VJEŽBA 9

Talesov poučak o proporcionalnim dužinama
Omjer dužina AB i CD je omjer njihovih duljina AB : CD uz pretpostavku da su mjerene istom mjernom jedinicom. Dužine AB i CD proporcionalne su ili razmjerne dužinama A1 B1 i C1D1 ako vrijedi AB : CD = A1 B1 : C1 D1 . 1. Nacrtajte kut sa vrhom u točki O. Nacrtajte dva paralelna pravca i označite sjecišta pravaca sa jednim krakom kuta sa A i B, a sjecišta sa drugim krakom kuta sa A1 i B1 . Mjerite duljine dužina na slici i ustanovite koje od njih su proporcionalne. Zapišite razmjere za koje ste ustanovili da su jednaki. Usporedite svoje zaključke sa ostalim učenicima. Dokaz provedite zajedno. 2. Koristeći dobivene razmjere izračunajte nepoznatu duljinu sa slike ako su pravci DB i EC paralelni: C a) b)
b = 4 cm b = 4 cm
B C B

a = 5 cm
A

a = 5 cm

c = 7 cm

D

A

x

E

x

D

AE = 13 cm

E

c)
A

d)
C

5 cm
C B

7 cm
B

x
E D

3 cm

AD = 13 cm

2 cm x

6 cm
E D A

3. Izračunajte CD

AB = 4 cm AE = 5 cm AC = 2 cm C

E

D B

A

4. Izračunajte DB . a)
V VB = 4 cm VC = 7 cm VA = 5 cm B D A C

V

b)
B D

AB = 3 cm CD = 4 cm VB = 2 cm A

C

b. c. Dužina duljine x zove se b) x = . c. Konstruirajte pravokutni trokut i nad katetama konstruirajte prema van kvadrate. Zadajte dužine duljina a. 12. 13. Neka je ABCD konveksni četverokut i T bilo koja točka dijagonale AC . Konstruirajte dužinu duljine: bc a2 a) x = . Što uočavate? Dokažite! . Izračunajte CT . Promotrite odsječke koje spojnice odsijecaju od kateta.VJEŽBA 9 5. Trapez ABCD presijecite pravcem paralelnim sa osnovicama. 14. Obrazložite. Izračunajte x i y. Svaki vrh hipotenuze spojite s vrhom kvadrata koji je od njega najudaljeniji. Jesu li pravci p i q sa slike paralelni? a) 4 6 9 b) 8 9 12 5 q p 6 7. U paralelogramu stranice AB i BC imaju duljine 24 cm i 8 cm. AD = b. U trapezu ABCD je AB = a. dužina a. 9. Odredite duljine stranica trokuta DCS pomoću duljina a. b. Na zadanoj dužini AB konstruirajte točku koja je dijeli u omjeru 3 : 5. Točkom T povučena paralela sa stranicom AD siječe stranicu CD u točki E. a b četvrta geometrijska proporcionala a c) x = . Stranica AB produžena je preko vrha B do točke E tako da je BE = 7 cm . 24 x y 8 13 12 6. Neka je T sjecište dužina DE i BC . 3 5 3 5 3 5⋅ 13 = 65 64 = 65 p q 8 2 = 64 8. Što zaključujete? Dokažite. Što zaključujete? Dokažite. Produžetci krakova trapeza sijeku se u točki S. Promijeniti četverokut. 10. b. Mjerite udaljenosti i izračunajte TE AD + TF BC . BC = d . Promotrite odsječke tog pravca između krakova i dijagonala. c i d. DC = c. Paralela povučena točkom T sa stranicom BC siječe stranicu AB u točki F. b 11.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful