VJEŽBA 9

Talesov poučak o proporcionalnim dužinama
Omjer dužina AB i CD je omjer njihovih duljina AB : CD uz pretpostavku da su mjerene istom mjernom jedinicom. Dužine AB i CD proporcionalne su ili razmjerne dužinama A1 B1 i C1D1 ako vrijedi AB : CD = A1 B1 : C1 D1 . 1. Nacrtajte kut sa vrhom u točki O. Nacrtajte dva paralelna pravca i označite sjecišta pravaca sa jednim krakom kuta sa A i B, a sjecišta sa drugim krakom kuta sa A1 i B1 . Mjerite duljine dužina na slici i ustanovite koje od njih su proporcionalne. Zapišite razmjere za koje ste ustanovili da su jednaki. Usporedite svoje zaključke sa ostalim učenicima. Dokaz provedite zajedno. 2. Koristeći dobivene razmjere izračunajte nepoznatu duljinu sa slike ako su pravci DB i EC paralelni: C a) b)
b = 4 cm b = 4 cm
B C B

a = 5 cm
A

a = 5 cm

c = 7 cm

D

A

x

E

x

D

AE = 13 cm

E

c)
A

d)
C

5 cm
C B

7 cm
B

x
E D

3 cm

AD = 13 cm

2 cm x

6 cm
E D A

3. Izračunajte CD

AB = 4 cm AE = 5 cm AC = 2 cm C

E

D B

A

4. Izračunajte DB . a)
V VB = 4 cm VC = 7 cm VA = 5 cm B D A C

V

b)
B D

AB = 3 cm CD = 4 cm VB = 2 cm A

C

Dužina duljine x zove se b) x = . Izračunajte x i y. Konstruirajte dužinu duljine: bc a2 a) x = . c i d. b. Odredite duljine stranica trokuta DCS pomoću duljina a. AD = b. Trapez ABCD presijecite pravcem paralelnim sa osnovicama. c. 9. b 11. 24 x y 8 13 12 6. 13. b. 10. Jesu li pravci p i q sa slike paralelni? a) 4 6 9 b) 8 9 12 5 q p 6 7. Neka je T sjecište dužina DE i BC . Obrazložite. Produžetci krakova trapeza sijeku se u točki S. Konstruirajte pravokutni trokut i nad katetama konstruirajte prema van kvadrate. Paralela povučena točkom T sa stranicom BC siječe stranicu AB u točki F. 3 5 3 5 3 5⋅ 13 = 65 64 = 65 p q 8 2 = 64 8. DC = c. Zadajte dužine duljina a.VJEŽBA 9 5. Promotrite odsječke koje spojnice odsijecaju od kateta. Promijeniti četverokut. Izračunajte CT . U trapezu ABCD je AB = a. Što uočavate? Dokažite! . Promotrite odsječke tog pravca između krakova i dijagonala. Točkom T povučena paralela sa stranicom AD siječe stranicu CD u točki E. Stranica AB produžena je preko vrha B do točke E tako da je BE = 7 cm . c. Što zaključujete? Dokažite. Što zaključujete? Dokažite. dužina a. U paralelogramu stranice AB i BC imaju duljine 24 cm i 8 cm. Mjerite udaljenosti i izračunajte TE AD + TF BC . b. BC = d . a b četvrta geometrijska proporcionala a c) x = . Na zadanoj dužini AB konstruirajte točku koja je dijeli u omjeru 3 : 5. Neka je ABCD konveksni četverokut i T bilo koja točka dijagonale AC . Svaki vrh hipotenuze spojite s vrhom kvadrata koji je od njega najudaljeniji. 14. 12.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful