je zadužen da isplanira. Rezultat SELECT naredbe je uvek relacija. U svom osnovnom obliku naredba SELECT ne može ni na koji način da izmeni podatke koji se nalaze u relacionoj bazi podataka.40 - . Čak i kada je rezultat obrade skalarna vrednost ona se tretira kao tabela sa jednom vrstom i jednom kolonom. . Naredba SELECT je deklarativna naredba. optimizuje i izvrši fizičke operacije neophodne za generisanje specificiranih rezultata. manipulište tim podacima i kao rezultat generiše tabelu. Korišćenjem ove naredbe korisnici imaju mogućost samo da specificiraju rezultate koje žele.

Neophodno predznanje Relacija Tabela sa vrstama i kolonama. .3. GROUP BY . HAVING . Atribut je praktično imenovana kolona relacije odnosno tabele.RDBMS). Atribut relacije Predstavlja osobinu entiteta predstavljenog relacijom. za kreiranje i modifikacija šema relacione baze podataka i za kontrolu pristupa objektima baze podataka. Naredba SELECT Naredba SELECT je jedna od najkompleksnijih naredbi SQL programskog jezika.41 - . Za sada ćemo se ograničiti samo na pribavljanje podataka iz jedne tabele.Relacioni model Elektronski fakultet u Nišu 3. Ukoliko se navede više tabela potrebno je specificirati način spajanja tabela. 3. Klauzula FROM specificira tabele iz kojih se pribavljaju podaci. WHERE . Spajanje tabela će biti detaljno objašnjeno u narednoj lekciji. Uključuje veći broj ključnih reči klauzula: • • • • • • SELECT . ORDER BY .definiše predikat na osnovu koga se elimišu vrste nakon što je klauzula GROUP BY primenjena na rezultujuću tabelu. Torka relacije Vrsta relacije.Baze podataka .koristi se za sortiranje rezultujuće tabele.grupiše vrste koje u određenim kolonama imaju identične vrednosti.definiše listu kolona koje će biti uključene u rezultujuću tabelu FROM . koje se odnose na svojstva objekta predstavljenog relacijom. Klauzula FROM može da uključi jednu ili više opcionih JOIN klauzula za povezivanje tabela na osnovu kriterijuma zadatih od strane korisnika. SQL Programski jezik koji je projektovan za potrebe pretraživanja i upravljanja podacima u Sistemima za upravljanje relacionim bazama podataka (Relational Database Management Systems . Korisnici specificiraju kolone po kojima se vrši sortiranje kao i smer sortiranja.definiše predikat na osnovu koga se ograničava broj vrsta u rezultujućoj tabeli.definiše tabele iz kojih se pribavljaju podaci za potrebe generisanja rezultujuće tabele.2. Klauzule SELECT i FROM Klauzule SELECT i FROM su jedine obavezne u okviru SELECT naredbe. Ova klauzula iz rezultata eliminiše sve vrste za koje specificirani predikat ne vraća vrednost TRUE.

Primer 2 Ukoliko želimo da prikažemo samo određene kolone iz tabele RADNIK posle SELECT klauzule navešćemo imena kolona koje su od interesa.Relacioni model Elektronski fakultet u Nišu Klauzula SELECT specificira kolone koje treba uključiti u rezultujuću tabelu.* . Sslovo. Prezime. ime. SELECT Ime. .u rezultujućoj tabeli prikazuju se sve vrste koje zadovoljavaju navedeni predikat DISTINCT .rezultujuća tabela uključuje sve kolone tabele ili tabela iz kojih se pribavljaju podaci tabela. Pol. DatRodj.novo ime kolone ili funkcije nad kolonama koje im se dodeljuje u rezultujućoj tabeli Primer 1 U nastavku je dat SQL upit koji prikazuje kompletan sadržaj tabele RADNIK SELECT * FROM RADNIK. Prezime FROM RADNIK.Baze podataka . Rezultat bi bio ekvivalenta da smo napisali upit kod koga su umesto * navedena imena svih kolona u tabeli. Sektor FROM RADNIK.42 - . U nastavku je dat SQL upit koji prikazuje samo imena i prezimena radnika. Adresa.ime kolone ili funkcije nad kolonama koja će biti uključena u rezultujuću tabelu AS pseudonim .rezultujuća tabela uključuje sve kolone specificirane tabele izraz . Plata.iz rezultujuće tabele izbacuju se duplikati vrsta * . SELECT MatBr. Mogu se koristiti sledeće opcije: • • • • • • ALL . Rukovodilac.

Ime FROM RADNIK. . SELECT Prezime.Baze podataka .43 - . SELECT Rukovodilac FROM RADNIK. Primer 3 U nastavku je dat SQL upit koji za svakog radnik određuje matični broj njegovog neposrednog rukovodioca. U nastavku je dat SQL upit koji prikazuje imena i prezimena svih radnika ali u nešto drugačijem redosledu.Relacioni model Elektronski fakultet u Nišu Redosled kojim su kolone navedene u klauzuli SELECT definiše redosled kolona u rezultujućoj tabeli.

3. < Manje od 4.Baze podataka . 5. <> Nije jednako (različito) 3. 6. Relacioni operatori Logički operatori Operator BETWEEN Operator IN Operator LIKE Operator IS NULL SQL podržava šest relacionih operatora koji imaju sledeće značenje: 1. >= Veće ili jednako od Primer 4 U ovom primeru dat je SQL upit koji prikazuje podatke o radnicima koji se prezivaju Petrović. = Jednako 2. SELECT * FROM RADNIK WHERE Prezime = "Petrović". <= Manje ili jednako od 6. SELECT DISTINCT Rukovodilac FROM RADNIK. 3. 4.3. U rezultujuću tabelu će biti uključene samo one vrste koje zadovoljavaju specificirani uslov. 2. Klauzula WHERE Klauzula WHERE specificira uslov na osnovu koga se kreira rezultujuća tabela.Relacioni model Elektronski fakultet u Nišu Možemo da primetimo da se u rezultujućoj tabeli neki matični brojevi javljaju više puta. > Veće od 5. U uslovu se mogu javiti: 1.44 - . . To je posledica činjenice da veći broj radnika može imati istog rukovodioca.1. Ukoliko želimo da eliminišemo duplikate koristićemo ključnu reč DISTINCT.

Međutim. Primer 6 Ukolimo želimo da prikažemo podatke o radnicima koji se prezivaju Petrović i čija je plata jednaka ili veća od 40000 možemo koristiti SQL upit koji je dat u nastavku. ali i operatore IN i BETWEEN koji omogućavaju jednostavnije korišćenje prethodno navedenih operatora u nekim slučajevima.Relacioni model Elektronski fakultet u Nišu Treba primetiti da se tekstualni podaci zadaju korišćenjem znaka navoda: "Petrović". logički operator negacije NOT se navodi na početku logičkog izraza. Prezime FROM RADNIK WHERE PLATA >= 40000. Primer 5 Primer sadrži SQL upit koji prikazuje imena i prezimena radnika čija je plata jednaka ili veća od 40000. Logički operatori SQL omogućava korišćenje standardnih logičkih operatore AND. NOT A = B je validni WHERE uslov. a ne ispred operatora poređenja. . AND 3. kod SQL-a.Baze podataka . Na primer. SELECT Ime. NOT 2. OR Logički operatori AND i OR se koriste na standardni način. OR i NOT. ali A NOT = B nije. Prioritet logičkih operatora je sledeći: 1. SELECT * FROM RADNIK WHERE Prezime = "Petrović" AND Plata >= 40000.45 - .

46 - ."Jovanović").Baze podataka . Operator NOT IN prikazuje sve vrste osim onih određenih IN listom. Primer 8 Primer sadrži SQL upit koji prikazuje podatke o radnicima koji se prezivaju Petrović ili se prezivaju Jovanović. Operator IN Operator IN zamenjuje višestruku upotrebu operatora OR i = . SELECT * FROM RADNIK WHERE Prezime IN ("Petrović".Relacioni model Elektronski fakultet u Nišu Primer 7 U nastavku je dat SQL upit koji prikazuje podatke o radnicima koji se prezivaju Petrović i čija je plata jednaka ili veća od 40000. SELECT * FROM RADNIK WHERE Prezime = "Petrović" AND NOT Plata >= 40000. SELECT * FROM RADNIK WHERE Prezime = "Petrović" OR Prezime = "Jovanović". . Primer 9 Korišćenjem operatora IN izdvajaju se samo radnici koji se prezivaju Petrović ili Jovanović.

Relacioni model Elektronski fakultet u Nišu Naredni upit pribavlja podatke o svim radnicima osim onih koji se prezivaju Petrović ili Jovanović. Ovaj operator omogućava ispitivanje da li je vrednost atributa/kolone u zadatom opsegu.Baze podataka ."Jovanović"). SELECT * FROM RADNIK WHERE Prezime NOT IN ("Petrović". Primer 10 Za prikazivanje podataka o radnicima čija je plata u opsegu od 30000 do 40000 (uključujući i granice opsega) možemo iskoristiti operator BETWEEN. Operator BETWEEN Operator BEETWEEN zamenjuje višestruku upotrebu operatora AND i =. SELECT * FROM RADNIK WHERE Plata BETWEEN 30000 AND 40000.47 - . .

Za nalaženje svih radnika koji imaju "J" na početku prezimena. tj za prethodni slučaj. slovo.Relacioni model Elektronski fakultet u Nišu Operator LIKE Operator LIKE omogućava poređenje vrednosti kolone sa zadatim šablonom. Kod definisanja šablona koristi se procenat (%) i znak pitanja (?). U narednom primeru * iza slova "J" označava proizvoljan broj znakova (0 ili više). SELECT * FROM RADNIK WHERE DatRodj IS NULL. Znak pitanja (?) zamenjuje samo jedan znak. . može se koristiti šablon "J%". SELECT * FROM RADNIK WHERE Prezime LIKE "J*". Može se samo proveravati da li kolona ima NULL vrednost ili nema. Operator NOT LIKE prikazuje sve vrste koje ne odgovaraju prethodno datom opisu. Primer 11 Za zadavanje šablona MS Access koristi nešto drugačije simbole. Operator IS NULL Operator IS NULL se koristi za poređenje sa NULL vrednostima. Umesto procenta koristi se zvezdica (*).48 - . Za nalaženje svih radnika koji sadrže slovo "J" negde u prezimenu mogao bi se koristiti šablon "*J*". odnosno predstavlja uzorak za poklapanje koji sadrži na početku slovo "J" i proizvoljan broj znakova iza njega. interpunkcijski znak) ili skup znakova. sve radnike koji nemaju slovo "J" u svom prezimenu. Obratite pažnju da se ne pravi razlika između malih i velikih slova. Treba voditi računa da se na NULL vrednosti ne može primeniti ni jedan relacioni operator. Primer U nastavku je dat SQL upit koji izdvaja podatke o svim radnicima kojima nije definisan datum rođenja odnosno datum rođenja ima NULL vrednost.Baze podataka . Procenat (%) predstavlja bilo koji mogući znak (broj.

Primer 13 U nastavku je dat SQL upit koji prikazuje podatke o radnicima i sortira ih prema prezimenu u opadajućem i rastućem redosledu. sortiranjem po vrednosti nekih kolona u rastući (ASC) (predefinisana vrednost) ili opadajući redosled (DESC).49 - . . SELECT * FROM RADNIK ORDER BY Prezime. SELECT * FROM RADNIK ORDER BY Prezime DESC.Relacioni model Elektronski fakultet u Nišu Klauzula ORDER BY Klauzula ORDER BY specificira redosled prikazivanja vrste rezultujuće tabele. Obratite pažnju da ukoliko vrste sortirate u rastućem redosledu nije potrebno eksplicitno navesti smer sortiranja. Rastući redosled je podrazumevan u ORDER BY klauzuli.Baze podataka . Ukoliko klauzula ODER BY nije navedena vrste u rezultujućoj tabeli su poređane po slučajnom principu i ne postoji nikakva garancije da će isti upit uvek generisati rezultujuću tabelu čije su vrste poređane na isti način.

2. SELECT Ime. SQL upit u nastavku sortira podatke o radnicima prema broju sektora u opadajućem redosledu a prema prezimenu u rastućem redosledu.50 - .3. Prezime ASC. Plata + 5000 AS PlataSaBonusom FROM RADNIK. . Na taj način se kao rezultat pretraživanja mogu prikazati rezultati izračunavanja nekog matematičkog izraza.Baze podataka . Prezime. Primer 15 U nastavku je dat SQL upit koji prikazuje imena i prezimena radnika kao i njihove plate uvećane za bonus od 5000. 3. Aritmetičke funkcije SQL dozvoljava korišćenje matematičkih funkcija u SELECT i WHERE klauzulama.Relacioni model Elektronski fakultet u Nišu Primer 14 Sortiranje je moguće vršiti na osnovu vrednosti više kolona. SELECT * FROM RADNIK ORDER BY Sektor DESC.

Korišćenje ovih funkcija je jednostavno.nalazi broj broj vrsta sa ne NULL vrednostima kolone COUNT (DISTINCT kolona) .izračunava srednju vrednost datog atributa SUM(kolona) .nalazi broj vrsta sa različitim vrednostima zadate kolone (nije podržano od strane MS Access-a) . Prezime.3.51 - .Relacioni model Elektronski fakultet u Nišu Obratite pažnju da je rezultatu matematičke funkcije (Plata + 5000) dodeljeno ime korišćenjem sintakse pseudonima: AS PlataSaBonusom.nalazi minimalnu vrednost atributa MAX(kolona) .3. Funkcije agregacije Funkcije agregacije su dobile naziv po tome što vrše agregaciju rezultata upita.nalazi broj vrsta u tabeli (grupi) COUNT(kolona) . SELECT Ime. Plata + 5000 AS PlataSaBonusom FROM RADNIK WHERE Plata + 5000 > 40000.nalazi najveću vrednost atributa COUNT(*) .Baze podataka . 3. pošto se navode u listi kolona SELECT klauzule koje se prikazuju. Aritmetičke funkcije se mogu primenjivati i u WHERE klauzuli.izračunava sumu svih vrednosti atributa MIN(kolona) . Značenje funkcija je sledeće: • • • • • • • AVG(kolona) .

Sledeći SQL upit određuje maksimalnu. To je posledica činjenice da se rezultat funkcija agregacija izračunava nakon što se odrede vrste koje ulaze u sastav rezultujuće tabele. AVG(Plata) AS ProsPlata. prosečnu i ukupnu platu svih radnika. minimalnu. Plata FROM RADNIK WHERE Plata > AVG(Plata).Relacioni model Elektronski fakultet u Nišu Primer 16 Funkcija COUNT određuje broj vrsta u rezultujućoj tabeli. Prezime. . Primer 17 Posebno je bitno zapamtiti da funkcije agregacije nije moguće koristiti u WHERE klauzuli. MIN(Plata) AS MinPlata. SELECT Ime. SELECT MAX(Plata) AS MaxPlata. U nastavku je dat SQL upit koji se NE MOŽE IZVRŠITI i koji će GENERISATI GREŠKU. odnosno nakon obrade predikta koji je zadta u WHERE klauzuli.Baze podataka . SUM(Plata) AS UkPlata FROM RADNIK.52 - . SELECT COUNT(*) AS PlataSaBonusom FROM RADNIK.

. U prozoru PREDUZECE:Database. Praktični rad: MS Access Rad sa SQL programskim jezikom u okviru MS Access-a se bazira na korišćenju Query objekata u SQL View režimu. Prikazaće se Open dijalog. kliknite dugme Open da bi ste otvorili bazu podataka. pronaći ikonicu za Access 2. Za primer ćemo uzeti najednostavnij upit koji prikazuje sve podatke iz tabele CUSTOMER. Programs. selektujte je i kliknite na dugme Open. Ovaj prozor se koristi za kreiranje upita korišćenjem MS Access QBE alata.mdb datoteku na disku.Windows . Nakon toga se pojavljuje prozor Query 1: Select Query i dijalog Show Table (Slika 2). Kada se pojavi Security Warning dijalog. 1. Prikazaće se prozor Query 1: Select Query kao na Slici 3. U meniju izaberite stavku File | Open. na Objects traci izaberite stavku Queries (Slika 1). Korišćenjem dugmeta Close zatvorite Show Table dijalog. Slika 1 4. Pronađite PREDUZECE. SELECT * FROM Customer. 3.Baze podataka . 5. Izaberite stavku Create Query in Design View.53 - .Relacioni model Elektronski fakultet u Nišu 3. Startujte MS Access . Obratite pažnju na SQL View dugme na toolbar-u.4. Za sada nećemo koristiti ovaj alat već ćemo direktno unositi SQL upite.

Prozor Query 1: Select Query se prebacuje u SQL View režim rada (Slika 4). Kliknite na SQL View dugme na Query Design toolbar-u.Baze podataka . Obratite pažnju da je komanda SELECT već započeta. .Relacioni model Elektronski fakultet u Nišu Slika 2 Slika 3 6.54 - .

Kliknite na dugme Run na Query Design toolbar-u. Pojaviće se Save As dijalog kao na Slici 7.Baze podataka . . Elektronski fakultet u Nišu Slika 4 Slika 5 8. Ukoliko je sve u redu prikazuje se rezultat upita kao na Slici 6.55 - . Da bi ste snimili upit izaberite dugme Save na Query Design toolbar-u.Relacioni model 7. Unesite komandu SELECT * FROM Customer kao na Slici 5. 9.

Za ime upita unesite Test i kliknite na dugme OK.Relacioni model Elektronski fakultet u Nišu Slika 6 Slika 7 10. Objekat Test se sada pojavljuje u listi Query objekata (Slika 8). Upit je snimljen i ime prozora je sada promenjeno u skladu sa novim imenom upita. Zatvorite prozor Test : Select Query. . 11.Baze podataka .56 - .

Napisati SQL upit koji za projekte locirane u Nišu ili Leskovcu prikazuje njihova imena i brojeve sektora koji su zaduženi za njih. Napisati SQL upit koji prikazuje imena i pol svih članova porodice koji imaju srodstvo "sin". Napisati SQl upit koji prikazuje imena svih projekata koji su locirani u Nišu. 3. Napisati SQL upit koji određuje prosečnu zaradu za radnike koji rade u sektoru broj 4. 10. Modifikovati upit iz tačke 2 tako da se podaci sortiraju u opadajućem redosledu po lokacijama na kojima se nalaze. 2. Za rešavanje koristite bazu podataka PREDUZEĆE koje je priložena uz ovaj materijal. 7. 8.Baze podataka . 1. . Napisati SQL upit koji određuje spisak različitih srodstava koje imaju članovi porodice. Napisati SQL upit koji prikazuje imena svih projekata čije ime počinje slovom P. lokacije na kojima se nalaze i brojeve sektora koji su zaduženi za njih. 4. 12. 9. Napisati SQL upit koji prikazuje imena svih projekata koji su locirani u Pirotu i čije ime počinje slovom P.57 - . 5. 6. Napisati SQL upit koji prikazuje nazive svih projekata koji postoje u preduzeću. Napisati SQL upit koji određuje imena i prezimena svih radnika čija bi plata nakon povećanja od 10% bila veća od 40000. Napisati SQL upit koji za tip srodstva “sin” određuje broj članova porodice koji imaju taj tip srodstva.Relacioni model Elektronski fakultet u Nišu Slika 8 Pitanja za samostalni rad SQL upiti Pokušajte da rešite niz zadataka koji je dat u nastavku. 11. Napisati SQL upit koji prikazuje kompletan sadržaj tabele SEKTOR.

Upoznati se sa različitim tipovima spoja koji mogu da postoje između tabela. Naučiti osnove korišćenja naredbe SELECT za pretraživanje podataka u većem broju tabela. Takođe. Naredba SELECT II 4. . Upoznati se sa mogućnošću kombinovanja rezultata većeg broja upita. Ciljevi lekcije • • • • Upoznati se sa mogućnostima SELECT naredbe za generisanje sumarnih informacija. U ovoj lekciji će biti obrađene naprednije teme vezane za korišćenje SELECT naredbe za pretraživanje i pribavljanje podataka iz relacione baze podataka. U ovoj lekciji upoznaćemo se sa mogućnošću grupisanja podataka po različitim kriterijumima.Baze podataka .1.Relacioni model Elektronski fakultet u Nišu Lekcija 4 Sadržaj Naredba SELECT II • o o o Neophodno predznanje Klauzule GROUP BY i HAVING Primena o o Spajanje tabela Dekartov proizvod (cross-join) Unutrašnji spoj (inner-join) Levi spoljašnji spoj (left-outer join) Desni spoljašnji spoj (right-outer join) Potpuni spoljašnji spoj (full-outer join) Primena o o Kombinovanje rezultata više SQL upita Pitanja za samostalni rad 4.58 - . upoznaćemo se i sa mogućnostima kombinovanja rezultata većeg broja SQL upita. U prethodnoj lekciji smo obradili osnovne oblike SELECT naredbe i videli kako naredba može da se koristi za pribavljanje podataka iz jedne tabele. Videćemo kako je u rezultujućoj tabeli moguće kombinovati podatke iz nekoliko različitih tabela.

za kreiranje i modifikacija šema relacione baze podataka i za kontrolu pristupa objektima baze podataka. Klauzule GROUP BY i HAVING U prethodnoj lekciji upoznali smo se sa funkcijama agregacije. Klauzula GROUP BY ima zadatak da omogući grupisanje vrsta u rezultujućoj tabeli na osnovu zajedničkih vrednosti. Torka relacije Vrsta relacije. Neophodno predznanje Relacija Tabela sa vrstama i kolonama. SQL Programski jezik koji je projektovan za potrebe pretraživanja i upravljanja podacima u Sistemima za upravljanje relacionim bazama podataka (Relational Database Management Systems . Naredba SELECT SQL naredba koja se koristi za pribavljanje podatke iz jedne tabele ili više povezanih tabela koje se nalaze u relacionoj bazi podataka. koje se odnose na svojstva objekta predstavljenog relacijom.Baze podataka . 4. Atribut je praktično imenovana kolona relacije odnosno tabele.Relacioni model Elektronski fakultet u Nišu 4. njegova vrednost mora biti jednaka vrednosti ključa kandidata neke torke u matičnoj relaciji ili njegova vrednost mora biti NULL.RDBMS). Spoljni ključ / Strani ključ Atribut ili skup atributa jedne relacije koji se uparuje sa ključem kandidatom neke druge ili iste relacije. Time se povećava vrednost funkcija agregacije jer se u . Referencijalni integritet Ako postoji neki spoljni ključ u relaciji. Ove funkcije imaju zadatak da omoguće generisanje sumarnih informacija na osnovu podataka u relacionoj bazi podataka.3.59 - .2. Atribut relacije Predstavlja osobinu entiteta predstavljenog relacijom.

Baze podataka - Relacioni model

Elektronski fakultet u Nišu

kombinaciji sa GROUP BY klauzulom mogu primenjivati na grupe vrsta a ne samo na čitavu rezultujuću tabelu. Primer 1 Potrebno je voditi računa, da ukoliko ne postoji GROUP BY klauzula, u SELECT klauzuli nije moguće kombinovati funkcije agregacije sa imenima kolona. U nastavku je dat SQL upit koji NE MOŽE DA SE IZVRŠI i koji će dovesti do POJAVE GREŠKE. SELECT Ime, Prezime, SUM(Plata) FROM RADNIK; Ovaj upit je moguć samo uz upotrebu GROUP BY klauzule. Klauzula GROUP BY zahteva od DBMS-a da izvrši sortiranje rezultujuće tabele prema specificiranim kolonama i izvrši grupisanje vrsta koje imaju iste vrednosti za specificirane kolone. Ukoliko su prisutne funkcije agregacije one će se primeniti na tako dobijene grupe. Tek uz prisustvo GROUP BY klauzule moguće je u SELECT klauzuli kombinovati imena kolona i funkcije agregacije. Bitno je da napomenuti da se klauzula GROUP BY izvršava nakon klauzule WHERE odnosno da se grupisanje vrši tek nakon što su određene vrste koje treba da uđu u sastav rezultujuće tabele.

Primer 2 U nastavku je dat primer SQL upita koji za svaki sektor računa broj radnika koji rade u njemu. Za grupisanje radnika po broju sektora u kome radi iskorišćena je GROUP BY klauzula. SELECT Sektor, COUNT(*) FROM RADNIK GROUP BY Sektor;

Klauzula HAVING omogućava filtriranje rezultata dobijenih korišćenjem GROUP BY klauzule. Ova klauzula primenjuje uslov filtriranje na formirane grupe.

Primer 3 SQL upit iz prethodnog primera je modifikovan, korišćenjem HAVING klauzule, tako da su prikazani podaci samo o sektorima koji imaju više od jednog radnika. - 60 -

Baze podataka - Relacioni model SELECT Sektor, COUNT(*) FROM RADNIK GROUP BY Sektor HAVING COUNT(*) > 1;

Elektronski fakultet u Nišu

Primena Klauzule GROUP BY i HAVING je moguće kombinovati sa WHERE klauzulom. Pri tome treba voditi računa o redosledu izvršavanja (isti je redosled po kome se klauzule ređaju prilikom pisanja SELECT naredbe): 1. WHERE - primenjuje se predikat koji određuje vrste koje ulaze u sastav rezultujuće tabele 2. GROUP BY - vrši se grupisanje vrsta u rezultujućoj tabeli 3. HAVING - primenjuje se predikat koji određuje vrste koje će ostati u rezultatu upita 4. ORDER BY - sortiranje rezultata se vrši tek na kraju SELECT Sektor, COUNT(*) AS BrojRadnika FROM RADNIK WHERE Pol = 'Ž' GROUP BY Sektor HAVING COUNT(*) > 1;

Prilikom korišćenja klauzule GROUP BY, sve kolone koje su navedene u klauzuli SELECT a na koje nije primenjena neka funkcija agregacije, MORAJU BITI NAVEDENE U GROUP BY KLAUZULI. U suprotnom SQL upit neće moći da se izvrši.

Primer 4 Klauzulu GROUP BY je moguće primeniti istovremeno na veći broj kolona. Pri tome su kriterijum za formiranje grupa zajedničke vrednosti u specificiranim kolonama. Prilikom formiranja grupa vodi se računa i o redosledu po kome su kolone za grupisanje navedene (kao da se formiraju grupe sa podgrupama u okviru njih). - 61 -

Baze podataka - Relacioni model SELECT Sektor, Pol, COUNT(*) AS ProsekPlata FROM RADNIK GROUP BY Sektor, Pol ORDER BY AVG(Plata);

Elektronski fakultet u Nišu

4.4. Spajanje tabela
Svi SQL upiti koje smo do sada razmatrali su koristili podatke iz samo jedne tabele. Često se javlja situacija da se tražena informacija nalazi u većem broju tabela. U takvim situacijama potrebno je izvršiti spajanje vrsta iz različitih tabela i generisanje rezultujuće tabele. Za pribavljanje podataka iz većeg broja tabela dovoljno je u klauzuli FROM navesti imena tabela iz kojih želimo da pribavimo podatke. Da bi spajanje tabela bilo uspešno, osim u nekim specijalnim slučajevima, potrebno je da navedemo uslov spoja, odnosno da navedemo kolone na osnovu čijih vrednosti se vrši spajanje vrsta iz različitih tabela. Spajanje tabela se vrši tako što se najčešće uparuje strani ključ iz jedne tabele sa primarnim ključem koji referencira u drugoj tabeli (Videti ograničenja stranog ključa u Lekciji 2 Videti šta će biti naslov lekcije 2). Uslov spajanja može da se zada u okviru WHERE klauzule ili korišćenjem ključne reči JOIN u okviru FROM klauzule. Spoj na jednakost (equi-join) obezbeđuje spajanje podataka iz dve ili više tabela na osnovu jednakosti odgovarajućih atributa, obično na osnovu primarnih i spoljnih ključeva. Najjednostavniji slučaj navođenja spoja je kada se u WHERE klauzuli specificira uslov spoja po jednakosti. Dekartov proizvod je slučaj kada u WHERE klauzuli ne postoji uslov spoja, a u FROM klauzuli je navedeno više tabela. U tom slučaju nema spajanja vrsta po vrednosti nekog atributa, već se pravi kombinacija svake vrste iz jedne tabele sa svakom vrstom iz druge tabele (u slučaju Dekartovog proizvoda dve tabele) Spoljni spoj (outer-join) omogućava spajanje dve tabele po vrednosti nekog atributa (kao kod equi-join), ali i uključivanje onih torki (vrsta) iz jedne ili druge tabele (ili iz obe), koje ne zadovoljavaju uslov jednakosti. Da bi bolje razumeli različite tipove spoja koristićemo tabele RADNIK i SEKTOR ali u nešto jednostavnijem obliku. Pojednostavljene verzije tabela, RADNIK1 i SEKTOR1, su date u nastavku. Za svaki tip spoja daćemo oba oblika navođenja uslova spoja: i korišćenjem WHERE klauzule i korišćenjem ključne reči JOIN u klauzuli FROM. - 62 -

Baze podataka .4. . SELECT * FROM SEKTOR1 CROSS JOIN RADNIK1. RADNIK1.Relacioni model Elektronski fakultet u Nišu Tabela 1 Modifikovana tabela RADNIK Tabela 2 Modifikovana tabela SEKTOR 4. SELECT * FROM SEKTOR1.1.63 - . Primer 5 Prilikom korišćenja Dekartovog proizvoda tabela treba voditi računa da sintaksa CROSS JOIN nije podržana od strane MS Access-a. Dekartov proizvod (cross-join) Dekartov proizvod dve tabele (A CROSS JOIN B) se dobija tako što se svaka vrsta iz jedne tabele kombinuje sa svakom vrstom iz druge tabele.

RADNIK1 .2.Broj i RADNIK1.4. Potrebno je obezbediti mehanizam koji će DBMS-u precizno specificirati kolonu koju želite da referencirate.Sektor mada nije bilo neophodno jer kolone imaju različita imena. U takvim situacijama se koristi sintaksa IME_TABELE. SELECT * FROM SEKTOR1. u osnovi. Ukoliko vrsti iz tabele A odgovara više vrsta tabele B ona se u rezultatu ponavlja više puta (po jednom za svaku odgovarajuću vrstu u tabeli B).IME_KOLONE. Ovaj tip spoja. Prilikom spajanja dve tabele (A INNER JOIN B) uzimaju se sve vrste iz tabele A i pronalazi im se odgovarajuća vrsta u tabeli B. Isti pristup treba primeniti i za klauzulu SELECT ukoliko se javi sličan problem.64 - . Primer 6 Prilikom spajanja tabela treba voditi računa o tome da kolone u različitim tabelama mogu imati ista imena. Ukoliko vrsta iz tabele A nema odgovarajuću vrstu u tabeli B ne uključuje se u rezultat. U SQL upitima koji su dati u nastavku taj pristup je iskorišćen za kolone SEKTOR1.Baze podataka .Relacioni model Elektronski fakultet u Nišu 4. Unutrašnji spoj (inner-join) Inner join predstavlja najčešće korišćeni tip spoja. definiše presek vrsta iz tabela koje učestvuju u spoju.

Sektor. 4.3. Kolone iz tabele B u ovom slučaju imaju vrednost NULL.4.Broj = RADNIK1.Sektor.65 - .Broj = RADNIK1. .Baze podataka . Ovaj tip spoja pred vrsta koje uključuje unutrašnji spoj i vrste iz tabele A (leve tabele) koje nemaju odgovarajuću vrstu u tabeli B (desnoj tabeli).Broj = RADNIK1. Levi spoljašnji spoj (left-outer join) Left-outer join u osnovi predstavlja prošireni inner-join.Relacioni model WHERE SEKTOR1.Sektor. SELECT * Elektronski fakultet u Nišu FROM SEKTOR1 INNER JOIN RADNIK1 ON SEKTOR1. Primer 7 SELECT * FROM SEKTOR1 LEFT OUTER JOIN RADNIK1 ON SEKTOR1.

Desni spolja[nji spoj u rezultat uključuje vrste iz tabele B (desne tabele) koje nemaju odgovarajuću vrstu u tabeli A (levoj tabeli).4.4. Primer 9 MS Access ne podržava FULL OUTER JOIN sintaksu koja je korišćena u narednom SQL upitu.4.Baze podataka .Sektor. 4. SELECT * FROM SEKTOR1 FULL OUTER JOIN RADNIK1 ON SEKTOR1. Primer 8 SELECT * FROM SEKTOR1 RIGHT OUTER JOIN RADNIK1 ON SEKTOR1.Sektor.Relacioni model Elektronski fakultet u Nišu 4.Broj = RADNIK1. . Potpuni spoljašnji spoj (full-outer join) Full outer join predstavlja kombinaciju rezultata koje vraćaju left outer i right outer join.5. Desni spoljašnji spoj (right-outer join) Right outer join funkcioniše kao i left outer join samo je sada uloga tabela promenjena.Broj = RADNIK1. Poptpuni spoljašnji spoj sadrži vrste iz obe tabele (i iz A i iz B) koje nemaju odgovarajuće slogove u drugoj tabeli.66 - .

Radnik i .Broj.Broj. Primer 11 Sledeći SQL upit za sve žene radnike određuje imena projekata na kojima su angažovane. Broj tabela iz kojih izvlačimo podatke nije ničim ograničen. RADI_NA i PROJEKAT.Naziv. Obratite pažnju da WHERE klauzula pored uslova spoja može da sadrži i uslove kojima se selektuju vrste koje će ući u rezultujuću tabelu. SELECT S.Naziv. S.Baze podataka . Kako je već napomenuto spoj se najčešće definiše između spoljašnjeg ključa u jednoj tabeli i primarnog ključa koji se referencira u drugoj tabeli (RADI_NA. Obratite pažnju da je kod ovog upita iskorišćena mogućnost da se tabelama dodele pseudonimi. Takođe.Relacioni model Elektronski fakultet u Nišu Primena Primer 10 U nastavku je dat SQL upit koji prikazuje imena sektora i broj radnika koji rade u njima. obratite pažnju da sada podatke izvlačimo iz tri tabela: RADNIK. Potrebno je voditi računa da spojevi između tabela budu definisani na odgovarajući način kako bi dobili željene podatke.Broj=R.Sektor GROUP BY S.67 - . Spajanje tabela u ovom upitu izvedeno je korišćenjem WHERE klauzule. COUNT(*) AS BrojR FROM SEKTOR1 AS S INNER JOIN RADNIK1 AS R ON S. S.

Baze podataka .MatBr.Broj.Sektor) INNER JOIN RADI_NA AS RN ON P.Broj = P.Projekat i PROJEKAT. SELECT S.Broj.Projekat GROUP BY S. Za spajanje različitih tabela mogu se kombinovati različiti tipovi spoja.Broj). S. SUM(Sati) AS SatiUkupno FROM (SEKTOR AS S INNER JOIN PROJEKAT AS P ON S.Ime.Naziv. Primer 12 Naredni SQL upit za svaki sektor daje ukupan broj radnih sati koje radnici provode na projektima za koje je taj sektor zadužen. SELECT R. RADI_NA.MatBr = RN.Pol = "Ž". MS Access zahteva da spojevi između tabela budu grupisani korišćenjem zagrada.Radnik AND RN.Projekat = P.Broj = RN.MatBr. .Naziv FROM RADNIK R.Relacioni model Elektronski fakultet u Nišu RADNIK.68 - . PROJEKAT P WHERE R.Prezime. R. P. R. RADI_NA RN.Naziv. S.Broj AND R.

Primer 14 U nastavku je dat SQL upit koji vraća nazive sektora u kojima rade radnici koji se prezivaju Petrović i Jovanović. SELECT * FROM SEKTOR1 LEFT OUTER JOIN RADNIK1 ON SEKTOR1.69 - . SELECT Naziv FROM SEKTOR. Klauzula INTERSECT vraća samo vrste koje se javljaju u rezultujućim tabelama svih SQL upita koji se kombinuju. presek (INTERSECT) i razlika (MINUS).Broj=RADNIK1.Broj=RADNIK1. Primer 13 SQL upit u nastavku koristi klauzulu UNION da bi implementirao full-outer join koji nije podržan u MS Access-u. Kombinovanje rezultata više SQL upita Programski jezik SQL dozvoljava kombinovanje rezultata većeg broj SQL upit korišćenjem operacija za rad sa skupovima: unija (UNION).Sektor UNION SELECT * FROM SEKTOR1 RIGHT OUTER JOIN RADNIK1 ON SEKTOR1. Klauzula UNION kombinuje rezultate dva ili više upita u jednu rezultujuću tabelu. RADNIK WHERE Broj = Sektor AND Prezime = 'Jovanović' UNION . redosledu (odgovarajuće kolone se nalaze na istim pozicijama) i tipu (odgovarajuće kolone moraju imati kompatibilne tipove).5.Sektor. Rezultati upita koji se kombinuju moraju imati kolone koje se slažu po broju (isti broj kolona).Baze podataka .Relacioni model Elektronski fakultet u Nišu 4. Klauzula MINUS vraća samo one vrste koje se javljaju u rezultatu provg SQL upita ali se ne javljaju I u rezultatima ostalih SQL upita.

MS Access ne podržava klauzulu MINUS. Prezime FROM SEKTOR.Relacioni model SELECT Naziv FROM SEKTOR. Primer 16 Ukoliko želimo da dobijemo podake o radnicima koji rade u sektoru Administracija a plata im je manja od 40000. Elektronski fakultet u Nišu Primer 15 U sledećem primeru imamo SQL upit koji korišćenjem klauzule INTERSECT određuje podatke o radnicima koji rade u sektoru Administracija I koji imaju platu veću od 40000. RADNIK WHERE Broj = Sektor AND Prezime = 'Petrović'. Ime. upit iz prethodnog primera treba modifikovati takod a se umesto klauzule INTERSECT koristi klauzula MINUS. Ime. RADNIK WHERE Broj = Sektor AND Naziv = 'Administracija' INTERSECT SELECT MatBr.Baze podataka . Prezime FROM SEKTOR.70 - . RADNIK WHERE Broj = Sektor AND plata > 40000. SELECT MatBr. . MS Access ne podržava klauzulu INTERSECT.

Modifikovati upit iz zadatka 7 tako da se prikazuju samo podaci o projektima koji imaju više od jednog angažovanog radnika. 4. 7. prezime.Baze podataka . naziv i broj angažovanih radnika. . 10. Ime. Pitanja za samostalni rad SQL upiti Pokušajte da rešite niz zadataka koji je dat u nastavku. Napisati SQL upit koji određuje imena i prezimena radnika koji rade u sektoru broj 4 i nemaju nijednog člana porodice. Napisati SQL upit koji za svaki projekat određuje ime i prezime rukovodioca sektora koji je zadužen za taj projekat. Za rešavanje koristite bazu podataka PREDUZEĆE koje je priložena uz ovaj materijal. 9. 1. Napisati SQL upit koji za svaki broj sektora računa prosečnu i maksimalnu platu radnika koji rade u tom sektoru.Relacioni model SELECT MatBr. Prezime FROM SEKTOR. 5. 2. Prezime FROM SEKTOR. 8. 3. RADNIK Elektronski fakultet u Nišu WHERE Broj = Sektor AND Naziv = 'Administracija' INTERSECT SELECT MatBr. Napisati SQL upit koji prikazuje imena i prezimena radnika koji imaju više od jednog člana porodice. Napisati SQL upit koji za svakog radnika prikazuje ime. Napisati SQL upit koji za svaki tip srodstva određuje broj članova porodice koji imaju taj tip srodstva.71 - . Napisati SQL upit koji za svaki projekat prikazuje njegov broj. Napisati SQL upit koji za svaki broj sektora određuje broj projekata koji su zaduženi za taj sektor. Napisati SQL upit koji određuje brojeve sektora koji su zaduženi za dva i više projekta. RADNIK WHERE Broj = Sektor AND plata > 40000. 6. pol i naziv sektora u kome rade. Ime.

Kreiranu tabelu povezati sa tabelom RADNIK .Napisati SQL upit koji prikazuje kompletan sadržaj tabele SEKTOR. Primarni ključ tabele su matični broj radnika i datum početka godišnjeg odomora.Relacioni model Elektronski fakultet u Nišu 11.Kreirati tabelu GODISNJI_ODMORI. Juni 2009..Kreiranu tabelu napuniti fiktivnim podacima . .. 11:35 Krajnji rok za predaju: Četvrtak. 18. Napisati SQL upit koji određuje imena i prezimena radnika koji se ne nalaze na poziciji šef sektora.Napisati SQL upit koji za svaki broj sektora računa prosečnu i maksimalnu platu radnika koji rade u tom sektoru.Baze podataka . datum početka godišnjeg odmora.Napisati SQL upit koji za svaki projekat prikazuje njegov broj. .Preuzeti MS Access verziju baze podataka PREDUZEĆE .Napisati SQL upit koji određuje imena i prezimena svih radnika čija bi plata nakon povećanja od 10% bila veća od 40000. Dostupan od: Utorak.Modifikovati upit iz tačke 6 tako da se podaci sortiraju u opadajućem redosledu prema nazivu sektora. Juni 2009. godina u kojoj se godišnji odmor koristi. . datum završetka godišnjeg odmora. naziv i broj angažovanih radnika. 22:35 . 12.72 - . Napisati SQL upit koji određuje imena i prezimena radnika koji rade u sektoru broj a angažovani su na projektima koji su u nadležnosti sektora broj 5. Zadaci: . broj radnih dana). 9. Zadatak: Relacione baze podataka i SQL Kao osnovu projekta potrebno je iskoristiti postojeću bazu podataka PREDUZEĆE (ova baza podataka je išla kao prateći materijal uz lekcije o SQL-u). . . U ovoj tabeli se za svakog radnika pamte informacije kako je tokom godine koristio svoj godišnji odmor (matični broj radnika.

1. Ažuriranje podataka (izmena vrednosti kolona u postojećim vrstama tabele) 3.73 - . SQL naredbe za manipulaciju podacima 5. U ovoj lekciji ćemo obraditi ostatak DML naredbi odnosno obradićemo naredbe koje omogućavaju modifikaciju podataka u relacionoj bazi podataka. Postoje tri moguće operacije za modifikovanje podataka: 1. . Brisanje podataka (brisanje vrsta iz tabele) Pored DML naredbi za ažuriranje podataka u ovoj lekciji će biti obrađene i DDL naredbe koje omogućavaju izmenu šeme relacione baze podataka. odnosno posvetićemo pažnju naredbama koje omogućavaju brisanje i modifikaciju tabela u relacionoj bazi podataka. Dodavanje novih podataka (dodavanje novih vrsta u tabelu) 2.Baze podataka . Ciljevi lekcije • • • • Upoznati se sa SQL naredbom za dodavanje novih podataka Upoznati se sa SQL naredbom za ažuriranje podataka Upoznati se sa SQL naredbom za brisanje podataka Upoznati se sa SQL naredbama za izmenu strukture relacione baze podataka U prethodne dve lekcije smo se uglavnom bavili naredbom SELECT koja omogućava pretraživanje i pribavljanje podataka iz relacione baze podataka.Relacioni model Elektronski fakultet u Nišu Lekcija 5 Sadržaj SQL naredbe za manipulaciju podacima • o o o o o o o Neophodno predznanje Dodavanje novih podataka Dodavanje novih podataka korišćenjem upita Ažuriranje podataka Brisanje podataka Modifikacija šeme relacione baze podataka Brisanje tabele Modifikacija tabele Pitanja za samostalni rad o 5.

INTO dodaje nove vrste u tabelu relacione baze podataka. za kreiranje i modifikacija šema relacione baze podataka i za kontrolu pristupa objektima baze podataka.3. Vrednosti kolona se definišu zadavanjem vrednosti u obliku konstanti ili korišćenjem rezultata SQL upita.Baze podataka . VarChar(25) NOT NULL. Šema relacione baze podataka Skup šema relacija. Sadrži ime relacije.INTO naredbe. Neophodno predznanje Relacija Tabela sa vrstama i kolonama.RDBMS).2.. Relaciona baza podataka Kolekcija normalizovanih relacija. . pri čemu svaka ima različito ime.74 - . Naredba INSERT. Integer NOT NULL. 5. Šema relacije Predstavlja opis relacije. VarChar(15) DEFAULT "Niš".. SQL Programski jezik koji je projektovan za potrebe pretraživanja i upravljanja podacima u Sistemima za upravljanje relacionim bazama podataka (Relational Database Management Systems .. Svi primeri u nastavku će biti razmatrani za slučaj tabele PROJEKAT. imena atributa i domene atributa.INTO.. Ova tabela je kreirana korišćenjem sledeće CREATE TABLE naredbe: CREATE TABLE PROJEKAT ( Broj Naziv Lokacija Sektor Int. Dodavanje novih podataka Za dodavanje podataka u tabelu koristi se SQL naredba INSERT. CONSTRAINT ProjekatPK PRIMARY KEY (Broj).Relacioni model Elektronski fakultet u Nišu 5. CONSTRAINT NadlezanFK FOREIGN KEY (Sektor) REFERENCES SEKTOR(Broj) ).. U zavisnosti od načina zadavanja vrednosti kolona postoje različiti oblici INSERT.

<ime_kolone2>]. Naredba INSERT.. Iz liste se mogu izostaviti kolone kod kojih nije definisano NOT NULL ograničenje i kolone koje imaju definisano DEFAULT ograničenje. Broj. Sektor. Primer 2 Ukoliko se u INSERT.INTO naredbe koji se koristi u situacijama kada se vrednosti kolona zadaju korišćenjem konstanti. . Takođe.Baze podataka . <vrednost_kolone2>}. moguće je promeniti redosled zadavanja kolona u odnosu na onaj koji je specificiran u CREATE TABLE naredbi. u listi vrednosti kolona moraju se navesti vrednosti za svaku kolonu koja postoji u tabeli u koju se dodaje nova vrsta. moraju biti kompatibilne po tipu sa tipovima podataka koji su za kolone navedeni prilikom kreiranja tabele. Dodaju se informacije o projektu čiji je broj 1. Primer 1 SQL naredba kojom se dodaje nova vrsta u tabelu PROJEKAT.. U tom slučaju lista vrednosti kolona mora da odgovara redosledu kojim su kolone navedene prilikom kreiranja tabele (u CREATE TABLE naredbi).. lociran je u Nišu i za njega je zadužen sektor čiji je broj 5.. "ProizvodX".75 - . INSERT INTO <ime_tabele> [(<ime_kolone1> [. vrednosti kolona. Lista kolona u pojedinim slučajevima ne mora biti kompletna... Iz definicije možemo zaključiti da je lista kolona opciona.. 5.INTO naredbi zadaje lista kolona.INTO kod koje je specificirana lista kolona.. 5). INSERT INTO PROJEKAT VALUES( 1. zove se ProizvodX.)] VALUES (<vrednost_kolone1> [{.]) . "Niš"). Ukoliko je lista kolona izostavljena. Lokacija) VALUES("ProizvodX". 1.Relacioni model Elektronski fakultet u Nišu U nastavku je dat oblik INSERT. "Niš". INSERT INTO PROJEKAT (Naziv. Za istovljene kolone se upisuje podrazumevana vrednost definisana DEFAULT ograničenjem ili se upisuje NULL vrednost ukoliko DEFAULT ograničenje ne postoji..

Ukoliko bar jedno ograničenje nije zadovoljeno DBMS će prijaviti poruku o grešci. Dodavanje novih podataka korišćenjem upita Ukoliko se vrednosti kolona zadaju korišćenjem upita.. Prilikom dodavanja nove vrste u tabelu biće proverena sva ograničenja koja su definisana nad tabelom: primarni ključ.. U ovom slučaju za listu kolona važe ista pravila kao i u prethodnim situacijama. INSERT INTO PROJEKAT (Naziv. Sektor.. INSERT INTO <ime_tabele> [(<ime_kolone1> [. Redosled i tip kolona u rezultujućoj tabeli upita mora da odgovara redosledu i tipu kolona u listi. Broj.1..3.. prilikom dodavanja nove vrste u tu kolonu će biti upisana vrednost 'Niš'.INTO naredba koja koristi SQL upit da bi u tabelu PROJEKAT dodala podatke iz fiktivne tabele PROJEKAT1.. Pošto je u tabeli za tu kolona definisano DEFAULT ograničenje. Sektor. 5.76 - . Lokacija) SELECT Naziv. Da DEFAULT ograničenje ne postoji u kolonu Lokacija bi bila upisana vrednost NULL.INTO ima nešto drugačiji oblik. naredba INSERT. 5.Relacioni model Elektronski fakultet u Nišu Primer 3 U narednom primeru iz liste kolona je izbačena kolona Lokacija. Broj. CHECK. Sektor..<ime_kolone2>]. . NOT NULL. Lokacija) VALUES('ProizvodX'. Lokacija FROM PROJEKAT1.)] <upit>. Primer 4 INSERT..Baze podataka . Broj. INSERT INTO PROJEKAT (Naziv. Vrednosti kolona se sada ne zadaju kako konstante već se zadaju kao rezultujuća tabela nekog upita. 'Niš'). 1.

Sektor) VALUES( 999887777. "Đorđe". 4). Ime. 5300. Prezime. INSERT INTO RADNIK (MatBr. 3000. Plata. "Janković". Rukovodilac. DatRodj. 6000. Ime. Sektor) VALUES( 987987987. DatRodj. 3500. 3334455555. 5).INTO naredbe za punjenje test podacima tabele RADNIK. 5). Plata. "Jovan".. "29/03/1959". Plata. INSERT INTO RADNIK (MatBr."19/07/1958". Ime. Rukovodilac. 987654321. 2300. "15/09/1952". Ime. INSERT INTO RADNIK (MatBr. "Petrović". Rukovodilac. Rukovodilac. Prezime. INSERT INTO RADNIK (MatBr. "Ž". "Veljković". "K". 987654321. Sektor) VALUES( 888665555. Prezime. Ime. Sektor) VALUES( 666884444. 5). "Stojić". Plata. 4). "S".77 - . 5). 3800. "Ana". Sektor) VALUES( 123456789. Prezime. Rukovodilac. Sektor) VALUES( 3334455555. "Perić". "Jelena". "Voja". 4). 888665555. "Ivan". Plata. "Marković". "Savić". Prezime. Pol. Rukovodilac. "09/01/1955". 2500. INSERT INTO RADNIK (MatBr. 5). Ime. 333445555. "08/12/1945". Sektor) VALUES( 456456456. 888665555. "31/07/1962". DatRodj. INSERT INTO RADNIK (MatBr. "20/06/1965". Prezime. DatRodj. "A". "J". Plata. "M". Ime. Prezime. "09/01/1955". DatRodj. INSERT INTO RADNIK (MatBr.Baze podataka . "E". Pol. "Ž". "V". Plata. . Plata. NULL. DatRodj. Rukovodilac. Prezime. Pol. INSERT INTO RADNIK (MatBr. Pol. Pol. "Ž". "T". 333445555. Sektor) VALUES( 987654321. "B". "Ratko".. "Milica". 5500. "M". "Vasić".Relacioni model Elektronski fakultet u Nišu Primer 5 U nastavku su date INSERT. "M". Rukovodilac. DatRodj. "M". Pol. "M". Pol. Pol. DatRodj. Ime.

78 - . ažuriranje se vrši samo za kolone koje ispunjavaju navednost nekog navedenog uslova. UPDATE PROJEKAT SET Lokacija = "Beograd" WHERE Broj = 5. Ključna reč SET definiše u kojoj se koloni menja vrednost definisana zadatim izrazom. LAKO MOŽEMO DA IZMENIMO I VRSTE KOJE NISMO ŽELELI DA MENJAMO.Relacioni model Elektronski fakultet u Nišu 5. Korišćenjem UPDATE. Ako se navede WHERE klauzula.SET naredba da bi se lokacija projekta čiji je broj 5 promenila na vrednost "Beograd".4.SET naredbe moguće je istovremeno menjati vrednosti većeg broja kolona. Osnovni oblik ove komande je dat unastavku.. ODNOSNO DA IZGUBIMO NEKE DRAGOCENE PODATKE.SET. Primer 6 U ovom primeru se koristi UPDATE...SET naredbe. U sledećem primeru svi projekti koji u nazivu sadrže reč Proizvod se premeštaju u Niš u nadležnost sektora broj 4. Treba biti jako oprezan prilikom korišćenja UPDATE.Baze podataka .] [WHERE <uslov>]. Ažuriranje podataka Za ažuriranje podataka se koristi SQL naredba UPDATE.<ime_kolone> = <izraz>. UPDATE <ime_tabele> SET <ime_kolone> = <izraz> [... UKOLIKO SE U PRETHODNOM PRIMERU IZOSTAVI WHERE KLAUZULA ILI USLOV NIJE DOBRO DEFINISAN.. Izraz može bti konstantna vrednost... . vrednost nekog izraza ili vrednost koju vraća SQL upit...

Elektronski fakultet u Nišu 5. NAREDBA DELETE BRIŠE SVE VRSTE IZ TABELE ČIJE SE IME NAVEDE U FROM KLAUZULI. DELETE FROM RADNIK WHERE Prezime LIKE 'S*'. Primer 7 SQL naredba koja je navedena u nastavku iz tabele RADNIK briše podatke o svim radnicima čije prezime počinje slovom 'S'.5. Brisanje podataka Za brisanje podataka iz relacione baze podataka koristi se naredba DELETE. Primer 8 SQL naredba u nastavku briše podatke o svim projektima. Zbog toga treba biti jako oprezan prilikom korišćenja naredbe DELETE.79 - .Baze podataka . Sektor = 4 WHERE Naziv LIKE 'Proizvod*'. Ukoliko izostavite uslov ili je uslov neadekvatno definisan može doći do trajnog brisanja podataka koje nismo želeli da obrišemo. AKO SE NE NAVEDE WHERE KLAUZULA. .Relacioni model UPDATE PROJEKAT SET Lokacija = 'Niš'. U svom osnovnom obliku naredba DELETE ima sledeću sintaksu: DELETE FROM <ime_tabele> [WHERE <uslov>]. DELETE FROM PROJEKAT. Uslov koji navedete u WHERE definiše kriterijume za selekciju torki koje treba obrisati iz zadate tabele.

DBMS će prijaviti grešku i neće izvršiti brisanje .6. Ovo je još jedan razlog više zbog čega treba biti jako oprezan prilikom korišćenja DELETE naredbe. Iz tabele SEKTOR biće obrisani podacai o sektoru čiji je naziv 'Administracija' . Iz tabele SEKTOR biće obrisani podacai o sektoru čiji je naziv 'Administracija' ali će i iz tabele RADNIK biti obrisani podaci o radnicima koji rade u sektoru 'Administracija' . Prilikom korišćenja ovih naredbi potrebno je da budemo jako oprezni kako greškom. Za razliku od prethodnog slučaja gde će DBMS sprečiti brisanje da ne bi došlo do narušavanja referencijalnog integriteta.Relacioni model Elektronski fakultet u Nišu Primer 9 Prilikom korišćenja naredbe DELETE treba voditi računa i o efektima koji mogu da se jave kao posledica postojanja ograničenja stranog ključa. 5.u tabeli RADNIK postoji definisano ograničenje stranog ključa nad kolonom Sektor i ovo ograničenje referencira primarni ključ u tabeli SEKTOR.u tabeli RADNIK postoji ograničenje stranog ključa nad kolonom Sektor i strani ključ je definisan korišćenjem opcije ON DELETE CASCADE. . i da pokušamo da obrišemo podatke o sektoru čiji je naziv 'Administracija'.6. odnosno brisanje tabele nije moguće ukoliko u bazi podataka postoje ograničenja stranog ključa koja referenciraju tabelu koju želimo da obrišemo. 3. Možemo za primer uzmemo tabele RADNIK i SEKTOR iz baze podataka PREDUZEĆE. DELETE FROM SEKTOR WHERE Naziv = "Administracija". 2. 5.1. DBMS će sprečiti brisanje tabele u slučaju da to dovodi do narušavanja referencijalnog integriteta. ili usled nepažnje ne bi obrisali neke objekte ili podatke koji su nam od značaja. Modifikacija šeme relacione baze podataka Postoji veliki broj SQL DDL naredbi koje omogućavaju izmenu šeme relacione baze podataka. Brisanje tabele Za brisanje tabela iz relacione baze podataka koristi se naredba DROP TABLE.u tabeli RADNIK ne postoji definisano ograničenje stranog ključa nad kolonom Sektor koje referencira primarni ključ u tabeli sektor. U OVOM SLUČAJU DBMS AUTOMATSKI BRIŠE SVE PODATKE KOD KOJIH MOŽE DOĆI DO NARUŠAVANJA REFERENCIJALNOG INTEGRITETA. Izvršavanjem ove naredbe moguće je da se javi jedna od naredne tri situacije: 1.Baze podataka .80 - . Brisanje u ovom slučaju nije moguće jer bi u tabeli RADNIK dobili vrste koje referenciraju nepostojeći sektor čime bi bio narušen referencijalni integritet. Ova naredba briše strukturu tabelu zajedno sa svim podacima koji se u tabeli nalaze.

5. . 2). Naredba ALTER TABLE se može primeniti i za brisanje kolona iz tabele. Primer 12 SQL naredba koja u tabelu PROJEKAT dodaje novo ograničenje. Prilikom dodavanja nove kolone ne možemo odmah primeniti NOT NULL ograničenje jer bi u tom slučaju ograničenje odmah bilo narušeno. ALTER TABLE PROJEKAT DROP CONSTRAINT NadlezanFK. Modifikacija tabele Za modifikaciju strukture tabela koristi se naredba ALTER TABLE. ALTER TABLE PROJEKAT DROP COLUMN VrednostProjekta.6. 2) NOT NULL DEFAULT 10000. Primer 11 SQL naredba koja u tabelu PROJEKAT dodaje novu kolonu.Baze podataka . dodaju se neophodni pdoaci pa se tek naknadno dodaje ograničenje.Relacioni model Elektronski fakultet u Nišu Primer 10 U ovom primeru je data naredba koja briše tabelu RADNIK zajedno sa svim podacima koji se u tabeli nalaze. Zbog toga se kolona dodaje bez NOT NULL ograničenja. DROP TABLE RADNIK.2. Naredba ALTER TABLE se može primeniti i za brisanje ograničenja iz tabele.81 - . ALTER TABLE PROJEKAT ADD VrednostProjekta NUMERIC(10. ALTER TABLE PROJEKAT MODIFY VrednostProjekta NUMERIC(10.

. 2. 3. Za rešavanje koristite bazu podataka PREDUZEĆE koje je priložena uz ovaj materijal. 7. Napisati SQL naredbu koja sve podatke iz tabele PROJEKAT kopira u tabelu PROJEKAT1. Napisati SQL upit kojim se briše ograničenje primarnog ključa u tabeli RADI_NA. Napisati SQL upit kojim se projekat broj 3 seli u Beograd i prelazi u nadležnost sektora broj 4. 10. Sami definišite podatke za nove projekte. 1. Napišite SQL upit kojim se svim radnicima plata povećava za 10%.Baze podataka . 8. Napisati SQL naredbu kojom se svi projekti koji su bili u nadležnosti sektora 4 prebacuju u nadležnost sektora Uprava. Napisati SQL upit koji iz tabele RADI_NA briše podatke o angažovanju radnika čiji je matični broj 333445555.82 - . Napisati SQL naredbe kojom se u tabelu PROJEKAT dodaju podaci o dva nova projekta. Napraviti tabelu PROJEKAT1 koja je idntična kopija tabele PROJEKAT. 9. 5. 6. 4. Napisati SQL upit koji za tabele CLAN_PORODICE briše sve podatke o članovima porodice radnika koji se zove Marko J. Napisati SQL naredbu kojom se svi projekti sa lokacije Pirot sele na lokaciju Leskovac. Petrović. Napisati SQL naredbu kojom se tabeli projekat dodaje nova kolona VREDNOST.Relacioni model Pitanja za samostalni rad Elektronski fakultet u Nišu SQL naredbe Pokušajte da rešite niz zadataka koji je dat u nastavku.

2.Baze podataka . Da se upoznamo sa osnovama kreiranja izveštaja korišćenjem MS Access-a Da se upoznamo sa osnovama kreiranja makroa korišćenjem MS Access-a Da se upoznamo sa osnovama kreiranja aplikacija korišćenjem MS Access-a 6. Osnovne komponente Access aplikacija 6.Relacioni model Elektronski fakultet u Nišu Lekcija 6 Sadržaj Osnovne komponente Access aplikacija • o o o o Neophodno predznanje Uvod Izrada i korišćenje formi Kreiranje formi korišćenjem Form Wizard-a Modifikovanje strukture forme Izrada i korišćenje izveštaja o o o o Sličnosti i razlike formi i izveštaja Osnovni tipovi izveštaja u Access-u Kreiranje izveštaja korišćenjem Report Wizard-a Početno grupisanje i sortiranje podataka Izrada i korišćenje makroa Pokretanje i izvršenje makroa Dodavanje akcija makroa Filtriranje podataka korišćenjem makroa Kreiranje aplikacije u Access-u Pitanja Zadatak o o o 6. Neophodno predznanje • • • Rad u Windows okruženju Relacione baze podataka Poznavanje osnovnih funkcija MS Access-a kao DBMSa .83 - .1. Ciljevi lekcije • • • • Da se upoznamo sa osnovama kreiranja formi korišćenjem MS Access-a.

formi i izveštaja. poput Active Server Pages (ASP) ili Java Server Pages (JSP). formi i izveštaja i paru sa bazom podataka kojoj upravlja neki drugi sistem za upravljanje bazama podataka poput MS SQL Server-a.NET.Baze podataka . Svaka od navedenih tipova komponenti može biti razvijena nekim programskim jezikom ili korišćenjem alata baza podataka koji omogućavaju automatizaciju generisanja ovih komponenti. Prednost korišćenja Access-a može se ogleda se u činjenici da je moguće koristiti njegove mehanizme za kreiranje aplikacija tj upita. Na ovaj način moguće je kreirati aplikacije koje kao izvor podataka koriste udaljene baze podataka. Access poseduje veliki broj mehanizama koji automatizuju kreiranje osnovnih komponenti aplikacija: formi.3. i testiranje aplikacija i smislu debagiranja ukoliko se prilikom razvoja koriste makroi. Sa druge strane mnoge od baza podataka koriste se putem poziva uskladištenih procedura i trigera. Uvod Baze podataka se razlikuju kako u pogledu veličine tako i u pogledu broja korisnika koje opslužuju. Bez obzira na tehnologiju korišćenu za njihovo razvijanje. makroa i izveštaja. Princip korišćenja baza podataka od strane aplikacija razvijenih različitim tehnologijama i različiti slučajevi korišćenja baze podataka uopšte prikazani su na slici. ili neke od tehnologija za kreiranje standardnih desktop aplikacija. Java. Sistem koji upravlja bazom podataka može posedovati generatore upita. . druge koriste aplikacije zasnovane na korišćenju Internet tehnologija. pored razvoja. kakav je slučaj kod Access-a.84 - .Relacioni model Elektronski fakultet u Nišu 6. Korišćenjem ovih mehanizama moguće je jako efikasno kreirati apliakcije koje se po svojim funkcionalnostima neće u mnogome razlikovati od aplikacija razvijenih korišćenjem bilo kog višeg programskog jezika. Pojedine baze koristi svega nekoliko formi ili izveštaja. forme i izveštaje. Mehanizmi ugrađeni u Access skraćuju vreme izrade aplikacija i dozvoljavaju. aplikacije koje koriste podatke smeštene u nekoj bazi podataka za svoje osnovne komponente imaju upite. Neke baze podataka i dalje koriste apliakcije razvijene u COBOL programskom jeziku ili nekom od novijih programskih jezika poput Visual Basic . C# i ostalih.

Kreiranje formi korišćenjem Form Wizard-a Najlakši način da izradite formu je korišćenje Form Wizard-a. Pravilno projektovana forma ubrzava unos podataka i smanjuje greške pri kucanju. Izgled wizard-a prikazan je na slici.Relacioni model Elektronski fakultet u Nišu 6. Korišcenje Form Wizard značajno štedi vreme kreiranja strukturu osnovne forme. oni nude niz prednosti predstavljanja podataka na organizovan i atraktivan način. 6. Raspored polja na formi uradite tako da se unos podataka ili operacija izmene vrši sa leva na desno i odozgo na dole. .4.1.85 - . Forme su napravljene od skupa pojedinačnih elemenata strukture koji se zovu kontrole. Mada koristite izglede Table i Query da izvršite iste funkcije kao i sa formama. Form Wizard omogućava izradu forme koja sadrži polja iz jedne ili više tabela ili upita.4.Baze podataka . Izrada i korišćenje formi Access-ove forme (forms) prave korisnički interfejs prema tabelama. Odabirom opcije Forms iz glavnog Database prozora i odabirom opcije New moguće je pokrenuti Form Wizard. Kontrole su komponente koje se vide u prozorima i okvirima za dijalog Access i ostalih Windows aplikacija. Form Wizard gradi osnovnu strukturu forme i dodaje okvire za kontrole za prikazivanje i izmenu vrednosti stavki podataka.

moguće je odabrati stil prikaza podataka na formi i tip tabelarnog prikaza podataka. svako sa odgovarajućom oznakom. Na glavnoj formi Form Wizard stvara jedno tekstualno polje. . on prikazuje glavnu formu.Relacioni model Elektronski fakultet u Nišu Form wizard omogućava odabir kolona iz tabela koje je potrebno prikazati na formi. Kada Form Wizard završi izradu formi. ali se može poboljšati delimičnim podešavanjem rasporeda.Baze podataka . Moguće je odabrati kolone iz više tabela pri čemu će se zadržati veza između podataka iz različitih tabela. Za svaku od formi neophodno je definisati naziv. za ulaz ili izmenu vrednosti podataka svake od odabranih kolona tabele. Form Wizard pravi forme a onda ih automatski snima. Pored odabira kolona koje će bit prikazane na formi.86 - . Osnovna forma koju je napravio Form Wizard je odmah upotrebljiva.

sadrži neučvršćenu liniju alata. Na traci Form Detail su kontrole koji prikazuju podatke iz tabela i upita i statički elementi podataka. Form Footer se pojavljuje samo jednom. Horizontalna linija koja predstavlja donju marginu forme. Modifikovanje strukture forme Modifikovanje strukture forme ostvaruje se odabirom Form Design moda rada.2. . koja omogućava dodavanje nove kontrole na formu. Prozor Form Design ima sledeće osnovne elemente: • • • • • • Linija alata Form Design. za verziju Access za SAD u inčima. Linija alata Formating. Plivajući prozor. i u centimetrima za verzije Accessa za zemlje gde se koristi metrički sistem.4. grafičke likove i ostale kontrole koji se pojavljuju na vrhu forme. Možete kliknuti i odvući ovu liniju na novu lokaciju. sadrži dugmad koja su prečice za biranje menija u režimu Form Design. Formi možete dodati sekcije Form Header i Form Footer. nazvanu kutija sa alatima. Pokretanjem ovog moda pojavljuje se prozor Form Design. Funkcije dugmadi i njihovih ekvivalentnih izbora sa menija su prikazani u tabelama u sledećoj sekciji. Zaglavlje se pojavljuje samo na prvoj strani forme sa više strana. Traka Form Header definiše visinu sekcije zaglavlja forme.Baze podataka . sadrži dugmad koja su prečice za boju. ivice i različite druge opcije formatiranja.87 - . Traka Form Footer definiše visinu sekcije podnožja forme. Zaglavlja i podnožja su opciona. Sekcija Form Footer je slična sekciji Form Header. Skup vertikalnih i horizontalnih lenjira. tekst. Liniju za marginu pomerate tako što je kliknete i odvučete na željenu lokaciju. ili ih izbrisati. kao što su oznake i zaštitni znaci. Form Header/Footer. Ako štampate formu sa više strana. Vertikalna linija postavlja desnu marginu forme. koji se pojavljuje u režimu Form Design. Detail (sekcija Detalja) i Form Footer (podnožje forme) prikazane na slici 6. biranjem View. koje omogućavaju da vidite delove forme van granica prozora forme. gde je maksimalno povećan prozor za strukturu.Relacioni model Elektronski fakultet u Nišu 6. Forme se mogu podeliti u tri sekcije: Form Header (zaglavlje forme). Sekcija Form Header sadrži statički tekst. Traka Form Detail odvaja Form Header od ostatka forme. Ovo se primenjuje samo ako izaberete da formi dodate zaglavlje i podnožje. Vertikalne i horizontalne trake za pomeranje.

88 - . Moguće je vršiti promenu pozicija grupe kontrola. izveštaj je specijalna vrsta neprekidne forme. U formatiranom prikazu moguće je naknadno promeniti redosled prikaza odabranih kolona tabele korišćenjem Tab Order opcije. pretvara se u liniju sa dve vertikalne strelice.Baze podataka . Izrada i korišćenje izveštaja Izveštaj je krajnji proizvod većine aplikacija baza podataka. projektovanog za štampanje. Svaka kontrola koja se nalazi na formi dozvoljava promenu svoje veličine. Podrazumevani prikaz dizajna forme prikazuje kontrole u rešetki (grid-u) pa je pomeranje kontrole i promenu njene veličine moguće vršiti na osnovu tačaka rešetke. Osim manuelnih promena stila prikaza kontrola. . moguće je koristi neki od ugrađenih stilova korišćenjem AutoFormat opcije iz linije alata. Access kombinuje podatke u tabelama i upitima tako da možete štampati i distribuirati onima kojima je potreban. Povlačenjem pokazivača podešava se veličinu sekcije iznad pokazivača miša. Poravnanje selektovanih kontrola vrši se izborom jedne od Align opcija podmenija Format glavnog menija Access-a. Detail. Kada postavite pokazivač miša na gornju ivicu trake za podelu sekcije. Kod Accessa.5. ili koji ga zahtevaju. ili Form Footer. Prethodno je neophodno selektovati kontrole koje je potrebno pomeriti.Relacioni model Elektronski fakultet u Nišu Visinu sekcije možete izmeniti povlačenjem mišem vertikalnih traka Form Header. 6.

a unutar sekcija grupe zavisnu grafiku. izveštaje po grupama i zbirovima i poštanske nalepnice. prave tri osnovne vrste izveštaja: sa jednom kolonom.Baze podataka . navode u jednoj dugoj koloni okvira za tekst vrednosti svakog polja u svakom zapisu tabele ili upita. Group sections (sekcije grupe) izveštaja. Izgled samolepljive nalepnice robe na kojoj štampate. jer poravnavanje kolona nije onakvo kakvo se želi. projektovane za štampanje imena i adresa ili drugih podataka iz više polja. Poštanske nalepnice (mailing labels) su posebna vrsta višekolonskih izveštaja. i zaglavlja i podnožja stranice koja se štampaju na vrhu i dnu svake stranice. U sekcije zaglavlja i podnožja možete staviti statičku (nezavisnu) grafiku. obezbeđuje vrednosti. određuje koliko redova i kolona ima na stranici. Podnožje izveštaja se često koristi za štampanje ukupnog zbira. sadrže podizveštaje zasnovane na nepovezanim izvorima podataka. Osnovni tipovi izveštaja u Access-u Postoji šest osnovnih tipova izveštaja napravljenih u Accessu. Oznaka pokazuje ime polja. Višekolonski izveštaji (multicolumn reports) se prave iz izveštaja sa jednom kolonom. Vrednost osnovnih podataka za izveštaj ne možete izmeniti. njihova veličina se menja pomoću ručica. i tako redom. obezbeđuju kolonu za svako polje tabele ili upita i štampanje vrednosti svakog polja zapisa u redovima ispod zaglavlja kolone. nisu namenjeni za pregled podataka u prozoru. obuhvataju ekvivalenat sekcije Detail forme. i Subreports (podizveštaji) se ugraduju u izveštaje na isti način na koji se kontrole podforme dodaju u glavne forme. Grupe se često nazivaju pojasi (bands). ali ima ograničenu upotrebu. Controls (kontrole) su dodati izveštajima iz okvira sa alatima Accessa i onda pomereni. Nezavisni izveštaji (unbound reports). Tabelarni izveštaji (tabular reports). uključujući sledeće: • • • • • Report Wizards.2. Sekcije izveštaja odgovaraju sekcijama forme sličnih imena. . kao što su tabele ili upiti. kao celina. Dodajete Group Headers koji uključuju naziv za svaku grupu. Izveštaji Access imaju mnoge zajedničke karakteristike sa formama. Sections (sekcije). a proces grupisanja zapisa formiranje pojasa (banding).89 - . Izveštaji po grupama i zbirovima (groupsltotals reports) su najčešća vrsta izveštaja. Sličnosti i razlike formi i izveštaja Većina metoda za izradu formi za transakcione obrade. 6.5. primenjuje se i kod izveštaja.Relacioni model Elektronski fakultet u Nišu 6. a okvir za tekst. u grupama. Informacije koje ne stanu u prvu kolonu prelaze na drugu kolonu. Svaka grupa polja čini ćeliju u rešetki. desno od oznake. koji se zovu izgledi (layout): • • • • • • Izveštaji sa jednom kolonom (single-column reports). i Group Footers za štampanje grupnih podzbirova. koristeći novinsku kolonu aplikacije stonog izdavaštva i obrade teksta.1. Format više kolonskih tabela troši manje papira. Oni sabiraju podatke za grupe zapisa i onda dodaju ukupni zbir na kraju izveštaja. sadrže zaglavlja i podnožja izveštaja koja se pojavljuju jednom na početku i na kraju izveštaja. Bitne su dve osnovne razlike između formi i izveštaja: • • Izveštaji su namenjeni samo za štampanje i za razliku od formi.5.

Slično Form Wizard. izveštaji zahtevaju izvor podataka. kao što to rade forme. Podizveštaji koji su u nezavisnom izveštaju. Iz tabele ili upita biraju se kolone koje će biti prikazane u izveštaju. moraju biti zavisni u odnosu na izvor podataka.90 - .3. Nakon odabira opcije za kreiranje izveštaja potrebno je odabrati Report Wizard način kreiranja izveštaja. Prednost korišćenja Report Wizard je što uvodi teme strukture izveštaja Access i što su koraci u ovom procesu paralelni sa koracima koji se čine pri počinjanju sa inicijalno praznim izveštajem. bez da prethodno napravite upit. 6. Kreiranje izveštaja korišćenjem Report Wizard-a Najlakši način kreiranja izveštaja je korišćenje Report Wizard-a. Glavni izveštaj nekog nezavisnog izveštaja nije vezan na tabelu ili upit kao izvor podataka. koji može biti tabela ili upit. Slično formama. . Report Wizard omogućava da pravite izveštaje koji sadrže podatke iz više tabela.Baze podataka .Relacioni model Elektronski fakultet u Nišu Prva četiri tipa izveštaja koriste tabelu ili upit kao izvor podatak. Za ovu vrstu izveštaja se kaže da su zavisni u odnosu na izvor podataka. međutim.5.

91 - .5. Početno grupisanje i sortiranje podataka Većina kreiranih izveštaja zahteva organizovanje podataka u grupe i podgrupe. Korišćenjem Sorting and Grouping dijaloga moguće je odrediti kategorije po kojima se vrši grupisanje. Metod koji se koristi za grupisanje podataka zavisi od podataka u polju preko kojih se vrši grupisanje. Access posebno smešta stilove definisane za forme i za izveštaje pa je za izveštaje moguće kreirati posebne stilove.4. Zbog toga je prilikom pripreme izveštaja za pregledavanje i štampu u Access-u moguće poravnati i formatirati kontrole. 6. podesiti margine izveštaja i slično. podesiti razmak između redova. . Kada se grupisanje vrši preko opsega vrednosti. u stilu sličnom rasporedu kod knjige. Prilikom formatiranja izveštaja moguće je koristiti ugrađene stilove na isti način kao kod formatiranja izgleda formi. jedinstvena vrednost mora predstavljati svaku kategoriju. Formatiranje prikaza izveštaja posebno je bitno jer je svrha izveštaja njihovo pregledavanje i štampanje pa će u ovim situacijama svaki pogrešno postavljeni objekat bilo vrlo uočljiv.Baze podataka .Relacioni model Elektronski fakultet u Nišu Nakon prolaska kroz sve korake Report Wizard-a. Okvir za dijalog Sorting and Grouping omogućava izmenu ovih svojstava da u režimu projektovanja izveštaja. ali mogu biti i alfabetske. Report Wizard obezbeđuje svojstava za početno grupisanje i sortiranje podataka. Report Wizard pravi izveštaj i prikazuje ga u režimu pogleda za štampanje. poravnati kontrole horizontalno i vertikalno. Kada se grupisanje vrši po kategorijama. Takođe korišćenjem ovog dijaloga moguće je menjati red grupisanja. one su obično numeričke.

Potrebno je osobine Group On postaviti na Interval i postaviti Group Interval na 3. Izgled okruženja za kreiranje makroa prikazan je na slici. makroi u Access-u se ne koriste za dupliranje pritisaka tastera ili pomeranja miša. Ako je potrebno podeliti izveštaj i grupisati ga po kategoriji koja ima tekstualne vrednosti. i tako dalje.Baze podataka . a da svaka grupa sadrži vrednosti kateroje u opsegu od po tri sloca (A do C. alfabetskih lista za pomaganje čitaocima u traženju posebnog zapisa. Za razliku od makroa drugih Windows aplikacija. Svaka od komandi poseduje naziv koji opisuje njenu funkcionalnost.6.92 - . 6. alfabetsko grupisanje je često korisno za grupisanje dugih. D do F.Relacioni model Elektronski fakultet u Nišu Često je potrebno sortirati izveštaje po opsegu vrednosti. Mada su vrednosti ograničene. Funkcija Accessa VBA =Asc([Ime]) vraća ASCII (numeričku) vrednost prvog karaktera njegovog argumenta niza.). unosi u okviru za dijalog Sorting and Grouping mogu da izgledaju kao unosi na slici 12. D do F. Izrada i korišćenje makroa Marko je jedan od objekata koje je moguće kreirati i koristiti u okviru Access aplikacije koja se oslanja na korišćenje baze podataka. Ukupan broj dostupnih komandi za koje je moguće kreirati makroe u Access-u je relativno mali – skup komandi sastoji se od 56 komandi. Ovo postavlja grupe podataka u imena koja počinju sa A do C. . Makro je zapravo mali program koji omogućava ponovno izvršenje odgovarajućih akcija. itd.

Ručno Iz nekog drugog makroa Iz nekog drugog objekta poput forme Automatski prilikom pokretanja baze podataka Makro je moguće pokrenuti ručno na više načina. Akcije se izvršavaju odozgo naniže. zatim izborom opcije Macro podmenija Tools i izborom opcije Run Macro podmenija Macro (Tools -> Macro -> Run Macro) pri čemu je potrebno uneti ime makroa koji se pokreće.Relacioni model Elektronski fakultet u Nišu Kolona MacroName omogućava uključivanje više makroa pod jednim makroom baze podataka. Kolona Condition omogućava unos uslovnog izraza koji određuje u kojim situacijama će posmatrani makro biti izvršen.93 - . Ova opcija se prikazuje izborom opcije Macro Name iz podmenija View glavnog menija Access-a. 4. Pokretanje makroa vezuje se za događaje odgovarajućeg objekta koji bi trebalo da dovedu do pokretanja makroa. 6. 3. Ova akcija pokreće makro čije ime je definisano u delu Macro Name. 2. Ukoliko je otvoren osnovni prozor Access okruženja. Pokretanje odgovarajućeg makroa moguće je vezati i za druge objekte u sistemu. U slučaju kada se makro posmatra u modu kada je moguće promeniti osobone makroa (eng. Ova opcija se prikazuje izborom opcije Conditions iz podmenija View glavnog menija Access-a. Primer objekta bilo bi dugme za čiji bi se OnClick događaj (ovaj događaj se desi svaki put .1. marko je moguće pokrenuti izborom pocije Run u podmeniju Run glavnog menija okruženja. Ova opcija obično se koristi prilikom grupisanja povezanih makroa. Makro je moguće pokrenuti iz drugog makroa odabirom akcije RunMacro. design view). Akcije obuhvaćene makroom će biti izvršene u situacijama kada je ispunjen uslov zadat izrazom tj kada izraz ima vrednost true. Kolona Comment daje prostor za opis makroa. Kolona Action omogućava izbor akcije koja će se izvršiti prilikom pokretanja makroa. potrebno je izabrati ime makroa i pokrenitu makro korišćenjem Run dugmeta.6. Pokretanje i izvršenje makroa Makroe je moguće pokrenuti na više načina: 1.Baze podataka . Takođe moguće je pokrenuti makro iz glavnog menija okruženja izborom podmenija Tools.

korišćenjem opcije Insert Rows iz podmenija Insert glavnog menija okruženja. Pri izvršenja ovakvog makroa. Dodavanje akcija makroa Akcije makroa je moguće dodati na više načina.Baze podataka . Ovaj mod dozvoljava da se izvršava jedna po jedna akcija makroa sa pauzama u izvršenju između akcija kako bi se posmatrali i analizirali rezultati izvršenja svake od akcija. prikazaće se Action Failed dijalog. Prilikom definisanja makroa moguće je odrediti argumente potrebne za izvršenje akcija makroa. Akcije je moguće ukloniti iz makroa brisanjem imena akcije iz odgovarajućeg reda u prozoru za dizajniranje makroa ili korišćenjem opcije Delete Rows podmenija Edit glavnog menija okruženja. Eventualno snimanje objekta određuje se odabirom odgovarajuće opcije u Save delu prozora. Kod pojedinih akcija koje makro može da izvršava argumenti su neophodni dok su kod drugih opcioni.3. Ukoliko bi se za akciju makroa odabrala Close akcija. Mod u kome se makro izvršava korak po korak naziva se “Single Step” mod. koja vrši zatvaranje nekog od trenutno aktivnih objekata. Korak po korak izvršenje makroa je posebno korisno u situacijama kada se izvršenje makroa ne desi na očekivani način. 6.Relacioni model Elektronski fakultet u Nišu kada korisnik pritisne dugme) vezalo izvršenje makroa. neophodno je izabrati objekat čije se zatvaranje vrši. neophodno je izabrati ime objekta. Primer izvršenja makroa koji otvara formu u ovom modu prikazan je na slici. Argument makroa moguće je selektovati u Action Arguments delu prozora za izmenu i dodavanje akcija makroa. moguće je dodati akciju u makro. makroe je moguće izvršavati korak po korak. može biti iskorišćen za dodavanje akcije. . Kako bi se pokrenuo ovaj mod neophodno je otvoriti prozor za izmenu karakteristika makroa (Design View) i odabrati Single Step opciju iz Run podmenija glavnog menija aplikacije. moguće je pokrenuti makro prilikom pokretanja okruženja. Takođe. Izgled ovakvog prozora prikazan je na slici 15.6. Ovaj makro poseduje akciju RunMacro koja pokreće odabrani makro prilikom pokretanja okruženja. Zatim je neophodno pokrenuti izvršenje makroa izborom Run opcije. Takođe. Close akcija će izvršiti zatvaranje selektovanog objekta. Svaki od redova prikazanih u delu za dizajniranje tj izmenu karakteristika makroa. Potrebno je kreirati makro pod imenom AutoExec.94 - . neophodno je odrediti da li se objekat koji se zatvara akcijom Close snima. Neophodno je izabrati tip objekta čije zatvaranje vrši Close akcija posmatranog makroa u Object Type delu prozora. Ukoliko se prilikom izvršenja desi greška. Ovaj objekat predstavlja argument izvršenja makroa. Nakon izbora tipa objekta. Kako bi što bolje simulirali izvršenje programskih struktura. Access će u Object Name delu prozora izlistati imena svih objekata čiji tip odgovara tipu selektovanom u Object Type delu prozora. Takođe.

Tačnije.Relacioni model Elektronski fakultet u Nišu Kako bi se kontrolisao tok izvršenja pojedinih akcija ili filtrirali podaci koje je potrebno prikazati ili štampati.95 - . Svaka od kontrola (dugme. Osim podataka smeštenih u bazi podataka. otvaranje i zatvaranje padajuće liste i sl.Baze podataka . . Access poseduje predefinisani skup funkcija koje je moguće koristiti za filtriranje podataka. makroi se vezuju za kontrole koje poseduju forme i izveštaji. Filtriranje podataka vezuje se za akcije unutar makroa. korišćenjem makroa moguće je filtrirati podatke smeštene u bazi podataka. Korišćenjem ove forme vrši se odabir podataka koji se filtriraju. 6. filtriranje je moguće primeniti na sadržaj pojedinih kontrola ili podskupa padataka prikazanih u formi ili izveštaju. Filtriranje podataka korišćenjem makroa Osim prostog prikaza. Ova opcija sadrži izraz na osnovu koga se vrši filtriranje podataka. Where Condition opcija predstavlja ekvivalent WHERE delu standardne SQL SELECT naredbe. Kada sistem bude detektovao i pokrenuo odgovarajući događaj. padajuća lista i sl. makroi se najčešće vezuju za forme i izveštaje. pokrenuće se i izvršenje makroa koji je vezan za taj događaj.4. Za definisanje izraza za filtriranje moguće je koristiti Expression Builder formu. Izgled korišćenja Expression Builder-a prikazan je na slici. Svaka akcija koja poseduje opciju Where Condition ima mogućnost filtriranja podataka.) poseduje predefinisani skup sistemskih događaja (klik na dugme.6.) za koje je moguće vezati izvršenje makroa.

moguće je kreirati aplikacije koje poseduju sve karakteristike desktop aplikacija razvijenih korišćenjem bilo kog višeg programskog jezika. čekiranje kontrole i sl. 1. Svaka od kontrola poseduje predefinisani skup događaja (klik na dugme.) za koje je moguće vezati određene akcije. Nakon toga pogledajte ponovo materijal u ovoj lekciji. a za netačan 0. Makroi pripadaju grupi ovih objekata i najčešće su korišćeni tip objekata za upravljanje tokom obrade podataka. Kao takve.7. Access svojim korisnicima nudi mogućnost generisanja objekata koji mogu upravljati tokom obrade podataka. Primer definisanja početne forme aplikacije prikazan je na slici. Osnovna komponenta od koje polazi izvršenje svake desktop aplikacije kreirane korišćenjem Access-a je forma.Relacioni model Elektronski fakultet u Nišu 6. Za svaki tačan odgovor dodelite sebi 2 poena. Vezivanjem događaja pojedinačnih kontrola za akcije i makroe. forme mogu posedovati kontrole.Baze podataka . ponavljanje akcija. Kreiranje aplikacija za procesiranje podataka korišćenjem Access-a bazira se na kreiranju određenog broja međusobno povezanih formi i izveštaja. Šta predstavljaju forme u Access-u? Od kojih elemenata su sastavljene forme? Koji je najlakši način za kreiranje forme u Access-u? Koje su tri osnovne sekcije formi u Access-u? Čemu služe izveštaji u Access-u? . otvaranje i zatvaranje padajuće liste. Kontrole predstavljaju delove korisničkog interfejsa aplikacije i mogu pokrenuti izvršenje određenih akcija. 5. kontrole predstavljaju gradivne elemente korisničkog interfejsa svih Access aplikacija. 4. Korišćenjem makroa moguće je kreirati aplikacije kod kojih postoje uslovna izvršenja obrade i prikaza podataka. 3. Pogledajte ponovo one delove lekcije za koje ste imali 0 poena. 2. Aplikacija može posedovati proizvoljan broj formi. Kreiranje aplikacije u Access-u Access pruža i mogućnost kreiranja baze podataka i aplikacije koja je koristi korišćenjem jedinstvenog radnog okruženja. Access poseduje predefinisani skup kontrola koje je moguće dodati na forme. za delimično tačan 1. Za svaku aplikaciju neophodno je definisati formu od koje polazi njeno izvršenje. grupisanje akcija obrade podataka i sl.96 - . Kako bi svojim korisnicima omogućio kontrolu toka izvršenja obrade podataka. Pitanja Pokušajte da odgovorite na sledeća pitanja. Pored prostog prikaza filtriranih ili nefiltriranih podataka.

Dugme Zatvori zatvara formu Radnik. Navesti primer objekta i događaja posmatranog objekta za koji je vazano izvršenje makroa. Forma Radnik prikazuje podatke o svakom od radnika i to: ime. Koji je podrazumevani redosled izvršenja komandi u makrou i na koji način je moguće izmeniti ovaj redosled? 11. Navesti jedan od načina za početno grupisanje i sortiranje podataka u izveštajima. prezime. Podaci o članovima porodice radnika čuvaju se u tabeli CLAN_PORODICE baze podataka PREDUZECE. Koju formu je moguće koristiti za filtriranje podataka korišćenjem makroa? 14. srednje slovo. Šta je neophodno definisati da bi bilo moguće pokretanje Access aplikacije? Zadatak Access aplikacija 1. Prilikom pokretanja aplikacije. adresu i platu.Baze podataka . Koji je najlakši način za kreiranje izveštaja u Access-u? 8. Šta je makro? 10. Korišćenjem Form Wizard-a kreirati formu u Access-u koja za svakog radnika prikazuje sledeće podatke: matični broj. srednje slovo.Relacioni model Elektronski fakultet u Nišu 6. datum rođenja i adresu. Dugme Sledeci prikazuje podatke o narednom radniku tj omogućava kretanje kroz podatke o radnicima prelaskom na sledećeg radnika. PrikaziClanovePorodice i Zatvori. Ovaj izveštaj prkazuje podatke o članovima porodice radnika čiji su podaci trenutno prikazani u formi Radnik. prezime. 13. Podaci o radnicima čuvaju se u tabeli RADNIK baze podataka PREDUZEĆE. Na koji način je moguće primeniti isti uslov na više akcija jednog makroa? 12. Dugme PrikaziClanovePorodice otvara formu ClanPorodice. Koje su dve osnovne razlike između formi i izveštaja? 7. ime. Na formi Radnik su u jednom trenutku prikazani podaci o jednom od radnika. Forma ClanPorodice prikazuje članove porodice radnika čiji su podaci trenutno prikazani u formi Radnik. Podaci o radnicima čuvaju se u tabeli RADNIK baze podataka PREDUZEĆE. 2. pokreće se forma Radnik. Ova forma poseduje dugme Zatvori koje zatvara formu i dugme Prikazi izvestaj koje otvara izveštaj ClanPorodiceReport. Kreirati Access aplikaciju koja se sastoji od dve forme: Radnik i ClanPorodice. 9.97 - . Forma Radnik poseduje 3 dugmeta: Sledeci. .

Neophodno predznanje • • • Rad u Windows okruženju Relacione baze podataka Osnove programskog jezika C# .NET-a za pristup podacima Pitanja Zadatak o o o 7. parametrizacija upita) Upoznati se sa korišćenjem beskonekcionog sloja ADO. ADO.NET • o o o o o Neophodno predznanje Uvod ADO. DataTable.NET-a (korišćenje DataAdapter.Baze podataka .NET-a Kreiranje konekcije ka bazi podataka Kreiranje SQL komande Korišćenje DataReader objekta Korišćenje sloja sa raskinutom vezom ADO. DataColumn i DataRow klasa) 7. Ciljevi lekcije • • • • Upoznati se sa osnovama ADO. kreiranje SQL komande.NET Data Provider-ima Upoznati se sa direktnim pristupom podacima korišćenjem ADO.NET-a Upoznati se sa ADO.1.NET 7.98 - . DataSet.NET data provider-i Direktan pristup podacima korišćenjem ADO. korišćenje DataReader objekta.2.Relacioni model Elektronski fakultet u Nišu Lekcija 7 Sadržaj ADO.NET-a (kreiranje konekcije ka bazi.

NET je naslednik ADO-a i deo je Microsoft-ove .NET ima u potpunosti drugačiji pristup u odnosu na prethodnike. vršiti manipulaciju podacima u bazi podataka. Ovakav način serijalizacije podataka ima za posledicu da ADO. ADO koristi funkcionalnosti OLE DB interfejsa i može biti korišćen iz bilo kog programskog jezika. Prethodne tehnologije za pristup podacima su pretpostavljale da je veza sa bazom podataka aktivna za vreme izvršenja koda koji vrši obradu podataka. Uvod Većina trenutno prisutnih aplikacija vrši obradu podataka. Naravno. eXtensible Markup Language). moguće je zatvoriti konekciju pre početka obrade podataka. Programski interfejs (API) predstavlja kolekciju objekata i metoda koji omogućavaju pozivanje funkcija sistema za upravljanje bazama podataka (DBMS-a) iz programskog koda.3. ADO. Konekcija sa bazom podataka se i dalje kreira ali je moguće mnogo ranije osloboditi konekciju i učiniti je dostupnom ostalim korisnicima. ADO. Svaki DBMS poseduje svoj programski interfejs pa je bilo neophodno razviti standarde za pristup bazama podataka kako projektanti aplikacija ne bi morali da koriste različite intefejse u zavisnosti od konkretnog DBMS-a koji koriste. Razlog je mogućnost pribavljanja kopije podataka iz baze i skladištenja ovih podataka u DataSet objektu.NET ima niz karakteristika koje ga razlikuju u odnosu na prethodne tehnologije za pristup podacima. Svaki sistem za upravljanje bazama podataka (eng.NET platforme. nakon završetka obrade podataka izmenjena je jedino lokalna kopija podataka pa je neophodno ponovo otvoriti konekciju ka bazi podataka kako bi bilo moguće snimiti izmene. U najprostijem slučaju. U prošlosti je razvijeno više standardnih interfejsa za pristup bazama podataka. Open Database Connectivity (ODBC) standard je razvijen sa ciljem da obezbedi načine za manipulaciju podacima u relacionim bazama podataka koji bi bili nezavisni od konkretnog DBMS-a. Još jedna razlika ADO. Problem je predstavljao ograničeni broj konekcija koje je server baze podataka mogao da pruži korisnicima pa su nakon zauzeća svih dostupnih konekcija ostali korisnici morali da čekaju da se neka od konekcija oslobodi. Funkcionalnosti ADO. . Database Management System – DBMS) poseduje sopstveni programski interfejs (eng.Baze podataka .NET-a u odnosu na ADO je podrška ADO.NET-a baziraju se na korišćenju novog objekta pod nazivom DataSet. Verovatno najbitnija karakteristika ovog objekta je činjenica da pruža mogućnost manipulacije nad podacima bez potrebe da veza sa bazom podataka bude u svakom trenutku otvorena.Relacioni model Elektronski fakultet u Nišu 7. objektno-orijentisani interfejs koji enkapsulira funkcionalnosti servera baza podataka. Najčešći način skladištenja i korišćenja uskladištenih podataka je upotreba baza podataka. Stalno aktivna konekcija dozvoljavala je trenutne izmene podataka i nadgledanje promena za vreme izvršenja koda. Podaci pribavljeni iz izvora podataka (relacione baze podataka) se serijalizuju korišćenjem XML-a. OLE DB je razvijen ne samo za relacione baze podataka već ima i mogućnost korišćenje drugih tipova podataka. Za pristup podacima projektanti aplikacija mogu koristiti različite tehnologije. aplikacije koje pristupaju bazi podataka omogućavaju svojim korisnicima da pretražuju podatke i prikazuju ih u tabelarnom obliku.NET nije ograničen firewallom jer se komunikacija vrši standardnim HTTP protokolom. Application Program Interface-API) čijim korišćenjem je moguće iz programskog koda odnosno iz aplikacije. Nakon pribavljanja podataka. Microsoft je razvio OLE DB. ADO.NET-a za predstavljanje podataka korišćenjem XML-a (eng. Ovaj interfejs nisu mogli koristiti projektanti koji su svoje aplikacije razvijali korišćenjem Visual Basic-a i script jezika pa je Microsoft razvio Active Data Object (ADO) interfejs.99 - . DataSet predstavlja lokalnu kopiju podataka pribavljenih iz baze podataka i može sadržati više od jedne tabele.

Ove skupove tipova objekata nazivamo data provider-ima.NET Data Provider-a Iako će se imena konkretnih objekata svakog od konkretnih Data Provider objekata razlikovati (npr. Omogućava pristup DataReader objektu konkretnog data provider-a Omogućava čitanje podataka korišćenjem kursora na serverskoj strani Prenosi DataSet objekte između klijenta i izvora podataka. Struktura data provider-a . IDbDataParameter IDbTransaction Tabela 1: Osnovni objekti ADO.100 - . ADO. .NET Data Provider tipa objekta prikazani su u tabeli 1.Data prostoru imena. Prednost ovakvog pristupa je mogućnost pojedinačnih data provider-a da imaju mogućnost manipulacije objektima koji su specifični za posmatrani DBMS.Baze podataka .Common prostoru imena odnosno u System. OdbcConnection ili MySqlConnection). Svaki od data provired-a poseduje skup klasa koje omogućavaju izvršenje osnovnih funkcionalnosti. izmenu i brisanje podataka u izvoru podataka Predstavlja imenovani parametar u parametrizovanom upitu Enkapsulira transakciju baze podatak DataReader DbDataReader IDataReader. ADO. Poseduje konekciju i skup od četiri osnovne operacije za selektovanje. Sve klase konkretnih data provider-a imaju zajedničke roditeljske klase tj izvedene su iz istog skupa klasa i interfejsa.NET data provider-i Za razliku od ADO-a.4. on komunicira direktno sa DBMS-om tj ne postoji međusloj koji bi prilagodio zahteve korisnika konkretnom DBMS-u. OracleConnection.NET poseduje više skupova tipova objekata koji komuniciraju sa DBMS-im. Svaki od data provider-a optimizovan je za interakciju sa konkretnim DBMS-om.NET ne poseduje jedinstveni skup tipova objekata koji komuniciraju sa različitim sistemima za upravljanje bazama podataka (DBMS). SqlConnection.NET platforme prikazana je na slici. dodavanje. Naime. IDbDataAdapter DataAdapter DbDataAdapter Parameter Transaction DbParameter DbTransaction IDataParameter.Data. Data provider je najlakše posmatrati kao skup tipova objekata definisanih u određenom prostoru imena (eng. Objekat Connection Command Roditeljska klasa DbConnection DbCommand Implementira interfejs IDbConnection IDbCommand Značenje Omogućava otvaranje i zatvaranje konekcije ka bazi podataka Predstavlja SQL upit ili uskladištenu proceduru. ADO. koje se nalaze u System. s obzirom da je svaki data provider optimizovan za rad sa konkretnim DBMS-om. svi su izvedeni iz iste klase i implementiraju iste interfejse pa je nakon savladavanja korišćenja jednog od data provider-a relativno jednostavno koristiti sve ostale. namespace) koji imaju mogućnost direktne komunikacija sa konkretnim DBMS-om.Relacioni model Elektronski fakultet u Nišu 7. Osnovni objekti ADO. IDataRecord IDataAdapter. Još jedna od prednosti je način komunikacije između data provider-a i DBMS-a.

Data.OracleClient Biblioteka System.Data prostora imena.Data sadrži klase koje su zajedničke za sve data provider-e. . DB2.101 - .SqlTypes Značenje Definiše osnovne ADO.dll System.SqlServerCe System.Sql System.SqlClient System.dll System.Common System.NET data provider-i Sadrži tipove koji omogućavaju otkrivanje instanci MS SQL Servera u lokalnoj mreži Sadrži tipove podataka koje koristi Microsoft SQL Server Tabela 3: Dodatni ADO.Data.Data.NET prostora imena.Data. PostgreSQL ili Sybase.NET prostora imena (namespace-a).NET tipove koje koriste svi data provider-i Sadrži tipove koje dele svi ADO. System. Data Provider OLE DB Microsoft SQL Server Microsoft SQL Server Mobile ODBC Oracle Prostor imena (namespace) System.NET prostori imena Od svih ADO.NET platformu.Data. Prostor imena (namespace) System.Relacioni model Elektronski fakultet u Nišu Microsoft .Data. MySQL.Data.Odbc System.Data.dll System.Data System.Data.OleDb System.SqlServerCe. System.NET Data Provider-i Pored data provider-a koji su ugrađeni u .dll Tabela 2: Microsoft ADO. Spisak ugrađenih data provider-a prikazan je u tabeli 2. moguće je koristiti data provider-e koje obezbeđuju pojedinačni proizvođači besplatnih ili komercijalnih DBMS-ova poput SQLite.Data.Data je najopštiji. Svaka aplikacija koja želi da pristupa podacima korišćenjem ADO.NET platforma poseduje skup dodatnih prostora imena koji svojim funkcionalnostima pripadaju skupu ADO.NET-a mora koristiti klase definisane ovim prostorom imena. .NET platforma poseduje niz ugrađenih data provider-a za različite DBMSove.Data.Data.Data. Neki od ovih prostora imena prikazani su u tabeli 3.OracleClient.dll System. Pored predstavljenih prostora imena. U tabeli 4 prikazani su osnovni članovi System.Baze podataka .

102 - .5. 4. Uobičajeni redosled operacija prilikom pribavljanja podataka korišćenjem ovakvog pristupa sastoji se iz sledećih koraka: 1. Direktan pristup podacima korišćenjem ADO. U nastavku ja dat primer kreiranja konekcije korišćenjem OLE DB data provider-a.Relacioni model Klasa Constraint DataColumn DataRelation DataRow DataSet Elektronski fakultet u Nišu Značenje Predstavlja ograničenje primenjeno na DataColumn objekat Predstavlja jednu kolonu DataTable objekta Predstavlja roditelj/dete odnos između dva DataTable objekta Predstavlja jedan red u DataTable objektu Predstavlja lokalnu kopiju podataka u memoriji klijentskog računara koji se sastoji od niza povezanih DataTable objekata DataTable Predstavlja lokalnu kopiju tabele baze podataka DataTableReader Omogućava čitanje podataka iz DataTable objekta red po red DataView Predstavlja pogled na tabelu baze podataka i koirsti se za sortiranje. Ovaj atribut najčešće sadrži informacije o imenu mašine kojoj pristupamo. Ovakav način izvršenja operacija nad bazom podataka je dobro rešenje kada je potrebno pročitati podatke ili izmeniti podake u jednom redu neke od tabela relacione baze podataka.Baze podataka . Ovakav model je najbliži tradicionalnom ADO programiranju i otklanja probleme konkurentnog izvršenja operacija nad bazom podataka koji se dešavaju kada više korisnika istovremeno izvršava operacije nad istim podskupom podataka. Ovakav pristup nije efikasan ukoliko je potrebno modifikovati više različitih redova iz jedne ili više tabela. 3. ConnectionString atribut predstavlja formatirani niz karaktera sastavljen od niza ime/vrednost parova odvojenih međusobno karakterom ‘. Broj raspoloživih konekcija je ograničen pa je potrebno držati konekciju otvorenom što je kraće moguće.Data prostora imena 7.NET-a Najlakši način izvršenja svih operacija nad bazom podataka je direktno izvršenje svih operacija pri čemu se ne vodi računa o lokalnim kopijama podataka. Prilikom kreiranja instance klase Connection neophodno je definisati ConnectionString atribut ove klase. Command i DataReader objekte Otvoriti konekciju Koristiti DataReader za čitanje podataka iz baze podataka Zatvoriti konekciju 7. imenu baze kojoj pristupamo i sl. Kreirati Connection. . Konekcija ka izvoru podataka u ADO. načinu autentifikacije korisnika. 2.5. filtriranje.NET-u enkapsulirana je klasom Connection.1. Kreiranje konekcije ka bazi podataka Pre pribavljanja ili izmene podataka neophodno je kreirati konekciju ka izvoru podataka.’. pretraživanje i izmenu podataka Tabela 4: Osnovni članovi System.

neophodno je izvršiti SQL naredbe za manipulaciju nad podacima. .Jet. otvorena je i aktivna konekcija ka bazi podataka.OLEDB. U posmatranom slučaju pristupa se korišćenjem Windows korisničkog naloga.Data Source=c:\\PREDUZECE.2. Data Source ukazuje na ime servera na kome se nalazi baza podataka kojoj pristupamo.Relacioni model Elektronski fakultet u Nišu Kreiranje konekcije OleDbConnection conn = new OleDbConnection(). komande mogu biti različitog tipa.ConnectionString = "Provider=Microsoft. Initial Catalog predstavlja ime baze podataka kojoj ćemo pristupati korišćenjem kreirane konekcije. Nakon završetka obrade podataka neophodno je zatvoriti konekciju pozivom funkcije za zatvaranje konekcije: Zatvaranje konekcije conn.mdb". Kreiranje SQL komande Nakon kreiranja konekcija ka bazi podataka. Tip komande specificiran je CommandType atributom objekta klase OleDbCommand i može imati neku od vrednosti iz ComandType enumeracije.Close(). moguće je proslediti username i password naloga koji želimo da koristimo za pristup bazi podataka. Pre korišćenja konekcije neophodno je eksplicitno otvoriti konekciju: Otvaranje konekcije conn. conn.4. imena tabela ili uskladištenih procedura.Baze podataka . SQL naredbe se izvršavaju korišćenjem instanci klase OleDbCommand tj korišćenjem OleDbCommand objekta. Nakon ekplicitnog poziva funkcije za otvaranje konekcije. Ukoliko koristimo SQL Server data provider. Alternativno. 7. Dakle.103 - . Objekti klase OleDbCommand predstavljaju objektno-orijentisanu reprezentaciju SQL upita.0. Objekti klase Connection poseduju skup atributa kojima je moguće upravljati tokom izvršenja transakcija nad bazom podataka i pribaviti informacije vezane za izvor podataka kome se pristupa.Open(). Integrated Security ukazuje na način autentifikacije korisnika.5.

ili bilo koje druge komande ako se koristi neki drugi data provider umesto OLE DB data provider-a.Jet. Najbitnije metode članice OleDbCommand objekta prikazane su u tabeli.OLEDB.104 - . Prilikom kreiranja komande neophodno je navesti konekciju koja će se koristiti za izvršenje komande.CommandText = strSQL. Metoda Cancel() ExecuteReader() Značenje Poništava izvršenje komande Povratna vrednost funkcije je DataReader objekat izabranog data provider-a ExecuteNonQuery() Izvršava komandu od koje se ne očekuje da kao povratne vrednosti daje podatke ExecuteScalar() Varijanta ExecuteNonQuery() koja kao povratnu vrednost vraća jedan podatak . newComm.mdb". String strSQL = "Select * from RADNIK".Relacioni model Elektronski fakultet u Nišu Enumeracija tipova komandi public enum CommandType { StoredProcedure. OleDbCommand newComm = new OleDbCommand().Connection = conn. TableDirect. Konekciju je moguće navesti kao argument konstruktora objekta ili korišćenjem Connection atributa OleDbCommand objekta. ne znači da je SQL upit sadržan u komandi automatski prosleđen na izvršenje. Kreiranje komande OleDbConnection conn = new OleDbConnection(). Objekat koji predstavlja komandu je nakon kreiranja samo pripremljen za dalju upotrebu.Data Source=c:\\PREDUZECE. newComm.0. Text } Prilikom kreiranja komande moguće je navesti SQL upit kao argument konstruktora objekta ili korišćenjem CommandText atributa OleDbCommand objekta.Baze podataka .ConnectionString = "Provider=Microsoft. conn. Prosto kreiranje OleDbCommand objekta.4.

OleDbDataReader reader. Selektovanje podataka OleDbConnection conn = new OleDbConnection().OLEDB. String strSQL = "Select * from RADNIK". Imajući ovo u vidu. reader = comm.Baze podataka . conn).0. DataReader objekti posebno su koristi kada je potrebno brzo iterirati kroz veliku količinu podataka pri čemu nije potrebno posedovati lokalne kopije jednom očitanih podataka. jedan red rezultujuće tabele podataka pribavlja se korišćenjem Read() metode. kreirati komandu koja će izvršiti upit i kreirati DataReader objekat koji će pribaviti podatke. U nastavku će biti prikazan deo programskog koda koji vrši dodavanje novog radnika.105 - .Jet. U nastavku će biti prikazan deo programskog koda koji izvršava selektovanje svih redova iz tabele RADNIK u bazi podataka PREDUZECE.Close(). da bi se očitali podaci iz baze podataka neophodno je napisati SQL upit koji selektuje potrebne informacije. Ukoliko pretpostavimo da je kreirana konekcija ka bazi. OleDbCommand comm = new OleDbCommand(strSQL.Read()) { //programski kod koji vrši obradu pribavljenih podataka } conn. Nakon kreiranje DataReader objekta.3. izmenu podataka o radniku i briše podatke o radniku u tabeli RADNIK baze podataka PREDUZECE. Ukoliko se koristi OLE DB data provider.ExecuteReader(). izmenu ili brisanje podataka iz baze podataka.4. DataReader objekti mogu samo da čitaju podatke i to red po red unapred.mdb". Korišćenje DataReader objekta Nakon uspostavljanja konekcije ka bazi podataka i kreiranja SQL upita.Relacioni model Elektronski fakultet u Nišu 7. najlakši i najbrži način za pribavljanje podataka je korišćenje DataReader objekata.Open().Data Source=c:\\PREDUZECE. . Pored izvršenja SQL upita koji vrše selektovanje podataka. conn. neophodno je izvršiti kreirani upit kako bi se pribavili podaci. conn.5.ConnectionString = "Provider=Microsoft. jasno je da je upotreba DataReader objekata korisna samo u situacijama kada je kreirani upit SELECT SQL naredba. moguće je izvršiti SQL upite koji vrše dodavanje. while (reader. DataReader objekti kreiraju se pozivom ExecuteReader() metode kreirane komande.

comm2. 5)". try { conn.106 - .ConnectionString = "Provider=Microsoft. 'J'. conn.Open().OLEDB. 'Petrovic'. conn). comm3.333445555. OleDbCommand comm1 = new OleDbCommand(strSQL1. } catch (Exception exc) { //obrada izuzetka } finally { conn. //izmena podataka o radniku String strSQL2 = "Update RADNIK set Plata=50000 where MatBr=123456781".Baze podataka .mdb".Close(). //brisanje podataka o radniku String strSQL3 = "Delete from RADNIK where MatBr=123456781". OleDbCommand comm2 = new OleDbCommand(strSQL2. izmena i brisanje podataka OleDbConnection conn = new OleDbConnection().Data Source=c:\\PREDUZECE. '2/9/1965'.ExecuteNonQuery(). 'Obilićev Venac'.0. } .ExecuteNonQuery(). //dodavanje novog radnika String strSQL1 = "Insert into RADNIK values (123456781. conn). OleDbCommand comm3 = new OleDbCommand(strSQL3.Relacioni model Elektronski fakultet u Nišu Dodavanje. 'M'. comm1.ExecuteNonQuery(). '30000'. conn).'Marko'.4.Jet.

param.Parameters. try { conn.Jet. OleDbDataReader dr = comm. while (dr.LongVarChar.ConnectionString = "Provider=Microsoft.Value = "Marko".NET komanda poseduje kolekciju individualnih parametara.ExecuteReader(). //kreiranje parametrizovanog upita String strSQL = "Select * from RADNIK where Ime=@parameter".Baze podataka .Read()) { //obrada podataka } .Data Source=c:\\PREDUZECE.ParameterName = "@parameter". param. //dodavanje parametra u kolekciju parametara komande comm.NET poseduje mogućnost kreiranja parametrizovanih komandi. Kako bi se ukazala pozicija u SQL upitu na kojoj će se naći određeni parametar. param.Open(). Svaka ADO.mdb". parametri su instance klase OleDbParameter. //kreiranje parametra OleDbParameter param = new OleDbParameter(). ADO. U nastavku će biti prikazan primer kreiranja i izvršenja parametrizovane komande pri čemu se koristi OLE DB data provider.Add(param).Relacioni model Elektronski fakultet u Nišu Često je neophodno parametrizovati upite koji se prosleđuju bazi podataka na osnovu podataka koje su korisnici uneli u aplikaciju. OleDbCommand comm = new OleDbCommand(strSQL. Kako bi prosleđivanje podataka koje su korisnici uneli bilo što sigurnije. conn. Parametri zauzimaju određeno mesto u SQL upitu koji komanda izvršava.0. Svaki od parametara predstavlja nezavisni objekat koji je moguće kreirati i dodati u kolekciju ADO. Izvršenje parametrizovane komande OleDbConnection conn = new OleDbConnection().OleDbType = OleDbType. conn).OLEDB. U slučaju korišćenja OLE DB data provider-a.107 - .4.NET Command objekta. koristi se prefix @ praćen imenom odgovarajućeg parametra.

Svaki DataSet objekat može biti sastavljen od većeg broja DataTable (tabela podataka) objekata koji poseduju kolekcije DataRow (red tabele) i DataColumn (kolona tabele) objekata. Data adapter objekti koriste DataSet objekte za prenos podataka od i ka bazi podataka. njihovo filtriranje. podaci pribavljeni korišćenjem data adapter objekta se ne pribavljaju korišćenjem DataReader objekata. Za razliku od direktnog pristupa podacima.NET-a za pristup podacima Korišćenje Connection.NET-a.6. primarne ključeve.108 - . poglede i sve druge karakteristike modela podataka korišćenog za kreiranje baze podataka. tzv. sortiranje i snimanje u bazu podataka. Za pribavljanje i ažuriranje podataka se u slučaju korišćenja sloja sa raskinutom vezom za pristup podacima koristi tzv. data adapter objekat koji predstavlja instancu DataAdapter klase.Close().NET pored ovakvog načina pristupa podacima poseduje i drugačiji mehanizam. U većini slučajeva. Prednosti i mane ovakvog načina pristupanja podacima opisane su u prethodnim poglavljima. Korišćenjem tipova objekata iz System.Data ADO. } 7. Korišćenje sloja sa raskinutom vezom ADO. pristup podacima korišćenjem sloja sa raskinutom vezom. neophodno je kreirati objekte koji predstavljaju konekciju i komandu. Lokalni model podataka dozvoljava korisnicima kreiranje i izvršavanje upita nad lokalnim podacima. Klijentska aplikacija može nakon toga nesmetano vršiti izmene nad pribavljenom kopijom podataka. data adapter će prekinuti konekciju sa bazom podataka ostavljajući potpuno samostalnu kopiju podataka na klijentskom računaru. ADO. . čak i prilikom korišćenja sloja sa raskinutom vezom ADO. ograničenja primenjena na kolone. Kako bi se poboljšala funkcionalnost.Relacioni model Elektronski fakultet u Nišu } catch (Exception exc) { } finally { conn. data adapter objekat će konekciju ka bazi držati otvorenom minimalni period vremena. Korišćenje sloja sa raskinutom vezom za pristup podacima zasnovano je na kreiranju lokalne kopije podataka koji se čuvaju u operativnoj memoriji klijentskog računara. Command i DataReader objekata podrazumeva da je veza ka izvoru informacija (bazi podataka) otvorena za sve vreme trajanja obrade podataka. Data adapter objekat koji se koristi upravlja konekcijom ka bazi podataka automatski. Kada se na klijentskoj strani kreira DataSet objekat.Baze podataka .NET prostora imena moguće je kreirati lokalni model podataka koji će pored sirovih podataka posedovati veze između tabela. Ovaj proces prikazan je na slici.

U nastavku je prikazan primer programskog koda koji vrši ažuriranje podataka o sivm radnicima čije je ime Milos postavljajući im platu na vrednost 30000.mdb".Jet. DataSet ds = new DataSet(). conn). adapter.ConnectionString = "Provider=Microsoft. neophodno je najpre kreirati konekciju ka bazi podataka i komandu na osnovu koje će biti kreirana lokalna kopija podataka.Close(). try { conn. } catch (Exception exc) { //obrada izuzetka } finally { conn. . OleDbDataAdapter adapter = new OleDbDataAdapter(comm).OLEDB. conn.Data Source=c:\\PREDUZECE. U nastavku je prikazan primer programskog koda koji vrši učitavanje svih radnika iz tabele radnik korišćenjem OLE DB data adapter-a. OleDbCommand comm = new OleDbCommand(strSQL. Korišćenje DataAdapter objekta OleDbConnection conn = new OleDbConnection().Baze podataka . } Nakon kreiranja lokalne kopije podataka tj DataSet objekta.Open(). moguće je ažurirati pribavljene podatke. String strSQL = "Select * from RADNIK". "Radnici").0.Fill(ds.109 - .4.Relacioni model Elektronski fakultet u Nišu Da bi kreirali lokalnu kopiju podataka korišćenjem data adapter-a i DataSet objekata.

Rows) { if (dr["Ime"].NewRow(). Brisanje i dodavanje podataka foreach(DataRow dr in ds.110 - . dr["Plata"] = 20000. .Rows) { if(dr["Ime"].Tables["Radnici"]. dr["DatRodj"] = "1/1/2011".ToString() == "Milos") { dr["Prezime"] = "Bogdanović". row["Plata"] = 30000.Baze podataka . dr["Adresa"] = "Bulevar Nemanjića 5/11". row["MatBr"] = 223456789.Tables["Radnici"]. row["DatRodj"] = "1/1/2011".Relacioni model Elektronski fakultet u Nišu Ažuriranje podataka foreach (DataRow dr in ds.Tables["Radnici"]. row["Prezime"] = "Obilic". DataRow row = ds. row["Adresa"] = "Bulevar Nemanjića 8/11".ToString() == "Milos") { dr["Plata"] = 30000. row["SSlovo"] = "M". row["Ime"] = "Milos". dr["SSlovo"] = "M". } } Moguće je takođe i obrisati neki od redova u lokalnoj kopiji podataka ili dodati novi red.

RowUpdated događaj dešava se u trenucima dok aplikacija radi sa DataSet objektom i otvara novu konekciju ka bazi podataka pa je preporučljivo da programski kod koji se izvršava u ovim situacijama bude što manji.NET-a? 6. U ovom trenutku lako je uočiti da će problem nastati ukoliko neki drugi korisnik izmeni podatke pre nego što naša aplikacija snimi izmenjene podatke. Prilikom ažuriranja podataka.Net održava informacije o originalnim i trenutnim vrednostima svih podataka koji se nalaze u DataSet objektu. 1."Radnici").111 - . DataAdapter.NET-a? Šta je data provider? U kojim prostorima imena se nalaze roditeljske klase svih ADO.Rows. Naime. U ovakvim situacijama desiće se izuzetak. ADO.Update(ds.MissingSchemaAction = MissingSchemaAction. Pitanja Pokušajte da odgovorite na sledeća pitanja.NET traži redove koji u potpunosti odgovaraju originalnim vrednostima podataka u redovima DataSet objekta i po pronalaženju ih zamenjuje novim redovima tj podacima iz redova lokalne kopije. Ovaj događaj dešava se prilikom izvršenja svake insert. Za svaki tačan odgovor dodelite sebi 2 poena.Relacioni model Elektronski fakultet u Nišu ds. adapter. } } Sve izmene učinjene na lokalnoj kopiji podataka mogu se snimiti u bazu podataka korišćenjem Update() metode DataAdapter objekta. Koja klasa enkapsulira konekciju ka izvoru podataka u ADO. Pogledajte ponovo one delove lekcije za koje ste imali 0 poena.AddWithKey. Snimanje podataka OleDbCommandBuilder myOleDbCommandBuilder = new OleDbCommandBuilder(adapter). a za netačan 0.RowUpdated događaja. drugi korisnici mogu izmeniti podatke u bazi pa prilikom upoređivanja originalnih vrednosti lokalnih kopija podataka i podataka u bazi neće doći do poklapanja. Na kom novom objektu se bazira najveći deo funkcionalnosti ADO.NET data provider-a? Navesti osnovne članove System. Šta predstavlja ConnectionString atribut klase Connection? . 5. 4.NET-a? 7. U kojim situacijama je dobro koristiti direktan pristup podacima korišćenjem ADO. 3. update ili delete operacije ali pre nego štio se desi izuzetak pa nam daje mogućnost da sprečimo dešavanje izuzetka.Data prostora imena. 2. Koji je uobičajeni redosled operacija prilikom direktnog pristupa podacima korišćenjem ADO.NET-u? 8.Add(row). za delimično tačan 1. Ovakve situacije moguće je preduprediti korišćenjem DataAdapter. ADO. Nakon toga pogledajte ponovo materijal u ovoj lekciji.Tables["Radnici"]. int izmenjeniRedovi = adapter.Baze podataka .

NET-a kreirati lokalnu kopiju podataka o svim radnicima. Čemu služe instance klase DataReader i na koji način je moguće instancirati objekte ove klase? 11. Korišćenjem beskonekcionog sloja ADO. Korišćenjem ADO.Baze podataka . Podaci o radnicima čuvaju se u tabeli RADNIK baze podataka PREDUZECE. koja klasa predstavlja objektno-orijentisanu reprezentaciju SQL komande koju je neophodno izvršiti? 10. Koja klasa se koristi za instanciranje objekata koji vrše prenos podataka od i ka bazi podataka kod beskonekcionog pristupa ADO. Ukoliko se koristi OLE DB data provider. . Za pristup podacima koristiti OLE DB data provider.NET direktnog pritupa podacima pronaći radnika čiji je matični broj 123456789 i izmeniti njegovo ime na “Aleksandar”. Koja se klasa koristi za instanciranje objekata koji omogućavaju pribavljanje i ažuriranje objekata? 15.NET-a? 14. na koji način je moguće ukazati na poziciju koju parametar zauzima u SQL upitu? 13.112 - . povećati svim radnicima platu za 15% i snimiti izmenjene podatke. Za pristup podacima koristiti OLE DB data provider.NET-a? Zadatak ADO. 2. Šta predstavljaju parametri SQL komande? 12. Na čemu se bazira korišćenje beskonekcionog pristupa podacima korišćenjem ADO.NET 1. Ukoliko se koristi OLE DB data provider. Podaci o radnicima čuvaju se u tabeli RADNIK baze podataka PREDUZECE.Relacioni model Elektronski fakultet u Nišu 9.

NET kontrolama o o o o Jednostavno povezivanje podataka sa ASP. Povezivanje Windows Forms i ASP.NET kontrolama Upoznati se sa osnovama mehanizma složenog povezivanja podataka sa ASP.Baze podataka .Relacioni model Elektronski fakultet u Nišu Lekcija 8 Sadržaj • Povezivanje Windows Forms i ASP.NET kontrolama Pitanja Zadatak 8.1. Ciljevi lekcije • • • • Upoznati se sa osnovama mehanizma jednostavnog povezivanja podataka sa Windows Forms kontrolama Upoznati se sa osnovama mehanizma složenog povezivanja podataka sa Windows Forms kontrolama Upoznati se sa osnovama mehanizma jednostavnog povezivanja podataka sa ASP.NET-a • o o o o Neophodno predznanje Uvod Povezivanje podataka sa Windows Forms kontrolama Jednostavno povezivanje Windows Forms kontrola sa podacima Složeno povezivanje Windows Forms kontrola sa podacima Povezivanje podataka sa ASP. Neophodno predznanje • • • • Rad u Windows okruženju Relacione baze podataka Osnove programskog jezika C# Osnove ADO.2.NET kontrolama Složeno povezivanje podataka sa ASP.NET-a .NET-a 8.NET kontrolama 8.NET kontrola i podataka korišćenjem C# programskog jezika i ADO.NET kontrola i podataka korišćenjem C# programskog jezika i ADO.113 - .

Prilikom kreiranja ovakvih aplikacija neophodno je posedovati efikasne mehanizme za skladištenje. Svaka kontrola koja implementira IBindableComponent interfejs poseduje kolekciju objekata klase Binding i naziva se DataBindings. 8.NET platforma takođe uvodi obrasce po kojima se razvija programski kod kojim se vrši lako povezivanje podataka sa kontrolama koje ih prikazuju korisnicima. ukoliko se korisnicima dozvoli mogućnost izmene pribavljenih podataka. Takođe.NET platformi predstavlja mehanizam za automatsko povezivanje i sinhronizovanje podataka koji su uskladišteni u operativnoj memoriji sa kontrolama korisničkog interfejsa koje prikazuju podatke. Kako je ranije naglašeno. Korišćenjem ovog mehanizma moguće je povezati kontrolu sa podacima i u potpunosti prepustiti kontroli upravljanje nad prikazom podataka. Ove kontrole ugrađene su u Windows Forms i ASP.3. pribavljanje i manipulaciju nad podacima. Programski kod razvijen na ovaj način morao je biti različit u zavisnosti od posmatrane situacije i potreba korisnika.114 - . neophodno je posedovati intuitivne načine za prikazivanje podataka koji će omogućiti korisnicima da na lak i efikasan način manipulišu podacima. Ovakvo ponašanje posledica je činjenice da su sve Windows Forms kontrole izvedene iz klase Control koja implementira IBindableComponent interfejs.NET platformu enkapsulira prethodno opisani proces i smanjuje količinu programskog koda koji je potrebno razviti. Ovakav pristup zahtevao je mnogo programskog koda koji se često ponavljao i bio podložan greškama. Ugrađene kontrole omogućavaju projektantima desktop i Web aplikacija relativno jednostavan način kreiranja korisničkog interfesja koji ima mogućnost povezivanja sa bazom podataka. . dok je ostatak koda smešten u objekte koji korisnicima nisu vidljivi i koji olakšavaju povezivanje podataka i kontrola. podaci se prenose od izvora podataka ka . Prilikom korišćenja ovog mehanizma neophodno je sagledati pravce toka podataka i vremenske trenutke kada se zapravo prenose podaci. .NET interfejse za razvoj desktop i Web aplikacija.Baze podataka .NET platforma poseduje predefinisani skup kontrola koje je moguće koristiti za prikazivanje i manipulaciju nad podacima. DisplayMember i ValueMember atribute.4. Povezivanje podataka sa Windows Forms kontrolama Većinu kontrola ugrađenih u . Uvod Gotovo sve aplikacije koje se mogu nazvati značajnim koriste podatke u nekom obliku. povezivanje sa podacima u . bilo je neophodno razviti programski kod koji bi pribavljao izmenjene podatke iz delova korisničkog interfejsa. Predefinisani skup kontrola ugrađen u . Pojedine kontrole poseduju složenije mehanizme povezivanja sa podacima. DataMember.Relacioni model Elektronski fakultet u Nišu 8. Ukoliko je prenos podataka jednosmeran.NET platformu je moguće povezati sa podacima. Dodatna funkcionalnost ogleda se kroz dodatne atribute članove klase poput DataSource. Deo koda smešten je u kontrole sa kojima se povezuju podaci i koje prikazuju podatke. Ukoliko se pribavljeni podaci prikazuju korisnicima kroz kontrole korisničkog interfejsa aplikacije. je jedan od problema koji su projektanti aplikacija u prošlosti rešavali na različite načine. a zatim razviti programski kod koji bi grafički prikazao pribavljene podatke ili popuniti kontrole koje se prikazuju korisnicima. skladištio te podatke u memorijske strukture na klijentskom računaru i vršio upis izmenjenih podataka u bazu podataka. Bilo je neophodno kreirati konekciju ka bazi podataka i očitati podatke. Povezivanje korisničkog interfejsa tj kontrola od kojih je korisnički interfejs izgrađen.

Ovaj atribut sadrži dodatne informacije koje se vezuju za svaku od stavki prikazanih u ComboBox objektu.5. izvor podataka ili sam mehanizam povezivanja • Izvršenje događaja koji je pokrenut zbog promena u izvoru podataka ili u kontroli Postoje dva primarna oblika povezivanja kontrola .ConnectionString = "Provider=Microsoft. OleDbDataAdapter adapter = new OleDbDataAdapter(comm). Primer ovakvog povezivanja biće prikazan u nastavku na primeru povezivanja ComboBox kontrole sa tabelom RADNIK baze podataka PREDUZECE.Data Source=c:\\PREDUZECE. simple data binding) i složeno povezivanje (eng. Većina mehanizama . OleDbCommand comm = new OleDbCommand(strSQL. ComboBox objekat poseduje DisplayMember atribut koji određuje koji će atribut iz izvora podataka kontrola koristiti za prikazivanje svake od stavki.mdb".Baze podataka . • • 8. String strSQL = "Select * from RADNIK". neophodno je postojanje programskog koda koji će pokrenuti funkcionisanje mehanizma.NET platforme za povezivanje kontrola sa podacima je dvosmerna. Moguće je odrediti i ValueMember atribut ComboBox objekta. Jednostavno povezivanje Windows Forms kontrola sa podacima Jednostavno povezivanje kontrole sa izvorom podataka vrši mapiranje atributa kontrole na atribut izvora podataka.Relacioni model Elektronski fakultet u Nišu kontroli čiji se atributi popunjavaju pribavljenim podacima. Kako bi mehanizam koji povezuje podatke i kontrole bio pokrenut.OLEDB.115 - .0. Dvosmerni mehanizmi povezivanja kontrola sa podacima omogućava da se ažuriranje pribavljenih podataka vrši automatski tj bez potrebe za razvijanjem dodatnog programskog koda koji bi vršio ažuriranje podataka.NET platforme sa izvorima podataka: jednostavno povezivanje (eng. izmenjene vrednosti atributa kontrola ažuriraju vrednosti podataka u odgovarajućem izvoru podataka. conn.4. complex data binding). OleDbConnection conn = new OleDbConnection(). Obično se za svaku prikazanu stavku ComboBox objekta vezuje primarni ključ ili referenca na objekat kada bi se svaka od stavki mogla jedinstveno identifikovati u izvoru podataka radi dalje manipulacije nad podacima. . Ukoliko je prenos podataka dvosmeran. Jednostavno povezivanje kontrola sa podacima ComboBox c = new ComboBox(). conn).Jet. Pokretač mehanizma može biti: Izvršenje linije koda koja uvodi povezivanje kontrole i podataka Izvršenje linije koda koja osvežava kontrolu.

c.6. Izgled i ponašanje ćelije je moguće prilagoditi potrebama aplikacije korišćenjem atributa i događaja koje kontrola poseduje.DropDownList. Atribut ValueMember ComboBox objekta ukazuje na atribut MatBr tabele Radnik.Baze podataka . Najčešće se koriste kontrole koje imaju mogućnost tabelarnog prikaza podataka.DropDownStyle = ComboBoxStyle. ažuriranja i selekcije . DataGridView poseduje posebne ćelije u zaglavljima redova i kolona. Ćelije smeštene u zaglavljima su posebno grafički naznačene i ukazuju na mod rada kontrole poput sortiranja. c. adapter. Ova kontrola prikazuje podatke koji su vezani za nju u tabelarnom obliku. 8. kako bi odgovarajući red tabele Radnik mogao da bude selektovan kada korisnik izabere neku od stavki ComboBox objekta. DataGridView kontrola pripada ovoj grupi kontrola.ValueMember = "MatBr".DataSource = ds.Relacioni model DataSet ds = new DataSet(). Složeno povezivanje Windows Forms kontrola sa podacima Složeno povezivanje kontrole sa izvorom podataka je mehanizam koji povezuje kontrole sa kolekcijama podataka. c. try { conn. "Radnik"). koji je primarni ključ. Atributu DisplayMember ComboBox objekta je dodeljeno ime atributa (u ovom slučaju ime kolone tabele Radnik) čije će vrednosti biti pročitane iz svakog reda tabele izvora podataka i prikazane u ComboBox kontroli kao tekst.Close().Tables["Radnik"]. conn. } catch(Exception exc) { //obrada izuzetka } Elektronski fakultet u Nišu U ovom primeru DataSource atribut ComboBox objekta je tabela Radnik koja se nalazi u DataSet objektu ds.Open(). Kontrole koje se povezuju sa podacima ovim mehanizmom imaju mogućnost prikaza kolekcija podataka. DataGridView kontrola pripada Windows Forms prostoru imena. Ova kontrola sastoji se od redova i kolona pri čemu presek svakog reda i kolone predstavlja ćeliju. c. Ćelija je osnovna jedinica predstavljanja podataka u kontroli.116 - .Fill(ds.DisplayMember = "Ime".

dgv.DataSource = ds. conn).Close(). dgv.0.mdb".Width.OLEDB.Add(dgv).Relacioni model Elektronski fakultet u Nišu podataka ili dodavanja novog reda. Ćelije mogu biti različitih tipova čak i u istoj koloni ukoliko podaci nisu vezani za kontrolu.Controls. Složeno povezivanje kontrola sa podacima DataGridView dgv = new DataGridView(). adapter.Fill(ds.Jet.Data Source=c:\\PREDUZECE. conn. U nastavku će biti prikazan programski kod koji vrši vezivanje podataka iz tabele RADNIK baze podataka PREDUZECE za DataGridView kontrolu. OleDbCommand comm = new OleDbCommand(strSQL. try { conn. OleDbConnection conn = new OleDbConnection(). } catch (Exception exc) { //obrada izuzetka } . conn.117 - .Baze podataka .Width = this. što u našem primeru neće biti slučaj.Open(). "Radnik"). this.4. DataSet ds = new DataSet(). OleDbDataAdapter adapter = new OleDbDataAdapter(comm).ConnectionString = "Provider=Microsoft.Tables["Radnik"]. String strSQL = "Select * from RADNIK".

HeaderText = "tekstualno polje". Korišćenje DataGridView kontrole DataGridView dgv = new DataGridView(). Na osnovu tipova ćelija moguće je dinamički kreirati redove i dodavati ih u DataGridView kontrolu. DataGridView dozvoljava projektantima aplikacija određivanje nivoa interakcije korisnika sa podacima tj projektanti aplikacija određuju da li će korisnici imati mogućnost ažuriranja. respektivno. Iako DataSet objekat može sadržati više tabela. DataGridView kontroli je moguće dinamički dodavati kolone i redove. Na primer. Da bi se korisnicima zabranilo dodavanje novog reda i brisanje selektovanog reda potrebno je podesiti atribute AllowUserToAddRows i AllowUserToDeleteRows na vrednost false. . linkovi. U nastavku će biti dat primer programskog koda koji vrši kreiranje DataGridView kontrole i u kontrolu dodaje jednu kolonu a zatim dodaje jedan red. Primer ovakvog izvora podataka je DataSet objekat.Relacioni model Elektronski fakultet u Nišu Prikazani primer najčešći je slučaj upotrebe DataGridView kontrole. Svi tipovi ćelija izvedeni su iz DataGridViewCell klase i mogu biti tekstualna polja. od kojih svaka predstavlja kolekciju podataka. Ukoliko DataSet poseduje više tabela.Columns. newCol. svaka od tabela u DataSet objektu predstavlja kolekciju podataka. brisanje selektovanog reda i ažuriranje podataka postavljanjem vrednost ReadOnly atributa kontrole na vrednost true. Kako je ranije rečeno. Podrazumevane karakteristike DataGridView kontrole dozvoljavaju korisnicima da ažuriraju podatke u pojedinačnim ćelijama.Add(newCol). moguće je zabraniti dodavanje novog reda.118 - . DataGridView kontrola je projektovana tako da u jednom trenutku može prikazivati samo jednu od kolekcija koje sadrže podatke. Templejt ćelija kolone određuje tip koji će biti korišćen za ćeliju nove kolone svaki put kada se u kontrolu dodaje novi red. DataGridView ima mogućnost jednovremenog prikaza samo jedne od tabela posmatranog DataSet objekta. DataGridViewTextBoxColumn newCol = new DataGridViewTextBoxColumn(). padajuće liste. DataGridViewRow newRow = new DataGridViewRow(). DataGridView kontrola kao izvor podataka koristi kolekcije podataka. da selektuju redove i brišu ih korišćenjem Delete tastera na tastaturi i da dodaju novi red korišćenjem poslednjeg prikazanog praznog reda kontrole. dgv. dugmići i slike. Da bi se dodala nova kolona u DataGridView kontrolu neophodno je definisati templejt ćelija kolone. DataGridViewComboBoxCell comboCell = new DataGridViewComboBoxCell(). Takođe. brisanja i dodavanja podataka.Baze podataka .

Add(comboCell). 8.Items. Iako naizgled isti kao kod Windows Forms kontrola. Ukoliko se u ćeliji nalazi padajuća lista.NET kontrolama Osnovni principi povezivanja ASP.NET kontrola sa podacima je jednosmeran – podaci se prenose iz izvora podataka (baze podataka) ka kontroli. dgv. .Add("Bela"). Elektronski fakultet u Nišu Prilikom izmene sadržaja ćelija DataGridView kontrole od velikog je značaja da li je kontrola povezana sa podacima. Ukoliko korisnik izmeni podatke prikazane u kontroli. Nakon prenosa podataka. podaci koje kontrola prikazuje će se automatski izmeniti.NET kontrola sa podacima se fundamentalno razlikuje. Ukoliko se u ćeliji nalazi link ili dugme. Ukoliko je povezivanje izvršeno. podaci u bazi podataka za koju je kontrola vezana se automatski menjaju. DisplayStyle atribut padajuće liste mora imati vrednost “ComboBox“). newRow.Items. ukoliko se podaci u bazi podataka izmene dok je kontrola prikazana korisniku.Value = "Bela". Takođe.7.Add("Crna").Rows. mehanizam povezivanja ASP.Relacioni model comboCell. Ovakav način povezivanja kontrola i izvora podataka nije efikasan kod aplikacija koje koriste Internet kao svoje radno okruženje jer je neefikasno održavati direktnu vezu sa bazom podataka korišćenjem Interneta.Baze podataka . svi izmenjeni podaci će automatski biti zapamćeni u izvoru podataka (u bazi podataka) iz kojeg su pribavljeni.Add(newRow). comboCell.Cells. Povezivanje ASP. pod izmenom sadržaja smatra se selektovanje neke druge stavke u odnosu na trenutno selektovanu ili prepisivanje trenutno prikazanog teksta u stavki padajuće liste (da bi prepisivanje sadržaja trenutno selektovane stavke bilo moguće. korisnici neće biti u mogućnosti da menjaju sadržaj ćelije jer ove kontrole ne dozvoljavaju promene njihovog sadržaja korisnicima. ovaj mehanizam kreira direktnu vezu između kontrole i baze podataka. Mehanizam povezivanja ASP. Kod Windows Forms kontrola. Povezivanje podataka sa ASP.119 - . comboCell.NET kontrola sa podacima su naizgled slični povezivanju Windows Forms kontrola sa podacima: odrediti koji je izvor podataka i postaviti ga za izvor podataka kontrole.NET kontrola sa podacima ima malo sličnosti sa prethodno opisanim mehanizmom.

Mehanizam povezivanja kontrola sa podacima pokreće se pozivom funkcije DataBind(). Da bi se koristilo neophodno je dodati specijalne izraze u HTML tekst stranice. Jednostavno povezivanje ne mora imati nikakve veze sa ADO. Jednostavno povezivanje se može posmatrati i kao varijanta kreiranja dinamičkog teksta. Jednostavno povezivanje podataka sa ASP. ASP. ali ovo nije skript jezik. Jednostavno povezivanje kontrola i podataka public partial class _Default : System.NET kontrolama Jednostavno povezivanje kontrola sa podacima koristi se za dodavanje informacija bilo gde na ASP. EventArgs e) { . Obično se svi pozivi DataBind() funkcije dešavaju u Page. Kod jednostavnog povezivanja. Ovi izrazi imaju sledeći format: <%# ovde_stoji_izraz %> Sintaksa liči na skript jezike. U ovaj deo je moguće ubaciti jedino validne izraze za jednostavno povezivanje. ASP.NET-om. Ono omogućava da se vrednosti promenljivih. 8.NET kontrola.120 - .UI.NET stranici.NET aplikacija može snimiti izmenjene podatke ali se snimanje podataka neće desiti automatski. ASP. Moguće je pozvati DataBind() funkciju istovremeno za sve kontrole na stranici pozivom DataBind() funkcije Page objekta koji predstavlja trenutnu stranu. Ukoliko se poziv funkcije DataBind() izostavi.Page { protected int promenljiva. programski kod koji vrši povezivanje se dodaje direktno u HTML tekst stranice. Prvi tip povezivanja je daleko jednostavniji ali složeno povezivanje predstavlja osnovu za korišćenje naprednih ASP.8. Ukoliko korisnik izmeni podatke koje prikazuje kontrola.NET poseduje dva mehanizma povezivanja kontrola sa podacima: jednostavno povezivanje (povezivanje pojedinačnih vrednosti) i složeno povezivanje (povezivanje kolekcija podataka). Nakon specificiranja povezivanja neophodno je pokrenuti mehanizam povezivanja.Relacioni model Elektronski fakultet u Nišu objekti koji predstavljaju memorijsku reprezentaciju podataka se odbacuju i kreirana stranica se šalje klijentu. atributa ili izraza dinamički dodaju bilo gde na stranici. Bilo kakav programski kod bi na ovom mestu doveo do greške prilikom izvršenja stranice. Ova funkcija predstavlja jednu od osnovnih funkcionalnosti svih kontrola i ugrađena je u klasu Control iz koje su izvedene sve kontrole.Baze podataka . U nastavku će biti prikazan primer korišćenja jednostavnog povezivanja.Load() funkciji koja prethodi prikazu stranice korisnicima.Web.NET će ignorisati sva povezivanja kontrola sa podacima. protected void Page_Load(object sender.

UI. Jednostavno povezivanje kontrola sa atributima klasa public partial class URLPage : System.DataBind().Web. EventArgs e) { URL = Server. } } . this. } } Pored postavljanja statičkog teksta. protected void Page_Load(object sender.121 - .DataBind().Relacioni model Elektronski fakultet u Nišu promenljiva = 123. jednostavno povezivanje je moguće iskoristiti kako bi se na stranici prikazali atributi neke od klasa.Page { public string URL.MapPath("Water lilies"). U nastavku će biti prikazan primer koji prikazuje atribut pod nazivom URL nove stranice pod nazivom URLPage. this.Baze podataka .

DropDownList.NET kontrolama Složeno povezivanje predstavlja osnovu za korišćenje naprednih ASP. Kontrolu koja podržava složeni način povezivanja sa podacima je moguće razlikovati od ostalih po tome što poseduje DataSource atribut. Ova funkcija predstavlja jednu od osnovnih funkcionalnosti svih kontrola i ugrađena je u klasu Control iz koje su izvedene sve kontrole. GridView. list kontrola. DetailsView i FormView.Relacioni model Elektronski fakultet u Nišu 8. kontrole koje podržavaju složeni način povezivanja ne moraju podatke pribavljati iz baze podataka niti moraju koristiti ADO.Baze podataka . Kao i kod jednostavnog povezivanja. ASP. Mehanizam povezivanja kontrola sa podacima pokreće se pozivom funkcije DataBind().NET će ignorisati sva povezivanja kontrola sa podacima. Obično se svi pozivi DataBind() funkcije dešavaju u Page. Moguće je pozvati DataBind() funkciju istovremeno za sve kontrole na stranici pozivom DataBind() funkcije Page objekta koji predstavlja trenutnu stranu.Load() funkciji koja prethodi prikazu stranice korisnicima. Obično se koriste CheckBoxList objekti ili ListBox objekti ali se mogu koristi i daleko sofisticiranije kontrole poput GridView kontrole. GridView. složeno povezivanje zahteva upotrebu specijalnih kontrola koje podržavaju ovakav vid povezivanja. RadioButtonList. Ove kontrole je recimo moguće povezati sa nizom podataka. HtmlSelect kontrola u osnovi funkcioniše na isti način kao i ListBox kontrola ali je zadržana zbog lakšeg unapređivanja starih APS stranica.122 - . DropDownList. HtmlSelect. CheckBoxList. Složeno povezivanje omogućava da se na stranici prikažu podaci iz čitave tabele baze podataka. Ove kontrole spadaju u grupu tzv.NET objekte.9. . Složeno povezivanje podataka sa ASP. Za razliku od jednostavnog povezivanja. U ovu grupu kontrola spadaju ListBox. Nakon specificiranja povezivanja neophodno je pokrenuti mehanizam povezivanja. Složeno povezivanje kontrola sa podacima podrazumeva korišćenje podskupa kontrola koje podržavaju ovakav način povezivanja. ListBox. CheckBoxList i RadioButtonList kontrole omogućavaju povezivanje sa jednom kolonom podataka. Ukoliko se poziv funkcije DataBind() izostavi.NET kontrola.

this.Controls.Add("Crvena"). Pri korišćenju kontrola koje se povezuju sa jednom kolonom podataka. U nastavku će biti prikazan programski kod koji vrši povezivanje ListBox kontrole sa ArrayList objektom i izgled .Add("Bela"). aList. EventArgs e) { ArrayList aList = new ArrayList(). aList. aList.123 - . ListBox lBox = new ListBox().Collections prostoru imena.Relacioni model Elektronski fakultet u Nišu DetailsView i FormView su kontrole koje mogu prikazivati više od jedne kolone podataka jednovremeno.aspx stranice nakon izvršenja koda.DataBind(). povezivanje podataka se vrši postavljanjem vrednosti odgovarajućih atributa kontrola.DataSource = aList. ArrayList klasa pripada System.Web.UI.Add("Plava").Baze podataka .Add(lBox).FindControl("form1"). Složeno povezivanje kontrole sa ArrayList objektom public partial class _Default : System. Objekti klase ArrayList predstavljaju kolekciju objekata. Ova kolekcija može posedovati bilo koji objekat izveden iz klase object. this.aspx stranici ili dinamički tj korišćenjem programskog koda koji pristupa atributima kontrole i postavlja njihove vrednosti. lBox. Vrednosti atributa je moguće postaviti statički u .Page { protected void Page_Load(object sender. aList. } } .Add("Crna").

U primeru koji će biti prikazan u nastavku.UI. neophodno je aktivirati povezivanje eksplicitnim pozivom funkcije DataBind().Page { protected void Page_Load(object sender. //dodavanje nove tabele u DataSet objekat ds. . EventArgs e) { //lista ListBox lBox = new ListBox().Add("Boje"). Ovo je obično objekat klase DataReader ili DataSet. Zatim je potrebno povezati kontrolu. Složeno povezivanje korišćenjem ADO. //kreiranje izvora podataka DataSet ds = new DataSet().NET-a. U ovim situacijama povezivanje se obično odigrava u tri koraka. Na kraju. koja će u primeru biti ListBox.124 - .NET-a public partial class _Default : System.Web.Relacioni model Elektronski fakultet u Nišu Kontrole iz grupe list kontrola je moguće povezati sa podacima korišćenjem ADO. Najpre se kreira objekat koji će predstavljati izvor podataka. sa izvorom podataka. objekat klase DataSet će biti kreiran i popunjen dinamički tj korišćenjem programskog koda.Tables.Baze podataka .

Rows.DataSource = ds.125 - . //povezivanje kontrola i podataka this.Add("Naziv"). //kreiranje i dodavanje redova DataRow dr = ds.Tables["Boje"].Add(dr). ds. dr["Naziv"] = "Zelena". //povezivanje kontrole i izvora podataka lBox.Rows.Tables["Boje"].DataTextField = "Naziv". dr["Naziv"] = "Pink". ds.Baze podataka . //dodavanje liste na stranicu this.Rows.Tables["Boje"].Rows.NewRow(). } } Elektronski fakultet u Nišu .FindControl("form1"). dr = ds.Tables["Boje"].Add(dr).Tables["Boje"]. dr = ds.Relacioni model //dodavanje kolone u tabelu ds.Tables["Boje"].Controls. dr = ds.NewRow().Tables["Boje"].Add(dr).NewRow().Add(lBox). ds.Tables["Boje"].Tables["Boje"].Columns. lBox. dr["Naziv"] = "Bela".Tables["Boje"]. dr["Naziv"] = "Crna".Add(dr). ds.DataBind().NewRow().

Razvijene su specijalno za potrebe povezivanja sa podacima tj korišćenjem složenog mehanizma povezivanja.Tables. Složeno povezivanje korišćenjem GridView kontrole public partial class _Default : System. Sve kontrole koje pripadaju ovoj grupi poseduju DataSource atribut koji se koristi za povezivanje za izvorom podataka. GridView pripada grupi kontrola koje imaju mogućnost prikazivanja više kolona istovremeno.aspx stranice ili dinamički. DataSet objekat se u ovom primeru kreira dinamički tj korišćenjem programskog koda. EventArgs e) { //kreiranje izvora podataka DataSet ds = new DataSet().Web.UI.126 - . U nastavku će biti prikazan primer korišćenja GridView kontrole i njeno povezivanje sa podacima sadržanim u DataSet objektu.Add("Boje"). //dodavanje nove tabele u DataSet objekat ds. Kako je ranije naglašeno. //dodavanje kolone u tabelu .Relacioni model Elektronski fakultet u Nišu GridView. GridView kontrolu je moguće dodati direktno u HTML tekst .Page { protected void Page_Load(object sender. korišćenjem programskog koda. DetailsView i FormsView spadaju u grupu složenijih ASP.NET kontrola.Baze podataka . Upotreba ovih kontrola i složenog mehanizma povezivanja biće predstavljena na primeru GridView kontrole.

dr["RedniBroj"] = "4".Baze podataka .Columns.Tables["Boje"]. dr["RedniBroj"] = "3".Add("Naziv").Add(dr).Columns. dr["Naziv"] = "Bela". dr["Naziv"] = "Crna". ds.DataSource = ds.NewRow().NewRow(). ds.Tables["Boje"].Rows.Relacioni model Elektronski fakultet u Nišu ds.Tables["Boje"].Add(dr).Tables["Boje"].NewRow().Add("RedniBroj"). ds.Tables["Boje"]. dr = ds.127 - . //povezivanje kontrole i izvora podataka grid.Rows. dr["Naziv"] = "Zelena".Tables["Boje"].Tables["Boje"].Tables["Boje"]. ds.Rows.NewRow().Rows.Tables["Boje"].Add(dr).Add(dr).DataBind(). dr["RedniBroj"] = "2".Tables["Boje"]. dr["RedniBroj"] = "1". dr = ds. ds. dr = ds. //kreiranje i dodavenje redova DataRow dr = ds. dr["Naziv"] = "Pink". } } . //povezivanje kontrola i podataka grid.

. Primer korišćenja ADO.NET objekata za korišćenje složenog mehanizma povezivanja GridView kontrole sa podacima biće prikazan u nastavku.128 - . Pored ovakvog vida popunjavanja izvora podataka. moguće je koristiti i ADO.NET stranica: Elektronski fakultet u Nišu Izgled stranice: DataSet objekat korišćen u prethodnom primeru je popunjen podacima korišćenjem programskog koda tj ručno.Baze podataka .NET.Relacioni model ASP.

0. OleDbCommand comm = new OleDbCommand(strSQL.4.Page { protected void Page_Load(object sender. grid.Relacioni model Elektronski fakultet u Nišu Popunjavanje DataSet objekta podacima iz baze podataka public partial class _Default : System. “Radnik”).DataSource = ds.Web.Open(). try { conn.129 - . EventArgs e) { OleDbConnection conn = new OleDbConnection(). conn.Data Source=c:\\PREDUZECE.OLEDB.mdb". conn.UI.ConnectionString = "Provider=Microsoft. String strSQL = “Select * from RADNIK”. grid. adapter.DataBind().Fill(ds.Baze podataka .Close(). } catch(Exception exc) { //obrada izuzetka } } } . conn).Jet. DataSet ds = new DataSet(). OleDbDataAdapter adapter = new OleDbDataAdapter(comm).

Na koji način funkcioniše jednostavno povezivanje Windows Forms kontrole sa izvorom podataka? 5. Podaci o radnicima i članovima njihovih porodica čuvaju se u tabelama RADNIK i CLAN_PORODICE baze podataka PREDUZECE.NET GridView kontrole sa podacima o članovima porodica radnika.NET platforme sa podacima? 4. 12. Pogledajte ponovo one delove lekcije za koje ste imali 0 poena. Šta može biti pokretač mehanizma za povezivanje kontrola sa podacima? 3. za delimično tačan 1. Korišćenjem ADO.Relacioni model Pitanja Elektronski fakultet u Nišu Pokušajte da odgovorite na sledeća pitanja.NET kontrola sa izvorima podataka. Koja funkcija pokreće mehanizam složenog povezivanja ASP. Navesti tipove mehanizama povezivanja ASP.NET kontrola sa podacima? 15. respektivno.130 - .NET-a izvršiti povezivanje Windows Forms ComboBox kontrole sa podacima o radnicima. Za svaki tačan odgovor dodelite sebi 2 poena. Šta omogućava složeno povezivanje ASP.NET kontrola sa podacima? 13. 1. Prikazati format specijalnih izraza koji se ugrađuju direktno u HTML kod stranice i koji omogućavaju korišćenje jednostavnog povezivanja ASP. 10.NET 1. Čemu služi jednostavno povezivanje ASP.NET kontrola sa podacima? 16. Opisati razlike povezivanja Windows Forms kontrola sa izvorima podataka u odnosu na povezivanje ASP. Na koji način DataGridView kontrola prikazuje podatke koji su vezani za nju? 8. 2. Koji su primarni oblici povezivanja Windows Forms kontrola . Kako se naziva grupa kontrola koja omogućava korišćenje složenog mehanizma povezivanja ASP. Svaka stavka ComboBox kontrole treba da prikazuje ime i prezime radnika. kao i ime i prezime radnika. Da li se snimanje izmenjenih podataka koje prikazuju ASP.NET kontrole dešava automatski? 11. Podaci o radnicima čuvaju se u tabeli RADNIK baze podataka PREDUZECE. dok je ValueMember atribut ComboBox kontrole povezan sa matičnim brojevima radnika. . GridView kontrola treba da prikaže sve podatke o članovima porodica radnika. Ukoliko se vrši povezivanje podataka sa ComboBox kontrolom. Šta omogućava složeno povezivanje Windows Forms kontrola sa podacima? 7. a za netačan 0. koji atribut ComboBox kontrole određuje koji će atribut izvora podataka popuniti podacima stavke kontrole? 6. Koja klase se najčešće koristi kako bi se instancirali objekti koji predstavljaju izvore podataka korišćene pri složenom povezivanju? 9.NET kontrola sa podacima.NET kontrola sa podacima? 14. Šta je povezivanje kontrola sa podacima u . Nakon toga pogledajte ponovo materijal u ovoj lekciji. Koja je razlika između GridView i ListBox kontrole u pogledu mogućnosti prikaza podataka sa kojima su povezane? Zadatak ADO.NET kontrola sa podacima i koje kontrole spadaju u ovu grupu? 17.NET platformi? 2.Baze podataka . Korišćenjem ADO.NET-a izvršiti povezivanje ASP.

...........................1....2 1..............................................4..40 3............................................11 1......... .......................................................... Ciljevi lekcije .......................4. .29 2......2......................... ........ Šta je Sistem za upravljanje bazama podataka (DBMS)? ..28 2..........27 2............9.......30 2...................................................1....41 3...........................................................................4..................... Baze podataka............................................................1...........................1.............................1...................................................3.............................................23 2........... ..7............................. Praktičan rad : MS Access................................................................................ Predstavljanje šema relacione baze podataka...2..........................2......2....................32 2........1 1................5............. Klauzule GROUP BY i HAVING ...........4 1......................................................3..... .............. ..............6.......................... .............................................5......... .......... .....44 3..........1............2 1.................. Funkcije DBMSa .........................4.........................3...... SQL naredbe za kreiranje podataka... ....................5 1..........................................................4............................................. ....2...... Ograničenje kolone.. DDL naredbe za kreiranje baze podataka PREDUZEĆE ....................... SQL DDL naredbe za kreiranje tabela RADNIK i SEKTOR ............................................... .... .... ...................... Funkcije agregacije.........58 4...................... Naredba SELECT.................................10........... ..... Naredba SELECT I ............................................. ........... Šta je baza podataka?........................ Ciljevi lekcije ..................................................................................40 3...15 1..........................50 3...............................................4.........................................5......................... Aritmetičke funkcije........... ...........................................................7...................8 1.......................... ............1 1...................131 - ...............8.............3.......62 .....................................7....53 Lekcija 4 .............................51 3..............................................10............................ ............... Ograničenje stranog ključa ........ .............................................................................................. Relacioni model podataka ........... MS Access specifičnosti........................31 2............................3..........40 3.... ............. ........................................ Ograničenja tabele ... ........................... Neophodno predznanje. .........................................................1....................................................................................... .................................................................... Referencijalni integritet i spoljni ključevi ........23 2...............5.......................31 2....1.... ........ Sistem baza podataka .................................................. .............. ...3 1... Relacioni integritet .......................... ............ Ciljevi lekcije ..........7.............................. Ključevi relacije ...7.................2................................. ...... ..............21 2.. .... .........................................................12 1......... ..................................3.................................................... ..58 4.......9... Pregled osnovnih koncepata relacionog modela podataka...... ...............................34 2................1 1............... .3................6 1...... SQL DDL naredba za kreiranje tabele PROJEKAT... .. NULL Vrednosti atributa ...... Svojstva relacije .................. SQL naredbe za kreiranje podataka...................................... Relaciona šema baze podataka PREDUZEĆE .................................................59 4............................................58 4...... ...... .... ..............................5............. Neophodno predznanje........ Baza podataka PREDUZEĆE................................. .......... ............................................................. Spajanje tabela................ ....21 2........7 1...33 2.............. ..........59 4.....................7....................................... ...............................................................1................4......Relacioni model Elektronski fakultet u Nišu Sadržaj Lekcija 1 ..........................4...............2 1...................... ......................4................................ .....................13 1... Neophodno predznanje.....41 3.......3........... Ciljevi lekcije .. Tipovi sistema baza podataka................35 Lekcija 3 ..........7 1... ..............................4...... Tipovi podataka ................16 Lekcija 2 ......................................................................................................21 2. Modeli podataka ....... Klauzula WHERE .................2...............3 1..............................Baze podataka ....1..................................4.... Neophodno predznanje...............6................ Naredba SELECT II ................................ Praktični rad: MS Access ................... ...........................................3.........................................4.................................................2.................................3..........................................

... Kreiranje SQL komande ......76 5............. Povezivanje Windows Forms i ASP.................................. Dodavanje akcija makroa............90 6...................3....................................5................................ Korišćenje DataReader objekta....108 Lekcija 8. Modifikacija tabele ...............74 5.................2......... Brisanje podataka..........................................3................................................. Ciljevi lekcije ........................................ Ciljevi lekcije ................ Filtriranje podataka korišćenjem makroa.............................................................1................................................5.............5.....2.......... Osnovne komponente Access aplikacija......2.......................................................................73 5.................................................................6........................................................................................................................................ Početno grupisanje i sortiranje podataka ..100 7....4........83 6........64 4........ Kreiranje aplikacije u Access-u ...........83 6......1................. Uvod........................................................................................................ Kreiranje formi korišćenjem Form Wizard-a...........80 5........................ ADO.....................66 4..........5............... Uvod....................NET data provider-i............................................87 6.................................4....................................................113 8..6................ Neophodno predznanje ....................................................3....................................................................6.......................................91 6..102 7...................................................................................................102 7.........................................................................1... Izrada i korišćenje izveštaja ..2.......................................132 - .............................85 6.....................................................81 Lekcija 6................. Potpuni spoljašnji spoj (full-outer join) ..................................... Dodavanje novih podataka... Neophodno predznanje ...................3................................95 6... Modifikacija šeme relacione baze podataka ....................................................1...............................................................................1................1.. SQL naredbe za manipulaciju podacima ..........................................99 7..............................................NET-a................................... Modifikovanje strukture forme ........................................................................4............103 7.................69 Lekcija 5.............................78 5........6..................................Baze podataka .................2...4......................................3.................................. Desni spoljašnji spoj (right-outer join) ..............73 5...........6..................4.....2............ Dodavanje novih podataka korišćenjem upita ........................1...........................................1..................................113 8........................66 4.............................96 Lekcija 7.........................................98 7... Izrada i korišćenje makroa ........74 5.............................................98 7.NET kontrola i podataka korišćenjem C# programskog jezika i ADO...........2.....4............5...............5.....................3.................4........6..................................6....... Direktan pristup podacima korišćenjem ADO.......................89 6..94 6................................................4.................................................73 5......................113 8..5...............................5........................................ ADO...3........................................................................1.......... Kombinovanje rezultata više SQL upita .................. Unutrašnji spoj (inner-join)... Ciljevi lekcije .....................113 8.........114 ..................Relacioni model Elektronski fakultet u Nišu 4...............65 4........4................5...................4........ Korišćenje sloja sa raskinutom vezom ADO......88 6.......................89 6............ Pokretanje i izvršenje makroa .NET-a .....................................1...........98 7.................... Uvod.................NET-a za pristup podacima ............................ Kreiranje izveštaja korišćenjem Report Wizard-a ...........2........................................ Osnovni tipovi izveštaja u Access-u ........................ Brisanje tabele................................................63 4............................3...................3............ Ažuriranje podataka ................................ Neophodno predznanje ............ Izrada i korišćenje formi .................................. Neophodno predznanje ............................93 6...105 7...................4.....85 6......................................4.......................................................................1...83 6.............................................................................................NET ......................6............... Levi spoljašnji spoj (left-outer join).....5........................................5..................84 6..................................... Ciljevi lekcije ..............................................................................80 5....................................................................................................92 6....................................................2.....................5..........7.............4........... Dekartov proizvod (cross-join) ....................................... Sličnosti i razlike formi i izveštaja..... Kreiranje konekcije ka bazi podataka ......................83 6.79 5......................................98 7..............................

..114 8.................... Jednostavno povezivanje Windows Forms kontrola sa podacima ...120 8.......9.7.......5........NET kontrolama.................6...............116 8... Povezivanje podataka sa Windows Forms kontrolama ........................... ...... Povezivanje podataka sa ASP......115 8....Baze podataka ........... . .........8......122 - .......NET kontrolama .............4.........133 - ........Relacioni model Elektronski fakultet u Nišu 8...... ..119 8.. . Složeno povezivanje podataka sa ASP................. ...NET kontrolama.... Složeno povezivanje Windows Forms kontrola sa podacima .. Jednostavno povezivanje podataka sa ASP.......

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful