MATURSKI ISPIT IZ SOCIOLOGIJE: 1.Definisi sociologiju kao nauku i odredi njene ciljeve i zadatke.

-Sociologija je opsta nauka o drustvu i o totalitetu drustvenih pojava.Proucava i svaku konkretnu pojedinacnu drustvenu pojavu,tezeci da otkrije nacin njene veze sa ostalim pojavama.Prema tome,sociologija se moze odrediti kao najopstija nauka o ljudskom drustvu,njegovoj strukturi,oblicima i uzrocima promjena,te njegovim istorijskim oblicima. -Sociologija svom predmetu prilazi na specifican nacin u odnosu na druge drustvene nauke.Predmet socioloskog interesovanja jesu drustvene pojave:odnosi,procesi,djelovanje kao i grupisanje,organizovanje... 2.Navedi pretece sociologije. -Sociologija je nastala pod uticajem razlicitih oblika znanja.Na njeno utemeljenje uticaj su imali filozofija,istorija,politicka ekonomija,etnografija,politicke nauke... Starogrčki mislioci Sokrat, Platon iAristotel postavili su temelje današnje sociologije, posebno u domenu društvenog i državnog uređenja, podjele rada, uloge vladajućih elita, morala i tako dalje. Platonova Država je prvo cjelovito sačuvano djelo o državnom uređenju. 3.Napravi razliku izmedju predistorije i istorije sociologije. -(Proces diferencijacije znanja i pojava sociologije kao posebne nauke). -Vremenski okvir cini period od nastanka prvih civilizacija na Istoku do prve polovine XIX vijeka kada se nasljedje socioloske misli transformise u nastanak nove nauke.DOVRSI!! 4.Objasni pojam i karakterstike socioloskog metoda. -Metod je planirani nacin prikupljanja,sredjivanjai objasnjenja u nekoj nauci kojim se dolazi do strucnog saznanja.Nauka koja se bavi principima i oblicima metoda – metodologija. Metod neke nauke zavisi od karakteristika njenog predmeta.Vise nauka ima iste ili slicne metode.Metodi koje koristi sociologija preuzeti su iz drugih nauka i priagodjeni. Proucavanju drustva. Osnovne karateristike socioloskog metoda: *direktno zavisi od predmeta (npr.vremena,prostora u kome se desava proucavana pojava..) *nije originalan vec je preuzet iz drugih nauka i prilagodjen. *opsti,generalizirajuci *Istorijski je jer se drustvene pojave posmatraju kroz njihov razvoj. 5.Objasni komponente socioloskog metoda. -Teorija –poaziste u istrazivanju,odnosno predznanje o pojavi koj istrazujemo.Ona uslovljava odabir metoda,definisanje hipoteze,zatim izbor tehnike kojom cemo prikupiti i obraditi podatke.Na kraju potvrdjujemo ili osporavamu hipotezu. -Logika-bavi se pravilima i zakonitostima istinitog i valjanog misljenja.U naucnom istrazivanju,proces dolazenja do naucnog objasnjenja mora se odvijati po odredjenom planu.3 osnovne faze: *definisanje problema istrazivanja,postavljanje hipoteze *prikupljanje i obradjivanje podataka *analiza podataka,zakljucivanje,dokazivanje.

6.Objasni tehnicku osnovu dva metodska postupka /po izboru -Fokus grupa-koristi se kod grupnih intervjua.8-12 ljudi,formira se prema odredjenim osobinama ili iskustvima.predstavljaju neku grupu.Formira se da bi se organizovano diskutovalo o pitanjima koja su bitna za istrazivanje (pod vodjstvom moderatora).Tok diskusije se snima i kansije analizira.Diskusija tece po redosljedu ( tehnologija lijevka ) od opstih tema prema specificnim pitanjima.Prvi put je koristi R.Morton. -Intervju- najstariji metod za prikupljanje informacija od drugih.Usmeni razgovor.Intervju koji se vodi u naucne svrhe mora biti planski usmjeren i organizovan.Moraju se formulisati osnovna pitanja.Pravila za vodjenje intervjua su univerzalna.Dijele se na polustruktuirane i nestruktuirane. 7.Nabroj i objasni principe naucnog saznanja. -Norme i standardi – da bismo neko znanje mogli da uvrstimo u nauku,mora da postuje odredjene norme.Mora da bude opsto,objektivno,logicno,sistematicno,provjerljivo,mjerljivo,precizno,pouzdano..-omogucavaju nam vrednovanje.(kriterijumi). -Objektivnost – ne smije biti subjektivno (bez nasih zelja,volja ili porcjena),ne smiju da uticu na nase proucavanje drustvenih pojava. -Sistematicnost – da bi se doslo do spoznaje predmeta saznanja moraju se postovati odredjena pravila,koristiti odredjena sredstva,metode. -Preciznost - Mjerljivost - Pouzdanost – postavljeno tako da oravdano vjerujemo u ono sto nam saopstava nauka.Moraju postojati argumenti koji idu u prilog i potvrdu opravdanosti znanja koje teorija nudi. 8.Definisi pojam socioloske teorije i objasni razliku izmedju starijih i savremenih socioloskih teorija. -Socioloska teorija je cjelovito ucenje o drustvu ili o nekom njegovom dijelu.Skup logicki povezanih stavova,zasnovanih na predpostavkama,aksiomima. Savremene socioloske teorije polaze od objasnjenja drustva i drustvenih pojava sa pozicije njihove sustine,fukcije,mjesta u sistemu drustva.Za razliku od starijih teorija koje su jednostrane i jednodimenzionalne,savremene teorije orijentisane su ka objesnjenju unutrasnjih drustvenih fenomena. 9.Nabroj rane socioloske teorije i objasni jednu po izboru. -Pravci: *naturalizam (geografske,bioloske,mehanicisticke,demografske teorije) *pozitivizam (neopozitivizam,operacionalizam) *psohologisticki pravac (instinktivisticke,bihejvioristicke,introspektivne teorije) -Demografska teorija – objasnjava drustvo na osnovu porasta i opadanja gustine stanovnistva.Ovaj pristup je veoma star.Cinjenica da su se velike civilizacije razvijale kroz istoriju u gusto naseljenim dolinama rijeka a ne u rijetko naseljenim podrucjima,govori o znacaju demografskog faktora u razvoju covjecanstva.Ovaj faktor je znacajan ali nije u stanju da objasni drustvene procese...

10.Nabroj savremene socioloske teorije i objasni jednu po izboru.

Po Kantu. 12.“Vise“ sto cini covjeka jeste to sto je on drustveno bice. -U antickoj filozofiji u antropoloskom periodu centralno mjesto zauzima Sokrat.Najprije se uspostavio u socijalnoj antropologiji.nista nije uslovljeno.kroz njegovu poziciju i djelovanje u okviru drustva koje stvara.drustvene pojave su rezltat aktivnosti i djelovanja ljudi.Sociologija posmatra covjeka kroz njegovu specificnost. -Oblici determinizma : *indeterminizam – pojma suprotan od determinizma. -Covjek je bice potreba.mora postupati po principu kategorickog imperativa. -Osnovna razlika izmedju prirodnih i drustvenih pojava jeste to sto se prirodne odvijaju nezavisno od svijesti i volje ljudi.Merkuzea.Nasuprot njima. -Drustvena pojava je jedan od najopstijih i drugi od znacaja pojam za sociologiju. često se koristi kao sinonim za narod jedne zemlje koji ima zajedničke institucije koje se brinu za građansko blagostanje.drustveno djelovanje i drustvene tvorevine.da bi covjek postigao svoj cilj. Takođe se definiše i kao nezavisna zajednica.Osnovni problem proucavanja antorpologije – Sta je covjek?.oblikuje i usmjerava funkcije pojedinaca u drustvu.Navedi jedno sustinsko odredjenje covjeka. Znacajna su istrazivanja Marksa. -Sociologija proucava sustinu ljudske prirode .koji odredjuje.2.gdje svaka od njih mora biti prouzrokovana drugom pojavom – nista ne postoji a da nije determinisano necim drugim.Definisi pojam drustva i odredi tipove drustva.drustveni odnosi. Pojam drustvo često ukazuje na to da njegovi članovi dele neke zajedničke brige ili interese u zajedničkom cilju.Sartra.Napravi razliku izmedju prirodnih i drustvenih pojava.Objasni drustvenu pojavu i njene elemente. 13.pitanje same prirode covjeka .Čžposmatra specificnost kroz odnose covjeka prema prirodi.Po njemu. *kauzalitet – uzi pojam od determinizma. DOVRSI! 14.grupa i drustva. Apstraktnije.. u kojem se veći deo interakcije odvija među individua koje su deo grupe. -Društvene nauke koriste pojam drustvo da označe grupu ljudi koji formiraju polu-otvoreni (ili polu-zatvoreni) društveni sistem.Osnovna pitanja antropologije svode se na 2 problema: 1. društvo se definiše kao mreža odnosa između entiteta.Sastavljena je od osnovnih elemenata: drustveni procesi.Objasni antropolosko i sociolosko odredjene covjeka.a odnosi se na sve ono sto je drustvo.sta to covjeka cini covjekom i po cemu j eon to poseban u odnosu na druga ziva bica. 15.uzrocnost – jedna pojava prouzrokuje drugu 16.-Pravci: *fenomenoloski *funkcionalisticki *strukturalizam *kriticka sociologija -Funkcionalizam – smatra da je osnovna jedinica analize drustva drustveni sistem. -Determinizam je izraz za odnos izmedju dvije pojave.Odredi pojam i oblike determinizma. Kao takav.Froma.Selera. .dogadjaju se stihijski i nesvjesno. 11.sustina covjeka.

kulturnim i drugim uzrocima.Sredstvo posjedovanja.Odredi pojam i elemente drustvenih grupa.Tokom zivota.Navedi elemente i dimenzije drustvene strukture. -Termin vodi porijeklo iz latinskog jezika.17. -Drustvena uloga . -Svojina je uz rad jedna od bazicnih drustvenih kategorija na osnovu kojih se razvija citava mreza drustvenih pojava koje odlikuju neko drustvo. *politicka kategorija *pravna kategorija – pravo svojine je jedno od osnovnih prava covjeka putem kojeg on obezbjedjuje egzistencijalnu sigurnost i sebi i porodici. -Osnovne dimenzije strukture globalnog drustva jesu: *horizontalno-funkcionalna *vertikalno-hijerarhijska.*drustveni odnosi *kolektivna svijest *moc u grupi *subkultura grupe . 20. *prostorno-teritorijalna. -Osnovni elementi drustvene strukture globalnog drustva jesu: *drustvene grupe *drustvene organizacije *drustvene ustanove *obrasci kulturnog ponasanja i djelovanja.potreba.Nas polozaj je uslovljen vaznoscu uloga koje obavljamo.Objasni pojam drustvene strukture.*teritorija. *istorijsko-vremenska dimenzija. -Drustvene grupe su relativno trajni oblici kolektivne povezanosti ljudi nastale na osnovu nekog integrativnog faktora (rodjenja.Svaka uloga uvodi u clanstvo neke drustvene grupe.*drustveno djelovanje u grupi. 18.porijekla. 19..rasporedi pravila povezivanja.politickim.njihove veze.Status i uloga su nerazdvojni. -Drustveni polozaj – predstavlja mjesto koje pojedinac ili drustvena grupa ima na vertikalnoj hijerarhijskoj ljestvici.broju uloga rate i ne ometaju jedna drugu.Objasni razliku izmedju drustvenog polozaja i drustvene uloge.Na osnovu nje se vrsi podjela drustva.dok struktura predstavlja i kvalitativnu stranu:elemente. -Oblici svojine : *ekonomska kategorija – na osnovu rada i svojine se stvaraju nova materijalna i duhovna dobra koja zadovoljavaju razlicite potrebe pojedinca.Pojava privatne svojine uslovula je podjelu drustva na klase.mjesta zivljenja.statusa. -Osnovni elementi drustvenih grupa (na osnovu kojih se mogu razlikovati tip i karakter) su: *ljudi.relacije.interesovanja.prepoznatljivi nacin ponasanja i djelovanja pojedinaca i grupa po unaprijed utvrdjenim pravilima. -Struktuiranost moze biti determinisana bioloskim.demografskim. 21.ekonomskim.Prisutna je u svim etapama drustvenog razvoja.djelatnosti.Objasni pojam svojine i nabroj njene oblike.kulture. -Mora se razlikovati od pojma sastav koji je uzi i predstavlja samo kvantitaticnu stranu neke cjeline.).

DOVRSI! 24.ekonomske. Ona predstavlja skup normi i uloga kojima se odredjuju sta je pravedno.. -Slozena tipologizacija: *srodnicke: porodice.klase.bratstvo.Napravi razliku izmedju pojma kulture i civilizacije.odnosno neka znacenja. *prostorne: seoska i gradska zajednica.imaju vise znacenja i vise tumacenja.odnosno sta je obliku drustvene organizacije.rod.. -ZAVRSI 25.narod i nacija..susjedske grupe. -U sva tri slucaja radi se o priradi originala kojom se postize prava kulturna senzacija.lokalne zajednice. -Simboli uvijek mogu primati nova znacenja.Nabroj i objasni karakteristike masovne kulture.koristeci sve te okolnosti namece se..Navedi i objasni uzroke nastanka masovne kulture.razlicite kultune i subkulturne grupe.masovna selidba ljudi iz sela u gradove.Cesto je nazivamo i strukturom. -Simbol je bilo koji fenomen kome je u odredjenoj kulturi pripadajuce neko znacenje..Objasni pojam simbola.i tako su kulturne potrebe poceli zadovoljavati na tom nivou.slojevi. -Vazno je razlikovati simbol od znaka jer znak ima samo jedno znacenje. *pojednostavljivanje – kako bi se sadrzaj lakse prihvatio i shvatio.22..pleme. 28. *kulturno istorijske skupine: etnicke grupe. -Elitna kultura je do tada bila nepristupacna jer ljudi nisu imali dovoljno obrazovanja niti sanse da do njega brzo dodju. *statusne: slicni drustveni polozaji npr. -Organizacija je uredjena i hijerarhizovana ustanova koja koordinira aktivnosti svojih clanova u odnosu na svoj cilj.samo je covjek sposoban da stvara i razumije simbole.Definisi fenomene kica i sunda.Navedi i objasni vrste drustvenih grupa. 26... .samo jednu i uvijek istu pojav sa kojom se povezuje. Kultura je nacionalna a civilizacija je nadnacionalna. *funskcionalne: vjerske.politicke. 23.postajuci njihova jedina sansa.Objasni razliku izmedju drustvenih institucija i organizacija: -Institucija je ustaljeni. -Jedan od uzroka masovne kulture jeste period indrustijalizacije cime se znatno prosirio krug korisnika kulturnih dobara.Objasni instituciju kao elemenat drustvene sturkture.formalizovani i usvojeni nacina vrsenja nekog drustvanog djelovanja znacajnog za odrzavanje i funkcionisanje drustvenog poretka. 29. 27.najcesce se daju u revijalnoj stampi. *skracivanje – popularni izvodi.. *reprodukcija – ujednacavanje se vrsi pomocu mehanickog umnozavanja originala.Zbog toga. -Ova dva pojma su jako bliska i cesto se dozivjavaju kao sinonimi. -Takodje.gdje masovna kulutra vidi svoju sansu.pri cemu su znacenja vaznija od pojave.elite.

Bogovi se zamisljaju u ljudskom liku.hramovima.tralje. Tako je čovek došao na ideju o postojanju viših sila. rastafarijanci. hip-hoperi.Objasni prve oblike religijske svijesti. Ova dva pojma oznacavaju popularnu komercijalnu umjetnicku i literarnu produkciju tj.-Kic je rijec koju mozemo prevesti kao „napraviti nesto na brzinu“.(budizam. osjećanja i djelovanja neke grupe. skinsi. poplave.Svaka religija se prepoznaje prema posebnom etickom kodeksu.(ljudim podvraca paznju od ovozemaljskih problema i upucuje na skromnost i trpeljivost)..Odredi pojam i funkcije religije.Nabroj tipove i oblike monoteistickih religija.Objasni pojam kulture i subkulture. *ideoloska – izvor drustvenih sukoba kao i sredstvo za obmanjivanje i pokoravanje.odnosno nevrijedno. kao i izrazi tih obrazaca u materijalnim objektima 31. -Subkultura je poseban. -Kultura je cjelokupno društveno naslijeđe neke grupe ljudi.. Čovek je nastojao da ove više sile umilostivi molitvama i žrtvovanjem. 33. i po izgledu.U tim religijama nema bogova.sve ono sto je manje vrijedno. gromovi i slično. -Religija predstavlja vezu ljudi sa Bogom kao i veza izmadju ljudi u zajednici na osnovu Boga. ponašanja i moralnih normi. zajednice ili društva.posebnim simbolima. 32. -Funkcije religije su: *integracijska –stvara drustvenu solidarnost i gradi osjecaj pripadnosti odredjenom drustvu. *teizam – vjerovanje u Boga ili vise bogova.Smatra da religije postaju ideologije kojima se monipulise ljudima. a često i način oblačenja. rokeri.naglasavaju eticki ideal kao smisao. relativno zatvoren segment opšte kulture.taoizam) . Članovi potkulturnih grupa međusobno se razlikuju.Svaka religija prikuplja ljude koji se ucestvujuci u ceremonijalnim radnjama osjecaju povezani sa visim silamai clanovima grupe. Za sve pripadnike određene subkulture zajedničko je da članovi dijele ista uverenja. spoljašnjim obeležjima i interesovanjima. Neke od najpoznatijih omladinskih potkultura su:hipici. *sistem apstraktnih ideala – zajednicki naziv za sve eticke religije. (K. Takve pojave su na primer suše.. Tako su u čovekovom umu nastali prvi oblici “bogova” koji su simbolizovali jedinstvene moći koje suvereno vladaju čovekovim postojanjem.svestenicima. ishrane. osim po stavovima i ciljevima.Marks).Covjekova sklonost da vjeruje ucinila je to da se tokom istorije stvori veliki broj religija i razlicitih razmisljanja o njoj. metalci.otpad. munje. Muzika ima veliku ulogu u nastajanju potkulturnih grupa..konfucijanizam. -Sund je takodje njemacka rijec koja oznacava krpe. to jest naučeni obrasci mišljenja. 30. pankeri.koje povoljno ili nepovoljno uticu na dogadjaj *animizam – vjerovanje u duhove i druga „onostrana“ bica za koje se vjeruje da mogu da posjednu covjeka i odredjuju njegovo ponasanje.uglavnom se vezuje za literaturu. i omladinske potkulture sa obično definišu u odnosu na muziku. -Prvi oblici religije javljaju se još u prvobitnoj ljudskoj zajednici kao posledica čovekovog uviđanja da se mnoge stvari u prirodi dešavju i bez njegove volje i da on na te pojave ne može da utiče niti da ih kontroliše ma koliko se trudio. -Tipovi religije su: *jednostavni supernaturalizam – vjerovanje u sile. običaje. vrijednosti.

Nemocno ljudsko bice postaje samostalno i usvaja drustveno pozeljne oblike ponasanja u kulturi u kojoj je rodjeno.druzenje.To je proces u kome svjetovni nacin zivota preovladava nad religijskim. 38.Objasni razliku izmedju magije i religije.Objasni pojam i vrste socijalizacije. 34.Te subkulture stvaraju sopstveni sistem vrijednosti i normi. -Ovaj proces je izazvao promjene u samoj religije tako sto se ona.novim obrascima ponasanja.da se grupisu i tako stvaraju svoju subkulutru.odjeci.govoru.dogmu. -Devijantno ponasanje – odstupanje u ponasanju od normi drustvene komunikacije.TV najmocniji medij.tj.Prenosioci neformalnog znanja *Masovni mediji – njihov uticaj svakim danom sve veci. -Oblici devijacije su: *kontrakultura – medju onima koji se ponasaju devijantno postoji tendencija da kontaktiraju jedni sa drugima .vec pokusava da ih kontrolise i usmjeri u zeljenom pravcu.To je proces u kome pojedinac uci kulturu svoga drustva. 37. *sekundarna devijacija – Izrazava se u simbolickim znacima nove uloge.Objasni pojam devijantnosti i nabroj njene oblike.Ona je podljedica prelaska iz tradicionalnog u moderno drustvo.nisu ogranicene na pojedini narod..Predstava o jednom bogu shvacenom kao cisti duh. . 36. -Funkcija socijalizacije jeste da poveze razlicite generacije tako sto roditelji polako uvode svoju djecu u kulturu u kojoj su rodjeni. -Socijalizacija – olikovanje ljudskog ponasanja pod uticajem drustvene okoline.Svaka sebe smatra za jedinu pravu.da bi opstala.vjerski ritual i simbole.. *Vrsnjaci – znacajan faktor.hriscanstvo i judeizam.Uvode ih u nova iskustva.karakeristicna je za monoteisticke religije: islam.Nabroj i objasni agense (prenosioce) socijalizacije.Svaka ima vjersku propovjed. -Vecina teoreticara smatra da je magija prethodila religiji.Objasni pojam sekularizacije.takmicenje.ima zivu rijec i realnu sliku kojoj se vjeruje. -Mag ili vrac ne moli vise sile.razmijevanje. -Sekularizacija – proces smanjivanja uticaja religije u drustvu. *Vjerske zajednice – imaju manju ili vecu ulogu u socijalizaciji sve u zavisnosti od drustvenih prilika.-Monoteizam je vjerovanje u jednog boga.djeca sve vise vremena provode sa vrsnjacima jer se osjecaju nezavisnim i van uticaja i kontrole odraslih.Sve tri su univerzalne. -Karakteristika ovog porcesa je odaljavanje od crkve. 35. *primarna devijacija – izaziva tenzije kod pojedinca i posljedice na njegovu psihicku strukturu.pocela prilagodjavati novim drustvenim uslovima. -Osnovne slicnosti izmedju magije i religije su da postoje mocne sile koje uticu na dogadjaje pomocu odredjenih radnji.nagradjeno ili kaznjeno.Kako rastu. -Razlike su u tome sto magija i religija imaju razlicit odnos prema visim silama.Moze biti pozitivno ili negativno sankcionisano.Religiozni covjek se moli visim silama jer su za njega one posrednici do Boga.Oblikuju vrijednosti. -Agensi socijalizacije su: *Porodica *Skola – kucnim redom se definisu pravila koja su obavezujuca za ucenike i nastavnike.

izmedju vladajuce i potcinjene klase.tj.vaspitne. oni su već.Objasni teorijske pristupe i modele vertikalne strukture drustva. po nejednakim usovima i stupili u školske klupe. kao osnov društvenih nejednakosti. -Od nastanka privatne svojine. -Socijalna kontrola: *Upotreba sile *Ustanovljavanje vrijednosti i normi koje ljudi treba da prihvate kao pravila ponasanja. *Kriticki – kritikuje postojece stanje *Liberalni – moc elite objasnjava se funkcionalnim potrebama samog drustva sto predstavlja nuznost koja zahtijeva postojanje elite.razlikuje se nekoliko modela: *Konzervativni – smatra se da su clanovi elite po prirodi sposbniji od pripadnika mase.Pojedinci na osnovu svog obrazovanja uspostavljaju konkurentski odnos za osvajanje elitnih drustvenih polozaja.Objasni uticaj drustvene podjele rada na nejednakost.mentalno-higijenske mjere. Pregledom socioloških istraživanja o ulozi obrazovanja u raslojavanju društva tražimo dokaze za ovu pretpostavku.diferencijacija drustva na klasu bogatih i klasu siromasnih predstavlja temelj drustvene nejednakosti.drustvo je posmatrano kao cjelina u kojoj djelovi imaju tacno definisane funkcije koje su medjusobno komplementarne i povezane.. za pojedinca nepovoljne) šanse mladima koji izlaze iz školskih klupa i stupaju u život. pak. -Prma elitistickom objasnjenju drustvene strukture. . -Dva osnovna teorijska pristupa: *Organsko-integrativni – po njemu. *Konfliktni – zasniva se na filozofiji konflikata izmedju drustvenih grupa.) 40. -Društvena podela rada. -Postoje dva tipa jednakosti: *Isonomija – jednakopravnost (jednakost pred zakonom) *Isomerija – ekonomska jednakost.ekonomske.Objasni pojam i uzroke drustvene nejednakosti i nabroj vrste.Objasni pojam jednakosti. rađa različite (povoljne ili. -Drustvena prevencija – drustvena djelatnost koja koriguje i mijenja drustvene odnose i pojave koji uzrokuju nastanak i razvoj drustvenih devijacija.39. kao deo subkulture društva takođe proizveo nejednakosti. Pretpostavka je da je školski sistem. Istovremeno. ma koliko se pokušavalo da svima podjednako pruži istovetna mogućnost za napredovanje. -Prvi oblik drustvene jednakosti koji je zazivio jeste jednakost svih pred zakonom 42. -Od nastanka ljudske zajednice nejednakkosti u razlicitim formama karakterisu sve tipove drustva. (socijalne.Objasni oblike i uticaj sankcija na eliminaciju (drustveno prevazilazenje) devijantnog ponasanja. 43. -Utopija predstavlja koncept drustva jednakosti.kulturne. -Vrste nejednakosti : *rodna neravnopravnost *stratifikacija *klasna nejednakost 41.

Osnov diferencijacije su ekonomske razlike.) -Pripadnost odredjenom drustvenom sloju pomaze sociolozima za predvidjanje ponasanja ljudi.Kroz slojevitost se izrazava suprotstavljenost interesa razlicitih drustvenih grupa. 46. -Pauperizacija – siromastvo.regiju. GRESKA : predpostavljaju da ce bilo koji pojedinac koji ima ambiciju i talenat stici do izabranog (pripadajuceg) polozaja u drustvu. -Drustvo nije staticna cjelina i jednom zauzati polozaj ne mora za pojedinca biti trajan i nepromjenljiv.stalezi. *Mozemo uporedjivati drustveni status roditelja i djece.sprijeceno je prelazenje iz jedne kaste u drugu. -Klasno-socijalne grupe: *Kaste – period azijskog feudalizma.Slojevitost je nuzna jer osigurava da se polozaji u drustvu rasporede i popune pojedincima koji su sposobni da sa tih polozaja najefikasnije djeluju.Pripadnost kasti je individualno postignuta.klase. 45.) -Funkcionalisticke teorije: bave se funkcijom drustvene slojevitosti. *Stalezi – velike grupe ljudi sa slicnim ekonomskim resursima koji u velikoj mjeri opredjeljuju njihov nacin zivota.njenim doprinosom odrzavanju i unapredjivanju drustva.Objasni pojam socijalnih razlika i pauperizacije. (pripadnici istog sloja imaju iste norme.inostranstvo.Oblikuju se u staticnim drustvima.moguce je kretanje u oba smjera.Objasni pojam otvorenog i zatvorenog drustva. -Drustvena mobilnost se moze gledati sa dva aspekta: *Mozemo posmatrati karijeru pojedinca ili citave generacije i registrovari koliko ona napreduje u toku svog radnog vijeka.granice medju kastama nisu ostro odredjene.koja moze biti vertikalna i horizontalna.Klasa je otvorena grupa.Proizilaze iz Marksove teorije. -Horizontalna mobilnost – kretanje u prostoru.= unutargeneracijska mobilnost. -Konfliktne teorije: uzrok za konflikt vide u slojevitosti..Selidba iz jednog mjesta u drugo.povecanje ili smanjenje bogatstva.ali se u drustvu podrazumijeva postojanje jednakih uslova za obrazovanje.stanovanje.nije pridobijena rodjenjem.Objasni pojam drustvene pokretljivosti..tj.sto znaci promjenu mjesta boravka ali ne i drustvenog polozaja. .posebno indijski.Objasni odlike drustvene slojevitosti..Ne uspostavljaju se na religijskom niti zakonskom osnovu..jer u savremenim drustvima postoji mogucnost socijalne pokretljivosti ili mobilnosti. -Siromastvo se razlicito posmatra u pojedinim teorijskim pristupima.stavove.vrijednosti.44.slojevi. -Vertikalna mobilnost – pomjeranje prema gore ili dolje na stratifikacijskoj listi (hijerarhijskoj ljestvici).Pozivaju se cinjenicom da svi nemaju jednake mogucnosti skolovanja.Zatvorenost kasti  drustveno se reprodukuju unutar samih sebe.=medjugeneracijska mobilnost.socijalne indikatore i kvalitet zivota). 47.moci.jer pripadnici jedne kaste ne smiju sklapati brakove izvan te kaste.(kaste.oskudica materijalnih dobara za normalno zadovoljenje najvaznijih potreba svake osobe pojedinacno kao i porodice ili drustvene grupe.Postoje razliciti stepeni siromastva. -Relativno siromastvo se zasniva na ekonomskoj nejednakosti.Apsolutno siromastvo se zamjenjuje pojmom relativnog siromastva (ukljucuje ekonomske.narocito kad se govori o uzrocima i posljedicama siromastva. -Siromastvo se mjeri razlicitim indikatorima.zdravlje.

organizacije.Moc (+bogatstvo i ugled) je jedan od osnovnih kriterijuma za odredjenje statusa pojedinca i drustvenih grupa u sociologiji. 50. U političkom smislu na izborima putem glasanja ili pripadanja nekoj političkoj stranci.onda postoji drustvene moc koja proizvodi razlike ili je sama posljedica njihovog postojanja. školi. -Svaka drustvena moc jeste organizovana moc cak i kada je ona u rukama pojedinca. *drustvenih kontakata – znatno ih smanjujemo. -Drustvenu moc mogu posjedovati:pojedinac.Objasni pojam i karakteristike rada.Ovaj vid rada je obuvaćen profesijom -Rad je bitan dio naseg zivota. To ponekad znači i primjenu sile.kao i rad u kuci koji uglavnom obavljaju zene.zatim nad drugim i na kraju nad kapitalom).ona nuzno ukljucuje i pokoranje. -Rad moze biti neplacen tj. 49. -Kada izgubi posao u covjeku se javlja osjecaj odbacenosti i nesposobnosti i pocinje sumnjati u svoju drustvenu vrijednost.Osim sto cini sustinu zivota svakog pojedinca. -Izvori drustvene moci: *fizicka snaga – najstariji izvor drustvene moci.Moc dopusta akteru da nametene svoju volju.Objasni razliku izmedju rada. *vlasnistvo – ekonomska moc.Definisi pojam drustvene moci i nabroji izvore drustvene moci.označava radni takt proizvodnjepotrošnih materijala i robe radi doprinosa usluga njihovih korisnika.sposobnost i vjestinu. -Zanimanje je skup poslova i radnih zadataka koji su svojim sadrzajem i vrstom srodni i medjusobno povezani da ih obavlja jedna osoba koja ima adekvatno znanje.48. -Rad zahtjeva umni i fizicki napor.Ne prima se plata.drustvenog djelovanja. -Rad je samo jedna vrsta drustvenog djelovanja i pripada odredjenoj grupi.zanimanja i profesije. -Sociologija rad deli na dve vrste: -Antropološko shvatanje rada(šire) . Pojedinac raspolaže svojom individualnom moći a da toga nije ni svjestan (u porodici.dostojanstvo povezani su sa ekonomskim doprinosom. -Ako u drustvu ne postoji jednakost.drustvene grupe.Ukoliko smo liseni rada liseni smo : *novca – ukoliko je plata glavni izvor prihoda.označava radno stanje čovekagde se on ustvari kroz praksu i rad obrazuje i proširuje svoje znanje -Ekonomsko shvatanje rada(uže) .Profesija je zanimanje koje covjeka izdvaja od grupe ili zajednice koja podrazumjeva drustveno djelovanje.cini osnovu skonomije svakog drustva. *licnog identiteta – rad priza osjecaj stabilnog drustvenog identiteta.manje je odgovoran i naporan.nekoliko njih. -Profesija oznacava radno stanje covjeka koje je sposobno da svoj rad odrzava znacajno vaznim i djelotvornim na srzstvo i drustveno djelovanje.dovedena je u pitanje mogucnost zadovoljavanja osnovnih potreba.Rad danas najcesce odredjujemo kao stalni placeni posao.Samopostovanje. -Moć je sposobnost pojedinca ili grupe da ostvaruje svoje interese i zahtjeve čak i ako im se drugi protive. .Ova tri kriterijuma odredjuje status pojedinca u drustvu.Fizicki jaci pojedinci su imali visi status u drustvu. poslu i slično).grupi za pritisak i drugim.(najprije nad zemljom.Stoga drustvena moc je njihovo priznato pravo da donose odluke ne samo za sebe vec i za druge.drustvene institucije.dobrovoljan ili volonterski.

-2 tipa naselja: *Selo – mala lokalna zajednica u kojoj se ljudi bave uglavnom poljoprivredom.. Međutim.zbog cega gradovi postaju centri moci za sire teritorijalno okruzenje.sto izaziva i promjenu samog mjesta rada. *razdrobljenost drustvenih uloga *institucionalizacija drustvenog nadzora – slabi uloga primarnih grupa.. *Grad – veliko..Napravi razliku izmedju urbanog i ruralnog nacina zivota. -Karakteristike zivota u gradu: *drustveni zivot se odvija u okruzenju koje je iskljucivo rezultat covjekove djelatnosti. -Usljed moderne industrijske proizvodnje veliki broj zanata je nestao jer vise nije bilo potrebe da neko vlada ukupnim procesom rada. -Tehnologija . *smanjena drustvena mobilnost. -Tradicionalna drustva imala su podjelu rada zasnovanu na polu i dobi.zdravstvo. mašina. su primeri tehnologije.51.politicke i kulturne ustanove.Takodje. 53.Nabroj osnovne odlike drustvene podjele rada i objasni ih.zanati su bili malobrojni a ucili su se dugo.vjetar. *velika gustina naseljenosti-bliske fizicke.otkrili su kako ukrotiti vodu. termin tehnologija često karateriše izume koje upotrebljavaju skoropronađene naučne pricipe i procese.materijale i postupke koji olaksavaju rad. 52. -Tehnika – sva umijeca koja ljudima omogucuju da svoje izume i otkrica upotrijebe za zadovoljenje svojih potreba i zelja.politika. *traducionalne norme i obicaji gube se a zamjenjuju ih porpisi.Tako.cime su povecali djelotvornost svog rada.Tokom milenijuma ljudi su izumili alate . kao što je točak.podjela rada odredjuje ostale vidove drustvene organizacije. -Naselja – tvorevine prostorne strukture drustva. i prastari izumi.elektricitet i druge oblike energije. .Objasni pojam tehnike i tehnologije..pravilnici.paru.stapaju u neposredne odnose kako medju sobom tako i sa prirodom. *tehnicka podjela rada zato sto se u gradu zadovoljava mnostvo specificnih potreba:obrazovanje.porodice.U svim drustvima. -Karakteristike drustvenog zivota na selu: * veca zavisnost od prirodnog okruzenja *manji broj stanovnika *socijalna participacija *nizi stepen podjele rada *veci znacaj porodice i srodstva *veca uloga tradicije i visok stepen njegovanja obicaja.pa njenu ulogu preuzimaju institucije.prostorna projekcija drustva.Radnik postaje uskostrucan.masine.slabe drustvene kontakte.stanuju u zajednickoj porodicnoj kuci. -Drustvena podjela rada je najznacajnija karakteristika svakog ekonomskog sistema. materijala i procesa koja mogu pomoći u rešavanju ljudskih problema.Prvo označava razvoj i primenu alata.gusto naseljeno i stalno boraviste pojedinaca u kome je razvijena drustvena itehnicka podjela rada i koncentrisane ekonomske.Definisi pojam naselja i objasni tipove naselja. *komplikovana organizacija i diferencijacija drustvenog zivota zbog raznovrsnosti stanovnistva. -Teritorijalne grupe – posebne drustvene skupine.kultura.npr.Drustveno uredjene organizovane grupe u kojima se ljudi povezuju zbog zadovoljenja potreba i vrsenja pdredjenih djelatnosti. 54.

ljubav.svoj zivotni areal.Karakteristicna je za urbane sredine modernog drustva. 57. *Emocionalna – u svim drustvima porodica je utociste koje pruza druzenje.brakom. -Osnovne funkcije porodice su: *Socijalizacija – porodica je izuzetno vazna za drustvo.religijom.ekonomski saradjuju i brinu o potomstvu.karakteristicna je prosirena porodica gdje u istom domacinstvu zive bliski rodjaci. -Poligamija – bracna veza sa vise partnera istovremeno. -Porodica – najintimnija drustvena grupa. *Reprodukcija – je neophodna da bi se drustvo odrzalo.Uporedi tradicionalnu i savremenu porodicu.jer mora obnavljati svoje clanove.Svako drustvo ima svoje zakone kojima se uredjuje radjanje djece i briga o djeci. -U vecini tradiconalnih drustava.On predstavlja vezivno tkivo ljudi u etnickim grupama. -Srodstvo je krvna veza izmedju ljudi.odlikuju se odredjenim zajednickim osobinama.izgradjuje sisrem komunikacije.u kojima dominira ruralna kultura.u nasoj kulturi je ozakonjena.Definisi pojam porodice i nabroj njene funkcije.Danas u svijetu postoji preko 2 hiljade.u procesu socializacije djeca uce kulturne norme drustva u kome su rodjena. -Monogamija – partnerstvo jedne zene sa jednim muskarcem.-Pogledaj prethodno pitanje.navedi oblike braka i srodstva. -Srodstvo – veze izmedju pojedinaca koje se postavljaju putem braka ili kroz nizove potomaka koje povezuje krvno srodstvo.U vecini drustava to znaci zajednicu dvije osobe razlicitog pola.otudjenost ljudi je veca. -Etnicke grupe – zajednice. .Relativno trajna drustvena grupa povezana srodstvom.Grupa srasta sa prostorom.djeda.odnosno imaju zajednicku socijalnu psihologiju.vezuje se za prostor. 56.Kada je porodica u pitanju.prilagodjava se prirodnim karakteristikama.Porodica moze da ukljucuje babu.stvaralastva.Sto je drustvo razvijenije.Formiraju se na osnovu zajednicke teritorije i zajednickog porijekla.moralom. 58..Medjusobno se razlikuju po sopstvenim obiljezjima koje su pojave sui generis i koje cine posebnim cjelinama – drustvima. *Ekonomska – nekada je porodica bila samo proizvodna jedinica.bracu. -Razvijene etnicke grupe (narod i nacija) odlikuju se zajednickim jezikom.ciji clanovi zive zajedno.Objasni pojam braka.. -Urbana porodica je tip prodice koju cini par odraslih koji zive u zajednickom domacinstvu sa svojom ili usvojenom djecom.Navedi i objasni vrste etnickih grupa.U modernom drustvu porodica postaje potrosacka jedinica.velika su emocionalna ocekivanja.usvajanjem. -Brak .ali u nekim kulturama je dozvoljeno sklapanje braka izmedju osoba istog pola.. -Teritorijalizacija podrazumijeva vezanost odredjene etnicke grupe za konkretan prostor. 55. 59.drustveno prihvatljiva zajednica dvije ili vise osoba.obicajima.sestre i njihove muzeve i djecu.njihove zene.kulturnim obrascima ponasanja.Postoje prvobitne i savremene etnicke grupe.sigurnost.Objasni pojam etnicke grupe i navedi njene karakteristike.djeca su bila pomocna radna snaga...

što je jedan od ključnih elemenata iskaza nacionalne posebnosti .nastaje iz saveza plemena.drzava.biolosko-krvno srodstvo igra znacajnu ulogu.U okviru roda razvija se prvi oblik kolektivne svijesti – religija. dijelom iste nacije.Sira. običajima.Objasni razliku izmedju naroda i nacije. na kraju.kulturna.teritorija i svijest.politickih.posjeduju i manifestuju. -Teritorijalna.slozenija i razvijenija etnicka grupa koja nastaje kada velika mjesavina ljudi koji nastanjuju jedan grad. -Pleme – osnova razlicith rodova i bratstava nastaje radi lakseg obavljanja zajednickih poslova.jezikom.istorija. jezikom. -Dakle. -Plemenski sukobi su formirali jednu formu kolektivnog kaznjavanja – krvnu osvetu. *Crnogorci.-U elementarne oblike etnickih zajednica spadaju rod.onda nacija predstavlja visi stepen istorijskog razvoja. S druge strane dvije osobe mogu biti podjeljene razlikama u mišljenju.ponekad i religijom. koji istorijski i savremeno imaju kolektivno vlastito ime .porodica dobija novi oblik. -Ono je prva grupa koja se teritorijalizovala (nastaju stalna naselja). povezanost i pripadnost svojoj domovini – Crnoj Gori. vremenom pa čak i govornim jezikom a da se međusobno smatraju i da ih i drugi smatraju.narod je velika etnicka grupa koja zivi na odredjenoj teritoriji i odlikuje se zajednickim porijeklom.ekonomskih i drugih faktora.a zatim djelimicno zabranjen uvodjenjem prvog pravila u istoriji – tabu propisa.Predstavlja pocetak patrijarhata.covjek veruje u totem.vezu se za odredjeno podrucje.kulturom.Od jednog naroda moze nastati jedna ili vise nacija.Presudni faktori za konstituisanje nacije su porijeklo.Da li ce narod postati nacija zavisi od drustvenih. simbolima.usljed koje je i doslo do formiranja crnogorske nacije.javlja se plemenska aristokratija. *povezanost i pripadnost domovini i vlastitoj zemlji.Osim proizvodne ima i ekonomsku. zajedničkim ustavnim i zakonskim pravima i dužnostima svojih pripadnika i osjećajem njihove međusobne solidarnosti… .Izvrsena je primarna podjela rad u okviru grupe. -Osobenosti crnogorske nacije su: *dugotrajna borba za oslobodjenje i nezavisnost. 60.U njemu se odvijaju sve zivotne drustvene funkcije:reproduktivna.bratstvo i pleme.ekonomska. mjestom boravka.politicku i kulturnu funkciju. -Nastaju pojavom civilizovanih drustava.privredna.njegovanje biljaka-nova aktivnost. Male razlike u govoru mogu biti dovoljne da se neko okarakteriše kao član druge nacije.Razvija se institucija porodice-incest bio prisutan. istorijski i danas. 61.vjerska.Dominantno je vezan za seoski nacin zivota.moralom. -Nacija – Naziv nacija se često koristi kao sinonim za naziv etnička grupa.jezik. mitovima o zajedničkim precima ..jer srodstvo pocinje da se izvodi po ocu – muskarac dominantan. -Narod – razvijena etnicka grupa. -U njima. -Rod – nastaje u periodu srednjeg divljastva. ekonomijom i pravnim nasljeđem te.razvijeniju etnicku grupu.Jedan narod predstavlja samo „naciju u mogucnosti“. sa zajedničkom istorijom.oblast. Pripadnici jedne nacije su specifični po tome što imaju zajednički identitet i gotovo uvijek zajedničko srodstvo i porijeklo u smislu naslijedstva.obicajima.religija. vjerovanju. zajedničkom kulturom tradicijom.vaspitna. -Kad se govori o odnosu naroda i nacije. -Savremene etnicke grupe su: narod i nacija.jezicka povezanost naroda nije tako homogena i cvrsta kao kod nacije.zemlju na tom prostoru vrsi sjedinjavanje.Navedi neke od osobenosti crnogorske nacije.

Objasni pojam birokratije.identitet.Elementi države: . -Birokratija – oblik vladavine ciji su nosioci ljudi iz kancelarije.federacije.opredjeljenja i zajednickog cilja gradjana.republike – kako se vlada? *politickim odnosima i karakteru rezima – demokratske i autokratske – kako se dolazi na vlast? *organizaciji vlasti – centralisticke i decentralisticke. -Osnovni elementi politickih partija su: *Statut – interni pravni akt kojim se regulisu odnosi u okviru same partije.Birokratija se razlikuje svojim karakteristikama. -Država je politička ustanova čiji je osnovni zadatak da zaštiti postojeći poredak.vojne kasarne i korporacije.koja sluzi vladajucoj klasi za odrzavanje ekonomske i politicke vlasti. -Drzava – organizacija sa fizickom silom u rukama.62.druznosti clanova. -Veber: Po njemu.birokrate.sadrzajem i ulogom u razlicitim politickim sistemima i na razlicitim stepenima razvitka drustva. *Ideologija – skup ideja. 65. -Forme drzave se razlikuju prema: *obliku vladavine – monarhije. *uredjenju – konfederacije. -Cilj:uspostavljanje i kontrola moci od strane eksperata.pridobija neopredijeljeno biracko tijelo. .Odredi pojam i elemente politickih partija.stanovništvo -teritorija -suverena javna vlast (najviša i jedina) 63.ciljeva kojima partija tezi. . -Ima nekoliko znacenja: *profesionalno angazovano stanovnistvo *drustveni sloj *oblik upravljanja u razlicitim oblicima drustvenih organizacija *prisvajanje prava upravljanja *birokratija kao birokratizam-izopaceno djelovanje birokratije -Ima razilicita znacenja:drustveni sloj.Definisi i nabroj elemente drzave. *Politicki program – element politicke partije kojim se ona predstavlja javnosti.Formira se na osnovu slobodnog izbora.pravo. -Politicka partija – drustvena grupa formirana na osnovu teznje ljudi da putem organizovanog djelovanja lakse ostvare svoje politicke ciljeve.Drustvene grupe koje se vezu za savremenu istoriju drustva.unitarne drzave.Element kojim partija predstavlja svoje ideje. 64.odnos prema drustvenoj zbilji i drugim partijama slicnog programa i ideologije.sredstva i metode kojima zeli da usmjerava i vodi drustvo. Najvažnija politička ustanova.tip upravljanja.cinovnici.birokratija je organizacija koja podrazumijeva visoki stepen drustvene podjele rada.odredjuje njen organizacioni oblik. 66.organa. -Korijeni birokratije poticu iz crkvene organizacije.Objasni podjelu drustva prema tehnoloskom kriterijumu.Navedi forme drzavne vlasti.Svaki clan zauzima odredjeni polozaj i ima tacno utvrdjena prava i obaveze.oblik ponasanja prema javnosti.organizovani oblik djelovanja.centar drustvene moci.Kasnije je naprisutnija u okviru drzavne administracije.

-Promjene u razvojima drustva dovela su do stvaranja slike o 3 dominantna perioda.povecan stepen integracije.Upotreba atomske energije.a sto je bitno za njen tok.Industrijsko drustvo je nastalo u Evropi i sirilo se na ostale kontinente.kapitala. s ciljem stvaranja nove strukture i novih društvenih vrijednosti kao smjernica za nove (pozeljne) oblike društvenoga djelovanja. -ZAVRSI.Tranzicija se posmatra i svodi na skup procedura pomocu kojih se odredjeni nedemokratski sistem transformise u demokratsko drustvo.pojava manufakturne radionice.klubova. 69.Povecanje efikasnosti.. -Za svako od ovih drustava moze se reci da su tehnoloska jer pocivaju na primjeni tehnike i tehnologije ne samo u oblasti proizvodnje vec i u svim oblastima zivota.Teritorija zajednica bila je odredjena.Pronadji paralelu izmedju tradicionalnog i modernog drustva.razvoj razlicitih nivoa trzista. *Indrustrijsko – pojava urokovana promjenama (orimjena izvora energije.opravdanosti. 68.Neophodna obrazovana radna snaga. *Postindustrijsko – druga polovina XX vijeka. -Tri osnovna momenta u tranziciji su: *polazni – nedemokratski rezim . *vrijednostima : progres i regres.komunikacije. *tempu odvijanja : nagle i postepene..Drustva su bila participativna(svi muskarci ucestvuju u odlucivanju). *dubini i znacaju : nebitne.ideja.Objasni vrste drustvenih promjena.) – industrijalizacija. -Prema tehnoloskom kriterijumu drustvo se dijeli na: *Predindustrijsko – od konstituisanja drustva do prve industrijske revolucije.Razlikuju se prema uzrocima.Formiranje sindikata.Otvorena drustva.produktivnosti.protok ljudi. *oblasti drustvenog zivota u kojoj se odvijaju : ekonomske.korijenite i radikalne.Javljaju se prve drzave-nacije u istoriji.robe.vjestacka inteligencija – proizvodnja automatizovana.vrijednosti.Brzi saobracaj.Drustveni zivot se odvija u okviru seoske zajednice i malih etnickih grupa. *stepenu organizacije i usmjeravanja : planske i spontane. 67.Objasni pojam i oblike tranzicije.koristenje energije vjetra.politicke. kako društvene strukture tako i društvenih vrijednosti. -Drustvene promjene predstavljaju osnovnu odliku svih drustava.Najveca dostignuca:otkrice vodenog tocka. *sredstvima kojima se izvodi: mirne i nasilne.partija.ciljevima. -Mogu se posmatrati prema: *kvantitetu : rast i opadanje *kvalitetu : razvoj i opadanje..Najveci dio stanovnistva radio u industrijskoj proizvodnji.udruzenja.kulturne. -Tranzicija – pojam koji se moze definisati u sirem smislu kao proces društvene promjene.evolucija i involucija.primjena savremenih sredstava u proizvodnji..nove tehnologije.posljedicama.Osnovna karakteristika tranzicije jeste da pravila politicke igre nisu uopste ili sasvim definisana jer se nosioci tranzicije bore da definisu pravila prema kojima se ce ona odvijati.Sve vise ljudi pocinje da zivi u gradovima.robotika.asocijacija.informatika.energije nastale iz otpada. -Podrazumijeva prelazak ili prelazni period iz jednog politickog rezima u drugi.

72.Pojam prvi put upotrijebljen u UN.kada su sile nametale svoju volju pojedincima.Dva osnovna ekoloska problema savremenog drustva su: *stvaranje i nagomilavanje ogromne kolicine otpada koji se ne moze u kratkom periodu reciklirati. -Razliciti pristupi su jedna od najvecih vrijednosti sociologije.trazenje alternativnih energetskih izvora. izrazito protivrečan i dugoročan proces. .drugim elementarnim potrebama. -Po nekim teorijama.odnosu prema drugima.Da bi opstalo. -Ogranicavanje potrosnje.posebno najrazvijeniji dio.konkretna drustva. 73.konstituisan je veliki broj socioloskih disciplina.Objasni uzroke i oblike ekoloskih problema i nacina njihovog prevazilazenja. -Tranzicija zapocinje procesom liberalizacije drustva – autoritativni sistem nastoji da garantuje odredjena prava pojedincima i grupama. neravnomeran.Objasni pojam i karakteristike globalizacije. ekonomskih i političkih interesa.Objasni pojam odrzivog razvoja. -Održivi razvoj spaja ujedno brigu za živi svijet na planeti Zemlji i za očuvanje kapaciteta prirodnih sistema (prirodnih resursa) sa društvenim i ekološkim izazovima koji stoje pred svakim društvom. -Visokorazvijene zemlje treba da izmijene.klimatske promjene izazvane globalnim zagrijavanjem. državom i čovječanstvom kao cjelinom. 70.promjene u industrijskoj proizvodnji.racionalizovano koristenje postojecih izvora energije i sirovina.. *iscrpljivanje prirodnih resursa koje se ne mogu obnavljati ili je taj proces veoma dug. -Globalizacija je u civilizacijskom razvoju ljudskog društva veoma složen.ljekovima.etnicke zajednice vec se osjeca u nasim licnim zivotima.djelovanje na proizvodnju.crpi.dok zemlje treceg svijeta svoju industrijalizaciju i modernizaciju moraju planirati tako da ne ugroze prirodne potencijale kojima raspolazu.nacinu zivota i odnosu prema prirodi – predstavljaju osnov planske akcije kako da se energetska kriza ublazi i nestane. -Drugi globalizaciju posmatraju kao „novi ideoloski mit“.drustvo je prinudjeno da svoje porizvode. -Uticaj globalizacije nije vezan samo za odredjene sisteme. -Takodje..process globalizacije podrazumijeva oblik drustvene promjene koja je obuhvatila citavo covjecanstvo.Svijet postaje „globalno selo“.intervencije u njoj. -Globalozacija – sa socioloskog aspekta.).a ne iscrpljivanje fizickih resursa.prirodne potencijale unistava.Poistovjecuju je sa imperijalizmom.Nabroj i objasni socioloske discipline. U tom procesu društvo ima razlicite stavove u zavisnosti od stepena razvoja.povecan natalitet (narocito zemalja sa niskom stopom razvijenosti. -Odrzivi razvoj predstavlja upotrebu i reciklazu otpada.*ciljni – demokratski poredak *sam tok prelaza.kao posljedica ispustanja stetnih gasova u atmosferu predstavljaju jedan od uzroka. -Neki od uzroka ekoloskih problema su prirastaj stanovnistva u svijetu.redefinisu svoj plan privrednog razvoja.da bi nadomjestilo potrenbu za hranom.siromasne prirodnim resursima.globalizacija predstavlja moderan drustveni proces u cijoj je sustini razvoj zasnovan na informatickim tehnologijama primjenjenih u svim oblastima drustvenog djelovanja. 71. .

.Povezanost pol.trziste...civilizacije.roba.motivacija radnika.njeni oblici i tipovi.devijantno ponasanje..etnografija.odnos prava i slobode.svojina i njena moc.tipovi.oblicima umjetnickih formi.-Najznacajnije discipline su: *Sociologija rada – jedna od najstarijih.maloljetnicka delikvencija.drzave i prava.profesionalne orijentacije.kulturu.Predmet istrazivanja jeste oblast rada.njene funkcije.subkuluru devijantnih grupa.institucije porodice.).ideologije.kao i uzajamne veze i uticaj drustva i kulture.veze politickih fenomena i stvarnosti. *Sociologija prava – za predmet ima odredjenje prava.igra.kriminal.Odredi predmet i sadrzaj sociologije kulture..njihovu hronologiju.ponasanje i unutrasnje dozivljaje covjeka..koje funkcije i komponente ima religija.sisteme.a ne kao nekim posebnim sektorom kulture.igrom.. -Sociologija kulture je posebna socioloska disciplina koja proucava drzstvenu prirodu kulture.uzroke devijacija i njihove oblike:prostitucija.odnos prava i moci. *Sociologija kulture i umjetnosti – predmet istrazivanja jeste fenomen kulture.uticaj drustva na karakter i tip porodice. .tipovima kulture i umjetnosti. 74.Objasni odnos sociologije i drugih drustvenih nauka.kockanje.tipove naselja.funkcije sela..narkomanija.istorija..brak i srodstvo. -Sociologija je nastala pod uticajem razlicitih oblika znanja (filozofija.dok psihologija proucava psihicke pojave.funkcija. -Sociologija i poloticka ekonomija: sociologiju interesuju i one kategorije koje proucava pol.oblike politickih grupa.radnih odnosa.grupe i drustvo kao cjelinu..modom.a kada je o njihovom uticaju na svijest ljudi rijec ulazi se u polje filozofije... *Sociologija porodice – proucava porodicu kao primarnu drustvenu grupu..cilja.masovna kultura.politicka ekonomija.kulturna politika.Istorija proucava pojedine dogadjaje.Sociologiju interesuju drustvene pojave u svojim varijacijama.politicku moc.Sociologija kulture se bavi drustvom kao kulturom.ekonomija kao sto su:rad.slobodno vrijeme. -Sociologija i psihologija: sociologija proucava drustvene zakonitosti. *Sociologija politike – proucava politiku kao stvarnost. -Sociologija i istorija : istorijska metoda je konkretna i hronoloska.Dok filozofija objasnjava zakonitosti svijeta u najsirem smislu i najopstije.tipove.organizacije..uticaj drustva na religiju i religije na drustvo..konflikti u oblasti rada.masovnom.svojina i svojinski odnosi.samoubistvo. -Sociologija i filozofija: sociologija se odvojila od filozofije u XIX vijeku.ekonomije i sociologije ogleda se u tome sto u svoje porucavanje ukljucuju drustvene zakonitosti u procesu proizvodnje.savremenom kulturom.dok sociologiju zanimaju drustveni odnosi i veze izmedju tih dogadjaja.proucavanje izvora prava. *Sociologija naselja – proucava naselja kao projekciju drustva u prostoru. *Socijalna patologija – proucava drustvene devijacije.kontrakulturnim djelovanjima.popularnom i potrosackom kulturom.vrste prava.ulogu i znacaj grada.Ponasanje ljudi u odnosu na drustvenu cjelinu – predmet proucavanja socijalne psihologije.dok sociologija ima vise uopstavajuci metod.sociologiju interesuju drustvene pojave i drustvo kao dio te stvarnosti.tipove.politicke nauke. *Sociologija religije – proucava religiju kao oblik ljudske svijesti.funkcije kulture.reakcije.Takodje se bavi pitanjima civilizacije.njegove tipove od itorije do danas.njenog smisla..slobodnim vrmenom.podkulturama. 75.Filozofija je sistem najopstijih znanja o svijetu i covjeku. -Sadrzaj sociologije kulture je teorijsko objasnjenje kulture.

*Antonija Klosovska uzima jezik kao bitan cinilac uspostavljanja veze covjeka i covjeka.U svakodnevnom govoru se ne razgranicavaju.stvorene objektivno.kulture i drustva. Pozitivne vrijednosti. 77.ali se u antropologiji razlikuju.ponasanju i stvaralastvu.ljepota.stvaralastva.Odredi znacenje pojma civilizacije.nacin oblacenja. -Kultura predstavlja jednu od najbitnijih.Civilizacija oznacava razlicite faze i nivoe ukupnog materijalnog.predvidljivog .grupa.intelektualnog i drustvenog razvoja ljudske zajednice.one ne usmjeravaju vec zavode).Po njegovom misljenju kultura se moze objasniti iskljucivo sama sobom.. -Postoji vise razlicitih pokusaja definisanja kulture: *Lesli Vajt istice kulturu kao superindividualni i supersocijalni sistem.obrazovanost.gupa i sirih zajednica.kultura se vidi kao spoljna sila koja usmjerava i covjeka i drustvo.i Frojd je isticao da norme kulture .Kulturu dijeli u zavisnosti od karaktera ljudskog ponasanja.naroda i drzave(po kojima se oni razlikuju od drugih).One odredjuju individualne prioritete u djelovanju. *Milos Ilic – kultura je skup materijalnih i duhovnih vrijednosti koje su stvorene u cjelokupnoj ljuskoj istoriji.Mogu biti tradicionalne i savremene.One su orjentir u ponasanju i direktno su povezane sa kulturnim potrebama pojednica i drustva.One se ne mogu odvojiti od ljudskih potreba jer bi tako izgubile svoj smisao.postaju mjerilo procjene ljudske stvarnosti..Objasni pojam norme i vrijednosti.Vrijednosti se mogu odrediti kao vrijednosne orijentacije (dobrota. -Pojmovi kultura i civilizacija su jako povezani.Koliko god da su prirodne potrebe neophodne.Ono po cemu se neko drustvo.). 79.a moze znaciti i iznos neke kolicine odnosno velicine (cijena – novcani iznos vrijednosti robe).jer tada postaje jasno zasto je u njoj ogranicena covjekova sreca. 78.znanja.Predstavlja zastitu i prepoznatljivost identiteta pojedinca.(npr..marljivost.Potice od rijeci civilitas sto znaci uljudnost.Objasni teorijske pristupe u sociologiji kulture.stanovanja.obicaja i pogleda odredjene zajednice. -Civilizacija oznacava ukupnost svih vjestina.76.porijekla.Poput njega.u kulturama koje se zasnivaju na ideologijama. *Bronislav Malinovski nastoji da osmisli univerzalnu teoriju kulture.predmet nauke o drustvu nije covjek nego kultura.kultura ishrane.grupe ju jezik.ako ne i najbitniju karakteristiku covjeka kao pojedinca i drustva kao zajednice – kolektiva. -Norme su ustaljeni obrasci ponasanja kojima se institucionalizuje vrijednosni sistem.plemenitost.na principu ljudskih bioloskih potreba.blokiraju prirodne nagone – kultura treba da ukroti a ne ugusi agresivnost i seksualne potencijale.postojale bi van covjeka i bile bi ideal.Norme su usvojene.Definisi pojam kulture. -Vrijednosti su na odredjeni nacin usmjerivaci licnosti.Mogu biti lazne i ideologizovane..ne mogu biti odlucujuce u odnosu na drustvene potrebe koje covjeku omogucavaju da dostigne visi stepen drustvenog razvoja. -Rijec civilizacija je lat. -Vrijednosti i norme cine karakteristiku odredjenog drustva..njegovu posebnost u odnosu na druga drustva.One su pokretaci drustvenog razvoja.komunikacije.covjek potpada pod kulturni determinizam – odnosno.uoblicne i nametnute sa ciljem obezbjedjivanja sigurnosti.razlikuje od drugog drustva.pravda.a ne realnost.ugladjenost.

potreba za obrazovanjem). *potrebom se smatra tenzija ili napetost prema necemu.nazivamo oblicima kulture..robovlasnickog perioda.vec odlikuju neku grupu.potrosacka.Navedi osnovne tipove i oblike kulture. -Npr. 82. -Svaki od odvih tipova kulture se odlikuje posebnim elementima koji ga cine specificnim.nauku.filozofiju.Objasni socioloski aspekt odnosa prirode. -Potrebe se mogu tretirati kao drustvene odnosno one potrebe koje se prisutne kod veceg broja ljudi u nekoj drustvenoj grupi a cije zadovoljenje je drustveni problem.danas postoje i narodna (folk) kultura. -Jedna od osnovnih arakteristika kulture je prisustvo pluralizma tipova i oblika podkulturnih sistema u okviru jedne kulture.Mogu biti primarne (urodjenje.Poreti se odlikuju pozitivnim karakterom..politiku.(npr.spremnost da se djeluje na odredjeninacin u odredjenom pravcu kako bi se teznja zadovoljila.obicaj. 81.obicajne i pravne. -Ono iz cega se sastoji jedna vrsta ili tip kulure..porodice.taj model se naziva subkultura. -Pod pojmom potreba podrazumijevaju se dva znacenja: *zahtjev za necim sto bi svojim prisustvom bilo neophodan uslov da se nesto uradi.Objasni vezu izmedju tradicije i progresa.ponasanja..negiraju ih ili urusavaju.odnosno dva razlicita tipa kulture.genetski zadate – bioloske) ili sekundarne (stecene.covjeka i kulture.jezik..posljedica djelovanja. -Individualne potrebe su potrebe koje nastaju kod pojedinca i cije zadovoljenje ne izlazi iz okvira njegove licnosti.zajedicu .obrazovanje) *samoostvarenjem i stvaralastvom. -U najvaznije drustvene ili kulturne potrebe spadaju potrebe za: *radom i aktivnoscu *saznanjem i novim iskustvom *komunikacijom (govor. 80.Objasni pojam i vrste kulturnih potreba.Objasni koji su ciljevi kulture.Osim njih.da bismo shvatili sta to period renesanse razlikuje od srednjeg vijeka.kultura srednjeg vijeka(feudalizma). -Alternativna kultura je vid kulture koji je nastao iz alternatvinih pokreta.buzoaska ili gradjanska kultura... – kontrakultura.postoje i sljedeci tipovi:kultura prvobitne zajednice.ostvari – potreba je nedostajanje neceg.moral. .masovna.nastale na osnovu primarnih potreba ).U drustvu postoje norme drustvenog ponasanja: religijske.kultura socijalistickih drustava. Osim ovih tipova kulture .Prema oblicima. -U okviru kuture se moze javiti model koji se ne suprotstavljaju zvanicnim humanistickim ciljevima kulture. 84.ispuni.izvedene.kultura se dijeli na: umjetnost.religiju.moralne. 83. -U svakoj kulturi postoje pojedinci ili grupe koji se suprotstavljaju zvanicnoj kulturi i njenim vrijednostima.cilj im je da se promjeni neko lose stanje u okviru drustva.jezik.onda govorimo o kulturi srednjeg vijeka i kulturi renesanse.

Mijenjajuci prirodu. -Kultura je razvila neke od svojih osnovnih funkcija: *komunikativna funkcija:Teznja covjeka da uspostavi komunikaciju sa drugima dovela je do pojave jezika kao osnovnog sredstva govora.Priroda je temelj ponasanja i predstavlja osnov individualnosti. 86. *zastitna funkcija:Kultura je proizvela i kulturu odijevanja. -Covjek je bice koje se stalno cudi.otkrio njene zakonitosti i uspostavio kontrolu nad njom.njegovom karakteru.Mediji su danas osnovno sredstvo komunikacije. 85.Uspostavljanje zakonitosti u ponasanju ljudi.Znacaj jezika kao sredstva komunikacije je istaknut u mitu o Vavilonskoj kuli.bajke po tome sto u sebi sadrzi racionalnu poruku.Savremena filozofija mit posmatra kao suprotnost razumu. – odnos zavisnosti koji proizilazi iz karaktera samog covjeka.-Priroda podrazumijeva ukupnost fizickog i bioloskog postojanja.stanovanja. *Mit se posmatra kao osnov duhovnosti sto dovodi do stvaranja koncepta istorije religije.Nautralizam – pravac prisutam u teoriji.odnosno naucnom misljenju. -Komunikacija je prvenstveno drustvena pojava.Objasni pojam komunikacije i funkciju kulture kao sredstva komunikacije.odnosno sve postojece sa svojim zakonitostima.mada sadrzi mnoga licna svojstva i odlike. .Razlikuje se od legende.ideje.ali i sankcije ako se ta granica predje.U takvoj prirodi ljudskog bica nalazi se uzrok nastanka kulture.dobijajuci tako sociolosko odredjenje -Skup mitova jednog naroda cini njegovu mitologiju.Javlja se pitanje da li je covjek prirodno ili drustveno bice?Covjek je svojim radom uspostavio aktivan odnos prema prirodi.dopuni istorijske praznine i nedostatke u kulturi i drustvenom zivotu nekog naroda.cesto se govori i o prirodi covjeka.Pojedinci razmjenjuju informacije.Objasni osnovne funkcije kulture.Cilj je da se obezbjedi sigurnost kako za pojedinca tako i za porodicu i zajednicu uopste.Kultura i civilizacija ne ponistavaju prirodu.legenda i nastanku bogova.umjetnosti.trpi njene uticaje.Izdvajati samo drustvenu stranu nekog bica a zanemarivati njegovu prirodnost je pogresno. -Odnos covjeka prema prirodi –odnos dvostrukog i dvosmjernog dejstva.covjek mijenja i samog sebe.njegova priroda je nemirna.temperamentu.ucenje kanalima komunikacije i prenosenje znanja i iskustava.nezadovoljan je postojecim.ishrane.stavove.U uzem smislu:neposredno okruzenje covjeka.Sta je mit i mitologija? -Mit je prica.Sa drugima djeluje na prirodu i ona postaje uzrok razvoja njegove drustvenosti.zastita covjeka od nepovoljnih prirodnih i socijalnih uticaja.pita se.jer je i sam dio prirode. -Medjuzavisnost – treba da ostane ili ponovo postane osnov covjekovog djelovanja prema prirodi. -Osim ove prirode.Covjek podlijeze zakonima prirode.U nerazvijenim zajednicama uticaj prirode je i dalje dominantan.ona odredjuje granice ponasanja.To je pojam koji oznacava proces razmjene svekolikog iskistva izmedju pojedinaca i grupa..o nastanku svijeta i covjeka.knjizevnosti.u potrazi je za boljim.pokusavaju da ubjede i motivisu druge pojedince kako bi ovi ostvarili neki cilj.U nedostatku naucnog saznanja mit ima funkciju da nadomjesti. *Mit se posmatra kao sastavni dio kulture.Kultura je naslonjena na biolosku egzistenciju covjeka.. *normativna funkcija:Norma je pravilo ponasanja jednako za sve. 87.

-Institucije unose red u ljudsko djelovanje.bogu. -U zavisnosti od igre.uvode se igre prerusavanja. -Pogledaj pitanje broj 86. -Organizacije u kulturi nastaju dobrovoljnim ujedinjavanjem ili grupisanjem pojedinaca radi ostvarivanja grupnih potreba i iteresa.hrabrosti.jer iako je po prirodi spontana.U Srednjem vijeku ustanovljene su riterske igre koje su bile igre vitestva.s tim sto je institucija trajniji i u osnovi predvidljiviji odnos u drustvu.spontanosti. 90.dok je organizacija stvar konkretnog rjesenja.Npr. -Igre su imale razlicite funkcije kod razlicitih naroda.jer su ona bitni konstitutivni dio igre. -Postoji nekoliko elemenata komunikacije: *izvor(govornik) *primalac *predmet (tema) *kanal (preko koga se prenosi govor) *poruka *kod (sistem znakova i simbola pomocu kojih se to cini).One su temelj kulture.-Informacija je najvrijedniji i najpodsticajniji dio komunikacije..otklanja nesporazume. 88.Objasni normativnu i zastitnu funkciju kulture..medalja.biti siguran da je taj cilj ostvarljiv.termin kojim se oznacava elementarno zivotno ispoljavanje covjeka i slozeni kulturni fenomen.Otkriva nesto novo za primaoca.) *Igre na srecu za cilj imaju stvaranje „dobiti bez rada“.U Grckoj.navikama.da bi se proslavila berba grozdja.slavile su se Dionizije.igra je sustina ljudskog opstanka i ne smije se tumaciti kao sredstvo kojim se prekracuje vrijeme..ona se ne moze odvijati bez pravila...jer nestaju pravila i norme.) .Koji su osnovni oblici igre i objasni njihove karakteristike.U vrijeme hriscanstva.obicajima.Odsustvo institucija doprinosi dezorganizaciji i poremecajima.Stoga razlikujemo igre kao „razigrano ponasanje“ i „igre sa pravilima“.(Ostvariti dobit bez ikakvog truda. -Igra .civilizacije..sticanje ugleda.smanjuje stepen sumnje u poznate informacije.igre prerusavanja i igre zanosa..Posebno istice pravila.jer su igre bile posvecene miru.Po misljenju Finka.Nabroj i naglasi znacenje kulturnih institucija i organizacija. 91.igre zavrsavale smrcu).sto se moze vidjeti kroz istoriju civilizacije.nereda.odavala posta bogu.Koristi se kao sinonim za djelovanje covjeka iz zadovoljstva.igara..(lovorov vijenac.ili se igra upotrebljava kao pojam za aktivnosti koje su odredjene pravilima. -Jedno je od bitnih obiljezja covjeka – homo ludens (bice koje se igra).liseno cilja.titula.propisima i zakonima.igre na srecu.Odredi pojam i funkcije igre.razlikuju se i njene funkcije: *Igre takmicenja imaju za funkciju stvaranje prestiza.utice na postojece znanje.Organizacija postoji izmedju ustanova i drustvenih grupa. -Igre se dijele na : igre takmicenja.sto dovodi so vladavine anarhije.biblioteka.morali su se prekinuti svi sukobi.Utemeljene su na tradiciji.U Rimu dolazi do izopacenja igre (gladijatori.u vrijeme O.muzej.isticuci ono sto je znacajno i sto se u drustvu cijeni. -Osnovne ustanove su:arhiv. 89..

saleci se kroz masku)..Termin dokonicar nema isto znacenje i sadrzinu kao dokolicar – covijek koji uvijek pripada dokolicarskoj klasi..*Igre prerusavanja – odavno prisutne kod svih naroda.postoji mogucnost.Zbog toga.Olaksana je trgovina.Trening duha i tijela predstavlja osnov priprema za vojnu sluzbu.terminom otium koji se tumacio pogresno kao besposlicarstvo ili dokolicarstvo kao pogrdan izraz. -Elektronska komunikacija obuhvata sve oblike komuniciranja za koje je potrebna elektronska podrska.Kasnije je dokolica postala sinonim za odmor i mir..ljudi komuniciraju iz razlicitih razloga i na razlicite nacine.Umjesto fizicke kulture.koji iz svojih kuca ne moraju i ne zele da izadju.ona je oznacavala primirje i odmor ratnika.U igri. -Pojam se dovodi sa lat. 94. 92.novca i pojave viska slobodnog vremena.organizacije.Sport je takodje cesto sredstvo politike.ono ostvaruje svoj svijet.Poistovjecuje se sa slobodom i kreativnoscu licnosti.ali taj huliganizam je prisutan i na samim sportskim terenima.a postoje i ljudi.sposobnost individue za mastanjem.U vrijeme fasizma sport je kontrolisan i sluzio je nacistickoj propagandi..sport postaje zanimanje.Dokolica predstavlja stanje koje je suprotno radu.devijacija. -Druga negativnost sastoji se u potpunom odvajanju sporta od svijeta rada.takmicenja.kompjutera i svjetske mreze..Uvode se nova pravila.Da bi se sto vise komercijalizovao uspjeh u sportu je prisutno sve vise prevare.Velike korporacije nalaze svoje interese u oblasti sporta.meditacijom..Koriscenjem ovih medija. -Ono se odlikuje sa tri osnovna svojstva: *sinonim je za dokolicu *dokolica je povezana sa obredima i svetkovinama.Masovni profesionalni sport.To je svijet realnog zivota djeteta.sto dovodi do toga da ogroman kapital ulazi u sport.od drustvenog sistema.mogu da obave kod kuce.dehumanizacija. *dokolica znaci mirovanje oruzja.namjestanja rezultata.svijet otkrica.zanosa.70-ih godina se sportovi diferenciraju pod uticajem medija. *Djecja igra – ima posebnu funkciju. -Besposlenost se odredjuje kao potpuno odsustvo dokolice ili stanje potpune odvojenosti od nje.korupcije.(pucke svecanosti.dostizanje transa. . 93.razmisljanjem.kada postoji samo realnost igre.Dokolica je uslov za stvaralastvo.maste.Danas. -Treca negativnost odnosi se na nasije koje je prisutno u sportu i oko sporta.karnevali imali su za cilj da narod jedino na taj nacin saopsti svoj kriticki stav prema nosiocima vlasti i svjetovne i duhovne izrugujuci se.To je dovelo do unosenja politike u sport.rekreativnog sporta i amaterizma...Komercijalizacija.Objasni pojam slobodnog vremena(dokolice).dolazi do masovnog bojkota najvecih svjetskih takmicenja poput Olimpijskih igara. *Igre zanosa – za funkciju imaju potpuno napustanje stvarnosti.Koje su to negativnosti u svijetu igre? -Prva negativnost koja se javila kod sporta jeste da je on postao paravojna vjezba.Objasni znacaj elektronskih medija i globalizacije u oblasti komunikacije.Sport prati huliganstvo navijackih grupa.jer sve obaveze koje nose zivot i rad.

odnosno razvija se staralacka individualnost. -Opcinjenost nasiljem. -Konformizam predstavlja nekriticko prihvatanje zahtjeva i normi neke grupe ili drustva od strane pojedinca.Objasni pojam konformizma i nekonformizma. -Pank – prva forma toka koja nije pocivala na ljubavnim pjesmama. -Nekonformistu karakterise razvijena individualnost.hevi metal pokreti. -Neki od pokreta su:pank. 97.nego se odlikuje njegovom stvaralackom djelatnoscu.drustvenih okolnsti.Ona je bitna oznaka covjeka kao ljudskog bica koja mu nije data samim rodjenjem.(obrijane glave.a ne da stvara novo. . -Raznolikost polozaja mladih u okviru drustva dovodi i do formiranja razlicitih kulturnih podsistema ili subkulturnih modela.senzibiliteta.-Dokolica podrazumijeva prirodnu sklonost koju licnost u sebi sadrzi.vec samo njegov privid.izrazava potrebu da negira postojece.Iskljucen je svaki fizicki rad.rasne ili politicke natrpeljivosti.duznosti i pritisaka.umjetnicke ambicioznosti.protest protiv vrijednosti starijih i porodicne muzicke tradicije.odnosno kojim se razlikuje od ostalih.iako u radu postoji nesto sto je suprotno dokolici.Objasni pojam licnosti i faze njenog razvoja. -Osnovne faze u razvoju licnosti su: *hominizacija – rodjenjem se donose genetske dispozicije koje se kroz zivot razvijaju u opste ljudske osobine..prvi put se cuje zenski glas muzicarki. *kreacija – zadnja faza u razvoju licnosti kojom licnost stice potpunu autonomiju i stvaralacku slobodu iz cega proizilazi stvaranje novih vrijednosti.misljenja i htijenja izrazena nekritickim prihvatanjem konvencija.seksa i zadovoljstva.neautenticnost koja se ispoljava kroz pseudoosjecanja. 96.rok.Navedi razlicite pokrete mladih.stavova.maskirne pantalone.termin kojim se oznacava zbir individualnih osobina kojima se pojedinac odlikuje.To je jedan od nacina kojim pojedinac bjezi od autonomije i slobode.sto nekad prelazi u bunt.politicke angazovanosti. 98.kriterijumima i vrijednostima grupe.Dokolica predstavlja vid egzistencije koji je dovrovoljno odabran kao najbolji nacin covjekove samorealizacije kroz njegovu stvaralacku aktivnost. -Pop.dnosno ponasanje prema mjeri.spremanost da se suprotstavi drugima i spremnost da se preuzme rizik za takav poduhvat.potpuna sloboda javnog izrazavanja etnicke.Konformizam se tumaci kao drustvena mimikrija.Pank je raskinuo sa tradicijom poistovjecivanja roka. *inkulturacija – aktivan odnos prema datim i stecenim kulturnim vrijednostima u zavisnosti od svojih opredjeljenja.Nekonformista je u stalnom revoltu.Nekonformizam nije u stvarnosti nikakvo stvaralastvo. -Licnost .Nije suprotna radu.. *elementarna socijalizacija – usvajanje tradicionalnih i osnovnih vrijednosti cime se stice status kojim se pojedinac ukljucuje u zivot zajednice. -Rok – ideologija slobode.spitfire jakne.martinke).Za nekonformistu je znacajna sposobnost za akciju i inicijativu.Ne bi bilo pravilno prihvatiti misljenje da je konformizam vrijednosno nizi od nekonformizma.Definisi pojam i najznacajnija podrucja umjetnosti. 95.

stil.psihoza.odnosno sa stilom..plemstva.sredstava i simbola kao izraza autonomije umjetnika kojom on daje svoju sliku o stvarnosti..jer je kolektivna. 100.. -Luksuz – drustvena kategorija.. -Lalo je napravio klasifikaciju luksuza i nabrojao 5 osnovnih drustvenih oblika luksuza: *konfor *igre i sport .i samo drustvo je proizvod i posljedica umjetnickih zamisli i uticaja..a koje prevazilaze neki elementarni odnosno prosjecni minimum. -Pojam umjetnosti se tokom istorije znacajno mijenjaoUmjetnost prije svega oznacava slobodu.Ta grupa posjeduje odredjeni ugled sto garantuje da ce promjena koja se unosi imati odredjeni uspjeh.nakit.odjecu.-Umjetnost je sposobnost da se pomocu culnih simbola izrazi ljudski dozivljaj svijeta ili onoga sto bi svijet trebalo da bude.a sa druge strane.drustvo je neophodan ali nedovoljan uzrok za astanak i razvoj umjetnosti...Povezana je sa naukom i umjetnoscu..do I svjetskog rata bila je vezana iskljucivo za zenu.svakodnevnog ponasanja i zivotnih navika.nacin cesljanja.da najavi ono sto ce biti.ili ukus vremena.Moda je drustvena pojava.a kasnije i a muskarca.preko njenih formi prenosili su se mit i mitologija.da se distanciraju.disciplinovana.Takodje.ratnicka.hobija.umjetnost je bila u sluzbi magije. -Osnovni predmet sociologije umjetnosti je da prouci uzajamni odnos i uslovljenost izmedju drustva sa jedne strane i umjetnosti sa druge strane.funkciju i podjelu mode. -Funkcije mode nisu uvijek estetske vec su izraz drustvenog zivota:religiozna.Odredi pojam. *gradska(dinamicna).popularne umjetnosti.erotska i ekonomska funkcija mode.sporta. *seoska (konzervativna).Predstavlja jednu drustvenu grupu koja inicira promjenu. -Moda je organizovana.kozmetiku.pripadnici elite.Objasni funkciju umjetnosti. -Ekonomske funkcije mode ogledaju se u tome sto postoje razliciti nivoi mode – podjela mode: * konfekcijska i visoka moda. -Moda danas oznacava trenutni ukus..muzicke ili sportske zvijezde.kombinovane umjetnosti. -U odredjenim perodima.filmske.Granice za zadovoljenje potreba variraju od jednog drustva do drugog.slobodu izbora tema.Tu grupu cine predstavnici dzet-seta.prati je jednakost.stresova putem lijepog. -Umjetnost ima i funkciju vizije.neuroza.Vrsta aktivnosti i uzivanja koje su sracunate na zadovoljavanje materijalnih i duhovnih potreba.Suprotno inicijatorima.Sa jedne strane.Moda je danas usla u sfere dizajna.nalazi se grupa imitatora.Jos jedna funkcija ili zakonitost je izrazena kod mode: potreba drustvenih klasa i slojeva koji se nalazi na vecim polozajima da istaknu razliku prema nizim slojevima.forme. -Umjetnost se u svojim funkcijama razlikuje nekad i sad.turizma.odnosno onih koji podrzavaju novi trend.kreaciju.i od jedne epohe do druge. -Takodje ima funkciju katarze (kako je Aristotel naglasavao) – ociscenja od ruznog.slavili bogovi. -Savremena podjela umjetnosti pocinje u zadnja dva vijeka : fine umjetnosti.Bila je ogranicena na izgled ljudi.kako umjetnost utice na drustvo.primjenjene umjetnosti.Moda takvih slojeva se zadrzava sve dok ne predje na nize slojeve.heroji. -U antici je imala edukativnu funkciju. 99.Javlja se u slobodnom ambijentu. 101.Objasni pojam i mjesto luksuza u kulturi.sloboda izbora.namjestaja.

-Sa socioloskog aspekta. 104.osnov duhovne i etnicke srodnosti medju ljudima.ali ti postupci poslije postizanja uspjeha gube na znacenju.pozlacivanje.kolektivna ubistva zaljubljanih parova zarad iluzorne srece raja.izazivanjem skandala. 105.sredstvo formiranja identiteta. *borba protiv ogranicenja slobode umjetnickog stvaralastva. ..Revolt je uperen protiv luksuza. -U ovim oblicima luksuza dolazi do izrazaja veza izmedju luksuza i umjetnosti.sukob generacija je u osnovi revolta.pocetnici zele na taj nacin da skrenu paznju na sebe.konformizma.lutalica.pojedinim grupama i u okviru drustva uopste.Ovaj vid boemstva narasta u najagresivniji vid revolta.pakostan i opasan covjek. *usmjerenost protiv malogradjanstine i njenih vrijednosti: pasivnog konformizma.Kroz luksuz se ostvaruju i izvjesne umjetnicke zelje i sklonosti. *impresionisticki tip – olicenje je Rembo.brakova.cistote (samoubilackog nagona.).odbijanje stvarne srece.) 102. *gubitkom osjecanja odgovornosti i povlacenja iz prakticnog drustvenog zivota.grupe i drustva kao cjeline.sredstvo za sticanje i prikazivanje znanja.pa se moze smatrati da je umjetnost jedan visi oblik luksuza.Navedi bitne karakteristike boemstva.Zeljeli su da budu originalni i neobicni u svom nacinu zivota.duhovni zivot.interesa...Jezik je simbol i jedan od identifikacionih elemenata identiteta pojedinca.pijanstva.romanticarskog ljubavnog zanosa..interakcije..mornar..cesto se umjesto prirodnog dragog kamenja stvaraju umjetnicke imitacije od stakla. -Sociolingvistika (sociologija jezika) jeste grana lingvistike koja se bavi pitanjem svih odnosa jezika i drustva.).(npr.Objasni pojam jezika i govora..oplemenjivanje gradjevina.tradicije i konvencionalnosti.nikogovic.strasti.*zbirke(kolekcije) *moda *umjetnost. 103.egoizma. -Jezik i govor predstavljaju: sredstvo kolektivnog opstenja.besposlicar.boemstvo je protivrjecna pojava i ona se ispoljava sljedecim karakteristikama: *boemstvo je vrsta reakcije odnosno pobuna protiv gradjanskog burzoaskog drustva.poljoprivredni nadnicar. *ekcentricnim i ekstravagantnim oblicima ponasanja (u umjetnickom..Objasni tipove boemstva. -Neki boemi su to radili i rade spontano.drustvenim stavovima prema jeziku.shodno svojim psihickim predispozicijama cak i kad imaju i odredjenu umjetnicku reputaciju.ludila.Objasni pojam i tipove morala..poluprivatnom zivotu. *naturalisticki tip – vezan je za iluzornu srecu.sredstvo povezivanja ili razdvajanja u drustvu.privatnom.aristokratije.a time i proizvod drustva. -Jezik je neizostavni i jedan od osnovnih elemenata kulture..iznenadjenja i skretanja paznje.jezickim identitetom drustvenih grupa. -Razlikuju se tri vrste boemstva polazeci od stila i socijalnih karakteristika: *romaticarski tip – predstavlja pobunu protiv gradjanskog nacina zivota.francuski pjesnik.odnosno kao sredstvo komunikacije je ujedno i stvaralac drustva..Jezik je vezivno sredstvo.dok drugi.socijalnim oblicima i nivoima jezika.Jezik je sredstvo kolektivne komunikacije i opstenja.lucki radnik.kroz svijet otpadnika.

obraz.rijesiti drustvene probleme i preporoditi svijet.da ima dodir da stvarnim zivotom sa prirodnim tokom.Drustvena uslovljenost filma i pozorista. 108.a na drugoj strani postaje i posljedica pozorisnog izmisljanja i stvaralastva. *Stvaraju se i pronalaze nove forme umjetnickog izrazavanja.Medjutim.U srednjem vijeku ovaj moralni tip je odlikovao vitezove.Moral se definise kao sistem normi koji odredjuje sto je dobro.Ima obavezujuci karakter ali nekada i imperativni. -Zajednicka obiljezja avangardnog pokreta su: *Avangardna umjetnost ne posmatra sebe kao „mesiju“ koji ce spasiti svijet preko lijepog. .odnosno sto je zlo. -Muzika je oduvijek igrala veoma vaznu ulogu u drustvu.seosku zajednicu i istorijski starija drustva.novih naucnih.Mladi preko muzike iskazuju svoj bunt.Prema tome.pa se tako odredjuje kako ljudi treba da rade i kako da se ponasaju u drustvu.tehnoloskih i uopste kulturnih vrijednosti.nego odnos dopunjavanja.novim formama kao i pristupom zivotu.Iskrenost.sluziti kao podsticaj za pozorisno stvaralastvo.stvaranju djela koja se e dovrsavaju.izvidnicu.tezi se eksperimentisanju. *imperativni moral ili normativni moral – zasniva se na obavezi postovanja proklamovanih propisa i imperativnih obaveza i duznosti *stvaralacki moral – moralni tip koji se uspostavlja sa stvaranjem novih drustvenih odnosa.takodje tezi se pokazati kako djelo nastaje.pravicnost.posjedovanju.na jednoj strani.U umjetnosti i kulturnom zivotu avangardom se oznacavaju zastupnici novih tendecija i pravaca koji su u scom nastojanju nepriznati.posebno mlade. 106.Ovaj tip morala se potencirao najprije u umjetnickim djelima.Drustvena uslovljenost muzike i filma. *moral vrline ili viteski moral – karakterisu ga vjernost.Zasniva se na slobodi izrazavanja.Preko pojma avangarde umjetnici iskazuju suprotstavljanje tradiciji. -Postoje moralni sistemi koji odlikuju neko drustvo u odredjenom vremenskom periodu ili su samo prisutni u drustvu kao sto su: *patrijarhalni moral – zasniva se na autoritetu najstarijeg clana porodice ili muskarca.casna rijec. *utilitaristicki moral – zasnovan na licnoj koristi.Objasni najznacajnije karakteristike avangardne umjetnosti.pa zbog toga njegovo nepostovanje izaziva sankciju. -Danas se pod pojmom avangarde podrazumijevaju razlicite grupe i umjetnicki pravci povezani utvrdjenim programom i suprotstavljeni zvanicnoj kulturi.Muzika cesto kroz svoje stilove ili podstilove karakterise odredjene subkulturne grupe.Ona zeli da bude u realnosti. -Avangarda je pojam koji je u nauku usao iz vojne terminologije i oznacava predstrazu. -Sociologija drame i pozorista za osnovu ima drustvo i drustveni zivot. 107.uzivanju u sopstvenom luksuzu. *Umjetnost avangarde smatra da ce novim sredstvima.odanost. -Filmska umjetnost je posebno drustveno uslovljena ali takodje ima veoma jak uticaj na drustvo i njegove pojedine djelove.one koji idu naprijed. -Filmska umjetnost je posebno drustveno uslovljena ali takodje ima veoma jak uticaj na drustvo i njegove pojedine djelove.-Moral je vrsta drustvene norme koja se odnosi na ljudsko ponasanje.govora i stvaralastva i brisanju svih ogranicenja.odlikuje tradicionalnu porodicu.Razvoj muzike poslije II svjetskog rata usko je povezan sa razvojem drustva.drustveni zivot ce.odnos drustva i pozorista nije odnos istovjetnosti.

i rod je znacajan uzrok drustvenog raslojavanja.U takvim porodicama se moze javiti nasilje i zlostavljanje.njihovo medjusobno dopunjavanje.multikulturalizam je najnizi stepen veza izmedju etniciteta koji.ali ne postoji poznati primjer drustva u kome su zene mocnije od muskaraca.dijaloga i uvazavanja izmedju razlicitih kultura. -Savremena demokratizovana kultura pruza jednake sanse za sve.i to na nacin koji podjednako uvazava razlicite kulture i postuje zasebne karakteristike manjinskih grupa.Sve to.Tradicionalna kultura zasnovana je na njegovanju i odrzavanju takvih razlika u sistemu obrazovanja.Socioloski posmatrano. -Harmonicna porodica prestavlja onu porodicu ciji clanovi saradjuju....Zene u skoro svakoj kulturi snose veci dio odgovornosti za podizanje potomstva i rad u kuci.Predstavlja suprotnost harmonicnoj.Dakle.ravnopravna i punopravna razmjena.Od muza i zene se ocekuje da se vole i postuju. .Multikulturalizam podrazumijeva neophodnost da se vodi racuna o razlicitosti.funkcionisu.ukljucuje i postovanje razlicitosti i vrijednosti svake od zasebnih kultura.prozimanje i povezivanje medju razlicitim kulturama jednog drustva.109.Shodno tome.religijskih i nacionalnih zajednica.lijepo se slazu..ponasanja ostaju prisutni iz tradicionalne kulture veoma cesto kao stereotipi.zive na istoj teritoriji. 110. 111.Objasni rodnu ravnopravnost (nekad i sad).ali obrasci misljenja.rada.Navedi razliku izmedju harmonicne i disharmonicne porodice..naravno. -Rodne razlike su rijetno neutralne.doprinose razvoju i napretku porodice. -Interkulturalizam predstavlja kulturnu politiku ciju sustinu cini uzajamnost.ne smetajuci jedni drugima.Uloga muskarca i zene variraju od kulture do kulture.podrszumijeva suodnos izmedju dviju ili vise kultura.predrasude.vaspitanju djece.javljaju se razliciti feministicki pokreti koji pokusavaju da objasne uzroke nejednakosti i predloze nacine za njihovo prevazilazenje.jeste sirenje tolerancije.raspolaganja svojinom.djelovanja.ne znaci i gubljenje vlastitog kulturnog identiteta.da posvecuju najvecu paznju svojoj djeci.Odnosi su „zatgnuti“ i ispunjeni tenzijama.izborom seksualnih i bracnih partnera. -Multikulturalizam je eticko misljenje ili oblik politickog upravljanja koji u prvi plan stavlja miroljubivu koegzistenciju i toleranicju izmedju razlicitih kulturnih..obogacivanje i povezivanje.dok se muskarci po pravilu staraju o zaradama i izdrzavanju porodice. -Disharmonicna porodica je disfunkcionalna porodica.Objasni pojmove multikulturalizma i interkulturalizma.Osnovni cilj multikulturalnih zamisli.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful