Cijena: 1 KM/6 KN

OSLOBO\ENJE
BH NEZAVISNI DNEVNIK • Sarajevo • www.oslobodjenje.ba

UTORAK, 17. 4. 2012.

Godina LXVIII • Broj 23.468

Nakon poziva HSP-a na hitan sastanak lidera

REVIZIJA POLJULJALA PLATFORMU
Saobra}ajna nesre}a na ulazu u Mostar
Foto: Muhamed TUNOVI]

SDA: Dogovor o zakonima SDP: Dvostruki ar{ini SDA HSP: Otkloniti nesporazume 6-7. NSRB: Pri~ati o ekonomiji strana

LJUDSKI JE @ALITI
2-3. strana

Delegacija FBiH na strati{tu u Ahmi}ima i Trusini

AUTOBUS SA U^ENICIMA SLETIO U PROVALIJU
15. strana

ZA POBIJENIM CIVILIMA NOVI KAMEN SMUTNJE

Rat spomenicima u gradu na Neretvi

9. strana

Foto: Amer KAJMOVI]

DANAS PRILOG

U @I@I
Obilje`ena 19. godi{njica zlo~ina u Ahmi}ima

2

utorak, 17. april/travanj 2012.

OSLOBO\ENJE

Zajedni~ka delegacija Federac

Ljudski je `alit

Budimir i Kebo ispred spomen-obilje`ja

Sje}anje na `rtve
Foto: M. TUNOVI]

U napadu vojnika HVO-a na selo 16. aprila 1993. ubijeno 116 osoba
U rano jutro 16. aprila 1993, jedi ni ce za po se bne na mje ne HVO-a D`okeri i Maturice izvr{ile su napad na selo Ahmi}i kod Viteza. Ubile su 116 civila uzrasta od tri mjeseca do 81 godine. I ovog 16. aprila, 19 godina poslije, Ahmi}ani su obilje`ili ovaj datum okupljanjem na {ehidskom mezarju u Vitezu, gdje su sahranjene do sada identifikovane `rtve, i u gornjoj d`amiji u Ahmi}ima. Organizator obilje`avanja su i ovaj put bili Med`lis Islamske zajednice Vitez i UG@R 16. april Ahmi}i. logor gdje smo bili 15 dana. Ubijeni su mi mu`, brat, sestrin mu`, sin, kom{ije... Suprugovo tijelo nisam nikada prona{la, kao ni sestra tijelo svog supruga. @elja nam je da mo`emo ukopati na{e mu`eve, da mo`emo do}i na mezarje, prou~iti Fatihu...” , kazala je Ribo. Haris Dedi} u Ahmi}ima je izgubio oca i brata. Tijelo brata je prona|eno pomo}u identifikacije koja je obavljena na Gradskim grobljima u Visokom. I on je sahranjen na {ehidskom mezarju u Vitezu, dok tijelo njegovog oca jo{ nije na|eno. Harisova poruka, kao i svih drugih Ahmi}ana, jeste da se ne zaboravi i da se ovako stra{an zlo~in vi{e nikada i nikome ne ponovi. Ra hi ma Ahmi} je tog 16. aprila 1993. izgubila sina, mu`a, brata i sestru, a bila je i u logoru. “@ivjeti se mora, ali je srce ranjeno” veli sa suzama u o~ima. , Prema rije~ima Elvedina Kerme, predsjednika UG@R-a 16. april Ahmi}i, 30 tijela ubijenih Ahmi}ana ~eka identifikaciju u Gradskim grobljima Visoko, a za devet ubijenih ne zna se gdje su ukopani.

Zajedni~ka molitva
Na {e hid skom me zar ju je prou~ena zajedni~ka molitva za sve {ehide Viteza (j’asin-{erif i dova). Nakon toga u d`ematu Ahmi}i u gornjoj d`amiji poslije zajedni~kog klanjanja po-

Budimir i Kebo odali po~ast
@ivko Budimir i Mirsad Kebo, predsjednik i potpredsjednik Federacije BiH, ju~er su polo`ili cvije}e na spomen-obilje`je ispred donje d`amije u Ahmi}ima i odali po~ast `rtvama ovog zlo~ina. “To je prvi korak u kome mi jednostavno ka`emo - jedni druge pozivamo na oprost, ali i tra`imo oprost za ono {to se dogodilo”, kazao je Budimir. dne-namaza, prou~eni su kelime-tevhid i dova za du{e {ehida Ahmi}a. Samra Ribo je iz sela do Ahmi}a. Tog kobnog jutra, prisje}a se, ~uli su se pucnji, po~ele su ubrzo gorjeti ku}e... “Sa mu`em i troje djece iza{la sam iz ku}e. Vojnici su odvojili mu{karce od nas, a `ene sa djecom zatvorili u jednu gara`u. ^uli smo pucnjeve. Pobili su mu{karce... Ja sam ostala sa tri djevoj~ice, najmla|oj je bila tada godina i po, srednjoj pet i po, a starijoj deset godina. Poslije dva dana, izmjestili su nas iz tih gara`a na stanicu u Vitezu, u

Dvije presude
“Tog kobnog jutra 16. aprila 1993. Ahmi}i sa okolinom su do`ivjeli nezapam}en zlo~in. Potpomognuti na{im kom{ijama kojima smo puno vjerovali, vojnici HVO-a su upali i pobili stanovni{tvo. Bez ikakvog povoda, pod {ifrom 48 sati pepela i dima napali su goloruko bo{nja~ko stanovni{tvo, sa jasnom namjerom i ciljem - ubijanja i ~i{}enja Bo{njaka sa ovog podru~ja. Samo u jednom danu ubijeno je ili spaljeno zajedno sa svojom ku}om 116 du{a, bez obzira na spol i starosnu dob” obja, snio je Kermo. Za zlo~ine u ovom selu do sada su pred Me|unarodnim tribunalom u Haagu, veli, odgovarali, uglavnom idejni tvorci zlo~ina, a samo dvije presude su donesene prema izvr{iocima.
Mirza DAJI]

V I J E S T I

IZETBEGOVI] O BUD@ETU INSTITUCIJA BiH

Dovedene u pitanje vitalne stavke BiH
Predsjedavaju}i Predsjedni{tva BiH i ~lan Predsjedni{tva Stranke demokratske akcije Bakir Izetbegovi} izjavio je ju~er u Sarajevu da ne zna da li }e SDA mo}i pristati na dr`avni bud`et u obliku, kako je to predvi|eno nacrtom bud`eta institucija BiH za 2012. godinu. Odgovaraju}i na novinarsko pitanje u vezi s optu`bama o tome da SDA ko~i usvajanje bud`eta, Izetbegovi} je ka zao da se radi o iznimno tijesnom fiskalnom okviru. - Kako god preslo`imo brojke unutar bud`eta, pitanje je samo gdje }e nam vi{e nedostajati, naveo je on. Izetbegovi} smatra da takvo stanje u pogledu bud`etskih stavki mo`e ugroziti put Bosne i Hercegovine ka Evropskoj uniji i NATO-u, kao i druge vitalne stvari, uklju~uju}i i pla}e, koje su prije ~etiri godine umanjene na dr`avnom nivou, a dodatno i inflacijom za dva do tri posto godi{nje, podsje}aju}i da bi sada ponovno trebale biti umanjene. - Ne znam da li }e SDA mo}i pristati na takav bud`et, odnosno na takav fiskalni okvir, konstatirao je

Izetbegovi}, navode}i da nije do SDA, nego do onih koji su dopustili da Milorad Dodik likuje ovih dana i ka`e “vidite {ta sam uradio - uspio sam fakti~ki da zamrznem dr`avu na 2008. godini, a da pove}am bud`ete RS-a...”.

OSLOBO\ENJE utorak, 17. april/travanj 2012.

U @I@I

3

cije Bosne i Hercegovine na strati{tu Hrvata Trusine

ti za pobijenim civilima
Budimir: Ovo je apel i RS-u da na isti na~in to zajedno radimo u cijeloj BiH Kebo: @rtve su iste pred Bogom i narodom Pudari}: Pro{losti se sje}ajmo, ali ne `ivimo u njoj i od nje
I to se dogodilo! Dvadeset godina nakon rata najvi{i politi~ki i vojni predstavnici u Bo{njaka odali su ju~er po~ast nevinim civilima, Hrvatima Trusine, koje su prije devetnaest godina ubili pripadnici Armije BiH! Naime, Mirsad Kebo, dopredsjednik Federacije BiH, i tri armijska generala - Hajrudin Grabovica, Vahid Karaveli}, Fikret ]uski} - polaganjem vijenaca odali su po~ast za 18 ubijenih civila i ~etiri branitelja HVO-a, ubijenih 16. aprila 1993. godine. Naravno, Kebo se sjenima pobijenih civila poklonio zajedno sa @ivkom Budimirom, predsjednikom FBiH, i Svetozarom Pudari}em, dopredsjednikom FBiH, a generali ARBiH sa svojim kolegama iz HVO-a - Filipom Filipovi}em, Dragom Dragi~evi}em i Petrom Bari{i}em. Ukratko, zajedni~ka delegacija Federacije BiH je u Trusini `alila za nevinim i pobijenim ljudima. Nekoliko sati kasnije, delegacija u istom sastavu `alit }e, u Ahmi}ima, za 116 ubijenih Bo{njaka. I na sarajevske }e Kazane, ako Bog da, uskoro, delegacija FBiH oti}i odati po~ast pobijenim sarajevskim Srbima. dan od tamo{njih sve}enika }e nam objasniti kako nije bilo puta do Trusine, “ali je sada situacija labavija te }e se ljudi vra}ati” Fra Dar. ko Drljo je bio ne{to konkretniji, objasniv{i da “sve je pusto u zale|u Jablani~kog jezera skoro kao i u Trusini” . “Ovdje je od 7.000 predratnih ostalo oko 250 Hrvata” rekao je. ,

Politika slijedi narod
Ono {to su politi~ari uradili ju~er, bo{nja~ka i hrvatska bora~ka/braniteljska udru`enja/udruge iz Konjica u~inila su jo{ prije ~etiri godine. Tada su, naime, dogovorili da }e zajedno obilje`avati godi{njice stradanja i Bo{njaka i Hrvata. Stoga su Dragica Tomi}, predsjednica Udruge poginulih branitelja HVO-a i Enes Halebi}, predsjednik Organizacije {ehidskih i poginulih pripadnika ARBiH Op}ine Konjic, stradalim u Trusini zajedni~ki odali po~ast. Porodice ubijenih Hrvata Trusine bile su, ~ini se, u drugom planu. Kamere su zumirale politi~are, snimale kako delegacija Vije}a ministara BiH, predvo|ena Vjekoslavom Bevandom, predstavnici Ministarstva odbrane i Oru`anih snaga BiH s brigadnim generalom Ivicom Jerki}emna ~elu, izaslanstvo Hrvatskog narodnog sabora (HNS) s predsjedateljem Draganom ^ovi}em, izaslanstvo Vlade HNK-a predvo|eno predsjednikom Denisom Lati}em, predstavnici Ministarstva branitelja HNK-a, izaslanstva Grada Mostara, op}ine Konjic, Prozor-Rame, Gornjeg Vakufa/Uskoplja, izaslanstvo poginulih branitelja HNK-a, izaslanstvo HVIDRA-e i tako dalje, pola`u vijence u spomen njihovih pobijenih.
Asaf BE^IROVI]

Vijenac je polo`io predsjedavaju}i Vije}a ministara BiH

Sve je po~elo od generala
- Ovakav odnos prema nevino stradalima u ratu zagovaram ve} du`i period. @rtve rata zavre|uju da im se poklonimo, ali i da po~initelji zlo~ina odgovaraju. Inicijativa o zajedni~kom obilje`avanju godi{njica mjesta zlo~ina, o odlasku u Trusinu i Ahmi}e, potekla je sa sastanka kojega sam nedavno imao s Udrugom generalskog zbora HVO-a i Udru`enjem generala Armije BiH. Ovo je apel i Republici Srpskoj da na isti na~in to zajedno radimo u cijeloj BiH, objasnit }e

predsjednik Budimir. Generala Karaveli}a pitamo kako je biti na mjestu zlo~ina kojeg su po~inili pripadnici Armije BiH, ~ijim je jedinicama i on komandovao! Nije, ka`e, ba{ jednostavno! Kad su ga pitali da li je voljan do}i u Trusinu, pokloniti se sjenima ubijenih civila, nije dvojio. - Odmah sam prihvatio! Meni je to tako ljudski. Na ovakvo {ta bio sam spreman i ‘96, odmah nakon rata, ka`e general Karaveli}. Dopredsjednik Kebo je govorio, pitali ga novinari, o univerzalnoj istini: ko ubije jednog ~ovjeka, obja{njavao je, ubio je ~ovje~anstvo. Govorio je potom i o tome kako svaki nevino stradali ima pravo na po~ast, pravdu! - Ovdje smo da ka`emo kako se pro{lost ne smije zaboraviti, ali da ubudu}e moramo graditi odnose koji }e na{oj djeci stvoriti perspe-

PRVI KORAK PRIJE ^ETIRI GODINE Ono {to su politi~ari uradili ju~er, bo{nja~ka i hrvatska bora~ka/braniteljska udru`enja/udruge iz Konjica u~inila su jo{ prije ~etiri godine. Tada su, naime, dogovorili da }e zajedno obilje`avati godi{njice stradanja i Bo{njaka i Hrvata
ktivu. Ovim ~inom ho}emo da ka`emo kakav je odnos dr`ave prema onome {to se dogodilo u Trusini. @rtve se ne dijele, one su iste i pred Bogom i narodom, rekao je Kebo. O pro{losti i budu}nosti, na svoj na~in, govorio je i potpredsjednik Pudari}. Veli, ostanemo li zaglavljeni u pro{losti, djeca nam nemaju budu}nost! Pro{losti se, ka`e Pudari}, moramo sje}ati “ali ne u njoj ili od nje `ivjeti” . - Pitate, jesu li zlo~ini u BiH dovoljni istra`eni? U BiH se zna gdje, ko, kako i za{to je {ta radio. Op{ta svijest o karakteru i razmjerama onog ru`nog dijela rata je potisnuta i uobli~ena u tri razli~ite nacionalne mitologije, siguran je on. Govorio je i o tome kako je “najbolja po~ast ubijenim i poginulim obnova `ivota, povratak na ove prostore” Glede povratka, u Trusi. nu se nakon rata vratila, slovom i brojem, samo jedna osoba - Kata Boji}. O njoj je, svojevremeno, Oslobo|enje pravilo reporta`u. Je-

LAGUMD@IJA U BRUXELLESU

PROTESTI, DAN 28

BiH u NATO-u 2014.
Ministar vanjskih poslova BiH Zlatko Lagumd`ija sastao se ju~e u Bruxellesu s visokom predstavnicom za zajedni~ku vanjsku i sigurnosnu politiku EU Catherine Ashton. Razmijenjena su mi{ljenja o modalitetima uskla|ivanja vanjske politike BiH sa zajedni~kom vanjskom i sigurnosnom politikom EU {to je u nadle`nosti MVPBiH i Predsjedni{tva BiH. Ashton je pozdravila napore na uspostavljanju sistema uskla|ivanja koje u tom pravcu poduzima MVPBiH. Ona je tako|er zahvalila na spremnosti BiH da aktivno u~estvuje u mirovnim operacijama EU, {to je i direktna obaveza BiH iz Sporazuma o stabilizaciji i pridru`ivanju. Obostrano je iskazan interes za {to hitnijim otpo~injanjem politi~kog dijaloga izme|u BiH i EU na najvi{em nivou, a kako je predvi|eno SSP-om. Govore}i o euroatlantskim integracijama, Lagumd`ija je izrazio nadu da }e BiH 2014. godine postati ~lanica NATO-a, na stotu godi{njicu po~etka Prvog svjetskog rata. Lagumd`ija ka`e da je svjestan da za ~lanstvo BiH u EU treba zadovoljiti veliki broj uslova i da nema pre~ica. - ^lanstvo u NATO-u ipak u prvom redu pretpostavlja ispunjavanje politi~kih uslova, pa zato mislimo da

Zati{je pred sjednicu
[emsudin Pojata ju~er nam je ka zao da penzionisani pripadnici OSBiH i dalje na Trgu BiH strpljivo ~ekaju sjednicu Vije}a ministara, zaka zanu za 18. april. - Sve je u znaku sjednice i sve podsje}a na zati{je pred buru. Kako smo ve} napominjali, daj Bo`e da je ovo jedini na{ problem, koji je usput, opet isti~em, vje{ta~ki stvoren. Postoji niz problema koji se trebaju rije{iti u ovoj zemlji. Mi samo zahtijevamo provo|enje donesenih zakona, ka`e Pojata. Predstavnik boraca OSBiH podsje}a na izjavu predsjedavaju}eg Predsjedni{tva BiH Bakira Izetbegovi}a koji je prije tri dana rekao da je dr`avni bud`et poput jorgana - kada povu~ete na jednu stranu, uvijek na onoj drugoj fali. - Neko je ostao pokriven, a neko je ostao gol. U ovom slu~aju, mi smo ti koji su ostali uskra}eni za odre|ena nov~ana sredstva. Ali svakako ne}emo do-

nam je ve} 2014. dohvatljivo, rekao je Lagumd`ija. Ministar inozemnih poslova BiH Zlatko Lagumd`ija rekao je ju~er u Bruxellesu da BiH tra`i {est, a najmanje tri grani~na prela za prema Hrvatskoj za sve vrste robe, nakon {to ta dr`ava postane ~lanica EU. Lagumd`ija je na tribini koju je organizovao briselski analiti~ki institut EPC rekao da bi BiH trebalo da ispuni uslove koje postavlja EU, pogotovo fitosanitarne, da bi se ne{to i moglo izvoziti. Odgovaraju}i na pitanje o uticaju Turske na politiku BiH, Lagumd`ija ka`e da Turska na Balkanu nastupa u okvirima Turska - BiH - Srbija i Turska - BiH - Hrvatska i da ima podjednako razvijene odnose sa Beogradom i Zagrebom.

zvoliti da tako ostane, dodaje Pojata. Penzionisani borci ka`u, izme|u ostalog, da bi pristali i na poslovne ponude u dr`avnim slu`bama ukoliko bi im bile ponu|ene. U tom slu~aju bi zaledili penzije i prihvatili posao. - Odre|eni mediji su nas poku{ali predstaviti kao neradnike koji su zakonom dobili pravo na penziju, a ne `ele se uhvatiti posla i po{tenog zara|ivanja. To nije ta~no. Svaki od nas je u najboljim godinama, imamo porodice i objeru~ke bismo prihvatili dobar posao, ka`e Pojata. Na zakazanoj sjednici Vije}a ministara penzionisanim vojnicima }e biti predstavljeni prijedlozi za rje{avanje problema. E. G.

Foto: A. KAJMOVI]

4

DOGA\AJI

utorak, 17. april/travanj 2012.

OSLOBO\ENJE

IZJAVA DANA
Prvostepene presude Mladi}u, Karad`i}u i Had`i}u zatvaraju Ha{ki tribunal

Polemika oko dr`avnog bud`eta

Kasumovi} Had`i}u, SDPBiH Kasumovi}u
Kasumovi}: Bud`et je cijena za Ministarstvo vanjskih poslova BiH SDPBiH: SDA mo`e i u opoziciju
Polemika na relaciji SDA SDPBiH oko ovogodi{njeg dr`avnog bud`eta nastavljena je i ju~er. Fuad Kasumovi}, zamjenik ministra finansija i trezora BiH, izdao je saop}enje koje se, osim bud`etom, bavilo i izjavama Damira Had`i}a, ministra prometa i komunikacija BiH.

Dvije dr`ave

Tesjednik Ha{kog tribunala odor Meron, pred

DOBAR LO[

ZAO

IVO JOSIPOVI]
Aktualni hrvatski predsjednik prijeti da sru{i rekord svoga prethodnika u broju dolazaka u BiH. Razlika je samo u jednom detalju; Stjepan Mesi} nikad nije kro~io u Mostar, a, evo, njegovu nasljedniku ni taj (po)grani~ni dio nije mrzak. Na otvorenju Mostarskoga prolje}a Josipovi} je kazao da se Hrvati (vi{e) ne}e iseljavati iz BiH. Zbog ~ega?! Odjedanput! Visoki gost nije imao kad objasniti.

SVETOZAR PUDARI]
Vrijedna je podr{ke ideja dopredsjednika Federacije da se (makar) na simboli~noj ravni definiraju mjesta gdje bi se komemorirale `rtve ratnih gospodara `ivota i smrti. Jasno, to je jedan - od mo`da - najva`nijih putova ka pomirenju. Ali, i vrlo te`ak; uostalom, i Pudari} se uvjerio u to kada je (na koncu) samo oti{ao na Kazane.

MOSTAR
Spomenikom na spomenik, odgovorili su zasada neidentificirani “po~initelji”, postavljaju}i ovoga vikenda u parteru Gradske vije}nice kameni ljiljan, odmah do spornog ste}ka s kri`om. Jasno, uznemirilo je to lokalni HDZ, pa su se oglasili o{trim priop}enjem. Pucnjave, kao u slu~aju prvog spomenika, nije, me|utim, bilo. Zasad!

VOZOVI
Nakon {est godina ~ekanja, talgo-vozovi bi, navje{}uju iz @eljeznica Federacije, kona~no mogli krenuti na{im prugama. Zapreka, vjerojatno najve}a, jeste pet milijuna maraka za namirenje neamortiziranih tro{kova. Optimisti vjeruju kako bi do ljeta {estogodi{nje ~ekanje trebalo biti okon~ano.

Nakon {to je ministar Had`i} dan ranije rekao da institucije BiH nisu ugro`ene predvi|enim dr`avnim bud`etom od 950 miliona KM, kako je to ocijenila SDA, Kasumovi} je to ju~er okarakterisao kao Had`i}evo elementarno nepoznavanje bud`etske tematike, ali i SDP-ovo naivno nasjedanje na [piri}eva (ministar finansija i trezora BiH, op. a) i Dodikova (Milorad, predsjednik RS-a, op. a) muljanja, te Had`i}a pozvao da u bilo kojem terminu i na bilo kojem mjestu razgovaraju o dr`avnom bud`etu. - Dakle, nema sumnje da Had`i}ev stav poja{njava da postoji dogovor Lagumd`ija (Zlatko, ministar vanjskih poslova, op. a) - Dodik. Gra|ani BiH moraju znati da smo morali platiti za ministra vanjskih poslova, a cijena je zaustavljanje daljnjeg razvoja dr`ave BiH i ja~anja entiteta. Podsje}am vas, na izborima ste obe}ali gra|anima dr`avu za ~ovjeka, a ovim sporazumom pravite dvije dr`ave za ~ovjeka - po jednu za Lagumd`iju i Dodika. Za ovaj dogovor sam saznao jo{ prije tri mjeseca od najvi{ih me|unarodnih zvani~nika. U to nisam mogao da vjerujem, ali sada je jasnije i za{to oni vojnici danima protestuju pred Parlamentom BiH i za{to je fiskalni okvir nezakonito zaledio dr`avu. To je potvr|eno i pona{anjem Nermina Nik{i}a i Ante Krajine na Fiskalnom vije}u, ka`e Kasumovi} u svom saop{tenju. On je postavio i nekoliko pitanja ministru Had`i}u: za{to i entiteti ne {tede poput dr`ave, za{to su predstavnici SDP-a u vlasti ranijih godina tra`ili pove}anje odre|enih stavki u dr`avnom bud`etu, za{to su minis-

Kasumovi}: Ko {tedi na BiH

Had`i}: SDP nije dio zavjere

Bezobrazno i primitivno saop{tenje
Damir Had`i} je prije dva dana poru~io SDA da su pro{la vremena kad su bud`eti za teku}u godinu usvajani krajem godine, na {ta mu je Kasumovi} rekao da se to nikad nije dogodilo dok SDP nije do{ao na vlast, a iz SDP-a su opet na to rekli da je notorna neistina da su ranije bud`eti usvajani na vrijeme. - I to je svima jasno, osim gospodinu Kasumovi}u koji se iz dana u dan neuspje{no poku{ava nametnuti kao faktor pa ~ak i pisati bezobrazna i primitivna saop{tenja poput onog koje je objavljeno danas, poru~uju iz SDP-a BiH. tri Lagumd`ija i Had`i} glasanje za bud`et uslovili pove}anjem sredstava za svoje resore? - Ako je ponovno smanjenje primanja uposlenim u dr`avnim institucijama BiH uredu, da li je uredu da su primanja uposlenih zna~ajno ve}a za zaposlene na bud`etu Vlade FBiH, posebno za policajce - tako|er je pitanje za Had`i}a. - Tako|er, odgovorno odbacujemo svaku vrstu insinuacija da postoji dogovor SDP-a sa bilo kojim liderom bilo koje politi~ke partije, poru~uju iz SDP-a BiH Iz ove stranke napominju da je, za razliku od Kasumovi}a i SDA, koji su glasali za sva dosada{nja pove}anja plata i primanja poslanika i ministara na svim nivoima, SDP uvijek bio protiv toga te je i sada spreman za linearna smanjenja i harmonizaciju plata i u{tede na svim nivoima, posebno kada su u pitanju navedene kategorije. - Ukoliko postoji toliko principijelno neslaganje SDA sa ostatkom parlamentarne ve}ine, uvijek je mogu napustiti i bar jednom u proteklih 20 godina djelovati iz opozicije. SDP }e, za razliku od drugih, i dalje raditi na ja~anju dr`ave i dr`avnih institucija, te na privrednom i ekonomskom oporavku zemlje koja se danas nalazi u stanju u koje su je, izme|u ostalih, doveli SDA i njihovi kadrovi, poput Fuada Kasumovi}a, zaklju~uju iz SDP-a BiH. M. \. R.

SDP za ja~anje dr`ave
Ministar Had`i} nije `elio odgovoriti na Kasumovi}eve navode, a umjesto njega, oglasio se SDPBiH. Iz ove stranke ka`u da je notorna la` da postoji bilo kakva zavjera protiv dr`ave BiH i njenih institucija, posebno ona u koju bi bio uklju~en SDP.

VIJEST U

BROJU

milijarde konvertibilnih maraka su gra|ani BiH pro{le godine potro{ili na cigarete.

1,2

Reketa{ ili specijalist za bud`et
- Bud`et je kompleksna materija koja se ne mo`e razumjeti samo na osnovu [piri}evih la`i i petominutnih razgovora predstavnika SDP-a sa Dodikom, D`ombi}em (Aleksandar, predsjednik Vlade RS-a, op. a) i [piri}em. Za vas sam danas preko medija saznao da ste dobar reketa{, a nisam nikad ~uo da ste specijalist za bud`et, poru~io je Fuad Kasumovi} Damiru Had`i}u.

OSLOBO\ENJE utorak, 17. april/travanj 2012.

DOGA\AJI

5

KONFERENCIJAl o ja~anjul civilnog dru{tval
Civilno dru{tvo u regionu nalazi se u nezavidnoj situaciji i potrebno je pod hitno na}i modalitete saradnje organizacija civilnog dru{tva u nastojanju da se definira mehanizam za intenzivnije i ofanzivnije komuniciranje i zastupanje ciljeva civilnog dru{tva, zaklju~eno je ju~er u Sarajevu tokom drugog dana konferencije civilnog dru{tva zapadnog Balkana i BiH u organi za ci ji Ame ri ~ko-bo san ske fondacije i SAIS Centra za transatlantske odnose pri Univerzite tu “John Hop kins” iz Was hingtona. - Nakon zavr{etka ratova na po dru ~ju za pa dnog Bal ka na, imali smo eksploziju organizacija civilnog dru{tva, a pristizala su i velika sredstva iz SAD-a i Evropske unije. U me|uvremenu, sve to se radikalno smanjilo tako da smo do{li do neke vrste krize civilnog dru{tva, pa ~ak i do krize demokratije, {to je prvenstveno okarakterisano nepovjerenjem gra|ana u formalne politi~ke institucije i politi~ke predstavnike, kao i sve ve}im razo~arenjem u politiku, kazao je vi{i stru~ni saradnik Centra za transatlantske odnose Vedran D`ihi}, dodav{i da je zbog toga i pokrenuta inicijativa da se izradi regionalni manifest civilnog dru{tva.

Zapadnom Balkanu su

potrebne promjene
zam), ekolo{ko odr`ivi razvoj te kako aktivizmom promijeniti dru{tvenu zbilju. Izradom i promocijom regionalnog manifesta civilnog dru{tva stvorit }e se jake veze i mre`e sa drugim organizacijama i institucijama u regiji, EU i SAD-u. - Ove veze }e dati mogu}nost iniciranja budu}ih zajedni~kih projekata, osigurat }e ve}u zastupljenost u javnom i medijskom prostoru u BiH i regiji i na taj na~in oja~ati utjecaj civilnog dru{tva, istakao je izvr{ni direktor ABF-a Mak Kamenica. Prema rije~ima gradona~elnika Sarajeva Alije Behmena, stabilnost dru{tva mjeri se stabilno{}u civilnog sektora u toj zemlji, a or ga ni za ci je ci vil nog dru{tva trebale bi biti ne samo korektori nego i partneri vlastima u dr`avi.

Manifest civilnog dru{tva treba da ponudi beskompromisnu analizu trenuta~nog stanja i promovira konkretne i izvodljive ideje za politi~ke, dru{tvene i socijalne promjene u Bosni i Hercegovini i {iroj regiji

U~esnici konferencije u Sarajevu

Foto: D@. KRIJE[TORAC

Predstavljena knjiga “Nedovr{eni posao”

Foto: D. ]UMUROVI]

PASIVNA JAVNOST Trenutnu situaciju u zemljama regiona karakteri{u pasivna javnost, apati~no stanovni{tvo, nezainteresovanost politi~kih elita i lo{ imid` civilnog dru{tva, veli D`ihi}
istine, promoviranju i stvaranju utopijskog diskursa koji kroz konsekventan rad mo`e promijeniti dru{tvenu i politi~ku zbilju, obrazlo`io je D`ihi}, kazav{i da manifest treba da bude mehanizam za ja~e, bolje, intenzivnije komuniciranje i pristupanje ciljevima civilnog dru{tva u javnosti. Manifest }e sadr`avati pet cjelina, me|u koje se ubrajaju participacija mladih i pitanje obrazo va nja, po tre bne re for me u kontekstu evropskih integracija, protivnici otvorenog dru{tva (korupcija, nepotizam i klijenteli-

Podr{ka EU
Konferenciji je prisustvovao i zamjenik {efa Delegacije Evropske unije u BiH Renzo Daviddi ko ji je po no vio da Evrop ska unija sna`no podr`ava civilni sektor u BiH, posebno nagla{avaju}i ~injenicu da je EU od 1996. do 2006. godine u ja~anje civilnog sektora ulo`ila oko 14 miliona eura. “Kroz pretpristupne fondove IPA od 2007. za ja~anje civilnog dru{tva izdvojeno je oko 15 miliona eura, kroz fondove IPA za 2011. i 2012. godinu za istu namjenu bit }e osigurano oko 6,5 miliona eura” kazao je Da, viddi, dodaju}i da postoje brojni primjeri u kojima organizaci je ci vil nog dru {tva akti vno u~estvuju u procesima dono{enja odluka. Tokom trajanja konferencije bit }e odr`ana i javna tribina o temi Vizije i izazovi za civilno dru{tvo u kontekstu integracija EU u BiH i regionu.
L. RIZVANOVI]

Lo{ imid`
Manifest treba da ponudi beskompromisnu analizu trenuta~nog stanja i promovira konkretne i izvodljive ideje za politi~ke, dru{tvene i socijalne promjene u BiH i {iroj regiji. - Trenutnu situaciju u zemljama regiona karakteri{u pasivna javnost, apati~no stanovni{tvo, nezainteresovanost politi~kih elita i lo{ imid` civilnog dru{tva. Zbog toga je potrebno da se svje`im snagama i mladim ljudima ko ji ima ju en tu zi ja zma omogu}i raditi na komuniciranju

Na Fakultetu politi~kih nauka Univerziteta u Sarajevu sino} je predstavljena knjiga “Unfinished Business: The Western Balkans and the International Community” koja sadr`i tekstove 24 autora iz SAD-a i Evrope, a izdava~ joj je Centar za transatlantske odnose pri Johns Hopkins Univerzitetu iz Washingtona (SAD). Urednici knjige su Vedran D`ihi} i Dan Hamilton, SAIS, Johns Hopkins Washington, D.C. Na prvom regionalnom predstavljanju knjige koje se sino} desilo u Sarajevu, od prof. Vedrana D`ihi}a se saznalo da }e njezina slijede}a prezentacija biti u svibnju u Bruxellesu, u Evropskom parlamentu, a zatim slijedi predstavljanje u Berlinu, a u lipnju u prijevodu na b/h/s jeziku i u regiji. Na ovom predstavljanju Jelena Mili} (Srbija), Vedran Horvat (Hrvatska), te Sead Tur~alo, Goran Nedi}, Sr|an Blagov~anin i Zlatko Had`idedi} iz BiH prisutne su upoznali s temama koje su u fukusu njihovih radova, a pozdraAn. [. vne rije~i je uputio prof. dr. Nerzuk ]urak.

VIJEST U OBJEKTIVU

[est decenija zeni~kih izvi|a~a
Sve~anom akademijom u Multiplex Ekranu Zenica i izlo`bom fotografija u Muzeju grada, Savez izvi|a~a op}ine Zenica zapo~eo je obilje`avanje 60 godina postojanja. Ju~er je odr`ana smotra Saveza izvi|a~a op}ine Zenica uz prisustvo gostiju iz cijele BiH, a odr`ano je i dr`avno ekolo{ko takmi~enje U susret prolje}u, na kojem je nastupilo 50 ekipa sa po pet ~lanova izvi|a~a iz Sarajeva, Konjica, Mostara, Te{nja, Nemile i Zenice.
Mi. D.

6

DOGA\AJI
VIJESTI

utorak, 17. april/travanj 2012.

OSLOBO\ENJE

Gavrankapetanovi}u nova du`nost
Mandat na funkciji generalnog direktora Klini~kog centra Univerziteta u Sarajevu prof. dr. Farisu Gavrankapetanovi}u isti~e 8. novembra ove godine. Odlukom Vlade Kantona Sarajevo od 11. aprila 2012. godine imenovan je na funkciju direktora Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo. “Prvo da izrazim zahvalnost i podr{ku Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo i Vlade Kantona Sarajevo, a ovu odgovornu i ~asnu funkciju }u vr{iti zajedno u dogovoru i korelaciji sa Upravnim odborom Fonda i svojim saradnicima”, kazao je Gavrankapetanovi}. Kada je rije~ o proceduri imenovanja novog generalnog direktora Klini~kog centra Univerziteta u Sarajevu, dr. Gavrankapetanovi} podsje}a na to da je Klini~ki centar federalna ustanova, a vr{ioca du`nosti generalnog direktora mo`e postaviti Upravni odbor na period od tri do {est mjeseci, kada ide raspisivanje javnog oglasa po proceduri koju mora ispuniti kandidat. Mr. B.

Nakon poziva HSP-a na hitan sastanak lidera
Zvani~nih najava sastanka ~etvorice lidera Zlatka Lagumd`ije (SDP), Su lej ma na Ti hi }a (SDA), Zvonke Juri{i}a (HSPBiH) i Mladena Ivankovi}a Lijanovi}a (NS Radom za boljitak) jo{ nema i pored sve evidentnijih sukobljavanja oko pojedinih pitanja u Federaciji BiH.

Revizija polj
SDA: Dogovor o zakonima SDP: Dvostruki ar{ini SDA HSP: Otkloniti nesporazume NS Radom za boljitak: Pri~ati o ekonomiji

Pudari}: O~ekivani problemi
Potpredsjednik FBiH Svetozar Pudari} pojasnio je za Oslobo|enje za{to postoje problemi unutar platforme. - Ko god je o~ekivao da Vlada i vlast funkcioni{u bez ikakvih problema, mora da se dobro nagutao halucinogenih materija. Platforma je koncipirana i definisana na pitanjima na kojima je postojala suglasnost. Sve ono {to ne stoji u platformi su pitanja za koja tada nije postojala suglasnost. Te{ko da je i sada ima. Ali nam ta pitanja dolaze na dnevni red. Mi ih rje{avamo na najbolji mogu}i na~in, usagla{avaju}i stavove koliko god je mogu}e. Platforma nije bila spisak svih mogu}ih reformskih zahvata koje moramo uraditi i koji }e nas do~ekati - i svi oni ~ekirani k’o, eto, imamo za svaki od njih usagla{eno rje{enje. Platforma je bila jezgro koje je pokazalo i dokazalo da ima razloga zbog kojih su te ~etiri stranke spremne da u~estvuju u parlamentarnoj ve}ini i formiraju vlast, kazao je on. boljeg funkcioniranja nije sporan i dobro je do{ao. Samo razgovorima mo`emo do}i do najbo ljih pla no va, ka `e Ismet Osmanovi}, {ef Poslani~kog kluba SDA u Predstavni~kom domu Parlamenta FBiH. On dodaje da sada treba vidjeti {ta je izme|u HSP-a i SDP-a u vezi s pitanjem revizorskih timova. - Treba na}i najbolje rje{enje, vidjeti da li je najbolje sve {to radi resorni ministar Zukan Helez. Ho}u da vjerujem da radi stvari po zakonu, ali tu ima odre|enih problema na terenu, ka`e Osmanovi}. Ipak, prema njegovom mi-

Politi~ki ciljevi
Daju}i punu podr{ku radu predsjednika FBiH @ivka Budimira, koji je raspustio Tim za koordinaciju revizorskih timova u FBiH, Predsjedni{tvo HSP-a BiH zatra`ilo je hitni sastanak lidera stranaka potpisnica platforme kako bi se otklonili nesporazumi. Predstavnici stranaka platforme sla`u se da njihovi lideri trebaju ~e{}e razgovarati. - Treba razgovarati i tra`iti rje{enje o konkretnim pitanjima. Svaki razgovor o pitanjima koja naru{avaju odnose u platformi i ina~e koja trebaju dovesti do

{ljenju, za SDA nije sporno u}i niti u jedan reformski proces, ni kada je u pitanju policija, ni javna uprava, ni oduzimanje nelegalno ste~ene imovine. - Stojimo iza svega onoga {to je u platformi, ali problem nastaje kada se konkretiziraju zakonska rje{enja u pojedinim oblastima. Onda tu preovladavaju politi~ki razlozi ili politi~ki ciljevi. Mislim da lideri trebaju razgovarati ne o tome da li neke stvari trebaju ili ne, to nije upitno, ve} na koji na~in to implementirati, ka`e Osmanovi}. Njegov kolega Jasenko Selimovi}, {ef Poslani~kog kluba SDP-a u Predstavni~kom domu Parlamenta FBiH, ka`e da lideri platforme s vremena na vrijeme trebaju razgovarati. Ali, ne bez utvr|enog dnevnog reda. - Ovaj problem koji se javio Budimirovim ispadom trebao bi biti tema sastanka lidera kako taj sukob ne bi dalje eskalirao. Mislim da

U Be~u o sigurnosti granica
Izaslanstvo Ministarstva sigurnosti BiH, predvo|eno zamjenikom ministra Mladenom ]avarom, sudjeluje u radu ministarske konferencije zemalja Centralne Azije - inicijativa za sigurnost granica, koja se odr`ava u Be~u od 16. do 18. aprila. Klju~na pitanja o kojima se na konferenciji raspravlja odnose se na uloge i zadatke menad`menta grani~nih slu`bi te sigurnost i saradnja dr`avnih subjekata u procesu integriranog upravljanja granicom. Konferencija }e poku{ati predvidjeti posljedice planiranog povla~enja me|unarodnih mirovnih snaga iz Afganistana s ciljem podizanja razine sigurnosti granica u regiji, saop}eno je iz kabineta zamjenika ministra sigurnosti BiH.

Bakir Izetbegovi} u radnoj posjeti Te{nju Radon~i}eve

NEBULOZE
Govore}i o medijskom prostoru u BiH, Izetbegovi} se osvrnuo na “gnusne nebuloze koje iznosi Fahrudin Radon~i} i njegov Avaz”. - I prije desetak dana Radon~i} je potvrdio da mu ne treba vjerovati. Mo`ete misliti da pi{e da je moj otac `elio podjelu BiH, a on ga je, tobo`e, u tome sprije~io. Pazite, nema skoro ni jednog ~lana Predsjedni{tva BiH, ni jednog ministra, nijednog predsjednika vlade, pa ni Bosanca i Hercegovca da nije od ove novine okaljan i napadan. Nemojte mu vjerovati i nemojte ga se bojati. Ta~no je da smo mi Avaz stvarali u `elji da patriotama ove zemlje otvorimo o~i, a evo vidite {ta danas imamo, kazao je Izetbegovi}.

Od Te{njaka se ima {ta nau~iti
Predsjedavaju}i Predsjedni{tva na{e zemlje obi{ao op}inu Te{anj i razgovarao sa ovda{njim privrednicima

Za Mladi}a {est sati
Tu `i la {tvu Ha {kog tri bu na la za izno{e nje zavr{ne rije~i na su|enju biv{em ko mandantu Glavnog {taba Voj ske Repu blike Srpske ge ne ralu Ratku Mladi}u bi}e potrebno oko {est ~a sova, sa op {te no je ju ~e iz Ha {kog tu`ila{tva. Po~etak su|enja zakazan je za 14. maj, a nakon tu`ila{tva uvodnu rije~ }e mo}i da iznese i odbrana, a sudu }e, ukoliko bude `elio, mo}i da se obrati i general Mladi}. Tu`ila{tvo je, u skladu sa ranijim nalogom sudskog vije}a, predalo listu sa redosljedom svjedoka koje planira da saslu{a u prvom segmetu izvo|enja svojih dokaza.

Osim razgovora sa na~elnikom Op}ine Te{anj Fuadom [i{i }em i pred sje da va ju }im Op}inskog vije}a Emirom Suba{i}em, gdje je predsjedavaju}em Predsjedni{tva BiH Bakiru Izetbegovi}u prezentiran rad lokalne zajednice, ju~er su u Te{nju bili korisni susreti politike i privrednika. Uvjerio se Izetbegovi} da Te{njaci rade, ne tra`e mnogo, a daju puno. Te{anjski privrednici su zamjerili aktuelnim vlastima {to gube i sredstva i energiju u oporavku nepopravljivih kolektiva i privrednih bolesnika, umjesto da daju injekcije zdra-

vim firmama spremnim da zapo{ljavaju nove radnike. Jedan od pozitivnih primjera je grupacija AS iz Jelaha u kojoj je Izetbegovi} menad`mentu firme ~estitao na uspje{nom razvoju i poslovanju. AS grupacija je prva bh. firma koja je privatizirala strani brend - turski Kent, te postala ve}inski vlasnik Vispaka iz Visokog. Nakon gostovanja na lokalnoj televiziji Smart, Izetbegovi} je u prepunoj sali Centra za kulturu Te{anj odr`ao tribinu “Kuda ide BiH i izazovi koji pred njom stoje” Prije Izetbegovi}a, . Te{anjcima je poslanik u Parlamentu BiH [emsudin Mehme-

dovi} kazao da }e ova posjeta i za Izetbegovi}a i za njih imati dvostruku korist, jer se Izetbegovi} uvjerio u pozitivne vrijednosti lokalne uprave, ali i ~estitost ovda{njih privrednika. U {irokoj lepezi brojnih pitanja o zemlji, regionu, EU, svijetu, te u SDA, Izetbegovi} je kazao da Te{njaci nisu ni svjesni da su pioniri u politi~kom organizovanju kojeg je pokrenuo njegov rahmetli otac Alija Izetbegovi}. Sli~no je bilo i sa odbranom od agresije, kada su Te{njaci stali na branike BiH, ali i nakon rata, kada su zasukali rukave, nisu ~ekali ni tu|u pomo}.

“Ovdje sam do{ao da napunim baterije i da se osvjedo~im u va{u tajnu uspjeha. Pro{lost nam trasira budu}nost. Te{anj ima bogatu i ~asnu pro{lost. Danas nam je dr`ava segregirana, ranjena smo nacija, kasnimo za okru`enjem, imamo mnogo ko~ni~ara. Kako ovo prevazi}i: procesom obnove povjerenja, smirivanjem strasti, izgradnjom dr`ave po evropskim principima i prihvatanjem prednosti euroatlantskih integracija i ~lanstva u NATO-u, rekao je Izetbegovi} nagla{avaju}i zna~aj regionalne suradnje.
M. BEGI]

OSLOBO\ENJE utorak, 17. april/travanj 2012.

DOGA\AJI
VIJESTI

7

uljala platformu

SDBiH: Dodik orkestrira mr`nju
Stranka dijaspore BiH reagirala je ju~er na istupe predsjednika RS-a Milorada Dodika, koji, kako navode, svojim izjavama poku{ava da za te{ko stanje u zemlji optu`i dr`avu BiH i na taj na~in degradira njenu ulogu kod bh. javnosti. U saop}enju se navodi da je Dodik izjavio da je “BiH veliki teret za RS, jer mnogo ko{ta, a RS ni{ta ne dobija zauzvrat osim problema”. “Ovakvim nastupima Dodik poku{ava u svom poznatom stilu da obmane doma}u javnost stvaraju}i apatiju i utisak da je za sve zlo u dr`avi krivo sve ono {to nosi bosanski predznak, u ovom slu~aju dr`ava BiH, navodi se u saop}enju. Dodaje se da je ovo samo nastavak poznate politike njegovih prethodnika. - Dodik svojom “istorijom” zasnovanoj na njegovoj istini uvla~i ponovo narod u igre, orkestrira mu mr`nju prema dr`avi u kojoj `ivi, dozira mu “municiju” te ga politi~ki i ekonomski zastra{uje, navodi se u saop}enju.

Mnogo je otvorenih pitanja unutar platforme

je ishitrena ova reakcija predsjednika FBiH, ka`e Selimovi}.

Nu`ne konsultacije
Selimovi} smatra da lideri trebaju razgovarati i o konkretnom problemu koji je prisutan u Parlamentu, a to su “dvostruki ar{ini koje, prije svega, imaju u SDA” .

- Oni zakone podr`e na sjednicama Vlade, a ru{e ih u Parlamentu. Objektivan problem stvara {to to rade bez prethodne konsultacije i mi tek kad se do|e do neke ta~ke, saznamo da `ele izmjene ili su protiv, poja{njava Selimovi}. Jerko Ivankovi} Lijanovi}, federalni ministar poljoprivrede (NS

Radom za boljitak), ka`e da se problem oko revizije bora~ke populacije treba rije{iti, ali da se strana~ki lideri platforme ne trebaju baviti svakim resorom, jer svaki ministar treba na najbolji na~in rije{iti problem vezan za svoj resor. - O~ito je situacija u oblasti branitelja kompleksna, tu se izdvaja

puno sredstava, a dijelom ima i zloupotreba. Lideri imaju prostor da razgovaraju o unapre|enju, za razgovor uvijek ima potrebe. Mislim da bi lideri trebali sjesti i razgovarati {to hitnije o ekonomiji, jer je to sad najva`nije pitanje, kazao je Lijanovi}.
M. \UROVI] RUKAVINA

Isplata invalidnina
Federalno Ministarstvo finansija ju~er je osiguralo i uplatilo sredstva za isplatu invalidnina za RVI i obitelji poginulih boraca i branitelja za mart 2012, u ukupnom iznosu od 26,9 miliona KM. Upla}ene su tako|er naknade za nositelje ratnih priznanja za februar 2012. godine u iznosu od 584.053 KM. RVI i nositelji ratnih priznanja ova sredstva od ju~er imaju na ra~unu. Naknade za civilne invalidnine za mart 2012. u iznosu od 12,9 miliona KM }e biti upla}ene danas, kada }e ih korisnici imati na ra~unima, saop}eno je iz Ministarstva finansija FBiH.

Propali strana~ki razgovori u Mostaru

Ni blizu dogovora
Dok u SDA smatraju da se razgovori moraju voditi u Gradskom vije}u, u HDZ-u BiH jo{ nisu odlu~ili da li }e do}i na sjednicu u petak
Razgovori predstavnika politi~kih stranaka koje sudjeluju u radu Gradskog vije}a Mostara o izmjeni izbornih pravila i Statuta Grada Mostara ju~er nisu urodili plodom. Salem Mari}, vije}nik SDA u Gradskom vije}u Mostar, nakon sastanka kojemu su nazo~ili ~elnici gradskih odbora SDP-a, SDA, dva HDZ-a te kluba neovisnih vije}nika, rekao je kako SDA i Klub Bo{njaka smatraju da ovakvi sastanci nemaju smisla te da se razgovori trebaju voditi u Gradskom vije}u.

Mostar: Studentska debata o BiH
U organizaciji EU info-centra Mostar ju~er je na Pravnom fakultetu Univerziteta “D`emal Bijedi}” u Mostaru odr`ana peta euditorium debata o temi “Kako nas drugi vide: BiH u europskom ogledalu i refleksije pogleda”. Tom je prilikom profesor prava Evropske unije na Pravnom fakultetu Univerziteta “D`emal Bijedi}” Edin Rizvanovi} studentima tog fakulteta predstavio posljednji izvje{taj Evropske komisije o napretku BiH. Po rije~ima Informatorice EU info-centra Dejane Bo{njak, na debati je do{lo do razmjene informacija o izvje{taju profesora Rizvanovi}a i studenta. - Nas je zanimalo koliko su studenti upoznati s izvje{tajem, {to misle o njemu i koliko ih uop}e takvi izvje{taji zanimaju, kazala je Bo{njak, dodav{i kako je to najnegativniji izvje{taj dosada. Projekt se provodi uz finansijsku podr{ku Delegacije EU u BiH.

Bez nametanja
- Mi smo, kao Klub Bo{njaka i SDA, slu`beno zakazali sjednicu Gradskog vije}a za petak i to sa samo jednom ta~kom dnevnog reda, odnosno raspravom o odluci Ustavnoga suda BiH o izmjeni izbornih pravila i Statuta Grada Mostara. Nadamo se da }e ostale politi~ke stranke i klubovi nezavisnih vije}nika prisustvovati sjednici. Tra`io sam da jedan od zaklju~aka bude i zahtjev da me|unarodna zajednica ne name}e bilo kakvo rje{enje, nego da politi~ke stranke u Mostaru postignu dogovor. Ako ne bude prihva}ena rasprava o ovim problemima unutar Gradskog vije}a, onda je, prema izjavama predstavnika me|unarodne zajednice, na djelu dogovor izme|u me|unarodne zajednice i HDZ-a, rekao je Mari}. Na ovu izjavu `estoko je reagirao predsjeMari}, Peri} i Bevanda nakon sastanka

dnik mostarskog Gradskog odbora HDZ-a BiH Sla|an Bevanda rekav{i kako je pri~a o dogovoru HDZ-a i me|unarodne zajednice smije{na. Tako|er, Bevanda nije precizirao ho}e li se vije}nici HDZ-a pojaviti u petak na sjednici. - HDZBiH se zala`e za otvoreno rje{avanje svih pitanja u institucijama sustava BiH. Me|utim, stajali{ta o izmjeni izbornih pravila i Statuta Grada Mostara nismo pribli`ili kako bismo imali osnovu za izradu nacrta rje{enja problema kojega bi Gradsko vije}e moglo razmatrati, rekao je on. Predsjednik Gradskog odbora SDP-a Mostar Zoran Peri}, doma}in sastanka, izjavio je kako su predstavnici stranaka poku{ali uskla-

diti stavove o izmjenama Statuta Grada Mostara i Izbornoga zakona BiH u dijelu koji se odnosi na izbore u Mostaru.

Razli~iti stavovi
- Svi stavovi su razli~iti i daleki jedni od drugih, no bez razgovora ih ne mo`emo ni pribli`iti, rekao je Peri}. Ustavni sud BiH je nalo`io djelomi~ne izmjene izbornih pravila za Mostar, te sukladno tomu, i Statuta Grada Mostara. Izmjene se moraju provesti do sredine svibnja, kada }e biti raspisani lokalni izbori. U su pro tnom, izbo ri za mos tar sko Gradsko vije}e se ne}e mo}i provesti.
J. GUDELJ

8

DOGA\AJI
VIJESTI

utorak, 17. april/travanj 2012.

OSLOBO\ENJE

REVIZIJA Savez RVI-ja SBK-a upozorio na nepravilnosti

Podr{ka Biotehni~kom fakultetu u Biha}u
Na Biotehni~kom fakultetu Univerziteta u Biha}u ju~er je organizirana sve~anost povodom uspje{no okon~anog projekta, koji je imao za cilj da doprinese ispunjavanju uslova za akreditaciju ove visoko{kolske ustanove, a njegovom realizacijom za vi{e od 800 studenata ovog fakulteta zna~ajno je pobolj{an standard. Studenti su dobili potpuno novoopremljenu biblioteku, prostor za u~enje, ra~unarski centar sa internetom. Savremenu opremu dobila je i laboratorija za biotehnologiju. Sredstva za realizaciju projekta obezbijedilo je federalno Ministarstvo obrazovanja, kod kojeg je Biotehni~ki fakultet aplicirao i za izgradnju amfiteatra, ~iji je kamen temeljac ju~er postavio federalni ministar obrazovanja Damir Ma{i}. On je kazao da }e resorno ministarstvo nastaviti pomagati dr`avne fakultete, posebno mla|ih univerziteta, poput ovoga u Biha}u. Prema njegovim rije~ima, za Biotehni~ki fakultet u posljednjih {est godina ovo ministarstvo je izdvojilo oko 350.000 KM. Sa ovom praksom nastavi}e se i ove godine, a planirani iznos ne{to je manji od 140.000 maraka, dodao je.

U timove i po babu i po stri~evima
Od ministra Heleza o~ekujemo da prestane neargumentovano, na osnovu telefonskih dojava, prozivati ljude da su la`ni ratni vojni invalidi, navode iz SRVI-ja SBK-a
Od ministra za pitanja boraca FBiH o~ekujemo da prestane neargumentovano, i to samo na osnovu telefonskih dojava pojedinaca, prozivati ljude da su la`ni ratni vojni invalidi, te da u svom budu}em radu, prije javnog obra}anja, preispita istinitost pojedinih prijava, poru~ili su Zukanu Helezu, decembra pro{le godine, ~lanovi Predsjedni{tva Saveza ratnih vojnih invalida Srednjobosanskog kantona. zivanje predstavnika Saveza RVIBiH u rad tima za izradu zakona o povoljnijem penzionisanju, {to }e, vjerovatno, rezultirati time da oko 2.500 vojno nesposobnih RVI opet ne}e ostvariti pravo na povoljnu penziju, napisalo je Predsjedni{tvo SRVI-ja SBK-a. Nadalje, navode u pismu, nezakonitim smatraju rad revizionog tima u SBK-u, jer nije imenovan u skladu sa Zakonom o reviziji, misle da ~lanovi tog tima ne ispunjavaju uslove iz Pravilnika o radu revizorskih timova. Od ministra o~ekuju da, naveli su, imenuje novi tim. - U revizorskim timovima moraju raditi iskusni pravnici i ljudi koji imaju iskustvo u radu sa bora~kom populacijom, a nikako “napuhani tinejd`eri” koji su se u revizorskim timovima na{li po rodbinskoj vezi ili strana~koj pripadnosti, bez imalo senzibiliteta prema bora~koj populaciji. Ukoliko i nakon ovog zaklju~ka federalni ministar za pitanja boraca ne poduzme ni{ta na zakonskom imenovanju revizorskog tima za SBK, bit }emo prinu|eni pozvati ~lanstvo na bojkot trenutne revizije, obratiti se predsjedniku FBiH i njegovim zamjenicima da poni-

Obe}anja
U pismu koje su uputili i ministru i Vladi FBiH napisali su i kako o~ekuju da ih “ministar prestane obmanjivati, jer jednu pri~u pri~a pred RVI, daju}i im kojekakva obe}anja da se bez na{ih predstavnika ne}e mo}i ni{ta uraditi u oblasti koja se odnosi na prava RVI, kako na polju revizije, tako i na aktivnostima dono{enja zakona o korisnicima povoljnih penzija, dok se u praksi sve ~ini bez na{ih predstavnika i na{ih interesa...” - Navodimo primjer izbacivanja Saveza RVIBiH iz revizionog tima za koordinaciju... iz revizionih timova u pojedinim kantonima, nepo-

Zukan Helez: Dobio o{tro pismo

{te rezultate revizije navedenog tima, upozorili su ministra Heleza iz SRVI-ja SBK-a.

De`urni telefon
Nije nebitno, spomenutom sastanku Predsjedni{tva SRVI-ja SBK-a prisustvovao je i Esad Crnica, direktor Uprave za pitanja boraca SBKa. Crnica je ratni vojni invalid 80 posto, a ministar Helez javno je govorio o tome kako je, u vezi sa Crnicom, 15 osoba zvalo de`urni telefon Ministarstva koji slu`i za prijavu sumnjivih korisnika. A. B.

Visoko obrazovanje dati entitetima
Stranka za Bosnu i Hercegovinu smatra da bi oblast visokog obrazovanja trebalo pozicionirati na entitetski nivo. “Dejtonsko rje{enje pokazalo je da visoko obrazovanje veoma te{ko funkcionira na nivou kantona, budu}i da se neujedna~en ekonomski razvoj kantona direktno odra`ava na kvalitetu obrazovanja, {to dodatno pove}ava besperspektivnost me|u studentskom populacijom u BiH”, navodi SBiH u saop}enju, prenosi Fena. Povodom izuzetno te{ke situacije u kojoj se nalazi ve}ina bh univerziteta, SBiH nagla{ava da posebno iznena|uje i ~injenica da u dosada{njim razgovorima o ustavnim promjenama nije bilo rije~i o poziciji visokog {kolstva.

Dvije godine od smrti Rasima Deli}a
Na [ehidskom mezarju Kova~i ju~er je obilje`ena druga godi{njica smrti generala Rasima Deli}a, komandanta Armije Republike BiH. Obilje`avanju su prisustvovali ~lanovi porodice, predsjedavaju}i Predsjedni{tva Bakir Izetbegovi}, te mnogobrojni prijatelji i saborci. - Do{ao sam da odam po~ast na{em generalu koji je oti{ao prerano. To je ~ovjek koji je od jednog, skoro nenaoru`anog i neorganizovanog naroda uspio da stvori respektabilnu vojnu i oru`anu silu koja je zaustavila agresiju, istakao je Izetbegovi}. O Deli}u su svi imali samo rije~i hvale, hvalili su njegovu ljudsku veli~inu i isticali njegove ratne zasluge. Bio je to, ka`u, ~ovjek koji je bio oli~enje prave-

Po~ast generalu
dnosti u svakom smislu, ~ovjek ~ijim dolaskom na ~elo Armije RBiH oja~ava sistem komandovanja i vojska po~inje da funkcioni{e onako kako to i zahtijeva situacija u toku rata. - Generala Deli}a upoznao sam davno, a tokom agresije na BiH bili smo bliski, sara|ivali smo i radili zajedno. Obilje`avanje godi{njice njegove smrti je najmanje {to mo`emo uraditi za tako velikog ~ovjeka kakav je on bio, kazao je Mustafa Polutak, predsjednik Udru`enja za za{titu tekovina rata. Adnan Deli}, sin rahmetli Rasima Deli}a, zajedno sa porodicom je prisustvovao ovom obilje`avanju. Dodao je kako osje}a prazninu i bol, ali kako su ga ispunile i uspomene na sve lijepe trenutke. M. P.

Izetbegovi} polo`io cvije}e na Deli}ev mezar

Foto: [. SULTANOVI]

Su|enje za ratne zlo~ine na podru~ju Jablanice
Bolja saradnja sa USAID-om
Premijer FBiH Nermin Nik{i} primio je ju~er eksperta za pitanja vlasti i upravljanja iz USAID-ovog ureda u Washingtonu Keitha Szhulza, s kojim je razgovarao o novim programima ove organizacije na unapre|enju rada struktura vlasti. Posebno je bilo rije~i o ja~anju saradnje Vlade i Parlamenta FBiH, kao i boljoj koordinaciji federalnog s ni`im nivoima vlasti. - Kako bi zakoni, politike i strategije federalnih institucija imale bolju prohodnost, USAID je spreman ponuditi eksper tizu, komparativne prakse i tehni~ku pomo}, s ciljem pobolj{anja efikasnosti i ja~anja mehanizama odgovornosti, kazao je Szhulz.

Bojad`i} naredio strijeljanje u Trusini
Rasema Handanovi}, biv{a pripadnica odreda “Zulfikar” ju~er je, , svjedo~e}i na su|enju za zlo~ine po~injene na podru~ju Jablanice, rekla da je u Trusini 16. aprila 1993. pucala u nekoliko postrojenih mu{karaca hrvatske nacionalnosti. Prema njenim rije~ima, strijeljanje je izvr{eno po nare|enju optu`enog Nihada Bojad`i}a. Handanovi}, koja je sa Tu`ila{tvom BiH sklopila sporazum o priznanju krivice, rekla je da je ~ula optu`enog Ned`ada Hod`i}a kada je, putem motorole, razgovarao sa Bojad`i}em, kojeg je pitao {ta da u~ine sa zarobljenicima. Odgovor je bio da ih pobiju. Kazala je da su pored nje ispred zarobljenika bili saborci iz odreda: Hod`i}, Memi}, Edin D`eko, te izvjesni Eniz Popara i Pilet, kao i neki vojnici iz lokalne jedinice Armije BiH. Handanovi} je rekla da su svi pucali na postrojene zarobljenike. Prije Handanovi}eve svjedo~io je za{ti}eni svjedok kojeg su ispitivale odbrane optu`enih Bojad`i}a i Ali{page. Svjedok je rekao da su njegova sje}anja bolja sada nego 2008. godine, kada je davao iskaz u istra`nom postupku. Tako|er je rekao da ga je optu`eni Ali{pago pitao o ubistvima i plja~kanju u Trusini, ali da mu on o tome nije smio re}i ni{ta, jer se bojao za vlastiti `ivot. Prema rije~ima svjedoka, ve} tada su se po~eli formirati razni klanovi u odredu i desilo se nekoliko sumnjivih ubistava. Posvjedo~io je tako|er da su u plja~kanju stanovni{tva u Trusini u~estvovali svi, {to je izazvalo reakciju optu`enog Sal~ina, koji je nakon toga izba~en iz sudnice, jer je po~eo vrije|ati svjedoka. Optu`nica tereti Memi}a i Sal~ina, kao pripadnike Specijalnog odreda pri [VK ARBiH “Zulfikar”te Hakalo, vi}a, kao pripadnik 45. bbr. ARBiH Neretvica, da su 16. aprila 1993. u Trusini u~estvovali u zarobljavanju i strijeljanju civila i zarobljenih pripadnika HVO-a. Optu`eni se terete da su u~estvovali u plja~kanju, ne~ovje~nom postupanju, zastra{ivanju i teroru nad civilnim stanovni{tvom hrvatske nacionalnosti iz sela Trusina. U optu`nici je navedeno da je Bojad`i} putem motorole rukovodio napadom, a da Ali{pago nije kaznio vojnike koji su u~estvovali u ubistvima. Su|enje se nastavlja u petak, 20. aprila, kada }e Rasema Handanovi} nastaviti svjedo~enje. D. M.

OSLOBO\ENJE utorak, 17. april/travanj 2012.

DOGA\AJI
VIJESTI

9

NOVI KAMEN SMUTNJE
Nedavno postavljanje spomen-obilje`ja bojovnicima HVO-a u dvori{tu Gradske vije}nice u Mostaru izazvalo je buru negodovanja. Sada je na istom mjestu osvanuo spomenik poginulim borcima Armije BiH
Nakon {to je buru negodovanja izazvalo nedavno postavljanje spomen-obilje`ja stradalim bojovnicima HVO-a u dvori{tu Gradske vije}nice u Mostaru, za vikend je u istom dvori{tu osvanuo i spomenik palim borcima Armije BiH. Stilizirani ljiljan s natpisom “u spomen na sve pripadnike Armije Republike BiH koji su poginuli u ratu 1992 - 1995. brane}i Mostar i BiH” postavilo je Udru`enje porodica {ehida i poginulih boraca ARBiH. Gradsku vije}nicu ne treba koristiti kao poligon za osobnu promociju odre|enih vije}nika koji smatraju da je tako trebaju koristiti, rekao je Bevanda. Tako|er, iz HDZ-a BiH su osudili postavljanje ovog spomenika. Taj ~in smatraju nelegalnim i “~istom provokacijom” U . HDZ-u BiH su stajali{ta kako je postavljanje spornog spomenika “jo{ jedna u nizu provokacija koja ima za cilj radikaliziranje stanja u Mostaru i skretanje pa`nje sa svega pozitivnog {to se u posljednje vrijeme ~ini da Mostar prestane biti grad slu~aj” .
Dva spomenika prkose jedan drugom

Rat spomenicima u gradu na Neretvi

Novi ljekari primarijusi
U organizaciji federalnog Ministarstva zdravstva ju~er je u amfiteatru Parlamenta FBiH uprili~eno uru~enje diploma, ~ime je zvanje primarijusa dobilo 179 ljekara iz Federacije Bosne i Hercegovine. ^estitaju}i im na dobivanju ovog zna~ajnog akademskog zvanja, diplome je uru~io federalni ministar zdravstva prof. dr. Rusmir Mesihovi}. Diplome i zvanje primarijus federalno Ministarstvo zdravstva dodjeljuje ljekarima za uspje{an dugogodi{nji rad, posebne rezultate postignute na za{titi zdravlja stanovni{tva i izra`en doprinos u ra zvoju zdravstva u FBiH. Mr. B.

Bez dozvola
Problemati~no je, pak, {to je spomenik postavljen bez potrebnih dozvola, a Marina Deronji}, na~elnica Odjela za urbanizam i gra|enje Gradske uprave Mostar, izjavila je kako je zahtjev za postavljanje spornog spomenika poginulim pripadnicima Armije BiH primljen u ~etvrtak, 12. travnja. - Zahtjev za postavljanje spomenika predan je na protokol Gradske uprave u srijedu, 11. travnja, a dan kasnije zaprimljen je u Odjelu za urbanizam. Podnositelj zahtjeva je Udru`enje porodica {ehida i poginulih boraca, a zakonski rok za izdavanje rje{enja je 30 dana. Spomenik je postavljen nelegalno, jer nije dobio potrebno odobrenje, koje izdaje ovaj Odjel za urbanizam. Da li }e spomenik biti uklonjen, odlu~uje nadle`na inspe-

Bojkot otvorenja
Klub Bo{njaka u Gradskom vije}u je nedavno bojkotirao manifestaciju otvorenja obnovljene Gradske vije}nice Grada Mostara i to zbog ~injenice da je u dvori{tu Vije}nice postavljeno spomen-obilje`je bojovnicima HVO-a koji su na tom mjestu izgubili `ivote tijekom ratnih sukoba u Mostaru. Klubu Bo{njaka je bilo neprihvatljivo da se pred Vije}nicom postavlja spomenik s obilje`jima samo jednog naroda. Tako|er, u no}i nakon sve~anoga otvorenja obnovljene Vije}nice nepoznati napada~ je ispalio nekoliko hitaca iz pi{tolja na zgradu Vije}nice. Napada~ jo{ nije prona|en.
J. GUDELJ

PROVOKACIJA U HDZ-u BiH su stajali{ta kako je postavljanje spornog spomenika jo{ jedna u nizu provokacija koja ima za cilj radikaliziranje stanja
kcija, kazala je Deronji} za lokalne medije. No, ju~er se nije moglo do}i do detaljnijih informacija o tomu tko je to~no postavio sporno spomen-obilje`je, niti je bilo mogu}e stupiti u kontakt s nadle`nim inspekcijama. Salem Mari}, vije}nik SDA u Gradskom vije}u Mostara, tako|er nije `elio davati izjave o ovoj temi, dok je njegov kolega predsjednik Gradskog odbora SDP-a Zoran Peri} rekao kako “danas Mostar ima va`nijih problema od postavljanja spomenika” . Zato je predsjednik GO HDZa BiH Mostar Sla|an Bevanda izjavio kako se postavljanjem spomenika borcima Armije BiH u dvori{tu Gradske vije}nice “namjerno zao{travaju tenzije u Mostaru” . - Smatramo da nije dobro {to se Gradska vije}nica koristi za radikalizaciju stanja u gradu.

Omogu}iti porodicama informacije o nestalim
BiH je ostvarila impresivan napredak razrje{enjem sudbine vi{e od 70 posto nestalih u ratu, ali ostaje da se uradi jo{ mnogo posla kako bi {to je vi{e mogu}e porodica dobilo informacije o svojim nestalim i ostvarilo sva svoja zakonska prava, izjavio je britanski ambasador u BiH Nigel Casey. On i vojni ata{e britanske ambasade Rob Tomlinson ju~er su posjetili Odjeljenje za koordinaciju identifikacija Me|unarodne komisije za nestale lica (ICD) i Identifikacijski projekat “Podrinje” (PIP) u Tuzli. Velika Britanija od 2000. godine podr`ava rad ICMPa grantovima u iznosu ve}em od 4,4 miliona ameri~kih dolara koji su usmjereni na razvoj kapaciteta BiH za rje{avanje pitanja nestalih lica, na podr{ku me|unarodnim i regionalnim sudskim procesima i uspostavu Instituta za nestala lica BiH.

Centar za regrutaciju i tranziciju otvoren u Dubravama

[ansa za otpu{tene vojnike
Rije~ je o instituciji koja }e pomo}i vra}anje u civilno dru{tvo ljudi koji zavr{e svoju slu`bu u Oru`anim snagama, kazao je ministar Ibrahimovi}

Muhamed Ibrahimovi}, ministar odbrane Bosne i Hercegovine, ju~er je u kasarni Aerodrom Dubrave kod Tuzle sve~ano otvorio Centar za regrutaciju i tranziciju, koji }e pomagati edukaciju, prekvalifikaciju i zaposlenje otpu{tenih pripadnika Oru`anih snaga. Projekat je, u okviru programa NATO - Perspektiva, a u saradnji sa Me|unarodnom organizacijom za migracije (IOM) u BiH, realizovalo Ministarstvo odbrane na{e zemlje. “Ovo }e biti vrlo zna~ajna institucija koja }e pomo}i vra}anje u civilno dru{tvo ljudi koji zavr{e svoju slu`bu u Oru`anim snagama. Njihovo pitanje }e se rje{avati kroz edukaciju, prekvalifikaciju ili pokretanje odre|enih malih biznisa ili uklju~enja u odre|ene kompanije, koje }e biti subvencionirane od IOM-a” kazao je Ibrahimovi}. , Prema njegovim rije~ima, do sada je za ovaj projekat apliciralo 1.900 vojnika. Od toga, njih 1.200 je u procesu da im se isporu~i odre|ena oprema ili da im se daju sredstva za pokretanje biznisa. Pored ministra Ibrahimovi}a, otvaranju Centra su prisustvovali i Patrick Moon, ambasador SAD-a u BiH, Nigel Casey, ambasador Velike Britanije u BiH, brigadni general Gary E. Huf-

Ja~anje imigracionog partnerstva
Ministar bezbjednosti BiH Sadik Ahmetovi} i ambasador [vicarske u BiH Andre Schaller ocijenili su ju~er da je saradnja dvije zemlje izuzetno dobra, posebno u oblasti migracionog par tnerstva, u nizu projekata ~iji je cilj spre~avanje nelegalnih migracija. U saop{tenju iz Ministarstva bezbjednosti BiH navodi se da je Ahmetovi} na sastanku sa Schallerom zahvalio na dosada{njoj pomo}, posebno naglasiv{i brzu reakciju {vicarske ambasade prilikom nedavnih snje`nih padavina u BiH. Schaller je ponudio pomo} {vicarskih eksperata koji bi na osnovu analize nedavnog vanrednog stanja dali preporuke s ciljem pobolj{anja reagovanja u slu~aju novih prirodnih nesre}a, posebno kod tra`enja i prijema me|unarodne pomo}i. On je naglasio da }e [vicarska pru`ati podr{ku BiH i u drugim oblastima na putu ka EU i NATO.

Va`an korak za OSBiH

fman, komandant [taba NATO-a u Sarajevu, Gianluca Rocco, {ef misije IOM-a... “Ovo je vrlo va`an korak za modernizaciju Oru`anih snaga BiH, koje moraju biti, ne samo snage koje slu`e gra|anima zemlje nego koje brinu za budu}nost vojnika kada zavr{e svoju slu`bu. BiH je zajedno sa deset zemalja ~lanica NATOa obezbijedila sredstva kojima se poma`e vojni-

cima, kada zavr{e slu`bu, u smislu davanja savjeta, obezbje|enja malih kredita da bi mogli po~eti svoje poslovanje” kazao je Moon. , Ambasador Casey je kazao da je Velika Britanije za ovaj projekat donirala 100.000 funti. On smatra da je Centar za regrutaciju i tranziciju va`an, jer omogu}ava vojnicima da se vrate u ciS. K. vilni `ivot.

10

KOMENTARI

utorak, 17. april/travanj 2012.

OSLOBO\ENJE

FOKUS

Auster i Grass, Turska i Izrael
Pi{e: Muharem BAZDULJ
muharem.bazdulj@oslobodjenje.ba

U

Na ameri~kog pisca Paula Austera ostrvio se premijer Republike Turske, na njema~kog pisca Guntera Grassa kidisao je ministar unutra{njih poslova Izraela. Shvatanje pisaca (pre)ozbiljno nije vi{e specijalnost Isto~ne Evrope, nego Bliskog istoka

svojoj knjizi “Knji`evnost Isto~ne Evrope u doba postkomunizma” ameri~ki , slavista Andrew Baruch Wachtel ponudio je zgodnu, originalnu i duhovitu fenomenolo{ku definiciju pojma isto~na Evropa; ve} u uvodu knjige, Wachtel doslovce ka`e: “Isto~na Evropa jeste onaj dio svijeta gdje su ozbiljna knji`evnost i oni koji je stvaraju oduvijek bili precijenjeni” Odmah za tim sli je di i . poja{njenje: “Da ne bude zabune, po{to ne postoji nekakvo ar hi me dov sko mje ri lo kojim bi se odredila istinska vri je dnost ozbi ljne knji `e vnos ti i pi sa ca, ja ov dje tvrdim samo to da su u Isto~noj Evro pi pis ci i knji `e vnost pre ci je nje ni u po re|enju sa zna~ajem koji se njihovim kolegama pridaje u ostatku svijeta” Dva su razlo. ga za tu precijenjenosti; najprije su u vrijeme dok je najve}i dio Isto~ne Evrope bio pod kontrolom dva carstva (Ruskog i Habsbur{kog), pisci bili ~uvari jezika kao temelja iden ti te ta “ma lih is to ~noevropskih naroda” (I. Bibo); nakon toga, u vrijeme komunizma, knji`evnost je bila privilegovana oblast razli~itih disidenata, te je mo} pis ca u mno go ~e mu bi la usporediva s politi~kom mo}i. Ipak, na samom kraju svoje knjige, Wachtel tvrdi da se u postkomunisti~ko vrijeme i u isto~noj Evropi izgubila va`nost knji`evnosti te (ironi~no?) zaklju~uje: “Sre}an

A

je onaj narod ~ija je knji`evnost izgubila op{tu va`nost” . U skoro ~etvrt vijeka nakon pada Berlinskog zida, knji`evnost je u Is to ~noj Evro pi zaista izgubila veliki dio svog “simboli~kog kapitala” A ako . bi smo tra `i li dio svi je ta u kojem se danas ozbiljna knji`evnost i naro~ito oni koje je stvaraju - precjenjuje, izbor bi ponajprije pao na Bliski istok, na prostor od, recimo, Bosfora do Perzijskog zaliva. Dvije su knji`evno-politi~ke pri~ice, vezane za taj dio svijeta, potresle prethodnih dana ci je lo “glo bal no se lo”. Prvoj bi se pri~ici mogao dati naslov “Auster i Turska” . Nova knjiga ameri~kog pisca Pa ula Aus te ra, me mo ar ski “Zimski dnevnik” prevedena , je i objavljena u Turskoj prije nego je objavljena u originalu. uster je pisac svjetski slavan, pa to samo po sebi nije nikakav izuzetak (neke njegove knjige i u Srbiji su, recimo, objavljene prije negoli u originalu), ali ovo jest prvi put da se tako ne{to desi lo u Tur skoj. Iz da va~ je imao ide ju da or ga ni zu je promociju uz prisustvo autora, ali je Auster odbio do}i u Tursku, a kao razlog je naveo ~injenicu da u Turskoj ima vi{e od stotinu pisaca i novinara koji su u zatvoru zbog, {to bi se reklo, “verbalnog delikta” I sve to zapravo ne bi . izi{lo iz zabrana kulturnih rubrika, da se nije oglasio turski premijer Erdogan ko-

Z

ji se Austeru obratio prili~no nediplomatski napisav{i, parafraziram: Ne mora{ ni do}i, {ta }e{ nam, ne}e Turska zbog tvog nedolaska izgu bi ti pres ti`. U nas tav ku svog obra}anja, Erdogan zamjera Austeru {to je odlazio u Izrael, usprkos izraelskom bombardovanju Gaze. Auster mu je na to otpisao da u Izraelu postoji sloboda govora i da se njegova kritika Turske odno si la is klju ~i vo na tu oblast. a Izrael je, naravno, vezana ona recentnija i pu no po zna ti ja knji `e vno-po li ti ~ka pri~a, ona ~iji bi naslov mogao biti “Grass i Izrael” Nje. ma ~ki no be lo vac Gun ter Grass objavio je u uskr{njem tro bro ju Sud de ut sche Ze itunga - pjesmu. I pjesma je napravila potres na politi~koj sceni. Pjesme su, vidi se, ~udo! Grassova pjesma zove se “Ono {to se mora re}i” a , njen klju~ni distih je `urnalis ti ~ki tran spa ren tan i ra zumljiv: Atomska sila Izrael ugro`ava/ Ionako krhki svjetski mir. Kroz uvodni dio pjesme, Grass zapravo poku{ava odgonetnuti - za{to mu je tako te{ko da ka`e “to {to se mora re}i” Razlog je zapravo . jasan: zbog holokausta, Nijem cu je te {ko kri ti ko va ti Izrael. U tom uvodu, Grass kao da je i naslutio recepciju pjesme, pomenuv{i “presudu antisemitizam” I nara. vno, na rea kci ju iz Izra ela nije trebalo dugo ~ekati. Najekstremnija (i najbizarnija)

P

reakcija je (formalna) zabrana Grassu da uop{te stupi na izraelsko tlo. Kao razlog nije navedena sama pjesma, nego ~injenica da je Grass kao se da mna es to go di {njak bio esesovac, {to je prije {est godina sam priznao i {to je izazva lo ve li ku pa` nju {i rom svi je ta. Za bra ne ulas ka u Izrael prije {est godina nije bilo, pa je jasno da je povod zapravo pjesma. Za razliku od Austera i Turske, u Izraelu se nije toliko citiralo {ta je po vo dom knji `e vno-po li ti ~kog slu~aja poru~io izraelski premijer, nego ono {to je po ru ~io ta mo {nji mi nis tar unutra{njih poslova, a ovaj je, mrtav-ozbiljan, zatra`io da se Grassu oduzme Nobelova nagrada?! os to ji li u ova dva slu~aja i{ta pou~no, a iz bosanskohercegova~ke perspektive. Nekoliko je pouka, sasvim sigurno, a dvije nije lo{e ni poten ci ra ti. Naj pri je, ko li ko god to smetalo foruma{ima, blo ge ri ma, in ter net skim ano nimusima i ostalim fej sbu kov ci ma, i da lje je va `nije ko {ta ka`e, nego {ta se ka`e. I drugo, va`nije, to {to je ne ki narod u od re|enim istorijskim okolnostima bio `rtva, zna mu stvo ri ti ~u dno va tu for mu “pra ve dni ~kog kompleksa” zbog kojeg misli da mu je sve dopu{teno, a da svaka kritika na njegov ra ~un pred stav lja zlo ~in i re vizionizam. Nije taj kom pleks ni ma lo zdrav ni blagotvoran.

IN MEMORIAM

Adnan Brki}, neprimije}eni odlazak
Za Oslobo|enje je Adnan Brki} pisao o poslijeratnoj hronici Prozora. Te`ak zadatak, i onaj ~iji je to posao nikako ne mo`e biti mali. Pisati iz provincije gdje svako poznaje svakoga, prona}i novosti u jednoli~noj svakodnevnici, to zahtijeva veliko umije}e i jo{ vi{e hrabrosti
Iza{ao ~ovjek da se rekreira, da - kao obi~no subotom - sa prijateljima odigra jednu. Napravio par koraka i pao. Eto tako je oti{ao Adnan Brki}. Imao je samo 29 godina. Isti dan vijest o njegovoj iznenadnoj i preranoj smrti obi{la je virtualni svijet. Konsternirani, javljali su se njegovi prijatelji, kom{ije, poznanici, ro|aci i po{tovaoci iz Amerike, Kanade, Aus tra li je, ra znih evrop skih zemalja. Te{ko je bilo povjerovati u vijest. Prvo, jer je bio mlad, dru go ka da ode ne ko tako va`an, te{ko je prihvatiti da ga vi{e zaista nema. Ko je bio Adnan Brki}? Brzople ti od go vor bio bi: “je dan mali novinar” Ovo je pogre{no . odre|enje. Prvo, jer Adnan nije samo pisao, spremao se i za karijeru elektroin`injera i slikao je sa uspjehom. Jo{ va`nije, ni {ta kod Adna na Brki }a nije bilo malo, osim zbira godina kojih se na`ivio prije nego nas je napustio. Za Oslo bo|enje je Adnan Brki} pisao o poslijeratnoj hronici Prozora. Te`ak zadatak, i onaj ~iji je to posao nikako ne mo`e biti mali. Pisati iz provincije gdje svako poznaje svakoga, prona}i novosti u jednoli~noj svakodnevnici, to zahtijeva veliko umije}e i jo{ vi{e je potrebno hrabrosti za pisati istinu uprkos nastojanju va`nih i mo}nih da ga onemogu}e. Ne ka da is to rij sko mjes to Prozor je u ratu 1992 - 1995. pretrpjelo te{ku sudbinu. Bo{nja~ko stanovni{tvo je stradalo, mnogi su zavr{ili u logorima, protjerani. U oktobru 1992. New York Times je pisao: “Prozor je danas avetinjski grad. Najve}i dio Bo{njaka je ubijen, pro tje ran, u lo go ri ma, ili se krije u okolnim {umama. U lokalnoj po{ti je natpis: Zabranjeno muslimanima” . Od onih ko ji su pre `i vje li, najve}i broj nakon rata je emigri rao u dru ge ze mlje. Mo gao je i Adnan, imao je sve uslove, ali on je iza brao te `i put, da os ta ne, i to ne kao ni je mi po smatra~, ve} kao hrabri hroni~ar. Nije bilo lako. Paralelno sa po slom no vi na ra - osmi slio je i vodio web stranicu Prozora. To je bi la vi tal na ve za svih ne ka da {njih Pro zo ra ka, ko ji da nas `i ve po svi je tu, sa ro dnim kra jem. Adnan je bio taj koji je virtualno poku{avao da odr`i prisustvo Bo{njaka u gra du iz ko je ga su pro tje ra ni. Nje go vom pre ra nom smr}u, bo jim se, i ta ve za je ozbi ljno ugro `e na.
Azra NUHEFENDI]

OSLOBO\ENJE utorak, 17. april/travanj 2012.

POLIGON

11

Sutra je Me|unarodni dan spomenika

Stari most u Mostaru i Vi{egradska }uprija dio su bh. ba{tine na listi UNESCO-a

Briga za kulturno naslije|e
Temeljem prijedloga ICOMOS-a (Me|unarodnog savjeta za spomenike i cjeline) UNESCO je 1982. odredio 18. april/travanj Me|unarodnim danom spomenika i spomeni~kih cjelina. Svake godine odabranom temom nastoji se obilje`iti taj zna~ajan datum: tema za 2012. je obilje`avanje 40. obljetnice Konvencije o svjetskom kulturnom i prirodnom naslije|u
Krajem {ezdesetih godina 20. stolje}a na me|unarodnom planu evoluira svijest o zna~aju i vrijednostima kulturnog naslije|a, te zapo~inje suvremeni pristup procesu njegove identifikacije, za{tite, i konzervacije. Promjene u odnosu i pristupu naslije|u utjecale su da je 16. novembra/studenog 1972. godine na Generalnoj konferenciji UNESCO-a usvojena Konvencija o svjetskom kulturnom i prirodnom naslije|u. Konvencija je temeljena na uvjerenju da postoje dobra ~ije zna~enje i vrijednosti nadilaze granice zemlje u kojoj se ta dobra nalaze, a ~iji bi gubitak ili o{te}enja predstavljali osiroma{enje ~ovje~anstva u cjelini. Identificiranje naslije|a od svjetskog zna~aja podrazumijeva svjesnost o zna~aju ba{tinjenog, te zajedni~ko zauzimanje za njegovu konzervaciju i o~uvanje za budu}e nara{taje. U tom smislu, Konvencija mo`e biti smatrana sredstvom koje podupire uva`avanje kulturne raznolikosti, me|unarodnu suradnju, razumijevanje i mir me|u narodima. implementiranju Konvencije. Pored ICOMOS-a, organizacije IUCN i ICCROM su savjetodavna tijela Svjetskog komiteta za naslije|e u kojem sudjeluju predstavnici 21 zemlje ~lanice. Du`nost svake dr`ave potpisnice Konvencije jeste da utvrdi i razgrani~i kulturna i prirodna dobra koja se nalaze na njezinom teritoriju (dobra definirana u ~l. 1. i 2.), da ih konzervira, u~inkovito za{titi i o~uva, {to aktivnije popularizira i na taj na~in prenese budu}im nara{tajima pod uvjetima koji odgovaraju svakoj zemlji. Dr`ave ~lanice nastojat }e “usvojiti op}u politiku usmjerenu na to da se kulturnom i prirodnom naslije|u dodijeli odre|ena funkcija u `ivotu zajednice i da se za{tita tog naslije|a uklju~i u programe op}eg planiranja” te }e “poduzimati odgovara, ju}e zakonske, znanstvene, tehni~ke, administrativne i financijske mjere koje su potrebne za pronala`enje, za{titu, odr`avanje, popularizaciju i obnavljanje tog naslije|a (~l. 5. UNESCO-ove Konvencije iz oblasti kulture). Najpoznatiji aspekt Konvencije je Lista svjetskog naslije|a (definirana ~l. 11.) koja uklju~uje kulturna, prirodna ili mje{ovita dobra izuzetnih univerzalnih vrijednosti i to temeljem utvr|enih kriterija usvojenih od Svjetskog komiteta za naslije|e. ICOMOS meritorna nevladina organizacija - savjetodavno je tijelo uklju~eno u evaluiranje nominacija kulturnog i mje{ovitog naslije|a (u ovom slu~aju zajedno s IUCN-om) koje daje preporuke Svjetskom komitetu za naslije|e. Svjetski komitet za naslije|e donosi kona~nu odluku. Nakon {to su dobra upisana na Listu svjetskog naslije|a, ICOMOS sudjeluje u procesu monitoringa stanja njihove konzervacije i menad`menta. ICOMOS, tako|er, doprinosi stvaranju komparativnih i tematskih studija koje se odnose na specifi~ne kategorije naslije|a da bi se osigurao kontekst za evaluacije. Tijekom proteklih godina ICOMOS je aktivno sudjelovao u elaboraciji sredstava i priru~nika kao {to su: “Managing Disaster Risks for World Heritage” “Preparing World Heri, tage Nominations” (2010) i “Guidance on Heritage Impact Assessements for Cultural Heritage Properties” (2011). Od usvajanja Konvencije njen se tekst nikad nije promijenio, ali slijedilo je izdavanje Operativnih smjernica za implementaciju Konvencije o svjetskom naslije|u (Operational Guidelines for the Implementation of the World Heritage Convention). Operativne smjernice ukazuju na evoluciju koncepta naslije|a, na kriterije kojima se odre|uje izuzetna univerzalna vrijednost, integritet i autenti~nost, za{tita i upravljanje (posljednje izdanje Smjernica usvojeno je 2011). Prva dobra upisana su na Listu svjetskog naslije|a 1978. godine. Ve} je 1980-ih godina bilo o~ito da Lista svjetskog naslije|a reflektira geografsku i tematsku neuskla|enost, te da je implementacija Konvencije prete`no fokusirana na spomeni~ko naslije|e. Izme|u 1987. i 1988. godine dogovoreno je da se izradi globalna studija radi uklju~ivanja tematskog i kulturnog aspekta. Ona je osigurala podlogu za Globalnu strategiju za reprezentativnu, izbalansiranu i vjerodostojnu Listu svjetskog naslije|a, usvojenu od Svjetskog komiteta za naslije|e 1994. godine. U odnosu na spomeni~ku viziju, to je ozna~ilo napredak prema multifunkcionalnoj i globalnoj viziji svjetskog naslije|a. Iste godine u Nara dokumentu o autenti~nosti (Nara Document on Authenticity) prepoznata je specifi~na priroda vrijednosti naslije|a svakog kulturnog konteksta. Drugi zna~ajni korak u evoluciji Konvencije bio je skup u Amsterdamu 1998. godine koji je inicirao ostvarenje sveobuhvatne vizije naslije|a, te unificiranje kriterija za dokaziraju globalne strate{ke uspjehe, klju~ne izazove, trendove i mogu}nosti, te razvoj mogu}ih pristupa, uklju~uju}i i sinergije s drugim me|unarodnim tijelima. Izazovi za budu}nost identificirani su kao slijede}i: - pove}ana slo`enost nominacija upisa na Listu svjetskog naslije|a uklju~uje potrebu za transnacionalne serijske nominacije, koje zahtijevaju reguliranje evaluacijskih kriterija i metoda; - broj od 1.000 cjelina upisanih na Listu svjetskog naslije|a podrazumijeva poduzimanje napora koji }e osigurati njihovu primjerenu konzervaciju i upravljanje; - globalne klimatske promjene i prirodne katastrofe vidno ugro`avaju naslije|e; - izazovi konzervacije povezani su sa narastaju}im pritiskom razvoja ili nerazvijenosti; - narastaju}i turizam u nekim slu~ajevima prijeti vrijednostima svjetskih kulturnih dobara.

Lokalne zajednice
U isto vrijeme, broj interesnih skupina uklju~enih u za{titu i konzervaciju naslije|a zna~ajno je porastao. Uzimaju}i u obzir antropolo{ku koncepciju naslije|a, lokalne zajednice su postale temeljne interesne skupine u procesu identifikacije, za{tite i upravljanja naslije|enim dobrima. Zna~aj njihovog aktivnog sudjelovanja u procesu svjetskog naslije|a potvr|en je i odabirom teme Svjetskog komiteta za proslavu 40. obljetnice Konvencije koja glasi: Svjetsko naslije|e i odr`ivi razvoj: uloga lokalnih zajednica. Uloga naslije|a kao pokreta~a razvoja elaborirana je i na znanstvenom simpoziju ICOMOS-a u okviru 17. generalne asambleje 2011. godine kada je zavr{nim dokumentom simpozija Paris Declaration prepoznato da }e “lokalno stanovni{tvo, civilna dru{tva i izabrani lokalni i nacionalni ~inovnici igrati klju~nu ulogu u ure|enju i primjeni naslije|a kao pokreta~a razvoja, te }e kroz pove}anu svjesnost o naslije|u, oni usmjeravati razvojne procese” . Sve navedeno ukazuje da je Konvencija o svjetskom kulturnom i prirodnom naslije|u na globalnoj razini u velikoj mjeri utjecala na populariziranje naslije|a, podizanje razine svijesti o potrebi njegovog primjerenog o~uvanja, konzervacije i aktivne za{tite, odnosno, integracije u suvremeni `ivot, mobiliziraju}i pri tomu ne samo struku ve} i lokalne zajednice.
(Tekst preuzet od Alfreda Contija, Chair ICOMOS World Heritage Group; prijevod dr. sc. Vjekoslava SANKOVI] - SIM^I])

936 SPOMENIKA Lista svjetskog naslije|a trenutno uklju~uje 936 dobra locirana u 153 dr`ave ~lanice. Listom je obuhva}eno 725 kulturnih, 183 prirodne i 28 mje{ovitih cjelina
vanje izuzetnih univerzalnih vrijednosti kulturnih i prirodnih dobara. Integritet i originalnost, koji su do tada bili kriteriji evaluacije isklju~ivo prirodnih dobara, sada se primjenjuju i na kulturna i mje{ovita dobra. Godine 2002. Svjetski komitet za naslije|e usvojio je Budapest deklaraciju o svjetskom naslije|u, utemeljenu na 4 klju~na strate{ka cilja poznata kao vjerodostojnost, konzervacija, stvaranje mogu}nosti i komunikacija. Peti - zajednice - dodan je 2007. godine i on nagla{ava zna~aj uklju~ivanja lokalnih zajednica u za{titu svjetskog naslije|a. Za 40. obljetnicu Konvencije, zemlje ~lanice i savjetodavna tijela pozvana su da promisle o njenoj budu}nosti, da prepoznaju rezultate koje je inicirala, identifici-

Svjetski komitet
Svjesni smo da je Konvencija o svjetskom kulturnom i prirodnom naslije|u najuspje{nija od svih UNESCO-ovih konvencija. Ratificirana je od 188 dr`ava ~lanica. Lista svjetskog naslije|a trenutno uklju~uje 936 dobra locirana u 153 dr`ave ~lanice. Listom je obuhva}eno 725 kulturnih, 183 prirodne i 28 mje{ovitih cjelina. ICOMOS (International Council on Monuments and Sites - Me|unarodni savjet za spomenike i cjeline) ima vode}u ulogu u

12

BiH

EU

utorak, 17. april/travanj 2012.

OSLOBO\ENJE

Fiskalna politika u Bosni i Hercegovini

Samo su plate administ
Fiskalna politika Bosne i Hercegovine u posljednjih 16 mjeseci svodi se samo na dvije stvari, primi novac i podijeli plate. Od ozbiljne politike ni traga. Naime, BiH ve} 16. mjeseci funkcioni{e na privremenom finansiranju, {to je jedinstven slu~aj u svijetu. Bud`et za 2012. godinu trebao bi biti ve} sutra na dnevnom redu sjednice Vije}a ministara, ako opet ne odgode sjednicu, ka`e pomo}nik ministra finansija i trezora BiH Fuad Kasumovi} te dodaje kako vjerovatno ne}e biti usvojen i ako bude sjednica VM-a. On dodaje da ne postoji globalni fiskalni okvir koji bi omogu}io da se dr`ava “zaledi” na tri godine, odnosno da bud`et dr`ave tri godine bude na istom nivou. Tako|er, Kasumovi} ne vjeruje da }e biti podr`an prijedlog smanjenja plata pripadnicima SIPA, Grani~ne policije i Agencije za borbu protiv korupcije. ramo imati jaku dr`avu koja }e voditi procese integracija jer entiteti to ne mogu. Od su{tinske je va`nosti da se strana~ki lideri najozbiljnije koncentri{u na postizanje saglasnosti o bud`etu za 2012. godinu te da se {to prije vrate ozbiljnom kreiranju fiskalne politike, jer je ovo jedno od pitanja koja se pomno prate u procesu pridru`ivanja EU. Osim toga, BiH bi kao potencijlni kandidat za EU, trebala da uzme u obzir nedavnu reformu javnih finansija u EU te da se preustroji u skladu sa novim bud`etskim praksama EU. U ovom trenutku ne{to sli~no se ne mo`e o~ekivati od zemlje koja na ru~unu ima novac da isplati rate duga, a ipak kasni sa isplatama. Po{to nije bila usvojena odluka o privremenom finansiranju institucija BiH, a ve} odavno nema bud`eta i ne zna se kada }e ga imati, Ministarstvo finansija i trezora BiH nije imalo zakonsku osnovu da distribuira prihode, finansira dr`avne institucije i servisira vanjski dug. Zbog toga je bilo ka{njenja u isplati duga me|unarodnim povjeriocima, na {to su oni odgovorili postavljanjem roka od 30 dana od dana dospije}a za izmirenje duga. Problem je privremeno rije{en usvajanjem odluke o privremenom finansiranju za prvi kvartal 2012. godine. “Nismo kasnili zato {to nemamo para nego zato {to nismo imali legalan na~in finansiranja” ka`e Kasumo, vi}.

Ako BiH nastavi sa ka{njenjem otplate duga, prijeti joj rizik da bude progla{ena zemljom koja kr{i me|unarodne obaveze, a to bi podrazumijevalo nemogu}nost povla~enja novca sa me|unarodnih finansijskih tr`i{ta i me|unarodnih kreditora

Gu{enje dr`ave
“Ovdje se radi o tome da se svjesno ide na gu{enje dr`ave ostavljaju}i je na 950 miliona KM bud`eta kako bi se pokazalo da dr`ava ne funkcionira, dok se s druge strane entiteti razvijaju i imaju rast prihoda” ka`e Kasu, movi}. On na gla {a va da je to dio do go vo ra Lagumd`ije i Dodika kao kompenzacija za pozicije u Vije}u ministara. Ukoliko `elimo u EU, prema rije~ima zamjenika ministra finansija, mo-

Blizu Gr~ke
Ako BiH nastavi ovako sa ka{njenjem otplate duga, prijeti joj rizik da bude progla{ena zemljom koja kr{i me|unarodne obaveze, a to bi podrazumijevalo ne-

Ratko Kova~evi}: Ne po{tuje se Pravilnik

mogu}nost povla~enja novca sa me|unarodnih finansijskih tr`i{ta i me|unarodnih kreditora. ^ak iako bi to bilo mogu}e, bilo bi po vrlo nepovoljnim uslovima. Projekti koje finansiraju me|unarodne organizacije i finansijske institucije bili bi obustavljeni, a novi se ne bi ni pokretali. Prvi rezultat ovakvog stanja dobili smo ve} po~etkom ovog mjeseca, ameri~ka agencija Moody’s snizila je kreditni rejting BiH sa B2 na B3 i stavila na{u zemlju “na posmatranje” s mogu}no{}u daljeg , sni`enja rejtinga. BiH je tako spala na dno B kategorije i samo jedna stepenica dijeli je od ulaska u zonu C. U toj zoni nalaze se zemlje koje su u bankrotu i u koje niko ne investira, a od evropskih dr`ava, tu je samo Gr~ka. Iz Moody’sa je saop{teno da BiH ima slabu perspektivu ekonomskog rasta i visoku stopu nezaposlenosti. “Sa smanjenjem stranih investicija, krizom u Evropi i dugotrajnom politi~kom nestabilno{}u, ekonomija u BiH rasla je sporo nakon izlaska iz recesije i sada se ~ini da ponovo ulazi u recesiju. Slab rast ote`a}e poku{aje da se konsoliduju javne finansije, a mogu se pogor{ati politi~ke tenzije” nave, deno je iz Moody’sa. Klju~ni razlog za sni`avanje kreditnog rejtinga BiH sa B2 na B3 ekonomisti vide u nefunkcionisanju institucija BiH. Ova kategorija je jo{ jedan korak ka ivici ambisa u kome se mo`e na}i BiH. Sada imamo najgori rejting u regionu i blizu smo situaciji u

Javna potro{nja u BiH u 2010.
Rashodi konsolidovane op{te vlade5,87 milijardi eura Potro{nja javnog sektora 47 posto BDP-a Socijalna davanja ~ine 33 posto ukupnih rashoda Plate zaposlenika 28 posto Potro{nja za kori{tenje dobara i usluga 23 posto Kapitalni rashodi 5 posto

Potro{nja administracije FBiH
Plate zaposlenika Socijalna davanja Dobra i usluge Kapitalni rashodi Kamate 25% 37% 23% 4% 1%

Potro{nja administracije RS-a
Plate zaposlenika Socijalna davanja Dobra i usluge Kapitalni rashodi Kamate 23% 34% 23% 7% 1%

Potro{nja administracije BiH
Plate zaposlenika Socijalna davanja Dobra i usluge Kapitalni rashodi Kamate 69% 2% 11% 6% 6%

kojoj se nalazi Gr~ka koja je u fazi bankrota. Ekonomski stru~njaci se sla`u da produ`enje re`ima privremenog finansiranja vu~e BiH prema scenariju koji bi imao nesagledive posljedice. Istovremeno, poslovna klima u BiH je izuzetno lo{a - nema investicija, zapo{ljavanja, pribli`avamo se psiholo{koj granici od 550.000 nezaposlenih bez tendencije da nedavno formirana izvr{na vlast ne{to uradi. Za bilo kakav pomak vlasti u BiH moraju konsolidovati javne finansije, restrukturirsati bud`et i napraviti neophodne u{tede. Kada je rije~ o u{tedama, ministar finansija i trezora BiH Nikola [piri} tvrdi da je predlo`eni nacrt bud`eta odraz {tednje te da se odnekud mora po~eti {tedjeti. Ovoga puta po~etak {tednje je na sektoru sigurnosti, a u srijedu }emo vidjeti ho}e li prijedlog pro}i prvu prepreku. U svakom slu~aju, nisu samo bud`etski rashodi u ovoj zemlji problem, to ~esto znaju biti i prihodi. Iako je Uprava za indirektno oporezivanje BiH jedna od najfunkcionalnijih institucija u BiH, u pro{loj godini prikupila je rekordan iznos indirektnih poreza, ~esto je predmet politi~kih prepucavanja dva entiteta i to zbog koeficijenata za raspodjelu sredstava sa jedinstvenog ra~una. Problem je, kako poja{njava Ratko Kova~evi} iz UIOBiH, to {to se koeficijenti za raspodjelu nisu mijenjali po godinu dana tako da se nakon godinu nakupi zna~ajna suma za poravnanje. No, da se

OSLOBO\ENJE utorak, 17. april/travanj 2012.

BiH SEDAM EU DANA

EU

13

tracije uredne
Od BiH se o~ekuje da smanji javnu potro{nju
uspjeti. Ekonomista Sa{a Grabovac ka`e da to nije samo u slu~aju entiteta koji imaju razli~ite stope doprinosa za penziono i zdravstveno osiguranje, osiguranje u slu~aju nezaposlenosti ili dje~iju za{titu, nego se to prenosi i na ni`e nivoe, tako op}ine imaju mogu}nost da samostalno odre|uju iznose za pojedine takse, a da ne pri~amo o kantonima u FBiH koji opet imaju svoje vlastite poreze, takse itd. Sve to, kako ka`e, ne doprinosi lako}i poslovanja u BiH, a strani investitori tra`e jednostavne procedure i te{ko im je da se naviknu na ovako komplikovanu zemlju kakva je BiH. Doma}im kompanijama, s druge strane, to nije problem. Grabovac je mi{ljenja da su se doma}i biznismeni ve} navikli da posluju u ovakvom okru`enju i da pronalaze svoje {anse i u ovakvim uvjetima poslovanja. Primjer za to je Br~ko. Prije nekoliko godina uvoz naftnih derivata bio je najjeftiniji kroz Br~ko, to su Br~aci shvatili i profitirali od toga, poja{njava Grabovac. Ipak, najve}i problem BiH je neracionalna javna potro{nja. Da bi se servisirala ogromna javna potro{nja, uskoro }e po~eti i novi pregovori sa Me|unarodnim monetarnim fondom kada je rije~ o javnoj potro{nju. Ono {to je neophodno uraditi je smanjiti javnu potro{nju koja se odnosi na plate u javnom sektoru, a pove}ati javnu potro{nju za javne investicije. To je jedini put da zemlja iza|e iz krize. A osim samanjenja javne potro{nje, potrebne su i reforme penzionih sistema u entitetima za koje se mo`e o~ekivati da }e ve} vrlo brzo do}i u probleme. Penzioni fond u RS-u je ve} bio prinu|en da se zadu`i kod komercijlnih banaka, dok se onaj u FBiH jo{ oslanja na bud`et za odre|ene kategorije penzinera. Jedan od problema je {to socij-

Evropska komisija

Neke zemlje recikliraju najve}i dio otpada
Neke zemlje ~lanice Evropske unije recikliraju gotovo 70 posto otpada i gotovo ni{ta ne odla`u na deponije, dok druge na odlagali{ta {alju vi{e od tri ~etvrtine otpada, pokazuju podaci Evropske komisije koji su objavljeni ju~er, javila je Fena. Novi izvje{taj obja{njava da se kombinacija ekonomskih instrumenata - poreza i zabrane odlaganja i spaljivanja, {ema odgovornosti za proizvo|a~e i “plati koliko odbaci{“ - pokazala kao naju~inkovitiji na~in rje{avanja problema gospodarenja otpadom. Uvo|enje tih instrumenata u sve zemlje ~lanice bi}e nu`no ako EU `eli ispuniti ciljeve vezane uz gospodarenje otpadom. Godine 2014. prilikom revizije ciljeva, EK }e razmotriti bi li neki instrumenti trebali postati pravno obvezuju}i. Komisija, tako|er, uklju~uje gospodarenje otpadom me|u uvjete za dobivanje novca iz nekih evropskih fondova. Ako EU `eli ispuniti ciljeve, me|u ostalim da se prekine s praksom odlaganja otpada na deponije, te da se on maksimalno reciklira, ekonomski instrumenti morali bi se {ire provoditi u svim zemljama ~lanicama, ka`e EK, prenijela je Hina. Me|u njima postoje velike razlike pa tako {est njih, po podacima, odla`e manje od tri posto otpada - Belgija, Danska, Njema~ka, Austrija, [vedska i Holandija. S druge strane ljestvice je devet zemalja koje i dalje odla`u vi{e od 75 posto otpada. Neke nove zemlje ~lanice pokazuju stalan napredak i njihove stope recikliranja stalno rastu, navode iz EK-a. Komisija, tako|er, poti~e zemlje ~lanice da u~inkovitije primjenjuju postoje}e zakone o gospodarenju otpadom, te podsje}a da su upravljanje otpadom i industrija recikla`e u EU 2008. imali ukupni promet od 145 milijardi eura, te oko dva miliona radnih mjesta. Puna prilagodba evropskoj politici gospodarenja otpadom mogla bi stvoriti dodatnih 400.000 radnih mjesta u EU i donijeti godi{nje dodatne 42 milijarde eura prometa.

koeficijenti usagla{avaju svaka tri mjeseca te da se svakih {est mjeseci vr{e privremena poravnanja, do takvih situacija ne bi dolazilo. Za prvi kvartal ove godine usvojeni su koeficijenti za raspodjelu sredstava sa jedinstvenog ra~una Uprave, me|utim, ve} smo u{li u drugi kvartal tako da }e trebati {to prije usvajati nove koeficijente. Problem je, poja{njava Kova~evi}, {to se ne po{tuje Pravilnik o metodologiji izra~una raspodjele sredstava, a on predvi|a usvajanje koeficijenata za teku}a poravnanja ~etiri puta godi{nje, odnosno za svaki kvartal, te dva privremena poravnanja svakih {est mjeseci. Da se tako radi, korekcije bi bile minimalne i ne bismo imali probleme koje smo imali tokom pro{le godine da jedan entitet od drugog tra`i vra}anje po 20 miliona KM.

Sa{a Grabovac

Istra`ivanje Instituta Brookings i Financial Timesa

Najgori scenario prijeti Evropi
SNI@ENJE REJTINGA Prvi rezultat ovakvog stanja dobili smo ve} po~etkom ovog mjeseca, ameri~ka agencija Moody’s snizila je kreditni rejting BiH sa B2 na B3 i stavila BiH “na posmatranje”, s mogu}no{}u daljeg sni`enja rejtinga
(MMF), a ekonomisti su mi{ljenja da ni ovoga puta taj novac ne}e biti iskori{ten za podsticaj ekonomskog rasta, nego }e biti potro{en za plate javne uprave i popunjavanje rupa u bud`etima. Prema svim do sada ra|enim analizama, utvr|eno je da su plate u javnom sektoru daleko vi{e od plata u relanom sektoru, {to je neodr`ivo, te je BiH svrstana me|u najve}e potro{a~e u regionu na davanja u BiH nisu adekvatno usmjerena, kategorije koje nikako ne bi trebale imati socijalna prava imaju ih, a oni kojima ta prava pripadju izostavljeni su. Dakle, reforma i u tom segmentu je neophodna. Kako god, zaklju~ak je da novca ima, samo ga treba racionalno iskoristiti i usmjeriti u prave stvari, {to u BiH danas nije slu~aj.
Jakub SALKI]

Prilika za profit
[to se ti~e druge vrste poreza, onih direktnih, tu postoje i druga~iji problemi. Bosna i Hercegovina bi, ako ni{ta zato {to to od nje zahtijeva EU u procesu pridru`ivanja, trebala biti jedinstven ekonomski prostor. Me|utim, u praksi se pokazuje da BiH nije jedinstven ekonomski prostor iz vi{e razloga. Sa stanovi{ta fiskalne politike, razli~iti nivoi poreza, raznih taksi i procedura pokazuju da u BiH postoji vi{e potpuno razli~ih ekonomskih prostora, neki su povoljniji za poslovanje i jednostavniji, dok je u drugim te`e

Svjetska ekonomija i dalje se nalazi u kriti~nom stanju i prakti~no je na izdisaju, a u `ivotu je odr`avaju samo centralne banke, pokazuje najnovije istra`ivanje Instituta Brookings i Financial Timesa, prenosi Srna. Uprkos nedavnim znakovima stabilizacije, istra`ivanje je pokazalo da se stanje u svjetskoj ekonomiji dodatno pogor{alo od pro{le jeseni. “Ekonomska slabost” pro{irila se na grupu od 20 najbogatijih i najrazvijenijih zemalja svijeta, dok je stanje zemalja u razvoju, tako|e, zabrinjavaju}e, ali je ipak prihvatljivije. Iako su se finansijska tr`i{ta u prvom kvartalu ove godine oporavila prvenstveno zahvaljuju}i velikoj podr{ci Evropske centralne banke zemljama eurozone, budu}nost u ve}ini zemalja, osim u SAD, definitivno nije svijetla. Stru~njaci tvrde da najgori scenario prijeti Evropi, koju }e drasti~ne mjere {tednje u pojedinim zemljama samo natjerati u jo{ ve}e gubitke.

14

CRNA HRONIKA
Elvedina L. (37) te`e je povrije|ena u nedjelju ujutro kada je aktivirala nepoznatu eksplozivnu napravu u obliku svije}e, koju je prona{la u podrumu svoje barake u Reljevskoj ulici u Sarajevu. Sre}a je da u trenutku eksplozije u Elvedininoj bli zi ni ni je bi lo nje no dvoje maloljetne djece. Povrije|enoj je ljekarska pomo} ukazana na KUMu bolnice Ko{evo.
D. P.

utorak, 17. april/travanj 2012.

OSLOBO\ENJE

Povrije|ena u eksploziji

Iz saobra}aja isklju~eno 40 voza~a

Prilikom redovne kontrole tokom nedjelje pripadnici MUP-a Kantona Sarajevo su zbog upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola iz saobra}aja isklju~ili 40 voza~a. Isklju~eno je i sedam osoba zbog upravljanja automobilom bez polo`enog voza~kog ispita, ~etiri osobe zbog vo`nje prije sticanja prava, te tri vozila kojima je istekla saobra}ajna dozvola, ali i {est neregistrovanih automobila.

Ubistvo u Bosanskom Novom

Nastavljeno su|enje supruzi Zijada Turkovi}a

Ba`darevi} ne tra`i krivi~no gonjenje [ejle Turkovi}
Advokat Izet Ba`darevi} ispri~ao da mu je Turkovi}eva rekla da }e mu se osvetiti te ubiti njega i njegovu porodicu • Opomena, pa udaljavanje iz sudnice
Zgrada u kojoj je Repac pucao u Joji}evu

Nevjen~anoj supruzi

PUCAO U GLAVU
Pola sata nakon {to je Ernestina Joji} preminula u bolnici, njen nevjen~ani suprug Darko Repac pobjegao iz Policijske stanice
Dvadesetosmogodi{nji Darko Repac u nedjelju nave~er ispalio je iz pi{tolja hitac u glavu nevjen~anoj supruzi Ernestini Joji}, koja je nedugo nakon hospitalizacije u prijedorskoj bolnici preminula. Zlo~in se desio u stanu Darkove majke na prvom spratu zgrade u Vidovdanskoj ulici u Bosanskom Novom. Nakon {to je pucao Ernestini u glavu, Repac ju je iznio iz stana pred zgradu i ostavio, te u{ao u kafi} Rojal i po~eo pozivati u pomo}. Repac je tada dovezao svoj auto i te{ko ranjenu `enu odvezao u Hitnu pomo}. Potom se vratio ku}i, jer se u stanu nalazila njihova jednoipomjese~na beba. Nakon toga je sproveden u Policijsku stanicu, ali je odatle pobjegao pola sata nakon {to je njegova nevjen~ana supruga preminula u bolnici. Di je te je u me|u vre me nu smje{teno kod ro|aka, dok Centar za socijalni rad ne provede neophodnu proceduru. Repac je policiji od prije poznat po ~injenju krivi~nih djela, ali se, kako ka`u na{i sagovornici iz policije, bio smirio. Prema rije~ima mje{tana Bosanskog Novog, Darko i Ernestina ~esto su se sva|ali, ali je, vjerovatno, njegova majka smirivala situaciju. Sudbina je htjela da je u nedjelju nave~er Rep~eva majka bila odsutna jer je za uskr{nje praznike otputovala kod ro|aka u Hrvatsku. Za sada nije poznato da li je preksino} u stanu, osim Repca i Ernestine Joji} te njihovog djeteta, bilo jo{ osoba. U istrazi ovog zlo~ina uklju~eni su inspektori iz Banje Luke kako bi utvrdili okolnosti pod kojima je pobjegao osumnji~eni.
D. P.

Saslu{anjem advokata Izeta Ba`darevi}a ju~er je u Op}inskom sudu u Sarajevu nastavljeno su|enje [ejli Turkovi}. Supruga Zijada Turkovi}a, protiv kojeg se u Sudu BiH vodi postupak zbog organiziranja zlo~ina~ke organizacije odgovorne za vi{e te{kih krivi~nih djela, optu`ena je da je advokatu Ba`darevi}u uputila prijetnje. Ba`darevi}, koji je zastupao Hajrudina Memovi}a, jednog od suoptu`enih u predmetu Turkovi}, a koji se u me|uvremenu nagodio sa Tu`ila{tvom, potvrdio je da je tog 23. septembra 2010, stajao ispred sudnice 4 u Sudu BiH, ~ekaju}i su|enje u predmetu Sa{a Ze~evi} i ostali.

Haker iz Breze
Na ju~era{njem ro~i{tu pu{ten je i videosnimak sa Suda BiH, na kojem se vidi razgovor izme|u optu`ene i advokata Ba`darevi}a, ali ga predstavnici medija nisu imali priliku vidjeti. Optu`ena je rekla da to nije kompletan snimak, te da se radi o monta`i, a da je njen razgovor sa Ba`darevi}em bio prije nego {to je to kamera zabilje`ila. - Haker iz Breze montira snimke, kao {to ih montira i u procesu koji se vodi u Sudu BiH, a isto se de{ava i ovdje, kazala je Turkovi}eva. Na pitanje sutkinje kakve to veze ima s ovim su|enjem, optu`ena je rekla: “Ovo je usko vezano gospo|o” Na. kon toga ju je Skrobo opomenula da je ona u sudnici sudija, a ne gospo|a. {a, sutkinja ju je nakratko udaljila iz sudnice. Kada je vra}ena u sudnicu, dozvoljeno joj je da ispita svjedoka. Izme|u ostalog, pitala je da li je istina da su se sreli u kafani u blizini Suda, te da ga je ona pitala “kako je mogao re}i da je prijetila njemu i njegovoj porodici” a da joj je on na to odgovorio , “ja ne znam, meni je re~eno da napi{em o ~emu smo razgovarali, a {ta su oni dopisali, ne znam” . Me|utim, Ba`darevi} je ovo negirao rije~ima “Bo`e me sa~uvaj, to nije ta~no” . Su|enje se nastavlja 8. maja za kada je predvi|eno da odbrana po~ne sa izvo|enjem svojih dokaza me|u kojima je i snimak druge kamere ispred sudnice 4 Suda BiH, a na kojem se, navodno, vidi da je Ba`darevi} pri{ao [ejli Turkovi} i povukao je za rukav.
Z. \.

Preporu~eno pismo
- U jednom momentu pri{la mi je [ejla Turkovi}, koju nisam poznavao od ranije, a pored nje je bio taksista Dino Osmanovi}, kojeg poznajem iz sudnice, jer je bio optu`en u drugom predmetu. Pitala me je da li sam ja Ba`darevi}, a potom mi je povi{enim tonom rekla da sam zlo~inac i da nagovaram svjedoke da svjedo~e protiv njenog supruga. Rekla je da }e mi se osvetiti i ubiti mene i moju porodicu. Ostao sam zate~en. Rekla mi je da ima slu{ane razgovore, ali ja nisam pri~ao protiv njenog supruga, {to sam rekao njoj, a i Senadu Krehi, koji se u me|uvremenu pojavio, kazao je Ba`darevi}, dodav{i da je Memovi} saslu{avan u FUP-u tri puta, ali da on nije prisustvovao tim saslu{anjima. Advokat je dodao i to da je on iz zatvora dobio preporu~eno pismo u kojem stoji ko je koga nagovarao da svjedo~i. Odgovaraju}i na pitanje tu`ioca Mirsada [ehovi}a, Ba`darevi} je rekao da je u tom momentu osjetio strah, te podsjetio da su tih dana mediji bili puni natpisa o njenom suprugu. Ba`darevi} je potom ispri~ao da mu je petnaest da-

Turkovi}eva prilikom izlaska iz Op}inskog suda

na nakon toga, dok je sa kolegom advokatom Kerimom ^elikom sjedio u restoranu Felini, pri{la [ejla Turkovi} i fino se s njim pozdravila. Od tog dana, kako je kazao, nije osjetio ni{ta negativno s njene strane, te je naglasio da ne tra`i krivi~no gonjenje optu`ene, niti }e postaviti imovinskopravni zahtjev.

Fin prema damama
Tokom unakrsnog ispitivanja, branilac optu`ene Fahrija Karkin pitao je Ba`darevi}a da li mu se ~esto de{ava da mu `ene prijete, na {ta mu je ovaj negativno odgovorio, tvrde}i da je on fin prema damama te dodao da bi i sada po{tedio damu. Turkovi}eva je na to rekla slobodno ka`ite, zbog ~ega ju je sutkinja Amela Skrobo opomenula. Kada je optu`ena rekla da ona ne zna kako vi{e da se pona-

OSLOBO\ENJE utorak, 17. april/travanj 2012.

CRNA HRONIKA
Dvadesetosmogodi{nja I. S. Iz Lukavca privedena je u nedjelju nakon {to su kod nje na|ena dva paketi}a heroina, potvr|eno je iz MUP-a TK-a. Djevojku su pretresli slu`benici Odjeljenja za borbu protiv zloupotrebe opojnih droga, a nakon {to je kod nje na|en heroin, ona je sprovedena na krimi na lis ti ~ku obra du. Na|ena materija je oduzeta, te }e biti poslana na vje{ta~enje u Krimtehniku MUP-a TK-a.

15

Uhva}ena sa drogom

Sudar opela i venta

Jedna osoba je povrije|ena u saobra}ajnoj nesre}i koja se dogodila u Ulici Tuzlanskog partizanskog odreda u Tuzli. Tom prilikom do{lo je do sudara opela, kojim je upravljao M. P. (1958) iz Tuzle, i venta, za ~ijim se upravlja~em nalazio njegov sugra|anin E. K. (1986). Nakon udesa E. K. je prevezen na UKC Tuzla, gdje su mu konstatovane lak{e povrede.

Saobra}ajna nesre}a na ulazu u Mostar

Autobus sa u~enicima

sletio u provaliju
Ljekarsku pomo}, zbog lak{ih povreda, zatra`ilo 26 putnika • Nare|ena vje{ta~enja kako bi se utvrdilo da li je autobus bio ispravan

A

utobus sa 50-ak putnika, ve}inom u~enika i studenata, sletio je ju~er u provaliju na regionalnom putu ^itluk - Mostar te se, sre}om, zaustavio me|u borovima. Smrtno stradalih i te`e povrije|enih nije bilo, dok je lak{e povrije|eno 26 putnika, koji su pomo} zatra`ili u mostarskim zdravstvenim ustanovama, potvrdio nam je Tomo Lu~i}, inspektor u Policijskoj stanici za sigurnost saobra}aja PU Mostar.

Sa mjesta nesre}e: Autobusu otkazale ko~nice?

Foto: Pogled.ba

U izvla~enju putnika u~estvovali vatrogasci i ekipe Hitne pomo}i

Alkotest
Na mjesto nesre}e, koja se dogodila u o{troj lijevoj krivini nedaleko od groblja [oinovac i ulaza u Mostar, gdje je autobus firme Autoherc, kojim je upravljao Danijel M. (1971), nastanjen u op}ini ^apljina, sletio 15-ak metara sa ceste, upu}eni su policija i nekoliko ekipa Hitne pomo}i. U izvla-

~enju putnika iz autobusa su u~estvovali i vatrogasci, koji su na mjesto udesa do{li sa vi{e vozila. Voza~ koji je, prema rije~ima Lu~i}a, pro{ao bez povreda, saslu{an je o okolnostima udesa. Tako|er je alkotestiran i prvi nalazi upu}uju na to da nije bio pod utjecajem alkohola. Na mjestu nesre}e se moglo ~uti da je voza~ rekao da se ne{to ~udno desilo sa ko~ionim sistemom autobusa. Preciznije, da ko~nice nisu reagovale, pa je ve}om brzinom u{ao u krivinu i autobusom izletio

sa ceste. Me|utim, u policiji nisu mogli re}i ni{ta o tome.

Povrede
“Za sada ne mo`emo ni{ta re}i o uzroku nesre}e” kazao je Lu~i}, te dodao da je , u toku istraga kojom rukovodi kantonalna tu`iteljica Dubravka Ivani{evi}, koja je naredila da se izvr{e potrebna vje{ta~enja. Iz Sveu~ili{ne klini~ke bolnice u Mostaru je potvr|eno da je ju~er primljeno devet putnika, kod kojih se radilo o lak{im

povredama vrata, vratne ki~me, glave i nagnje~enjima, te mi{i}nim povredama i posjekotinama. Nakon zbrinjavanja ve}ina ih je pu{tena na ku}no lije~enje, a neki su zbog mjera predostro`nosti zadr`ani na posmatranju. Ju~er u poslijepodnevnim satima autobus je iz provalije izvu~en velikom dizalicom, a nakon vje{ta~enja i istrage trebalo bi biti poznato {ta je uzrokovalo ovu nesre}u.
L. S.

Nakon ranjavanja Almedina ]ate na Dobrinji

Istraga zlo~ina kod @ep~a

Policija traga za Nikolom D`amonjom
Sarajevska policija traga za Nikolom D`amonjom, osumnji~enim da je u nedjelju nave~er, na trolejbuskom stajali{tu na Bulevaru Mimara Sinana u sarajevskom naselju Dobrinja, hicima iz pi{tolja ranio 23-godi{njeg Almedina ]atu. Prema nezvani~nim informacijama, D`amonja i ]ato do{li su trolejbusom iz grada. Prilikom izlaska iz vozila do{lo je do sukoba te je D`amonja izvadio oru`je i zapucao. Ranjeni mladi} je, kako saznajemo, isprva odbijao saradnju te nije `elio otkriti ko ga je ranio. Iz bolnice Ko{evo je potvr|eno da se ]ato i dalje nalazi na Klinici za ortopediju i traumatologiju, gdje se oporavlja od povreda. U ovoj pucnjavi on je, podsje}amo, zadobio ustrelnu ranu desne potkoljenice te povredu le|a, koja je odmah po prijemu u{ivena. Motivi sukoba za sada nisu poznati. Nikola D`amonja do sada se spominjao kao osoba bliska grupi u kojoj se nalaze Jasmin ]ati} Bomba, Arnel Kurtaj i Vernes ^anku{i}, odranije poznati policiji. Interesantno je da su se odmah nakon pucnjave na Dobrinji na internet-portalima i forumima pojavile informacije ko je po~inilac, ali i prijetnje upu}ene njemu, kao i komentari ovog doga|aja. Tako je nekoliko sati nakon ovog sukoba na jednom portalu osoba koja se potpisala kao “Dule” D`amonji zaprijetila da }e biti ubijen. D. P.

Policijska uprava @ep~e dostavila je Tu`ila{tvu ZDK-a izvje{taj protiv tri osobe koje se dovode u vezu sa u~estvovanjem u tu~i u @eljeznom Polju prilikom koje su 26-godi{njem Ademu Dedi}u nanesene te{ke povrede od kojih je preminuo na putu ka Domu zdravlja u @ep~u. Za ubistvo se sumnji~i Fehim Ahmi} (1988) iz @eljeznog Polja, dok se [eval Ahmi} (1971) i Mirnes Husi~i} (1991), tako|er iz @eljeznog Polja, terete za u~estvovanje u tu~i. Po nalogu de`urnog tu`ioca Kantonalnog tu`ila{tva ZDK-a, tijelo smrtno stradalog je pre-

Fehim Ahmi} osumnji~en za ubistvo Adema Dedi}a

vezeno u prostorije pogrebnog dru{tva u @ep~u, gdje su obavljeni vanjski pregled i obdukcija. Konstatovana je nasilna smrt, koja je nastupila usljed iskrvarenja do kojeg je do{lo zbog presijecanja butne arterije nastale usljed ubodno-rezne rane no`em. Istragom je utvr|eno da su prijavljeni na lokalitetu Mjestova Ravan prvo do{li u verbalni konflikt, koji je nakon kra}eg vremena prerastao u fizi~ki obra~un. U jednom trenutku Fehim Ahmi} je izvadio iza pojasa no` i njim nanio smrtonosne povrede Ademu Dedi}u.
Mi. D.

Nikola D`amonja

16

OGLASI

utorak, 17. april/travanj 2012.

OSLOBO\ENJE

OSLOBO\ENJE utorak, 17. april/travanj 2012.

N

Protesti u Makedoniji zbog svirepog peterostrukog ubistva

apetosti u Makedoniji nakon peterostrukog ubistva ne jenjavaju. Grupa Makedonaca ju~er je zapalila ku}u ~iji su vlasnici Albanci. Lokalni analiti~ari upozoravaju da je brzina jedan od klju~nih faktora istrage, po{to me|unacionalne tenzije lako mogu da prerastu u nasilje.

BARIKADE
PREMA SKOPLJU
Makedonska policija provela no} spre~avaju}i incidente izme|u grupa Makedonaca i Albanaca u okolini Skoplja Zapaljena ku}a Albanca Opel kori{ten u zlo~inu

REGION
VIJESTI

17

Zukorli}: Izgradit }u topao dom za sve
Predsjedni~ki kandidat Muamer Zukorli} pozvao je gra|ane Srbije da se okupe oko zajedni~ke rije~i - duhovnosti kako bi na njenom temelju izgradili topao dom za sve, Srbiju po`eljnu za kom{ije i dobrog sagovornika me|unarodnim faktorima. - Uvjeren sam da je dr`avi Srbiji i gra|anima potrebna osnovna zajedni~ka vrijednost oko koje bi se okupili i koju mo`emo na}i u duhovnosti... vjeri u jednog Boga. To je moj akcent u ovoj kampanji, poru~io je Zukorli} bira~kom tijelu Srbije u inter vjuu za Tanjug. Glavni muf tija Islamske zajednice u Srbiji, ~ija je kandidatura za predsjednika Srbije izazvala opre~ne reakcije u javnosti i vjerskim institucijama, napominje da su njegovi motivi “duboko duhovno moralne prirode”. Zukorli}, koji o~ekuje da se u drugom krugu na|e sa Tomislavom Nikoli}em, misli da je sada do{ao red na Borisa Tadi}a da podr`i njega.

Civilne patrole
Policija je do sada uspijevala da sprije~i sudar grupa Makedonaca i Albanaca, koje ve} nekoliko dana patroliraju raskrsnicama oko naselja Radi{ani. Specijalci raspore|eni oko tog naselja su bez ve}ih problema izlazili nakraj s tim grupama, ali su gnjevni mladi}i uspjeli da razlupaju nekoliko automobila i autobusa gradskog saobra}aja. Policija je u istrazi anga`ovala sve snage, ali za sada bez nekih dramati~nih rezultata, pa se sve nade pola`u u opel prona|en desetak kilometara od mjesta zlo~ina. Vozilo je uvezeno iz inostranstva i nije registrovano. Tablice su ukradene. Za sada, policija je uspjela da napravi profil ubica, ali identitet po~inilaca tog zlo~ina ostaje misterija. Obdukcija je pokazala da su `rtve ubijene hicima ispaljenim iz neposredne blizine u glavu i gornji dio tijela, kao i da je jedan imao prostrelne rane na nogama. Osim prili~no tanke teorije da su petoricu Makedonaca ubili Albanci svete}i se za ubistvo dvojice sunarodnjaka u februaru u Gostivaru, Skoplje je, za sada diskretno, nagovijestilo da su motivi zlo~ina, mo`da, sasvim druga~iji. Profesorica skopske Policijske akademije Frosina Remenski rekla je da bi taj zlo~in mogao predstavljati odgovor mafije na policijsku akciju Detonator, u kojoj su, u Ko~anima, uhap{ene 23 osobe, koje se sumnji~e da su se, izme|u ostalog, bavile reketiranjem, iznu-

Medojevi} se `alio na 2.000 adresa
Sa jednog od protesta: Opasnost od nasilja sve dok se ne rasvijetle ubistva

ODGOVOR MAFIJE Profesorica skopske Policijske akademije Frosina Remenski rekla je da bi taj zlo~in mogao predstavljati odgovor mafije na policijsku akciju Detonator, u kojoj su, u Ko~anima, uhap{ene 23 osobe, koje se sumnji~e da su se, izme|u ostalog, bavile reketiranjem, iznudom i prodajom heroina
dom i prodajom heroina. Me|u uhap{enima su ro|aci poslanika vladaju}e koalicije. Veliki problem za makedonsku policiju predstavlja i ~injenica da za sobom vu~e rep ogromnog broja nerije{enih slu~ajeva iz pro{losti, uklju~uju}i i neke koji su, poput ovog, ozbiljno ugro`avali stabilnost Makedonije.

Mirni skupovi
U vi{e gradova Makedonije aktivisti i gra|ani su odr`ali proteste kako bi odali po{tu ubijenim ljudima

prije ~etiri dana u blizini Skoplja. Ispred zgrade Vlade Makedonije u Skoplju, prema procjenama grupe na internet-mre`ama, okupilo se oko 4.000 gra|ana. Drugi skup je odr`an u Velesu. Protesti su bili mirni. U toku no}i, stanovnici naselja Radi{ani, gdje su `ivjeli ubijeni mladi}i, opet su iza{li na ulice i postavili barikade na glavnoj ulici Radisanska koja vodi do naselja, a sve je proteklo mirno. ^etvorica mladi}a, izme|u 18 i 20 godina, i 45-godi{nji mu{karac, ubijeni su u ~etvrtak na jezeru u selu Smiljkovci.

Narod Crne Gore bez podr{ke slobodne, demokratske Evrope, nema snage da se izbori protiv mafije na vlasti, poru~io je lider Pokreta za promjene Neboj{a Medojevi} u pismu koje je uputio na vi{e od dvije hiljade adresa politi~ara, dr`avnika, NVO aktivista, novinara, u Evropskoj uniji i SAD-u, pi{e Dan, prenosi Fena. Koristim ovu priliku da vas zamolim da obratite pa`nju na borbu naroda jedne male, ali stare evropske dr`ave, protiv posljednjeg totalitarnog re`ima na tlu Evrope. Podignite glas, pozovite prijatelje, politi~are, medije, analiti~are, aktiviste NVO, da pomognu mom narodu da se poslije vi{edecenijskog terora, jednoumlja i diktature izbori za slobodu, demokratiju i krene putem mira, stabilnosti i prosperiteta, istakao je u pismu Medojevi}.

Fimi media: Po~elo su|enje stolje}a za pronevjeru 10 milijuna eura

HDZ i Sanader
(Od na{e stalne dopisnice iz Zagreba)

tvrde da nisu krivi
Na @upanijskom sudu u Zagrebu ju~er je zapo~elo hrvatsko “su|enje stolje}a” Rije~ je . o su|enju za dosad najve}u korupcijsku aferu u Hrvatskoj. Poznatija je pod nazivom afera Fimi media, odnosno, crni fondovi HDZ-a. Na optu`eni~koj klupi je HDZ kao pravna osoba. To je prvi slu~aj u povijesti suvremene Hrvatske da je za korupciju optu`ena jedna politi~ka stranka. HDZ se procesuira zbog strana~kog crnog fonda u koji se godinama slijevao novac sistematski isisavan iz hrvatskih dr`avnih institucija i javnih poduze}a preko fiktivnih ra~una zagreba~ke marketin{ke agencije Fimi media, s kojom su prema instrukcijama ex-premijera morale poslovati sve dr`avne tvrtke i ministarstva. Osim u crnom fondu HDZ-a, novac je zavr{io i u privatnim d`epovima. Nakon ~itanja optu`nice, prvooptu`eni Sanader izjavio je da se ne smatra krivim, a optu`nicu je nazvao konstrukcijom. Krivim se ne osje}a, kako je rekao, ni biv{i glasnogovornik Vlade i HDZ-a Ratko Ma~ek. Damir Sesve~an, predstavnik HDZ-a, izjasnio se tako|er da nije kriv. Optu`nica tereti sedmero optu`enika Ivu Sanadera, Mladena Bari{i}a, Ratka Ma~eka, Branku Pavo{evi}, Nevenku Jurak te pravne osobe HDZ-a i Fimi mediju za pronevOptu`eni Ivo Sanader, Ratko Ma~ek, Branka Pavo{evi}, Mladen Bari{i}, Damir Sesve~an, Marica Ivankovi} i Nevenka Jurak

jeru najmanje 90 milijuna kuna (12 milijuna eura) dr`avnog novca. Prema optu`nici, Sanader i HDZ pribavili su nezakonitu imovinsku korist na {tetu dr`ave, Sanader najmanje 35 milijuna kuna, a HDZ vi{e od 31,5. Krivnju da su sudjelovali u organiziranom izvla~enju novca iz dr`avnih instituci-

ja i tvrtki u korist HDZ-a i Sanadera pred sudom su priznali biv{i glavni rizni~ar HDZ-a Mladen Bari{i}, biv{a glavna blagajnica HDZ-a Branka Pavo{evi} i vlasnica Fimi medije Nevenka Jurak, ali do nagodbe s USKOK-om nije do{lo, zato }e im se suditi zajedno s biv{im {efom. Jadranka DIZDAR

18

SVIJET
VIJESTI

utorak, 17. april/travanj 2012.

OSLOBO\ENJE

Okon~ani 18-satni oru`ani sukobi u Kabulu

Tala~ka kriza u brazilskom zatvoru
Zatvorenici, naoru`ani no`evima i pu{kama, ju~er su u zatvoru dr`ali 131 taoca, me|u kojima `ene i djecu, u zatvoru na sjeveroistoku Brazila gdje je tokom vikenda izbila pobuna. Od ukupno 131 taoca, samo su trojica ~uvari, dok su ostali ro|aci zatvorenika, me|u kojima je veliki broj `ena i djece. Oko 400 zatvorenika u zatvoru u dr`avi Sergipe na obali Atlantskog okeana organizovali su pobunu u nedjelju ujutro u vrijeme posjete zbog toga {to ih, kako navode, maltretiraju ~uvari, prenosi Tanjug. Oni su sa~inili spisak ~uvara koje optu`uju za nasilno pona{anje i tra`e da im se u zatvoru slu`i bolja hrana.
Reuters

Serija napada izvedena je u dijelu Kabula u kojem se nalazi veliki broj ambasada

Poginule desetine ljudi
Ranjeno 40 osoba, od kojih 25 civila • Uhap{eni teroristi priznali da iza napada stoji mre`a Hakani
Oru`ani sukobi u Kabulu i tri susjedne provincije okon~ani su ju~er ujutro, po{to su afganistansko-koalicione snage primorale talibanske pobunjenike na predaju. U Kabulu je u 18-satnoj borbi poginulo 47 ljudi. Oko osam sati okon~ane su borbe u samom centru Kabula i u jugozapadnom dijelu, gdje se nalazi zgrada parlamenta, javila je agencija AP, prenosi Tanjug. Afganistanske sigurnosne snage ubile su 36 pobunjenika u oru`anim operacijama, s ciljem okon~anja koordiniranih napada talibanskih pobunjenika u Kabulu i jo{ tri susjedne afganistanske provincije, saop{tilo je ministarstvo odbrane.

Austrija: Pirati u odborni~kim klupama
Pirati u Austriji krenuli su u osvajanje mjesta u politici, ulaskom u skup{tinu Innsbrucka, glavnog grada pokrajine Tirol, po{to su na nedjeljnim izborima u tom gradu pre{li cenzus, prenosi Fena. Prema preliminarnim rezultatima, Narodna par tija (OVP) je uspjela osvojiti prvo mjesto, nakon {to je na prethodnim izborima bila samo ~etvrta snaga u tom gradu. Desni~arska Slobodarska par tija (FPO), koja je svojim plakatima sa sloganom protiv Marokanaca gotovo izazvala pogor{anje odnosa Austrije i Maroka, uspjela je da pove}a broj glasova sa pet na 7,9 posto. Socijaldemokratska par tija (SPO) je glavni gubitnik glasanja u Tirolu, po{to je dobila svega 14,8 posto glasova, a na prethodnim izborima imala je 19,7 posto. Piratska stranka, za koju se ra~una da }e u~estvovati i na parlamentarnim izborima idu}e godine, osvojila je ~etiri posto glasova, a Alexander Ofer bit }e prvi pirat koji }e se na}i u odborni~kim klupama u Austriji.

Karzai kritikovao NATO
Afganistanski predsjednik Hamid Karzai izjavio je da su napadi u Kabulu i tri afganistanske provincije rezultat neuspjeha obavje{tajnih slu`bi, naro~ito u dijelu za koji je nadle`an NATO, prenosi Srna. Karzai je u prvom javnom komentaru o napadima pohvalio djelovanje afganistanskih snaga sigurnosti. On je rekao da su se vojska i policija pokazale sposobnim da brane zemlju. “^injenica da su teroristi bili u stanju da u|u u Kabul i ostale provincije jeste obavje{tajni neuspjeh za nas, a naro~ito za NATO”, saop{tila je Karzaijeva kancelarija, uz o{tru osudu napada. mjesecima i da je u njima anga`ovan veliki broj bomba{a samoubica. Nekoliko ekstremista, koji su uhap{eni tokom napada u Kabulu i jo{ tri afganistanske provincije, priznalo je ju~er da je 18-satnu akciju izvela mre`a Hakani, grupa ekstremista povezanih s talibanima i Al-Kaidom, izjavili su afganistanski zvani~nici, prenosi Fena. Jedan terorista koji je uhap{en u provinciji Nangarhar priznao je da je napade izvela mre`a Hakani, rekao je ministar unutra{njih poslova Bismilah Mohamadi, javlja AP. Pored toga, portparol afganistanske obavje{tajne slu`be Lutfulah Ma{al rekao je da su dva bomba{a samoubice i jo{ jedan napada~, koji su uhap{eni u provinciji Logar, priznali da pripadaju ovoj mre`i, a da su, kako se pretpostavlja, imali zadatak da napadnu jednog od dvojice potpredsjednika Afganistana Karima Halilija. Najnoviji sukobi u Afganistanu, isti~e AP, pokazali su da talibani i njihovi saveznici nisu potu~eni i da je sigurnost i dalje izazov za vladine sigurnosne snage i ameri~ko-koalicione vojnike, posebno zbog ~injenice da bi ve}ina me|unarodnih trupa trebalo da se povu~e do kraja 2014. Serija napada izvedena je u dijelu Kabula u kojem se nalazi veliki broj ambasada i u nekoliko isto~nih provincija. Eksplozije i

paljba odjekivale su u blizini ambasada Njema~ke, Velike Britanije, Irana i SAD-a, a napada~i su ga|ali i zgradu parlamenta u zapadnom dijelu grada, rusku ambasadu, ku}u koju koriste britanske diplomate i hotel Star.

Osveta
Portparol talibana Zabihulah Mud`ahid rekao je ranije za Reuters da su ti napadi osveta zbog spaljivanja Kurana u bazi NATOa, ubistva 17 afganistanskih civila, za koje je optu`en jedan ameri~ki vojnik, i videosnimaka koji prikazuju kako ameri~ki vojnici uriniraju po le{evima talibana. Visoka predstavnica EU za vanjsku politiku i sigurnost Catherine Ashton osudila je ove napade, ali je ocijenila da oni ne predstavljaju opasnost za osoblje EU u toj zemlji. Posljednji talas nasilja u Afganistanu osudio je i {ef britanske diplomatije William Hague, koji je, ipak, ocijenio da je odgovor sigurnosnih snaga te zemlje pokazao da je Afganistan gotovo spreman za samostalno djelovanje.

Proljetna ofanziva
Ministar unutra{njih poslova Bismilah Mohamadi precizirao je novinarima da je ubijeno 47 ljudi, od kojih 36 pobunjenika, osam pripadnika afganistanskih sigurnosnih snaga i tri civila, a da je ranjeno 40 osoba, od kojih 25 civila. Odgovornost za napade su preuzeli talibani, isti~u}i da to predstavlja po~etak proljetne ofanzive koja je pripremana

SIRIJAl
Ankete: Sarkozy gubi izbore
Nicolas Sarkozy najnepopularniji je predsjednik u povijesti Francuske, pokazale su ankete. Uprkos naporima da se obrati {to ve}em dijelu bira~kog tijela, anketa koju je proveo Journal du Dimanche pokazala je kako ~ak 64 posto gra|ana njegovom mandatu ne daje prolaznu ocjenu. To je znatno vi{a cifra od 46 posto negativnih glasova koje je 1981. dobio Valery Giscard d’Estaing, zadnji francuski predsjednik koji nije uspio povezati dva mandata, prenosi Index.hr. Bira~i ocjenjuje kako }e Sarkozy definitivno izgubiti ove izbore. Zadnje ankete pokazuju kako }e u prvom krugu dobiti izme|u 26 i 27 posto glasova, dok se njegov rival Hollande vrti oko 30 posto glasova. Ako je vjerovati anketama, u drugom krugu Hollande bi Sarkozya trebao pobijediti s razlikom od 14 posto glasova.

Posmatra~ki tim UN-a po~eo je ju~er u Siriji misiju nadgledanja provo|enja sporazuma o prekidu vatre izme|u dr`avnih snaga sigurnosti i opozicije, saop{tio je portparol me|unarodnog izaslanika Kofija Annana. Tim od {est posmatra~a doputovao je u Damask u nedjelju kasno nave~er, a predvodi ga marokanski pukovnik Ahmed Himi~e. “Misija }e po~eti da organizuje operativni {tab, a potom }e stupiti u kontakt sa sirijskim vlastima i opozicionim snagama, kako bi osigurala da obje strane potpuno shvate ulogu posmatra~a UN-a” saop{tio je , ju~er Annanov portparol Favzi Ahmad. On je dodao da se dolazak ostalih 25 posmatra~a o~ekuje u narednih nekoliko dana.

Posmatra~i po~eli misiju

U Vije}u sigurnosti UN-a tokom vikenda je postignut dogovor o slanju nenaoru`ane posmatra~ke misije koja }e nadgledati prekid vatre, koji je zvani~no stupio na snagu u ~etvrtak, 12. aprila. Poslije tog datuma granatiran je grad Homs. Favzi je izjavio da o~ekuje da }e Vije}e sigurnosti UN-a usvojiti drugu rezoluciju do kraja sedmice, kojom }e odobriti razmje{tanje kompletne posmatra~ke misije od najmanje 250 ~lanova, uklju~uju~i stru~njake u oblasti ljudskih prava. U me|uvremenu, generalni sekretar UN-a Ban Ki-moon pozvao je u ponedjeljak sirijske vlasti na “najve}u suzdr`anost” a opoziciju u zemlji na potpu, nu saradnju kako bi se po{tivalo i dalje “vrlo krhko” primirje.

Tim predvodi marokanski pukovnik Ahmed Himi~e

OSLOBO\ENJE utorak, 17. april/travanj 2012.

SVIJET
Poslije desni~arskog salutiranja rekao da ne priznaje sud

19

Po~elo su|enje monstrumu

VIJESTI

Breivik:
Su|enje Andersu Behringu Breiviku, optu`enom za ubistvo 77 ljudi u Norve{koj, po~elo je ju~er u okru`nom sudu u Oslu. Breivik je u{ao u sudnicu sa lisicama na rukama, koje su mu skinute kada je sjeo. Potom je stavio desnu pesnicu na srce i ispru`io ruku u pozdrav. Breivik se sucima predstavio kao “pisac” i kazao da ne priznaje norve{ki sud. Poslije desni~arskog salutiranja rekao je da ne priznaje sud, pa tako kada su u sudnicu u{li suci, nije ustao. ma njegovim tvrdnjama, on je ta zlodjela izveo sam, u samoodbrani, a protiv onih koje je nazvao dr`avnim izdajnicima zbog otvaranja Norve{ke i dovo|enja do multikulturalizma sa dozvoljavanjem muslimanske invazije Evrope. “Priznajem da sam to uradio, ali ne priznajem krivi~nu odgovor-

UBISTVA

Smrtonosni napadi u Iraku
Zvani~nik ministarstva unutra{njih poslova Iraka saop}io je da je u dva odvojena teroristi~ka napada ju~er u Iraku poginulo pet osoba, prenosi Fena. U saop}enju se navodi da su prvi napad izveli naoru`ani teroristi u naselju Ra{idije na sjeveroistoku Bagdada, dok se drugi napad desio sjeverno od Bagdada, u naselju Tuzhurmatu. U eksploziji autobombe na putu Kerkuta - Bagdad u nedjelju je poginuo jedan civil, a povrije|eni ~lan snaga sigurnosti je preminuo u bolnici. U izjavi za agenciju Anadolija, {ef policije u Kerkuti D`emal Tahir je kazao da je uslijed politi~ke krize i intenzivirane borbe sa teroristima u Iraku, Kerkuta ponovo preplavljena krvlju. Tahir je istakao da }e snage sigurnosti odlu~no nastaviti borbu protiv terorista te da je ju~er privedeno sedam osoba za koje se sumnja da su povezane sa teroristi~kim grupama.

u samoodbrani
Breivik priznao ubistva, ali ne i krivi~nu odgovornost. Nije pokazao nikakve emocije kada su ~itana imena ubijenih, ali je zaplakao kada je prikazan njegov propagandni materijal
snimku, prenosi Fena. Tokom poziva koji traje tri minute, djevojka moli policiju da brzo do|e na ostrvo dok iza nje odjekuju pucnji. Najprije se ~ini da policajac koji odgovara djevojci ne vjeruje {to ~uje. Nije precizirano da li je neimenovana djevojka pre`ivjela masakr. Tokom slu{anja snimka, Breivik je bio ravnodu{an. oko sedam dana. On je u pismu koje je nedavno poslao norve{kom listu VG rekao: “Izgleda da }e se slu~aj pred sudom pretvoriti u cirkus. To je apsolutno jedinstvena prilika da svijetu objasnim ideju svog manifesta” . Breivik je ranije rekao da je svojim napadima `elio da kazni izdajnike ~ija proimigrantska politika doprinosi prljanju norve{ke krvi. Sebe je opisao kao pisca koji trenutno radi iz norve{kog zatvora i mada je istra`iteljima naveo da je borac krajnje desni~arske ekstremisti~ke grupe oformljene po uzoru na vitezove templare (kr{}ane koji su ratovali u krsta{kim ratovima), policija nije na{la ni traga o toj organizaciji.

Multikulturalizam
“Ne priznajem norve{ke sudove. Vi ste dobili mandat od politi~kih stranaka koje podr`avaju multikulturalizam. Ne priznajem nadle`nost suda” rekao je Breivik. , Po{to je tu`ilac Inga Bejer Engh gotovo sat ~itala optu`nicu protiv Breivika, uklju~uju}i akte terorizma uz navo|enje imena svih 77 `rtava i kako su izgubili `ivot, optu`eni je opisao svoje postupke kao surove, ali neophodne, prenosi Mondo. On nije pokazao nikakve emocije kada su ~itana imena ubijenih, ali je zaplakao kada je pokazan njegov propagandni materijal. Breivik je priznao da je 22. jula aktivirao bombu nedaleko od zgrade vlade u Oslu, a zatim na ostrvu Utoja pucao na aktiviste podmlatka norve{kih liberala, gdje je ubio 68 ljudi. Me|utim, pored priznanja , on se na otvaranju su|enja ju~er izjasnio da nije kriv. Napadi su, rekao je Breivik, bili neophodni kako bi za{titio Norve{ku od muslimana. Pre-

Nova hap{enja turskih oficira
U Turskoj je ju~er uhap{ena grupa visokih oficira, koji su osumnji~eni da su izveli “mirni” vojni udar i otjerali s vlasti koalicionu vladu 1997. koju je armija optu`ila da ima fundamentalisti~ki program, prenosi Tanjug. U pritvoru se na{lo devet od ukupno 31 osumnji~enih biv{ih oficira me|u kojima je i penzionisani general ^evik Bir. Oni su 28. februara 1997. prisilili vladu tada{njeg premijera Ned`metina Erbakana da podnese ostavku, po{to su je osumnji~ili da ima fundamentalisti~ki program i da vra}a zemlju u [erijat. Pro{le sedmice pritvorena je jo{ jedna grupa oficira koja je osumnji~ena da je u~estvovala u ovom “modernom” vojnom udaru. U radikalnoj islamisti~koj Par tiji blagostanja premijera Ned`metina Erbakana, koja je tada otjerana sa vlasti, visoki funkcioneri bili su sada{nji predsjednik Turske Abdulah Gul, kao i premijer Red`ep Tajip Erdoan. Ona je u me|uvremenu zabranjena i na njenim temeljima je osnovana sada{nja vladaju}a Par tija pravde i razvoja koja je 2002. osvojila vlast.

Psihijatrijska procjena
Pro{le sedmice su objavljeni zvani~ni rezultati drugog psihijatrijskog vje{ta~enja, kojim je utvr|eno da Beivik ne boluje od psihoze i stoga mo`e krivi~no da odgovara. Novo vje{ta~enje suprotno je rezultatima prve zvani~ne ekspertize, u kojoj su pro{le godine stru~njaci ocijenili da Breivik boluje od paranoidne shizofrenije. To zna~i da }e ako ga sud proglasi psihi~ki bolesnim, Breivik umjesto u zatvoru zavr{iti u psihijatrijskoj klinici, a ako bude progla{en mentalno stabilnim, mogao bi dobiti 21 godinu zatvora. Krajnju odluku o tome donijet }e sud u Oslu u presudi koja se o~ekuje u julu, kada }e kona~no biti rije{eno pitanje da li Breivik mo`e krivi~no da odgovara za ubistva.

Na ostrvu Utoja ubijeno 68 ljudi

nost. Tvrdim da sam sve uradio u samoodbrani” rekao je Brejvik u pre, punoj sudnici u Oslu. Tokom prvog dana su|enja tu`itelj je kao dokazni materijal upotrijebio snimku poziva u pomo} koji je jedna mlada djevojka na Utoji uputila policiji u trenutku kada je Breivik ubijao mladi}e i djevojke na tom ostrvu. “Do|ite brzo... Puca se neprestano” ~uje se na ,

U norve{koj javnosti postoji bojazan da }e Breivik uspjeti da pretvori su|enje u platformu za propagandu svojih ideja protiv imigranata. Proces prati oko 800 novinara, a Breivikovi advokati pozvali su 29 svjedoka, od islamista do desni~arskih blogera, kako bi razjasnili njegove poglede na svijet. Breivik }e po~eti da svjedo~i danas, a o~ekuje se da }e davati iskaz

Uo~i nove runde pregovora o spornom nuklearnom programu Irana

Teheran tra`i ukidanje sankcija
Akbar Salehi

Ukoliko Zapad `eli da preduzme mjere za izgradnju povjerenja, treba ih po~eti u oblasti sankcija jer taj postupak mo`e ubrzati postizanje dogovora, rekao je Salehi

Iran je spreman da u narednoj rundi pregovora sa svjetskim silama rije{i sva sporna pitanja u vezi sa nuklearnim programom ukoliko Zapad po~ne sa ukidanjem sankcija, rekao je ju~er iranski ministar inostranih poslova Ali Akbar Salehi, prenosi Srna. U intervjuu iranskoj studentskoj novinskoj agenciji Isna, Salehi je sugerisao da bi Iran mogao da u~ini ustupke i u oblasti ve}eg oboga}enja uranijuma, {to je jedna od klju~nih zabrinutosti Zapada. “Ukoliko Zapad `eli da preduzme mjere za izgradnju povjerenja, treba ih zapo~eti u oblasti sankcija jer taj postupak mo`e ubrzati postizanje dogovora. Ako postoji dobra volja, onda se taj proces lako mo`e usvojiti i mi

smo spremni da rije{imo sva pitanja veoma brzo i jednostavno, ~ak i na sastanku u Bagdadu” rekao je Salehi misle}i pritom na , drugu rundu pregovora sa svjetskim silama zakazanim u glavnom gradu Iraka za 23. maj. Salehi je sastanak sa pet stalnih ~lanica Vije}a sigurnosti UN-a i Njema~kom, odr`an tokom vikenda u Istanbulu, ocijenio kao pozitivan i konstruktivan. Razgovori su bili u zastoju skoro godinu i tokom tog perioda SAD i EU su poja~ale sankcije Iranu za koji sumnjaju da poku{ava proizvesti atomsko naoru`anje, {to Teheran negira. Salehi je naglasio da }e Iran uvijek polagati pravo na obradu uranijuma u miroljubive

svrhe, ali da mo`da postoji prostor za kompromis o oboga}enju uranijuma vi{eg stepena. Prema njegovim rije~ima, oboga}enje uranijuma je pravo Irana, ali mo`e se pregovarati o na~inima nabavke urana sa razli~itim nivoima oboga}enja. U me|uvremenu, ameri~ki predsjednik Barack Obama rekao je da bi Iranu mogle biti uvedene nove sankcije ako tokom narednih mjeseci ne do|e do napretka u razgovorima sa svjetskim silama o nuklearnom programu te zemlje, prenosi Fena. “Vjerujem da jo{ postoje izlaz i diplomatsko rje{enje problema. Taj izlaz se zatvara i Iran bi trebalo da u~ini ne{to po tom pitanju” , rekao je Obama.

20

OGLASI
Ministarstvo prostornog ure|enja i za{tite okolice Tuzlanskog kantona u saradnji sa Halilovi} Zijom iz Gra~anice upu}uje

utorak, 17. april/travanj 2012.

OSLOBO\ENJE

JP CESTE FEDERACIJE BiH

OBAVI JEST O NA BAVI

POZIV
za u~e{}e javnosti u postupku izdavanja okolinske dozvole za objekat farme koka nosilja u naselju Babi}i, op}ina Gra~anica 1. Predlo`ena aktivnost: objekat farme koka nosilja (naselje Babi}i, op}ina Gra~anica) 2. Organ uprave odgovoran za dono{enje okolinske dozvole: Ministarstvo prostornog ure|enja i za{tite okolice TK 3. Tok postupka: a) Na~in u~e{}a javnosti: Dostava u pisanoj formi primjedbi, informacija, analiza ili mi{ljenja relevantnih za datu aktivnost; b) Organ uprave nadle`an za dobijanje relevantne informacije, vr{enje uvida u dokumentaciju, podno{enje primjedbi, mi{ljenja i sugestija, kao i izradu nacrta okolinske dozvole: Ministarstvo prostornog ure|enja i za{tite okolice TK, Aleja Alije Izetbegovi}a 2, Tuzla i c) Rok za podno{enje primjedbi i pitanja: 30 dana od dana objavljivanja ovog poziva.

Naziv projekta: Zemlja: Sektor poslovanja: Projekat br.: Izvor finansiranja: Tip ugovora: Tip obavijesti: Datum objavljivanja: Datum otvaranja ponuda:

REHABILITACIJA CESTA U FBiH Bosna i Hercegovina/Federacija Bosne i Hercegovine Transport 23924 Europska investicijska banka Rehabilitacija cesta u FBiH Poziv za dostavu ponuda 17.4.2012. 28.5.2012.

Federacija Bosne i Hercegovine je dobila kredit od Europske investicijske banke (EIB), Europske banke za rekonstrukciju i razvoj (EBRD) i Svjetske banke (WB) u svrhu tro{kova Projekt rehabilitacije cesta u Federaciji Bosne i Hercegovine (Projekat) i namjerava da dio sredstava utro{i za: (a) rehabilitaciju i/ili radove na pobolj{anju cesta i (b) konsultantske usluge koje }e se nabavljati po projektu. Ukupna vrijednost radova i konsultantskih usluga koji se nabavljaju iz EIB, EBRD i WB kredita iznosi 100 miliona EUR. Agencija za implementaciju Projekta je Javno preduze}e “Ceste FBiH” (JP C FBH) - u daljem tekstu “Naru~lac”.

MEDICINSKI FAKULTET UNIVERZITETA U SARAJEVU

Naru~lac poziva zainteresirane ponu|a~ na dostavu ponuda za slijede}e ugovore koji }e se financirati iz dijela sredstava kredita. Nabavka radova: Lot 1 Rehabilitacija ceste M-17 Ozimica - @p~ km 33+000 - km 46+000 BA/RRFBH/EIB/W/ICB/61/12 Rehabilitacija ceste M-5 Travnik - Vitez obilaznica km 67+529 - km 82+351 i Rehabilitacija ceste M-5 Vitez - Kaonik 4 km 84+788 - km 86+100 BA/RRFBH/EIB/W/ICB/77/12

O B AVJ E [TAVA
sve zainteresirane da }e:
1. DR. ALEM ]ESIR braniti magistarski rad pod naslovom:

Lot 2

«ISPITIVANJE PONA[ANJA LJEKARA IZ PRIMARNE ZDRAVSTVENE ZA[TITE PRI PROPISIVANJU ANTIHIPERTENZIVNIH LIJEKOVA»
u srijedu, 16. maja/svibnja 2012. godine, u 13 sati u Biblioteci Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu (III sprat), ^ekalu{a 90. Magistarski radovi se mogu pogledati svakim radnim danom od 12 do 14 sati u Biblioteci Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

O~kivani period implementacije ovih ugovora za izvo|enje radova je od juli/srpanj do septembar/rujan 2012. Pozivaju se ponu|a~ da dostave ponude za jedan ili dva lota. Cijenu pojedinih lotova treba dati odvojeno. Dopu{teni su popusti po lotovima, a evaluacija }e biti tako|e po lotovima. U slu~ju dostave ponuda za vi{e od jednog lota, zahtijevani kvalifikacioni kriteriji moraju biti ispunjeni kumulativno Kori{teni kriterij pri procjeni ponuda }e biti najni`a cijena ponu|a~ koji je kvalifikovan u vezi sa odredbama instrukcija za ponu|a~. Natjecanje }e se sprovoditi kroz me|unarodni natje~j (ICB) koji je otvoren za ponu|a~ iz svih zemalja.

O B AV I J E S T
AW Broker d.o.o. Sarajevo, u skladu sa ~nom 243. Zakona o tr`i{tu vrijednosnih papira FBiH («Sl. novine FBiH broj: 85/08«), objavljuje izvje{taj o posredovanju u kupovini/prodaji vrijednosnih papira vi{e od 5% u periodu od 14.1.2012. do 13.4.2012. godine Emitent: SANA D.D. KLJU^ Sjedi{te emitenta: KLJU^ Oznaka vrijednosnog papira: SNKLRK3 (darovanje) Vrsta vrijednosnog papira: Redovne dionice Broj emitovanih vrijednosnih papira: 24840 Nominalna vrijednost po dionici: 12,15 Ukupan broj kupljenih (darovanih) dionica: 2.833 {to iznosi 11,41% Ukupan broj prodatih (darovanih) dionica: 2.833 {to iznosi 11,41% Emitent: KIPERTRANS D.D. ZENICA Sjedi{te emitenta: ZENICA Oznaka vrijednosnog papira: KPRTR (kupoprodaja) Vrsta vrijednosnog papira: Redovne dionice Broj emitovanih vrijednosnih papira: 55910 Nominalna vrijednost po dionici: 10,00 Ukupan broj kupljenih dionica: 8.359 {to iznosi 14,95% Ukupan broj prodatih dionica: 8.359 {to iznosi 14,95% Srednja cijena: 6,00 KM Emitent: KVALITET D.D. BUGOJNO Sjedi{te emitenta: BUGOJNO Oznaka vrijednosnog papira: KVLTR (kupoprodaja) Vrsta vrijednosnog papira: Redovne dionice Broj emitovanih vrijednosnih papira: 126145 Nominalna vrijednost po dionici: 12,50 Ukupan broj kupljenih dionica: 30.388 {to iznosi 24,09% Ukupan broj prodatih dionica: 30.388 {to iznosi 24,09% Srednja cijena: 0,05 KM

Zainteresovani ponu|a~ mogu dobiti dodatne informacije od JP C FBH i izvr{iti uvid u dokumente ponude na adresi ispod: Filip Vujeva, direktor JP “Ceste Federacije Bosne i Hercegovine” Terezija 54 71000 SARAJEVO Bosnia and Herzegovina Tel. +387 33 250 370 Fax.+387 33 250 400 E-mail: pit@jpcfbih.ba Komplet dokumenata ponude se mo`e podizati od 18.4.2012. po dostavi pisanog zahtjeva na gore navedenu adresu i uplate nepovratnog iznosa od 200,00 KM ili 100 EUR. Na~n pla}anja je kako slijedi: a) za pla}anje u Bosni i Hercegovini u BAM: Na ra~n kod Intesa SanPaolo Bank d.d. br. 1540012000213981, u korist JP Ceste FBiH d.o.o. vrsta prihoda: 722539 sa naznakom “Dokumenti ponude za EIB 2012”. b) za pla}anje iz inozemstva u EUR na intermedijarnu banku LHB Internationale Bank AG Frankfurt AM Main SWIFT code: LHBIDEFF, account with institution /000 9867 300 Intesa SanPaolo Bank d.d BIH SWIFT code: UPBKBA22, Beneficiary customer: IBAN: BA391540012000213884 JP Ceste FBH d.o.o. sa naznakom “Dokumenti ponude za EIB 2012”. Dokumenti ponude }e se slati po{tom. Dokumenti }e se slati brzom po{tom u inostranstvo po zahtjevu ponu|a~, a tro{kove slanja snosi ponu|a~

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 P 178677 10 P Sarajevo, 11. 4. 2012. godine PRAVNA STVAR Tu`ilac: VOLKSBANK BH DD SARAJEVO Tu`eni: AMIRA MUMINOVI] Radi: isplata duga

PO ZIV
Za tu`enu: AMIRA MUMINOVI] Pozivate se kao stranka na pripremno ro~i{te zakazano za ~etvrtak, 26. 4. 2012. godine u 8.40 sati, pred ovaj sud u sobu broj 320/III. SUDIJA Dubravka Kraji{nik Napomena: Stranke su du`ne najkasnije na pripremnom ro~i{tu iznijeti sve ~injenice na kojima zasnivaju svoje zahtjeve i predlo`iti sve dokaze koje `ele izvesti u toku postupka, te na pripremno ro~i{te donijeti sve isprave i predmete koje `ele upotrijebiti kao dokaz (~l. 77. ZPP-a). Na pripremnom ro~i{tu }e se raspravljati o pitanjima koja se odnose na smetnje za dalji tok postupka, o prijedlozima stranaka i ~injeni~nim navodima kojima stranke obrazla`u svoje prijedloge (~l. 79, 80. ZPP-a). Tu`eni mo`e najkasnije na pripremnom ro~i{tu podnijeti protivtu`bu (~l. 74. st. 1. ZPP-a). Ako na pripremno ro~i{te ne do|e tu`ilac, a bio je uredno obavije{ten, smatrat }e se da je tu`ba povu~ena, osim ako tu`eni ne zahtijeva da se ro~i{te odr`i (~l. 84. st. 1. ZPP-a). Ako na pripremno ro~i{te ne do|e uredno obavije{teni tu`eni, ro~i{te }e se odr`ati bez njegovog prisustva (~l. 84. st. 2. ZPP-a). Dostavljanje se smatra izvr{enim protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja.

Sve ponude moraju biti dostavljene sa osiguranjem ponude kako slijedi: Lot 1 Lot 2 BAM 35.000 BAM 60.000

Ponude se moraju dostaviti na dolje navedenu adresu do 28.5.2012. do 12 sati po lokalnom vremenu. Ponude u elektronskoj formi nisu dozvoljene. Zakasnjele ponude }e se smatrati neva`e}im. Ponude }e se otvoriti u prisustvu onih predstavnika ponu|a~ koji odlu~ da pristvuju otvaranju. JP “Ceste Federacije Bosne i Hercegovine” Terezija 54 71000 SARAJEVO Bosna i Hercegovina

OSLOBO\ENJE utorak, 17. april/travanj 2012.
Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Na osnovu ~l. 135. ta~ka 11 Statuta dru{tva DD TTU Tuzla, ~lana 4. Pravilnika o radu DD TTU Tuzla direktor dru{tva, 16. 4. 2012. iz razloga trenutnog pove}anog obima proizvodnje objavljuje:

OGLASI
Bosnia and Herzegovina Federation of Bosnia and Herzegovina

21

J AVNI uposlenika uNdni odnos R S K O ra K U za prijem
Objavljuje se javni konkurs za prijem uposlenika u radni odnos na odre|eno vrijeme kod poslodavca Tvornica transportnih ure|aja Tuzla, i to: 1. Bravar - na poslovima bravar monter: a) VKV bravar ................................3 godine radnog iskustva u struci ...........................5 (pet) izvr{ilaca b) Ma{inski tehni~ar........................3 godine radnog iskustva u struci ...........................5 (pet) izvr{ilaca c) KV bravar ...................................5 godina radnog iskustva u struci ...........................5 (pet) izvr{ilaca 2. Ma{inski tehni~ar - na poslovima razrade dokumentacije: a) SSS ma{. Tehni~ar - proizvodni smjer… 3 godine radnog iskustva u struci...............2 (dva) izvr{ioca 3. Dipl. in`enjer ma{instva VSS - proizvodni smjer a) na poslovima i radnim zadacima in`enjer konstruktor....................3 godine radnog iskustva u struci ...........................2 (dva) izvr{ioca 4. Dipl. in`enjer ma{instva VSS - proizvodni smjer: ..........................................................1 godina radnog iskustva u struci ...........................1(jedan)izvr{ilac 5. SSS Metalostrugar: ..........................................................3 godine radnog iskustva u struci..............................3 (tri) izvr{ioca 6. SSS Metalogloda~: ..........................................................3 godine radnog iskustva u struci ...........................2 (dva) izvr{ioca 7. SSS Zavariva~ VKV: ..........................................................3 godine radnog iskustva u struci ...........................5 (pet) izvr{ilaca Prijavljivanje na konkurs: Kandidati su du`ni dostaviti sljede}u dokumentaciju kod prijave na konkurs: 1. diploma o zavr{enom obrazovanju - ovjerena kopija ne starija od 6 mjeseci, 2. potvrda-dokaz o radnom iskustvu, ne starija od 6 mjeseci, 3. molba za prijem u radni odnos sa osnovnim li~nim podacima. Javni konkurs za prijem uposlenika u radni odnos ostaje otvoren 7 dana od dana objavljivanja ra~unaju}i i neradne dane (subota i nedjelja). Molbu za prijem u radni odnos sa navedenim tra`enim dokumentima dostaviti li~no ili preporu~enom po{tom na adresu: Tvornica transportnih ure|aja Tuzla Ul. 18. hrvatske brigade br. 25 75 000 Tuzla sa naznakom “prijava na konkurs”. Neblagovremene i nepotpune prijave ne}e biti razmatrane. Direktor: Kadri} D`evad, dipl. ing. rud.

KANTON SARAJEVO Ministarstvo prostornog ure|enja i za{tite okoli{a

CANTON SARAJEVO
Ministry of Physical Planning and Environmental Protection

Na osnovu ~lana 22. stav 2. Zakona o izvr{avanju bud`eta Kantona Sarajevo i Uredbe o kriterijima za finansiranje programa i projekata neprofitnih organizacija i udru`enja koji se finansiraju/sufinansiraju iz bud`eta Kantona Sarajevo (“Slu`bene novine Kantona Sarajevo”, br. 33/11), Ministarstvo prostornog ure|enja i za{tite okoli{a objavljuje

za prikupljanje zahtjeva udru`enja i nevladinih organizacija za dodjelu sredstava za finansiranje projekata iz oblasti za{tite okoli{a iz bud`eta Kantona Sarajevo za 2012. godinu PREDMET JAVNOG POZIVA: Predmet javnog poziva je prikupljanje zahtjeva udru`enja i nevladinih organizacija iz oblasti za{tite okoli{a, za finansiranje projekata iz oblasti za{tite okoli{a, radi obezbje|enja finansijske podr{ke iz sredstava bud`eta Kantona Sarajevo za 2012. godinu sa pozicije Ministarstva prostornog ure|enja i za{tite okoli{a. PRAVO U^E[]A: Pravo u~e{}a imaju neprofitne organizacije i udru`enja iz oblasti za{tite okoli{a: - koji ispunjavaju op{te i posebne kriterije iz Uredbe, - ~ija aktivnost, programi i projekti nisu vezani za oblasti iz nadle`nosti drugih ministarstava (obrazovanja i nauke; kulture i sporta; rada, socijalne politike, raseljenih lica i izbjeglica; zdravstva; saobra}aja; bora~ke za{tite; stambenih poslova; privrede i za{tite od po`ara). KRITERIJI ZA DODJELU SREDSTAVA: Op{ti kriteriji: a) registracija udru`enja na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini; b) realizacija projekata udru`enja koji su od interesa za gra|ane Kantona ili doprinose razvoju i afirmaciji Kantona i provode se na podru~ju Kantona; c) ekonomska ili dru{tvena opravdanost projekta koje udru`enje predla`e i provodi; d) program rada za teku}u godinu sa obrazlo`enjem; e) finansijski plan za teku}u godinu; f) izvje{taj o urednom finansijskom poslovanju (bilans stanja, bilans uspjeha i narativni izvje{taj za prethodnu godinu); g) finansijski izvje{taj o utro{ku sredstava za projekte odobrene u prethodnoj godini; h) organiziranost i broj ~lanova udru`enja; i) broj lica koja u~estvuju u realizaciji projekata; j) specifi~nost potreba ~lanova udru`enja, odnosno populacije koju zastupaju; e) rezultati i uspjesi na kantonalnom, federalnom, dr`avnom i me|unarodnom nivou, odnosno broj korisnika obuhva}enih projektom. Posebni kriteriji: Posebni kriteriji su definisani u ~lanu 5. stav 1 Uredbe (oblast za{tite okoli{a). Projekti i programi koji }e imati prednost za dodjelu sredstava treba da budu usmjereni na slijede}e: - sprje~avanje proizvodnje otpada, uklju~uju}i prijedloge ponovne upotrebe ili produ`enog vijeka trajanja proizvoda, - smanjenje {tetnog djelovanja otpada na okoli{ i ljudsko zdravlje, kao i smanjenje sadr`aja {tetnih tvari u materijalima i proizvodima, - podizanje javne svijesti na smanjenju otpada, ~ime se ostvaruje doprinos u oblasti za{tite okoli{a, te socioekonomski efekti, - poduzimanje mjera za smanjenje proizvodnje otpada (uklju~uju}i kancelarijski otpad), integriranje koncepta prevencije stvaranja otpada u proizvodnom procesu (sastav materijala, vrste i koli~ine ambala`e i sl.), - promoviranje odgovorne potro{a~ke navike (izbor eko-dizajniranih proizvoda s eko-oznakom, iznajmljivanje umjesto kupovine i sl.), - promoviranje upotrebe repariranih ili proizvoda sa du`im rokom upotrebe, - konkretne i mjerljive akcije koje demonstriraju mogu}nosti ponovne upotrebe otpada u svakodnevnom `ivotu (izrada korisnih predmeta od otpadnog materijala, kompostiranje i sl., - promoviranje odr`ivog razvoj i ljudskih prava na zdrav i ~ist okoli{, - propagiranje odgovornog odnosa prema prirodi i kori{tenju prirodnih resursa, - populariziranje za{tite okoli{a i prirode kroz razli~ite oblike ekolo{ke edukacije, - podizanje svijesti o potrebi za{tite okoli{a i prostora, - konkretne akcije ure|enja, ~i{}enja, po{umljavanja, ozelenjavanja i sl. i - sve druge akcije usmjerene na stvaranje kvalitetnog odnosa prema okoli{u. Dokumentacija koja se treba dostaviti prilikom prijave projekata: a) Popunjen obrazac broj 7.3-02-01/01 za aplikaciju za finansiranje/sufinansiranje projekta, a koji se nalazi ne web strani Kantona Sarajevo ili se direktno mo`e preuzeti u prostorijama Ministarstva prostornog ure|enja i za{tite okoli{a, soba 347; b) Rje{enje o registraciji; c) Uvjerenje o poreskoj registraciji - identifikacioni broj; d) Uvjerenje o izmirenim poreskim obavezama; e) Uvjerenje o izmirenim porezima i doprinosima za zaposlenike (ukoliko ima zaposlenika); f) Bilans stanja i bilansa uspjeha ovjereni od nadle`ne poreske uprave za prethodnu godinu, g) Izvje{taj o utro{ku sredstava za projekte odobrene u prethodnoj godini, h) Statut udru`enja. Udru`enje koje nema uposlenih i neizmirenih obaveza mo`e dostaviti ovjerenu izjavu kod nadle`nog organa, da nema uposlenih i neizmirenih obaveza kojom to potvr|uje. Osim navedene dokumentacije, udru`enja su du`na dostaviti dokaze o ispunjavanju op{tih i posebnih kriterija. Kompletnu dokumentaciju dostaviti u pisanom materijalu i na CD-u; OCJENA PRIJAVA: Ocjenu i pripremu prijedloga rang-liste projekata i programa udru`enja i nevladinih organizacija pristiglih na ovaj poziv, vr{it }e Komisija koju }e imenovati ministar prostornog ure|enja i za{tite okoli{a Kantona Sarajevo. Ne}e se razmatrati prijave udru`enja/organizacija: - koji nisu dostavili narativni i finansijski izvje{taj o utro{ku sredstava za odobreni program ili projekte za koji su imali odobrena bud`etska sredstva u prethodnom periodu, - koja ne ispunjavaju op{te i posebne kriterije iz ovog poziva, - ~iji projekti, programi, aktivnosti nisu prijavljeni na na~in propisan ovim pozivom, - ~iji projekti, programi, aktivnosti imaju komercijalni ili isklju~ivo nau~no-istra`iva~ki karakter, - ~iji su projekti, programi, aktivnosti napravljeni samo u korist ~lanova organizacije/udru`enja. PODNO[ENJE PRIJAVA: Prijava na javni poziv podnosi se u zatvorenoj koverti sa naznakom “Prijava na javni poziv - ne otvaraj”, na protokol Kantona Sarajevo ili po{tom na adresu: Kanton Sarajevo Ministarstvo prostornog ure|enja i za{tite okoli{a R. D@. ^au{evi}a br. 1 71 000 Sarajevo Na koverti je potrebno upisati podatke o podnosiocu zahtjeva: naziv, adresa, telefon i dr. Rok za podno{enje prijava je 4. 5. 2012. godine. Nepotpune i neblagovremene prijave se ne}e razmatrati. Javni poziv }e biti objavljen i na WEB stranici Kantona Sarajevo http://mpz.ks.gov.ba, u rubrici Obavje{tenja. Sve dodatne informacije mogu se dobiti putem e-mail: dijana.catibovic@mpz.ks.gov.ba
web: http://mpz.ks.gov.ba e-mail: mpz@mpz.ks.gov.ba Tel: + 387 (0) 33 562-086,Fax: + 387 (0) 33 562-177 Sarajevo, Reisa D`emaludina ^au{evi}a 1

JAVNI POZIV

Na osnovu ~lana 243. stav 2. Zakona o privrednim dru{tvima Nadzorni odbor ZIF-a “BOSFIN” d.d. Sarajevo na sjednici odr`anoj 16.04.2012. godine razmatrao je prijedlog dioni~ara sa preko 5% dionica sa pravom glasa koji je stigao u zakonskom roku vezano za izmjene i dopune dnevnog reda V skup{tine ZIF-a “BOSFIN” d.d. Sarajevo zakazane za 18.04.2012. godine, prijedlog kandidata za izbor ~lanova Nadzornog odbora ZIF-a “BOSFIN” d.d. Sarajevo i objavljuje slijede}e:

Nadzorni odbor je prihvatio navedeni prijedlog i utvrdio dnevni red V skup{tine ZIF-a “BOSFIN” d.d. Sarajevo zakazane za 18.04.2012. godine i to: 1. Izbor predsjednika Skup{tine; 2. Izbor dva dioni~ara-ovjeriva~a zapisnika Skup{tine; 3. Usvajanje odluke o izmjenama i dopunama Statuta ZIF-a “BOSFIN” d.d. Sarajevo i pre~i{}enog teksta Statuta; 4. Dono{enje odluke o razrje{enju svih ~lanova Nadzornog odbora; 5. Dono{enje odluke o imenovanju novih ~lanova Nadzornog odbora. II Nadzorni odbor je utvrdio listu kandidata za izbor ~lanova Nadzornog odbora ZIF-a “BOSFIN” d.d. Sarajevo - Peter Gorin{ek - Neven Tomi} - Edvard Sko~ir Predsjednik Nadzornog odbora Prof. dr. Aziz [unje

O BAVJE[TENJE
I Dioni~ar ZIF-a “BOSFIN” d.d. Sarajevo QWEST INVESTMENT PLC dostavio je prijedlog za izmjene i dopune dnevnog reda V skup{tine ZIF-a “BOSFIN” d.d. Sarajevo zakazane za 18.04.2012. godine i predla`e da se dnevni red dopuni ta~kama 4 i 5 koje glase: 4. Dono{enje odluke o razrje{enju svih ~lanova Nadzornog odbora; 5. Dono{enje odluke o imenovanju novih ~lanova Nadzornog odbora.

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 I 211781 11 I Sarajevo, 11. 4. 2012. godine Op}inski sud u Sarajevu, u izvr{nom predmetu tra`ioca izvr{enja MIKROKREDITNA FONDACIJA EKI SARAJEVO, ul. M. Fadilpa{i}a br. 1, Sarajevo, koje zastupa Adina Buzurovi}, advokat iz Sarajeva, protiv izvr{enika BE[LIJA ALISA, ul. Kara{nica br. 21, Ilija{, i BE[LIJA MUAMER, ul. Kara{nica br. 21, Ilija{, radi izvr{enja, na osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku, a u vezi sa ~lanom 21. Zakona o izvr{nom postupku, objavljuje

RJE [ E N JE O IZ VR [ E NJU
Broj 65 0 I 211781 11 I od 13. 10. 2011. godine Na osnovu vjerodostojne isprave-mjenice, serija AF2619585, bez protesta, radi naplate nov~anog potra`ivanja tra`ioca izvr{enja u ukupnom iznosu od 1.825,46 KM, sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od 22. 6. 2011. godine pa do isplate, odre|uje se izvr{enje prema izvr{enicima i to pljenidbom do 1/2 pla}e izvr{enika Be{lija Alise JMBG 1105985179166, koju ostvaruje kod Dru{tva “Prevent Sarajevo” d.o.o. Visoko, sa sjedi{tem u Visokom, ul. Goru{a bb, te prenosom nov~anih sredstava na `irora~un tra`ioca izvr{enja kod Raiffeisen Bank broj: 16100000-262-00002 sve do potpunog namirenja tra`ioca izvr{enja, kao i zaplijenom, procjenom i prodajom pokretnih stvari izvr{enika Be{lija Alisa i Be{lija Muamer na adresi prebivali{ta, i namirenjem tra`ioca izvr{enja iz iznosa dobijenog prodajom istih, te prenosom nov~anih sredstava na `irora~un tra`ioca izvr{enja kod Raiffeisen Bank broj 16100000-262-00002, sve do potpunog namirenja tra`ioca izvr{enja. Tro{kovi izvr{nog postupka odre|uju se u iznosu od 313,01 KM (sudska taksa u iznosu od 73,01 i tro{kovi advokata u iznosu od 240,00 KM). SUDIJA Alisa Numi}, s. r. POUKA: Protiv ovog rje{enja stranke mogu izjaviti prigovor ovom sudu u roku od 8 dana od dana prijema u dovoljnom broju primjeraka za sud i stranke. Dostavljanje rje{enja o izvr{enju izvr{eniku smatra se izvr{enim protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja.

22

BIZNIS I EKONOMIJA

utorak, 17. april/travanj 2012.

OSLOBO\ENJE

@eljeznice RS-a

Uo~i sjednice koordinacije udru`enja proizvo|a~a mlijeka u FBiH

Mljekari najavljuju
gra|anski neposluh
je potrebu presjedanja putnika te ni`e ostvarenje broja prevezenih putnika i putni~kih kilometara u odnosu na 2010. godinu, kao i obustave rada u toku 2011, navodi se u izvje{taju o poslovanju tog javnog preduze}a. Pro{le godine je prevezeno 5.191.000 tona robe, {to je dva posto vi{e u odnosu na ostvarenje u 2010. @eljeznice RS-a nemaju dovoljno vu~nih vozila i na kraju pro{le godine raspolagale su s 82 vozila, od kojih je radno aktivno bilo tek 31.

Nema ni putnika,
@eljeznice Republike Srpske su u 2011. godini prevezle 317.000 putnika, {to je za ~ak 21 posto ni`e u odnosu na 2010, a tom javnom preduze}u nedostaju putni~ki i teretni vagoni, kao i lokomotive, javila je Fena. Lani su @eljeznice ostvarile 21.500.000 putni~kih kilometara, {to je za 13 posto ni`e u odnosu na prethodnu godinu. Remont pruge Jo{avka - Srpska Kostajnica, koji je po~eo 24. maja 2010, jo{ nije zavr{en iako su rokovi probijeni, uzrokovao

ni lokomotiva
Od proizvodnje mlijeka u FBiH `ivi 10.000 porodica

Mehmed Nik{i}, predsjednik Udru`enja proizvo|a~a mlijeka FBiH: Na poticaj od 16 feninga smo radili kada je nafta ko{tala 1,36, a danas je 2,55 KM
Isplata obaveza iz 2011. do 1. maja, poticaj od 25 feninga po litri mlijeka i po 600 maraka za sila`ni kukuruz i junicu, te 50 posto povrata za investicije, odnosno nabavku opreme i mehanizacije iz ruralnog razvoja su glavni zahtjevi Udru`enja proizvo|a~a mlijeka u FBiH koji su protekle subote sa vanredne sjednice Skup{tine ovog udru`enja upu}eni ministru poljoprivrede, vodoprivrede i {umarstva FBiH i dopremijeru FBiH Jerku Ivankovi}u Lijanovi}u. rashoda od 100 i vi{e posto. I pored toga, neko ima pravo da nam nudi poticaj kakav je bio prije ~etiri godine. Tra`imo vanrednu reviziju utro{ka sredstava za 2011, a na osnovu revizorskog nalaza da}emo sve od sebe da ne ostanemo samo na nalazu, nego da se preduzmu zakonske obaveze, odnosno da se u pri~u uklju~i i nadle`no tu`ila{tvo. Postoje naznake da su sredstva nelegalno potro{ena", ka`e Nik{i}, te dodaje da nema nijednog argumenta da mljekari budu zadovoljni radom ministra Ivankovi}a. Nik{i} ka`e da mljekari nemaju rezervnu varijantu jer su najve}e farme u BiH po~ele da propadaju. Vi{e nije bitno, tvrdi on, {to FBiH neredovno pla}a, nego {to se ne po{tuju zakoni po kojima je rok za objavu programa i pravilnika 60 dana od usvajanja bud`eta. "Niko ni{ta ne po{tuje. Na{e udru`enje }e na sutra{njoj sjednici Koordinacije 11 federalnih udru`enja u Konjicu najvjerovatnije tra`iti pokretanje tu`be protiv ministra Ivankovi}a i Vlade FBiH zbog nepo{tivanja zakona. U slu~aju da se ne ispo{tuju na{i zaklju~ci, poduze}emo radikalne mjere, a vidje}emo ho}e li to biti izlazak na ulicu ili gra|anska neposlu{nost. Ne mislim da je izlazak na ulicu bolje rje{enje od nepla}anja doprinosa i poreza dr`avi, pa da vidimo od ~ega }e oni `ivjeti", ka`e Nik{i}.

Otvoren Super Konzum

u Mepas Mallu

Nelegalno tro{enje
U sklopu Mepas Malla otvorena je najve}a Konzum prodavnica u Hercegovini koja kupcima nudi bogat asortiman sa vi{e od 20.000 razli~itih proizvoda u izuzetno atraktivnom prostoru na vi{e od 3.000 kvadratnih metara ukupne povr{ine. U prodavnici je zaposleno 50 novih radnika. Super Konzum Mostar je 151. Konzumov maloprodajni objekat u Bosni i Hercegovini. Iz raznovrsne ponude izdvaja se veliki izbor uvijek svje`eg vo}a, povr}a, mesa, peciva, mlije~nih i delikatesnih proizvoda, vrhunskih vina, gotovih jela i drugih `ivotnih namirnica, kao i proizvoda za higijenu, ~i{}enje i ure|enje doma, odjeli tekstila, igra~aka, malih ku}anskih aparata i tehnike saop}io je Konzum. Prvi ~ovjek Udru`enja Mehmed Nik{i} nam je ju~er rekao da je neprihvatljiv Ivankovi}ev prijedlog da poticaji za proizvodnju mlijeka budu 16 feninga. "Na 16 feninga smo radili kada je li tar naf te ko {tao 1,36 KM, a danas je 2,55 KM s vjerovatnom tendencijom rasta, kao {to }e rasti i ostali tro{kovi. Tre nu tno ima mo po ve }a nje

Proizvodnja mlijeka
Od proi zvo dnje mli je ka u FBiH, prema podacima Udru`enja proizvo|a~a mlijeka, `ivi vi{e od 10.000 porodica. Komentar novonastale situacije ju~er smo poku{ali dobiti i od ministra Ivankovi}a, ali on nije odgovorio na na{e telefonske pozive.
Dk. OMERAGI]

CENTRALNA BANKA BOSNE I HERCEGOVINE
Kursna - te~ajna lista - broj 074 - 17. 4. 2012. godine.
Kursevi u konvertibilnim markama /BAM/
Zemlja [ifra valute Oznaka valute Jedinica valute Kupovni za devize i efek.valutu Srednji za devize Prodajni za devize

Bijeljina spremna za dvodnevnu turisti~ku manifestaciju

EMU 978 EUR 1 1.955830 Australija 036 AUD 1 1.549595 Kanada 124 CAD 1 1.497383 Hrvatska 191 HRK 100 26.098490 Ceska R 203 CZK 1 0.078702 Danska 208 DKK 1 0.262262 Maðarska 348 HUF 100 0.652750 Japan 392 JPY 100 1.854859 Litvanija 440 LTL 1 0.565032 Norveska 578 NOK 1 0.258300 Svedska 752 SEK 1 0.219647 Svicarska 756 CHF 1 1.622404 Turska 949 TRY 1 0.831851 V.Britanija 826 GBP 1 2.371388 SAD 840 USD 1 1.497958 Rusija 643 RUB 1 0.050446 Kina 156 CNY 1 0.237197 Srbija 941 RSD 100 1.748659 SDR (Special Drawing Rights) na dan 13. 04. 2012 = SDR (Special Drawing Rights) na dan 13. 04. 2012 =

1.955830 1.553479 1.501136 26.163900 0.078899 0.262919 0.654386 1.859508 0.566448 0.258947 0.220197 1.626470 0.833936 2.377331 1.501712 0.050572 0.237791 1.753042 USD BAM

1.955830 1.557363 1.504889 26.229310 0.079096 0.263576 0.656022 1.864157 0.567864 0.259594 0.220747 1.630536 0.836021 2.383274 1.505466 0.050698 0.238385 1.757425 1.54300 2.295284

Sti`u izlaga~i iz Gr~ke, Bugarske i Srbije
Dvodnevna turisti~ka manifestacija Bijeljina-turist 2012. po~inje u petak i okupi}e stotinjak izlaga~a iz Republike Srpske i regiona, javila je Srna. Direktor Turisti~ke organizacije op{tine Bijeljina Simo Laketi} ka`e da se do ponedjeljka prijavilo 70 u~esnika - izlaga~a iz Republike Srpske, Bugarske, Gr~ke, ali da ih najve}i broj, oko 50 posto, kao i pro{le godine, dolazi iz Srbije. Ovo je tre}a manifestacije na kojoj }e izlaga~i imati priliku da promovi{u turisti~ke operatere iz svoje lokalne zajednice. Istovremeno, prema programu saj-

ma, bi}e predstavljena gastroponuda tradicionalnih jela sa podru~ja sa kojih u~esnici dolaze.

Na sajmu, koji organizuje Turisti~ka organizacija iz Bijeljine, bi}e promovisani i restorani i kuhinje lokalnih zajednica.

OSLOBO\ENJE utorak, 17. april/travanj 2012.

BIZNIS/BERZE
1.476,63
BIFX

23

Za ~etiri centrale potrebno dobiti povjerenje gra|ana

750,90

SASX-10

903,29

SASX-30

Marketing Kingdom

Svjetski marketin{ki stru~njaci u BiH
Nakon velikog uspjeha u ovim povodom je rekao: “NaZagrebu i Beogradu jedna {a namjera je da dovedemo od najve}ih marketin{kih globalnu ekspertizu u ovaj konferencija - Marketing region i izuzetno smo sretni Kingdom odr`at }e se u Sa{to }e na{ brend Kingdom zarajevu 21. maja 2012. godi`ivjeti u Sarajevu narednog ne u ASA poslovnom centru. mjeseca. Ulo`ili smo veliki Na ovom najve}em glotrud da bismo doveli markebalnom skupu marketintin{ke stru~njake iz nekih od {kih profesionalaca, svoja najve}ih svjetskih kompanidostignu}a predstavit }e ja tako da sam siguran da }e stru~njaci kao {to su: Peter se u~esnici na ovom doParkes, menad`er za druga|aju jako dobro provesti. {tvene mre`e Expediae, SeFokusiramo se na “vru}e tebastian Micozzi, voditelj Petrov: Uspjeh je dovesti me” te pozivamo u~esnike , marketinga za epsiCo, Mark svjetske stru~najke u region da postavljaju pitanja i na Drasutis, direktor produkt marketinga Yahoo!, kraju doga|aja odu sa jasnom strategijom kote drugi marketin{ki profesionalci iz kompa- ju mogu provesti u svojim kompanijama” . nija IBM, KLM, Unilever, BSkyB, American Sarajevo Marketing Kingdom organizuje Express, Novartis i Hewlett Packard. kompanija The PWorld sa sjedi{tem u DubaCilj konferencije je da se profesionalcima, iju, uz podr{ku generalnog sponzora ASA grukroz interaktivne prezentacije i otvoreni di- pacije, zlatnog sponzora Me|unarodnog jalog predstave strate{ki trendovi u poslova- aerodroma Sarajevo, te medijskih partnera nju na globalnom nivou. TV1, Oslobo|enje, RSG i RSG1, portal Radio Kosta Petrov, glavni organizator doga|aja, Sarajevo i Identitet.

Investicije vrijedne 300 miliona KM

EPBiH spreman

za investicije
Ranijih godina gra|ani doline rijeke Sane demonstracijama su zaustavili projektiranje HE Vrhpolje, na kojima su na~elnici dobijali i gubili izbore
^lanovi Uprave Javnog preduze}a Elektroprivreda BiH sa generalnim direktorom Elvedinom Grabovicom na ~elu, u ponedjeljak su odr`ali sastanak sa premijerom Unsko-sanskog kantona Hamdijom Lipova~om i na~elnicima op}ina Bu`im, Cazin, Bosanska Krupa i Biha}. Cilj sastanka je tra`enje podr{ke kod lokalnih vlasti za za izgradnju hidroelektrana Vrhpolje i ^aplje na rijeci Sani, HE Kljaji}i na rijeci Sanici, HE Unac na rijeci Unac i za pro{irenje HE Una Kostela. Gra|ani na{eg kantona su dobri potro{a~i elektri~ne energije. Kraji{nici su pametni, {kolovani i samosvjesni, prema tome, ne}emo ni{ta odbacivati zbog toga {to nemamo dovoljno informacija. Razmotri}emo stru~ne prezentacije, a bili bismo budale kada bismo odbacili 300 miliona vrijedne investicije, kazao je premijer Lipova~a. Podr{ka hidrocentralama od zvani~nika nije upitna, izuzev u gradovima Klju~ i Sanski Most na rijeci Sani, ~iji se na~elnici nisu pojavili na ovom sastanku. Ranijih godina gra|ani doline rijeke Sane demonstracijama su zaustavili projektiranje HE Vrhpolje, na kojima su na~elnici dobijali i gubili izbore.

Rasprava o elektrani na biomasu
Regulatorna komisija za elektri~nu energiju Federacije BiH (FERK) najavila je za danas javnu raspravu o nacrtu prethodne dozvole za izgradnju male elektrane na biomasu u op}ini Livno, potvr|eno je u op}inskoj upravi, javila je Srna. Javna rasprava bi}e odr`ana u Op}ini Livno, a mogu joj prisustvovati sva zainteresovana pravna i fizi~ka lica kojima }e biti pru`ena mogu}nost da daju svoje mi{ljenje i komentare na nacrt prethodne dozvole. Podnosilac zahtjeva za izdavanje dozvole za izgradnju elektrane instalisane snage 1.259 kilovata i planirane godi{nje proizvodnje 10.296 gigavat-sati elektri~ne energije je privatno preduze}e Esko-eko energija iz Livna, koje je suvlasnik livanjske Gradske toplane.

Jedna dovoljna
Ina~e, Unsko-sanskom kantonu dovoljna bi bila samo jedna od ovih centrala da bude energetski neovisan, sa 100 kilovata proizvodnje po satu bilo bi dovoljno energije i za izvoz. Ali kao prepreka bogatom vodnom potencijalu u ovom kantonu uvijek su stajali gra|ani i brojna ekolo{ka udru`enja. - Ovo su ekolo{ke centrale, ~ista ekolo{ka energija i nadamo se podr{ci, kazao je direktor Grabovica. Na pitanje koliko je podr{ka gra|ana presudna, Garbovica ka`e da je presudna dobra komunikacija, nakon koje gra|ani ne}e imati ni{ta protiv. I premijer Kantona je zadovoljan prijedlozima i finansijskim efektima, ~ak ka`e da eventualna hidroakumulacija i jezera, su ~ak pozitivna i za turizam Kantona.

Sarajevska berza/burza Kursna lista za 16. april/travanj 2012.
Dioni~ko dru{tvo Zvani~ni Promj. slu`beni kursa kurs (KM) (%) Max. cijena Min. cijena Koli~ina (dionice) Vrijednost (KM) Broj transakcija

Podr{ka gra|ana
- Ne}emo insistirati na Vrhpolju (Klju~), radi se o ve}oj akumulaciji i kompleksnijem projektu, ali se nadamo da }e HE ^aplje (Sanski Most) biti prihva}ena. Dolazi vrijeme kada }emo i mi, umjesto da samo slu{amo o velikim projektima biv{e nam dr`ave, kona~no i sami po~eti graditi takve, kazao nam je direktor Grabovica. Ipak, gra|ani Kantona jo{ ne mogu o~ekivati konkretne poteze, kako je kazao direktor, projekti su jo{ u fazi pridobijanja podr{ke lokalne vlasti i gra|ana.
F. BENDER
KOTACIJA KOMPANIJA Bosnalijek d.d. Sarajevo KOTACIJA FONDOVA ZIF Bonus dd Sarajevo ZIF MI Group dd Sarajevo KOTACIJA OBVEZNICA FBiH FBiH obveznice ratna potra`ivanja ser. F FBiH stara devizna {tednja serija D FBiH stara devizna {tednja serija N PRIMARNO SLOBODNO TR@I[TE BH Telecom d.d. Sarajevo Energoinvest d.d. Sarajevo Fabrika duhana Sarajevo dd Sarajevo IK Banka dd Zenica JP Elektroprivreda BIH dd Sarajevo Tvornica cementa Kakanj dd Kakanj SEKUNDARNO SLOBODNO TR@I[TE Higijena dd Sarajevo Pobjeda dd Te{anj

10,47

-0,26

10,50

10,20

330

3.456,00

2

4,47 4,00

-4,89 -0,50

4,47 4,00

4,47 4,00

5 193

22,35 772,00

1 1

29,86 98,50 92,01

2,97 0,00 1,11

29,86 98,50 92,01

29,86 98,50 92,01

2.225 6.095 816

664,38 6.003,58 750,80

1 1 1

Agencija za bankarstvo Republike Srpske

Svaki gra|anin du`an po 1.687 KM
Na kraju pro{le godine prosje~na zadu`enost po stanovniku u Republici Srpskoj je iznosila 1.687 KM, podaci su Agencije za bankarstvo RS-a, javila je Fena. Podaci Agencije potvr|uju da gra|ani ovog entiteta u kreditima sve ~e{}e tra`e izlaz. Zadu`enost po stanovniku u posljednjih nekoliko godina ponovo je pove}ana, ako se posmatra 2008, kada je iznosila 1.801, u 2009. je bila 1.664, a u 2010. 1.624 KM po stanovniku. Ukupni bruto krediti banaka u RS (4.149,4 miliona KM) lani su porasli za pet posto, od ~ega krediti stanovni{tvu za ~etiri posto u odnosu na kraj 2010. Za prosje~nu zadu`enost po stanovniku RS-a kori{teni su statisti~ki podaci Republike Srpske, prema kojima je u 2010. godini bilo oko 1,433 miliona stanovnika.

19,66 3,68 46,08 67,96 18,50 19,50

-0,06 -0,41 1,01 2,94 -1,57 0,00

19,68 3,70 46,50 68,00 18,51 19,50

19,61 3,61 45,62 67,00 18,50 19,50

377 120 285 282 239 54

7.411,13 442,20 13.183,57 19.166,00 4.422,60 1.053,00

6 2 9 8 2 2

3,00 3,60

2,74 -5,26

3,00 3,60

3,00 3,60

14.191 235

42.573,00 846,00

2 1

NAFTA

ZLATO

P[ENICA

118,65 1,99

$ 2,11 %

1.649,60 31,58

$ 0,64 %

648,00 616,50

$ 0,61 %

PLIN
$ 0,45 %

SREBRO
$ 2,05 %

KUKURUZ
$ 0,68 %

24

OGLASI

utorak, 17. april/travanj 2012.

OSLOBO\ENJE

OSLOBO\ENJE utorak, 17. april/travanj 2012.

SARAJEVSKA HRONIKA

25

Ne}emo praviti probleme na protestima
Od 181 policijske uniforme za ekstremne uslove, njih 11 ministar je naru~io u crnoj boji i odvojio za poklon • Sarajevo je grad sve opasnijeg `ivljenja, ka`e Rener
U prostorijama Doma sindikata ju~er je Sindikat policije MUP-a Kantona Sarajevo odr`ao konferenciju za novinare povodom najave {trajka pred zgradom Vlade KS-a i peticije za smjenu ministra Muhameda Budimli}a. Predsjednik Saveza samostalnih sindikata BiH za Kanton Franjo Rener podsjetio je na to da je Kantonalni odbor SSSBiH prvi potpisao sporazum, ne sa strankama platforme, ve} sa ~lanovima Vlade KS-a. - Sporazum o me|usobnom po{tivanju i saradnji ta~no je definisao obaveze i njihove i na{e. Nisam sretan {to se Sindikat policije na ovaj na~in obra}a javnosti, a nije na ~ast ni Vladi ni Sindikatu {to je Sarajevo grad sve opasnijeg `ivljenja, napomenuo je Rener.

Policajci ministru dalil rok od deset danal

Rang-lista

Od ministra je zatra`ena pomo} za policajca koji je nedavno te{ko ranjen na Skenderiji, ali nam je odgovorio kako se najprije mora napraviti rang-lista, pa onda vidjeti ko mo`e dobiti novac, izjavio je ju~er \ozo. - MUP-u fali 249 policajaca. Tra`ili smo da se popune ta mjesta, jer trpe ovi koji rade. Stotinu policajaca je na bolovanju, kolege iz drugih kantona ne znaju kako je osiguravati po tri-~etiri manifestacije dnevno. Pro{le godine nismo uspjeli penzionisati 20 kolega, umrli su prije toga, e, to je policijski posao, napomenuo je \ozo.
Sporazum Sindikata i Vlade: Malo {ta je ura|eno

1.001 za smjenu
Rener je naglasio kako je Sindikat policije jedini u KS-u jo{ bez kolektivnog ugovora, te da se nacrt zakona o platama policijskih slu`benika pretvorio u politi~ku igru, kako onih na vlasti, tako i opozicije. Predsjednik SSSBiH za KS je napomenuo kako jo{ goru situaciju po tom pitanju o~ekuje kako se bli`e lokalni izbori u na{oj zemlji. - Akt koji reguli{e prava uposle-

nih u MUP-u je napravljen tako {to je zaobi|en Sindikat i to me ~udi. Ako u narednih 15 dana ne do|e do drasti~nih promjena u odnosima prema Sindikatu, na sjednici vanrednog odbora SSSBiH }u morati okarakterisati i ministra i MUP kao rijetke koji ne po{tuju sporazum sa nama, istakao je Rener. Predsjednik Sindikata policije Ned`ib \ozo podsjetio je kako je

Vanredni ministar
Iako je krajem pro{le sedmice re~eno da u ovoj po~inju pojedina~ni pregovori sindikata sa ~lanovima Vlade o cijeni rada, ju~er je bilo mirno. - Niko nas nije zvao iz resornog ministarstva, ni na{ vanredni ministar (Fahrudin Oru~evi}, op. a). U ponedjeljak imamo sastanak u KO Sindikata, na kojem }emo donijeti odluku o tome na koji na~in }emo podr`ati proteste policije, ako do njih do|e, kazao nam je ju~er predsjednik Sindikata osnovnog obrazovanja Saudin Sivro. prvi udar ova organizacija do`ivjela u junu 2011, kad su predstavnici MUP-a oti{li u Hrvatsku kao ~lanovi sindikata Vije}a Evrope, a ministar ih je na vanrednom presu optu`io za neposluh. - Poslije se pohvalio kako je nabavljeno 720 vozila za MUP, a otkako postoji Ministarstvo, kupljeno je 211 vozila. U peticiji koju smo pokrenuli, pitali smo ~lanove Sindikata `ele li ministra koji }e ih dru{tvu predstavljati onakvima kakvi jesu. U 48 sati smo skupili 1.014 potpisa za proteste, a od toga 1.001 ~lan je bio za smjenu ministra Budimli}a, naglasio je \ozo, te podsjetio da niko od policajaca nije dobio jubilarnu nagradu ni novac za te{ka oboljenja, iako je to zakonska obaveza. - Na pitanja o tome ministar odgovara - neka tu`e. Pa imamo ionako previ{e tu`bi. Na svaku od njih Kanton }e platiti hiljadu maraka zateznih kamata. Ministar je najavio nove uniforme pred Novu godinu, a mi te zimske jo{ nismo zadu`ili. Pet godina nosimo iste cipele, a radi se svaki dan. Sastav svakog dijela uniforme je opisan u federalnoj uredbi, a mi smo dobili ko{ulje koje se gu`vaju. Nas policajaca je 1.350, za 350 ljudi nije naru~eno ni{ta, a slu`benici iz Krim-policije, ta-

ko|er, ne}e ni{ta dobiti, pojasnio je \ozo. Prema \ozinim rije~ima, od 181 uniforme naru~ene za rad policajaca u ekstremnim uslovima (na Bjela{nici, Ni{i}ima...), {est kompleta Budimli} je odvojio za svoj kabinet.

Zahtjev SDP-u
- Uz to, 11 kompleta je zatra`io u crnoj boji, {to je protivno uredbi, a njene izmjene mo`e uraditi samo federalni MUP. Pored toga, takve uniforme mogu nositi samo ovla{tena slu`bena lica, ne gra|ani, napomenuo je \ozo. \ozo je pred novinarima i svojim kolegama koje su iz no}ne smjene do{le u Dom sindikata poru~io kako }e ~ekati jo{ deset dana. - Tra`imo od partije koja je delegirala ministra (SDP, op. a) da ga urazumi, a ako se situacija ne promijeni, idemo u proteste kojima }emo tra`iti njegovu smjenu, zaklju~io je \ozo, te dodao kako policija ima pravila pona{anja i da ne}e praviti probleme pred zgradom Vlade.
J. M.

Analiza kravate
U toku sedmice bi}e poznati detalji analize dijelova uniforme kupljene za policiju, a koji se ispituju u Sloveniji. - Jo{ 2008. godine te kravate su uvezene iz Kine u Hrvatsku, pa su oni zaklju~ili da im nisu dobre. Onda su prodate u RS, a odatle su kupljene za nas. Po kopijama ra~una, vidi se da smo mi kravatu od pola marke platili 14,04 KM po komadu, naglasio je \ozo.

\ozo: Pet godina u istim cipelama
Foto: D`. KRIJE[TORAC

Vanredna sjednica Sindikata JU Dom zdravlja KS-a

Formirani pregovara~ki tim i [trajka~ki odbor
Peticija i me|u zdravstvenim radnicima o pokretanju generalnog {trajka
Sin di kat ra dni ka JU Dom zdravlja KS-a na ju~era{njoj vanrednoj sjednici formirao je pregovara~ki tim i [trajka~ki odbor, koji }e komunicirati sa menad`mentom ove ustanove i kantonalnim Ministarstvom zdravstva u vezi sa zahtjevom Sindikata. Podsje}amo, zahtjevi Sindikata su zbrinjavanje nepriznatog kadra, isplate plata u skladu sa kolektivnim ugovorom, obezbje|ivanje materijalnih tro{kova i uslova za rad, te pokretanje krivi~ne odgovornosti protiv onih koji su ovu ustanovu doveli u ovakvo te{ko stanje. - Naredne sedmice }emo zahtjeve uputiti menad`mentu i resornom ministarstvu, te im dati rok od 15 dana da se o~ituju. Ukoliko ih ne prihvate, pokrenut }emo generalni {trajk. U toku ove sedmice }emo krenuti u prikupljanje potpisa radnika, kojih treba da skupimo vi{e od 51 posto, kako bismo sve uradili na zakonit na~in. @elimo da im damo do znanja da mi po{tujemo zakon, da iza ove na{e
Sindikat }e prikupljati potpise uposlenika

odluke stoje i radnici, kojima je svega vi{e preko glave, kazao nam je Bassam Koudeimati,

predsjednik Sindikata JU Dom zdravlja.
E. A.

26

SARAJEVSKA HRONIKA

utorak, 17. april/travanj 2012.

OSLOBO\ENJE

Po~elo deminiranje u Rakovici

Prevencija smrtnosti djece

^i{}enje lokacije Brdo
U MZ Rakovica od 13. aprila po~elo je deminiranje lokacije Brdo. Ovo je jedini zaostali projekt iz prethodne godine koji se nije mogao realizirati zbog lo{ih vremenskih uslova. Sredstva su zajedni~ki obezbijedile Evropska unija i Op}ina Ilid`a i, kako je planirano, deminirat }e se povr{ina od 43.284 kvadrata. Ove radove izvodi firma UEM - Sarajevo. - Lokacija se nalazi u naselju Vele prema Kiseljaku. Ovo je {umski teren i te{ko je re}i koliko je zaga|en minama i NUS-om. O~ekujemo da bi se radovi mogli zavr{iti za mjesec ukoliko vremenske prilike budu zadovoljavaju}e. Kre}e se sa tehni~kim izvi|anjem i ako se pojavi vi{e eksplozivnih sredstava, odmah }e se pre}i na njihovo ~i{}enje, kazala je Mira Boras, pomo}nica na~elnika za civilnu za{titu Ilid`e. Iz Slu`be CZ-a Ilid`e upozoravaju i mole gra|ane da ne sijeku {umu ili se ovuda kre}u, te da ne sklanjaju oznake i trake kojima je obilje`eno mjesto deminiranja. Op}ina je u ovoj godini za deminiranje obezbijedila vi{e od milion KM za ~i{}enje i tehni~ko izvi|anje na 16 lokacija. O~ekuje se da }e i sada ove projekte podr`ati donatori iz EU, jer se na Ilid`i jo{ nalazi 17.416.100 kvadrata rizi~ne povr{ine.
Z. T.

Vezana sjedalica sigurnija od krila
Naredni mjesec na{i slu`benici }e raditi preventivno sa voza~ima, a poslije }emo pristupiti sankcioniranju, istakao je Nefi}
Udru`enje Djeca u saradnji sa kantonalnim MUP-om organizovalo je ju~er radionicu “Prevencija smrtnosti djece kori{tenjem sigurnosnih sjedalica” Istaknuto . je kako je u pro{loj godini u saobra}ajnim nesre}ama povrije|eno 40 djece koja nisu bila u sjedalicama ili su sjedila u nepropisno ugra|enim sigurnosnim sistemima. Prema rije~ima voditeljice ovog programa Lane Zeherovi}, po zakonu u autosjedalicama moraju biti smje{tena djeca visine do 150 centimetara i te`ine 36 kilograma.

Odgovaraju}i uzrast
Na poziv v.d. na~elni ka No vog Gra da Anera [umana, delegacija KJKP Gras sa generalnim direktorom Harisom Kadi}em na ~elu posjetila je ju~er Op}inu. Direktor Kadi} upoznao je na~elnika i njegove saradnike sa trenutnim stanjem i aktivnostima preduze}a te projektima razvoja i unapre|enja javnog gradskog prevoza u Sarajevu. [uman je pokazao spremnost za aktivno u~e{}e u projektima koji za cilj imaju pobolj{anje kvaliteta prevoza kao {to je nabavka novih vozila te prepoznao da se radi o projektima od posebnog zna~aja i interesa za stanovnike Novog Grada i Kantona Sarajevo. Na kraju razgovora, direktor Kadi} je zahvalio na~elniku na pozivu, na tome {to je prepoznao stvarne potrebe gra|ana i spremnosti da pomogne u razvoju javnog gradskog prevoza u Sarajevu.

Kadi} kod [umana

Besplatne ulaznice za projekcije u multiplexu Cinema City ove sedmice dobili su na{i ~itaoci Mirnesa Drakovac, Zenisa Gljiva i Nedim Gogi}. Karte se mogu podi}i na blagajni 1 multiplex Cinema Citya.

Besplatne ulaznice za Cinema City

- Veliki broj roditelja ima sjedalicu koja je postala trend, odnosno modni detalj, a ona us tva ri mo ra bi ti pra vil no ugra|ena i tek tada }e mo}i pru`iti sigurnost. Sve dok djeca sjede u krilu roditelja ili pored sjedalice, vo`nja nije sigurna jer u slu~aju udesa, autosjedalica postaje projektil koji mo`e da ozlijedi putnike, istakla je Zeherovi}. Zakonom su za voza~e predvi|ene kazne od 40 maraka, ukoliko dijete ne sjedi na odgovaraju}em mjestu. - Zakon ka`e da je obavezna upotreba sigurnosnih sistema na ispravan na~in i da je neophodno da je dijete vezano u samom sistemu. To kod nas jo{ nije postalo primijenjeno. @elimo da policija skrene pozornost roditeljima na pravilnu upotrebu sjedalica. Oko 90 posto sigurnosnih sistema je nepravilno ugra|eno, a ono u ~emu roditelji najvi{e grije{e, kada

U sjedalicama moraju sjediti djeca do 150 centimetara

je u pitanju montiranje sjedalica, jeste da dijete nije odgovaraju}eg rasta za nju. ^esto se mo`e vidjeti novoro|en~e okrenuto u smjeru kretanja vozila {to nije prema pravilu, te da dijete sjedi pored autosjedalice. Nije dovoljno samo imati sjedalicu ve} ona mora biti i vezana. Djeca su ~esto vezana tako da im pojasevi vise na ramenima i to su neke od naj~e{}ih gre{aka, dodala je Zeherovi}.

Montiranje
Sjedalica se pravilno montira tako da bude pri~vr{}ena kako se ne bi mogla pomjeriti vi{e od dva centimetra kada se povu~e u

stranu, te da dijete mora biti stegnuto toliko da izme|u tijela i samog pojasa ne smije stati vi{e od jednog prsta. Irfan Nefi}, portparol kantonalnog MUP-a, kazao je kako su ovakve radionice korisne. - Nadam se da }e radionica umnogome doprinijeti u opredjeljenju da se ozbiljnije poradi na rje{avanju ovog problema, odnosno sankcioniranju prekr{aja. Prvi mjesec nakon radionice na{i slu`benici }e raditi vi{e preventivno sa voza~ima koji bi trebali koristiti sjedalice, a poslije }emo pristupiti sankcioniranju, istakao je Nefi}.
S. HUREMOVI]

U apotekama u Ilija{u i Sarajevu
Udru`enje dijabeti~ara Kantona Sarajevo provodi veliku proljetnu akciju - Svaki dan besplatno izmjeri svoj {e}er u krvi u jednoj od apoteka. Akcija je prvenstveno preventivna i ima za cilj otkrivanje vi so kih vri je dnos ti {e }e ra kod osoba koje nisu dijabeti~ari. Tako|er }e poslu`iti da ~lanovi Udru`enja urade profile {e}era, kao i ~lanovi njihovih poro dica. Ovo je prilika da svi koji `ele brzo, jednostavno i besplatno prekontroli{u {e }er. Kontrola {e}era }e se mo}i obaviti u apoteci Viva u Ilija{u od 16. do 18. aprila od 11 do 13 sati, a u apoteci Denida na Ma-

Isklju~enja struje
Zbog radova na energetskim postrojenjima, bez struje }e ostati trafopodru~ja: od 9 do 15 sati Poturovi}i, Trzanj 2, Poturovi}i 2, od 9 do 10.30 Adema Bu~e 1 i 2, od 9 do 14 Azapovi}i 2, Buhotina, Buhotina 2, Kobilja~a 1, 2 i 3, Vela, Rakovica rudnik, Rudnik 2, od 13.30 do 15 sati Brije{}e 1, od 12 do 13.30 Esada Mid`i}a, Safeta Zajke 7, od 8.30 do 15 sati Gornji Butmir 2, od 10.30 do 12 Safeta Zajke 2 i 4, a od 8.30 do 16 Srednje 1.

Po~elo besplatno mjerenje [UK-a

Zahvalnica Srpskog gra|anskog vije}a
Na~elnik Op}ine Cerntar D`evad Be}irevi} dobio je pismo iz Srpskog gra|anskog vije}a - Pokreta za ravnopravnost u Bosni i Hercegovini, sa izrazima zahvalnosti na donaciji od 5.000 KM. U pismu koje potpisuje Tatjana @arkovi}-Tafro, potpredsjednica SGVa, navodi se kako su dodijeljena sredstva omogu}ila da se isplate dugovanja za re`ijske i sli~ne obaveze Udru`enja, od decembra 2011. do kraja marta 2012. godine. Tako|er, u pismu se isti~e i to da Op}ina Centar pokazuje veliko razumijevanje i za potrebe drugih nevladinih organizacija sa nacionalnim predznakom.

rindvoru, Ulica Dola 10, od 23. do 25. aprila, od 11 do 13 sati. Sponzor ove akcije je farma-

ceutska ku}a Roche Diagnostics iz Sarajeva.
Z. T.

OSLOBO\ENJE utorak, 17. april/travanj 2012.

SARAJEVSKA HRONIKA
DE@URNI TELEFON

27

Otvoreno pismo prodekana ALU Sr|e Hrisafovi}a gradona~elniku

276-982

Bilbordi - urbicid grada
Ovo ima samo kod nas, kazali su gosti Akademije

VA@NIJI TELEFONI

Komunalni odjel koji vodi Hamdo Kari} dao je 35 dozvola za postavljanje bilborda od Vije}nice do Skenderije, ka`e Hrisafovi}
- Gradska uprava, ta~nije komunalni odjel koji vodi Hamdo Kari}, bez konsultacija struke, ne razmi{ljaju}i o projektu ure|enja kompletne {etnice uz Miljacku, dao je dozvolu za postavljanje bilborda koji }e definitivno uni{titi {etnicu koja bi mogla biti reprezentativni prostor grada. Osim na Obali Maka Dizdara, Gradska uprava dala je 35 dozvola za postavljanje reklamnih panoa du` vodotoka Miljacke od Skenderije do Vije}nice. Vi znate da su takve konstrukcije vizuelni zaga|iva~i prostora, zatim ometaju saobra}aj, kako pje{aka, tako i vozila, a kao forme u prostoru dominiraju spram objekata historijsko-kulturnog naslije|a, naveo je Hrisafovi} u pismu. S obzirom na to da niko iz Gradske uprave nije reagovao, a bilbordi i dalje stoje na istim mjestima, prodekan je u petak uputio i zahtjev za inspekcijski nadzor Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove tra`e}i da se nelegalni bilbordi uklone. - Molim vas kao nadle`ne organe da uradite inspekcijski nadzor i provjerite ispravnost predmetnog rje{enja na konstrukcijama panoa za ogla{avanje koje su postavljene na priobalnom pojasu rijeke Miljacke, ta~nije na Obali Maka Dizdara izme|u mostova Skenderije i ^obanije. Nagla{avam da je investitor Metromedija dobio dozvolu Gradske uprave, a po{to su to konstrukcije koje imaju temelje, takvi objekti podlije`u pravosna`noj odluci za gra|enje, {to zna~i da je investitor bio du`an da pribavi i urbanisti~ke i gra|evinske dozvole od nadle`nih organa, a {to nije pravovremeno u~inio, potcrtao je Hrisafovi}. E. ASOTI]

Nakon {to su “nikli” veliki reklamni paneli du` {etnice na Obali Maka Dizdara, zaklanjaju}i pogled na simbole grada i vrijedne kulturno-historijske spomenike, prodekan Akademije likovnih umjetnosti Sarajevo Sr|a Hrisafovi} odmah je reagovao napisav{i otvoreno pismo gradona~elniku Sarajeva, s molbom da se bilbordi uklone. Prodekan Hrisafovi} u svom pismu ovakav ~in nazvao je urbicidom.

Gosti u ~udu
Prodekan Hrisafovi} za Oslobo|enje ka`e da bi Kanton Sarajevo trebao narediti Gradu da skloni ove bilborde, jer je odgovoran za za{ti}eni pojas oko Miljacke. - Ako se ovi bilbordi ne uklone, onda stvarno treba tu`iti Grad Sarajevo. Na ovaj na~in su zagadili na{ grad, okolinu. Nekidan smo imali goste na Akademiji, koji su se za~udili kada su vidjeli bilborde. Rekli su da ovakvo ne{to niko nigdje nije napravio kao {to je to slu~aj kod nas, istakao je Hrisafovi}.

Sr|a Hrisafovi}

Proljetno ~i{}enje op}ine Centar
Velika eko-akcija O~istimo na{u op}inu Centar po~ela je ju~er i traja}e do 22. aprila - kada se obilje`ava Svjetski dan planete Zemlje. Akcija je po~ela na Bjelavama - ispred KJU Dom za djecu bez roditeljskog staranja i DVD Bjelave. Na~elnik D`evad Be}irevi} kazao je da ima simbolike u tome {to je ure|enje okoli{a po~elo od ustanove koja se bavi smje{tajem i odgojem djece. - Ova akcija treba biti prvenstveno edukativnog karaktera, kao dobar primjer najmla|im nara{tajima kako se treba odnositi prema na{oj okolini i planeti Zemlji. U narednih sedam dana, u akciju }e biti uklju~eno oko 3.000 volontera, pripadnika op}inskog i mjesnih {tabova CZ, savjeta mjesnih zajednica, u~enika i studenata, predstavnika nevladinih organizacija koje se bave za{titom okoli{a, kao i sportskih udru`enja, kazao je Be}irevi}. Amir Zeli}, direktor Dje~ijeg doma, pozdravio je akciju i podsjetio na odli~nu saradnju sa Op}inom. Zeli} je kazao kako }e{ti}enici zasaditi cvije}e oko zgrade Doma.
na 14.20 i 21.25, Zagreb 15.45 i 22.00 ti, Dor tmund, Essen i Dusseldorf ponedjeljkom, utorkom, srijedom, ~etvrtkom, subotom i nedjeljom u 8 sati, Frankfurt, Karlsruhe i Stuttgart svaki dan u 8 sati, Hamburg, Hanover i Kassel subotom u 17 sati, Ingolstadt i Nurnberg ~etvrtkom u 8 i subotom u 17 sati, Be~ i Graz svaki dan u 8 sati, Beograd svaki dan u 6 sati, Ljubljana utorkom, ~etvrtkom i nedjeljom u 20.40 sati, Dubrovnik svaki dan u 7.15, 14.30, 22.30, Vela Luka utorkom, srijedom, petkom i subotom u 11 sati, Pula ponedjeljkom, utorkom, srijedom, ~etvrtkom, subotom i nedjeljom u 6 sati, a petkom i subotom u 18 sati, Rijeka petkom i nedjeljom u 6 sati, Split svaki dan u 7.10 i 21 sat, Makarska svaki dan u 7.45 i 22.15 sati, Zagreb svakim danom u 6.30, 12.30 i 22 sata, Herceg-Novi svaki dan u 11 sati, Ulcinj svaki dan u 19 sati, Br~ko svakim danom u 6.30, 14 i 15.35 sati, Banja Luka svaki dan u 9.15, 14.30 i 15.30 sati, Bijeljina svaki dan u 5 i 15 sati, Bosanski Brod svaki dan u 12.15 sati, Bosanska Dubica svaki dan u 14.30 sati, Hrenovica svaki dan u 6.30, kao i svaki dan osim nedjelje u 16.30 sati, Pale svaki dan u 6.30, 8, 10, 14 i 15 sati i svaki dan osim nedjelje u 6.30 sati, Zvornik svaki dan u 15.30 sati, Srebrenica svaki dan u 7.10 sati, Biha} svaki dan u 7.30, 13.30 i 22 sata, Bugojno svaki dan u 10, 14 i 19 sati, Gora`de svaki dan u 8, Grada~ac svaki dan u 8.30 i 17 sati, Novi Travnik svaki dan u 13 sati, Ora{je svaki dan u 6.30 sati (preko Tuzle), Olovo svaki dan u 5, 6.30, 7.10, 8.30, 9.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14, 15, 15.30, 15.35, 16, 17, 18 i 20 sati, Sanski Most svaki dan u 15.30 sati, Te{anj svaki dan u 7 i 13.15 sati, Tuzla svaki dan u 5, 6.30, 8.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14,

MUP 122, 206-666, 207-777 Vatrogasci 123, 664-115 Hitna pomo} 124, 611-111 NARKO NE 223-333 Pomo} ovisnicima 062/127-751 Porodi~no savjetovali{te 209-112 Nasilje u porodici 222- 000 033/ 223-366, 1209 Klini~ki centar 297-000 Op}a bolnica 285-100 Bolnica Podhrastovi 297-281 Veterinarska stanica 767-025 Prijava tel. kvarova 1272 Telefonski brojevi 1182 Elektrodistribucija 080 02 01 33 Vodovod 210-707, 220-435 Kanalizacija 203-059,668-259 Toplane 650-979, 650-956 Sarajevostan 715-680 KJKP Rad 658-038 Eko telefon 660-000 Ta~no vrijeme 125 [tab CZ KS 472-636, 443-720 Operativni centar Civilne za{tite 121 Prijava kvarova na javnoj rasvjeti 713-100 Dimnja~ar 616-105 Sarajevogas 592-095, 592-096, 592-097, 061/487-787 Gras 293-333 Velepekara 648-505 Bakije 533-763 Pokop 551-370 Pogrebne usluge Mar tinovi} 061 191 010 Pogrebno dru{tvo Jedileri 712-800 Uprava za inspekcijske poslove KS 770-156, od 8 do 14 sati, 061/252-252, od 14 do 22 sata Autobuska stanica 213-100 @eljezni~ka stanica 655-330 Aerodrom Sarajevo 289-100 Izgubljeni prtljag 289-105 Turisti~ki centar 580-999 BIHAMK, pomo} na cesti 1282 Informacije o stanju na putevima 1282 BH Telecom-podr{ka korisnicima 1444 Me|unarodni telefonski brojevi 1183 CENTROTRANS Pozivni centar 090 292 100

DE@URNE APOTEKE
BA[^AR[IJA 272-300 MARINDVOR 714-280 NOVO SARAJEVO 713-831 ^ENGI]-VILA 721-620 ILID@A 762-180 DOBRINJA 766-380 ILIJA[ 428-810 HAD@I]I 428-220 VOGO[]A 424-250 INFORMACIJE O LIJEKOVIMA 223-399

PORODILI[TA

2 9

DJEVOJ^ICE DJE^AKA

VOZOVI
Polasci iz Sarajeva:
Zagreb 10.54 i 21.27, Budimpe{ta 6.55, Beograd 11.49, Plo~e 7.05 i 18.18, Zenica 4.34, 12.06 i 19.27, Konjic 7.15, 15.40 - samo radnim danima i 19.10, Kakanj 15.37.

Odlasci:
Istanbul 6.15, 14.40 i 16.15, Zagreb 6.30 i 16.15, Beograd 6.30 i 16.35, Vienna 7.30 i 15.05, Zurich 7.30, Munich 13.05 i 13.10, Koeln 13.05, Ljubljana 14.45, Ancona 17.55

Dolasci u Sarajevo iz:
Zagreb 6.15 i 15.30, Budimpe{ta 21.10, Beo grad 17.28, Plo~e 10.22 i 20.59, Zenica 6.47, 13.33 i 20.54, Konjic 6.40, 12.50 i 18.52, Kakanj 18.35.

AUTOBUSI
Antwerpen, Bruxelles, Liege, Breda i Mastriht utorkom i subotom u 8 sati, Rotterdam ~etvrtkom u 16 sati, Amsterdam iz Mostara utorkom u 8 sati, Amsterdam-via Biha} subotom u 8 sati, Amsterdam - preko Ora{ja srijedom i subotom u 8 sati, Amsterdam preko Bosanskog Broda utorkom u 8 sati, Den Hag utorkom u 8 sati, Utrecht subotom u 8 sati, Pariz petkom u 9 sati, Berlin ~etvrtkom u 8 i subotom u 17 sa-

AVIONI Dolasci:
Ancona 10.35, Beograd 11.25 i 21.55, Istanbul 12.00, 13.40 i 21.50, Munich/Koeln 12.25, Zurich 12.50, Ljubljana 14.15, Vien-

15, 15.35, 16, 17 i 18 sati, Tuzla radnim danima u 9.30, Travnik svaki dan u 7.30, 9.15, 10, 13, 13.30, 14, 15.30, 17.30, 19 i 22 sata, Velika Kladu{a svaki dan osim subotom i nedjeljom u 15.30, Visoko svaki dan osim nedjelje i praznika u 5.45, 7, 10.30, 10.45, 12, 12.45, 14.30, 16, 18 i 20 sati, Visoko svaki dan osim subote u 8.15, 8.45, 13.45, 15.15 i 16.30 sati, Kakanj svaki dan osim nedjelje i praznika u 5.45, 7, 10.30, 12, 14.30, 16, 18 i 20 sati, Kakanj svaki dan osim subote, nedjelje i praznika u 13.45 i 16.30 sati, Zenica svaki dan u 21 sat via Visoko i Kakanj, Zenica ponedjeljkom, utorkom, srijedom, ~etvrtkom i petkom u 7.30, 9.30, 11.30, 13.30, 15.30, 17.30 i 19.30 sati autoputem, Zenica svaki dan osim subotom, nedjeljom i praznikom u 5.30 sati, Zenica svakim danom u 6.30, 8.30, 10.30, 12.30, 14.30, 16.30 i 18.30 sati.

28

KULTURA

utorak, 17. april/travanj 2012.

OSLOBO\ENJE

Povodom Vaskrsa

Dru`enje u SKPD-u Prosvjeta
Srpsko prosvjetno-kulturno dru{tvo Prosvjeta prire|uje danas vaskr{nje dru`enje povodom velikog pravoslavnog praznika Vaskrsa. Uz prigodan muzi~ki program omladinskog hora RKUD Proleter Sarajevo, na dru`enju bit }e prezentirana prva samostalna izlo`ba leptirma{ni za `ene i mu{karce u originalnoj kreaciji njihovog autora Radoslava Marjanovi}a. Kolekciju ~ini vi{e od 50 kreati-

Prvi dan 14. mostarskog prolje}a - Dana Matice hrvatske 2012.

vnih rje{enja ovog proizvoda koji predstavlja top svjetske mode u svijetu. Autor je izlo`bu posvetio prijatelju Dru{tva, nedavno preminulom Zlatku Risti}u. Ovo }e biti prilika da i ostali ~lanovi Dru{tva izlo`e svoje umjetni~ke slike i ostale rukotvorine. Vaskr{nje dru`enje }e kratkim balom otvoriti polaznici Prosvjetine plesne {kole, najavili su iz SPKD-a Prosvjeta.

Na Muzi~koj akademiji Sarajevo

Ve~er klasika
Muzi~ka akademija u Sarajevu organizira koncert na kojem }e nastupiti violinistica Yeon Ju Jeong i pijanistica Ehlimana Tikve{a. Na programu su kompozicije T. A. Vitalija, J. Brahmsa, S. Prokofjeva, H. Wieniawskog i N. Paganinija. Koncert je zakazan za ve~eras u 19.30 sati u sali Srednje muzi~ke {kole. Yeon Ju Jeong iz Koreje po~ela je svirati violinu sa pet godina. Studirala je na Tchaikovsky Conservatory u Moskvi, u klasi prof. Sergej Krav~enka, gdje je u potpunosti razvila svoj potencijal. Nastupala je u Rusiji, Gr~koj, Poljskoj, Italiji, Austriji, Koreji, Njema~koj, Bugarskoj, Hrvatskoj i BiH. Trenutno je vi{i asistent na Muzi~koj akademiji u Sarajevu. Pijanistica Ehlimana Tikve{a diplomirala je na Muzi~koj akademiji Sarajevo, a postdiplomski studij zavr{ava na istoj akademiji u klasi red. prof. Svetlane Chlaidze. Od 1998. koncertira kao solista, umjetni~ki saradnik, ~lan orkestra i mnogih ansambala. Nastupala je u BiH, Italiji, Turskoj, Kipru, Njema~koj, Francuskoj, SAD-u, Crnoj Gori, Srbiji, Hrvatskoj…

U znaku klapa
Nitko ne zna kada je zapravo nastalo prvo klapsko pjevanje, pouzdano se zna jedino da su taj endemski pjev prvi zapjevali Dalmatinci, ali nije sigurno jesu li to uradili dok su plovili dalekim morima, trpe}i glad, `e|, nevere i ~e`nju za domom, ili pak na obalama Jadrana, ~ekaju}i te iste brodove i mornare. Nije ni va`no, va`no je tek to da je to pjevanje njima oduvijek bilo - a kasnije }e ga prihvatiti i po{tovati i drugi krajevi i drugi ljudi - ono {to je na afri~kom ili ameri~kom kontinentu crna~ka duhovna pjesma, Francuzima {ansona ili pak Bosancima a i Hercegovcima sevdah.

Po~etak tradicionalne manifestacije u gradu pod Vele`om obilje`ile su klasi~ne dalmatinske pjesme
dokolici, na dokovima ili ispod streha, najvi{e su joj skloni mla|i i sredovje~ni mu{karci, a u posljednjih dvadeset godina sve su joj sklonije i `ene, pa je Dalmacija, ali i kontinentalna Hrvatska i gotovo cijela Hercegovina, puna `enskih klapskih okupljanja i nastupa. No, prije vi{e od pola stolje}a klape su ustrebale i svoj, samo svoj festival, jer je zabavna glazba jednostavno otela svaku pozornicu, svu medijsku, kriti~arsku i diskografsku pozornost, pa je pod omi{kom stinom, u maloj kali koja zavr{ava malom pjacom u Omi{u odr`an prvi festival dalmatinskih klapa i traje sve do danas.

Promocija knjige u Bugojnu

Omi{ki festival
Klapu na jugu pjevaju djeca, `ene, dvoje-troje u prolazu koji zastanu tek da bi otpjevali ono {to se u njihovoj varo{i voli pjevati, jer od varo{i do varo{i nije isto, nipo{to, a ispotiha se ogla{avaju i didovi u

Opusto{eni zavi~aj
“Opusto{eni zavi~aj - snovi|enja, sje}anja, pripovijedanja i zapisi” autora Branka \. Popravka, Bugojanca koji od 1992. `ivi u austrijskom gradu Laakirchen, predstavljena je u Bugojnu. Moderator promocije bio je Niazid Ahmi}, a o knjizi su govorili i bugojanski knji`evnici Viktor Dundovi} i Sabahudin Had`iali}. “Opusto{eni zavi~aj” nije djelo ~ovjeka vi~nog peru, ve} jedan dubokog po{tovanja vrijedan i uspje{an amaterski poku{aj sabiranja raznolikih vlastitih i tu|ih plodova duhovnosti i osje}ajnosti. Ova je knjiga, zapravo, sabirnica historije, folklora i starih obi~aja, dijelom rodoslovlje, dijelom bilje{ka porodi~ne drame i intime, prijatna satira i ugodni humor, naglasili su promotori. Obra}aju}i se prisutnima, autor knjige je rekao da je ona rezultat ~e`nje za rodnim krajem, kojeg nikako ne mo`e otrgnuti od zaborava, kao ni njegove ljude i obi~aje o kojima pi{e. - Ideja da napi{em knjigu javila se prije ~etiri godine kada sam sasvim slu~ajno ugledao sliku djevoj~ice Mare Stani} iz Sabljara, koju sam u trenutku dok je, onako nejaka i mala, ~uvala vi{e od stotinu ovaca, fotografirao za Oslobo|enje. Napisao sam pjesmu o njoj, a nakon toga jo{ neke radove o `ivotu ljudi u La~evi}ima, gdje sam ro|en, i mje{tanima okolnih sela. Zanimalo me gdje se oni danas nalaze, u kojoj dr`avi `ive, da li su o`enjeni, imaju li djecu... Prijatelj Niazid Ahmi} nagovorio me je da sve {to sam saznao stavim u korice i ja sam to u~inio, kazao je Popravak. Izdavanje knjige pomogla je privatna firma Bodenmax Fussbodentechnik, a {tampana je u Novom Sadu. U sklopu promocije prire|ena je etnografska izlo`ba iz bogate kolekcije Dragana Mu~ibabi}a iz Bugojna, javlja Fena.

Nagrada “Maestro Vjekoslav [utej”
Organizator je od ove godine uveo i posebnu nagradu za najbolje ostvarenje za pro{lu godinu, a ono nosi ime po prvom umjetni~kom direktoru Mostarskog prolje}a, preminulom maestru Vjekoslavu [uteju, pa je dr. Ivo Prlender, ~lan Umjetni~kog vije}a festivala, obznanio da je Kristalna matica “Maestro Vjekoslav [utej” dodijeljena slovenskome glumcu Borisu Kavazi za ulogu Ignjata Glembaja u “Glembajevima”, koje je pro{le godine ovdje izveo beogradski Atelje 212. Nagrada }e poznatom glumcu biti uru~ena kada se podigne iz bolesni~ke postelje, otkuda je poslao ovdje pro~itano pismo, sugeriraju}i Mostarcima da ~uvaju svoj “grad - dragulj na Balkanu”.

U me|uvremenu su zamrli svi oni razvikani festivali lakih nota i ljudi su se po~eli sve vi{e okretati stvarnim vrijednostima, pa tako je ponovo o`ivio klapski festival u Omi{u. Bio je i rat, odlomio se ~ak i dio tvrde omi{ke stine, a festival je opstao i iznjedrio nara{taje nezaboravnih klapa. Ove godine je u Mostar i njegovo prolje}e poslao svojevrsnu reprezentaciju, najbolje dalmatinske klape, a koje su nastupile u slavu i ~ast nedavno preminuloga glazbenog etnologa, pjesnika, skladatelja i sakuplja~a dalmatinskih pu~kih napjeva po otocima, priobalju i zaobalju, Ljube Stipi{i}a Delmate, samotnjaka kojega se vi|alo kako stoji sam na vjetru i gleda u pu~inu i galebe, kako zastajkuje pokraj uli~nih pjeva~a, ni preblizu ni predaleko, kako obilazi glazbene {kole i strukovne institucije s gomilama napisanih tekstova i nota, tra`e}i od ljudi i dr`ave da klapi dadu mjesto koje joj pripada, tako da se mo`e re}i da je stari profe{ur uspio stru~no artikulirati taj vjekovni pjev, nastajao gdjekad iz muke a gdjekad iz sre}e.

Tedi Spalato
Ovdje smo ~uli mu{ke klape Cambi iz Ka{tel-Kambelovca, Kaletu iz Zadra, Pasiku iz Kostanja (o~ito da veli~ina mjesta ili grada uop}e ne uti~e na kvalitetu klapa), `ensku klapu Ventula iz Splita te i jednu mje{ovitu iz ovoga grada, klapu Versi. Otpjevali su mnoge Delmatine obrade, neke od njih su duboko urezane u povijest ove vrste a capella pjevanja, s tim da su dvije, “Testamentum” i “Dalmatino povi{}u pritrujena” zacijelo , svojevrsne himne dalmatinske pokrajine i spomenik ovom skladnom vi{eglasju; njih je otpjevao ~ovjek koji je pametno “iskoristio” svaki trenutak proveden sa profe{urom, splitski kantautor dalmatinske {ansone Tedi Spalato, zapravo vi{e je na gitari pratio raspjevanu publiku.
D. MARIJANOVI]

OSLOBO\ENJE utorak, 17. april/travanj 2012.

KULTURA

29

Sutra po~inje Festival ameri~ke kulture

Njegovanje razli~itosti
U maniru tradicionalne manifestacije, Ambasada Sjedinjenih Ameri~kih Dr`ava u Bosni i Hercegovini organizuje manifestaciju koja ima za cilj promovisanje klasi~nih ameri~kih kulturnih vrijednosti
Ambasada Sjedinjenih Ameri~kih Dr`ava u Bosni i Hercegovini }e od 18. do 22. aprila organizovati Festival ameri~ke kulture pod nazivom Ljudi razli~itog porijekla. U okviru manifestacije, posjetioci }e biti u prilici upoznati umjetnike koji svojim performansima o`ivljavaju stvarni duh Amerike, razli~itost i multietni~nost njenih stanovnika. Kroz 16 razli~itih doga|aja, publici }e se predstaviti plesa~i, pjeva~i, komi~ari, a bi}e odr`ano i takmi~enje u spelovanju, ina~e tradicionalno i popularno na ameri~kom tlu. - Kao {to znate, Amerika je emigrantska zemlja i mi ovakvim manifestacijama slavimo porijeklo svih njenih gra|ana, rekao je na ju~era{njoj konferenciji za medije Thomas Mesa, direktor Ureda za odnose sa javno{}u Ambasade SAD-a u BiH. grassa, moram vam re}i da je to posebno iskustvo, pjesme u kojima se spajaju najtu`niji tekstovi i najsretnija muzika, dodala je Ison.

“Lorax” za kraj
Ne{to vi{e o takmi~enju u spelovanju rekao je zamjenik Isonove James Hagengruber. - Ja sam ve} sada nervozan jer znam koliko su kvalitetni u~esnici takmi~enja i koliko krugova su morali pro}i da bi do{li do finala, kazao je Hagengruber. Nakon takmi~enja po srednjim {kolama (u takmi~enju mogu u~estvovati samo u~enici prvih i drugih razreda srednjih {kola, op. a), u polufinale je u{lo 130 najboljih. Sada je od tog broja odabrano samo 18, od kojih }e samo jedno biti pobjednik prvog takmi~enja u spelovanju engleskog jezika u BiH. Festival }e trajati pet dana, a bi}e zatvoren na Dan planete Zemlje, 22. aprila, specijalnom projekcijom holivudskog animiranog hita “Lorax” - I to je Amerika, po. ru~ili su organizatori. Mo`da nisu svjesni, ali vi{e nego i{ta drugo.
N. SELIMOVI]

Step Africa
Sunshine Ison, ata{e za kulturu Ambasade SAD-a u BiH, dala je {iri uvid u same performanse, me|u kojima se posebno izdvaja nastup grupe Step Africa, koju ~ine plesa~i afroameri~kog porijekla i koji ple{u step. - Ovaj

nastup je vrlo zanimljiv zato {to je Step Africa jedina profesionalna grupa u Americi koja je posve}ena tradicionalnom stepovanju, obja{njava Ison. Oni u svojim nastupima ne koriste samo cipele nego cijelo tijelo, ruke pa ~ak i bubnjeve, {to daje pose-

ban ugo|aj. Ova grupa ne}e samo nastupiti u Sarajevu, gdje }e biti centar svih de{avanja, nego }e tokom festivala gostovati i u Banjoj Luci te Mostaru. Tako|er je vrlo zanimljiv, ako ne i nevjerovatan, nastup bosanske grupe Igman Mountain,

koja njeguje bluegrass muziku, tradicionalni vid countrya koji je nastao na Appalachia muzici. Grupa je nastala na na{im prostorima, u njoj muziciraju Bosanci, Amerikanci, a tu je i jedan pjeva~ iz Engleske. - Kako ja dolazim iz Kentuckya, postojbine blue-

Sajam knjige i u~ila u Sarajevu

Otvara predsjednik PEN centra

Prof. dr. Zvonimir Radeljkovi}, predsjednik PEN centra BiH, otvorit }e 24. me|unarodni sajam knjige i u~ila, koji }e se pod motom “Bosanska ku}a - Ku}a knjige” odr`ati od 18. do 23. travnja u Centru Skenderija. Sajam }e biti otvoren sve~anom ceremonijom koja }e se odr`ati 18. travnja, s po~etkom u 18 sati, u Bosanskoj ku}i sajamske dvorane “Mirza Deliba{i}” . Organizatori Sajma (Centar Skenderija i suorganizatori Udru`enje izdava~a i knji`ara BiH i TKD “[ahinpa{i}”) saop}ili su da }e ~lanovi `irija za dodjelu sajamskih nagrada biti Ljubica Ostoji}, Nevenka Hajdarovi}, Marica Filipovi}, Almir Kurt i dr. Boris Tihi, a na prvoj sjednici }e izabrati predsjednika `irija.

Moto
Bosanska ku}a - ku}a knjige, moto je 24. me|unarodnog sajma knjige i u~ila, koji }e se od 18. do 23. aprila odr`ati u Centru Skenderija, ka`e se u saop}enju za javnost Udru`enja izdava~a i knji`ara BiH. Organizator Sajma je KSC Skenderija, a suorganizatori su Udru`enje izdava~a i knji`ara BiH i TKD “[ahinpa{i}” . - U godini kada svijet slavi 200. godi{njicu od ro|enja Charlesa Dickensa i kada se izdava~i okupljaju na svjetskom kongresu izdava~a u Cape Townu, 24. me|unarodni sarajevski sajam knjige i u~ila do~ekujemo u Bosanskoj ku}i - ku}i knjige. Jedinstveni susret autora, izdava~a, ~italaca i medija u Sarajevu }e se odr`ati pod motom “Ku}a knjige” ~ija , vrata su uvijek otvorena kao korice knjige za sve zainteresirane za njen ~udesni svijet, izjavio je predsjednik UIKBiH Ibrahim Spahi}, te dodao kako }e u centru pa`nje i ovog sajma biti problemi autorskih prava i prava izdava~a. - Izdava~ka industrija i tr`i{te knjige suo~eni su sa izazovima novih tehnologija i potrebom za novom komunikacijom u globalnim okvirima, zbog ~ega je i pitanje jezika i pisma i promocija autora od prvorazrednog zna~aja, i tome je posve}en i ovaj 24. sarajevski sajam knjige i u~ila, kazao je Spahi} i naglasio da su organizatori uprkos elementarnoj nesre}i i stradanju dvorane u kojoj je odr`avan Sajam, u~inili sve da i ovaj bude organiziran na najbolji mogu}i na~in.
An. [.

Bosanska ku}a - ku}a knjige Obilje`avanje Svjetskog dana knjige
Udru`enje izdava~a i knji`ara BiH prijavilo je za zvani~ni kalendar obilje`avanja Svjetskog dana knjige i autorskih prava 2012. specijalni program koji uklju~uje tri va`na kulturna doga|aja. U okviru programa obilje`avanja centralno mjesto zauzima 24. me|unarodni sajam knjige, koji se odr`ava od 18. do 23. aprila i u cijelosti }e biti posve}en autorskim pravima i pravima izdava~a. Kulturni forum Bosne i Hercegovine 23. aprila organizuje poseban skup kojim }e se drugi put obilje`iti Dan kulture BiH, a na kojem }e se razgovarati o statusu najzna~ajnijih instiutucija kulture u skladu sa usvojenom Strategijom kulturne politike. Povodom Svjetskog dana knjige i autorskih prava 23. aprila na ceremoniji zatvaranja 24. me|unarodnog sajma knjige, bit }e dodijeljene nagrade najboljim autorima, izdava~ima i izlaga~ima.

30

SCENA

utorak, 17. april/travanj 2012.

OSLOBO\ENJE

Guns ‘n’ Roses primljeni u Hall of Fame

Sa Axleom ili ne, Gunsi su nastupili na manifestaciji

Axl Rose odbio primiti nagradu
Prilikom sve~anosti kojoj je prisustvovalo vi{e hiljada ljudi, u muzej rocka primljeni su Guns ‘n’ Roses, Red Hot Chilli Peppers, Smokey Robinson, The Miracles i Beastie Boys. Ali, na ceremoniji nije sve i{lo po planu. Kada je Billy Armstrong, lider grupe Green Day, krenuo predstaviti sve ~lanove Gunsa koji su trebali primiti nagrade na pozornici, jedno ime je nedostajalo - Axla Rosea. Naime, slavni pjeva~ je odbio u}i u Hall of Fame i tako postao prvi muzi~ar koji je to uradio, nakon Sex Pistolsa koji su to u~inili prije {est godina. - Ve}ina pjeva~a je luda. Mogu vam to garantovati, rekao je Armstrong `ele}i

Rock ‘n’ Roll Hall of Fame u Clevelandu odnedavno je bogatiji za nekoliko slavnih zvijezda
opravdati Axlea, usput ga i pohvalivi{i. - On je jedan od najboljih frontmena koji se ikada primio mikrofona. I bez svog slavnog lidera, ostatak ~lanova grupe, s kojima je Axl u dugogodi{njoj zavadi, primio je nagrade. Na binu su se redom penjali gitarista Slash, basista Duff McKagan i bubnjar Steven Adler, koji su u okviru ceremonije i zasvirali, sa gostuju}im vokalom Mylesom Kennedyem. Uz Gunse koji su izazvali daleko najvi{e pompe na sve~anosti, u Hall of Fame primljeni su i kalifornijski rockeri Red Hot Chilli Peppers, a predstavio ih je komi~ar Chris Rock. Na nagradi je zahvalio pjeva~ Antho-

ny Kiedis. Sa predstavljanja Beastie Boysa izostao je njihov ~lan Adam Yauch koji se u bolnici bori protiv raka. Ostali ~lanovi benda ovu su po~ast posvetili njemu. U Clevelandu nije bilo ni Roda Stewarta, frontmena grupe Faces, kojeg je pokosila gripa. Ali je zato na pozornici bio drugi superstar nikao iz te grupe - dana{nji gitarista Rolling Stonesa Ron Wood. Stewarta je u izvedbi nekoliko pjesama grupe na vokalu zamijenio Mick Hucknall iz Simply Reda. U Hall of Fame su jo{ primljeni {kotski kantautor Donovan, R&B legenda Smokey Robinson i njegova grupa Miracles, zatim prate}i bend pokojnog Buddya Hollya

Slash u svom elementu

The Crickets, grupa The Midnighters koja je pratila Billa Haleya, Gene Vincentov prate}i bend Blue Cups i prate}i bend Jamesa Browna, The Famous Flames.

Bond, James Bond u Istanbulu

Nastavak podr{ke bh. muzi~koj sceni

Skyfall
(Specijalno za Oslobo|enje iz Istanbula)

Po~inje Jaeger Music Night 2012.
Nakon velikog finala programa Jaeger Music Night 2011, odr`anog 1. decembra pro{le godine u Clubu Cinemas u Sarajevu, a u kojem je pobijedila sarajevska grupa Polaroid Trip, Jaegermeister i ove godine nastavlja sa Programom podr{ke bh. muzi~koj sceni. Upravo iz tog razloga organizator je pozvao sve bh. demo bendove koji sviraju neki od `anrova rock ‘n’ rolla da se prijave za u~e{}e u Jaeger Music Nightu 2012. Bend koji izbori za pobjedu u ovogodi{njem izdanju Jaeger Music Nighta bit }e nagra|en mogu}no{}u da snimi i objavi svoj prvi album, a vrijedne nagrade predvi|ene su i za drugoplasirani bend, kao i za bend koji poka`e najvi{e truda i zalaganja tokom trajanja Programa. Konkurs za u~e{}e u Programu Jaeger Music Night 2012. otvotu, treba poslati najkasnije do 5. maja teku}e godine na adresu organizatora. Pristigle prijave ocijenit }e `iri sastavljen od predstavnika bh. muzi~ke industrije i zastupnika Jaegermeistera za BiH. Kao i u pro{lim izdanjima programa Jaeger Music Night, u~esnici }e se publici predstaviti na pla}enim nastupima koji }e u sklopu programa Jaeger Music Night biti odr`ani {irom BiH i na kojima }e se, u svojevrsnim muzi~kim duelima, takmi~iti sa drugim izabranim bendovima. Bit }e odr`ana tri kruga natjecanja, a u svakom }e biti eliminirani bendovi koji osvoje manje glasova. Sve informacije mo`ete prona}i na www.jaegermusicnight.ba i na Facebook stranici Jägermeister Bosna i Hercegovina.

Snimanje najnovijeg Bond filma, “Skyfall” u Istanbulu }e , trajati od 14. aprila do 5. maja, a zbog snimanja trg Eminon, kao i pojedine ulice bi}e skroz zatvoreni i za saobra}aj i za pje{ake. Tako|er, pojedine scene bi}e snimane u poznatoj Kapali ~ar{iji, gdje je postavljen poseban lift kako se ne bi o{tetio krov Kapali ~ar{ije. U snimanju akcionih scena filma, u kojima je u fokusu, naravno, Daniel Craig, u~estvuje oko 500 statista. Organizatori filma su odlu~ili platiti naknadu svim trgovcima i prodava~ima, koji }e zbog snimanja filma morati

Sa pro{logodi{njeg takmi~enja

zatvoriti radnje, pa su tako uli~ni prodava~i dobili dnevnu naknadu od 200 lira (200 KM). Mnogi gra|ani se iz radoznalosti okupljaju na Eminonu ili oko Kapali ~ar{ije, me|utim, organizatori zabranjuju prilaz i snimanje kako medijima, tako i gra|anima.
A. [E]EROVI]

ren je od 16. aprila do 5. maja 2012. godine, a u programu mogu u~estvovati bendovi ~iji su ~lanovi punoljetni dr`avljani Bosne i Hercegovine i koji do prijave na konkurs nisu objavili samostalni nosa~ zvuka. Prijave, koje trebaju sadr`avati kra}i info o bendu, kopije li~nih dokumenata svih ~lanova benda, te CD ili neki drugi medij sa najmanje jednom, do dana prijave neobjavljenom autorskom pjesmom, u audio ili mp3 forma-

IZDAJEM jednoiposoban, lijepo namje{ten stan, na donjim Ciglanama, na du`i period, hitno. Mob. 063/420-330. 718 IZDAJEM manji dvosoban namje{ten stan, ul. Titova. Mob. 061/351-611.k IZDAJEM trosoban stan, namje{ten, odli ~na lo ka ci ja, po vo ljno. Mob. 062/806-401.k IZDAJEM gara`u, Patriotske lige, kod taxi stajali{ta pijace Ciglane. Mob. 061/593-730.k PROSTOR 190 m2, Betanija-Slatina, 20 parking mjesta, uz glavni put, novo, 2.200 KM. Mob. 062/619-361.k IZDAJEM sobu, cen. grij. kablovska, zaposlenom mu{karcu, N.S. Socijalno. Tel. 659-895, 063/762-092.k IZDAJEM dvosoban super komforan namje{ten stan, 68 m2, Marin Dvor, nove zgrade, dig. tv. internet. Tel. 033/558-820, 061/224-597.k IZDAJEM gara`u 13 m2, Aerodromsko naselje, povoljno, ul. Akifa [eremeta. Mob. 061/897-959.k IZDAJEM sobu, kod [umarskog fakulteta, studentici. Mob. 062/724-761.k IZDAJEM namje{ten stan, 55 m2, extra povoljno, Aerodromsko naselje. Mob. 061/897-959.k IZNAJMLJUJEM dvosoban namje{ten stan, 65 m2.Trg Me|unarodnog prijateljstva 10/3 sprat. Mob: 062/482016 od 8 do 16 sati.

IZNAJMLJUJEM stan u Zvorniku, 60 m2, I sprat. Mob. 062/519-866.k IZDAJEM posl.prostor pogodan za sve namjene (17 m2), Tuzla, Stupine B 7. Mob: 061/146-568 i 061/134-447.k IZDAJEM poslovni prostor na Grbavici. Mob. 061/865-158 i 033/810-047.k IZDAJEM trosoban namje{ten stan, zaseban ulaz, P. Foht 68. Mob. 061/538-905.k IZDAJEM gara`u Ciglane iznad Robota cijena 70 KM. Tel. 615-636 i 062/087-552.k IZDAJEM ve}i br. stanova, ku}a i pos. prostora. Mob. 061/370-207.k IZDAJEM luksuzno opremljen apartman 120 m2, lokacija 300 m od OHRa, priklju~ak intereta, kablovska i mjesto za parking. Apartman se izdaje isklju~ivo strancima. Mob. 061/405-622.k IZDAJEM dvosoban namje{ten stan, ul. ^obanija, kod picerije Galija. Tel. 203-497, 062/326-484.k IZDAJEM zidanu gara`u sa kanalom, Zagreba~ka 75. Tel. 810-387.k IZDAJEM/PRODAJEM opremljen restoran sa ba{tom od 1.000 m2 kod Visokog uz rijeku Fojnicu. Tel.062/530640.k IZDAJEM gara`u 19 m2, ul. Fetaha Be }ir be go vi }a-Kva drant. Mob. 062/326-484.k IZDAJEM radnju na Siranu. Mob. 062/917-009.k

NEKRETNINE ZAMJENA
MIJENJAM dvosoban stan 53 m2, u Hrasnom, za jednosoban, uz doplatu. Tel. 652-338.k MIJENJAM stan, ul. Trg heroja 19, za sli~an do Marin Dvora. Tel. 663-247.k MIJENJAM stan na Marin dvoru, 1 sprat, 68, 5 m2, plin, parking, balkon, za sli~an, bli`e bolnice Ko{evo. Mob. 061/211-300.k MIJENJAM vikend ku}u, gra|evinska i upotrebna dozvola, 4 dunuma zemlje, pola pod vo}em, okolina Sarajeva za Novi Grad RS za vikend ku}icu ili stan. Mob. 065/674-417 i 052/753-292.k MIJENJAM stan 67 m2, za manji, uz doplatu. Mob. 062/525-981.k MIJENJAM stan 52 m2 u Sarajevu za Banja Luku mo`e i prodaja.Tel: 542668.k

BRA^NOM paru bez djece, potreban manji stan ili garsonjera, (namje{teno) u Mostaru. Mob. 061/373-217.k POTREBAN dvosoban namje{ten stan, u Hrasnici, sa grijanjem, internet konekcijom i kablovskom, na period od 3-4 mjeseca. Tel. 033/225-431, 033/209-955.k POTREBAN prazan dvosoban stan na du period u N. Sarajevu. Tel. 061/350448.k POTREBAN prazan dvosoban stan, do 3 kata, sa balkonom, sa grijanjem, od Pofali}a-^engi} Vile. Mob. 061/217897.k AGENCIJI potrebni stanovi za izdavanje i prodaju, lijenti poznati.Tel: 061/360-084.k AGENCIJI potrebno vi{e stanova u zgradi za iznajmljivanje. Tel. 061/437732 i 061/214-306.k POTREBNO vi{e stanova za prodaju i izdavanje u kantonu Sarajevo. Tel: 062/200-777-033/203-127.k POTREBNO vi{e praznih i namje{tenih stanova i ku}a za iznajmljivanje.Tel: 061/214-306 i 061/437-732.k

OPREMLJEN biro sa antreom i ~ajnom kuhinjom, blizu stanice, 30 m2, ventilacija, centralno, 650 KM. Mob. 061/170-461.k IZDAJEM ku}u u ul. Bjelave donji dio mo`e i odvojeno stan i poslovni prostor. Tel: 061/160-482.k IZDAJEM namje{ten dvoiposoban stan, centralno grijanje, kablovska. Mob. 062/525-981.k IZDAJEM exstra namje{ten stan u ul. Bjelave donji dio.Tel: 061/160-482. 663 IZDAJEM opravljen jednoiposoban stan na donjim Ciglanama. Tel: 063/420-330. 663 IZDAJEM poslovni prostor sa jednosobnim stanom u ul. Bjelave donji dio. Tel. 070/206-928. 663

IZDAJEM ~etverosoban stan, novogradnja, 2 sprat, cen. grij. Ul. D. Numi}a 18A. Tel. 647-564.k IZDAJEM gara`u u stambenom objektu, novogradnja, ul. Grada~a~ka 70. Tel. 647-564.k IZDAJEM/prodajem opremljen restoran sa ba{tom, 1.000 m2, kod Visokog uz rijeku Fojnicu. Mob. 062/530-640.k IZDAJEM poslovni prostor exstra u ulici Bjelave donji dio ulice pogodan za sve namjene ordinacije, fitnes Cetar. frizersko kozmeti~ki. Tel. 061/160-482.k IZDAJEM extra poslovni prostor na donjim Bjelavama, na dvije eta`e, I-70 m2, II-50 m2, mo`e i odvojeno, uz mogu}nost stanovanja ujednosobnom stanu, sve novo, plinsko grijanje, struja, klima, alarm. Pogodno za sve djelatnosti, ordinacije, fitnes centar, caffe, frizersko kozmeti~ke salone i sl. Mob. 061/160-482. 718

PROIZVODNJA I PRODAJA VRATA

vrata za Va{ dom

NEKRETNINE POTRA@NJA
FIRMA hitno tra`im u najam moderne stanove (Marijin dvor - Centar) do 50 m2, info@sarajevohome.com Mob. 061/309-049. 1900

NEKRETNINE POTRA@NJA
IZDAJEM ~etvorosoban, namje{ten stan 105 m2 u Centru sa izlazom na ba{tu, u blizini talijanske i francuske ambasade. Tel. 0664/252-845.sms

NAJVE]I IZBOR SOBNIH VRATA RAZLI^ITIH FURNIRA I DIZAJNA RENOMIRANIH PROIZVO\A^A
Sarajevo, Ilid`a, Lu`ansko polje 40 Tel: 033 622 111, 061 491 221 fax: 033 637 777 conturabh@bih.net.ba

NOVO! SVE VRSTE SUHE REZANE GRA\E ZA STOLARE

32

mali

Oglasi
IZDAJEM dvosoban prazan stan, 2 sprat, En ve ra [e ho vi }a 58. Mob. 062/353-622.k JEDNOSOBAN stan, Gornji Kova~i}i. Mob. 062/712-991 i 033/226-193.k IZDAJEM jednosoban stan sa gara`om kod OHR-a 400 KM poslovnom ~ovjeku ili strancu. Tel: 061/322-347.k IZDAJEM trosoban namje{ten stan kod okretaljke Jezero. Tel.033/442994 i 061/525-795.k IZDAJEM prostor 50 m2 pogodan za kan ce la ri je, igra one, ser vi se.Tel: 061/357-786.k IZDAJEM sobu kod [umarskog fakulteta studentici. Tel: 062/724-761.k IZDAJEM nenamje{ten stan 75 m2, na du`e vrijeme, 2 kupatila, 2 balkona, 2 lo|e, ul. Patriotske lige 46. Mob. 061/744-523.k IZDAJEM namje{tenu jednu sobu sa ~ajnom kuhinjom kupatilom cen. grijanje. TV.gara`om iza Skenderije.Tel. 212-124.k NUDIMO smje{taj za studente i uposlene cijena komplet usluge 150 i 200 KM.Tel: 062/878-502.k IZDAJEMO jednokrevetnu sobu i dvosoban stan za studente i uposlene.Tel. 062/878-502.k LOGAVINA, kod Katedrale, stan 60 m2, namje{ten, 600 KM + re`ije. Mob. 0617702-881.k IZDAJEM ve}i jednosoban stan potpuno opremljen novija gradnja centar kod Pivare.Tel: 061/320-843. IZDAJEM sobu, upotreba kuhinje, `enskoj osobi, Ante Babi}a br. 13, Alipa{ino polje. Tel. 453-752.k IZDAJEM poslovni prostor 15 m2 u Centru grada. Tel: 757-908.k IZDAJEM namje{tenu garsonjeru, privatna ku}a, poseban ulaz, centar. Tel. 442-219.k IZDAJEM jednosoban namje{ten stan, u Hrasnom, dvijema studenticama. Mob. 061/159-507.k IZDAJEM namje{ten stan, privatna ku}a, poseban ulaz. Tel: 062/255-827.k IZDAJEM dva jednosobna polunamje{tena stana, na Bistriku, ul. Iza ba{}e 4. Mob. 061/103-258, 225-632.k IZDAJEM prostor za nadogradnju noktiju, kozmeti~ki salon. Tel: 061/809-319.k IZDAJEM stan na Stupskom brdu, u blizini Penija. Tel. 033/470-741.k GORNJI Kova~i}i, 80 m2, 1.000 KM, Zmaja od Bosne, Robot, 105 m2, 1.500 KM. Mob. 066/995-944. IZDAJEM gara`u u Koturovoj bb.Tel: 442-175.k IZDAJEM kanc. prostor, Centar, 90 m2, prizemlje, A. Sumbula, blizu Italijanske ambasade. Mob. 062/649-370, 066/160-788.k JEDNOSOBAN stan u ku}i, poseban ulaz. Mob. 062/712-991, 226-193.k IZDAJEM stan 82 m2, kod Holidey Inna. Mob. 061/137-714.k IZDAJEM dvoiposoban namje{ten stan. Mob. 062/525-981.k IZDAJEM dvosoban namje{ten stan, centar, ul. Bjelave. Mob. 061/356-535.k IZDAJEM du}an kod Begove d`amije. Mob. 061/229-422.k IZDAJEM dvosoban namje{ten stan, kod Bosmala, Hrasno, 2 sprat, 300 KM. Tel. 612-383, 062/738-753.k IZDAJEM gara` na Grbavici preko puta pijace. Tel. 063/996-019.k IZDAJEM gara`u kod Medicinskog fakulteta. Tel. 207-936.k IZDAJEM stan u privatnoj ku}i 1200 kvadrata.Tel. 033/440-747. SEMIRA F. 8 sprat, 60 m2, 370 KM, stan G. Kova~i}i, 80 m2, 1.000 KM. Mob. 066/995-944.k IZDAJEM sobu dvjema studenticama ili zaposlenim djevojkama.Tel. 062/093-888.k STUDENT tra`i cimera, zasebna soba, kod Islam skog fa kul te ta. Mob. 061/958-368.k IZDAJEM pos. prostor 60 m2, ^ekalu{a 10. k IZDAJEM gara`u u Trnovskoj 4 Kova~i. Tel: 204-678.k IZ DA JEM so be za spa va nje, no }e nje 15 KM na Ba {~ar {i ji. Tel. 061/192-059.k ZIDARSKO-tesarski radovi: zidanje, maltanje, betoniranje, krovovi, vrste {a lo va nja, po vo ljno. Mob. 062/134-827.k IZDAJEM sprat ku}e famelijarnoj porodici ili studentima. Tel: 655-787 ili 061/778-245.k IZDAJEM komfornu sobu na Mejta{u, iznad pijace Markale, `enskoj osobi. Tel. 225-747, 063/947-075.k IZDAJEM gara`u, privatna ku}a, na Grbavici I. Mob. 063/639-213.k IZDAJEM trosoban namje{ten stan, Otoka, 400 KM + re`ije. Mob. 061/481-131.k IZDAJEM gara`u 13 m2, Aerodromsko naselje, povoljno, A. [eremete. Mob. 061/897-959.k IZDAJEM namje{ten stan 55 m2, ekstra, povoljno, Aerodromsko naselje. Mob. 061/897-959.k IZDAJEM namje{ten stan, blizu Pivare, povoljno, po dogovoru. Tel. 537-240.k IZDAJEM garsonjeru, ulaz poseban, struja posebno, namje{tena po dogovoru. Tel. 242-378.k IZDAJEM poslovni prostor 20 m2, ul. Bistrik 72. Mob. 061/563-345.k IZDAJEM pos. prostor 100 m2, I.S. Lukavica, 200 KM. Mob. 061/047-960.k IZDAJEM stan 150 KM, I.S. Lukavica, kod pijace, gara`a 50 KM. Mob. 061/047-960.k IZDAJEM trosoban stan, namje{ten, zaseban ulaz, P., Fht 68. Mob. 061/538-905.k

utorak, 17. april/travanj 2012.
KO[EVSKO Brdo, 31 m2, solidno stanje, 50.000 KM. Mob. 062/619-361.k VRACA, A. Smailovi}a, 90 m2, troiposoban, 2 sprat, pl. et. balkon, 1.950 KM/m2. Mob. 062/334-371.k NOVOGRADNJA, Stup, dvosoban 45 m2, 7 sprat, lift, balkon, 1.550 KM/m2 sa PDV-om. Mob. 066/801-711.k HRASNO, trg heroja, nadogradnja, 65 m2, sve novo, ce. gr. 5 sprat, 115.000 KM. Mob. 061/702-881.k STAN na Marin Dvoru, ul. Kralja Tvrtka 14/3, 77 m2, za 190.000 KM potrebna manja opravka. Tel. 058/483-651.k KISELJAK-Pale{ka }uprija, vikendica sa 2200 m2 oku}nice pod vo}em, prodajem. Tel. 033/647-851, 061/555-949.k PRODAJEM 700 m2 sa devastiranom ku}om uz Neretvu kod Po~itelja (Moruga). Tel: 062/521-302. i 061/498-857.k KU]A, P + sprat + potktovlje, cca 180 m2 stambene povr{ine, gara`a, pomo}ni objekti na parceli 1.000 m2, isprave 1/1, uz put Mostarsko raskr{}e - Rakovica, cijena 120.000 KM. Mob. 061/375-787.k PRODAJEM ku}u, zemlju, {talu i ljetnu kuhinju u Miljevini kod Fo~e, jako povoljno. Mob. 033/691-161 zvati poslije 18 sati.k KU]A na Mihrivodama 130 m2 gara`a 26 m2 ura|ena ba{ta 400m 1/1 cijena 210.000 KM. Mob: 061/262-336.k PRODAJEM ku}u kod Fabrike duhana, dva trosobna stana, radnja, sve 1/1. Tel. 063/318-796.k DVOSOBAN stan u Aleji Lipa 8 kat 52 m2 ima lift ima blakon djelimi~no adaptiran novi radijatori. Tel. 061/320-439.k KU]E - zemlji{ta: Vratnik (kod Hendek d`amije), Gazin han, Vasin han, Reljevo, Ilid`a, zemlji{te: Ilid`a, Reljevo, Isto~no Sarajevo. www.nerasbih.com Mob. 061/375-787.k STANOVI: Hrasno, 53 m2, ~engi} Vila, 41 m2 i 64 m2, Novo Sarajevo, 44 m2, Pofali}i, 40 m2, Dobrinaj, 55 m2, 68 m2 i 88 m2, Alipa{ino polje, 78 m2 i 64 m2, Isto~no Sarajevo, 60 m2. www.merasbih.com Mob. 061/375-787.k GRBAVICA, troiposoban stan, 85 m2, renoviran, sa gara`om. Mob. 061/964797 i 033/617-742.k HRASNO, jednoiposoban stan, 50 m2, ul. Antuna [imi}a br. 10, Mob. 061/303-008 i 033/650-943.k GRBAVICA, B. Muteveli}a, 3 sprat, 53 m2, 102.000 KM, Grbavica, ul. Grbavi~ka 72 m2, 14 sprat, 130.000 KM. Mob. 065/819-136.k ODOBA[INA, 1 sprat, 65 m2, 1.900 KM/m2. Mob. 062/907-831.k GARSONJERA, B. Begi}a, 2 kat, 20 m2 + balkon, potrebna adaptacija, 40.000 KM. Mob. 0617320-439.k DOLAC M, 70 m2, 5 sp. 2.600 KM/m2, Centar-Taba{nica, 4 sp. 53 m2, 129.000 KM, B. Sarajeva 77 m2, 4 sp. 190.000 KM, Centar, M.M.Ba{eskije, 109 m2, 2 sp. 2.350 KM/m2. Mob. 062/959-129.k STAN, ul. Grbavi~ka, 4 sprat, jednoiposoban, balkon, 82.000 KM. Mob. 062/907-831.k

OSLOBO\ENJE

IZDAJEM gara`u 15 m2 na Marijin Dvoru Te{anjska ulica. Tel: 061/273-995.k IZDAJEM namje{tenu garsonjeru, zaposlenoj osobi, cen. gr. Stari Grad. Tel. 538-598, 061/928-057.k IZDAJEM namje{ten stan kod Narodnog po zo ri {ta ul. Ku lo vi }a.Tel. 061/275-666.k IZDAJEM gara`u na Pofali}ima peko puta tramvajske stanice. Tel: 061/497-592.k IZDAJEM stan u centru. Tel. 061/275666.k IZDAJEM na Ilid`i namje{ten dvosoban stan, eta`no, I kat. Tel. 061/350-448.k IZDAJEM moderno namje{ten ve}i stan u centru. Tel. 061/812-046.k IZDAJEM gara`u. Tel. 062/461-492.k IZ DA JEM ku }e u Sa ra je vu. Tel. 061/019-054.k IZDAJEM jednosoban namje{ten stan na Ba{~ar{iji. Mob. 061/935-050.k IZDAJEM zasebnu sobu, zaposlenoj `eni, kod katedrale. Mob. 061/226-049.k IZDAJEM ~etverosoban stan novogradnja, II sprat, centralno grijanje, Grbavica. Tel. 033/647-564.k IZDAJEM gara`u na Marin Dvoru. Tel. 445-515, 062/741-067.k IZDAJEM ili prodajem frizeraj 12 m2, ul. grada bakua 6 Dobrinja. Tel. 061/224-046.k IZDAJEM gara`u u stambenom objektu Ul. Grada~a~ka 7-~engi} Vila. Tel. 647-564.k IZDAJEM namje{tenu prodavnicu za granap, 40 m2. Mob. 061/358-772.k IZ DA JEM prazan stan u ku }i, Pofa li }i, 200 KM. Tel. 666-836, 0617184-744.k IZDAJEM dvoiposoban stan 69 m2, Saraj polje, par. grij. telef. kab. 300 KM. Mob. 061/502-773, 212-022.k IZDAJEM jednosoban stan sa gara`om kod OHR-a 400 KM strancu ili poslovnom ~ovjeku.Tel. 061/323-347. IZDAJEM nenamje{ten jednosoban stan, Donji Vele{i}i. Tel: 061/171-897.k IZDAJEM namje{ten stan 55 m2, extra povoljno, Aerodromsko naselje. Mob. 061/897-957.k IZDAJEM 3 poslovna prostora u Papagajci, svaki ima 20 m2, ukupno 60 m2. Mob. 061/141-676, 535-165.k

NAHOREVO-Studenac, nova ku}a, 2 dunuma vo}njaka, ba{ta, dvije zidane gara`e, cijena po dogovoru. Mob. 061/352-112, 061/157-718.k PRODAJEM vikendicu 70 m2 u Glavati~evu-centar, prizemlje, dvije gara`e, terasa, oku}nica. Mob. 061/146-147.k DALMATINSKA, centar, stan 121 m2, VP, mogu}a stambeno posl. kombinacija. Tel. 033/221-533.k STARI Grad, Dugi Sokak, trosoban stan 81 m2, 200.000 KM. Tel. 066/024-042.k RESTORAN 157 m2 Ko{evsko brdo mo`e i za druge svrhe.Tel: 061/460-150.k PRODAJEM stan u centru, Ul. Kulovi}a 8. Tel. 063/589-315, 066/426-283.k HRASNO jednoiposoban stan 51 m2, Ul. An tu na Bran ka [i mi }a. Tel. 061/303-008, 033/650-943.k GRBAVICA troiposoban stan 85 m2, renoviran sa gara`om. Tel. 061/964797, 033/617-742.k PRODAJEM renoviran stan, Titova kod Vje~ne vatre, 136 m2, centralno grijanje, plin/struja. Mob. 061/212-650.k PRODAJEM stan u strogom centru 94 m2, 260.000 KM. Tel. 061/211-066.k KU]E Pofali}i Alifakovac A. Jabu~ice, Lugavina.Tel. 061/460-150.k STANOVI 117 m2, 105 m2, 100 m2 90, 87 m2. Tel. 061/460-150.k GRBAVICA prodajem trosoban stan na XIV katu 74 m2 fiksno 1500 m2. Tel. 061/080-257.k PRODAJEM dvoiposoban stan 74 m2 II sprat kod Doma Armije.Tel: 445-371.k PRODAJEM gara`u 11 m2 na Marijin Dvoru Kranje~vi}eva ulica. Tel: 061/188-270.k PRODAJEM dvoiposoban stan 74 m2 II sprat kod Doma Armije.Tel: 445-371.k PRODAJEM stan u Ul. Prvomajska iznad op{tine Novi Grad, I sprat, 30 m2. Tel. 066/201-411.k PRODAJEM stan u Pofali}ima, IV sprat, 78 m2, c.g, lift, dva balkona. Tel. 066/050-719.k STANOVI: Hrasno 53 m2, N. Sarajevo 44 m2, ^engi} V. 64 m2, 41 m2, Pofali}i 40 m2, Dobrinja, 55 m2, 68 m2, 69 m2, Isto~no Sarajevo 60 m2, Vraca-Tranzit 73 m2. Mob. 066/488-818.k PRODAJEM gara`u 11 m2 na Marijin Dvoru Kranje~vi}eva ulica. Tel: 061/188-270.k PRODAJEM potpuno obnovljen stan 35 m2 sa balkonom na Grbavici. Tel: 062/123-676.k PRODAJEM u Bla`uju 3 dunuma, zapo~eta ku}a, dozvola. Tel. 628-699.k PRODAJEM stan, Ilid`a, Lu`ani, 71 m2/IV. el. 628-699.k CIGLANE, 33 m2, 4 kat, balkon 6 m2, cen. grij. Mob. 061/148-810.k BRANISLACA grada, 80 m2, 2 kat, renoviran. Mob. 063/555-858.k ALIPA[INO, C faza, 91 m2, troiposoban, cen. grij. 6 kat, balkon. Mob. 063/555-858.k TITOVA, 147 m2, ~etverosoban, 3 kat. Tel. 033/555-858.k BISTRIK, 75 m2, troiposoban, ure|en. Mob. 061/148-810.k GRBAVICA, Ljubljanska, ku}a 195 m2, ba{ta 100 m2, dobro stanje, 95.000 eura. Tel. 033/222-506.K BREKA, 103 m2, dvoeta`ni stan, petosoban, 2 balkona, cen. grij. 2.400 KM/m2. Mob. 061/148-810.k OTES, 60 m2 + 60 m2 pro{irenje sa dozvolom, 90.000 KM. Mob. 0617484-505.k SKENDERIJA-Tehel, novogradnja 160 m2 + 4 gara`e. Mob. 063/555-858.k STAN ^obanija, 84 m2, I kat. Mob. 061/299-911.k CENTAR, Ba{~ar{ija, ~etverosoban 116 m2, renoviran, 1 sprat, et`. grijanje. Tel. 536-763.k SOCIJALNO, prodajem dvosoban stan 56 m2, balkon, 1 sprat, renoviran, Paromlinska ul. Mob. 061/823-546.k PRODAJEM jednosoban stan, ustakljena lo|a, 42 m2, I. Andri}a 7/14. Tel. 524-809.k PRODAJEM trosoban stan 93 m2, po~e tak Bis tri ka, Sta ri Grad. Mob. 061/827-391.k BREKA, prodajem trosoban stan 79 m2, 2 sprat. Mob. 066/196-317.k STAN, Breka, Hasana Su{i}a, 103 m2, dvoeta`ni. Mob. 061/299-911.k STAN, Ciglane, 80 m2, 73 m2. Mob. 061/299-911.k STAN, Malta, ul. Envera [ehovi}a, 70 m2, dvoiposoban. Mob. 061/299-911.k NOVOGRADNJA, Stup, useljivi stanovi od 55-71 m2. Mob. 062/346-080.k PRODAJEM super stan 99 m2 u novim zgrtadama kod Holiday Inna, cijena 300.000 KM. Mob. 061/212-650.k

NEKRETNINE PONUDA
PRODAJEM jednosoban stan 35 m2 sa balkonom na Grbavici kod stadiona @eljezni~ar. Tel. 061/108-238. CIGLANE, H. Red`i}a, trosoban, 79 m2, ostava 8 m2, 2 terase, odli~an. Mob. 062/055-445.sms PRODAJEM useljiv stan, Otes, 48 m2 neto + velika ba{ta, ustakljen veliki balkon + ostava 8 m2, uknji`en, sve novo, povoljno za invalide i starije, grijanje, 64.000 KM. Mob. 062/572-062.sms BREKA - prodajem troiposoban stan, 94 m2 i dvoiposoban stan 66 m2. Mob.061/839-592.sms PRODAJEM dvosoban stan, 43 m2, u centru, IV sprat bez lifta sa balkonom oko cijelog stana + podrum, 120.000 KM. Mob. 062/255-393.sms PRODAJEM trosoban stan u novgradnji na Stupu, ugrun~en. Cijena 1 m2/1.399 sa PDV-om. Mob. 061/548-023.sms PRODAJEM ku}u sa oku~nicom, dokumentacija potpuna. Mob. 061/219853.sms JEDNOIPOSOBAN stan, Aleja lipa, 3 kat, 87.500 KM. Mob. 061/320-439.k JEDNOSOBAN, I. Engela, 4 kat, 34 m2, nema lift, 60.000 fiksno. Mob. 066/801-737.k ISTO^NO S, Spasovdanska, novogradnja, 4 sprat, 52 m2, 70.000 KM, adaptiran na Bjela{nici, novogradnja sa stvarima, 41 m2 + balkon, podrum, 120.000 KM. Mob. 065/819-136.k

OSLOBO\ENJE utorak, 17. april/travanj 2012.
ZIDARSKO-tesarski radovi: zidanje, maltanje, betoniranje, krovovi, vrste {alovanja, povoljno. Mob. 062/134-827.k PRODAJEM stan 50 m2 blizu Austrije Trga povoljno.Tel. 033/533-624.k PRODAJEM dvosoban stan na Marijin dvoru, ul. Dolina, 68 m2, IV sprat. Mob. 061/897-720.k ^ETIRI duluma zemlje Brije{}e Polje blizu Stupske petlje.Tel.709-593.k PRODAJEM ku}u na Jablani~kom jezeru. Tel: 061/875-291.k PRODAJEM 800 m2 gra{evinskog zemlji{ta, Branislava Nu{i}a 46, Ned`ari}i. Tel. 061/191-521.k DOBRINJA V, Trg grada Prato, 67 m2, 7 sprat, adaptiran, fizi~ki ima 77 m2, 105.000 KM, ^engi} V. ul. B.M.Selimovi}a, 4 sp. renoviran, 35 m2, 77 m2. Mob. 062/383-064.k BA[^AR[IJA, ul. A{~iluk (preko puta ~evabd`inice `eljo), 90 m2, 2 sprat, 220.000 KM, Mojmilo, Olimpijska, 80 m2, VP, 1.350 KM/m2. Mob. 064/4060425.k VOJNI^KO P. 67 m2, potpuno adaptiran, VP, 1.650 KM, Mojmilo, Olimpijska, 3 sprat, 47 m2, 90 m2. Mob. 062/383-064.k STAN na ^obaniji, 84 m2 + 2 balkona, 2 sprat. Mob. 061/370-207.k STAN kod Dr`avne bolnice, 86 m2, 1 sprat, 2.200 KM/m2. Mob. 061/370-207.k STAN u Tepeba{inoj ul. 42 m2 (grdnja 1990. god. ). Mob. 061/370-207.k STAN na Dobrinji, 76 m2, 2 sprat + balkon, 95.000 KM. Mob. 061/370-207.k STAN 83 m2, Kova~i}i, troiposoban, 1 sprat, 2 mok. ~vora, balkon, cen. grij. 215.000 KM. Mob. 062/334-371.k CENTAR, taba{nica, 53 m2, 3 sp. 130.000 KM, D. Malta, ul. Malta, 70 m2, 5 sp. lift, 2.400 KM/m2, ^. Vila, 68, 7 m2, 5 sprat, 175.000 KM, N. Sarajevo, Humska, 31 m2, 1 sp. renoviran, 67.000 KM. Mob. 062/959-129.k TROSOBAN dvoeta`ni stan, Ciglane, 85 m2 + 2 mok. ~vora + 2 velike terase, 205.000 KM. Mob. 061/320-439.k VOGO[]A, Jo{ani~ka, 4 sprat, 112 m2, 2 balkona, dvoeta`ni, potpuno adaptiran, 1.160 KM/m2. Mob. 062/907-831.k CIGLANE, H. red`i}a, 4 sp. 78 m2 + 2 balkona, adaptiran, 230.000 KM, Centar, Muvekita, 3 sprat, dvoeta`ni, adaptiran, 67 m2, 200.000 KM. Mob. 065/819-136.k KO[EVSKO B. Bra}e Begi}, VP, dvoiposoban, potpuno adaptiran, 120.000 KM. Mob. 062/907-831.k MALTA, A. Benca, VP, 54 m2, 84.000 KM, Alipa{ino P. Trg solid. 1 sprat, 59 m2/1.500 KM. Mob. 065/819-136.k DOLAC M. Fojni~ka, 56 m2, 1 sprat, 1.850 KM/m2, Dobrinja 3, VP, 56 m2, 1.400 KM/m2. Mob. 064/4060425.k POFALI]I, novogradnja, 57 m2, 1. sprat, 105.000 KM, ^engi} V. novogradnja, Paromlinska, 33 m2, 75.500 KM. Mob. 062/383-064.k APARTMAN na Jahorini, 33 m2 + 16 m2 po drum, 78.000 KM. Mob. 064/4060425.k PRODAJEM vi{e ku}a u Kantonu u Sarajevu razli~itih lokacija i kvadratura.Tel: 061/415-786.k PRODAJEM ili izdajem poslovni prostor kod op{tine Stari grad, 25 m2, fotokopirnica. Mob. 061/252-663.k POFALI]I, blizu FDS i OBN-a ku}a p + s. dva trosoban stana. Tel. 062/243329 i 061/437-719.k N. SARAJEVO, ku}a sa tri zasebna stana, parcela 400 m2, mo`e zamjena za Podgoricu ili primorje. Tel. 664-775 i 062/991-860.k PRODAJEM kancelarijski poslovni prostor, opremljen, 41 m2, I sprat, Tr`ni centar ^engi} Vila I. Mob. 062/251-330.k PRODAJEM staru bosansku ku}u, Ul. Mihrivode 45, preko puta d`amije, 175 m2 sa oku}nicom. Tel. 061/299-653.k PRODAJEM stan na Alipa{inom polju 69 m2, X sprat, ul. Ante Babi}a nova stolarija, dvostrano orijentisan. Tel. 061/836-764.k PRODAJEM ku}u u Pazari}u, [inici, vlastiti vodovod, eta`no grijanje, ure|ena oku}nica 700 m2. Tel. 417-219.k PRODAJEM stan Alipa{ino A faza 70 m2, 95.000 KM. Tel. 061/312-217.k PRODAJEM ili mijenjam za more ku}u u Pazari}u sa 1200 m2 zemlje pored magistralnog puta. Tel. 061/223-208.k PRODAJEM trosoban stan 72 m2 u Sarajevu kod RTV doma u odli~nom stanju. Tel. 062/393-427.k PRODAJEM gara`u u [opingu-Grbavica, papiri 1/1. Tel. 061/548-875.k PRODAJEM vikendicu 70 m2, 1940 m2 zemlje pod vo}em, Binje`evo-Mi{evi}i. Tel. 033/525-120.k PRODAJEM ve}i trosoban stan u strogom centru. Tel. 061/812-046.k PRODAJEM ku}u u @ivogo{}u, Makarska rivijera, prvi red od mora 5m, 185 m2, 2 eta`e, 4 sobe sa terasama i kupatilima. Tel. 033/445-612.k PRODAJEM pola dvojne ku}e (jednu lamelu) u @upi Dubrova~koj. Tel. 0038520486665.k PRODAJEM adaptiran dvosoban stan, 56 m2, Do bri nja III. Mob. 061/132-488.k KISELJAK-Dra`enici, plac sa vo}em 138 m2, asvalt, struja, voda, temelj, 16.000 KM. Tel. 200-449. PELJE[AC-Sreser, prodajem plac uz more, 200 m2, cijena 70 eura/m2. Tel. 200-449.k SREDNJE Ciglene, prodajem trosoban stan 79 m2 + 2 velike terase, 2.500 KM/m2. Tel. 200-449.k GRBAVICA 57 m2, Radni~ka, 2 sprat, dvoiposoban i 40 m2, Grbavi~ka, VP, adaptiran. Mob. 061/402-784.k STAN 48 m2 + balkon, [ip, 2 sprat, et. gr. ostava, parking, 100.000 Km. Mob. 062/649-370, 066/160-788.k POFALI]I, neboder kod Hyndai salona, 8 sprat, 73 m2 + 2 balkona, 140.000 KM. Mob. 062/649-370, 066/160-788.k GRBAVICA, renoviran, 40 m2, ul. Grbavi~ka kod d`amije, 85.000 KM. Mob. 063/556-886.k GRBAVICA, kod Kapu}ina, trosoban, renoviran stan, X sprat. Mob. 061/072-845.k BOLNI^KA, 123 m2, austro-ugarski stan, VP, 260.000 KM. Mob. 061/072-845.k CIGLANE, A.Hangija, 1 sprat, 82 m2, trosoban stan. Mob. 061/072-845.k STARI Grad 238 m2, 120 m2, 176 m2, Centar 155 m2, 130 m2, 160 m2, 86 m2, 82 m2. Mob. 066/160-788, 061/072-845.k PRODAJEM zemlju, Rakovica, 7, 5 dunuma, Osenik 6.400 m2, Ilid`a, ispred Merkatora, 6.400 m2. Mob. 061/709-430.k PRODAJEM ku}u 100 m2 sa dvori{tem 220 m2, Ba{~ar{ija. Tel. 447-940.k CENTAR strogi, Alipa{ina 4/3, 68 m2. Mob. 061/205-235.k MARIN Dvor, V. Peri}a, trosoban 106 m2, 2 mok. ~vora, bez posrednika. Mob. 062/254-859.k PRODAJEM pola ku}e sa gara`om, velika terasa, odli~na lokacija, ul. Ke~ina. Mob. 061/173-947.k ^ENGI] V. 54 m2, 2 kat, cen. gr. i Alojza B. Malta, 52 m2, 9 kat, cen. gr. Mob. 061/156-882.k ALIPA[INA 66 m2, 2 kat, plin u stanu, 2.400 KM/m2. Mob. 061/724-504.k ANEKS, garsonjera 25 m2, 4 kat, cen. ger. 45.000 KM. Mob. 062/156-882.k GRBAVICA, 53 m2, prizemlje, cen. grij. po tre bna adap ta ci ja. Mob. 062/156-882.k PRODAJEM troiposoban stan, Bolni~ka 34/X, vrlo komforan, cijena po dogovoru. Mob. 061/253-536.k PRODAJEM vikendicu 60 m2 + zemlji{te 900 m2, terase, vo}e, cvije}e, samo za ozbiljne kupce. Mob. 061/911-703.k GRBAVICA, Grbavi~ka, 76 m2, novija gradnja, luksuzno adaptiran, lift, cen. grij. Mob. 061/205-235.k KU]A, Vraca, ul. Samoborska, 200 m2 stam. prostora, 350 m2 oku}nice, 3 eta`e + gara`a, 260.000 KM. Mob. 062/907-831.k POSLOVNI prostor, ul. Ko{evo, VP, 47 m2, pogodan za kancelarije, 160.000 KM. Mob. 062/907-831.k KU]A bosanska, Sedrenik, ul. sedrenik + 900 m2 placa, 110.000 KM + ku}a iznad Katedrale, priz. + spr. + 150 m2 oku}nice i gara`a, 290.000 KM. Mob. 065/819-136.k STARI G. ul. ^adord`ina, 1 sprat, useljiv, 57 m2, 90.000 KM, stan na Grbavici, ul. Radni~ka, potrebna adaptacija, VP, 46 m2, 83.000 KM. Mob. 065/819-136.k ZEMLJI[TE sa manjim vikend objektom, naselje Dra`evi}i, prema Kiseljaku, 52 m2 stam. prostora + 1681 m2 oku}nice, 19.000 KM. Mob. 062/907-831.k POSLOVNI prostor ul. Ko{evo, VP, 47 m2, adaptiran, 160.000 KM. Mob. 062/907-831.k ^ENGI] Vila, Kvadrant, F. Be}irbegovi}a 1, 60 m2, 6 sprat, lift. Mob. 061/205-235.k PRODAJEM ku}u u g. Hotonju 85 m2, prizemlje + potkrovlje, 750 m2 oku}nice, struja, plin, tel. voda, cen. grij. Mob. 062/105-901.k BREKA, H. Polovine, 82 m2, troiposoban, 1 sprat, cen. gr. 2 balkona, 200.000 KM. Mob. 062/334-371.k KU]A na Stoj~evcu, novogradnja, 3 eta`e, sve novo sa stvarima, oko 350 m2 stam. prost. + 1100 m2 placa, 590.000 KM. Mob. 065/819-136.k HRASNO, novogradnja, 65 m2, 5 sprat, sve novo, nova kuhinja, 2 balkona, cen. gr. 115.000 KM. Mob. 061/702-881.k GARSONJERA, S. fra{te, 10 kat, 30 m2, 1.500 KM/m2. Mob. 066/801-737.k GARA@A na Vracama, A. Smajlovi}a, uknji`ena, vl. 1/1, 13 m2, 11.000 KM. Mob. 065/819-136.k KO[EVSKO B. B. Begi}, VP, 58 m2, dvo ipo so ban, po tpu no adap ti ran, 120.000 KM, ni je fik sno. Mob. 062/907-831.k LUKSUZAN stan na Ciglanama donjim, 78 m2, uknji`en, fizi~ki ima 90 m2, sve novo, sa novim stvarima, 300.000 KM. Mob. 065/819-136.k STARI G. Logavina, jednosoban, 29 m2, 1 sprat, ekstra stanje, 59.500 KM. Mob. 066/801-711.k PANSION + ku}a, Stari G. Nevjestina (10 soba + ba{ta + restoran + kuhinja), ku }a-2 spra ta, 1.100.000 e. Mob. 062/959-129.k PRODAJEM ku}u, kod pijace, I.S. Lukavica. Mob. 061/047-960.k PRODAJEM stan, Breka, H. Su{i}a, prizemlje, 48 m2 + 80 m2 ba{ta, 137.000 KM. Mob. 061/143-076.k PRODAJEM stan Jezero 35 m2 6 KM. Tel. 066/510-328.k GRBAVICA II kat 54 m2 dvosoban balkon. Tel. 061/325-840.k HRASNO VII sprat 54 sprat dvosoban stan. Tel. 061/325-840.k ALIPA[INO C faza 67 m2 trosoban balkon. 97.000 KM. Tel: 061/325-840.k ^ENGI] Vila VI sprat 54 m2 dvosoban balkon. Tel. 061/325-840.k PRODAJEM povoljno dvosoban konfo ran stan 59 m2 Ge te ova. Tel: 066/864-478.k KU]A na Ilid`i-Otes, sa priklju~cima, oku}nica 400 m2, gra|. dozvola. Tel. 538-365.k PRODAJEM u Makarskoj trosoban stan 75 m2 novogradnja parking 3 mokra ~vora. Tel. 0038521611754 i Mob: 00385993121814.k RA KO VI CA plac u Cen tru. Tel. 066/680-100.k PRODAJEM stan 60 m2, ul. Bra}e Begi}a 3/III, centralno, cijena 2.400 KM/m2. Mob. 061/222-295.k PRODAJEM stan 75 m2, ul. A. Ferhatovi}a 13/I, centralno, parking, cijena 2.500 KM/m2. Mob. 061/222-295.k PRODAJEM povoljno dvoiposoban stan 65, 20 m2 I. Engela ^engi} vili2. Tel: 065/294-840.k PARCELU pod vo}em 2.000 m2, pored puta, voda, struja, 1/1, Male{i}i. Mob. 066/722-576.k POLJINE, vi{e duluma zemlje za gradnju, voda, struja, put. Mob. 066/669-696.k PRODAJEM ili mijenjam ~etverosoban stan u centru, kod Vje~ne vatre, za jednosoban ili dvosoban uz doplatu, Centar. Mob. 061/252-663.k LIJEP troiposoban stan, 13 kat, ul. Kolodvorska. Mob. 061/188-847.k NOVOGRADNJA ul. Parolinska ^engi} Vila stanovi. Tel. 062/264-379.k LEGALNO gra|. zemlji{te na Stupu 2600 m2 sa temeljima 750 m2. Tel. 217-290.k NOVI Grad, A. Polje, dvosoban 58 m2, 5 kat, i dvoiposoban 64 m2, 9 kat. Mob. 061/317-731.k U BLA@UJU prodajem 3.000 m2 zemlje, gra|evinska. Tel. 033/628-699.k LIJEP trosoban stan Kova~i}i kod male po{te, adaptiran, 75 m2, 6 kat i jednosoban 42 m2, Skenderija, 1 kat. Mob. 061/311-478.k KU]A sa placem, ul. Bulbulina, ku}a J. Av de, ku }a Al fa ko vac. Mob: 061/311-478.k PRODAJEM stan 50 m2, blizu Austrij. trga, Stari Grad, Bistrik br. 22. Tel. 533-624.k PRODAJEM-mijenjam stan na Aneksu, uz doplatu. Mob. 061/508-404.k DVOSOBAN u Geteovoj, 2 kat, 54 m2, 1.500 KM/m2. Mob. 066/801-737.k CENTAR, ul. Ko{evo, stan 123 m2, 1 sprat + gara`a 20 m2, 1/1, 330.000 KM. Mob. 066/801-711.k OTES, ul. Trg Ote{. batalj. 6 sprat, 77 m2 + gara`a 17 m2, 105.000 KM, Dobrinja 5, S. Filipovi}a, 7 sprat, 77 m2/1.500 KM. Mob. 065/819-136.k HAD@I]I, Mi{evi}i, vikend ku}a, pr. + sp. i 700 m2 zemlje, svi priklju~ci, gra|. dozvola, sve 1/1, 65.000 KM. Mob. 061/702-881.k CIGLANE, 2 sprat, trosoban, 78 m2 + bal kon, adap ti ran, na mje {ten, 220.000 KM. Mob. 062/619-361.k STAN 52 m2, dvosoban, iznad Op{te bolnice, ba{ta, plin, prodajem-izdajem, 85.000 KM-350 KM. Mob. 062/619-266.k PRODAJEM troiposoban stan, 2 kat, totalno renoviran, pored Merkatora, ul. Bosanska. Mob. 061/994-095.k PLAC 1.380 m2 u Pazari}u-D. Zovik, struja, voda, asfalt. Mob. 061/388-813.k VRACA, A. Smailovi}a, 1 sprat, 88 m2, 2 balkona, potrebna kompletna adaptacija, 1.500 KM/m2. Mob. 062/907-831.k TROSOBAN stan 115 m2, Petrakijina, 2 sprat, 260.000 KM. Mob. 061/320-439.k PRODAJEM trosoban stan u Sarajevu, 50.000 eura. Mob. 063/284-768.k PRODAJEM ku}u sa 5 stanova, u Sarajevu, 150.000 eura. Mob. 063/284-768.k DOBRINJA 3, Trg djece Dobrinje, dvosoban stan 57 m2, 3 sprat, dva balkona, cijena 1.400 KM/m2, hitno. Mob. 061/139-592.k NEUM, dvosoban stan sa opogledom na more, 55 m2 i ku}a u Orebi}u sa 500 m2 placa. Mob. 061/717-731.k STAN 35 m2 preko puta stadiona Ko {e vo na pro da ju 6sprat. Tel: 066/510-328.k PRODAJEM gara`u, Dobrinja, povoljno, N. Petrovi}a 10. Mob. 061/847-959.k TRG Heroja, 36 m2, IX kat, ul. Azize [a~irbegovi}, 50 m2, XV sprat, A. Benca, 52 m2, IX kat. Mob. 061/724-504.k PRODAJEM stan 69 m2, X sprat, A. polje, C faza. Mob. 061/537-152. PRODAJEM ku}u Kova~i Halilba{i}a Stari grad Sarajevo. Tel: 061/620-000.k PRODAJEM zemlji{te na Ni{i~koj visoravni nedaleko od puta Sarajevo-Olovo. Tel. 061/483-262.k AERODROMSKO 54 m2, [. pand`e, 1 sprat, komplet renoviran, 2 balkona + gara`a, 85.000 KM. Mob. 061/247-177.k

mali
LANDROVER dugi benzinac, u odli~nom stanju, gara`iran, 1973. god. cijena 15.000 KM, sa rezervnim dijelovima. Tel. 058/483-561.k IBISA 2006. god. metalik, 3 vr. registrovana do 8/2012. pre{la 108.000 km, full oprema, rezer. 2 gume. Mob. 061/217-897.k PRODAJE se Opel Astra 1.6 i.1993. godi{te, o~uvan. Mob: 061/229-925.k MERCEDES 170 CDI, produ`ena varijanta, 2001. god. pre{ao 182.600 km, bez ulaganja, cijena 9.999 KM. Mob. 061/108-300.k FIAT Sei}ento 2002. godina, registrovan, pre{ao 65.800km, ful oprema, metalik sivi u odli~nom stanju, cijena po vi|enju. Mob. 062/053-012 i 033/219-920.k JUGO 55, ispravan, registrovan, cijena po dogovoru. Mob. 061/916-433, 033/237-501.k PRODAJEM Pe`o 307 HDI, 90ks, pre{ao 100.000 km. Mob. 061/108-366.k PRODAJEM ku}u u g. Hotonju 85 m2, prizemlje + potkrovlje, 750 m2 oku}nice, struja, plin, tel. voda, cen. grij. Mob. 062/105-901.k PRODAJEM Peugeot 406, benzin, 2, 0 litara, 2002. godina, puna + dodatna oprema, registrovan do novembra 2012. godine. tel. 033/537-105 poslije 16 sati.k KOMBI VW, T4, 2, 5 TDI, 150 ks, 2003. god. pre{ao 217.000 km, cijena 14.00 KM fiksno. Mob. 061/689-171.k PRODAJEM PE@O 505 89 benzin karavan. Tel.061/540-281.k PRODAJEM Ford K, 2001. god. Mob. 061/508-404.k VW GOLF II, 1990. god. 1600 cm3, 40 kw, registracija istekla u 3.2012. god. Mob. 061/210-504.k PRODAJEM Fiat Punto 2000 god, abs, 4 vazdu{na jastuka u dobrom stanju. Tel. 033/647-564.k PRODAJEM Ford Siera 2.0 u vrlo dobrom stanju. Tel. 061/904-499.k PRODAJEM Zastavu 128, 1985 god u voznom stanju, neregistrovana. tel. 061/485-030.k GOLF 2, ben zin, 1989. go di na, 1.600cm3, registrovan do 8. mjeseca. Mob. 062/966-709.k PRODAJEM Opel Corsa, 1.2, benzin, 1998. godina, tek registrovana u odli~nom stanju. Mob. 061/375-168.k PRODAJEM Reno Megan sport benzin, 140.000 km izuzetno o~uvan, 6.800 KM. Tel. 061/165-195.k PRODAJEM Ford Siera 2.0 u vrlo dobrom stanju. Tel. 061/904-499.k PRODAJEM Golf 2, 86 god, dizel, druga ruka, o~uvan, gara`iran istekla registracija. Tel. 062/990-639.k PRODAJEM Ford Escort Cady, putni~ki 1996. god, dizel, gara`iran, neregistrovan. Tel. 061/908-778, 061/925-312.k PRODAJEM “nissan” 1, 6 karavan registrovan do 26.10.2012.Tel: 061/275-666.k GALERIJA za kombi, fabri~ka, univerzalna. Mob. 061/274-450.k VENTO dizel, kraj 94. god. u odli~nom stanju. Mob. 061/203-772.k PRODAJEM XI BMW - pogon 4x4, 2003. god., mjenja~ automatik i manuelno na ameri~kim tablama. Cijena 12.500 KM. Mob: 061/172-518.k PRODAJEM Alfu 146, Tvin Spurk, 2000 godina, nije registrovana, cijena 5.000 KM. Mob. 061/201-200.k PE@O 205, 90. god. benzin, ispravan, neregistrovan. Mob. 061/388-813.k PRODAJEM Ford fiesta 1, 4, 1993. god, registrovana, cijena 2650 KM. Tel. 061/350-156.k MER CE DES B kla se 180 CDI 2010.god. Tel: 061/208-414.k PRODAJEM [kodu Oktaviju, TOUR 1.9.TD (90, KS 2009.Tel. 061/101-899.k PRODAJEM Alfa-Romeo 145, 1, 6, god. 96. Mob. 0627257-789.k VOLVO 343, 84. god. novi motor i gume, gara`iran, odli~no stanje, registrovan do 3/2013. god. 1.200 KM. Tel. 033/203-594.k PRODAJEM Ford eskort 1.6 (66kw), proizvodnja novembar 1997. god., registrovan do 17.11.2012. god. Mob. 061/430-778.k PRODAJEM Golfa dvicu 1990 godina 1600 kub. 59 ks. benzinca registrovan u oktobru. Tel. 033/536-765 i 061/134-544.k

Oglasi

33

OSTALO
AKCIJA!!! Prodaja orginal tableta za potenciju od najboljih svjetskih proizvo|a~a najjeftinije i najbolje. 2 kutije + gratis samo 49 KM, a na vi{e cijena po dogovoru, diskrecija zagarantovana, dostava pouze}em u cijeloj BiH.Tel. 062/484-339. 550 PRODAJEM gusane radijatore i plinski bojler 24kw u ekstra stanju. Tel. 062/342-140.k PRODAJEM sadnice lipe visine 2 do 4 m i raznog drugog drugog drve~a. Tel. 066/092-978.k PRODAJEM krovne prozore Jelovica, 4 kom, 66 x 112cm, 200 KM, kompletno. Mob. 061/209-911.k PRODAJEM nova invalidska kolica, cjena po dogovoru. Zvati svakim danom 8 do - 13 sati, na 061/199 328.k PRODAJEM 4 kom. ljetnih guma Sava, 165/70-R13, slovena~ke, cijena po dogovoru. Mob. 061/601-887.k PRODAJEM stajsko gnojivo. Tel: 061/515-235.k PRODAJEM Braunove mre`ice za brinaje i el. aparate. tel. 061/323-906.k PRODAJEM {ator za 8 osoba. Mob. 061/779-974.k PRODAJEM {iva}e ma{ine Pfaff, Victoria i Singer u koferu, povoljno, na 2 rate. Mob. 061/145-504.k PRODAJEM stolicu za kupanje u kadi. Mob. 062/970-817.k PRODAJEM zdrave jake p~ele u lr. ko{nicama 180 KM. Tel: 061/486-926.k PRODAJEM komplet pribor i posu|e marke Solingen za ugostiteljstvo i doma}instvo, cijena povoljna i po dogovoru. Tel. 546-456.k PRODAJEM podloge i kese za stomu, cijena povoljna i po dogovoru. Tel. 546-456.k GROBNO mjesto na Lavu, hitno prodajem. Tel. 217-290. PRODAJEM novu i dobro o~uvanu mu{ku, `ensku i dje~iju obu}u i odje}u. Tel. 534-087, 062/682-690.k PRODAJEM plinske gorionike, ma{inske i mehani~ke, ru~ne izrade. Tel. 534087, 062/682-690.k PRINT ma{ina Rodin Solvent 6184 A, {irina {tamp~e 180 cm. Tel. 553-865, 061/895-017.k PRODAJEM 16 knjiga Ivo Andri} Nobelova 300 KM. Tel. 532-497.k PRODAJEM dvije nove vre}e za spavanje po 40 KM. Tel. 202-917.k PRODAJEM jako povoljno `enske ko`ne torbe, lijepo dizajnirane, cijena 10 KM. Tel. 061/709-772.k PRODAJEM najnoviji tlakomjer sa vertikalnom skalom, koriste ga ljekari, 50 KM. Tel. 061/709-772.k PRODAJEM ukrasni japanski bode` du`ine 40cm slu`i za dekoraciju, lijepe izrade, cijena 50 KM. Tel. 061/709-772. PRODAJEM pi{tolj CZ 7, 65 nov sa papirima, futrola i kutija metaka 300 KM. Tel. 062/878-502.k ZA Eko selo prodajem volovsku opremu, poljo alatke, namje{taj i razno. Mob. 061/154-540.k @ELJEZNICE, razno, period 18901945.god. Mob. 061/154-540.k VODENICU poto~aru prodajem, svi dijelovi za finkciju. Mob. 061/154-540.k ZI DNO ogle da lo 200x75. Mob. 066/973-852.k PRODAJEM pe} na tvrdo gorivo “Suslea”, fiksno 100 KM.Tel.061/194-929.k KOLEKCIJA 503 fotografske karte BiH, 1: 25.000 najbolje dosada{nje karte VGI/JNA. Tel. 032/244-417.k PRODAJEM preparirano mladun~e tigra, cijena po dogovoru. Tel: 061/275-440.k PRODAJEM ku}ni box za pse, upotrebljavan, o~uvan box za ve}e pse. Mob. 062/256-154.k ZA Eko selo prodajem volovsku opremu, poljo alatke, namje{taj i razno. Mob. 061/154-540.k PRODAJEM sadnice {im{ira za `ivu ogradu. Tel. 466-568. PRODAJEM ma{ine za pranje vune, pranje i su{enje vune, liniju za presovanje vune velikog kapaciteta i automatsku liniju za presovanje pet ambala`e i papira i rezanje plastike. sve novo i sa garanciom. Mob. 062/829-206 i 033/295-290.k [IVA]A ma{ina Singer Raritet, 100 god. povoljno. Mob.061/909-320.k

NAMJE[TAJ
KUHINJA, sudoper + 5 vise}ih dijelova, 120 KM. Mob. 065/346-222.k PRODAJEM dobro o~uvanu salonsku sobnu garnituru od fibera (trosjed, dvosjed i fotelju), cijena 400 KM. Tel. 534-087, 062/682-690.k PRODAJEM zidne vise}e kuhinjske elemente, nov drveni prozor sa vakum staklom i {tok. Tel. 534-087, 062/682-690.k PRODAJEM bra}ni krevet cijena, 100.000 KM. Tel. 033/463-035.k PRODAJEM krevet 160x200 za 50 KM. Tel. 062/253-712.k PRODAJEM bra~ni krevet sa lotofleksom.Tel. 061/279-333.k

TEHNIKA
PRODAJEM super solarij Luxura Delta XI c Intezive 500, kao nov, malo kori[ten. Info: 061/337-477.sms PRODAJEM noviji model plinskog bojlera Vaillant 24 kw, dimnja~ni. Mob. 061/215-030.k PRODAJEM odli~an njema~ki toster za sen dvi ~e, ci je na 20 KM. Tel. 061/709-772.k POVOLJNO prodajem malo kori{ten zamrziva~. Mob. 061/212-650.k PRODAJEM ma{inu za su{enje ve{a, Gorenje, nova. Mob. 062/257-789.k POVOLJNO prodajem stomatolo{ki RTG aparat. Mob. 061/789-290.k PRODAJEM termoakumulacionu pe} trojku. Tel. 063/864-775.k

VOZILA
PRODAJEM Audi A6 1, 9 TDI, 2000 godina, malo havarisam, 8.500 KM. Mob. 061/171-174.sms OPEL Vektra 2.0, 16V. 1998 g. ful oprema, dig.klima, tempomat, alarm, zeder tam, stakla bord, kompjuter, airbeg, el. paket, alufelge, servo, ABS ASR, registrt.kraj 2012. Mob. 063/451-332.sms GOLF 2, 1.6B, 1988. g. 5 brzina, ekonomik, Sony CDMP3, zvu~nici Pioneer 2x50W, redovno servisiran, odli~na limarija + 4 ljetne gume Continental. Mob. 061/555-663.sms PRODAJEM Ford Eskort, Cady, putni~ki, 1996. godina, gara`iran, dizel, ne re gis tro van. Mob. 061/908-778, 061/925-312.sms

34

mali

Oglasi
KUPUJEM lomljeno i zubarsko zlato, dukate i ostalo od zlata, najvi{e pla~am. Mob. 061/553-640.k KUPUJEM staru deviznu {tednju Jugo i privredna banka, i ratnu od{tetu, isplata odmah. Mob. 061/526-918.k KUPUJEM deviznu {tednju i ratnu {tetu, isplata odmah. Mob. 065/027-864.k KUPUJEM stan u Sarajevu, isplata odmah. Mob. 061/170-254.k KUPUJEM nekretnine u Sarajevu ili posreduje uz 3% proviziju pri prodaji. Tel. 654-793.k KUPUJEM umjetni~ke slike starih slikara (ulje, pastel, akvarel). Mob. 062/969-693.k KUPUJEM mjenja~ konbija T2. Tel: 061/367-103.k KUPUJEM staru deviznu {tednju Jugo i Privrednu banku, isplata odmah. Mob. 066/723-731.k SERVIS servisira sve marke LCD pla zma os ta lih TV apa ra ta.Tel: 033/610-000 i 033/650-400. 659. NOVO U PONUDI!!! Izrada vizitki (100 kom=10 KM), servis ra~unara, instalacije sistema, antivirusi, pode{avanje interneta, prodaja polovnih ra~unara, video nadzor.Tel. 061/700-863.sms FASADER za toplotne fasade: stiropor, kork. sa vi{egodi{njim iskustvom u Njema~koj, radim kvalitetno. Mob. 061/811-887.sms STOLAR vr{i opravku i izradu namje{taja, stolarije, podova stepeni{ta i sl. Mob. 061/312-956.sms MAXIVITA, ku}na njega i ~uvanje starih i bolesnih-lica, davanje injekcija, infuzija, inzulina, itd. Mob. 061/319-604.k KIRBY - dubinsko usisavanje, pranje i ispiranje svih vrsta tepiha, namje{taja, auta, pranje portala i generalna spremanja stanova i firmi 5 KM/sat, itisoni 1, 5 KM/m2, firma Glanz. Tel. 061/350-688.k RADIM molersko farbarske poslove povoljno, ~isto i uredno.Tel: 033/412486 i 062/482-192.k VR[IM prevoz selidbe, veliki kombi. Tel. 062/226-665.k PRU@AM ra~unovodstvene usluge po sistemu agenciskog vo|enja knjiga, kako za preduzetnike, tako i za pravna lica. Posjedujem kompletnu opremu sa kvalitetnim licenciram finansijskim programom za pru`anje navedenih usluga. Zainteresirani se mogu oglasiti na tel: + 38761201685.k NAJPOVOLJNIJE u gradu iznajmljujem stolice za razne namjene, cijena do 20 kom - 1, 5 KM, a 20 stolica i vi{e - 1 KM po komadu, (ku}na dostava). Mob. 061/224-704 i 061/367-097.k MOLERSKI radovi, kre~enje i gletovanje, povoljno, uredno i kvalitetno. Mob. 061/709-956.k BRAVARSKI radovi, dolazim na adresu, ugradnja i popravka brava, gara`nih vrata i blindiranih. Mob. 061/233-078.k MAJSTOR Dino, jednosoban stan sa pripremom zidova bjelo ili u bojama 200 KM. Tel. 061/529-608.k INSTRUKCIJE iz matematike osnovcima i srednjo{kolcima. Sarajevo. Tel. 062/672-858.k ODR@AVANJE higijene poslovnih prostora i sl. vrlo povoljno.Tel. 066/974-333.k “VITALIS”, ku}na njega i lije~enje starih i bolesnih osoba, kupanje, hranjenje, infuzije, injekcije, mijenjanje katetera, laboratorij, pregled ljekara (internist). Mob. 061/172-948. 001 SANITETSKI PREVOZ nepokretnih i te{ko pokretnih osoba, uz pratnju. Mob. 061/482-882. 001 “DOM VITALIS”, smje{taj za starije i nemo}ne osobe. Mob. 061/172-948. 001 MIKADO-Alu `aluzine, trakaste, dual, plise i rolo zavjese, harmonika vrata i vanjske roletne. www.mikadobh.com Tel. 033/789-999, mob. 061/551-515. 673 ALU @ALUZINE 20 KM/m2 trakaste zavjese 20 KM/m2.Alu i PVC roletne, tende, planene roletne, cijena sa ugradnjom. Tel: 033/211-484, 033/767995, 061/131-447. 001 PARKETAR postavlja, bespra{insko bru{enje, lakiranje, laminati i tarket, garancija. Mob. 062/212-994. 509. VODOINSTALATER 30 godina iskustva vr{i opravke. instalacije monta`u. Tel. 033/535-659 i 062/139-034.k PARKETAR postavlja brusi lakira parket {ipad postavlja laminata.Tel: 062/177-796.k PREVOZIM stvari i ostalo modernim i ve}im kombijem sa radnom snagom.Tel: 061/227-189.k NJEMA^KI jezik, instrukcije osnovcima i srednjo{kolcima. Mob. 0617181-542.k MATEMATIKA, instrukcije osnovcima, srednjo{kolcima, studentima. Mob. 062/713-098.k IZVODIM sve vrste tesarskih i zidarskih radova, od temelja do krova. Mob. 062/940-366.k PROFESOR engleskog jezika sudski tuma~ prevodi ovjerava dokmente. Tel. 062/612-399 i 033/465-958.k PREVOZ stvari namje{taja i ostalog ve}im kombijem radna snaga povoljno. Tel. 061/268-442.k STOLAR, izrada, monsta`a kuhinja, ormara, plakara, po mjeri, idr. Mob. 062/177-796.k SERVISIRANJE i umre`avanje ra~unara, instalacija, windowsa, ~i{}enje od vi ru sa, an ti vi ru sna za {ti ta. Mob. 062/654-140.k INSTRUIRAM |ake i studente iz mate ma ti ke, Ali pa {i no Po lje. Mob. 061/157-991.k INSTRUIRAM |ake i studente iz matematike i fizike, Ilid`a, ~as 6 KM. Tel. 621-976.k OZBILJNA `ena pazila bih stariju osobu ili ~uvala dijete, u va{em stanu. Samo ozbiljne ponude, mob. 062/600-318.k MONTER centralnog grijanja radi instalacije za centralno grijanje. Tel: 061/552-556.k NJEMA^KI jezik, instrukcije osnovcima i srednjo{kolcima. Mob. 0617181-542.k MATEMATIKA, instrukcije osnovcima, srednjo{kolcima, studentima. Mob. 062/713-098.k NJEMA^KI jezik, instrukcije osnovcima i srednjo{kolcima. Mob. 0617181-542.k MATEMATIKA, instrukcije osnovcima, srednjo{kolcima, studentima. Mob. 062/713-098.k IZVODIM sve vrste tesarskih i zidarskih radova, od temelja do krova. Mob. 062/940-366.k IZVODIM sve vrste tesarskih i zidarskih radova, od temelja do krova. Mob. 062/940-366.k TAPETAR-dekorater, povoljno presvla~i namje{taj u radionici ili kod vas, uz garanciju. Tel. 718-405, 061/156-728.k RADIM centralno-eta`no grijanje, plinske instalacije i mijenjam konvektore, veoma povoljno. Mob. 061/522476, 600-514.k KERAMI^AR zvati na Tel: 061/460-606.k MAJSTOR Dino jednosoban stan 200 KM sa pripremom zidova bijelo ili u bojama. Tel. 061/529-608.k PREVOZIM stvari i ostalo modernim i ve}im kombijem sa radnom snagom. Tel. 061/227-189.k PRI^AJTE engleski obuka i vje`be govornog engleskog u svim prilikama. Tel. 061/519-089.k VODOINSTALATERSKA radnja radi adaptacije kupatila, kao i opravke. Mob. 065/733-400.k IZRADA i monta`a plo~astog namje{taja, kuhinja, plakara, stolova. Mob. 062/466-093.k ZIDARSKO-tesarski radovi: zidanje, maltanje, betoniranje, krovovi, vrste {alovanja, povoljno. Mob. 062/134-827.k BRAVAR radi blindirana vrata po naru|bi, kovane ograde, gitere itd. Tel. 061/221-668.k SERVISIRANJA - viklovanja elektro motora, ma{in alatljika, brusilica, bu{ilica, pneumatskih - torna, cirkulara, motornih pila, aparata za varenje, usisiva}a. Tel. 066/889-246.k OBAVLJAM poslove zidarske, kre~enje, malterisanje i ostalo po potrebi. Tel: 061/382-219.k ZIDAMO kamine {amotom, kalijeve pe}i, pe}i za picu, dimnjake, kamen sedra, remonti. Mob. 061/154-540.k GALERIJA Kicos V. Peri}a 16 opreme i uramljuje slike svaki dan. Tel. 070/202-908.k INSTRUKCIJE iz engleskog i bosanskog za sve uzraste i prevodi. Tel. 065/572-966.k MOLER Emir izvodi molerske radove kvalitetno, ~isto i povoljno. Tel. 061/372-829, 033/450-709.k POVOLJNO i kvalitetno postavljam sve od rigipsa. Mob. 061/545-888.k KOMBIJEM povoljno vr{im prevoz razne robe, selidbe, ispomo} radne snage po dogovoru. Mob. 061/513-948.k

utorak, 17. april/travanj 2012.
TELEFONIKO servis, popravlja stare, nove, be`i~ne tel. izrada telel. instalacija. Mob. 061/141-676.k POMA@EMO pri lije~enju raznih bolesti: nesanica, nervoza, glavobolja, reuma, i{ijas, struna, depresija, sterilitet, veoma uspje{no. Tel. 062/723-575.k PROFESOR engleskog daje instukcije, cijena 1 ~as/10 KM, radim prevode. Mob: 061/654-941.k TV VIDEO servis, Porodice Ribar 65, Hrasno, popravka svih vrsta TV aparata, dolazak na ku}nu adresu, original daljinski za sve TV aparate. Tel. 650-867, 061/188-410.k TEPSER S.O.D. profesionalnim ma{ina ma ~is ti mo na mje {taj unu tra {njost.Tel. 061/524-461.k STAKLARSKA radnja “Edo” vr{i sve staklarske radove H. Kre{evljakovi}a 61 od 8-19h.Tel. 221-902 i 061/130-034.k STAKLARSKA radnja “Edo” vr{i opremanje i uramljivanje slika, ogledala svaki dan od 8 do 19h.Hamdije Kre{evljakovi}a Papagajka.Tel: 221902 i 061/130-034.k MOLERSKO farbarski poslovi povoljno kvalitetno.Tel: 061/262-973.k MOLERSKI radovi uz potpunu za{titu ljepljivim trakama i podnim najlonima. Mob. 061/606-441.k MOLER radi molovanje stanova jednosobnih, 120 KM, dvosobnih 180 KM i trosobni 250 KM. Mob. 062/073760 i 033/630-332.k MOLER radi molersko farbarske radove ~isto, kvalitetno i povoljno. Mob. 062/419-501.k ELEKTRI^AR popravlja ku}anske aparate, kvarove i nove elektro instalacije, garancija na ura|eno. Mob. 061/159-291.k INSTRUKCIJE iz matematike, uspje{no i povoljno. tel. 466-736 i 061/506755.k ISCJELJENJE duhovnim putem pomo}u u~enja Brune.Tel. 062/256-376.k ELEKTRI^ARSKE usluge: el. pe}i, bojleri, indikatori, automatski osigura}i, itd. Mob. 061/048-497.k ELEKTRI^AR vodoinstalater radimo nove i popravljamo stare instalacije. Tel. 061/132-149.k MOLER radi sve uredno, kvalitetno i veoma povoljno. Mob. 061/274-872.k TAPETAR radim kau~e i stolice i sve opravke dolazim na lice mjesta. Tel. 544-932, 062/522-986.k KVALITETNO i povoljno knjivodstvene usluge za privreda dru{tva. Tel. 063/037-790.k FIZIOTERAPUTSKA (neseksualna) masa`a le|a, anti stres tretman, dolazim na adresu isklju~ivo `enama, cijena 30 minuta/20 KM. Tel. 061/392-470, (Irena) MOLERSKE usluge kre~enje i gletovanje, radimo uredno, povoljno i kvalitetno. Tel. 061/709-956.k OPSLU@IVALA bi i ~uvala bolesno lice. Mob. 062/569-444.k SERVIS zdravlja, uni{tavamo `ohare, moljce, mrave, muhe, stjenice, komarce i mi{eve. Mob. 062/136-248 i Tel. 033/219-761.k BRU[ENJE, lakiranje parketa i podova bezpra{inskom ma{inom uz garanciju. Tel. 510-228 i Mob. 061/359-500.k BRAVARSKI radovi svih vrsta. Profesionalna izrada i monta`a vrata, prozora, za{titnih re{etki, ograda, tendi... Mob: 061/141-659.k PREVOD tekstova sa/na engleski jezik, profesor i magistar eng. jezika. Mob. 061/392-470.k

OSLOBO\ENJE

PRODAJEM podloge i kese za stomu, cijena povoljna i prema dogovoru. Tel. 546-456.k PRODAJEM pribor i posu|e, marke Solingen, za ugostiteljstvo i doma}instvo, cijena po dogovoru. Tel. 546-456.k PRODAJEM skije sa komplet opremom i snoubord. Mob. 061/809- 763.k PRODAJA drva i uglja. Tel: 061/247186 i 061/785-535.k PRODAJEM uvezane revije Bosna, Globus, nacional.Tel: 524-973.k PRODAJEM stomatolo{ki RTG aparat Kgenus Gotzen 2007, ispravan. Tel: 061/789-290.k PRODAJEM rakiju jabukova~u 50 stepeni na veliko 12 KM ~ista. tel. 061/249-631.k PRODAJEM bolesni~ki krevet sa pode{avanjem, fotelju za masa`u neupotrebljavanu. Mob. 063/284-901.k PRODAJEM pe} na centralno grijanje, sa bojlerom za san. vodu. Mob. 061/182-128.k PRODAJEM dva albuma zna~ki. Tel. 062/326-072.k

DR@IM ~asove klavira, harminike, solfe|a, teorije muzike, 1 sat/10 KM. Mob. 062/105-906.k IZNAJMLJUJEM stolice i stolove za razne namjene, cijena do 20kom - 1, 5 KM, a 20 stolica i vi{e - 1 KM po komadu, (ku}na dostava). Mob. 061/563-292.k SIGURNOSNA/protuprovanla vrata po mjeri. Izrada i postavka novih vrata, demonta`a starih vrata, popravka brava... Mob: 061/141-659.k VODOINSTALATER, popravka i ugradnja instalacija, bojlera, sanitarija. Mob. 061/180-120.k KAMENOREZAC, povoljno izra|uje ni{ane, spomenike i predmete od kamena. Mob. 061/171-860.k UNI[TAVAMO: `ohare, mrave, mi{eve, stjenice, moljce, 100% efikasno. Mob. 0617243-891.k NJEGOVALA bih stariju `ensku osobu i ispomo} u ku}i. Mob. 066/521-213.k EXPERT za hidro-termo izolacije krovova, podova, zidova i gara`a. Mob. 061/098-579, 070/224-369.k ODR@AVAM ba{te trimerom, pilam drva i ure|ujem me za re. Mob. 062/332-230.k INSTRUKCIJE iz matematike, za sve {kole i fakultete, dolazim na adresu. Mob. 061/536-973.k IZVODIM sve vrste elektri~arskih radova, povoljno. Mob. 062/941-955.k TAPETAR radi sve poslove tapetarske struke, dolazim na adresu besplatno. Tel. 240-895 i 062/909-306.k VR[IM usluge prevoza svih vrsta roba, kao i selidbe iz Europe i BiH. Tel. 033/232-162, 061/266-764 i 061/108779.k SERVIS kompjutera sistemi, nadogradnja, programi. Mob. 061/902688.k PREKUCAVAM sve vrste materijala, brzo, kvalitetno, povoljno, kompjuterska obrada. Tel. 061/533-326.k BRAVAR i varilac, profesionalna izrada i monta`a svih vrsta bravarskih radova. Mob. 061/141-659.k KERAMI^AR ~isto i kvalitetno uz garanciju vr{i sve vrste kerami~kih radova. Mob. 061/930-315.k VKV BRAVAR, popravljam brave, pravim gelendere i kovane ograde. Mob. 062/907-356.k MOLERSKO - farbarski radovi kvalitetno i ~isto. Tel. 061/323-906.k DAJEM instrukcije iz francuskog jezika, za sve nivoe znanja i prevodim sve vrste tekstova. Mob. 061/365-677.k MATEMATIKU instruira dipl. ing. elektrotehnike, za sve {kole i fakultete. Mob. 061/571-361.k

ZAPOSLENJE
GOSPODINU potrebna maserka, godine nisu bitne. Mob. 066/883-912.sms POTREBNE radnice za rad za ro{tiljem u }evabd`inici u Zenici, mo`e i bez iskustva. Zvati na tel. 062/225-466, od 8-16 sati.k ^UVALA bih dijete. Imam preporuku. Mob. 062/657-144.k POTREBAN radnik za rad u autopraonici “MM” na Alipa{inom Polju. Mob. 061/172-518. Zvati od 10-17 sati. POTREBNA `ena za vo|enje ku}anstva. Mob. 062/827-885.k ISKUSAN radnik tra`i zaposlenje na marketingu u administraciji trgovina sa znanjem jezika ra~unara, inf.na. Tel: 066/999-012.k STRANA kompanija tra`i vi{e saradnika za rad na podru~ju BiH. Mob. 061/170-143 i 061/986-856.k POTREBO vi{e saradnika za prodaju medicinskih aparata i kozmetike na podru~ju BiH. Mob. 062/339-513.k

KUPOVINA
KU PU JEM staj sko gno ji vo. Tel. 062/622-349.sms KUPUJEM umjetni~ke slike, filateliju, stari nakit, satove zidne, |epne, ru~ne, ordenje, zna~ke i ostalo. Tel. 456505, 061/214-405.k KUPUJEM jednosoban stan na Ilid`i. Tel: 061/277-524.k KUPUJEM stare devizne {tednje i di oni ce po po vo ljnoj ci je ni. Tel.065/869- 608.k KUPUJEM serd`ade i }ilime, sarajevske i pirotske, stare vezove sa srmom, su ho zla ti ce, }a vrme. Mob. 061/159-507.k KUPUJEM papire saobra}ajnu od kamp prikolice ili sli~nu rashodovanu Tel. 061/224 -104.k KUPUJEM stan do 90.000 KM u centru. Tel. 061/019-054.k KUPUJEMO stanove u Sarajevu ili vr{imo posredovanje, uz proviziju od 3%. Tel. 654-793.k KUPUJEM stare njema~ke marke i austrijske {ilinge. Tel. 061/323-906.k KUPUJEM deviznu {tednju-od{tetu ratnu, obveznice, isplata odmah, cijela BiH, dolazim na adresu. Mob. 063/351-572.k KUPUJEM staru deviznu {tednju, ratnu od{tetu, obveznice, isplata i dolazak na adresu, odmah, u FBiH i RS, diskrecija 100%. Mob. 061/175-237.k KUPUJEM zemlju u Visokom. Mob. 061/154-540.k KUPUJEM staru deviznu {tednju, ratnu od{tetu, obveznice, isplata i dolazak na adresu odmah, u FBiH i RS. Mob. 0617517-897.k KUPUJEM umjetni~ke slike sablje satove ordenje, }ilime. Tel. 061/965-125.k KUPUJEM umjetni~ke slike, starinske sablje, satove, ordenje, pe{kune i ostalo. Mob. 061/553-640.k KUPUJEM starinske zidne satove, sablje, ordenje, demirli tepsije, belenzuke i ostalo. Mob. 061/965-126.k KUPUJEM lomljeno zlato dukate, {orvane, zlatne satove i ostalo. Tel. 033/972-978.k KUPUJEM sve vrste dionica, obveznica, ratna {teta, Telecom, sa Sarajev ske i ba nja lu ~ke ber ze. Mob. 061/188-488, 065/794-799.k

USLUGE

APARTMANI
U NEUMU udobni apartmani TIK UZ MORE, www: villa-bianca- neum.com, e-ma il: villa-bianca@hotmail.com, info@villa-bianca-neum.com. Tel. + + 387(0)36 884 125 k NEUM povoljno izdajem apartmane smje{tene uz more. Tel. 063/327-098, 036/884-169.k NEUM, apartmani, sobe, pet metara od mora, parking. Tel. 036/880-582 i 061/488-043.k NE UM, apar tma ni kon for ni, klima ti zi ra ni, bli zu mo ra, par king. Tel. 036/884-493, 061/141-752, 061/183-981.k

OSLOBO\ENJE utorak, 17. april/travanj 2012.
“ASA FINANCE” d.d. Sarajevo Bulevar Me{e Selimovi}a br. 16, Sarajevo 71 000 Sarajevo Na osnovu ~lana 241. i 242. te ~lana 269. Zakona o privrednim dru{tvima (“Sl. novine FBiH” br. 23/99, 45/00, 2/02, 6/02, 29/03, 68/05, 91/07, 84/08, 88/08, 7/09 i 63/10) i ~lana 55. Statua ASA FINANCE d.d. Sarajevo, Nadzorni odbor Dru{tva na svojoj 15. sjednici odr`anoj 17.2.2012. godine donio je Odluku broj: 37/12 od 16.4.2012. godine o sazivanju XI Skup{tine Dru{tva i ovim putem d a j e:

OGLASI

35

Broj: 10-36-1384/12 Konjic, 11.4.2012. godine Na osnovu ~lanova 23 - 26. Zakona o namje{tenicima u organima dr`avne slu`be u Federaciji BiH (“Sl. novine FBiH”, br. 49/05), Pravilnika o unutra{njoj organizaciji jedinstvenog op}inskog organa uprave op}ine Konjic, br. 01-1-1113/05, Pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika broj 01-01-1-309/07 i br. 01-01-11030/07, na~elnik Op}ine Konjic objavljuje

OBAVJE[TENJE
o sazivanju XI Skup{tine dioni~ara ASA FINANCE d.d. Sarajevo XI Skup{tina dioni~ara ASA FINANCE d.d. Sarajevo odr`at }e se 8.5.2012. godine (utorak) u Sarajevu u prostorijama Dru{tva, Bulevar Me{e Selimovi}a br. 16, sa po~etkom u 12 sati. Za Skup{tinu se predla`e slijede}i:

za prijem namje{tenika u radni odnos na neodre|eno vrijeme u Slu`bi za zajedni~ke i stru~ne poslove i Slu`bi za civilnu za{titu i vatrogastvo 0.1. Referent - vatrogasac.................................................................................................2 (dva izvr{ioca). 0.2. Namje{tenik - higijeni~ar ..........................................................................................2 (dva izvr{ioca). 1. Opis radnog mjesta pod br. 1: - u~estvuje u ga{enju po`ara i spa{avanju ljudi i imovine, - obezbje|uje zgari{te i ugro`ena mjesta, - odr`ava li~nu za{titnu opremu i ~uva je do roka upotrebljivosti odre|enog Pravilnikom, - odr`ava drugu li~nu opremu, - obavlja poslove no}nog fizi~kog obezbje|enja zgrade Op}ine Konjic, - radi i druge poslove koje mu odredi {ef Grupe. 2. Opis radnog mjesta pod br. 2: - odr`ava ~isto}u u prostorijama zgrade Op}ine i inventar Op}ine, te druge prostorije u vlasni{tvu Op}ine, - vodi brigu o odr`avanju cvije}a u prostorijama Op}ine, - obavlja i druge poslove po nalogu {efa Slu`be. 4. Uslovi za obavljanje poslova radnog mjesta: Pored op}ih uvjeta iz ~lana 24. Zakona o namje{tenicima u FBiH, kandidati trebaju ispunjavati i posebne uvjete: Za radno mjesto pod broj 1. - KV/III stepen stru~ne spreme, - najmanje 6 mjeseci radnog iskustva. Za radno mjesto pod broj 2. - NK radnik - osnovna {kola. 5. Spisak potrebnih dokumenata (original ili ovjerena kopija): - prijava na javni oglas sa kratkom biografijom, opisom imovinskog stanja, - izvod iz mati~ne knjige ro|enih (ne stariji od {est mjeseci), - uvjerenje o dr`avljanstvu BiH (ne starije od {est mjeseci ili ovjerena kopija CIPS-ove li~ne karte), - svjedod`ba o zavr{enoj srednjoj stru~noj spremi za radno mjesto pod br. 1, - potvrda o radnom sta`u za radno mjesto pod br. 1, - svjedo~anstvo o zavr{enoj O[ za radno mjesto pod br. 2, - ovjerena izjava da kandidat nije obuhva}en odredbom ~lana IX 1. Ustava BiH, - izabrani kandidat du`an je dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti prije stupanja na rad. 6. Rok trajanja javnog oglasa i adresa za podno{enje prijave: - Javni oglas }e biti objavljen u najmanje tri razli~ita dnevna lista koja se distribuiraju na cijelom podru~ju Federacije BiH i bit }e otvoren 15 dana od dana objavljivanja u dnevnim listovima. - Prijave na javni oglas sa dokazima o ispunjavanju uslova dostaviti u zatvorenoj koverti na adresu OP]INA KONJIC - SLU@BA ZA ZAJEDNI^KE I STRU^NE POSLOVE - “Komisija za provo|enje javnog oglasa za prijem namje{tenika u Slu`bi za zajedni~ke i stru~ne poslove i Slu`bi za civilnu za{titu i vatrogastvo - ne otvaraj”. - Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati. NA^ELNIK Emir Bubalo, dipl. ecc.

J AV N I O G L A S

DNEVNI RED
1. Dono{enje odluke o izboru predsjednika i dva ovjeriva~a zapisnika, kao i zapisni~ara; 2. Dono{enje odluke o davanju saglasnosti direktoru Dru{tva ASA FINANCE d.d. Sarajevo za u~estvovanje, glasanje i dono{enje odluka na IX sjednici Skup{tine supsidijarnog dru{tva “ASA ALEASING” d.o.o. Sarajevo; 3. Dono{enje odluke o davanju saglasnosti direktoru Dru{tva ASA FINANCE d.d. Sarajevo za u~estvovanje, glasanje i dono{enje odluka na X sjednici Skup{tine supsidijarnog dru{tva “ASA OSIGURANJE” d.d. Sarajevo Pravo odlu~ivanja u Skup{tini ima dioni~ar koji se na listi dioni~ara kod Registra nalazio 30 dana prije datuma odr`avanja Skup{tine ili posljednjeg radnog dana koji prethodi tom roku ako on pada u neradni dan. Dioni~ar ili grupa dioni~ara sa najmanje 5% ukupnog broja dionica s pravom glasa mogu pismeno predlo`iti izmjenu dnevnog reda ili prijedlog odluka skup{tine u roku od 8 (osam) dana od dana objavljivanja ovog obavje{tenja. U radu i odlu~ivanju XI Skup{tine dioni~ara mogu u~estvovati svi dioni~ari Dru{tva u skladu s Zakonom, li~no ili putem ovla{tenog punomo}enika po osnovu pisane i ovjerene punomo}i. Svi dioni~ari odnosno punomo}enici dioni~ara dru{tva su du`ni dostaviti prijavu za u~e{}e u radu i odlu~ivanju XI Skup{tine dioni~ara najkasnije 3 (tri) dana prije dana odre|enog za odr`avanje Skup{tine. Prijava se podnosi neposredno ili preporu~eno po{tom na gore nazna~enu adresu. Svi u~esnici na XI Skup{tini obavezni su dostaviti i kopiju identifikacijskih isprava. Glasanje u Skup{tini obavlja se glasa~kim listi}ima Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon 033/ 774-869. Predsjednik Nadzornog odbora Kenan Hastor, s.r.

KOMERCIJALNO-INVESTICIONA BANKA d.d. Velika Kladu{a Na osnovu ~lana 25. Statuta Komercijalno-investicione banke d.d. Velika Kladu{a i odluke Nadzornog odbora banke od 13.4.2012. godine o sazivanju Skup{tine, predsjednik Nadzornog odbora objavljuje

O SAZIVANJU XXI SKUP[TINE DIONI^ARA KOMERCIJALNO-INVESTICIONE BANKE d.d. VELIKA KLADU[A Skup{tina dioni~ara banke odr`at }e se 18.5.2012. godine (PETAK) sa po~etkom u 13 sati u prostorijama banke u Velikoj Kladu{i, Ul. Ibrahima Mr`ljaka 3. Nadzorni odbor utvrdio je slijede}i

OBAVJE[TENJE

DNEVNI RED

1. Utvr|ivanje kvoruma za punova`no odlu~ivanje Skup{tine. 2. Izbor radnih tijela Skup{tine - Predsjedavaju}eg Skup{tine, - Odbor za glasanje, - Zapisni~ara i dva ovjeriva~a zapisnika. 3. Usvajanje zapisnika sa XX sjednice Skup{tine. 4. Razmatranje i usvajanje revidiranih finansijskih izvje{taja i godi{njeg izvje{taja o poslovanju banke sa izvje{tajima internog i vanjskog revizora, izvje{tajem Nadzornog odbora i Odbora za reviziju za 2011. godinu i Plana poslovanja za 2012. godinu. 5. Razmatranje i usvajanje odluke o raspodjeli neto dobiti za 2011. godinu. 6. Razmatranje i usvajanje odluke o izmjeni i dopuni Statuta banke i pre~i{}enog teksta Statuta banke. 7. Razmatranje i usvajanje odluke o razrje{enju ~lana Nadzornog odbora na li~ni zahtjev ~lana. 8. Razmatranje i usvajanje odluke o imenovanju (jednog) ~lana Nadzornog odbora. Pravo glasa na Skup{tini banke Pravo glasa na Skup{tini ima dioni~ar koji je bio upisan u Registru vrijednosnih papira FBiH 45 dana prije datuma odr`avanja Skup{tine. Kvorum za punova`no odlu~ivanje Skup{tina mo`e odlu~ivati ukoliko su zastupljeni li~no ili putem punomo}nika, dioni~ari sa vi{e od 50% dionica s pravom glasa. Pisano ovla{tenje za zastupanje dioni~ara dostavlja se Odboru za glasanje. Izmjene i dopune dnevnog reda Dioni~ar ili grupa dioni~ara sa najmanje 5% ukupnog broja dionica s pravom glasa ima pravo pisano predlo`iti izmjenu dnevnog reda i prijedloga odluka Skup{tine najkasnije 8 dana o dana objavljivanja obavijesti o odr`avanju Skup{tine banke. Predlaganje kandidata za ~lana Nadzornog odbora Kandidata za ~lana Nadzornog odbora mo`e predlo`iti dioni~ar ili grupa dioni~ara s najmanje 5% dionica s pravom glasa. Svaki prijedlog podnosi se pisano najkasnije osam (8) dana od dana objavljivanja obavje{tenja o sazivanju Skup{tine banke. Preuzimanje materijala Svi materijali koji se nalaze na dnevnom redu sa prijedlozima odluka, dostupni su dioni~arima ili njihovim punomo}nicima u prostorijama banke. Predsjednik Nadzornog odbora Ogre{evi} [efik, s.r.

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BiH KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU ODJELJENJE ZA SPOROVE MALE VRIJEDNOSTI ILID@A Broj: 065-0-Mal-06-010421 Sarajevo, 23. 2. 2012. godine Op}inski sud u Sarajevu, i to stru~ni saradnik Mirela Vojnovi}, u pravnoj stvari tu`itelja DD BH TELECOM SARAJEVO, Direkcija Sarajevo, Ul. Zmaja od Bosne br. 88, protiv tu`ene Alihod`i} Hedije iz Sarajeva, Ulica Nusreta [i{i}a Dede broj 10, radi duga vrijednost spora 656,40 KM, u skladu sa ~lanom 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku FBiH, objavljuje

~ito oznaku suda, ime i prezime, odnosno naziv pravne osobe, prebivali{te ili boravi{te, odnosno sjedi{te stranaka, njihovih zakonskih zastupnika i punomo}nika, ako ih imaju, predmet spora, sadr`aj izjave i potpis podnositelja u skladu sa ~l. 334. ZPP-a. U odgovoru na tu`bu tu`eni mo`e ista}i i mogu}e procesne prigovore i izjasniti se da li priznaje ili osporava postavljeni tu`beni zahtjev. Ukoliko tu`eni osporava tu`beni zahtjev, odgovor na tu`bu mora sadr`avati i razloge iz kojih se tu`beni zahtjev osporava, ~injenice na kojima zasniva svoje navode, dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice, te pravni osnov za te navode u skladu sa odredbom ~lana 71. ZPP-a. Tu`eni mo`e u odgovoru na tu`bu, a najkasnije na pripremnom ro~i{tu, podnijeti protivtu`bu. Ukoliko u ostavljenom roku ne dostavite odgovor na tu`bu, protiv Vas mo`e biti donesena presuda zbog propu{tanja, ako je tu`itelj u tu`bi naveo takav prijedlog (~lan 182. ZPP-a). U slu~aju promjene va{e adrese, du`ni ste obavijestiti ovaj sud u smislu ~lana 352. ZPP-a, u protivnom, snosit }ete posljedice u skladu sa zakonom. Odgovor na tu`bu sa prilozima predaje se ovom sudu u dovoljnom broju primjeraka za sud i suprotnu stranku, pozivom na broj predmeta. Dostava se smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja ovog pismena u dnevnim novinama i na oglasnoj tabli suda. Stru~ni saradnik Mirela Vojnovi}, s.r. Napomena: Odgovor na tu`bu se mo`e podnijeti putem po{te ili putem prijemne kancelarije Op}inskog suda u Sarajevu, Ul. [enoina br. 1.

OGL A S
Poziva se tu`ena Alihod`i} Hedija da u roku od 30 dana ovom sudu dostavi pisani odgovor na tu`bu. Tu`itelj je tu`bom od 12. 4. 2006. godine predlo`io da sud donese presudu kojom }e se tu`eni obavezati da tu`itelju na ime glavnog duga isplati iznos od 656,40 KM, sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od dana dospije}a obaveza do dana isplate, kako slijedi: - na iznos od 406,80 KM po~ev od 8. 10. 2005. godine do dana uplate; - na iznos od 167,70 KM po~ev od 8. 11. 2005. godine do dana uplate; - na iznos od 81,90 KM po~ev od 8. 12. 2005. godine do dana uplate, kao i da naknadi parni~ne tro{kove postupka, a sve u roku od 30 dana. Odgovor na tu`bu mora biti razumljiv i sadr`avati naro-

-

-

-

-

36

[TAMPA•TISAK

utorak, 17. april/travanj 2012.

OSLOBO\ENJE

Most Radija Slobodna Evropa

Evropske integrac
bolj{ati `ivot ljudi, vidimo da su nakon njega tenzije sve ve}e, a dva dru{tva jo{ udaljenija. Omer Karabeg: U javnosti Kosova vlada veliko veliko nezadovoljstvo sporazumom o predstavljanju Kosova na regionalnim konferencijama kojim se Kosovo ne tretira kao nezavisna dr`ava. Da li to zna~i da se smatra da je ovim sporazumom u~injen veliki ustupak Srbiji? Iljir Deda: To uop{te nije ustupak Srbiji, nego Evropskoj uniji i Sjedinjenim Ameri~kim Dr`avama. Smatra se da je taj ustupak neprimeren onome {to je Kosovo dobilo. Poslednja dva sporazuma izme|u Beograda i Pri{tine su ustvari dva ustupka, jedan sa kosovske strane - pristajanje na fusnotu u kojoj stoji da ime Kosovo ne prejudicira status Kosova, a drugi sa srpske strane - prihvatanje zajedni~ke kontrole granice. Njegov je cilj da se zacrtaju granice Kosova i da se Beograd natera da odustane od ideje o podeli Kosova. [to se ti~e fusnote, vidimo da ona ne mo`e da funkcioni{e u praksi, iako je glavni pregovara~ Kuper garantovao da }e biti funkcionalna. U po~etku su neki krugovi u Bruxellesu pozdravili dvosmislenost koja postoji u sporazumu o regionalnom predstavljanju Kosova, ali mi ne mo`emo biti `rtve dvosmislenosti, nego

U najnovijem Mostu vo|en je srpsko-albanski dijalog o tome za{to i pored potpisanih sporazuma, ~iji je cilj bio pobolj{anje odnosa izme|u Beograda i Pri{tine, u posljednje vrijeme rastu tenzije izme|u Srbije i Kosova. Sagovornici su bili Oliver Ivanovi}, dr`avni sekretar u Ministarstvu Srbije za Kosovo i Metohiju, i Iljir Deda, direktor Instituta za politi~ka istra`ivanja iz Pri{tine
Omer Ka ra beg: Za {to se umjesto o~ekivanog pobolj{anja odnosi izme|u Beograda i Pri{tine ponovo zao{travaju? Oliver Ivanovi}: Za to postoji nekoliko razloga. Prvo, pregovori o tim sporazumima vo|eni su dosta diskretno i bez prisustva javnosti. Drugo, u Srbiji je predizborna kampanja, a znate da svuda na Balkanu predizborne kampanje dodatno zao{travaju situaciju jer se jo{ uvek kod stanovni{tva, kakvo je na{e, politi~ki poeni dobijaju o{trim nastupima. Tre}e, ~ini mi se da Pri{tina svuda i na svakom mestu koristi priliku da promovi{e svoju nezavisnost, pa izvr}e smisao sporazuma koji su zami{ljeni kao neutralni kako bi bili prihvatljivi za obe strane. Takva tuma~enja Pri{tine, druga~ija od onoga {to je dogovoreno, dovode do reakcija sa na{e strane. Institucionalni vakuum, koji je u ovo predizborno vreme u izvesnom smislu nastao u Srbiji, provocira pojedine krugove u Pri{tini na malo tvr|e akcije, da ne upotrebim ja~u re~, a takvi potezi izazivaju kontraakciju sa na{e strane i to tako ide u nedogled.

Beograd

Fusnota ne funkcioni{e
Iljir Deda: Pregovori izme|u Pri{tine i Beograda, onako kako su bili zami{ljeni u Bruxellesu, bili su jedan od najnetransparentnijih procesa koje smo posle-

BLOKADA U UN-u Apsolutno sam siguran da niko u Srbiji - ni ova, a ni neka budu}a vlada - ne}e priznati nezavisnost Kosova, {to }e u izvjesnom smislu odrediti pona{anje velikih sila, pogotovo stalnih ~lanica Savjeta bezbjednosti koje }e blokirati ulazak Kosova u Ujedinjene nacije, ka`e Ivanovi}
U takvoj situaciji o~ekuje se da se izjasni gospodin Kuper. Hteo bih i da prokomentari{em ono {to je gospodin Deda govorio o oba sporazuma. To upravo potvr|uje ono na {ta sam upozoravao - da je Pri{tina u{la u ove pregovore da bi dobila indirektno priznanje. Zato se i jedno tehni~ko pitanje - kako }e se kontrolisati administrativni prelazi pretvara u me|udr`avno pitanje, {to ono ustvari nije. Iljir Deda: Gospodin Kuper se ne}e izjasniti o sporazumu o regionalnom predstavljanju Kosova jer je ve} poslao pismo u 36 regionalnih organizacija u kojem im poru~uje da same interpretiraju taj sporazum. Zato }emo uvek imati situaciju da }e ili kosovska ili srpska delegacija napustiti konferenciju, zavisno od toga kako doma}in bude interpretirao taj sporazum. Ina~e, zamisao briselskog pregovara~kog procesa bila je da Srbija prihvati Kosovo kao nezavisno, ali da to ne prizna i da se na|e okvir kako da dve zemlje sara|uju. To nije bio tehni~ki proces. To je bio duboko politi~ki proces koji je dostigao svoj

limit, pa }emo u drugoj polovini ove godine, po svemu sude}i, u}i u novi politi~ki dijalog, ovoga puta o severu Kosova, to jeste kako ga reintegrisati. Na kraju, i plan od ~etiri ta~ke gospodina Tadi}a u su{tini predvi|a da se uspos ta vi okvir me|uso bnih odnosa Srbije i Kosova, a da Srbija ne prizna Kosovo. Ovo se povezuje sa razmi{ljanjima u nekim centrima Evropske unije koji bi u odnosima izme|u Srbije i Kosova `eleli da vide model koji je sli~an modelu koji je postojao izme|u dve Nema~ke. Zna~i, dve zemlje normalno komuniciraju, bez zvani~nog priznanja.

Protektorat
Omer Karabeg: Gospodine Ivanovi}u, mislite li vi da }e se odnosi izme|u Srbije i Kosova na kraju svesti na model dvije Njema~ke? Oliver Ivanovi}: Ne. Taj model je predvi|en za dve dr`ave koje su me|unarodno priznate, a Kosovo nema takav status, bez obzira na ~injenicu da je osamdeset i ne{to zemalja priznalo kosovsku nezavisnost. S druge strane, apsolutno sam siguran da niko u Srbiji - ni ova, a ni neka budu}a vlada - ne}e priznati nezavisnost Kosova {to }e u izvesnom smislu odrediti pona{anje velikih sila, pogotovo stalnih ~lanica Saveta bezbednosti koje }e blokirati ulazak Kosova u Ujedinjene nacije. Ako ne bude ~lan Ujedinjenih nacija, Kosovo }e te{ko biti primljeno u bilo koju

Oliver Ivanovi}: Tehni~ko pitanje se pretvara u me|udr`avno

dnjih dvadesetak godina imali na zapadnom Balkanu. Sve je i{lo bez prisustva javnosti, sa pregovara~ima koji su se utrkivali u tome ko }e dati o{trije izjave, sa nadmetanjem ko je koga nadmudrio i uz {utnju Bruxellesa. Iako je ovaj dijalog bio zami{ljen da dovede do re{enja koja }e po-

moramo re{avati probleme. Oliver Ivanovi}: Taj sporazum jeste dvosmislen, ali je ta dvosmislenost znatno manja nego {to je to gospodin Deda predstavio. Naime, razgovaralo se o tome kako treba da izgleda natpis pod kojim }e Kosovo biti predstavljeno na regionalnim

konferencijama, pa je dogovoreno da pi{e Kosovo sa zvezdicom uz obja{njenje {ta ta zvezdica zna~i. Ne mo`e primena onoga {to je dogovoreno biti predmet slobodne interpretacije, {to sada radi Pri{tina. Na`alost, i predstavnici pojedinih zemalja to tuma~e na sli~an na~in.

OSLOBO\ENJE utorak, 17. april/travanj 2012.

[TAMPA•TISAK

37

cije }e otopliti odnose
ozbiljniju me|unarodnu organizaciju, {to zna~i da }e priznavanje te nezavisnosti ostati problemati~no, odnosno ne}e ga biti. Prema tome, mo`emo razgovarati o Kosovu samo kao o protektoratu i to je sigurno najbolji pristup, mada ga tako ne moramo zvati jer ve}ina na Kosovu o~ito tako ne misli. Treba na}i model koji }e podrazumevati da Srbija ima komunikaciju sa delom teritorije koju formalno smatra svojom, ali da ne insistira na tome da se srpska jurisdikcija demonstrira svuda i na svakom mestu. Iljir Deda: Ne. Kosovo nije protektorat. To je nezavisna dr`ava za preko osamdeset zemalja. Taj broj }e godinama da raste. Nezavisnost jedne dr`ave se uop{te ne vezuje za to da li je ona ~lanica Ujedinjenih nacija. To svi znamo i Srbija }e priznati Kosovo dan prije nego {to u|e u Evropsku uniju. To je procedura ti ura|eno kao u slu~aju Kipra ili Republike Irske. Evropa je ve} dva puta napravila takav presedan koji je imao lekovito dejstvo na dugotrajne konflikte koji u slu~aju Irske traju vekovima, a u slu~aju Kipra decenijama. Iljir Deda: Srbija nije ni blizu integracije u Evropsku uniju. Bi}e joj potrebno bar desetak godina, a Kosovu i malo vi{e. Ne mo`emo dana{nje stavove da prenosimo na kraj decenije, ali jasno je da }e Srbija pre ulaska u Evropsku uniju morati da prizna nezavisnost Kosova. I ranije je Srbija davala izjave da nikada ne}e priznati ovu ili onu zemlju, to se govorilo i za Sloveniju i za Hrvatsku i za Bosnu i Hercegovinu, tako da danas takve izjave deluju kao deja vu biv{e retorike. Ja i dalje tvrdim da }e za maksimalno dve godine biti ustanovljen modus za funkcionalne odnose izme|u Republike Kosovo i Republike Srbije. Mislim da

Pri{tina

VE] NEZAVISNI Kosovo je ve} otcijepljeno i nezavisno od Srbije, bez obzira na to {ta pi{e u va{em ustavu. Mi znamo da je srpska dr`ava stvorena bez Kosova i da za srpski identitet uop{te nije bitno da li je Kosovo dio Srbije ili ne, veli Deda
resuje kako }e to Pri{tina da spre~i izbore ako stanovni{tvo re{i da ih organizuje. Koliko to policajaca Pri{tina mo`e da stavi u funkciju jednog opasnog politi~kog zadatka? Da li ste spremni na sve rizike koje takva akcija nosi? Do`ive}ete fijasko jer sa ~itavim srpskim narodom ne mo`ete ratovati. Iljir Deda: Mislim da sam bio jasan. Vlada Kosova, sve kosovske institucije i me|unarodni ~inioci su jedinstveni u tome da ne}e dozvoliti da Srbija unilateralno organizuje svoje parlamentarne i predsedni~ke izbore na Kosovu. Policija to ne}e dopustiti. Omer Karabeg: Koliko na zao{travanje odnosa uti~e predizborna kampanja u Srbiji, gdje se Kosovo ponovo ubacuje u igru? U tome prednja~i ministar unutra{njih poslova i jedan od kandidata za predsjednika Srbije Ivica Da~i}. On prijeti hap{enjem Albanaca i zaklinje se da ne}e dozvoliti da Kosovo bude `rtvovano za ulazak u Evropsku uniju. Upotrebljava vrlo o{tru retoriku. Oliver Ivanovi}: Kosovo ne mo`e biti skinuto sa dnevnog reda. To je sasvim sigurno i svaki i najmanji incident vra}a tu temu na vrh. Niko ne treba da bude u zabludi, to je jaka i emotivna tema i ona }e se vra}ati i na narednim izborima. Kako je ko interpretira, to je stvar procene pojedinca ili politi~ke partije. Iljir Deda: Predizborna kampanja u Srbiji izrazito mnogo uti~e na podizanje tenzija. O{tra retorika koja dolazi iz Srbije unosi nemir jer je jezik koji se koristi u vezi sa Kosovom blizu rasisti~kog. To pokazuje da Srbija uop{te nije promenila svoj odnos prema Kosovu i Albancima. To je rasizam koji ve} decenijama postoji. Ta retorika ne prili~i dana{njem vremenu i direktno uti~e na rast tenzija ovde.

Preuzimanje odgovornosti
Oliver Ivanovi}: Ja sam protiv protiv bilo kakvog nastupa koji u startu ima predrasude o drugoj naciji, u na{em slu~aju prema Albancima koji `ive na Kosovu. Ali i iz ovoga {to je sada rekao gospodin Deda vidi se da postoji i jedna druga predrasuda - da sve {to dolazi iz Srbije mora biti rasisti~ko ili nacionalisti~ko, apriori upereno protiv Albanaca. Morate da shvatite da je za Srbe Kosovo jako va`no. Nemojte ra~unati da }e neko tako mirno pustiti da Kosovo postane stvarno nezavisno i potpuno se otcepi od Srbije. To ne dozvoljava na{ ustav, da ne govorim o dubokom ube|enju koje je mnogo ja~e od ustava. Iljir Deda: Kosovo je ve} otcepljeno i nezavisno od Srbije, bez obzira {ta pi{e u va{em ustavu. Mi znamo da je srpska dr`ava stvorena bez Kosova i da za srpski identitet uop{te nije bito da li je Kosovo deo Srbije ili ne. Nije toliko bitno da Srbija promeni pristup prema priznavanju nezavisnosti Kosova, koliko je va`no da promeni svoj odnos prema Albancima. Mi ne vidimo spremnost politi~ke elite u Srbiji da preuzme odgovornost za u`asnu dr`avnu represiju na Kosovu 90-ih godina i za etni~ke zlo~ine koji su posledica te dr`avne politike. Srbija mora preuzeti tu odgovornost.

Iljir Deda: Netransparentni pregovori

i tako }e biti. Do tada mi moramo nekako komunicirati jedni sa drugima. Zna~i, mora postojati na~in kako da Kosovo i Srbija komuniciraju, bez obzira kako te dve zemlje gledaju jedna na drugu. Proces evropskih integracija ne}e dopustiti da ovo zale|eno stanje dugo traje, nego }e se tra`iti okvir za odnose izme|u dve zemlje. Ne znam kakav }e taj okvir biti, ali to pitanje se mora re{iti za godinu ili dve. Pri~a o protektoratu nema veze sa realno{}u. Evo, ve} od septembra ove godine ne}e biti nadgledane nezavisnosti, menja se ustav i Kosovo }e po ingerencijama biti potpuno suverena zemlja. Oliver Ivanovi}: Ne mislim da }e biti takav scenario iz prostog razloga {to Srbija sigurno ne}e promeniti svoj stav pogotovo ne za godinu ili dve, kako ka`e gospodin Deda. To je van svake pameti. Bilo kakav pritisak na Srbiju da promeni svoj stav pre ma Ko so vu je ap so lu tno osu|en na propast i stoga }e se na kraju postaviti pitanje kako da Srbija u|e u Evropsku uniju sa nere{enim kosovskim problemom. Moj odgovor je da }e to bi-

je i dve godine predugo i da bi to trebalo uraditi {to pre jer ne mo`emo vi{e gubiti vreme ukopani u iste stavove i istu retoriku. Trebalo bi da se okrenemo na{im `ivotima i da gradimo bolje dr`ave za sve na{e gra|ane. Omer Karabeg: Zadr`ao bih se na jo{ jednom pitanju. Veliki spor izaziva namjera Beograda da 6. maja i na Kosovu odr`i srpske predsjedni~ke i parlamentarne izbore. Ima li Beograd pravo na to? Oliver Ivanovi}: Predsedni~ki i parlamentarni izbori nikada do sada nisu bili sporni, osporavali su ih jedino pojedinci me|u kosovskim Albancima. Sada i to postaje sredstvo politi~kog pritiska, tako da sve ~e{}e ~ujemo predstavnike vlasti, {to zna~i da je to ve} slu`bena politika, kako zbog ovog ili onog razloga ne}e dozvoliti odr`avanje parlamentarnih i predsedni~kih ili da }e dozvoliti, ali samo pod ovim ili onim uslovima. Iljir Deda: [to se ti~e predsedni~kih i parlamentarnih izbora oni se mogu odr`ati, ali ne mo`e da ih organizuje Srbija ve} jedino OSCE. Srbiji ne}e biti dopu-

{teno da ona sama organizuje te izbore na Kosovu. Oliver Ivanovi}: Mislim da Srbija ne}e ni tra`iti suglasnost i ne vidim kako to Pri{tina mo`e da spre~i odr`avanje izbora, osim da izazove konflikte {irih razmera.

Podizanje tenzija
Iljir Deda: Ako Srbija krene da to unilateralno uradi, kosovske institucije to ne}e dopustiti i u tome ima ju po dr{ku klju ~nih me|unarodnih ~inilaca. To zna i Beograd, to znamo i mi. Ako Srbija to poku{a, to }e biti provokacija. Ne mo`e jedna dr`ava da organizuje izbore u drugoj dr`avi. Oliver Ivanovi}: Kosovo nije druga dr`ava, to je protektorat koji zapravo nema nijedan atribut dr`avnosti. Iljir Deda: To je va{e mi{ljenje i ja ne bih da raspravljamo o tome kakav ko ima pogled na Kosovo. Verujem da }e OSCE da organizuje te izbore ili se uop{te ne}e odr`ati. Ako Srbija bude insistirala da ih sama organizuje, onda }emo ponovo u}i u nestabilnost koja ne odgovara nikome. Oliver Ivanovi}: Ba{ me inte-

38

OGLASI

utorak, 17. april/travanj 2012.

OSLOBO\ENJE

Na osnovu Uputstva o postupku za prodaju sredstava DD BH Telecom Sarajevo broj 00.1-2.1-5593/08 i Rje{enja o formiranju Komisije broj 13.7.2. - 5.2 -2228/12 od 23.2.2012.godine, Komisija za licitaciju shodno odredbama Uputstva o postupku za prodaju sredstava BH Telecom d.d. Sarajevo, objavljuje

Pru`anje usluge T3 Net zvani~no po~inje 17-05-2012 Dopuna Objave T3 d.o.o. od 13-04-12

Cjenovnik za T3 be`i~ni internet (T3 Net)
* Priklju~na taksa za svaki od navedenih paketa se ne napla}uje.

J AV N I O G L A S
I DD BH Telecom, RD Zenica vr{i prodaju rashodovanog i otpisanog materijala putem dostavljanja pisanih ponuda i to kako slijedi: LOT 1. Rashodovana motorna vozila r/b Tip vozila Stanje vozila Broj motora 212137 188366 JP899 477 Broj {asije Godina proizvodnje 2003 1991 Pre|ena kilometra`a 66516 230286 Po~etna prodajna cijena (u KM) 700,00 700,00

T3 Unlimited Student 1
CIJENA MODEMA 1,00 KM DEPOZIT/POLOG 79,00 KM MJESE^NA PRETPLATA 25,00 KM Brzina interneta u idealnim uslovima do 8 Mb po sekundi. U cijene je ura~unat PDV Pla}anjem dva ra~una odmah po priklju~enju, korisnik nakon {est (6) punih pla}enih ra~una ostvaruje 1 mjesec gratis (naredna 4 mjeseca iznos ra~una po cjeni od 18,75 KM).
* Korisnik potpisuje ugovor na 12 mjeseci. * Da bi postao korisnik paketa T3 Unlimited Student 1, korisnik mora predo~iti va`e}i index kao potvrdu o studentskom statusu.

1 2

LADA 792 - T - 611 GOLF 110 - M - 161

Nije u voznom stanju Nije u voznom stanju

XTA212130 31712563 WVWZZZ1G ZMW400840

LOT 2. Rashodovani rezervni dijelovi r/b 1. 2. [ifra i naziv materijala Rezervni dijelovi za Simmens bazne stanice Rezervni dijelovi za motorna vozila j/m koli~ina po~etna prodajna cijena bez PDV-a (u KM) 100,00 350,00

kompl kompl

1 1

T3 Unlimited Student 2 CIJENA MODEMA DEPOZIT/POLOG MJESE^NA PRETPLATA Brzina interneta u idealnim uslovima do 8 Mb po sekundi. U cijene je ura~unat PDV Korisniku se iznos za pla}anje prva dva ra~una odbija od depozita/pologa.

1,00 KM 79,00 KM 25,00 KM

LOT 3. Rashodovana oprema i ure|aji r/b 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. [ifra i naziv materijala Re{etka za klimu Gusani radijatori tipa 500/3, 600/4 i 800/4 Digitalni opt. kabl. sistem (locirano u Brezi) Klima-ure|aj Klima-ure|aj sa demonta`om (lokacija Centrala Nemila) Klima-ure|aj tip SUA 051EWSD sa demonta`om (lokacija TKC Zenica) Prenosni sistem PDH MUX Opti~ki sistem prenosa STM1 Mini link 15C PAR Kompresor 1,5 HP Alat u ki{tri - komplet 82-dijelni Alat komplet 207-dijelni Odlemiva~ka stanica Weller VP 801 C Brusilica ugaona Bosch Slu{alica ispitna Alat za modularno spajanje TF kablova Servisni mjera~ ATA NT-122 Osciloskop dvokanalni Mjerni instrument - reflektometar 5T Digimer Termope} ELIND 3KW Visokotla~ni ~ista~ j/m kom rebro kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom koli~ina 4 425 1 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 jedini~na po~etna prodajna cijena bez PDV-a (u KM) 15,00 3,00 100,00 25,00 50,00 50,00 10,00 10,00 50,00 5,00 5,00 5,00 10,00 10,00 1,00 5,00 5,00 5,00 10,00 10,00 10,00 50,00

* Korisnik potpisuje ugovor na 12 mjeseci. * Da bi postao korisnik paketa T3 Unlimited Student 2, korisnik mora predo~iti va`e}i index kao potvrdu o studentskom statusu.

T3 Unlimited 1 CIJENA MODEMA 1,00 KM DEPOZIT/POLOG 99,00 KM MJESE^NA PRETPLATA 30,00 KM Brzina interneta u idealnim uslovima do 8 Mb po sekundi. U cijene je ura~unat PDV Pla}anjem dva ra~una odmah po priklju~enju, korisnik nakon {est (6) pla}enih ra~una ostvaruje 1 mjesec gratis (naredna 4 mjeseca iznos ra~una po cjeni od 22,50 KM).
* Korisnik potpisuje ugovor na 12 mjeseci.

T3 Unlimited 2 CIJENA MODEMA DEPOZIT/POLOG MJESE^NA PRETPLATA Brzina interneta u idealnim uslovima do 8 Mb po sekundi. U cijene je ura~unat PDV Korisniku se iznos za pla}anje prva dva ra~una odbija od depozita/pologa.
* Korisnik potpisuje ugovor na 12 mjeseci.

1,00 KM 99,00 KM 30,00 KM

T3Net Prepaid CIJENA MODEMA MJESE^NA PRETPLATA Brzina interneta u idealnim uslovima do 8 Mb po sekundi. U cijene je ura~unat PDV Odabirom paketa T3 Net Prepaid korisnik ne potpisuje ugovor niti pla}a depozit/polog.

100,00 KM 35,00 KM

LOT 4. Rashodovana ra~unarska i ostala uredska oprema r/b 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. [ifra i naziv materijala Kalkulator Kopir-aparat Laptop TELEFAX Ra~unar bez diska i memorije MOBITEL Pisa}a L ma{ina ETP - 55 SKENER UPS baterija [tampa~ Telefon Siemens Euroset 2005 j/m kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom koli~ina 2 3 2 7 29 12 2 1 7 20 20 jedini~na po~etna prodajna cijena bez PDV-a (u KM) 2,00 20,00 10,00 10,00 10,00 5,00 10,00 10,00 5,00 10,00 5,00

Pretplatnicima koji se odlu~e na kori{tenje paketa T3 Unlimited Student 1 i T3 Unlimited 1 depozit/polog }e biti vra}en u punom iznosu nakon {est (6) pla}enih ra~una. Ukoliko korisnik nakon {est (6) punih pla}enih ra~una `eli ostvariti 1 mjesec gratis (naredna 4 mjeseca iznos ra~una po cjeni od 18,75 KM za T3 Student Paket odnosno 22,50 KM za T3 Paket) obavezno je da prilikom potpisivanja ugovora izabere opciju apliciranja depozita u vidu kredita na ra~un. Pretplatnicima koji se odlu~e na kori{tenje paketa T3 Unlimited Student 2 i T3 Unlimited 2 biti }e vra}en preostali iznos depozita/pologa od kojega je prilikom zasnivanja pretplatni~kog odnosa izuzet iznos za pla}anje prva dva ra~una. U slu~aju aktiviranja zamjenskog ure|aja, promjene korisni~kog paketa, postupka opominjanja, naplate i izvr{enja iste, te privremenog isklju~enja na zahtjev korisnika u maksimalnom trajanju do tri (3) mjeseca, ponovni priklju~ak je besplatan. Ukoliko korisnik bude isklju~en zbog neizmirivanja dugovanja u zadatom zakonskom roku, tro{kove priklju~ka snosi sam, i to u iznosu od 5,00 KM.

LOT 5. Rashodovani kancelarijski namje{taj r/b 1. 2. 3. 4. [ifra i naziv materijala ORMAR Sto Stolica Ugao za sto 90 stepeni j/m kom kom kom kom koli~ina 17 10 19 1 jedini~na po~etna prodajna cijena bez PDV-a (u KM) 8,00 5,00 3,00 5,00

II Pravo u~e{}a imaju sva pravna i fizi~ka lica koja svoje ponude - zape~a}ene koverte dostave putem po{te ili neposredno na Protokol BH Telecoma d.d. Sarajevo Direkcija Zenica, Ul. Masarykova 46, 72000 Zenica sa naznakom “Javno nadmetanje - Ne otvaraj, broj LOT-a i stavke”. Ponu|a~i koji su zainteresovani za kupovinu obavezni su u ponudi navesti: Naziv / ime i prezime, ta~nu adresu i kontakt-telefon pravnog/fizi~kog lica, Kopiju rje{enja o registraciji / kopija CIPS-ove li~ne karte, Ta~no navesti broj LOT-a i stavke iz ta~ke I ovog javnog oglasa za koji se daje ponuda, Ponu|enu cijenu bez ura~unatog poreza na dodanu vrijednost, izra`eno u konvertibilnim markama (KM) za ta~no navedeni broj LOT-a i stavke iz ta~ke I ovog javnog oglasa. III Svi zainteresovani mogu pogledati materijal svakim radnim danom, od dana objavljivanja, 17.4.2012. godine, do 24.4.2012. godine od 12 do 14 sati na lokacijama kako slijedi: za LOT 1, LOT 2, LOT 3. i LOT 5. u otvorenom skladi{tu BH Telecoma - Po{tanski centar, Bulevar kralja Tvrtka I br. 2, za LOT 3. stavka 3. u priru~nom skladi{tu Telecom In`enjeringa u Brezi, Ul. 6. april bb, za LOT 4. u BH Telecomu - zgradi Direkcije Zenica, Ul. Masarykova 46. Kontakt-osobe za pregled su: za LOT 1. - Mija~ Jozo, kontakt-telefon 032 243 506; za LOT 2, LOT 3. i LOT 5. - Be~ak Isvet, kontakt-telefon 032 246 500; za LOT 3 stavka 3 - Avduki} Naser, kontakt-telefon 032 789 400; za LOT 3. stavka 5. i 6. - Strika Ferid, kontakt-telefon 032 242 882 i za LOT 4. - Aganovi} Edina kontakt-telefon 032 247 347. IV Rok za dostavljanje ponuda za sve lotove je 26.4.2012. godine do 9 sati po{tom ili li~no, na adresu DD “BH TELECOM” DIREKCIJA ZENICA, Ul. Masarykova 46 - 72000 ZENICA. Javno otvaranje ponuda u prisustvu zainteresovanih ponu|a~a }e se izvr{iti u prostorijama DD “BH TELECOM” DIREKCIJA ZENICA, Ul. Masarykova 46 - 72000 ZENICA, sala na III spratu kako slijedi: za LOT 1. 26.4.2012. godine u 11 sati, za LOT 2. 26.4.2012. godine u 12 sati, za LOT 3. 26.4.2012. godine u 12.30 sati, za LOT 4. 26.4.2012. godine u 13.30 sati, za LOT 5. 26.4.2012. godine u 14.30 sati. Izbor kupca }e biti po kriteriju “najve}a ponu|ena cijena”. Ponude sa cijenama manjim od po~etnih cijena iz ta~ke I ovog poziva ili neblagovremeno primljene ponude ne}e se razmatrati. Postupak nadmetanja odr`at }e se samo u slu~aju u~e{}a minimalno tri u~esnika. V Sve tro{kove, pla}anje PDV-a, kao i ostale da`bine vezane za kupovinu, snosi kupac. Prodavac je u obavezi ispostaviti kupcu ra~un za kupljeni materijal. Kupljeni materijal se preuzima u vi|enom stanju odmah po uplati postignute cijene. VI Detaljnije informacije mogu se dobiti na kontakt-telefon broj 032 247 347, Aganovi} Edina.

BOSNA I HERCEGOVINA Federacija Bosne i Hercegovine Kanton Sarajevo OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 P 85988 10 P Sarajevo, 9. 4. 2012.

OGLAS
Op}inski sud u Sarajevu u pravnoj stvari tu`itelja UniCredit bank d.d. Mostar, kao pravni sljednik Univerzal banke d.d. Sarajevo, adresa za prijem pismena u Sarajevu, Ul. Zelenih beretki br. 24, protiv tu`enih Jasmina Sari} iz Sarajeva, Ul. Envera [ehovi}a br. 20, Hasija Kokor iz Sarajeva, Ul. Taba{nica br. 4, Lejla Rebi} iz Sarajeva, Ul. grbavi~ka br. 4B i Faketa Ku~ iz Sarajeva, Ul. branilaca Sarajeva br. 4, radi duga, v.sp. 21.477,32 KM, poziva JASMINU SARI] i HASIJU KOKOR na pripremno ro~i{te koje }e se kod ovog suda odr`ati u srijedu, 20. 6. 2012, u 9.45 sati, soba br. 311/III Tu`eni su du`ni, najkasnije na pripremnom ro~i{tu, iznijeti ~injenice i predlo`iti dokaze koji da se izvedu u toku postupka, kao i donijeti sve isprave i predmete koje `ele upotrijebiti kao dokaz. Ako na pripremno ro~i{te ne do|u, a uredno su obavije{teni, ro~i{te }e se odr`ati bez njihovog prisustva. Objavljivanjem ovog oglasa, dostava poziva tu`enima smatrat }e se izvr{enom protekom roka od 15 dana po~ev od dana objavljivanja. SUDIJA

OSLOBO\ENJE utorak, 17. april/travanj 2012.

POMO] U KU]I

39

Pakovanje stvari za putovanje

NOVOSTI I PREPORUKE

Popis, ali ne veliki
Najbolje napraviti popis i dobro razmisliti o koli~ini stvari koju pakujemo
Sigurno ste vi{e puta razmi{ljali kako se spakovati, a da ne gu`vate robu koju ste spakovali, da vam cipele ne promijene oblik ili da vam se teku}ina koju ste stavili u torbu ne prolije. Naravno, da svi o tome razmi{ljamo kada krenemo na put i ne biste vjerovali, ali rje{enje postoji. Kao {to svemu u `ivotu treba znati mjeru, tako je i s pakovanjem. Potrebno je dobro razmisliti {ta mislite nositi, a {ta ne. Najbolje je napraviti popis i dobro razmisliti o koli~ini stvari koju pakujemo. Kada odlu~ujemo o tome {ta }emo spakovati, treba imati na umu da skoro uvijek nosimo previ{e robe koju ne}emo obu}i pa je stoga u takvim slu~ajevima najbolje napraviti popis onoga za {to mislimo da }e nam trebati. Odaberite barem jednu majicu, ko{ulju, torbu i cipele neutralne boje koje }ete mo}i kombinovati s vi{e odjevnih kombinacija. Samim time, kada malo bolje pogledate, u{tedjeli ste na prostoru. Isto tako, veliki dio nas je skoro uvijek imao problema sa gu`vanjem robe, jer koliko god se trudili spremiti je u torbu, kada stignemo na `eljeno odredi{te, izvla~imo izgu`vane majice, hla~e i ko{ulje. Poku{ajte spremiti robu u torbu i zatim uzeti ne{to staro od robe i omotati oko onog {to ste slo`ili tako da vam odje}a ne ple{e po torbi. Ne biste vjerovali, ali bitno je uzeti torbu pravilne veli~ine. Ako nosite vrijedne stvari, njih je najbolje staviti u prtljagu koja ide s vama, ru~nu prtljagu. Ako nemate izbora, tada je najbolje uzeti one torbe koje imaju bravicu sa {ifrom i nemojte zaboraviti najvrednije stvari spakovati na dnu torbe. Kada se radi o teku}ini, sokovima, toaletnim vodicama i ostalom, savjetujemo vam da ih pakujete u plasti~ne vre}ice. Bo~ice s teku}inama je najbolje napuniti samo do pola kako se prilikom putovanja ne bi stisnule i razlile po torbi.

Goru{ica puna selena
Kao i ostale kupusnja~e, sjemenke goru{ice sadr`e velike koli~ine fitonutrijenata - glukozinolata. Ponovljena istra`ivanja pokazala su u~inkovitost tih tvari u spre~avanju rasta tumorskih stanica, osobito onih koje zahva}aju probavni sistem. Selen, kojim obiluju sjemenke goru{ice, poma`e u spre~avanju jakih astmati~nih napada, smanjenju simptoma reumati~nog ar tritisa i preventivno djeluje kod razvoja tumora. Magnezij pak djeluje na smanjenje krvnog pritiska, napada migrene i spre~avanje sr~anog infarkta kod ljudi koji boluju od ar teroskleroze ili {e}erne bolesti. Goru{ica ujedno stimulira apetit i probavu te pro~i{}ava sinuse na jednak na~in kao ~ili papri~ice.

LJEPOTA, KOZMETIKA

MODA, STIL, TRENDOVI

Razbaru{eni bob dvadesetih
Nije nikakva novost kada ka`emo da su ’20. imale veliki uticaj na modnu industriju. Po~elo je sa asesoarima, odje}om, a onda se odrazilo i na ljepotu. Sa dugo o~ekivanim rimejkom filma “The Great Gatsby” ovaj period je za{ao duboko u oke, an frizura. Razbaru{en bob 20-ih je jedan od tih lookova koji je nekad bio ugla|en i staromodan sa svojim urednim finger-talasima. Ali u 2012, ovaj look se modernizovao sa vi{e teksture i dodatkom seksepilnosti.

Tonik za temeljno ~iš}enje
Nakon prvog koraka uzmite malo vate u svaku ruku i skinite kremu zajedno sa šminkom. Slijedi naredni korak, upotreba tonika za lice kojim }ete temeljno o~istiti i pore. Na malo vate stavite tonik za ~iš}enje lica i nanesite ga prvo na ~elo i obraze, a potom i na dio oko nosa. Kada ste ga dobro istrljali, pre|ite na bradu i ostatak lica, nakon ~ega slijedi završni korak. Mnoge žene zanemaruju da je od izuzetne važnosti da hrane kožu, a to, osim dobrom ishranom, možete u~initi i hranljivom kremom. Bez nje vaša koža ne}e biti glatka i zdrava, naro~ito jer sve vremenske promjene uti~u na vaše lice pošto je uvijek otkriveno i time sklono isušivanju. Vrhovima prstiju uzmite kremu i nanesite je na kožu u debelom sloju. Višak uklonite papirom.

Figaro
Potrebno:
100 g suhih {ljiva 100 g smokvi 100 g hurmi 100 g suhog gro`|a 100 g pe~enog lje{njaka ka{ika {e}era u prahu 2 ka{ike meda sok od jednog limuna 2 male oblande 100 g ~okolade {aka mljevenih oraha

Priprema:

Hurme, smokve i {ljive isijecite na tanke rezance, pomije{ajte s krupnije sje~enim orasima, istucanim lje{njakom, suhim gro`|em i limunovim sokom. Dodajte {e}er u prahu, med, pa sve dobro izmije{ajte. Stavite ma su izme|u dvi je oblan de i odozgo pritisnite. Prelijte glazurom od ~okolade i pospite mljevenim orasima.

40

KORAK NAPRIJED
Samsung Galaxy Tab 2 7.0
Kompanija Samsung je objavila cijene i datume pojavljivanja njihovih Samsung Galaxy Tab 2 tableta. Prema informacijama navedenim u zvani~nom saop{tenju kompanije, Samsung Galaxy Tab 2 7.0 bi}e predstavljen 22. aprila u verziji sa 8 GB skladi{nog kapaciteta i za njega }e biti potrebno izdvojiti 250 dolara. Samsung Galaxy Tab 2 10.1 na tr`i{tu }e biti dostupan nekoliko sedmica kasnije, ta~nije 13. maja sa 16 GB skladi{nog kapaciteta i za njega }e biti potrebno izdvojiti 400 dolara. Cijena modela Samsung Galaxy Tab 2 7.0 predstavlja pravo iznena|enje budu}i da ga svrstava u isti cjenovni opseg sa popularnim Kindle Fire tabletom.

utorak, 17. april/travanj 2012.

OSLOBO\ENJE

Asus obe}ava cloud servis
Predsjednik kompanije Asus Jonney Shih nedavno je govorio na Business Next doga|aju na Tajvanu o budu}nosti ra~unara i tehnologije. Govor je uklju~io planove ove kompanije vezane za dru{tveno, mobilno iskustvo, kao i lokacije u budu}im proizvodima, pri ~emu se posebna najava odnosila na cloud servis. Shih je rekao da }e Asus predstaviti svoje potpuno rje{enje za vrhunsko cloud ra~unarstvo na Computex doga|aju naredne godine. Ovo bi moglo da uklju~i cloud servis koji bi omogu}avao korisnicima pristup njihovim multimedijalnim sadr`ajima i dokumentima sa bilo kog od njihovih web povezanih ure|aja, uklju~uju}i personalne ra~unare, smart telefone i tablete.

AVG Free Edition 2012.0.2027
AVG Anti-Virus Free Edition predstavlja odli~nu za{titu protiv virusa i spywarea za Windows koji je dostupan za besplatno preuzimanje. Pored toga, novi LinkScanner Active Surf-Shield vr{i provjeru web strana u potrazi za prijetnjama u realnom vremenu onda kada je to i najbitnije. Treba naglasiti da je AVG Anti-Virus Free Edition kompatibilan sa Windows 7, Windows Vista i Windows XP operativnim sistemima. AVG Anti-Virus Free Edition dostupan je za kori{tenje na jednom ku}nom ra~unaru i nije dostupan za komercijalnu upotrebu.

Prvi Ivy Bridge sti`e 23. aprila
Prvi u seriji Ivy Bridge procesora i ra~unara baziranih na novoj arhitekturi kompanije Microsoft }e se pojaviti 23. aprila. Ivy Bridge su istovremeno prvi Intel ~ipovi koji koriste nove 3D tranzistore i prvi koji podr`avaju USB 3.0. Nakon pojave ovog procesora, o~ekuje se ~itava grupa ra~unara koji }e biti pokretani pomenutim ~ipovima. Pretpostavlja se da }e Apple predstaviti tanji 15” MacBook model u narednim mjesecima, kao i 13” MacBook modele. Tako|er, o~ekuju se modeli kompanija Hewlett-Packard, Dell, Sony, Toshiba, Acer i Asus koji }e donijeti unaprije|eni ili potpuno novi hardver u svoje ponude.

Priznanje iz kompanije Apple

Ubrzo Flashback malware ubica
Nakon inficiranja pribli`no 600.000 Mac ra~unara, Apple najavljuje da }e izdati besplatan alat koji }e o~istiti ra~unare korisnika
Apple je prije nekoliko dana prvi put javno priznao postojanje malware kampanje koja je inficirala pribli`no 600.000 Mac ra~unara i naveo da }e izdati besplatni alat koji }e o~istiti ra~unare korisnika. Nedavna verzija zlonamjernog softvera nazvanog Flashback iskori{tava slabu ta~ku u Javi u slu~aju da se instalira na Mac ra~unaru, navodi kompanija Apple u dokumentu za podr{ku koji je objavljen nedavno. Apple razvija softver koji }e detektovati i ukloniti ovaj Flashback malware. Oracle i Apple, hakeri odgovorni za upravljanje Flashback malware uspjeli su da plasiraju svoj softver koji je dizajniran, izme|u ostalog, za kra|u lozinki na oko 2% Mac ra~unara.

Specijalni alat
Iako je Apple obe}ao izdavanje specijalnog alata za detektovanje i uklanjanje Flashback malwarea, kompanija nije objelodanila nikakav vremenski okvir u kojem bi ovo izdanje moglo da se pojavi. Nije prvi put da Apple izdaje softver za detektovanje i brisanje. U maju 2011. kompanija je najavila sli~an alat koji je imao zadatak da otkrije i ukloni MacDefender, la`ni sigurnosni softver koji je varao Mac korisnike nekoliko mjeseci pro{le godine. Kada je rije~ o Flashbacku, ruska kompanija Kaspersky Labs izdala je besplatan alat za uklanjanje ovog problema koji nosi naziv Flashfake i koji detektuje i bri{e malware. Kaspersky i drugi su tako|er kreirali web sajtove na kojima korisnici mogu da otkriju da li je njihov Mac zara`en Flashback malwareom.

Napad
Uprkos tome {to Flashback cirkuli{e od septembra pro{le godine, tek od pro{log mjeseca i pojave najnovije varijante, po~eli su da se inficiraju Mac ra~unari kori{tenjem exploita Java buga koji je Oracle zakrpio u februaru. Apple odr`ava sopstvenu verziju Java za Mac OS X i odgovoran je za kreiranje bezbjednosnih updateova. Ova kompanija je izdala Java update 3. aprila koji je poni{tio bug Flashback koji je kori{ten za napade na Mac ra~unare. U sedam nedjelja izme|u updateova koje su izdali

Rast prodaje ultrabooka uprkos visokoj cijeni
Najavljeni krajem maja pro{le godine iz kompanije Intel, ultrabook ra~unari su nova kategorija laptopa koji su dizajnirani ne samo da budu lagani i tanki ve} da imaju i daleko unapre|enije karakteristike, bateriju koja du`e traje, kao i ve}e brzine. Cijene ovih ure|aja se kre}u se od 800 dolara pa navi{e. Me|utim, najavljeni su ultrabook ra~unari ~ija }e cijena biti 699 dolara, a ~ije pojavljivanje na tr`i{tu se o~ekuje najesen. Intel je tako|er objelodanio i da je u toku razvoj 75 novih ultrabook modela, uklju~uju}i hibridne ure|aje koji se mogu pretvoriti u touchscreen tablete. Kada su korisnici u pitanju, to zna~i da }e biti obezbije|eni ultrabook ra~unari koji su dizajnirani za ve}u grupu korisnika, me|u kojima su i zaljubljenici u igre i poslovni korisnici, {to je kontrast u odnosu na pro{lu godinu, kada je na tr`i{tu bilo dostupno samo desetak ultrabook modela. Iz kompanije najavljuju da }e uskoro biti dostupni i ultrabook ra~unari sa 11” - 15” ekranima. Uprkos svemu navedenom, ultrabook ra~unari }e se i dalje suo~avati sa velikom konkurencijom od tableta, koji }e vi{e odgovarati korisnicima koji nemaju velike zahtjeve po pitanju ra~unara.

Google je gu{i

Mo`e li se Mozilla oporaviti?
Pre`ivljavanje kompanije Mozilla, koja je svojevremeno obe}avala da }e na~initi Web boljim mjestom, u milosti je jednog od glavnih konkurenata - kompanije Google. Mozilla je predstavila Firefox pretra`iva~ i ova kompanija je u dosta dugom periodu, ta~nije od 2002. godine, zabilje`ila pove}anje svog udjela na tr`i{tu pretra`iva~a otimaju}i Internet Exploreru njegov dio kola~a. Ovaj pretra`iva~ trenutno koristi vi{e od pola milijarde korisnika. Me|utim, Mozilla i njen Firefox pretra`iva~ imaju veliki problem, a to je {to ve}ina prihoda dolazi od kompanije Google, koja pla}a da njena pretraga bude podrazumijevana.

OSLOBO\ENJE utorak, 17. april/travanj 2012.
BOSNA I HERCEGOVINA Federacija Bosne i Hercegovine Tuzlanski kanton OP]INA GRA^ANICA OP]INSKI NA^ELNIK Broj: 02-05- 1455 /12 Gra~anica, 13.04.2012. godine Na osnovu ~lana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije BiH (“Slu`bene novine Federacije BiH”, broj:12/03 i 34/03) i Odluke o utvr|ivanju standarda i kriterija za imenovanja na upra`njene pozicije u reguliranim tijelima Op}ine Gra~anica (“Slu`beni glasnik Op}ine Gra~anica”, broj: 9/09 i 2/12), op}inski na~elnik Op}ine Gra~anica, objavljuje

OGLASI

41

J AV N I O G L A S
Za izbor i imenovanje na poziciju ~lanova Nadzornog odbora u Javnom preduze}u “Vodovod i kanalizacija” d.o.o. i Javnom preduze}u za komunalne poslove “Komus” Gra~anica I Objavljuje se javni oglas za izbor i imenovanje na poziciju ~lanova Nadzornog odbora, i to: 1. Javno preduze}a “Vodovod i kanalizacija” d.o.o. Gra~anica ( predstavnik dr`avnog kapitala).........2 2. Javno preduze}e za komunalne poslove “Komus” Gra~anica (predstavnik dr`avnog kapitala) ........2 II Opis pozicije Nadzornog odbora: Nadzorni odbor preduze}a nadzire rad uprave, priprema poslovnike i eti~ki kodeks i predla`e ih skup{tini, vr{i izbor kandidata Odbora za reviziju i podnosi prijedlog za njegovo imenovanje skup{tini, razmatra provedbeni propis za postupak nabavke i nadzire njegovo provo|enje, daje mi{ljenje skup{tini o prijedlogu uprave za raspodjelu profita, imenuje i razrje{ava ~lanove uprave, daje saglasnost za aktivnosti koje su ograni~ene na osnovu odredbi Zakona o javnim preduze}ima, daje upute direktoru za provo|enje uvi|aja u vezi sa uo~enim nepravilnostima i vr{i druge poslove u skladu sa Zakonom, Statutom i drugim normativnim aktima preduze}a. Mandat ~lanova Nadzornog odbora je 4 godine sa mogu}no{}u reizbora u skladu sa Zakonom. Za rad u Nadzornom odboru imenovani imaju pravo na naknadu u skladu sa Zakonom i uslovima utvr|enim op}im aktima preduze}a i isti }e se ispla}ivati iz sredstava preduze}a u koju budu imenovani. Kandidati za ~lana Nadzornog odbora treba da ispunjavaju sljede}e op{te uslove: - da je dr`avljanin Bosne i Hercegovine, - da je stariji od 18 godina, - da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova na koje se kandidira, - da nije otpu{ten iz dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini u periodu od tri godine prije dana objavljivanja javnog oglasa, - da nije pod optu`nicom Me|unarodnog suda za ratne zlo~ine u biv{oj Jugoslaviji ( ~lan IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine ), - da nije na funkciji u politi~koj stranci u smislu ~lana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima u FBiH, - da nije ~lan organa zakonodavne, izvr{ne ili sudske vlasti ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti Bosne i Hercegovine, - da nema privatni finansijski interes u reguliranom organu u koji se kandiduje, - da nije osu|ivan za krivi~no djelo, - da pravosna`nim rje{enjem o prekr{aju nije mu izre~ena kazna za privredni prijestup, niti da je izre~ena za{titna mjera “zabrana vr{enja poziva, djelatnosti ili du`nosti” niti zabrana aktivnosti u reguliranom organu u koji se kandiduje. Pored op{tih uslova kandidati za ~lana Nadzornog odbora treba da ispunjavaju i posebne uslove: - da ima visoku ili vi{u stru~nu spremu, pravnog, ekonomskog, tehni~kog i drugog usmjerenja, - da ima tri godine radnog iskustva, - da nije ~lan upravnog ili nadzornog odbora u nekom od reguliranih organa Op}ine Gra~anica, - da nije na poziciji direktora ili ~lana uprave u reguliranom organu u koji se kandiduje, - da ima komunikativne i kreativne sposobnosti za savjesno, odgovorno i odlu~no obavljanje upra`njene pozicije. Za sve kandidate koji u potpunosti ispunjavaju op{te i posebne uslove u postupku kona~nog izbora, uzet }e se u obzir i sljede}i kriteriji: - radno iskustvo, - ve}i stepen stru~ne spreme. Uz prijavu kandidata, koja treba sadr`avati: naziv Javnog preduze}a i poziciju na koju se kandidat javlja, kratku biografiju, adesu i kontakt-telefon, potrebno je dostaviti: - Fotokopiju CIPS-ove li~ne karte, - Dokaz o {kolskoj spremi, - Potvrdu o radnom iskustvu. Dokumenti koji se prila`u uz prijavu moraju biti originali ili ovjerene kopije. Ostale dokumente kojima se dokazuje ispunjavanje op{tih i posebnih uslova predvi|enih javnim oglasom, izabrani kandidati su du`ni dostaviti nakon provedene procedure izbora i to za op{te uslove alineja 3) - Uvjerenje o zdrastvenoj sposobnosti, alineja 4), 5), 6), 7) i 8) - Izjava kandidata potpisana i ovjerena od nadle`ne op}inske slu`be (Op}ina - Centar za pru`anje usluga), alineja 9) - Uvjerenje da nije osu|ivan za krivi~no djelo izdato od Ministarstva unutra{njih poslova i alineja 10) - Uvjerenje Op}inskog suda da kandidatu nije pravosna`nim rje{enjem o prekr{aju izre~ena kazna za privredni prijestup, niti da je izre~ena za{titna mjera “zabrana vr{enja poziva, djelatnosti ili du`nosti” niti zabrana obavljanja aktivnosti u reguliranom organu u koji se kandiduje, a za posebne uslove alineja 3) i 4) - Izjava kandidata potpisana i ovjerena od nadle`ne op}inske slu`be (Op}ina - Centar za pru`anje usluga). Neblagovremene i nepotpune prijave ne}e biti razmatrane. Kandidati koji budu stavljeni na listu za u`i izbor bit }e pozvani na intervju pred Komisijom za izbor. Kandidati koji ne budu stavljeni na listu sa u`im izborom i ne budu pozvani na intervju ne}e biti razmatrani u daljem procesu imenovanja. Rok za podno{enje prijava ra~una se prema datumu objave oglasa u glasilu koje zadnje objavi ovaj oglas. Oglas za podno{enje prijave ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja. Prijavu sa potrebnom dokumentacijom dostaviti li~no ili preporu~eno po{tom sa naznakom: PRIJAVA ZA JAVNI OGLAS - NE OTVARATI, na adresu Op}ina Gra~anica, Komisija za izbor ~lanova nadzornih odbora javnih preduze}a, Gra~anica, Mula Mustafe Ba{eskije broj 1, 75320 Gra~anica. OP]INSKI NA^ELNIK Nusret Heli}

Na temelju ~lana 44. Statuta udru`enja Bosanskohercegova~ki komitet Me|unarodnog vije}a za velike elektri~ne sisteme CIGRÉ Upravni odbor na sjednici odr`anoj 27. marta 2012. godine donio je odluku da raspi{e

ZA IZBOR I IMENOVANJE GENERALNOG SEKRETARA I Raspisuje se konkurs za izbor generalnog sekretara Udru`enja Bosanskohercegova~kog komiteta Me|unarodnog vije}a za velike elektri~ne sisteme CIGRÉ. Izbor se vr{i na period od ~etiri godine. Opis poslova generalnog sekretara Udru`enja: organizira i vodi Sekretarijat, te obavlja materijalno-tehni~ke i administrativne poslove, u skladu s Pravilnikom o organiziranju i djelovanju Sekretarijata; poma`e predsjedniku, predsjedavaju}em Skup{tine i potpredsjedniku Upravnog odbora u njihovim poslovima; {titi i nadzire svako kori{tenje pe~ata i znaka Udru`enja; predla`e sve odluke potrebne radi kori{tenja financijskih i materijalno-tehni~kih sredstva Udru`enja; priprema materijale za sve sjednice Udru`enja, te im prisustvuje u svojstvu tehni~kog lica; odr`ava potrebne veze s nadle`nim dr`avnim organima u vezi s podno{enjem izvje{taja, uskla|ivanjem djelovanja Udru`enja sa zakonskim propisima i sli~no; vodi poslove u~lanjivanja i evidencije ~lanova; koordinira odnose me|u studijskim komitetima i drugim organima; vodi poslove obavje{tavanja ~lanova i javnosti o aktivnostima Udru`enja; sudjeluje u organiziranju svih znanstvenih i stru~nih skupova Udru`enja; vodi korespondenciju sa svim partnerskim organizacijama u zemlji i svijetu; vodi arhivu Udru`enja; obavlja i druge poslove koje mu odredi predsjednik. Generalni sekretar za svoje poslove odgovara predsjedniku i Upravnom odboru.

KONKURS

II

III Uvjeti za obavljanje poslova: a. Op}i uvjeti - da je dr`avljanin Bosne i Hercegovine (dokaz o dr`avljanstvu); da je stariji od 18, a mla|i od 65 godina, na dan izbora (dokaz: ovjerena kopija li~ne karte); da nije otpu{tan iz dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivo u Bosni i Hercegovini u periodu od tri godine prije objavljivanja ovog javnog konkursa (dokaz: potpisana izjava ovjerena od op}inskog organa); da nije na funkciji u politi~koj stranci (dokaz: potpisana izjava ovjerena od op}inskog organa); b. Posebni uvjeti - da ima zavr{enu visoku stru~nu spremu, prednost pod istim uvjetima ima kandidat sa zavr{enim elektrotehni~kim fakultetom, smjer elektroenergetika (dokaz: diploma); da zna engleski jezik (dokaz: adekvatan certifikat); te da ima radno iskustvo koje odgovara ciljevima i djelatnostima Udru`enja. Kandidati su du`ni uz prijavu koja sadr`i kra}u biografiju, adresu i kontaktni telefon prilo`iti originalne dokumente ili ovjerene kopije navedenih dokumenata, koji ne mogu biti stariji od {est mjeseci. Kandidat koji bude izabran obavezan je prije stupanja na posao donijeti ljekarsko uvjerenje kao dokaz zdravstvene sposobnosti. IV Nakon {to konkurs bude zatvoren, Komisija Upravnog odbora pregledat }e sve prispjele prijave i utvrditi da li su prijave blagovremene i sa potpunom dokumentacijom. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e biti razmatrane. Komisija }e na osnovu prispjelih materijala i potrebnih razgovora s kandidatima utvrditi listu kandidata, te Upravnom odboru predlo`iti izbor. Konkurs je objavljen u dnevnim listovima u Sarajevu, Banjoj Luci i Mostaru, a vrijeme dostave prijava je 15 (petnaest) dana nakon objavljivanja konkursa. Kandidatima }e u toku razgovora biti dani podaci o ostalim uvjetima ugovora o radu. Prijave sa tra`enim dokumentima dostaviti li~no ili preporu~eno na adresu: Bosanskohercegova~ki komitet CIGRÉ Ul. Sime Milutinovi}a Sarajlije 10/3, Sarajevo. Na koverti s prijavom treba nazna~iti “Za konkurs” i “Otvara Komisija”. Na pole|ini koverte je obavezno nazna~iti ime i prezime podnosioca prijave. Udru`enje nije obavezno vra}ati dokumentaciju uz prijavu. Konkursna Komisija

42

OGLASI
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KAZNENO-POPRAVNI ZAVOD poluotvorenog tipa SARAJEVO

utorak, 17. april/travanj 2012.

OSLOBO\ENJE

U skladu sa ~lanom 4. Pravilnika o objavljivanju informacija i izvje{tavanju na tr`i{tu vrijednosnih papira, objavljujemo

GODI[NJI IZVJE[TAJ O POSLOVANJU EMITENTA “NAMJE[TAJ” d.d. GRADA^AC ZA PERIOD 1. 1 - 31. 12. 2011. god.
Dioni~ko dru{tvo Tvornica “NAMJE[TAJ” Grada~ac DD “NAMJE[TAJ” Grada~ac - adresa sjedi{ta 25. novembar, 76250 Grada~ac - broj telefona i telefaksa, e-mail i web stranica: 035-817-344; 816-021; kuhinje@bih.net.ba; www.kuhinje.com.ba - predsjednik i ~lanovi Nadzornog odbora Omerovi} Esad - predsjednik; [abanovi} Edin i Smajlovi} Alma - ~lanovi. - ~lanovi uprave Ahmetovi} Ekrem - direktor dru{tva; Boloban Sejad - izvr{ni direktor za proizvodnju i razvoj; Be}irba{i} Nihada - izvr{ni direktor za komercijalu i finansije. II - PODACI O VRIJEDNOSNIM PAPIRIMA I VLASNICIMA EMITENTA: - broj emitovanih vrijednosnih papira 338.809 obi~nih dionica, i nominalna cijena nominalna vrijednost 14,30 KM - vlasnici vi{e od 5% vrijednosnih papira ZIF “BONUS” d.d. Sarajevo 24,99% dionica emitenta s pravom glasa ZIF “EUROFOND-1” d.d. Tuzla 24,98% ZIF “NAPRIJED” d.d. Sarajevo 19,84% - vlasnici ~lanovi uprave i Nadzornog odbora i Ahmetovi} Ekrem - direktor dru{tva 0,18% postotak vlasni{tva u emitentu III - PODACI O FINANSIJSKOM POSLOVANJU EMITENTA: Podaci iz bilansa stanja: AKTIVA f) Upisani a neupla}eni kapital g) Stalna sredstva 2.291.001 h) Teku}a sredstva 2.929.582 i) Gubitak iznad visine kapitala j) Ukupna aktiva 5.220.583 PASIVA f) Kapital 5.062.412 g) Upisani osnovni kapital 4.844.969 h) Dugoro~ne obaveze 0 i) Kratkoro~ne obaveze 112.388 j) Ukupno pasiva 5.220.583 Podaci iz bilansa uspjeha emitenta: f) Prihodi 1.398.250 g) Rashodi 1.579.683 h) Dobit/gubitak prije poreza -181.433 i) Porez na dobit j) Neto dobit razdoblja/gubitak razdoblja -181.433 Direktor: Ekrem Ahmetovi} I - OP]I PODACI O EMITENTU - puna i skra}ena firma

Na osnovu ~lanova 20, 23. i 37. Zakona o namje{tenicima dr`avne slu`be u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Slu`bene novine Federacije BiH”, br. 49/05) i Pravilnika o unutra{njoj organizaciji Kazneno-popravnog zavoda poluotvorenog tipa u Sarajevu, broj 01-02-87/06 od 9.2.2006. godine, broj 01-02-491/07 od 30.1.2008. godine, broj 01-02-540/09 od 4.12.2009. godine i broj 01-02-49/12 od 23.3.2012 godine, direktor Kaznenopopravnog zavoda poluotvorenog tipa u Sarajevu objavljuje

J AV N I O G L A S
za prijem pripravnika zatvorske policije-stra`e i popunu upra`njenih radnih mjesta namje{tenika 1. Pripravnici zatvorske policije-stra`e .........................................................................4 (~etiri) izvr{ioca 2. [ef odsjeka za odr`avanje objekata i usluga ............................................................1 (jedan) izvr{ilac 3. Vi{i referent - domar u Odjeljenju u Ustikolini........................................................1 (jedan) izvr{ilac Opis poslova pod 01: operativni i drugi poslovi utvr|eni Zakonom o izvr{enju krivi~nih sankcija u Federaciji BiH i propisima o na~inu vr{enja slu`be osiguranja donesenih na osnovu tog zakona. Pripravni~ki sta` i obuka za poslove zatvorskog policajca - stra`ara, utvr|ene zakonom i podzakonskim propisima, traje {est mjeseci. Izabrani kandidat koji uspje{no zavr{i pripravni~ku obuku du`an je u daljem roku od tri mjeseca polo`iti stru~ni ispit za zvanje stra`ara. Kandidatu koji ne zadovolji na prakti~noj obuci ili ne polo`i stru~ni ispit prestaje radni odnos. Zdravstvena sposobnost za kandidate utvrdit }e se po dono{enju odluke o zasnivanju radnog odnosa. Opis poslova pod 02: rukovodi odsjekom i u tom pogledu ima ovla{tenja utvr|ena u ~lanu 26. Pravilnika o unutra{njoj organizaciji i neposredno vr{i slo`ene poslove iz nadle`nosti odsjeka i to: - izra|uje prijedloge programa, planova rada i izvje{taja o radu iz djelokruga organizacione jedinice kojom rukovodi, - neposredno organizuje rad namje{tenika i osu|enih osoba na poslovima odr`avanja objekata za smje{taj u Zavodu i objekata kod Bla`uja, instalacija, opreme i tehni~kih sredstava, uskladi{tenja roba, brijanja i {i{anja, rada ve{eraja, kotlovnice, odr`avanja ~isto}e i drugih poslova vezanih za `ivot osu|enih i pritvorenih osoba i nesmetan rad Zavoda, - vr{i poslove stru~nog instruktora osu|enih osoba ~iji rad organizuje, kontrolira, ocjenjuje i vodi evidencije o njihovom radu, - planira i stara se o obezbje|ivanju potrebnih energenata, pra}enje njihove potro{nje i ispravnosti postrojenja, preduzima potrebne mjere za otklanjanje kvarova i u tom pogledu sara|uje sa odgovaraju}im preduze}ima, - planira robe potrebne za rad Zavoda i `ivot osu|enih i pritvorenih osoba te roba za rad osu|enih osoba na odr`avanju i vr{enju usluga i dostavljanje dinamike za njihovu nabavku, - odobrava izlaze roba iz magacina po trebovanjima, kontroli{e njihovo uskladi{tenje i potro{nju i - vr{i i druge poslove po nalogu pomo}nika direktora iz djelokruga rada. Opis poslova pod 03: vr{i odr`avanje ure|aja, opreme, instalacija i dr. i organizuje odr`avanja ~isto}e u kancelarijama i zajedni~kim prostorijama u Zavodu, - zadu`uje i razdu`uje osu|ene osobe propisanom opremom za smje{taj odje}om, obu}om, sredstvima za odr`avanje higijene i dr, vodi odgovaraju}e evidencije o svom i zadu`enjima osu|enih osoba i organizuje redovne zamjene, pranje i odr`avanje, - u~estvuje u izradi sedmi~nih jelovnika u saradnji sa kuharima, planira i stara se o blagovremenim nabavkama roba za ishranu u skladu s Pravilnikom o ishrani osu|enih osoba i utvr|enim jelovnikom i odvojeno za dru{tvenu ishranu djelatnika, - materijalno je zadu`en za opremu, inventar u upotrebi i druge robe potrebne za rad Zavoda, - vr{i izdavanje roba po odobrenim trebovanjima, izra|uje propisanu dokumentaciju koja prati robe i dostavlja je na knji`enje, - neposredno u~estvuje u izradi planova potrebnih roba, izra|uje kalkulacije i obra|uje po namjenama i vrstama roba i stanja u magacinu, - vr{i druge poslove po nalogu {efa iz djelokruga rada. Op{ti uslovi koje treba da ispunjavaju kandidati na radnim mjestima pod 01, 02. i 03. predvi|eni su ~lanom 24. Zakona o namje{tenicima u organima dr`avne slu`be u Federaciji Bosne i Hercegovine i to - dr`avljanstvo Bosne i Hercegovine - punoljetstvo - op{ta zdravstvena sposobnost - vrsta i stepen {kolske spreme - da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja oglasa nije otpu{ten iz organa dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u BiH i - da nije obuhva}en ~lanom IX 1. Ustava BiH Posebne uslove treba da ispunjava kandidat za pripravnika zatvorske policije - stra`e pod 01.: SSS, tre}i ili ~etvrti ili peti stepen {kolske spreme, da nisu stariji od 25 godina i da ispunjavaju posebne zdravstvene i psihofizi~ke uslove propisane za policajce FMUP-a, a koje utvr|uje ovla{}ena ustanova po zahtjevu ovog zavoda. Posebne uslove treba da ispunjava kandidat za radno mjesto pod 02.: V[S, vi{a gra|evinska ili ma{inska ili ekonomsko-komercijalna {kola ili VKV zaposlenik ma{inske ili elektro ili gra|evinske struke i radni sta` najmanje tri godine nakon sticanja stru~ne spreme. Posebne uslove treba da ispunjava kandidat za radno mjesto pod 03.: SSS, srednja ekonomska ili gimnazija ili upravna ili elektrotehni~ka ili ugostiteljska {kola ili medicinska ili {kola KV trgova~ke ili elektro ili ma{inske struke, najmanje deset mjeseci radnog sta`a u struci nakon sticanja stru~ne spreme. Uz pisanu prijavu svaki kandidat dostavlja: - Uvjerenje o dr`avljanstvu BiH (ne starije od {est mjeseci) - Obavijest o prebivali{tu iz evidencije gra|ana CIPS (original) - Izvod iz mati~ne knjige ro|enih (ne stariji od 6 mjeseci) za mjesto 01. - Uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivi~ni postupak izdato od nadle`nog suda (ne starije od tri mjeseca) - Diplomu - svjedo~anstvo o zavr{enoj {koli (ovjerenu kopiju) - Ovjerenu izjavu kandidata da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja oglasa nije otpu{ten iz organa dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti BiH - Ovjerenu izjavu kandidata da nije obuhva}en odredbom ~lana IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine - Dokaz o radnom sta`u za mjesta 02. i 03. (original ili ovjerena kopija) Ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za rad na radnom mjestu pod rednim brojem 02. i 03. izabrani kandidat je du`an da dostavi prije stupanja na rad. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati. Pisane prijave za sva radna mjesta i pripravnike zatvorske policije-stra`e, sa navedenim dokazima o ispunjavanju op{tih i posebnih uslova, dostavljaju se u roku od 15 dana od dana posljednje objave ovog oglasa, isklju~ivo putem po{te, preporu~eno, na adresu: Kazneno-popravni zavod poluotvorenog tipa u Sarajevu, Ul. branilaca Sarajeva br. 8 sa naznakom “za javni oglas” i naziv radnog mjesta, odnosno pripravnika.

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 Ps 140720 10 Ps Sarajevo, 21. 12. 2011. godine Na osnovu odredbe ~lana 348. stav 3, 4 i 5 Zakona o parni~nom postupku (“Slu`bene novine Federacije BiH” broj: 53/03, 73/05 i 19/06), Op}inski sud u Sarajevu, i to sudija Aleksandra Vuleta, u pravnoj stvari tu`itelja ASA Abanka leasing d.o.o. Sarajevo, Bulevar Me{e Selimovi}a br. 16, Sarajevo, protiv tu`enog “NO NAME” Dru{tvo za trgovinu i usluge d.o.o. Sarajevo, ul. Kundurd`iluk br. 1, Sarajevo, radi vra}anja u posjed i isplate duga v.s. 6.817,71 KM, van ro~i{ta 21. 12. 2011. godine, objavljuje slijede}i:

O G LAS
Op}inski sud u Sarajevu, i to sudija Aleksandra Vuleta, rje{avaju}i u pravnoj stvari tu`itelja ASA Abanka leasing d.o.o. Sarajevo, Bulevar Me{e Selimovi}a br. 16, Sarajevo, protiv tu`enog “NO NAME” Dru{tvo za trgovinu i usluge d.o.o. Sarajevo, ul. Kundurd`iluk br. 1, Sarajevo, radi vra}anja u posjed i isplate duga v.s. 6.817,71 KM, u postupku pripremanja glavne rasprave, 19. 12. 2011. godine, donio je slijede}u:

PRESUDU
zbog propu{tanja Nala`e se tu`enom da tu`itelju izvr{i povrat u posjed putni~kog motornog vozila marke [KODA, model FABIA COMBI CLASSIC 1,4 crvena, broj {asije TMBHB46Y933641474, broj motora: AQW128489, godina proizvodnje 2002, vlasni{tvo tu`itelja pod prijetnjom prinudnog izvr{enja, kao i da isplati tu`itelju dugovano potra`ivanje u novcu u iznosu od 6.817,71 KM sa pripadaju}im zakonskim zateznim kamatama po~ev od dana posljednje uplate korisnika leasinga 21. 11. 2008. godine, pa do isplate, kao i da mu naknadi tro{kove parni~nog postupka u iznosu od 300,00 KM, sve u roku od 30 dana.

Obrazlo`enje
U tu`bi zaprimljenoj 28. 5. 2010. godine, koja je ure|ena podneskom 3. 11. 2010. godine, tu`itelj je podnio tu`beni zahtjev, kao u izreci presude. Osnovanost tu`benog zahtjeva proizilazi iz ~injenica koje su navedene u tu`bi, a iste nisu u o~iglednoj suprotnosti sa dokazima koje je tu`itelj predlo`io ili sa ~injenicama koje su op}e poznate, te iz sadr`aja tu`be proizilazi da se radi o zahtjevima kojima stranke mogu raspolagati. Sud je u postupku pripremanja glavne rasprave utvrdio da je tu`enom dostavljena tu`ba, u kojoj je predlo`eno dono{enje presude zbog propu{tanja, a da u roku od 30 dana nije dostavljen odgovor na tu`bu u pisanom obliku, jer je tu`bu sa prilozima primio 19. 10. 2011. godine, s obzirom na to da mu je dostavljanje izvr{eno u skladu sa odredbama ~lana 348. stav 3. do 7. ZPP-a, ali svoj odgovor nije dostavio u zakonskom roku, te je sud primjenom ~lana 182. st. 1. ZPP-a donio odluku kao u izreci presude. Odluka o tro{kovima parni~nog postupka donesena je na osnovu ~lana 396. ZPP-a, a isti se sastoje od tro{kova takse na tu`bu u iznosu od 200,00 i odluku suda u iznosu od 100,00, {to sve ukupno iznosi 300,00. SUDIJA Aleksandra Vuleta POUKA: Protiv presude zbog propu{tanja nije dozvoljena `alba, ali se mo`e podnijeti prijedlog za povrat u prija{nje stanje u skladu sa odredbama ~lana 328. i 329. ZPP-a. Obavje{tava se tu`eni da se dostava pismena smatra obavljenom protekom roka od 15 dana, od dana objavljivanja ovog pismena u dnevnim novinama FBiH i na oglasnoj tabli suda.

OSLOBO\ENJE utorak, 17. april/travanj 2012.
Dr. Fadil Ademovi} ^etni{tvo u slu`bi okupatora i kvislinga (1941-1945) (22)

FELJTON
NA DANA[NJI DAN
nasipe.

43

Njema~ki oficiri u
~etni~kim {tabovima
Saradnja Dra`e Mihailovi}a i ~etni~kog pokreta sa nacifa{isti~kim okupatorima i njihovim kvislinzima u svjetlu njema~kih, italijanskih, engleskih, ameri~kih, ruskih, ~etni~kih, endehazijskih i nopovskih istorijskih izvora
Nakon kapitulacije Italije, po~etkom septembra 1943. godine, njema~ke trupe su zaposjele biv{e italijansko okupaciono podru~je. ^etnici su im se legitimisali kao odlu~ni borci protiv partizanskih snaga. Saznanje da su oni bili lojalni prema Italijanima do kraja za Nijemce je bilo garancija da sa ~etnicima stupe u saradnju u Lici, Dalmaciji, Hercegovini i Crnoj Gori. Komanda Li~ko-korduna{ke ~etni~ke oblasti naredila je 6. IX 1943. godine pot~injenim komandama da ~etnici na dolaze}e njema~ke trupe ne otvaraju vatru i da se dr`e pasivno. \uji} pi{e da ga Kapetanovi} moli da mu odobri saradnju sa 11 (Nemci) jer nema drugog spasa, a da mu Nijemci nude potpuno naoru`anje i opremu. Dra`a je 27. XI 1943. odgovorio \uji}u: Major Kapetanovi} neka postupi sabrazno situaciji i neka se {to prije oja~a da bi uskoro postao samostalan. I \uji} i Kapetanovi} su razumjeli {ta im je Mihailovi} naredio. Nijemci su u vi{e ~etni~ke {tabove delegirali svoje oficire koji su u komandno-operativnom smislu igrali zna~ajnu ulogu. U {tabu Vojislava Luka~evi}a, docnije i kod Pavla \uri{i}a, komandanta Crne Gore, nalazio se njema~ki poru~nik Hojs. Kod popa \uji}a, {to zna~i u {tabu Dinarske divizije, njema~ki kapetan Volke Rozenhof, ~etnicima poznat kao Branko Lazarevi}, itd. Dobroslav Jev|evi} je Britancima izjavio: Kapetan Rozhof, zvani Lazarevi}, i kapetan dr. Konrad su bili dodeljeni \uji}evom {tabu kao oficiri za vezu. Komandant operativnih jedinica isto~ne Bosne i Hercegovine major Petar Ba}ovi} naredio je 17. IX 1943. pot~injenim: Sa okupatorom odr`avati dobre odnose i ne napadati ga ve} po mogu}nosti iskoristiti ga svugde i na svakom mestu do uni{tenja komunista. Ljubomir Lazarevi}, in`enjer iz Kola{ina, 27. I 1944. godine izvje{tava Mihailovi}a: Svi komandanti u Crnoj Gori primili su saradnju sa Nemcima... Nema ni jedne grupe u {umi koja bi predstavljala na{u borbu, oko koje bi se moglo okupljati. Srpsku dr`avnu stra`u, Srpski dobrovolja~ki korpus, formacije Dra`e Mihailovi}a i sve nacionalne snage orijentisane protiv komunista. Pokret DM je spreman da ide u celosti u ovaj front. Osnovni zadatak je op{ta mobilizacija i stvaranje jedne srpske armije za uni{tenje komunizma u Srbiji. Kada komunizam u Srbiji bude pobe|en, pokret DM spreman je da se uklju~i prema nare|enju nema~kog rukovodstva na Balkanu i ma gde drugo. Tako se ka`e u zabilje{ci obavje{tajnog odjeljenja komandanta Jugoistoka od 11. avgusta 1944. o razgovorima Mihailovi}evih predstavnika o uslovima za njegov sastanak sa Nojbaherom. U razgovoru za pripremu susreta Mihailovi}a i Nojbahera u~estvovali su sa ~etni~ke strane major Dragoslav Ra~i}, komandant 4. grupe juri{nih korpusa, Nesko Nedi}, na~elnik {taba 4. grupe juri{nih korpusa, i Nikola Kalabi}, komandant 2. juri{nog korpusa 4. grupe juri{nih korpusa. Sa njema~ke strane prisutni Ritmajster princ Vrede (Fürst von Werede), Ritmajster von Hervart (von Herwarth) i vodnik Fidler Egon (Fiedler Egon). Razgovor je zavr{en 11. avgusta 1944. godine u Topoli. Major Ra~i} je rekao da Bugari nisu nikakvi dostojni okupatori. Nemci su dali oru`je Albancima, Hrvatima itd. jer oni umeju da laskaju Nemcima. Danas su Nemci sa njihove strane prevareni. Nemci nisu pravilno procenili ove ljude. Srbi, koje vi niste poznavali, ipak se bore za vas. Mi se obavezujemo na{om ~asnom oficirskom re~ju da }emo biti verni. Pokret DM je spreman da da sve garancije koje Nemci budu zahtevali. Na{e smrtno neprijateljstvo protiv komunizma je najbolja garancija na{e vernosti. Nas ne interesuje budu}nost, svejedno kako }e se rat zavr{iti, mi smo odlu~ili, ako tako mora biti, da vite{ki propadamo.

1421. 1492. 1790. 1860.

Vi{e od 100.000 ljudi utopilo se u Holandiji, kada je more probilo za{titne

Kristifor Kolumbo dobio je saglasnost i novac od {panskog kralja Ferdinanda V i kraljice Izabele da istra`i “zapadni okean”. Na tom putovanju, Kolumbo je otkrio ameri~ki kontinent. Umro ameri~ki nau~nik i dr`avnik Bend`amin Frenklin. U~estvovao je u pisanju Deklaracije nezavisnosti, a kao neumoran borac za slobodu ~ovjeka bio je poznat i slavljen i izvan SAD-a. Kao nau~nik, izumio je gromobran i otkrio tok i karakteristike Golfske struje. Crna Gora i Turska, poslije turskog poraza na Grahovu, potpisale protokol o razgrani~enju, kojim je Crna Gora fakti~ki priznata kao samostalna dr`ava, iako formalno priznanje nije dobila. Sporazumom u gradu [imonosekiju zavr{en kinesko-japanski rat. Kina je priznala nezavisnost Koreje, a ostrvo Formozu (Tajvan) predala Japanu. Tajvan je pod japanskom vla{}u bio do 1945. Josif Pan~i}

1814.
U Ugrinama, kod Bribira (Hrvatska), ro|en srpski botani~ar i prirodnjak Josif Pan~i}, prvi predsjednik Srpske kraljevske akademije. Otkrio je novu vrstu endemsko-reliktnog ~etinara, poznatu kao Pan~i}eva omorika. Osnovao je i uredio Botani~ku ba{tu u Beogradu.

1895. 1941. 1957. 1961. 1969. 1975.

Oficiri bojnog broda Kraljevske ratne mornarice Jugoslavije Milan Spasi} i Sergej Ma{era potopili u Tivatskom zalivu razara~ Zagreb i potonuli zajedno s njim, odbiv{i da izvr{e nare|enje o predaji broda italijanskoj mornarici nakon kapitulacije Jugoslavije. Kiparski arhiepiskop Makarios vratio se u Atinu nakon 13 mjeseci provedenih u egzilu na Sej{elima. Iste godine, Makarios je sa britanskom vladom po~eo pregovore o nezavisnosti Kipra, a u decembru 1959. izabran je za predsjednika Republike Kipar. Uz podr{ku SAD-a, kubanski desni~ari u egzilu iskrcali su se u Zalivu svinja u namjeri da obore re`im Fidela Kastra. U trodnevnim borbama ubijeno je oko 100, a zarobljeno vi{e od 1.000 napada~a.

Kolaboracija s Nijemcima nastavljena je i poslije te{kih poraza ~etni~kog pokreta u prolje}e 1943. godine. U tom savezni{tvu ~etnici su imali ulogu pomo}nih jedinica njema~ke vojske, koja im, kao ni usta{e, nikad nije potpuno vjerovala.

Nikita Hru{~ov

1894.

Spremni za saradnju
Nakon poraza u Bici na Neretvi u operacijama Vajs I i Vajs II, Dra`a i njegov {tab su napustili Crnu Goru sredinom maja 1943. Oti{li su u Srbiju da bi u~vrstili pozicije i oporavljeni do~ekali prodor Crvene armije na Balkan. Ba{ u to vrijeme, u 1943. godini, ja~ao je i NOP u Srbiji. Posebno u ju`noj i isto~noj Srbiji i [umadiji. Kako ~etnicima, tako i njema~kim i kvislin{kim snagama, odgovaralo je da se te formacije uni{te. S tim ciljem je ponovo uspostavljena njema~ko-~etni~ka saradnja. Feldmar{al Vajks, njema~ki komandant Jugoistoka, na~inio je Procjenu situacije 1. novembra 1943. Ta je procjena dostavljena i Hitleru na uvid. U toj procjeni napisano je i ovo: Do sada je sara|ivao ravnogorski pokret sa Nemcima samo u pojedina~nim pitanjima. No obzirom na situaciju moralo bi do}i do jednog celovitog re{enja. Politi~ko zauzimanje stava Dra`e Mihailovi}a i njegovog pokreta potpuno se izmenilo. Oni su spremni da u potpunosti sara|uju s nama. Oni predla`u stvaranje jednog nacionalnog fronta koji bi obuhvatio

Ro|en ruski dr`avnik i politi~ar Nikita HruLider Komunisti~ke partije ^ehoslova~ke Aleksandar Dub~ek podnio je ostav- {~ov, prvi sekretar CK KPSS od 1953. ku, poslije kraha reformskog kursa nazvanog pra{ko do 1964. i predprolje}e. Zamijenio ga je Gustav Husak. sjednik sovjetske Crveni Kmeri zauzeli glavni grad Kamvlade od 1958. do bod`e Pnom Pen i zapo~eli vladavinu 1964. Na 20. konterora, tokom koje je ubijeno vi{e od milion ljudi. gresu KPSS poU Lihten{tajnu prvi put glasale `ene. dnio je referat “O savladavanju kulta li~nosti i njegoIndija lansirala prvi vje{ta~ki satelit. vih posljedica” ~i, me je po~eo proSrpske paravojne snage, uz pomo} ces destaljinizacisnaga biv{e JNA, okupirale Bosanski je SSSR-a. [amac, grad na Savi.

1977. 1983. 1992.

1993. 1996. 1997. 2001. 2002.

U UN-u usvojena rezolucija koja predvi|a poo{travanje sankcija protiv SR Jugoslavije, ukoliko bosanski Srbi ne potpi{u VensOvenov mirovni plan za BiH do 26. aprila. SAD i Japan potpisali deklaraciju o bezbjednosnoj saradnji, prema kojoj SAD zadr`avaju nivo vojnih snaga u Japanu i ostalim dijelovima Azije. Umro izraelski dr`avnik Haim Hercog, predsjednik Izraela od 1983. do 1993.

Sirimavo Bandaranaike

1916.
Ro|ena Sirimavo Bandaranaike, koja je u julu 1960. postala premijer Cejlona ([ri Lanke), prva `ena premijerka u svijetu.

Prikupljanje snaga
Dogovorili su se da Dra`a `eli da razgovara sa Firerovim opunomo}enikom komandanta za Jugoisto~ni prostor, da zahteva prikupljanje svih nacionalnih srpskih snaga, mobilizaciju i naoru`anje svih borbeno sposobnih nacionalnih Srba za borbu protiv komunizma. Naoru`anje i rukovodstvo obezbe|uje nema~ka vojska, Dra`a moli da ostane ilegalan, njegovi pripadnici ne treba da obla~e nema~ke uniforme, Dra`a `eli usmeni a ne pismeni sporazum i obe}ava obustavu svih mera uperenih protivu nema~kih vojnih vlasti i njihovu za{titu.
(Sutra: Njema~ki zadaci ~etnicima)

Izraelske snage napale su sa kopna, iz vazduha i sa mora, palestinske teritorije u pojasu Gaze, nakon minobaca~kog napada na izraelsko naselje Sderot. Jugoslovenska vlada pozvala je 23 osobe koje je Ha{ki tribunal optu`io za ratne zlo~ine, od kojih je 10 jugoslovenskih dr`avljana, da se dobrovoljno predaju tom sudu. Pozivu jugoslovenskih vlasti odazvali su se: Dragoljub Ojdani}, Milan Marti}, Mile Mrk{i}, Nikola [ainovi}, Vladimir Kova~evi} i Mom~ilo Gruban. Ha{ki sud osudio je Ojdani}a na 15, Marti}a na 35, Mrk{i}a na 20, [ainovi}a na 22 godine zatvora dok je doma}e bh. sudstvo Grubana osudilo na sedam godina zatvora a Kova~evi}a je beogradski Sud oslobodio krivice. Ameri~ke specijalne snage u Bagdadu zarobile Barzana Huseina, polubrata biv{eg ira~kog predsjednika Sadama Huseina, biv{eg {efa ira~ke obavje{tajne slu`be. U izraelskom raketnom napadu u Gazi ubijen lider palestinskog radikalnog pokreta Hamas Abdel Aziz al Rantisi.

Protagonisti i privr`enici istorijskog desni~arskog revizionizma i velikosrpske politike otvorili su procese antifa{izacije fa{izma devastiranjem istorijske nauke i istine koju je ta nauka do danas utvrdila. ^ine to poku{ajima rehabilitacije i predstavljanjem ~etni{tva i Dra`e Mihailovi}a kao oslobodila~kog i antifa{isti~kog pokreta. Takve tvrdnje i nastojanja nacionalisti~ke istoriografije i aktuelne politike u Srbiji i RS-u u potpunosti opovrgava i ~ini neosnovanim kapitalno djelo dr. Fadila Ademovi}a „^etni{tvo i ~etni~ka propaganda u ju`noslovenskim zemljama u Drugom svjetskom ratu (1941-1945)“. Zbog mnogobrojnosti izvora i racionalnosti upotrebe prostora u ovom feljtonu nisu mogli biti nazna~eni izvori datih historijskih ~injenica. Svako ko je zainteresovan, te izvore i njihovo porijeklo mo`e na}i u knjigama kod izdava~a - „KULT-B“ (direktor i urednik Mustafa Kapid`i}), tel. 033/238-090.

2003. 2004.

Turgut Ozal

1993.
Umro Turgut Ozal, predsjednik Turske od 1989.

44

SPORT

utorak, 17. april/travanj 2012.

OSLOBO\ENJE

Zoran Belo{evi} nakon dvije pobjede Sarajeva

Alen Me{anovi}, junak Slobode protiv Zrinjskog

Bio bi kraj da

nismo dobili
Vrijeme je da prekinemo neugodnu tradiciju na Pecari: Zoran Belo{evi}

Produ`ili smo nadu za opstanak. Daleko od toga da smo zavr{ili posao. Imamo jo{ ~etiri utakmice u kojima moramo ostvariti pobjede, a ko nam mo`e garantovati da }emo dobiti ovakvog @elju, koji nam, izme|u ostalih, dolazi na Tu{anj, ka`e Me{anovi}
Alen Me{anovi} je kao vino {to stariji, to bolji. Napada~ Slobode potvrdio je to i u subotnjem duelu protiv Zrinjskog. U igru je u{ao u 46. minuti, a u 88. minuti postigao je pogodak za pobjedu Tuzlaka (3:2). Na Tu{nju je ostavio tri boda koja bi na kraju mogla zna~iti opstanak u elitnom razredu bh. fudbala. “Da nismo pobijedili Zrinjski, to bi nam bio kraj. Ovako, produ`ili smo nadu za opstanak. Daleko od toga da smo zavr{ili posao. Imamo jo{ ~etiri utakmice na doma}em terenu u kojima moramo ostvariti pobjede, a ko nam mo`e garantovati da }emo dobiti ovakvog @elju, koji nam, izme|u ostalih, dolazi na Tu{anj” ka`e Me{ano, vi}, koji je dosta emotivno do`ivio trijumf protiv plemi}a: “Bila je ovo specifi~na utakmica koja se ne mo`e porediti ni sa ~im. Jedina smo ekipa koja nije oti{la na pripreme i on-

Igramo sve bolje
Bi}emo kompletni protiv [irokog Brijega. Za tim }e konkurisati Vu~ina [}epanovi}, koji je odradio kaznu zbog kartona protiv Leotara, i Dilaver Zrnanovi}, rekao je odbrambeni igra~ Sarajeva
Odbrambeni fudbaler Sarajeva Zoran Belo{evi} smatra da je pobjeda nad Leotarom mogla biti ubjedljivija od kona~nog rezultata 1:0 jer je bordo sastav propustio nekoliko prilika. Prema njegovim rije~ima, ekipa iz Trebinja odigrala je ~vrsto, opredijeliv{i se na odbranu svog gola na Ko{evu, a Sarajevo je prikazalo puno bolju partiju u odnosu na prethodna izdanja na doma}em terenu u proljetnom dijelu prvenstva. “Polako dolazimo do forme i igre kratktih pasova na kojoj insistira {ef stru~nog {taba Dragan Jovi}. Na{e samopouzdanje je na vi so kom ni vou po sli je dvi je uzastopne pobjede nad Kozarom i Leotarom. Nakon dva dana odmora, dana{njim treningom po~injemo pripreme za me~ sa [irokim Brijegom. Mislim da je vrijeme za pobjedu na Pecari, ~ime bismo prekinuli neugodnu tradiciju” rekao je , Belo{evi}. U dosada{njim prvenstvenim duelima na Pecari aktuelni viceprvak BiH jo{ nije pobijedio. U 13 odigranih gostuju}ih utakmica sa [irokim Brijegom, ra~unaju}i susrete u Kupu BiH, Sarajevo je zabilje`ilo jednu pobjedu, dva remija i deset poraza. Golrazlika je 4:18. Protekle jeseni [irokobrije`ani su savladali tim sa Ko{eva rezultatom 1:0 na na{em najve}em stadionu. “[iroki Brijeg je kvalitetna ekipa koja }e dati sve od sebe da nas savlada po{to je pora`ena i nadigrana od Slavije na gostovanju. [ili} i Wagner su njihovi najopasniji igra~i. Ima}emo dodatni motiv da im se revan{iramo zbog jesenjeg poraza u utakmici za koju mislim da smo bili bolji i kada nam je poni{ten regularan gol. Bi}emo kompletni. Za tim }e konkurisati Vu~ina [}epanovi}, koji je odradio kaznu zbog kartona protiv Leotara, i Dilaver Zrnanovi}, koji bi trebao biti spreman za nastup poslije oporavka od povrede. Mo`emo osvojiti tri boda” ista, kao je Belo{evi}.
Z. R.

@eljo je ma{inerija
Prije dolaska na Tu{anj, Me{anovi} je sa @eljom osvojio titulu prvaka BiH. Rado se sje}a vremena provedenog na Grbavici. “Imao sam veliku ~ast da sara|ujem sa Amarom Osimom. On me je o`ivio, vratio iz mrtvih... Amar radi odli~an posao. Ovaj @eljo je ma{inerija! To je dokaz da se uz normalno razmi{ljanje mo`e napraviti vrhunski klub. [iroki Brijeg je u vrhu na{eg fudbala ve} desetak godina, @eljezni~ar je zadnje tri godine, ali }e biti i narednih 20” smatra Me{anovi}. , da napravimo ovakav podvig da sa igra~em manje savladamo, objektivno, kvalitetnijeg protivnika. Borili smo se, uz podr{ku raje s tribina i na kraju zaslu`eno slavili. Gotovo sat vremena ostao sam na terenu, slavili smo sa navija~ima, a kada sam na ulazu u svla~ionicu vidio jednog starijeg gospodina kako se raduje, to mi je bio poseban }ejf. Od tada je fudbal dobio jedan novi smisao u mom `ivotu. To je ne{to {to mi je dalo dodatni motiv da do kraj istrajemo i uprkos svim problemima izborimo opstanak u Premijer ligi BiH” . A, da Slobodina misija ne}e biti lagana potvr|uje i raspored koji ih o~ekuje do kraja prvenstva. “Definitivno, u najte`oj smo situaciji. Dolaze nam @eljo, Borac, ^elik i Vele`, a idemo direktnim rivalima za opstanak, Go{ku i Slaviji. Tu je i gostovanje kod Zvijezde u Grada~cu, koja je zapala u blagu rezultatsku kri-

LIGA PRVAKA Bayern spa{ava sezonu

Real u Münchenu

protiv tradicije
Ove dvije ekipe do sada su se u polufinalu sastajale ~etiri puta, a statistika je na strani Bayerna
Bitka za finale Lige evropskih prvaka, koje }e se igrati 19. maja na Allianz areni u Münchenu, po~inje ve~eras (20.45 sati) upravo na minhenskoj ljepotici, gdje }e Bayern ugostiti veliki Real Madrid. Bavarcima je dvome~ protiv kraljevskog kluba prilika da spase sezonu. U borbi za titulu prvaka Njema~ke ve} su poklekli i ~estitali novom-starom prvaku, dortmundskoj Borussiji. Ne uspiju li eliminisati Real i zakazati finale pred doma}im navija~ima, na ljeto }e uslijediti veliko pospremanje u Bavarskoj. Jupp Heynckes, trener Bayerna, sa posebnim emocijama }e u}i u duel sa svojim nekada{njim klubom s kojim je 1998. osvojio naslova prvaka Evrope, kada je u finalu u Amsterdamu savladao Juventus rezultatom 1:0. Real u “bitku za finale” ulazi s
Spektakl na Allianz areni je zagarantovan

Ostaje na Otoci

jevskog Olimpica, produ`io je ugovor sa premijerliga{em s Otoke. Prema novom ugovoru, Harba }e biti ~lan najmla|eg sarajevskog premijeliga{a do juna 2015. godine. Ina~e, Harba je ~lan olimpijsko-mediteranske reprezentacije BiH u fudbalu, a u Olimpic je stigao iz sarajevske Bosne. Tokom minulog prelaznog roka za njega su se interesovali odre|eni klubovi iz BiH i inostranstva, ali su u Olimpicu odlu~ili da ga zadr`e.

Haris Harba produ`io do 2015.mac saraHaris Harba, prvoti

prve pozicije u Primeri. Izabranici Josea Mourinha na odli~nom su putu da naslov prvaka [panije vrate u Madrid, ali i da naprave “ne{to” u najelitnijem evropskom takmi~enju. Portugalac je poslo`io tim koji melje sve rivale pred sobom, a na gostovanju u Münchenu glavni zadatak bit }e im posti}i gol. “Pogodak u Münchenune mo`e nam garantovati finale, ali nam mo`e osigurati veliku prednost uo~i revan{a pred na{im navija~ima. Moja ideja, moj san i moja `elja je da igram finale, a vjerujem da isto razmi{ljaju i moji saigra~i. U~init }emo sve da ispi{emo novu stranicu istorije na{eg kluba”re, kao je Xabi Alonso, veznjak Reala. Bayern i Real preferiraju ofanzivni fudbal, ~emu svjedo~e i brojke ostvarene u ovoj sezoni. Bavarci su uz Borussiju Dor-

tmund najefinaksnija ekipa Bundeslige sa 69 postignutih golova, dok je Realova statistika jo{ ubjedljivija. Cristiano Ronaldo i dru{tvo 107 puta su matirali protivni~ke golmane, dok su u Ligi prvaka, do sada, postigli 32 gola. Bayern na svom kontu ima deset golova manje u evropskoj eliti. “I Bayern i mi imamo veliki potencijal u napadu. Volimo se nadigravati i igrati za gol vi{e, {to svakako odgovara i navija~ima. Najbitnije je da minimiziramo gre{ke u veznom redu i da budemo konkretni u napadu” ka`e Alonso. , Zanimljivo, ove dvije ekipe do sada su se u polufinalu sastajale ~etiri puta, a statistika je na strani Bayerna. Bavarci su u finale pro{li tri puta (1976, 1987. i 2001), dok je kraljevski klub samo jednom iz dvome~a iza{ao kao pobjednik i to S. [I[I] 2000. godine.

OSLOBO\ENJE utorak, 17. april/travanj 2012.

SPORT

45

Bogi~evi} predvodi multinacionalnu odbranu @elje

@elim pobijediti u

svakoj utakmici
Zvijezda je jedan od ozbiljnijih timova u ligi i samim tim, na{a pobjeda u Grada~cu jo{ vi{e dobija na zna~aju, ka`e Bogi~evi} i dodaje kako ne razmi{lja o nizovima: U glavi mi nije nastavak niza, ve} samo pobjeda, a ako ne primimo pri tome gol, jo{ i bolje
Uz Adnana Gu{u, koji je nesavladan ove godine, iliti 1.246 minuta, velike zasluge za @eljin niz bez primljenog pogotka, koji pak traje 1.336 minuta ima i odbrana plavog tima sa Jadrankom Bogi~evi}em na ~elu. Stameni stoper plavih, zajedno sa Veliborom Vasili}em, Benjaminom ^oli}em i Josipom Kvesi}em, osim multinacionalne posljednje linije, ~ine i naprobojni bedem za protivni~ke igra~e, s tim da ono {to njima promakne, odbrani Gu{o.

Iskusni Me{anovi} ne razmi{lja o okon~anju karijere

zu. Nadam se da }emo smo}i snage da napravimo ~udo” is, ti~e Me{anovi}. Poslije poraza od Rudara na Tu{nju, kru`ile su pri~e da je Sloboda prodala bodove Prijedor~anima, a da je u svla~ionici tuzlanskog premijerliga{a rasulo... “To su gluposti! Nikada u karijeri nisam do`ivio tako ne{to. Stvarno mi je smije{no. Kad god Sloboda izgubi na Tu{nju pri~a se o prodaji bodova. Niko ne}e realno da sagleda stvari. Rudar je tada bio bolji. Poku{ali smo sve {to je u na{oj mo}i, ali jednostavno ni{ta nam nije polazilo za nogom” , kazao je Me{anovi}.

Me{anovi} je duboko zagazio u ~etvrtu deceniju `ivota i svjestan je da se njegova igra~ka karijera bli`i kraju. Do kada }emo ga gledati na terenu? “Jo{ nisam ni{ta odlu~io. Volio bih {to du`e igrati, ako mogu pomo}i. U Slobodi je nekoliko mladih igra~a, poput Rahmanovi}a, Jasmina Me{anovi}a, Jusufovi}a... i `elim im pomo}i da izrastu u prave igra~e. To me dr`i na terenu. U svakom slu~aju, nakon profesionalne igra~ke karijere ostat }u u fudbalu, jer se uporedo {kolujem za trenera” zaklju~io je , Me{anovi}.
S. [I[I]

Gu{i {ansa da se istakne
“Pru`amo mu {ansu da se istakne. [ta treba, da mu niko ne puca po golu, pa da se mo`e hvaliti kako je nesavladan?!” ka`e nam dobro raspo, lo`eni Bogi~evi}, koji tvrdi da ne razmi{lja o silnim nizovima, ili pak da ih jo{ nije svjestan. “Ka`u da imamo 26 utakmica bez poraza, te ne znam vi{e ni sam koliko minuta bez primljenog gola!? Ja uop{te ne razmi{ljam o tome kada iza|em na teren. U glavi mi nije nastavak niza, ve} samo pobjeda, a ako ne primimo pri tome gol, jo{ i bolje.” Gledano iz ove perspektive, remi protiv Olimpica kao da je probudio plave, koji su naredna dva susreta, protiv ^elika na Grbavici i Zvijezde u Grada~cu, postigli osam pogodaka. “Pa bilo bi dobro da smo pobijedili i Olimpic, ali i ovako je dobro ispalo. ^ini se da ove sezone igramo mnogo bolje pod pritiskom, {to i nije lo{e, dok u ovim me~evima u koje u|emo rastere}eni, igramo malo lo{ije.” Bogi~evi} je `elio zahvaliti timu iz Grada~ca na izuzetnom gostoprimstvu, te ista}i kako je na terenu sve bilo fer i korektno, te da ukupni dojam, koji je bio sjajan, nisu pokvarila ni dobacivanja sa tribina. “Zvijezda je jedan od ozbiljnijih timova u ligi i samim tim, na{a pobjeda u Grada~cu jo{ vi{e dobija na zna~aju. Bilo je lijepo igrati pred velikim brojem gledalaca, a moram re}i kako smo imali i dosta sre}e u ovom susretu. Oni nisu iskoristili {ansu kod 0:0, a mi smo u prvom udarcu na gol poveli, a ve} nakon drugog poku{aja smo imali 2:0.” Bogi~evi} isti~e kako je @eljina prednost u odnosu na ostale timove zapravo duga klupa, {to obja{njava ~injenicom da su u Grada~cu van po-

Jadranko Bogi~evi} u zagrljaju suigra~a

Foto: Tom JAKTRO

Iz 17. poku{aja postigao pogodak

Sabah probudio Lazara Popovi}a
I toj, crnoj seriji do{ao je kraj. Lazar Popovi}, napada~ malezijskog Peraka, kona~no je postigao pogodak! Nekada{nji prvotimac sarajevskog @eljezni~ara, koji }e ostati upam}en po tome {to je dobio simpatije Manijaka, iako je rijetko postizao golove, prekinuo je post koji je trajao od 20. novembra 2010. godine. Naime, tada je Popovi} postigao posljednji gol u zvani~nim utakmicama i to u pobjedi @elje protiv prijedorskog Rudara (4:2). Nakon toga, do kraja pro{le sezone, u dresu premijerliga{a sa Grbavice nije uspio matirati protivni~ke golmane, a negativnu seriju nastavio je i u Maleziji. Post je trajao sve do 14. aprila 2012. godine. I, onda, tek iz 17. poku{aja, odnosno u 17. utakmici uspio je uraditi ono {to mu, zapravo, posao - zabiti gol. U gostuju}em trijumfu Peraka protiv Sabaha (3:1) srbijanski napada~ potvrdio je pobjedu u 90. minuti. No, ~ini se da mu ovaj gol ne}e pomo}i da ostane u Peraku. Pre-

~etne postave izostali Eldin Adilovi}, najbolji strijelac lige, te Samir Bekri}, koji su protiv ^elika bili me|u boljim pojedincima na terenu. “Luksuz je imati takve igra~e, jer protiv Zvijezde na klupi su sjedili Adilovi} i Bekri}, a protiv ^elika Selimovi}, koji u Grada~cu postigne dva gola. To je zapravo na{a najve}a snaga. Uz to, imamo jo{ i Kerlu, koji se uskoro vra}a, a zatim i Markovi}a, ^oli}a, Stani}a, Stan~eskog, koji nije ni me|u 18. Dakle, imamo zaista dobrih 1819 igra~a {to je u na{oj ligi itekako bitno” sma, tra Bogi~evi}, koji vjeruje da }e @eljo nastaviti niz i protiv Borca.

Sa~uvali ne{to i za Borac
“Nadam se da se nismo ispucali protiv ^elika i Zvijezde i da smo sa~uvali jo{ malo municije za Borac. Bi}e jako te{ko pobijediti, jer oni, za razliklu od prethodnih godina, igraju dosta tvrdo, a po tradiciji, teren na Grbavici im odgovara. Me|utim, ukoliko `elimo nastaviti niz bez poraza, te na kraju sezone slaviti titulu, moramo pobje|ivati i osvajati bodove u svakoj utakmici, pogotovo kod ku}e” zaklju~io je na kraju razgovo, ra Jadranko Bogi~evi}, koji je ove sezone postiJ. LIGATA gao i ~etiri pogotka za plavi tim.

Popovi} je prekinuo post koji je trajao od 20. novembra 2010.

TK N/FSBiH odlu~ila

ma pisanju malezijskih medija, Popovi}u je ve} uru~en otkaz i na kraju mjeseca }e napustiti klub. Umjesto njega, anga`ovali su Kemerunca po imenu Albert Dominique Ebosse Bodjongo Dika, koji bi trebao debitovati u dana{njoj utakmici protiv Sabaha. Me|utim, nije isklju~eno da do kraja mjeseca do|e do novog zaokreta, te da Popovi} ostane igra~ Peraka. U nekoliko navrata, pod pritiskom javnosti, malezijski mediji pisali su da su Lazi odbrojani dani u Peraku. No, otkaz mu nije uru~en zahvaljuju}i tome {to je miljenik trenera Norizana Bakara. S. [I[I]

Vele` - Rudar u srijedu
Utakmica 22. kola Premijer lige BiH izme|u Vele`a i Rudar Prijedora, koja je protekle subote zbog nevremena prekinuta u 26. minuti, bit }e odigrana u srijedu (18. aprila) sa po~etkom u 16 sati. Ovo je odlu~ila Takmi~arska komisija N/FSBiH nakon telefonskih konsultacija. Prema propozicijama, ovaj susret trebao je biti odigran u nedjelju, odnosno 24 sata nakon prekida, ali je prolongiran zbog vjerskog praznika - Vaskrsa. S obzirom na to da su ~etvorica igra~a Vele`a dobila poziv za prijateljsku utakmicu izme|u mlade i olimpijsko-mediteranske reprezentacije BiH, koje istog dana igraju u Travniku, oni }e biti oslobo|eni reprezentativnih obaveza. S. [.

Teren stadiona Vrap~i}i u subotu nije bio uslovan za igru

46

SPORT

utorak, 17. april/travanj 2012.

OSLOBO\ENJE

Prva liga Federacije BiH
21. kolu Prve lige Federacije BiH nogometa{i Gradine pobijedili su na svom terenu Jedinstvo iz Biha}a sa 5:2. Tim iz Srebrenika je iskoristio kiks ^apljine, koja je pora`ena u Gora`du od istoimene ekipe sa 0:2 i preuzeo vrh tabele sa dva boda prednosti. Het-trick u pobjedni~kom timu postigao je Popara, dok je dvostruki strijelac bio Smajlovi}. U ekipi Jedinstva po jedan gol dali su Memi{evi} u 59. minuti i Br~kali} iz jedanaesterca u posljednjoj minuti susreta. GRADINA 5 JEDINSTVO 2 Stadion u Srebreniku. Sudija: Mirza Ti~i}. Strijelci: 1:0 - Popara (12), 2:0 - Smajlovi} (15), 3:0 - Smajlovi} (45), 4:0 - Popara (55), 4:1 - Memi{evi} (69), 5:1 - Popara (70), 5:2 - Br~kali} (90 pen). GRADINA: Zuki}, Ali}, Muminovi}, Turbi}, Smajlovi} (od 56. Vejzovi}), Turudija, Hod`i}, Popara, Mitrovi} (od 59. Musi}), D`ananovi}, Muratovi} (od 46. Tur su no vi}). Tre ner: Sa mir Adanali}. JEDINSTVO: Alijagi}, Begi}, Me{i}, Sefi}, ^izmi}, Ke~anovi}, Go mis (od 64. Se li mo vi}), Br~kali}, Memi{evi}, Ahmedovi} (od 72. Selmanovi}), Toromanovi} (od 87. ^eti}). Trener: Nermin Kara~. GORA@DE 2 ^APLJINA 0 Gradski stadion u Gora`du. Sudija: Elvis Muji}. Stijelci: 1:0 - Ad`em (31), 2:0 - Nuhi} (88). GORA@DE: Matovi}, Kamenica, ^akar, Korda, Isakovi}, Nuhi} (od 90. Duhovi}), Ferhatovi}, Drljevi}, M. ]ehaja (od 70. N. ]ehaja), Ad`em, Ramovi} (od 88. Be}irevi}). Trener: Fahrudin ]ulov. ^APLJINA: Ba~ak, Jurkovi}, Zubac, Mio~evi} (od 86. Vrbica), D`ananovi}, Obad, Bo{njak, Rai} (od 82. Karlovi}), Be}irevi} (od 35. Ragu`), Jusufba{i}, D. Zubac. Trener: Zlatko Kri`anovi}. VITEZ 4 BUDU]NOST 1 Gradski stadion u Vitezu. Sudija: Danijel Zrni}. Strijelci: 0:1 - Sulji} (24), 1:1 - Dedi} (46), 2:1 - Badrov (48), 3:1 Dedi} (56), 4:1 - I. Juri} (84).

BOSNA I HERCEGOVINA
Druga liga - Centar 20. kolo uta pob ner por d:p-g bod

U

Gradina pobjedom

preuzela vrh
Nogometa{i Gradine su u Srebreniku pobijedili biha}ko Jedinstvo sa 5:2 i tako do{li na prvo mjesto na tabeli sa dva boda vi{e od ^apljine

20 13 4 3 42:13 43 20 12 4 4 36:13 40 20 11 4 5 29:14 37 20 9 8 3 34:15 35 20 10 4 6 34:21 34 20 9 2 9 29:39 29 20 7 7 6 24:19 28 20 8 3 9 29:30 27 20 8 3 9 24:45 27 20 7 3 10 29:28 27 20 6 5 9 20:29 24 20 6 4 10 13:25 23 20 7 1 12 24:45 22 20 6 3 11 24:33 21 20 7 0 13 18:29 21 20 5 3 12 29:39 18 Rezultati BREZA: Rudar - Stup~anica 3:0 MAGLAJ: Natron - Mladost (DK) 2:0 @UP^A: Mladost - Azot 3:1 JELAH: Borac - Usora 0:0 SEMIZOVAC: Ozren - TO[K 1:1 BUTMIR: Vratnik - Bosna (V) 1:1 DOGLODI: Biser - Bosna (S) 2:1

1. Bosna (V) 2. TO[K 3. Rudar 4. Borac 5. Natron 6. Radnik 7. Mladost (DK) 8. Ilija{ 9. Vratnik 10. Biser 11. Usora 12. Stup~anica 13. Azot 14. Ozren 15. Mladost (@) 16. Bosna (S)

Druga liga - Centar: Borac - Usora 0:0

Gradina ubjedljivo savladala Jedinstvo BOSNA I HERCEGOVINA
Prva liga FBiH uta pob ner por 21. kolo d:p-g bod

1. Gradina 2. ^apljina 3. Rudar K. 4. Krajina 5. Bratstvo 6. Vitez 7. Iskra 8. Budu}nost 9. Ora{je 10. Gora`de 11. Branitelj 12. Jedinstvo 13. Famos SA[K 14. Kraji{nik 15. Omladinac 16. UNIS

21 13 2 21 12 3 21 10 5 21 10 5 21 10 4 21 9 6 21 9 5 21 10 2 21 10 2 21 9 3 21 8 3 21 7 4 21 6 7 21 8 4 21 5 2 21 3 1 Rezultati Gradina - Jedinstvo Vitez - Budu}nost Gora`de - ^apljina Krajina - UNIS Famos SA[K - Omladinac Kraji{nik - Rudar K. Ora{je - Iskra Branitelj - Bratstvo

6 6 6 6 7 6 7 9 9 9 10 10 8 9 14 17

42:24 34:20 29:23 27:22 45:21 34:20 29:24 27:27 33:35 23:28 27:26 38:36 21:23 25:28 18:69 19:45

41 39 35 35 34 33 32 32 32 30 27 25 25 25 17 10 5:2 4:1 2:0 3:1 3:0 3:0 2:1 2:2

VI TEZ: @iv ko vi}, Vi do vi}, Pranjkovi}, G. Juri}, Hasanovi}, Imamovi}, Lovrinovi}, V. Vidovi} (od 4. Badrov), Dedi}, Ku{lji} (od 89. Grbavac), I. Juri} (od 86. Berovi}). Trener: Mario ]utuk. BUDU]NOST: Husi}, D`ini}, ^oli}, ^ergi} (od 58. Muji}), Kova~evi}, Kurti}, ^amrkovi}, Sulji} (od 82. Osmanovi}), Imamovi}, Piri} (od 72. Kavazovi}), Ikanovi}. Trener: Munever Rizvi}. KRAJINA 3 UNIS 1 Gradski stadion u Cazinu. Sudija: Emir Spahali}. Strijelci: 1:0 - [ahinovi} (6), 2:0 - Nuhano vi} (8), 3:0 - Ahme to vi} (64ag), 3:1 - Sjerotanovi} (69). KRAJINA: Abdihod`i}, Hu{i}, [ahinovi}, Me{i}, Pu{kar, Dizdari} (od 39. Selimovi}), Nuhanovi}, Halilovi} (od 51. Mirvi}), ^ahtarevi}, Deli} (od 68. Reki}), Ljeljak. Trener: Mu-

hamed Berberovi}. UNIS: Ho d`i}, Mer di}, Ahmetovi}, [koro, Beganovi} (od 61. Be{lija), \uki}, Smaji}, Sarajki}, Bekti} (od 78. Grbo), Sjerotanovi}, Hand`i}. Trener: Muhidin Zuki}. BRANITELJ 2 BRATSTVO 2 Stadion Branitelja u Mostaru. Sudija: Drago Tabak. Strijelci: 1:0 - Eminovi} (4), 2:0 - Bebani} (25), 2:1 - Kadi} (32), 2:2 Mujki} (54). BRANITELJ: Pand`a, Vazge~ (od 70. Bubalo), Hrka~, Margeta, Bebani}, Dragi~evi}, Glavina, Eminovi} (od 62. Budimir), gagro, Petrovi} (od 65. Pinjuh), Deli}. Trener: Ivan Bubalo. BRATSTVO: [abi}, Dedi} (od 36. Luki}), Panti}, [u{a, Kadi}, Diabang, Mevki}, Kari} (od 47. Omerovi}), Galin, Mujki}, Muslimovi} (od 54. Terzi}). Trener: Nusret Muslimovi}.
Pripremila: A. KRVAVAC

Nogometa{i Usore uspjeli su sa~uvati mre`u netaknutu u Jelahu

Jela{ani kra}i za dva boda
Stadion [ibovi. Gledalaca: oko 300. Sudija: Admir Alispahi} (Zenica) 7,5. Pomo}nici: Nermin Smajlovi} i Mirza Mangi} (obojica iz Zenice). Delegat: Mujo Tutin (Sarajevo). @uti kartoni: Navrboc, Had`an, [kiljo, Durmi{evi} (Borac), Gavri}, Mustafi}, ]osi}, Leti} (Usora). BORAC: Deljki} 7,5, Navrboc 6,5, Biloni} 6,5, Had`an 6,5, [kiljo 7, Durmi{evi} 7, Had`ikaduni} 6, 5 (od 54. @i`o 6,5), Pupi} 6 (od 80. Buljuba{i} -), Mudrov 6,5, Pezer 6,5, Rami} 6. Trener: Zlatko Spasojevi}. USORA: Be}irovi} 8, Magli} 7, Mustafi} 6,5 Muratpa{i} 6,5, ]osi} 6, Leti} 6, Ma{i} 6,5, Gavri} 6 (od 89. Marti} -), Radovanovi} 6, Husakovi} 6 (od 80. Durmi} -), Pe{i} 7 (od 66. Plav{i} 6). Trener: Franjo Glamatovi}. Kom{ijski i jeste najbolji rezultat i podjela bodova, ali u kona~nici, u `elji za {to boljim plasmanom na tabeli, Jela{anima }e se to itekako odraziti. Usora je ovim bodom na stadionu pod [ibovima po~ela bje`ati iz opasne zone ispadanja, a u narednom kolu do~ekuje fenjera{a Mladost iz @up~e. Da li je Borac u duelu sa Usorom malo "zako~io" i snagu ~uvao za duel sa najlju}im protivnikom - TO[Kom, koji u subotu na Lukama u Te{nju do~ekuje Jela{ane poslije ~etiri utakmice bez poraza u nizu, zna}e se, kao {to se zna da su ova dva kluba vi{edecenijski sportski rivali, jer kad igraju TO[K i Borac, sve se trese.
M. BEGI]

Mrtva trka napada~a Reala i Barcelone

Ronaldo i Messi izjedna~eni na vrhu
Superzvijezde {panskog nogometa Cristiano Ronaldo i Lionel Messi nastavljaju borbu za titulu najboljeg strijelca u {panskom prvenstvu. Zvijezda Reala Ronaldo je na utakmici protiv Sportinga iz Gijona (3:1) postigao 41. gol u sezoni i postavio novi rekord {panske lige, a manje od dva sata kasnije, njegov rekord je izjedna~io Messi, koji je postigao oba gola za Barcelonu u pobjedi nad Levanteom u Valenciji (2:1). Do kraja {panskog prvenstva ostalo je jo{ pet kola. Barcelona je pobjedom u gostima zadr`ala ~etiri boda zaostatka za Realom iz Madrida.

Ronaldo i Messi su postigli po 41 pogodak

Reuters

OSLOBO\ENJE utorak, 17. april/travanj 2012.

SPORT

47

NBA Bullsi savladali Pistonse

Finalni turnir osnovnih {kola u ko{arci

U~e{}e ekipa iz cijele BiH
U saradnji sa Ministarstvom civilnih poslova BiH ove {kolske godine trebala bi se realizirati ideja o organizaciji finalnog turnira osnovnih {kola u ko{arci. Ideja je potekla od proslavljenog bh. ko{arka{kog stru~njaka Vje~eslava Tolja, a u~estovalo bi tri ili ~etiri ekipe iz Federacije BiH, te isti broj ekipa iz Republike Srpske. “Do sada je ovakvu vrstu takmi~enja uvijek podr`avao BH Telecom i nadamo se da }emo i u budu}nosti nastaviti saradnju i dobiti njihovu podr{ku” rekao je Tolj. , Ukoliko bi do{lo do realizacije ove ideje, putem javnog poziva }e se tra`iti grad doma}in novim nadama bh. ko{arke. A. K.

Pau Gasol postigao odlu~uju}e poene

Lakersi bolji od Mavericksa
Miami Heat je na krilima LeBrona Jamesa i Dwyanea Wadea slavio u Madison Square Gardenu protiv New York Knicksa (93:85)
Ko{arka{i Los Angeles Lakersa osvetili su se djelimi~no Dallas Mavericksima za poraz u pro{logodi{njem doigravanju. Bilo je 112:108 za Lakerse nakon produ`etka u Staples Centru. Klju~ pobjede Lakersa, za koje je Kobe Bryant propustio i petu uzastopnu utakmicu, bila je timska igra. Andrew Bynum ubacio je 23 poena uz 16 skokova, Ramon Sessions 22 uz pet asistencija, Pau Gasol 20 uz 10 skokova te Meta World Peace 18 uz {est skokova i ~etiri asistencije. Mo`da i najbitniji detalj utakmice dogodio se u produ`etku, kada je [panac Gasol u dva uzastopna napada postigao tricu, a potom i ubacio dva slobodna ba ca nja za ne dos ti `nih 112:108. Od ostalih utakmica Miami Heat je na krilima LeBrona Jamesa i Dwyanea Wadea slavio u Madison Square Gardenu protiv New York Knicksa. Bilo je 93:85 za floridski sastav. James je ubacio 29 poena uz deset skokova, dok je Wade upisao 28. Kod doma}ina Carmelo Anthony postigao je gotovo polovicu ko{eva (42), ali to nije pomoglo Knicksima da izbjegnu poraz te {est utakmica prije kraja i dalje budu u neizvjesnosti oko plasmana u doigravanje. Vode}a ekipa Istoka, Chicago Bullsi, slavila je na gostovanju kod Detroit Pistonsa 100:94, ali tek nakon {to su se izvukli u regularnom dijelu utakmice i tricom Derricka Rosea izborili produ`etak. Imao je Rodney Stuckey dva slobodna bacanja kod rezultata 85:83, prvo je pogodio, ali drugo nije, a Rose je nakon 10-ak se kun di po ra vnao na 86:86. Imao je Stuckey priliku odlu~iti utakmicu {est sekundi prije kraja, ali je njegov {ut zapeo na prvom obru~u. Rezultati, NBA liga: New York - Miami 85:93, LA Lakers - Dallas 112:108, Atlanta - Toronto 86:102, Charlotte - Boston 82:94, Detroit - Chicago 94:100, Sacramento - Portland 104:103, Cleveland - Orlando 84:100, New Orleans - Memphis 88:75, Denver - Houston 101:86.

Vje~eslav Tolj: Saradnja sa Ministarstvom civilnih poslova BiH

ARMANI JUNIOR BASKET KAMP

Prilika za mlade
Danas po~inje s radom Prvi Armani junior basket kamp i traja}e do 19. aprila u olimpijskom centru Zetra od 17.30 do 20.30 sati. Uz podr{ku Intesa Sanpaolo banke BiH, treneri ~uvenog italijanskog ko{arka{kog kluba Olimpia Armani }e podijeliti svoje sportsko znanje sa dje~acima i djevoj~icama (od 11 do 14 godina) iz ~etiri bh. kluba. U radu kampa, koji se prvi put odr`ava u Sarajevu, u~estvova}e najmla|i ko{arka{i iz KK KO[ (dje~aci i djevoj~ice), KK Bosna (dje~aci), KK @eljezni~ar (djevoj~ice) i KK SPARS (dje~aci) i pri tome ste}i nove vje{tine u vladanju loptom i organizaciji igre. Osim rada sa djecom, treneri bh. klubova }e sa predstavnicima Olimpia Armanija odr`ati i tzv. sportsku kliniku na kojoj }e razmijeniti ko{arka{ka iskustva i upoznati se sa novim metodama u radu. Gosti ovog ko{arka{kog kampa bi}e i sportska ekipa NVO altruista Svjetlo, koja okuplja djecu sa umanjenim sposobnostima. S. K.

Liga 6

Turnir u sjede}oj odbojci

^eliku prvo mjesto
Povodom obilje`avanja godi{njice formiranja 7. korpusa Armije Republike BiH i 15. aprila, Dana Armije Republike BiH, u Travniku je odr`an drugi turnir u sjede}oj odbojci. Organizator turnira bio je Savez RVIja SBK-a. U~estvovali su Iskra Bugojno, Vitez, Sloga Gornji Vakuf/Uskoplje, Neretva i MoSjever iz Mostara, te ^elik iz Zenice. Prvo mjesto, kao i pro{le godine, osvojio je ^elik.
ENI news Pehar pripao Zeni~anima

Susreti osmog kola mu{ke ko{arka{ke Lige 6 za prvaka Bosne i Hercegovine na rasporedu su danas i sutra. U prvoj utakmici }e drugoplasirana Igokea biti doma}in Vardi HE koja se bori za ulazak me|u ~etiri najbolje ekipe. Raspored i satnica 8. kola Lige 6: (utorak) Igokea - Varda HE (20); (srijeda) Mladost - [iroki WWin (19), ^apljina Lasta - Bosna ASA BHT (19.30).

Igokea doma}in Vardi

Igokea favorit protiv Varde

Poredak: 1. [iroki WWin 14, 2. Igokea 13, 3. Varda HE 10, 4. ^apljina 9, 5. Mladost 9, 6. Bosna ASA BHT 8.

Novitet - Audi A1 Sportback

VI[E VRATA I VI[E PROSTORA
Mercedes E350 CDI 4Matic BlueEfficiency Avantgarde AUTOline

DU@A PUTOVANJA PRETVARA U ZADOVOLJSTVO NOVI MENAD@MENT ZA NOVE USPJEHE

48

SPORT

utorak, 17. april/travanj 2012.

OSLOBO\ENJE

IO RSBiH odlu~uje o doma}inima zavr{nice Kupa BiH

RSBiH priprema se za utakmicu bara`a protiv Njema~ke

ARD tra`i idealne
uslove
^elni ljudi Rukometnog saveza BiH intenzivirali su aktivnosti u organizaciji utakmice bara`a u junu za SP u [paniji 2013, u kojoj }e na{a reprezetnacija biti doma}in velikom rivalu, selekciji Njema~ke. Kao {to je poznato, prvi susret dodatnih kvalifikacija igra}e se 9. juna u Porsche areni u Stuttgartu, kapaciteta 8.100 gledalaca (13.30 sati), a uzvrat }e biti odigran sedam dana kasnije. Generalni sekretar RSBiH Smajo Kara~i} izjavio je da se kancelarija Saveza maksimalno anga`ovala kako bi tehni~ka organizacija revan{a izme|u bh. dr`avnog tima i Njema~ke protekla na savr{en na~in. Prema rije~ima prvog operativca RSBiH, ARD, njema~ka TV ku}a, tra`i vrhunske uslove za svoje rad i uposlenike, koji }e prenositi ovaj me~ za njema~ki auditorijum. Govore}i o pripremama za organizaciju ovog me~a, Kara~i} je kazao da }e se na dana{njoj sjednici Izvr{nog odbora RSBiH razgovarati o svim detaljima u vezi s ovim duelom i najvjerovatnije odrediti dvorana u kojoj }e biti odigrana najbitnija utakmica bh. tima u ovoj godini.

Savez ne `eli ni{ta prepu{tati slu~aju. Pripreme su po~ele jo{ prije dvadesetak dana, izjavio je generalni sekretar RSBiH Smajo Kara~i}

Danas `rijeb Lige za prvaka
Sjednica Izvr{nog odbora Rukometnog saveza Bosne i Hercegovine bi}e odr`ana danas u 13 sati u prostorijama Saveza u Sarajevu, na kojoj }e biti odre|eni organizatori zavr{nica Kupa BiH za rukometa{e i rukometa{ice. Finalni turnir Kupa BiH za rukometa{e, kako je potvrdio komesar takmi~enja Du{an Vrhovac,

Bh. tim ima}e dovoljno vremena da se pripremi za me~eve protiv Njema~ke

bi}e odigran 21. i 22. aprila, dok }e zavr{nica Kupa BiH za rukometa{ice biti odigrana sedam dana kasnije, 28. i 29. aprila. Na dana{njoj sjednici IO RSBiH bi}e `rijebani takmi~arski brojevi za Ligu {est za prvaka BiH kao i parovi polufinala Kupa BiH u obje konkurencije.
G. V.

“Savez ne `eli ni{ta prepu{tati slu~aju. Pripreme su po~ele jo{ prije dvadesetak dana. Vjerujem da }emo prirediti pravi rukometni praznik i istinski spektakl. ARD tra`i veliku dvoranu koja ispunjava sve njihove uslove, a to je Zetra u koju se mo`e okupiti 12.500 gledalaca. U Skenderiji }e u to vrijeme biti odr`an Oskar popularnosti i jo{ neka manifestacija pa se u njoj ne}e mo}i igrati ova utakmica. Vidje}emo kakva }e odluka biti IO RSBiH. Kada je rije~ o sred-

stvima, ima}emo podr{ku Federalnog ministarstava kulture i sporta i Vlade FBiH. S druge strane, jo{ nismo dobili nikakva sredstva od Vije}a ministara BiH za ovu namjenu. Bez obzira na to, Savez }e u~initi sve kako bi na{im rukometa{ima omogu}io najbolje uslove za odigravanje oba me~a” , zaklju~io je Kara~i} i dodao da }e Njema~ka biti oslabljena budu}i da se povrijedio njihov standardni reprezentativac desni bek HolG. V. ger Glandorf.

“UNISGAL” DD KONJIC NADZORNI ODBOR Broj: 61-1/12 Konjic, 16. 4. 2012. godine Na osnovu ~lanova 241. i 242. Zakona o privrednim dru{tvima (“Sl. novine FBiH”, br. 23/99, 45/00, 2/02, 29/03, 84/08, 88/08, 7/09 i 63/10), ~lana 28. Statuta “UNISGAL” d.d. Konjic, i odluke Nadzornog odbora broj 60-1/12, donesene na sjednici odr`anoj 2. 4. 2012. godine, objavljuje

USORA IGM d.d. JELAH Nadzorni odbor Usora IGM d.d. Jelah, objavljuje:

OBAV J E [TE NJE
o sazivanju ~etrnaeste Skup{tine dioni~ara Usora IGM d.d. Jelah Na osnovu ~lanova 52. i 53. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o privrednim dru{tvima («Slu`bene novine FBiH» broj 29/03) i ~lana 30. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o privrednim dru{tvima («Slu`bene novine FBiH» broj 84/08) i ~lana 60. Statuta, Nadzorni odbor Usora IGM d.d. Jelah donio je odluku o sazivanju ~etrnaeste Skup{tine dioni~ara dru{tva. Skup{tina dioni~ara Usora IGM d.d. Jelah saziva se za 11. 5. 2012. godine. Skup{tina }e se odr`ati u prostorijama Usora IGM d.d. u Jelahu, Ulica Husein-kapetana Grada{~evi}a bb. Skup{tina po~inje sa radom u 12 sati. Za Skup{tinu se predla`e slijede}i dnevni red: 1. Izbor radnih tijela Skup{tine: a) Izbor predsjednika Skup{tine, b) Izbor dva ovjeriva~a zapisnika. 2. Razmatranje: 2.1. Izvje{taja Uprave dru{tva i finansijski izvje{taj za 2011. godinu, 2.2. Izvje{taja vanjskog revizora za 2011. godinu, 2.3. Izvje{taja Nadzornog odbora dru{tva, 2.4. Izvje{taja Odbora za reviziju dru{tva. 3. Plan poslovanja dru{tva za 2012. godinu. 4. Dono{enje odluke o pokri}u gubitka dru{tva zaklju~no sa 31. 12. 2010. godine i dio gubitka iz 2011. godine. 5. Dono{enje odluke o na~inu pokri}a dijela gubitka dru{tva za 2011. godinu. 6. Izmjena i dopuna Statuta Usora IGM d.d. Jelah. Do izbora predsjednika Skup{tine Skup{tinom }e predsjedavati prisutni dioni~ar ili punomo}nik dioni~ara sa najve}im brojem dionica sa pravom glasa. Pravo u~e{}a u radu i odlu~ivanju u Skup{tini ima dioni~ar koji se na listi dioni~ara kod Registra vrijednosnih papira FBiH registruje 30. dana prije datuma odr`avanja Skup{tine. Dioni~ar ili grupa dioni~ara sa najmanje 5 % ukupnog broja dionica sa pravom glasa, ima pravo pisano predlo`iti izmjenu i dopunu dnevnog reda i prijedloga odluka Skup{tine najkasnije osam dana od dana objavljivanja obavje{tenja. Skup{tini dru{tva mogu prisustvovati dioni~ari ili punomo}nici dioni~ara koji moraju imati pisano ovla{}enje za zastupanje, potpisanog od dioni~ara - fizi~kog lica, odnosno ovla{}enog za zastupanje - pravnog lica, a koji su se prijavili odboru za glasanja najkasnije tri dana prije dana odre|enog za odr`avanje Skup{tine. Prijava se podnosi u pisanom obliku, a uz prijavu se obavezno prila`e fotokopija isprave za identifikaciju (li~na karta ili paso{) podnosioca prijave. Podnosiocu uredne prijave ovla{}ena osoba }e izdati potvrdu o prijavi za u~e{}e na Skup{tini koja je obavezna isprava za utvr|ivanje ovla{}enog prisustva i zastupljenosti dioni~ara na Skup{tini. Dioni~ar ili punomo}nik dioni~ara du`an je potvrdu uz predo~enje isprave za identifikaciju predati ovla{}enoj osobi u prostorijama odre|enim za odr`avanje Skup{tine, najkasnije 30 minuta prije vremena odre|enog za po~etak Skup{tine. Uvid u materijale za Skup{tinu dioni~ar ima pravo od dana objavljivanja obavje{tenja o sazivanju Skup{tine, u prostorijama Pravne slu`be dru{tva, svakim radnim danom od 8 do 15 sati. NADZORNI ODBOR

O B AVJ E [T E N J E O SAZIVANJU REDOVNE SKUP[TINE DIONI^ARA
“UNISGAL” DD KONJIC I DATUM, VRIJEME I MJESTO ODR@AVANJA SKUP[TINE: Redovna Skup{tina }e se odr`ati 14. 5. 2012. godine (ponedjeljak), sa po~etkom u 12 sati, u Konjicu, na lokalitetu Unisovih tvornica, kancelarija direktora Dru{tva.

II DNEVNI RED: 1. Izbor radnih tijela Skup{tine. U skladu sa odlukom o sazivanju Skup{tine: a) Skup{tinom predsjedava Bad`ak Aida, do izbora predsjednika Skup{tine, b) Izbor predsjednika Skup{tine i dva ovjeriva~a zapisnika Skup{tine, c) Utvr|ivanje kvoruma i rezultata glasanja vr{it }e Odbor za glasanje u sastavu: Maci} Aziz, Boloban Nad`ida i Krivi} Dino, d) Izbor zapisni~ara Skup{tine. 2. Razmatranje i usvajanje godi{njeg izvje{taja za poslovnu 2011. godinu, koji uklju~uje: a) Finansijski izvje{taj o poslovanju, b) Izvje{taj vanjskog revizora, c) Izvje{taj Odbora za reviziju i d) Izvje{taj Nadzornog odbora o svom radu. 3. Dono{enje odluke o razrje{enju predsjednika i ~lanova Nadzornog odbora. 3.1. Dono{enje odluke o izboru ~lanova Nadzornog odbora. 4. Dono{enje odluke o razrje{enju predsjednika i ~lanova Odbora za reviziju. 4.1. Dono{enje odluke o imenovanju predsjednika i ~lanova Odbora za reviziju. 5. Dono{enje odluke o visini naknade predsjednicima i ~lanovima Nadzornog odbora i Odbora za reviziju. 5.1. Dono{enje odluke o zaklju~ivanju ugovora sa ~lanovima Nadzornog odbora i Odbora za reviziju. 6. Izbor vanjskog revizora za poslovnu 2012. godinu. III POSTUPAK PRIJAVE ZA U^E[]E U RADU I ODLU^IVANJU SKUP[TINE: 1) Pravo u~e{}a u radu i odlu~ivanju Skup{tine dioni~ar mo`e ostvariti neposredno ili putem punomo}nika. 2) Dioni~ar punomo}nik koji namjerava u~estvovati u radu i odlu~ivanju na Skup{tini du`an je najkasnije tri dana prije odr`avanja iste, neposredno ili preporu~enom po{tom, dostaviti prijavu za u~e{}e u radu i odlu~ivanju na Skup{tini. Prijave se podnose u sjedi{te “UNISGAL” d.d. Konjic, Donje polje br. 42, 88 400 Konjic. 3) Punomo} za u~e{}e u radu i odlu~ivanju Skup{tine daje se u obliku pisane izjave od dioni~ara-vlastodavca i punomo}nika i dostavlja se li~no ili po{tanskom po{iljkom. 4) Dioni~ar ili grupa dioni~ara sa najmanje 5% ukupnog broja dionica s pravom glasa ima pravo pisano predlo`iti izmjenu dnevnog reda iz ta~ke II ovog obavje{tenja, a sve najkasnije 8 dana od dana objavljivanja obavje{tenja. Prijedlozi se podnose u sjedi{te “UNISGAL” d.d. Konjic. Uvid u materijale iz dnevnog reda Skup{tine mo`e se izvr{iti u prostorijama Dru{tva svakim radnim danom od 9 do 14 sati. Sve informacije zainteresovana lica mogu dobiti putem telefona broj: 036/734-141. PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA Aida Bad`ak, dipl. ecc.

OSLOBO\ENJE utorak, 17. april/travanj 2012. Adnan Red`ovi} upisao sedmu pobjedu

SPORT

49

]ati} me prozvao bosanskim Tysonom
Bh. bokser Adnan Red`ovi} upisao je i sedmu pobjedu u profesionalnim vodama. Naime, Red`ovi} je imao uvodnu borbu pred me~ Adnana ]ati}a, alias Felixa Sturma, u Kolnu, te nokautom u prvoj rundi pobijedio bjeloruskog predstavnika Vadzima Zmitrovi~a. “Zadovoljan sam kako sam pro{ao, ali i kompletan moj tim. Moram priznati da sam o~ekivao ve}i otpor svog protivnika. Ipak je to poznata ruska {kola boksa. Me|utim, savladao sam ga ve} u prvoj rundi i nakon dva odbrojavanja sudija je prekinuo me~. Dodu{e, bio sam maksimalno spreman za ovaj me~ i pobijedio sam lak{e od o~ekivanog” rekao ,

Red`ovi} slavio u prvoj rundi

Narednu borbu Red`ovi} }e imati u Sarajevu 2. juna, kada }e se boriti za titulu interkontinentalnog prvaka po VTC verziji
je Red`ovi} i naglasio da je ]ati}, tako|er, prezadovoljan njegovim u~inkom. “Poslije borbe sam u{ao u njegovu svla~ionicu dok se spremao za me~ sa Sebastianom Zbikom. Pitao me kako sam pro{ao i kad sam mu rekao da sam pobijedio u prvoj rundi, prozvao me bosanskim Tysonom” isti~e Red`ovi}. , Narednu borbu Red`ovi} }e imati u Sarajevu 2. juna, gdje }e biti organizovana manifestacija No} gladijatora. Suorganizator }e naj vje ro vatnije biti Sturm Box-promotion jer }e u~estvovati jo{ dva borca iz kampa Adnana ]ati}a. “U Sarajevu }u se boriti za titulu interkontinentalnog prvaka po VTC verziji. Jo{ ne znam ko }e mi biti protivnik, a o tome }u vi{e razgovarati s Adnanom kada do|e u BiH” ka`e Red`ovi}, koji , }e nakon ovog me~a sljede}i imati najvjerovatnije 23. juna u Frankfurtu, gdje }e raditi predborbu Sanelu Pilepi}u, koji se bori za pojas u IBF verziji.
A. K.

Vazduhoplovni modelari obilje`ili 6. april

Izlo`ba radova u {koli na Hridu
Osnovna {kola “[ejh Muhamed ef. Had`ijamakovi}” u sarajevskom naselju Hrid, koja se donedavno zvala i [esti april, ovih dana je tradicionalno proslavila Dan {kole. Kako se ve} proslavlja dan {kola u Kantonu Sarajevo, tako je, pored ostalih redovnih manifestacija, posobno obilje`en izlo`bom radova vazduhoplovnih modelara u~enika ove {kole, koji su i ~lanovi Aerokluba Ikar iz Sarajeva. Mladi modelari izlo`ili su svoje sportske modele: jedrilice, raketoplane, jednostepene rakete, teledirigovane modele aviona i helikoptera. Modelar Nedim Divjan je u sportskoj dvorani, pred mnogim gostima, nastavnicima i u~enicima, demonstrirao let teledirigovanog helikoptera, za {to je dobio zaslu`eni aplauz, a Vedad Zul~i} je pokazao teledirigovani model aviona oko kojeg su se okupili mnogi prisutni i divili se. Ova {kola ve} godinama gaji i materijalno podr`ava razvoj vazduhoplovnog modelarstva, a za {to svakako imaju velikih zasluga i direktor Kerim Fejzagi} i nastavnik Jasmin \edovi}, uz anga`ovanje mentora vazduhoplovnog modelarstva Aerokluba Ikar. S. K.

Modelari na platou {kole sa divnom panoramom Sarajeva

Me|unarodni turnir Asko - Graz

Hrva~ima Bosne ~etiri medalje
Hrva~i sarajevske Bosne osvojili su ~etiri medalje na me|unarodnom turniru Asko - Graz, odr`anom 14. i 15. aprila u Grazu. Zlatnom medaljom okitio se Elvir ]osi}, dok su srebrene medalje osvojili Adin ]osi}, Sadik Gabelji} i Ermin ]osi}, saop{teno je iz HK Bosna. Na takmi~enju je u~estvovalo 13 ekipa sa oko 90 takmi~ara iz osam dr`a va (^e {ka, Ita li ja, Ma|arska, Slovenija, Slova~ka, Hrvatska, BiH i Austrija). Osvaja~i odli~ja u Grazu

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BiH KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 P 203689 11 P Sarajevo, 9. 4. 2012. godine Op}inski sud u Sarajevu, sudija Amela Selimovi} - Fazlagi}, u pravnoj stvari tu`itelja Volksbank BH d.d. Sarajevo, Ul. fra An|ela Zvizdovi}a 1, protiv tu`enih Gostimirovi} Nevenke iz Bijeljine, Ul. Stefana De~anskog br. 84 i Goli} Dragana iz Janje, Ul. Novo naselje br. 15/27, radi isplate duga, v.s.p. 8.894,81 KM, na osnovu ~lana 348. stav 3. ZPP-a Tu`bom od 20. 7. 2011. godine tu`itelj je predlo`io da sud nakon provedenog postupka donese presudu kojom }e obavezati tu`ene Gostimirovi} Nevenku i Goli} Dragana da solidarno isplate iznos duga od 7.241,36 KM, sa pripadaju}im zakonskim zateznim kamatama prema Zakonu o visini stope zatezne kamate, po~ev od 20. 7. 2011. godine kao dana podno{enja tu`be, pa do isplate, iznos od 619,08 KM na ime obra~unate kamate na dan 11. 7. 2011. godine, iznos od 997,37 KM na ime obra~unate zatezne kamate na dan 11. 7. 2011. godine i iznos od 37,00 KM na ime upu}enih opomena, uz naknadu tro{kova parni~nog postupka. U tu`bi je navedeno da je tu`itelj sa I-tu`enom 12. 6. 2007. godine zaklju~io ugovor o potro{a~kom kreditu po kojem je II-tu`eni bio jemac. Tu`itelj je u cijelosti izvr{io obavezu po navedenom ugovoru, dok I-tu`eni to nije u~inio ni nakon upu}enih opomena, radi ~ega je podnesena predmetna tu`ba. Tu`iteljica je tako|e predlo`ila da ukoliko tu`ena ne dostavi odgovor na tu`bu u zakonskom roku, sud donese presudu zbog propu{tanja u skladu sa odredbama ~l. 182. ZPP-a. Ovim putem se tu`enoj Gostimirovi} Nevenki iz Bijeljine, Ul. Stefana De~anskog br. 84, dostavlja tu`ba na odgovor u smislu odredaba ~lana 62. stav 2. ZPP-a pa je tu`eni du`an da u skladu sa odredbama ~lana 70. i ~lana 71. ZPP-a, najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema tu`be, sudu dostavi pisani odgovor na tu`bu. Obavje{tava se tu`eni da se dostava tu`be smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja. SUDIJA Amela Selimovi} - Fazlagi}, s.r.

O B J AV L J U J E

50

OGLASI
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BiH KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU ODJELJENJE ZA SPOROVE MALE VRIJEDNOSTI ILID@A Broj: 065-0-Mal-06-010428 Sarajevo, 11. 1. 2012. godine

utorak, 17. april/travanj 2012.

OSLOBO\ENJE

Na osnovu ~lana 246. Zakona o privrednim dru{tvima (“Slu`bene novine FBiH”, broj 23/99, 45/00, 2/02, 29/03, 68/05, 91/07, 84/08), ~lana 46. Statuta Dru{tva za upravljanje fondovima “KAPITAL INVEST” d.o.o. Mostar, Skup{tina Dru{tva na sjednici odr`anoj 5.4.2012. g. usvojila je o pove}anju osnovnog kapitala Dru{tva unosom novih uloga ^lan 1. Ovom odlukom o pove}anju osnovnog kapitala unosom novih uloga ure|uje se iznos za koji se pove}ava osnovni kapital, iznos uloga za koje se pove}ava osnovni kapital, imena i prezimena postoje}ih udjeli~ara koji }e biti pozvani da upi{u nove uloge, na~in i rok uplate uloga u novcu. ^lan 2. Ukupan kapital registriran u Op}inskom sudu u Mostaru iznosi 427.685,54 KM. Planirano pove}anje osnovnog kapitala u iznosu od 100.000,00 KM, vr{i se uplatom novih uloga u novcu i ponudit }e se postoje}im ~lanovima Dru{tva. ^lan 3. Postoje}i ~lanovi dru{tva zadr`avaju pravo prvenstva uplate novih uloga, u srazmjeri svojih udjela u osnovnom kapitalu, odnosno do iznosa koji u ukupnom pove}anju osnovnog kapitala u~estvuju srazmjerno postoje}em udjelu ~lana dru{tva u osnovnom kapitalu dru{tva prije pove}anja. ^lan 4. Raspored uplata novih uloga u skladu sa ~lanom 3. raspore|uje se na slijede}i iznosima: R/b Naziv (ime) vlasnika udjela: Mati~ni broj: % u~e{}a u reg. kapitalu 61,8988 23,4615 9,9984 1,5453 0,7320 0,6832 0,6181 0,2711 0,2711 0,2548 0,1356 0,1030 0,0271 Iznos novog uloga u KM 61.898,82 23.461.50 9.998,40 1.545.30 732,00 683,20 618,10 271,10 271,10 254,80 135,60 103,00 27,10

ODLUKU

Op}inski sud u Sarajevu, i to stru~ni saradnik Mirela Vojnovi}, u pravnoj stvari tu`itelja DD BH TELECOM SARAJEVO, Direkcija Sarajevo, ul. Zmaja od Bosne br. 88, protiv tu`enog BRKOVI] SEMIR iz Sarajeva, ul. Saliha Ud`varli}a br. 4, radi duga v.s.p. 656,70 KM, u skladu sa ~lanom 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku FBiH, objavljuje:

OGLAS
Poziva se tu`eni BRKOVI] SEMIR iz Sarajeva, ul. Saliha Ud`varli}a br. 4, da u roku od 30 dana ovom sudu dostavi pisani odgovor na tu`bu. Tu`itelj je tu`bom od 12. 4. 2006. godine predlo`io da sud donese presudu kojom }e se tu`eni obavezati da tu`itelju na ime duga za izvr{enu uslugu, sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od dana dospije}a obaveza, do dana isplate, a sve u roku od 30 dana. Odgovor na tu`bu mora biti razumljiv i sadr`avati naro~ito oznaku suda, ime i prezime, odnosno naziv pravne osobe, prebivali{te ili boravi{te, odnosno sjedi{te stranaka, njihovih zakon-

skih zastupnika i punomo}nika, ako ih imaju, predmet spora, sadr`aj izjave i potpis podnositelja u skladu sa ~l. 334. ZPP-a. U odgovoru na tu`bu tu`eni mo`e ista}i i mogu}e procesne prigovore i izjasniti se da li priznaje ili osporava postavljeni tu`beni zahtjev. Ukoliko tu`eni osporava tu`beni zahtjev, odgovor na tu`bu mora sadr`avati i razloge iz kojih se tu`beni zahtjev osporava, ~injenice na kojima zasniva svoje navode, dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice, te pravni osnov za te navode u skladu sa odredbom ~lana 71. ZPP-a. Tu`eni mo`e u odgovoru na tu`bu, a najkasnije na pripremnom ro~i{tu, podnijeti protivtu`bu. Ukoliko u ostavljenom roku ne dostavite odgovor na tu`bu, protiv vas mo`e biti donesena presuda zbog propu{tanja, ako je tu`itelj u tu`bi naveo takav prijedlog (~lan 182. ZPP-a). U slu~aju promjene va{e adrese, du`ni ste obavijestiti ovaj sud u smislu ~lana 352. ZPP-a, u protivnom snosit }ete posljedice u skladu sa zakonom. Odgovor na tu`bu sa prilozima predaje se ovom sudu u dovoljnom broju primjeraka za sud i suprotnu stranku, pozivom na broj predmeta. Dostava se smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja ovog pismena, u dnevnim novinama i na oglasnoj tabli ,suda. Stru~ni saradnik Mirela Vojnovi}, s.r. Napomena: Odgovor na tu`bu se mo`e podnijeti putem po{te ili putem prijemne kancelarije Op}inskog suda u Sarajevu, ul. [enoina br. 1.

Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Kanton Sarajevo Op}inski sud u Sarajevu Broj: 65 0 P 179888 10 P Datum: 19. 4. 2011. godine Op}inski sud u Sarajevu i to sudija Nermina Novalija u pravnoj stvari tu`itelja Dioni~ko dru{tvo BH Telecom Sarajevo - Direkcija Sarajevo, Ul. Zmaja od Bosne br. 88, protiv tu`enog Mali~begovi} Muhameda iz Sarajeva, Ul. Nerkeza Smailagi}a br. 5, radi isplate duga, v.s. 3.544,15 KM, van ro~i{ta, 19. 4. 2011. godine, donio je

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

ST HAMMER d.o.o, [UBI^EVA 3, LJUBLJANA, 170500068101212 SVN GORENJE M.B.N. WIEN, KEPLERPLATZ 12, WIEN, AUT 96646 BIHA]KA PIVOVARA d.d. 4263027570009 BIHA], VINI^KA bb, BIHA], BiH TU[ doo. Biha}, PLJE[EVI^KA bb, 4263000880006 KAMENICA, BIHA], BiH MUJAKI] SATKO, HIMZE 1803969110031 POLOVINE 19, BIHA], BiH ALIBABI] AFRODITA, 0510982115009 BOSANSKA 6, BIHA], BiH GUTLI] SADETA, BENJAMINA 2605959115016 KALLAYA bb, BIHA], BiH DURI] ALAGA, GNJILAVAC bb, 1603954112454 CAZIN, BiH SULJI] SULJO, LJUSINA bb, 2504959111060 BOSANSKA KRUPA, BiH PA[ALI] ISMET, 511. SLAVNE 2211952111068 BRDSKE BRIGADE bb, BOSANSKA KRUPA, BiH OKANOVI] IBRAHIM, HASAN 3105953110013 KJAFIJE PRU[^AKA 4L, BIHA], BiH ALIBABI] D@ENETA, 1501984115019 BOSANSKA 6, BIHA], BiH IBRAHIMPA[I] ADEM, 3007942110001 DR. IRFANA LJUBIJANKI]A 17, BIHA], BiH

PRE SU DU
zbog propu{tanja Tu`enom se nala`e da tu`itelju plati iznos od 3.544,15 KM sa zakonskom kamatom, po~ev od dana dospije}a obaveza, do dana isplate, kako slijedi: - na iznos od 576,05 KM po~ev od 25. 4. 2010. godine do dana uplate, - na iznos od 968,00 KM po~ev od 25. 5. 2010. godine do dana uplate, - na iznos od 1.046,80 KM po~ev od 25. 6. 2010. godine do dana uplate, - na iznos od 74,25 KM po~ev od 25. 7. 2010. godine do dana uplate, - na iznos od 74,25 KM po~ev od 25. 8. 2010. godine do dana uplate, - na iznos od 804,80 KM po~ev od 25. 9. 2010. godine do dana uplate, kao i da tu`itelju naknadi parni~ne tro{kove u iznosu od 211,50 KM, sve u roku od 30 dana. SUDIJA Nermina Novalija POUKA O PRAVNOM LIJEKU: Pouka: Protiv ove presude `alba nije dopu{tena. Dostava se smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja.

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BiH KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU ODJELJENJE ZA SPOROVE MALE VRIJEDNOSTI ILID@A Broj: 065-0-Mal-06-010427 Sarajevo, 16. 12. 2011. godine Op}inski sud u Sarajevu, i to stru~ni saradnik Mirela Vojnovi}, u pravnoj stvari tu`itelja DD BH TELECOM SARAJEVO, Direkcija Sarajevo, Ul. Zmaja od Bosne br. 88, protiv tu`enog BA[OVI] JASMINA iz Sarajeva, Ul. olimpijska br. 15, radi duga, v.s.p. 570,80 KM, u skladu sa ~lanom 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku FBiH, objavljuje

OGLAS
100% 100.000,00
Poziva se tu`eni BA[OVI] JASMIN iz Sarajeva, Ul. olimpijska br. 15 da u roku od 30 dana ovom sudu dostavi pisani odgovor na tu`bu. Tu`itelj je tu`bom od 12. 4. 2006. godine predlo`io da sud donese presudu kojom }e se tu`eni obavezati da tu`itelju na ime duga za nepla}ene tro{kove PTT isplati iznos od 570,80 KM sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od dana dospije}a obaveza, do dana isplate, uz naknadu tro{kova parni~nog postupka, a sve u roku od 30 dana. Odgovor na tu`bu mora biti razumljiv i sadr`avati naro~ito oznaku suda, ime i prezime, odnosno naziv pravne osobe, prebi-

^lan 5. Uplate novih uloga se vr{e na transakcijski ra~un br: 140 101 000 296 37 71 otvoren kod banke: Volksbank BH d.d. Sarajevo, Za uplate iz inozemstva: IBAN: BA39-1401010002963771 S.W.I.F.T.: VBSABA22 ^lanovi snose tro{kove platnog prometa u cijelosti po osnovu uplata novih uloga. ^lan 6. ^lanovima Dru{tva ostavlja se rok od 30 dana od dana dono{enja odluke o pove}anju osnovnog kapitala da izvr{e upis i uplate uloga. ^lan 7. Ukoliko se po isteku roka od 30 dana ne uplati ukupan iznos pove}anja, preostali iznos }e se ponuditi ~lanovima koji su ve} uplatili svoj ulog, da u naknadnom roku od 7 dana izvr{e uplate preostalog iznosa, proporcionalno prema registriranim udjelima. Pojedina~ne uplate izvr{ne u roku iz ~lana 6. odnosno ~lana 7. smatrat }e se kona~nim iznosom za pove}anje osnovnog kapitala i predstavljat }e osnov za dono{enje skup{tinske odluke o pove}anju kapitala i izmjena i dopuna Statuta u tom dijelu. ^lan 8. Ova odluka }e se objaviti u jednom dnevnom listu koji se izdaje u Federaciji i ujedno }e se smatrati pozivom da pozvana, odnosno izabrana lica iz stava 4. upi{u ulog u predvi|enim rokovima. ^lan 9. Ova odluka stupa na snagu danom dono{enja. Broj: 01-956/12 Cazin, 5.4.2012. g. Predsjednik Skup{tine Ale{ Musar

vali{te ili boravi{te, odnosno sjedi{te stranaka, njihovih zakonskih zastupnika i punomo}nika, ako ih imaju, predmet spora, sadr`aj izjave i potpis podnositelja u skladu sa ~l. 334. ZPP-a. U odgovoru na tu`bu tu`eni mo`e ista}i i mogu}e procesne prigovore i izjasniti se da li priznaje ili osporava postavljeni tu`beni zahtjev. Ukoliko tu`eni osporava tu`beni zahtjev, odgovor na tu`bu mora sadr`avati i razloge iz kojih se tu`beni zahtjev osporava, ~injenice na kojima zasniva svoje navode, dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice, te pravni osnov za te navode u skladu sa odredbom ~lana 71. ZPP-a. Tu`eni mo`e u odgovoru na tu`bu, a najkasnije na pripremnom ro~i{tu, podnijeti protivtu`bu. Ukoliko u ostavljenom roku ne dostavite odgovor na tu`bu, protiv Vas mo`e biti donesena presuda zbog propu{tanja, ako je tu`itelj u tu`bi naveo takav prijedlog (~lan 182. ZPP-a). U slu~aju promjene va{e adrese, du`ni ste obavijestiti ovaj sud u smislu ~lana 352. ZPP-a, u protivnom, snosit }ete posljedice u skladu sa zakonom. Odgovor na tu`bu sa prilozima predaje se ovom sudu u dovoljnom broju primjeraka za sud i suprotnu stranku, pozivom na broj predmeta. Dostava se smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja ovog pismena u dnevnim novinama i na oglasnoj tabli suda. Stru~ni saradnik Mirela Vojnovi}, s.r. Napomena: Odgovor na tu`bu se mo`e podnijeti putem po{te ili putem prijemne kancelarije Op}inskog suda u Sarajevu, Ul. [enoina br. 1.

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BiH KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU ODJELJENJE ZA SPOROVE MALE VRIJEDNOSTI ILID@A Broj: 065-0-Mal-06-010411 Sarajevo, 16. 12. 2011. godine Op}inski sud u Sarajevu, i to stru~ni saradnik Mirela Vojnovi}, u pravnoj stvari tu`itelja DD BH TELECOM SARAJEVO, Direkcija Sarajevo, Ul. Zmaja od Bosne br. 88, protiv tu`enog BERJAN SANJE iz Ilid`e, Ul. Hamze ^elenke br. 44, radi duga v.s.p. 486,00 KM, u skladu sa ~lanom 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku FBiH, objavljuje

OGLAS
Poziva se tu`eni BERJAN SANJA iz Ilid`e, Ul. Hamze ^elenke br. 44 da u roku od 30 dana ovom sudu dostavi pisani odgovor na tu`bu. Tu`itelj je tu`bom od 12. 4. 2006. godine predlo`io da sud donese presudu kojom }e se tu`eni obavezati da tu`itelju na ime duga za nepla}ene tro{kove PTT isplati iznos od 486,00 KM sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od dana dospije}a obaveza, do dana isplate, uz naknadu tro{kova parni~nog postupka, a sve u roku od 30 dana. Odgovor na tu`bu mora biti razumljiv i sadr`avati naro~ito oznaku suda, ime i prezime, odnosno naziv pravne osobe, prebivali{te ili boravi{te, odnosno sjedi{te stranaka, njihovih zakonskih zastupnika i punomo}nika, ako ih imaju, predmet

spora, sadr`aj izjave i potpis podnositelja u skladu sa ~l. 334. ZPP-a. U odgovoru na tu`bu tu`eni mo`e ista}i i mogu}e procesne prigovore i izjasniti se da li priznaje ili osporava postavljeni tu`beni zahtjev. Ukoliko tu`eni osporava tu`beni zahtjev, odgovor na tu`bu mora sadr`avati i razloge iz kojih se tu`beni zahtjev osporava, ~injenice na kojima zasniva svoje navode, dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice, te pravni osnov za te navode u skladu sa odredbom ~lana 71. ZPP-a. Tu`eni mo`e u odgovoru na tu`bu, a najkasnije na pripremnom ro~i{tu, podnijeti protivtu`bu. Ukoliko u ostavljenom roku ne dostavite odgovor na tu`bu, protiv Vas mo`e biti donesena presuda zbog propu{tanja, ako je tu`itelj u tu`bi naveo takav prijedlog (~lan 182. ZPP-a). U slu~aju promjene va{e adrese, du`ni ste obavijestiti ovaj sud u smislu ~lana 352. ZPP-a, u protivnom, snosit }ete posljedice u skladu sa zakonom. Odgovor na tu`bu sa prilozima predaje se ovom sudu u dovoljnom broju primjeraka za sud i suprotnu stranku, pozivom na broj predmeta. Dostava se smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja ovog pismena u dnevnim novinama i na oglasnoj tabli suda. Stru~ni saradnik Mirela Vojnovi}, s.r. Napomena: Odgovor na tu`bu se mo`e podnijeti putem po{te ili putem prijemne kancelarije Op}inskog suda u Sarajevu, Ul. [enoina broj 1.

OSLOBO\ENJE utorak, 17. april/travanj 2012.
NEKRETNINE ZAMJENA
MIJENJAM dvosoban stan 53m2, u Hrasnom, za jednosoban, uz doplatu. Tel. 652-338.k MIJENJAM stan na Marin dvoru, 1 sprat, 68,5m2, plin, parking, balkon, za sli~an, bli`e bolnice Ko{evo. Mob. 061/211-300.k MIJENJAM stan, ul. Trg heroja 19, za sli~an do Marin Dvora. Tel. 663-247.k

MALI OGLASI
IZNAJMLJUJEM stan u Zvorniku, 60m2, I sprat. Mob. 062/519-866.k IZDAJEM radnju na Siranu. Mob. 062/917-009.k IZDAJEM dvosoban prazan stan, 2 sprat, Envera [ehovi}a 58. Mob. 062/353622.k IZDAJEM poslovni prostor na Grbavici. Mob. 061/865-158 i 033/810-047.k IZDAJEM luksuzno opremljen apartman 120m2, lokacija 300 m od OHR-a, priklju~ak intereta, kablovska i mjesto za parking. Apartman se izdaje isklju~ivo strancima. Mob. 061/405-622.k IZDAJEM sobu, kod [umarskog fakulteta, studentici. Mob. 062/724-761.k IZDAJEM na Ilid`i namje{ten dvosoban stan, eta`no, I kat. Tel. 061/350-448.k IZDAJEM moderno namje{ten ve}i stan u centru. Tel. 061/812-046.k IZDAJEM gara`u. Tel. 062/461-492.k IZDAJEM ku}e u Sarajevu. Tel. 061/019054.k IZDAJEM jednosoban stan sa gara`om kod OHR-a 400KM strancu ili poslovnom ~ovjeku.Tel. 061/323-347. IZDAJEM nenamje{ten jednosoban stan, Donji Vele{i}i. Tel: 061/171-897.k IZDAJEM namje{ten stan 55m2, extra povoljno, Aerodromsko naselje. Mob. 061/897-957.k

51

PONUDA
OPREMLJEN biro sa antreom i ~ajnom kuhinjom, blizu stanice, 30m2, ventilacija, centralno, 650 KM. Mob. 061/170461. 1760 IZDAJEM extra poslovni prostor na donjim Bjelavama, na dvije eta`e, I-70m2, II50m2, mo`e i odvojeno, uz mogu}nost stanovanja ujednosobnom stanu, sve novo, plinsko grijanje, struja, klima, alarm. Pogodno za sve djelatnosti, ordinacije, fitnes centar, caffe, frizersko kozmeti~ke salone i sl. Mob. 061/160-482. 718 IZDAJEM jednoiposoban, lijepo namje{ten stan, na donjim Ciglanama, na du`i period, hitno. Mob. 063/420-330. 718 CENTAR dvosoban namjesten stan u zgradi, 500KM izdajem. Mob. 062/621622.sms IZDAJEM manji dvosoban namje{ten stan, ul. Titova. Mob. 061/351-611.k IZDAJEM namje{ten dvoiposoban stan, centralno grijanje, kablovska. Mob. 062/525-981.k IZDAJEM jednosoban namje{ten stan na Ba{~ar{iji. Mob. 061/935-050.k IZDAJEM dvosoban super komforan namje{ten stan, 68m2, Marin Dvor, nove zgrade, dig. tv. internet. Tel. 033/558820, 061/224-597.k IZNAJMLJUJEM dvosoban namje{ten stan, 65m2.Trg Me|unarodnog prijateljstva 10/3 sprat. Mob: 062/482-016 od 8 do 16 sati.

PRODAJA
PRODAJEM jednosoban stan 35m2 sa balkonom na Grbavici kod stadiona @eljezni~ar. Tel. 061/108-238. 1935 CIGLANE, 33m2, 4 kat, balkon 6m2, cen. grij. Mob. 061/148-810.k BRANISLACA grada, 80m2, 2 kat, renoviran. Mob. 063/555-858.k ALIPA[INO, C faza, 91m2, troiposoban, cen. grij. 6 kat, balkon. Mob. 063/555-858.k TITOVA, 147m2, ~etverosoban, 3 kat. Tel. 033/555-858.k BISTRIK, 75m2, troiposoban, ure|en. Mob. 061/148-810.k GRBAVICA, Ljubljanska, ku}a 195m2, ba{ta 100m2, dobro stanje, 95.000 eura. Tel. 033/222-506.k BREKA, 103m2, dvoeta`ni stan, petosoban, 2 balkona, cen. grij. 2.400 KM/m2. Mob. 061/148-810.k OTES, 60m2+60m2 pro{irenje sa dozvolom, 90.000 KM. Mob. 0617484-505.k SKENDERIJA-Tehel, novogradnja 160m2+4 gara`e. Mob. 063/555-858.k DOBRINJA V, Trg grada Prato, 67m2, 7 sprat, adaptiran, fizi~ki ima 77m2, 105.000 KM, ^engi} V. ul. B.M.Selimovi}a, 4 sp. renoviran, 35m2, 77m2. Mob. 062/383-064.k BA[^AR[IJA, ul. A{~iluk (preko puta ~evabd`inice `eljo), 90m2, 2 sprat, 220.000 KM, Mojmilo, Olimpijska, 80m2, VP, 1.350 KM/m2. Mob. 064/4060425.k VOJNI^KO P. 67m2, potpuno adaptiran, VP, 1.650 KM, Mojmilo, Olimpijska, 3 sprat, 47m2, 90m2. Mob. 062/383-064.k DOLAC M. Fojni~ka, 56m2, 1 sprat, 1.850 KM/m2, Dobrinja 3, VP, 56m2, 1.400 KM/m2. Mob. 064/4060425.k APARTMAN na Jahorini, 33m2+16m2 podrum, 78.000 KM. Mob. 064/ 4060425.k CENTAR, taba{nica, 53m2, 3 sp. 130.000 KM, D. Malta, ul. Malta, 70m2, 5 sp. lift, 2.400 KM/m2, ^. Vila, 68,7m2, 5 sprat, 175.000 KM, N. Sarajevo, Humska, 31m2, 1 sp. renoviran, 67.000 KM. Mob. 062/959-129.k STANOVI prodaja: Marijin Dvor u Kralja Tvrtka, 96m2, I sprat, eta`no grijanje struja/plin, pogodan i za poslovni prostor. 061/183-211.k KISELJAK-Pale{ka }uprija, vikendica sa 2200m2 oku}nice pod vo}em, prodajem. Tel. 033/647-851, 061/555-949.k PRODAJEM 700m2 sa devastiranom ku}om uz Neretvu kod Po~itelja (Moruga). Tel:062/521-302. i 061/498-857.k KU]A, P+sprat+potktovlje, cca 180m2 stambene povr{ine, gara`a, pomo}ni objekti na parceli 1.000m2, isprave 1/1, uz put Mostarsko raskr{}e - Rakovica, cijena 120.000KM. Mob. 061/375-787.k

PRODAJE se Opel Astra 1.6 i.1993. godi{te, o~uvan. Mob:061/229-925.k MERCEDES 170 CDI, produ`ena varijanta, 2001. god. pre{ao 182.600 km, bez ulaganja, cijena 9.999 KM. Mob. 061/108-300.k PRODAJEM Peugeot 406, benzin, 2,0 litara, 2002. godina, puna + dodatna oprema, registrovan do novembra 2012. godine. tel. 033/537-105 poslije 16 sati.k

ZAPOSLENJE
POTREBNE radnice za rad za ro{tiljem u }evabd`inici u Zenici, mo`e i bez iskustva. Zvati na tel. 062/225-466, od 8-16 sati.k POTREBNA `ena za vo|enje ku}anstva. Mob. 062/827-885.k ^UVALA bih dijete. Imam preporuku. Mob. 062/657-144.k POTREBAN radnik za rad u autopraonici “MM” na Alipa{inom Polju. Mob. 061/172-518. Zvati od 10-17 sati. ISKUSAN radnik tra`i zaposlenje na marketingu u administraciji trgovina sa znanjem jezika ra~unara, inf.na. Tel: 066/999-012.k STRANA kompanija tra`i vi{e saradnika za rad na podru~ju BiH. Mob. 061/170-143 i 061/986-856.k POTREBO vi{e saradnika za prodaju medicinskih aparata i kozmetike na podru~ju BiH. Mob. 062/339-513.k

OSTALO
PRODAJEM gusane radijatore i plinski bojler 24kw u ekstra stanju. Tel. 062/342140.k PRODAJEM sadnice lipe visine 2 do 4 m i raznog drugog drugog drve~a. Tel. 066/092-978.k PRODAJEM 20m2 mermera 3 milimetra debljine. Tel:061/382-219.k PRODAJEM nova invalidska kolica, cjena po dogovoru. Zvati svakim danom 8 do-13 sati, na 061/199 328.k PRODAJEM 4 kom. ljetnih guma Sava, 165/70-R13, slovena~ke, cijena po dogovoru. Mob. 061/601-887.k PRODAJEM stajsko gnojivo. Tel: 061/515-235.k PRODAJEM Braunove mre`ice za brinaje i el. aparate. tel. 061/323-906.k PRODAJEM {ator za 8 osoba. Mob. 061/779-974.k PRODAJEM pi{tolj CZ 7,65 nov sa papirima, futrola i kutija metaka 300KM. Tel. 062/878-502.k PRINT ma{ina Rodin Solvent 6184 A, {irina {tamp~e 180 cm. Tel. 553-865, 061/895-017.k PRODAJEM 16 knjiga Ivo Andri} Nobelova 300 KM. Tel. 532-497.k PRODAJEM ku}ni box za pse, upotrebljavan, o~uvan box za ve}e pse. Mob. 062/256-154.k ZIDNO ogledalo 200x75. Mob. 066/973852.k PRODAJEM pe} na tvrdo gorivo “Suslea”, fiksno 100KM.Tel.061/194-929.k KOLEKCIJA 503 fotografske karte BiH, 1:25.000 najbolje dosada{nje karte VGI/JNA. Tel. 032/244-417.k

POTRA@NJA
BRA^NOM paru bez djece, potreban manji stan ili garsonjera, (namje{teno) u Mostaru. Mob. 061/373-217.k POTREBAN dvosoban namje{ten stan, u Hrasnici, sa grijanjem, internet konekcijom i kablovskom, na period od 3-4 mjeseca. Tel. 033/225-431, 033/209-955.k POTREBAN prazan dvosoban stan na du period u N. Sarajevu. Tel. 061/350-448.k POTREBAN prazan dvosoban stan, do 3 kata, sa balkonom, sa grijanjem, od Pofali}a - ^engi} Vile. Mob. 061/217-897.k AGENCIJI potrebni stanovi za izdavanje i prodaju, lijenti poznati.Tel. 061/360084.k

USLUGE
“VITALIS”, ku}na njega i lije~enje starih i bolesnih osoba, kupanje, hranjenje, infuzije, injekcije, mijenjanje katetera, laboratorij, pregled ljekara (internist). Mob. 061/172-948. k

Na osnovu odredbe ~lana 242. stav 1. i ~lana 269. ta~ka 10. Zakona o privrednim dru{tvima («Slu`bene novine FBiH», broj 23/99, 45/00, 2/02, 6/02, 29/03, 68/05, 91/07 i 84/08), odredbe ~lana 6. c) i ~lana 10. Pravilnika o upravljanju dioni~kim dru{tvima («Slu`bene novine FBiH», broj 19/10) i odredbe ~lana 47. ta~ka 10. Statuta «DUHAN» d.d. Grada~ac - (S)-10/09 od 15.5.2009. godine, Nadzorni odbor «DUHAN» d.d. Grada~ac na 16. sjednici odr`anoj 12.4.2012. godine u Grada~cu donio je odluku o sazivanju redovne 12. Skup{tine dioni~ara za 2011. godinu i ovim putem objavljuje

SANITETSKI prevoz nepokretnih i te{ko pokretnih osoba, uz pratnju. Mob. 061/482-882.k

O B A VsaJvanju Skup{tine E NJ E E[T o zi
«DUHAN» d.d. Grada~ac I Skup{tina Dioni~kog dru{tva za proizvodnju i obradu duhana «DUHAN» Grada~ac saziva se za 8. maj 2012. godine (utorak) u Grada~cu, Ulica 25. novembra broj 3 u prostorijama Dru{tva - objekat restorana, sa po~etkom u 11 sati. II Za sjednicu Skup{tine dru{tva predla`e se slijede}i:

“DOM VITALIS”, smje{taj za starije i nemo}ne osobe. Mob. 061/172-948.k

MIKADO-Alu `aluzine, trakaste, dual, plise i rolo zavjese, harmonika vrata i vanjske roletne. www.mikadobh.com Tel. 033/789 -999, mob. 061/551-515. 673

DNEVNI RED
1. Izbor predsjednika Skup{tine i dva dioni~ara ovjeriva~a zapisnika; 2. Razmatranje i usvajanje izvje{taja o poslovanju «DUHAN» d.d. Grada~ac za poslovnu 2011. godinu, koji uklju~uje finansijski izvje{taj, izvje{taj vanjskog revizora, Nadzornog odbora i Odbora za reviziju; 3. Dono{enje odluke o raspore|ivanju ostvarene dobiti u «DUHAN» d.d. Grada~ac za poslovnu 2011. godinu; 4. Izbor vanjskog revizora za reviziju u «DUHAN» d.d. Grada~ac za poslovnu 2012. godinu; 5. Dono{enje odluke o naknadama za anga`man ~lanovima Nadzornog odbora i Odbora za reviziju i 6. Podno{enje Skup{tini Plana poslovanja «DUHAN» d.d. Grada~ac za poslovnu 2012. godinu. III U~e{}e u radu i odlu~ivanju: 1. Pravo odlu~ivanju u Skup{tini ima dioni~ar koji se na listi dioni~ara kod Registra vrijednosnih papira u FBiH nalazio 30 dana prije datuma odr`avanja Skup{tine. 2. Pravo u~e{}a u radu i odlu~ivanju u Skup{tini dioni~ar mo`e ostvariti li~no ili putem punomo}nika. 3. Dioni~ar ili punomo}nik obavezan je najkasnije tri (3) dana prije dana odre|enog za odr`avanje Skup{tine prijaviti se Odboru za glasanje li~no, podno{enjem prijave ili preporu~enom po{tom, odnosno putem faxa na broj 035/816-919 ili elektronskom po{tom na e-mail adresu: (duhan.dd@bih.net.ba), radi registracije u~esnika Skup{tine. 3.1. Podnesenu prijavu iz ta~ke 3. na na~in: putem faxa i elektronskom po{tom, dioni~ar odnosno punomo}nik obavezan je Odboru za glasanje predati uredno potpisanu i ovjerenu (originalnu) prijavu u roku utvr|enom za registraciju u~esnika (3 dana), a najkasnije neposredno prije po~etka sjednice. 4. Punomo} za u~e{}e u radu i odlu~ivanju Skup{tine dru{tva daje se u obliku pisane izjave potpisane od dioni~ara - vlastodavca i punomo}nika i dostavlja Odboru za glasanje najkasnije tri (3) dana prije dana odre|enog za odr`avanje Skup{tine u skladu sa odredbama Statuta dru{tva. 4.1. Na punomo}i dostavljene od dioni~ara, odnosno punomo}nika putem faxa i elektronskom po{tom primjenjuje se pravilo iz podta~ke 3.1. ovog obavje{tenja. 5. Dioni~ar ili grupa dioni~ara sa najmanje 5% ukupnog broja dionica sa pravom glasa ima pravo pisano predlo`iti pitanja i prijedloge odluka za uvr{tavanje u dnevni red sazvane Skup{tine dru{tva, kao i izmjenu dnevnog reda, a najkasnije osam (8) dana od dana objavljivanja ovog obavje{tenja u dnevnom listu koji se izdaje u FBiH. 6. Dioni~ar ili punomo}nik ima pravo uvida u materijale pripremljene za Skup{tinu po~ev od prvog dana po objavljivanju ovog obavje{tenja, svakim radnim danom u vremenu od 10 dp 14 sati, kao i dodatne informacije u slu`bi pravnih i op{tih poslova ili na telefon 035/817-142, odnosno e-mail adresu (duhan.dd@bih.net.ba). 7. Na~in glasanja dioni~ara na Skup{tini je slijede}i: a. za 1. ta~ku dnevnog reda - aklamacijom prisutnih u~esnika i b. za 2. 3. 4. i 5. ta~ku - putem glasa~kih listi}a. Broj: (NO)-16/12 Grada~ac, 12.4.2012. godine PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA Midhat Pa{i}

KUPOVINA
KUPUJEM zlato, lomljeno, ispravno, dukate, {orvane, najbolje pla}anje,dolazak na adresu. Isplata odmah. Tel: 062/375771.sms KUPUJEM umjetni~ke slike, filateliju, stari nakit, satove zidne, |epne, ru~ne, ordenje, zna~ke i ostalo. Tel. 456-505, 061/214-405.k KUPUJEM jednosoban stan na Ilid`i. Tel:061/277-524.k

ALU @ALUZINE 20KM/m2 trakaste zavjese 20KM/m2.Alu i PVC roletne, tende, planene roletne, cijena sa ugradnjom. Tel:033/211-484, 033/767-995, 061/131-447. 001

MAXIVITA, ku}na njega i ~uvanje starih i bolesnih-lica, davanje injekcija, infuzija, inzulina, itd. Mob. 061/319-604. 1611 KIRBY - dubinsko usisavanje, pranje i ispiranje svih vrsta tepiha, namje{taja, auta, pranje portala i generalna spremanja stanova i firmi 5KM/sat, itisoni 1,5KM/m2, firma Glanz. Tel. 061/350-688.k PROFESORICA instruira matematiku, fiziku, hemiju, sve skoke. Pripremam za prijemne. Tel: 033/235-141, 061/188-451.sms KOMBI prijevoz: selidbe klavire, kabaste stvari radna snaga po dogovoru. Tel. 061/841-309.k POVOLJNO vanjske roletne, aluminijske `aluzine, trakaste zavjese, harmonika vrata i PVC-rehau stolarija. Mob:061/214-303.k SERVIS servisira sve marke LCD plazma ostalih TV aparata.Tel:033/610000 i 033/650-400. 659. RADIM molersko farbarske poslove povoljno, ~isto i uredno.Tel:033/412486 i 062/482-192.k

NAMJE[TAJ
PRODAJEM bra}ni krevet cijena, 100.000KM. Tel. 033/463-035.k PRODAJEM krevet 160x200 za 50KM. Tel. 062/253-712.k

KUPUJEM stare devizne {tednje i dionice po povoljnoj cijeni. Tel.065/869-608.k KUPUJEM stan do 90.000KM u centru. Tel. 061/019-054.k KUPUJEM serd`ade i }ilime, sarajevske i pirotske, stare vezove sa srmom, suhozlatice, }avrme. Mob. 061/159-507.k KUPUJEM umjetni~ke slike starih slikara (ulje, pastel, akvarel). Mob. 062/969693.k KUPUJEM umjetni~ke slike, starinske sablje, satove, ordenje, pe{kune i ostalo. Mob. 061/553-640.k KUPUJEM starinske zidne satove, sablje, ordenje, demirli tepsije, belenzuke i ostalo. Mob. 061/965-126.k KUPUJEM lomljeno zlato dukate, {orvane, zlatne satove i ostalo. Tel. 033/972-978.k

TEHNIKA
POVOLJNO prodajem malo kori{ten zamrziva~. Mob. 061/212-650.k PRODAJEM termoakumulacionu pe} trojku. Tel. 063/864-775.k

VOZILA
VOLVO 343, 84. god. novi motor i gume, gara`iran, odli~no stanje, registrovan do 3/2013. god. 1.200 KM. Tel. 033/203-594. 204 GOLF 3 KABRIOLET, 1.9 TDI, 66 KW, 1994 god., metalik sivi, registrovan, alarm, centralna, airbag, servo, 6.500 KM ili zamjena. Tel: 061/188-472.sms PRODAJEM-mijenjam Ibisu, 2006. god. metalik, 3 vr. registrovana do 8/2012. pre{la 108.000 km, full oprema, rezer. 2 gume. Mob. 061/217-897.k

APARTMANI
U NEUMU udobni apartmani TIK UZ MORE, www: villa-bianca- neum.com, e-mail: villabianca@hotmail.com, info@villabianca-neum.com. Tel. ++387(0)36 884 125

KUPUJEM lomljeno i zubarsko zlato, dukate i ostalo od zlata, najvi{e pla~am. Mob. 061/553-640.k KUPUJEM staru deviznu {tednju Jugo i privredna banka, i ratnu od{tetu, isplata odmah. Mob. 061/526-918.k KUPUJEM deviznu {tednju i ratnu {tetu, isplata odmah. Mob. 065/027-864.k KUPUJEM papire saobra}ajnu od kamp prikolice ili sli~nu rashodovanu Tel. 061/224 -104.k

NEUM, apartmani, sobe, pet metara od mora, parking. Tel. 036/880-582 i 061/488-043.k NEUM, apartmani konforni, klimatizirani, blizu mora, parking. Tel. 036/884493, 061/141-752, 061/183-981.k

52

SJE]ANJA I SMRTOVNICE
...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis)

utorak, 17. april/travanj 2012.

OSLOBO\ENJE

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi i plemeniti

RASIM (AJDINA) HRAPOVI]
preselio na ahiret u nedjelju, 15. aprila 2012, u 92. godini. D`enaza }e se obaviti u srijedu, 18. aprila 2012. godine, u 16 sati na mezarju Ni{an - Jar~edoli. O`alo{}eni: sin Sarajko Sara, k}erke Jasmina i Vildana, zet Refik, unuci Aziza, Sarah, Emina, Harun, Hana, Mirna, Melina i Zara, bra}a Ru`do i Vehbo, snaha Marile, sestri~na Dijana, brati}i Jasmina, Adi, [ukrija i Bisera, amid`i~na Zlata, svastika Sabaheta, {ure Senad, Red`ep i Murat, njegovateljica Sonja Kladnik, te porodice Hrapovi}, Dobard`i}, ^erkez, Gad`e, Radon~i}, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana poslije ikindija-namaza (16.30 sati) u Carevoj d`amiji. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH
2189

POSLJEDNJI POZDRAV

dobrom drugu

POSLJEDNJI POZDRAV

SELIMU BEKRI]U

BANETU

S po{tovanjem, Malik
2191

od njegovih: tate Vidosava i porodica Gruji} i Kapid`i}
2195

POSLJEDNJI POZDRAV

POSLJEDNJI POZDRAV

na{oj dragoj prijateljici

velikom ~ovjeku i ugostitelju, legendi restorana “Ko{tana”

Navr{ava se sedam najtu`nijih dana od smrti na{e majke

JELENI MINI]

ISMETE MER[NIK
VOJI GLI[I]U

a porodici iskreno sau~e{}e. Azra i Ankica
2184

Sa ponosom ~uva}u uspomenu na dobrotu i dragi lik, a iskustvo i znanje koje je prenio na mene a velikom zahvalno{}u. Vje~no zahvalan,

Svojim odlaskom u na{im srcima si ostavila ogromnu prazninu, ostaju sje}anja na tvoj lik i ljubav koju si nam uvijek pru`ala. Tvoja djeca
722

POSLJEDNJI POZDRAV

Nedeljko Vu~kovi} sa porodicom
2196

na{oj dragoj

POSLJEDNJI POZDRAV
POSLJEDNJI POZDRAV

majci na{ih prijatelja Reska i Kerima

na{oj dragoj teti

FILDUZI FILIKI ABDUZAIMOVI] FILKI ABDUZAIMOVI]

FILKI

Uvijek }emo Vas se rado sje}ati.
Porodica Vujo{evi}
2185

Udru`enje Bordo prijatelji 1946
2194

Dario, Faris, Mira, Marina, Boris, Idriz, Suad i Filip
725

OSLOBO\ENJE utorak, 17. april/travanj 2012.
Obavje{tavamo rodbinu, kom{ije i prijatelje da je na{a draga

SJE]ANJA I SMRTOVNICE

53

FATA (ZIJAHBEGA) MURADBEGOVI] ro|. MEHMEDBEGOVI]
u~iteljica u penziji

preselila na ahiret 15. aprila 2012. u 15 sati u 86. godini. Ispra}aj }e se obaviti ispred Komemorativnog centra u utorak, 17. aprila 2012. godine ( 26. d`umade-l-ula 1433. h.g.) u 16 sati, d`enaza }e se klanjati ispred D`indijske d`amije i ukop na mezarju Bukov~i}i. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH O`alo{}eni: sinovi Muradif i Mirza, unu~ad Haris, Sanidin i Alen, snahe Hamijeta, Mejrima i Amra, sestri~ne Nad`a i Nadira, brati~ne Azra, Alma i Amra, teti} Fadil, praunu~ad Nejla, Emil, Edvin i Sara, porodice Muradbegovi}, Medmedbegovi}, Salihbegovi}, Ajanovi}, D`indi}, Gruhonji}, Rifatbegovi}, Osmanbegovi}, Hajdukov, Manojlovi}, Maro{evi}, Bradari}, @ivanovi}, Muli}, Altumbabi}, [irbegovi}, te ostala mnogobrojna rodbina, kom{ije i prijatelji.
030

Osmog aprila 2012. godine preminuo je na{ kolega

Danas se navr{ava 40 dana od smrti na{eg dragog brata

POSLJEDNJI POZDRAV

na{oj dragoj kumi

SEAD EKME^I]
1933 - 2012. akademski kipar

I na{ prvi razlaz nakon pet zajedni~kih godina, tu`an je bio. Ko cvijet masla~ka otpuhan vjetrom, odletjeli smo na razne strane. Ipak, uvijek smo jedni o drugima znali, ~uli se, ponekad se i sastajali. Te{ki su ovi odlasci sad, jer su odlasci zauvijek. Tu`ni dnevnik je otvoren, a prozivka traje. Nek ti zemlja bude laka, a dok smo mi `ivi, `iv si i ti u na{em sje}anju. Kolege iz [kole primijenjenih umjetnosti: Radoslav Ga{i}, Vinko Gali}, Stanko Stojanovi}, Edhem Peki}, Seid Hasanefendi}, Ljubomir Milojevi}, Katarina Poli}, Ibrahim Krzovi}
2183

prim. dr. SUADA (MEHMEDA) HAD@I]A
iz Klju~a

Ovom prilikom `elimo da zahvalimo svima onima koji su nam pomagali tokom njegove te{ke bolesti i svima koji su mu do{li na posljednji ispra}aj. O`alo{}eni sestre i bra}a sa porodicama
79280

GRETI SAVI]

Tvoji: [efik, Milena, Nina i Maja
2192

POSLJEDNJI POZDRAV

dragom prijatelju

...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

POSLJEDNJI POZDRAV

dragoj na{oj nezaboravnoj

BRANISLAV BANE GRUJI]

FATIMA (ABAZA) SAL^IN, ro|. BITI]
2188

IZETI

Od porodice Hidovi}: Ismet, Remza, Lejla

preselila na ahiret u ponedjeljak, 16. aprila 2012, u 63. godini.
POSLJEDNI POZDRAV

Uvijek }e{ biti u na{im srcima. Anisija, Jasmina, Damir i Sanja
2175

dragom ocu, puncu i dedi

D`enaza }e se obaviti u utorak, 17. aprila 2012. godine, u 14 sati na gradskom mezarju Vlakovo. O`alo{}eni: k}erka Alma, sinovi Almir i Admir, brat Rustem, zet Senad, snahe D`enana i Raza, brati~na Sanela, unu~ad Delila, Eldar, Amina i Dalija, te porodice Sal~in, Biti}, [ljivo, Rami}, Zametica, Pa{i}, Cviki}, ^olpa, Sulji}, Mehmedovi}, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana poslije ikindija-namaza (16.30 sati) u mesd`idu Alipa{ino Polje, C faza.
SJE]ANJE

na dragog brata

BRANISLAV BANE GRUJI]

LJUBOMIR SIGMUND
10. 3. 2007 - 17. 4. 2012.

Od k}erke Maje, zet Alen, unuka Arna i unuk
2188

RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH
000

Sa ljubavlju, sestra sa porodicom
2193

54

SJE]ANJA I SMRTOVNICE
POSLJEDNJI POZDRAV

utorak, 17. april/travanj 2012.

OSLOBO\ENJE

Sedamnaestog aprila 2012. godine navr{ava se ~etrdeset dana od odlaska u bolji svijet na{e drage

IN MEMORIAM

na{oj dragoj prijateljici

GRETI SAVI], ro|. [ULJAK
Draga na{a Greta, par rije~i napisanih na zadnjim stranicama novina ne mogu opisati koliko }e{ nam nedostajati. Tvoji: Nena, Tiho, Vedran i Neven
2181

VEHBE KAZI], ro|. SELIMBEGOVI]
10. 7. 1938 - 8. 3. 2012.

DOBRILA BOBA AN\ELI]
S ljubavlju i tugom, njeni: suprug Jakub, sin Zlatan, k}erka Elvira i unu~ad Emma i Hana
719

iz Tesli}a

17. 4. 2005 - 17. 4. 2012.

Sestra sa porodicom
720

POSLJEDNJI POZDRAV

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi na{oj dragoj kolegici

POSLJEDNJI POZDRAV

SELIM (MUJE) BEKRI]
IBRI BERBEROVI]U
Od raje iz “CREPSA” Mirko Zovko, Keka, Asim, Gojko, Hasib, Sejo, Bilja, Vera, Zoka
2182

dr. SIFA @UTI] - ZUBA^A

preselio na ahiret u subotu, 14. aprila 2012, u 57. godini. D`enaza }e se obaviti u utorak, 17. aprila 2012. godine, u 14 sati na gradskom groblju Vlakovo. O`alo{}eni: Bahrija [ahat sa sinom Seadom sa porodicom, te porodice [ahat, ^engi}, Be~arevi}, Crn~alo, Karasalihovi}, Abad`i}, Uglje{a, Jahi}, Deli}, Lulo, Jambre{i}, Avdi}, Kora~, Jusufrani}, Karabatkovi}, Torlakovi}, te prijatelji Malik Pand`i}, Husnija ]osovi} sa porodicom, Salem Perka sa porodicom, Luinovi} i Kev~ija. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14 sati u Ulici Nusreta Fazlibegovi}a br. 71.
000

S ponosom }emo njegovati uspomenu na njen plemeniti lik. Njenoj porodici i prijateljima upu}ujemo izraze dubokog sau~e{}a. DIREKTORICA I UPOSLENICI OJ DZ STARI GRAD JU DOM ZDRAVLJA KANTONA SARAJEVO
001

POSLJEDNJI POZDRAV

na{oj po{tovanoj kolegici

POSLJEDNI POZDRAV

na{oj dragoj teti

dr. SIFA @UTI] - ZUBA^A

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu i prijatelje da je na{a draga
uposlenica slu`be porodi~ne/obiteljske medicine OJ DZ Stari Grad JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo Bila je izuzetan ~ovjek i predan medicinski radnik. Saosje}amo u boli sa njenom porodicom i prijateljima. VD GENERALNI DIREKTOR PRIM. DR. MILAN MIOKOVI] I UPOSLENICI JAVNE USTANOVE DOM ZDRAVLJA KANTONA SARAJEVO
001

GRETA SAVI], ro|. [ULJAK FILKI

POSLJEDNJI POZDRAV preminula nakon du`e bolesti 15. aprila 2012. u 67. godini. Emir i Tanja
2186

ocu na{eg kolege Berina

Sahrana drage nam pokojnice obavit }e se u utorak, 17. aprila 2012, u 14 sati na rimokatoli~kom groblju Stup. Misa zadu{nica }e se odr`ati odmah nakon sahrane u crkvi na Stupu. O`alo{}eni: k}erke Aleksandra i Nina, unuci Katarina, Aleksandar i Dunja, zetovi Dragan i Amer, te porodice Markulj, [uljak, Karaga, Kaselj, Vuleti}, Bursa}, Ignjatovi}, Vinik, Kramer, Halilovi}, Stefanovi}, Tikve{a, ^arapi} i ostala rodbina i prijatelji.
721

OSLOBO\ENJE
OGLASNA SLU@BA
Zelenih beretki 14 Tel. 205-938

MIRALEMU (RAMIZA) KUR[UMLIJI

Zaposlenici JP Me|unarodni aerodrom “Sarajevo” d.o.o. Sarajevo
001

OSLOBO\ENJE utorak, 17. april/travanj 2012.
Sedamnaestog aprila navr{ava se 40 dana od smrti na{eg dragog doktora

SJE]ANJA I SMRTOVNICE

55

Sedamnaestog aprila 2012. navr{ava se pola godine otkako uzalud o~ekujem da se na vrata pojavi moja besmrtna `ivotna pratilja

SUADA (MEHMEDA) HAD@I]A
ro|enog 1942. god.

MAIDA SPASOJEVI], ro|. HUSED@INOVI]

Supruga Lejla sa sinovima Senadom i Erminom i k}erkom Senkom, bra}a, sestre i ostala mnogobrojna rodbina
79280

Suprug Boro
2180

Sa dubokim bolom i tugom u srcu obavje{tavamo rodbinu i prijatelje da je na{ voljeni

S dubokim bolom i tugom obavje{tavamo familiju, prijatelje i poznanike da je preminuo

STJEPAN (IVANA) MARTI]

VOJISLAV (RADE) GLI[I]

preminuo nakon kra}e bolesti u 80. godini. Sahrana }e se obaviti 17. aprila 2012. godine u 15 sati na groblju Stup. O`alo{}eni: supruga Marica, sinovi @eljko i Zvonko, k}erke Ljiljana i Nada, brat Nikola, sestra Janja, zetovi Jozo i Milan, nevjeste Ivanka, Janja, Dubravka, Greta i Vedrana, unu~ad Dragan, Marijan, Stjepan, Ivan, Stjepan, @eljka, Marijana i Ivana, praunu~ad Marin i Mateo, obitelji Marti}, Grube{i}, [utalo, Filipovi}, Glava{, Talanga, Bo{njak, Ili}, Bari} i [imi}, te ostala mnogobrojna rodbina i prijatelji
000

Sahrana }e se obaviti u srijedu, 18. aprila 2012. godine, u 11 ~asova na Novom be`anijskom groblju u Beogradu. S ljubavlju i zauvijek u na{im srcima. O`alo{}eni: supruga Fahira, k}erke Snje`ana i Sandra
2178

Sa velikom tugom i bolom javljamo rodbini i prijateljima da je na{ dragi

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a majka, baka, punica i tetka

POSLJEDNJI POZDRAV

majci na{ih dragih prijatelja

BRANISLAV BANE (VIDOSAVA) GRUJI]
iznenada preminuo 15. aprila 2012. u 65. godini. Sahrana dragog pokojnika }e se obaviti 17. aprila 2012. godine u 13 sati na gradskom groblju Vlakovo iz ateisti~ke kapele. Duboko o`alo{}eni: supruga Dragica, k}erka Maja, zet Alen, unuka Arna i unuk, otac Vidosav, sestra Ljiljana Kapid`i} sa porodicom, snaha Biljana sa porodicom, brat Zoran sa suprugom Violetom, svastika Ljubica Ni~in sa porodicom, svastika Kata Bagari} i {ura Ivan Bagari} sa suprugom Milenom, tetka An|elkovi} Cveta, porodice Gruji}, Hidovi}, Stamatovi} i Tasi}, te ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji, kom{ije i poznanici. Ku}a `alosti: Ul. sarajevskih ilegalaca br. 3/3, Dobrinja.

LJUBICA (FRANJE) HEGENBERGER, ro|. WOLF
blago u Gospodinu preminula 15. aprila 2012. u 93. godini. Sahrana }e se obaviti 17. aprila 2012. godine u 14 sati na gradskom groblju Sv. Josip u Sarajevu. O`alo{}eni: sin Miroslav, k}erka Helena, sestra Antonija, zet Miroslav, snaha Vojna, unu~ad @eljka, Nikola i Marko, brati~na Rozalija sa suprugom Ivom, sestri} Nenad sa porodicom, porodice Hegenberger, Bilo{, Meixner, Stani}, Krivi} - Bjeland`ija, Mirkovi}, Sedmak, Kari{ik i Ferizovi}, te ostala rodbina i prijatelji. Nje`na uspomena na Tebe `ivjet }e vje~no u nama.
000

FILDUZI ABDUZAIMOVI]

Tarik, Samir, Belmin i [ahin sa porodicama
001

000

56

SJE]ANJA I SMRTOVNICE

utorak, 17. april/travanj 2012.

OSLOBO\ENJE

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

FILDUZA FILIKA (ADEMA) ABDUZAIMOVI], ro|. ABDI]EVI]
preselila na ahiret u 15. aprila 2012. u 70. godini. D`enaza }e se klanjati u utorak, 17. aprila 2012. godine, iza ikindija-namaza u haremu Begove d`amije, a ukop }e se obaviti u 17.30 sati gradskom groblju Lav. O`alo{}eni: sinovi Resko i Kerim, snaha Renata, unuka Lada, brat Bahrija, porodice Abduzaimovi}, Abdi}evi}, Odoba{i}, Dami}, ^ard`i}, kao i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Ku}a `alosti u Ulici Ko{evsko Brdo br. 14, iza 18 sati.
002

POSLJEDNJI POZDRAV

dragoj prijateljici i kolegici

Sedamnaestog aprila 2012. navr{avaju se dvije tu`ne godine otkako nije sa nama na{ dragi

GRETI SAVI]

HAJRUDIN ZLAJA USTAMUJI]
17. 4. 2010 - 17. 4. 2012.

Uvijek }emo te se sje}ati sa ljubavlju i po{tovanjem. S ljubavlju ~uvamo uspomenu na tebe. Tvoje: Jelena T., Lovorka, Blanka, Melita, Jelena ^., Ivana O., Ru`ica M., Mirjana, Benka, Anica, Jadranka i Ru`ica [.
2173

Tvoje porodice: Mr|a, Skaka, Kevac, Kadrovi}, Smaji} i ^alija
2176

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

SJE]ANJE

na moga dragog sina

AVDO (ALIJE) NUHANOVI]

[EMSA ESA ZUKOVI], ro|. MA[NI]
preselila na ahiret u ponedjeljak, 16. aprila 2012, u 77. godini. D`enaza }e se obaviti u utorak, 17. aprila 2012. godine, u 14 sati na bakijskom mezarju Faleti}i 2. O`alo{}eni: k}erka Nadija, unuka Adela, zet Senad Korora, sestri} Bahrudin [eki, sestri~ne Hajra i Bahra sa suprugom [a}irom i k}erkom dr. Indirom [ebi}, te porodice Zukovi}, Ma{ni}, Korora, Mahmutovi}, [ebi} i ostala rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14 sati u ku}i `alosti u Ulici Avdage [ahinagi}a br. 4/II.
000

HAJRUDINA USTAMUJI]A
17. 4. 2010 - 17. 4. 2012.

preselio na ahiret u nedjelju, 15. aprila 2012, u 84. godini. D`enaza }e se obaviti u utorak, 17. aprila 2012. godine, u 14 sati na gradskom groblju Vlakovo. Prevoz obezbije|en ispred Plavog granapa u Pofali}ima u 13.15 sati sa zaustavljanjima na autobuskim stajali{tima Otoka i Stup, do groblja i nazad. O`alo{}eni: supruga Zahida, k}erke Jasmina, Sabina, Azemina, Fikreta i [emsa, zetovi Aziz, Nezir, Ismet i D`enan, brat Fehim i snaha [efija, unu~ad Elma, Belma, Armin, Elmir, Haris, Admir, Selma, Minela, Adnan i Semir, praunu~ad Nirman, D`ejna i Leon, brati}i i brati~ne, {ure Rasim, Ismet, Fikret i Zikret sa porodicama, svastike Ramiza, Vahida i Ramza sa porodicama, te porodice Nuhanovi}, Ohranovi}, Smajlovi}, Zili}, Delija, ^elik, Kar~i}, Jamak, Brko, Kustura, Tufek~i}, Avdi}, Be}irevi}, Sali}, Barimac, Bulbul, Andri}, Had`iahmetovi}, kao i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14 sati u ku}i rahmetlije u Ulici Zahira Panjete do br. 77.
000

Neka ti dragi Allah d`.{. da lijepi d`ennet i vje~ni rahmet. Tvoji: mama, sestra i tvoji najmiliji
2177

...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

HANIFA (MURATA) HURI], ro|. AGOVI]
preselila na ahiret u subotu, 14. aprila 2012, u 87. godini. D`enaza }e se obaviti u utorak, 17. aprila 2012. godine, u 14.30 sati na mjesnom mezarju Me|urje~je - ^ajni~e. O`alo{}eni: sinovi Adem, Mehmed i Amir, k}erke Hasena, Ifeta i Izeta, snahe Vasvija, Izeta i Selma, zetovi Adil, Enver i Zikret, unu~ad i praunu~ad, te porodice Huri}, Agovi}, Begi}, Kanli}, Komarica, ^eljo, Selimbegovi}, U{anovi}, Hasovi}, ]atovi}, Paldum, Omerovi}, Tozo, Kadri}, Haljkovi}, Kapetanovi}, ]oso, Karovi}, Musi}, Skopljak, Zahirovi}, Hela}, Hasanovi}, Numanovi}, Ma{i}, Japalak, Bi~o, Bakija, Ali{ehovi}, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana u stanu merhume u 14.30 sati, Bulevar. M. Selimovi}a 33/III. Prevoz do mezarja i nazad obezbije|en ispred Imzit pumpe - Bu~a Potok - sa polaskom u 10.30 sati, sa usputnim zaustavljanjem na stajali{tima Vije}nica i Gora`de. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH
000

SABRIJA GA[AJ, ro|. HAZIRI
preselila na ahiret u nedjelju, 15. aprila 2012, u 69. godini. D`enaza }e se obaviti u utorak, 17. aprila 2012. godine, u 14 sati na gradskom groblju Vlakovo. O`alo{}eni: k}erka Fatima, zet Hasan, unu~ad Sabedin, Fatmira, Sabrija, Emina, Almedina i Suzana, brati}i Imer, Kemo, Junuz, Daka, Nusret, Osman, Faik, Vehbija, Albert, Hazir, Kemo i Zuhdija, brati~ne [ahira, Naza, Malji}a, Ru{a i Hatid`a, te porodice Ga{aj, Haziri, Budeci, kao i ostala rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 19 sati u ku}i `alosti u Ulici Safeta Had`i}a br. 187 - [vrakino Selo.
000

OBAVJE[TENJE
Ukoliko ste zainteresovani, sje}anja i smrtovnice mogu imati sliku u boji. Prilikom predaje oglasa naglasite to u na{oj Oglasnoj slu`bi. Cijena ostaje ista!

OSLOBO\ENJE utorak, 17. april/travanj 2012.
...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

SJE]ANJA I SMRTOVNICE
Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi
SJE]ANJE

57

IZETA (EDHEMA) LIVNJAK, ro|. MI[I]
preselila na ahiret u nedjelju, 15. aprila 2012, u 59. godini. D`enaza }e se obaviti u utorak, 17. aprila 2012. godine, u 15.30 sati na mezarju Grli~i}a brdo. O`alo{}eni: mu` Sedad [angaj, sinovi Nihad i Nedim, brat Ismet, sestra Fatima sa djecom, unuka Ema, zaova Dada, snahe Amila, Inela i Nejra, brati}i Edhem i Muharem, brati~ne Ilvana, Lejla, Ziba i Amela, te porodice Livnjak, Mi{i}, Had`iosmanovi}, Had`iabdi}, Murga, Nu}i, Kahrovi}, Bejdi}, Ehlizevak, kao i ostala rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 15.30 sati u d`amiji Vrbanju{a. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH
000

dr. MEHMED (D@ELADINA) HOD@I]
u~esnik NOB-a i nosilac Partizanske spomenice 1941. godine preselio na ahiret u nedjelju, 15. aprila 2012, u 97. godini. D`enaza }e se obaviti u utorak, 17. aprila 2012. godine, u 14 sati na gradskom groblju Vlakovo. Prevoz obezbije|en ispred DM marketa na Grbavici u 13 sati sa zaustavljanjima na autobuskim stajali{tima Otoka i iza Stupske petlje, do groblja i nazad. O`alo{}eni: supruga Sadeta, k}erke Azra i Amela, zetovi Zoran i Jasmin, unu~ad Erol, Vedran i Mirna, sestra Emina, sestri}i i sestri~ne, brati}i i brati~ne, te porodice Hod`i}, Bejtula, Hadrovi}, Sabado{, Pehlivanovi}, Baba~i}, Hajdarevi}, Trhulj, Begoli, Hadrovi}, Red`epagi}, [abovi}, Hanjali}, Sijer~i}, Bi{evac, kao i ostala mnogobrojna rodbina i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14 sati u Jordanskoj d`amiji na Grbavici. Ku}a `alosti: Ul. grbavi~ka br. 20/I.
002

SANJINA SANJA PERI[I]
17. 4. 1970 - 24. 8. 1992.

S po{tovanjem, tvoji najmiliji
697

SJE]ANJE

SJE]ANJE

...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

NEVRT TOMISLAV
17. 4. 2008.

AJI[A (OSMANA) KATANA, ro|. SPAHIJA
preselila na ahiret u subotu, 14. aprila 2012, u 78. godini. D`enaza }e se obaviti u utorak, 17. aprila 2012. godine, u 17 sati na mezarju Delija{ - Trnovo. O`alo{}eni: suprug Began, djeca Dragija, Ismet i Fatima, zet Suad, unu~ad Kenan, Ilda i Nedim, praunu~ad Lamija i Hena, snahe Semra i Denisa, djever Sabit, te porodice Kataba, Spahija, Muja~i}, Had`ovi}, Baru~ija, Bjelonja, Imamovi}, Mizdrak, Kadi}, ]erani}, Karali}, Nuhi}, [ehovi}, Kljuno, Smaji}, kao i ostala rodbina, prijatelji i kom{ije. Prevoz do mezarja i nazad obezbije|en sa autobuske okretaljke Boljakov Potok sa polaskom u 15.30 sati. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH
000

NEVENKA
27. 4. 2003.

ZVONIMIR
17. 9. 1995.

TOMISLAV (ZVONIMIRA) NEVRT
17. 4. 2008 - 17. 4. 2012.

Ljilja i Ajla
1874

Jasenka i Nikola @igi}
2171

IN MEMORIAM

Sedamnaestog aprila 2012. navr{avaju se ~etiri godine od smrti na{e drage

Sedamnaestog aprila 2012. navr{ava se 30 godina od odlaska nam drage

MARIJE ERI]

OLGE (SAVE) KAPOR
1923 - 1982.

POSLJEDNJI POZDRAV

SJE]ANJE Uvijek `iva u na{em sje}anju. S ljubavlju i po{tovanjem, sin Branislav sa porodicom
2059

K}erke Branka Mi}i} i Danka Vodopivec, unuci i unuke
1910

Sedamnaestog aprila navr{ava se pola godine od kada nisi s nama

SJE]ANJE

FILDUZI ABDUZAIMOVI]

SEDIKA BARAC
17. IV 2010 17. IV 2012.

VLADIMIR TORBICA

ISO MU[OVI]
1926 - 1994.

majci na{ih prijatelja Kerima i Reska Lidija i Irena Petric
2172

Uvijek }e{ `ivjeti u na{im srcima.

Nedostaje{ nam! Porodica
2144 2170

Porodica
2168

Majka Zora, sestra Zdravka, sestri} Nenad, snaha Vera i brati~ne Danijela i Jana

58

PREDAH

utorak, 17. april/travanj 2012.

OSLOBO\ENJE

HOROSKOP DANAS
OVAN
21. 3. - 20. 4.

Mogu}e je da ne~ije rije~i ulijevaju la`nu nadu, zato djelujete nepovjerljivo u susretu sa saradnicima. Nema razloga za razmetljivost u predstavljanju svojih ideja i nemojte ocjenjivati tu|e sposobnosti, ako za to ne postoji dobar povod. Zbog raznih dilema koje imate djelujete suvi{e napeto i sumnji~avo u ne~ijem dru{tvu. Potrebno je da se rasteretite od napornih situacija, opustite se. Ukoliko vas je neko povrijedio svojom izjavom, nemojte ulaziti u verbalni duel sa osobom koja ima veliki uticaj na va{u okolinu. Va`ni su argumenti koje navodite u svoju korist, kao i ne~ija prakti~na podr{ka. Prihvatite iskreni razgovor i emotivno povjeravanje pred bliskom osobom. Dozvolite nekome da vas oraspolo`i i emotivno inspiri{e na druga~ije vi|enje stvarnosti. Ukoliko vam je stalo da planirane obaveze zavr{ite u predvi|enom roku, zatra`ite ne~iju intervenciju ili prakti~nu pomo} kao olak{icu. Povremeno djelujete uznemireno i previ{e strahujete od susreta sa jednom osobom. Suvi{e ste zanijeti svojim idejama, tako da ne uzimate u obzir i druge realne mogu}nosti. U ve~ernjim satima izbjegavajte obaveze koje vas previ{e iscrpljuju, opustite se. Va{ uspjeh ili dobitak u poslovno-finansijskom smislu u odre|enoj mjeri zavisi od susreta sa jednom uticajnom osobom. Budite mudri i prepustite nekom drugom da rje{ava zajedni~ke interese. U ljubavnom `ivotu stvari mogu biti ljep{e nego {to trenutno jesu, pod uslovom da djelujete dovoljno uzbudljivo ili inspirativno na svog partnera. Dajte sebi vi{e odu{ka, va`no je da neko razumije va{e `elje i potrebe. Ne budite nametljivi vi{e nego {to je potrebno pred osobom koja mo`da testira va{e intelektualne ili prakti~ne sposobnosti i djeluje suvi{e radoznalo. U privatnom `ivotu, stvari koje ne odobrava va{a porodica predstavljaju dovoljan razlog da ih sa~uvate u strogoj tajnosti. Potrebna vam je odre|ena doza tajanstvenosti posebno u nekim izazovnim situacijama. Poslovno-finansijski uspjeh zavisi od dogovora sa jednom mla|om osobom, stoga u~inite sve {to je potrebno da zadobijete ne~ije povjerenje ili naklonost. Konstruktivan dogovor predstavlja prvi korak koji vodi ka uspjehu. Poka`ite svom partneru da posjedujete mnogo vi{e od lijepih manira kojima umijete da zasjenite okolinu. Neko pa`ljivo analizira va{e pona{anje ili postupke. Probirljivost ponekad predstavlja pozitivnu osobinu, stoga nemojte dozvoliti da neko mijenja va{u taktiku ili kriterije koje koristite pri izboru nove poslovne teme. Va`no je da se razlikujete od drugih, ali u pozitivnom smislu. @elje koje imate nisu nedosti`ne, ali zahtijevaju dodatno strpljenje pred voljenom osobom. Sve je mogu}e kada se odre|ene okolnosti sklope u cjelinu. Susret sa jednom osobom djeluje negativno na va{e raspolo`enje ili koncentraciju, stoga nemojte dozvoliti da se to odra`ava na poslovne rezultate. Ukoliko vam je stalo da opravdate svoj ugled u dru{tvu poslovnih partnera, budite suzdr`ani i diskretni. Izbjegavajte neke sumnjive pozive ili nepotrebnu raspravu koju vam name}e bliska osoba. Posvetite pa`nju sadr`ajima koji djeluju pozitivno na va{e raspolo`enje. Ne~ija ideja za vas predstavlja pozitivan doga|aj. Pripremljeni ste za susret sa razli~itim osobama, ali i na brzu akciju koja }e vam donijeti poslovno-finansijski dobitak. U emotivnom susretu mo`da va{e o~i ne vide dobro sve ono {to va{ partner predosje}a. Va`no je da postoji emotivna saglasnost i razumijevanje sa obje strane, kao aspekt zajedni~ke radosti. Potrebno je da akumulirate pozitivnu energiju. Nema razloga da se pona{ate kao veliki optimista u procjeni poslovnih mogu}nosti. Neko vam jasno daje do znanja da postoje utvr|ena pravila koja uti~u na saradnju ili zajedni~ki dogovor. U susretu sa voljenom osobom umijete da se sporite zbog razli~itog mi{ljenja, svako `eli da doka`e svoje pravo. Ali, rje{enje koje vam je potrebno se nalazi u pribli`avanju i pra{tanju. Lako je napraviti pogre{an izbor, stoga obratite pa`nju na ne~iji savjet. Izbjegavajte situacije koje prevazilaze va{e znanje ili prakti~no iskustvo. Nema razloga da suvi{e forsirate svoje mi{ljenje i procjenu. ^ini vam se da partner djeluje intrigantno i da preuveli~ava svoja obe}anja. Takvim pona{anjem u vama poti~e neku novu sumnju ili dodatno vas zabrinjava. Va`no je da sa~uvate pozitivnu notu u raspolo`enju. U va{em interesu je da se neki poslovni doga|aji sa~uvaju u strogoj tajnosti, stoga izbjegavajte susret sa saradnicima koji postavljaju neke stroge uslove. Prepustite drugima da javno raspravljaju o poslovno-finansijskim problemima. Voljena osoba djeluje raspolo`eno u raznim situacijama i jasno podr`ava va{a interesovanja, {to predstavlja i dobar predznak.

BIK

21. 4. - 22. 5.

BLIZANCI

23. 5. - 22. 6.

RAK

23. 6. - 22. 7.

LAV

23. 7. - 22. 8.

DJEVICA

23. 8. - 22. 9.

VAGA

23. 9. - 22. 10.

[KORPIJA

OSLOBO\ENJE
Nezavisni BH dnevnik Web site: www.oslobodjenje.ba e-mail: redaction@oslobodjenje.ba GLAVNA I ODGOVORNA UREDNICA: Vildana SELIMBEGOVI] PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA: Sadat BEGI] DIREKTOR: Ned`ad [ADI] UREDNI[TVO: Mirza ISLAMOVI], Branko MAJSTOROVI], Jelena MILANOVI], Daniel OMERAGI], Jakub SALKI], Mirela SEKULI], Lejla SOFRAD@IJA i Josip VRI^KO PRODAJA: Fax: 465-727, Tel: 276-967, 455-558 e-mail: prodaja@oslobodjenje.ba MARKETING: Meliha Hod`i} Fax: 472-901 Tel: 472-899, 468-161, 276-968, 276-988 e-mail: marketing@oslobodjenje.ba ID broj: 4200492600001 ADRESA: D`emala Bijedi}a 185, Sarajevo Po{tanski pregradak 686 TELEFONI: Centrala: 276-900, 467-723 Redakcija: Desk i no}ni urednik: 276902, fax: 468-090, modem: 468-018;

23. 10. - 22. 11.

STRIJELAC

23. 11. - 22. 12.

JARAC

23. 12. - 21. 1.

VODOLIJA

22. 1. - 19. 2.

RIBE

20. 2. - 20. 3.

RJE[ENJE: bo, grubijan, r, slika, ala, kamenorezac, dinarid, te, ino, titan, r, kant, timovi, sn, api, etat, {ato, gradi, kapital, ris, abo, prezime, tarna, antal, ro, pu, iv, rb, nikalj, a}ima.

Uprava 234-718, fax: 461-007; Unutra{njopoliti~ka rubrika: 276-903, Spoljnopoliti~ka rubrika: 276 937, Sarajevska hronika: 276-901, fax: 468-054, Kultura: 276-906, Sportska rubrika 276-908, Prilozi: 468-142 OGLASNA SLU@BA: Tel/fax: 205-938 e-mail: oglasnosg@oslobodjenje.ba VAKUFSKA BANKA DD Sarajevo, transakcijski ra~un broj: 1602000000317116, UNICREDIT BANK DD, transakcijski ra~un broj: 3383202250044019, SPARKASSE BANK DD Sarajevo, transakcijski ra~un broj: 1990490005630121, POSTBANK BH DD Sarajevo, transakcijski ra~un broj: 1872000000045887, KOMERCIJALNA BANKA AD Banja Luka, filijala Sarajevo, transakcijski ra~un broj: 5715000000017279 Kompjuterska obrada: RC “Oslobo|enje” Zorica Pand`i}, {ef DTP-a [tampa: Unioninvestplastika dd, Semizovac bb Prvi broj Oslobo|enja {tampan je 30. avgusta 1943. u Donjoj Trnovi, Oslobo|enje je 1963. godine Ukazom predsjednika Tita odlikovano Ordenom bratstva i jedinstva sa zlatnim vijencem, a 1976. godine dodijeljena mu je Nagrada ZAVNOBiHa. Oslobo|enje je 1989. godine progla{eno za najbolji dnevni list u tada{njoj Jugoslaviji. U ratnoj 1992. godini Oslobo|enje je u Velikoj

Britaniji progla{eno za list godine u svijetu. Oslobo|enje je od 1992. dobilo Nagradu slobode (u Skandinaviji), nagradu "za izuzetnu odanost istini i slobodi" Oskar Romero (Teksas), nagradu "za odr`avanje u `ivotu tradicije nezavisnosti, objektivnosti i hrabrosti u izvje{tavanju pod najte`im uslovima" agencije Inter Press i Service, nagradu "za zajedni~ki rad novinara razli~itih nacionalnosti u slu`bi slobode i mira" fondacije Alfons Komin (Barselona), nagradu "za borbu protiv ksenofobije" Kluba evropskih rektora, nagradu za ljudska prava "Saharov" Evropskog parlamenta, "Me|unarodnu nagradu za slobodu {tampe" Udru`enja turskih novinara, Medalju ~asti Fakulteta za novinarstvo Univerziteta Mizuri (SAD), Nagradu Asocijacije IPRA, "Zlatno pero slobode" Me|unarodnog udru`enja novina (FIEJ), Nagradu “Premio Giornalistico Paolo Borsellino” koju listovima koji se bore za istinu dodjeljuje Slobodno sveu~ili{te “Maria ss Assuanta” u saradnji sa Asocijacijom “Paolo Borsellino” sa sjedi{tem u Rimu i “Zlatni trofej za kvalitetu” (SAD). Vije}e za {tampu u Bosni i Hercegovini Oslobo|enje je punopravni ~lan Vije}a za {tampu u BiH www.vzs.ba Za sve eventualne primjedbe na pisanje lista, obratite se VZ[ u BiH e-mail: info@vzs.ba, tel: +387 33 272 270 tel/fax: +387 33 272 271

Danas obla~no sa ki{om, na planinama sa snijegom i hladno. Puha}e slab do umjeren sjeverozapadni vjetar. Minimalna temperatura od 3 do 7° C, na jugu oko 10, maksimalna dnevna od 5 do 9° C, na jugu do 14. Uve~er prestanak padavina i smanjenje obla~nosti, prvo u zapadnim predjelima. Sutra ujutro umjereno obla~no, prije podne razvedravanje, poslije podne prete`no sun~ano. U ~etvrtak ujutro prete`no sun~ano, a sredinom dana naobla~enje sa ki{om i pljuskovima, prvo na zapadu i jugu. U petak umjereno obla~no, poslije podne sa ki{om i lokalnim pljuskovima. Samo }e u ju`nim predjelima tokom cijelog dana biti obla~no, povremeno sa ki{om. U Sarajevu obla~no, sa ki{om. Puha}e slab, sjeverozapadni vjetar. Minimalna temperatura 4° C, maksimalna dnevna 6.

Obla~no sa ki{om danas }e biti u zapadnim i isto~nim predjelima kontinenta, dok se na Balkanskom i jugu Apeninskog poluostrva o~ekuju i pljuskovi sa grmljavinom. U Skandinaviji }e padati ki{a i susnje`ica, a jak vjetar puha}e u oblasti Biskajskog zaliva i Laman{a. Samo }e u ve}em dijelu [panije biti prete`no sun~ano. Maksimalna temperatura kreta}e se od 10 do 18° C, a najtoplije }e biti na jugu evropskog dijela Rusije, od 19 do 25° C. Na Balkanu }e danas biti obla~no sa ki{om i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom, dok se na planinama o~ekuju susnje`ica i snijeg. Na sjeveru i zapadu puha}e umjeren sjeverni vjetar, koji }e poslije podne biti u slabljenju. Maksimalna temperatura kreta}e se od 6 do 14, u primorskim gradovima od 15 do 20° C.

60

KULTURNI VODI^
uloge: Bruce Willis, Henry Cavill, Sigourney Weaver... po~etak u 19.05, 21 sat.

utorak, 17. april/travanj 2012.

OSLOBO\ENJE

SARAJEVO

ART-KU]A SEVDAHA
Otvorena je za sve posjetioce svakim danom osim ponedjeljka od 10 do 18 sati.

Legata “Haim James Pinto“. Galerija je otvorena radnim danima od 8 do 15 sati.

POZORI[TA
KAMERNI
SUMNJA
autor: J. P. Shanley, re`ija: Selma Spahi}, igraju: Tatjana [oji}, Ermin Bravo, Maja Izetbegovi}, Jelena Kordi} Kuret po~etak u 20 sati.

ZENICA

CENTAR ZA KULTURU
Retrospektivna izlo`ba slika i bareljefa Kemala Kebe, umjetnika koji je od u Javuz sultan Selimovom mesd`idu, kod Starog mosta, imao atelje od 1987. do 1992. godine, u kojem je bila stalna prodajna izlo`ba njegovihr adova.

uloge: Leonardo Dicaprio, Kate Winslet, Billy Zane... po~etak u 17.30 i 21 sat.

AMERI^KA PITA: PONOVO NA OKUPU

BIHA] KINA
MULTIPLEX EKRAN
PARADA
komedija, re`ija: Sr|an Dragojevi}, uloge: Nikola Kojo, Mi{o Samolov,Goran Navojec, Bojan Navojec, Dejan A}imovi}, Ivica Zadro... po~etak u 16 sati. komedija, re`ija: Jon Hurwitz i Hayden Schlossberg, uloge: Jason Biggs, Alyson Hannigan, Chris Kline... po~etak u 15.30, 17.45, 20 i 22.15 sati.

KINA
KINOTEKA
PJEVAJMO NA KI[I
re`ija: Stanley Donen i Gene Kelly, igraju: Gene Kelly, Donald O’Connor, Rita Moreno... po~etak u 19 sati.

GALERIJE
RAIFFEISEN GALERIJA
Izlo`ba radova Amira ]ati}a, studenta Akademije likovnih umjetnosti u Sarajevu, odsjek Grafika. Galerija se nalazi u zgradi Centrale Banke u ul. Zmaja od Bosne bb, a za sve posjetioce je otvorena radnim danima od 8 do 16 sati.

BIJES TITANA 3D
avanturisti~ki spektakl, re`ija: Jonathan Liebesman, uloge: Sam Worthington, Rosamund Pike, Liam Neeson... po~etak u 15.30 sati.

METTING POINT
Sedmica turskog filma

LJUBAV NA DRUGOM JEZIKU
po~etak u 17.30 sati.

COLLEGIUM ARTISTICUM
Tradicionalna, zajedni~ka godi{nja izlo`ba tri umjetni~ka udru`enja AABIH, ULUBIH i ULUPUBIH posve}ena je 6. aprilu, Danu oslobo|enja grada Sarajeva. Na ovoj izlo`bi svoj umjetni~ki i stvarala~ki rad predstavit }e preko dvije stotine bosanskohercegova~kih autora – arhitekata, urbanista, likovnih umjetnika, dizajnera, likovnih umjetnika primijenjenih umjetnosti. Izlo`ba za posjete je otvorena do 24. aprila.

BIJES TITANA
avanturisti~ki spektakl, re`ija: Jonathan Liebesman, uloge: Sam Worthington, Rosamund Pike, Liam Neeson... po~etak u 15 sati.

KINA
UNA
\AVO U TEBI
horor, re`ija: William Brent Bell, uloge: Simon Quarterman, Fernanda Andrade, Evan Helmuth... po~etak u 21.15 sati.

OGLEDALCE, OGLEDALCE

BRODOVI OD KORA LUBENICA
po~etak u 20 sati.

CINEMA CITY
IGRE GLADI
SF spektakl, re`ija: Gary Ross, uloge: Jennifer Lawrence, Liam Hemswor th, Josh Hutcherson... po~etak u 16.20 sati.

TITANIK
historijski spektakl, re`ija: James Cameron, uloge: Leonardo Dicaprio, Kate Winslet, Billy Zane... po~etak u 17 i 20.30 sati.

SIGURNA KU]A

BIJES TITANA 3D

ATELJE ZEC
Izlo`ba slika i grafika iz ciklusa “Ku}a od kamena”. Galerija je otvorena od ponedjeljka do petka od 10 do 18, subotom od 10 do 14 sati ili uz najavu na telefon 061/338-186.

AMERI^KA PITA: PONOVO NA OKUPU
komedija, re`ija: Jon Hurwitz i Hayden Schlossberg, uloge: Jason Biggs, Alyson Hannigan, Chris Kline... po~etak u 14.30, 16.30, 18.30 i 20.45 sati.

komedija, avantura re`ija: Tarsem Singh, uloge: Julia Rober ts, Lilly Collins, Sean Bean... po~etak u 16.30, 20.15 i 22.15 sati.

@U]KO - PRI^A O RADIVOJU KORA]I

GABRIJEL
avanturisti~ki spektakl, re`ija: Jonathan Liebesman, uloge: Sam Worthington, Rosamund Pike, Liam Neeson... po~etak u 15.30 i 17.45 sati. Stalna postavka izlo`be “Pozori{ni plakat Kamernog teatra 55”. Otvorena svakim radnim danom od 10 do 18 sati.

ZAVJET LJUBAVI
ljubavni, drama re`ija: Michael Sucsy, uloge: Rachel McAdams, Channing Tatum, Sam Neil... po~etak u 18 i 20.15 sati.

MUZEJI
SARAJEVO
Brusa bezistan, Svrzina ku}a, Muzej 18781918, Muzej “Alije Izetbegovi}a“ i Despi}a ku}a otvoreni su svakim radnim danom od deset do 16 sati, subotom od deset do 15 sati, dok su nedjeljom ovi objekti zatvoreni za posjete. Muzej Jevreja otvoren je za posjete svakim radnim danom od 10 do 16 sati, subotom ne radi, dok je nedjeljom otvoren od 10 do 13 sati.

akcioni triler, re`ija: Daniel Espinosa, uloge: Denzel Washington, Ryan Reynolds, Robert Patrick... po~etak u 19.15 sati.

NEKA BOLJI POBIJEDI
biografski, dokumentarni re`ija: Gordan Mati}, uloge: Aleksandar Aleksi}, Katarina Radivojevi}, Tihomir Stani}... po~etak u 18.30 sati.

JACK AND JILL
komedija, re`ija: Dennis Dugan, uloge: Adam Sandler, Katie Holmes, Al Pacino... po~etak u 14.55, 16.50, 18.45, 20.40 sati.

POZORI[TA
BOSANSKO NARODNO
[VEDSKO SRCE MOJE MAJKE
autor: Zilhad Klju~anin, re`ija: Ale{ Kurt, igraju: Faketa Salihbegovi}-Avdagi}, Muhamed Bahonji}, Robert Krajinovi}... po~etak u 19.30 sati.

POZORI[TA
REVIZOR
komedija, {pijunski re`ija: McG, uloge: Reese Witherspoon, Chris Pine, Tom Hardy... po~etak u 19 sati. komedija, autor: Nikolaj Vasiljevi~ Gogolj, re`ija: Jug Radivojevi}, igraju: Nikolina Jelisavac, Goran Joki}, Radenka [eva... po~etak u 20 sati.

TITANIK 3D
historijski spektakl, re`ija: James Cameron, uloge: Leonardo Dicaprio, Kate Winslet, Billy Zane... po~etak u 20 sati.

OLIMPIJSKI
Stalna postavka “Organizacija XIV Zimskih olimpijskih igara“.Otvorena za posjete od ponedjeljka do petka, od 9 do 15 sati, dok vikendom muzej ne radi.

MUZEJI
GRADA ZENICE
Na raspolaganju posjetiocima su stalne postavke, etnolo{ka, arheolo{ka i historijska. U tvr|avi Vranduk postavljena je stalna historijska zbirka o ranom srednjem vijeku u Bosni. Muzej je otvoren za posjetioce radnim danima od 9 do 17 sati, a subotom po dogovoru (tokom ljeta). Tvr|ava Vranduk otvorena je za posjetioce tokom cijele sedmice, od 9 do 17 sati.

AMERI^KA PITA: PONOVO NA OKUPU
komedija, re`ija: Jon Hurwitz i Hayden Schlossberg, uloge: Jason Biggs, Alyson Hannigan, Chris Kline... po~etak u 16, 18.15, 20.30 sati.

BANJA LUKA

BO[NJA^KI
Obilazak Bo{nja~kog instituta i postavki umjetni~kih djela “U fokusu kolekcije”, Ismet Rizvi} i Mersad Berber, svakim danom osim nedjelje i ponedjeljka od 9 do 16 sati. Najava grupa na telefon: 033/279-800 i na mail info@bosnjackiinstitut.ba.

GOSPODIN FOKA
komedija, autor: Gordan Mihi}, re`ija: Marko Misira~a, igraju: Bo{ko \ur|evi}, Maja Kolund`ija Zoroe, Sla|ana Zrni}, Dobrica Agatonovi} Aga po~etak u 20.30 sati.

KUPILI SMO ZOO

ZEMALJSKI

TUZLA

GALERIJE KINA
MULTIPLEX PALAS
TITANIK 3D

DOM OMLADINE
Prva samostalna izlo`ba fotografija “Reci mi {ta vidi{, reci mi {ta osje}a{“, Sa{e Kne`i}a, mladog banjalu~kog fotografa. Izlo`ba se sastoji od 30 fotografija, koje su zapravo presjek njegovog dosada{njeg rada, a koje govore o zna~aju umjetnosti i kulture u dru{tvu. Izlo`ba je za posjete otvorena do 30. aprila.

porodi~na avantura, re`ija: Cameron Crowe, uloge: Matt Damon, Scarlett Johansson, Thomas Haden Church... po~etak u 15.20, 17.55 i 20.20 sati.

Muzej je otvoren za posjete u sljede}im terminima: utorkom, srijedom, ~etvrtkom i petkom od 10 do 15 sati, a nedjeljom od 10 do 14 sati.

GALERIJE
ME\UNARODNA GALERIJA PORTRETA
Stalna postavka crte`a, skica, akvarela Ismeta Mujezinovi}a, stalna postavka historijski spektakl, re`ija: James Cameron,

HLADNA ISTINA
akcioni triler, re`ija: Mabrouk El Mechri,

HISTORIJSKI
Muzej je otvoren za posjete radnim danima od 9 do 16, a vikendom od 9 do 13 sati.

Repertoare i program de{avanja u va{oj kulturnoj ustanovi mo`ete slati na mail: jelena.milanovic@ oslobodjenje.ba ili na broj faxa 033/ 468-054.

OSLOBO\ENJE utorak, 17. april/travanj 2012.
SP OR T

TV PROGRAM

61

Bayern M - Real Madrid, prenos
20.30 FTV
NOGOMET: LIGA PRVAKA, POLUFINALE

Soko Wismar
15.40 BHT

SE

RI

Lena je bila svjedok sva|e izme|u ribara Fridriha Uhla i Ralfa Kapiste, finansijskog savjetnika, zbog ~ijih je savjeta Fridrih izgubio cijelo svoje bogatstvo. Kapista je slijede}eg jutra prona|en mrtav na pla`i, i jasno je da je Fridrih gla vni osu mnji~eni. Me|utim, situacija nije tako jednostavna kako je djelovalo na po~etku.

JE

Groznica subotnje ve~eri
Saturday Night Fever, 1977.
Re`ija: John Badham

21.40 HRT2

DRAMA

Uloge: John Travolta, Karen Lynn Gorney, Barry Miller, Joseph Cali

Tony Manero, devetnaestogodi{nji mladi} iz Brooklyna, u stalnoj je sva|i s roditeljima i bratom koji `ive monotonim `ivotom, zaposlen je u prodavaonici boja, a ne ispunjavaju ga ni drugi ljudi koje susre}e. Jedina stvar koja ga istinski usre}uje su subotnji izlasci u obli`nji disko-klub, u kojemu se okuplja simpati~no dru{tvo, zalaze zgodne djevojke i u kojemu je on, prirodno talentiran za ples, najradije vi|en gost...

Tajna Starog Mosta
17.25 FTV

Francuski detektiv
23.45 FTV DRAMA
Re`ija: Pierre Granier-Deferre Uloge: Lino Ventura, Patrick Dewaere, Victor Lanoux Adieu, Poulet, 1975.

FIL

M

Alberto umire, sahranjuju ga uz po{tovanje, jer je bar na kraju pokazao ~ast. Iako ne postoje prepreke da Tristan i Pe pa bu du za je dno, Francisca prijeti sinu da }e ga razba{tiniti ako se o`eni s babicom. Pedro Hipolita ne do`ivljava samo kao protivnika nego i kao izdajnika. Tristan poku{ava pomo}i Sebastijanu, ali svi su dokazi protiv njega. Sebastian govori Castanedama gdje bi mogao biti eksploziv, ali Gerardo i Virtudes po svaku cijenu `ele ih sprije~iti da ga uzmu. Ipak, bili su suvi{e blizu prilikom eksplozije i oboje umiru. Juan vjeruje da jo{ mo`e vratiti Soledad, ali ona ne `eli ~uti za njega.

Hvatanje ubice sa Zelene rijeke 1
00.50 PINK
Capture Of The Green River Killer, Part 1, 2008 Re`ija: Norma Bailey Uloge: Tom Cavanagh, Currie Graham, Amy Davidson

FIL

M

Verjeat je stariji, iskusan i mudar detektiv. Lefevre je mlad i cini~an. Isprva nisu nakloni jedni drugome, posebno nakon {to budu postavljeni na zajedni~ki zadatak. Za vrijeme izbora dolazi do tu~e pristalica dva kandidata. U svem tom neredu dolazi do ubistva jednog volontera i policajca. No prije nego {to umre, policajac uspijeva upozoriti kolege da je u njega pucao stanoviti Portor, koji radi na kampanji jednog od politi~ara...

Filmski odmak ~ini pri~a o dvije tinejd`erice od kojih Helen Hel Remus bje`i od ku}e kako bi umakla de~ku svoje majke koji je zlostavlja. Detektiv Dave Reichert radi na ubojstvima od samog po~etka pa do razrje{enja slu~aja, {to uklju~uje i razgovor s najpoznatijim serijskim ubojicom Tedom Bundyem...

Sedmi pe~at
00.50 HRT1 DRAMA
The seventh seal, 1957. Re`ija: Ingmar Bergman Uloge: Max von Sydow, Gunnar Björnstrand, Nils Poppe

FIL

M

Rekvijem za jedan san
00.10 RTRS
Requiem for A Dream, 2000.

FIL

M

Oluja

KRIM. DRAMA
Re`ija: Darren Aronofsky Uloge: Ellen Burstyn, Jared Leto, Jennifer Connelly Marlon Wayans, Christopher McDonald

17.15 TV1/MRE@A

Sevda je odlu~na u tome da prona|e onoga ko je pretukao njenog brata. Hod`a ne dolazi u posjetu njenom bratu, te je o~ajan jer se kad-tad mora suo~iti sa Erhanom. Tvrdoglava Zeynep nastavlja spletkariti Aliju iza le|a. Njen sau~esnik }e biti Ozlem. Jedan Ozlemin problem dovodi nju samu i Zeynep u veliku opasnost.

Po povratku iz Kri`arskog rata, vitez Antonius i njegov senior Jöns vra}aju se u rodnu [vedsku koja je zahva}ena kugom. Le`e}i umorni na pla`i, Antonius opazi Smrt kako se spustila na zemlju i za`eli je izazvati na partiju {aha koja bi mu, u slu~aju njegove pobjede, donijela vje~ni `ivot, te pogibelj, u slu~aju da Smrt pobijedi. Iako zna da je sigurno da }e Smrt pobijediti, on odlu~i nastaviti igru da dobije na vremenu, ali i nadaju}i se da bi barem mogao dobiti odgovore na neka pitanja...

Harry i njegov najbolji drug Tairon su heroinski zavisnici. Bez novca, `ive u oronulom stanu u New Yorku zajedno sa Harryevom djevojkom - Merion. Paralelno, Harryeva majka Sara dane i no}i provodi gledaju}i televiziju sve dok ne dobije poziv da u~estvuje u jednoj emisiji. Za tu priliku, odlu~uje da smr{avi dovoljno da u|e u svoju omiljenu crvenu haljinu. Nadriljekar joj propisuje specijalne tablete za mr{avljenje, od kojih brzo po~inje da gubi kontrolu nad svojim postupcima.

Sve }e biti dobro
16.05 FTV

Gospodin Atlas
13.35 HRT2
Mr. Atlas, 1977.

FIL

M

Nevenka moli Domi}a da joj pove}a dozu kondamina. Ku~era odbrusi Niki da mora prestati s ucjenama. Na Milina vrata dolazi stariji gospodin Radovani i zapita Karlu ne{to u vezi s porukama na kola~i}ima. Ona ga izgura iz stana. Bli`i se otvorenje Palisada. Mila pronalazi gospodina Radovanija koji ju moli da mu napi{e ljubavnu poruku za `enu koju voli ve} trideset godina. Bruno dolazi kod Tome i bijesno ga pita {to je napravio Kristini, te se po~nu tu~i. Tamara je ljuta na Ku~eru zbog Nike i njihovog navodnog vjen~anja. Svi su utu~eni kada saznaju da Macanovi} po~inje s gradnjom spalionice. U bolnicu ulaze Nika, njezina majka i odvjetnik.

^etiri godi{nja doba - Jesen
22.40 MRE@A DRAMA
Re`ija: Giles Foster Uloge: Senta Berger, Tom Conti i Gemma Refoufi Four Seasons - Autumn, 2008

FIL

M

AKCIJA/KOMEDIJA
Re`ija: Karen Arbeeny Uloge: T. J. Lowther, Dieder van Nederveen, Linda Johnson

Atlas, mitolo{ki junak, sin Japeta i nimfe Klimene, brat Prometeja, Epimeteja i Menecija, jedan je od Titana koji su se borili protiv Zeusa, pa za kaznu mora nositi Zemlju na svojim ple}ima. I tako pune dvije tisu}e i vi{e godina, sve dok jednom u napu{teni rudnik ne upadne dje~ak Danny. Zatrpan ru{evinama, Danny ne mo`e iza}i niti dozvati pomo}, ali se odjednom iz ru{evina pojavi pra{njav i stra{an golem ~ovjek duge kose...

Nastavak pri~e o aristokratskoj porodici Komb, na ~ijem ~elu se nalazi D`ulija, koja je ranije bila proterana i odba~ena od porodice, ali je svojim iznenadnim povratkom izaziva niz burnih doga|aja. Me|utim, ni ovog puta ih ne}e zaobi}i skandali i `elja za osvetom, nakon {to se bude pojavio potencijalni otac D`ulijine unuke, malene Abi...

62
BHT

TV PROGRAM
07.00 Dobro jutro, program 09.00 Vijesti 09.05 Tajna Starog Mosta, serija, 123. ep. 10.00 Harveytoons, crtani film 10.25 Kako to, crtani film 10.40 Barimba, crtani film 11.10 Sve }e biti dobro, serija 12.00 Dnevnik 1 12.15 Larin izbor, serija, 127. ep. 13.05 Villa Maria, serija, 80. ep. 13.55 Harveytoons, ctana serija 14.20 60 minuta, specijal ^i~a Dra`a (r) 14.45 60 minuta, specijal Titova`a: Tatjana Ljui}-Mijatovi} (r)

utorak, 17. april/travanj 2012.

OSLOBO\ENJE

07.00 Dobro jutro Program za djecu (r) 09.10 Moko, dijete svijeta, animirana serija, 11/13 09.15 BHT slagalica 09.40 Bajke o `ivotinjama, serija, 24/52 10.00 BHT vijesti 10.10 Ezel, serija, 76/142 11.00 Biznis magazin (r) 11.30 Pod krovom, magazin (r) 12.00 BHT vijesti 12.15 Global, emisija o zbivanjima u svijetu (r) 12.45 BH gastro kutak, kulinarski show (r) 13.15 Dimenzija vi{e, program iz kulture (r) 14.15 BHT vijesti 14.30 Odli~an, 5+, edukativna serija Program za djecu 14.35 Kako da ne, {kola engleskog jezika 15.00 BHT slagalica 15.30 Istinite pri~e, animirana serija, 9/10 15.40 Soko Wismar, serija, 36/117 16.30 Hronika regija: Banja Luka 17.00 U potrazi za dalekim okusima, dok. serija 17.30 Dru{tvo znanja, dok. serija 18.00 Sve u svemu, dnevni magazin 18.45 Moko, dijete svijeta, animirana serija 19.00 Dnevnik 1 19.35 Business News 19.40 Retrovizor, muzi~ki program 20.15 CSI: New York, serija, 13/21 21.00 Crta, politi~ki magazin 22.00 Dnevnik 2 22.25 Business News 22.30 Dalaj Lama, dok.program 23.25 Soko Wismar, serija (r) 00.10 CSI: New York, serija (r) 00.50 Sve u svemu, dnevni magazin (r) 01.35 Pregled programa za srijedu

FTV

06.01 06.30 07.00 07.06 09.00 09.12 10.05 10.27 10.37 11.02 12.00 12.15 12.50 13.35 14.00

RTRS

Muzi~ki program Info kanal Vijesti Jutarnji program Vijesti Larin izbor, serija (r) Mala TV Piplinzi, crtana serija End`i bend`i, crtana serija Fragolanija, crtana serija Istinite pri~e - `ivot u SAD-u, rat za bizone Dnevnik 1 Zauvijek mlad, serija (r) Na svetim obalama lima, dokumentarni program (r) Raduje se semberija (r) Sestre Eliot, serija

06.05 Zakon ljubavi, serija ep. 5/187 (r) 07.00 Najava programa 07.05 Zakon ljubavi, serija, ep. 6/187 08.00 Vijesti 08.05 Ukradeni `ivoti, serija, ep. 28/134 (r) 09.00 Vijesti 09.05 Oluja, serija, 76. ep. (r) 10.00 Vijesti 10.05 Junska no}, serija ep. 98/124 11.00 Vijesti 11.10 Sport ekskluziv (r) 11.40 Primera liga, pregled kola (r) 12.00 Vijesti plus 12.15 Historija odje}e, dok. serijal, ep. 12/13 13.00 Vijesti

TV1

06.00 Bandini, serija 06.45 Kad li{}e pada, serija 07.30 Takeshijev dvorac, zabavno-sportski TV show 08.00 Mali crveni traktor, crtani film 08.20 Mechanical animals, crtani film, 40. ep. 09.00 Bumba, crtani film 09.13 Nodi, crtani film 09.20 Moji d`epni ljubimci, crtani film, 23. ep. 09.40 Garfield, crtani film 09.50 Bakugan, crtani film 10.18 Dragon ball z, crtani film 10.45 Sirene, crtani film 11.05 Winx, crtani film 11.45 Vijesti 11.59 Biometeorolo{ka prognoza

HAYAT

06.00 Sestre, serija (r) 07.00 Udri mu{ki, jutarnji program 10.00 Kursad`ije, humoristi~ni serijal 10.55 Tajna ljubav, serija 12.00 Info top, info. program 12.10 Kursad`ije, humoristi~ni serijal (r) 13.00 Brze pare, kviz 14.00 Gospo|ica, serija (r) 14.45 Genijalci, humoristi~na serija 15.00 Sestre, serija 15.50 Info top, informativni program

PINK

06.20 Iron Man, crtani film 06.45 Atomska Betty, crtani film 07.40 Farhat, crtani film 08.05 Bunny Maloney, crtani film 08.20 Gladiatori, crtani film 09.05 Na{a mala klinika, humoristi~na serija 09.55 Princ iz Bell Aira 10.20 Survivor bez censure, reality show 11.00 Stol za 4, {esta sezona, kulinarski show 11.50 Crime Time, crtani film 11.55 OBN Info 12.05 Canan, turska serija 13.05 Kismet, turska serija 14.05 Survivor bez censure, reality show

OBN

Barimba

10.40

Larin izbor
15.00 15.10 15.51 16.27 16.30 17.05 18.00 18.35 18.50 19.05 19.30 20.02 20.10 22.00 22.45 23.05 23.35 00.10 01.50 02.35 03.30 03.55

17.05

Tek ro|eni

13.05

Nodi
12.00 13.00 14.00 15.58 16.00 16.30 17.30 19.00 19.38 19.57 20.00 21.00 22.20 23.20 23.21 01.00 03.00 03.45 04.45

09.13
Slijepa ljubav, serija Kad li{}e pada, serija Bandini, serija Sport centar Takeshijev dvorac, zabavno-sportski TV show Slijepa ljubav, serija Dobar dan svima, zabavni program Vijesti u 7 Horizonti Televoting: Tvoje pjesme, moji snovi Kad li{}e pada, serija ZMBT 5, audicija Bandini, serija Sport centar Prokletstvo crnog an|ela II dio, film Astro Num Caffe, u`ivo Reprizni program Vijesti u 7, vrijeme, sport, informativna emisija ZMBT 5, audicija Muzi~ki program Pregled programa za srijedu

Brze pare

13.00

Stol za 4

17.10

15.15 Vijesti 15.25 Cimmer fraj, serija, 52. ep. (r) 16.05 Sve }e biti dobro, serija, 166. ep. 17.00 Federacija danas 17.25 Tajna Starog Mosta, serija, 129. ep. 18.25 Lud, zbunjen, normalan, igrana serija 19.10 Super Loto, prijenos izvla~enja 19.30 Dnevnik 2 20.05 Robna ku}a, Timovi {ampioni 2, dok. serija 9. ep. 20.30 Nogomet: Liga prvaka: Bayern (M) - Real Madrid, prijenos 22.40 Dnevnik 3 23.10 Cimmer fraj, serija, 53. ep. 23.55 Pokretna meta, film 01.20 Ha{ki dnevnik 01.50 Villa Maria, serija, 80. ep. 02.35 Dnevnik 3 (r)

Vijesti U fokusu Zdravlje je lijek Izvje{taj sa berze Srpska danas Larin izbor, serija Zauvijek mlad, serija Gastronomad End`i bend`i, crtana serija Malac znalac, kviz Dnevnik 2 Sport Fudbal - Liga {ampiona, sportski program Fudbal - Liga {ampiona, direktan prenos utakmice Dnevnik 3 Ruski dok. film Fudbal - Liga {ampiona, pregled Rekvijem za jedan san, film Sestre Eliot, serija (r) Istinite pri~e - `ivot u SAD-u, rat za bizone (r) Dnevnik 2 (r) U fokusu (r)

13.05 Tek ro|eni, serija ep. 11/26 (r) 14.00 Vijesti 14.05 Ukradeni `ivoti, serija, ep. 29/134 15.00 Vijesti 15.05 Strasti i intrige, serija, 35. ep. (r) 16.00 Junska no}, serija ep. 98/124 (r) 17.00 Vijesti plus 17.15 Oluja, serija, 77. ep. 18.15 Najava Dnevnika 18.16 Kapital, biznis magazin (r) 19.00 Dnevnik TV1 20.05 Strasti i intrige, serija, 36. ep. 21.05 CSI: New York, serija, ep. 9/22 22.00 Kapital, biznis magazin 22.40 ^etiri godi{nja doba, Jesen, film 00.15 Pono}ne vijesti 00.30 Zakon pustinje 3, film 02.00 No}ni program

16.10 Mala nevjesta, serija 17.50 Info top 18.20 City Exclusive, zabavna show biz emisija 18.50 Mala nevjesta, serija 20.15 Gospo|ica, serija 21.15 Montevideo, Bog te video, serija 22.15 Multimilioner, kviz 23.15 Nemogu}a misija, reality emisija 00.00 Brojevi, serija 00.50 Hvatanje ubice sa zelene rijeke I dio, film 02.30 Hvatanje ubice sa zelene rijeke II dio, film 04.30 City Exsclusive, zabavna show biz emisija (r)

15.10 Dolina Vukova, kriminalisti~ka serija 16.20 Ja sam tvoja sudbina, turska serija 17.10 Stol za 4, {esta sezona, kulinarski show 17.45 Ru`a vjetrova, doma}a serija 18.50 OBN Info, informativni program 19.05 OBN Sport, sportski pregled 19.15 TV Doktor, medicinski magazin 20.00 Canan, turska serija 21.05 Survivor, reality show 22.05 Kismet, turska serija 23.05 Vox populi 23.10 Survivor bez censure, reality show 00.05 Luda ku}a, film 01.50 OBN Info 02.00 Vox Populi 02.05 Euro liga, sportski pregled 04.15 ^uvari planeta, dok. program 05.30 ^uvari planeta, dok. program

Kad li{}e pada
20.00 HAYAT
Lejla svakim danom osje}a sve ve}u samo}u te se poku{ava ponovno pribli`iti Fikret, ali bez pozitivnih rezultata. Potom je uhvati velika ~e`nja koja je dovodi do eksplozije nove krize.

SE

RI

JA

TV SA

07.00 Sarajevsko jutro, u`ivo 10.02 Bo u pokretu, program za djecu (r) 10.25 Medo Rupert (r) 10.35 Mala princeza (r) 10.50 Carstvo, serijaI i II dio (r) 13.00 Vijesti 13.10 Sport magazin (r) 14.05 Strijelac, film (r) 16.00 Vijesti 16.05 Privatni `ivot-remek djela, dok. program 17.00 Dobre vibracije, u`ivo 18.15 Tarih, dok. serijal 18.30 Dnevnik TVSA 19.02 Bo u pokretu 19.25 Medo Rupert 19.35 Mala princeza 20.00 @ivot i zdravlje, u`ivo 20.50 Tarih, dok. serijal 21.00 Vijesti TVSA 21.05 Carstvo, serija III i IV dio 23.00 Voice of America 23.30 Podmladi moje tijelo, dok. program 00.20 Dnevnik TVSA (r)

TV TK

06.10 TV kalendar: Iz dana u dan... 09.15 Oluja, serija (r) 10.05 Junska no}, serija 12.00 Vijesti 13.45 Bestseller TV 16.00 Dnevnik 1 17.15 Oluja, serija 18.45 Suveniri stolje}a 19.00 Dnevnik 2 19.30 Bestseller TV 20.05 Strasti i intrige, serija 20.50 Vremenska prognoza 21.00 Zauvijek mlad, serija 22.30 Vijesti 22.40 ^etiri godi{nja doba - Jesen, film 00.15 Junska no}, serija (r) 01.00 Dnevnik 2 (r) 01.30 Oluja, serija (r)

MRE@A

09.05 Oluja, serija, 76. ep. (r) 10.05 Junska no}, serija, ep. 98/124 15.05 Strasti i intrige, serija, 35. ep. (r) 16.00 Junska no}, serija, ep. 98/124 (r) 17.15 Oluja, serija, 77. ep. 20.05 Strasti i intrige, serija, 36. ep. 22.40 ^etiri godi{nja doba, film

TV MOSTAR

09.05 Oluja, serija, 76. ep. (r) 10.05 Junska no}, serija, ep. 98/124 15.05 Strasti i intrige, serija, 35. ep. (r) 16.00 Junska no}, serija, ep. 98/124 (r) 17.15 Oluja, serija, 77. ep. 20.05 Strasti i intrige, serija, 36. ep. 22.40 ^etiri godi{nja doba, film

TV ZENICA

10.00 Zenica danas (r) 10.30 VOA (r) 11.00 Program za djecu 11.30 Smje{ni video (r) 12.05 Serija 13.00 Vijesti 13.05 Music box (r) 14.00 Iz dana u dan... Mr.Bean (r) 14.30 Ze sport magazin (r) 15.00 Vijesti 15.05 Sponzoru{e (r) 16.00 Iz dana u dan 16.05 U Fokusu (r) 16.40 Za svaku bolest trava raste (r) 16.30 Oliverov Twist show 17.30 Dje~iji program 17.50 Ze sport plus 18.01 Smje{ne `ivotinje 18.30 Oglasi 19.00 Zenica danas 19.30 Muzi~ki spotovi 20.00 Razglednica 21.05 TV Liberty 21.30 Sponzoru{e, serija 22.30 Obavje{tenja 23.00 Zenica danas (r) 23.30 Glas Amerike

TV KAKANJ

08.00 Sevdah i vrijeme 08.30 Frej`er, serija 09.00 Denis napast 09.20 Program TV Sahar 10.00 Tahan, film 11.30 O~i du{e, serija 12.00 Vijesti TV Sahar 12.30 Frej`er, serija 13.00 II svjetski rat 13.30 Hutba 14.00 Put istine 15.00 Zanati koji nestaju 15.30 O~i du{e, serija 16.00 Majstori kuhinje 16.30 IC sport 17.00 Flash vijesti 17.05 II svjetski rat 17.30 Link 18.00 Dragulj u palati, serija 19.00 Denis napast 19.30 Dnevnik FTV 20.00 Vijesti IC 20.25 Bh ritam 21.40 Dragulj u palati, serija 23.00 Glas Amerike 23.30 Vijesti TV Sahar 00.00 Vijesti IC

TV VOGO[]A

08.30 Sa sevdahom u srcu 09.00 Program za djecu i mlade 10.00 I.R.I.B. (r) 10.30 Glas Amerike (r) 11.00 Info blok 12.00 Te{anjska hronika (r) 12.30 Hronika op}ine Novi Grad (r) 13.30 Program za djecu i mlade 14.30 Telenovela (r) 15.30 Majstori kuhinje 16.00 Otvoreni program, u`ivo 17.50 Crtani film 18.00 Vogo{}anska hronika 18.30 SMS music 19.30 Sedam dana u Maglaju 20.00 Sand`a~ki velikani, dok. program 21.00 Telenovela 22.00 Vogo{}anska hronika (r) 22.30 Istina, emisija o povratku 23.00 Glas Amerike 23.30 I.R.I.B. 00.00 Otvoreni program (r)

TV USK

08.00 TV jutro 09.34 program za djecu 09.55 Preporu~ujemo... 10.00 Vijesti 10.05 Junska no},11.00 TV {kola 12.00 Vijesti 12.09 Time out, program za mlade (r) 13.05 Lea Parker,14.00 Sport (r) 14.30 Vijesti 14.45 ^itaj BiH doma}a lektira, 15/24 15.15 Reporta`e sa zemlje mira, 6/13 16.00 Junska no},(r) 17.16 Strasti i intrige,(r) 18.15 TV {kola (r) 18.45 Crtani film 19.00 Dnevnik 1 19.46 Muzi~ki program 20.05 Strasti i intrige,21.05 TV intervju 21.45 Tragovi sudbina 22.20 Dnevnik 2 22,40 Igrani film

TV SLON

16.02 Vijesti 16.10 Zdravlje, emisija o zdravlju (r) 16.40 TV Liberty 17.20 Meridijanima, dokumentarni program 18.00 Crno i bijelo, informativni program 18.15 Vremenska prognoza 18.30 Vje`bajmo zajedno, sportsko rekreativni program 19.00 I akcija, zabavni program 19.30 Sanjalica, program za djecu 20.00 Kviz Extra 20.20 Vremeplov... 20.30 Da sam ja neko, dok. program 20.55 Tri u jedan, muzi~ki program 21.10 Op~injeni, serija 22.05 Extra jukebox time, muzi~ka emisija za mlade 23.00 Slon extra info

TV BN

06.30 Jutarnji program 08.30 Nije te{ko biti ja 09.15 Pri~e o pjesmama 10.00 Novosti 10.05 Film 12.00 Novosti u podne 12.15 BN koktel (r) 14.00 Novosti 14.05 Film (r) 16.00 Dnevnik 1 16.20 Serija: Anali (r) 17.00 Serija 18.00 Danas u Srpskoj 18.20 Sport fles 18.30 Ru`a vjetrova, serija 19.30 Dnevnik 2 20.05 Bijela la|a, serija 21.00 Crno na bijelo 21.50 TV dokument 22.30 Dnevnik 3 23.00 Anali, serija 23.50 O~evi i djeca, film 2.dio 01.30 Preljubnici

TV ATV

09.35 Garfild, crtani film 09.50 Lijeni grad, crtani film 10.15 Bakugan, crtani film 10.40 Sirene, crtani film 11.15 Necenzurisano 11.45 Vijesti 12.00 Slijepa ljubav, serija 13.00 Kad li{}e pada, serija 14.00 Bandini, serija 15.30 Take{i dvorac 16.00 Sport centar 16.01 Slijepa ljubav, serija 17.00 Take{i dvorac 17.30 Kod Ane 18.00 Vizita 19.00 Vijesti 19.35 Arena, sportski program 20.00 Kad li{}e pada, serija 21.00 Jedan na jedan 22.00 Ve~ernje vijesti 22.20 Bandini, serija 23.20 Sport centar 23.21 Prokletstvo crnog an|ela, II dio, film 01.20 No}ni program

OSLOBO\ENJE utorak, 17. april/travanj 2012.
07.00 Dobro jutro, Hrvatska 07.05 Vijesti 07.10 Dobro jutro, Hrvatska 07.35 Vijesti 07.40 Dobro jutro, Hrvatska 08.35 Vijesti 08.40 Dobro jutro, Hrvatska 09.07 Lugarnica 20, serija 09.50 Vijesti iz kulture (r) 10.00 Vijesti 10.09 Vrijeme danas 10.10 Lovci na viruse, dok. film (r) 11.10 Debbie Travis preure|uje 3 12.00 Dnevnik 12.14 TV kalendar (r) 12.30 Kad zavolim, vrijeme stane, serija 13.15 Dr. Oz, talk show 14.00 Vijesti uz hrvatski znakovni jezik 14.09 Vrijeme sutra 14.10 Me|u nama 14.40 Znanstvena petica 15.15 Ponos Ratkajevih, serija 16.05 Alisa, slu{aj svoje srce, serija 16.50 TV kalendar (r) 17.00 Vijesti u pet 17.21 Hrvatska u`ivo 18.20 8. kat: 1 `ivot 2 vjere, talk-show 19.12 20pet, kviz 19.30 Dnevnik 19.59 Sport 20.04 Ve~eras 20.05 Vrijeme 20.10 Sve u 7!, kviz 21.05 U Europi: 1950. Europa, dok. serija 21.40 24, serija 22.30 Otvoreno 23.10 Dnevnik 3 23.30 Sport 23.35 Vijesti iz kulture 23.40 Gorgona, dok. film 00.50 Ciklus europskog filma: Sedmi pe~at, film 02.10 In medias res (r) 02.55 Tra~erica 4, serija (r) 03.40 Reprizni program 04.25 Skica za portret 04.35 Lugarnica 20, serija 05.20 8. kat: 1 `ivot 2 vjere, talk-show

TV PROGRAM
06.55 I tako to..., serija 07.25 Astro boy, crtana serija 07.50 Super Loonatics, crtana serija 08.15 TV izlog 08.30 Kad li{}e pada, serija (r) 09.40 Izgubljena ~ast, serija (r) 10.40 Walker, teksa{ki rend`er, serija (r) 12.40 IN magazin (r) 13.30 Larin izbor, serija (r) 14.30 Walker, teksa{ki rend`er, serija 16.25 Zauvijek susjedi, serija 17.00 Vijesti Nove TV 17.25 IN magazin 18.05 Kad li{}e pada, serija 19.15 Dnevnik Nove TV 20.05 Izgubljena ~ast, serija 20.40 Liga prvaka:Bayern-Real Madrid, prijenos 22.45 Ve~ernje vijesti 23.00 Mr. Bean, serija 23.30 Sa`eci Lige prvaka 00.00 Policijska akademija 3: Ponovno u {koli, film (r) 01.35 Na putu prema dolje, serija 02.25 Seinfeld, serija 02.50 Nate Berkus show, serija (r) 03.35 Na putu prema dolje, serija

63
SE RI JA

HRT1

06.40 Kad zavolim, vrijeme stane, serija (r) 07.25 Teletubbies, animirana serija 07.50 Mala TV 08.20 Mega Mindy, serija 08.45 Connor na tajnom zadatku 3,serija za mlade 09.10 [kolski sat 10.00 Alisa, slu{aj svoje srce, serija (r) 10.45 Degrassi Novi nara{taj 4, serija (r) 11.10 Batman i hrabri superjunaci, crtana serija 11.30 Rekonstrukcija (r) 12.00 Glazba, glazba... (r) 12.15 Reprizni program 13.05 Obrtnik i partner (r) 13.35 Gospodin Atlas, film

HRT2

NOVA

Batman i hrabri superjunaci

11.10

15.10 Degrassi Novi nara{taj 4, serija 15.30 Djevoj~ica iz budu}nosti 1, serija za mlade (r) 15.55 [kolski sat (r) 16.40 Mala TV (r) 17.10 Doktor Who 5, serija 18.00 Regionalni dnevnik 18.20 @upanijska panorama 18.30 Tree Hill 7, serija 19.15 Teletubbies, animirana serija (r) 19.40 Glazba, glazba... 20.00 In medias res 20.50 Titanic, serija 21.40 Groznica subotnje ve~eri, film 23.35 Tra~erica 4, serija 00.20 Ru`iona 00.50 U uredu 5, serija 01.15 Retrovizor: Simpsoni 20, humoristi~na serija (r) 01.40 Retrovizor: Bra}a i sestre 4, serija 02.25 Retrovizor: Kojak 2, serija 03.15 No}ni glazbeni program

08.30 Kontekst, talk-show (r) 09.00 Iran - Naslije|e revolucije, II dio, dok. program (r) 09.30 Oni pobje|uju Ivan Ljubi~i}, interview (r) 10.00 Pitanje arapskog jedinstva, ep. 5, dok. program (r) 10.30 Svijet umjetnika, ep. 8, dok. program (r) 11.00 AJE program 15.00 Magazin sport (r) 15.30 Palestinska ulica, ep. 1, dok. program (r) 16.00 Vijesti 17.00 Druga strana Srbije (r) 17.30 Kontekst, talk-show (r) 18.00 Vijesti 19.05 Pri~a o Sarajevu, dok. program 20.00 Vijesti 21.00 Vijesti 21.30 Kontekst, talk-show 22.00 Vijesti 23.05 Kontekst, talk-show (r) 23.30 Poznavali smo Pola Pota, dok. program (r) 00.00 AJE Vijesti 00.30 Kontekst, talk-show (r) 01.00 Svijet umjetnik, ep. 8, dok. program (r)

AL-JAZEERA B.

11.05 Vijesti 11.10 Slagalica, kviz (r) 11.30 Srbija na vezi (r) 12.00 Dnevnik 12.15 Sport plus 12.25 Vrijeme 12.30 Srpska muzika 20. vijeka (r) 13.00 Trezor 14.00 Hronika Slavonije, Baranje i zapadnog Srema (r) 14.30 Odgonetanje (r) 15.00 Znakovi vremena 15.10 Ovo je Srbija 16.00 Selo gori, a baba se ~e{lja: sveta petka 17.00 Dnevnik RT Vojvodina 17.20 [ta radite, bre, info 17.45 Beogradska hronika 18.24 Najava dnevnika 2 18.25 Slagalica, kviz 18.42 Bleja, program za djecu 19.00 Srbija na vezi 19.30 Dnevnik 19.50 Selo gori, a baba se ~e{lja: Jovan, serija (r) 20.40 Za sva vremena 21.10 Trend setter 21.55 Ekskluzivno (r) 22.40 Oko magazin, info 23.43 Evronet 23.50 Dnevnik

RTS

06.30 09.00 09.05 10.00 10.15 10.30 11.00 11.05 11.30 12.00 12.05 12 30 13.30 14.00 14.05 14.30 15.20 15.30 17.00 18.00 18.05 19.30 20.00 20.30 21.00 21.30 22.00 22.30 23.00 23.30 00.00 00.05 01.00 01.30 02.00 02.30

RTCG

Jutarnji program Vijesti Dok. serijal (r) Dnevnik u 10.00 Muzika Nau~no obrazovni program Vijesti Program za djecu Dokumentarna emisija Vijesti U centar (r) A tempo CG Sport (r) Vijesti Nau~no obrazovni program Sat TV: Aktuelno Dnevnik na gestovnom jeziku Dnevnik 1 Dokumentarni serijal Vijesti Crna Gora u`ivo Dnevnik 2 Natura viva Sat TV Nvo sektor Obrazovna emisija Dnevnik 3 U centar Muzika Sat tv Vijesti u pono} Crna Gora u`ivo Muzika Dnevnik 2 Nvo sektor Obrazovna emisija

CSI: New York
20.15 BHT

Dok Macovi istra`itelji rje{avaju slu~aj ubistva `ene ispred cvje}are, u susjednoj zgradi se de{ava jo{ jedno ubistvo. Sada moraju otkriti da li se iza oba ubistva krije jedan ~ovjek…

Villa Maria
13.05 FTV

SE

RI

JA

Majda izvodi Ivana na ve~eru, uvjerava ga da Ana jo{ voli Tomu i da je on sigurno ne}e ostaviti na cjedilu. Nakon {to su otkrivene njegove namjere da osveti oca, Sven je u strahu za svoj `ivot. Marina i Sven dolaze u posjet Maxu. Njemu je drago {to ih vidi, raspituje se gdje je Vesna koja ga nije posjetila zadnja dva dana.

08.30 Snuker, London, UK, finale 10.00 Biciklizam, Amstel Gold Race, Holandija 11.00 Eurogoals 12.00 Snuker, London, UK, finale 14.00 Eurogoals 15.00 Dizanje tegova, E[

EUROSPORT

07.30 Fudbal, Ekstraklasa, Poljska 09.00 Fudbal, 2. Bundesliga 10.00 Snuker, Berlin, Nema~ka, finale 11.00 Superbike, British Championship 12.30 Fudbal, Ekstraklasa, Poljska

EUROSPORT 2

DISCOVERY

06.00 Peta brzina 06.25 Prljavi poslovi 07.15 Opasan lov 08.10 Razotkrivanje mitova 09.05 Vrhunsko graditeljstvo 10.00 Kako to rade? 10.30 U djeli}u sekunde 10.55 Pre`ivljavanje 11.50 Trgovci automobilima 12.45 Generalka 13.40 Ameri~ki ~operi 14.35 Prljavi poslovi 15.30 Opasan lov 16.25 Razotkrivanje mitova 17.20 Vrhunsko graditeljstvo 18.15 Pre`ivljavanje 19.10 Kako se pravi? 19.40 Kako to rade? 20.05 Zlato Beringovog mora 21.00 Lov na sabljarke 21.55 Borna kola bra}e Hau 22.50 Ros Kemp 23.45 Razotkrivanje mitova

N. GEOGRAPHIC

06.00 Ribozila 07.00 Opasne zveri 08.00 Ludi nau~nik, 2 emisije 09.00 Avionske nesre}e, 3 emisije 12.00 Najopasnije `ivotinje na svijetu 13.00 Najte`e popravke na svijetu 14.00 Avionske nesre}e 15.00 Drevni X fajlovi 16.00 Smrtonosno leto 17.00 Megafabrike 18.00 Tajne krsta 19.00 Avionske nesre}e 20.00 Megafabrike 21.00 Sekunde do katastrofe 22.00 Te{ka vremena 23.00 Megafabrike 00.00 Sekunde do katastrofe

Boks

Ko{arka
21.00

14.00

17.00 Biciklizam, Amstel Gold Race, Holandija 18.00 Eurogoals 19.00 Snuker, London, UK, finale 21.00 Boks - WBA World Championship, A. Povetkin, Rusija M. Huck, Njema~ka 23.00 FIA tourin car 23.45 Motorsports weekend magazin 00.00 Snuker, London, UK, finale

14.00 Ko{arka, Eurocup Treviso, Italija, finale 15.00 Ameri~ki fudbal u sali 16.00 Snuker, Hainan, Kina, finale 18.00 Ameri~ki fudbal u sali 20.00 Snuker, Galway, Irska, finale 22.00 Ko{arka, Eurocup Treviso, Italija, finale 23.00 Australijski fudbal 00.30 Fudbal, Bundesliga

06.00 ATP Masters Monte Carlo 09.30 Vijesti 09.45 Premier League News 10.00 Tenis studio 10.30 ATP Masters Monte Carlo, direktno 18.30 Tenis studio, direktno 19.00 Vijesti 19.15 Premier League News 19.30 NBA Live 19.45 Pregled FA Cup 20.15 KHL, fianle Game 3: Dinamo M Avangard 22.00 Ruska kos raka: Krasnye Krylia - Unics 23.45 NBA Live 00.00 Tenis (studio) 00.30 Vijesti 00.45 Premier League News 01.00 Pregled {vajcarske lige 01.30 Pregled FA Cup 02.00 NBA: New York Boston, direktno 04.30 ATP Masters Monte Carlo

SPORT KLUB

09.00 Fudbal Francuska: Rennais - Nice 11.00 Fudbal Italija Inter Udinese 13.00 Fudbal [panija Getafe - Sevilla 15.00 Liverpool Tv 17.00 Espn Winter X Games Europe 2012 18.00 Ko{arka Srpska Liga: Radni~ki Kg - Crvena Zvezda, prenos 20.15 Rukomet Bundes Liga: Hamburg Lemgo, prenos 22.00 Ko{arka Endesa Liga: Barcelona - Lagun Aro 00.0 Poker Wpt Series 08 01.30 Hokej Nhl: Nashville Detroit, prenos

ARENASPORT 1

12.00 Americki Fudbal Nfl: New England Buffalo 15.00 ESPN Documentary: June 17th 1994 16.30 Rukomet Bundes Liga: Flensburg - Fuchse Berlin 18.00 Ragbi Six Nations: Francuska - Engleska 20.00 Ko{arka Endesa Liga: Real Madrid Lucentum 22.00 UFC: Gustafsson Silva 00.00 Ameri~ki Fudbal Nfl: Green Bay - New Orleans

ARENASPORT 2

Hokej

01.30

Ameri~ki fudbal

12.00

VIASAT HISTORY

12.00 Problem sa Tolstojem 13.30 Prerafaelitsko bratstvo: Viktorijanski revolucionari 14.00 Pri~a o poljoprivredi: Blato, znoj i traktori 15.00 Tajm tim godina XI 16.00 Varvari Terija D`onsa 17.00 Kako je umjetnost stvorila svijet 18.00 Pet ameri~kih giganata 19.00 42 na~ina da se ubije Hitler 20.00 Pravi Kazino rojal 21.00 Ratnici 22.00 Lovci na naciste 23.00 Tajm tim godina XI 00.00 Varvari Terija D`onsa 01.00 Kako je umjetnost stvorila svijet 02.00 Pet ameri~kih giganata 03.00 42 na~ina da se ubije Hitler

ANIMAL PLANET

13.10 Spa{avanje divljih `ivotinja 13.40 Licem u lice sa polarnim medvjedom 14.30 @ivotinjska boji{ta 15.00 Upoznajte divljinu 15.30 @ivotinjski svijet Krisa Hamfrija 16.00 @ivotinje i mi 16.25 Sve o psima 17.20 Najsla|i ameri~ki ljubimci 18.15 Spa{avanje divljih `ivotinja 18.40 Spasite majmune 19.10 Ostrvo orangutana 19.35 @ivotinjska boji{ta 20.05 Posljednji leopard 21.00 Siroti{te za divlje `ivotinje 21.25 Safari sestre 21.55 Spa{avanje divljih `ivotinja 22.50 Policija za `ivotinje 23.45 Divlje i bez cenzure

UNIVERSAL

09.20 Ubistva u Midsommeru, serija 11.20 Voker, teksa{ki rend`er, serija 12.20 Ne{ Brid`is, serija 13.20 Vidovnjak, serija 14.20 Monk, serija 15.20 Voker, teksa{ki rend`er, serija 16.20 Ubistva u Midsommeru, serija 18.20 Dijagnoza: Ubistvo, serija 19.20 Monk, serija 20.20 Vidovnjak, serija 21.20 Medijum, serija 22.20 Bra}a i sestre, serija 23.20 Progovori, film 01.20 Plave krvi, serija 02.20 Ne{ Brid`is, serija 03.20 Pomorska patrola, serija 04.15 ^injenice i la`i: Dosjei o paranormalnom, serija

TV1000

06.00 Seksi zvijer, igrani film 08.00 Angel Eyes, igrani film 10.00 Senke i magla, igrani film 12.00 Mumija, igrani film 14.00 Sjaj, igrani film 16.00 Purpurna ru`a Kaira, igrani film 18.00 Lud za mambom, igrani film 20.00 Bronson, igrani film 22.00 Dnevnik ko{arka{a, igrani film 00.00 Hotel za ljubavnice, igrani film 02.00 Ladies Night, igrani film

FOX LIFE

12.00 Malkolm u sredini, serija 12.20 Privatna praksa, serija 13.15 Jednom davno, serija 14.10 Bogoboja`ljive namigu{e, serija 15.05 Da, draga, serija 16.00 Malkolm u sredini, serija 16.45 Svi vole Rejmonda, serija 17.40 Vill i Grejs, serija 18.10 Ludnica u Klivlendu, serija 18.35 [kola za parove, serija 19.00 Da, draga, serija 20.00 Privatna praksa, serija 20.55 Dodir, serija 22.00 Neobi~na porodica, serija 23.00 Uvijek je sun~ano u Filadelfiji?, serija 23.25 Seks i grad, serija 00.25 Da, draga, serija

FOX CRIME

10.55 Red i zakon, serija 11.40 Ubila~ki nagon, serija 12.30 Pisac i detektiv, serija 13.20 Pisac i detektiv, serija 14.10 [ah-mat, serija 15.00 Prevaranti, serija 15.50 Red i zakon: Zlo~ina~ke namjere, serija 16.40 Alias, serija 17.30 D`ordan, serija 18.20 Bjekstvo iz zatvora, serija 19.10 Za{titnica svjedoka, serija 20.00 Red i zakon, serija 20.55 Nepogre{ivi Instinkt, serija 21.45 Detektiv na Floridi, serija 22.35 Zlo~in, serija 23.25 Brojevi, serija 00.15 Red i zakon: Zlo~ina~ke namjere, serija 01.05 Alias, serija 01.50 D`ordan, serija

HBO

06.00 Tron: Nasljedstvo 08.05 Victor, film 09.40 @ivot poslije `ivota, film 11.45 Legenda o medvjedu 13.10 Filmovi i zvijezde, serija13.35 Secretariat 15.40 Jedi, moli, voli, film 18.00 Avalon 20.05 Jedna za put 21.50 Igra prijestolja, serija 3 22.50 Posrednici 00.40 Prolazna slava III, serija 01.10 Verso, film 02.50 Raketni trio, film 04.25 Tajni prozor, film

CINESTAR

09.00 Svadbena torta, igrani film 11.00 Dobar ~ovjek u Africi, igrani film 15.00 Zelena polja, igrani film 17.00 Seks i doru~ak, igrani film 19.00 @eljezni grad, igrani film 21.00 Stravi~ne legende, igrani film 23.00 Pono}no krstarenje, igrani film 01.00 Duga, igrani film

Me{anovi}, junak Slobode protiv Zrinjskog

Bio bi kraj da nismo dobili

OSLOBO\ENJE
SARAJEVSKO IZDANJE
utorak, 17. april/travanj 2012.

44 -45. strana

Transplantacijski tim Klini~kog centra Univerziteta u Sarajevu

Papa napunio 85 godina
Poglavar Rimokatoli~ke crkve Papa Benedikt XVI ju~er je napunio 85 godina, a dan je proveo kao i svaki drugi radni dan. Katoli~ki duhovni vo|a ranije je saop}io kako ne `eli nikakvo posebno slavlje povodom svog ro|endana, ali je ve~er proveo s bratom Georgom Ratzingerom i gostima iz njegove rodne Bavarske. Joseph Ratzinger, koji je ro|en 16. aprila 1927. godine u gradi}u Merktl am Inn u Bavarskoj, u obitelji policajca i kuharice, za poglavara Rimokatoli~ke crkve izabran je 19. aprila 2005. godine kao 265. papa, kada je i preuzeo ime Benedikt XVI. Tako }e duhovni lider u ~etvrtak obilje`iti sedmu godi{njicu od izbora za papu. U periodu od sedam godina koje je proveo kao papa, obi{ao je 23 destinacije u svijetu i 27 u Italiji. Kao jedan od najve}ih problema s kojima se u okviru slu`bovanja susreo, zabilje`eni su navodi o pedofiliji.

Dr. Faris Gavrankapetanovi} sa ~lanovima transplantacijskog tima na pres-konferenciji

Foto: Didier TORCHE

PET @IVOTA SPA[ENO
Nakon nedavne uspje{no obavljene kadaveri~ne transplantacije na Klini~kom centru Univerziteta u Sarajevu, gdje je zahvaljuju}i donoru organa, na{oj novinarki 34-godi{njoj Jasmini Durakovi}, transplantirane organe dobilo i na taj na~in spa{eno pet osoba, ju~er je u Institutu za nau~noistra`iva~ki rad KCUS-a na pres-konferenciji organizovanoj tim povodom saop{teno kako se pacijenti kojima su transplantirani bubrezi, jetra i ro`nja~a osje}aju dobro i da je kriti~ni period iza njih. Transplantacijski tim KCUSa, koji su ~inili ljekari sa nekoliko klinika (urolo{ka, za o~ne bolesti, abdominalna hirurgija, anesteziologija), te generalni direktor prof. dr. Faris Gavrankapetanovi}, ovom prilikom su zahvalili porodici donora. “Na Klini~kom centru Univerziteta u Sarajevu u no}i izme|u

Zahvaljuju}i donoru organa, na{oj novinarki Jasmini Durakovi}, nakon obavljenih transplantacijskih zahvata svi pacijenti se osje}aju dobro i krizni period je iza njih
5. i 6. aprila ove godine transplantacijski timovi su uspje{no obavili pet implantacija i ~etiri transplantacije. Tom prilikom izdvojio bih tim urologa koji su uradili tri eklantacije bubrega i tri transplantacije bubrega. Oni su krenuli ujutro donorskom transplantacijom, u me|uvremenu se pojavio donor organa, tako da su oni nastavili raditi 24 sata transplantacioni zahvat. Taj tim su ~inili prof. dr. Damir Aganovi}

i magistri Almir Prci} i Osman Had`iosmanovi}, zatim anesteziolozi prim. dr. Aida Tahmi{~ija i Selma Vanis” podsjetio je dr. , Gavrankapetanovi}. ^lanica tima dr. Edina Leki}, koordinatorica za kadaveri~nu transplantaciju, kazala je kako je ova transplantacija omogu}ila ovu, do sada najobimniju kadaveri~nu transplantaciju, naglasiv{i da su svi pacijenti dobro. Dr. Enra Sulji}, {efica Neurolo{ke klinike KCUS-a, kazala je kako je mo`dana smrt pacijenta ta~ka sa koje nema povratka. “To je klju~an momenat koji treba objasniti rodbini. Ne postoji nijedna ustanova ili ljekar na svijetu koji to mo`e promijeniti. Druga stvar je da li je to vjerski opravdano. Bilo je vi{e okruglih stolova na kojima su u~estvovali pripadnici svih konfesija. Nijedna vjera ne zabranjuje ovaj ~in niti ga smatra skrnav-

ljenjem. Naprotiv, to je ~in koji je preporu~en i dostojan ~ovjeka za koji }e Bog dati nagradu svima onima koji su u tome u~estvovali” kazala je dr. Sulji}. , [ef abdominalne hirurgije KCUS-a dr. Zuhdija Kandi} rekao je kako se na transplantaciju jetre dugo ~eka i tek dvije ili tri osobe imaju priliku da odu na `ivotno va`nu transplantaciju. “Moramo usmjeriti populaciju BiH na davanje organa koje spa{ava `ivot. [est pacijenata je spa{eno jednim donorom. Ne samo bubrega i jetre nego i drugih organa, kao {to su srce, crijeva i pankreas” kazao je dr. Kandi}. , Ljekari Klini~kog centra Univerziteta u Sarajevu su jo{ jednom ukazali na va`nost dono{enja zakona prema kojem rodbina i srodnici ne}e mo}i osporiti `elju osobe koja je potpisala donorsku karticu da donira svoje organe. Mr. BABI] tao ka samom sjeveru SAD-a, do Minesote, uz najja~e udare u Oklahomi i Kanzasu, javila je Fena. Vlasti su navele da sirene za uzbunjivanje stanovni{tva nisu ozna~ile opasnost u gradi}u Vudvard, koji je najte`e pogo|en, a sumnja se da nisu radile po{to je munja prethodno pogodila kontrolni toranj. Za sada je poznato da je nastradao Frenk Hobi i njegove dvije k}erke stare pet i sedam godina, koji su `ivjeli u monta`noj ku}i, kao i jedna desetogodi{nja djevoj~ica nekoliko kilometara dalje. Zvani~nici su pozvali stanovnike da se ne oslanjaju samo na sirene za uzbunjivanje ve} da prate i vijesti na televiziji i radiju, kako bi bili upoznati s vremenom kada bi tornado mogao da udari. U gradu Wichita, u Kanzasu, uni{teno je stotinjak monta`nih ku}a, ali, nasre}u, nije bilo nastradalih i te`e povrije|enih.

Katedrala od kartona na Novom Zelandu
Novozelandska anglikanska crkva izgradit }e privremenu katedralu od kartona u potresom ra zru{enom Christchurchu dok se bude radilo na trajnom rje{enju. Potres magnitude 6,3 stepena po Richteru uni{tio je grad Christchurch na Novom Zelandu u februaru pro{le godine, a tamo{nja katedrala sravnjena je sa zemljom. Kar tonska katedrala visine 25 metara, koja ko{ta 4,1 milion dolara, bi}e izgra|ena nedaleko od o{te}ene katedrale i zavr{ena do decembra. Bit }e napravljena od kar tonskih cijevi, a djelo je japanskog arhitekte [igerua Bana. Katedrala }e imati kapacitet od 700 mjesta za sjedenje. Privremena struktura, koja je otporna na vlagu, sunce, vjetar i vatru, projektovana je da traje najmanje 20 godina.

POSLJEDNJE VIJESTI
SOKOLOVI] - KOLONIJA: JEDNA OSOBA RANJENA - Jedna osoba je ranjena u pucnjavi koja se dogodila sino} oko 20 sati u ilid`anskom naselju Sokolovi} - Kolonija. - Incident se dogodio u ulici Huseina \oze do broja 184. Jedna osoba je pucala iz vatrenog oru`ja, a ranjen je jedan gra|anin u desnu potkoljenicu i prevezen je u KUM KCUS-a, re~eno je u MUP-u Kantona Sarajevo. Nezvani~no oplja~kana je i prodavnica u Hrasnici, a po~inioci su najvjerovatnije iste osobe iz Sokolovi} - Kolonije za kojima policija traga, prenosi Klix.ba. ELVIR ZEC PREMINUO U BOLNICI - Ju~er, dva dana nakon udesa u naselju Mravinjac kod Gora`da, Elvir Zec (1989) je preminuo u bolnici Ko{evo. U istom udesu, koji se desio u subotu, povrije|en je i Elfad Herak (1990), a njegovo zdravstveno stanje i ju~er je bilo te{ko. Ta~an uzrok nesre}e bit }e poznat po okon~anju istrage, koju vodi gora`danski MUP. (Z. \.) AMERI^KO-FILIPINSKI MANEVRI - Sjedinjene Dr`ave i Filipini, anga`irani u borbi s Pekingom oko suvereniteta nad filipinskim morskim prostorom, zapo~eli su ju~er velike zajedni~ke vojne manevre. Vi{e od 6.000 ameri~kih i filipinskih vojnika u~estvovat }e do 27. aprila u vje`bama organiziranim na filipinskom arhipelagu.

Olujno nevrijeme u Oklahomi

Foto: Klix.ba

Pucnjava ispred stadiona Grbavica
Policija traga za tri osobe koje su u ponedjeljak nave~er nakon sva|e u~estvovale u pucnjavi u Ulici Topal Osman-pa{e nedaleko od stadiona Grbavica u Novom Sarajevu. Prema prvim podacima, u ovom incidentu nije bilo povrije|enih. U MUP-u Kantona Sarajevo potvrdili su da je do sva|e izme|u vi{e osoba do{lo u 18.49 sati. Kako saznajemo, na mjestu doga|aja policija je tokom uvi|aja prona{la pet ~ahura. Pucnjavi je prethodila sva|a grupe mladi}a koji su potom izvadili no`eve, nakon ~ega je do{lo do pucnjave. Nakon pucnjave, u~esnici ovog incidenta su se razbje`ali, a o~evici incidenta su vidjeli da se jedan od mladi}a odvezao u audiju. D. P.

Tornado odnio {est `ivota
[est osoba poginulo je u Oklahomi, kada je kroz tu ameri~ku saveznu dr`avu protutnjao smrtonosni tornado, javljaju ameri~ki mediji. Sna`an olujni sistem, s vi{e od 120 tornada, formiran je na jugu Teksasa i tokom dana se kre-