VJEŽBA 9

Talesov poučak o proporcionalnim dužinama
Omjer dužina AB i CD je omjer njihovih duljina AB : CD uz pretpostavku da su mjerene istom mjernom jedinicom. Dužine AB i CD proporcionalne su ili razmjerne dužinama A1 B1 i C1D1 ako vrijedi AB : CD = A1 B1 : C1 D1 . 1. Nacrtajte kut sa vrhom u točki O. Nacrtajte dva paralelna pravca i označite sjecišta pravaca sa jednim krakom kuta sa A i B, a sjecišta sa drugim krakom kuta sa A1 i B1 . Mjerite duljine dužina na slici i ustanovite koje od njih su proporcionalne. Zapišite razmjere za koje ste ustanovili da su jednaki. Usporedite svoje zaključke sa ostalim učenicima. Dokaz provedite zajedno. 2. Koristeći dobivene razmjere izračunajte nepoznatu duljinu sa slike ako su pravci DB i EC paralelni: C a) b)
b = 4 cm b = 4 cm
B C B

a = 5 cm
A

a = 5 cm

c = 7 cm

D

A

x

E

x

D

AE = 13 cm

E

c)
A

d)
C

5 cm
C B

7 cm
B

x
E D

3 cm

AD = 13 cm

2 cm x

6 cm
E D A

3. Izračunajte CD

AB = 4 cm AE = 5 cm AC = 2 cm C

E

D B

A

4. Izračunajte DB . a)
V VB = 4 cm VC = 7 cm VA = 5 cm B D A C

V

b)
B D

AB = 3 cm CD = 4 cm VB = 2 cm A

C

Zadajte dužine duljina a. 10. DC = c. Mjerite udaljenosti i izračunajte TE AD + TF BC . AD = b. 3 5 3 5 3 5⋅ 13 = 65 64 = 65 p q 8 2 = 64 8. b. Izračunajte CT . b. Konstruirajte dužinu duljine: bc a2 a) x = . Što zaključujete? Dokažite. 24 x y 8 13 12 6. c.VJEŽBA 9 5. dužina a. Neka je T sjecište dužina DE i BC . Promotrite odsječke koje spojnice odsijecaju od kateta. Jesu li pravci p i q sa slike paralelni? a) 4 6 9 b) 8 9 12 5 q p 6 7. Odredite duljine stranica trokuta DCS pomoću duljina a. a b četvrta geometrijska proporcionala a c) x = . U paralelogramu stranice AB i BC imaju duljine 24 cm i 8 cm. Što zaključujete? Dokažite. Točkom T povučena paralela sa stranicom AD siječe stranicu CD u točki E. Promijeniti četverokut. c. Paralela povučena točkom T sa stranicom BC siječe stranicu AB u točki F. Stranica AB produžena je preko vrha B do točke E tako da je BE = 7 cm . Produžetci krakova trapeza sijeku se u točki S. Izračunajte x i y. Konstruirajte pravokutni trokut i nad katetama konstruirajte prema van kvadrate. 12. BC = d . 13. Što uočavate? Dokažite! . b. U trapezu ABCD je AB = a. Trapez ABCD presijecite pravcem paralelnim sa osnovicama. Svaki vrh hipotenuze spojite s vrhom kvadrata koji je od njega najudaljeniji. b 11. Na zadanoj dužini AB konstruirajte točku koja je dijeli u omjeru 3 : 5. Dužina duljine x zove se b) x = . 14. 9. Neka je ABCD konveksni četverokut i T bilo koja točka dijagonale AC . Obrazložite. Promotrite odsječke tog pravca između krakova i dijagonala. c i d.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful