P. 1
Strategija Razvoja Turizma Banata

Strategija Razvoja Turizma Banata

|Views: 488|Likes:
Published by Johan Domonji

More info:

Published by: Johan Domonji on Apr 13, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/05/2014

pdf

text

original

Dr Snežana Štetić Redovni profesor Prirodno matematički fakultet Departman za geografiju, turizam i hotelijerstvo Univerzitet u Novom Sadu

STRATEGIJA RAZVOJA TURIZMA BANATA
(STUDIJA RAZVOJA TURIZMA BANATA)

Beograd, 2008.

1

UVOD Predmet istraživanja strategije je razvoj turizma i mogućnosti njegovog održivog razvoja na području Banata koje želimo da pozicioniramo kao turističku destinaciju Srbije sa prepoznatljivim brendom. Radi se o primenjenom istraživanju, koje se bazira na prihvaćenom saznanju da turizam predstavlja privrednu granu koja u potpunosti valorizuje sve resurse u prostoru sa ciljem poboljšanja ekonomskog razvoja. U istraživanju su se uvažavali trendovi razvoja turizma u svetu i provodila terenska istraživanja u okviru svake subregije i užih lokaliteta, a sve u cilju definisanja modela razvoja za uspešno pozicioniranje turističke destinacije Banata na međunarodnom tržištu. Pristup ovom istraživanju je u težnji da se postigne viši stepen kvaliteta i zadovoljavajući stepen blagostanja lokalnog stanovništva u XXI veku. U rezultatima istraživanja se naglasak stavlja na preduslove koje treba ispuniti da bi turizam zaista postao jedan od vodećih elemenata sveukupnog razvoja regije, a destinacija Banata postala značajna turistička destinacija u Srbiji i širem okruženju. Važno je zato da se naglasi da je Ugovorom o izradi programa predviđen i monitoring , s intencijom da preraste u trajan kontrolni mehanizam turističkog razvoja i uspešnosti pozicioniranja ove turističke destinacije u okruženju. Polazne osnove Društveno ekonomske i političke promene praćene rizicima, kao i promene u širem okruženju Republike Srbije nametnule su potrebu da se istraži položaj turizma Banata u novim uslovima. Na to utiču i novi sadržaji razvoja društva u celini kao i snažan razvoj tehnologije koji u velikoj meri usmeravaju veličinu i strukturu društvenog proizvoda i novi pristup razvoju turističkih destinacija. Iskorak koji je učinjen u razvoju turizma Banata poslednjih godina, dodatno je nametnuo uslove za njegove buduće pravce razvoja i potrebu da se uporedno teži ostvarenju najviših ekonomskih, ekoloških i socijalnih ciljeva. Ukoliko želimo da pratimo savremene trendove, potrebe lokalnog stanovništva i tržišta, nameće se obaveza definisanja pravca i strategije razvoja. To predstavlja prekretnicu sveukupnog razvoja Banata, kojoj turizam treba da postane značajna pokretačka snaga ukupnog ekonomskog razvoja. U poredjenju sa drugim ekonomskim granama, koje ima ili može imati na ekonomski razvoj i na kvalitet života stanovništva Banata, turizam ima poseban značaj. Upravo ta uloga turizma, i izrazito naglašene promene koje nameće savremeno turističko tržište i sve značajniji uticaj turizma na domicilno stanovništvo, nametnuli su potrebu da se istraže realne mogućnosti njegovog budućeg razvoja, kako bi se definisale smernice, i osigurala odgovarajuća dokumentacijska osnova za savremeni pristup upravljanju turizma na nivou ove turističke destinacije. Ovaj problem je prepoznat od strane svih relevantnih tela Banata, što je u saradnji s timom naučnika i stručnjaka rezultiralo konkretnim projektnim zadatkom da se postavi teorijski utemeljen i praktično izvodljiv model razvoja turizma Banata. Naglasak je stavljen na potrebu da se mnogobrojne

2

komparativne prednosti ove turističke destinacije tržištu ponude na odgovarajući način, i da se preoblikuju u prepoznatljive konkurentske prednosti. U središtu razvoja treba da bude profitabilni turistički proizvod čiji je integralni deo maksimalno očuvana životna sredina, kao i stalno poboljšanje kvaliteta. To je izuzetno značajno jer privlači, turiste sa različitih tržišta. Na taj način se utiče na ukupni ekonomski razvitak i blagostanje lokalnog stanovništva. Istraživanja koja su uradjena u okviru strategije uvažavala su specifične interese svake pojedine destinacije i lokaliteta kao uže destinacije, sa posebnim osvrtom na heterogenost raspoloživih turističkih resursa i atrakcija. Pošlo se od uvažavanja svih relevantnih osnova, na način da se turistički proizvod turističke destinacije Banata oblikovao uz uvažavanje hijerarhije ciljeva a u razvojnom modelu ova destinacija sagledala u jedinstvenom i neponovljivom spoju mogućnosti koje nudi njena okolina a posebno destinacije razvoja specifičnih oblika turizma. Cilj istraživanja Prema urađenoj Strategiji razvoja turizma Srbije očigledno je da Srbija ima komparativne prednosti u turizmu, međutim zaključak je da ona nije ispravno tržišno pozicionirana. Iako poseduje diverzifikovanu strukturu turističkih resursa, dobru saobraćajnu povezanost i poseduje ljudske potencijale njeni turistički proizvodi nisu dovoljno razvijeni pa, ne mogu biti adekvatno plasirani na inostranom turističkom tržištu. Samim tim, naša zemlja ne ostvaruje značajan devizni priliv od turizma. Mali broj smeštajnih kapaciteta i zastareli objeki utiču i na nemogućnost njihovog plasiranja na inostranom tržištu. Dosadašnja ulaganja nisu ni približno dovoljna da bi se ova situacija poboljšala. Zbog zatvorenosti tržišta u Srbiji kasni proces restrukturisanja i privatizacije, kao i inostranih ulaganja što utiče na zaostajanje turističke privrede Srbije u stvaranju modernih oblika ponude kao što su novi tematski hoteli, tematski parkova, golf tereni, wellness centri, ruralni sadržaji, nove infrastrukture za potrebe turista specijalnih interesovanja i dr. Posmatrajući ove zaključke, očigledno je da se ova slika direktno prenela i na područje Banata, čija turistička ponuda ima sve karakteristike globalne turističke ponude Srbije. U želji da u potpunosti sagledamo sve strane turističkog proizvoda Banata urađena su opsežna anketna istraživanja na terenu za potrebe ove studije. Na taj način, sagledali smo situaciju na terenu i dobili podatke kako posluje turistička privreda, koje su jake i slabe tačke, a šta su pretnje i mogućnosti turizma Banata. Cilj ovog istraživanja je da se izradi teorijski utemeljen i praktičan model razvoja turizma Banata, koji će da osigura razvoj konkurentne destinacije, isplativog turističkog proizvoda i rast standarda stanovništva. Plan razvoja mora da da konkretne odgovore na sva otvorena pitanja, što znači da treba imati jasnu viziju, da podržava načelo održivog razvoja, realno proceni potencijale ulaganja i njihove ekonomske efekte. Istraživanjem treba da se dodje do saznanja, kako ponuditi tržištu prepoznatljiv turistički proizvod visokog kvalitet, i da osigura prosperitet i viši kvalitet života građana Banata. To nameće obavezu da se prepozna interes svih učesnika ponude, i da se kroz partnerstvo osigura jedinstveno delovanje svih elemenata razvoja javnog i privatnog sektora. Na taj način će se ovim planom definisati smernice i aktivnosti po nosiocima .

3

Plan pozicioniranja Banata kao jedinstvo različitosti. ali i svake pojedine uže turističke destinacije. Turistička destinacija Banata želi da se profilira kao turistička regija čije će različitosti i posebnosti predstavljati njenu komparativnu prednost. posebno onih koji su svoju životnu sudbinu vezali na posredan ili neposredan način za sudbinu razvoja turizma. Posebno se naglašava cilj očuvanja životne sredine. naučno utemeljenim i u praksi dokazanim saznanjima postavi takav model razvoja. ali i potrebi da se uvaže njihove prostorne. ali i svesti lokalnog stanovništva koje želi da sačuva autohtone vrednosti. Uslov je da se na novim. Na taj način plan ima za cilj podizanje turističke ponude na viši nivo kvalitet. Budući razvoj treba da počiva na tradiciji turističkog razvoja i njegovom budućem razvoju. pri čemu treba uvažavati potrebe ljudi koji žive i rade na prostoru ove turističke destinacije što znači ujedno i povećanje kvalitet života lokalnog stanovništva. kojim će se pokrenuti razvoj turizma u Banata. Vizija Vizija razvoja turističke destinacije Banata. znači da treba bolje valorizovati znanje. Cilj je i bolja valorizacija kulturno-istorijskih spomenika i njihova zaštita za generacije kojima to treba ostaviti u nasledje. resursne i kulturne posebnosti kroz jedinstvo različitosti. da turizam može doprineti kompletnom ekonomskom razvoju. U tim okvirima pristupilo se razradi ekonomskih. podizanju standarda i kvalitet života lokalnog stanovništva Banata. Osnovni cilj plana je povećanje konkurentnosti turističke ponude ove turističke destinacije uz istovremeni porast blagostanja građana. Ovako postavljenu hipotezu možemo da dokažemo imajući u vidu sledeća teorijska i praktična saznanja: 4 . istorijske. čime se značenje plana širi i na druga područja kojima se određuje budućnost i trasiraju mogući pravci daljeg razvoja jasno prepoznatljive turističke destinacije Banata. kvalitet ponud. na način da će se one objediniti u jedinstveno tržišno i prostorno povezanu celinu. ekoloških i društvenih ciljeva. koji će da osigura da se Banat pozicionira kao prepoznatljiva i privlačna turistička destinacija. Ukoliko tome dodamo i ostale pogodnosti. na način da postane osnovna snaga razvoja drugih delatnosti.Strategija razvoja turizma Banata je od strane naručioca i izvodjača koncipiran kao osnovni strateški dokument. koje moraju da bude na kvalitetniji način prepoznate na turističkom tržištu. tada možemo da definišemo smernice za realizaciju opštih i posebnih ciljeva turističkog razvoja Banata. ima osnovu kroz jasno definisane opštih i pojedinačnih ciljeva. koji znači prihvatanje održivog razvoja kao koncepcije koja ima polazište u još uvek raspoloživim prirodnim resursima (koje treba čuvati i unapređivati). očuvane prirodne i antropogene resurse kao i uključivanje lokalne zajednice. Hipoteze U istraživanju se polazi od opšte hipoteze.

Da se turistička destinacija prepoznaje po komparativnim prednostima. Samo se racionalnom i efikasnom saradnjom odnosno "partnerstvom" svih segmenata značajnih za razvoj turizma može da ostvari konkurentska prednost. kako bi se došlo do ocene dostignutog stepena teorijskih pretpostavki. tehnoloških.Savremena turistička kretanja na globalnom nivou u stalnom su porastu. kulturnih. Plasman ovakvog turističkog proizvoda nameće potrebu izbora optimalnog modela upravljanja destinacijom. na način da delimično ili potpuno nestaju neke delatnosti. Metode istraživanja Priroda istraživanja nametnula je potrebu da se pođe od istorijske metode. Pri tome je konsultovana brojna savremena naučna i stručna liiratura i mogućnosti praktične primene ovih postavki u praksi kroz mnogobrojna istraživanja na terenu. kao i Poboljšanje korišćenja lokalnih resursa u cilju privlačenja spoljnih resursa (prvenstveno kapitala) koji su teško dostupni na lokalnom nivou. skup predviđenih intervencija u stvaranju uslova poželjnih za razvoj biznisa (jačanje pozitivne spoljašnje snage i unapređenje administrativnih kapaciteta lokalnih samouprava). političkih i drugih promena. Banat dugoročno vidi svoju šansu. Kroz razvoj malih i srednjih preduzeća u oblasti turizma . antropogenih i ljudskih. kao potencijala koje treba prepoznati. 5 . da Srbija u svetu sve više stiče imidž atraktivne turističke destinacije da se ekonomija Banata poslednjih godina suočava sa ozbiljnim strukturnim promenama.) ova kretanja su dostigla nivo od skoro 9oo miliona inostranih turista (UNWTO).g. što znači izgradnju "inteigrisanog menadžmenta kvalitet" Nova evropska politika razvoja ima za cilj povećanje konkurentnosti regiona putem podrške politici boljeg iskorišćenja potencijala – prirodnih. valorizovati. Da su zbog različitih ekonomskih i političkih okolnosti neke konkurentne turističke destinacije osigurale bolje pozicioniranje na turističkom tržištu. Globalizacija je doprinela velikoj heterogenosti turističke tražnje na svetskom turističkom tržištu usled brzih ekonomskih. Svrha i cilj nove Evropske regionalne i kohezione politike koji se ogleda kroz. Samo inovativni turistički proizvod destinaciji može da osigura viši stepen prepoznatljivosti . Turistički trendovi se sagledavaju u okvirima kontinuiranog rasta i razvoja turističke ponude i potražnje i u uslovima sve izraženije konkurencije među turističkim destinacijama na svetskom turističkom tržištu. koje se mogu zameniti tercijarnim sektorom u čemu veliki značaj pripada uslužnim delatnostima. metode apstrakcije i konkretizacije. Prošle godine (2007. i pretvoriti u konkurentske prednosti. Tokom istraživanja i izrade Strategije razvoja primenjivane su metode analize i sinteze.

Savremeni turista deo je sveopšte homogenizacije tržišta i zahteva 6 . Svaka turistička destinacija je mala geografska celina. Sa ciljem definisanja upravljačkog mehanizma i obezbeđivanja plana implementacije strategije upravljanja turizmom Banata. koji će se prezentovati u deskriptivnom i elektronskom obliku. Istaknuto mesto pripalo je i delfi metodi kao podlozi za prognoziranje budućeg razvoja. Na osnovu kvantitativnih i kvalitativnih tržišnih istraživanja . Rezultat takvog pristupa doveo je do konkretizacije teorijskih saznanja o specifičnim karakteristikama značajnim za razvoj turizma ove destinacije. U obradi rezultata prikupljenih na temelju anketnih upitnika i radionica na terenu. metoda uzorka. Primenom principa od opšteg ka posebnom sagledavajući razvoj turizma Srbije i mesto turizma Banata. apstrakcije i generalizacije u otkrivanju zakonitosti ponašanja svih segmenata značajnih za razvoj turizma ove turističke destinacije. primenjen je logički i analitički postupak analize i sinteze. Uvek se polazilo od opštih metodoloških načela koja su uobičajena za ekonomska istraživanja. stepena razvoja i afirmacije užih turističkih destinacija na području jedinstvene turističke destinacije Banata. koristila se induktivna metoda za donošenje sudova o problematici koja se istražuje. a metodom komparacije se došlo do saznanja o željenim ciljevima i pravcima razvoja Banata kao turističke destinacije. metoda klasifikacije. kao i drugih pretpostavki razvoja turizma. Uočavajući mogućnosti razvoja turizma Banata posebno je dat naglasak na analizu klastera i njihovu integraciju u celovitu razvojnu strategiju turizma Banata. utemeljen na sintetičkoj metodi sagledavanja različitih metodoloških postupaka. metoda komparacije. Primenom principa od posebnog ka opštem sagledavajući specifičnosti turističke ponude Banata i uklapanja u Strategiju razvoja turizma Srbije. uslugama ili načinom života. Dobijeni rezultati prilikom istraživanja su se primenom deduktivne metode oblikovali u formu modela razvoja. metode generalizacije i specijalizacije. Teorijska polazišta Procesi globalizacije u turizmu manifestuju se kroz intraregionalna i interregionalna putovanja. Metodološka istraživanja u vezi sa ovim projektom rađena su: Kroz primarna i sekundarna istraživanja i direktnim kontaktom sa interesnim subjektima što utiče na stvaranje objektivne slike pretpostavke razvoja turizma Banata. korišćen je dijalektički pristup problemima. Klasifikovana su sva svojstava do kojih se došlo istraživanjem kako bi se ukazalo na bitne veze i odnose. Primenjeni su uobičajeni metodološki instrumenti tako da su "desk" istraživanja temeljena na raspoloživoj dokumentaciji u koncipiranju relevantnih sadržaja plana strategije razvoja turizma. a "field" istraživački rad baziran je na proverenim metodama i tehnikama. koja mora da osigura ispunjenje zahteva ciljnih korisnika u okviru globalnih preferencija turista za određenim proizvodima. Analizom postojećeg stanja turističkih resursa i atrakcija.metode indukcije i dedukcije.

što dovodi do ujednačavanja potreba i želja kupaca na svetskom nivou.uvažavanje standarda. Kako savremeni turisti ne žele da koriste samo osnovnu ponudu turističkog mesta. to još više naglašava potreba da se ova ponuda integriše. vizije i prihvaćene metodologije. Organizacija istraživanja Na polazištima ciljeva. Konkurentnost na globalnom turističkom tržištu i strukturne promene onemogućavaju ravnomeran rast svake turističke destinacije. prepoznatljiva po svim relevantnim elementima. koji dominiraju na svetskom turističkom tržištu i koje treba dalje istraživati i oslanjati se na njih. i da ih uključuje u gotove celine. Koncipiranje ponude turističke destinacije mora da uvažava osnovne komparativne prednosti. mora imati jasan imidž i da osigura uslove za stvaranje pozitivnog poslovanja. Upravo su na ovim polazištima definisani oni elementi modela.sistema opremanja i osiguranje integralnog kvalitet ponude. značajno je opredjeljenje istraživačkog tima. za što ima šanse. već zahtevaju organizovanu ponudu i van njegovih užih granica. Težište se pomera od pojedinog subjekta turističke ponude na turističku destinaciju odnosno na stvaranje integralnog proizvoda destinacije kojim upravlja destinacijski menadžment u jednom od prihvaćenih oblika partnerstva. Zbog toga treba da se istraže svi specifični zahtevi potražnje. a u dokazivanju postavljenih hipoteza. opredelila se za održivi razvoj. Turistička destinacija Banata treba da bude strateški definisana poslovna celina. Takav pristup je uslovljen sve većim pritiskom konkurentskog okruženja. Ovu ponudu treba oblikovati uz uvažavanje opštih i posebnih trendova. Upravo su na ovim polazištima utemeljen potrebe zahtevi da se Banat definiše kao turistička destinacija koja postaje i poslovna jedinica turističke ponude. i ponude integrisani sadržaji u novoj organizovanoj formi. ali istovremeno prepoznatljiva po specifičnostima svoje ponude. da proverava (testira) dostignuti stepen saznanja. u kome samo objedinjeni poslovni i drugi subjekti mogu da odgovore na sve izazove na odgovarajući način. koji odražavaju rezultate sporazuma svih zainteresovanih učesnika privatnog i javnog sektora. kojom treba upravljati na novim osnovama i time stvoriti osnovne pretpostavke za pretvaranje komparativnih u konkurentske prednosti. 7 . kao polazište za bolje pozicioniranje na nacionalnom i svetskom turističkom tržištu. kako bi se mogla održati konkurentnost destinacije na uvažavanje eko-pristupa i načela održivog turizma. koje treba da budu prepoznatljive i prilagodjene potrebama ciljnog tržišta. nove organizacije. Turistička destinacija Banata kao značajna turistička regija u Srbiji. pa se od ekonomskih i drugih subjekata u turizmu zahteva njihovo prilagođavanje novim odnosima. a i zbog saznanja da za ovu turističku destinaciju turizam ima više pozitivnih no negativnih uticaja. To je integralna celina koja uvažava sve relevantne zahteve prisutne u sistemu globalizacije. sa zadatkom uvođenja novih metoda marketinga. s obzirom na očuvanost prirodnih resursa i istorijskog nasledja.

a posebno s ciljem da plan razvoja turizma bude prihvaćen od domicilnog stanovništva. 8 . s ciljem da se Banat pozicionirana kao prepoznatljiva turistička destinacija. i stalno prisutna terenska i druga izvorna istraživanja. Očekivani rezultat istraživanja Rezultat ovoga istraživanja je izrada Strategije razvoja razvoja turizma Banata od koga se očekuje da pruži jasne i realne odgovore na sva otvorena pitanja definisana projektnim zadatkom. Tokom izrade Strategije razvoja naglasak je stavljen na: timski rad i multidisciplinarnost u organizovanju tima. po čemu se ona izdvaja od mnogih njoj sličnih. a posebno tokom istraživanja postignuta je saglasnost o ključnim. za stvaranje povoljnije ulagačke klime za investitore. Tako se krenulo od elemenata relevantnih za konkretne poslovne sastave. Kako banat plasirati na inostranom turističkom tržištu. što se očekuje i tokom njihovog sprovodjenja. Pravci razvoja turističke svesti lokalnog stanovništva Stvaranje pozitivnog imidža o turističkoj ponudi Banata na domaćem i inostranom turističkom tržištu. Kako obezbediti primenu ovog projekta.neprofitnih organizacija. za bolje korišinje kapaciita i osigurane očekivane stope povratka ulaganja. koja su vodila ka ključnim obeležjima "jedinstva različitosti" toliko karakirističnim za turističku destinaciju Banata. Već tokom ugovaranja. do zahteva turističkog mesta (lokaliteta). kao uslova i svrhe njegove izrade i sprovodjenja. Izrada ovog projekta treba da ukaže na neka osnovna pitanja i pravce razvoja turizma Banata kao što su: Na koji način Banat treba da poveća konkurentnu sposobnost na domaćem turističkom tržištu . preko sub-regija. To je pretpostavka za brže repozicioniranje učesnika turističke ponude. Primena Strategije razvoja pretpostavlja stvaranje "inovativnog destinacijskog menadžmenta". zaposlenih i domicilnog stanovništva. a podržavan je i kroz sinergijsko usuglašavanje strategija. Identifikacija područja sa jakom potencijalnom turističkom ponudom. do turističke destinacije Banata kao celine. strateškim pitanjima održivog razvoja. kontinuiranom testiranju rezultata svake faze istraživanja odnosno pojedinih tematskih celina kako bi se sadržaj prilagodio stvarnim potrebama i interesima svih zainteresovanih u lokalnoj zajednici. Pronalaženje sredstava za investiranja u turistički razvoj. odnosno od niže hijerarhije prema višoj. Rezultati istraživanja i koristi Strategije razvoja mogu se jasno prepoznati i na polju podizanja kvalitet života lokalnog stanovništva. pristup istraživanju koncipiran je od posebnog ka opštem. kroz jačanje pozicije međusobno povezanih subjekata u ponudi jedinstvenog turističkog proizvoda destinacije. uopštavanja posebnosti.

Anketni upitnici provedeni su na reprezentativnom uzorku. tj. turističke organizacije. Tokom 2008 godine provedeno je obimno empirijsko istraživanje. Pretpostavka za to je da ga kroz hijerarhiju ciljeve prihvate svi stepeni odlučivanja (od najnižeg do najvišeg). kao i za svaku destinaciju. Rezultate istraživanja objavićemo na taj način da se prepozna zajedničko i posebno u turističkoj ponudi ove jedinstvene turističke destinacije. i da se oživotvori u što širem obuhvatu i u realnom vremenu. ali dati šansu i mladim i drugim kreativnim kadrovima. čiji je zadatak osposobljavanje ljudi za njegovu primenu. od koga se očekuje da postane lider i pokretač razvoja turizma na novim osnovama. Istraživanjem su obuhvaćene sledeće ciljne grupe: turistička privreda. ali i o pitanjima koja su od posebnog interesa samo za tu interesnu grupu. je kao rezultat primenjenog istraživanja koncipiran s ciljem da u praksi osigura visoku aplikativnu vrednost. Tu se prvenstveno misli na jedinice lokalne samouprave.Ovaj plan. uspostavljenog na načelima partnerstva. na turističke i ostale ekonomske subjeke. To se prvenstveno odnosi na stvaraoce turističke ponude. kao i na celokupnu zainteresovanu javnost. treba ugovoriti i brojne radne sastanke sa članovima lokalnih uprava i samouprava. Završeni plan treba da bude i podloga i polazište za delovanje destinacijskog menadžmenta. ali i užih turističkih destinacija. na način da ih razumeju i sprovedu u život kao rezultat sopstvenih želja i saznanja. Na taj način svaka anketirana grupa dala je sopstveno mišljenje o elementima turističke ponude Banata. Koncepcija i dinamika istraživanja U skladu sa prihvaćenom metodologijom izrade Strategije razvoja izvršeno je obimno empirijsko istraživanje stanja turističke ponude Banata. svima koji turistički razvoj destinacije povezuju s osiguranjem dobrih uslova rada i podizanjem kvalitet života. a s ciljem ocene postojeće turističke ponude Banata kao jedinstvene destinacije. Anketnim upitnicima o stanju u turističkoj destinaciji i mogućnostima za razvoj turizma izvršen je popis sadašnjeg stanja 9 . Jedan od preduslova uspešne primene Strategije razvoja je sprovođenje monitoringa i uključivanje sistema kontinuirane edukacije. lokalnog stanovništva. i izaberu lidera koji će prema zajedničkoj koncepciji upravljati destinacijom uz uvažavanje svih relevantnih elemenata. Istraživački tim izvršiće prezentaciju koncepcije izrade Strategije razvoja turizma Banata. i biće organizovan veliki broj prezentacija i radionica za destinaciju Banata kao celinu i za uže turističke destinacije od turističkih mesta do sub-regija. na lokalne turističke organizacije. i ostalim zainiresovanim osobama. Osim toga.turističke organizacije i turistički menadžment. zaposlenima u turističkim organizacijama. utemeljeno na reprezentativnom uzorku. a sadržavali su opšta i posebna pitanja za svaku navedenu ciljnu grupu. ali i na sve ostale direktne i indirektne učesnike u turističkom razvoju. Tu treba uključivati sve vodeće stručnjake na nivou destinacije. i posebno će se evidentirati lokacije u kojima treba da se ostvari veći stepen prilagođenosti zahtevima turističkog tržišta na koje je turistička destinacija Banata orijentisana. Menadžeri svih nivoa i profila u turističkim organizacijama moraju da postignu konsenzus na profitnim ili neprofitnim osnovama.

najbrojnije je srpsko stanovništvo (65%). u nastavku ćemo vrlo koncizno prikazati ključne sadržaje istraživanja.PRILAGOĐAVANJE STRATEGIJE RAZVOJU TURIZMA BANATA Kako je vrlo teško napraviti kratak plan prezentacije svih saznanja do kojih se došlo prilikom izrade Strategije razvoja turizma Banata. pa samim tim ne predstavljaju značaj prilikom turističke prezentacije. Izrazito ravničarski predeo sa Deliblatskom peščarom i Vršačkim planinama (641 m). na domaćem i inostranom turističkom tržištu. Srem). administrativno podeljena između Srbije. Srpski deo Banata je uglavnom lociran u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini. Istraživanja turističke destinacije Banata ukazuje na činjenicu da se turisti najčešće grupišu i posećuju određene delove ove turističke destinacije. Ima 177 naselja panonskog tipa. POTENCIJALI I OGRANIČENJA ZA RAZVOJ TURIZMA Distribucija turističkih tokova u okviru destinacija Banata nije ravnomerna u većini slučajeva. Srpski deo Banata najveća je od tri regije koje čine Vojvodinu (Banat. shodno svojim karakteristikama. linijama i površinama. Backa. dok veoma mali deo Banata administrativno pripada gradu Beogradu. dok druge mnogo veće površine unutar destinacije nisu predmet interesovanja posetilaca. potom mađarsko. a ukupno 750 hiljada stanovnika. zbog koncentracije turista na pojedinim tačkama. od kojih 30 sa više od 5. Karta broj 1: Teritorijalni prikaz Banata 10 . Jedan od ciljeva ove strategije je da se izvrši uravnoteženje turističke ponude čitavog prostora kako bi svi delovi imali podjednake šanse. Rumunije i Mađarske. STANJE. Najveći grad je Zrenjanin. s posebnim naglaskom na predstojeće zadatke. POLOŽAJ I PRIRODNE KARAKTERISTIKE BANATA Region Banat je geografska celina. To su centralni lokaliteti i turistička jezgra. pa rumunsko.000 stanovnika.

je potencijalna konkurentna prednost koja može učiniti da region postane raskršće značajnih međunarodnih tokova i resursa. Granice prema istoku i severu su političko-administrativne. Na teritoriji Vojvodine Banat je administrativno podeljen na okruge: Severnobanatski. Srednjobanatski i Južnobanatski sa ukupno 19 opština.830 km² što predstavlja oko 17.110). Kikinda (41. Karta br. jer se nalazi između Centralne i Jugo-istočne Evrope i na taj način je povezan sa zapadnom evropom i Bliskim istokom.825) i Vršac (36.71% ukupne površine AP Vojvodina. U ovim geografskim granicama Banat zahvata 9.545). Podaci o površini Banata.Granice Banata su prema zapadu i jugu jasne i čine ih reka Dunav na jugu. Beograd 2004.56% ukupne površine Srbije (izuzimajući Kosovo) i 45. Najveći grad srpskog Banata je Zrenjanin (79. a do ušća Tise granicu na zapadu čini Tisa. 2: Administrativna podela Banata 11 . a ostali veći gradovi su: Pančevo (76. broju naselja i broju stanovnika možemo videti u narednoj tabeli: Tabela broj : Teritorija Banata Teritorija CENTRALNA SRBIJA AP VOJVODINA Srednje-banatski okrug Površina. Njegov geografski položaj.001). km2 55968 21506 3256 Broj naselja 4239 467 55 50 94 Broj stanovnika prema Broj stanovnika prema popisu 1991 popisu 2002 5611242 1970195 216754 177542 315633 5466009 2031992 208456 165881 313937 Severno-banatski 2329 okrug Južno-banatski okrug 4245 Izvor:Republički zavod za statistiku.

Karta br. Veze Banata sa Mađarskom nisu razvijene. Dunava i Moriša a na istoku do reke Tamiša i Černe. 3: Geografski položaj Banata Turističko-geografski položaj Banata je povoljan. Postoje dva drumska prelaza (kod Vatina i Srpske Crnje). i dva železnička (kod Vršca. Povoljan prostorni razmeštaj za određeni turistički region znači prednost za razvoj.koji se nalazi između Tise.Vatin i kod Kikinde) prelaza za Rumuniju. prilagođenost oscilatornim kretanjima turista. Jedino je prema Sremu Banat ostao zatvoren a jedan od razloga je da na Banatskoj strani ne postoji nijedno veće naselje na Dunavu.TURISTIČKO-GEOGRAFSKI POLOŽAJ BANATA Turističko-geografski položaj je izuzetno važan sa aspekta prostornog razmeštaja turističkih znamenitosti. dok nepovoljan položaj može da predstavlja realnu prepreku u razvoju turizma. uklopljenost u širu teritorijalnu celinu i dr. Dva prelaza na Dunavu i pet na Tisi čine veze kojima je Banat povezan sa ostalim delovima naše zemlje. Položaj Banata u odnosu na susedne zemlje je povoljan. jer predstavlja severoistočni deo Vojvodine. 12 . Od vodenih puteva Dunav i Tisa imaju veći značaj u ostvarivanju veza sa ostalim delovima naše zemlje i drugim zemljama Evrope. motiva područja ili regiona – udaljenost od glavnih putnih pravaca i sredstava za komunikaciju.

odnosno Uljma – Bela Crkva. na ovom području. Oko autoputa je razvijena i mreža lokalnih puteva i železničkih pravaca. Postojeća putna mreža je uvek bila u funkciji proizvodnih potreba Banata. Nešto kasnije je izgrađena pruga Segedin – Kikinda – Temišvar i Temišvar – Vršac – Bela Crkva. Pre svega autoput E-75 koji ide iz centralne Evrope i Horgoša na granici prema Mađarskoj. zatim Segedin preko velikog Bečkereka sa Pančevom. Treći krak autoputa E-70 se u Sremu odvaja na zapad. U drugoj polovini XIX veka. ali povlačenjem granica prema Mađarskoj i Rumuniji one su izmenjene i više orjentisane prema Pančevu i Beogradu.Vatin – rumunska granica. su bile one koje su povezivale Segedin preko Kikinde sa Temišvarom. Najvažniji drumski putevi su: Beograd – Čenta –Perlez – Zrenjanin-Kikinda – Mokrin i druga linija jeste Beograd – Pančevo – Alibunar.SAOBRAĆAJNA INFRASTRUKTURA Na teritoriji naše zemlje je značajna raskrsnica međunarodnih puteva i predstavlja most između Evrope i Azije i Evrope i Afrike.Uljma –Vršac . Najstarija železnička pruga je od Rešica u Rumuniji preko Jasenova za Bazijaš na Dunavu. Karta br 4: železničkih pruga 13 . Danas je mreža pruga u Banatu duga 439. pa preko Novog Sada do Beograda i dalje na jugoistok ka Nišu. Ona je bila namenjena izvozu gvozdene rudače iz poznatih rudarskih krajeva. gde se račva: jedan pravac vodi na istok ka granici sa Bugarskom. Kroz Vojvodinu prolaze mnoge važne saobraćajnice. Preko ovog ravničarskog područja oduvek su vodili najkraći putevi između centralne Evrope i Bliskog Istoka. Veliki Bečkerek sa Kikindom itd. počele su da se grade železničke pruge. prema Skoplju i Solunu. Drumske veze iz XVIII veka. drugi na jug. Skoro svi ovi putevi su zadržali svoje prvobitne i značajne funkcije. prema susednoj Republici Hrvatskoj i dalje ka zapadnoj Evropi.1 kilometar.

zapadnoevropskim i istočnim zemljama. Sremskoj Mitrovici. Na sledećoj karti se može videti udaljenost aerodroma u beogradu od pojedinih gradova (u kilometrima i časovima letenja. koji svojom dužinom od 3.505 km. 5: Plovni putevi Vojvodine Što se tiče vazdušnog saobraćaja. plovnog puta spaja Atlantik i Mediteran povezuje zapad i istok Evrope i samim tim pruža evropljanima skoro neograničene mogućnosti za plovidbu.. kao i cela Vojvodina. Čeneju. Sastavni je deo transevropskog plovidbenog sistema Rajna-Majna-Dunav.delu Panonske nizije gde je i najveće rečno hidročvorište u Evropi. a nešto manje na Begeju i najmanje na Tamišu. Pančevu i Beloj Crkvi. Vojvodina se nalazi na južnom . U Vojvodini je aktivno i osam sportskih aerodroma i to u Subotici (Bikovo). banatsko područje gravitira ka aerodromu ''Nikola Tesla''. Dunav je plovan celom svojom dužinom oko Banata i povezuje Banat sa srednjoevropskim .Vodeni saobraćaj se odvija na Tisi i Dunavu. 14 . Ečkoj. Najveće pristanište je Pančevo . Kikindi. Karta br. To ujedno pokazuje i mogućnost potencijalne turističke klijentele u područje Banata.

što je sa društveno-ekonomske tačke gledišta veliki problem.16 1. što približno iznosi 35. Popis 2002 Od početka sedamdesetih godina dinamika populacije je negativna. naročito i zbog promena starosne strukture stanovništva i starenjem populacije.89 4. prouzrokovan najviše procesom pada stope rođenih tokom sedamdesetih. Gustina naseljenosti je 73 stanovnika po km2. i 2002. u smislu pojačanog pritiska starijeg stanovništva na posao. budući da proizvodi negativne efekte na tržište radne snage . godine ukazuje na povećanje broja starijih u ukupnom stanovništvu. 1991. Tabela broj 1: Broj stanovnika i gustina naseljenosti Banata BROJ STANOVNIKA I GUSTINA NASELJENOSTI PODRUČJA SEVERNI BANAT SREDNJI BANAT JUŽNI BANAT BANAT VOJVODINA Republika SRBIJA BROJ STANOVNIKA 1991 2002 179783 170361 221353 214366 328428 332706 729564 717433 2013889 2030992 7822795 7498001 ST/Km2 (2002. godine je nešto manje od 720 hiljada.15 Izvor: Ibid Upoređivanje starosne strukture stanovništva između 1991.2000 PROMENE U POPULACIJI (%) -5.STANOVNIŠTVO Ukupan broj stanovnika Banata.24 -3. što je ispod nacionalnog proseka.) 73 66 78 73 94 85 Izvor: RZS. Sve manje učešće mladih na tržištu radne snage i sve veći broj starijih stvara ozbiljne ekonomske posledice. Tabela br 2: Promene u populaciji u periodu od 1991-2002.g. PROMENE U POPULACIJI 1991 – 2002 PODRUČJA SEVERNI BANAT SREDNJI BANAT JUŽNI BANAT BANAT VOJVODINA Republika SRBIJA (*) PODACI ZA PERIOD 1990 .30 -1.66 0. 15 .31% ukupnog broja stanovnika AP Vojvodine. prema rezultatima popisa iz 2002.

1 12.4 25.5 15.5 16.2 20.1 Godine 50-64 n.9 20.6 41.1 Ukupno n.3 10. 27308 34258 49352 110918 323747 1240505 % 16.5 22. 32343 40076 58879 131298 382655 1404322 % 19. STAROSNA STRUKTURA STANOVNIŠTVA 1991 Područja Severni Banat Srednji Banat Južni Banat BANAT Vojvodina Republika Srbija 2002 Područja Severni Banat Srednji Banat Južni Banat BANAT Vojvodina Republika Srbija Godine 0-19 n.0 19. Slabosti stanovništva se ogledaju kroz: nisku stopu nataliteta.7 12.6 22.0 41. 24255 28730 39309 92294 248024 982756 Godine 65+ n.0 25. 16 . 44586 55071 84739 184396 517803 2953988 % 24.4 22.3 22.4 Godine 20-49 n.5 13.7 41.9 24.9 26.Struktura stanovništva prema polu ukazuje na povećanje broja ženske populacije koji nastaje iz nekoliko razloga. 68745 87004 132722 288471 865599 3132832 % 41. emigraciju.3 18. Međutim. Tabela broj 3: Starosna struktura stanovništva. koji funkcionišu kao osnova za prodiranje novih tehnologija i kultura.5 Godine 20-49 n.9 42.9 16.6 42. nema pristup nekim uslugama što utiče i na nedostatak pokretača razvoja većih naselja. 179298 220843 326116 726257 2013889 9696161 Ukupno n. uz pravu politiku razvoja povratka na selo možemo uticati na poboljšanje starosne strukture stanovništva i stvaranje baze za razvoj turizma. do sada nije zadovoljavajuće. Zbog toga dolazi i do odliva radne snage prema većim urbanim delovima Vojvodine i ostalog dela Srbije. Specifične inicijative i akcije koje za cilj imaju podsticanje učešće žena na tržištu rada.9 41.8 Izvor: Ibid Stepen urbanizacije je relativno nizak i nepromenjen tokom protekle decenije.0 42.0 12. što ukazuje na to da veliki deo stanovništva. 35651 46412 64983 147046 403413 1761190 % 19.8 22.5 42. a pre svega razlike u prosečnom životnom veku polova.7 30. 74806 90630 137085 302521 844649 3998227 % 41.2 18. 36950 46498 71064 154512 459991 1672412 % 22..2 Godine 50-64 n.1 42.8 16.2 15.7 % 13.0 18. Posmatrajući sve odlike stanovništva Banata.2 Godine 65+ n. Turizam kao privredna delatnost kod koje dominira učešće ženskog dela stanovništva mogao bi promeniti broj radno aktivnog stanovništva.9 21.6 19. možemo da zaključimo da su pozitivne tačke razvoja: etnička raznovrsnost stanovništva . visoko procentualno učešće starijeg stanovništva i veliki broj raseljenih lica. 165346 207836 312017 685199 2031992 7450071 % 100 100 100 100 100 100 % 100 100 100 100 100 100 Godine 0-19 n.8 18.9 19.7 41.

990 kilometara puteva savremeno. Pri tome.314 kilometara. zbog lošeg održavanja i činjenice da su neki od njih bili izgrađeni još pre više od pedeset godina.044 17 . čija ukupna dužina iznosi 1. Pogranična područja sa Rumunijom nemaju dobru vezu sa unutrašnošću Banata. To se odnosi na širinu puta. To je odraz činjenice da su pogranični delovi bili zanemareni prilikom gradnje i da nisu izgrađene saobraćajnice koja bi povezale ova područja. (Kikinda i Vatina. kao i srednji deo Banata imaju gušću mrežu putnih pravaca od severnog i jugoistočnog Banata.Osim toga.4 : Dužina puteva u Banatu 2002. Pored toga relativno dugo treba da se putuje između nekih destinacija u samom Banatu. tako da auto-putevi u izgradnji samo delom kod Horgoša dotiču administrativno područje Severnobanatskog okruga (u delu koji se geografski nalazi u Bačkoj). Auto-put u klasičnom smislu u Banatu ne postoji. kvalitet puteva je znatno ispod odgovarajućih . prolaze kroz Bačku i Srem. Zrenjanin-Beograd).INFRASTRUKTURNA OPREMLJENOST BANATA Putna mreža Putna mreža u Banatu je zadovoljavajuća na pravcu sever-jug. Veliki problem je i kvalitet puteva. koja varira. Nedostatak Banata je i to da dva koridora koja prolaze kroz Vojvodinu (koridor X i koridor VII). Vršac i Srpska Crnja). Makadam je takođe izuzetak i relativno retko se sreće. ali ne zadovoljava potrebe kada je u pitanju pravac istok-zapad. Ukupno 644 kilometra regionalnih puteva ima savremeni kolovoz. godine PODRUČJE 1 Srednjebanatski okrug 2 Severnobanatski okrug 3 Južnobanatski okrug 4 BANAT 5 Vojvodina 6 Srbija Izvor: RZS Ukupno u km 733 599 982 2314 6057 37981 Savremeni u km 682 536 772 1990 5221 23709 Dužina puteva kroz Banat iznosi 2. od toga je 1. područja Banata bliže Beogradu. kao i podloge puta. zbog ne postojanja mostova preko Dunava. dok se kod lokalnih puteva. Zemljani putevi predstavljaju manje od trećine lokalnih puteva. problem je i izuzetno loše veze Banata sa Centralnom Srbijom istočno od Beograda. tako i na kvalitet materijala od kojeg je izrađen. Tabela br. Iako se neki putevi označavaju kao magistralni (na primer.

preko Dunava. Železnički saobraćaj Mreža železničkih pruga.1 kilometar. Nakon. II Svetskog rata uglavnom nije bilo značajnije gradnje pruga u Banatu. Najduža je pruga koja povezuje Pančevo preko Zrenjanina sa Kikindom i graničnim prelazom sa Rumunijom (Žombolja/Jimbolia). uz 737 kilometara puteva sa savremenim kolovozom. sa tehničkim 18 . Očigledno je da putevi u Banatu nisu bili od prioriteta za razvoj. pre svega one koji Banat povezuju sa Beogradom. ali zadovoljava trenutnu frekventnost puteva. Mreža pruga u Banatu ukupno je duga 439. Još dve značajne pruge koje Banat povezuju u smeru istok-zapad jesu Zrenjanin-VršacBela Crkva i Pančevo-Vršac-Granica prema Rumuniji (Moravica). ali i sa Jugoistočnom Srbijom. kako savremenih. preko Tise ka Bačkoj u smeru Novog Sada. Međutim. a potom za vreme Kraljevine SHS. sever-jug i zapadistok. godine Magistralni putevi Teritorija Br 1 2 3 4 5 6 Srednjebanatski okrug Severnobanatski okrug Južnobanatski okrug BANAT Vojvodina Srbija Izvor: RZS svega 236 135 255 626 1563 4756 savremeni 236 118 255 609 1533 4603 svega 204 225 215 644 1797 10401 savremeni 204 225 215 644 1760 8818 svega 293 239 512 1044 2697 22824 savremeni 242 193 302 737 1928 10288 Regionalni putevi Lokalni putevi Putna mreža u Banatu ređa je nego u ostalom delu Vojvodine. Novim Sadom. neophodno je obnoviti i postojeće putne pravce. građena je još u XIX i početkom XX veka za vreme Austro-ugarske Monarhije. Najkraća je koja povezuje Zrenjanin (Tomaševac) preko Orlovata sa Perlezom. Pruge su uglavnom jednokolosečne. Temišvarom u Rumuniji i Segedinom u Mađarskoj. može naći i 307 kilometara zemljanih ili puteva sa makadamom Tabela 13: Dužina putne mreže Banata po kategorijama 2002. u većem delu. ali zato dužina puteva kroz Banat. Postojeća putna infrastruktura. tada mora da se posveti više pažnje ključnim putnim pravcima. a u funkciji ubrzanog privrednog razvoja i podizanja standarda lokalnog stanovništva. jer površina Banata obuhvata 45. odnosno Kraljevine Jugoslavije. zahvata 38% svih puteva u Vojvodini. Pruge Banata danas u svom najvećem delu ne ispunjavaju zahteve savremenog železničkog saobraćaja.7% površine Vojvodine. ako se planira intenzivan ekonomski razvoj.kilometra. tako i onih bez sloja asfalta. nije optimalna. Osim toga.

Odmah po završetku građenja kanali hidrosistema počeli su da se koriste za sport. Prvi kanali u Vojvodini izgrađeni su još u vreme Marije Tereze i manji deo sistema dovršena je u periodu od 17951870.godine. kupališta. dok je najveći deo kanalske mreže završen u period posle 1945. rečni saobraćaj je nedovoljno iskorišćen u odnosu na svoje potencijale. čija je glavna funkcija navodnjavanje i odvođenje suvišnih unutrašnjih voda. Za Republiku Srbiju reka Dunav. lovačkih domova. svrstanih u pet kategorija. Novom Sadu i drugim mestima. bungalovi. dok u prevozu putnika uopšte i ne učestvuje. Stanje unutrašnjih plovnih puteva nije zadovoljavajuće. plivanje. Posledice toga su neredovan železnički saobraćaj. igrališta. a preduslov svega je čista voda u kanalima. kajakaša i motonautičara.419 km (za nosivost do 150 t). turizma i usluga. turizam (sportski ribolov. kao evropski transportni Koridor VII. šetnje. pristani i vezovi za čamce. rekreaciju. Po uzoru na dugu tradiciju korišćenja kanala u Francuskoj. nizak nivo usluge. Nema značajniju ulogu u prevozu tereta. male brzine.6 km). sportski rekviziti). Bačkog Monoštra. hotela. Turizam je potencijalna osnovna delatnost privrede Srbije. došlo se na ideju da se i ovdašnji izgrađeni resursi inovativno iskoriste i da se na taj način poboljša i unapredi turistička ponuda Srbije. Hidro sistem „Dunav-Tisa-Dunav” je višenamenski vodoprivredni sistem. Vodeni putni pravci U poređenju sa ostalim vidovima saobraćaja. tehnološki zastarelom opremom i po pravilu nedovoljno održavane. izleti). Za brži razvoj sporta. Velikoj Britaniji. i male bezbednosti. Stajićeva. gde se uz kanale formirala i lokalna privreda. međutim oni nikada nisu korišćeni u turističke svrhe kao u Evropi. motela. Sportovi na vodi upražnjavaju se u Zrenjaninu. Uz kanale Hidrosistema nikla su mnoga vikend naselja (kod Šebešfoka. izgrađeni kanali su još jedno javno dobro koje je nedovonjno iskorišćeno i eksploatisano. Holandiji. Osim toga na kanalima se organizuju razne regate. Zrenjanina. Perleza. Kikinde. rekreacije i turizma na vodama i obalama kanala neophodno bi bilo osmisliti i izgraditi odgovarajuće punktove sa potrebnim objektima. predstavlja stratešku vezu koja treba da podstakne razvoj trgovine. Vrbasa. Ukupna dužina plovnih puteva u Republici Srbiji iznosi 1. Novog Bečeja. Sastoji se od 12 plovnih kanala Bačke i Banata (ukupne dužine 600.elementima iz XIX veka. i urešeni priobalni deo. motonautika. sadržajima. opremom (npr. Ove aktivnosti treba da prati odgovarajuća propaganda. više restorana. takođe i takmičenja veslača. marine. 19 . ali predstavlja i plovni put. zbog znatno smanjenog održavanja poslednjih godina. a reke čine njenu okosnicu. veslanje.

od čega 190.9 kilometara je plovno za brodove nosivosti do 1000 tona. Očekuje se da će 2008g. Do bombardovanja.).7 kilometara. U toku je čišćenje Begeja prema rumunskoj granici. daljih 98. na pristaništu beograd zaustavilo se 300 brodova sa oko 42. Posle 1999. Plovne reke su Dunav i Tisa u celom toku kroz ili pored Banata dok su Begej i Tamiš plovni jednim svojim delom. dok se u Novom Sadu zaustavilo oko 150 brodova sa 30. godine. Tise 168 km. od čega je plovno 317. U početku je broj brodova koji pristaju u naše luke minimalan da bi se godinama povećavao.4 kilometara je plovno za brodove nosivosti do 500 tona.godine u Beograd je pristiglo 26 međunarodnih putničkih brodova sa oko 3. SAD. dolazi do smanjenja obima neputničkog rečnog saobraćaja na minimalnu meru. Konkretniji podaci se vide iz tabele koja sledi: 20 . pa će uskoro biti plovan i do Temišvara u Rumuniji. Begeja 75 km i Tamiša 118 km. Prošle godine je takozvanim kruzerima Beograd posetilo oko 50. Od manjeg su značaja kanali koji povezuju Dunav i Tisu.Tokom 2002.godini..000 putnika.. rečni saobraćaj je uglavnom služio za transport robe i sirovina.4 kilometara. dok je još 28. Dunavom sve više plove putnički brodovi. Tabela 10.000 turista.Francuska. Skandinavske zemlje. Ukupna mreža kanala u Banatu je 518. Dunavom godišnje prođe više od 600 putničkih brodova. odnosno Begej. uglavnom pod stranim zastavama i sa velikim brojem putnika. BROJ PLOVILA KOJI SU PROŠLI KROZ NOVI SAD 11 38 80 117 89 87 77 45 9 BROJ PLOVILA KOJI SU PRISTAJALI U NOVOM SADU 4 19 42 58 46 39 39 36 2 MESECI MART APRIL MAJ JUN JUL AVGUST SEPTEMBAR OKTOBAR NOVEMBAR BROJ PUTNIKA 477 1938 4371 6508 6112 4781 5180 4424 286 Izvor: » Lučka Kapetanija « . Jačanjem tržišta krstarenja na rekama. zbog carinske kontrole u Bezdanu i Apatinu zadržavaju se 5-6 sati i u tom intervalu treba im ponuditi kvalitetan turistički program sa razgledanjem grada i kulturno-istorijskih znamenitosti što bi uticalo da Vojvodina postane jedan od turističkih brendova Srbije.U pogledu broja prevezenih putnika u našoj zemlji.Novi Sad Vodeni putni pravci u Banatu obuhvataju rečne i kanalske tokove. U 2006.000 putnika.000 stranih turista( Nemačka. plovni put Dunava se koristi i u našoj zemlji.4 plovno za brodove nosivosti do 200 tona. Dužina toka Dunava kroz Banat iznosi 148 km. Dunavom doploviti oko 430 brodova. Statistički podaci broja plovila i broja putnika za 2006-2007 god. Ukupna dužina rečnih tokova kroz Banat je 509 kilometara. rečni saobraćaj je gotovo zanemarljiv.

takođe može da bude interesantan u budućnosti. Rečni saobraćaj je u pogledu prevoza putnika praktično beznačajan. koja kapilarno povezuje sve značajnije gradove Banata sa svetom. PRIVREDNI RAZVOJ Za potrebe naših istraživanja pogledaćemo najvažnije indikatore privrednog razvoja Banata : 21 . ili će se osposobljavati i mreža kanala. treba odrediti prioritete. jer su postojeće zapuštene i malih kapaciteta (u Zrenjaninu.6 31. u budućnosti treba računati sa značajnim porastom uloge vodenog transporta. pri čemu je potrebno na temelju činjenica odlučiti hoće li se vodeni transport svesti na transport rekama.4 Plovni 200T 28.3 147.Novi Bečej Stari Begej Begej Plovni Begej Tamiš Karašac Brzava 518.4 12.4 10.Može se smatrati da je veliki deo Banata potencijalno pogodan da se uključi u mrežu plovnih puteva Evrope (obzirom na kanal Dunav.3 37. Bačka Palanka. Kikindu i druge veće gradove.9 17.4 35 147. ali prvenstveno u tranzitu. Novi Sad. a u prevozu robe sveden na minimum. koji praktično omogućavaju transport robe vodenim putem kroz sam centar Banata. Majna). Smederevo i Prahovo.4 35 50. koje su praktično na rubovima Banata.6 43. Ne bi trebalo zanemariti ni kanale.6 31. Robni transport Tisom.Tabela 5: Kanali u Banatu Dužina u km Plovni 1000T Nr. uključujući i Zrenjanin. Najveći nedostatak su mu odgovarajuće luke. S obzirom da je tok Dunava definisan kao evropski koridor VII.8 19. Pančevo. Rajna.3 10 Moravica 11 Rojga Izvor: Vode Vojvodine Na reci Dunavu kroz Republiku Srbiju smešteno je osam luka međunarodnog značaja: Apatin. Bogojevo.1 18.9 Plovni 500T 98.1 43.4 118 5. ali je potrebno mnogo investicija. i u gradovima duž obala Tise i Dunava). Ako se ima na umu ekonomski razvoj. Beograd. BANATSKI KANALI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Zlatica Kikindski kanal Banatska Palanka . a na reci Tisi u Senti.3 32 190. Begejom ili Tamišom. kao i da se posebno osmisle regionalni projekti sa Rumunijom i Mađarskom.

Učešće poljoprivrede i industrije je znatno veće nego što je to prosek u Srbiji. Izvoz Banata dominatno je išao u zemlje u tranziciji (50%). Ako se izvoz Banata analizira sektorski. do godine opao je na 50%. U uslužnoj sferi zaposlenost beleži drastičan pad. tako i zbog sporosti i parcijalnih interesa postojeće birokratije u određenim institucijama. U odnosu na Srbiju daleko je više zaposlenih u Banatu u poljoprivredi. dok je 2002. To je uticalo i na bruto nacionalni dohodak po glavi stanovnika u Banatu koji je 1990. poljoprivreda sa 13. Najveće učešće u nacionalnom dohotku Banata beleži industrija sa 51. • • • • • • Posmatrani desetogodišnji period (do 2005. godine iznosio €1.• Bruto nacionalni dohodak po glavi stanovnika u Banatu od 1990.) može se okarakterisati kao period izrazitog dezinvestiranja. sledi poljoprivreda sa 26%.8%) simbolično učestvuju u izvozu. To je drastična razlika u odnosu na 1991.god. godine iznosio €2.7%. nešto više u industriji. dok je u zemlje Evropske Unije izvoženo svega 18% proizvoda.2%. godinu kada je preko 60% proizvoda Banata izvoženo u zemlje EU. a 27% u zemlje u tranziciju. može se konstatovati da industrija prednjači (95. Po strukturi zaposlenosti. turizma i finansijskog posredovanja.3%. pri čemu zaposlenost u uslugama zdravstva i obrazovanja beleže manji pad od usluga trgovine. dok je učešće usluga u nacionalnom dohotku u Srbiji znatno veće nego u Banatu. dok usluge učestvuju sa 22. s obzirom na visoke negativne stope rasta investicija. što je nešto manji pad nego na nivou Srbije . dok poljoprivreda (1. usluge sa 39%. Iako ima pozitivnih pomaka. kako zbog neuređenih međusobnih odnosa pojedinih organa na različitim nivoima. u Banatu dominira industrija sa 47.464. institucionalni i administrativni faktori još uvek usporavaju poslovanje i razvoj privrede. a znatno manje u uslugama. 22 .6%).927. što se negativno odražava i na strukturu njene proizvodnje.5 % ) i usluge ( 2.8%. To ukazuje i na tehničko-tehnološke zastarelosti privrede Srbije i Vojvodine. umesto da doprinose njenoj diverzifikaciji i rastu.

učešće poljoprivrede najveće u Srednjem Banatu.8 52. a sfera usluga trenutno ne predstavlja osnov ekonomskog razvoja.2 100.3 154.8 141. EAG 2006 Pri sektorskoj analizi može se uočiti da je u Banatu dominatan sektor proizvodnje/industrije.Serbia Teritorija 1990 Nacionalni dohodak po glavi stanovnika 2002 Nacionalni dohodak po glavi stanovnika EUR Izvor: RZS. zatim sektor poljoprivrede.2 1627.1 153. posebno industrije Severnog i Južnog Banata. Grafikon br 1: Nacionalni dohodak 1990/2002.0 1500. 23 .5 2812.0 1000.6 2926.0 500.0 136.3 45.9 128. industrija sa oko €530 miliona.0 951.2 51. EAG 2006 Možemo uočiti da je jug Banata razvijeniji od severa. što čini 26 %. a na trećem mestu je sektor usluga. dok je uslužna sfera nešto razvijenija u Južnom Banatu u odnosu na ostale njegove delove. Učešće industrije je najveće u Severnom Banatu.Srbija 2218.0 0.6 1487.3 127.8 2856. RZS i Integrativni plan društveno-ekonomskog razvoja Banata. Nacionalni dohodak Južnog Banata jednak je zajedničkom nacionalnom dohotku Severnog i Srednjeg Banata.0 Srednjebanatski Severnobanatski Južnobanatski BANAT Vojvodina Rep.8 1296. 2002.Tabela 6: Bruto nacionalni dohodak 1990. čini 51.9 50. Poljoprivreda je doprinela nacionalnog dohotku Banata sa €267 miliona.3 %. RZS i Integrativni plan društveno-ekonomskog razvoja Banata. što je uticalo na to da a je Južni Banat lakše podneo krizu.0 42.9 Izvor: RZS.0 52. po analiziranim teritorijama NACIONALNI DOHODAK 1990/2002 3500. To ukazuje da industrija dominira.0 2000.da se poljoprivreda koristi kao njena sirovinska baza.4 131. 1990 2002 Teritorija Srednje-banatski Severno-banatski Južno-banatski BANAT Vojvodina Nacionalni Nacionalni Nacionalni Nacionalni Indeks dohodak po dohodak po dohodak entiteta dohodak entiteta nacionalnog glavi glavi kada RS=100 kada RS=100 dohotka 2002/90 stanovnika stanovnika 2832.4 171.4 100.0 3000.7 126.6 % njegove nacionalne ekonomije. Pri tome.1 Rep. a razlozi tome se moraju tražiti u strukturi privrede. a usluge su doprinele sa €229 miliona ili 22.7 1469.9 156.9 1464.0 2500.2 3135.

pri čemu trgovina sama participira sa 2.000. godine učešće usluga je 2. koja pak više izvozi u zemlje Evropske Unije i vanevropske zemlje.000. čije povlačenje sa tržišta Evropske unije nije u toj meri dramatično. naravno treba imati na umu rezerve da je najveći deo plasmana u zemlje u tranziciji usmeren prema državama bivše SFRJ. a Srbija 36.000.000 50.000. i 2002.000 150.5%.000 19 91 SEKTOR Izvor: Regionalna privredna komora Banata RZS i Integrativni plan društvenoekonomskog razvoja Banata. Očekuje se da će najbrže jačati spoljnotrgovinska saradnja sa zemljama EU.4%. Ne samo što je opao u apsolutnim vrednostima nego se i više usmeravao na manje zahtevna tržišta zemalja u tranziciji. iz kojih se obavlja reeksport dobrog dela proizvoda koji se izvoze na ta tržišta.000 100. 2002.01% .000. Vojvodina 25. pri čemu je i Vojvodina bitno ispred Banata (Banat 22. dok je učešće ugostiteljstva i turizma 0.7%. Vojvodina 28. Njen značaj se ogleda kroz doprinos ukupnom zapošljavanju koje je značajno iznad nacionalnog 24 .000. EAG 2006 Prema procenama Regionalne privredne komore Banata 2002.000 200. Pri ovim konstatacijama. povlačeći se sa tržišta zemalja EU.4%. GODINE 450.3%. izvoz Banata u odnosu na izvozna tržišta se izuzetno kolebao tokom poslednje decenije XX veka.8%).000. a zatim sa zemljama u tranziciji. Izvoz Banata je nešto više usmeren u zemlje u tranziciji iz okruženja nego što je to privreda Vojvodine u celini. Grafikon br 2: Učešće sektora u izvozu Banata 1991.000 250.Uporednom analizom se uočava da je učešće poljoprivrede u nacionalnog dohotku Srbije sledeće:Banat 26%. a Srbija 21. Taj trend je u Banatu izraženiji nego kod izvoza Vojvodine.000.000 300. godini UČEŠĆE POJEDINIH SEKTORA U IZVOZU BANATA 1991.000 INDUSTRIJA POLJOPRIVREDA USLUGE VREDNOST 350.3%.000. prema. Poljopivreda i ruralni razvoj Poljoprivreda igra značajnu ulogu u ekonomiji srpskog Banata budući da preko 50% populacije živi u ruralnim oblastima.000 400.Sektor usluga znatno je razvijeniji u Srbiji nego u Banatu i Vojvodini.

1 5. Zanemarljivo male površine su pod šumama. kao i na uspostavljanje specijalizovanih distributivnih sistema.55 0. koji su usmereni prema ciljnim segmentima tražnje.60 1.67 0. Posebno je važan razvoj plantaža pod vinogradima zbog uloge u zapošljavanju i mogućnostima za povećanje prihoda lokalnog stanovništva.01 13.4 8.62 0.51 0.6 1.8 0. Mora se.6 0.95 70.9 3.91 1. mada unutar regiona postoje odredjene razlike u skladu sa specifičnim lokalnim uslovima kao što su plodnost zemljišta.35 10.55 53.75 79.15 9. Tabela 8 : Stanje vinogradarstva i voćarstva u Banatu VINOGRADARSTVO I VOĆARSTVO 2002 VINOVA LOZA PODRUČJA SEVERNI BANAT SREDNJI BANAT JUŽNI BANAT BANAT VOJVODINA R. voćnjacima i vinogradima.15 13.80 79.13 16.61 1.7 23. nego otvaranja novih radnih mesta u ovom sektoru. ipak. mikro-klimatska situacija i pristup vodi.2 4.51 0. Proizvodnja grožđa je uglavnom usmerena na proizvodnju vina.4 6.8 67.6 17.9 ŠLJIVA proizvod (000 t) 1.90 Vinogradi 0. istaći da je stabilnost udela zaposlenih u poljoprivredi više poseledica smanjenja zapošljavanja u industriji.0 prinos (t/ha) 1.5 0.02 0.10 Pašnjaci 8.08 0.7 28.04 0.93 75.02 Šume 0.91 0.1 0.0 Izvor: RZS i Integrativni plan društveno-ekonomskog razvoja Banata.7 JABUKA proizvod (000 t) 0.07 7. EAG 2006 Prema ovim podacima.02 0.0 197.51 0.7 0.0 95. EAG 2006 25 . SRBIJA proizvod (000 t) 4.98 IZVOR: RZS i Integrativni plan društveno-ekonomskog razvoja Banata. SRBIJA Obradivo zemljište 75.1 6.21 27.03 Ribnjaci 1.proseka.Osim toga organska i biološka proizvodnja bi podstakle razvoj sektora.2 20. Tabela 7 : Područja prema granama poljoprivredne proizvodnje PODRUČJA PREMA GRANAMA POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE (%) 2002 PODRUČJA SEVERNI BANAT SREDNJI BANAT JUŽNI BANAT BANAT VOJVODINA R.73 0.0 395. i to šećerna repa i suncokret.7 3.6 prinos (t/ha) 0.15 0.6 5.07 0.57 Neobrađen 13.7 0.0 prinos (t/ha) 4.18 11.6 5.55 1. Prirodni uslovi za poljoprivrednu proizvodnju su uopšteno rečeno povoljni.8 9.91 3.50 6. Usmeravanje na kvalitet umesto na kvantitet treba da bude osnova u ovoj proizvodnji.8 12.8 3.3 1.79 7.40 Voćnjaci 0.2 4.8 1. i analizi korišćenja zemljišta po vrstama useva očigledno je da se na obradivim površinama najviše gaji žito i industrijsko bilje.50 2. što treba iskoristiti u funkciji stvaranja onih vrsta vina koje se traže na tržištu. Posebnu pažnju treba usmeriti na razvijanje vrsta sertifikovanog geografskog porekla.

To dovodi i do smanjenja proizvodnog kapaciteta i u vezi sa tim smanjenja prihoda budžeta ruralnih opština To dovodi do pogoršavanja životnih uslova. prekobrojna i nisko osposobljena radna snaga. kašnjenja u tehnološkim i organizatorskim inovacijama. Poboljšanje kvaliteta života u ruralnim oblastima jača osnovu razvoja ruralnog turizma i privlačenju drugih “pokretnih” faktora. između ostalog kroz : unapređenje proizvodnje kroz korišćenje bio-đubriva razvoj ruralnog i agro-turizma. U ovim migracijama je najviše učestvovalo aktivno stanovništvo. Migraciona kretanja su prema velikim gradovima. a stopa aktivnosti u manjim opštinama se usporava. sektor zahteva strukturne promene da bi se podigla produktivnost i pojačala konkurentnost. Novom Sadu. kao što je turistička potrošnja. Promocija atraktivnih događaja u ruralnim područjima. Napredak u konkurentnosti je još uvek teško postići. Očigledno je da se uprkos velikom potencijalu. Smanjenje broja stanovnika je bilo karakteristično za veće opštine. nerazvijenost lokalne prehrambeno-prerađivačke industrije. nedostatak sistema za garanciju kvaliteta proizvoda. jer sektor pati i od nedostatka kapitala za neophodne investicije.Broj stanovnika koji žive u opštinama sa manje od 50 hiljada stanovnika u Banatu nije drastično opao što ne znači da demografski pad nije uočen. neadekvatan marketing i tržišni kapaciteti. izvan ‘regiona’. Rezultat toga je da celokupno stanovništvo kao i ruralna i poljoprivredna radna snaga stari. Inicijativa diversifikacije zarada poljoprivrednog stanovništva mora biti ohrabrena. Osim toga. a sa druge čini lokalnu sredinu atraktivnijom za kapital koji je neophodan za investicije u modernizaciju ruralne ekonomije. To se može učiniti. Ovaj vid turističkih kretanja u stalnom je 26 . resursa strukturalno siromašnog u ovim oblastima. sa sela u gradove. Poboljšanje kvantiteta i kvaliteta usluga doprinosi sa jedne strane poboljšanju uslova života stanovništva. smanjenje mogućnosti da se sačuva stanovništvo i smanjenje mogućnosti da se privuče kapital i kvalifikovano stanovništvo. Na lokalnom nivou se pojavljuje i migracija unutar opštine. u ruralnim prostorima i poljoprivredi javljaju određeni problemi: orijentacija ka masovnoj proizvodnji. Nedostatak kapitala je glavni problem u poljoprivredi i ruralnim područjima koji proizvodi negativne efekte u smislu nedovoljnih investicija i progresivnog opadanja konkurentnosti u ovom sektoru. prioritet u razvoju ovog sektora je i poboljšanje kvaliteta života u ruralnim područjima . ali i inostranstvu. ograničene informacije o mogućnostima širenja tržišta. kako bi se poboljšao nivo iskorišćenja resursa povezanih sa poljoprivredom i na taj način pomogao proces akumulacije. Ukratko.. uglavnom ka glavnom gradu. Razvoj agro i ruralnog turizma je povezan sa farmama i baziran na upotrebi poljoprivrednih proizvoda sa farme i sa antropogenim elementima zastupljenim u ruralnim sredinama.

Ljudskih resursa Ne postojanja planskog razvoja ruralnog turizma.međutim kada je razvoj ruralnog turizam u pitanju . Sektor usluga Prema istraživanjima sprovedenim na tržištu Banata . kada je iznosilo 37. zdravstvo. izuzmu li se usluge finansijskog posredovanja.6%).8%). godine. i Neadekvatnih kadrova Imajući u vidu prirodne i antropogene resurse Vojvodine očigledno je da se dalji razvoj. Značaj razvoja ruralnog turizma je višestruk. u Vojvodini 28. Razvojna politika je očigledno usmeravana u prvom redu na industriju. Učešće sektora usluga u broju zaposlenih u Banatu je 2002. Nedostatka sredstava. možemo zaključiti da sektor usluga nije bio razvijen kada se meri standardima evropske unije. između ostalog. Prema podacima iz 2002. Medjutim. Godinu ( 37.67 %). skladišta. jer se kroz razvoj ove delatnosti i njegovim uklapanjem u ruralni prostor postižu mnogobrojni privredni i neprivredni efekti koji utiču kako na razvoj samih poljoprivrednih gazdinstava. Doprinos sektora usluga nacionalnom dohotku Banata 2002. Činjenica je da Srbija ima izuzetnu šansu za razvoj poljoprivrede i turizma. tako i na razvoj celokupne lokalne zajednice. zbog već poznatih razloga i nedostataka u planiranju na saveznom nivou došlo je do zastoja razvoja ovih delatnosti. treba da bazira na razvoju poljoprivrede i turizma. godine znatno je niži nego u Vojvodini i Srbiji (u Banatu on iznosi 22. a manjim delom na poljoprivredu. obrazovanje.6%). socijalni rad. Vojvodina je žitnica naše zemlje. komunikacije i administrativne usluge.porastu što treba iskoristiti i na području Banata. transport. U Banatu je indeks lokacije skoro kod svih vrsta usluga ispod proseka u Srbiji.4% a u Srbiji 36. godine iznosilo 39% (što je porast u odnosu na 1990. u uslužnom sektoru Banata najveća zaposlenost je najveća u podsektorima koji svoj rad ne valorizuju neposredno na tržištu kakav je turizam ( hoteli i restorani samo sa 2. glavni nedostatci se javljaju zbog: Kvaliteta infrastrukture. U Banatu se beleži i padu odnosu na 1992.3%. 27 .

lesne zaravni. Kada je reč o turističkim potencijalima Vojvodine. Među zaštićenim prirodnim dobrima. PROSTORNO-RAZVOJNE I RESURSNE KARAKTERISTIKE TURIZMA BANATA Prostor se može valorizovati na različite načine. lesnu terasu. pa je mogućnost njihove valorizacije kroz turizam izuzetna. Banat se može podeliti na nekoliko geomorfoloških celina: Vršačke planine. Dunav. Zbog toga u narednom periodu treba očekivati brži rast ovog sektora od industrije i poljoprivrede. Prirodno bogatstvo Vojvodine ogleda se u 112 zaštićenih prirodnih dobara koja čine oko 5. U južnom Banatu između Tamiša. aluvijalne ravni i 28 . Dunava i Belocrkvanske kotline prostire se Deliblatska peščara. posebno one vrste usluga koje su u direktnoj funkciji proizvodnih grana u kojima se beleži trend rasta.. Problem stvaranja atraktivnog prostora za turiste i jeste predmet ovog strateškog plana. nacionalni park Fruška gora. Deliblatska peščara. kanali. Značajan turistički potencijal Vojvodine. po brojnosti se izdvajaju spomenici prirode (78). između Dunava i Save i Vršačkim planinama u jugoistočnom Banatu. s obzirom na jačanje ovog sektora svuda u svetu.. lesnim terasama i nižim zemljištem – aluvijalnim ravnima. PRIRODNI POTENCIJALI ZNAČAJNI ZA RAZVOJ TURIZMA Prirodni potencijali Vojvodine su mnogobrojni.. Palićko jezero. Ravnica je oivičena niskim planinama i Fruškom gorom u severnom delu Srema. Turistička valorizavija.5 % ukupne teritorije pokrajine. peščarama. Prema Mađarskoj i na jugu prema Telečkoj je Subotička peščara.Sektor usluga treba da zauzme važno mesto u razvojnim programima Banata. izdvajaju se prostrana lovišta. Obedska bara. Banatski pesak. adekvatna prezentacija i plasiranje turističkog proizvoda Banata u osnovi ima prostor koji treba iskoristiti u turizmu na pravilan način i kroz održivi razvoj. Reljef Banata Reljef Vojvodine krakterističan je po prostranim uzdignutim stepenastim površinama – lesnim zaravnima. tako i za inostrane turiste. dominantnu ulogu su imali eolski i fluvijalni procesi koji su se neizmenično smenjivali. U formiranju nizijskog reljefa Vojvodine. Zato treba pronaći način da se prostor Banata učini dovoljno privlačnim kako za domaće. pored prirodnog bogatstva i kulturno – istoriskog nasleđa počiva na ponudi autohtonih proizvoda i promovisanja vojvođanskog načina života (multikulturalnosti i gostoljubivosti). kulturno-istorijski spomenici.

a fluvijalnom erozijom postale su potočne doline. 29 . One su deo kristalaste mase koja se prostirala pravcem jug – jugoistok –sever – severozapad. Zbog dobrih klimatskih prilika. Ova lesna zaravan predstavlja relativno ravan plato koji uokviruje Banatsku peščaru. Ilandžanske i Alibunarske depresije na severoistoku i supodine Vršačkih planina i Belocrkvanske kotline na istoku.Vršačka kula predstavlja i izuzetan vidikovac sa kojeg se pruža odličan pogled na ostali deo masiva i ravničarski prostor jugoistočnog dela Banata. Najviša tačka ove planine je Gudurički vrh sa 641 m nadmorske visine i ujedno predstavlja najveću nadmorsku visinu Vojvodine. To je znatno niža. Lesna zaravan od te peščare je nagnuta na sever i na zapad. Lesne zaravni su poseban deo reljefa Banata. Na profilima otvorenim u površinskim kopovima moguće je posmatrati fosilne ljušturice kopnenih puževa. Vršačke planine imaju listopadne šume i četinare. dosta zaravnjena lesna površina s nekoliko lesnih skladova. Površinu lesne zaravni treba shvatiti kao prostranu lesnu kosu na čijoj je sredini Banatski pesak. Geološku građu čine lesno-paleozemljišni horizonti različite starosti. Vršačkih planina i Tamiša. Ova lesna zaravan zahvata površinu od približno 1000 km2. a svojim karakteristikama se izdvajaju: Južnobanatska lesna zaravan koja se pruža između dolina Tamiša na severu i zapadu. Dominantno morfološko svojstvo reljefa dela Banata koji pripada Srbiji je mala denivelacija terena. Do Vršačke kule se dolazi asfaltnim putem iz pravca Vršca. dobre podloge. Kroz prostor južnobanatske lesne zaravni prolaze brojne drumske i dve železničke saobraćajnice. liskuni i dr. Na Vršačkim planinama se nalazi i gusta mreža relativno dobro obeleženih planinarskih staza. nagnutosti planinskih strana i zbog velike naklonosti okolnog stanovništva prema gajenju vinove loze.istočnu Banatsku depresiju. Ove visoko metamorfisane stene u sebi sadrže izrazite i veoma krupne minerale: biotit. Međutim. Dunava na jugu. Južna Banatska lesna zaravan ispunjava površinu južnog Banata između Dunava. Geološka građa zaravni se može posmatrati na više površinskih kopova ciglana koje se nalaze na prelazu ka nižim reljefnim jedinicama. Odlična mesta za posmatranje ovih stena su postojeći kamenolomi i plato na kom je izgrađena Vršačka kula. Abrazioni su stvorili dve terase. Ove stene poseduju izuzetne estetske kvalitete. a pored šuma ima i raznovrsnog šiblja i prizemne vegetacije sa lekovitim biljem. muskovit. One su deo starog kopnenog jezgra Balkanskog poluostrva. Vršačke planine predstavljaju jedini planinski prostor u Banatu. posebno treba izdvojiti njen najviši deo Dumaču (Zagajačka brda) koja sa 249 m nadmorske visine predstavlja najviši deo nizijskog reljefa Vojvodine. Vršačke planine su postale najproduktivnije vinogorje najkvalitetnijeg vina u Banatu. Suvozemni fosili u lesu ukazuju na suvo vreme kada je les navejan. Pored tektonskih procesa na Vršačkim planinama su obavljeni i erozivni procesi: fluvijalni i abrazioni.

Kajtasova. Tamiškog lesnog platoa zahvata površinu od približno 26 km2. Deliblatska peščara ima posebnu. Iako ovaj plato predstavlja najviši deo srednjeg Banata. Banatski pesak je smešten u središnjem delu južne Banatske lesne zaravni. njegova trouglasta površina se diskretno izdiže u odnosu na okolne terene. Deliblatska peščara ili pesak. formiran je tipičan dinski reljef. Dine i depresije su međusobno paralelne i odgovaraju pravcu košave. Bogatstvo flore ovog područja se ogleda u postojanju oko 900 vrsta viših biljaka. Nalazi se severno od Banatskog Aranđelova. Pravac pružanja je jugoistok – severozapad. Grebenca. kao i vrste koje su u svom rasprostranjenju ograničene na Panonsku niziju. Banatska peščara zahvata površinu od približno 300 km2 pružajući se između: Dubovca. između Tamiša i Begeja. dina i izduvina. Površina Banatskog peska je sastavljena od ineterkolinskih depresija. To je prostrana lesna greda. Tu se nalazi i kota 99 m koja predstavlja najvišu tačku srednjeg Banata. Babatski pesak i dr. Istočnu i južnu granicu lesne zaravni čine lesni odseci uz desnu obalu Tamiša. vrlo raznoliku šumsku vegetaciju. Jedino se ovde. koja se prostire pravcem severozapad – jugoistok u dužini oko 4 km i širini od 500-700 m. koje odlikuje mozaik travnih.U severnom Banatu pronađeno je samo na jednom mestu tvorevina koja bi mogla odgovarati lesnoj zaravni. U građi Tamiškog lesnog platoa izdvajaju se dva lesna horizonta koja su međusobno razdvojena fosilnim zemljištem. Dumače. Ovaj predeo izgleda kao zasvođena talasasta greda. topolom i četinarima . Ovako definisana granica. Mramorka i Deliblata. u odnosu na 30 . Vladimirovaca. Zagajskog brda. Na jugozapadu i severoistoku Tamiški lesni plato ograničavaju reliktne doline Petre i Šozova. koja je ujedno i dobar vidikovac. travna i ostala zeljasta vegetacija. Zahvaljujući tome. Od tada potiče njen popularan naziv "Evropska Sahara". što joj daje karakter specijalnog prirodnog rezervata lepih biljnih vrsta i prirodnih retkosti. od kojih su mnoge relikti i rariteti. Tamiški lesni plato . Banatska peščara (ovaj prostor naziva se još i Deliblatska peščara. Najviše šume je pod bagremom.Tamiška lesna zaravan se nalazi u središnjem delu Banata. grmlje. Ovaj delić pustinje poznat pod imenom Banatska peščara. Visinske razlike se kreću u rasponu od 70 do 189 m nadmorske visine. Da nije ovih šuma pesak bi pod naletom vetra dospevao čak do Zrenjanina. Tu je visoko drveće lišćara i četinara. Garmade i izduvine se javljaju tamo gde su dejstvovale lokalne struje vetrova.) predstavlja verovatno najatraktivniji objekat geo-nasleđa Banata. garmada. Peščara je ostrvo stepe i šumo-stepe. Deliblatski pesak. Do početka pošumljavanja tokom prve polovine XIX veka. žbunastih i šumskih staništa. Banatska peščara je bila najveća zona sa nevezanim peskom u Evropi. Osim šuma Deliblatska peščara ima raznovrsno šiblje i prizemnu vegetaciju. Najmarkantniji profili nalaze se uz desnu obalu Tamiša u blizini Orlovata.

Ti stari i lesom zasuti tokovi na mnogim mestima su pretvoreni u slatine. Najveći diverzitet zemljišta je vezan za oblast Vršačkih planina Zbog visoke produktivne vrednosti. Ilanđarski i Alibunarski. Svoje stanište ovde je "našlo" i 20 vrsta orhideja. koje su najugroženije ptice. Tamiš. Iz grupe grabljivica. Lesna terasa je plodna jer ima dosta debelog černozema i zbog svoje veće nadmorske visine mogla je da posluži za formiranje naselja na njenoj površini. stepski božur. orao krstaš i orao kliktaš. Sastavljena je od peskovitog i glinovitog materijala. Devojački bunar i Vrela. šerpet i kockavica Degenova. jelena. Duga bara . Po njihovoj sredini usečeni su Tisa.čitav prostor Srbije nalaze: banatski božur. Prostor peščare stavljen je pod poseban režim zaštite u okviru specijalnog rezervata prirode "Deliblatska peščara" i u pregledu geomorfološkog nasleđa Srbije. Dunav. hidromorfnih i halomorfnih zemljišta. pančićev pelen. ovo područje je uvršćeno u najznačajnija staništa ptica u Evropi -IBA područje. zemljišta Banata su zahvaljujući dugotrajnoj 31 . Pedološki pokrivač Banata odlikuje prisustvo automorfnih. Karaš i Nera. Vredni i za turizam značajni lokaliteti su Srneći gaj. srne i divlje svinje. Begej. livadske i ritne crnice. koji se posebno ističu šumskim pejzažima. a i same Tise. zastupljene su vrste kao što su: banatski soko. nautički turizam.Najvažnija saobraćajnica koja prolazi kroz peščaru je Deliblato – Šušara – Uljma. Njihova nadmorska visina kreće se od 80 do 66 metara..). U cilju zaštite ovog područja. Deliblatska peščara je proglašena za Specijalni rezervat prirode.. Prirodne karakteristike i jedinstvenost ovog kraja čine ga pogodnim za rekreaciju. lov i ribolov. Kremenjak. Istočno Banatska depresija pruža se pravcem sever-severozapad-jugjugoistok u obliku blagog ulegnuća koje na jugoistoku postaje sve izrazitije i dublje. dok su samo manji delovi na teritoriji severnog Banata. Aluvijalna ravan Tise je dosta široka i dobro zaravnjena. Od stanovnika životinjskog carstva peščare. od kojih su neke i lekovite – Rusanda. koja predstavlja osnov njihove ishrane. a pre svega ekološki turuzam. Treba istaći i veliki broj poljskih puteva na kojima se preporučuje upotreba terenskih vozila. Njihovo pojavljivanje uslovljeno je pašnjačkim površinama i prisustvom tekunice. Aluvijalne ravni su najniža zemljišta u Banatu. Moriš. Lesna terasa je od 5 do 8 metara niža od lesne zaravni. Na površinu lesne terase pojavljuje se mnogo napuštenih tokova Tisinih levih pritoka. ovom prilikom izdvajamo prisustvo: vuka.. Dominantno je rasprostranjenje černomeza. Ove dublje depresije su Veliki Vršački rit. Aluvijalna ravan Moriša prostire se u Mađarskoj i Rumuniji. Na njoj Tisa razvija mnogobrojne meandre koji su prirodnim procesima pretvoreni u mrtvaje (Vrbica. Banatska peščara je uvršćena u svetski nivo reljefnih vrednosti. Zbog prisustva velikog broja vrsta ptica. od kojih su mnoge retke i ugrožene.

186. runasti nosorog. Ipak Banat ima nešto kontinentalniju klimu u odnosu na Bačku. 23 vrste ostrakoda.8 32 .7 11.7 19.8 75. Vrlo interesantno je značajno prisustvo slatinastih zemljišta čije je rasprostranjenje vezano za doline banatskih reka i peskovitih zemljišta na prostoru banatske peščare.0 XII 1. 206. 231. 0 145.9 17. Klimatske karakteristike Banata Vojvodina zauzima prostor u umerenom klimatskom pojasu.6 2 6 0 0 2 5 3 Vršac 147. 9: Osnovni klimatski elementi Banata MESECI Stanice I II III IV V VI VII VIII IX O SREDNJE TEMPERATURE VAZDUHA ( C) Zrenjanin -1.9 17.1 84 76 84 71.2 6 9 4 3 8 9 3 X 11. biljnim pokrivačem i drugim faktorima prirodne sredine koji utiču na formiranje klime u jednoj oblasti.6 20.4 20. 224.5 1.2 21. netipično ili fosilno poreklo.0 21.5 2. 255. Pleistoceno paleontološko nalazište .8 21. 193. 28 vrsta vodenih i kopnenih mekušaca.1 7. pretrpela značajne promene primarnih svojstava. Četrdeset i peti uporednik prolazi pored Sremske Mitrovice.4 20.primeni agrotehničkih i meliorativnih mera. po južnim delovima Srema i Banata.000 godina. Ova zemljišta imaju reliktno. 250.7 87 81 91 57.4 19.3 54. Gajsko-dubovačkom. 266.2 11.6 16.1 17.1 6.Površinski kop IGM "Toza Marković" u Kikindi predstavlja najznačajnije gornje pleistoceno paleontološko nalazište na prostoru Vojvodine.1 5. 277. Skelet mamuta (Mammuthus trogonetherii) star preko 70. 212. 95. Betula.4 5.3 16. Deliblatskom i Belocrkvanskom ritu i Banatskoj Peščari. 88. Posebno su zanimljiva i terasna zemljišta koja su zastupljena u Malom. ribe i fosilni sisari: vodena voluharica. Klima je odredjena njenim geografskim položajem.3 1.5 75 70 79 150. hidrografijom. runasti mamut i trogonterejev slon Mammuthus trogontheri.1 Vršac 0. Delovi zemljišta se mogu uvrstiti u pedološko nasleđe što predstavlja poseban kvalitet u razvoju turizma.1 SREDNJE VREDNOSTI RELATIVNE VLAŽNOSTI VAZDUHA ( U % ) Zrenjanin 86 83 74 70 70 71 68 68 72 Vršac 79 77 68 66 68 69 68 67 68 Pančevo 87 85 76 71 72 73 71 71 74 PROSEČNE SUME OSUNČAVANJA ( časovi ) Zrenjanin 152. Takođe treba istaći i prisustvo paleo zemljišta koja se nalaze u sastavu lesnih zaravni.1 6. pretežno ravnim reljefom. 255.7 21. Razlog tome su male razlike udaljenosti od Jadranskog mora i Atlanskog okeana i evroazijskog kopna. Tabela br.5 12. Pinus.9 1.5 Pančevo -0. Dosadašnji paleontološki spisak ovog lokaliteta čini više biljaka iz rodova Salix. predstavlja svojevrsnu atrakciju Gotovo u potpunosti očuvan skelet trogonterejevogslona je svakako najdragoceniji nalaz kikindske gornje pleistocene paleontološke riznice.2 11.8 11.8 72. 285. Važnost otkrića skeleta Mammuthus trogontheri prevazilazi nacionalne okvire i ubraja se u red najznačajnijih paleontoloških nalaza te vrste u svetu .9 77. Rume i u blizini Stare Pazove i Banatskog Novog sela.7 16.2 2. 1 XI 6. i Quercus.

Klima ne predstavlja osnovni faktor razvoja turizma ovog regiona.8 dana. Prosečan broj dana sa snežnim pokrivačem najveći je u januaru 12.3m/sec. Tihog vremena ima leti i u jesen najviše. a najslabija je u leto 4. Prosečan broj dana sa padanjem snega je 22. ali duga topla leta 33 . Snežne padavine se javljaju od novembra do aprila. Temperature ujednačeno rastu sve do jula. a najsuvlji su oktobar i mart mesec. ovakva klima odgovara razvoju turizma naročito u periodu od proleća do jeseni.7.SREDNJA OBLAČNOST ( U % ) Zrenjanin 69 66 58 Vršac 71 69 60 Pančevo 69 66 57 VISINA PADAVINA ( U mm ) Zrenjanin 35 38 34 Vršac 40 40 36 Pančevo 41 39 43 Izvor:RZS 56 59 57 47 52 51 55 57 53 63 71 75 52 53 48 79 93 93 42 43 40 57 72 65 37 40 36 51 60 46 42 43 39 38 44 44 48 50 46 35 42 41 69 68 66 50 53 57 72 74 73 55 54 58 Temperatura vazduha se odlikuje izraženim godišnjim kolebanjima. Južna polovina Banata pripada vlažnoj zoni. Najvlažniji mesec je decembar sa prosekom od 86%. Prosečno se javlja 76 dana godišnje. Najvlažniji meseci su jun i decembar. Srednja godišnja količina taloga je 609 mm. U proseku snežni pokrivač se pojavljuje 31. a najmanja u letnjim mesecima. kada su svuda negativne temperature sem u Vršcu. Jul je mesec sa najviše osunčavanja.7h. Godišnja relativna vlažnost vazduha u Banatu je 75%. zime i proleća. a najmanji u novembru 0. Ako posmatramo srednje temperature po godišnjim dobima zaključujemo da je najhladnija zima. U Banatu možemo izdvojiti suvlje i vlažnije zone. jer su u blizini Vršačke planine. Zimski meseci su oblačniji od letnjih. Važno je reći da se u Banatu javljaju izrazito sušne i kišne godine. severozapadni. Prosečna srednja insolacija je u slivu Tamiša iznosi 2068. Zimi je najjača 6. Posmatrajući podatke možemo zaključiti da je najhladniji mesec kod svih januar. Banat je dosta vetrovita oblast. južni.1h . severoistočni i istočni vetar. Relativna vlažnost vazduha je u zimskim mesecima najveća . Suvljoj zoni pripadaju severni i srednji Banat. Kada je razvoj turizma u pitanju. Košava najčešće duva tokom jeseni.5h. Klima je prirodni faktor od koga je u ovim krajevima zavisio način života i izgradnja kuća i okućnica. Košava ima najveću srednju brzinu. Srednja godišnja oblačnost u slivu Tamiša iznosi 57%.6 dana godišnje.5. Po vlažnosti Banat ne odstupa mnogo od Bačke. severni. Najkraće osunčavanje pokazuje decembar sa 56. a najtoplije leto. kada je prosečno trajanje insolacije 281. Od svih vetrova najpoznatiji su košava. zapadni. a najsuvlji je avgust sa 69%.6m/sec.

Tisa i Sava.omogućavaju kupališnu sezonu i do tri meseca. a to su Dunav. kao i njena izrazita kontinentalna klima. što dovodi prvenstveno inostranu turističku tražnju. Karta br 6: Hidrografska mreža Vojvodine Hidrografski potencijali Vojvodine su izuzetni. Pored ovih većih reka tu se nalazi i veliki broj manjih kao što su Begej. Velike reke Dunav. Čik. sa svojim brojnim pritokama. Tokom zime. Krivaja. Bosut i dr. Tisa i Sava. Tamiš. sa veoma čestom pojavom ekstremnih padavina (sušni i vlažni periodi). koje protiču kroz Vojvodinu ili čine njene granice. niske temperature pogoduju razvoju lovnog turizma. učinili su da ovo područje spada u 34 . Hidrografski turistički motivi Vojvodina ima bogatu hidrografsku mrežu. čiju osnovu čine tri velike reke.

Sava (206 km). Mostonoga i Plazović. Tisa. Na nekim delovima ona su sasvim isušena i pretvorena u plodna polja. Pošto izvire u 35 . Novokneževački kanal i Karaš. manje reke kao što su Bosut (u Sremu). Najvažnija reka je Dunav koji kroz Srbiju protiče u dužini od 588 km i to pretežno kroz Vojvodinu a celom ovom dužinom je plovan. Čik. Svojom dužinom od 977 kilometara predstavlja samo 34% od dužine Dunava. pa i Evrope. Nera. ima ujednačenu širinu i nema ostrva i rečnih rukavaca. Krivaja.Tamiš. Hidrografske karakteristike Banata U Banatu ima dosta malih reka čija su korita zamuljena i pretvorena u baruštine. Tamiš (u Banatu) i ostale manje rečice: Karaš. Kart br 7: Reke Tisa i Dunav Najznačajnija reka u Banatu je Tisa koja se po mnogo čemu razlikuje od Dunava. Zlatica. Plovne su i njegove pritoke Tisa (168 km). Od važnijih reka možemo spomenuti: Zlaticu. Galacka. Tisino korito na teritoriji Vojvodine usečeno je u čvršćem materijalu ispod kojeg su rastresiti slojevi.najizrazitije vodoprivredno područje Srbije. Između ovih reka prokopana je i razgranata mreža kanala za navodnjavanje. Nera. Begej (75 km). Izvire u Karpatima i kad se spusti u Panonsku niziju ona je izrazita ravničarska reka. Zato je ono veće dubine. Dalje. Begej. odvodnjavanje i transport ukupne dužine 939 km od čega je 673 km plovno.

Uz ovu pojavu se vezuje i manifestacija ''Cvetanje Tise'' koja ima poseban značaj za razvoj turizma. jarebica. uz pecanje i plovidbu. što pogoduje razvoju lovnog turizma. Takvih tokova. Tamiš. babuški i drugih sitnih primeraka. čije se dno ne suši. ima kod Horgoša. ulivajuci se u Dunav. Tisa je bogata razlicitom vrstom ribe. Stari rečni tokovi su i Jaruge. do šarana. 36 . Begej. Novokneževački kanal predstavlja staro rečno korito. između Kanjiže i Sente takođe je dobro vidljiv stari tok. Ekenda. Sente. Posebne čari ove reke su u periodu cvetanja Tise. Jegdino Kopovo. Prilikom regulacije na teritoriji Vojvodine prokopano je 14 kanala i tok je skraćen u našoj zemlji za 76 kilometara. Na nekim delovima ona su sasvim isušena i pretvorena u plodna polja. Tisa ima za mesec dana raniji visoki vodostaj od Dunava. Tisa ima veoma mali pad.Široka i samo na izgled spora. Tu se može naći veliki broj divljači kao sto su jelen. U ponekom udubljenju postoji i “živo blato”. Posledice tako malog pada su velika krivudanja reke. tipicna panonska reka Tisa u Srbiju ulazi kod sela Đale i svoj put završava kod Slankamena. Zlatica. Karaš i Nera. stalno razvijanje njenih okuka i njihovo stalno nizvodno pomeranje. Protičući kroz ravne delove Vojvodine. veći broj mrtvaja je otkinut od Tisinog toka. Ovde se nalaze idealna mesta za turizam. zec. Za stanovništvo koji su bliže Tisi ove šume pored reke vrlo su atraktivna područja i uglavnom su sastavljene od stabala vrbe i bele i crne topole. koje su ljudi veštačkim putem odvojili od Tise. Pojedini odsečeni tokovi Tise su zadržali polumesečaste oblike. severno od Kumana. Ostojićeva. Od starih rečnih tokova možemo spomenuti Vrbicu. Ade i Mola. Sanada.. krsturska Duga bara i Ekenda.Sredinom XIX veka regulacijom Tise. Između Krstura i Kneževca su Vrbica. Taraša. isušeno je i pod kulturnim biljkama. severno od Taraša. kasnije kanalizovano. Važnije i veće reke su: Novokneževački kanal. krsturska Duga bara. od tzv. fazan i dr. Okanj. Jaruge. Ritsko zemljište oko Tise je ispresecano mnogobrojnim kanalima. Kopovo kod Kumana. Služi za odvodnjavanje suvišne vode s teritorije atara naselja severnog Banata. Nadela. Okanj i dr. Intezivno zelenilo ukazuje da je u blizini neka reka i da je izdanska voda plitka. tolstolobika i smuda. Araca i Mošorina. bare zapadno i južno od Araca itd. Po svim ostalim osobinama Tisa je veoma slična Dunavu. U Banatu ima dosta malih reka čija su korita manje-više zamuljena i pretvorena u baruštine. soma. Duž čitave obale protežu se vikend naselja sa improvizovanim marinama i brojnim čardama koje nude ukusne riblje specijalitete . Galacka. Bečeja. srna.Karpatima gde se sneg ranije topi. severno od Elemira. Jedino još uske zone između rečnog korita i izgrađenih nasipa s jedne i s druge strane prikazuju donekle prirodu kakva je bila pre intervencije čoveka. Ovakva napuštanja tokova bila su vršena i veštačkim putem. Martonoša. Tu se javlja bujna vegetacija sitnog i krupnog rastinja koja svojim lisnatim bogatstvom čini da ovaj deo u letnjim danima ipak ima dosta svežine.

Na našoj teritoriji Galacka je duga 68 kilometara.Zlatica je jedna od najznačajnijih levih pritoka Tise u našoj zemlji. Mnogi zastareli tokovi. koji nije bio plavljen. onda se ona pušta u Tamiš. Spojnim kanalima u Rumuniji Begej dobija vodu iz Tamiša da bi mu se plovnost povećala. kao velika vojna baza za južnu Ugarsku. Čitava dužina Begeja u Rumuniji i u našoj zemlji iznosi 255 kilometara. Galad. Leti obično presuši. Prva regulacija Begeja sprovedena je još iz jednog razloga. a zatim i ostali delovi naselja. pa je hranu trebalo transportovati iz udaljenih krajeva. Na severnoj strani je Oluš. koje su inače dobro služile za odbranu od eventualnih turskih napada. a sa 222 km on je na teritoriji 37 . Duboka bara. zatim jezero a danas bara. Ti žitorodni predeli bili su oko Zrenjanina i u čitavom zapadnom Banatu. Pri ulazu u našu zemlju Begej ima pravolinijsko oticanje. Blizu njegovog spuštanja u aluvijalnu ravan Tise. koja leti presušuje. a neka napuštena i pretvorena u jezera. Vrlo komplikovana hidrografska slika uslovila je da se na ovom mestu izgradi i sam Zrenjanin. Tisi i Dunavu Banat slao vrlo kvalitetnu starobanatsku pšenicu i brašno do glavnih potrošača u Srednjoj Evropi. bio je značajno tržišno i saobraćajno mesto i utvrđenje. Ali ako se u Begeju pojavi visoka voda. Koć i druge. mnoge okuke su pretvorene u starače. Tek kada su izvršene nove regulacije. Preko Kikinde ona otiče na jugozapad prema Tisi u koju se uliva južno od Mola. Na nešto višem položaju. Ona ne zavisi samo od hidrografskih prilika na teritoriji sliva nego još više od hidrografskih prilika na teritoriji Tamiša. izgrađeno je jezgro u vidu tvrđave. bare i močvare. Za vreme Turaka Zrenjanin. Kasnije kada su se poljoprivredni proizvodi počeli tražiti i u Podunavlju. odnosno Bečkerek. jer je sredinom XVIII veka izvršena regulacija njegovog toka da bi se isušile silne močvare oko Temišvara. Begej je postao još važniji jer je po njemu. Kod Kikinde sastavljena je od više paralelnih korita. Kroz Vojvodinu protiče dužinom od 118 kilometara. prvobitni živi tok Galacke. Protiče kroz srednji Banat i povezuje Temišvar i Zrenjanin s plovnom Tisom. Njen tok u našoj zemlji danas je dug 30 kilometara. mrtvaje i aktivni meandri upućuju na to da je ova reka stalno menjala svoje korito. Niže Pančeva spaja se s Dunavom. Begej je izgradio čitav niz okuka i prekih tokova te je zaista bilo teško ustanoviti koji je pravi a koji napušten tok. Galacka ja više zabarena i mestimično kanalizovana rečica koja potiče iz Rumunije i kod Nakova prelazi državnu granicu. Količina vode u Begeju je veoma promenljiva. Pojedini delovi ovih ritova imaju i svoja specijalna imena. Begej je najznačajnija leva pritoka Tise. Kod Zrenjanina ni regulacioni radovi nisu mogli da izmene hidrografsku sliku Begeja. Tamiš je tok južnog Banata. zabarene u močvarne površine. Temišvar. neka su zasuta peskom. Kanalizacijom i izgradnjom nasipa ova nestalna reka upućena je pravilnijem oticanju. u svojoj bližoj okolini nije imao dovoljno hrane. Pored ove tu su i druge bare kao što su Valom bara. Ove vodoplavne ili močvarne površine stanovnici nazivaju ritovima.

koji je zasut tanjim slojem lesa i koji je kasnije pruzela Nadela za svoju dolinu. duga 87 kilometara. da je ona prelesna. Njegova dužina u našoj zemlji iznosi 60 kilometara. Ali prokopavanjem kanala u dužini od 3 kilometra moguće je da i veći plovni objekti dođu do pančevačkog pristaništa. Nadela je usečena u južno banatskoj lesnoj terasi. Presecanjem preko stotinu okuka. gradeći i s jedne i s druge strane mnogobrojne okuke i mrtvaje. ali i iz Banatskih planina. Gornjim i srednjim delom ova reka protiče kroz Rumuniju. U Pančevačkom ritu ima više napuštenih rečnih tokova od kojih su najznačajniji: Nizelj. Nadela je dugačka 36 kilometara. Prosečna širina doline iznosi 200 metara. Karaš u našoj 38 . Prema tome. nije drugo nego neki stari napušteni prelesni tok Tamiša. od toga u Vojvodini 28. Po svojim morfološkim osobinama slična je lesnim dolovima. 40 kilometara od ušća. a donjim kroz našu zemlju. Tu je nasledio neki stari dunavski tok i nastavio po njemu sve do Dunava. Tamiš se snabdeva vodom iz Karpata. plavi je i zabaruje. Tamiš nije bio plovan. Tamiš je skraćen za 140 kilometara. gde se spušta u aluvijalnu ravan Dunava. iz kojih se povremeno sakupljena voda sliva prema Dunavu. Nadela je najveća rečna dolina na južnoj banatskoj lesnoj terasi. zatim iz Malog i Velikog vršačkog rita. Pri visokom vodostaju Tamiš je plovan sve do Opova. Između sela Čente i Barande Tamiš je probio u dunavski rit. Njena dolina predstavlja neki prelesni Tamišev tok. u stvari. koji je Tamiš napustio pomerajući se prema severozapadu i zapadu. a mestimice uzanim koritom meandrira po dolinskoj ravni. i jedan istočno od Pančeva. a naročito u ravnici.Rumunije. kao i iz alibunarskih i ilindžanskih depresija. onda se voda pušta u njen donji deo da bi se osigurale dovoljne količine vode za zalivanje i održavanje ribnjaka. trebalo bi da je Nadela mlađa od terase. bledu sliku prelesnog reljefa. Od izvorišta do Omoljice. prema tome. velikih žitnih magacina i železničke stanice. kako ni u samim ritovima nije bilo ozbiljnijih melioracionih radova. Celim svojim tokom. istočno od Crepaje. pa su i poplave bile znatno ređe. Oblici reljefa u ovom delu južne banatske lesne terase izražavaju. ali veliki meandri znatno utiču na odstupanje od ovog pravca (meandar između Kačareva i Jabuke. Šebeš i Kalovita reka su rukavci Dunava. Međutim. Zbog toga njegov tok mnogo krivuda. Kasnije su mnogi ritovi nasipima odeljeni od rečnog toka. Od Crepaje Nadela ima uglavnom južni pravac. Današnja Nadela mestimično se razliva po dolini. oni su skoro uvek imali podzemnu vodu pa su često bili pokriveni manjim ili većim slojem vode. Nadelina dolina je još starija od lesne prašine. Tamiš ima jednu važniju pritoku na teritoriji Vojvodine. Karaš je pretposlednja pritoka koju Dunav prima na teritoriji Vojvodine. Nizelj i Sibnica predstavljaju napuštene tokove Tamiša. Njenu izvorišnu čelenku ne čine izvori nego više plitkih udubljenja. To je Brzava. Nadelina dolina. Sibnica. Od državne granice pa sve do dunavskih ritova Tamiš je usekao široku dolinu u nešto višoj lesnoj terasi gde se svake godine izlivao i plavio ogromne površine. Kada je Dunav visok. To dokazuju njihovi meandri koji su i po veličini i po oblicima istovetni s današnjim meandrima Tamiša. koja sa leve strane prima Vršački kanal koji skuplja vodu s Vršačkih planina. Tamiš ima mali pad. Šebeš i Kalovita reka.

a novi koji je kasnije izgraćen. Na teritoriji naše zemlje prima samo jedan potok. Severozapadno i jugozapadno od Uzdina postoje četiri jezera lučnog i uzdužnog oblika koja mnogo podsećaju na napuštene meandre neke reke koja je bila i veća i bogatija vodom od današnjeg Tamiša. Šebeš. Sem ovih manje ili više živih tokova postoji i dosta napuštenih rukavaca. U ovom delu je dolina široka i do 3 km. Treći deo sve do ušća kod Banatske Palanke prilično je ravna i prostrana dolina u kojoj je Karaš usekao svoje korito. Kalovitu reku. Tako se sada pri svakom višem vodostaju dunavska voda spaja sa Provalijom. gde se voda stalno zadržavala. koji je skoro čitav ujezeren. Ova vrela morala su biti bogata vodom i u vreme kada je stvarana lesna terasa. jugoistočno od Idvora. između Gaja. koja je duboko usečena u lesnoj terasi. Sibnicu. Takve su hidrografske površine. Veliko blato. Jezero i Busija. a svojim donjim ona je naša granična reka u dužini od 19 kilometara. sasvim uzan i veoma zasut peščanim materijalom. Ova bara predstavlja depresiju od 3 do 6 metara nižu od okolnog zemljišta.Nerina dolina je prilično stara. Vrlo karakterističnu površinu predstavlja Majur bara. Kalda. U Pančevačkom ritu postoji niz napuštenih rečnih tokova. Ali Pančevački rit ima i takvih napuštenih tokova koji su već odavno prirodnim procesima zasuti fluvijalnim materijalom. Ostru i Brnovac su u aluvijalnoj ravni Tamiša i svakako su njegove mrtvaje. u čijem podnožju izvire prilično jako Malo i Veliko Vrelo. Prve dve su pominjane kao napuštene tokove Taniša. Slično je i sa Baškim ritom. Prosečna dubina provalije iznosi 7 metara. Dolina se veoma razlikuje od prethodnog dela po tome što nema oštre obalne delove. Karaš ima i s jedne i s druge strane svoje pritoke. jugoistočno od Glogonja. Voda jedva može da otiče. godine kada je visoka voda na Dunavu južno od Pločice probila stari nasip i iskopala udubljenje dugačko 350 i široko 50 do 150 metara. Neke su već pominjane kao na primer: Nizelj. ali iz neke starije faze. a Šebeš i Kalovitu reku kao rukavce Dunava. Sa Lokve u Rumuniji spušta se šest potočića. i Krivom barom. takođe predstavlja napušteni tok Tamiša. Treba pomenuti i jezero Provalija. visokim oko 40 metara. korito je nasuto peskom i zato zagušeno. Deliblata i Emanuelovaca. na primer. To je prošireni deo doline koju je Karaš stvorio bočnom erozijom i intezivnom denudacijom malo otpornog jezerskog i lesnog materijala. a na severnoj polovini mestimično i do 15 m. Prvi je između Vršačkih planina i lesnih naslaga. 39 . Provalija je postala 1895. Potamišje ima nekoliko manjih fluvijalnih jezera. Ona je na severu oivičena odsekom lesne zaravni. Nera svojim gornjim i srednjim tokom protiče kroz Rumuniju.zemlji ima tri različita dela. obilazi Provaliju. izdizanje površine nagomilavanjem lesa išlo sporije nego u drugim suvljim predelima. Prilikom provale vode stari nasip je odnesen. Otuda je na ovom mestu. Svi su oni kratki s velikim padovima i promenljivom količinom vode. Nera prima manje značajne pritoke. istočno od Borče itd. Drugi deo je između Velikog i Malog peska. Ravenica. koji su se zabarili i prekrili močvarnom i barskom vegetacijom.

zatim Slana bara. Rakitaš i Velika slatina. istočno od Sefkerina. 8: Sistem Dunav-Tisa-Dunav Izvor: Vode Vojvodine.Istočno od Barande i Opova postoji nekoliko bara lučnog oblika. i to pre svega zbog plodnog zemljišta. predstavljaju veoma različite i velike meandre. Vodene površine su atraktivniji prirodni motivi Banata. Bela stena je afirmisani lokalitet koji tokom leta poseti veliki broj turista iz okolinih naselja. istočno od Opova. Hidrografija je takođe bila odlučujući faktor prilikom formiranja prvih naseobina. Na primer. Iz istorijskih izvora nam je poznato da su prvi gradovi nastali u dolinama velikih reka. istočno od Barande. usečene u lesnoj terasi. boljeg snabdevanja vodom. kao i Mala slatina. Slatina i Pečena slatina. bogatstva ribe i razvoja trgovine. Karta br. Novi Sad 40 . Otvorene vode sa adama i priobalnim šumama predstavljaju kompletnu prostornu celinu koja pruža raznovrsne mogućnosti rekreiranja.

Na ovom prostoru je otkriveni značajno neolitsko arheološko nalazište. treba istaći i tipična slatinska zemljišta koja su rasprostranjena na okolnom terenu. Izuzetno su bogata ribom: amur. Veličina jezera iznosi 4 kvadratna kilometra. Basen jezera predstavlja fosilni meandar izdužen pravcem istok – zapad polukružnog oblika. Ona se ne valorizuju u turizmu koliko bi trebala s obzirom na njihove karakteristike. Krvavo. Najveća jezera Slatina i Pečena su pretvorena u ribnjake. Slana jezera u okolini Opova su po svom postanku i osnovnim morfometrijskim karakteristikama vrlo slična jezerima Slano Kopovo i Rusanda. a specifični mikroklimatski uslovi uslovljavaju spektakularne atmosverske pojave: efekat fatamorgane. hidrološkog i mikroklimatskog aspekta. Slano Kopovo ima površinu od 1. Nastala su u udubljenjima iz kojih se vadio šljunak. Slano Kopovo takođe predstavlja izuzetnu prirodnu vrednost gledano sa geomorfološkog. Banja Rusanda je jedan od najznačajnih balneoloških centara Banata. Po svojim prirodnim karakterisrikama je slično jezeru Slano Kopovo. Severni i južni priobalni delovi izloženi su poplavama. štuka. Nalazi se 5 km severoistočno od Novog Bečeja u blizini pruge i puta. Nalaze se na lesnoj terasi u blizini Tamiša. Voda u jezeru je mutna. Ističu se svojom turističkom atraktivnošću i izraženom sportskorekreativnom funkcijom ističu se Belocrkvanska jezera i Vršačko jezero. Belocrkvanska jezera. Obedska Bara itd. za sada se i pored značajnih 41 . a najveće je u neposrednoj blizini Bele Crkve. a dužina obalske linije iznosi 7 km. Leti jezero često presuši. Ostalih šest jezera . smuđ. Međutim. Ova jezera su važno ribolovno područje.Jezera kao turistički motivi Vojvodina je bogata jezerima: Palićko. Takođe. Slano Kopovo je zaštićeno prirodno dobro. Poseban fenomen među vodenim površinama južnog Banata predstavljaju Belocrkvanska jezera. Slano Kopovo spada u grupu slanih jezera koje se nalaze u paleomeandrima Tise na lesnoj terasi. tako da na dnu jezera ostane nataloženo i po nekoliko santimetara soli. tj.5 do 1. Različite su veličine i dubine. a niski kada su suše u letnjem delu godine. vrtložaste vetrove i sl. Slano. Slano jezero Rusanda nalazi se neposredno uz severoistočni kraj naselja Melenci.5 m. Jezera su locirana u blizini puta Čenta – Opovo – Pančevo. Jezero se snabdeva vodom od atmosferskih taloga i od izdani. Ludoško.45 km2. Belocrkvanska jezera. Na jezeru se javljaju velike oscilacije pa sa ovim i različite dubine. nalaze se u neposrednoj blizini grada Bele Crkve. Otuda su visoki vodostaji u periodima kiša. Ovo jezero je prirodna retkost koja predstavlja poznatu ornitološku stanicu. Ledničko. i pravi su izazov za sportske ribolovce. Najstarje i rekreativnim potrebama prilagođeno jezero je Glavno jezero. som. a dubina od 0. u jesen i u proleće. Voda i peloid se više decenija koriste u terapeutske svrhe u lokalnom stacionarnom lečilištu. mrko-zelena i oseća se na sumpor-vodonik. sedam većih jezera sa kristalo čistom vodom. šaran.

Za bogatstvom sveta flore ne zaostaje ni fauna. pelen. Okanj – severno od Elemira. kao i ribolovnog turizma. Po svojoj vrednosti izdvajaju se od vodenih biljaka: vodeni griz. i druge. livadska žalfija i druge. pored magistralnog puta Beograd-Zrenjanin. ježenica. Ovaj prostor raspolaže izuzetnim pejzažnim kvalitetima. sivi gušter. Izgradnjom turističkih objekata na obalama jezera podstakao bi se izletnički i sportsko – rekreativni turizam Takodje treba spomenuti i najveće ribnjačko jezero-Belo blato. zelena žaba i šareni daždevnjak. ovim stanovnicima bare. Carska bara predstavlja specifično fluvijalno jezero koje se nalazi u plavnom međurečju Tise i Begeja. tekunica. Brojna stabla u okolini kolonije čaplji i kormorana imaju osušene vrhove. Ona su veoma pogodna staništa raznih ribljih vrsta. Ovaj lokalitet obilije biogeografskim motivima i važna je ornitološka stanica. prostor Carske bare karakteriše gusto izatkan ćilim reka. vodena paprat. lisica.turističkih potencijala. U vodama Starog Begeja i Carske bare živi čak 24 vrste riba iz 16 familija. Danas ovaj prostor karakterišu meandri Starog Begeja koji se sužavaju i skraćuju i bare sve više nagnute o odnosu na dno rečnog korita. Na ovom prostoru nekada se protezalo bezbroj većih i manjih močvara. Jaruga – severno od Kumana. što je uticalo da bude proglašena za specijalni rezervat prirode "Stari Begej – Carska bara". nalaze se dva manja jezera. gde se uz dosta sreće mogu pronaći: divlja svinja. tvor. Vikendima tokom leta na jezerima se okupi i preko hiljadu izletnika. koji omogućavaju razvoj rekreativnog turizma na vodi . Novog Sada i Zrenjanina. kanala. iđirot i druge. slez. zbog čega je ovo dobro proglašeno za Ramsarsko 42 . Carska bara je bogato stanište močvarnih ptica i retkih biljnih vrsta. od kojih su neke retke. Nalazi se u blizini magistralnog puta Zrenjanin – Beograd. u livadskoj vegetaciji prisutni su vranjemil. barska kornjača. Ribnjak ima veliki značaj. vodoljub. srna. Vode ovih jezera koriste se za navodnjavanje plantažnih voćnjaka i vinograda. na sredokraći između Stajićeva i Perleza. čineći ih tako pogodnim za osmatračnice i uzletišta za lov ribe u jezeru ili bari.5 hektara i dubine oko 20 metara. te se koriste za prirodni uzgoj ribe i sportsko – turistički ribolov. Čenćanska jezera nalaze se na samo kilometar jugozapadno od sela Čenta. jež. jer se riba izvozi u velike gradove naše zemlje. Vrbica. bizamski pacov. Šumske površine zauzimaju značajne delove Rezervata. šišmiš. od kojih je veće površine 2. zec. pored onih koje se redovno sreću na barskim kompleksima. barska perunika. beli lokvanj i druge. Carska bara leži između 3 grada: Beograda.jezera i bara. a u močvarnoj vegetaciji: zajednice tršćaka. Jezera koja imaju karakter veštačkih akumulacija su locirana širom Banata. Biljni svet Carske bare. Najznačajnija su: Ekenda. predstavljen je brojnim autohtonim vrstama. za zaustavljanje erozije okolnih zemljišta. hajdučka trava. među kojima veliki broj iz Beograda. hrčak. lasica. krtica. za vodosnabdevanje. pačija trava. nedovoljno koriste . Svetsku slavu ovom mestu donelo je prisustvo ptičjeg sveta sa oko 240 vrsta. belouška.

područje, tj upisano u UNESCO-vu listu močvarnih područja od međunarodnog značaja. Neke od retkih ptica koje se ovde mogu videti su: orao belorepan, eja močvarica, livadska eja, kobac, mišar, čaplja kašikara i mnoge druge. Na predlog stručnjaka Zavoda za zaštitu prirode Srbije Vlada Republike Srbije proglasila je ovo područje Specijalnim rezervatom prirode Stari Begej - Carska bara. U prostoru postoje tri stepena zaštite. Prvom stepenu zaštite pripadaju lokaliteti: Carska Bara sa Vojtinom mlakom, Perleska Bara, Tiganjica, i deo područja Botoškog Rita sa fragmentima livada i stepa, ukupno 703.7044 ha. Drugom stepenu pripadaju: tok Starog Begeja sa severnim meandrom i pojasom širine 10 m uz levu obalu u nivou Tiganjice i Perleske Bare, zatim područje Zagnjenice, Ravenice, Visoke grede, Male grede i Saračice, ukupno 371.832 ha. U treći stepen zaštite spadaju: deo novog nasipa širine 120 m, Farkadžinski rit (livade, slatine, trščaci, kanali, stari nasip), deo starog nasipa između Farkadžinskog i Botoškog rita sa pojasom širine 50 m (Dudara) i deo Botoškog rita (put, trščaci, severni deo rita, stari nasip), ukupno 600.4650 ha. U monotonoj ravnici Panonske nizije, u Vojvodini, prirodni i antropogeni potencijali područja Carske bare su višestruko atraktivni za više oblika turističkog kretanja. Carska Bara dolazi u red nekoliko naj atraktivnih mesta na turističkoj mapi Vojvodine Prostor Gajsko – dubovačkog rita predstavlja tipičan plavni teren koji je lociran u inudacionoj ravni Dunava. Rit je smešten u zoni između Banatske peščare i samog toka Dunava. Morfologija terena odslikava živu fluvijalnu aktivnost. Kretanje Gajsko – dubovačkim ritom je najefikasnije čamcem duž brojnih rukavaca. Uspor vode u ovom sektoru Dunava je konstantan. Gajsko – dubovački rit se takođe odlikuje velikim biodiverzitetom i predstavlja pravi kontrast terenima peščare Izvori i bunari Na mestima gde se izdanska voda ogoliti obrazuju se izvori. Ogolićenih izdani najviše ima u Fruškoj gori. Treba napomenuti da su usled tektonskih poremećaja ogolićeni i mineralni izvori. U Starom Slankanenu je izvor slane vode nazvan Slanača, i to je jedan od retkih prirodnih izvora mineralne vode u Vojvodini. Utvrđeno je da je voda slana jodna hipoterma, temperature 18,4˚ C. U vodi ima gasova CH1 i CO2. Pored toga voda sadrži jod, kao i jone Sr, Mn i Ba. Stručnjaci smatraju da je voda fosilno morska nešto izmenjena infiltracionim vodama. Za razliku od Fruške gore, Vršačke planine imaju vrlo malo pravih izvora. Na čitavoj površini ima šest do sedam većih izvora, koji daju prosečno svaki 2 do 4 litre vode u minutu. Najjači je izvor u Korkani, severno od sela Sočice, koji daje oko 20 litara u minutu. Jače izvore imaju predeli istočno od

43

Mise, iznad Vršca i u uvali Široko bilo. Ostali izvori nemaju otičuću vodu nego su zatvoreni u male bazene. U ostalim delovima Vojvodine nema pravih izvora. Ponegde, u podnožju Titelskog brega, oko Banatskog peska i nešto oko lesnih zaravni javljaju se izvori s pitkom ili nešto zaslanjenom vodom. Značaj tih izvora je mali. Opšta je odlika vojvođanske ravnice da je siromašna prirodnim izvorskim vodama. Veliki nedostatak izvorske vode stanovništvo nadoknađuje vodom iz običnih ili arteških bunara. Obični bunari su kopane rupe u lesu ili pesku do prve izdani. Voda se iz kopanih bunara izvlači đermovima, koji su sastavni deo vojvođanskog pejzaža. Njih je danas sve manje na vojvođanskim ravnicama. Sem toga, ovaj primitivan, ali vrlo interesantan način izvlačenje vode iz plitkih bunara odavno je zamenjen izvlačenjem vode pumpama na električni ili motorni pogon. Arteški bunari snabdevaju se vodom iz dubokih izdani. Usled hidrostatičkog pritiska voda se izbacuje na površinu tako da se svakog trenutka dobije čista i sveža pitka voda. Na teritoriji Vojvodine ima mnogo arteških bunara. Svako selo je imalo po nekoliko. Termomineralni izvori Pored već nabrojanih prirodnih mineralnih izvora potrebno je pomenuti i bušene mineralne izvore. Posle Drugog svetskog rata vršena su mnogobrojna duboka bušenja radi nafte, pa su se iz tih dubokih bušotina pojavljivale i mineralizovane tople i hladne vode., što je uticalo na to da se hemijski sastav temeljnije prouči i da se uključe u eksploataciju. Zato se vrše ispitivanja podzemnih voda pri svakom značajnijem bušenju. Vojvodina ima izvanredne mogućnosti za razvoj banjskog turizma, jer obiluje termomineralnim vodama. Prema poslednjim podacima raspolaže sa oko 350 nalazišta termomineralnih voda. Od banja se po svojoj uređenosti i lekovitosti voda izdvajaju: Banja Kanjiža, Banjsko rekreativni centar Vrdnik, Bezdanska banja, Banjsko lečilište Rusanda, Banja u Slankamenu, Novosadska banja, Bečejska banja, Banja Junaković – Prigrevica. Na teritoriji Vojvodine ima nekoliko lokaliteta u kojima se koristila lekovita voda ili peloid. To su: Jermenovačke i mineralne toplice; Lemeška banja; Palić Banja; Temerinska Banja; Torda; Narodno kupatilo u Zmajevu i Izvor u Bačkoj Topoli. Rastući broj potreba za banjskim lečenjem i rekreacijom ukazuje na neophodnost konkretnih i organizovanih akcija koje bi doprinele izgradnju, uređenje i revitalizaciju banjskih centara. Svetsko turističko tržište ima izuzetnu potrebu, za kvalitetnim banjama s obzirom na rastući broj oboljenja u svim zemljama sveta. Zbog lekovitosti voda, Vojvodina ima dobre mogućnosti za razvoj ovog segmenta turističke ponude.

44

Pored bogate mreže površinskih voda Banat obiluje i podzemnim vodama. Freatske vode su prisutne u celom Banatu i predstavljaju gornji najplići horizont. Medjutim, česta je zagadjenost freatskih voda usled pretvaranja kopanih bunara u septićke jame i sve veće upotrebe mineralnih đubriva u poljoprivredi. Stoga su za vodosnabdevanje bitnije dubinske podzemne vode tzv. arteške vode. Skoncentrisane su na dubinama većim od 100 metera, dobrog su kvaliteta i mogu da se koriste za piće. U termomineralne izvore možemo da svrstamo: Kanjiža (voda je alkalno kisela hipoterma 27O C) Gorki izvor u Tordi – sadrži natrijum, Vršački mineralni bunar – 22O C, banja Rusanda – poznata po slanoj vodi. Bečejska banja( voda je zemnoalkalno murijatična, slabo kisela hipoterma) Ovi izvori imaju veliki značaj jer su se pored njih razvile veoma poznate banje Vojvodine. Osim toga, oni su i veliki potencijal za razvoj područja u kojima se nalaze. Banja Kanjiža nalazi se na obali reke Tise u Kanjiži, koja je na samoj granici Srbije i Mađarske. Do nje se najlakše dolazi autoputem, udaljenim svega 15 km od banjskog kompleksa. Po svom hemijskom sastavu, ova lekovita voda je natrijum-hidrokarbonantno, jodno, bromidno, sulfidna, alkalna, hiperterma mineralna voda temperature 51°, 64° i 72° C, a sem nje u lečenju reumatskih oboljenja i stanja nakon povrede koštano-zglobonog aparata, koristi se i lekovito blato. Banja raspolaže sa više stotina ležaja u nekoliko objekata.Opština Kanjiža sa okolinom, tokom citave godine pruža razlicite sadržaje, pocev od lova i ribolova na reci Tisi, pa sve do atletsko-plivackog maratona i džez festivala... Rusanda ima alkalno-murijatičnu, slanastu vodu s karakterom bromnih voda. Salinitet vode veći je leti, kada su intenzivna isparavanja, a manji tokom proleća i jeseni, kada padaju kiše. Detaljnijim ispitivanjima utvrđeno je da je salinitet jezera veći u dubljim delovima, gde su ogolićene plitke izdanske vode. Zato na mestima gde ovakva voda izbija, na "žmiravcima", znatno je slanija. Severna polovina jezera, gde su ovi žmiravci česti, pet puta je slanija nego na južnoj polovini. Zbog tako velikog saliniteta Rusanda oskudeva u biljnom i životinjskom svetu. Susedna dva, po genezi ista jezera, Ostrvo i Okanj, zbog manje dubine imaju slatku vodu i bogatiji organski svet. Zbog velike slanosti Rusanda je postala veoma poznata kao kupališno i banjsko mesto. Biogeografski turistički motivi Vojvodina, a pogotovo Bačka je bogato izbrazdana kanalima (DTD,Veliki Bački,Bajski), rukavcima, mrtvajama (stari Dunavac) i naravno sadašnjim

45

Morović. Po svom prirodnom bogatstvu najznačajniji su: Nacionalni park Fruška gora. Od sitne divljači se love zečevi. Biljni svet Vojvodine u proteklih 100 godina pretrpeo je velike promene – izvorna vegetacija je zamenjena prirodnom. Šiblje predstavljaju crni glog.. Apatinski rit. koja su bogata sitnom i krupnom divljači. Apatinski rit. kao što su šaran. štuka i kečiga. srne i divlje svinje. beskičmenjacima. godine pre nove ere. a takodje i keramika ukrašena duboreznom ornamentikom. livadska i pašnjačka. Ovu fitocenozu čine dosta trave. fazani. Karađorđevo. Posebnu zanimljivost ove ravničarske oblasti čini ribarstvo i uzgoj raznovrsne ribe. smuđ. Šumska zajednica su: šume Vršačkih planina. jarebice. Peščara je pokrivena šumskom vegetacijom. kao i naseljavanja vidre u ovom kraju. gde se kratko zadržavao loveći irvase i mamute. a među njima je najpoznatiji ribnjak u Ečki kod Zrenjanina. Livadske zajednice se nalaze u aluvijalnim ravnima i po depresijama istočnog Banata.tokom Dunava. Šume Vršačkih planina su sastavljene od bagrema.U ovom periodu. Subotičke šume. insektima. močvare i stoletne šume bogate su ribljim fondom. Od bakra su pravljeni ne samo ukrasni predmeti nego i nova vrsta oruđa. aluvijalnih ravni i šume Banatskog peska. Petrovaradinsko-Koviljski rit i Deliblatska peščara. DRUŠTVENO ISTORIJSKE OSOBENOSTI BANATA Plodno zemljište. Što se tiče krupne divljači najatraktivniji je lov jelena. pračovek se spuštao u ovu ravnicu. divlje guske i plovke. Velikim zalaganjem ljudi ova fitocenoza je postala biljna zajednica kulturnih biljaka. Biserno ostrvo i dr. Između brojnih rukavaca i bara nastaju jedinstvene oaze prirode koje nastanjuju brojne biljne i životinjske vrste. Pašnjačka zajednica se nalazi na celoj teritoriji Banata. Na mnogim mestima uređeni su veštački ribnjaci. divlja ruža. gde se kvalitetna riba proizvodi u velikim količinama. Lov i ribolov u Vojvodini privlači turiste iz celog sveta. Korišćenje metala počinje oko 3800. Ovde se sreću retke vrste ptica kao i kapitalni primerci jelena i divljih svinja. Na teritoriji Banata možemo izdvojiti tri biljne zajednice:šumska. gde nema livadskih trava i šuma. 46 . Ritske šume su po aluvijalnim ravnima Tise i Dunava. Sva mesta u priobalju Dunava u Vojvodini imaju bogat lovni i ribolovni fond. koje nisu zaštićene od poplava. Prvi zemljoradnici i stočari nastanjuju Vojvodinu u mladje kameno doba (u neolitu). Paleolit . som. Sastavljene su od bele i crne topole. vrbe i jasike. obilje vode i umerena klima privlačili su ljude u vojvođansku ravnicu. šiblje i čestari. kupine. Ima 85 lovišta‫׃‬ Kozara. Gusta mreža kanala. Navešćemo neke ostatke iz ovih epoha. Još u starije kameno doba (u paleolitu) ljudi su se spuštali u ovu ravnicu i kratkotrajno zadržavali loveći mamute. Na dva mesta u Vatinu i Vršcu su nađena oruđa od kamena koja su pripadala paleolitskim lovcima. Izmedju drveća je šiblje. lipe i hrasta.

Trgovina se razvijala i kovao se novac koji je postajao merilo vrednosti robe. a po ilirskom plemenu (Panonci) ovu pokrajinu nazivaju Panonija. Sva naselja iz ovog razdoblja leže u ravnici. stočarstvom i lovom.p. RudineBanatska Palanka. U drugoj polovini I v.Pod uticajem vlažne klime. Izgrađuju privremena ili stalna staništa na peskovitim dinama. Bela bara-Vatin. kakvo je boli Židovar u jugoistočnom Banatu. Graničarska ulica-Vatin itd. Starijoj fazi gvozdenog doba pripadaju lokaliteti: Breg-Ritiševo. i nastanili najveći deo teritorije današnje Vojvodine. gradili puteve. slovensko i franačko stanovništvo.Mezolit . Najznačajniji arheološki lokaliteti su Kozluk kod Vršca. Karlo Veliki je uništio avarski plemenski savez i Franačka je pomerila svoje granice do Fruške Gore. Novog 47 . Krajem VI veka u ove krajeve dolaze Sloveni. Banatski Karlovac i dr. ali na uzvišenim mestima kraj manjih reka. Skordisci. Naziv je dobila po selu Starčevu kod Pančeva. Vrbasa. U mlađoj fazi se formira populacija. uveli vinogradarstvo na Fruškoj Gori. Na prvom mestu treba izdvojiti Vršac u kojem je najpoznatije “Dvorište Eparhije banatske”. Gaj i Kusić. Za područje Banata značajniji su i nalazi materijalne kulture Sarmata. Najpoznatija nalazišta iz ovog perioda su kod Kovina.U doba seobe naroda naselja su podizana u blizini ruševina antičkih gradova. Najgušće su bili naseljeni okolina današnjeg Vršca i ceo južni pojas Banata. Grad Sirmijum postao je krajem III i pocetkom IV veka metropola Rimskog Carstva.Najznačajniji lokaliteti ovog doba su Ludoš-Vršac. Ljudi su stanovali u dobro utvrdjenim naseljima. Iz rimskog perioda registrovano je 25 lokaliteta od kojih su najznačajniji u Staroj Palanci poznat pod nazivom Sapaja. Tada se formiraju stalna naselja sa nadzemnim staništima a stanovništvo se bavi zemljoradnjom. Ratničko pleme Kelta.Starija neolitska kultura u južnom Banatu dobila je naziv “Stačevačka grupa”. Židovar-Orešac i dr. stalno se naseljava u medjurečju Dunava i Save. podsticali trgovinu i zanatstvo. prve alatke od uglačanog kamena i kosti. Hajdučica. čak su na Dunavu i Savi imali i flotu. Najznačajnije nalazište mezolitske kulture je Vršac. zatim Kovin. intenzivirali poljoprivredu. Trgovalo se i izmedju veoma udaljenih područja.e. Neolit . na lesnim i aluvijalnim naslagama se formiraju šume. U mlađem neolitu i na ovom području se stvara Vinčanska kultura. gde su zatekli ostatke Avara. Na našem terenu registrovano je oko 70 lokaliteta koji pripadaju sarmatskoj kulturi. Bronzano doba . Najznačajniji lokaliteti bakarnog doba su Ciglana –Bela Crkva. Bitne promene u društveno-ekonomskim odnosima nastale su krajem IX veka kada su s istoka došli Madjari. u Vojvodinu prodiru Rimljani i osvajaju Srem i južne delove Banata. u kojima se mezolitske zajednice bave lovom. Ovde srećemo prve keramičke posude od pečene zemlje. koji u drugoj polovini III veka naseljavaju ovo područje. Kovin. koju nazivamo Skordisci. stvarali gradove.n. Pavliš. Vršac. Stari Vinogradi-Banatska Dubica. Pančeva. Oni su širili pismenost.

a pored njih u Bačkoj i Sremu živeli su Bunjevci i Šokci. državna vlast i spahije počeli su da naseljavaju stanovništvo iz Nemačke i severne Ugarske jer su Bačka i Banat bili slabo naseljeni. pošto se veliki broj stanovnika. Srbije i Bosne. Na severu Banata protezala se Pomoriška vojna granica. kralj je prihvatio potomke poslednje srpske vladarske dinastije i čak uveo titulu srpskog despota. Nastavljeno je i naseljavanje Srba i Hrvata iz Like. Nadiranje Turaka na Balkan izaziva masovno kretanje Srba s Kosova i iz Pomoravlja prema teritoriji današnje Vojvodine. dok su kmetovi Srbi bili u istom položaju kao i mađari. Vojvodina je pod Turcima bila privredno i kulturno unazađena Posle poraza Turaka pod Bečom proterani su iz Bačke. a posle Požarevačkog mira. a u Banatu Rumuni.). pretežno madjara. Srpskim feudalcima kralj je delio imanja. koji su bili vični obradi zemlje i poznavali su zanate. u velikoj seobi 1690. Posle pada srpske despotovine pod tursku vlast Ugarska prihvata izbeglice i koristili ih kao graničare za odbranu južnih granica. a kasnije i u Banat i Srem. odnosno Hrvati.Kneževca. Iz vojnih i ekonomskih razloga Turci su u Vojvodini naseljavali srpsko i vlaško stanovništvo.Turci su učvrstili svoju vlast u Sremu u vreme prvog pohoda na Beč 1529. zapadnog i centralnog Srema. godine. Srem i Banat su privremeno bili zaštićeni od Turaka odbrambenim pojasom koji je predstavljala srpska despotovina. Pred odmazdama Turaka. Plansko naseljavanje Rumuna bilo je u drugoj polovini XVIII veka. Tako je srpska despotovina nastavila da živi. dok je Banat konačno pao u njihove ruke 1552. odselio na sever. Najviše je naseljeno Nemaca. Dalmatinske zagore. koji su postali centri pismenosti. U Bačkoj su se u to vreme masovnije naseljavali i Madjari da bi se kasnije mnogi preseljavali u Banat. Rusine je na svoje bačke posede naseljavala komora od kraja 40-tih godina i kasnije do 1765: posle su se oni selili i u Srem. Da bi jače vezao Srbe za Ugarsku. godine stupio u vazalni odnos prema ugarskom kralju Zigmondu. prepisivanja i širenja srpske kulture i pismenosti. U to vreme Srbi su ovde činili glavnu masu stanovništva. Prema Turskoj je stvoren odbrambeni sistem u vidu Vojne granice. Banat je bio pod vlašču ugarske države. Kada je srpski despot Stefan Lazarević 1403. a uz Dunav i Savu Podunavska i Posavska. Turci su posle kosovske bitke upućivali svoje odrede prema severu i upadali u Srem i Banat i pustošili ih. oko 1740. u Bačoj uz Tisu bila je Potiska. Zahvaljujući ekonomskom 48 . koji mu je zauzvrat ustupio Beograd i Mačvu. Naseljenici su bili neophodni za pretvaranje pustara i močvara u obradivo zemljište i za obnavljanje trgovine i zanatstva. Turska vlast u Vojvodini zamenjena je austrijskom. Bačku su osvojili 1542. godine. i iz Banata i istočnog Srema. ali oni su se i ranije samoinicijativno spuštali u banatsku ravnicu. naterali su Austrijance na povlačenje. godine u Bačku. Ade i Čelareva. Srbi nastanjeni u Ugarskoj ostali su privrženi svojoj veri i podigli veliki broj pravoslavnih crkava i manastira (Šišatovac. Jazak. Krušedol i dr. Pošto je Vojvodina posle ratova s Turcima bila opustočena a mnoge njive zaparložene. hiljade Srba prešlo je u Vojvodinu. Slovaci su se doseljavali s Karpata. pod patrijarhom Arsenijem III Čarnojevicem. Hopovo. iako bez svoje teritorije. Pošto su Turci reorganizovali vojsku.

Novom Sadu i Čurugu (sa najvećim crkvenim zvonom). i 1941. Na ovoj teritoriji živi oko 2 miliona stanovnika.) velika narodna skupština Srba i drugih naroda Vojvodine. proglašava priključenje Vojvodine Kraljevini Srbiji. 1849. koje je pritiskivalo stare balkanske zanate. do 20. Banata. Posle poraza Mađarske revolucije.. Makedonci. Gradovi su se razvijali kao centri trgovine i zanatstva. stočnu i žitarsku. odlukom austrijskog cara.. Albanci. Pančevu. Beloj Crkvi Vršcu. da pruže pogled na nepregledno bogatstvo ravnice. došlo je do jačanja gradjanskog staleža. Srbi su proglasili Srpsku Vojvodinu na Majskoj skupštini u Sremskim Karlovcima 1848. Banata i Baranje. Između šesnaestog i devetnaestog veka. Početkom XX veka (1918. Druga polovina XX i početkom XXI veka Vojvodina dobija veoma značajnu ulogu kao deo Srbije. Srbi su držali trgovinu. Vojvodinu karakterišu veoma značajni kulturno-istorijski spomenici i to iz perioda baroka. Interesantni i vredni su njihovi zvonici a još vrednije su ikone i ikonostasi koje su radili najpoznatiji slikari sa 49 . ali kao i kulturna središta. stara gradska jezgra. zatim dvorac u Kulpinu koji je pretvoren u Muzej poljoprivrede i dvorac Kaštel . veoma vredne su pravoslavne crkve u Bečeju. godine. Između 1929. Od 18. Nemci. Po lepoti i značaju izdvajaju se još: dvorac kod Čelareva u kojem je danas stalna muzejska postavka stilskog nameštaja i predmeta primenjene umetnosti iz 18. veka u Vojvodini je izgrađeno više monumentalnih građevina . formirana je zasebna austrijska pokrajina. Bačke. Baranje i Šumadije. Glavni grad banovine je bio Novi Sad.g.v. daleko od gradova. Vojvodina je bila kulturno stecište srpskog naroda želeći da ostvare svoja nacionalna prava. Stilski i umetnički. godine. Tokom Drugog svetskog rata Vojvodina je oslobođena 1944. Slovaci. stvarajući veliki trgovački kapital. Bačke i Srema. etno-graditeljstvo.dvoraca.Ečka kod Zrenjanina jednim delom pretvoren u hotel. koja se sastojala od Banata.. verovatno najlepši je Fantast . nazvana Vojvodstvo Srbija i Tamiški Banat. Gradili su ih bogati zemljoposednici kao svoje letnjikovce utonule u parkovsko zelenilo. Bačke. Istorijski događaji na tlu Vojvodine ostavili su izuzetno veliki broj antropogenih motiva koji se danas mogu valorizovati kroz turizam. Hrvati.progresu. Dok su Nemci u prvom redu bil nosioci evropskog zanatstva. godine postojala je kao Dunavska banovina i to kao jedna od pokrajina Kraljevine Jugoslavije. i dr. tvrdjave. a pokrajina se sastojala od Srema. Njena multikulturalnost predstavlja neprocenjivo bogatstvo. Među 30 –tak dvoraca. Rumuni.dvorac porodice Dunđerskih kod Bečeja sa poznatom ergelom. Šokci. koja se sastojala od Srema. od čega su najviše Srbi (66%) a zatim Mađari. KULURNO ISTORIJSKA BAŠTINA VOJVODINE Vojvodina je bogata arheološkim nalazištima čije su iskopine većinom smeštene u muzejima. rokokoa i secesije. i 19. Slovenci. neoklasicizma. Crnogorci. Graditeljsko nasledje predstavljaju sakralna arhitektura. a region je politički obnovljen kao autonomna pokrajina u sastavu Srbije 1945. dvorci. Romi. godine. Ukrajinci. Rusini. godine.

Subotici. i 19. Pančeva. Novom Sadu. Osim ovih pravoslavnih. Bečeju. Rusina. vetrenjače u Čurugu i Bačkoj Topoli. i drugih. Slovaka. U etnografskom bogatstvu Vojvodine ističu se karakteristična ušorena sela u kojima neki objekti imaju raritetne vrednosti. Uzdinu i Beloj Crkvi. Pančevu. Posebnu specificnost Vojvodini daju stara gradska jezgra. Kupinovo. Zrenjaninu. Senti i Novom Bečeju. Arheološka nalazišta U Vojvodini je do danas evidentirano preko 2000 arheoloških lokaliteta iz praistorije. neoklasicizma. Subotici. Neštin. Somboru. u gradskim muzejima Subotice. Ruski Krstur. ambari u Staparu (1847). Mađara. Stapar. ambari. Temerin. Na teritoriji Vojvodine su registrovana 424 nepokretna kulturna dobra koja su : od izuzetnog (65) i velikog značaja (359). orginalne i nadasve vredne su rumunske pravoslavne crkve u Vršcu. Bogato graditeljsko nasleđe Vojvodine. po raznovrsnosti oblika i stilova. Najoriginalnija gradska jezgra su u Sremskim Karlovcima. Njihov značaj ogleda se u veoma dobroj očuvanosti. Nastala su u 18. po broju civilizacija iz kojih potiče. Vršca.ovog područja iz 18. više od 500 lokaliteta iz perioda antike i preko 200 nalazišta iz srednjeg veka. Sombora i Muzeja Srema u Sremskoj Mitrovici. Najznačajnija arheološka nalazišta su: 50 . Tu su i orginalne vojvođanske kuće. smenjivanju i uzajamnom prožimanju brojnih civilizacija i različitih ostataka materijalne kulture na ovim prostorima. predstavlja svedočanstvo o nastanku. rimokatoličke crkve u Novom Sadu. Vršcu. Petrovaradinu. Kikindi. i 19. Sivac. Bački Monoštor. Vojvodinu odlikuju i mnogobrojini muzeji i galerije sa veoma bogatim zbirkama. Bački Breg.prema svojim svojstvima su podeljena na: spomenike kulture (318). vodenice na nekim rekama u Banatu i na Dunavu. i secesije sa elementima tradicionalne arhitekture. Rumuna. arheološka nalazišta (15). Bačkoj Topoli. Ovo slično ponavljaš od malopre. Posebno su interesantni delovi ulica od kojih su poneki zakonom zaštićeni kao u naseljima Bački Petrovac. Vršcu. Bogate su muzejske zbirke u Muzeju Vojvodine u Novom Sadu. Uz sela i gradove su salaši. Posebne kolekecije predstavljaju materijalnu kulturu i duhovno stvaralaštvo: Srba. U muzejima i galerijama Vojvodine čuvaju se pokretni spomenici kojima se reprezentuje polietnička kultura Vojvodine. u narodnim muzejima Zrenjanina. Zrenjaninu. veku i građena su u stilovima baroka. veka. čuvaju se i orginalni čardaci. katolička katedrala u Subotici i barokna protestantska crkva u Kovačici. prostorne kulturno-istorijske celine (16) i znamenita mesta (10). a među zaštićenim nepokretnim spomenicima su: suvača u Kikindi (1899).

bečkerečka eparhija je spojena sa temišvarskom. Prvi episkop ove ujedinjene eparhije 51 . pronađeni su ostaci rimske carske prestonice.u Bačkoj to su pravoslavni manastiri Kovilj i Bođani. Starčevo kod Pančeva (neolit). ali i van njega još uvek nisu arheološki ispitani do kraja mostovi na Savi. Ravanica .e. Temišvarska.. različitih skulptura. Bečkerečka i Karamešebeška ili Vršačka. Ovi spomenici kulture danas predstavljaju pravu kulturnu i turističku riznicu Vojvodine. Pored fruškogorskih manastira u Vojvodini su i drugi manastiri i samostani zaštićeni kao nepokretna kulturna dobra: . letnjikovci.Vrdnik. iz antičkog perioda sa ostacima ruševina impozantne carske palate. Subotici i Baču (ženski i muški). Somboru. ispod samog grada. godine. Čelarevo . hramovi i crkve mnoštvo mozaika. Grgeteg.Sirmijum (1-4. i 17. Beočin. . Početkom 30-ih godina 20. Posle Velike seobe Srba 1690. Krušedol. veka n. Mnogi lokaliteti u samom gradu. brojni stambeni i privredni objekti.. U Sremskoj Mitrovici. Jazak. veku na prostoru današnjeg Banata bilo je puno srpskog pravoslavnog stanovništva i postojalo je nekoliko episkopija: Lipovska. a danas 15 sačuvanih i aktivnih pravoslavnih manastira. Šišatovac i Petkovica. kao i benediktinski samostan Arača kod Novog Bečeja i franjevački samostan u Pančevu. verske i kulturne mešovitosti ovog područija. Mala i Velika Remeta. FRANJEVAČKI SAMOSTAN U BAČU predstavlja najstariju monašku naseobinu u Vojvodini. nadgrobne i dekorativne plastike i drugo. kao i višeslojna nalazišta: Titelski plato. veka ujedinjenjem vršačke eparhije i delova temišvarske eparhije u Jugoslaviji nastala je eparhija banatska.u Banatu pravoslavni manastiri Mesić kod Vršca i Vojlovica kod Pančeva. Rakovac. Divša (Đipša). Basijana kod Rume (antički period). Privina glava. i predstavljaju sliku nacionalne.Čibska šuma (8-9. Manastiri i samostani Monaške naseobine u Vojvodini nastaju na samom početku širenja hrišćanstva u srednjem veku. Gomolava kod Hrtkovaca i Židovar kod Vršca. kao i katolički samostani u Petrovaradinu. vek).). U 16. Kuveždin. Prema dokumentimaizgradili su ga vitezovi-templari 1169. Jedinstvenu celinu čini Fruška Gora sa nekada 35. nastalih u periodu od XV do XVIII veka: Novo i Staro Hopovo.

Posebne kolekcije karakterišu materijalnu kulturu i duhovno stvaralaštvo naroda i narodnosti Vojvodine: Srba. ambari u Staparu (1847) i vodenice na nekim rekama u Banatu i na Dunavu.bio je Georgije Letić. narodnim muzejima Zrenjanina. Manastir Vojlovica kod Pančeva. razvoj kuća i okućnica. velike evropske reke koje su u Vojvodini plovne celom dužnom. Stapar. Slankamen i Kovin (XI vek). čuvaju se i originalni čardaci. U etnografskom bogatstvu Vojvodine ističu se urbanističke celine vojvođanskih ušorenih sela u kojima neki objekti imaju raritetne vrednosti (Bački Petrovac. Vršac (XV vek). Ruski Krstur. Mađara. Vrdnik (XIV vek). u gradskim muzejima Subotice. Sivac. Sombora i Muzeju Srema. Rumuna. Ovo područje raspolaže velikim brojem raznovrsnih kulturnih dobara koja se mogu staviti u turističku 52 .Povoljan geografski položaj.Tu su i originalne vojvođanske kuće. i drugih. Manastiri eparhije banatske su Mesić kod Vršca. Neštin. ANTROPOGENI TURISTIČKI MOTIVI BANATA Područje Banata ima veliki broj antropogenih motiva koji mogu biti zanimljivi kako domaćim. a medu zaštićenim nepokretnim spomenicima su: suvača (mlin) u Kikindi (1899). Pošto se stanovništvo više bavilo stočarstvom.Bački Monoštar. kao što je u ravničarskim krajevima. Uz sela i gradove su salaši. gradjene su kuće nešto manjih dimenzija. Morović (iz XIV veka) i druge. tako i stranim turistima. Manastir Svete Trojice u Kikindi. ambari. vetrenjača u Čurugu. Prema podacima iz 2002. U planinskom delu Banata. U zavisnosti od ovog prirodnog faktora menjao se tip i oblik kuće. Manastir Središte kod Vršca i Manastir Hajdučica kod Plandišta. Bogate su muzejske zbirke u Muzeju Vojvodine. Raznovrsan reljef u Banatu je uticao na seosku arhitekturu. Rusina. na padinama Vršačkih planina. Manastir Svete Melanije u Zrenjaninu. Slovaka. u smislu racionalnog iskorišćenja zemljišta. raspored okućnice nije bio toliko bitan. Petrovaradin. 132 sveštenika u 6 namesništava. Manastir Bavanište kod Kovina. Najznačajnije tvrđave su: Bač iz XIV veka (po ovoj tvrđavi Bačka je dobila ime). od boljeg izolacionog materijala zbog hladnoće. Tvrđave i dvorci . Etnografsko bogatstvo Vojvodine – U muzejima Vojvodine čuvaju se mnogobrojni pokretni spomenici kojima se reprezentuje polietnička struktura Pokrajine. a glavna konstrukcija je bila od drveta. Vršca i Pančeva. Temerin). Bački Breg. Banatska eparhija ima 158 parohija. uglavnom ravničarski teren omogućili su izgradnju različitih fortifikacionih objekata već u srednjem veku. Petrovaradinska tvrđava (XVII i XVIII vek). Ove tvrđave su danas uglavnom u ruševinama. Podrumi su gradjeni od kamena koji se uzimao iz obližnjih majdana.

ovim područjem su prolazili Huni. Sloveni. Banat je pod Turcima bio privredno i kulturno unazađen. Stabilizuje se monetarni sistem. STANOVNIŠTVO BANATA KROZ ISTORIJU Na etničku prošlost Banata. Jedan od efikasnijih načina za to je formiranje kulturnih ruta (putem klasterovanja) na osnovu grupisanja pojedinih kulturnih dobara. Početkom II v. smenjivale i razvijale.n. Na taj način se doprinosi podizanju pojedinačne atraktivnosti dobara uključenih u kulturnu turu Arheološka nalazišta i iskopine iz paleolita (Vršac.e. su se naselili između Dunava i Tise. koje su se na ovom području formirale. Vršac). Vandali. što je uticalo na razvoj unutrašnje i spoljašnje trgovine. presecala je. doba Velike seobe naroda. pod vođstvom Atile. Bitne promene u društveno – ekonomskim odnosima nastale su krajem IX veka. Goti. Dupljaja. Prema Turskoj je stvorena Vojna granica. Turci konačno zauzimaju Banat gde iz vojnih i ekonomskih razloga naseljavaju srpski i vlaški živalj. Granica Rimske države duž desne obale Dunava. starijeg neolita (Starčevo. Na njegovom pobedničkom monumentalnom stubu u mu se i danas mogu videti pognute figure pokorenih banatskih domorodaca. Banatski Karlovac) predstavljaju dragocena izvorišta i materijale za rekonstrukciju brojnih kultura. državna vlast je odlučila da tu naseli stanovništvo iz Nemačke i severne Ugarske. Kroz ovaj deo Panonske nizije prolaze najpovoljnije prirodne veze zapadne i severne Evrope sa jugom Starog kontinenta. za vreme dinastije Anžujaca. U drugoj polovini I veka stare ere na područje Vojvodine prodiru Rimljani. U drugoj polovini XVII veka je Turska vlast u čitavoj Vojvodini zamenjena austrijskom. Početkom V veka Huni. rimski car Trajan pokorio je Dačane i najveći deo današnjeg Banata dospeo je pod rimsku vlast. prelazi u Banat. veliki uticaj je imao njen geografski položaj. godine. mlađeg neolita (Vršac. Period između V i VII veka . kada se sa istoka došli Mađari. Krajem VI veka u ove krajeve dolaze Sloveni.Na teritoriji Banata tragove su ostavili mnogi narodi. Vatin). kao i čitave Vojvodine. a pored njih su živeli i Rumuni. U velikoj seobi 1690. Bečki dvor je pribeglim Srbima garantovao oslobađanje od glavnih feudalnih obaveza. Mesić. i zauzimaju Srem i južne delove Banata. Godine 1552. Omoljica. Na severu Banata protezala se Pomoriška vojna granica. Orešac. Potporanj). Nemci koji su se doselili iz doline Mozela bili su poznati po zanatstvu i vinogradarstvu. Pančevo. U to vreme Srbi su ovde činili glavnu masu stanovništva. Nadiranje Turaka na Balkan izazvalo je seobu Srba prema ovim prostorima. slobodu veroispovesti i autonomiju u pogledu crkveno-narodnih poslova. Veštinu sađenja i gajenja vinove loze 53 . Trajan je Banat naselio isluženim rimskim vojnicima. Banat je zajedno sa Bačkom predstavljao graničnu teritoriju antičkog sveta. hiljade Srba bežeći od turske odmazde. i dolazi do pojave novih naselja trgovaca. jer je računao na njih kao graničare. u Ugarskoj državi je došlo do ekspanzije privrede. Početkom XIV veka. i bakarnog i gvozdenog doba (Vatin.funkciju.

Pančevo je bilo primamljivo zbog svoje blizine Beogradu.45% i Vršac 26. Zahvaljujući politici austrijske vlasti. što predstavlja primere raznih stilova . Nastavljeno je i naseljavanje Srba i Hrvata iz Like. bulevari. Kikinda 45. Pančevo. Dok su Nemci bili nosioci evropskog zanatstva. pijace. Nikolinci. Ostale ambijentalne celine.Lokve. Kada je Austro-Ugarska 1914. upoznati kulturu mesta.48%. godine broj stanovnika je bio u blagom porastu čiji je uzrok velika pogranična zona. Posle Srba najviše ima Mađara.42%. Prva Rumunska naselja nastala su u istočnom Banatu ( Uzdin. Građena su u stilovima baroka i secesije sa elementima tradicionalne arhitekture. došlo je do jačanja građanskog staleža. manastirske celine i srednjovekovni gradovi i utvrđenja . Posebne vrednosti predstavljaju arhitektonske celine naseljnih mesta: Zrenjanina.. Slovaci i Rumuni i pored protivljenja austrijskih vlasti su se spuštali sa karpatskih planina u banatsku ravnicu u drugoj polovini XVIII veka.1978). veku. Srbije i Bosne. Najbrojniji su Srbi. Dalmatinske zagore.. Najveći porast su imali banatski gradovi. Zrenjanin zbog osnivanja novih industrijskih pogona. godine objavila rat Srbiji.).. predstavljaju zanimljiva mesta na kojima turisti mogu upoznati život običnih ljudi. Slovaci su manje zastupljeni. naći prodavnice sa suvenirima. zatim Kovin 84.stočnu i žitarsku. Prostorne kulturno-istorijske celine Prostorne kulturno-istorijske celine su grupa najbrojnijih kulturnih dobara ne samo ovog područja. Nova naseljavanja Banata posle 1953. godine bila su izazvana privlačnom silom većih gradova. ali i kao kulturna sedišta. kao što su ulice. Senta. arhitektonske celine naselja. Oni su razmešteni po svim opštinama i naseljima. prisustvovati raznim manifestacijama. Jezgra starih gradova su omiljena mesta brojnih turista jer se u njima mogu. Banatsko stanovništvo je etnički veoma šaroliko jer su plodne banatske ravnice pogodne za naseljavanje. u Vojvodini je nasilno prekinuta svaka društveno-politička i kulturna aktivnost. oduvek privlačile razne narode.78%.Rumuni. Banatsko novo selo. Banatski Karlovac 73. koji su bili nastanjeni i pre pojave Turaka. Belom Blatu.Od odmazde je stradalo stanovništvo Banata..73% (Bukurov. itd. kao i kuće u kojima su živeli poznati ljudi. Aratcu. vašari. trgovi. Češkom selu. Vlasti su zatvorile i ukinule sve srpske časopise i listove. Među ovim celinama u 54 . ostale ambijentalne celine. Kovin zbog otvorene šečerane .Vršac i druga mesta koja imaju sačuvane pojedine građevine i čitave ambijentalne celine. ali ih ima u Kovačici. Zatim možemo spomenuti manju etničku grupu .preneli su i ovde. itd. Gradovi su se razvijali kao centri trgovine i zanatstva. Kovačica. i to: Pančevo179. otvaranje novih škola.74%. i 19.Kikinda. Bela Crkva. Većina ovih celina u Banatu je nastala u 18. Srbi su držali trgovinu . stvoriti poznanstva. koje je pritiskalo stare balkanske zanate. tako da je Vršac postao jedan od značajnih evropskih centara za proizvodnju vina. Od 1921. Njihov značaj ogleda se u veoma dobroj očuvanosti. To su: stara jezgra gradova. Zrenjanin 116.

praistorijska zemljišna utvrđenja i „rimski šančevi“. Vasko Popa. zasnovano je na raznovrsnosti kulturnih dobara. javnih i kulturnih ličnosti ( Mihajlo Pupin. kulturnog. spomen-zgrada i drugih obeležja naroda Banata i njegovog istorijskog postojanja. Uroš Predić. kao što su Grad (kod Dupljaje) i Židovar (kod Orešca). Bogatstvo graditeljskog. Znamenita mesta su prostori i objekti od posebnog istorijskog značaja za jedan narod. spomen-piramida.. Manastirske celine su podgrupa koja zaslužuje najveću pažnju u turističkoj valorizaciji i prezentaciji jer ne samo da nose pečat umetnosti vremena iz kog potiču. istorijskog. Većina ovakvih spomenika u Banatu govori o istorijskim i političkim zbivanjima tokom vekova. spomen-bista. XIX i početkom XX veka. godine. Karta broj 6: Mapa dvoraca i letnjikovaca Vojvodine Posebne turističke potencijale u Banatu predstavljaju dvorci čija valorizacija nije adekvatna.). veka i mnogi drugi. što je posledica trenutnog stepena očuvanosti ovih objekata. živele i stvarale neke od naših najpoznatijih naučnih. spomen-kosturnica. Veliki broj spomen ploča. Kovinski Stari grad je utvrđenje iz 1073. Nabrojmo samo neke od njih: 55 .Banatu najinteresantnije su kuće u kojima su se rodile. kao i njihovi parkovi imaju posebno mesto. sistem dugačkih zemljanih utvrđenja na relaciji Crna bara-DeliblatoMramorak i Parta-Orešac-Grebenac. pa su i stilovi građenja ovih objekata različiti i pripadaju prelaznom periodu od baroka do klasicizma. Ostaci nekadašnjih srednjovekovnih utvrđenja-gradova su takođe objekti koji imaju veliku istorijsku i kulturnu vrednost. a Vršački grad – Kula je srednjovekovno strategijsko utvrđenje iz sredine 14.. Dvorci i letnjikovci Vojvodine nastajali su tokom XVIII. već i pečat ukupnog kulturnog stvaralaštva jednog naroda. To su specifični spomenici koji ukazuju na značajne istorijske događaje. . Miloš Crnjanski. ličnosti i mesta. u čemu dvorci i letnjikovci Vojvodine. ekonomskog i turističkog nasleđa.

PROSTORNI RAZMEŠTAJ TURISTIČKIH ATRAKTIVNOSTI BANATA Radi boljeg sagledavanja turističkih potencijala Banata daćemo primer nekih zaštićenih kulturnih i prirodnih dobara kao i manifestacija koje se održavaju na prostorima pojedinih opština. Dvorac "Bisingen" .Stari Lec (XX) Dvorac "Maldeghem" Novi Kneževac Dvorac "Damaskin" Hajdučica (XX). Za svaku od ovih prelepih građevina vezana je neka legenda. Dvorac je proglašen za spomenik kulture Dvorac "Marcibanji" Čoka (XIX). i 1757. Oba dvorca u Velikom Središtu su spomenici kulture od velikog značaja sagrađeni krajem XIX i početkom XX veka. Dvorac je spomenik kulture od velikog značaja Dvorac "Servijski" Novi Kneževac (XVIII/XIX) Dvorac "Sokolac" Novi Bečej (XIX). Dvorac "Kapetanovo" .Padej (XX). dvorac predstavlja spomenik kulture od velikog značaja Dvorac "Jagodić" kod Konaka (XIX). Letnjikovac je evidentirano kulturno dobro.Padej (XIX). je proglašen za spomenik kulture U njemu se nalazi danas hotel. za potrebe banatskih episkopa nakon preseljenja eparhije iz Karansebeša u Vršac. koja govori o mističnom životu plemićkih porodica. Dvorac je spomenik kulture od velikog značaja. Iako ruiniran. 56 .Dvorac. Dvorac "Lazar" Ečka . Oba dvorca u Starom Lecu izgradili su članovi jermenske veleposedničke porodice Danijel i nalaze se u centru sela. Danas je dvorac renoviran i u njemu se nalazi hotel. nalazi se u Ečki izgrađen početkom XIX veka. Dvorac "Danijel" . Dvorac "Engelman" Gunaroš Dvorac "Fantast" Bečej (XIX). Dvorac "Šulho Vebera" . Veliki i mali dvorac "Lazarević" . Njihova revitalizacija i uređenje od velikog je značaja da bi se zaustavilo propadanje i omogućila njihova valorizacija kroz turizam . Dvorac "Bajić" – Bočar Dvorac "Hertelendi" – Bočar Dvorac "Divan Georga" .Konak (XIX).Dvor je izgrađen između 1750. Dvorac je spomenik kulture od izuzetnog značaja. a 2001 g.Stari Lec(XIX). Dvorac je spomenik kulture od velikog značaja. koja se može uklopiti u turističku prezentaciju i plasirati kroz adekvatan turistički proizvod. Dvorci veliki i mali "Danijel" . Godine. poznatiji kao Kaštel.Dvorac "Vladičanski" Vršac . Kuća je evidentirano kulturno dobro. Dvorac je spomenik kulture od velikog značaja.Vlajkovac.Veliko Središte. Dvorac je spomenik kulture od velikog značaja Najveći deo ovih dvoraca još uvek nemaju rešenja o zaštiti i sticanje statusa kulturnog dobra.

Od zaštićenih spomenika kulture tu je crkva Vaznesenja Gospodnjeg od velikog značaja i na Gornjem bregu. u Idvoru Memorijalni kompleks Mihajla Pupina – znamenito mesto od izuzetnog značaja.Od zaštićenih kulturnih dobara u Dobrici je crkva Preobraženja od. u Grebencu Rumunska Pravoslavna crkva Vaznesenja – spomenik kulture od velikog značaja a u Beloj Crkvi crkva Sv. crkva Sv. Arhanđela – spomenik kulture velikog značaja. u Ilandži crkva Sv. stambena zgrada.arheološko nalazište od velikog značaja. Opština Bela Crkva . Opština Kovin . u ataru Ade škola od velikog značaja. U Molu je crkva Sv. Jovana Preteče – sve spomenici kulture od velikog značaja.Od zaštićenih kulturnih dobara u Kikindi je crkva Sv. Opština Čoka . Opština Kikinda . Arhanđela Mihajla – spomenik kulture od izuzetnog značaja. Save od velikog značaja i rodna kuća Novaka Radonjića. veku i pravoslavne crkve koja je 1700-tih godina dobila današnji izgled. Nikole i suvača – oba spomenici kulture od izuzetnog značaja. Arača. Opština Alibunar . godine . izgrađena je 1912. oba spomenika kulture od velikog značaja. u Iđošu Gradište – arheološko nalazište od velikog značaja i u Ruskom Selu grobnicu porodice Čarnojević – spomenik kulture od velikog značaja.Opština Ada . Arhanđela – oba spomenici kulture od velikog značaja i u Bočaru crkva Sv. u Samošu crkva Sv.Zgrada veća. Trojstva – spomenik kulture od izuzetnog značaja i pravoslavna crkva Sv. zatim zgrada Kurije i bogomolja Vodica Ognjene Marije – oba spomenici kulture od velikog značaja.Od zaštićenih kulturnih dobara tu se nalazi u Dupljaji praistorijski grad – arheološko nalazište od velikog značaja. Opština Kovačica -Od zaštićenih kulturnih dobara u Uzdinu je Rumunska pravoslavna crkva Sv. u Mokrinu crkvu arhistratiga Mihaila – spomenik kulture od izuzetnog značaja. Matejski brod . Nikole u Vladimirovcu bunare od velikog značaja. u Vranjevu opštinska zgrada.Od zaštićenih kulturnih dobara je Rimokatolička crkva Sv. crkva Sv. u Novom Miloševu dvorac Karačonji i crkva Sv. Nikole – spomenik kulture od velikog značaja i u Crepaji crkva Uspenja Bogorodice – spomenik kulture od velikog značaja. Opština Kanjiža . Opština Novi Bečej – Od zaštićenih kulturnih dobara u Novom Bečeju su: Kapela manastir – spomenik kulture od velikog značaja. Petra i Pavla i Vatrogasni dom. Georgija – spomenik kulture od izuzetnog značaja. Arhanđela Gavrila 57 .Od zaštićenih kulturnih dobara u Kovinu se nalazi crkva Svetog arhanđela Mihajla i Gavrila i ostatci tvrđave – oba spomenici kulture od velikog značaja a u Deliblatu je crkva Prenosa moštiju Svetog Nikole – spomenik kulture od velikog značaja. nova katolička crkva Sveti Pavle pored stare crkve izgrađene još u 18.

Opština Vršac . katedrala sv. imaju kulturna dobra 58 .Od zaštićenih kulturnih dobara u Hajdučici je dvorac Lazara Dunđerskog a u Starom Lecu dvorac Jagodić i dvorac Kapetanovo – sva tri dvorca su spomenici kulture od velikog značaja. zgrada Narodne pivare. arh.Od zaštićenih kulturnih dobara u Srpskoj Crnji je rodna kuća Đure Jakšića i crkva Svetog Prokopija – oba spomenici kulture od velikog značaja. neolitsko naselje Starčevo . Srpska pravoslavna Uspenjska crkva. Opština Zrenjanin . Gimnazija(1846). Katedrala. gradska biblioteka. crkva sv. Gerharda.Zrenjanin je grad sa brojnim kulturno-istorijskim spomenicima. zgrada na Trgu kralja Petra I broj 11. Opština Sečanj . Gerharda iz 1863.Gradsko područje Vršca se odlikuje. Srpski pravoslavni manastir Sv. zgrada Magistrata. lepo uređenim gradskim trgom. zgrada na Trgu kralja Petra I broj 8-10. svih 8 spomenici kulture od velikog značaja.Od zaštićenih kulturnih dobara u Jaši Tomiću je Srpska pravoslavna crkva Sv Nikole – spomenik kulture od velikog značaja. Mihajla i Gavrila – spomenik kulture od izuzetnog značaja. zgrada u ulici Nikole Tesle 3. svetionici na ušću Tamiša u Dunav – spomenik kulture od velikog značaja. Gradska kuća. u Konaku dvorac Danijel – spomenik kulture od velikog značaja i u Jarkovcu Srpska pravoslavna crkva Vaznesenja – spomenik kulture od velikog značaja. Vršačka kula iz XIV veka. regionalni muzej. Opština Novi Kneževac . veka. Gradska kuća iz XVIII veka. manastir Mesić iz XVI. dvorac Servijski-Šulpe i olajnicu – sva tri spomenici kulture od velikog značaja. Pozorište. Nikolaja iz 1785. veka sa bogatom riznicom.Od zaštićenih kulturnih dobara u Opovu imamo Srpsku pravoslavnu crkvu Sv.Od zaštićenih kulturnih dobara u Pančevu imamo staro gradsko jezgro – prostorno kulturno-istorijska celina od velikog značaja. Bukovčeva palata. Sud. Nikole i u Sakulama Srpsku pravoslavnu crkvu Sv. . Opštine Srednjebanatskog okruga. Opština Opovo . Vladičanski dvor iz XVIII. (1816). Uspenska crkva (1746).Od zaštićenih kulturnih dobara u Novom Kneževcu nalazi se crkva Sv Arhanđela. zgrada u ulici JNA 2. god. . zgrada Konkordije.godine. najstariji most u gradu. Opština Pančevo .. Srpska pravoslavna crkva Preobraženja – spomenik kulture od izuzetnog značaja. (1894).Opština Nova Crnja . Opština Plandište . (1839).arheološko nalazište od izuzetnog značaj. katedrala sv. zgrada u ulici Dimitrija Tucovića 2. u Banatskom Novom selu staro jezgro – prostorno kulturno-istorijska celina od velikog značaja i u Crepaji Srpska pravoslavna crkva Uspenja Bogorodice – spomenik kulture od velikog značaja. U gradu i okolini postoji 19 kategorisanih i zaštićenih spomenika kulture:. danas Narodni muzej. Osim toga tu se nalaze i poznato pozorište. Nikole – obe spomenici kulture od velikog značaja. Mali most. nizom reprezentativnih javnih objekata i spomenika kulture. u Šurjanu Srpska pravoslavna crkva Vaznesenja – spomenik kulture od velikog značaja. u Srpskom Krsturu zgrada stare opštine – spomenik kulture od velikog značaja. Finansijska palata. najstarija pozorišna zgrada u Srbiji. Vladičanski dvor i Manastir Mesić su spomenici najviše kategorije.

hrast lužnjak – spomenik prirode u Novoj Crnji i sofora – spomenik prirode u Novoj Crnji. ZAŠTIĆENA PRIRODNA DOBRA BANATA Opština Alibunar .Od zaštićenih prirodnih dobara tu se nalazi Ponjavica – park prirode kod Banatskog Brestovca i Omoljice.Od zaštićenih prirodnih dobara imamo: hrast lužnjak – prirodni spomenik na nasipu iza fabrike ambalaže i park u Novom Kneževcu – prirodni spomenik vrtne arhitekture u centru Novog Kneževca Opština Pančevo . sastojina Juniperus virginijana – strogi prirodni rezervat u okviru Deliblatske peščare. reka Tisa. i termalne vode. preko 50 km leve obale Dunava.) – prirodni spomenik kod Deliblata. Opština Kovin – Glavni prirodni resursi su: Deliblatska peščara – specijalni rezervat prirode (17. Opština Bela crkva – glavni prirodni resursi su poljoprivredno zemljište. Ginko . beli jasen. mreža kanala DTD. DTD kanalska mreža. mečja leska .od izuzetnog značaja. hrast lužnjak – spomenik prirode kod Kuman i park u Sokolcu – prirodni spomenik vrtne arhitekture. Opština Novi Bečej . Zaštićena prirodna dobra su: Slano Kopovo – specijalni rezervat prirode. Od zaštićenih prirodnih dobara su: koprivić (Celtis australis L. spomenika slikarstva i primenjene umetnosti i dr. reka Tisa i Aranka. sastojina pitomog oraha – prirodni spomenik u parku oko kaštela u blizini Rumunske granice. specijalni rezervat prirode. tri stabla belog jasena – spomenik prirode na ulazu u Dolovo iz pravca Pančeva i Omoljička ada. koprivić.000 hektara). brojnih istorijskih spomenika etnologije. "Veliki most" itd. Postoje bogata lovišta i termalni izvori i tri grofovska dvorca. i termo mineralnih voda. Opština Plandište . Deliblatska peščara.Od zaštićenih prirodnih dobara tu je Stari park u Velikom Gaju – spomenik prirode. počev od praistorijske kulture (Govedareva humka kod Jaše Tomića. park dvorca u 59 .starog jezgra Zrenjanina. Opština Čoka – Glavni prirodni resursi su: vinogradi. Na teritoriji srednjeg Banata evidentirano je oko tri stotine nepokretnih spomenika kulture. Od zaštićenih prirodnih dobara su: pašnjaci velike droplje – specijalni rezervat prirode i stari park u Čoki – spomenik prirode u centru mesta. pa do najznačajnijeg spomen kompleksa .).Od zaštićenih prirodnih dobara je Deliblatska peščara. i spomen park Kikindsko-mokrinskom partizanskom odredu – memorijalni prirodni spomenik kod Simićevog salaša. Matejskog broda kod Novog Bečeja i dr. kanali DTD. reka Dunav.000ha). dva stabla hrasta lužnjaka – sve prirodni spomenici u Velikom Gaju. 7 Belocrkvanskih jezera. i strogi prirodni rezervat kod Ivanova u okviru Donjeg Podunavlja. a neki su nepovratno nestali (zgrada "starog" Muzeja.). Opština Novi Kneževac . Opština Nova Crnja -Od zaštićenih prirodnih dobara ovde se nalazi: grupa stabala koprivića – spomenik prirode u Srpskoj Crnji.Glavni prirodni i privredni resursi su: poljoprivredno zemljište (oko 42.

takmičenje u sportskom ribolovu "Zlatna udica" u Janošiku. godine kao park prirode.Na teritoriji opštine nalaze se reke Tisa. Pesničko veče. međunarodni ribolovački kup "Mol". Ostojićevu i Čoki.. turnir u uličnom basketu u Čoki. Ostojićevu i Sanadu. oko ostrva Okanj i Ostrvo. 60 .Kod Ečke je zaštićeni rezervat prirode Stari Begej . kao što su Bobotovo kod Elemira. Festival digitalne umetnosti i fijakerijade zatim u Bavaništu Dani ćirilice. crni orah. "Pozorišni dani Rumuna" u Alibunaru. jedrilišarske regate i smotre negovanja kulture etničkih zajednica.Tradicionalne manifestacije su: Karneval cveća. plivački miting . Dani ludaje. Padeju. Čoka . Begej i Tamiš na kojima je formirano više izletničkih lokaliteta. Dečiji folklorni kamp i Muzičko-folklorni kamp u Banatskom Monoštoru. hrast lužnjak. površine 4. lov na soma kapitalca.Tradicionalna takmičenja i manifestacije na teritoriji opštine su: Dani Miloša Crnjanskog u Ilandži. Gudurički vrh sa 641m nadmorske visine. horske i orkestarske i amaterskih pozorišta. Opština Zrenjanin . Tisa i dva stabla koprivića – svi prirodni spomenici u parku u Hajdučici i park dvorca Jagodić – prirodni spomenik u Starom Lecu. su ribolovni tereni. međunarodni ribolovački miting "Art" Ada.Hajdučici. Bela Crkva . folklorne. memorijalni konjički miting .Tradicionalne manifestacije i takmičenja su: ulične trke školske omladine u Padeju. MANIFESTACIJE Ada -Tradicionalne manifestacije i takmičenja su: Lingvistički dani "Sarvaš Gabor". Memorijalni turnir u rukometu. međunarodni festival kamernih horova "Bardoš Lajoš".Vršačke planine su poznate po raznovrsnoj flori.Ada.Carska bara. zaštićeno je 1982. likovna kolonija "Novak Radonjić". Opština Vršac . tradicionalne manifestacije kulturno umetničkih društava. Veći deo šumskog područje ove planine. susreti pesnika srednjoškolaca. Smotre (recitatorske.U blizini Zrenjanina je banja Rusanda.177 ha. Dani Mađarskog filma. U Kikindi Terra – simpozijum skulpture. naučni skup u oblasti društvenih nauka "Kikindski dijalozi". Sečanj . smotra amaterskih kulturno-umetničkih društava. Botoš na Tamišu..Od zaštićenih prirodnih dobara tu je park dvorca u Konaku – prirodni spomenik vrtne arhitekture i staro stablo bresta– memorijalni prirodni spomenik. najviša je tačka u Vojvodini. turnir u malom fudbalu u Čoki. Festival "Deca pevaju hitove". crni jasen. "Sabor pčelara" na Devojačkom bunaru. Memorijal Miroslav Antić u Mokrinu i Festival rumunske muzike i folklora Vojvodine u Banatskom Novom Selu. Alibunar . tradicionalni kamp za ručne radove.Tradicionalne manifestacije i takmičenja su:u Kovinu Oktobarski likovni salon. posebno po lekovitom bilju i blagotvornoj klimi. Kovin . domaća radinost u Ostojićevu.

U okviru ove manifestacije održava se i takmičenje u ručnoj kosidbi pšenice. Tragom Paje Jovanovića. Održava se krajem juna ili početkom jula meseca. Opština Zrenjanin . Atletski i plivački maraton. U Srpskoj Crnji su: Liparske večeri-Đurini dani i svesrpski turnir u natezanju konopca U Novom Kneževcu su: Međunarodni festival harmonikaša. dani džeza. Festival dramskih amatera sela Vojvodine "FEDRAS) i susreti nacionalnih manjina.Tradicionalne manifestacije su: "Ovčarski dani" u Sakulama. Opština Kanjiža . Muzički festival dece Vojvodine.Prevodilačka radionica "Zoltan Čuka" i opštinska smotra kulturno umetničkih društava. Festival muzike za decu "Raspevano proleće".Tradicionalne manifestacije su u PančevuInternacionalna umetnička radionica "Staklo". Likovna kolonija "Deliblatski pesak" i Stručna konferencija regionalno-univerzalno. Letnje sportske igre. Sečanj –Književni susreti "Pisci na granici". a u Banatskom Novom selu Festival Rumunske muzike i folklora Vojvodine. Sajam cveća . Opština Vršac . u Dolovu Festival muzičkog i folklornog stvaralaštva dece Srbije.Poslednja nedelja avgusta u znaku je "Dana piva" . Plandište . Pančevo . tradicionalni maraton i turnir u malom fudbalu "Aca Radović".Kao najznačajnine i za razvoj kulturnomanifestacionog turizma posebno vredne ističu se sledeće manifestacije: Dani berbe grožđa. Poetske šetnje parkom i Akordi leta. Vršačka pozorišna jesen. U Novom Bečeju: Likovna kolonija Tiske akademije akvarela. Opovo .Velikogospojinski dani i takmičenje solo pevača. "Dani žetve" manifestacija posvećena kultu novog hleba. a u Omoljici Međunarodni festival amaterskog filma "Žisel". Izložba suvog cveća i 61 . Memorijal Bore Kostića. Smotra recitatora "Pesniče naroda mog". Festival pozorišne umetnosti "Portret".krajem septembra.U Kovačici Kovačički oktobar – likovni salon i svetski dan maternjeg jezika. Međunarodni simpozijum "Znameniti Banaćani – korak ka Evropi" i međunarodni festival poezije "Putevi klasja" i u Debeljači Festival mađarskih varoških pesama i čardaša – VIVE. Vršački venac. godine. u Uzdinu Festival zabavne muzike Tineratea canta. Zatim tu je i osmomartovska manifestacija "Poklon ženi" . Dani Vaska Pope . "Dani Austrije" u Opovu.Značajne i čuvene su razne manifestacije: Kolonija književnika koja ima dugu tradiciju. manifestacija "Banatske vredne ruke" u junu mesecu. konkurs recitatora Buna vestire – Blagovesti. Dani Josifa Marinkovića. Internacionalni festival autorskog stripa grrr!!!.turističke manifestacije koja se u gradu tradicionalno održava od 1986. Međunarodno takmičenje kamernih ansambala duvača.

što se vrednost izvoza roba i usluga iz godine u godinu postepeno povećava. 62 . a u bivšoj Jugoslaviji najveći deo investicija se usmeravao prema obalnom području. Samim tim. međutim. uglavno. turistička ponuda jedne destinacije nisu samo infrastruktura i kapaciteti. Rezultat ovakve politike razvoja turizma ogleda se kroz: Ne postojanje adekvatne turističke ponude Neizgrađenosti turističke infrastructure Suprastruktura koja je stvorena za potrebe. koje u mnogome trpi negativne posledice zanemarivanja kontinentalnog dela prilikom razvoja turizma. U Strategiji razvoja turizma Srbije je zaključeno da ’’iako Srbija poseduje raznovrsnu atrakcijsku strukturu.manifestacije). Pozitivno je. Turistički proizvod je u mnogome zastareo s obzirom na ponudu koja je rađena osamdesetih godina dvadesteog veka. Smeštajni kapaciteti nezadovoljavajućeg kvaliteta za potrebe inostranog tržišta Baziranje ponude na malom broju proizvoda (banje. mnogi delovi Srbije se nisu značajno uključivali u inostrane. Proces tranzicije u Srbiji je još u toku što u mnogome utiče i na pravce razvoja turizma. planine. domaćeg turizma. a treba očekivati da će izvoz srpske privrede u budućnosti. Kao posledica takvog planiranja. Zvog toga se pri razvoju turizma Srbije postavlja zadatak efikasnog aktiviranja postojećih resursa i aktiviranje svih kapaciteta za razvoj turizma. biti bitno veći nego što je to danas slučaj. a s druge strane pravilnim korišćenjem i upravljanjem očuvanih resursa kroz oblikovanje novih proizvoda. kada se proces privatizacije preduzeća privede kraju. koji još uvek nisu pronašli svoje mesto u turističkoj ponudi Srbije ’’. pa čak ni u domaće turističke tokove.Srbija je s jedne strane suočena s potrebom ubrzane revitalizacije nasleđene suprastrukture. U tom kontekstu.prazničnih cvetnih aranžmana . PROSTORNI ELEMENTI RAZVOJA TURIZMA BANATA Prepoznatljiva turistička destinacija je prostorna celina u kojoj postoji određena koncentracija turističkih resursa i kapaciteta. Likovna kolonija u Ečki koja se održava svake druge godine (neparne) u septembru mesecu. Ovakav zaključak može da se primeni i na posmatrano područje Banata.sredinom decembra . To je uslovilo da je kontinentalni deo zemlje bio zapostavljen kada je reč o razvoju turizma. To bi trebao da bude rezultat rasta interne efikasnosti i međunarodne konkurentnosti većine privatizovanih preduzeća. gde postoje lokalne saobraćajnice i koja je u očima turista prepoznatljiva i ima određen imidž. koja je saobraćajno dostupna. već i bezbroj aktivnosti koje je moguće sprovesti u određenom geografskom prostoru . administrativni centri) Pojava novih proizvoda (ruralni turizam. nju ne prati adekvatan profil turističkih proizvoda.

9 81 73. Vojvodini i Banatu BROJ DOLAZAKA 1992 DOMAĆI BROJ % PODRUČJA SEVERNI BANAT SREDNJI BANAT JUŽNI BANAT BANAT VOJVODINA REPUBLIKA SRBIJA 29641 95.0 63750 87.3 3379 16.2 3272 12. godine). Smatra se da je to oko 30% zvaničnog statistički registrovanog turističkog prometa u zemlji. 63 . do 2004. Slične tendencije karakterisale su i ukupan broj turista.5 1897612 85.1 19 26.4 35079 94. što ni u kom slučaju ne može biti zadovoljavajuće.6 5.503 1988469 100. broj registrovanih turističkih noćenja u 2004.1 5. dostigao je oko 84. godini.62% godišnje. Očigledno je da se ostvareni turistički promet. u velikoj meri umanjuje značaj turizma u privrednoj strukturi zemlje.1 91270 94. Kada je u pitanju noćenje turista.8 23. do 1999.5 312063 14.9 2005 DOMAĆI BROJ % 21570 24478 18215 64263 190518 1535790 82.0 100 100 100 100 100 PODRUČJA SEVERNI BANAT SREDNJI BANAT JUŽNI BANAT BANAT VOJVODINA REPUBLIKA SRBIJA INOSTRANI BROJ % 2282 9. ostvarena prosečna stopa pada broja noćenja u visini od -3.1 INOSTRANI BROJ % 4591 4960 5473 15024 69985 452679 17.0 100 100 100 100 100 PODRUČJA SEVERNI BANAT SREDNJI BANAT JUŽNI BANAT BANAT VOJVODINA REPUBLIKA SRBIJA Izvor: RZS. godini.7 17770 84.5 83.3 26550 95.9 345312 94.TURISTIČKI PROMET BANATA Aktuelni problem povezan sa turizmom Srbije. dobrim delom. učešće inostranih turista je 13%.8 22.6 UKUPNO BROJ % 31105 27826 37264 96195 364199 2562888 100.5 16.8 UKUPNO BROJ % 24921 100 26613 100 21149 100 72683 100 282837 100 2209675 100 UKUPNO BROJ % 26161 29438 23668 79267 260.2 77. S obzirom da je broj registrovanih turističkih noćenja u tom periodu samo nastavio negativan trend iz prošlog perioda (1995.8 2419204 94.4 2002 DOMAĆI BROJ % 22639 90. ne registruje od strane službene državne statistike.2 INOSTRANI BROJ % 1464 1276 2185 4925 18887 143684 4.8% ostvarenih u baznoj 1995. Osim toga.2 5.2 76. Tabela 10: Ukupan broj turista u Srbiji.7 233238 82.9 5.7 4. a koji. povezan je sa statističkim praćenjem turizma.0 8933 12. zapažamo da su domaći turisti zastupljena sa blizu 90% u ukupnom turističkom prometu. je u razdoblju od 2000.3 49599 17.8 23341 87. Na području Srbije.

9 738231 10. narošito važnih za lokalnu zajednicu gde turisti borave.3 5.8 64631 89. To utiče na povećanje ekonomskih efekata od turizma.9 49850 79 267686 87. Kada je reč o broju dolazaka u posmatranom periodu se beleži značajan pad.4 3.1 6468473 89.godini na 19. godini. Tabela 11: Ukupan broj noćenja u Srbiji. turisti koji dolaze iz republika bivše Jugoslavije računaju se kao domaći u 1992.7 4740 3739 6021 14500 49510 339334 4. a kao strani u 2002 i 2005.2 INOSTRANI BROJ % 12667 8. sa 5.0 110355 14. Za razliku od toga. što je jasnije izraženo kod inostranih nego domaćih turističkih 64 .1 13277 21 38213 12.5 12319 13. pozitivna dinamika broja noćenja za posledicu ima povećanje prosečne dužine boravaka.5 153172 20. godini. Najveći deo turista koji dolaze u Banat su domaći turisti.8 991748 15. Broj inostranih turista je u posmatranom periodu znatno povećan kako realno tako i procentualno.0 631740 85.4 5.8 2005 DOMAĆI BROJ % 136678 91.6 6.6 94.8 TOTAL BROJ 109610 67279 92137 269026 912790 9025279 % 100.2 46609 85.4 93.5 5.2 2002 DOMAĆI BROJ % 144437 95.7 94. dok strani učestvuju sa manje od 30%. Vojvodini i Banatu BROJ NOĆENJA 1992 DOMAĆI INOSTRANI BROJ % BROJ % PODRUČJA SEVERNI BANAT SREDNJI BANAT JUŽNIBANAT BANAT VOJVODINA REPUBLIKA SRBIJA 104870 63540 86116 254526 863280 8685945 95. Broj noćenja u posmatranom periodu je zabeležio porast.2 7865 10.0 22361 8.5 81428 86.0 255677 92.6 96.3 UKUPNO BROJ % 150691 100 72496 100 54851 100 278038 100 742095 100 7206704 100 UKUPNO BROJ % 149345 100 93747 100 63127 100 306219 100 734878 100 6499352 100 PODRUČJA SEVERNI BANAT SREDNJI BANAT JUŽNI BANAT BANAT VOJVODINA REPUBLIKA SRBIJA Izvor: RZS.5 581706 79.8 8242 15.Turisički promet Banata posmatrali smo u periodu od 1992 do 2005. i mesto ovog dela Srbije u ukupnom turističkom prometu.0% u 2005.0 100 100 100 100 100 PODRUČJA SEVERNI BANAT SREDNJI BANAT JUŽNI BANAT BANAT VOJVODINA REPUBLIKA SRBIJA INOSTRANI BROJ % 6254 4. Porast procentualnog učešća stranih turista je neznatan.g.5 94. Najveći deo turističkih noćenja u Banatu ostvaruju domaći turisti (oko 90%) a znatno manje inostrani turisti.godine. kako bi uporedili kretanja na turističkom tržištu.2 5507604 84.1% u 1992.

6 PODRUČJE SEVERNI BANAT SREDNJI BANAT JUŽNI BANAT BANAT VOJVODINA REPUBLIKA SRBIJA PODRUČJE SEVERNI BANAT SREDNJI BANAT JUŽNI BANAT BANAT VOJVODINA REPUBLIKA SRBIJA PODRUČJE SEVERNI BANAT SREDNJI BANAT JUŽNI BANAT BANAT VOJVODINA REPUBLIKA SRBIJA (*) noćenja / dolasci UKUPNO 3. prosečna dužina boravka gostiju varirala je u najvećoj meri kao rezultat promena u dominantnim segmentima turističke tražnje.8  2.6 3. Ove karakteristike turističkog prometa odrazile su se i na prosečan boravak turista u Banatu. odnosno usled promena primarnog motiva dolaska.g.6 3.5%.7 2.).7 2.3 3.4 2.5 UKUPNO 6.5 2.8 2.0 2.5  2. Prosečna dužina boravka domaćih turista povećana je sa 2.5 2. već i sa poslovnim putovanjima povezanim sa kompletnom političkom situacijom prisutnom na teritoriji Srbije u posmatranom periodu.) na 2.4 2005 DOMAĆI INOSTRANI 6. kao i na ostvarene ekonomske efekte u lokalnim zajednicama.4 2. Tabela 12: Prosečna dužina boravka turista u Srbiji.5 2.) na 4.2 2. Vojvodini i Banatu PROSEČNO VREME BORAVKA (*) 1992 DOMAĆI INOSTRANI 3.5 3.g.1 3.4 2.3 3. TR Iako je broj registrovanih turistiČkih noćenja i dolazaka u Srbiju u posmatranom periodu u stalnom opadanju.3 2.g.4 2. može se konstatovati da je početkom XXI veka došlo do određenog smanjivanja prosečne dužine boravka.9 2.5 2.5 3.8 2.).3 Izvor: RZS.4  2.3 UKUPNO 2.5  0.2 3.9 1.0 2.6 3.2 3. broj inostranih je povećan za oko 163%.4  2.8 dana (1992. a inostranih turista je smanjena sa 2.2 2. ovakva izmena u dužini boravka turista u mnogome je uticala i na devizni priliv od turizma.g.5 2.7 4.4 2002 DOMAĆI INOSTRANI 6.4 4.8 2. Izuzetno povećanje broja noćenja inostranih turista nije ni u kom slučaju povezano samo sa turističkim kretanjima.5 dana (2005.8 2.6 2.6 2.2 dana (2005.7 3.4 2.2  5.7 2.7 3.9 2.5% a inostrani sa 12. U ukupnom broju noćenja domaći turisti učestvuju sa 87. što je samo refleksija 65 . Dok je broj noćenja domaćih turista smanjen za oko 5%.noćenja. Generalno gledano.8 2.9 dana (1992.

Upravo zbog toga receptivna baza ne može biti jedini kriterijum u merenju ukupne razvijenosti materijalne baze. Ukoliko se ovi podaci uporede sa podacima poslednje decenije XX veka (prema zvaničnim podacima RZS) broj ležajeva je smanjen za oko 5. pri čemu jul i avgust predstavljaju mesece s najvećim brojem ostvarenih noćenja. zadovoljićemo se analizom dostupnih podataka i procenom stanja. Najveći broj noćenja u Srbiji ostvaruje se u periodu maj . poslednjih godina stvari se drastično menjuju usled sve veće potrebe da se razvoj turizma uskladi sa principima održivog razvoja koji se podjednako odnose na ekološke. što je zbog bitno drugačije strukture tražnje. Ove tendencije su se odrazile in a smeštajne kapacitete Banata. prethodno definisanim i izabranim tržištima tražnje. Ovo smanjenje nije toliko zabeleženo u osnovnim.oktobar. Nemačke . Interesantno je istaći da prvih šest emitivnih tržišta generiše zajedno tek oko 42% ukupnog broja ostvarenih noćenja.globalnih trendova u savremenom turizmu. što predstavlja negativan trend razvoja turizma ove regije Osim toga. Međutim. Najveće smanjenje broja ležajeva je zabeleženo u sektoru privatnog smeštaja. Češke. sociokulturne i ekonomske elemente životne sredine.000. Iako u Srbiji postoji određeni nivo sezonalnosti turističkog prometa. Razlog postojanja ovakve prakse leži u činjenici da se najveći deo turističke potrošnje odnosi na objekte za smeštaj. Sagledavanjem saobraćajne i komunalne infrastrukture kao i receptivne baze za razvoj turizma. odnosno nepostojanje klasičnog proizvoda "sunce i more".000 turističkih ležajeva raspoređenih u 700 poslovnih objekata. kao i svih prirodnih i antropogenih resursa vezanih za taj prostor. što ukazuje na činjenicu da su posete i noćenja inostranih turista. što se nije bitno menjalo u poslednjih pet godina. dobijamo sliku prostora i njegovih mogućnosti za opsluživanje turističke tražnje. Na taj način dolazimo do zaključaka da je: 66 . dok se u Vojvodini nalazi oko 12% kapaciteta. Norveške . slaba razvijenost smeštajnih kapaciteta na području Banata kao i nedostupnosti podataka koji se odnose na privatni smeštaj. Najveći deo smeštajnih kapaciteta Srbije se nalazi u jugozapadnoj regiji i regiji Kopaonika (39%). već se podjednako moraju uzeti u obzir i saobraćajna i komunalna infrastruktura. regiji Beograda (36%). znatno više posledica slučaja nego ciljanog pozicioniranja i promocije na određenim. U Srbiji je registrovano blizu 86. Nekada je postojala praksa da se ukupna razvijenost materijalne baze turizma nekog prostora meri razvijenošću ponude smeštajnih kapaciteta. ona je bitno manje izražena nego u slučaju primorskih zemalja. Italije i Turske. MATERIJALNA BAZA ZA RAZVOJ TURIZMA Materijalna baza je veoma važan element turističke valorizacije nekog prostora. već u komplementarsnim smeštajnim kapacitetima. Kao najznačajnija emitivna tržišta za srpski turizam su tržišta Bosne i Hercegovine.

nezadovoljavajuća i zastarela struktura ukupnih smeštajnih kapaciteta. spontana gostoljubivost stanovništva delimično nadomešta nedostatke u kvalitetu i profesionalizmu. Dobar znak je povećanje napora koje skoro sve opštine ulažu kako bi osnovale turističke kancelarije koje će pružati daleko veći opseg usluga nego što je informisanje. povećaju prosečnu potrošnju i. i kroz analizu poslovanja turističke privrede. u njegov razvoj treba da se uključe različite oblasti. i neusklađenost cena i kvaliteta u delu ponude. nizak kvalitet usluga (dobrim delom povezano s današnjim nivoom kategorizacije objekata u privatnom i javnom sektoru). s izuzetno visokim učešćem hotelskih objekata niske kategorije. garanciju poštovanja standarda i obezbedjenje profesionalnog osoblja – naročito u menadžmentu. aktiviraju turistički potencijal cele zemlje. pre svega smeštaja. dogradnju. infrastrukturnih. 67 . Pošto turizam zavisi od mnogobrojnih internih i eksternih faktora. Hotelima. političkih. tržišna neprilagođenost dela hotelskih i drugih smeštajnih kapaciteta zahtevima savremene tražnje i propulzivnih tržišnih segmenata . odmaralištima i drugim smeštajnim objektima se upravlja individualno i nisu deo međunarodnih lanaca što za posledicu ima niz negativnih efekata na formiranje cena. nezadovoljavajuća komunalna infrastruktura. renoviranje. u delu hotela i drugih smeštajnih objekata. nezadovoljavajuća pristupaćnost atraktivnim delovima Banata . nezavršen proces privatizacije (kao i slučajevi loše sprovedene privatizacije) onemogućava da se. Posebnu pašnju smo obratili promociji turističke ponude Banata. proučavanju turizma Banata smo pristupili osim sa aspekta sagledavanja postojećeg stanja. Međutim. pristup tržištu (naročito međunardnom). pati i od nedostatka neophodnih investicija (u održavanje. osim nedovoljnih kapaciteta. S obzirom da razvoj turizma zavisi od kvantiteta i kvaliteta mnogobrojnih resursa: prirodnih. nedostatak raznovrsnih turistiČkih proizvoda koji bi mogli da privuku inostranu tražnju. kao i strategija preduzeća u sektoru. kao i od kvaliteta i obima usluga. hitno započne s ulaganjima u podizanje njihovog kvaliteta. Proučavanje materijalne baze i razvoja turizma Banata nam ukazuje na sledeće bitne nedostatke: makrodestinacije nedefinisani tržišni položaj Banata kao (nedostatak bilo kakvog strateškog pozicioniranja) i njena opšta neprepoznatljivost na turistiČkoj mapi. antropogenih. Ostale usluge potrebne za turizam su takođe nedovoljne sa izuzetkom restorana čija je koncentracija u regionu prihvatljiva.- - Struktura smeštajnih kapaciteta. nove usluge).

Opis vrednosnih pogodnosti turističkog potencijala zone. Ukratko ćemo dati najinteresantnije odgovore: 1. Kako su istraživanja vršena zasebno u sva tri sektora. Južnobanatskom i Srednjebanatskom okrugu. to ćemo i rezultate prikazati posebno za svaki sektor. Anketa je sprovođena na teritoriji čitavog Banata: Severnobanatskom. Na pitanje ‚Navedite oblik turizma koji praktikuje Vaša jedinica’ najveći broj ispitanika je odgovorio da pruža usluge: poslovnog turizma. Definisanje poteškoća na koje se nailazi u razvoju turizma i opis rešenja u cilju njihovog otklanjanja. itd. Prepoznavanje glavnih turističkih proizvoda i usluga u Banatu. odmorišnog turizma. što ukazuje na nespremnost dela turističke privrede Banata da aktivno učestvuje u izradi strategije razvoja turizma. ruralnog turizma i banjskog turizma. kulturnog turizma. To bi značilo da najveći segment turista u Banatu pripada poslovnim turistima. što je malo za verovati.ISTRAŽIVANJE U OKVIRU PROJEKTA “BANAT 22” PROMOCIJA 22 TURISTIČKA MESTA I DOGAĐAJA U BANATU Za potrebe projekta “BANAT 22” vršena su anketna istraživanja na terenu. Tom prilikom je korišćen metod istraživanja javnosti kroz upitnik koji je priložen uz strategiju. Predmet istraživanja bile su: Javne institucije i turističke organizacije. REZULTATI ANKETE PREDSTAVNIKA SMEŠTAJNIH JEDINICA Anketna istraživanja su sprovedena u jedinicama smeštaja u Severnobanatskom. Identifikacija modaliteta promovisanja turističke ponude za aktere koji su prisutni na ovom tržištu. Jedinice smeštajnih kapaciteta . 68 . Južnobanatskom i Srednjebanatskom okrugu. Turističke agencije. I pored velikog napora za sveobuhvatnom analizom 53% distribuiranih anketnih upitnika je vraćeno bez odgovora. Cilj ovih istraživanja je bio: Opšta percepcija o razvoju turizma u Banatu i njegovim specifičnostima. aktivnog odmora. Identifikacija turističkih destinacija i događaja značajnih za aktere na turističkom tržištu.

0% PA R KIN G 7 2.0 % 48 .0% NE DA 0% 1 0% 2 0% 3 0% 4 0% 5 0% 6 0% 7 0% 8 0% 9 0% *Proc ena ta o d uku pno g broja je din ica sm ešt aja 3. 00 % 5. perionica i čistionica. zakup vozila i medicinske usluge.0% *Procenata od ukupnog broja jedinica smeštaja AKTIVNI TURIZAM RURALNI TURIZAM KULTURNI TURIZAM ODMORIŠNI TURIZAM POSLOVNI TURIZAM 2.0% 27. gde su odgovori bili sledeći: 69 . 0% RE STOR AN 5 2.0% 73. 00% 28 .00 % 1 2. Vrednovanje je bilo od ocene 5 (povoljno mišljenje9 do ocene 1 (nepovoljno mišljenje9 sa mogućnošću i izjašnjavanja ’ne znam’ . Na pitanje: koje usluge pruža vaša jedinica smešataja.00% 77.00% 7. usluge parkinga.NE DA BANJSKI TURIZAM 93.00% 73.0% 5. komercijalni prostor.   IG RA LIŠ TE ZA D EC U 88 .0% PR E VOZ 95 .00% 82.00% 23.00% 18. što se može videti na sledećem grafikonu. odgovori su sledeći: restoranske usluge.0 % FITN ES SAL A 95.00% 19.0% 27. prevoz i fitnes sala.tom prilikom su se vrednovali: Kapacitet smeštaja. igralište za decu. Sledeća 4 pitanja su se odnosila na vrednovanje karakteristika strukture smeštaja gde anketirani rade ili su rukovodioci.00% 81.

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% *Procenata od ukupnog br oja jedinica sme Položaj – gde je najveći broj ispitanika dalo ocenu 4 (40%).35 je dalo ocenu 5 a ocenu 1 je dalo 6.3%. 23. ESTETIKA 33.povoljno m išljenje 23.KAPACITET SMEŠTAJA ocena 5 .7% ispitanika. POLOŽAJ ocena 5 .povoljno mišljenje ocena 4 ocena 3 ocena 2 ocena 1 .nepovoljno mišljenje ne znam 0% 33.3% ocena 4 4 0.nepovoljno mišljenje ne znam 0% 30.6% zaposlenih.0% 0.7% 3.3% 26.7% 26.3% ocena 5 .7% 0.3% 0.7% 6. a najniže ocene samo 6. dok su ocenu 3 dala 26.povoljno mišljenje ocena 4 ocena 3 ocena 2 ocena 1 .0 % ocena 1 .0% ocena 3 30.nepovoljno m išljenje 6.0% 36. ispitanici su podjednako jedinica socenom ocenili 4 i 5 sa po 33.0% ocena 2 0. ocenu 3 je dala trećina ispitanika.0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% *Procenata od ukupnog broja jedinica sm eštaja 70 .7% ne znam 0. Estetiku objekta u kome rade .7% ispitanika.3% 3.0% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% **Procenata od ukupnog broja 4.

retke životinje i dvorci u opštini Plandište. a materijal je gostima dostupan na recepciji i u hotelskoj sobi. zdravstveni razlozi.3%). 9. ribolov i gurmanluci.7%).7%). Razlozi turista za posetu ovih objekata su: odmor i relaksacija. ocenom 4 (23. dok se među ostalim turističkim objektima/destinacijama/događajima. Banja Rusanda u Melencima. Obezbeđenost objekta u kome rade ispitanici su ocenili ocenom 3 (36. dobili smo sledeće odgovore: 71 . U objektima gde nije bilo dovoljno materijala zaposleni ne znaju zašto je to tako (59%). na činjenicu da postoje dvorci za koje se malo zna i tradicionalne dane vina u Vršcu kao i mogućnost korišćenja ponuda voz Romantika koji vozi na relaciji Beograd-Vršac-Beograd omogućavajući tako jednodnevne ili vikend ture u ovaj grad. itd. Najveći broj ispitanika je komfor objekta ocenio sa ocenom 3(46. Dani ludaje. 10. u Severnobanatskom okrugu predstavnici jedinica smeštaja smatraju da je interesovanje turista usmereno posebno prema: Cvetanje Tise u Kanjiži. za koje turisti pokazuju interesovanje smatraju: Hajka na lisicu u Alibunaru. Iz ovih materijala gosti mogu da saznaju opšte informacije o turističkoj destinaciji i zoni gde borave. Dani berbe grožđa. posebno pitanje u anketi se odnosilo na najznačajnije turističke destinacije/događaje/objekte koji imaju specifičnost etničke zajednice od interesa za turiste? Iako 87% od ukupnog broja ispitanika nije dalo nikakav odgovor na ovo pitanje.5. pri čemu se vodi računa o obliku turizma koji je tu razvijen. razlozi su zdravstveni turizam. Gusandijada. kao i Banja Kanjiža. 7. Na pitanje o najinteresantnijim turističkim destinacijama za turiste na području banata odgovori su bili sledeći: U Južnobanatskom okrugu najtraženije destinacije za koje turisti pokazuju interesovanje. jesu Vršac i okolina. ocenom 5 (33. ređe navodeći događaje lokalnog karaktera kao što su Slaninijada. a takođe se ne vrši ni prezentacija destinacija povezanih sa etničkim zajednicama. u Srednjebanatskom okrugu isticani su objekti koji se odnose na prirodne lepote i manifestaciju Dani piva u Zrenjaninu. korišćenje potencijala reke Tise. Uviđajući ovaj propust. Ispitanici smatraju da je količina ovih materijala dovoljna (6o%).6%) a opet najmanje ocene daje 6. poslovni turizam. putevi vina.3%). kanal DTD. Deliblatska peščara. 11. odmorišni turizam i rekreacija. što je manje od ukupnog zbira onih koji su dali ocene 4 ili 5 (ukupno 46. Sledeća grupa pitanja se odnosila na informativno propagandni materijal o objektima.65 dalo ocene 2i1 6.6% ispitanika. 8. lovišta peščare. Razlozi turističke konzumacije odnose se na oblast zabave i lova kao tradicionalnih aktivnosti sa gostima iz inostranstva naročito Italije. kao i: Carska bara. kao i o zanimljivim destinacijama okruga u kome se nalazi objekat i objekti/događaji/destinacije sa lokalnom specifičnošću. dok je 6. turističkim događajima i manifestacijama u Banatu. Ovaj materijal poseduje blizu 70% objekata. da su oni kvalitetni ( 70% ) i korisni (70%).

u Severnobanatskom okrugu navedena je činjenica da u ovom delu živi velika madjarska zajednica u Srednjebanatskom okrugu su to Belo Blato.7%) može dati usluge turističkih vodiča svojim klijentima. što se poklapa i sa strukturom inostranih gostiju .U Južnobanatskom okrugu sporadično su navedeni neki događaji/objekti: podrumi vina.3%). stari zanati.4%) i ašurni su (73.3%) 16. komunikativno (73. nemački.3%). Najveći broj smeštajnih jedinica(65. poznaju dobro turističku ponudu (90%). Najveći broj zaposlenih govori engleski. Ispitanici smatraju da je osoblje zaposleno u smeštajnim jedinicama ljubazno(83. Put vina. Pri oceni kvaliteta zaposlenih u objektima pošlo se od znanja stranih jezika. Kao najznačajnije akcije za promociju turističkih destinacija čak 45% njih nije dalo nikakav odgovor. mađarski i italijanski jezik. 14. Odgovori su sledeći: Precizirajte koji su modaliteti kojima Vaša jedinica promoviše svoju ponudu: 80 80 70 60 50 40 68 56 52 48 44 32 da ne 30 20 20 10 0 *Procenata od ukupnog  broja jedinica  smeštaja štampa objavljivanje audio‐ tv spotova propagandni  bilbordi bilbordi   indikatori Precizirajte koji su modaliteti kojima Vaša jedinica promoviše svoju ponudu: 100 90 92 80 80 71 70 60 50 40 30 52 48 29 20 da ne 20 10 0 8 prospekti katalozi baneri turističke agencije *Procenata od  ukupnog broja 72 jedinica  smeštaja . etno kuće u selima oko Vršačkih planina. etno kuće i sobe uz moguće predstavljanje razlicčitih nacija. Dani berbe grožđa. 15. što ukazuje na dobru obučenost ovog kadra u region. Sledeća grupa pitanja se odnosila na promociju ponude objekata. Aradac. 13. odlično rešavaju nastale problem (93. ipak dobijeni su veoma skromni odgovori na ovo pitanje 12. dok je 16% navelo sajmove i izložbe a 11% degustaciju vina i hrane.

Prema odgovorima očigledno je da se promocija objekata vrši preko strukovnih udruženja (36% ). kroz informativne centre (28%) ili lokalnu vlast (16%). dok promociju preko interneta koristi 12% njih. Sajtovi su najčešće na srpskom i još jednom svetskom jeziku (47%) i smatraju da su efikasni i ažurirani shodno turističkoj ponudi. Sopstveni sajt ima 32% ispitanika. etničko  finasijskih  uslovljavanje resursa *Procenata od ukupnog  broja jedinica  smeštaja 19. Poteškoće u razvoju turizma mesta i okoline daju nam već poznate rezultate: 90 Na koje poteškoće nailazi razvoj turizma mesta i okoline?  80 83 70 70 70 60 50 40 73 30 30 20 10 0 27 17 30 nedostatak  specijalizovanih  ljudskih resursa  neodgovarajuća  nedostatak  prevoznih  nedostatak  prilazna      sredstava pogodnosti  infrastruktura (voda. električna  struja) da ne *Procenata od kupnog  broja jedinica  meštaja  Na koje poteškoće nailazi razvoj turizma mesta i okoline?   100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 94 73 67 53 47 33 27 da 6 ne 57 43 nedovoljna  promocija nedostatak  uslova   za  rekreaciju neučešće  lok. 18. Sugestije za rešavanje problema su mnogobrojne. degustacije vina (10%). 17. što ukazuje na potrebu njihovog što bržeg režavanja sa ciljem unapređenja turističkog razvoja Banata: 73 .vlasti odbojnost  nedovoljno  meštana. filmovi (4%). gas. na sajmovima turizma (32%).

nedostatak velike investicije npr. .0 6. Češko selo.  kongresni turizam bolja promocija tur. Slabe tačke turističkih zona Banata su: Slaba promocija turističkih proizvoda. Primetan je trend ne davanja odgovora ili veoma oskudnih odgovora Primetna je takodje i izvesna doza rezignacije u kontaktu sa turističkim radnicima.0 11. Zaključna razmatranja svih ispitanika u anketiranju su sledeća: Najinteresantnije turističke destinacije/događaji/objekti su: Dani piva u Zrenjaninu. koje je moguće uvezati sa različitim 74 .0 *Procenata od ukupnog broja jedinica smeštaja 20. sa potencijalima i drugih sela su pomenuti kao turistički proizvodi.0 obuka kadrova. dotrajala infrastruktura. motivacija  za rad u turizmu 14. Vecina ispitanika je odgovorila na pitanja o jakim tackama u turizmu u Banatu.5%.0 4. Slabo se poznaju turistički proizvodi koji se zasnivaju na specifičnostima etničkih zajednica Banata ili ih gotovo nema. dobar geografski položaj (blizu granice i prestonice. Vršac i Vršačke planine. što je 45. Deliblatska peščara. multietnicknost i speificnost obicaja.0 7.0 jasne strategije lokalnih vlasti poboljšanje infrastrukture i urbanistickih  planova 11.0 9. manje lokalne manifestacije kao što je Slaninijada.0 povecanje kapaciteta za seoski  turizam. Carska bara. primetna je istovremeno svesnost o multikutluralnosti Banata ali nema jasnih ideja kako je iskoristiti Mala banatska sela kao što su Belo Blato. događaji ili destinacije sa etničkim specifičnostima. Akva parka ili neke jasne specificnosti u turistčkoj ponudi. Veliki broj upitnika nije vraćen (91 od 109. poslovni turizam.0 15. Dani vina. Na kraju ove ankete ispitanici su zamoljeni da daju svoje viđenje jakih i slabih tačaka turističkog proizvoda banata.proizvoda i saradnja  lokalnih samouprava iz Banata turisticka signalizacija 9. Evo njihovih odgovora: Jake tačke turističkih zona Banata su: Relativno dobra infrastruktura koja ipak rteba odrzavanje. Gusanijada i Dani ludaje.Koje su vaše sugestije za otklanjanje pomenutih problema? odvajanje politike od turizma strateska edukacija stanovnistva  o  potencijalima regije u kojoj zive povoljno kreditiranje za razvoj turizma nedostaje jedna velika investicija u turizmu u  Banatu 17.

itd. banatski deo Dunava. uplitanje politike u struku. Vršac. nedostatak ljudskih resursa. dokumentarni filmovi o turističkim zonama.multikulturalizam. Jake tačke turističkih zona Banata su: Bogatstvo resursa. Predložene mere za poboljšanje situacije su: saradnja vlasti i investitora. nedostatak kvalifikovanih ljudskih resursa u ovoj oblasti Najpoznatiji svetski jezici koje govore zaposleni u kontaktu sa turistima su: engleski i italijanski. su turističke destinacije ili vrste turizma koje predlažu turistički radnici kao najatraktivnije u Banatu. pecanje. Najveće poteškoće koje ima razvoj turizma u Banatu su : nedovoljna promocija turističkih proizvoda Banata. biciclizam. reklamiranje putem interneta. postavljanje nekompetentnih ljudi. nepostojanje strategija razvoja turizma u opštinama i na regionalnom nivou. politički podobnih. stvaranje finansijskih fondova. degustacije vina. jednodnevni boravci u Banatu za goste iz Beograda i većih gradova. nešto manje je poznavanje mađarskog. neosetljivost za prirodne lepote i kulturno nasleđe. sportski turizam. usavršavanje stručnih kadrova. slabo uvezivanje turističkih proizvoda. dok je metodologija istraživanja bila primerena ispitanicima: 75 . formiranje turističkih organizacija na bazi javno-privatnog partnerstva. itd. učešće na sajmovima turizma. Modaliteti za promociju turističkih proizvoda Banata su: publicitet na televiziji. usmeravanje dela budžetskih sredstava za finansiranje projekata malih i srednjih preduzeća i preduzetništva u oblasti turizma i pokretanje programa za edukaciju i upoznavanje stanovništva sa potencijalima turizma u Banatu. itd. slovački. nedostatak kohezivne sile u okviru struke turizmologa i zajedničkog cilja razvoja banatskog turizma-partikularizam. zadovoljavajuća infrastruktura. razvoj turističkih zona. razmeni informacija. razvoj ekoturizma. Zrenjanin. politizacije turizma. nedostatak većih struktura za rekreaciju koji su modernizovani i koji bi mogli da privuku veći broj turista. REZULTATI ISTRAŽIVANJA U TURISTIČKIM AGENCIJAMA i TURISTIČKIM INFORMATIVNIM CENTRIMA Druga grupa upitnika je dostavljena zaposlenim u turističkim agencijama i turističko informativnim centrima na teritoriji Banata. Predmet istraživanja je bio istovetan kao i kod zaposlenih u smeštajnim kapacitetima. novinama i časopisima. distribucija prospekata. nedostatak smeštajnih kapaciteta. lovni turizam. dobrom hranom i čistim prirodnim okruženjem Belocrkvanska jezera. promotivni paketi. pute susreta turističkih radnika. regate na Tamišu. Slabe tačke turističkih zona Banata su: nedostatak promocije. nemački i ruski. lepote reke Karaš.festivalima etničkih zajednica. ali ne stručnih. loše stanje turističkih objekta i prilazna infrastruktura. turističke ekskurzije kulturnog tipa. nepovezanost sa Rumunijom.lov i ribolov. pogranična zona. slabo bavljenje vlasti strategijama turističkog razvoja i korišćenja potencijala Banata u turističke svrhe. a najmanje su korišćeni rumunski.

koje su glavne destinacije/događaju/objekti u Banatu od interesa za turiste? 8 3 12 6 13 5 18 Dvorci Manifestacije u gradskim jezgrima Zaštićena prirodna dobra Kulturne znamenitosti Ribolovni turizam Banje Dani piva Dani Ludaje Grožđembal Carska bara Deliblatska peščara Kovačica. 12 5 28 Carska bara Dvorci Banata Dani ludaje Dani piva Dani vina Manastir Mesić Banja Melenci 18 6 9 6 13 7 Belocrkvanska jezera Vršac Deliblatska peščara 12 76 *Ukupan broj odgovora .Uzorak je prigodan. u odnosu na prodaju. Tom prilikom najinteresantniji proizvodi za domaće i inostrane turiste su sledeći: Prema Vašem mišljenu. čini ga zaposleni iz turističkih info centara u različitim banatskim opštinama i turističkih agencija iz sva tri banatska okruga. 11 iz Srednjebanatskog i 18 iz Južnobanatskog). naivna umetnost Gastronomske znamentiosti i manifestacije Belocrkvanska jezera Rečni tokovi 5 18 12 7 11 2 6 5 Naznačite tri od najtraženijih turističkih proizvoda Banata koje nudi klijentima Vaša agencija ili info centar i rasporedite prema silaznom redosledu. od ovog broja 28 agencija i 10 turističkih info centara Broj vraćenih upitnika od ukupnog broja distribuiranih je 41% 1. prema ovim istraživanjima najveći deo turističkih agencija ima turističke aranžmane koji obuhvataju ponudu Banata. Metod koji je primenjen je upitnik distribuiran preko stručnih organizacija i turističkih informativnih centara Obim uzorka 38 (9 iz Severnobanatskog okruga.

manastir mesić (13%). 4. Očigledno je da su komercijalni proizvodi turističkih agencija aranžmani za dane piva (28%). a zatim . Turističke agencije. 3. biciklizam. carsku baru. lov i ribolov. Drugi turistički proizvodi koji imaju potencijale razvoja i plasiranja na turističkom tržištu su: salaši. što je rezultat udruživanja turističkih vodiča na nivou Zrenjanina. dok njih 6 nema ove proizvode u svojoj ponudi. 6. igra. Običaji etničkih zajednica. prirodne retkosti. pesma folklor.reke. banju Melenci.. flajera sajmovi Naznačite koji su modaliteti kojima Vaša jedinica promoviše svoju ponudu:  30 26 25 26 24 20 15 14 12 12 10 da 5 ne 0 turistički katalozi baneri turistička udruženja  Naznačite koji su modaliteti kojima Vaša jedinica promoviše svoju ponudu: 30 29 24 25 20 16 15 14 12 9 10 da 5 ne 77 0 informativni turistički centri veb sajt reklame na internetu . krstarenja. multikulturalnost. 7.2. ili pak nije potpun. što utiče na mogućnost organizovane ponude ovih usluga na nivou banata. ove agencije ih nude ali smatraju da ga nemaju dovoljno. dane vina . Najveći broj anketiranih turističkih agencija (22) ima turističke proizvode koji se zasnivaju na specifičnostima etničkih zajednica u Banatu. kao i smeštajni kapaciteti mogu obezbediti usluge turističkih vodiča.. instrumenti . Što se tičepromtivnih materijala za banat. (18%). 5.. gastronomski specijaliteti.. Odgovori na pitanje o modalitetima za promociju ponude agencije i info centra su sledeći: Naznačite koji su modaliteti kojima Vaša jedinica promoviše svoju ponudu: 35 35 30 25 20 34 29 23 15 15 10 5 0 9 da 3 4 ne štampa radio tv oglasi distribucija  brošura.

8. jednodnevni boravci u Banatu. itd. biciklizam. Najveći broj turističkih agencija i info centara imaju sopstveni sajt preko koga promovišu svoje ponude. Vršac. stvaranje finansijskih fondova. usmeravanje dela budžetskih sredstava za finansiranje projekata malih i srednjih preduzeća i preduzetništva u oblasti turizma i pokretanje programa za edukaciju i upoznavanje stanovništva sa potencijalima turizma u Banatu. sportski turizam. itd. Ako ih agencija ipak nudi. degustacije vina. Najveći broj turističkih agencija i infocentara. učešćem na sajmovima turizma. banatski deo Dunava. zahtevi klijenata. usavršavanje stručnih kadrova. lepote reke Karaš. Zaključna razmatranja svih ispitanika u anketiranju su sledeća: Približno polovina agencija i info centara ne uključuje u turističku ponudu objekte u Banatu (razlozi su ne postojanje veće potražnje. distribucijom prospekata i letaka. takođe slaba afirmacija banatskog turizma od strane banatskih turističkih agencija) Slabo se poznaju turistički proizvodi koji se zasnivaju na specifičnostima etničkih zajednica Banata. preko štampe. 78 . pecanje. frekvencija korišćenja sajtova. U najvećem broju slučajeva. su turističke destinacije ili vrste turizma koje predlažu turističke agencije. dokumentarni filmovi o turističkim zonama. postoji slaba zainteresovanost za saradnju i povezivanje događaja i turističkih proizvoda. ukupno 87%. kvantitet i korisnost informacije su povećane. preko informativnih centara itd. preko propagandnih bilborda. a prevođene su na najmanje jedan svetski jezik (ovaj zadnji aspekt je navelo skoro polovina agencija) Predložene mere za poboljšanje situacije su: saradnja vlasti i investitora. Glavni krtiterijumi za selekciju turističkih proizvoda za koje agencije i info centri nude informativne materijale su: bolja cena. poseduje sopstveni web sajt što utiče i na bolju njihovu promociju. pored onih koje imaju u tekućoj ponudi. formiranje turističkih organizacija na bazi javno-privatnog partnerstva. Skoro sve agencije i info centri imaju u svojoj ponudi usluge turističkog vodiča. Modaliteti kojima agencije i info centri promovišu turističke ponude su: putem web sajta. Zrenjanin. oni sadrže malo korisnih podataka koje je potrebno dodatno učiniti atraktivnim. retko su prevedeni na strane jezike. uspešnost ponude. kulturni turizam. regate na Tamišu. razvoj turističkih zona. lovni turizam. preko turističkih kataloga. Belocrkvanska jezera. Veći je broj turističkih agencija koje ne uključuju u svoju ponudu turističke proizvode koji se zasnivaju na specifičnostima etničkih zajednica u Banatu Polovina turističkih agencija ne nudi materijale za promociju turističkih proizvoda Banata.

potencijal reka za sportski turizam i odmor uz reku Tisu i njene obale. aktivnosti vezane za vinske puteve. svesnost zaštitte prirodnih resursa i naslanjanje na adekvatne vidove preduzetništva. pojas oko reke Tise i Deliblatska peščara. severni Banat. odnosno opštinska tela i sektori za privredu. jer prilikom nekih prethodnih istraživanja odaziv je bio znatno manji. odgovori turističkih radnika odražavaju adekvatno dokumentovanje. turističke agencije. Kao što se očekivalo. sela sa pretežno rumunskim stanovništvom. njihovu stručnost i poznavanje istražene problematike u osetljivo različitoj i velikoj meri u odnosu na aktere turizma: jedinice smeštaja. sektora za razvoj Iako broj vraćenih upitnika od ukupnog broja distribuiranih nije 100% veće 55%. dva ili sva tri navedena načina: Preko turističke organizacije na njenoj teritoriji Preko opštinske službe koja se bavi turizmom (sektor za turizam) Preko opštinske službe za razvoj. Kao razlozi što su ovi objekti od interesa za turiste napominju se: specifični pejzaž zone. Pominju se takođe i festival piva u Zrenjaninu kao i kompletna muzička ponuda ovog grada. postoje nekoliko tačaka oslonca. razvoj ili turizam (zavisno koji od njih opština ima). Od 19 kontaktiranih opština koliko ima ukupno u Banatu 17 opština je odgovorilo na jedan. U pogledu objekata/ događaja/ destinacija sa specifičnostima etničke zajednice. pogodnih oblika reljefa za sportski i lovni turizam i potencijal za razvoj ovih oblika turizma uz adekvatnu podršku lokalne samouprave. predstavnici javnih institucija čini se da imaju slična mišljenja o određenim zonama kao što su južni. Kao najviše pominjane destinacije u Banatu sa potencijalom izdvajaju se Deliblatska Peščara. sela sa mešanim etničkim stanovništvom. Svi podaci koji su prikupljeni od strane zaposlenih u javnim institucijama i turističkim organizacijama podvrgnuti su kvalitativnoj analizi. kao i istorijske spomenike i etničku raznolikost.ZAKLJUČCI ANALIZE JAVNIH INSTITUCIJA I TURISTIČKIH ORGANIZACIJA U ovm delu istraživanja su sprovedena u turističkim organizacijama i javnim institucijama koje se bave turizmom. Vršačke planine. banatska obala Dunava. bili smo zadovoljni. prisustvo turističkih objekata. 79 . razvoj senzibiliteta za prirodne lepote. srednji. Zaključci analize su sledeći: U odnosu na značaj nekih turističkih destinacija/događaja/objekata u Banati. Smatramo da je analiziran uzorak javnih institucija i turističkih organizacija dao relevantne odgovore koji mogu da okarakterišu njihov rad i mišljenje o pitanjima iz oblasti turizma koja pokriva ovaj upitnik.

sposobnosti za rešavanje problema. distribucija prospekata i letaka. nedostatak praktičnog pristupa. predstavnici javnih institucija ocenjuju u dovoljno velikoj meri da su ove informacije korisne ali takodje nedovoljne. U nekoliko primera iz Banata evidentan je dobra saradnja između opština i turističkih organizacija. Ne postoji povezanost promotivnog materijala sa drugim događajima i destinacijama u Banatu. Istovremeno ukazano je skoro u svakoj anketi da 80 . nedostatak jasne strategija razvoja turizma u okviru sveobuhvatnog ekonomskog razvoja regiona Banata. likovne izložbe. znatno manje itallijanski. komunikativnosti. preko sopstvenog web sajta – kojim raspolađu svi turističko informativni centri u određenim opštinama i same opštine ukoliko imaju sektor koji se bavi turizmom u okviru sektora za privredu. Usluge koje su naznačene u ovoj studiji ocenjene su povoljno kad je reč o ljubaznosti.). opštine sa pretežno madjarskim stanovništvom (Kanjiža i okolina. U pogledu stranih jezika koje govore zaposleni ovih agencija i info centara. Takođe u nekoliko slučajeva zaposleni govore rumunski i mađarski. organizovani su određeni događaji (promocije knjiga. održavanje seminara. učešće na sajmovima turizma. u najvećem broju slučajeva oni znaju: engleski. itd. kao i ruski. promocija putem turističkih udruženja. Načini promocije turističke ponude ove zone su različiti. To se najbolje vidi u zajedničkim projektima koji su uradjeni na osnovu strategija razvoja opštine. geografske karte) Uglavnom sve institucije imaju bar neke informativne materijale o turističkim destinacijama Banata. smatra se da ovi materijali nisu dovoljni. vizuelno tj. itd). turističke organizacije i institucije se žale na nedovoljno ljudskih resursa stručnih u oblasti turizma. U najvećem broju slučajeva. ažurnosti. Podeljena su mišljenja oko atraktivnosti/neatraktivnosti grafiike ovih materijala. francuski i nemački. nedostatak povezanost sa drugim turističkim proizvodima i posebno. sa drugim turističkim organizacijama i jačeg povezivanja turističkih agencija i turističkih organizacija.Češko selo (češko stanovništvo). Što se tiče akcija za promociju turističkih destinacija/ događaja/ objekata u Banatu. postoje pokušaji razvijanja programa za marketing koji imaju za cilj specifičnosti svake destinacije. dizajnerski neusaglašeni i često samo lokalno prisutni (bez njihove dalje distribucije u Beogradu ili drugim gradovima Banata i Srbije). dokumentarni filmovi. veći deo opštine Ada i Senta. često su samo na srpskom jeziku. S druge strane. a najčešće su: štampa. u najvećem broju su to štampani materijali za promociju turističkih objekata u Banatu. fotoizložbe. koncipirani su i raspodeljeni su paketi za promociju banatskih objekata (brošure.

poboljšanje saradnje među administratorima turističkih objekata. izbacivanje političke podobnosti na vodećim mestima u turizmu i postavljanje ljudi iz struke. u samom mestu. Najveće poteškoće u razvoju turizma su: neodgovarajuća prilazna infrastruktura.je edukacija zaposlenih veoma važna i to onih koji dolaze u kontakt sa turistima. prirodna okolina. 5. slabost smeštajnih kapaciteta i higijenskih uslova u postojećim objektima. 5. slaba promocija Banata kao turističke destinacije. poboljšanje infrastrukture. blizina prestonice Beograda 9. Jake tačke turističkih zona u Banatu su: 1. mogućnost ulaganja u seoski turizam Slabe tačke su: 1. kao i na mapama koje se i dalje štampaju sa netačnim ili zastarelim informacijama) 4. stvaranje bolje veze sa seoskim domaćinstvima u cilju poboljšanja smeštajnih kapaciteta kao dopuna već postojećim. nedostatak struktura za rekreaciju. organizovanje kurseva za usavršavanje i specijalizaciju za zaposlene koje dolaze u kontakt sa turistima. nedostatak prevoznih sredstava i železničkih veza unutar i preko granice. nedostatak većih investicija koje bi se vezale za imidž Banata. 2. stvaranje novih turističkih proizvoda. veoma loša turistička signalizacija na putu (glavnim i sporednim. 2. vraćanje železnice. 7. vodeni tokovi – reke i kanali 6. nedostatak stručnih ljudskih resursa. privredni razvoj Banata. kontinentalna klima sa dužim letom i mogućnost adaptacije turističke ponude na ostala godišnja doba. nedovoljna promocija turističkih proizvoda Banata. gostoprimljivost i nacionalna ranolikost koja nije iskorišćena 3. povoljan gegorafski položaj jer je u granišnom kontaktu sa dve države: Mađarskom i Rumunijom 8. nedostatak jasne vizije razvoja turizma na osnovu strategije 81 . gastronomija i lokalni specijaliteti 4. Moguća rešenja za otklanjanje gore pomenutih problema su: popravka putne mreže. jedinice smeštaja. multikulturalizam regije. neuređenost zelenih površina. nedostatak raznovrsnih turističkih proizvoda. usklađivanje vizije razvoja turizma. lokalnim vlastima i akterima iz turističkog sektora – turističke agencije. veliki broj otpada i deponija 3. stvaranje određenih specifičnosti u strukturama za odmor i zabavu koje su specijalizovane u oblasti ekoturizma. različitost reljefa.

banjom Slankamen. Backom Palankom. nedostatak naglašene specifičnosti regiona koji se može dalje koristiti i razvijati 9. kao i za poslove valorizacije i promocije turističkih resursa 10. koje pripadaju Banatu ili se pak preklapaju ili dotiču ovu regiju: II. nedostatak stručnog kadra iz oblasti turističko ugostiteljske privrede. mrtvajama Tise. Preklapanje sa zonom C na Dunavu i Kikindom.1 FRUŠKA GORA . 8. nautičke.6. Kao turističke aktivnosti na ovim prostorima izdvajaju se sledeći oblici turizma: izletnički. Tise i kanala DTD. nautički. Karašom. Za ovu regiju se navode sledeće turističke Izletničke. Nedovoljno izdvajanje sredstava za organizaciju edukacije kadra u turizmu i podsticanje uključivanja radno sposobnog i mlađeg stanovništva u poslove turizma 13. Backom Topolom. nauticke. Srebrnim prelazom aktivnosti: S SEVERNA ZONA . lovištima i dr. nedovoljna međuopštinska saradnja 11.3 i S. Velikim Gradištem. lukama. Sremskim Karlovcima.5 DELIBLATSKA PEŠCARA – sa vršačkim brdima. jezerom. Sentom.4 segmentima drumskih pravaca E75 i E660.lovni.2. Zbog toga smo u ovoj strategiji uradili dublje analize i snimanje celokupnog prostora Banata. Irigom. Nedovoljna podrška dobrim projektima 12. Izletnicke. graničnim Kaluđerovo i dr. Dunavom. ekološke i dr. S.2 C. ritovima. Vrdnickom banjom. II. Nedovoljno ukazivanje na važnost strateških partnerstava sa privatnim sektorom i stvaranjem privatno javnih aranžmana TURISTIČKE ZONE I REGIJE U SRBIJI Prema prostornom planu razvoja Srbije određene su turističke zone i regije razvoja turizma na prostoru naše zemlje. Prema Prostornom planu Srbije izdvojene su sledeće turističke regije. pristaništima i marinama. Prema ovom dokumentu na prostoru Banata izdvajaju se Deliblatska peščara. Adom. preveliki politički uticaji i u suprotnošću sa potrebama struke. kako bi mogli da uputimo sve one koji treba da se bave pozicioniranjem turizma ovog regiona na sve mogućnosti koje on pruža. fruškogorskim manastirima i dr. Novim Sadom. adama na Dunavu.1 S. Smatramo da ovakvo usmeravanje razvoja turizma Banata ni u kom slučaju nije niti dovoljno a ni adekvatno s obzirom na turističke motive kojima raspolaže prostor Banata. Belocrkvanskim jezerima. S. donja Tisa i gornja tisa sa pripadajućim teritorijama. segmentima plovnih pravaca Dunava. Petrovaradinskom tvrdavom. 82 .banjski. Nerom. spomenicke i dr. ekološke. nedovoljna povezanost sa drugim turističkim proizvodima. Dunavom. Belom Crkvom. Vršcem. Labudovim oknom.sa nacionalnim parkom. seoski. ekološki. 7.1.sa panonskim regijama S.

doprinosi privrednom razvoju perifernih delova destinacije i povećava zaposlenost domicilnog stanovništva. Politikom disperzivnog turističkog razvoja vrši se prezentacijai nove. neotkrivene ili nedovoljno valorizovane vrednosti i osobenosti destinacije. Shodno tome treba definisati i makro i mikro prostorne zone na osnovu brojnih analiza i inventarizacije i ocene turističke ponude. Tom prilikom kategorije važne za definisanje makro prostornih zona bile bi sledeće: Geografski položaj. nauticke. linijama i površinama. Zbog toga razvojnom politikom treba omogućiti ravnomerniju prostornu distribuciju turista unutar destinacije. Banjom Rusandom. Bečejem. Ovim planom je takođe predviđen razvoj i ulaganja u infrastrukturne objekte kao što su tranzitni turistički pravci. dok druge mnogo veće površine unutar destinacija nisu predmet interesovanja posetilaca. Stanovništvo. time bi trebalo da se detalno pozabavi tim stručnjaka. čime se otvaraju nove poslovne mogućnosti. kao i razvoju i 83 .Auto-put E-70 Beograd-Vršac-rumunska granica. Uspešna politika disperzivnog turističkog razvoja zasniva se na razumevanju motivacije posetilaca. Praksa ukazuje na činjenicu da se turisti najčešće grupišu i posećuju određene delove turističkih destinacija koji se odnose na centralne lokalitete i turistička jezgra. temeljnoj analizi načina na koji različite grupe turista koriste dati prostor. Novim Bečejem. Žabljem. Ovakva politika je važna zbog sledećeg: Smanjuje se pritisak na kritična područja u kojima su locirani ključni turistički motivi. koji bi mogao da koristi rezultate ovog Strategijskog plana razvoja turizma. Za područje Banata je istaknut Tranzitni turistički pravac . lovištima i dr.sa Tisom. lovne i dr. Za ovu regiju se navode sledeće turističke aktivnosti: Izletnicke. Titelom. USKLAĐIVANJE PROSTORNOG RAZVOJA TURIZMA BANATA Prilikom razvoja turizma distribucija turističkih tokova u okviru destinacija nije ravnomerna.II. Postojeća turistička infrastruktura.4 DONJA TISA . Tom prilikom se javlja koncentracija turista na pojedinim tačkama.2 S. kanalima. Podstiče se turistička potrošnja u novim zonama i lokalitetima. Pošto je ovo pitanje prostornog plana i trasiranja turističkog razvoja. Zrenjaninom. pri čemu turistička kretanja treba usmeriti ka njenim perifernim delovima. Prirodni resursi.

Najbolji pristup je da se intenzitet turističkog razvoja planira na osnovu procene nosećeg kapaciteta date sredine. treba precizno identifikovati lokacije za: izgradnju hotela i drugih smeštajnih kapaciteta. preduzeti mere za povećanje nosećeg 84 . Adekvatnim vrednovanjem svih činilaca koji deluju na datom prostoru treba na samom početku sprečiti mogućnost predimenzioniranog turističkog razvoja. Zbog toga domicilno stanovništvo mora biti aktivno uključeno u sve faze donošenja i realizacije planova prostornog razvoja date sredine.promociji različitih atrakcija koje će odvući turiste od postojećih turističkih centara i lokaliteta i usmeriti ih ka novim oblastima. neprimerenog kapacitetu prostora. Disperzivan prostorni razvoj mora biti dobro planiran i organizovan da ne bi došlo do zagušenja i saturacije date destinacije. sportsko-rekreativni. Ukoliko turizam prouzrokuje visok stepen saturacije prostora. trgovinskih. kao i konflikta između različitog tipa njenih korisnika. lovni. seoski. zaštićene oblasti i objekte. Brojne su mogućnosti za razvoj različitih vidova turizma: tranzitni. različitih navika. Sa aspekta razvoja turizma. i dr. neophodno je njegov dalji razvoj staviti pod rigoroznu kontrolu. ribolovni . tj. ekonomski. uz minimalne negativne efekte. rekreativne zone. saobraćajnu i ostalu infrastrukturu. Trebalo bi pratiti razvoj turizma u svetu i iz konkretnih primera doneti zaključke kako na pravi način razvijati turizam Organizacija. kanalizacija). orijentacija na veliki broj lokaliteta ima i svoje negativne strane: povećana erozija tla prilikom izgradnje objekata. ekološki. neracionalno širenje saobraćajnica. uređenje i opremanje prostora turističkih destinacija Prilikom organizacije i uređenja prostora turističkih destinacija treba podjednako uvažavati više kriterijuma (motivski. Usitnjenost kapaciteta i ponude. izletnički. kongresni. izuzetno bogatu i reprezentativnu ponudu Banata moguće je proširivati i na taj način ostvariti ravnomerniji prostorni razvoj turizma. parkove i druge zelene površine. kulturnomanifestacioni. kao i angažovanje većih zemljišnih površina po jedinici smeštajnih kapaciteta. Npr. zanatskih i drugih uslužnih objekata. sociokulturni i sl). eko-turizam. izraženi problemi vezani za obezbeđenje dodatne infrastrukture (vodovod. U svetu je teško naći regije relativno malog prostornog obuhvata sa ovako sadržajnom turističkom ponudom kao što je region Banata što bi uz efektan marketinški program mogao biti veoma interesantan ''turistički proizvod'' za inostrano tržište. sa ciljem da se omoguće što veće koristi lokalnoj zajednici. ponašanja i potreba.

Na osnovu prisustva kompleksa motiva i postojećih uslova različitog karaktera. Uslovi za realizaciju ovog vida turizma Banata su izuzetni s obzirom na veliki broj arheoloških lokaliteta. ugostiteljski kapaciteti. Kikinda. Vršac. Turistička tražnja se zadovoljava poboljšanjem i diverzifikacijom postojećih smeštajnih kapaciteta. IZBOR MOGUĆIH OBLIKA TURIZMA NA PROSTORU BANATA Na osonovu analize turističkih resursa Banata može se zaključiti da postoje povoljni uslovi za stvaranje konkurentnih turističkih proizvoda ostvarivanjem postojećih komparativnih prednosti. uređenje parking prostora i sl. visinu i spratnost objekta. oni mogu biti: prostorni.kapaciteta ili se orijentisati na razvoj drugih turističkih lokaliteta u bližem okruženju. a na svom razvojnom putu. Pre svega . Shodno tome dosadašnji razvoj turizma kretao se u sledećim pravcima: 1. nabrojaćemo neke od najprikladnijih oblika turizma na prostoru Banata koji mogu da valorizuju njegove turističke vrednosti. Uvažavajući brojne specifičnosti turizma. proporciju između izgrađenih i slobodnih površina/pejzažnih predela. Zrenjanin. Generalno posmatrano. a shodno potrebama potrošača. i ovde marketing ima ulogu da omogući plasman proizvoda i usluga. Kulturni turizam se razvija na potezu Pančevo. motivski. turistički najatraktivnije lokalitete Banata treba valorizovati kroz oblike turizma za koje njihova aktivnost predstavlja integralni turistički motiv. podizanje zaštitnih pojaseva oko izgrađenih kapaciteta. ipak možemo reći da kao i na drugim tržištima. Postoji više tipova standarda koji se primenjuju u kontroli i usmeravanju razvoja turističkih kapaciteta i oni se odnose na gustinu razvoja. Tom prilikom treba da vodimo računa o kriterijumima po kojima ćemo vršiti izbor. a uvažavajući utvrđene kriterijume. zabavni i etno 85 . izgradnjom novih i adekvatnom opemljenošću i uređenošću turističkog centra (sale. ekonomski. Tom prilikom treba voditi računa o standardima razvoja i dizajna turističkih kapaciteta. Dosadašnji nivo razvoja turizma doprineo je stvaranju fizionomije pojedinih delova Banata na turističkom tržištu. kulturno istorijskih spomenika i zaštićenih dobara. marketing potpuno uvažava koncept održivog razvoja. ekološki ili funkcionalni. prateći rekreativni. Raznovrsnost prirodnih i antropogenih turističkih motiva i njihova koncentracija u nekoliko disperzivnih centara imaju značajnu i komparativnu prednost. Turistički poslenici Banata treba da prepoznaju sve postojeće šanse i udruženi postignu zadovoljavajući nivo razvoja turizma ovog podrušja. O svim ovim standardima više će biti reči prilikom izrade lokalnih strategioja razvoja turizma.

. Boravišni turizam na području većih gradskih centara i. kao i obogaćivanje ukupnog doživljaja turiste o određenim prostorima. Neophodno je da se izgradnja i rekonstrukcija ugostiteljskih 86 . etno.. (usluge. seoski turizam. eko kampovi. Manifestacije su deo turističke ponude koje svojim programima i vrstama utiču na poboljšanje kvaliteta turističke ponude. Manifestacioni turizam dobija sve važniju ulogu u turističkoj ponudi u svetu. razvoj specifičnih oblika privremenih i stacionarnih smeštajnih kapaciteta (etno. razni običaji. zabavni. 3.Seoski turizam ima skoro neograničene mogućnosti u pogledu obogaćivanja ponude. Takođe. ovaj vid turizma Banat treba da prepozna kao svoju razvojnu šansu i shodno tome treba napraviti planove revitalizacije i valorizacije određenih vodenih puteva i površina i uređenje priobalja sa ciljem razvoja ovog vida turizma. neophodno je izvršiti kategorizaciju objekata. komunikacije. Ono na čemu treba da se radi je aktiviranje sela Banata . Postojanje velikog broja manifestacija na području Banata predstavlja izuzetan potencijal za razvoj ovog vida turizma. 4.). slave. edukativni. 5.. rekreacija) i omogućavanje njihovog funkcionisanja u toku cele godine Na taj način se omogućava bogatija ponuda različitih turističko-rekreativnih programa i sadržaja (kulturni. jer sadržaji mogu biti i događaji iz svakodnevnih radova: kosidba. seoski turizam. vašari. prezentacija objekata i celina od kulturnog i istorijskog značaja uz preduzimanje neophodnih mera za uređivanje njihove okoline. određivanje mogućih lokacija i sadržaja informativnih punktova prema specifičnostima.) što podstiče razvoj ekskurzione turističke ponude (uređenjem izletišta i mreža rekreativnih staza). Seoski turizam ima izuzetne mogućnosti u posmatranoj regiji.programi i sadržaji). usluga i proizvodnje.) programa ugostiteljstva.. pa i Banata u pitanju. Nautički turizam je zaboravljeni segment turizma kada su planovi razvoja Srbije. razvoj specifičnih manifestacija vezanih za selo (kampovi.). Osim toga treba razvijati i prateće sadržaje. Pre svega treba raditi na turističkom i komunalnom opremanju sela kao i na aktivnostima razvoja specifičnih (ekoloških. kao i na svetske turističke trendove. setva. 6.. sve u cilju popularizacije eko turizma. 2. posela. Ukoliko želimo da se ovaj vid turizma i dalje razvija moraju se izgraditi novi i rekonstruisati postojeći smeštajni kapaciteti. žetva.. razvoj ekološke poljoprivrede. to predstavlja nov kvalitet za turističku prezentaciju zemlje kao i obogaćivanje već postojeće stereotipne turističke ponude. razvoj pratećih kulturno-zabavnih sadržaja i programa. razvoj saobraćajne infrastrukture. razvoja specifičnih oblika privremenih i stacionarnih kapaciteta (etno. Treba posebno napraviti plan podsticajnih mera za razvoj ovog vida turizma.. Eko turizam može da se razvija na čitavom prostoru Banata s obzirom na postojeće prirodne potencijale. Naročito se mora voditi računa o razvoju rekreativno-edukativnih programa kojima se afirmišu prirodne i stvorene vrednosti područja. S obzirom na postojeće hidro potencijale Banata. folklorno oživljavanje sela). eko kampovi. svedbe. edukacija domaćina.. razvoj specifičnih ekoloških programa ugostiteljstva i usluga. sportsko-rekreativni.

bela crkva. zdravstveno-lečilišni turizam na postojećim lokacijama: Kanjiža. 7. Izletnički turizam je deo turističke tražnje koja ima velike mogućnosti za razvoj u okviru Banata. etno-programi). Uslovi za realizaciju: Adekvatnom opremljenošću i uređenošću banjskog centra (zdravstveni centri. s tim da se u Banatu nalazi mali broj posebnih smeštajnih objeakta za ovaj segment turističke tražnje (u Čardaku. sve u funkciji kvalitetnije turističke ponude. izgradnja ugostiteljskih sadržaja. Sportsko-rekreativni turizam obiluje potencijalima za razvoj na području Banata. 11. Tranzitni turizam se razvija shodno geografskoj i saobraćajnoj povezanosti područja Banata prema granici sa Rumunijom. Tranzitni turisti se odlikuju specifičnim zahtevima što otežava mogućnost za organizovanje adekvatne turističke ponude. Uslovi za njegovu realizaciju je obezbeđenje rekreativnih prostora koji omogućavaju korišćenje sezonski i u toku cele godine (uređenje i izgradnja kupališta . uvođenje i razvoj rekreativno-edukativnih programa kojima se afirmišu prirodne i stvorene atraktivnosti. mesta rođenja znamenitih ličnosti i lokacije brojnih kulturno-istorijskih spomenika. To su. Dečji i omladinski turizam može da se razvija na čitavom području Banata. opravke i održavanje motornih vozila. Da bi se zadovoljila zahtevna turistička tražnja. određivanje mogućih lokacija i sadržaja informativnih punktova za pojedine delove prema specifičnostima. formiranje mreže ugostiteljskih objekata prema kategorijama opremljenosti i specifičnosti turističke ponude. Neophodna je izgradnja novih. uređenjem mesta i okruženja pruža se kompletna usluga postojećim i potencijalnim turistima. suveniri. poboljšanje i diverzifikacija postojećih smeštajnih kapaciteta. sportskih i ekokampova. sportskih.Vršački breg. uređenje sportskih i eko kampova. zabavni sadržaji. Rusanda.objekata izvrši prema kategorijama opremljenosti i specifičnosti turističke ponude. radionice i likovne kolonije. čine neophodnu turističku ponudu.. snabdevanje rezervnim delovima. 10. prateći rekreativni. snabdevanje kamp i turističkom opremom.Vršac.gradski centri (Pančevo. Svi veći gradovi banata poseduju sportsko rekreativne kapacitete za razvoj ovog vida turizma. Treba posebno napraviti plan uređenja pojedinih objekata i izgradnju novih u funkciji poboljšanja kvaliteta ovog vida turizma. 9. Zrenjanin. 87 . Uslovi za realizaciju su uređivanje i opremanje izletišta i rekreativnih staza. uređenje destinacija i unapređenje informativne službe.. 8. ponuda za tranzitne turiste mora biti raznovrsna.). Banjski. Kikinda). sve u cilju uvećanja turističke atraktivnosti područja. rekreacionih i drugih sadržaja) kao i uređenje prostora za lov i ribolov. smeštajni i ugostiteljski kapaciteti. Uslovi za dalji razvoj ovog dela tržišta je izgradnja novih.. pre svega. uređenje centara slobodnog vremena kao polifunkcionalnih celina sa koncentracijom različitih rekreativnih sadržaja.. prostora za škole. uvećanje i diverzifikacija postojećih smeštajnih kapaciteta.

uređivanje i opremanje izletišta. 19. kao I njegove resurse. Pešačenje je izuzetno razvijen deo turističke tražnje kako na domaćem tako i na inostranom turističkom tržištu. Veliki potencijali koji postoje na području Banata bogatog vinogorjem. Bird watching kao deo specifičnih oblika turizma ima izuzetne potencijale za razvoj na području Carske bare. 17. do sada nisu odgovarajući valorizovani. "Labudovo okno". S obzirom na obilje vodotokova i različitih hidrografskih potencijala banata. Tu se nalazi izuzetno vredno nasleđe (Kule svetionici u Pančevu. Crne bare.. okolina Kikinde). Ovaj vid putovanja je u stalnom porastu. Industrijsko nasleđe na teritoriji Banata je još uvek neiskorišćena šansa za razvoj turizma. pašnjaci velike droplje.Treba uraditi poseban program razvoja šumskog gazdinstva Banat radi njegovog uključivanja u razvoj lovnog turizma. bez obzira na stvaranje novih vidova turizma. labudovo okno.mlin na konjski pogon 18. S tim u vezi treba urediti postojeće saobraćajnice i staze za ovaj vid transporta. Kružna putovanja predstavljaju način da se u kratkom roku obiđu turistički potencijali neke regije. 16. Kako Banat ima mogućnosti za razvoj ovog 88 . ovo može postati prepoznatljiv proizvod turizma Banata. uređivanje i opremanje prostora za ribolov. primer zemalja visokorazvijenog turizma (Španija.Imajući u vidu turističko geografski položaj Banata. ustave na Tisi u Novom Bečeju. Francuska…). ukazuju nam da je ovaj vid turizma u porastu id a se od ovog segmenta ubira izuzetno veliki devizni priliv. Banat poseduje već uređenja lovišta koja treba koristiti (Lovište "Deliblatska peščara" . izgradnje i uređivanje lovačkih domova i lovačkih čeka. Biciklizam je u svetskim razmerama izuzetno razvijen.) 14. postrojenja olajnica. Konfiguracija terena Banata je povoljna i postoje idealne mogućnosti za opremanje ovih prostora za potrebe razvoja ovog vida turizma. svilara. Vinske ture predstavljaju deo turističke tražnje za specifičnim oblicim turizma. Osim toga treba napraviti planove za uređenje posebnih staza i povezati se sa postojećim biciklističkim stazama u drugim delovima srbije i Rumunije. Posebno obeležavanje pešačkih staza je osnova daljeg razvoja ovog vida aktivnosti turista. Suvaca . Ribolovni turizam zahteva izradu programa posebnih mera zaštite. Senćanski most na Tisi. izgradnju. Banatska ravnica i njeni zaštićeni prostori su dobar osnov za stvaranje i obeležavanje posebnih pešačkih staza koji bi povezivali interesantna mesta za turiste. prevodnica Šlajz u Kleku. Deliblatske peščare. kako bi se napravio idealan odnos prirode i turizma. stvaranje posebnih programa kružnih tura po banatu u mnogome bi doprinelo turističkoj valorizaciji ovog područja. 15. 13. "Dragićev Hat". uređivanje i opremanje izletišta. Italija. Lovni turizam zahteva izradu programa posebnih mera zaštite. utvrđivanje posebnih ribolovnih režima .12. Lovište "Donje Podunavlje".. Lovište "Vršačke planine" . mlinovi.

Turizam običaja može biti izuzetno profitabilan na području Banata. Danas se u turizmu traži ono što je novo i što je neobično.Bogatstvo. tu su boravili i stvarali mnogi učeni ljudi naše istorije i sadašnjosti. 26. Putevima znamenitih ljudi je turistička ponuda koja ima izuzetne mogućnosti na tlu banata. Posete i upoznavanje sa različitim kulturama. Kongresni turizam delimično je razvijen u Vršcu. Uslovi za realizaciju ovog vida turizma je adekvatna opremljenost i 89 . 25. i uključuju turističku ponudu I sadržaje koji zadovoljavaju ove principe. omogućuju turistima da se upoznaju. 22. Međutim. utvrđivanje prioriteta. 21. jednodnevne i višednevne izlete. poludnevne. Na ovom području su rođeni. ukoliko njegova načela budu uključena u proces stategijskog planiranja razvoja turizma i ukoliko se ovaj koncept postavi i kao jedan od strategijskih ciljeva razvoja. utvrđivanje strategije i sprovođenje akcija. 24. Multikulturalnost ovog područja koje naseljava veliki broj naroda i narodnosti.obrazovanje (Entertainment . Tematski turizam koji se bazira na principu ‘’3-E’’ : zabava. Avanturistički turizam još uvek čini mali deo turističke tražnje. To je proces zasnovan na širokom učešću lokalne zajednice koji obuhvata viziju lokalne zajednice. Održivi turizam . folklora. 20. Multikulturalnost I različite konfesije koje žive na prostoru Banata daju osnovu za mogućnost razvoja ovog vida turizma. a nama i našim pokolenjima na znanje treba staviti u upotrebu njihove domove i mesta boravka. ova tržišna niša se stalno povećava i predstavlja izuzetnu mogućnost za proširivanje turističke ponude Banata.Koncept održivog razvoja može postati osnova razvoja turizma u jednoj zemlji. Verski turizam ima izuzetnu osnovu za svoj razvoj na teritoriji Banata. muzike i gastronomije predstavljaju osnov za formiranje raznolikih turističkih proizvoda i turističkih programa kako za domaće. procenu stanja životne sredine. Neki od veoma bitnih uslova za upravljanjem održivog razvoja destinacije su iniciranje i sprovođenje Agende 21 i Lokalnog ekološkog akcionog plana. 23. veliki broj sakralnih građevina koje su nastale kroz vekove življenja različitih zajednica na ovom prostoru. Banat može svoje prirodne I antropogene motive da kombinuje na bezbroj načina I time omogući stvaranje različitih turističkih proizvoda za ovu vrstu turizma. to se ovaj turistički proizvod mora posebno da osmisli i plasira na adekvatna tržišta. uzbuđenje. Zrenjaninu i Kikindi. Uključujući se u takvu potragu stvaramo nove mogućnosti za razvoj turizma Banata. tako i za inostrane goste. osnov su za razvoj ovog vida turizma. vide i dožive njihovu razlišitost.vida turizma kroz manifestacije posvećene berbama (Vržac). Excitement. običaja. Njima u čast. kakvih na području Banata može biti izuzetno puno. boravak u različitim kulturnim sredinama su neponovljivi doživljaj. Education). Pored toga.

Na ovaj način mogu se ostvariti: Smanjenje pritiska na određena područja u kojima su locirani ključni turistički motivi što može dovesti do niza ekoloških problema . tehničke uređaje i opremu. To dovodi do disproporcije onoga što turista želi i traži i onoga što mu se nudi u turističkoj destinaciji. Drugim rečima. Razvojnom politikom treba omogućiti ravnomerniju prostornu distribuciju turista unutar destinacije. ekološkom. doprinosi privrednom razvoju novih destinacija Banata i povećava zaposlenost domicilnog stanovništva. 90 . Politikom disperzivnog turističkog razvoja mogu se promovisati nove. treba definisati upotrebu prostora za potrebe turizma na nacionalnom i regionalnom nivou. turistička ponuda je često vrlo kruta i neelastična. to u neku ruku predstavlja dobru osnovu. To je i jedan od osnovnih razloga neuspeha mnogih turističkih destinacija da plasiraju svoje turističke proizvode na turističkom tržištu. analizi korišćenja prostora od strane turista.Tim pre. uporediti sa svetskim i domaćim turističkim kretanjima. PROGRAMI TURISTIČKOG RAZVOЈA BANATA Pri planiranju i izboru programa za razvoj turizma Banata mora se voditi računa o prostornom. ali nije i neizvodljivo. Upravo zbog toga treba dobro sagledati sve potencijale. već se sve više traži vredno novo iskustvo (Experience for Money). odnosno nove vredne emocije (Emotion for Money) koje se mogu doživeti u određenoj turističkoj destinaciji. Zbog toga. Današnji turisti imaju više saznanja i samim tim više zahteva prema turističkim destinacijama i organizatorima turističkih putovanja. neotkrivene ili nedovoljno valorizovane vrednosti Banata Politika disperzivnog turističkog razvoja zasniva se na razumevanju motivacije turista. Iako turizam u banatu nije dovoljno razvijen. sociopsihološkom i funkcionalnom razvoju ovog regiona. želje lokalnih planera i mogućnosti prostora za prihvat određenog broja posetilaca. pri čemu turistička kretanja treba pravilno rasporediti po čitavoj teritoriji Banata shodno postojećim kapacitetima. saobraćajne uslove. Zbog toga se mora voditi računa o uspostavljanju ravnoteže između potrebe turista. čime se otvaraju nove poslovne mogućnosti. To nije nimalo lako. Nekadašnja potreba da turistički proizvod ima povoljnu cenu (Value for Money) sada nije dovoljna. Ovaj vid turizma zahteva izuzetno velika ulaganja što znači da na njegov intenzivan razvoj treba vremenom uticati i uključivati one objekte koji za to imaju sve potencijale. Turistička tražnja je izuzetno heterogena a za razliku od toga. dalji razvoj turizma Banata treba usmeriti na brojne atraktivne lokalitete kako bi se prostorno razvio turizam u svim delovima regiona Podstiče se turistička potrošnja u novim zonama i lokalitetima.uređenost centara sa akcentom na: kongresne prostore. kongresne biroe). što je kvalitetno planiranje prostora jedan od najvažnijih preduslova za dugoročni i održivi razvoj turizma. jer nisu pravljene grečke tipa promaćenih investicija i pogrećnog razvoja turizma. i razvijati one vidove turizma koji se mogu plasirati na određena tržišta.ekonomskom motivskom.

je pozicioniranje turističkog proizvoda . U ostvarivanju prihoda od turizma geografska blizina područjima sa visokim nacionalnim dohotkom po glavi stanovnika jesu odlučujuća prednost. ostvariće prednost u zavisnosti od lokacije i pristupačnosti. Stvaranje spoljnih faktora i korisno investiranje u turizmu su glavni ciljevi.Zbog toga treba stvoriti posebne programe konkurentnosti koji imaju za cilj stvaranje uslova za pomoć turističkom razvoju. Tabela 13: SWOT analiza resursa Banata SNAGE multikulturalnost postojanje mreže reka. seoski. TRŽIŠNO POZICIONIRANJE I SMERNICE Različite destinacije. kako bi njen imidž i mesto. Važno je da se u početnoj fazi razvoja destinacija pravilno pozicionira. lovni. a mere za postizanje treba da budu uključene u plan koji će se detaljnije baviti tim pitanjima. kanala i jezera za turističke svrhe prirodni resursi kulturno nasleđe gastronomija gostoljubivost povoljna klima iskustvo u starim zanatima ŠANSE renoviranje istorijskih zgrada porast korišćenja termalnih izvorišta porast tražnje za bio-proizvodima porast tražnje za eko-turizmom novi zakoni o zaštiti životnesredine porast interesovanja iz dijaspore plovni putevi (reka i kanali) valorizacija salaša SLABOSTI nedovoljna briga za okruženje zapuštenost reka i jezera nedostatak šuma • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • PRETNJE zapostavljanje prirodnih resursa Nezadovoljavajuća zaštita od poplava nedostatak prostornih i regulacionih planova i nedefinisani imovinsko pravni odnosi 91 . koje su od suštinskog značaja. i. koje će je razlikovati od drugih destinacija bilo jasno na tržištu. kulturno-manifestacioni. ribolovni tranzitni. kongresn i dr. u međusobnom takmičenju za privlačenje turista. sportsko-rekreativni.Posebno značajan je pristup razvoju promocija i iskorišćavanja resursa od strane lokalne zajednice sa ciljem privlačenja turista prema destinaciji Banata Ovakvom politikom korišćenja prostora nastaju mogućnosti za razvoj različitih vidova turizma: eko-turizam. Aktivnost koja treba da se preduzme pre nego što se započne sa promotivnom kampanjom. izletnički.

Stvaranje uslova u kojima će se povećati stepen konkurentnosti na nacionalnom i međunarodnom nivou. religije. Tabela 14: SWOT analiza . Banat nije tradicionalna turistička destinacija. Optimizacija stope zauzetosti). kao i poboljšanje sistema smeštaja (kvaliteta i kvantiteta) pomoći će poboljšanju konkurentske sposobnosti Banata. razvoj turizma može se osloniti na ni malo zanemarljive resurse . jer je Banat mesto gde različite nacije. jezici i životni stilovi od srednjeevropskog do balkanskog koegzistiraju na relativno malom prostoru. dve i tri zvezdice). istorijske. kulture. naročito radna snaga. za koje se može reći da su “sinteza Evrope”. preporučuje se izrada strategije boljeg iskorišćenja postojeće ponude (tj. sa stanovišta resursa. Geografski položaj Banata je povoljan. Ukoliko se porast potražnje za smeštajnim kapacitetima ostvari u skladu sa predvidjanjima. kulturne. su niži u poređenju sa područjima koja imaju sličnu ponudu. Karakteristični smeštajni kapaciteti ovog regiona su niske ili srednje-niske kategorije (jedna.prirodne. Medjutim. tako da su turistička preduzeća relativno konkurentna u pogledu cena. pre nego izgradnja novih objekata. sa nedostatkom internacionalnih standarda kvaliteta što utiče na njenu celokupnu konkurentnost turističkog sektora. naročito ne za inostrane turiste.Lokacija i dostupnost SNAGE • raskrsnica evropskih puteva • blizina granica • blizina emitivnih područja • • • • • • • • • • • • ŠANSE hidrografski potencijali tranzitni turizam blizina velikih gradova i metropola blizina zemalja evropske unije nove rute blizina rastućih industrijskih centara SLABOSTI putevi u lošem stanju nezadovoljavajuća gustina i kvalitet pruga i puteva vizni režim nedostatak lokalnih aerodroma udaljenost od turističkih puteva PRETNJE nepostojanje mera vlade Ponuda smeštaja i pratećih usluga na prvi pogled može zadovoljiti potražnju individualnih turista. Troškovi u turizmu. antropološke. 92 . najznačajnija komparativna prednost i jeste u specifičnim socio-kulturnim karakteristikama. velikih generatora turističke tražnje i zemalja koje ulaze u red bogatih. arhitektonske. Region se nalazi u blizini najbogatijih svetskih područja. Uopšteno gledano.

mogućnost i pravo izbora. jednako kao i domaćih potrošača. kao ključni faktor uspeha za budući razvoj turizma. slabosti. 93 . kao i izgradnja novih sadržaja i kapaciteta za određena ciljna tržišta i tržišne grupe u različitim delovima Banata . pravo izražavanja. što znači da se prava potrošača iz stranih zemalja. pravo na zadovoljenje osnovnih potreba. dostupnost informacija. a u skladu sa tim i konkurentska prednost.potrebne su nove mogućnosti za razvoj i izgradnju novih smeštajnih kapaciteta za domaću i međunarodnu tražnju. tako i u Banatu treba da bude cilj poboljšanje kvaliteta. U turizmu je veoma važno da svi proizvodi i usluge zadovoljavaju standarde kvaliteta. Osnovna prava potrošača u turizmu odnose se na sigurnost.Tabela 15: SWOT analiza . U okviru turizma. svetskih turističkih trendova i upoređivanja sa svetskom turističkom ponudom izdvojene su osnovne prednosti. sve više pažnje se daje takozvanim prekograničnim problemima zbog rastuće globalne dimenzije turizma.Smeštajni kapaciteti i usluga SNAGE • • • zadovoljavajući ugostiteljski kapaciteti (u kvantitativnom smislu) izvori termalne vode (bazeni) početak gradnje novih kapaciteta • • • • • • • • • • • • SLABOSTI nedostatak kvaliteta u turističkoj ponudi nedostatak profesionalnih kadrova siromašan imidž nedostatak komplementarnih usluga neodgovarajući kapaciteti nedostatak informacionih tehnologija PRETNJE nezadovoljavajući kriterijumi za kategorizaciju nedostatak kapitala za investiranje pod povoljnim uslovima nedostatak adekvatnog marketinga nedostatak adekvatne konkurentne ponude nedostatak podrške od strane države ne postojanje prostornih planova • • • • • ŠANSE Gastronomski potencijali mogućnosti lokacija za izgradnju smeštajnih kapaciteta gostoprimstvo pojačanja tražnja za selektivnim oblicima turizma pojava Banata kao nove destinacije PRIORITETNE TEME TURISTIČKIH PROIZVODA BANATA Kako je kvalitet usluga osnovni uslov za nivo konkurentnosti svake turističke destinacije. mogućnosti i pretnje budućem razvoju turizma Banata. Osim toga. pravo na zdravu okolinu… Potreba koordinacije javne i privatne inicijative za razvoj turizma veoma je važna kako bi se postigla efikasnost i stvorile prednosti za razvoj turizmaunutar Banata. a da su pri tome potrošači i njihova prava adekvatno zaštićeni. stepena razvoja turizma Srbije . Na osnovu analize turističkog potencijala Banata. trebaju adekvatno da zaštite. pravo na reklamacije u slučaju nezadovoljstva uslugom ili proizvodom.

JAKE TAČKE Prirodne lepote i turistički potencijali (termalni izvori, dvorci, zaštićena područja i dr.) Ekološki čisto prirodno okruženje Geografski položaj Banata koji omogućava brzu dostupnost glavnim evropskim emitivnim tržištima Sigurnost boravka, kako u smeštajnim objektima, tako i u destinacijama Bogatstvo kulturno-istorijskih spomenika

SLABE TAČKE Nedovršen proces privatizacije hotela Koncepcijska i tehnološka zastarelost Niska prosečna stopa kvalitete smeštajnih kapaciteta nepostojanje međunarodnih brendova Nezadovoljavajući izbor kvalitetnih sadržaja i raznovrsnih usluga i nedovoljna gostoljubivost i šarm Loša saobraćajna infrastruktura i neadekvatna saobraćajna povezanost na svim nivoima Nizak stepen popunjenosti kapaciteta, izrazita sezonalnost i niže prosečne cene u odnosu na međunarodnu konkurenciju Nelikvidnost i prezaduženost velikog dela turističkih preduzeća Nedostatak profesionalnog managementa PRETNJE Konfliktne razvojne opcije Nestimulativni makroekonomski okvir Zagađenje šivotne sredine Prirodni potencijal ugrožen je zbog šumskih požara, zbog nedovoljnog zbrinjavanja otpadnih voda i divljih deponija smeća, nekontrolisanog lovnog turizma Intenzivan razvoj međunarodne konkurencije u smislu novih koncepata, više kvalitete i boljih performansi operativnog poslovanja Zbog nepovoljnog demografskog i celokupnog ekonomskog razvoja u zapadnoj Europi moguća stagnacija potražnje na visokom nivou Neefikasnost implementacije prostornih planova i nepoštovanje prostorno-planske regulative Neplansko korišćenje i špekulacija pri kupovini zemlje mogu da podignu cene zemljišta, što deluje destimulativno na potencijalne investitore Mogući nedostatak uske saradnje na svim političkim, administrativnim,privrednim i društvenim nivoima Predugi proces privatizacije odgađa početak investicijskog procesa

MOGUĆNOSTI Kontinuirani rast interesa emitivnih tržišta za ekološke destinacije, kulturni, seoski turizam i nautički turizam Zahvaljujući svom prirodnom potencijalu Banat ima predispozicije da privuče značajni segment potražnje za selektivnim oblicima turizma Raspoloživost kvalitetnog prostora koji nije preterano izgrađen pa se u velikoj meri sačuvala lepota i čistoća prirode Zahvaljujući svom geografskom položaju, uz adekvatnu saobraćajnu infrastrukturu, Banat može povećati udeo individualnih gostiju u selektivnim oblicima turizma Idealni prirodni preduslovi (termalni izvori) za formiranje kvalitetne ponude wellness programa i sadržaja i razvoj zdravstvenog i zabavnog turizma saobraćajnice prolaze kroz područje bogato zaštićenim prirodnim područjima, pogodno za kreiranje kvalitetne ponude kao mikroregije Obnova i promocija starih puteva velike kulturne, panoramske vrednosti koje će dodatno obogatiti turističku ponudu Banata Razvoj održivog lovnog turizma u Banatu, na područjima bogatim životinjskim vrstama Veliki broj dvoraca predstavlja neiskorišćeni potencijal Mogućnost za razvoj sportskog turizma Turizam može podstaći brži rast proizvodnje i trgovine, tako da turistička preduzeća nude Banatske proizvode, autentičnosti turističke ponude konkurentskom cenom i kvalitetom može uticati na kvalitet boravka Nezagađeno zemljište pogodno za proizvodnju zdrave hrane

Cilj strategije banatskog turizma je da se stvori okvir za razvoj kvalitetne turističke ponude i konkurentnosti banatskog turističkog tržišta. Održivim razvojem turizma ispunjava se preduslov za ravnotežu, i stvara vrednost za sve učesnike na tržištu. Za postizanje postavljenih ciljeva, akteri na svim nivoima, od lokalnog do regionalnog, moraju da postupaju u skladu sa principima

94

održivog razvoja. Za ispunjenje tog cilja i postizanje dugoročne održivosti razvoja turizma Banata, neophodno je da se: • razumeju, prepoznaju i zadovolje potrebe turista, jer ukoliko se ne ispune njihova očekivanja, svoje nezadovoljstvo podeliće sa svima iz svog okruženja, što nanosi štetu imidžu destinacije; • osiguraju preduslovi za profitabilno poslovanje subjekata na tržištu, jer stvaranjem pozitivne poslovne klime osiguravaju se uslovi za dolazak novih investitora i razvoj turizma u budućnosti; • investira u obrazovanje i edukaciju zaposlenih u turizmu na svim nivoima, kao i pronalaženje i stvaranje kvalitetnog menadžmenta; • insistira na zaštiti i obnovi prirodnog i antropogenog bogatstva, kao primarnog resursa banatskog turizma; • poštuju kulturne vrednosti i različitosti lokalnog stanovništva, lokaliteta i destinacija koji direktno imaju koristi od razvoja turizma. Njihov odnos prema turizmu i turistima vitalan je za sliku koju region ostavlja, utiče na zadovoljstvo gosta i na ekonomske efekte od turizma; • osigura kontinuirana aktivna uloga države koja kroz razvoj infrastrukture, izmenu zakonske regulative i drugim radnjama, utiče na turistički potencijal zemlje, a dugoročno ima velike koristi od njegovog razvoja. Samo ravnotežom u međusobnom odnosu i ispunjavanju potreba odnosno ciljeva različitih učesnika na turističkom tržištu, moćiće da se stvori stabilan i dugoročno održiv turistički razvoj. STRATEGIJSKA AGENDA U TURIZMU BANATA Pri izradi ove strategije postavili smo nekoliko elemenata za razvoj strategijske agende u turizmu za područje Banata: zaokruživanje postojeće turističke ponude,i intenziviranje njenog korišćenja aktiviranje novih područja sa dominantnim prirodnim i (ili) antropogenim turističkim resursima definisanje održivog razvoja turizma u regionu stvaranje preduslova za upravljanje turizmom i povećanje njegove strategijske pozicije definisanje prioritetnih turistickih prostora definisanje strategije razvoja i omogućiti unapredivanje uslova za intervencij države i lokalne zajednice Pristup razvoja turizma Banata će se koncentrisati po principu postepene intervencije koja ojačava sektor turizma. Tom prilikom treba da se sagledaju i sve mogućnosti za rastrazvoja turizma i saradnju na regionalnom nivou sa podrškom lokalnih vlasti.

95

VIZIJA TURIZMA U REGIONU BANATA Pri stvaranju vizije razvoja turizma Banata treba preporučiti mesta u kojima je turizam već razvijen kao i potencijalna turistička mesta kojima treba pomoći u daljem razvoju, a to su mesta gde je: održivi razvoj turizma visokog kvaliteta koji privlače domaće i inostrane turiste, diverzifikovana turistička ponuda, kvalitetna komunikacija, turistička tražnja usmerena ka postojećim turističkim resursima, lokalna turistička privreda usmerena prema zadovoljenu turističke tražnje, razvijena infrastruktura koja zadovoljava tržišni potencijal, promoviše veze, utiče na stvaranje ekonomskih efekatai koja poboljšava životni standard lokalne zajednice prepoznat značaj i uticaj turizma na zapošljavanje i ekonomske efekte. Stvaranje strategije razvoja predpostavlja i neka vodeća pravila kojih treba da se pridržavaju svi zainteresovani. Ključne poruke razvoja se mogu sagledati kao: borba za kvalitetnije poslovanje u turizmu jačanje privatnog sektora u turizmu intervenisanje tamo gde je najveće povećanje ekonomskih efekata kroz turizam, sagledavanje turizma kao integralnog dela razvoja turističkih destinacija, regiona i zemlje u celini, dalja strategija razvoja pojedinih opština i Banata u celini. Bazirajući se na viziji razvoja, turizam ima vrlo važnu ulogu u postizanju regionalne strategije razvoja i povećanja blagostanja lokalnog stanovništva. Ključni elementi strategije razvoja turizma u području Banata su: Investiranje u turističku infrastrukturu na nivou regiona Promovisanje biznis mreža, privatnog sektora, kvalitetnije i bolje poslovne podrške, uključujući menadžment promene u turističkoj industriji Unutrašnja strategijska ulaganja u turizam Razvoj i obuhvatanje potpune ekonomske i tržišne analize turizma Investiranje u razvoj regionalnog tržišnog brenda za turizam Prepoznavanje potencijala u turizmu u ruralnim i urbanim programima Provera turističkih veština zaposlenih u turizmu i lokalnog stanovništva Razvoj turizma kroz pograničnu saradnju i saradnju sa ostalim regionima Srbije sa ciljem kvalitetnog turističkog proizvoda. Banat je oblast sa specifičnim ekonomskim regionalnim razvojem koji je identifikovan kroz ovu strategiju i prihvaćen za dalja razmatranja. Zbog toga ćemo u narednim segmentima sumirati uslove za razvoj turizma koji pokreću prioritetne akcije koje treba što pre preduzeti. Uzimajući u obzir veliko bogatstvo različitosti turističke ponude Banata, lokalne specifičnosti i različite stepene razvoja turizma u pojedinim njegovim delovima možemo izdvojiti pojedine mikro destinacije razvijenog turizma i potencijalne mikroturističke

96

Lazar.. Senćanski most na Tisi. 97 . centri razvoja seoskog turizma. turiste sa ekosenzibilnih tržišta koja su sve šira.. 3.industrijska zona Pančeva... mlinovi. ponjavica. Danijel. Spomenimo samo neke (Kule svetionici u pančevu. Uroš Predić. Zbog toga se razvoju seoskog turizma mora pristupiti planski i vrlo odgovorno. Na taj način se utiče na ekonomski razvoj i blagostanje lokalnog stanovništva. Posebno važni su znameniti ljudi koji su se rodili ili živeli na području Banata (Mihajlo Pupin. sa posebnim osvrtom na heterogenost raspoloživih turističkih resursa i atrakcija.. 2. Seoska naselja.. Đura Jakšić. . Kikinda.destinacije. Ovi objekti se nalaze na teritoriji čitavog banata.) Centri narodnog stvaralaštva i razvoja kulture lokalnog stanovništva (Kovačica. Zrenjanin. Pašnjaci velike droplje).Lazarević. pokušali da damo odgovore na sledeća pitanja: 1. Dupljaja. Židovar. prevodnica Šlajz u Kleku. Vatin.. Istraživanja koja su urađena u okviru Prostornog plana uvažavala su specifične interese svake pojedine destinacije i lokaliteta kao uže destinacije.) Arheološki lokaliteti (Vinča. svilara. Starčevo. ustave na Tisi u Novom Bečeju.mlin na konjski pogon …) U središtu razvoja Banata treba da bude profitabilni turistički proizvod čiji je integralni deo maksimalno očuvana životna sredina. Dosadašnjim razvojem turizma izdvojili su se pojedini centri i lokaliteti kao što su: Gradovi :(Vršac. zaštićeni prostori i parkovi (Deliblatska peščara. kao i stalno poboljšanje kvalitet turističkih usluga. Carska bara. Bela Crkva) Banje (Kanjiža.. Belo Blato. To je izuzetno značajno jer privlači. Vasko Popa .) 5. Suvađa . Seoski turizam predstavlja snagu i šansu turističkog razvoja Banata. Pošlo se od uvažavanja svih relevantnih osnova. Spomenici industrijskog nasleđa su u ovom području najčešće zaboravljeni potencijal kome tek treba dati šansu.. Marcibanji . Tom prilikom smo . Jagodić. Biserno ostrvo. Crna bara.Miroslav Antić. predstavljaju posebnu snagu i potencijal razvoja turizma Banata. 10. Uzdin.) 7.. predlažući koncept razvoja turizma. Slano kopovo. na način da se turistički proizvod turističke destinacije Banatoblikovao uz uvažavanje hijerarhije ciljeva a u razvojnom modelu i ova destinacija sagledala u jedinstvenom i neponovljivom spoju mogućnosti koje nudi njena okolina a posebno značaj zaštićenih područja. Rusanda. Fantast.). Pančevo. 4. crkve. Šta poseduje Banat za razvoj turizma? Zaštićene prirodne resurse Antropogene resurse 1. Dvorci i stare palate nastale u periodu XVIII i XIX veka predstavljaju poseban potencijal za razvoj turizma Banata (Vladičanski dvor.) 8. Prirodne retkosti. 9. Centri kulturno istorijske baštine regiona sa mnogobrojnim sakralnim građevinama od izuzetne važnosti nalaze se na teritoriji čitavog Banata (manastiri. 6. Sokolac.

Navedeni ciljevi će se najlakše postići kroz javno-privatnu inicijativu i partnerstvo koje se bazira na: • turizmu kao strateškom i razvojnom prioritetu sa pozitivnim uticajem na intenzitet ekonomske aktivnosti. VIZIJA I STRATEŠKI CILJEVI BANATSKOG TURIZMA DO 2015. Šta želimo da postignemo razvojem turizma u Banatu? Da sačuvamo kvalitetnu životnu sredinu Da stvorimo materijalnu bazu za razvoj turizma Da izgradimo adekvatne smeštajne kapacitete Da stvorimo nova radna mesta Da poboljšamo kvalitet života lokalnog stanovništva Da sačuvamo lokalni identite i kulturu Da privučemo privatni kapital Da stvorimo destinaciju nezaboravnog odmora 4. rast zapošljavanja. modernizaciju infrastrukture i podsticanje investicija i izvoza. 98 . Šta ne želimo da se dogodi razvojem turizma u Banatu? Nekontrolisani razvoj turizma Nekontrolisana izgradnja Gubljenje lokalnog identiteta Uvođenje masovnog turizma nižeg kvaliteta Stvaranje nelojalne konkurencije među regijama Uništavanje životne sredine Da bi smo pravilno pozicionirali turističke proizvode Banata moramo imati na umu da pojedini lokaliteti i turistički centri u ovom prostoru ne budu konkurenti međusobno već da svojom turističkom ponudom daju celovitu sliku kvalitetnog prostora za razvoj turizma.Ljudske potencijale Blizinu emitivnih tržišta Sačuvanu kulturu i običaje Smeštajne kapacitete prosečnog kvaliteta 2. Tom prilikom će se posebno voditi računa o održivosti razvoja turizma. Šta nema Banat? Smeštajne objekte više kategorije Kvalitetnu infrastruturu Kvalitetnu zabavu Sadržaje kvalitetne rekreacije 3. Zbog toga budući razvoj treba bazirati na podizanju kvaliteta postojećih objekata. izgradnju novih (prema potrebi) i stvaranju klastera koji će da dominiraju u turističkoj ponudi Banata.GODINE Ono što je izuzetno važno prilikom vizije razvoja turizma Banata je da se shvati veliki potencijal turizma za prosperitet regionalne ekonomije i stvaranje velikog broja novih radnih mesta.

• insistiranju na održivom razvoju. • • 99 .. Konkurentnost Banata na međunarodnom tržištu kapitala 3. 9. poreznog opterećenja. prirodnih i antropogenih potencijala aktivno stvarajući okruženje privlačno za investitore. dodatno oslobađanje poreza na dobit u zavisnosti odbroja novih radnih mesta i sl. Izgradnja saobraćajne infrastrukture i optimalna organizacija saobraćaja u službi turizma i stvaranje kvalitetnih pratećih sadržaja na tranzitnim pravcima. Efikasnija distribucija i korišćenje savremenih trendova komunikacije i marketinga Ovi ciljevi.nastojanju da se formira otvoreno i konkurentno tržište kroz liberalizaciju propisa u delatnostima koje su povezane sa turizmom i uticaj na financiranje projekata u turizmu. oslobđanje od plaćanja komunalnih dažbina. Donošenje prostornog plana razvoja banatskog turizma u celini i pojedinih destinacija sa ciljem očuvanja atraktivnih prirodnih resursa . implementacija i poštovanje visokih ekoloških standarda i dugoročno održiva valorizacija turističkih potencijala. regionalnom i lokalnom nivou. i investiranje u edukaciju. Strateški ciljevi banatskog turizma do 2015. Prilagođavanje kriterijuma kvalitete međunarodnim standardima 7. • eliminaciji razvojnih prepreka kroz prilagođavanje zakonske regulative.pokretača razvoja održivog razvoja turizma 2. a naročito na polju lokalne infrastrukture. bazirajući se na održivom korištenju prostornih. Turizam značajno doprinosi ekonomskom rastu Banata i blagostanju njenih građana. i ovaj program takođe ima visoku hitnost konačnog definisanja i promocije na lokalnom. Uređenje vlasničkih odnosa i okončanje procesa privatizacije hotela 4. Razvoj kvalitetne ponude turističke destinacije 8. Ulazak poznatih međunarodnih hotelskih brendova na banatsko tržište 11. 5. Godine 1. • implementaciji prostornih i ekoloških standarda uz postojanje jasne strategije. Edukacija managementa i svih zaposlenih u turizmu 10. nacionalnom i međunarodnom tržištu. Trajna zaštita. formulisanje dodatnih programa podsticaja za investitore. treba da se realizuju na sledeći način • • • priprema lokalnih Master planova za sve ključne turističke destinacije i projekte. Podizanje nivoa kvaliteta smeštajnih kapaciteta kako osnovnih tako i komplementarnih 6. priprema investicionih prospekata za najvažnije projekte i njihova ponuda investitorima na lokalnom i internacionalnom tržištu. sa neophodnom saradnjom na nacionalnom.

• UMESTO ZAKLJUČKA Ova strategija. ona vodi i ka 100 . pre svega. implementacija i poštovanje visokih ekoloških standarda i dugoročno održiva valorizacija turističkih potencijala Etapni procesi za realizaciju strateških ciljeva : 2008-2010 Donošenje prostornog plana razvoja banatskog turizma u svrhu očuvanja atraktivnih turističkih resursa .pokretača održivog razvoja turizma. treba da se shvati kao osnova za stvaranje konkurentske prednosti turizma Banata i kao koncept koji obuhvata aktivnosti ujedinjavanja turističke ponude celog regiona. određeni procesi moraju da budu stalno prisutni id a prate i unapređuju rast i razvoj turizma u regionu.Vremenski okvir realizacije strateških ciljeva banatskog turizam Da bi ostvarili sve zacrtane strateške ciljeve razvoja turizma u Banatu. Osim toga. kako osnovnih tako i komplementarnih. • Stvaranje prepoznatljivih proizvoda turističke destinacije Banata • Stvaranje prepoznatljivog imidža turističke destinacije Banata • Povezivanje turističke ponude na regionalnom planu • aktiviranje novih područja sa dominantnim prirodnim turističkim resursima • davanje većih ovlašćenja lokalnim zajednicama za aktivnosti povezane sa aktiviranjem njihovih turističkih potencijala 2010-2015 • Ulazak poznatih međunarodnih hotelskih brendova na tržište • Uređenje vlasničkih odnosa i okončanje procesa privatizacije • Postizanje konkurentnosti Banata na međunarodnom tržištu kapitala • Izgradnja saobraćajne infrastrukture i optimalna organizacija saobraćaja u službi turizma i podizanje kvaliteta pratećih sadržaja na tranzitnim pravcima . • Podizanje nivoa kvaliteta svih smeštajnih kapaciteta. To su: Kontinuirani procesi za realizaciju strateških ciljeva: • Razvoj kompletne ponude turističke destinacije Banata. • prilagođavanje kriterijuma kvaliteta međunarodnim standardima • Edukacija managementa i svih zaposlenih u turizmu • Efikasnija distribucija i korišćenje savremenih trendova komunikacije i marketinga • podsticanje proizvodnje organske hrane i njen plasman kroz turističku infrastrukturu • Trajna zaštita.

povezanog s formulisanjem planova konkurentnosti. gde je potrebno odmah započeti sa procesima brzih promena. odnosno daljnjem unapređenju. zavisiće i uspeh u razvoju turizma Banata. investicija i marketinga banatskog turizma. Izvedena SWOT analiza ukazala je na područja internih slabosti. 101 . U zavisnosti od brzine i efikasnosti strateškog delovanja.pograničnoj saradnji sa ciljem stvaranja zajedničkog turističkog proizvoda koji se može plasirati na domaćem i inostranom tržištu. projekata i aktivnosti. koje takođe traže određene aktivnosti u cilju njihovog održavanja na postojećem nivou. može biti predmet sledećeg izveštaja. Istovremeno. Reč je o procesu preduzimanja koraka ka promeni trenutnog stanja nerazvijenog ili slabo razvijenog turizma u buduće stanje razvijenog turizma u Banatu. analiza je ukazala i na snage banatskog turizma. Detaljna operacionalizacija strategije u formi zadataka. Zbog toga ćemo u ovom izveštaju navesti samo neke od ključnih zadataka i s željom da upozorimo na potrebu obezbeđenja politike razvoja i ekonomskih mera sa ciljem poboljšanja standard lokalnog stanovništva kroz razvoj turizma Banata.

Intervjui sa interesnim grupama u Banatu 14.2007. January-February. Strategija lokalnog ekonomskog razvoj Pančeva. Birks Sinclair & Associates Ltd.) Odgovorni i održivi razvoj turizma.. 8. Saobraćajni Institut CIP.) Strategija održivog razvoja u Evropskoj uniji. (1992): The Balanced Scorecard – Measures that Drive Performance. SIA „KSE-NA“. The International Journal of Public Sector Management. (2007. Espasa Calpe. rekama. Harvard Business Review.06. Beograd. prugama. 2004. 5. & Norton.srp/odrziva. Projekat promocije zapošljavanja: Osnovna studija o lokalnim socio-ekonomskim uslovima i stanju na tržištu rada u četiri pilot opštine: Srbija. D.. 11. 1995 24. Beograd. Kaplan and D. Diccionario enciclopédico.: http://www. L. Harvard Business Review. R. Kaplan. Broj 80. CenORT (2001. Norton (2004): Strategy maps. D.Literatura: 1. S. 19.) Savremena kretanja na turističkom tržištu. (2007. Čigoja 17. (2004): Performance Measurement and Adoption of Balanced Scorecards – A Survey of Municipal Governments in the USA and Canada. 2.. OECD (2004): Best Practices in Local Development. Zaštita u praksi. Princip Bonart Pres. S. (2004.php (08. Madrid. 71-79. 102 . Akcioni plan za zaštitu životne sredine Pančeva. Čigoja 20. Beograd.. 2003. & Janošević. Ekonomski fakultet.) Održivi razvoj u lokalnoj zajednici.P.C. Silk. Weaver D. brok 118. (1998): Automating the Balanced Scorecard.) 22. Štetić S. 12. Ekonomski fakultet 16. Beograd. 7. Jovanović P. str.) Tourism managment.org. Finalni izveštaj. 13. (2006. & Norton.S. Management Accounting. Opštine u Srbiji u 2000/07. Broj 17. Loznica.expeditio. Milton Old. Grupa autora:Srbija drumovima. URL. Unković S. Menno H. Durham. broj 138. Čačić K. (2006. D. Beograd. Republički Statistički zavod. Održivi ruralni turizam kao način poboljšanja upravljanja prirodom u donjem Podunavlju 23. 3. „Banato“ in Marisol Palés Castro: Nuevo Espasa Ilustrado. Yee-Chin. Harvard Business School. Decembar 2003. Kaplan. R. 18. Beograd. Beograd. (1996): Using the Balanced Scorecard as a Strategic Management System. Bakić O. 6. Đuričin. (2005): Menadžment i strategija. Dr Slobodan Ristanović: Kroz Srbiju i Crnu Goru.S.P. str.) Marketing u turizmu. (2002. OSCE Mision to Serbia and Montenegro (2004): Liber Perpetum: The Book of Renewable Energy in Serbia and Montenegro. Čigoja 15. 2007 25. David Rule 21. 10. 75-85. January-February. Bakić O. R.) Posebni oblici turizma. 4. Jevtić M. Zaštita u praksi. 9.

iso. Volume! . Yearbook 2006: World Tourism Organization. A New Forecast.sustainable-tourism.ch/iso/en/iso9000-14000 13.Europe. Madrid 1998 34. Volume 5.it 8. www.lu/php/fo index. Intenet izvori: 1.Framework and Actions for Transition. World Tourism Organization. www. www. www. www. www.europa.touringclub. Executive Summary Updated. 2007 Edition" : World Tourism Organization.php?ID=3791 103 .nu 4.net 11.int/ecolabel 10. Ministry for Health and Environmental Protection. „2020 Vision": World Tourism Organization.php?lng=en&dest=bd ac det&id=00000723 www. WTO „Global Tourism Forecasts": World Tourism Organization. Natalija Bogdanov (2002). „Tourism 2020 Vision".svanen. www. Madrid 2007 33.eco-tour. SCEPP and EAR 29. Yearbook of Tourism Statistics. Madrid 1999 32. World Tourism Organization. A New Forecast. DRAFT submitted for inter-ministerial consultation 27. Madrid 2007 36. Executive Summary. http://www.26. World Tourism Organization.adac. www. www.jp 5.org 14. 55/05 i 71/05 (2005) Strategija razvoja poljoprivrede Srbije 30.gen. WTO „Tourism Generating Markets": World Tourism Organization.Agriculture of Serbia .iso.org/iso/en/ISOOnline. WTO "Tourism Market Trends .fairtrade.eu. www.gr.ca/ev fr.Serbia towards sustainable development 28. www.es 7. www. Madrid 1994 31.europa.eco-tip.culturescope. Ministry for Science .life. Microsoft Encarta World Atlas.icte.org 3. Directorate for Environmental Protection (2001)-National assessment . Madrid 2005 35.eu.org 9.frontpage 2.culture-routes. „Global Tourism Forecasts to the Year 2000 and beyond: Europe".int/ecolabel 6. „2020 Vision": World Tourism Organization. „Overview and Country Profiles".de 12. „Tourism 2020 Vision". Sluzbeni glasnik RS br. www.Directorate for Environmental Protection and European Agency for Reconstruction Environment (2005) National Environmental Strategy of the Republic of Serbia.

uk/ 21.com. www. www.asp http://assembly.au/urbrev.int/Documents/Workin gDocs/doc03/EDOC9980.gov/visitors/tourism.ac. 17.p4ps.sopancevo. 19.cornell.org.htm http://www2.worldaboutus.com/tourism.nh.atec.htm www.yu 23.tourismtasmania.org.yu 104 .com.html http://www.htm http://www.ca/ http://www.greentourism. www.top. 16.rgu.surrey.org.LocID-008013002003004.aspx.gov.au/tasind/attractions/ http://www.edu.coe.htm http://www. 201&ID2=DO TOPIC www. 20.europanostra.15. http://www.html www.ns.ca/dtc/heritage/heritage heritageproperty.uk/Default.uq.org/lang en/awards 2004/gr servia.uk/schools/mcrg/stnati on.ac.htm http://www. 18.com/ 24.pancevac.au/ http://www.edu/ 22.

............. 13 15 17 21 24 28 28 46 52 PRIRODNI POTENCIJALI ZNAČAJNI ZA RAZVOJ TURIZMA ......................................................................................... TURISTIČKI PROMET BANATA .............. PRIVREDNI RAZVOJ . PROSTORNI RAZMEŠTAJ TURISTIČKIH ATRAKTIVNOSTI BANATA …........................................................................... POLAZNE OSNOVE CILJ ISTRAŽIVANJA VIZIJA .... 8 KONCEPCIJA I DINAMIKA ISTRAŽIVANJA ........................................................................................................................................................................ PROSTORNO-RAZVOJNE I RESURSNE KARAKTERISTIKE TURIZMA BANATA ................... TURISTIČKO GEOGRAFSKI POLOŽAJ BANATA .......... POLJOPRIVREDA I RURALNI RAZVOJ ....... 7 OČEKIVANI REZULTAT ISTRAŽIVANJA .............................................. INFRASTRUKTURNA OPREMLJENOST BANATA ........................ ISTRAŽIVANJE U OKVIRU PROJEKTA “BANAT 22” PROMOCIJA 22 TURISTIČKA MESTA I DOGAĐAJA U BANATU ....................................................... STANOVNIŠTVO ................................. 5 METODE ISTRAŽIVANJA TEORIJSKA POLAZIŠTA ..................................................................................................................................................................................................................................................SADRŽAJ UVOD ......... MATERIJALNA BAZA ZA RAZVOJ TURIZMA ....................................................... 10 10 PRILAGOĐAVANJE STRATEGIJE RAZVOJU TURIZMA BANATA POLOŽAJ I PRIRODNE KARAKTERISTIKE BANATA ............ 4 .............................................................................................................................................................................................. 12 SAOBRAĆAJNA INFRASTRUKTURA .......................................................................... ANTROPOGENI TURISTIČKI MOTIVI BANATA ..........................................…… 56 PROSTORNI ELEMENTI RAZVOJA TURIZMA BANATA ....................................................................... 62 63 66 68 105 ....... ................................................................ HIPOTEZE ...... DRUŠTVENO ISTORIJSKE OSOBENOSTI BANATA ............................................ 6 ORANIZACIJA ISTRAŽIVANJA ..................................................................................................................... 1 2 3 4 ............................................ 9 ..........................................................................................................................................

........................................................................... 79 TURISTIČKE ZONE I REGIJE U SRBIJI ........................................................... 101 105 106 ............ SADRŽAJ ...................................... 75 ZAKLJUČCI ANALIZE JAVNIH INSTITUCIJA I TURISTIČKIH ORGANIZACIJA .................................................REZULTATI ANKETE PREDSTAVNIKA SMEŠTAJNIH JEDINICA ............GODINE …… UMESTO ZAKLJUČKA .......... …………………………… 85 90 91 93 95 96 98 PRIORITETNE TEME TURISTIČKIH PROIZVODA BANATA STRATEGIJSKA AGENDA U TURIZMU BANATA ..... 100 LITERATURA .......................................................................................................... 68 REZULTATI ISTRAŽIVANJA U TURISTIČKIM AGENCIJAMA i TURISTIČKIM INFORMATIVNIM CENTRIMA ............ PROGRAMI TURISTIČKOG RAZVOЈA BANATA ................................................................ TRŽIŠNO POZICIONIRANJE I SMERNICE ................................................ VIZIJA TURIZMA U REGIONU BANATA ......................................................... 82 USKLAĐIVANJE PROSTORNOG RAZVOJA TURIZMA BANATA ………………… 83 IZBOR MOGUĆIH OBLIKA TURIZMA NA PROSTORU BANATA ............................................................................................................................. VIZIJA I STRATEŠKI CILJEVI BANATSKOG TURIZMA DO 2015.....

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->