VJEŽBA 9

Talesov poučak o proporcionalnim dužinama
Omjer dužina AB i CD je omjer njihovih duljina AB : CD uz pretpostavku da su mjerene istom mjernom jedinicom. Dužine AB i CD proporcionalne su ili razmjerne dužinama A1 B1 i C1D1 ako vrijedi AB : CD = A1 B1 : C1 D1 . 1. Nacrtajte kut sa vrhom u točki O. Nacrtajte dva paralelna pravca i označite sjecišta pravaca sa jednim krakom kuta sa A i B, a sjecišta sa drugim krakom kuta sa A1 i B1 . Mjerite duljine dužina na slici i ustanovite koje od njih su proporcionalne. Zapišite razmjere za koje ste ustanovili da su jednaki. Usporedite svoje zaključke sa ostalim učenicima. Dokaz provedite zajedno. 2. Koristeći dobivene razmjere izračunajte nepoznatu duljinu sa slike ako su pravci DB i EC paralelni: C a) b)
b = 4 cm b = 4 cm
B C B

a = 5 cm
A

a = 5 cm

c = 7 cm

D

A

x

E

x

D

AE = 13 cm

E

c)
A

d)
C

5 cm
C B

7 cm
B

x
E D

3 cm

AD = 13 cm

2 cm x

6 cm
E D A

3. Izračunajte CD

AB = 4 cm AE = 5 cm AC = 2 cm C

E

D B

A

4. Izračunajte DB . a)
V VB = 4 cm VC = 7 cm VA = 5 cm B D A C

V

b)
B D

AB = 3 cm CD = 4 cm VB = 2 cm A

C

b 11. c. 13. Konstruirajte pravokutni trokut i nad katetama konstruirajte prema van kvadrate. Konstruirajte dužinu duljine: bc a2 a) x = . Odredite duljine stranica trokuta DCS pomoću duljina a. 3 5 3 5 3 5⋅ 13 = 65 64 = 65 p q 8 2 = 64 8. b. Na zadanoj dužini AB konstruirajte točku koja je dijeli u omjeru 3 : 5. Izračunajte x i y. U trapezu ABCD je AB = a. Što zaključujete? Dokažite. 14. c i d. 9. AD = b. Mjerite udaljenosti i izračunajte TE AD + TF BC . U paralelogramu stranice AB i BC imaju duljine 24 cm i 8 cm. 12. Paralela povučena točkom T sa stranicom BC siječe stranicu AB u točki F. c. Jesu li pravci p i q sa slike paralelni? a) 4 6 9 b) 8 9 12 5 q p 6 7. Dužina duljine x zove se b) x = . Što zaključujete? Dokažite. DC = c. 10. 24 x y 8 13 12 6. Stranica AB produžena je preko vrha B do točke E tako da je BE = 7 cm . Promijeniti četverokut. Obrazložite. Neka je ABCD konveksni četverokut i T bilo koja točka dijagonale AC . Promotrite odsječke koje spojnice odsijecaju od kateta. Produžetci krakova trapeza sijeku se u točki S. a b četvrta geometrijska proporcionala a c) x = . Izračunajte CT . Trapez ABCD presijecite pravcem paralelnim sa osnovicama. dužina a. BC = d . Neka je T sjecište dužina DE i BC . b.VJEŽBA 9 5. Promotrite odsječke tog pravca između krakova i dijagonala. b. Što uočavate? Dokažite! . Svaki vrh hipotenuze spojite s vrhom kvadrata koji je od njega najudaljeniji. Zadajte dužine duljina a. Točkom T povučena paralela sa stranicom AD siječe stranicu CD u točki E.