VJEŽBA 9

Talesov poučak o proporcionalnim dužinama
Omjer dužina AB i CD je omjer njihovih duljina AB : CD uz pretpostavku da su mjerene istom mjernom jedinicom. Dužine AB i CD proporcionalne su ili razmjerne dužinama A1 B1 i C1D1 ako vrijedi AB : CD = A1 B1 : C1 D1 . 1. Nacrtajte kut sa vrhom u točki O. Nacrtajte dva paralelna pravca i označite sjecišta pravaca sa jednim krakom kuta sa A i B, a sjecišta sa drugim krakom kuta sa A1 i B1 . Mjerite duljine dužina na slici i ustanovite koje od njih su proporcionalne. Zapišite razmjere za koje ste ustanovili da su jednaki. Usporedite svoje zaključke sa ostalim učenicima. Dokaz provedite zajedno. 2. Koristeći dobivene razmjere izračunajte nepoznatu duljinu sa slike ako su pravci DB i EC paralelni: C a) b)
b = 4 cm b = 4 cm
B C B

a = 5 cm
A

a = 5 cm

c = 7 cm

D

A

x

E

x

D

AE = 13 cm

E

c)
A

d)
C

5 cm
C B

7 cm
B

x
E D

3 cm

AD = 13 cm

2 cm x

6 cm
E D A

3. Izračunajte CD

AB = 4 cm AE = 5 cm AC = 2 cm C

E

D B

A

4. Izračunajte DB . a)
V VB = 4 cm VC = 7 cm VA = 5 cm B D A C

V

b)
B D

AB = 3 cm CD = 4 cm VB = 2 cm A

C

Što zaključujete? Dokažite. Neka je T sjecište dužina DE i BC . dužina a. Na zadanoj dužini AB konstruirajte točku koja je dijeli u omjeru 3 : 5. BC = d . Paralela povučena točkom T sa stranicom BC siječe stranicu AB u točki F. Konstruirajte pravokutni trokut i nad katetama konstruirajte prema van kvadrate.VJEŽBA 9 5. Točkom T povučena paralela sa stranicom AD siječe stranicu CD u točki E. Neka je ABCD konveksni četverokut i T bilo koja točka dijagonale AC . b 11. b. AD = b. 12. Dužina duljine x zove se b) x = . Izračunajte CT . Konstruirajte dužinu duljine: bc a2 a) x = . Mjerite udaljenosti i izračunajte TE AD + TF BC . DC = c. 9. Promotrite odsječke tog pravca između krakova i dijagonala. U trapezu ABCD je AB = a. Stranica AB produžena je preko vrha B do točke E tako da je BE = 7 cm . 24 x y 8 13 12 6. Zadajte dužine duljina a. a b četvrta geometrijska proporcionala a c) x = . 14. U paralelogramu stranice AB i BC imaju duljine 24 cm i 8 cm. Svaki vrh hipotenuze spojite s vrhom kvadrata koji je od njega najudaljeniji. Promotrite odsječke koje spojnice odsijecaju od kateta. Produžetci krakova trapeza sijeku se u točki S. Što zaključujete? Dokažite. Jesu li pravci p i q sa slike paralelni? a) 4 6 9 b) 8 9 12 5 q p 6 7. c. Trapez ABCD presijecite pravcem paralelnim sa osnovicama. Što uočavate? Dokažite! . Obrazložite. Odredite duljine stranica trokuta DCS pomoću duljina a. c. c i d. Izračunajte x i y. 3 5 3 5 3 5⋅ 13 = 65 64 = 65 p q 8 2 = 64 8. b. b. 10. 13. Promijeniti četverokut.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful