FINANCIJSKA MATEMATIKA – IPS

1. Funkcije i nizovi- ponavljanje  Definirajte eksponencijalnu funkciju i skicirajte njezin graf.  Navedite svojstva eksponencijalne funkcije i komentirajte graf ovisno o bazi.  Definirajte logaritamsku funkciju i skicirajte njezin graf.  Navedite svojstva logaritamske funkcije i komentirajte graf ovisno o bazi.  Definirajte funkciju najveće cijelo i skicirajte njezin graf.  Definirajte funkciju najmanje cijelo i skicirajte njezn graf.  Što je niz?  Definirajte aritmetički niz.  Napišite karakterizaciju aritmetičkog niza.  Izvedite formulu za opći član aritmetičkog niza.  Izvedite formulu za sumu prvih n članova aritmetičkog niza.  Definirajte geometrijski niz.  Napišite karakterizaciju geometrijskog niza.  Izvedite formulu za opći član geometrijskog niza.  Izvedite formulu za sumu prvih n članova geometrijskog niza. 2. Jednostavni dekurzivni kamatni račun  Pojasnite pojmove glavnice, kamata i kamatne stope.  Pojasnite razliku između dekurzivnog i anticipativnog obračuna kamata.  Izvedite formulu za buduću vrijednost glavnice kod jednostavnog dekurzivnog kamatnog računa.  Kakav niz čine glavnice kod jednostavnog dekurzivnog kamatnog računa?  Kojom je funkcijom opisan rast glavnice kod jednostavnog dekurzivnog kamatnog računa?  Grafički prikažite rast glavnice kod jednostavnog dekurzivnog kamatnog računa.  Napišite i objasnite formule za buduću vrijednost glavnice kod jednostavnog dekurzivnog kamatnog računa uz mjesečni i dnevni obračun kamata. 3. Složeni dekurzivni kamatni račun  Pojasnite razliku između jednostavnog i složenog obračuna kamata.  Izvedite formulu za buduću vrijednost glavnice kod složenog dekurzivnog kamatnog računa.  Kakav niz čine glavnice kod složenog dekurzivnog kamatnog računa?  Kojom je funkcijom opisan rast glavnice kod složenog dekurzivnog kamatnog računa?  Grafički prikažite rast glavnice kod složenog dekurzivnog kamatnog računa.  Kako se definira dekurzivni kamatni faktor.  Pojasnite pojmove akumulirane i diskontirane vrijednosti glavnice. Skicirajte!  Grafički usporedite rast glavnice kod jednostavnog i složenog dekurzivnog računa  Definirajte relativnu kamatnu stopu kod ispodgodišnjeg ukamaćivanja.  Pojasnite motiv uvođenja konformne kamatne stope.

 Skicirajte i izvedite formulu za konačnu vrijednost krnje isplate kod prenumerando isplata. Izvedite formulu za konformnu kamatnu stopu.  Izvedite formulu za postnumerando vječnu rentu.  Skicirajte i izvedite formulu za sadašnju vrijednost periodskih isplata prenumerando.  Skicirajte i izvedite formulu za konačnu vrijednost krnje isplate kod prenumerando isplata.  Objasnite kako se računa visina krnje isplate.        Definirajte konformnu kamatnu stopu.  Objasnite situaciju kod koje se pojavljuje krnja isplata.  Izvedite formulu za sadašnju vrijednost periodskih isplata koje čine aritmetički niz.  Navedite nazive financijskih funkcija tabličnog kalkulatora vezanih uz periodske svote i opišite čemu služe. Što je neprekidno ukamaćivanje? Gdje se koristi neprekidno ukamaćivanje? Izvedite formulu za buduću vrijednost glavnice kod neprekidnog ukamaćivanja? 4.  U kojem slučaju periodskih svota varijabilnih iznosa je moguće izvesti smislene formule za sadašnje i buduće vrijednosti periodskih svota?  Izvedite formulu za buduću vrijednost periodskih uplata koje čine geometrijski niz.  Pojasnite pojam periodske isplate.  Skicirajte i izvedite formulu za konačnu vrijednost periodskih uplata postnumerando. Izvedite formulu za pretvaranje dekurzivnog kamatnog faktora kod ispodgodišnjeg ukamaćivanja.  Čemu služi alat tabličnog kalkulatora Traženje cilja? .  Skicirajte i izvedite formulu za sadašnju vrijednost periodskih isplata postnumerando. Što je nominalna kamatna stopa? Usporedite konformnu i efektivnu kamatnu stopu. Periodske svote  Što su periodske uplate?  Skicirajte i izvedite formulu za konačnu vrijednost periodskih uplata prenumerando.  Što su opće periodske svote?  Na koja se dva načina rješavaju problemi u kojima se pojavljuju opće periodske svote prevode?  Što je vječna renta?  Pojasnite princip funkcioniranja zaklade.

6.  Kakav niz čine anuiteti kod otplate kredita jednakim otplatnim kvotama? Dokažite!  Kakav niz čine kamate kod otplate kredita jednakim otplatnim kvotama? Dokažite!  Što je konverzija kredita?  Što je poček?  Koja su tri moguća dogovora kreditora i korisnika kredita vezana uz kamate tijekom počeka?  Navedite nazive financijskih funkcija tabličnog kalkulatora vezanih uz izračun kredita i opišite čemu služe.  Kakav niz čine otplatne kvote kod otplate kredita jednakim anuitetima? Dokažite!  Kako se kod kredita definira efektivna kamatna stopa i čemu služi?  S kojom situacijom vezanom uz periodske svote možemo poistovjetiti otplatu kredita jednakim anuitetima krajem perioda?  Kako se kod otplate kredita jednakim otplatnim kvotama računa visina otplatne kvote. a kako anuitet?  Kako se kod otplate kredita jednakim otplatnim kvotama računaju kamate pojedinog razdoblja. otplatne kvote i kamata?  Navedite tri vrste otplate kredita?  Što je otplatna tablica kredita?  Skicirajte i izvedite formulu za visinu anuiteta kod otplate kredita jednakim anuitetima krajem razdoblja.5. a kako ostatak duga?  Pojasnite kako se kod otplate kredita jednakim otplatnim kvotama mijenjaju veličine u otplatnoj tablici. Kredit  Što je kredit?  Što je anuitet?  Što je otplatna kvota?  Što je ostatak duga?  Koja je veza između anuiteta.  Kako se kod otplate kredita jednakim anuitetima računa ostatak duga pojedinog razdoblja?  Kako se kod otplate kredita jednakim anuitetima računaju kamate pojedinog razdoblja?  Pojasnite kako se kod otplate kredita jednakim anuitetima mijenjaju veličine u otplatnoj tablici. Pokazatelji isplativosti ulaganja  Koji jedinstveni pojam koristimo za buduće prihode i rashode vezane uz poslovanje?  Što je čista sadašnja vrijednost investicijskog projekta i kako se računa?  Kako nakon izračuna NPV-a projekta znamo da je isplativ?  Kako nazivamo kamatnu stopu uz koju vršimo računanje NPV-a?  Što je interna stopa rentabilnosti i kako se računa?  Kako nakon izračuna IRR-a projekta znamo da je isplativ? .

Amortizacija  Što je amortizacija?  Navedite barem tri metode amortizacije. knjigovodstvene vrijednosti i amortizacijske kvote.  Koja je osnovna značajka funkcionalne amortizacije?  Kako se kod funkcionalne amortizacije računa amortizacijska kvota pojedinog razdoblja? 8. Matematika osiguranja  Kako se definira vjerojatnost slučajnog događaja?  Kako se definira uvjetna vjerojatnost?  Čime se bavi aktuarska matematika?  Koje su računske osnovice kod osiguranja života? . 9. Navedite nazive financijskih funkcija tabličnog kalkulatora vezanih uz ocjenu isplativosti investicijskog projekta.  Na temelju koje dva kriterija možemo svrstavati metode amortizacije?  Pojasnite pojmove otpisne vrijednosti.  Izvedite formulu za vrijednost glavnice kod složenog anticipativnog obračuna kamata. 7. amortizacije metodom konstantnog postotka i amortizacije metodom sume znamenaka.  Pojasnite linearnu amortizaciju.  Definirajte relativnu ispodgodišnju anticipativnu kamatnu stopu.  Grafički usporedite vremensku ovisnost knjigovodstvene vrijednosti kod linearne amortizacije.  Pojasnite razliku pri izradi otplatne tablice kredita otplaćivanog jednakim anuitetima kod dekurzivnog i anticipativnog obračuna kamata.  Navedite relaciju koja povezuje akumuliranu amortizaciju i knjigovodstvenu vrijednost.  Za poznatu godišnju dekurzivnu kamatnu stopu izvedite formulu za ekvivalentnu anticipativnu kamatnu stopu.  Pojasnite amortizaciju metodom padajućeg ili rastućeg salda.  Usporedite kamate kod jednostavnog i složenog anticipativnog kamatnog računa.  Kako se definira anticipativni kamatni faktor?  Usporedite kamate kod složenog dekurzivnog i anticipativnog kamatnog računa.  Pojasnite amortizaciju metodom konstantnog postotka.  Navedite nazive financijskih funkcija tabličnog kalkulatora vezanih uz amortizaciju i opišite čemu služe.  Kada nije moguće primijeniti amortizaciju metodom konstantnog postotka?  Pojasnite amortizaciju metodom sume znamenaka. Anticiptivni obračun kamata  Izvedite formulu za vrijednost glavnice kod jednostavnog anticipativnog obračuna kamata.  Izvedite formulu za ispodgodišnju konformnu anticipativnu kamatnu stopu.

Pojasnite pojam neodgođenog doživotnog osiguranja za slučaj smrti. Pojasnite pojam neodgođenog osiguranja za slučaj smrti s trajanjem n godina. . Pojasnite pojam m godina odgođene doživotne rente. Nabrojite nekoliko posebnih vrsta osiguranja. Pojasnite pojam neodgođene osobne rente trajanja n godina. Kako se definira srednje trajanje života? Kako se pomoću tablica smrtnosti izračuna vjerojatnost da osoba stara x godina doživi x+n godina? Pojasnite primjenu principa ekvivalencije u osiguranja na doživljenje. Pojasnite pojam neodgođene osobne doživotne rente.             Koje vrste troškova kod životnih osiguranja razlikujemo? Pojasnite kako se formiraju tablice smrtnosti. Pojasnite pojam osiguranja za slučaj doživljenja. Pojasnite pojam mješovitog osiguranja.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful