P. 1
PISANA PRIPRAVA - GLASOVI Č i Ć

PISANA PRIPRAVA - GLASOVI Č i Ć

|Views: 1,953|Likes:

More info:

Published by: Livija Frida Reškovac on Apr 11, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/27/2013

pdf

text

original

ŠKOLA: gimnazija RAZRED: prvi

PISANA PRIPRAVA ZA NASTAVNI SAT HRVATSKOGA JEZIKA

OSIJEK, 5. veljaĉe 2009.

MENTOR: prof. dr. sc. Ana Pintarić STUDENTICA: Ivana Iliškov

poticanje ljubavi prema hrvatskome jeziku METODIĈKI SUSTAV: analitiĉko-eksplikativni NASTAVNI OBLICI:  frontalni rad  individualni rad  rad u paru NASTAVNE METODE:  metoda razgovora  metoda usmenog izlaganja   metoda pisanja metoda zapaţanja  metoda ĉitanja  metoda slušanja  metoda promatranja 1 . razlikovanje artikulacijskih svojstava glasova ĉ i ć na temelju opisa njihove tvorbe b) psihofunkcijske: logiĉko zakljuĉivanje i prepoznavanje razlikovnih obiljeţja pojedinih oblika jeziĉne djelatnosti c) jeziĉnokomunikacijske: razvijanje sposobnosti primjene steĉenih spoznaja u pravilnom govornom i pisanom izraţavanju d) odgojne: razvijanje svijesti o raznolikosti upotrebe glasovnog i jeziĉnog potencijala te njegove prikladne primjene u govorenju i pisanju. pravilno ih upotrebljavati u pisanome i govorenome jeziku NASTAVNE ZADAĆE: a) naobrazbene: stjecanje znanja o pravilnoj upotrebi glasova ĉ i ć u govorenome i pisanome jeziku.NASTAVNO PODRUĈJE: hrvatski jezik NASTAVNA CJELINA: glasovi NASTAVNA TEMA: fonemski i grafemski sustav standardnoga hrvatskoga jezika NASTAVNA JEDINICA: pisanje i izgovor glasova ĉ i ć CILJ NASTAVNOGA SATA: prepoznati i razlikovati glasove ĉ i ć s pravopisnog i pravogovornog stajališta.

Školska knjiga. Uvod u didaktiku hrvatskoga jezika.udţbenik b) meĊupredmetna: - NASTAVNA SREDSTVA I POMAGALA:  ploĉa i kreda  udţbenik  biljeţnica  grafoskop i prozirnica  nastavni listići  ţiva rijeĉ NASTAVNI IZVORI:  udţbenik (Rosandić. Stjepko. AnĊelka. Hrvatski. Osijek 2. Peko. Teorija i praksa nastave hrvatskoga jezika 2. Teţak. Zagreb 2 . Dragutin. Zagreb) LITERATURA: 1. Pedagoški fakultet. Gramatika hrvatskoga jezika. Teţak. 1999. 1998. Ana Pintarić. Stjepko. 2001. Stjepan Babić. Grigor Vitez .METODIĈKI POSTUPCI:  tablica TIP SATA: obrada KORELACIJA (SUODNOS): a) unutarpredmetna: knjiţevni tekst Ptiĉja pjevanka. 2005. Zagreb 3. Školska knjiga. Profil.

UTVRĐIVANJE ZNANJA 3 . ZAPAŽANJE NOVIH JEZIĈNIH ĈINJENICA a) osnovna obiljeţja b) uoĉavanje osnovnih pravila samostalnim izvoĊenjem tvorbenih obiljeţja 4. OTKRIVANJE OSTALIH VAŽNIH OBILJEŽJA 5. UOPĆAVANJE 6.USTROJ NASTAVNOG SATA 1. PROVJERA STEĈENIH SPOZNAJA 7. PRIPRAVA a) motivacija b) osvjeţivanje potrebnoga predznanja c) najava cilja ili naobrazbene zadaće sata d) priprava polaznoga teksta 2. ĈITANJE I KRATKA INTERPRETACIJA POLAZNOGA TEKSTA 3.

) Promotrite sada slikovni prikaz na prozirnici.) Kakvi su to usneni. Pogledajte sada ponovno u svoje predloške i pronaĊite dva nepĉana suglasnika koji se najĉešće pojavljuju u pjesmi. Proĉitajte za poĉetak. zasigurno ste uoĉili mnoštvo nepĉanih suglasnika. METODIĈKI POSTUPCI 1. metoda ĉitanja b) osvjeţivanje potrebnoga predznanja o.) Kako se nazivaju dvije skupine glasova. Napišite u svoje biljeţnice naslov Pisanje i izgovor metoda razgovora a) motivacija o. a sad je vrijeme da nauĉimo kako ih se primjenjuje u pravopisnome i pravogovornome smislu.) Pripadaju li onda nepĉanici ĉ i ć usnenim ili jeziĉnim suglasnicima? (Nepĉanici ĉ i ć pripadaju jeziĉnim suglasnicima. najvaţnijih uvjeta za stvaranje nepĉanih glasova ĉ i ć. individualni. (Pokazujem slikovni prikaz govornih organa na prozirnici).NASTAVNI KORACI/ODSJEĈCI SADRŽAJ NASTAVNE SITUACIJE NASTAVNI OBLICI. (Prilog 1. pjesmu Ptiĉja pjevanka Grigora Viteza te obratite pozornost na akustiĉna svojstva glasova u pjesmi. Znate li koji su to govorni organi? (Pomiĉni i nepomiĉni govorni organi. metoda pisanja 4 . svatko za sebe. Imate tri minute za ĉitanje pjesme. a kakvi jeziĉni suglasnici? (Usneni suglasnici su oni u ĉijoj tvorbi sudjeluju usne. frontalni. Prisjetite se koje su dvije vrste govornih organa koji sudjeluju u stvaranju glasova. metoda razgovora metoda promatranja metoda razgovora c) najava cilja ili naobrazbene zadaće sata o.) Ĉitajući pjesmu. frontalni. METODE. (Dijelim uĉenicima predloške s pjesmom Ptiĉja pjevanka). a jeziĉni oni koji se tvore razliĉitim položajima jezika s malim sudjelovanjem usana.) Prisjetili smo se. Koja su to dva nepĉanika? (Ĉ i ć. dakle. odnosno suglasnika koje nastaju sudjelovanjem pomiĉnih govornih organa? (Usneni i jeziĉni glasovi ili suglasnici.) PRIPRAVA Danas ćemo se upoznati s glasovima koje ĉesto poistovjećujete koristeći ih u govorenome i pisanome jeziku.

ćivriĉu. tablica metoda razgovora metoda zapaţanja o. proĉitat ćete svoja rješenja. Glasovi ĉ i ć su bezvuĉni suglasnici koji sudjeluju u razlikovanju rijeĉi. frontalni o. Pokušajte istovremeno slušati i gledati osobu koja govori.) Uoĉavate li razliku izmeĊu grafema ĉ i ć? (Da. odnosno razlikovanju njihova znaĉenja. a oĉituju se ponajviše u tvorbi o. frontalni. metoda usmenog izlaganja 5 . cvrĉe. ciliĉu. grliĉu. (Prozivam nekoliko uĉenika da proĉitaju svoja rješenja). cvrkuću. Oni su jedan drugome suprotstavljeni. a uĉenici ga prepisuju u svoje biljeţnice). uĉe. ćivriĉu. ćuviĉu. ćirlikaju. viĉu. grĉu. d) priprava polaznoga teksta 2. Za rješavanje zadatka imate osam minuta. Rijeĉi koje sadrţe spomenute glasove potom razvrstajte u tablicu koju ćete s prozirnice prepisati u svoje biljeţnice. ćućore. metoda zapaţanja. Individualno proĉitajte tekst. sriĉu. m. metoda ĉitanja. metoda promatranja o.glasova č i ć (Naslov pišem na ploĉu.) ĈITANJE I KRATKA INTERPRETACIJA POLAZNOGA TEKSTA Vratimo se sada ponovno na tekst Ptiĉja pjevanka. a zatim u svoje biljeţnice zapišite rijeĉi u kojima uoĉite glasove ĉ i ć. tako što ćete naizmjence osobi pored sebe proĉitati jedan stupac po izboru. pijuĉu. Uĉenicima dajem onoliko vremena koliko je potrebno da bi svaki par proĉitao oba stupca). ćućorkaju. p. metoda slušanja.) Koje ste rijeĉi svrstali u „Ć“ stupac? (Ćurliĉu. Tome je tako stoga što su fonemi ĉ i ć dva razliĉita glasa. cijuĉu. Koje ste rijeĉi svrstali u „Ĉ“ stupac? (Sriĉu. ćurliĉu. Sada kada ste riješili zadatak. rad u paru.) ZAPAŽANJE NOVIH JEZIĈNIH ĈINJENICA a) osnovna obiljeţja Uoĉili ste da su pri izgovoru glasova ĉ i ć vaši govorni organi u razliĉitim poloţajima. (Pokazujem uĉenicima primjer tablice na prozirnici). ćuviĉu. ćurliĉu.) Pokušajte sada u paru proĉitati sve rijeĉi koje ste izdvojili u tablicu. kako biste opazili u kojem su poloţaju njezine usne dok izgovara glasove ĉ i ć. (Uĉenici u paru jedni drugima ĉitaju rijeĉi iz tablice. IzmeĊu glasova ĉ i ć postoje i osnovne grafemske razlike. 3. individualni. kriĉe. ćurliĉu. a razlikuju se po svojim tvorbenim znaĉajkama.

(Uĉenici naglas izgovaraju glas ć).) Pokušajte sada samostalno zakljuĉiti od kojih se dvaju glasova ili suglasnika tvori glas ĉ. Izgovorite sada nekoliko puta glas ć.) (Pokazujem uĉenicima pravilo na prozirnici te ih upućujem da ga metoda pisanja o. a to su t' i ś. Glasovi ĉ i ć sloţeni su svaki od dvaju suglasnika koji zajedniĉki tvore jedan glas. (Izgovaram glasove t' i ś istovremeno.) U kojem su poloţaju usne? (Usne su zaobljene i razvlaĉe se.) U kojem su poloţaju usne? (Usne su lagano ispupĉene i zaobljene. frontalni. U kojem se predjelu usne šupljine nalazi vrh jezika dok izgovarate glas ć? (Vrh jezika se nalazi iza donjih sjekutića. (Izgovaram glas ĉ nekoliko puta). (Na prozirnici uĉenicima pokazujem osnovna zajedniĉka obiljeţja glasova ĉ i ć te ih upućujem da prepišu najvaţnija svojstva). Pokazujem uĉenicima pravilo na prozirnici te ih upućujem da ga prepišu).) Toĉno. frontalni. metoda zapaţanja o. metoda razgovora metoda zapaţanja metoda pisanja 6 . Znate li koji su to glasovi? (To su glasovi „t“ i „š“. b) uoĉavanje osnovnih pravila samostalnim izvoĊenjem tvorbenih obiljeţja Pokušajte sada svatko za sebe izgovoriti glas ĉ nekoliko puta. (Uĉenici naglas izgovaraju glas ĉ). Zajedniĉkim izgovaranjem obaju glasova tvori se glas ć. metoda razgovora. Uoĉavate li kako od njih nastaje glas ĉ i kako se on moţe razloţiti na glasove t i š? (Da. individualni. (Uĉenici vjeţbaju izgovor). Izgovorite sada i sami glasove t i š zajedno. U tvorbi glasa ć sudjeluju dva glasa. U kojem se predjelu usne šupljine nalazi vrh jezika dok izgovarate glas ĉ? (Vrh jezika je tada na prednjem dijelu tvrdoga nepca. metoda pisanja o. Uoĉavate li kako od glasova t' i ś nastaje glas ć i kako se on moţe razloţiti na spomenute glasove? (Da. frontalni. Pokušajte sada i sami istovremeno izgovoriti glas t' i glas ś. (Pokazujem uĉenicima tvorbena obiljeţja glasova ĉ i ć na prozirnici te ih upućujem da prepišu pravila njihove tvorbe koja su i sami prethodno samostalno izveli). metoda usmenog izlaganja metoda zapaţanja o. (Uĉenici vjeţbaju izgovor).) Toĉno.) Toĉno.spomenutih glasova koji se u pismu biljeţe dijakritiĉkim znakovima.

frontalni. U prvome primjeru uoĉavamo da rijeĉ posjeĉen dolazi od glagola posjeći.) Sada ćemo nauĉiti gdje se sve pojavljuju glasovi ĉ i ć. Rijeĉ posjeĉen glagolski je pridjev trpni i dolazi od glagola posjeći.prepišu u svoje biljeţnice).) OTKRIVANJE OSTALIH VAŽNIH OBILJEŽJA Otvorite sada svoje udţbenike na stranici 60. (Pišem primjere na ploĉu: Gaj je posjeĉen i Sastanak je posjećen). (Pišem primjere na ploĉu te upućujem uĉenike da ih prepišu u svoje biljeţnice). a drugi primjer kazuje da je rijeĉ o glagolu posjetiti. metoda ĉitanja metoda usmenog izlaganja 7 . dok je rijeĉ posjećen glagolski pridjev trpni koji dolazi od glagola posjetiti. Pokušajte sada na sljedećem primjeru pronaći od kojih rijeĉi dolaze imenice spavaĉica i spavaćica te koja je razlika izmeĊu tih dviju rijeĉi. Najĉešće je to u nastavcima te u korijenu rijeĉi gdje se glasovi ĉ i ć javljaju kao zamjena odreĊenim glasovima. Primjere moţete pogledati u svojim udţbenicima na stranici 61. frontalni. Što ste uoĉili? (Rijeĉ spavaĉica je imenica ženskoga roda u nominativu jednine koja oznaĉava žensku osobu koja spava. (Prozivam jednog uĉenika da proĉita u kojim se sve nastavcima pojavljuju glasovi ĉ i ć). Glas ć javlja se u korijenu o. Razliku izmeĊu ovih dviju rijeĉi najbolje ćete uoĉiti na primjeru. glas ĉ javlja se kao zamjena glasova k i c u primjerima ĉovjek – ĉovjeĉe i stric – striĉe. individualni. i pogledajte pri dnu stranice primjere koji prikazuju suprotstavljena znaĉenja rijeĉi u kojima su sadrţani glasovi ĉ i ć. metoda zakljuĉivanja o.) Toĉno. a spavaćica je imenica ženskoga roda u nominativu jednine koja oznaĉava ženski odjevni predmet. (Upućujem uĉenike da promotre primjere u udţbeniku). metoda pisanja metoda razgovora. Koja je osnovna razlika izmeĊu ovih dviju rijeĉi? (Glasovi „ĉ“ i „ć“ predstavljaju osnovno razlikovno obilježje izmeĊu ovih dviju rijeĉi. 4. TakoĊer. metoda usmenog izlaganja. metoda usmenog izlaganja o. Za rješavanje zadatka imate tri minute.

a ć kao t' i ś.). u pismu ćete glasove ĉ i ć uvijek biljeţiti kao i sve jednoslove s dijakritiĉkim znakom. TakoĊer. Ukoliko budete imali poteškoća s izgovorom glasova ĉ i ć. Koju ste imenicu dobili? (Cvijeće. prisjetite se jednostavno njihove tvorbe koju ste i sami uspješno izveli na današnjem satu. 5. kako smo ranije spomenuli. kod kojega prvo lice prezenta glasi peĉem.) Toĉno. Toĉno. frontalni. individualni. frontalni. (Zapisujem primjer na ploĉu i upućujem uĉenike da ga zapišu u svoje biljeţnice). u prezentu glagola kojemu korijen završava na k ili c. (Primjere zapisujem na ploĉu i upućujem uĉenike da ih zapišu u svoje biljeţnice). u pojedinim sluĉajevima moţe doći do promjene glasa ĉ u glas ć ili obrnuto. metoda pisanja metoda razgovora o. Glas ć javlja se. metoda pisanja Dakle. To je vidljivo na primjeru glagola peći. (Zapisujem primjer na ploĉu te upućujem uĉenike da ga zapišu u svoje biljeţnice). On se primjerice moţe javiti u komparativu pridjevâ kojima korijen završava na t. odnosno ĉ kao t i š. (Pokazujem pravila tvorbe i ostale definicije na o. (Upućujem uĉenike da promotre primjere u udţbeniku na stranici 62. (Na ploĉu zapisujem primjere. Napišite u svoje biljeţnice primjere plakati i micati i pokušajte od njih izvesti prvo lice prezenta. Zapišite sada u svoje biljeţnice imenicu cvijet i pokušajte izvesti mnoţinu te imenice. metoda usmenog izlaganja 8 . U komparativu pridjeva ljut glas t je zamijenjen glasom ć pa primjer glasi ljući.) UOPĆAVANJE o. u korijenu rijeĉi kao zamjena glasa t.rijeĉi kao zamjena glasa t. Uĉenici zapisuju primjere u biljeţnicu). kao što smo prethodno utvrdili.). dolazi do zamjene tih glasova glasom ĉ.) Do kakve je zamjene došlo u korijenu rijeĉi cvijet? (Glas „t“ iz korijena imenice cvijet zamijenjen je glasom „ć“ u množini te imenice koja glasi cvijeće. Koja ste rješenja dobili? (Plaĉem i miĉem. metoda usmenog izlaganja. metoda pisanja metoda razgovora. U izgovoru glasova ĉ i ć puno će vam pomoći ĉinjenica da spomenute glasove moţete izgovarati kao dvoslove. Dakle.

) Napišite za kraj kratki sastavak na temelju sliĉica priloţenih uz nastavne listiće koje 9 o.. prozivam ih da usmeno izloţe svoja rješenja).) UTVRĐIVANJE ZNANJA Sada ćemo ponoviti i utvrditi sve što smo nauĉili na današnjem satu.) Kako glasi pridjev izveden od imenice djeca? (Djeĉji. Od kojih glagola dolaze rijeĉi mlaĉenje i mlaćenje? (Rijeĉ mlaĉenje dolazi od glagola mlaĉiti. Riješite radne listiće koje sam vam pripremila. metoda usmenog izlaganja metoda razgovora . 6. Odgovorit ćete mi na nekoliko pitanja. Po ĉemu se razlikuju glasovi ĉ i ć? (Razlikuju se po svojim tvorbenim znaĉajkama.) Toĉno. individualni.. cvrĉi cvrĉak na ĉvoru crne smrĉe. Za rješavanje zadataka imate pet minuta.. topnik – topniĉe.) U kojem se predjelu usne šupljine nalazi vrh jezika pri izgovoru glasa ć? (Vrh jezika se nalazi iza donjih sjekutića. Prilog 2. a rijeĉ mlaćenje od glagola mlatiti..) Gdje se najĉešće pojavljuju glasovi ĉ i ć? (Najĉešće se pojavljuju u nastavcima i u korijenu rijeĉi kao zamjena odreĊenim glasovima.) Koje ste primjere naveli kod zamjene glasa t glasom ć? (Pamtiti – pamćenje. 7. (Kada uĉenici završe s rješavanjem zadataka.) Koje je rješenje ĉetvrtoga zadatka? (I cvrĉi. pratiti – praćenje. a to su „t“ i „š“. (Uĉenicima dijelim radne listiće sa zadacima).) Koje ste primjere naveli u zamjeni glasova k i c glasom ĉ? (Puk – puĉe.) PROVJERA STEĈENIH SPOZNAJA Na sljedećim primjerima provjerit ćemo jeste li shvatili razliku izmeĊu glasova ĉ i ć u pisanome jeziku. patiti – paćenje.) Od kojih je glasova sloţen glas ĉ? (Glas ĉ složen je od dvaju suglasnika.prozirnici te upućujem uĉenike da ih prepišu ukoliko to tijekom sata nisu stigli). metoda pisanja metoda razgovora.) Od kojih je glasova sloţen glas ć? (Glas ć složen je od glasova „t'“ i „ś“. starac – starĉe.) U kojem se predjelu usne šupljine nalazi vrh jezika pri izgovoru glasa ĉ? (Vrh jezika je tada na prednjem dijelu tvrdoga nepca.

individualni. Za pisanje sastavka imate deset minuta. (Kada uĉenici napišu sastavak. Prilog 3. (Dijelim uĉenicima radne listiće). metoda pisanja 10 . o. prozivam njih nekoliko da proĉitaju svoje radove pred cijelim razredom).ću vam podijeliti.

PLAN PROZIRNICE (1): 11 .

PLAN PROZIRNICE (2): Ĉ Ć 12 .

[t + š] = [Ĉ]  Suglasnik Ć: tvori se tako da se jezik nalazi na prednjem i srednjem dijelu tvrdoga nepca. Vrh jezika je iza donjih sjekutića.bezvuĉni suglasnici  Sudjeluju u razlikovanju rijeĉi. Usne su zaobljene i razvlaĉe se. [t' + ś] = [Ć] 13 .PLAN PROZIRNICE (3): Izgovor i pisanje glasova č i ć  Fonemi /Ĉ/ i /Ć/ . Usne su lagano ispupĉene i zaobljene. tj.dva razliĉita glasa  Glasovi Ĉ i Ć . njihova znaĉenja  Dijakritiĉki znakovi:  Razlikuju se po tvorbenim obiljeţjima:  Suglasnik Ĉ: tvori se tako da je vrh jezika na prednjem dijelu tvrdoga nepca.

prezenta) peći > peĉem. l. (posjeći) Sastanak je posjećen. peĉem > peći cvijet > cvijeće 14 . prezenta) micati – mičem (1.PLAN PLOĈE: Pisanje i izgovor glasova ĉ i ć Ĉ = [t + š] Ć = [t' + ś] Gaj je posjeĉen. l. (posjetiti) spavačica spavaćica plakati – plačem (1. ljut > ljući.

cvijukaju... Ĉešljugaju. Iz knjige im zlatne ĉita. ćućorkaju. Pa sad sriĉu svakog dana Razna slova progutana. ţvrlje i ciliĉu. Te od zore uĉe. Došle ptice velike i male I slova se nazobale. cirikaju. Piskutaju. Vriješte. Ţuborkaju. Prosula se iz nje slova. Kriĉe.Prilog 1. sriĉu Dva-tri slova da ćurliĉu. Pište. cvrĉe i ćivriĉu. Ćirlikaju. Pirikaju. te ćurliĉu I cvrkuću i ćuviĉu I ţvrgolje i ţivkaju I ćućore i civkaju. Svaki dan ih sunce pita. grĉu i grliĉu I pijuĉu i cijuĉu. (Grigor Vitez) 15 . Fićukaju i biglišu I pjevaju i uzdišu. grljukaju. Naglas viĉu. švrljugaju. PTIĈJA PJEVANKA Jutros pala knjiga s krova.

NASTAVNI LISTIĆ: Odgovorite na pitanja: 1. Izvedi pridjev od imenice djeca! 16 . 5. cvrci cvrcak na cvoru crne smrce. Na sljedećim primjerima pronaĊite od kojih glagola dolaze rijeĉi: a) mlaĉenje b) mlaćenje 2. PronaĊite vlastiti primjer u kojemu se glas [ć] pojavljuje kao zamjena glasa [t] 3. Napiši pravilno sljedeći primjer: I cvrci.Prilog 2. PronaĊite vlastite primjere u kojima se pojavljuje glas [ĉ] kao zamjena glasovima [k] i [c] 4.

Prilog 3. ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ _____________________________________________________________ 17 . Napišite sastavak na temelju priloţenih sliĉica.

18 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->