Uslovi za starosnu penziju

Osiguranik - MUŠKARAC
Uslovi

Član 19. Godina
zakona odlaska u
penziju
tačka 1

tačka 2

Godine
života

2011
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023

Godina
odlaska u Godine
penziju
života

Najmanji
staž
osiguranja

65
53g 4m
53g 8m
54g
54g 4m
54g 8m
55g
55g 4m
55g 8m
56g
56g 6m
57g
57g 6m
58g

15
2011
60
40
2011
53g
40
2012
53g
40
2013
53g 4m
40
2014
53g 8m
40
2015
54g
40
2016
54g 6m
40
2017
55g
40
2018
55g 6m
40
2019
56g
40
2020
56g 6m
40
2021
57g
40
2022
57g 6m
40
2023
58
45 godina staža osiguranja

tačka 3

OSIGURANIK KOME SE STAŽ OSIGURANJA
RAČUNA SA UVEĆANIM TRAJANJEM

Osiguranik - ŽENA

Godina
odlaska u
penziju

Godine života do kojih se
maksimalno snižava starosna
granica

2011

53g 4m

2012

53g 8m

2013

54g

2014

54g 4m

2015

54g 8m

2016

55g

Stepen uvećanja staža

Broj godina koje je potrebno
provesti na radnom mestu

12/14

5

12/15

4

12/16

3

12/18*

1g 6m

Uslovi
Najmanji staž
osiguranja
15
35g
35g
35g 4m
35g 8m
36g
36g 4m
36g 8m
37g
37g 4m
37g 8m
38g
38g
38g

*Starosna granica se i
dalje može snižavati
najviše do 50 godina
života za osiguranike
koji rade na poslovima
na kome je stepen
uvećanja 12/18

USLOVI ZA PORODIČNU PENZIJU
Godina
odlaska u
penziju

Udova

Udova koja je do smrti
bračnog druga navršila 45g
života

Udovac

2011

50g

50g

55g

2012

50g 6m

50g 6m

55g 6m

2013

51g

51g

56g

2014

51g 6m

51g 6m

56g 6m

2015

52g

52g

57g

2016

52g 6m

52g 6m

57g 6m

2017

53g

53g

58g