SADRŽAJ UVOD......................................................................................................................................... 1 1. UOPŠTENO O ŠPEDITERSKOJ DELATNOSTI ................................................................

2 1.1. Nastanak i razvoj špedicije .................................................................................................. 2 1.2. Opšti pojmovi u oblasti špedicije ........................................................................................ 2 1.2. Podela rada i specijalizacija špediterskih preduzeća ........................................................... 3 2. RAZVOJ I ORGANIZACIJA ŠPEDITERSKE DELATNOSTI KOD NAS l U SVETU .... 5 2.1. Razvoj špediterske delatnosti na ovim prostorima .............................................................. 5 2.2. Uloga i zadaci međunarodnog špeditera.............................................................................. 6 2.3. Unutrašnja organizacija špediterskog preduzeća................................................................. 7 2.3. Organizovanost špediterskih preduzeća u međunarodnim okvirima................................... 8 3. ZAKONSKI PROPISI l UZANCE O ŠPEDITERSKOJ DELATNOSTI ........................... 11 3.1. Naša regulativa .................................................................................................................. 11 3.2. Evropski i anglosaksonski sistem ...................................................................................... 11 3.2.1. Evropski sistem .............................................................................................................. 11 3.2.2. Anglosaksonski sistem ................................................................................................... 12 3.3. Skraćenice u trgovačkoj terminologiji............................................................................... 13 3.3.1. Opšte uzanse za promet robom....................................................................................... 13 3.3.2. Incoterms 2000. .............................................................................................................. 14 3.3.3. Ostale uzance.................................................................................................................. 14 4. PREVOZNE l ŠPEDITERSKE TARIFE ............................................................................. 17 4.1. Uopšteno o tarifama........................................................................................................... 17 4.1.1. Tarifska načela................................................................................................................ 17 4.1.2. Tarifski pojmovi ............................................................................................................. 18 4.2. Prevozne tarife................................................................................................................... 19 4.2.1. Železničke tarife ............................................................................................................. 20 4.2.2. Tarife u pomorskom transportu ...................................................................................... 23 4.2.2.1. Tarife u linijskoj plovidbi ............................................................................................ 23 4.2.2.2. Konferencijske tarife ................................................................................................... 24 4.2.2.3. Naplaćivanje vozarinskih dodataka u pomorskom transportu..................................... 24 4.2.3. Tarife u rečnom transportu ............................................................................................. 25 4.2.4. Tarife u drumskom transportu ........................................................................................ 26 4.2.5. Tarife u vazdušnom transportu ....................................................................................... 26 4.2.6. Ostale tarife..................................................................................................................... 26 4.3. Špediterske tarife ............................................................................................................... 27 4.3.1. Problematika usluga i tarifa............................................................................................ 27 4.3.2. Tehnika špediterskih tarifa ............................................................................................. 28 5. TARIFNI POSLOVI ............................................................................................................ 31 5.1. Akvizicija .......................................................................................................................... 31

5.2. Praćenje tržišta ...................................................................................................................31 5.3. Instradacija .........................................................................................................................32 5.4. Informacije i ponude ..........................................................................................................33 5.4.1. Informacije ......................................................................................................................33 5.4.2. Ponude.............................................................................................................................33 5.5. Sklapanje ugovora o špediciji ............................................................................................34 5.6. Reklamacije........................................................................................................................35 5.6.1. Kontrola dokumenata......................................................................................................35 5.6.2. Manje zaračunati troškovi...............................................................................................35 5.6.3. Više zaračunati troškovi..................................................................................................35 5.6.4. Gubitak ili oštećenje robe u transportu ...........................................................................36 5.6.5. Prekoračenje roka isporuke.............................................................................................37 5.6.6. Ostali zahtevi za obeštećenjem .......................................................................................38 5.7. Refakcije i provizije ...........................................................................................................38 5.7.1. Refakcije .........................................................................................................................38 5.7.2. Provizije ..........................................................................................................................39 6. KARAKTER ROBE U MEĐUNARODNOM PROMETU.................................................41 6.2. Carinska linija ....................................................................................................................41 6.2. Carinski putevi ...................................................................................................................41 6.3. Carinsko područje ..............................................................................................................42 6.4. Carinski pogranični pojas...................................................................................................43 6.5. Carinska obaveza i carinski obveznik................................................................................44 6.5.1. Carinska obaveza ............................................................................................................44 6.5.2. Podložnost plaćanju carine..............................................................................................44 6.5.3. Nastanak i prestanak carinske obaveze...........................................................................44 6.6. Carinski obveznik ..............................................................................................................45 6.7. Carinska roba .....................................................................................................................46 6.7.1. Pojam i karakteristike carinske robe ...............................................................................46 6.7.2. Vrste carinske robe..........................................................................................................48 6.7.2.1. Carinska roba i smer njenog kretanja...........................................................................48 6.7.2.2. Carinska roba i karakteristike njenog prometa ............................................................49 6.7.2.3. Carinska roba i karakter i način njenog uvoza - izvoza ...............................................49 6.7.2.4. Carinska roba i obaveza plaćanja carine ......................................................................49 6.8. Carinska vrednost robe.......................................................................................................51 6.8.1. Troškovi prevoza i dopreme robe ...................................................................................51 6.8.2. Troškovi transportnog osiguranja ...................................................................................51 6.8.3. Posredničke i komisione provizije ..................................................................................52 6.8.4. Troškovi pribavljanja dokumentacije..............................................................................52 6.8.5. Troškovi ambalaže ..........................................................................................................52 6.8.6. Dažbine i prevozne takse ................................................................................................52 6.9. Prijavljivanje carinske robe................................................................................................52 6.10. Carinski nadzor ................................................................................................................53

6.11. Smeštaj carinske robe ...................................................................................................... 55 6.11.1. Železničko - carinski magacin...................................................................................... 56 6.11.2. Carinsko skladište......................................................................................................... 56 6.11.3. Carinsko smestište ........................................................................................................ 57 6.11.4. Konsignaciono skladište ............................................................................................... 58 6.11.5. Specijalizovano skladište strane robe i robe domaće proizvodnje ............................... 59 6.11.6. Centralno skladište ....................................................................................................... 60 6.11.7. Slobodna carinska prodavnica ...................................................................................... 61 6.11.8. Druge prostorije i prostori ............................................................................................ 62 6.11.9.Slobodne i carinske zone ............................................................................................... 63 7. POSLOVI UVOZA .............................................................................................................. 65 7.0. Dispozicija ......................................................................................................................... 65 7.1. Pozicioniranje .................................................................................................................... 67 7.2. Disponiranje ...................................................................................................................... 67 7.3. Osiguranje.......................................................................................................................... 68 7.4. Doprema robe .................................................................................................................... 69 7.5. Aviziranje i prijem robe..................................................................................................... 69 7.6. Carinjenje .......................................................................................................................... 71 7.6.1. Isprave u carinskom postupku ........................................................................................ 71 7.6.1.1. Jedinstvena carinska isprava (JCI) .............................................................................. 72 7.6.1.2. Carinska isprava za prijavljivanje robe (CIPR)........................................................... 73 7.6.2. Postupak carinjenje robe................................................................................................. 76 7.6.2.1. Podnošenje potrebne dokumentacije (JCI i drugih propisanih isprava) ...................... 77 7.6.2.2. Prijem i pregled dokumentacije (JCI i drugih propisanih isprava).............................. 78 7.6.2.3. Pregled carinske robe .................................................................................................. 79 7.6.2.4. Obračun i naplata carine i drugih uvoznih dažbina ..................................................... 81 7.6.2.5. Ostale aktivnosti u postupku carinjenja....................................................................... 83 7.7. Otprema robe komitentu (korisniku) ................................................................................. 85 7.8. Zbirni transport .................................................................................................................. 86 7.9. Obračun i fakturiranje........................................................................................................ 88 8.0. Dispozicija ......................................................................................................................... 93 8.1. Pozicioniranje .................................................................................................................... 95 8.2. Osiguranje tovarnog prostora ............................................................................................ 96 8.2.0. Otprema robe železničkim transportom ......................................................................... 97 8.2.1. Otprema pomorskim transportom................................................................................... 98 8.2.2. Otprema robe rečnim transportom.................................................................................. 99 8.2.3. Otprema drumskim transportom..................................................................................... 99 8.2.4. Otprema ostalim prevoznim sredstvima ......................................................................... 99 8.3. Ispostavljanje prevoznih isprava ..................................................................................... 100 8.3.0. Način popunjavanja ...................................................................................................... 100 8.3.1. Isprave koje ispostavlja prevoznik ............................................................................... 102

8.3.2. Ostale isprave koje se prilažu uz otpremna dokumenta................................................103 8.4. Utovar/ukrcaj robe ...........................................................................................................103 8.5. Osiguranje ........................................................................................................................104 8.6. Carinjenje .........................................................................................................................105 8.7. Aviziranje otpreme...........................................................................................................106 8.8. Zbirni transport ................................................................................................................107 8.9.1. Transportna potvrda (FCT) ...........................................................................................108 8.9.2. Teretnica za kombinovani prevoz (FBL) ......................................................................108 8.9.3. Skladišna potvrda (FWR)..............................................................................................109 8.9.4. Potvrda pošiljaoca za prevoz opasne robe (SDT) .........................................................109 8.10. Obračun i fakturisanje izvršene usluge ..........................................................................109 9. POSLOVI TRANZITA.......................................................................................................113 9.0. Ugovaranje tranzita ..........................................................................................................113 9.1. Tranzit: kopno — more....................................................................................................114 9.1.0. Dispozicija ....................................................................................................................114 9.1.1. Prijem robe....................................................................................................................114 9.1.2. Otprema robe.................................................................................................................115 9.1.3. Zaključenje posla ..........................................................................................................115 9.2. Tranzit more — kopno.....................................................................................................116 9.2.0. Dispozicija ....................................................................................................................116 9.2.1. Prijem robe prispele brodom.........................................................................................116 9.2.2. Otprema robe.................................................................................................................117 9.2.3. Zaključenje posla ..........................................................................................................118 10. SAJAMSKI POSLOVI .....................................................................................................119 10.0. Akvizicija sajamskih poslova.........................................................................................119 10.1. Prijem i smeštaj izložbenih eksponata ...........................................................................120 10.2. Pakovanje i otprema eksponata nakon završetka sajma.................................................121 10.3. Tehnologija sajamskog posla .........................................................................................122 10.4. Obračun i fakturisanje špediterske usluge .....................................................................122 11. POSLOVI TRANSPORTA l SKLADIŠTENJA ROBE...................................................125 11.0. Utovar, istovar i pretovar robe .......................................................................................125 11.0.0. Vrste robnih manipulacija...........................................................................................125 11.0.1. Vrste mehanizacije i pribora .......................................................................................126 11.0.2. Utovar železničkih vagona..........................................................................................127 11.0.3. Utovar u brodove ........................................................................................................132 11.1. Loko-prevozi..................................................................................................................133 11.2. Uskladištenje robe..........................................................................................................134 11.2.0. Vrsta skladišta .............................................................................................................134 11.2.1. Principi uskladištenja ..................................................................................................136 11.3. Pakovanje robe...............................................................................................................137 11.3.0. Vrste ambalaže............................................................................................................137

11.3.1. Ambalaža za prekomorski transport ........................................................................... 138 11.3.2. Pakovanje robe u železničkom transportu .................................................................. 138 11.4. Obeležavanje pošiljaka .................................................................................................. 139 11.5. Savremene transportne tehnologije ............................................................................... 140 11.5.0. Paletizacija.................................................................................................................. 141 11.5.1. Kontejneri ................................................................................................................... 142 11.5.2. Kombinovani (integralni) transport ............................................................................ 143 11.6.0. Postupak sa vozilima pod režimom TIR .................................................................... 145 11.6.0.0. Tehnički uslovi za vozila......................................................................................... 145 11.6.0.1. Opis karneta TIR ..................................................................................................... 146 11.6.0.2. Način carinske kontrole ........................................................................................... 146 11.6.1. Postupak sa ATA-karnetom ....................................................................................... 147 12. SPECIJALNI POSLOVI ŠPEDITERA............................................................................ 149 12.0. Kontrola kvalitete i kvantitete robe ............................................................................... 149 12.0.0. Kontrola kvalitete ....................................................................................................... 149 12.0.1. Kontrola kvantiteta ..................................................................................................... 150 12.0.2. Preuzimanje robe ........................................................................................................ 151 12.1. Uzimanje uzoraka .......................................................................................................... 152 12.2. Praćenje transporata....................................................................................................... 153 12.3. Doleđivanje.................................................................................................................... 154 12.4. Izdavanje garantnih pisama ........................................................................................... 155 12.5. Zastupanje u slučaju generalne havarije........................................................................ 155 12.6. Naplata robe................................................................................................................... 156 12.7. Poslovi lizinga ............................................................................................................... 157 12.7.1. Lizing kontenera ......................................................................................................... 157 12.7.2. Leasing prevoznih sredstava....................................................................................... 158 12.8. Ostali specijalni poslovi................................................................................................. 158 13. POMORSKO TRŽIŠTE ................................................................................................... 159 13.0. Vrste brodova i linija ..................................................................................................... 159 13.0.0. Tipovi trgovačkih brodova ......................................................................................... 159 13.0.1. Vrste plovidbe ............................................................................................................ 161 13.0.1.0. Slobodna plovidba ................................................................................................... 161 13.0.1.1. Linijska plovidba ..................................................................................................... 161 13.0.2. Konferencije ............................................................................................................... 162 13.1.0. Ugovori o prevozu morem.......................................................................................... 163 13.1.1. Booking note .............................................................................................................. 163 13.1.2. Oficirska potvrda ........................................................................................................ 163 13.1.3. Parcel-receipt .............................................................................................................. 164 13.1.4. Potvrda skladišta......................................................................................................... 164 13.1.5. Teretnica ..................................................................................................................... 164 13.1.6. Skladišnica.................................................................................................................. 165

13.1.7. Izručnica......................................................................................................................165 13.1.8. Manifest ......................................................................................................................166 13.1.9. Havarijska obveznica ..................................................................................................166 13.1.10. Protest........................................................................................................................166 13.1.11. Konzularne fakture....................................................................................................166 13.1.12. Cover note .................................................................................................................166 13.1.13. Letter of lien..............................................................................................................166 13.1.14. No cure — no pay .....................................................................................................167 13.1.15. Engleska polisa .........................................................................................................167 13.1.16. Vremenska tablica.....................................................................................................167 13.2. Lučko-agencijske isprave kod utovara/istovara.............................................................167 14. PRIMENA INFORMATIKE U ŠPEDICIJI ....................................................................169 14.0. Špediterski informacioni sistem.....................................................................................169 14.0.0. Pojam informacionog sistema.....................................................................................169 14.0.1. Tokovi informacija......................................................................................................170 14.1. Osnovne pretpostavke za projektovanje špediterskog informacionog sistema..............170 14.1.0. Hardver........................................................................................................................170 14.1.1. Softver.........................................................................................................................170 14.1.2. Kadrovi........................................................................................................................171 14.1.3. Organizaciona forma...................................................................................................171 14.2. Primer uvođenja informacionog sistema u špediciji «Intercontinentale»......................171 14.2.0. Osnovni podaci o preduzeću .......................................................................................171 14.2.1. Elektronska obrada podataka (EOP) u «Intercont» grupaciji .....................................172 14.2.1.0. Hardver.....................................................................................................................172 14.2.1.1. Softver......................................................................................................................173 14.2.2. Pojednostavljenje formulara i obrazaca ......................................................................173 14.2.3. Programski moduli u INTERCONT-grupaciji............................................................173 14.2.4. Obrada matičnih podataka ..........................................................................................174 14.2.5. Osnovne aktivnosti na uvođenju EOP ........................................................................174 15. INCOTERMS 2000.........................................................................................................177 15.1. Pojam, svrha i ciljevi INCOTERMSA...........................................................................178 15.2. Pravne osnove INCOTERMSA .....................................................................................185 15.3. Donošenje i promene INCOTERMSA ..........................................................................186 PRIKAZ INCOTERMSA 2000. U SKRAĆENOJ FORMI....................................................189 15.4. Uzroci uvođenja INCOTERMS 2000. ...........................................................................189 15.4.1. Važnije promene Incotermsa 2000./1990. ..................................................................190 15.4.1.1. Incoterms termini skupa "E" ....................................................................................191 15.4.1.2. Incoterms termini iz skupa "F" ................................................................................192 15.4.1.3. Incoterms termini iz skupa "C" ................................................................................193 15.4.1.4. Incoterms termini iz skupa "D"................................................................................197 15.4.2. Primena Incoterms termina u spoljnotrgovinskom poslovanju...................................200

15.4.3. Klasifikacija Incoterms termina u skupove E, F, C i D.............................................. 201 15.4.4. Standarizacija pojmova u Incotermsu 2000................................................................ 202 15.4.5. Obaveze prodavca prilikom isporuke robe................................................................. 210 15.4.6. Prelaz rizika i troškova sa prodavca na kupca............................................................ 210 15.4.7. Važnije preporuke pri upotrebi INCOTERMS termina ............................................. 210 15.4.7.1. Incoterms termin skupa "E"..................................................................................... 211 15.4.7.2. Incoterms termini skupa "F".................................................................................... 211 15.4.7.3. Incoterms termini skupa "C" ................................................................................... 214 15.4.7.4. Incoterms termini skupa "D" ................................................................................... 217 15.4.8. INCOTERMS i ugovori o prevozu robe .................................................................... 222 15.4.9. Običaji u lukama ili u posebnim vrstama trgovine..................................................... 223 15.4.10. Određivanje mesta isporuke ..................................................................................... 224 15.4.11. INCOTERMS termini i carinjenje............................................................................ 224 15.4.12. INCOTERMS termini i pakovanje robe................................................................... 225 15.4.13. INCOTERMS termini i kontrola robe ...................................................................... 225 15.4.14. Primena INCOTERMS termina u pojedinim vrstama prevoza ................................ 225

Adekvatan prostor posvećen je prevoznim i špediterskim tarifama. – Izvod iz Opštih uzanci za promet robom.UVOD Sadržaj ove prezentacije razvrstan je prema redosledu poslova kako se oni obično obavljaju u preduzećima međunarodne špedicije. kao što su: – Opšti uslovi poslovanja međunarodnih špeditera. pomorskom tržištu. Obrađivana materija je razvrstana u trinaest poglavlja.instruktivnim. obrađeni su i sajamski poslovi i poslovi tranzita. do 12. Pored napred navedenog. kao što su uvoz i izvoz. – Incoterms 2000. kao i raznim transportnim ispravama koje se javljaju u praksi. pri čemu se prvih pet i poslednje trinaesto mogu smatrati informativno . – Izvod iz Zakona o obaveznim odnosima i – prikaz najvažnijih obrazaca koji se spominju u tekstu kao i skraćenice koje se upotrebljavaju u radu. Poslovi uvoza i izvoza obrađeni su detaljnije. Osim standardnih špediterskih delatnosti. razrađuje tehnika i tehnologija rada u pojedinim organizacionim delovima preduzeća međunarodne špedicije. – Izvod iz Zakona o prometu robe i usluga sa inostranstvom. iako se svako špeditersko preduzeće ne bavi takvim poslovima. a delatnosti su poređane približno onim redom kako je to uobičajeno u organizacionim šemama većeg broja špediterskih preduzeća. 1 . priloženi su važniji akti značajni za rad špediterskih preduzeća. sadržaj i popis korišćene literature. – Revidirane Američke spoljnotrgovinske definicije. dok se u poglavljima 6.

Špediter.). podela odgovornosti između prevoznika i korisnika usluga prevoza.1. 1. U novonastaloj situaciji trgovci više nisu bili u stanju dostavljati robu kupcima sami i u sopstvenim prevoznim sredstvima. dok se u praktičnoj primeni prevodi sa »poslati«. Tadašnji mletački trgovci su u trgovini sa alpskim i prekoalpskim zemljama koristili posrednike koji su se brinuli o sigurnom prevozu robe koja je u Veneciju dopremana morem. delikatnost samog posla zahtevala je da iste obavljaju neutralne osobe. devizne. usled društvene podele rada. sanitarne i druge propise u odnosnim zemljama. nepoznata prekomorska tržišta. pa se te potvrde smatraju prvim transportnim ispravama. Nastanak i razvoj špedicije Smatra se da začeci špedicije potiču još iz trinaestog veka. kod nas.na osnovu podele rada – tražili posrednike u realizaciji sve složenijih prevoznih procesa. ne 2 .1. odvojio saobraćaj od trgovine. a na moru nije zavisio toliko od vremenskih (ne)prilika. autotransportno poduzeće. 1.more . Takvi posrednici bavili su se iznajmljivanjem prevoznih sredstava ali su istovremeno davali trgovcima i potrebne savete pod kakvim uslovima da prodaju robu. kraće š p e d i c i j a . Složenost odnosa između saobraćaja i trgovine. Pri tome je važno da se pravi razlika između prevoznika (vozara) i špeditera. tretira kao spoljnotrgovinska. kao i potrebu da se između saobraćaja i trgovine postavi posrednik koji će organizovati prevoz robe. Me đušpe diter je pravna ili fizička osoba na koju je (glavni) špediter preneo izvršenje dela nekog špediterskog posla. tako se sada. Opšti pojmovi u oblasti špedicije Reč »špediter«. u špediterskoj delatnosti se susrećemo i sa pojmom »međušpediter« i »podšpediter«. a delatnost koju on obavlja naziva se špediterska delatnost. tako i kupac. Kao što se ranije odvojila trgovina od proizvodnje. što se kod nas ne baš retko poistovećuje. iziskivala je usavršavanje prevoznih isprava. već su . a sam transport mogao se odvijati na železnici po voznom redu. ti su posrednici kupcima predavali robu uz potpis na jednoj vrsti izdatnice-priznanice. takav organizator prevoza trebao je pošiljaocu (prodavcu) potvrditi prijem robe radi prevoza i preuzeti obavezu da će robu uredno prevesti i predati pimaocu (kupcu) u ugovorenom mestu. obzirom da praktično i nema špeditera koji se bave unutrašnjom organizacijom prevoza. Pojava parobroda i železnice u prvoj polovini devetnaestog veka izazvala je revoluciju u međunarodnoj trgovinskoj razmeni. Razvoj međunarodne trgovine. pogotovo kad se radilo o kombinovanim prevozima. kao i carinske. najčešće u kombinovanom prevozu kopno . što se može prevesti kao »odrešiti«. razna ograničenja i sl. Vozar je pravna (ili fizička) osoba koja prevozi robu (npr. Ovakav razvoj transportnih sredstava neminovno je nametao potrebu za stvaranjem takve uslužne organizacije koja bi poznavala specifičnosti železničkog i pomorskog transporta. »urediti«. Na odredištu. naime. Nadalje. u koje će imati poverenje kako prodavac. do tada. Roba iz evropskih zemalja mogla se transportovati brzo i ekspeditivno na. dok špediter organizuje transport robe raznim (tuđim) prevoznim sredstvima od prodavca do kupca. UOPŠTENO O ŠPEDITERSKOJ DELATNOSTI Špedicija je jedna od grana privredne delatnosti koja se. Preuzimajući brigu o organizaciji prevoza. Na taj način nastale su prevozne isprave koje se još i danas usavršavaju. a bio je jeftiniji i brži. pogotovu nakon otkrića prekomorskih zemalja. Spomenuta sredstva mogla su prevoziti znatno veće količine robe nego što je to bilo moguće ranije. zahtevao je prebacivanje sve većih količina roba između evropskog kontinenta i novih zemalja. Takav posrednik naziva se špediter. iz doba prosperiteta Venecije. odnosno »špedicija« je latinskog porekla i nastala je od reči »expedire«.2. Osim pojma »špediter«.kopno. železnica. avio-prevoznik i dr. »otpremiti«.

Pomorski (lučki) špediteri organizuju prevoz robe pomorskim prevoznim sredstvima. odnosno: — prema teritorijalnom djelokrugu rada ili — prema osnovnim karakteristikama poslovanja. Tada za rad podšpeditera špediter odgovara. U stvari. skladištenjem. rekom itd. osiguranjem brodskog prostora. podšpeditera. U tom slučaju. ali odgovara za njegov izbor. To može biti slučaj kad špediter nema organizovanu sopstvenu službu u nekom mestu iz kojeg treba da otpremi robu. carinjenjem i drugim poslovima za račun kontinentalnih i pomorskih špeditera. uključujući prijem. Međutim. zatim osiguranjem. carinjenjem. odnosno pomorskih špeditera. Kontinentalni špediteri organizuju prevoz robe železničkim. Granični špediteri imaju sedišta na frekventnim graničnim prelazima i uglavnom se bave zbirnim prometom. a isto tako se i pomorski špediteri bave poslovima kontinentalne špedicije (imaju u privrednim centrima u unutrašnjosti svoje filijale). tj. izvozu i tranzitu (može i unutar granica svoje zemlje). što je čest slučaj u međunarodnom transportu.2. Preduzeća za međunarodnu špediciju preuzimaju i realizuju poslove transporta robe u uvozu. za drvo. carinjenje. žitarice i sl. tj. bave se prijemom robe u luci i njenom otpremom morem. a obično se dele na: –preduzeća za kontinentalnu špediciju. 1.). bave poslovima pomorske špedicije (imaju u lukama svoje filijale). Podela rada i specijalizacija špediterskih preduzeća Špediterska poduzeća se mogu deliti prema različitim kriterijumima. vazdušnim i rečno-kanalskim putevima i prevoznim sredstvima. već ga radije prepušta tamošnjem špediteru uz proviziju ili na bazi reciprociteta. drumom. distribucijom i drugim poslovima u vezi sa organizovanjem transporta robe između prodavca i kupca. otpremu. Preduzeća za un ut r a š nju š pe dic ij u preuzimaju i realizuju poslove koji ne prelaze državnu granicu zemlje u kojoj je sedište odnosne špedicije. osim u slučaju ako je podšpeditera odabrao sam komitent (glavnog) špeditera. naftu. uskladištenje i distribuciju robe kao i druge poslove u vezi s tim. sajamske (organizovanje dopremeotpreme izložbene robe na sajmove). za rad međušpeditera špediter ne odgovara. kao i špeditere koji se specijalizuju za organizaciju transporta određene vrste robe (npr. Prema teritorijalnom principu špediterska preduzeća se mogu podeliti na preduzeća za unutrašnju i preduzeća za međunarodnu špediciju.). železničke (osnovani od strane železnice sa ciljem da se što više robe prevozi železnicom). jer se i kontinentalni špediteri npr. je osoba na koju je (glavni) špediter preneo u celini izvršenje nekog špediterskog posla1. prijemom robe koja je prispela morem i njenom daljom otpremom u unutrašnjost kopnenim prevoznim sredstvima (železnicom. već su to većinom filijale (ispostave) kontinentalnih. Kod nas ne postoji specijalizacija (osim možda »Feršped« kao 1 Postavlja se pitanje da li uop{te postoji razlog da {pediter u celosti poveri neki posao drugom {pediteru 3 . Podš pediter. reekspedicijama.može uvek sam da obavi sve poslove a posebno ne na celom prevoznom putu (transportnom lancu). međušpediteru. tj. pa obavljanje određenih manipulacija u pojedinim mestima poverava drugom špediteru. Prema osnovnim karakteristikama poslovanja (specijalizaciji) špeditere možemo podeliti na zbirne (glavna im je delatnost zbirni promet). drumskim. Slično važi i za granične špeditere koji danas retko postoje kao samostalni špediteri. –preduzeća za pomorsku špediciju i –preduzeća za graničnu špediciju. u praksi. osiguranje. špediter koji je primio nalog od nalogodavca u tom slučaju prenosi u potpunosti izvršenje dobijenog naloga na treću osobu. u svetu nema striktne podele. pa ga ovaj zamenjuje u realizaciji čitavog posla. avionske (specijalizovani za vazdušne transporte). a ne isplati mu se da je formira samo za taj posao.

kao npr. neka špediterska preduzeća se ne bave svim poslovima. Ipak. 4 . sajamskim poslovima. već špediteri redovno preuzimaju svaki posao koji im se ponudi.železnički špediter).

početkom 1952. Budući da je na osnovu odredaba tog Zakona bila propisana ponovna registracija (kod okružnih privrednih sudova). dolazi i do osnivanja Zajednice poduzeća za međunarodnu špediciju tadašnje FNRJ. Filijale su u važnijim privrednim centrima i na graničnim prelazima mogle osnivati svoje ispostave. god. tako da se praktično mimo preduzeća »Transjug« nije mogla otpremiti nijedna pošiljka u inostranstvo. Uredbom o obavljanju poslova međunarodne špediterske službe iz 1949. Uredbom o spoljnotrgovinskom poslovanju. preduzeće »Transjug« je bilo jedino ovlašćeno da bude pošiljalac na prevoznim ispravama u ime izvoznika. god. sredinom prošlog stoleća. a o špediterima. neka dotadašnja preduzeća za međunarodnu špediciju.. rasformirano je preduzeće »Transjug« i osnovano više samostalnih preduzeća međunarodne špedicije u glavnim gradovima republika pod raznim imenima. radi zaštite zajedničkih interesa i zajedničkog nastupa pred organima tadašnje vlasti i uprave. Dotadšnje filijale preduzeća »Transjug« u Rijeci. Prelaskom na sistem decentralizacije i uvođenjem radničkog upravljanja. Dubrovnik) imalo svoje filijale koje su neposredno primale i realizovale dispozicije uvoznika i izvoznika. Americi i Australiji. Tranšped itd. znatno je pooštren kriterijum za odobravanje spoljnotrgovinskog poslovanja. Ubrzo zatim. Centrošped. nacionalizacije i konfiskacije nakon završetka Drugog svetskog rata. god. Šibeniku. Ranija centrala preduzeća »Transjug« u Beogradu. Pri Komori se osniva Sekcija za međunarodnu špediciju kao organ za rešavanje zajedničkih problema te delatnosti. odnosno filijalama stranih (nemačkih i austrijskih) špediterskih preduzeća moglo bi se govoriti tek u periodu između dva svetska rata. takođe postaje samostalno preduzeće pod imenom »Jugošped«. još su više proširene ingerencije i prava preduzeća »Transjug« u obavljanju poslova međunarodne špedicije. Na osnovu te Uredbe osniva se tadašnja Savezna spoljnotrgovinska komora. preduzeća za međunarodnu špediciju postaju njeni članovi a dotadašnja Zajednica preduzeća za međunarodnu špediciju FNRJ se rasformira. u savremenom smislu. RAZVOJ I ORGANIZACIJA ŠPEDITERSKE DELATNOSTI KOD NAS l U SVETU Špediterska delatnost se počela razvijati. god. nisu mogla biti registrovana i tako su silom zakona 5 . Caro & Jellinek itd. Africi. prilikom te nove registracije u toku 1963. odnosno autotransportnih preduzeća (npr. Od 1947. Split. znači i za poslovanje preduzeća za međunarodnu špediciju. Za izvršavanje špediterskih poslova preduzeće »Transjug« je u glavnim gradovima tadašnjih republika..2. preduzeća međunarodne špedicije se definitivno uvrštavaju u sklop spoljnotrgovinskih radnih organizacija. Na našim prostorima do razvoja špedicije došlo je nešto kasnije. U godinama koje su sledile dolazi do osnivanja novih preduzeća za međunarodnu špediciju koja su se razvila iz dotadašnjih preduzeća za unutrašnju špediciju. a svi uvoznici i izvoznici morali su poslove otpreme poveravati preduzeću »Transjug«. Za područje tadašnje Jugoslavije formirano je preduzeće »DETRANS«.1.). koje kasnije menja naziv u »TRANSJUG«. zbog pooštrenih uslova.). kao i u lukama (Rijeka. 2. kao strukovne špediterske asocijacije. Intereuropa. Šibenik. Sa donošenjem Zakona o prometu robe i usluga sa inostranstvom u 1962. što je vezano za komercijalno korišćenje ali i usavršavanje železnice i parobroda i pojačani promet dobara između evropskih država i tadašnjih kolonija u Aziji. Splitu i Dubrovniku postaju samostalna preduzeća sa istim imenom. god. na ovim prostorima su prestala da posluju razna privatna špediterska preduzeća koja su uglavnom bila pod prikrivenom ili neprikrivenom kontrolom pojedinih evropskih špediterskih firmi (Schenker. Razvoj špediterske delatnosti na ovim prostorima Merama sekvestracije..

Ukoliko bi prilikom izvršavanja tih poslova došlo do konfrontacije interesa društvene zajednice sa interesom špediterovog komitenta. Stručne poslove Grupacija je obavljala putem stalnih i povremenih komisija. januara 1987. Nije npr. a promenjen mu je i naziv u Udruženje saobraćaja PKJ. posredovanje kod naplate potraživanja. pružanje saveta pri ugovaranju poslova. utvrđuje uslove poslovanja svojih članova i definiše jedinstvene tarife (sajamske i dr. to su preduzeća međunarodne špedicije nastavila sarađivati u okviru te Komore ali preko novoformirane Komisije za međunarodnu špediciju. Međutim. čime se komitent oslobađa ulaganja u sopstvena skladišta i sopstveni vozni park. Grupacija za međunarodnu špediciju. između ostalih. što vredi za svaki privredni sistem. zastupanja kod generalne havarije. dolazi do transformacije tadašnje Savezne privredne komore u Privrednu komoru Jugoslavije koja je izvršavala svoje funkcije uglavnom preko opštih udruženja koja su na saveznom nivou formirana za pojedine privredne grane (delatnosti). franko vagon otpremna ili uputna stanica itd. špediter treba da vodi računa i o interesima privrede u celini.. a rad Grupacije koordinirao je sekretar Grupacije. te treba da svoju delatnost usmeri ka što kvalitetnijem izvršavanju spoljnotrgovinskih poslova uopšte. uštedama na ambalaži upotrebom kontenera i zakupljene ambalaže i sl. između ostalog i za granu saobraćaja. neosporno je da će on štititi interese svog komitenta.2. već je zadatak špeditera da savetuje prodavca-kupca još prilikom pregovaranja i sklapanja ugovora o kupoprodaji kako da kupi.prestala sa međunarodnim poslovanjem. ostvarivanjem refakcija na osnovu sopstvenih ili zajedničkih količina robe. kao stručna špediterska asocijacija čiji je zadatak da rešava zajedničke probleme svojih članova. odnosno proda robu. pored zaštite interesa svog komitenta. 2. Od 1. Sa razvojem proizvodnih snaga i odnosa u periodu koji je sledio. primenom optimalnih transportnih tehnologija. — transportno-tehničke prednosti uvežbanom radnom snagom pri manipulisanju sa robom. Tu se ne misli samo na tehničku stranu posla oko organizovanja prevoza i prijema robe. predstavlja ih kod međunarodne špediterske organizacije FIATA itd. OUSJ nije više imalo status pravnog lica. god. prevoznih sredstava i stručne radne snage. zbirnim prometom i sl. ipak se mogu ostvariti značajne prednosti korišćenjem usluga međunarodnih špeditera i to prvenstveno: — tarifske prednosti smanjenjem prevoznih troškova oblikovanjem optimalnih transportnih lanaca. Iako uvoznici-izvoznici mogu organizovati i sami prevoze robe u međunarodnom prometu.. čvrstim kalkulacijama ili paušalnim cenama (forfetom).). Osnovni zadatak međunarodnog špeditera je da svog nalogodavca oslobodi celokupne brige oko otpreme ili dopreme robe. — ostale prednosti npr. svejedno da li će roba biti prodata pod uslovima FOB ili CIF. Tako je u okviru Opšteg udruženja saobraćaja tadašnje Jugoslavije (OUSJ) osnovana. Savet špeditera dobro će doći da se izbegnu kasnije neugodnosti i zaključi posao 6 . Kako je tom prilikom ukinuta i Savezna spoljnotrgovinska komora i osnovana Savezna privredna komora. špediter treba da posavetuje svog komitenta kako da uskladi svoj posao i zahteve sa interesima zajednice. Uloga i zadaci međunarodnog špeditera Budući da je egzistencija međunarodnog špeditera zavisna od dobijanja poslova od uvoznika-izvoznika. ostvarivanjem povlašćenih vozarinskih stavova u svim saobraćajnim granama. kao i svih poslova s tim u vezi. — prednosti u distribuciji korišćenjem špediterovih skladišta. naplata pouzeća i sl. koordinira njihov rad.

odnosno uskladištenje robe. 1 Izvorni tekst Op{tih uslova objavljen je u dodatku ove knjige kao Prilog 1. on mora stalno pratiti sve promene koje se zbivaju ne samo u pojedinim granama transporta. — organizovanje zbirnog prometa. — zaključivanje ugovora o utovaru. već i sve ono što se zbiva u unutrašnjim i međunarodnim privrednim zbivanjima. — nalaženje najpovoljnijih prevoznih puteva i klauzula koje treba primeniti u međunarodnoj kupoprodaji i međunarodnom prevozu robe radi zaštite interesa komitenta. Da bi špediter mogao udovoljavati obavezama koje proističu iz delokruga njegovog rada. — uzimanje uzoraka. osiguranja. refakcija i drugih pogodnosti od stranih i domaćih prevoznika i drugih učesnika u realizaciji logističkih lanaca. — izdavanje špediterskih potvrda. a često puta i vrlo delikatni. — unutrašnja (loko) špedicija. — zaključivanje ugovora o osiguranju robe. — osiguranje povlastica.pod optimalnim uslovima. — zastupanje i obavljanje poslova u vezi sa carinjenjem robe (carinsko posredovanje). — zaključivanje ugovora o uskladištenju robe. U Opštim uslovima o poslovanju međunarodnih špeditera1 navedeno je da su špediterski poslovi naročito: — davanje stručnih saveta i učestvovanje u pregovorima radi zaključenja ugovora o međunarodnoj kupoprodaji sa aspekta transporta. sortiranju. — učestvovanje u naplati isporučene robe. — ostali poslovi uobičajeni u međunarodnoj špediciji. pretovaru. U transportu i tokovima roba stalno se pojavljuju novi momenti.. odnosno vršenju ovih i sličnih logističkih usluga. istovaru. — zaključivanje ugovora o prevozu u svim granama transporta. 7 . obimni i raznoliki. — ispostavljanje ili pribavljanje transportnih i drugih isprava. kao instrumenta u plaćanju u spoljnotrgovinskom prometu robe. utvrđivanje količine robe bez izdavanja certifikata. carinskih manipulacija itd. Unutrašnja organizacija špediterskog preduzeća Iako je struktura unutrašnje organizacije naših preduzeća za međunarodnu špediciju različita. — preduzimanje mera za obeštećenje u slučajevima gubitka. špediter neće biti u mogućnosti da udovolji ugovorenim obavezama. oštećenja ili zakašnjenja isporuke robe. — organizovanje multimodalnog i integralnog transporta robe i fizičke distribucije po sistemu »od vrata do vrata«. Kao što se vidi. — pribavljanje tranzitnih dozvola i ostalih dokumenata. — kontrola obračunske ispravnosti transportnih dokumenata te obračun transportnih i drugih troškova. samostalnim i specijalnim izložbama i sličnim priredbama u zemlji i inostranstvu. 2. — organizovanje doleđivanja.3. te izdavanje ostalih FIATA dokumenata. te hranjenja i pojenja živih životinja. a ako u međunarodnoj špediciji nema efikasne službe koja bi te promene odmah registrovala. niti će moći svoj posao obavljati kako treba. uglavnom se mogu identifikovati dva tipa organizacije i to: —čista špediterska poduzeća i — kombinovana špeditersko-autotransportna preduzeća. poslovi međunarodnog špeditera su vrlo složeni. pakovanju. — obavljanje usluga na međunarodnim sajmovima.

Organizaciona celina »Transport« može dalje biti podjeljena na međunarodni. a mogu biti formirane prema vrsti robe (npr. služba. zatim carinsko posredovanje. Tarifska funkcija je najčešće u sastavu špedicije. ispostave. domaći i loko-prevoz ili sl. odnosno nisu registrovana za međunarodni drumski transport robe (nemaju sopstveni vozni park za međunarodni transport). odelenje. no u svakom slučaju imaju organizovanu funkciju za carinsko posredovanje. »Sajamski poslovi« itd. a najčešće i tarifsku funkciju. jedan sektor može obavljati delatnost izvoza (Sektor »Izvoz«). izvoz opreme u zemlje u razvoju i sl.). Locirane su u manjim mestima i na graničnim prelazima i obično su podređene poslovno filijalama kojima geografski gravitiraju.Pod čistim špe dite rskim preduze ćima podrazumevaju se ona preduzeća za međunarodnu špediciju koja obavljaju isključivo špeditersku delatnost. Ponegde se išlo i dalje. uvoz iz Rusije. obično sa posebnim obračunom. zatim »Uvoz«. organizovane kao profitne celine. zavisno od obima poslovanja. Isto važi i za carinsku službu. Za razliku od filijala. prema komitentima (npr. Pojedine delatnosti u nekim takvim preduzećima imaju status (organizacioni oblik) sektora. poslovnica za hemikalije. »Sajamski poslovi«. kao i ostale pomoćne (zajedničke) službe. službe i sl. kao i sajamske poslove. akviziciju i tarifsku u potrebnom obimu.3. a po potrebi i druge funkcije. preduzeća za međunarodnu špediciju osnivaju izvan sedišta svog preduzeća filijale. vozni park. Pod kombinovanim špeditersko-autotransportnim preduzećima podrazumevaju se ona preduzeća koja su registrovana i za međunarodnu špediciju i za međunarodni drumski transport robe. naravno u okviru unapred usvojene poslovne politike preduzeća. ispostave i predstavništva ne nastupaju samostalno na transportnom tržištu. bio »Jugošped« iz Beograda itd. »Transport i skladište« (ili svako posebno). za drvo i sl. no mogu biti podređene direktno i centrali preduzeća. Zajedničke službe su dalje organizovane po odeljenjima i poslovnicama. Takve preduzeća su obično organizovana u dve relativno samostalne celine (»Špedicija« i»Transport«). Organizacioni oblik (sektor. 2.). Organizovanost špediterskih preduzeća u međunarodnim okvirima U uslovima postojanja više samostalnih špediterskih poduzeća u nekoj zemlji. Filijale redovno (obično) imaju status profitnog centra. poslovnice. u Austriji Zentralverband der Spediteure itd. preduzeća za međunarodnu špediciju osnivaju nacionalna udruženja u cilju zaštite zajedničkih interesa i unapređenja te delatnosti (npr. Transportno-skladišni sektor može biti podeljen na skladišnu službu. Tako se filijale osnivaju u većim privrednim centrima i imaju organizovanu najmaje uvoznu i izvoznu funkciju. To bi npr. »Tranšped« u Beogradu. no može biti i u zajedničkim službama. Ispostave i predstavništva imaju istu funkciju i status kao što je navedeno i kod čisto špediterskih preduzeća. predstavništva ili pojedinačna radna mesta za akviziciju i održavanje kontakata.). kod nas Grupacija za međunarodnu špediciju pri PK Srbije. izvoz i tranzit. »Transportna agencija«. a isto važi i za tarifsku službu (tarifno-konjunkturni sektor ili sl. »Tranzit«. »Tarifa«. i nastupaju samostalno na tržištu. Pojedine špedicije imaju predstavništva odnosno predstavnike i u inostranstvu. poslovnica za »Zastavu«) ili prema zemlji ili grupi zemalja (kontinentu) iz kojih se roba uvozi ili izvozi (npr. poslovnice. službu za ambalažu. pa i loko-špediciju. Tako npr. Zavisno od obima poslova i interesa. Carinska služba opslužuje uvoz. odsek) pojedinih delatnosti i funkcija zavisi prvenstveno od obima poslova i njihovog značaja za preduzeće. već služe kao neka vrsta servisa centrali poduzeća i filijalama. a primer takve organizacije je npr.). zajedničko računovodstvo (Sektor za finansije).. U njihovoj organizacionoj strukturi te su dve delatnosti razdvojene. pa su osnovane i 8 . a mogu posebno biti organizovana i »Skladišta«. Filijale kod ovakvih preduzeća imaju takođe najmanje organizovane funkcije uvoza i izvoza.

Osnovni zadatak FIATA je da unapređuje špeditersku delatnost u međunarodnim razmerama. a sada je opet u Bernu. Nakon II svetskog rata broj članova saveza se znatno proširio odnosno članovi su postala udruženja špeditera iz raznih zemalja sa svih kontinenata. — rečni transport. Finske. Za sedište tog Saveza bio je izabran Bern. Da bi neka država postala član FIATA mora da postoje nacionalne špeditereske organizacije koje bi . BIC i sl. kao npr. a sekretarijat je ostao u Beču.mogle biti primljene u članstvo. Nordiskt Speditörförbund. kao što su IATA. Posebno zapaženu delatnost FIATA je razvila pri kreiranju unificiranih obrazaca FCR. — vazdušni transport. odnosno Izvršnom odboru FIATA radi preduzimanja mera za realizaciju i eventualno prosleđivanje Kongresu. špediteri su svoje stručno povezivanje proširili praktično na ceo svet. federacija koja objedinjuje špediterske saveze Danske. Za vreme II svetskog rata delatnost Saveza je zamrla. — pravna pitanja. na osnivačkom sastanku predstavnika špediterskih udruženja iz 19 evropskih zemalja u Beču je osnovan Međunarodni savez špediterskih udruženja. FCT. UIC. zatim u Kopenhagenu. — drumski transport. — kombinovani transport itd. komisije za: — železnički transport. koje svoje predloge i zaključke dostavljaju Sekretarijatu.višenacionalne organizacije (npr. ekonomske i tehničke prirode koji se odnose na međunarodnu špediciju. Godine 1926. s obzirom na međunarodnu povezanost te delatnosti. bilo u Antverpenu.prema Statutu FIATA . FBL. god. tj. Međutim. redovno u septembru i svakiput u drugoj zemlji. Bivša Jugoslavija. Stručne probleme FIATA rešava u okviru svojih stalnih komisija i potkomisija. god. održanom u Parizu. koji se održava svake druge godine. a mnoge međunarodne institucije i organizacije priznaju FIATA kao savetodavni organ. FIATA održava redovne kontakte sa mnogim međunarodnim organizacijama. poznat pod skraćenim nazivom FIATA (franc. odnosno Podsekcija za međunarodnu špediciju bivše Savezne spoljnotrgovinske komore primljena je u članstvo FIATA na VI kongresu 1952. gde je nakon toga neko vreme bilo i sedište predsedništva. CCI. — kontenerski transport i paletizaciju. FWR i SDT. »Federation Internationale des Associations de Transitaires et Assimiles«). Norveške i Švedske).. Sedište sekretarijata je do 1965. a sada je u Zürichu. da se bavi problemima pravne. — pomorski transport. IRU. a obnovljena je tek 1949. 9 . na generalnoj skupštini FIATA u Parizu. poznatih pod zajedničkim nazivom »The FIATA Documents« ili kod nas kao špediterske potvrde. Ona zastupa interese svojih članova u međunarodnim ekonomskim i pravnim organizacijama kada se raspravlja o transportnim pitanjima. tj. god.

10 .

zavisno od tradicionalnog. obaveze špeditera i nalogodavca. 3. Naša regulativa Preduzeća za međunarodnu špediciju posluju na osnovu odgovarajućih odredaba Zakona o prometu robe i usluga sa inostranstvom i Zakona o obveznim odnosima. odgovornost špeditera i dr. on nastupa u svoje ime. Prvi zakon sadrži samo opšte odredbe o špediterskoj delatnosti. posrednik koji obavlja poslove u svoje ime a za tuđi račun. prevozni i prateći dokumenti. Evropski sistem Evropski sistem ima najdužu tradiciju i prema njemu se špediter tretira kao komisionar. Sada važe »Opšti uslovi poslovanja međunarodnih špeditera« koje je donela Grupacija za međunarodnu špediciju pri Opštem udruženju saobraćaja. Prema našim propisima. pa je to učinjeno i kod nas. Obzirom na dinamičan razvoj međunarodne robne razmene i na sve raznovrsniju ulogu međunarodne špedicije. u ponudi) saopštio komitentu da posluje po ovim uslovima. a za tuđi račun. instradacija. pregled pakovanja. Osim što se prvenstveno odnose na kupovinu i prodaju robe. To praktično 11 . zasada. Za nas su. Evropski i anglosaksonski sistem Sa aspekta pravnog položaja špeditera. rokovi. tj. što se odnosi prvenstveno na pomorske špeditere. god. 3. pa i u našoj zemlji. CMR i sl. Od postojećih uzansi naročito su važne Opšte uzanse za promet robom. između ostalog i poslove špedicije. osiguranje. ponuda. kao npr. regulisana zakonima i drugim propisima. ZAKONSKI PROPISI l UZANCE O ŠPEDITERSKOJ DELATNOSTI Špediterska delatnost je u svetu. pa ćemo u nastavku njima posvetiti više pažnje.3. pojedine zemlje su regulisale špeditersku delatnost i posebnim uzancama. odredbe Opštih uslova su razvrstane u odgovarajuća poglavlja kao npr. naknada za usluge i naknada troškova. Konvencije CIM. Špediter treba takođe da poznaje i lučke uzance. To je i osnovna razlika u odnosu na špeditera prema anglosaksonskom pravu.2.1. kao i sudskom praksom. Prve takve uzance pod nazivom »Opšti uslovi rada međunarodnih špeditera FNRJ« donete su još 1954. carinjenje. naravno. običajima i uzancama. tj. Opšti uslovi vrede za ugovore o špediciji kada su se špediter i komitent sporazumeli o njihovoj primeni.. prispeće i postupak sa oštećenim pošiljkama. poznavati i druge zakone koji se odnose na njegovu svakodnevnu praksu. posebne slučajeve u otpremi i založno pravo špeditera. Međunarodni špediter mora. a komitent nije pismeno i izričito isključio njihovu primenu. najvažniji zakoni i uzance. Carinski zakon (CZ). u svetu se mogu uočiti dva glavna sistema: evropski i anglosaksonski. one regulišu i neke druge poslove prometa robe.: važenje uslova. političkog ili privrednog uticaja. Zakon o ugovorima o iskorišćenju pomorskih brodova i dr. na koje se uglavnom oslanjaju i zakonodavci izvan tih regiona.1. Inače. uskladištenja. 3. Smatra se da takav sporazum postoji ako je špediter pismeno (npr. Zakon o ugovorima o prevozu u železničkom transportu. osiguranja itd. uzimanje uzoraka. dok drugi reguliše pitanja: pojam ugovora. transporta. utvrđivanje količine. gde on ima status agenta odnosno nastupa u tuđe ime i za tuđi račun. prijem i predaja robe. špediter se tretira kao komisionar.2. nalog (dispozicija).

Prema nemačkom zakonodavstvu. postoje izvesne razlike u zakonodavstvima pojedinih evropskih država. tj. To izričito proizilazi i iz zakonskih propisa pojedinih zemalja. u tom bi slučaju bio odgovoran svom nalogodavcu. već samo za njegov izbor. gde je npr. To praktično znači da odgovornost špeditera za uništenje ili oštećenje robe prestaje momentom predaje robe vozaru. iako formalno glavni špediter nije dužan da nadoknadi štetu nalogodavcu koja bi. pravo raspolaganja sa robom. u praksi je njegova odgovornost približno ista kao i prema nemačkom zakonodavstvu. kao i onom koje se na njega oslanja (npr. one subjekte koji rade u tuđe ime i za tuđi račun. on formalno odgovara i za sam transport robe. U pogledu odgovornosti špeditera za rad trećih osoba koje učestvuju u otpremidopremi robe.. Naime. osim za štete koje bi nastale usled dejstva više sile. a to sve radi za račun svog nalogodavca. Pošto u pravnim sistemima nekih zemalja špediterska delatnost nije posebno normirana (npr. Međutim. naknađuje glavni špediter bez obzira na mogućnost njegovog regresiranja od međušpeditera. prema ovom zakonodavstvu. on je tada dužan pribaviti valjanu ispravu o dokazu štete i nalogodavcu ustupiti svoja prava iz ugovora o prevozu. Prema tome. eventualno. Međutim. budući da je roba redovno osigurana za vreme prevoza. švajcarsko i dr. Glavni špediter nije odgovoran ako je podšpeditera odabrao sam komitent. 3. Iz toga sledi da je špediter dužan da koristi usluge solidnog međušpeditera. Ako je prema prevoznom dokumentu imalac prava raspolaganja sa robom bio špediter. špediter ne odgovara za rad vozara. to se na špediterski posao primenjuju odredbe o komisionom poslu. špediteri u Engleskoj obavljaju 12 . Eventualne štete koje nastanu na robi krivicom međušpeditera. radi se o odgovornosti špeditera za rad vozara. U engleskom pravu postoji izuzetak od ovog pravila i to u slučaju kada špediter izričito ugovori sa nalogodavcem da preuzima na sebe odgovornost.A. nastala krivicom međušpeditera kojeg je sam odabrao. Prema nemačkim propisima špediter ne odgovara za rad međušpeditera. da npr. glavni špediter će preduzeti sve moguće mere da nalogodavcu obezbedi uslove za naplatu njegovih potraživanja. špediteri se ubrajaju u a g e n t e (forwarding agent ili freight forwarder). iskristalisala dva sistema u zakonodavstvima i to: a) nemački i b) francuski sistem.znači. odnosno osiguravajući zavod ako je pošiljka za vreme prevoza bila osigurana. pravo reklamacije itd. a za račun drugog. u francuskom pravu).H) delatnost špeditera definisana u smislu da je špediter onaj koji preuzima otpremu robe preko vozara ili brodara u sopstveno ime. odgovornost glavnog špeditera je veća nego po nemačkom zakonodavstvu. ima pravo izmjene ugovora o prevozu. od koga naplaćuje naknadu za izvršene usluge.D. na koje se nadovezuju uglavnom i zakonodavstva zemalja Srednje Evrope. To praktično znači da ovde špediter zaključuje ugovore o prevozu sa vozarima u ime svog nalogodavca i za njegov račun i da on ne odgovara za njihov rad. u nemačkom zakonu o trgovini iz 1861. Što se tiče odgovornosti glavnog špeditera za rad podšpeditera.2. podšpeditera i međušpeditera pa su se. Prema francuskom zakonodavstvu. ali odgovara za njegov izbor. Anglosaksonski sistem Prema engleskom i američkom trgovačkom pravu. kao i u slučaju da je istovremeno radio i za pošiljaoca i za primaoca. u tom pogledu. te je eventualnu štetu dužan da nadoknadi vozar.2. (Allgemeines Deutsches Handelsgesetzbuch . god. tako i za rad podšpeditera. jer ako izabere nesolidnog partnera i ako iz toga proistekne šteta. Inače. zaključuje ugovor o prevozu sa železnicom i pojavljuje se kao pošiljalac u tovarnom listu.). on je odgovoran i po nemačkom i po francuskom sistemu kako za izbor. pošto on odgovara i za rad vozara i za rad međušpeditera.

Preduzeća za međunarodnu špediciju u SAD imaju sedišta u pomorskim lukama i ona se bave ugovaranjem brodskog prostora i poslovima pretovara železnica/brod i obratno. Dobro poznavanje termina je od posebne važnosti za špeditere. Roba se veoma često prodaje uz termin »franco« uz naznaku mesta opredeljenja. Uvozne carine. »cena. U uvodnim odredbama bili su navedeni poslovi za koje su one važile i slučajevi u kojima su se primenjivale. 13 . osim što se neki bave sakupljanjem komadnih pošiljaka i organizacijom zbirnog prometa. to će isti biti objašnjeni u narednom poglavlju prilikom tumačenja termina Incoterms-2000. uz naznaku »fabrika«. dok unutrašnju špediciju obavljaju po pravilu železnička transportna poduzeća. ugovorenog dana ili u ugovorenom roku i snositi sve troškove u vezi sa robom do mesta opredeljenja kao i rizik do trenutka do koga je kupac bio dužan da preuzme robu. špediteru ili skladištaru. carinske i druge troškove u vezi s robom do prelaska preko granice. osim kupovine i prodaje. U nastavku ćemo ukratko objasniti važnije termine i uzance koje se koriste u unutrašnjem i međunarodnom prometu. prevoza.samo poslove međunarodne špedicije. uz naznaku o kojoj se granici radi. Budući da se spomenuti termini upotrebljavaju i u međunarodnoj kupoprodaji. bez obzira da li se radi o unutrašnjem ili međunarodnom transportu. utovari robu i preda je na prevoz na određenoj utovarnoj stanici i snosi rizik do završenog utovara u vagon. kao i druge troškove i takse u vezi sa uvozom robe u zemlju opredeljenja (ako se radi o međunarodnoj kupoprodaji) snosi kupac. u koje se. Čest je slučaj da se roba prodaje uz termin »franco vagon« uz naznaku utovarne železničke stanice. Uz svaki termin uzance utvrđuju tumačenja (pravila) termina sa tačno definisanim obavezama kupca i prodavca. »rudnik«. »sa«. »skladište«. »franco uz bok broda«. Važile su za poslove prometa robom na području tadašnje SFRJ. a ne kao špediteri. prodavac snosi rizik samo do predaje robe vozaru (železnici. U tom slučaju prodavac je dužan staviti robu na raspolaganje kupcu u prevoznom sredstvu kojim je roba dopremljena u ugovorenom mestu. a prodavac da naruči vagon. »mlin«. špedicije. 3. Od važnijih termina iz Opštih uzanci možemo spomenuti termine »franco brod«.3. precizno je utvrđen prelazak rizika na kupca. pri čemu ista imaju prema nalogodavcu odgovornost kao vozari. Skraćenice u trgovačkoj terminologiji U poslovima prometa robom. ako je roba prodata uz termin »franco«. autoprevozniku). »ab«. vozarina«. ugovorenog dana ili u ugovorenom roku. »iz«. Opšte uzanse za promet robom Opšte uzanse za promet robom donela je Glavna državna arbitraža. komisioniranja. zatim rizik za robu predatu vozaru. zastupništva. kupac snosi rizik od trenutka preuzimanja robe u tako određenom mestu i roba od tog mesta do mesta opredeljenja putuje na njegov rizik. vezanim za kupoprodaju robe na osnovu odnosnog termina.3. »ex«. Prevozni troškovi i rizik za vreme prevoza do uputne stanice padaju na teret kupca. često se koriste skraćenice (termini) iz uzanci na osnovu kojih se ocenjuju obaveze stranaka iz kupoprodajnog ili drugog ugovora iz poslova prometa robom. kao i prelaz rizika po trgovačkim terminima. »iz broda« -»ex ship« itd. U odgovarajućim uzansama bila su data tumačenja trgovačkih termina sa utvrđenim obavezama prodavca i kupca. Tako npr. ali je dužan da robu osigura do određene državne granice i da snosi troškove osiguranja. Prema tom terminu kupac je dužan da prodavcu blagovremeno saopšti uputnu stanicu.1. ubrajaju i poslovi posredništva. Osim toga. uskladištenja i osiguranja. Kod prodaje robe uz termin »franco državna granica«. osiguranje. Kada je u pitanju špediterska delatnost u SAD. treba imati u vidu da tamo nisu poznati kontinentalni špediteri u evropskom smislu. vozarine. 3.

.. (ugovorena otpremna luka) FOB.... kupac može tražiti osiguranje i protiv ratnog rizika.2.. Kod svih tumačenja termina u Incoterms-2000 navedene su detaljnije i druge obaveze prodavca i kupca što će u narednim poglavljima biti detaljnije razmatrano. (ugovorena odredišna luka) CIF. Da bi se izbegli nesporazumi.. (ugovoreno mesto) FCA. naš će uvoznik snositi znatne troškove na koje inače nije računao. no dužan je. U protivnom. Iako su ove definicije slične pravilima Incoterms-2000.. Međunarodna trgovinska komora (MTK) u Parizu objavila je još 1936. Inače. Ta su se pravila primenjivala do 1953. god. U tom slučaju će prodavac ponuditi svoju cenu na toj osnovi. vozarina plaćena do. klauzula FOB znači po ovim definicijama sasvim nešto drugo. isporučeno ocarinjeno (DDP — delivered duty paid). isporučeno f-co brod (DES). isporučeno granica (DAF — delivered at frontier). Ostale uzance U spoljnotrgovinskim poslovima sa SAD po pravilu se primenjuju Revidirane Američke spoljnotrgovinske definicije 1941. cena sa vozarinom osiguranjem. Međutim. potrebama odnosnih trgovačkih preduzeća ili prema specifičnim potrebama ugovornih strana. jula 1941. franko na brod. pa su nove definicije usvojene 30. Nadalje. 1 Ova pravila bi}e detaljnije obja{njena u narednim poglavljima 14 ... Izmene i dopune tih pravila vršene su sukcesivno 1967. Napr.. One takođe nemaju snagu zakonskih propisa. od strane Koordinacionog komiteta Trgovinske komore SAD. ab Werk itd. (ugovorena otpremna luka) FAS. god. Incoterms 2000. (ugovorena odredišna luka) CFR. radi se o reviziji definicija iz 1919. nego što znači FOB prema Incotermsu-2000.. Ako se želi kupiti roba u SAD po FOB-uslovima u smislu odredaba Incoterms-2000. isporučeno neocarinjeno (DDU — delivered duty unpaid). Opširnije tumačenje pojedinih klauzula Incoterms-2000 biće dato u narednim izlaganjima. Cilj pravila Incoterms-2000 jeste da što jasnije i tačnije definišu obaveze stranaka u međunarodnom trgovinskom prometu. Za razliku od Incotermsa...3. ). god. kongresu MTK u Beču doneta nova pravila pod nazivom «Incoterms-1953«. pa sada važeća pravila nose skraćeni naziv »Incoterms-2000«1. naravno. 3. no prodavci i kupci ih redovito prihvataju kao deo kupoprodajnih ugovora. (ugovoreno mesto opredeljenja) CPT. rokovi isporuke (III). vozarina i osiguranje plaćeni do. sve u skladu sa okolnostima. da sprovede osiguranje i protiv ratnog rizika.3.2000. ipak postoje znatne razlike u tretiranju obaveza prodavca i kupca po pojedinim klauzulama. Incoterms-2000 daje tumačenje sledećih termina: franco fabrika (ex Works.. kvalitet robe (IV). 1976. Napr. i 1990. iako je prema CIF-ugovoru prodavac obavezan izvršiti pomorsko transportno osiguranje.. Inače. franko prevoznik. ovi Opšti uslovi samo vrlo kratko razrađuju FOB i CIF klauzule u okviru glave II (Uslovi isporuke).).3. (ugovorena odredišna luka) DEQ (ex quay).. isporučeno franco obala. Praktično. kod kojih je nastala potreba za revizijom. ugovorne strane mogu posebnim odredbama u pojedinim ugovorima obesnažiti sve što je predviđeno u pravilima Incoterms-2000. ugovorne strane mogu ugovoriti odgovarajuće varijacije ili dopune. cena sa vozarinom.. god. 1980. detaljno i posebno se razrađuje način zaključenja ugovora (I).. kad su na XIV. god.3. skup međunarodnih pravila za tumačenje trgovinskih termina poznatih pod nazivom »Incoterms-1936«. onda treba primeniti (ugovoriti) klauzulu FOB VESSEL (sa naznakom luke ukrcaja) iz Revidiranih Američkih spoljnotrgovinskih definicija 1941. sukobi i sudski sporovi u međunarodnoj trgovini zbog razlika u trgovačkoj praksi raznih zemlja. franko uz bok broda. Primena revidiranih definicija od strane izvoznika i uvoznika tačno određuje obaveze i prava svih stranaka na koje se odnose. Nacionalnog saveta američkih uvoznika i Nacionalnog spoljnotrgovinskog saveta. (ugovoreno mesto opredeljenja) CIP..

kontrola kvaliteta robe (IX). garancije (X). sankcije (XV). prigovori na količinu i kvalitet (XIV). slučajevi oslobođenja od odgovornosti (XIII). instrukcije o prevozu i izveštaj o isporukama (XI). obeležavanje (VII). 15 . tehnička dokumentacija (VIII). pakovanje (VI). arbitraža (XVI) i ostali uslovi (XVII).količina robe (V). način plaćanja (XII).

16 .

kao i kod tarifa izvesnih uslužnih organizacija (npr. u međugradskom drumskom transportu u SR Njemačkoj i sl. se ne mogu i ne smiju često menjati.1. (c) Načelo trajnosti. Diskriminacija nekih korisnika prema drugim nije dopuštena kao ni otklanjanje obaveze prevoženja ako su ispunjeni tarifom predviđeni uslovi.) samostalno. lučka. tarife moraju biti propisane na duži rok. u Engleskoj u pravilu ne). Prema tome razlikujemo carinske. Princip je da tarife moraju biti objavljene na uobičajeni način i svakome pristupačne. naravno pod pretpostavkom da su ispunjeni propisani uslovi za njihovu primenu. refakcije.1. U nekim zemljama se taj sistem primjenjuje i na donošenje tarifa u nekim drugim granama saobraćaja (npr. železničke. već i za proračun budućih usluga koje se ugrađuju u kalkulacije troškova i cena raznih roba i investicionih zahvata. prtljažne. (a) Načelo javnosti. Tarifska načela U praktičnoj primeni teorije tarifa i politike tarifa stvorena su i tarifska načela. Na tom su se mestu plaćale takse za prolaz kroz moreuz. jer one ne služe samo za obračun usluga koje se vrše ili su izvršene. Tarife se moraju primenjivati prema svakome podjednako. robne. Ne smatraju se diskriminacijom tarifska sniženja (npr. ministarstva i sl. 4. Kod nas se npr. isporuke i usluge. iako ne u svim državama (npr. skladišna itd. komunalne i razne druge tarife. te je to i ostalo sinonim za sistematske preglede raznih taksa. a taj može biti ili neodređen ili određen. lučke. Uopšteno o tarifama Tarife u načelu donosi uslužna organizacija (transportna. železničke tarife takođe moraju objaviti a povećanje vozarine i pristojbi. advokatske. Međutim. izuzetne tarife i sl. (c) načelo trajnosti i (d) načelo jasnoće. PREVOZNE l ŠPEDITERSKE TARIFE Reč »tarifa« je arapskog porekla i u prevodu bi značila »objava«. a nove tarife mogu stupiti na snagu tek nakon izvesnog vremenskog roka nakon njihovog objavljivanja.1. U današnjem smislu. (b) načelo jednakosti. Prema tome. pa prema tome i tarife. Taj rok je u raznim državama različit. Osim što se tarifa može kupiti kod železnice. Tom načelu udovoljavaju uglavnom železničke tarife. špediterska. 17 . putničke. dok se tarife u nekim drugim delatnostima (npr. dostave. špediterske. javnih skladišta) čije tarife podležu potvrdi odgovarajućeg organa (komore. poštanske. Počela se upotrebljavati nakon prodora Arapa (Maura) na Pirenejsko poluostrvo u vezi sa mestom (lukom. a u širem smislu tarife obuhvataju sve one propise i uslove na osnovu kojih se primenjuju te cene.) koja su teoretski svima dostupna pod propisanim i objavljenim uslovima. U daljnjem izlaganju zadržat ćemo se na prevoznim i špediterskim tarifama. razne takse. odnosno cena za izvršene usluge. poreske. od kojih se osnovnim smatraju sledeća: (a) načelo javnosti. a donosi ih (potvrđuje) nadležni državni organ.). pomorske. te izmene i dopune kojima se otežavaju uslovi za korsnike ne mogu se primenjivati pre isteka roka od 8 dana nakon objave.4. u pomorskom transportu) ređe objavljuju. U užem smislu to mogu biti samo sistematski pregledi cena (davanja). utvrđenjem i gradićem) Tarifa koje leži na krajnjem južnom delu poluostrva i najužem mestu Gibraltarskog moreuza.). to se po pravilu ne odnosi na železnicu koja u mnogim zemljama samo predlaže tarife. ista je dužna na svakoj železničkoj stanici pokazati tarifu zainteresovanoj stranci na njen zahtev. pod tarifom se podrazumeva spisak cena (sa ili bez propisa i uslova) za razne takse. U jednom organizovanom i stabilnom društvu. 4. U stvari. naročito javno-pravne prirode. izraz »tarifa« pojavljuje se polovinom devetnaestog veka vezano za razvoj železničkog tarifnog sistema. (b) Načelo jednakosti. Na neodređen vremenski rok se izdaje najveći broj tarifa.

prevozni troškovi približno isti za svaku vrstu robe). takve da korisniku usluga omogućavaju izračunavanje cene usluga na lak i jednostavan način. određenih usluga. (c) Tarifska tehnika. daljinar. Tarifska udaljenost može biti i veća od najkraće i stvarne. pri čemu se namerno zanemaruje načelo ekonomičnosti koje inače zahteva takve cene koje će pokriti rashode železnice. kod železnice biti potrebno i više svezaka koje sve zajedno čine tarifu (npr. Pod tarifskim sistemom se podrazumevaju osnovne karakteristike koje tarifi daju bitno obeležje po sprovedenoj tarifskoj politici i po samoj konstrukciji tarife. načelo vrednosti. društvena zajednica vrši određeni uticaj na privredna zbivanja i standard. (a) Tarifski sistem.Na određen vremenski rok tarife se izdaju ređe i one prestaju vrediti automatski danom isteka označenog roka.1. To je slučaj kad se npr. To je rastojanje u kilometrima (u pomorstvu u miljama) na osnovu kojeg se obračunava vozarina. Ti su pojmovi sledeći: (a) tarifski sistem. komad). Jedan od faktora je npr. vrsta robe koja je kod nekih tarifa dosta kompleksno prikazana (npr. Ako tome dodamo neophodnost poznavanja i drugih prevoznih i ostalih tarifa koje dolaze u obzir pri obavljanju špediterskih poslova. l m2. u železnički daljinar kod pojedinih stvarnih 18 . Tarife moraju biti jasne. te je za sve usluge potrebno predvideti cene za jedinicu mere (npr. U nijednoj delatnosti.). kod železnice za otpremu sezonskih dobara (npr. Imenik stanica. kakva će se tehnika primeniti kod izrade tarife zavisi od raznih faktora. (b) tarifska politika. U teoriji železničkih tarifa poznata su četiri tarifska sistema i to: (aa) prirodni tarifski sistem (nema klasifikacije robe. sajam i sl. a istovremeno snalaženje u tarifama i ostalih evropskih železnica zahteva znatnu veštinu i dugotrajnu praksu. načelo jedinstvenosti tarifa i druga. (e) tarifski razred. i (ad) mešoviti tarifski sistem (kombinacija prva tri sistema. l m3. pa će se kod manjih organizacija tarifa sastojati od jedne sveske. iako se takvo rastojanje ne mora poklapati sa stvarnim prevoznim putem koji je odabrao vozar i koji može biti i duži. (ac) državni tarifski sistem (država određuje cene prevoza tako da pomaže razvoj pojedinih privrednih grana ili određenih delatnosti). (c) tarifska tehnika. za vreme (dan. U tarifskoj teoriji postoje i druga načela kao npr. u pojedinim granama saobraćaja. veća cena prevoza). (d) Načelo jasnoće. (d) tarifska udaljenost.2. Tarifska politika se može definisati kao smišljen i organizovan uticaj donosioca tarifa na korišćenje usluga i visinu njihovih cena. npr. npr. u primeni kod robnih tarifa većine železnica u svetu). opšti propisi itd. za 10 kg. u železničkom saobraćaju. te uslužnim delatnostima vezanim za saobraćaj. Ipak. postoji dogovor o sadržaju i strukturi klasifikacije robe po tzv. Kroz nivo cena. Ipak. robe. sat i sl. samo u tarifama JŽ nije tako jednostavno. dok će npr. neko veliko gradilište. snalaženje npr. (b) Tarifska politika. Po pravilu to treba da bude najkraće rastojanje između otpremnog i prijemnog mesta. tj. načelo upotrebne vrednosti robe. tarifska tehnika nije propisana. onda se može uočiti sva težina poziva špediterskog tarifera. načelo vrednosti prevozne usluge. Vrsta i broj usluga takođe su jedan od faktora tarifske tehnike. (d) Tarifska udaljenost. (f) tarifski stav. to je sistematski uređen skup propisa i cena. Inače. pa i one kojom se pošiljka stvarno prevozi. Tarifski pojmovi Kod tarifa se susrećemo sa raznim pojmovima koje je potrebno ukratko objasniti. za l tonu. a kakav će strukturni oblik imati neka tarifa prepušta se na volju njihovom donosiocu. potreba za koncentracijom tereta na nekim prugama i sl. kod železničkih tarifa. briselskoj nomenklaturi kako bi se postigla potrebna unifikacija. (ab) ekonomskopolitički tarifski sistem (veća vrednost robe.) ili su rezultat određenih mera tarifske politike ili drugih faktora. kod većine železnica). klasifikacija. za 100 kg.) i dr.). tablice. Takve se tarife izdaju npr. pa ni u grani saobraćaja. 4. ali za njega povoljniji (npr. Naredni faktor je npr. (g) tarifska valuta i (h) tarifsko secište. veličina uslužnog poduzeća. U užem smislu.

U međunarodnim železničkim tarifama tarifska valuta je često švajcarski franak. Ove opet mogu biti opšteg karaktera (vrede za sve železnice) ili tzv. To je valuta u kojoj su izraženi vozarinski stavovi u određenoj tarifi.2.udaljenosti i kod pojedinih pruga ugrade tzv. Osim toga. do kojih odnosno od kojih vredi određen tarifski sistem. drumskom i vazdušnom prevozu. tj. u tarifama naših železnica roba sada svrstana u tri razreda s tim što je prvi razred najskuplji.dolarima. 4. rečnom. To je iznos u tarifskoj valuti koji je predviđen za obračun vozarine po jedinici mere (obično za 100 ili 1000 kg) za odgovarajuću kilometarsku zonu. koje se nazivaju često i »transportne tarife«. to veća vozarina. On može biti isti za svu robu (npr. ili može biti različit. Obično se do tog mesta može frankirati vozarina od strane pošiljaoca. savezne (npr. tj. tarifa gradskog saobraćajnog preduzeća). Prilikom plaćanja prevoznih troškova tarifska valuta se preračunava u domaću i to na osnovu kurseva koje određuje železnica u kojoj se vrši plaćanje. to veća vozarina. koje se koriste samo na području nekog grada (npr. a dalje odatle plaća primalac. U nekim transportnim tarifama roba se klasifikuje u razrede. zavisno u koji tarifski razred roba spada. to veća vozarina. Prema području na kojem vrede prevozne tarife se dele na (a) lokalne. To se praktikuje kada treba amortizovati pojedine skupe objekte (mostove. recimo u USA . (c) međunarodne. — što veća udobnost. ili se tu vrše reekspedicije. (b) unutrašnje. (e) Tarifski razred.). S obzirom na vrstu transportnog supstrata one se dele na tarife za prevoz putnika (putničke tarife) i tarife za prevoz robe (robne tarife). 19 . Tu spadaju i tzv. koje se primenjuju na području jedne države (u železničkim krugovima takve se tarife često nazivaju i lokalnim). 20.). one koje vrede za obračun vozarine kod prevoza kombinovanim transportom (npr. od kojih je onaj kod predaje 10-tonskog tereta najskuplji. To je redovno valuta zemlje u kojoj se primenjuje odnosna tarifa. a onaj kod 25-tonskog tereta najjeftiniji. no može biti i valuta jedne ili više zemalja. tj. drugi jeftiniji itd. železnica-reka i sl. Tako je npr. (f) Tarifski stav. tunele i sl. kombinovane tarife. Vozarinski stavovi su po pravilu degresivni. pomoćnom tačkom (stanicom) do koje se i od koje izračunava tarifsko rastojanje. Ima slučajeva da se npr. učesnica u toj međunarodnoj tarifi. 15-. Inače. Švajcarski franak se uzima često za tarifsku valutu iz razloga stabilnosti te valute. virtuelni (veštački) dodaci koji stvarna rastojanja povećavaju u manjem ili većem iznosu. no to ne mora tako biti uvek. — što veća brzina. za železnički saobraćaj između zemalja koje su zaključile poseban sporazum). kao i da li se radi o 10-. (g) Tarifska valuta. pomorskom. cene lučkih usluga izražavaju u nacionalnoj valuti i u nekoj drugoj konvertibilnoj valuti. kao i kod pojedinih manje frekventnih pruga. relativno se smanjuju čim je tarifska udaljenost veća. (h) Tarifsko secište. izražena u dinarima za 1000 kg. kod naših železnica za komadne pošiljke). koje se primjenjuju na prevoze između dve ili više država. spadaju tarife u železničkom. Pojam tarifskog secišta se često poistovećuje sa kilometarskim secištem. svaki razred ima po četiri vozarinska stava za odgovarajuću kilometarsku zonu. osnovna načela kod prevoznih tarifa jesu: — što veće rastojanje. Prevozne tarife U ove tarife. Tim bi se izrazom mogla nazvati granična tačka između susednih zemalja.ili 25-tonskom teretu. za koje se opet u tablicama vozarinskih stavova određuju različiti stavovi u rasponima.

uglavnom. kod nas sa ZUPŽ. te iskorišćavanja svih mogućih. Železnice su uglavnom prihvatile unificirani sistem razvrstavanja robe po tzv. kod kojeg su rastojanja izračunata od svih stanica do određenih secišta. od kojih je prvi razred najskuplji. zavisno od geografskog položaja. 20. težinu i vrstu robe. i naše železnice. kao i izračunate prevoznine u dinarima odnosno u XFU (UIC) santimima za tovarene i prazne velike 20 . briselskoj nomenklaturi. tako i zbog složenosti. npr. Takav sistem bio je u upotrebi u bivšoj Jugoslaviji (secišta Osijek. za komadne pošiljke do 1000 kg težine) ili vozarinski stavovi za određenu udaljenost i jedinicu težine. također posebno za unutrašnji promet u dinarima i posebno za međunarodni promet u XFV (UIC) santimima. Taj je sistem pogodan za železničke uprave sa manjim brojem stanica. sve grupisano po srodnosti materije. Železničke tarife Od svih prevoznih tarifa železničke tarife zadaju najviše »glavobolje« tariferima u špedicijama kako zbog svoje obimnosti. (a) Unutrašnje tarife. kod kojeg su rastojanja izračunata od svih stanica jedne pruge do početne i krajnje stanice te pruge. Uglavnom postoje tri sistema konstrukcije daljinara i to: — Abecedni sistem. eventualno se označava i da li možda neka roba spada u neku izuzetnu tarifu uz određen uslov i sl. (ab) Daljinar za prevoz robe (stvari) služi za iznalaženje tarifskih rastojanja. a posebno od svih do svih stanica unutar pojedinih zona (područja). potrebe stalnog proučavanja. U klasifikacijama se obično posebno označava opasna roba koja spada pod propise RID-a. kao i sama rastojanja. potrebe poznavanja jezika na kojima su tarife izrađene. Takvi iznosi mogu biti ili izračunate vozarine za konkretnu težinu i udaljenost (npr. često naizgled i skrivenih kombinacija kako bi se došlo do najjeftinijeg prevoznog puta. U nekim drugim klasifikacijama oznake razreda su rimski brojevi ili velika slova abecede. klasifikacija robe nosi naziv »Deo 2« uz uokvireni broj iz spiska tarifa »Spt 32«. kod naših železnica za komadne pošiljke za svakih 10 kg. — Secišni sistem. (aa) Opšti tarifski propisi sadrže reglementarne odredbe o prevozu robe i načinu računanja vozarine i tako regulišu odnose između ugovornih strana koji nisu regulisani zakonom. Gotovo sve železnice u svetu imaju razrađen tarifski sistem u četiri glavna dela i to: (aa) opšti tarifski propisi. a treći najjeftiniji. (ac) Klasifikacija robe sadrži sistematski razrađen popis robe koja dolazi u obzir za prevoz sa naznakom pozicija (rednog broja) i tarifskog razreda u koji je pojedina roba svrstana. U klasifikaciji naših železnica roba je razvrstana u tri razreda. kod kojeg su sve stanice poređane abecednim redom sa strane i u zaglavlju i rastojanja su izračunata od svake do svake stanice. — Geografski (pružni) sistem.2. a svaka železnica bira određen sistem. Zato se za tarifera u špedicijama biraju radnici koji imaju smisla i strpljenje za taj inače mukotrpan posao i koji će se tom poslu posvetiti celog života. prema kojoj je roba razvrstana u odjeljke i glave.i 25-tonski). te npr. Robni daljinar nosi oznaku Spt-34 (RT-4). Takav sistem imaju. praćenja promena. koje svaku svesku označavaju posebnim brojem (delom). posebno za unutrašnji promet u dinarima i posebno za međunarodni promet u XFU (UIC) santimima. (ab) daljinar. veličine zemlje itd.4. Takav sistem je i sada u upotrebi kod naših železnica. te izvesno vreme i u posleratnom periodu. razgranatosti mreže. i (ad) tarifske tablice. (ad) Tarifske tablice predstavljaju brojčano izražene novčane iznose koji se plaćaju za određenu udaljenost.1. Slavonski Brod i Višegrad). 15-. a za vagonske pošiljke za 1000 kg za svaki razred po četiri stava (10-. Postoji više sistema konstrukcije daljinara. a sadrži obično uputstva za iznalaženje rastojanja. Uz klasifikaciju robe obično je dodat i abecedni spisak predmeta sa naznakom pozicije iz klasifikacije radi lakšeg iznalaženja. (ac) klasifikacija robe.

bilo kao tranzitna. XI 1977. Ekonomske komisije za Evropu i sl. (bd) tranzitne tarife. se sastoji iz tri dela. Svrha im je da pojednostave računanje vozarine. a sastoji se iz dva dela: Spisak stanica (I) i Tablice upućivanja (II). (sa 19 dodataka). V. Među opšte međunarodne tarife ubraja se i Evropska tarifa za prevoz transkontenera u vagonskim pošiljkama koja nosi UIC-oznaku br. opšte i posebne tarifske propise. Ima ih više vrsta. Sada važeći Putokaz (Spt 35) važi od 17. 1987. bivša Jugoslavija je učestvovala u znatnom broju saveznih tarifa za prevoz robe. deo II klasifikaciju robe. (b) Međunarodne tarife. i (be) izuzetne tarife.) i imaju za cilj da olakšaju i unaprede međunarodni železnički robni promet. tj. dok deo III sadrži relacije. čija sveska I nosi JŽoznaku Spt-22. Ispravke i dopune tarifa vrše se na osnovu zvaničnih obaveštenja pojedinih železničkih uprava. (bb) savezne tarife. postoji ogroman broj železničkih međunarodnih tarifa. Jedna od tarifa te vrste je i Opšta međunarodna tarifa za prevoz ekspresne robe (TCEx). On sadrži abecedni popis svih železničkih stanica i drugih službenih mesta na mreži naših železnica sa naznakom kojem ŽTP pripada. za koji je saobraćaj stanica otvorena i sa kakvim uređajima raspolaže. prevozne puteve i vozarine izražene u UIC francima. pa se u tom slučaju govori o železničkom savezu. Kod tarifa po predmetima dolazi u obzir primena samo za onu robu koja ima »svoju« tarifu. XI. 9145. U ovu grupu spada i tarifa Spt-69 od 1. Vozarinski stavovi u saveznim tarifama su uvek jeftiniji nego da se vozarina računa po unutrašnjim tarifama. prevoznine i naknade propisane u RT-1 (odsek 3) i cenovnik za oštećeni i izgubljeni tovarni pribor (odsek 4). Te tarife donose sporazumno zainteresovane zemlje. sudelovale su Jugoslavenske. XI 1987. Ovo pomagalo je veoma važno kod otpreme robe.kontenere. Vozarinski stavovi se u saveznim tarifama obično utvrđuju u nacionalnim valutama sudelujućih zemalja. Tarifa je inače vrlo praktična za primenu i njenim donošenjem je u mnogome olakšana otprema ekspresne robe u međunarodnom železničkom prometu. nekadašnji jugoslavensko-bugarski železnički (tarifski) savez. pri čemu kao tranzitne mogu sudelovati i druge zemlje (železnice). klasifikacionog je oblika. takvih na osnovi kojih se pošiljke otpremaju barem između dveju zemalja. pri čemu deo I sadrži naročite dopunske odredbe ka CIM-u. Mađarske i 21 . U tarifski komplet se uračunava i Imenik železničkih stanica u našoj zemlji koji nosi oznaku RT-3 (Spt 33). npr. Od važnijih tadašnjih saveznih tarifa u kojima je sudelovala železnica možemo spomenuti sledeće: — Spt 52 Jugoslavensko-austrijska železnička tarifa (JÖT) od 1. kojom se reguliše prevoz velikih kontenera u režiji društva »INTERCONTAINER«. Posebna sveska deo 6a (Spt 37) sadrži naknade za dostavu kola na posebne i industrijske koloseke. (bc) lučke tarife. jer se još prilikom sklapanja kupoprodajnog ugovora mora voditi računa da li se iz neke ili za neku stanicu mogu otpremati odnosno primati odnosne pošiljke. Inače. god. da ne govorimo o svetu. 1985. Inače. Sada važeća tarifa od 1. (ba) Opšte međunarodne tarife donose se na inicijativu Međunarodne železničke unije (UIC) ili drugih međunarodnih organizacija (npr. VII. a sadrži Opšte odredbe i uputstva za računanje prevoznih cena (sveska I) i Tablice relacija i prevoznih cena (sveska II) za našu i ostale zemlje. one redovno sadrže samo robu koja može biti predmet međudržavne razmene.. a mogu biti izrađene u obliku klasifikacione tarife ili u obliku tarife po predmetima. U tarifsko pomagalo može se ubrojati i Putokaz. no uglavnom ih možemo razvrstati u (ba) opšte međunarodne tarife. te je klasifikacija obično suženija nego ona za unutrašnji prevoz. a JŽ-oznaku Spt-70. 1987. koji sadrži prevozne puteve od svih do svih službenih mesta na mreži naših železnica. U Evropi. Tarifske tablice naših železnica uključene su u RT-6 (Spt 36) od 17. koja sveska sadrži i naknade za sporedne usluge (odsek 2). bilo kao početna odnosno krajnja uprava. (bb) Savezne tarife se primjenjuju na prevoze između dveju zemalja.. a za tranzitne prevoze obično u švajcarskoj valuti..

VII 1987. pa i od određenih stanica uz kombinovani prevoz drumskim vozilima. IV 1979. a može se primeniti i u tranzitu kroz obe zemlje u kombinaciji sa drugim tarifama. morskih luka i rečnih pristaništa i u kombinovanom drumsko-železničkom tranzitu sa Albanijom. a imaju naročitu važnost za privredu zemalja koje nemaju direktan izlaz na more. ima klasifikacioni oblik. te izračunate vozarine za kontenerski promet. (bc) Lučke tarife važe samo za tranzitni prevoz robe preko određenih morskih luka i vozarinski stavovi su im uglavnom jeftiniji od onih u redovnim tarifama.strane robe preko nacionalne teritorije od ulazne do izlazne pogranične železničke stanice. — Spt 60 Nemačko-jugoslavensko-grčka tarifa za prevoz robe (DJGT). Izmene i dopune saveznih tarifa u kojima sudeluju naše železnice objavljuju se u njihovom službenom glasilu »Tarifsko-transportni vesnik« (TTV). bilo kombinovano preko morskih luka i rečnih pristaništa. predviđene za tranzitne prevoze strane robe preko luke i teritorije druge zemlje o čemu je bilo reči u prethodnom poglavlju (bc). a naše železnice učestvuju u više takvih tarifa. moguće su kombinacije i sa drugim saveznim tarifama. npr. — Spt 56 Jugoslavensko-bugarska tarifa za prevoz robe (BJT) od 1. Tarifska valuta je švajcarski franak. mađarske relacije i za austrijske relacije. članice saveza su bile Jugoslavenske. I 1986. od ili do stanica koje nisu uvrštene u odnosnu saveznu tarifu).Austrijske železnice.po narudžbi . Od tranzitnih tarifa međunarodnog značaja najpoznatije su Jedinstvena tranzitna tarifa. (sa 8 dodataka). poznata pod skraćenicom ETT (Einheitlicher Transittarif) i Međunarodna železnička tranzitna tarifa (MTT). Lučke tarife su vrsta saveznih tarifa. U autonomne tranzitne tarife spadaju tarife koje donose pojedine železničke uprave i na osnovu njih obračunavaju vozarinu u tranzitu preko svojih pruga bilo između suvozemnih graničnih prelaza. Sve napred spomenute tarife primjenjuju se bez posebnog zahteva pošiljaoca. Takvim tarifama je obuhvaćena luka Bar. 22 . a sudelovale su Grčke. Lučki tarifski savezi (lučke tarife) postoje između naše zemlje sa jedne. (sa 37 dodataka).SR Nemačka sadrži tranzitne stavove za relacije preko naše zemlje. Jugoslavensko-italijanska železnička tarifa (Spt 55). Primenjuju se u gotovo svim zemljama Evrope i drugde u svetu. od 1. Sadrži opšte odredbe za primenu tarife. (sa 18 dodataka). I naše železnice imaju tranzitnu tarifu pod oznakom Spt-38 (RT-7). Po toj tarifi moguć je obračun vozarine za stranu robu između svih naših suvozemnih graničnih železničkih prelaza. Mađarske. Austrijske i Čehoslovačke železnice. Postojale su još Jugoslavensko-poljska (Spt 61). dok izmene i dopune drugih saveznih tarifa naši špediteri dobijaju . (bd) Tranzitne tarife se primjenjuju na provoz . Jeftinije su nego unutrašnje tarife. te Mađarske i Čehoslovačke sa druge strane. Postoje tranzitne tarife međunarodnog značaja i autonomne tranzitne tarife. I 1988. — Spt 59 Jugoslavensko-čehoslovačka tarifa za prevoz robe (JUČET) od 1. Austrijske i Nemačke železnice. sudelovale su Jugoslavenske i Bugarske železnice. a cilj im je akvizicija tranzita strane robe ili su instrument ekonomske politike neke grupacije država.pretplatom kod tarifskog biroa časopisa »Transport« iz Basela. a sadašnja važi od 10. itd. daljinar i vozarinske stavove za komadne i vagonske pošiljke. X 1984. Jugoslavenske. tarifa Bugarska . Karakter tranzitnih tarifa imaju i lučke tarife. klasifikacionog je oblika. Jugoslavensko-grčka (Spt 57). Isto tako. zatim tarifa Balkan-Bliski istok (Spt 68) od 1. kao i sa unutrašnjim (npr. u izvesnom smislu bi se tranzitnim tarifama međunarodnog značaja mogle smatrati i pojedine savezne tarife koje sadrže tranzitne vozarinske stavove kroz pojedine zemlje.

na šta deluju razni faktori (politička ili privredna situacija. kod praktične primene pomorskih tarifa važan faktor je način pakovanja te neiskorišćen brodski prostor pri slaganju tereta. Izuzetne tarife mogu biti trajnog karaktera (npr. u SR Nemačkoj postoji znatan broj tzv. no u nekim zemljama je sistem izuzetnih tarifa vrlo razvijen (npr. određenom namenom robe. Vozarinski stavovi za takvu robu utvrđuju se kod primene metričkog sistema po l m3 zapremine. u pomorskim tarifama prevozne se cene mogu određivati na više načina i to: — prema težini (W = Weight) tereta. što dolazi u obzir kod tzv. Ipak. U poslednje vreme slobodna konkurencija je znatno sužena raznim protekcionističkim merama pojedinih država ili grupacija država. ili iz konkurentnih razloga. 4. »teške« robe (iznad l tone po l m3). a taj je prema vrednosti tereta (ad valorem).1. favorizovanje neke luke ili područja) ili privremenog. bilo za l malu tonu (short ton) ili za l veliku tonu (long ton).2. Obzirom pak na neminovne oscilacije u ponudi i potražnji. Praktično. pošiljaocem ili primaocem i sl. tj. onda su se stekle sve pretpostavke da dođe do donošenja stalnih tarifa u takvoj plovidbi. npr. menjaju se i cene prevoza. dok u slobodnoj (uključujući i tankerskoj) plovidbi stalnih tarifa nema. doprema materijala za gradnju nekog objekta. u londonsku pomorsku berzu. a kod primene engleskog sistema mera po 40 kubnih stopa (cft) zapremine. pa se prema raspoloživoj tonaži i teretu formiraju prevozne cene za glavne pomorske puteve.). odnosno da kod konkretnog tereta bira da li će vozarinu zaračunati prema težini ili prema zapremini.(be) Izuzetne tarife su specijalne tarife koje predviđaju niže vozarinske stavove. koje nastoje što više tereta prevesti sopstvenim brodovima. minimalnom količinom.). ATtarifa). Tarife u linijskoj plovidbi Usluge u linijskoj plovidbi počivaju na načelu stalnosti i istovrstnosti. Vozarinski stavovi za takvu robu utvrđuju se bilo za l metričku tonu. »Baltic exchange« sliva se ponuda i potražnja brodske tonaže iz celog sveta. Taj način se primenjuje vrlo retko i to samo kod skupocenih tereta za koji se traži specijalan brodski prostor i poseban postupak. Visina cene za slobodne prevoze ravna se prema ponudi i potražnji brodskog prostora na bazi slobodne konkurencije. odredištem. pomoć nekom zaostalom području i sl. Kod generalnog tereta linijski brodari obično nude vozarinske stavove pod klauzulom W/M. odnosno niže razrede od redovnih tarifa. te na kraju do kriznih situacija ili konjunkture u brodarstvu.2. 4. a primena se može uslovljavati npr. već se cena prevoza ugovara prevoznim ugovorom za svaki pojedinačni slučaj. — prema zapremini (M = Measurement) tereta. Postoji još jedan način određivanja cena u pomorskim tarifama. Inače. Specifičnost pomorskog transporta nametnula je stvaranje svetskog pomorskog tržišta koje se je formiralo u Londonu. Inače. Donose se ili u vanrednim slučajevima (za ublažavanje elementarnih nepogoda) ili da se pomogne izvršenje nekog važnog privrednog zadatka (npr. kako je njemu povoljnije. Tarife u pomorskom transportu U pomorskom robnom transportu prevozne tarife postoje samo u linijskoj plovidbi. recesija i sl.2. dolazi do manje ili veće zaposlenosti brodova. nešto slično železničkom transportu. 10 $ W/M. postoje znatne razlike u konstrukciji između pomorskih i železničkih tarifa. Naše železnice zasad nemaju izuzetnih (povlašćenih) tarifa. »lake« robe (ispod l tone po l m3). što dolazi u obzir kod tzv. što znači da brodar ima pravo izbora. Iako se i 23 . a ako tome dodamo fiksni red plovidbe uz ticanje određenih luka.2.

Tako npr. Konferencijske tarife Kao što je poznato.2. polugodišnje ili godnišnje. dok železničke klasifikacije (osim saveznih tarifa po predmetima) obuhvataju robu svih vrsta. Ovaj dodatak dolazi u obzir za zaračunavanje npr. smetnji kod ukrcaja ili iskrcaja. uslovne luke. »primage« kao dodatak za vozarinu u cilju podmirenja vanrednih troškova. zaračunavanje dodatka se obustavlja. Konferencijske tarife su takođe poverljive prirode i daju se samo zastupnicima (agentima) konferencije. 4. Takav rabat kreće se obično do 10% i redovno se obračunava tromesečno.2. 4. Uticaj na visinu konferencijskih vozarina može imati i mogućnost uključivanja u plovidbu linijskih brodara koji nisu članovi konferencije (tzv. Isto tako. pa vozarinski stavovi redovno nisu jednaki kod istovrsne ili srodne robe za jedan ili drugi smer plovidbe. Pomorske tarife se. pomorske tarife obuhvataju samo robu koja dolazi u obzir za prevoz na odnosnoj liniji. skretanja zbog blokiranja nekog vodenog prolaza (npr. outsider-i). s vremena na vreme. ili veći troškovi lučkih operacija u pojedinim lukama. na pojedinim frekventnijim pomorskim relacijama linijski brodari se udružuju u konferencije koje za te relacije donose tzv. Klasifikacija robe sadrži samo one robe koje dolaze u obzir za prevoz na području koje pokriva konferencija. pri čemu se za neke slučajeve (npr. pa se agencije mogu u njima lako snalaziti. »Zeitrabatt«) krcateljima koji prevoze svoju robu isključivo brodovima članova konferencije. vozarinski stavovi za udaljenije luke mogu biti niži od onih za bliže luke. — za zimske prevoze robe.2. Takođe. te su tarife daleko jednostavnije nego železničke. konferencijske tarife.pomorske tarife baziraju na klasifikaciji robe i rastojanja. nem. — za posebne uslove plovidbe. Smatra se da naplata tog dodatka potiče od nekadašnjih običaja kada se kapetanu davala nagrada za uredno izvršen 24 . skretanja linijskog broda u tzv. Razlozi za uvođenje ovih dodatnih stavova su redovno privremenog karaktera. I stvarno rastojanje nije apsolutni faktor za visinu vozarine.2. pa špediteri potrebne informacije dobijaju od pomorskih agencija. Članovi konferencije moraju se pridržavati takvih tarifa. a da bi članovi konferencije vezali vlasnike tereta uz konferencijske brodare. ipak postoje suštinske razlike. Tarife u linijskoj plovidbi donosi svako linijsko brodarsko poduzeće za prevoze svojim brodovima. pri čemu je klasifikacija za svaki smer drukčija. posebno objavljuje. »deferred rebate«. Takvi brodari redovno daju jeftinije vozarinske stavove. Neki linijski brodari i konferencije zaračunavaju i tzv. u određenim slučajevima.2. po pravilu. često i uz specijalno odštampano upozorenje na koricama u tom smislu. zakrčenje luka) taj procenat. pa čim ti razlozi nestanu. u praksi se pribegava davanju rabata (engl. ne objavljuju. najčešće ako im je pojedinačna dužina preko 8 m ili pojedinačna težina preko 2 tone.3. Osim toga. i to obično u procentima na redovnu vozarinu. i sl. primena vozarinskih stavova pomorskih tarifa nije obavezna kao kod železničkih tarifa. zbog čekanja linijskog broda radi zakrčenja luke (Congestion surcharge). čemu je uzrok ili manje tereta u jednom smeru. Sueckog kanala). pa stranke mogu sklopiti za konkretni slučaj drukčiji aranžman. I neka naša brodarska preduzeća su članovi pojedinih konferencija. Dodatni stavovi se redovno predviđaju u sledećim slučajevima: — za predmete veće dužine i težine. odnosno za zimovanje linijskih brodova u određenim severnim lukama. Naplaćivanje vozarinskih dodataka u pomorskom transportu U pomorskim tarifama redovno su predviđeni i dodatni stavovi koji se zaračunavaju. kod čega se dodatak naziva »surcharge«.

Izmene i dopune tarifa. za niski vodostaj (u lukama sa velikom razlikom između plime i oseke). (b) klasifikacije robe koja nije tako detaljno raščlanjena kao železnička klasifikacija. odgovornost za štete. prvenstveno železnice. Međutim. podela pošiljaka u rečnom transportu vrši se na komadne (denčane) i šleperske. pa se kod tarifske politike i određivanja prevoznih cena treba voditi računa i o tome. njihovo stupanje na snagu ili stavljanje van snage objavljuju se u publikacijama odnosnih brodarskih preduzeća. uobičajen u odnosnoj zemlji. 4. Komadne su one čiji prevoz ne zahteva ceo šlep (ili brod).2. a posebno se utvrđuje dodatni stav za voluminoznu (kabastu) robu. U tehničkom pogledu tarife se sastoje obično iz: (a) opštih (reglementarnih) odredaba slično kao kod železničkih tarifa (ukrcaj i iskrcaj. pri tome se mora imati na umu i faktor postojanja konkurentnih suvozemnih puteva. ovde ne postoji neko vozarinsko tržište. Takve se pošiljke otpremaju redovnim prugama za komadni prevoz i posebnim brodovima. za upotrebu maona u nekim lukama i sl. Visina tog dodatka kreće se obično do 10%. a kod neke robe i više (od 400 odnosno 500 tona). od Prahova do Novog Sada i sl.). za naknadu konzularnih taksa. Naime. Tarife u rečnom transportu U tehničkom pogledu. već je bliža pomorskim tarifama. U rečnom transportu tarife propisuje svako brodarsko poduzeće za sebe.20 %) i tako dolazi do izvedenih tarifskih stavova u rečnom transportu. pa i izvesne podele delatnosti.prevoz. Postoje i drugi dodaci u pojedinim pomorskim tarifama kao npr. Budući da rečni putevi imaju »konkurenciju« u paralelnim železničkim linijama. transportnim časopisima ili na drugi način. (d) posebnih tarifa (slično tarifama po predmetima kod železnice) za prevoz određene robe i uz posebne uslove plovidbe. Daljinar ne postoji. prava i dužnosti vozara i komitenta. Inače. obaveštenja o tarifama i druge informacije u vezi rečnog transporta interesenti mogu dobiti kod agenata i zastupnika. tarife u rečnom transportu se obično objavljuju i primenjuju prema svakome podjednako. to se kod određivanja vozarinskih stavova vrše upoređivanja sa stavovima železnice. već se stavovi utvrđuju između određenih rečnih pristaništa (npr. kod roba normalne težine redovno do 300 tona. iako postoji tradicija međusobnog sporazumevanja o sastavu tarifa i približnoj visini vozarinskih stavova. Šleperske pošiljke su one čiji prevoz zahteva ceo (kompletan) šlep ili baržu i koje se sastoje od istovrsne (homogene) robe. međutim. Inače. Iako donekle i u rečnom transportu dolazi do primene zakona ponude i potražnje. kao i direktno kod odnosnih preduzeća rečnog transporta. sporedne usluge i dr. Za razliku od pomorskih tarifa. a samo konkurencija pojedinih rečnih prevoznika može imati uticaj na visinu vozarina. slično kao i kod železnice. konferencije i linijski brodari koji imaju uveden »primage« vraćaju isti u obliku vremenskog rabata za vernost.3.). šiftovanje. ipak se situacija u rečnom transportu ne bi mogla uporediti sa onom u pomorskom transportu. zimovanje. (c) tablice vozarinskih stavova koji se utvrđuju po jedinici težine (l tona ili 100 kg) ili dubini gaza šlepa. tarife u rečnom transportu su približno na sredini između pomorskih i železičkih tarifa. a kreću se od 300 tona naviše. 25 . Danas. Minimalne težine su različite kod pojedinih brodara. pa se ti stavovi smanjuju za određeni procenat (najčešće 5 .

u skladu sa Zakonom o sistemu društvene kontrole cena . zatim kod izlaganja na nekom sajmu potrebne su razne manipulacije i usluge uz naknadu po sajamskoj tarifi odnosnog sajma. uglavnom su slične železničkim. Dosadašnji pak pokušaji da se donese jedna međunarodna tarifa za drumski prevoz nisu urodili plodom. mora imati na umu kod izrade kalkulacija. SR Nemačka i dr. one se utvrđuju po propisima pojedinih država. pri čijoj izradi isti trebaju voditi računa i o odredbama Zakona o ugovorima o prevozu u drumskom prevozu. pokvarljiva i slična roba. Što se tiče tarifa za prevoz robe avionima u unutrašnjem saobraćaju. roba će se nekad morati dostaviti kupcu uz naplatu usluga po dostavnoj tarifi u odnosnom gradu itd. za što se zakupljuje (čartira) poseban avion. npr. Tarife pružaju mogućnost za sklapanje posebnih sporazuma.4. Ovo se odnosi samo na prevoze redovnim linijskim teretnim (i putničkim po mogućnosti) avionima dok se za prevoženje većih i posebnih tereta. naročito kad se radi o specijalnim transportima. U našoj zemlji je . jer se tu radi zapravo o zakupu aviona.6. a uslovi pod kojima se takve usluge vrše kao i naknada za te usluge 26 . Tarife u drumskom transportu U pogledu tarifa za prevoz robe u drumskom transportu postoji znatno šarenilo u evropskim državama.2. Mnoge države su i donele takve tarife (npr. Tarife obično sadrže: — opšte odredbe. III za posebne prevoze). Ostale tarife Pri organizaciji transporta od prodavca do kupca špediter mora da prikupi podatke o troškovima kojima će pošiljka biti izložena na celom prevoznom putu. tarife za vazdušni transport su slične onima u pomorskom transportu. Taj cenovnik ima 7 glava: I Opšti uslovi. i to pre početka prevoza ili pre izdavanja kupcu. bolje reći tarifer u špediciji.4. sklapa poseban ugovor van tarifskih propisa.u okviru Opšteg udruženja saobraćaja donesen Jedinstveni cenovnik prevoznih usluga u javnom drumskom transportu na području zemlje. frigo-režim. u tehničkom pogledu. Inače tarife u drumskom prevozu zemalja koje su ih donele. po l m3. — klasifikaciju robe. Inače. Obračun prevoznine (II za redovne. a i nivo cena je takav da. prilikom pretovara u nekoj luci usluge će se naplatiti po odnosnoj lučkoj tarifi.5. Tarife u vazdušnom transportu Vazduhoplovne kompanije koje su članovi Međunarodnog saveza za vazdušni transport IATA primenjuju za vazdušni robni transport u međunarodnom saobraćaju jedinstvene tarife. Ovaj cenovnik služi kao osnova pojedinim drumskim prevoznicima za izradu sopstvenog cenovnika prevoznih usluga u javnom drumskom teretnom prevozu. po pravilu.) koje vrede za njihove prevoznike. 4. V Posebne naknade. Sve ove i druge usluge špediter.2. često robu treba usput uskladištiti. — daljinar i — tablice vozarinskih stavova (po 1 toni. 4. Kod nas se primenjuje robna tarifa JAT-a za prevoze koje to preduzeće obavlja u robnom prometu. Dok Konvencija CMR prepušta strankama slobodu sporazumevanja u pogledu uslova i cene prevoza. za 100 kg. VI Popusti i VII Zaključne odredbe. Opšti sporazum o ekonomskom regulisanju međunarodnog drumskog prevoza predviđa obavezu evropskih zemalja da propišu obavezne tarife kojih bi se morali pridržavati javni prevoznici. zbirna roba.2. ne premašuje nivo cena železničkih tarifa za odgovarajuću robu. po l m2 ili po 1 satu ili danu korišćenja vozila). IV Dodaci na redovnu cenu prevoza.

budući da postoji jedinstvena sajamska tarifa za sve sajmove u našoj zemlji. uzmu česti zahtevi komitenata za informacijama o transportnim i drugim troškovima za konkretne ili potencijalne poslove (»kako je bolje zaključiti taj posao . utvrđuju se i to: a) tarifom špediterskog preduzeća. Tome treba dodati još i pristanišne tarife rečnih luka itd. odnosno visina naknade za rad špeditera. već ih stalno mora ažurirati. Naizgled bezazleno pitanje. kao npr.prema ustaljenim shvatanjima – špediter je tu da takve odgovore daje. tu je situacija sasvim jednostavna. koga sve treba »alarmirati« da bi se prikupili svi usputni troškovi i koliko nagomilanog znanja i iskustva. \enova. c) Sajamske tarife. pogotovo kod značajnijih poslova. ugovorom) između špeditera i korisnika njegovih usluga. Takve tarife oblikuje i donosi autonomno svako špeditersko preduzeće u našoj zemlji. Iako su i dogovori pod b) vrlo česti. u slučaju spora. Teorijski. 4. jer . pratiti sve promene kojima su takve tarife izvrgnute i prema tome postupati.nalaze se u tarifama raznih uslužnih organizacija koje špediter mora imati ne samo na raspolaganju. Bremen. angažovanje poslovnih partnera (korespondenata) i utroška sredstava i vremena. svako naše solidno špeditersko preduzeće ima tarife s v i h naših luka. Takve tarife postoje u nekim zemljama (npr. zatim luka čije usluge to preduzeće često koristi. naknada za rad špeditera bi se. b) Tarife javnih i drugih skladišta sa kojima dotični špediter sarađuje ili čije usluge povremeno koristi pri smeštaju robe čiji prevoz on organizuje.. Roterdam. e) Zbirne tarife. Antverpen. d) Dostavne tarife koje se primenjuju za dostavu robe korisniku unutar nekog grada. Od spomenutih tarifa mogu se navesti sledeće: a) Lučke tarife raznih luka preko kojih se obično vrši transport. Špediter mora biti upoznat i sa takvim tarifama. ako visina naknade ne bi bila utvrđena špediterskom tarifom. ili b) posebnim dogovorom (prihvatanjem ponude. pa je potrebno imati tarifu za svaki sajam. London. Praktično.FOB. no iste nemaju javni karakter. Trst. Solun. u Austriji tzv.3. CIF. niti bi bila posebno dogovorena. a po potrebi i još nekih luka preko kojih bi mogla doći u obzir neka otprema. npr. niti se obavezno primenjuju. Amsterdam.1. no u nekim drugim zemljama to nije slučaj.eksperata za taj posao treba imati da bi se dao pravi odgovor i iza tog odgovora moglo stati! Koliko zapravo košta takav odgovor – može li ko to egzaktno izračunati? Teško. ako se špediter bavi poslovima otpreme i dopreme sajamskih eksponata. ipak se visina naknade za rad špeditera najčešće utvrđuje i rutinski primenjuje kod redovnih poslova na osnovu cena utvrđenih u špediterskim tarifama. Hamburg. osim u društvenim sistemima gde postoji samo jedna (državna) špedicija. Venecija. Ako se npr. Razni pokušaji kod nas i u svetu da se izrade i donesu čvrste nacionalne i međunarodne špediterske tarife nisu dosad urodili plodom.3. odredila prema lokalnim običajima. no do takve situacije po pravilu ne dolazi. no činjenica je da se takvi odgovori i ne naplaćuju. literature i – konačno . Rollfuhrtarif. za Austriju uz klauzulu »franco kupac« naš špediter treba da vodi računa i o odredbama i cenama iz te tarife. Problematika usluga i tarifa Posao špeditera je vrlo složen. 4. ex Works ili nekako drugačije?«). a da bi se dao adekvatan odgovor mnogo što-šta treba »prevrnuti« u samoj toj špediciji. često puta na oko sitna usluga zahteva mukotrpan rad i korišćenje iskustava iz dugogodišnje špediterske prakse. Naravno da zbir realizovanih cena usluga špeditera mora pokriti troškove poslovanja uz 27 . Špediterske tarife Cene špediterskih usluga. Što se tiče naše zemlje. takođe u Austriji) pa kod otpreme zbirnih pošiljaka npr. ne objavljuju se. a pitanje je da li će se i kada uloženi trud na ovaj ili onaj način uspeti nadoknaditi.

čemu se još dodaju cene usluga za poslove koji su ili zajednički za sve 28 .svaka za sebe . Tarifa ima desetak do dvadesetak stranica. špediterske tarife nemaju javni karakter. kućni špediter. za l m3 i sl. Špediter mora da do detalja poznaje propise s v i h vidova transporta. on svoje tarife uvek ni ne daje komitentima. onda to dolazi u obzir samo u slučaju kada komitent zahteva sniženje cene usluge. O toj problematici se mnogo pisalo u domaćoj i stranoj stručnoj literaturi. No većina komitenata to ne uzima u obzir. Naime. zatim tehniku spoljne trgovine. odnosno dimenziju kontenera (20 ili 40 stopa). Po pravilu. U našim uslovima nije redak slučaj da komitenti zahtevaju što nižu cenu usluga koja ponekad jedva pokriva stvarne troškove. nije baš jednostavan posao. Kod izrade tarifa špediteri obično izrađuju dva stava za svaku »težinsku zonu« kod komadnih ili vagonskih pošiljaka. Kao što se iz prethodnih izlaganja vidi. U takvom slučaju se obično daje izvesni popust u određenom procentu ili se taj obračunava periodično. za 1 vagon. a s obzirom na položaj špeditera u odnosu na njegove komitente.pri izradi tarife . Nastojanja špeditera da se njihove usluge plaćaju u odnosu na vrednost robe (%. od realiziranih reklamacija više naplaćenih vozarina. što ponekad dovodi i do apsurda (kreditiranja nekih komitenata i sl. Uopšte uzevši.utvrditi odgovarajuću cenu. 4. U svakom slučaju treba »u dušu« poznavati organizaciju poduzeća. on mora poznavati tehnologije svih vidova transporta. sposobnost robe da istu podnese i sl.predstavljaju delatnost i životni angažman.uz željeni dohodak . ako se i uzima. dosada nisu urodila plodom.ostvarenje potrebnog dohotka za pokriće zarada zaposlenih i za formiranje fondova. uvoznika.2.3. naknade za rad špeditera nisu adekvatne stvarnoj vrednosti njihovih usluga. spremnost i mogućnost komitenta da plati predviđenu cenu. Cene usluga se određuju ili u fiksnom iznosu (što je najčešće) ili u procentima odnosno promilima (npr. %0). Tehnika špediterskih tarifa Iako su poslovi i usluge špeditera vrlo raznovrsni. Izuzetak od toga je ako se radi o ugovoru sa komitentom da će sve poslove za njega obavljati jedino on kao tzv. pa se onda komitentu daje tarifa na osnovu koje će se raditi. ili takvu cenu transportno tržište ne bi moglo prihvatiti. imati pouzdane i pregledne statističke podatke o kretanju usluga u ranijem periodu. Oblikovanje takvih cena. slično kao kod zastupnika. dobro oceniti buduće eventualne oscilacije i druge faktore unutar poduzeća. pa se svakodnevno ponavljaju cenkanja o visini usluga a špediteri su prinuđeni da čine svašta kako bi»zadržali komitenta«. izvoza i drugih delatnosti (npr. Od faktora izvan poduzeća treba uzeti u obzir konkurentnost u odnosu na druge špedicije. carinske propise. no taj kriterijum . izvoznika i nekih drugih učesnika u spoljnotrgovinskom prometu.ne bi mogao biti jedino i odlučujuće merilo za visinu cena špediterskih usluga. kao i kod svakog drugog preduzeća. transportno osiguranje i mnoge druge struke koje .). za izdatu gotovinu i sl. ili takva cena ne bi »prošla« u uslovima konkurencije. ili nadležni državni organ ne bi takvu cenu odobrio (ako takva mogućnost postoji).). za 100 kg. špediterska delatnost je vrlo razgranata. na visinu cene špediterskih usluga utiče svakako i visina sopstvenih troškova. što dovodi špeditera u tešku situaciju. Obzirom na raznovrsnost usluga uvoza. tehniku plaćanja u međunarodnoj robnoj razmeni. Naknade za špediterske usluge se u tarifama špediterskih preduzeća (ili njihovim ponudama) redovno utvrđuju na bazi jedinice mere (npr. konstrukcija špediterskih tarifa je vrlo jednostavna. za 1 kontener. već iste upotrebljava prilikom izrade svojih ponuda. tranzit). za l tonu. te naravno da se sve to nalazi u jednoj maloj knjižici (svesci). ne uzima se uvek u obzir faktor vrednosti robe. koje bi pokrile troškove poslovanja i osigurale financijsku stabilnost i prosperitet špediterskog preduzeća. te ih označavaju ili sa rimskim slovima (I i II) ili velikim slovima (A i B). Kao što je već rečeno. a poslovi i usluge su veoma raznovrsni. Prema tome. Za svaku takvu uslugu potrebno je . jer npr.). ne može postići odgovarajuću cenu robe u izvozu i sl. za svaku se delatnost pravi posebna tarifa. odnosno.

loko-prevoze transportne funkcije.delatnosti ili se vrše nezavisno od uvoza/izvoza. za usluge koje vrše nezavisno tarifna funkcija. npr. skladišne usluge skladišne funkcije špediterskog preduzeća i sl. 29 .

30 .

trgovačkog putnika iz neke druge struke. 5. dobru fizičku kondiciju i spretnost u izražavanju. U nekim špedicijama ta funkcija se zove tarifnokonjunkturna.2. u drugim komercijalni sektor. davanje informacija o visini takvih troškova. TARIFNI POSLOVI Ne može se zamisliti uspešan rad međunarodne špedicije ako tako preduzeće ne bi imalo dobro organizovanu tarifnu funkciju. davanje ponuda za izvođenje špediterskih poslova. primedbama i nalozima komitenata. pozicije osobe kod komitenta koju treba posetiti. kontakti i održavanje veza sa železnicom. Inače. U špediciji se pod tim pojmom podrazumevaju poslovi oko sklapanja poslova. 5. te sklapanje ugovora o dugoročnoj saradnji sa tim vozarima. akviziteri održavaju redovne kontakte sa operativnim funkcijama (komercijalom) i obaveštavaju ih o željama.). U nadležnost te organizacione celine spada izrada kalkulacija cena prevoznih i drugih troškova za konkretne transporte. prikupiti. kao i tranzita. Praćenje tržišta Kod praćenja tržišta u špediterskom preduzeću ne misli se samo na praćenje gde se šta gradi ili proizvodi. uvek ažurne tarife svih saobraćajnih grana čije usluge špediter koristi pri organizovanju transporta. jer u špediciji on nema uzorak kojeg bi mogao »pokazati« kao što je to slučaj u trgovačkoj delatnosti. Takve kadrove treba naravno dobro platiti. za akvizitera se mora angažovati radnik koji ima određene kvalitete za taj posao. direktora sektora. Akvizicija Reč »akvizicija« je latinskog porekla. zavisi od prirode cilja koji se želi postići. a ponekad i svakodnevne kontakte sa određenim komitentima. nadoknaditi im i izvanredne izdatke koje u toku svog rada imaju. obrada refakcija i provizija i drugi poslovi s tim u vezi.5. U delatnost takve organizacione celine često ulazi i akvizicija kod uvoza i izvoza. ukratko. tražiti (mušterije). kontrola prevoznih isprava. U svakom slučaju. a naravno da mora dobro poznavati struku kako bi u svakoj prilici mogao odgovoriti na pitanja komitenta. Ovde je posebno važno da se izvrše blagovremene pripreme za promene cena u železničkim tarifama. tarife ostalih uslužnih organizacija povezanih sa saobraćajem (npr. prijatnu spoljašnost.1. a sasvim je pogrešno za špediterskog akvizitera angažovati npr. Inače. aktivnost oko uspostavljanja što širih poslovnih veza i negovanje takvih veza. lučke tarife. u četvrtim tarifno odelenje i td. a svakako je najuspješniji način putem poseta komitentima. smisao za ukusno odevanje. te podnose izveštaj o obavljenim posetama i razgovorima prošlog dana. ona mora imati uvežban stručni kadar. Da bi ta organizaciona celina mogla udovoljavati svim tim zadacima. u trećim sektor ugovaranja. već se ovde prati i tržište saobraćajnih usluga. te da li se radi o novom poslu ili rutinskoj poseti. autotransporterima. a znači pribaviti. zaraditi. od čega se ponešto može saznati i pre nego što stupi na snagu. Da li će ti kontakti biti na nivou generalnog direktora preoduzeća. najbolja akvizicija je tačan i savestan rad svih radnika u špediciji. skladišne tarife i sl. šefa poslovnice ili referenta. Neophodno je pratiti promene tarifa i kurseva. steći. kada i koliko naši uvoznici uvoziti. Funkcija akvizicije u špediterskom preduzeću održava neposredne povremene. odnosno akvizitera. On mora imati siguran nastup. veličine posla koji se može dobiti. pa iz toga sledi uvoz opreme ili izvoz proizvoda. na osnovu kojih su date ponude. kao i ostala potrebna pomagala. avio-pomorskim i rečnim prevoznicima. odnosno što će. pa bi prekasno reagovanje na 31 . nastojanje špeditera da za svoju organizaciju pridobije što veći broj komitenata i što bolje transporte.

špediter će nalogodavca upozoriti na tu okolnost i predložiti mu bolje rešenje. a to se radi obično na posebnim formularima koje svaka špedicija štampa za svoje potrebe. pošto će se morati izabrati možda i skuplji put. vreme. Tarifna funkcija će zatim dati instradaciju operativnoj funkciji preduzeća (uvozu. od naše zemlje do Engleske. »Transport« . Da to ponekad može biti vrlo komplikovan posao može se videti iz primera izrade kalkulacija za prevoz robe npr.). zabrana pouzeća itd. Kod svega ovoga treba kod pojedinih zemalja najpre pronaći najjeftinije relacije (različiti granični prelazi. Često se. mogućnost korišćenja rečnog puta i druge elemente koji bi kod konkretnog posla mogli doći u obzir.sama pronaći najpogodniji put i prevozno sredstvo. Instradacija Jedan od poslova tarifne funkcije jeste definisanje instradacija. Čim neko iz operativnih funkcija špediterskog preduzeća primi od nalogodavca dispoziciju. Treba imati na umu da najkraći prevozni put nije uvek i najjeftiniji put.Basel. on je evidentira (pozicionira) i stavlja u posebnu omotnicu-mapu. vrstu robe. kao što su npr. pri čemu treba prethodno pribaviti prevozne troškove od kontinentalnih luka do odredišta u Engleskoj. lučke i pretovarne takse i sl. jer postoji više mogućih prevoznih puteva. razne luke na kanalu La Manš). te pri tome uzeti u obzir cene prevoza. Pri tom treba uvek imati u vidu razna transportna ograničenja koja su ili navedena u odnosnim tarifama ili se pak objavljuju s vremena na vreme od strane nadležnog organa železnice. odnosno izvoznoj fukciji da bi mogla pravilno ispostaviti prevozne isprave. »Verkehr« . ili — da je nalogodavac prepustio da to odredi sam špediter. zatim je upućuje tarifnoj funkciji radi instradacije. Inače. Za tarife naših železnica izmene i dopune objavljuju se u tarifno-transportnom vesniku (TTV). izvozu i sl. Mnoge kasnije neprijatnosti mogu se izbeći ako je špediter konsultovan pre sklapanja kupoprodajnog ugovora.promene moglo imati štetne posledice. neophodne npr. određivanje puta i prevoznog sredstva kojim će se neka roba prevoziti do uputnog mesta.Beč i dr. jer obezbeđuje brži prevoz. odnosno prevodi iste na nemački ili francuski jezik. otprema neće izvršiti najjeftinijim putem. Ponekad izostavljanje i samo jedne reči kod preuzimanja plaćanja troškova može 32 . ograničenja slobode frankiranja. spomenuti časopis »Transport« objavljuje izmene evropskih železničkih tarifa. npr. Reglementacije međunarodnog saobraćaja (RS) u kojima su navedena odstupanja od nekih odredaba jednoobraznih pravila CIM. tarifna funkcija će za konkretni transport izraditi kalkulacije za one puteve i ona prevozna sredstva koji dolaze u obzir. 5.. tj. Za promene u železničkim tarifama špediteri će saznati iz glasila odnosnih železnica. te sve uporediti sa cenom prevoza direktno morem od naše luke (eventualno i luke u Solunu) do engleskih pomorskih luka. Instradacija sadrži podatke i instrukcije. obično na posebnom formularu (prilog 7). način prevoženja pa i prevozni put. tarifna funkcija će – uvažavajući eventualne odredbe iz kupoprodajnog ugovora . gde je potrebno samo za železnički prevoz izraditi preko desetak uporednih kalkulacija. Biranje prevoznog puta dolazi u obzir samo u železničkom transportu a vrlo retko ili skoro nikad u ostalim vidovima transporta. U prvom slučaju tarifna funkcija će samo proveriti da li nalogodavac nije možda stavio zahteve koji bi bili neostvarivi ili bi očito bili na njegovu štetu. U slučaju da je nalogodavac prepustio špediteru da sam instradira robu. kao i iz renomiranih stručnih časopisa.3. prevoz domaćim brodovima. nabavlja nove. Ustvari. Takođe treba uzeti u obzir i tzv. međutim. uvoznoj funkciji kako bi ova mogla izvršiti pravilan opoziv robe (dati uputstva za otpremu) od stranog izvoznika ili njegovog špeditera. pri čemu mogu biti dve mogućnosti i to: — da je nalogodavac odredio vrstu prevoznog sredstva. Ako bi bio takav slučaj.

5. dakle kompletna paušalna cena kompletnih transportno-špediterskih usluga. Ako bi nalogodavac odredio neki drugi put.) za konkretni transport. a često je zadatak tarifne funkcije da daje i ponude. po vagonu. Ponude se mogu davati na poslovnom papiru (memorandumu) ili na specijalnom memorandumu za ponude kakve štampaju pojedine špedicije.). odnosno pod kojim bi uslovima bilo najpogodnije da sklope posao (npr. Informacije obično daje tarifna funkcija.imati za posledicu plaćanja na koja se nije računalo. onda se instradacija mora poklapati sa trasom tih vozova. 33 . Pojedine špedicije su štampale posebne formulare za davanje informacija. na bazi forfetnog stava se vrlo često traže i daju. tj. najčešće jeftinije tarife.2. konteneru i sl. za celokupan transport. gubi se pravo na primenu takve. rok važnosti ponude i sl. iako kod nekih špediterskih preduzeća te poslove rade operativne funkcije. a predstavljaju čvrste stavove po jedinici mere (po toni. naravno na osnovu podataka dobijenih od tarifne funkcije. oni sa oznakom »S« ili »SS«. jer je on preuzeo sam plaćanje vozarine po prevoznoj ispravi. U prvom slučaju nalogodavac preuzima na sebe plaćanje prevoznih troškova u visini u kojoj će ih prevoznik zaračunati. Prevozni troškovi mogu biti i veći od onih koje je špediter eventualno u informaciji naveo. 5. ukoliko bi on takve troškove platio vozaru na osnovu pravovremenog naknadnog zahteva. direktnih (saveznih) železničkih tarifa uslovljena je prevozom robe na određenom prevoznom putu. Ponuda se može dati i samo za špediterske usluge (bez prevoznih troškova) ako tako traži komitent. te i o tome treba voditi računa. Ponude se mogu davati u dva oblika i to: — da sadrže posebno prevozne troškove vozara (železnice. te razna obaveštenja komitentu (npr. ako se želi prevoz određenim specijalnim teretnim vozovima.4.).4. brodara i sl. forfetnog stava. ili — da se ponudi paušalna cena u obliku tzv. Informacije Ovdje se radi zapravo o informativnim kalkulacijama prevoznih troškova za konkretne transporte koje izvoznici-uvoznici traže od slučaja do slučaja kako bi i taj elemenat mogli uzeti u obzir prilikom sklapanja kupoprodajnih ugovora. kao i ponude o visini cena usluga za konkretni posao koji bi eventualno preuzeo. 5. Ponude u drugom obliku. CIF i td. Postoje i ekspresni teretni vozovi TEEM za čiju upotrebu važi isti princip sa dodatkom da se u takav voz mogu uvrstiti samo kvalitetniji vagoni.1.). bilo uz fiksiranje pojedinačnih troškova. akvizicione funkcije ili pojedinih operativnih funkcija u špediterskom preduzeću. Takve informacije mogu se dati po jedinici mere. po vagonu. a posebno cene špediterskih usluga koje u konkretnom poslu dolaze u obzir. forfetnog stava (paušalno). Za manje naplaćene prevozne troškove špediter će komitenta naknadno teretiti.4. po konteneru i sl. tarifna funkcija izrađuje ponude za konkretne transporte. tj. jedino će takav višak na zahtev komitenta reklamirati kod vozara. a mogu se dati takođe samo za usluge špeditera ili zajedno sa uslugama i za prevozne troškove. Nadalje. a špediter u ovom slučaju ne snosi odgovornost za to što je vozar zaračunao više nego što je tarifom predviđeno. bilo na bazi tzv. Primena određenih tzv. Takav formular obično sadrži na poleđini odštampane uslove pod kojima špediter obavlja usluge. da li prodati po uslovima FOB. Informacije i ponude Na traženje stalnih i potencijalnih komitenata špediter daje neobavezne informacije o visini prevoznih i drugih troškova. Ponude Na osnovu zahteva komitenata.

te komitent treba da u tom roku dobijenu ponudu prihvati ili odbije. Sklapanje ugovora o špediciji Sklapanje ugovora o konkretnim špediterskim poslovima sa komitentima može biti u nadležnosti tarifne funkcije. Naravno da se o njima vodi i evidencija a povremeno se podvrgavaju analizi. rokovima utovara-istovara.) koji će eventualno primiti dispoziciju u vezi te ponude. a po želji i ranije. Međutim. 5. stovarišta. svoje filijale odnosno ispostave. jer špediter takve razlike preuzima na sebe. spada takođe u nadležnost tarifne funkcije. stići poziv na uplatu razlika u prevoznini i ostalim troškovima. akviziciji tranzita. sigurnost u kvalitet usluge i td. U tarifnoj funkciji vodi se evidencija o svim izdatim ponudama. pa i nakon više meseci. te nemoraju čekati . svaka ponuda dobija svoj broj. [to se pak tiče sklapanja ugovora o poslovno-tehničkoj saradnji sa poslovnim partnerima. Takav poslovni odnos može doneti obostranu korist kako za špeditera (osiguran kontinuiran posao.). — ne moraju se bojati iznenađenja da će im naknadno. Ugovor o saradnji može se sklopiti i sa preduzećima rečnog i pomorskog brodarstva.). skladištarima i drugim špediterima u zemlji i inostranstvu.na obračun frankaturnih računa i špediterskih usluga iz inostranstva. Tu se radi o sklapanju ugovora o korišćenju koloseka.često i mesecima . a pogotovo ne u inostranstvu. Komitent može ponudu prihvatiti i prećutno. špediter se prilikom izvršenja poslova služi i uslugama drugih špedicija. tu u prvom redu dolazi u obzir sklapanje ugovora sa železnicom i to na raznim nivoima (sa železničkom stanicom. stalna zarada. Takav se ugovor sastavlja obično u slučaju ako komitent sve svoje transporte poverava na otpremu jednom špediteru. a takav špediter se naziva »kućni špediter«.5. za obavljanje stalnog špediterskog posla često se između špeditera i komitenta sklapa detaljni ugovor. već prema tome o kojim poslovima se sklapa ugovor. ako za konkretan posao dostavi špediteru dispoziciju (nalog) za realizaciju konkretnog posla. operativnim funkcijama preduzeća (komercijali i dr. a isto tako njihov posao može biti i sklapanje ugovora o poslovno-tehničkoj saradnji sa vozarima. te avio i drumskim prevoznicima. ŽTP ili ZJŽ). u kojem će biti definisan način obračuna i cene usluga. Ugovor o špediciji može biti i prihvaćena ponuda od strane komitenta. Kao što smo već napomenuli. naročito ukoliko u međuvremenu dođe do promene situacije na transportnom tržištu. naravno samo u odnosu na tog komitenta. Kopija ponude dostavlja se operativnoj funkciji (izvozu. jer ne može imati na svim mestima u zemlji. Svi takvi sklopljeni aranžmani dostavljaju se.Forfetne ponude za uvoznike/izvoznike imaju niz prednosti. a za špeditera je važno da se fiksira visina provizije (refakcije) za transporte koje će poveriti kojem od spomenutih prevoznika. te kako bi mogao ispravno obaviti posao i zaračunati usluge prema datoj ponudi. 34 . tj. Ta evidencija služi i akviziterima za kontakte sa komitentima. U tim se ugovorima preciziraju obostrana prava i obaveze. odnosno filijalama i ispostavama. u celosti ili u izvodima. jer na osnovu njih: — mogu unapred znati koliko će ih stajati prevoz po jedinici mere. u kojem se preciziraju obostrane obveze i prava. može planirati radnu snagu i sredstva). —špediter im dostavlja fakturu odmah po izvršenoj otpremi. uvozu itd. koju je on izričito ili prećutno prihvatio. tako isto i za komitenta (jeftinije usluge. [pediter je vezan svojom ponudom samo do roka koji je naznačio u ponudi. zbirnom prometu i sl. Izrada ugovora o saradnji.

razlike plus i minus idu u korist. može ostvariti svoje pravo naknadne naplate u roku od šest meseci u unutrašnjem i jedne godine u međunarodnom saobraćaju. višak se reklamira.1. U nadležnost tarifne funkcije spada i kontrola faktura i borderoa unutrašnjih i inostranih korespondenata. Budući da železnica ima pravo naknadno tražiti naplatu takvih iznosa. npr. no ona to redovno čini.6. Ako se ne radi na bazi forfetnog stava.2. od svog komitenta. Ako stranka ne plati traženi iznos u roku od 30 dana. već prema pogodbi. Železnica. ukoliko je takav rok prekoračen. Manje zaračunati troškovi Kod pregleda-kontrole prevoznih isprava u železničkom transportu može se utvrditi da su prevozni troškovi manje zaračunati nego što to proizlazi iz važećih tarifa. tada se komitent obaveštava o mogućoj naknadnoj naplati kako nebi bio iznanađen naknadnim zahtevom vozara. kod železnice). Ukoliko se obračun troškova za neki posao vrši na bazi forfetnog stava. Špediter može reklamirati u svoje ime ako je on nosilac prava iz prevozne isprave.6. 5. odnosno nalogodavcu. Mogu se reklamirati i potraživanja više zaračunatih usluga međušpeditera i drugih uslužnih organizacija. to će tarifna funkcija evidentirati takve manje zaračunate troškove na posebnom formularu i isti priložiti uz odnosnu prevoznu ispravu. kao aktivno legitimisana. tako isto i u pogledu eventualne mogućnosti reklamiranja odštete zbog prekoračenja roka isporuke (npr.6. odnosno na teret špeditera. skladištara. Moguć je sporazum između komitenta i špeditera da i u takvom slučaju špediter zaračunava komitentu ispravne prevozne troškove i da preuzme na sebe plaćanje naknadnih terećenja vozara. Obračun koji vrši kontrola prevoznih isprava obavlja se na posebnom formularu (račun razlike) koji špediteri štampaju za svoje potrebe. Kontrola dokumenata Opšte je pravilo da svaka prevozna i slična isprava podleže kontroli tarifne funkcije kako u pogledu više ili manje zaračunatih prevoznih troškova. 5. a pasivno je legitimisana ona stranka iz ugovora o prevozu (pošiljalac ili primalac) koja je prema belešci u prevoznoj ispravi bila dužna da plati prevozne troškove. Radi naknadnog plaćanja potraživanja iz ugovora o prevozu železnica je dužna u okviru roka zastarevanja pozvati stranku da plati razliku. kao i preplaćenih prevoznih troškova te penala zbog prekoračenja rokova isporuke. a kontrolišu se i provizije koje predstavljaju participaciju u zaradi koju je korespondent ostvario na transportu koji mu je dotični špediter ustupio na obradu. Za poslove reklamiranja špediteri zaračunavaju proviziju koja se obračunava od ostvarenog reklamacionog iznosa i obično se kreće od 5 do 25%.6. Reklamacije U nadležnost tarifne funkcije spada i reklamiranje odšteta od vozara ili osiguravatelja za izgubljenu ili oštećenu robu. Ukoliko su prevozni troškovi zaračunati više nego što treba. Za potraživanja iz međunarodnog transporta železnica ne mora prethodno pozvati stranku da plati razliku. Takođe se kontrolišu i odobrene brodarske provizije koje se obično odobravaju procentualno od pomorske vozarine. železnica je ovlašćena podneti tužbu nadležnom sudu. lučkih preduzeća i sl.3. U slučaju manje zaračunatih prevoznih troškova. tj.5. manjak se evidentira u posebnoj evidenciji i stavlja do znanja nadležnoj referadi u operativnoj funkciji. Isto tako se reklamira i šteta zbog prekoračenja roka isporuke. 5. a ako nije mora prethodno pribaviti cesiju (prenos prava) ili punomoć od imaoca prava. Tu se vrši poređenje zaračunatih stavki sa stavkama iz sklopljenih ugovoraponuda. Više zaračunati troškovi Kao što se može desiti da železnica zaračuna manje prevozne troškove nego što to 35 .

u našem slučaju na špeditera koji će tada reklamirati u svoje ime. dok primalac ne iskupi tovarni list i time stupi u ugovorni odnos sa železnicom. a on treba da reklamira uočena odstupanja. 5. odnosno koja je previše platila. U slučaju da se radi o prenosivom tovarnom listu.proizlazi iz važećih tarifa. To što neko ima pravo na potraživanje ne znači da baš on mora i reklamirati. reklamacija se podnosi odgovarajucem osiguravajućem društvu. posebna cesija. i – zavisno od slučaja – punomoći odnosne cesije. U tom slučaju. a ako je predmet bio osiguran. tj. Rok zastarevanja zaustavlja se dostavom reklamacije železnici. pasivno je legitimisano Odelenje kontrole prihoda ZJŽ u sedištu onog ŽTP na čijem se području nalazi železnička stanica koja je naplatila više nego što to proizlazi iz važećih tarifa. Postojanje štete dokazuje u slučaju potpunog ili delomičnog gubitka potvrdom železnice na prevoznoj ispravi. Reklamacija se podnosi dostavom odgovarajućeg pismenog podneska uz prilog odnosne prevozne isprave. a zastarevanje počinje da teče dalje od dana kada je železnica reklamantu dostavila pismeni odgovor i vratila mu priložene isprave. a aktivnu legitimaciju ima ona stranka iz ugovora o prevozu koja je oštećena. tako se isto dešava da ih zaračunava u većem iznosu nego što je predviđeno tarifama. odnosno punomoć nije potrebna. pa da taj potražuje u svoje ime. onda osiguravatelju. U prvom slučaju uz reklamaciju se prilaže punomoć. U protivnom. U unutrašnjem železničkom saobraćaju. Ako je predmet prevoza osiguran. Reklamacije za više naplaćene prevozne troškove iz međunarodnog saobraćaja upućuju se Kontroli prihoda ZJŽ. Iz reklamacije se mora videti reklamantovo pravo na reklamaciju. Nosilac prava može ovlastiti punomoćnika da reklamira u njegovo ime. a u drugom cesija (ustupnica). Ako vozar ne isplati odštetu u roku od 30 dana nakon dostave reklamacije. Odšteta ne može preći u unutrašnjem prometu iznos od npr.6.osim prevozne isprave – prilaže faktura i račun štete. Ako Kontrola prihoda odbije reklamaciju ili je ne reši u roku od 30 dana. nosilac prava može reklamirati vozaru. Rok zastarevanja iznosi jednu godinu. a primalac iskupljenim tovarnim listom. rok zastarevanja i ovde iznosi za unutrašnji saobraćaj šest meseci. a mogu ga za reklamiranje samo opunomoćiti. Aktivnu legitimaciju (pravo na potraživanje) za izgubljenu ili oštećenu robu može imati pošiljalac ili primalac i to: a) pošiljalac dok ima pravo raspolaganja sa pošiljkom. Gubitak ili oštećenje robe u transportu Potraživanja iz ugovora o prevozu zbog gubitka ili oštećenja robe u transportu. b) primalac od trenutka kad je iskupio prevoznu ispravu. ako se reklamant ne slaže sa odbijanjem reklamacije. postojanje štete i njena visina. Aktivnu legitimaciju pošiljalac dokazuje duplikatom tovarnog lista. U tom je slučaju pasivno legitimisano ono ŽTP na čijem se području nalazi stanica koja je više naplatila. Kao i kod manje naplaćenih iznosa. reklamaciju treba na dokazni način uputiti nadležnom ŽTP-u. imalac prava može svoje pravo ostvariti podnošenjem tužbe nadležnom sudu. odseku za međunarodni transport.4. a u slučaju dokazanog uništenja. a železnica naknađuje i plaćene prevozne troškove. I pošiljalac i primalac mogu svoja prava iz ugovora o prevozu preneti cesijom na treću osobu. Ovi slučajevi su vrlo česti u špediterskom poslu kada prevozni dokumenti ne glase na špeditera. Uz reklamaciju se . u reklamacionom postupku. reklamant ima pravo podneti tužbu nadležnom sudu. U tom slučaju imalac prava po odnosnoj prevoznoj ispravi može tražiti vraćanje preplaćenih iznosa. te u tom roku treba podneti reklamaciju. 200 dinara po kilogramu bruto težine izgubljene ili oštećene stvari. osim ako je 36 . manjka ili oštećenja službenim železničkim zapisnikom (zapisnik o uviđaju). a može svoje pravo preneti putem cesije na drugog. kao i kod pouzeća. može u okviru roka zastarevanja podneti tužbu nadležnom sudu.

U načelu. Tok zastarevanja se prekida dostavom reklamacije OZ-u.6. za jedan dan). te da imalac prava dokaže da se šteta dogodila za vreme trajanja ugovora o prevozu. Odštetni zahtevi zbog oštećenja. 37 . te njemu treba uputiti reklamaciju. a na potraživanja se plaćaju kamate ako to nosilac prava zahteva. Međutim. no najviše do dvostruke vozarine. Potraživanja u slučaju gubitka ili oštećenja robe zastarevaju u roku od godinu dana. pa je od posebne važnosti da se najkasnije prilikom njenog prijema utvrdi eventualno oštećenje ili manjak i da o tome železnica sastavi zapisnik. odnosno ŽTP-u. Zastarevanje počinje kod delomičnog gubitka. Na mreži državnih železnica postoje zasad dve takve organizacije i to: Beograd i Podgorica.pošiljka bila posebno osigurana u kom slučaju OZ naknađuje punu štetu. Osim toga. železnica je dužna platiti dokazanu štetu. može se zahtevati obeštećenje zbog prekoračenja roka. jer on isplaćuje odštetu u punom iznosu (po pravilu nema ograničenja) i rešavanje reklamacija je brže. Rokovi isporuke sastoje se iz prevoznog roka (određeni broj km. u unutrašnjem saobraćaju. Za pošiljke u međunarodnom prometu. odnosno CIM. Pasivno je. manjka ili oštećenja retko se traže od vozara (železnice. kod kojih je zbog prekoračenja roka isporuke nastala šteta. Koja stanica pripada kojem preduzeću može se videti iz imenika železničkih stanica naše zemlje ili se može dobiti informacija na odnosnoj železničkoj stanici. a ako one taj rok prekorače. neophodno je da se osiguravatelju omogući regres prema vozaru pravodobnim podnošenjem odštetnog zahteva ukoliko se ne radi o slučaju više sile. postoji teoretska mogućnost da se obeštećenje ostvari reklamacijom pod uslovom da se šteta ustanovi odmah nakon njenog otkrića. primalac ne dokaže da je zbog pomenutog prekoračenja trpeo štetu. obeštećenje zbog gubitka. Ako. Na sličan način reklamira se i kod pošiljaka iz drugih grana saobraćaja. a kod potpunog gubitka 30 dana nakon isteka roka isporuke. a propisani su u ZUPŽ. pravo potraživanja zbog gubitka ili oštećenja robe prestaje prijemom pošiljke. železnica je u unutrašnjem prometu dužna platiti 1/10 vozarine za svaki dan prekoračenja. zastarevaju u roku od godine dana. Inače. legitimisano ono ŽTP na čijem je području uputna stanica.). kod pomorskog prevoza protest brodaru i odgovor brodara itd. no najviše do 1/3 vozarine. otpremnog roka i eventualno dopunskog roka. traženje odštete od osiguravatelja je sigurnije i praktičnije. brodara itd. a primalac ga ustanovi nakon prijema. a najkasnije u roku od sedam dana po prijemu. a u međunarodnom transportu kod šteta prouzrokovanih zlonamerno taj rok iznosi dve godine. Potraživanja u slučaju gubitka ili oštećenja. već od osiguravatelja. ako primalac prava dokaže da je imao štetu zbog prekoračenja roka isporuke. železnica je dužna platiti odštetu koja ne može premašiti trostruki iznos prevoznine. U praksi. kao i da se od vozara pribavi odgovarajuća isprava o postojanju štete. međutim. Da li je rok prekoračen i koliko utvrđuje se na osnovu kilometraže i eventualnih prekida roka zbog raznih formalnosti u odnosu na datum otpreme i datum prispeća.5. Prekoračenje roka isporuke Železnice su dužne prevesti robu u propisanom roku (rok isporuke). manjka ili oštećenja od dana izdavanja pošiljke. Za ovakve reklamacije aktivno je legitimisan uvek primalac pošiljke. a to svoje pravo stiče iskupljivanjem tovarnog lista ili druge prevozne isprave. te sklopljene ugovore. Ako se dotično oštećenje ili manjak nije moglo spolja primetiti. manjka ili gubitka pošiljaka iz međunarodnog transporta koje nisu osigurane podnose se Zajednici JŽ u Beogradu. 5. budući da se roba u transportu skoro redovno osigurava. pri čemu treba imati u vidu propise i običaje (npr. U međunarodnom saobraćaju reklamaciju treba uputiti nadležnoj železničkoj instituciji u Beogradu.).

Na taj način. što se ili posebno ugovara sa nosiocem odnosnog transportnog supstrata. b) zahtevi za vraćanje položenih depozita. a u sudskom nadležno ŽTP. pojedine železničke uprave radi privlačenja većih količina robe na njihove pruge. a u četvrtom onaj ko ima pravo raspolaganja sa pošiljkom. Odobravaju se samo za visokotarifirajuću robu. dok se kod refakcija vozarina u tovarnim listovima redovno 38 . U trgovini se količinski rabat odobrava kod kupovine veće količine neke robe. Refakcije i provizije Važno područje rada tarifne funkcije je i iznalaženje mogućnosti povratka jednog dela plaćenih vozarina na osnovu posebnih ugovora sa vozarima ili na osnovu odredaba njihovih tarifa. a kod pošiljaka iz međunarodnog saobraćaja rok iznosi 60 dana. Refakcije u špediciji i transportu mogu se usporediti sa količinskim rabatom u trgovini. onu za koju se plaća skuplja vozarina. U reklamacionom postupku pasivno je legitimisano nadležno odelenje Kontrole prihoda ZJŽ. imalac prava može svoje pravo ostvariti putem nadležnog suda.6. c) zahtevi za isplatu eventualno neisplaćenih pouzeća.) naknadno vraćaju deo vozarine.). kod pošiljaka iz unutrašnjeg saobraćaja. brodarska preduzeća itd. kada nosiocima transporta stoji na raspolaganju veći broj konkurentskih puteva. Refakcije ne treba zameniti sa drugim vrstama sniženja vozarine koje se manifestuju u vidu raznih povlašćenih (izuzetnih) tarifa. a taj se procenat može kretati i do 30%. 5. 5. ili su se prevoznici obavezali na davanje refakcija svojim tarifama ili opštim uslovima.6. Da bi se privukli transporti na određenu relaciju ili vrstu prevoznog sredstva i time eliminisao neki drugi konkurentni put ili transportno sredstvo. 5. Refakcije se po pravilu odobravaju u procentima od vozarine za pojedine vrste robe. železnica. zatim za ispunjenje određenih količina robe (npr.1. dok refakcije odobravaju npr. pojedini prevoznici (npr. 10 i više hiljada tona) te za određeni rok u kojem se ta količina robe ima prevesti (npr. refakcije u međunarodnom železničkom transportu obično su vezane za određene relacije. U sudskom postupku u svakom je slučaju pasivno legitimisano ŽTP na čijem se području nalazi uputna stanica pošiljke. Kod prva dva slučaja aktivno je legitimisan onaj ko je te iznose i platio. Refakcije Pod refakcijama u špediciji (transportu) podrazumeva se naknadno vraćanje jednog dela vozarine koji se priznaje nakon prevezene veće količine određene robe. pojedine železnice (npr. Ostali zahtevi za obeštećenjem Kod železnice povremeno mogu doći u obzir i sledeći zahtevi za obeštećenjem: a) zahtevi za vraćanje naplaćenih vozarinskih dodataka. Ako železnica ne reši reklamaciju u roku od 30 dana ili je odbije. te neobračunatih (nevraćenih) kolskih kaucija. Praktično. kao i ugovaranje ustupanja jednog dela dobiti koju glavni špediter može dobiti od drugog špeditera (međušpeditera ili podšpeditera) što ga je uključio u neki posao ili mu je isti u potpunosti ustupio. za period od 1/2 godine i sl. 5.7. Ako izuzmemo refakcije (zapravo provizije) koje su uobičajene u drumskom transportu u vezi sa ustupanjem određenih tereta. računajući od dana izdavanja robe. DB. tj. kao važnog izvora prihoda špeditera koji se bavi međunarodnim prometom. Razlika između ova dva vida sniženja se sastoji u tome što se kod izuzetnih tarifa takva povlašćena (smanjena) vozarina odmah u toj visini obračunava u tovarnom listu. d) zahtevi za vraćanje iznosa preostalih pri prodaji pošiljke. radi se o obradi sistema refakcija i provizija.Rok za podnošenje reklamacije je 15 dana.7.) stimulišu nosioce odnosno organizatore transporata na instradaciju robe upravo preko njihovih pruga. u trećem slučaju pošiljalac. OeBB i dr.

što je skopčano sa sposobnošću pregovaračkog kadra. izvoz. i to samo kad postoji više konkurentnih puteva do odredišta. ili na osnovu posebnih sniženih refakcijskih stavova. a komitentu (vlasniku robe) 70%. ostvarena svota ne ostaje uvek u celosti špediteru. radi izvršenja raznih poslova u toku procesa prevoza. pa i znatnih viškova vozarine direktno u korist špeditera (kod forfet-transporata). i nije moguće utvrditi čiji je teret odlučivao pri dobijanju refakcije. jasno je da odnosni prevoznik neće odobriti nikakav popust (refakciju). već međusobnim udruživanjem. Svakako da je već kod sklapanja kupoprodajnih ugovora potrebno misliti i na mogućnost dobijanja refakcija. odnosno više špeditera. bilo primalac po odnosnom prevoznom dokumentu. postoji preporuka PK da se refakcije dele tako da špediteru pripadne 30%. a sniženje (refakcija) se odobrava naknadnim vraćanjem dela vozarine u odobrenom procentu. Tamo pak gde je refakcija uslovljena određenom količinom tereta. imaju funkciju međušpeditera. jer mogu doneti prihod u vidu refakcija.računa na osnovu važećih redovnih tarifa. čuvati i voditi u evidenciji sve do prezentiranja prevozniku. odnosno na bazi »franco vagon utovarna stanica«.). Ako postoji samo jedan put. Refakcije se odobravaju na osnovu dokumentovanog pismenog zahteva uz koji se prilažu odgovarajuće prevozne isprave (tovarni listovi. a tu količinu ostvaruje više vlasnika. Međutim. Pravo na refakciju ima uvek onaj ko plaća prevozne troškove na prugama za koje se odobravaju refakcije. potrebno je dobro poznavati mehanizam železničkih tarifa pojedinih železnica. Značajna su i nastojanja da se za određene transporte dobiju i posebne refakcije. ličnim poslovnim vezama sa stranim i domaćim prevoznicima itd. te se takve isprave moraju brižljivo prikupljati. svoje inostrane i domaće poslovne veze (korespondente) koji. odobriti) samo kod visokotarifirajuće robe.2. Uslove za ostvarenje količinske (kvantitativne) refakcije mogu ispuniti zapravo samo špediteri. špediteri i u ovakvim slučajevima često ustupaju komitentu deo ostvarene refakcije ili to uzimaju u obzir kod izrade i ugovaranja forfetnih stavova. ili se roba zbog svojih karakteristika mora prevesti najkraćim i najbržim putem (npr. Međutim. te nije svejedno da li će se sklopiti posao na bazi FOB ili CIF uslova. odnosno ne sme se dozvoliti da se ne pribavi od komitenta ako je on bio bilo pošiljalac. Zato on uključuje. zatim pomorski. pokvarljiva roba. špediter ne bi mogao bez saradnje sa svojim poslovnim vezama da obavi svaki posao u svim njegovim fazama. Iznosi dobijeni na osnovu refakcija nisu zanemarivi.7. obeštećenja zbog prekoračenja roka isporuke. te će npr. 5. U uslovima za odobravanje refakcija obično je uslovljena dostava takvih isprava do određenog roka. drumski i kopneno-rečni prevoznici. ako postoji više konkurentnih puteva. u uslovima međusobne konkurencije. To se pravo dokazuje tovarnim listom. Međutim. tranzit) trebaju stalno imati na umu da tovarni listovi predstavljaju značajan izvor prihoda za špeditera. situacija se tada menja. za transporte iz naše zemlje za zemlje Beneluksa i Veliku Britaniju biti zainteresovano više železničkih uprava. te će se kod transporata većih količina robe za spomenute zemlje svakako pronaći mogućnost za dobijanje refakcija od zainteresovanog prevoznika. refakcije se mogu ostvariti (ugovoriti. Kao što je već rečeno. Ukoliko postoji 39 . odnosno frankaturnim računom. kao i sistem refakcija u pojedinim granama saobraćaja. već se najčešće deli između njega i komitenta. »franco granica isporučioca« ili »franco istovarna stanica kupca«. Zato nijedan tovarni list ne sme ostati u »košuljici« (mapi) referenata iz operativnih funkcija. životinje i sl. Da bi se posao oko realizacije refakcija mogao uspešno obaviti. u tom slučaju. frankaturni računi). provizija kod reklamiranja više plaćenih prevoznih troškova. te referenti u operativnim funkcijama (uvoz. špediter nije obavezan da ustupa deo refakcije komitentu. Provizije Obzirom na specifičnost špediterskog posla. a često puta ni oni sami pojedinačno. Tako npr.

mogućnost biranja raznih špeditera. kvartalno ili u nekom drugom roku. Kod zbirnih pošiljaka obračun se obično vrši na borderou. u kojem se precizira visina provizije i način njenog obračuna. po toni i sl. naravno da taj međušpediter od zarade koja mu je omogućena uključivanjem u taj posao. što je gotovo redovno slučaj u zapadnoevropskim zemljama. Tarifna funkcija takođe vodi evidenciju o ugovorima sklopljenim sa davaocima provizije. odnosno od jedinice mere (npr. Provizija se daje obično u ugovorenom procentu od ostvarene zarade ili u fiksnom iznosu od transporta. mesečno. 40 . kojih se te funkcije moraju pridržavati.). Da bi se odobrila provizija obično se zaključuje odgovarajući ugovor. koji može biti po svakom pojedinačnom transportu. Tarifna funkcija daje potrebna uputstva operativnim funkcijama u pogledu obuhvaćanja provizije. ima računa da ustupi glavnom špediteru deo zarade u vidu provizije.

To je izuzetak koji je poznat kod instituta carinskih isključaka i carinskih priključaka. a za državu koja nema nad njom carinsku ingerenciju predstavlja isključak. uticaj zabrane na tretman carinske robe i dr. gde je najbolji primer za to teritorija slobodnih carinskih zona. primenu odgovarajuće carinske stope koja je na snazi u momentu prelaska robe preko carinske linije. Carinski putevi kopnenog transporta su putevi koji su otvoreni na graničnim prelazima naše zemlje. Pitanje određivanja carinske linije je od posebnog značaja za carinsku robu. da se carinska linija. stavljanje robe pod režim carinskog nadzora i dr. KARAKTER ROBE U MEĐUNARODNOM PROMETU Da bi se bliže shvatio pojam robe u međunarodnom prometu. a u isto vreme i razdvaja carinsko područje jedne od carinskog područja druge države. neraskidivo je vezana za carinsko područje – i promet iz jednog u drugo. od drugog carinskog područja. teritoriju. U carinske puteve vodnog transporta spadaju luke na moru i pristaništa na rekama i graničnim jezerima koji su otvoreni za međunarodni transport. carinska linija. granicom. njene osobenosti. koja oivičava carinsko područje takve zone ne poklapa sa državnom granicom. uostalom. već bi to bila svaka druga roba u unutrašnjem prometu. a čine ih železnički i drumski putevi za međunarodni saobraćaj i transport putnika. Carinske puteve vazdušnog transporta čine pristaništa. bio slučaj i u našem carinskom pravu (slobodna zona u Solunu). na kojima se primenjuju različiti carinski propisi. Radi se o tako značajnim pitanjima kao što su carinsko područje.2. carinsku liniju – i njen prelazak. Od tog momenta. nastaje i niz drugih značajnih pitanja vezanih za utvrđivanje carinske osnovice. kao stvari koje se u carinsko područje naše zemlje uvoze. Promet carinske robe. kao i promet putnika i motornih vozila može se 41 . jer u mnogim carinskim sistemima. ustvari. Carinski putevi mogu biti kopneni. U većini slučajeva carinska linija se pokalapa sa državnom granicom na kopnu. razdvaja carinski suverenitet jedne zemlje od carinskog suvereniteta druge zemlje. Jer. demarkaciona linija (najčešće državna) koja oivičava carinsko područje jedne države. Carinska linija Pod carinskom linijom (carinskom crtom. Carinski putevi Carinski putevi su oni putevi koji su. te na taj način. odnosno aerodromi određeni za međunarodni vazdušni transport. međom) podrazumeva se granica. carinska obaveza. U tom slučaju radi se o izuzetku od pravila da se carinska linija poklapa sa državnom granicom. 6. potrebno je razmotriti i neka pitanja koja bliže objašnjavaju status carinske robe. propisani za međunarodni promet robe i transportnih sredstava. moru i graničnim rekama i jezerima. na zakonom utvrđeni način. vodeni i vazdušni. unose i izvoze ili se preko tog područja provoze. u ovom momentu. da nema takvih elemenata za koji je usko vezana onda ona ne bi imala karakter carinske robe. ali ima primera da se u nekim zemljama ona ne poklapa sa državnom granicom. obaveza plaćanja carine nastaje momentom njenog prelaska carinske linije. teritorije. Carinska roba. kao što je. Pored ovoga. Može se dogoditi. a u isto vreme i razdvaja jedno carinsko područje. obavezu plaćanja carine i carinskog obveznika – jer se time omogućuje sprovođenje carinskog postupka u cilju carinjenja i oslobađanja od plaćanja carine i dr. carinska linija na nacionalnom planu obeležava carinsko područje jedne zemlje. pored obaveze plaćanja carine. razna ograničenja i zabrane – da se ne može uvesti i izvesti odnosno da se može uvesti i izvesti tek po ispunjenju određenih uslova. kao predmet međunarodnog prometa. 6.2. robe i motornih vozila.6. jer je takva zona sa carinskog aspekta priključak.

odnosno carinjenja ne bi 42 . Nad takvom robom se. onda najbliži organ unutrašnjih poslova koji obezbeđuje nadzor. carinskim putem će se smatrati put od carinske linije do najbliže organizacione jedinice granične carinarnice. Vazduhoplovima koji saobraćaju na međunarodnim linijama dozvoljeno je preletanje carinske linije samo na određenim mestima. .u februaru i novembru od 6 do 18 časova. graničnim rekama i graničnim jezerima brodovi mogu pristati samo u lukama otvorenim za domaći ili međunarodni saobraćaj. odnosno pristaništa na graničnim rekama i jezerima na kojima se otvara organizaciona jedinica carinske službe koja će obavljati poslove i zadatke iz svoje nadležnosti u odvijanju međunarodnog saobraćaja. preduzimaju odgovarajuće mere carinskog nadzora u cilju njenog obezbeđenja da se pre sprovođenja postupka. do dolaska carinskih organa. onda najbliži organ unutrašnjih poslova.u aprilu i avgustu od 4 do 19 časova. a ako carinski organi nisu blizu. Sletanje i poletanje može se obaviti samo na vazduhoplovnim pristaništima koja su otvoreni kao carinski prelazi. tom prilikom. odnosno pristaništa otvorenih za međunarodni saobraćaj i transport određuje carinarnica uz saglasnost lučkih. Luke na moru. za međudržavni promet i pogranični promet. takođe. odnosno pristanišnih organa. Po pravilu. robom i putnicima. bez odlaganja. a ako se ne nalazi na granici. . Carinski gat. takođe se određuju od strane nadležnog organa i po predviđenom postupku. 6. U slučaju više sile ili po potrebi.ostvarivati samo preko carinskih puteva – odnosno prelaza preko kojih se obavlja međunarodni transport. . zapovednik broda je dužan.u martu. Ako zbog delovanja više sile dođe do sletanja vazduhoplova van pristaništa otvorenog za međunarodni vazdušni saobraćaj gde postoji carinska služba. junu i julu od 4 do 20 časova. odnosno članova posade i putnika preko graničnih prelaza za međunarodni saobraćaj i transport mogu se vršiti u svako doba dana i noći. U unutrašnjem saobraćaju na moru. brodovi mogu pristajati i van ovih mesta samo uz odobrenje carinarnice. kao deo luke. predviđeno da se prelaz carinske robe izuzetno može obavljati preko carinske linije i na mestima koja nisu otvorena za međunarodni saobraćaj. . Carinsko područje Roba u međunarodnom prometu dobija karakter carinske robe tek sa prelaskom carinske linije odnosno napuštanjem određenog carinskog područja i dolaskom u drugo carinsko područje. Zakonom je.3. Dnevnim vremenom smatra se vreme: . kapetan je obavezan da odmah obavesti najbližu carinarnicu koja će preduzeti mere carinskog nadzora i obavljanje carinskog postupka nad vazduhoplovom. Brodovi koji saobraćaju na inostranim linijama mogu pristajati samo na carinskim gatovima luka i pristaništa otvorenim za međunarodni saobraćaj i transport. a pristati uz carinski gat jedino uz odobrenje carinarnice.u januaru i decembru od 7 do 17 časova. ali su takođe propisima utvrđeni kao carinski putevi. Prenos robe preko pograničnih prelaza može se vršiti samo u dnevno vreme. da obavesti najbližu carinarnicu ili ako blizu nema organizacione jedinice carinarnice. Prenos robe i prelaz prevoznih sredstava i njihovog vozačkog osoblja. Ukoliko zbog delovanja više sile dođe do zaustavljanja broda na drugim mestima van carinskog prelaza. To su granični prelazi za ogranični saobraćaj koji mogu koristiti za prenos carinske robe samo lica koja to pravo imaju na osnovu zakona ili međunarodnog ugovora. septembru i oktobru od 5 do 19 časova. putnika i prevoznih sredstava.u maju. posadom. Granični prelazi mogu biti otvoreni za međunarodni promet robe. carinski granični prelaz za međunarodni železnički i drumski saobraćaj nalazi se neposredno na granici.

a time i carinska linija ide sredinom matice. 6. a bez naplate carine. Naime. Teže je odrediti prostor koji obuhvata carinsko pogranični pojas na moru nego što je slučaj na kopnu. a jezerom na način utvrđen od strane država koje se graniče sa tim jezerom. carinjenja robe i carinskog postupka (nekadašnja jugoslovenska slobodna carinska zona u Solunu). Po pravilu carinsko područje se poklapa sa državnom teritorijom jedne zemlje na kojoj se primenjuje zakonodavna. Na graničnim rekama i jezerima granična linija. Odredbama važećeg Carinskog zakona regulisano je da carinski pogranični pojas na kopnu obuhvata deo carinskog područja naše zemlje u širini do 15 km od carinske linije u dubinu teritorije naše zemlje. Carinsko pogranični pojas na graničnim jezerima obuhvata deo carinskog područja naše zemlje od carinske linije na jezeru i do 5 km kopna od obale jezera. Isto pravilo primenjuje se i kad carinska linija prolazi graničnom rekom. da fizički pređe carinsku granicu. Suverenost naše zemlje. Odredbama Carinskog zakona utvrđeno je da carinski pogranični pojas na moru obuhvata deo carinskog područja naše zemlje u širini od 5 km kopna od obale. po pozitivnim međunarodnim propisima. Suverenost naše zemlje na 43 . računajući na spoljne granice teritorijalnog mora u pravcu otvorenog mora. zajedno sa njenim držaocima i vlasnicima. dno i podzemlje tog mora uključujući i vazdušni prostor iznad njega. teritorija na kojoj se jedinstveno sporovode instituti. prostire se na moru i to na njeno obalno more. ili graničnim rekama i jezerima. Da bi se roba smatrala carinskom mora iz jednog carinskog području doći u drugo. ono predstavlja “carinski isključak”. Carinski pogranični pojas Svaka država autonomno određuje deo područja na granici na kome važe posebne mere carinskog nadzora i carinskog postupka. a za državu koja ga je uključila u carinsko područje “carinski priključak”. Taj pojas naziva se carinski pogranični pojas. Carinsko područje naše zemlje obuhvata teritoriju naše zemlje. carinsko pogranični pojas na moru je očigledno širi od državne (carinske) linije što nije slučaj sa pojasom na kopnu u graničnim rekama i jezerima. Isto tako dve ili više država mogu međudržavnim sporazumima formirati jedinstveno carinsko područje što je karakteristično za sadašnji nivo razvoja međunarodne trgovine. to granična. kao i područje u širini od dve nautičke milje.4. Carinski pogranični pojas je deo carinskog područja uz granicu čiju površinu i širinu svaka država autonomno određuje i za koji propisuje posebne mere carinskog nadzora. Ono je ograničeno carinskom linijom koja je istovetna sa državnom granicom naše zemlje. potpada pod carinske propise koji važe na tom drugom carinskom području. carinsku liniju. Nešto je složenije utvrđivanje granične linije na moru. Carinsku liniju na kopnu čini državna granica koja je vidno obeležena. U odnosu na državu iz čijeg je carinskog područja izuzet deo teritorije u ovakvom statusu. Sama definicija carinskog područja ukazuje da se ono može odnositi i na teritorije van suverene teritorije na kojoj se primenjuje državna vlast. instrumenti i mere carinskog sistema te zemlje (odnosno sprovode mere carinskog suvereniteta te zemlje). a time i carinska linija prolazi spoljnom ivicom teritorijalnog mora. Kako obalno more sačinjavaju unutrašnje morske vode i teritorijalno more. Od tog momenta ona napušta carinski suverenitet jedne zemlje i potpada pod drugi pa. Tako je carinsko područje prošireno van državne teritorije za deo inostrane teritorije na kojoj se primenjuje mera carinskog nadzora. zavisno od ekonomskih i političkih interesa prema susednim zemljama. carinsko područje jedne države je ono područje.našla u slobodnom prometu. sudska i izvršna vlast. Carinskim zakonom je definisan pojam carinskog područja kao osnovnog činioca carinskog sistema na koji se primenjuju instituti tog sistema. Dakle. područje od obale do spoljne granice teritorijalnog mora.

pod određenim uslovima.5. danas. U vezi sa carinskom obavezom.2. Carinska obaveza Pitanje carinske obaveze i carinskog obveznika je značajno i usko vezano za institut carinske robe. sem ako u carinskoj tarifi nije drugačije određeno. pod uslovom da ona bude izričito predviđena Zakonom o carinskoj tarifi. manje serije i sl. čuvari. nastanak i prestanak obaveze plaćanja carine. Njih retko primenjuju zemlje čije su privrede u razvoju.5.).5. postoje vlasnici carinske robe. vraćena neprodata roba. kada izlaze na međunarodna tržišta. Naime. učesnika u 44 . To znači da je ostavljena mogućnost uvođenja izvozne carine. sanitarnih. Sa gledišta subjekta. i to se primenjuje samo u situacijama kada se želi. Podložnost plaćanju carine Opšteprihvaćeno pravilo u carinskim sistemima niza zemalja je da se na robi koja se uvozi u carinsko područje jedne zemlje sprovodi odgovarajući postupak u vezi sa naplatom uvozne carine. izuzetno izvoznu i provoznu robu. računajući od spoljne ivice teritorijalnog mora u pravcu otvorenog mora.5. Na osnovu napred iznetog može se zaključiti da obaveza plaćanja carine nastaje za: uvoznu. U ovom prostoru nadležni organi vrše kontrolu radi sprečavanja povrede carinskih. štampani materijali iz oblasti nauke. smanjiti izvoz te robe. privremeno izvežena roba. Za sve iznete slučajeve.3.). kulture. oslobađanja od plaćanja carine. carinsko pogranični pojas obuhvata i spoljni morski pojas. Provozne (tranzitne) carine danas se ne naplaćuju kod najvećeg broja zemalja. gde se susreću sa daleko konkurentnijom robom. ima nekih roba za koje ne nastaje obaveza plaćanja carine. uvođenje izvoznih carina bi u takvim situacijama moglo biti ogromna prepreka uključivanju te zemlje u međunarodnu trgovinu. Ovakvi proizvodi. Ovo zbog toga što se radi o mladim privredama koje određene robe proizvode u težim uslovima privređivanja (niža produktivnost. god). to je u stvari prostor širine dve nautičke milje. odnosno kod onih zemalja koje su ratifikovale Barcelonsku konvenciju o slobodi tranzita (donetu još 1921. 6. Dodatno opterećivanje ovih proizvoda sa izvoznim carinama bi u još većoj meri otežalo njihov plasman na međunarodnom tržištu. Za razliku od napred navedenog. uvozna roba je po pravilu u većini carinskih sistema podložna plaćanju carine. niži nivo automatizacije proizvodnje. Nastanak i prestanak carinske obaveze Nastanak carinske obaveze odnosno obaveze plaćanja carine za robu vezuje se najčešće za momenat fizičkog prelaska robe preko carinske linije.moru je šira od njene državne granice. Roba koja se izvozi može biti ređe podložna naplati izvoznih carina. kod zemlje izvoznice. koja je najčešće proizvedena pod povoljnijim uslovima. 6. vrlo teško nalazi kupca. koja se svodi na plaćanje carine i drugih dažbina ili davanja. kada ne nastaje obaveza pklaćanja carine. U nas je Carinskim zakonom predviđeno da plaćanju carine ne podleže roba koja se izvozi iz carinskog područja naše zemlje.1. ne znači da takva carinska roba ne podleže odgovarajućim merama carinskog nadzora. jer pored obalnog mora koje sačinjavaju unutrašnje morske vode i teritorijalno more. Znači. ali pod uslovom da je to predviđeno zakonom (na primer. prosvete i sl. 6. Carinska obaveza i carinski obveznik 6. u svojim carinskim sistemima opredelio za prelazak robe preko carinske linije. poreskih i drigih propisa o prelasku robe preko državne granice koje bi se mogle učiniti na kopnu ili u obalnom moru. držaoci koji ih “premeću” preko carinske linije i tim momentom za takva lica (carinske obveznike) nastaje i određena carinska obaveza. Međutim. kao najpodesniji način za utvrđivanje momenta nastanka carinske obaveze. kao značajna pitanja nameću se: podložnost plaćanju carine. Najveći broj zemalja se.

carinskom postupku, fizički momenat prelaska robe preko carinske linije je vrlo podesan i lako se utvrđuje. Znači, to je trenutak kada carinska roba pri uvozu pređe carinsku liniju i od tog momenta nastaje obaveza plaćanja carine. Ovo praktično znači da će se određena roba cariniti uz primenu onih carinskih propisa koji su na snazi baš u momentu njenog prelaska preko carinske linije. Znači, primeniće se ona carinska stopa, onaj carinski propis i sl. pri njenom carinjenju koji su važili u momentu prelaska robe preko carinske linije. Ovaj princip nastanka carinske obaveze prihvaćen je i našim Carinskim zakonom. Potrebno je naglasiti da pored navedenog kriterijuma, principa nastanka carinske obaveze plaćanja carine, danas postoje i drugi kriterijumi, koji se u praksi manje primenjuju, kao što su: dan podnošenja carinske deklaracije, dan plaćanja carinskih dažbina i dan podizanja robe ispod carinskog nadzora. Sa aspekta carinske zaštite domaće ekonomije, po pravilu, bolji kriterijum koji je relativno nezavisan od volje carinskog obveznika, u pogledu nastanka carinske obaveze, jeste prelazak robe preko carinske linije. Nastanak carinske obaveze se, dakle, danas definiše na napred navedene načine. Međutim, može se istaći da se u carinskom sistemu jedne zemlje, u izvesnim situacijama, odstupa od tih pravila. Tako se može dogoditi, kao što je slučaj u našem Carinskom zakonu, da pored prihvaćenog pravila budu predviđeni i određeni izuzeci. Tako je, recimo, predviđeno da carinska obaveza za robu koja je prodata sa konsignacionog skladišta nastaje momentom preuzimanja ovakve robe sa tog skladišta. Radi sprovođenja adekvatne carinske zaštite i jednakih uslova privređivanja, u nas su prihvaćena još dva značajna izuzetka u pogledu nastanka carinske obaveze. Jedan je u pogledu robe koja se uvozi preko slobodne carinske zone a drugi je vezan za nabavljene brodove u inostranstvu čija eksploatacija počinje pre prelaska robe preko carinske linije. Kod izvoza robe nastanak obaveze plaćanja carine najčešće se vezuje za momenat podnošenja Jedinstvene carinske isprave (JCI). Moguće je i ovde, pored navedenog kriterijuma za nastanak carinske obaveze za robu koja se izvozi, uzeti dan kada je roba istupila iz carinskog područja. Taj momenat je vrlo podesan, jer se tada i faktički takva roba smatra izvezenom, što svakako nije slučaj sa izvoznom robom za koju je podneta Jedinstvena carinska isprava, koja i ne mora uvek istupiti iz carinskog područja. Na kraju treba istaći da se pod carinskom obavezom najčešće podrazumeva obaveza plaćanja carine, ali ima i nekih zakonodavstava, koje pod carinskom obavezom podrazumevaju daleko šire obaveze carinskih obveznika (na primer, mere carinskog nadzora). Prestanak carinske obaveze je mahom vezan za uništenje carinske robe dok se ova nalazi pod carinskim nadzorom. To bliže znači da prestaje i obaveza plaćanja carine za uništenu carinsku robu koja se nalazi pod carinskim nadzorom. Obaveza plaćanja carine može zastareti kada protekne izvestan vremenski period od dana nastanka carinske obaveze. Kako je nastanak obaveze plaćanja carine kod mnogih zemalja različit (dan uplate carine, dan podnošenja carinske deklaracije, dan podizanja robe ispod carinskog nadzora i dan prelaska robe preko carinske linije), to od različitih momenata počinje da teče predviđeni vremenski rok za zastarelost naplate carina. Tako, na primer, u nas rok zastarelosti naplate carine od pet godina počinje da teče od trenutka prelaska robe preko carinske linije, kada je roba fizički prešla carinsku liniju, odnosno kada se smatra da je uvezena. Rok zastarelosti naplate carina prekida se svakom službenom radnjom carinskog organa preduzetom radi naplate carina, ali apsolutna zastarelost naplate carinskih dažbina, u svakom slučaju, nastupa u nas sa istekom roka od deset godina od dana kada je nastala obaveza plaćanja carine.

6.6. Carinski obveznik
Carinski obveznik je lice (fizičko ili pravno) koje je dužno da plati carinu kojom je roba opterećena. To su ona lica koja su po carinskim propisima dužna da u određenom carinskom postupku podnesu odgovarajuću dokumentaciju radi carinjenja.
45

Pojam carinskog obveznika se u našem Carinskom zakonu bliže određuje i vezuje za osobu koja je: – primalac robe, – vlasnik robe ili lice koje on ovlasti, – lice na koje glasi prevozna isprava, – lice na koje su preneta prava iz prevozne isprave, – lice koje robu unosi na carinsko područje ili iznosi iz carinskog područja, – kao i druga lica koja su, u slučajevima predviđenim Zakonom, dužna da plate carinu i druge dažbine. Prevozna isprava je najbolji pokazatelj carinskog obveznika, jer se na njoj uvek nalazi ime lica, bilo fizičkog ili pravnog, kojem se roba upućuje, kada se radi o uvozu robe. Kada je reč o izvozu carinske robe, carinski obveznik je lice koje robu izvozi. Pitanje jasnog definisanja carinskog obveznika je posebno značajno za niz radnji u carinskom postupku: – preduzimanje određenih mera u vezi sa sprovođenjem adekvatnog carinskog nadzora, – u vezi sa podnošenjem jedinstvene carinske isprave, – plaćanja carinskih dažbina i dr. Ukoliko se dogodi da se carinska roba izgubi ili na drugi način nestane na putu od carinske linije do odredišne carinarnice, tada će carinski obveznik biti vozar, odnosno lice koje je direktno preuzelo robu od carinarnice. U tom slučaju roba ne dobija tretman uništene robe pod carinskim nadzorom i nad takvom robom ne prestaje obaveza plaćanja carine, već se sprovodi odgovarajući carinski postupak u vezi sa plaćanjem carine i drugih dažbina. Pošto je status carinskog obveznika veoma važan u carinskom postupku, a radi se o spoljnotrgovinskom prometu naše zemlje sa svim rizicima koji iz takvog posla mogu da nastupe, zakonska je obaveza da preduzeća i druga pravna lica koja se mogu pojaviti kao carinski obveznici moraju biti upisani u registar carinskih obveznika kod nadležne uprave carina, koja vodi evidenciju o njima. Prava carinskog obveznika, pored obaveza plaćanja carine su: da može uvezenu robu, pre podizanja iz carinarnice, odn. okončanja carinjenja, vratiti u inostarstvo; da u određenim uslovima može uvezenu robu vratiti u inostranstvo i posle njene predaje uvozniku odnosno korisniku; - da može izvršiti prethodni pregled carinske robe; - da podnese prigovor na nalaz carinarnice; - da podnese žalbu protiv rešenja donetog po prigovoru; da podnese zahtev za povraćaj više plaćenog iznosa carine i drugih uvoznih dažbina, odn. iznosa onih dažbina koje uopšte nije trebalo platiti. Dužnost carinskog obveznika su: - da vrati u inostranstvo robu čiji je uvoz zabranjen; da u Jedinstvenu carinsku ispravu, unese tačne podatke o težini, vrsti i vrednosti robe, poreklu i dr; da izvši usaglašavanje podataka iz prijave o zaključenom spoljnotrgovinskom poslu sa stvarnim stanjem robe u pogledu režima uvoza, odnosno izvoza; i - da plati obračunati iznos carine i drugih uvoznih dažbina.

6.7. Carinska roba 6.7.1. Pojam i karakteristike carinske robe
Pojam carinske robe je, razumljivo, drugačiji od samog pojma robe. Ako je roba proizvod ljudskog rada namenjen tržištu, to još uvek ne znači da je i carinska roba. Carinska roba je zbog svojih specifičnosti definisana odgovarajućim propisima, jer je ona osnovni elemenat carinskog sistema jedne zemlje. Po svom statusu u spoljnotrgovinskoj razmeni, carinska roba
46

je specifična roba. Jer, po pravilu, zaključeni međunarodni ugovor o kupoprodaji, kojim su određeni njegovi bitni elementi: predmet i cena, i koji podrazumeva da su kupac i prodavac u dve različite zemlje, i gde, po pravilu, roba iz jedne zemlje dolazi u drugu, iz jednog carinskog područja u drugo, stvara preduslove da kupljena roba samim činom prelaska preko carinske linije i izvoznog carinjenja dobija karakter carinske robe. Ta dva elementa o robi – predmet i cena, kod zaključenog međunarodnog ugovora o kupoprodaji ne samo da su od interesa za ugovorne strane, nego i kasnije prilikom carinjenja robe i za carinske organe. Definicija carinske robe u Carinskom zakonu je data precizno i glasi: carinska roba su sve stvari koje se u carinsko područje uvoze, odnosno unose ili primaju i koje se iz tog područja izvoze, odnosno iznose ili šalju, ili se preko tog područja provoze, odnosno pronose. Znači, svaka roba koja se kupuje i prodaje u međunarodnim razmerama, transportuje iz jedne zemlje u drugu, odnosno koja prelazi carinsku liniju, na kojoj se sprovode određene mere carinskog nadzora i koja se carini, može se smatrati carinskom robom. Da bi neka roba (stvar) dobila karakter carinske robe mora biti predmet uvoženja, izvoženja ili provoženja uz učešće ljudske volje preko carinske linije i da se nad njom sprovode odgovarajuće mere carinskog nadzora ili carinjenja. Sa tog aspekta, da bi se neka stvar mogla smatrati carinskom robom treba da poseduje sledeće sastavne elemente i karakteristike: - da se radi o pokretnoj stvari (stvar koja se može fizički pomerati), - da stvar prelazi preko carinske linije (uključujući i izuzetke), da se prelazak preko carinske linije realizuje uz svesno učešće ljudske volje (zaključivanjem ugovora između uvoznika i izvoznika), - da stvar ima upotrebnu (tržišnu) vrednost, - da stvar ima vrednost (novčani izraz upotrebne vrednosti), da je stvar ničija i/ili napuštena nad kojom nije sproveden odgovarajući carinski postupak (prioritetno pravo države za sprovođenje carinskog postupka), - stvar je pod posebnim režimom – carinskim nadzorom (prateća komponenta carinske robe) i - stvar ima svoje mesto u carinskoj tarifi (u spisku carinske robe sa carinskim stopama). Zakonom je preciznije data formulacija carinske robe za neke robe koje mogu da budu za neke učesnike u carinskom postupku i diskutabilne. Kao carinske robe smatraju se i: - žive životinje koje se uvoze, izvoze ili provoze; električna energija, gas ili tečnost koji se električnim vodovima gasovodima, naftovodima, vodovodima ili na drugi način uvoze, izvoze ili provoze; prevozna, odnosno prenosna sredstva kojima se roba prevozi preko carinske linije ili koja su namenjena za prevoz robe preko carinske linije; brodovi koje preduzeća nabavljaju u inostranstvu, ako se počnu privredno iskorišćavati pre prelaska carinske linije; - stvari koje su na carinsko područje naše zemlje dospele ma na koji način; domaća roba koja se prevozi iz jednog mesta u našoj zemlji u drugo mesto u našoj zemlji preko stranog carinskog područja; domaća roba koja je u smislu posebnih propisa izjednačena sa robom koja se uvozi, odnosno izvozi. Carinskom robom smatra se i roba koja je preneta u carinsko područje naše zemlje, a čiji vlasnik nije identifikovan. Takođe je data precizna definicija da se carinskom robom u smislu Carinskog zakona ne smatraju: - javne isprave, - pismonosne pošiljke koje ne sadrže carinsku robu, - trgovačka korespodencija, poslovne knjige i robna, pravna i finansiska dokumentacija, - čekovi, menice, obveznice, akcije i efektivni novac. Ako se kao kriterijum za podelu carinske robe uzme kretanje robe preko carinske linije, onda ona može biti uvozna, izvozna ili provozna carinska roba.
47

Uvozna carinska roba je ona roba inostranog porekla koja se u carinsko područje uvozi. Uvozna carinska roba ima ovakav tretman od momenta prelaska carinske linije do okončavanja carinskog postupka i njenog izuzimanja iz carinarnice, tj. sticanja karaktra nacionalizovane robe, odnosno njenog vraćanja u inostranstvo, ako je u pitanju privremeni uvoz carinske robe. Veoma retko, ali se može kao izvozna roba pojaviti i roba koja je ranije bila proizvedena u našoj zemlji, ako je na redovan način izvezena u inostranstvo, pa se u okviru drugog spoljno – trgovinskog posla ponovo uvozi. Bez obzira što se radi o domaćoj robi koja je izvezena u inostranstvo prilikom njenog naknadnog uvoza, ova roba ima određen carinski tretman. Roba koja se iz carinskog područja naše zemlje izvozi u inostranstvo, smatra se izvoznom carinskom robom. Carinski tretman izvozne robe nastaje od momenta pokretanja postupka izvoznog carinjenja, do trenutka prelaska robe preko carinske linije. Za sve to vreme izvozna roba se nalazi pod carinskim nadzorom, tako da je isključena mogućnost korišćenja ove robe. Treba takođe ukazati na mogućnost da sva izvozno ocarinjena roba ne mora u svakom slučaju da bude i izvezena u inostranstvo. Zakonom je predviđena mogućnost, da ukoliko dođe do ekonomskih situacija da se izvozno ocarinjena roba ne može isporučiti u inostranstvo, ista nakon sprovedenog carinskog postupka i skidanja carinskih obeležja, bude zadržana u zemlji i bude plasirana na domaćem tržištu. Roba inostranog porekla koja tranzitira preko carinskog područja naše zemlje za neku stranu državu, naziva se provoznom carinskom robom. Provozna roba se, od momenta prelaska carinske linije naše zemlje na ulazu, do momenta prelaska carinske linije na izlazu iz carinskog područja naše zemlje, nalazi pod carinskim nadzorom. U cilju obezbeđenja da će provozna roba sigurno napustiti carinsko područje naše zemlje, propisan je postupak polaganja obezbeđenja putem određenih garancija špeditera.

6.7.2. Vrste carinske robe
Uobičajena je podela carinske robe: prema smeru kretanja, prema karakteristikama prometa, prema načinu uvoza - izvoza i prema obaveznosti plaćanja carine i drugih dažbina.

6.7.2.1. Carinska roba i smer njenog kretanja
Zavisno od smera kretanja carinske robe u odnosu na carinsku liniju i carinsko područje, razlikujemo uvoznu, izvoznu i provoznu carinsku robu. Uvoznom carinskom robom ne smatra se samo roba inostrane proizvodnje nego to može biti i roba domaće proizvodnje koja je svojevremeno bila definitivno izvezena iz carinskog područja jedne zemlje pa se uvozi i ponovo vraća u istu zemlju. Pravilo je da se roba u većini slučajeva uvozno carini tek kada pređe carinsku liniju iz inostranstva i dođe u određeno carinsko područje. Ovo pravilo ima izuzetak, pa se može dogoditi da je uvozna i ona carinska roba koja nije fizički prešla carinsku liniju, ali će je kasnije preći, ili neka roba koja uopšte ovu liniju neće preći. To je slučaj sa robom koja se izjednačava sa robom koja se uvozi – koja i nema potrebe za fizičkim prelaskom preko carinske linije jer se izvozno i uvozno carinjenje obavlja u zemlji. Uvozna carinska roba je pod carinskim nadzorom od momenta prelaska robe preko carinske linije pa sve dok se ne završi postupak uvoznog carinjenja i ne naplate carine i druge dažbine. Tada uvozna carinska roba gubi karakter carinske robe i stavlja se na slobodno raspolaganje uvozniku, korisniku, čime se izjednačava sa svakom drugom domaćom robom. Izvoznom carinskom robom smatra se najčešće roba domaćeg porekla, mada to može biti i druga roba (inostranog porekla) koja se iz domaćog carinskog područja izvozi u inostranstvo. Nad takvom robom se sprovode mere carinskog nadzora i obavlja izvozno carinjenje, iako najveći broj zemalja ne naplaćuje izvoznu carinu rada olakšanja plasmana te robe na inostranom tržištu. Ovakva izvozna carinska roba je pod carinskim nadzorom od momenta

48

Provozna carinska roba. kao i rokovi zastarevanja potraživanja po ovom osnovu. odnosno kod izvoznog carinjenja – da definitivno napušta područje zemlje izvoza. Provozna carinska roba je ona koja se transportuje iz jednog carinskog područja u drugo preko carinskog područja treće zemlje. konačno zadržava u jednom carinskom području s namerom da se tu upotrebljava. za izvoznu carinsku robu se po pravilu ne naplaćuje izvozna carina. Kod privremenog izvoza . Nekomercijalnom carinskom robom smatra se ona vrsta robe koju uvoze ili izvoze građani u putničkom.2. Odredbama Carinskog zakona je predviđeno da roba koja se uvozi u carinsko područje naše zemlje podleže plaćanju carine po stopama određenim Carinskom tarifom. odnosno dvovlasničkom prometu.2.izvoza Obzirom na način uvoza – izvoza carinske robe razlikujemo: carinsku robu koja se definitivno uvozi . ali se nad njom sprovodi postupak izvoznog carinjenja. Pod komercijalnom carinskom robom se podrazumeva ona roba čiji se promet vrši u trgovačke svrhe.izvozi i carinsku robu koja se privremeno uvozi . Pri tom se i nad jednom i nad drugom robom sprovode mere carinskog nadzora. vraćanja robe pa do definitivnog carinjenja. 6. kao i svi savremeni carinski sistemi utvrđuje obavezu uvoznika robe da mora platiti carinu i druge uvozne dažbine za uvezenu robu. u okviru spoljnotrgovinskog prometa koji obavljaju ovlašćene organizacije. koristi.7. a. Za razliku od uvozne carinske robe. Ovaj promet je usko vezan za odgovarajući priliv ili odliv deviza. I u našem carinskom zakonodavstvu je predviđen niz oslobađanja od plaćanja carine.3. po pravilu. malograničnom.2. U sva tri navedena slučaja postoje izuzetci koji su bliže regulisani nacionalnim propisima ili multilateralnim odnosno bilateralnim konvencijama zainteresovanih zemalja. Obaveza plaćanja carine nastaje: 49 .7. takođe. 6.4. Carinska roba i karakteristike njenog prometa Zavisno od toga da li roba koja se uvozi. 6. Za ovu robu je karakteristično da se vlasnik robe ne menja.izvozom carinske robe podrazumeva se onaj uvoz .izvozi.7. odnosno ne pređe carinsku liniju. Carinski postupak sa ovakvom robom je vrlo detaljno razrađen počev od sprovođenja mera carinskog nadzora.2. Carinska roba koja podleže plaćanju carine Po pravilu. ne podleže plaćanju carine. mogu se razlikovati dve vrste robe: komercijalna i nekomercijalna carinska roba. sve robe koje se uvoze u carinsko područje određene zemlje podležu plaćanju carine. Carinska roba i karakter i način njenog uvoza . Naš carinski sistem. kao rezultat prodaje ili kupovine roba kod međunarodnih poslova ove vrste. Carinska roba i obaveza plaćanja carine Polazeći od toga da li carinska roba podleže plaćanju carine razlikujemo dve vrste carinske robe: carinska roba koja podleže plaćanju carine i carinska roba koja ne podleže plaćanju carine. Pod definitivnim uvozom . ta se roba posle isteka određenog vremena vraća u carinsko područje zemlje odakle je i izvršena njena otprema. izvozi ili provozi ima komercijalnu ili nekomercijalnu namenu. kao i drugih dažbina predviđenih zakonom ili na osnovu njega donetih propisa.uvoza carinske robe. utvrđivanja carinske vrednosti. Takođe je precizirano kada nastaje obaveza plaćanja carinskih obaveza. Nad provoznom carinskom robom se sprovode samo mere carinskog nadzora. jer se za takvu robu. i ne naplaćuje carina.izvršenog carinjenja pa sve dok ne istupi iz carinskog područja.izvoz gde se carinska roba nakon obavljenog uvoznog carinjenja definitivno.

potrošni materijal koji besplatno prima iz inostranstva. inspekcijski organi. iznosi ili šalje iz carinskog područja naše zemlje. danom kada je kupac preuzeo robu sa konsignacionog skladišta. odnosno ako JCI nije podnesena. danom kada je roba prešla carinsku liniju. 50 . za brodove kupljene u inostranstvu. Tako je utvrđeno da pravo na naplatu carine zastareva za pet godina od dana kada je nastala obaveza plaćanja carine. ako u Carinskoj tarifi nije drukčije određeno. a u našu zemlju se vraća neprodata ili što ne odgovara ugovorenim obavezama. televizijske.roba koja se prodaje u slobodnim carinskim prodavnicama. Za privremeno uvezenu robu. odnosno danom donošenja odluke o dozvoli izvršenja. a koja se nalazi u postupku kod ovih organa. danom podnošenja JCI. Obaveza plaćanja carine i drugih uvoznih dažbina prestaje ako je roba koja se uvozi. a za robu koja se iz slobodne ili carinske zone stavlja u promet na domaće tržište. za koju postoji obaveza plaćanja carine i drugih uvoznih dažbina po osnovu lizinga (privremeni zakup osnovnih sredstava) obaveza plaćanja nastaje danom podnošenja JCI. a carinska obaveza nastaje donošenjem rešenja u upravnom postupku. Za robu koja je uvezena. danom kad je roba iznesena iz konsignacionog skladišta. iznos carine i carinskih dažbina utvrđuje se danom donošenja rešenja.dokumentacija koja se šalje u vezi sa međunarodnim licitacijama i konkursima. za robu privremeno uvezenu u carinsko područje naše zemlje. Plaćanju carine ne podležu još i: roba koja se izvozi. Apsolutna zastarelost prava na naplatu carine nastupa po isteku roka od 10 godina od dana kada je nastala obaveza plaćanja carine. danom podnošenja JCI. Propisima je takođe regulisano pitanja zastarelosti prava na naplatu carine i drugih uvoznih dažbina. ako se počnu privredno iskorišćavati pre prelaska carinske linije. danom podnošenja JCI. utvrđuje se u principu na dan nastanka obaveze. danom stavljanja robe u promet na domaćem tržištu. danom izvršnosti odluke organa kojom je roba ili prevozno sredstvo oduzeto. odnosno izvozi uništena dak se nalazi pod carinskim nadzorom. štampani ili snimljeni materijal iz oblasti kulture. . prosvete i nauke. a koji je namenjen učesnicima međunarodnih simpozijuma. odnosno danom isteka roka za koji je odobren privremeni uvoz. odnosno danom donošenja rešenja u upravnom postupku o naplati. danom dobijanja privremenog plovidbenog lista. danom dobijanja privremenog plovidbenog lista itd. kao i dokumentacija koju državni organi. za provoznu robu koja je na carinskom području naše zemlje zadržana radi uvoza.za robu koja se uvozi. konferencija i sličnih sastanaka koji se održavaju u našoj zemlji. . . roba koja je izvozno ocarinjena i izvezena. odnosno na dan podnošenja carinske deklaracije. preduzeća i druge organizacije primaju na osnovu međunarodnih ugovora koje su potpisali i potvrdili nadležni organi. organi unutrašnjih poslova) prijavili carinarnici. za robu smeštenu u konsignaciono skladište. danom kada je roba prešla iz slobodne ili carinske zone na domaće tržište. za robu i prevozna sredstva koju su državni organi (sudovi.roba koja se provozi preko carinskog područja naše zemlje. Iznos carine i drugih uvoznih dažbina za robu za koju je nastala obaveza plaćanja carine. za robu koja se uvozno – izvozno carini bez prelaska preko carinske linije. za robu koja se iz konsignacionog skladišta prenosi u carinsko skladište. Rok zastarelosti se prekida svakom službenom radnjom nadležnog organa preduzetom radi naplate carine. filmske i na drugi način snimljene vesti ili slike za direktnu emisiju sredstvima javnog informisanja.

po pravilu. troškovi ambalaže.8. svi troškovi. Carinska vrednost robe Briselska konvencija o vrednosti robe pod carinskom vrednošću robe podrazumeva normalnu cenu robe sa svim onim troškovima koji terete robu do mesta njenog ulaska u određeno carinsko područje (fco granica ili CIF luka). daju drugome na upotrebu ili upotrebe u druge svrhe. multilateralnim ili međunarodnim sporazumima. a naročito: troškovi prevoza.2. ne može se otuđiti. koji se jednim imenom mogu nazvati TPS troškovi (transportno – pretovarno – skladišni). Subjekti koja koriste ove povlastice pri uvozu. čije je korišćenje bilo uslovljeno (vremenom korišćenja. a ne u one zbog kojih je korisnik povlastice bio oslobođen obaveza plaćanja prema državi. Treba imati u vidu da se izrazom “transportni troškovi” ne obuhvataju svi troškovi koji nastaju u vezi sa upućivanjem robe kupcu od strane prodavca. Carinskim zakonom se izričito navode troškovi koji se pridodaju vrednosti robe pri formiranju carinske osnovice odnosno koji se uračunavaju u normalnu cenu robe do mesta njenog ulaska u našu zemlju.b. dažbine i takse koji se naplaćuju na carinskom području naše zemlje. a da su isključeni svi troškovi. Kod nas je niz odredaba o carinskoj vrednosti regulisan Carinskim zakonom kao i pratećim podzakonskim propisima. 6. u carinsku 51 . 6. dati drugom na korišćenje ili upotrebiti u druge svrhe. troškovi pribavljanja dokumentacije o kupovini robe. To su. i troškovi transportnog osiguranja robe do granice. odnosno CIF luka. dažbine i prevozne takse koje terete robu van carinskog područja naše zemlje. Ukoliko se propisi lažnom dokumentacijom ili na drugi način izigraju.8. i to pre svega na principima ad valorem koji su preuzeti iz pomenute Briselske konvencije. Tako. u sistemu carinskog vrednovanja zasnovanom na paritetu fco – granica odnosno CIF luka. 6. odnosno CIF luke. a rezultat su ili uobičajenih pravila carinskog postupka ili su regulisani bilateralnim. Time je definisano da su u normalnu cenu uključeni svi troškovi i izdaci u vezi sa prodajom robe do njenog ulaska u carinsko područje naše zemlje. onda se vodi postupak za carinski (ili drugi) prekršaj i izriču odgovarajuće kaznene mere koje su veoma stroge. uključujući i konzularne takse. odstupanja koja su uobičajena u savremenim carinskim sistemima. postoje određeni izuzeci. namenom). dužni su da prethodno plate carinu po stopi određenoj u Carinskoj tarifi i druge uvozne dažbine. osiguranja.8. Carinska roba koja ne podleže plaćanju carine Od opšteg pravila da se za robu koja se uvozi na carinsko područje naše zemlje mora platiti carina. a ne u svrhe zbog kojih su oslobođeni plaćanja obaveza. utovara i pretovara koji nastaju u vezi sa dopremom robe. Zabranjeno je lažno prikazivanje činjenica radi ostvarivanja prava na oslobođenje od plaćanja carine i uvoznih dažbina.1. Troškovi transportnog osiguranja Dodatni troškovi pri formiranju carinske osnovice za carinsku robu su. uključuju se u carinsku osnovicu. a koji nastaju pri transportu i dopremi carinske robe kupcu do luke ili mesta ulaska robe u zemlju uvoza. Carinskim zakonom je propisano i precizirano koji subjekti su oslobođeni od plaćanja carine. postupak carinskog vrednovanja bazira na zaštitnim carinama. provizije posrednika. Troškovi prevoza i dopreme robe Ovi troškovi predstavljaju pribitnu stavku carinskoj osnovici u sistemu carinskog vrednovanja na bazi fco . Roba koja je bila predmet oslobođenja od plaćanja carine i drugih uvoznih dažbina. između ostalih. kao preduzeća i druga pravna lica koja robu za koju nije plaćenja carina i druge uvozne dažbine otuđe. Naime. Znači. odnosno dodaju se ceni robe do mesta njenog ulaska u carinsko područje zemlje uvoza.granica.

Dažbine i prevozne takse Često se događa da kupljena roba u inostranstvu bude opterećena izvesnim dažbinama (prevoznim taksama. već se carine odvojeno i takvoj se ambalaži posebno iskazuje carinska vrednost (na primer: koferi.). pa se stoga uključuju u carinsku osnovicu.) još van carinskog područja zemlje opredeljenja. 6. porezom na promet i sl. agentska. najčešće. S tim u vezi potrebno je istaći da se troškovi i vrednost neuobičajene ambalaže ne uključuje u carinsku vrednost robe. Troškovi pribavljanja dokumentacije Međunarodnim ugovorom o kupovini i prodaji robe često se predviđa kvalitativnokvantitativni prijem robe u mestu kupca od strane ovlašćene organizacije.8. komisiona i dr. kartonske kutije i sl.). standardne ambalaže (na primer: vreće.) uključuje se u carinsku vrednost.3. na primer. sem onih koji su već uključeni u vrednost zakupa ili cene robe. odnosno 52 . naknada u vidu posredničke provizije (bilo nezavisnog posrednika ili posrednika kupca ili prodavca. bilo unutrašnje ili spoljne. 6.9. u carinsku osnovicu se uključuju prosečni troškovi na ime osiguranja koji odgovaraju određenoj vrsti prevoza (takve ili slične robe) u redovnom transportu. Naime.6. Ona se. da li ga snosi prodavac ili kupac – ovi troškovi ulaze u carinsku osnovicu u iznosu koji carinski organi utvrde da odgovaraju uobičajenim troškovima na ime osiguranja pri dopremi takve ili slične robe do mesta njenog ulaska u carinsko područje zemlje uvoza. 6. Za ambalažu koja nije prodata sa robom i koja se vraća u inostranstvo u cilju ponovnog korišćenja. Troškovi ambalaže U carinsku osnovicu se uračunavaju i troškovi uobičajene ambalaže (isključena vrednost ambalaže).8. sanduci. Prijavljivanje carinske robe Zakonska je obaveza.5. 6. brokerska. Kada osiguranje nije ugovoreno.osnovicu se uračunavaju samo oni troškovi osiguranja koji se odnose na obezbeđenje robe pri transportu do mesta ulaska robe u carinsko područje zemlje uvoza (fco državna granica). kožne torbe i dr. ovi troškovi nastaju u vezi sa robom i doprinose formiranju njene konačne cene. koja ima funkciju zaštite robe u transportu. Neće se uračunati u carinsku vrednost robe ona provizija koju nekom posredniku u zemlji plaća kupac – uvoznik za posredovanj pri kupovini robe. Takva fiskalna opterećenja u vezi sa robom uključuju se u carinsku vrednost uvezene robe. kao što su. odnosno kvalitativno-kvantitativnog prijema nisu zanemarljivi kada se radi o formiranju carinske osnovice pa se zato u nju uključuju bez obzira koja ih strana –ugovornica snosi (prodavac ili kupac) i da li nastaju u zemlji ili inostranstvu. gde je ugovorom predviđena određena tolerancija u pogledu kvantiteta i kvaliteta. odnosno odgovarajući deo troškova i osiguranja pri njenom dvostrukom putu. Posredničke i komisione provizije Cena robe koja se prodaje preko posrednika skoro je uvek veća za iznos posredničke provizije. Iz tih razloga. 6.8. da se carinska roba mora prijaviti carinarnici. Sva roba koja se uvozi. odnosno do odredišne luke ili pristaništa u našoj zemlji – primena CIF – klauzule. burad. kutije od plemenitog metala. pri svakom pojedinom uvozu u carinsku osnovicu uračunava se samo naknada za njen zakup. Troškovi ovog ispitivanja.8. Pri formiranju carinske osnovice nevažno je da li je osiguranje između prodavca i kupca ugovoreno. iz čega proističu i određene posledice. a ima karakter uobičajene. špediterska. obračunava u određenom procentu od prodajne cene. sem ako se ovakve dažbine vraćaju izvozniku. izvozi ili provozi preko carinske linije.4.

Carinski nadzor Carinski nadzor nad carinskom robom je veoma značajna obaveza carinskih organa. posebno značajan elemenat svake carinske robe.čuvanje. koje su ti organi privremeno ili konačno oduzeli. Carinski nadzor je prateći. nastaje prelaskom robe preko carinske linije. troškovi prodaje i dr. Pod posrednim (indirektnim) merama carinskog nadzora podrazumevaju se one mere kojima se carinska roba obezbeđuje stavljanjem carinskih obeležja na robu i prevozna sredstva. odnosno ne završi postupak carinjenja i roba preuzme iz nadležne carinarnice ili dok roba ne istupi iz carinskog područja naše zemlje. Da bi se sprečilo neovlašćeno. a postoji osnovana sumnja da je to carinska roba nad kojom nije sproveden carinski postupak. a po potrebi i pretres prevoznih sredstava. nezakonito postupanje sa carinskom robom. Tako je sadašnjim Carinskim zakonom propisano da su državni organi (sudovi. Naime. ne može se podići ispod carinskog nadzora. utvrđene su određene mere carinskog nadzora.pregled. Isprave koje se podnose prilikom prijavljivanja carinske robe moraju biti pravilno i tačno popunjene. a za koje postoji sumnja da je u pitanju carinska roba. po postupku i na način koji je propisan odredbama Carinskog zakona ili propisima donesenim na osnovu njega.sprovođenje robe i prevoznih sredstava i . kao mera carinskog narzora se dosta koristi. jer posledice za nepridržavanje ove obaveze mogu biti veoma skupe. propisano da se roba i prevozna sredstva koja se nalaze u postupku kod nadležnih državnih organa. 6. a traje dok se ne okonča carinski postupak.koja se unosi ili iznosi iz slobodne ili carinske zone ili iz slobodne carinske prodavnice. ali su dužni da izvrše uplatu obračunate carine i uvoznih dažbina pre predaje carinske robe kupcu ili drugom licu kome su robu ustupili. u stvari. Carina i druge uvozne dažbine plaćaju se po podmirenju troškova nastalih u vezi sa robom (čuvanje. kao i da bi se u određenom vremenskom periodu obezbedila njena istovetnost. organi unutrašnjih poslova. Sam pojam carinskog nadzora može se definisati tako da carinski nadzor obuhvata mere za sprečavanje neovlašćenog postupanja sa carinskom robom i za obezbeđenje njene istovetnosti. organi inspekcije.). Zakonom je. Mere carinskog nadzora koje se primenjuju u carinskom postupku mogu biti sprovedene neposrednim angažovanjem carinskog radnika ili pak posredno. i dr. . a po potrebi i lični pretres putnika.10. Neposredan (direktan) carinski nadzor predpostavlja fizičko prisustvo carinskog organa koji obavlja carinski nadzor. odnosno drugoj nadležnoj carinarnici. Stavljanje carinskih obeležja od strane carinskih organa. takođe. dok se ne sprovede carinski postupak. izvozi ili preko carinskog područja naše zemlje provozi. kako po količini tako i po vrsti.pregled ličnog prtljaga. Carinskom robom se ne može slobodno raspolagati dok se nad njom ne sprovede odgovarajući carinski postupak u vezi sa carinjenjem. predaju carinarnici. kakvoći vrednosti robe kao relevantnim elementima vođenja tog postupka. uskladištenje. Neke od tih mera su: . Obaveza sprovođenja mera carinskog nadzora nad robom koja se uvozi. ne mogu predati drugome pre nego što se plate carina i druge uvozne dažbine.) dužni da najbližoj carinarnici prijave svu robu i prevozna sredstva koja se kod njih nalaze. skup odgovarajućih mera koje preduzimaju (po ovlašćenju) carinski organi da bi se do okončanja carinskog postupka obezbedilo stvarno stanje uvezene robe. iako u vlasništvu uvoznika. . Obaveza prijavljivanja carinske robe nadležnim organima carinske službe od strane drugih državnih organa je takođe zakonom regulisana. a po potrebi i pregled carinske robe. nema carinske robe bez carinskog nadzora. To je. ali po pravilu u slučajevima kada fizičko prisustvo carinskog radnika ili nije 53 . mora se prijaviti graničnoj. i na taj način uvezena roba. Državni organi nisu obavezni da carinsku robu koja je predmet njihovog postupka.

vazduhoplovi. njihova posada i putnici. poštanski). odnosno režima uvoza i dr. koja se vraća u nepromenjenom stanju. Carinskom nadzoru podležu: . oblika. Carinskim obeležjima nazivaju se propisom utvrđeni spoljni znaci kojima se carinska roba obeležava. Klasičan primer posrednog nadzora nad robom jeste privremeni uvoz robe.moguće ili nije celishodno. vazdušni. . otisak carinskog pečata i carinskog žiga. Zakonom je predviđen i izvestan broj izuzetaka od primene mera carinskog nadzora. međunarodnim rekama i graničnim rekama i jezerima. obzirom na transportne puteve i prevozna sredstva kojima se odvija transport robe. . fotografija ili drugih podataka kojima se obezbeđuje istovetnost robe. po predviđenoj proceduri. izvozu i provozu. Svaki od vidova transporta kojima carinska roba prelazi preko carinske linije može biti pri uvozu.čuvanje i pregled carinske robe. posada. . može biti u kako u drumskom i železničkom transportu tako i u ostalim vidovima transporta (vodni. omogućuje da carinska roba bez polaganja novčanog iznosa bude obezbeđena dok ne stigne u odredišno mesto. prevozna sredstva na moru. . gde se putem karneta TIR. Vrsta carinskog obeležja koje će biti korišćeno zavisi od vrste robe. odnosno ukrcavaju na pomenute brodove i vazduhoplove. prospekata.pregled i pretres prevoznih i prenosnih sredstava i vozačkog osoblja. odnosno dok ne istupi iz određenog carinskog područja. Carinski nadzor. Od opšteg pravila da carinskom nadzoru podleže sva carinska roba.pregled prtljaga putnika i lični pretres putnika. kao na primer u drumskom transportu. obezbedilo od neovlašćenog postupanje sa carinskom robom i njena istovetnost.brodovi organa unutrašnjih poslova. ali se istovetnost robe i drugi relevantni podaci o robi obezbeđuje stavljanjem carinskih obeležja i vođenjem odgovarajuće evidencije o carinskim ispravama.carinska roba. Ti izuzeci su: . Oni su dužni da carinsku robu prijave carinarnici radi sprovođenja carinskog postupka. 54 . Bez obzira na to što navedeni brodovi i vazduhoplovi ne podležu kontroli. Carinska obeležja su propisima definisana. brodovi dok plove na delovima graničnih reka na kojima se po međunarodnim ugovorima ne može vršiti carinski nadzor. Nadležni direktor uprave carina propisuje način vođenja evidencije o carinskoj robi i merama carinskog nadzora. prevozna sredstva na kopnu. odnosno posade.stavljanje carinskih obeležja. a najpoznatija su carinska plomba. . kada se roba zadržava izvesno vreme kod uvoznika (korisnika). Carinski nadzor i evidenciju o carinskoj robi radi sprovođenja mera carinskog nadzora obavljaju carinarnice. posada i putnici. carinskom nadzoru obavezno podležu roba. odnosno prevoznog sredstva. Svaki od navedenih vidova carinskog nadzora nad carinskom robom u pojedinim vrstama transporta ima svoje specifičnosti. Carinskim zakonom je utvrđeno da carinski nadzor obuhvata naročito: .sprovođenje carinske robe. službenog broja carinskog radnika i dr. a prelaze carinsku liniju.domaći i strani vojni brodovi. prevozna sredstva. . da bi se od momenta stavljanja robe pod carinski nadzor do okončanja carinskog postupka. uzimanje uzoraka.domaći i strani vojni vazduhoplovi. putnici i članovi posade koji se iskrcavaju. odnosno osoblje i putnici koji prelaze carinsku liniju. . vozačko osoblje i putnici koji koriste ova sredstva.

količina i vrednost). 55 . kao što su: karneti TIR i ATA. 8. prostorije u kojima se održavaju međunarodni sajmovi i izložbe. da roba doista neovlašćeno ne dođe na određeno carinsko područje bez naplate carine. Carinska roba može se smestiti u: 1. slobodne carinske prodavnice. Za robu smeštenu u drugim prostorima i prostorijama. železničko – carinske magacine. slobodne zone i carinske zone i 10. mere carinskog nadzora. rokovi ležanja. prema stanju robe u trenutku smeštaja. u navedene oblike smeštaja odobriće se samo ako su ispunjeni ti uslovi. centralna skladišta. 3. 5.11. 9. ako se roba kod njih uskladištava. odgovara podnosilac zahteva za smeštaj. kao i za carinu i druge uvozne dažbine.) postigne adekvatni carinski nadzor. preduzetog od strane carinskih organa. Smeštaj carinske robe i carinski nadzor nad tom robom treba da obezbede nesporno utvrđivanje bitnih činjenica o robi (vrsta. da uvek i bez teškoće mogu identifikovati i utvrđivati pravo stanje stvari. 6. carinska skladišta. 2. kao i neovlašćeno raspolaganje carinskom robom. odnosno izlaska ove robe iz carinskog područja naše zemlje. 6. carinska propratnica i dr.Carinski organi su obavezni da carinskurobu drže pod carinskim nadzorom od momenta prelaska carinske linije do okončanja carinskog postupka i puštanja u slobodan promet. carinska prijava za uvoz i provoz robe. 4. carinska smestišta.Svi oblici carinskog nadzora u pojedinim vrstama međunarodnog robnog transporta preko carinske linije. način vođenja evidencije. 7. odnosno postupak sa robom ukoliko se u datim rokovima ne ocarini. Carinskim zakonom i propisima donetim na osnovu njega precizno je definisano gde se i pod kojim uslovima može držati roba pod carinskim nadzorom. Uredbom o carinskom nadzoru i postupku carinjenja robe smeštene pod carinski nadzor su uređeni smeštaj carinske robe. specijalizovana skladišta strane robe i robe domaće proizvodnje. Ako su za smeštaj i rukovanje nekom carinskom robom propisani posebni uslovi za smeštaj robe pod carinski nadzor. Vlada propisuje postupak i bliže uslove za otvaranje zakonom propisanih objekata za smeštaj carinske robe pod carinskim nadzorom. način vođenja evidencije i druga pitanja koja regulišu carinski nadzor nad robom. Smeštaj carinske robe Smeštaj carinske robe ima poseban značaj za pravilnu primenu propisa u carinskom postupku. konsignaciona skladišta. kao i za plaćanje carine i drugih uvoznih dažbina prema stanju robe u trenutku unošenja u te prostorije i prostore ili neposredno za uskladištenu carinsku robu. Otuda je odredbama Carinskog zakona regulisan smeštaj carinske robe. druge prostorije i prostore. u dobroj meri su zastupljeni i odgovarajućim merama posrednog (indirektnog) carinskog nadzora. zatim sprovođenje mera carinskog nadzora nad robom kao i poseban postupak carinjenja robe smeštene u konsignacionim skladištima i dr. Držaoci prostorija i prostora određenih za smeštaj robe pod carinskim nadzorom odgovorni su za robu smeštenu u tim prostorijama i prostorima. ali i da spreče neovlašćeno rapolaganje tom robom. pored faktičkih mera i neposrednog carinskog nadzora. Sve te isprave omogućavaju da se u kombinaciji sa drugim odgovarajućim merama carinskog nadzora (kao na primer polaganjem novčanog obezbeđenja i dr. Ovu obavezu organi carinske službe izvršavaju tako što carinsku robu neposredno drže ili sprovode takve mere carinskog nadzora kod drugih držalaca. To se postiže putem niza isprava u pojedinim oblicima transporta. kao i postupak carinjenja.

prema dokumentima na osnovu kojih se unosi. Uz zahtev za otvaranje.carinski magacin Železničko-carinski magacin je zatvorena prostorija koja služi za smeštaj carinske robe koja se prevozi u železničkom saobraćaju. U prostorijama u kojima se održavaju međunarodni sajmovi. razume se da u carinsko sladište može biti smeštena uvozna neocarinjena roba. rok ležanja robe carinarnica može produžiti do 15 dana. domaća roba ocarinjena za izvoz i roba koja se preko carinskog područja naše zemlje provozi.po izvršenom carinjenju. i mora biti vidno obeležena odgovarajućim natpisom. carinskom skladištu. Smeštaj robe u magacin vrši se odvojeno. odobri smeštaj te robe na neko drugo mesto ili .2. Po isteku određenog roka. carinsko skladište je zatvorena prostorija ili ograđeni pokriveni prostor. Za otvaranje železničko – carinskog magacina potrebno je odobrenje nadležne carinarnice.Rokovi ležanja carinske robe koja se uvozi u carinsko područje naše zemlje su takođe propisani. Carinska roba smeštena u železničko – carinski magacin na osnovu Carinske isprave za prijavljivanje robe. Roba smeštena u železničko – carinskom magacinu može se podići: -. Ukoliko se ne izvršavaju obaveze. carinarnica donosi rešenje o njegovom zatvaranju. Železničko . propisan je postupak otvaranja carinskog skladišta. U železničko – carinskom magacinu. ako je konstatovala da se držalac ne pridržava zakonskih obaveza. Prostorije za ovu namenu određuje železnička stanica u saglasnosti sa carinarnicom. rok ležanja robe može iznositi najviše šest meseci. domaća roba. rok ležanja robe može iznositi najviše 60 dana. odnosno prostorima. Za otvaranje carinskog skladišta potrebno je odobrenje nadležne carinarnice. koji koristi i kojim upravlja preduzeće ili drugo pravno lice čiji je predmet poslovanja uskladištenje robe. odnosno vozara da u roku od naredna dva dana pristupi carinjenju robe ili da robu vrati u inostranstvo. Pošto se radi o pravnom licu koje je registrovano za delatnost uskladištenja robe. Za opremu koja se uvozi.ako se roba vraća u inostranstvo. odnosno Jedinstvene carinske isprave. Uredbom o carinskom nadzoru i postupku carinjenja robe smeštene pod carinski nadzor. podnose se odgovarajuće 56 . Držalac železničko – carinskog magacina je obavezan pridržavati se obaveza propisanih Carinskim zakonom i na osnovu njega donetih pratećih propisa. odnosno da je preda carinarnici na mestu koje carinarnica odredi.1.11. prenese u slobodnu ili carinsku zonu.po rešenju carinarnice. Ako držalac carinskog skladišta u određenom roku ne otkloni konstatovane nedostatke. 6.11. Carinsko skladište Sam naziv carinsko skladište dovoljno jasno govori o nameni i vrsti ovog prostora za smeštaj robe pod carinski nadzor. Carinarnica može. Propisima je takođe utvrđena obaveza držaoca carinskog skladišta da se mora pridržavati obaveza utvrđenih Carinskim zakonom i pratećim propisima. Znači. carinarnica može svojim rešenjem privremeno zatvoriti skladište i odrediti rok za otklanjanje utvrđenih nedostataka. Po isteku ovih rokova carinarnica poziva lice na koje glasi prevozna isprava. ako po zahtevu stranke. U opravdanim slučajevima. namenjen za smeštaj carinske robe. Železnica je obavezna da za smeštenu robu vodi magacinsku knjigu ili kartoteku sa podacima iz magacinske knjige. . 6. rokovi ležanja pod carinskim nadzorom mogu u opravdanim slučajevima biti produženi zavisno od razloga koji ih uslovljavaju. rešenjem privremeno zatvoriti železničko – carinski magacin i odrediti rok u kome se utvrđeni nedostaci moraju otkloniti. carinarnica preuzima i prodaje robu. carinskom smestištu ili u drugim prostorijama. Ako se ovi propusti u radu ne otklone u određenom roku. carinarnica donosi rešenje o zatvaranju železničko – carinskog magacina.

uvozno ocariniti. . prepakivanje. u praksi se u carinskom smestištu čuvaju sirovine.uputiti na sajmove ili izložbe radi izlaganja. reprodukcioni materijal i rezervni delovi proizvodnih preduzeća. takođe. alkoholisanje. Propisima je utvrđen postupak otvaranja i rada carinskog smestišta. može se: .vratiti u inostranstvo. uz prethodno odobrenje carinarnice. Uvozna neocarinjena roba koja je smeštena u carinsko skladište može se: .istovara iz broda. a kontrolu robe u carinskom smestištu vrši najmanje jednom u šest meseci. Obaveza je držaoca carinskog smestišta da za uskladištenu robu vodi magacinsku njigu ili kartoteku sa podacima iz magacinske knjige. . Po prethodnom odobrenju carinarnice i u prisustvu carinskog radnika. s tim da carinarnica komisijskim putem utvrđuje da li su prostorije i prostori namenjeni za carinsko skladište podesni za smeštaj carinske robe i da li su obezbeđeni uslovi za sprovođenje mera carinskog nadzora. Za držaoca carinskog skladišta je takođe propisana obaveza da vodi evidenciju i da carinsku robu obeležava na način kojim se carinarnici omogućava sigurno sprovođenje mera carinskog nadzora.11. . odn.smeštaja robe upućene u skladište. U carinskom skladištu dozvoljeno je. . Ako se konstatuje da su ovi uslovi ispunjeni. . Za robu smeštenu u carinsko skladište. . preneti u drugo carinsko skladište. konsignaciono skladište ili slobodnu.smeštaja u skladište ostale robe prispele iz inostranstva. Na otvorenom prostoru carinskog skladišta može se smestiti roba koja zbog svojih svojstava nije podobna za smeštaj u zatvorene prostorije. na uvoznoj robi smeštenoj u smestište mogu se preduzimati mere i radnje nužne za čuvanje carinske robe. smeštaja robe koja se premešta iz železničko – carinskog magacina. odnosno carinsku zonu. Nadležna carinarnica.istovara iz vazduhoplova. pokriven ili nepokriven prostor koji preduzeću ili drugom pravnom licu služi za smeštaj njegove uvozne neocarinjene robe. Uvozna roba smešta se u carinsko smestište na osnovu nadzorničkog dokumenta. Roba se smešta u carinsko skladište u slučaju: .uputiti drugoj carinarnici radi carinjenja. Carinsko smestište Carinsko smestište je zatvorena prostorija ili ograđen. . denaturisanje. čišćenje i obavljanje drugih radnji u vezi sa robom. po obavljenoj proceduri daje odobrenje za otvaranje carinskog smestišta.preneti u drugo carinsko skladište ili u slobodnu. korisnika uvezene robe. 57 .isprave. . Domaća roba ocarinjena za izvoz koja je smeštena u carinsko skladište.smeštaja domaće robe ocarinjene za izvoz. vodi posebnu magacinsku knjigu ili kartoteku. Carinarnica. carinsko smestište.uputiti u inostranstvo. kao i . Carinsko skladište mora biti vidno obeleženo tablom sa natpisom “carinsko skladište” i nazivom držaoca. carinarnica daje odobrenje za otvaranje carinskog skladišta. carinskog skladišta ili carinskog smestišta na osnovu rešenja carinarnice. sortiranje.uvozno ocariniti. Carinarnica može odrediti da svaki ulaz u carinsko skladište mora biti pod neposrednim carinskim nadzorom.3. 6. obaveza je držaoca da vodi magacinsku knjigu ili kartoteku sa podacima iz magacinske knjige. carinsku zonu.

ukoliko su te prostorije i prostori podesni za smeštaj carinske robe. Držalac skladišta može takođe izdavati iz konsignacionog skladišta. za svaku pojedinu stranu firmu. uređaje. aparata. čije proizvod po zaključenom ugovoru držalac skladišta prodaje. Konsignaciono skladište Konsignaciona prodaja robe je specifičan spoljnotrgovinski promet gde je carinski nadzor rešen na poseban način. carinsko smestište i dr. bez plaćanja carine i drugih uvoznih dažbina i bez prethodnog odobrenja carinarnice.4. uređaje i instrumente kupljene preko konsignacionog skladišta. instrumente i delove mora vratiti u inostranstvo ili predati carinarnici bez naknade ili uništiti pod carinskim nadzorom. U postupku sa carinskom robom koja se smešta u konsignaciono skladište carinarnica pregleda robu i utvrđuje njeno stanje u pogledu vrste. Postupak za otvaranje konsignacionog skladišta je hitan. Prodaja robe iz konsignacionog skladišta vrši se preko Jedinstvene carinske isprave koju carinarnici podnosi držalac konsignacionog skladišta. koje otvara preduzeće ili neko drugo pravno lice.11. a komisija koju imenuje carinarnica da izvrši pregled prostorija i prostora namenjenih za konsignaciono skladište. u roku od 15 dana od dana preuzimanja robe sa konsignacionog skladišta. ako je roba odvojeno smeštena i ako se evidencija o robi vodi posebno.Obaveza držaoca skladišta je da zamenjene aparate. Konsignaciono skladište je zatvorena prostorija ili ograđeni pokriveni ili nepokriveni prostor. bez plaćanja carine i drugih uvoznih dažbina. aparate. radi smeštaja uvozne carinske robe u svojini stranih firmi sa kojima je zaključilo ugovor o konsignacionoj prodaji robe na domaćem tržištu. instrumenata i druge tehničke robe nabavljene preko konsignacionog skladišta ili robe koju je neposredno uvezla firma čiju robu držalac ovog skladišta prodaje. da sačini zapisnik. kao i da su obezbeđeni uslovi za sprovođenje mera carinskog nadzora. količne i vrednosti. uz pregled propisanih isprava. Pravo je držaoca konsignacionog skladišta da može iz svog skladišta izdavati. odnosno carinsku zonu. Procedura otvaranja konsignacionog skladišta je takođe precizno propisima regulisana. registrovano za spoljnotrgovinski promet. Roba koja je prispela iz inostranstva radi smeštaja u konsignaciono skladište može se prethodno smestiti u carinsko skladište. 58 . železničko – carinski magacin i slobodnu. mora u roku od 10 dana od dana podnošenja zahteva za njegovo otvaranje. držalac skladišta podnosi carinarnici Jedinstvenu carinsku ispravu za smeštaj robe sa propisanim ispravama. drugo konsignaciono skladište. osim aparata. rezervne delove za zamenu neispravnih ili oštećenih delova mašina.6. koji se moraju vratiti u inostranstvo. na zahtev držaoca konsignacionog skladišta. Držalac konsignacionog skladišta dužan je da robu smesti u skladište odvojeno po vrstama.) Uz Jedinstvenu carinsku ispravu se prilažu i druge propisane isprave. uređaja. Ako se roba iz konsignacionog skladišta prenosi u neke druge propisane objekte carinskog nadzora (carinsko skladište. u odobrenju carinarnice moraju se naznačiti i vrsta i vrednost ambalaže. instrumenata i delova koji su štetni ili opasni po životnu sredinu. odnosno prostoriji držati robu koja je svojina više stranih firmi s kojima je zaključio ugovore o konsignacionoj prodaji. ali uz prethodno odobrenje carinarnice. U odbrenju za otvaranje konsignacionog skladišta mora da bude naznačena vrsta robe za koju je odobren smeštaj. kao i ukupna vrednost robe. koja se ne prodaje zajedno sa robom. nadležna carinarnica izdaje odobrenje i to posebno za svaku stranu firmu. Ako se smešta roba u ambalaži inostranog vlasništva. pod uslovom da je u pitanju zamena neispravnih ili oštećenih delova u garantnom roku. carinsko smestište. Tako. Carinska roba koja je smeštena u konsignaciono skladište može se konačno razdužiti sa Jedinstvenom carinskom ispravom po kojoj se iznosi iz skladišta. Držalac konsignacionog skladišta može u istoj zgradi. pod uslovom da je u pitanju zamena u garantnom roku. Za smeštaj robe u konsignaciono skladište.

Obzirom na karakter poslovanja konsignacionih skladišta tj. ako su se stekli uslovi.količini robe. ispravi o knjiženju. 6. merama carinskog nadzora i o postupku carinjenja su znatno oštriji. od ulaska robe na carinsko područje naše zemlje do njenog konačnog carinjenja i preuzimanja sa konsignacionog skladišta. od dana smeštaja robe u konsignaciono skladište.držaocu konsignacionog skladišta. carinarnica na osnovu sačinjenog zapisnika nalaže držaocu konsignacionog skladišta da u roku od 10 dana podnese Jedinstvenu carinsku ispravu za smeštaj odnosne robe u konsignaciono skladište. Pored vođenja propisanih evidencija. .11. dužan je da podnese zahtev carinarnici za zatvaranje konsignacionog skladišta i to u roku od 30 dana od dana kada je nastupio razlog za prestanak rada ili će carinarnica. Carinarnica je dužna da. može se vratiti u inostranstvo. . iz razloga vođenja efikasnog carinskog postupka. a ako se utvrdi višak robe. Tako su utvrđene obaveze držaoca konsignacionog skladišta da evidencija o robi koju vodi mora da sadrži podatke o: . carinarnica pokreće postupak za naplatu carine i drugih uvoznih dažbina po službenoj dužnosti. Roba koja se nalazi u konsignacionom skladištu. . Ukoliko je držalac konsignacionog skladišta raskinuo sa stranom firmom ugovor o držanju konsignacionog skladišta ili ako se iz drugih razloga ne može baviti držanjem ovakvog skladišta. propis o evidenciji robe. u času zatvaranja. Ako držalac skladišta u određenom roku ne otkloni utvrđene nedostatke. ocariniti.broju rešenja carinarnice o uskladištenju carinske robe. smestiti pod carinski nadzor ili predati carinarnici na raspolaganje. Carinarnica je. pokrenuti postupak za zatvaranje konsignacionog skladišta po službenoj dužnosti. Specijalizovano skladište strane robe i robe domaće proizvodnje Specijalizovana skladišta strane i robe domaće proizvodnje služe za snabdevanje stranih prevoznih sredstava (strani brodovi.stranoj firmi. najmanje dvaput godišnje. . takođe. rešenjem privremeno zatvori konsignaciono skladište i odredi rok u kome se utvrđeni nedostaci moraju otkloniti. Ukoliko se prilikom pregleda utvrdi manjak robe u skladi[tu. obavezna da vodi odgovarajuću propisanu evidenciju o robi smeštenoj u ovakvim skladištima.5. strani plovni objekti na opravci u domaćim brodogradilištima strani vazduhoplovi na domaćim aerodromima i domaći brodovi i vazduhoplovi koji saobraćaju sa inostranstvom). . nad robom u konsignacionim skladištima koristi niz mera carinskog nadzora kojima se obezbeđuje sigurna kontrola nad uskladištenom carinskom robom. u okviru svoje nadležnosti. carinarnica je obavezna da vrši redovan pregled konsignacionog skladišta. . da se posluje robom inostranog partnera. . pri čemu sravnjuje evidenciju sa dokumentacijom i podatke o faktičkom stanju robe sa evidencijom u skladištu. kao i komisijskim 59 .tarifnom broju i tarifnoj oznaci. Carinska služba. strane jahte. s tim da se roba mora evidentirati najkasnije u roku od pet radnih dana. Ako je u pitanju roba štetna ili opasna po životnu sredinu. carinarnica donosi rešenje o zatvaranju konsignacionog skladišta. mora se vratiti u inostranstvo u roku koji odredi carinarnica. ukoliko se držalac konsignacionog skladišta ne pridržava obaveza propisanih zakonom i drugim propisima na osnovu zakona.vrednosti robe.broju Jedinstvene carinske isprave. Ukoliko nadležna carinarnica na osnovu zahteva i priloženih isprava. Postupak otvaranja ovih skladišta je zakonom i pratećim propisima precizno regulisan.nazivu robe.

broj odobrenja carinarnice za otvaranje skladišta. prethodno komisiski utvrđuje da li su ponuđene prostorije za ovu namenu podesne za smeštaj robe.broj izlaznog lista. Propisima su takođe regulisani poslovi evidencije. Evidencija se vodi putem propisanog obrasca (list kartoteke) u koji se unose sledeći podaci: o držaocu konsignacionog skladišta strane robe ili vlasniku robe domaće proizvodnje s kojim je držalac zaključio ugovor o prodaji te robe. za smeštaj robe namenjene za prodaju u slobodnoj carinskoj prodavnici.tarifnu oznaku. . carinskih smestišta. .vrednost robe. .količina. . kao i roba domaće proizvodnje namenjena za istu svrhu. registrovanom kod nadležnog privrednog suda za držanje slobodne carinske prodavnice.6. kao i carinski postupak sa robom. Pored toga. Centralno skladište je zatvorena prostorija koja služi preduzeću ili drugom pravnom licu. Normalno funkcionisanje i snabdevanje slobodnih carinskih prodavnica obezbeđuje se preko centralnih skladišta. a carinarnica kao i u napred navedenim slučajevima davanja saglasnosti. Sam naziv skladišta govori da se u cantralno skladište može smeštati uvozna carinska roba namenjena prodaji u slobodnim carinskim prodavnicama. . . .pregledom prostorija utvrdi da su navedene prostorije i prostori podesni za smeštaj strane robe i robe domaće proizvodnje i da su obezbeđeni uslovi za sprovođenje mera carinskog nadzora. fakture na osnovu koje je roba smeštena u skladište.količinu.naziv robe.tarifna oznaka robe. odn. Evidenciju vodi držalac centralnog skladišta.podatke o ispravi o knjiženju i .naziv prodavnice u koju se roba upućuje. .11. izdaje odobrenje za otvaranje skladišta. 6.broj specifikacije kojom se roba upućuje u slobodnu carinsku prodavnicu i . Držalac specijalizovanog skladišta strane robe i robe domaće proizvodnje obavezan je da se pridržava odredaba Carinskog zakona i Uredbe o carinskom nadzoru i postupku carinjenja robe smeštene pod carinski nadzor. . 60 . broj Jedinstvene carinske isprave ili fakture.broj odobrenja carinarnice za otvaranje skladišta. odnosno da li su ispunjeni uslovi za efikasan carinski nadzor nad carinskom robom. U specijalizovano skladište strane robe i robe domaće proizvodnje može se smeštati domaća roba i uvozna carinska roba u svojini stranih lica namenjena snabdevanju stranih prevoznih sredstava. odnosno specifikacije na osnovu koje je roba smeštena u skladište .podatke o držaocu skladišta i licima s kojima je zaključio ugovor o prodaji robe. carinskih skladišta. carinarnica postupa kao i u slučajevima poslovanja železničko – carinskog magacina. konsignacionih skladišta i dr. Držalac skladišta je dužan da robu smeštenu u njemu drži odvojeno i da je vidno obeleži. Uz zahteve za otvaranje centralnog skladišta carinarnici se podnose i proisane isprave. Centralno skladište Poslovanje slobodnih carinskih prodavnica nužno zahteva određeni carinski prostor gde se smešta carinska roba pod carinski nadzor i odatle distribuira u prodajne objekte slobodnih carinskih prodavnica. U protivnom.vrednost. .naziv robe. dužan je da vodi evidenciju koja mora da sadrži: . a crinarnica vrši nadzor nad njim i potrvđuje smeđtaj robe u njemu. .

slobodna carinska prodavnica može se sastojati od prostorija u kojima se prodaje roba i drugih prostorija za smeštaj robe.vrednost. odnosno u međunarodnim vazdušnim pristaništima ili međunarodnim lukama ili rečnim graničnim pristaništima. carinarnica. odnosno prostora namenjenog za izgradnju slobodne carinske prodavnice. nadležnoj carinarnici podnosi se: Izvod iz registra nadležnog privrednog suda o upisu preduzeća i drugog pravnog lica za vršenje spoljnotrgovinskog prometa. 6. kao i postupak carinarnice za slučaj nepridržavanja obaveza iz zakona. Kao i za dosada navedene prostore i prostorije.11. Treba istaći da bez carinskog nadzora nije moguće unošenje i iznošenje robe iz prostorija slobodne carinske prodavnice.Obrazac je numerisan. ugovor o korišćenju prostorija. odn. .specifikacija strane robe i domaće robe koja će se prodavati u slobodnoj carinskoj prodavnici. . kao i u lukama i pristaništima gde se obavlja međunarodni saobraćaj. a koji je isti kao i u poslovanju ostalih skladišta predviđenih zakonom. Postupak vraćanja neprodate robe iz slobodne carinske prodavnice u centralno skladište je istovetan kao i kod zaduženja.7. . Slobodna carinska prodavnica Slobodne carinske prodavnice otvaraju se po pravilu na graničnim prelazima. ugovor o prodaji robe privremeno uvezene radi komisione prodaje. Strana roba se iz konsignacionog skladišta ili specijalizovanog skladišta strane robe i robe domaće proizvodnje upućuje u slobodnu carinsku prodavnicu sa Jedinstvenom carinskom ispravom.akt nadležnog organa za upotrebu prostorija za prodaju robe. Po prijemu zahteva. u cilju sprovođenja mera carinskog nadzora. Procedura njihovog otvaranja je dosta složena.vrstu robe. a na teret centralnog skladišta.skica i tehnički opis prostorije i objekata. Privremeno uvezena roba radi komisione prodaje u slobodnoj carinskoj prodavnici 61 . Roba se upućuje iz centralnog skladišta u slobodnu carinsku prodavnicu dostavnicom držaoca centralnog skladišta koja sdarži sledeće podatke: . . nadležna carinarnica donosi rešenje kojim se odobrava otvaranje slobodne carinske prodavnice. pored carinske kontrole. ali sada kroz njeno razduženje. odnosno odobrenje organa unutrašnjih poslova nadležnog za kontrolu prelaženja drzavne granice. Pošto se radi o objektima koji se grade na zemljištu gde se vrši i kontrola kretanja putnika. Uz zahtev za otvaranje slobodne carinske prodavnice. radi njihovog razduženja. odrediti suključarstvo ili drugu odgovarajuću meru carinskog nadzora nad robom.tarifnu oznaku i . kao i da li su ispunjeni uslovi za sprovođenje mera carinskog nadzora. zatim drugim graničnim prelazima. zatim priloženih isprava i zapisnika komisije carinarnice. kao i uslovi pod kojima se to čini. Na osnovu podnesenog zahteva.naziv slobodne carinske prodavnice u koju se roba šalje. za otvaranje slobodne carinske prodavnice mora da se pribavi i saglasnost. Na vazduhoplovnim pristaništima. otvorenim za međunarodni saobraćaj. a obavezno ga overava carinarnica koja vrši nadzor nad centralnim skladištem. Ako carinarnica oceni da je neophodno može. Nadležna carinarnica overava dostavnice koje je sačinio držalac skladišta. komisijski utvrđuje da li su prostorije namenski podobne.količinu. . kao i u napred navedenim slučajevima. propisana je obaveza vođenja evidencije. . ugovor o prodaji robe zaključen sa preduzećem ili drugim pravnim licem koje ima ugovor sa stranom firmom o konsignacionoj prodaji robe.

Naime.upućije se iz carinskog skladišta u slobodnu carinsku prodavnicu. Druge prostorije i prostori Carinski zakon je. Ona se evidentira na obrascu lista kartoteke odvojeno za domaću. u lukama i pristaništima. privremeno uvezena radi komisione prodaje u slobodnoj carinskoj prodavnici. a odvojeno za stranu robu. putnicima koji odlaze u inostranstvo.broj dostavnice i datum izdavanja. Dostavnica sadrži sledeće podatke: . fleksibilno rešio pitanje nadzora nad robom. pre carinske kontrole. količine i vrednosti smeštene i prodate robe. imajući u vidu ekonomske interese privrede.naziv skladišta. .cenu robe po jedinici proizvoda po kojoj se roba smešta u slobodnu carinsku prodavnicu i . . putnicima koji odlaze u inostranstvo. Rešenjem o smeštaju robe određuju se prostorije i prostori za smeštaj robe. odn. . . pre obavljanja carinske kontrole. . jer se roba ne opterećuje troškovima ležarine i eventualne manipulacije sa robom. Prilikom smeštaja robe i carnskog nadzora nad 62 .naziv strane firme vlasnika robe.tarifni broj. a putnicima koji dolaze u našu zemlju. korisnika. kao i ekononičnije čuvanje robe pod carinskim nadzorom. Strana neprodata roba vraća se iz slobodne carinske prodavnice u konsignaciono skladište ili specijalizovano skladište strane robe i robe domaće proizvodnje po Jedinstvenoj carinskoj ispravi. odnosno na osnovu podataka o toj prodaji dobijenih elektronskom obradom. . smeštajem u druge prostorije i prostore. posle obavljene carinske kontrole. a putnicima koji dolaze u našu zemlju i putnicima u provozu preko carinskog područja naše zemlje. na osnovu evidencije o dnevnoj prodaji koja se vodi u knjizi paragon – blokova preko registar kase.naziv robe. putnicima koji odlaze u inostranstvo. Evidencija robe u slobodnim carinskim prodavnicama je veoma stroga. roba kupljena u slobodnoj carinskoj prodavnici smatra uvoznom robom nad kojom se sprovodi propisani sarinski postupak. Postupak uskladištenja robe u druge prostorije i prostore carinskog obveznika. posle obavljene carinske kontrole. Po pravilu. može se vratiti u inostranstvo ili definitivno cariniti.11. pre obavljenje carinske kontrole.8.naziv firme držaoca slobodne carinske prodavnice u koju se roba upućuje. na graničnim prelazima. a izuzetno i u tuđem poslovnom prostoru je krajnje pojednostavljen.nabavnu cenu robe po kojoj se ona smešta u skladišta. U slobodnim carinskim prodavnicama roba se može prodavati: na vazduhoplovnom pristaništu. a putnicima koji dolaze u našu zemlju i putnicima u provozu. Carinarnica takođe vodi registar overenih listova kartoteke. odnosno prostore će roba biti smeštena. to su prostorije i prostori uvoznika ili korisnika carinske robe za koje ne treba sprovoditi klasičnu proceduru odobravanja korišćenja prostorija za smeštaj robe od strane carinarnice. dostavnicom držaoca skladišta. Domaća neprodata roba se dostavnicom vraća u unutrašnji promet. 6.količinu. posle obavljene carinske komtrole. za smeštaj carinske robe u druge prostorije i prostore uz carinsku nadzorničku ispravu podnosi se i pismeni zahtev. tarifnu oznaku Carinske tarife. Ovo je veoma razvijen oblik ukladištenja carinske robe i sprovođenja mera carinskog nadzora koji je najekonomičniji. . Carinski nadzor se obavlja izborom onih oblika nadzora od strane carinarnice za koje ona smatra da su najsigurniji. U listove kartoteke moraju se svakog dana unositi promene u pogledu vrste. zatim rok ležanja robe kao i mere carinskog nadzora. u kome se navodi u koje prostorije. Neprodata strana roba. Razume se da se prilikom carinske kontrole putnika. Listove kartoteke mora overiti i numerisati nadležna carinarnica.

Nad robom proizvedenom u slobodnoj zoni. na osnovu zaključenih ugovora sa držaocem. ali po stopama carine za gotov proizvod. već i zone slobodne trgovine kao oblik proizvodnje i ekonomske integracije zemalja članica. zanatlija i trgovaca. koja se uvozi u carinsko područje zemlje. carina i druge uvozne dažbine se plaćaju na vrednost strane komponente. a ne plaća se na robu namenjenu širokoj potrošnji koja će se iz slobodne zone uvesti na naše tržište bez podvrgavanja proizvodnom procesu. reprodukcionog materijala i proizvodnog rada) veća od 50 % ukupne vrednosti robe. zakonom propisani deo. Zbog toga se do današnjeg dana u zemljama zapadne Evrope zadrzao naziv “free ports” kao naziv za slobodne i carinske zone. Samim tim. Roba smeštena u slobodnu zonu može se. Evidencija se vodi na listovima kartoteke za držaoca i svakog korisnika. Da bi ove mere mogle da se sprovode. kao mesto gde se pod posebnim carinskim režimom obavlja proizvodni proces. Slobodne i carinske zone Slobodne i carinske zone. da na kapiji zone bude stavljena tabla sa natpisom “slobodna zona” i nazivom njenog držaoca. kakve danas poznajemo. Slobodna zona se otvara rešenjem Vlade. hanze. koje overavaju carinski organi i u koje se mora unositi svaka promena u vezi sa robom. osim dažbine za carinsko evidentiranje po stopi od 0. bez obzira na učešće domaćeg reprodukcionog materijala i rada u vrednosti robe. sprovodi se postupak carinjenja. Ova dažbina s plaća na opremu. vršiti u treće zemlje. Carinski organi sprovode mere carinskog nadzora i nad robom smeštenom u slobodnoj zoni u pogledu vrste. otvorenim za međunarodni saobraćaj. akciza i porez na promet. 6. mora izvesti. Uvoz. puteve. a trgovina se obavljala slobodno na način kako su gradski saveti. kao rezultat borbe za izmenu privrednih uslova dolazi do davanja slobodnog statusa pojedinim gradovima i lukama. nakon obavljenog procesa proizvodnje izvesti u inostranstvo. Na ovome mestu biće reči o slobodnim i carinskim zonama na način predviđen našim propisima. Međutim u svakom slučaju. Carinski organi sprovode mere carinskog nadzora nad slobodnom zonom i pre njenog otvaranja izdaju uverenje o mogućnosti sprovođenja mera carinskog nadzora nad njom. U slobodnij zoni se ne može vršiti promet robe na malo. odnosno izvoz robe u zonu i iz zone je slobodan. Slobodne zone predviđene su Zakonom o slobodnim zonama. za nju se ne pribavlja pravo na uvoz. uvesti na naše carinsko područje.5 %. Pored držaoca slobodne zone u njoj mogu obavljati poslove i korisnoci slobodne zone. to jest. na vazduhoplovnim pristaništima. slobodna zona mora da bude ograđena. taksama i nametima. Ako je vrednost učešća domaćeg uloga (sirovina. Obzirom na sve veću ekonomsku moć mlade klase. 63 . U svetu se pod izrazom “slobodna zona” podrazumevaju ne samo slobodne ili carinske zone kakve mi poznajemo. dažbinama. na magistralnim putevima.robom u ovim prostorima i prostorijama primenjuju se propisi kojima je regulisan carinski postupak sa robom u carinskim smestištima. niti se plaćaju carinske dažbine.9. industriskim i trgovačkim centrima itd. čiji se. predstavljaju rezultat borbe nove klase koja se začinje u feudalizmu – buržoaske klase protiv privilegija i ograničenja vlastele koja je držala gradove. količine i vrednosti. pošto roba stiče status robe domaćeg porekla. osnovna karakteristika ovih zona je da se formiraju radi obavljanja procesa proizvodnje robe. gilde i druga udruženja trgovaca određivali. gde se poveljama priznavao poseban režim robne razmene u odnosu na druge delove zemlje. na robu se ne primenjuju režimska ograničenja. luke. U tim delovima bila je ograničena vlast vladara i vlastele u pogledu obaveza plaćanja navedenih nameta. pristaništa i mostove i ograničavala slobodan promet i trgovinu raznim porezima.11. sirovine i reprodukcioni materijal. pa držalac i korisnici zone moraju voditi posebnu evidenciju o robi koja se smešta u zonu. Slobodne zone se mogu otvarati i držati u lukama i pristaništima. na osnovu zahteva preduzeća koje će držati i upravljati poslovima slobodne zone.

vazdušnom ili rečnom pristaništu. Osim navedenih aktivnosti. dok se nikakve proizvodne operacije ne mogu obavljati nad tom robom. tj. U slučaju da procenat dodatne vrednosti u zoni prelazi 51 % od ukupne vrednosti. carinski organi će. držaoca. Osnovna razlika između slobodnih i carinskih zona je u tome. robe namenjene izvozu i izvozno ocarinjene robe. Vlada. pakovanje. egaliziranje. Postupak otvaranja carinskih zona je identičan postupku koji se sprovodi kod slobodnih zona. sastavljanje. Mere carinskog nadzora nad carinskom zonom su iste kao i mere koje se sprovode nad slobodnom zonom. Inače. markiranje. na zahtev izvoznika. roba se mora carinskom ispravom prijaviti prilikom smeštaja u zonu i zavesti u evidenciju držaoca ili korisnika zone. Ova okolnost je izuzetno važna za držaoce slobodnih zona. rešenjem daje saglasnost za otvaranje zone. 64 . što se carinske zone mogu koristiti isključivo za skladištenje uvozne neocarinjene robe. rok ležanja robe u carinskoj. rastavjanje i uzimanje uzoraka.Ako se roba proizvedena u zoni izvozi. izdati uverenje o zonskom poreklu robe. nije ograničen. kao što je sortiranje. Carinske zone su predviđene u Carinskom zakonu kao prostori pod carinskim nadzorom koji se mogu otvarati u pomorskoj luci. jer one u principu moraju biti izvozno orijentisane i izvoziti u inostranstvo godišnje najmanje 50 % robe proizvedene u zoni. otvorenim za međunarodni saobraćaj i robno – transportnom centru. merenje. carinska zona mora biti ograđena. na osnovu zahteva preduzeća. nad njom se sprovodi postupak izvoznog carinjenja. kao i u slobodnoj zoni. u carinskoj zoni se mogu obavljati uobičajene pripreme robe za tržište. a na osnovu uverenja nadležne uprave carina da su ispunjene mere za sprovođenje carinskog nadzora.

a ako to i nije slučaj. uskladištenje. zavisno od dispozicije komitenta. daje potrebne podatke špediteru kako bi ovaj na osnovu njih mogao organizovati dopremu robe iz inostranstva na optimalan način. — carinjenje. špediter ne snosi odgovornost za eventualno pogrešno tumačenje usmeno primljene dispozicije. prijema i dostave uvoznih pošiljaka komitentima ili . poslovnica za uvoz hemikalija i sl. — istovar/iskrcaj robe. Pri izvršavanju tog zadatka funkcija uvoza vrlo često treba i da osigura robu u transportu. doleđivanje itd. na taj način.). 7. zatim da obavi sve poslove oko carinjenja. Takvi formulari imaju već odštampane rubrike koje uvoznik popunjava i. što sve zavisi od veličine samog preduzeća i obima poslova koje obavlja. — otprema komitentu i — fakturisanje Zadatak funkcije uvoza se sastoji. no u tom slučaju je dužan da o tome bez odlaganja obavesti nalogodavca. Sama organizacija funkcije uvoza nije identična u svim našim preduzećima za međunarodnu špediciju. telefonom. Članom 10. osim kontakata sa postojećim i potencijalnim komitentima.). vaganje. Dispozicija Jedan uvozni posao počinje. e-mailom. POSLOVI UVOZA Poslovi funkcije uvoza u preduzeću za međunarodnu špediciju mogli bi se. Takvi slučajevi su. Popunjavanjem rubrika u formularu dispozicije uvoznik. telefaksom i sl. — disponiranje. telefaksom. za avio-transport i sl. daje nalog špediteru da ovaj organizuje dopremu robe iz inostranstva. po pravilu. Ipak. poslovnica za uvoz južnog voća. retki jer se nalozi obično daju na osnovu prethodno obavljenih poslovnih kontakata. u svakom slučaju. U nekim špedicijama postoje i posebne poslovnice (referade) za zbirni transport. a u nekim špedicijama takvo svojstvo nema. —aviziranje (obaveštavanje)i prijem robe.0. npr. Poslovnice mogu biti organizovane prema zemljama (npr.po njihovom nalogu .krajnjim korisnicima. svesti na obavljanje sledećih tehnoloških operacija: — pozicioniranje. a po potrebi i da obavi druge poslove u vezi sa tim. tehnika posla se odvija po poslovnicama i referadama. odnosno artiklima (npr. u stvari. poslovnica za uvoz iz zapadnoevropskih zemalja. međutim. u ovom slučaju dopremu robe iz inostranstva. ili pak prema komitentima. Opštih uslova predviđeno je da nalogodavac može dati dispoziciju i usmeno. formiranje dokumentacije o oštećenju. uglavnom. još istog ili sledećeg radnog dana. prijemom dispozicije od nalogodavca (uvoznika). teleksom ili telegramom. za uvoz iz istočnih zemalja.). Naravno da špediter nije dužan prihvatiti primljenu. za uvoz iz zemalja u razvoju i sl. odnosno. u organizovanju dopreme. Takvu dispoziciju nalogodavac treba da potvrdi u pismenoj formi. Dispozicija predstavlja nalog špediteru da izvrši jedan određeni posao.7. U takvom slučaju preporučuje se da špediter sam potvrdi prijem takve dispozicije pismeno. a ako to ne bi uradio. dostavljenu mu dispoziciju i da predloženi posao može odbiti. — osiguranje. naravno preporučenim pismom ili na drugi dokazni način (elektronskom poštom. Kad špediter prihvati dostavljenu mu dispoziciju smatra se da je zaključen ugovor o špediterskom poslu. U nekim preduzećima funkcija uvoza ima svojstvo profitnog centra. Dispozicija se obično daje na posebnim formularima (prilog 7) koje špediteri sami štampaju i stavljaju na raspolaganje uvoznicima. špediter retko odbija posao iz svoje 65 .

znak. — podaci o osiguranju i — ostali podaci. dispozicija mora sadržavati podatke o robi (njene karakteristike. što se redovno i radi. i to uz naznaku ugovorenog pariteta isporuke i relacije prevoza. potvrdu o prijemu ponude špeditera i način perfektuiranja posla na osnovu uslova iz te ponude. npr. Međutim. u stvari. Te isprave nalogodavac najčešće prilaže uz dispoziciju. fakturu. zatim potrebne oznake za spoljnotrgovinsku statistiku. prema zahtevima prevoznika. dobri poslovni običaji zahtevaju da špediter potvrdi prijem dispozicije. carinskih.). vaganje. prijem i preuzimanje robe. Dispozicija može uslediti i kao odgovor uvoznika na dostavljenu špediterovu ponudu za konkretan posao. U dispoziciji se mogu dati i druga uputstva zavisno od slučaja. eventualno. odobrenja (uvozna dozvola) i sl. U tom slučaju dispozicija predstavlja. ako špediter to i ne bi uradio. Inače. faksa. Tu se. broj i datum sklopljenog kupoprodajnog ugovora. kao dobar privrednik. U okviru podataka o uslovima i načinu dopreme robe. distribuciju. po mogućstvu i njegovu komunikacionu adresu (broj e-maila. vrednost franko granica naše zemlje. ako je pošiljku potrebno osigurati. Prema tome. Ukoliko traženje objašnjenja ne bi bilo moguće. doprema određenim brodom. ukoliko nalogodavac nije istovremeno i primalac robe. Od podataka o robi potrebno je da nalogodavac navede njen trgovački naziv. uslove plaćanja i sl. tačan zahtev u pogledu njene otpreme. špediter će. onda je kod pakovane robe poželjno da komitent navede i zapreminu. u slučaju da je ista nejasna li nepotpuna. Špediter je dužan da primljenu dispoziciju odmah pažljivo prouči te da. brzovozno. Opštih uslova obavezuje nalogodavca da špediteru pravovremeno preda isprave potrebne za otpremu. na kojoj relaciji i od kojih rizika. železnica. razna uverenja. postupiti kako najbolje zna. obično obimnijeg posla. količinu i vrednost robe kao i način pakovanja. a ako ih ne 66 . pakovanje i sl. Član 12. — podaci o uslovima i načinu dopreme. Ako se radi o uvozu robe iz prekomorskih zemalja. nalog za uskladištenje. postoje i okvirni ugovori kojima se regulišu odnosi između špeditera i njegovog komitenta. nalogodavac treba da u dispoziciji naznači iznos na koji špediter treba da osigura pošiljku. podaci iz dispozicije mogu se razvrstati u sledeće četiri grupe: — podaci o robi (stvarima). Opštih uslova. rok isporuke. avion. ekspresno . nalogodavac treba da navede adresu isporučioca (pošiljaoca). ugovor o špediterskom poslu se smatra zaključenim ako špediter u jednom razumnom roku ne vrati dispoziciju ili pismeno ne prigovori pojedinim uslovima u tom nalogu. a isto tako i druge podatke koji bi bili potrebni za pravilno i pravovremeno izvršenje date dispozicije. kamion) i na koji način (npr. teleksa i telefona). misli na prijavu o zaključenom poslu. no kod izvršenja takvog. odmah zatraži od nalogodavca potrebna objašnjenja. poreskih i drugih administrativnih organa. nalogodavac treba da dostavi podatke o prevoznom sredstvu kojim roba treba da se dopremi (brod. uzimanje uzoraka i sl. Osim ovakvih konkretnih ugovora. daju se i konkretni nalozi (dispozicije) u kojima se komitent poziva na okvirni ugovor. Od ostalih podataka nalogodavac treba da u dispoziciji navede broj i datum zaključka. sporovozno.ukoliko se radi o prevozu železnicom). doleđivanje. te. naziv po nomenklaturi iz carinske tarife i tarife poreza na promet. Time se pojednostavljuje posao i izbegava nepotrebno ponavljanje pojedinih uslova. kao i u pogledu izvršenja poslova u vezi sa ovom otpremom. vodeći računa o interesima nalogodavca i o tome će ga. naziv na stranom jeziku. jer je taj podatak važan pri određivanju pomorske vozarine. Zatim.delatnosti. Špediter vrši osiguranje pošiljke samo na izričiti nalog u dispoziciji. težinu. kao i adresu primaoca (krajnjeg korisnika). Prema tome. iznos zaključka. u prvom redu. čim to bude moguće. Oni se obično zaključuju kod specifičnih transporata. i obavestiti. Prema članu 6. izvod iz kupoprodajnog ugovora.

tj. Naime. karakteristični broj koji se obično stavlja ispred rednog broja pozicije. dostavlja pozicionu mapu zajedno sa svom dokumentacijom tarifnoj funkciji radi instradacije.).priloži. te će prema datom slučaju instradirati robu. sa sadržajem rubrika koje njemu najviše odgovaraju. U prvom slučaju tarifna funkcija će instradirati robu prema zahtevu komitenta.2. U takvom će slučaju tarifna funkcija stupiti u vezu sa komitentom i razjasniti sporna pitanja. Pri tom se mogu razlikovati dva slučaja: — da je komitent sam izričito propisao način dopreme i prevozni put. Na osnovu takvih ili sličnih. Nakon evidentiranja u pozicionoj knjizi (kartoteci) referent otvara pozicionu košuljicu (mapu. špediter treba da ga pravovremeno upozori da mu potrebne isprave naknadno dostavi. dati odgovarajuća uputstva 67 . a ako dotično odelenje ima više poslovnica (referada). Takve košuljice štampa svaki špediter za sopstvene potrebe. naravno ako je to još uvek moguće. 7. zatim iz koje je godine. koja ga poslovnica (referada) obrađuje. Troškove špeditera nastale takvom izmenom snosi nalogodavac.1. a u prepisci sa komitentom treba se uvek pozivati na broj njegovog zaključka. već istu samo evidentiraju (privremena evidencija). tj. odnosno. evidencioni broj. Inače. Može se dogoditi da nalogodavac povuče datu dispoziciju jer je odustao od posla. mantil). davanja uputstava kako da se disponira roba. posao te poslovnice u 2004. korespondencija i svi prevozni i finansijski dokumenti koji se odnose na taj posao. te takva dispozicija dobija samo tzv. Tarifna funkcija će pažljivo proučiti dispoziciju i dokumenta u pozicionoj mapi. tranzit i sl. godini. te u tom slučaju dotični špediter i ne otvara poziciju. Već jednom datu dispoziciju nalogodavac može izmeniti. U prepisci sa eventualno uključenim korespondentima. izvoz. naravno da je potrebno da se špediter poziva i na njihove oznake. Iz košuljice treba da se vidi celokupan tok posla. kao i naknadu za time prouzrokovane troškove (čl. dok broj iza toga označava 123. Sva prepiska u vezi sa tim poslom vodi se pod brojem pozicije. Način izbora brojeva takođe je različit u pojedinim špediterskim preduzećima. on tek tada definitivno otvara pozicioni broj. U takvom slučaju nalogodavac mora špediteru isplatiti naknadu za već učinjene usluge. Opštih uslova). — da je to ostavio na volju špediteru u skladu sa kupoprodajnim ugovorom. Pozicioniranje Svaku primljenu dispoziciju funkcija uvoza registruje ili u tzv. Neka preduzeća međunarodne špedicije ne unose primljenu dispoziciju odmah u pozicionu knjigu (kartoteku). 15. od kojeg se obično rastavlja crticom (»-«). To je tzv. Disponiranje Nakon što referent funkcije uvoza evidentira primljenu dispoziciju i potvrdi nalogodavcu njen prijem. kao što je i uobičajeno u trgovačkom dopisivanju. u čije rubrike unosi sve potrebne podatke iz dispozicije. no iz broja pozicije bi se trebalo videti koje odelenje taj posao realizuje (uvoz. a broj iz pozicione knjige ili kartoteke je ujedno i broj pozicije. unapred propisanih oznaka može se bez teškoća prepoznati sva prepiska i odmah uputiti odgovarajućoj poslovnici (referadi) radi njihove obrade. Tako bi npr. pozicionoj knjizi. a u nju se odlaže dispozicija. u praksi se ponekad događa da nalogodavac naknadno stornira posao pre nego što je i došlo do njegove realizacije. osim ako on nije učinio očitu grešku koja bi išla čak na njegovu štetu. godini (4) i da je obrađuje druga poslovnica (2). obično na polutvrdom kartonu. 7. kada špediter primi obaveštenje od isporučioca ili njegovog špeditera da je roba otpremljena. kombinacija U-42-123 mogla značiti da se radi o uvoznoj poziciji (U) registrovanoj u 2004. pod tim brojem se vodi celokupna prepiska u vezi sa realizacijom tog posla. ili u posebnoj kartoteci. a špediter je dužan da po takvoj izmeni postupi.

kopija se obično dostavlja špediteru u zemlji dobavljača. vrstu robe i način pakovanja. italijanski. poštu. Opoziv se piše u više kopija. vraća funkciji uvoza pozicionu mapu zajedno sa uputstvima.). Nakon što tarifna funkcija na opisani način da uputstva za instradiranje. a u prekomorskom transportu. kamion. francuski. no najveća korist se postiže dobro organizovanim zbirnim transportom koji realizuje železnica. jedna kopija opoziva dostavlja se obično i komitentu. Tako će kod železničkog transporta tarifna funkcija u instradaciji tačno naznačiti vrstu robe i tarifsku poziciju za sve zemlje kroz koje pošiljka prolazi kako bi se isključila. te dati i druga potrebna uputstva koja su nužna za nesmetanu realizaciju prevoza. kraće rečeno. zbog toga se takve pošiljke u tom trenutku ne mogu definitivno osigurati. »privremeno pokriće«. te eventualno i krajnjem korisniku. vezano za instradaciju. ekspresno ili avionski. Osiguranje Nalogodavac može u dispoziciji zahtevati da špediter osigura robu za vreme prevoza. a obaveštenja se mogu prethodno poslati i teleksom ili telefaksom. kao i u hitnim slučajevima. Prema zaključenom sporazumu. kada i na koji način treba da otpremi prodatu robu. To se radi na posebnim formularima koje svako špeditersko preduzeće štampa za svoje potrebe na nekom od svetskih trgovačkih jezika (nemački. Pri tome špediter treba da pazi na kojem jeziku će dati transportne instrukcije (opoziv). rok dopreme. odnosno smanjila mogućnost pogrešne primene tarifa. odnosno. opoziv robe.komitentu kako bi bilo bolje organizovati dopremu. a može i kombinovano).). špediteru u nekoj luci koji će pošiljku prihvatiti ukoliko ista dolazi preko mora. Obrazac opoziva dat je u prilogu 7. imajući u vidu prvenstveno uslove kupoprodaje (akreditiva). a jedna po određenom redu u registrator inostrane korespondencije ili posebni registrator opoziva. zatim ispostavi na granici ili nekoj svojoj filijali koja će izvršiti neku drugu potrebnu radnju (carinjenje. tj. avion. španski). nije ništa posebno propisao već je to ostavio na volju špediteru da on organizuje dopremu. podaci o prevoznom sredstvu itd. Na osnovu dobijene instradacije funkcija uvoza vrši tzv. a koji je jezik u kojoj zemlji trgovački jezik može se utvrditi na osnovu raznih pomagala. 7. vrednost. u špediterskoj delatnosti najefikasnije iz poslovnog kalendara za svetski saobraćaj »Regenhardt« koji se štampa u Hamburgu. brod. zavisno od toga kome sve špediter treba da dostavi kopije tog opoziva. U tom slučaju funkcija uvoza (ili posebna funkcija osiguranja) treba pošiljku da osigura protiv uobičajenih i zatraženih rizika. Najzad. Pojedina špediterska preduzeća imaju sa osiguravajućim društvima sklopljene specijalne sporazume. već se stavljaju u tzv. Inače. engleski. odnosno oblikuje optimalan transportni lanac. u takvom slučaju će se instradiranje ograničiti na eventualno određivanje prevoznog puta i tarifsko naznačenje vrste robe. a jednu kopiju svakodnevno špediter dostavlja osiguravatelju. Osim originala koji se dostavlja dobavljaču. »knjigu pokrića« koju mu je stavio na raspolaganje osiguravatelj. dok se barem jedna kopija odlaže u pozicionu mapu. Tom prilikom će ujedno definisati i mesto carinjenja. špediter odmah po prijemu dispozicije koja sadrži i nalog za osiguranje. Ako komitent. stranom špediteru koji će pošiljku eventualno prihvatiti u svoj zbirni transport ili voditi o njoj brigu u nekom robno-transportnom centru. Takve pošiljke se mogu zbirno otpremati gotovo svim vidovima transporta. Prilikom instradiranja komadnih pošiljaka naročito će se voditi računa da se takve pošiljke uključe u zbirni promet. te mogućnost dobijanja refakcija. Budući da špediteru u trenutku prijema komitentove dispozicije nisu još poznati svi podaci potrebni za sprovođenje postupka osiguranja (tačna količina. reekspediciju i sl. »u pokriće«. tarifna funkcija će odabrati najpogodnije prevozno sredstvo (železnicu. 68 . Funkcija uvoza šalje opoziv dobavljaču preporučenim pismom. unosi raspoložive podatke o toj pošiljci (robi) u posebnu evidenciju tzv.3. Podaci se unose kopiranjem. daje instrukcije inostranom isporučiocu (dobavljaču) kako. na osnovu kojih se osiguravaju njihovi transporti.

Inače. po pravilu. Formulare ponude (polise) štampa svako osiguravajuće društvo za svoje potrebe (v. odnosno ocariniti. Pravo biranja prevoznog sredstva i načina prevoženja ima. Plaćanje premije i obračun između špeditera i osiguravatelja obavlja se sumarno za sve obračunate premije u jednom obračunskom periodu (npr. Na to je on obično posebno upozoren od strane našeg špeditera u opozivu u kojem se traži da teleksom (telefaksom) saopšti datum otpreme.5. Osiguravatelj u primljenoj ponudi obračunava premiju i unosi eventualne posebne klauzule. kod FOB-prodaje pravo izbora brodara ima kupac. Na osnovu tih isprava carinarnica određuje gde će se roba smestiti. ona strana iz ugovora o kupoprodaji. nedjeljno. Kada špediter primi ovakvo obaveštenje funkcija uvoza definitivno osigurava pošiljku na način opisan u poglavlju 6. Aviziranje i prijem robe Kupoprodajnim ugovorom dobavljač je. uvozna roba može biti dopremljena u našu zemlju raznim transportnim sredstvima.Privremeno pokriće može se postići i dostavom posebne prijave. obavezan da obavesti kupca. odnosno manifest). odnosno na osnovu datih instrukcija u dispoziciji nalogodavca. odnosno njegova špeditera. te odgovarajuće podatke o transportnom sredstvu (reg. i sve to uz navođenje pozicije našeg špeditera. Ako je roba prodata »franco skladište prodavca«. onda vrstu prevoznog sredstva i način prevoženja određuje kupac. broj vagona.ili auto-prevoznik) dužan je prema odredbama Carinskog zakona da odmah nakon prelaska carinske linije prijaviti svu uvoznu (i provoznu) robu na propisanim formularima (carinska prijava za uvoz i provoz. Ako postoje kakve nejasnoće ili manjkavosti u dobijenim instrukcijama. Doprema robe Doprema robe vrši se u skladu s odredbama kupoprodajnog ugovora. mesečno). vrednost pošiljke. Na osnovu dobijene dispozicije špediter je dao instrukcije za otpremu stranom isporučiocu što je opisano u ovom poglavlju pod 6. naravno ako je nalogodavac zahtevao osiguranje. Formular ponude je sastavljen tako da ujedno služi i kao polisa. u načelu.3. Posebnim 69 . špediter treba da od komitenta zatraži potrebna objašnjenja. zavisno od toga kako je definisano u ugovoru. a ako je npr. Npr. 15-dnevno.naravno . koja je . avio. broj kamiona. koja plaća prevozne troškove. pristupa definitivnom osiguranju pošiljke tako da osiguravatelju dostavlja definitivnu ponudu na posebnom formularu koji mu je ovaj stavio na raspolaganje. 7. brodar. već prema tome kako je utanačeno. ime broda i sl. Kad špediter od inostranog isporučioca ili korespondenta dobije tačne podatke o određenoj pošiljci. prilog 7). Takve polise osiguravatelj predaje svakodnevno špediteru uz istovremeno zaduženje premije. o svakoj otpremi robe iz dotične kupoprodaje.opet u skladu sa ugovorom. te potpisuje polisu i stavlja svoj pečat. prodaja ugovorena »franko uputno mesto« onda vrstu prevoznog sredstva i način prevoženja određuje prodavac. Na osnovu zahteva komitenta špediter može organizovati praćenje robe za vreme prevoza ili pak vršiti povremeno obaveštavanje komitenta o njenom kretanju i prelasku granica. dok kod CIF-prodaje to pravo ima prodavac. 7.). Sporazume o »privremenom pokriću« mogu sa osiguravajućim društvom sklopiti i pojedine veće proizvodne ili trgovinske privredne organizacije koje samostalno organizuju transport svoje robe i ne koriste usluge špeditera. Svaki prevoznik (železnica. Naročito treba proveriti da li je propisanim osiguranjem roba dovoljno zaštićena u transportnom procesu.4. broj komada. bruto i neto težinu. Sprovođenju osiguranja treba posvetiti posebnu pažnju.2.

Obično se uz takvo obaveštenje prilaže i kopija prijave osiguranja kako bi komitent eventualno dao primedbu za izmenu uslova osiguranja. Ako se radi o usputnim (tranzitnim) pošiljkama koje treba cariniti. npr. evidentira prispeće i sve zajedno predaje carinskom deklarantu radi obavljanja carinskih radnji. Može se dogoditi da na osnovu iskupljene prevozne isprave nije moguće utvrditi ko je uvoznik odnosne robe. O prispeću pošiljke na odredište ili mesto tranzitnog carinjenja vozar obaveštava primaoca ili njegovog punomoćnika. dokumentacija se predaje carinskom deklarantu radi ispisivanja jedinstvene carinske isprave i daljnjeg postupka (carinjenja). tj. odnosno kolska dangubnina. Kopiju obaveštenja referent u funkciji uvoza odlaže u pozicionu mapu (košuljicu) . onda će vozar o prispeću obavestiti špeditera koji je u prevoznoj ispravi naznačen da se brine o carinjenju. Tom prilikom funkcija uvoza zahteva dostavu isprava koje komitent nije prethodno dostavio. plaća prevozne troškove koji eventualno terete tu pošiljku. Ako se pošiljka carini u mestu prispeća (odredištu.formularom (v. Kod usputnih (tranzitnih) pošiljaka. telefaksom ili telefonom. Uvozna referada treba prilikom prispeća da utvrdi da li je pošiljalac u prevoznoj ispravi naveo sve potrebne podatke kako je disponirano. uputnoj stanici) onda vozar o prispeću obaveštava primaoca ili njegovog punomoćnika. Pre predaje isprava carinskoj referadi (carinskom deklarantu). Ako je sve u redu. Ukoliko na osnovu prevoznih isprava nije moguće ustanoviti na koju se poziciju pošiljka odnosi. funkcija uvoza će na osnovu prevozne isprave koju je dobila na revers od prevoznika najpre ustanoviti kojoj poziciji pripada dotična pošiljka. i po potrebi teretiti krivca za nastale neplanirane troškove. tada primalac pošiljke iskupljuje prevoznu ispravu. prilog 7) špediter obaveštava komitenta o otpremi iz inostranstva. odgovarajuća uvozna referada mora pažljivo ispitati da li se isprave međusobno slažu. odnosno otvoriti novu poziciju ako nije bila ranije otvorena. ali se na osnovu dokumenata može zaključiti da pošiljka pripada komitentu sa kojim funkcija uvoza posluje. Zatim će se najbržim putem zatražiti dodatne instrukcije od uvoznika. ona će otvoriti novu poziciju na osnovu raspoloživih podataka iz prevozne isprave. a sve okolnosti pribeležiti u pozicionoj mapi. vozar će o prispeću obavestiti špeditera koji po ugovoru prihvata takve pošiljke (oficijelnog špeditera). te da li je sve u skladu sa datom dispozicijom odnosno opozivom. radi obavljanja carinskih radnji. sve elektronskom poštom. Ako o tome nema nikakve zabeleške u prevoznoj ispravi. ukoliko zbog toga stoji neistovarena u vagonu. a od pošiljaoca najhitnije zatražiti podaci o tome kome roba pripada. vozar će prevoznu ispravu predati ugovornom špediteru (ako ih ima više u mestu). koja treba da se u određenom mestu samo ocarini. odnosno prispeti na odredište. a pošiljalac nije u prevoznoj ispravi naznačio špeditera koji će se o tome brinuti. U slučaju greške treba preduzeti sve potrebno da se ista ispravi. odnosno traži dostavu eventualne naknadne instrukcije ukoliko ih ranije nije dao. Ako se mesto carinjenja poklapa sa odredištem pošiljke. Ako se pak radi o usputnoj (tranzitnoj) pošiljci. U tom će se slučaju na osnovu raspoloživih podataka otvoriti nova pozicija. a po potrebi i od inostranog pošiljaoca. Kod vagonskih pošiljaka špediter često u opozivu daje i podatke na koji kolosek u uputnoj stanici treba uputiti vagon. Nakon toga se sređuje dokumentacija potrebna za carinjenje. te da li je vagon zaista postavljen na određeni kolosek. u pogledu distribucije. uz pismenu obaveštenje i upozorenje da pošiljku tereti ležarina. prema propisima koji važe za taj vid transporta. kod kojih je pošiljalac u tovarnom listu odredio špeditera za obavljanje carinskih radnji. uz napomenu kada se približno može očekivati da će u kopnenom transportu roba preći granicu naše zemlje. odnosno da li se slažu sa pošiljkom (robom). Špediter će u 70 . daljnje otpreme i sl. odnosno špeditera koji prema zabelešci u prevoznoj ispravi treba da se brine o carinjenju. a po potrebi obaveštava i krajnjeg korisnika. Na osnovu iskupljene prevozne isprave funkcija uvoza utvrđuje na koju se poziciju odnosi ta pošiljka.

pod njima podrazumevamo zakonom propisane isprave koje sadrže potrebne podatke za vođenje tog postupka. Naravno da unutar naznačenog roka primalac (špediter) treba da obavi potrebne carinske radnje. Kontrolu nad istovarom obavljaju carinski organi na osnovu manifesta. razna uverenja koja izdaju državni organi ili paradržavne asocijacije i carinske isprave. odnosno izvoda iz manifesta. Nakon prijema dokumenata ovi se. To su komercijalne isprave – fakture. O prispeću poštanskih paketa iz inostranstva. odnosno Velikom Gradištu. predaju carinskom deklarantu radi ispostavljanja jedinstvene carinske isprave i daljnjeg postupka. prijava za uvoz i provoz. carinsko stovarište. Carinjenje 7. 71 . uz napomenu da se za prispelu pošiljku od određenog momenta plaća ležarina. Roba namenjena za istovar na odnosnom aerodromu predaje se carinarnici na osnovu izvoda iz manifesta. carinsko smestište. železnički tovarni listovi (CIM). spisak putnika i njihovog prtljaga i spisak namirnica. brodski raporti i teretnice. Ove isprave imaju karakter javnih isprava. specifikacije. a i samo carinjenje se obavlja na osnovu identične dokumentacije.1. specifikacija.. već u carinski magacin. U drumskom transportu kod prevoznih sredstava pod režimom TIR-karneta primenjuju se odredbe Carinske konvencije o međunarodnom prevozu robe drumskim vozilima na osnovu karneta TIR. U vazdušnom civilnom transportu svaki vazduhoplov koji dolazi iz inostranstva mora imati manifest u koji mora biti upisana sva roba koja se nalazi u vazduhoplovu. transportne isprave – kamionski tovarni listovi (CMR). Prevozi koji se realizuju bez karneta TIR drumskim motornim vozilima domaćih pravnih osoba. U periodu do 1995. 7. podneti prijavu za uvoz i provoz robe i uz nju priložiti sve prevozne isprave. carinsko smestište ili konsignacipno skladište.6. slobodnu carinsku zonu ili konsignaciono skladište.6. odnosno ako se neposredno iz broda pretovaruje u železnička ili druga prevozna sredstva i upućuje drugoj carinarnici. koji se mogu staviti pod carinski nadzor na takav način da se roba bez povrede carinskih obeležja (plombi) ne može vaditi ili stavljati. bilo da se radi o carinskom nadzoru ili o carinjenju. Prekrcaj carinske robe iz jednog u drugi brod obavlja se na osnovu prethodno dobijenog pismenog odobrenja carinarnice na osnovu podnetog manifesta. Istovar u carinska skladišta vrši se na osnovu manifesta. carinski magacin. odnosno punomoćnika posebnim obaveštenjem (avizom) uz naznaku roka do kojeg treba pošiljku preuzeti. u koji mora biti upisan sav brodski teret. odnosno kolska dangubnina. potrebno je ulaznoj carinarnici podneti prijavu za uvoz i provoz robe u dva primjerka. paking liste i dr. U pomorskom transportu roba se može istovariti direktno iz broda u carinska skladišta. pošta carine obaveštava primaoca. u železnička ili drumska prevozna sredstva radi otpreme u unutrašnjost. Za robu koja se ne odlaže u carinska skladišta. spisak brodske posade. godine u bivšem jugoslovenskom carinskom sistemu koristilo se 26 raznih carinskih isprava – više vrsta deklaracija. vazduhoplovni ili brodski manifesti. a osim toga vozar je dužan takvu robu prijaviti carinarnici prijavom za uvoz i provoz. granična carinarnica upućuje uputnoj carinarnici carinskom popratnicom. prospekti. carinsko stovarište. Isprave u carinskom postupku Radi sprovođenja carinskog postupka koriste se različite isprave. a može se privremeno istovariti i na obalu ili pretovariti u drugi brod. zajedno sa prevoznom ispravom. U rečnom transportu Dunavom zapovednik broda koji dolazi iz inostranstva dužan je ulaznoj carinarnici u Bezdanu. Carinski nadzor nad uvoznom robom i daljnji postupak isti je kao i kod železničkog i pomorskog transporta.tom slučaju otvoriti poziciju i najbržim putem zatražiti od primaoca potrebne isprave. Kada govorimo o ispravama u carinskom postupku. Carinjenje se obavlja na isti način kao i kod železničkog prevoza.

U njih se upisuju podaci koji su zajednički za svu robu koja se po konkretnoj ispravi carini. dok rubrike označene slovima popunjavaju carinski ili drugi državni organi.izvezene robe. Sa aspekta podataka koji se u nju upisuju. paritet isporuke. koristi se još Carinska isprava za prijavljivanje robe (CIPR) i Specifikacija za razduženje privremeno uvezene . navode se podaci o konkretnoj robi kao što su šifra robe (koja sadrži tarifnu oznaku. Carinski organ. bruto masa robe. odbitne i pribitne stavke u odnosu na vrednost robe. Ovaj dokument koristio se za vođenje svih administrativnih postupaka. Ona predstavlja set od 5 obrazaca. naplata carinskih i vancarinskih dažbina i raznih vrsta poreza. količina u jedinici mere. Za to vreme. pa zbog toga nazivi pojedinih rubrika ne odgovaraju njihovoj sadržini.6. ona ima dva skupa rubrika. Koristeći sva pozitivna iskustva zemalja Evropske ekonomske zajednice u vođenju carinskog postupka i prednosti navedenog dokumenta. carinska osnovica sa podacima o obračunu carine i drugih uvoznih dažbina. 7. Prvi je opšti nivo i sadrži rubrike od 1 do 30. godine. primalac i pošiljalac robe. Jedinstvena carinska isprava (JCI) Jedinstvena carinska isprava koristi se za sprovođenje carinskog nadzora nad robom koja se prevozi drumskim prevoznim sredstvima i za sve vrste carinjenja. ili dva nivoa.1. po jednoj JCI se može ocariniti 999 raznih roba. JCI sadrži rubrike označene brojevima i rubrike označene slovima. Pored Jedinstvene carinske isprave. U drugom nivou. tako i u razmeni roba sa trećim zemljama. kao što su uvoz. takva je i njegova struktura. kao što su vrsta spoljnotrgovinskog posla. obrazac zelenog žiga itd. što je sve usporavalo i otežavao postupak. Obzirom na njihovu strukturu. numerisan je na odgovarajući način i ima svoj naziv. nakon proveravanja da li podaci iz JCI odgovaraju 72 . registarski broj prevoznog sredstva itd. zemlja iz koje s roba uvozi. vođeni su postupci za njihovu ispravku.kontrolnih listova oplemenjivanja. Kada se JCI koristi radi sprovođenja mera carinskog nadzora (za prijavljivanje robe graničnoj carinarnici prilikom uvoza i upućivanja.1. vrednost robe iz tog naimenovanja. provoz.1. kako između zemalja članica. datum prelaska preko carinske linije i svi drugi potrebni podaci. ukupna vrednost robe koja se carini. naknadnog upućivanja ili provoza). za statističke potrebe i zajednički tranzitni postupak.1995. ili nivou robe. koji se koriste u za tačno određene svrhe. oblik ili režima uvoza ili izvoza. što znači da je broj carinskih isprava sveden sa 26 na 3 isprave. a neke rubrike se ne popunjavaju. njegova primena je prilagođena potrebama našeg carinskog i spoljnotrgovinskog sistema. Svaki od ovih obrazaca ili listova u setu obeležen je drugom bojom. Rubrike označene brojevima popunjava njen podnosilac. namenu uvoza. Obzirom da je obrazac JCI praktično preuzeti obrazac JAD – a zemalja Evropske ekonomske zajednice. u zemljama ondašnje Evropske ekonomske zajednice (danas Evropske unije) dolazi do pojednostavljenja carinskog postupka koji se vodio na ekonomskom prostoru 12 zemalja članica. imajući za posledicu nepotrebno zadržavanje robe i prevoznih sredstava pod carinskim nadzorom. vrsta valute. razni rabati i drugi popusti. podnosi se set sa svih pet primeraka. odnosno u rubrikama od 31 do 54. s tim što je u nacionalnom zakonodavstvu dobio naziv Jedinstvena carinska isprava (JCI). pograšno popunjavali podatke u njima. čime su ostvarene velike uštede u spoljnotrgovinskoj razmeni. izvoz. u naš carinski i spoljnotrgovinski sistem preuzet je JAD i koristi se od 1. učesnici u postupku su često koristili pogrešne isprave. Kod ovako velikog broja isprava. propisanu ili ugovorenu jedinicu mere robe). zamenom preko 150 različitih nacionalnih carinskih dokumenata jednim novim dokumentom koji je dobio naziv Jedinstveni administrativni dokument (JAD). čime se olakšava njegovo korišćenje. Obzirom da je prilagođen za prijavljivanje i sprovođenje postupka nad robom koja se prevozi kamionima. izlaznih listova konsignacione robe.

vazdušnom i vodnom transportu. jer se posebna JCI ne mora da podnosi za svaki vagon. podnosiocu zahteva za skladištenje i dr.1. koje popunjava njen podnosilac i rubrike označene slovima koje popunjava carinik ili neki drugi carinski organ. Kao što se vidi iz opisa strukture i rubrika CIPR. posle prijavljivanja. Nakon carinskog pregleda broda. set obrazaca koji su svi idantični. CIPR takođe sadrži rubrike označene brojevima. odredišna carinarnica overava oba primljena primerka JCI. proverava stanje obeležja (plombi) na vagonima. dok dva primerka prate kompoziciju i robu u njoj. priloženim ispravama. i ona sledi dosledno logiku JCI na način koji ćemo kasnije objasniti. predhodnoj ispravi i dr. Carinska isprava za prijavljivanje robe (CIPR) Carinska isprava za prijavljivanje robe (CIPR). upućuje odredišnoj carinarnici sa oba primerka JCI. broju i registarskim oznakama vagona ili barži.2. Na ovom nivou upisuju se podaci o vrsti isprave. Po prispeću robe i železničke kompozicije u odredišnu carinarnicu i uputnu železničku stanicu i potvrđivanja njenog prijema. jedan primerak CIPR zadržava ta carinarnica a drugi se vraća železničkoj stanici. utvrđuje istovetnost podataka iz CIPR sa podacima iz priloženih isprava. trgovačkom nazivu robe. Drugi nivo je nivo prevozne isprave. odnosno svaki šlep. podnosiocu isprave. Prvi nivo je nivo same isprave i sadrži rubrike od 1 do 10. nazivu plovnog objekta. koji sadrži rubrike od 25 do 34. što praktično znači da se CIPR sastoji iz više JCI. Na ovom nivou se upisuju podaci o ukupnom broju prevoznih isprava. Ako se vagoni sa robom u jednoj kompoziciji upućuju sa granice u više prijemnih železničkih stanica. Po pregledu carinskih obeležja na prevoznom sredstvu i eventualno robe. za razliku od JCI koja predstavlja rezultat inostranih iskustava. Treći nivo CIPR je nivo naimenovanja. CIPR se podnosi u 4 primerka. b) CIPR u vodnom transportu Za robu koja se doprema vodnim transportom (morem ili Dunavom). a zatim prvi i drugi primerak zadržava. koji sadrži rubrike od 11 do 24. čime se postiže racionalizacija postupka. tako da se ne podnose odvojene CIPR. u ime vlasnika robe. a) CIPR u železničkom transportu Kad se graničnoj carinarnici prijavljuje roba koja se uvozi železnicom. zadržana je logika JCI sa jednim nivoom više. 7.podacima iz priloženih komercijalnih i transportnih isprava i da li svi ti podaci odgovaraju stvarnom stanju prevoznog sredstva i robe u njemu. CIPR sadrži. ili za svaku avionsku pošiljku. odnosno nivo konkretne robe. dok četvrti i peti primerak predaje vozaru. Nakon toga roba se može cariniti u prevoznom sredstvu. nakon podnošenja ove isprave. overava sve primerke. posadu. kao dokaz o urednoj predaji robe. Roba se. Međutim. Ona predstavlja. tri nivoa rubrika. a drugi primerak zadržava. relaciji. vrsti postupka. provijant i teret brodskim manifestom (ako se radi o pomorskom transportu) ili brodskim raportom (ako se radi o rečnom transportu) sa teretnicama u prilogu. graničnoj carinarnici brodski agent prvo prijavljuje brod. drugi vraća podnosiocu. treći vraća podnosiocu. Granična carinarnica. opet za razliku od JCI.6. identifikaciji prostora gde se roba eventualno smešta pod carinski nadzor. vrsti i oznakama koleta. vrednosti. CIPR se koristi isključivo za sprovođenje mera carinskog nadzora nad robom i prevoznim sredstvima u železničkom. u CIPR se odvojeno prijavljuje roba i prevozna sredstva po destinacijama. vrsti transporta. valuti. manifestu. jedan vraća vozaru. datumu skladištenja. a zatim jedan primerak zadržava za sebe. registarskoj oznaci i zemlji registracije. Ovde se upisuju podaci o broju. koje je ranije overila granična carinarnica. kao dokaz o urednoj predaji robe. je nacionalna isprava i prilagođena je domaćim potrebama vođenja postupka. bruto masi. odnosno brodskom raportu. primaocu robe. ili smestiti u neki prostor pod carinski nadzor. za razliku od JCI. špeditersko preduzeće. navedenih 73 . čime se doprinosi njegovoj racionalizaciji i ubrzanju. overava ih.

Na napred navedeni način prijavljuje se i roba koja se dovozi Dunavom. Stanje robe se utvrđuje dokumentarno. Ona sadrži svoj broj pod kojim je izdata ili referentni broj. koji se izdaju za svaku pošiljku koju vazduhoplov prevozi. kao i iz komercijalnih. nakon čega se prima CIPR. Faktura. već se dalji carinski nadzor sprovodi na osnovu ranije primljene isprave. od kojih. visina prevoznih troškova. o kojima je već bilo reči. Iz napred iznetog proizilazi da se mnoge bitne činjenice o carinskoj robi ne mogu utvrditi njenim pregledom. prva dva zadržava carinarnica. radi pravilne primene svih propisanih instrumenata i naplate carine.izvezene robe Specifikacija za razduženje privremeno uvezene . njihove rubrike. komercijalnoj vrsti robe. tako i u fazi carinjenja. Podnosi se u 3 primerka. dok se pregledom utvrđuje. CIPR se podnosi u 3 primerka i postupa se na način kao u vodnom transportu. a jedan primerak vraća podnosiocu. nakon prijavljivanja roba može cariniti u samom brodu. stanje robe se utvrđuje dokumentarno ili pregledom. nakon prispeća na vazdušno pristanište. nije carinska isprava na osnovu koje se sprovodi određeni postupak. prepisuju u odgovarajuću carinsku ispravu na isti ili drugačiji način. a treći se vraća podnosiocu. razni popusti. prtljagom i robom namenjenom bescarinskoj prodaji. ugovoreni peritet. jer se postupak okončava prijemom JCI po kojoj se privremeno uvezena ili izvezena roba izvozi ili vraća iz inostranstva. ograničenja itd. koje ispunjava podnosilac i rubrike označene slovima koje popunjava carinski organ. s tom razlikom. koji se. Izgled carinskih isprava. c) CIPR u vazdušnom transportu Vazduhoplov sa robom. prevozna isprava i polisa osiguranja. popunjena na osnovu podataka iz avionskih tovarnih listova (AWB). odnosno carinskih isprava. u stvari. datum izdavanja i potpis ovlašćenog lica. ili od njega ovlašćeno lice carinarnici na tom pristaništu. komercijalne i transportne isprave. koje se podnose uz carinsku ispravu u carinskom postupku sadrže većinu bitnih podataka o carinskoj robi. nakon prijema. kao konkretizacija ili izvod iz kupoprodajnog ugovora (koji može biti zaključen u pismenoj formi ili ne). već samo na osnovu podataka iz isprava koje su učesnici u trgovačkoj transakciji izdali jedan drugom. podatke o prodavcu i kupcu. što se roba pod carinskim nadzorom uvek smešta u carinsko skladište na vazduhoplovnom pristaništu. kao što su ugovoreni paritet. odnosno sadrži rubrike označene brojevima. Najčešće isprave koje se u carinskom postupku podnose uz carinsku ispravu su faktura.u teretnicama. Ova isprava se podnosi samo u slučajevima kad se privremeno uvezena ili izvezena roba vraća u promenjenom stanju u ili iz inostranstva (oplemenjivanje. carinarnica dva primerka zadržava. vrednost robe. prevoznih i ostalih isprava. PO strukturi je ista kao i JCI i CIPR. zalihama hrane i pića. prijavljuje vođa vazduhoplova. da li su podaci o navedenim ispravama (carinskim i ostalim) tačni.izvezene robe. odnosno. Prema tome. podnosi CIPR u 3 primerka radi prijavljivanja robe. dakle na osnovu dokumenata. smestiti pod carinski nadzor u lučko skladište ili pretovariti u druga prevozna sredstva radi daljeg prevoza. transportne i ostale isprave u carinskom postupku U carinskom postupku. kako u fazi carinskog nadzora. Nakon carinskog pregleda vazduhoplova. da li se slažu sa stvarnim stanjem robe. Ovde je važno istaći da se kod pretovara ne podnosi novi CIPR. ceni po jedinici mere i ukupnoj vrednosti u ugovorenoj valuti. d) Specifikacija za razduženje privremeno uvezene . ugradnja i opravka). količini. priloženih uz carinske isprave. Iz ovih isprava se najčešće utvrđuje vrsta komercijalnog posla. radi lakšeg vođenja postupka. Faktura ponekad sadrži i druge podatke. već predstavlja pomoćnu ispravu na osnovu koje se vrši razduženje privremeno uvezene robe po jednoj ili više JCI. Posle prijema CIPR. podnosi se CIPR. Ovde treba naglasiti da se. predstavlja osnovnu komercijalnu ispravu o robi. razni 74 . način popunjavanja i njihovog korišćenja propisan je Pravilnikom o sadržini i korišćenju isprava u carinskom postupku. dak se u ostalim slučajevima ne podnosi. e) Komercijalne.

i kod brodova su česte situacije da se prevozi roba više vlasnika. već i ispravu o vlasništvu nad robom koja se prevozi brodom. Avionski tovarni list – AWB se izdaje ne za prevozno sredstvo. u avionskom tovarnom listu se navode često i plaćeni iznosi osiguranja za pošljku. čiji original se predaje samo onom licu koje poseduje tačno određenu kopiju. ili ako se radi o prevozu preko teritorija više država. U prevoznim ispravama se navode podaci o prevoznom sredstvu (registarskom broju kamiona. pošto se većina podataka iz ovih isprava samo prenosi u carinske isprave i na taj način ostvari racionalizacija postupka. Železnički tovarni list – CIM je prevozna isprava za vagon i robu u njemu. Ovi podaci su važni kako primaocu. primaocu. paking liste. kojim se vrši prijavljivanje carinskim organima. nazivu broda i sl. mora podneti izjavu o visini troškova osiguranja za predmetnu robu. njihovom broju. za jedan vazduhoplov se može izdati 50 i više avionskih tovarnih listova. registarskim oznakama prevoznog sredstva koje robu prevozi itd. a vrlo retko za više kamiona koji u okviru jednog ugovora o prevozu prevoze robu jednom kupcu (konvoj). faktura se može izdati zbirno za celu pošiljku.). dok se u specifikaciji navode bliži podaci o njima (vrsta. količina. upisuje se obračun prevoznih troškova za svaku državu posebno. vrednost. zbog čega se izdaje više brodskih teretnica. da bi se sprovelo njeno carinjanje. Brodska teretnica (Bill of Lading) predstavlja ne samo prevoznu ispravu. uverenja o poreklu. Carinski organi mogu prihvatiti ovakvu “proforma” ili sami utvrditi stvarno stanje robe. navode se podaci o vrsti pakovanja. Ova prevozna isprava se izdaje samo za jedno prevozno sredstvo i robu u njemu. U paking listama. u međunarodnim organizacijama i carinskim administracijama zemalja Evropske Unije je prisutna želja da se carinske isprave zamene komercijalnim ili transportnim ispravama. već za svaku pošiljku koja se prevozi jednim vazduhoplovom. Za prevoz robe drumskim prevoznim sredstvima u međunarodnom saobraćaju izdaje se kamionski tovarni list – CIM. Pored napred navedenih.). Međutim. primaoci i dr. Za razliku od drugih tovarnih listova. Komercijalne. za vođenje carinskog postupka su izuzetno značajne i prevozne isprave. raznim pretovarima i prevoznim troškovima. pošiljaocu. U slučaju da se u pošiljci nalazi više raznih roba. Ako pošiljku ne prati faktura. Ako uvoznik ne poseduje polisu osiguranja. broju vagona. stavljanja pod carinski nadzor ili carinjenja. uvoznik ili ovlašćeni špediter izdaje “proforma” fakturu. Kao i kod vazduhoplova. odnosno transportne isprave bi se samo dopunjavale podacima potrebnim za vođenjem carinskog postupka. dok se u svakom vagonu nalazi poseban tovarni list za taj vagon. odnosno na obrascu svoje fakture navodi sve bitne elemente o robi iz ugovora. Pored komercijalnih isprava. koji se uračunavaju u carinsku osnovicu za realizaciju do državne granice naše zemlje. bez navođenja detalja o pojedinim robama. Obzirom na veličinu avionskih pošiljki. izdaje se tovarni list za ceo voz. kao najčešće komercijalne isprave koje prate robu su razne specifikacije. da bi znao koja je njegova roba i u kom pakovanju u zbirnoj pošiljci. Na poleđini ove isprave se upisuje obračun prevoznih troškova prema železničkim tarifama od uputne do prijemne železničke stanice. oznakama. kvalitetu i dr. tako i carinskim organima. a naročito od sredine osamdesetih godina. kojom se legitimiše kao njen vlasnik. bruto težini robe. Polisa osiguranja predstavlja bitnu ispravu koja se može podneti u postupku carinjenja radi utvrđivanja iznosa plaćanja premije osiguranja.popusti itd. koji po vrsti i broju pakovanja identifikuju robu radi njenog pregleda. ako se radi o pošiljci koja sadrži više pakovanja iste ili raznih roba. koji se uračunava u carinsku osnovicu. U poslednje vreme. Ako se radi o maršutnim vozovima. zbog različitih interesa pojedinih zemalja. kao i zbog 75 .

godine. ove težnje nisu ostvarene na međunarodnom nivou ekonomskih grupacija.) Informacioni sistem carinske službe (ISCS) i nove carinske isprave Zajedno sa početkom korišćenja novih carinskih isprava i nove tehnologije rada u carinskom postupku od početka 1995. poreza na promet i drugih taksi koji terete robu. Postupak carinjenja robe sastoji se iz nekoliko faza. Jedan od osnovnih zadataka uvoznika. da sirovine i reprodukcioni materijali što pre uđu u proces reprodukcije. drugih uvoznih dažbina. Ostala carinska procedura koja se obavlja u carinskom postupku služi kao kompleks mere i postupaka kojima se obezbeđuje najracionalniji. nadležni carinski organi pokreću postupak carinjenja po službenoj dužnosti. stavljanje robe na raspolaganje nakon okončanog postupka carinjenja i dr.6. registracija carinskih isprava.2. automatsko obračunavanje carinskih dažbina i štampanje računa. Postupak carinjenje robe Carinjenje robe je najvažniji deo poslova u carinskom postupku sa robom. Putem računara se isključivo vrši potvrda prijema kod odredišne carinarnice. b) pregleda dostavljene dokumentacije (provera tačnosti unetih podataka i kontrola svrstavanja robe po Carinskoj tarifi i drugim tarifama). odnosno njihovog špeditera. vođenje propisanih kontrolnika. odn. naplaćivanje utvrđenih iznosa carine. akciza. potrebno je ukazati na neke relevantne situacije i sprovođenju istog. iznosa carine i drugih uvoznih dažbina. i to: a) podnošenje dokumentacije (JCI i drugih propisanih isprava). c) pregleda carinske robe i d) proračuna i naplate carinskih pristojbi (utvrđivanje carinske osnovice. jeste obezbeđenje uslova za izvršenje postupka carinjenja robe kako bi se obezbedila osnovna namena uvoza robe. ili izvoza robe iz zemlje. U ovoj fazi. akciza i poreza na promet i dr). a time obogate obim i asortiman robe na domaćem tržištu. počeo je da se koristi i novi informacioni sistem carinske službe preko složenog računarskog sistema koji se sastoji od centralnog računara i preko 100 računara sa oko 800 terminala po carinarnicama i carinskim ispostavama na celom carinskom području zemlje. odnosno u proizvodni proces. a skraćeno je vreme zadržavanja robe i prevoznih sredstava pod carinskim nadzorom uz blagovremene i tačne informacije. već se direktno od strane carinskih organa koriste u carinskom postupku radi određenih radnji predviđenih zakonom. Kada je u pitanju montaža opreme za objekte čija je izgradnja planirana duže od dve godine.različitih privrednih sistema. s tim što se vodi i carinski prekršajni postupak. puštanja u slobodan promet. Osnovna karakteristika ovog informacionog sistema je ne samo da obezbeđuje podatke o robnoj razmeni zemlje sa inostranstvom. dok će se u kasnijim fazama sistem “otvoriti”i u njega uključiti i drugi učesnici u carinskom postupku. kao roba široke potrošnje. razduženje stanja robe pod carinskim nadzorom. 7. Pre nego što se pristupi postupku carinjenja robe. povećaju robne fondove u ponudi. ISCS sistem koriste samo carinski organi. f. Na ovaj način carinski postupak je pojednostavljen i ubrzan. Ako je carinska roba stavljena u promet pre sprovedenog carinskog postupka i naplate carine i drugih uvoznih dažbina. da se oprema ili rezervni delovi što pre montiraju i aktivno uključe u proizvodnju ili da. najsigurniji i ekonomski najopravdaniji postupak sa carinskom robom do momenta njenog carinjenja. Carinskim zakonom je pravno uređen postupak u slučajevima kad je roba uzeta ispod carinskog nadzora. a pre obavljenog carinjenja. izuzimanje robe ispod carinskog nadzora i stavljanje u funkciju namene. direktor nadležne uprave carina je ovlašćen da odobri montažu takve opreme pod carinskim 76 . potrebne za vođenje postupka.

Carinjenje robe koja se uvozi na carinsko područje naše zemlje. vrši van tih mesta. postupak carinjenja koji se obavlja u okviru nadležne carinarnice podrazumeva da je postupak koji prethodni podnošenja JCI i propisanih isprava. carinarnica može odobriti da se carinjenje robe koja se uvozi.carinskim skladištima. u prostorijama i prostorima koji odgovaraju podnosiocu JCI. iz određenih razloga. Sem toga on je odgovoran za tačnost podataka koji su uneti u JCI i u priloženim ispravama.2.roba koja se nalazi na brodovima šlepovima u roku od 48 časova po prijemu JCI. a Vlada je propisala postupak. istovar robe. preko nadležne carinarnice. Carinjenje robe se po pravilu vrši u prostorijama i prostorima sedišta carinarnice.kamionima i kontenerima. koje u carinskom postupku učestvuje kao podnosilac JCI. na teret budžeta. u slučaju da se pregledom robe podnosiocu JCI nanese šteta. Carinarnica je dužna da izvrši carinjenje robe smeštene u: . propisima je utvrđena obaveza da se preduzeće ili drugo pravno lice. a za koje je propisano oslobođenje od plaćanja carine propisuje 77 . s tim da se položi garancija banke koja omogućuje naplatu carine. JCI sa propisanim ispravama podnosi carinski obveznik ili lice koje je ovlašćeno da podnese carinsku ispravu (najčešće špediter). . ako prekoračenje roka nije prouzrokovao podnosilac JCI. 7. odnosno od njega ovlašćeno lice (špediter) u spoljnoj trgovini. Propisima je takođe precizno regulisano vreme u kome se carinjenje robe od strane carinskih organa mora obaviti.nadzorom. a nisu nađene skrivene stvari ili krivicom podnosioca JCI preduzete mere carinskog nadzora usled kojih je prouzrokovana šteta.ekspresni pošljaka u roku od pet radnih časova. podnosilac JCI ima pravo na naknadu štete. Tako je carinarnica dužna da izvrši carinjenje robe koja se nalazi u: . sem malih izuzetaka.železničkim vagonima. odnosno njene organizacione jedinice (carinska ispostava. odnosno za neizvršenje radnji koje je potrebno izvršiti. Podnošenje potrebne dokumentacije (JCI i drugih propisanih isprava) Podnošenje JCI i isprava propisanih u Pravilniku o sadržini i korišćenju isprava u carinskom postupku. . uvoznih dažbina i eventualno i poreza. mora biti upisano u registar podnosilaca deklaracije u nadležnoj upravi carina. Na zahtev podnosioca JCI.1. Međutim.slobodnim i carinskim zonama u roku od pet radnih dana od dana prijema JCI osim.6. .železničko – carinskim magacinima. nije radnja propisana Carinskim zakonom. Carinski obveznik ili ovlašćeni špediter je odgovoran za pravilnost preduzetih radnji. koja o tome vodi evidenciju. osim ako prekoračenje tih rokova nije prouzrokovao podnosilac JCI ili ako je carinarnica naredila. Uslovi i način carinjenja robe za koju nije podnesena potpuna dokumentacija i slučajevi za koje se ne podnosi JCI. Zbog značaja poslova i zadataka koje obavlja carinski obveznik. . carinski referat). . već obavljen od strane učesnika u carinskom postupku. pre sprovedenog postupka carinjenja. Carinskim zakonom je predviđeno.avionskih i . Po odredbama Carinskog zakona. Postupak za naknadu štete je hitan i mora se završiti u roku od 30 dana od dan podnošenja zahteva. vrši carinarnica kojoj je roba prijavljena za carinjenje.

količinu. jeste prijem JCI. Za robu u kontenerima važe isti propisi. odnosno izvoz robe zabranjen. podnosilac JCI ima pravo da. 78 . Zasad postoje sledeći rokovi za podnošenje dokumentacije: a) ako se roba carini u železničkom vagonu. carinarnica utvrđuje: a) da li je JCI pravilno i uredno popunjena (u sladu sa propisima). U tom slučaju on će bez poteškoća moći pravovremeno podneti carinarnici potrebnu dokumentaciju. carinarnica je obavezna da za takvu robu izvrši propisane radnje u roku od 5 sati od prijema isprava.isprave koje se obavezno podnose. Ležarinu plaća podnosilac jedinstvene carinske isprave zajedno sa carinom i pristojbama koje se plaćaju prilikom uvoznog carinjenja robe. pod nadzorom carinarnice obavi predhodni pregled robe i utvrdi: . odnosno od trenutka kad je carinski organ obavešten da je roba pripremljena za carinjenje. eventualna ležarina se naplaćuje posebno. Datum predaje robe se ne računa u taj rok. odgovarajuće isprave se moraju podneti u roku od 5 sati. odnosno kolsku dangubninu. b) ako se roba carini u carinskom magacinu ili u carinskom stovarištu. Zbog toga je neophodno da špediter pripremi potrebnu dokumentaciju već ranije na osnovu obaveštenja pošiljaoca o izvršenoj otpremi pošiljke. u kojima mogu biti određeni i duži rokovi za podnošenje dokumentacije. b) da li su uz JCI priložene sve propisane isprave potrebne za carinjenje robe. Taj rok počinje teći od trenutka prijema obaveštenja o prispeću pošiljke (aviziranja). .2. te pošiljka neće pasti u ležarinu. Za robu koja ostane ležati u carinskom magacinu ili na carinskom stovarištu posle iskupa JCI. U slučajevima prekoračenja roka za podnošenje JCI sa pripadajućim ispravama kod robe smeštene u carinski magacin ili carinsko stovarište. U slučaju prekoračenja rokova železnica zaračunava kolsku dangubninu prema svojim tarifskim propisima. Ako poslednji (treći) dan pada u nedjelju ili državni praznik.ostale isprave koje se koriste u carinskom postupku. rok se produžuje do isteka prvog idućeg radnog dana.podaci koje obavezno upisuje podnosilac carinske isprave.način podnošenja. ugovoren način predaje isprava i sl. d) da li je uvoz.sadržina i oblik carinskih isprava. U Pravilniku o sadržini i korišćenju isprava u carinskom postupku propisuje se: . 7. c) da li su te isprave izdali nadležni organi ili organizacije i da li sadrže sve podatke potrebne za carinjenje robe. odgovarajući dokumenti se moraju podneti u roku od 3 dana. Za pošiljke pod a) pojedine špedicije imaju sa železničkim stanicama sklopljene posebne ugovore. a na osnovu podnete JCI i propisanih isprava. računajući od dana predaje robe carinarnici.2. odnosno dan kad carinarnica ne radi. pre podnošenja JCI. Prijem i pregled dokumentacije (JCI i drugih propisanih isprava) Prva faza u postupku carinjenja robe koju obavljaju carinski organi. kao i . Za podnošenje potrebne dokumentacije za carinjenje određeni su prilično kratki rokovi. Sa druge strane. Radi sigurnijeg vođenja postupka carinjenja robe.Republička vlada. .6. . nosilac prava plaća ležarinu za svaki kilogram bruto težine prema važećoj tarifi. a kod tranzitnih pošiljaka od trenutka kad je železnica špediteru uručila tovarni list. Po prijemu JCI sa propisanim ispravama. e) da li se podaci iz priloženih isprava slažu sa podacima unetim u JCI.

Otvaranje i zatvaranje koleta u carinskom skladištu i konsignacionom skladištu obezbeđuje držalac skladišta. . ekonomije troškova i povećanje rentabilnosti poslovanja. carinarnica može primiti JCI. carinski organi preduzimaju mere obavljanja ostalih faza carinjenja. s tim što se ispravna JCI mora podneti u roku od dva dana od dana prijema JCI. Ako utvrdi da postoje nedostaci i neispravnosti u JCI. slobodnoj i carinskoj zoni. reprodukcioni materijal i delovi za ugradnju. takođe. 79 .količine. carinarnica može pregled robe izvršiti u procesu proizvodnje. delovi za ugradnju u nove proizvode. a u carinskom smestištu. u ovakvim slučajevima.vrednosti i . svrstava u tarifni broj. carinarnica o tome sastavlja službenu zabelešku na JCI i završava započeti pregled i bez njegovog prisustva. Pregledom robe treba da se utvrdi faktičko stanje robe prema podacima iz JCI i priloženih isprava. Tom prilikom carinarnica utvrđuje: a) da li podaci navedeni u JCI i priloženim ispravama odgovaraju stvarnom stanju u pogledu: . Carinarnica.vrstu i . Direktor nadležne uprave carina propisuje način uzimanja uzoraka robe. kada su nedostaci u JCI očigledne greške od kojih ne zavisi obračun carine i drugih uvoznih dažbina kao i primena propisa o spoljnotrgovinskom poslovanju. carinarnica će JCI sa prilozima. a u prisustvu podnosioca JCI. Kada su u pitanju sirovine i reprodukcioni materijal. b) da li se roba. Pregled robe na osnovu primljene JCI. odnosno u tarifnu oznaku koju je podnosilac upisao. prospekata i druge tehničke dokumentacije potrebne za utvrđivanje svojstava robe.kvaliteta.vrste. delovi za tekuće održavanje. carinarnica može izvršiti i na osnovu isprava koje sadrže podatke o vrsti. preduzima sve mere potrebne za utvrđivanje stvarnog stanja robe pa u tu svrhu uzima uzorke radi hemisko – tehnološkog ispitivanja robe. prema stvarnom stanju.2. čiji je uvoz slobodan. s tim da carinski obveznik podnese JCI u roku od dva dana od dana izvršenog pregleda. Ukoliko se podnosilac deklaracije ne slaže sa nalazom carinarnice u pogledu nedostataka i neispravnosti. podnosilac JCI. Pregled carinske robe Pregled robe je u postupku carinjenja veoma važna faza. količini i vredosti robe. carinarnica može vršiti pregledom robe u celini ili delimično.porekla robe. vratiti podnosiocu. produktivnost rada. Pošto je dan podnošenja JCI u carinskom postupku izuzetno važan. koji je dužan da pokaže robu. što zavisi od nahođenja carinskih organa. naznačujući na njoj u čemu se sastoji propust. kao i da uzme uzorke robe u potrebnoj količini. U opravdanim slučajevima pregled robe koja je prijavljena kao sirovine.. . Ako se on udalji pre završetka pregleda. U izuzetnim slučajevima.6. 7. Time se ostvaruje funkcija carinske službe u pojednostavljenju poslova i zadataka i uticaj na povećanje obima proizvodnje.3. slobodnoj carinsoj prodavnici i drugim prostorijama. uzima prospekte i drugu tehničku dokumentaciju potrebnu za utvrđivanje svojstava robe i dr. kao dan podnošenja smatra se dan kad je carinarnici predata ispravna JCI. Ako je u ovoj fazi carinjenja utvrđeno da je sve u skladu sa propisanom procedurom. zatim vrši merenje robe. carinarnica je dužna da donese rešenje kojim će odbiti prijem JCI kao neispravne. . Pregled robe od strane carinskih radnika vrši se u rokovima o kojima je već rečeno. kao i potrošni materijal.kakvoću robe.

Zahtev u pismenoj formi podnosi se carinarnici pod čijim se nadzorom roba nalazi. postupak carinjenja robe na bazi privremenih podataka u pogledu vrednosti.količine. količine i kakvoće upisanih u JCI (kotacija na berzi. Prigovor se ne može podneti posle podizanja robe iz carinarnice. odn. . Po prijemu prigovora od strane podnosioca JCI. s tim da se na osnovu stvarnih podataka izvrši definitivno carinjenje.količine. Carinskim zakonom je definisan. Prigovor carinarnici. Podnosioc JCI može podići robu iz carinarnice i pre donošenja rešenja po prigovoru.vrednosti i . carinarnica je dužna da to zapisnički utvrdi i jedan primerak zapisnika uručuje podnosiocu JCI. odnosno podnosiocu JCI. uređaji. a roba se vraća zbog toga što je u roku od šest meseci od dana plaćanja carine i drugih uvoznih dažbina korisnik stavio prigovor isporučiocu robe da roba ne odgovara ugovorenim uslovima.ako je za vreme garantnog roka utvrđeno da ne odgovara ugovorenim uslovima. a nalazi se pod carinskim nadzorom. carinarnica koja je vodila postupak carinjenja robe. .Ako carinarnica prilikom pregleda robe nađe da stanje robe u pogledu: . a iznos carine i drugih uvoznih dažbina prema konačnom rešenju vrati. Ako je roba ocarinjena. . ako prevozna isprava nije iskupljenja.vrednosti i . . primena klizne skale).ako garantni rok nije ugovoren. Posle prijema JCI i njenog registrovanja od strane carinskih organa. Uvezena roba izuzetno može se vratiti u inostranstvo i posle njene predaje carinskom obvezniku i to: .porekla robe odgovara podacima iz JCI i isprava priloženih uz JCI. odnosno razlika naknadno naplati. obrazuje komisiju koja utvrđuje stanje robe. Po prijemu zapisnika carinarnica donosi rešenje. Ako. aparati. podaci u JCI se ne mogu ispravljati. ako uplati iznos carine i drugih uvoznih dažbina prema nalazu carinarnice. . .kakvoće.kvaliteta. prevozna sredstva. takođe. od strane podnosioca JCI. prihvata podatke unesene u JCI i overava ih kao svoj nalaz. da se roba ne svrstava u tarifnu oznaku upisanu u JCI. a o čemu sačinjava zapisnik. Zahtev za vraćanje robe u inostranstvo za neocarinjenu robu može podneti lice na koju glasi prevozna isprava. instrumenti i sl. može se podneti na nalaz carinarnica u pogledu: . .vrste.porekla robe kao i u pogledu svrstavanja robe po Carinskoj tarifi i drugim tarifama. odnosno ovlašćeni vozar.ako strana firma osim u gore navedenim slučajevima šalje istovetnu ili drugu robu odgovarajuće vrednosti ili vraća iznos koji odgovara vrednosti vraćene robe. zahtev za vraćanje robe u inostranstvo može podneti podnosilac JCI. vraćaju zbog toga što 80 . . .vrste. odnosno vozar. odnosno da se roba svrstava u tarifnu oznaku upisanu u JCI.ako se mašine. Ako se roba vrati u inostranstvo carinarnica je dužna da podnosiocu zahteva vrati uplaćenu carinu i druge uvozne dažbine. prilikom pregleda carinske roba utvrdi da podaci navedeni u JCI i ispravama priloženim uz JCI ne odgovaraju stvarnom stanju robe. Carinskim zakonom je predviđeno da se uvezena roba može vratiti u inostranstvo do trenutka predaje carinskom obvezniku.

kao faze u postupku carinjenja. Osnovicu za obračun akcize čini vrednost (carinska osnovica robe) i iznos carine i ostalih uvoznih dažbina koji terete robu. podnese carinarnici JCI sa propisanim ispravama. koji su uvezeni za izvođenje investicionih radova i ustupljeni stranom izvođaču. carinski obveznik. odnosno podnosilac garancije ne izmiri obaveze plaćanja carine i drugih uvoznih dažbina redovnim putem.je prilikom njihovog uvoza bila ugovorena mogućnost vraćanja (lizing poslovi i dr. Obračun carine i drugih uvoznih dažbina na osnovu podataka iz JCI i isprava je definisan. ako nadležnoj službi za platni promet i Upravi carina podnese garanciju banke kojom se pokrivaju sve obaveze po obračunu: carina. eventualno akcize i porez na promet. sem eventualno posebne takse pri uvozu određenih proizvoda koja se odmah plaća (cigarete i piće). Obračunatu carinu. Rok za plaćanje carine i drugih uvoznih dažbina u svim slučajevima je tri dana od dana uručenja računa. reprodukcioni materijal i delovi za ugrađivanje. carinski obveznik je dužan da plati u roku od osam dana od dana prijema obračuna. Osnovni princip u carinskom sistemu. Roba se ne može podići ispod carinskog nadzora pre nego što se uplati obračunati iznos carine i drugih uvoznih dažbina. realizuje naplatu potraživanja iz bančine garancije. a koju je korisnik dužan da uništi pod carinskim nadzorom.). Uprava carina. osim robe koja nema upotrebnu vrednost i robe koja je štetna ili opasna za životnu sredinu. Garancija se ne može povući dok se ne izmiri obaveza plaćanja carine i drugih uvoznih dažbina za robu na koju se garancija odnosi. .2. plaća se kamata na svaki dan zadocnjenja. s tim da je carinski obveznik dužan da u roku od 10 dana od dana dobijanja privremenog plovidbenog lista. akciza i poreza na promet. drugih uvoznih dažbina. Pošto je u pitanju roba akciznog karaktera. kada je u pitanju postupak sa carinskom robom je: plati dažbine državi. . odnosno roba široke potrošnje potrebno je obračunati iznos akcize i poreza na promet. o čemu podnosi pismeni dokaz Upravi carina. a koji nije naplaćen u propisanom roku. a 81 . 7.ako strani izlagač ne proda svoje eksponate koji su bili uvezeni i ocarinjeni radi prodaje na međunarodnom sajmu. preko Fonda za obračun i naplatu prihoda. a potom akciza i porez na promet. Na iznos carine i drugih uvoznih dažbina koje se naplaćuju u carinskom postupku. uvozne dažbine. instrumenti zaštite. ostale uvozne dažbine. nastavlja se faza obračunavanja i naplaćivanja carine.6. . Prilikom obračunavanja carine i drugih uvoznih dažbina je izuzetno važno na pravi način utvrditi stvarnu (realnu) carinsku osnovicu na koju se primenjuju stope iz Carinske tarife.ako se sirovine. smatra se i predaja robe carinarnici na slobodno raspolaganje. Ukoliko u propisanom roku. vraćaju zbog toga što nisu upotebljeni u izgradnji investicionog objekta. Izuzetak čine obračunate obaveze po navedenim instrumentima za brodove koji se počnu iskorišćavati pre prelaska carinske linije naše zemlje. Sve napred rečeno je regulisano Uredbom o uslovima za podizanje robe ispod carinskog nadzora pre uplate carine i drugih uvoznih dažbina i o načinu obezbeđenja naplate carine i drugih uvoznih dažbina. Obračun i naplata carine i drugih uvoznih dažbina Posle pregleda robe. U svim ovim slučajevima carinarica je dužna da donese rešenje o vraćanju robe u inostranstvo. Uslov da se garancija može koristiti za podizanje robe ispod carinskog nadzora pre uplate obaveze jeste da je carinski obveznik uplatio sve ranije obaveze za robu podignutu ispod carinskog nadzora.4. po propisanoj stopi. iznos akcize i poreza na promet. a pre uplate carine. pa nosi robu.kao vraćanje robe u inostranstvo.Uredbom je regulisano i pravo carinskog obveznika (ili punomoćnika – špeditera) da robu može podići ispod carinskog nadzora posle izvršenog carinskog pregleda.

kako državi. rešenjem izmeniti podatke radi usaglašavanja sa podacima iz priloženih isprava. rok od jedne godine počinje da teče od dana prelaska robe preko carinske linije. odnosno o povraćaju više naplaćenih iznosa akciza i poreza na promet donosi nadležni organ uprave javnih prihoda. Te poslove obavljaju organi nadležne uprave javnih prihoda. Kada su u pitanju izmene podataka u JCI. Kada je u pitanju naknadno obračunavanje. u roku od godinu dana od dana podnošenja JCI. ukoliko se utvrdi da su carina i druge uvozne dažbine plaćeni u manjem ili većem iznosu zbog toga što podnosilac JCI nije u JCI naveo tačne podatke od kojih zavisi ovaj obračun. i iz isprava koje su podnesene uz JCI. propisima je dat ravnopravan status.postoje propisima utvrđeni uslovi. Međutim. porez na promet i druge takse koje se obračunavaju. Izuzetno. naknadne naplate i povraćaji više plaćenih iznosa akcize i poreza na promet nisu prenete u nadležnost organa carinarnice. odnosno u zakonu o osnovama poreskog sistema naše zemlje. podneti zahtev carinarnici kod koje je platio dažbine da naknadno obračuna carinu i druge uvozne dažbine i donese rešenje o naplati. tako i carinskom obvezniku. carinarnica će u roku od dve godine od dana kad je za tu robu prestalo propisano ograničenje doneti rešenje o naplati carine i drugih uvoznih dažbina. odnosno stvarnom stanju robe. odnosno povraćaju carine i drugih uvoznih dažbina. Ukoliko podnosilac JCI utvrdi da je pogrešno izvršen obračun carine i drugih uvoznih dažbina. odnosno povraćaju ovih dažbina. Zato je cartinarnica koja je donela rešenje o naknadnoj naplati ili vraćanju više naplaćenih iznosa carine i drugih uvoznih dažbina. naplaćivanje i povraćaj carine i drugih uvoznih dažbina. podnosilac može tražiti izmenu tih podataka u roku od godinu dana od dana podnošenja JCI. Ako se na osnovu podataka iz JCI utvrdi da podaci nisu usaglašeni sa stvarnim stanjem robe. odnosno sa podacima iz isprava koje su podnesene uz JCI. utvrdi da podaci iz JCI ne odgovaraju podacima iz priloženih isprava. od kojih ne zavisi obračun carine i drugih uvoznih dažbina (osim za privremeni uvoz robe). na osnovu podataka iz JCI. Rokovi za izvršenje rešenja koja su doneta u vezi naknadnog obračunavanja. carinarnica je dužna da. Rešenje o naknadnoj naplati. carinarnica će na zahtev podnosioca JCI koji je podnesen u roku od godinu dana od dana podnošenja JCI. sa kopijama obračunatih JCI. carinarnica je ovlašćena da vrši obračun i naplatu akciza i poreza na promet na robu koja se uvozi na carinsko područje naše zemlje. naknadno obračuna carinu i druge uvozne dažbine i donese rešenje o naplati. takođe. Carinski zakon je obavezao sve učesnike u carinskom postupku. carinarnica će u roku od dve godine od dana podnošenja iste doneti rešenje o naplati. Ukoliko se. naplaćivanja i povraćaja carine i drugih dažbina teku od dana kada je rešenje postalo konačno. dužna je da svoje rešenje dostavi nadležnoj upravi javnih prihoda. utvrdi da obračun carine i drugih uvoznih dažbina ne odgovara stvarnom stanju robe. Ako utvrdi da je roba uvezena na osnovu carinskih povlastica otuđena. korisnike uvezene robe i 82 . odnosno povraćaju ovih dažbina. koji su vremenski ograničeni pod kojima se mogu vršiti odgovarajuće izmene. primenjujući propise iz svoje nadležnosti. treba ukazati da se to ne odnosi i na akcize. u roku od godinu dana od dana podnošenja JCI. a ne u svrhe zbog kojih je oslobođena plaćanja carine i drugih uvoznih dažbina. Naime. odnosno ako su carina i druge uvozne dažbine plaćene u manjem ili većem iznosu ili su plaćeni više puta. odnosno sa stvarnim stanjem robe. od kojih zavisi obračun carine i drugih uvoznih dažbina. odnosno naplaćuju u skladu sa ovlašćenjima datim u zakonima o akcizama i porezu na promet naše zemlje. predata drugom na upotrebu ili upotrebljena u druge svrhe. U navedenim slučajevima ukoliko postoje razlozi ne isključuje se mogućnost primenjivanja vanrednih pravnih sredstava propisanih propisima o opštem upravnom postupku. Ukoliko se upoređivanjem podataka iz JCI i podataka iz isprava koje su podnesene uz JCI. Dakle. može. tim zakonima o akcizama i porezu na promet. odnosno ispravama uz JCI za ostvareni izvoz robe.

carinskim organima omoguće pregled poslovnih knjiga. a spisak železničkih stanica u kojima se može obaviti carinski postupak objavljen je u imeniku železničkih stanica naše zemlje. Carinarnice. odnosno 83 . odnosno ako je prema propisima carinjenje takve robe tamo dozvoljeno. Ukoliko je pošiljka prispela na špediterovu adresu. Uvozno carinjenje se obavlja na osnovu jedinstvene carinske isprave (JCI) koja se na odgovarajući način popunjava na propisanom formularu.2. JCI sastavlja i podnosi carinarnici najčešće špediter. omoguće pregled finansijske i druge dokumentacije.6.JCI po kojoj je izvršeno carinjenje. Prenosnu ispravu treba popuniti u dva primerka. Prenos se vrši na osnovu obrasca »Prenosna isprava« čiji oblik propisuje nadležna uprava carina a štampa ih svaki špediter za svoje potrebe (prilog 7). ako podnosilac JCI nije u propisanom roku podneo prigovor. zatim u pomorskim lukama određenim za prekomorski transport. kao i na aerodromima otvorenim za međunarodni transport. JCI podnosi organizacija koja uvozi robu i na koju glasi prevozna isprava ili na koju je preneseno pravo iz prevozne isprave. U unutrašnjosti zemlje postoje carinarnice. Izvršnim naslovom u postupku izvršenja. Ostale aktivnosti u postupku carinjenja Što se tiče samog mesta carinjenja. u važnijim privrednim i transportnim centrima (obično uz železničke stanice) i u rečnim pristaništima. od kojih jedan zadržava carinarnica. kao i u važnijim pristaništima na graničnim jezerima.druga lica kod kojih se nalazi uvezena roba. Prinudna naplata za dospelu carinu.5. druge uvozne dažbine. Popis carinarnica i carinskih ispostava može se dobiti od nadležne uprave carina i na svakoj carinarnici. a za građane po propisima o prinudnoj naplati doprinosa i poreza. odnosno prinudne naplate smatra se: . 7. odnosno korišćenje carinskih povlastica. isprava. zbog čega pošiljka može pasti u ležarinu. odnosno organizacija koja dobije pismeno ovlašćenje ili dispoziciju carinskog obveznika. odnosno kolsku dangubninu. akcize i porez na promet i kamate koje se naplaćuju u carinskom postupku od carinskog obveznika vrši se ako isti u propisanom roku nije platio obaveze. Način popunjavanja JCI propisan je Pravilnikom o podnošenju isprava u carinskom postupku. odnosno carinske ispostave. rečnim). ili pak pogrešni proračun carinskih dažbina. drumskim. U praksi. postoje na svim graničnim prelazima (železničkim. kao i pregled robe radi proveravanja podataka utvrđenim u sprovedenom carinskom postupku na osnovu činjenica od kojih zavisi obračun carine i drugih uvoznih dažbina. odnosno carinske ispostave. tada treba od carinarnice zatražiti odobrenje za prethodni pregled i otvaranje koleta. obračuna i drugih podataka iz evidencije. . Ako je pre carinjenja potrebno uzeti odgovarajuće uzorke ili utvrditi vrstu robe. da u roku od dve godine od dana podnošenja JCI. Upisivanju podataka u JCI treba posvetiti najveću moguću pažnju jer svaka greška može povući za sobom ili vraćanje JCI od strane carinskog organa. prihvata se. a drugi nakon overe carinarnica vraća špediteru. obračun carinskih i drugih dažbina u putničkom prometu snabdeven klauzulom izvršnosti. carinskim organima ili stručnim licima koja oni ovlaste. po pravilu. potrebno je da on pre carinjenja izvrši prenos prava vlasništva na uvoznika na koga inače glase ostale isprave u vezi sa tom robom. ono mesto koje je odredio pošiljalac u prevoznoj ispravi. radi proveravanja tačnosti podataka navedenih u izdatim uverenjima o domaćem poreklu robe koje su u postupku izvoznog carinjenja overili carinski organi. kao i uvid u proizvodnju robe.izvršno rešenje carinarnice. Ovo se takođe odnosi i na carinske obveznike i druga lica koja poseduju dokument o izvesnoj robi koji su dužni da u roku od tri godine od dana podnošenja izvozne JCI. Prinudna naplata od preduzeća vrši se po propisima za naplatu prihoda budžeta i fondova. naravno ako tamo postoji carinarnica ili carinska ispostava.

svedočanstvo o kvalitetu robe. zavisno od vrste robe i režima uvoza. Protiv takvog nalaza podnosilac deklaracije može uložiti prigovor nadležnoj carinarnici. Nakon što primi JCI carinski organ najpre proverava da li je JCI uredno i pravilno popunjena. funkcija uvoza će prilikom potvrđivanja prijema dispozicije zatražiti naknadnu dostavu prijave. Pregled robe se vrši radi provere da li podaci navedeni u JCI odgovaraju stvarnom stanju u pogledu kvaliteta. te upućuje podnosioca JCI da zaduženje plati na carinskoj blagajni. to carinarnica nakon prijema JCI (ako je ona ispravna) istu registruje u kontrolniku JCI. Uz JCI treba priložiti fakturu i prevoznu ispravu. no samo do preuzimanja robe od carinarnice. Carinarnica je dužna uvezenu robu koja se carini u železničkom vagonu ocariniti u roku od pet sati. Carinarnica je dužna da na prigovor donese rešenje. da li su uz nju priložene sve isprave i da li su one u redu. Prijavu o zaključenom poslu sastavlja uvoznik nakon zaključenja ugovora o kupoprodaji sa inostranim dobavljačem i to na posebnom formularu Zavoda za statistiku. veterinarsko-fitopatološko svedočanstvo. a u krajnjem slučaju prilikom prijema obaveštenja da je pošiljka na putu. Prijava je punovažna tek kad je potvrđena od nadležne banke. Ako se podnosilac JCI 84 . u skladu sa odredbama iz kupoprodajnog ugovora. a i kažnjavanje podnosioca JCI. verziranog u carinskim poslovima. svedočanstvo o poreklu. precrtavao ili ispravljao upisane podatke. kao i obračun troškova prevoza i osiguranja. uz JCI treba priložiti i prijavu o zaključenom poslu. pregleda robe i proračuna i naplate carinskih pristojbi. dobavljač je ne pošalje i sl. najčešće terenskog radnika špeditera. dužan je sastaviti odgovarajući zapisnik. a tek nakon toga carinski organ pristupa pregledu robe. kao i druge isprave koje zahtevaju posebni propisi ili su te isprave potrebne za ispravno vođenje carinskog postupka. carinjenje se može izvršiti na osnovu proforma-fakture uvoznika. Međutim. ako su uzorci robe bili uzeti na propisan način. da stigne barem drugo. Ako on to iz bilo kog razloga ne uradi. Ako carinarnica svojom krivicom prekorači taj rok. Ovo zbog toga ako se jedno usput izgubi. zbog čega treba pravovremeno da pribavi potrebne podatke za njihovo ispostavljanje. ako ti troškovi ne bi bili specificirani u prevoznoj ispravi. a dva primerka pošalje posebno poštom. pri čemu se za utvrđivanje kvaliteta robe može obratiti kvalifikovanim ustanovama radi ekspertize ili kvalitet utvrditi u svojoj laboratoriji. odnosno neispravnosti. U slučaju bilo kakve manjkavosti carinarnica vraća JCI sa prilozima podnosiocu radi otklanjanja utvrđenih nedostataka. prigovor se može podneti i nakon toga. količine ili vrednosti. Fakturu dobavljača za isporučenu robu pribavlja uvoznik.poreza na promet. brisao.). špediter treba da se pobrine da ih na vreme pribavi od uvoznika. dužna je za zadržavanje železničkih kola preko tog roka platiti železnici kolsku dangubninu. pregleda dokumentacije. količine i vrednosti robe. Budući da se carinjenje sastoji iz: podnošenja JCI. odnosno fakturi. Protiv rešenja carinarnice podnosilac JCI se može žaliti nadležnoj upravi carina. Pregled se vrši u prisustvu podnosioca JCI. odnosno da neke od njih sam ispostavi. Ako carinski organ za vreme pregleda utvrdi da stvarno stanje robe ne odgovara podacima navedenim u JCI u pogledu kvaliteta. računajući od momenta podnošenja uredno popunjene JCI i svih isprava potrebnih za carinjenje. Prijavu o zaključenom poslu uvoznik treba da dostavi špediteru kao prilog uz dispoziciju. U slučaju da ipak nijedna faktura ne stigne na vreme (nestane. Nakon izvršenog pregleda robe carinski organ obračunava na JCI carinu i druge pristojbe i takse. Uobičajeno je da se već prilikom opoziva robe zahteva od dobavljača da dva primerka fakture priloži uz prevoznu ispravu. Neispravnom JCI smatra se i ona u kojoj je podnosilac dodavao. Što se tiče isprava koje treba priložiti uz JCI. Vrstu robe treba imenovati prema nomenklaturi Carinske tarife i tarife poreza na promet. a kod železničkih usputnih i poštanskih pošiljaka do uručenja takvih pošiljaka primaocu. Nadalje.

ili špeditera kojom se jamči plaćanje carine i drugih uvoznih pristojbi u garantovanom roku. jer se inače plaća ležarina za komadne. čiji jedan primerak dobija podnosilac prilikom uplate carine. Kopija naloga daje se i carinskoj službi špedicije. Spt 31. Po prigovoru carinarnica donosi rešenje. onda je potrebno da uvozna referada pravovremeno pripremi (ispiše) novi (lokalni) tovarni list. a kolska dangubnina za vagonske pošiljke. Izuzetno. Ti uslovi baziraju na pretpostavci da je pošiljka za sve vreme bila na čuvanju kod železnice i da je ponovno predata na prevoz u onakvom stanju u kakvom je prispela u stanicu ponovne predaje. a može se odgovarajuće vozilo unajmiti od nekog autotransportnog preduzeća.ne bi složio sa proračunatom visinom carine i pristojbi. U tom slučaju carinski radnik stavlja na JCI oznaku npr. »obezbeđeno garancijom« i to overava potpisom. Carinski obveznik može podići robu ispod carinskog nadzora posle izvršenog pregleda i prije uplate carine pod uslovom da carinarnici podnese garanciju banke. carinarnica može primiti i barirani ček ili drugi oblik gotovinskog plaćanja. otpremila robu po zahtevu uvoznika. Ukoliko se radi o pošiljci koja je prispela železničkim transportom i treba da bude otpremljena dalje. Roba se preuzima kod prevoznika ili u carinskom magacinu odnosno stovarištu na osnovu overene JCI i iskupljene prevozne isprave. jer se podaci o robi moraju podudarati sa podacima iz ranijeg (međunarodnog) tovarnog lista. @eleznica zaračunava za poslove oko ponovne predaje i posebnu pristojbu. 27. Naročito se mora paziti na to da u novom tovarnom listu pošiljalac bude ista osoba kao i primalac iz ranijeg (međunarodnog) tovarnog lista. Popunjavanju novog tovarnog lista treba posvetiti punu pažnju. kako bi ona nakon carinjenja predala međunarodni tovarni list funkciji transporta. U zaglavlje novog (lokalnog) tovarnog lista špediter (pošiljalac) je dužan da upiše belešku »ponovna predaja bez promene tovara«. onda se nalog za reekspediciju obično daje funkciji transporta uz prilog novog tovarnog lista. a kopija naloga funkciji carinskog posredovanja špeditera. uvozna referada treba o tome također obavijestiti transportni odjel koji će prisustvovati pretovaru i odvoženju i pobrinuti se za utvrđivanje stanja robe u slučaju oštećenja ili gubitka. Odprema se može izvršiti sopstvenim drumskim vozilima. referada u funkciji uvoza treba pravovremeno dati nalog transportnom odjelu koji treba da se pobrine za nesmetan i uredan pretovar.7. odmah po carinjenju. Treba voditi računa i o tome da se pošiljka može ponovno predati na prevoz samo uz pristanak železnice i to pod uslovima predviđenim u čl. Ako preduzeće za međunarodnu špediciju ima svoju funkciju transporta. ima pravo u roku osam dana od dana prijema JCI. železničkoj stanici dati na uvid i raniji (međunarodni) tovarni list. a ta ponovna predaja (reekspedicija) mora se obaviti u roku za odnošenje. u kom slučaju podnosilac JCI ima pravo žalbe nadležnoj upravi carina. 7. Za privremeno uvezenu robu podnosilac JCI je dužan podneti carinarnici menicu akceptiranu od poslovne banke. Ova pogodnost se bazira na odredbama Odluke o uslovima podizanja robe koja je pod carinskim nadzorom pre uplate carine i drugih uvoznih pristojbi. Kao dokaz da je carina plaćena služi potvrda na JCI. Otprema robe komitentu (korisniku) Još za vreme postupka carinjenja funkcija uvoza treba da izvrši sve potrebne predradnje saglasno dispoziciji uvoznika kako bi na najbrži način. podneti carinarnici prigovor na izvršeni proračun carine. te ili vrši odgovarajuće ispravke ili prigovor odbija. Prema želji nalogodavca roba se nakon carinjenja može uskladištiti u neko javno skladište ili u 85 . Ako pak komitent želi da robu odveze sam. Čest je slučaj da se roba nakon carinjenja pretovara iz železničkog vagona u drumska vozila radi odpreme korisniku. naime. Uz zahtev za reekspediciju mora se. U svakom slučaju. te da su ispunjeni svi uslovi za daljnju otpremu ka novoj uputnoj stanici.

Koristi od dobro organizovanog zbirnog transporta imaju svi učesnici u prevozu. ili je svedeno na minimum. kao svoju jedinu odnosno najvažniju delatnost. bilo da se radi o unutrašnjem ili o međunarodnom transportu. u Austriji otprema komadno ponekad i trostruko skuplja od otpreme zbirno. u tim se obaveštenjima obično primalac upozorava da za slučaj oštećenja ili gubitka zatraži službeni zapisnik od vozara.). vlasnik robe (pošiljalac-primalac). ukoliko je ono odvojeno od funkcije transporta). odnosno prenosnu ispravu. zbog čega je u Austriji zbirni transport vrlo razvijen. odnosno dati precizna uputstva za popunjavanje istih. a kopiju naloga takođe dostaviti carinskoj funkciji špeditera. odnosno stovarišta. tj. Za zbirni transport se koristi i pomorski prevoz (predaja na osnovu zbirne teretnice). pretovara i istovara. Transportna preduzeća (npr. Ako je roba ocarinjena u carinskom magacinu. Nakon otpreme robe sredstvima javnog transporta. Roba se u zbirnom transportu prevozi znatno brže nego da se otprema pojedinačno komadno. rečni i drumski prevoz. funkcija uvoza mora najhitnije obavestiti primaoca i komitenta o izvršenoj otpremi. Najznačajniji zbirni transport vrši se železnicom. I u ovom slučaju uvozna referada mora pravovremeno dati nalog funkciji transporta (eventualno i skladištu. skuplja manipulacija oko utovara. Uz nalog treba priložiti i popunjene isprave za daljnju otpremu. i to tek nakon prijema potvrđene JCI. naravno da će se i to u nalogu navesti. špediter pri otpremi zbirno dolazi do znatnih prihoda iz razlike između komadne i zbirne (npr.8. vagonskih) pošiljaka nema. na osnovu kojih se roba može preuzeti iz carinskog magacina. no najviše je razvijen kod železničkog prevoza. Najzad. kao i kombinacija dvaju grana. 86 . železnica) sa druge strane imaju računa da odobravaju pogodnosti za zbirni transport jer je za njih znatno povoljnije da nemaju brige sa pojedinačnim sitnim pošiljkama. prepakivanje i sl. vagonske) vozarine. U špediterske poslove spada i distribucija robe po nalogu komitenta. špediter i prevoznik. u smislu propisa o naknadi štete za oštećenu ili izgubljenu robu. a svega toga kod zbirnih (npr. Ako je prilikom distribucije potrebno izvršiti još neke radnje (prepakivanje. U tu svrhu špediteri koriste posebne formulare koje sami štampaju. jer su izbegnuti razni pretovari koji se inače javljaju kod prevoza komadno. Pod zbirnim transportom se podrazumeva sakupljanje pojedinačnih komadnih (manjih) pošiljaka od jednog ili više pošiljaoca iz jednog grada ili zemlje. prema dispoziciji nalogodavca špediter može izvršiti distribuciju. odakle se takva roba nakon grupisanja upućuje sa jednom prevoznom ispravom na špeditera u drugom mestu ili zemlji radi raspodele primaocima u tom mestu ili radi daljnje otpreme. Između ostalog. Tako je npr. Zbirni transport Organizovanje zbirnog transporta predstavlja vrlo unosnu i korisnu delatnost špediterskih poduzeća. avionski. signiranje i sl. Ima špediterskih preduzeća u svetu koja su se specijalizovala za zbirni transport. Tako špediteri prikupljaju manje komadne pošiljke i nakon kompletiranja većih količina otpremaju takvu robu kao kompletnu vagonsku pošiljku svojoj filijali ili drugom špediteru radi raspodele primaocima ili radi daljnje otpreme.). Kod otpreme zbirno postoji manja verovatnoća da će se pošiljka oštetiti za vreme prevoženja. za koje je potreban skladišni prostor. u kom slučaju mogu doći u obzir i druge radnje po komitentovom nalogu (vaganje. I naša preduzeća za međunarodnu špediciju imaju znatno razgranat zbirni transport. sortiranje. iskupljenu prevoznu ispravu. odnosno carinskom stovarištu. u nekom prikladnom mestu (saobraćajnom ili privrednom centru). Funkcija uvoza će u takvom slučaju predati funkciji transporta potvrđenu JCI. 7.skladište špeditera (ukoliko ga poseduje). a osim toga špediter ima računa da svom komitentu zaračuna i nešto jeftiniji prevoz nego što bi on za tu pošiljku platio da ju otprema komadno. koja je u nekim zemljama znatna.

Za špediciju »Lagermax« stići će na isti način i druga slična roba. Rumuniju. Najjača sabirališta naše zbirne robe iz uvoza su: Salzburg na nemačkoaustrijskoj granici. ukoliko prilikom sklapanja kupoprodajnog ugovora nije ugovoreno. teorijski je moguće da se i u Amsterdamu formira direktni zbirni vagon za Novi Sad ako bi bilo dovoljno robe. tj. U prvom slučaju. Frankfurta. Sto se tiče korisnih efekata od zbirnog transporta. Tursku. iz Brisela. Najjače izvorište zbirne robe za našu zemlju je Salzburg. Francuske. špediciji »Starintex« u Amsterdamu. Kopenhagena. svojoj špediterskoj vezi u Salzburgu. Na taj način stići će do Novog Sada i navedena pošiljka iz Amsterdama i to kad se za špeditera u Novom Sadu prikupi u Salzburgu dovoljna količina robe za jedan zbirni vagon. Naravno da će se zbirni vagon brže formiranja ako između novosadskih špeditera postoji koordinacija i sporazum o zajedničkom tovarenju u Salzburgu. Milano za robu iz industrijskog područja severne Italije. naravno ako inostrani 87 . davanjem opoziva inostranom dobavljaču sa zahtevom da robu radi otpreme preda određenom špediteru. sliva velik broj pošiljaka zbirnog prometa upućenih od strane raznih špeditera iz SR Nemačke i okolnih zemalja. jer o tome odlučuje onaj ko plaća prevozne troškove. delom zbog manje povoljnih tarifskih povlastica. prezentacija duplikata tovarnog lista.. tu za špeditere postoje dve alternative: — kada se radi o franko-pošiljkama i — kada se radi o unfranko-pošljkama. Razlozi za to su višestruki. Buchs (SG) na švajcarsko-austrijskoj granici. Zbirna otprema. Mađarsku. namenjena za Austriju. mora se pošiljka otpremiti direktno železnicom kao komadna pošiljka (pojedinačno). kome inače naš špediter dostavlja kopiju opoziva i tako mu omogućava da se uključi u taj posao. inostrani dobavljač. Ako je kao dokaz o otpremi ugovorena prezentacija i špediterske potvrde (FCR).prvenstveno pri uvozu. kao i eventualno špediteru. naš špediter ne može zapravo određivati kojem će špediteru inostrani dobavljač predati pošiljku. te Beč. Češku. Sa istočnoevropskim zemljama zbirni promet je manje razvijen. Ta špedicija će preuzeti pošiljku kod dobavljača i budući da ima sopstveni zbirni pro met u pravcu naše zemlje do Salzburga. počinje npr. Kölna itd. onda špediter može pošiljku otpremiti zbirno najpovoljnijim putem. npr. na koji otpada približno 2/3 od ukupnih količina naše zbirne robe pri uvozu. odnosno Leibnitz u Austriji. Grčku.i/ili špediterska potvrda. npr. Inače. To se može objasniti na primeru otpreme jedne komadne pošiljke zbirno iz Amsterdama za Novi Sad. otprema robe u posljednji čas. u optimalnim vremenskim rokovima. Drugo izvorište po važnosti je Buchs (SG). ako inicijativa za dopremu pošiljke polazi od našeg uvoznika. «Jugošped» ili neki drugi špediter) će opozivom zamoliti dobavljača da pošiljku preda radi otpreme npr. pri uvozu robe. Hamburga. delom zbog slabije zainteresovanosti njihovih špediterskih preduzeća. naime. imati računa da našem špediteru ustupi deo svoje zarade iz tog posla. kao npr. Ima dosta komadnih pošiljaka koje bi mogle biti obuhvaćene zbirnim prometom. jer je to uslovljeno ugovorom. Inače. formirati zbirne vagone za pojedine privredne centre u tim zemljama. U Salzburg se. tj. korespondentu našeg špeditera u odnosnoj zemlji. te se tu — u organizaciji tamošnjih specijalizovanih špeditera — formiraju zbirni vagoni za pojedine naše špeditere i za pojedine privredne centre. koji će na određenom saobraćajnom čvorištu prihvatiti tu pošilju i otpremiti je dalje ka odredištu. neupućenost uvoznika prilikom sklapanja kupoprodajnih ugovora. znači. izvršiće otpremu te pošiljke svojim zbirnim vagonom zajedno sa drugom robom namenjenom za Salzburg i tranzit. već -alternativno. zatim Trelleborg u Švedskoj. Kopiju opoziva funkcija uvoza dostavlja korespondentu. Engleske. te će ta špedicija. Bugarsku. pošiljaka kod kojih prevozne troškove plaća pošiljalac (inostrani dobavljač). kao uslov za isplatu. Španije i Portugalije. Iran i druge zemlje. nesloga naših špeditera i sl. Naš špediter iz Novog Sada (npr. Kod franko-pošiljaka. to će inostrani špediter. špediciji »Lagermax« koja ima dobro uhodan zbirni promet sa Novim Sadom. Međutim. u koji se sliva zbirna roba iz Švajcarske. otprema zbirno je moguća ukoliko su špediteru ostavljene odrešene ruke u pogledu disponiranja. a ipak se otpremaju pojedinačno. naime.

Na borderou se obično vrši i obračun prevoznih troškova. koja će je u svom zbirnom transportu otpremiti određenoj špediterskoj vezi u Salzburgu. a ova će je dalje otpremiti zajedno sa drugom zbirnom robom za Novi Sad. inostrani špediter tereti našeg špeditera sa odgovarajućim prevoznim troškovima. naravno. što je moguće pre. Ustvari. što je u interesu i špeditera i komitenta. carinu i druge izdatke na tom poslu.9. vozarinu. Prema tome. Bez špediterove fakture za prevozne troškove. odnosno izvršiti obračun sa bankom po tom zaključku. dobije od špeditera fakturu za izvršene poslove (zajedno sa potrebnom dokumentacijom) da bi mogao ispostaviti potrebnu fakturu krajnjem korisniku. 88 . Za svaku zbirnu otpremu strani špediter sastavlja bordero. manipulaciju. Postupak oko carinjenja i odpreme takve robe iz carinskog magacina isti je kao i kod ostale uvozne robe. kako bi naš špediter znao kome su pošiljke namenjene i kakvi su za njih uslovi otpreme (prilog 7). nije važno da špediter samo obavi neki posao tačno i uredno. a deo zarade na razlici vozarine ustupiće u vidu ugovorene provizije našem špediteru. zajedno sa troškovima manipulisanja u Salzburgu i eventualno drugim troškovima. što je moguće pre. tj.Rosenbach inostrani špediter će zaračunati našem špediteru prevozne troškove po unapred ugovorenim stavovima. S druge pak strane. a drugi primerak se šalje posebno poštom našem špediteru. brzo fakturisanje je u interesu špeditera zbog toga što će time pre ostvariti prihode koji proizilaze iz usluga koje je realizovanih za račun svog komitenta. treba da budu znatno niži od vozarine za komadne pošiljke koja bi se platila da je pošiljka dopremljena komadno. komitent (uvoznik) želi da. Pošiljka na opisanoj relaciji može biti kupljena i uz paritet »franko Salzburg«. naime. bez obzira što je neka roba frankirana. Za relaciju Amsterdam .). u ovom primeru na špediciju »Lagermax«. Pošiljke prispele zbirnim transportom (uključujući i drumski zbirni transport) istovaraju se po pravilu u carinski magacin. a zatim vrši potrebne predradnje za prijem zbirnog vagona (ispisivanje prenosnih isprava. koji. a zatim ustupaju računovodstvu na daljnji postupak. Potraživanje stranog špeditera i odobrene provizije se likvidiraju. odnosno odobrava mu proviziju ukoliko je tako ugovoreno. već je važno da taj posao i fakturiše u što kraćem roku. tj. naš špediter određuje vrstu prevoznog sredstva i način prevoženja. carinske takse i sl. fakturiše izvršene poslove. U tom slučaju će manipulaciju u Salzburgu i vozarinu od Salzburga do Rosenbacha zaračunavati »Lagermax« našem špediteru prema ugovorenim vozarinskim stavovima. tj. Obračun i fakturiranje Poslednja faza angažovanja špeditera u izvršavanju dispozicije nalogodavca jeste pravovremeno fakturisanje izvršenih poslova. Naš korespondent će. u ovom slučaju špediciji »Starintex«. a neka ne. Jedan primerak borderoa se priključuje uz tovarni list zbirnog vagona. popis svih pošiljaka sa potrebnim podacima. 7. uvoznik praktično neće moći završiti taj posao.) za račun nalogodavca. Ako je on pri tom još i snosio neke troškove (osiguranje.dobavljač udovolji zahtevu našeg špeditera da upravo njegovom korespondentu poveri pomenuti transport. no za franko pošiljke naš špediter tereti inostranog partnera posebnom fakturom ili debet-notom. Prevozne troškove za kompletan vagon za prevoz na našim prugama plaća obično naš špediter. u skladu sa odredbama kupoprodajnog ugovora. u tom slučaju otpremiti tu pošiljku u svom zbirnom transportu. pribavljanje nedostajućih isprava za carinjenje i sl. pošiljaka kod kojih naš uvoznik plaća prevozne troškove. Po prijemu borderoa funkcija uvoza obično ustupa isti tarifnoj funkciji radi kontrole zaračunatih prevoznih i drugih troškova i obračunatih provizija. tada je pogotovo u njegovom interesu da. U takvom slučaju on će u opozivu odrediti da inostrani kupac preda robu određenom špediteru. Kod unfranko-pošiljaka.

). funkcija uvoza neće moći saznati visinu svih troškova koji terete taj posao odmah nakon što je isti završen. a može obuhvatiti i cenu prevoza za određenu relaciju i druge troškove prema špediterovoj ponudi. Naravno da će se komitentu sa tom delomičnom fakturom dostaviti i potrebna dokumentacija koja potvrđuje fakturisani iznos. Može se dogoditi da je ponuđeni forfetni stav uslovljen realizovanjem određenih količina robe u datom vremenskom periodu. carinjenja. špediter može dostaviti potrebnu dokumentaciju i pre fakturisanja. odnosno vraćanja fakture. To je obično definisano. a posebno od te granice.. uskladištenja. odnosno davanja ponude. te komitenti gube volju da rade sa tim špediterom i da mu ubuduće poveravaju poslove. ako se tako zahteva. obično posebno do određene granice. Evidentiranje troškova vrši se obično na unutrašnjoj stranici pozicione mape ili pak na posebnom formularu. to ne doprinosi špediterovom ugledu. osiguranja. odnosno ako se fakturiše u manjem iznosu od stvarnog. isporuke. odnosno sporazumu. Može se dogoditi da inostrani dobavljač (ili špediter) ne postupi po instrukcijama datim u opozivu (npr. jer zbog toga dolazi do zastoja u priticanju sredstava i drugih nepoželjnih posledica. odnosno prilikom izrade forfetnog stava. no uvek tako da faktura »drži«. odnosno istaknuto u špediterovoj ponudi. krivicom dobavljača ili kupca (uvoznika) može doći i do plaćanja kolske dangubnine odnosno ležarine. Ako se pak to ima u vidu pa se takvi iznosi naknadno ne fakturišu. Komitent često ne može priznati takav naknadno ispostavljeni račun. Eventualno više plaćeni prevozni troškovi idu na teret špeditera. zavisno od načina rada dotičnog špeditera. Tako dati stav naravno da treba da se temelji na važećim tarifama vozara i drugih uslužnih organizacija. ne upiše dostavu na industrijski kolosek i sl. da ne dođe do opravdane reklamacije. jer je taj posao već zaključio. u hitnim slučajevima. pa usled toga nastanu troškovi koji nisu bili predviđeni prilikom davanja ponude. Nadalje. na osnovu koje se i obavlja celokupni posao. već se naknadno zaračunava odgovarajuća razlika. Naročito je neugodno ako se zaboravi fakturisati neki trošak ili usluga. Ako špediter te isprave ne obezbedi krivicom svog komitenta. Kod zbirne robe pojedini špediteri nude svojim komitentima posebne zbirne stavove. Forfetni stav je u stvari paušalna cena i obuhvata sve troškove oko organizacije otpreme – transporta. Prilikom davanja ponude na bazi forfetnog stava špediter često uzima u obzir i moguće refakcije. te će se u tom slučaju ispostaviti delomična faktura. tj. dostavom dokumenata o izvršenom prevozu (tovarnih listova) ili tovarenjem minimalnih količina u vagone. komad i sl. Fakturisati treba tako da se obuhvate kako svi troškovi tako i špediterska zarada po tarifi. Naravno da o tome treba takođe voditi računa prilikom fakturisanja. Fakturisanje na bazi forfetnog stava mnogo je jednostavnije od fakturisanja na bazi efektivnih troškova.) množi sa ponuđenim stavom. a u slučaju potrebe držati datu poziciju u evidenciji do određenog roka. te o tome treba voditi računa prilikom ugovaranja. a manje zaračunati prevozni troškovi idu u špediterovu korist. jer se u tekstualnom delu fakture jednostavno forfetna jedinica (tona. Obračun troškova usluga može se vršiti po ponuđenom forfetnom stavu ili pak prema efektivnim troškovima uz dodavanje pristojbi za usluge po tarifi ili prema ugovoru (ponudi). Na uvoznikov zahtev.Ponekad. u izvesnim slučajevima. onda je to za tog špeditera finansijski gubitak. na 89 . Obračunu troškova pre ispostavljanja fakture treba posvetiti najveću moguću pažnju jer od toga zavisi prosperitet špeditera i njegov ugled u privrednim krugovima. sa napomenom u fakturi da će se komitent naknadno teretiti za određene troškove. ne ispuni normu tovarenja. koje su vezane za prezentaciju prevoznih isprava. no on mora izmiriti eventualna naknadna potraživanja prevoznika. koji će ih za svoj račun reklamirati. i to sve izraženo po jedinici mere i u fiksnom iznosu. u tom slučaju obračun po ugovorenom forfetnom stavu ne može ostati. naknade za špediterovo angažovanje itd. Ako ništa drugo. To ipak ne sme biti razlog da se čeka sa fakturisanjem. pa naravno da se i takvi troškovi posebno zaračunavaju.

u tom slučaju troškovi dopreme do zbirnog mesta neće biti uključeni u ponuđene stavove i treba ih posebno staviti u račun komitentu. Ovi stavovi obuhvataju cenu prevoza i granične pristojbe. međutim. naši špediteri imaju tarife za pojedine vrste usluga (poslova). a posebno usluge.00 dinara i sl. jer se fakturisanje obavlja izvan referade koja posao radi.). Oni te tarife. od železnice stigne tzv. Kod komadnih pošiljaka postoje tabelarni iznosi prema težini pošiljke (npr. Pojedini špediteri praktikuju da fakturisanje obavlja referent koji obrađuje dotični posao. Što se pak tiče zaračunavanja špediterskih usluga pri fakturisanju prema efektivnim troškovima.). Obračun troškova prema efektivnim izdacima predstavlja drugi način fakturisanja špediterskih usluga. Da se komitentu ne bi razlika zaračunavala naknadno kad npr.500. treba komitentu posebno zaračunati. dok se kod vagonskih ili kontenerskih pošiljaka to računa po vagonu odnosno konteneru. referent je često prekidan u poslu (telefon. drugi referenti itd. te zbog takvih uslova rada može da dođe do grešaka pri fakturisanju. odnosno »franko fabrika«.osnovu kojih im vrše obračun troškova dopreme iz pojedinih evropskih privrednih centara. i to u visini efektivnih izdataka. ima najbolji uvid u poslove koji su se radili. špediter može sklopiti sa komitentom sporazum prema kojem će mu odmah fakturisati ispravne prevozne troškove s tim da špediter preuzme na sebe uplatu eventualne kasnije prispele kontrolne primedbe. odnosno tarifi usluga. a u svakom slučaju koristi komitentova finansijska sredstva. I jedan i drugi način ima svojih dobrih strana. kontrolna primedba. on. ponekad dostavljaju komitentima u obliku ponude. a posebno se fakturišu usluge prema ponudi. odnosno posebne fakturiste u pojedinim referadama ili u poslovnici. No ako se neka roba kupi pod uslovom npr. do 100 kg 1.00 dinara. te na osnovu njih fakturišu pojedine usluge. što špediter uočava prilikom redovnog pregleda tovarnih listova. Da bi se sve to moglo sa sigurnošću sprovesti potrebno je da se prevozne isprave pre fakturisanja daju na pregled tarifskoj funkciji. predstavlja minuciozan posao koji. Osim toga. Izuzetak od tog pravila je samo u slučaju. te zaključiti posao bez bojazni za eventualno naknadno plaćanje. Taj način podrazumeva fakturisanje svih troškova koji su nastali u toku prevoza. od 101 do 300 kg 1. pa ako je možda referent neki posao zaboravio evidentirati u poziciji. s obzirom na specifičnost špediterskog posla. No kod takvog načina rada fakturisanje je automatizovano i bez direktnog kontakta sa operativom. kako bi i nosilac posla imao neku zaradu na odnosnoj razlici. za vreme obračuna troškova i ispostavljanja fakture. komitent može imati i posebne želje koje zna samo referent 90 . ukoliko postoje. Princip je da nijedan trošak kojim je pozicija terećena ne sme ići na teret usluga. Vozar (npr. Od principa fakturisanja po efektivnim troškovima može se delomično odustati. ako se radi o uslugama filijale dotičnog špeditera koja je obavila neki posao koji fakturiše njena centrala ili druga filijala. Isto vredi i za eventualne izvozne takse koje u sličnom slučaju. jedan referent. može lako doći i do toga da se neki posao ni ne fakturiše. teško može obaviti. za vreme redovnog rada. Ako fakturisanje obavlja referent. opisanih nedostataka nema i posao se obavlja bez smetnji.800. Sa druge strane takav aranžman je povoljan i za uvoznike jer se može odmah izvršiti definitivan obračun sa krajnjim korisnikom i bankom. Fakturiranje. već se takvi izdaci posebno zaračunavaju. te se pretpostavlja da će najtačnije fakturisati izvršene poslove. »franko skladište prodavca«. ali i loših. prema sporazumu sa komitentom. U takvoj tarifi određene su cene i drugih špediterskih usluga koje eventualno mogu doći u obzir. Ako pak fakturisanje obavlja posebna fakturna funkcija. U tom slučaju će organizaciona jedinica koja radi taj posao zaračunati nosiocu posla (centrali ili drugoj filijali) nešto manju cenu prema internom dogovoru. u slučaju ako se fakturišu ispravni prevozni troškovi umesto pogrešno manje zaračunatih. Takav aranžman je povoljan za špeditera jer se može dogoditi da kontrolna primedba uopšte ne stigne. Naime. željeznica) može greškom zaračunati manje za neki prevoz. bez sumnje. a neke imaju posebnu fakturnu funkciju.

kopijama ranijih faktura odnosnog komitenta i sl. a zatim se poziciona mapa kao završena odlaže.). dostavljati komitentu. Zaključkom pozicije (bilansiranjem) utvrđuje se finansijski efekat (bruto dobit) određenog posla. Ovakav način rada pruža maksimalnu garanciju da će fakture biti ispravne i da neće dolaziti do njihovog vraćanja. Određeni broj primeraka fakture dostavlja se nalogodavcu uz prilog odgovarajućih dokumenata.koji vodi posao. odnosno direktor preduzeća. znači dostavom uz potpis ili preporučenim pismom. dokumenti o predaji robe korisniku i sl. Dokumenti koji se šalju uz fakturu moraju se tačno navesti da kasnije ne bi bilo nikakvih nesuglasica. a to je da se fakturisanje obavlja u poslovnici (referadi). te da na osnovu toga vrši fakturisanje. polisa osiguranja. izvršiti sravnjivanje podataka sa pozicionim knjigovodstvom kako bi se otklonili eventualni propusti te pravovremeno izvršilo naknadno fakturisanje ili komitentu ispostavila kredit-nota. Da bi takav način rada mogao dobro funkcionisati. Prevozne isprave (tovarne listove) treba ustupiti tarifnoj funkciji i ne treba ih. u slučaju potrebe. već posebno zaduženi radnik. treba da je pregleda odgovorni referent. odnosno šefu te poslovnice. Barem jedna kopija fakture ostaje u pozicionoj mapi. potrebno je da takav radnik-fakturista raspolaže svim potrebnim pomagalima (odgovarajućim ponudama. a nakon toga fakturu treba da pregleda i potpiše rukovodilac poslovnice. Nakon poslednjeg fakturisanja treba. no da to ne radi referent koji vodi posao. pri čemu treba. da se obraća i referentu. Po jednoj poziciji može se vršiti jedno ili više fakturisanja. Prilaže se obično potvrđena JCI. zavisno od odvijanja transporta. tarifama usluga. Pri pregledu fakture odgovorni referent treba da izvrši detaljno sravnjivanje i da overi fakturu potpisom. a jedna ili više kopija (zavisi od unutrašnje organizacije preduzeća) dostavlja se računovodstvu na knjiženje. što je moguće pre (u roku od nekoliko dana). Pre nego što se faktura prosledi. a ne i fakturna funkcija u koju bi se slevale pozicije iz cele organizacije. po pravilu. Možda je najbolje rešenje sredina između ta dva načina rada. 91 . Faktura sa prilozima dostavlja se nalogodavcu na dokazni način.

92 .

a na osnovu odredaba tog ugovora izvoznik daje špediteru dispoziciju o otpremi robe. odnosno do nepotrebnih pitanja i korespondencije. izvoz u SAD i sl. obično preko svojih akvizitera. operativno praćenje. početkom jednog izvoznog posla u međunarodnoj špediciji smatra se prijem izvoznikove dispozicije. doleđivanje. Dispozicija se daje na posebnom formularu koji štampaju pojedina špediterska preduzeća i dostavljaju ih svojim komitentima. usmeno. u svakom slučaju. — ispostavljanje prevoznih isprava. kao stručnjak.). pa često čak i isti referent. Špediter. Najčešći način organizovanja je ipak prema vrsti robe. Član 10. bez obzira kuda je izvoz usmeren. POSLOVI IZVOZA Poslovi funkcije izvoza u međunarodnoj špediciji mogu se sažeti u sledeće tehnološke procese: — pozicioniranje. — aviziranje. U krajnjem slučaju prijem takvog naloga može potvrditi i špediter. nalogodavac (izvoznik) treba samo da unese određene podatke. — osiguranje prevoznih sredstava za otpremu robe. — utovar/ukrcaj robe. Ona u stvari predstavlja nalog špediteru da otpremi robu inostranom partneru (prilog 7). Poslovnice mogu biti organizovane prema vrsti robe koja se izvozi (poslovnica za hemikalije. uskladištenje. pakovanje. zatim. već unapred zna koji će mu podaci trebati pri organizovanju otpreme robe. poslovnica za voće i sl. Ako je dispozicija zbog hitnosti data telefonom. odnosno prema komitentima (nalogodavcima). U izvršenju tog zadatka špediter treba često i da osigura robu za vreme prevoženja. što sve zavisi od veličine preduzeća i obima poslova. Negde funkcija izvoza ima karakteristike profitne jedinice. Opštih uslova čak precizno propisuje da se to mora učiniti još istog dana. poslovnica za drvo. u organizacionom smislu. Dispozicija Kao i kod uvoza. izvoz u istočne zemlje. kao što su npr. Funkcija izvoza u preduzećima međunarodne špedicije.0. a u nekim špediterskim preduzećima nema takve karakteristike. Zadatak funkcije izvoza u međunarodnoj špediciji je da organizuje nesmetanu i sigurnu otpremu izvozne robe do odredišta u inostranstvu svim postojećim prevoznim sredstvima. jer obično isti traže da njihove poslove obavlja ista poslovnica (referada). naravno preporučenim pismom. 8. — fakturisanje. — osiguranje. Kod nekih špeditera postoje i posebne poslovnice (referade) za avio-transport.8. naplata robe itd. za kontenerski transport i sl. Ova otprema mora biti u skladu sa odredbama kupoprodajnog ugovora koji obvezuje i izvoznika i inostranog uvoznika. merenje. nalogodavac treba da takav nalog. a negde je to organizovano prema zemljama (regionima) u koje se izvozi (npr. jer inače špediter ne odgovara za štetne posledice nastale zbog pogrešnog tumačenja dispozicije. u skladu sa običajima u trgovini. funkcija izvoza je organizovana po poslovnicama i referadama. poslovnica za tekstil. 93 . može biti oblikovana na raznličite načine. telefaksom ili elektronskom poštom. Na taj način nema mesta bojazni da bi izvoznik mogao zaboraviti da navede neki neophodan podatak usled čega bi moglo doći do zastoja u radu špeditera. — carinjenje. za zbirni transport. zatim da obavi po potrebi i druge poslove koji su mu povereni od strane nalogodavca u dispoziciji. pa je zato još prilikom štampanja takvih formulara predvideo potrebne rubrike u koje. potvrdi u pismenoj formi.). Ipak.

U dispoziciji mora biti navedeno gde se roba nalazi (ko je utovarivač). Špediter. To će svakako biti navedeno i u kupoprodajnom ugovoru ili dato do znanja naknadnom odredbom izvoznika. 36. odnosno unapred kupio za drugoga. Opštih uslova. ekspres. U međunarodnim kupoprodajama kupac često nije i primaoc robe jer ju je on preprodao. naravno sve u skladu sa kupoprodajnim ugovorom. čime je ugovor o špediciji zaključen. Ugovor se može zaključiti i samo za pojedinačni veći posao. Ako se vezano s tim daju nepotpuni ili pogrešni podaci. a u njima se poziva na zaključeni ugovor. Ako u kupoprodajnom ugovoru nema o tome preciznih odredaba. Dispozicija je osnovni dokument u špediterskom poslu. na kojoj relaciji i od kojih rizika. prema čl. broj i datum zaključenog ugovora o kupoprodaji i druga uputstva zavisno od slučaja (npr. Treba. špediter će zatražiti objašnjenja i u slučaju ako se pojedini nalozi ne mogu sprovesti zbog ograničenja ili propisa u prevozu. u stvari. Naravno da on ne može suditi da li je data dispozicija u skladu sa klauzulama kupoprodajnog ugovora ukoliko uz dispoziciju nije priložen i izvod iz tog ugovora koji se odnosi na prevoz. tačne i potpune podatke o adresi. pošiljka će se otpremiti neosigurana. kako bi se prevoz mogao uredno organizovati i odvijati. izvoznik može prepustiti špediteru da o svemu tome sam odluči. već često i na stranim jezicima. što je pogotovu važno kod velikih gradova koji imaju više železničkih stanica. onda je kod pakovane robe korisno navesti i kubaturu. može biti rezultat rada akviziterske službe. brod. Između izvoznika i špeditera može se zaključiti poseban ugovor kojim se jednom špediteru ustupaju svi poslovi dotičnog izvoznika.) i na koji će se način otprema izvršiti (sporovoz. odnosno telefaksa utovarivača kao i broj njegovog telefona. Osim toga pri otpremi železnicom u dispoziciji treba da bude navedena još i železnička stanica i istovarno mesto (kolosek). te špediter treba da se pridržava naloga datih u dobijenoj dispoziciji. nalogodavac treba da u dispoziciji navede prevozno sredstvo kojim pošiljka treba da se preveze (železnica. pa ako takav nalog nije dat. može doći do nepotrebnih troškova prilikom isporuke. Opštih uslova propisuje da je špediter dužan zatražiti od komitenta potrebna razjašnjenja ako je dispozicija nejasna ili nepotpuna. stim što se u tom slučaju kaže da je taj špediter u odnosu na tog izvoznika njegov »kućni špediter«. znači prihvatanje ponude. osigurava robu samo na izričiti nalog komitenta. a može uslediti i kao odgovor na špediterovu ponudu za konkretan posao.ukoliko mu je iz prakse poznato da komitent nema običaj da sam to radi. Zato izvoznik u dispoziciji treba da navede trgovački naziv robe na našem i na odgovarajućem stranom jeziku da bi se izbegla bilo kakva zabuna. odnosno gde će se roba preuzeti i pod kojim uslovima. nadalje. zbirno). i to ne samo na našem jeziku. pa će u takvom slučaju biti potrebno da se u dispoziciji navede i točna adresa primaoca i njegov broj telefaksa (eventualno i broj telefona). Da bi špediter znao kako treba da otpremi robu. Dispozicija za odgovarajući izvozni posao može uslediti i kao posledica postojanja duže uspešne poslovne saradnje. kamion. zatim znak. Da bi špediter mogao pravilno izvršiti svoje zadatke pri izvozu robe. no kod izvršenja tog posla daju se posebne dispozicije za pojedine partije. otprema određenim 94 . osiguranju i carinjenju robe. komitent treba da u dispoziciji naznači iznos na koji pošiljku želi osigurati. kao i uputstva o osobinama robe. a ako se radi o prekomorskom transportu. Osim toga. navesti način pakovanja. Član 10. Ako želi osiguranje. brzovoz. za koje izvoznik prilikom pisanja dispozicije nije znao ili je njihovo postojanje previdio. deklarisanju. tako i u prevoznim ispravama. uz određene uslove. Na osnovu podataka iz dispozicije špediter treba da pravilno deklariše robu kako prilikom carinjenja. izvoznik mora u dispoziciji dati jasne. Komitent treba da navede i broj teleksa. U ovom poslednjem slučaju dispozicija. kontener itd. kako bi se u slučaju potrebe špediter mogao koristiti tim podacima. Nalogodavac treba da u dispoziciji navede i broj i datum zaključka. jer je to često važno kod određivanja pomorske vozarine.

posebno za izvoz. od komitenta treba odmah zatražiti potrebna razjašnjenja. posebna boja za komadne. Špediter. Odmah po prijemu dispozicije određena referada u funkciji izvoza treba da ispita da li se njene odredbe mogu izvršiti obzirom na postojeće spoljnotrgovinske. Nalogodavac je dužan (čl. Opštih uslova) da pravovremeno preda špediteru potrebnu dokumentaciju za izvršenje dispozicije.). a evidencioni broj je ujedno i broj pozicije. a po njegovom završetku pozicija se bilansira. prevozne i druge propise. 8. mapu. a može obavezati špeditera da ih ovaj sam pribavi. uverenje o poreklu i sl. doleđivanje i sl. prema okolnostima. Ako pak. Već jednom datu dispoziciju nalogodavac može izmeniti (npr. operativna ili fizička pratnja. zabrana prevoza brodovima određene zastave i sl. Opštih uslova u takvom slučaju komitent mora nadoknaditi prouzrokovane troškove. To se odnosi. a nekada se praktikuje i u posebnoj boji za pojedine vrste pošiljaka (npr. to ne bi bilo moguće. Pozicione mape štampa svaki špediter za svoje potrebe obično na polutvrdom kartonu. može propisati otpremu brzovozno). a dužan je isplatiti špediteru i naknadu za već učinjene usluge. Pod tim brojem vodi se celokupna prepiska u vezi sa realizacijom tog posla. železnicu) da izvrši traženu naplatu. Komitent može u dispoziciji dati nalog špediteru da robu isporuči kupcu tek po naplati određenog iznosa (pouzeća). U nju se odlaže dispozicija. Prema čl. Komitent može već datu dispoziciju stornirati ako je odustao od otpreme robe. U pozicionoj mapi se registruju svi troškovi i prihodi po tom poslu. celokupna korespondencija u vezi sa tokom realizacije poslova i svi obračunski dokumenti koji se odnose na taj posao.brodom. Svaku primljenu dispoziciju funkcija izvoza posebno evidentira.izvoz. Isto tako izvoznik mora upisati u dispoziciju i eventualne specijalne klauzule koje se prema ugovoru moraju uneti u prevozne isprave (npr. Iz pozicione mape se mora videti celokupan tok određenog posla sa tačnim datumima kada je šta rađeno odnosno izvršeno. Špediter će po takvom zahtevu postupiti ako je to moguće.. te komitent treba da je popuni u skladu sa prihvaćenim obavezama iz kupoprodajnog ugovora. U dispoziciju mora biti jasno i precizno unesena prihvaćena obaveza u pogledu frankiranja kako bi špediter mogao jasno zaključiti koje je troškove na sebe preuzeo komitent (izvoznik) a koji padaju na teret kupca. za sajamske poslove i sl. na prijavu o zaključenom poslu . 12. a u odštampane rubrike na tom omotu unose se podaci iz dispozicije. mantil). posebna za vagonske).1. te navesti dokumenta koja treba priložiti uz prevozne isprave. posebno za tranzit. treba da bude upoznat i sa ugovorenim rokom isporuke da bi mogao preduzeti sve što je potrebno da do tog roka roba bude i isporučena. špediter može zadužiti i vozara (npr. no ako ih komitent ne priloži.). posebno za uvoz. U tom slučaju špediter šalje robu na adresu svog inostranog korespondenta (špediterske veze) sa nalogom da robu isporuči kupcu tek po naplati određenog iznosa. 14. špediter treba da ga upozori na posledice ako ta dokumenta ne bi bili pravovremeno dostavljena. Sve troškove u vezi sa pomenutom izmenom snosi komitent. uzorkovanje. obzirom na ukupnu situaciju. nadalje.). Sistem 95 . Pozicioniranje Odmah nakon prijema i pregleda dispozicije ona se stavlja u poseban omot (pozicionu košuljicu. umesto otpreme sporovozno. zatim na fakturu i eventualno potrebna uverenja (izvozna dozvola. Ukoliko transportni propisi to omogućuju. Najbolje je te isprave priložiti uz dispoziciju. onda će špediter postupiti kako smatra da je najbolje po interese komitenta i o tome će ga na najbrži način obavestiti. carinske. Rubrika o roku isporuke takođe je odštampana u formularima dispozicije. u prvom redu. Takva dokumenta izvoznik može priložiti odmah uz dispoziicju ili ih naknadno dostaviti. U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili nesprovodivosti pojedinih naloga.

referada u funkciji izvoza potvrđuje prijem dispozicije kao i eventualno priloženih isprava. izvoz itd. pogotovo kad je takav način proveravan decenijama (pa i duže) i pokazao se kao vrlo praktičan. pojedini špediteri praktikuju kombinovano evidentiranje. (4) i da pripada trećoj poslovnici (3). godini. Nakon pozicioniranja. ali se prevoz može obaviti i transportnim sredstvima stranih transportnih preduzeća. god. To je tzv. koja i vrši bilansiranje stanja čitavog poduzeća. Naime. Broj iza te karakteristične oznake (npr. odnosno od uputstava komitenta datih u dispoziciji.izbora brojeva različit je kod raznih špeditera. kod uskladištenja) vode kartoteku. kod otpreme železnicom ova okolnost ne pričinjava nikakav problem. zavisi od klauzula kupoprodajnog ugovora. a za druge poslove (uvoz. poslovnice i odelenja imaju i pozitivan saldo prema pozicionim knjigama. karakteristični broj mogao biti I-43. Naravno da saldo u svakoj poziciji treba da bude uvek pozitivan. koji dolazi ispred rednog broja posla. budući da ili nema linije na toj relaciji. bruto dobit. tako da za neke poslove (npr.).). U principu. pogodnog termina ili postoje drugi razlozi da se otprema poveri stranom brodaru (podela transporata. Osim registrovanja podataka o robi i toku realizacije poslova oko otpreme pošiljke. Nema sumnje da je i jedan i drugi način jednako dobar ako se evidencija vodi uredno i ažurno i ako se uključi odgovarajuća računarska podrška. I-43-124) označuje redni broj posla u 2004. npr. budući da ona iskazuje samo tzv. Poziciona knjiga je stariji način vođenja špediterske evidencije o primljenim dispozicijama. Pravu sliku finansijskog stanja preduzeća može dati samo finansijski funkcija. jer se otprema obavlja vagonom koji železnica dostavi na utovar. 96 . kompenzacija u nekom drugom slučaju i sl. Na osnovu takvih ili sličnih oznaka može se odmah raspoznati sva prispela korespondencija i odmah uputiti u odgovarajuću poslovnicu (referadu) radi obrade i njenog odlaganja u pozicionu košuljicu. to još ne znači da je poduzeće u celini aktivno. iz koje je godine i koja ga poslovnica obrađuje. odobrenja i sl.). odnosno iz pozicionih košuljica ne vide se režijski troškovi i druga davanja poduzeća u celini. te će npr. da se neka nedostajuća isprava dostavi u određenom roku i sl. iz pozicione knjige (kartoteke). a iz toga je vidljivo da se radi o izvoznom poslu (I) primljenom u 2004. Osiguranje tovarnog prostora Izvozna roba se može otpremati za inostranstvo različitim transportnim sredstvima.2. iako pravo izbora brodara ima naš izvoznik. ime referenta i broj njegovog telefona i eventualno upozorava na pojedine manjkavosti (npr. Potvrda se daje na posebno odštampanom obrascu koji svaki špediter štampa za svoje potrebe. Pri tome se kod nekih transportnih grana mogu koristiti domaća transportna preduzeća. Međutim. a evidencija pomoću kartoteke smatra se savremenijom. kao i svi prihodi po toj poziciji (fakturisani iznosi. pozicionoj knjizi ili u vidu kartoteke. pravo izbora prevoznika ima platilac prevoznih troškova. no iz broja pozicije treba da se odmah zna kojoj funkciji taj posao pripada. pa iako referade. U potvrdi se navodi broj pozicije pod kojim se predmet vodi. Kod funkcije izvoza bi npr.. u pozicionu knjigu se obično upisuju i svi troškovi koji terete tu poziciju. jer pozicija ne sme biti u gubitku. 8. pri čemu je korisno da se izvoznik prethodno posavetuje sa svojim špediterom. karakteristični broj. Evidentiranje pozicija može se vršiti u tzv. Ipak se sistem evidentiranja pomoću pozicione knjige smatra sigurnijim.) vode pozicionu knjigu. da li domaća ili strana transportna preduzeća. ponekad nije moguće izabrati domaćeg brodara. Kod CIF-prodaje. Slično je i kod otpreme robe rečnim pa i drumskim transportom. Međutim. Da li će se koristiti ova ili ona transportna grana. kod FOBprodaje pravo izbora brodara imati inostrani kupac.

Komadne pošiljke (sa posebnim tovarnim listovima) on predaje u železnički magacin bez posebne narudžbine vagona. za što postoji na poleđini iste odštampan odgovarajući tekst. Ako. špediteri) i pečat. Ako naručilac ne bi dao takvu izjavu do 17 sati onog dana za koji je vagon naručio. namenjenih za pojedine vrste robe. on takav vagon naručuje na železničkoj stanici kao i svaki drugi vagon za vagonsku pošiljku.0. ali najduže do kraja tekućeg meseca u kojem je vagon naručen. odnosno dok naručilac narudžbu ne stornira. Tu izjavu može dati već prilikom predaje narudžbenice. naručilac je dužan izjaviti da li ostaje pri datoj narudžbini. Pošiljalac. a pravne osobe (npr. pojedini špediteri imaju posebne ugovore sa železničkim stanicama o naručivanju i dostavi vagona. ako takve komadne robe ima u većim količinama. visina pristojbe za otkaz zavisi od toga da li je vagon već postavljen za utovar ili ne. Odgovorni radnici u špediterskom preduzeću treba da znaju i propise o otkazu. Međutim. jer su takvi slučajevi takođe česti. po pravilu. tim će moći bolje iskoristiti sve postojeće mogućnosti koje daje železnički transport. Ako špediter treba da otpremi zbirni vagon sa pojedinačnim pošiljkama.5 m i visine 2 m. ne treba smatrati kao obećanje ili obavezu da će naručeni vagon biti za određeni dan i dostavljen. Davanjem te izjave važnost narudžbine se produžava sve dok železnica ne dostavi vagon. Vagoni se naručuju na utovarnoj železničkoj stanici u službenom radnom vremenu na posebnom železničkom obrascu Kol-23 »Kolska narudžbenica«. potrebno je da prethodno sa železničkom stanicom ugovori pojedinosti o vremenu i načinu dovoza. Železnice raspolažu mnoštvom tipova i vrsti vagona. usmeno). ispod kojeg treba staviti potpis. funkcija izvoza treba da na železničkoj stanici pravovremeno naruči potreban broj vagona. Kolska narudžbenica je železnički prodajni obrazac i može se kupiti na svakoj železničkoj stanici. taj posao radi npr. osim ako nije sa tom stanicom ugovorio drugi način naručivanja (telefonski. te da li se radi o običnom ili specijalnom vagonu. Visina pristojbi. Čim radnici špedicije znaju više o karakteristikama pojedinih tipova vagona. Inače. Obrazac ima dva dela koja su razdeljena perforiranom crtom. Propisi o naručivanju i dostavi vagona vrlo su važni za špeditera i radnici špedicije ih moraju poznavati. onda funkcija izvoza treba pravovremeno dati funkciji transporta potreban nalog za narudžbu vagona za određeni dan i za eventualnu dopremu izvozne robe na železničku stanicu. odnosno špediter. obzirom na unutrašnju organizaciju poduzeća. funkcija transporta u preduzeću. Ako je pošiljaocu potreban vagon za utovar komadne robe koju je dužan sam utovariti. Takvim predmetima smatraju se oni koji se zbog svojih dimenzija ne mogu utovariti kroz bočna vrata zatvorenog vagona normalnog koloseka širine 1. Sastoji se iz narudžbenice koja ostaje železnici i potvrde na kojoj železnička stanica potvrđuje naručiocu prijem narudžbine. po komadu i predmete specifičnih veličina.8. kao i pošiljke živih životinja i sl. prema kojima špediteri treba da znaju i olakšice i izvesne prioritete pri dostavi vagona. Otprema robe železničkim transportom Ako robu treba otpremiti u inostranstvo železnicom kao vagonsku pošiljku. pri čemu se često praktikuje da špediter obavi utovar direktno u vagon koji mu železnička stanica stavi na raspolaganje. Zato je korisno da vezu sa železnicom održavaju radnici špedicije koji su proveli izvesno vreme na radu na železnici i koji su upoznati sa specifičnostima njenog poslovanja. 97 . Narudžbina vredi samo za onaj dan za koji je vagon naručen. komadne pošiljke teže od 500 kg. kao i slučajevi kad se pristojba ne zaračunava. smatra se da je od narudžbine odustao. Ako železnica ne dostavi vagon tog dana najkasnije do 16 sati. Ako naručilac otkaže naručeni vagon.2. podnese železničkoj stanici pismeni zahtev (ne na Kol-23). pošiljalac tovari sve vagonske pošiljke. međutim. Prema postojećim propisima naših železnica. potrebno je da. dužan je naručiti odgovarajući vagon za određeni dan za robu koju sam tovari. navedeni su u železničkoj tarifi (RT-6). Tu potvrdu.

Radi pojednostavljenja procedure oko zaključenja ugovora. Brodski prostor se takođe može osigurati i zakupljivanjem. ali ne i Time Charter u savremenom značenju tog pojma. ili pomorsko-prevozničkog ugovora (Bill of Lading Contract). tj. lučkom špediteru. U britanskom pravu ovaj ugovor se javlja u dve varijante: kao Demise Charter (Charter by Demise) i kao Bareboat Charter. jednog brodskog skladišta). koriste se tipizirani ugovorni formulari. angažovanjem srazmernog dela broda (npr. naime. podere) na pola. mesto i vreme preuzimanja broda. papir podeljen na dva dela. koji naše pravo svrstava u posebnu kategoriju ugovora o iskorišćavanju pomorskih brodova.1. prema tome. Kod nas te poslove obavljaju obično lučki špediteri i pomorske agencije. Brodarski ugovori. podvrsta Demise Chartera za slučaj kada se brod daje u zakup neopremljen i bez posade. Obično se precizira područje u kojem će brod ploviti. Danas se. on može dužnost krcatelja poveriti npr. pa je stoga u našoj terminologiji ovaj ugovor poznat kao zakup »golog« broda. Brod se. što je karakteristično za linijsku plovidbu. a to može biti pomorski agent ili špediter. I jedan i drugi ugovor mogu se zaključiti za prevoz stvari angažovanjem celog broda. a kao podloga kod ovog ugovora. sa standardnim listovima prevoza.8. u praksi postoje tipizirani formulari charter ugovora (tzv. Naručilac može biti ujedno i krcatelj. u stvari. 1/3 broda) ili angažovanjem samo određenog brodskog prostora (npr. poznati 98 . U srednjem veku je bio običaj da se napiše ugovor. pa se potom taj ugovor prereže (pocepa. Otprema pomorskim transportom Potreban brodski prostor može se osigurati zaključivanjem odgovarajućeg brodarskog ugovora (Charter). naravno. pri čemu se vozarina po pravilu plaća unapred. kao i kod ugovora na putovanje. ali u slučaju kada se celokupan teret ne može prevesti samo jednim obrtom – putovanjem na ugovorenoj relaciji. specijalizovane za te poslove. Vlasnik robe može posao oko čartriranja brodskog prostora poveriti specijalisti za te poslove. može se sklopiti brodarski ugovor na više putovanja (Consecutive Voyage Charter). odnosno zaključivanjem odgovarajućeg ugovora o zakupu broda (Demise Charter. Ugovor o zakupu broda je u širem smislu takođe ugovor na vreme.2. no raniji izraz je ostao i danas u upotrebi. Kod brodarskog ugovora zaključenog na vreme. može dati u zakup potpuno opremljen i zajedno sa brodskom posadom. Naručilac prevoza može istovremeno biti i vlasnik robe. Naziv ovog dokumenta potiče od italijanskog izraza »charta partita«. — brodarski ugovor za putovanje (Voyage Charter) i — brodarski ugovor na vreme (Time Charter). Charter Party. saglasno našem Zakonu o pomorskoj i unutrašnjoj plovidbi. Brodarski ugovor za putovanje najčešće se primenjuje u slobodnoj plovidbi jer je to tipičan prevozni ugovor usmeren na regulisanje prevoznog procesa — ugovorenog putovanja.tzv. obuhvataju dve vrste ugovora. Charter Party. Bareboat Charter). Pri zaključivanju brodarskog ugovora stranke pri ugovaranju su brodar i naručilac prevoza (unajmitelj). pri čemu je svaki učesnik u ugovoru zadržao po jednu njegovu polovinu. no to ne mora biti. s tim što se brodarski ugovor na vreme u praksi najčešće zaključuje za ceo brod. dok ga britansko pravo ubraja u charter (brodarske) ugovore. nije sam ugovor nego oblik pismene isprave o tom ugovoru. no ako nije mogućnosti da vrši tehnički nadzor nad ukrcajem ili to ne želi. mada se u praksi ta dva pojma često pogrešno identifikuju. ne radi tako. Bareboat Charter je. Naručilac preuzima na sebe troškove održavanja broda za vreme trajanja ugovora i troškove pogonskog goriva. Kod sve tri pomenute vrste ugovora u praksi se redovno ispostavlja pismeni dokument sa sadržajem ugovora . brod se čartrira zajedno sa posadom na određeno vreme. što je karakteristično za slobodnu plovidbu. Njegov klasičan primer je brodarski ugovor za jedno putovanje. ili neopremljen i bez posade. Charter Party Forms).

Isto vredi i za ostale naše avio-prevoznike. a naručilac obavezu plaćanja vozarine. pa linijski brodar može i bez pristanka naručioca da zameni ugovoreni brod drugim brodom. Tek u krajnjem slučaju može se prevoz poveriti i nekom stranom prevozniku.2. te prava i obaveze obeju strana. ista se predaje u magacin odnosnog rečnog brodarstva. bilo putem njegovog agenta. odnosno brodskog prostora. treba napomenuti da udruženja brodara (linijske konferencije) izdaju čiste primerke adhezionih ugovora (ugovora o pristupu). Ako on takva vozila nema. a ugovora o zakupu broda Barecon B. Ukoliko se radi o većim količinama robe. ovaj će prvenstveno koristiti sopstvena drumska vozila za taj prevoz.3. dok kod brodarskog ugovora teretnica ne mora uvek da se izda (iako se u praksi i tamo redovno izdaje). Prilikom zaključenja pomorsko-prevozničkog ugovora sastavlja se zaključnica (Cargo Booking Note). potrebno je sklopiti odgovarajući aranžman sa rečnim brodarom bilo direktno. prevoz će poveriti nekom domaćem autotransportnom preduzeću. u kom slučaju pravo izbora vozara pripada kupcu. nije bitan element ugovora kao kod brodarskog ugovora u slobodnoj plovidbi. Ako je izvoznik svoje pravo izbora vozara prepustio špediteru. Najpoznatiji tip standardnog brodarskog ugovora na putovanje je Gencon. osim u slučaju ako je roba prodata franko skladište prodavca.po svojim skraćenim imenima (Code Names). dakle. pogotovo ako se radi o korišćenju vozila u povratku i ako je to inače dozvoljeno. naravno ako takvim raspolaže. već se jednostavno traži prevoz određene količine stvari (po pravilu komadnog tereta). Otprema ostalim prevoznim sredstvima Od ostalih prevoznih sredstava može doći u obzir prevoz avionom. Manje avionske pošiljke predaju se JAT-u redovno bez prethodnog obaveštavanja i iste se otpremaju redovnim linijama. kao najvažnijem dokumentu koji se izdaje povodom prevoza stvari morem. prvenstveno takvom sa kojim ima sklopljen ugovor o poslovnoj saradnji. što kod brodarskog ugovora nije moguće. pri čemu nije potrebna nikakva predbeležba ukoliko je poznato da odnosno rečno brodarstvo prima takve pošiljke na željenoj relaciji. U ugovoru se tada određuju uslovi prevoza. Kad je reč o linijskom prevozu. nazive ukrcajne i odredišne luke. čiji sadržaj obuhvata samo najbitnije pojedinosti o prevoznom poslu: imena stranaka. Posredstvom naših avio-prevoznika takve se pošiljke 99 . Otprema drumskim transportom Roba se može otpremiti u inostranstvo i sredstvima drumskog transporta. kod kojih nema pregovaranja čak ni o pojedinim klauzulama ugovora. Svi ostali uslovi sadržani su u teretnici (Bill of Lading). »Dead freight«). Otprema robe rečnim transportom Otprema robe rečnim prevozom može se realizovati kao komadna ili kao šleparska isporuka. kod pomorskoprevozničkog ugovora ona se ispostavlja u svim slučajevima. 8.2.2.4. 8. Ali. brodarskog ugovora na vreme Baltime.2. Ugovor se zaključuje na principu »uzmi ili ostavi« (take-itor-leave-it) i njegovim potpisivanjem brodar preuzima obavezu prevoza robe u određenom linijskom brodu. vrstu i količinu tereta i visinu vozarine. U linijskoj plovidbi pomorski prevoz se obavlja na bazi pomorsko-prevozničkog ugovora. Radi efikasnosti i ekspeditivnosti po pravilu će se koristiti uvek vozila pod režimom TIR. 8. engl. Ako se neka roba želi otpremiti rečnim transportnim sredstvima komadno. pa i u slučaju da odustane od prevoza (tzv. »mrtva« vozarina ili vozarina »prazno za puno«. do čijeg zaključenja dolazi kada ne postoji potreba za ugovaranjem broda. pri čemu izvoznik (ili u njegovo ime špediter) može birati drumskog prevoznika po želji. Ovde brodski prostor.

100 . a ostale rubrike (na podlozi svetlo -crvene boje) popunjava železnica (v. a u vazdušnom samo u slučaju ako je ujedno i robni agent tog avio-prevoznika. duplikat tovarnog lista i kopija. ispravno naznačenje vrste robe i potrebne klauzule. Između pojedinih listova umetnut je prilikom izrade indigo-papir. rečnom i poštanskom transportu. tj. pod 2 ako želi oročen prevoz. potpisan od pošiljaoca s jedne strane. najpovoljnije tarife. Ispostavljanje prevoznih isprava Ispostavljanje prevoznih isprava spada takođe u zadatak funkcije izvoza ukoliko se radi o granama transporta kod kojih prevoznu ispravu ispostavlja (popunjava) pošiljalac. U unutrašnjem železničkom transportu postoji samo jedan obrazac tovarnog lista oznake K501. odnosno u njegovo ime špediter. a u protivnom precrtava kvadratić pod l (kolska). prilog 7). od tarifne službe. takva uverenja često prouzrokuju kasnije neugodne posledice. isti se unajmljuje od odgovarajuće vazduhoplovne kompanije (naše ili strane) za konkretni prevoz. Inače. Treba imati na umu da tovarni list.0. tj. referent funkcije izvoza treba da dobije uputstva od specijaliste za te poslove. Često puta i sasvim mala greška ili nepreciznost može prouzročiti krupne posledice npr. u pogledu visine zaračunate vozarine. pa eventualno i način prevoženja. da tarifska funkcija treba da naznači najpovoljniji prevozni put. Iako mnogi smatraju da to nije neko posebno umeće. 8. da referent u izvoznoj referadi odmah nakon pozicioniranja ustupa pozicionu mapu tarifskoj funkciji sa zahtevom za instradiranje. uputstva se daju obično na posebnom formularu koji štampaju špedicije za svoje potrebe. što se tiče načina prevoza. prevozno sredstvo. ispostavlja prevozne isprave u železničkom. Da bi se prevozne isprave mogle ispravno ispostaviti. Način popunjavanja U špedicijama se najčešće dolazi u situaciju da se trebaju popuniti tovarni listovi za prevoz železnicom. dok su odgovarajuća uputstva za popunjavanje tovarnih listova za međunarodni saobraćaj data takođe u posebnom Uputstvu koje je kao prilog 2 odštampano u PIM-u. te železnice s druge strane i overen pečatom otpreme stanice predstavlja dokaz o sklopljenom ugovoru o prevozu iz kojega proizlaze obostrane obaveze i prava. Ako pak predstoji otprema veće količine robe. koji se upotrebljava i za kolske (vagonske) i za komadne (denčane) pošiljke i za sva tri moguća načina prevoza . Tovarni list se sastoji od 5 listova: tovarni list. instradiranje će se uglavnom svesti na tarifsko naznačenje vrste robe. Kod otpreme poštanskih paketa dovoljno je jednostavno udovoljiti poštanskim propisima u pogledu pakovanja i težine paketa i predati paket pošti radi daljnje otpreme. a ako je posebno dogovorio sa železnicom uslove prevoza onda precrtava kvadratić pod 3.mogu otpremati i linijama drugih kompanija za odredišta do kojih naši avioprevoznici nemaju liniju. pošiljalac ga određuje precrtavanjem kvadratića l ukoliko se opredelio za redovan prevoz. To znači. Uslovi prevoza utvrđuju se ugovorom. oročen (2) i dogovoren (3). određivanje mesta carinjenja i na prilaganje eventualne dokumentacije. investcionih dobara ili opreme za što je potreban kompletan avion. sve što je važno za optimalni prevoz. uputstva o popunjavanju tovarnih listova za unutrašnji saobraćaj data su u posebnom Uputstvu koje je kao prilog IV objavljeno u Spt 31. Ako pri predaji pošiljke pošiljalac ne zahteva isključivu upotrebu kola (vagona). Nakon instradiranja tarifna funkcija vraća pozicionu mapu funkciji izvoza. Pošiljalac. tovarna karta.redovan (1). Inače. 8.3. Rubrike tovarnog lista bele boje i uokvirene debelom crtom crne boje popunjava pošiljalac. u dispoziciji propisao prevozni put. Ukoliko je nalogodavac npr.3. precrtava unakrsnim dijagonalama kvadratić pod 2 (denčana). To se radi tako. izveštaj o prispeću.

stvari na JZ (162). U unutrašnjem transportu podaci se ispisuju na srpskom jeziku (latinicom ili ćirilicom). a u međunarodnom transportu treba dodati još i prevod na francuskom.SSSR popunjava železnica. Rubrike sadrže podatke o količini. — obrazac K-504 — Tovarni list (CIM) za redovan prevoz (sporovoz). popis priloženih isprava itd. U unutrašnjem transportu to će biti »Prijemni list« (obrazac P-10) i to samo ako se radi o pojedinačnim otpremama. U rečnom transportu prevoz se obavlja na osnovu tovarnog lista. prilog 7). pri čemu se može umetnuti još i obrazac »Otpremnica« koju na osnovu odobrenja Zajednice JZ u TTV broj 20/1966. a posebno za međunarodni saobraćaj. Formular se sastoji iz 4 lista: matica. francuskom. mogu iste naručiti i direktno iz železničke štamparije u Subotici. koja je određena za upisivanje raznih propisanih i dopuštenih izjava. Taj formular ne sme biti bele boje. ako se predaje 5 ili više paketa odjednom. — obrazac K-511 — Tovarni list (SMGS) za ubrzani prevoz (brzovoz) za sao braćaj sa SSSR. po želji i s odštampanim odgovarajućim podacima (adresa primaoca. Spisak takvih izjava na našem. nemačkom i italijanskom jeziku objavljen je kao prilog I u Uputstvu o manipulaciji pri prevozu pošiljaka . Pojedini špediteri kojima trebaju veće količine tovarnih listova. vrsta robe. Osim uputa iz priloga 2 PIM-a. Kao potvrdu o predaji robe na prevoz pošiljalac dobiva duplikat tovarnog lista (priznanicu). Kod COTIF-tovarnih listova pošiljalac popunjava delove koji se nalaze levo od debele linije zelene boje. Upotreba ćirilice u međunarodnom prometu nije dozvoljena. odnosno napomene za primaoca ili agenta u odredištu. slično kao i u železničkom transportu. kopija i prepis kopije tovarnog lista. Pošiljalac popunjava rubrike koje nisu debelo uokvirene. Ovaj način prevoženja upotrebljava se kod naročito hitne (ekspresne) robe. »prijemni list« se ne popunjava 101 . priznanica. za popunjavanje važe i odredbe člana 12 CIM. popratnica — izveštaj o prispeću i izdatnica. već služi samo za interne potrebe špedicije (v. a ostale delove pošiljalac. tovarna karta. Jedna od najvažnijih rubrika u tovarnpm listu jeste rubrika »Izjave«. Izborom obrasca brzovoznog ili sporovoznog tovarnog lista pošiljalac određuje način prevoženja.). Kopije nemaju značaj tovarnog lista. a popunjava ih pošiljalac (špediter) prema postojećim rubrikama. nemačkom ili italijanskom jeziku. Debelo uokvirene delove tovarnih listova za transport SFRJ. Najuobičajeniji je način popunjavanja tovarnih listova kopiranjem pomoću karbon-papira na pisaćoj mašini. te podatke o službenom vaganju i brojanju. a takva roba se predaje na prevoz na osnovu ekspresnog lista koji se kupuje na železničkim stanicama. težim i načinu pakovanja robe. naziv brodara. Međutim. mesto otpreme i odredišta. a ostale železnica. a uputstva za popunjavanje otštampana su na poleđini poslednjeg lista formulara.U međunarodnom železničkom transportu postoje četiri vrste tovarnih listova i to: — obrazac K-503 — Tovarni list (CIM) za ubrzani prevoz (brzovoz). koje moraju nositi oznaku »Kopija«. Tovarne listove štampaju pojedina preduzeća rečnog transporta na osnovu standardno usvojenih obrazaca. a prema zahtevu se mogu dobiti i kopije tovarnog lista. Za otpremu paketa putem pošte prevoznu ispravu popunjava pošiljalac. odnosno duplikata. posebno za unutrašnja. niti taj formular ima važnost duplikata tovarnog lista. Osim tovarnih listova postoji u železničkom transportu mogućnost otpreme i na osnovu ekspresnog lista. no železnička stanica na njega ne stavlja pečat. štampaju špedicije za svoje potrebe. određene klauzule i sl. Mogu biti upisane i razne izjave. duplikat tovarnog lista. ima rubrike kao i međunarodni tovarni list. izveštaj o prispeću. — obrazac K-512 — Tovarni list (SMGS) za redovan prevoz (sporovoz) za saobraćaj sa SSSR. Tovarni listovi mogu se kupiti na svakoj železničkoj stanici. adresu pošiljaoca i primaoca. pošiljaoca. Tovarni list se sastoji iz 6 listova: tovarni list. a između pojedinih listova je već prilikom izrade umetnut indigo-papir.

Ovo je potrebno radi eventualnog praćenja pošiljke i drugih radnji (carinjenje. aviziranje inostranog kupca i domaćeg izvoznika i sl. tj. U momentu kada brodar krcatelju izda teretnicu. a pošiljku otprema proizvođač iz Virovitice železnicom. Za unutrašnji transport autotransportna preduzeća štampaju tovarne listove svako za svoje 102 . izdaje krcatelju oficirsku potvrdu. krcatelj je dužan da mu vrati oficirsku potvrdu.3. pa on odgovara i za sve posledice koje bi mogle nastati zbog pogrešnih ili nedovoljnih podataka. i — oficirske potvrde (Mate's Receipt). U slučaju da je špediter istovremeno i agent odnosnog avio-prevoznika. jer teretnica kao hartija od vrednosti koja reprezentuje dotičnu robu. koja će mu omogućiti eventualno daljnje disponiranje teretom. osiguranje. mora dati sve potrebne podatke. posredstvom teretnice roba koja plovi može biti prodata i više puta. Izvoznik npr. U takvom će slučaju izvozna funkcija pravovremeno dostaviti popunjene tovarne listove proizvođaču (pošiljaocu) sa svim potrebnim prilozima i uputstvima za urednu predaju robe železnici i dati mu uputstva da odmah po predaji na prevoz obavesti špeditera o otpremi. izjava sa podacima o teretu koju daje krcatelj. Naravno da mu pošiljalac. odnosno zapovednik broda ili pomorski agent brodara. može biti u Zagrebu. a nalog za ukrcaj odlaže (arhivira) u svoju dokumentaciju. onda on sam ispunjava avionske tovarne listove za prevoz robe u ime dotičnog avioprevoznika. 8. prilog 7) ispostavlja brodar. Isprave koje ispostavlja prevoznik U vazdušnom transportu prevoz se obavlja na osnovu avionskog tovarnog lista koji svako vazduhoplovno preduzeće štampa na osnovu standardno usvojenih i propisanih obrazaca. a štampa ga Privredna komora za potrebe naših autoprevoznika. pošiljalac popunjava umesto »Prijemnog lista« (P-10) »prijemnu knjigu« (obrazac P3). datum.). U pomorskom transportu teretnicu (Bill of Lading . — naloga za ukrcaj (Shipping Order). kojom potvrđuje da je roba ukrcana na brod. težina i sl.v. Tovarni listovi se štampaju u više primjeraka (prema želji i potrebi) a imaju osobine slične železničkom tovarnom listu. Za vrednosni paket popunjava se »Prijemni list sa sprovodnicom« (obrazac P-11). Na osnovu ove potvrde krcatelj zahteva od brodara izdavanje teretnice. Ako se predaje 5 ili više paketa. Dispozicija ukrcaja je.). u našem slučaju špediter. Čest je slučaj da se otprema vrši iz nekog mesta u unutrašnjosti gde špediter nema svoje ispostave. ustvari. Na osnovu ovog naloga zapovednik prima i ukrcava teret na brod. uz navod otpremnih podataka (broj vagona. ili prvi oficir palube. U međunarodnom transportu otprema paketa vrši se na osnovu »Sprovodnice« (obrazac CP-2) i »Prijemnog lista« (obrazac P-10). tj. Izdavanju teretnice obično prethodi sastavljanje odgovarajućeg dokumenta (prilog 7) u vidu triptiha. U drumskom transportu tovarni list ispunjava prevoznik i to kako u unutrašnjem tako i u međunarodnom transportu.1. a mogu se kupiti na svakoj pošti. kojim se zapovedniku nalaže da preuzme i ukrca opisani teret. formulara sastavljenog od: — dispozicije ukrcaja (Shipper's Note). Tovarni list popunjava u praksi robna služba avio prevoznika na osnovu podataka koje joj daje pošiljalac. Ovu izjavu overava pomorski agent brodara i na osnovu nje izdaje zapovedniku broda nalog za ukrcaj. može biti stavljena u promet. Obrasci se popunjavaju prema postojećim rubrikama. na osnovu podataka koje mu u pismenoj formi dostavlja krcatelj (u našem slučaju špediter) istovremeno sa predajom robe na brod. Tovarni list za međunarodni transport je unificiran prema obrascu propisanom Međunarodnom drumskom konvencijom (CMR). Pravilo je da se teretnica izdaje nakon završetka ukrcaja tereta na brod.već pošiljalac upisuje pakete u »Prijemnu knjigu«. kako bi se izbegle špekulacije da se na osnovu jedne iste oficirske potvrde zahteva izdavanje više teretnica. Po završenom ukrcaju zapovednik. registrovanih za prevoz u međunarodnom drumskom transportu.

od vrste prevoznog sredstva. uz tovarni list u železničkom transportu. kako za otpremnu. uz tovarni list treba priložiti odgovarajući broj formulara »Međunarodna carinska prijava« (TIF).) koje izdaju nadležne privredne komore. Broj prijava za pojedinu zemlju određen je Reglementacijama međunarodnog saobraćaja (RS). To je železnički obrazac sa oznakom K-401. Obrasce frankaturnog računa štampa železnica i njegove se rubrike poklapaju sa rubrikama CIM-tovarnih listova (prilog 7) a železničke stanice ih na zahtev mogu ustupiti špediterima i ovi ih mogu. a broj tih obrazaca za pojedinu zemlju propisan je Međunarodnom paketskom tarifom. Ako to pojedine zemlje zahtevaju. jer joj je to stavljeno u zadatak komitentovom dispozicijom. 8. sanitetske. Referada u funkciji izvoza treba da poznaje propise pojedinih zemalja u koje i kroz koje se izvozi naša roba. tako i za tranzitnu i uputnu zemlju. Ostale isprave koje se prilažu uz otpremna dokumenta Gotovo redovno. te će prilikom davanja instradacije dati o tome potrebna uputstva izvoznoj funkciji. ali prema uzorku usvojenom od strane republičkih udruženja drumskog transporta (prilog 7). u slučaju potrebe.4. o kvaliteti i sl. odnosno špediter. moraju se priložiti i razne druge isprave. Taj obrazac se može obezbediti na svakoj pošti. Tako npr. gde se roba nalazi te da li je za utovar potrebna mehanizacija i kakva. Za izvršenje određenih radnji u carinskom i drugom postupku pojedinih zemalja pošiljalac je dužan da pribavi propisane isprave. Sva dokumenta koje se prilažu uz prevoznu ispravu moraju se upisati u rubriku »Prilozi«. koji se može nabaviti na svakoj železničkoj stanici. Naime. Nadalje se npr. Ako se roba ocarini u unutrašnjosti. u slučaju ako otpremna železnička stanica nije u stanju da izračuna prevozne troškove koje je na sebe preuzeo pošiljalac. U svakom slučaju funkcija izvoza treba da se o tome stara. Tu se misli na razna uverenja i svedočanstva (npr. Sve zavisi od transportnih osobina robe.potrebe. onda je do izlazne carinarnice prati primerak JCI ili popratnice. u železničkom transportu kod izvoza robe. te isprave se takođe prilažu uz odgovarajuću prevoznu dokumentaciju. gotovo redovno. 8. Pošiljalac.3. o poreklu. a konačni obračun prevoznih troškova (koje otpremna železnička stanica nije mogla odmah obračunati) vrši se na frankaturnom računu koji se prilaže uz tovarni list i prati pošiljku. veterinarske i druge institucije. Utovar/ukrcaj robe Utovar robe u prevozno sredstvo mogu izvršiti komitent ili špediter sa svojim radnicima. vozar je prilikom preuzimanja carinske robe u unutrašnjosti preuzeo i obvezu da će robu predati izlaznoj carinarnici. Osim isprava koje se zahtevaju u pojedinim državama. 103 . U tom slučaju pošiljalac (špediter) polaže na otpremnoj železničkoj stanici depozit u visini približnih prevoznih troškova. U međunarodnom poštanskom saobraćaju potrebno je uz »Sprovodnicu« i »Prijemni list« priložiti određeni broj »Carinskih deklaracija« (poštanski obrazac CP-3). pa na priloženoj JCI ili popratnici izlazna carinarnica potvrđuje izlaz robe iz zemlje i te isprave vraća carinarnici koja ih je ispostavila. Obično o tome vodi evidenciju i tarifna funkcija. prilaže frankaturni račun. a otisak formulara dat je u prilogu 7. Podaci o tome nalaze se i u Prilogu 6 PIM. a taj posao se može poveriti i specijalizovanom uslužnom preduzeću. te koji se dokumenti i u kojem broju traže u pojedinim slučajevima.2. uz prevozne isprave karakteristične za međunarodni transport. popuniti prilikom ispisivanja tovarnog lista za konkretnu pošiljku. popunjava rubrike koje nisu debelo uokvirene. pošiljalac može uz prevoznu ispravu priložiti i druge isprave koje se odnose na pošiljku i za koje on smatra da je potrebno da ih priloži.

Plaćanje premije vrši se periodično za protekli period u skladu sa propisima o plaćanju u privredi za sve osigurane transporte. Kao što je već navedeno prilikom obrade uvoza. Definitivnu ponudu za osiguranje funkcija izvoza dostavlja osiguravatelju na posebnom formularu (polisa) čim budu poznati svi potrebni podaci o odnosnoj pošiljci. Kod izvoznih pošiljaka ređe dolazi u obzir upis u knjigu pokrića nego što je to slučaj kod uvoza. Osiguranje Prema članu 36. vagonu. Nalogodavac može dati i opšti nalog za osiguranje svih njegovih pošiljaka. Ukoliko komitentov nalog za osiguranje ne sadrži posebne rizike od kojih bi špediter trebalo da osigura pošiljku. Ti ugovori predviđaju da su sve pošiljke tog špeditera pokrivene osiguranjem. budući da su u najvećem broju slučajeva poznati svi podaci o pošiljci. tada će izvozna funkcija uvek njoj davati naloge za utovar a ta funkcija će se pobrinuti da sopstvenim kapacitetima ili angažovanjem odgovarajućih logističkih preduzeća realizuje utovar robe. iznos osiguranja. onda je najbolje da izvoznik dostavi špediteru uz dispoziciju i prepis onih odredaba akreditiva koje se odnose na transportno osiguranje. Ako se radi o robi koja je ocarinjena ili će se cariniti u odnosnom prevoznom sredstvu (konteneru. takva ponuda služi istovremeno i kao polisa. Podaci se unose kopiranjem. u ovom slučaju. kod izvoznih osiguranja osiguravatelj često treba da izda polisu na engleskom jeziku radi osiguranja u korist stranog uvoznika. a jedan primerak iz knjige dnevno se dostavlja osiguravatelju. štetne posledice koje bi mogle iz toga proizaći padaju na njegov teret. Umesto knjige pokrića privremeno pokriće se može ugovoriti i dostavom privremene prijave za osiguranje. tj. tada se utovar vrši u prisustvu i pod nadzorom carinskog organa. Takav nalog izvoznik daje u dispoziciji. ako je u komitentovoj dispoziciji ili opštim nalogom dat nalog za osiguranje. »privremenim pokrićem«.5. špediter vrši osiguranje samo po izričitom zahtevu komitenta i to za svaku pojedinačnu otpremu. špediter je dužan da osigura dotičnu robu samo protiv uobičajenih transportnih rizika. U tom slučaju je izvozna funkcija obavezna da obezbedi pravovremen izlazak carinskog organa na mesto utovara i da mu omogući nesmetan rad. Ako komitent nije dao nalog za osiguranje. 104 . špediter je ipak dužan da upozori komitenta na takve posledice i preporučiti mu da pošiljku osigura od odgovarajućih rizika. ukoliko smatra da je to u njegovom interesu. Opštih uslova. špediterska preduzeća imaju sa osiguravateljima sklopljene posebne ugovore. odnosno saglasno sklopljenom ugovoru između špeditera i osiguravatelja. upisivanjem poznatih podataka iz dispozicije u knjigu pokrića. Međutim. Pritom treba voditi permanentni nadzor nad realizacijom utovara pošto za sve eventualne štete komitent tereti špeditera. u manjim filijalama) onda će za taj posao ili angažovati sezonske radnike ili će utovar poveriti specijalizovanoj uslužnoj organizaciji. Međutim. To se obično radi kod istovrsnih pošiljaka koje se otpremaju u dužem periodu. kao i protiv kojih rizika treba izvršiti osiguranje.Ako špeditersko preduzeće ima organizovanu sopstvenu transportnu funkciju. kamionu). Ako osiguranje treba sprovesti prema uslovima iz akreditiva. a u takvom slučaju špediter osigurava sve pošiljke tog komitenta sve dok ovaj takav svoj nalog ne opozove. Ako pak špediter nema organizovanu sopstvenu transportnu funkciju (npr. naravno nakon što osiguravatelj izvrši na njoj obračun premije i potpiše je. To se postiže tzv. obavlja izvozna funkcija odnosno posebna funkcija osiguranja ako takva postoji u špediterskom preduzeću. Osiguravatelj svakodnevno predaje špediteru prihvaćene polise uz zaduženje premije. 8. uz navod relacije na kojoj treba robu osigurati. Osiguranje u špediciji. Formular ponudepolise je sastavljen tako da u slučaju kada nije potrebno posebno izdavati polisu na engleskom jeziku.

izvršiti propisane radnje takođe u roku od dva sata. računajući od trenutka završenog utovara ako se izvozna pošiljka carini u otpravnoj železničkoj stanici. Što se tiče isprava potrebnih za carinjenje. ako otpremu vrši dobavljač iz nekog drugog mjesta i sl. a za netačno prijavljivanje robe predviđene su i odgovarajuće kazne. Nadležna carinska uprava može. što zavisi od opredeljenja izvoznika. carinskom magacinu i stovarištu. jer svaka greška može povući za sobom vraćanje dotične deklaracije od strane carinskog organa. JCI podnosi spoljnotrgovinsko preduzeće koje izvozi robu (izvoznik). kao i podacima o drugim ispravama. obavlja posle zaključenja ugovora o prevozu u otpravnom mestu. Prilikom određivanja mesta carinjenja. koje se prilažu uz dotičnu JCI (tovarni list. kamionu. međutim. slično kao što je navedeno kod uvoza.. fakturu. po pravilu. u železničkom vagonu. . JCI treba popuniti tačno i savesno. računajući od trenutka prijema potrebne dokumentacije. Inače.). Carinski organ dužan je. prijavu o zaključenom poslu izvoznik treba da dostavi zajedno sa dispozicijom. već prema opredeljenju carinarnice.podnošenja JCI (sa prilozima). koje špediter popunjava na osnovu podataka iz prevozne isprave i izvoznikovih uputa. Carinski organ. naime. Tako npr. naravno da funkcije izvoza u špediterskim preduzećima moraju o tome voditi računa. Carinjenje Prema odredbama Carinskog zakona. Carinjenje se. Ako on to iz bilo kojih razloga nije uradio. a neke i sam da ispostavi. prema kojima se u pojedinim carinarnicama neće moći cariniti izvesna roba. pak. domaća roba se ne može izvesti u inostranstvo pre nego se obave propisane carinske radnje. Prijavu o zaključenom poslu sastavlja izvoznik nakon sklopljenog ugovora sa inostranim kupcem na posebnom formularu Zavoda za statistiku i ona mora biti overena od nadležne banke. prijava o izvozu robe itd.8. izvozno carinjenje se sastoji iz: . Za dostavu potrebne dokumentacije i za carinjenje robe u železničkom vagonu određeni su kratki rokovi. Roba se može izvozno ocariniti na nekoj carinarnici u unutrašnjosti ili na pograničnoj carinarnici. Za slučaj prekoračenja ovih rokova krivac je obavezan platiti kolsku dangubninu.pregleda robe i . prijavu o zaključenom poslu i druge isprave.). u kojem slučaju izvoznik obično snabdeva špeditera praznim formularima svojih faktura. špediter se mora pobrinuti da ih pravovremeno pribavi od izvoznika. ako se izvozna pošiljka carini u usputnoj stanici. odnosno koje ima pismeno ovlaštenje ili dispoziciju izvoznika. funkcija izvoza će ga prilikom ispostavljanja potvrde o prijemu dispozicije upozoriti da prijavu. Fakturu ispostavlja u propisanom broju primeraka izvoznik i dostavlja je špediteru obično zajedno sa dispozicijom i prijavom o zaključenom poslu. npr. zbog čega se podaci u deklaraciji moraju u potpunosti slagati sa stvarnim stanjem robe. ili u skladištu prevoznika. Roba se može izvozno ocariniti u prevoznom sredstvu (npr. Kad carinarnica primi JCI. Izvozno carinjenje obavlja se na osnovu jedinstvene carinske isprave (JCI). vrsti i vrednosti robe koja se upućuje u inostranstvo. kao i ostalu potrebnu dokumentaciju. ona utvrđuje: — da li je deklaracija uredno i pravilno popunjena. na osnovu JCI proverava da li se stvarno radi o navedenoj količini.6. odnosno od trenutka obaveštavanja o dolasku. 105 . Ponekad ipak to neće biti moguće.proračuna i naplate carinskih taksa. naknadno dostavi i pritom upozoriti na posledice ako pomenuti dokumenti ne budu pravovremeno na raspolaganju. Uz JCI treba priložiti prevoznu ispravu. faktura. konteneru i sl. uvesti ograničenja. u nekom usputnom mestu ili na pograničnoj carinarnici. U praksi to redovno radi špediter. Pošiljalac (špediter) je dužan podneti potrebnu dokumentaciju u roku od dva sata. odnosno od trenutka kada je carinski organ obavešten da je pošiljka pripremljena za carinjenje.

7. Ako nastale smetnje može sam otkloniti i otkloni ih na način za koji smatra da je najpovoljniji za komitenta. Pregled se vrši radi proveravanja da li podaci u JCI odgovaraju stvarnom stanju robe. Ukoliko se pojave neke smetnje u sprovođenju izvoznikovog naloga. kao i na ostale isprave koje se upotrebljavaju u carinskom postupku. Funkcija izvoza špediterskog preduzeća obaveštava komitenta o završenoj operativnoj fazi rada na transportu. tj. uz navod svih otpremnih podataka koji su potrebni za nesmetan prijem. Ako takav posebni nalog i ne bi postojao. Aviziranje otpreme Dobri poslovni običaji zahtevaju da špediter obaveštava svog nalogodavca-komitenta o pojedinim fazama realizacije dispozicije. inostranih špeditera u pojedinim zemljama. Isto tako je dužnost špeditera da o otpremi izvozne pošiljke obavesti i primaoca. kao i u slučaju ako se pošiljka izručuje uz naplatu određenog iznosa (pouzeće). Običaji (uzanse) u međunarodnoj trgovini zahtevaju da kupac bude uredno obaveštavan o otpremi robe. te će se u vezi sa tim izabrati i način obaveštavanja. 8. te pristupa pregledu robe kome mora prisustvovati i podnosilac JCI... već vozar ispostavlja prijavu za izvoz robe i predaje je carinarnici na overu.. itd. Kao dokaz da je roba izvozno ocarinjena služi žig carinarnice: »Ocarinjeno po JCI broj . funkcija izvoza je dužna da o otpremi robe u inostranstvo obavesti inostranog kupca (primaoca) na odgovarajući način.. u kojem će slučaju špediter organizovati potragu za robom. Ovo je potrebno i zbog toga da bi inostrani primalac mogao obavestiti špeditera u slučaju da pošiljka ne stigne.— da li su uz deklaraciju priložene sve isprave potrebne za carinjenje robe. tj. odnosno inostrani kupac. carinski organ uvodi JCI u poseban kontrolnik. o izvršenom carinjenju i izlazu robe iz zemlje. a eventualno i za osiguranje robe.. Ako je sve u redu. To je obično uslovljeno i u kupoprodajnom ugovoru. onda se vozaru ne predaje takav primerak JCI. koji carinarnica stavlja na prevoznu ispravu i na JCI. te funkcija izvoza najčešće dobija u tom smislu i odgovarajuće naloge od komitenta. inostranog kupca. — da li je izvoz robe zabranjen. odnosno ako se zadrži na putu preko potrebnog vremena. Takva obaveštenja o otpremi nazivaju se »bordero« i daju se na posebnim formularima koje 106 .«.. Carinski organ na JCI vrši proračun carinskih taksi i upućuje njenog podnosioca da dužni iznos uplati na blagajni carinarnice. tj. te da li su te isprave valjane. Tom prilikom funkcija izvoza dostavlja komitentu i potrebnu dokumentaciju (potvrđenu JCI. polisu osiguranja. od . — da li se podaci iz isprava slažu sa podacima u deklaraciji. zatim ako to propisuje akreditiv. Svakako da će u tom slučaju naš špediter dati svom korespondentu potrebna uputstva u pogledu reekspedicije. Ako se carinjenje obavlja na pograničnoj carinarnici.. — da li je dotična privredna organizacija ovlaštena da vrši izvoz.) i fakturu za izvršene poslove. špediter je o tome dužan obavestiti izvoznika. Zajedno sa prevoznom ispravom predaje mu i jedan primjerak JCI koju prevozilac podnosi izlaznoj carinarnici radi kontrole izlaza robe u inostranstvo. tražeći po potrebi njegove instrukcije. takođe je dužan da obavesti komitenta o preduzetim merama. Izvozno ocarinjenu robu carinarnica predaje vozaru uz potpis na JCI. To je najčešće slučaj ako se radi o zbirnoj robi. Pritom će se voditi računa o tome da uputstva stignu svakako pre nego što stigne pošiljka. Nakon izvršenog pregleda roba se stavlja pod carinski nadzor. ona postaje »carinska roba« i takva ostaje sve do izlaska iz zemlje.. distribucije ili naplate. Špediteri obično imaju urađene posebne formulare koji im služe za dostavljanje takve dokumentacije. Naši špediteri često upućuju izvozne pošiljke na adresu svojih korespondenata.

pa se zbirni transport ne koristi kako bi to inače bilo moguće. Takve suradnje. Za efikasnost zbirnog transporta naročito je važna koncentracija zbirne robe u mestu otpreme po pravcima i mestima odredišta. 20 komadnih otprema. kao i obaveštenja inostranom kupcu. To isto važi i za svu ostalu korespondenciju. jer se roba zbog toga ponekad otprema komadno ili se u najboljem slučaju. prema tome. rečni i vazdušni). koji osim toga imaju svoje filijale širom zemlje. sastavljajući na taj način zbirne vagone u što je moguće kraćim vremenskim razmacima. odnosno navesti uslovi pod kojim će se izvršiti isporuka i sl. Da se to izbegne. Nadalje. istovar. raspodeljuje adresatima (primaocima) ili ih dalje reekspeduje u svom zbirnom transportu ili pojedinačno. što im donosi znatnu i stalnu dobit i takvi špediteri vrlo dobro prosperiraju. 107 . a kod zbirne otpreme postoji manja verovatnoća oštećenja nego pri komadnoj otpremi. a ovaj ih. smanjuje se mogućnost oštećenja za koje bi mogla snositi odgovornost železnica. međutim. Obzirom na spomenute razlike u vozarini između zbirne i komadne otpreme.8. Zbirna otprema korisna je i za izvoznika. pretovar. među našim špediterima zasada nema u dovoljnoj meri. pomorski. već prema slučaju. prima na prevoz samo jedna vagonska pošiljka. Međutim. To se može desiti u slučaju ako je akreditivom uslovljena isplata uz predočenje banci duplikata tovarnog lista. naš je izvoznik zainteresovan i da mu se roba preveze bez oštećenja. jer na nekim inostranim železnicama postoje osetne razlike između vozarine za zbirnu i vozarine za komadnu robu. a troškovi njenog prevoza su niži nego što su troškovi pojedinačne komadne otpreme. i odnosi pri tome najveću moguću korist. Za železnicu je takav vid otpreme takođe koristan jer otpada manipulacija sa velikim brojem pojedinačnih komadnih pošiljaka (utovar. Eventualna obaveštenja dostavljena elektronskim ili nekim drugim putem moraju naravno sadržavati iste podatke. zauzimanje skladišnog prostora). Za zbirni prevoz mogu se – osim železničkog transporta . zbirni transport je najviše razvijen i ima najdublju tradiciju u železničkom prevozu i špediteri od takvog zbirnog transporta imaju znatne koristi. neminovno se nameće potreba da pri zbirnom transportu špediteri međusobno surađuju odnosno da predaju jedan drugom svoje pošiljke. odnosno korespondentu. a osim toga moraju se odmah potvrditi i pismeno na uobičajeni način. jer se. jer tako otpremljena roba pre stigne na odredište nego u slučju pojedinačne komadne otpreme. špediter često ne može koristiti takav način otpreme iako bi zato inače postojala mogućnost. zatim adresu primaoca i našeg izvoznika. moraju se dati precizni nalozi u pogledu eventualnog plaćanja protivvrednosti robe. naravno. a te filijale posluju manje-više samostalno. Zbirni transport Zbirni transport se kod izvoza može organizovati na isti način kao i kod uvoza robe. umesto npr.koristiti i druge transportne grane (drumski. Ovo naročito dolazi do izražaja ako naš izvoznik plaća prevozne troškove na inostranim relacijama. To predstavlja znatnu štetu za čitavu zajednicu. 8. Nasuprot očitim prednostima koje pruža zbirna otprema. praviti u dovoljnom broju primeraka tako da uvek ostane barem jedna kopija u pozicionoj mapi.pojedini špediteri štampaju prema sopstvenim potrebama. a osim toga smanjuje se administracija. One sadrže rubrike o podacima za pošiljku na koje se obaveštenje o otpremi odnosi. moraju se. Sva obaveštenja komitentu. Taj se posao sastoji u tome da funkcija izvoza špeditera prikuplja komadne pošiljke od raznih pošiljaoca. naravno da je u interesu špeditera da forsira zbirnu otpremu i da takav transport organizuje i proširi što je više moguće. te ih otprema kao kompletnu vagonsku (kontenersku) pošiljku svojoj inostranoj špediterskoj vezi (korespondentu). otprema vrši u nedovoljno iskorištenim vagonima i to samo do prve železničke stanice u nekoj susednoj zemlji na adresu inostranog zbirnog špeditera koji. U svetu postoje špediteri kojima je glavna delatnost zbirna otprema robe. U uslovima postojanja više međunarodnih špeditera. Konačno.

Uvođenje i primena ove špediterske isprave predstavlja dosad najpraktičniji izlaz iz nastojanja. Dakle. železnice. već i odgovornost za sve vozare i treće osobe koje je uključio radi realizovanja ukupnog prevoza. Ispostavljajući ovu ispravu špediter preuzima ulogu organizatora prevoza u doslovnom smislu reči (engl. na pr. već i za realizovanje transporta. pretovarna. brodara. nem.9. Teretnica za kombinovani prevoz (FBL) Službeni naziv za ovu ispravu na engleskom jeziku je »FIATA Combined Transport BILL OF LADING«. avio ili drumskog prevoznika). čak i u slučaju da se roba ne otpremi zbirno špediteru. Ako se može dokazati gde je šteta nastala. Combined Transport Operator. Izgled ovog dokumenta dat je u prilogu 7. ispostavom tog dokumenta špediter pruža primaocu (kupcu) robe garanciju da će roba biti otpremljena iz zemlje izvoza bez prepreka. Sa druge strane. uslovi i pravila FBL-isprave odgovaraju onima koje je propisala Međunarodna trgovinska komora. Izdavalac isprave preuzima takođe odgovornost u visini od 30 franaka Poin care (približno 7 CHF) za svaki kilogram bruto težine izgubljene ili oštećene robe. a sastoji se iz originala i četiri kopije (prilog 7). njegova se odgovornost ceni prema odgovornosti odnosne transportne grane (npr. Formular je žute boje. Naime. Kod nas se ovaj dokument štampa trojezično na srpskom. 8. a upotrebljava se ređe nego FCRdokument. prenosiv je osim u slučaju ako na samoj ispravi nije otisnuta primedba »not negotiable«. on preuzima odgovornost ne samo za isporuku robe na odredištu. tzv. Unjega se unose bliža uputstva otpremnog špeditera. Prilikom sklapanja kupoprodajnog ugovora trebalo bi da naši izvoznici nastoje da strani kupac pristane na takav način isplate i da se to unese u uslove akreditiva. te se prema tome izdaje tek kad je sasvim sigurno da je roba prošla svu proceduru i kad je špediter već sklopio ugovor o prevozu sa određenim vozarom. Da bi se to moglo efikasno 108 . plave je boje. Kod zbirne otpreme funkcija izvoza sastavlja za ceo zbirni vagon (ili drugo prevozno sredstvo) poseban spisak robe. špeditersku potvrdu. 8.2. Transportna potvrda (FCT) Službeni naziv za ovu ispravu na engleskom jeziku je »Forwarding Agents Certificate of Transport« i najčešće se ispostavlja u onim slučajevima kod kojih transportni rizik pada na teret prodavca sve do isporuke robe kupcu.treba uvek prilikom sklapanja kupoprodajnih ugovora alternativno predvideti kao dokaz izvršene otpreme ili duplikat tovarnog lista ili tzv. Gesamttransportführer) i time preuzima odgovornost ne samo za robu. nemačkom i engleskom jeziku. Ispostavom FCT-dokumenta špediter potvrđuje da je preuzeo radi prevoza tačno opisanu pošiljku u cilju isporuke i u skladu sa instrukcijama pošiljaoca.1. Uostalom. odnosno pošiljaocu (izvozniku) ostaje na raspolaganju duplikat tovarnog lista koji mu može trebati za reklamaciju više plaćenih prevoznih troškova ili drugih potraživanja iz ugovora o prevozu. da se pronađe praktičan i jednostavan izlaz u slučaju da robu treba otpremiti do odredišta raznim transportnim sredstvima (kombinovanim transportom) i pri tome još uključiti i druge. FCT-dokument je vrednosna isprava i prenosiv je ako je ispostavljen »to order«. on preuzima obavezu otpreme na odredište i isporuku uz povraćaj indosiranog originala FCT-dokumenta. namenjena špediteru na kojeg je isti naslovljen. ako je tako u dokumentarnom akreditivu predviđeno.9. u različitim delovima sveta. ispostavljeni FCT-dokument služi prodavcu kao dokaz o izvršenju njegovih obaveze iz kupoprodajnog ugovora i saglasno tome daje mu pravo da ispostavi zahtev banci za isplatu kupoprodajne cene. lučka i skladišna preduzeća. bordero (prilog 7). Nadalje. Takođe. kako je u dokumentu navedeno.

izjavljuje da roba (stvari) koju špediter treba da otpremi odgovara propisima o prevozu opasne robe (RID. kad su Nemci uveli takav sistem za otpremu iz unutrašnjosti Nemačke za luke u tadašnjim nemačkim kolonijama (saradnja Nemačkih železnica i nemačkih brodarskih kompanija). u toj se ispravi mora deklarisati da je mešanje takve robe dozvoljeno.10.9. no ubrzo je okupacijom Čehoslovačke od strane Nemaca taj pionirski pokušaj obustavljen. a za špeditera zapravo najvažnija faza rada u izvršenju naloga komitenta jest tačno i pravovremeno fakturiranje izvršenih poslova. Kako je to bio »opasan« eksperiment svedoči i činjenica da su čak i tadašnji Saveznici jednom klauzulom mirovnog ugovora u Versaju smatrali potrebnim da Nemcima zabrane na rok od 5 godina upotrebu takvih konosmana. 8. «Steamship Waybill» i sl. 8. ADR i/ili IMDG). Na taj način špediter dolazi do prihoda neophodnih za svoj opstanak. a naravno da izdavalac takve isprave može biti samo onaj međunarodni špediter koji ima sklopljene odgovarajuće ugovore sa svim učesnicima na prevoznom putu robe (transportnom lancu). «Combined Railway and Ocean Through Bill of Lading». svetskog rata. Inače.). Naime. «Through Export Bill of Lading». a posebno izvršene usluge prema ugovoru. u pravom smislu. FIATA SDT). FWR-dokument je skladišna potvrda koja se upotrebljava kao standardni dokument u nacionalnim okvirima i služi špeditera u njegovom skladišnom poslovanju. Iako je FWRdokument tzv. a ako je špediter kod nekog posla još i plaćao neke troškove za komitenta (npr. pakovanje i obeležavanje odgovaraju spomenutim propisima. 8.. godine (prilog 7). kao nalogodavac špediteru. no ponegde se može naići i na (pogrešni) naziv »Forwarders Warehouse Receipt«. «Straight Bill of Lading». Skladišna potvrda (FWR) Službeni naziv na engleskom jeziku za ovu špeditersku ispravu je »FIATA Warehouse Receipt«. budući da je razlika između klasične skladišnice i FWR-isprave. u tadašnjoj Čehoslovačkoj je uveden u upotrebu zvanični špediterski konosman za kombinovani prevoz. plaćeni prevozni troškovi.4. kao npr. onda je pogotovo važno da posao što je moguće pre fakturira i da tako dođe i do vlastitih uloženih sredstava i do zarade u vezi s obavljenim poslom. bilo je neophodno da se to organizuje u okvirima FIATA. npr. ne prenosiv. tj. Godine 1938. Ova potvrda se koristi od 1977. Tom potvrdom pošiljalac. Potvrda pošiljaoca za prevoz opasne robe (SDT) Službeni naziv na engleskom jeziku za tu ispravu je »Shippers Declaration for the Transport of dangerous goods« (skr. vozarinu i sl. 109 .sprovesti. Posebno se zaračunavaju i fakturiraju svi efektivni izdaci. Ako se opasne materije mešaju odnosno pakuju zajedno sa drugom robom. Obračun i fakturisanje izvršene usluge Poslednja.3. upotrebljeni formulari i sl. osim ako na njemu ne stoji utisnuta oznaka »negotiable«. Nakon Drugog svetskog rata došlo je do šire primene takvih konosmana u SAD i Kanadi pod raznim nazivima. izdaci za razne takse. skladišnica (varant). Formular je narandžaste boje (prilog 7). ponudi ili tarifi usluga. pokušaji uvođenja konosmana za kombinovani prevoz datiraju još od pre I. vrlo mala. u FWR se detaljno utvrđuju prava izdavaoca isprave.9. Izvozni odjel može svoje usluge fakturirati prema unapred ugovorenim iznosima za usluge ili prema tarifi usluga koja se općenito primjenjuje i koja je stavljena do znanja komitentu. prenos prava vlasništva kao i aktivna legitimacija za izručenje robe uz predočenje skladišnice. on može biti upotrebljen u mnogim slučajevima u relizaciji skladišnih poslova. da njene karakteristike.

U ovom poslednjem slučaju može se sa komitentom sklopiti i aranžman da mu se fakturišu takvi troškovi u iznosu koji je trebalo naplatiti. a negde se opet praktikuje fakturisanje u posebnom fakturnom odelenju za sva radna mesta u funkciji izvoza. biti zadovoljavajuće. U protivnom. Fakturisanje može obaviti odgovorni referent u funkciji izvoza koji taj posao vodi. otpremljena i avizirana. sa napomenom da može uslediti poziv za naknadnu naplatu u određenom roku. Neki špediteri evidentiraju troškove na unutrašnjoj stranici pozicione košuljice. po pravilu. pa i za celo preduzeće. čemu se zatim dodaje cena špediterove usluge. a špediter će. Tarifna funkcija označit će manje ili više zaračunate troškove na način kako je to uobičajeno kod tog špeditera. U slučaju pogodbe na bazi forfaitnog stava fakturirati se može i pre nego je posao praktično završen. železnice). Pre fakturisanja funkcija izvoza treba. izvozni će odjel fakturirati odgovarajući iznos prema forfaitnom stavu. Naravno da to sve mora biti predviđeno u špediterovoj ponudi za taj posao. a neki se služe tzv. te 110 . komitentu će se naknadno dofakturisati eventualna razlika. a to je najčešće potvrđena JCI. te tako obuhvaćeni svi troškovi koji terete određeni posao i to proknjiženo na odgovarajućoj poziciji i u pozicionom knjigovodstvu. prijava o izvozu robe. Faktura se dostavlja komitentu dostavom na dokazni način ili preporučenim pismom. To će isto uslediti i u slučaju ako komitent ne stavi špediteru na raspolaganje duplikate tovarnih listova i frankaturne račune na osnovu kojih bi špediter mogao ostvariti određena prava prema vozaru. Troškovi koji terete poziciju ne smeju. u slučaju da su takvi troškovi više naplaćeni. Nakon što je završen posao po jednoj dispoziciji (roba ocarinjena. onda će se u fakturi komitentu zaračunati stvarno plaćeni iznosi. Može se dogoditi da izvozni odjel neće moći odmah po izvršenoj otpremi doći do tačnih podataka o visini troškova koji terete određeni posao. te će se ispostaviti faktura s predvidivim troškovima uz napomenu da su pridržana prava na eventualnu ispravku. U fakturi se navode priloženi dokumenti. nikad biti veći od fakturisanog iznosa. Pre samog fakturisanja je potrebno izvršiti kontrolu obračuna troškova dotične pozicije.Ako je pak pogodba učinjena na bazi forfaitnog stava. Ipak se zbog toga neće čekati s fakturiranjem. ako nije drukčije ugovoreno. I jedan i drugi način je dobar. a osnovno je da se obuhvate svi troškovi koji terete dotičnu poziciju. Postoji i drugi način kada fakturisanje obavlja posebni fakturista za više referenata. ili će se fakturirati samo poznati troškovi i usluge špeditera. funkcija izvoza će to naznačiti u fakturi. obavljalo se ono po bilo kojem sistemu. polisa osiguranja. U pravilu se radi na ovaj drugi način. da sve prevozne isprave uputi tarifnoj funkciji na preispitivanje u pogledu ispravnosti zaračunatih prevoznih troškova. naravno da će funkcija izvoza voditi računa o tome i odgovarajuće pozicije držati u evidenciji do ispunjenja uslova. no ako komitent pristane na onaj prvi. nalogom za fakturisanje. bez obzira da li se do fakturnog iznosa došlo fakturisanjem prema efektivnim troškovima uz dodatak cene usluga ili pak prema forfetnom stavu. u svakom slučaju.ili kredit-nota. naročito ako komitent to traži. Ako je špediter platio te troškove. a po rešenju reklamacije višak odobriti komitentu uz odbitak ugovorene provizije. što se najčešće kod naših špeditera i radi. o čemu je bilo više reči kod razmatranja uvoza. Svaki način ima svojih mana i svojih dobrih strana. Ako je kretanje finansijskih dokumenata i njihovo evidentiranje na visini. Ako je prilikom davanja ponude na bazi forfetnog stava taj stav bio uslovljen ispunjenjem određene minimalne količine tereta. a izvan toga samo one izdatke koji forfaitnim stavom nisu obuhvaćeni ili su izričito izostavljeni. reklamirati kod vozara (npr. a da špediter preuzme na sebe obavezu naknadnog plaćanja izdate kontrolne primedbe. Sve ispravke više se na osnovu debat. odnosno u ugovoru. Ukoliko su prevozni troškovi zaračunati u manjem iznosu. s napomenom da će se ko mitent teretiti za ostale troškove naknadno. može se i tako. duplikat tovarnog lista i sl. a plativa je u roku predviđenom Opštim uslovima. svakako da će i fakturisanje.

Rezultat bilansiranja može biti iskazan dobitak ili gubitak na dotičnoj poziciji.izvršeno fakturisanje). 111 . tj. sumiranjem svih troškova koji tu poziciju terete i svih prihoda po toj poziciji (sopstvenih faktura i dobijenih kredit-nota). Nakon zaključenja pozicije. potrebno je da se analizira postignuti komercijalni efekat izvršenog posla. Po pravilu gubitka ne bi smelo biti ukoliko su sve aktivnosti realizovane po ugovoru. To se postiže bilansiranjem pozicije. Prethodno je potrebno da se izvrši kolacioniranje sa pozicionim knjigovodstvom radi ispravljanja eventualnih grešaka. poziciona košuljica se odlaže u arhivu. već jedino dobitak.

112 .

Nemačke itd. namenjenim za međunarodni prekomorski transport ne samo zemlje kojoj ta luka politički pripada. koji su joj dispozicijom stavljeni u zadatak. Naime.. pakovanje. a takođe mogu obaviti i druge potrebne radnje.). pri čijoj realizaciji takođe može doći do uključivanja naših međunarodnih špeditera u izvršavanje nekih poslova. vaganje. pod tranzitnim prevozima se podrazumeva prekomorski tranzit robe iz Mađarske. ponekad.po analogiji . Rumunije. U našem slučaju. a zatim otpremu drugim vidom transporta u inostranstvo. npr. iako se. Naša preduzeća za međunarodnu špediciju treba da već kod akvizicije takvog transporta odigraju značajnu ulogu. takav transport usmerava određenim putem na osnovu međudržavnih dogovora. a preko tih transportnih čvorišta idu i tranzitni prevozi (npr. zahvaljujući današnjem načinu trgovine i geografskom položaju naše zemlje. već i za tranzitni transport. naravno ako u konkretnom slučaju postoji više puteva. za mađarsku robu sa špedicijom «Masped» iz Budimpešte. već je značajno i za ukupnu zajednicu jer ti poslovi predstavljaju značajan izvor deviznih prihoda. npr. naša železnica je bila spremna da kod većih količina roba odobri povlastice u odnosu na redovnu 113 . Povoljnosti tranzitnog puta preko ove luke koriste dosta često i pošiljke za i iz mnogih evropskih zemalja. Tako. da bi se određeni transporti između spomenutih zemalja usmerili na naše pruge. eventualno njen privremen smeštaj. vezano za nesmetan prevoz robe. Akvizicione napore treba usmeriti na one faktore u pojedinim zemljama od kojih zavisi dobijanje tranzitnih poslova. a to je kopneni tranzit. Isto tako. uzimajući naravno u obzir i određene specifičnosti. i to sve na osnovu dispozicije vlasnika robe ili njegovog špeditera. sortiranje. Inače. Ugovaranje tranzita Privlačenje tranzitnog transporta preko naše zemlje značajno je kako za same domaće transportne i druge uslužne organizacije koje neposredno učestvuju u izvršavanju poslova oko realizacije tog zadatka. Postoji još jedan vid tranzita. za Češku robu sa špedicijom «čechofracht» iz Praga itd. pregovore o tranzitu roba za i iz Austrije najčešće treba voditi sa austrijskim špediterima koji su ovlašćeni da te transporte organizuju. poslovi tranzitne funkcije su . U izvršavanju tog zadatka tranzitna funkcija će obaviti i druge poslove. ili obratno. Novi Sad itd.0. Slovačke i drugih zemalja preko luke Bar. kao što su npr. Turske i Bugarske za zemlje Zapadne i Severne Evrope i obratno preko naše zemlje. ili se pak posebno ugovara neki konkretni veći posao. pretovar. Takav je slučaj kod špeditera čije je sedište u morskim lukama. uskladištenje. transportno osiguranje. 9.identični sa poslovima uvozne i izvozne funkcije. POSLOVI TRANZITA Funkciju tranzita (službu tranzita) imaju organizovanu uglavnom ona špediterska preduzeća koja imaju sedište (ili filijale) na secištima transportnih puteva. [vedske. Češke.9. Pri tome se obično sklapaju ili dugoročni ugovori o poslovnoj saradnji. pri čemu se utvrđuju cene usluga i međusobna prava i obaveze. Slično važi i za železnički tranzit kod kojeg se špediteri mogu angažovati u smislu privlačenja transportnog supstrata na naše pruge posredovanjem kod naših železnica za dobijanje adekvatnih tranzitnih refakcija. kod tranzita drumskim vozilima. npr. gde se javlja potreba za organizovanjem prijema robe od jedne transportne grane i njene otpreme drugom granom transporta za zemlje u zaleđu. Tako npr. za transporte iz Grčke. ispostave naših međunarodnih špeditera na graničnim prelazima mogu za račun svojih inostranih komitenata obaviti potrebne formalnosti koje zahtevaju carinski i drugi organi. uzimanje uzoraka itd. funkciju tranzita mogu imati i špediteri u rečnim pristaništima gde se spajaju rečni i železnički odnosno drumski putevi. Zadatak tranzitne funkcije u međunarodnoj špediciji jeste da organizuje nesmetan prijem inostrane robe koja dolazi u našu zemlju jednim vidom transporta. iz Poljske.

sklapaju se posebni ugovori na osnovu kojih se utvrđuju posebne. unosi sve podatke iz dispozicije. Prema tome. Međutim. godini.1. funkcija tranzita obavlja potrebne pripreme radi nesmetanog prijema i eventualnog uskladištenja robe. posao te poslovnice u 2004. a istovremeno traži i dodatna objašnjenja ili dostavu nekih nedostajućih isprava ukoliko je to u konkretnom slučaju potrebno. Tranzit: kopno — more Konkretnim poslovima inostranih komitenata za upućivanje tranzitnih transporata preko Luke «Bar» za prekomorske zemlje obično prethode upiti u pogledu uslova i cena lučkih. Na osnovu takvih ili sličnih oznaka može se bez teškoća raspoznati sva prepiska i odmah uputiti odnosnoj referadi radi obrade i odlaganja u pozicionu mapu. Budući da se tranzitna roba nalazi pod carinskim nadzorom od ulaska u našu zemlju. kao i kod komitenata koji imaju kontinuirane transporte. a naši međunarodni špediteri su bili obično inicijatori kod naše železnice i nosioci celokupnog posla oko realizacije refakcija. pretovarnih. Prijem robe U međuvremenu dok je roba na putu. Primljenu dispoziciju funkcija tranzita registrujne ili u posebnoj pozicionoj knjizi ili u kartoteci. zavisno od sistema evidencije koji se koristi kod tog špeditera. dostave dokumentacije i informisanja. Po izvršenom pozicioniranju funkcija tranzita potvrđuje prijem dispozicije. redovno niže cene usluga kao i druge pogodnosti.1. predati carinarnici u luci u smislu odredaba carinskog zakona (CZ).tranzitnu tarifu u vidu refakcija. 9. osiguranju. referent u funkciji tranzita otvara pozicionu košuljicu (mapu. granični prelaz. 9. pri čemu bi slovo »T« označavalo da se radi o tranzitnom poslu. odnosno jednokratnih komitenata redovno primenjuju standardne tarife usluga. ovde bi npr. Strani špediteri daju takve dispozicije na posebnim formularima koji su prilagođeni potrebama tranzitnih prevoza. slično kao što je opisanoi kod uvoza i izvoza. kod značajnijih i većih transporata. prikupljanju tovarnih listova i frankaturnih računa. mantil) u koju. a »l« da ga obrađuje prva poslovnica. Nakon evidentiranja u pozicionoj knjizi (kartoteci). dok broj 312 označava 312. godine. slično kao što smo objasnili kod uvoza i izvoza. sadrže i datum otpreme iz zemlje porekla. Dispozicija Konkretni posao funkcije tranzita u međunarodnoj špediciji počinje prijemom dispozicije inostranog nalogodavca. broj pozicije mogao biti označen kombinacijom T-41-312. realizacijom refakcije kod naše železnice i raspodelom odobrene refakcije na osnovu sklopljenih aranžmana. adresama isporučioca i primaoca i uslovima prevoza. mesto otpreme. no sve se svodi na to da se iz broja pozicija treba videti da taj posao pripada funkciji tranzita. koje je godine i kojoj poslovnici (referadi) pripada.1. vrstu prevoznog sredstva. broj »4« da je to posao iz 2004. te osim standardnih podataka o robi. Izvesne pogodnosti daju se i inostranim špediterima u vidu provizija kako bi bili stimulisani da instradiraju transporte koje oni organizuju upravo preko ove luke. to će je prevoznik (železnica ili autoprevoznik). recimo ona koja ima preko sebe mađarski tranzit. kojom ga ovaj obaveštava o otpremi tranzitne robe kopnenim prevoznim sredstvima iz svoje zemlje i nalozima šta treba dalje preduzeti radi otpreme u prekomorskom transportu. uputstva za pretovar i zahteve u pogledu obračuna troškova.1. 9. Posao se zatim sastojao u ugovaranju detalja sa stranim špediterima koji su raspolagali sa tim transportima. Sve naredne manipulacije sa robom od trenutka prispeća u 114 . Svaki špediter ima drukčiji sistem pozicioniranja.0. skladišnih i drugih usluga pri čemu se kod manjih količina i kod povremenih. odnosno njene neposredne otpreme pomorskim transportom. prema predviđenim rubrikama.

Pribavljaju se i sumiraju svi troškovi koji terete poziciju i ispostavlja se faktura nalogodavcu. potvrdu ukrcaja (Mate's receipt) koja je data u prilogu 7. a sa druge strane daje nalog brodskom agentu za ukrcaj robe. a drugi za račun krcatelja. a posebni za radove u luci. Sam ukrcaj treba da se obaviti u okviru stojnica (lay days). odnosno kako je utvrđeno u kupoprodajnom ugovoru. a može tražiti i da se teret donosi pred brod. ili iz zemlje uvoza. Isto tako će se pobrinuti da se sprovede i transportno osiguranje u smislu dobijenih instrukcija u dispoziciji. Stojnice su uvek vezane za količine koje treba ukrcati na dan ili po grotlu na način predviđen ugovorom ili lučkim propisima (običajima). u kojem mu zapravo propisuje na koji način će se ispostaviti teretnica i sa kojim podacima. 9. Zapovednik broda ili brodski oficir.3. a ovaj na osnovu iste kod agenta podiže teretnicu u zatraženom broju originala i kopija. Otprema robe Ugovaranje brodskog prostora za otpremu tranzitne robe obično je već unapred uređeno od strane inostranog partnera. što u načelu zavisi od toga kako je roba prodata (CIF ili FOB). Naše pomorske špedicije. te će u takvom slučaju naš špediter to uraditi na način kako to inače radi kod naše izvozne robe. ako mu je to stavljeno u zadatak. U tu potvrdu se takođe unosi i broj komada. sve naslovljeno na odnosnu luku ili lučko preduzeće za tu vrstu delatnosti (prilog 7). Zaključenje posla Odmah nakon ukrcaja robe funkcija tranzita pristupa obračunu pozicije.1. po potrebi. utvrđen na osnovu ili službenih neutralnih brojača ili na osnovu paralelnog brojanja koje vrše dva brojača. unosi svoja zapažanja o stanju robe u tzv. Ipak. pri čemu se dani mogu računati kao tekući. sve u smislu naloga u dispoziciji. tj. krca i slaže u skladu sa datim planom. odnosno onom koji prema odredbi u dispoziciji ili prema posebnom ugovoru snosi troškove manipulisanja sa robom u luci prekrcaja. te sa jedne strane daje odgovarajuće naloge za radove lučkom preduzeću nadležnom za odnosnu delatnost. Tako se npr. slično kao što je opisano kod 115 . Uz fakturu nalogodavcu. radni ili vremenski pogodni radni dani.luku.2. tj. a ako se ista odmah ne može ispostaviti onda i bez iste. vremena dopuštenog ili ugovorenog za ukrcaj plovila. pisma spremnosti (letter of readiness) kojim ga agent broda ili zapovednik obaveštava da je odnosni brod u svakom pogledu spreman za ukrcaj od naznačenog sata u smislu ranije sklopljenog ugovora (prilog 7). Istovremeno se o izvršenoj otpremi obaveštava primalac uz navođenje svih podataka koji će mu biti potrebni za normalan prijem robe. mogu upotrebljavati posebni formulari za ispisivanje naloga za uskladištenje dolazeće robe u lučka skladišta. Početak operacija se uvek računa od momenta uručenja krcatelju tzv. u našem slučaju funkcije tranzita. dostavlja se nalogodavcu zatraženi broj primeraka originala i kopija teretnice i to na najbrži dokazni način. Ovi nalozi se takođe daju na unificiranim formularima. odnosno njihove funkcije tranzita imaju odštampane različite formulare koje upotrebljavaju pri raznim manipulacijama. jedan za račun brodara. Tu on nastupa u ulozi krcatelja. jeste da tranzitnu robu ukrca na brod i da dobije čistu teretnicu kao dokaz o izvršenom zadatku. odnosno osoba koja za račun brodara prima robu. odnosno na osnovu uzansi. te se o svakoj manipulaciji moraju prethodno obavestiti carinski organi. pa do ukrcaja na brod obavljaju se pod nadzorom carinskih organa u luci. te koliko će mu se originala i koliko kopija predati. bio taj iz zemlje izvoza.1. Konačni cilj pomorskog špeditera. 9. ima slučajeva da se ugovaranje i osiguranje brodskog prostora prepusti našem špediteru. Zapovednik broda uručuje potvrdu ukrcaja krcatelju. Nakon fakturisanja pozicija se bilansira. Zapovednik broda ili agent će. posebni za iskladištenje ili za direktan pretovar sa kopnenog prevoznog sredstva u brod. uručiti krcatelju i stivadoru preliminarni plan slaganja robe.

ako se prihvati isti princip koji je usvojen za suprotni pravac. a obzirom da on snosi troškove prevoza. naravno.navodi i datum otpreme iz zemlje porekla. koji obavlja druga poslovnica (2) i o četiristodvadesetpetom poslu te poslovnice u 2004. to će oznaka kombinacije moći biti npr. referent takođe otvara pozicionu mapu (košuljicu. U slučaju da prispela roba treba da se pretovari u železničke vagone i otpremi železnicom u zemlju namene. tako i ovde posao. carinsko stovarište. po pravilu.1. zavisi od klauzula pod kojima je roba prodata.1. odnosno stojnicama. važe i za pravac tranzita »more . zapovednik broda mora najkasnije u roku od 24 sata po dolasku broda u luku iskrcaja. eventualno uskladištenje. U dispoziciji se . Ako se roba iskrcava u carinski magacin. Nakon toga on posebnim pismom (obično na formularu) potvrđuje prijem dispozicije uz usputno traženje nedostajuće dokumentacije ili detaljnijih uslova ako je to neophodno. na osnovu kojeg se i vrši iskrcaj robe sa broda. eventualno i približan datum dolaska u luku iskrcaja.1. s tim što će možda za suprotni pravac biti neka druga oznaka poslovnice čak i ako se radi takođe o tranzitu za Mađarsku. Prema tome. pregovori i aranžmani koji su spomenuti kod pravca »kopno . na njegov rizik. odnosno njenu neposrednu otpremu kopnenim prevoznim sredstvima u odredišnu zemlju.2. Ako se tranzitna roba iskrcava delomično. Da li će. 9. Prijem robe prispele brodom Dok je roba na putu funkcija tranzita obavlja sve pripreme za nesmetan prijem robe. 9. no to je za špeditera u krajnjoj liniji svejedno. počinje prijemom dispozicije inostranog nalogodavca u kojoj ga ovaj obaveštava o otpremi tranzitne robe brodom i nalaže mu šta treba da se poduzme radi otpreme kopnenim prevoznim sredstvima u zemlju odredišta. ili će druga oznaka biti najčešće ako se radi o tranzitu za češku ili neku drugu zemlju.osim standardnih podataka o robi.angažuju vozila iz njegove zemlje koja eventualno dovoze robu u tu našu luku. mantil) i u nju unosi prema rubrikama odgovarajuće podatke iz dispozicije. To prijavljivanje vrši se podnošenjem manifesta. pregovore sa našom lukom i špediterom voditi prekomorski izvoznik ili kontinentalni uvoznik. što bi značilo da se radi o tranzitnom poslu (T) iz 2004. Dispozicija Isto kao i kada se tranzit vrši u pravcu »kopno . uputstva za prekrcaj i manipulaciju u luci iskrcaja. carinsko smestište ili konsignaciono skladište. on će to i učiniti u smislu datih instrukcija. funkcija tranzita će pravovremeno izvršiti sve pripreme da se osigura odgovarajuća mehanizacija za realizaciju tog posla. Ako se radi o nekom naročito teškom ili glomaznom predmetu koji je predmet iskrcaja. međutim. transportnom osiguranju.2. funkcija tranzita će pravovremeno obezbediti dovoljan broj vagona za odnosnu robu.0. prijaviti carinarnici brod i robu.kopno«.more« u poglavlju 8. Tranzit more — kopno Kontakti. Funkcija tranzita registruje primljenu dispoziciju na način kako je opisano u poglavlju 8. onda se podnosi odgovarajući izvadak iz manifesta.. Ako je dispozicijom dat zadatak našem špediteru da angažuje drumskog prevoznika za izvršenje otpreme. T-42-425.delomično ili potpuno . i to sve u skladu sa normom iskrcaja. Pri tom je čest slučaj da nalogodavac traži da se . datum odlaska broda iz luke ukrcaja.uvoza i izvoza. vrsta prevoznog sredstva za daljnju otpremu i zahtevi u vezi obračuna troškova.more«. adresama pošiljaoca i primaoca i uslovima prevoza . 9.2. onda će se postupiti po njegovom zahtevu. godine (4). Prema važećim odredbama Carinskog zakona. godini.0. dostave dokumentacije i obaveštavanja. Nakon evidentiranja odgovajućih podataka u pozicionoj knjizi (kartoteci). odnosno ako 116 .

za vreme utovara u drumsko vozilo. naravno o trošku primaoca (vlasnika) robe. Sve brodove. Pri tom su obaveze i funkcije špeditera različite kod prispeća broda linijskom plovidbom od onih kod prispeća slobodnom plovidbom. i b) isporuka tereta primaocu. kod uslova »Liner terms« brodski agent naručuje radnu snagu za manipulisanje robom na relaciji tovarni prostor . funkcija tranzita treba da pravovremeno osigura odgovarajući broj vagona za njen prevoz. pri čemu se roba može pretovarivati direktno iz broda u vagone. radnu snagu za realizaciju kompletne operacije (relaciju) obezbeđuje špediter. što zavisi od dispozicije stranke i konkretnih okolnosti. 9. U slučaju da se primalac robe ne pojavi u određeno vreme u luci iskrcaja.po potrebi . U prvom redu mora se imati na umu da se pri tom operacija iskrcaja može podeliti na dva dela: a) iskrcaj tereta u fizičkom smislu. Kao što je već rečeno. potrebno je obezbediti neophodnu radnu snagu. odnosno utovara u vagone tereti se nalogodavac u skladu sa ugovorom. bilo drumskim vozilima. ili se pretovar vrši indirektno preko skladišta.se iskrcava direktno u železnička ili druga prevozna sredstva radi prevoza drugoj carinarnici. Zavisno od uslova iskrcaja. te upućuje graničnoj carinarnici preko koje izlazi iz naše zemlje. Funkcija tranzita treba pravovremeno da pripremi tovarne listove u smislu dobijenih instrukcija od strane nalogodavca. odnosno pomorski agent izda tzv.2. a ponekad i sa obale. kao i dopušteno vreme za iskrcaj. Sama predaja robe primaocu odnosno špediteru kao zastupniku primaoca. U pogledu uloge špeditera u iskrcaju i prijemu tranzitne robe može se reći da je ona vrlo delikatna i složena. Tranzitna roba upućuje se izlaznoj carinarnici sa provoznim pečatom koji. analogno onome što je već objašnjeno i u poglavlju 8. tranzitna roba se takođe nalazi pod carinskim nadzorom i to počev od iskrcaja iz broda. sa otiskom u zelenoj boji.o. Npr. Troškovima pretovara.2.1.) i sve to da blagovremeno preda železničkoj stanici. a špediter čekrk skladište ili direktno u kopneno prevozno sredstvo. vrši se na osnovu originalne teretnice. Luka određuje koji brod i kada će se vezati i gde. već prema slučaju. Ako se otprema vrši železnicom. Tranzitna roba se može prevoziti drumskim vozilima pod režimom karneta TIR ili 117 . prijave K-401 itd. uz izdavanje dokumenta »bez zapreke« od strane agenta. brodar posredstvom svog agenta predaje robu skladištu. (free out). kao i druge isprave (npr. prijavljuje luci brodski agent. Sam iskrcaj može početi tek nakon što to dozvole nadležni carinski organi i nakon što zapovednik broda.po pravilu . Lučka carinarnica stavlja na vozilo.2. iskrcaj sa broda u drumsko vozilo vrši se na osnovu manifesta (izvoda iz manifesta) i prijave za uvoz i provoz robe.uručuje lučkom špediteru i situacioni plan brodskih skladišta sa naznakom vrste i količine robe koja se nalazi u svakom pojedinom skladištu. odnosno maona. Obe te radnje mogu se vremenski podudarati. pa sve do izlaska iz naše zemlje. potrebno je za takvu robu podneti prijavu za uvoz i provoz robe u dva primerka. odnosno robu carinska obeležja i upućuje isto izlaznoj carinarnici . Kod brodova sa C/P i uslova f. utiskuje na tovarni list lučka železnička stanica. Agent broda .carinskom propratnicom.čekrk. lučkom tarifom ili špediterskom tarifom. Prijavu u praksi podnosi brodski agent. U ugovoru o prevozu utvrđen je i način obaveštavanja primaoca o dolasku broda. Otprema robe Tranzitna roba se dalje otprema iz naših luka kopnenim prevoznim sredstvima bilo železnicom. no mogu se odvijati i međusobno nezavisno. Kod otpreme robe drumskim vozilima. pismo spremnosti. a to radi svaki od učesnika za svoj račun. linijske ili sa C/P.

Nakon fakturisanja i završetka posla po dispoziciji. a po nahođenju lučke carinarnice može se odrediti i carinska pratnja.2.bez njega. Osim toga špediter vodi brigu o pribavljanju regresne dokumentacije za nalogodavca u svim ekstremnim slučajevima. i to sve na način kako je ugovoreno. a ako se ona ne ispostavlja odmah onda i bez nje. 118 . funkcija tranzita će osigurati tranzitnu robu protiv zatraženih rizika.3. Ukoliko je strani nalogodavac dao nalog da se roba osigura. eventualno i primaoca ako je on druga osoba. Uz fakturu. Sumiraju se svi troškovi koji terete poziciju i ispostavlja se faktura nalogodavcu. funkcija tranzita obaveštava nalogodavca promptno i sukcesivno. odnosno onome koji prema odredbi u dispoziciji ili posebnom ugovoru snosi troškove manipulacije u luci. Zaključenje posla Odmah nakon otpreme tranzitne robe kopnenim prevoznim sredstvima. odnosno uobičajeno u konkretnom slučaju. nalogodavcu se šalju dokumenti traženi u dispoziciji. O utovaru u kopnena vozila i podacima o izvršenoj otpremi. pozicija se bilansira i odlaže u arhivu. 9. prevozne i druge troškove. funkcija tranzita vrši obračun pozicije.

što sve zahteva angažovanje znatnih sredstava. a najčešći su: — pismeni kontakti sa dostavljanjem odgovarajućih propratnih propagandnih materijala. viljuškari. Sajamski poslovi se. — direktni usmeni kontakti posećivanjem inostranih partnera ili njihovih zastupnika u našoj zemlji Ako neki naš špediter koji se bavi sajamskim poslovima npr. Špediterska preduzeća koja se tim poslovima bave imaju posebnu organizaciju za obavljanje tih poslova koja obuhvata opsluživanje jednog sajma. Pojedini međunarodni špediteri koji imaju organizovanu sajamsku delatnost u posebno oformljenim filijalama-poslovnicama u sajamskim centrima naše zemlje. u što pojedini špediteri ne žele ulaziti. no kod nas to nije tako. Poslovima na sajmu (izložbi) može se baviti svaki špediter koji je registrovan za obavljanje takvih poslova. Za taj posao potrebni su posebno izvežbani kadrovi. Carinska funkcija nalazi se u sastavu referade (poslovnice) za inostrane izlagače. korespondent itd. mogu razvrstati u četiri grupe (skupa) poslova i to: — akvizicija. 10. a operativni poslovi su redovno podeljeni posebno na inostrane a posebno na domaće izlagače.10.ne dolazi u obzir pridobijanje poslova na osnovu eventualno ponuđene niže cene usluga. Akvizicija sajamskih poslova Obzirom da se špeditersko poslovanje na sajmovima odvija na osnovu fiksnih tarifa koje važe za sve špeditere na dotičnom sajmu. — obračun troškova i fakturisanje. Poslovi se dobijaju isključivo na osnovu solidnosti u obavljanju sajamskih poslova. kao i putem ličnih kontakata. Zato će od uprave sajma pribaviti spisak izlagača koji će na jesen izlagati 119 . na Beogradskom sajmu želi akvizirati poslove npr. posebna tehnička pomagala. Inače. — pakovanje i otprema eksponata nakon izložbe.0.) obično rukovodi direktor. sajamska funkcija međunarodnog špeditera može imati status samostalnog profitnog centra ili se može nalaziti u sastavu filijale špediterskog preduzeća u tom gradu a u tom slučaju obično ima rang poslovnice. odgovarajuće prostorije na sajmu. I jednima i drugima stoji na raspolaganju spoljna služba sa potrebnim tehničkim pomagalima (dizalice. drumska vozila itd. Organizacionim delom špediterskog preduzeća koje obavlja sajamske poslove (odeljenje. Pojedini sajmovi sklopili su sa nekim špediterima posebne ugovore prema kojima ti špediteri imaju status službenog (oficijelnog) špeditera tog sajma. sektor ili sl. uglavnom. služba.po pravilu . Isključivi zadatak te funkcije je da prati kretanja na domaćem i inostranom tržištu i održava odgovarajuće kontakte u cilju pronalaženja potencijalnih izlagača. odnosno dostave uputstava kako i na koju adresu treba slati izložbenu robu. za Jesenjski beogradski sajam. U našim uslovima takav špediter ima isključivo pravo da prima i obrađuje one sajamske pošiljke koje stižu na adresu uprave tog sajma. U nekim zemljama takav špediter ima jedini pravo rada unutar sajamskog prostora. on mora već u rano proleće početi akvizicionu kampanju. — prijem i smeštaj eksponata na izložbena mesta. eventualno i skladištem. ili pak opsluživanje svih odnosno određenih sajmova u našoj ili nekoj drugoj zemlji. zatim tarifer. već svaki špediter ima pravo obrađivati pošiljke koje stignu na njegovu adresu. Postoji nekoliko načina vođenja akvizicija. prilikom akvizicije . u svoju organizacionu šemu uključuju i posebnu organizacionu celinu za istraživanje tržišta (marketing).). SAJAMSKI POSLOVI Poslovi oko prijema i smeštaja sajamskih eksponata i njihovo vraćanje nakon završetka izložbe (sajma) imaju specifičan karakter i prilično se razlikuju od standardnih špediterskih poslova kod uvoza i izvoza robe.

te da se tom prilikom upoznaju sa željama i primedbama takvih komitenata. odnosno eventualnog kolektivnog priređivača izložbe. te jedan primerak JCI zadržava.) treba posvetiti naročitu pažnju. U JCI za sajamsku robu upisuju se detaljni podaci o izložbenoj robi prema rubrikama. već nastojati da se svakom komitentu pošalje izvorno pismo. Upisane podatke overavaju svojim potpisom i železnički i carinski radnik. vrši carinski pregled kontrolišući prispelu robu na izložbenom štandu i upoređujući je sa podnetom JCI. posebnim pismima ponuditi izlagačima svoje usluge. Nakon podnošenja carinarnici JCI za sajamsku robu carinski radnik. špediter podnosi carinarnici JCI za sajamsku robu u dva primerka i istom razdužuje carinsku prijavu. prospekte i sl. Budući da je sajamski špediter preuzeo od carinarnice uvozne eksponate i obavezao se da će ih vratiti nakon izlaganja. priređivačima kolektivnih izložbi.1. te stavlja pečat carinarnice. Pri tom treba izbegavati slanje cirkularnih pisama (osim eventualno na kompozeru). sajamski špediter će usmeriti akvizicione napore prvenstveno na zastupstva inostranih preduzeća. Prema situaciji. ulazna carinarnica istu upućuje na odgovarajući sajam carinskom popratnicom. poseti barem direktor funkcije za sajamske poslove. Imajući u vidu ove okolnosti. Svojim potpisom carinski radnik potvrđuje da podaci u JCI odgovaraju stvarnom stanju prispele robe. na osnovu toga. delomičan uspeh može se postići i dostavom prospekata u kojima će biti štampani potrebni podaci o špediteru i njegovim mogućnostima. Preporučuje se da takve komitente.na pomenutom sajmu te će. Pečat na tovarni list stavlja ulazna pogranična železnička stanica. osim podataka o roku predaje.). ulazna carinarnica stavlja izložbenu robu pod carinski nadzor i upućuje je carinarnici na sajmu. velikim fabrikama i sl. a po potrebi treba priložiti specifikaciju. a overava carinarnica na sajmu. Pri prevozu železnicom upućivanje se vrši stavljanjem posebnog pečata sa zelenim otiskom na tovarni list. 10. on ih predaje izlagaču uz potvrdu prijema. o carinskoj prijavi i plombama. a najbolje zajedno sa generalnim direktorom špediterskog preduzeća ili njegovim pomoćnikom (zamenikom). uz prethodnu molbu zainteresovanog izlagača. Iz razloga korektnosti prema drugim špediterima. Prošlogodišnjim komitentima treba svakako na vreme poslati posebno pismo i preporučiti se i za naredni sajam. kako bi mogla biti postavljena na određeno izložbeno mesto. U tu svrhu sajamski špediteri 120 . Prijem i smeštaj izložbenih eksponata Odmah po prelasku carinske linije. avionom. koja delimično popunjava i podatke u otisku pečata. Na sajmu (izložbi) može se strana roba izložiti. Važnijim komitentima (npr. pri čemu će im ujedno dati i uputstva na koga i kako da adresiraju dostavu svojih izložbenih eksponata. Isprava kojom se odobrava istovar robe iz prevoznog sredstva je prijava za uvoz i provoz robe koju podnosi sajamski špediter. Carinski radnik upisuje podatke o roku predaje. uz prisustvo carinskog referenta špeditera. o prijavi za uvoz i provoz i podatke o eventualnim carinskim plombama. te u sporazumu sa njima eventualno posetiti inostranog izlagača. usluge se ne nude onim izlagačima koji su inače komitenti drugih sajamskih špeditera. a drugi vraća njenom podnosiocu. ili da je privremeno uvezena na neki drugi način. Roba koja je prispela na područje gde se održava sajam (izložba) prijavljuje se carinarnici na osnovu prispele dokumentacije koja je prati. brodom). bilo da je prispela neposredno iz inostranstva ili iz konsignacionog skladišta odnosno carinskih skladišta. Ako je izložbena roba prispela u zemlju nekim drugim prevoznim sredstvom (kamionom. Nakon istovara robe i sređivanja potrebne carinske dokumentacije (proforma-faktura itd. Sva ostala izložbena roba (iz konsignacionih i drugih skladišta) upućuje se na sajam na osnovu posebnog rešenja carinarnice. uz prethodnu najavu.

ili je neka možda utrošena. faktura itd. možda se ukaže potreba da se eksponat u toku izlaganja premestiti na drugo mesto. U svakom slučaju. Pakovanje i otprema eksponata nakon završetka sajma Najteži momenti u špediterskom poslu na sajmovima dolaze odmah po zatvaranju sajma. Isto tako od prirode eksponata zavisi da li će se za njegov smeštaj na odgovarajuće izložbeno mesto morati koristiti dizalica ili neko drugo tehničko sredstvo. a drugi ostaje izlagaču. da bi se špeditersko preduzeće oslobodilo odgovornosti za izložbenu robu. Ako je strani eksponat prodat. Ambalaža se odlaže za vreme sajma na pogodno mesto. zavisno od vrste eksponata. carinski magacin ili stovarište ili u carinska skladišta. Mnoge eksponate potrebno je prethodno upakovati. Raspakivanje se mora obaviti sa najvećom mogućom pažnjom. Podnosilac JCI za sajamsku robu dužan je to uraditi u roku od 6 meseci od dana zatvaranja sajma (izložbe). špediter će često morati sam da pronađe ili dati da se izradi takva ambalaža. špediter evidentira u posebnim formularima i daje izlagaču na potpis. Naime. Inače. Formular popunjava špediter kopiranjem. smestište. 10. podeljena i sl.. Nakon prijema upakovani eksponati se raspakivaju. znakovi na odelu i sl. pri čemu će za špeditera biti bolje ako izlagač ima na sajmu svoju stručnu radnu snagu ili barem stručnjaka koji će davati potrebna uputstva za pakovanje. odnosno smeštena u konsignaciono skladište. pogotovo ako se namerava ista ambalaža upotrebiti i za povratno pakovanje. Da bi sajamski špediter mogao uspešno izvršiti takve mnogobrojne naloge.) da bi ih izlagači mogli sa lakoćom identifikovati.upotrebljavaju posebne formulare štampane na više jezika u koje upisuju eksponate koje privremeno predaju izlagačima. carinski radnik omogućuje sajamskom špediteru da pređe na obradu sledeće faze rada. postupajući po dispoziciji vlasnika izložbene robe.) na izložbenom mestu. Prema tome. razduženje JCI za sajamsku robu. Dok je pri dolasku izložbena roba stizala postepeno i u dužem periodu. takva mora biti ili vraćena u inostranstvo ili uvozno ocarinjena.). on mora raspolagati sa odgovarajućom uvežbanom radnom snagom. stavljajući svoj potpis. U tom slučaju uvozno carinjenje se obavlja na osnovu JCI koja se sastavlja i podnosi isto kao i kod svakog redovnog uvoza i sa istim prilozima (prijava o zaključenom poslu. Otisak prve stranice formulara daje se u prilogu 7. S obzirom na ovo. obično u sajamskom krugu ili skladištu. Eksponati se mogu raspakivati na samom izložbenom mestu ili van tog mesta. Što se tiče carinskih propisa. carinarnica je na sajmu zadužila špeditera sa celokupnom uvoznom izložbenom robom koju je taj špedter prijavio.2. naravno o trošku komitenta. dizalicama. te će špediter morati pomoći da se to uradi. sajamski špediter mora imati na raspolaganju potrebna tehnička sredstva i uvežbanu radnu snagu koja je specijalizovana za poslove takve vrste. što se često takođe poverava špediteru. već mora biti stalno na raspolaganju izlagaču za svo vreme trajanja sajma. tj. Poželjno je da radnici špediterskog preduzeća budu u izvesnom smislu uniformisani (posebne kape. Sve naloge komitenta za rad radnika ili tehničkih sredstava (dizalica. nakon zatvaranja sajma svi izlagači po pravilu žele što pre otpremiti svoje eksponate sa sajma. na jednom primerku izlagač potvrđuje da je primio eksponat radi izlaganja. Nije dovoljno da sajamski špediter samo dostavi eksponat na izložbeno mesto. od naročite je važnosti da se ambalaža sačuva tako da se može upotrebiti i pri povratku. Nakon obavljenog pregleda. ili je to potrebno učiniti radi demonstracije i sl. pre stavljanja u slobodan promet mora biti uvozno ocarinjen. Nakon pakovanja eksponata obavlja se drugi carinski pregled u toku kojeg carinski radnik mora utvrditi identitet robe te da li prispela količina sajamske robe odgovara ovoj na završetku sajma. većim brojem raznovrsnih vozila i dobrom organizacijom rada. vozila i sl. JCI 121 . kako bi u slučaju potrebe bila odmah dostupna.

Kao i za izložbenu robu. Početak nekog sajamskog posla za međunarodnu špediciju nije vezan za prijem dispozicije.tek kad prevoznik obavesti špeditera o prispeću izložbene robe koja je stigla na špediterovu adresu ili na adresu uprave sajma. što se tiče pozicioniranja. Carinski organ evidentira vraćanje robe u inostranstvo i sastavlja carinsku popratnicu. izvoza i tranzita. U košuljicu se unose podaci o paviljonu. osigurava izložbenu robu za vreme izlaganja. sajamski špediter po nalogu svog komitenta. carinska skladišta ili carinsko smestište. Preračunavanje u stranu valutu vrši se na osnovu službenog kursa Narodne banke. u protivnom u USD ili nekoj drugoj konvertibilnoj valuti. no to ne mora uvek biti. izložbenom mestu. Našim preduzećima. kao što je to slučaj kod uvoza.sastavlja. kao i broj prijave. isti postupak se analogno primenjuje u svim fazama i na predmete privremeno uvezene radi uređivanja sajamskih (izložbenih) prostorija. 10. Popratnica prati pošiljku do izlazne pogranične carinarnice. sve u skladu sa željama izlagača. po prijemu obaveštenja o prispeću robe. ugovori kamion). Ovde rad na nekom poslu počinje . Obračun i fakturisanje špediterske usluge Za rad na sajmovima špediteru pripada nagrada na osnovu posebne tarife za špediterske usluge na međunarodnim sajmovima. po pravilu. sajamska špedicija podnosi za to carinarnici na sajmu zahtev. specifičnim za sajamske poslove. Takođe se u košuljicu stavlja sva dokumentacija koja se odnosi na taj posao. inostrani izlagač može špediterske troškove i usluge platiti u dinarima. Sajamski špediter je dužan fakturisati troškove i usluge inostranom izlagaču u valuti njegove zemlje.4. samostalnim i specijalnim izložbama i sličnim priredbama u našoj zemlji. adresa stranog špeditera. kao i ispisivanje pozicione košuljice. Košuljice za sajamske poslove obično se štampaju posebno i prilagođene su potrebama sajamskih poslova. otvara odgovarajuću poziciju. dokumenti o troškovima. koja na 122 . Naravno da takvom dolasku robe na špediterovu adresu najčešće prethodi sporazum (akvizicija) i obaveštenje o otpremi robe. evidentiranja troškova i fakturisanja. Pri tome se misli na upisivanje podataka o pošiljci u pozicionu knjigu. izlagačevog zastupnika u zemlji itd. špediter takođe. Zbog toga će se ti poslovi navesti samo u najkraćim crtama. uz napomene o eventualnim razlikama. koja na kuponu popratnice potvrđuje carinarnici na sajmu da je roba izašla iz zemlje. Naravno da je špediterova dužnost da osigura potrebna prevozna sredstva za otpremu (da naruči vagon. korespondencija i sl. 10. izvoza i tranzita. Po završetku sajma (izložbe) sajamski špediter ispostavlja potrebne prevozne isprave za otpremu robe. ako je ona konvertibilna. Špediter na sajmu. skladištenja i prevoza. O prispeću kao i o otpremi robe obaveštava se na isti način kao i kod uvoza. Inače. uz prilog primerka odnosne JCI za sajamsku robu i otpremnih (prevoznih) dokumenata. kao npr. odnosno kartoteku. prevozna isprava. izlagaču i robi. Ukoliko se izložbena roba upućuje u konsignaciono skladište. prijema i izdavanja raznih naloga. Ako strani eksponat treba vratiti u inostranstvo. Tehnologija sajamskog posla Tehnologija realizacije sajamskog posla je.po pravilu . ako za to ima specijalno odobrenje Narodne banke. Pri tom nije važno ko je dao špediteru nalog za prijem robe i druge poslove. uglavnom slična tehnologijama uvoza i izvoza u međunarodnoj špediciji. na kuponu popratnice potvrđuje prijem carinske robe. Carinarnica koja vrši nadzor nad tim skladištima (smestištima). upućivanje se vrši na osnovu carinske popratnice.3. da li sam izlagač ili njegov zastupnik u našoj zemlji. primerak uvozne prijave za sajamsku robu. prema nalozima izlagača. a za inostranu robu traži još i razduženje kod carinske ispostave na sajmu na osnovu prethodno podnesene JCI za sajamsku robu.

Međutim. kako bi se moglo vršiti bilansiranje. u poziciji se izbacuju i dinarski iznosi. jer se obavlja u relativno vrlo kratkom vremenu. te se pozicija zaključuje i odlaže. Iako su fakture u stranoj valuti. Funkcija sajamskih poslova mora imati dovoljno uvežbanih kadrova. dizalice).osnovu ugovora sa inostranim izlagačima snose troškove špediterskih usluga. taj je posao naporan. što je od velike važnosti. Takođe mora imati dobre telefonske i druge komunikacione veze. Posao na sajmu može biti unosan za sajamskog špeditera jer su tarife prilično visoke. Nakon otpreme eksponata sa sajma i fakturisanja završava se rad na toj poziciji. Za dobro i efikasno obavljanje poslova mora raspolagati kadrovima koji govore svetske jezike. preračunato po obračunskom kursu. na osnovu stavova sajamske tarife. viljuškare. obračun se vrši u dinarima. a naravno da treba da ima na raspolaganju potrebna transportna sredstva (kamione. 123 .

124 .

odnosno unajmljuju od slučaja do slučaja. Tu može doći u obzir utovar robe iz skladišta u drumsko vozilo ili železnički vagon. prenosne mostove.0. zatim razne poluge. funkcija transportni će unajmiti tehnička sredstva (npr. potrebno je da raspolaže sa odgovarajućim tehničkim sredstvima i uvežbanom radnom snagom sa neophodnim iskustvom u obavljanju tih poslova. istovar i pretovar robe Utovar. Utovar. 11. — komuniciranje sa prevoznicima. treba posedovati odgovarajuće dizalice kao i razne vrste viljuškara za rad sa paletama. zavisno od obima i složenosti poslova koje obavlja. datom u dispoziciji. POSLOVI TRANSPORTA l SKLADIŠTENJA ROBE U transportno-skladišne poslove u preduzećima za međunarodnu špediciju spadaju uglavnom: — utovar. različite vrste kolica i sličan pribor. istovara i pretovara robe se mogu realizovati ručno. iz železničkog vagona u kamion. istovar i pretovar robe. Operacije utovara. Nedostatak ove tehnologije je što realizacija navedenih opereacija duže traje i prouzrokuje veće troškove. podmetače.) od nekog drugog preduzeća. često vrlo složene zadatke. broda ili šlepa u skladište. Osim toga. Ručni (manuelni) utovar. istovar i pretovar robe. železničkog vagona. istovar i pretovar robe obavljaju špediterska preduzeća po nalogu komitenta.11. — pakovanje robe. istovar i pretovar su klasični i najskuplji načini realizacije robnih manipulacija. — uskladištenje robe. U slučaju da postavljeni zadatak ne može obaviti sopstvenim tehničkim sredstvima. Utovar-istovar pomoću radnika pridodatnim drumskim vozilima primenjuje se najčešće pri razvozu robe po gradu. — obeležavanje robe. jer se radna snaga može uvek prilagoditi predmetu rada i specifičnostima robe. kao i pretovar robe iz jednog prevoznog sredstva u drugo (npr. — loko prevozi. uz upotrebu jednostavnih pribora i alata. Navedeni poslovi (funkcija transporta) se kod većine špediterskih preduzeća obavljaju u okviru posebne organizacione celine koja može imati različite organizacione oblike (odelenje. Vrste robnih manipulacija Najčešće robne manipulacije koje organizuju većina špediterskih preduzeća su utovar. Radna snaga koja izvršava transportne poslove u preduzećima međunarodne špedicije mora biti ne samo pouzdana već i dobro uvežbana. vage. služba. kamione. Od tehničkih sredstava treba prvenstveno raspolagati sa raznovrsnim voznim parkom koji će biti u mogućnosti da obavlja loko-prevoze. dizalice i sl. sektor itd. kako bi mogla obavljati svakodnevne.0.). Da bi tako organizovana funkcija transporta mogla izvršavati poverene zadatke. odnosno dostavi će nalog odgovarajućem specijalizovanom preduzeću da izvrši određene poslove. a primenjuju se obično kod utovara-istovara železničkih vagona i drumskih vozila. brod ili obratno).0. Rad mogu obavljati transportni radnici koji se stalno nalaze na utovarno-istovarnim mestima ili pak radnici koji se pridodaju drumskim vozilima. zatim istovar iz drumskog vozila. 11. odgovaraajuća pomoćna transportna sredstva. Isto važi i u slučaju nedostatka radne snage za neki konkretan iznenadni posao. a prednost mu je veća elastičnost. ili korišćenjem odgovarajuće mehanizacije. u kom slučaju će funkcija transporta angažovati radnu snagu od spoljnih davalaca usluga. odnosno prilikom prikupljanja zbirnih 125 .

prema potrebi. no na različite udaljenosti. a potom se sredstvo prazni. Pod horizontalnim premeštanjem se podrazumeva prenošenje tereta (robe) sa jednog mesta na drugo u istom nivou. električni i motorni viljuškari i sl. ukoliko su stvoreni uslovi za primenu paletizacije. motorom sa unutrašnjim sagorevanjem ili hidraulički. Dele se na ramne (portalne) i poluramne (poluportalne). Ramne (portalne) dizalice su postavljene na četiri kraka (stuba) sa točkovima koji se kreću po tlu (najčešće po šinama). Ovu grupu čine različite dizalice. Poluramne (poluportalne) dizalice su takođe postavljene na četiri kraka (stuba) sa točkovima stim što se dva kraka kreću po tlu (najčešće po šinama) a druga dva kraka se kreću takođe po 126 . koji mogu biti ručni. U tu svrhu se koriste razne vrste kolica.1. naime. Od spomenute mehanizacije najviše se upotrebljavaju viljuškari. a prilikom rada kreću se. te tako dolazi do kombinovanog premeštanja tereta. Pod vertikalnim premještanjem se podrazumeva podizanje tereta na izvesnu visinu i spuštanje na prevozno sredstvo ili na određeno mesto u skladištu. utovarivači. ručni. Najčešće se vertikalno premeštanje kombinuje sa horizontalnim. Ima ih još po nekim željezničkim stanicama. Ukoliko se.0. U ovu grupu spadaju različiti konvejeri. Ovo zbog toga što špediter manipuliše raznim vrstama robe i na raznim mestima. viljuškari. Razmak između krakova omogućava prolazak železničkih vagona ili drumskih vozila radi utovara-istovara-pretovara. a time i pojeftinjenju procesa rada. koso (u kosoj ravni) kao i kombinovano. duž obale. U prvu grupu spadaju sredstva koja treba nazmenično puniti. a najčešće se postavljaju na železničke koloseke. sredstva se najpre pune. Špediterska preduzeća uglavnom nisu osposobljena za obavljanje mehanizovanog utovaraistovara-pretovara. Vrste mehanizacije i pribora Utovarno-istovarno-pretovarna mehanizacija se može podeliti u dve osnovne grupe i to: — mehanizacija koja radi sa prekidima (mehanizacija periodičnog dejstva). Nepokretne dizalice se izbacuju iz upotrebe jer su vezane za jedno mesto zbog čega je mogućnost njihovog korišćenja ograničena. Prednost mehanizacije se prvenstveno ogleda u smanjenju upotrebe živog rada i osetnom povećanju produktivnosti. — mehanizacija koja radi neprekidno (mehanizacija neprekidnog dejstva). U drugu grupu spadaju sredstva koja u neprekidnom toku premeštaju teret u jednom pravcu. liftovi i sl. prenosi i spušta. 11.. zatim se teret podiže. kao što su pokretni i nepokretni doboši. transporteri. liftvejeri i sl. Takve dizalice se postavljaju uz operativnu obalu u luci odnosno pristaništu. pomoću kojih se obavlja manipulacija paletizovanom robom. ili sa električnim odnosno motornim pogonom. a osim toga potreban je velik obim prometa da bi se isplatilo investirati u pretovarnu mehanizaciju. Na utovarno-istovarnim mestima najčešće se za manipulaciju utovara-istovara-pretovara upotrebljavaju nepokretne i pokretne dizalice. vertikalno (u vertikalnoj ravni). Pogon im je električni. a zatim prazniti. špediter će manipulacije takvom robom obavljati pomoću viljuškara. Izuzetak predstavlja mehanizovanje odgovarajućih robnih operacija u špediterskim skladištima. Pokretne dizalice su nezamenljiva sredstva u lukama i pristaništima. a takva kolica mogu biti na ručni ili mehanički (motorni) pogon. a mogu se okretati oko svoje vertikalne ose za 360°. U tu svrhu se špedicije služe raznim mehanizmima. Premeštanje tereta može biti horizontalno (u horizontalnoj ravni).pošiljaka. što ona nije pogodna za manipulisanje raznovrsnom robom. lukama i pristaništima. razna vitla. autodizalice. Nedostatak mehanizacije je u tome. te se mehanizacija navedenih operacija retko isplati. no postepeno se zamenjuju pokretnim dizalicama. uskladištava paletizovana roba. tj.

tovariti do nosivosti koja je na njemu označena. Tako će se npr. te prikladnosti pribora za zahvatanje tereta. udaljenosti horizontalnog i vertikalnog premeštanja. Na težim kamionima mogu biti montirane posebne dizalice koje služe za dizanje.2. a ako i ne vrši. Koriste se u lukama i pristaništima. Naginjanje tovarnog sanduka može se vršiti mehanički ili hidraulički. npr. u pogledu dozvoljenog opterećenja po osovini i opterećenja po dužnom metru. i ako nosivost vagona dozvoljavala utovar i veće količine tereta. Isto tako. tzv. čeličnih užadi i sl. Sve železničke pruge nisu građene za isti osovinski pritisak. U našoj zemlji dozvoljeni osovinski pritisak na normalnim prugama se kreće od 12 do 22. tim pre što on često i sam vrši utovar (ukrcaj). i to: 127 . za rudu. obično za prenos robe iz broda u skladište i obratno. zajedno sa natovarenom robom. Postoje i posebno konstruisani otvoreni železnički vagoni (npr.0. za generalni teret razne vrste petlji od platna. Naravno da špediter mora poznavati te propise. Nosivost dizalica je različita. za rudu i slične masovne terete zahvatni uređaj u obliku posude koja se mehaničkim putem zatvara kad se napuni i otvara kad se prazni zahvatni uređaj (grajfer). imaju različitu nosivost. po pravilu. Nejednakost pruga u pogledu osovinskog pritiska stvara znatne teškoće kod tovarenja vagona. parni ili hidraulički. dužan je da nadzire taj posao i štititi interese vlasnika robe. Skice i dimenzije tovarnih profila date su u Spt 46 »Propisi za tovarenje«. kamion. Pruge železničkih uprava. za pretovar oble građe upotrebiti zahvatni uređaj u obliku klješta. a pokretljivost zavisi od konstrukcije i uvežbanosti rukovaoca. Pribor za zahvatanje tereta znatno utiče na kapacitet dizalica. Prekoračenje dozvoljenog osovinskog pritiska nije dopušteno.kiperi (samoistovarivači) kod kojih je moguće istovariti teret naginjući tovarni sanduk. 11. Uređaji za utovar-istovar montiraju se i na pojedinim transportnim sredstvima.šinama. svrstane su. te razne vrste mreža itd. stim što su one postavljene na nosećoj konstrukciji odgovarajućih objekata. u čestoj je upotrebi i poseban tip kamiona. Pogon im može biti električni. potrebno je voditi računa i o propisanom tovarnom profilu (gabaritu) kod tovarenja otvorenih vagona. u 6 kategorija. Vrsta pribora koji će se u određenom slučaju upotrebiti zavisi od vrste tereta. žito) i sl. Kapacitet dizalica zavisi od njihove nosivosti. lanaca. uvežbanosti rukovaoca i ostalih radnika.5 tone. ne bude veća nego što to dopušta osovinski pritisak pruga preko kojih će se pošiljka prevoziti. Pokretljivost dizalice se povećava kod dizalica sa zglobnom strelom koja se može ispružiti i saviti prema potrebi. brod) vrši se po određenim propisima koji važe za dotičnu granu transporta. ploveće i hidrauličke dizalice za podizanje teških tereta. Osim toga. U velikim lukama postoje razne vrste specijalnih dizalica. članica Međunarodne željezničke unije (UIC). Osim toga. pa i na kamionima. pri tovarenju vagona. kamioni . mora se paziti na to da težina vagona. pokretljivosti. Utovar železničkih vagona Železnički vagon sme se. uređaji za pretovar specijalnih tereta (npr. slično kao i kamionikiperi. te izboru odgovarajućeg pribora treba posvetiti znatnu pažnju. odnosno spuštanje težih predmeta koji se ne mogu pomerati ljudskom snagom. U pojedinim evropskim zemljama dozvoljeni pritisak je znatno viši budući da su pruge solidnije građene i bolje održavane. odnosno svog nalogodavca. u prvom redu na brodovima. kanapa. Utovar robe u prevozno sredstvo (vagon. a služe za istovar tereta koji se smešta uz sam brod i obratno. Na brodovima u tu svrhu služe brodske dizalice koje su montirane uz brodska grotla. naravno ako taj posao ne obavljaju lučke dizalice. jer se mora paziti da se u vagon ne utovari veća težina od one koja je dozvoljena na najslabijoj pruzi na određenom prevoznom putu. ugalj.. za prevoz rude i sličnih rasutih tereta) koji imaju uređaj da iz kolskog sanduka istresu teret.

0 t/m 6. a koja odgovara za ovu kategoriju pruga. Pruge u našoj zemlji spadaju u kategoriju B2. Pojedine tranzitne pruge uvrštene su u višu kategoriju (C2 i C3). C3. dok je ispod tih kategorija pruga upisana težina robe u tonama koja se maksimalno sme utovariti u odnosni vagon za tu kategoriju pruga. Ukoliko na vagonu nema rastera sa podacima za pruge kategorije B1 i B2. dozvoljava se granica tovarenja ispisana ispod C. 128 . Težina utovarene robe ne sme preći granicu tovarenja ispisanu na vagonu. C2. U zaglavlju rastera upisane su kategorije pruga (A. takav se vagon može uvrstiti u vozove sa brzinom do 120 km/h.0 t/m Gornje granice tovarenja koje odgovaraju svakoj od kategorija pruga ispisane su na teretnim vagonima na bočnim stranicama u obliku rastera. a posebno su navedene i stanice na tim prugama za koje se iz inostranstva mogu tovariti vagoni u granicama kategorija C2 ili C3.4 tone po dužnom metru.2 t/m 8.4 t/m 7. B2. pošto se naša železnica obavezala da će primati na prevoz preko svojih pruga i za svoje pruge vagone sa osovinskim opterećenjem do 18 tona.4 t/m 6. Prve brojke u rasteru ispod oznaka kategorije pruga jesu granica tovarenja za vagon koji se ne uvrštava u vozove velike brzine. B1. odnosno C4.Kategorija pruge A B1 B2 C2 C3 C4 Opterećenje po osovini 16 t 18 t 18 t 20 t 20 t 20 t Opterećenje po dužnom metru 4. dozvoljava se granica tovarenja ispisana ispod B. Ako sa strane rastera postoji još i oznaka »S«. C3 i C4. no u tom se slučaju sme utovariti težina koja je navedena u nastavku ispod odnosne kategorije pruga. a ako nema podataka za pruge kategorije C2.8 t/m 5. Prilikom tovarenja vagona moraju se uzeti u obzir vrednosti one železničke uprave. Tovarenje vagona za inostranstvo prema napred navedenoj kategorizaciji i tabelama vredi samo za otpremu kolskih tovara za one države i železničke uprave koje su članice sporazuma RIV. koja je uvrštena u najnižu kategoriju pruga. Ako postoji još i oznaka »SS«. to znači da se vagon može uvrstiti u voz sa brzinom do 100 km/h i u tom se slučaju može utovariti težina koja je navedena u nastavku ispod odnosne kategorije pruga. C4). odnosno sa masom do 6. učesnice u prevozu. Podaci o tome nalaze se u već spomenutim Propisima za tovarenje (Spt 46).

Špediteri moraju dobro poznavati ove propise.). Od te se težine odbije tara vagona. Ako je npr. jer inače železnica ne prima pošiljku na prevoz ili skida prekomerni teret. tada će se u taj vagon smeti utovariti najviše 21. oslanjati sigurno i čvrsto na pod vagona i ne smeju se pomomerati za vreme vožnje. može se izračunati ako se najpre ustanovi kolika može biti najveća bruto težina vagona (tara i roba) s obzirom na dopušteni osovinski pritisak. — ostalu robu (vozila. Za svaku robu detaljno je opisan način tovarenja. trupce. na prevoznom putu dopušten osovinski pritisak od 16 tona. Koliko se sme najviše utovariti. Dopušteni osovinski pritisak se ne sme ni na jednom delu prevoznog puta prekoračiti. U unutrašnjem saobraćaju vagoni se tovare prema najvećim dopuštenim osovinskim pritiscima koji su navedeni u Daljinaru za prevoz stvari na našim prugama (Spt 34) u posebnoj koloni uz svaku prugu.260 kg. slamu i slične materije). za vagon i za sigurnost saobraćaja može prevesti do uputne železničke stanice. pa se sme utovariti najviše do one težine koja je manja. punu burad. Utovareni predmeti se moraju. B i C. Međutim. sklopove kolskih osovina. cilindrične predmete. bubnjeve sa kablovima.Za tovarenje vagona u unutrašnjem saobraćaju ne vredi režim A. Vlastita težina vagona (tara) napisana je na bočnim stranicama vagona. ravne gvozdene mreže za armirani beton i metalne otpatke u rinfuzu). Težina ustanovljena prema osovinskom pritisku upoređuje se sa nosivošću vagona.740 kg. dizalice kontenere. po pravilu. — šumske i poljoprivredne proizvode (testereno i okruglo drvo. limove. moći težiti najviše 32 tone. Teret mora biti u vagonu tako raspoređen da su točkovi što ravnomernije opterećeni. jer je to maksimalna težina koja se sme utovariti u vagon. onda će dvoosovinski vagon. ukoliko to dopušta nosivost vagona. U propisima za tovarenje je određeno kako se pojedine vrste robe tovare u jedan vagon. za određivanje dozvoljene težine tereta merodavan je najmanji pritisak. 10. s obzirom na dopušteni osovinski pritisak. posebno u slučaju tovarenja u dvoja ili više kola. seno. a uz tekst su dodani i crteži. ambalažu. šine. nego se teret mora tako utovariti da se bez opasnosti po isti. Pri tome se mora uvek voditi računa da utovarena težina robe ne prekorači označenu nosivost vagona ispisanu ispod slova C. kamene blokove i ploče i sl. nije dovoljno da se samo ne prekorači dopušteni osovinski pritisak i da se ne pretovari vagon. Tako su kod propisa o tovarenju tereta na jedan ili viša vagona predviđene posebne odredbe o tovarenju za sledeću robu: — razne metalurške proizvode (polufabrikate. gvozdene pragove i metalne konstrukcije. rolne limova. Ako je tara vagona npr. a ostatak je težina robe koja se sme utovariti. iako bi možda nosivost vagona dozvoljavala utovar veće težine. 129 . Ako vagon prelazi preko više pruga koje imaju različit dozvoljeni pritisak. zajedno sa robom. profilisano i okruglo betonsko gvožđe.

) povezuje slabom žicom.800 2000 R =1 67 5 1675 R= 3175 825 280 140 130 Slika 23 Međunarodni slobodni profil Sredstva za pričvršćivanje tereta. znači špediter. kako bi se teret mogao bez smetnje i opasnosti prevesti kroz tunele i ispod drugih zapreka u stanicama i na otvorenoj pruzi. u Propisima za tovarenje prikazani su crteži sa dimenzijama tovarnih profila za pojedine železničke uprave. ne prekorači tovarni profil. Na pojedinim železničkim stanicama postoje ugrađene naprave za merenje tovarnog profila. Propisima je definisano na koji način se vrši pričvršćivanje takvog tereta i njegovo osiguranje od pomeranja (mora se koristiti paljena žica debljine najmanje 3 mm). Osim toga. računajući od gornje ivice šine. a visina 3861 mm. Taj tovarni profil dopušten je generalno kod svih uprava osim kod engleskih (BR) i francuskih železnica (SNCF) na nekim prugama. Često se događa da se teret u otvorenim vagonima (drvo i sl. U unutrašnjem saobraćaju širina tereta može iznositi 3150 mm (pri dnu i u sredini tovara). a u međunarodnom saobraćaju teret na otvorenim vagonima ne sme preći najmanji tovarni profil pruga preko kojih se vrši određen prevoz. mora obezbediti pošiljalac. Pri vrhu tovar mora biti zaobljen. za pruge koje imaju tzv. širina tovarene jedinice može iznositi najviše 2692 mm. pri tom. Dimenzije tovarnih profila dozvoljenih kod pruga svake uprave naznačene su u tabelama 3i do 3is spomenutih Propisa. Ako je do pretovara. Prilikom tovarenja kabaste (voluminozne) robe ili predimenzionisanih predmeta u otvorene vagone mora se paziti da se. vredi profil kod kojeg je visina 4280 mm (slika 23). međunarodni status. Za vreme prevoženja vagonska pošiljka se može pretovariti u drugi vagon iz predviđenih i nepredviđenih razloga. a visina 4650 mm. popravke tovara ili istovara prekomernog tereta 130 230 400 430 3150 2980 2820 2450 2360 2020 1500 4280 . ako je to potrebno. Ako se roba tovari za Veliku Britaniju. što je navedeno u Imeniku železničkih stanica. te usled toga za vreme prevoza dolazi do pomeranja tereta i do štete. Međutim. Proveravanje tovara prema tovarnom profilu mora se vršiti na horizontalnom i ravnom koloseku.

slama i sl. sme se tovariti samo u vagone kojima se uzdužne stranice mogu skidati. niti u vagon u kojem je ranije prevezen hlorni kreč. Prilikom prijema vagona (od strane železnice) radi utovara. teške mašine. Otvorene kapke treba tako osigurati da se roba ne može kroz njih izvlačiti. pragova i starog železa koje se prevoze u otvorenim vagonima. uključujući i vozila za nameštaj. Po pravilu treba kapke na prozorima pre početka utovara zatvoriti. U tom slučaju vrata se zatvaraju na krajnji zub kuke. naftalin i slična roba. Zatvoreni vagoni imaju prozore. Da do takvih neugodnosti ne bi došlo. železnica ujedno zaračunava i kolsku dangubninu za vreme zadržavanja vagona. npr. voća i sl. Naravno da vagon može očistiti i sam pošiljalac (špediter). špediteri treba da posvete potrebnu pažnju utovaru i slaganju robe u vagone. npr. na mašinama) moraju omotati određenim zaštitnim materijalima da se po krivači ne bi pocepali. da li na vagonu ima mana koje bi mogle prouzrokovati oštećenje ili pretovar pošiljke. s obzirom na njene osobine. kapke treba ostaviti otvorene. Roba se mora tako složiti da se kiša ne zadržava u ulegnućima pokrivača. Vozila. učvršćenje tereta i sl. Za takvu robu ne smeju se upotrebiti ni vagoni koji su zaprljani uljem. Od ovoga se može odstupiti u slučaju ako stanice imaju dizalice. Prilikom prskanja mora se paziti da se ne poprskaju stranice vagona. a u otvoreni prostor vrata. no ako se tovari takva roba kojoj je potrebno provetravanje. Naravno da se eventualni oštri delovi tereta (npr. koja moraju biti tako učvršćena i plombirana da se bez povrede plombe ne mogu pomeriti iz svog ležišta (mesta). Za otpremu robe u inostranstvo se mogu upotrebiti samo oni vagoni koji na bočnim stranicama imaju uokvirenu oznaku RIV. Žičana vratanca mogu se zatražiti od železnice kao tovarni pribor prilikom naručivanja vagona.. ne smeju se tovariti u vagon koji je ranije bio upotrebljen za prevoz živih životinja i dezinficiran. da li se vrata i prozori dobro zatvaraju. ogrevnog drveta. crepa. čija nosivost odgovara težini predmeta ili ako pošiljalac da u tovarnom listu izjavu da će primalac u uputnoj stranici istovariti robu svojim sredstvima. troškovi pretovara ili popravke tovara padaju na teret pošiljke. ako se miris ili smrad još oseća. krompira. Ako vagon nije dovoljno čist. Kod utovara robe u rasutom stanju (rinfuz). treba utvrditi da li je vagon čist. kafa i slična roba kojoj bi mogao naškoditi miris ili smrad. katranom i sličnim. pošiljalac mora poprskati krečnim mlekom ili odgovarajućom bojom. dužnost je železnice da ga pre utovara ponovno očisti. brašno.) i predmete osetljive na atmosferske prilike. i to tako visoko da se roba ne rasipa i da se vrata mogu nesmetano zatvarati i otvarati. Pošiljke uglja. naročito za vreme toplijih dana. odnosno na plato-kola. trupci i sl. Pokrivači se mogu iznajmiti i od železnice. a naročito da li u njemu ima ostataka od ranije tovarene robe koji bi mogli oštetiti novu pošiljku ili umanjiti njen kvalitet. Životne namirnice. povrće i sličnu robu). žita.. Pre početka utovara potrebno je ustanoviti da li vagoni odgovaraju za robu koja se želi tovariti i da li mogu biti upućena za uputnu stanicu. Takva bi se kola mogla upotrebiti samo u slučaju ako se pre utovara brižljivo očiste. treba pokriti pokrivačima. da bi se svaka eventualna krađa mogla odmah primetiti. Nije dozvoljeno da se otvor vrata zatvori 131 . stavljaju se žičana vratanca. a može ih pribaviti i sam pošiljalac (špediter). da li vagon uopšte odgovara za prevoz predviđene robe. npr. cigle. žito. i to samo za stanice koje imaju istovarne rampe. a neki i posebne otvore za provetravanje (za voće. Roba čiji je istovar ili pretovar zbog njene težine ili obima povezan sa posebnim teškoćama. smeju se tovariti samo u vagone kod kojih se stranice mogu skidati. pošiljalac mora otvor vagonskih vrata pregraditi daskama. po celoj širini i visini. Lako zapaljive predmete (seno. šećer. u otvorenim vagonima.došlo bez krivice železnice (nepravilno slaganje. ako bi joj to moglo naškoditi. odnosno uputnu zemlju. Pošiljalac robe ima pravo da zahteva da se vrata ostave delimično otvorena zbog jačeg provetravanja. operu vrućom vodom i dobro provetre.). koji se prevoze. a pokrivači se moraju dobro privezati i učvrstiti za predviđena mesta na vagonu.

U blizini vrata treba vreće tako tovariti da se ne naslanjaju na vrata i da su zavežljaji okrenuti prema sredini vagona. Na osnovu stogodišnjeg iskustva utvrđeni su tzv. konstrukcije i sl. tešku robu treba slagati u sredini. a za kontrolu pravilnog slaganja i rasporeda tereta služe skale 132 . Kod tečnosti čepovi na sudovima moraju takođe biti okrenuti nagore. Svi privatni vagoni koji nisu vlasništvo železnice.). zavežljaji se moraju okrenuti gore. prese. to za izvršenje prevoza ponekad treba iznajmiti potrebne vagone ili kamione u inostranstvu. dolazi lako do oštećenja pošiljaka ili do neracionalnog korišćenja brodskog prostora.20 m3. veliki transformatori. Međutim. Osnovno pravilo kod slaganja robe u brodska skladišta sastoji se u tome da tešku robu treba slagati na dno broda. a za prevoz praznih privatnih vagona računa vozarinu po pređenom km. Slaganju tereta u brodski skladišni prostor treba posvetiti punu pažnju. pogotovo u unutrašnjoj plovidbi i rečnom transportu. tovariti unakrst. žita i sl.vrećama napunjenim robom koja se tovari. S obzirom na to da železnički ili drumski prevoznici u pojedinim zemljama ne raspolažu svim vrstama vozila za specijalne terete. plinova. Za koleta velike visine obično se koriste kamioni ili vagoni sa spuštenim podom ili se pak teret učvršćuje između dva nosača. sa većim brojem osovina i velikom nosivošću. Utovar u brodove U pomorskom transportu utovar-istovar robe u i iz broda vrše obično posebna lučka preduzeća koja raspolažu sa naročito izvežbanom stručnom radnom snagom (stivadori). pakovanog u sanducima. Nadalje. Robu u vrećama treba. te se prema tome planira potrebni brodski prostor. cementa itd. Među specijalne vagone i kamione ubrajaju se takođe i razne cisterne za prevoz kiselina. kao što su npr. jer ako se ne vrši pažljivo.000 kg neke robe u određenom pakovanju. faktori slaganja za pojedine vrste robe. kod rude.0. Kod prevoza robe u privatnim kolima železnica odobrava određeni popust. U oba slučaja špediter treba da poznaje tehniku posla. a u drumskom saobraćaju odredbe Evropske konvencije o međunarodnoj otpremi opasne robe drumom (ADR). a lakšu prema vrhu. 11. kao i slaganje robe u brodska skladišta (štive) mogu obavljati i špediterska poduzeća.20 onda to znači da 1. i više. Naravno. Ti faktori pokazuju kolika je kubatura u brodu potrebna za 1. Za prevoz opasne robe u pomorskom transportu merodavne su odredbe Međunarodnog pomorskog kodeksa za opasnu robu (IMDG). i to tako da se vreće bez teškoća mogu prebrojiti. Ako je npr. potrebna su specijalna železnička i drumska vozila. po mogućnosti. čije dimenzije prekoračuju normalne gabarite dozvoljene za prevoz robe železnicom ili drumom. Za prevoz putničkih automobila koriste se. Za prevoz opasne robe u železničkom saobraćaju merodavne su odredbe Međunarodnog pravilnika o otpremi opasne robe (RID). faktor slaganja za azbestne ploče u sanducima 1. zavisno od veličine automobila.3. Ako se vreće tovare uspravno. odnosno za pojedine vrste pakovanja. i to kod specijalizovanih organizacija koje raspolažu takvim sredstvima. utovar/istovar. Kod prevoza raznih specijalnih tereta. Često su to i špediteri koji u svom vlasništvu imaju određen tip vozila za prevoz specijalnih tereta. kao i vagoni koji su na duži rok iznajmljeni od železnice. a laganu prema stranama broda. takođe.000 kg azbesta u pločama. moraju nositi uz svoj broj i oznaku »P«. Slaganje robe u šlepove u rečnom transportu slično je slaganju robe u morske brodove. cevi. meri približno 1. ova pravila se ne koriste pri utovaru homogene (istovrsne) robe kojom se popunjava ceo brodski prostor (npr. Teret se takođe mora pravilno rasporediti.. specijalni vagoni (Las) ili kamioni (transporteri) sa dve platforme na koje se može tovariti 10—12 putničkih automobila a kod pojedinih vagona.

U oba slučaja prikupljena se roba može privremeno smestiti u sopstveno skladište. skladištenje i ponovni utovar iz skladišta u drumsko vozilo ili direktno u zbirni vagon. kombi-kamioneta. Taj posao obavlja transportno odelenje pri izvozu po nalogu izvoznog odelenja. pa do kamiona nosivosti od 3 — 5 t. a osim toga i ostalom potrebnom mehanizacijom i stručnom radnom snagom. ukoliko takva postoji. Vozni park treba da je raznovrstan. Pošto se ovde najčešće radi o ručnom utovaru-istovarupretovaru. Za izvršene usluge tereti se dotično odelenje prema unapred utvrđenom cenovniku usluga za interne obračune. no oni su obično nepodesni za lokalne prevoze i obično ne mogu biti u svakodnevnoj upotrebi. luke. no još je bolje ako se rad tako sinhronizuje da se prikupljene pošiljke odmah utovare u zbirni vagon. Svrha određivanja različitog broja radnika je u tome da se vozila različite nosivosti utovare-istovare-pretovare u približno istom roku. Ako međunarodni špediter ima ujedno registraciju za auto prevozničku delatnost. To ipak ne znači da transportno odelenje ne može imati neki kamion i veće nosivosti. 133 . u tim slučajevima.) da bi moglo da izvršava naloge komitenata. bilo u izvozu. dizalicama itd. U slučaju potrebe. transportno odelenje takve kamione iznajmljuje od autotransportnih preduzeća za konkretne poslove. — na vozilima preko 5 tona nosivosti 5 . 11. naravno da se onda situacija značajno menja. Naravno da su to samo orijentaciona merila. što znači da transportni odelenje treba da raspolaže prvenstveno sa manjim vozilima. treba obezbediti toliki broj radnika da se utovar-istovar-pretovar obavi u što kraćem vremenu. Na taj način se znatno uštedi na manipulacionim troškovima jer izostaje istovar u skladište. Znatnu pažnju treba posvetiti i broju transportnih radnika koji će se pridodati kamionu radi realizacije utovara-istovara-pretovara. — na vozilima preko 3 do 5 tona nosivosti 4 radnika. kod mehanizovanog utovara-istovara-pretovara potreban broj radnika je znatno manji a kod automatizovanog radnici uopšte nisu potrebni. pristaništa ili aerodroma radi daljnje otpreme određenim prevoznim sredstvima ili se pak pošiljke prevoze od spomenutih utovarno-istovarno-pretovarnih mesta komitentu. izvoznog ili sajamskog odelenja sopstvenog poduzeća vrše se na osnovu naloga dobijenog od tih odelenja. Kod lokalnih prevoza ponekad je potrebno upotrebiti tehnička sredstva za utovar -istovar – pretovar pojedinih težih predmeta. treba da raspolaže odgovarajućim pomagalima (npr. Prevozi za račun uvoznog. Na osnovu ustaljene prakse. počev od dostavnog.1. Tu se najčešće radi o dopremi robe do železničke stanice. Takva referada može se nalaziti i u sastavu transportnog odelenja. odnosno. smatra se da je kod pojedinih tipova vozila za utovaristovar-pretovar potreban sledeći broj radnika: — na vozilima do 2 tone nosivosti (osim kod malih vozila za prenos paketa) 2 radnika.gaza. Loko-prevozi Pod loko-prevozima (mesnim prevozima) podrazumevaju se prevozi unutar gradskog područja koje transportno odelenje međunarodne špedicije vrši na osnovu naloga uvoznog. U delokrug rada transportnog odelenja spada i prikupljanje komadnih pošiljaka radi formiranja zbirnih vagona. te će se potreban broj radnika odrediti prema konkretnoj situaciji i vrsti robe. Transportno odelenje. na osnovu pojedinačnog naloga ili generalnog ugovora sa komitentom. ali tako da radnici jedan drugome ne smetaju pri radu. — na vozilima preko 2 do 3 tone nosivosti 3 radnika. Tako na primer. bilo u unutrašnjem prometu. što je svakako jednostavnije. Za izvršenje ovih poslova transportno odelenje treba da raspolaže sa odgovarajućim voznim parkom kojim će moći obavljati svakodnevne zadatke. a u unutrašnjem prometu po nalogu referade za zbirni promet.6 radnika. izvoznog ili sajamskog odelenja sopstvenog preduzeća.

ali se sa pojedinim komitentima može sklopiti i posebna pogodba. Poluotvorena skladišta jesu nadstrešnice bez zidova ili mogu imati jedan. Rad u silosima je automatizovan zbog čega je silos opremljen raznim 134 . — poluotvorena skladišta. pristaništu ili na aerodromu sve pošiljke koje dolaze na njihove adrese. pakovanja ili distribucije. no ipak ih treba zaštiti od atmosferskih nepogoda. npr. Zatvorena skladišta su natkrivena i ograđena sa svih strana. Zatim se posao evidentira. Pojedine špediterske kuće imaju na takvim kamionima montirane UKV-uređaje. po potrebi. kad je uskladištenje potrebno radi njene daljnje otpreme ili radi sortiranja. — hladnjače i grejana skladišta. Špediterska preduzeća koja se bave tim poslovima imaju obično na železničkoj stanici potrebne prostorije i u najužem su kontaktu sa odgovarajućim železničkim organima. — silose. Prevoz se obavlja na osnovu posebnog radnog naloga koji služi kao baza za fakturisanje. i b) prema nameni odnosno vlasništvu. radnik špedicije prikupi ujutro na početku radnog vremena podatke o prispelim pošiljkama za ugovorne komitente. u luci. — skladišta tankove. železnički avizer mu uruči izveštaje o prispeću. uputiti i poseban zahtev transportnoj organizaciji (železnici. Vrsta skladišta Skladišta možemo podeliti: a) prema načinu gradnje. — otvorena skladišta. te imaju vrata koja se mogu zaključati. Česti su slučajevi da se loko-prevozi obavljaju sa železničke stanice. radna snaga i odgovarajuća tehnika. Transportno odelenje ima obično razrađen cenovnik usluga za takve prevoze. na osnovu kojih će to odelenje za njih podizati na železničkoj stanici. 11.2. Otvorena skladišta služe za smeštaj robe koja uopšte nije ili je minimalno osetljiva na promene atmosferskih i meteoroloških prilika ili se pak ne može zbog svojih dimenzija svrstati u zatvorena ili poluotvorena skladišta. Za pojedine saobraćajne grane postupak za takav slučaj je tačno propisan. dva ili tri zida. S obzirom na način gradnje skladišta se dele na: — zatvorena skladišta. 11. U tom slučaju komitent ispostavlja posebnu punomoć kojom ovlašćuje špeditera da može podizati njegove pošiljke. za železnicu se takvi zahtevi i punomoć moraju dati na posebnim železničkim formularima. brodaru itd. a osim toga će. slično kao i u ostalim operativnim odelenjima. jer pošiljke mogu prispeti i kasnije u toku radnog dana. Ono što pristigne pri kraju radnog vremena obično se ostavlja za idući dan.0. Naravno da često dolazi do izmena. naravno ako nije hitno.) da sve njegove pošiljke isporučuje određenom špediteru. no bez vrata koja se mogu zaključati.2. Takva skladišta mogu biti zidane zgrade ili barake. U praksi. napravi plan prevoza i zatraži potreban broj kamiona. Špediter je dužan uskladištiti robu kad to zahteva komitent. Silosi su specijalna skladišta za uskladištenje žitarica u kojima se obično vrši i prečišćavanje i druge manipulacije.Transportno odelenje može zaključiti posebne ugovore sa pojedinim komitentima. a i takve pošiljke treba još u toku dana prevesti. Uskladištenje robe Špediter može uskladištiti robu u svom skladištu ili u skladištu treće osobe. pa je omogućeno primanje i davanje naloga bežičnim putem u svako vreme. Služe obično za smeštaj predmeta većih dimenzija na koje ne utiče promena temperature. Pri loko-prevozima u špediterskoj djelatnosti treba plan prevoza tako podesiti da se prazne vožnje svedu na minimum. tj.

Svu robu primljenu na uskladištenje javna skladišta su dužna osigurati. 3 . koja se. skladišta se dele na: — javna skladišta. — konsignaciona skladišta. koja još nije ocarinjena. — železničko-carinske magacine. Carinsko stovarište je neograđeni ili ograđeni pokriveni ili nepokriveni prostor za smeštaj carinske robe koju je carinarnica primila na čuvanje. ukoliko se od njih nije u ugovoru posebno ogradio. sortiranje. U tom slučaju se pretpostavlja da je deponent pristao na opšte uslove. odnosno potrošnje. Hladnjače su skladišta za uskladištenje životnih namirnica koje se brzo kvare ili ih treba privremeno smestiti do prodaje.). prema ugovoru sa deponentom. vaganje i sl. — carinske magacine i stovarišta. donosi nadležni organ Carine. 135 . Naknada za uskladištenje određena je tarifom javnih skladišta. Služe za uskla dištenje pogonskih goriva (benzin. upravljanje i poslovanje vrede opšti propisi o osnivanju. prema ugovoru. Konsignaciona skladišta su najčešće zastupništva inostranih firmi. — carinska skladišta. Sa tim uslovima deponent mora biti upoznat ili ti uslovi moraju biti objavljeni na uobičajeni način. mogu otvarati za smeštaj i prodaju na malo na tržištu uvozne carinske robe stranog vlasništva. po odobrenju nadležne carinarnice. poveri deponent. — skladišta za sopstvene potrebe. Propisi o smeštaju robe u takve magacine i stovarišta nalaze se u čl. Imaju uređaje za održavanje niskih temperatura u komorama u kojima se vrši uskladištenje. istovar. Carinska skladišta se obično osnivaju u lukama i pristaništima i namenjena su za smeštaj uvozne neocarinjene robe. Prema nameni. — špediterska skladišta.) ne može smestiti u carinski magacin. odnosno vlasništvu.uređajima za utovar. obavljati i sporedne poslove koji su u vezi sa uskladištenjem. Carinski magacin je zatvorena prostorija koja služi isključivo za smeštaj carinske robe koju je carinarnica primila na čuvanje. a bliže propise o sprovođenju carinskog nadzora nad robom smeštenom u konsignacionom skladištu. Javna skladišta mogu. Prema odgovarajućim odredbama Carinskog zakona. domaće robe ocarinjene za izvoz i tranzitne robe. Ukoliko nije ugovorom drugačije određeno. čišćenje. pakovanje. sipanje u vreće. najčešće viša nego što je napolju. Odredbe o carinskim skladištima nalaze se u Carinskom zakonu. Pravilnika o carinskom nadzoru i postupku carinjenja robe smeštene pod carinski nadzor. Delatnost ovih preduzeća obuhvata prijem. javna skladišta su dužna da izvrše i one obaveze iz svojih opštih uslova poslovanja koje su nužne pri skladištenju određene robe. a koja se iz bilo kojih razloga (glomaznost i sl. kao i o načinu carinjenja. vaganje. uvezene iz inostranstva. zainteresovano preduzeće može otvoriti carinsko smestište za privremeni smeštaj svoje robe. ako Carinskim zakonom nije drukčije određeno. Uputstva o sprovođenju carinskog nadzora nad robom smeštenom u carinsko smestište donosi nadležni carinski organ. smeštaj i čuvanje robe koju im. upravljanju i poslovanju preduzeća. Slična hladnjačama. Javna skladišta su uslužna preduzeća koja se bave skladištenjem robe. kao npr. nafta i sl. no u suprotnom smislu. utovar-istovar-pretovar robe i slične manipulacije.6. — carinska smestišta. jesu grejana skladišta u kojima se zahteva određena temperatura. Za njihovo osnivanje. Skladišta-tankovi su metalni sudovi obično ukopani u zemlju. Načelne odredbe o tome propisane su Carinskim zakonom.

pri čemu ključ jedne brave drži carinarnica. špediter će uskladištiti robu prvenstveno u svoje skladište. Poseban nadzor nad uskladištenom robom špediter vrši samo po izričitom nalogu komitenta.5 m. Smeštaju robe u skladištima treba posvetiti naročitu pažnju i uvek imati u vidu da se roba samo privremeno uskladištava te da se do nje treba doći prilikom iskladištenja. ovlašćen je da na komitentov račun. treba pravovremeno preduzeti potrebne mere da ne bi došlo do kvarenja. 136 . a s druge strane željeznički kolosek za utovar-istovar vagona. a ako takvog nema ili uskladištenje u njegovom skladištu nije moguće iz bilo kojih razloga. Principi uskladištenja Što se tiče uskladištenja robe. te po potrebi montirati odgovarajuće uređaje za grejanje. Ako špediter uoči na uskladištenoj robi ili njenoj ambalaži kakvo oštećenje. špediter će uskladištiti robu prvenstveno u javna skladišta. Ako za to dobije nalog. ukoliko takvim raspolaže i ukoliko je to moguće s obzirom na carinske propise. naravno da najpre dolazi u obzir uskladištenje robe u skladišta komitenta. domaće robe ocarinjene za izvoz i tranzitne robe.Železničko-carinski magacini služe za smeštaj uvozne carinske robe. Praktično skoro da nema špediterskog preduzeća koje nema odgovarajući prostor za uskladištenje robe svojih komitenata. kretanje skladišnih radnika sa praznim i natovarenim kolicima i dovoljan pregled uskladištene robe. ne samo radi zaštite uskladištene robe već i radi zaštite zdravlja radnika koji su u skladištu zaposleni. odnosno da popravi ambalažu. — radioaktivne materije. Radi se o zatvorenoj prostoriji pod upravom železnice i nadzorom carinarnice za smeštaj carinske robe koja se prevozi u železničkom transportu. Raspored robe u skladištu mora biti takav da omogućava primenu skladišne mehanizacije. Isto tako treba voditi računa i o optimalnoj temperaturi i vlažnosti vazduha u skladištu. ako takva postoje. Pod posebnim uslovima uskladištava se sledeća roba: — eksplozivni. Ako takvi podaci ne postoje. Isto tako treba smestiti zajedno i pojedine komadne pošiljke koje će se dalje otpremiti istim zbirnim vagonom. a drugi železnica. Preporučuje se da komade koji pripadaju jednoj pošiljci treba smestiti zajedno. i to na tako mesto u skladištu iz kojeg će se uz najmanje poteškoća moći utovariti u vagon.2. — voluminozna roba. a inače u skladišta trećih osoba. odnosno prema podacima iz prevoznih ili propratnih isprava. Uskladištenje robe u sopstvena skladišta špediter vrši prema podacima dobijenim od komitenta. Treba se striktno pridržavati svih propisa o higijensko-tehničkoj zaštiti pri radu u skladištima. 11.1. tj. — lakopokvarljiva roba koja je podložna brzoj propasti i truljenju. samozapaljivi i lako zapaljivi predmeti. Prilikom skladištenja treba voditi računa da li za robu kojoj je potrebna ventilacija ima dovoljno ventilacije. npr. Budući da špediterska skladišta obično imaju s jedne strane pristup za drumska vozila. ili ako je takav nadzor potreban zbog prirode robe. sve zavisno od mehanizacije koja se koristi u skladištu. kretanje skladišnih viljuškara sa i bez paleta. l do 1. a sporedni mogu biti i uži. U svaka ulazna vrata takvih magacina ugrađene su dve različite brave. preduzme potrebne mere za zaštitu robe. Kakva će sopstvena skladišta imati koje špeditersko preduzeće zavisi od vrste i obima poslovanja i lokacije. Detaljnije odredbe o takvim magacinima nalaze se u Carinskom zakonu. a ako je ona manjkava. onda su merodavni podaci koje utvrdi špediter. Glavni prolazi moraju biti široki barem 2 do 3 m. robu treba odmah tako smestiti da se može uz najmanje poteškoća izneti iz skladišta i utovariti u prevozno sredstvo. — roba koja može štetno uticati na drugu uskladištenu robu.

Za Izvršenje takvih poslova transportno odelenje treba da raspolaže stručnim radnicima (pakerima). ili da je proda na javnoj licitaciji prema običajima mesta gdje je roba uskladištena. Komercijalnim pakovanjem smatra se ambalaža koja se zajedno sa robom prodaje potrošaču (kupcu). Komitent može izdati opšti nalog za osiguranje za sve svoje pošiljke ili pojedinačni nalog za svaku pošiljku. Prema odredbi čl. 11. te omogućila i olakšala upotreba. a veće špedicije imaju i posebne radionice sa potrebnim mašinama za izradu sanduka. tj. Ako je komitent predao na uskladištenje neku od spomenute robe.0. Pakovanje robe Transportno odelenje treba ponekad. dužan je nadoknaditi pričinjenu štetu. 32. Štetu na robi ili ambalaži do koje je došlo njegovom krivicom. prilikom izvršavanja primljenih naloga. rukovanje i transport. 137 . onda komitent odgovara za štetu nastalu na ovoj ili drugoj robi. a ako to nije moguće. Špediter je čak ovlašćen da na komitentov račun i odgovornost odstrani takvu robu i ne izveštavajući komitenta o tome. a pri tom nije upozorio špeditera na njenu prirodu. nedovoljnog ili lošeg pakovanja. potrebno je preporučiti komitentima da izdaju nalog da se njihova uskladištena roba osigura. ako je takav način uskladištenja uobičajen za tu vrstu robe ili je takvo uskladištenje usledilo po komitentovom nalogu ili njegovom krivicom. dok se pod transportnim pakovanjem podrazumeva ambalaža za transport. špediter je dužan otkloniti. postoje dve vrste pakovanja: — komercijalno pakovanje. Opštih uslova. zagađivanja i kvarenja.3. prema svojim mogućnostima. U hitnim slučajevima špediter je dužan da. rđa i sl. špediter osigurava samo po izričitom komitentovom nalogu. treba imati u vidu da je špediter odgovoran za propast ili oštećenje robe uskladištene u njegovom skladištu ako sa robom nije postupao pažljivo kako to čini dobar skladištar. 11. Kada je u pitanju odgovornosti za uskladištenu robu. Vrste ambalaže Pod ambalažom se podrazumevaju sve vrste sredstava koja služe za pakovanje robe. Ako dati nalog ne sadrži pobliže podatke. — da nije skupa. Moderna transportna ambalaža treba da ispunjava sledeće uslove: — da štiti robu za vreme prevoženja do odredišta. popravi oštećenu ambalažu o komitentovom trošku i na njegovu odgovornost. kako bi se roba zaštitila od rasipanja. špediter osigurava uskladištenu robu samo protiv požara i poplave. komitent je dužan da brine da mu roba bude upakovana po običajima i prema uslovima prevoženja u onoj grani saobraćaja kojom se njegova pošiljka prevozi.). kutija i drugih vrsta transportne ambalaže.— druga opasna roba. Naime. robu koja je uskladištena u sopstvenom skladištu ili u skladištima trećih osoba.3. odnosno koja omogućava lakšu i jednostavniju manipulaciju i prevoženje. kao ni za štetu prouzrokovanu prirodom robe (curenje. isključujući javna skladišta. da osigura potrebnu transportnu ambalažu i zapakuje pojedine komade. Isto tako špediter ne odgovara za štetu koja bi nastala usled uskladištenja na otvorenom skladištu. — da je što lakša. Budući da špediter ne odgovara za štetu prouzrokovanu višom silom. i — transportno pakovanje. Praktično. špediter ne preuzima nikakvu odgovornost za posledice koje bi nastale usled neurednog. Ako bi do štete došlo zbog toga što roba nije uopšte upakovana ili nije dovoljno upakovana. špediter ne odgovara za takvu štetu. ambalaža koja služi za zaštitu robe za vreme prevoza i uskladištenja. oštećenja.

a pošiljalac to nije učinio ili robu nije dovoljno dobro zapakovao. Pakovanje robe u železničkom transportu Železnice su propisale precizne uslove pakovanja za izvesne vrste robe koje se predaje njima na prevoz. za koju saobraćajnu granu (za prekomorski prevoz. Kod robe koja nije dovoljno pakovana mora se upisati tačno stanje u čemu 138 . pri čemu se mora voditi računa ne samo o zaštiti robe za vreme pomorskog ili nekog drugog transporta. pogotovo oni koji se angažuju u pomorskoj špediciji. Tako postoje jedinstvena (jednoobrazna) pravila o pakovanju i tovarenju određenih vrsta robe. Posebne probleme stvara pakovanje za robu namenjenu tropskim krajevima. Inače. To pošiljalac mora potvrditi u rubrici tovarnog lista »Izjave«. indirektno smanji vozarina. nepakovani«. treba da imaju stručan kadar i tehnička sredstva da i takvim zadacima mogu udovoljiti.3.. način pakovanja je izričito propisan u RIDu za svaki predmet. neće primiti robu na prevoz iako pošiljalac pristaje da upiše u tovarni list izjavu o nedovoljnom pakovanju. »Pošiljka nepakovana« ili »Dva komada sa oznakom . Ako priroda robe zahteva pakovanje. Kao priznanje da je roba nepakovana ili nedovoljno upakovana. izgubiti ili oštetiti drugu robu. slično važi i za čađ. ukoliko je povratak predviđen. Otpremna železnička stanica odlučuje da li je pakovanje potrebno i da li je dovoljno.. te od ispravnog pakovanja za prekomorski prevoz često zavisi i plasman robe na prekomorskim tržištima. npr. što je posebno važno jer se pomorska vozarina često računa alternativno. metalna. naime. ambalažu možemo podeliti takođe i prema raznim drugim kriterijumima. Pravilnim pakovanjem mogu se također smanjiti dimenzije koleta na najmanju moguću meru. već i o opasnostima od tropske klime za vreme uskladištenja u tranzitnim mestima. osim. kartonska. Zato špediteri.. Zbog toga treba i kod izrade ambalaže voditi računa da se ona oblikuje tako da omogući što bolje iskorištenje brodskog prostora i da se.). rđa i sl. staklena. plastična. za težinu ili kubaturu.2. Roba je. — da se može sklopiti prilikom povratka.. propisano je da se izvesne boje moraju pakovati u vreće. Slični propisi (ADR) postoje i za prevoz opasnih materija u drumskom saobraćaju. . za vazdušni prevoz . međutim. drveni ugalj i razne otpatke.— da je prikladna za manipulaciju za vreme prevoženja. tj. br. ako je očigledno da bi se roba zbog toga mogla za vreme prevoza pokvariti... pri takvom prevoženju izložena štetnom uticaju mora (korozija. Za predmete iz RID-a koji se primaju uslovno na prevoz. Iako je pakovanje za prekomorski transport u prvom redu stvar izvoznika. Železnica. dovoljno je u tovarnom listu u rubrici »Izjave« upisati npr..) itd. ako je šteta nastala iz drugih razloga. odnosno proizvođača. tekstilna).. burad u kojima se prevoze tekućine u stanju vrenja moraju imati oduške koje omogućavaju izlazak plinova itd. na taj način. a takvom izjavom preuzima na sebe punu odgovornost za eventualne štete koje bi mogle nastati za vreme prevoza zbog toga što roba nije dovoljno ili nije uopšte pakovana... utovara. Ambalaža za prekomorski transport Posebnu pažnju treba posvetiti pakovanju robe koja se prevozi u prekomorske zemlje.1. naravno. istovara i pretovara. ipak se često i špeditera pita za savet ili mu se jednostavno prepusti briga oko definisanja pakovanja za prekomorski transport. od kojeg je materijala izrađena (drvena. železnica može odbiti prijem pošiljke na prevoz ili može zahtevati da pošiljalac pismeno potvrdi u tovarnom listu očigledne znakove oštećenja ili drugih nedostataka u pakovanju. 11. i to prema izboru brodara (W/M klauzula — Weight or Measurement). 11. Pakovanje se smatra odgovarajućim ako naizgled pruža sigurnost da će roba biti zaštićena od običnih opasnosti koje se mogu javiti pri prevozu sve do izdavanja robe primaocu u odredištu.3. Između ostalog. burad i sanduke koji sprečavaju zaprašivanje.

snosi sve posledice nastale zbog nedovoljnog ili neadekvatnog pakovanja. Obrazac se može kupiti na svakoj železničkoj stanici. Jedan od najuobičajenijih oblika klasične ambalaže svakako je sanduk. tablicama ili privescima od čvrstog i izdržljivog materijala (limene ili drvene 139 . zapaljivo i sl. Tipovi ambalaže i načini pakovanja. odnosno »ČUVATI OD SUNCA«. Odgovarajuće oznake pošiljalac mora staviti na one komade na koje se te oznake i odnose i to na tako trajan i postojan način da se bez nasilnog skidanja ne mogu ukloniti. tri daske napukle«. navedeni su u posebnom uputstvu o manipulaciji pri pre vozu robe u železničkom transportu. upisivanjem: »Opšta izjava«). Na koleta sa robom koja je osetljiva na vlagu ili na sunce treba staviti natpise »ČUVATI OD VLAGE«. u svako doba može ustanoviti koja roba pripada kojoj prevoznoj ispravi i koje joj je odredište.). kamion. jer on. te o tome postoje posebne tablice.4. može dati opštu izjavu o nedovoljnom pakovanju na odgovarajućem železničkom formularu (npr. 11. Svrha obeležavanja je da se. a dimenzije. a osim toga treba na komade staviti i listicu sa oznakom otvorenog crnog kišobrana. no u tovarnim listovima pošiljalac se mora pozvati na tu izjavu (npr. odnosno staviti je po potrebi dvostruko ili trostruko. pretovara i istovara. Sanduci se izrađuju od drvenih dasaka. K-160 za unutrašnji ili 160a za međunarodni prevoz). odnosno osiguravajuće društvo neće. dakle. »Nedovoljno pakovano«. npr. Obeležavanje pošiljaka Osim pakovanja. železnica. utovara. uostalom. kod robe u vrećama. Ako pojedine stvari (koleto) treba uvek smeštati u istom položaju. Obeležavanje neće biti. Nije dovoljno samo napisati npr. U interesu je pošiljaoca da pravilno i dobro upakuje robe pri predaji na prevoz. u dužnost pošiljaoca ili njegovog špeditera spada.). a neka upozoravaju na potencijalnu opasnost koja preti od robe (eksplozivi. Ta izjava vredi za sve pošiljke koje je opisao u izjavi. neka obeležavanja služe i kao opomena da se sa robom mora pravilno rukovati za vreme prevoženja. jer to ne kazuje ništa. potrebno kod vagonskih pošiljaka. da ne bi u svakom tovarnom listu posebno upisivao primedbu o tome. Kod rešetkastih sanduka (letvarica) potrebna čvrstoća ambalaže zavisi od odnosa težine tereta i dimenzija letvica. da se može ustanoviti odredište i primalac. Takve oznake mogu se utisnuti već prilikom izrade ambalaže. po pravilu. daščica ili letava. Za ojačavanje ambalaže koriste se čelične trake ili žica kojom se sanduk obavije i zategne nakon zatvaranja. To će biti potrebno samo kod pojedinačnih pošiljaka koje se ne predaju na prevoz u kompletnim partijama. Osim toga. »Komadi samo pakovani u papiru « ili »Sanduci HF br. »LAKO LOMLJIVO« i sl. Jasno je da za teži sanduk treba birati deblju žicu. nadoknaditi štetu ako je ona nastala usled nedovoljnog ili pogrešnog pakovanja. koji se smatraju dovoljnim za pojedine vrste robe pri prevozu železnicom. i obeležavanje (signiranje) pojedinih komada pošiljke. Ako neki pošiljalac češće otprema istovrsnu robu sa iste stanice i sa istim nedostacima u pakovanju. onda se to obično označava listicom koja ima dve strelice koje pokazuju položaj kako treba koleto da stoji. prilikom prevoza. naime. oblik i debljina materijala za sanduk zavise o vrste i težine robe i od uslova prevoženja. Ako priroda robe ili način pakovanja to ne dopuštaju (npr. šlep ili avion.se sastoji nedovoljno pakovanje. a u slučaju da dođe do razdvajanja prevozne isprave i robe. kod pošiljaka koje popune kompletan brod. 6 i 7 u slabom stanju. kod kojih čvrstina zavisi od dimenzija preseka onih letvica koja služe kao kostur sanduka. korpama i sl. obeležavanje treba izvršiti na listicama. sa stanovišta prevoznika. Komade koji se lako lome treba snabdjeti s listicom »staklena čaša s vratom« i natpisom »NE PREVRTATI«. Slično je i sa sanducima koji se izrađuju od šper-ploča.

pogotovo kad je takva 140 .zapaljive tečne materije. Br. 2C . snijeg) adresa ne postane nečitljiva. Postoji 17 vrsta listića.zapaljive čvrste materije.crna buktinja na crvenom polju .za oksidirajuće materije. ne prevrtati.za nagrizajuće materije. donji trougao crven . npr.pažljivo rukovati. a iz druge na ruku. lepe i druge vrste listića. jedan manji za koleta. Obeležavanje se vrši postojanim bojama. 9 — crvena čaša na belom polju . ozbiljno je uzdrmana »vladavina« do tada vodećeg oblika klasične ambalaže .za radioaktivne materije odgovarajućih kategorija. no praksa je da takve listiće . Slične propise donosi i konvencija ADR prvenstveno za prevoze u drumskom saobraćaju.crna buktinja na krugu na žutom polju . a uzorci listića su odštampani u RID-u. crn na belom polju . natpis RADIOACTIVE. utiskivanjem usijanim gvožđem ili lepljenjem natpisa na papiru.pažljivo manevrirati.opasnost od zapaljivog plina u dodiru sa vodom. 2D . Br.lepe špediteri sami. Usavršavanjem tehnologije izrade ambalaže od valovite lepenke (kartonska ambalaža) i njenim priznavanjem od strane prevoznika (npr. ili na platnu koje mora biti sigurno pričvršćeno (zašiveno) na te komade. Pri prevoženju komada u otvorenim vagonima treba voditi računa o tome da usled vremenskih prilika (kiša.dve epruvete od kojih iz jedne padaju kapi na jednu pločicu. Br.po pravilu .crna buktinja na plavom polju . listića sa likom belog medveda na santi sa plavom pozadinom. U spomenutim propisima tačno je određeno koja vrsta listića se stavlja na komade i na vagon sa obe strana (kod vagonskih pošiljaka). ili. železnice) kao dovoljnim pakovanjem još je više istisnut iz upotrebe drveni sanduk.za materije štetne po zdravlje. 6C i 6D. 10 — crveni trouglasti listić sa crnim uzvičnikom . Br.krst. a drugi veći format za vagone. dve. Br. 4 – crna mrtvačka glava na belom polju .opasnost od eksplozije.crna buktinja na belom polju. 3 . Br. 7 — crn kišobran na beloj osnovi .sanduka. Pošiljalac je dužan skinuti stare oznake i adrese od prethodnih prevoza ili ih tako poništiti da ne dođe do zabune prilikom rukovanja robom za vreme prevoženja. Osim ovih listića na vagone se.tablice ili tablice od čvrstog kartona). l . tri ili četiri uspravne pruge na donjoj polovini sa oznakom sadržaja i aktiviteta . Specijalno obeležavanje propisano je za komade materija i predmeta iz RID-a (opasne materije). na vagone koje treba usput doleđivati. Koji će se listić morati upotrebiti kod koje robe propisano je u RID-u. 11. listić sa crvenim točkom i krilima i crvenim okvirom itd. kod pojedinih vrsta robe.samozapaljivo. kod brzopokvarljive robe takođe plava listica sa slikom ribe. 2A . To je naročito potrebno kod prekomorskog prevoza. Br. a korisnici ih mogu štampati i sami prema uzorcima. To će se kod nalepljenih papirnatih listića postići tako da se iste oblepe celofanom i tako zaštite od raspadanja usled vlage. sa jednom. crno na belom polju . 8 — dve crne strele na beloj osnovi .za otrovne materije. Br. 6B. lale i grozda. Br. Br.gore. kao i pomoću već spomenutih privezaka. 4A . kod živih životinja listići plave boje sa slikom petla. psa i glave goveda. listiće u obliku kvadrata uspravljenog na jednom uglu. Po pravilu postoje dva formata. i to: Br.crna bomba na narandzastom polju . Br. zrakasti simbol deteline. 5 . Savremene transportne tehnologije Zahtevi korisnika transportnih usluga za prevoz skladište-skladište bez pretovara i bez upotrebe skupe ambalaže sve više uslovljavaju upotrebu novijih sredstva za racionalizaciju transporta. kod pošiljaka sa osiguranjem uredne isporuke.zaštita od vlage. Br. 2B – crna buktinja na polju sa belo-crvenim vertikalnim trakama .5. Ove listiće na vagone mora postaviti besplatno železnica. Sa pojavom paleta 50-tih godina prošlog veka. 6A. Listići se mogu dobiti na svim železničkim stanicama. Br.

I kod nas se nastoji paletizovati što više robe za transport. 10 paleta natovarenih robom. letava. možda i nema u upotrebi. čime se zatvara tzv. podići ili spuštiti i prenositi sa jednog mesta na drugo. Tako se pošiljke jednim delom prevoze drumom. Špediterska preduzeća treba da i o tome vode računa. izrađena od dasaka određenih standardnih dimenzija. Ova tehnologija naročito se primenjuje u transportu sa Velikom Britanijom. motornog ili ručnog viljuškara) može prihvatiti zajedno sa robom složenom na njima. a delom železnicom. Palete su tako konstruisane da ih viljuška prenosnog sredstva (električnog. jer se savremena špediterska skladišta ne mogu ni zamisliti bez mogućnosti 141 . gledano u svetskim razmerama. samo što još ima stranice od dasaka. Boks-paleta je isto tako drvena podloga. SAD itd. jer će železnica u uputnoj stanici isporučiti primaocu tih natovarenih 10 paleta bez pretovara «komad po komad». Paletizacija Paleta je drvena podloga. razvijen je i u Francuskoj. da bi se omogućila šira primena paletizacije. no ponekad se to ne vrši dovoljno sinhronizovano. a u zamenu će od njega dobiti 10 praznih paleta. a posebni delovi pomorskih luka osposobljavaju se za takav transport (kontenerski terminali) ili se grade posebne kontenerske luke. BACAT).ambalaža prilagođena merama standardne palete. naravno osim u onim slučajevima kad paletizacija. Osim transportera koji omogućavaju dostavu vagona pred skladište primaoca ili pošiljaoca. Počeci paletizacije vezuju se za II. npr. dosad osposobile za paletizaciju robnih pošiljaka skoro sve železničke stanice. Naravno da manipulacija sa paletizovanom robom zahteva i modernija skladišta. sve se češće pojavljuju razni vidovi kamionskih prikolica. pa otuda i naziv kombinovani (integralni) transport. Saradnja se ostvaruje na taj način što će i saobraćajna preduzeća (železnica. neophodna je mnogo tesnija saradnja proizvodnih i trgovinskih preduzeća. U prekomorskom transportu. paletni lanac. a kojih danas. Praktično se to svodi na to da će npr. Uočivši efikasnost tog sistema. Izgrađena je ogromna kontenerska flota.) i proizvodna i trgovinska preduzeća izrađivati palete prema propisanom standardu. trgovac. kada je iz SAD trebalo prebacivati velike količine prehrambenih artikala i druge robe za snabdevanje američkih i savezničkih armija i stanovništva u prekomorskim zemljama. Slična je situacija i u drugim razvijenim industrijskim zemljama. Za paletizaciju vagonskih pošiljaka naravno da nema nikakvih ograničenja. Radi koordinacije napora oko uvođenja paletizacije. SEABEE. špediter) predati železnici na prevoz npr. Razvile su se i druge tehnologije kombiniranog transporta drum-more (sistem RO-RO). Palete mogu biti izrađene i od drugih materijala. bolje rečeno velikih kontenera na točkovima koji se mogu natovariti i na vagon. pa neće biti važno čije su vlasništvo palete koje se upotrebljavaju za prenošenje robe od proizvodnje do potrošnje.0. osnovana je i posebna zajednicu za paletizaciju sa sedištem u Beogradu. kao i reka-more (sistemi LASH. poslednjih godina došlo je do snažne ekspanzije kontenerskog transporta. s obzirom na specifičnost robe. takav način je prihvatila odmah i industrija i trgovina SAD.5. budući da je za mehanizaciju potrebno više prostora za manevrisanje. Međutim. svetski rat. a može imati i poklopac. nije moguća. 11. Isto vredi i obratno. a isto tako i preduzeća iz drugih grana saobraćaja. a istovremeno će od železnice dobiti u zamenu 10 drugih praznih paleta. a ni dovoljno uporno. na koju se tovari roba. od plastike i sl. Naravno da takav racionalan sistem razmene može funkcionisati samo onda ako svi učesnici u prometu robe poseduju tipizirane i standardne palete. Nemačkoj. a detaljni podaci o tome su navedeni u posebnom prilogu imenika železničkih stanica. barem kod nas. autosaobraćaj itd. Naše železnice su npr. pa je u toj zemlji danas praktično sav promet robe paletizovan. prvenstveno iz drumskog i pomorskog transporta. te korisnici železničkog transporta mogu svaku vagonsku pošiljku predati na prevoz paletizovanu. žice ili metalnih cevi. pošiljalac (proizvođač.

kontener je. Za prevoz kontenera u međunarodnom železničkom transportu vrede odredbe Međunarodnog pravilnika o prevozu kontenera (RICo). trgovinske i špediterske organizacije se često služe otpremom robe u kontenerima. Na unapređenju kontenerskog transporta angažovano je kod nas i u svetu više različitih organizacija. 11. Postoje i konteneri koji se mogu sklopiti (sklopivi konteneri). kontejeri mogu biti vlasništvo vozara (železnice. pri čemu se skraćuju manipulacije. 142 . jer se roba u konteneru može preuzimati i izdavati u skladištu kornitenta. U tarifskom pogledu. koje je 1967.kamion) i kao solidan omotač čuva robu od rasipanja i oštećenja. bez istovara u usputnom skladištu. pokretanje i za održavanje određene temperature i vlage.brod . skidanje. g.1. Prema spoljnom obliku dele se na zatvorene. aluminijuma ili nekog drugog otpornog materijala.990 mm). Osim toga. Širina i visina kontenera je jednaka za sve kategorije i iznosi 2. Za prevoz železničkih kontenera i privatnih kontenera za koje je železnica dala odobrenje za puštanje u saobraćaj. Međunarodna organizacija za standarde (ISO) kategorizovala je kontenere prema dužini u četiri osnovne grupe kako sledi: 1-A = 40 stopa (12. U međunarodnim okvirima najznačajnija je Međunarodno društvo »INTERCONTAINER« sa sedištem u Briselu i generalnom direkcijom u Baselu.brod . a to naročito dolazi do izražaja kod kombinovanog transporta (npr. korisnik prevoza robe u kontenerima na železnici ima znatne pogodnosti. a mogu imati i specijalne naprave za dizanje. Sama reč kontener (container) potiče iz pomorske terminologije.5.055 mm) i 1-D = 10 stopa (2. lima. Konteneri mogu biti izrađeni od drveta. primenjuju se kod prevoza železnicom odredbe o prevozu kontenera i transkontenera koje su kao Prilog III uvrštene u RT-1. Inače. Kod statističkih preračunavanja u kontenerskom transportu i utvrđivanju kapaciteta terminala i brodova uzima se kao ekvivalentna jedinica (TEU) kontener od 20 stopa. autoprevoznika). što znači da se težina kontenera ne uzima u obzir kao što je slučaj kod klasične ambalaže kod koje se vozarina računa za ukupnu težinu robe i ambalaže. ustvari. otvorene i kontenere-cisterne. Prema sadašnjem stanju. Kontejneri Umesto klasične transportne ambalaže proizvodne. jer se vozarina računa. po pravilu. 1-C = 20 stopa (6. a propisi o računanju vozarine su posebno objašnjeni u čl. Te se prednosti sastoje u tome što kontener omogućava brz utovar.435 mm. železnica . standardizovano pakovanje u kombinovanom transportu (npr.125 mm). pod nazivom »kontener«se podrazumeva tovarnomanipulativna jedinica integralnog (kombinovanog) transporta koja je tako građena da omogućava direktan prevoz robe od skladišta do skladišta («od vrata do vrata») bez pretovara u toku prevoza i u slučajevima kada se na prevoznom putu koriste dve ili više vrsta prevoznih sredstava.290 mm). velike (preko 3 m3) i transkontenere. Za velike kontenere vozarina se računa po odredbama za vagonske pošiljke. Prema vlasništvu.kamion). koji je kao prilog III uvršten u CIM.manipulacije paletizovanom robom. a brzom manipulacijom se skraćuje vreme prevoženja i ubrzava rad na pretovarnim mestima. samo za stvarnu težinu utovarene robe. a pod tim se nazivom podrazumevao sanduk za smeštaj stvari mornara na brodovima. brodara. proizvodnih organizacija i drugih pravnih i fizičkih osoba. železnica . RT-1. 50. 1-B = 30 stopa (9. Prednosti kontenera kao transportne ambalaže jesu mnogobrojne. Prema veličini (u tarifskom smislu) konteneri se na železnici dele u tri grupe: male (do 3 m3). istovar i pretovar sa jednog na drugo transportno sredstvo.

5. Ro-Ro (roll-on/roll-off) kombinovani transport. raspolaže i sa kontenerima . drum -more. U transportu drum . pa i Italiji i Nemačkoj opremljene su uređajima za jednu ili više spomenutih tehnologija utovara. Važnije železničke stanice u Francuskoj. između ostalih i bivše JŽ. reka-more-reka i sl.železnica. Kod kombinovanog transporta reka-more-reka razvijeno je više sistema.drum. Kombinovani (integralni) transport Za kombinovanu otpremu »od skladišta do skladišta« kada to nije moguće ostvariti jednim transportnim sredstvom. na primer: drum-železnica-drum. da li se drumsko vozilo tovari na plato-vagon pomoću specijalne dizalice ili sopstvenom vučom. uputstva i tarife. Holandiji.more . ipak se od toga nije odustalo. u svetu su se razvili razni sistemi odnosno tehnologije. Praktično. U Nemačkoj na razvoju takvog transporta radi firma KOMBIVERKEHR. B i C). Radi se zapravo o prevozu kompletnih kamiona sa robom pomoću specijalno građenih brodova (Ro-Ro brodovi). »MC22«. To društvo. a počeci saradnje postoje i sa našom zemljom kako bi se izbegli naporni i skupi pojedinačni prevozi drumom. slične odnosno istovetne onima u Francuskoj. osnovana još 1969. svojevremeno se razvio tzv. U Engleskoj posluje posebna firma NOVATRANS (Europe) sa sedištem u Londonu koja razvija takav kombinovani transport sa kontinentom pod nazivom »Kangaroo«. Takvih sistema ima u različitim kombinacijama. Belgiji.drum u Francuskoj je firma NOVATRANS u kooperaciji sa Francuskim železnicama svojevremeno razvila četiri vida takvog transporta pod nazivom »Kangourou«. Na mreži naših železnica otvoreno je za prevoz transkontenera u režimu »INTERCONTAINER« odgovarajući broj železničkih stanica. za ulaz i izlaz kamiona na brod i iz broda potrebna je samo pokretna rampa. a takav se transport naročito razvio u sredozemlju. Za transport u kontenerima-hladnjačama na evropskim železnicama brine se Međunarodno železničko društvo za transporte u hladnjačama »INTERFRIGO« sa sedištem takođe u Baselu. Takav transport je naročito efikasan u saobraćaju sa zemljama u razvoju koje nemaju izgrađene luke i mehanizaciju za manipulisanje sa klasičnim i kontenerskim brodovima. Na nemačkom jezičkom području za takav kombinovani transport se koristi naziv »Huckepack-verkehr«. između Kontinenta i Velike Britanije i skandinavskih zemalja. a naknadno su kao osnivači pristupile još 12 železničkih uprava. Iako dosadašnji napori nisu dali očekivane rezultate. osim vagona-hladnjača. 11. godine sa sedištem u Frankfurtu. a za operaciju ulaza/izlaza potrebno je vrlo kratko zadržavanje broda uz obalu ili gat. Sve ove spomenute tehnike razvile su se po uzoru na srodan sistem iz SAD. za što su izgrađeni i posebno konstruisani vagoni. sa Srednjim i Bliskim istokom. tri tehnike (Kombi-Technik A. u sporazumu sa nemačkim železnicama. odnosno sveli na podnošljivu meru. Kod kombinovanog transporta drum . a nastali su zbog zahteva da se omogući transport robe iz unutrašnjosti zemlje rečnim transportom i dalje preko 143 . Ta je firma svojevremeno razvila. odnosno jednom saobraćajnom granom. osim kombinovanog transporta kontenera sa pretovarom u kontenerskim terminalima u lukama. pod različitim nazivima ali sa istim ciljem: da se roba bez usputnog pretovara preveze do odredišta. najveći deo kontenerskog transporta železnicom u evropskim okvirima odvija se u organizaciji društva »INTERCONTAINER«.osnovalo 11 evropskih železničkih uprava. Razlika između pojedinih tehnologija je bila u tome. a za sam prevoz vrede odredbe opštih uslova. »UFR« i »Prise par pinces«.hladnjačama od 20 i 40 stopa i usko surađuje sa evropskim železničkim upravama i društvom »INTERCONTAINER«.2.drum. poznat pod nazivom »Piggy-back«. te da li se poluprikolica tovare u specijalni vagon sa džepom zajedno sa točkovima ili se na plato-vagon tovari samo kolski sanduk. U stvari. Švajcarskoj. Delatnost te firme se proširila i na Austriju.

brodovi i mogu da prime 38 barži na tri palube. ili odgovarajući ekvivalent kontenera od 20 stopa. možda i zbog čestih bojkota od strane lučkih radnika u engleskim lukama koji sa nepoverenjem gledaju na te sisteme koji ne zahtevaju prekrcaj kod prelaza reka . g.evropskih luka nastavlja se u unutrašnjost.sistem. Iako je ceo sistem izgrađen po američkoj SEABEE-licenci. širinu 11 m. kad je prvi brod za taj sistem izgrađen u Danskoj. nosivost 36. 144 . teretnice se takođe izdaju za ceo pomorsko-rečni put. Uviđajući prednosti kombinovanog pomorsko-rečnog transporta. a ne dizalicom.Crno more . Brodovi su skoro istih dimenzija kao i LASH . širinu 35 m.82 m.i SEABEE brodova. Tako npr. a sve se svodi na to da se roba ukrca u odgovarajuće rečne barže. a utovar/istovar obavlja brodski portalni kran odgovarajuće nosivosti. Steamship Co.22 m) postoje manje šanse da se taj sistem infiltrira u naš rečni plovni sistem. nosivosti 370 t.7 m).75 m. Na palubi se umesto barži može smestiti odgovarajući broj kontenera od 20 odnosno 40 stopa. SEABEE-sistem (»morska pčela«) je sličan LASH-sistemu.55 m (prazne) do 3. BACAT-sistem (Barges Aboard Catamaran) razvija se od 1973. a kod istovara izvlače ih iz tunela. ruska izvedba se u detaljima prilično razlikuje od američkog uzorka. gaz im je 0. te što se utovar/istovar obavlja pomoću elevatora. LASH-sistem (Lighter-Aboard Ship) datira od 1969.Srednji istok . no mogu se koristiti samo dve palube za utovar maksimalno 24 barže. te Senom do Pariza. no dosad je dospeo Rajnom do Basela. koji kod utovara guraju barže u tunel broda.7 m i širina 10. Otpremu i dopremu barži obavljaju remorkeri..barže. Inače. dva iz SAD (LASH i SEABEE) i jedan iz Evrope (BACAT). no taj se sistem ipak nije tako razvio kao LASH . a preko kanala RMD i do nas.27 m. Barže su duge 18. Matični brod (brod nosač) je dvotrupac. a na ušću reke u more kompletne barže se tovare u ili na specijalni prekomorski brod koji ih preveze preko mora gde se opet mogu spustiti u reku i otpremiti rečnim putem u unutrašnjost.mora bez pretovara. U brod može da se smesti 16 barži pod palubom i 10 na palubi.25 m. ovaj sistem se nije naročito razvio. široke 9. a maksimalni gaz 1. Razlikuje se od LASH .more reka. te su danas u eksploataciji preko pedeset LASH-brodova.73 m. pa i u našim prostorima.100 t. taj sistem se primenjuje na raznim stranama sveta. gaz 11 m. BACAT . Za utovar/istovar služi posebna dizalica sa platformom (lift-platforma) pomoću koje se barže dižu odnosno spuštaju u vodu (tunel) između dva trupa broda. znatno je manjih dimenzija od LASH. a utovar/istovar barži omogućuje ugrađeni lift nosivosti 2. U tu svrhu Rusija je svojevremeno od SAD otkupila licencu za SEABEE sistem i u Finskoj izgradila nekoliko matičnih brodova i potreban broj barži za obavljanje prevoza na relaciji Dunav . Zbog znatno većih dimenzija i dubljeg gaza barži (3. a zasniva se na matičnom brodu na koji se tovare 83 barže. Uglavnom. dok se na gornju palubu mogu ukrcati 284 kontenera od 40 stopa. i Rusija se . a nosivost 1. postoje tri sistema. Barže su podešene za potiskivanje za vreme plovidbe Dunavom i drugim unutrašnjim plovnim putevima. te iz severno .sistema u tome što su barže veće nosivosti (845 t) i dimenzija (dužina 29. LASHtransport započinje u unutrašnjem plovnom sistemu SAD i odvija se preko golfskih luka za Evropu.barži.Jugoistočna Azija. a u njega se može ukrcati 10 BACAT . zapremine 555 m3. Dužina barži iznosi 16.odlučila za primenu takvih sistema. nosivost barže je 150 t.barži i 3 LASH .Indijski podkontinent . dok im je gaz 2. a razvila ga je brodska kompanija Lykes Bros. iz New Orleansa za kombinovani transport iz unutrašnjosti SAD rečnim putem i dalje preko Atlantika za unutrašnjost Evrope.3 m (kod maksimalnog utovara). Barže imaju dužinu 38. g. a zatim uključen u promet između istočnoengleskih luka i Holandije. Inače. širina 4. I SEABEE-sistem se smatra modernim integralnim transportnim sistemom.5 m.600 t.brodovi mogu služiti i kao uslužni brodovi (feeder service) za prikupljanje LASH .kao zemlja koja ima veoma razvijenu rečnu i kanalsku plovnu mrežu . brodovi imaju dužinu 267 m.000 dwt i brzinu 20 čvorova.65 m.

kao i olakšice za privremeni uvoz/izvoz određenih kategorija roba na bazi ATA-karneta. Ako se utvrdi da vozilo ili kontener ispunjava propisane tehničke uslove. Protiv rešenja carinarnice korisnik ima pravo žalbe Upravi carina. Da li neko motorno vozilo ili kontener ispunjava propisane uslove i da li je sposobno za obavljanje transporta pod uslovima predviđenim odredbama o konstrukciji motornih vozila i kontenera. kao i zakonski zastupnik ili punomoćnik prevoznika. godine).6. 1978. Toj konvenciji pristupila je i prethodna Jugoslavija još 1957. Komisija sastavlja zapisnik o nalazu i taj potpisuju svi članovi komisije. moraju im vozila odgovarati tehničkim uslovima određenim u Aneksu 2. gde bi se mogla smestiti roba.0. TIR i ATA karneti U cilju olakšavanja međunarodne razmene dobara na međunarodnom nivou se donose razni propisi. tu i tamo se javljaju i drugi slični sistemi. — da vozila ili konteneri ne sadrže skrivene prostore u koje bi se roba mogla sakriti. godine (Konvencija je objavljena u Dodatku »Službenog lista FNRJ« broj 13 od 7. Tehnički uslovi za vozila Preduzeća registrovana za obavljanje međunarodnog drumskog robnog transporta. g. — da svi prostori. 11. a SFRJ ju je ratificirala 1977.6.0. koja se u njima prevozi. Na prevozna sredstva sa karnetom TIR primenjuju se odredbe Carinske konvencije o međunarodnom prevozu robe na osnovu karneta TIR (Konvencija TIR). Kako u toj razmeni i transport igra znatnu ulogu. Revidirana Konvencija iz 1975.6. mogu dobiti odobrenje da pojedina njihova vozila vrše međunarodne prevoze pod pokrićem karneta TIR. no sve se uglavnom svodi na izvesne modifikacije napred opisanih sistema. naročito u 145 . a da se pri tome ne izvrši obijanje koje ostavlja vidne tragove ili lomljenje carinskih obeležja.Inače. Troškove rada komisije snosi tražilac. a jedan koga odredi privredna komora. Konvencije TIR. npr. Carinarnica donosi rešenje na prigovor kojim ga odbija ili uvažava. U ovom momentu nas zanimaju olakšice u drumskom saobraćaju i postupak za ostvarivanje tih olakšica na bazi TIR-karneta. 11. Da bi takvo odobrenje mogli dobiti.. XI 1957. stupila je na snagu 20.sistem (Barges on Board) i DELTA . 3. može na jednostavan i efikasan način držati pod carinskim nadzorom stavljanjem carinskih obeležja. Karnet TIR je naziv za carinsku popratnu knjigu (carnet). BOB . i to dva od strane carinarnice. Postupak sa vozilima pod režimom TIR Međunarodni drumski robni transport može se obavljati: – pod režimom karneta TIR ili u – običnom režimu. i u toj oblasti su doneti razni međunarodni propisi. detaljno je propisana konstrukcija motornog vozila. koji ima pravo da odmah ili u roku od 8 dana stavi prigovor na konstatacije u zapisniku. U spomenutom Aneksu 2. Smatra se da motorno vozilo i kontener odgovaraju uslovima propisanim za korištenje carinskih pogodnosti pod pokrićem karneta TIR ako su vozila i konteneri izgrađeni tako — da se roba. Komisija se sastoji od tri člana. 11.0.sistem. carinarnica na osnovu komisijskog zapisnika izdaje uverenje o tehničkoj sposobnosti vozila ili kontenera (dozvolu za upotrebu). budu lako pristupačni carinskoj kontroli. — da se nikakva roba ne može vaditi ili stavljati u zapečaćeni deo vozila ili kontenera. na osnovu koje je omogućen pojednostavljeni carinski postupak u međunarodnom robnom drumskom transportu sa pojedinim državama koje su toj Konvenciji pristupile. utvrđuje komisija koju posebnim rešenjem imenuje upravnik nadležne carinarnice.

Nakon što je carina na vozilo (kontener) stavila carinske plombe i eventualno druga carinska obeležja. naziv vozara i njegovo sedište. Polazna carinarnica popunjava i overava talon i listić broj l. otkida ga zajedno sa manifestom i vraća polaznoj carinarnici koja ga spaja sa listićem i manifestom koji se nalazi kod nje? Na taj način se transport razdužuje kod polazne carinarnice i to je dokaz da je roba otpremljena u inostranstvo. a izmena treba da bude parafirana od osobe koja ju je unela i overena od carinskog organa. Slova moraju biti ispisana belom bojom na plavoj podlozi. ona tada zadržava 146 . cisterne i kola za seobu). karneti TIR se štampaju na francuskom jeziku (v. prelaznoj i odredišnoj carinarnici. Na svako vozilo koje dobije certifikat o tehničkoj sposobnosti vozar mora staviti sa prednje i zadnje strane tablice sa oznakom TIR. Zainteresovani vozar naručuje ili kupuje karnet TIR od ovlašćene garantne organizacije svoje zemlje.). Ispravke treba vršiti precrtavanjem pogrešnih podataka i upisivanjem željenih.izdaju ovlašćena garantna društva.6. ova popunjava i overava listić broj 2. Pre utovara vozar popunjava u karnetu one rubrike koje je on dužan popuniti. rešetkasti. a posebno za vozila pokrivena ceradom. Zatim stavlja pečat i potpis na svakom manifestu koji pripada parnom i neparnom listiću karneta TIR. osim u slučaju sumnje na zloupotrebu.0. Svaki listić mora biti datiran i potpisan od strane vozara. i to za specijalna vozila (hladnjače. Opis karneta TIR Knjigu . Nikakva brisanja ni dodavanja nisu dozvoljena. dozvolu za upotrebu drumskog vozila i njen broj i datum. roba i vozilo su stavljeni pod carinski nadzor i upućeni određenim prevoznim putem (itinererom) na odredište u inostranstvo. Ako je polazna carinarnica ujedno i izlazna. rok važnosti. kod nas Privredna komora. putem koji bude određen.pogledu prostora rezerviranog za smeštaj tereta i sistema zatvaranja. polaznu i odredišnu zemlju. te za sebe zadržava listić broj l sa odgovarajućim manifestom robe koji pripada tom listiću. Konvencije TIR) s tim što su razrađeni uslovi za razne tipove kontenera (otvoreni. Tablice moraju biti izrađene u dimenzijama 0.karnet TIR .1. u određenom roku. Svi ovi podaci navedeni su na prvoj stranici korica (omota). Način carinske kontrole Ceo sistem olakšica sastoji se u tome da natovarena roba u vozilima pod pokrićem karneta TIR neće biti pregledavana u prolaznim graničnim carinarnicama. kao i odgovarajući manifest za robu. Preporučuje se da se karnet prilikom ispostavljanja popuni pisaćom mašinom ili sličnim načinom (kopiranjem) kako bi listići (volei) bili čitljivi. kroz koliko će zemalja roba proći na konkretnom putovanju.0.volea. Težina i mere iskazuju se u metričkom sistemu. a tablica treba da bude osigurana protiv skidanja carinskog pečata.40 m.6. Karnet TIR snabdeven je sa onoliko listića . Prema propisima Aneksa 1. broj. prilog 7). naziv garanta.2.25x0. Popunjeni karnet treba da bude podnet polaznoj carinarnici u isto vreme kada i roba (tovar). te potpis sekretara i pečat međunarodne organizacije koja ga je izdala. Kada roba prispe na izlaznu carinarnicu. 11. Slično je propisano i za kontenere (Aneks 7. Konvencije TIR.20 m sa debljinom linija najmanje 20 mm. sklopivi itd. a slova TIR moraju imati dužinu od 0. 11. Svaki listić je numeriran (počev od broja l pa dalje) i sastoji se od talona i manifesta robe. Na drugoj stranici korica odštampano je jamstvo vozara i garanta da će robu navedenu u manifestu predati sa netaknutim pečatima. Karnet TIR vredi samo za jedno putovanje i sadrži sledeće podatke: naziv međunarodne organizacije koja ga je izdala. broj registracije drumskog vozila.

niti se one plaćaju. popunjava listić i talon sa parnim brojem. uputne i tranzitnih zemalja. Zahtev za izdavanje ATA-karneta dostavlja se Savetu za privredne odnose sa inostranstvom PK u Beogradu sa detaljnim opisom robe. sve se svodi na to da ATA-karnet zamenjuje Jedinstvenu carinsku ispravu i ostale isprave koje su propisane za privremeni uvoz/izvoz. Sledeća stranica je predviđena za detaljan opis robe (naziv. između ostalih i naša zemlja.1. PKJ jamči Upravi carina za eventualno plaćanje carine za privremeno uvezenu robu u našu zemlju po stranim ATA-karnetima. Uputstva za postupak u takvim slučajevima nalaze se na trećoj stranici korica karneta TIR. Postupak sa ATA-karnetom ATA-karnet je naziv za carinsku popratnu knjigu (carnet). nazivom i adresom inostranog primaoca. a po želji se može dodati i drugi jezik. svrha uvoza/izvoza. Ili pojednostavljeno. U slučaju da dođe do povrede carinskih obeležja. obrade.). konferencijske i sportske dvorane.). te vrednošću i poreklu robe. količina. pošiljalac i primalac robe. a vredi godinu dana od dana izdavanja. 4. te da li postoje kakvi znaci povrede carinskih obeležja ili razlozi za sumnju da se radi o zloupotrebi. npr. kao i uređaja za sajamske paviljone. 11. pri čemu ulazne carinarnice uvek otkidaju neparne brojeve (3. plave i bele stranice. plave carinski organi tranzitne zemlje. popravke ili oplemenjavanja. godine. ili od strane drugih organa državne uprave. da li su pravilno i uredno popunjeni i overeni. Karnet je povezan u korice. Primenom ATA-karneta omogućava se korišćenje carinskih olakšica kod privremenog uvoza komercijalnih uzoraka. 7 itd. Kod nas ATA-karnete izdaje Privredna komora. Carinarnica kod koje vozilo ulazi u prvu susednu zemlju postupa kao i polazna carinarnica: popunajava i overava talon i kupon listića broj 3. organizacije koje ga izdaju. otkida listić i dostavlja ga ulaznoj carinarnici svoje zemlje radi pridruživanja neparnom listiću karneta koji je ova zadržala. te da li se vozilo pridržava određenog prevoznog puta i roka prevoza. mora se sačiniti zapisnik. Konvencija je doneta 1961. ako je ovaj dostupan. Pri prolasku kroz eventualne sledeće tranzitne zemlje postupak se u istom obliku ponavlja.). 6 itd. na osnovu koje je omogućen pojednostavljen carinski postupak kod privremenog uvoza i izvoza robe. privremenog uvoza stručne opreme i poljoprivrednih mašina. odnosno rezervnih delova. vrednost i sl. Inače. sajamske i izložbene robe. Uputna carinarnica vrši normalno uvozno carinjenje.). težina. ili ako se roba mora pretovariti iz nepredviđenih razloga. Korisno je zahtev dostaviti i u 147 . 5. set karneta ima žute. razloga slanja. Taj postupak služi kao dokaz da je roba izašla iz te tranzitne zemlje. kvar na vozilu i sl. rok izdavanja i trajanja. dok su na poslednjoj strani odštampana uputstva za upotrebu karneta.6. markacija. štampaju se na francuskom i engleskom jeziku. (udes. Pri izlasku iz te zemlje izlazna carinarnica popunajava i overava listić broj 4. pri čemu žute zadržavaju carinski organi zemlje izvoznice. te potvrde o izvršenoj kontroli carinskih organa zemlje izvoznice. a pristupila joj je većina zemalja u svetu. Inicijativu za donošenje te konvencije je pokrenuo GATT. U karnetu su (prva stranica) upisani odnosno odštampani potrebni odgovarajući podaci. Primenom ATA-karneta ne može se vršiti privremeni uvoz/izvoz roba radi dorade. samo sa narednim brojevima listića. a bele organi zemlje uvoznice. a ujedno otpada i obveza polaganja depozita za carinske dažbine.(otkida) istovremeno i listić broj l i listić broj 2 zajedno sa njihovim manifestima. Istovremena se kontroliše stanje vozila. poreklo. broj karneta. otkida ga zajedno sa manifestom i dostavlja ga ulaznoj carinarnici svoje zemlje koja ga pridružuje listiću broj 3. Zapisnik treba da je sastavljen od najbližeg carinskog organa. automobila. a izlazne carinarnice parne brojeve listića (2. Prilikom transporta pod pokrićem karneta TIR carinski organi proveravaju da li su dokumenti u ispravnom stanju.

engleskom ili nekom drugom jeziku prema slučaju (nemačkom. ista podleže normalnom carinjenju po propisima zemlje uvoza. Ako se roba zadrži u zemlji uvoza. Prilikom vraćanja robe korisnik je dužan da istu prijavi carinarnici i popuni odgovarajući deo bele liste o vraćanju. 148 . italijanskom.prevodu na francuskom. španskom) kako bi na osnovu toga izdavalac karneta mogao u isti upisati tačno i podatke na stranom jeziku.

no tim se poslovima mogu baviti i preduzeća međunarodne špedicije. skladišnog prostora i vremena. redovno sadrži i odredbe o kvalitetu i kvantitetu robe. obavi neka specijalizovana organizacija za kontrolu. u tom slučaju je moguće angažovanje i usavršavanje stalnog stručnog kadra. obveze i način rada utvrđeni su u Opštim uslovima rada preduzeća za kontrolu robe. Ukoliko špediter nije registrovan za obavljanje te delatnosti ili smatra da je korisnije da tu kontrolu. 149 . ili će po ovlašćenju sam dati odgovarajući nalog odnosnoj kontrolnoj organizaciji. — praćenje transporta. što donosi čitav niz prednosti za stranke iz ugovora o kupoprodaji. Prava. — doleđivanje. kao i ko će i na koji način to utvrditi. u konkretnom slučaju. sve sa ciljem da se utvrdi da li kvalitet i druga svojstva robe odgovaraju uslovima kupoprodajnog ugovora. Delatnost ugovorne kontrole kvalitete robe zasniva se na odredbama Zakona o prometu robe i usluga sa inostranstvom. SPECIJALNI POSLOVI ŠPEDITERA Pod specijalnim špediterskim poslovima mogu se. — naplata robe. u kome je data i definicija pojma ugovorne kontrole robe. naravno pod uslovom da su za tu delatnost i registrovana. — lizing (leasing).poduzeća za kontrolu kvaliteta i kvantiteta robe. 12. — zastupanje u slučaju generalne havarije. i špediterske ili kontrolne organizacije s druge strane. transporta i slaganja robe u prevozno sredstvo. Naime. — kontrola pakovanja robe.0.0. smatrati i sledeći poslovi: — kontrola kvalitete i kvantitete robe.0. — kontrola skladišnog prostora i/ili načina uskladištenja robe. takva koja se obavlja na osnovu ugovora zainteresovane stranke (komitenta) s jedne strane. Kontrola kvalitete i kvantitete robe Posao kupoprodaje robe zasniva se na odredbama ugovora o kupoprodaji koji. Inače. postoji više specijalizovanih organizacija za kontrolu robe. tj. Između ostalog. između ostalog. — kontrola i nadzor utovara. između ostalog. — uzimanje uzoraka. pretovara. pogotovu ako se radi o kontinuiranim poslovima (prevozima) istovrsne robe. Kontrola kvalitete Pod kontrolom kvalitete robe podrazumeva se ugovorna kontrola kvalitete robe. istovara. Taj posao rade prvenstveno specijalizovane organizacije . — izdavanje garantnih pisama. Kontrolom kvalitete robe bave se mnoga špediterska preduzeća u svetu. a takođe i bolje opremanje sredstvima za kontrolu.12. on će u tom smislu dati predlog svom komitentu. Posebni ugovor u tom smislu može biti zamenjen dispozicijom komitenta u kojoj će on dati nalog špediteru da izvrši i kontrolu kvaliteta i o rezultatu izda propisanu ispravu (certifikat). u okviru kojih su definisani i poslovi kontrole (vrste usluga) kako sledi: — kontrola kvalitete robe. — kontrola otpreme robe. 12. objedinjuje se špedicija (organizacija prevoza) sa kontrolom što ima za posledicu racionalnije korišćenje radne snage. — kontrola količine robe. odnosno neki drugi špediter.

dužna izdati odgovarajuću pismenu ispravu koja se naziva certifikat.— kontrola transportnih sredstava. Da li isporučena roba odgovara po kvalitetu onoj što je ugovorena. Međutim. a o rezultatu te kontrole spomenuti inspektorat izdaje certifikat. carinski organ neće dozvoliti izvoz. odnosno potvrde da proizvod odgovara barem minimumu propisanog kvaliteta. — preuzimanje i predaja robe. vršenja ekspertiza. odnosno špediter. pa i kvantitete. — laboratorijsko ispitivanje. dakle iste one koje obavljaju i kvalitativnu kontrolu robe. osim zastupanja i jemstva. davanja jemstva i sl.0. Kontrolu. Radi se o kontroli koju propisuje država u opštem interesu. Kontrola kvantiteta Kontrolu kvantiteta (ugovorene količine) robe mogu takođe vršiti kontrolne organizacije. zastupanja. certifikat o kontroli kvaliteta robe predstavlja jednu od isprava kojima se uslovljava isplata ugovorene cene po dokumentarnom akreditivu. U Opštim uslovima je tačno definisano koje podatke treba da sadrži certifikat kod pojedinih vrsta usluge. tehnička pomagala. uzorkovanja. — uzorkovanje. Budući da kupac najčešće nije prisutan prijemu robe u momentu njenog preuzimanja od prodavca. Osim same kontrole kvaliteta robe. kontrolna organizacija je. a to se obično uslovljava u dokumentarnom akreditivu. osigurava tako da npr. O izvršenoj kontroli kvalitete robe i ostalih usluga.). utovara. kao i špediter ako to on radi. već taj posao poverava špediteru ili specijalizovanoj kontrolnoj organizaciji. kupac može zahtevati od kontrolne organizacije. kupac se može uveriti i sam. — vršenje ekspertize. kupac redovno ne vrši sam kontrolu iz raznih razloga (nema stručnjaka. 12. on se u pogledu kvalitete. nadalje o kontroli prevoznih sredstava da li su podobna za transport određene robe. odnosno mišljenje. sezonskom isporukom ili opštepozna tim običajima ili standardima. Kao što smo ranije spomenuli. a o utvrđenom kvantitetu kontrolna organizacija. te strana koja se smatra pogođenom izdatim nalazom može pokrenuti i sudski spor u vezi s tim. pretovara. Načela i postupak su identični onome je opisano u prethodnom poglavlju. zatim o nalozima komitenta u pogledu laboratorijskog ispitivanja. neugovorna) kontrola kvaliteta robe. Certifikat (nalaz. otežan položaj u slučaju spora). vrše kontrolori tržišnog inspektorata. kontrola kvantitete se ređe traži od strane kontrolnih organizacija. Na osnovu takve isprave može doći do isplate ugovorene cene. Prema tome. postoji i službena (državna. tu se radi o kontrolnim i nadzornim poslovima kod pakovanja. a na osnovu zahteva kontrolna organizacija će dati i poseban nalaz. kod izvoza određenih proizvoda (npr. u momentu i mestu prelaska vlasništva sa prodavca na kupca proverava ugovoreni kvalitet i ostale ugovorene obaveze prodavca putem odgovarajuće kontrolne organizacije i od iste traži odgovarajuću ispravu. mišljenje) je isprava koja se može napadati. istovara. slaganja. pri čemu se pod ugovorenim kvalitetom podrazumeva skup fizičkih i hemijskih svojstava robe. kod izvesnih životnih namirnica i sl. prevoza. npr.1. izdaju takođe odgovarajući certifikat. da izvrši i druge poslove u vezi sa njihovom osnovnom delatnošću. otpreme. Kontrola kvaliteta robe se obično zahteva pri kupoprodaji sirovina i poluproizvoda. Osim ugovorne. direktno određen kupoprodajnim ugovorom ili indirektno određen lokalitetom porekla robe. već se najčešće 150 . Važnost certifikata kontrolne organizacije u modernoj trgovini je vrlo značajna. odnosno špeditera. U praksi. u ovakvim slučajevima. i — ostali slični poslovi. skladištenja i sličnih poslova. Bez takvog certifikata.

što se kod nas i u svetu ponekad pogrešno predstavlja. Sama železnica meri težinu i utvrđuje broj komada komadnih pošiljaka. Osim nosivosti prevoznog sredstva. ona to radi samo na zahtev upisan u rubrici »Izjave« u tovarnom listu. pakovanja. utvrđuje prevoznik. može se ukupna težina dobiti množenjem broja komada sa težinom jednog komada. prevoznog sredstva itd. predstavlja jednu od isprava kojima se uslovljava naplata prodate robe iz dokumentarnog akreditiva. ako pošiljalac želi da železnica izvrši takvo vaganje ili brojanje. 151 . Kod vagonskih pošiljaka železnica uzima kao tačnu onu težinu vagona (taru) koja je ispisana na vagonu. ili u nekoj usputnoj. Prema tome. Vaganju pošiljke na polaznoj stanici može prisustvovati pošiljalac robe. u momentu predaje na prevoz koju. težinu i broj komada vrlo često utvrđuje železnica. treba da ispostavi odgovarajući zahtev.ugovorom predvidi kao tačna ona količina koju utvrdi prevoznik. ne znači da je ona u ime kupca. ali i kupac sam. odnosno njegov špediter. 12. U imeniku železničkih stanica naveden je i kapacitet kolskih vaga na pojedinim stanicama. Preuzimanje robe Time što je organizacija za kontrolu izvršila kontrolu kvaliteta i kvantiteta robe. odnosno špeditera) da roba odgovara u pogledu količine (težine odnosno broja komada ili zapremine). raspolažu magacinskim vagama nosivosti do 3000 kg. odnosno brojanja. Prilikom utovara pojedinih vrsta roba špediter ponekad dolazi u situaciju da unapred mora proračunati koju količinu robe sme utovariti u vagon. broja komada ili zapremine i sl. Na poseban zahtev. Kod pošiljaka jednovrsne robe koja se sastoji od komada iste težine. odnosno špeditera) da roba odgovara ugovorenom kvalitetu. Pod kvantitativnim preuzimanjem robe podrazumeva se davanje izjave od strane kupca ili njegovog predstavnika (organizacije za kontrolu. a kontrola nema karakteristike primopredaja. Najčešće se radi o utvrđivanju težine. odnosno posle istovara. Samo preuzimanje robe može biti u kvalitativnom i kvantitativnom smislu. Vlasništvo nad robom stiče se tek predajom robe. na zahtev prodavca odnosno njegovog špeditera. Davanjem takve izjave kupac gubi pravo da naknadno daje prigovore na kvalitet preuzete robe. Kontrolna organizacija treba svom nalogodavcu da osigura dokaze da je roba u određenom momentu imala određeni kvalitet. a za vaganje vagonskih pošiljaka kolskim vagama nosivosti do 100 tona. Isprava o izvršenom ugovorenom načinu kontrole kvantitete. skladišnog prostora.0. železnica i dr. no pošiljalac ili primalac mogu ispostaviti zahtev da se odnosni vagon tarira pre utovara. npr.2. bez posebnog zahteva. koja se tradicionalno smatra javnim prevoznikom i neutralnim učesnikom u poslovnom poduhvatu između prodavca i kupca. kod železnice treba uzeti u obzir i dozvoljeni pritisak po osovini na prevoznom putu kojim će pošiljka biti upućena. a u krajnjoj liniji u uputnoj stanici. Sve ostalo važi kao što je rečeno i kod opisa kvalitativnog preuzimanja. vaganje se redovno obavlja na utovarnoj stanici (ako ima kolsku vagu). Pojedine železničke stanice. a kada su u pitanju vagonske pošiljke. bilo ona izdata u vidu certifikata kontrolne organizacije ili zvaničnim utvrđivanjem količine od strane prevoznika. za vaganje komadnih pošiljaka. kamion ili neko drugo prevozno sredstvo. Železnica u tovarnom listu službeno potvrđuje rezultat vaganja. Pod kvalitativnim preuzimanjem robe podrazumeva se davanje izjave od strane kupca ili njegovog predstavnika (organizacije za kontrolu. U kupoprodajnim ugovorima se često stavljaju klauzule da će se ispravnom smatrati ona težina ili količina koju utvrdi železnica (ili neki drugi prevoznik) u prevoznoj ispravi. Sličan postupak kod utvrđivanja težine i broja komada je i kod drugih saobraćajnih grana. Inače. Preuzimanje (prijem) robe sledi tek nakon njene kontrole ukoliko je ona uopšte dogovorena. naravno uzevši u obzir specifičnosti karakteristične za tu granu. preuzeli robu.

Prema uzanci 141.1. smatra se da je autentičan onaj uzorak koji je zapečaćen i na kome su stranke potpisale etiketu. bez obzira da li je posebno registrovan za poslove obavljanja kontrole kvalitete ili ne. uz naznaku količine. i to samo za vreme carinske manipulacije. odnosno na posebnom kartonu (privesku). U usputnim stanicama. Izvesna odstupanja od uzorka dopuštena su samo ukoliko je to predviđeno ugovorom. 34. Kod pošiljaka iz međunarodnog saobraćaja uzimanje uzoraka je dozvoljeno u onoj usputnoj stanici na kojoj se roba carini. Takav zahtev podnosi primalac. utvrdi da li kvalitet isporučene robe odgovara uzorku na osnovu kojeg je sklopljen kuporodajni ugovor. Eventualni privezak (karton) mora se pričvrstiti na zavoj uzorka tako da se bez povrede pečata ne može skinuti sa zavoja. Uzeti uzorci se u prisustvu železničkog radnika stavljaju u prikladan odgovarajući zavoj (omot. kao npr. sveću. za primer ćemo uzeti železnicu.). već prema prirodi uzorka. budući da se taj odnosi na špediterski posao. Rok za odnošenje pošiljke ne produžuje se zbog uzimanja uzorka. pečatni vosak. Prilikom uzimanja uzorka železnički radnik mora na samom zavoju. zapušače (čepove) i sl. potrebno je da pošiljalac kod otpreme u rubriku tovarnog lista »Izjave« upiše: »Primalac može uzeti uzorak«. Naravno da sve ove podatke može unapred upisati i sam špediter (što se u praksi i radi). ili uzorak koji je posrednik izdvojio i zapečatio svojim pečatom. Uzimanje uzoraka vrši se u prisustvu železničkog radnika (obično magacionera). naziv i adresu pošiljaoca i primaoca. u krajnjem slučaju. omote. budući da je ona posebno propisala i postupak. a težina uzetih uzoraka ne sme premašiti 3 kg po pošiljci. odnosno mali deo većeg komada robe (npr. što samo može biti od koristi za stranke u pogledu bolje verodostojnosti. kod tekstila). kod žitarica. Inače. Špediter može organizovati uzimanje uzoraka kod robe koja se prevozi bilo kojim transportnim sredstvom i. a sve u cilju da se.12. te predstavlja takođe jedan od poslova specijalizovanih kontrolnih organizacija. Ove podatke mora železnički radnik overiti potpisom i staničnim žigom sa datumom. pod uzorkom se smatra manja količina robe uzeta iz veće (npr. tek po prijemu izveštaja o prispeću pošiljke. otpremnu i uputnu stanicu. Mi ćemo se osvrnuti na ovaj poslednji slučaj. a osim toga u tom slučaju ona se tretira i kao jedan od posrednika. uzimanje uzoraka nije dozvoljeno. a za prisustvovanje uzimanju uzorka železnica zaračunava posebnu pristojbu navedenu u RT-6. postupak je praktično uvek isti. Špediter organizuje uzimanje uzoraka na osnovu posebnog naloga dobijenog od komitenta u dispoziciji. zavisno od vrste ambalaže. koji će železnički radnik vezati (začepiti. Opštih uslova). mora se uputnoj železničkoj stanici podneti pismeni zahtev za uzimanje uzorka. da to upiše u tovarni list. upisuje u tovarni list. bočice. vrećicu i sl. koji to. upisati broj vagona. datum predaje robe na prevoz. Ovaj pristanak pošiljalac može dati i naknadno uputnoj stanici pismenim putem ukoliko je propustio. kod pošiljaka u unutrašnjem železničkom saobraćaju. Sme se otvoriti najviše 10 komada kod pakovane robe. Iako bi se iz opisanog postupka moglo zaključiti da je uzimanje uzoraka jednostavan posao i taj 152 . Međutim. Ako nema upisa u tovarnom listu. iz bilo kojih razloga. vrećice. zatvoriti) i zapečatiti pečatom železničke stanice. kanap. a železnički radnik overava podatke i stavlja pečat. ili uzorak koji je jedna strana predala drugoj sa svojim pečatom. a pošiljalac je pismeno ovlastio primaoca da uzme uzorak iz neke pošiljke. Ipak. odnosno špediter. taj posao isto tako dobro može uraditi i međunarodni špediter. po potrebi.. tekućina itd. Da bi železnica dozvolila uzimanje uzoraka. sadržaj pošiljke i datum uzimanja uzorka. Uzimanje uzoraka Uzimanje uzoraka (uzorkovanje) je u tesnoj vezi sa utvrđivanjem kvalitete robe. posebnim uzancama ili trgovačkim običajima.). odnosno onom kvalitetu koji je na neki drugi način ugovoren. a troškove uzimanja i otpreme uzorka snosi komitent (čl. broj tovarnog lista. Špediter (primalac) je dužan osigurati pribor za uzimanje uzoraka.

novčane i vrednosne pošiljke. riba u vodi u specijalnim vagonima za živu ribu. Fizički. Tada u rubriku tovarnog lista »Izjave« treba takođe upisati ime pratioca.... divljih i ćudljivih (jogunastih) domaćih životinja. Takav pratilac prevozi se besplatno. Ako komitent izda dispoziciju špediteru da ovaj organizuje takvu pratnju. «. kvalifikovanom za taj posao. ipak se može tvrditi da se radi o prilično delikatnom poslu koji. železničkim propisima određeno da lokomotive. Praćenje transporata često se praktikuje kod prevoženja živih životinja. 12. železnica zaračunava posebne pristojbe. odnosno organi unutrašnjih poslova (npr.. Utovarna železnička stanica može izuzetno dozvoliti praćenje i onih vagonskih pošiljaka u unutrašnjem transportu za koje nije propisano obavezno praćenje. U železničkom tsportu pratnja je propisana kod pošiljaka živih životinja koje se prevoze bez kaveza putničkim vozovima. po pravilu. a može se privremeno udaljiti samo sa odobrenjem motorovođe ili otpravnika vozova. osim u međunarodnom transportu.. osim sitnih životinja predatih na prevoz u kavezima. a kod vozova sa prevozom putnika voznu kartu onog razreda i vrste voza kojim putuju. Pratilac železničkih vozila na sopstvenim točkovima mora putovati u vozilu koje prati. Prema tome. dok pratioci svih ostalih vrsta pošiljaka. naravno.. 153 . Pratioci se prevoze.. Jedan od specijalnih poslova špeditera je davanje pratnje i u takvim slučajevima. gdje se pratilac može izuzetno dati do ili od pogranične stanice. U međunarodnom transportu pratilac mora imati i važeću putnu ispravu i eventualno potrebne vize za sve zemlje na prevoznom putu.. pobrinu će se da ga angažuje sa strane. iz opravdanih razloga.. «. tenderi i motorna kola. a ako takvog nema. kao i kod pošiljaka ostalih živih životinja čiji redovan prevoz traje preko 24 sata... Pošiljku prati . moraju imati voznu kartu. Tako je npr. traži praćenje. Komitent može špediteru dati zadatak da u određenim železničkim stanicama organizuje hranjenje i pojenje životinja. zatim kod riba u pokrivačima umetnutim u vagon. Jedan pratilac može pratiti najviše tri vagona natovarena živim životinjama. Kod praćene pošiljke živih životinja pošiljalac (špediter) mora u rubriku tovarnog lista »Izjave« upisati: »Pošiljku prati . po pravilu. taj posao se može poveriti i pratiocu. propisane u RT-6.se posao često olako shvata. Za radove u kojima učestvuje.. ako se dobro ne uradi... uzimanje (vađenje) uzoraka treba poveravati iskusnom radniku. Kod izvoznih pošiljaka železnica zahteva pratnju svih vrsta živih životinja. kod drumskog prevoza). To se odnosi obično na selidbe. moraju imati stručnog pratioca. Železnica zahteva obavezno praćenje transporata teških mašina i konstrukcija.. Praćenje mora biti na celom prevoznom putu. što može biti propisano prevoznim uslovima ili ako to zahteva jedan od učesnika u ugovoru o prevozu. Železnica takav vagon ne plombira i ne vrši vaganje niti brojanje komada. kada se prevoze na sopstvenim točkovima. U takvom slučaju mora pošiljalac (špediter) u rubriku tovarnog lista »Izjave« upisati: »Tražim praćenje. u vagonu zajedno sa robom.2. u svakom slučaju o trošku nalogodavca.. te ostale pošiljke za koje se. i to kod teretnih vozova voznu kartu 2. Obavezno praćenje železnica zahteva takođe i za pošiljke u posebnim kolima sa aparatima za grejanje ili hlađenje koji rade za vreme prevoza.. a dužnost mu je da se stara o podmazivanju i drugom tehničkom opsluživanju vozila koje prati. Pratilac mora putovati u vozilu koje prati. na zahtev može to izvršiti i železnica ili neka druga organizacija u odnosnom mestu. kojeg određuje pošiljalac. Praćenje transporata Špediter često po nalogu svog komitenta organizuje fizičku pratnju pojedinih transporata. špediter će odrediti stručnog pratioca. može prouzrokovati znatne neugodnosti i dovesti do nepotrebnih sporova... ako je zbog njihovog obima i težine potreban nadzor za vreme prevoza (naročita pošiljka). razreda putničkog voza..

Pri tome će se naš špediter poslužiti uslugama svojih špediterskih veza međušpeditera). To je neophodno pri prevozu brzokvarljive robe (mesa. špediter mu je dužan dati potrebna uputstva. no sa tim se troškovima može opteretiti i pošiljka. se. odnosno kojim nastavlja put. Špediter obično odmah i plaća nastale troškove železnice (pristojbe). Ako tovarni list ispunjava proizvođač. prvenstveno u međunarodnom transportu i u toplije doba godine. dodavanje leda može se izvršiti samo u prisustvu carinskog radnika. bez odlaganja. Dodavanje leda obavlja špediter u prisustvu železničkog radnika. voća. nije moglo izvršiti. ili se pak. Ne može se odobriti dodavanje leda u svakoj železničkoj stanici. koji će za njegov račun izvršiti doleđivanje u određenoj stanici. prema tome. a za to vreme prekida se tok roka isporuke. pošiljalac odmah kod utovara robe stavi moguću količinu leda. što je i u našem primeru slučaj. povrća. odnosno mogu se dokartirati (doznačiti) otpravnoj stanici. Ako špediter dobije nalog od svog komitenta da izvrši doleđivanje na nekoj usputnoj stanici. Naši špediteri moraju često organizovati usputno doleđivanje i za vreme prevoženja na inostranim relacijama. Doleđivanje Doleđivanje frigo-transporata u usputnim železničkim stanicama takođe je jedan od mogućih specijalnih špediterskih poslova. Naravno. Ako je potrebno ovo posednje.12. nadalje. U kojim se usputnim železničkim stanicama u našoj zemlji može dodavati led vagonskim pošiljkama brzo pokvarljive robe za vreme prevoza. s obzirom na trajanje prevoženja i godišnje doba. vozilo za dostavu leda u vagon i potrebnu radnu snagu za taj posao. To će se uraditi u slučaju ako je to. Dodavanje leda mora biti tako organizovano da se ne prekorači vreme zadržavanja voza u toj stanici kako je predviđeno po redu vožnje. efikasniji način. on će prilikom ispostavljanja tovarnog lista u rubriku »Izjave« upisati: »Doleđivanje u stanici Niš vrši Jugošped«. u železničkoj stanici Niš. Inače. Belešku »Doleđivanje u Nišu« treba upisati i u zaglavlje tovarnog lista i podvući olovkom u boji. Tom prilikom železnica upisuje i vreme trajanja doleđivanja (od obaveštenja špeditera do završetka rada). U tom spisku navedene su abecednim redom za svaku evropsku zemlju železničke stanice u kojima se može vršiti doleđivanje. te obično ima u pripremi potrebnu količinu leda. U praksi. Špediter. Špediter je i inače obično unapred obavešten o vozu kojim će ta pošiljka stići u stanicu gde se obavlja doleđivanje. koji obavljanje spomenute radnje upisuje u tovarni list. neophodno u interesu očuvanja robe. iz bilo kojih razloga. navedeno je u Prilogu VI Imenika željezničkih stanica. za pošiljku mesa iz Subotice za Tursku. mora pobrinuti da carinski radnik bude pravovremeno obavešten i da prisustvuje doleđivanju. ova radnja se obavlja samo u slučaju da tehnologija hlađenja nije rešena na neki drugi. železnička stanica mora. npr. Doleđivanje se može obaviti ili kod voza kojim je pošiljka stigla. vagon mora postaviti na poseban kolosek. železnica za postavljanje vagona i za odvlačenje naplaćuje pristojbu predviđenu u tarifi. koja firma vrši 154 . Kod pošiljaka koje se nalaze pod carinskim nadzorom. Kad pošiljka stigne u stanicu doleđivanja (u našem slučaju u Niš). mlečnih proizvoda i slične robe) na dužim relacijama. o prispeću pošiljke obavestiti špeditera koji treba da doledi pošiljku.3. za prisustvovanje železničkog radnika kod doleđivanja železnica računa u svakom slučaju pristojbu za svaki sat i ta je pristojba također predviđena u RT-6. a troškove carinskog radnika platit će neposredno carinarnici. sve u skladu sa beleškom pošiljaoca o frankiranju. koliko to rezervoari za led u vagonimahladnjačama omogućavaju. Pri određivanju stanice doleđivanja špediteri se mogu poslužiti Spiskom stanica iz Priloga 10 PIM-a. Železnica ne snosi odgovornost ako se dodavanje leda. s obzirom na trajanje operacije kao i lokalne prilike. Kod svake stanice je naznačeno.

odnosno njegovog agenta. dužan predati kupcu »čist utrživ konosman«. tj. U prvom slučaju vlasnik robe . Izdavanje garantnih pisama U prekomorskoj kupoprodaji događa se često da ne stignu na vreme dokumenti za iskup robe.ne može preuzeti svoju robu. odnosno da brodar ima izvesne prigovore na robu koja se krca na brod. 12. jer on nije dužan. špediter može. to će uraditi sama železnica.5. praktikuje se iskup robe uz garanciju brodaru. brodari obično zahtevaju špediterovu garanciju uz supotpis banke. 12. U stručnoj terminologiji takva se garancija naziva »letter of indemnity». U tom slučaju preporučuje se špediterima da od komitenta prethodno zatraže protivgaranciju.4. pa ukoliko bi takve primedbe postojale. na sopstveni rizik. isporuči i pre nego je stupio u posed odgovarajuće teretnice. Ađustere imenuje sud ili same stranke. Rešenje se obično traži putem izdavanja garantnog pisma u kojem se špediter obavezuje da će brodaru naknaditi svaku štetu koju bi on trpeo zato što je izdao čistu teretnicu. prilog 7). »certificate of idemnity« ili »letter of guaranty«. po potrebi overenu i od banke. Špediter u takvom slučaju jamči brodaru da će on umesto njega snositi sve posledice koje bi eventualno nastale zbog toga što je brodar izdao robu bez isprava za iskup robe. u krajnjem slučaju. iako je prema njegovom mišljenju trebalo u istu uneti izvesne primedbe. prihvat špediterske garancije je zapravo akt dobre volje brodara. već samo u onim slučajevima kad krcatelj objektivno utvrdi (smatra) da su primedbe koje zapovednik broda želi uneti u teretnicu netačne. te ako je špediter siguran u ono što tvrdi. Zastupanje u slučaju generalne havarije Generalna havarija (ili zajednička šteta) je vrsta štete pri prevozu morem koju zajednički snose svi učesnici u pomorskom poduhvatu. prodavac ne bi mogao naplatiti robu putem dokumentarnog akreditiva. spoljnog izgleda i kvaliteta robe. Garantna pisma koja bi pokrivala stvarne nedostatke i manjkove robe smatraju se nedopustivim u trgovačkom smislu.doleđivanje. šteta se raspoređuje po određenom ključu na brod i robu koja se prevozila. bez koje opet. a u drugom slučaju onaj koji ukrcava ne može dobiti tzv. ne može naplatiti protivrednost robe.komitent . U interesu je pošiljaoca da se tovarni list i vagon markiraju internacionalnom oznakom za pokvarljivu robu pod režimom hlađenja (beli medved na santi leda sa plavom pozadinom). kao i kakvim ledom (vodenim ili suvim). doći do neslaganja (kontradikcije) u pogledu ukrcanih broja komada. načina pakovanja i sl. garantnog pisma (v. Kod pošiljaka veće vrednosti. Izdavanje garantnih pisama ne bi se smelo praktikovati uslučajevima različitih mišljenja u pogledu stanja robe i ambalaže. Kod međunarodne kupoprodaje prodavac je. Ako dokumenti za iskup robe ne stignu pre dolaska broda. Inače. pa opet broje i opet ponovo utovaru. po pravilu. Kod izvoza morem dolazi dosta često u obzir izdavanje garantnog pisma za »čistu« teretnicu. banka garantuje za sve posledice koje bi mogle nastupiti. Ako pošiljalac to ne bi uradio. po pravilu. U oba slučaja špediter može intervenisati u komintentovu korist davanjem tzv. takav konosman (teretnicu) koji ne sadrži nikakve ograde u pogledu težine. po pravilu. Raspored i obračun štete na učesnike (likvidacija generalne havarije) obično se poverava posebnim stručnjacima koji se nazivaju likvidatori havarija ili havarijski ađusteri. da robu koju je primio uz garanciju. Pri utovaru robe može npr.. U praksi to obično rade špediteri. a dužnost im je da utvrde: — da li se radi o generalnoj havariji. čistu teretnicu. broja komada. tj. nego da se možda i veće količine robe istovaru. 155 . kojom zapravo. racionalnije je da brodaru izda garantno pismo za slučaj da je brodar ipak u pravu. izdati robu bez originalne teretnice.

a zatim taj iznos doznačiti kako mu je otpremni špediter naložio. koji odlučuje da li će odštetni zahtev podneti sam ili će .uz naknadu troškova . upućujući robu na svoju špeditersku vezu u mestima gde nema svoje filijale (ispostave). vrlo je značajna. Posao ađustera je vrlo složen i često traje mesecima. b) preko svojih špediterskih veza u zemlji i inostranstvu i c) preko sopstvene organizacije. Nadalje. Železnica (uputna stanica) je odgovorna za naplatu pouzeća. a često se naziva i »inkaso«. pouzeća nisu dopuštena prema važećim Reglementacijama. 17. Naime. priložiti tovarnom listu ispunjenu uplatnicu banke. odnosno poštansku uputnicu na iznos pouzeća. iako CIM. Korespondent će po prijemu robe istu isporučiti primaocu (kupcu). kod železnice.6. odmah po istovaru potrebno je da se osiguraju svi dokazi koji će biti kasnije potrebni kod podnošenja odštetnog zahteva osiguravaču. a zahteva izvanredno poznavanje odnosa u pomorskom transportu i međunarodnoj sudskoj praksi iz tog područja. To se. te će pošiljku nasloviti na njega. lučki špediter je obavezan da pribavi svu potrebnu dokumentaciju i dostavi je osiguraniku (komitentu). no samo uz prethodnu naplatu određenog iznosa. To se radi obično kod zbirnog transporta ili kod otpreme robe takvim transportnim sredstvima kod kojih nije moguće obavezati vozara da izda robu uz naplatu pouzeća. zasada. Takav zadatak predstavlja takođe jedan od specijalnih špediterskih poslova. Naplata robe Komitent može špediteru dati zadatak da pošiljku isporuči primaocu uz naplatu fakturisane vrednosti ili drugog određenog iznosa. Naravno da naš špediter snosi pri tom veliku odgovornost. Špediter na kojeg je pošiljka upućena preda će robu primaocu (kupcu) tek nakon naplate naznačenog iznosa. špediter je dužan. 12. ili pak da robu uputi na svoju filijalu (ispostavu) ako takvu ima u određenom mestu. U stvari. kao zastupnika interesa komitenta (osiguranika). U međunarodnom železničkom transportu. npr. u čl. u posebnoj koverti. a osim toga potrebno je odmah potpisati havarijsku obavezu. špediter može organizovati naplatu robe i u zemlji. Uloga lučkog špeditera.— visinu štete i — iznose kontribucije koja otpada na svakog pojedinog učesnika u poduhvatu.ovlastiti špeditera da u njegovo ime podnese odštetni zahtev. za vlasnika robe je važno da ga već kod istovara tereta koji kontribuira u generalnoj havariji zastupa iskusan lučki špediter. Osim toga. Ipak. ako je teret delomično bačen u more ili je oštećen. dužnost je špeditera da zatraži od havarijskog komesara utvrđivanje stanja tereta i sastavljanje havarij skog zapisnika. jer inače pre toga zapovednik broda nije dužan isporučiti spašenu robu. a taj će iznos doznačiti našem špediteru. i u međunarodnom transportu moguće je da špediter na drugi način naplati protivrednost robe ukoliko to komitent zatraži. Taj zadatak špediter može izvršiti na tri načina: a) preko prevoznika (npr. takvu mogućnost predviđa. a ne na krajnjeg primaoca. a ako bi ona izdala pošiljku bez naplate. železnice. mora pošiljaocu naknaditi štetu. Naplata robe preko prevoznika se može zasad provesti samo u unutrašnjem saobraćaju. odnosno položiti garanciju. Takav način naplate moguć je samo u sluča ju ako to propisi dotične zemlje dozvoljavaju. pošte). broj tekućeg računa i sedište banke na koju treba slati novac. Slično kao i u inostranstvu. 156 . S obzirom na složenost poslova. obavlja na taj način što špediter (u svojstvu pošiljaoca) prilikom predaje robe na prevoz u rubriku tovarnog lista »Izjave« upiše iznos pouzeća. Pri tome će se špediter poslužiti svojom špediterskom vezom (korespondentom). što mu nalaže da održava veze samo sa takvim špediterskim firmama u inostranstvu koje su solidni poslovni partneri i koje mogu za takve poslove pružiti dovoljno jamstvo. svoju adresu.

špedicije. u kojem su predviđeni svi bitni uslovi pod kojima će se konteneri zakupljivati kad za to nastupi potreba.8%. tako i odnosno područje u svetu. dok svi ostali (železnica. vlasnici kontenera mogu biti lizing-kompanije. 12. Deset najvećih svetskih lizing-kompanija poseduju oko 75% ukupnog kontenerskog parka koji pripada lizingu. u svetskim razmerama.7. pa i naše domaće organizacije koje 157 .9% i Rusije 1.0%. tako i na području na koje treba vratiti prazan kontener. jer što je rok duži.4%. Tri najveće lizing-kompanije (CTI. 84. mesto i datum početka zakupa. koji će odabrati najbolju formu zakupa i sve ostalo u cilju optimalnog prevoza tereta komitenta. Hong Konga 1. Početkom 2000. Inače. rok zakupa i mesto i vreme vraćanja kontenera. ako nema robe za utovar u povratku. Danas se u vlasništvu leasing-kompanija nalazi 50. naši špediteri sa lizing-kompanijama zaključuju najčešće dve vrste ugovora o lizingu kontenera i to: »Master Lease Agreement« i »Lease Agreement« (Short Form). nakon čega ga stavlja na raspolaganje vlasniku u određenom mestu. prvenstveno zbog pomanjkanja investicionih sredstava za nabavku skupe opreme i sredstava. lizing kao metod u prodaji usluga u industrijski razvijenim zemljama koristi se odavno i u raznim oblicima.5% V.8% kontenerskih kapaciteta. pri čemu će u prvom redu nastojati da unajme odgovarajući kontener vlasništva neke domaće organizacije.12. njegov sopstveni kontener bi se vraćao prazan. vodi će se računa i o roku trajanja ugovora o zakupu.4% kontenerskog parka. zakupljen (unajmljen) kontener ili prevozno sredstvo ne prelazi u vlasništvo zakupca (špeditera ili njegovog komitenta). autoprikolica. Britanije 13. Inače. Japana 5. Lizing kontenera Naši međunarodni špediteri mogu za račun i po nalogu svojih komitenata unajmljivati kontenere za pojedine transporte. cena zakupa je relativno niža. već ga ovaj samo koristi na određeno vreme ili za određeni transport tereta. Kod nas se lizing u oblasti transporta javlja u manjem obimu nego u razvijenim zemljama Zapada. drumski transport i dr. a svi ostali uslovi utvrđeni su u generalnom ugovoru. ipak unajmi iste od lizing-kompanije.6% Danske 1. Francuske 2.6% kontenerskog parka bilo je u vlasništvu kompanija iz deset vodećih zemalja i to: SAD 43. U prvom slučaju radi se o generalnom ugovoru o zakupu kontenera. u našem slučaju. MTO-i. Na sve ostale zemlje otpadalo je tada svega 15. smatraju se specijalni poslovi međunarodnog špeditera u vezi zakupljivanja (unajmljivanja) kontenera ili prevoznih sredstava (vagona. Sea Containers i Transamerica) drže 36% ukupnog lizing-parka kontenera. Naravno da je za korisnike kontenerskog transporta najuputnije da poslove u vezi lizinga povere našem međunarodnom špediteru. Nije redak slučaj da izvoznik-uvoznik. Inače.) raspolažu sa svega 3. dizalica i sl.3%. Poslovi lizinga Pod poslovima lizinga (leasing). naravno ako je to moguće i ekonomski opravdano.7. brodari i druge organizacije. no u poslednje vreme se i tu situacija menja. izvoznici-uvoznici. kao specijalisti za te poslove. u kojoj se utvrđuje broj i vrsta kontenera.9%. Takav oblik se upotrebljava kad prethodno nije zaključen generalni ugovor (Master Lease Agreement). Nemačke 4. g. Prilikom primopredaje ispostavlja se samo potvrda o primopredaji MADR (Master Agreement Delivery Receipt).1. Isto tako. kamiona. iako poseduje sopstvene kontenere. kako bi izvršio nalog svog komitenta u cilju organizovanja dopreme ili otpreme njegovog tereta. Inače.7%. Pri tom. Pri tom će špediter voditi računa o potražnji odnosno ponudi kontenerskog parka kako na području na kojem ima nameru da zakupi kontener.9%.8%. pa bi ga prevoz praznog kontenera verovatno koštao više nego zakup od lizingkompanije koja pokriva kako našu zemlju. brodari drže 45. Tajvana 5.0%.). Italije 4. Naime. U kraćem obliku ugovora o zakupu (Short Form) utvrđene su samo najhitnije odredbe iz generalnog ugovora. lizing-kompanije u svetu.

— zbirni transport i — kreditiranje nalogodavca. Iz tih uslova zakupci mogu saznati na koji način se konteneri zakupljuju (visina zakupnine. pre svega specijalnih vagona i kamiona za prevoz hemikalija.. — izdavanje špediterskih potvrda. — zastupanje u regresnom postupku. pa i u Evropi. 158 . Ostali specijalni poslovi Osim napred opisanih. osim onih koje smo napred naveli. treći.2. 12. st. i sl. odgovornost. U stranoj literaturi pojedini autori su sistematizovali čak 16. 12. Zakona o prometu robe i usluga sa inostranstvom u cilju pružanja usluga svojim komitentima.«.7.su vlasnici kontenera. tački još naveli »Drugi propisani ili uobičajeni poslovi u vezi sa otpremom . 53. vraćanje.. osiguranje.. u preduzećima međunarodne špedicije se povremeno obavlja još čitav niz poslova koji bi se mogli svrstati u specijalne (posebne) poslove špeditera. primopredaja kontenera. teških i volumenoznih tereta. navode se i opisuju još i sledeći poslovi: — pakovanje i signiranje. da bi u 17. odnosno zakupiti takva prevozna sredstva saglasno odredbi čl. — konsignacione poslove. — merenje i sortiranje. Naši špediteri mogu posredovati. ako iz nijednog drugog razloga.. Među ostalim. održavanje i popravka.). — hranjenje i pojenje živih životinja. postoje firme koje se bave iznajmljivanjem transportnih sredstava. a ono zbog toga što se ređe javljaju. Leasing prevoznih sredstava U svetu. štampaju pravila (opšte uslove) za zakup i upotrebu kontenera.8. — međunarodne transportno-agencijske poslove.

13. između blokova država. 13. te ne 159 . Krizne situacije u odnosima između pojedinih država. cene prevoza rastu.0. lokalnog karaktera i formiraju se oko značajnijih svetskih luka.0. Međutim. — teretno-putničke brodove. Tako u pojedinim periodima količina robe koju treba prevesti nadmašuje raspoloživu tonažu. Pošto su količine roba koje se prevoze u različitim godišnjim dobima i inače različite. ili skraćeno Baltic Exchange u Londonu. Kako u svjetskom pomorskom prevozu učestvuju brodski kapaciteti svih zemalja bez obzira na poreklo robe i relacije prevoza. te kopna i ostrva »isprečilo« more koje pokriva približno 2/3 naše planete. regionima ili kontinentima. a kako se između kontinenata. te ako je potražnja brodskog prostora veća. Time što je u Londonu nastalo svtsko pomorsko prevozno tržište. 13. takva su tržišta užeg. vrste brodova prema svrsi kojoj služe. Kao rezultat spomenutih faktora. razvila se svetska trgovina. a tek potom i za prevoz takvog tereta koji može podneti visoku vozarinu. Na kretanja svetske trgovine znatan uticaj imaju i političke prilike u pojedinim delovima sveta. većim delom za relacije izvan velikih svetskih itinerera ili za povratne vožnje. a sa treće strane nejednake koncentracije stanovništva kao potrošača materijalnih dobara. odnosno načina izvršavanja pomorskih prevoza. samo ukratko. to raspoloživa svetska brodska tonaža ni teoretski ne može biti neprekidno podjednako zaposlena. pa prema tome i na veću ili manju zaposlenost pomorskog saobraćaja. što ima uticaj na obim međunarodne razmene. to se tokom razvoja pomorskog transporta nametnula potreba da se na jednom mestu locira ponuda i potražnja brodskog prostora. mogu prouzrokovati povećanje ili smanjenje potreba za materijalnim dobrima. te zato neće ni biti govora o tipovima trgovačkih brodova sa aspekta konstrukcije trupa. Prostor za smeštaj tereta im je ograničen. što je praktično dovelo do stvaranja svetskog pomorskog tržišta. a mesto na koje se sliva ponuda i potražnja tereta i brodske tonaže iz svih delova sveta jeste čuvena pomorska burza Baltic Mercantile and Shipping Exchange Ltd.0. Takvo tržište se formiralo u Londonu u periodu kad je Velika Britanija raspolagala najjačom trgovačkom flotom na svetu. — brodove za prevoz specijalnih tereta. Od oscilacija ponude i potražnje brodskog prostora zavisi i cena prevoza u slobodnoj plovidbi. Ovde će biti prikazane. to je sama priroda namenila pomorskom prevozu posebno mesto u međunarodnoj razmeni dobara. dok će u nekom drugom trenutku nastupiti obrnut slučaj. Vrste brodova i linija U ovom delu nemamo nameru da ulazimo u detaljnija opisivanja konstrukcije brodova. POMORSKO TRŽIŠTE Kad govorimo o pomorskom tržištu mislimo na pomorsko prevozno tržište koje je rezultat nejednake raspodele prirodnih bogatstava u svetu sa jedne strane. — teretne brodove za linijsku plovidbu. uključujući i kratak prikaz najznačajnijih tehnologija. sa druge strane nejednake razvijenosti industrije i poljoprivrede u pojedinim zemljama. Tu se takođe zaključuju prevozni ugovori. dok će u suprotnom slučaju te cene opadati. — teretne brodove za slobodnu plovidbu. ne znači da ne postoje i druga pomorska tržišta. Tipovi trgovačkih brodova Prema svrsi kojoj služe brodove možemo podeliti na: — putničke brodove. Brzi putnički brodovi služe prvenstveno za prevoz putnika i pošte.

LASH-brodovi. koferdama. a obično nemaju sopstveni uređaj za utovar/istovar. Budući da prevoze najčešće zapaljive tekućine. to se prilikom gradnje naročito vodi briga o otklanjaju opasnosti od požara izgradnjom specijalnih pregradnih prostora. Takođe imaju velike tankove za balast. Brodovi koji prevoze rashlađene terete (chilled cargo) moraju pri prevozu obezbediti konstantnu temperaturu od 4 do 5 °C. Po pravilu nemaju sopstveni uređaj za utovar/istovar. no takođe i znatnu količinu generalnog tereta. npr.predstavljaju važan faktor kod razmene dobara. Mogu se podeliti u dve glavne grupe i to: (a) one koji su građeni za prevoz uglja. (b) brodovi koji prevoze rashlađene terete i (c) brodovi koji prevoze terete koji se hlade ventilacijom. ruda i sličnih teških tereta i (b) one koji su građeni za prevoz žitarica. Osim tankera za prevoz nafte i njenih derivata postoje i specijalni tankeri za prevoz drugih vrsta tečnog tereta. tankeri i sl. poznati pod nazivom tramperi.11 do . SEABEE-brodovi. o čemu je bilo govora u prethodnom delu. pa i tekuća goriva). Pod tim režimom prevozi se maslac. Nadalje. kao što je slučaj kod prethodno opisanih brodova sa termo regulacijom. drveta. Brodovi koji prevoze terete koji se hlade ventilacijom (air cooled cargo) se koriste za prevoz voća i povrća. što sve zajedno omogućuje brz utovar/istovar. no konstrukcija im je obično ojačana s obzirom na činjenicu da ovi brodovi prevoze rude koje imaju velike specifične težine. te zbog toga treba da imaju uređaje koji će stalno održavati temperaturu na toj visini. čija je unutrašnjost podeljena pregradama u odgovarajuće tankove za prijem tečnih tereta. a uključuju se u transporte na određenim relacijama (linijama). već kroz skladišta struji (cirkuliše) vazduh koji je prethodno rashlađen u odgovarajućim komorama. žitarice. Teretno-putnički brodovi su građeni tako da mogu primiti znatan broj putnika.9. Naime. zavisno od namene. podesna za slaganje drvene građe. melasu. Brodovi za prevoz ruda su slični brodovima za prevoz uglja. Tankeri su brodovi koji služe za prevoz tereta u tečnom stanju. šećera. Služe za prevoz mesa. Teretni brodovi za slobodnu plovidbu. jer u povratku često plove prazni. Brodovi za prevoz uglja imaju samo jednu palubu i velika grotla. oni imaju veća grotla i odgovarajuće uređaje i mehanizaciju za brz i efikasan utovar/istovar. Tankovi za balast su im velikog kapaciteta. Brodovi za prevoz drveta su specijalno građeni za tu vrstu tereta.5 °C. brodovi sa uređajima za hlađenje tereta. BACAT-brodovi. pamuka i sličnih lakih tereta. Brodovi za specijalne terete su različite konstrukcije. Radi se o specijalno građenim brodovima kod kojih nema rashladnih cevi. sir. prostrana skladišta sa mogućnošću lakog separiranja tereta i modernom mehanizacijom. posebnim rasporedom drugih prostora (pogonskih uređaja) itd. npr. su namenjeni za prevoze tereta bez unapred utvrđenog reda plovidbe. žitarica. U poslednje tri decenije u linijskoj plovidbi je došlo do prave revolucije izgradnjom kontenerske linijske flote. Tu spadaju brodovi za prevoz uglja. ruda. Brodove sa uređajima za hlađenje tereta mogli bismo podeliti u tri grupe i to: (a) brodovi koji prevoze smrznute terete. za slučaj da u povratku ne utovare povratni teret (obično ugalj. za vino. Imaju obično samo jednu palubu i prostrana skladišta. Tu spadaju i specijalni brodovi za prevoz banana (bananijere) koji isključivo prevoze samo tu vrstu voća. razne tekuće hemijske proizvode od 160 . RO/RO-brodovi. Imaju veća grotla. ribe i sličnih brzopokvarljivih namirnica. tzv. no podesni su i za tovarenje uglja i sličnih tereta. Teretni brodovi za linijsku plovidbu su izgrađeni ili samo za prevoz tereta ili za prevoz tereta i ograničenog broja putnika. Brodovi koji prevoze smrznute terete (frozen cargo) moraju imati dobro izolovana skladišta i rashladne uređaje koji omogućavaju permanentno održavanje temperature od . pojavili su se i drugi sistemi/brodovi za linijske prevoze. meso i slični proizvodi.

13. Slobodna plovidba Slobodnom plovidbom nazivamo pomorske prevoze masovne i homogene robe za razne pravce bez utvrđenog reda plovidbe i pod uslovima definisanim u zaključenom ugovoru o prevozu (Charter party). a počela se razvijati početkom prošlog veka 161 . sve u cilju ostvarenja što boljeg ekonomskog efekta. no već kod odlaska pod teretom brodovlasnik treba da vodi računa da li će. te je i u tome velika ekonomska važnost slobodne plovidbe u međunarodnoj razmeni dobara. Takva plovidba naziva se i tramperska plovidba (od engleskog »Tramp service«). Sa naglim razvojem industrije i stalnom potrebom za otpremom njenih proizvoda u razne delove sveta.kojih se u velikim količinama prevozi npr. međutim sa razvojem industrije i zahtevima za prevozom gotovih proizvoda više nije bilo moguće uvek obezbediti kompletan brodski tovar odgovarajućih proizvoda. Ipak. zahtevi posade i sl. za tekućine (tankeri). zatim u poslednje vreme tankeri za tečni plin itd. što je značajno uticalo na razvoj pomorskog saobraćaja. budući da je istovar/utovar brži i jeftiniji i što se u tim uslovima dodiruje manji broj luka na jednom putovanju. U periodu posle drugog svetskog rata znatno je porasla izgradnja specijalnih brodova-trampera za specifičnu vrstu tereta.0. Pri tom se često moraju praviti različite kombinacije. 13. kiseline i sl. do tada je prevladavao prevoz homogenih masovnih tereta koji su ispunjavali ceo brodski prostor. Brodovi te plovidbe dodiruju uvek redom plovidbe utvrđene luke i na taj način omogućavaju stalno i sigurno snabdevanje životnim namirnicama i industrijskim proizvodima stanovništva pojedinih zemalja. Naime.0. kao npr. za šećer. pogonskim gorivima i životnim namirnicama i to u velikim razmerama. pomorska plovidba se prilagodila takvoj situaciji i takvom trendu svetske trgovinske razmene. za rasute terete (bulk-carriers). izostaje potreba za skupom ambalažom (npr. remontu. Potreba da se životnim namirnicama i gotovim industrijskim proizvodima redovno snabdevaju pojedini regioni zahtevala je plovidbu čiji će brodovi ploviti određenim redom. troškovi slobodne plovidbe su znatno niži od one linijske.). Brodovi slobodne plovidbe plove na relacijama gde im se nudi odgovarajući teret. a brodovi su dobili naziv tramperi.0.). menjala se i struktura pomorskog transporta. burad za kiseline. uopšteno gledano. Često takav povratni teret nije moguće pronaći u onoj luci u kojoj istovara dopremljeni teret. Naravno. zatim sa usavršavanjem transportnih sredstava. sumporna kiselina. gde i kakav teret pronaći u povratku. čak bi se možda moglo i reći da je ona tome delom i doprinela.1. već će biti potrebno da potraži neku drugu luku u kojoj eventualno ima takav teret. Vrste plovidbe Sa razvojem i unapređenjem ekonomskih odnosa u svetu. te ubrzanom industrijalizacijom u prošlom veku došlo je do porasta potražnje za sirovinama. Linijska plovidba Za razliku od slobodne plovidbe. odštampanih na poleđini konosmana. Kod svih tih brodova manipulacija je do maksimuma racionalizovana. linijskom plovidbom se nazivaju pomorski prevozi po određenom redu plovidbe na određenim relacijama na osnovu linijskih uslova (liner terms).1.1. pa se tako pomorska plovidba podelila u dve osnovne vrste i to na: (a) slobodnu plovidbu i (b) linijsku plovidbu. vreće za šećer itd.1. 13. Linijska plovidba je nastala iz slobodne plovidbe.0. pri čemu treba voditi računa i o raznim drugim faktorima (popravci. regiona i kontinenata.

dolazi do koncentracije tereta. Tokom proteklog perioda bilo je na njihov račun optužbi zbog monopolističkih težnji i postupaka. roba je u njima klasificirana obično abecednim redom a konferencijski stavovi navedeni su za određene relacije. Tačan broj konferencija nije poznat. Takvi brodari se. Da bi se sprečila takva konkurencija došlo je do sporazuma između pojedinih brodarskih društava koja održavaju linijsku plovidbu u određenim smerovima u prekomorskoj plovidbi. Austral-konferencija (1884) itd. podrivanja vozarinskih stavova i nepotrebne konkurencije.0. špediteri se 162 . nazivaju autsajderi (engl. Konferencije Sa razvojem linijske plovidbe došlo se do situacije da su brodari iste ili različitih narodnosti održavali linijske veze na istim relacijama. kafa. kao npr. a posebnu važnost su joj pridavali Nemci koji su početkom prošlog veka upravo zahvaljujući razgranatosti svoje linijske plovidbe osvojili znatna tržišta za svoju industriju. 13. god. Davanje takvog rabata (i do 10%) ograničeno je na one krcatelje koji u određenom vremenskom razdoblju (obično 6 meseci) ne poveravaju svoje prevoze autsajderima.1. Kao što smo već rekli. u odnosu na konferenciju. pa su to sve razlozi koji pogoduju koncentraciji tereta u manji broj važnijih luka i sve značajnijoj ulozi linijske plovidbe. Osim toga. Linijska plovidba doprinosi razvoju pomorskih luka time što u izvesnim lukama. vrše nadzor nad primenom konferencijskih uslova. zavisno od geografskog položaja i nekih drugih faktora. sama činjenica da konferencije nude stabilne prevozne stavove i stalno i redovno održavanje plovidbe dovoljan je argumenat u korist onih koji zagovaraju postojanje konferencija. pri organizaciji prevoza ovim vidom transporta. U današnje vreme linijska plovidba je dobila snažan zamah razvojem kontenerizacije i drugih modernih metoda za manipulaciju sa robom. koji na pojedinačne zahteve krcatelja ili njihovih špeditera daju podatke o stavovima za konkretnu robu i relaciju. izrađuju zajedničke redove plovidbe. 13. što je dovodilo do trvenja. Članovi konferencije daju te tarife samo svojim agentima. a time i do koncentracije linija iz tih luka. Prevozne isprave u pomorskom transportu U pomorskom robnom transportu. Neki tereti koji su ranije bili isključivo upućeni na slobodnu plovidbu takođe se u današnje vreme delom prevoze linijskim brodovima. Dovoz tereta iz unutrašnjosti stotinak kilometara više ili manje kod današnjeg transporta ne predstavlja više naročiti problem. utvrđuju mere za zaštitu od autsajdera. Počeci formiranja konferencija datiraju iz 1875. vode politiku sistema rabata itd. Područje delovanja konferencija je prilično veliko. Takve tarife se po pravilu ne objavljuju. Specijalno građeni kontenerski brodovi preuzeli su znatan deo ranijeg generalnog tereta klasičnih linijskih brodova te tako linijskoj plovidbi dali jedan novi kvalitet. pamuk i slična roba. no smatra se da ih danas ima oko dve stotine. zatim sledi Istočnoazijska konferencija (1879). odnosno oduzimaju im komitente. a takvi sporazumi nazvani su konferencije. odnosno vraćanje dodatka na linijsku vozarinu (primage) koji se ponekad zaračunava. moderni transportni sistemi zahtevaju skupa ulaganja u mehanizaciju i prostor (kontenerski terminali). Naime. jedno od područja delovanja konferencija je i utvrđivanje obaveznih konferencijskih tarifa. Naročito je snažan zamah dobila sa izgradnjom Sueckog kanala. Kalkutska konferencija. Jedan od sistema za onemogućavanje autsajdera jest davanje rabata za vernost. kad je formirana tzv. One propisuju obavezne tarife.obuhvatajući sve šira i šira područja.2. a to je u prvom redu privreda industrijski razvijenih zemalja sveta. pri čemu ih konferencije ili tolerišu ili ih raznim merama onemogućavaju. Ima brodarskih društava koja održavaju linijsku plovidbu na nekim linijama pojedinih konferencija. outsiders) i oni često prevoze teret nešto jeftinije nego članovi konferencije. formulišu tekstove konosmana i linijskih uslova. no prevagnulo je mišljenje da su one potrebne u međunarodnoj razmeni dobara. a nisu članovi tih konferencija.

1. bilo je nužno da se izradi jedan standardni ugovor koji bi se mogao prilagoditi pri ugovaranju prevoza raznovrsnih tereta. prema tome. — Skanderz = za prevoz rude iz Skandinavije za Nemačku. od kojih radi ilustracije navodimo sledeće: — Baltimore C = za prevoz žitarica iz SAD i Kanade. i b) Voyage charter . obično plaća vozarinu »puno za prazno« (Dead freight). Ugovori o prevozu morem Ugovori o prevozu morem zaključuju se između brodara i vlasnika tereta (naručioca) ili njegovog predstavnika. dok se za utovare manjih količina tereta na linijske 163 . itd. Takav standardni ugovor izradio je BIMCO u suradnji sa Odborom za dokumentaciju Brodarske komore (Chamber of Shipping) u Londonu i nazvan je »Uniform General Charter«. na vreme ali bez posade (Demise charter ili Bareboat charter) i za jedno ili više putovanja (Voyage charter).0. U nekim lukama je običaj da se »mate's receipt« izdaje samo pri utovaru tereta koji popunjava kompletan brodski prostor. ima ih čitav niz. a to je čarter (engl. 13. Najvažnija dokumenta. Ipak. no ako brodar i naručilac prihvate tu potvrdu kao konačnu rezervaciju. Ako oficirska potvrda (engl. Charter party) koji. odnosno. prilog 7). Izdaje se nakon utovara robe u brod i na osnovu iste agent broda izdaje teretnicu.v. Za ugovaranje pomorskih prevoza za određene relacije i vrstu tereta postoje standardne forme prevoznih ugovora. Potvrda o raspoloživom brodskom prostoru može biti samo informativnog karaktera i tada nije obavezna.na Bareboat Form i na Time Form. koje uglavnom definiše Baltic and International Maritime Conference (poznata pod skraćenicom BIMCO) u Kopenhagenu.2. U slučaju da naručilac ne utovari teret. Mogu se zaključiti za ceo brod. svaka ugovorna strana može tražiti pismeni dokaz o sklopljenom ugovoru. uobičajeno rečeno »Net charter« i »Gross charter«. — Danawood = za prevoz drveta iz Finske. Švedske i Rusije za Dansku.1. Bez obzira o kojem se tipu ugovora radi. onda ista obvezuje obe strane. Mate's receipt) sadrži primedbe o nedostacima tereta.1. 13. poznatiji pod skraćenicom »Gencon« ili Gencon-Charter. ona koja se najčešće sreću. kada govorimo o delimičnom (nepotpunom) čarteru. a ujedno da sadrži sve potrebne klauzule za zaštitu prava brodara i naručioca prevoza. Ugovor se može zaključiti na vreme (Time charter). iste se tada unose i u teretnicu (v. 13. biće ukratko objašnjena u narednim izlaganjima.na Net Form i na Gross Form. s obzirom na pojavu novih proizvoda i tržišta. predstavlja pismenu formu prevoznog ugovora i reguliše odnose između brodara i naručioca prevoza. ili samo za deo broda ili određeni prostor broda. Takvi standardni ugovori se obeležavaju određenim skraćenicama (codeword). prilog 7): Ta potvrda nema status vrednosne isprave i ne može se prenositi indosamentom.1. kada govorimo o punom (potpunom) čarteru. Oficirska potvrda Ovo je isprava kojom brodski oficir potvrđuje da je roba u posedu brodara i da on za nju odgovara.susreću sa znatnim brojem raznih isprava (dokumenata). U SAD se ugovori o prevozu morem dele na dve osnovne grupe i dve podgrupe i to: a) Time charter . — Welcon = za prevoz uglja iz bristolskog kanala za luke Severnog mora. Booking note Radi se o potvrdi o raspoloživom brodskom prostoru linijskog broda koju izdaje brodski agent (brodar .

već za prevoz vrede linijski uslovi (liner terms). neke brodarske kompanije su uvele umesto izdavanja konosmana otpremu na osnovu posebne potvrde koja se naziva »parcel receipt« (negde i »parcel ticket«). pa naručilac nakon predaje pošiljke takvom skladištu dobija takvu potvrdu (engl. tj. Teretnica može glasiti na ime. dok je najuobičajeniji naziv na engleskom jeziku »Bill of Lading (B/L) ili u telegrafskom prometu »Blading (s)« (v. Parcel-receipt Da bi se za manje sitne i ne naročito vredne pošiljke izbeglo plaćanje minimalnih vozarina na osnovu konosmana. što potiče od tradicionalne prakse kad je jedan original dobijao krcatelj. tj. no svi se takvi konosmani smatraju originalima i moraju nositi oznaku »negotiable«.4. Ona. ona ne sme sadržati nikakve primedbe u pogledu stanja robe. nije prenosiva. koje moraju biti označene sa »not negotiable« ili »not transferable«. dock receipt. 2/2. količine ili stanja ambalaže.1. prilog 7).1. Francuski naziv za teretnicu je »connaissement«. u nekim velikim svetskim lukama pojedina brodarska preduzeća imaju sopstvena skladišta. a treći kupac. a agent broda izdaje vlasniku tereta odgovarajuću teretnicu na osnovu te potvrde. Teretnica se obično izdaje u setu od tri originala. U prvom slučaju robu može preuzeti samo osoba na koju glasi teretnica (naravno uz pokazivanje originalne teretnice).brodove izdaju potvrde sa drugačijim nazivima kao npr. Teretnica je isprava kojom brodar potvrđuje da je određenu robu primio radi prevoza u prividno dobrom stanju i obavezuje se da će je prevesti do odredišta i predati vlasniku te isprave u stanju u kakvom ju je i primio. o takvoj ispravi na kojoj ima spomenutih primedbi. Ne može se izdati sa naznakom »to order«. reklamnog materijala. wharfingers receipt i sl. »priznati«. jer se isti efekat postiže izdavanjem teretnice po naredbi 164 . Oznaka u teretnici npr. Teretnica Najvažnija isprava iz pomorskog prevoznog ugovora je svakako teretnica ili konosman. Potvrda skladišta To je zapravo potvrda koju izdaju lučka skladišta za robu koju su primili na uskladištenje. teretnica kod linijske plovidbe zamenjuje i prevozni ugovor. »3/3 B/L« upravo znači da su izdata tri originalna konosmana. dock receipt). U protivnom se radi o »nečistoj teretnici«. npr. Brodar se dalje brine o utovaru na određeni brod. 13. Nadalje. a osim toga dolazi u pitanje sticanje prava na naplatu akreditiva što je redovno uslovljeno prezentacijom čiste teretnice. može se po zahtevu izdati i neograničeni broj kopija. Osim toga.3.1. quay receipt. 13. itd. Naziv joj je od italijanskog glagola »conoscere«. Takva teretnica ne pruža uvek garancije za naknadu štete od brodara u slučaju manjka ili oštećenja. Prema želji mogu se izdati i u drugom broju. odštampani na poleđini teretnice. nemački »Konnossement«. Da bi teretnica mogla u potpunosti izvršiti svoju ulogu. kada se takva teretnica naziva »čista teretnica«. italijanski »Polizza di carico«. jer se takav posebno ne sklapa. što bi se moglo prevesti sa »poznati«. prema tome. 4/4. drugi brodar. wharfage note. no može se izdati i za robu koja treba da se utovari pa se tada na osnovu nje može izdati i teretnica. a primenjuje se u slučajevima kad se sa robom ne namerava trgovati.. niti predmet trgovačke razmene. Ovo se prvenstveno koristi kod otpreme uzoraka.5. na donosioca ili po nalogu (to order). 13. ima značaj i vrednosne isprave koja se indosiranjem može prenositi i njome se može trgovati. Naime. privatnih i poklon-pošiljaka manje vrednosti. ne može biti indosirana. već će istu naslovljeni stvarno primiti. Drugi način se retko primenjuje.

kapetan broda je dužan odbiti zahteve za isporuku svima i robu predati javnim skladištima. načina prevoženja i prava vlasnika teretnice. brodar će izdati tzv. a uskladištena roba se može vratiti samo uz povraćaj oba dela skladišnice. 13. kod ove teretnice može se punim ili blanco indosamentom postići puni efekt primenjivosti u svim slučajevima koji se pojavljuju u praksi. već tovarnog lista. U luci pretovara brodar koji je izdao direktnu teretnicu nastupa u ulozi pošiljaoca (krcatelja) i dobija od novog brodara posebnu teretnicu koju indosira sa napomenom da robu treba predati imaocu originalne teretnice. Daljnji postupak regulisan je tzv.6. U vezi sa načinom predaje robe brodaru razlikuju se dve vrste teretnica: — shipped B/L ili on board B/L. ima više vrsta teretnica i sa raznim oznakama. Haškim pravilima. Skladišnica To je vrednosna isprava koju izdaju javna skladišta za robu koju su primila na uskladištenje. običaj je da brodar iz kulancije izda novu teretnicu. što sve zavisi od načina predaje brodaru. te da se ni indosiranjem niti cesijom ne mogu preneti prava iz iste isprave na nekog drugog. direktne). Ima slučajeva da brodar ima razloga da preuzme na prevoz robu iako do odredišne luke nema direktnu linijsku vezu. 13. O špediterskpj skladišnoj potvrdi — FIATA WAREHOUSE RECEIPT — pisano je u tački 7.3.7. Ta se isprava izdaje u zamenu za originalnu teretnicu. Koristi se u slučajevima kad se ne želi da roba pređe u neželjene ruke (eventualno i u zemlju sa kojom se ne trguje sa tom robom) ili kad se roba upućuje na upotrebu zastupništvu ili filijali. Skladišnica se može indosiranjem preneti na drugu osobu. tj. Ako pošiljalac želi da se roba izda upravo određenom primaocu i u naznačenom mestu. odnosno «Straight Bill of Lading». O špediterskoj direktnoj teretnici . direktnu teretnicu (Through Bill of Lading) za ceo put s tim da će robu pretovariti u prikladnoj usputnoj luci na brod koji održava vezu sa odredištem robe. odnosno zakonima odnosne zemlje.FIATA Combined Transport Bill of Lading (FBL) — pisano je u tački 7.9. 165 . delivery order) je isprava u pomorskom transportu kojom agent broda daje nalog zapovedniku broda. ostali originali gube svoju važnost. U slučaju da se teretnica izgubi na putu od pošiljaoca do primaoca. teretnica kojom brodar potvrđuje da je roba u njegovom posedu (skladištu) i da će je prevesti svojim prvim brodom koji plovi prema odredištu. Naime. odnosno smestiti je na neko drugo sigurno mesto. Inače. a roba može biti izdata primaocu i bez prezentiranja originalne teretnice. Takav konosman nema značaj vrednosne isprave. onda on traži izdavanje neprenosive teretnice (neodstupive.(to order) koja se najčešće primenjuje. Kada se roba isporučuje na osnovu originalnog konosmana. ili pak u slučaju ako po jednoj teretnici ima više pošiljaka za razne primaoce. pa agent broda izdaje svakome po izručnicu za njegov deo tereta.1.9. u koju je unesen podatak o brodu i vremenu kada je utovar izvršen i — received for shipment B/L. Ako postoji mogućnost daljnje otpreme drugom linijom iz neke usputne luke i u vezi s tim sklopljeni aranžmani.1. teretnica sa značenjem »ukrcano na brod«. lučkim vlastima ili lučkom skladištu da njenom donosiocu isporuče određenu robu. Priznanica služi kao dokaz o vlasništvu. s tim da se ranije izdata oglasi nevažećom.2. Sastoji se iz dva dela i to priznanice i založnice (varanta). Ako bi se u isto vreme pojavilo više vlasnika sa originalima konosmana. Izručnica Izručnica (engl. tj. Pri tome će brodar zatražiti od vlasnika robe odgovarajuću garanciju za slučaj da se neko pojavi sa zahtevom za isporuku robe na osnovu ranije izdate originalne teretnice. a založnica služi za podizanje zajma.

Brodar robu po pravilu ne zadržava na brodu. kod utovara manifest sastavlja agent broda. Havarijska obveznica To je pismena izjava vlasnika tereta. Roba stoji do pomenute isplate pod nadzorom banke preko koje se roba plaća.uložen odmah prilikom preuzimanja robe. Izdaje se na posebnim formularima na jeziku zemlje uvoza ili nekom uobičajenom svetskom jeziku. Služi kao prilog uvoznoj dokumentaciji prilikom uvoznog carinjenja u odredišnoj zemlji. Cover note Radi se o potvrdi o privremenom pokriću (open cover) osiguranja pošiljaka za koje nema još svih potrebnih podataka da bi se mogla ispostaviti definitivna polisa osiguranja.1. 13.10.11. i to na dokazni način. te utovar i istovar robe. 13. Osim toga u manifest se upisuju podaci o brodu. »lien clause« u prevoznim ugovorima.po pravilu .. Ta je isprava u vezi sa tzv. Na osnovu manifesta vrši se carinski pregled.1. Konzularne fakture To je račun za izvoznu robu koju na zahtev zemlje uvoznice potvrđuje konzulat te zemlje u zemlji izvoza. 13. već je predaje na čuvanje javnim skladištima do naplate potraživanja. po pravilu. U stvari. brodar ima pravo zaloga na robi. 13. 166 . prilog 7).12. Manifest To je isprava koju popunjava zapovednik broda i u koji upisuje podatke o teretu koji se nalazi na brodu. praktično sve ono što može zanimati carinske organe u lukama. ime zapovednika. koja daje pravo zaloga na robi brodaru za neplaćenu vozarinu kao i druga potraživanja brodara prema učesnicima u prevoznom ugovoru.8. Sve dok vlasnik tereta ne potpiše takvu izjavu ili ne dostavi drugu odgovarajuću garanciju. manjka ili oštećenja robe i mora biti . određena taksa u procentima.1. dok je roba još na obali i dok se njeno stanje može nepobitno proveriti (v.1. luka registracije.1. a izuzetno ju može dati na čuvanje i primaocu pod određenim uslovima. pogonskog goriva itd. data na obrascu londonskog Lloyda (Lloyd's average bond). a to je naročito važna isprava u slučaju sporova u vezi prelaska rizika sa prodavca na kupca. i da njome neće dalje raspolagati dok je ne plati. Za izdavanje takvih faktura plaća se. odnosno promilima od vrednosti robe (kreću se od 1%0 do 9.5%). odnosno njegov špediter. Letter of lien To je isprava o zalogu robe (založnica) kojom primalac robe izjavljuje da je samo on čuvar robe koja mu je isporučena. 13. kojom se on obavezuje da će platiti naknadno ustanovljeni iznos doprinosa (kontribuciju) koji će njemu pripasti na osnovu obračuna generalne havarije. Izdaju ju osiguravajući zavodi (društva) na zahtev špeditera.13.9. Protest ulaže primalac robe.13. Protest To je pismen prigovor kojim se u pomorskom transportu naziva upozorenje dato brodskom organu ili agentu broda u pogledu stanja robe ukoliko se ono razlikuje od onoga iz teretnice. protest se daje u slučaju gubitka.1. U praksi. tj. popis namirnica.

. Ako je akcija spašavanja završila sa neuspehom. te eventualnim prekidima rada. napušteni su i napred spomenuti nazivi klauzula (FPA. odnosno potvrde. AAR). usled novih prilika na pomorskom tržištu. te klauzule protiv ratnih i političkih rizika. Budući da je o pojedinim ispravama već pisano u poglavlju 8. Međutim. od kojih su prve tri opšteg karaktera (A. a potpisuje ga pošiljalac. pa je u vezi s tim Institut londonskih osiguravača ubrzano izradio savremeniju pomorsku polisu i pod imenom »Marine policy« stavio je u promet 1. No cure — no pay Prevedeno na naš jezik znači: nema uspeha . 13.1. B. što se sve radi na unapred odštampanim formularima. Odredbe ove polise su se dopunjavale dodavanjem posebnih klauzula Instituta londonskih osiguravača.14. ovde će samo ukratko biti opisane one isprave koje se najčešće upotrebljavaju. tri za ratni rizik i dve za rizik štrajka. odnosno primalac i predstavnik broda. normama utovar/istovar.ispostavljaju luci. zavisno od slučaja. WA. 167 . 13. Najčešće su se koristile klauzule FPA. trajanju osiguranja.nema plaćanja! To je ugovorna forma standardnih ugovora o spašavanju na moru. spasilac nema pravo na bilo kakvu naknadu. Nova polisa je praktičnija i razumljivija od stare i sadrži samo osnovne podatke o brodu i teretu. izrađenih od strane londonskog Lloyda. C). U vremensku tablicu se unose podaci o dolasku broda u luku.2. Lučko-agencijske isprave kod utovara/istovara Za vreme lučkih manipulacija sa robom. ispostavljaju drugi učesnici u cilju izvršenja datog poduhvata.13. a uz mnoge sudske presude tokom upotrebe njene su odredbe bile potpuno razjašnjene. špediter dolazi u situaciju da ispostavlja razne naloge i potvrde ili pak zahteva da takve naloge. a uvedeno je deset klauzula pod novim nazivima. tako i u odnosu na potrebe onoga na kojeg je nalog (dispozicija) naslovljen (v. 13. Lloydova polisa ili SG-polisa i koja je bila u upotrebi preko dva stoleća. luke (lučkih preduzeća) i broda. UNCTAD je krajem sedamdesetih godina prošlog veka pokrenuo proces izrade nove.1. s tim da se ista isključivo upotrebljava počev od 1. te jedna za zlonamerno oštećenje. Tekst polise je na engleskom jeziku. bez obzira da li se radi o izvozu. Te dispozicije se daju na formularima koje lučki špediter sam kreira u skladu sa svojom unutrašnjom organizacijom.. I 1982. I 1983. a sve u cilju utvrđivanja da li se rad obavio unutar stojnica ili nakon njihovih isteka. Vremenska tablica Vremenska tablica (Time Sheet) je zapravo pregled rada broda i utrošenog vremena za utovar/istovar. Takav pregled služi za obračun prekostojnica (demuragge) ili dispeča. početku i završetku operacija. vremenu spremnosti broda za utovar/istovar. Nova pomorska polisa primenjuje se i u kopnenom i vazdušnom transportu. praktičnije pomorske polise. Tu dolazi u obzir ispostavljanje naloga-potvrda od strane agenta broda. osiguraniku. Engleska polisa Radi se o polisi osiguranja u pomorskom transportu koja se naziva još i londonska polisa.15. prilog 7).1. WA i AAR. vodeći računa da formulari sadrže sve potrebne podatke kako u odnosu na njegove potrebe. uvozu ili tranzitu. Potpuno su revidirane i ranije Institutske klauzule. osiguranom iznosu i premiji te uslove osiguranja. lučkim skladištima ili specijaliziranim lučkim organizacijama razne dispozicije (naloge) za manipulaciju sa robom u cilju realizacije zahteva svog komitenta.16. Prema tom ugovoru spasilac ima pravo na srazmernu naknadu (nagradu) prema spašenoj imovini ako spašavanje bude uspešno. Lučki špediteri dolaze u situaciju da – zavisno od slučaja .

utovar/istovar treba započeti u skladu sa uslovima ugovora ili u skladu sa lučkim uzansama. Takvo obaveštenje se predaje za vreme radnog vremena u odnosnoj luci. izvoznik). istovar. Sve te radove lučki špediter naručuje obično na univerzalnom formularu. sadržaju. od čega zavisi i rok važenja stojnica. oznakama. agent broda izdaje nalog za isporuku robe primaocu. utovar. poznat pod nazivom »bez zapreke«. popravku ambalaže i slične radove. U praksi. teretnici.Dispozicija (nalog) se može dati za uskladištenje. Da ne bi dolazilo do nesporazuma. Formular sadrži sve potrebne rubrike koje bi mogle doći u obzir. te je tako unapred isključena mogućnost sporova. ako su izvršene sve obaveze prema brodaru iz ugovora o prevozu i predočena originalna teretnica. Nalog »bez zapreke« dostavlja. a sadrži podatke o prispelom brodu. pošiljaocu. a ostalima kopije. tj. posao koji treba uraditi. odnosno njegovom špediteru. pa lučki špediter unapred zna koliko će stajati neki posao. ime referenta. odnosno iskladištenju. broj pozicije. agent broda ili zapovednik dužan je na zahtev predati pošiljaocu ili primaocu (lučkom špediteru) plan brodskih skladišta sa naznakom količine i vrste robe koja se nalazi u svakom skladištu. odnosno koja su skladišta prazna. Zahtevi se predaju izvršiocu na dokazni način uz potpis i naznaku vremena predaje. koji istovremeno popunjeni . meri i pomorskom stavu. opis robe. lučkom skladištu. lučkim skladištima. odlaganje robe i sl. Prvi list je dispozicija utovara (Shipper's Note) koju potpisuje pošiljalac (lučki špediter. Svaki takav nalog je numerisan posebnim rednim brojem. opšte podatke o robi iz manifesta. takav set formulara »Jugošpeda« sastoji iz četiri lista od kojih je svaki druge boje i svaki služi drugoj svrsi. primaocu. drugi list je nalog utovara (Shipping Order) koji potpisuje agent broda. podaci o carinskim ispravama. zavisno od toga koga sve treba o svom zahtevu da obavesti. a naziva se »pismo spremnosti« (letter of readiness. iskladištenje. prevozno sredstvo. obala. Za svaki rad i uslugu naknada je unapred propisana ili posebno ugovorena. kao npr. treći list je potvrda utovara (Mate's Receipt) i četvrti list kopija potvrde utovara koje potpisuje zapovednik broda ili prvi oficir (v.4. brojevima i vrsti koleta. primaocu. notice of readiness). kao dokaz o pravu raspolaganja sa robom. 168 . luci. prilog 7). agent svim zainteresovanim u tom poduhvatu. sortiranje robe. O skladišnici je pisano u tački 12.). U vezi utovara tereta u brod pomorske agencije obično imaju razrađen set formulara. Nadalje. podatke o prijavi ulaznoj carinarnici. odnosno za predaju tereta.1. te podatke o uskladištenju ako je roba uskladištena. takvo pismo agent predaje lučkom špediteru koji organizuje taj transport uz navođenje datuma i vremena (sata i minuta) na dokazni način. Tako se npr. Inače. odnosno njegovom špediteru. zapovednik broda je dužan direktno ili putem agenta broda dati pismeno obaveštenje pošiljaocu odnosno primaocu robe da je brod spreman za prijem. poziciji špeditera. način plaćanja. u samim formularima kojima se naručuje neki posao otisnuta je klauzula kojom naručilac izjavljuje da su mu tarife i uslovi poznati i da će se prema njima upravljati. potrebi obaveštavanja. broju izdatih originala i kopija teretnice. carinarnici. Da bi mogao početi utovar na brod ili istovar sa broda. primaocu. plaćanju vozarine. Da bi se utovar/istovar kao i slaganje robe moglo obaviti na najbrži način i bez smetnji. brojanje. odredištu.služe za više namena. količini. vaganje. podatke o pošiljaocu. skladište. te prilozi koji se prilažu nalogu. dakle o svemu onome što je potrebno za uredan i nesmetan utovar i ispostavljanje teretnice. Kod uskladištenja ili iskladištenja robe lučka skladišta izdaju posebne potvrde o uskladištenju. kao i za naročite radove u luci (upotreba tegljača. Formular sadrži podatke o brodu. Za izvršene radove izvršioci ispostavljaju svoje fakture onome koje te radove i naručio. pravac kretanja. težini. Original se dostavlja onoj organizaciji kod koje se nalazi roba koju treba isporučiti. koji ispostavlja u određenom broju primeraka.

jer bez toga informacioni sistem špediterskog preduzeća ne daje optimalne efekte. Takav sistem ostvaruje svoj osnovni zadatak samo onda ako kvalitetnu informaciju pravovremeno prezentira na pravo mesto i uz najniže troškove. a to je moguće samo pomoću elektronike. Kratko rečeno. U današnje vreme je skoro nemoguće zamisliti funkcionisanje sistema društvene reprodukcije bez primene informacionih sistema. Špediterski informacioni sistem Nije nimalo jednostavno. siguran i ekonomičan. financijske i razvojne. Pojam informacionog sistema Špediterski informacioni sistem predstavlja strukturirani. više nije dovoljna samo »pametna glava i olovka« da bi se mogao uspešno obaviti špediterski posao.0. ^esto puta. pa ga zbog toga često nazivaju i »arhitektom transporta«. modernim informacionim sistemom. moraju svoje poslovanje bazirati na automatskoj. Špediter mora biti izvanredno spretan i pronicljiv u izvršavanju svojih zadataka. Potreba za uvođenjem elektronike u špeditersko poslovanje nije samo trenutni »modni hit« vremena u kojem živimo. zapravo. u mnogim slučajevima. Međutim. PRIMENA INFORMATIKE U ŠPEDICIJI Da bi preduzeća međunarodne špedicije mogla uspešno i racionalno poslovati u sadašnjem i budućem »informatičkom« dobu. pa naravno nije stala ni pred kapijom transporta. koji nakon obrade treba da posluže kao podloga za donošenje odluka poslovodnim organima radi ostvarivanja ciljeva determiniranih poslovnom politikom. 169 . koji će im osigurati delotvorno i racionalno ostvarivanje ciljeva poslovne politike i njenih osnovnih potpolitika: kadrovske.0. Ona. uređaja i postupaka tako programiranih da stvaraju redovan protok podataka i informacija prikupljenih iz okruženja i unutar špediterskog preduzeća. 14. Dugo je u špediterskim krugovima prevladavalo mišljenje da je špediteru za uspešno poslovanje potrebna samo »pametna glava i olovka«! To delimično vredi i u današnje vreme i bez toga se ne može nigde. a to je da organizuje prevoz efikasno i ekonomično. načina prevoza i korišćenih transportnih sredstava vode osnovnom cilju špeditera kao organizatora prevoza. tj. Špediterska preduzeća. tržišne. elektronika je prodrla u skoro sve pore života stanovnika naše planete. uvede i elektroniku. Naravno da ti špediterski sistemi moraju biti kompatibilni sa informacionim sistemima njihovih poslovnih partnera u zemlji i inostranstvu ali i sa carinskim informacionim sistemom. neophodno je da što pre projektuju svoje informacione sisteme (hardware. već je špediter . Nije uvek najkraći put i najjeftiniji i najpogodniji.14. u poslednje dve-tri decenije došlo je do nove transportne revolucije: paletizacija i kontenerizacija su osvojile svet. koja su specijalizovana za organizaciju otpreme.0. pa ni u delatnosti organizacije prevoza robe. međudelujući kompleks ljudi.da bi održao korak s vremenom prisiljen da u svoje poslovanje. moraju organizovati i projektovati svoje integralne informacione sisteme. osim već ranije uvedenih administrativnih i drugih pomagala. dopreme i provoza robe u međunarodnom prometu. za običnog čoveka (laika) i na prvi pogled nerazumljive kombinacije pri upotrebi prevoznog puta. organizovati prevoz robe u međunarodnoj razmeni tako da isti bude brz. već nasušna potreba. spftware. 14. izvežbani kadrovi i odgovarajuća organizaciona forma). Savremeni transportni sistemi zahtevaju maksimalnu ekspeditivnost i potrebu za permanentnim inventarisanjem robe i transportnih jedinica pri prevozu i skladištenju. elektronskoj obradi podataka. pa ni najbrži put za prevoz robe od prodavca do kupca. u najboljem interesu svojeg komitenta.

0. Komunikaciona sprega centralnog kompjutorskog sistema sa terminalima treba da bude takva da omogućava obradu podataka na mestu njihovog nastanka. tj. Osim toga.1. Pod razvojem se podrazumevaju izrada i testiranje programske podrške za potrebe špediterskog preduzeća. hardver mora omogućavati priključak podsistema (terminala) različitih proizvođača.1. iskusni i stručni kadrovi i .odgovarajuća organizaciona forma poslovnog sistema. a da pri tom svaki korisnik ima utisak da sistem radi samo za njega. te obavljanje složenijih obrada: obračun. Sistemski softver se isporučuje zajedno sa elektronskim računarom. uslužne i proizvodne organizacije) u kojem špeditersko preduzeće obavlja svoju aktivnost. odnosno da svaki korisnik može nezavisno od drugih obavljati svoje radnje. koji se sastoji iz dva dela: sistemski i aplikacioni softver. 14. Softver Radi se uglavnom o gotovim programima. korespondentima i drugim učesnicima u sistemu međunarodne špedicije. a obuhvata programe 170 . Hardver Jedna od bitnih pretpostavki za uvođenje informacionog sistema je nabavka (kupovina ili lizing) odgovarajućeg kompjutorskog sistema (elektroničkog računara) i perifernih uređaja.1. programska osnovica (software). Terminali. 14.0. bilo da se radi o novim perifernim jedinicama (terminalima) ili centralnom sistemu. 14. nematerijalnom delu informacionog sistema.1. tj. Tokovi informacija Kap što je slučaj i kod drugih informacionih sistema. kao periferne jedinice računarskog sistema. Pri nabavci hardvera treba voditi računa o mogućnosti njegovog proširenja u budućnosti. Osnovni zahtev za takvo računar mora biti mogućnost njegovog rada sa većim brojem terminala što osigurava priključivanje 9umrežavanje) i udaljenijih organizacionih jedinica odnosne špedicije. bilo da se radi o sopstvenim terminalima. za uvođenje špediterskog informacionog sistema potrebna je odgovarajuća strojna osnovica (hardware).Naravno da ovako postavljen špediterski informacioni sistem mora biti krajnje racionalan i da u poslovanje špedicije unosi jedan novi kvalitet. Drugi tok je interno kruženje informacija unutar organizacionih jedinica špediterskog preduzeća. i špediterski informacioni sistem mora imati tri toka informacija i to: Prvi tok je ulazna informacija.konačno . izdavanje dokumenata i slične funkcije. pretraživanje i prikaz podataka memorisanih u centralnom sistemu. 14. da se informacija prezentira na mestu njenog korišćenja. bilo o vezama sa informacionim sistemima iz okruženja.1. odnosno. ažuriranje. imaju dve osnovne namene: razvojnu i eksploatacionu. kalkulacije. obaveštenja koja špeditersko preduzeće šalje svojim komitentima. obaveštenja o špediterovim komitentima (stvarnim i potencijalnim korisnicima njegovih usluga) i o ostalim učesnicima iz okruženja (transportne. Eksploatacija je masovniji i važniji vid primene koja uključuje unos. Sistem mora omogućiti rad većem broju korisnika istovremeno. Treći tok je izlazna informacija. Osnovne pretpostavke za projektovanje špediterskog informacionog sistema Kao što je već rečeno u uvodu ovog poglavlja.

Svakako da se bez najmanje desetak stručnih radnika (programera.1. Primer uvođenja informacionog sistema u špediciji «Intercontinentale» Uvođenje informacionog sistema u špediterska preduzeća nije jednostavan posao. 14. u koje ulaze programi za rukovanje sa datotekama.0. a u sklopu je širom sveta rasprostranjene transportne organizacije LEP-Transport. i eksploatacionu (gdje je uključeno operativno funkcionisanje informacionog sistema). niti dati egzaktan odgovor. analizu itd. raspoloživog hardverskog sistema. Aplikacijski softver uključuje programe za rešavanje konkretnih špediterskih poslova. programi za sortiranje i sl.3. čija je centrala u 171 . Koliki će broj radnika biti potrebno angažovati za rad na informacijonom sistemu u nekom špediterskom preduzeću nije moguće direktno navesti. iziskuje znatna sredstva i povlači za sobom opsežne promene u načinu manipulacije sa dokumentacijom.2.2. dostignuća i mogućnosti jedne u svetskim razmerama značajne špediterske firme. mnoge svetske špediterske firme uvele su moderne informacione sisteme. veku. uvreženom decenijama. obradu. To je dug i mukotrpan zadatak koji često traje godinama. rade i posluju posluži će nam razvoj. specijalista za održavanje. no ne sme se zanemariti i »informatičko obrazovanje« i drugih špediterskih kadrova (korisnika informacionog sistema). o čemu će biti više reči u nastavku na primeru austrijskog špediterskog preduzeća «Intercontinentale». jer i oni posredno doprinose uspešnom funkcionisanju informacionog sistema. god. Ipak.. za koju je jedan naš uvaženi špediter izjavio da njezine mogućnosti i organizacija pripadaju 21. Kao primer kako drugi.1. bez obzira da li se radi o stranim ili našim špedicijama. operatora. uslovno rečeno. ali istovremeno i na izuzetno velike umne napore. Osnovni podaci o preduzeću Špeditersko preduzeće «Intercontinentale» ima sedište u Beču. organizovanju. dok je za naše uslove preporučljiv pristup zajedničkog razvoja aplikativne programske podrške za veći broj špediterskih preduzeća. eksploataciji i održavanju špediterskog informacionog sistema. ponajviše zahvaljujući uvođenju i primeni elektronike u poslovanju. Osnovana je 1874. Ti kadrovi moraju biti spremni na permanentno usavršavanje i obrazovanje. količine i raznovrsnosti podataka koji se prikupljaju. pre svega. Naravno da se prilikom izbora takvih kadrova mora voditi računa o gornjem. To.2.operativnog sistema i određen broj opštih programskih paketa. 14. obrađuju. koji će dolaziti u neposredan kontakt sa informatičarima. 14. Ova organizaciona jedinica bi trebalo da ima dve celine: razvojnu (gde je uključen izbor optimalnog softvera). Ovaj primer pokazuje samo jedan deo složenog poduhvat u velikoj špediterskoj firmi. 14. Organizaciona forma Za razvoj i eksploataciju informacionog sistema u špediterskim preduzećima bilo bi najbolje da se oformi posebna organizaciona jedinica na nivou zajedničkih službi. koji su željni znanja i afirmacije.) ne bi moglo ozbiljno prići projektovanju. entuzijasti. Kadrovi Ni bilo kakav hardver a ni softver neće mnogo koristiti ako špeditersko preduzeće ne raspolaže informatički obrazovanim. Broj radnih mesta zavisi od veličine preduzeća. treba da budu mlađi kadrovi. Pri takvom pristupu moguće je sa znatno manjim sredstvima po jednom špediterskom preduzeću uraditi kvalitetnu programsku osnovu informacionog sistema. stručnim i iskusnim kadrovima. razvijeniji od nas. memorišu i transformišu u poslovne i druge odluke itd.

.000 m2 i kapacitet 5.. Lokacija terminala u Simmeringu je idealna što se tiče priključaka na industrijsku zonu. Ovo je važno zbog toga što se svi poslovni događaji 172 . valjkastih i lančanih transportera.. dok za deponovanje kontenera i njihovu manipulaciju stoje na raspolaganju prostrane površine..... od kojih je veći deo opremljen sa odgovarajućim rampama. Da bi se mogao uočiti obim tih poslova potrebno je ukazati na činjenicu da «Intercont» samo u Austriji ostvaruje godišnje oko 900 hiljada poslovnih događaja... autoputeve. Uz to samo jedan podatak: firma na svom terminalu u Simmeringu izmanipuliše godišnje oko sedam hiljada zbirnih vagona..... Preduzeće raspolaže sa 120 drumskih vozila raznih namena.... veličina i nosivosti....... — za softver: praktična obrada i jednostavna upotreba.... pa sve do fakturisanja špediterskih usluga. te prekomorski zbirni transport preko 10 evropskih luka.....0. kao i vozilima za specijalne prevoze.1...... kao i elektronsku obradu podataka ulaza i izlaza robe u i iz skladišta. Terminal raspolaže sa 2.. dizalica za palete. MB središnje memorije.... sa ...000 paletnih mesta sa mogućnošću proširenja na 10.. a ima 20 filijala i pogona u Austriji... Na .-sistema. te maksimalno mogućom primenom elektronike prema najnovijim dostignućima. Održava železnički i drumski zbirni transport između 180 gradova.... Ima sopstvenu carinsku ispostavu na terminalu. dok samo visokoregalno skladište ima kapacitet 7.. Priroda ovog zadatka postavlja velike zahteve kako hardveru.... sa .. posebni zbirni transport za Bliski i Srednji istok. sigurnost i brzina... Te vagone redovno koriste mnogi interesenti iz evropskih zemalja za prevoz teških i glomaznih tereta...Londonu i koja ima preko dve stotine punktova u svim delovima sveta..3 km železničkih koloseka... železnicu i rečna pristaništa Freudenau i Albern...... se nalazi 35 terminala i 7 štampača za online-rad za obradu špediterskih poslova.2.. 14. sa permanentnim inventarisanjem. Hardver INTERCONT-grupaciji stoji na raspolaganju .....1..... «Intercontinentale» ima 60 zastupničkih firmi u 23 zemlje koje ne pripadaju koncernu.. MB i — .. tako i primjenjivanoj programskoj podršci. Ti zahtevi su — za hardver: kapacitet. Firma raspolaže sa 13 sopstvenih železničkih vagona sa niskim podom i nosivošću do 260 t (pri korišćenju spojnog vozila i do 300 t) i sa mogućnošću kombinacije u 32 varijante. od čega se preko 90% obrađuje uz pomoć EOP-a na pomenutoj instalaciji putem potpuno automatizovane dokumentacije od prijema dispozicije (naloga komitenta). od čega za Beč dva sistema i to: — .. Elektronska obrada podataka (EOP) u «Intercont» grupaciji Kompjuteri velikih mogućnosti omogućavaju potpuno automatizovano ispostavljanje špediterske dnevne dokumentacije od prijema dispozicije do fakturisanja. Utovarni front skladišne hale ima 68 vrata.. Osim toga. Odgovarajući know how razvio je sam «Intercont». Za knjigovodstvo i računovodstvo INTERCONT-grupaciji stoji na raspolaganju kompjutorski sistem .... kao i železničku stanicu.000.. Ukoliko bi došlo do ispada špediterskog sistema... a manipulacija u skladištima je visokomehanizovana uz upotrebu poprečno visećih transportera... vrši se automatsko prikopčavanje obrade na ...200 paletnih mesta.. imaju površinu oko 20....2. Firma u Austriji zapošljava oko hiljadu ljudi.. Skladišne hale u tom terminalu....... 14.. u isto je vreme moguća manipulacija sa 33 vagona u kolosečnim halama i sa 60 vagona izvan njih.. od čega polovinu u Beču.

. INTERCONT je prva špedicija koja je ispostavila FIATA-FCR potvrdu na novim formularima. Zbog toga su se odlučili na sopstveni dugotrajni razvoj i suradnju sa specijalizovanim programerskim firmama.. Nemačkoj i Švajcarskoj za prikladne programe.obuhvataju interaktivno i odmah traži ispostavljanje špediterske dokumentacije. na što je utrošeno na hiljade sati i izvršena odgovarajuća testiranja praćena višemesečnim radom. Naime... a kasnije se prešlo na prenos podataka pomoću biranih linija. INTERCONT je morao pojednostavniti potrebne formulare.. moraju štampati u propisanom (dosadašnjem) obliku na posebnim formularima.. što predstavlja uštedu u vremenu i novčanim sredstvima. tovarni listovi. 14. jer je omogućila integraciju svih odelenja. Na traženje INTERCONT-ove radne grupe promenjene su i odgovarajuće rubrike u nekim službenim formularima. carinsko-skladišnog lista i skladišne izdatnice.. Programski moduli u INTERCONT-grupaciji Iz pregleda programa može se videti koji su programski moduli našli primenu u Beču i filijalama izvan Beča. 173 .. To je postignuto kod izvozne dozvole. FCR-potvrde.. Softver Kad su u INTERCONT-u razmišljali o prelasku špediterskog sektora na interaktivni rad. MB memorije. kao što je poznato.1. Vagon/kamion se ne rnože otpremati bez otpremnih dokumenata... Razmena podataka između filijala i računskog centra u Beču se privremeno obavljala u početku uz pomoć magnetske trake. sa .. Zbog manjeg broja poslovnih događaja INTERCONT nije nabavio Back-up uređaje..2. interesovali su se u Austriji. Nažalost. kako bi se omogućila EOP-obrada formulara.... carine. Naime.. Jedino se neki službeni (državni) forrnulari.. koji se štampa na kompjuteru. pa bez dva sistema perfektni servis ne bi bio uvek moguć..2. uključujući sva uputstva o rukovanju i dijagrame sa podacima. već su postojala samo pojedinačna rešenja iz pojedinih područja špediterske delatnosti. skladištenja... a jednostavno i brzo ispostavljanje formulara za poslovne aktivnosti dovelo je do značajnog rasterećenja referenata.. kao što su otpremnica..3.... isprava o raspolaganju robom i carinski otpremni dokumenti.. stručne službe INTERCONT-a razradile su pre potpisivanja ugovora o nabavci kompjutera.. odnosno uputstva..2.. špediterski formulari su različitih oblika i veličine. tako da je ispunjen cilj: jednokratno dobijanje potrebnih podataka od prijema dispozicije do fakturisanja. doprema/odprema itd.....2. robne deklaracije i propratnice. Pojednostavljenje formulara i obrazaca Da bi u potpunosti došle do izražaja sve prednosti racionalizacije. 14. U INTERCONT-ovim radnim grupama razrađivana je organizaciona šema EOP-a. Prednosti ovog sistema su: — da nije prevelik broj formulara. kao npr.. U filijalama i pridruženim firmama stoji na raspolaganju — po l .1. prilagođenim EOP-obradi. npr. U bečkom pogonu se radi u smenama od 6 do 24 sata. u to vreme nije bilo za njih prikladnih primenjivih programa na tržištu. 14. EOP je u mnogome olakšala rad referentima u realizaciji. Sada INTERCONT upotrebljava za sve poslove oko jedne pošiljke jedinstveni formular. transporta. Tu dokumentaciju. i — da se ne naručuju velike serije (tiraž) kod štampara. iz tog jedinstvenog formulara nastaje ceo izbor (niz) formulara za pojedine operacije u toku realizacije posla..

koletima. Istog meseca potpisan je ugovor o kupovini odgovarajućeg kompjuterskog sistema. carinski kurs. FIATAkurs. Ust-kurs. a zatim sukcesivno u filijalama i udruženim firmama. 14. koji je urađen po paletnim mestima. Osnovne aktivnosti na uvođenju EOP Za naša špediterska preduzeća koja nameravaju da uvedu sličan informacioni sistem. tovarnim jedinicama. nije na odmet da se upoznaju sa redosledom akcija koje je preduzimao INTERCONT. Na taj način se vrši i permanentno inventarisanje. vrstama saobraćaja.2. Postepeno su se takvi programi uveli u bečkoj centrali firme. — 2. u Beču: — oko 5. Obrada matičnih podataka Vrste i broj matičnih podataka mogu pokazati kolika je složenost automatskog fakturisanja u špediciji. Sa otvaranjem pozicije postiže se jedinstvenost u otpremi bez obzira o kojoj se vrsti transporta radi (kamion. npr.). Do osnivanja EOP-odelenja INTERCONT-organizacije došlo je sa ciljem da se razvije EOP u špediterskom preduzeću. Fakturisanje sledi: — kod izlaznog unutrašnjeg i međunarodnog posla odmah nakon izvršenja naloga. — do 5 različitih kursnih podataka. Pomoću tog sistema je u svako doba moguće usaglašavanje između skladišnog spiska i stvarnog uskladištenja. Ubrzo zatim održano je 14-dnevno savetovanje sa odgovornima iz špediterskih odelenja. devizni kurs.000 kondicija i ponuda treba obraditi po odredišnim mestima. — 820 žejezničkih stanica ÖeBB sa pripadajućim kilometarskim rastojanjima. koje carinarnica dnevno unosi u kompjutorski sistem i na taj način status pošiljke postavlja na fakturisanje. Do 1981.500 pošiljaoca i prijemnih mesta.4. — 20 kućnih tarifa za specijalne obračune sa komitentima i — oko 1. vagon. — 60 unutrašnjih i međunarodnih železničkih tarifa. koja se automatski izračunavaju između svaka dva mesta u Austriji. g. vrednosti robe. železnički kurs.000 blok-adresa u unutrašnjosti i inostranstvu. pa je postavljen zahtev za potrebnim hardverom i softverom i pismeno zatražene ponude od šest proizvođača kompjutera. — kod uvoznog posla odmah nakon dobijanja carinskih zaduženja. železničke stanice. odnosno EOP-obradu. te prema težini. a obaveze su definisane u pismenoj formi. — oko 7. Njihovo odelenje za skladištenje dobija dnevno skladišni spisak.U bazne podatke spadaju skup tarifa i izmene tih tarifa. informacije o komitentima i sl. šifre mesta. odnosno brojevima pozicija i naloga. primaocima i pošiljaocima. te se odmah vrši kalkulacija prihoda i izdataka po svakom kamionu sa pripadajućim terećenjem od strane odelenja za lokotransport sa sopstvenim troškovima po pošiljci. Skladište: INTERCONT je razradio sistem rezervisanja mesta za palete za sva skladištenja u centralnom skladištu. obimu. Klasična pozioiona knjiga ne postoji. Ta firma je prvo počela sa testiranjem obrade knjigovodstvenih programa. komadna pošiljka itd. brod. relacijama i sektorima prema različitim vrednostima. koji moraju biti obrađeni do 30 dana. U loko-transportu obrađuje se dispozicije za dopremu i odpremu.2. U programskoj liniji izvršenja naloga svaki nalog se obrađuje odmah nakon prijema. ponude.5. 14.000 raznih informacija o komitentima i adresama. izvršeno je programiranje test-obrade i školovanje (trening) kadrova u Beču i 174 . kontener. npr.

pokrajinama. Nakon preseljenja u novoizgrađenu poslovnu zgradu u Simmeringu usledila je potpuna kompjutorska obrada sa špediterskim aplikacijama u Beču. Iste godine dat je i prvi program-modul pridruženim firmama. 175 .

176 .

izvoznici) i kupci (tj. odnosno spoljnotrgovinskog i saobraćajnog sistema. U uslovima savremene proizvodnje i prometa međunarodna razmena i svetsko tržište postaju mesta na kojima se susreću interesi i suprotnosti nosilaca međunarodne robne i uslužne razmene raznih društvenoekonomskih sistema sa različitim stepenom razvijenosti proizvodnih snaga. imaju izuzetno veliki značaj i važnu praktičnu primenu. kao i stalni razvoj saobraćajne infrastrukture. zasigurno će biti u primeni i narednih 177 . najčešće je izložen brojnim i vrlo različitim troškovima manipulisanja i prevoza kao i rizicima. nesporazume. špeditera. carinskih tela. nesporazume i sporove. i 2000. izvršilaca ugovorne kontrole. Među operativnim menadžerima i kadrovima korisnika Incotermsa vrlo je mali broj stručnjaka sa aktivnim znanjem složenih pravnih izraza (pojmova) na francuskom. jer Incoterms-termini direktno regulišu pravnoekonomske odnose između prodavaca (tj. Tokom dugogodišnje primene Incotermstermini stalno su se usavršavali. engleskom ili nemačkom jeziku. osiguravača itd. uvoznici) u trenutku sklapanja kupoprodajnog ugovora svoje međusobne odnose regulišu Incoterms terminima.. kao i bimodalne transportne tehnologije). odnosno isporuci ili predaji prevozniku a ovo dovodi u pitanje korektnost i poverenje između poslovnih partnera. LO-LO. luka i pristaništa. 1980. uvoznika) u međunarodnoj razmeni više od šezdeset godina. u međunarodnom multimodalnom transportu.15. U razvoju privrede svake države međunarodna razmena ima veliku i važnu ulogu. postojećim Incoterms-terminima dodavali neki neadekvatni izrazi koji su vrlo često domaćim partnerima proizvodili direktne finansijske i poslovne štete. uvoznika). saobraćajne suprastrukture i tehnologije transporta koja je naročito u poslednjih dvadesetak godina zabeležila izuzetno brz i uspešan razvoj (to se odnosi na razvoj paletizacije. Incoterms upotrebljavaju brojni učesnici privrednog. npr. odnosno rešavanja spornih pitanja. na predlog inostranih spoljnotrgovinskih partnera. i ako se pravovremeno i adekvatno ne reši. mogu biti sigurni da su unapred i potpuno isključili sve nejasnoće. nesporazuma pa čak i sudskih i arbitražnih sporova. elektronskog poslovanja. vrlo često na velike udaljenosti i uz upotrebu više grana saobraćaja. Konvenciji UN o ugovorima o međunarodnoj prodaji robe te EDIFACT-sistemu. U regulisanju pravnoekonomskih odnosa između prodavaca (tj. kao i svim savremenim transportnim tehnologijama. engleskom i nemačkom jeziku (slika 32). To posebno omogućavaju najnoviji termini koji su u celosti prilagođeni savremenim odnosima spoljnotrgovinskih subjekata. godine. jer je to zahtevao stalni razvoj tehnike i organizacije spoljnotrgovinskog poslovanja. Međutim.. Incoterms. Prevoz robe iz jedne države u drugu. ali se indirektno tiču prevoznika svih saobraćajnih grana. zakašnjenju u otpremi. RO-LO. s obzirom da je u celosti prilagođen spoljnotrgovinskim pravilima Europske unije i savremenim transportnim tehnologijama. Oni samo pri tom moraju voditi računa da ugovore adekvatan Incoterms-termin... ako prodavci (tj. pomorskih agenata. Prvi INCOTERMS je izdala Međunarodna trgovinska komora u Parizu još 1936. 1976. npr.. RO-RO. 1990. izvoznika) i kupaca (tj. izvoznika) i kupaca (tj. Incoterms 2000. INCOTERMS 2000. kontenerizacije. FO-FO ili LASH i Huckepack. 1967. Ona povezuje proizvodnju i potrošnju u sistemu društvene reprodukcije i direktno utiče na brži i delotvorniji razvoj proizvodnih snaga i proizvodnih i društvenih odnosa koji se ostvaruju u međunarodnoj razmeni između brojnih aktivnih učesnika proizvodne i potrošne sfere brojnih država. Sva izdanja navedenih Incotermsa su objavljivana na francuskom. odnosno MEĐUNARODNA PRAVILA ZA TUMAČENJE TRGOVINSKIH TERMINA. menjali i dopunjavali. može doći do štetnih posledica. sporove ili druge probleme. Zbog toga su se vrlo često ugovarali pogrešni termini ili su se. Njegove izmene i dopune izvršene su 1953. gubitku ili oštećenju.

ugovor eno mesto opr edelj enj a) Pr ispe} e D . Na pitanje: Što je Incoterms?. Incoterms-termini postaju obavezni tek ako ih stranke iz kupoprodajnoga ugovora prihvate. ugovorena odr edi{na luka) CIF . pojmova) koja se preporučuju za regulisanje samo određenih odnosa između prodavaca (tj. ugovor eno mesto) FAS-f-co uz bok br oda (.Ispor u~eno ocarinj eno (..Ispor u~eno f-co obala (.. ugovor eno mesto opr edelj enj a) CIP . Pojam. odnosno eksplicitno ugovore..1. ugovor eno mesto) DES .. pakovanj u r obe.Ispor u~eno na gr anici (. ugovor ena odr edi{na luka) DDU . ugovor eno mesto) Glavni pre voz nepla} en Glavni pre voz pla} en F . izvoznicima) i kupcima (tj. ugovorena otpr emna luka) C . ugovor eno mesto opr edelj enj a) Slika 32: Incoterms 2000 Osnovna svrha i cilj Incotermsa je da osiguraju prodavcima (tj. Zašto? Zato što se ne radi o međunarodnoj konvenciji nego o skupu termina (klauzula. obaveze kupca da pr euzme ispor uku kao i obaveze podno{enj a dokaza o ispunj enj u odr e| enih obaveza Svr st avanj e t er mi na u gr upe Polazak E ...cena sa vozar inom i osigur anj em (. potpuno 178 .. ugovor ena odr edi{na luka) DEQ .... 15..gr upa (ugovor i o prispe} u) DAF . prava i odgovornosti. ugovor ena odr edi{na luka) CPT .Ispor u~eno neocar inj eno (.grupa Ex Wor ksfco fabr ika (.. 1936 1953 1967 1976 Pr omene u odnosu na I 1990: U oblasti car inj enj a i pla} anj a obaveza pr ema FAS i DEQ U obavezama utovar a i istovar a pr ema FCA 1980 1990 INCOT ERM S 2000 Pr ilago| avanj e teku} oj me| unar odnoj tr gova~koj pr aksi Identifikuj e poj edine obaveze ugovor nih str ana i vr {i podelu rizika izme| u tih ugovor nih str ana u tim slu~aj evima Reguli{e obaveze u car inj enj u robe za izvoz i uvoz.. ugovor eno mesto opr edelj enj a) DDP . nije jednostavno odgovoriti.. izvoznika) i kupaca (tj.desetak godina... pravila.cena sa vozar inom (.. uvoznika). kako bi tokom nastanka svojih obaveza..vozarina i osigur anj e pla}eni do (... svrha i ciljevi INCOTERMSA Reč INCOTERMS je skraćenica naziva na engleskom jeziku: International (In). uvoznicima) u trenutku sklapanja kupoprodajnog ugovora primereno regulisanje pravnih i ekonomskih odnosa.vozarina pla} ena do (.grupa (ugovori o otpremi) FCA-f-co pr evoznik (. što prevedeno na naš jezik znači: Pravila tumačenja trgovinskih termina Međunarodne trgovinske komore (iz Pariza).gr upa (ugovor i o otpremi) CFR . Commercial (Co). odnosno punog naziva ICC official rules for the interpretation of trade terms.. ugovorena otpr emna luka) FOB-f-co na br od (.... terms (terms)..Ispor u~eno f-co br od (...

osim direktnih obaveza i prava izvoznika i uvoznika? Evo pojednostavljenoga odgovora: – Prema Incoterms-terminu CIF-Kobe. Nasuprot porastu nivoa pravnih. Ugovaranjem Incoterms-termina potpuno se isključuju nesporazumi. uvozniku) prema Incoterms-terminu CIF-Kobe.Bar do luke istovara . znači da se Incoterms-termini ograničavaju samo na obaveze i prava stranaka iz ugovora o prodaji obzirom na isporuku prodate robe (u smislu "materijalnog". ugovora o prevozu stvari (tj. Međutim. znači da je Incoterms namenjen. pravila Incoterms-termina daju pravni okvir za ugovaranje obaveza i prava drugih aktivnih učesnika u sistemu međunarodne razmene. zapravo. "vozarinu od fabrike do luke Kobe" i "osiguranje sa minimalnim pokrićem". U sklopu pravila termina CIF-Kobe. ne uključujući "nematerijalno" kao što su računarski softveri). nisu retki slučajevi da se pogrešno govori i piše o Incotermsterminima kao o transportnim klauzulama. vrstu i osobine robe. vozarinu i premiju osiguranja. naš prodavac (tj. u lučko skladište ili kontenerski terminal). drugi. ekonomskih. a time i štetne posledice. To. pri kojem se upotreba Incotermsa često pogrešno koristi u regulisanju odnosa između stranaka iz ugovora o prevozu. izvoznik) je prodao japanskom kupcu (tj. na primer: naš prodavac tj. Tako se Incoterms-termini direktno ne primenjuju na odnose stranaka iz ugovora o špediciji (tj. treba da angažuje japanskog špeditera da u luci Kobe prihvati 179 . sklapa ugovor o skladištenju stvari (npr.Kobe). uvoznika i špeditera). siguran i racionalan prevozni proces. ugovora o transportnom osiguranju (tj. gde se pogrešno tumači misija Incotermstermina u smislu da se mogu koristiti za regulisanje svih obaveza koje ugovorne stranke žele uključiti u ugovor o kupoprodaji robe. pogrešno tumačenje odredaba kupoprodajnih ugovora. uvoznika) iz ugovora o prodaji. osim što je obavezan platiti protivvrednost kupljene robe. Saglasno tome treba posebno naglasiti da se Incoterms-terminima uređuju samo određeni odnosi između prodavaca (tj. a što može povećati nesporazume. tehničko-tehnoloških i organizacijskih znanja učesnika u međunarodnoj razmeni i međunarodnom transportu. Postavlja se pitanje: šta sve implicira Incoterms-termin CIF-Kobe. To. špediter obavlja odgovarajuće poslove u carinskom postupku pri izvozu robe dotične robe. bez obzira na međusobnu udaljenosti otpremnog i odredišnog mesta. kupac). odnosno od faktora koji utiču na instradaciju.Bar) i pomorskim brodarom (za prevoz od luke utovara . izvoznik) je prodao pošiljku japanskom kupcu (tj. često ugovorne stranke pri sklapanju međunarodnih kupoprodajnih ugovora nemaju u vidu specifična pravila nacionalnih pravnih sistema koja se mogu primenjivati na njihove odnose. Japanski uvoznik (tj. Zbog takvog shvatanja Incotermsa. načine prevoza. odnose izvoznika. vrste prevoznih sredstava. Iz tih činjenica proizlazi i nova činjenica da se pravna pravila Incoterms-termina primenjuju samo na odnose izvoznika i uvoznika koji proizlaze iz ugovora o međunarodnoj kupoprodaji robe. osiguranika i osiguravača). sklapa ugovor o transportnom osiguranju (za minimalno pomorsko osiguranje). poslovnim ljudima (menadžerima) koji se bave izvozom i uvozom roba i usluga (međunarodnom robnom razmenom i međunarodnim transportom) i kojima je interes da se osigura brz.eliminisali nesporazume. jer oni vrlo jasno i nedvosmisleno uređuju pravne i ekonomske odnose između aktivnih učesnika u međunarodnoj razmeni i međunarodnom transportu. sporovi i eventualne štetne posledice između stranaka u međunarodnim kupoprodajnim ugovorima. zapravo. te da se ne primenjuju na odnose drugih stranaka koje su aktivno uključene u međunarodnu razmenu. izvoznika) i kupaca (tj. sklapa ugovor o prevozu stvari sa kopnenim prevoznikom (za prevoz od fabrike do luke utovara . pre svega. U spoljnotrgovinskoj praksi najčešće se mogu sresti dva vida pogrešnog shvatanja Incoterms-termina: prvi. sporove i štetne posledice. Da bi izvoznik izvršio svoje obaveze on zaključuje ugovor sa špediterom. uvozniku) "vrednost robe". broj učesnika u transportnim i logističkim lancima. a ne ugovora o prodaji. Obim spediterskih poslova zavisi od složenosti procesa proizvodnje transportnih usluga. odnose pošiljaoca i prevoznika).

pribavljanje prevoznih dokumenta i sa aspekta klauzula CIF i CIP. teretnica. o obavezama kupca da preuzme robu. spoljnotrgovinski menadžeri moraju pratiti. međunarodnog javnog i privatnog prava i sl.). o obavezama pribavljanja potrebnih dokumenata (npr. Imajući sve ovo u vidu može se reći da INCOTERMS reguliše naročito:  značajnije obaveze prodavca (čl. jednostavan i pravno pouzdan način uređuju pravni i ekonomski odnosi između aktivnih učesnika u sistemu međunarodne razmene roba i usluga. premije osiguranja. Iz navedenih primera može se videti da pravna pravila Incoterms-termina direktno uređuju odnose između izvoznika (tj. o obavezama pravovremenog obaveštavanja ugovornih stranaka (tj. To je. ili da mu je preda preko prevoznika ili isporuči na odredište..). polisa osiguranja. pomorskoga prava. elektronskih dokumenata i poruka. carine i carinskih dažbina (. odnosi između špeditera i prevoznika. izvoznika) i kupaca (tj. certifikata o ugovornoj kontroli. prodavaca) i uvoznika (tj. da obavi odgovarajuće radnje u okviru carinskog postupka pri uvozu robe (i da plati carinu i carinske dažbine). na primer: obavezu prodavca da robu stavi na raspolaganje kupcu. sklapanje ugovora o prevozu. uvoznika i špeditera. A)  značajnije obaveze kupca (čl. neispunjavanje međusobnih obaveza prodavca i kupca koji se tiču osobina robe. Prikazivanje INCOTERMS-a na ovaj način. Incoterms-termini sadrže i pravila o obavezama obavljanja odgovarajućih radnji u okvirima carinskog postupka pri izvozu i uvozu robe.. instrumenata platnog prometa sa inostranstvom (. i to: – direktno. ne mogu biti rešena pravilima koja proizilaze iz primene Incoterms termina. da sklopi ugovor o uskladištenju. Za celovito uređenje odnosa između izvoznika i uvoznika. o obavezama plaćanja vozarine. Iako se pravilima koja proizilaze iz primene Incoterms termina.. prodavaca i kupaca međusobno). o obavezama prodavca da isporuči robu. tranzita i uvoza robe. izvoznika) i kupaca (tj. prava osiguranja. luku istovara te kada rizik prelazi sa prodavca na kupca. teretnih listova. zatim. kupaca) te da stvaraju pravni okvir za sklapanje određenih ugovora i uređivanje poslovnih odnosa aktivnih učesnika (osim izvoznika i uvoznika) u sistemu međunarodne razmene. Osim toga.. odnosi između špeditera i osiguravača (šema 2). u okvirima odnosa između brojnih drugih učesnika (npr. špeditera i prevoznika. odnosi između prodavaca (tj. dokumenta o poreklu robe.). odnosi između špeditera i skladištara.. prvenstveno.dotičnu pošiljku. uvoznika). dozvola za izvoz ili uvoz robe. potrošača). o obavezama podele troškova između prodavca i kupca. raskidanje ugovora o kupoprodaji robe i sankcionisanje posledica takvog postupka. uvoznika i međunarodnih špeditera. izvoznika. 180 .. veterinarskih certifikata. izuzimanje odgovornosti u određenim poslovnim situacijama. poznavati i primereno implementirati u praksi i brojna druga pravna pravila i institute iz područja prava u međunarodnoj trgovini. one pretpostavke koje su u neposrednoj vezi sa prevozom robe do odredišta. pravila Incoterms-termina predstavljaju osnovu za uređenje odnosa između prodavaca (tj. računa. Osnovna misija Incoterms termina nikada nije bila usmerena na uređivanje svih pravnih i drugih pitanja aktivnih učesnika sistema i međunarodne razmene nega samo ona pitanja koja nisu uređena važećim prisilnim i autonomnim pravnim izvorima. uvoznika) i – indirektno. na savremen. u sistemu međunarodne razmene postoje i brojna važna pravna pitanja koja se ne mogu rešiti primenom pravila Incotermsa. obuhvata. da sklopi ugovor o prevozu stvari od luke Kobe do distributera i/ili krajnjih korisnika (tj. finansijskog prava. pre svega. ali i drugih prava: saobraćajnog prava. kao što su: odnosi između izvoznika. osim pravila Incoterms-termina. fitosanitarnih certifikata. pitanja prava vlasništva.. o obavezama pakovanja robe.. B) kao i stim u vezi  mesto i vreme prelaska rizika sa jedne na drugu ugovornu stranu  podelu troškova  obaveze i troškove izvoza.). Naime. špeditera i osiguravača.

odobrenja i formalnosti Ugovor o prevozu i osiguranju Isporuka Prelaz rizika Podela troškova Obaveštavanje kupca Dokaz isporuke. Da li će te minimalne obaveze u zaključenom poslu do kraja biti ispoštovane zavisi od njih samih. Ova sistematizacija proizlazi iz toga. kao i u zemlji koja upućuje tu robu. kako je već napred pomenuto. pakovanje i označavanje Ostale obaveze B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 KUPAC Plaćanje kupoprodajne cene Licence. posebno ukazuje na međusobne obaveze ugovornih strana. prikazani u 10 važećih tačaka za prodavca (A) i kupca (B) počev od isporuke robe pa do očekivanog efekta. odobrenja i formalnosti Ugovor o prevozu Preuzimanje (prijem) Prelaz rizika Podela troškova Obaveštavanje prodavca Dokaz isporuke. u zavisnosti od ugovornih strana. transportni dokumenti ili odgovarajuća elektronska dokumentacija (poruke) Kontrola. Sistematizacija obaveza prodavca i obaveza kupca obrađivanih u INCOTERMSU 2000. B1 Obavezu kupca u pogledu plaćanja kupoprodajne cene treba precizirati kupoprodajnim ugovorom. kasnija zapažanja (delegiranja zadataka) treba da pomognu pojedinačno i prodavcu i kupcu. treba da isporuči robu. samo olakšavaju realizaciju pratećih logističkih poslova. specifikacije. što se može videti u sledećim napomenama: A 1 Obaveza prodavca u vezi isporuke robe. shodno kupoprodajnom ugovoru. U cilju njihove preglednosti oni su. da za svaku važeću obavezu prodavca. kod razmatranja INCOTERMS-a.zaključivanje ugovora o transportnom osiguranju. Isporuka. Prema tome. sledi slična obaveza i za kupca. biće dalje objašnjene. veličina i težina upakovanih komada. zatim visinu kamata nastalih usled eventualnog zakašnjenja isporuke i sl. A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 PRODAVAC Isporuka robe prema ugovoru. Da bi predočili zadatak koji je pred nama. Iz tog razloga su i prodavac i kupac prinuđeni da međusobnim zaključivanjem posebnih ugovora utvrde one sankcije. odnosi se na njene karakteristike koje su u kupoprodajnom ugovoru tačno precizirane i koje odgovaraju svim dotičnim odredbama (trgovački računi. U ostalom. odnosno navesti tačan termin plaćanja. sertifikati). Ostali podaci. transportni dokument ili odgovarajuća elektronska dokumentacija (poruke) Kontrola robe Ostale obaveze Ovde prikazane obaveze prodavca i kupca. shodno ugovoru. koje će biti nametnute jednoj ugovornoj strani u slučaju zakašnjenja ili neispunjavanja ugovorenih obaveza. 181 . Kao npr. kako bi pokretanjem nekih značajnih inicijativa dali svoj doprinos pri sklapanju kupoprodajnog ugovora.: prodavac. kao što su npr. Isto tako treba u specifikacijama pak-lista i otpremnicama navesti isti naziv isporučene robe.9. kao partnerima u nekom kupoprodajnom poslu. skreće se pažnja na odgovarajući prikaz minimalnih obaveza za prodavca i kupca. INCOTERMS predstavlja dragoceni dodatak Sporazumu Ujedinjenih nacija o ugovorima za međunarodnu kupoprodaju robe (UN Konvencija o pravu na kupovinu) gde se u čl. Posebno je važno i neophodno egzaktno označavanje robe sa trgovački uobičajenim oznakama. zatim posebne karkateristike robe. koje treba da odgovaraju nazivima u zemlji u koju se vrši otprema te robe. Odredbe INCOTERMS-a važe pojedinačno za sve strane kupoprodajnog ugovora samo ukoliko se u zaključenom kupoprodajnom ugovoru naglasi njegova važnost. da bi se izbegli problemi u carinskoj proceduri. adekvatno tome kupac treba da plati nabavnu cenu za tu robu. INCOTERMS odražava samo pojedine aspekte kupoprodajnih ugovora i ne sadrži propise vezane za kršenje ugovora i njihove posledice.

nedostataka u pakovanju. prema institutu Carglo Clauses. a šteta nije izazvana namerno ili usled grubog nehata. Ovo se npr. predočeni pregled dotične maksimalne odgovornosti. između ostalog. gde snošenje rizika sa preuzimanjem robe od prodavca prenosi na kupca. pošiljalac u vezi sa ovim snosi neograničenu materijalnu odgovornost. po pravilu. U vezi sa ovim mora se ukazati na odgovarajući. pomorskog transporta i nautičkog oštećenja usled nesreće na moru prema Haškim pravilima). transporta u otvorenom vozilu. odnosno garancije (vidi poglavlje 8. prirodnog svojstva robe. zatim prevoza živih životinja. Ti uslovi su podrobno opisani u poglavlju 3. između ostalog. može odnositi počev od pribavljanje atesta o poreklu. Zapravo. Ukoliko kupac želi veće pokriće rizika u tom slučaju se partneri dogovaraju o nastalim troškovima i njihovom pokrivanju. ograničavanje prava raspolaganja). A4 Obaveza isporuke robe od strane prodavca obuhvata. što ima za posledice nepoštovanje akreditiva. izdati brodski tovarni list prinudno sadrži i belešku da troškovi vozarine treba da budu plaćeni od luke do zaključno sa koncepcijom da su priloženi dokumenti nepotpuni. Osim toga moraju biti uzeti u obzir različiti razlozi za oslobađanje od odgovornosti (npr. (A/B 6). Sa pomenutim ugovorom pošiljalac akceptira uslove utvrđene od strane prevoznika. U pogledu kontrole robe. kod svakog transporta robe treba imati u vidu da za određeno premeštanje robe treba zaključiti odgovarajući ugovor o prevozu. Osim toga mora se poštovati i uvažiti način predviđenog utvrđivanja štete (atest o činjeničnom stanju. u brodskom tovarnom listu. Potpuna materijalna odgovornost prevoznika daje se samo u onim slučajevima u kojima se uzroci štete zasnivaju na činjenicama. sadržan u železničkom tovarnom listu. tranzita i uvoza. U vezi sa ovim. One se zasnivaju na uslovima rada dotičnog prevoznika pri čemu. ograničenu garanciju. anuliraju štetu koja je prouzrokovana lošim kvalitetom robe čime se isključuje i njegova krivica za takve štete. utovara od strane pošiljaoca i istovara od strane primaoca. treba između prodavca i kupca razjasniti koja vrsta podrške je potrebna za uvoz robe i njeno puštanje u slobodan promet u zemlji u koju se upućuje ta roba. odobrenja i ostale zahteve treba obezbediti da bi se ispunile formalnosti oko izvoza. ovaj problem treba raspraviti sa kupcem (B9). preko potvrde o odobrenju tranzita za tranzitnu zemlju do odgovarajućeg trgovačkog računa.A/B 2 U okviru ovih obaveza prodavca i kupca treba utvrditi koje licence. Ovo je potrebno zbog toga što sa utovarom robe. povećani troškovi carinjenja itd. u slučaju događaja više sile. On je. Ovde treba obavezno obratiti pažnju na liniju prelaska rizike. odnosno sa kompletnim prevozom. Osiguranje robe (klauzule CIF i CIP) se zaključuje od strane prodavca na bazi minimalnog pokrića. po pravilu. Od posebne je važnosti napomena da svi prevoznici daju. ili nekom drugom dokumentu (zapisnik o predaji). iznosi predviđeni za nadoknadu štete u slučaju odgovornosti prevoznika kreću ispod vrednosti. ustvari. obzirom da se sa tom linijom završava snošenje rizika od strane prodavca. vreme čekanja na graničnom prelazu. Tako kod kluzula CFR i CIF. prilikom nastajanja štete treba uvažiti onaj rok koji se prema uslovima prevoza primenjuje za realizaciju zahteva. Ovo znači da se. Isto tako treba definisati kojem partneru iz kupoprodajnog ugovora ova obaveza pripada. Isto tako bi trebalo da ugovorni partneri imaju u vidu da se neprekidno pokrivanje rizika na čitavom transportnom putu vrši samo kod pojedinih vidova osiguranja. U načelu. tamo se ne vrši nikakva kontrola robe (kao kod CIF. Od kompletnosti dokumentacije ne zavisi samo poštovanje uslova akreditiva već i ispunjavanje carinskih propisa u zemlji u koju se vrši uvoz robe (ometanje isporuke. inače će se prevozniku uputiti zahtevi koji. odnosno odredišta). odnosno fakture prema propisima zemlje u koju se roba upućuje. određivanje 182 . Plaćanje troškova prevoza je u skladu sa ugovorenom klauzulom iz Incoterms 2000. nepravilnog utovara. a roba se dalje transportuje na rizik kupca. zatim sa izdavanjem transportne dokumentacije u određenim okolnostima nastaju i određene odgovornosti.). pre svega. A/B 3 Ko zaključuje ugovor o prevozu (prodavac ili kupac) taj treba i da se upozna sa uslovima pružanja usluga prevoznika robe kome taj zadatak treba da bude poveren. pri čemu se takvo prenošenje odvija po pravilu tek u mestu ili u luci upućenja.1). sertifikat o havariji. Osim toga.

Pošto on brine i o transportu robe. korišćeni prevozni (špediterski) dokumenti moraju. Treba voditi računa o kompletnosti i potpunosti podataka koji su sadržani u transportnim dokumentima. on mora da izvrši utovar shodno propisima prevoznika. B4 U pogledu kašnjenja preuzimanja (prijema) robe. Bolero-konosman) kojima se posvećuje posebna pažnja u dotičnim dogovorima. Pri tome se navode dimenzija. u tom slučaju ovo važi kao obaveza prodavca prema kupcu. Za slučaj kašnjenja isporuke dogovora se plaćanje penala kao vid obeštećanja kupca. Uvođenjem elektronskog poslovanja (E-Commerce) mogu se koristiti razna elektronska dokumenta (npr. pri čemu se navodi broj komada (npr. B 7 Obaveštavanje prodavca od strane kupca i prosleđivanje informacije prodavcu. moraju postići i tačan dogovor o primeni prispelih dokaza o realizaciji isporuke. Ovde se kod pomorskog transporta uvažavaju Liner-terms ("linijski uslovi" za linijski brodski prevoz) koji mogu na različite našine da regulšu postupak istovara. kod 120 komada – označava se sa 1/120 do 120/120 – što olakšava identifikaciju eventualno nedostajućih komada). 183 . to treba shvatiti kao da podnošenje čvrstog dokaza o izvršenoj isporuci i ne postoji. zatim ostale slične informacije. odgovarati Jedinstvenim smernicama i pravilima za dokumentarne akreditive (ERA 500). zatim mu prosleđuje informacije o načinu prevoza kao i. eventualno vreme i mesto prispeća robe. pojedine klauzule definišu prelazak rizika sa prodavca na kupca kao i način regulisanja plaćanja troškova. vreme utovara tereta na brod pri pomorskom transportu u imenovanoj pomorskoj luci. Kod kašnjenja pri preuzimanju robe. dotične klauzule Incoterms-a nemaju stav po tom pitanju ali zato precizno utvrđuju na kojeg ugovornog partnera se odnosi snošenje rizika kao i snošenje troškova za istovar.6 Kod ovih obaveza prodavca i kupca. A 7 Prodavac obaveštava kupca o spremnosti robe za otpremu. u tom slučaju ambalaža treba da odgovara zahtevima pomorskog prevoza. ukoliko je to moguće. Obzirom da isporuka spada u nadležnost prodavca. prema ugovoru o prevozu. on preuzima one troškove vozarine za koje dotični prevoznik. U poslednjem slučaju preporučuje se izdavanje "to order" (prenosivog) konosmana. idu na teret kupca. kao i mesto isporuke. U slučaju poslova koji se plaćaju akreditivom. Takođe je potrebno ispitati da li sa izdavanjem dokumenata o prevozu treba izdati i potvrdu o prenosu vlasništva nad robom. trebalo bi stalno proveravati da li je u datim uslovima prihvatljiva parcijalna isporuka. To se odnosi prvenstveno na troškove ležarine robe na brodu. ležarinu i takse za kašnjenje za kontenere i slično. Ukoliko je predviđen vodni transport. Da bi se izbegle teškoće kod ispunjenja uslova akreditiva. odnosno označavanja. vreme preuzimanja kod navedenog kontenerskog terminala. ispostavlja račun. između ostalog. jer u protivnom neće biti prihvaćeni od banaka. vreme stajanja. odnosno čekanja na istovar teretnih vozila. a odnosi se na vreme deblokiranja robe i na ostvarivanje spremnosti za njenu otpremu. koji treba ugovoriti. i to kako o transportnoj dokumentaciji tako i o odgovarajućim elektronskim dojavama. nastali u vezi sa ovim. on vrši izbor odgovarajućeg prevoznog sredstva (član 32(2) UN-konvencija o pravu kupovine). Pakovanje treba da odgovara dotičnoj vrsti prevoza. A/B 8 Partneri koji zaključuju kupoprodajni ugovor. troškove (penale) za nepravovremeno izvršen istovar robe. Ukoliko je trgovačko pravilo da robu treba isporučivati upakovanu. A 9 Prodavac se obavezuje da iskontroliše robu pre njene isporuke i da utvrdi da li odgovara svim zahtevima iz kupoprodajnog ugovora (uporedi sa A 1).egzaktnog termina. obuhvata dostavljanje informacija o poziciji prevoznog sredstva kojim se doprema roba do mesta isporuke. A/B 5. Ako je na dokumentu naznačeno ograničeno pravo raspolaganja robom. posebno o potvrdi o preuzimanju robe od strane prevoznika (u pomorskom transportu treba da je iskazana pozicija An Board). svi rizici i svi troškovi. u načelu. preporučuje se da oznake postavlja pošiljalac. Što se tiče obeležavanja. Ukoliko prodavac snosi troškove za glavni transport (C-klauzule). Ovim bi bila dovedena u pitanje sva plaćanja koja se baziraju na ovakvim dokumentima.

saglasno tome. a dopunjuje se prethodno korišćenim klauzulama FOR/FOT za železnički transport i FOA/FOB AIRPORT. u međunarodnoj robnoj razmeni) pa. u sudskom sporu se polazi od poslednjeg važaćeg INCOTERMS-a. težište. za prevoz vazdušnim transportom. Međutim. u izdanju od 2000". multimodalni transport u njegovim mnogostrukim oblicima. zatim ostali potrebni znaci za obeležavanja. bila potrebna kontrola (inspekcija) robe pre utovara. U narednom izlaganju navedeni su osnovni principi oblikovanja INCOTERMS-a u cilju transparentnog prikazivanja. u tom slučaju troškove takve kontrole snosi kupac. Rezimirajući napred navedeno dolazi se do zaključka da je za partnere kupoprodajnog ugovora. već na nekoj drugoj lokaciji. pri čemu je rezime dat po grupama. Time postoji opasnost. a posebno u transferu transportnih dokumenata. sakupljanje robe za kontenerski prevoz. Prethodna razmatranja nemaju ambiciju da u potpunosti sagledaju sve probleme koji se javljaju u međunarodnom robnom prometu. vršilo oblikovanje kluzula "Slobodno prevoznici robe. Ovde se još 1990. koja nema u sebi snagu zakona. zatim Electronic Commerc što se u modernijoj poslovnoj komunikaciji ne može više zanemariti. od obostrane koristi da daju tačna objašnjenja i da naprave egzaktne sporazume. Pošto se kod INCOTERMS-a radi samo o jednoj internacionalizovanoj preporuci. a zasniva se. Pravila Incoterms termina su se oduvek primenjivala u kupoprodaji robe između pravnih subjekata izvan nacionalnih granica (tj. U slučaju sudskih sporova koristi se INCOTERMStrgovačke uzanse (u Austriji-čl. Oni treba. Izmenjene transportne tehnike.. u nekom specijalnom slučaju. Uprkos tome. a s druge strane na datim mogućnostima primene za odgovarajuće vrste transporta.. i 184 . da isteknu rokovi vezani za obaveze prevoznika. doveli su do osetnog modifikovanja INCOTERMS-normi. da budu obuhvaćeni i senzibilizovani preciznim ugovornim stavkama. prave egzaktan izbor i egzaktne podatke o ugovornim pozicijama. trgovački partneri i prevoznici treba da daju potrebna objašnjenja i tumačenja mnoštva različitih pojedinosti koje treba da dovedu do realizacije ugovora. kako bi se izbegla mogućnost pojave nejasnoća u ugovoru ili ukidanje racionalno oblikovanih ugovora. Ukoliko takva napomena nedostaje. B9 Kupac kontroliše robu na mestu isporuke. Ona se sada primenjuje kao univerzalna klauzula. obzirom da je sa primenom preporučenih standardnih klauzula ograničena na minimum nužnost zaključenja individualnih i komplikovanih kupoprodajnih ugovora. ove norme se u slučaju potrebe mogu dopuniti određenim specifičnostima. drumski transport ili transport kolosekom.. INCOTERMS daje znatna olakšanja i pojednostavljenja trgovinskih odnosa koji vladaju u svetu. Ovo posebno iz razloga što INCOTERMS ne predviđa tako stroga ograničenja u pogledu dokaza koji se koriste za pojedine klauzule o izvršenoj isporuci. A / B 10 Ostale obaveze treba precizirati između ugovornih partnera. s jedne strane na uslovima snošenja troškova i prelaska rizika. posebno ukoliko se u kupoprodajnim ugovorima o uslovima cena i rizika. Takođe. Prema tome. između ostalog. Ukoliko bi zbog realizovanja ugovorenih odredbi. prevoz kompletnih prevoznih sredstava. kao i adekvatan kvalitet obrade isporučene komadne robe. u vezi sa tim. da bi se ove izvršavale i da bi bilo jasno ko je zadužen za preuzimanje rizika i preuzimanje troškova za usluge koje iziskuje ispunjavanje tih obaveza. 346 HGB).težina. Ovde se veoma često javljaju značajni problemi pošto se potrebna kontrola vrši najčešće dosta nakon vremena prispeća robe i obično ne na mestu isporuke. kao što je Roll on –Roll off. ne preporučuje se pak odstupanje od propisanog standarda primenjivanih klauzula. skraćenice koje su često u upotrebi odgovaraju zahtevima korišćene elektronske razmene podataka (EDI). U principu se polazi od toga da odredbe o načinu dostavljanja dokumenata sadrže iskustva kako prodavca tako i kupca i da. kao što su Elctronic Data Intershange. Na taj način se otežava regulisanje štete sa partnerom koji je zadužen za osiguranje transporta. morski transport. u velikoj meri. precizno navodi napomena "Prema INCOTERMS-u 1953. poznata lokacija (FCA)".

jer se stalno prilagođavaju pravnim. Incoterms-termini se primenjuju samo onda ako se stranke (tj. izvoznika) "X" i japanskoga kupca (tj. Oni su prvenstveno zainteresovani za što brže posedovanje robe ili vrednosne dokumentacije da bi brzo i kontinuirano mogli razvijati nove pravne i ekonomske odnose. polisa osiguranja. U svakom pravnom sistemu autonomni pravni izvori imaju posebno važnu ulogu. Autonomni pravni izvori sastoje se od pravila ugovornoga prava koja ne potiču od zakonodavca. tehnološkim i informacijskim promenama. Incoterms-termini. odnosno izvoznici i kupci. baziraju na Incotermsu 2000. obavljanje i plaćanje troškova pakovanja i signiranja robe. uz druga prisilnopravna i ugovorna pravila.). odnosno uvoznici) eksplicitno saglase i pozovu na važeći Incoterms. posebno u tzv. Ona se.. prelaz rizika sa prodavca na kupca. Iz ovog primera proizlaze i ove činjenice: da se odnosi srpskog prodavca i japanskog kupca u konkretnom ugovoru o prodaji robe. praksa. Na osnovu navedenog može se postaviti pitanje u koji se skup pravnih izvora može svrstati Incoterms? Evo i odgovora. primenjuju se pravila Incoterms-termina 2000. Saglasno odgovoru na prethodno pitanje. osiguranja robe i plaćanje premije osiguranja. odnosno pravilima Incoterms-termina mogu se uređivati određena pitanja vezana za odnose prodavaca i kupaca u okvirima nacionalne privrede i nacionalnog pravnoga sistema (npr. odnosno ugovorno pravo jer su se prodavac i kupac svojevoljno dogovorili o uređivanju važnijih pravnih i ekonomskih pitanja svojih poslovnih odnosa pravilima Incoterms-termina 2000. odnosno primopredaje robe.. na primer: Na odnose srpskog prodavca (tj.. uvoznika). Međutim. kao izvori autonomnoga prava.. pribavljanje i dostavljanje potrebnih dokaza o isporuci. na primer: plaćanja manipulativno-transportnih troškova. distancionoj kupovini i prodaji. Pošto se pravilima koja proizilaze iz primene Incoterms termina uređuju brojna važna pravna i ekonomska pitanja u odnosima između prodavaca (tj. međutim. odnosno u slučajevima kada su prodavci i kupci međusobno prostorno veoma udaljeni.imaju naziv "međunarodni trgovinski termini". u određenoj meri mogu primenjivati i pri kupoprodaji robe između pravnih subjekata pripadnika različitih država. može se postaviti i drugo pitanje: šta je to autonomno pravo i zašto je Incoterms izvor tog prava? Na to se pitanje odgovara kratko i jednostavno: autonomno pravo je skup autonomnih pravnih pravila i pravnih instituta koji autonomno uređuju pravne odnose (tj. odnosno ako u konkretan ugovor o kupoprodaji robe uključe važeći Incoterms. 15. prava. način i trenutak podele troškova. izvoznika) i kupaca (tj. veterinarskih i fitosanitarnih certifikata. preuzimanja. prodavci. brzina i delotvornost promena u uspostavljanju pravnih i ekonomskih odnosa u međunarodnoj razmeni robe i usluga zahtevaju dinamičnije pravne solucije. brojanju.2. obaveze.. Prenos vlasništva ne predstavlja glavni interes poslovnih ljudi koje zanima prvenstveno ko će snositi rizik za štetu ili nestanak stvari.. instrumenata platnog prometa sa inostranstvom). potvrda o merenju. a iz njih proizašlih odgovornosti) između ugovornih stranaka. transportnih dokumenata ili odgovarajućih elektronskih poruka kao i drugih dokumenata (npr. vaganju. certifikata ugovorne kontrole. sve se više primenjuju u spoljnotrgovinskoj praksi. da je srpski izvoznik prodao određenu robu prema pravilima Incoterms-termina CIFKobe. Čini se primerenim Incoterms svrstati u skupinu autonomnih pravnih izvora. tako da rizik snosi bilo dužnik bilo poverilac. u veletrgovini). mesto. CIF-Kobe. daje Incoterms autonomno. U autonomno pravo ubrajaju se uzanse.uvoznika) "Y" iz ugovora o prodaji robe br. Pravne osnove INCOTERMSA U obaveznom pravu obično se pitanje rizika vezuje za pitanje prenosa vlasništva. opšti uslovi poslovanja. Ono se vrlo često primenjuje u poslovnoj praksi i sudovi ga priznaju. mesto i trenutak isporuke i prijema. da su se prodavac i 185 . ugovorne klauzule i termini formulirani i jedinstveno primenjivani. posledice raskida kupoprodajnih ugovora. ali i sva druga važna pitanja poslovnih odnosa prodavaca i kupaca u međunarodnoj razmeni (prenos vlasništva. trgovački običaji. CIF-Kobe. da su na osnovi Incoterms-termina CIF-Kobe poznate sve važnije obaveze i srpskog prodavca i japanskog kupca.

naznačena utovarna luka). Incoterms 1990. "Incoterms 1980.franko brod (. Međunarodna trgovinska komora donela revidovani Incoterms. ugovorena luka odredišta). koji je sadržao četrnaest klauzula. naznačeno mesto odredišta) i – CIP .. naznačeno mesto odredišta).. Dalji razvoj transportnih tehnologija. godine kada je Međunarodna trgovinska komora bitno revidovala dotadašnja Međunarodna pravila za tumačenje trgovinskih termina. Razvoj spoljnotrgovinskog i saobraćajnog sistema zahtevao je njihovo prilagođavanje promenama u poslovnoj praksi. a imala su devet osnovnih termina.. a o čemu je prethodno bilo reči.. kupaca) nego samo ona pitanja koja nisu eksplicitno uređena važećim međunarodnim pravnim pravilima i pravnim institutima. poznat kao Incoterms 1980. naznačena utovarna luka) i – FOB . i to: 1967. prodavaca) i uvoznika (tj.... ICC): "Svi sporovi koji nastaju ili su u vezi sa ovim ugovorom rešava će se saglasno Pravilima o arbitraži Međunarodne trgovinske komore od strane jednoga ili više arbitara imenovanih saglasno tim Pravilima". dopunjena su još jednim terminom.kupac mogli svojevoljno dogovoriti i u ugovor o kupoprodaji robe ugraditi i standardnu arbitražnu klauzulu koju preporučuje Međunarodna trgovinska komora (tj. Međunarodna trgovinska komora u Parizu donela je još 1936.trošak i vozarina (. godine ta su pravila bila dopunjena sa još dva termina... Tako je godine 1980. Prva promena tih pravila izvršena je 1953. kupci) u ugovorima o kupoprodaji robe. godine Međunarodna pravila za tumačenje trgovinskih termina (Incoterms). odnosno termin EXW – franko fabrika (." bio je u upotrebi sve do 1990. odnosno klauzula koji su jedinstveno formulisani i objavljeni kao preporuka Međunarodne trgovinske komore a koje mogu autonomno primenjivati izvoznici (tj. ugovorena luka odredišta).trošak. Imajući na umu prethodno navedene činjenice može se utvrditi: da Incoterms nije međunarodno prisilnopravni akt. 186 . – CIF . da se Incoterms-terminima ne uređuju sva moguća pitanja pravnih i ekonomskih odnosa između izvoznika (tj. Donošenje i promene INCOTERMSA Da bi se institucionirala već postojeća praksa u međunarodnoj robnoj razmeni. – CPT .. godine porastom transporta robe vazdušnim putem. naznačeno mesto opredeljenja). da Incoterms nisu opšti uslovi poslovanja nego da je Incoterms izvor autonomnog prava.franko uz bok broda (. naznačeno mesto odredišta). Zbog toga je Međunarodna trgovinska komora revidirala ta pravila. godine i u praksi su se upotrebljavala kao "Incoterms 1953. 15. • Drugi skup obuhvata F-termine: – FCA . prodavci) i uvoznici (tj. Prema tim terminima prodavac je bio dužan isporučiti robu do prevoznika kojega je odredio kupac.franko prevoznik (. da Incoterms nije međiinarodna konvencija o prodaji robe koju mogu ratifikovati države kao subjekti međunarodnog prava.. se sastojao od 13 termina koji su svrstani u četiri osnovna i različita skupa: • Prvi skup obuhvata E-termin. kao što je to već uobičajeno pri nastanku opšteprihvaćenih pravila i instituta prava međunarodne trgovine. Prema tom terminu prodavac je stavljao robu kupcu na raspolaganje u svom prodajnom prostoru. da Incoterms čini skup ugovornih termina. – FAS . osiguranje i vozarina (.."..3. da Incoterms nije posebni ili opšti trgovački običaj.. • Treći skup obuhvata C-termine: – CFR .. a 1976.vozarina i osiguranje plaćeno do (. a posebno kontenerizacije i međunarodnog multimodalnog transporta te novine u tehnici međunarodne robne razmene nametnuli su potrebu radikalne promene i dopune dotadašnjih Incoterms-termina. U spoljnotrgovinskoj praksi imali su najširu upotrebu.vozarina plaćena do (...

naznačeno mesto odredišta).isporučeno franko brod (. Hucke-pack i bimodalnih tehnologija transporta..ugovoreno mesto) 187 .. sadrži 13 termina sa identičnim skraćenicama tih termina (tabela 1)... – DDU ..franko prevoznik (. standardima UN/EDIFACT-a (eng. trgovinu i transport .. naznačeno mesto odredišta). te stepenu razvoja i intenzitetu primene savremenih tehnologija transporta..franko prevoznik (. godine.isporučeno na granici (. Dalji intenzivan razvoj elektronske trgovine.. odnosno skraćenica Incoterms-termina od prvog donošenja pa do poslednjih izmena (tabela 2)..franko fabrika (..ugovoreno mesto opredeljenja) . ugovorena luka odredišta)..ugovoreno mesto) .. Grupna rekapitulacija klauzula prema mogućnostima primene za adekvatnu vrstu transporta može se izvesti na sledeći način: U načelu za svaku vrstu transporta (uključujući i multimodalni) EXW FCA CPT CIP DAF DDU DDP ..ISO 9735).. januara 2000.. je u upotrebi od 1. • Četvrti skup obuhvata D-termine: – DAF . Incoterms 2000.ugovoreno mesto opredeljenja) ...ugovoreno mesto opredeljenja) Vazdušni transport FCA..Prema tim terminima prodavac je bio dužan organizovati i ugovoriti prevoz robe. bila su prilagođena tadašnjem stepenu razvoja elektronske trgovine. Pravila Incoterms-termina 1990. Kao i Incotermsa 1990.isporučeno ocarinjeno (.ugovoreno mesto opredeljenja) . odnosno ugovorenog mesta (odredišta) u odredišnoj državi. RO-LO.isporučeno neocarinjeno (. Electronic Data Interchange Elektronska razmena podataka za administraciju.. Tako je nastala najnovija verzija Incotermsa 2000.isporučeno granica (. FO-FO... Zanimljiv je pregled naziva.isporučeno franko obala (... naznačeno mesto).ugovoreno mesto) ...isporučeno neocarinjeno (. ali bez preuzimanja rizika za gubitak ili oštećenje robe ili dodatnih troškova nastalih zbog događaja nakon utovara (utovara) i otpreme. i Incoterms 2000.vozarina plaćena do (. prednosti koje se multipliciraju u međunarodnom multimodalnom transportu.isporučeno ocarinjeno (. – DEQ . Prema tim terminima prodavac je snosio sve troškove (i premiju osiguranja) i rizike do države primaoca robe. pre svega kontenerizaciji. LO-LO... – DES .vozarina i osiguranje plaćeni do (. savremenih tehnologija transporta. ali i RO-RO.ugovoreno mesto) . tehnike spoljnotrgovinskog poslovanja te brojne sugestije nacionalnih i međunarodnih trgovinskih i drugih institucija i organizacija nametnuli su potrebu novoga prilagođavanja pravila Incoterms-termina novim zahtevima savremene prakse međunarodne razmene roba i usluga. naznačeno mesto odredišta) i – DDP .

Pored ovde priloženog zajedničkog pregleda INCOTERMS 2000. odatle se može zaključiti da se prioritet daje poslovnoj saradnji u lancima isporuke i povezivanju logističkih usluga. Na taj način bi trebalo da se nadležnost i odgovornost za rizik i naknadu troškova između prodavca i kupca jedinstveno definiše kroz "Sprorazum Ujedinjenih nacija"i Ugovor o međunarodnoj trgovini (UN -Trgovinska konvencija). u ranije zaključenim dugoročnim trgovačkim poslovima. U takvim slučajevima.) u sadržaju postojećih ugovora treba ih tačno navesti.franko prevoznik (. KLAUZULE SA RAZGRANIČENJEM U DVE TAČKE Rizici prelaze sa prodavca na kupca u jednoj tački i to pre prelaska troškova transfera tereta koji se opet ostvaruju u drugoj tački.ugovoreno mjesto) Klauzule sa jednom i dve tačke (zajednički pregled): U cilju dopune grupnih pokazatelja prisutna je i sledeća razlika: KLAUZULE SA RAZGRANIČENJEM U JEDNOJ TAČKI Rizik i troškovi transfera tereta prelaze u isto vreme (u jednoj tački) sa prodavca na kupca. Opširno izlaganje INCOTERMS 2000. svakako bi se mogle prevazići razlike između prethodnih i novih klauzula. Praktično. klauzula FCA ima veći značaj.. Međutim. 188 . pošto može imati univerzalnu primenu. u sledećem pregledu je prikazano iskorišćenje skupova klauzula sa jedne strane i klauzula sa jednom odnosno dve tačke razgraničenja. obuhvata detaljniji pregled pojedinih klauzula... sa druge strane.Železnički transport FCA . kod primene postojećih okvira (Incoterms 1990. U primeni INCOTERMS 2000. U budućnosti će se sa izborom određenih klauzula naći jasnija granica između prelaska rizika i prelaska troškova. U dosada izučavanim izdanjima najčešće su se pojavljivale klauzule FOB. Pod ovim se prvenstveno podrazumevaju zahtevi vezani za trgovinu robom kao i na iskustva transportne prakse. koje sledi. CFR i CIF.

8) Incoterms i ugovor o prevozu robe. rizika sa troškova osiguranje P-K sa P-K mesto isporuke mesto isporuke mesto isporuke brodska ograda određena brodska luka ograda određena pokriva brodska luka prodavac ograda određeno mesto mesto isporuke određeno pokriva mesto mesto prodavac isporuke određeno mesto brod u određenoj luci kej u određenoj luci određeno mesto određeno mesto Legenda: P. 10) određivanje mesta isporuke. 2) primena Incoterms-termina u spoljnotrgovinskom poslovanju. 4) jednakost pojmova u Incotermsu 2000. 11) Incoterms-termini i carinjenje. Uzroci uvođenja INCOTERMS 2000. U SKRAĆENOJ FORMI Ugovori o izvoz uvoz transportu EXW FCA FAS FOB CFR CIF CPT CIP DAF DES DEQ DDU DDP K P P P P P P P P P P P P K K K K K K K K K K K K P K K K K P P P P P P P P P Slobodno za Mesto isporuke fabrika prodavca mesto preuzimanja od strane prevoznika uz bok broda u otpremnoj luci brod u luci utovara (otpreme) brod u luci utovara (otpreme) brod u luci utovara (otpreme) mesto preuzimanja od strane prvog prevoznika mesto preuzimanja od strane prvog prevoznika mesto odredišta brod u odredišnoj luci kej u odredišnoj luci mesto odredišta mesto odredišta Prelazak Transport. 12) Incoterms-termini i pakovanje robe.. 3) klasifikacija Incoterms-termina u skupove E. Da bi se razumeli i shvatili stvarne uzroke izmena Incotermsa 1990.4. F.prodavac K. i D. 14) primena Incoterms-termina u pojedinim vrstama prevoza. i mogućnost primene novih i/ili inoviranih pravila Incoterms termina 2000. C.kupac 15. 5) obaveze prodavca prilikom isporuke robe.. 13) Incoterms-termini i kontrola robe. posebna se pažnja posvećuje ovim tematskim jedinicama: 1) važnije promene Incotermsa 2000. 7) važniji saveti pri korišćenju Incoterms-termina. 189 . 9) običaji u lukama ili u posebnim vrstama trgovine.PRIKAZ INCOTERMSA 2000.. 6) prelaz rizika i troškova sa prodavca na kupca./1990...

CIP.named port (. (..1.FREE FAS ..GLAVNI 2.. navode se za svaki skup Incoterms-termina posebno: 1) Incoterms-termin "E" skupa.named place) (.... posebno i eksplicitno elaborirati. 2) Incoterms-termini "F" skupa. Iako je misija Incoterms-termina 2000.FRANKO BROD 4.FRANKO UZ BOK ALONGSIDE SHIP BRODA (.imenovana luka 12.DELIVERED EX DES . može govoriti kao o potpuno novoj varijanti Incotermsa.imenovano mesto) 10. ROBE DES ..named port of I destination) VOZARINA (.named place) (. u odnosu na pravila Incoterms-termina 1990. u odnosu na prethodne Incoterms-termine 1990. pravila Incoterms-termina 2000..DELIVERED AT DAF ISPORUČENO 9.imenovana luka shipment) utovara/otpreme) FOB .imenovana luka utovara/otpreme) .imenovano mesto 13.named ANDof shipment) CFR . ostala identična prethodnoj verziji Incotermsa (tj...imenovana luka odredišta/istovara) PLAĆEN 6..COST port FREIGHT C . PREVOZ NIJE 3.named place of CPT . a nije ni potrebno. BOARD (.4... a to isto vredi i za nazive skraćenica svih 13 Incoterms-termina.GLAVNI CFR(. CIF ....-VOZARINA I DAF ..imenovano mesto) FAS ...imenovana luka 11.FREE CARRIER FCA ..imenovano mesto DDP .15.named place odredišta) of DDP ..named place) (. Važnije promene Incotermsa 2000. Incotermsa 1990. su promenjena u toj meri da se o Incotermsu 2000.DELIVERED DUTY (.. OSIGURANJE FREIGHT (. pa se stoga u nastavku navode samo one najvažnije.VOZARINA PLAĆENA destination) DO 8.FRANKO PREVOZNIK (..FRANKO FABRIKA (.ISPORUČENO DEQ .COST. Važnije promene Incoterms-termina 2000. PLAĆEN Tabela 1: Struktura Incoterms-termina 2000.ISPORUČENO OCARINJENO destination) (...... INSURANCE AND CIF ..named port of (.CARRIAGE AND (.ISPORUČENO NEOCARINJENO DDU ... 3) Incoterms-termini "C" skupa. Saglasno takvoj tvrdnji sve promene u najnovijoj varijanti Incotermsa nije moguće.imenovana luka CPT ..FREE ON FOB . D FRONTIER GRANICA PRISPEĆE (. E POLAZIŠTE F ....).TROŠAK. UNPAID (. destination) odredišta/istovara) DEQ .imenovano mesto) FCA . of odredišta/istovara) destination) DDU ...named port of destination) (. PREVOZ (...DELIVERED DUTY odredišta) 190 .imenovano mesto INSURANCE odredišta) PAID TO CIP . i 4) Incoterms-termini "D" skupa.TROŠAK I VOZARINA 5..named port of (..ISPORUČENO SHIP FRANKO BROD (.CARRIAGE PAID TO odredišta/istovara) 7../1990.EX WORKS EXW ..DELIVERED EX FRANKO OBALA QUAY (. INCOTERMSINCOTERMS-TERMINI NA TERMINI NA SRPSKOM JEZIKU ENGLESKOM JEZIKU EXW .. RED SKUP NI TERMINA BRO J 1...

.1...4. odnosno izmena 1936. NAZIVI – SKRAĆENICE INCOTERMS-TERMINA EXW FCA FAS FOB CFR CIF CIP CPT EXW FCA FAS FOB CFR CIF CIP CPT EX SHIP DES DES DEQ DAF DDU DDP EX QUAY DEQ DAF DAF DDP DDU DDP Budući da prema Incoterms-terminu EXW ni prodavci (tj. prodavci i kupci mogu ugovoriti da prodavac ima obavezu utovara robe na prevozno sredstvo te da snosi rizike i troškove utovara. FRANKO FABRIKA. kada istu stavi na raspolaganje kupcu u svojim prostorijama i/ili drugom imenovanom mestu. EX WORKS FOR FAS FOB C&F CIF/CAF FREIGHT OR CARRIAGE PAID TO EX SHIP EX QUAY DAF DDP 1976. prirodi robe. EX WORKS FOR FOA FRC FAS FOB C&F CIF/CAF CIP FCP 1990.). imenovano mesto) je jedini termin skupa "E". FAS FOB C&F CIF/CAF FREIGHT OR CARRIAGE PAID TO FREE OR FREE DELIVERED EX SHIP EX QUAY 1953.po godinama donošenja. složenosti procesa manipulisanja i prevoza. EX WORKS FOR FOA FAS FOB C&F CIF/CAF FREIGHT OR CARRIAGE PAID TO EX SHIP EX QUAY DAF DDP 1980. geografskom položaju otpremnog i odredišnog mesta.. EX WORKS FOR/FOT FREE.. koja je inače predmet kupoprodaje. preporučuje im se da pitanje osiguranja svake pošiljke reše dogovorno (odnosno kupoprodajnim ugovorom iako to nisu obavezni) jer se štetne posledice ne događaju samo drugima: sve su pošiljke u transportu izložene nepredvidivim opasnostima! 191 . Incoterms termini skupa "E" Incoterms termin EXW (tj.1. ali bez obaveze utovara i obavljanja izvoznog carinjenja. Tabela 2: Incoterms termini . izvoznici) ni kupci (tj. EX WORKS FOR FAS FOB C&F CIF/CAF FREIGHT OR CARRIAGE PAID TO EX SHIP EX QUAY 1967..15. Međutim. uvoznici) nemaju obavezu osiguranja robe ali snose određene rizike koji zavise od brojnih faktora (npr. najnovija pravila Incoterms-termina EXW vrlo precizno određuju obaveze prodavca i obaveze kupca u vezi sa prelazom rizika (pravilo A-5 i B-5) i podelom troškova (pravila A-6 i B-6). U preambuli pomenutog termina EXW jasno je i precizno određeno da se smatra da je prodavac izvršio svoju obavezu isporuke robe. 2000. Isto tako.

osobina robe. • Incoterms termin FOB (tj. geografskog položaja otpremnog i odredišnog mesta i sl.I. zapravo. ali snose određene rizike koji zavise od različitih faktora (npr. FAS i FOB. odnosno konvencionalnim. Važeća pravila za ovaj termin nisu bitno promenjena u odnosu na prethodnu varijantu Incotermsa. složenosti procesa manipulisanja i prevoza. To.T.. Ako se isporuka obavlja u prostorijama prodavca. odnosno čarterskoj plovidbi. FRANKO BROD . Ako međutim. izvoznici) ni kupci (tj. izvozno ocarinjenu. imenovana luka utovara/otpreme). znači da kupci od tog trenutka (tj. odredišno mesto).15.O. morem.. znači da kupci moraju snositi sve troškove i rizike od gubitka ili oštećenja robe od trenutka isporuke robe (tj.I. izvoznici) niti kupci (tj. prodavac je odgovoran za utovar. rečnim putem.2. Najvažnija promena u ovom terminu je u obavezi prodavca da ocarini robu za izvoz: prodavac mora pribaviti o svom trošku i na svoj rizik sve dozvole i dokumenta i obaviti sve carinske formalnosti potrebne za izvoz robe.imenovana luka utovara/otpreme). Najnovija pravila Incoterms-termina FCA mnogo jednostavnije i preciznije određuju obaveze prodavca i obaveze kupca u vezi sa isporukom robe (pravilo A-4). uvoznici) nemaju obavezu osiguranja robe. ali snose određene rizike koji zavise od brojnih faktora (npr.. preporučuje im se da pitanje osiguranja svake pošiljke reše dogovorno (odnosno kupoprodajnim ugovorom iako to nisu obavezni) obzirom da su sve pošiljke u transporti izložene nepredvidivim opasnostima.1.. Ni u važećem terminu FOB nije eksplicitno rešen problem troškova i rizika pri prevozu tereta u slobodnom brodarstvu. preuzimanjem robe (pravilo B-4).. kombinovanim ili multimodalnim transportom. U takvim slučajevima 192 . Ako se isporuka robe obavlja na bilo kojem drugom mestu. Budući da prema Incoterms-terminu FCA ni prodavci (tj. FRANKO PREVOZNIK . FRANKO UZ BOK BRODA . "FOB utovareno i dobro smešteno" kako bi se dopunile obaveze prodavca pri utovaru robe. ugovorne strane žele da kupac obavi izvozno carinjenje to treba eksplicitno ugovoriti (preambulu i pravila A-2 i B-2).S.i.o. Pravila tog termina zahtevaju da prodavac obavi i izvozno carinjenje robe. odnosno primena "f. drumom. poželjno je da pitanje osiguranja svake pošiljke reše dogovorno (odnosno kupoprodajnim ugovorom iako to nisu obavezni) pošto su sve pošiljke u transportu izložene nepredvidivim opasnostima..4. prelazom rizika (pravila A-5 i B-5) te podelom troškova (pravila A-6 i B-6) bez obzira obavlja li se prevoz železnicom.).. F. F. To. geografskom položaju otpremnog i odredišnog mesta itd. F.O.O.. Pošto prema Incoterms-terminu FAS ni prodavci (tj. prodavac nije odgovoran za istovar transportnog sredstva kojim je ista dopremljena na to mesto. primenjuju izrazi "FOB utovareno". U preambuli Incoterms termina FCA mnogo je jednostavnije i preciznije određeno mesto isporuke robe: smatra se da je prodavac isporučio kupljenu robu kada ju je dostavi na mesto koje je odredio kupac. • Incoterms termin FAS (tj. najnovija pravila Incoterms-termina FAS vrlo precizno određuju obaveze prodavca i obaveze kupca u vezi sa prelazom rizika (pravila A-5 i B-5) i podelom troškova (pravila A-6 i B-6). trenutka isporuke robe) snose sve troškove i rizike od gubitka i oštećenja robe.I. od trenutka kada je roba prešla ogradu broda u imenovanoj luci utovara/otpreme). To je obrnuti slučaj u odnosu na prethodnu verziju tog termina prema kojoj je to bila obaveza kupca. i predao prevozniku kojeg je odredio kupac. zapravo.). Prema ovom FOB terminu prodavci su ispunili svoju obavezu isporuke kada isporuče robu preko ograde broda u imenovanoj luci utovara/otpreme. Zato se često u kupoprodajnim ugovorima pri transportu robe u slobodnoj plovidbi... svakom od tih termina biće posvećena dužna pažnja: • Incoterms termin FCA (tj." uslova (tj. osobina robe. Prema ovom termin prodavci ispunjavaju svoju obavezu isporuke kada robu postave uz bok broda u imenovanoj luci utovara/otpreme. Incoterms termini iz skupa "F" Kako skup "F" čine tri termina i to: FCA. složenosti procesa manipulisanja i prevoza. vazduhom. uvoznici) nemaju obavezu osiguranja robe. Isto tako.).

prodavac je obavezan da ugovori prevoz robe pod uobičajenim uslovima i o svom trošku. 15. prema kojima prodavac snosi sve troškove i rizike dok roba stvarno ne dođe u dogovoreno mesto.  Pošto je podela troškova između prodavaca i kupaca utvrđena u mestu države odredišta.1. pri čemu zanemaruju pravo i pravno značenje skraćenice Free On Board (franko brod). ali snose određene rizike koji zavise od brojnih uticajnih faktora (npr. CPT i CIP. međutim. "FOB franko fabrika prodavca". "FOB pogon". Saglasno tome termini iz skupa "C" se razlikuju od svih ostalih Incoterms termina u tome što sadrže dve "kritične" tačke: ‡ prva koja ukazuje na mesto do kojeg je prodavac dužan organizovati prevoz i snositi sve troškove ugovora o prevozu robe i ‡ druga koja ukazuje na mesto gde se vrši podelu rizika između prodavca i kupca.potrebno je razjasniti ko snosi rizik dodatne obaveze prodavca. naglasiti da su termini iz skupa "C" iste vrste kao i termini iz skupa "F". Budući da prema Incoterms terminu FOB ni prodavci (tj. preporučuje im se da pitanje osiguranja svake pošiljke reše dogovorno (odnosno kupoprodajnim ugovorom iako to nisu obavezni) jer se štetne posledice ne mogu unapred predvideti.  Prema ugovoru o otpremi prodavac je obavezan platiti uobičajene (opravdane) troškove manipulisanja i transporta robe uobičajenim putem i na uobičajen način do dogovorenoga mesta. suština termina iz skupa "C" jeste da se prodavac oslobodi daljih rizika i troškova nakon što je u potpunosti ispunio svoje obaveze iz ugovora o kupoprodaji robe ako je sklopio uobičajen ugovor o prevozu i predao robu prevozniku te pribavio osiguranje prema pravilima na kojima se zasnivaju CIF i CIP termini. Tamo gde se stranke u ugovoru o kupoprodaji dogovore da će protivvrednost prodate robe biti plaćena prodavcu (tj. na primer:  Prema pravilima na kojima se zasnivaju termini iz skupa "C". osobina robe. Suština termina iz skupa "C". složenosti procesa manipulisanja i prevoza. Saglasno tome ugovori o prodaji prema pravilima na kojima se zasnivaju termini iz skupa "C". kao i ugovori o prodaji prema pravilima na kojima se zasnivaju termini iz skupa "F" spadaju u kategoriju ugovora o otpremi. zapravo. snosi kupac. mora biti jasno i precizno navedeno mesto u državi odredišta do kojeg prodavac mora platiti manipulacione i transportne troškove. Naime.4. uvoznici) nemaju obavezu osiguranja robe. Problem plaćanja troškova utovara. termini skupa "C" se često pogrešno smatraju kao ugovori o prispeću. CIF. u spoljnotrgovinskoj praksi ponekada izvoznici i uvoznici pogrešno koriste termin FOB u označavanju tačke isporuke. na primer: "FOB fabrika". specifična je i zbog uobičajene upotrebe dokumentarnog akreditiva kao instrumenta plaćanja u međunarodnom platnom prometu koji se preferira u implementaciji ovih Incoterms termina. naročito kada se prodavcima dodeljuju veće obaveze od spomenute "kritične" tačke za podelu rizika. Rizik od gubitka ili oštećenja robe. geografskog položaja otpremnog i odredišnog mesta i dr. potrebno je imati u vidu nekoliko važnijih specifičnosti koje su zajedničke za sve Incoterms-termine skupa "C". nakon odgovarajućeg termina iz ovog skupa. Incoterms termini iz skupa "C" Budući da skup "C" čine termini CFR. izvoznici) niti kupci (tj. kao i dodatne troškove koji nastaju posle odgovarajuće isporuke robe za prevoz. To. potrebno je svakom od njih posvetiti primerenu pažnja: Pre nego što se analiziraju promene kod pojedinih Incoterms-termina ovog skupa. znači da u kupoprodajnom ugovoru. kao ugovora o otpremi robe.). slaganja i ravnanja tereta te rizika u vezi sa tim operacijama trebaju u svakom konkretnom slučaju ugovorno rešavati prodavci i kupci. Mora se. prema kojima prodavac izvršava svoje obaveze o isporuci robe u državi iz koje se vrši odprema.3. Zbog toga se posebna pažnja mora posvetiti terminima iz skupa "C". izvozniku) nakon prezentacije nadležnoj banci dogovorenih dokumenata koji dokazuju 193 . Osim toga. odnosno mestu otpreme ili luci utovara.

preći sa prodavca na kupca. kako bi izbegao neočekivane zastoje (led. jasno je određeno koje troškove plaća prodavac (na primer: sve troškove vezane za robu do trenutka njezine isporuke. COMBICONWAYBILL-brodskog tovarnog lista za kombinovani transport i dr.  Ako je uobičajeno pribaviti više ugovora o prevozu robe koji uključuju i pretovar robe na nekim mestima tokom prevoza kako bi ona stigla do odredišta." Međutim. afloat) dodaje nakon trgovinskog termina. U takvim slučajevima postoje dve mogućnosti: – Prva mogućnost je da se zadrži uobičajeno značenje termina CFR i CIF odnosno da oni slede podele rizika između prodavca i kupca.  U međunarodnoj robnoj razmeni događa se da roba u procesu prometa (trgovine) menja vlasnike dok je na putu morem. Budući da su takvi troškovi obično pokriveni vozarinom. naime da rizik prelazi na pošiljku: to. Stranke bi trebale da u svakom konkretnom kupoprodajnom ugovoru specificiraju te troškove i odrede njihovu visinu. poremećaje u radu. FBL odnosno FIATA-teretnice za multimodalni transport. zakrčenost.  Prodavci ne bi smeli. oktobra 2007. nakon odpreme ili se plaća na odredištu (kada vozarinu plaća primalac u luci istovara). tada svaki dodatni trošak. štrajk ili sl. orginalne brodske teretnice.). stranke mogu smatrati ili da roba mora stvarno stići u Kobe do 15.. mogu nastati teškoće u interpretaciji. U ostalim slučajevima reč "iskrcati" dodaje se nakon CFR ili CIF termina. (na primer: "slanje (otprema) ne kasnije od 10. prodavac mora snositi sve te troškove. Naime. međutim. budući da su obaveze prodavca ograničene na pribavljanje samo uobičajenoga ugovora o prevozu. koji iz toga proizlazi. Sasvim je razumljivo da će prodavac snositi troškove ugovora o prevozu robe bez obzira plaća li se vozarina unapred. dodatni troškovi koji mogu nastati nakon otpreme idu na teret kupca.) prema dokumentarnom akreditivu. Budući da će rizik od gubitka ili oštećenja na robi tada. Saglasno tome svaka obaveza u vezi sa vremenom mora se prvenstveno odnositi na mesto otpreme. i gde je primenljivo troškove izvoznih carinskih formalnosti te sve carinske dažbine. 194 . osim ako su one u konkretnim trgovinskim transakcijama potpuno razumljive i prihvaćene važećim pravnim aktima ili trgovačkim običajima. mogao bi se takav dogovor pogrešno protumačiti i interpretirati na različite načine. preuzeti neku dodatnu obavezu u vezi sa dolaskom robe na odredište pošto rizik od svakog kašnjenja za vreme prevoza snosi kupac. ako prevoznik primeni svoje pravo prema klauzuli o pretovaru ili slično. MULTIDOC-teretnice za multimodalni transport. preporučuje se strankama iz ugovora o kupoprodaji robe da terminima skupa "C" ne dodaju skraćenice.isporuku dotične pošiljke (npr. ili alternativno. COMBICONBILLteretnica za kombinovani transport. a u tom slučaju taj ugovor nije ugovor o otpremi nego ugovor o prispeću. da prodavac mora poslati robu u vreme koje je potrebno kako bi roba stigla u Kobe pre 15. bilo bi suprotno osnovnoj misiji dokumentarnoga akreditiva da prodavac i dalje snosi rizike i troškove nakon naplate isporučene robe prema dokumentarnom akreditivu ili nakon izvršene otpreme te robe. ako bi se stranke dogovorile (na primer "CFR Kobe ne kasnije od 15. uključujući u te troškove i troškove istovara. ugovor o prodaji vrlo često određuje da robu treba prevesti prema "uslovima prevoza brodovima linijske plovidbe". kada se roba prevozi prema linijskim uslovima. MULTIWAYBILL-brodskog tovarnog lista za multimodalni transport. Međutim.  U pravilima navedenim u A-6 svih termina iz skupa "C". uključujući i troškove koji nastaju pretovarom robe sa jednog prevoznoga sredstva na drugo. vozarinu i sve ostale troškove nastale prema pravilima A-3. Međutim. FWB odnosno FIATA-tovarnog lista za multimodalni transport. bez promene osnovne misije termina iz skupa "C". ide na teret kupca.. originalnog brodskog tovarnog lista. a koje prema ugovoru o prevozu snosi prodavac). oktobra 2007.").). prema terminima CFR i CIF. pa se u takvim slučajevima reč na brodu (eng. oktobra 2002. poreze i ostale dažbine vezane za izvoz robe i njen tranzit kroz bilo koju državu. premiju osiguranja kod termina CIF i CIP. osim ako prevoz ne kasni zbog nepredviđenih događaja. rat.  Često se događa da stranke u ugovoru o kupoprodaji robe žele pojasniti do koje visine troškova prodavac mora pribaviti ugovor o prevozu. uključivo i troškove utovara robe na brod. juna 2007.

postoje izuzeci od ovog pravila ". odbiti prihvatanje odgovornosti za informaciju o robi sa naznakom da pojedinosti navedene u transportnim dokumentima predstavljaju deklaraciju pošiljaoca i stoga je ta informacija samo "ono što je navedeno" (eng. – Druga mogućnost bi bila da se prelaz rizika podudara sa vremenom kada je ugovor o prodaji robe sklopljen. Prema pravnim pravilima i načelima koji su najčešće u upotrebi. Takav stav je saglasan Konvenciji UN o ugovorima u međunarodnoj prodaji robe iz 1980. u kontenerskom transportu.  Samo CIF i CIP termini sadrže pravila o osiguranju. prevoznik ne proverava sadržaj kontenera. C+F. ‡ "srednje pokriće" prema Institutskoj klauzuli za osiguranje robe "B" i ‡ "minimalno pokriće" prema Institutskoj klauzuli za osiguranje robe "C".. Pošto pri prodaji robe prema terminu CIF kupac može već u putu prodati robu drugom kupcu. prenosiva teretnica. kupac preuzima rizik od trenutka kada je roba predata prevozniku koji ispostavlja dokumente koji prate ugovor o prevozu". Ako se takve klauzule ili beleške pojave u dokumentu. stranke bi trebale to da razjasne u svakom sklopljenom ugovoru o kupoprodaji određene robe.imenovana luka odredišta/istovara)". Ugovornim strankama se savetuje da primene važeći pravni akt i bilo koje rešenje koje može iz toga uslediti. U slučaju dileme. a prema terminima CFR i CIP to je prenosiva teretnica. neprenosivi brodski teretni list. gde je u čl. Pošto interpretacija neprimerenih termina može implicirati nesporazume i sporove stranaka iz ugovora o kupoprodaji robe. znači da kupac preuzima posledice događaja koji su se već dogodili u vreme kada je ugovor o prodaji stupio na snagu.  Međutim. a što je regulisano pravilima A-3. a to nije otkrio kupcu". koji opet istu robu može preprodati. zavisno od prirode robe. rečna teretnica. neprenosivi brodski tovarni list i rečna teretnica. Naime. u standardnom tekstu dokumentarnog akreditiva. Prva je mogućnost praktičnija jer je obično nemoguće odrediti stanje robe za vreme njenog prevoza.ako to okolnosti nalažu. 68. on se smatra "nečistim" i banke ih neće prihvatiti u transakcijama dokumentarnim akreditivima. Ono mora biti saglasno institutskim klauzulama za osiguranje robe (eng. Prema terminima CPT i CIP to je "uobičajeni transportni dokument" (npr. drumski tovarni list ili dokument o multimodalnom transportu . Ali.kada je prodavac znao ili trebao znati da je roba izgubljena ili oštećena. osim ako prevoznik sam nije zadužen za punjenje kontenera. prodavac mora osiguranje ugovoriti sa osiguravačima dobrog ugleda. željeznički tovarni list. prevoznik mora kao minimalno koristiti razumne načine provere tačnosti informacije i ako to ne učini smatra se odgovornim primaocu. treba prihvatiti da prodavac ispunjava taj zahtev kada osigura "uobičajeni" dokaz. Institute Cargo Clauses): ‡ "najviše pokriće" prema Institutskoj klauzuli za osiguranje robe "A". kao ekvivalentne za termin CFR. tumačenje termina CFR i CIF sa dodatkom reči "na brodu" zavisi će od važećeg pravnog akta koji se primenjuje na ugovor o kupoprodaji. Međutim. said to be) u dokumentu. i zbog toga se minimalno pokriće prema terminu CIF koristi tradicionalno ali kupac može..).. vidova transporta i 195 . zračni tovarni list. Transportni dokument mora biti "čist". nije moguće unapred znati visinu pokrića osiguranja koja bi bila prikladna za te ostale kupce. preporučuje se dosledno korišćenje ispravnog termina: CFR. Prema tim terminima prodavac je obavezan izvršiti osiguranje u korist kupca. što znači da ne sme sadržati klauzule ili beleške koje izričito ukazuju na manjkavo stanje robe i/ili ambalaže.  Iako se pravilom A-8 Incotermsa zahteva od prodavca da kupcu obezbedi "dokaz o isporuci".zapravo.FIATA-teretnica za multimodalni transport i sl. Ako ugovorom o kupoprodaji robe osiguranje nije drukčije ugovoreno. Saglasno tome. obično će prevoznik.  Izvoznici i uvoznici često u praksi upotrebljavaju tradicionalne termine C&F ili CiF... treba spomenuti da transportni dokument i bez takvih klauzula ili beleški za kupca ne mora predstavljati nepobitan dokaz da je prodavac otpremio robu saglasno odredbama iz ugovora o kupoprodaji. navedeno "... kao jedine svetski prihvaćene standardne skraćenice za termin "Trošak i vozarina (.

i. 196 .o.drugih okolnosti kojima pošiljka može biti izložena prilikom realizacije transportnomanipulativnih operacija.. U tom slučaju prodavac i kupac to moraju precizno definisati ugovorom o kupoprodaji robe.. prodavci i kupci moraju obratiti posebnu pažnja na implementaciju pravila o prelazu rizika (pravila A-5 i B-5) i o podeli troškova (pravila A-6 i B-6). bilo bi primereno prihvatiti veće pokriće prema terminu CIP nego minimalno pokriće prema CIF terminu. sva pravila termina CIF su sadržajno i terminološki inovirana tako da su potpuno razmljiva stvarnim korisnicima. Prema terminu CFR prodavci ispunjavaju svoju obavezu isporuke kada roba pređe ogradu broda u luci utovara/otpreme. ali snose određene rizike koji zavise od brojnih faktora (npr. uslovi ili linijski uslovi). I misija važećih pravila Incoterms termina CIF. Međutim. Nakon tako isporučene robe svi dodatni troškovi i rizik od oštećenja ili gubitka robe prelaze sa prodavca na kupce. izvoznici) niti kupci (tj.. Međutim. nemira. • Incoterms termin CFR (tj. želi dodatno pokriće (osiguranje) onda se mora dogovoriti sa prodavcem da ovaj za njegov račun izvrši traženo dodatno osiguranje ili odgovarajuće alternativno osiguranje. za razliku od termina CIF. Ukoliko kupac pri kupovini robe prema terminu CIP. Takođe. platio pomorsku vozarinu do luke odredišta/istovara. nije promenjena u odnosu na misiju tog termina u prethodnoj varijanti Incotermsa. u određenim situacijama kupac može zahtevati i šire pokriće nego što je to omogućeno primenom Institutske klauzule za osiguranje robe "A" (na primer: osiguranje od rizika rata. imenovana luka odredišta/istovara). TROŠAK. Pri tom je tu robu prodavac izvozno ocarinio. Budući da prema Incoterms terminu CFR ni prodavci (tj. slično pravilima termina CFR. I sasvim na kraju. Međutim. To posebno važi za pravila koja se odnose na osiguranje (A-3 i B-3). sklopio ugovor o pomorskom osiguranju i platio premiju osiguranja sa minimalnim pokrićem rizika. platio utovar robe na brod u luci utovara. prodavci i kupci treba da u svakom pojedinačnom ugovoru o kupoprodaji robe vrlo precizno definišu i ugovore međusobne obaveze vezano za: ‡ uslove prevoza robe (f.). ali oni moraju snositi troškove i vozarinu potrebnu da se ta roba dopremi u imenovanu luku odredišta/istovara. preporučuje se da pitanje osiguranja svake pošiljke reše međusobnim dogovorom (odnosno kupoprodajnim ugovorom iako to nisu obavezni) jer se moguće štetne posledice ne mogu unapred predvideti. Pri tom treba imati na umu i činjenicu da je minimalno pokriće koje proizlazi iz Institutske klauzule za osiguranje robe "C" neprimereno za mnoge vrste gotovih industrijskih proizvoda koji su na putu izloženi rizicima od krađe ili nepravilnog rukovanja. Osim toga. VOZARINA I OSIGURANJE . Prema važećem terminu CIF prodavci ispunjavaju svoju obavezu isporuke kada roba pređe ogradu broda u luci utovara/otpreme. Misija važećih pravila Incoterms termina CFR ostala je nepromenjena u odnosu na taj termin u prethodnoj varijanti Incotermsa. promena obaveze prodavca u osiguranju robe prema CIF i CIP terminima dovela bi do zabune: stoga oba termina ograničavaju obavezu prodavca u vezi sa osiguranjem samo na minimalno pokriće.. sva pravila tog termina koja određuju obaveze prodavca i obaveze kupaca iz ugovora o prodaji robe inovirana su sadržajno i terminološki tako da su potpuno razumljiva za prosečno obrazovane i osposobljene operativne menadžere i specijalizovane stručnjake koji su aktivno uključeni u spoljnotrgovinsko i transportno poslovanje. na podelu rizika (A-5 i B-5) i pravila o podeli troškova (A-6 i B-6). TROŠAK I VOZARINA . • Incoterms termin CIF (tj. imenovana luka odredišta/istovara). Međutim. štrajka kao i drugih rizika). Kako se termin CIP. geografskog položaja otpremnog i odredišnog mesta i dr. složenosti procesa manipulisanja i prevoza. izvršiti i dodatno osiguranje. prodavci su dužni obaviti izvozno carinjenje robe. a snosio i sve rizike od gubitka ili oštećenja robe do trenutka kada je ona prešla ogradu broda u luci utovara. po pravilu ne koristi za kupoprodaju gotovih proizvoda. uvoznici) nemaju obavezu osiguranja robe. Isto tako i sam kupac može osigurati robu do željenog nivoa osiguranja. osobina robe. platio sve troškove utovara robe na kopneno vozilo i njen prevoz do luke utovara.

ali snose određene rizike koji zavise od različitih uticajnih faktora (npr. prema važećem terminu CPT. Osnovna misija pravila Incoterms termina CIP ostala je nepromenjena u odnosu na prethodnu verziju Incotermsa. izvoznici) niti kupci (tj. karakteristike važećeg termina CIP u odnosu na karakteristike prethodne verzije su bitno promenjene. troškovi istovara robe na odredišnom mestu ili troškovi i dažbine tranzita robe preko nekih država i sl. Po terminu CIP prodavci obavljaju izvozno carinjenje robe. ‡ • Incoterms termin CPT (tj. • Incoterms termin CIP (tj.. VOZARINA PLAĆENA DO . a sva pravila termina CIP su takođe sadržajno i terminološki inovirana tako da su potpuno razumljiva njihovim korisnicima. 15. Međutim.). prodavci i kupci treba da prilikom sklapanja ugovora o kupoprodaji robe posebno koriste i precizno definišu i ugovore mesto isporuke u imenovanom odredištu. isporučuju robu prevoznicima koje su sami izabrali. potrebno je da pitanje osiguranja svake pošiljke reše međusobnim dogovorom (odnosno kupoprodajnim ugovorom iako to nisu obavezni) jer su moguće štetne posledice. DES. prodavac isporučuje robu prevozniku kojeg je sam odabrao i plaća troškove prevoza robe do imenovanog odredišta (on može odabrati mesto isporuke na imenovanom odredištu koje mu najbolje odgovara). uvoznici) nemaju obavezu osiguranja robe.).1. To posebno važi za pravila koja se odnose na osiguranje (A-3 i B-3). a pogotovo uslove osiguranja robe (konkretnim institutskim klauzulama za osiguranje robe trebalo bi odrediti širinu pokrića transportnih rizika pri zaključivanju ugovora o osiguranju robe). Međutim. plaćanju troškova prevoza i prelasku rizika nego što je to bilo u prethodnoj verziji Incotermsa. Naime. vozarinu do dogovorenog mesta u imenovanom odredištu i sklapaju ugovore o osiguranju sa renomiranim osiguravačima te plaćaju premiju osiguranja samo sa minimalnim pokrićem rizika. složenosti procesa manipulisanja i prevoza. vreme isporuke robe. vreme isporuke robe. došlo je do proširenja i poboljšanja sadržaja. prelaza rizika (A-5 i B-5) i podele troškova (A-6 i B-6).uslove osiguranja robe (konkretnim institutskim klauzulama za osiguranje robe treba odrediti širinu pokrića transportnih rizika pri sklapanju ugovora o osiguranju robe) i ‡ instrumente plaćanja protivvrednosti isporučene robe (kada se takvo plaćanje obavlja prema Jedinstvenim pravilima i običajima za dokumentarne akreditive treba vrlo precizno odrediti vrstu dokumenta kojim se dokazuje isporuka dotične robe (npr. VOZARINA I OSIGURANJE PLAĆENI DO . do dogovorenog mesta u imenovanom odredištu). na podelu rizika (A-5 i B-5) i pravila o međusobnoj podeli troškova (A-6 i B-6). a plaćaju troškove utovara robe na vozila. Iako su veoma jasno definisana pravila termina CPT u pogledu isporuke robe (A-4). imenovano mesto odredišta). a istovremeno snose sve rizike od gubitka ili oštećenja robe do trenutka isporuke robe (tj. Naime. geografskog položaja otpremnog i odredišnog mesta i sl. u narednom izlaganju za svakog od njih biće navedene važnije promene pravila Incotermsa 197 . Budući da prema Incoterms-terminu CPT ni prodavci (tj. Po svojim osnovnim pravilima. Kupac snosi sve troškove i rizike koji nastaju nakon što je roba tako isporučena.. U pravilima važećeg Incoterms termina CPT mnogo je jasnije i preciznije utvrđen odnos između prodavaca i kupaca pri isporuci robe. osobina robe.. prodavci i kupci treba da prilikom sklapanja ugovora o kupoprodaji robe posebno i precizno definišu i ugovore mesto isporuke u imenovanom odredištu. ova verzija Incoterms termina CIP je dosta slična važećoj verziji termina CIF.4. preuzimanja robe (B-4).4. DEQ.. te da specificiraju sve važnije vrste manipulacija i troškova koji bi eventualno mogli biti sporni u njihovim odnosima (npr.). DDU i DDP. imenovano mesto odredišta). FIATA teretnica za multimodalni transport i sl. Incoterms termini iz skupa "D" Kako Incoterms terminima skupa "D" pripadaju termini DAF.

neistovarenu. ni prodavci (tj. Osim toga. uvozno neocarinjenu. smatra se da je prodavac ispunio svoju obavezu isporuke robe kada je tu robu stavio na raspolaganje kupcu na prevoznom sredstvu. geografskog položaja otpremnog i odredišnog mesta i sl. u odnosu na prethodna pravila Incotermsa 1990. To posebno važi za pravila koja se odnose na prelazak rizika (A-5 i B-5). potrebno je da prodavci i kupci u svakom pojedinačnom ugovoru o kupoprodaji robe vrlo jasno dogovore i ugovore svoje obaveze u vezi sa konkretnim mestom isporuke robe na određenoj granici. Pri tom. pravila sada važećega Incoterms termina DEQ preciziraju pozicije između prodavaca i kupaca a posebno u pogledu isporuke. Imajući u vidu da. imenovano mesto).). sva pravila važećega Incoterms termina DES su sadržajno i terminološki inovirana saglasno promenama na savremenom tržištu. prodavci snose sve troškove i rizike koji nastaju dopremom te robe do luke istovara (tj.2000. Naime. geografskog položaja otpremnog i odredišnog mesta i sl.. ali bez troškova istovara isporučene robe u toj luci. Mnogo jasnije i određenije nego u prethodnoj varijanti Incotermsa.. • Incoterms termin DEQ (ISPORUČENO FRANKO OBALA . rizika i carinjenja robe. (npr. Iako su pravila važećega termina DAF jasno formulisana.. Odnosno.: • Incoterms termin DAF (ISPORUČENO GRANICA . • Incoterms termin DES (ISPORUČENO FRANKO BROD . Isto tako. To posebno važi za pravila koja se odnose na isporuku i preuzimanje robe (A-4 i B-4). osobina robe. ali snose određene rizike koji zavise od različitih faktora (npr. Pošto prema Incoterms terminu DES ni prodavci niti kupci nemaju obavezu osiguranja robe. Slično konstatacijama navedenim uz prethodne važeće Incoterms termine. I u pravilima važećeg Incoterms termina DAF mnogo je jasnije i određenije utvrđen odnos između prodavaca i kupaca u pogledu isporuke i carinjenja robe nego što je to bilo u prethodnoj verziji tog termina. Pri tom prodavci snose sve troškove i rizike vezanih za dopremu robe u imenovanu luku istovara. sva pravila važećega Incoterms termina DAF su terminološki i sadržajno inovirana odnosno usklađena sa aktuelnim stanjem na tržištu. potrebno je da pitanje osiguranja svake pošiljke reše dogovorno (odnosno kupoprodajnim ugovorom iako to nisu obavezni) jer su pošiljke u transportu izložene nepredvidivim opasnostima. na prelaz rizika (A-5 i B-5) i na podelu troškova (A6 i B-6). carine. osobina robe. složenosti procesa manipulisanja i prevoza. snošenje rizika i troškova istovara robe na imenovanom mestu na granici ili osiguranja svote budući da ni prodavac ni kupac nemaju obavezu osiguranja robe). na imenovanom mestu i na dogovorenoj granici. izvoznici) niti kupci (tj.. Naime. odredišne luke) i istovarom robe na obalu. 198 . imenovana luka odredišta/istovara). složenosti procesa manipulisanja i prevoza. ali snose određene rizike koji zavise od različitih faktora (npr. poreze i druge uvozne dažbine. u odredišnoj/istovarnoj luci. preporučljivo je da se pitanje osiguranja svake pošiljke reši dogovorno (odnosno kupoprodajnim ugovorom iako to nisu obavezni) jer su štetne posledice u transportu moguće. prema najnovijem terminu DEQ prodavci ispunjavaju svoju obavezu isporuke kada robu stave na raspolaganje kupcima. imenovana luka odredišta/istovara).. izvozno ocarinjenu. prema važećem terminu DES smatra se da su prodavci ispunili svoje obaveze u isporuci robe kada robu stave na raspolaganje na brodu. kao i da regulišu i druga važna pitanja. ali neocarinjenu za uvoz. Prema ovom terminu kupci su obavezni uvozno ocariniti robu i platiti sve formalnosti.. uvozno neocarinjenu.). prema Incoterms terminu DAF. uvoznici) nemaju obavezu osiguranja robe. a posebno u pogledu isporuke. može se i za Incoterms-termin DES utvrditi da je pri definisanju tog termina mnogo jasnije i određenije utvrđen odnos između prodavca i kupaca uopšteno. troškova. ali pre carinske linije susedne države. rizika i carinjenja robe nego što je to bilo u prethodnoj verziji toga termina. troškova. na obali u imenovanoj odredišnoj/istovarnoj luci. na podelu troškova (A-6 i B-6) i na dokaze o isporuci (A-8 i B-8).

). Prodavcima i kupcima se preporučuje da prilikom sklapanja ugovora o kupoprodaji robe preciziraju i tačno definišu i ugovore mesto isporuke robe na dogovorenom mestu odredišta. složenosti procesa manipulisanja i prevoza. te vreme isporuke robe. Obzirom da prema Incoterms-terminu DDP ni prodavci ni kupci nemaju obavezu osiguranja robe. složenosti procesa manipulisanja i prevoza. U preambuli najnovijeg Incoterms-termina DDU mnogo je jasnije i određenije utvrđen odnos između prodavca i kupaca u pogledu isporuke robe. Pošto prema Incoterms terminu DEQ ni prodavci niti kupci nemaju obavezu osiguranja robe. troškova i prelaza rizika nego što je to bilo u prethodnoj verziji toga termina (Incoterms 1990.. sva pravila važećega Incoterms termina DDP su sadržajno i terminološki inovirana i usaglašena sa nastalim promenama na savremenom tržištu.Osim toga. osobina robe. ali snose određene rizike koji zavise od brojnih faktora (npr. • Incoterms termin DDP (ISPORUČENO OCARINJENO .). plaćanja troškova i prelaska rizika. Pošto prema Incoterms terminu DEQ ni prodavci niti kupci nemaju obavezu osiguranja robe. "dažbine" uvoza robe u državi odredišta. Osim toga.). stavio kupcu na raspolaganje na imenovanom mestu u odredištu. geografskog položaja otpremnog i odredišnog mesta i td. složenosti procesa manipulisanja i prevoza.). imenovano mesto odredišta). sada je mnogo jasnije i određenije definisan odnos između prodavaca i kupaca u pogledu isporuke robe. geografskog položaja otpremnog i odredišnog mesta i sl. Prema važećem terminu DDP smatra se da je prodavac isporučio traženu robu kupcu onog momenta kada ju je uvozno ocarinjenu. imenovano mesto odredišta). Prodavcima i kupcima se preporučuje da prilikom sklapanja ugovora o kupoprodaji robe posebno i jasno dogovore i ugovore tačku isporuke robe na imenovanom mestu odredišta. da specificiraju vrste i iznose troškova koji se plaćaju prilikom uvoza te da izričito odrede tzv. da izričito odrede tzv. sva pravila važećega Incoterms termina DDU su sadržajno i terminološki inovirana u skladu sa ostvarenim promenama na savremenom tištu. Pri tom. ali snose određene rizike koji zavise od različitih faktora (npr. To posebno vredi za pravila koja se odnose na prelaz rizika (A-5 i 3-5) i na pravila o podeli troškova (A-6 i B-6). ali snose određene rizike koji zavise od brojnih uticajnih faktora (npr.. • Incoterms termin DDU (ISPORUČENO NEOCARINJENO . osobina robe. i "dažbine" za uvoz robe u državu u kojoj se nalazi odredište. To posebno važi za pravila koja se odnose na definisanje statusa i položaja prodavca i kupca u pogledu prelaska rizika (A-5 i B-5) i podele troškova (A-6 i B-6). Osim toga. neistovarenu sa prevoznoga sredstva. geografskog položaja otpremnog i odredišnog mesta i sl.. preporučljivo je da pitanje osiguranja svake pošiljke bude rešeno dogovorno (odnosno kupoprodajnim ugovorom iako to nisu obavezni) jer su štetne posledice realizacije transporta realna pretpostavka. osobina robe. sva su pravila važećega Incoterms termina DEQ sadržajno i terminološki inovirana i usklađena sa promenama na savremenom tržištu. Iako je misija važećih pravila Incoterms termina DDP ostala nepromenjena u odnosu na prethodnu verziju tog termina (Incoterms 1990. 199 . neophodno je da pitanje osiguranja svake pošiljke reše međusobnim dogovorom (odnosno kupoprodajnim ugovorom iako to nisu obavezni) jer su oštećenja a time i štetne posledice za robu u realizaciji transporta moguće. gde je to primenjivo. preporučljivo je da pitanje osiguranja svake pošiljke reše međusobnim dogovorom (odnosno kupoprodajnim ugovorom iako to nisu obavezni) jer su štetne posledice po robu u transportu verovatna realnost. To posebno važi za pravila koja se odnose na prelaz rizika (A-5 i B-5) i na podelu troškova (A-6 i B-6).). "dažbine" uvoza robe u državi odredišta.. uključujući. prodavac snosi sve troškove i rizike u vezi sa dopremom robe do imenovanog mesta. Prodavci snose troškove i rizike koji nastaju dopremom te robe do imenovanog mesta odredišta. Prema važećem terminu DDU prodavci isporučuju robu kupcima uvozno neocarinjenu i neistovarenu sa prevoznog sredstva kojim je ista dopremljena na imenovano mesto odredišta.

F. ali i pravila Američkih spoljnotrgovinskih definicija.) kao i pojedine institucije (carinu. Saglasno tome naši i europski menadžeri i stručnjaci koji su direktno ili indirektno uključeni u svetsko trgovinsko poslovanje moraju izvrsno poznavati sva pravila svih Incoterms termina. transportnom. špeditere. robnotransportne centre i td. robne terminale. Trgovinska komora SAD proglasila R. sanitarne i fitosanitarne inspektorate i td. sve pravne. Skoro da nema kupoprodajnog ugovora. Incoterms termini obuhvataju skup odgovarajućih pravila ugovornog prava koje primenjuju spoljnotrgovinski partneri u Europi. osim Incotermsa u svetskoj trgovini se koriste i Revidirane Američke spoljnotrgovinske definicije (eng.D.T.D. elektronskom i ostalim promenama u savremenom poslovanju na svetskom i globlnom tržištu. još uvek koristi u SAD. Revised American Foreigen Trade Definition R. zastarelim i preporučila njihovu suspenziju. Africi. 200 . veterinarske. ekonomske i tehničkotehnološke efekte i posledice. godine. prodavci i kupci mogu ih i dalje upotrebljavati u uređivanju međusobnih odnosa. deviznom. ali ne i u SAD i Južnoj Americi.) iz 1941. a da ne sadrži konkretan Incoterms termin kojim se regulišu odgovarajuća pitanja između ugovornih partnera. odnosno definiciju. Australiji. svaki termin i definicija ima svoje specifičnosti koje treba. To je i sasvim razumljivo jer se Revidirane Američke spoljnotrgovinske definicije od 1941.4.2. uvoznike) nego i za druge aktivne učesnike spoljnotrgovinskog i saobraćajno-transportnog sistema (npr.T. Primena Incoterms termina u spoljnotrgovinskom poslovanju Primena Incoterms termina u spoljnotrgovinskom poslovanju je sasvim izvesna.A. znači da je Incoterms potisnuo u drugi plan Američke spoljnotrgovinske definicije i na području SAD. nego i u praksi adekvatno primenjivati. i to ne samo za prodavce (tj. morske luke. njihova upotreba dobrovoljna.F.T. međutim.F. Naime. Meksiku i Centralnoj Americi.D.A. izvoznike) i kupce (tj. rečna pristaništa. Kako je. što u praksi upravo i čine američki izvoznici i uvoznici. godine nisu menjale i prilagođavale spoljnotrgovinskom. znatnim delom u Aziji. U svakoj robnoj transakciji sa SAD njihovi izvoznici i uvoznici će nastojati da nametnu primenu upravo gore pomenutih Američkih spoljnotrgovinskih definicija. ne samo teorijski poznavati. prevoznike.). To znači da menadžeri i stručnjaci koji primenjuju Incoterms termine i Američke spoljnotrgovinske definicije treba da znaju svaki termin. Jer. iako se R.A. To. Pri tom treba imati u vidu da je u avgustu 1985. sklopljenog sa inostranim partnerom. zapravo.15.

dogovorena luka utovara/otpreme). – DDU .. CFR. podrazumevaju obaveze ugovornih stranaka iz ugovora o prodaji robe koje su klasifikovane u 10 pravila.dogovorena luka odredišta/istovara). FOB..dogovoreno mesto).. DDU i DDP (slika 3). CPT. ali bez preuzimanja rizika gubitka ili štete na robi ili dodatnih troškova nastalih zbog događaja nakon isporuke. nemačkom...dogovorena luka utovara/otpreme) i – FOB . DES. 4. C-termini: – CFR .15. italijanskom..TROŠAK.. utovara.. D-termini: – DAF . F... Prema tim terminima prodavac snosi sve troškove (i premiju osiguranja) i rizike do države primaoca robe.3.FRANKO BROD (.. svi Incoterms termini 2000. 201 .ISPORUČENO FRANKO OBALA (. gde svako pravilo prodavca "odražava" položaj kupca u odnosu na isti predmet.VOZARINA I OSIGURANJE PLAĆENO DO (. OSIGURANJE I VOZARINA (..TROŠAK I VOZARINA (. F-termini: – FCA .. FCA.. i to: 1.ISPORUČENO NEOCARINJENO (. – CIF ..dogovoreno mesto odredišta).dogovorena luka odredišta/istovara). FAS.ISPORUČENO OCARINJENO (.. – CPT .. pri čemu je osnovni prevoz plaćen. C i D Da bi se što jednostavnije i bolje razumeli termini Incotermsa 2000. – DEQ .. dogovoreno mesto) Prema ovom Incoterms terminu prodavac stavlja robu kupcu na raspolaganje u svom prodajnom prostoru.. obaveze prodavca prema pravilu A-5 prelaz rizika "odražava" obavezu kupca prema pravilu B-5)...dogovoreno mesto odredišta).. – FAS .dogovorena luka odredišta/ istovara).FRANKO PREVOZNIK (. (npr. E-termin: – EXW – FRANKO FABRIKA (.ISPORUČENO GRANICA (.FRANKO UZ BOK BRODA (. na engleskom. 2.. Nadalje. imenovane luke odredišta ili imenovanog mesta odredišta.dogovoreno mesto odredišta) i – CIP . U nastavku se na sistematski način vrši uporedna analiza bitnih elemenata svih 13 Incoterms termina 2000. Prema tim terminima prodavac je dužan organizovati i ugovoriti prevoz robe. pri čemu osnovni prevoz nije plaćen. Klasifikacija Incoterms termina u skupove E. odnosno otpreme. francuskom. Isto tako navedeni su Incoterms-termini 2000.. slovenskom i srpskom jeziku (tabela 3).dogovoreno mesto).ISPORUČENO FRANKO BROD (. DAF.. DEQ..dogovorena luka odredišta/istovara). – DES . odnosno imenovanog mesta.dogovoreno mesto odredišta) i – DDP . CIP.4. 3.VOZARINA PLAĆENA DO (. Prema tim terminima prodavac je dužan isporučiti robu do prevoznika kojeg je odredio kupac. svrstani su i prezentirani u četiri osnovna skupa. CIF.: EXW.

kupac je obavezan prihvatiti isporuku robe i preuzeti robu od prevoznika i ako kupac to ne učini.4. obaveza koja se pojavljuje u klauzulama B-4 Incotermsa. A-3). upotrebljavani su isti izrazi kao i u Konvenciji UN o ugovorima u međunarodnoj prodaji robe iz 1980. U nastavku se navode najvažniji izrazi (tj. npr. • Dažbine. ali u praksi te radnje po pravilu umesto prodavaca i kupaca obavljaju međunarodni špediteri. da prodavac ispunjava svoju obavezu otpreme robe.4. npr. izraz "pošiljalac" znači istovremeno i osobu koja predaje robu na prevoz. • Uobičajen. izraz "službene dažbine koje se plaćaju prilikom izvoza i uvoza robe" korišćen je u DDP-A6. zbog toga što nema odgovarajuće zamene. Taj izraz ima isto značenje kao i pojam "predati robu" koji je korišćen u Konvenciji UN o ugovorima u međunarodnoj prodaji robe iz 1980. Međutim.: "Pošiljalac". teško je precizno odrediti što riječ "uobičajeno" znači. "Isporuka". moguće je utvrditi što osobe u trgovini uobičajeno čine i ta će praksa tada biti smjernica. Dakle. koji je ugovorio prevoz sa prevoznikom. termin "isporuka" se koristi u smislu opisa obaveze kupca da prihvati ponuđenu isporuku robe. da je kupac obavezan prihvatiti ponuđenu robu. Kada se koristi u poslednjem smislu. Umesto izraza "pošiljalac" u praksi se često koristi pojam "krcatelj" koji ima isto značenje. Kada se govori o obavezi uvoznog carinjenja robe.15. pojmovi) koji se koriste u Incoterms terminima 2000. reč "isporuka" prvenstveno ukazuje na to da kupac "prihvata" pravi smisao C termina. kada je to bilo moguće. kao i osobu koja sklapa ugovor sa prevoznikom: međutim.. U nekim okolnostima bit će nužno odlučiti što je "razumno". prema FOB ugovoru prodavac mora predati robu za isporuku. kupac bi mogao platiti ležarinu za robu kako bi mu prevoznik mogao predati robu. Takođe. U Incotermsu 2000. on je dužan platiti štetu prodavcu. u EXW-terminu u odnosu na vrijeme isporuke (A-4) i u "C-terminima" u odnosu na dokumente koje je prodavatelj obvezan osigurati te u odnosu na ugovor o prijevozu koji osigurava prodavatelj (A-8. Reč "uobičajen" pojavljuje se u nekoliko termina. koristi se da bi se odredilo kada je prodavac izvršio svoju obavezu isporuke koja je određena klauzulama A-4 Incotermsa. godine. Na taj način izbegnuta je upotreba različitih izraza koji imaju isto značenje. Tako će se trgovci suočiti sa ovim problemom u slučaju ugovora o prodaji kao i kod ugovora o prevozu. jer je ta reč stvarala dilemu da li je 202 . važno je definisati šta se smatra "dažbinama" koje treba platiti prilikom uvoza robe. u DDP-A6 reč "službeno" je izbrisana. ili alternativno. ako kupac po prijemu robe na odredištu utvrdi da roba nije u skladu sa uslovima ugovora o kupoprodaji. u CFR i CIF ugovorima. Naravno. U tom slučaju riječ "uobičajeno" je korisnija od riječi "razumno" što zahtijeva određivanje ne samo u odnosu na praksu nego i u odnosu na teži princip dobre vjere i pravednosti. učinjen je pokušaj ujednačavanja i standardizacije pojmova koji se koriste u spoljnotrgovinskom poslovanju. tj. Kad god je moguće Incoterms 2000. Stoga npr. međutim u mnogim slučajevima. Poslednja obaveza je važna kako bi se izbegli nepotrebni troškovi za skladištenje robe dok je kupac definitivno ne preuzme. on će protiv prodavca upotrebiti svaki pravni lek koji mu pruža ugovor o kupoprodaji i druga važeća pravna akta. Primera radi. Važno je naglasiti da se termin "isporuka" koristi kao sinonim za dva različita značenja u Incoterms terminima. a kupac mora ugovoriti prevoznika. U prvom slučaju. Standarizacija pojmova u Incotermsu 2000. zbog navedenih razloga u Incoterms-terminima riječ "uobičajeno" općenito ima prednost pred riječi "razumno". godine. ta dva "pošiljaoca" mogu biti dve različite osobe. U nekim slučajevima bilo je potrebno koristiti isti termin da bi se izrazila dva različita značenja. i drugo. koristi izraz "staviti robu na raspolaganje kupcu" kada je roba dostupna na određenom mestu. U drugom. U Incotermsu 2000. nego samo to da je on prihvatio da je prodavac izvršio svoju obavezu predaje robe prevozniku u skladu sa ugovorom o prevozu koji je on ugovorio u skladu sa A-3 a) odredbama C termina. Kada se u tom smislu kaže da kupac mora "prihvatiti isporuku" to ne znači da je kupac prihvatio i robu u skladu sa ugovorom o kupoprodaji. U Incotermsu 1990.

kako bi se roba isporučila u određeno područje npr. Kako proizlazi iz izraza "prodavac mora" i "kupac mora" Incoterms se bavi samo obavezama jedne ugovorne stranke prema drugoj. • Kontrola. Na primer. Međutim. prodavac može odabrati tačku koja najbolje odgovara svrsi (videti npr. grad. u Incotermsu se koriste različiti izrazi. npr. ali takođe.ambalaža obeležavanje" i "Pregled robe" ti pojmovi se respektivno koriste. Isto tako. pošto se takav pregled uobičajeno traži kada kupac ili nadležne vlasti izvozne ili uvozne države žele osigurati da roba odgovara ugovornim odredbama ili službenim odredbama pa se u tom smislu obavlja pregled pre nego što je roba otpremljena. Kada je tačka isporuke istovremeno i "mesto" prodavca. kao što su pristojbe za skladištenje koje nisu u vezi sa obavezom carinjenja.kao što je FAS. U klauzulama A-9 i B-9 Incotermsa u delu "Kontrola .dažbina "službena" ili ne. U svim ostalim slučajevima korišćena je reč "mesto". izvršenje te obaveze može prouzrokovati određene troškove koji se plaćaju carinskim posrednicima i špediterima. naći će se reči "nema obaveze" u delu "ugovor o prevozu" u B-3 a) čime se. koristi se izraz "prostorije prodavca" (FCA-A4) . u vezi sa osiguranjem. • Luke. čime je prodavac oslobođen obaveze pribavljanja pokrića osiguranja u skladu sa A-4. prodavac mora organizovati i platiti ugovor o prevozu. ustvari. U terminima koji se koriste isključivo za prevoz robe morem . CFR. prostorije. Iako su reči "kontrola" i "pregled" sinonimi. FOB. To brisanje nije bitno promenilo značenje ovog pojma. reč "brod" treba koristiti u tom smislu. Stoga su reči "nema obaveze" umetnute kad god jedna stranka nema obaveze prema drugoj stranci.A4). CIF. izrazi "brod" i "plovilo" su sinonimi. Suvišno je reći da izraz "brod" treba koristiti kada je brod sastavni deo samog termina. Što se tiče mesta na koje robu treba isporučiti. reči "nema obaveze" pojavi će se kod obe stranke. "franko uz bok broda" (FAS) i "isporuka franko brod" (DES). to ne znači da nije u njenom interesu da se taj zadatak realizuje. Ako. i gde se unutar tog područja roba treba staviti na raspolaganje kupcu. plovilo. tačke. mesta. U oba slučaja važno je naglasiti da čak i kad je za jednu stranku navedeno da "nema obaveze" prema drugoj u obavljanju određenoga zadatka. kupac nije dužan da prodavcu pribavi takav ugovor. Takođe je potrebno navesti "tačku" u luci ili mestu. FCA. U ugovorima o kupoprodaji često nedostaju takve informacije i Incoterms stoga određuje da. prema A-3 navedenog termina. • Nema obaveze. "Dažbine" koje treba platiti odnose se ne samo na ona davanja koje nastaju prilikom samog uvoza i koja se stoga moraju platiti prema važećim uredbama o uvozu. • Brod. ako stranke nemaju međusobne obaveze. Takođe. npr. određuje pozicija kupca. DES i DEQ-korišćeni su izrazi "luka otpreme" ili "luka utovara" i "luka odredišta" ili "luka istovara". bolje je koristiti prvo spomenutu reč u odnosu na obaveze isporuke prodavca prema A-4 a zadržati drugu reč za poseban slučaj kad se sprovodi "pregled robe pre isporuke". npr. u tradicionalnoj upotrebi izraza "preko ograde broda" u FOB terminu. budući da je ta informacija potrebna prodavcu. ukoliko nije dogovorena određena tačka unutar imenovanog mesta i ako ima nekoliko raspoloživih tačaka. U terminima koji se koriste za prevoz robe morem. pregled. odnosno pošiljaocima ako to nije obavila stranka koja ima takvu obavezu. 203 . Svako dodatno davanje koje privatne stranke zaračunavaju u vezi sa uvozom nije uključena u te dažbine. iako se koristi CFR.

INCOTERMS i usluge Skladište na mestu utovara (polaska) troškovi radne snage na mestu polaska izvozno pakovanje utovar na mestu polaska kopneni transport lučki tro{kovi u luci otpreme špediterski troškovi utovar na sredstvo pomorskog tr. troškovi pomorskog transporta troškovi u luci prijema troškovi otpreme do krajnje destinacije troškovi uvoznog carinjenja i taksi EXW imenovano mesto Prodavac Prodavac Prodavac Kupac Kupac Kupac Kupac Kupac Kupac Kupac Kupac FCA imenovano mesto odredišta Prodavac Prodavac Prodavac Prodavac Kupac Kupac Kupac Kupac Kupac Kupac Kupac FAS imenovana luka odredišta Prodavac Prodavac Prodavac Prodavac Prodavac Prodavac Prodavac Kupac Kupac Kupac Kupac FOB imenovana luka odredišta Prodavac Prodavac Prodavac Prodavac Prodavac Prodavac Prodavac Prodavac Kupac Kupac Kupac CFR imenovano mesto odredišta Prodavac Prodavac Prodavac Prodavac Prodavac Prodavac Prodavac Prodavac Prodavac Kupac Kupac CIF imenovano mesto odredišta Prodavac Prodavac Prodavac Prodavac Prodavac Prodavac Prodavac Prodavac Prodavac Kupac Kupac CPT imenovano mesto odredišta Prodavac Prodavac Prodavac Prodavac Prodavac Prodavac Prodavac Prodavac Prodavac Prodavac Kupac CIP imenovana luka odredišta Prodavac Prodavac Prodavac Prodavac Prodavac Prodavac Prodavac Prodavac Prodavac Prodavac Kupac DAF imenovano mesto Prodavac Prodavac Prodavac Prodavac Prodavac Prodavac Prodavac Prodavac Prodavac Prodavac Kupac DES imenovana luka odredišta Prodavac Prodavac Prodavac Prodavac Prodavac Prodavac Prodavac Prodavac Prodavac Kupac Kupac DEQ imenovana luka odredišta Prodavac Prodavac Prodavac Prodavac Prodavac Prodavac Prodavac Prodavac Prodavac Prodavac Kupac DDU imenovano mesto odredišta Prodavac Prodavac Prodavac Prodavac Prodavac Prodavac Prodavac Prodavac Prodavac Prodavac Prodavac DDP imenovana luka odredišta Prodavac Prodavac Prodavac Prodavac Prodavac Prodavac Prodavac Prodavac Prodavac Prodavac Prodavac Kupac Kupac Kupac Kupac Kupac Kupac Kupac Kupac Kupac Kupac Prodavac Kupac Prodavac Slika 33: Obaveze prodavca i kupca u INCOTERMS 2000 .

RI Z I CI I TRO[ K OVI CPT CI P DAF DES DEQ DDU DDP vozarina i osigur anj e pla} eni do .. osigur anj e i vozar ina RI Z I CI I TRO[ K OVI (isklju~en tr anspor t) Tr anspor t (obuhva} eni t ro{kovi istovara ako su uklju~eni u t ranspor t) RI Z I CI I TRO[ K OVI RI Z I CI I TRO[ K OVI (isklju~en gubitak i o{t e} enje) obuhva} eni t ro{kovi ukr caja i iskrcaja i osugur anje od gubitka i isticanja Tr anspor t Tr anspor t RI Z I CI I TRO[ K OVI RI Z I CI I TRO[ K OVI RI Z I CI I TRO[ K OVI RI Z I CI I TRO[ KOV I RI Z I CI I TRO[ KOV I Obaveze da se obezbedi car inj enj e r obe za uvoz Obaveze na t er et kupca vozarina pla} ena do . f-co obala RI Z I CI I TRO[ K OVI ispor u~eno i neocar injeno RI Z I CI I TRO[ K OVI ispor u~eno i ocar injeno RI Z I CI I TRO[ K OVI (obuhva} eni tr o{kovi ist ovara na odredi{tu) 205 Obaveza obezbe| enja car inj enj a r obe za i zvoz Obaveze na ter et pr odavca . RI Z I CI I TRO[ K OVI RI Z I CI I TRO[ K OVI (isklju~en tr anspor t) Tr anspor t i osigur anje (obuhva}eni tro{kovi istovar a ak o su uklju~eni u t ranspor t) ispor u~ena gr anica RI Z I CI I TRO[ K OVI (obuhva} en istovar na gr anici. ako je potr ebno ili kor i{} eno) ispor u~eno f-co brod RI Z I CI I TRO[ K OVI ispor u~...PRODAVAC kej ili maona ogr ada br oda gr anica na br odu ugovor ena kej (obala) luk a opr edel jenja luk a opr edel jenja odr edi{ te K UPAC magacin pr eduze} a magacin pr eduze} a pr evoznik (or ganizator pr evoza ..{pediter ) F-co fabrika RI Z I CI I TRO[ K OVI RI Z I CI I TRO[ K OVI RI Z I CI I TRO[ K OVI RI Z I CI I TRO[ K OVI (isklju~en gubitak i o{t e} enje) obuhva} eni t ro{kovi ukr caja i iskrcaja RI Z I CI I TRO[ K OVI (obuhva} en utovar) EX W FCA FAS FOB CFR CI F F-co pr evoznik RI Z I CI I TRO[ K OVI F-co uz bok br oda RI Z I CI I TRO[ K OVI (obuhva} eno k or i{} enj e plove} eg {leper a) F-co na brod RI Z I CI I TRO[ K OVI cena sa vozarinom RI Z I CI I TRO[ K OVI cena.

prelaze sa prodavca na kupca kada je prodavac isporučio traženu robu kupcu.trebalo bi koristiti odredbe ugovora o kupoprodaji i. Svakako bi bilo poželjno kada bi Incoterms. bez identifikacije konkretnih količina za pojedine kupce i u tom slučaju prelaz rizika i troškova ne ostvaruje se pre nego što je roba prisvojena kako je navedeno (usporediti sa članom 69. Pošto kupac ne treba da kasni sa preuzimanjem rizika i troškova. Obaveze prodavca prilikom isporuke robe Analizom pravila prikazanih u Incotermsu može se konstatovati da je isti usresređen na regulisanje obaveza prodavaca prilikom isporuke robe kupcima. vezano za obaveze prodavca prilikom isporuke robe. kad god je Incoterms 2000. FCA-A4).kao što je uobičajeno u prodaji robe . svi termini određuju da se prelasci rizika i troškova mogu dogoditi i pre isporuke.. kada je sve preduzeto za njenu otpremu ("F" i "C" termini) ili njenu isporuku na odredište ("D" termini). moguće je za svaki Incoterms termin 2000. navode se važniji saveti po skupovima Incoterms termina: 1) Incoterms termin skupa "E". predložiti po nekoliko neobaveznih i objektivnih saveta. Međutim. 2) Incoterms termini skupa "F". ako je uspostavljen novi komercijalni odnos ili ako je kontaktirano preko posrednika . Prelaz rizika i troškova sa prodavca na kupca Rizik od gubitka ili oštećenja robe i obaveze snošenja troškova.). zavisno od toga javlja li se u svojstvu prodavca (tj. Važnije preporuke pri upotrebi INCOTERMS termina Iako svaki menadžer i stručnjak koji ugovara ili primenjuje Incoterms termine 2000. troškova i rizika koji iz toga proizlaze.6.4.7. učinjeni su daljnji napori u pojedinim specifičnim slučajevima (vidi npr. Oni tada stvaraju međusobnu praksu ("tok posla") koju treba da slede i u budućim poslovima na isti način na koji su radili ranije. prodavac može robu poslati kao rasuti teret.15. Taj uslov posebno je važan u EXW-terminu. stavljena na stranu za njega (prisvajanje). ako kupac ne preuzme isporuku kako je dogovoreno ili propusti dati takva uputstva (u odnosu na vreme otpreme i/ili mesta isporuke) što bi prodavac mogao zahtevati radi ispunjenja njegove obaveze da isporuči robu. ne bi stvarala probleme tamo gde ugovorne stranke imaju kontinuirani komercijalni odnos. 206 . budući da se prema svim ostalim terminima roba normalno identifikuje u smislu njene namene kupcu. u spoljnotrgovinskom poslovanju ima sopstveno mišljenje o prednostima i nedostacima pojedinih termina. međutim.4.4.3 iz Konvencije UN o ugovorima u međunarodnoj kupoprodaji robe iz 1980. Obaveze prodavca i kupca u INCOTERMS 2000 date su na prethodnim slikama. U posebnim slučajevima. 15. izvoznika) ili kupca (tj. uključen u taj ugovor. Uslov za taj prerani prelaz rizika i troškova jeste pretpostavka da je roba identifikovana kao roba namenjena kupcu ili kako je određeno u odredbama. 15. treba izvršiti raspodelu funkcija. normalno. specificirao obaveze stranaka u vezi sa isporukom robe. Upoređeno sa Incotermsom iz 1990. Ali u FAS i FOB terminima A-4 ("na način uobičajen u toj luci") nije se mogla izbeći referenca na ono što je uobičajeno u trgovini. Saglasno tome. na što je moguće detaljniji način. 3) Incoterms termini skupa "C" i 4) Incoterms terniini skupa "D". tačan način na koji je roba isporučena za prevoz u FAS i FOB ugovoru varira u odnosu na različite morske luke.5. Precizna podela funkcija i troškova. uvoznika). koji se odnose na robu. odnosno preporuka koje bi prodavci i kupci u određenim poslovnim situacijama trebali imati na umu. posebno u trgovini robom. Razlog tome je da.

FAS i FOB. imenovano mesto). navešćemo nekoliko saveta.. Možda se kupci iz susednih država (npr. odnosno preporuka prodavcima (tj. Pre ugovaranja Incoterms termina EXW preporučuje se prodavcima i kupcima da se posavetuju sa svojim špediterima. u kombinovanom i multimodalnom transportu. a posebno oni iz udaljenih država od države prodavca (npr. skladištu. Ovo zato što kupci mogu na najbolji način organizovati sve aktivnosti od trenutka preuzimanja kupljene robe u prostorijama prodavca ili na drugom imenovanom mestu u blizini fabrike.7. Međutim.1. izvoznike). Pošto prema Incoterms terminu EXW ni prodavci ni kupci nemaju obavezu osiguranja robe.) mogu ugovarati prodaju robe po Incoterms terminu EXW. Kada prodavci i kupci nameravaju ugovoriti ovaj termin. uz uslov da proces transporta počinje sa kopnenim prevoznim sredstvima. naime. Tada prodavci imaju minimalne obaveze.15. jer su u tim uslovima njegove obaveze minimalne. U tom su slučaju prodavci odgovorni i za utovar robe na prevozno sredstvo.4. Kupci. Prodavci koji ne žele. Incoterms termini skupa "F" Kako Incoterms termine skupa "F" čine termini FCA. preporučuje se kupcu da organizuje osiguranje robe jer snosi sve rizike od trenutka preuzimanja robe u prostorijama prodavca. uvoznike) nego za prodavce (tj. ne mogu ili ne znaju prodati ništa više nego samo svoju robu (npr. trebalo bi da imaju u vidu sledeće: – Incoterms termin FCA podjednako je pogodan i za prodavca i za kupca jer njihove obaveze zavise od definisanog mesta isporuke i načina prevoza robe. Incoterms termin skupa "E" Pošto skup Incoterms termina "E" čini samo termin EXW (FRANKO FABRIKA .7. salonu).2. npr. kupac iz BiH kupuje robu u Novom Sadu ili Beogradu) mogu lakše snaći u obavljanju izvoznog carinjenja i utovara robe u prostorijama prodavca.. Incoterms termin EXW primereno je ugovarati kada se roba transportuje kopnenim putevima i kopnenim prevoznim sredstvima. • • • • • 15.. ali bez obaveze utovara i obavljanja izvoznog carinjenja. – Ako je imenovano mesto negde drugde. svakom od ovih termina posvećuje se primerena pažnja: • Incoterms termin FCA (FRANKO PREVOZNIK .. izvan prostorija prodavaca. kupac iz Norveške kupuje robu u Beogradu). On. Razloge za ovakvu preporuku ne treba posebno obrazlagati jer su oni jasni i evidentni. ali zato prodaju kupcu samo robu i usluge izvoznog carinjenja i utovara robe. nemaju ambicija da prodaju logističke usluge i sl. fabrici. izvoznicima) i kupcima (tj. – Prodavci koji žele prodati robu u svojim prostorijama isporučuju izvozno ocarinjenu robu prevozniku kojeg je odredio kupac. imenovano mesto).4. Pri tom mogu maksimalno doći do izražaja sve kreativne kupčeve poslovne sposobnosti. koji iz nekih svojih razloga kupuju robu po Incoterms terminu EXW trebali bi sa prodavcem posebno ugovoriti obavljanje izvoznog carinjenja i utovar robe na kopnena prevozna sredstva. koji će im zasigurno u svakom konkretnom slučaju ponuditi optimalno rešenje. prodavci isporučuju robu kada je stavljena na raspolaganje prevozniku ili drugoj osobi koju 207 . uvoznicima) koji se eventualno odluče za ugovaranje ovog termina: • Incoterms termin EXW je uopšteno povoljniji za kupce (tj. taj se termin može ugovarati i u slučajevima kada se roba transportuje sa više različitih vidova transporta. izvršava svoju obavezu onog momenta kada robu stavi na raspolaganje kupcu u svojim prostorijama ili na drugom imenovanom mestu (npr.

– –

je imenovao kupac ili izabrao prodavac saglasno sklopljenom ugovoru o kupoprodaji robe, ali neistovarenu sa prevoznog sredstva prodavaca. Pošto je imenovano mesto i određena tačka u tom mestu bitna za uređivanje odnosa (tj. obaveza i prava) prodavaca i kupaca, preporučuje im se da u svakom konkretnom slučaju vrlo precizno ugovore mesto (i tačku) isporuke robe, a pri čemu trebaju voditi računa o prirodi i količini robe te vrsti prevoza kao dodatnim obavezama prodavaca. I prodavcima i kupcima trebalo bi biti u interesu da se manipulisanje i transport robe od proizvođača do potrošača organizuje i obavi sigurno, brzo i racionalno. Kako prema Incoterms terminu FCA ni prodavci niti kupci nemaju obvezu osiguranja robe, preporučuje im se da pitanje osiguranja svake pošiljke dogovorno reše ili pak da svaki od njih osigura robu: prodavci do trenutka isporuke, a kupci od trenutka kada je roba isporučena, odnosno kada koji od njih snosi sve rizike od gubitka ili oštećenja robe. Preporučuje se prodavcima i kupcima da se pre ugovaranja Incoterms termina FCA posavetuju sa svojim špediterima, koji će im u svakom konkretnom slučaju ponuditi optimalno rješenje. Incoterms termin FCA primereno je ugovarati kada se roba transportuje svim prevoznim sredstvima (tj. železnicom, drumom, vazduhom, morem, rekama...), odnosno konvencionalnim, kombinovanim ili multimodalnim prevozom.

Incoterms termin FAS (FRANKO UZ BOK BRODA ... imenovana luka utovara/otpreme). Evo nekoliko preporuka prodavcima i kupcima prilikom ugovaranja termina FAS: ‡ Suptilnijim preporučivanjem pravila Incoterm termina FAS može se utvrditi da je ovaj termin pogodniji za kupce (tj. uvoznike) nego za prodavce (tj. izvoznike). Evo i argumenata u prilog ove teze: kupci određuju mesto utovara i biraju brod za utovar robe. Što ta pogodnost za kupce znači? Znači da kupci mogu angažovati najpogodniji brod za prevoz robe i da oni "vladaju" robom na celoj relaciji. Pri tome se može postaviti i drugo pitanje: A što je sa rizikom kupaca? Da, kupci snose sav rizik od gubitka ili oštećenja robe od trenutka kada im je roba isporučena u luci utovara i od ugovorenoga datuma. Međutim, to nije nedostatak kupcima nego naprotiv njihova prednost jer će oni osigurati robu protiv rizika koje sami odaberu. ‡ I za prodavce Incoterms termin FAS može biti pogodan, posebno za one koji se zadovoljavaju sa prodajom same robe bez dodatnih usluga i koje je strah upravljati rizicima na daljim relacijama. ‡ Preporučuje se prodavcima i kupcima da u kupoprodajnim ugovorima za svaku konkretnu pošiljku vrlo precizno utvrde (tj. imenuju) luku utovara robe i datum ili period isporuke robe, a gde je potrebno i tačku isporuke robe uz bok broda u luci ukrcaja. ‡ Što se tiče osiguranja robe, preporučuje se prodavcima i kupcima da svaki od njih osigura robu: prodavci do trenutka isporuke, a kupci od trenutka kada je roba isporučena, kako bi na primeren način pokrili svoje rizike od gubitka ili oštećenja robe. ‡ Pre ugovaranja Incoterms termina FAS preporučuje se prodavcima i kupcima da se posavetuju sa svojim špediterima, jer su oni specijalisti ne samo za organizaciju otpreme, dopreme i tranzita robe nego, pored ostalog, i za transportna i spoljnotrgovinska osiguranja, koji će im u svakom konkretnom slučaju ponuditi optimalno rešenje. ‡ Incoterms termin FAS primereno je ugovarati u slučajevima kada se roba transportuje pomorskim ili rečnim brodovima. To, međutim, ne znači da se taj termin ne može ugovarati i u međunarodnom multimodalnom transportu, ali uz uslov da proces prevoza počinje sa morskim ili rečnim brodovima.

208

Incoterms termin FOB (FRANKO BROD ... imenovana luka utovara/otpreme). Pri ugovaranju ovoga termina prodavcima i kupcima se nudi nekoliko preporuka: ‡ Slično Incoterms terminu FAS i Incoterms termin FOB je pogodniji za kupce (tj. uvoznike) nego za prodavce (tj. izvoznike). Ta se pogodnost za kupce ogleda u činjenici da kupci biraju najpovoljniji brod za prevoz robe i da oni vladaju robom na celoj relaciji. Osim toga, kupci vrše osiguranje robe od trenutka kada im je isporučena (tj. od trenutka kada roba pređe ogradu broda u luci utovara) do krajnjeg odredišta (a ono može biti i kod krajnjeg potrošača). Pri tom kupci mogu angažоvati nacionalne brodare i nacionalne osiguravače, i tako štititi nacionalne interese. – Incoterms termin FOB može biti pogodan i za prodavce, posebno za one koji ne mogu nametnuti kupcima primerenije termine (npr. Incoterms-termin CIF) ili one koji se zadovoljavaju sa prodajom same robe bez dodatnih usluga ili pak one koji ne znaju upravljati rizicima i transportnim procesima na daljim relacijama. – Preporučuje se prodavcima i kupcima da u kupoprodajnim ugovorima, kada primenjuju Incoterms termin FOB, za svaku konkretnu pošiljku vrlo precizno utvrde (tj. imenuju) luku ukrcaja, a gde je potrebno i tačku isporuke robe preko ograde broda u luci otpreme, te datum ili period isporuke robe. – I prodavcima i kupcima se preporučuje da pri ugovaranju Incoterms termina FOB veoma precizno dogovore i ugovore svoje obaveze pri prevozu robe u slobodnoj plovidbi, odnosno primeni "f.i.o." uslova (tj. F.I.O., F.I.O.T., F.I.O.S.) koje u svakom prevozu treba razlikovati od linijskih uslova, odnosno "liner terms" uslova u linijskoj plovidbi. Pri tome se mora znati odnose li se njihove ugovorene obaveze samo na troškove ili na troškove i rizik zajedno. – Pri ugovaranju Incoterms termina FOB, ali i drugih Incoterms termina (npr. CFR, CIF), prodavci i kupci treba da vode računa ne samo o obavezama koje impliciraju uslovi FIO, FIOT, FIOS nego i obavezama vezivanja i učvršćivanja tereta u brodskim skladištima (tzv. LASHING, odnosno LSD - Lashing Securing Dunnge). Radi se, zapravo, o vezivanju i/ili učvršćivanju većih i težih koleta protiv pomeranja pri valjanju i posrtanju ili drugim uzrocima naginjanja broda. Koleta se vežu užadima, sajlama, uklinjavanjem, zavarivanjem, podbacivanjem. Kako troškovi vezivanja i učvršćivanja tereta (rad i materijal: daske, grede, užad, sajle, podmetači i sl.) ne spadaju u redovite troškove utovara i slaganja tereta u brodskim skladištima, a često mogu biti i prilično visoki, preporučuje se prodavcima i kupcima da takve troškove dogovore i ugovore u kupoprodajnom ugovoru (koliko oni iznose i ko ih snosi). Takve troškove treba ugovoriti i ugovorom o prevozu tereta. – Kako ni prodavci niti kupci, prema Incoterms terminu FOB, nemaju obavezu osiguranja robe, preporučuje im se da svaki od njih osigura robu: prodavci do trenutka isporuke, a kupci od trenutka kada je roba isporučena, kako bi uobičajenim institutskim klauzulama za osiguranje robe na primeren način pokrili svoje rizike od gubitka ili oštećenja robe – Pošto su međunarodni špediteri specijalisti za organizaciju otpreme robe u izvozu, dopreme robe u uvozu i provoza robe u tranzitu, preporučuje se prodavcima i kupcima da se pre ugovaranja Incoterms termina FOB posavetuju sa svojim špediterima, koji će im u svakom konkretnom slučaju ponuditi optimalno rješenje. – Incoterms termin FOB poželjno je ugovarati u slučajevima transporta robe morskim i rečnim brodovima, ali se može ugovarati i u međunarodnom multimodalnom transportu ako proces prevoza robe počinje sa morskim ili rečnim brodovima.

209

15.4.7.3.

Incoterms termini skupa "C"

Obzirom da skup Incoterms termina "C" čine termini CFR, CIF, CPT i CIP, potrebno je svakom od njih posvetiti primerenu pažnju: • Incoterms termin CFR (TROŠKOVI I VOZARINA ... imenovana luka odredišta/istovara). Pri ugovaranju ovoga termina prodavcima i kupcima se može preporučiti sledeće: – Incoterms termin CFR je pogodniji za prodavce (tj. izvoznike) nego za kupce (tj. uvoznike). Ovo zbog toga što prodavci prodaju kupcu ne samo robu nego i potrebne usluge koje proizlaze iz njihovih obaveza: špediterske usluge, izvozno carinjenje robe, prevoz robe od fabrike do terminala i/ili skladišta u luci utovara/otpreme, utovar robe na brod (a u čarterskoj plovidbi i slaganje i ravnanje tereta), pomorsku vozarinu, a snosi rizik od gubitka ili oštećenja robe do trenutka kada roba pređe ogradu broda u luci utovara/otpreme. Prodavci prodajom navedenih usluga mogu ostvariti, u određenim slučajevima, veći profit nego što je profit od prodaje same robe a angažovanjem drugih nacionalnih privrednih subjekata štite i nacionalne privredne interese. – Incoterms termin CFR može biti pogodan i za kupce, posebno za one koji ne mogu nametnuti prodavcima primerenije termine (npr. FOB) ili one koji žele kupiti i platiti ne samo robu nego i druge logističke usluge, ili pak one koji žele i/ili misle da znaju upravljati transportnim i spoljnotrgovinskim rizicima. – Pošto ni prodavci niti kupci prema Incoterms terminu CFR nemaju obavezu osiguranja robe, preporučuje im se da svaki od njih osigura robu: prodavci do trenutka isporuke, a kupci od trenutka kada je roba isporučena, kako bi uobičajenim institutskim klauzulama za osiguranje robe na primeren način pokrili svoje rizike od gubitka ili oštećenja robe. – Obzirom da prodavci (tj. izvoznici) i kupci (tj. uvoznici) nisu specijalisti za brojne logističke aktivnosti u vezi sa manipulacijama sa robom (utovar, pretovar, istovar i sl.), transportom, skladištenjem, osiguranjem, carinjenjem nego samo za kupoprodaju robe, potrebno je da se pre ugovaranja Incoterms termina CFR posavetuju sa svojim špediterima, koji će im u svakom konkretnom slučaju ponuditi optimalno rešenje. – Incoterms termin CFR primereno je ugovarati u slučajevima transporta robe pomorskim i rečnim brodovima, ali se može ugovarati i u međunarodnom multimodalnom transportu ako proces prevoza robe počinje i završava sa pomorskim ili rečnim brodovima.

 Incoterms termin CIF (TROŠAK, OSIGURANJE I VOZARINA ... imenovana luka odredišta/istovara). Da bi prodavci (tj. izvoznici) i kupci (tj. uvoznici) na primeren način ugovorili kupoprodaju robe na osnovi ovog termina, koji se od 1936. godine prilagođava spoljnotrgovinskoj praksi, potrebno je da imaju u vidu sledeće: – Incoterms termin CIF je mnogo povoljniji za prodavce nego za kupce, ako se njegova primena posmatra sa pozicije prodavca i spoljnotrgovinskih i transportnih privrednih subjekata države prodavca. Argumenti koji podržavaju ovu tezu su: prodavci prodaju kupcima ne samo robu nego i brojne logističke usluge, npr. špediterske usluge, izvozno carinjenje robe, prevoz robe od fabrike do terminala i/ili skladišta u luci utovara/otpreme, utovar robe na brod (a u čarterskoj plovidbi i slaganje i ravnanje tereta), pomorsku vozarinu, pomorsko osiguranje(sa minimalnim pokrićem), pribavljanje svih dokumenta o robi bitnih za izvoz robe, a snosi i rizik od gubitka ili oštećenja robe do trenutka kada ona pređe ogradu broda u luci utovara/otpreme. Prodajom navedenih usluga prodavci mogu u određenim situacijama ostvariti veći profit nego što je profit od prodaje same robe a angažovanjem nacionalnih privrednih subjekata prodavci, ustvari, štite nacionalne
210

interese. Incoterms termin CIF, slično i drugim terminima C, može biti pogodan i za kupce, posebno one koji ne mogu nametnuti prodavcima primerenije termine (npr. FOB) ili one koji žele kupiti i platiti ne samo robu nego i druge logističke usluge, ili pak one koji ne žele i/ili misle da znaju upravljati transportnim i spoljnotrgovinskim rizicima. Kako prodavci prema Incoterms terminu CIF imaju obavezu osiguranja robe u pomorskom transportu i obavezu plaćanja premije osiguranja ali samo sa minimalnim pokrićem, preporučuje se i prodavcima i kupcima da osiguranju robe posvete posebnu pažnju. To, zapravo, znači da bi oni prilikom sklapanja kupoprodajnog ugovora trebalo da precizno dogovore i ugovore obim pokrića transportnih rizika za svaku pošiljku posebno, zavisno od osobina robe, relacije pomorskog prevoza robe, da sagledaju političke situacije u državama i regionima kroz koje se ili pored kojih se treba da realizuje dati plovidbeni zadatak, oni bi trebali da ugovore pokriće određenih rizika konkretnim institutskim klauzulama za osiguranje robe (npr. institutske klauzule za osiguranje robe A, B, C, rat, štrajk i sl.). Kako su međunarodni špediteri ne samo klasični organizatori transportnih procesa, odnosno organizatori procesa proizvodnje transportnih usluga nego i logistički operatori (tj. organizatori ili proizvođači brojnih logističkih usluga, npr.: transportnih, špediterskih, lučkih, slagačkih i skladišnih usluga, usluga u slobodnim zonama, robnotransportnim centrima, robnotrgovinskim centrima, robnodistributivnim centrima, logističkim centrima, zatim usluga pomorskih agenata, izvršitelja ugovorne kontrole, osiguravajućih društava, tela državne uprave i dr.), poželjno je da se prodavci (tj. izvoznici) i kupci (tj. uvoznici), koji po pravilu nemaju primerena znanja, iskustva i veštinu u realizaciji složenih procesa proizvodnje brojnih logističkih usluga, pre ugovaranja Incoterms termina CIF posavetuju sa svojim špediterima koji će im u svakom konkretnom slučaju ponuditi optimalno rešenje. Incoterms termin CIF primereno je ugovarati u slučajevima transporta robe pomorskim ili rečnim brodovima, ali se može ugovarati i u međunarodnom multimodalnom transportu ako proces prevoza robe počinje i završava sa pomorskim ili rečnim brodovima.

• Incoterms termin CPT (VOZARINA PLAĆENA DO ... imenovano mesto odredišta). Prilikom ugovaranja ovog termina prodavci i kupci treba da imaju sledeće u vidu: – Incoterms termin CPT je, po pravilu, povoljniji za prodavce nego za kupce pošto prodavci prodaju kupcima ne samo robu nego i brojne logističke usluge (npr.: špediterske usluge, izvozno carinjenje robe, utovar robe na prevozno sredstvo, slaganje ili ravnanje tereta). Takođe, u slučaju transporta robe brodovima slobodne plovidbe (u čarterskoj plovidbi), prevoz od fabrike (skladišta, terminala, salona...) do imenovanog mesta odredišta, istovar na odredišnom mestu (ako je to obaveza prodavca iz ugovora o prevozu robe), pribavljanje svih dokumenata o robi bitnih za izvoz i eventualno tranzit robe, a snose rizik od gubitka ili oštećenja robe do trenutka isporuke (tj. do trenutka kada je pošiljku predao glavnom prevozniku, a ako glavni prijevoz obavlja više prevoznika rizik prelazi sa prodavca na kupca u trenutku kada je roba predata prvom prevozniku). Izvršavanjem svojih obaveza, odnosno obavljanjem navedenih logističkih usluga, prodavci mogu ostvariti dodatni profit i angažovati nacionalne privredne subjekte te tako štititi interese nacionalne privrede. – Prilikom ugovaranja Incoterms termina CPT poželjno je da se i prodavci i kupci vrlo precizno dogovore i ugovore tačku isporuke na imenovanom mestu odredišta,
211

ali je preporučljivo da svaki od njih osigura robu: prodavci do trenutka isporuke. prevoz robe od fabrike do dogovorene tačke na imenovanom mestu odredišta.). preporučljivo je da se pre ugovaranja Incoterms termina CPT konsultuju sa svojim špediterima kao logističkim operatorima koji će im.: špediterske usluge. od političke 212 . • Incoterms termin CIP (VOZARINA I OSIGURANJE PLAĆENI DO . u svakom konkretnom slučaju ponuditi optimalno rešenje. ‡ Kako prema Incoterms terminu CIP prodavci imaju obavezu osiguranja robe i plaćanje premije osiguranja ali samo sa minimalnim pokrićem. transportno-tehnološkim. u kojem se mogu primenjivati suvremene transportne tehnologije (npr. transportno-ekonomskim i transportno-pravnim fenomenima. slično Incoterms terminu CIF. kako bi standardnim institutskim klauzulama za osiguranje robe na primeren način pokrili svoje rizike od gubitka ili oštećenja robe. može biti pogodan i za kupce. utovar robe na prevozno sredstvo. – Incoterms termin CPT treba ugovarati pri prevozu robe svim vidovima prevoza: morem. – Prema Incoterms terminu CPT ni prodavci niti kupci nemaju obavezu osiguranja robe. osiguranje robe. kombinovanim ili multimodalnim transportom. spoljnotrgovinskih i transportnih privrednih subjekata.. bez obzira na stepen složenosti. RO-RO. precizno dogovore i ugovore obim pokrića transportnih rizika za svaku pošiljku posebno. a kupci od trenutka kada je roba isporučena. mogu pojaviti veoma složeni odnosi u proizvodnji određenih logističkih usluga. geografskog položaja otpremnog i odredišnog mesta. izvoznici) i kupci (tj. do trenutka kada je pošiljku predao glavnom prevozniku. rekom. U nekim slučajevima prodavci mogu prodajom navedenih usluga ostvariti znatan dodatni profit angažovanjem nacionalnih privrednih subjekata istovremeno štite i interese nacionalne privrede. osiguranje robe (sa minimalnim pokrićem rizika). potrebno je da imaju u vidu sledeće: ‡ Incoterms termin CIP. ili pak one koji žele i/ili misle da znaju upravljati transportnim i spoljnotrgovinskim rizicima. pribavljanje svih dokumenata o robi bitnih za izvoz i prevoz. Takvu tezu podržavaju ovi argumenti: prodavci prodaju kupcu ne samo robu nego i brojne logističke usluge (npr. vazduhom. – Kako se u složenim transportnim lancima. a ako glavni prevoz obavlja više prevoznika rizik prelazi od prodavca na kupca u trenutku kada je roba predata prvom prevozniku). Da bi prodavci (tj. je mnogo povoljniji za prodavce nego za kupce. zavisno od osobina robe. neophodno je da prodavci i kupci.. uvoznici) imaju veoma skromno znanje o transportno-tehničkim. železnicom. ako se njihova primena posmatra sa pozicije prodavca. uvoznici) na adekvatan način ugovorili kupoprodaju robe na osnovu Incoterms termina CIP. koji se međusobno isprepliću u klasišnom i multimodalnom transportu. troškovi istovara robe na odredišnom mestu ili troškovi i pristojbe tranzita robe preko nekih država i sl. FOB) ili one koji žele kupiti i platiti ne samo robu nego i druge logističke usluge. imenovano mesto odredišta). transportno-organizacionim. Huckepack i bimodalna tehnologija transporta). drumom. izvoznici) i kupci (tj. kontenerizacija. posebno u međunarodnom multimodalnom transportu. posebno one koji ne mogu prodavcima nametnuti primerenije termine (npr. izvozno carinjenje robe.periodu isporuke robe. a snose rizik od gubitka ili oštećenja robe do trenutka isporuke robe (tj. slično drugim terminima C. odnosno konvencionalnim. u kojima se teže snalaze kako prodavci tako i kupci. prilikom sklapanja kupoprodajnog ugovora. ‡ Incoterms termin CIP. Pošto prodavci (tj. te da specificiraju sve važnije vrste operacija i troškove koji bi mogli biti sporni u njihovim odnosima (npr. korisno je da o svemu konsultuju svoje špeditere kao logističke operatore.

ugovorenog dana ili u ugovorenom periodu).. transportnoekonomskim i transportno-pravnim fenomenima. uvoznici) imaju veoma skromno znanje o transportnotehničkim. detaljnijom analizom pravila koja karakterišu ovaj termin može se zaključiti da je on po pravilu pogodniji za prodavce nego za kupce jer. Oni bi.situacije u državama i regionima kroz koje se ili pored kojih se obavlja transport robe. utovar robe na prevozno sredstvo. i prodavcima i kupcima je u interesu da prilikom sklapanja kupoprodajnog ugovora vrlo precizno definišu i ugovore tačku isporuke robe na imenovanom mestu odredišta kao i vreme isporuke robe. troškovi i pristojbe tranzita robe preko nekih država). poželjno je da isti pravovremeno konsultuju svoje špeditere kao logističke operatore. izvoznici) i kupci (tj. Prodavci (tj. DEQ. transportno-tehnološkim. Incoterms termini skupa "D" Kako skup "D" čine Incoterms termini DAF. na imenovanom mestu isporuke na granici. koji su međusobno isprepletani u realizaciji kombinovanog i multimodalnog transporta. rat. DES. neistovarenu. izvozno carinjenje robe. trebali ugovoriti pokriće određenih rizika konkretnim instutskim klauzulama za osiguranje robe (npr. B i C. Stepen povoljnosti primene ovog termina za jednog ili drugog ugovornog partnera zavisi od njihove udaljenosti od imenovanog mesta na nekoj granici te stepena primerenosti rešavanja brojnih složenih pitanja njihovih međusobnih poslovnih odnosa. špediterske usluge.. zapravo. saglasno tome. terminala do tačke i imenovanog odredišnog mesta na određenoj granici.4. – Kako se složeni transportni lanci. Pošto prodavci (tj. Huckepack i bimodalne tehnologije). vazdušnim. prema pravilima Incoterms-termina DAF. Prodajom navedenih usluga prodavci mogu ostvariti znatan dodatni profit. skladiša. uvoznici) mogu pod optimalnim uslovima ugovarati kupoprodaju robe na bazi Incoterms termina DAF samo ako imaju u vidu sledeće: – Incoterms termin DAF je podjednako povoljan kako za prodavce tako i za kupce. – Incoterms termin CIP predstavlja adekvatno rešenje pri ugovaranju prevoza robe svim vrstama prevoza: pomorskim. posebno u međunarodnom multimodalnom transportu. npr. bez obzira na stepen složenosti date situacije. ‡ U implementaciji Incoterms termina CIP u spoljnotrgovinskoj praksi posebnu važnost u uređivanju poslovnih odnosa između prodavaca i kupaca ima dogovorena tačka na imenovanom mestu odredišta pa. troškovi istovara na mestu odredišta. drumskim.4. prevoz robe od fabrike. prodavci najčešće prodaju kupcima osim robe i brojne prateće logističke usluge.: punjenje kontenera. štrajk i sl. podržane veoma složenom proizvodnjom određenih logističkih usluga. u kojima se ne može uspešno orijentisati većina prodavaca i kupaca. imenovano mesto). Ipak. u narednom izlaganju svakom od njih biće posvećena primerena pažnja: • Incoterms termin DAF (ISPORUČENO GRANICA . izvoznici) i kupci (tj. 213 .). Osim toga. železničkim. paletizacija. kada je robu stavio na raspolaganje kupcu na prevoznom sredstvu. Institutske klauzule A. koje mogu biti. odnosno klasičnim. DDU i DDP. rečnim. kontenerizacija. u svakom konkretnom slučaju ponuditi optimalno rešenje. najčešće realizuju savremenim transportnim tehnologijama (npr.7. oni treba da u međusobnom ugovoru specificiraju sve važnije vrste osiguranja i troškova koji bi mogli biti sporni u njihovim odnosima (npr. a snosi sve rizike od gubitka ili oštećenja robe od trenutka isporuke (tj. poželjno je da oni pre ugovaranja Incoterms termina CIP konsultuju svoje špeditere kao logističke operatore koji će im. kombiniranim ili multimodalnim transportom. 15. opet. RO-RO. transportno-organizacionim.

: špediterske usluge. posebno u međunarodnom multimodalnom transportu. • Incoterms termin DES (ISPORUČENO FRANKO BROD . CIP. nego Incoterms termin DAF. transportno-organizacijskim. uvozno neocarinjenu. Ukoliko se pojedini prodavci (tj. kako bi standardnim institutskim klauzulama za osiguranje robe na primeren način pokrili svoje rizike od gubitka i oštećenja robe. utovar robe na brod – u čarterskoj plovidbi i slaganje i ravnanje tereta – prevoz tereta brodom do dogovorene tačke u imenovanoj luci odredišta/istovara. No. ipak je poželjno da i jedni i drugi osiguraju robu: prodavci do trenutka isporuke. neophodno je da se oni blagovremeno konsultuju sa svojih špediterima kao logističkim operatorima. DDU ili čak EXW i FCA). prema Incoterms terminu DAF. utovar robe na kopnena prevozna sredstva. u imenovanoj luci odredišta/istovara). kombinovanim i multimodalnim tehnologijama transporta. transportnotehnološkim. odnosno: pomorskim. vazdušnim. imenovana luka odredišta/istovara). – Prilikom ugovaranja Incoterms termina DAF potrebno je da se i prodavci i kupci posavetuju o svim bitnim pitanjima primene ovoga termina sa svojim špediterima kao logističkim operatorima koji će im. naročito ako se njegova primena posmatra sa pozicije prodavaca. odnosno klasičnim. – Kako ni prodavci niti kupci. a kupci od trenutka kada je roba isporučena. ponuditi optimalno rešenje. nemaju obavezu osiguranja robe. koje opet mogu biti podržane složenom proizvodnjom pratećih logističkih usluga u kojima se ne mogu uspešno orijentisati kako prodavci tako i kupci. izvoznici) i kupci (tj. trenutka kada robu stavi kupcu na raspolaganje na brodu. CPT. – Primena Incoterms termina DAF može biti optimalno rešenje u realizaciji transportnih lanaca kada je prevoz robe moguće ostvariti svim vidovima transporta. izvozno carinjenje robe. prevoz robe od fabrike do terminala i/ili skladišta u luci utovara. bilo bi uputno da imaju u vidu sledeće: – Incoterms termin DES je mnogo povoljniji za prodavce nego za kupce.. prodavci mogu ostvariti znatan dodatni profit. Saglasno 214 . transportnopravnim fenomenima i logističkim fenomenima. drumskim. Pošto prodavci i kupci imaju veoma skromna znanja o transportno-tehničkim. u svakom konkretnom slučaju. obala) u imenovanoj odredišnoj luci na kojoj se omogućava istovar robe sa broda uređajima (lučkom i/ili brodskom mehanizacijom) prilagođenim osobinama robe. RO-RO. Huckepack i bimodalne tehnologije).. koji se međusobno isprepliću u multimodalnom transportu. poželjno je da oni u svakom konkretnom kupoprodajnom ugovoru vrlo jasno definišu i ugovore svoje obaveze u vezi sa tačkom i mestom isporuke pošiljke na imenovanoj granici (npr.: snošenje troškova i rizika istovara robe na granici). odnosno spoljnotrgovinskih i transportnih preduzeća država prodavaca. pristanište. ali uz uslov da se roba isporučuje na kopnenu granicu. Ovo i zbog toga što se pri realizaciji složenih transportnih lanaca. uvoznici) opredele za kupoprodaju robe na bazi Incoterms termina DES. pribavljanje svih dokumenata o robi bitnih za izvoz robe i njezin tranzit kroz bilo koju državu). železničkim. u mnogim poslovnim odnosima koji nastaju pri kupoprodaji robe primerenije je ugovarati druge Incoterms termine (npr. slično primeni Incoterms termina CIF. Brojni argumenti potvrđuju ovu tezu jer prodavci prodaju kupcu ne samo robu nego i brojne logističke usluge (npr. rečnim. Prodajom navedenih logističkih usluga. – U uređivanju poslovnih odnosa između prodavaca i kupaca na osnovi Incoterms termina DES posebnu važnost ima istovarna tačka (tj.– Kako pri primeni Incoterms termina DAF za uređivanje odnosa između prodavaca i kupaca posebnu važnost ima imenovana tačka i mesto na granici. a snose rizik od gubitka ili oštećenja robe do trenutka isporuke (tj. gat. mogu primenjivati savremene transportne tehologije (npr. kontenerizacija. transportno-ekonomskim.

a kupci od trenutka kada je roba isporučena. • Incoterms termin DEQ (ISPORUČENO FRANKO OBALA . – Incoterms termin DES je pogodan kao baza pri sklapanju kupoprodajnih ugovora u uslovima kada se transportni lanac realizuje pomorskim i rečnim transportom.. potrebno je da imaju u vidu sledeće: – Incoterms termin DEQ je.. RO-RO. mogu realizovati primenom savremenih transportnih tehologija (npr. Saglasno tome. uvozno neocarinjenu. utovar robe na kopneno prevozno sredstvo. na obali u imenovanoj luci odredišta/istovara). utovar robe na brod (a u čarterskoj plovidbi i slaganje i ravnanje tereta). koji su međusobno isprepletani u procesima proizvodnje logističkih usluga. Budući da prodavci i kupci imaju veoma skromna znanja o transportno-tehničkim. posebno u međunarodnom multimodalnom transportu.: špediterske usluge. – Kako se složeni transportni lanci. ali je to isto moguće i kombinovanim i multimodalnim transportom. prevoz robe od fabrike do terminala i/ili skladiša u luci utovara. poželjno je da se pre ugovaranja Incoterms termina DES oni konsultuju sa svojim špediterima kao logističkim operatorima koji će im. u svakom konkretnom slučaju ponuditi optimalno rešenje. uz uslov da se transportni proces završava pomorskim ili rečnim brodom u imenovanoj luci odredišta/istovara. izvozno carinjenje robe. bez obzira na stepen složenosti situacije. prevoz tereta brodom do imenovane luke odredišta/istovara. po pravilu. preporučuje se prodavcima i kupcima da u svakom konkretnom kupoprodajnom ugovoru vrlo precizno dogovore i ugovore svoje obveze u vezi sa istovarnim mestom u luci odredišta. pribavljanje svih dokumenata o robi bitnih za izvoz robe i njen tranzit kroz bilo koju državu. izvoznici) i kupci (tj. Prodajom navedenih logističkih usluga prodavci mogu ostvariti znatan dodatni profit. povoljniji za prodavce nego za kupce pošto prodavci prodaju kupcu ne samo robu nego i brojne logističke usluge (npr. u kojem se najčešće i primenjuju savremene transportne tehologije (npr. poželjno je da svaki od njih ipak osigura robu: prodavci do trenutka isporuke. – Kako prema Incoterms terminu DEQ ni prodavci niti kupci nemaju obavezu osiguranja robe. 215 . Huckepack i bimodalne tehnologije) kao i mogućom složenom proizvodnjom određenih logističkih usluga u kojima se ne mogu uspešno orijentisati većina prodavaca i kupaca. Da bi prodavci (tj. poželjno je da se konsultuju sa svojim špediterima kao logističkim operatorima. imenovana luka odredišta/istovara). Saglasno tome. posebno u međunarodnom multimodalnom transportu. kako bi standardnim institutskim klauzulama za osiguranje robe na primeren način pokrili svoje rizike od gubitka i oštećenja robe. a snosi sve rizike od gubitka ili oštećenja robe do trenutka isporuke (tj. transportno-ekonomskim. trenutka kada robu stavi na raspolaganje kupcu. a kupci od trenutka kada im je roba isporučena. transportno-pravnim i logističkim fenomenima. – Prema Incoterms terminu DES ni prodavci ni kupci nemaju obavezu osiguranja robe. kontenerizacija. – U složenim transportnim lancima. poželjno je da svaki od njih ipak osigura robu: prodavci do trenutka isporuke. transportno-tehnološkim. transportno-organizacionim. kako bi standardnim institutskim klauzulama za osiguranje robe na primeren način pokrili svoje rizike od gubitka i oštećenja robe.tome prodavcima i kupcima se može predložiti da u svakom konkretnom kupoprodajnom ugovoru vrlo precizno dogovore i ugovore svoje obaveze u vezi sa utvrđenom tačkom u luci odredišta. istovar robe na obalu u imenovanoj luci odredišta/istovara. – Posebnu važnost pri uređivanju poslovnih odnosa između prodavaca i kupaca prema Incoterms terminu DEQ ima istovarno mesto na obali u imenovanoj luci odredišta/istovara. uvoznici) na primeren način ugovorili kupoprodaju robe na bazi Incoterms termina DEQ.

a snosi sve rizike od gubitka ili oštećenja robe do trenutka isporuke (tj. ako prevozni proces počinje sa pomorskom plovidbom onda i logističke usluge kao što su prevoz robe od fabrike do terminala i/ili skladišta u luci utovara. transportnopravnim i logističkim fenomenima. uvoznici) mogu na primeren način ugovorili kupoprodaju robe na osnovi Incoterms termina DDU samo ako imaju imaju u vidu sledeće: – Incoterms termin DDU.. utovar robe na brod. ima imenovano mesto odredišta. prema ovom terminu. trenutka kada je robu stavio na raspolaganje kupcu. uvozno neocarinjenu na imenovanom mestu odredišta. S obzirom da prodavci i kupci imaju veoma skromno znanje o transportno-tehničkim. RO-RO. Tako. po pravilu je povoljniji za prodavce nego za kupce zato što. u kojima se mogu primenjivati savremene transportne tehologije (npr. a kupci od trenutka kada im je roba isporučena. koji su međusobno ispreplitani u procesima proizvodnje logističkih usluga. u svakom konkretnom slučaju ponuditi optimalno rešenje. RO-RO. nije dovoljno ugovoriti Kragujevac kao mesto odredišta. a u čarterskoj plovidbi i slaganje i ravnanje tereta. npr. – Odgovarajući značaj u uređivanju odnosa između prodavaca i kupaca. javljaju se veoma kompleksni odnosi u proizvodnji određenih logističkih usluga u kojima se ne mogu uspešno orijentisati prodavci i kupci. Saglasno tome.kontenerizacija. ali se to isto može ostvariti i kombinovanim i multimodalnim transportom. izvoznici) i kupci (tj. izvozno carinjenje robe. utovar robe na prevozno sredstvo. na primer.: špediterske usluge. (npr. slično terminima DES i DEQ. transportnotehnološkim. – Incoterms termin DEQ predstavlja optimalno rešenje ako se prevoz realizuje pomorskim i rečnim transportom. – Prema Incoterms terminu DDU ni prodavci ni kupci nemaju obavezu osiguranja robe. ali to ne znači da su oslobođeni rizika od gubitka i oštećenja robe koja je predmet kupoprodajnog ugovora. u kojima se 216 . bez obzira na stepen složenosti proizvodnje logističkih usluga. Prodavci (tj. Zbog toga je svrsishodno da svaki od njih osigura robu: prodavci do trenutka isporuke. imenovano mesto odredišta). terminal ili skladište fabrike «Filip Kljajić» i slično. ili drugoj osobi imenovanoj od kupca. poželjno je da se prodavci i kupci pre ugovaranja Incoterms termina DEQ konsultuju sa svojim špediterima kao logističkim operatorima koji će im. pribavljanje svih dokumenata o robi bitnih za izvoz robe i njen tranzit). kontenerizacija. – Kako se u složenim transportnim lancima. Hucke-pack i bimodalna tehnologija). • Incoterms termin DDU (ISPORUČENO NEOCARINJENO . prodavci prodaju kupcu ne samo robu. Huckepack i bimodalna tehnologija). industrijski kolosek fabrike «Zastava automobili».. poželjno je da se konsultuju sa svojim špediterima kao logističkim operatorima. prevoz tereta do imenovanog mesta odredišta. ugovorenog datuma ili u ugovorenom periodu). nego se u gradu Kragujevcu mora dogovoriti i tačka isporuke robe. koja je predmet kupoprodaje. na bilo kojem prevoznom sredstvu. transportno -ekonomskim. kako bi standardnim institutskim klauzulama za osiguranje robe na primeren način pokrili svoje rizike od gubitka i oštećenja robe. nego i brojne logističke usluge. uz uslov da se transportni proces završava pomorskim ili rečnim brodom u imenovanoj luci odredišta/istovara. Zbog važnosti tog mesta preporučuje se i prodavcima i kupcima da prilikom sklapanja kupoprodajnih ugovora vrlo precizno dogovore i ugovore tačku isporuke robe na imenovanom mestu odredišta. transportno-organizacionim. prema Incoterms terminu DDU. neistovarenu. Prodavci mogu prodajom navedenih logističkih usluga ostvariti znatan dodatan profit. posebno u međunarodnom multimodalnom transportu. po pravilu javljaju veoma složeni procesi proizvodnje logističkih usluga.

uvozno carinjenje robe. stvarnim političkim. koji se međusobno isprepliću u procesima proizvodnje logističkih usluga. ako se njegova primena posmatra sa pozicije prodavaca.: špediterske usluge. Kako prodavci i kupci imaju veoma skromna znanja o transportno-tehničkim. U nedostatku pouzdanih podataka i informacija o carinskom sistemu države uvoznika. uvoznika). tranzit i uvoz robe). a snosi i sve rizike od gubitka ili oštećenja robe do trenutka isporuke (tj. pribavljanje svih dokumenata o robi bitnih za izvoz. poželjno je da se isti pre ugovaranja Incoterms termina DDU konsultuju sa svojim špediterima kao logističkim operatorima. Da bi prodavci (tj.ne mogu uspešno orijentisati prodavci i kupci. već je njima prepušteno da pitanja osiguranja robe 217 . imenovano mesto odredišta). Prodajom navedenih logističkih usluga prodavci mogu dodatno ostvariti značajan profit. rekom. nasuprot Incoterms terminu EXW prema kojem prodavci imaju minimalne obaveze. preporučuje se prodavcima (tj. prodavcima mogu pomoći afirmisani špediteri države uvoznika. ili drugoj osobi koju je imenovao kupac. koji će im i u najsloženijim procesima proizvodnje logističkih usluga. železnicom. u svakom konkretnom slučaju. transportno-organizacionim. na prevoznom sredstvu. Zbog njegove važnosti neophodno je da i prodavci i kupci prilikom sklapanja kupoprodajnih ugovora precizno dogovore i ugovore svoje obaveze na imenovanom mestu odredišta. transportno-ekonomskim. odnosno konvencionalnim. vazduhom. izvozno carinjenje robe. a u čarterskoj plovidbi i slaganje i ravnanje tereta. ugovorenoga datuma ili u ugovorenom periodu). posebno obaveze prodavaca u vezi sa uvoznim carinjenjem robe (npr. U pribavljanju potrebih podataka i informacija. Irak i Avganistan je izuzetno riskantno. izvoznicima) da ugovaraju druge primerenije Incoterms termine iz skupova "C" i "D" pošto prodavati robu po Incoterms terminu DDP kupcima u zemljama kao što su trenutno npr. DEQ i DDU. a ako prevozni proces počinje sa pomorskim prevozom onda i druge logističke usluge kao npr. plaćanje poreza na dodanu vrijednost).. trenutka kada je robu stavio na raspolaganje kupcu. kombinovanim ili multimodalnim transportom. odgovarajuću važnost ima i imenovano mesto odredišta. transportnotehnološkim. – Incoterms termin DDU preporučljivo je ugovarati pri prevozu robe svim vrstama prevoza: morem. Argumenti koji idu u prilog ovoj tezi su: prodavci prodaju kupcu ne samo robu nego i brojne logističke usluge (npr. – Kako Incoterms termin DDP predviđa maksimalne obaveze za prodavce. pravnim i privrednim prilikama države kupca (tj. spoljnotrgovinskih i transportnih privrednih subjekata država prodavaca.. uvoznici) na primeren način ugovorili kupoprodaju robe na osnovi Incoterms termina DDP. ali ne zbog toga što su oslobođeni rizika od gubitka ili oštećenja robe koja je predmet kupoprodajnih ugovora. Incoterms termin DDP je mnogo povoljniji za prodavca nego za kupca. • Incoterms termin DDP (ISPORUČENO OCARINJENO . – Pri uređivanju poslovnih odnosa između prodavaca i kupaca na bazi pravila Incoterms termina DDP. utovar robe na brod. prevoz tereta do imenovanog mesta odredišta. prema Incoterms terminu DDP prodavac isporučuju ocarinjenu robu kupcu na imenovanom mestu odredišta. poželjno je da prodavci Incoterms termin DDP ugovaraju samo onda kada imaju maksimalno pouzdane podatke i informacije o carinskom pravu i carinskoj tarifi u državi uvoznici. transportno pravnim i logističkim fenomenima. utovar robe na prevozno sredstvo. potrebno je da imaju u vidu sledeće: – Slično Incoterms terminima DES. poželjno je da isti konsultuju svoje špeditere kao logističke operatore. neistovarenu. drumom. – Pravila Incoterms termina DDP ne obavezuju ni prodavce ni kupce na osiguranje robe. izvoznici) i kupci (tj. prevoz robe od fabrike do terminala i/ili skladišta u luci utovara. ponuditi optimalno rešenje. na imenovanom odredišnom mestu.

Pošto su znanja prodavčevih i kupčevih menadžera i specijalizovanih stručnjaka veoma skromna o složenim procesima proizvodnje logističkih usluga. transportnotehnološkim. uvoznika. pošiljalaca. Hucke-pack i bimodalna tehnologija). izvoznici) i kupci (tj. odnosno konvencionalnim. odnosno naručilaca ili krcatelja i prevoznika. ne znači da se osim kupoprodajnih ugovora ne moraju i posebno sklapati ugovor o prevozu jedne te iste robe. nije sporna tvrdnja da između odnosa stranaka jednog (kupoprodaja robe) i drugoga (kupoprodaja logističkih usluga) ugovora postoji čvrsta interakcijska sprega. Ne ulazeći tom prilikom u naučnu analizu i etimologiju svih pravila i termina Incotermsa nesporno je da pravila Incoterms termina uređuju pravne i ekonomske odnose između prodavaca i kupaca u međunarodnoj robnoj razmeni. uvoznici) po pravilu imaju skroman 218 . INCOTERMS je dokumenat koji predstavlja MEĐUNARODNA PRAVILA ZA TUMAČENJE TRGOVINSKIH TERMINA. železnicom. prevoznika i aktivnih učesnika u sistemu prometa. drumom. prijemnog špeditera i kupca (tj. kao i u razgovorima poslovnih ljudi koji se profesionalno bave spoljnotrgovinskim i transportnim poslovima.4. transportno-ekonomskim. treba uočiti bitne razlike između odnosa stranaka (tj. odnosno logističkih.: kontenerizacija. a ne pravne i ekonomske odnose između davalaca i korisnika prevoznih. u svakom konkretnom slučaju ponuditi optimalno rešenje. prodavaca. odnosno vozara) koje sklapaju ugovor o prevozu robe u međunarodnom prometu. kako bi standardnim institutskim klauzulama za osiguranje robe na primeren način pokrili svoje rizike od gubitka ili oštećenja robe. u kojem se najčešće primenjuju savremene transportne tehologije (npr. transportnopravnim i logističkim fenomenima. špeditera i prevoznika moguće je odrediti upoređivanjem odnosa stranka iz ugovora o špediciji (pri organizovanju otpreme) i stranaka iz ugovora o prevozu robe (pri izvršenju prevoza). Budući da prodavci (tj. pošiljalaca) robe. transportno-organizacionim.8. Prema tome. Mesta prodavaca (tj. odnosno PRAVILA TUMAČENJA TRGOVINSKIH TERMINA MEĐUNARODNE TRGOVINSKE KOMORE. koji će im. usluga. – Incoterms termin DDP može se ugovarati pri prevozu robe svim vrstama prevoza: morem. Takve tvrdnje su pogrešne i neprihvatljive. posebno u međunarodnom multimodalnom transportu. izvoznika. poželjno je da i prodavci i kupci pre ugovaranja Incoterms termina DDP konsultuju svoje špeditere kao logističke operatore. kombinovanim ili multimodalnim transportom. Budući da prodavci i kupci imaju veoma skromna multidisciplinarna znanja o transportno-tehničkim. odnosno izvoznika i kupaca. bez obzira na stepen složenosti proizvodnje logističkih usluga. uvoznika) kao špediterovih nalogodavaca i špeditera kao organizatora otpreme i prevoza robe te pravno ekonomskih odnosa između izvoznika. – U složenim transportnim lancima. rekom. vazduhom. odnosno pošiljke. koja je predmet kupoprodaje. Činjenica da se u kupoprodajnim ugovorima određuju načini i uslovi prevoza robe na određenoj relaciji (od otpremnog do odredišnog mesta). Jer. a kupci od trenutka kada ima je roba isporučena. Isto tako. koji se međusobno isprepliću u složenim procesima proizvodnje logističkih usluga. uvoznika. potrebno je da se isti konsultuju sa svojih špediterima kao logističkih operatorima.rešavaju potpuno autonomno. primaoca) robe. RO-RO. INCOTERMS i ugovori o prevozu robe Vrlo često se u naučnoj i stručnoj literaturi. odnosno uvoznika) koje sklapaju međunarodni ugovor o prodaji robe i odnosa stranaka (tj. mogu sresti neprimerene tvrdnje da su Incoterms termini zapravo "transportne klauzule". Zbog toga je poželjno da svaki od njih osigura robu: prodavci do trenutka isporuke. otpremnoga špeditera. izvoznika) i kupaca (tj. javljaju se veoma složeni procesi proizvodnje logističkih usluga. 15. Sa aspekta "otpremnog" i "prijemnog" špeditera moguće je konzistentno odrediti odnose između prodavaca (tj.

sposobnostima. jer su oni specijalisti za sve logističke aktivnosti u međunarodnome transportu i prometu.: pri transportu i distribuciji opasnih tereta. Takva poslovna saradnja je osnovna pretpostavka za uspešno i efektno poslovanje kako izvoznika tako i uvoznika. Običaji u lukama ili u posebnim vrstama trgovine Kako sve pojedinosti pravnih i ekonomskih odnosa između prodavaca i kupaca. zahtevne i veoma složene procese proizvodnje određenih logističkih usluga (npr. u različitim trgovačkim transakcijama i regionalnim transakcijama. robnotransportnih. Sinergijski efekti implementacije logističkog intelektualnog kapitala sa kojim raspolažu logistički operatori mogu biti znatno povoljniji u odnosu na efekte klasičnih organizatora transportnih procesa. tako je u određenoj meri potrebno da stranke u međunarodnom kupoprodajnom ugovoru primenjuju i trgovačke i lučke uzance i običaje. međunarodni špediteri kao logistički operatori će u svakom konkretnom slučaju ugovaranja Incoterms termina izvoznicima i uvoznicima savetovati koji je Incoterms termin primereno ugovoriti s obzirom na njegove implikacije u sklapanju ugovora o prevozu robe. Prodavci i kupci 219 . osiguravači). u svakom konkretnom slučaju ponuditi optimalno rešenje. Pri tome treba imati u vidu specifične. distibucijom. ali i drugih ugovora o proizvodnji logističkih usluga u sistemu međunarodne robne razmene. pri sklapanju ugovora o prevozu stvari morskim brodovima i razlikama u bukiranju (tj. svim prevoznim sredstvima. na svim udaljenostima. i špeditera kao logističkih operatora.4.9. pri kombinovanju više vrsta transporta u međunarodnom multimodalnom transportu. skladištari. u skladu sa dotadašnjim poslovnim običajima. izvoznim i uvoznim carinjenjem robe. transportnim osiguranjem robe i drugim logističkim aktivnostima. To isto važi i za izvoznike i uvoznike koji bi trebali da imaju stalne poslovne odnose sa špediterima kao logističkim operatorima. veštinama. a to znači i specijalisti za primenu Incoterms termina i sklapanje svih vrsta ugovora o prevozu robe ne samo konvencionalnim nego i kombinovanim i međunarodnim multimodalnim transportom. 15. inovacijskoga kapitala. bez obzira na složenost procesa proizvodnje logističkih usluga. ali i drugih aktivnih učesnika spoljnotrgovinskog. ljudskog kapitala. kapitala klijenata. robnotrgovinskih i logističkih centara. ili pak opšte uslove poslovanja pomorskih luka. pri kombinovanju više savremenih transportnih tehnologija u jedinstvenim logističkim lancima.kvantum interdisciplinarnih i multidisciplinarnih znanja o složenim procesima proizvodnje logističkih usluga u vezi sa transportom. Zahvaljujući interdisciplinarnim i multidisciplinarnim logističkim znanjima. u prevozu generalnog tereta) i čartiranju (tj. tranzitom. Mega i globalni izvoznici i uvoznici trebalo bi da imaju stalne poslovne odnose sa mega i globalnim špediterima kao logističkim operatorima. operatori univerzalnih i specijalizovanih carinskih zona. špediteri kao logistički operatori raspolažu sa primerenom količinom logističkog intelektualnog kapitala (tj.) zahvaljujući kojem mogu u svakom konkretnom slučaju osigurati brze. Međunarodni špediteri kao logistički operatori svojim interdisciplinarnim i multidisciplinarnim znanjem mogu bitno i pozitivno uticati na sigurnost. Afirmisani međunarodni špediteri kao megalogistički operatori mogu prodavcima i kupcima. Naime. svim vrstama puteva.: prevoznici. poželjno je da se isti prilikom sklapanja kupoprodajnih ugovora konsultuju sa međunarodnim špediterima kao logističkim operatorima oko logističkih pitanja proizvodnje svih logističkih usluga bez kojih nije moguće zamisliti optimalno funkcioniranje globalnog i makro sistema međunarodne robne razmene. sigurne i racionalne procese proizvodnje logističkih usluga u vezi sa otpremom. u prevozu masovnoga tereta). strukturalnog kapitala. dopremom. brzinu i racionalnizaciju procesa proizvodnje svih logističkih usluga u sistemu međunarodne robne razmene. izvršioci i/ili organizatori kontrola kvaliteta i kvantiteta robe. prometnog i logističkog mega. distribucijom. skladištenjem. procesnog kapitala i sl. makro i mikro sistema (npr. robnodistributivnih. nije moguće precizno odrediti ni terminima "Incotermsa". skladištenjem svih vrsta roba. prometom. globalnog.

npr. pojašnjeno je da ta obaveza ne uključuje samo plaćanje carine i ostalih pristojbi. Konvencije UN o ugovorima o međunarodnoj prodaji robe. 220 . Nadalje. 15. štetne posledice i pravovremeno definisali svoju pravnu poziciju. 15. bilo daje u pitanju predaja robe prevozniku ili u ugovorenom odredištu. prava i odgovornosti prema uzancama i običajima na koje su pristali.. Pri implementaciji trgovačkih i lučkih uzansi i običaja.: referenca se može odnositi na "prostor" ili dosta veliko mesto.11. to može prodavcu dati pravo da izabere tačku koja po njegovom mišljenju najbolje odgovara svrsi (vidi FCA A-4). onda oni snose sve rizike i dodatne troškove koji nastanu zbog njihovih propusta.4. koji će im u svakom konkretnom slučaju ponuditi primereno rešenje. kad god se napominje da prodavac ili kupac preuzimaju obavezu u vezi sa prelaskom robe preko carinske linije države izvoza ili uvoza. Ako nije drukčije dogovoreno. kako bi unapred sprečili nesporazume. bi trebalo da izvoznik robu izvozno ocarini a uvoznik da je uvozno ocarini. u trenutku sklapanja ugovora može odrediti samo područje ili prilično veliko mesto. INCOTERMS termini i carinjenje Izraz "carinjenje" dovodi do nejasnoća. zatim u sklapanju kupoprodajnih ugovora. ako kupci ne ostvare svoja prava. Poželjno je da carinjenje organizuje domicilna stranka u državi gde se to carinjenje sprovodi ili barem osoba koja radi u njeno ime. nejasnoće. na primer. pa u tom slučaju treba ugovorom predvideti prava ili obveze kupaca da pravovremeno i precizno odrede tačku u tom području ili na tome mestu. Stoga. Stoga. poželjno je da se prodavci i kupci u svakom pojedinačnom slučaju pravovremeno i uzajamno informišu o takvim trgovačkim i drugim uzancama i poslovnim običajima. i koji su vrlo poznati u spoljnotrgovinskom prometu (čl. Tako se. pomorska luka. odnosno ne izvrše svoju obavezu određivanja takvog mesta ili tačke. opšte uslove i poslovanje u dotičnim pomorskim lukama. snosi rizik i dodatne troškove koji iz toga proizlaze (vidi B-5/B-7 u svim terminima). te ako on to ne učini.4. iz 1980. uzanse. ako kupac propusti da iskoristiti svoje pravo o tački isporuke. A-6 i B-6 pravilima važećeg Incotermsa kako bi se ti termini koristili bez ikakvih nejasnoća kada se ne zahtevaju carinski postupci. Određivanje mesta isporuke U nekim situacijama nije moguće u vreme sklapanja ugovora o kupoprodaji precizno definisati tačku ili čak mesto na koje prodavac treba da isporuči robu prevozniku (Npr. kao u slučaju trgovanja unutar Europske unije ili u drugim područjima slobodne trgovine gde više ne postoji obaveza plaćanja carine i ne postoje ograničenja u vezi sa uvozom ili izvozom. Vezano za to. 9. nesigurnost. Takvim posebnim odredbama u kupoprodajnim ugovorima mogu se dopuniti. izmeniti ili potpuno izostaviti termini Incotermsa. neki su smatrali. ili pak opštih uslova poslovanja pomorskih luka.10. Osim toga. iako pogrešno. Da bi se razjasnila situacija dodate su reči "ako je primenljivo" u A-2 i B-2. smatra se da su oni prećutno prihvatili one uzance i običaje koji su im bili poznati. običaje. da je neprikladno koristiti izraze koji se odnose na obavezu carinjenja robe. Ako to kupci ipak ne učine. Ako kupac ima obavezu da precizno definiše tačku. i tada se obično određuje da kupac ima pravo ili obavezu da kasnije preciznije definiše tačku unutar pomenutog prostora ili mesta. Osim toga. Prilikom sklapanja kupoprodajnog ugovora često nije moguće precizno odrediti mesto u kojem prodavci treba da isporuče robu.).imaju obaveze. npr. pomorsku luku. prodavci imaju pravo sami odrediti mesto ili tačku koja im najviše odgovara. prodavci i kupci bi trebali da se posavetuju sa pomorskim špediterima koji dobro poznaju pravila. ili su im morali biti poznati. nego i plaćanje administrativnih troškova u vezi sa prelaskom robe preko carinske linije i informacije koje su s tim u vezi dužni dati nadležnim vlastima.

osim u slučaju kada se koristi EXW termin. u pravilima A-9 svih Incoterms termina određeno je da su prodavci dužni robu upakovati na takav način kako to zahteva transport. železničkim. ali i u multimodalnom transportu kada proces prevoza počinje sa pomorskim ili rečnim brodovima. a uvoznog carinjenja kupac. Osim ako ugovor drugačije ne određuje.b Konvencije UN o ugovorima u međunarodnoj prodaji robe iz 1980. imenovano mesto). vazdušnim i rečnim transportom.. prema DDP terminu prodavac ima obavezu da uvozno ocarini robu i plati odgovarajuće pristojbe. uključujući i ambalažu. budući da obaveze prodavca o pakovanju robe mogu varirati prema vrsti i trajanju predviđenog transporta. pre-shipment inspection .: pomorskim. Međutim. • FAS (FRANKO UZ BOK BRODA . Incoterms termin EXW preporučljivo je ugovarati pri prevozu robe svim vrstama prevoza. mogu koristiti u svim vrstama. drumskim. pregled robe pre utovara).1 i 35.12. • FCA (FRANKO PREVOZNIK . vrste i uslova transporta dotične robe. Incoterms termin FAS preporučljivo je ugovarati u konvencionalnom prevozu robe pomorskim i rečnim brodovima. tj. U pravilima A-9 i B-9 svih Incoterms termina vrlo su precizno određene obaveze prodavaca i kupaca u vezi sa snošenjem troškova kontrole koja podrazumeva kontrolu kvalitete. osim ako okolnosti pokazuju da se kupci nisu mogli pouzdati ili da je bilo nerazumno da se pouzdaju u stručnost i procenu prodavca"). je polazio od suprotnih opredeljenja što se vidi u trgovinskim terminima EXW i FAS (izvozno carinjenje na teret kupca) i DEQ (uvozno carinjenje na teret prodavca).koji karakterišu minimalne obaveze prodavca . odnosno konvencionalnom.. Primena INCOTERMS termina u pojedinim vrstama prevoza Pošto se pojedini Incoterms termini 2000. odnosno granama transporta i prometa.4. što proizilazi iz samoga termina Delivered Duty Paid (isporučeno ocarinjeno). u terminima FAS i DEQ obavezu carinjenja robe za izvoz snosi prodavac. INCOTERMS termini i pakovanje robe U većini slučajeva stranke žele unapred znati koja je ambalaža potrebna za siguran prevoz robe do odredišta. 15. tj. ali zato u Incotermsu 2000. u narednom izlaganju za svaki Incoterms termin eksplicitno se navode grane.13.2. 15. kombinovanom i multimodalnom tehnologijom transporta i prometa. imenovana luka utovara/otpreme). 15... Takođe.Incoterms 1990.14. ali samo ako su im činjenice vezane uz transport poznate pre sklapanja ugovora o prodaji (uporedi sa članovima 35. INCOTERMS termini i kontrola robe U većini slučajeva kupcima se može preporučiti da organizuju kontrolu robe pre ili za vreme predaje robe na prevoz (tzv.4. merenja. a što zavisi od osobina robe. gde troškovi te kontrole ide na teret kupca. drumskim.ostao nepromenjen (izvozno carinjenje na teret kupca). odnosno konvencionalnom..4. kupac bi trebalo da sam plati troškove kontrole koja je organizovana u njegovom sopstvenom interesu. mora biti "prikladna za svaku moguću svrhu koja je jasno data na znanje prodavcu u vreme sklapanja ugovora. kombinovanom i multimodalnom tehnologijom transporta i prometa.: pomorskim. a neki samo u određenoj vrsti transporta i prometa. Međutim. odnosno vrste transporta i prometa u kojima je primereno ugovarati određeni Incoterms termin: • EXW (FRANKO FABRIKA . 221 . vaganja i brojanja. železničkim.. ako je kontrola robe obavljena radi toga da bi se prodavcu omogućilo korišćenje svih povoljnosti koje se omogućavaju prilikom izvoza robe u njegovoj državi. onda prodavac mora platiti takvu kontrolu. gde roba. imenovano mesto). dok je EXW termin . vazdušnim i rečnim transportom..PSI. Incoterms termin FCA preporučljivo je ugovarati pri prevozu robe svim vrstama prevoza.

vazdušnom i rečnom transportu.: pomorskim. Incoterms termin DDP preporučljivo je ugovarati pri prevozu robe svim vrstama prevoza. • CIF (TROŠAK. ali i u multimodalnom transportu kada proces prevoza počinje i završava sa pomorskim ili rečnim brodovima. poželjno je da se o takvim dilemama posavetuju sa svojim špediterima.. • DDP (ISPORUČENO OCARINJENO . imenovano mesto odredišta). vazdušnim i rečnim transportom. tj.. Incoterms termin DDU preporučljivo je ugovarati pri prevozu robe svim vrstama prevoza. • DES (ISPORUČENO FRANKO BROD . ali i u multimodalnom transportu kada proces prevoza počinje sa pomorskim ili rečnim brodovima. imenovano mesto odredišta). • CPT (VOZARINA PLAĆENA DO . kombinovanog i multimodalnog transporta i prometa. tj. vazdušnim i rečnim transportom.: pomorskim. železničkim. železničkim.. odnosno tehnologijama klasičnog.. drumskim. železničkom. kombinovanog i multimodalnog transporta i prometa.. • DAF (ISPORUČENO GRANICA . Incoterms termin CIP preporučljivo je ugovarati pri prevozu robe svim vrstama prevoza. ali i u multimodalnom transportu kada proces prevoza počinje i završava sa pomorskim ili rečnim brodovima. Incoterms termin DEQ preporučljivo je ugovarati pri klasičnom prevozu robe pomorskim i rečnim brodovima. Incoterms termin CFR preporučljivo je ugovarati u konvencionalnom prevozu robe pomorskim i rečnim brodovima. odnosno tehnologijama klasičnog... • DEQ (ISPORUČENO FRANKO OBALA .• FOB (FRANKO BROD . imenovano mesto). odnosno pri konvencionalnom.: pomorskim. železničkim. tj. odnosno tehnologijama klasičnog. kombinovanog i multimodalnog transporta i prometa. tj.. drumskim... drumskim.. ali i u multimodalnom transportu kada proces prevoza završava sa pomorskim ili rečnim brodovima. Incoterms termin CPT preporučljivo je ugovarati pri prevozu robe svim vrstama prevoza. Incoterms termin CIF preporučljivo je ugovarati pri konvencionalnom prevozu robe pomorskim i rečnim brodovima. • DDU (ISPORUČENO NEOCARINJENO . imenovana luka odredišta/istovara). odnosno tehnologijama klasičnog. imenovana luka ukrcaja/otpreme). OSIGURANJE I VOZARINA . VOZARINA I OSIGURANJE PLAĆENI DO .. vazdušnim i rečnim transportom. imenovana luka odredišta/istovara). imenovano mesto odredišta). Ako prodavcima (tj. Incoterms termin DAF preporučljivo je ugovarati pri prevozu robe svim vrstama prevoza. ali i u multimodalnom transportu kada proces prevoza završava sa pomorskim ili rečnim brodovima. imenovano mesto odredišta). drumskom.. imenovana luka odredišta/istovara)... kombinovanog i multimodalnog transporta i prometa. kombinovanom i multimodalnom transportu i prometu.. koji će im zasigurno ponuditi optimalno rešenje. tj.. vazdušnim i rečnim transportom. imenovana luka odredišta/istovara). odnosno distribucije robe nije sasvim jasno koji je Incoterms termin preporučljivo ugovoriti. drumskim. Incoterms termin FOB preporučljivo je ugovarati pri konvencionalnom prevozu robe pomorskim i rečnim brodovima. železničkim.: pomorskom. 222 . ali uz uslov da se roba isporuči na kopnenu granicu.: pomorskim. uvoznicima) u nekim specifičnim kombinacijama transporta i prometa. Incoterms termin DES preporučljivo je ugovarati u konvencionalnom prevozu robe pomorskim i rečnim brodovima.. • CIP (tj... • CFR (TROŠAK I VOZARINA . izvoznicima) i kupcima (tj.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful