P. 1
PISANA PRIPRAVA - GLASOVI Č i Ć

PISANA PRIPRAVA - GLASOVI Č i Ć

|Views: 1,950|Likes:

More info:

Published by: Livija Frida Reškovac on Apr 11, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/27/2013

pdf

text

original

ŠKOLA: gimnazija RAZRED: prvi

PISANA PRIPRAVA ZA NASTAVNI SAT HRVATSKOGA JEZIKA

OSIJEK, 5. veljaĉe 2009.

MENTOR: prof. dr. sc. Ana Pintarić STUDENTICA: Ivana Iliškov

razlikovanje artikulacijskih svojstava glasova ĉ i ć na temelju opisa njihove tvorbe b) psihofunkcijske: logiĉko zakljuĉivanje i prepoznavanje razlikovnih obiljeţja pojedinih oblika jeziĉne djelatnosti c) jeziĉnokomunikacijske: razvijanje sposobnosti primjene steĉenih spoznaja u pravilnom govornom i pisanom izraţavanju d) odgojne: razvijanje svijesti o raznolikosti upotrebe glasovnog i jeziĉnog potencijala te njegove prikladne primjene u govorenju i pisanju. pravilno ih upotrebljavati u pisanome i govorenome jeziku NASTAVNE ZADAĆE: a) naobrazbene: stjecanje znanja o pravilnoj upotrebi glasova ĉ i ć u govorenome i pisanome jeziku.NASTAVNO PODRUĈJE: hrvatski jezik NASTAVNA CJELINA: glasovi NASTAVNA TEMA: fonemski i grafemski sustav standardnoga hrvatskoga jezika NASTAVNA JEDINICA: pisanje i izgovor glasova ĉ i ć CILJ NASTAVNOGA SATA: prepoznati i razlikovati glasove ĉ i ć s pravopisnog i pravogovornog stajališta. poticanje ljubavi prema hrvatskome jeziku METODIĈKI SUSTAV: analitiĉko-eksplikativni NASTAVNI OBLICI:  frontalni rad  individualni rad  rad u paru NASTAVNE METODE:  metoda razgovora  metoda usmenog izlaganja   metoda pisanja metoda zapaţanja  metoda ĉitanja  metoda slušanja  metoda promatranja 1 .

Profil. AnĊelka. Teţak. Školska knjiga.udţbenik b) meĊupredmetna: - NASTAVNA SREDSTVA I POMAGALA:  ploĉa i kreda  udţbenik  biljeţnica  grafoskop i prozirnica  nastavni listići  ţiva rijeĉ NASTAVNI IZVORI:  udţbenik (Rosandić. Zagreb 3. 1999. Grigor Vitez . 1998. Osijek 2. Teorija i praksa nastave hrvatskoga jezika 2. Dragutin. Pedagoški fakultet. Teţak. Gramatika hrvatskoga jezika. Uvod u didaktiku hrvatskoga jezika. Peko.METODIĈKI POSTUPCI:  tablica TIP SATA: obrada KORELACIJA (SUODNOS): a) unutarpredmetna: knjiţevni tekst Ptiĉja pjevanka. Ana Pintarić. 2001. Zagreb) LITERATURA: 1. Stjepko. Školska knjiga. Stjepan Babić. Stjepko. Hrvatski. Zagreb 2 . 2005.

PROVJERA STEĈENIH SPOZNAJA 7. UTVRĐIVANJE ZNANJA 3 . OTKRIVANJE OSTALIH VAŽNIH OBILJEŽJA 5.USTROJ NASTAVNOG SATA 1. PRIPRAVA a) motivacija b) osvjeţivanje potrebnoga predznanja c) najava cilja ili naobrazbene zadaće sata d) priprava polaznoga teksta 2. ĈITANJE I KRATKA INTERPRETACIJA POLAZNOGA TEKSTA 3. UOPĆAVANJE 6. ZAPAŽANJE NOVIH JEZIĈNIH ĈINJENICA a) osnovna obiljeţja b) uoĉavanje osnovnih pravila samostalnim izvoĊenjem tvorbenih obiljeţja 4.

frontalni. metoda razgovora metoda promatranja metoda razgovora c) najava cilja ili naobrazbene zadaće sata o. individualni.) Pripadaju li onda nepĉanici ĉ i ć usnenim ili jeziĉnim suglasnicima? (Nepĉanici ĉ i ć pripadaju jeziĉnim suglasnicima. (Prilog 1. a jeziĉni oni koji se tvore razliĉitim položajima jezika s malim sudjelovanjem usana. METODE. METODIĈKI POSTUPCI 1. dakle.NASTAVNI KORACI/ODSJEĈCI SADRŽAJ NASTAVNE SITUACIJE NASTAVNI OBLICI. metoda pisanja 4 . odnosno suglasnika koje nastaju sudjelovanjem pomiĉnih govornih organa? (Usneni i jeziĉni glasovi ili suglasnici. Proĉitajte za poĉetak. Koja su to dva nepĉanika? (Ĉ i ć. (Pokazujem slikovni prikaz govornih organa na prozirnici).) Prisjetili smo se. zasigurno ste uoĉili mnoštvo nepĉanih suglasnika. frontalni. Napišite u svoje biljeţnice naslov Pisanje i izgovor metoda razgovora a) motivacija o.) Ĉitajući pjesmu. najvaţnijih uvjeta za stvaranje nepĉanih glasova ĉ i ć. metoda ĉitanja b) osvjeţivanje potrebnoga predznanja o.) Kako se nazivaju dvije skupine glasova. Prisjetite se koje su dvije vrste govornih organa koji sudjeluju u stvaranju glasova. Imate tri minute za ĉitanje pjesme. a kakvi jeziĉni suglasnici? (Usneni suglasnici su oni u ĉijoj tvorbi sudjeluju usne. Pogledajte sada ponovno u svoje predloške i pronaĊite dva nepĉana suglasnika koji se najĉešće pojavljuju u pjesmi. a sad je vrijeme da nauĉimo kako ih se primjenjuje u pravopisnome i pravogovornome smislu. svatko za sebe.) Kakvi su to usneni.) Promotrite sada slikovni prikaz na prozirnici.) PRIPRAVA Danas ćemo se upoznati s glasovima koje ĉesto poistovjećujete koristeći ih u govorenome i pisanome jeziku. pjesmu Ptiĉja pjevanka Grigora Viteza te obratite pozornost na akustiĉna svojstva glasova u pjesmi. (Dijelim uĉenicima predloške s pjesmom Ptiĉja pjevanka). Znate li koji su to govorni organi? (Pomiĉni i nepomiĉni govorni organi.

frontalni. Tome je tako stoga što su fonemi ĉ i ć dva razliĉita glasa. Sada kada ste riješili zadatak. Koje ste rijeĉi svrstali u „Ĉ“ stupac? (Sriĉu. frontalni o. Glasovi ĉ i ć su bezvuĉni suglasnici koji sudjeluju u razlikovanju rijeĉi.) ĈITANJE I KRATKA INTERPRETACIJA POLAZNOGA TEKSTA Vratimo se sada ponovno na tekst Ptiĉja pjevanka. (Pokazujem uĉenicima primjer tablice na prozirnici). kriĉe. ćućore.) Pokušajte sada u paru proĉitati sve rijeĉi koje ste izdvojili u tablicu. uĉe. pijuĉu. Rijeĉi koje sadrţe spomenute glasove potom razvrstajte u tablicu koju ćete s prozirnice prepisati u svoje biljeţnice. metoda slušanja. ćuviĉu. Individualno proĉitajte tekst. ćivriĉu. grliĉu. odnosno razlikovanju njihova znaĉenja. ćuviĉu. grĉu. a razlikuju se po svojim tvorbenim znaĉajkama. ćurliĉu. a oĉituju se ponajviše u tvorbi o. ćurliĉu. p. a uĉenici ga prepisuju u svoje biljeţnice). cvrĉe. 3.) Uoĉavate li razliku izmeĊu grafema ĉ i ć? (Da. cvrkuću. Za rješavanje zadatka imate osam minuta. rad u paru. tako što ćete naizmjence osobi pored sebe proĉitati jedan stupac po izboru. proĉitat ćete svoja rješenja. (Uĉenici u paru jedni drugima ĉitaju rijeĉi iz tablice. metoda usmenog izlaganja 5 . sriĉu. IzmeĊu glasova ĉ i ć postoje i osnovne grafemske razlike. Pokušajte istovremeno slušati i gledati osobu koja govori. ćirlikaju. metoda ĉitanja. ciliĉu. a zatim u svoje biljeţnice zapišite rijeĉi u kojima uoĉite glasove ĉ i ć.) ZAPAŽANJE NOVIH JEZIĈNIH ĈINJENICA a) osnovna obiljeţja Uoĉili ste da su pri izgovoru glasova ĉ i ć vaši govorni organi u razliĉitim poloţajima. metoda zapaţanja. ćurliĉu. d) priprava polaznoga teksta 2. m. individualni. Uĉenicima dajem onoliko vremena koliko je potrebno da bi svaki par proĉitao oba stupca). tablica metoda razgovora metoda zapaţanja o. (Prozivam nekoliko uĉenika da proĉitaju svoja rješenja). viĉu. Oni su jedan drugome suprotstavljeni. ćućorkaju. ćivriĉu. kako biste opazili u kojem su poloţaju njezine usne dok izgovara glasove ĉ i ć. cijuĉu.) Koje ste rijeĉi svrstali u „Ć“ stupac? (Ćurliĉu.glasova č i ć (Naslov pišem na ploĉu. metoda promatranja o.

) Toĉno. Pokušajte sada i sami istovremeno izgovoriti glas t' i glas ś. Uoĉavate li kako od glasova t' i ś nastaje glas ć i kako se on moţe razloţiti na spomenute glasove? (Da. (Izgovaram glas ĉ nekoliko puta). metoda razgovora.) U kojem su poloţaju usne? (Usne su lagano ispupĉene i zaobljene. (Uĉenici naglas izgovaraju glas ĉ). metoda pisanja o. frontalni. Zajedniĉkim izgovaranjem obaju glasova tvori se glas ć. (Uĉenici naglas izgovaraju glas ć). (Pokazujem uĉenicima tvorbena obiljeţja glasova ĉ i ć na prozirnici te ih upućujem da prepišu pravila njihove tvorbe koja su i sami prethodno samostalno izveli).spomenutih glasova koji se u pismu biljeţe dijakritiĉkim znakovima. b) uoĉavanje osnovnih pravila samostalnim izvoĊenjem tvorbenih obiljeţja Pokušajte sada svatko za sebe izgovoriti glas ĉ nekoliko puta.) (Pokazujem uĉenicima pravilo na prozirnici te ih upućujem da ga metoda pisanja o. (Na prozirnici uĉenicima pokazujem osnovna zajedniĉka obiljeţja glasova ĉ i ć te ih upućujem da prepišu najvaţnija svojstva). U kojem se predjelu usne šupljine nalazi vrh jezika dok izgovarate glas ć? (Vrh jezika se nalazi iza donjih sjekutića.) Toĉno.) U kojem su poloţaju usne? (Usne su zaobljene i razvlaĉe se. Glasovi ĉ i ć sloţeni su svaki od dvaju suglasnika koji zajedniĉki tvore jedan glas. individualni. U kojem se predjelu usne šupljine nalazi vrh jezika dok izgovarate glas ĉ? (Vrh jezika je tada na prednjem dijelu tvrdoga nepca. (Izgovaram glasove t' i ś istovremeno. U tvorbi glasa ć sudjeluju dva glasa. Znate li koji su to glasovi? (To su glasovi „t“ i „š“. a to su t' i ś. (Uĉenici vjeţbaju izgovor).) Pokušajte sada samostalno zakljuĉiti od kojih se dvaju glasova ili suglasnika tvori glas ĉ. (Uĉenici vjeţbaju izgovor). metoda zapaţanja o. Izgovorite sada i sami glasove t i š zajedno. frontalni. frontalni. Pokazujem uĉenicima pravilo na prozirnici te ih upućujem da ga prepišu). metoda usmenog izlaganja metoda zapaţanja o. Izgovorite sada nekoliko puta glas ć.) Toĉno. metoda razgovora metoda zapaţanja metoda pisanja 6 . Uoĉavate li kako od njih nastaje glas ĉ i kako se on moţe razloţiti na glasove t i š? (Da.

a drugi primjer kazuje da je rijeĉ o glagolu posjetiti. a spavaćica je imenica ženskoga roda u nominativu jednine koja oznaĉava ženski odjevni predmet. frontalni. metoda pisanja metoda razgovora. Rijeĉ posjeĉen glagolski je pridjev trpni i dolazi od glagola posjeći. (Pišem primjere na ploĉu: Gaj je posjeĉen i Sastanak je posjećen). (Pišem primjere na ploĉu te upućujem uĉenike da ih prepišu u svoje biljeţnice). dok je rijeĉ posjećen glagolski pridjev trpni koji dolazi od glagola posjetiti. metoda usmenog izlaganja o.) OTKRIVANJE OSTALIH VAŽNIH OBILJEŽJA Otvorite sada svoje udţbenike na stranici 60. frontalni. Primjere moţete pogledati u svojim udţbenicima na stranici 61. (Upućujem uĉenike da promotre primjere u udţbeniku). metoda zakljuĉivanja o. (Prozivam jednog uĉenika da proĉita u kojim se sve nastavcima pojavljuju glasovi ĉ i ć). Koja je osnovna razlika izmeĊu ovih dviju rijeĉi? (Glasovi „ĉ“ i „ć“ predstavljaju osnovno razlikovno obilježje izmeĊu ovih dviju rijeĉi. glas ĉ javlja se kao zamjena glasova k i c u primjerima ĉovjek – ĉovjeĉe i stric – striĉe. metoda usmenog izlaganja. metoda ĉitanja metoda usmenog izlaganja 7 . Pokušajte sada na sljedećem primjeru pronaći od kojih rijeĉi dolaze imenice spavaĉica i spavaćica te koja je razlika izmeĊu tih dviju rijeĉi. i pogledajte pri dnu stranice primjere koji prikazuju suprotstavljena znaĉenja rijeĉi u kojima su sadrţani glasovi ĉ i ć. Za rješavanje zadatka imate tri minute.) Sada ćemo nauĉiti gdje se sve pojavljuju glasovi ĉ i ć. Glas ć javlja se u korijenu o. individualni.) Toĉno.prepišu u svoje biljeţnice). 4. Najĉešće je to u nastavcima te u korijenu rijeĉi gdje se glasovi ĉ i ć javljaju kao zamjena odreĊenim glasovima. Razliku izmeĊu ovih dviju rijeĉi najbolje ćete uoĉiti na primjeru. U prvome primjeru uoĉavamo da rijeĉ posjeĉen dolazi od glagola posjeći. Što ste uoĉili? (Rijeĉ spavaĉica je imenica ženskoga roda u nominativu jednine koja oznaĉava žensku osobu koja spava. TakoĊer.

Toĉno. (Zapisujem primjer na ploĉu te upućujem uĉenike da ga zapišu u svoje biljeţnice). On se primjerice moţe javiti u komparativu pridjevâ kojima korijen završava na t. (Upućujem uĉenike da promotre primjere u udţbeniku na stranici 62. (Zapisujem primjer na ploĉu i upućujem uĉenike da ga zapišu u svoje biljeţnice). kao što smo prethodno utvrdili. To je vidljivo na primjeru glagola peći. Napišite u svoje biljeţnice primjere plakati i micati i pokušajte od njih izvesti prvo lice prezenta. (Primjere zapisujem na ploĉu i upućujem uĉenike da ih zapišu u svoje biljeţnice). dolazi do zamjene tih glasova glasom ĉ. individualni. U izgovoru glasova ĉ i ć puno će vam pomoći ĉinjenica da spomenute glasove moţete izgovarati kao dvoslove.). Ukoliko budete imali poteškoća s izgovorom glasova ĉ i ć. Uĉenici zapisuju primjere u biljeţnicu). (Na ploĉu zapisujem primjere. frontalni. metoda usmenog izlaganja. metoda pisanja metoda razgovora o. u prezentu glagola kojemu korijen završava na k ili c. metoda pisanja metoda razgovora. (Pokazujem pravila tvorbe i ostale definicije na o. u korijenu rijeĉi kao zamjena glasa t. metoda usmenog izlaganja 8 . kako smo ranije spomenuli. TakoĊer. a ć kao t' i ś. Dakle. Koja ste rješenja dobili? (Plaĉem i miĉem. odnosno ĉ kao t i š.) Toĉno.rijeĉi kao zamjena glasa t.) Do kakve je zamjene došlo u korijenu rijeĉi cvijet? (Glas „t“ iz korijena imenice cvijet zamijenjen je glasom „ć“ u množini te imenice koja glasi cvijeće. kod kojega prvo lice prezenta glasi peĉem. 5. Zapišite sada u svoje biljeţnice imenicu cvijet i pokušajte izvesti mnoţinu te imenice. Glas ć javlja se. Koju ste imenicu dobili? (Cvijeće. u pojedinim sluĉajevima moţe doći do promjene glasa ĉ u glas ć ili obrnuto.) UOPĆAVANJE o. u pismu ćete glasove ĉ i ć uvijek biljeţiti kao i sve jednoslove s dijakritiĉkim znakom.). U komparativu pridjeva ljut glas t je zamijenjen glasom ć pa primjer glasi ljući. prisjetite se jednostavno njihove tvorbe koju ste i sami uspješno izveli na današnjem satu. frontalni. metoda pisanja Dakle.

Od kojih glagola dolaze rijeĉi mlaĉenje i mlaćenje? (Rijeĉ mlaĉenje dolazi od glagola mlaĉiti.) Koje ste primjere naveli kod zamjene glasa t glasom ć? (Pamtiti – pamćenje. a rijeĉ mlaćenje od glagola mlatiti.) Koje ste primjere naveli u zamjeni glasova k i c glasom ĉ? (Puk – puĉe.) PROVJERA STEĈENIH SPOZNAJA Na sljedećim primjerima provjerit ćemo jeste li shvatili razliku izmeĊu glasova ĉ i ć u pisanome jeziku. individualni. patiti – paćenje.) U kojem se predjelu usne šupljine nalazi vrh jezika pri izgovoru glasa ć? (Vrh jezika se nalazi iza donjih sjekutića. (Kada uĉenici završe s rješavanjem zadataka.prozirnici te upućujem uĉenike da ih prepišu ukoliko to tijekom sata nisu stigli).) U kojem se predjelu usne šupljine nalazi vrh jezika pri izgovoru glasa ĉ? (Vrh jezika je tada na prednjem dijelu tvrdoga nepca. Po ĉemu se razlikuju glasovi ĉ i ć? (Razlikuju se po svojim tvorbenim znaĉajkama. 6. a to su „t“ i „š“.. Prilog 2. prozivam ih da usmeno izloţe svoja rješenja).) Gdje se najĉešće pojavljuju glasovi ĉ i ć? (Najĉešće se pojavljuju u nastavcima i u korijenu rijeĉi kao zamjena odreĊenim glasovima. starac – starĉe. Riješite radne listiće koje sam vam pripremila. cvrĉi cvrĉak na ĉvoru crne smrĉe.) Toĉno.) Kako glasi pridjev izveden od imenice djeca? (Djeĉji. Odgovorit ćete mi na nekoliko pitanja.) Od kojih je glasova sloţen glas ć? (Glas ć složen je od glasova „t'“ i „ś“. (Uĉenicima dijelim radne listiće sa zadacima). pratiti – praćenje. topnik – topniĉe.. Za rješavanje zadataka imate pet minuta.) Od kojih je glasova sloţen glas ĉ? (Glas ĉ složen je od dvaju suglasnika.) Koje je rješenje ĉetvrtoga zadatka? (I cvrĉi.. metoda pisanja metoda razgovora..) Napišite za kraj kratki sastavak na temelju sliĉica priloţenih uz nastavne listiće koje 9 o. 7.) UTVRĐIVANJE ZNANJA Sada ćemo ponoviti i utvrditi sve što smo nauĉili na današnjem satu. metoda usmenog izlaganja metoda razgovora .

metoda pisanja 10 .ću vam podijeliti. individualni. (Dijelim uĉenicima radne listiće). o. prozivam njih nekoliko da proĉitaju svoje radove pred cijelim razredom). Prilog 3. Za pisanje sastavka imate deset minuta. (Kada uĉenici napišu sastavak.

PLAN PROZIRNICE (1): 11 .

PLAN PROZIRNICE (2): Ĉ Ć 12 .

bezvuĉni suglasnici  Sudjeluju u razlikovanju rijeĉi. njihova znaĉenja  Dijakritiĉki znakovi:  Razlikuju se po tvorbenim obiljeţjima:  Suglasnik Ĉ: tvori se tako da je vrh jezika na prednjem dijelu tvrdoga nepca.dva razliĉita glasa  Glasovi Ĉ i Ć . [t' + ś] = [Ć] 13 . Usne su lagano ispupĉene i zaobljene.PLAN PROZIRNICE (3): Izgovor i pisanje glasova č i ć  Fonemi /Ĉ/ i /Ć/ . Usne su zaobljene i razvlaĉe se. [t + š] = [Ĉ]  Suglasnik Ć: tvori se tako da se jezik nalazi na prednjem i srednjem dijelu tvrdoga nepca. tj. Vrh jezika je iza donjih sjekutića.

prezenta) peći > peĉem. (posjetiti) spavačica spavaćica plakati – plačem (1. l. (posjeći) Sastanak je posjećen. peĉem > peći cvijet > cvijeće 14 .PLAN PLOĈE: Pisanje i izgovor glasova ĉ i ć Ĉ = [t + š] Ć = [t' + ś] Gaj je posjeĉen. prezenta) micati – mičem (1. ljut > ljući. l.

Pirikaju. Pa sad sriĉu svakog dana Razna slova progutana. PTIĈJA PJEVANKA Jutros pala knjiga s krova. Kriĉe.. Prosula se iz nje slova. sriĉu Dva-tri slova da ćurliĉu. Svaki dan ih sunce pita. Došle ptice velike i male I slova se nazobale. ćućorkaju. Ĉešljugaju. grljukaju. grĉu i grliĉu I pijuĉu i cijuĉu. Te od zore uĉe.Prilog 1. Iz knjige im zlatne ĉita. Fićukaju i biglišu I pjevaju i uzdišu.. ţvrlje i ciliĉu. Naglas viĉu. švrljugaju. Vriješte. cvrĉe i ćivriĉu. cvijukaju. (Grigor Vitez) 15 . cirikaju. te ćurliĉu I cvrkuću i ćuviĉu I ţvrgolje i ţivkaju I ćućore i civkaju. Ţuborkaju. Piskutaju. Ćirlikaju. Pište.

5. PronaĊite vlastiti primjer u kojemu se glas [ć] pojavljuje kao zamjena glasa [t] 3. Izvedi pridjev od imenice djeca! 16 . NASTAVNI LISTIĆ: Odgovorite na pitanja: 1. Na sljedećim primjerima pronaĊite od kojih glagola dolaze rijeĉi: a) mlaĉenje b) mlaćenje 2. PronaĊite vlastite primjere u kojima se pojavljuje glas [ĉ] kao zamjena glasovima [k] i [c] 4. Napiši pravilno sljedeći primjer: I cvrci.Prilog 2. cvrci cvrcak na cvoru crne smrce.

Prilog 3. ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ _____________________________________________________________ 17 . Napišite sastavak na temelju priloţenih sliĉica.

18 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->