P. 1
Financijska Matematika - Ips Popis Pitanja

Financijska Matematika - Ips Popis Pitanja

|Views: 191|Likes:
Published by brko19

More info:

Published by: brko19 on Apr 14, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/14/2012

pdf

text

original

FINANCIJSKA MATEMATIKA – IPS

1. Funkcije i nizovi- ponavljanje  Definirajte eksponencijalnu funkciju i skicirajte njezin graf.  Navedite svojstva eksponencijalne funkcije i komentirajte graf ovisno o bazi.  Definirajte logaritamsku funkciju i skicirajte njezin graf.  Navedite svojstva logaritamske funkcije i komentirajte graf ovisno o bazi.  Definirajte funkciju najveće cijelo i skicirajte njezin graf.  Definirajte funkciju najmanje cijelo i skicirajte njezn graf.  Što je niz?  Definirajte aritmetički niz.  Napišite karakterizaciju aritmetičkog niza.  Izvedite formulu za opći član aritmetičkog niza.  Izvedite formulu za sumu prvih n članova aritmetičkog niza.  Definirajte geometrijski niz.  Napišite karakterizaciju geometrijskog niza.  Izvedite formulu za opći član geometrijskog niza.  Izvedite formulu za sumu prvih n članova geometrijskog niza. 2. Jednostavni dekurzivni kamatni račun  Pojasnite pojmove glavnice, kamata i kamatne stope.  Pojasnite razliku između dekurzivnog i anticipativnog obračuna kamata.  Izvedite formulu za buduću vrijednost glavnice kod jednostavnog dekurzivnog kamatnog računa.  Kakav niz čine glavnice kod jednostavnog dekurzivnog kamatnog računa?  Kojom je funkcijom opisan rast glavnice kod jednostavnog dekurzivnog kamatnog računa?  Grafički prikažite rast glavnice kod jednostavnog dekurzivnog kamatnog računa.  Napišite i objasnite formule za buduću vrijednost glavnice kod jednostavnog dekurzivnog kamatnog računa uz mjesečni i dnevni obračun kamata. 3. Složeni dekurzivni kamatni račun  Pojasnite razliku između jednostavnog i složenog obračuna kamata.  Izvedite formulu za buduću vrijednost glavnice kod složenog dekurzivnog kamatnog računa.  Kakav niz čine glavnice kod složenog dekurzivnog kamatnog računa?  Kojom je funkcijom opisan rast glavnice kod složenog dekurzivnog kamatnog računa?  Grafički prikažite rast glavnice kod složenog dekurzivnog kamatnog računa.  Kako se definira dekurzivni kamatni faktor.  Pojasnite pojmove akumulirane i diskontirane vrijednosti glavnice. Skicirajte!  Grafički usporedite rast glavnice kod jednostavnog i složenog dekurzivnog računa  Definirajte relativnu kamatnu stopu kod ispodgodišnjeg ukamaćivanja.  Pojasnite motiv uvođenja konformne kamatne stope.

 Skicirajte i izvedite formulu za konačnu vrijednost krnje isplate kod prenumerando isplata.  U kojem slučaju periodskih svota varijabilnih iznosa je moguće izvesti smislene formule za sadašnje i buduće vrijednosti periodskih svota?  Izvedite formulu za buduću vrijednost periodskih uplata koje čine geometrijski niz. Što je nominalna kamatna stopa? Usporedite konformnu i efektivnu kamatnu stopu.  Skicirajte i izvedite formulu za sadašnju vrijednost periodskih isplata prenumerando.  Objasnite situaciju kod koje se pojavljuje krnja isplata. Izvedite formulu za konformnu kamatnu stopu.  Što su opće periodske svote?  Na koja se dva načina rješavaju problemi u kojima se pojavljuju opće periodske svote prevode?  Što je vječna renta?  Pojasnite princip funkcioniranja zaklade.  Čemu služi alat tabličnog kalkulatora Traženje cilja? .  Pojasnite pojam periodske isplate. Što je neprekidno ukamaćivanje? Gdje se koristi neprekidno ukamaćivanje? Izvedite formulu za buduću vrijednost glavnice kod neprekidnog ukamaćivanja? 4.  Skicirajte i izvedite formulu za konačnu vrijednost krnje isplate kod prenumerando isplata.  Skicirajte i izvedite formulu za konačnu vrijednost periodskih uplata postnumerando.  Skicirajte i izvedite formulu za sadašnju vrijednost periodskih isplata postnumerando. Periodske svote  Što su periodske uplate?  Skicirajte i izvedite formulu za konačnu vrijednost periodskih uplata prenumerando.  Objasnite kako se računa visina krnje isplate.  Izvedite formulu za postnumerando vječnu rentu.        Definirajte konformnu kamatnu stopu.  Navedite nazive financijskih funkcija tabličnog kalkulatora vezanih uz periodske svote i opišite čemu služe.  Izvedite formulu za sadašnju vrijednost periodskih isplata koje čine aritmetički niz. Izvedite formulu za pretvaranje dekurzivnog kamatnog faktora kod ispodgodišnjeg ukamaćivanja.

 Kakav niz čine otplatne kvote kod otplate kredita jednakim anuitetima? Dokažite!  Kako se kod kredita definira efektivna kamatna stopa i čemu služi?  S kojom situacijom vezanom uz periodske svote možemo poistovjetiti otplatu kredita jednakim anuitetima krajem perioda?  Kako se kod otplate kredita jednakim otplatnim kvotama računa visina otplatne kvote. Pokazatelji isplativosti ulaganja  Koji jedinstveni pojam koristimo za buduće prihode i rashode vezane uz poslovanje?  Što je čista sadašnja vrijednost investicijskog projekta i kako se računa?  Kako nakon izračuna NPV-a projekta znamo da je isplativ?  Kako nazivamo kamatnu stopu uz koju vršimo računanje NPV-a?  Što je interna stopa rentabilnosti i kako se računa?  Kako nakon izračuna IRR-a projekta znamo da je isplativ? .  Kakav niz čine anuiteti kod otplate kredita jednakim otplatnim kvotama? Dokažite!  Kakav niz čine kamate kod otplate kredita jednakim otplatnim kvotama? Dokažite!  Što je konverzija kredita?  Što je poček?  Koja su tri moguća dogovora kreditora i korisnika kredita vezana uz kamate tijekom počeka?  Navedite nazive financijskih funkcija tabličnog kalkulatora vezanih uz izračun kredita i opišite čemu služe. Kredit  Što je kredit?  Što je anuitet?  Što je otplatna kvota?  Što je ostatak duga?  Koja je veza između anuiteta.5. a kako anuitet?  Kako se kod otplate kredita jednakim otplatnim kvotama računaju kamate pojedinog razdoblja.  Kako se kod otplate kredita jednakim anuitetima računa ostatak duga pojedinog razdoblja?  Kako se kod otplate kredita jednakim anuitetima računaju kamate pojedinog razdoblja?  Pojasnite kako se kod otplate kredita jednakim anuitetima mijenjaju veličine u otplatnoj tablici. otplatne kvote i kamata?  Navedite tri vrste otplate kredita?  Što je otplatna tablica kredita?  Skicirajte i izvedite formulu za visinu anuiteta kod otplate kredita jednakim anuitetima krajem razdoblja. a kako ostatak duga?  Pojasnite kako se kod otplate kredita jednakim otplatnim kvotama mijenjaju veličine u otplatnoj tablici. 6.

 Pojasnite razliku pri izradi otplatne tablice kredita otplaćivanog jednakim anuitetima kod dekurzivnog i anticipativnog obračuna kamata. Matematika osiguranja  Kako se definira vjerojatnost slučajnog događaja?  Kako se definira uvjetna vjerojatnost?  Čime se bavi aktuarska matematika?  Koje su računske osnovice kod osiguranja života? .  Izvedite formulu za ispodgodišnju konformnu anticipativnu kamatnu stopu.  Kako se definira anticipativni kamatni faktor?  Usporedite kamate kod složenog dekurzivnog i anticipativnog kamatnog računa. Amortizacija  Što je amortizacija?  Navedite barem tri metode amortizacije.  Pojasnite amortizaciju metodom padajućeg ili rastućeg salda.  Kada nije moguće primijeniti amortizaciju metodom konstantnog postotka?  Pojasnite amortizaciju metodom sume znamenaka. 9.  Koja je osnovna značajka funkcionalne amortizacije?  Kako se kod funkcionalne amortizacije računa amortizacijska kvota pojedinog razdoblja? 8.  Usporedite kamate kod jednostavnog i složenog anticipativnog kamatnog računa. 7. Anticiptivni obračun kamata  Izvedite formulu za vrijednost glavnice kod jednostavnog anticipativnog obračuna kamata.  Definirajte relativnu ispodgodišnju anticipativnu kamatnu stopu.  Navedite nazive financijskih funkcija tabličnog kalkulatora vezanih uz amortizaciju i opišite čemu služe.  Navedite relaciju koja povezuje akumuliranu amortizaciju i knjigovodstvenu vrijednost.  Grafički usporedite vremensku ovisnost knjigovodstvene vrijednosti kod linearne amortizacije.  Za poznatu godišnju dekurzivnu kamatnu stopu izvedite formulu za ekvivalentnu anticipativnu kamatnu stopu. amortizacije metodom konstantnog postotka i amortizacije metodom sume znamenaka.  Izvedite formulu za vrijednost glavnice kod složenog anticipativnog obračuna kamata. Navedite nazive financijskih funkcija tabličnog kalkulatora vezanih uz ocjenu isplativosti investicijskog projekta.  Pojasnite amortizaciju metodom konstantnog postotka.  Na temelju koje dva kriterija možemo svrstavati metode amortizacije?  Pojasnite pojmove otpisne vrijednosti.  Pojasnite linearnu amortizaciju. knjigovodstvene vrijednosti i amortizacijske kvote.

Pojasnite pojam neodgođene osobne rente trajanja n godina. Pojasnite pojam neodgođene osobne doživotne rente.             Koje vrste troškova kod životnih osiguranja razlikujemo? Pojasnite kako se formiraju tablice smrtnosti. Pojasnite pojam neodgođenog osiguranja za slučaj smrti s trajanjem n godina. Pojasnite pojam m godina odgođene doživotne rente. Pojasnite pojam mješovitog osiguranja. . Pojasnite pojam neodgođenog doživotnog osiguranja za slučaj smrti. Kako se definira srednje trajanje života? Kako se pomoću tablica smrtnosti izračuna vjerojatnost da osoba stara x godina doživi x+n godina? Pojasnite primjenu principa ekvivalencije u osiguranja na doživljenje. Pojasnite pojam osiguranja za slučaj doživljenja. Nabrojite nekoliko posebnih vrsta osiguranja.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->