FINANCIJSKA MATEMATIKA – IPS

1. Funkcije i nizovi- ponavljanje  Definirajte eksponencijalnu funkciju i skicirajte njezin graf.  Navedite svojstva eksponencijalne funkcije i komentirajte graf ovisno o bazi.  Definirajte logaritamsku funkciju i skicirajte njezin graf.  Navedite svojstva logaritamske funkcije i komentirajte graf ovisno o bazi.  Definirajte funkciju najveće cijelo i skicirajte njezin graf.  Definirajte funkciju najmanje cijelo i skicirajte njezn graf.  Što je niz?  Definirajte aritmetički niz.  Napišite karakterizaciju aritmetičkog niza.  Izvedite formulu za opći član aritmetičkog niza.  Izvedite formulu za sumu prvih n članova aritmetičkog niza.  Definirajte geometrijski niz.  Napišite karakterizaciju geometrijskog niza.  Izvedite formulu za opći član geometrijskog niza.  Izvedite formulu za sumu prvih n članova geometrijskog niza. 2. Jednostavni dekurzivni kamatni račun  Pojasnite pojmove glavnice, kamata i kamatne stope.  Pojasnite razliku između dekurzivnog i anticipativnog obračuna kamata.  Izvedite formulu za buduću vrijednost glavnice kod jednostavnog dekurzivnog kamatnog računa.  Kakav niz čine glavnice kod jednostavnog dekurzivnog kamatnog računa?  Kojom je funkcijom opisan rast glavnice kod jednostavnog dekurzivnog kamatnog računa?  Grafički prikažite rast glavnice kod jednostavnog dekurzivnog kamatnog računa.  Napišite i objasnite formule za buduću vrijednost glavnice kod jednostavnog dekurzivnog kamatnog računa uz mjesečni i dnevni obračun kamata. 3. Složeni dekurzivni kamatni račun  Pojasnite razliku između jednostavnog i složenog obračuna kamata.  Izvedite formulu za buduću vrijednost glavnice kod složenog dekurzivnog kamatnog računa.  Kakav niz čine glavnice kod složenog dekurzivnog kamatnog računa?  Kojom je funkcijom opisan rast glavnice kod složenog dekurzivnog kamatnog računa?  Grafički prikažite rast glavnice kod složenog dekurzivnog kamatnog računa.  Kako se definira dekurzivni kamatni faktor.  Pojasnite pojmove akumulirane i diskontirane vrijednosti glavnice. Skicirajte!  Grafički usporedite rast glavnice kod jednostavnog i složenog dekurzivnog računa  Definirajte relativnu kamatnu stopu kod ispodgodišnjeg ukamaćivanja.  Pojasnite motiv uvođenja konformne kamatne stope.

 Skicirajte i izvedite formulu za konačnu vrijednost periodskih uplata postnumerando. Periodske svote  Što su periodske uplate?  Skicirajte i izvedite formulu za konačnu vrijednost periodskih uplata prenumerando.  Objasnite situaciju kod koje se pojavljuje krnja isplata.  Skicirajte i izvedite formulu za sadašnju vrijednost periodskih isplata prenumerando.  Objasnite kako se računa visina krnje isplate.        Definirajte konformnu kamatnu stopu.  Čemu služi alat tabličnog kalkulatora Traženje cilja? .  Pojasnite pojam periodske isplate.  Izvedite formulu za sadašnju vrijednost periodskih isplata koje čine aritmetički niz.  Skicirajte i izvedite formulu za sadašnju vrijednost periodskih isplata postnumerando.  Skicirajte i izvedite formulu za konačnu vrijednost krnje isplate kod prenumerando isplata. Izvedite formulu za konformnu kamatnu stopu.  Skicirajte i izvedite formulu za konačnu vrijednost krnje isplate kod prenumerando isplata.  Izvedite formulu za postnumerando vječnu rentu. Što je neprekidno ukamaćivanje? Gdje se koristi neprekidno ukamaćivanje? Izvedite formulu za buduću vrijednost glavnice kod neprekidnog ukamaćivanja? 4. Što je nominalna kamatna stopa? Usporedite konformnu i efektivnu kamatnu stopu.  U kojem slučaju periodskih svota varijabilnih iznosa je moguće izvesti smislene formule za sadašnje i buduće vrijednosti periodskih svota?  Izvedite formulu za buduću vrijednost periodskih uplata koje čine geometrijski niz.  Što su opće periodske svote?  Na koja se dva načina rješavaju problemi u kojima se pojavljuju opće periodske svote prevode?  Što je vječna renta?  Pojasnite princip funkcioniranja zaklade. Izvedite formulu za pretvaranje dekurzivnog kamatnog faktora kod ispodgodišnjeg ukamaćivanja.  Navedite nazive financijskih funkcija tabličnog kalkulatora vezanih uz periodske svote i opišite čemu služe.

 Kakav niz čine otplatne kvote kod otplate kredita jednakim anuitetima? Dokažite!  Kako se kod kredita definira efektivna kamatna stopa i čemu služi?  S kojom situacijom vezanom uz periodske svote možemo poistovjetiti otplatu kredita jednakim anuitetima krajem perioda?  Kako se kod otplate kredita jednakim otplatnim kvotama računa visina otplatne kvote.  Kako se kod otplate kredita jednakim anuitetima računa ostatak duga pojedinog razdoblja?  Kako se kod otplate kredita jednakim anuitetima računaju kamate pojedinog razdoblja?  Pojasnite kako se kod otplate kredita jednakim anuitetima mijenjaju veličine u otplatnoj tablici. a kako ostatak duga?  Pojasnite kako se kod otplate kredita jednakim otplatnim kvotama mijenjaju veličine u otplatnoj tablici. Pokazatelji isplativosti ulaganja  Koji jedinstveni pojam koristimo za buduće prihode i rashode vezane uz poslovanje?  Što je čista sadašnja vrijednost investicijskog projekta i kako se računa?  Kako nakon izračuna NPV-a projekta znamo da je isplativ?  Kako nazivamo kamatnu stopu uz koju vršimo računanje NPV-a?  Što je interna stopa rentabilnosti i kako se računa?  Kako nakon izračuna IRR-a projekta znamo da je isplativ? .  Kakav niz čine anuiteti kod otplate kredita jednakim otplatnim kvotama? Dokažite!  Kakav niz čine kamate kod otplate kredita jednakim otplatnim kvotama? Dokažite!  Što je konverzija kredita?  Što je poček?  Koja su tri moguća dogovora kreditora i korisnika kredita vezana uz kamate tijekom počeka?  Navedite nazive financijskih funkcija tabličnog kalkulatora vezanih uz izračun kredita i opišite čemu služe. 6. Kredit  Što je kredit?  Što je anuitet?  Što je otplatna kvota?  Što je ostatak duga?  Koja je veza između anuiteta.5. a kako anuitet?  Kako se kod otplate kredita jednakim otplatnim kvotama računaju kamate pojedinog razdoblja. otplatne kvote i kamata?  Navedite tri vrste otplate kredita?  Što je otplatna tablica kredita?  Skicirajte i izvedite formulu za visinu anuiteta kod otplate kredita jednakim anuitetima krajem razdoblja.

amortizacije metodom konstantnog postotka i amortizacije metodom sume znamenaka.  Izvedite formulu za vrijednost glavnice kod složenog anticipativnog obračuna kamata. knjigovodstvene vrijednosti i amortizacijske kvote.  Pojasnite linearnu amortizaciju.  Navedite relaciju koja povezuje akumuliranu amortizaciju i knjigovodstvenu vrijednost. Navedite nazive financijskih funkcija tabličnog kalkulatora vezanih uz ocjenu isplativosti investicijskog projekta.  Na temelju koje dva kriterija možemo svrstavati metode amortizacije?  Pojasnite pojmove otpisne vrijednosti.  Pojasnite amortizaciju metodom padajućeg ili rastućeg salda.  Grafički usporedite vremensku ovisnost knjigovodstvene vrijednosti kod linearne amortizacije.  Pojasnite amortizaciju metodom konstantnog postotka.  Za poznatu godišnju dekurzivnu kamatnu stopu izvedite formulu za ekvivalentnu anticipativnu kamatnu stopu.  Definirajte relativnu ispodgodišnju anticipativnu kamatnu stopu. Anticiptivni obračun kamata  Izvedite formulu za vrijednost glavnice kod jednostavnog anticipativnog obračuna kamata.  Izvedite formulu za ispodgodišnju konformnu anticipativnu kamatnu stopu.  Pojasnite razliku pri izradi otplatne tablice kredita otplaćivanog jednakim anuitetima kod dekurzivnog i anticipativnog obračuna kamata. Matematika osiguranja  Kako se definira vjerojatnost slučajnog događaja?  Kako se definira uvjetna vjerojatnost?  Čime se bavi aktuarska matematika?  Koje su računske osnovice kod osiguranja života? . Amortizacija  Što je amortizacija?  Navedite barem tri metode amortizacije.  Usporedite kamate kod jednostavnog i složenog anticipativnog kamatnog računa.  Kako se definira anticipativni kamatni faktor?  Usporedite kamate kod složenog dekurzivnog i anticipativnog kamatnog računa. 9.  Navedite nazive financijskih funkcija tabličnog kalkulatora vezanih uz amortizaciju i opišite čemu služe.  Koja je osnovna značajka funkcionalne amortizacije?  Kako se kod funkcionalne amortizacije računa amortizacijska kvota pojedinog razdoblja? 8.  Kada nije moguće primijeniti amortizaciju metodom konstantnog postotka?  Pojasnite amortizaciju metodom sume znamenaka. 7.

Pojasnite pojam neodgođene osobne rente trajanja n godina.             Koje vrste troškova kod životnih osiguranja razlikujemo? Pojasnite kako se formiraju tablice smrtnosti. Pojasnite pojam neodgođenog doživotnog osiguranja za slučaj smrti. Pojasnite pojam neodgođene osobne doživotne rente. Nabrojite nekoliko posebnih vrsta osiguranja. Pojasnite pojam mješovitog osiguranja. Pojasnite pojam m godina odgođene doživotne rente. Pojasnite pojam neodgođenog osiguranja za slučaj smrti s trajanjem n godina. Kako se definira srednje trajanje života? Kako se pomoću tablica smrtnosti izračuna vjerojatnost da osoba stara x godina doživi x+n godina? Pojasnite primjenu principa ekvivalencije u osiguranja na doživljenje. Pojasnite pojam osiguranja za slučaj doživljenja. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful