VJEŽBA 9

Talesov poučak o proporcionalnim dužinama
Omjer dužina AB i CD je omjer njihovih duljina AB : CD uz pretpostavku da su mjerene istom mjernom jedinicom. Dužine AB i CD proporcionalne su ili razmjerne dužinama A1 B1 i C1D1 ako vrijedi AB : CD = A1 B1 : C1 D1 . 1. Nacrtajte kut sa vrhom u točki O. Nacrtajte dva paralelna pravca i označite sjecišta pravaca sa jednim krakom kuta sa A i B, a sjecišta sa drugim krakom kuta sa A1 i B1 . Mjerite duljine dužina na slici i ustanovite koje od njih su proporcionalne. Zapišite razmjere za koje ste ustanovili da su jednaki. Usporedite svoje zaključke sa ostalim učenicima. Dokaz provedite zajedno. 2. Koristeći dobivene razmjere izračunajte nepoznatu duljinu sa slike ako su pravci DB i EC paralelni: C a) b)
b = 4 cm b = 4 cm
B C B

a = 5 cm
A

a = 5 cm

c = 7 cm

D

A

x

E

x

D

AE = 13 cm

E

c)
A

d)
C

5 cm
C B

7 cm
B

x
E D

3 cm

AD = 13 cm

2 cm x

6 cm
E D A

3. Izračunajte CD

AB = 4 cm AE = 5 cm AC = 2 cm C

E

D B

A

4. Izračunajte DB . a)
V VB = 4 cm VC = 7 cm VA = 5 cm B D A C

V

b)
B D

AB = 3 cm CD = 4 cm VB = 2 cm A

C

10. 13. b. a b četvrta geometrijska proporcionala a c) x = . Konstruirajte dužinu duljine: bc a2 a) x = . 14. Trapez ABCD presijecite pravcem paralelnim sa osnovicama. c i d. Neka je ABCD konveksni četverokut i T bilo koja točka dijagonale AC . Izračunajte CT . Promotrite odsječke tog pravca između krakova i dijagonala. 12. Što zaključujete? Dokažite. Paralela povučena točkom T sa stranicom BC siječe stranicu AB u točki F. Svaki vrh hipotenuze spojite s vrhom kvadrata koji je od njega najudaljeniji. 24 x y 8 13 12 6. Produžetci krakova trapeza sijeku se u točki S. AD = b. dužina a. Točkom T povučena paralela sa stranicom AD siječe stranicu CD u točki E. Promijeniti četverokut. U trapezu ABCD je AB = a. Obrazložite. DC = c. Izračunajte x i y. Neka je T sjecište dužina DE i BC . Promotrite odsječke koje spojnice odsijecaju od kateta. Jesu li pravci p i q sa slike paralelni? a) 4 6 9 b) 8 9 12 5 q p 6 7. Što zaključujete? Dokažite. c. b 11. 9. Na zadanoj dužini AB konstruirajte točku koja je dijeli u omjeru 3 : 5. 3 5 3 5 3 5⋅ 13 = 65 64 = 65 p q 8 2 = 64 8. Zadajte dužine duljina a. Što uočavate? Dokažite! .VJEŽBA 9 5. b. Mjerite udaljenosti i izračunajte TE AD + TF BC . b. Konstruirajte pravokutni trokut i nad katetama konstruirajte prema van kvadrate. Odredite duljine stranica trokuta DCS pomoću duljina a. Dužina duljine x zove se b) x = . BC = d . U paralelogramu stranice AB i BC imaju duljine 24 cm i 8 cm. c. Stranica AB produžena je preko vrha B do točke E tako da je BE = 7 cm .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful