Dr Snežana Štetić Redovni profesor Prirodno matematički fakultet Departman za geografiju, turizam i hotelijerstvo Univerzitet u Novom Sadu

STRATEGIJA RAZVOJA TURIZMA BANATA
(STUDIJA RAZVOJA TURIZMA BANATA)

Beograd, 2008.

1

UVOD Predmet istraživanja strategije je razvoj turizma i mogućnosti njegovog održivog razvoja na području Banata koje želimo da pozicioniramo kao turističku destinaciju Srbije sa prepoznatljivim brendom. Radi se o primenjenom istraživanju, koje se bazira na prihvaćenom saznanju da turizam predstavlja privrednu granu koja u potpunosti valorizuje sve resurse u prostoru sa ciljem poboljšanja ekonomskog razvoja. U istraživanju su se uvažavali trendovi razvoja turizma u svetu i provodila terenska istraživanja u okviru svake subregije i užih lokaliteta, a sve u cilju definisanja modela razvoja za uspešno pozicioniranje turističke destinacije Banata na međunarodnom tržištu. Pristup ovom istraživanju je u težnji da se postigne viši stepen kvaliteta i zadovoljavajući stepen blagostanja lokalnog stanovništva u XXI veku. U rezultatima istraživanja se naglasak stavlja na preduslove koje treba ispuniti da bi turizam zaista postao jedan od vodećih elemenata sveukupnog razvoja regije, a destinacija Banata postala značajna turistička destinacija u Srbiji i širem okruženju. Važno je zato da se naglasi da je Ugovorom o izradi programa predviđen i monitoring , s intencijom da preraste u trajan kontrolni mehanizam turističkog razvoja i uspešnosti pozicioniranja ove turističke destinacije u okruženju. Polazne osnove Društveno ekonomske i političke promene praćene rizicima, kao i promene u širem okruženju Republike Srbije nametnule su potrebu da se istraži položaj turizma Banata u novim uslovima. Na to utiču i novi sadržaji razvoja društva u celini kao i snažan razvoj tehnologije koji u velikoj meri usmeravaju veličinu i strukturu društvenog proizvoda i novi pristup razvoju turističkih destinacija. Iskorak koji je učinjen u razvoju turizma Banata poslednjih godina, dodatno je nametnuo uslove za njegove buduće pravce razvoja i potrebu da se uporedno teži ostvarenju najviših ekonomskih, ekoloških i socijalnih ciljeva. Ukoliko želimo da pratimo savremene trendove, potrebe lokalnog stanovništva i tržišta, nameće se obaveza definisanja pravca i strategije razvoja. To predstavlja prekretnicu sveukupnog razvoja Banata, kojoj turizam treba da postane značajna pokretačka snaga ukupnog ekonomskog razvoja. U poredjenju sa drugim ekonomskim granama, koje ima ili može imati na ekonomski razvoj i na kvalitet života stanovništva Banata, turizam ima poseban značaj. Upravo ta uloga turizma, i izrazito naglašene promene koje nameće savremeno turističko tržište i sve značajniji uticaj turizma na domicilno stanovništvo, nametnuli su potrebu da se istraže realne mogućnosti njegovog budućeg razvoja, kako bi se definisale smernice, i osigurala odgovarajuća dokumentacijska osnova za savremeni pristup upravljanju turizma na nivou ove turističke destinacije. Ovaj problem je prepoznat od strane svih relevantnih tela Banata, što je u saradnji s timom naučnika i stručnjaka rezultiralo konkretnim projektnim zadatkom da se postavi teorijski utemeljen i praktično izvodljiv model razvoja turizma Banata. Naglasak je stavljen na potrebu da se mnogobrojne

2

komparativne prednosti ove turističke destinacije tržištu ponude na odgovarajući način, i da se preoblikuju u prepoznatljive konkurentske prednosti. U središtu razvoja treba da bude profitabilni turistički proizvod čiji je integralni deo maksimalno očuvana životna sredina, kao i stalno poboljšanje kvaliteta. To je izuzetno značajno jer privlači, turiste sa različitih tržišta. Na taj način se utiče na ukupni ekonomski razvitak i blagostanje lokalnog stanovništva. Istraživanja koja su uradjena u okviru strategije uvažavala su specifične interese svake pojedine destinacije i lokaliteta kao uže destinacije, sa posebnim osvrtom na heterogenost raspoloživih turističkih resursa i atrakcija. Pošlo se od uvažavanja svih relevantnih osnova, na način da se turistički proizvod turističke destinacije Banata oblikovao uz uvažavanje hijerarhije ciljeva a u razvojnom modelu ova destinacija sagledala u jedinstvenom i neponovljivom spoju mogućnosti koje nudi njena okolina a posebno destinacije razvoja specifičnih oblika turizma. Cilj istraživanja Prema urađenoj Strategiji razvoja turizma Srbije očigledno je da Srbija ima komparativne prednosti u turizmu, međutim zaključak je da ona nije ispravno tržišno pozicionirana. Iako poseduje diverzifikovanu strukturu turističkih resursa, dobru saobraćajnu povezanost i poseduje ljudske potencijale njeni turistički proizvodi nisu dovoljno razvijeni pa, ne mogu biti adekvatno plasirani na inostranom turističkom tržištu. Samim tim, naša zemlja ne ostvaruje značajan devizni priliv od turizma. Mali broj smeštajnih kapaciteta i zastareli objeki utiču i na nemogućnost njihovog plasiranja na inostranom tržištu. Dosadašnja ulaganja nisu ni približno dovoljna da bi se ova situacija poboljšala. Zbog zatvorenosti tržišta u Srbiji kasni proces restrukturisanja i privatizacije, kao i inostranih ulaganja što utiče na zaostajanje turističke privrede Srbije u stvaranju modernih oblika ponude kao što su novi tematski hoteli, tematski parkova, golf tereni, wellness centri, ruralni sadržaji, nove infrastrukture za potrebe turista specijalnih interesovanja i dr. Posmatrajući ove zaključke, očigledno je da se ova slika direktno prenela i na područje Banata, čija turistička ponuda ima sve karakteristike globalne turističke ponude Srbije. U želji da u potpunosti sagledamo sve strane turističkog proizvoda Banata urađena su opsežna anketna istraživanja na terenu za potrebe ove studije. Na taj način, sagledali smo situaciju na terenu i dobili podatke kako posluje turistička privreda, koje su jake i slabe tačke, a šta su pretnje i mogućnosti turizma Banata. Cilj ovog istraživanja je da se izradi teorijski utemeljen i praktičan model razvoja turizma Banata, koji će da osigura razvoj konkurentne destinacije, isplativog turističkog proizvoda i rast standarda stanovništva. Plan razvoja mora da da konkretne odgovore na sva otvorena pitanja, što znači da treba imati jasnu viziju, da podržava načelo održivog razvoja, realno proceni potencijale ulaganja i njihove ekonomske efekte. Istraživanjem treba da se dodje do saznanja, kako ponuditi tržištu prepoznatljiv turistički proizvod visokog kvalitet, i da osigura prosperitet i viši kvalitet života građana Banata. To nameće obavezu da se prepozna interes svih učesnika ponude, i da se kroz partnerstvo osigura jedinstveno delovanje svih elemenata razvoja javnog i privatnog sektora. Na taj način će se ovim planom definisati smernice i aktivnosti po nosiocima .

3

naučno utemeljenim i u praksi dokazanim saznanjima postavi takav model razvoja. da turizam može doprineti kompletnom ekonomskom razvoju. na način da postane osnovna snaga razvoja drugih delatnosti. Uslov je da se na novim. koji znači prihvatanje održivog razvoja kao koncepcije koja ima polazište u još uvek raspoloživim prirodnim resursima (koje treba čuvati i unapređivati). ali i svesti lokalnog stanovništva koje želi da sačuva autohtone vrednosti. znači da treba bolje valorizovati znanje. Posebno se naglašava cilj očuvanja životne sredine. Turistička destinacija Banata želi da se profilira kao turistička regija čije će različitosti i posebnosti predstavljati njenu komparativnu prednost. Osnovni cilj plana je povećanje konkurentnosti turističke ponude ove turističke destinacije uz istovremeni porast blagostanja građana. na način da će se one objediniti u jedinstveno tržišno i prostorno povezanu celinu. Hipoteze U istraživanju se polazi od opšte hipoteze. koje moraju da bude na kvalitetniji način prepoznate na turističkom tržištu. koji će da osigura da se Banat pozicionira kao prepoznatljiva i privlačna turistička destinacija. Plan pozicioniranja Banata kao jedinstvo različitosti. Vizija Vizija razvoja turističke destinacije Banata. ima osnovu kroz jasno definisane opštih i pojedinačnih ciljeva. pri čemu treba uvažavati potrebe ljudi koji žive i rade na prostoru ove turističke destinacije što znači ujedno i povećanje kvalitet života lokalnog stanovništva. Ovako postavljenu hipotezu možemo da dokažemo imajući u vidu sledeća teorijska i praktična saznanja: 4 . Budući razvoj treba da počiva na tradiciji turističkog razvoja i njegovom budućem razvoju. Ukoliko tome dodamo i ostale pogodnosti. tada možemo da definišemo smernice za realizaciju opštih i posebnih ciljeva turističkog razvoja Banata.Strategija razvoja turizma Banata je od strane naručioca i izvodjača koncipiran kao osnovni strateški dokument. čime se značenje plana širi i na druga područja kojima se određuje budućnost i trasiraju mogući pravci daljeg razvoja jasno prepoznatljive turističke destinacije Banata. Na taj način plan ima za cilj podizanje turističke ponude na viši nivo kvalitet. Cilj je i bolja valorizacija kulturno-istorijskih spomenika i njihova zaštita za generacije kojima to treba ostaviti u nasledje. očuvane prirodne i antropogene resurse kao i uključivanje lokalne zajednice. ekoloških i društvenih ciljeva. istorijske. resursne i kulturne posebnosti kroz jedinstvo različitosti. kojim će se pokrenuti razvoj turizma u Banata. posebno onih koji su svoju životnu sudbinu vezali na posredan ili neposredan način za sudbinu razvoja turizma. ali i svake pojedine uže turističke destinacije. U tim okvirima pristupilo se razradi ekonomskih. podizanju standarda i kvalitet života lokalnog stanovništva Banata. ali i potrebi da se uvaže njihove prostorne. kvalitet ponud.

Globalizacija je doprinela velikoj heterogenosti turističke tražnje na svetskom turističkom tržištu usled brzih ekonomskih. Prošle godine (2007.Savremena turistička kretanja na globalnom nivou u stalnom su porastu. Pri tome je konsultovana brojna savremena naučna i stručna liiratura i mogućnosti praktične primene ovih postavki u praksi kroz mnogobrojna istraživanja na terenu. da Srbija u svetu sve više stiče imidž atraktivne turističke destinacije da se ekonomija Banata poslednjih godina suočava sa ozbiljnim strukturnim promenama. metode apstrakcije i konkretizacije. Metode istraživanja Priroda istraživanja nametnula je potrebu da se pođe od istorijske metode. Kroz razvoj malih i srednjih preduzeća u oblasti turizma .g. Turistički trendovi se sagledavaju u okvirima kontinuiranog rasta i razvoja turističke ponude i potražnje i u uslovima sve izraženije konkurencije među turističkim destinacijama na svetskom turističkom tržištu. Banat dugoročno vidi svoju šansu. Plasman ovakvog turističkog proizvoda nameće potrebu izbora optimalnog modela upravljanja destinacijom. tehnoloških. Samo se racionalnom i efikasnom saradnjom odnosno "partnerstvom" svih segmenata značajnih za razvoj turizma može da ostvari konkurentska prednost. Da se turistička destinacija prepoznaje po komparativnim prednostima. kulturnih. koje se mogu zameniti tercijarnim sektorom u čemu veliki značaj pripada uslužnim delatnostima. što znači izgradnju "inteigrisanog menadžmenta kvalitet" Nova evropska politika razvoja ima za cilj povećanje konkurentnosti regiona putem podrške politici boljeg iskorišćenja potencijala – prirodnih. političkih i drugih promena. i pretvoriti u konkurentske prednosti.) ova kretanja su dostigla nivo od skoro 9oo miliona inostranih turista (UNWTO). Da su zbog različitih ekonomskih i političkih okolnosti neke konkurentne turističke destinacije osigurale bolje pozicioniranje na turističkom tržištu. Samo inovativni turistički proizvod destinaciji može da osigura viši stepen prepoznatljivosti . Tokom istraživanja i izrade Strategije razvoja primenjivane su metode analize i sinteze. Svrha i cilj nove Evropske regionalne i kohezione politike koji se ogleda kroz. na način da delimično ili potpuno nestaju neke delatnosti. kao i Poboljšanje korišćenja lokalnih resursa u cilju privlačenja spoljnih resursa (prvenstveno kapitala) koji su teško dostupni na lokalnom nivou. 5 . kako bi se došlo do ocene dostignutog stepena teorijskih pretpostavki. skup predviđenih intervencija u stvaranju uslova poželjnih za razvoj biznisa (jačanje pozitivne spoljašnje snage i unapređenje administrativnih kapaciteta lokalnih samouprava). kao potencijala koje treba prepoznati. antropogenih i ljudskih. valorizovati.

Uočavajući mogućnosti razvoja turizma Banata posebno je dat naglasak na analizu klastera i njihovu integraciju u celovitu razvojnu strategiju turizma Banata. koristila se induktivna metoda za donošenje sudova o problematici koja se istražuje. kao i drugih pretpostavki razvoja turizma.metode indukcije i dedukcije. a "field" istraživački rad baziran je na proverenim metodama i tehnikama. korišćen je dijalektički pristup problemima. koja mora da osigura ispunjenje zahteva ciljnih korisnika u okviru globalnih preferencija turista za određenim proizvodima. metoda uzorka. apstrakcije i generalizacije u otkrivanju zakonitosti ponašanja svih segmenata značajnih za razvoj turizma ove turističke destinacije. Na osnovu kvantitativnih i kvalitativnih tržišnih istraživanja . metode generalizacije i specijalizacije. stepena razvoja i afirmacije užih turističkih destinacija na području jedinstvene turističke destinacije Banata. Dobijeni rezultati prilikom istraživanja su se primenom deduktivne metode oblikovali u formu modela razvoja. a metodom komparacije se došlo do saznanja o željenim ciljevima i pravcima razvoja Banata kao turističke destinacije. Savremeni turista deo je sveopšte homogenizacije tržišta i zahteva 6 . Primenjeni su uobičajeni metodološki instrumenti tako da su "desk" istraživanja temeljena na raspoloživoj dokumentaciji u koncipiranju relevantnih sadržaja plana strategije razvoja turizma. Metodološka istraživanja u vezi sa ovim projektom rađena su: Kroz primarna i sekundarna istraživanja i direktnim kontaktom sa interesnim subjektima što utiče na stvaranje objektivne slike pretpostavke razvoja turizma Banata. U obradi rezultata prikupljenih na temelju anketnih upitnika i radionica na terenu. Istaknuto mesto pripalo je i delfi metodi kao podlozi za prognoziranje budućeg razvoja. metoda klasifikacije. Klasifikovana su sva svojstava do kojih se došlo istraživanjem kako bi se ukazalo na bitne veze i odnose. Rezultat takvog pristupa doveo je do konkretizacije teorijskih saznanja o specifičnim karakteristikama značajnim za razvoj turizma ove destinacije. utemeljen na sintetičkoj metodi sagledavanja različitih metodoloških postupaka. Analizom postojećeg stanja turističkih resursa i atrakcija. metoda komparacije. primenjen je logički i analitički postupak analize i sinteze. Uvek se polazilo od opštih metodoloških načela koja su uobičajena za ekonomska istraživanja. Sa ciljem definisanja upravljačkog mehanizma i obezbeđivanja plana implementacije strategije upravljanja turizmom Banata. Svaka turistička destinacija je mala geografska celina. uslugama ili načinom života. Teorijska polazišta Procesi globalizacije u turizmu manifestuju se kroz intraregionalna i interregionalna putovanja. Primenom principa od posebnog ka opštem sagledavajući specifičnosti turističke ponude Banata i uklapanja u Strategiju razvoja turizma Srbije. koji će se prezentovati u deskriptivnom i elektronskom obliku. Primenom principa od opšteg ka posebnom sagledavajući razvoj turizma Srbije i mesto turizma Banata.

koji dominiraju na svetskom turističkom tržištu i koje treba dalje istraživati i oslanjati se na njih. Organizacija istraživanja Na polazištima ciljeva. kao polazište za bolje pozicioniranje na nacionalnom i svetskom turističkom tržištu. vizije i prihvaćene metodologije. za što ima šanse. kako bi se mogla održati konkurentnost destinacije na uvažavanje eko-pristupa i načela održivog turizma. već zahtevaju organizovanu ponudu i van njegovih užih granica. i ponude integrisani sadržaji u novoj organizovanoj formi. 7 . koje treba da budu prepoznatljive i prilagodjene potrebama ciljnog tržišta. a u dokazivanju postavljenih hipoteza. Ovu ponudu treba oblikovati uz uvažavanje opštih i posebnih trendova.uvažavanje standarda. da proverava (testira) dostignuti stepen saznanja. sa zadatkom uvođenja novih metoda marketinga. to još više naglašava potreba da se ova ponuda integriše. i da ih uključuje u gotove celine. u kome samo objedinjeni poslovni i drugi subjekti mogu da odgovore na sve izazove na odgovarajući način. značajno je opredjeljenje istraživačkog tima. kojom treba upravljati na novim osnovama i time stvoriti osnovne pretpostavke za pretvaranje komparativnih u konkurentske prednosti. mora imati jasan imidž i da osigura uslove za stvaranje pozitivnog poslovanja. koji odražavaju rezultate sporazuma svih zainteresovanih učesnika privatnog i javnog sektora. Koncipiranje ponude turističke destinacije mora da uvažava osnovne komparativne prednosti. nove organizacije. Turistička destinacija Banata kao značajna turistička regija u Srbiji. s obzirom na očuvanost prirodnih resursa i istorijskog nasledja. Težište se pomera od pojedinog subjekta turističke ponude na turističku destinaciju odnosno na stvaranje integralnog proizvoda destinacije kojim upravlja destinacijski menadžment u jednom od prihvaćenih oblika partnerstva. Upravo su na ovim polazištima definisani oni elementi modela. Zbog toga treba da se istraže svi specifični zahtevi potražnje. To je integralna celina koja uvažava sve relevantne zahteve prisutne u sistemu globalizacije. pa se od ekonomskih i drugih subjekata u turizmu zahteva njihovo prilagođavanje novim odnosima. Konkurentnost na globalnom turističkom tržištu i strukturne promene onemogućavaju ravnomeran rast svake turističke destinacije. ali istovremeno prepoznatljiva po specifičnostima svoje ponude. a i zbog saznanja da za ovu turističku destinaciju turizam ima više pozitivnih no negativnih uticaja. Turistička destinacija Banata treba da bude strateški definisana poslovna celina. Takav pristup je uslovljen sve većim pritiskom konkurentskog okruženja. Kako savremeni turisti ne žele da koriste samo osnovnu ponudu turističkog mesta.sistema opremanja i osiguranje integralnog kvalitet ponude. prepoznatljiva po svim relevantnim elementima. opredelila se za održivi razvoj. Upravo su na ovim polazištima utemeljen potrebe zahtevi da se Banat definiše kao turistička destinacija koja postaje i poslovna jedinica turističke ponude. što dovodi do ujednačavanja potreba i želja kupaca na svetskom nivou.

Pravci razvoja turističke svesti lokalnog stanovništva Stvaranje pozitivnog imidža o turističkoj ponudi Banata na domaćem i inostranom turističkom tržištu. Kako obezbediti primenu ovog projekta. a podržavan je i kroz sinergijsko usuglašavanje strategija. Već tokom ugovaranja. Identifikacija područja sa jakom potencijalnom turističkom ponudom. Izrada ovog projekta treba da ukaže na neka osnovna pitanja i pravce razvoja turizma Banata kao što su: Na koji način Banat treba da poveća konkurentnu sposobnost na domaćem turističkom tržištu . što se očekuje i tokom njihovog sprovodjenja. a posebno s ciljem da plan razvoja turizma bude prihvaćen od domicilnog stanovništva. Tokom izrade Strategije razvoja naglasak je stavljen na: timski rad i multidisciplinarnost u organizovanju tima. Kako banat plasirati na inostranom turističkom tržištu. kontinuiranom testiranju rezultata svake faze istraživanja odnosno pojedinih tematskih celina kako bi se sadržaj prilagodio stvarnim potrebama i interesima svih zainteresovanih u lokalnoj zajednici. strateškim pitanjima održivog razvoja. po čemu se ona izdvaja od mnogih njoj sličnih. Rezultati istraživanja i koristi Strategije razvoja mogu se jasno prepoznati i na polju podizanja kvalitet života lokalnog stanovništva. i stalno prisutna terenska i druga izvorna istraživanja. Očekivani rezultat istraživanja Rezultat ovoga istraživanja je izrada Strategije razvoja razvoja turizma Banata od koga se očekuje da pruži jasne i realne odgovore na sva otvorena pitanja definisana projektnim zadatkom. za bolje korišinje kapaciita i osigurane očekivane stope povratka ulaganja. za stvaranje povoljnije ulagačke klime za investitore. koja su vodila ka ključnim obeležjima "jedinstva različitosti" toliko karakirističnim za turističku destinaciju Banata. odnosno od niže hijerarhije prema višoj. To je pretpostavka za brže repozicioniranje učesnika turističke ponude. pristup istraživanju koncipiran je od posebnog ka opštem. kao uslova i svrhe njegove izrade i sprovodjenja. Tako se krenulo od elemenata relevantnih za konkretne poslovne sastave. Primena Strategije razvoja pretpostavlja stvaranje "inovativnog destinacijskog menadžmenta". a posebno tokom istraživanja postignuta je saglasnost o ključnim. Pronalaženje sredstava za investiranja u turistički razvoj. zaposlenih i domicilnog stanovništva. preko sub-regija. do turističke destinacije Banata kao celine. s ciljem da se Banat pozicionirana kao prepoznatljiva turistička destinacija.neprofitnih organizacija. do zahteva turističkog mesta (lokaliteta). uopštavanja posebnosti. kroz jačanje pozicije međusobno povezanih subjekata u ponudi jedinstvenog turističkog proizvoda destinacije. 8 .

ali i na sve ostale direktne i indirektne učesnike u turističkom razvoju. treba ugovoriti i brojne radne sastanke sa članovima lokalnih uprava i samouprava. Anketni upitnici provedeni su na reprezentativnom uzorku. turističke organizacije. ali dati šansu i mladim i drugim kreativnim kadrovima. Završeni plan treba da bude i podloga i polazište za delovanje destinacijskog menadžmenta. a sadržavali su opšta i posebna pitanja za svaku navedenu ciljnu grupu. tj. Istraživanjem su obuhvaćene sledeće ciljne grupe: turistička privreda. je kao rezultat primenjenog istraživanja koncipiran s ciljem da u praksi osigura visoku aplikativnu vrednost. na lokalne turističke organizacije. Jedan od preduslova uspešne primene Strategije razvoja je sprovođenje monitoringa i uključivanje sistema kontinuirane edukacije. lokalnog stanovništva. i da se oživotvori u što širem obuhvatu i u realnom vremenu.Ovaj plan. ali i o pitanjima koja su od posebnog interesa samo za tu interesnu grupu. na način da ih razumeju i sprovedu u život kao rezultat sopstvenih želja i saznanja. Osim toga. Istraživački tim izvršiće prezentaciju koncepcije izrade Strategije razvoja turizma Banata. uspostavljenog na načelima partnerstva. svima koji turistički razvoj destinacije povezuju s osiguranjem dobrih uslova rada i podizanjem kvalitet života. čiji je zadatak osposobljavanje ljudi za njegovu primenu. To se prvenstveno odnosi na stvaraoce turističke ponude. Koncepcija i dinamika istraživanja U skladu sa prihvaćenom metodologijom izrade Strategije razvoja izvršeno je obimno empirijsko istraživanje stanja turističke ponude Banata. Anketnim upitnicima o stanju u turističkoj destinaciji i mogućnostima za razvoj turizma izvršen je popis sadašnjeg stanja 9 . na turističke i ostale ekonomske subjeke. kao i na celokupnu zainteresovanu javnost. ali i užih turističkih destinacija. Tokom 2008 godine provedeno je obimno empirijsko istraživanje. Pretpostavka za to je da ga kroz hijerarhiju ciljeve prihvate svi stepeni odlučivanja (od najnižeg do najvišeg). i biće organizovan veliki broj prezentacija i radionica za destinaciju Banata kao celinu i za uže turističke destinacije od turističkih mesta do sub-regija. od koga se očekuje da postane lider i pokretač razvoja turizma na novim osnovama. kao i za svaku destinaciju. a s ciljem ocene postojeće turističke ponude Banata kao jedinstvene destinacije. i izaberu lidera koji će prema zajedničkoj koncepciji upravljati destinacijom uz uvažavanje svih relevantnih elemenata. Rezultate istraživanja objavićemo na taj način da se prepozna zajedničko i posebno u turističkoj ponudi ove jedinstvene turističke destinacije. Tu treba uključivati sve vodeće stručnjake na nivou destinacije. Menadžeri svih nivoa i profila u turističkim organizacijama moraju da postignu konsenzus na profitnim ili neprofitnim osnovama.turističke organizacije i turistički menadžment. zaposlenima u turističkim organizacijama. i ostalim zainiresovanim osobama. Na taj način svaka anketirana grupa dala je sopstveno mišljenje o elementima turističke ponude Banata. Tu se prvenstveno misli na jedinice lokalne samouprave. i posebno će se evidentirati lokacije u kojima treba da se ostvari veći stepen prilagođenosti zahtevima turističkog tržišta na koje je turistička destinacija Banata orijentisana. utemeljeno na reprezentativnom uzorku.

Istraživanja turističke destinacije Banata ukazuje na činjenicu da se turisti najčešće grupišu i posećuju određene delove ove turističke destinacije.PRILAGOĐAVANJE STRATEGIJE RAZVOJU TURIZMA BANATA Kako je vrlo teško napraviti kratak plan prezentacije svih saznanja do kojih se došlo prilikom izrade Strategije razvoja turizma Banata. Rumunije i Mađarske. shodno svojim karakteristikama. potom mađarsko. Backa. Jedan od ciljeva ove strategije je da se izvrši uravnoteženje turističke ponude čitavog prostora kako bi svi delovi imali podjednake šanse. na domaćem i inostranom turističkom tržištu. linijama i površinama. STANJE. dok veoma mali deo Banata administrativno pripada gradu Beogradu. Srpski deo Banata najveća je od tri regije koje čine Vojvodinu (Banat. Ima 177 naselja panonskog tipa. administrativno podeljena između Srbije. POLOŽAJ I PRIRODNE KARAKTERISTIKE BANATA Region Banat je geografska celina. Srem). Izrazito ravničarski predeo sa Deliblatskom peščarom i Vršačkim planinama (641 m). pa rumunsko. dok druge mnogo veće površine unutar destinacije nisu predmet interesovanja posetilaca.000 stanovnika. zbog koncentracije turista na pojedinim tačkama. od kojih 30 sa više od 5. s posebnim naglaskom na predstojeće zadatke. pa samim tim ne predstavljaju značaj prilikom turističke prezentacije. POTENCIJALI I OGRANIČENJA ZA RAZVOJ TURIZMA Distribucija turističkih tokova u okviru destinacija Banata nije ravnomerna u većini slučajeva. a ukupno 750 hiljada stanovnika. Srpski deo Banata je uglavnom lociran u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini. najbrojnije je srpsko stanovništvo (65%). To su centralni lokaliteti i turistička jezgra. u nastavku ćemo vrlo koncizno prikazati ključne sadržaje istraživanja. Najveći grad je Zrenjanin. Karta broj 1: Teritorijalni prikaz Banata 10 .

545). Najveći grad srpskog Banata je Zrenjanin (79. Karta br. Beograd 2004.71% ukupne površine AP Vojvodina. Granice prema istoku i severu su političko-administrativne. je potencijalna konkurentna prednost koja može učiniti da region postane raskršće značajnih međunarodnih tokova i resursa. a ostali veći gradovi su: Pančevo (76. broju naselja i broju stanovnika možemo videti u narednoj tabeli: Tabela broj : Teritorija Banata Teritorija CENTRALNA SRBIJA AP VOJVODINA Srednje-banatski okrug Površina.825) i Vršac (36.56% ukupne površine Srbije (izuzimajući Kosovo) i 45. a do ušća Tise granicu na zapadu čini Tisa. 2: Administrativna podela Banata 11 .830 km² što predstavlja oko 17. Na teritoriji Vojvodine Banat je administrativno podeljen na okruge: Severnobanatski.110). Srednjobanatski i Južnobanatski sa ukupno 19 opština. U ovim geografskim granicama Banat zahvata 9.Granice Banata su prema zapadu i jugu jasne i čine ih reka Dunav na jugu.001). Njegov geografski položaj. km2 55968 21506 3256 Broj naselja 4239 467 55 50 94 Broj stanovnika prema Broj stanovnika prema popisu 1991 popisu 2002 5611242 1970195 216754 177542 315633 5466009 2031992 208456 165881 313937 Severno-banatski 2329 okrug Južno-banatski okrug 4245 Izvor:Republički zavod za statistiku. jer se nalazi između Centralne i Jugo-istočne Evrope i na taj način je povezan sa zapadnom evropom i Bliskim istokom. Podaci o površini Banata. Kikinda (41.

jer predstavlja severoistočni deo Vojvodine. Karta br. 12 . Postoje dva drumska prelaza (kod Vatina i Srpske Crnje). 3: Geografski položaj Banata Turističko-geografski položaj Banata je povoljan. Veze Banata sa Mađarskom nisu razvijene. motiva područja ili regiona – udaljenost od glavnih putnih pravaca i sredstava za komunikaciju. uklopljenost u širu teritorijalnu celinu i dr. Dunava i Moriša a na istoku do reke Tamiša i Černe. dok nepovoljan položaj može da predstavlja realnu prepreku u razvoju turizma. Dva prelaza na Dunavu i pet na Tisi čine veze kojima je Banat povezan sa ostalim delovima naše zemlje. Jedino je prema Sremu Banat ostao zatvoren a jedan od razloga je da na Banatskoj strani ne postoji nijedno veće naselje na Dunavu.TURISTIČKO-GEOGRAFSKI POLOŽAJ BANATA Turističko-geografski položaj je izuzetno važan sa aspekta prostornog razmeštaja turističkih znamenitosti. Položaj Banata u odnosu na susedne zemlje je povoljan. Od vodenih puteva Dunav i Tisa imaju veći značaj u ostvarivanju veza sa ostalim delovima naše zemlje i drugim zemljama Evrope. i dva železnička (kod Vršca.Vatin i kod Kikinde) prelaza za Rumuniju. Povoljan prostorni razmeštaj za određeni turistički region znači prednost za razvoj.koji se nalazi između Tise. prilagođenost oscilatornim kretanjima turista.

Oko autoputa je razvijena i mreža lokalnih puteva i železničkih pravaca.SAOBRAĆAJNA INFRASTRUKTURA Na teritoriji naše zemlje je značajna raskrsnica međunarodnih puteva i predstavlja most između Evrope i Azije i Evrope i Afrike. Pre svega autoput E-75 koji ide iz centralne Evrope i Horgoša na granici prema Mađarskoj. gde se račva: jedan pravac vodi na istok ka granici sa Bugarskom. odnosno Uljma – Bela Crkva. Nešto kasnije je izgrađena pruga Segedin – Kikinda – Temišvar i Temišvar – Vršac – Bela Crkva. na ovom području. zatim Segedin preko velikog Bečkereka sa Pančevom. Veliki Bečkerek sa Kikindom itd. drugi na jug. Najstarija železnička pruga je od Rešica u Rumuniji preko Jasenova za Bazijaš na Dunavu. ali povlačenjem granica prema Mađarskoj i Rumuniji one su izmenjene i više orjentisane prema Pančevu i Beogradu. Najvažniji drumski putevi su: Beograd – Čenta –Perlez – Zrenjanin-Kikinda – Mokrin i druga linija jeste Beograd – Pančevo – Alibunar. prema Skoplju i Solunu. su bile one koje su povezivale Segedin preko Kikinde sa Temišvarom. Postojeća putna mreža je uvek bila u funkciji proizvodnih potreba Banata. Treći krak autoputa E-70 se u Sremu odvaja na zapad. U drugoj polovini XIX veka. Preko ovog ravničarskog područja oduvek su vodili najkraći putevi između centralne Evrope i Bliskog Istoka.1 kilometar. Drumske veze iz XVIII veka. Skoro svi ovi putevi su zadržali svoje prvobitne i značajne funkcije. počele su da se grade železničke pruge.Vatin – rumunska granica.Uljma –Vršac . Danas je mreža pruga u Banatu duga 439. Karta br 4: železničkih pruga 13 . Ona je bila namenjena izvozu gvozdene rudače iz poznatih rudarskih krajeva. prema susednoj Republici Hrvatskoj i dalje ka zapadnoj Evropi. Kroz Vojvodinu prolaze mnoge važne saobraćajnice. pa preko Novog Sada do Beograda i dalje na jugoistok ka Nišu.

Na sledećoj karti se može videti udaljenost aerodroma u beogradu od pojedinih gradova (u kilometrima i časovima letenja. Čeneju. Karta br.505 km. 14 . zapadnoevropskim i istočnim zemljama. kao i cela Vojvodina. 5: Plovni putevi Vojvodine Što se tiče vazdušnog saobraćaja. a nešto manje na Begeju i najmanje na Tamišu. Kikindi. Pančevu i Beloj Crkvi. koji svojom dužinom od 3. Sremskoj Mitrovici. Sastavni je deo transevropskog plovidbenog sistema Rajna-Majna-Dunav. Vojvodina se nalazi na južnom .. banatsko područje gravitira ka aerodromu ''Nikola Tesla''. Ečkoj. U Vojvodini je aktivno i osam sportskih aerodroma i to u Subotici (Bikovo). Najveće pristanište je Pančevo . To ujedno pokazuje i mogućnost potencijalne turističke klijentele u područje Banata.delu Panonske nizije gde je i najveće rečno hidročvorište u Evropi. plovnog puta spaja Atlantik i Mediteran povezuje zapad i istok Evrope i samim tim pruža evropljanima skoro neograničene mogućnosti za plovidbu. Dunav je plovan celom svojom dužinom oko Banata i povezuje Banat sa srednjoevropskim .Vodeni saobraćaj se odvija na Tisi i Dunavu.

što je ispod nacionalnog proseka. Tabela br 2: Promene u populaciji u periodu od 1991-2002. naročito i zbog promena starosne strukture stanovništva i starenjem populacije. godine ukazuje na povećanje broja starijih u ukupnom stanovništvu.15 Izvor: Ibid Upoređivanje starosne strukture stanovništva između 1991.66 0. što je sa društveno-ekonomske tačke gledišta veliki problem.STANOVNIŠTVO Ukupan broj stanovnika Banata.g. u smislu pojačanog pritiska starijeg stanovništva na posao.) 73 66 78 73 94 85 Izvor: RZS. PROMENE U POPULACIJI 1991 – 2002 PODRUČJA SEVERNI BANAT SREDNJI BANAT JUŽNI BANAT BANAT VOJVODINA Republika SRBIJA (*) PODACI ZA PERIOD 1990 . Gustina naseljenosti je 73 stanovnika po km2.2000 PROMENE U POPULACIJI (%) -5. godine je nešto manje od 720 hiljada. i 2002.31% ukupnog broja stanovnika AP Vojvodine. 15 . prema rezultatima popisa iz 2002. Sve manje učešće mladih na tržištu radne snage i sve veći broj starijih stvara ozbiljne ekonomske posledice.24 -3. prouzrokovan najviše procesom pada stope rođenih tokom sedamdesetih. što približno iznosi 35.30 -1. budući da proizvodi negativne efekte na tržište radne snage . 1991.16 1.89 4. Popis 2002 Od početka sedamdesetih godina dinamika populacije je negativna. Tabela broj 1: Broj stanovnika i gustina naseljenosti Banata BROJ STANOVNIKA I GUSTINA NASELJENOSTI PODRUČJA SEVERNI BANAT SREDNJI BANAT JUŽNI BANAT BANAT VOJVODINA Republika SRBIJA BROJ STANOVNIKA 1991 2002 179783 170361 221353 214366 328428 332706 729564 717433 2013889 2030992 7822795 7498001 ST/Km2 (2002.

16 .0 12. Specifične inicijative i akcije koje za cilj imaju podsticanje učešće žena na tržištu rada.9 21.4 Godine 20-49 n.3 22.0 41.8 22.7 41.2 18.9 19.2 15.9 41. Posmatrajući sve odlike stanovništva Banata.8 16.5 42. nema pristup nekim uslugama što utiče i na nedostatak pokretača razvoja većih naselja. Slabosti stanovništva se ogledaju kroz: nisku stopu nataliteta.1 12.2 Godine 50-64 n. koji funkcionišu kao osnova za prodiranje novih tehnologija i kultura.7 12. 74806 90630 137085 302521 844649 3998227 % 41. Međutim. 36950 46498 71064 154512 459991 1672412 % 22. Tabela broj 3: Starosna struktura stanovništva.8 18. do sada nije zadovoljavajuće.9 16.2 Godine 65+ n.5 15. 179298 220843 326116 726257 2013889 9696161 Ukupno n.8 Izvor: Ibid Stepen urbanizacije je relativno nizak i nepromenjen tokom protekle decenije.7 % 13.4 22.9 26.Struktura stanovništva prema polu ukazuje na povećanje broja ženske populacije koji nastaje iz nekoliko razloga. 27308 34258 49352 110918 323747 1240505 % 16. 44586 55071 84739 184396 517803 2953988 % 24.5 13.7 41.5 16.9 20.0 18.2 20.9 24.5 22.7 30. visoko procentualno učešće starijeg stanovništva i veliki broj raseljenih lica.3 10.1 42.1 Ukupno n. Zbog toga dolazi i do odliva radne snage prema većim urbanim delovima Vojvodine i ostalog dela Srbije.6 22.9 42. Turizam kao privredna delatnost kod koje dominira učešće ženskog dela stanovništva mogao bi promeniti broj radno aktivnog stanovništva. što ukazuje na to da veliki deo stanovništva. 24255 28730 39309 92294 248024 982756 Godine 65+ n.5 Godine 20-49 n..0 25.4 25. emigraciju. uz pravu politiku razvoja povratka na selo možemo uticati na poboljšanje starosne strukture stanovništva i stvaranje baze za razvoj turizma.0 42.1 Godine 50-64 n. STAROSNA STRUKTURA STANOVNIŠTVA 1991 Područja Severni Banat Srednji Banat Južni Banat BANAT Vojvodina Republika Srbija 2002 Područja Severni Banat Srednji Banat Južni Banat BANAT Vojvodina Republika Srbija Godine 0-19 n.3 18.6 19. 165346 207836 312017 685199 2031992 7450071 % 100 100 100 100 100 100 % 100 100 100 100 100 100 Godine 0-19 n. a pre svega razlike u prosečnom životnom veku polova. 32343 40076 58879 131298 382655 1404322 % 19. 68745 87004 132722 288471 865599 3132832 % 41. možemo da zaključimo da su pozitivne tačke razvoja: etnička raznovrsnost stanovništva .0 19.6 42.6 41. 35651 46412 64983 147046 403413 1761190 % 19.

zbog ne postojanja mostova preko Dunava. Nedostatak Banata je i to da dva koridora koja prolaze kroz Vojvodinu (koridor X i koridor VII).044 17 .INFRASTRUKTURNA OPREMLJENOST BANATA Putna mreža Putna mreža u Banatu je zadovoljavajuća na pravcu sever-jug. Makadam je takođe izuzetak i relativno retko se sreće.314 kilometara. prolaze kroz Bačku i Srem.4 : Dužina puteva u Banatu 2002. tako i na kvalitet materijala od kojeg je izrađen. područja Banata bliže Beogradu. ali ne zadovoljava potrebe kada je u pitanju pravac istok-zapad. dok se kod lokalnih puteva. Tabela br. zbog lošeg održavanja i činjenice da su neki od njih bili izgrađeni još pre više od pedeset godina. Vršac i Srpska Crnja). Zrenjanin-Beograd). tako da auto-putevi u izgradnji samo delom kod Horgoša dotiču administrativno područje Severnobanatskog okruga (u delu koji se geografski nalazi u Bačkoj).Osim toga. godine PODRUČJE 1 Srednjebanatski okrug 2 Severnobanatski okrug 3 Južnobanatski okrug 4 BANAT 5 Vojvodina 6 Srbija Izvor: RZS Ukupno u km 733 599 982 2314 6057 37981 Savremeni u km 682 536 772 1990 5221 23709 Dužina puteva kroz Banat iznosi 2. To se odnosi na širinu puta. koja varira. kao i srednji deo Banata imaju gušću mrežu putnih pravaca od severnog i jugoistočnog Banata. Pri tome. Auto-put u klasičnom smislu u Banatu ne postoji. kvalitet puteva je znatno ispod odgovarajućih . Pogranična područja sa Rumunijom nemaju dobru vezu sa unutrašnošću Banata. od toga je 1. kao i podloge puta. Zemljani putevi predstavljaju manje od trećine lokalnih puteva. Ukupno 644 kilometra regionalnih puteva ima savremeni kolovoz. Pored toga relativno dugo treba da se putuje između nekih destinacija u samom Banatu. (Kikinda i Vatina. Veliki problem je i kvalitet puteva. problem je i izuzetno loše veze Banata sa Centralnom Srbijom istočno od Beograda. To je odraz činjenice da su pogranični delovi bili zanemareni prilikom gradnje i da nisu izgrađene saobraćajnice koja bi povezale ova područja. čija ukupna dužina iznosi 1.990 kilometara puteva savremeno. Iako se neki putevi označavaju kao magistralni (na primer.

preko Tise ka Bačkoj u smeru Novog Sada. preko Dunava. a u funkciji ubrzanog privrednog razvoja i podizanja standarda lokalnog stanovništva. neophodno je obnoviti i postojeće putne pravce. Očigledno je da putevi u Banatu nisu bili od prioriteta za razvoj.7% površine Vojvodine. Pruge su uglavnom jednokolosečne. Međutim. sever-jug i zapadistok. a potom za vreme Kraljevine SHS. Nakon. godine Magistralni putevi Teritorija Br 1 2 3 4 5 6 Srednjebanatski okrug Severnobanatski okrug Južnobanatski okrug BANAT Vojvodina Srbija Izvor: RZS svega 236 135 255 626 1563 4756 savremeni 236 118 255 609 1533 4603 svega 204 225 215 644 1797 10401 savremeni 204 225 215 644 1760 8818 svega 293 239 512 1044 2697 22824 savremeni 242 193 302 737 1928 10288 Regionalni putevi Lokalni putevi Putna mreža u Banatu ređa je nego u ostalom delu Vojvodine. ali zadovoljava trenutnu frekventnost puteva. sa tehničkim 18 . Postojeća putna infrastruktura.kilometra. u većem delu. Temišvarom u Rumuniji i Segedinom u Mađarskoj. II Svetskog rata uglavnom nije bilo značajnije gradnje pruga u Banatu. jer površina Banata obuhvata 45. nije optimalna. Železnički saobraćaj Mreža železničkih pruga. ako se planira intenzivan ekonomski razvoj. uz 737 kilometara puteva sa savremenim kolovozom. ali zato dužina puteva kroz Banat. zahvata 38% svih puteva u Vojvodini. Osim toga. građena je još u XIX i početkom XX veka za vreme Austro-ugarske Monarhije. Novim Sadom. Najduža je pruga koja povezuje Pančevo preko Zrenjanina sa Kikindom i graničnim prelazom sa Rumunijom (Žombolja/Jimbolia). ali i sa Jugoistočnom Srbijom. tako i onih bez sloja asfalta. pre svega one koji Banat povezuju sa Beogradom. tada mora da se posveti više pažnje ključnim putnim pravcima. Još dve značajne pruge koje Banat povezuju u smeru istok-zapad jesu Zrenjanin-VršacBela Crkva i Pančevo-Vršac-Granica prema Rumuniji (Moravica). Najkraća je koja povezuje Zrenjanin (Tomaševac) preko Orlovata sa Perlezom. odnosno Kraljevine Jugoslavije.1 kilometar. može naći i 307 kilometara zemljanih ili puteva sa makadamom Tabela 13: Dužina putne mreže Banata po kategorijama 2002. Pruge Banata danas u svom najvećem delu ne ispunjavaju zahteve savremenog železničkog saobraćaja. Mreža pruga u Banatu ukupno je duga 439. kako savremenih.

došlo se na ideju da se i ovdašnji izgrađeni resursi inovativno iskoriste i da se na taj način poboljša i unapredi turistička ponuda Srbije. lovačkih domova. nizak nivo usluge. Hidro sistem „Dunav-Tisa-Dunav” je višenamenski vodoprivredni sistem. izleti). kao evropski transportni Koridor VII. Novom Sadu i drugim mestima. Posledice toga su neredovan železnički saobraćaj. Zrenjanina. Osim toga na kanalima se organizuju razne regate. pristani i vezovi za čamce.6 km). tehnološki zastarelom opremom i po pravilu nedovoljno održavane. sportski rekviziti). Kikinde.419 km (za nosivost do 150 t). turizam (sportski ribolov. Nema značajniju ulogu u prevozu tereta. Bačkog Monoštra. gde se uz kanale formirala i lokalna privreda. a reke čine njenu okosnicu. plivanje. rekreaciju. međutim oni nikada nisu korišćeni u turističke svrhe kao u Evropi. više restorana. predstavlja stratešku vezu koja treba da podstakne razvoj trgovine. male brzine. motela. veslanje. Za brži razvoj sporta. dok je najveći deo kanalske mreže završen u period posle 1945. šetnje. marine. čija je glavna funkcija navodnjavanje i odvođenje suvišnih unutrašnjih voda. ali predstavlja i plovni put. kajakaša i motonautičara. Sportovi na vodi upražnjavaju se u Zrenjaninu. Novog Bečeja. Stanje unutrašnjih plovnih puteva nije zadovoljavajuće. Turizam je potencijalna osnovna delatnost privrede Srbije. a preduslov svega je čista voda u kanalima. Uz kanale Hidrosistema nikla su mnoga vikend naselja (kod Šebešfoka. bungalovi. Odmah po završetku građenja kanali hidrosistema počeli su da se koriste za sport. Sastoji se od 12 plovnih kanala Bačke i Banata (ukupne dužine 600. takođe i takmičenja veslača. turizma i usluga. svrstanih u pet kategorija. i male bezbednosti. 19 . Za Republiku Srbiju reka Dunav. hotela. Ukupna dužina plovnih puteva u Republici Srbiji iznosi 1. Velikoj Britaniji. Po uzoru na dugu tradiciju korišćenja kanala u Francuskoj. kupališta. Stajićeva. rekreacije i turizma na vodama i obalama kanala neophodno bi bilo osmisliti i izgraditi odgovarajuće punktove sa potrebnim objektima. zbog znatno smanjenog održavanja poslednjih godina.godine. Holandiji. igrališta. izgrađeni kanali su još jedno javno dobro koje je nedovonjno iskorišćeno i eksploatisano. dok u prevozu putnika uopšte i ne učestvuje. rečni saobraćaj je nedovoljno iskorišćen u odnosu na svoje potencijale. Prvi kanali u Vojvodini izgrađeni su još u vreme Marije Tereze i manji deo sistema dovršena je u periodu od 17951870. Perleza. Vrbasa.elementima iz XIX veka. motonautika. Vodeni putni pravci U poređenju sa ostalim vidovima saobraćaja. sadržajima. i urešeni priobalni deo. Ove aktivnosti treba da prati odgovarajuća propaganda. opremom (npr.

dok se u Novom Sadu zaustavilo oko 150 brodova sa 30. na pristaništu beograd zaustavilo se 300 brodova sa oko 42.godini. Plovne reke su Dunav i Tisa u celom toku kroz ili pored Banata dok su Begej i Tamiš plovni jednim svojim delom.000 stranih turista( Nemačka. U toku je čišćenje Begeja prema rumunskoj granici. Dunavom godišnje prođe više od 600 putničkih brodova.9 kilometara je plovno za brodove nosivosti do 1000 tona. Očekuje se da će 2008g.Francuska..). Dunavom sve više plove putnički brodovi. uglavnom pod stranim zastavama i sa velikim brojem putnika.4 plovno za brodove nosivosti do 200 tona. rečni saobraćaj je uglavnom služio za transport robe i sirovina. Posle 1999.Tokom 2002. od čega 190. Ukupna mreža kanala u Banatu je 518. Jačanjem tržišta krstarenja na rekama.000 turista. Od manjeg su značaja kanali koji povezuju Dunav i Tisu. Statistički podaci broja plovila i broja putnika za 2006-2007 god. dolazi do smanjenja obima neputničkog rečnog saobraćaja na minimalnu meru. plovni put Dunava se koristi i u našoj zemlji. godine. odnosno Begej. od čega je plovno 317. Begeja 75 km i Tamiša 118 km.000 putnika.7 kilometara. rečni saobraćaj je gotovo zanemarljiv.000 putnika.U pogledu broja prevezenih putnika u našoj zemlji. SAD. Tise 168 km. Dužina toka Dunava kroz Banat iznosi 148 km. U početku je broj brodova koji pristaju u naše luke minimalan da bi se godinama povećavao. BROJ PLOVILA KOJI SU PROŠLI KROZ NOVI SAD 11 38 80 117 89 87 77 45 9 BROJ PLOVILA KOJI SU PRISTAJALI U NOVOM SADU 4 19 42 58 46 39 39 36 2 MESECI MART APRIL MAJ JUN JUL AVGUST SEPTEMBAR OKTOBAR NOVEMBAR BROJ PUTNIKA 477 1938 4371 6508 6112 4781 5180 4424 286 Izvor: » Lučka Kapetanija « . Skandinavske zemlje.Novi Sad Vodeni putni pravci u Banatu obuhvataju rečne i kanalske tokove. pa će uskoro biti plovan i do Temišvara u Rumuniji. daljih 98.godine u Beograd je pristiglo 26 međunarodnih putničkih brodova sa oko 3. zbog carinske kontrole u Bezdanu i Apatinu zadržavaju se 5-6 sati i u tom intervalu treba im ponuditi kvalitetan turistički program sa razgledanjem grada i kulturno-istorijskih znamenitosti što bi uticalo da Vojvodina postane jedan od turističkih brendova Srbije. Konkretniji podaci se vide iz tabele koja sledi: 20 . dok je još 28..4 kilometara. U 2006. Prošle godine je takozvanim kruzerima Beograd posetilo oko 50. Tabela 10. Ukupna dužina rečnih tokova kroz Banat je 509 kilometara. Do bombardovanja.4 kilometara je plovno za brodove nosivosti do 500 tona. Dunavom doploviti oko 430 brodova.

S obzirom da je tok Dunava definisan kao evropski koridor VII.1 18. koji praktično omogućavaju transport robe vodenim putem kroz sam centar Banata.3 37. Pančevo. Begejom ili Tamišom. Smederevo i Prahovo. kao i da se posebno osmisle regionalni projekti sa Rumunijom i Mađarskom.6 43.6 31. Rajna. Ne bi trebalo zanemariti ni kanale.4 118 5. Majna). Bačka Palanka. Novi Sad. i u gradovima duž obala Tise i Dunava).4 Plovni 200T 28.9 17. koje su praktično na rubovima Banata.6 31. Robni transport Tisom. Beograd. Ako se ima na umu ekonomski razvoj.4 10.Tabela 5: Kanali u Banatu Dužina u km Plovni 1000T Nr. ili će se osposobljavati i mreža kanala. a na reci Tisi u Senti.3 147. PRIVREDNI RAZVOJ Za potrebe naših istraživanja pogledaćemo najvažnije indikatore privrednog razvoja Banata : 21 . u budućnosti treba računati sa značajnim porastom uloge vodenog transporta.3 10 Moravica 11 Rojga Izvor: Vode Vojvodine Na reci Dunavu kroz Republiku Srbiju smešteno je osam luka međunarodnog značaja: Apatin. takođe može da bude interesantan u budućnosti.1 43.4 35 147.3 32 190. Bogojevo. ali prvenstveno u tranzitu.8 19. ali je potrebno mnogo investicija. BANATSKI KANALI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Zlatica Kikindski kanal Banatska Palanka . Rečni saobraćaj je u pogledu prevoza putnika praktično beznačajan.4 12.4 35 50. jer su postojeće zapuštene i malih kapaciteta (u Zrenjaninu. pri čemu je potrebno na temelju činjenica odlučiti hoće li se vodeni transport svesti na transport rekama. Najveći nedostatak su mu odgovarajuće luke. uključujući i Zrenjanin. treba odrediti prioritete. koja kapilarno povezuje sve značajnije gradove Banata sa svetom.9 Plovni 500T 98. a u prevozu robe sveden na minimum.Može se smatrati da je veliki deo Banata potencijalno pogodan da se uključi u mrežu plovnih puteva Evrope (obzirom na kanal Dunav.Novi Bečej Stari Begej Begej Plovni Begej Tamiš Karašac Brzava 518. Kikindu i druge veće gradove.

) može se okarakterisati kao period izrazitog dezinvestiranja. Najveće učešće u nacionalnom dohotku Banata beleži industrija sa 51. godine iznosio €2. Po strukturi zaposlenosti.god. poljoprivreda sa 13. To je drastična razlika u odnosu na 1991. To ukazuje i na tehničko-tehnološke zastarelosti privrede Srbije i Vojvodine. u Banatu dominira industrija sa 47.3%.927.6%). pri čemu zaposlenost u uslugama zdravstva i obrazovanja beleže manji pad od usluga trgovine. U odnosu na Srbiju daleko je više zaposlenih u Banatu u poljoprivredi.8%.5 % ) i usluge ( 2. a 27% u zemlje u tranziciju. do godine opao je na 50%. To je uticalo i na bruto nacionalni dohodak po glavi stanovnika u Banatu koji je 1990.2%. dok je učešće usluga u nacionalnom dohotku u Srbiji znatno veće nego u Banatu. umesto da doprinose njenoj diverzifikaciji i rastu. dok poljoprivreda (1. Izvoz Banata dominatno je išao u zemlje u tranziciji (50%). dok je 2002.7%. 22 .464. što se negativno odražava i na strukturu njene proizvodnje. sledi poljoprivreda sa 26%. kako zbog neuređenih međusobnih odnosa pojedinih organa na različitim nivoima. godinu kada je preko 60% proizvoda Banata izvoženo u zemlje EU. U uslužnoj sferi zaposlenost beleži drastičan pad. Iako ima pozitivnih pomaka. s obzirom na visoke negativne stope rasta investicija. usluge sa 39%.8%) simbolično učestvuju u izvozu. turizma i finansijskog posredovanja. što je nešto manji pad nego na nivou Srbije . godine iznosio €1. dok usluge učestvuju sa 22. • • • • • • Posmatrani desetogodišnji period (do 2005. a znatno manje u uslugama.• Bruto nacionalni dohodak po glavi stanovnika u Banatu od 1990. Učešće poljoprivrede i industrije je znatno veće nego što je to prosek u Srbiji. može se konstatovati da industrija prednjači (95. nešto više u industriji. tako i zbog sporosti i parcijalnih interesa postojeće birokratije u određenim institucijama. dok je u zemlje Evropske Unije izvoženo svega 18% proizvoda. institucionalni i administrativni faktori još uvek usporavaju poslovanje i razvoj privrede. Ako se izvoz Banata analizira sektorski.

4 100. industrija sa oko €530 miliona.3 %.0 0. posebno industrije Severnog i Južnog Banata. Nacionalni dohodak Južnog Banata jednak je zajedničkom nacionalnom dohotku Severnog i Srednjeg Banata.Tabela 6: Bruto nacionalni dohodak 1990. EAG 2006 Pri sektorskoj analizi može se uočiti da je u Banatu dominatan sektor proizvodnje/industrije.8 141.6 2926.9 Izvor: RZS.9 50.9 1464. To ukazuje da industrija dominira.0 52.0 42. 2002.0 1000. 23 .0 Srednjebanatski Severnobanatski Južnobanatski BANAT Vojvodina Rep. čini 51.7 126. a na trećem mestu je sektor usluga.Serbia Teritorija 1990 Nacionalni dohodak po glavi stanovnika 2002 Nacionalni dohodak po glavi stanovnika EUR Izvor: RZS.3 154.5 2812.Srbija 2218.6 % njegove nacionalne ekonomije.0 951.3 127.1 Rep.8 1296. zatim sektor poljoprivrede.2 51.8 52.3 45.da se poljoprivreda koristi kao njena sirovinska baza. što je uticalo na to da a je Južni Banat lakše podneo krizu.1 153.8 2856.6 1487.9 128.0 2000. EAG 2006 Možemo uočiti da je jug Banata razvijeniji od severa.4 171. RZS i Integrativni plan društveno-ekonomskog razvoja Banata.9 156.0 500.0 1500.2 1627.2 3135. dok je uslužna sfera nešto razvijenija u Južnom Banatu u odnosu na ostale njegove delove. Grafikon br 1: Nacionalni dohodak 1990/2002. RZS i Integrativni plan društveno-ekonomskog razvoja Banata. učešće poljoprivrede najveće u Srednjem Banatu. Učešće industrije je najveće u Severnom Banatu. po analiziranim teritorijama NACIONALNI DOHODAK 1990/2002 3500.4 131.7 1469. Pri tome. što čini 26 %. Poljoprivreda je doprinela nacionalnog dohotku Banata sa €267 miliona. a sfera usluga trenutno ne predstavlja osnov ekonomskog razvoja. 1990 2002 Teritorija Srednje-banatski Severno-banatski Južno-banatski BANAT Vojvodina Nacionalni Nacionalni Nacionalni Nacionalni Indeks dohodak po dohodak po dohodak entiteta dohodak entiteta nacionalnog glavi glavi kada RS=100 kada RS=100 dohotka 2002/90 stanovnika stanovnika 2832.0 2500.0 136. a razlozi tome se moraju tražiti u strukturi privrede.2 100.0 3000. a usluge su doprinele sa €229 miliona ili 22.

Sektor usluga znatno je razvijeniji u Srbiji nego u Banatu i Vojvodini. EAG 2006 Prema procenama Regionalne privredne komore Banata 2002.5%. Vojvodina 28. koja pak više izvozi u zemlje Evropske Unije i vanevropske zemlje.000 19 91 SEKTOR Izvor: Regionalna privredna komora Banata RZS i Integrativni plan društvenoekonomskog razvoja Banata.8%).3%. čije povlačenje sa tržišta Evropske unije nije u toj meri dramatično. Ne samo što je opao u apsolutnim vrednostima nego se i više usmeravao na manje zahtevna tržišta zemalja u tranziciji. povlačeći se sa tržišta zemalja EU.000 200. Poljopivreda i ruralni razvoj Poljoprivreda igra značajnu ulogu u ekonomiji srpskog Banata budući da preko 50% populacije živi u ruralnim oblastima.000. izvoz Banata u odnosu na izvozna tržišta se izuzetno kolebao tokom poslednje decenije XX veka. Taj trend je u Banatu izraženiji nego kod izvoza Vojvodine. 2002. Očekuje se da će najbrže jačati spoljnotrgovinska saradnja sa zemljama EU.01% . i 2002.000 300. Vojvodina 25. GODINE 450. pri čemu je i Vojvodina bitno ispred Banata (Banat 22. iz kojih se obavlja reeksport dobrog dela proizvoda koji se izvoze na ta tržišta.000 INDUSTRIJA POLJOPRIVREDA USLUGE VREDNOST 350.000. a zatim sa zemljama u tranziciji.000.000 50.000. Pri ovim konstatacijama.000 100.000.4%.000 400. a Srbija 21.000.7%. Njen značaj se ogleda kroz doprinos ukupnom zapošljavanju koje je značajno iznad nacionalnog 24 . dok je učešće ugostiteljstva i turizma 0. pri čemu trgovina sama participira sa 2.3%.000.000.4%. a Srbija 36.000.Uporednom analizom se uočava da je učešće poljoprivrede u nacionalnog dohotku Srbije sledeće:Banat 26%.000 250. godine učešće usluga je 2.000 150. godini UČEŠĆE POJEDINIH SEKTORA U IZVOZU BANATA 1991. Grafikon br 2: Učešće sektora u izvozu Banata 1991. naravno treba imati na umu rezerve da je najveći deo plasmana u zemlje u tranziciji usmeren prema državama bivše SFRJ. Izvoz Banata je nešto više usmeren u zemlje u tranziciji iz okruženja nego što je to privreda Vojvodine u celini. prema.

2 20.9 3. Usmeravanje na kvalitet umesto na kvantitet treba da bude osnova u ovoj proizvodnji.6 5. nego otvaranja novih radnih mesta u ovom sektoru.55 1.8 1. i analizi korišćenja zemljišta po vrstama useva očigledno je da se na obradivim površinama najviše gaji žito i industrijsko bilje.51 0.0 prinos (t/ha) 1.15 13.5 0.08 0.4 8. istaći da je stabilnost udela zaposlenih u poljoprivredi više poseledica smanjenja zapošljavanja u industriji.73 0.21 27. Zanemarljivo male površine su pod šumama.61 1.8 3.18 11.60 1.91 0.0 prinos (t/ha) 4.7 JABUKA proizvod (000 t) 0.0 197.9 ŠLJIVA proizvod (000 t) 1.07 0.91 3. Posebnu pažnju treba usmeriti na razvijanje vrsta sertifikovanog geografskog porekla.07 7.50 6.50 2.67 0.proseka.1 5.8 12.79 7.2 4.95 70. EAG 2006 25 . Prirodni uslovi za poljoprivrednu proizvodnju su uopšteno rečeno povoljni.6 prinos (t/ha) 0.7 0.55 0.1 6.15 9.51 0.93 75.04 0.7 23. ipak. SRBIJA proizvod (000 t) 4.91 1.40 Voćnjaci 0. mikro-klimatska situacija i pristup vodi.62 0. i to šećerna repa i suncokret. Posebno je važan razvoj plantaža pod vinogradima zbog uloge u zapošljavanju i mogućnostima za povećanje prihoda lokalnog stanovništva.02 Šume 0.35 10.6 0.8 9.2 4.6 17.01 13.0 95.1 0.75 79.6 5.Osim toga organska i biološka proizvodnja bi podstakle razvoj sektora. EAG 2006 Prema ovim podacima.55 53. Proizvodnja grožđa je uglavnom usmerena na proizvodnju vina.3 1. koji su usmereni prema ciljnim segmentima tražnje.51 0.0 Izvor: RZS i Integrativni plan društveno-ekonomskog razvoja Banata. mada unutar regiona postoje odredjene razlike u skladu sa specifičnim lokalnim uslovima kao što su plodnost zemljišta. Mora se.90 Vinogradi 0. što treba iskoristiti u funkciji stvaranja onih vrsta vina koje se traže na tržištu.15 0.57 Neobrađen 13.10 Pašnjaci 8. Tabela 8 : Stanje vinogradarstva i voćarstva u Banatu VINOGRADARSTVO I VOĆARSTVO 2002 VINOVA LOZA PODRUČJA SEVERNI BANAT SREDNJI BANAT JUŽNI BANAT BANAT VOJVODINA R.7 0.03 Ribnjaci 1. SRBIJA Obradivo zemljište 75.98 IZVOR: RZS i Integrativni plan društveno-ekonomskog razvoja Banata.8 67. kao i na uspostavljanje specijalizovanih distributivnih sistema. Tabela 7 : Područja prema granama poljoprivredne proizvodnje PODRUČJA PREMA GRANAMA POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE (%) 2002 PODRUČJA SEVERNI BANAT SREDNJI BANAT JUŽNI BANAT BANAT VOJVODINA R.02 0.6 1.02 0.0 395.7 3. voćnjacima i vinogradima.7 28.13 16.80 79.4 6.8 0.

Promocija atraktivnih događaja u ruralnim područjima. Nedostatak kapitala je glavni problem u poljoprivredi i ruralnim područjima koji proizvodi negativne efekte u smislu nedovoljnih investicija i progresivnog opadanja konkurentnosti u ovom sektoru. sektor zahteva strukturne promene da bi se podigla produktivnost i pojačala konkurentnost. a stopa aktivnosti u manjim opštinama se usporava. ograničene informacije o mogućnostima širenja tržišta. U ovim migracijama je najviše učestvovalo aktivno stanovništvo. Inicijativa diversifikacije zarada poljoprivrednog stanovništva mora biti ohrabrena. uglavnom ka glavnom gradu. Ukratko. a sa druge čini lokalnu sredinu atraktivnijom za kapital koji je neophodan za investicije u modernizaciju ruralne ekonomije.Broj stanovnika koji žive u opštinama sa manje od 50 hiljada stanovnika u Banatu nije drastično opao što ne znači da demografski pad nije uočen. Poboljšanje kvaliteta života u ruralnim oblastima jača osnovu razvoja ruralnog turizma i privlačenju drugih “pokretnih” faktora. prekobrojna i nisko osposobljena radna snaga. nerazvijenost lokalne prehrambeno-prerađivačke industrije. Očigledno je da se uprkos velikom potencijalu.. sa sela u gradove. između ostalog kroz : unapređenje proizvodnje kroz korišćenje bio-đubriva razvoj ruralnog i agro-turizma. To se može učiniti. neadekvatan marketing i tržišni kapaciteti. smanjenje mogućnosti da se sačuva stanovništvo i smanjenje mogućnosti da se privuče kapital i kvalifikovano stanovništvo. ali i inostranstvu. Poboljšanje kvantiteta i kvaliteta usluga doprinosi sa jedne strane poboljšanju uslova života stanovništva. Novom Sadu. kako bi se poboljšao nivo iskorišćenja resursa povezanih sa poljoprivredom i na taj način pomogao proces akumulacije. Osim toga. resursa strukturalno siromašnog u ovim oblastima. To dovodi i do smanjenja proizvodnog kapaciteta i u vezi sa tim smanjenja prihoda budžeta ruralnih opština To dovodi do pogoršavanja životnih uslova. izvan ‘regiona’. Migraciona kretanja su prema velikim gradovima. Na lokalnom nivou se pojavljuje i migracija unutar opštine. Rezultat toga je da celokupno stanovništvo kao i ruralna i poljoprivredna radna snaga stari. kašnjenja u tehnološkim i organizatorskim inovacijama. u ruralnim prostorima i poljoprivredi javljaju određeni problemi: orijentacija ka masovnoj proizvodnji. kao što je turistička potrošnja. prioritet u razvoju ovog sektora je i poboljšanje kvaliteta života u ruralnim područjima . jer sektor pati i od nedostatka kapitala za neophodne investicije. Razvoj agro i ruralnog turizma je povezan sa farmama i baziran na upotrebi poljoprivrednih proizvoda sa farme i sa antropogenim elementima zastupljenim u ruralnim sredinama. Napredak u konkurentnosti je još uvek teško postići. Smanjenje broja stanovnika je bilo karakteristično za veće opštine. Ovaj vid turističkih kretanja u stalnom je 26 . nedostatak sistema za garanciju kvaliteta proizvoda.

u Vojvodini 28. U Banatu je indeks lokacije skoro kod svih vrsta usluga ispod proseka u Srbiji. 27 . Nedostatka sredstava.3%.porastu što treba iskoristiti i na području Banata. Vojvodina je žitnica naše zemlje. Doprinos sektora usluga nacionalnom dohotku Banata 2002. komunikacije i administrativne usluge. između ostalog. socijalni rad.6%). transport.67 %). kada je iznosilo 37.8%). a manjim delom na poljoprivredu. zdravstvo. godine znatno je niži nego u Vojvodini i Srbiji (u Banatu on iznosi 22. Sektor usluga Prema istraživanjima sprovedenim na tržištu Banata . Učešće sektora usluga u broju zaposlenih u Banatu je 2002. treba da bazira na razvoju poljoprivrede i turizma. godine. Razvojna politika je očigledno usmeravana u prvom redu na industriju. tako i na razvoj celokupne lokalne zajednice. godine iznosilo 39% (što je porast u odnosu na 1990. izuzmu li se usluge finansijskog posredovanja.međutim kada je razvoj ruralnog turizam u pitanju . Godinu ( 37. U Banatu se beleži i padu odnosu na 1992. zbog već poznatih razloga i nedostataka u planiranju na saveznom nivou došlo je do zastoja razvoja ovih delatnosti. jer se kroz razvoj ove delatnosti i njegovim uklapanjem u ruralni prostor postižu mnogobrojni privredni i neprivredni efekti koji utiču kako na razvoj samih poljoprivrednih gazdinstava. Ljudskih resursa Ne postojanja planskog razvoja ruralnog turizma. Medjutim. možemo zaključiti da sektor usluga nije bio razvijen kada se meri standardima evropske unije. glavni nedostatci se javljaju zbog: Kvaliteta infrastrukture. obrazovanje.4% a u Srbiji 36. i Neadekvatnih kadrova Imajući u vidu prirodne i antropogene resurse Vojvodine očigledno je da se dalji razvoj. Činjenica je da Srbija ima izuzetnu šansu za razvoj poljoprivrede i turizma. skladišta.6%). Značaj razvoja ruralnog turizma je višestruk. u uslužnom sektoru Banata najveća zaposlenost je najveća u podsektorima koji svoj rad ne valorizuju neposredno na tržištu kakav je turizam ( hoteli i restorani samo sa 2. Prema podacima iz 2002.

aluvijalne ravni i 28 . izdvajaju se prostrana lovišta.5 % ukupne teritorije pokrajine. lesne zaravni. Zbog toga u narednom periodu treba očekivati brži rast ovog sektora od industrije i poljoprivrede. Prirodno bogatstvo Vojvodine ogleda se u 112 zaštićenih prirodnih dobara koja čine oko 5. Značajan turistički potencijal Vojvodine. Dunav. između Dunava i Save i Vršačkim planinama u jugoistočnom Banatu. Prema Mađarskoj i na jugu prema Telečkoj je Subotička peščara.. kulturno-istorijski spomenici. PRIRODNI POTENCIJALI ZNAČAJNI ZA RAZVOJ TURIZMA Prirodni potencijali Vojvodine su mnogobrojni. peščarama. Problem stvaranja atraktivnog prostora za turiste i jeste predmet ovog strateškog plana. posebno one vrste usluga koje su u direktnoj funkciji proizvodnih grana u kojima se beleži trend rasta. Banatski pesak. po brojnosti se izdvajaju spomenici prirode (78).. PROSTORNO-RAZVOJNE I RESURSNE KARAKTERISTIKE TURIZMA BANATA Prostor se može valorizovati na različite načine. Ravnica je oivičena niskim planinama i Fruškom gorom u severnom delu Srema. lesnim terasama i nižim zemljištem – aluvijalnim ravnima. Kada je reč o turističkim potencijalima Vojvodine. kanali. Obedska bara. nacionalni park Fruška gora.Sektor usluga treba da zauzme važno mesto u razvojnim programima Banata. lesnu terasu. U formiranju nizijskog reljefa Vojvodine. s obzirom na jačanje ovog sektora svuda u svetu. tako i za inostrane turiste. dominantnu ulogu su imali eolski i fluvijalni procesi koji su se neizmenično smenjivali. pa je mogućnost njihove valorizacije kroz turizam izuzetna. Deliblatska peščara. pored prirodnog bogatstva i kulturno – istoriskog nasleđa počiva na ponudi autohtonih proizvoda i promovisanja vojvođanskog načina života (multikulturalnosti i gostoljubivosti). Turistička valorizavija. Zato treba pronaći način da se prostor Banata učini dovoljno privlačnim kako za domaće. Među zaštićenim prirodnim dobrima. Palićko jezero. Dunava i Belocrkvanske kotline prostire se Deliblatska peščara.. Reljef Banata Reljef Vojvodine krakterističan je po prostranim uzdignutim stepenastim površinama – lesnim zaravnima. Banat se može podeliti na nekoliko geomorfoloških celina: Vršačke planine. U južnom Banatu između Tamiša. adekvatna prezentacija i plasiranje turističkog proizvoda Banata u osnovi ima prostor koji treba iskoristiti u turizmu na pravilan način i kroz održivi razvoj.

Površinu lesne zaravni treba shvatiti kao prostranu lesnu kosu na čijoj je sredini Banatski pesak. Kroz prostor južnobanatske lesne zaravni prolaze brojne drumske i dve železničke saobraćajnice. Geološku građu čine lesno-paleozemljišni horizonti različite starosti. Geološka građa zaravni se može posmatrati na više površinskih kopova ciglana koje se nalaze na prelazu ka nižim reljefnim jedinicama. a fluvijalnom erozijom postale su potočne doline. One su deo kristalaste mase koja se prostirala pravcem jug – jugoistok –sever – severozapad. Suvozemni fosili u lesu ukazuju na suvo vreme kada je les navejan. dosta zaravnjena lesna površina s nekoliko lesnih skladova. Ova lesna zaravan predstavlja relativno ravan plato koji uokviruje Banatsku peščaru. Međutim.Vršačka kula predstavlja i izuzetan vidikovac sa kojeg se pruža odličan pogled na ostali deo masiva i ravničarski prostor jugoistočnog dela Banata. Lesna zaravan od te peščare je nagnuta na sever i na zapad. Na Vršačkim planinama se nalazi i gusta mreža relativno dobro obeleženih planinarskih staza. To je znatno niža. Ilandžanske i Alibunarske depresije na severoistoku i supodine Vršačkih planina i Belocrkvanske kotline na istoku. a svojim karakteristikama se izdvajaju: Južnobanatska lesna zaravan koja se pruža između dolina Tamiša na severu i zapadu. Lesne zaravni su poseban deo reljefa Banata. Na profilima otvorenim u površinskim kopovima moguće je posmatrati fosilne ljušturice kopnenih puževa. a pored šuma ima i raznovrsnog šiblja i prizemne vegetacije sa lekovitim biljem. Južna Banatska lesna zaravan ispunjava površinu južnog Banata između Dunava. Ove stene poseduju izuzetne estetske kvalitete. 29 . Dunava na jugu. Vršačke planine predstavljaju jedini planinski prostor u Banatu. Dominantno morfološko svojstvo reljefa dela Banata koji pripada Srbiji je mala denivelacija terena. Zbog dobrih klimatskih prilika. Odlična mesta za posmatranje ovih stena su postojeći kamenolomi i plato na kom je izgrađena Vršačka kula. Vršačke planine imaju listopadne šume i četinare. Najviša tačka ove planine je Gudurički vrh sa 641 m nadmorske visine i ujedno predstavlja najveću nadmorsku visinu Vojvodine. posebno treba izdvojiti njen najviši deo Dumaču (Zagajačka brda) koja sa 249 m nadmorske visine predstavlja najviši deo nizijskog reljefa Vojvodine.istočnu Banatsku depresiju. Abrazioni su stvorili dve terase. muskovit. dobre podloge. Vršačkih planina i Tamiša. Do Vršačke kule se dolazi asfaltnim putem iz pravca Vršca. nagnutosti planinskih strana i zbog velike naklonosti okolnog stanovništva prema gajenju vinove loze. liskuni i dr. Ove visoko metamorfisane stene u sebi sadrže izrazite i veoma krupne minerale: biotit. Vršačke planine su postale najproduktivnije vinogorje najkvalitetnijeg vina u Banatu. Ova lesna zaravan zahvata površinu od približno 1000 km2. Pored tektonskih procesa na Vršačkim planinama su obavljeni i erozivni procesi: fluvijalni i abrazioni. One su deo starog kopnenog jezgra Balkanskog poluostrva.

vrlo raznoliku šumsku vegetaciju. Kajtasova. Da nije ovih šuma pesak bi pod naletom vetra dospevao čak do Zrenjanina. U građi Tamiškog lesnog platoa izdvajaju se dva lesna horizonta koja su međusobno razdvojena fosilnim zemljištem. Iako ovaj plato predstavlja najviši deo srednjeg Banata. kao i vrste koje su u svom rasprostranjenju ograničene na Panonsku niziju. Ovaj predeo izgleda kao zasvođena talasasta greda. Nalazi se severno od Banatskog Aranđelova. koja se prostire pravcem severozapad – jugoistok u dužini oko 4 km i širini od 500-700 m. koja je ujedno i dobar vidikovac. Površina Banatskog peska je sastavljena od ineterkolinskih depresija. Visinske razlike se kreću u rasponu od 70 do 189 m nadmorske visine. Istočnu i južnu granicu lesne zaravni čine lesni odseci uz desnu obalu Tamiša. između Tamiša i Begeja. Tamiški lesni plato . travna i ostala zeljasta vegetacija. Ovako definisana granica. Dumače. Deliblatski pesak. Deliblatska peščara ili pesak. Zagajskog brda. Ovaj delić pustinje poznat pod imenom Banatska peščara. Tu se nalazi i kota 99 m koja predstavlja najvišu tačku srednjeg Banata. grmlje. Na jugozapadu i severoistoku Tamiški lesni plato ograničavaju reliktne doline Petre i Šozova. Najmarkantniji profili nalaze se uz desnu obalu Tamiša u blizini Orlovata. Osim šuma Deliblatska peščara ima raznovrsno šiblje i prizemnu vegetaciju.U severnom Banatu pronađeno je samo na jednom mestu tvorevina koja bi mogla odgovarati lesnoj zaravni. Banatska peščara (ovaj prostor naziva se još i Deliblatska peščara. dina i izduvina. Tamiškog lesnog platoa zahvata površinu od približno 26 km2. Najviše šume je pod bagremom. topolom i četinarima . Banatski pesak je smešten u središnjem delu južne Banatske lesne zaravni. Mramorka i Deliblata.Tamiška lesna zaravan se nalazi u središnjem delu Banata. od kojih su mnoge relikti i rariteti. koje odlikuje mozaik travnih.) predstavlja verovatno najatraktivniji objekat geo-nasleđa Banata. Garmade i izduvine se javljaju tamo gde su dejstvovale lokalne struje vetrova. Bogatstvo flore ovog područja se ogleda u postojanju oko 900 vrsta viših biljaka. Vladimirovaca. Do početka pošumljavanja tokom prve polovine XIX veka. u odnosu na 30 . Od tada potiče njen popularan naziv "Evropska Sahara". Deliblatska peščara ima posebnu. Grebenca. Banatska peščara zahvata površinu od približno 300 km2 pružajući se između: Dubovca. Dine i depresije su međusobno paralelne i odgovaraju pravcu košave. Babatski pesak i dr. Tu je visoko drveće lišćara i četinara. Banatska peščara je bila najveća zona sa nevezanim peskom u Evropi. Peščara je ostrvo stepe i šumo-stepe. žbunastih i šumskih staništa. Zahvaljujući tome. Jedino se ovde. Pravac pružanja je jugoistok – severozapad. njegova trouglasta površina se diskretno izdiže u odnosu na okolne terene. To je prostrana lesna greda. što joj daje karakter specijalnog prirodnog rezervata lepih biljnih vrsta i prirodnih retkosti. formiran je tipičan dinski reljef. garmada.

zemljišta Banata su zahvaljujući dugotrajnoj 31 . Moriš. stepski božur. Iz grupe grabljivica. Banatska peščara je uvršćena u svetski nivo reljefnih vrednosti. dok su samo manji delovi na teritoriji severnog Banata. Ove dublje depresije su Veliki Vršački rit. koje su najugroženije ptice. Prostor peščare stavljen je pod poseban režim zaštite u okviru specijalnog rezervata prirode "Deliblatska peščara" i u pregledu geomorfološkog nasleđa Srbije. od kojih su neke i lekovite – Rusanda. Ilanđarski i Alibunarski. Dunav. a i same Tise. Karaš i Nera. šerpet i kockavica Degenova.. U cilju zaštite ovog područja. srne i divlje svinje. Aluvijalna ravan Tise je dosta široka i dobro zaravnjena. orao krstaš i orao kliktaš. Na njoj Tisa razvija mnogobrojne meandre koji su prirodnim procesima pretvoreni u mrtvaje (Vrbica. Treba istaći i veliki broj poljskih puteva na kojima se preporučuje upotreba terenskih vozila. Svoje stanište ovde je "našlo" i 20 vrsta orhideja. Lesna terasa je plodna jer ima dosta debelog černozema i zbog svoje veće nadmorske visine mogla je da posluži za formiranje naselja na njenoj površini. Od stanovnika životinjskog carstva peščare. ovo područje je uvršćeno u najznačajnija staništa ptica u Evropi -IBA područje. lov i ribolov. Njihovo pojavljivanje uslovljeno je pašnjačkim površinama i prisustvom tekunice.. Na površinu lesne terase pojavljuje se mnogo napuštenih tokova Tisinih levih pritoka. Duga bara . livadske i ritne crnice. hidromorfnih i halomorfnih zemljišta. Tamiš. Devojački bunar i Vrela. Prirodne karakteristike i jedinstvenost ovog kraja čine ga pogodnim za rekreaciju. Begej. Kremenjak. nautički turizam. Pedološki pokrivač Banata odlikuje prisustvo automorfnih. Deliblatska peščara je proglašena za Specijalni rezervat prirode. jelena. Sastavljena je od peskovitog i glinovitog materijala. Po njihovoj sredini usečeni su Tisa. koja predstavlja osnov njihove ishrane. Istočno Banatska depresija pruža se pravcem sever-severozapad-jugjugoistok u obliku blagog ulegnuća koje na jugoistoku postaje sve izrazitije i dublje. Aluvijalna ravan Moriša prostire se u Mađarskoj i Rumuniji. pančićev pelen. od kojih su mnoge retke i ugrožene. Zbog prisustva velikog broja vrsta ptica.. koji se posebno ističu šumskim pejzažima. Vredni i za turizam značajni lokaliteti su Srneći gaj. Dominantno je rasprostranjenje černomeza. Lesna terasa je od 5 do 8 metara niža od lesne zaravni. ovom prilikom izdvajamo prisustvo: vuka. Aluvijalne ravni su najniža zemljišta u Banatu.Najvažnija saobraćajnica koja prolazi kroz peščaru je Deliblato – Šušara – Uljma.).čitav prostor Srbije nalaze: banatski božur. Njihova nadmorska visina kreće se od 80 do 66 metara. a pre svega ekološki turuzam. Ti stari i lesom zasuti tokovi na mnogim mestima su pretvoreni u slatine. zastupljene su vrste kao što su: banatski soko. Najveći diverzitet zemljišta je vezan za oblast Vršačkih planina Zbog visoke produktivne vrednosti.

Posebno su zanimljiva i terasna zemljišta koja su zastupljena u Malom.Površinski kop IGM "Toza Marković" u Kikindi predstavlja najznačajnije gornje pleistoceno paleontološko nalazište na prostoru Vojvodine.0 21. 206. Razlog tome su male razlike udaljenosti od Jadranskog mora i Atlanskog okeana i evroazijskog kopna. Četrdeset i peti uporednik prolazi pored Sremske Mitrovice. Vrlo interesantno je značajno prisustvo slatinastih zemljišta čije je rasprostranjenje vezano za doline banatskih reka i peskovitih zemljišta na prostoru banatske peščare.9 17.4 20. i Quercus.6 20.7 21.6 2 6 0 0 2 5 3 Vršac 147. 255. 212. Ipak Banat ima nešto kontinentalniju klimu u odnosu na Bačku.1 6.4 5.1 84 76 84 71.5 Pančevo -0. Tabela br.5 75 70 79 150. Rume i u blizini Stare Pazove i Banatskog Novog sela. 224. Klima je odredjena njenim geografskim položajem.2 2. 28 vrsta vodenih i kopnenih mekušaca. pretežno ravnim reljefom.8 72.5 12. 9: Osnovni klimatski elementi Banata MESECI Stanice I II III IV V VI VII VIII IX O SREDNJE TEMPERATURE VAZDUHA ( C) Zrenjanin -1. Dosadašnji paleontološki spisak ovog lokaliteta čini više biljaka iz rodova Salix. 88.0 XII 1. 277. Deliblatskom i Belocrkvanskom ritu i Banatskoj Peščari.9 17. 23 vrste ostrakoda. Skelet mamuta (Mammuthus trogonetherii) star preko 70. 250. runasti nosorog. runasti mamut i trogonterejev slon Mammuthus trogontheri. 186.5 2. netipično ili fosilno poreklo. Klimatske karakteristike Banata Vojvodina zauzima prostor u umerenom klimatskom pojasu.7 87 81 91 57. 95. hidrografijom.7 19.4 20.6 16. Gajsko-dubovačkom.3 1.5 1. predstavlja svojevrsnu atrakciju Gotovo u potpunosti očuvan skelet trogonterejevogslona je svakako najdragoceniji nalaz kikindske gornje pleistocene paleontološke riznice. 231.primeni agrotehničkih i meliorativnih mera.1 SREDNJE VREDNOSTI RELATIVNE VLAŽNOSTI VAZDUHA ( U % ) Zrenjanin 86 83 74 70 70 71 68 68 72 Vršac 79 77 68 66 68 69 68 67 68 Pančevo 87 85 76 71 72 73 71 71 74 PROSEČNE SUME OSUNČAVANJA ( časovi ) Zrenjanin 152. 255.2 11.1 17. Pleistoceno paleontološko nalazište . Pinus. biljnim pokrivačem i drugim faktorima prirodne sredine koji utiču na formiranje klime u jednoj oblasti. 266.8 32 .000 godina.9 1. 285.1 Vršac 0.4 19.2 11. Delovi zemljišta se mogu uvrstiti u pedološko nasleđe što predstavlja poseban kvalitet u razvoju turizma. 0 145.7 11.1 5. po južnim delovima Srema i Banata. 1 XI 6.8 75.3 54. pretrpela značajne promene primarnih svojstava.7 16. Važnost otkrića skeleta Mammuthus trogontheri prevazilazi nacionalne okvire i ubraja se u red najznačajnijih paleontoloških nalaza te vrste u svetu . 193.2 21. Ova zemljišta imaju reliktno.2 6 9 4 3 8 9 3 X 11.1 7.8 11.8 21. Takođe treba istaći i prisustvo paleo zemljišta koja se nalaze u sastavu lesnih zaravni.3 16. Betula.9 77.1 6. ribe i fosilni sisari: vodena voluharica.

Snežne padavine se javljaju od novembra do aprila. Klima je prirodni faktor od koga je u ovim krajevima zavisio način života i izgradnja kuća i okućnica.8 dana.6m/sec. ovakva klima odgovara razvoju turizma naročito u periodu od proleća do jeseni.5h. Zimski meseci su oblačniji od letnjih. zapadni. severozapadni. zime i proleća.7h. Najkraće osunčavanje pokazuje decembar sa 56. Srednja godišnja oblačnost u slivu Tamiša iznosi 57%. Kada je razvoj turizma u pitanju. Banat je dosta vetrovita oblast. Najvlažniji mesec je decembar sa prosekom od 86%. Košava najčešće duva tokom jeseni. Suvljoj zoni pripadaju severni i srednji Banat. Važno je reći da se u Banatu javljaju izrazito sušne i kišne godine. Prosečna srednja insolacija je u slivu Tamiša iznosi 2068. a najsuvlji je avgust sa 69%.SREDNJA OBLAČNOST ( U % ) Zrenjanin 69 66 58 Vršac 71 69 60 Pančevo 69 66 57 VISINA PADAVINA ( U mm ) Zrenjanin 35 38 34 Vršac 40 40 36 Pančevo 41 39 43 Izvor:RZS 56 59 57 47 52 51 55 57 53 63 71 75 52 53 48 79 93 93 42 43 40 57 72 65 37 40 36 51 60 46 42 43 39 38 44 44 48 50 46 35 42 41 69 68 66 50 53 57 72 74 73 55 54 58 Temperatura vazduha se odlikuje izraženim godišnjim kolebanjima. Ako posmatramo srednje temperature po godišnjim dobima zaključujemo da je najhladnija zima. severni.7. Srednja godišnja količina taloga je 609 mm. a najtoplije leto. Prosečno se javlja 76 dana godišnje. a najsuvlji su oktobar i mart mesec. Najvlažniji meseci su jun i decembar. ali duga topla leta 33 . a najslabija je u leto 4.3m/sec. Košava ima najveću srednju brzinu.6 dana godišnje. Zimi je najjača 6. Jul je mesec sa najviše osunčavanja. Od svih vetrova najpoznatiji su košava. kada su svuda negativne temperature sem u Vršcu. Južna polovina Banata pripada vlažnoj zoni. Prosečan broj dana sa snežnim pokrivačem najveći je u januaru 12. Prosečan broj dana sa padanjem snega je 22. Tihog vremena ima leti i u jesen najviše. a najmanji u novembru 0. kada je prosečno trajanje insolacije 281. U Banatu možemo izdvojiti suvlje i vlažnije zone. Godišnja relativna vlažnost vazduha u Banatu je 75%. severoistočni i istočni vetar. Temperature ujednačeno rastu sve do jula. Klima ne predstavlja osnovni faktor razvoja turizma ovog regiona.1h .5. a najmanja u letnjim mesecima. jer su u blizini Vršačke planine. Relativna vlažnost vazduha je u zimskim mesecima najveća . U proseku snežni pokrivač se pojavljuje 31. južni. Po vlažnosti Banat ne odstupa mnogo od Bačke. Posmatrajući podatke možemo zaključiti da je najhladniji mesec kod svih januar.

učinili su da ovo područje spada u 34 . Velike reke Dunav. čiju osnovu čine tri velike reke. Karta br 6: Hidrografska mreža Vojvodine Hidrografski potencijali Vojvodine su izuzetni. sa svojim brojnim pritokama. Krivaja. koje protiču kroz Vojvodinu ili čine njene granice. Tisa i Sava. Hidrografski turistički motivi Vojvodina ima bogatu hidrografsku mrežu. što dovodi prvenstveno inostranu turističku tražnju. kao i njena izrazita kontinentalna klima. niske temperature pogoduju razvoju lovnog turizma. sa veoma čestom pojavom ekstremnih padavina (sušni i vlažni periodi). Bosut i dr. a to su Dunav.omogućavaju kupališnu sezonu i do tri meseca. Tamiš. Pored ovih većih reka tu se nalazi i veliki broj manjih kao što su Begej. Tokom zime. Tisa i Sava. Čik.

Mostonoga i Plazović. Na nekim delovima ona su sasvim isušena i pretvorena u plodna polja. Zato je ono veće dubine. Nera. ima ujednačenu širinu i nema ostrva i rečnih rukavaca. Nera. Čik.najizrazitije vodoprivredno područje Srbije. Galacka. Tamiš (u Banatu) i ostale manje rečice: Karaš. Kart br 7: Reke Tisa i Dunav Najznačajnija reka u Banatu je Tisa koja se po mnogo čemu razlikuje od Dunava. Zlatica. Izvire u Karpatima i kad se spusti u Panonsku niziju ona je izrazita ravničarska reka. Svojom dužinom od 977 kilometara predstavlja samo 34% od dužine Dunava. manje reke kao što su Bosut (u Sremu). Begej (75 km). Plovne su i njegove pritoke Tisa (168 km).Tamiš. Pošto izvire u 35 . Hidrografske karakteristike Banata U Banatu ima dosta malih reka čija su korita zamuljena i pretvorena u baruštine. odvodnjavanje i transport ukupne dužine 939 km od čega je 673 km plovno. Između ovih reka prokopana je i razgranata mreža kanala za navodnjavanje. Tisino korito na teritoriji Vojvodine usečeno je u čvršćem materijalu ispod kojeg su rastresiti slojevi. Tisa. Krivaja. Od važnijih reka možemo spomenuti: Zlaticu. Begej. Novokneževački kanal i Karaš. Sava (206 km). pa i Evrope. Dalje. Najvažnija reka je Dunav koji kroz Srbiju protiče u dužini od 588 km i to pretežno kroz Vojvodinu a celom ovom dužinom je plovan.

čije se dno ne suši. Martonoša. Tisa ima za mesec dana raniji visoki vodostaj od Dunava. krsturska Duga bara i Ekenda. Jaruge. severno od Elemira. Služi za odvodnjavanje suvišne vode s teritorije atara naselja severnog Banata. Novokneževački kanal predstavlja staro rečno korito. Zlatica. Između Krstura i Kneževca su Vrbica. Pojedini odsečeni tokovi Tise su zadržali polumesečaste oblike. ima kod Horgoša. Sanada. isušeno je i pod kulturnim biljkama. Okanj. Uz ovu pojavu se vezuje i manifestacija ''Cvetanje Tise'' koja ima poseban značaj za razvoj turizma. 36 . jarebica. Bečeja. Važnije i veće reke su: Novokneževački kanal. Ostojićeva. U ponekom udubljenju postoji i “živo blato”. Begej. Ovde se nalaze idealna mesta za turizam. Posebne čari ove reke su u periodu cvetanja Tise. Jegdino Kopovo. do šarana. Protičući kroz ravne delove Vojvodine. ulivajuci se u Dunav.Karpatima gde se sneg ranije topi. uz pecanje i plovidbu. Okanj i dr.Sredinom XIX veka regulacijom Tise. krsturska Duga bara. Galacka. Za stanovništvo koji su bliže Tisi ove šume pored reke vrlo su atraktivna područja i uglavnom su sastavljene od stabala vrbe i bele i crne topole. Tisa ima veoma mali pad. Tu se javlja bujna vegetacija sitnog i krupnog rastinja koja svojim lisnatim bogatstvom čini da ovaj deo u letnjim danima ipak ima dosta svežine. srna. Tu se može naći veliki broj divljači kao sto su jelen. Taraša. Na nekim delovima ona su sasvim isušena i pretvorena u plodna polja. Stari rečni tokovi su i Jaruge. Posledice tako malog pada su velika krivudanja reke. Intezivno zelenilo ukazuje da je u blizini neka reka i da je izdanska voda plitka. od tzv. severno od Taraša. Nadela. tipicna panonska reka Tisa u Srbiju ulazi kod sela Đale i svoj put završava kod Slankamena. veći broj mrtvaja je otkinut od Tisinog toka. Od starih rečnih tokova možemo spomenuti Vrbicu. Ekenda. kasnije kanalizovano. Prilikom regulacije na teritoriji Vojvodine prokopano je 14 kanala i tok je skraćen u našoj zemlji za 76 kilometara. koje su ljudi veštačkim putem odvojili od Tise. Araca i Mošorina. bare zapadno i južno od Araca itd. Po svim ostalim osobinama Tisa je veoma slična Dunavu. što pogoduje razvoju lovnog turizma. između Kanjiže i Sente takođe je dobro vidljiv stari tok.Široka i samo na izgled spora. fazan i dr. Takvih tokova. tolstolobika i smuda. Ritsko zemljište oko Tise je ispresecano mnogobrojnim kanalima. Tisa je bogata razlicitom vrstom ribe. Tamiš. Duž čitave obale protežu se vikend naselja sa improvizovanim marinama i brojnim čardama koje nude ukusne riblje specijalitete . Kopovo kod Kumana. Sente. soma. Ade i Mola.. Ovakva napuštanja tokova bila su vršena i veštačkim putem. Karaš i Nera. zec. U Banatu ima dosta malih reka čija su korita manje-više zamuljena i pretvorena u baruštine. babuški i drugih sitnih primeraka. stalno razvijanje njenih okuka i njihovo stalno nizvodno pomeranje. severno od Kumana. Jedino još uske zone između rečnog korita i izgrađenih nasipa s jedne i s druge strane prikazuju donekle prirodu kakva je bila pre intervencije čoveka.

koja leti presušuje. mnoge okuke su pretvorene u starače. a neka napuštena i pretvorena u jezera. Ove vodoplavne ili močvarne površine stanovnici nazivaju ritovima. Tisi i Dunavu Banat slao vrlo kvalitetnu starobanatsku pšenicu i brašno do glavnih potrošača u Srednjoj Evropi. Ali ako se u Begeju pojavi visoka voda. Kanalizacijom i izgradnjom nasipa ova nestalna reka upućena je pravilnijem oticanju. Pojedini delovi ovih ritova imaju i svoja specijalna imena. pa je hranu trebalo transportovati iz udaljenih krajeva. jer je sredinom XVIII veka izvršena regulacija njegovog toka da bi se isušile silne močvare oko Temišvara. Leti obično presuši. Za vreme Turaka Zrenjanin. Galacka ja više zabarena i mestimično kanalizovana rečica koja potiče iz Rumunije i kod Nakova prelazi državnu granicu. Čitava dužina Begeja u Rumuniji i u našoj zemlji iznosi 255 kilometara. Niže Pančeva spaja se s Dunavom. Begej je postao još važniji jer je po njemu. Duboka bara. koje su inače dobro služile za odbranu od eventualnih turskih napada. Kroz Vojvodinu protiče dužinom od 118 kilometara. Ona ne zavisi samo od hidrografskih prilika na teritoriji sliva nego još više od hidrografskih prilika na teritoriji Tamiša. Na nešto višem položaju. Temišvar. prvobitni živi tok Galacke. Pri ulazu u našu zemlju Begej ima pravolinijsko oticanje. Količina vode u Begeju je veoma promenljiva. Koć i druge.Zlatica je jedna od najznačajnijih levih pritoka Tise u našoj zemlji. Na našoj teritoriji Galacka je duga 68 kilometara. mrtvaje i aktivni meandri upućuju na to da je ova reka stalno menjala svoje korito. koji nije bio plavljen. Njen tok u našoj zemlji danas je dug 30 kilometara. Tek kada su izvršene nove regulacije. Kod Zrenjanina ni regulacioni radovi nisu mogli da izmene hidrografsku sliku Begeja. u svojoj bližoj okolini nije imao dovoljno hrane. Prva regulacija Begeja sprovedena je još iz jednog razloga. Spojnim kanalima u Rumuniji Begej dobija vodu iz Tamiša da bi mu se plovnost povećala. Blizu njegovog spuštanja u aluvijalnu ravan Tise. Begej je izgradio čitav niz okuka i prekih tokova te je zaista bilo teško ustanoviti koji je pravi a koji napušten tok. kao velika vojna baza za južnu Ugarsku. izgrađeno je jezgro u vidu tvrđave. Vrlo komplikovana hidrografska slika uslovila je da se na ovom mestu izgradi i sam Zrenjanin. Preko Kikinde ona otiče na jugozapad prema Tisi u koju se uliva južno od Mola. zatim jezero a danas bara. Na severnoj strani je Oluš. Kod Kikinde sastavljena je od više paralelnih korita. odnosno Bečkerek. a sa 222 km on je na teritoriji 37 . a zatim i ostali delovi naselja. Begej je najznačajnija leva pritoka Tise. Pored ove tu su i druge bare kao što su Valom bara. Kasnije kada su se poljoprivredni proizvodi počeli tražiti i u Podunavlju. onda se ona pušta u Tamiš. bare i močvare. Tamiš je tok južnog Banata. Mnogi zastareli tokovi. Galad. Protiče kroz srednji Banat i povezuje Temišvar i Zrenjanin s plovnom Tisom. neka su zasuta peskom. bio je značajno tržišno i saobraćajno mesto i utvrđenje. Ti žitorodni predeli bili su oko Zrenjanina i u čitavom zapadnom Banatu. zabarene u močvarne površine.

pa su i poplave bile znatno ređe. Od državne granice pa sve do dunavskih ritova Tamiš je usekao široku dolinu u nešto višoj lesnoj terasi gde se svake godine izlivao i plavio ogromne površine. Gornjim i srednjim delom ova reka protiče kroz Rumuniju. zatim iz Malog i Velikog vršačkog rita. Tamiš je skraćen za 140 kilometara. Nizelj i Sibnica predstavljaju napuštene tokove Tamiša. Karaš u našoj 38 . Presecanjem preko stotinu okuka. To je Brzava. gde se spušta u aluvijalnu ravan Dunava. Između sela Čente i Barande Tamiš je probio u dunavski rit. bledu sliku prelesnog reljefa. Nadela je usečena u južno banatskoj lesnoj terasi. Današnja Nadela mestimično se razliva po dolini. kako ni u samim ritovima nije bilo ozbiljnijih melioracionih radova. onda se voda pušta u njen donji deo da bi se osigurale dovoljne količine vode za zalivanje i održavanje ribnjaka. a naročito u ravnici.Rumunije. Šebeš i Kalovita reka su rukavci Dunava. Celim svojim tokom. Nadela je dugačka 36 kilometara. Njenu izvorišnu čelenku ne čine izvori nego više plitkih udubljenja. prema tome. istočno od Crepaje. Nadela je najveća rečna dolina na južnoj banatskoj lesnoj terasi. Zbog toga njegov tok mnogo krivuda. Kasnije su mnogi ritovi nasipima odeljeni od rečnog toka. nije drugo nego neki stari napušteni prelesni tok Tamiša. Prema tome. ali i iz Banatskih planina. Tamiš nije bio plovan. To dokazuju njihovi meandri koji su i po veličini i po oblicima istovetni s današnjim meandrima Tamiša. Po svojim morfološkim osobinama slična je lesnim dolovima. Ali prokopavanjem kanala u dužini od 3 kilometra moguće je da i veći plovni objekti dođu do pančevačkog pristaništa. gradeći i s jedne i s druge strane mnogobrojne okuke i mrtvaje. u stvari. Šebeš i Kalovita reka. Tamiš ima mali pad. Tamiš ima jednu važniju pritoku na teritoriji Vojvodine. da je ona prelesna. Tu je nasledio neki stari dunavski tok i nastavio po njemu sve do Dunava. a mestimice uzanim koritom meandrira po dolinskoj ravni. Njegova dužina u našoj zemlji iznosi 60 kilometara. a donjim kroz našu zemlju. Oblici reljefa u ovom delu južne banatske lesne terase izražavaju. oni su skoro uvek imali podzemnu vodu pa su često bili pokriveni manjim ili većim slojem vode. ali veliki meandri znatno utiču na odstupanje od ovog pravca (meandar između Kačareva i Jabuke. Sibnica. Nadelina dolina je još starija od lesne prašine. plavi je i zabaruje. Od izvorišta do Omoljice. Prosečna širina doline iznosi 200 metara. Međutim. Pri visokom vodostaju Tamiš je plovan sve do Opova. Kada je Dunav visok. trebalo bi da je Nadela mlađa od terase. Tamiš se snabdeva vodom iz Karpata. Nadelina dolina. koji je Tamiš napustio pomerajući se prema severozapadu i zapadu. kao i iz alibunarskih i ilindžanskih depresija. koja sa leve strane prima Vršački kanal koji skuplja vodu s Vršačkih planina. koji je zasut tanjim slojem lesa i koji je kasnije pruzela Nadela za svoju dolinu. od toga u Vojvodini 28. iz kojih se povremeno sakupljena voda sliva prema Dunavu. Karaš je pretposlednja pritoka koju Dunav prima na teritoriji Vojvodine. Njena dolina predstavlja neki prelesni Tamišev tok. Od Crepaje Nadela ima uglavnom južni pravac. 40 kilometara od ušća. velikih žitnih magacina i železničke stanice. i jedan istočno od Pančeva. duga 87 kilometara. U Pančevačkom ritu ima više napuštenih rečnih tokova od kojih su najznačajniji: Nizelj.

a svojim donjim ona je naša granična reka u dužini od 19 kilometara. Prilikom provale vode stari nasip je odnesen. Nera prima manje značajne pritoke. izdizanje površine nagomilavanjem lesa išlo sporije nego u drugim suvljim predelima. Dolina se veoma razlikuje od prethodnog dela po tome što nema oštre obalne delove. Ali Pančevački rit ima i takvih napuštenih tokova koji su već odavno prirodnim procesima zasuti fluvijalnim materijalom. Ona je na severu oivičena odsekom lesne zaravni. jugoistočno od Glogonja. a Šebeš i Kalovitu reku kao rukavce Dunava. Sibnicu. i Krivom barom. Deliblata i Emanuelovaca. koja je duboko usečena u lesnoj terasi. koji su se zabarili i prekrili močvarnom i barskom vegetacijom. visokim oko 40 metara. a na severnoj polovini mestimično i do 15 m. korito je nasuto peskom i zato zagušeno. Ova bara predstavlja depresiju od 3 do 6 metara nižu od okolnog zemljišta. Na teritoriji naše zemlje prima samo jedan potok. Takve su hidrografske površine. Otuda je na ovom mestu. Sa Lokve u Rumuniji spušta se šest potočića. ali iz neke starije faze. Ostru i Brnovac su u aluvijalnoj ravni Tamiša i svakako su njegove mrtvaje. Veliko blato. Treći deo sve do ušća kod Banatske Palanke prilično je ravna i prostrana dolina u kojoj je Karaš usekao svoje korito. Prve dve su pominjane kao napuštene tokove Taniša. Severozapadno i jugozapadno od Uzdina postoje četiri jezera lučnog i uzdužnog oblika koja mnogo podsećaju na napuštene meandre neke reke koja je bila i veća i bogatija vodom od današnjeg Tamiša. Drugi deo je između Velikog i Malog peska. Sem ovih manje ili više živih tokova postoji i dosta napuštenih rukavaca. Voda jedva može da otiče. Karaš ima i s jedne i s druge strane svoje pritoke. Šebeš.zemlji ima tri različita dela. gde se voda stalno zadržavala. Kalovitu reku. Nera svojim gornjim i srednjim tokom protiče kroz Rumuniju. U ovom delu je dolina široka i do 3 km. Svi su oni kratki s velikim padovima i promenljivom količinom vode. na primer. godine kada je visoka voda na Dunavu južno od Pločice probila stari nasip i iskopala udubljenje dugačko 350 i široko 50 do 150 metara. sasvim uzan i veoma zasut peščanim materijalom. Neke su već pominjane kao na primer: Nizelj. Vrlo karakterističnu površinu predstavlja Majur bara. jugoistočno od Idvora. To je prošireni deo doline koju je Karaš stvorio bočnom erozijom i intezivnom denudacijom malo otpornog jezerskog i lesnog materijala. Tako se sada pri svakom višem vodostaju dunavska voda spaja sa Provalijom. Prosečna dubina provalije iznosi 7 metara. Ova vrela morala su biti bogata vodom i u vreme kada je stvarana lesna terasa. Potamišje ima nekoliko manjih fluvijalnih jezera. Ravenica. koji je skoro čitav ujezeren. U Pančevačkom ritu postoji niz napuštenih rečnih tokova. 39 . Jezero i Busija. Slično je i sa Baškim ritom. obilazi Provaliju. istočno od Borče itd. Prvi je između Vršačkih planina i lesnih naslaga. a novi koji je kasnije izgraćen.Nerina dolina je prilično stara. Provalija je postala 1895. između Gaja. Kalda. takođe predstavlja napušteni tok Tamiša. u čijem podnožju izvire prilično jako Malo i Veliko Vrelo. Treba pomenuti i jezero Provalija.

istočno od Sefkerina. Novi Sad 40 . istočno od Opova. istočno od Barande. Vodene površine su atraktivniji prirodni motivi Banata. boljeg snabdevanja vodom. Bela stena je afirmisani lokalitet koji tokom leta poseti veliki broj turista iz okolinih naselja. Otvorene vode sa adama i priobalnim šumama predstavljaju kompletnu prostornu celinu koja pruža raznovrsne mogućnosti rekreiranja. Slatina i Pečena slatina. kao i Mala slatina.Istočno od Barande i Opova postoji nekoliko bara lučnog oblika. bogatstva ribe i razvoja trgovine. 8: Sistem Dunav-Tisa-Dunav Izvor: Vode Vojvodine. i to pre svega zbog plodnog zemljišta. Na primer. Karta br. zatim Slana bara. Iz istorijskih izvora nam je poznato da su prvi gradovi nastali u dolinama velikih reka. usečene u lesnoj terasi. Hidrografija je takođe bila odlučujući faktor prilikom formiranja prvih naseobina. Rakitaš i Velika slatina. predstavljaju veoma različite i velike meandre.

Ističu se svojom turističkom atraktivnošću i izraženom sportskorekreativnom funkcijom ističu se Belocrkvanska jezera i Vršačko jezero. Ludoško.5 do 1. som. za sada se i pored značajnih 41 . Ostalih šest jezera . vrtložaste vetrove i sl. Slano Kopovo je zaštićeno prirodno dobro. Slano. šaran. a dubina od 0. Poseban fenomen među vodenim površinama južnog Banata predstavljaju Belocrkvanska jezera. Nastala su u udubljenjima iz kojih se vadio šljunak. a specifični mikroklimatski uslovi uslovljavaju spektakularne atmosverske pojave: efekat fatamorgane. Obedska Bara itd. Izuzetno su bogata ribom: amur. Slano jezero Rusanda nalazi se neposredno uz severoistočni kraj naselja Melenci. Različite su veličine i dubine. Severni i južni priobalni delovi izloženi su poplavama. Voda i peloid se više decenija koriste u terapeutske svrhe u lokalnom stacionarnom lečilištu. Ovo jezero je prirodna retkost koja predstavlja poznatu ornitološku stanicu.45 km2. Nalazi se 5 km severoistočno od Novog Bečeja u blizini pruge i puta. i pravi su izazov za sportske ribolovce.Na ovom prostoru je otkriveni značajno neolitsko arheološko nalazište. Jezero se snabdeva vodom od atmosferskih taloga i od izdani. Ledničko. sedam većih jezera sa kristalo čistom vodom.Jezera kao turistički motivi Vojvodina je bogata jezerima: Palićko. Ona se ne valorizuju u turizmu koliko bi trebala s obzirom na njihove karakteristike. hidrološkog i mikroklimatskog aspekta. Veličina jezera iznosi 4 kvadratna kilometra. u jesen i u proleće. Banja Rusanda je jedan od najznačajnih balneoloških centara Banata. Slana jezera u okolini Opova su po svom postanku i osnovnim morfometrijskim karakteristikama vrlo slična jezerima Slano Kopovo i Rusanda. Leti jezero često presuši. Ova jezera su važno ribolovno područje. Otuda su visoki vodostaji u periodima kiša. a najveće je u neposrednoj blizini Bele Crkve. tj. tako da na dnu jezera ostane nataloženo i po nekoliko santimetara soli.5 m. a niski kada su suše u letnjem delu godine. nalaze se u neposrednoj blizini grada Bele Crkve. Belocrkvanska jezera. a dužina obalske linije iznosi 7 km. Slano Kopovo takođe predstavlja izuzetnu prirodnu vrednost gledano sa geomorfološkog. Slano Kopovo spada u grupu slanih jezera koje se nalaze u paleomeandrima Tise na lesnoj terasi. štuka. mrko-zelena i oseća se na sumpor-vodonik. Na jezeru se javljaju velike oscilacije pa sa ovim i različite dubine. Nalaze se na lesnoj terasi u blizini Tamiša. treba istaći i tipična slatinska zemljišta koja su rasprostranjena na okolnom terenu. Najveća jezera Slatina i Pečena su pretvorena u ribnjake. Međutim. Krvavo. Voda u jezeru je mutna. Basen jezera predstavlja fosilni meandar izdužen pravcem istok – zapad polukružnog oblika. Takođe. Po svojim prirodnim karakterisrikama je slično jezeru Slano Kopovo. smuđ. Slano Kopovo ima površinu od 1. Belocrkvanska jezera. Najstarje i rekreativnim potrebama prilagođeno jezero je Glavno jezero. Jezera su locirana u blizini puta Čenta – Opovo – Pančevo.

Okanj – severno od Elemira. srna. Najznačajnija su: Ekenda. sivi gušter. barska kornjača. u livadskoj vegetaciji prisutni su vranjemil. livadska žalfija i druge. pored onih koje se redovno sreću na barskim kompleksima. Brojna stabla u okolini kolonije čaplji i kormorana imaju osušene vrhove. Svetsku slavu ovom mestu donelo je prisustvo ptičjeg sveta sa oko 240 vrsta. bizamski pacov. te se koriste za prirodni uzgoj ribe i sportsko – turistički ribolov. od kojih je veće površine 2. iđirot i druge. predstavljen je brojnim autohtonim vrstama. jež. ovim stanovnicima bare. vodena paprat. Novog Sada i Zrenjanina.turističkih potencijala. od kojih su neke retke. Vode ovih jezera koriste se za navodnjavanje plantažnih voćnjaka i vinograda. hrčak. Ovaj prostor raspolaže izuzetnim pejzažnim kvalitetima. prostor Carske bare karakteriše gusto izatkan ćilim reka. Biljni svet Carske bare. Šumske površine zauzimaju značajne delove Rezervata. jer se riba izvozi u velike gradove naše zemlje. Ovaj lokalitet obilije biogeografskim motivima i važna je ornitološka stanica. lasica. koji omogućavaju razvoj rekreativnog turizma na vodi . zelena žaba i šareni daždevnjak. tekunica. Na ovom prostoru nekada se protezalo bezbroj većih i manjih močvara. kao i ribolovnog turizma. Jezera koja imaju karakter veštačkih akumulacija su locirana širom Banata. što je uticalo da bude proglašena za specijalni rezervat prirode "Stari Begej – Carska bara". šišmiš. U vodama Starog Begeja i Carske bare živi čak 24 vrste riba iz 16 familija. gde se uz dosta sreće mogu pronaći: divlja svinja. pačija trava. Carska bara predstavlja specifično fluvijalno jezero koje se nalazi u plavnom međurečju Tise i Begeja. među kojima veliki broj iz Beograda. Za bogatstvom sveta flore ne zaostaje ni fauna.jezera i bara. pelen. beli lokvanj i druge. ježenica. Čenćanska jezera nalaze se na samo kilometar jugozapadno od sela Čenta. na sredokraći između Stajićeva i Perleza. Danas ovaj prostor karakterišu meandri Starog Begeja koji se sužavaju i skraćuju i bare sve više nagnute o odnosu na dno rečnog korita. tvor. barska perunika. Po svojoj vrednosti izdvajaju se od vodenih biljaka: vodeni griz. pored magistralnog puta Beograd-Zrenjanin. belouška. nalaze se dva manja jezera. za zaustavljanje erozije okolnih zemljišta. i druge. Ribnjak ima veliki značaj. zec. čineći ih tako pogodnim za osmatračnice i uzletišta za lov ribe u jezeru ili bari. Izgradnjom turističkih objekata na obalama jezera podstakao bi se izletnički i sportsko – rekreativni turizam Takodje treba spomenuti i najveće ribnjačko jezero-Belo blato. Vrbica. Carska bara leži između 3 grada: Beograda. krtica. Vikendima tokom leta na jezerima se okupi i preko hiljadu izletnika. Jaruga – severno od Kumana. a u močvarnoj vegetaciji: zajednice tršćaka. hajdučka trava.5 hektara i dubine oko 20 metara. kanala. slez. Ona su veoma pogodna staništa raznih ribljih vrsta. lisica. zbog čega je ovo dobro proglašeno za Ramsarsko 42 . Nalazi se u blizini magistralnog puta Zrenjanin – Beograd. nedovoljno koriste . za vodosnabdevanje. Carska bara je bogato stanište močvarnih ptica i retkih biljnih vrsta. vodoljub.

područje, tj upisano u UNESCO-vu listu močvarnih područja od međunarodnog značaja. Neke od retkih ptica koje se ovde mogu videti su: orao belorepan, eja močvarica, livadska eja, kobac, mišar, čaplja kašikara i mnoge druge. Na predlog stručnjaka Zavoda za zaštitu prirode Srbije Vlada Republike Srbije proglasila je ovo područje Specijalnim rezervatom prirode Stari Begej - Carska bara. U prostoru postoje tri stepena zaštite. Prvom stepenu zaštite pripadaju lokaliteti: Carska Bara sa Vojtinom mlakom, Perleska Bara, Tiganjica, i deo područja Botoškog Rita sa fragmentima livada i stepa, ukupno 703.7044 ha. Drugom stepenu pripadaju: tok Starog Begeja sa severnim meandrom i pojasom širine 10 m uz levu obalu u nivou Tiganjice i Perleske Bare, zatim područje Zagnjenice, Ravenice, Visoke grede, Male grede i Saračice, ukupno 371.832 ha. U treći stepen zaštite spadaju: deo novog nasipa širine 120 m, Farkadžinski rit (livade, slatine, trščaci, kanali, stari nasip), deo starog nasipa između Farkadžinskog i Botoškog rita sa pojasom širine 50 m (Dudara) i deo Botoškog rita (put, trščaci, severni deo rita, stari nasip), ukupno 600.4650 ha. U monotonoj ravnici Panonske nizije, u Vojvodini, prirodni i antropogeni potencijali područja Carske bare su višestruko atraktivni za više oblika turističkog kretanja. Carska Bara dolazi u red nekoliko naj atraktivnih mesta na turističkoj mapi Vojvodine Prostor Gajsko – dubovačkog rita predstavlja tipičan plavni teren koji je lociran u inudacionoj ravni Dunava. Rit je smešten u zoni između Banatske peščare i samog toka Dunava. Morfologija terena odslikava živu fluvijalnu aktivnost. Kretanje Gajsko – dubovačkim ritom je najefikasnije čamcem duž brojnih rukavaca. Uspor vode u ovom sektoru Dunava je konstantan. Gajsko – dubovački rit se takođe odlikuje velikim biodiverzitetom i predstavlja pravi kontrast terenima peščare Izvori i bunari Na mestima gde se izdanska voda ogoliti obrazuju se izvori. Ogolićenih izdani najviše ima u Fruškoj gori. Treba napomenuti da su usled tektonskih poremećaja ogolićeni i mineralni izvori. U Starom Slankanenu je izvor slane vode nazvan Slanača, i to je jedan od retkih prirodnih izvora mineralne vode u Vojvodini. Utvrđeno je da je voda slana jodna hipoterma, temperature 18,4˚ C. U vodi ima gasova CH1 i CO2. Pored toga voda sadrži jod, kao i jone Sr, Mn i Ba. Stručnjaci smatraju da je voda fosilno morska nešto izmenjena infiltracionim vodama. Za razliku od Fruške gore, Vršačke planine imaju vrlo malo pravih izvora. Na čitavoj površini ima šest do sedam većih izvora, koji daju prosečno svaki 2 do 4 litre vode u minutu. Najjači je izvor u Korkani, severno od sela Sočice, koji daje oko 20 litara u minutu. Jače izvore imaju predeli istočno od

43

Mise, iznad Vršca i u uvali Široko bilo. Ostali izvori nemaju otičuću vodu nego su zatvoreni u male bazene. U ostalim delovima Vojvodine nema pravih izvora. Ponegde, u podnožju Titelskog brega, oko Banatskog peska i nešto oko lesnih zaravni javljaju se izvori s pitkom ili nešto zaslanjenom vodom. Značaj tih izvora je mali. Opšta je odlika vojvođanske ravnice da je siromašna prirodnim izvorskim vodama. Veliki nedostatak izvorske vode stanovništvo nadoknađuje vodom iz običnih ili arteških bunara. Obični bunari su kopane rupe u lesu ili pesku do prve izdani. Voda se iz kopanih bunara izvlači đermovima, koji su sastavni deo vojvođanskog pejzaža. Njih je danas sve manje na vojvođanskim ravnicama. Sem toga, ovaj primitivan, ali vrlo interesantan način izvlačenje vode iz plitkih bunara odavno je zamenjen izvlačenjem vode pumpama na električni ili motorni pogon. Arteški bunari snabdevaju se vodom iz dubokih izdani. Usled hidrostatičkog pritiska voda se izbacuje na površinu tako da se svakog trenutka dobije čista i sveža pitka voda. Na teritoriji Vojvodine ima mnogo arteških bunara. Svako selo je imalo po nekoliko. Termomineralni izvori Pored već nabrojanih prirodnih mineralnih izvora potrebno je pomenuti i bušene mineralne izvore. Posle Drugog svetskog rata vršena su mnogobrojna duboka bušenja radi nafte, pa su se iz tih dubokih bušotina pojavljivale i mineralizovane tople i hladne vode., što je uticalo na to da se hemijski sastav temeljnije prouči i da se uključe u eksploataciju. Zato se vrše ispitivanja podzemnih voda pri svakom značajnijem bušenju. Vojvodina ima izvanredne mogućnosti za razvoj banjskog turizma, jer obiluje termomineralnim vodama. Prema poslednjim podacima raspolaže sa oko 350 nalazišta termomineralnih voda. Od banja se po svojoj uređenosti i lekovitosti voda izdvajaju: Banja Kanjiža, Banjsko rekreativni centar Vrdnik, Bezdanska banja, Banjsko lečilište Rusanda, Banja u Slankamenu, Novosadska banja, Bečejska banja, Banja Junaković – Prigrevica. Na teritoriji Vojvodine ima nekoliko lokaliteta u kojima se koristila lekovita voda ili peloid. To su: Jermenovačke i mineralne toplice; Lemeška banja; Palić Banja; Temerinska Banja; Torda; Narodno kupatilo u Zmajevu i Izvor u Bačkoj Topoli. Rastući broj potreba za banjskim lečenjem i rekreacijom ukazuje na neophodnost konkretnih i organizovanih akcija koje bi doprinele izgradnju, uređenje i revitalizaciju banjskih centara. Svetsko turističko tržište ima izuzetnu potrebu, za kvalitetnim banjama s obzirom na rastući broj oboljenja u svim zemljama sveta. Zbog lekovitosti voda, Vojvodina ima dobre mogućnosti za razvoj ovog segmenta turističke ponude.

44

Pored bogate mreže površinskih voda Banat obiluje i podzemnim vodama. Freatske vode su prisutne u celom Banatu i predstavljaju gornji najplići horizont. Medjutim, česta je zagadjenost freatskih voda usled pretvaranja kopanih bunara u septićke jame i sve veće upotrebe mineralnih đubriva u poljoprivredi. Stoga su za vodosnabdevanje bitnije dubinske podzemne vode tzv. arteške vode. Skoncentrisane su na dubinama većim od 100 metera, dobrog su kvaliteta i mogu da se koriste za piće. U termomineralne izvore možemo da svrstamo: Kanjiža (voda je alkalno kisela hipoterma 27O C) Gorki izvor u Tordi – sadrži natrijum, Vršački mineralni bunar – 22O C, banja Rusanda – poznata po slanoj vodi. Bečejska banja( voda je zemnoalkalno murijatična, slabo kisela hipoterma) Ovi izvori imaju veliki značaj jer su se pored njih razvile veoma poznate banje Vojvodine. Osim toga, oni su i veliki potencijal za razvoj područja u kojima se nalaze. Banja Kanjiža nalazi se na obali reke Tise u Kanjiži, koja je na samoj granici Srbije i Mađarske. Do nje se najlakše dolazi autoputem, udaljenim svega 15 km od banjskog kompleksa. Po svom hemijskom sastavu, ova lekovita voda je natrijum-hidrokarbonantno, jodno, bromidno, sulfidna, alkalna, hiperterma mineralna voda temperature 51°, 64° i 72° C, a sem nje u lečenju reumatskih oboljenja i stanja nakon povrede koštano-zglobonog aparata, koristi se i lekovito blato. Banja raspolaže sa više stotina ležaja u nekoliko objekata.Opština Kanjiža sa okolinom, tokom citave godine pruža razlicite sadržaje, pocev od lova i ribolova na reci Tisi, pa sve do atletsko-plivackog maratona i džez festivala... Rusanda ima alkalno-murijatičnu, slanastu vodu s karakterom bromnih voda. Salinitet vode veći je leti, kada su intenzivna isparavanja, a manji tokom proleća i jeseni, kada padaju kiše. Detaljnijim ispitivanjima utvrđeno je da je salinitet jezera veći u dubljim delovima, gde su ogolićene plitke izdanske vode. Zato na mestima gde ovakva voda izbija, na "žmiravcima", znatno je slanija. Severna polovina jezera, gde su ovi žmiravci česti, pet puta je slanija nego na južnoj polovini. Zbog tako velikog saliniteta Rusanda oskudeva u biljnom i životinjskom svetu. Susedna dva, po genezi ista jezera, Ostrvo i Okanj, zbog manje dubine imaju slatku vodu i bogatiji organski svet. Zbog velike slanosti Rusanda je postala veoma poznata kao kupališno i banjsko mesto. Biogeografski turistički motivi Vojvodina, a pogotovo Bačka je bogato izbrazdana kanalima (DTD,Veliki Bački,Bajski), rukavcima, mrtvajama (stari Dunavac) i naravno sadašnjim

45

Po svom prirodnom bogatstvu najznačajniji su: Nacionalni park Fruška gora. Na mnogim mestima uređeni su veštački ribnjaci. livadska i pašnjačka. Ima 85 lovišta‫׃‬ Kozara. Šiblje predstavljaju crni glog. jarebice. kao što su šaran. Gusta mreža kanala. Navešćemo neke ostatke iz ovih epoha. insektima. Prvi zemljoradnici i stočari nastanjuju Vojvodinu u mladje kameno doba (u neolitu). Sva mesta u priobalju Dunava u Vojvodini imaju bogat lovni i ribolovni fond.U ovom periodu. a među njima je najpoznatiji ribnjak u Ečki kod Zrenjanina. aluvijalnih ravni i šume Banatskog peska. Još u starije kameno doba (u paleolitu) ljudi su se spuštali u ovu ravnicu i kratkotrajno zadržavali loveći mamute. Na dva mesta u Vatinu i Vršcu su nađena oruđa od kamena koja su pripadala paleolitskim lovcima.tokom Dunava. Ovu fitocenozu čine dosta trave. pračovek se spuštao u ovu ravnicu. srne i divlje svinje. obilje vode i umerena klima privlačili su ljude u vojvođansku ravnicu. Karađorđevo. koje nisu zaštićene od poplava. Između brojnih rukavaca i bara nastaju jedinstvene oaze prirode koje nastanjuju brojne biljne i životinjske vrste. beskičmenjacima.. Šumska zajednica su: šume Vršačkih planina. Subotičke šume. Paleolit . Ritske šume su po aluvijalnim ravnima Tise i Dunava. gde se kratko zadržavao loveći irvase i mamute. Korišćenje metala počinje oko 3800. Od bakra su pravljeni ne samo ukrasni predmeti nego i nova vrsta oruđa. Biserno ostrvo i dr. koja su bogata sitnom i krupnom divljači. Od sitne divljači se love zečevi. Pašnjačka zajednica se nalazi na celoj teritoriji Banata. fazani. Što se tiče krupne divljači najatraktivniji je lov jelena. Biljni svet Vojvodine u proteklih 100 godina pretrpeo je velike promene – izvorna vegetacija je zamenjena prirodnom. Ovde se sreću retke vrste ptica kao i kapitalni primerci jelena i divljih svinja. Morović. godine pre nove ere. DRUŠTVENO ISTORIJSKE OSOBENOSTI BANATA Plodno zemljište. Posebnu zanimljivost ove ravničarske oblasti čini ribarstvo i uzgoj raznovrsne ribe. štuka i kečiga. šiblje i čestari. 46 . gde se kvalitetna riba proizvodi u velikim količinama. Livadske zajednice se nalaze u aluvijalnim ravnima i po depresijama istočnog Banata. smuđ. Šume Vršačkih planina su sastavljene od bagrema. lipe i hrasta. Petrovaradinsko-Koviljski rit i Deliblatska peščara. a takodje i keramika ukrašena duboreznom ornamentikom. Velikim zalaganjem ljudi ova fitocenoza je postala biljna zajednica kulturnih biljaka. Lov i ribolov u Vojvodini privlači turiste iz celog sveta. divlje guske i plovke. Apatinski rit. kao i naseljavanja vidre u ovom kraju. Na teritoriji Banata možemo izdvojiti tri biljne zajednice:šumska. Peščara je pokrivena šumskom vegetacijom. vrbe i jasike. divlja ruža. Apatinski rit. Sastavljene su od bele i crne topole. močvare i stoletne šume bogate su ribljim fondom. gde nema livadskih trava i šuma. som. kupine. Izmedju drveća je šiblje.

Na prvom mestu treba izdvojiti Vršac u kojem je najpoznatije “Dvorište Eparhije banatske”.Starija neolitska kultura u južnom Banatu dobila je naziv “Stačevačka grupa”. Vrbasa. Za područje Banata značajniji su i nalazi materijalne kulture Sarmata. Najpoznatija nalazišta iz ovog perioda su kod Kovina. u kojima se mezolitske zajednice bave lovom. slovensko i franačko stanovništvo. stočarstvom i lovom.p. Najznačajniji arheološki lokaliteti su Kozluk kod Vršca. Karlo Veliki je uništio avarski plemenski savez i Franačka je pomerila svoje granice do Fruške Gore. koju nazivamo Skordisci. Neolit . uveli vinogradarstvo na Fruškoj Gori. podsticali trgovinu i zanatstvo. Vršac. Novog 47 . stvarali gradove.Pod uticajem vlažne klime. Hajdučica.Mezolit . prve alatke od uglačanog kamena i kosti.Najznačajniji lokaliteti ovog doba su Ludoš-Vršac. Graničarska ulica-Vatin itd. na lesnim i aluvijalnim naslagama se formiraju šume. Krajem VI veka u ove krajeve dolaze Sloveni. U mlađoj fazi se formira populacija. Sva naselja iz ovog razdoblja leže u ravnici. Naziv je dobila po selu Starčevu kod Pančeva. Najgušće su bili naseljeni okolina današnjeg Vršca i ceo južni pojas Banata. kakvo je boli Židovar u jugoistočnom Banatu. Trgovalo se i izmedju veoma udaljenih područja. U drugoj polovini I v. koji u drugoj polovini III veka naseljavaju ovo područje. čak su na Dunavu i Savi imali i flotu. RudineBanatska Palanka. stalno se naseljava u medjurečju Dunava i Save. Ovde srećemo prve keramičke posude od pečene zemlje. Stari Vinogradi-Banatska Dubica. Banatski Karlovac i dr. Bronzano doba . u Vojvodinu prodiru Rimljani i osvajaju Srem i južne delove Banata. Tada se formiraju stalna naselja sa nadzemnim staništima a stanovništvo se bavi zemljoradnjom.U doba seobe naroda naselja su podizana u blizini ruševina antičkih gradova.e. Bela bara-Vatin. Židovar-Orešac i dr. Kovin. Bitne promene u društveno-ekonomskim odnosima nastale su krajem IX veka kada su s istoka došli Madjari. Pančeva. intenzivirali poljoprivredu. Izgrađuju privremena ili stalna staništa na peskovitim dinama. Trgovina se razvijala i kovao se novac koji je postajao merilo vrednosti robe. ali na uzvišenim mestima kraj manjih reka. Na našem terenu registrovano je oko 70 lokaliteta koji pripadaju sarmatskoj kulturi. Oni su širili pismenost. Grad Sirmijum postao je krajem III i pocetkom IV veka metropola Rimskog Carstva. Ljudi su stanovali u dobro utvrdjenim naseljima. gde su zatekli ostatke Avara. Najznačajniji lokaliteti bakarnog doba su Ciglana –Bela Crkva. Starijoj fazi gvozdenog doba pripadaju lokaliteti: Breg-Ritiševo. Najznačajnije nalazište mezolitske kulture je Vršac. zatim Kovin. i nastanili najveći deo teritorije današnje Vojvodine. Gaj i Kusić. Iz rimskog perioda registrovano je 25 lokaliteta od kojih su najznačajniji u Staroj Palanci poznat pod nazivom Sapaja.n. gradili puteve. Skordisci. U mlađem neolitu i na ovom području se stvara Vinčanska kultura. Ratničko pleme Kelta. Pavliš. a po ilirskom plemenu (Panonci) ovu pokrajinu nazivaju Panonija.

pošto se veliki broj stanovnika. Prema Turskoj je stvoren odbrambeni sistem u vidu Vojne granice. Pošto su Turci reorganizovali vojsku. Dalmatinske zagore. Tako je srpska despotovina nastavila da živi.Turci su učvrstili svoju vlast u Sremu u vreme prvog pohoda na Beč 1529. državna vlast i spahije počeli su da naseljavaju stanovništvo iz Nemačke i severne Ugarske jer su Bačka i Banat bili slabo naseljeni. i iz Banata i istočnog Srema. ali oni su se i ranije samoinicijativno spuštali u banatsku ravnicu. dok je Banat konačno pao u njihove ruke 1552. Plansko naseljavanje Rumuna bilo je u drugoj polovini XVIII veka. godine. U Bačkoj su se u to vreme masovnije naseljavali i Madjari da bi se kasnije mnogi preseljavali u Banat. Kada je srpski despot Stefan Lazarević 1403. koji su bili vični obradi zemlje i poznavali su zanate. Da bi jače vezao Srbe za Ugarsku. Ade i Čelareva. Pred odmazdama Turaka. godine stupio u vazalni odnos prema ugarskom kralju Zigmondu. a kasnije i u Banat i Srem. Krušedol i dr. odnosno Hrvati. koji mu je zauzvrat ustupio Beograd i Mačvu. dok su kmetovi Srbi bili u istom položaju kao i mađari. Nadiranje Turaka na Balkan izaziva masovno kretanje Srba s Kosova i iz Pomoravlja prema teritoriji današnje Vojvodine.). Vojvodina je pod Turcima bila privredno i kulturno unazađena Posle poraza Turaka pod Bečom proterani su iz Bačke. Posle pada srpske despotovine pod tursku vlast Ugarska prihvata izbeglice i koristili ih kao graničare za odbranu južnih granica. pretežno madjara. Banat je bio pod vlašču ugarske države. Hopovo. Zahvaljujući ekonomskom 48 . Turska vlast u Vojvodini zamenjena je austrijskom. u velikoj seobi 1690. Iz vojnih i ekonomskih razloga Turci su u Vojvodini naseljavali srpsko i vlaško stanovništvo. hiljade Srba prešlo je u Vojvodinu. Srbije i Bosne. Rusine je na svoje bačke posede naseljavala komora od kraja 40-tih godina i kasnije do 1765: posle su se oni selili i u Srem. Srpskim feudalcima kralj je delio imanja. prepisivanja i širenja srpske kulture i pismenosti. pod patrijarhom Arsenijem III Čarnojevicem. kralj je prihvatio potomke poslednje srpske vladarske dinastije i čak uveo titulu srpskog despota. u Bačoj uz Tisu bila je Potiska. a posle Požarevačkog mira. Nastavljeno je i naseljavanje Srba i Hrvata iz Like. a uz Dunav i Savu Podunavska i Posavska. Srem i Banat su privremeno bili zaštićeni od Turaka odbrambenim pojasom koji je predstavljala srpska despotovina. Najviše je naseljeno Nemaca. U to vreme Srbi su ovde činili glavnu masu stanovništva. zapadnog i centralnog Srema. oko 1740. odselio na sever. Srbi nastanjeni u Ugarskoj ostali su privrženi svojoj veri i podigli veliki broj pravoslavnih crkava i manastira (Šišatovac. naterali su Austrijance na povlačenje. a u Banatu Rumuni. Bačku su osvojili 1542. godine u Bačku. Na severu Banata protezala se Pomoriška vojna granica. godine. a pored njih u Bačkoj i Sremu živeli su Bunjevci i Šokci. iako bez svoje teritorije. Jazak. koji su postali centri pismenosti. Pošto je Vojvodina posle ratova s Turcima bila opustočena a mnoge njive zaparložene. Naseljenici su bili neophodni za pretvaranje pustara i močvara u obradivo zemljište i za obnavljanje trgovine i zanatstva.Kneževca. Turci su posle kosovske bitke upućivali svoje odrede prema severu i upadali u Srem i Banat i pustošili ih. Slovaci su se doseljavali s Karpata.

veka u Vojvodini je izgrađeno više monumentalnih građevina . odlukom austrijskog cara. Rusini. a region je politički obnovljen kao autonomna pokrajina u sastavu Srbije 1945. Beloj Crkvi Vršcu. daleko od gradova. neoklasicizma.Ečka kod Zrenjanina jednim delom pretvoren u hotel. Slovenci.v. godine postojala je kao Dunavska banovina i to kao jedna od pokrajina Kraljevine Jugoslavije.g. do 20. Pančevu. Banata i Baranje. Ukrajinci. Među 30 –tak dvoraca.dvorac porodice Dunđerskih kod Bečeja sa poznatom ergelom. Bačke. ali kao i kulturna središta. da pruže pogled na nepregledno bogatstvo ravnice. Rumuni. godine. Početkom XX veka (1918. Stilski i umetnički. Romi. 1849. Nemci. Interesantni i vredni su njihovi zvonici a još vrednije su ikone i ikonostasi koje su radili najpoznatiji slikari sa 49 . stara gradska jezgra.progresu. stvarajući veliki trgovački kapital. KULURNO ISTORIJSKA BAŠTINA VOJVODINE Vojvodina je bogata arheološkim nalazištima čije su iskopine većinom smeštene u muzejima. Vojvodina je bila kulturno stecište srpskog naroda želeći da ostvare svoja nacionalna prava. tvrdjave. Na ovoj teritoriji živi oko 2 miliona stanovnika. rokokoa i secesije. Albanci. Hrvati. Od 18. Bačke. Novom Sadu i Čurugu (sa najvećim crkvenim zvonom). Istorijski događaji na tlu Vojvodine ostavili su izuzetno veliki broj antropogenih motiva koji se danas mogu valorizovati kroz turizam. Srbi su proglasili Srpsku Vojvodinu na Majskoj skupštini u Sremskim Karlovcima 1848.. etno-graditeljstvo. koje je pritiskivalo stare balkanske zanate. godine. Tokom Drugog svetskog rata Vojvodina je oslobođena 1944.. od čega su najviše Srbi (66%) a zatim Mađari. Crnogorci. i dr. i 19. Gradovi su se razvijali kao centri trgovine i zanatstva. Baranje i Šumadije. i 1941. Posle poraza Mađarske revolucije. Slovaci. Druga polovina XX i početkom XXI veka Vojvodina dobija veoma značajnu ulogu kao deo Srbije. Između 1929. Po lepoti i značaju izdvajaju se još: dvorac kod Čelareva u kojem je danas stalna muzejska postavka stilskog nameštaja i predmeta primenjene umetnosti iz 18. Banata. stočnu i žitarsku.. godine. a pokrajina se sastojala od Srema. Srbi su držali trgovinu. Vojvodinu karakterišu veoma značajni kulturno-istorijski spomenici i to iz perioda baroka. dvorci. verovatno najlepši je Fantast . veoma vredne su pravoslavne crkve u Bečeju. Gradili su ih bogati zemljoposednici kao svoje letnjikovce utonule u parkovsko zelenilo.) velika narodna skupština Srba i drugih naroda Vojvodine. zatim dvorac u Kulpinu koji je pretvoren u Muzej poljoprivrede i dvorac Kaštel . proglašava priključenje Vojvodine Kraljevini Srbiji. koja se sastojala od Srema. Između šesnaestog i devetnaestog veka.dvoraca. Graditeljsko nasledje predstavljaju sakralna arhitektura. koja se sastojala od Banata. formirana je zasebna austrijska pokrajina. godine. Glavni grad banovine je bio Novi Sad. Makedonci. došlo je do jačanja gradjanskog staleža. nazvana Vojvodstvo Srbija i Tamiški Banat. Njena multikulturalnost predstavlja neprocenjivo bogatstvo. Bačke i Srema. Šokci. Dok su Nemci u prvom redu bil nosioci evropskog zanatstva.

Vršca. Subotici. i secesije sa elementima tradicionalne arhitekture. Bačkoj Topoli. neoklasicizma. Bački Monoštor. i drugih. ambari. Najznačajnija arheološka nalazišta su: 50 . Kupinovo. Nastala su u 18. veka.ovog područja iz 18. Kikindi. Uzdinu i Beloj Crkvi. više od 500 lokaliteta iz perioda antike i preko 200 nalazišta iz srednjeg veka. Bogato graditeljsko nasleđe Vojvodine. Ovo slično ponavljaš od malopre. Senti i Novom Bečeju. Posebne kolekecije predstavljaju materijalnu kulturu i duhovno stvaralaštvo: Srba. Vršcu. veku i građena su u stilovima baroka. rimokatoličke crkve u Novom Sadu. Pančevu. Rumuna. čuvaju se i orginalni čardaci. Zrenjaninu. Stapar. po broju civilizacija iz kojih potiče. Novom Sadu. Na teritoriji Vojvodine su registrovana 424 nepokretna kulturna dobra koja su : od izuzetnog (65) i velikog značaja (359). Vršcu. Bogate su muzejske zbirke u Muzeju Vojvodine u Novom Sadu.prema svojim svojstvima su podeljena na: spomenike kulture (318). U etnografskom bogatstvu Vojvodine ističu se karakteristična ušorena sela u kojima neki objekti imaju raritetne vrednosti. smenjivanju i uzajamnom prožimanju brojnih civilizacija i različitih ostataka materijalne kulture na ovim prostorima. Bečeju. Somboru. Bački Breg. prostorne kulturno-istorijske celine (16) i znamenita mesta (10). Temerin. predstavlja svedočanstvo o nastanku. a među zaštićenim nepokretnim spomenicima su: suvača u Kikindi (1899). Njihov značaj ogleda se u veoma dobroj očuvanosti. Posebno su interesantni delovi ulica od kojih su poneki zakonom zaštićeni kao u naseljima Bački Petrovac. i 19. Sombora i Muzeja Srema u Sremskoj Mitrovici. po raznovrsnosti oblika i stilova. ambari u Staparu (1847). Pančeva. Vojvodinu odlikuju i mnogobrojini muzeji i galerije sa veoma bogatim zbirkama. Zrenjaninu. arheološka nalazišta (15). Posebnu specificnost Vojvodini daju stara gradska jezgra. Slovaka. vodenice na nekim rekama u Banatu i na Dunavu. orginalne i nadasve vredne su rumunske pravoslavne crkve u Vršcu. Sivac. u gradskim muzejima Subotice. Petrovaradinu. Rusina. Uz sela i gradove su salaši. u narodnim muzejima Zrenjanina. vetrenjače u Čurugu i Bačkoj Topoli. Osim ovih pravoslavnih. katolička katedrala u Subotici i barokna protestantska crkva u Kovačici. Tu su i orginalne vojvođanske kuće. Neštin. i 19. U muzejima i galerijama Vojvodine čuvaju se pokretni spomenici kojima se reprezentuje polietnička kultura Vojvodine. Najoriginalnija gradska jezgra su u Sremskim Karlovcima. Subotici. Mađara. Arheološka nalazišta U Vojvodini je do danas evidentirano preko 2000 arheoloških lokaliteta iz praistorije. Ruski Krstur.

e.). Posle Velike seobe Srba 1690. brojni stambeni i privredni objekti. hramovi i crkve mnoštvo mozaika.u Bačkoj to su pravoslavni manastiri Kovilj i Bođani. različitih skulptura. Čelarevo . Mnogi lokaliteti u samom gradu. Kuveždin. kao i višeslojna nalazišta: Titelski plato. Prvi episkop ove ujedinjene eparhije 51 . Manastiri i samostani Monaške naseobine u Vojvodini nastaju na samom početku širenja hrišćanstva u srednjem veku. Pored fruškogorskih manastira u Vojvodini su i drugi manastiri i samostani zaštićeni kao nepokretna kulturna dobra: . pronađeni su ostaci rimske carske prestonice. FRANJEVAČKI SAMOSTAN U BAČU predstavlja najstariju monašku naseobinu u Vojvodini. nastalih u periodu od XV do XVIII veka: Novo i Staro Hopovo. Temišvarska. ispod samog grada. nadgrobne i dekorativne plastike i drugo. bečkerečka eparhija je spojena sa temišvarskom. Starčevo kod Pančeva (neolit). Ovi spomenici kulture danas predstavljaju pravu kulturnu i turističku riznicu Vojvodine.u Banatu pravoslavni manastiri Mesić kod Vršca i Vojlovica kod Pančeva. Jedinstvenu celinu čini Fruška Gora sa nekada 35. godine. iz antičkog perioda sa ostacima ruševina impozantne carske palate. Jazak. i 17. Somboru. Šišatovac i Petkovica. Mala i Velika Remeta. Ravanica . ali i van njega još uvek nisu arheološki ispitani do kraja mostovi na Savi. kao i benediktinski samostan Arača kod Novog Bečeja i franjevački samostan u Pančevu. Divša (Đipša). U Sremskoj Mitrovici. a danas 15 sačuvanih i aktivnih pravoslavnih manastira. veka ujedinjenjem vršačke eparhije i delova temišvarske eparhije u Jugoslaviji nastala je eparhija banatska. veka n.. vek). . i predstavljaju sliku nacionalne. kao i katolički samostani u Petrovaradinu. Prema dokumentimaizgradili su ga vitezovi-templari 1169. Početkom 30-ih godina 20. letnjikovci. Rakovac. veku na prostoru današnjeg Banata bilo je puno srpskog pravoslavnog stanovništva i postojalo je nekoliko episkopija: Lipovska.Sirmijum (1-4. Grgeteg. Krušedol. U 16. Basijana kod Rume (antički period). Bečkerečka i Karamešebeška ili Vršačka.Čibska šuma (8-9. Gomolava kod Hrtkovaca i Židovar kod Vršca. verske i kulturne mešovitosti ovog područija.. Privina glava.Vrdnik. Beočin. Subotici i Baču (ženski i muški).

razvoj kuća i okućnica.bio je Georgije Letić. Vršac (XV vek). Manastir Vojlovica kod Pančeva. Sivac. Najznačajnije tvrđave su: Bač iz XIV veka (po ovoj tvrđavi Bačka je dobila ime). Raznovrsan reljef u Banatu je uticao na seosku arhitekturu. Pošto se stanovništvo više bavilo stočarstvom. Prema podacima iz 2002. ANTROPOGENI TURISTIČKI MOTIVI BANATA Područje Banata ima veliki broj antropogenih motiva koji mogu biti zanimljivi kako domaćim. tako i stranim turistima. Rumuna. a medu zaštićenim nepokretnim spomenicima su: suvača (mlin) u Kikindi (1899). Bački Breg. Temerin). Manastir Svete Trojice u Kikindi. Posebne kolekcije karakterišu materijalnu kulturu i duhovno stvaralaštvo naroda i narodnosti Vojvodine: Srba. i drugih. Petrovaradinska tvrđava (XVII i XVIII vek). Bogate su muzejske zbirke u Muzeju Vojvodine. čuvaju se i originalni čardaci. Ruski Krstur. Podrumi su gradjeni od kamena koji se uzimao iz obližnjih majdana. narodnim muzejima Zrenjanina. raspored okućnice nije bio toliko bitan. Manastir Svete Melanije u Zrenjaninu. Petrovaradin. kao što je u ravničarskim krajevima. Mađara. Sombora i Muzeju Srema. Morović (iz XIV veka) i druge. Tvrđave i dvorci . na padinama Vršačkih planina. Neštin. uglavnom ravničarski teren omogućili su izgradnju različitih fortifikacionih objekata već u srednjem veku. Slovaka. ambari. Manastiri eparhije banatske su Mesić kod Vršca. u smislu racionalnog iskorišćenja zemljišta. Vršca i Pančeva. Manastir Središte kod Vršca i Manastir Hajdučica kod Plandišta.Tu su i originalne vojvođanske kuće. Uz sela i gradove su salaši. U planinskom delu Banata. Rusina. Ove tvrđave su danas uglavnom u ruševinama. Stapar. velike evropske reke koje su u Vojvodini plovne celom dužnom. gradjene su kuće nešto manjih dimenzija. Vrdnik (XIV vek). Manastir Bavanište kod Kovina. Slankamen i Kovin (XI vek). U etnografskom bogatstvu Vojvodine ističu se urbanističke celine vojvođanskih ušorenih sela u kojima neki objekti imaju raritetne vrednosti (Bački Petrovac. Banatska eparhija ima 158 parohija. od boljeg izolacionog materijala zbog hladnoće.Bački Monoštar. u gradskim muzejima Subotice. Ovo područje raspolaže velikim brojem raznovrsnih kulturnih dobara koja se mogu staviti u turističku 52 .Povoljan geografski položaj. a glavna konstrukcija je bila od drveta. U zavisnosti od ovog prirodnog faktora menjao se tip i oblik kuće. ambari u Staparu (1847) i vodenice na nekim rekama u Banatu i na Dunavu. vetrenjača u Čurugu. Etnografsko bogatstvo Vojvodine – U muzejima Vojvodine čuvaju se mnogobrojni pokretni spomenici kojima se reprezentuje polietnička struktura Pokrajine. 132 sveštenika u 6 namesništava.

Mesić. jer je računao na njih kao graničare. godine. Na taj način se doprinosi podizanju pojedinačne atraktivnosti dobara uključenih u kulturnu turu Arheološka nalazišta i iskopine iz paleolita (Vršac. starijeg neolita (Starčevo. i zauzimaju Srem i južne delove Banata. Banat je pod Turcima bio privredno i kulturno unazađen. Krajem VI veka u ove krajeve dolaze Sloveni. Dupljaja. Trajan je Banat naselio isluženim rimskim vojnicima. Vršac). Vatin). Na severu Banata protezala se Pomoriška vojna granica.e. Na njegovom pobedničkom monumentalnom stubu u mu se i danas mogu videti pognute figure pokorenih banatskih domorodaca. Banat je zajedno sa Bačkom predstavljao graničnu teritoriju antičkog sveta. Godine 1552. Početkom V veka Huni. prelazi u Banat. STANOVNIŠTVO BANATA KROZ ISTORIJU Na etničku prošlost Banata. i dolazi do pojave novih naselja trgovaca. Granica Rimske države duž desne obale Dunava. veliki uticaj je imao njen geografski položaj. Veštinu sađenja i gajenja vinove loze 53 . državna vlast je odlučila da tu naseli stanovništvo iz Nemačke i severne Ugarske. U velikoj seobi 1690. kada se sa istoka došli Mađari. Vandali. za vreme dinastije Anžujaca.n. doba Velike seobe naroda. Prema Turskoj je stvorena Vojna granica.Na teritoriji Banata tragove su ostavili mnogi narodi. pod vođstvom Atile. mlađeg neolita (Vršac.funkciju. smenjivale i razvijale. Kroz ovaj deo Panonske nizije prolaze najpovoljnije prirodne veze zapadne i severne Evrope sa jugom Starog kontinenta. U drugoj polovini I veka stare ere na područje Vojvodine prodiru Rimljani. Goti. Orešac. Potporanj). kao i čitave Vojvodine. U to vreme Srbi su ovde činili glavnu masu stanovništva. Nadiranje Turaka na Balkan izazvalo je seobu Srba prema ovim prostorima. Bečki dvor je pribeglim Srbima garantovao oslobađanje od glavnih feudalnih obaveza. Sloveni. U drugoj polovini XVII veka je Turska vlast u čitavoj Vojvodini zamenjena austrijskom. rimski car Trajan pokorio je Dačane i najveći deo današnjeg Banata dospeo je pod rimsku vlast. Početkom II v. presecala je. što je uticalo na razvoj unutrašnje i spoljašnje trgovine. Period između V i VII veka . Nemci koji su se doselili iz doline Mozela bili su poznati po zanatstvu i vinogradarstvu. koje su se na ovom području formirale. Stabilizuje se monetarni sistem. slobodu veroispovesti i autonomiju u pogledu crkveno-narodnih poslova. hiljade Srba bežeći od turske odmazde. Omoljica. Banatski Karlovac) predstavljaju dragocena izvorišta i materijale za rekonstrukciju brojnih kultura. Jedan od efikasnijih načina za to je formiranje kulturnih ruta (putem klasterovanja) na osnovu grupisanja pojedinih kulturnih dobara. su se naselili između Dunava i Tise. Pančevo. u Ugarskoj državi je došlo do ekspanzije privrede. Bitne promene u društveno – ekonomskim odnosima nastale su krajem IX veka. i bakarnog i gvozdenog doba (Vatin. Turci konačno zauzimaju Banat gde iz vojnih i ekonomskih razloga naseljavaju srpski i vlaški živalj. Početkom XIV veka. ovim područjem su prolazili Huni. a pored njih su živeli i Rumuni.

Banatsko novo selo.48%.preneli su i ovde. Gradovi su se razvijali kao centri trgovine i zanatstva. Senta. godine broj stanovnika je bio u blagom porastu čiji je uzrok velika pogranična zona.Kikinda. prisustvovati raznim manifestacijama. ostale ambijentalne celine. Slovaci i Rumuni i pored protivljenja austrijskih vlasti su se spuštali sa karpatskih planina u banatsku ravnicu u drugoj polovini XVIII veka. zatim Kovin 84. kao što su ulice. Najbrojniji su Srbi. vašari. Posle Srba najviše ima Mađara. koji su bili nastanjeni i pre pojave Turaka.1978). Češkom selu. i 19. Oni su razmešteni po svim opštinama i naseljima. pijace..Lokve. Kikinda 45. predstavljaju zanimljiva mesta na kojima turisti mogu upoznati život običnih ljudi. Zahvaljujući politici austrijske vlasti.73% (Bukurov. Njihov značaj ogleda se u veoma dobroj očuvanosti. Prostorne kulturno-istorijske celine Prostorne kulturno-istorijske celine su grupa najbrojnijih kulturnih dobara ne samo ovog područja. došlo je do jačanja građanskog staleža. Nastavljeno je i naseljavanje Srba i Hrvata iz Like.Od odmazde je stradalo stanovništvo Banata.). Kada je Austro-Ugarska 1914. Većina ovih celina u Banatu je nastala u 18. arhitektonske celine naselja.. Dalmatinske zagore. Belom Blatu. u Vojvodini je nasilno prekinuta svaka društveno-politička i kulturna aktivnost. godine objavila rat Srbiji. Banatski Karlovac 73. Zatim možemo spomenuti manju etničku grupu . Među ovim celinama u 54 . Nikolinci.Rumuni. Ostale ambijentalne celine.42%. Pančevo je bilo primamljivo zbog svoje blizine Beogradu. i to: Pančevo179. kao i kuće u kojima su živeli poznati ljudi. Aratcu.. Građena su u stilovima baroka i secesije sa elementima tradicionalne arhitekture.stočnu i žitarsku. Pančevo. Bela Crkva. Kovačica. Slovaci su manje zastupljeni. otvaranje novih škola. oduvek privlačile razne narode. ali i kao kulturna sedišta. To su: stara jezgra gradova. Srbi su držali trgovinu . koje je pritiskalo stare balkanske zanate. bulevari. Srbije i Bosne. naći prodavnice sa suvenirima. manastirske celine i srednjovekovni gradovi i utvrđenja . trgovi. Najveći porast su imali banatski gradovi. Prva Rumunska naselja nastala su u istočnom Banatu ( Uzdin. Zrenjanin 116. itd. Kovin zbog otvorene šečerane . stvoriti poznanstva.74%. Dok su Nemci bili nosioci evropskog zanatstva.45% i Vršac 26. godine bila su izazvana privlačnom silom većih gradova.Vršac i druga mesta koja imaju sačuvane pojedine građevine i čitave ambijentalne celine. Vlasti su zatvorile i ukinule sve srpske časopise i listove. Nova naseljavanja Banata posle 1953. itd. Banatsko stanovništvo je etnički veoma šaroliko jer su plodne banatske ravnice pogodne za naseljavanje. Zrenjanin zbog osnivanja novih industrijskih pogona. tako da je Vršac postao jedan od značajnih evropskih centara za proizvodnju vina. ali ih ima u Kovačici. Jezgra starih gradova su omiljena mesta brojnih turista jer se u njima mogu.78%. upoznati kulturu mesta.. Posebne vrednosti predstavljaju arhitektonske celine naseljnih mesta: Zrenjanina. što predstavlja primere raznih stilova . Od 1921. veku.

već i pečat ukupnog kulturnog stvaralaštva jednog naroda. kulturnog. spomen-kosturnica. Veliki broj spomen ploča. istorijskog. živele i stvarale neke od naših najpoznatijih naučnih. Manastirske celine su podgrupa koja zaslužuje najveću pažnju u turističkoj valorizaciji i prezentaciji jer ne samo da nose pečat umetnosti vremena iz kog potiču.. kao i njihovi parkovi imaju posebno mesto. sistem dugačkih zemljanih utvrđenja na relaciji Crna bara-DeliblatoMramorak i Parta-Orešac-Grebenac.). Nabrojmo samo neke od njih: 55 . Kovinski Stari grad je utvrđenje iz 1073. a Vršački grad – Kula je srednjovekovno strategijsko utvrđenje iz sredine 14. spomen-bista. To su specifični spomenici koji ukazuju na značajne istorijske događaje. kao što su Grad (kod Dupljaje) i Židovar (kod Orešca). godine. Vasko Popa. što je posledica trenutnog stepena očuvanosti ovih objekata. Dvorci i letnjikovci Vojvodine nastajali su tokom XVIII. spomen-piramida. praistorijska zemljišna utvrđenja i „rimski šančevi“. Znamenita mesta su prostori i objekti od posebnog istorijskog značaja za jedan narod. u čemu dvorci i letnjikovci Vojvodine. Ostaci nekadašnjih srednjovekovnih utvrđenja-gradova su takođe objekti koji imaju veliku istorijsku i kulturnu vrednost. XIX i početkom XX veka. javnih i kulturnih ličnosti ( Mihajlo Pupin. Miloš Crnjanski. spomen-zgrada i drugih obeležja naroda Banata i njegovog istorijskog postojanja.Banatu najinteresantnije su kuće u kojima su se rodile. ličnosti i mesta. pa su i stilovi građenja ovih objekata različiti i pripadaju prelaznom periodu od baroka do klasicizma. ekonomskog i turističkog nasleđa. Uroš Predić. . Karta broj 6: Mapa dvoraca i letnjikovaca Vojvodine Posebne turističke potencijale u Banatu predstavljaju dvorci čija valorizacija nije adekvatna. Bogatstvo graditeljskog. Većina ovakvih spomenika u Banatu govori o istorijskim i političkim zbivanjima tokom vekova. veka i mnogi drugi. zasnovano je na raznovrsnosti kulturnih dobara..

Stari Lec (XX) Dvorac "Maldeghem" Novi Kneževac Dvorac "Damaskin" Hajdučica (XX). Dvorac "Bajić" – Bočar Dvorac "Hertelendi" – Bočar Dvorac "Divan Georga" . dvorac predstavlja spomenik kulture od velikog značaja Dvorac "Jagodić" kod Konaka (XIX). poznatiji kao Kaštel. Letnjikovac je evidentirano kulturno dobro. Dvorac "Kapetanovo" . Dvorac "Šulho Vebera" . Dvorac "Engelman" Gunaroš Dvorac "Fantast" Bečej (XIX). PROSTORNI RAZMEŠTAJ TURISTIČKIH ATRAKTIVNOSTI BANATA Radi boljeg sagledavanja turističkih potencijala Banata daćemo primer nekih zaštićenih kulturnih i prirodnih dobara kao i manifestacija koje se održavaju na prostorima pojedinih opština. Veliki i mali dvorac "Lazarević" . je proglašen za spomenik kulture U njemu se nalazi danas hotel.Padej (XX). nalazi se u Ečki izgrađen početkom XIX veka. Kuća je evidentirano kulturno dobro.Dvor je izgrađen između 1750. Dvorci veliki i mali "Danijel" . Dvorac je spomenik kulture od velikog značaja. Dvorac je spomenik kulture od velikog značaja. Dvorac je proglašen za spomenik kulture Dvorac "Marcibanji" Čoka (XIX).Dvorac "Vladičanski" Vršac .Dvorac. Dvorac je spomenik kulture od velikog značaja Dvorac "Servijski" Novi Kneževac (XVIII/XIX) Dvorac "Sokolac" Novi Bečej (XIX). a 2001 g. Dvorac "Danijel" . Dvorac je spomenik kulture od velikog značaja Najveći deo ovih dvoraca još uvek nemaju rešenja o zaštiti i sticanje statusa kulturnog dobra. Godine. Dvorac je spomenik kulture od velikog značaja.Vlajkovac. i 1757.Padej (XIX). Oba dvorca u Velikom Središtu su spomenici kulture od velikog značaja sagrađeni krajem XIX i početkom XX veka. Dvorac "Lazar" Ečka .Veliko Središte. Njihova revitalizacija i uređenje od velikog je značaja da bi se zaustavilo propadanje i omogućila njihova valorizacija kroz turizam . za potrebe banatskih episkopa nakon preseljenja eparhije iz Karansebeša u Vršac.Konak (XIX).Stari Lec(XIX). 56 . koja govori o mističnom životu plemićkih porodica. Dvorac "Bisingen" . Za svaku od ovih prelepih građevina vezana je neka legenda. koja se može uklopiti u turističku prezentaciju i plasirati kroz adekvatan turistički proizvod. Oba dvorca u Starom Lecu izgradili su članovi jermenske veleposedničke porodice Danijel i nalaze se u centru sela. Dvorac je spomenik kulture od izuzetnog značaja. Danas je dvorac renoviran i u njemu se nalazi hotel. Iako ruiniran.

zatim zgrada Kurije i bogomolja Vodica Ognjene Marije – oba spomenici kulture od velikog značaja. Arhanđela – spomenik kulture velikog značaja. Opština Alibunar . Trojstva – spomenik kulture od izuzetnog značaja i pravoslavna crkva Sv.Opština Ada .Od zaštićenih kulturnih dobara je Rimokatolička crkva Sv. Nikole i suvača – oba spomenici kulture od izuzetnog značaja. u Ilandži crkva Sv. Opština Kovin . Matejski brod . godine .Od zaštićenih kulturnih dobara u Kovinu se nalazi crkva Svetog arhanđela Mihajla i Gavrila i ostatci tvrđave – oba spomenici kulture od velikog značaja a u Deliblatu je crkva Prenosa moštiju Svetog Nikole – spomenik kulture od velikog značaja. u Novom Miloševu dvorac Karačonji i crkva Sv. Nikole u Vladimirovcu bunare od velikog značaja. u Idvoru Memorijalni kompleks Mihajla Pupina – znamenito mesto od izuzetnog značaja. Nikole – spomenik kulture od velikog značaja i u Crepaji crkva Uspenja Bogorodice – spomenik kulture od velikog značaja.Od zaštićenih kulturnih dobara tu se nalazi u Dupljaji praistorijski grad – arheološko nalazište od velikog značaja. Opština Kikinda . Arhanđela – oba spomenici kulture od velikog značaja i u Bočaru crkva Sv. Opština Kovačica -Od zaštićenih kulturnih dobara u Uzdinu je Rumunska pravoslavna crkva Sv. crkva Sv.Od zaštićenih kulturnih dobara u Kikindi je crkva Sv. Georgija – spomenik kulture od izuzetnog značaja. Opština Bela Crkva .arheološko nalazište od velikog značaja. Arhanđela Mihajla – spomenik kulture od izuzetnog značaja.Od zaštićenih spomenika kulture tu je crkva Vaznesenja Gospodnjeg od velikog značaja i na Gornjem bregu. u Vranjevu opštinska zgrada. nova katolička crkva Sveti Pavle pored stare crkve izgrađene još u 18. u Iđošu Gradište – arheološko nalazište od velikog značaja i u Ruskom Selu grobnicu porodice Čarnojević – spomenik kulture od velikog značaja. veku i pravoslavne crkve koja je 1700-tih godina dobila današnji izgled. oba spomenika kulture od velikog značaja. u Grebencu Rumunska Pravoslavna crkva Vaznesenja – spomenik kulture od velikog značaja a u Beloj Crkvi crkva Sv. stambena zgrada. Arhanđela Gavrila 57 . Opština Novi Bečej – Od zaštićenih kulturnih dobara u Novom Bečeju su: Kapela manastir – spomenik kulture od velikog značaja. izgrađena je 1912. Opština Čoka . Arača.Zgrada veća. U Molu je crkva Sv. Jovana Preteče – sve spomenici kulture od velikog značaja. Opština Kanjiža .Od zaštićenih kulturnih dobara u Dobrici je crkva Preobraženja od. u ataru Ade škola od velikog značaja. u Mokrinu crkvu arhistratiga Mihaila – spomenik kulture od izuzetnog značaja. crkva Sv. u Samošu crkva Sv. Save od velikog značaja i rodna kuća Novaka Radonjića. Petra i Pavla i Vatrogasni dom.

Zrenjanin je grad sa brojnim kulturno-istorijskim spomenicima. Finansijska palata. Pozorište. veka. Gradska kuća iz XVIII veka. Bukovčeva palata. imaju kulturna dobra 58 .Od zaštićenih kulturnih dobara u Pančevu imamo staro gradsko jezgro – prostorno kulturno-istorijska celina od velikog značaja.Od zaštićenih kulturnih dobara u Srpskoj Crnji je rodna kuća Đure Jakšića i crkva Svetog Prokopija – oba spomenici kulture od velikog značaja. danas Narodni muzej. zgrada u ulici JNA 2.Gradsko područje Vršca se odlikuje.Od zaštićenih kulturnih dobara u Novom Kneževcu nalazi se crkva Sv Arhanđela. Srpska pravoslavna Uspenjska crkva. u Konaku dvorac Danijel – spomenik kulture od velikog značaja i u Jarkovcu Srpska pravoslavna crkva Vaznesenja – spomenik kulture od velikog značaja. gradska biblioteka. Vladičanski dvor i Manastir Mesić su spomenici najviše kategorije. manastir Mesić iz XVI. god.Od zaštićenih kulturnih dobara u Jaši Tomiću je Srpska pravoslavna crkva Sv Nikole – spomenik kulture od velikog značaja. dvorac Servijski-Šulpe i olajnicu – sva tri spomenici kulture od velikog značaja. lepo uređenim gradskim trgom. Gradska kuća. katedrala sv. Osim toga tu se nalaze i poznato pozorište. Opština Novi Kneževac . zgrada na Trgu kralja Petra I broj 11. Srpski pravoslavni manastir Sv. Katedrala. svih 8 spomenici kulture od velikog značaja. regionalni muzej. u Banatskom Novom selu staro jezgro – prostorno kulturno-istorijska celina od velikog značaja i u Crepaji Srpska pravoslavna crkva Uspenja Bogorodice – spomenik kulture od velikog značaja. Gerharda. (1839). Uspenska crkva (1746). . Sud. Vršačka kula iz XIV veka. zgrada Narodne pivare. Nikole i u Sakulama Srpsku pravoslavnu crkvu Sv. u Srpskom Krsturu zgrada stare opštine – spomenik kulture od velikog značaja. zgrada na Trgu kralja Petra I broj 8-10. Gerharda iz 1863. najstariji most u gradu. U gradu i okolini postoji 19 kategorisanih i zaštićenih spomenika kulture:.Opština Nova Crnja . Opština Vršac . Vladičanski dvor iz XVIII. zgrada Konkordije. Opština Pančevo . Opštine Srednjebanatskog okruga. (1894). zgrada u ulici Nikole Tesle 3. . Nikolaja iz 1785. Opština Zrenjanin . veka sa bogatom riznicom. Srpska pravoslavna crkva Preobraženja – spomenik kulture od izuzetnog značaja. Mali most.. Opština Plandište . Gimnazija(1846).Od zaštićenih kulturnih dobara u Hajdučici je dvorac Lazara Dunđerskog a u Starom Lecu dvorac Jagodić i dvorac Kapetanovo – sva tri dvorca su spomenici kulture od velikog značaja. neolitsko naselje Starčevo . arh. (1816). nizom reprezentativnih javnih objekata i spomenika kulture. Mihajla i Gavrila – spomenik kulture od izuzetnog značaja. svetionici na ušću Tamiša u Dunav – spomenik kulture od velikog značaja. zgrada Magistrata. u Šurjanu Srpska pravoslavna crkva Vaznesenja – spomenik kulture od velikog značaja. katedrala sv. najstarija pozorišna zgrada u Srbiji. zgrada u ulici Dimitrija Tucovića 2.Od zaštićenih kulturnih dobara u Opovu imamo Srpsku pravoslavnu crkvu Sv. Opština Sečanj . crkva sv. Opština Opovo .arheološko nalazište od izuzetnog značaj. Nikole – obe spomenici kulture od velikog značaja.godine.

ZAŠTIĆENA PRIRODNA DOBRA BANATA Opština Alibunar .Od zaštićenih prirodnih dobara tu je Stari park u Velikom Gaju – spomenik prirode. počev od praistorijske kulture (Govedareva humka kod Jaše Tomića. Od zaštićenih prirodnih dobara su: pašnjaci velike droplje – specijalni rezervat prirode i stari park u Čoki – spomenik prirode u centru mesta. tri stabla belog jasena – spomenik prirode na ulazu u Dolovo iz pravca Pančeva i Omoljička ada. kanali DTD. 7 Belocrkvanskih jezera. preko 50 km leve obale Dunava. Opština Nova Crnja -Od zaštićenih prirodnih dobara ovde se nalazi: grupa stabala koprivića – spomenik prirode u Srpskoj Crnji.). dva stabla hrasta lužnjaka – sve prirodni spomenici u Velikom Gaju. Opština Plandište . DTD kanalska mreža. Od zaštićenih prirodnih dobara su: koprivić (Celtis australis L. hrast lužnjak – spomenik prirode kod Kuman i park u Sokolcu – prirodni spomenik vrtne arhitekture. Opština Kovin – Glavni prirodni resursi su: Deliblatska peščara – specijalni rezervat prirode (17.) – prirodni spomenik kod Deliblata. Opština Bela crkva – glavni prirodni resursi su poljoprivredno zemljište. beli jasen. Deliblatska peščara. Zaštićena prirodna dobra su: Slano Kopovo – specijalni rezervat prirode. Postoje bogata lovišta i termalni izvori i tri grofovska dvorca. Opština Čoka – Glavni prirodni resursi su: vinogradi. i strogi prirodni rezervat kod Ivanova u okviru Donjeg Podunavlja. reka Tisa.Glavni prirodni i privredni resursi su: poljoprivredno zemljište (oko 42. park dvorca u 59 . a neki su nepovratno nestali (zgrada "starog" Muzeja.Od zaštićenih prirodnih dobara tu se nalazi Ponjavica – park prirode kod Banatskog Brestovca i Omoljice.Od zaštićenih prirodnih dobara je Deliblatska peščara. mečja leska . mreža kanala DTD. koprivić. specijalni rezervat prirode.Od zaštićenih prirodnih dobara imamo: hrast lužnjak – prirodni spomenik na nasipu iza fabrike ambalaže i park u Novom Kneževcu – prirodni spomenik vrtne arhitekture u centru Novog Kneževca Opština Pančevo .000ha). hrast lužnjak – spomenik prirode u Novoj Crnji i sofora – spomenik prirode u Novoj Crnji. "Veliki most" itd. i termo mineralnih voda. i termalne vode. sastojina pitomog oraha – prirodni spomenik u parku oko kaštela u blizini Rumunske granice.starog jezgra Zrenjanina.). Opština Novi Bečej .000 hektara). i spomen park Kikindsko-mokrinskom partizanskom odredu – memorijalni prirodni spomenik kod Simićevog salaša. Opština Novi Kneževac . pa do najznačajnijeg spomen kompleksa . reka Dunav.od izuzetnog značaja. spomenika slikarstva i primenjene umetnosti i dr. sastojina Juniperus virginijana – strogi prirodni rezervat u okviru Deliblatske peščare. Na teritoriji srednjeg Banata evidentirano je oko tri stotine nepokretnih spomenika kulture. Matejskog broda kod Novog Bečeja i dr. brojnih istorijskih spomenika etnologije. Ginko . reka Tisa i Aranka.

susreti pesnika srednjoškolaca.Tradicionalne manifestacije i takmičenja su: ulične trke školske omladine u Padeju. Padeju. oko ostrva Okanj i Ostrvo.Tradicionalna takmičenja i manifestacije na teritoriji opštine su: Dani Miloša Crnjanskog u Ilandži.Hajdučici.. turnir u malom fudbalu u Čoki. likovna kolonija "Novak Radonjić". Festival "Deca pevaju hitove". Dani ludaje. Gudurički vrh sa 641m nadmorske visine. smotra amaterskih kulturno-umetničkih društava. domaća radinost u Ostojićevu. crni orah. su ribolovni tereni. Festival digitalne umetnosti i fijakerijade zatim u Bavaništu Dani ćirilice. lov na soma kapitalca. MANIFESTACIJE Ada -Tradicionalne manifestacije i takmičenja su: Lingvistički dani "Sarvaš Gabor". zaštićeno je 1982. Dečiji folklorni kamp i Muzičko-folklorni kamp u Banatskom Monoštoru. folklorne. međunarodni festival kamernih horova "Bardoš Lajoš". međunarodni ribolovački kup "Mol".U blizini Zrenjanina je banja Rusanda. Alibunar . Veći deo šumskog područje ove planine.Na teritoriji opštine nalaze se reke Tisa. Opština Vršac . turnir u uličnom basketu u Čoki.Carska bara.Od zaštićenih prirodnih dobara tu je park dvorca u Konaku – prirodni spomenik vrtne arhitekture i staro stablo bresta– memorijalni prirodni spomenik.Vršačke planine su poznate po raznovrsnoj flori. 60 . Dani Mađarskog filma. Pesničko veče. Opština Zrenjanin . Begej i Tamiš na kojima je formirano više izletničkih lokaliteta. Tisa i dva stabla koprivića – svi prirodni spomenici u parku u Hajdučici i park dvorca Jagodić – prirodni spomenik u Starom Lecu. horske i orkestarske i amaterskih pozorišta. crni jasen. najviša je tačka u Vojvodini. hrast lužnjak.Tradicionalne manifestacije su: Karneval cveća. kao što su Bobotovo kod Elemira.Tradicionalne manifestacije i takmičenja su:u Kovinu Oktobarski likovni salon. posebno po lekovitom bilju i blagotvornoj klimi. Ostojićevu i Sanadu. jedrilišarske regate i smotre negovanja kulture etničkih zajednica. površine 4. Memorijal Miroslav Antić u Mokrinu i Festival rumunske muzike i folklora Vojvodine u Banatskom Novom Selu. takmičenje u sportskom ribolovu "Zlatna udica" u Janošiku. U Kikindi Terra – simpozijum skulpture. "Sabor pčelara" na Devojačkom bunaru. Kovin . godine kao park prirode. Memorijalni turnir u rukometu.. Bela Crkva . Sečanj . međunarodni ribolovački miting "Art" Ada. Smotre (recitatorske.Ada. Ostojićevu i Čoki. plivački miting . tradicionalni kamp za ručne radove. Botoš na Tamišu. memorijalni konjički miting . tradicionalne manifestacije kulturno umetničkih društava. naučni skup u oblasti društvenih nauka "Kikindski dijalozi".177 ha. Čoka .Kod Ečke je zaštićeni rezervat prirode Stari Begej . "Pozorišni dani Rumuna" u Alibunaru.

U Kovačici Kovačički oktobar – likovni salon i svetski dan maternjeg jezika. Internacionalni festival autorskog stripa grrr!!!.Značajne i čuvene su razne manifestacije: Kolonija književnika koja ima dugu tradiciju.Tradicionalne manifestacije su u PančevuInternacionalna umetnička radionica "Staklo".Poslednja nedelja avgusta u znaku je "Dana piva" . u Dolovu Festival muzičkog i folklornog stvaralaštva dece Srbije. a u Banatskom Novom selu Festival Rumunske muzike i folklora Vojvodine. Sečanj –Književni susreti "Pisci na granici". Letnje sportske igre. Pančevo . Festival muzike za decu "Raspevano proleće". U Novom Bečeju: Likovna kolonija Tiske akademije akvarela.Tradicionalne manifestacije su: "Ovčarski dani" u Sakulama. a u Omoljici Međunarodni festival amaterskog filma "Žisel". Opština Zrenjanin . godine. Dani Vaska Pope . Opovo .Prevodilačka radionica "Zoltan Čuka" i opštinska smotra kulturno umetničkih društava. Održava se krajem juna ili početkom jula meseca. Vršačka pozorišna jesen. Izložba suvog cveća i 61 . "Dani Austrije" u Opovu.turističke manifestacije koja se u gradu tradicionalno održava od 1986. Poetske šetnje parkom i Akordi leta. Festival pozorišne umetnosti "Portret". Tragom Paje Jovanovića. u Uzdinu Festival zabavne muzike Tineratea canta. Smotra recitatora "Pesniče naroda mog". Festival dramskih amatera sela Vojvodine "FEDRAS) i susreti nacionalnih manjina. Plandište .Velikogospojinski dani i takmičenje solo pevača.Kao najznačajnine i za razvoj kulturnomanifestacionog turizma posebno vredne ističu se sledeće manifestacije: Dani berbe grožđa. Dani Josifa Marinkovića. U Srpskoj Crnji su: Liparske večeri-Đurini dani i svesrpski turnir u natezanju konopca U Novom Kneževcu su: Međunarodni festival harmonikaša. "Dani žetve" manifestacija posvećena kultu novog hleba. U okviru ove manifestacije održava se i takmičenje u ručnoj kosidbi pšenice. konkurs recitatora Buna vestire – Blagovesti. Atletski i plivački maraton. manifestacija "Banatske vredne ruke" u junu mesecu. Međunarodni simpozijum "Znameniti Banaćani – korak ka Evropi" i međunarodni festival poezije "Putevi klasja" i u Debeljači Festival mađarskih varoških pesama i čardaša – VIVE. Međunarodno takmičenje kamernih ansambala duvača. Muzički festival dece Vojvodine. Opština Kanjiža . Likovna kolonija "Deliblatski pesak" i Stručna konferencija regionalno-univerzalno. Zatim tu je i osmomartovska manifestacija "Poklon ženi" . Vršački venac. Opština Vršac . Memorijal Bore Kostića. Sajam cveća . tradicionalni maraton i turnir u malom fudbalu "Aca Radović".krajem septembra. dani džeza.

domaćeg turizma. Rezultat ovakve politike razvoja turizma ogleda se kroz: Ne postojanje adekvatne turističke ponude Neizgrađenosti turističke infrastructure Suprastruktura koja je stvorena za potrebe. planine. Zvog toga se pri razvoju turizma Srbije postavlja zadatak efikasnog aktiviranja postojećih resursa i aktiviranje svih kapaciteta za razvoj turizma. To bi trebao da bude rezultat rasta interne efikasnosti i međunarodne konkurentnosti većine privatizovanih preduzeća. Smeštajni kapaciteti nezadovoljavajućeg kvaliteta za potrebe inostranog tržišta Baziranje ponude na malom broju proizvoda (banje. 62 . biti bitno veći nego što je to danas slučaj. mnogi delovi Srbije se nisu značajno uključivali u inostrane. koji još uvek nisu pronašli svoje mesto u turističkoj ponudi Srbije ’’. To je uslovilo da je kontinentalni deo zemlje bio zapostavljen kada je reč o razvoju turizma. Ovakav zaključak može da se primeni i na posmatrano područje Banata. U Strategiji razvoja turizma Srbije je zaključeno da ’’iako Srbija poseduje raznovrsnu atrakcijsku strukturu. koja je saobraćajno dostupna. nju ne prati adekvatan profil turističkih proizvoda. kada se proces privatizacije preduzeća privede kraju.Srbija je s jedne strane suočena s potrebom ubrzane revitalizacije nasleđene suprastrukture. Kao posledica takvog planiranja. a s druge strane pravilnim korišćenjem i upravljanjem očuvanih resursa kroz oblikovanje novih proizvoda. turistička ponuda jedne destinacije nisu samo infrastruktura i kapaciteti.prazničnih cvetnih aranžmana .sredinom decembra . međutim. U tom kontekstu. koje u mnogome trpi negativne posledice zanemarivanja kontinentalnog dela prilikom razvoja turizma. Proces tranzicije u Srbiji je još u toku što u mnogome utiče i na pravce razvoja turizma. pa čak ni u domaće turističke tokove. administrativni centri) Pojava novih proizvoda (ruralni turizam. Likovna kolonija u Ečki koja se održava svake druge godine (neparne) u septembru mesecu. Pozitivno je. gde postoje lokalne saobraćajnice i koja je u očima turista prepoznatljiva i ima određen imidž.manifestacije). već i bezbroj aktivnosti koje je moguće sprovesti u određenom geografskom prostoru . PROSTORNI ELEMENTI RAZVOJA TURIZMA BANATA Prepoznatljiva turistička destinacija je prostorna celina u kojoj postoji određena koncentracija turističkih resursa i kapaciteta. a u bivšoj Jugoslaviji najveći deo investicija se usmeravao prema obalnom području. uglavno. Turistički proizvod je u mnogome zastareo s obzirom na ponudu koja je rađena osamdesetih godina dvadesteog veka. što se vrednost izvoza roba i usluga iz godine u godinu postepeno povećava. Samim tim. a treba očekivati da će izvoz srpske privrede u budućnosti.

do 1999. u velikoj meri umanjuje značaj turizma u privrednoj strukturi zemlje.3 49599 17.8 UKUPNO BROJ % 24921 100 26613 100 21149 100 72683 100 282837 100 2209675 100 UKUPNO BROJ % 26161 29438 23668 79267 260. Smatra se da je to oko 30% zvaničnog statistički registrovanog turističkog prometa u zemlji.62% godišnje.2 INOSTRANI BROJ % 1464 1276 2185 4925 18887 143684 4.5 312063 14.TURISTIČKI PROMET BANATA Aktuelni problem povezan sa turizmom Srbije.0 100 100 100 100 100 PODRUČJA SEVERNI BANAT SREDNJI BANAT JUŽNI BANAT BANAT VOJVODINA REPUBLIKA SRBIJA INOSTRANI BROJ % 2282 9.503 1988469 100.7 233238 82. je u razdoblju od 2000.2 5. povezan je sa statističkim praćenjem turizma.0 100 100 100 100 100 PODRUČJA SEVERNI BANAT SREDNJI BANAT JUŽNI BANAT BANAT VOJVODINA REPUBLIKA SRBIJA Izvor: RZS. S obzirom da je broj registrovanih turističkih noćenja u tom periodu samo nastavio negativan trend iz prošlog perioda (1995.5 1897612 85. godini.8 23.0 63750 87.9 5. Vojvodini i Banatu BROJ DOLAZAKA 1992 DOMAĆI BROJ % PODRUČJA SEVERNI BANAT SREDNJI BANAT JUŽNI BANAT BANAT VOJVODINA REPUBLIKA SRBIJA 29641 95. ne registruje od strane službene državne statistike. Očigledno je da se ostvareni turistički promet.6 5.7 4.6 UKUPNO BROJ % 31105 27826 37264 96195 364199 2562888 100. godine).3 26550 95.8 2419204 94. Na području Srbije.9 345312 94.5 16.7 17770 84.3 3379 16. broj registrovanih turističkih noćenja u 2004.0 8933 12.2 3272 12. Osim toga. dobrim delom.4 35079 94. godini.9 81 73. ostvarena prosečna stopa pada broja noćenja u visini od -3.9 2005 DOMAĆI BROJ % 21570 24478 18215 64263 190518 1535790 82.5 83.1 INOSTRANI BROJ % 4591 4960 5473 15024 69985 452679 17.1 5.4 2002 DOMAĆI BROJ % 22639 90. zapažamo da su domaći turisti zastupljena sa blizu 90% u ukupnom turističkom prometu. učešće inostranih turista je 13%.2 77. Kada je u pitanju noćenje turista. a koji. dostigao je oko 84. što ni u kom slučaju ne može biti zadovoljavajuće.8 23341 87. Slične tendencije karakterisale su i ukupan broj turista.1 19 26. do 2004.1 91270 94. Tabela 10: Ukupan broj turista u Srbiji.8 22.2 76. 63 .8% ostvarenih u baznoj 1995.

8 991748 15. Najveći deo turističkih noćenja u Banatu ostvaruju domaći turisti (oko 90%) a znatno manje inostrani turisti. što je jasnije izraženo kod inostranih nego domaćih turističkih 64 . sa 5.7 94. Za razliku od toga.8 TOTAL BROJ 109610 67279 92137 269026 912790 9025279 % 100. a kao strani u 2002 i 2005.4 5.0 22361 8.g.0 100 100 100 100 100 PODRUČJA SEVERNI BANAT SREDNJI BANAT JUŽNI BANAT BANAT VOJVODINA REPUBLIKA SRBIJA INOSTRANI BROJ % 6254 4.1% u 1992.9 49850 79 267686 87.5 581706 79.2 2002 DOMAĆI BROJ % 144437 95. To utiče na povećanje ekonomskih efekata od turizma.5 94. narošito važnih za lokalnu zajednicu gde turisti borave.4 3.godine.9 738231 10.2 5507604 84. Kada je reč o broju dolazaka u posmatranom periodu se beleži značajan pad. Porast procentualnog učešća stranih turista je neznatan. turisti koji dolaze iz republika bivše Jugoslavije računaju se kao domaći u 1992.0 255677 92.8 8242 15.5 12319 13. Tabela 11: Ukupan broj noćenja u Srbiji. Vojvodini i Banatu BROJ NOĆENJA 1992 DOMAĆI INOSTRANI BROJ % BROJ % PODRUČJA SEVERNI BANAT SREDNJI BANAT JUŽNIBANAT BANAT VOJVODINA REPUBLIKA SRBIJA 104870 63540 86116 254526 863280 8685945 95.3 UKUPNO BROJ % 150691 100 72496 100 54851 100 278038 100 742095 100 7206704 100 UKUPNO BROJ % 149345 100 93747 100 63127 100 306219 100 734878 100 6499352 100 PODRUČJA SEVERNI BANAT SREDNJI BANAT JUŽNI BANAT BANAT VOJVODINA REPUBLIKA SRBIJA Izvor: RZS.5 153172 20.2 7865 10.2 INOSTRANI BROJ % 12667 8.1 13277 21 38213 12.0% u 2005.godini na 19.6 96. godini.6 6.5 81428 86. Broj inostranih turista je u posmatranom periodu znatno povećan kako realno tako i procentualno.5 5.7 4740 3739 6021 14500 49510 339334 4.8 2005 DOMAĆI BROJ % 136678 91.2 46609 85. i mesto ovog dela Srbije u ukupnom turističkom prometu.0 110355 14. Najveći deo turista koji dolaze u Banat su domaći turisti.0 631740 85.6 94. dok strani učestvuju sa manje od 30%. kako bi uporedili kretanja na turističkom tržištu.8 64631 89. pozitivna dinamika broja noćenja za posledicu ima povećanje prosečne dužine boravaka. godini.1 6468473 89. Broj noćenja u posmatranom periodu je zabeležio porast.4 93.3 5.Turisički promet Banata posmatrali smo u periodu od 1992 do 2005.

6 3.g.8 2.). Generalno gledano. a inostranih turista je smanjena sa 2.2 3.9 2.2 2.4 2. odnosno usled promena primarnog motiva dolaska.8 2.7 2. Prosečna dužina boravka domaćih turista povećana je sa 2.4  2.5 3.5 3.5 UKUPNO 6.g.8 dana (1992.5 2.9 dana (1992.5 2. kao i na ostvarene ekonomske efekte u lokalnim zajednicama.4 4.2 3. TR Iako je broj registrovanih turistiČkih noćenja i dolazaka u Srbiju u posmatranom periodu u stalnom opadanju.) na 4. Ove karakteristike turističkog prometa odrazile su se i na prosečan boravak turista u Banatu.3 2. već i sa poslovnim putovanjima povezanim sa kompletnom političkom situacijom prisutnom na teritoriji Srbije u posmatranom periodu. Tabela 12: Prosečna dužina boravka turista u Srbiji.7 2.2 dana (2005.5  0.8 2.4 2. što je samo refleksija 65 . Izuzetno povećanje broja noćenja inostranih turista nije ni u kom slučaju povezano samo sa turističkim kretanjima.4 2.8 2.9 2.6 3.4 2002 DOMAĆI INOSTRANI 6.5%.5 2.5 dana (2005.g.3 UKUPNO 2.1 3.g.4 2.noćenja.0 2.5 2.6 2.5 2.6 3. broj inostranih je povećan za oko 163%.). ovakva izmena u dužini boravka turista u mnogome je uticala i na devizni priliv od turizma.8  2.3 Izvor: RZS.4  2.4 2.3 3.3 3.6 2. može se konstatovati da je početkom XXI veka došlo do određenog smanjivanja prosečne dužine boravka.7 4. U ukupnom broju noćenja domaći turisti učestvuju sa 87. Vojvodini i Banatu PROSEČNO VREME BORAVKA (*) 1992 DOMAĆI INOSTRANI 3. prosečna dužina boravka gostiju varirala je u najvećoj meri kao rezultat promena u dominantnim segmentima turističke tražnje.8 2.4 2005 DOMAĆI INOSTRANI 6.9 1.0 2.7 2.) na 2.5  2.7 3. Dok je broj noćenja domaćih turista smanjen za oko 5%.6 PODRUČJE SEVERNI BANAT SREDNJI BANAT JUŽNI BANAT BANAT VOJVODINA REPUBLIKA SRBIJA PODRUČJE SEVERNI BANAT SREDNJI BANAT JUŽNI BANAT BANAT VOJVODINA REPUBLIKA SRBIJA PODRUČJE SEVERNI BANAT SREDNJI BANAT JUŽNI BANAT BANAT VOJVODINA REPUBLIKA SRBIJA (*) noćenja / dolasci UKUPNO 3.2  5.2 2.5% a inostrani sa 12.7 3.

Ukoliko se ovi podaci uporede sa podacima poslednje decenije XX veka (prema zvaničnim podacima RZS) broj ležajeva je smanjen za oko 5. Ovo smanjenje nije toliko zabeleženo u osnovnim. što ukazuje na činjenicu da su posete i noćenja inostranih turista. Nekada je postojala praksa da se ukupna razvijenost materijalne baze turizma nekog prostora meri razvijenošću ponude smeštajnih kapaciteta. poslednjih godina stvari se drastično menjuju usled sve veće potrebe da se razvoj turizma uskladi sa principima održivog razvoja koji se podjednako odnose na ekološke. što je zbog bitno drugačije strukture tražnje. Češke. regiji Beograda (36%). sociokulturne i ekonomske elemente životne sredine. U Srbiji je registrovano blizu 86. Upravo zbog toga receptivna baza ne može biti jedini kriterijum u merenju ukupne razvijenosti materijalne baze. već se podjednako moraju uzeti u obzir i saobraćajna i komunalna infrastruktura. Najveće smanjenje broja ležajeva je zabeleženo u sektoru privatnog smeštaja. Iako u Srbiji postoji određeni nivo sezonalnosti turističkog prometa. znatno više posledica slučaja nego ciljanog pozicioniranja i promocije na određenim. prethodno definisanim i izabranim tržištima tražnje. ona je bitno manje izražena nego u slučaju primorskih zemalja. MATERIJALNA BAZA ZA RAZVOJ TURIZMA Materijalna baza je veoma važan element turističke valorizacije nekog prostora. Ove tendencije su se odrazile in a smeštajne kapacitete Banata. Italije i Turske. Na taj način dolazimo do zaključaka da je: 66 . Međutim. Norveške . Najveći deo smeštajnih kapaciteta Srbije se nalazi u jugozapadnoj regiji i regiji Kopaonika (39%).globalnih trendova u savremenom turizmu. Kao najznačajnija emitivna tržišta za srpski turizam su tržišta Bosne i Hercegovine. zadovoljićemo se analizom dostupnih podataka i procenom stanja. Najveći broj noćenja u Srbiji ostvaruje se u periodu maj . što predstavlja negativan trend razvoja turizma ove regije Osim toga.oktobar. već u komplementarsnim smeštajnim kapacitetima. pri čemu jul i avgust predstavljaju mesece s najvećim brojem ostvarenih noćenja. Interesantno je istaći da prvih šest emitivnih tržišta generiše zajedno tek oko 42% ukupnog broja ostvarenih noćenja. kao i svih prirodnih i antropogenih resursa vezanih za taj prostor. dok se u Vojvodini nalazi oko 12% kapaciteta. odnosno nepostojanje klasičnog proizvoda "sunce i more". Nemačke . Sagledavanjem saobraćajne i komunalne infrastrukture kao i receptivne baze za razvoj turizma. što se nije bitno menjalo u poslednjih pet godina. dobijamo sliku prostora i njegovih mogućnosti za opsluživanje turističke tražnje. Razlog postojanja ovakve prakse leži u činjenici da se najveći deo turističke potrošnje odnosi na objekte za smeštaj.000 turističkih ležajeva raspoređenih u 700 poslovnih objekata.000. slaba razvijenost smeštajnih kapaciteta na području Banata kao i nedostupnosti podataka koji se odnose na privatni smeštaj.

i neusklađenost cena i kvaliteta u delu ponude. pati i od nedostatka neophodnih investicija (u održavanje. kao i od kvaliteta i obima usluga. u njegov razvoj treba da se uključe različite oblasti. Ostale usluge potrebne za turizam su takođe nedovoljne sa izuzetkom restorana čija je koncentracija u regionu prihvatljiva. Dobar znak je povećanje napora koje skoro sve opštine ulažu kako bi osnovale turističke kancelarije koje će pružati daleko veći opseg usluga nego što je informisanje. u delu hotela i drugih smeštajnih objekata. dogradnju. tržišna neprilagođenost dela hotelskih i drugih smeštajnih kapaciteta zahtevima savremene tražnje i propulzivnih tržišnih segmenata . renoviranje. pre svega smeštaja.- - Struktura smeštajnih kapaciteta. nezadovoljavajuća pristupaćnost atraktivnim delovima Banata . nizak kvalitet usluga (dobrim delom povezano s današnjim nivoom kategorizacije objekata u privatnom i javnom sektoru). antropogenih. Međutim. S obzirom da razvoj turizma zavisi od kvantiteta i kvaliteta mnogobrojnih resursa: prirodnih. odmaralištima i drugim smeštajnim objektima se upravlja individualno i nisu deo međunarodnih lanaca što za posledicu ima niz negativnih efekata na formiranje cena. povećaju prosečnu potrošnju i. nezadovoljavajuća komunalna infrastruktura. nedostatak raznovrsnih turistiČkih proizvoda koji bi mogli da privuku inostranu tražnju. hitno započne s ulaganjima u podizanje njihovog kvaliteta. političkih. garanciju poštovanja standarda i obezbedjenje profesionalnog osoblja – naročito u menadžmentu. i kroz analizu poslovanja turističke privrede. infrastrukturnih. aktiviraju turistički potencijal cele zemlje. Proučavanje materijalne baze i razvoja turizma Banata nam ukazuje na sledeće bitne nedostatke: makrodestinacije nedefinisani tržišni položaj Banata kao (nedostatak bilo kakvog strateškog pozicioniranja) i njena opšta neprepoznatljivost na turistiČkoj mapi. nezadovoljavajuća i zastarela struktura ukupnih smeštajnih kapaciteta. pristup tržištu (naročito međunardnom). proučavanju turizma Banata smo pristupili osim sa aspekta sagledavanja postojećeg stanja. nezavršen proces privatizacije (kao i slučajevi loše sprovedene privatizacije) onemogućava da se. nove usluge). 67 . osim nedovoljnih kapaciteta. Hotelima. s izuzetno visokim učešćem hotelskih objekata niske kategorije. kao i strategija preduzeća u sektoru. Posebnu pašnju smo obratili promociji turističke ponude Banata. Pošto turizam zavisi od mnogobrojnih internih i eksternih faktora. spontana gostoljubivost stanovništva delimično nadomešta nedostatke u kvalitetu i profesionalizmu.

Tom prilikom je korišćen metod istraživanja javnosti kroz upitnik koji je priložen uz strategiju. Na pitanje ‚Navedite oblik turizma koji praktikuje Vaša jedinica’ najveći broj ispitanika je odgovorio da pruža usluge: poslovnog turizma. Jedinice smeštajnih kapaciteta . što ukazuje na nespremnost dela turističke privrede Banata da aktivno učestvuje u izradi strategije razvoja turizma. aktivnog odmora.ISTRAŽIVANJE U OKVIRU PROJEKTA “BANAT 22” PROMOCIJA 22 TURISTIČKA MESTA I DOGAĐAJA U BANATU Za potrebe projekta “BANAT 22” vršena su anketna istraživanja na terenu. Kako su istraživanja vršena zasebno u sva tri sektora. Južnobanatskom i Srednjebanatskom okrugu. što je malo za verovati. REZULTATI ANKETE PREDSTAVNIKA SMEŠTAJNIH JEDINICA Anketna istraživanja su sprovedena u jedinicama smeštaja u Severnobanatskom. Ukratko ćemo dati najinteresantnije odgovore: 1. ruralnog turizma i banjskog turizma. itd. Anketa je sprovođena na teritoriji čitavog Banata: Severnobanatskom. Prepoznavanje glavnih turističkih proizvoda i usluga u Banatu. Identifikacija modaliteta promovisanja turističke ponude za aktere koji su prisutni na ovom tržištu. I pored velikog napora za sveobuhvatnom analizom 53% distribuiranih anketnih upitnika je vraćeno bez odgovora. 68 . Definisanje poteškoća na koje se nailazi u razvoju turizma i opis rešenja u cilju njihovog otklanjanja. Predmet istraživanja bile su: Javne institucije i turističke organizacije. Identifikacija turističkih destinacija i događaja značajnih za aktere na turističkom tržištu. to ćemo i rezultate prikazati posebno za svaki sektor. Turističke agencije. To bi značilo da najveći segment turista u Banatu pripada poslovnim turistima. Opis vrednosnih pogodnosti turističkog potencijala zone. kulturnog turizma. Južnobanatskom i Srednjebanatskom okrugu. Cilj ovih istraživanja je bio: Opšta percepcija o razvoju turizma u Banatu i njegovim specifičnostima. odmorišnog turizma.

00% 19. perionica i čistionica. 00 % 5. što se može videti na sledećem grafikonu. Vrednovanje je bilo od ocene 5 (povoljno mišljenje9 do ocene 1 (nepovoljno mišljenje9 sa mogućnošću i izjašnjavanja ’ne znam’ .00% 73.0 % FITN ES SAL A 95. prevoz i fitnes sala.0% PR E VOZ 95 . zakup vozila i medicinske usluge. 0% PA R KIN G 7 2.00% 18.00% 77.00% 23. 0% RE STOR AN 5 2. odgovori su sledeći: restoranske usluge.   IG RA LIŠ TE ZA D EC U 88 . Na pitanje: koje usluge pruža vaša jedinica smešataja. usluge parkinga.tom prilikom su se vrednovali: Kapacitet smeštaja.0% 5. Sledeća 4 pitanja su se odnosila na vrednovanje karakteristika strukture smeštaja gde anketirani rade ili su rukovodioci.0% 27.0 % 48 .0% 27.0% NE DA 0% 1 0% 2 0% 3 0% 4 0% 5 0% 6 0% 7 0% 8 0% 9 0% *Proc ena ta o d uku pno g broja je din ica sm ešt aja 3. komercijalni prostor. 00% 28 .0% *Procenata od ukupnog broja jedinica smeštaja AKTIVNI TURIZAM RURALNI TURIZAM KULTURNI TURIZAM ODMORIŠNI TURIZAM POSLOVNI TURIZAM 2. gde su odgovori bili sledeći: 69 .00 % 1 2. igralište za decu.00% 82.0% 73.00% 81.00% 7.NE DA BANJSKI TURIZAM 93.

3% ocena 5 . 23.7% 26.3% 26.3% 3.0% 36.7% 3.KAPACITET SMEŠTAJA ocena 5 .7% 6. a najniže ocene samo 6.nepovoljno mišljenje ne znam 0% 33. Estetiku objekta u kome rade . POLOŽAJ ocena 5 .0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% *Procenata od ukupnog broja jedinica sm eštaja 70 .0% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% **Procenata od ukupnog broja 4. dok su ocenu 3 dala 26.povoljno mišljenje ocena 4 ocena 3 ocena 2 ocena 1 .7% ispitanika.3%.7% 0.7% ispitanika.6% zaposlenih. ispitanici su podjednako jedinica socenom ocenili 4 i 5 sa po 33.0 % ocena 1 . ocenu 3 je dala trećina ispitanika.povoljno m išljenje 23. ESTETIKA 33.0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% *Procenata od ukupnog br oja jedinica sme Položaj – gde je najveći broj ispitanika dalo ocenu 4 (40%).3% ocena 4 4 0.nepovoljno mišljenje ne znam 0% 30.7% ne znam 0.0% ocena 3 30.3% 0.0% 0.nepovoljno m išljenje 6.povoljno mišljenje ocena 4 ocena 3 ocena 2 ocena 1 .0% ocena 2 0.35 je dalo ocenu 5 a ocenu 1 je dalo 6.

Dani ludaje. putevi vina. Razlozi turističke konzumacije odnose se na oblast zabave i lova kao tradicionalnih aktivnosti sa gostima iz inostranstva naročito Italije. Uviđajući ovaj propust. dok je 6. lovišta peščare.6%) a opet najmanje ocene daje 6. razlozi su zdravstveni turizam. u Srednjebanatskom okrugu isticani su objekti koji se odnose na prirodne lepote i manifestaciju Dani piva u Zrenjaninu. U objektima gde nije bilo dovoljno materijala zaposleni ne znaju zašto je to tako (59%).7%). 10.3%). 11. korišćenje potencijala reke Tise. Gusandijada. što je manje od ukupnog zbira onih koji su dali ocene 4 ili 5 (ukupno 46. kao i: Carska bara. Obezbeđenost objekta u kome rade ispitanici su ocenili ocenom 3 (36. Iz ovih materijala gosti mogu da saznaju opšte informacije o turističkoj destinaciji i zoni gde borave. poslovni turizam. na činjenicu da postoje dvorci za koje se malo zna i tradicionalne dane vina u Vršcu kao i mogućnost korišćenja ponuda voz Romantika koji vozi na relaciji Beograd-Vršac-Beograd omogućavajući tako jednodnevne ili vikend ture u ovaj grad. kanal DTD. Ispitanici smatraju da je količina ovih materijala dovoljna (6o%). kao i o zanimljivim destinacijama okruga u kome se nalazi objekat i objekti/događaji/destinacije sa lokalnom specifičnošću. pri čemu se vodi računa o obliku turizma koji je tu razvijen. Najveći broj ispitanika je komfor objekta ocenio sa ocenom 3(46. kao i Banja Kanjiža. ređe navodeći događaje lokalnog karaktera kao što su Slaninijada. 9. u Severnobanatskom okrugu predstavnici jedinica smeštaja smatraju da je interesovanje turista usmereno posebno prema: Cvetanje Tise u Kanjiži. 8.5. posebno pitanje u anketi se odnosilo na najznačajnije turističke destinacije/događaje/objekte koji imaju specifičnost etničke zajednice od interesa za turiste? Iako 87% od ukupnog broja ispitanika nije dalo nikakav odgovor na ovo pitanje.65 dalo ocene 2i1 6. ribolov i gurmanluci. Razlozi turista za posetu ovih objekata su: odmor i relaksacija. a takođe se ne vrši ni prezentacija destinacija povezanih sa etničkim zajednicama. ocenom 4 (23.6% ispitanika. zdravstveni razlozi. turističkim događajima i manifestacijama u Banatu. za koje turisti pokazuju interesovanje smatraju: Hajka na lisicu u Alibunaru. retke životinje i dvorci u opštini Plandište. Deliblatska peščara. ocenom 5 (33.7%). Ovaj materijal poseduje blizu 70% objekata. dobili smo sledeće odgovore: 71 . Banja Rusanda u Melencima. itd. Dani berbe grožđa. a materijal je gostima dostupan na recepciji i u hotelskoj sobi. da su oni kvalitetni ( 70% ) i korisni (70%). dok se među ostalim turističkim objektima/destinacijama/događajima. 7. jesu Vršac i okolina.3%). Sledeća grupa pitanja se odnosila na informativno propagandni materijal o objektima. Na pitanje o najinteresantnijim turističkim destinacijama za turiste na području banata odgovori su bili sledeći: U Južnobanatskom okrugu najtraženije destinacije za koje turisti pokazuju interesovanje. odmorišni turizam i rekreacija.

dok je 16% navelo sajmove i izložbe a 11% degustaciju vina i hrane. Kao najznačajnije akcije za promociju turističkih destinacija čak 45% njih nije dalo nikakav odgovor.3%) 16. stari zanati. Dani berbe grožđa. Sledeća grupa pitanja se odnosila na promociju ponude objekata.3%). Najveći broj zaposlenih govori engleski. Put vina. ipak dobijeni su veoma skromni odgovori na ovo pitanje 12.3%). 13. u Severnobanatskom okrugu navedena je činjenica da u ovom delu živi velika madjarska zajednica u Srednjebanatskom okrugu su to Belo Blato. etno kuće i sobe uz moguće predstavljanje razlicčitih nacija. što se poklapa i sa strukturom inostranih gostiju . što ukazuje na dobru obučenost ovog kadra u region. komunikativno (73.U Južnobanatskom okrugu sporadično su navedeni neki događaji/objekti: podrumi vina. Odgovori su sledeći: Precizirajte koji su modaliteti kojima Vaša jedinica promoviše svoju ponudu: 80 80 70 60 50 40 68 56 52 48 44 32 da ne 30 20 20 10 0 *Procenata od ukupnog  broja jedinica  smeštaja štampa objavljivanje audio‐ tv spotova propagandni  bilbordi bilbordi   indikatori Precizirajte koji su modaliteti kojima Vaša jedinica promoviše svoju ponudu: 100 90 92 80 80 71 70 60 50 40 30 52 48 29 20 da ne 20 10 0 8 prospekti katalozi baneri turističke agencije *Procenata od  ukupnog broja 72 jedinica  smeštaja . Aradac.4%) i ašurni su (73. etno kuće u selima oko Vršačkih planina. Pri oceni kvaliteta zaposlenih u objektima pošlo se od znanja stranih jezika. poznaju dobro turističku ponudu (90%). Ispitanici smatraju da je osoblje zaposleno u smeštajnim jedinicama ljubazno(83. 15. 14.7%) može dati usluge turističkih vodiča svojim klijentima. nemački. odlično rešavaju nastale problem (93. mađarski i italijanski jezik. Najveći broj smeštajnih jedinica(65.

 električna  struja) da ne *Procenata od kupnog  broja jedinica  meštaja  Na koje poteškoće nailazi razvoj turizma mesta i okoline?   100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 94 73 67 53 47 33 27 da 6 ne 57 43 nedovoljna  promocija nedostatak  uslova   za  rekreaciju neučešće  lok. 17. što ukazuje na potrebu njihovog što bržeg režavanja sa ciljem unapređenja turističkog razvoja Banata: 73 . Sugestije za rešavanje problema su mnogobrojne. Poteškoće u razvoju turizma mesta i okoline daju nam već poznate rezultate: 90 Na koje poteškoće nailazi razvoj turizma mesta i okoline?  80 83 70 70 70 60 50 40 73 30 30 20 10 0 27 17 30 nedostatak  specijalizovanih  ljudskih resursa  neodgovarajuća  nedostatak  prevoznih  nedostatak  prilazna      sredstava pogodnosti  infrastruktura (voda. etničko  finasijskih  uslovljavanje resursa *Procenata od ukupnog  broja jedinica  smeštaja 19. gas.vlasti odbojnost  nedovoljno  meštana.Prema odgovorima očigledno je da se promocija objekata vrši preko strukovnih udruženja (36% ). kroz informativne centre (28%) ili lokalnu vlast (16%). Sopstveni sajt ima 32% ispitanika. Sajtovi su najčešće na srpskom i još jednom svetskom jeziku (47%) i smatraju da su efikasni i ažurirani shodno turističkoj ponudi. dok promociju preko interneta koristi 12% njih. 18. filmovi (4%). degustacije vina (10%). na sajmovima turizma (32%).

Slabo se poznaju turistički proizvodi koji se zasnivaju na specifičnostima etničkih zajednica Banata ili ih gotovo nema.0 9. Slabe tačke turističkih zona Banata su: Slaba promocija turističkih proizvoda. događaji ili destinacije sa etničkim specifičnostima. Na kraju ove ankete ispitanici su zamoljeni da daju svoje viđenje jakih i slabih tačaka turističkog proizvoda banata. multietnicknost i speificnost obicaja.0 15.0 11.0 obuka kadrova. dobar geografski položaj (blizu granice i prestonice. Češko selo.0 *Procenata od ukupnog broja jedinica smeštaja 20.0 4. . Zaključna razmatranja svih ispitanika u anketiranju su sledeća: Najinteresantnije turističke destinacije/događaji/objekti su: Dani piva u Zrenjaninu. motivacija  za rad u turizmu 14. Dani vina. Carska bara.0 povecanje kapaciteta za seoski  turizam.5%. koje je moguće uvezati sa različitim 74 . Vecina ispitanika je odgovorila na pitanja o jakim tackama u turizmu u Banatu. manje lokalne manifestacije kao što je Slaninijada. Evo njihovih odgovora: Jake tačke turističkih zona Banata su: Relativno dobra infrastruktura koja ipak rteba odrzavanje. Veliki broj upitnika nije vraćen (91 od 109.0 6. poslovni turizam. Gusanijada i Dani ludaje.0 jasne strategije lokalnih vlasti poboljšanje infrastrukture i urbanistickih  planova 11. Primetan je trend ne davanja odgovora ili veoma oskudnih odgovora Primetna je takodje i izvesna doza rezignacije u kontaktu sa turističkim radnicima.proizvoda i saradnja  lokalnih samouprava iz Banata turisticka signalizacija 9. sa potencijalima i drugih sela su pomenuti kao turistički proizvodi. Deliblatska peščara. dotrajala infrastruktura.Koje su vaše sugestije za otklanjanje pomenutih problema? odvajanje politike od turizma strateska edukacija stanovnistva  o  potencijalima regije u kojoj zive povoljno kreditiranje za razvoj turizma nedostaje jedna velika investicija u turizmu u  Banatu 17. primetna je istovremeno svesnost o multikutluralnosti Banata ali nema jasnih ideja kako je iskoristiti Mala banatska sela kao što su Belo Blato. nedostatak velike investicije npr. Vršac i Vršačke planine.  kongresni turizam bolja promocija tur. što je 45. Akva parka ili neke jasne specificnosti u turistčkoj ponudi.0 7.

turističke ekskurzije kulturnog tipa. postavljanje nekompetentnih ljudi. banatski deo Dunava. neosetljivost za prirodne lepote i kulturno nasleđe. slabo uvezivanje turističkih proizvoda. nedostatak ljudskih resursa. itd. dokumentarni filmovi o turističkim zonama. itd. usmeravanje dela budžetskih sredstava za finansiranje projekata malih i srednjih preduzeća i preduzetništva u oblasti turizma i pokretanje programa za edukaciju i upoznavanje stanovništva sa potencijalima turizma u Banatu. Najveće poteškoće koje ima razvoj turizma u Banatu su : nedovoljna promocija turističkih proizvoda Banata. ali ne stručnih. uplitanje politike u struku. nepostojanje strategija razvoja turizma u opštinama i na regionalnom nivou. razvoj turističkih zona. nedostatak smeštajnih kapaciteta. stvaranje finansijskih fondova. Predložene mere za poboljšanje situacije su: saradnja vlasti i investitora. nedostatak kvalifikovanih ljudskih resursa u ovoj oblasti Najpoznatiji svetski jezici koje govore zaposleni u kontaktu sa turistima su: engleski i italijanski. jednodnevni boravci u Banatu za goste iz Beograda i većih gradova. nepovezanost sa Rumunijom. Modaliteti za promociju turističkih proizvoda Banata su: publicitet na televiziji. politizacije turizma. pecanje. lovni turizam. regate na Tamišu. Slabe tačke turističkih zona Banata su: nedostatak promocije. Zrenjanin. loše stanje turističkih objekta i prilazna infrastruktura. Vršac. itd. zadovoljavajuća infrastruktura. a najmanje su korišćeni rumunski. reklamiranje putem interneta. nedostatak većih struktura za rekreaciju koji su modernizovani i koji bi mogli da privuku veći broj turista. degustacije vina. novinama i časopisima. učešće na sajmovima turizma. sportski turizam. nemački i ruski. Predmet istraživanja je bio istovetan kao i kod zaposlenih u smeštajnim kapacitetima.lov i ribolov. dok je metodologija istraživanja bila primerena ispitanicima: 75 . promotivni paketi. nešto manje je poznavanje mađarskog. nedostatak kohezivne sile u okviru struke turizmologa i zajedničkog cilja razvoja banatskog turizma-partikularizam. distribucija prospekata. biciclizam. pute susreta turističkih radnika. politički podobnih. REZULTATI ISTRAŽIVANJA U TURISTIČKIM AGENCIJAMA i TURISTIČKIM INFORMATIVNIM CENTRIMA Druga grupa upitnika je dostavljena zaposlenim u turističkim agencijama i turističko informativnim centrima na teritoriji Banata. dobrom hranom i čistim prirodnim okruženjem Belocrkvanska jezera. slabo bavljenje vlasti strategijama turističkog razvoja i korišćenja potencijala Banata u turističke svrhe. formiranje turističkih organizacija na bazi javno-privatnog partnerstva. razmeni informacija. Jake tačke turističkih zona Banata su: Bogatstvo resursa. pogranična zona. slovački.multikulturalizam.festivalima etničkih zajednica. usavršavanje stručnih kadrova. lepote reke Karaš. su turističke destinacije ili vrste turizma koje predlažu turistički radnici kao najatraktivnije u Banatu. razvoj ekoturizma.

naivna umetnost Gastronomske znamentiosti i manifestacije Belocrkvanska jezera Rečni tokovi 5 18 12 7 11 2 6 5 Naznačite tri od najtraženijih turističkih proizvoda Banata koje nudi klijentima Vaša agencija ili info centar i rasporedite prema silaznom redosledu. u odnosu na prodaju. koje su glavne destinacije/događaju/objekti u Banatu od interesa za turiste? 8 3 12 6 13 5 18 Dvorci Manifestacije u gradskim jezgrima Zaštićena prirodna dobra Kulturne znamenitosti Ribolovni turizam Banje Dani piva Dani Ludaje Grožđembal Carska bara Deliblatska peščara Kovačica.Uzorak je prigodan. Tom prilikom najinteresantniji proizvodi za domaće i inostrane turiste su sledeći: Prema Vašem mišljenu. od ovog broja 28 agencija i 10 turističkih info centara Broj vraćenih upitnika od ukupnog broja distribuiranih je 41% 1. Metod koji je primenjen je upitnik distribuiran preko stručnih organizacija i turističkih informativnih centara Obim uzorka 38 (9 iz Severnobanatskog okruga. prema ovim istraživanjima najveći deo turističkih agencija ima turističke aranžmane koji obuhvataju ponudu Banata. 12 5 28 Carska bara Dvorci Banata Dani ludaje Dani piva Dani vina Manastir Mesić Banja Melenci 18 6 9 6 13 7 Belocrkvanska jezera Vršac Deliblatska peščara 12 76 *Ukupan broj odgovora . čini ga zaposleni iz turističkih info centara u različitim banatskim opštinama i turističkih agencija iz sva tri banatska okruga. 11 iz Srednjebanatskog i 18 iz Južnobanatskog).

Što se tičepromtivnih materijala za banat. manastir mesić (13%). instrumenti .. Turističke agencije. ili pak nije potpun. (18%). 6. dane vina . što utiče na mogućnost organizovane ponude ovih usluga na nivou banata. Drugi turistički proizvodi koji imaju potencijale razvoja i plasiranja na turističkom tržištu su: salaši. carsku baru. flajera sajmovi Naznačite koji su modaliteti kojima Vaša jedinica promoviše svoju ponudu:  30 26 25 26 24 20 15 14 12 12 10 da 5 ne 0 turistički katalozi baneri turistička udruženja  Naznačite koji su modaliteti kojima Vaša jedinica promoviše svoju ponudu: 30 29 24 25 20 16 15 14 12 9 10 da 5 ne 77 0 informativni turistički centri veb sajt reklame na internetu .. kao i smeštajni kapaciteti mogu obezbediti usluge turističkih vodiča. Najveći broj anketiranih turističkih agencija (22) ima turističke proizvode koji se zasnivaju na specifičnostima etničkih zajednica u Banatu. krstarenja. pesma folklor. prirodne retkosti. biciklizam.. dok njih 6 nema ove proizvode u svojoj ponudi. multikulturalnost. Običaji etničkih zajednica. ove agencije ih nude ali smatraju da ga nemaju dovoljno. 3. 7. 4..reke. gastronomski specijaliteti. Odgovori na pitanje o modalitetima za promociju ponude agencije i info centra su sledeći: Naznačite koji su modaliteti kojima Vaša jedinica promoviše svoju ponudu: 35 35 30 25 20 34 29 23 15 15 10 5 0 9 da 3 4 ne štampa radio tv oglasi distribucija  brošura. igra. lov i ribolov.2. što je rezultat udruživanja turističkih vodiča na nivou Zrenjanina. 5. a zatim . banju Melenci. Očigledno je da su komercijalni proizvodi turističkih agencija aranžmani za dane piva (28%).

Skoro sve agencije i info centri imaju u svojoj ponudi usluge turističkog vodiča. lovni turizam. Zrenjanin. itd. preko turističkih kataloga.8. pored onih koje imaju u tekućoj ponudi. distribucijom prospekata i letaka. pecanje. postoji slaba zainteresovanost za saradnju i povezivanje događaja i turističkih proizvoda. Najveći broj turističkih agencija i infocentara. kulturni turizam. jednodnevni boravci u Banatu. a prevođene su na najmanje jedan svetski jezik (ovaj zadnji aspekt je navelo skoro polovina agencija) Predložene mere za poboljšanje situacije su: saradnja vlasti i investitora. itd. razvoj turističkih zona. formiranje turističkih organizacija na bazi javno-privatnog partnerstva. Modaliteti kojima agencije i info centri promovišu turističke ponude su: putem web sajta. Najveći broj turističkih agencija i info centara imaju sopstveni sajt preko koga promovišu svoje ponude. usavršavanje stručnih kadrova. uspešnost ponude. frekvencija korišćenja sajtova. poseduje sopstveni web sajt što utiče i na bolju njihovu promociju. Ako ih agencija ipak nudi. stvaranje finansijskih fondova. zahtevi klijenata. takođe slaba afirmacija banatskog turizma od strane banatskih turističkih agencija) Slabo se poznaju turistički proizvodi koji se zasnivaju na specifičnostima etničkih zajednica Banata. dokumentarni filmovi o turističkim zonama. U najvećem broju slučajeva. učešćem na sajmovima turizma. usmeravanje dela budžetskih sredstava za finansiranje projekata malih i srednjih preduzeća i preduzetništva u oblasti turizma i pokretanje programa za edukaciju i upoznavanje stanovništva sa potencijalima turizma u Banatu. 78 . sportski turizam. Glavni krtiterijumi za selekciju turističkih proizvoda za koje agencije i info centri nude informativne materijale su: bolja cena. preko propagandnih bilborda. preko informativnih centara itd. Belocrkvanska jezera. preko štampe. lepote reke Karaš. su turističke destinacije ili vrste turizma koje predlažu turističke agencije. biciklizam. Veći je broj turističkih agencija koje ne uključuju u svoju ponudu turističke proizvode koji se zasnivaju na specifičnostima etničkih zajednica u Banatu Polovina turističkih agencija ne nudi materijale za promociju turističkih proizvoda Banata. degustacije vina. regate na Tamišu. banatski deo Dunava. Zaključna razmatranja svih ispitanika u anketiranju su sledeća: Približno polovina agencija i info centara ne uključuje u turističku ponudu objekte u Banatu (razlozi su ne postojanje veće potražnje. retko su prevedeni na strane jezike. ukupno 87%. kvantitet i korisnost informacije su povećane. oni sadrže malo korisnih podataka koje je potrebno dodatno učiniti atraktivnim. Vršac.

Kao najviše pominjane destinacije u Banatu sa potencijalom izdvajaju se Deliblatska Peščara. potencijal reka za sportski turizam i odmor uz reku Tisu i njene obale. U pogledu objekata/ događaja/ destinacija sa specifičnostima etničke zajednice. predstavnici javnih institucija čini se da imaju slična mišljenja o određenim zonama kao što su južni. 79 . dva ili sva tri navedena načina: Preko turističke organizacije na njenoj teritoriji Preko opštinske službe koja se bavi turizmom (sektor za turizam) Preko opštinske službe za razvoj. razvoj ili turizam (zavisno koji od njih opština ima). Svi podaci koji su prikupljeni od strane zaposlenih u javnim institucijama i turističkim organizacijama podvrgnuti su kvalitativnoj analizi. Od 19 kontaktiranih opština koliko ima ukupno u Banatu 17 opština je odgovorilo na jedan.ZAKLJUČCI ANALIZE JAVNIH INSTITUCIJA I TURISTIČKIH ORGANIZACIJA U ovm delu istraživanja su sprovedena u turističkim organizacijama i javnim institucijama koje se bave turizmom. postoje nekoliko tačaka oslonca. Kao razlozi što su ovi objekti od interesa za turiste napominju se: specifični pejzaž zone. pogodnih oblika reljefa za sportski i lovni turizam i potencijal za razvoj ovih oblika turizma uz adekvatnu podršku lokalne samouprave. pojas oko reke Tise i Deliblatska peščara. sela sa mešanim etničkim stanovništvom. odnosno opštinska tela i sektori za privredu. Kao što se očekivalo. njihovu stručnost i poznavanje istražene problematike u osetljivo različitoj i velikoj meri u odnosu na aktere turizma: jedinice smeštaja. razvoj senzibiliteta za prirodne lepote. odgovori turističkih radnika odražavaju adekvatno dokumentovanje. sela sa pretežno rumunskim stanovništvom. Smatramo da je analiziran uzorak javnih institucija i turističkih organizacija dao relevantne odgovore koji mogu da okarakterišu njihov rad i mišljenje o pitanjima iz oblasti turizma koja pokriva ovaj upitnik. Pominju se takođe i festival piva u Zrenjaninu kao i kompletna muzička ponuda ovog grada. sektora za razvoj Iako broj vraćenih upitnika od ukupnog broja distribuiranih nije 100% veće 55%. Vršačke planine. svesnost zaštitte prirodnih resursa i naslanjanje na adekvatne vidove preduzetništva. aktivnosti vezane za vinske puteve. prisustvo turističkih objekata. kao i istorijske spomenike i etničku raznolikost. severni Banat. Zaključci analize su sledeći: U odnosu na značaj nekih turističkih destinacija/događaja/objekata u Banati. turističke agencije. banatska obala Dunava. jer prilikom nekih prethodnih istraživanja odaziv je bio znatno manji. bili smo zadovoljni. srednji.

francuski i nemački. opštine sa pretežno madjarskim stanovništvom (Kanjiža i okolina. Podeljena su mišljenja oko atraktivnosti/neatraktivnosti grafiike ovih materijala. nedostatak povezanost sa drugim turističkim proizvodima i posebno. sposobnosti za rešavanje problema. promocija putem turističkih udruženja. To se najbolje vidi u zajedničkim projektima koji su uradjeni na osnovu strategija razvoja opštine. U nekoliko primera iz Banata evidentan je dobra saradnja između opština i turističkih organizacija. organizovani su određeni događaji (promocije knjiga. znatno manje itallijanski. geografske karte) Uglavnom sve institucije imaju bar neke informativne materijale o turističkim destinacijama Banata. S druge strane. Ne postoji povezanost promotivnog materijala sa drugim događajima i destinacijama u Banatu. Istovremeno ukazano je skoro u svakoj anketi da 80 . veći deo opštine Ada i Senta. dizajnerski neusaglašeni i često samo lokalno prisutni (bez njihove dalje distribucije u Beogradu ili drugim gradovima Banata i Srbije). nedostatak praktičnog pristupa. predstavnici javnih institucija ocenjuju u dovoljno velikoj meri da su ove informacije korisne ali takodje nedovoljne. itd). u najvećem broju slučajeva oni znaju: engleski. U najvećem broju slučajeva. turističke organizacije i institucije se žale na nedovoljno ljudskih resursa stručnih u oblasti turizma. dokumentarni filmovi. kao i ruski. smatra se da ovi materijali nisu dovoljni. Usluge koje su naznačene u ovoj studiji ocenjene su povoljno kad je reč o ljubaznosti. nedostatak jasne strategija razvoja turizma u okviru sveobuhvatnog ekonomskog razvoja regiona Banata. ažurnosti. u najvećem broju su to štampani materijali za promociju turističkih objekata u Banatu. preko sopstvenog web sajta – kojim raspolađu svi turističko informativni centri u određenim opštinama i same opštine ukoliko imaju sektor koji se bavi turizmom u okviru sektora za privredu. likovne izložbe. komunikativnosti. često su samo na srpskom jeziku. Takođe u nekoliko slučajeva zaposleni govore rumunski i mađarski.Češko selo (češko stanovništvo). Načini promocije turističke ponude ove zone su različiti. sa drugim turističkim organizacijama i jačeg povezivanja turističkih agencija i turističkih organizacija. održavanje seminara. vizuelno tj.). a najčešće su: štampa. učešće na sajmovima turizma. fotoizložbe. U pogledu stranih jezika koje govore zaposleni ovih agencija i info centara. postoje pokušaji razvijanja programa za marketing koji imaju za cilj specifičnosti svake destinacije. distribucija prospekata i letaka. koncipirani su i raspodeljeni su paketi za promociju banatskih objekata (brošure. itd. Što se tiče akcija za promociju turističkih destinacija/ događaja/ objekata u Banatu.

stvaranje određenih specifičnosti u strukturama za odmor i zabavu koje su specijalizovane u oblasti ekoturizma. nedovoljna promocija turističkih proizvoda Banata. veliki broj otpada i deponija 3. blizina prestonice Beograda 9. gastronomija i lokalni specijaliteti 4. privredni razvoj Banata. nedostatak struktura za rekreaciju. veoma loša turistička signalizacija na putu (glavnim i sporednim. 5. poboljšanje saradnje među administratorima turističkih objekata. multikulturalizam regije. mogućnost ulaganja u seoski turizam Slabe tačke su: 1. različitost reljefa. 2. jedinice smeštaja. Jake tačke turističkih zona u Banatu su: 1. slaba promocija Banata kao turističke destinacije. vraćanje železnice. kontinentalna klima sa dužim letom i mogućnost adaptacije turističke ponude na ostala godišnja doba. organizovanje kurseva za usavršavanje i specijalizaciju za zaposlene koje dolaze u kontakt sa turistima. slabost smeštajnih kapaciteta i higijenskih uslova u postojećim objektima. kao i na mapama koje se i dalje štampaju sa netačnim ili zastarelim informacijama) 4. nedostatak jasne vizije razvoja turizma na osnovu strategije 81 . stvaranje novih turističkih proizvoda. u samom mestu. lokalnim vlastima i akterima iz turističkog sektora – turističke agencije.je edukacija zaposlenih veoma važna i to onih koji dolaze u kontakt sa turistima. neuređenost zelenih površina. vodeni tokovi – reke i kanali 6. povoljan gegorafski položaj jer je u granišnom kontaktu sa dve države: Mađarskom i Rumunijom 8. gostoprimljivost i nacionalna ranolikost koja nije iskorišćena 3. poboljšanje infrastrukture. usklađivanje vizije razvoja turizma. 2. Moguća rešenja za otklanjanje gore pomenutih problema su: popravka putne mreže. nedostatak raznovrsnih turističkih proizvoda. nedostatak prevoznih sredstava i železničkih veza unutar i preko granice. Najveće poteškoće u razvoju turizma su: neodgovarajuća prilazna infrastruktura. izbacivanje političke podobnosti na vodećim mestima u turizmu i postavljanje ljudi iz struke. 7. nedostatak stručnih ljudskih resursa. nedostatak većih investicija koje bi se vezale za imidž Banata. stvaranje bolje veze sa seoskim domaćinstvima u cilju poboljšanja smeštajnih kapaciteta kao dopuna već postojećim. prirodna okolina. 5.

nedovoljna povezanost sa drugim turističkim proizvodima. Nedovoljno ukazivanje na važnost strateških partnerstava sa privatnim sektorom i stvaranjem privatno javnih aranžmana TURISTIČKE ZONE I REGIJE U SRBIJI Prema prostornom planu razvoja Srbije određene su turističke zone i regije razvoja turizma na prostoru naše zemlje. Belocrkvanskim jezerima. Labudovim oknom. nedostatak stručnog kadra iz oblasti turističko ugostiteljske privrede.6. Dunavom. segmentima plovnih pravaca Dunava.sa nacionalnim parkom.sa panonskim regijama S. kako bi mogli da uputimo sve one koji treba da se bave pozicioniranjem turizma ovog regiona na sve mogućnosti koje on pruža. jezerom. Irigom. Za ovu regiju se navode sledeće turističke Izletničke. mrtvajama Tise. Karašom. ekološke i dr. koje pripadaju Banatu ili se pak preklapaju ili dotiču ovu regiju: II. Sentom. Backom Palankom. Petrovaradinskom tvrdavom. preveliki politički uticaji i u suprotnošću sa potrebama struke. Izletnicke. S. Vrdnickom banjom. nedovoljna međuopštinska saradnja 11.2. nautičke. ritovima.1 S. nauticke. lovištima i dr.banjski. Nedovoljna podrška dobrim projektima 12. Prema ovom dokumentu na prostoru Banata izdvajaju se Deliblatska peščara. kao i za poslove valorizacije i promocije turističkih resursa 10.lovni. Tise i kanala DTD.1 FRUŠKA GORA . 7. 8. Zbog toga smo u ovoj strategiji uradili dublje analize i snimanje celokupnog prostora Banata. ekološke. Prema Prostornom planu Srbije izdvojene su sledeće turističke regije. graničnim Kaluđerovo i dr. Kao turističke aktivnosti na ovim prostorima izdvajaju se sledeći oblici turizma: izletnički. Dunavom. Srebrnim prelazom aktivnosti: S SEVERNA ZONA . Vršcem. Adom. banjom Slankamen. donja Tisa i gornja tisa sa pripadajućim teritorijama. nedostatak naglašene specifičnosti regiona koji se može dalje koristiti i razvijati 9. 82 . lukama. Nerom. Nedovoljno izdvajanje sredstava za organizaciju edukacije kadra u turizmu i podsticanje uključivanja radno sposobnog i mlađeg stanovništva u poslove turizma 13. Smatramo da ovakvo usmeravanje razvoja turizma Banata ni u kom slučaju nije niti dovoljno a ni adekvatno s obzirom na turističke motive kojima raspolaže prostor Banata. Novim Sadom.1.3 i S. Belom Crkvom. spomenicke i dr. Backom Topolom.4 segmentima drumskih pravaca E75 i E660. ekološki. nautički.2 C. fruškogorskim manastirima i dr. pristaništima i marinama. adama na Dunavu. S.5 DELIBLATSKA PEŠCARA – sa vršačkim brdima. Preklapanje sa zonom C na Dunavu i Kikindom. II. Sremskim Karlovcima. Velikim Gradištem. seoski.

nauticke. Prirodni resursi. Tom prilikom se javlja koncentracija turista na pojedinim tačkama. Pošto je ovo pitanje prostornog plana i trasiranja turističkog razvoja. Ovakva politika je važna zbog sledećeg: Smanjuje se pritisak na kritična područja u kojima su locirani ključni turistički motivi.2 S. USKLAĐIVANJE PROSTORNOG RAZVOJA TURIZMA BANATA Prilikom razvoja turizma distribucija turističkih tokova u okviru destinacija nije ravnomerna. kao i razvoju i 83 . Za ovu regiju se navode sledeće turističke aktivnosti: Izletnicke. Zbog toga razvojnom politikom treba omogućiti ravnomerniju prostornu distribuciju turista unutar destinacije. Shodno tome treba definisati i makro i mikro prostorne zone na osnovu brojnih analiza i inventarizacije i ocene turističke ponude. Podstiče se turistička potrošnja u novim zonama i lokalitetima. Bečejem. Postojeća turistička infrastruktura. pri čemu turistička kretanja treba usmeriti ka njenim perifernim delovima. doprinosi privrednom razvoju perifernih delova destinacije i povećava zaposlenost domicilnog stanovništva. lovne i dr. temeljnoj analizi načina na koji različite grupe turista koriste dati prostor. lovištima i dr. Politikom disperzivnog turističkog razvoja vrši se prezentacijai nove. Uspešna politika disperzivnog turističkog razvoja zasniva se na razumevanju motivacije posetilaca.4 DONJA TISA . kanalima.sa Tisom. čime se otvaraju nove poslovne mogućnosti. neotkrivene ili nedovoljno valorizovane vrednosti i osobenosti destinacije. Titelom. Tom prilikom kategorije važne za definisanje makro prostornih zona bile bi sledeće: Geografski položaj. Praksa ukazuje na činjenicu da se turisti najčešće grupišu i posećuju određene delove turističkih destinacija koji se odnose na centralne lokalitete i turistička jezgra. Zrenjaninom.II.Auto-put E-70 Beograd-Vršac-rumunska granica. Novim Bečejem. dok druge mnogo veće površine unutar destinacija nisu predmet interesovanja posetilaca. Stanovništvo. time bi trebalo da se detalno pozabavi tim stručnjaka. koji bi mogao da koristi rezultate ovog Strategijskog plana razvoja turizma. Ovim planom je takođe predviđen razvoj i ulaganja u infrastrukturne objekte kao što su tranzitni turistički pravci. Banjom Rusandom. Za područje Banata je istaknut Tranzitni turistički pravac . linijama i površinama. Žabljem.

Npr. ribolovni . kulturnomanifestacioni. izraženi problemi vezani za obezbeđenje dodatne infrastrukture (vodovod. neracionalno širenje saobraćajnica. uređenje i opremanje prostora turističkih destinacija Prilikom organizacije i uređenja prostora turističkih destinacija treba podjednako uvažavati više kriterijuma (motivski. zanatskih i drugih uslužnih objekata. sportsko-rekreativni. lovni. sociokulturni i sl). neophodno je njegov dalji razvoj staviti pod rigoroznu kontrolu. ekonomski. Sa aspekta razvoja turizma. kao i konflikta između različitog tipa njenih korisnika. orijentacija na veliki broj lokaliteta ima i svoje negativne strane: povećana erozija tla prilikom izgradnje objekata. različitih navika. rekreativne zone. Usitnjenost kapaciteta i ponude. ekološki. Disperzivan prostorni razvoj mora biti dobro planiran i organizovan da ne bi došlo do zagušenja i saturacije date destinacije. kao i angažovanje većih zemljišnih površina po jedinici smeštajnih kapaciteta. kongresni. izuzetno bogatu i reprezentativnu ponudu Banata moguće je proširivati i na taj način ostvariti ravnomerniji prostorni razvoj turizma. parkove i druge zelene površine. eko-turizam. Ukoliko turizam prouzrokuje visok stepen saturacije prostora. i dr. tj. sa ciljem da se omoguće što veće koristi lokalnoj zajednici. seoski. treba precizno identifikovati lokacije za: izgradnju hotela i drugih smeštajnih kapaciteta. uz minimalne negativne efekte. trgovinskih. neprimerenog kapacitetu prostora. Brojne su mogućnosti za razvoj različitih vidova turizma: tranzitni.promociji različitih atrakcija koje će odvući turiste od postojećih turističkih centara i lokaliteta i usmeriti ih ka novim oblastima. zaštićene oblasti i objekte. Trebalo bi pratiti razvoj turizma u svetu i iz konkretnih primera doneti zaključke kako na pravi način razvijati turizam Organizacija. Adekvatnim vrednovanjem svih činilaca koji deluju na datom prostoru treba na samom početku sprečiti mogućnost predimenzioniranog turističkog razvoja. saobraćajnu i ostalu infrastrukturu. izletnički. kanalizacija). U svetu je teško naći regije relativno malog prostornog obuhvata sa ovako sadržajnom turističkom ponudom kao što je region Banata što bi uz efektan marketinški program mogao biti veoma interesantan ''turistički proizvod'' za inostrano tržište. Najbolji pristup je da se intenzitet turističkog razvoja planira na osnovu procene nosećeg kapaciteta date sredine. Zbog toga domicilno stanovništvo mora biti aktivno uključeno u sve faze donošenja i realizacije planova prostornog razvoja date sredine. preduzeti mere za povećanje nosećeg 84 . ponašanja i potreba.

Vršac. Zrenjanin. Raznovrsnost prirodnih i antropogenih turističkih motiva i njihova koncentracija u nekoliko disperzivnih centara imaju značajnu i komparativnu prednost. Kikinda. Uslovi za realizaciju ovog vida turizma Banata su izuzetni s obzirom na veliki broj arheoloških lokaliteta. a na svom razvojnom putu. Uvažavajući brojne specifičnosti turizma. motivski. uređenje parking prostora i sl. prateći rekreativni. i ovde marketing ima ulogu da omogući plasman proizvoda i usluga. Turistički poslenici Banata treba da prepoznaju sve postojeće šanse i udruženi postignu zadovoljavajući nivo razvoja turizma ovog podrušja. a uvažavajući utvrđene kriterijume. turistički najatraktivnije lokalitete Banata treba valorizovati kroz oblike turizma za koje njihova aktivnost predstavlja integralni turistički motiv. Tom prilikom treba voditi računa o standardima razvoja i dizajna turističkih kapaciteta. Dosadašnji nivo razvoja turizma doprineo je stvaranju fizionomije pojedinih delova Banata na turističkom tržištu. Na osnovu prisustva kompleksa motiva i postojećih uslova različitog karaktera. ugostiteljski kapaciteti. podizanje zaštitnih pojaseva oko izgrađenih kapaciteta. izgradnjom novih i adekvatnom opemljenošću i uređenošću turističkog centra (sale. visinu i spratnost objekta. ekonomski. ipak možemo reći da kao i na drugim tržištima. ekološki ili funkcionalni. IZBOR MOGUĆIH OBLIKA TURIZMA NA PROSTORU BANATA Na osonovu analize turističkih resursa Banata može se zaključiti da postoje povoljni uslovi za stvaranje konkurentnih turističkih proizvoda ostvarivanjem postojećih komparativnih prednosti. Postoji više tipova standarda koji se primenjuju u kontroli i usmeravanju razvoja turističkih kapaciteta i oni se odnose na gustinu razvoja. kulturno istorijskih spomenika i zaštićenih dobara. nabrojaćemo neke od najprikladnijih oblika turizma na prostoru Banata koji mogu da valorizuju njegove turističke vrednosti. Turistička tražnja se zadovoljava poboljšanjem i diverzifikacijom postojećih smeštajnih kapaciteta. zabavni i etno 85 .kapaciteta ili se orijentisati na razvoj drugih turističkih lokaliteta u bližem okruženju. oni mogu biti: prostorni. marketing potpuno uvažava koncept održivog razvoja. Pre svega . proporciju između izgrađenih i slobodnih površina/pejzažnih predela. Tom prilikom treba da vodimo računa o kriterijumima po kojima ćemo vršiti izbor. Shodno tome dosadašnji razvoj turizma kretao se u sledećim pravcima: 1. Generalno posmatrano. Kulturni turizam se razvija na potezu Pančevo. O svim ovim standardima više će biti reči prilikom izrade lokalnih strategioja razvoja turizma. a shodno potrebama potrošača.

eko kampovi. folklorno oživljavanje sela). setva.).) programa ugostiteljstva.Seoski turizam ima skoro neograničene mogućnosti u pogledu obogaćivanja ponude.. Pre svega treba raditi na turističkom i komunalnom opremanju sela kao i na aktivnostima razvoja specifičnih (ekoloških. razvoj specifičnih manifestacija vezanih za selo (kampovi. kao i na svetske turističke trendove. Ono na čemu treba da se radi je aktiviranje sela Banata . zabavni. Eko turizam može da se razvija na čitavom prostoru Banata s obzirom na postojeće prirodne potencijale. komunikacije. prezentacija objekata i celina od kulturnog i istorijskog značaja uz preduzimanje neophodnih mera za uređivanje njihove okoline. edukacija domaćina. Osim toga treba razvijati i prateće sadržaje. eko kampovi. razni običaji. razvoja specifičnih oblika privremenih i stacionarnih kapaciteta (etno. kao i obogaćivanje ukupnog doživljaja turiste o određenim prostorima. 6. ovaj vid turizma Banat treba da prepozna kao svoju razvojnu šansu i shodno tome treba napraviti planove revitalizacije i valorizacije određenih vodenih puteva i površina i uređenje priobalja sa ciljem razvoja ovog vida turizma.. Manifestacije su deo turističke ponude koje svojim programima i vrstama utiču na poboljšanje kvaliteta turističke ponude..) što podstiče razvoj ekskurzione turističke ponude (uređenjem izletišta i mreža rekreativnih staza). svedbe. Seoski turizam ima izuzetne mogućnosti u posmatranoj regiji. razvoj pratećih kulturno-zabavnih sadržaja i programa. razvoj ekološke poljoprivrede. Treba posebno napraviti plan podsticajnih mera za razvoj ovog vida turizma. sportsko-rekreativni. žetva. Takođe. Ukoliko želimo da se ovaj vid turizma i dalje razvija moraju se izgraditi novi i rekonstruisati postojeći smeštajni kapaciteti.. jer sadržaji mogu biti i događaji iz svakodnevnih radova: kosidba. Neophodno je da se izgradnja i rekonstrukcija ugostiteljskih 86 .). neophodno je izvršiti kategorizaciju objekata. razvoj saobraćajne infrastrukture. razvoj specifičnih ekoloških programa ugostiteljstva i usluga. Postojanje velikog broja manifestacija na području Banata predstavlja izuzetan potencijal za razvoj ovog vida turizma.programi i sadržaji).. usluga i proizvodnje. vašari. posela. određivanje mogućih lokacija i sadržaja informativnih punktova prema specifičnostima. etno. (usluge... Nautički turizam je zaboravljeni segment turizma kada su planovi razvoja Srbije. 5. Boravišni turizam na području većih gradskih centara i. Manifestacioni turizam dobija sve važniju ulogu u turističkoj ponudi u svetu. 2. Naročito se mora voditi računa o razvoju rekreativno-edukativnih programa kojima se afirmišu prirodne i stvorene vrednosti područja. edukativni. 4. seoski turizam. slave. razvoj specifičnih oblika privremenih i stacionarnih smeštajnih kapaciteta (etno.. pa i Banata u pitanju. S obzirom na postojeće hidro potencijale Banata. seoski turizam. 3. sve u cilju popularizacije eko turizma. rekreacija) i omogućavanje njihovog funkcionisanja u toku cele godine Na taj način se omogućava bogatija ponuda različitih turističko-rekreativnih programa i sadržaja (kulturni. to predstavlja nov kvalitet za turističku prezentaciju zemlje kao i obogaćivanje već postojeće stereotipne turističke ponude.

radionice i likovne kolonije. Da bi se zadovoljila zahtevna turistička tražnja. 87 .). Sportsko-rekreativni turizam obiluje potencijalima za razvoj na području Banata. Banjski. uređenje centara slobodnog vremena kao polifunkcionalnih celina sa koncentracijom različitih rekreativnih sadržaja. Uslovi za njegovu realizaciju je obezbeđenje rekreativnih prostora koji omogućavaju korišćenje sezonski i u toku cele godine (uređenje i izgradnja kupališta . 8.Vršački breg. mesta rođenja znamenitih ličnosti i lokacije brojnih kulturno-istorijskih spomenika. uređenjem mesta i okruženja pruža se kompletna usluga postojećim i potencijalnim turistima.Vršac. rekreacionih i drugih sadržaja) kao i uređenje prostora za lov i ribolov. Treba posebno napraviti plan uređenja pojedinih objekata i izgradnju novih u funkciji poboljšanja kvaliteta ovog vida turizma. uređenje sportskih i eko kampova.objekata izvrši prema kategorijama opremljenosti i specifičnosti turističke ponude. sportskih. 10. Uslovi za realizaciju su uređivanje i opremanje izletišta i rekreativnih staza. Neophodna je izgradnja novih. snabdevanje kamp i turističkom opremom. Dečji i omladinski turizam može da se razvija na čitavom području Banata. s tim da se u Banatu nalazi mali broj posebnih smeštajnih objeakta za ovaj segment turističke tražnje (u Čardaku. 7. uređenje destinacija i unapređenje informativne službe. 11. Rusanda. prostora za škole. zabavni sadržaji. sve u funkciji kvalitetnije turističke ponude. sve u cilju uvećanja turističke atraktivnosti područja. sportskih i ekokampova. uvećanje i diverzifikacija postojećih smeštajnih kapaciteta. opravke i održavanje motornih vozila. Izletnički turizam je deo turističke tražnje koja ima velike mogućnosti za razvoj u okviru Banata. To su. uvođenje i razvoj rekreativno-edukativnih programa kojima se afirmišu prirodne i stvorene atraktivnosti. formiranje mreže ugostiteljskih objekata prema kategorijama opremljenosti i specifičnosti turističke ponude. ponuda za tranzitne turiste mora biti raznovrsna.. izgradnja ugostiteljskih sadržaja. smeštajni i ugostiteljski kapaciteti. pre svega.. suveniri. etno-programi). snabdevanje rezervnim delovima. Kikinda). određivanje mogućih lokacija i sadržaja informativnih punktova za pojedine delove prema specifičnostima. Svi veći gradovi banata poseduju sportsko rekreativne kapacitete za razvoj ovog vida turizma. prateći rekreativni. bela crkva. poboljšanje i diverzifikacija postojećih smeštajnih kapaciteta. zdravstveno-lečilišni turizam na postojećim lokacijama: Kanjiža. Uslovi za realizaciju: Adekvatnom opremljenošću i uređenošću banjskog centra (zdravstveni centri. Zrenjanin.gradski centri (Pančevo. čine neophodnu turističku ponudu.. Tranzitni turizam se razvija shodno geografskoj i saobraćajnoj povezanosti područja Banata prema granici sa Rumunijom. Tranzitni turisti se odlikuju specifičnim zahtevima što otežava mogućnost za organizovanje adekvatne turističke ponude. Uslovi za dalji razvoj ovog dela tržišta je izgradnja novih. 9..

Banatska ravnica i njeni zaštićeni prostori su dobar osnov za stvaranje i obeležavanje posebnih pešačkih staza koji bi povezivali interesantna mesta za turiste. 17. 13. Lovni turizam zahteva izradu programa posebnih mera zaštite. uređivanje i opremanje izletišta. S tim u vezi treba urediti postojeće saobraćajnice i staze za ovaj vid transporta. prevodnica Šlajz u Kleku.Imajući u vidu turističko geografski položaj Banata. Lovište "Donje Podunavlje". bez obzira na stvaranje novih vidova turizma. Vinske ture predstavljaju deo turističke tražnje za specifičnim oblicim turizma. 19. S obzirom na obilje vodotokova i različitih hidrografskih potencijala banata. kao I njegove resurse. Deliblatske peščare. Lovište "Vršačke planine" . izgradnju. Ovaj vid putovanja je u stalnom porastu. Bird watching kao deo specifičnih oblika turizma ima izuzetne potencijale za razvoj na području Carske bare. Kako Banat ima mogućnosti za razvoj ovog 88 . Ribolovni turizam zahteva izradu programa posebnih mera zaštite. primer zemalja visokorazvijenog turizma (Španija. labudovo okno. uređivanje i opremanje prostora za ribolov. Banat poseduje već uređenja lovišta koja treba koristiti (Lovište "Deliblatska peščara" . uređivanje i opremanje izletišta.. 15. svilara. Posebno obeležavanje pešačkih staza je osnova daljeg razvoja ovog vida aktivnosti turista. Italija. Industrijsko nasleđe na teritoriji Banata je još uvek neiskorišćena šansa za razvoj turizma. izgradnje i uređivanje lovačkih domova i lovačkih čeka. kako bi se napravio idealan odnos prirode i turizma. "Dragićev Hat". postrojenja olajnica. stvaranje posebnih programa kružnih tura po banatu u mnogome bi doprinelo turističkoj valorizaciji ovog područja.mlin na konjski pogon 18. okolina Kikinde).. Pešačenje je izuzetno razvijen deo turističke tražnje kako na domaćem tako i na inostranom turističkom tržištu. Tu se nalazi izuzetno vredno nasleđe (Kule svetionici u Pančevu. ukazuju nam da je ovaj vid turizma u porastu id a se od ovog segmenta ubira izuzetno veliki devizni priliv. Crne bare.) 14. Kružna putovanja predstavljaju način da se u kratkom roku obiđu turistički potencijali neke regije. Biciklizam je u svetskim razmerama izuzetno razvijen. ustave na Tisi u Novom Bečeju. pašnjaci velike droplje. Senćanski most na Tisi.Treba uraditi poseban program razvoja šumskog gazdinstva Banat radi njegovog uključivanja u razvoj lovnog turizma. 16.12. utvrđivanje posebnih ribolovnih režima . do sada nisu odgovarajući valorizovani. "Labudovo okno". Osim toga treba napraviti planove za uređenje posebnih staza i povezati se sa postojećim biciklističkim stazama u drugim delovima srbije i Rumunije. Suvaca . Konfiguracija terena Banata je povoljna i postoje idealne mogućnosti za opremanje ovih prostora za potrebe razvoja ovog vida turizma. Veliki potencijali koji postoje na području Banata bogatog vinogorjem. Francuska…). ovo može postati prepoznatljiv proizvod turizma Banata. mlinovi.

ukoliko njegova načela budu uključena u proces stategijskog planiranja razvoja turizma i ukoliko se ovaj koncept postavi i kao jedan od strategijskih ciljeva razvoja. 22. Banat može svoje prirodne I antropogene motive da kombinuje na bezbroj načina I time omogući stvaranje različitih turističkih proizvoda za ovu vrstu turizma.Bogatstvo. 23. kakvih na području Banata može biti izuzetno puno. Danas se u turizmu traži ono što je novo i što je neobično. Putevima znamenitih ljudi je turistička ponuda koja ima izuzetne mogućnosti na tlu banata.vida turizma kroz manifestacije posvećene berbama (Vržac). muzike i gastronomije predstavljaju osnov za formiranje raznolikih turističkih proizvoda i turističkih programa kako za domaće. 24. Na ovom području su rođeni. Multikulturalnost ovog područja koje naseljava veliki broj naroda i narodnosti. vide i dožive njihovu razlišitost. 25. 20. osnov su za razvoj ovog vida turizma. Multikulturalnost I različite konfesije koje žive na prostoru Banata daju osnovu za mogućnost razvoja ovog vida turizma. tako i za inostrane goste. boravak u različitim kulturnim sredinama su neponovljivi doživljaj. Međutim. uzbuđenje. Uključujući se u takvu potragu stvaramo nove mogućnosti za razvoj turizma Banata. Održivi turizam . Posete i upoznavanje sa različitim kulturama. Pored toga. poludnevne. omogućuju turistima da se upoznaju. jednodnevne i višednevne izlete. Avanturistički turizam još uvek čini mali deo turističke tražnje. veliki broj sakralnih građevina koje su nastale kroz vekove življenja različitih zajednica na ovom prostoru.obrazovanje (Entertainment . Turizam običaja može biti izuzetno profitabilan na području Banata. utvrđivanje prioriteta. utvrđivanje strategije i sprovođenje akcija. i uključuju turističku ponudu I sadržaje koji zadovoljavaju ove principe. Excitement. 26. običaja. Tematski turizam koji se bazira na principu ‘’3-E’’ : zabava. Kongresni turizam delimično je razvijen u Vršcu. a nama i našim pokolenjima na znanje treba staviti u upotrebu njihove domove i mesta boravka. Zrenjaninu i Kikindi. Njima u čast. Neki od veoma bitnih uslova za upravljanjem održivog razvoja destinacije su iniciranje i sprovođenje Agende 21 i Lokalnog ekološkog akcionog plana. Education). to se ovaj turistički proizvod mora posebno da osmisli i plasira na adekvatna tržišta. tu su boravili i stvarali mnogi učeni ljudi naše istorije i sadašnjosti. procenu stanja životne sredine.Koncept održivog razvoja može postati osnova razvoja turizma u jednoj zemlji. To je proces zasnovan na širokom učešću lokalne zajednice koji obuhvata viziju lokalne zajednice. 21. folklora. Verski turizam ima izuzetnu osnovu za svoj razvoj na teritoriji Banata. Uslovi za realizaciju ovog vida turizma je adekvatna opremljenost i 89 . ova tržišna niša se stalno povećava i predstavlja izuzetnu mogućnost za proširivanje turističke ponude Banata.

uređenost centara sa akcentom na: kongresne prostore. Nekadašnja potreba da turistički proizvod ima povoljnu cenu (Value for Money) sada nije dovoljna. to u neku ruku predstavlja dobru osnovu. To dovodi do disproporcije onoga što turista želi i traži i onoga što mu se nudi u turističkoj destinaciji. odnosno nove vredne emocije (Emotion for Money) koje se mogu doživeti u određenoj turističkoj destinaciji.ekonomskom motivskom. ekološkom. sociopsihološkom i funkcionalnom razvoju ovog regiona. dalji razvoj turizma Banata treba usmeriti na brojne atraktivne lokalitete kako bi se prostorno razvio turizam u svim delovima regiona Podstiče se turistička potrošnja u novim zonama i lokalitetima. Turistička tražnja je izuzetno heterogena a za razliku od toga. To nije nimalo lako. jer nisu pravljene grečke tipa promaćenih investicija i pogrećnog razvoja turizma. pri čemu turistička kretanja treba pravilno rasporediti po čitavoj teritoriji Banata shodno postojećim kapacitetima. Iako turizam u banatu nije dovoljno razvijen. Današnji turisti imaju više saznanja i samim tim više zahteva prema turističkim destinacijama i organizatorima turističkih putovanja. neotkrivene ili nedovoljno valorizovane vrednosti Banata Politika disperzivnog turističkog razvoja zasniva se na razumevanju motivacije turista. Upravo zbog toga treba dobro sagledati sve potencijale. Zbog toga se mora voditi računa o uspostavljanju ravnoteže između potrebe turista. Drugim rečima. uporediti sa svetskim i domaćim turističkim kretanjima. doprinosi privrednom razvoju novih destinacija Banata i povećava zaposlenost domicilnog stanovništva. što je kvalitetno planiranje prostora jedan od najvažnijih preduslova za dugoročni i održivi razvoj turizma. Politikom disperzivnog turističkog razvoja mogu se promovisati nove. ali nije i neizvodljivo. Zbog toga. Na ovaj način mogu se ostvariti: Smanjenje pritiska na određena područja u kojima su locirani ključni turistički motivi što može dovesti do niza ekoloških problema . turistička ponuda je često vrlo kruta i neelastična. Razvojnom politikom treba omogućiti ravnomerniju prostornu distribuciju turista unutar destinacije. želje lokalnih planera i mogućnosti prostora za prihvat određenog broja posetilaca. analizi korišćenja prostora od strane turista. tehničke uređaje i opremu. i razvijati one vidove turizma koji se mogu plasirati na određena tržišta. kongresne biroe). To je i jedan od osnovnih razloga neuspeha mnogih turističkih destinacija da plasiraju svoje turističke proizvode na turističkom tržištu. već se sve više traži vredno novo iskustvo (Experience for Money).Tim pre. PROGRAMI TURISTIČKOG RAZVOЈA BANATA Pri planiranju i izboru programa za razvoj turizma Banata mora se voditi računa o prostornom. čime se otvaraju nove poslovne mogućnosti. 90 . Ovaj vid turizma zahteva izuzetno velika ulaganja što znači da na njegov intenzivan razvoj treba vremenom uticati i uključivati one objekte koji za to imaju sve potencijale. saobraćajne uslove. treba definisati upotrebu prostora za potrebe turizma na nacionalnom i regionalnom nivou.

a mere za postizanje treba da budu uključene u plan koji će se detaljnije baviti tim pitanjima.Zbog toga treba stvoriti posebne programe konkurentnosti koji imaju za cilj stvaranje uslova za pomoć turističkom razvoju. u međusobnom takmičenju za privlačenje turista. lovni. kulturno-manifestacioni. je pozicioniranje turističkog proizvoda . i. Stvaranje spoljnih faktora i korisno investiranje u turizmu su glavni ciljevi. koje su od suštinskog značaja. seoski. Aktivnost koja treba da se preduzme pre nego što se započne sa promotivnom kampanjom. kanala i jezera za turističke svrhe prirodni resursi kulturno nasleđe gastronomija gostoljubivost povoljna klima iskustvo u starim zanatima ŠANSE renoviranje istorijskih zgrada porast korišćenja termalnih izvorišta porast tražnje za bio-proizvodima porast tražnje za eko-turizmom novi zakoni o zaštiti životnesredine porast interesovanja iz dijaspore plovni putevi (reka i kanali) valorizacija salaša SLABOSTI nedovoljna briga za okruženje zapuštenost reka i jezera nedostatak šuma • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • PRETNJE zapostavljanje prirodnih resursa Nezadovoljavajuća zaštita od poplava nedostatak prostornih i regulacionih planova i nedefinisani imovinsko pravni odnosi 91 . kongresn i dr. izletnički. Tabela 13: SWOT analiza resursa Banata SNAGE multikulturalnost postojanje mreže reka. ribolovni tranzitni. koje će je razlikovati od drugih destinacija bilo jasno na tržištu. sportsko-rekreativni. kako bi njen imidž i mesto.Posebno značajan je pristup razvoju promocija i iskorišćavanja resursa od strane lokalne zajednice sa ciljem privlačenja turista prema destinaciji Banata Ovakvom politikom korišćenja prostora nastaju mogućnosti za razvoj različitih vidova turizma: eko-turizam. TRŽIŠNO POZICIONIRANJE I SMERNICE Različite destinacije. Važno je da se u početnoj fazi razvoja destinacija pravilno pozicionira. ostvariće prednost u zavisnosti od lokacije i pristupačnosti. U ostvarivanju prihoda od turizma geografska blizina područjima sa visokim nacionalnim dohotkom po glavi stanovnika jesu odlučujuća prednost.

pre nego izgradnja novih objekata. Ukoliko se porast potražnje za smeštajnim kapacitetima ostvari u skladu sa predvidjanjima. velikih generatora turističke tražnje i zemalja koje ulaze u red bogatih. sa nedostatkom internacionalnih standarda kvaliteta što utiče na njenu celokupnu konkurentnost turističkog sektora. tako da su turistička preduzeća relativno konkurentna u pogledu cena. Karakteristični smeštajni kapaciteti ovog regiona su niske ili srednje-niske kategorije (jedna.Stvaranje uslova u kojima će se povećati stepen konkurentnosti na nacionalnom i međunarodnom nivou. naročito radna snaga.prirodne. su niži u poređenju sa područjima koja imaju sličnu ponudu. Optimizacija stope zauzetosti). antropološke. naročito ne za inostrane turiste. razvoj turizma može se osloniti na ni malo zanemarljive resurse . religije. kao i poboljšanje sistema smeštaja (kvaliteta i kvantiteta) pomoći će poboljšanju konkurentske sposobnosti Banata. najznačajnija komparativna prednost i jeste u specifičnim socio-kulturnim karakteristikama. Banat nije tradicionalna turistička destinacija. istorijske. preporučuje se izrada strategije boljeg iskorišćenja postojeće ponude (tj. kulture. jezici i životni stilovi od srednjeevropskog do balkanskog koegzistiraju na relativno malom prostoru. Medjutim. sa stanovišta resursa. Troškovi u turizmu. arhitektonske. kulturne. 92 . Region se nalazi u blizini najbogatijih svetskih područja. Tabela 14: SWOT analiza . za koje se može reći da su “sinteza Evrope”. Uopšteno gledano. jer je Banat mesto gde različite nacije.Lokacija i dostupnost SNAGE • raskrsnica evropskih puteva • blizina granica • blizina emitivnih područja • • • • • • • • • • • • ŠANSE hidrografski potencijali tranzitni turizam blizina velikih gradova i metropola blizina zemalja evropske unije nove rute blizina rastućih industrijskih centara SLABOSTI putevi u lošem stanju nezadovoljavajuća gustina i kvalitet pruga i puteva vizni režim nedostatak lokalnih aerodroma udaljenost od turističkih puteva PRETNJE nepostojanje mera vlade Ponuda smeštaja i pratećih usluga na prvi pogled može zadovoljiti potražnju individualnih turista. Geografski položaj Banata je povoljan. dve i tri zvezdice).

sve više pažnje se daje takozvanim prekograničnim problemima zbog rastuće globalne dimenzije turizma. dostupnost informacija. svetskih turističkih trendova i upoređivanja sa svetskom turističkom ponudom izdvojene su osnovne prednosti. kao i izgradnja novih sadržaja i kapaciteta za određena ciljna tržišta i tržišne grupe u različitim delovima Banata . U okviru turizma. što znači da se prava potrošača iz stranih zemalja. slabosti.Tabela 15: SWOT analiza . trebaju adekvatno da zaštite. tako i u Banatu treba da bude cilj poboljšanje kvaliteta.potrebne su nove mogućnosti za razvoj i izgradnju novih smeštajnih kapaciteta za domaću i međunarodnu tražnju. U turizmu je veoma važno da svi proizvodi i usluge zadovoljavaju standarde kvaliteta. pravo na zdravu okolinu… Potreba koordinacije javne i privatne inicijative za razvoj turizma veoma je važna kako bi se postigla efikasnost i stvorile prednosti za razvoj turizmaunutar Banata. stepena razvoja turizma Srbije . Osnovna prava potrošača u turizmu odnose se na sigurnost. mogućnost i pravo izbora. a u skladu sa tim i konkurentska prednost. pravo na zadovoljenje osnovnih potreba. Na osnovu analize turističkog potencijala Banata. Osim toga. jednako kao i domaćih potrošača.Smeštajni kapaciteti i usluga SNAGE • • • zadovoljavajući ugostiteljski kapaciteti (u kvantitativnom smislu) izvori termalne vode (bazeni) početak gradnje novih kapaciteta • • • • • • • • • • • • SLABOSTI nedostatak kvaliteta u turističkoj ponudi nedostatak profesionalnih kadrova siromašan imidž nedostatak komplementarnih usluga neodgovarajući kapaciteti nedostatak informacionih tehnologija PRETNJE nezadovoljavajući kriterijumi za kategorizaciju nedostatak kapitala za investiranje pod povoljnim uslovima nedostatak adekvatnog marketinga nedostatak adekvatne konkurentne ponude nedostatak podrške od strane države ne postojanje prostornih planova • • • • • ŠANSE Gastronomski potencijali mogućnosti lokacija za izgradnju smeštajnih kapaciteta gostoprimstvo pojačanja tražnja za selektivnim oblicima turizma pojava Banata kao nove destinacije PRIORITETNE TEME TURISTIČKIH PROIZVODA BANATA Kako je kvalitet usluga osnovni uslov za nivo konkurentnosti svake turističke destinacije. pravo izražavanja. a da su pri tome potrošači i njihova prava adekvatno zaštićeni. mogućnosti i pretnje budućem razvoju turizma Banata. kao ključni faktor uspeha za budući razvoj turizma. 93 . pravo na reklamacije u slučaju nezadovoljstva uslugom ili proizvodom.

JAKE TAČKE Prirodne lepote i turistički potencijali (termalni izvori, dvorci, zaštićena područja i dr.) Ekološki čisto prirodno okruženje Geografski položaj Banata koji omogućava brzu dostupnost glavnim evropskim emitivnim tržištima Sigurnost boravka, kako u smeštajnim objektima, tako i u destinacijama Bogatstvo kulturno-istorijskih spomenika

SLABE TAČKE Nedovršen proces privatizacije hotela Koncepcijska i tehnološka zastarelost Niska prosečna stopa kvalitete smeštajnih kapaciteta nepostojanje međunarodnih brendova Nezadovoljavajući izbor kvalitetnih sadržaja i raznovrsnih usluga i nedovoljna gostoljubivost i šarm Loša saobraćajna infrastruktura i neadekvatna saobraćajna povezanost na svim nivoima Nizak stepen popunjenosti kapaciteta, izrazita sezonalnost i niže prosečne cene u odnosu na međunarodnu konkurenciju Nelikvidnost i prezaduženost velikog dela turističkih preduzeća Nedostatak profesionalnog managementa PRETNJE Konfliktne razvojne opcije Nestimulativni makroekonomski okvir Zagađenje šivotne sredine Prirodni potencijal ugrožen je zbog šumskih požara, zbog nedovoljnog zbrinjavanja otpadnih voda i divljih deponija smeća, nekontrolisanog lovnog turizma Intenzivan razvoj međunarodne konkurencije u smislu novih koncepata, više kvalitete i boljih performansi operativnog poslovanja Zbog nepovoljnog demografskog i celokupnog ekonomskog razvoja u zapadnoj Europi moguća stagnacija potražnje na visokom nivou Neefikasnost implementacije prostornih planova i nepoštovanje prostorno-planske regulative Neplansko korišćenje i špekulacija pri kupovini zemlje mogu da podignu cene zemljišta, što deluje destimulativno na potencijalne investitore Mogući nedostatak uske saradnje na svim političkim, administrativnim,privrednim i društvenim nivoima Predugi proces privatizacije odgađa početak investicijskog procesa

MOGUĆNOSTI Kontinuirani rast interesa emitivnih tržišta za ekološke destinacije, kulturni, seoski turizam i nautički turizam Zahvaljujući svom prirodnom potencijalu Banat ima predispozicije da privuče značajni segment potražnje za selektivnim oblicima turizma Raspoloživost kvalitetnog prostora koji nije preterano izgrađen pa se u velikoj meri sačuvala lepota i čistoća prirode Zahvaljujući svom geografskom položaju, uz adekvatnu saobraćajnu infrastrukturu, Banat može povećati udeo individualnih gostiju u selektivnim oblicima turizma Idealni prirodni preduslovi (termalni izvori) za formiranje kvalitetne ponude wellness programa i sadržaja i razvoj zdravstvenog i zabavnog turizma saobraćajnice prolaze kroz područje bogato zaštićenim prirodnim područjima, pogodno za kreiranje kvalitetne ponude kao mikroregije Obnova i promocija starih puteva velike kulturne, panoramske vrednosti koje će dodatno obogatiti turističku ponudu Banata Razvoj održivog lovnog turizma u Banatu, na područjima bogatim životinjskim vrstama Veliki broj dvoraca predstavlja neiskorišćeni potencijal Mogućnost za razvoj sportskog turizma Turizam može podstaći brži rast proizvodnje i trgovine, tako da turistička preduzeća nude Banatske proizvode, autentičnosti turističke ponude konkurentskom cenom i kvalitetom može uticati na kvalitet boravka Nezagađeno zemljište pogodno za proizvodnju zdrave hrane

Cilj strategije banatskog turizma je da se stvori okvir za razvoj kvalitetne turističke ponude i konkurentnosti banatskog turističkog tržišta. Održivim razvojem turizma ispunjava se preduslov za ravnotežu, i stvara vrednost za sve učesnike na tržištu. Za postizanje postavljenih ciljeva, akteri na svim nivoima, od lokalnog do regionalnog, moraju da postupaju u skladu sa principima

94

održivog razvoja. Za ispunjenje tog cilja i postizanje dugoročne održivosti razvoja turizma Banata, neophodno je da se: • razumeju, prepoznaju i zadovolje potrebe turista, jer ukoliko se ne ispune njihova očekivanja, svoje nezadovoljstvo podeliće sa svima iz svog okruženja, što nanosi štetu imidžu destinacije; • osiguraju preduslovi za profitabilno poslovanje subjekata na tržištu, jer stvaranjem pozitivne poslovne klime osiguravaju se uslovi za dolazak novih investitora i razvoj turizma u budućnosti; • investira u obrazovanje i edukaciju zaposlenih u turizmu na svim nivoima, kao i pronalaženje i stvaranje kvalitetnog menadžmenta; • insistira na zaštiti i obnovi prirodnog i antropogenog bogatstva, kao primarnog resursa banatskog turizma; • poštuju kulturne vrednosti i različitosti lokalnog stanovništva, lokaliteta i destinacija koji direktno imaju koristi od razvoja turizma. Njihov odnos prema turizmu i turistima vitalan je za sliku koju region ostavlja, utiče na zadovoljstvo gosta i na ekonomske efekte od turizma; • osigura kontinuirana aktivna uloga države koja kroz razvoj infrastrukture, izmenu zakonske regulative i drugim radnjama, utiče na turistički potencijal zemlje, a dugoročno ima velike koristi od njegovog razvoja. Samo ravnotežom u međusobnom odnosu i ispunjavanju potreba odnosno ciljeva različitih učesnika na turističkom tržištu, moćiće da se stvori stabilan i dugoročno održiv turistički razvoj. STRATEGIJSKA AGENDA U TURIZMU BANATA Pri izradi ove strategije postavili smo nekoliko elemenata za razvoj strategijske agende u turizmu za područje Banata: zaokruživanje postojeće turističke ponude,i intenziviranje njenog korišćenja aktiviranje novih područja sa dominantnim prirodnim i (ili) antropogenim turističkim resursima definisanje održivog razvoja turizma u regionu stvaranje preduslova za upravljanje turizmom i povećanje njegove strategijske pozicije definisanje prioritetnih turistickih prostora definisanje strategije razvoja i omogućiti unapredivanje uslova za intervencij države i lokalne zajednice Pristup razvoja turizma Banata će se koncentrisati po principu postepene intervencije koja ojačava sektor turizma. Tom prilikom treba da se sagledaju i sve mogućnosti za rastrazvoja turizma i saradnju na regionalnom nivou sa podrškom lokalnih vlasti.

95

VIZIJA TURIZMA U REGIONU BANATA Pri stvaranju vizije razvoja turizma Banata treba preporučiti mesta u kojima je turizam već razvijen kao i potencijalna turistička mesta kojima treba pomoći u daljem razvoju, a to su mesta gde je: održivi razvoj turizma visokog kvaliteta koji privlače domaće i inostrane turiste, diverzifikovana turistička ponuda, kvalitetna komunikacija, turistička tražnja usmerena ka postojećim turističkim resursima, lokalna turistička privreda usmerena prema zadovoljenu turističke tražnje, razvijena infrastruktura koja zadovoljava tržišni potencijal, promoviše veze, utiče na stvaranje ekonomskih efekatai koja poboljšava životni standard lokalne zajednice prepoznat značaj i uticaj turizma na zapošljavanje i ekonomske efekte. Stvaranje strategije razvoja predpostavlja i neka vodeća pravila kojih treba da se pridržavaju svi zainteresovani. Ključne poruke razvoja se mogu sagledati kao: borba za kvalitetnije poslovanje u turizmu jačanje privatnog sektora u turizmu intervenisanje tamo gde je najveće povećanje ekonomskih efekata kroz turizam, sagledavanje turizma kao integralnog dela razvoja turističkih destinacija, regiona i zemlje u celini, dalja strategija razvoja pojedinih opština i Banata u celini. Bazirajući se na viziji razvoja, turizam ima vrlo važnu ulogu u postizanju regionalne strategije razvoja i povećanja blagostanja lokalnog stanovništva. Ključni elementi strategije razvoja turizma u području Banata su: Investiranje u turističku infrastrukturu na nivou regiona Promovisanje biznis mreža, privatnog sektora, kvalitetnije i bolje poslovne podrške, uključujući menadžment promene u turističkoj industriji Unutrašnja strategijska ulaganja u turizam Razvoj i obuhvatanje potpune ekonomske i tržišne analize turizma Investiranje u razvoj regionalnog tržišnog brenda za turizam Prepoznavanje potencijala u turizmu u ruralnim i urbanim programima Provera turističkih veština zaposlenih u turizmu i lokalnog stanovništva Razvoj turizma kroz pograničnu saradnju i saradnju sa ostalim regionima Srbije sa ciljem kvalitetnog turističkog proizvoda. Banat je oblast sa specifičnim ekonomskim regionalnim razvojem koji je identifikovan kroz ovu strategiju i prihvaćen za dalja razmatranja. Zbog toga ćemo u narednim segmentima sumirati uslove za razvoj turizma koji pokreću prioritetne akcije koje treba što pre preduzeti. Uzimajući u obzir veliko bogatstvo različitosti turističke ponude Banata, lokalne specifičnosti i različite stepene razvoja turizma u pojedinim njegovim delovima možemo izdvojiti pojedine mikro destinacije razvijenog turizma i potencijalne mikroturističke

96

Lazar. Pašnjaci velike droplje). predstavljaju posebnu snagu i potencijal razvoja turizma Banata. Prirodne retkosti... ponjavica. Senćanski most na Tisi. Dvorci i stare palate nastale u periodu XVIII i XIX veka predstavljaju poseban potencijal za razvoj turizma Banata (Vladičanski dvor. 10. Seoska naselja. Spomenimo samo neke (Kule svetionici u pančevu... Istraživanja koja su urađena u okviru Prostornog plana uvažavala su specifične interese svake pojedine destinacije i lokaliteta kao uže destinacije. Uzdin. predlažući koncept razvoja turizma. Posebno važni su znameniti ljudi koji su se rodili ili živeli na području Banata (Mihajlo Pupin. Spomenici industrijskog nasleđa su u ovom području najčešće zaboravljeni potencijal kome tek treba dati šansu. Starčevo. Ovi objekti se nalaze na teritoriji čitavog banata.). Belo Blato. Suvađa . Carska bara. Židovar.destinacije. Kikinda. Centri kulturno istorijske baštine regiona sa mnogobrojnim sakralnim građevinama od izuzetne važnosti nalaze se na teritoriji čitavog Banata (manastiri. Đura Jakšić. Slano kopovo. Crna bara. crkve.) Centri narodnog stvaralaštva i razvoja kulture lokalnog stanovništva (Kovačica.Lazarević.. zaštićeni prostori i parkovi (Deliblatska peščara. sa posebnim osvrtom na heterogenost raspoloživih turističkih resursa i atrakcija. 9. . Dosadašnjim razvojem turizma izdvojili su se pojedini centri i lokaliteti kao što su: Gradovi :(Vršac. prevodnica Šlajz u Kleku. mlinovi. Bela Crkva) Banje (Kanjiža. svilara. To je izuzetno značajno jer privlači. 2.. Rusanda. 97 . na način da se turistički proizvod turističke destinacije Banatoblikovao uz uvažavanje hijerarhije ciljeva a u razvojnom modelu i ova destinacija sagledala u jedinstvenom i neponovljivom spoju mogućnosti koje nudi njena okolina a posebno značaj zaštićenih područja. Pošlo se od uvažavanja svih relevantnih osnova. Danijel.) 7.) 5.. Marcibanji .. Tom prilikom smo . centri razvoja seoskog turizma. Uroš Predić. kao i stalno poboljšanje kvalitet turističkih usluga.industrijska zona Pančeva. turiste sa ekosenzibilnih tržišta koja su sve šira.Miroslav Antić. Vatin.) 8.. Dupljaja. Zrenjanin.mlin na konjski pogon …) U središtu razvoja Banata treba da bude profitabilni turistički proizvod čiji je integralni deo maksimalno očuvana životna sredina. 4. Šta poseduje Banat za razvoj turizma? Zaštićene prirodne resurse Antropogene resurse 1. 3. Sokolac. Vasko Popa .) Arheološki lokaliteti (Vinča. ustave na Tisi u Novom Bečeju. Pančevo. Fantast. 6. Seoski turizam predstavlja snagu i šansu turističkog razvoja Banata.. Na taj način se utiče na ekonomski razvoj i blagostanje lokalnog stanovništva. Jagodić. Zbog toga se razvoju seoskog turizma mora pristupiti planski i vrlo odgovorno. Biserno ostrvo. pokušali da damo odgovore na sledeća pitanja: 1.

Tom prilikom će se posebno voditi računa o održivosti razvoja turizma. Šta ne želimo da se dogodi razvojem turizma u Banatu? Nekontrolisani razvoj turizma Nekontrolisana izgradnja Gubljenje lokalnog identiteta Uvođenje masovnog turizma nižeg kvaliteta Stvaranje nelojalne konkurencije među regijama Uništavanje životne sredine Da bi smo pravilno pozicionirali turističke proizvode Banata moramo imati na umu da pojedini lokaliteti i turistički centri u ovom prostoru ne budu konkurenti međusobno već da svojom turističkom ponudom daju celovitu sliku kvalitetnog prostora za razvoj turizma. rast zapošljavanja. Šta nema Banat? Smeštajne objekte više kategorije Kvalitetnu infrastruturu Kvalitetnu zabavu Sadržaje kvalitetne rekreacije 3. izgradnju novih (prema potrebi) i stvaranju klastera koji će da dominiraju u turističkoj ponudi Banata. 98 . VIZIJA I STRATEŠKI CILJEVI BANATSKOG TURIZMA DO 2015. Zbog toga budući razvoj treba bazirati na podizanju kvaliteta postojećih objekata. Navedeni ciljevi će se najlakše postići kroz javno-privatnu inicijativu i partnerstvo koje se bazira na: • turizmu kao strateškom i razvojnom prioritetu sa pozitivnim uticajem na intenzitet ekonomske aktivnosti. Šta želimo da postignemo razvojem turizma u Banatu? Da sačuvamo kvalitetnu životnu sredinu Da stvorimo materijalnu bazu za razvoj turizma Da izgradimo adekvatne smeštajne kapacitete Da stvorimo nova radna mesta Da poboljšamo kvalitet života lokalnog stanovništva Da sačuvamo lokalni identite i kulturu Da privučemo privatni kapital Da stvorimo destinaciju nezaboravnog odmora 4.GODINE Ono što je izuzetno važno prilikom vizije razvoja turizma Banata je da se shvati veliki potencijal turizma za prosperitet regionalne ekonomije i stvaranje velikog broja novih radnih mesta.Ljudske potencijale Blizinu emitivnih tržišta Sačuvanu kulturu i običaje Smeštajne kapacitete prosečnog kvaliteta 2. modernizaciju infrastrukture i podsticanje investicija i izvoza.

• insistiranju na održivom razvoju.nastojanju da se formira otvoreno i konkurentno tržište kroz liberalizaciju propisa u delatnostima koje su povezane sa turizmom i uticaj na financiranje projekata u turizmu. nacionalnom i međunarodnom tržištu. Razvoj kvalitetne ponude turističke destinacije 8. • implementaciji prostornih i ekoloških standarda uz postojanje jasne strategije. i investiranje u edukaciju. priprema investicionih prospekata za najvažnije projekte i njihova ponuda investitorima na lokalnom i internacionalnom tržištu. oslobđanje od plaćanja komunalnih dažbina. i ovaj program takođe ima visoku hitnost konačnog definisanja i promocije na lokalnom. Izgradnja saobraćajne infrastrukture i optimalna organizacija saobraćaja u službi turizma i stvaranje kvalitetnih pratećih sadržaja na tranzitnim pravcima. formulisanje dodatnih programa podsticaja za investitore. implementacija i poštovanje visokih ekoloških standarda i dugoročno održiva valorizacija turističkih potencijala. Strateški ciljevi banatskog turizma do 2015. Efikasnija distribucija i korišćenje savremenih trendova komunikacije i marketinga Ovi ciljevi. Edukacija managementa i svih zaposlenih u turizmu 10. bazirajući se na održivom korištenju prostornih. • eliminaciji razvojnih prepreka kroz prilagođavanje zakonske regulative. dodatno oslobađanje poreza na dobit u zavisnosti odbroja novih radnih mesta i sl. poreznog opterećenja. a naročito na polju lokalne infrastrukture. Ulazak poznatih međunarodnih hotelskih brendova na banatsko tržište 11. Donošenje prostornog plana razvoja banatskog turizma u celini i pojedinih destinacija sa ciljem očuvanja atraktivnih prirodnih resursa . regionalnom i lokalnom nivou. Trajna zaštita. Podizanje nivoa kvaliteta smeštajnih kapaciteta kako osnovnih tako i komplementarnih 6.pokretača razvoja održivog razvoja turizma 2. • • 99 .. sa neophodnom saradnjom na nacionalnom. prirodnih i antropogenih potencijala aktivno stvarajući okruženje privlačno za investitore. Uređenje vlasničkih odnosa i okončanje procesa privatizacije hotela 4. 9. 5. treba da se realizuju na sledeći način • • • priprema lokalnih Master planova za sve ključne turističke destinacije i projekte. Prilagođavanje kriterijuma kvalitete međunarodnim standardima 7. Turizam značajno doprinosi ekonomskom rastu Banata i blagostanju njenih građana. Konkurentnost Banata na međunarodnom tržištu kapitala 3. Godine 1.

pre svega. To su: Kontinuirani procesi za realizaciju strateških ciljeva: • Razvoj kompletne ponude turističke destinacije Banata. određeni procesi moraju da budu stalno prisutni id a prate i unapređuju rast i razvoj turizma u regionu. implementacija i poštovanje visokih ekoloških standarda i dugoročno održiva valorizacija turističkih potencijala Etapni procesi za realizaciju strateških ciljeva : 2008-2010 Donošenje prostornog plana razvoja banatskog turizma u svrhu očuvanja atraktivnih turističkih resursa . • Podizanje nivoa kvaliteta svih smeštajnih kapaciteta. kako osnovnih tako i komplementarnih. Osim toga. ona vodi i ka 100 . • prilagođavanje kriterijuma kvaliteta međunarodnim standardima • Edukacija managementa i svih zaposlenih u turizmu • Efikasnija distribucija i korišćenje savremenih trendova komunikacije i marketinga • podsticanje proizvodnje organske hrane i njen plasman kroz turističku infrastrukturu • Trajna zaštita. treba da se shvati kao osnova za stvaranje konkurentske prednosti turizma Banata i kao koncept koji obuhvata aktivnosti ujedinjavanja turističke ponude celog regiona. • UMESTO ZAKLJUČKA Ova strategija.pokretača održivog razvoja turizma. • Stvaranje prepoznatljivih proizvoda turističke destinacije Banata • Stvaranje prepoznatljivog imidža turističke destinacije Banata • Povezivanje turističke ponude na regionalnom planu • aktiviranje novih područja sa dominantnim prirodnim turističkim resursima • davanje većih ovlašćenja lokalnim zajednicama za aktivnosti povezane sa aktiviranjem njihovih turističkih potencijala 2010-2015 • Ulazak poznatih međunarodnih hotelskih brendova na tržište • Uređenje vlasničkih odnosa i okončanje procesa privatizacije • Postizanje konkurentnosti Banata na međunarodnom tržištu kapitala • Izgradnja saobraćajne infrastrukture i optimalna organizacija saobraćaja u službi turizma i podizanje kvaliteta pratećih sadržaja na tranzitnim pravcima .Vremenski okvir realizacije strateških ciljeva banatskog turizam Da bi ostvarili sve zacrtane strateške ciljeve razvoja turizma u Banatu.

analiza je ukazala i na snage banatskog turizma. projekata i aktivnosti. Istovremeno. Zbog toga ćemo u ovom izveštaju navesti samo neke od ključnih zadataka i s željom da upozorimo na potrebu obezbeđenja politike razvoja i ekonomskih mera sa ciljem poboljšanja standard lokalnog stanovništva kroz razvoj turizma Banata. može biti predmet sledećeg izveštaja. Izvedena SWOT analiza ukazala je na područja internih slabosti.pograničnoj saradnji sa ciljem stvaranja zajedničkog turističkog proizvoda koji se može plasirati na domaćem i inostranom tržištu. gde je potrebno odmah započeti sa procesima brzih promena. povezanog s formulisanjem planova konkurentnosti. Detaljna operacionalizacija strategije u formi zadataka. 101 . investicija i marketinga banatskog turizma. koje takođe traže određene aktivnosti u cilju njihovog održavanja na postojećem nivou. U zavisnosti od brzine i efikasnosti strateškog delovanja. odnosno daljnjem unapređenju. zavisiće i uspeh u razvoju turizma Banata. Reč je o procesu preduzimanja koraka ka promeni trenutnog stanja nerazvijenog ili slabo razvijenog turizma u buduće stanje razvijenog turizma u Banatu.

(2004. SIA „KSE-NA“. & Norton. (2006.2007. Održivi ruralni turizam kao način poboljšanja upravljanja prirodom u donjem Podunavlju 23. OECD (2004): Best Practices in Local Development. D. Harvard Business Review. R. Beograd. 8. January-February. Diccionario enciclopédico. 13. Republički Statistički zavod. (1992): The Balanced Scorecard – Measures that Drive Performance.) Tourism managment. CenORT (2001. Ekonomski fakultet. 102 . R.) Marketing u turizmu.srp/odrziva.P. 11. & Norton. Zaštita u praksi.) 22.Literatura: 1. brok 118. Silk. Bakić O. Beograd. Projekat promocije zapošljavanja: Osnovna studija o lokalnim socio-ekonomskim uslovima i stanju na tržištu rada u četiri pilot opštine: Srbija. Jovanović P. Madrid. Dr Slobodan Ristanović: Kroz Srbiju i Crnu Goru. 9. Durham.) Posebni oblici turizma. Čigoja 17. Štetić S. rekama. Beograd. Broj 17. prugama...S. 2007 25. Kaplan. Akcioni plan za zaštitu životne sredine Pančeva. Menno H.C. Finalni izveštaj. Saobraćajni Institut CIP. 7. Milton Old. Đuričin. 71-79. L. Harvard Business Review. 19. 1995 24. Princip Bonart Pres.06. (1996): Using the Balanced Scorecard as a Strategic Management System. S. (2007. „Banato“ in Marisol Palés Castro: Nuevo Espasa Ilustrado. str. Management Accounting. S. Bakić O. 2004. (2004): Performance Measurement and Adoption of Balanced Scorecards – A Survey of Municipal Governments in the USA and Canada. str.) Savremena kretanja na turističkom tržištu. Beograd. Opštine u Srbiji u 2000/07. Birks Sinclair & Associates Ltd. Zaštita u praksi. (2002. 2003. & Janošević.php (08. Kaplan. Kaplan and D. Beograd.expeditio.) Odgovorni i održivi razvoj turizma. Harvard Business School.) Strategija održivog razvoja u Evropskoj uniji.org. January-February. (2007. 10. 4. R. The International Journal of Public Sector Management.S. Espasa Calpe. 75-85. D. (2005): Menadžment i strategija. Beograd. (2006. URL..: http://www. Čigoja 20. Čigoja 15. Beograd. 2. Čačić K.P. Broj 80. Unković S. Jevtić M. 12. Loznica. Decembar 2003. Weaver D.. 6. Strategija lokalnog ekonomskog razvoj Pančeva. 5. Grupa autora:Srbija drumovima. Ekonomski fakultet 16. David Rule 21.) Održivi razvoj u lokalnoj zajednici. D. broj 138. 18. 3. OSCE Mision to Serbia and Montenegro (2004): Liber Perpetum: The Book of Renewable Energy in Serbia and Montenegro. Intervjui sa interesnim grupama u Banatu 14. Norton (2004): Strategy maps. (1998): Automating the Balanced Scorecard. Yee-Chin.

culturescope. Volume! . http://www.ch/iso/en/iso9000-14000 13. „2020 Vision": World Tourism Organization.Europe. Yearbook 2006: World Tourism Organization.svanen.eco-tip.adac. www. A New Forecast. Volume 5. DRAFT submitted for inter-ministerial consultation 27. „Overview and Country Profiles".int/ecolabel 6. www.life. Madrid 1999 32.touringclub.de 12. Yearbook of Tourism Statistics.iso.int/ecolabel 10. Madrid 2005 35.org/iso/en/ISOOnline. www. www.net 11. Microsoft Encarta World Atlas. www. www. Natalija Bogdanov (2002).ca/ev fr.gen. Madrid 2007 36. Directorate for Environmental Protection (2001)-National assessment . www. 55/05 i 71/05 (2005) Strategija razvoja poljoprivrede Srbije 30. „Global Tourism Forecasts to the Year 2000 and beyond: Europe".icte. 2007 Edition" : World Tourism Organization.org 14.eu. Executive Summary Updated. SCEPP and EAR 29. „Tourism 2020 Vision". www.europa.fairtrade.frontpage 2. Executive Summary. World Tourism Organization. WTO „Tourism Generating Markets": World Tourism Organization.lu/php/fo index. WTO „Global Tourism Forecasts": World Tourism Organization. World Tourism Organization.europa. Madrid 1994 31.it 8.es 7. Sluzbeni glasnik RS br. World Tourism Organization. www. Ministry for Health and Environmental Protection.Directorate for Environmental Protection and European Agency for Reconstruction Environment (2005) National Environmental Strategy of the Republic of Serbia. Madrid 1998 34. Ministry for Science . www.Serbia towards sustainable development 28.culture-routes.org 3.gr. A New Forecast.26. Intenet izvori: 1.iso.php?ID=3791 103 . www.org 9. Madrid 2007 33.Agriculture of Serbia . „2020 Vision": World Tourism Organization.jp 5. WTO "Tourism Market Trends .eu.nu 4.sustainable-tourism. www.eco-tour.Framework and Actions for Transition. „Tourism 2020 Vision".php?lng=en&dest=bd ac det&id=00000723 www. www.

uk/schools/mcrg/stnati on.ac.htm http://www2.edu/ 22.15.europanostra. 18.htm www.org. 16.htm http://www.com.au/urbrev.worldaboutus.atec.org. 17.p4ps.surrey.au/tasind/attractions/ http://www.gov/visitors/tourism.html www.yu 23.nh.au/ http://www.ca/dtc/heritage/heritage heritageproperty.uk/Default.rgu.gov. www.asp http://assembly. 201&ID2=DO TOPIC www. http://www.ac.coe. www.yu 104 .html http://www.cornell.htm http://www.ns.sopancevo. 20.uk/ 21. 19.edu.LocID-008013002003004.org/lang en/awards 2004/gr servia.org.com/tourism.htm http://www.com. www.aspx.greentourism.int/Documents/Workin gDocs/doc03/EDOC9980.uq.ca/ http://www.com/ 24.pancevac.top.tourismtasmania.

...................................................................................................................SADRŽAJ UVOD ........... 10 10 PRILAGOĐAVANJE STRATEGIJE RAZVOJU TURIZMA BANATA POLOŽAJ I PRIRODNE KARAKTERISTIKE BANATA .......................................... 8 KONCEPCIJA I DINAMIKA ISTRAŽIVANJA ............................................... STANOVNIŠTVO ... 4 ...................................... INFRASTRUKTURNA OPREMLJENOST BANATA . DRUŠTVENO ISTORIJSKE OSOBENOSTI BANATA ............. HIPOTEZE .................................... TURISTIČKI PROMET BANATA ..................... PROSTORNI RAZMEŠTAJ TURISTIČKIH ATRAKTIVNOSTI BANATA ….................................................. 5 METODE ISTRAŽIVANJA TEORIJSKA POLAZIŠTA ........................................................................................................................ 7 OČEKIVANI REZULTAT ISTRAŽIVANJA .............................................................................................................. MATERIJALNA BAZA ZA RAZVOJ TURIZMA .............................................................................. 12 SAOBRAĆAJNA INFRASTRUKTURA ...................... 9 ................... 6 ORANIZACIJA ISTRAŽIVANJA .......................................... PRIVREDNI RAZVOJ ................... POLJOPRIVREDA I RURALNI RAZVOJ ....................... ISTRAŽIVANJE U OKVIRU PROJEKTA “BANAT 22” PROMOCIJA 22 TURISTIČKA MESTA I DOGAĐAJA U BANATU ....................................................................................................................................... 13 15 17 21 24 28 28 46 52 PRIRODNI POTENCIJALI ZNAČAJNI ZA RAZVOJ TURIZMA .......................................... POLAZNE OSNOVE CILJ ISTRAŽIVANJA VIZIJA ....................................................................................................................................................... 1 2 3 4 ................... TURISTIČKO GEOGRAFSKI POLOŽAJ BANATA ................................…… 56 PROSTORNI ELEMENTI RAZVOJA TURIZMA BANATA ................................................... ........................................................... ANTROPOGENI TURISTIČKI MOTIVI BANATA ............................ 62 63 66 68 105 .................................................................................................................................................................................................................................................................................. PROSTORNO-RAZVOJNE I RESURSNE KARAKTERISTIKE TURIZMA BANATA ........................................................................

..... 101 105 106 ................................................................................. 100 LITERATURA ............................................................................................................................................ 68 REZULTATI ISTRAŽIVANJA U TURISTIČKIM AGENCIJAMA i TURISTIČKIM INFORMATIVNIM CENTRIMA ..................................................... VIZIJA I STRATEŠKI CILJEVI BANATSKOG TURIZMA DO 2015.................. …………………………… 85 90 91 93 95 96 98 PRIORITETNE TEME TURISTIČKIH PROIZVODA BANATA STRATEGIJSKA AGENDA U TURIZMU BANATA .................................................................................................................. 79 TURISTIČKE ZONE I REGIJE U SRBIJI .......................................... TRŽIŠNO POZICIONIRANJE I SMERNICE .......................................................................................... 75 ZAKLJUČCI ANALIZE JAVNIH INSTITUCIJA I TURISTIČKIH ORGANIZACIJA ............................................GODINE …… UMESTO ZAKLJUČKA ........................... SADRŽAJ . PROGRAMI TURISTIČKOG RAZVOЈA BANATA ..... 82 USKLAĐIVANJE PROSTORNOG RAZVOJA TURIZMA BANATA ………………… 83 IZBOR MOGUĆIH OBLIKA TURIZMA NA PROSTORU BANATA ....................... VIZIJA TURIZMA U REGIONU BANATA .............................REZULTATI ANKETE PREDSTAVNIKA SMEŠTAJNIH JEDINICA .....

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful